Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.16 MB
2010-02-04 20:28:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
672
4738
Rövid leírás | Teljes leírás (318.34 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 018-022. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ifq^rj&u&sa. Hetedik évfolyam.
18. szára,iflajoo 2„,
Kit«
RON- és ?4
i szépirodalom, kereskedelem, ipar. g«tósMt, tudomány cs m&vésxet kOrébőL
gl&áoa aicpi&aton, í Iroda éa blndó üilvtiío!:
WAJDITB JÓZSEF könyvit eresiioliWtjen.
Előfizetési föltótelek :
luUW tivrtUssal és vidikro postán MUv, Eg-úoE érre : - Q írt. — kr.
A bat haaAbcia potiünnSr* l-eaflr 7 br. 3-naür Q éa minden torábbl ioiktatíaúrt & tr. Dílyepdí] mlnrli-n ígycs bclklatáoírt SO kr.
\\ .Nylll lírrn" ecy |iriii üor beiktatási .Üja lű ti
| Hirdetéseket élfogátTT:\'\'
|; R-KaElöáH:bKIADÓ-mVATAL. Posfßg\': Ü^Lgill H, íj Bóco-, Hasberg-, ÜCIÜ3«, t&gaa-O.\'PfES&í^S\'fia $®Fs$. ¦ I bea: HA A S ENtíTE rff ft VOGLKH. U^éSas\'B^., ía Stattsart&aa: tíACHSB & TÁE8A, Sé^ftea: OPfEUK.
1868-dik évi április 30. és május Mpja emlékezetes Nagy-Kanizsa várus tör-iánetétei, mert a szép érzet tetterős akarattal, a jó szándék nemes czéllal és a férfias buzgalom erélyes kitartással karöltve oly eredményt mutattak fel, melyre minden elfogulatlan honpolgár kéjes lelki gyönyörrel Éekiat, t. i. a nagykanizsai főgyninasiumi épület nagyobbitásának alapköve méltó ün-;cl szerencsésen letétetett, sze-¦ mondom, — mert a természet magája megünnepelni látszott e nagyhorderejű essiiáayt, e nemes város és szép vidékének t^abb szellemi vívmányát. Egész heti borongós, esős napok után épen april 30-a volt az a nap, melyen a tavasz mosolygó képe, a műveltség s tudományosságért égő sáv lángérzetével ég és föld között oly títok-sserüleg testvéresült. Valóban e napon, azon PEj^ékbeB,; midőn épen a föld göröngyeinek É&3&!$$m eXfeslyezését megkezdettük, a lélek mfflgfliqin szárnyalt és ez édes önkívület édes mámorában nem egy jelenlevőnek szemében csillogott a köny, a szeplőtelen öröm drága gyöngye, iaely megszentel aéhelycTThőTatu-domáay temploma, a műveltség szentélye
Már kora reggel taraczkok durrogása jelesé a nap jelentőségét s" a főtereken utánna élénk laoxfás volt tapasztalható. Nyolcz óra ^mira & Í5g)innasiumi épület körül már jelentékeny száma díszesen öltözködött fiatalság, a tea és nevelésügy barátainak festői csopoxtozata emelte lelkünket.
Kilencs órakor a városi templomban azt. oise-áldoiat tartatván, talajdonképen itt volt az összejövetel. Innen az ifjúság Firín-ger\'Bóaa Wpérzelmfl leánynövendékei által ^egfcoasarasott zászlók előlvitele s érdemdús igazgató. fóL Könnye Alajos ur vezetése Ezaüeái haladt a szép &ámú tanuló ifjúság. TJUmdk M egyházi kai fényes jelmezben s közvetve a megyei nagy- és kiskanizsai várná és katonai hatóság, gymnasiunii ügyi hifflrttmány, izr. hitközség, testületek, egy-kte!r-ea nagyszámú vidéki és helybeli kö-
A helyhez érve a gymn. ifjuBági dalkör aaahatosűo éneidé a „Hymnus"-t, ennek kedves benyc4náat idé»5 elzenRfee után ngos és Í5L Farkas György cz. kanonok s püspöki fettn* ttf tartott megható s jeles beszédet Végoítével ngos és főtiszt. Ettl István mo-tali^eailuri apát ur megkezdette az cgy-h^jiínzen tejest, mi közt a bizottmány tit-<Mnt\'fiU«ae* az emlékkőbe helyezett ;ok-caányt;-és í&z; D drb pénz- és emlékéremmel Sgyött ftvégbe helyezve légmentesen a\'kivé-Wata^tAbe tétetett, melyen az egyházi -lE^íartáflt végző apát ur önkezével kezdő E*g a kfimüveai munkát, ujolag bcszenteló s-ÖEgaldá. Ekkor Ücrczeg Batthyáni Fö-löpar q" kegyelmesaége nevében Tárnok AlaJM hiíöttmáiiyi alelnök or mély érzelmet t®bM Alkalmi beszéddel letétté az alapkövet l^fi E^iat- üimepélyesfjégétőV meghatott
nemes öreg kőnyjeivel sztíiitelte meg csüg-gedhetlen fánulDzásainak eme latszatus gv\'iimölesét. A íogymii. ifju-sági dalkör u ,Özózjit"-ot ének lé s uu\'inna pár alkalmi darabot. Minde/.ek közt mcgmegujulólag da-raczkok tlurrojrüittak.
A helyszínétől egy kissé távollevő tanuló ifjúság közt is tartatott szónoklat, melyet többszöröá éljennel viszonzott a lelkesült ifjúság.
Délben az „Arany-Szarva?" vendégfogadó feldíszített teremében a nap örömére társas ebéd tartatott, liol százan felni levő minden rendű s rangú agy barát jelent meg A kedélyes, fesztelen társaság vidáman foglalt helyet. Az első felköszöntés ó Felsége a király és királyné jóléteért mondatott, melyet felállva harsofftatott háromszoros éljen kisért. Az első felköszöntést szakadatlan lánczolatként követte a többi; megható lelkesedést idézett elő Herczeg Batthyáni Fülöp- ur ő kegyelmessége egészségeért mondott poliárfelköszöntés, kinek tiszteletére dicső neve ünnepe elónapján azért tartatott az alapkő ünnepélyes letétele, hogy ezáltal -ö-Hcrczegségo iránti kegyeletes vonzalmát e város közönsége tanúsíthassa.
A társas ebéd délután 5 óra felé ért véget.
Knorczer Frigyes vendéglős ur Ízletes ételek és jó borokkal, pontos szolgálat és tapintatos elrendezéssel felelt meg a benne helyezett megbizásnak. Étel s ital vnlt elég, és semmi tekintetben sem hagyott kívánni valót maga után.
Ebéd alatt Grünbaum József helybeli zenctársulatu mulattatott bennünket.
Nem mulaszthatom megemlíteni: hogy ebéd alatt a tanodái ifjúság küldöttségileg megjelent és szépreményekre jogosító Németh Elek V-ik osztálybeli hallgató által sok szépet tartalmazó beszéddel tolmácsold az ifjúság köszönetét a gymnásium ügyében tanúsított fáradalom- s ügybuz-
Másnap, május első napja kora reggelén szinte taraczkok durrogása jelezé, hogy a tegnapi ünnepélyesség folytatása még nincs befejezve.
Félkilencz; órakor tartatéit ugyanis a városi templomban TIerczeg -Batthyáni Fülöp ur Ő kegyelmessége nevenapja alkalmára infalás hálaadó isteni tisztelet, melyen murakeresztiiri apát ur ö nagysága pontificált. Ezen egyházi ünnepélyen az Összes tanuló ifjúságon kívül a világi
_ hatóságok képviselősége, az uradalom -tisztsége és nagyszámú közönség jelent meg.
így dióhéjba szoritottan elmondottuk azt, \'roínck édes Örömünkre tanul valánk.
7 Végezetül Walbach Mórral elmondhatjuk vajha a fcszély s némi viszály, mely Nagykanizsa város mind Bzellemi,, uiind anyagi emelkedését —érezketőleg ellensúlyozza, az emlékkövei eltemettetett volnál hozzá tévő : nem ugyan szómon! emlékül a késő kornak, hanem anya g-
n a k , melyből talán kellemesebb s ; kedvesebb növény fejlődnék ki — t. i. a 1 béke olajága, vagy az egyetértés rózsa- ; folyondara ! I
BÁTUKFE. !
" Függelék,
I Jánodliaía éa vuli-kiinefe h L)-r>r-gr;\'itxi Tasntílijvtieri | in emlékiratáhos.
Midün emlékiratunk napvilágot látott , a i uék(ís-fehérvár-veszprémi combinatio íeg-i feljebb jámbor uhajtásnak volt tekinthető : | e pillanatban kétségtelenül ugy áll a dolog, miszerint mindannyi idevágó rombinatió lefíLilább is. s mulhatlaiiul összliangzásba ] hozandó.
I Emlékiratunk rá mulat ugyan Veszprém-i és Zulumegyék megtámadott érdekeire ; de a kérdés helyes felfogásáról tanúskodik azon körülmény, miszerint azóta, nevezett megyék, különös érdekeltségüknek azon formában siettek kifejezést adni, mely a közvéleményt minden esetre bizte]sitja számukra.
Ezek elórebocsá^^* után önkénytelen merül fel bennünk afedés: lehet-e súlyas értelme csekélységünknek ily hatalmas tényezők mellett ? E kérdés — be kell vallanunk — habozóvá tett bennünket, s jelen fellépésünk csupán Vasmegye helyi érdekekhez kötött magatartásában találja magyarázatát. Nem ringatjuk magunkat csalódásban arra nézve, hogy a vasutak alakulásánál Kis-Czell-, Sárvár- s Jánosluizáhaz hasonló városok érdeke nyomatékkal birliasson, s nem előnyeink kitüntetése, de azon íenn-hangu zajos fellépés megcrótlenitése tekintetéből , mely kifejezését Vasniegyének, a képviselőházhoz is benyújtott emlékiratában találja, szükségesnek találjuk , arra nézve megtenni észrevételeinket.
Vasmegye a fennforgó három, egymástól különvált pártra szakadván, nem tudjuk hinni, hogy fellépése a neki tulajdonított snlylyal bírhasson, b rá l?e!l mutatnunk az emlékirat homlok-és aláírása közötti különbségre is. Honnan eredt valósággal a kérdéses irat ? mert p. o. e jelentékeny vidékből BOha egy lélek sem vonatván be tanácskozásaikba , az tudta s befolyása nélkül látott napvilágot. Ezen vád, következeskép más oldalról -is felmerülhet. t
Hogyan is lehetséges, hogy egy megye közönsége ily valóságat nélkülöző nagyításokkal s elferdítésével a* igazságnak állhatna elő ? — Hogy egyes példákat hozzunk fel: felmagasztalván az ország-világ által háládatlannak ismert, sem termelő, sem fogyasztónak el nem fogadható, de nem tartózkodunk kimondani — o zajos mozgalmak gyüpontját képező Cser-vidéket, ellenében e 2ala-, Vas- éa Veszprém-megyék legtermékenyebb s legnépesebb részét tevő vidéket néptelennek, terméketlennek, terméketlent 3 kopárnak tünteti fel, s mindezt leginkább azon kiszámított fogás alapján, melynél fogva csupán a Határszélen fekvő 2—3 megyei község, mint Jánosháza, általok
állított vidékének termékenységét, fogyasztását s népességét veszi fel számításba, b állítja arányba a tŐszoniszédságunkhan eső falvaktól kezdve, Vasmegyének egész & Rábaközig vagyis Sopronmegyéig terjedő részével, s azt is elferdítve. — 11a van termékeny s gazdászat minden ágában előrehaladott vidéke a hazának : agy-ez bisonyára a legelsők közé tehető, miről eléggé tanúskodik azon körülmény, miszerint az itteni szokásos haszonbérért, ugyanannyi föld, amott őrök árban is szerezhető, de sőt jntá-nyoiabban is. — Ha van népes, felvilágosul! s vagyonos néppel megrakott vidéke a hazának: ez-ott is az elsők közé tartozik, miután p. o. Jánosháza vidékén befejezóleg egy órai kerülőben 35—40 község számlálható össze. Nem akarván a bonczkés alá vett emlékirat összeütöit az általok elfoglalt térre követni, beismerjük, hogy kézzelfogható kedvelésből az államutak közé ujabban felvett sárvári nton a közlekedés m^gfah^őa lendületet nyert. Mit bizonyít ez azonban egyebet, minthogy azon leginkább a mi piacznnk s vidékünk terményei szállíttatnak
állítás, miszerint Sárvár és K.-GzeU gabona piaczán hetenkint 300 ezer mázsa gabonát közvetítene, *) mely körülmény e szerint azokat az ország legelső kereskedő városai közé emelné, — szelíden mondjak — szánalomra méltó értetlenségnek vehető, s ezen egy körülmény is kellő világosság helyezi eljárásunkat, de — nyomatékkal megjegyezve azt, hogy előnyeink a valóságban messze túlszárnyalják érdek-elleneinkét — feloldoz azon haszontalan idővesztegetés alól is, miszerint alaptalan számaik mellé mi is számokat állítsunk. Be menjünk tovább.
A (55 házszámból álló parányi K.-Ozellt Jánosháza ellenében szintén felmagasztalja, holott az első ki- éa bevitele az utóbbié mellett alkalmasint számba sem vehető, a 25—30 ezer gyalogjáró bacsnsrö való hivatkozás pedig, minden gondolkodó embert Mosolyra fog indítani. — 8 mit mondjunk azon alaptalan állításra, mely sseríat Jáifigf^sa vidéke egyetlen őrlő mahgMal sem birna; holott — hárem gőz- e nagy gzam*r gzáraz malmait nem is említve — Zala- a Vess-prémmegyék sarkaló pontjaival együtí HO— 40 vízi malmot képes felmutatói. Ez, s az ehez hasonló, például Ram nem is letesd hetivásárait illető hamis állítás, a szándékolttal bizonyára mindig ellenkező hatást szokott gyakorolni
A katona-élelmezést, elszállásolást, fisz-szetévesztvén a hadászattel, a védelméba vett helyeket nevezetesebb katonai pontoknak lenni mondja , a elferdítésével az igbe-ságnakaat\'állítja, hogy Jánoahác&t a iaar> aaU frúsVáBy kigdxOlgéae. wk&;Wt$ÉgKt6te> elhagyni a katonaság s a roiatóapllanatbán. az e czélra emelt megyei épületek is Üreftb; állának. — E vidékben posványnak nyoma ?sincs, annál kevésbbé posványt kigösfiJgós-
¦j fiOOO mlaiii, urain, lagfetiabb t
nek, s fi megyei épületek sem a fennebífi ok miatt állnak üresen; de, mert a nemzeti vágyon hasonló példáÜanTtenyag_kezeféso - mtittmilóságos romualniaata y&vfaftfotöct uasag befogadására i^y-áHaláa^ ikm^\'öíizmosak. A mi pedig a u^ás4& taldtttótst illeti, nem csupán sojnt, \'dt^ katonai tekintélyek Ítéletére, a közel s távol múltból merített példákra hivatkuzunk, midőn c pontot sokkal nevezetesebb katonai pontnak lenni állitjuk, süt készek vagyunk az ellenvélemény, helyreigazítása végett bármi csclszü-vény ellenében sikra szállni.
De miféje .;szúnoki^ fogásnak vegyük Kis-Czcll keresztül ugrását ez ámbár aláp-jábairmtmis tételnél ? Pedig ott — végkép kiesvén még az évenként keresztül vonulási íránj búi is — katonaság sohasem szokott állomásozni.
Ezekkel a kérdéses emlékirat fószámitásha jöhető pontjaira megtettük észrevételeinket, a mi annak ntleirási részét illeti . kijelentjük, hogy ily balgaságokkal nincs okunk és szükségünk veszűdui, s osak annyit legyen szabad megjegyeznünk, miszerint az utt leírí s a Rábán tiíl esó helyek és vidékek,
— miután csakis az addig terjedő csekély terület főnig kénlésben — a mennyiben különben sem voluáuak sikerülhetek, a mi combinatiúnkbau is benfogbütatnak, s igázok felhozása szintén csak a közvélemény félrevezetésére lehetett számítva.
Végül ide állítjuk a kérdést , a maga kézzel fogható, igazi\'egyszerűségében oly formában és szándékkal, hogy — főkép térkép segélyével — mindenki által könnyen érthető legyen.
A kérdés az : hogy Pápáról a tolunk 1 órányira eső és ellenkezű esetben szintén vasúti vidékünket képezendő K.-Czeü felé-e ? vagy pedig SzöllóV-lánőshaza felé vezettessék az illető vonal í elsó esetben nem egy — mint emlékiratukban all — de liaruiu mért-fulduyire maradván el .Somlyúhegye : Ba-konj^- éi Balato\'u-iuellékkel egyetemben végkép kiesnék a vasúti forgalomból is.
Kgyik oldalon: Kts-Czell a Cserrel, bncsusaival s számts vendéglőivel. Sárvár--naiUtüzel4e^n-Y^utja4-erCT^Bzó-se m-lehet:
— de még utóvégre mit is nyomhatna ez is! Más érdek semmi, de semmi.
v. Heg kell még itt jegyezni, hogy a tervezett vonal, a kormány javaslatához képest, nyakára a soprun-kanizsai vonalnak, a bizonyíts mederrel nem is biró Bába völgyébe BzánUékültatván eltereltetoi, minduntalan eihordatván Örökös nyűge lenne amúgy is, . .mind az épitö társulatnak, mint pedig ma-. gáuak az államnak.
\'Másik oldalon azon törvény szentesitette elv-; melynél\' fogva minden fővonalnak az orez^ fővárosából kell kiindnlni, s miután tMjfmfa elkerüluetlen — tehát egész .Yesz-jptéaiHiegycv;8!!Zalamegyéuek legalább ;is. üluHwÍdi*iL$z :,iszpnyu -mennyiségű bort -*tf&dó, fiÉlatatL-néHék.; világhírű Somlyó-\' -Jwsy**-,8; <a mi fó ;a világ-gyárteleppé \'t^SSSMnp\'^ Jterraészet minden, tincsével! . tófftiMői^toDy-hegjiáiH^olat; Jánoshaza ;fa*M4MMBJttíÍ*»,.. .aennyibeB; ,»;\'.|»egye;. _^i^^a(^Pgí^tT helyeknek- .mindenesetre -íeiette ÜL^s 5-^6 ayárpsik^ttVÖíSöi \' -iBB^«;;,flíí^flíküzó sarkán , a, pártfogóit y^Arpaofc ^jenében- — egyik növekedését\' a ^ flÉ|Miinj.fo^ gátol-
- fgyed^fK leliet JMmJpifttii.....,;
Jsfi;fiíh* JiMialíbpzsíAadjuk; miszerint a vasnt ily formában történendő alakulásával. Vas-^megyp^órdekéjiek szintén elég fogna tétetni: " iffl itt a kérdett; \'tessék eldönteni I \'
De mmtau jezen országos-^Jtőt tán világ-. értekek, orizágforgulinu s^eti előnyök .^jetwilyon^uíban a máskép^érdekelt vidé-, Itekibonya ÜTolságban maradnak el: egy-pfl4u«a üihctittfcVbbgy a helyi érdekék-: jlkfeí \'^ndékuLmik " a hazitón,
j|mnMW\' Wbert képesek volnának meg-
\' JnJartehH-m, martiusJ2&rl8C8.\'
: ..-: ¦í^.lwL\'A. vasnü bizottmány,
\' , (Surkesztlitégl péUdny.)
Magyar tnáóQ társaság.
%_>- r|»e«t, «prür27. 1HÖ8.
iíi Mai napon-a nyqiY 2s azóptudományi osztály < tarjbtta UtiU Uii\'wjt,\'a muly alkalommal Dr. ; -Szépééi IÜ"nv"valt"aa~e]#ű érlokwfl, klawkqtf
tárgyával an ó claga^eifatoal luputt-föj ismét. ¦ \'« \'HfY&iv&^gya^tori -m4taph«ráfe= kíséretében lfju~IQÉzcí\'moná\'A\'^l az erasuiasi azuejtés gyflz-hetlen bajnoka az érvekot, melyek aí latin ?yelv, Bzóval a hajdan claesikai irodalom tanulmányozása mellett kardöakodnuk. Hogy a gíirüg fk a.latin;-nyelv, mint az iilaptudomá-nyuaság kiizlönyci, melyek milkül az ó népok gonŰ5Ite52Ad niddiArol\', a hajdankor magaazton toiillGm^ild^Anil mit som tudnánk, tnolyoluiók ii?morcüj ulijkéuztt Lonnllnkut az annyira uaük-uéges rudltudományokig, (anuliiuinyuínk egyik \\ugti(ivclnieucbb tárgyail kiiptízzAk. vz már n 15-ik azázaSban elianiűrt tóny volt, iMlüűlcKut tolult ujolaf; niogtímlíUintlnk oly hulyuii i\'h ily körülmdnyok kört, kttlnnfiflen pedijí akkur, midűn írtokcziÍBÜnk raitmívri azt LusHzUk : Jdun viüzonynink he o-klaasikai innlaliiiiihnz. Egyezer nulrazor az iírt\'?kuzó tár<íyhnz »^\'1, midiin piUdánl lioncakiW alá vufzí, hu^y min-ztiti irtKlaliniuik dln/Jikjylt-e miir az ú-kljis.-uUui irudaloniU>1 V ^.;liliinl RiHiúzza a rómaiakat, kik irodalmuk arany kuniban íh Hókat pinipiakod-[»;k. <i<- ajüiuiu irtiuét latin költői mzi:1 leinkhez íonJul líd nu-lapliurai kincjiuLnibtíl oii\'ivtwí ut\'-liá nyal i\'« váiidnr. »a|rsiij;ár i\'^ytnnsu\'iln folynak.
Az (írti\'ktv.i-srr sziini i^y óni ull lvt*n a rlai»-sikuH nvelvi\'azt az nrit\'iitalis tndtin \\"ánilnTv Ármin *v.ilt..iui Pil. ki llálintli U-i bor tiaial kclt-ti ny«lv«wn:k „A kkazárok fóld.\'-rúl • (Pcrwi fonlitiirt) ezilijii munluiját c»lvasil t^l. niulyni\'k rrcdiitijii a bt\'fí i.-jüíiízjiri könyvLÍr-ban van. Az l\'^óbz órtirküzt\'y esíik annyibim bd."»oa, a nieiitiyibun p«raa fbnlitiín ; az ulv any-nyira ftmturi kbazarkírtlta megoldáiülhoz acru-mit\'iMt* uj adattal rium járult, t^ak azuLu mundii ni, mulyvk mt\'g u magyar inidalotnbaii i» kliíflnf*4tf utirnjzok ezimu alatt niüjyvlcntvk. a mulyrk már a rYtiirvdri akadémia lm n rzi\'lnti ;>0 évvel i>1\\astuttalt fel, uzoa álHüiat pudt;. hogy az irat a 11 — 12-dik nzázndbúl va)>-Vünuzel (.-. t. táiiuuiia nut};, kinek álliuvt* ,rint a kluizár birodalom a H-dik nzjiz;u! vii^\'i\'n a a Nl-dtk rt/jizad cU-jm NiMumiaitteti\'tt un;}r. >-"\'t ro^í; az init aatn állitása U niiíphiiisittaimt mintha a dyiiuxua nemztilBi^i\'ri; n<-zvi.- zsid" luit volna, liuluit cs;ik vallúwira mizve volt a fükiralyi család zsidó. — A khazár birodiilmut geográfiai tikintotbua mir rumbfzurutiL\'bbuii fejtegeti az nrab-pmm b if^y n poraa-nia^yar Jurdibia i»; ulinomljtt viÍMBai molyt-k közül kölönosun KtiJt rmlitií mufí, Eamont, nutlv 4l) uzílUűktirtU;l bír, lakiiöni leginkább nnisulniÁ-nokt..ldt.X<^Cd^őLJüaiáí«tt JiázakóJíbjui luknak ; továbbá hogy az egész utíp ktít törzsn.\' t. i. fehér fi-kutöre oszlik , mely utóbbiak hihetőleg az indiai t/irzaből valók b ezok fíilött uralkodik a nn^y tiszteleten álló kaghan (Tókirály) kivel eaak a logfontüsabb ügyek fiilöll lehöt szólni, éa vallására nézve mindig zsidó. MegjogyzwiidJ továbbá még az is, hogy az ember-kcrvakedt\'at hátaim ii_san űzik, de outk a zsidók B a ken^zténvuk adogatják el |rver-mekmkeU — Jfegemlit még nélulny folyót is, a többi között Klhel fulyót, mely Oxuanál nagyobb, s a k bazári tengerbe ömlik ; elmondja továbbá rö"vid>;drn ínég az állatnvirizonyokat íh, hzóI a katonaBjlgróI stli., de mind ezek daczára mégjB Eommif^Io tiirtóduti becse ninea, inert csak az intnert adatokat sorolja el , és csak nyelvészeti; tekintetben bir becscael, a menynyiben élni pena-magyar forditáa; a az ifju keleti nyelvész azáp reményekre jngiwitjn fel bazav nyelvészctünkat
Esekutan a kia Szabd Jdzsof o. t. tüa jelentést a math. és tcrméazettudományi bizotuág havi értakeziaiárCl, a mely u tűbbi küziHt azt índitrányozza, hugy a koreskedelini expedi-tlÓval nagyon czélszerü lenne kiköldeni három \'tagot i\' kik*" tápaaxtalataik gyitrapitásdvnl, a\' különféle keleti\' állatuk\' növények gy Ujtéxé-i vei nem csekély szolgálatot t:nnének hazai\' tadoimliiyüaaágunlumk.:Ai indítvány egy hun-gulog elfogadtatott és határozatba ment tizabtí József inditváayárn még áifjs/hogy kQldes s&rea Ügyben egy üt tagból álló biztrttminy a* akadémiai eltókhflz, innen gr. Aadniaay Qyulábaz s in non . péd]g;a kéreskodolmi ia\'i-niszterhez az Ugy .pártolása végett. . Kxok után a folyó\\lárijy^kJra kerítit a Bor, melyek közül kÜlöfluW megjegyzendőéi biilaa cliiimeréiiro mélló Vadnai Lajos xrnizSggy Illési képviirtslö Un adománya rkka ^magyar azórend* : rfll" irt munkájának itétí dijat a Hámunt dijhpz , csatolta, hogy a Sámuel díjért ,yBrBiiHyzo^llyá-jwik annál nagyobb ihlottséggel írják pályamd-veíknL
.\'- Mintán a kJvfl haü WAroböjelentott kút érte-kü2éa L L Karvoaaí ogyatomi\' tanárnak omlók* b<msáde tízinováca György -elkunyV-lag. fitliitt, éa Ceacakó királyi tábla bírónak a fOlubbviUili törvényszéki eljárásokról ixt értekozésű kilúr-dottutott, az Öuazcu ühW füloazlotL
— olAufi üyula.
Heti szemle.
HaJ&ti Irén, 1868.
— Amerikában, papirosból készített csolnakot
t&láltakr-fdL-Póteirán^íté^íirindiilastJ^*..
"(lesnek a szláv töatvérek Umgatasára. Egé^ Zágrábig jönnek.\'— Küzép azámitáa Bxerint nz egész föbiíln ÚOÖ raülio font dohányt fogyaazHa-nak el. — Rózsa Sándor ia megkegyelniuztetett — Deák Ferónuz nzobájában tüz támadt, de csakhamar sikerült eloltani. — A kereskedelmi minisztérium fuluzölitá a távirdn hivatalnokokat, hogy revoraaliaiial kötelezzék magokat, iniűzorint Sáv alatt magyarul megtanulnak.—Gr.Tolaky SAador, Iti nemrég tért viwtaa buumkba, aranyban foglalva őriz kia forgácfokat azon aradi bítófákbol, melyeken lil a hazáért forrón dobogó azivnek vetett véget a vak bouzú. - A péiizllgymiuiBzler beazédu 7;> ezer betűből áll.
lir. Andrátwy Gyula mininzt^rolnök, titkon tamieauai méltóságot nyert. — Zágrábban irtó-hiiboriit iiité/. II a tíatalság a eylinder kalapok ellen. — A peiit-budai könyvnyomdászok öiiké|)zö-eiívlete t\\ évi juniiiH d.S-áii nvonidai i.-rmékokb.-.l kiátlitjUl rendoziinfl. I>i<Wn,tf» buzgjdoni ! A királví |.Ar Mária fúber-,-/,-gn.\'. H/iil.-tésr alkálinál,.,! S.\\ ezer forintot iidntiiáiiyozott több jóti\'-kony cgyk-tnek, li. Sí un Simon hazai ezélokra I\'1 ezrr lórin-t-it ajAalutt fel. II. Uir.vhori april
lii-iin nii^y A népi* gyiilén v<>\\\\ magyar
ajkú görög kath. jMispokrté-i léti\'fíiténf, végett. I >.-lbi-n J.\'tl\' teritéktí tarmiii i.-b.-d volt. -• Kbvrgéuyi Júlia 20 évi fogságra Ítéltet.-it.
Zala-megyei hirek.
— Ö Felsége a királyné «ereiiert.» nzüléae öriimért; april 2T)-én a azt. Fi.T\'iu\'zn\'iuiiek nagykanizsai templomában tkiin\'.\'(».\'-lyi-^ „\'1\\; ll.\'iini"
\\ lartatott . mely alkalommal az <-^/.m városi j twztviwelótfég e3 helyben aziikeL". katonaság tel-: ji«t di^/bpii jelent meg. Az egyházi rtzertarLw i ideje iű-.iU taraezkokkol li jeli-7.ti-tett aa timu-j p-ly. Az ujon szülött füh-rczi-Lnni Maria, Mathild, A inalia i\'.- Valéria nevek\'-i hűti il ki.\'n/nzt-
F >" i n j, :\'\\ n m k h&:t!ae vli : /, 11 rt tttegvé-¦ l».-n li^\'Hi t\'t, Vanmegyében tillhi t\'t. Sotnogv-megveben ,">L\'Ul t\'t, íSupromuegyrbt\'n filHMIí\'rt, in-Kit mindannvinak eg"enkini 4nwi irt.
- Kltün\'letés. Ö Apustól! F-lsége lÜtal I Fút. Siínou Zsigmond tihanyi apui nr ő iifjn a l III. osztályú vnskomnn rcndd\'l ¦¦- l".t. Fin tér I Kndrc premontrei lüdbzár » készt In iyt gvmna , siiimi igazgatii ura. koronus arany érdemke-I reszttel diaáttülí^ptfl.
— M o h á 8J§T\'-levelezünk irja . hogy az ottani i cstauraiio megtörtént, a renduzett taa.uw megszűnt és most oly kezekben van a vároa jelentékeny birtoka, kiknél bizton ganmtiiit nem találhatni, ennélfogva az intelligentía .ivást tett a megyénélta bekövetkezhető juivanik elkerülése végett. Különben a jelenlegi mohácsi tárna* életet, levelezőnk, 1514-kí Dózsa-féle korszak bélinek rajzolván, kissé erós fctfejczéoei miatt a tudósítást egész terjedelemben nem húzhatjuk.
— Z a 1 a m e g y v i h o n v é d e g y 1 c t. Folyó évi npril llí-ára kitűzött honvédgyülés köztiaz-lelet- t*s azerutotben áll\'i t. Bozen>dy volt honvédezredes én u zabimegyei honvéd-egylet elnökének Bécsben két napi roszul lét után bekövetkezett hirtelea kinmltával ugyané hú 2á-rn halaazüitott. Hegyénk élé 2W0 honvédéit 4ti volt különféle rangú honvéd képviselte. — A gyűlés t. Besenyei György honv. egy. jegyző or nyitotta meg. Fájdalommal emlékeztette n gyüii\'st nz egyletért azon szomorú osapiieról, mely az egylet elnökének jobblétre szenderíü-tiWel következett W. Hábison endékezett meg érdemeiről atb. mire az egész gy illés szomorúan mondii: .Adj uram örök nyugalmat néki!a Végre előadta jegyző ur a mai gyűlés összejöttének czélját. A tanácskozást legelóször az elnöki választás^ elűzte meg, melynek elül ülésére L Ujváry Péter" volt honvéd Bzázadoa mint kor efnök közhangnlag kéretett fel, ki az elnöki választást títkoa szavazás utján megtenni \'ajánlotta. III elfogadtatván, közhangulag t. Skublica látván éá" Kerkápolyi Jlor urafcrjiloltettok ki ás elnökségre azonrmcgjegyzéflflel, hogy a leg-tílbb szavalatát nyert az elnök, a kovobbet nyert pedig az elnöki széket fogadandja el. Mi megtörténvén, t Skublics látván ur ií szavazat mellett nz alolnuki, Kerkáplyi Mór Ur pedig I!) szavazat mellett az alelnöki székkel tiaztel-tetett meg. KlnÖk ur" e megtiszteltetést axép Bznvaklínn megköszönvén mindon igyekezetét oda fordimni ígérte, hogy ir-k""^ ia, kiknek jelenleg bizalmát nem líirja, bizalmát mdködéae által méltóan mesérdemáljo. Kzek után elnök ur elfoglalván azékét, a tanácskozás az utolsó gyüléa \'Óta íeérkezett iratok\' félolvaaáaával folyamatát nyerte: felöl vas láttak. — I. A buda-i»ofltÍ válaattmány folirata*-!!. l^urezul Mór tábornok folhivó lovolo\'. a budapesti honvédegylot feloszlatása tárgyában, a moly levélbun aljárá-sáj igazolja. III. Gorpvo Antal ömngy ur levelii i^h IV. Klapka QyÖrgy közvotitíl javaslatát, uielyHzerint mind Purezel, mliid a kííz[Mi|iti bi-
aottmány folazáh\'taúdó, Mznntésaék\'meg tsíík&-désüket éa ne tar tessék meg a májas 4-re össze-Mtott közgy^Jfeí. >?- Mindegyik pontra a kellő haiározatoK ByBgódtaággal hozattak meg. — EfHöaöaen Peresei\'Mor, ngy azinto buda-poati fcnvödogyliit Bizottmányának eljárását a gyll-103 hatásköréc tol tette; ellenben Klapka György indítványát ptdig teljeaaégébeo elfogadta és kijelentette, hogy o határozatát minden honvéd-egyletnok megküldottoti. Végül még t. König-meier pénztárnok urnák lön megválasztva, miután a volt pénetárnok Skublics István ur elnöki, székro emeltetett. Egyazeramind a vcazi>rémi , hon védegyletnek a zalamegyei h. egyl. elnökének temetésénéli képvúteleteértirásilagköezöaet uza-vaztatni határoztatatt Hzentgyürgyi .lozoaf, volt honvéd. — Lapunk Idrdetói rovutilbau elóloníuló a nevT>zoteJi gyógyerojérűl ütmert kcaztbelyi bala-ton fiirdöi hirdetményre felhívjuk t. küzlinttó-giliik Ügyeimét. "
- Május 9-én Kocidflovnzky szin- és dal-tániulala N.-Kanizsán kezdendi meg előadáaaiL Fiumébe szándékozván menni , városuakbiin csak 12 előadást tart. Reméljük méltó pártolásban n-azcHülend.
Somogy-megyei Mre^.
- - V o 1 g á r o k ! Midőn az esemáuy folyama nemzetünket a kényuralom ellen nyílt küzdu lciiirr hívLi fel , — mtg alkotmányunk viüsza-Hzerzéaeért foly a küzdelem, akkor éa addig államjogi kérdéseink megfejtési! állt minden pártjaink programnijában elsú helyen , mert csak ezeknek kutlvezű megáldása által nyerhettünk megbízható alapot a továbbivhidadáara. MoRt azonban , a midőn már állárajogi viszonyaink az lK07-ki alkotmányos törvények által megoldást nyertek, itt az idő, hogy belviezo-nyainkra vessük figyelmünket, hogy államkö-téaeiak feuLartása a biztofiitáaa mellett, saját ¦ nemzeti erőnk kifejlesztése, polgári culturánk fel virágoz tataadra a ezzel erköhsi tekintélyünk megszilnl^liuianv \'TfanyöZztlfe \'"ösHse3 törekvü-seinkeL Mig tulurt egy részről azon kell lennünk , bogy a bizidotn , a béke , — s ezzel álUiiiszervezítedésütik a politikai ábnindok Mr-máű agitatiúl által meg ne zavartas»ék; máií-réazról szükségi*, hogy ébren legyünk, hogy az önsorsunk feletti rendelkezhetés joga, melyet a kiegyezés műve iámét a nemzet kezébe juttatott, az c hatalom után versenykedő arístokrata vagy demagóg törekvések önző czéljainak eszközévé ne fajuljon. Mert amazok veszélyeztet nék eddigi vívmányainkat, s lebetlennó tennék iutécnéoiyeink szabadelvű kifejleaatését; esek pedig csak anarchiára , b — a mi ennek rende-
ui\'n m\'niiiii liiin jár — ^tienllirtpniOTil VliZet*
nének.
Már pedig ha vizsgálat alá vesszük olkotmá-nvos életünk mozgalmait, ha észleljük ebben azon számos kórtünelekét, melyek fejlődését gátolják, — ha visszapillantunk országszerte a követválaszülsok a tisztujitásokrfl, melyeknél most is csak a magán családi érdekek és ulőiuiletuk voltak irányadák ; midÖn másfelől a democrntin hamis czége alatt a legicegpró-báltabb államfértiaink gyanúsítását s a tájékozatlan népelem felbujtására irányzott izgn tibnikat szemléljük: ugi- vaJóbajtalig tudjuk, hogy a szélső pártok melyikétől féltsük inkább az alig megszabadult nemsetai.
Kzek ellenében;
Kezdeményezzük megyénk kossxslleméuek a józan democratia irányába leendő terelte-tését, hogy ne vezettessék az félre mulékcay pártérdekek s paszta dlenzákiCEfig ;áréáBiLÍ altul, melyeknek segedelmével haBflásttSfeslOőg retidszcrini minden idők cselszöv^i, minden korssak-saamokai a nomceti akaratot; - , .
hogy ne ját^za ki az élet a törvények elveit;
hogy no élősködjenek a modem kormány -zat alakjaiban , a régi állom- s. társadtllrpi viszonyokból fennmaradt intézmények.,ar.hal-itélotek; :
~ hogy ne oeuyveaEszek a magyar demMSStia élotazervcit vallási a társad a) roi eŰUdtetek, a azon viHazavonaB , moly történelmUnkWl BSem-reháuyólag tekint reánk. *
Fogjunk tehát a politika éa a tárwdalom tarén a haladás muskájáhosl mcly^aam fel-forgatásban, hanem mtéamányek alapitáftáhon találja hivatását, diadalmi caá^ját; mily LéJ-koltse a szabadság bUsakeségéta asáttem függetlenségét, a azomélyeü mélhkág : Öotoda-tilt, a kfltügyék iránt való érdekelto^et; a(a minduzokbó^ eredő fog IkouyBágut b -BpaaSQti becdUlet iránt, mely magábau kareai áa\'találja védelmét a kűl- és belmegtámadásíjk^^etlen.
Moly á flaabadoBÓláo éa gyuIekeEeö! \'jág bécaOletaa ~ használatával hirdesoe - itab ,1^0 democratia tanait, a fel világoai tafl: -j »iftdu*-kább a nemzatot az iránt, hogy a, vaWdi domocralia foolvo, a polgári oulíura, .— moly alatt a\'társailalmi álla pótoknak a tttflvelt népeknél uralkodó elvek a intézmények áhal oszküzölt javulását, az emberiflég tökdlyotrsíi-dosének eloinozdrtását értjUk, Mely azt akarja,
hogy minden rangtt éa randfi polgárnak nynj-taíaáfc^egyforiááá alkalom, tehetségét, szorgal-jniV bcauletea&ogdt, anyagi erejét s crkütcsí gólyát boldogulása b u hnzn javára haszno-
de tottlcg;ÍB — a vbIIÍb , nzQletós b nömzoti-aégi különbségből voat ininilnzon akadályok, uttslyek az egyéni szabadságnak gátot vethetnek.
Hindezekért-.- E .
Alakítsunk megyénkben egy társulatot „Pza-ijailaivíl polgári kör" csira Blatt, a mely ben cgyeafllvo a következő politikai és tárHiidalmi (áteJ«* elvek. vallása, ..terjesztésű , megvédem? JegJTiiB feladatunk :
I, ŐsÚdío bizalommal üdvözöljük a kiegytizén müvében — a népérdekok Bolidari tanának eszméjét — ü nemzetünk .érdeke által vusé-roH, & Auuizulkiizi egyunjoguaág BZorou rlveí dserint történt szövetség megkötését , óbbon találván fel nemteri létünk biztosítékát, l\'ilrwl-jak aiI, a ellene vagyunk mindazon lürukvé-¦ckjjefc, melyek annak egyoldalú felforgatáodm irányulnak, ugy levén meggyőződve, hogy iacn alap tflvetéaével nem a fennálló kormány, [inneni .alkotmányunk. íálaaga. idéztetnék elö ; kibékülve tr szerint a történelem által igazolt nyugati hatással, testvéries rokonszenvvel nyújtunk kúzet a lajtántuli népeknek, mert ezen Hzóvet-séggol irthatjuk csak Isi végképen az alkotmány o* életünket,folyton fenyegető reaotiót.
II. Nem helyezzük a vallást azon hatalmak kosé, melyeket a democratia felforgat; aot ellenkezőleg, habár elutasítunk is minden vallásfelekezet! jogosulatlan követelményeket s türel-murtenwígct, - másrészről tisztelünk minden vállait b tiszteljük annak mindazon szolgáit, kik a népek .szabadságának alapeszméjét a valódi BZerfttet í^éjét hirdetik.
JII. Ellen tmondimk mindazon jogoknak, nie-lyok hagyományos táraadalmi előítéleteken alapulnak, b melyük a táraadalmi 3 a közélet terén t\'gyenesen, majd közvetve fenyegetik 02 ujabb kor vívmányainak szabad tenyészetét - Epen uzárt^pulitikü hitvallásunk egyik fóágasatának tartjuk pártolni a parlamentáris kormány-formát, mint az észszerű haladásnak,\'a felvilágo-sodaAnak , az anyagi jóllétnek , szóval a democratia. elveinek nélkülözhetetlen feltételét; b így támogatni a jelen kormányt is mindazon türekvéseibím, melyek a fentebbi elvek valóaí-tá&úra irányulnak. Elveinkért) küzdelmeinkben fegyverül a müvelutlen ólom folizgatását soha sem használjuk, — oeztálybarczot soha elő nem ideiünk; sőt ellenkezőleg elveinknek diadalra juttatásához harczo&aink toborzását minden osztályra egyformán kiterjesztve—minden osztály, vallás és nein&etiségi különbség nélkül togjuk a küzdelmeinkben kiemelkedő valódi érdem, teKeteég és\'liecsülotterszcrzött, és a közjó előmozdítására ia haté szellemi a anyagi tehetőséget becsülni, méltányolni.
IV. A mi végro a belpolitikán alaki szervezetére vonatkozó reform- törekvéseket illeti ezekbea a modern államokban uralkodó szabadelvű BzeUcznbeH fogunk olürc törekedni a küzdeni fogunk a mivelt oyugoti Eofópa mindazon intÉEményeinek megvalósításáért, melyek az , újabb kor nagyságának tényezői. Üomogy szabadelvű fiai! \'"Kgyeafiljltiik ezen elvek diadalára 1 Siessünk pedig egyesülni mielőbb, hogy cxun elveknek a társadalmi életben váló terjeaztóie 0 megértetése ájfal neveljük megyénkben minél erő-sebbé azon józan elemet, mely nem,a minden áron való\' politikai forrongással; hanem a táraadalmi kötelmek teJjesitésQ — a tudomány, müvéfifet, ipar a kereskedelem elúmozdítása — aióVjd-í^n foglalkóisás lelküfimorctea bctöltéae \'ahol Tűvlnja szolgálni a hazát; —hogy ezen elem alkotmányra jogainak beeauloWa .hasznalatával a bekövetkezendő országgyűlési képviselj választás es a megycrendezéa-actuBaiban, mác mint -eonB9hde.it párt.lepheaaeaa küadelcm
felkéréssel
M ftUifrásonbat) hegy megyénkben mindazok, kik érfcslmuég, politikai folfogáa
?0 UMmA*\\t*3á*L&H*^ű:-lLfr,*-i .lfn^lták
azon törvényen tért, a. melyen öanzed jelenlegi állsinélutünk alapozik , a mely alapon lenntnk iráuyában előhaladva alkotmányos élutnnknek a democratia feulismcrtutett elvei nn-riiit vnlé m^üzilárditáaáro, egyesülni b küzdeni kiűzök, — f. évi májiut liii 4-dik napján délután li órakor Kaposvárott, a korona vendéglő nngy ter-méboti tartandó alakulási gyfliilire <\'¦* pártunk HíervezéBÓru vonatkozó tnvábbi teendők ininti
tiinácjíkiizáenv minél szánioüabbnu .....gjeloniu
ozivoakedjenck.
A törvényes azilbiid-siig swllrijn- 1 •-¦/¦"¦n \\ \\<-t\\ bonnunkot 1* találkozjUrn !
Kelt KüpÖBviirott IftOrt. iipríl l;Vén.
Bánlny Dénes , Bittó István , l\'\'ek--t>- Ijijhb, druber Gujiztáv, Kozma Sándor, Nagy Sándor, Szabó Kálmán, Vági Mór, Zic.by Antid.
A b é cö - b ii re «i vuuut [iiáju:i l-ikén nvittntik miig.
Sopron-megyei hirek.
Sopron, IHliM. upril Szerda n . april Int 22-én délelőtt t-rkt-zett meg idea Felséges Király mi, a nemzet igon tisztelt anyjának szerencséji 8zÜlé«.éróIi Uildogitó hír, — miről a lakotiaág a várnai hatóság utján iiziintiul. 3 azon értenité.H melleit ludurtilutott . hogy másnap , vngyin cdütórtókí\'ii upril \'J\'.i-iin H\'/, ómkor a vnrun ptebiuitu-ti\'nijil\'iriinbftii egy Ünnepélyes „Tégi^l Isten dicsérünk- l*> órfi-kor az evangélikusok templomában egy ünnepi isteni szolgálat fog mngtartetni, este pedig egv álüdáiiüM krvilágitis lesz. A templomi ünnepélyeken nem csak a polgári s katonai tekintélyek jelentek meg , hanem azokban az liiiitntusuk is igen nagy számmal vuttek ré«zt. — Az esti kivilágítás általános vtdt, a habár nem olv n:igvaze-rfln sikerült ia, mint máa alkalmak kai. ili- minden bizonynyal annál íhiztünszerübb fi "^zintébb volt. Felomlitéare méltók leginL-ibb : a megyeház-, a viiroiji Hzinház- a a tanáesliázi épület, hol e mondat .Éljen a Királyné" légazeazszi-li átvilágítás mellett tüüdö\'k-ltíH. A turnáaúk « titkoltok diaz-öltünyükben még tiutal zenekaruk kíséretében , mely azonban felségeden vLsilte .raflgát, álltak ki, mi az est ünnepélyi-siiéséhez igen sokban járult, il óra felé kitiirl suélvibar nagyon ártott a szabad világításuknak. Az utezák igen népesek voltak, a rendet nem zavarta egyéb, mint a Suhlippun utisuíban egym-hány szándékos ublakbeveréfl.
Vasárnap aprü 2&-ón.-az itteni városi színházban az iskobíi natalság műkedvelői elúiulnüt tartutt Szinre került magyar nyelven .Kemény Simon" és német nyolven „Dér doppcl Papa4 igen nagy közönség előtt, az előadás azonban nem igen volt kielégítő".
Nálunk Sopronban is* "beköszöntött már a tavasz. Az eddigi fagyok igen kevés kárt okoztak,\' ellenkezőleg a rájuk bekövetkezett meleg idő a várost festóileg körülövedxŐ kertekbeni külonfaju s namii gyümölcsfákra valóságos virágpompázatot vazdzaoÍL A szőlőhegyek általán felségesen állnaka ha május hó káros fogyásaitól az idén megkíméltetünk, lesz borban olyan gazdag esztendőnk, minő már rég nem volt A vetések sem engednek semmi kívánni valót, eddigelé minden jel egy Igen dűfl esztendőn! mutat. ^
Sopron tiirténuUni.a mfi\'egyhstóiiok múzeuma valószínűleg már vasárnap május 3-án megnyílik a látogatók előtt. Á nem tagok számára belépti dijul 10 kr. határoztatott A múzeum aok igen érdekes históriai értékkel biró művészi tárgyakat fog tartalmazni; s mind a laikusok mind a tudomány emberei számára sok néznivalót bematatni.
Az idő ma és tegnap esőti, azon lm n nem nagyon hideg, miért ís a tenyészetre nézvu igi\'n kedvező.
— Kivonat a Sopron megyei bonvéd--egylot-1868-ik éviapril üo 2l-énbopronban tar-tott közgyülégi jegyzőkönyvéből. Mldűn Perczel Mér tábornoknak hosszas száműzetés utáni haza jövetele a különösen a nemzeti hadsereg eszméjének megpenditeseért hazahui órzolmün-k$t kiöntve, Qdrözlő iratunkat mcgkuldöttuk,
ŐrÖmmtil nyilvánítottuk azon készségünket, hogy *¦ tér«n, u zilazló alatt mi út készek vagyunk fii követni, u u nzent oszmút i^omztttí dicBŐaégUnk újra ébrodéflo, élefrevalóságunk ugyedílli biztosítékának tekintjük, mo«t midőn újra felhiva vagj-unk, Perczel Mór tábornok tette feletti véleményünket nyilvánítani, vérző aziwel tcaz-azük azi, nmrtnem helyeseljük az önbálványost noni egy tiirténeti nagy név beüzennyezéiién: ezélzi\'.kifakadáBQkatjluneduii.bogy alkotmányon ér/- limk jóváhagyja a központi választmány foluszhitámlt elrendelő elnöki parancsot 0 jogta-lnuniik tartjuk, hogy az ösaz\'^ honvédegyletek által válaaztottbizabni férfiak tanáeiikozuiáiiyát a szinte választott" elnök vezényszava azébiaz-hUhu&ui; o téren tehát őt uum követjük, s a zsurliidáö kiegj-enlitiyéní május -l-éro ösazelűvott honvédgylili\'-K létrehuzáHát beíveljük, s egyletünket képviseltetni lógjuk. Kell Sopronban aprü \'.\'l-ikén l«tiS. A suprurun-\'g-. .-i lniuvé.l-ogyl.-l.
Vas-megyei hírek.
f=>20H[l)»d)e|j, május l. IHiiS. a Színészet. Ismét felütötték templomukat nálunk l\'luilin nemet papjai, !1 juvű hóban magyar azi neszek is érkeznek. íeaz tehát elég alkalmunk őket pártolhatni.
* K l\'V el mez én. Ö l-\'els,-g.- királyné aZe-reueaea aztiléae alkalmával Vnsmegve t\'ogházii-ban L\'n hoaszabb időre elitéit l\'egyencznek kinüyi kegyelem folytán részint \'egész fogsági idejük, nazint fele elengedtetek.
* A [1 .¦ s 1 i országos hunv-tlgyülesre 11 vasmegyei lioiivi\'-degyiei is követeit leküUleni határoz la.
w A v a 9 ui e g y « i la[»ik 1 T-ik száma a vha- ] megyei hon védegylet gyuléin-i betilüiaát hozta, ¦— ininthugy e liir valótlan .1 l.-lól,- tudomásunk 1 sinea - kötelességet velünk teljeaitm. a [nidóu megezáfoljuk.
* Baloldali kür van alakulóban, melynek létrejötte eAak rövid idt", kópb\'w- már. kitüzíjtt záüzlöja a megyének 3/,-n\'^/e hisonvisan ö^azo-ttervgel.
v 1» méllósiiga Szenei^ l-\'.r-n.\'/ üzutnbat-holyi pibjwk ur tttbb rmt<IWli - mar több izben tan tud tott HZiimus érdemen ti - I\'\'. xeel lenti á*u ezimmel diazitteleti tel.
* B u e g á n ,1 i\'i í«el\' vasút ui\'-lletti nyaralója május 2-án Ünnepélyesen a k\'izon-ég Mzjmuini fog megnyittatni.
— Kitüntetés. I.l Apostuli KeWgr által Kgan Kde borostyánkői \\>irlJ>kiH a jele--* gnz-daazunk a Fcrencz-J^sgíif rr-nd lovitgkereszt-jével díszittetett
. 3>J3Tll.tf Póste.
— K. fl- Pécs. .Dúdftl" ís „K*nr»«lmom- bcváluak, a. HIUs(a^" koairba lintorup.
.Kintalndy 8. airján" mir m.-pj.-I.Mit.
— 6n. M. Veoaprúm. Sajnáljuk ; ai ukut acjijttk-YÍ5íunlUlá*Ígl
— II. U RsmnbAtliely. Ki-m k.lirilbntjllk.
— ?—d. Nn^y-Kftnisaa. JHpti alak s iiiuiloriian ujabb ispatottiág-ra ad ha alkalmai.
Meghaltak névjegyzéke.
Najrj-Kanizsán, ájinli! h<.liAn. Caep J.iíaof 11 ívea. Kbrv Gr..rjfr l\'4 ív Napj Juli 1 ér. HonrAtb GyÖTgy Iá nap. Mnuik Túdur t» hiín. Ssűlűay Lujta 2 hia. rájiiü Ján.m liarmadiVI ív. Ssabii TrÍBít 2 lián. Tscliirn 1-u.in 1U év. I\'ö-ríintil Imvan 1 ér. Vlsoly Ilkn t> li.\'m Uninncr Ü..r-biia 51 frr. Balüjrh JÓüűf ól év. V«ru-a Imre ÍH\\ ít
Ssép kalapos Borcsai
(Románca.)
Sírnak rínak a harangok Ssép kalap00 Borcsa fölött; — LJtnak fntaak a hoUazak Ballá ran a babok kü»ÖU . .
nalatonoak tulaó partján Haláas irgíaj 111 hajóba . . . Edoí anyja ktrvo b4r( r Maradj fiatu kis ^tnybúdbá . . .\'
Ka kiuórtíed a ji Lttant, — Ilr Idtíbon LoTfl ntennúl? Vén Tnityuk, <3o naRjabb ribatt,. Mí^ aoltníBw értam cnaíll
?\',<!«= mi.in, jaj no kírjtm I t*tegéuy Uurcu beUg aajjan, Azt i*cmtn niunjck által
lixni még akaf«o
H mW a U.lik . . . núg a haliam
HomtAraap ns ov-es3vnl, —
Én a bullám olt-rül-\'
Nngy morajjal, Ellíult f\'iTcl . . .
Iiry kriad a aok bullám ok kffat, fítikat logyüii erCe karja; — Uo iB^yíícik inégii té^rit, Pi lisjb T b~j hullám Lola karja . . ."
A hulttoalot bojy kJíuíriik Itá.tjnp tfsr^í n Uiiiásiok . . . Bicp knU,,,,* noirj« Kornél Atkür íu[;iik bu «. lányok . . .
Siriiak rínak r baranfuk üííp kalapoí Dorcaa Tol alt. .
aDja — a ttáit&k tíirja aiíliti lírdro oacU.
DÖMEST JÓ23EF.
ISTEN KTiMEK.
j\'l\'iirtéűeti beszély.J 5Ű$) hnsnHbdkki Itvrvnrtrn EiiíimánüóS.
.r\'.>lytatá».i
.ila aligha meglátod a csillagot — monda
íttistán — az eget vaatnp véísfelbík takarják, ugy leúszik, hogy az elemek még es éjen mérgüket kiöntik a földre, hideg uzél aivit, taná-esoluám, bogy uirj haza * hugy utadban baj ne érjen elkísérünk atyád hajlékáig.
A biánvkn. ouidálkuzva inkintfitt.. az elpiruló Rufitnnra kinek azép cw vonzó arcsa egészen me.gnv\'rle bizalmat.
Megindulok és végre ts Imt elértek a.z atvai lakhoz. RuHtán Sáaiar pedig viasza furdalva szótlanul nógatták kifáradt paripáikat Szigetvár felé.
Hiszem, bogy mindazok előtt, kik e jidenel leiniriát olvasnák, feltünü RuBlán és Sáovárnat mint ellenstígea tnszluknek viaoletu a magyar leányka irányában.
Kit nxoubiin kóunyü megfejteni; as ábrándos férfiak tán akaratlanul vagy alkalomhíány niiatt uiég eddig nem találtak oly női arezra, mely őket kózclebbróL érdekelte volna, de moit éppéti régflzebb álmaik közepeno jelent meg nukik e gyünyörü leány , szelíd angyali arcra álmaikba azövfidutt & benne szilaj képzeletük megtestesült alakjára leltek. — Egymáson kivttl még soha Btim azurettek flenkit óa Üoe e gyönyörű leány gnlambszelidBégével, bájolón caengü szavaitól az ekd azerelem lángját gyújtotta fel kebleikben.
Hogy pedig (i leányka nem idegenkedett tOltik, \'azelid és szívélyes bánásmddjuk idéztti eló éd a leányka nem is csalódott, midőn Ru> Ulnnak gyönyörű éa vonzó arczában hasonla-tosaágot fbdózütt fel köziu ca meghalálozott vőlegénye közt a niidón a villám vakító féoyében pillantása R uh tannak halovány érdekes arczára eeett, neki bátorodva kblt fel a kedvea fiirról éa nura hitte, hogj- félnie kelljen attól, ki nem Csak arezban, de szelídségben ia hasonlított megholt vőlegényéhez. Meglehet hogy a kiábrándulás eU3 perczében tán >*tasza vonta volna ssavait, tán megbánta, hogy honleány létére ellenateca férnákkál tAraalgott, de már kéaöu lett volna mindez, mert keblébe féazkelt afl üdvuaató cserelem, 0 mindenható delej a lélek világában. — de ne higyjuk , hagy a kedvea hülttat ü flLflsk sirját elfeLdé, Rustán iránti Q&erelmébaa újra
éledott annak emléke..... ~
(Folyt kOr.)
Ü" S L B T I
X H, Ö :
waj«*í l-ia 13429. A. gabonaOzlet mig moat mm iirreuil ralatnl hnTDnOfl ilínkaífnok, jcnk a bnaa kareitoük, do u olfibbi áron, máa bvWw«mQ fqnjd CRúííon .ker«a»tleif, A borrA. P*«TO lm [gm gyérem mnUÜcQiifc «tJ7»*?y- VfltfS, ía mig «t5«U,u Urrja\'"*affftl ai~» loVlttMiltonl tlttit, aoni-nlst hinuOk. A pjapjnra wbb euntractus kotloiatt, kttlOnfliBn a> flimau l(llíí[>flaora ucrallaUra, "mik a." 4nr*44U muiiíftégflok i^cu nlni-nuny árban vannak, - ettriJ.nd; líalnriíiHaí coacurrentlit nem állhatják ki, aaail berífllibi a loodunl nnveiolen májnál llcsl-tac^it
PlaűrJ a«ff<váaár| keletárok. " \' — Abg-anjatflal intignkéíit.*: \'
\' Tmntoy^ti üaiar89~as fonta* a írt. kr.
44-83 fot. a/r.liO-Jftkr. «7-88 ínt: (t fr. li fii. l>\\) kr
Ra as 78—79 fni,.S fr. 00 tr.70—80 fat. ff íl. 7ü kr. jtrpa BBriÜs/Innk 70—71 fnt. S fr. 70-8U Ur. 71-72 3 frt. —kr. Árpa kSíOnBÓKUB Q5—00 fiiB. 3 fr. 54) kr. «7-68 fna. 3. frt. 60 kr. Kakorloaa i frt. »0 kr. S,frt 10 kr. Rnk orUBS olaaa(calnnuanlin) 3 rd-2fi1ir. Zab\' 4fi-4Tfas. 1 frt 40 kr. 47—48 fna. 1 frt 00 kr. Pohánka flí—«8fní..ja-írt fiö-kr. 08-JU font-3 frt. 70 kr. Paiaoly feli ír 4 írt. OU kr. Taaiuly tarba 0 fit, 80 kr. -Q,abo elaQrendU 1b frt. — kr.
Soproa. 1BC8. AprH 3J. a gabonák eroakinlalmi ttslet «gy darab 1<1G úta lamít üénkebb lőtt, na árakat kiWatbeaBlag JnlüaiQk :
Duna 81- Wí fontos 6 frt 20 kr. 0 (ti 4A kr.; 86—87 fontgo 6 írt ÜO kr. 6 frt í» kr., H7—HH runlon fl frt 00 kr. 7 frt Ml kr. - J011 7H—tW fonlna i írt 110 kr. 4 írt 80 kr.i El-fla fontos 4 frt fin kr. i \'frt 40 kr. — Knknrloia 7H-WJ f«ntv> Ü frt Hü. kr- S frt M) kr. — Árpa 70^21 íunlxia 2 f" 70 kr \'2 Irt 3(í kr.i 72 f.\'intoi il frt 10 kr, - Zab 41 1« fonton l frt B0 kr. 1 frl 1«) kr.) 47--4H /»nt.j* \'4 írf
Bécsi pónsöffolysra, mejus 1.
B% motaliquea 06. 00; 5% nuuiz. kölcsön (Í2.B0; lö60-ki álladalmi köIcBÖn 80.70; bankrészvényük 6.92; hitelintózuti réaevények 180. 10; London 11Í1.70; ezuut ágio U4.B0; arany ilarobja 5.5tlVio kr.
Vaiutl naponkinbi menetrend;
Indul N.-KAnlsaárál Ilnda fala d, a. 1 óra 83 peroa. „ ¦ - » » eatro B írakor.
Hica „ roggol 7 ára lű párna. „ ¦„ d- «- 8 dra ao B
Trloot , d. u. I Öra m , 0 ¦ » f. oat»a 8 drn %Í „
tth. H.-rcanlaaárá Duda rsllll rogirol » ir9 a » „ . d. «. 1 ^r* SO .
-,líéca , diü»o»)í Ara 3l w
° _ Tr|eat B rejg"1 ö Atí , ii
\' . .I.MIjbuU nra\'Of ,
Hajoa 3-t*l IMg IB6S.
HA- ÍS heti-
KalkoUkttt 0*p-tif
Kalh. áiproL Kt. K(rjj kl» IdO cnnlVtt^tá _ ér^aia. Jánoi XVI. 10—W.
T V aaSriap-
\' BátfS
Kedd Baard. CúflUlrtBk Pintek .
Pldrl, AuiJla , Pina pápa Janón ol. fífa. HoanlMlá Hihily JeUo....
rr_
Aldor 1 Qcggcly ¦
Kelülőy szerkeszti : Wa^Q\'Ifef.
H
-<R D E T E S . E K
Jelentés.
AlaUre&ifftBtslsttel jelootoai a nagyárderaü kti&Dnségne^ hogy Ösönbätthelyon a piáccon fotmilló fcoreokedáaeo} mellijtl uri atcsábsxi-egy fiók
Hálál ós véss minden féregnek!!\'!
BHao-íialü csalféataüan Irtd^zer.patlÄyrtt, egerek, psftsák és-csátáByeíí kiHaeára.
{Sazsjr-, anyag- és festék-
KERESKEDÉST
©„Magyar Király"-itpz......
cairaeava nyitót tors, korookodésom czikkoil a legolafl raktárakból sEörosvén be, azok minőségre a legkitűnőbbek. — Egy-?ttal kijelentem/hogy árneaikkeimat sÜrü keroaoítaégük folytán a legjatiuvoaabo áron adhatom.
Szombati oly, novemb. hú 1867. (45 — 13-12) \' Untaiéitól
és a ,Wtor Ltoyd" szert esztöságéftaz &e-ItMiff-, Q2gíi cjjságtepskban megjelent és fogorvos Dr. j. & PíPP-nozBécsba intézett nagybecsű elösmerö Irat
EgyedOl és csupán is emberbaráti azarututtttl éft aaon vágytól, hogy szenvedi! embertársaimnak használhassak, érzem magam indíttatva & következe tényállást tartalmazó sorokat nyilvánosság olá hozni: 18 évi orvosi gyakorlatom ide ja alatt á szájbetegségek több nemeit elégszer volt alkalmam gyógy\' keaaléu: alá vonni; de n Iflgliatbalúsabbnnk vélt s nagy költséget 1\'géoylÖ szarok sem vésettek gyakran a kívánt eredmény-heg. Én lebát végre megkísérlem a hírhedt
Dr. POPP-féle iiiiitlieriihszájviz
használatba vitelét, malylyel az óhajtott csalt valóban éa telje-oen elértem.
En léhát, mindaaoknak, kik saájfájdalmakban szenvednek o szert, melynek használata legcsekélyebb kellemetlenséggel aara jár és-aehn semmi féle roaa utéhatáotitim von maga titán, a legmelegebben njánlnm.
Uuuafötdvárf inárcsiufl 5. 18G&.
Dr.-.-tt3í"OíiH. gyak. orvoa .4Fa 11 SV, 4© kr., göngyölve postán 80 krral több.
ánnthtrin fogpaszta t fr. 22 kr. Sövény fogpor €3 h,t. IFogólora az odvaa fogak saját elmosására % írt. Mi kr.
Tőlem újonnan javított patkány irtószer és a PÜrísi világkiállításban legjobbnak talált polDskn-tinctura, melyet oJuIirt bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe ajánlani és sikere felül képes, ugy magánosok , mint áilamhatóaágok aJtal kiadott bizonyítványokkal magát igazolni, minél fogva számos megrendeléseket remél. Ezen szer 10 évig is eláll és mégis sikeresen használható. ,
Kapható N.-Kanizsán ogyedill csuk FoSGalhofer iÓZSSf ur kereskedésiben. Ára egy szelencéének, mely RÍ3S8 Gutmaflfl névpecséttel \'jván ellátva használati utasítással együtt 1 frt és 10 kr. o.
(10b\'—G,l) Hiess G-iitmawo.,,
TCffjcos ra kir. oaat»ailn)um tulnjdonnia.
(51—t* «
«Um int ** „Aeathorlii-forjpáflzta K7"iryaaT*sa, Jlusenberg, BoHEníold
Ai .Anatfcerla-azajviz-, Kapható Hagv-iaaizsan; Uolu* júai
a. Wajdita J., Wolisch, FcaiioluulVr L« Mcliwan A. uruk hercikedes^bcn Páaáa: Tacltepeii J., Stampfl (í. és Lüwy [. uraknál, Rssztíiclycn: Sin a er N. Zala-Egcrazegea: Antal t". jryúgyMeréi* is Händler R — Kapronwán :
Werl; Ejógynercía — VantüdOB: Halter gjovynorian* - Slt-6y8rnyOB ; IKHhlg .— 5&3Qge<|: Dorner Kajct. éh StajnüumkY L. gjfAgrntierési; uraknál.
A bírta, gaxdagszörü éfl tiszta Kegretti származású tflrzsok--nyájböl égy éa két éves nagyobb szárny kűSok adatnak el jutányos áron, a raclyek minden* ragályira és orBlcAdéai betegség . nélküliek • ezért ji>ájlás biztosíttatik. Efélo kosok nz uradalom pasztáján UJ-NTpen,K.-Kannt3fl mel lett példány -kép láthatók és ez érdeaiben mindenféle értesítés kéazKéggtl adatik vb az előjegyzések feHesanek véve a kívánatra meghozattatnaki
„ . \'JoszáeieÜGsrae
A Keszthelyi balaton fördó részvényiársulat jelenti a t közönségnek, hogy a
talaton fürdőt
minden kényelemmel ellátva folyó éri niSJUS hó 24~kéfJ megnyitja s minden igyekezetét arra fonlitaudja, hogy a fürdő közönségnek nem csak rt fürdő czélszcrü berendezésével (milyenek a mélyítés és kideszkázott uszoda) hanem jó színészet és zenével élvezetet szerezzen.
A szállásuk teliintetébfln intézkedni fog a választmány.
HIRDETI
Aldlirott bátorkodik a t cz. d Altul feltalált
erősitő italt"
tisztelt közönség\' becsed figyelmébe ajánlani. @W pe*rSaSlö-i4oI elurnozditja a jé étvágyat, könayiti aj iemeaztést éa meghütéa ellen megóv, éa átalábftö os egéa KidegTondazerre melegitöleg ea crfmiitAeg liat. Ugy ssiat íajánltátik mindazoknak, kik hideg lég befolyásának fe Vannak téve, továbbá- a Uibadosdknak, kik a kiállói betegségek után erejüket visszanyerni nem képesek [végre a tengerre utazóknak, mintán a tengeri at lamcr LeliorooÜenBégcitÜl megóvja as utas&t. Ezen erosliS-ltal megbízás útján a tulajdonos nj Specaótjóvel ellátott Ovegekben bs ntatritieaal együt Palolirtnál kaphatók.
M E vidéken egyedüli raktár alulh-tná! Jcvéc
j&tiastelöttcl ajánlja e kitűnő a nagy hatású szert. Ára hassnálsti utasitásaal együtt 1 frt-
Wöjdits József,
Nagy-Kanizsán,
állá&ra ajánlkozik egy szakképzett egyén, ki nemcsak elméleti, a legújabb haladás szerint gyakorlati szakismeretekkel bír; eb leti tekintetben a vizsgát klállotta, gyakorlati tekintetben pe jelentékenyebb jóuzágok több évi önálló vezetése s hosszant utazáflai mellett nem kevés tapasztalatot szerzett.
Érti tüzetcsen a nemzeti földuiiveléat, az ahhoz ezílk&é^ gépek kezelésével.
Réunövelést, íde számitva a víz le- és felvezetéeét a lec&s
hog}- azok mérsékelt áron legyenek kaphatok ; s azért felké- UBokat; marha tenyésztést, gyömülcaé^t & s^léazetet; ez ufoi
rétnek a fürdőt élvezni kiváaúk. miszerint avégett a részvény
társulat választmányához forduljanak , mely a megrendelés aelyem éa aelyomrovurok tenyésztését, a técsápölia körUBzűkfiéj
vízi és azámzoní mQvck, csatornák építését, téglavetést s általán építészetet atb.
Óhajtana valamely magyarországi nagyobb uradalomban jövedelem mcgfeleló százalékáért, vagy határozott illetménye állásba lépni.
KKJU frt cautiöt azonnal letesz.
Bővebben tudakozódhatni e lap szerkefiztöaégében.(104—6
izerinü minőségű alkalmat a szállás-mester által a kívánt időre megrendfli.
Keszthelyen latítí. április h^baii.
(lOß—3.1 j A Balaton fürdő részv.-társ. választmánya.
Zur hohen Beachtung für BruchleldendB.
Dm bcrUbint« Brseb-Qni&aEI. denen
hoher WVrth *v \\mt in Paris anerkannt, and »elrbor von vtelan medi-einiachen Antorititton erprobt norde, welcher nach in rifllen, iantend Kai-1 )an glBckliche Cnren herrorhraehl*,{ kann jedenelt dir. brieflich toiii Un tonclchueten
0. w.
Reg\'
m-inilnnp (lex Itrtr
p^i, da dib PiHiiiiac.tinahme nielit stattfinden kann , l>«zoron ircrd«u. Kar einen nicht "> nlu-n Druck Iii\' eibu Schachtel Iduroiclund.
J. J. R. DSEI4HUT
loOais, bei BL GaJea(Öchwc!»%\' (M- S,4>
•y ,, i ¦ ¦ ¦ , i
a „saöí.«Í2ia." szálloda melletti Kóller lozsef-féle (U8-3) \' laibu leend.
^ • Evenként 38 fauMsnt:
vRlíjineiinj-FAusKtriiíbaji líitezü állam- én magánsorsjegyekre c;s pi ilip;:
Slavoniiban.
j-^TiraBin 37-I -tvftsa.TM lg- xaJékf&M i"dl<AE í__ Ezen tüsos 30—37\' E, Jitaizetjég--isiDert-aáY gjogyhatással bimak: általános gyengeségnél, sáp- cs gú vélykórnál; az ivarszerek gyengeségei és betegségeinél, me dőségnél stb. idalt bőrbajoknál különösen sebeknél; kitOnöc hatnak az iszapfürdők csúszós és köszvényes bánUImakbai — Jó sikerrel használtathatnak elö- és utógyógymódnl küzellevö Ijppiki ibianyos fürdőnél. MiDdennemá asrÓDyt vizek készen tartatnak.
Legközelebbi vasútállomás Sissek. Verdczén keresztül 6 óra távolnyi Barcsig, a hol f. é. jonins l-jén vasúti Allnmn nyittatik meg, jól épitett országút vezet
A g}\'önyórü fürdó-párk közepében álló czélszergeQ fel szerelt épületekben kényelmes lakhelyek kaphatók. Naponkint zene, tánczvigalmak , kirándulások a regényes kfifnySkb kellemetes szórakozást nyújtanak.
Az orvosi felügyeletet Dr. Siegel kezeli. (101—3,2)__Az M-egatei fBraHimatitás.
250 ftos IHttal,
IIOOflB8l8604u, 1100 ftoaI8S4-&J, I 50 flw 18644a, littH 183943;
I Rudolf, 1100 ftos Triesti, I 50 ftos Triesti, I 6ozhajozá8l, I Salm, I Ctary, I Genois,
I Pálff&.
I WsMoWa,
I WlMBschgrätz, I Keglevích sorsjegyre,
hozzáadva I Badem" 35 ftos sorsjegyet
Megjeleni
tévnegjiideflkéotl Mü^mWúi,
; A UrSÉSág\'iO\'.résítTeTÚbül áll, kik közül ni elsó részlet fizetésénél mindegyik egy ÍÍW*1 ItSpi\' valsmennyi Borsjegy mcgncvczdsóvet, melyekre nyerés esetében, a reá 1 róarfim^ÜBjá kapni___ j. y "
-.26 ttegy«aévrr*»zlet lefizetése ntánj minden részvevő megkapja azjit-incgillctó rte^ tetaséW-Swrint akár; w ereleü sersjogjlwn^atór.késznénzbeu.
Aioíl Ipírütaényníl fogva, hogy ni összes sorsjegyek árkoloto most rendkívül \'Mák állapojjwn.vaka pi>: év lefiljte, alatt legalább\' ia kell\'érnlGk m elóbbi álTia-- gDjj|^:.eaffi!ta^ az ezen jaLszótársaságbam
ríSvéteJ, S^teaJ^a.iegroazabb esetben1 is csak SSeltély pár forintra rúghatna.
\'2filft>Btt«&rWlttrf beléphet a társajágba, s a többi részvevikkcl sem kell törődnie. -í?v ;;<.-.\'Jflrt\'lri|j»giUet6l!et, - miuilin.riutrovd 68 kr.-fisét egyszer mindenkorra.
WMm nyeremény kUs lesz. \'"vm
^ Víítól/vWlVewitn, ütik f flreaeB.átLú^^!(n>b NBgylil.l.uma) 6.
ADJUNK\'
ostznA űsiJ!jL(&23.yv ix, uaä&HK-
Van szerencsém a t. cz. dalkedveló közönségnek tisztelettől jelentenií bogy a H-dik kiadást ért s jelentékenyen bovitett
- ,RAJTA ÜOl, VIGADJUNK!\'
cjiíflö s !<ö2lieilvessígS daHat tasüslsmí W^rf
asajtó alól kikerülvén, az 830 lapra terjedó s\'diszcsen kUUitott zsebkönyv által ft 20 kr. Dús aranynyomás- és aranyszegélylyeí ellátva pedig 1 írt 80 kr. Megrendelhető könyvkereskedésemben, valamint minden hiteles könyvkereskedőnél.
N.-Kanizsáo.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
,-ififeilwfik én
a ^éplrodalooi, kereskedelem, ipar, gtíílássaí, tia§úány"és müieszet koréból,
¦ .egáaa Íven.
jStái-lroda óm Iísikíó hivatal: ^ \'%r&2DV?& JOZ3EP UCnjrUercB&BŰáséhca.
Előfizetési föltételek :
íloljbou biLihoB LordjUaal in TÍdékf* postán kflldr, Effias #»"> : 8. írt — kr. ,
í\'íl érro - - S , -
* hot basüfoa paUtaor^rt UesAr 1 br. 2 mai a A. pia^a tp»ihH bel^atiiár* 6 BílTOffűÜ ralnden tjyen betfettt&fSrt 30 fif.
¦CT lielil »ur Iteibtoláal <uja l& kt.
; ^.\'-^anissöi fögymnssinm-\' BS-lí ^MisitsJC\'ptölióje, rásaint epiitteséoi költségei fedezésére ujabban adakoztak.
_______ (Vnlytatán )------------
Készpéazbfln: Berónyi József tiszttartó et 100 ft, Martinkovits Károly főbíró és Tárnok Alajos urak cgyegy 200 ft, mltgos gr. Batthyányi Lajos Özvegye 50 ft, Ritter János ur 25 ft
Sito^hy Ferencz országgyűlési képviselő, nr 100 fii szíves ajánlata oda terjedt ki: iagy-Bö9-^ 1870-reis 100 — 100 frttal fh||. j^Hitei.
\'¦ gpsfa.KÁTnto jir 50 ft, Gydrfy Dániel feövsakáli jegyző ur 2 ft, Kuthy Éiuil ur 5 forintot
Esztergomi főkáptalan a kis komáromi uradalom rézéről az alapítványhoz ajánlott 2000-finait hátralévő 500 ft. ,M^y^m3s%Í lüldtehermenteaitRsi köt-
"• •*Whlii&M&Rr-ft, Blatt Pepi nr 100 fL ,^|cffsáfce^%inond és Weissmayer Mór «nK;VW~\'Ífet*-I<öi>y József ur 100 frt, RoMBfiUAésdorás fia urak 150 ft, végre
kftiQnJéteTá&toHpgpirokban (metaliqnea):
Ollop Samn, Boaenberg Izrael, Weiss H. J. Sommer testvérek, Kaiser Sándor és Eh^^ÉSff\'íBJBa nrak egy-egy 100 frt. Wattod. Mo>te:200 ft
OgfcafeEfflte Us^6 ur Pusztaszent Lászlóról i^bbm 100 irtot.
Tatárét: Menyhárt Ágoston kegyesrendi WW(E:V iílis^msndor és Sójtöry Zsig-whmI IbegyfWW^i t&nár ur egy hollandi aranyat- ¦ ¦. ¦ - ¦
Val&Bint a h^yea adományozók, ngy a jyiytőh fogadjak cLfflesszivü jotetteikért ¦^Si^Éább JtíiasÖSetünkeL Kegyes aáomá-ayeíz vaksainf; as épitkszési költségek fede-sásás^, Bgy as iaJgilai alap növelésére fdytor\'dftpsteatedr a hálás elismeréssel QyÜT^Í&dssfigrA r^WJfaalr.
A tBJUSQCf hizottmány nevében: AliAJOS m. k. alelnök,
S7etyt2ááaa böfoUieaik.).
vaj. 3-án 1868.
A DHoo* ÖíMfe o a „Zala-Somogyi Kááőny* lí-tt-^f#ban Nyiri József or BötrOa\', Károty,; nn^h a budapest-grl^i
unsttfeuttd teABUtta irt csikkén ráhúzol. laggm fltth&4dntmáani - ide vonatkozó É^WféíwWtiW. ^
Ite í«4tlh,»Uakíir Nyíri nrlnsbrnck-, T»^^|-JgBfteBa-.éa Pánaaal; mi ugy tad-(Áef ^yszerübb a kérdés s hogy tssottfd- f^apáa&gyór-graczi, vagy pedig ¦— M^pásáral ÖJW felé — BzókcsfebATOv
• mnyén frionK uTagy, ha tetszik, hudap«8t4
(í^öedí mmalralíTim bzó¦.; & ha a kérdéses Vpsíd fiáatotófiéSfű\'Eázve,Fehér-, Veszprém-,
\'\'SSöSst^yéki söt e vidék —értve a Eábán W^Bd éa t«U frlssfc, Tasm^gyének legalább
is hasonfele, ? hozzá a vállalkozó társulat, tehát az összes érdekeltség által kért és szorgalmazott iránynál, — mely az országnak egyik legmegáldottabb s nrra legérdemesebb részét kellő közepében fogná keresztül metszeni, f egyik kihajlására! GrŐr, másik, szintén kilátásba helyezett kihajlásával pedig a Balaton-felé a legfelségesebb vaaut-haló-zatot fogná képezni; mondom, ha ezen iránynál helyesebbet, mind az országos tekinteteket, mind a particularis érdekeket leginkább kielégítőt, sót — hogy a minisz-terinm „heienairjáról" is megemlékezzünk — versenyzésre hivatottabbat, alkalmasabbat képes volna Nyíri ur kijelölni : akkor mi szívesen beismerjük, hogy a kérdésnél haszontalan önérdek vezetett bennünket, s kötelességünknek tartandjiik azonnal fáira állni Nyíri ur és nézet-társai útjából; addig azonban legyen szabad kémünk: ne tartsák magukat annyira csalhatatlanoknak s vagy Bziveskedjenek kissé több jó akaratot s kevesebb részrehajlást húzni felszínre , vagy pedig Bziveskedjenek a kérdést, .mielőtt oly határozottan elitélik azt, bővebben is tanulmányozni.
Mert hogy is-áÜitharja, hogy csupa önzésből a Steyer havasokon kívánjak e „ világ-vonaltB keresztül „erőszakolni?" — Hisz, az Istenért, itt csak azon vonalról lehet ozú, melynek irányút maga a kormány jelölte ki, s annak esupán egy 4—5 mértföldnyi vasúttal történendő kiegészíttetését, s Pápa vidékén csekély , de minden tekintetben elönynyel járó módosítását kívánjuk; azonban ezt azon nézetben tettük , miszerint a Bakonyon át előfordulandó a — mint Nyíri ur hiszi — nem ia oly jelentékeny építési különbség itt számba sem vehető b egyúttal azon erős hitben és lelkünk benső meggyőzésében íb : miszerint ojíérdéa elejtőinek, vagy pedig örökre meghinsitóinak — mi az illető vonal Sárvár-felé terelésével minden .esetre megtörténnék , — soha többé nem fogna tehetségükben állani annyi hasznot hajtani az,-országnak, mint a mennyi kárt nT7%} okozni fognának.
Nincs itt kevesebbről szó, mint hogy az ország fővárosa soha többé hasonló előnyös összeköttetésbe ne hozatbassék GráczczaJ; hogy az ország egyik gyár-ipar-telepének teremtett, az oda megkívántató anyagok s a terméazet rejtett kincseivel bővelkedő Bakony, az iszonyú bor-mennyiséget termelő Balaton-mellék , Somlyó hegye a ezekkel több több, mint 200 négyszög mértffild gazdag és népes terület kizárassék & vasut forgalombői; továbbá a kormány terve szerint kikerekítendő terület a nemzeti térdet-közösségből kiszakittaasék,,a..végre\' a versenyzés palástja alatt, — nekünk ugy tetszik —. egy Hollán ur ismert el veivel összeüt--k$zó\'- a mintán a dőli vaspálya nyakára Vezettetnék, az által kétségtelenül megfőj-, tandó, — a biztos mederrel nem ia biró Rába, völgyében pedig folytonos elhordá-soknak kitett,—sezen okok mintás AUam-nak csak is örökös terhévé válandó vaspálya
hozassék létre: mig a kormány által több törvény hatóság és testület ajánlása s felvilágosításai daczára figyelemre nem méltatott, de az összes érdektelen szakértelem által természetesnek, kimaradhatlannak véleményezett tervezet — még építési s távolsági Megtakarítás mellett isi — nemcsak hogy a^fenebbi országos tekinteteknek megfelelne Üképcs volna az Összes helyi érdekeket is -kielégiteni; de sót a többi megyék rovására pártfogásba vett Vasmegyének — leszámítva , hogy azon esetben K.-Hógyész és vidéke nem érintetnék, „mi kétségkívül e világfontcsg%u pontra kissé kellemetlen volna* —^igy íb csak azon szolgálatot fogná tenni, miután a nevezetesebb helyek, vagy a kérdéses tervezet, vagy — a nélkül is — a ¦ Rfipmn-kanizsni vonal közeiéhen esvén, negyed órányi vasut-kfllönbséggel még Szombathely székváros és rendes vasúti összeköttetésbe hozatnék a fővárossal.
Im, ez a kérdés, Nyíri ur! — s nincs nekünk ezúttal semmi közünk az önök Tniyes, \'BrfnsiTeY Táríslfiok: \'íuEirröájd\'" azután.
Lehet, hogy egy^^égfljikb&n Nyíri ur magasságálg nem>Sn{&k felemelkedni; de mí ugy gondolkodunk, hogy annyi érdeket, (pedig 3 — 4 megye érdeke talán már országos érdeknek is megjárja?) még egy kis távolsági s építési különbség mellett, egymagában sem lehet "czélszerü b indokolható dolog figyelmen kívül hagyni, annyival is inkább, midőn ily különbségekről itt rendes utón szó sem lehet. Vagy ha már e jogos és méltányos igények kielégítése figyelmen* kívül hagyatott: miként magyarázható meg a fenébb említett s a vállalat eiistentiájára mélyen beható, hatalmas s különben végkép kiesett tényezők számba nem vétele? — Nem pótolhatók ezek sem Sárvár, sem akár a jelentékeny kerülő (o miért ?) Szombathely irányában; dé sót 4—5 Vasmegye által sem.
Higyje meg Nyíri ur , keserűség fogja el az embert, ha a szemeink előtt lefolyó műveleteken végig tekintünk. — És aztán, ha azon jogkört kívánja a kormány betölteni, mely a közvélemény figyelembe nem vételét tűzte ki elvül: ám tegye! — de megkímélhetett volna bennünket eme keserű tapasztalástól s ez esetben feleslegesnek mutatkozik a tájékozásra számított vélemények és felvilágosítások bekivánása.
Meg vagyunk azonhan győződve, bog}* az országgyűlés , solyt fektetve a kérdésnél előtörő fontos érdekekre, nem fogja a dolgot oly könnyen keresztül jönni engedni; valamint nem hisszük azt Bem, hogy a közvéleményt , az Ügy jelen állásában bármi csattanós válaszok s capaótálásra számított küldöttségek indításával többé félre vezetni lehessen.
Végül, azon öldajvágásni, melyet Vess-prém-Palota fclemíitésével gróf Waldstein János ur ellen intés Nyíri ur, legyen szabad megjegyezni r\' miszerint nevezett gróf nr. kétségtelenül egyike azon önzetlen tiszta
lelkű hazafiaknak, kik éi^km-serozatoldiai még Nyíri nr tiszteletűre is éntemeaitették magukat, b a kik hasonló esetben sa^t érdekeikre vagy mindig utoljára, vagy épen mm ts szoktak gondolni-
MAGYAR! GUSZTÁV.
Oasd^ssatl mÜvelÖdAifthk
Szinte megszokott fogalommásált, j^usx-triát par excellence földmivéB államoakíalf-detni hallani s a nélkül, hogy e feltavéa valóságát közelebbről vizsgál nők, az elfogulatlan szemlélő meg fog győződni arról, miszerint kivált hazánknak jutott azon szerep, melyet hajdan Sicilia b Afrika játszott ős Róma irányában, t. i. hogy Európa nagy részének kedvező éyjkfcen. íléslárául-. szolgálhat.
A termőföld kimerit&etlenségében gyökeredzett babon ával a tudományos haladás kemény tusára kelt, s a művelt, világ-nagy részén már diadalt ia Olt — Jjydalmss ém|
iügjii\' rl\'ii- Tiiiftili "IfíWr^liílkjkr Hif||ii||i^ ¦
vet egy pillantást, hol ez átkos rögeszme oly sok helyütt teljes érvény bei) ál^Whpla keleti índűlentia komor árnyékáfe^f flaám-talaxt hasznos -csira tönkre megy, me$y aap-viditott virányos életre volt hivatva.
Meglehetős wAmmal találni hazánkhap u gazdasági egyesületeket, de miben 14tjck kiható működésüket? Mért vak & vidéki egyleteknek, legalább eddig, tisztelet a a kivételeknek — oly kereVpositio eredményük ?
Nem szándékunk e 1) iányossásért a§-egy^-sületeket testületileg vadulni, hisasi ebikg csak dicsérettel halmozhatjuk létezés^e&
A nehéz időkben keletkezések\' jss^ági egyesületeink legtöbbjei, s aasíö Srífm-riadással fogodá Őket,-hiszen es tbU p, cs&-szán királyilag Idzárolognsasr .eageáélyaas^ ártatlan médium, hol eazmé^ cserélni, haráii jobbot szorítni lehetséges volt Egyedül Wt volt élvezhető a társalgó* gyönyört a néMl hogy abban eoaspira^ót kutatott vo&a egyik TOflajk tnlbnzgó Bzaglár. ¦
Az eredmény nem is voít tehát -a*$s$ö
— hivatkozttok a névjegyzékekre— EaámíH egyén irata bemagat az egylet arfh&$Lisgjái közé, és nem csak névleg, de tettleg la megérdemelték o nevet.
Midőn azonban poUtikai egtoík lá^atá-rin a szabadság ríz3&ph^ lijnaIaTH3l, midőn megyei s orBziggytJéai ^itaaxtások zaja fllagalma itölték b« ai orwágot: Uo-kadni kecűett -agaidirfgi egyletek 4ués-telen erélye, a bó> és félüilininyMÜégk csak Mgy gyéren lettek hÜogahí, tó te^ végképpen kitörié nevét, vagy nd^.ima&fy, évdijaival háiralék,bea mA»dt« fejg$fmég . ma ia ugjmnaiaaa egyéneketlá^ukv^asdni, buzgólkodni; kik mér akkor, mteksösellé-kea gondolat nélkül, az éazsiórfl oálnak áldasák fel erejüket: azámak csekély, pémi-> forrásuk elégtelen, hatásuk cpfc Upsefeii
— a az évtírades erőmeffcsahédaaessíi nagy réssé Hy emtvakhal b^a^a
-s^#piactíf»Bokká lettetek I"
L súlyos vádat nem egyszer hallhatják ha jogosultságát nem akarjuk js mini s minden egyletre néz1 zatiü ^szolgálhat az hogy okát kutassuk s uiSelfc \'¦ kat nyíltan felfedezve, átok fóf|fcániá&ét mteléob foganatba vegyüli Kz mmdany-uyionknak szent kötelessége, itt mindegyikünknek jut cselekvésre tér. -
A magyar nemzet talán a világ minden népei közt legn»gyobb érdekkel viseltetik alkotmányos életének mozzanatai iránt. Politikai tér^éjésk ,a küz4ejcmi;a-kdveta megyei tisztikar Választása -forrongásba hozza a kedélyeket s a pártküzdelem némelykor elkeseredett szenvedélylyel foly, Kinek nem játotí\'azon szerencse ,~a honatyák közt foglalhatni helvét, a megye kis én nngv bizottmáhyi gj-Qléscin iparkodik, eszméinek luvetoke^ szerezni, elveit érvényre juttatni. Kéj.árnak nped»g~"»m--lflh«t~szo.lgálniT .ex regi sarkalatos igazság. s kit a politika -annyira igénybe vesz. uttol majd nem physi-eai- lehetetlenség volna azt kivápni, hogy az anyagi,haladásnak . a gazdászan mivelödes--nek\'is clőharczosa legven. Azért van — legyünk; (wznitek — oly sok gyenge politikusunk-kikből , ha erejöket a gazdászat terén központosítják, tán kitűnő és példás Ruzo^áJ&jyoJnat. Dp hiába ! minden ^nemzetnek megvan a maga gyengesége, s mig embereink.nagj- része azt hiszi, hogy az elveíf ;3élczeg ífarczi inénjéu száguld, a higgadt szemléid egy pillantásra látja , hogy esak-a szőrszálhasogatás nádparipáján nyargalásznak in infinitum. X. Y. Z.
nyitása.
Póo», máj. ti. 1868.
- t~r-l\' Ami. után oly rég sóvárgott Páca ke-rtakttdelmQ a kivitek, azt reaaben ma nyeré ul,&ÍBpia*ács-barcsi vasutat, kétségtelen, mi-kép a közlekedésre, iparra stb. Ttatnlnt^n emelt-tyfi a vasút, de csak ugy taaznn esetben ha az ^ KCsjőt íirtva Btem eífltt, ha a IcÖrigényet paaüTn t ffe^*v??iJAgtík. Vájjon a páca-harcai twairny a Mqitalii^gatiaki milyikehca tartósak,! ezt mi Uuena jouroaiuUkai referensük ínegitdlui nem vogrunh .képesük, du azt minden josaucszö ember megítélheti, hogy a pécs-barcsi vonal "k\'ö-ttorThpi szárnya elűnyfajebb-e -a zala~Bu-¦Tsmigy s^tíiüiinyajakra nrove auákány-kanizaai-..nálj\'si^B, -hogy;=Kaui2aaeaáltal vess t(?) di
L$ta éjjeli zene [-l-án,j mianap hétfon városi ünnep [aut. Florido] ea a „meghívattak" utja Barcsra. Kedden kejutazaa a középosztály azsU-S^sréáa ádatoj||§t a rés^pny társaság-íost h^}^%cszszlik^mág, -haayi.& fés h< )tt; clki^zeUikjük
Időjárásunk szép meleg volt az Unni _ alatt, ugy az tfl ürülni látszott annak, ht _ ranya valahára tűlun &o lesz eltemetve, mint volt eddig. ,
•16 6tFZtL fWnl^Sián\'érkeztek
M JrLá**ÖI ffilduritett\'allo-k^iogadtík* mfaifa^traery-;
¦ ia Y > j - . RwW*T»S(p3^: \' aá^Oio^uliböc a \'város azon köszönetét \'f rö^Wé^fatíája <* „\'.Uíi a\'l-
JCrragF^Mihó
M:>: rSi\'i\'iíWfiiil \\
......j&
¦ - Heti mernie:" ~
(¦¦ \' - -: -- - íJSaJoi\' 8-án,- 1808.-t — Marim olasz oly módot talált fel, moly szerint a holttestet Ugy lehet bubalzaaiuazm hogy tagjainak no maiak alakja, do mozgékonysága u megmarod. — A müncheni törvényszéknél Chorinszky gróf perc júniusban fog tárgynl-tatni. - Ó Fel«égo Szemére Bertalan Iwinya Máriának férjhuz meneteléig 600 frtnyi dvi kegjdijt rendelt. — Széchenyi Udön, budai omúlűgíip tervezuttft a miniazterium bulybc^-hogyta- — Távol eazokoii a finnek között rup-pont éhneg diUiím^. Sí-i\'na, szalma, fakereg, fQréazpörbtJl nűtíitt kenyerekkel lengette eddig á nép nyuitioralt eletét — irjiík onnan. Kgy nogyod lisztet kevertek három negyed fíild kíiz^ — t\':i kenyeret stllöttük. De muat iiiár az utoluó linzuuarad.;k í» i:Ii\\>g^-ptt, íl\'iii rlclum, aeiu
ESnz, »em munka, bogy miiidkettöt szurezni hewien. Az éhhalál - - ezrükre níivrazti a azá-gaknt, kiket naponta áldozatul ragad. — Álfiil-dün a kulumbáeai legyek iumtSt mutatkoznak. Hirezcrint Klapka bonv^doluii miniszternek van kiszűrne!ve. — A horvát killdöttscg — lür Bze-rint — elismerte, hugy ;i „liilnimegj-kinilyadg" a mag^\'nr ki)n)nálios tartor-ilt , a koronázást t-a delogjitiókat ul fugád ja, valaniiut kóaz követeket küldeni a nniífvnr urszággyüJéaru.
M-J» ig^,bogy.mi num Bétához, hanem a ten-gérbes álurank közelebb jutni. Iléazlotaseeukbu boesájtkozzaii&k azon „szakértők, ° kik\'a pécsi ¦¦fcn&íhás épüése által, t. i. mert nem a ^marlia-lí^aöiipfilt, isanfim Jo a möEj3rel2^XtOforintnyi \'ktiÜfi^gge^ kéSQUaado- kOelekedéa-< vA ^pite^t rá^^iár«sra,mig a marha-tdrea nem kellett vafaanpr itt Már hiába beszólunk mi Íb, meg oxíftV,s&kéVtfk íb;" da annyit ml ís túdoiik, teS&m Aj^f, hagy a marhatéri md^ház nemcsak ;as#|\'\'ÍWt!Mil\' fafebW voÍna_d2^Dffi) írta nt; ^gtoal jobb, hanem inert egy ujnyivHl h áll jMHpybhw; mini tnnezaüandoW. Mindegy,
ÍJ\'Bfoá4yíiSítófiálfa tíStSTeieSí md^ ififfi rödflrí ^tmtí- bejárat e tó I4n UMogaBfe-Iaaoak találá a vonalig «anolc knve&akáhon AjfesO^áhpg mozfiarak priffagatáan és n \'l való mesét Utal $nne-
rik^nrfeelflerdelyi -iBk^fcedW\'niiaiítoJgntf.Makó \' ^.^^iláthíÖJ^rö^^ikot
2ala-meg:yei hirek.
— MájnH első napján líit. Ktl Intváu mura-kereszturi apát vur 6 iingn mígyea fn»&tji%*al *¦]> akkor ért a vasullioz, mikor a vonat oda érni kezdett.; az isteni goudvicédnek tulajdonitiiatii, hogy a robogó gözkin»i a két első luvat össze nem zúzta . 6 naga lél^kéberségét egy perezre sem veaatve el. a koraiból Uuifrrutt és az első" lovakat vissza fordítva. íeken tartotta: az uti ür minden eaetre melto niegrováat erdemei, hogi\' a karfát utelsarolag nem alkjdmazta.
— A nagykanizsai cvang. gyülckczat elomi tanodájában bárom hv otaáhaldnus becsü-lés közt tanító Velekay Tofor barátunkat a magyar pénzugymluiazUjrliim IÜ-ddt osztályú országos pénzügyi számvevői tisztté nevezvén ki, korunkhúl mar e ho végűvel nj álíomaaa helyére, Budára utazik. A helybeli nevelésügy az evaug. gyülekezet tanodájában crzéktaiy hiányt szenved elköltözése által.
— öalambok majua 5. 18öft. Folyó évi hnavet-másodnapján nyittatott meg olvadd egyletünk, a mikorra is BZúreocüeaek voltunk az ehbeni részvételre megnyerni köztiszteletben álló tiszteletbeli elnökünk tekintetes Gaál Endre főszolgabíró urat ttibb tfaztolt vidéki tággal együtt, kik is az egylet helyiségére egy rövid
\' beszéddé) fogadtattak BÜdvüzdltettek az egyleti ;,elnök által, melyre a üazt^leibch elnök ur egy rövid.de vulúu beazéddel válaszolt, előadván az \'egyjo^ezélját, melyre kell, hogy törekedjünk. A beszéd többszörösen megéljenezte tett Ezután -aténdkűttük a Szózatot és Hymnuflt A közgyü-léai i^ndők elvégzését egy km lakoma követte; ^ aaonbaa- Uszteletbub elnök "urhoa caak rövid ideig lehetett szerencsénk.
Egyletünk tagjai örvendetesen szaporodnak, míg a rault közleméayemban csak 20 tagról Írhattam, ma Már ,JfPcn : vngvank u minthogy ez. által jövedelmünk\': totoniosen szaporodott, 3JÍÜÖ|ag; megrendeltük, a „Hazánk s külföld-, jjFalum gazda", ^Népiskolai kunyvtar", Flíe-gélö" czíníü^lap a fulyó iratukat.
E helyeir alkalmat veszek1 maganumk egyletünk forró köszönetét nyilvánítani t. szerkésztű ornakrazoiir,nemes keblű ajánlati*^t, bdgy a ^,ZBhfc&pmogyi jK&dűJijrí fulyo^évu folyamát leoagúdcssel ib szíves megküldeni
A tér ezüke , miatt az egylet alapszabályait jovó számankbau hozandjuk. l>ü 2ala-Egerazog, máj,4.IBAS. A zala-;*gferBzegi^ Jalárda*!gylét életjelet ismét tfobi-.wyilptto^41tal,,hDg^1apr^U9UJUw,-t- május hóba átmoníí napját karmesterÜDk mdÍtyá»yo-záaa folytán alkalmul használta fol kTJzMeroteU &^zteIotben\'Aird\'(iInilkiínökI"tofc. Iadá Ferencz gyáfryiteenliz urnák\'éji: megtételedére, —• A dalárda minded mhködö tagja, —• még néhány olyan w, kik rég oem látták az egylet hoKiaé-gáoek, bolaoiét,. de z^neM^amányocakájvkkal íjparkodUk^özromtlködni ^ körbon állva égö \'-fiklvált.--ealllogd\' fdnyo \'mellett B(^hdes-ojt \' tefedt mim ¦. i.. :>: H; Jínzdetü f dalt a tisztoletül
áthatott kebellei énofeaUe végig,: minek bolla-p.tára. Bzerotutt:, elnökünk iddea svugyáholyétfll megválva vett nkzt a Ugofc kiíróban éa a leg-
nagvobb megtepetea szulto ÖrümkÖnyulír^Jst. fejezte ki küazunö nrdatkozatát; örömmel vallotta magáénak a még alig fél év óta fenálló dalárda-egyletnek ónáa leptepceli;előhaladáBát, lelkűsülten husdltotta a-togokatjKeg>*Qtértéa éa ia^tartá^^mertlogy^|löJ, lajatminden válíjfc lat, ugy eroa\'tul^kuvSnL ^unálló daláxda-Bgy-Ictftnküt Í3^ coak lidpaa virágzó illapath^;> rboB^t^tn feggt^^S $tt- -4j-^\'A ¦v^gegp*"t pHiagwak-^ >zajos éljenek, hanem karmesterünk ügyessége folytán megtanult négyen dallamu „Éljen ú . éljen-, boldog számos éveket" Btb. féle dal követte, — Ezután a helybeli fóelemi tanoda tanítója Ujlaky Mátyaa ur a készülődések alkalmakor, mi az énük óra éÜJU -történt, tehát hamarosan , küzhangu uiegbizás folyUln szóláTt fül az ogylet nevében mely korUlbelöl így hangzott: —^Tekintetes Klnök ur ! .E cnendea éjben keblünk HZabaUon ömlengő lelko-nedósével és u/Jvünk uszinte liódolatiLval jöttünk tek. urat ililvíizöliii.— Nűkom jutott e nzer<?nc»e kedves tugtámaiiu megbizásából, az egéttz testület nevében o fáklyák ragyogó fényénél, azt, mit a bzív édes hangokban beszélt, szóval is tulmácHolni. — Fagudja tekintetes elnök ur Zjila-KgeraziJ(r városának tiaztelgö dalárdái testületétol a törbetlen ragaszkodátt tiuztoletteljíts kifejezését, a engedje a Teremtő, hogy elnök urnuk májua reggele még sziimtalanszür viruljon fel, hogy soká mondhassuk magunkénak. Viharon éljenek zárták e szavakat, mindezek után nié<; néhány dal énekeltetett, melyek után kúzazeretetbf;ii álló elnök ur meleg kézszoritások kiizl ismételte köszönetét és jó éjt kívánásuk közt távoztunk alelnökünk lekl .Mangin Károly ur lakásához, hűl néhány darab dallal tiszteltük meg flt, nii.-ly után az összes tagok szét vallva, az esd nvugalonmak tették alá inagiLt. — Vú-lasztiuányi illésünk is volt, melyben a 11-ik elöitiláa megtartana „majális" öovezet alatt f. májiiH li.\'l-áti ltoseukniuez ur kertjében megtartani i vi\'-^i-atetett, de mint hnlljiik, a legközelebbi ua(>..kban közivülésre biziimlják a végel-dóiitwt. \' SZÉUG FERKNCZ.
— N a g y - K a n i z s a. Városunk L tanáesa lMtiH. april hó J.\'i-ról kelt az utezjík tisztántartása érdemében egy igen üdvöd hirdetményt bocsitiut kuzru, uielyre egy Altaljában ígeu is nagy szük-sé-; van. annyival in inkább, mert váruHunk mcfwzc fítldn.1 kihiresi\'dett sárfészek nevét végre valahára magiiról lerázhaaái — tv több közí-p városnak, melynek lakutisága miu-denben jó hírét tentartani a a korral haladni kivánó poiexru umelhetni iparkodik, szinte ezeknek sorába számithatónak mondhatná magát! ! Valóban dicséretes, miként a járdák és ezek előtti csatárnak tisztántartana, és azoknak kijavításáról rendelkezett; de bezzeg sajnos, miszerint megfelejtkczöU^^iroB közpiaczai tisztán tartásáról gondojgplnip melyek most már trágya Bzaporitó hclyCkfe váívrin, ti " felhalnrarott trágj-abüz nemcsak az egészségnek ártalmaB, de mindenki előtt undort-gerjeszt— Azoknak eltakarítása a városi hatóságnak annyiból is kötelességgé válnék, miután a köz piaezok után a varos közönsége egyik tetemesebb haaz-uát élvezL A L tnmics mindazokra., kik felébb emiitett hirdetményi 1. 2. és 3-ik pontokban kiadott rendeleteket híven nem tel-jesitendik ó frtnyi bírságot vagy büntetést szabott kí, kérdem minő bíintetéat szabjon ki a városi közönség azokra, kiknek feladata a város piaezoi tíHztan tartása?\'Nem elég azokra, kik az első, 2. és 3-ik pontokban! rendeletek ellen csalekeazoek n ftnyi bírságot kimondani, hanera azokra is, kiknek tiszti kötelességükben áll utánna nézni, vájjon a t, tanácsnak rendeletei megtartatnak-e, nem-e? ezt tán ebnulosztják, és mit sem tesznek, kétszeres büntetést róvni kellenek. Igen szép rendeleteket kiadni, meg nem tartani s kellű felelőssegrdl megfelejtkezni. Végre a városi közmunka valtaágára nézve még egy észrevételt tenni bátor vagyok, énekre befolyó pénz mikép kezeltetik, inikép sem, — megbírálni közömhez nem tartozik - azonban ininthogy mindecnyi közmunka pénzzel nem váltatik meg, gyalog napszámok is szolgáltatnak, hiszem a városi küzünség méltán kö-votulhoti, miszürint mellékea utezáínk b utaiukra is egy része , fordittassék, na hagyó tuissannk azpk oly áryán^draint jnost állanunk, melyekben "ammt a~ü\\vaazi szolok aníály kerék bely-Eetbén vannak, kivéve egy vagy másik járható csapdát, molyet;a számos szekér tör. Mit Ítélhet egy Idegen utas városunk felól, hogyha az ín-dóhelyról rosa utakon ezeiiietes vároüunkba bejön ? amint ezeket bevunni, .küzös erővel és egyes akarattal városunk csinotdtOKáf olflmoz-ditani legyen igyekezetünk és nyujteunk mi is segédkezet a u tanácsnak, miként < tervei kivitelében no gátohaosák. -t —T —k.
— KoeHÍsovszky "Jusztin jól rendezett dalflsio társulata Nogy-kankaira megérkezvén, mai najtan clua^áiuiikat ^íizé^HeliSná^val meg-hezdík. HiászÜk Wrbméljük,hogy a ózöp?czáí-lal (merün jüvddolom nagy\' rÖaaó jótékony czélra adatik): a;e»épórze|mü ko^n^^pdrtíogáHa mellett; szép jövcdclomrói.tesznek^aadr^ és igj- igen tapintatoa voít^záp HoÍdnáu.vBl\'kozdoni.
— H-jilatkozaL A nSoraoCT"-ban megjelent ellenem,, pár sor; — többen ismerőim ckUzül tndakésták, miért nem azóüok fel ? — ^adako8Ódáffi4kra ki kell nyilatkeztatnom, — , hogy én ltobőonirral — Bzóba állni nem fogok, rSü nem akarok"; — murt nem tartom arra erdő-, TUcaliekí-—t Dömény József.
~ -^Ka"p«iVáTF-, május Ü. Az évnegyedes bizottmányt, gyűlés elkezdve 4-én s tartva 5-én és b-án, ma fejeztetett be. Nevezetes részét terá e gyűlésnek a legújabban megyénkben felma. rtlít rablások meggátlása iránti intézkedés r mulynek folytán rögtön bíróság kéretik a megyére, díj tűzetik a rablók fejére stb. Egyéb részben a tanácskozás tárgyai a uzokAsos évn&-gyedea, jelentések , Dráva szabályozás, vasat megkeresv&Qyek,aIbizottaágok javaslatai voltak.
h. A polgári szabadelvű kör ia — melynek progrutomja a műit számban közöltetvén — egész terjedebuében ismeretes az olvasó közöa-tég előtt, ~ f. hó 4-én megtartá alakító gyűlését a helybeli korona vendéglő teremében. A kezdeményezők közül Bittó és Zichy nem jöttek meg — n többi a mintegy a2ÖQ?—800 egyén jelen volt. Elnökül Fekete Lajos lön választva. A megnyitó beszédet Szabó.Kálmán ismert ékesszólásaval megragadva a hallgatókat b az egyesülés eszméjét bő ci tatám okkal festve dicsérve és kiemelve*-^- mondta el / kívüle szóltok Kozma Sándor, Fekete^Lajaaj^Kágy Sándor mindnyájan szépen b a tárgyj. kSrÖi."Ajr eredmény azonban nem lőn mindezek^ daczára valami túlnyomó, mert a köz aláírási ívet mindössze is üíi-en irták alá. Ebből állitvn elő a pro-portiót, — mely ugy áll mint I: 5-höz, azt jósolhatjuk minden csalódás nélkül, hogy a k-Ör eszméi, bármi Bzépek és jók is — nehezen fognak oly tömeges erővel képviseltetni, hangoztatni, mely képes lenne a kitűzött czélt érvényre emelni valaha. Mindenesetre nehéz dolog is ma, annyi párt létezése mellett valami tömeges egyesülést létesííni!
h. A f ő n e b b íb említett rablók, számra fair szerint 9-en, eddigelé is már tetemus garázdálkodást vittek végbe a megyében. "Tapsonybnn mintegy 9 ezer ftot emeltek el \' az uradalmi számtartótól; — ma délben mint halljuk Ta-
Hzáron voltak ...... ugyaucsak a kasznárnál — két
nap ulűtt Füreden, vosiírnap Toponáron jelentek meg, vakmerőn, minden félelem nélkül, alig fél órauvira a központtól. Keméljük azonban, hogv az erélyes intézkedések iákért hozandnak s kötelet a söpredék nyakárai\': ¦-¦¦-^a _
— Karádrol meg azt n szop hírt ve^Bük, hogv bét kézműves, kömüvea, asztalos, kováes> szabó, borbély stb. szinte tolvaj bandát alakított, s dulm kezdett a vidéken egyesült erővei. Ezeket azonban — ímelőtt még a karádi postát feltörve s ott az adóhivatal róazerflfi;fakdoU néhány ~eaef ftot élralsilví," "terYllS íüéit postamestert nyakába veteti Bodrony . burokkal megfojtották volna — sikerült az erélyes járásbeli főbírónak elfogdoztatni fl a hüflre tétetni. Ezeket állítják a múltkor említett BEeraesi übsj-tartó ktrablótnak ts. fezép madarakl :¦:ü-j vr
b. ó f elsogű a királyné ossreaczés Ezüic^e örömére városunkban m. hó 24-en tartatott, Bzámoa városi közönség, katonák éa ti&zrn&elúk jelenlétében — a tedeom.
h. A majua 3-án tartott jótékony czéluhál anyagi eredményét még* ntísi tudjuk bizton, de mint az elkelt jegyek száma sejteti mindenesetre szépen jövedelmezhetett; a mi magát a bált illeti, az nem volt igen népes, — 18 pár tánczolt négyest és cotíÜont. 1 i-
h. Au oaztorgoTdi kápíalanrdl mondtak minap, hogy 15 e^r ftot adottba; kapoaváíi gyrriTifnpn"infík , —- gajnog, e hírt-ezef-ö^^s ftra kell kijavitnunkI no az.iscoakívalami-\'.^
h. Döbrössy Ferencs köiűtürhán\'cHrvoa és e lapoknak is munkása m- Kő 27-éü öves korában typhnsban nieghaltv"- A temetésen daczára a sűrű és szakadásán: esőnek tömérdek nép jelent meg féicemmerhetlen jeléül ason áta-lános és bel&Ő részvétnek, helyet a tehetséges és szorgalmas fiatal ember, mint a szegények ory^lp, bocs ül b tea polgár, szerető férj, jó testvér és borát kiérdemelt. Bcko a korán elhunyt porain! 1
_____k tSzinriazein.k tegnap adták-as utolsó
előadást — s mint, u*ták (^közkívánatra" r» nTiz™Icánytfl. Azonban n közkívánat \'nem igen producálta magát a köaönBégbeay niely alig állt :-l0~40 omíierna.tribbŰV:aflt flii.tÖbb még a tíz leány sem volv ülj, haaemiliilenöz. No do hát most már elmennek,, nejnoz^aak róluk sok roszat, — hanem dicsérjük meg Szilágyit, ki kitűnő op&retts énekes/ aicsérjük meg özathrnáryt az ígöégatiSt,, ki sdk^sJBs sok szerepben otthon volt,\'.dicsOrjttk--Ssdilte?i- \' ntinak — néha szép hangját ,,,-r, B->Iji zóul kívánjunk azeroncsés utalj ¦t-h ha-^ jóbb tagokat . *- ¦¦.
•- IljstoB kútfő ntdh irítatjut, hegy,a á3h vaáuttarsOságnak 4b^rcs-kattoa-:; s^dteíS^é é|H^kftsé3ekot aa aphl bavi nagy K^^akakÉRia magas víz Mibb belyoa tatome&en-.megroo^á^a,^ nagyobb raennyisógü íacsírákat akkori¦ppffi\'^ \'n&san\'á lőgrádi hófty egyik otóak Ifieauaaotí Üa
Polytatása a msnéklsta.
FL 230,000, 25,000,15,000, 10,030, 2 a SCÜO, i a 2800, 6 i IÜBO . etc. etc. müssen m der am
2, J 111 * c
stattfindenden grossen
Staats:Ge will ii-Verl oosung
unfehlbar gewonnen werden.
1 Ixoos kostet nur 3 fl. ö. W. • 7 Loose kosten nur 18 fl. f> W
GeßQlige Aufträge denen der Betrag in Banknoten beizufügen Ist, beliebe man baldigst zu richten an
[103—8,1).; - Siaata-Effocton Handlung in [fYaEäftirt n. 0.
JP. T. Die amtl. Ziehnngslisten werden sofort nach Entscheidung franro zugesandt und die Gewinne in baarem Silbergeld ausbezahlt.
MK6Y KAHIZSÍN sí ftamat-, festék- borkereskedőé.
)KlaUied.cS. sjaíxiöosa. 3üFédo.ya/S.t3a,sa..
^^=" Ezen Ibiül ajánlják mindennemű friss
W- és külföldi isváqyvizeket
így
közvetlen hozatott VÖFŐS vjaarllSrSÚ-, valódi kuíflteini n a legfinomabb portlandi vizíaatlan. meas (cement) RAKTÁRA T
Ugyanitt van a nagy dohány-tőzsde (trafik) is.
(67-2)
(08-.....4)
\' \'kUlöbőeen figyelmezteti a n. é°. közönséget,
PBlKBiieiisil
\'beai^lad&sa meilet§ naia folytonosan,
[S j^eafflom ÍDtOPUUT,
¦-:43,í?aEmrniEC3 siMpaemjt e\'effeijal és
Jratem&y- fűképen kÉpOSZta savanyítani,
\'pBEPA; holnapos Ss tili fekete RETEK-.petfejr, cacH«r- éa petreaselyem-magvak,
kellemes helyzetben van, " "DTÄNVÖSABB ábon szoixiálhat.
A legnagyobb vászonruha-raktárbaa < \' \' \'•
váczi utczaYPSILÁNTI-hoz
p©st©n.
Kaphatok a legolcsóbb árakon qq legnagyobb váíaaztéíí&m EaiBátaemS fehémemüek fedlak, hölgyek es gyermekek járnám, úgymint:
30,000 darabnál tUbb férfi ÜfyOk rninburf;! t*%j hollandi TAsiuüL<ít, darobja 2 ft 76 k., 3 ft,3ft 60 k, * f\\ * ft 60 k, fi ft, 6 ft &0 k, G ft. 0 ft QO k. 7 ft, R ft, 10, IS ft.
10.000 darabnál UlUb siisea férfl íb$í&, l\'tt*) kfllüDböiE nüntAb&a, régibb mlpUja 1 fl D0, ! A, logiijnbb rnirtiAk ra legrdiTntt) Babban varrva 2 A 50 Ur, 3 fl
ftmr ptQBBt-aaíapolao-fsra-lBgek, 1 ft 75 kr, íi ft, a ft 60, 3 [t,-a n .10, 4 ft.
Firfl-tjaty6.il VABIOBBÓI, magyar tigy fMraagj-ar mintára 1 íl 75\'kr, 2 ft, S fl Sit kr, 2 ft 60 kr-11 ft, l) ft 50 kr.
EL& l&Q&k, nnatore) váunia, simák 2 ft 85 kr, 2 ft öy kr, a ft, a ft 50 kr. 4 ft, 5 n_
mii legek fnBtmrnJ es hallattal vaunsaol htaetva, 4 ft, Ti ft. c ft, j ft, 7 n M) kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft,
sebweltll m fr&nczla mellrauatrávai 4 ft, 1 n 60 kr, h- ft, f> ft 50 kr. 0 fi, T ft. -Fla-ÍBa4& VflBUJH&ÓI *¦ 6v™ 1 ft 80 kr, l2 ft 10 kr, 0 .\'.vei 1 R B-ri kr. 2 ft 40 kr, 8 dven 9 O,
3 ft 4fi kr, 10 íren S fl 11) kr. 2 ft 05 kr, 1 í ítea S ft 40 kr, U ft 3Ü kr, II ft &0 kr, 41
órea S ft (Ifi kr, 8 ft 15 kr, -1 ft 20 kr, lf! éroa 8 ft, 3 \'ft-fiO kr, 4 ft, 4 ft 50 kr. a &llQ63 fit) lagak, 4 éven I ft lo kr, 1 ft 25 kr, 6 ávoa 1 ft L5 kr, 1 ft 40 kr, 0 í*oo 1 ft Sökr
1 fi f>.r> kr, 10 éve* 1 ft 00 kr, \'I ft 75 kr, ]2 érca 1 ft, G& kr. 8 ft 10 kr, 14 ivoo 1 fl
75 kr. 2 ft 10 kr, lö Ítoí 1 fl 75 kr, 3 ft 20 kr. Ulndannomd UÜ al&á eelloayeit. ttadrarjob, barfeayib ?0 e^íb láli csikkak firfiok ín betgek
-darabjn S it Ztt "fenSt TTTJrtSITgr-
FGraktár a log)»t>b aSSfffeal-ílriasligBaÉr-f»ttir -"Offy--fcs: rflröB fi frttót ö frtiff.
SllDBQ BlüÓ-BZOttByák . lcirfinomnlibnk, dnrnbju fi ft, 6 ft &0 kr, 7 ft, 7 fl 50 kr. ta flok effjib kAn= fobírnemU csikbok, melyehrrűl os nrjecriik kiTÍnatra bírnjunteoen etkUldctik.
Tutibbi ajánljuk nojrj raktirunlmt roQÉar^, hallasd!, lrlat!<il, orosi ín ttörviatsakbas a 1»e-nlesdbb trrari órakari.
~VÖ8ZÍW~ZS^fei3II8S~ tüeaatjá 8 ft, 3 ft\'50 tr, i ft, 4 ft 50 kr, 5 íl, fi ft 50 kr, C ft, 7 fl 60 kr-¦ ft, «t ft, 10 ft. e(tí« SO fU(r. TÜröt&orfk, lucialja 5 ft f.(i kr, 6 ft, 0 ft kr, 7 fl. B-. Ifi ft
Silaoa dgyl canaváai, v,^.P 9 ft, 10 a, il, 1^ ft, 13—1Q ínig. foa—13^1
Valóságos vászon-asztalnomü.
AáztalkMÖSk tuesat]ft íl fl 30 kr, C ft Sll kr, ö ft 00 br. 7 fn :>tl ki, h ^ 6 il
AbrogZO^ tiiindEri ruifrjaágbiin 0 anöniil]ytŐ] \'24it-. Anxtali kesiletc& 0, 1^. 18 ?0 2i onemrlyre.
Le\'cjubb miiiGaíirtl kStficiérsa. coomilja 1 ft SO kr .-a 1 ft (!0 l;r. CJGayaSimniyl kóuletek beránártiUáná! ajánljak dúsan írUipMi licn fphrrnemO , *á«ion *a ntElJilnemüekbeiií aagj rnkláruntu.1 , mr-tyek niindfu árun már (laaTriiUitv.i vannak . *ag7 kivárná? ixerint nmteállituiik. irinJouocmO fflegrendetfeoc\'i mmtrii mt-rinl cToran.il d L-j-j .IA.ii, .Okvamf in.-U.
\' > ngyteritfiS. plquo ó« tricot-papianokbél. kavcokenuDklJŐI i\'.* mttiJm e nemba tú^a
lilillekbÖL
1 uat\'T
¦•\'Ica
l."Jcgta l)rtn)<).\'»" íiidlrt
irjriryKyol
József és lai
Megjelent
Van szerencsém a t. rz. dalkedvelő közönségnek tisztelettel jelenteni, hogy a II-dik kiadást ért s jelentékenyen bövitett
eziezű g EíczI;5LtYessá|S tíaí^kat tartalmazó kfiayv
asajtó alól kikerülvén, az 530 lapra terjedő s díszesen kiállított zsebkönyv ára 1 ft 20 kr. Düb aranynyomás- és aranyszegélylyel ellátva pedig 1 frt 80 kr. Megrendelhető könyvkereskedésemben , valamint minién hiteles könyvkereskedőnél.
WAJDIT9 JónSIF,
(94 — 2) _ _ N.-Kanizsán. _ _
HM
fraacsia m/MJ astwi^ kéasitett, di^aéretMeo iámért budai
¦llOQ-fcJMfelM
Sudan.
BiäaiateiMEEfaaca. 1 pdr,3fl"7tóm!ríjlLo..é. 110 frt. \' » .,1*) ,
. .\' 130 , » . !38 ,
e>i> 145-,
vi» »
a valódi franczia. onoro* 5- -La forti!-b4L .. r, .
Budán.
CntMf avari áraa Bota-Peatea atop^
S»feE3 csp\'cs-CÍiss\'! GSOíáSsa parj-ióii: BUig 50 forint
„ 4&<
, 42".-.
. M"
» 60"
\'?10
280\'
230
Ipr. 36"ibii.ezU3tb 0. d.216fL
1 . »81:. w . 2»\'.\'
1 . W\' „ n . 23Ö .
1 .\' 42» , B . 250,
1 . 44!,;j: , . 205 ,
1 . 4fl" „ . 280 .
X . 48" . ¦ . 300 „
1 . 60" „ . 312.
1 a 62" . . 826 ,
1!, H" . „ 380 „¦
1 . 60" . á 352 .
1 ri 68" , „ ,871).
60. . n . 880 .
A valddl fíancaia tnalooiíífl^\'eií a Baillr és tiirsa urak 1842-ben alapított gépgyárából La ferté-ben, melyek már sok éremmel tüntettottek ki, ^uhinilhml^a joleRfl%okn5I eléggé isme-reteeek, a asárt dicsérétre nem azorulnakT
Az Utalunk gyártott büliiai maBomBáövel: — melyek mindjárt elad megjotsn&őkkoT aa, 18tl6-ikÍ peati i^ozdasági kiállitáBon érenunel tlintettettek ki — & Jegsolidabban és leggondosabban készíttettek, a minden gabnauem unom flrléacru, de fQkép lapos, dara- éa hogyca firléaro alkalmaaak.
A tözünséQU Bsért^ek kSvatkez^k:
FbrgdkÖvek magaa. 12" üble I2" Fenákküvek „ 10" „ "10^,
: A fronCíIa kBvgaaéJ i
\'fofgtSkö. mag. 12" öíilo 12 -iPonókkö.. „ 10" B W"
A budai kövfcknel as oboi tßUzea ssarint kéazittethotik áreme-léa nélkül ; ellenben a magaeaág megvaltostatiaa arinylagoa áromo-léBért iürténik. —\' Budin, lH07^ecaemborbon.
A budai küvok caupán éa t Valddí franczia antütt oésél vag
TTodüJ nálunk aaereahoUk mag. iato^üpácíok drbja 2 frt öd kr.
l-l 54 3. S!ilíf4
t\'érési hlf&tés nlzsa rároa tvazíikértek mint gfáSeha^ásagliAl^ 186S.o)?i-april 4-étii 4618/«>7.aE. aT kiilt-6<^sAí4 folytan közhírré tetetik mimitirint néj||i Stuhlik Voncxel K.-rvunl-eébf. elhalt,, kertésznek Jtíigytttá-; fciÉiÉz tartozó- és a nagykanizsai gJ^Bzámu tjkOnyvben fulvett béeía utozaii. Hor szám 144-b. r. *&f alatti 650 számmal jelelt biz, udvar é» kert, mely 1100 frtro bfsó#illtulvén , még is ugyan tjítOny vborr íMk sor bt. ar 4iW8 k r. fsz. nlatti ningyar uiezni rét, iiiely 1J0 ftra becfliiHotott nyilvános küzárveréa utjáni eladatár »uk elrendeltetvén onnqk fogana-t itatására elflfl árverési határnapul f.^ májas 22. szükség Bitében, I>é3íi; 2?Ík árveréai batárnapnl f. é, június 22-ike mindenkor reg. II ikája a helyszínére kitüsetik azzal, hogy uaen ingatlanuk ejsfl ilr?áréflkor becaáron felül a 2-kon p§3fg bécsáron alől lB~& legtObbot-íJé^Snuk ol fognak adaini; együtt a venni kivánék tisztelettel érí@ittetnek , hogy az árverési fdfcáteluk üzen városi tvazékiiél mbidunkar betukintlujtök. H.-Kanizsa aor. -A.
,. , SCHLESINGER VILfO*
Á városi tvszaS.
1HS/Hiií.
a o-...... |1~
îrdetes.
\'\'Íí.-Kanizsa vároa l vény széke ré^éról közhírré létetik, miszerint néhai Uenczik Anna Németh Jdzaufnö hagyatékához tartozó a Nagy-Kanizsai Ibii. tjkflnyvbon iCH^h. r. az. a. folvott ti\'JT/u sor Bzámn ház f. évi május ltí-án it mennviben pvdig a bt-csűr (5^0 ft. ha mm Ígérteinek folyó évi jun. •_\'2. inindenkor répgel 9 Órakör í helyszínén nyilvános árverés ut-ián a legtöbbet Ígérőnek--fog eladatni.
A venni szándékozók tartoznak az árverés megkezdése előtt H\'"/0 bánat pénzt a kiküldött tanácsos urnák kezére lefizetni, egyébként:pédig az árverési feltételek a 4JkYÍay8xéki2 irorlájjan me;rtekiathel5kv -. ~ 1.-\'
---A várhat 1vázák, \'uilnt-gjaa^
hatóság. ÍJ.-KanizBán iÖ6*..é>? april l&-én- tartott6léséb«Ú»~-
(06-4)
lűirideii nagy VAroabui igen kedvelt oortijegytteule,-tot itt la NAGY-KANIZSÁN megalakította. Huaz havi R forintnyi rdfizletlizetéB mellett azon kedvez-triényberr rt\'HzePÍt, hnLV u jegybirtokosa S0 dayab 1864-diki állnmaor.sjt\'írv nyereményeire, melyek h társulat-idege tws-s talma alatt kisortfoltntnaviak, igényt tfirthat;háöz hónapun ilti rendes befizetem után a résztvevő egy eredeti sorsjegy birtoktíbajut. Különösen : 1864-ki sorsjegy 9 húzására 5 frttal F-Hitülsorsjegyrü 8 hazádra 8 frttal; 1800-ilri ötödre @ írttal 3 búzásra é3-:kúsz hónap utun a t cz. résztvevők szelvényűikkel együtt 10 frt vissza fizetés mellett; Sulin-sorsjegynél 4 húzásra 2 frttal; Wnldsteln sorsjegyre S frt.40krral4húzásra ; Rudolf-sorsjegyért 4 húzásra I frttal és Clary sorsjegynél 4 húzásra 2 frttal részt vehetni.
A u. é. réaztvevü közönséget tiszteleteIjbshii nmgbjvja na e tekintetben! nieg-váutatóértokézlet végett válldiródájába N.-lCanizaán a „ZÖLDFA" szálloda mellett
gpy flindeiíiasíá ksmktm" éa kantat nélküli álte> éb Eiölccon-.. papirek*. Widtehermeoteaitésl i k&telezvény^i, ^ojegyek és
részvények gyUjteÜke, szelvények, kiilmifélc bankjegyek, „ARANY" Ob .EZÜST" pénznemek be- 0j»\'-fOlVáltt 22
Ziehung
lier Sfinii- Florcncz
Haupttrefifer
fi-s lOO-OOO
werden vun de tu gofort igten 10 monatliche líaten ä lü ferner werden ebendaselbst
rli^\'lliause gegen Haarzaliluiii» billigst. - oder 2u monatliche Hüten h ;\'i ti ,"
wie mieli gegen i) kr. verkauft:
«Al&alldt 250 Lsse der Stadt Flöreacs für 10 Tkellnshmer gegen 20 vierteljährige Raten a 6 fl 75 kr. aranglrt
Diese fjose, welche ein jährliches Zinsen ertrügniss von 10 fr>. abwerfen, keinerlei Coupon und Gewinnsteuer unterliegen und in den ersten zehnjährigen Periode mit jährlich vier reich dotirten Ziehungen-ausgestattet sind, können wir Jedermann auf das Beste empfehlen.\' " \'
(il—2-)
PeM.
: deak-cajac kr.
levő uj zongora\' szabad KezMI jutánjtsan\' etadkiik. A ä». toklntói és megrétd csak fi május 1 ti-ífUg t8rt*a\'tótík.
lap
, Bővebb ífelvilfeositás e nyerhető/
¦kesaWségJ^,,
minden hozzá tartozandó szerszámokkal, éa egyéb kellékek^ {> mázsa tiszta méz, és 4 mázsa alábbi .itóá1,\' á;^késziíe$t f jéggel egyfltt- és haazonbéri csinos lakéasal Zala-E^rjzeg^a i Körmendi-ntczáfean ( hnlál eset folytán^ azonnal éa nUAa i orahan szabad kézen eladandó , a venni szándékozók foréíl- \'¦¦ janak Özvegy féc®! ÉZMBÍté asszonysághoz.\'
Zala-Egerszeg, april 28-án 1868. j
"ÜÉIÖNPÓ RUHÁK,1
pluviálék, dalraatikák, albák,\' rochettek, |
volumok, oltárpáraáll 4b térítők stb. China ezüst és tüzaraityüott
tóU, mstuítltí töményitaHdvntl, öaenöeBS-vlIaííarfiö aapaw. rlDnumal, láinpnk ntb.
EaSiázl-9 czéL- és Sskpü^lwgél
-s-a-Iegfaalagtóiai MffllMt ORNATOK, és«• minden
leiiizi sítiÉi,-.--
legjatányosb áron kapjistók^ ;;..
gyárraktárában, vácü ntcza-15. e^m ^^BEEN. ? C.9-2G-r1 \' -
ÁBJtlQrZÉKEJi; éa dtaBitások kívánatra beküldetneil -
Die von vielen medicinischsn AntmWta aarkrrito und (kirch glitenöa Z^pto bewiM Brachsalb^ UBtörlöibs-BFiicMeideBde
von Gotü. Staneoe^cr in Hei sas, Canton Appanzoll (Schwcá:)- ici trf-
.luruh Herren F. FotäJÄgyl, Apoth. ». hall. Hario in praf, Siie&Äayl Pn- $
v«n Horváth, Apoth. in AgTflO nnd Ér leh. WH&etsftz, Apota. sai beä. [i DroiÍAliiJíkoit la 8eta6ttZ, — Preis pr. Topf, fl. 4. tO kr.
flaa^^^^PBSffl -d^bgV.oo>iwebMu»^wa-»nqhz>m[iiifai»< mr ¦% ... >¦.!.------aof YarUnffSD QfQ 1 i s. BffmtfHnlffgtra Lipr ta
gen Uoäerzi bäfidern.
Jelentés.
Alnlirott tisztelettel jolentam a* oagyérdomü kintöiin hogy Szombathelyen n píaczon fennálló kerebkedéicm i uri a t csáb an egy &ok
- -:t--tlBel>7lfcJI^-e>fBlték« ¦
csimeavo nyitottam, kereskedésem csikkéit a It-gelsn ra^ta rákboliSzereavón be, azok minőségre & legkitűnőbbek. —¦ Kgy Rtíal ¦kijelentéin, hogy áruc*ikkeimet sörO keresettéégilk folytán a UgJDtáuyoaabb ár«n adhatom.
^fflíqbalholy, npvemb. hó ¦\\*&— tiszteletiül
[alai ós vész minden f ée g n e k I! iti 3uniUö5
HTIBIFf ADO
Biztos halál csalhatatlan irtó-szer, patkányok,! egerek, poloskák és csótányok kiirtására.
; Tőlem ujoiman javitntt patk\'ítnv n-tűssrer] \'és a* Pírisi világkiállításban legjobbnak talált p o 1 os ka-1 i n c t n r a , melyet alulirt bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe ajánlani es sikere] felöl képes, ugy magánosok , tiiint államhatóságok által kiadott bizonyítványokkal magát igdiólhijl minél fogva számos megrendeléseLet remél. Ezen szer 10 évig is eláll és mégis sikeresen hasz,-nálható. f; t ?; / \\ {1 ""¦:
Kapható N\'.-Kanizsán egyedülísak Fessélhofer József nr kereskedésében. Ára egy szelenczénékr, ^ineíy ^Üfefel^^^t -nérpecséttel
I PB
-SlavDQiában.
- ^.fennrwsaa—30—8.7Í. KTrizetrég ismert fldyrw gyjgjihattaal Járnak rahalíaos gyengeságnél, sáp- és gOr Tél.iWrniU; u iyarszerek gyengeségei és .betcgségeinélynícd1 : dSségiiél:Etb.-i<BltÍ-b&\'baiolniál kOlönBsenjehcknél; kitOnOén bábuk az ÍBzspfÍB)dflr csoszns és köszvényes bántalmakban. —r-kfóeaikflrre^^imgTiHltlltihfllnflk «lfe.,éa atúgyügymúdnl a kateltert fl.ippiii IbUnyos ÍBrnólíÉl. Mindeiineuiü ilsvanyos vb^k .bésseiL. tartattak.-
X^gbAeelebbi TuatcHomaa Shsek. Vcrfaén keresztül a 6 ímtivdlnjt TStang, t hsl f.:í.Jmilii8 tjén vamti állnmfa nTltttlilrs»egIJ*l íptott orazognt vract. -\'-
A gfOnyeril fM6-paík kazepében üli czélszcrDen fel oorit ípOWekbeiiWoyrimes lakhelyek kajlától:. Naponkinti »iiMt tiinezvigalmak, kinindnMsok a regényea luiníjfílilic
Ai omn fohMilitctDr. Siegel Jóaefi. ^ ^ jW»~S3) fewiAMtwa-HiaiflatWg.
van ellátva használati utasítással; együtt 1 frt és 10 kr. ^(106—6,2) ]RJL©S!B g^a.^^-a^ra^CT.trairb^
állasrii ajánlkozik egy Bzakkép\'zo\'tt egyén, ki nemcsak elméleti, do alognjabb bidadáo, szurint gyakprlití\'aMk^meretekkel bir; elméleti tekintetben a vizsgát kiáltotta, gyakorlati tekintetben pedig jelentékenyebb jószágok több évi \'málló vozatéso s bosszasabb utazásai mollett nem kevés tapasztalatot szerzett.
Erii tOzubsoaji-nmnzcti fiildraivelőst, az ahhoz szIlkBégea gépa^iuzuk^sóvnir,,; ^ ., .1(V.
líétíhuvoléat, idb számítva^ viis lo- és\' felvezotését a lűcaapo-lá^ikaí; marhatenyéaztést, gyümölcfléazo.t.é> azöléKzutot; oz ufoladt isg^bé^fvo^ii nómzeUpm^gaza^^Ü\'irön\'d^ relyínr^-Bölyn^yBrok tonyiáift^t tílsCTiíppMa\'kÖrüliiztikségoa vízi ésBZiinizoní ratlvok, caabirnák op^itését,tóglavötcst\'s általán az éni^éazitot atb. , _\' ,
„.Plíajtaha .valamely iiiagy-aror^zsgi nágyóhb \'uradalomban, a Jövedelem nicgfélotfl Bziízoloktt^rti\'vágy^" natároMtt .illotraéhyért,: áJJáslja^épni.. \' \' " \'
" \'iO^lijTjrt\'c^.Htiitt azonnal loteoz. Bővebben\'fadakozo^liatnl o lápozerkcaztgaé^ba^lO^
.ip^q^ánslitjdei^f
WnjíHts József ltiaclfV-r lap éVnyomdafenlajdonofl Nagy-Kanizsán.
közönségtjekjr \'tógy \'n
mimlflii -káliyfllflmmal «lu»ga folya ^wjff^|gS meg\' |
nyiti*\'8-aiiBfeí igyelsezMét tM\'^miU^m^r*^ I k«z8nségnek -tfern esik a fahdő etf«^lÉn>ywíMp^tft^ I neirV mélyítés és kideszkázott ns|$la)\' banert }6 asjáésa^ 1t | zenével élvezetet szerqzzen. ¦ ir \'r, ] \' ^ t-
Á szállások tekintetében intézkedni fog á Hi»ifatoS< hogj azok mérsékelt Um, légyenek| kaphatók;; a aÁt I retliek\'afllrdgt élvczntpváiíók, miszerint a vágott a réwéáv j társulat Tálasztraáhyá,íijÍz ToSnljaiiak , mely a BMgrasil* I szerinti niÍD{|ega \'aUajtokti»\'jlt<llkan^tT!a^,»;tt^ | időre, megrenijoli. ,, ,.
Keszthelyen 1868, április.hóban.
fi\'OG—3\';g| "_J gaiafeif ffcj Sjaf^-Mi^^fcg^W: I
leiléklet a ,fZafa-See»gyl KfizBny" 19-dlk számához.
az éptúd. áj pályát részbea betemette. Ezt ugyan mind helyre lehet AHitni . sdt eddig talán mégis történt, do ki kezeskedik róla, hogy május és június hónapokban , u midőn rendszerint a magasabb Stayer begyen ulvadn hó leve a Drávát éa Marát kiárnsztja , nem fog e még nagyobb kár- -bekövetkezni , a aeiu fog e éveokínt eme körülmény ismétlődni ? Megjósoltuk előre a ;ralóazinü következnie nyéket, dc szavunk elhang-sott, éa most már csak azért registraljuk, mert a közjó tekintetéből óhajtjuk : hogy azillutékea körök figyelmo felhívatván, az , országgyűlési tárgyalásaid kerülendő KiinizsO-Zákány-fiuniói világ pályavonal mégha tarozása alkalmával városunknak o veszélyes pont clkerülésw órde-mdbon, a hongyüléshez belerjeaztott petiója méltó figyelembe vétessék.
— Majális. Az élénken működő csurgói dalárda f, hó 27-én egy nagyobbszerü maUü. ünnepet rendezend , környékünk mulatni vágyó tUlalságánsk ügyeimébe ajánljuk.
Sopron-megyei hirek.
Sopron, lHtiH. april 28. Sopron szabad királyi város polgánnestére napokban tette közzi
Kurez Andrá
lS\'.Í7-Ík kfvri^>|^niqr ÍTirtuhiiiiiÁjMlHiit^tuit.h\'.gng
első közigazgatási jelentés, mely városi hatósd-gunk részéről a nyilvánosság elé került és — mi ezen lépést nemesük időszerűnek, a az alkotmányos elvekkel összhang-zónak találjuk, hanem egyidejűleg abban a nyilvánosságnak hozott igen értéken engedélyt is látunk, pedig ezen irányt ínég ma," — "bnr"in^nnyÍre"h"ángozta.\'íauk is a szabadságolt beszédeket, a cselekvési módokban igen sok helyütt, s amennyire csak lehet kikerülni szeretik. Habár a jelentés
egészben véve itt-ott hiányt mutat is fel, ptíld.: a kalouai árkulések s az ezek által a polgiirság a községre nehezített terhekről említést sem teás; habár nyilván való hibák f.-iusztJik is abba be, minők a törvényszéki fegyeneüek száiuokkali kimutatásánál, hol 447 féríi és 11)8 nő, s igy összesen ü-iö tulemelt sziimmennyiség fordul v\\6j a mi tekintettel a rendel keihetéa alatti börtönök férhelyeirt) igen feltűnik, s csakis elnézésnek tulajdonítható ; ez azonban a legközelebb jövő jelentésben igazolását, illetőleg kiigazítását találhatandja; mindazáltal a köte-tecake annyira értékes adatokat tár fej, hogy ezen"jelentéktelen helytelenségeket az ember annyival szívesebben megbocsátja, miután a jelentés a maga nemében első mii, a tudvalevőleg az ilyen első dolgozatoknak bok nehézséggel kell mcgküzdeníök. — Á felhozott számadatokból némelyeket kiemelni akarván, helyén látjuk a következőket jelezni meg: A jelentés szerint Sopron szab. klr. város határa 25,354 termő éa 2,060 terméketlen, a igy öbazebea 23,414
bből-sBá^tóíold-öriÖOr-Fétek-^éB--kertek 2,009, szőlőhegyek 1,145, legolfi 1,183, erdőség 11,413 és nádlás 114 hold. Az általános termő földbirtokból, 21,354 holdból magán tulajdon 7,940 hold, ezen mennyiség feloszlik 1,2U8 helybeli & 1,050 idegen birtokos közt 1480 birtokossal. A lakosáig száma, habár igen rég történt az utolsó összeszámlálái^ 18,000-rel felvehető. — A község egyetemleges birtoka : 1.197,004 frt & kr. osztrák értékre rug, a szenvedőleges állás ellenben 304,604 frt 57 krt matat feL A jövedelem 1867-ben volt 281,965 frt !h»y„ kr; a kiadás 257,817 frt 78*/« kr., a jövedelem tü-hát 6,148 frt 23 kr. többletet eredményezett. Országra adó fejében 1867-re előírva volt 177,736 frt öls/10 kr.; erre befizetve a ren-vcltetéso helyere szállítva lett 161,789 frt 43 kr. — Maga a község fizet a) erdő adófejében 10/iSS frt 1 krt; b) egyébb adónemek fejében 12,250 frt G6*/io kr. — Részben kOzgazdiazati, részben politikai természetű\' hivatalos beadványok náma 5,523. — Türvé&yk&zéai^ttgydara-"bők száma 4001. — Az árVahivital kezelése okot 801,140 frt 33*/1B álL A yároakapitányi hivatalnál a beadványok száma 7,891. tett — Halálesetek történtek 1867-ben 537. 511 szülési eset ¦ így 27-tel kevesohb, mint az elsőnél. A jelentés feJBáhitUÍ hangsúlyozza záradékihan--még azt< hogy a tervezett főreál tan oda az év folytán létre nem jöhetett
— Biringer Nándor soproni postamester egy uj neműhátai Jöltő fegyvert talált föl, éa minta bécsi lapok iiják/kifenöaíeltünést idé-ze^t^ilő, miután czékuerübégre nézve felülmúlja. az eddigi hárnlióltö fegyvereket Biringer ur lléaiba végezte a technikát . .,
Vas-megyei hírek.
— Vaamegye bizottmányánakl8tí8. évi május hó 4-én tartott közgyűlése. O mélté-aága a nagy nám&u] egybe gyűlt bizottmányi tagok üdvözlésejudtt legelőször is az óvnegy edea -munka kimutatás olvastatott fel, melynek nagy
-oxáma kielégitőleg vétetett tudomásul, daczára azonban a legnagyobb efőmegfoszitésaek, és a
. mindent.háttérbe szorító buzgalom, éa kitartó tevékenységnek a telekkönyvi hatóaáguál több
. ezí^pB r jnenő hátralékok maradiak;, enriok or-"V^láfla végett mar_ a magsa míniotorinniboz a
ozemélyzetezaporitásáfa vonatkozólag tett fel-terjositéfl ujolag és sÜTgőlcg fel terjesztetni ha-taroztatott, nehogy a népek életében legnagyobb horderővol bíró intézvéay, mely a hitel egyedüli garantiája és a vagyoni biztonság sark pontja személyzet hiánya miatt alapjában megrendítve logyen, — A személyzet Bznporltdsatehát egyik a legégetőbb szükségességé a telekkönyvi Insti-tutumnnk, moly hiányon ha segítve nem lesz, az Ugy darabok naponkint szaporodó halmazából oly nagy számú hátralékok lesznek, hogy az elitélt intézmény üdvös czéljámtk nem csak hogy inog nem felelhet, do & Icgkárosahb hatást is maga után vonja, mert megrendíti 11 hitelt rtlívpjrtbtin veszteti felek a hossza várakozást kikerillendőljt.inkább egészen ignorálják a bejelentéseket. Szőnyegre került továbbá a helyszínelés után tagositott községeknek telekkönyviig leendő keresztül vezetésének kérdése is, melynek eszközlésén\' eoneurmin hirdettetni haUÍr-iztiitotl, s a kérvényezők azakképzuttnégt^ nek megbirálásit n telekkönyvi h utómig belátd-\' sara bízatott, f, az illetőknek díja a keresztül vezetett részlet számuk mennyisége határozza meg. mely költségek az illető községek állal lesznek ledezendők. — Ezek Uldll határozatba ment, hogy az éjjeli őröl; kiállításán leguagynbb erólylyol cazkozlértl-j vétenék, és az arróli kimutatást névazerinl havonkint az illető szolga-bíráinak bemutassák,, Következtek továbbá 11 helyí viszonyokra vonatkozó tárgyak sikerus elintézésére : választmányi tagok kinevezései.
* V " 1 y ó h ö ,\'l-án a (íizella gyátiiulda javára rendezett ílnnqtély a legszebb sikerrel tumén-telen élv vágy« kfizimség ré.szvéle melleit meg-tanntr.lt. a lanyha rá Hzéf. holdvilágos est a kert fáin égő sziímtjilan rnéert világitáwi, a barmoni-cns zene mindaiinyi csáberővel biriak az ííshzo-jüvetelro, nem ís einlitv.; n kirakott ételek és italuknak a azagló organ uniókra gvakonlt vonz erejét, — iu ételek és italok iiiiüd kielégítők vnltak. kivéve (l veiidégl.Vi árpa levél, mely igaz. hogy rósz v„]t, de annál drágább. --A fiatalság Lánezoh H liúzönség tíibbi rráze be-aeüilui a kert minden ösvényét én nem ösvényét, némelyek lekonyult fővel üldögéltek a harmatos gye[X\'n egy-egy jázmin ltokur tövében, tán szemlét tnrtottnk a muland-iattg feleli. A ken előterén volt a táuchelyin-k egy tiszUts kijelelve, tulaja ugyancsak megpróbálta uz apro lábaes-kákat, a publieiim legkegyetlenebb része e helyen volt eoncentrálvn. gyönyörködvén e szegény uri robotos nép kínjain. *A zsák szoknya nálunk i« demonstrál a hozzá méltó csillagokig fésült frisurávttl; — nvm tudtim megmosolyog-jam-e vagy azánakozzam-e ezen Isten képire teremtett majmokon, láttam bugyogóba bujt honi németeket is, do ezeknek legalább meg volt az az érdemük, hogy belátták, miszerint nem birkára való az oroszlánbőr, íaki nem az, ne vegye magára.) — Sokkal inkább- feltűntek u táouste-remben összejött bájos hölgyek, do voltak ezek közt is néhányan minden bokra alkalmatlanok kik egyedül szenvelegtek, a esinosabbok mellett azonban ott állt a gardö~des"atamea, kiköt bár tisztelek, de Isten látja lelkemet, nem szeretek i mert_ezek_n szerchim gens\'darm-jai, kik a aziv lovagjaira lest állnak, ezek a ünanezok, kik egy ártatlan levél-sikkasztást el nem néznek, b gyakran kegyetlenül megvámolják, — láttam egy boldogtalan fiatal embert, ki hölgye mellett rettenetesen dúlt ábrázattal állt, s beszelt neld szomorú képpel az időjárásról, pedig ha nem csalódom, hölgye pzivecskéjének repülő hídja le volt már eresztve befogadandó, vitézünket a feltétlenül kapitulált fcstungba j do hiába volt minden, ott állt mellette az érzelmeknek e cnr-nificált policája. — Meguntam e sok badarságot, elindultam hazafelér de egy nagy csoport deák harsAny-éljenzéssel előre robogó tömege magára vonta figyelmemet, e fiatal csoport kisérte az est szónokló hflaét, ki raoznikazerü die-tioival ma tűzte fel horalDkánTBacbua kertjének legszebb virágaibél font koszorút A vigalom reggelig tartott.
• Honvéd temetés. Tegnap előtt kisér-tuk az Örök nyngalgm helyére Tagosi János honvéd főhadnagy bajtársunkat — A temetés minden pompa nélkül a legegyszerűbb módon történt, de a honvódtíszti kör, valamint számos honvédtársak bánatos arczczal kisérték a hadi jelvényekkel diazitett egyszerű koporsót — A ravatal felett három kis-árva jajgatott, kiknek senki, do senkijük nincsen, elvesztették ők mar anyát is, atyát ia, most magokra maradtak egyedül, oly szivropesztő volt az árvák Birása. De valamint a honvédegylet ugy a várnai polgárság is bizonyosan megteendi azt, amit a felebaráti szeretet követol, fl letÖrlendik ás-árvali könyjoit
Boogan József a legújabban berendezett vendéglőjét a vobuü índóhás mellott máj. 2-án megnyitotta, a azóta számos vondég látogatja, — magyaros ízlésű, konyhája, finom bora a a gyors Ss pontos szolgálat caak azaporitja vendégeit, különösen az esti vonattat Bécs fold utazó vendégek 30 percznyl szünidő alatt kényelmesen vacsorálhatnak, s éjjelre berendezett
I elegáns szobái is vannak. Ajánljuk a közönség
[ ügyeimébe.
*A bécsi „Yoratadter Zeitung" egyik legutóbbi azáma az 184BT évben a honvéd-zászlók alá részint a\'koronáa, fejedelem parancsára, részint kötelesség érzetéből átjött cs. kir. katona tiszteket „desei-tor" címmel tiszteli meg; méltóságunk alattinak tartjuk e gyalázatul és "brutális sért gulé-íeknek uu-gczálolása v.\'--«tt öt az olfeglali lórr,- követni - - Ix- a Vil^\'tnliivnl ,^ógor nr, e nemzet ]c;j/W b\'. tini <.!.\'tf. önm-k canl. \'bámulni van őket jugji (bár nem uj kapuk) n d\'u .fény környezte, személyükhöz csak strim-p(U kötőjének megoldása után közeledhetik azoktujz, kiknek önbirálgatásába bocsajtkozott.
* .1 \'\'gverés. Kin- én Nagy-Narda, vabniiint Kis- i\'s Nngy-Medveo határokat iiijíjiih J ári a jég egénzen\'¦elverte, n letarolt gnbonnfoldfket újra felszántották.
* Öngyilkosság, Városunkban egy fuvaros tegnap kötél altul véget vetett életének, már két ízben megkísértette azt, de mindannví-szur tetten .Tetett h megmcncktdl, most liar-miuNzur azonban iiikerüll neki szerenrHi\'sen a H/.ereni-ni\'ih;ii«ég. Okát még nem tudjuk.
* 1\' elhívás. Vaninegye honviidegylete részéfúl ezeuntd fi<Hiivauink minden e megyében lakó Imtivédtisztelt. mínziTÍnt a tömegbe (i.-wze-álIiUndii ieiiyképiizi\'-h e^zktizlém; veg.-u f. é. jnnm? hó Hl-tg beciirőtag itt Szoiubatbelyeii Kneb. i rVrenei: t\'envkésznél jelentkeziu «iveK-kedj.-i.ek. " SZALMAy antal.
v^megye hun védegyleti aliegy*"..
Válasz f)
lele h,tpy a helybeli fogy mnahiu tm aln letétel.-ki.r meg nem bivaintl s h..gv n.- -f iratban benn nem foglaluk, a .Somogy i számában egy közlemény jelent meg, mely taglalásába nem bovaálkuzhatunk, tm-rt 1 ». nem ismerjük. Különben alkalmat vfzúnli ("l^nteDÍ. l*-»gy uemv?nk az izr. taniii\'i ti^t
meg; az emlékirat összeálliuuára a bizoitin négy Uigu nlbizotítnányt nevezett kí, az eli eég maga ia sajnálja, hogy bele in.-m fLjgla uik. netnesak az Izr íuniiok. de az evaiu gürög lutvalbUuak ,e,„. Lz az„nhan k„nu:i szaiiniiás, hanem inkább síeM.-g iniaf.i fel kenyeegböl eredt.
Nag\\,-Kaiiizrtjiii májiH S-án 1 hG>.
TÁRNOK ALA.iO;
11.. k.
Nagy-
~.~QJ Kanizsai szinhaz.
KoCoiaovazky Jusztin dolszin társulata álüiI a .Zöldfa" vendéglő nagy teremében ma. szombaton május !)-én ahelybeli fogymuaninm és izr. 4airház n\'szti\'j^^híra
.s Z É KiY.L LÉNA-
bohózatos dalmű szakaszban adatik.
Helyek ára: támlásszék rt(J kr. ZarLszéU ó(.l kr. földszint 40 kr. Karzat-, gyermek- és ka-tuaajegy -0 kr. deákjegy 2h kr.
\\*asiLrnnp máj. KW\'n -Zrínyi a kiilti\'i" vagy a .szerb testvériség* eredeti uj színmű, dalokkal és uinczczal.
Kezdete 8 órakor.
otsnax Pósta.
— 81. A. KdEtuclr. Epnáont-n kllldotih
_ goprunua, e asr-rt.-sitm^., .-.rati
liji\'lenci, liopr a soproni |iirbaj c=ikk ir.ija n r. 11-rilíli jiiisf ur tou
— bcmiílyljol o,rras íttr rl »apynnfe liitra
— lopunk elültb! síimiban a rasati nitli alai línoiliiia éa tidáke timii tíimitm 1 j a helyeit tévedésből tannü bteottmánj oromi
— t. salgetrár. jors iiámnnk honandja.
loniít esi 11affBul jtm áopobb lőtt ai éa MlÚta íolKÍlltil kUnonTddolt téUk. A nap- a bilid sahara mautatatt jüttadön, -3 na dg Dnnapat Olt, tódra írkoaíaed. Elhalljatotl mindoa . . . . ol a modor-ínok.
OtAaa koporsód kmUl Hint boassffiitfttt d)rjTÍ álltak a b 0 n * i d « k. EWeilstflUUak tahit OrOkro, hfl veairíl — Oly mro akarjak o>ntdt htanl eL bbia vosstatt oaaUaak.inkább Tiros-kApo, Mini Bojr sírod folüU o kln-tudal ölol . . . ElíeastoltQoU, l$en . . . . do n o r o d í 1 n i fttff
Uíq agy hoavid toaaan, B fta 6* nibi ás ij Art, afy hfi kobel dobog.
*| ifollcíraüJi aj. ^BoBioffy* aaarkaaatűiig" a loaa átvJtoUro. T. A.
OistaÜoa »icrtUt~ra,U ÍV íltcdet. \'."^ \'. B 0« eeapin ef^y«tl«b aaibaa kOapoatMBllí . - — Hasad tolt, miadüo ed . .. caak otínuk áláoiíl.... OráaitisiUrd Lalked mainak mag aam hajolt — Atronnl elStteia hfSahotiTÍd érdemed,
Melynek f*n 7« által H.ilti.i(ullniiltuJ a Uf-aerídy ntrit —
Mtyt/i i-Ajr icáAt a ). abír-koirornra, Urtypt * i r ojit a lm bogyóiéitól ItuxoL ... H.\'U... b\'>p ktútLt öluDo » t e t a rin - b o a t íd,— * ii>-,ri wtgyen, h-v mart hlny arcúin laperog\'. A kuiioni ilirili uered ragyogtatja.
a néma j^ynsc pedig kmiatjci . i [ . . t . u 1 b « n 11 f i] il
SülKNTKIRÁLYI AfCÉL.
ISTEN KEZE.
[Történeti bcazély.] T
IF:gyhásnHbakb.t liervnrífti iiálináatol.
~\' \'t ..lylalA.. i
l*igy »zé]i nyári nii|nin délután Raulán Jtadvus dalát fülyörészve nyargalt fel paripáján a Vár-
Lovu sziljából darabokban szakadozott le a hab, lábai remegtük s a fánultaág miatt nyu-guilüm liujtotUi le fejét
Kustiin egy gyönyirii rúz^abimbóval Uczében (kituuii )u njln.
Sásviír éppen az uíJvarnn (Uítált fel a alá ki* lovagkorbáeswuil ktizé.lnMi » az érkezeit KuaUin-huz közeiedék.
„ Ménedet ugyan Li fárasztottad - - mond Sásvár hol jártál rajta?
. Ar.inliánál \\¦álaszuli elpirulva Ruatán. •¦ rózsabimbó Y
„tipii- van ! — vahuzolá bünbánólag a kér-
.liah ! s t-s oly L\\v>\\ járLil itt luigi-va e várat, eaapat-iilat, niikur a gyaurok serege folytonoaan lUrii ,iz alkalmilL ho-v reánk törhessen.
.Hisz a pilnun^iiok te vagy Sás vár — %"áhi-Kznlá Kti-ttiin eji-rzjinnruitiim bnnitságodni.
,\\ tiarát-tág i!ii"_t-7.iitnk "tt . hol a szigorú parani -ii-^ áll elő; e M::k.-i. melyet te elkövettél liaiiii\'irvény.ink z.-*inorral büntetik tnnuti |iarag<w inrngrm " k i p i n tit ;ir m:zu r-r>ás vár.
.Ni.-\'. :\\r • viil»<7ii[.t fZeiiden s jobbját nviijtva lüisiau - v-irtteive lmdiiíTvényoink ellen az álud . bogy néhány lirára uivozUim kőrtü\'ikbŐl b jii ren hagyott esapatíim köré-
ből v w véieitetn-e barátságunk ellen , midőn néliánv órára Vi\\óztam azon iriiv boldogító kóréhe, kit iiniul.ik
.Kiég! kiált ^n = ^ar kigyúlt haragjáliau közévül intve — ezt akaruim lüíak kitudni tŐ\\i>d ; tudd meg hát : Arankát én is szeretem.
_Hwz én nem bám-m , bugy szerete<i ól — vála-izobi Uusüin szelíd liangon.
p}\\eni ugy Hustán -— folytatá. fsiUvdr sötéten
én Arankát annyin* szeretem, hogy bírnom kell_ítn~iij4íllg"nem_iH uyiigazniii, img- Tnimmd, sajátommá nem teszem
„S ha már mást szeretne? -közbeszólva,
.Mindegy - válnszolá Sásvár — ha téged szeretne is, az elsőség mint liégűt engem illet-
.Az igazi szerelőm nem ismer rangokat — mond neheztelóleg liustán — és e sértéseket nem érJemlem tőled; senki sem vetheti ma-. memre, hogy gyávaság miatt nem vagyok bé^;, hanem lia m;i.r azt viLatod, hogy az elsőség Aranka szerelmében téged illet, tegyünk próbát, határozzunk egv napot, jelenjünk meg mindketten Arankánál, ő hadd válasszon kdsü-lünk. ha tégedet ^ álnszuuia is , megnyugodnék benne, tán az idő un-g niegorvosolríi a sebet, melyet ezon vessteség ütne szivemen.
n Jól van Ruatán — válaszold Sáavár percznyi gondolkozna után — inához egy hétre kirándulunk Arankáék lakaihoz, ha csak ugy a a oly hzdvefl fogad tatásban reazea ülnénk , mint te a részedre mesélted.
„Szemem közé sütheted pisztolyodat, ha; hazudtam — vdga kiizl>e Kuotdn s Uivaasát. kialtá, ki mcgjejenvo a paripát átvette b meg-jártatá.
Rtmtán eaentul gyakran künn volt Arankánál, elbeszélte neki & fentebbi kaUcmetlan jelenetet is. Aranka gyünyorü beazéde oly baikel-^ lemmel csengett, mint Usszea hangok, melyek végre ia itnaztánt a Bzarelem feneketh^ 6^r#r nyóbe csaltáklr - :í vL -. as
Rlistán és Aranka forrón azerolték Bgjfw&it.~
Végre felpinüt a kitűzött n»j) i»; sft*dfjn& korán reggel czédnlát irt Rastdnnak,\'ngy«anez-tetve Öt a mai na pro éa a hfltAnntatü^\' fl irta neki, hogy menjen ki előre, mert fl caak dolgai miatt délben lovagol ki oda. - ¦
Kmitant éppen jó kedvébua találta a ffiódula, melylyel nyomban osibakra ht gyújtott* — Ráf megtartotta volna azt. r (
Arunkádk basát éa a kertet magas nyírfák kbrnyiatdk? melyeknek levelei fcöst ktpértótití suhogást vert a koronk.dnt dtvoauló reggeli aróh ¦-" .......¦ v,^:\'
De chnollflzvo Rustiji .mcgjelenécéflek áj fo-v gadtatáainak leirását, olvoaéimat a kertbfl vezetem, \'ír
E kert valdbaii egy kia lAbyrinUitn.gj$ajto& virágágyak kiiet kígyódzó tokervényea utak
kérdé Rostán
ott iia&El&MU
Tlj muirtrfcáh hgwok egyikének árnyéká-Iwi a smaragd szinti gyeppodon Oltok, Ilus tán, Aranka ¦ annplt. mintegy öt-hat dvea leánytestvére.
Aranka igézÖleg egy kt»!u leányka volt- Hófehér arcain molyot hollófürtjcil árnyékolták, asoxiw nemerém pírja t\'gctl, nagy fekete aze-mrí lángoló fényben úsztak, melyüket hó szerelemmel legelteti Kualán ferfins, mép nrezvo-odaaín.
„Éb hát csupán caak mázlim hitem ijesztene viasza e lépésiül \'iu kérdé Kostán a mtlr btw,-Bzabban tartott párbeszédet íiilytatviu
„Caupán csak as" trálaszola Aranka, „tudod, hogy szeretlek, térj ál a keresztény hitre, ée én — tied leszek örökre.
.Ali Aczaill" folytatá Rustán elitét eszmék-üll megkapatva, „forditad el tölum fegyveredet. Aranka! lehetetlenséget kOvutclas tőiéin. Mimkor és Nakir iszonyatos pillántanaikat nem Tblnék képes kiállni a ináa világon, hu az Izlu-mot elhagy ám.
¦íiMit tűrfdől a másvilággal\'\' valaszolá Aran-ka kezét nyu-jtvn Hustannak, „ha as életben elérted boldogságod tetőpontját V
„Az elet rövid b benne a boldogság előbb véget ér, mint gondolnók" folytain K na tán, _n
korda ESErint caakvar Aí Dacbimnat-TryTrJV^W-Jkáeto-^f-4r§k4á-tartó boldogságot.0 \' -—
„Eb fa az élet utáni boldogság miatt, melyei koránod tanít, eltaszítod, magadtól azon lényt, engemet, ki üdvözito\' azerelmeramol karoltalak át és bbldogaágqt nyújtok neked?" kérdé neheztelve Aranka.
qAh bocaása meg Arankám" monda Kuastáii homlokát törűlvo „sötét eszméim elragadták,a korán tanaira, én téged ozeruÜek csak, és csupán csak te vagy kópea eugumet boldogítani."..
„8 elhagyod- az infamo. V uuiudu?" -- kérdé közbevágva Arán kit.
„Megállj," kiáliSi Kualán hzuiiiuíI eltakarva, „nem merem elkövetni ö retteneten bűnt ; távozzál lille Hartit, v relleiielea tusában lingyd magám lelkemet.1\'
„Tépd ki agyadból a hú lét eszméket,* folytatá a leány, égető, azemeit Kualán arczára szegezve, „ün itt vagyuk én melletted, no rettegj a r»nz HEullomeklól. lerj At az üdviizítu keresztény hitre, h azon nziílemek u\'íhbó nuha Hi\'«n vuhultiek rajtad erőt *
„?8 Iu imkugyan hinzed, hu^y incgnyugváat találok azun hitben V" kérdő Uuntán. "ti"/
.Nemcsak megnyugvást,- válnazulá Aranka „bánéin tőkéimen boldogságot Li aluibun."
„Upy nembánnm," váliinzidá Kuatán, „éretted min rj en t megteszek. "
„És én csak közös buldpgaágunkat óhajtom" Hy-latá Aranka, „a vállárak $&glléke asjma, mélynél fogva az egy igaz Utermel táraalgnnk, legelőször ia a koreaztény imát tanaid még, mond csak utánnam ezt: A/, atyának, a fiúnak és a szentlélek istennek nevében. Ámen."
„Várj, várj, Arankám, uj nzavak ezek előttem, nem birom oly gyorsan utánad mondani," vága közbe Kustán.
„Hát mondd ezt: Az atyának ....
„Aí atyának ...kewlé Kuötán reszketi" hangon körültekintve.
„Tovább" monda Arankn.
„rta fiúnak...." folytuta IttiMtán gondolkodva.
„Éa" — mundá Aranka.
„Eh azunüéluk iitteu iie-vébeti" vt\'-gzó reuzketG hangon Kuatáti Arankái kézen fufiva a ennek homlokára nyomva ii7 eluő esókol. ,
„Foglyom vagy," ordítá moat San vár kél l\'egyvervu tőrükkel a nllrü lupm miiglil, moly mögött már régin hall^atódzou.
„Hith!- Holmjuí Itiiolán m miigm-fmiiiuUlvu iiuík ti\'Ttln: Sánvár lábainál
„A gvünvorü houri crőaon bfibálózUsztiruliué-vuli-K/ngény ifjm.-k^ziié Hásvár. Aranka arrzám pilhliitva. 1 Ki fllmjrvju bitéi, veiket követ <:1 az Isten ellen, ki Utenőb.-z bilt.-b\'ii, hogyan hi-tnr a/, bfl ii.-inzctéli.-É « ,i U-ghatalmaub -nl-
Hftfly-Kantzw , mijua ü-in IflüS. Ssmtu taláiij-íEorS, mint a caboon ünltt álUu j«l«ulag run, k<l-tilnOBen a rounil. Ab ktllctt hinnünk, hogy eteti időben, fníknr mir a kcealet /elcnicBntrtnli, magajb ér íag fiJIinyre TerffŐdtctoi. Kímaly vidéken th^t iiaTeisbhet fogjaiitaiíafa, a uépeu illó rcléank-
ben gjOOTOtködnok.
Nem* ludhatá, hugT MWiiinOlejf má^ mQk ;bb kOno Dsorul aa Üilrl aa aratAí eUtojdííÍTyl, ni írt ü valdaiIuO*^ mellett ítnki sem kocttájLntiiatja eRésn jOrűjít. Juncn toh ulanTBirrŰn^t;\' a j\'-líu álla potinnl, i méri naponta kodiliket vrHjtik -\'í üsli-l irabcrai, mihei is iij ar.itás kilátáf>3t linlpkonvaii elŰneffitifc.
Pkod eeU-vaaárl fesietare^. NAGY-KANIZ8ÁN , május H-La. AlBÓ-annitriai mírönkcnl. TennésVGA: Dnaa 83^»a íaaUja & Irt- L\'O ltr, BS - Hi} int 5 fr. 60— 70 ir. B7- h8 fut. Q fr. 6 frt. YO kr. lton 78—Tű fbL S fr. — kr. 73-BO fat 3 0- 20 kr.
a r
)0k 70--
1 lui
• írt. 76 kr, A r p a köiOnsúui-s M-fim. 2 fr. rtil Ur. G7 — 08 fnn. 2. frL Gfi kr. li u k n r i c e a ! frt HO kr. a frt 10 kr, Kukorica* uLwiiciitiquiiuüii. 3 frt 20 kr. Zab 45 — 47 fnn. 1 frt 80 kr. fnn. 1 frt TO kr.
Pohánka 08 — 0» fna. 3 frL ÍU> kr. 68— 70 funtoB 3 fn. 71) kr. Paasuly fi\'hór 3 frt. ü() kr. Panauly tarka * frt. ?0 kr. Gabi n\\*r.Trnda líi frt. — kr.
— A .HAZA" biituíitii bmik km.T.inlnna f. ér ájiril kaviírú) , Beii\'iijtatíjlt \'J.\'hí liarab bn.jllnfl 1 ,OG(l,H0fl frt ..71,.:, i I.i.j.iíJ franc ,>( SiTu sraiir. nicff.Tboi, (Qa-radt a múlt lifin.i;,h.il fl\'.V.S fr\'. :!]•< niaitv nsaiío. t,tí*J3,ClT* frt. l»,:tlMÍ fraiir J-n Í2 I" nr. Kblifil" UÜllitia tolt 501 drb halálunEtírp 7iií./i0-i frt t-ükn 10,000 ffk. .100(1 A. Utí db elcl^s^lert JiM.JUl) It toku 1300 tt, GL> drb. tuléléBi csoportukb.-i Gl.PTÍ frt t.Mir. fi! darab n Hetibb tositáflrn ?>\\.2il irt tűfep filcei! tir-ii ínarmlitt frt t«ke n S2inurnii>. ..liHíisHUti^it «0 4L\'i»frf. — fr. — aí. daíiesen 1 .n\'.t.1.D74 fi. - — fr. l\'-J10 ar, A bank rnUködéaciiek kc.tlci>\' «ia i i «epti\'inbiT Itl-lül aprtl hó TÍpcip benjujtott muri bi-vaiiáiok Ösnarpi 8,953,073 frt., 10,1570 arany, N.«i>o taJIrr H.tOO frejic
Bécsi pónzÉ-rfolyam, május 8
á0/„ iiii.\'Uvli\'|m-H .\')ti. ; b"/n ntiQiz. kühiBÖu Ü2.Ü.); l-lIH-ki álln.lnlrui kölosön «U.7i.>; bank-réaivéuyek ti \'.\'2 ; liit--liutézeü réazvényok 1H1. — : London llli.sii; ájrio 114,7n; aranv
darabja r»..\')T\'\'MI kr.
Vasúti naponkinti menetrend:
táaboz; ie bfltelen. lettél írJ^&s^eJsBéSj hál51oa ellenséged leányával eatél azerelatnba, ki esen mc^akltisodaal tégedet a magyarok érdekű ?ek akart megnyerni.
„Engemet?" kiáltá Rustán felugorva, ej±k-rázó szemekkel.
„Tégudot, árnló!- válaszolá Sáavár, ^fugjá-tok Öt körbe," azóla végre a fegyreresekfecs
^Irgalom 1" kiáltá fájdalmas haagoq Rnfl-tán. de mitaem ha&znált, a fegyveres f&rfinfc clburezolták.
Sáavárnak mégis hát sikerült végrehajtani
ri-Ut-neteii boaszujilt, a tanuk kihollgattattaS,. iiiislyukíil Són vár Rustán ullcn azerzetl « ,¦ rettenetüa vád küvulkuztében linatán ötaiti bulba vitetett. SíUvúr korán megbánta tin;^ giniiliillan tütlíít, do már kiWl volt míudun.\'
K.t\'\\ hó múlva Stambnl börtönéből «gy (>[ ítélt vezetUstett ItÍ a vesztőhelyre, trz üliuilt ItiiHtán volt.
HiihUiu luir inikúnt iparkodott Is ártatlan nágái kideríteni, .Sáavár által szerzett UnuL valláaa ttlkéhtteuen lenyomta a mérletc-t , én HuHtiin mint honáruló halálra ítéltetett , mntj ítélet golyó által végre b hajtatotL
Maiiaa tO-tól E6-is 185S.
Mii- és hfti- |Katliolibufl nap- Hroretiáoa ifitd\' iapta> i
¦"íaaiLOit-ftrli alili
aki
kflldE. Jánno XVI. I
-U.
\'.Vaaárnaa ,D 4 Anwoia ")0 4 CaaL
H,-tf;; flraíris Btüt iBerr, Aap.
Kf.l.l \'lJ,.o(rráci vért. Ifíercnn
\'*t-pnl. ÍS2<-r\\-árx pk. JMucini!
.i.:*auirtnk tlunifái-s pUap. |n..nifáci
Sep. Janón
Ft\'li-lós szerkesztő : Wa^ÜÍS jó2®df.
I R 1) E
Braparnifl bei Inserate !_
EM VERSUCH GERÜST!H \'
konzessioiiirtes
MN0KEMUFMIHIIi.Ur1EaU
aSt Zettutgen
übernimmt Insertionen za günstigsten Presen. Zur gerälligon Beachtunfr ! ! !
Bécsben, belváros, Bornorjjasse 2. sz.
I. G. Popp ír. és gyakorló (pos általi
készített ,
Anátíieríii-Bz^jviz
kítÖJiá hatását k újra megerősíti e bizonyítvány.
V listtelt orroa ur 1 -Keilvri kntrlriiígomnak Iflmcrem aí Ön által MtaUlt , .i .icmtilü amberiBÍgre irt nrujtó : Anathrrin •lájrli^rt lepÖsiinli\'bli biilnmnt kifi-
Jenhetnl. E hzot fílívl haozaálata áJ tol tsraae^Qlteca meg: a mélyen nyöXo-rataH f»jfaJdal«Bsktól; Igy lyakaa fsgate esst ép aly iái baBzait&tsts.
tálat fli esflataígefieaot ÜraeSgoÖ bltünS gaaeBUáJa egyúttal oladea fag-ladapsat éa favéniatál maqsmhaá^ tott — Les.vpu in mt^gj úí.,,Up, liupy aiere ajanlatára mindent fnlbaíináloti, mi lelieu^gembeii áll. Ma- ,n.at hajlamaiba BJaalra maradtatn.
BerUn, Ani
t 47.
Giftcks-OÍFe;
Loteek T-, hadnagy.
I Ai ,Anathgrte-3iÉjvíi-, ralaniínt as „ABaJhciiB-fonpiiSJta
(Kaphatd MflUy-kanizaan : Belua Júuef gjiiprianréae,. RuBcnbcrg Uaienfuld
A. Wajditi J.. Weliich, Fcí*elbofrr 6» Bcb-onTA. urak kcrv»kcdí»ébpi [Paaás Tichepon J., Stampfl ü. j> LCwy L araknál, Hearttclyw; Sfogr ÍN. Zalfl-Egeraítgan; Antal F. (rjigjaaoníís Händler II. — Keprsncráa
Werb ft70gy»»o«-«i — Varosasa i Halter gyigyuserai. - Srl.-GyÖrQySa -MSthlg .— Sűraeflen-. Dornfir Kajct. Ia Stomborasky L. gyigjsicríta ura kJ] áU
Dm PpUl dor BafarrdeHséto Losee ist toh der tuiaeri. köoi^i. !
fOottes Segen bei Cohn!\'
^rf HiHei VerStsnog
am Irteli m li I.
Nnr 8 fl. od. 4 fi. Od. 2 fl. Ö. w.
t-IaM<*«t4! i«« \'BtMta ganadit« wliUld,.^ OriglaaJ UmM.M l\'QlfltlyA l3ib *«rb«t«ttM FrtttUMa)a, nein.n U.biL ngjLwerdfln laWVi^fia fnsUH» «Hilm«»« du Brtrajeo MEiiuch lm
, ¦\'-wtSS»¦ tw^nffaKimiaaMoihlmoi
IIMIHi t ilwhmw llatMi i t i
ditoMikttna-u buoi iimm il7>oa s isasa
in « k ma » a tao 11 bmmo k urna n t ;u<u * uno • a »n m,a muii »o im* i iirisTio t mo ». >.«.
\'iL\'kkW BBehl la Ot«. «io lUwUlbGt«
......--------- ----1 I30JMHI
i 2jriiM*B.n sduu asma urjmt uuoo wom«
fe BUM IBM09 Uo4HHI Had JOnnt un 11. 8ei>lonLr id»
WMWI\'lwjW ff»b«ufa[L
tat. tmt. Calai iq Hmnliorg.
Bmnk- u. We.tiB.tg\'.icUUt. -L
Einen Stiefel spreeta ist leichter, als einen
2301 Öi Q 32L © ML. ,-y?er auf gnten Füssen, d. h. auf guten Sshtal 6tenen will, wer ein Freund nkht nur löblicher Vorsätze, sundern auch lobepswerther Abätze ist, wer einen schönen Zug am j/tnkben und an Stftfletteü. T» selnitten verstellt, wer\'mit Festigkeit undÄWfalBF den Stürmen der Zeit n. des Weites zu begegnen trachtet, und wer im eleganten elegant aufzutreten beabsichtiget, der decke seinen FussbekleMungsbcdarf indem renimunirtcn
Seiluhwaarai-Ir\'abriklager
de,
lgo.lex Keller ¦
1»» die ucliilnato and bestgearbeitete, in reichster Auswahl vprrüthige Waare von verschiedenen StufT- und LedcrgaUungcn zu staunend billigen Preisen verkauft wird. (111-rl).
g^*Figj elemre méltó. ALFÖLBI MOSDÓ VIZ.
szeplő, májfoltok, pörstsnések, sárga vagy azEHtg b€r-Gziís, m-f- vagy bőrvönMáós, i^y tárám?&-^} b&Eíí\'Jto-gek ellen egész ártalínaílan s le^Stsadtocahö cscí",
Efry aredaü Öten ara 1 forint o. i. — Poital elkaldésa&l SO krral ICbb-Kaphati hABOHY LAJ03 ajifjticr&MM urnái Elakan, Arad-tne^Táben elktüdíiri raktár ; — torabbi Tfirfib Jéznef ffTrÍEJ**\'™" nrnál Pollin. _ SflUtl^ Adotf |g4gyw»r4pt untál, EBás Armta
nmál tomplomutcxa, taltaréttpénttiri ípalat ca TEÍIsJSSáayt 6ája arnal ittiti^ihan Aradon, — Pecter E. F. gj-dgyacBréga nmál T a ? c »-Loag tmre, gjésjesBréssaél Qödüll In. (103-2,1
ISBétEiaáéa 015 száza)é&bsa réstooíttBtESÍL f
^ AJóhrott bátorkodik a t. cz. Gom&OB Berlnlati nr {
álutl fL-ltolált .
„erőgitő italt"
i... tifixtelt közönség becses figyelmébe ajánlani Erén9 Jrrüsitn-ltnS clömoEditja o jó étvágyat, kónnyiti aLjon IcmeaEtest éa nieghöteV ellen mégov7^i^aiaíSl^:^-eg^BÍ gideg^indaEtirro,.inelegitAleg ea eröaitóleg hat. \'tjgy aainteá KajánltBtik roindaiaknak, kik hideg lég befolyásának kid Svannak tevo, tnvábliá a lábadosóknak, kik a Hallotta pbetegsőgek után erejükot viaasasycrni Bem kópeaek;Q Lvégre a taagerre utazdknak, mintán a tengeri-ot isme-" llkelIernctlcnKÓgcitól mogdvja. as: ut&ZÓt, ¦\'¦ ^
|í Erx?n er^Vilő-Etal raegbízáa ntján a tulajdonos urg ffpecaétjévcl ellátott üvegekben ox utafiitaBaal együtt J Palolirtnál loiphatók. 1
2) -^W^ K vidéken bgyedttli raktár olulirtnál lovdntl ^tiantelettel ajánlja 0 kitünfl a nagy hatasu aeert. Ara hiuználati utasitaasal együtt 1 fri-
S(Ő4—4) ..Nogy-KoDipadB.
Nagy-Karnissá. Hetedik évfolyam.
20. szám, május 16. 18S8.
a sK/*»IrofliiI
XI tnS w XM.O 111 Au I L11,
.edeJem, Ipar, gizdászat, tudomány Hifi vészét kOrébtfL
^svrlippsfüf Iroda e« kiadni Wvoínl:
-c7flJU IT3\' í3 ÍÍ53 KP1" í;ftnyrfaEreirk o d tSsá bon.
Előfizetési föltételek
in liásbua hordással ia viddkrí postán kul Egias irro i - fl frt. — kr.
A hat liaailioa petlUnrírt l-na.-.r 7 hí ?-jiHi>r 0 ín minden további lieiltmtAnM
H<Myppdi} ralndiTti ngyoa htHtttntnn.\'irt :»l A .Syilt tárán-"RT P"*1\' \'"t lioililalaal Hijn I f. Iir
,í Hirdetéseket elfogad:
Ii fa..KaHÍjaag:aK\'ADÓ.HIVATAL. PonteíjZEHU-EE El. DéOB-, Haabsrg-, Berlla-, ESoJ a a-ra. -FmS&terf. ja Bascl-ben: HAABEHBTJTF fe VOOl.EIf. LiféíSK Slattgamaa: BACHBEÉ; TAtlHA.B&lBstóTÖPPEia&:
A megye readeséa kérdéséhez
Hogy a megyék bel alakjukra nézve ugy amint most vannak hiányosak, éa az elórr haladott kor szükségleteinek ugy a mint kellene, megfelelni nem képesek, ezt tagadni egy volna, belátni nem akarással. De ha n létező hiány orvoslásánál mellőzve minden pártérdeket, egyedül a haza jólétet czélzó s Bzabadelvüíséggel párosult törvényes rendet elérni óhajtjuk, ezen óhajtástól áthatva vizsgáljuk a megyék jelenlegi alakját, akkor nem fogjuk a hiányokat a kfil lianem csak U u balszervezctnek tulajdouittani.
Kik a megyéknek jelenlegi belalakjAl és az ujabb korban kifejlett teendőket ismeri, az ugy hiszem érteni fogja a mit ezen sorokban kifejezni szándékoztam, ugyanis:
A megyék mostani belszervezetemégtuon időből való, melyben a politieaí befolyásra helyeztetett a fótekintet, — Mig a közegek teendői az akkoron létező viszonyok közt habár sokoldalú, de a személyiségekhez szabató mérvű volt. — Az idők változtok, a.. leendők minőség- és mennyiség tekintetében 2U év alatt aránytalanul szaporodtak, mig az alak, a végrehajtó közegek száma ugyanaz mint az előtt volt.
Tekintsük közelebbről; p. o, Nálunk Somogyban a járások a legszabálytalanahb alaknak. Az illető szolgabíró, járásának egyik vagy másik szegletében tartja hivatalos lakását, Egy egy szolgabírói járás 9 -2b1 községre terjed ki. Melyben az illető szolgabíró egy esküdtjével minden az ujabb korban előforduló kívánalmaknak megfelelni köteles a. m.
1. polgári perekben a törvény és ország bírói s más ideiglenes szabályok korlátai és formái közt meghatározott Összegig ítélni és azt végre is hajtani.
2. Mezei rendőri kihágásokat megtorolni, íí. Bűnügyekben az előleges vizsgálatot
Sebesíteni.
4. Polgári, telek, büntető, árva, úrbéri s Afáltó törvényszéki kiküldetéseknek megfelelni. .
fi. Más batú&árok) megkeresésében eljárni.
ti. Utak, folyamok, egészségi, nép mozgalmi, .iskolai ügyekről és szabadságos kato^ iiákrúl. azámolni. Ujonczozástéskatoni megkereséseket közvetitteni, közrendet fentar-tani, -minlazteri, megyei körözvényeket terjeszteni, a megszámítlan aprólékos s szóbeli ^mágin panaszokat meghaibgatni a^elintézni. stb. gtfa.
\' De ki tudná mind elősorolni azon teendö-Ttet^ melyek egy szolgabíró-, egy esküdtre várnak, ^
: & mind ehez még hozzá számítható a rettdawrea törvénykönyv , a községek és jagyzőaégek rendezettségének hiánya.
Nem felemlítem ~irzt, Jiogy a tisztviselők épen nem-ft^teendők és állasának megfelelő arányban dijazvák. 8 1801-ik év óta tiszti állása még csak időhöz se kötött valami ... bizonyos. Ha mindezeket elfogulatlanul s .minden pártérdeket mellőzve jól meg fon-(Stérkenztöéigíp&iámj.)
toljuk, ükkor kell, hogy belássuk azon nehézkesség okait, mely a jelenlegi njegrerend-; szerben tapasztalható s mi mégis nem az-, elősorolt okoknak, hanem átalanos kifejezés-; sel a megyéknek rovatik fel, a politika altéi! elfogult felületes szemlélő által. !
Pedig csak ha az okok iránt tisztába; jövünk, vagyunk képesek a hiányokat orvon solni.
A mi pedig a sokaktól hallott véleményt-illeti, miszerint a megyék már azért is rendé-! zendók mert mostani alakjokban s azon; politica befolyás mellett, melyet eddig a tör-\' vények értelmében élveztek, a miniszteri; felelősség illusoriussá válik ; erre nézve csati annyit jegyzek meg, hogy ez párt nézet vagy egyéni állitásnak jó , de a bebizonyítás még mindig hiányzik.
Nem hiszem, hogy azok, kik ezt állitják, tudnának oly esetet felhozni melyben csekély miniszteriális korszakunkban a miniszteri felelősség a megyék külalakja vagy is poli-ticai befolyása, miatt jiEveiségessé.vagy. csalódássá vált volna. Hiszen az országgyűlés mindig együtt van. A parlamenti kormány az országgyűlési s igy a megyei közönség többségének kifolyása s ha az országgyűlési többségből alakult kormány valamely a közjót tárgyszó rendelétet jóváhagyás reményében ki ád, kell, hogy ezen jóváliagyás iránt előleg tanácskozott, vagy biztosítást nyert légyen. S ily esetben alig hihető, hogy bármély megye a „ tisztelettel félretevési ¦ jogot igénybe vegye. S.ha egyes megye ezt igénybe venni kívánná, ez ellenében elég volna azon erkölcsi hatás is, melyet az országgyűlés és a megyék többségének roszalása reá gyakorolna, nem íb számítván azt, hogy egyes megye a központi kormányhoz hasonlítva számba alig vehető, a "csak is erkölcsi erővel rendelkezik.
A kik pedig rendkívüli eseteket, vagy valamely miniszteri rendelet gyors kivitelének szükségét, melyre a megyék vitatásí, felírási és félretevési joga zsibbasztólag hathat, hozzák fel érvül, feledni látszanak azt, hogy. jelen időben sem a felírás, sem a vitatás nem oly sok időbe kerülend, minírégente b a félretevéa csak is azerabeötlőleg" törvénytelen rendeletek ellenében használtatott régente is a megyék által.
Kik pedig ily utóbbi lehetőséget feltételeznek egy felelős kormányról, mondhatom nenra kgbizelgőbDen-védelmezik. A mely felelős kormány alkotmányos viszonyok közt ilyesmihez nyal, az már töltette magát a felelősség elvén. Ily lehetőségeket a megyék politícai befolyásának csonkítására alapul venni alkotmányos embernek nem lehetj-nem szabad. -
Rendkívüli eset pedig alkotmányos fele-Jós kormánynál majdnem elő sem jöhet, mert egy—ország kormánya, mindig elég bőven rendelkezik azon eszközökkel és tudomással, melyek őt a meglepetésektől megóvják s ha mégis ilyesmi adná elő magát — mit csak háborna esetben képzelhetek lehetőnek —
akkor is már eleve megszerzi magának az országgyűléstől a kellő méghataimazAst, vflfry legalább megszerezheti ha akarja. "\'A mely kormány eztnem teszi, vagy tenni nem képes, nz megszűnt purluinenti , és a többség kifolyása lenni.
Azért miként már előbbi levelemben mondtam, legyünk óvatosak és körültekintők megyéink küdrendraé^upn,mert ez a haz:i polgárainak iskolája, melyben magát, mint az összes államnak kis, de mégis t é n v e z/j réíizccskéjét tekinti, valamint a tekintetben. ug\\ az emberiség életében iiírrá* nincs. Tanulságul szolgál nekünk erre a történelem. Az újításnál figyelemmel kell. hngy legyünk -az emberiségnek azon gyengéje iránt, mely szerint minden nemzedék kegyelettel csügg az ő múltján, melyet még h:i rósz volna is nem örömest és csak alkudva áldoz fel az ujabbnak, bármiiv jó lenne is az. Minden uj intézményben ftd találhatónak kell lennie a kapocsnak mely azt a régivel össze fűzi. Hogy az érdekek, melyek ;> régihez kötvék az uj intézményekké! összekötrétesbe hozathassanak.
A megyék szervezése ne öltsön nagyobb mérvet, mint a mejgöhnzá nkra nézve jelenleg k i e @3?lt\'ö s csak annyira rendeztessék, hogy jövőre is, a meglevőnek felforgatása nélkül a kor szükségleteihez képest idomítható s tökéletesíthető legyen.
Aliért is részemről elégnek tartanám ez idő szerint a megyéket következőkben rendezni, u. m.
1. A megyei bizottmányoknak újólagos és képviseleti alapon (legalább minden r>00 lélekre egy) szervezését.
2. A járásoknak szabályos alakú kikere-kitését nem a bíróságok hanem közönség kényelmére való tekintettel.
3. A közigazgatásnak a polgáridén dók -tóli külön választását s ennek folytán.
4. A végrehajtó közegek szaporítását oly mérvben, mint azt a helyi viszonyok és érdekek követelik.
5. A tisztviselőknek állásukhoz mért díjazásának meghatározását.
Ennyit egyelőre elégnek hiszek arra, hogy az ujabb korban kifejlett szükségleteknek a megyék megfeleljenek. A többit hagyjuk a jövőre. Minden kor kijeleli a irányt, melyen haladnunk és a hiányt, melyet javittannnk kellend.
A mi a tisztviselőket illeti: ezek szerintem választandók lennének, mert bármint alakul a jövő de jelenben se nem szükséges , sem ildomos nem volna a megye polgárait azon jogától megfosztani, melynek századok óta birtokában voltak. Az idő tartamot illetőleg megengedhetőnek tartanám, hogy a törvénykezési ághoz a tisztviselő hosszabb idóro választassák. Mind6a tisztviselők, mind pedig a megyei bizottmányi tagok választásának ideje aként határortatnék meg, hogy egyik a másikhoz vagy mindegyik a követválasztási időszakhoz 6 hónapnál közelcbbre ne essék.
Tndnm hogy csekély tért szabtam oly tárgy feletti értekezésnek,melyről hasábokat lehetne pro és contra betölteni. Ámde ugy hiszem ezen néhány sorban röviden eléggé kifejtettem egyéni nézetemet ezen kérdésben. Ha azonban ezen lapban helyreigazító vagy még jobb nézettel tnlálkozni szerenciém lenne,ezt már csak azért is őrömmel venném, mert a jóbb mindig elfogadhatóbb.
P. P.
A oala^boki polgári olva&ó-egyt&t alapszabályai.
i.
Az olvasó-egylet ezitne éa CEíSlja,
1. A népnovclcsm-k, mint a családi éa 41 íami élet boldogsága l.^luilhatúaabb tényezőjének gyámolitasa én elűinozditiUft érdekéből alakult ez<;n társulat.
2. A mcgnlaku.lt uirstilüt neveztetik .polgári olvaaiWgj-lutnck."
o. A* (igyhit t^élj^ lítalábati a szellemi mivf-lódnit némi olvasmányok, folyóiratuk éa szívoe-innaiU könyvek által ililmozditani, s a czélt szem előtt tartva, működését. ftdckftattuBaágr>t való tekintet nélkül uz alább kövotkuzo 6zab.-i-Írok azuriat intézni.
II.
Az egylet tagjai.
4. Az egylet áll helybeli éa vidéki tagokból.
D. Tag lehet minden fudhetctlon jsllumü a tökélyisedni óhajtó egyén , ki a tagsági dijt befizeti.
tí. A tagoági dij jelenben három negyed óvr© 2 frt. Azonban jovóre ennek meghatarozáadt n közgvillés, a tagok Kzámáhoi képest megbntá-nizni mngiin.ik fenntartja.
III.
Az egylet tisztviselői.
7. Az egyletnek vnn
a, elnök;
b, jegyzője:
c, pénztirnolui;
d, felügyelője; — kik mindenkor ogy évra villíinztntnak. " "
8. Aü egvletet vezényli egy elsők , ötnek > gátoltatása esetében egy a ktifigyülea által ao flllcnlomra megvilaaztott; valnifiint d jegysfit» hafl\'inld esetben a küzgyülea helyettesíti.
9. A tisitviaelök mellé még válását a kSEgyű-léa b tflgu bizottmányt, kik a tisztVía^ökkal egy értelemben intézik az egylet ügyeit( melyről az é veji kint kétszer tartandó közgyűlésnek számot adnak.
v- \' ;>:;?-
As egylet tÍEzvÍBclőinek teendőit ; 10- Az el n ö k a bisottmány niasitá.<ta folytán annviflEor a\'monnyisEer szükftegeltotiköasekivja a köEgyüleet, abban elnököl, a f5bbs% Ami hozott határozatokat kimondja.
11. Anrtalan rendetlenkedő tagokat as tüom fisabilyatfa ezelidaéggel figyrfme*tetí- :
12. A jegyiű a kntgyüles ?8 bí«i«i^ny jkönyvét veioü.
13. A Vuottaág ntaaitása szarint levdas.
14. A pénztárnok ft bevett pénzeket hűségesen kezeli.
15. A pénst csak a bicottság ataaitiea folytán ^ adja ki. • \'i^vvl -
16. Snlmadáat vezet, a azt a bizottmánynak évnegyedenként, \'a közgyűlésnek pddig ;fSv végével előtcrjosBti.
1?. A^folügyolÖ az egyU*mind«a>agy»-" nára feJflg/eí, ae olrMmáiryt>a^hiyilf*«-*artfa-b év végével ax egylet vagyonáról Muánbl.1 A hhuittaag száma es jogköro. ^
W. A bizottságaiul dgylol.tiasivifletóhoJ e a k/lagy0.1éa által asabailoa-válaotttattőt tagb^.:¦¦¦¦>
r9. A bixott&ÍL meghatarona és Jegyzője (stegiVBllelub&isqgylet csáljájitik-inÉ^ffclfiiü IvwsaAayakat- ,
20. A bJEQtlság «2 egylet üsEtTTselőinek elji*-Baról időn kint számot kér a azoknak további ataajtasokat vL
21. Az elnöknél jelentkezett aj tagokat ftl-
22. BiÉottaigi Ülésekben érvényes hatiroza-" tők hozatalára a tisztviselőkkel együtt legalább
• Öt tag azfüuéges.
,23rA fölmerülő panimzokát lehetőleg orvosolja.
A bizottsági tagok \' körül, ki nz elnök háromsKori rocghivá*ii.ni elegendő ok nélkül ohuarad, kihagyottunk nyilváníttatik h helyette uj tag leaz választandó a közgyűlés által. A közgyűlés jogköre. 25. A közgyűlés felotto áll a tisztviselők a bizottságnak-és azoktól (ivenként kétezer szá-mot veaz.
20. Azon esetben pedig, ha n tagok közül mordba tekintetben súlyos panasz merül fel, az titksa azavasáa utján az egyletből ki torülte tik. As egyes tagok jogköre.
27. Minden tagnuk szabadságában áll regg. 7 órától esti 10 óráig az egylet helyiségén olvasás végett megjelenni, éa oda vendégeit elvinni.
28. Az illem szabályát szóm olött tartva, mindenki iránt tisztelettel viseltetni tartozik.
29. A napi lapokat azon naptól számítva, midim megjelent az ügyletből két nap eltelte előtt elvinni meg nem engedtetik. Ezen kitett határidő után a nevezett lapok egyes tngok által elvihetők, de 2-4 óni elteltével iámét visszaküldendők. A lmti lapokat pedig egy hét előtt elvinni nem szabad, melyről a felügyelőnél bejelentést tenni ki ki köteles.
30. A folyóiratok s könyvek n bizottság lilud kullapjárn irt idő alatti olvasásra elvihetők, hanem annak eltelte után visszaküldendők.
31. Minden egy is* tag panaszát orvoslás végett bejelentheti uz elnöknél.
?2. Azon cswtben, ha a= egyletnek nem lenne tiibb mint K) tagja, megszűntnek nyilvánitta-lik a az ogylol vagyi.nn a két helybeli iskola javára furdittatik.
S. J. egyl. jegyző.
halják. A WboBzantotl kérő azt felelte, hogy jó, hát akkor elviszi a mentődnek a leányát, Sueretője a kapóig elktoérte , sírva
jcsnsajtt éa kért&: jöjjön visaaa, hanem a-.
-férfi azt felélte, hogy „neki már nincs mit ke-rwai ebben o háBban.\'\' rEn pedig tudom,\'hogy\' holnaputan^otfogra jönni meglátogatni," vála. ozolt a nő. Kiváltak, a leány phoophorral meg-mdrgezto magát, &zülct_csak későn vették észre B két óra mülVa gyemiekök halva feküdt. A szeretője esak kiterítve láthatta tijra. Sok aze-génynoniu nópnég kíaerte ki a tüntetőbe, n bzü-lüknok nincs kiru hagyják a vagyont, melyet többre becsülték leányuk boldogságánál. — Piwten urasági legények egylete íb alakul.
— I
.apun
k f. évj 11 17. éa lS-ik számai
Heti szemle.
Maj uh ló-én, l8Gfl. — AbunyliDZ közel a vasúton egy ipnrlov&g gonoszul rászedte Tainásfy Árpád kadét őrmestert, ki Abonyba utazott. Az őrmestert útitársa szivarral kínálta ineg.. A szivartól egyszerre elkábult és álomba merült. — Midőn fölébredt, Öíü fttal lelt tárezáju és útitársa aehol sem volt — Perezel Miklós liirazerint Baranyamegye fö-Updnjává fog kineveztetni. — Abyssiniai király oroazlánain a láncz éa karikák vert aranyból valók, most Londonban vannak.— Asztalos János Kecskemétről hivatalosan kiutasittntoU. — Romában június 2U. bz. Péter és Pál napján leaz kihirdetve azon canonicus bulla, melyszorínt f. évi decs. H-án közzsinat fog tartatni. — Hir-roernit Eothachild báró herczegesittetni fog. — Páriában Ü emeletes hazat építenek. — Kémot-bunbaa jelenleg 1520 hírlap jelenik meg. — Triesztben Miksa császár emlékére szobrot urael-uek> melyre eddig már 20 ezer frt gyűlt egy he.
- Budán fényképezett hamis 1U krös bankjegyek találtattak forgalomban. — Nagyváradon egy gyermek született, kiben a ti- ca nőnem egyesítve van. — Gr. Andráasy Gyula miniaz-türelnÖk\'Bzcnt István nagy kérész teae titkos ta-uácaa4 méjtóaigot nyert. — Mária íöherczegnő kereasteléaénél a használt viz aJopdan^folyóbdl éa.a, gyertya Palcaatinából való^yolt. — A „Die l\'Mf-bao ezaket olvassak : Kgy paraazt ember a poatárK\'XDeot *a kérdezte van-e levele, a kiadó kardi :^sta f-m tán te ? nem, haoara^^iolikua; a ján^goodolts^hoo^Medezí: nem-e pro-t«liWí\'— Eflr»4J«Ío* adott bib, Egy porosz nnpszám<8 Uftn » vasaton uétaus&tott A va> attárwdbt máskép nem pdtolhata, vett érte egv vaütfimfyg kteitett labhelyettest De a tulaj, deaas&^h, meggrüU vale a baja. Sok adósságot vataáheHSr- «s EUtt -tanaoUro* zálogba vette a lábAt. -fl|nit; » vegéBy .\'Bapcsámoa keteryisen panaadúflik a gazdag vaauttársulat előtt, legyen aűv^a> gájtzA vin» jogtalanol lafo^hüt fjálldMt,
\'— T«roetétf^t.F«atett apa^kbaa: ft\'téfririy t___
^^yfiátal^ cainpapofgarütnyt temettek tavasz Tjökovetkflzett éa minden tájról a gabe eí. A koporsó után. a azQlŐk menták, kiknek í ^nák és flzőlőhegyok állásáról kedvező hirek
* \' 1 - ----e —\' — hallatazanak, bd termést reményihetünk, unnék
következtében bátor a t gazdaazatl közönséget jégkár ellőni biztoaitáara fölhívni, éa cgyazurs-mind érteflitcoi^ hpgy azon urak, kik tav^l az I. BQftgy. ált blzUwítu, társnaágna] biztositattak ca jégkárt nom szedvedtok, a tíazta nyorebdgből 20°/a aeA2 a tiazta nyereség \'/i réazót pótlásul
"] Nnpy-KanlHa ílínft kerpílin-lG tÍtdi torén, ¦okiior & püiUI t^nafelitdTdnTÓIt oWuáxi nemcaak .» klianliott hivntaliii ifit VcpiI [^JnfW, Üa osrak ia oafikníhn kínebb bankjetrjrokiit k"ll \'olmnt, liánom cffiÍMiiflji"1. A-^n • sírnlora nem Lir Uljoflaácgal. E LnkBlilTÉnyt li«>^itk nJnltil nrra níavo, misaerint a poítil Baoiníljrict iífljniritian tfylk attikáig kalfi puttinLuil....._.. f\'fth.
leány ogpedjdi gyermekük volt b egy fiatal em-b«^ ki vl«áayt Bzer^ttfi\' A* elhunyt története egyszerű-\'\' volt, do érdbmoa, hogy mwniilitsUk. %ttM Jwgfaj., *"«^t—»m*wwfc voltak, iiaere-lőja IftkAtmWéay. Négy évig járt a házhoz, a UA»^d|kMToU; neki igérvo ¦ coak azt várták, kflff^íiSfc*(U embernak állaaa légyeu; meryltől Í4«í»^«l&utba«a, Pár hó előtt a\'snUlék Örök-\' ifc\'Mpi1 jpjiriTiV aV%ágnflk «¦ némi vagyonnak ; Urtokáia *rt«ti»k;"ii pár nap- >lőU a mca-tyiagéüy finnehjiluU s helyei a kapott, mely-Tl^uug^umi^lK^Kliuejit d meakérto a leányt Salklfttt Wü«k» hogy mMtakiny vagyonúé, i^U^l^bb párt&Bt íb oaiuÜhat, neki nem ad-
Zaia-me^yei hirek.
- Nő-egylet. Alig ünnepeltük !1 na^ykn-niziíai tugyniiiflfliiiiiii épület imyyuhbifcuulimk aliipki\'ive IrtiHelét, máris alkalmunk vari ujabb viviuátiyiU jelezbuttii u jóravaló ih-iiick ti\'Vn-k-véiini-k, melyet mindenki, lu a tárnán elei ma-e;iisb fojjalmu mivelüiégén lelkéből örvend,kiváló rokoiiHzenyvei üdvíixlond. Ugyunin a itzi\'-p érzetek égi távmirgönyén már közlekeilimk liöl-pyeink közül tőbbon, kik vgy .jótékony iiú-.-^y-Ju"t- lóteaitfisét óhajtják. Valóban alig van j;y..-iiyorübb^, 0 m.\'ignsztoöabb íogktlkoz;iaa a gyöngéd énudniekbeii oly duaan megáldott nűi szép nemnek, mintha nemen szivük n-szvét-(fvün^ytiivol, uz ég tí drá(í« ndoniányával, a nze-remWüenuk éa azenvedók injdalom-knnyjeit Hzárilják iel. KJŐre lelkes hülgyek ! ég .Viol.i
között ti vagytok a boldogság angyalai. ..... Ha
azoretitek a iüld virágait ápolni, nemesiteiii n Hintában n gondterhelt íértinkiil oly üdítóleg lliniaztüiii, nz ég dieaő virágait, a jóulki»nyRáfí, a réazvót, a honleányi erény liervadhuüau virágait még inkább. Legyen áldás törökviateken ! Koronként viauzatérünk u szép uirgyra a azur-galniohiin figyelünk .... ha szabad !V
— Folyó májas hó Ü-án N.-Kjvnizsjtn 11 T. m. kir. poatahivutalnál 3UU0 fin uradalmi pénst azáatiékozváii feladni, egyréarben b írtim bankjegyekben, miután megolvafliiaa egy Ida úlút vett volna igénybe N. N. poatás ur azt nom fi> paitta ül, — Nem akarván őt hivatalos kötelességére figyelmeztetni, a vele szóváltásba keveredni, a bankjegyeket, látván pedáns eljáráséi a városban nagy fáradtsággal 3 db iuuu irtára felváltattam, e cmik azután volt szíves N. N. ur quaaí kegyesaégből a pénzt felvenni (nem esvén terhére az olva»ib*k — Nem mulaszthatLim e! N. N. urat e tetteért a t. n. közönség előtt megróni ; a hu ez nem basznál, jövőre ilyetén eljárásáért az illető helven fogom bepanaszolni. Csurgó, maj. ll/lHtiM. NÉMETH ION.,*) urad. irnok.
teljesen elfogyván, néhány példányt kiudó hivatalunk nziv(»on visszavált
— Zala megyei gazdasági egyesület a ,íoldmivelé»i-, lÜluttunyésztéfli- éa gépészeti-szak uRztály ok" alakítása végett 18G8. évi jun. 1-én Zala-Égerszögen, jun. 4-én Keaztlielycn, jun. K-áu Lendván mindenkor délelőtti 10 órakor ülést tart, mire az egyesület tagjai űheu> lettcl meghivuinuk. KeltZala-Egeruzegen, !>UÜ. maj. ti-án. Sól 1 yei László m. k.,
egyleti alelnök.
— Znln-Kgernzegon a hó 4-én balpárti értekezlet tartatott A Deákpárt ajtajára függesztette: „Zulamegypi lakosok, kik a Deák-pártnak nem tagjai, mint vendégek sum léphetnek be."
— Értesítő a zalautegyct gazdasági egylet tagjaihoz ez. a ti-ik számú füzetet yeitUnk, melyben l«Ü0-ik évi decz. lö-tól l«É8-ki april hóig tartott ülések jegyzőkönyvei foglaltatnak. Az egyesület létszáma : alapitő tagokban 153. Hat éves rendes tagokban 297, összesen : 450.
^-\'11 ibuigazitdB. Lapunk előbbi számában a főgymnasium érdekébeni t adakozók neve között Osztcfhneber László emiittétéit,holott a szíves adományozó Osz terhue bor JózBef ur Puszta-azen t- Lászlóról.
— A „Kaniznai dalárda" mult szomW ton a „Borház" kertben pártoló tagjai szántani szabad beniunetü dal estély t rendezett — igen látogatottnak mondják. r_______
— Az elaö magyar ált biztosító társaság következő kürlovcléro üsztelettal felhivjuk a gazdaközönség,saivea figyelmét; .Miután a
kapjrlk. — Erén oly kevéssé kedvező nyero-aegncík a. távoli sok és kiterjedő jégkár egyetlen oka; (és többnyire a biztosító társulatok éa kivált tizok, melyek tavai a díjból 10% ongod-tekynagy veazteséggel zárták számláikat, ugy, lioitíy-. ezek" kónyBZeritVB vannak a 10°/, dijen-aídélyt visszavonni a a dijakat fíllubb azállitani (líiialatt az I. magy. ált biztosító társulat a tavait dijakat fönntartja, da minden nála biztosi-Uinnk, ugy mint tavai ez idén is a tiszta nyereségből 2ti°/0-(it átenged." Fcsnelhofer Jiizoef Ügynílk Nngy-Knnizaán. Ez alkidommai nom mulaszthatjuk elafenlirt kral vexményre utalva, e szilárd alapon nyugvó társuiatróli biztoaitibra tigyeluHfKtotni az énieklŐ kfiz/inséget, éa pedig Hiirgetőleg, tutTt az időjánii) igen változil levén, etíéaií évi i\'ánidüiáguk gyüim\'ilcHi;t egy jég(.\'j»ŐH zivatar tuljc-ami lemrolltatja, inig biz\'-otiiuin i:»u-kárpöthUt nyerend.
Ivorsio u VHzk y Jusztin dnW.intár-iniilt Hzotiibaton jótékonv ezéllnl ügybe k-.lvt- iin-gke/.rlcttc Nngv-Kanizsán előadii-iait, M:Mn-, íí-én adatolt „Szép Heléna," 10-én ./.ri-nyi a költő.- l-\'^n ..Siketnek kell lennie" éa .\'¦/ep I i;ilntlie:t-. I.\'i-án közkiváuntra „Szép H-l< 14-é„ .{j ./..ruzsálem-. Mu, ^-„lui-
Iiti liiiii] „( icrulsn ini Nagvberczegmj-. I 7 én _ I hniaiiiLii ajii\'t én Itii utnwisii", 21.)- én 2l-én pediu j")nhíg pibdái- aduinak elő » ez egy-Hzeramint utolsó .rlóadás lejtz. A jóléknnyrzéln \' in jöv^icJméijői egy negyed rrázre juU^tl í( 1 kr. ji főgynina»iumügyi bizottmányi.\',\'. itti.muil l«-adjitutt. A lárttiovig t-lénk készültM-g-il«rk."JÓ s telieinége,, Uigokbé.l állván, ajánljuk kö/.-l vidéki ko^ow^günk figyelmébe.
tél!
,nlai
in t\'i ;
Somo^y-megyei hirek.
KnpoHV nr,
ii.h:
naj. i:í. i«t;n.
lapjai azilmiLra
li A
ugy látszik ez é-v gyümölcsöző leaz. í\'jiibb jel lének hzi\'rínt n Hzertebannigoléi banda két részre Hztikiidiiiti [idvuitjii garátdúlkodáuát főt mint helv. ....1 lai^.Mirtg vélik, iná« jé. inadnralt i» híl,/n.iljak :u idői. és ji zavaro-Un • a u-lkes JM.Igár-.k is hahwznak a rablók kontiijara » nevéi,.n. Igy !1 uapoküaji 7 eniben hoztik be liar*.j.r».l, kik ,*z ..itnni snegénv utttőtől ftn> i péuí-l liarjragáltJik el. Patkó idejében is mnéri-tfk i..i,b ily nbirr/oH rablftKok. No egyelik- ni legyünk iiyugruti, liátultidtő é-S szurauyud duplákkal s revulv.in\'kkel kitilnúen iegyv.-r/-et! foglyár;tink erély-^n mozognak —- .1 niiut napunk in l juli.\'iitik. 8/ii n te 1 en n v onm k bu 11 jur-itak a rabbiknak. Éljenek !
h. F. hó 12-én Tahón igen sikerült bál rendeztetett — a népnevelési nlnp javára a iÍmz-(életbéli fobin\'i által, — mint halljuk az an_. Agi eredmény is igen szép. üioéreltel kell kiemel-ndnk ez időszerint Somgjrwiuknak a nevelév- é^ tanügy eiúmnzdkáBaríÖpín nemed buzgalmát — melynek tanújele ifc^egnjabbnn is emlitett lui-posvári és a most közlött \'tahi bál.
h. H y 111 e n. Somsíeh Andnr, m. II. nlupánja nagy reményű tia e hó H)-én Gulyás Jenő m. esküdt s szinte jelus ha megyénknek, e hó 7-én tárták esküvőjüket, első baranyamegyei Jn-azenszky k. n., második a kedves és szép bál-királyné Vajda V. kisasszonynak tűzvén koli-lérc a szerelem é* hűség knmcliáját n .airig tiédet" Áldiis e irigyeken !
h. Nevezeten caözéa volt megyénkben ép e napokban több helyütt, s különösen Boglár körüli vidéken nz uüikhan és hidakban is oly tutemea kár okoztatott, hogy ma a postát hozó kocsi is fél nnp késett
h. A dalárdáról ismét jó híreket hallunk, melyek szerint helyiségül jövőre a Korona terem leaz szerzödéaUeg, és állandóul kibérelve, ott állandó színpad állíttatik s azon ugyaucsak a dalárda tagjaiból álló műkedvelők által operetté éa egyóbb sziui előadások rendeztetnek.— Ennek már örülünk.
; —Perezel Mér tábornokot a kaposvári polgári kör urukba tiazt tagnak választóttu meg.
Lu \'
Sopron-megyei hirek.
— Vasárnapi levelek. IV. Mégis caak yan haszna, ha az ember itt ott a városunkban létező hiányokat fölfedezi és korholja. Emlék-flidk reá t Szerkesztő ur, midőn nom régiben tó-ól panaszkodtam, hogy n tornász egylethez Vflzatő at oly végtelen rosz és járhatlnn állapot-OBn van, b Íme, hioat már őrömmel jelenthetem, hogy a t. várnai magistratus, egy odavezető széles utczánnk megnyitását erélyesen munkába vette , továbbá az úgynevezett Knlehgraban árokba csörgedező canalisnak rondazercB vizve-tetékkol való tillAtása födött csatorna által, erűuun épitkezé-slten áll, h a nagy ároknak rüvid idő alatti butíinióbu Íh remélhető. Mindenesetre njcvendetes tény, ha városunk ezépitéséro Uibb gond fordittátik. A városi \'tanácaról eazembe jut, hogy mult héten a képviselő testület gyü-lésén az erdéazotrŐl jővén clŐ a szói ez alkalommal sokszor fulumlittetott az crdéazot teebni-qíi oldala, melyet sok itteni névrokonom iikkint ertolipozott, hogy az erdészetben a technika nom irtás, mintáz erdőre való ftilvigyáznt hogy
t i. n fit el ne lopják. KSrechamiulicoer 1 Dw bafs tbm gobenl Ugyanekkor gr. Sséohccji János jur a hazárd játékok szigora eltütáeát inditványosta, mely indítvány a kápvkelő tcatü-Jetnél altaláaos viszhangra talált, b igy a hozott tiltó Yégzén folytán, a lakngaág nagy örömére, 0, kozákok mar egy önkin t elillanoznak vánnank-ból , máshol Hfccndők fel Bzercnc&o hajháaző tanyijutat^Ó^was Job\' ích mír I M. hó 20-án feezdödtck meg a megye bizottmányi gyűlések, éa még eddig folyton tartatnak. Ül-én pedig a honvéd-egylet gyüWoe tartatott meg , melyben az öreg Perezel generális urnák eljárása épen nem hely esel tututt, azért a lapok tóvuaen hozták ama hírt, iniazerint Supron neki bizalmat aza vazott volna, Kz agy látuzik enak „drurt feliler" volt ~. A királyi berezegné szüleié-i*él vántHunk is fényesen uiegliimeptíltu. A 21 Uirnczltlövéfl után számtalan nemzeti lobogó tüzytett ki kőz- éa magán épületekn.;, mánnap estu pedig az egenz vánm fényiíftun kivilágitta-t/itt, mely-alkaluiauial a megye báia , váronház én Szé\'ehonyi túr, mint legizleténebben díszített lielyek tűntek ki leginkább. — Az "utczákat U"miént(-len nép lepte el, miközben a tűzoltó tagjai, díszruhában oaját zenéjük mellett, a. várost üröm kiáltások közt bejárva , az cléak-uégvl nagyban emelték. — April hó 2&-^b as itteni „deáksegélyzű-egylct" javára „Kemény .Simon- és „Dcr doppel Papa\'* ezinin darabok tritikedvelök által adattak , mely alkalommal a k"t\';itiüködö tanulók , ugy mint a felkért hölgy fk tekintvt! ebbeli járatlannágukat eléggé iparkodtak szerepeiknek megfúl ülni, mindazáltal ki kell emelnünk Biringer Ilka k. a. élénk éa ügyea játékát, ugy Torkos Géza urót, kik ez oldalú tehetségüknek igen szép jelét tanuflilák, é* az aratott tapsokat méltán megérdemlek. A zsúfolt színház jövedelmét tekintve, szép ered-ménv remélhető. — Auf Wiederaehen!
BÍJHNZÜCHTEK FLÓIUÁN, soproni polgár. Sopronra egyéb un u Déikpárt H2j.Tvezr~»éi tervezők innjns 22-én d. e. Soproniján as lat-ppféle teremben értekezletet tartandana k-
Va^-megyei hirek.
* 11 K,e 1 * ég é 11 1; k azeretett királyunknak azun 1 ii:igahztoh ü \\ ^.luLuui királyi tényo, melylyel az 1-14^- é-a 4i*-ki események által a magyar hadseregben szolgált ea. kir. tisztek újbóli ellátását hgkegyebnesebben clrendelU\', oly általános ürömöt cd megindulást idézett elő, missanal uinca kör, zjirt vagy nvilvános hely ; hol most más volna a beszéd {argya, mint egyedül csak ez.
Reszketve aggi\'dalomteljesen várták mindig öreg tisztjeink , bogy az orazággyulés, a hon-utyúk kedvezőn fogják kérelmeiket elintézni, hogy méltánylani fogják multjokat, b.uioralia kötelességeket sűrgetűleg teljesítik.
Fájdalom 1 saját hazánk éden gyermekei, kik vagy a csatatereken velünk együtt vették fel a vér keresztségét, vagy Őket megvédendők léptüuk a sorokba! bol az akkor aratott koszorúknak nincs a honatyák előtt érdeme, iiogy ne mondjam becsülete.
A magyarok legnagyobb embere a király már nem tudta tovább nézni e közömbösséget, mint kezdeményező \'íjjal mutatta ki a hon gyűlés féráuinak az utat melyen haladjanak^ melyen haladniuk kell. L*e erős reményünk van hinni, miszerint ez égető szükséget, • úm egész nemzet forró kívánságát belátják éa m^táaybbii fogják, hogy igy mig egyrészről aa általán ca óhajtást kielégítik, másrészről a haza irápyábani kötelezettségüknek megfelelni teljes erővel igyekezendnek.
* Moller József helybeli orvos a mult héten egy falusi asazonynak as állkapcsa alatt nőtt lud tojás nagyságú mirigyes kinövését operálta, mit oly jeles BÍkerrel végezett, hogy & szenvedő kevés fájdalommal rövid időn a bajon tul esett, s a daganatot illetőlég\' kinövést a tömlőből egész nagyságában kihámozta, ugyan-ilv eaetben tanúsította ügyea szakképzettségét a napokban egy rum vidéki polgáron, kinek orra tövén támadt dió nagyBagu ily kinövést a legszebb sikerrel távolította el, — valóban áldás az emberiségre, ha környezetében egy ily jeles műtő orvos van, kihez minden bajában hlza-lommai ea sikerre! járulhat
tHalálozás. Folyó hó 11 -*n kísértük ki örök nyugalma helyére Gottman ca. kir. Ernó-czrodbeli nyugdíjas százados nőjét szül. Grana-dier Thcmziát, ki élte dclébon meU-aazkórban szonderült át a jobb létre. A temetés nagyazerü volt, kiaérvo a város minden rendft lakosától & a helybeli Icatonai tiszti kartóL— Kélkio árvája s vigaaztalhntlan éa bánatos férje siratják & JÓ anya s szerető nő halálát Áldás hamvaira!
* Torna-ogyloti gyűlés. A torná-egy-letnck f. évi maj. 10-én tartott gyűlésében meg-választattak: Elnökül Ajkas\'Károly, alelnök Bock György, jegyző Istóczy Győző, pinatár-, nok Kronocker Józaef, ügyvéd Kredita Perents, orvna Gyöngyösi Vilmos, Bzertárnok Buohber-ger Fülöp. — Vdlasxtnüiuyi tagok Lipp VÜmofli
Nagy Jeso^ Gflár ífirígyeá, Granwold Fripvra, HaaoatölJifö^Vftiijz József, Uzaay Ágoston, R^eniJberger Ignácz, Mexey An tal, Névy László, HoTcraAn }fArr-Ty, Wägaway:"Antn) Mayer Jó-t3of, Szliiha\'Ddóe^Sí^iaazJó.
Irodalom.
— Tisztelt munjwtareunk K o d o 1 á n y í Antal 1869-től kezdve eVookint .Magyar gneddk évkönyve* czimü folyóiratot indit meg. Csak jót éa hasznost várhatunk tílo.
— Kedves munkatársunk Hajgaté Sándor „Kikelet" cfimű költemtSnyfüjsete az ígért t* iv helyeit 11 ivro terjedvén, ez késlelteti! n num kának Ígért idörei niegjolonéjlét.
— S. A. Ujholycn f. ovi június elnotöl kezdve, ^Zemplén" csmü ^4iotálap indul meg.
— Megjulent„Rajtafiuk vigadjon k~ ez. dalkönyve o lapok fclelűa szerkesztője a kiadó tulajdonosának. E nagy szorgalommal ojsze-állitott mű II-ík tfltumesen bovilutt kiadást ért, as első 2Ö0Q péld. rövid idö alatt ulkelt, mely körülmény eléggé tanúsítja, hogyannak ÖKuzeálii-tása és kiadása csínon éa ízléstyljcs alakja méltó figyelőmben részesült a t közönség részéről. A Bzépazámu előfizetőknek mar rendiben expediál-talott/Több cscrpld.-ban nyowatüttván.vnlaniim bolti áron a kiadó Wajdita J. künyvkerenkedéaé-bon N.-Kanizsán, ugy minden könyv Uemdiedéa utján megrendelhetÖ.Az5301npra terjedő igen di-azeaen kiállitott zsebkönyv ára 1 ft 20 kr. arany-nyomás és arany szegély ly el pedig 1 ft kr. Ajánljuk á közönség szíves tigyelmébe.
-;K4t .lassila vitetik fal Wajdits JCaef njaiinri MssereH nyomdájában, Bstlksápia, hopy hol!.\' istilla; kensáiMggei bírjanak. A feltételek előnyösük.
-. Ujnlt Fosta.
— A-„Bubid kQmítewíg4 csímC „niípncrplísseti irtoÉtssía*.. nnjyan cjítLaodflí; a calklandosáiit potlig rrliirisetS kOa^BHéffank nam asareti. — Nem vaerunk uityaa (jláaltok, de~ mégis ^obü a bdku mint a han-i" a mai ItnaBafljjfea- világban.
— Ha.\' Fém -Aa Illatú nem rolt ami^ratia éa suba nem Jjlrt Raranyilinn. _
— tt. L-Saucavár. A-sedrea arcíképM kösüllnet : —TíS^Éacslelieolevül et csak ng_v fog-ad a\\ a azer-
!ím=íSa^\'iha-a küldi? neve kívülről felje{ryciru van.
— D. E.: A_Jfigínbb akarat mcUeU som tnln>tjilk meg, hasj 4 példányt küldjünk, mert ulfogvótt. Hu-cíaoat 1
— 8a. A, Sesathely. Ami meg van, tnt(j van miir CdvOsflyflfr í
— „An éa dalom" nam üti meg a kiinnlbutía rni\'r-
— ü, M. Fl. Duda. Vettük becsen kQUiean\'aytil ; magán letelet Írunk.
Sonettek.
Bolyongtam amiként sokiip ét Ilertlllnm emberek nok ajtaját, Mi mejrojlltk, bn jo. ragj ilbar Kirftii belépni. Fuirna l.ittotéű \'
¦se !so íd, ¦tijTtani i\'-o
fi (linn basali
Sopánkodunk felctto gyárakéul Bajtínli fűlött mit esri\'.rl i.yvril Ha h.\'.n birmtni stii nmnl ühtOi
L\'jTf ig füjl:rj, vulnl.i . . jhj.-M í »
Arjim tü^t l,.„ ,á«a lnva\',i,\'nt Reátok ... all du iiem ! ha.uar L i A gondulal fl h.ivá ? a 1.;l\'\'>» tili
Pftiiiaskodás, uop.inku.ián, oirrí.-UKj —hvcyúriási \'fii 1»¦">»<¦. I\'eliolyko-háfltra durva as.\'-l «!.\'.
IV bagj-juk cl ! 1"« inl a -situ A tfild, a ti-tt. a l.Qti ü «mbtr« julalmfleáni tisst an Ititene \' —
ISTEN
(Történoü I>esflély.] EKybáantiböakl öervaríta Kálmáotúl.
(FulytatAn.) IV.
Saflvár azután még egyszer felkereste Aran-káék hajlékát,, de kit~ kereaett, nem találta eli, mert Aranka Kustánnak elhurczu Itatása után hzülőivl éa ttatvéreivel elhagyta e vidékei u iliköluiztek dalába, tlíVcsujbe, niely-liek rengeti^ enlöi már fél ezredév óta nem viiwzhringiizüík elleiin<\'jrea fegyven-k eíialti>-gáiuit.
-Sinvár i»«gHzégveini|ve állt ott az öreg «zu1-n t\'l.\'ti, ki neki uiiiidviit tudtára n«l..tt, é(. ki «K.v»«yü.-» n.ég azt ím elbeszélte neki, liogv Aranka, mini balla egv gvnlölet.M tiszt elől mének tdl. \' \'
V. kudan-.z rettcnelesiMi msrtette Sánvárt. ™\' f"\'lkül »«l»>;n- « visazan-iiült
Saip.tvárra ; esali rimut hitű! ő Arankát rémére nieglióditnm. miután Uuatánt elu-tto lába alól i\'^ e b.-lyelt -Iv rég i\'.ta ti\\|iMlt r.-m.Vi.jVi egy l-re-, ,iÍat( mint fimtlelleg..|c óvattak
\\ égr- meg-iiilfkezeli Kuaüli.r,\',! i«, kinek
mint ártatlannak igazsaguilan k-vég,-/.irtene óriást imlylyul nebeíed-tt lelkén- ; éa gyakran
\'¦nként ha magányában unta magát, etnlé-
ke/..i. bet
V-bunltuk
múlt idők,
anatrimi tengtxi.art. Kgyju.nn sivatagjai m a Calák .\'•«. Memni.n «z-bra, a eail-uvi eaatn. tuelv b.-lvvkru Kteitaa i„ii,.l.-„im ineni.\'. an gvataként tüut l.d, k-.lv» emlékének üukén-tel-ndl i, knnvekkel áklozoit.
RuMtán halálának okául voi pán é* egye-lü! raak Arankát üirtutta, >\\ ez iránt érzett nze-relliie must nU.-tii\'ttw boswzuvá vállitzi.tt ; én ki\'aóbt) irt annyira fájt neki a jó barát elvesztési\' . liogv fajdalmában a keresztén v foglyok iránt n b^nagvobb nielUillnnsapu é» k.\'gvtl.-nséget ki.vtt.. el. sót. le-gv Rustáii hata\'tát. bar akarta, mv-b.wwilin egi eiréaz caaputot küldött ki Arunkaék * hajlékához, hogy ezt feldúlva éri |.5rkolve alulijából ki-forga^ák
Siwvár kegy,, dei, segél ,,ieg Hí i:t n.iV\'lte, hogy a fáruflbatalan in agyar ¦ wajiat-óp nii[n,íil Idnt háborgamik wn.-gét 8 ellenök gyakran sikru Hzjillnia kellett. rnidesen gyaláíat..-aan megveretteti ti.
„Binioin kell Arunkill,- kiáltá egy napon Szigmhvár liástváin m\'-tiilva fel fc alá, „habár egy egész nemzetiekbe kerül ia, birnom kell ői-it, u e sziíndokkal teremébe vonult l\'u«.\'ga.
koppanji, símontarnyai, diokovári éa em~ rémi hegüknek éa Sangiaküknak kiadta a parancsot, hogy enregeikkel Sög^rtvárrB vonuljanak, honnan egyeaült erővel fogják a giaarokat megtímadnT
Néhány nap múlva mar mozgásban volt az egész tórbk sereg, mely máz tft nyolcsezer f3ro rúgott éa hnrezszomjásan várt & paranca-szófn.
tíaavár tanácskozásra hívta Caaco a vezért^ ket a tud tokra adta, hogy ea íkazovont török sereggel a Mura éa Kerka folyók közti vidé-_ ket szándékozik megtámadni éa kiraboltatni,
vali\'jaitg.ik uluit e megtámadásnak elhallgatva.
.A bég biziinyoaau feledé, hogy az arfla Knnizna utunkba esik," figyohliestoté Sásvárt a H/rrénii ötiuamnc^nidc.
nS aKtiin \'{ mit árthat nekem a nyomorult ma-gyarbad V "felelt gögőiien Sásvár, „én rettegjek oly nereguek, mt;ly egy nyilt csatát sem mert tőlem elfogadni \'f
„Igen, du nem kell felodnt, hogy e nyomorultunk ulnevezett magyar had \'már tiimérdek veaztcaéget okozott nekünk," vála-j h7..ÓH, az ulőbliL
I nKn azt juvaslom," vága közbe a knppányi [ bég, „hogy ha már eíhntárosva van, hogy a | Mura én Kerka vidékre ünaUnk ngy sereguuk-j kel Kanizsától távol éa cnak éjjel vonuljunk | át Tjilauíegyébef a kanizsai órségnél a Z.ri-| iiyi tlyörgy a parancsnok éa ón tartok attól, , hngy ezen eH7Jllyea vezér, kí ia a giaur ueru-| gek rtzelh-mo éd lelkű felcauful bennünket." , Szót se többet!-orditá a dühödtté zaklatott S Sánvár. _én a már veletek tudatott határoza-j tuiu mellett maradok, éa egyeaült seregllnket ! nem éjjel, hanem fényes nappal éa épen Ka ; nizmi falai alatt fogom a berken átvezetni, i ki eztüi határozatom ellen felszólalni elég vak-í merő lenne, biztoaitom, hogy 24 óra mnlva i függni fog, gonosz lelke eddig Thabeknél ko-\' resbet magának azáüást.
\' „Ka ha terved véres esorbát ejt acregünkóuV\' ké-nlt* hnngoa daezczn] a űzerémi parancsnok. .Arnil én fogok felelni," vdkuzolá, a dühödt
J Siiavár.
.Halljátok bégek tó agák," kezdé a knppá-«yi bég, .az ormosi sereget fővezérUnk éa Wzi-| íretlivár parancsnoka fiásvár bég togja a giau-1 p.\'k ellen vezetui saját, de általunk roszaít terve szerint, ha győztesen tér vissza, a dicsőségei t.Me nem fogjuk elvitatni, éa ha megverettetve vag\\ üin megfutva tér viasza, Ugy ítéljen IV j i\'.\'tu- a retU\'üetts fiultáu.
(Folyt. kot.)
táamf-Katíiiaa, majaa l6-^a 1S08. Utolad tud ríni-tásaak dtakalOnOflea a rosai éa koborien* ára oiOk-kíot íobíL ^panyotorííagb<J I én deli Franc»íaoriiae-bi\'.l halinak; poiuusokat, bagy a rot^iek Igen silányul állanak, emiatt clank rémáay fejlődik-a gabona kivl-taiéró. a Tsldeal&áleff as árak emelkedésit rodaadja ma^a ülio.
A g7afija árvsréq AntBer^enbea e hi, b-éa kcsde-tett meg. Londonban padig H-éa mindkét helyen a mennylaíg éa mlaSsíj kitfinC mini a Igj a mi hanoi koEepmÍaLi«gfi gyapja árainkra nem Orvcndotea kili limaiak ~" *
*\' niÄTa» 15-en.
Aloó-^sstriai IneißnkaaL TEmesyi^a Busa\' 83^-05 fonton 6 frt " 8 (tal a fr. SO—80 kr 87—88 fat. 0 fr. "
jioeh Tö —73 fata ír. 70 kr. 7S—80 fuL 3 ft. 211 kr. irjin •erfűal!nekjJIl<t-71 fnt S fr. oO — kr. 71 — 72
2 frt m kr. irpa"kOaOnBC(;ca C5—ßfl fns. I fr. Wl kr. 67 —6B fns. S. frL 10 kr. K u k o r i e a a S frt. »n kr.
3 frt — kr. Kuk orient olone (cainquantici 3 fri io kr. Z«b +6-47 fos. 1 frt. öt! kr. Í7-1M fnn I frt 7U kr. Pohánka 0a_08 fnn. 3 frt iO kr. f.rt—7(1 funtem 3 &t SO kr. Paasuly fuhÚr 4 frt. 50 kr. Pa.etily tarka S frt OU kr. Gubó eln\'.rcndfl Ii ín. — kr.
Bécsi pénzárfolyam, május 15.
&% metaliquea 6&. 25; 5"/o nemz. kölcsön 62.65; lH60-ki álladalmi kölcsön 80.50; bankrészvények 7.05 ; hitelintézeti részvény el; 1**2. 80; London 110.50; ezüst agio 114.OO; arany darabja 5.50 kr.__
Vasúti naponíceítí menetrend;
É-k. N.-Kandara Itoda
¦cpal 7 órn is ,¦
, a. 3 (\'.ra 3d
aajoo 17-tól 23-lg 1368.
Katholik na aop-
j Katii.
117 . Vasárnap
!18 ,HítfS
ly líedd jai) jSiord.
\'21 |C«QtOrtr>k
Protcitáas rttldj naptár ) ut)
iruL Et. Vinntat^rek ab hue, aki ou^eiu j kllblr. Jánoi XVL 6 —li. I
,tT& Ubald iVemáca.-í- ^
Pudent }ujc IHrrtiard ^ \'
AlrJozo cast ;II<mn caiítároó )L>cebü pflop.
"iDB\'ßogaL" Tg;
Libur, Itú gaj Mann jel
Pernii j fisL Aldazá ea5t
Julia J iff]
dmtér : -Siti
HI R D E T E
tuzasra.
Tnlamenuyi Ansztriábün létező állam- es inageiinorHJegyekre és pedig
I I
1 Waldstein, I Wlnditchgrätz, I Keglevich sorsjegyre, hozzáflilvs —i Battaiíi 35 ftoa GsrEjsgyat
1250 fisa I8544Ü, I mm,
I Wfcl, I m ItMiTrlMti,
I IIKIfte"lasiHd, I 50ftt«Trlesti,
1100 fto« IS84-W, I GSzhaJizási,
I 50«ss!SS4-M, I Sálra,
iüMIUau, I Clary,
ICuíbo,• ____lfiamiar..... _____________^ ...
játszani ieoelitsakj ti évnegyedenként! lefizetés mellett
A társaság 20 résztvevőből áll, kik közül az első részlet fizetésénél mindegyik egy részvényjegyet kap, valamennyi Borsjegjr megnevezésével-, melyekbe nyerés esetében, a rtía cső részt meg fogja kapni.
25 negyedévi részlet lefizetése után minden részvevő megkapja az Őt megillető részt, betizése azerint akár egy eredeti Borajegyben, akár készpénzben. v
AfflJrtTtörfllménynél fogva, Üogy az Ösazea eorsjegyek árkeleto. jnest rendkívül uynmott álkpotban vau a pár év lefolyása alatt legalább ia kell érniük az előbbi álláspontot, cs&kneni intitbeinatikus -biztossággal feltehetjük, hogy az ezen jatazótársoBágbaDi részvétel, 22© (HB(j|M a lcgroszabb esetben ia csák 6@@kÓly pár ferbtira rugbaüia.
Mindenki ^&s3sM beléphet a tácaaságba, b a többi részvevőkkel flcm kell törődnie.
Mint bélyegilletélcet, minden résztvevő 66 kr, fizet egyszer mindenkorra.
^^:mtúm nyeremény\'kk®M\\\\m2.
t«— 3) VáltdlrodáJaPsaUP.D^FBreow-dteaaíolÖbbNa^hld-ntaaa) U.sb.
Fl. 250,000, 25,000,15,000,10,000, 2 a 5000, 3 a 2000, 6 h IQG0
etc etc. müssen in der am
2» J 111 a. e.
atattnndendeß grossen
Staats-Gewinn-Verloosnng\'
unfehlbar gewunnen werden. -
1 Loos kostet nur 3 fl. ö. \\V. 7 Looao kosten nur 18 fl. ö. W.
fxcflllige Auftrüge denen der Betrag in Backnoten beizufügen ist,
beliebe man baldigst zu richten an —
(100—3,3)
CARL HOIaXaffl,
Bla&ts-CiTectan Handlang in FrnaJlftjrt Q, fj.
F. T. Die amtl- Ziehungslisten werden sofort nach Entscheidung franco zugesandt und die\' Gewinne in baarem Silbergeld unsbezahlt.
1Ttmk-mi. egy fféhM (enni,
és íz alább Rtafjegyutt tárgyak meglepő olcsó áráról meg fog győződni.
139" Minden ám\'a Ir&Jnhh niioönégról( bUíoHltá*. melleit adatik el.
- -r-lttal^ishb^afcttrlaiH^yiliiM-rtibli^fcn\'Jioiy i,ftpy«f»r&-vilatilik laláltiafcS u.iuü Uécíbeu hnaonM nnn létrák Hunul ésBWffíBI, n(ry hajtr otrlu-lvííffirf MÍp éi alkalmntoi ajáiidúltut nt-mciak hölgyök *a arak ilo míií nün.lm kuni in állát
\'isMft-TaWiikUnuián,\'«t..i. >
Arjegytékek miti.leiikmpk a c*im» poutoi tne[rnnraii\'a után in(rypO f b bírroentTe moekaldctlk; HHirjon -«l\'>iijf>a l.-liol léSTC,fcoiTJ e(TT llr píHítij-tin-^ifr^íBOiieU, míitlín »1i1j«u nerocxik ns ár, hauem nitndon a raktarbnn Uwt& ciitck pontéi me^ .dÜliaMia ntáoríW, Tagy » ,,.,UI olftejTM «.«kQlilém mellttE titrlriiít.
Legjobb gyártmányú különféle czíkkek kh/onata.
Frftseria tavél-psplrok.
nüaáoa kiránt uiW.boiIl racv komim
ingyen njonntássTiil. 100 dbö-ail űnyco ft-bi/ . . 4">kr. 100 „ . "angol, v,iiiilxui! . «A .
„ 4-o4 Unütn frb^r . . Sf» „
„ a flOgol TODolítJtt . 1 H.
I0ö , buríUk S-ad iflln-nr . JH\'kr. 100 , . . <"¦¦"* - ¦>\'"» -(100 , , . »»in.,rrc*. .V. „ fftOQ „ » b*l«l ¦owáiicoa ttU „ §IÖU . finom Rjárahoríták . 81) -„ borUúk4-od fckrure . \'i0 . ,100 . , . »r;!«p«]iir. B5 .
Ucaiiion betfi koronával nili>al..ü jftBbbrainu nyomatban 100 pariira III \\kr. 100 boritikra 40 kr-
Iga na. LAtffflfttá Jegy
ökctíSa fánjuiün "p»pTn>T. lepftnn-mabbk3uyUi.i»tB„T.0rífí"al] ri ugyanilyen le^tinam,
. Tiikr-
loajao*1?- Itfroo- "fanj njam. hu ^
Irnimlank^""!1*•»r>;t*U) Ur. Mbit pj^" Lil"CnliSji-2«i-U, Ifiéin. «\'i(t" burnnrginattal.tt] ;ui;ibli nomfl lie tíkkeTj ftlflHtW IIMHt In ili ile 11 UH- .
ft i0...1ll.f.li.,Uuöí ÍBii.tü [..ij.ir. 0"kr
Héztouak. |l leeL mig. rríioll 12 lt\'gj\'iMi fajba!
|iaic»t. ang. reati.il .Ul.ushan
l\'eauahbi fajbuu .
|12
Bhll
ioli,
• ¦•dai-llan.....•il\'tir.
!!1 lil--*»t intn j<> minC>rj<i
10 15 -1 ¦ 4-p ut. il tj\'-t, lullnjal . ¦ 1U li .\'1 I\'1 kr.
iiett Beesetnyo&oft l^g-
if1.1i !rru.il
|l ílUW-Hn\'tSvBi, fUu.u u.elliíl j^i kr.
turanáírl 30 Ur. kütil... C!í^i n .Trk
alc\'tiii aumituiuab, Juii>bnnirot(>\'\'> [irtíik uítttI t-sjua legűlt..^Bbb3ftao kr. Hítíljej; iStamp!pIlai\'Tioiin(r,KcItríiiT-rfk fertili í« ersclti\'U ül\' ü ?0 T\\ Icffujabli ma** «"»|T--.i ncirrniiö Wlyrp, ;HlJi[ii)ii»b) \\ gi;p tf^ytíi\'ri tirdmitriiel lUOO lei>T>>»:iilut kt-ísít. A Itegjakorluttíiljl, í. iroJnli líimAial J G ft 111 kr 7 fi fjíjfltjoblj miH\'1 .<
Nagy raktár gyermeh od tarsaajátó-
Unbük. abhíilii l.\',5\'t:Hlkrtiil JfliC. KlllOlifII(inllflt..U h 1« -il . 1 . JátókLÍr^Tflk il.itnn.tktinn 10 l\'il ;|0 fifl ItrtiÚ ....... J flii;.
. | Kir.lnit-fr^\'ubg!. .1
A lenalvatocb agiíl jliaícr
hu kr 1 Angol aS<
i Ír-fii
vóiii
.il kr.
1" ÍM 40 00 kr. I *J ftip
Legflnoraabb katitsohuk-tesuit.
1 i.íbfííü iü lLi : Iior«-.»ul 2S 3B III íi.iöOkr. 1 fHijr. SObr. Iftiglltgi LM t\'t .IIKIü kr. u 45 Str. Lea0110 angoi mnii íft&JflOkr lfl. 1
Legújabb iíiaieraa
E le
China síüot
tHÁIlái 10 r>i f..lrt.tii..- i. n/nÁUl
mellett ! n-t arBfennél 1<) ti k.-iv^o-kanil !l ft, kíi Íí viliül; il, 1 j.Ar gytrtyatartii 4 a S ft
Hl db tejmeriU 3. 3 II KII kr.
* , leTc»meríIő 5 fi GO 0 fl :.n. |( fartkirtwtii, la^tsulitt fal 9 l\'i. [|lLgyLl> ckina-táqrfttL |t*ári i ~i«n gyártmány tiin éir-im
Valódi lajtek-üiirar |>ii<ik let^aebb logialni rB )rt
k T,i
_ 1- ; 0,-f5ffll! k-
itjái .lhja~5íTt"r;TTt,T Ti \' ó, a!.m.-...
! 45 Irt. I i f, 150.
t SrWartáíkák 30 L.0 9« kr, 1 ft, 1 ft 50 ! Nyakliin.-. rért. i 2, S ft. | U\'hiiIhibiI
.bnn ; TiikLletRseii ellituttiliiliánvnxúii kú- 1 0-t kr
:L11 m Uj I I ft &«, -1 3 li. ivrfckí-1 SD tOSOJtr. ¦kVÍŰVTiTrli\'SÜFnrr\'kr, írt
Hiheieuea űa odrib igaioag.
ííMj 80 kr. 1 ÓO, fi ft. íriűik" "í a ") ti j ári ¦ rállal tátik. ¦ttrtndt-Bek áWÍtct-
Ai elso iiusztriai bizománvi üzlet.
; iii6-i9.il
PrJrti-rufrawe ?1!. 11. t» Opfcupowe 6. m. a Dríher »örcínn)rik mrlli-tt.
1451—868. (117-1)
Iftgóságok árverése
/^íT.-Kaaizsa vnnw tvazeke rá-ezéröl közhúré tetetik, hogj a L "éváilfril Ui2fy. bs. a, éjteü
7i&í;-^ogertrB emelkedett végres - Jt^yiÁn FibiáD Km ma felpereBDÍ \'^fayára Meaidénjri Boldizsár nagy-
Meghivás jégkárok elleni biztosításra
az else ma^y. ált biztosító, társaságnál
éa "megbecsült katónfóle ingósá-j^Eyiieyf3E«teseB ktUösfálo fllazor AS^virTanik^s bolti díványok 1988 évi majoB hó 22-én r. Dd. —k«8flSadíny3vanoa irvaeésutiás i a&tttealikfe péu bvtós mellett
fu^eak eladalm/ ^ - * ^ V -,;^-Í^KanÍ3Dián, maj, !3. ltíflH
Wlaosfcs Ede,
kfkfll<l. réfr. tanÚMü
elintézésére & Ip^napyubíí k^zsíírj X11 í> -2.1)
a imgykanizsai Ügynökség :
Fcsselhofei* Józsefnél.
Eprtttelii, telel,
i intauiílfi szcrazámolilal, &j egjréb licllfkrkkcl, ti uOjsTÖSzíiiSartz^ 4 mi/ja ajjm,! ^ _ „ irékéazitett jéggA f jyfltt hróonlajn csinos lakással Zak Kgorsingun a
íSSTl^S^Iífí1 My^\' TS? « r°d™to!«0tí.,fem^u!l^at.f.rt„s 2úkílg tlirténlmtlk. OTJjjU U»hM kten uadandu , a venni szándékozíli fordul
Jwf (linegT Fietl JéuafMi assionysigbuz.
ril,.28-Ai>. 18(18. • (107^3,2)
Lakváltoztatás.
KELLER IGNÁCZ
"lettel ártfíití »t » kOrönsÍEPl, bofrj ralkelrét a otiti3 ruklArát a f3l*n-ii Itrrrt StaoífCJ ftBtal nr hlíftlm !*Ho 1%. ¦tjnnlja dlsaeoan esiUratm binnlt nílnitPnn-mfi -Wm •-iqnl munkáit óü marryar caUmált a k{r]iitanr<)4abb ár
..TiiMín-t. pnniiinan ín Irírrniidobb ld.~ bIjiii Vilin.ib!i,
W ^okfilvoriindcrung. \'^1
hrhulininrlier SIpKIit ín íiv -Mtiiil-n
, H\'n.-tiire«hrU!» V. T. I\'jlrUkilni. d.i11Brae,n9 . Hrl,,,!.- un.l HtiofeMIi.,ler1a-x lu <W auf .Ira Hcrni "ftatűO WiaaülQO
a „^ölcajTíSL*4 szálloda taetlettl Roller Jozset-fela íiis.-h, házban leend.
ÁRFOLYAMA.
a Blum-féla gizmaiom-résj-
Imalom-kOveinek
Budán.
n valódi fraoczis t[u&m-
^,tam^7 -íMhrartűvefaiel
fnineziiL mini HzcrinL ktweitett,-dicstíreuaen ismeri budni
La-iWhUbLL
aBlum-félegJiha^-reawény-társaság ralrtialyo Budán.
letetto-ár&k Sada^eitea kásipéaiöea. Eredell Qyirl árak BBda-PMtea köíip.
AJó\'irt ügynökség tisztelettel meghívja a t. cz. küzőnséget, tennénreinek jégkár ellen a hazai ,elsí magva r Alt. lmt. láraaságniil" Taló bizto«lAsára.
^____________v_____Btm 10 év óta szilitrdan fenállú társaság biztosit jégkárok ellen a legméltá-
•Wiual li»»»«li«nlö(IOIt"iíilti njDaabh feltételek és igen jntanyos dijak mellett, melyek a t cz. biztosító közönség kira-MfeK\'* * ^•ífNyf*? Mt4ra «raUs ntán is fizethetők. — Takarmány-félék, gabna-nemnek, olaj és kt-imkedebni S^u!MlUMnilTé\'\'í\'!k M»V-«W»*1 » t«U nyereségből 20-/. engedtetik.
Elófo-rdulandó károk felszámítása éa azoknak tcljps kifizetése gyorsan és pontosan foganatosíitatik.
A legcsekélyebb kár is megtéríttetik.
Bdvebb felvilágosítás adására; hiztositísr bevallások pontos felvételp és gyors ¦] ajánlkozik
1 pariid" átmérfljil o f. 110 frt. 1 pr. Í1G" ilttn. ezüetb. o. d. i\'15 ft
1 r . l-\'n . 1 , 38" . . 225 .
1 . JO" , r lÜO r 1 . 40" . . 230 .
I . -4-\'" r 13» , 1 . 4S" . . 260 .
1 , 44" r U,"> , ! . 44" . . -, . 265 .
1 r 4d" . , 1 . 4ti" . . 2*J ,
1 „ 4S" , „ p Idi r 1 . 48" . . 300 .
1 „ ¦>\'¦\'" - . . lHu „ 1 . -60" . , ais -
n 1»0 „
1 „ J4" l 1 . 34" . r 38« .
1 n Í>IJ" „ aio . 1 . Dt>" . . „ - 352 ,
1 . i"\'^" 1 . M" . , . 370 .
1 . 6,1" . 230 . 1 . ÜO, . . - . 380 ,
Szíves raegremlelás ek statai :ssi par|áért HÉri| {
Té ]éaz e!5rt ) lofttttMdi
Zöngora-eladás.
E«y kiKlDŐ, b kellem&q hanggal bíró lcgjidfb állapotban ,levő uj zongora aatbad kézből jutányouau oludalik. A mpg-
Bdvcbb felvilágosítás n lap azorkcaztoacgíbcn
nyerhető. _^ (113—2,2)
Wajtfits Jónef kiadó-, Inp és nyoiudntnlajdniina Kngy-KnnizRaii
A vnlúdi rritnrzln mtalnmkOvpk a Baílly és társa urak 184l)-ben alapított gépgyárából La fertó-bea. melyek már sok éremmel tüntettettek ki, íöllÜlBalliatlan jelemdgökröl e^^á í3m@-retusok, s azért dieaárutre nem azorulnak. . >s
Ai általunk RyArtott badaS mitliiinkSveb — melyek mflá-járt olsű mc^jülent\'^ikkor az Itítiű-iki pusti gaadaaági kiallitáwa éremmel tiiuteitettok ki a legaolidabban éű l^gondoaabbaí készittettfk, h uiindüti gabnanem finom orléacro, do^fBkáp Iflp03^ dara- üm br^yw űrli\'«re alkalmasak.
A közönséges mértéM kbvetkezők:
a budai kSvekaíi: | A fraűcila kSvs^b^i
\'Forgókövok nmgaé.\' 12" öble 12" Forgdkö. mag. 12" öblá 12—16" FendkkiWck 10" „ 10" | Fonákkfi. „ 10" „ 10**
A bu.lai küvt-knól aa tibüi tefaxds aeerint káazittatlt^k árome-ló.i iu!lk lil; ullunbeo a magasaág megyiltűztatdsa aránybgoa árenja-l&drt tíirtdnik. — Badart, 1HÖ71 dociemberbűn,
\' A budai kiívok csupán éa egyedül nálunk a&ereahetűk meg. Valódi fraurrJÍR pptűu acÉdl vflgdalo-kalapácgok drbjs 3 frt 60 k>:
Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
1M8.
a szépirodalom, kereskeleleti, Ipar, gazdászat, t u il o ut n n y és művészet feflrélfl
Üaeriicsallöl Iroda űu fcfo&f fel vad ai :
wajd1t8 JÓZSEF ktlnyrtLC«flhedíiiáben,
Előfizetési föltételek :
Egían livre i
F?1 ÓTTQ -
Km^yc.lr»
és Tidákrc - O frt, —
a hat baaálxiB peUtnnr^rl l-aaflr T Ur. ü-BBor fl ?e minden tnválibl l>fdk tatás árt G kr. B41yfiS<Üj mind un opyi-j lírlkialáoírt 30 kr. a „Nylll Mreii*
"[TV l"ftit "Ur l.rihl/itáni dija lö kr
Hirdetéseken eí^ga^l.:.
H.-WniTifcB4a: a KlADÓ-li IVATAL. Pgjgta : ZEiBLER U. Seeg-, WasSarg-, Bsrijs-, H®Jna-a,-ir>sAfteî. éa EâssS " ta: HA ASE rTBTE IS & VOOLKB.-ifäfc^ $$tn-,
Ststtj^rtâaa : saciises: tAeSA. UöüisälSia : ÜPFHI.TTT
A n. - kanizsai fő gymnasiuin -nak részint alaptőkéje, részint építkezési költségei fedezésére újabban adakoztak.
(Folytatás)
Készpénzben: Kacsisovszky Jusztin színigazgató úrtól felajánlott egy előadás egy negyedrésze 19 ft 30 kr. Horváth János salamegyei törvényszéki ülnök ur 5 frt. Föméltósdgu herczeg Eszterházy Miklós ur 200 frt. Míkó György káplán ur Német-Bolyból 1 frt.
Magyarországi loldtehermentesitési és státus kötvényekben: Fóméltóságu herczeg Batthyáni „Efllfip. ur 4O0.Ö:: forint. Scherz Albert és Engländer Lajos urak 300 frt. Grünhut Fülöp ur 200 frt. Fesselliofer József ur 200 frt. Löwinger Izr. ur 200 irt. L\'ngcr Lőrincz ur 20u frt. Sommer József ur 200 frt. Stern Mór I. ur 100 frt.
Ujváry Illés ur magán kötelezvényben
Valamint a kegyes adományozók, ugy a gyűjtők fogadják nemesszivü jótetteíkért legőszintébb köszönetünket. Kegyes adományok valamint az építkezési költségek fedezésére, — ugy az iskolai alap növelésére folyton elfogadtatnak s hálás elismeréssel nyilvánosságra hozatnak.
A tanügyi bizottmánv nevében: TÁRNOK ALAJOS m. k. alelnök.
(Folytatása köv.)
Egészségügyi állapotok falun.
F. évi maj; 9. és 10-kére következett éjben esteli 10 órakora a;szülendő P. F.-nébez levek A. Hahotra hiva. Útközben az jgtm_Mniitűs férjtől megtudván, hogy, neje már 7-szer-szült, mely Bzülések közül azon-...ban 6 gyenpek a szabálytalan helyzet és a sokáig tartó szülemlésék miatt éretten bár, de halva jöttek napfényre..
Jelenleg 3-szor 24<óra óta neje szülöfáj-dalmakban szenved; ezután zokogás közt tévé hozzá: Már minden megkísértetett keriés, nyomás, .füstölés; de mindamellett a szülés nem akar véget érni. Szegény nőm már igen ki^van metíllve.és-közel áll a halálhoz. E kfeten\'-elé^eztan;; rendeltetésem helyénv JEgy>zuríL éa egy olajlámpa által homályosai, megvilágított szobában fájdalmainak\'hangos jelét adva fekszik a szerencsétlen nő. Félelem és kétségbeesés nyomata látszik arczán, ülgy .azékci^kén ül az úgynevezett paraszt, bába és bután s gondolkozás nélkül pillfrarffiagTköré.
VizsgálásTjál kitűnt, hogy a magzat meg van lialva, tehát kisebbítéséhez fogtam.
ín a valóban borzadályos műtét részleteit clóadnríém akarom; de képzeljen kiki egy nyoraonüt a -füsttel telt parasztazobáf, . mely éjfélkor egy olajlámpa által gyöngén "és; kisértetien világlt^atik, meg.
Szalmán fekszik egy,vértanúi nő, ki fájdalom a kimerülés miatt minden pillanatban
halállal fenyeget. Ehhez képzelje laki az ágy előtt térdelő, műtétet végző szülészí, az órákig erőltetö^munkálkodásban, erkölcsi félelemben, fél ájult helyzetében, az izzadságban fürűdve , senkitől sem várhatva segélyt; mert az úgynevezett bába mindjárt a műtét kezdeténél, — azon ürügy alatt, hogy ilyesmit nem szemlélhet — távozott. És a fájdalom és kétségbeesés a férjet teljes magán kívüli állásba hozza; — ki neje:aiin-den fájdalomkiáltásánál a szülésznek oda kiáltja l Oh! az Isten szerelméért hagyjon fel a műtéttel és ne gyilkolja meg nőmet! — Képzeljék <&t mind együtt és me^ lesz a fájdalmas születési műtét és a borzadályos helyzet képe. Egy kép, miről természetesen álmodni nem lehet a nagy termekben ; mit azonban, mint valót s borzadályost nem ritkán találhatunk a nyomor sátraiban. Másfél órai hosszas fáradság után sikerült a^kiseb-bités, s a betegnek legjobbnak véld orvosi tanácsomat hagyva, eltávoztam. Misámmal ezen szép öntudatot vive : Egy .eÉKb,Ütet mentettem meg,fliuibe azon szomorú igazság vegyült, hogy jobban teremtett egészségi ápolás ideje korán hitt szülész mellett az anya a gyermekkel együtt meg vau mentve; mig igy az anya megtartása is kérdéses.
3 órakor.reggel hon megérkezve fáradtan és kimerülve vetem magamat fekvésemre, honnan felüdithetlen félálmomhói, kellemetlen ablakkoczogás riasztott fel.
Reggeli 5 órakor Sz. Balássrnr-voltam B. G. polgárnő szülési ágya mellett, ki már 5-szÖr szült rendesen és most már 3 nap óta szülési fájdalmakban szenved. Itt már kedvezőbbek voltak a körülmények , mert egy megfutamodott bába helyett, két faltai bábát találtam, kik a fölött ígérek, hogy egy előveendő műtétnél, mind nekem, mind a gyermekágyasnak segítenek. Ámbár a menynyiben nézetük a.létező rendetlenség és a szülés végzetere nézve teljesén eltérő volt egy pontban , hogy a magzat rég elhalt, mégis megegyezett.
Azon körülménynél fogva, hogy 16 óra óta minden szülési fájdalom megszűnt, ném sokára clhatározám magamat a jóllehet kissé magasan álló, folyton beékelt gyernrekfőt a szülési fogóval,megfogni és társnőim tannlt előjoslatai daczára, sikerült egy érett élő leányt a napfényre \'hozni.
De mily^nagy.voü, csodálkozása környezetemnek , midőn megvizsgálás után egy második polgár V; polgárnőt jelvényeztem.
És valóban, egy\'.negyed óra múlva szülő fájdalmak állottak be, melyek közt egy erős kiáltással egy életerős fin látá a napvilágot.
Ném sokára eltávoztatsz anyát^fis gyermeket legjobb állapotba hagyva, hazafelé • indultam. A regg kellemes és az illatos lég üditö hüBÍÖtet legyez forró arezomra. Én szomjazó vonásokkal szivám be a Hzép tavaszi . természet pompáját"\'és gondolám : oh! ;mily fenséges, mily tökéletes c mindenségi. Mily hiányosak, mily;tökéletlenek azonban: az emberi elrendezések I Ohl igazi alkotmá-
nyos élet, rendezett egészségügyi állapot a te országod jöjjön mielőbb hozzánk.
ULKSINGER ZHIGMONI), +)
iryakurló orr
» aclm\'-n.
A nópbiráskodásról hazánkban.
Rémi Emsei ftándortdi.
Muharin boia meg is engedte a magyar kötelekre, és a Kürüiek következő faluból hoztak uépbirákat : Fegyvernek T. Beö, Genda, Süly, Kürt, első helyről öt esküdtet, második faluból, harmadik és negyedik községből 4—4, ütődik helyről öt, összesen 24 esküdtet.
Ezen népbirák elött Kis-Csiha Gergely tartotta a védbeszédet , és ágnak az lett foganatja, hogy a népbirák a kürüréket a törökre menésért, (Muharin pasához tett vád jelentésért I ugy a méltatlan pananért 80 ft. birságban és minden külön kenyeres személyt 20—20 frtra marasztottak el. — Honryik (i. m. 9&- Ip.J szinte-közöl 1601. évről egy esetet. melyben Omer Szn-basa Szentgyörgyi ispáhjja—Kecskemétről rab-Iáabaui orgazd^^^il vádolt Hentes Balázsnál el akarta^fabökul vinni, de a város ellentállt mert magának tartotta fel a törvénykezési jogot.
Midőn ezen okmányban a 24 választott polgár nevét látjuk kiírva, meg lehetünk győződve, hogy a 24 esküdt embernek felét 12 bírót a kürüiek, 12 birót pedig a kötel-kiek hoztak ki de szóljon maga a szöveg, ebben azt mondják a kótelkiek: kértük Muharin basát, hogy engedje kőtelekre a dolgot, magyar törvényre; és hogy ezt megengedte, mind mi a kürüiek kötelekre törvénybirákat hoztunk egynehány faluból stb. . . .
Ez okmányban tehát e szavak : „mind mi, mind a kürüiek" igazolják állításunkat, és e részben ismét nagy súlyt fektetünk arra, hogy a jnry eszméje a népbiró-ságban meg volt, mert az esküdtszékhez ia a választott tagok azon osztálya hivatik csak meg, melyből az ítélő esküdtszék alakul, azzal a különbséggel, hogy most az esküdtszék tagjainak lajstroma a felperes és alperes féllel előre közöltetnek , hogy ugy az egyik mint a másik a lajstromban foglalt tagok közülvissza vethesse azokat, kiket vissza vetfii kivan, erre azonban ott, hol a felek ismerték és magok választották birái-kat szükség nem volt igy még most vissza-vetési jog gyakoroltálik az esküdtszéki intézménynél, és az első 12 vissza nem vetett tagokból alakul az itélö esküdtszék, akkor előre kiválogatták a nép bírákat ős a visszavetési jog már meg volt a választási
°) Docaánftt, hogy leplcaíüon leírásit Toroalniaon-nnnk kelleti 1 Lapunk nam leven orvosi esaktap, Qpjolmotlonaéi[i - vádba pndbr nem akarunk. A
bdnllittaket bíagflágifel boasuk, mint tAnyakct, matyóknál a monya! hataaag ngrclmát a a rocgyol bábákat illotű ínlgoru rondelotckkin diait kirjttji. Orvoo untak pedig oilTÍlyM kneaOneiankot nylbrAaltjnlc, hogy too-gyai nípünk ily nypmormiffQí helyietát; ílánk asln-tmn fcllQnlotTn, albalmnt uynjt a nyllránua tírca la ónok lehullt grvoiIasAt sUrfrctliebilIiilt, 8u«rh.
jog gyakorlatával előzve, ugy hogy & be vádlottra nézve megnyugtatást Bzerze ax msti-tutió, mert tudta, hogy felette osm zártkörű testület, állandó törvényszék, melynek tagjai alolról vagy felülről, de mindenkor bizonyos függésben vannak, hanem szabad becsületes, jozaneszü polgártársak ítélnek — midőn pedig azt mondhatjuk valamely ínstitutióról, hogy az megnyugvást nyújt, akkor csak is a juryval tehetünk egybe hasonlítást és hogy megnyugvást nyújtott & népbiróság ítélete tanúsítja az is mit már mondottunk, hogy tőle nem volt felebbvitel, a közbizalom által választott bírák épen ugy nem tűrtek e részben gyámságot, miként nem türi-a feleb-bezéssel való élést az esküdtszéki intézmény.
Hogy ezen nép bíróságnál az eljárás hasonlított az esküdtszéki intézménynél dívó eljáráshoz , vegyük fel magát a tárgyalást, ennek fő momentuma szóbeliség és a bírák, vádló, védő abbeli joga az ügy kifejtésére szükséges kérdéseket intézhetnek a felekben igy a 2. okmányban igázolm íárjny ^7 ^á-rást mert a kihallgatások előszóval történtnek iratnak le és midőn arról volt szó, hogy a kürüiek bebizonyítsák a nem panafizlást, Kis Csiha Gergely élt abbeli jogával, hogy a kürüi bíróhoz ily kérdést intéze: „Alj elő bíró ur és esküdjél meg, hogy Muharin basának nem panaszkodtál" mire biré-ignr felel: Bizony nem esküszöm, nincsen tarisznyával hitem , mert mi panaszkodtuöH a töröknek stb.
A nyilvánosság és szóbeli eljárást ekként szinte igazolván, nem tagadhatják meg az alább ismertetendő Ítéletekből azt, hogy a népbirák józan érzékeik s gyakorlati tapintatok és a népélet közelebbi szemlélésnél fogva, az igazságot gyakran jobban feltalálni képesek, mint a törvénytudó btrák.
A s2in3iBs viszonya as ifja-
SágllOE.
A mivelddáa egyik lutáDycsűjofll a EfiinAico-tet is tekinthetjük. , - _ ,
LeaxUek ugyan ank-nríj kik ¦<nif<Snt>«n gjl.m
ellenkeznek éa inajd azt mondják: a- súnbáa látogatása által romlik az ifjúság; mert darabok látogatásakor, hol a szív külbofúlá ánebnei aze-repelnek eszményképpel, ábrándozással, atfbb effélével foglalkozik. Egy seóvaL asfifetni ^ul éa ea a fűtónyezöj — mert tun ifjavtí „betoait-tatnak sok mitnJenféHt> miL uv boldogít Ab ifjút, ha mindenben miveí&;ttisicJuháron marad és hol ez kopár, ott boldogii^t gw^akw-sent lehet. *) Az ifjú , ha aeinháíba megy, ott, ha szeretni tanul, az által dcoi romUk, mert a termettet által kistabott rendeljetéae a szívnak szeretni, mit a kis gyermek topaaxtatlatlan aslvé\' nél lá terrevehetünt, E rendeltAtáiiMkV •tc*r izgaasnk, akár nem a osivet • dóbb utóbb, igyokazik megfelelni. Továbbá pedig, a aain-házbon a btlnt kerülni, as erényt pedig követni tanulja; mert o kett^ ott rjoegacamélyeflitve alf
•) UarasB állilda, moiytl a: gyafcaitiitt el«t «1 vat Bakban iffaaa vau. caikhínSuBk, dö nagv ráaiibaa álnca. Ab igaai BBepUtoloa ligkl*t>ác Alapja Bji Iskv libán nyarotik a ca a valliscrkBlcaöa, a*v«I4fl |* b -aBÍáká& nyújtotta tnlrcUai(r n boldugn^gadia nh.útkti-Ialb«K kipeat nappal.nyújtóit raáos jas^y oa&k árfiyt id ¦ koTOJuá-TÜágit. KsyíbkínUtárayro OfláM íaUds-bon legkOielebb viaiaaUrQak. "1 Bstrk.
«lőüe. Dó oiind erén kiv&l nyelvet és pedig f\'keSvw hasal magyar nyelviünket tanulja hclyo-een használni. Kern akarom etárgy részleteit tovább leírni Végül csak azon megjegyzést, leszorn, hogy neveljük az ifjúságot ugyynogy; jövője boldog legyen.-Nu-tiltsuk\' tőle mindazt meg. nubjU.. tuinlhat; mert^türtáaekot igazság 2 . bünéí több> tilalomnak van alávetve-saJajnely társaság, annál több törvényszegő polgár fejlődik ki abból. D. E.
Heti szemle.
Hrjun 22-iSn, 18(18. — A magvar irúk uegély-egylete vagyona 70,973 frt tjy\'krbul áll. — Az aradi vértanuk viulékazobra javára eddig -\'8 ezur forint gyűlt In. ¦— Ambákábfia\'pKukklujc-kian11 nevű"titkos ntrsaaag\'fnlfedeatetett, ezélja ft2 unióhoz bÜ rvuttblikáauttuk irtáaa volt orgyilkuláa által. —-Klapka tábornok aj honvédelmi torvényjavao-lalában 21 dvea kurdtól minden férfit 1^ évig jtatonnkotelessé ajánl. — Ttirr tábornok hosz-vzash ideig a budid fürdőket haaználandja, — A belügy miniaztcríum a budai népszínházban mim szándékolt „Kbergúnyi Júlia" cziraü színdarab elóndutását betiltotta, — Madridban a Mzívaresiuáló nők föllázadtuk a csak katonaság isUlupilhatta le a 4 ezer nőből állá forradalmárukul. Az tflitók kö\'tt levő egy nú hirtelen üasze-rogyott h egy egészséges tiul hozott a világra. Más csatákban halnak. — Kratorhvil tanitú ifvuriuekiizinlu\'ui engedélyért folyamodott — A fabirriúlu btszűlö-gép Pesten van. — A l liitose|»jt-tV;gyver sikere minden reményt fulül-niiil. 11c van bizunyitvu, hogy UK) lövés kózől Tn-iií\'k találni kell! Tegyük fel, hogy o nzánii láulmti i*gy kin nagyítás van, s száznál az ered-¦utiivL ugy harmaddal szállítsuk lu, még igy in iiívgiliibWiiiú adatokhoz jutunk.Igy például egv ocrezb.-n Hí ll\'-h\'.t lehel lőni, lehal a i\'irai ütL.iztriL.\'H -J<x>, lm),u(f\'í üiiibi-T Jtí milliót fog If.lienii. Állmunk most Hzembe két egyenlő hadsereget. « egy n«;g«l hnaxnzurnál több tűi tényt j,\',m:k ni. minta mennyi kuli, hogy az első knto-uatol tiL utolsóig t-gv lábig miüii elesnék!
Zala megyei hirek.
.Nntty-IUnnJaHn, maj. \'?\'2.
A » u d a - v Í z ivása oly óriás dimenaiokat üli, hogy muliolmto a civilisált világ éleiazuk-tegévé válik. Nálunk a vendéglőkben ia csuk a^v durrogtatják, inintlia L\'baasepotfélu fegy-t^rgyaki\'rlat volna.
— Nup. hz. János Qnnepe mult vabiLruap a városi templomban kegyeletesen tartatott meg;
Bukaaága özüulótt a búcsúra,
-\'Keszthely maj. 15. 1868. F. hó 7-én tartotta városunk képviseled gj-ülését, melynek tű tárgya- a nevelésügy volt Elhallgatom egyea mozzanatait tartva attól, nehogy soraim pirulnának el fölöttük; részletezését igen is fekete papírra kellene irnora, még feketébb betűkkel; uetutny t tagot pedig méltán ulísmerésael eme-\' Ifink ki, nevezetesen : Keiaehel Venezel v. bíró V iskolagondnok, Szabó György , Hencz Antal, Kugler Nándor éa Oberacha) látván urakat, .lüknek köszönhetjük az említett Ugy sikeres kimenetét.
Utóbbi levelemben néhány szét fürdőinkről . is ejtettem; mert ha mrdőidény küszöbön áll, ugy uíatsem,nem leoz épen érdektelen, ha pár sorban belysetüket — a ftlrdflt nálunk élvezni kívánóknak, tájékozás végett — felhozom.
A balatoninál as építkezés, jobban rendezés szakadatlanul fulyjk, lasao^BkáVhéx, de mégis felfítló jeWv\'el a gyarapodásnak,\'mely reményt adneveab fUrdök párbazainba bozhatásáboz, s ait aon4Jt.is> inkább remélhetjük, mivel a Bala-ti»a I*»J»nísÍYa1 Vége vettetett\'A maid minden uvbefll^«furdavándoro]tatásnak, melyet a víz rcadftítrh állása eredrnényAcett. A\' víz éizruve-lwl5Tögdaaad,ma-a»ir négy láb a fürdöhiznál, höjfrtí íftvaly caak e^yláb mély»égü volt; tehát a fiirdé* tetemesen kényeiroe*ebb lett, és leend, W ** «^ Li™U4ggjiga»ü^ -HVHtfU. n>ely .ffi^lri, agy *á>hordó-kotsp épiu letelj fcVA »Í7i«TlB:rlMDÍQg.í goodoakodva y^,fa& refiijjűBfl..Tervestetik állandó cenetinuhü I*. !.¦¦>
~^évffa"flüa&nfc íVikkal\'é&nkebb B kényel-me»ébb> jaddlg a hidaraéL foltundbben gyaxa-potlott A^mnsgik lo^ríaiv s^akaégee is, mert
kttlAtU.
^ffl», i^gcn^^ptBZBnUt érkfttati hozzánlc, k\'n|lrrnk ThflUának elMr msidalenó német
ffli*.mág Wldig aohu són Toh^rűsunkbau wfcw^^lÉrtl^iUlr\'gJsHJkiih • kflzffo-
b^lJmivuí idö ulult elk^tömek. 8z*reactó
^tlÜUssMI babmnk érki»att UUaWs Bándor joiOrtto>.,áUó rtwwiflffsu, elkezdte működé-skj^D>4rsf
A napokban egy bét éves leányka, míg anyja a háztól távol volt, megivott egy mésszel — pálinkát; a szerencsétlen gyermek fél napig tarul kin után meghalt, (Gyakran a gondatlan szülő docsból keocrgű gyermekét előbb pdlin-kÜB kenyérrel békíti, később már a pálinkáa-poharal ia ajkaíhoü vi&ai és sok esetben mi less as Dredmény I) " ~ •
Időjárásnak pár nap óta komoly; gyakran esik. Tormdnyeink általában igen azópekvo ha valami csapás nem éri, W aratást várhatónk. — Isten velünk 1 KESZLER GYULA.
— HBorkeüztÖHéeUnkben egy eredeti chinai könyv látható, kuJüuüaaégéLél fogva ér-demca megtekinteni.
— Jégverése k. Vidékünk majd egyik majd másik részéből vessük a szomorú hirt, liogy a jégverés tömérdek kárt teáz. — Melegen ajánljak a biztouitáo jótékonyságát gnzda-kö-íi)iiftt;g([nk figyelmébe.
— Váttár. Hétfőn nzaz mujtia L\';w>n lc«nd a nagykunizaat pituküuili orazáguu vásár megtartva.
Idei érett eiwrwnyét árulnak már a nngykanizsai píaczun , hanem az ára igen borsos.
— Tiibb izben kikeltünk már kiilönőann a aomogymügyui inzákod paraaztuk ültén . hogy heti vásár alkalmával vártiHiiiiklian leisazjik magukat n lóhalálában vágtatnak a városból kifelé. A mult hétén is egy nagykanizsai polgár 2 évuB gyermekét tiportak öaaze . az ártatlan UTuiniés ü perez alatt meghalt. Lvglldvi\'tiiübb vi>lna általában a aebea bajtásukni jelentékeny büntetést szabni a azt mielőbb életbe léptetni. — Lehutno ez érdoinbeo a várira minden részében több becsületes polgárt megbízni, hogy a sebes hajtókát figyeleniniel kísérve a városi tmiárMiiál jelentést tennének. Kz uraim a legszebb önérdek vulna; mert nem állunk jót, hogy épen annak gyermeke tiporta tik öeaze aki e felvigyázatot nevetségianok találja.
— Legény egy 1 o t. Ft. Könnye Alajoak. r. igazgatti urnák várudunkban azerzutt érdem-koazorujn njolixg egy azép virággal diszcsbül. a mennyiben egy nagykanizsai legényegylet léte-HiiMén fáradozik a mint órfimme! halljuk ast az iparos ifjúmig teljea kémzaéggel valéaítatii iparkudik.
— A nyári id én j re f. évi május lü-én a harkányi ét* balaton-füredi m. k. távirdai für-HőÍ állomások korlátolt napi szolgálattal meg-nyimtttak.
— A magyar azabadságharczi vértanú ("ísányi Lászlónak,mint irtuk. Zalamegyo Barabás által arczképét Teatoti. f\'sányinak egyetlen fiatalkori arczképe maradt cmik, kit alakban én kalappal fején. Erről magyarázat éa mavé*zi tanulmányozás utján Barabás oly mintát rajzolt, -Bogy-Csányi-Fégt -ismerései tökéletesnek nvií-
váníták. Most már Barabás az életnag^\'siigu kdpen dolgozik.
— Színészet. Mint azombatholyi rendes munkatársunk is jelenti a jelenleg városunkban idÖzö KocsÍBOvszky Jusztiu jól azervezett dal-BzintárBulata jövő keddre már elutazik Sznm-bathelyre^Ea-ígys^élvezetes estélyeink helyébe a komor egyhangúság emelkedik túlsúlyra.
— A lovakat vidékünkön nagyon vásárolják ösaze különüsou olasz lókereakeiiók. mint halljuk francaiák számára és pedig jó áron.
— A koazthelyi orez. gazd. fel. intézeti „Dalkör" lelkes fiatalsága az intézeti Hegélvegylet javára f. hó 27-én a nyári szinkürbun daleatéjyt rendez következő müaorozattal: I. 1. „Dalra" énekli a dalárda. 2. „Lieder ohne Worto" von Edmund Zatnpa. Zongorán játsza öchraall J, ur. 3. „Románcz" Kepulj, repülj 0 partról. Egressitól, zongora kíséret mellett énoklí Ssknrko K ur. 4.. „Traner Marsch* BethoventÖl. Zongorán játszák Böröndv I. k. a. Garger K. k. a. Belke T. & Schmall I. urak. D. „Erdélyben" Petűfytól. Szavalja His-spvita K. ur. Ö. „Édes •leánykám" HubertéL Énekh a dalárda. II. 1. „A szerelem." Népdal. Énekli a dalárda. 2. „Toll Vilmos" nyitány, SchmidttóL Zongorán játszák Bfirandy I. k. a. Garger K. k. a. Belke T. éa Schmall I. urak. 3.. „A kápolna.* Solo qnartet. Enok-
-Uk .Xuvoa, JL Jby-í. Ssmrják D. éa Schaeffer Gy. nTakr:4. Kivonat * íKunok*- dnlmübfil. EJo^íaamük^veldgazdáaZ\'EenQkar.6. „Opera-egyveleff.\'1 Két fuvolára osazeállitotta Kurt-necker F, ur, előadják Tamáey L. és Miklós I. urak. 6, „Lengyel nymnus" énekli a dalárda. — E* kitartó \'lelkes, törekvéat éa nemes exélt ajánljuk a1, olvaaó közönség pártolásába.
— Mftjálii. Piringér Róza buzgalmaa nÖnflvelde tulajdonosnő növandékoivül í. hó 28-án a Bánesi kertben érdekes majálist tart, valamennyi kis leány egy egy virágot képez-, vén arról alkalmazotton ázavaini fog. Három pedig a Ilit, Bemény ésSsorototet hatáam alaklmn adja elő.
iomogy-megyoi Mrek.
As igal íflcgakkult, hó
iáráa népnevelési, egylet 23-én volt az értuküzlct és
este ne egylet javára tAnczvigalom. Minden vallás képviselve van a választmányban. 4 nmdea éa 2 póttaggal.
— Nádasdy Ferenez grűf pünkösd másodnapján vezeti oltárhoz gróf Zichy Jánoa szellem a kellemdns leányát Donát.
—¦ Szigetvár varosában\'a "június 13-dik napjára eső országon vásár ez idén ugyan azán hó 15-én.fogmegtartatni.
— MajaÜB; A tovékenyen működő csurgói dalárda csütflrtdkőn tnajiiH l\'U-dikán tartandja rsajáliaáL
Soproia-megyei hirek.
So|>ro{i, 18Ó8. május ?1. \\tt E hó 8-án temettllk el I\'okopecz IbiviUi megj\'O törvényazéki igialót éa volt honved-azá-zaduaL Rcnne a miigye egv kiváló WTorgalmn tUztviaelőt, a bnnn *i^-> lelloii lioubut a barátai egy önzetlen nemealulilíi (éríitil veszlrtttok el. Temetériü Kzjlnion nU/teev." jelenlétében illő diuzrtZ(;l ment végbe. >>irjii fíilött az elhunytnak egykori bajtiiraai állottak, kik körül t. Ostffy Irtván ur megható, Hzivbilt f\'nkadt alkalmi azó-noklatot tartntt, mi nlatt nem egy mejrŐBZlllt iéxiiu Hieiupilliii köíl a bánat ki\'invjét láttuk cHÍIlogni. Béke az elh ínyt derék honfiú ham vaint!!
A helybeli rjtöino-egylet termeiben Wildman jeles anatomtui nniíi-nmn Hzomlélbutó, mely « nembeli látványok közt európai hírre tőn azért. Az emberi iir*t nlkatrészeinek e kiváló isléa eaiunal párosult 1. iállitjUát bárkinek ím figyelmébe ajánlhatjuk.
*V Jövő bó első vásárnapjára a helybeli mngyar ifjúság nagy hu rü kirándulást rundt-zend, a czélja helyéül a LÍ»m vidékii „unvnnyii
i meghívások már vnUalHlnnk silepn\'-t.
A\')T>- is f\'é(iv(*ani*li
kutp fürdőt válasította nagy restben tfljwülvé ha nz idó kedvezni !¦ mondliatjuk.
"y1* Az u j o n a n eí oly roppant kól U»*gge I épült uszoda teljesen fi-lsíeflw, a köziinség haszna la tára. a jövő hó elején megnyittatik. Szép idő mellett marig k/.jhihm kivámruit csal össze annalt megUikinU\'^\'. Ha Si.pQmnak nagv vizhiánvát tekintjük, vnUhun ör vend. ¦mink kell a lÚlkea vállalkozók buzgidman. in-lyly,-l ez intézet feláilitása körül eVplrtak. mm cgiW-si^g azompontjábttl vánwunkban vf. ;\\ \\~-^.\'-^-\\\'.\\.\\. Bzükséget pótolta ki.
— Sopronmegye bizottmánya a katonn-clazállástdás ügyében gyülénileg inré/ktslvéo, meghatározta, hogy a helyw\'-gek néjíessége e vagyoni álláaa szerint, melyikbe menny! katooa Bzállittassék. Az e vjdékíjl> állomásozó katonaság ezredesének azonh^^& megyei intézkedés nem lévén ázenincsés téwzéöát megnyerhetni, as alispánhoz irt, kifejezvén nemtetszését a megye által kiszabott rend iránt, b egyúttal közölte, hogy ő máa — önmaga által kiszabott rendhez fogja magát alkalmazni. — Az alispán visszairt, hogy neki, mint megyei tisztviselőnek, a bizottmányt in Uízkédessel ellenkezőleg neii szabad eljárnia, s a bizottmány nélkül a már megállapított határozaton változtatnia nem lehet, s kéri as ezredea urat, hogy tartsa ő is ahhoz magát. Az ezredes ur ismét visszaírt, hogy 3 bizony nem fogja magát ahhoz tartani, hanem felir a budai commandóhoz. És ugy tott , a miként beszélte. A budai commando a folyamodványt áttette a magyar honvédelmi minisztérium hoz. A bonvé leírni minisster aztán , nem tekintve a megyei végzésre , az ezredes folyamodására rá irta azt, hogy: legyen meg a te akaratod.
- -Y»-mogysi hiraM?
ga©Ei&a!tae!y, május 21. 1868.
* Magyar osinészot Kocaisovszky Juo-tin dalszdiitáraulatával f. hó 28-án kezdendi meg előadásait, —\' első előadása less „Zrínyi a költő vagy a szerb testvériség," az ezt követő darabos lesznek „Szép Heléna," „Boissy bossorka," „Mekka," „Szép Galathea," „Gerolsteini nagy-herccegnő," „Seamár bőr,\' ,11^, Jeruzsálem," .Utolsízsidó," .Emanripatio/ „Ördög pilulái," — Ezen darabokra rfőfisetea nyittatott. Páholy 26 frt., Támlás ülés 7 frt, Zárthely o\'frt""— Reményijük, hogy előadásaiban szinte mi ts fellelni fogjuk azon élvezeteket, mit hir userint más városokban tapasztaltak.
aK éj vonat indul a jövő héten Triestbo, mely alkalommal Bokán vároaunkból részt veendőnek. Hcgtnkintík egyúttal a hircs Adlerabergi barlangot is, a nagyszerű tarméazeti müveivel; tübben aa Adria hullámain aa örök ifjú Velon-czéhes ia eleveznek. — .
öEgyutesairipők a keddi hotiváaárra vidékről bejött böroo azokereken as ehidás végett kiállított, borokat vovéoi ürügy alatt rendre kóatolgaUn mindaddig, míg becsületesen tető szopta magát — termeszetcaon Ingyen —¦ mig régre a rászedett boros gazdik éazro vették a canlási, ő kegyelmét megcsípték a oa.tornyelekkel magyar mtaX^aarj eluadrajolták, Ulotőlog elbu-gyogósták- , - ^
9 HaiáUadí. Aguetich Sándűr, nck o küztisztoletbon éa Baeretétbaa nacffÖatalt 71 évea főbírája 1. hé 124k Ormosáon utaaiBa közben végf l^engüléa következtében eihalt, -Holt tet jmei Steyerhonba, Fridauba tétottek la flrük nyugalomra. Legyen neki a föld könnyű I
v — Meraioa Miklós dunántúli kerülő ti tábla bíró ur 6 Felsége által a magyar hir.
. ítélőtábla számfeletti birájává neveztetett ki.
Irodalom.
A „Darázn füHiek" tisztek előfizetői értesíttetnek, hogy közbe jött bbtonyua akadály miatt a májusi szám nzokott időben nem jelenhetvén meg a júniusi szám kettoa alakban a tartalommal fog kiadatni.
— Május lB-uíl keaive „Fürdői lapuk3 jelennek meg minden hétfőn 1\'eaten.Áraa ayiirt idényn-. "I frt.
- Kit taittitá réfoillt fol Wöjdifeí Joabaf njti!lu., frloKfirelt [íjumilájábaa, aEÜkaígca. hogy knllű ithuUi U.:[ir>!iU«E,(;fl[ liirjitnftk. & fiiltútelrk olunyQaet.
— líoruiik (\'[Ciiyci ai igmfrtotfí Lirdetíookrc aitm lo li ai\' dia a hiráoU^rt driáol raírrŰ omolted.\'-dt nj-i\'rtcK. Girard lutrin amorikal milliomon osi Biotta mondani . „n hirdulúiokct urtum aa (liloU tügjon-"Bcrips liT-liislosnbl> mali "cin ok ; úe álUű TiuasL as llilrtllk mintegy nJUndpíilTa, a nagy kÖEfittaíg olébt, kiállítva én (Icytiluiíbcn frnlartra ; itt cu a vilájj mln-
Fumpn egyik Icifuajrjobb terjeilelmd és CainiB-ItíUti:ti-ali liinictr-si inliJtcte : a HniflesatKÍa et Vociar ciiiuírtil Uf-cnl.FH . <iu Baselbe? , MttjnaL-
Frankfurtban, IJamburjihau, Hcrüiibotj én Leipaipben. t,Eeu vallnUl irodája Siíltplfhb axon hírlapok (rasdig\' ot-^jncyiíkénck lí-jk tia-láxát adta kfiitm , tnetyebbo valii iktatón vöj*rtt Európa minden onraágábúl hirdp-tóiioket elf.ica.l (-a rüakóiőt. Ajánlj oli ot n lnrdctS k:li»Mi»;|í ftj-Tf.lnn\'.V.r.
Abel temetése.
T!ii>b napjn már, hogy a asUISk Kcn-rrteli Ulioyje Würdal [
Mi a halál T ntun tudják ők.
Hcej-éoj Űuk SBg duo Esoadnl
fi bár lurtják, hogy,a paresaiet; Porrá leás oi anyaíULdbes Hirati-a a rtrva hallat, ^ttSrnj-ft fáj dalmati nam esOULao-
tlilöttub a kők derflll íg, - ¦ Az egein trraáoEet csen de o : — OjRU fulMt gyissbirnölikcuf F-ítt fpkrie liullü repdes.
Li lcssalWa Ádám elé Káro^rn njitja tol coorrit. H oda lenii láhojboJ clrtveaatFtt kía haioujái.
Auután ki« gbdrfít óanf. Halotij.it b*li (okreti
Hi-ei AJám. néni F.ra
!í uiimlkrUÚ cnodálva íceí,
b áanak fí-drSI mind a Itttlca Ásnak nagyot, annak mélyít, » nddiff áutik, a miff Abol Vrreo le aie belcferbet.
g homoaleplrt rá boriba Kifli01 a domb, as eb3 air Hol a Icoajtott aifllúpár &*kat Höojjmi, MtAlg-elr^
Én a bollo, melytől Adira Olyan csodásan oUaats^ A fald legeitŰ balo^áS Ábelt, hogy laikáp torneane T
Ulrti vessi gondja alá As eUrvuli klcíinyokcl, — PBflir.iktól cllia^ystva — Mihelyt tojiolkbál telaak.
8 bojrjbn r*5t kór b bolli Oonrayfllnvlt a roliegutt, 8 áWoJt bu(*4 hullftaali 1» Baársji rnldr* 6»8ei*pp«&,
HOFFMAHH Íátifi.
ISTEN KEZE.
(Történeti beszély.] -Kgj Síáarasbüfíííí Di\'rvnHcí* EratoáatdS.
(t\'olyUláa.)
Elflro hát — ordítá Siflvár égve a dühtől — majd példát mutatok én nektek, hogy mikén* koíl a gyaur ourogúkot tőnkre Lenni —\' s omú távozott a teremből a a tanácakosástíik vé&a 13a.
Másnap épen boldogasszony mennyba raeno-tclo ünnepén megindult a onreg. malyhGU Babó-csAnál még néhány azás íünyl fcsMrcaorda in uaa tlakoao 1L
HyaiJálJt "tápon T mély óg«n yaaárnapra esett \'gyöaytjrtt iáfl valtA\'Mb épen a delelő \'paotta Sflfc /Wé%:oly tíftita-ié\'k\'volt, mint a csöndes tó vise egyetlen\' felhőcske sem uaxott rajta. .. _
\'SaivarMjeg\'a pallni mocsárim dpen ideiben verette Mt a parancsnoksága alatti sereget-
Kanixaa vára Palintói fél merteiddel alább esott, es egy átgásolhatntlan mocaárral kflrül-vett alacsony\'heiycn állt, óriási falai óa tornyai bankén meredeztek fel az ég felé.
K várnak jelenleg a rettenthetetlen höa Zrínyi Uyiirgy a szigeti vértanúnak fia volt a parancsnok, jobb kezekre nom is lehetett volna bízni o varat, jeles tctíei.iü, páratlan hadi tapintatai által eféggtí Bűbiöoyitotuij\'llogy dieflő omlákli atyjának lyumdoklt kOvoti.
ffrjnyi a báfiijfáfalon egy magas torony árnyékában állt s hosszura nyuj\'a>tt látcsövei aiumléite a WroU seregnek u palini mocaiVroni átvonulását.
Csúfosan vette kí magát ezen átvonulás, a híg sarat itt ott ugy kellett átúsztatni h e retteneten iszapból néhol csak flllei látszottak ki az iiszo Iának", a janicsárok jobban jártak, mert egy helyen a mocsáron egy vékony száraz vonal huzddott kereaztüí, mely vonalt a vidék lakdaai átjárásul szokták használni, a jancsárok tehát csaó vonultak keresztül, azonban a nagy tolongásban mégis több n moeuárba fnrdult közülük, kik aztán caak mások segélye állal menekülhettek ki e rettenetes kelepezóböl.
„Lelkemre — mond Zrínyi a látesúvut leemelve szeméről s n mellett allé Malikúcihuz fordulva — kedvem volna a palini sártengerré néhány ágyúgolyót kilo vetni a az által a tőrük vezérre ijeszteni.
.Vakmerőségéért meg ia drdemlcné, hogy ott hagyja fogát — válaszold Malikáci.
„Ha e tett szégyent nem hozna a magyarra, meg ifi tcondni — monda Zrínyi — minthogy azonban az ellenség ugy íb azt kiabálja, hogy a
magyarok rettegnek tűle nyílt csatát elfogadni, ily elaánczolt éa biztuu védelmi helyről nem akarom ökel lelödfjztetni vércse fiákként, hantám bevárom az időt, hogy tervem ozerint tönkre tehenem az egész Bereget, még pedig nyílt csatatéren.
Most innét özemére illeoztó a látcsővel Zrínyi b a palini mocsár felé irányzá tekintetét, néhányszor folkaczagotl, azután\' iámét Malíkócilioz ferdült, karon fogta azt a félre vezette a várfal által képezett bárokra.
„írja meg esnk nígtíin Battyáiiyinak éa Ná-dívdynuk, hogy a űirük aereg í\'aliniiál átvumilt a me-enáron, tűrvem Hzerint lüukru tehetjük azt, de erü kell, e maroknyi várdraég elégtelen annak kivitelére , Batthyányit éa Nádaadyt éa inasokat azulimon fui, hogy rüguin induljanak meg állemáaaikról o legrövidebb idő alatt jelenjenek meg Kacorlaknál, hol én in bevárom eket.
,D« narancanok ur fogja o leveleket aláírni, nemde V kérdé Malikóci.
„Ha noha nem Íh, most igen - válwizolá Zrínyi komolyan — tudja ugy ia azon kello-iiietien aurlódást , moly köztem >\'•.* Uatthyáuí kíizt régóta folyik, sajátkezű aláírásom tehát ázuküégc^ , vagy várjon; hogy ezéinm annál loganatoab legyen, én magam iruk üutthyáni-nak 0 felhívom őt serefréveli megjelenésre , iln meg hál írjon a lübbiiiek, majd én ttláirundom, az ügy ígen funtua^n igy nevemnek a személyemnek jelen kell letuii ott , hul szűkaég kívánja.
Malikóci távozott.
Zrínyi néhány perezig méj; idűzfitt a bástyafalon, aztán szobájába vonult, hogy az említett felhívást megírja.
Tekintsünk ki most a szabidba, követünk az erejében elbizakodott Uirök (tereget, mely viharként vonult tova tűzzel, vassal pusztítva . mi útjába esett.
Rátka éa Véresők feldulatott éaSáavárLyndva várát kikerülve ítédiea éa Nemti felé vezette seregét, melyen tul már Göcsej határai kezdőd-
tek. Síerényi István Lyndva várának parancsnoka úrról értcsuivén as őrséget kivesetvo a tűrök éa tatár csordát Eédica éa Nemti közt megtámadta, hol íb heves caata kezdődött, a győzelem hol egyik, hol a máaík részre hajlott; mindkét részen tömérdek harezfi hullt eh Szörényi mindenütt élén volt eorogének, ft végzet épen a tatár vezérre vezette , miudha ez lott volna embere, -kivel ólot-hnlilra vívnia kell, minthogy azonban oly közel nem juthatott hozzá, hogy kardjával elérhette volna ; pisztolyát aUliitttí reá, mely lüvéa azt le ia terité lováról, mielőtt azonban Szörényi a vezér elestére még bőaiültííbbé vált tatár csorda közeputto pisztolyát i\'ltohetto s kardot ránthatott volna , egy hátulról fejének irányzott borzasztó kardvágás alatt öuazerogyott, vitézei azonban kiragadták öt a laatatflzbfll a holtteaUit Telekusy lóháton vitt«« viasza Lyndva várába vagy íb hagyomány azerint a í^nonkadombm AWi I-ondva mellntt, a hol el Ín temettetett.
.Sásvár bég a magyar őrség felkunczoláaa, után tovább vonult meg, azonban surogébon a peatiu kiutvi-u, nagy bouaznaágára visazatérnie kellutt.
K váratlanul koíbojíjtt kürtllmény még ret-teneti^li vérengzővé telin Stlsvárt, a kegyetlen-kitbirtbeii nem íHmert ImuLrt, ember, kiben szív lakik, alig tuivelhet olj- borzaaztó tetteket mint Sás vár a íoglyiíkltá u-tt magyar nükon t\'w fér-tiakon i-lkovetett, tetUii Nero éo Batu khán tetteivel méltán ví-tokedbettek.
A mezituleure vetköztututt nőknek megfer-tí*\'Ztetediik nőin cfttcaeik Atfuratlak-,..a "Teknői fi.gva viwtag madzaggal- Öaazefüzüttek n ugy hajtattak tovább; a gagyogó gyermekeknek nyelveiket metazutték el , u férriakat pedig hoaazu lánczra fűzték a homlokaikra félhold alakú bélyeget nütölték , másokat iámét elevenen megsütöttük vagy a még kegyetlenebb tatárokra biztik a kinzáűt, kik élea bánijaikkal az egy egy fához kifeszített mezítelen l\'érdaktti darabokra vagdalták.
Merre e»ak átvonult e rettenetea csorda,
nyomában patakként folyt a Vér, lép-
tét enyészet éa halál követé, mindenfelé fflst-tengeT gomolygott a feldalt Uj fölött, ra«ly épen ugy nézett ki, mint egy nagyszerű bsumífl. ^Iaten í hol kifenek villámaid? — ayögfltt a rabUsczbau görnyedő magyar népi , \\ . , -~-
Sásvar Btödnapra épen a leggyönyörűbb holdvQágoe áüeí ért BzeDt-Bdlizm, o hol b pihenés nélkül át akarta vezetni (tereget Ka-czorlakra a moctáron, melyet aa innen kasai eredő Kanizsa patak képez,
IC mocsárt BÜrtí nád borította, mely a hotd-világoa éjben ugy nézett ki liuiláxnzá&ával én \' tompa bnhogáaával, mint a háborgó tenger.
Szent-Balaa átellenében tul a mocsáron Ka-czorlak éa fidrkányszíget kösött végbotetloa som tábori sátorok álltak.
Közepett , a falu .közelében épen Zrínyi sátora állt, benne tábori asztal körül ülték Zrínyi, Olobitzer, Trautmaonsdorf és M^lik"^-Zrinyi arczáa elégulotlenség ömlött el r néhányszor haragos pillantásokkal tokintatt kJ &\' fölvont nálnrftiggOnytUt alatt
„Nádaady ?3 Huszár nem válaszoltak meghívásomra? — kérdé végre baljöalatQ pillantást vetve MaUkócira.
nNem. — válaszolá a kérdezett. — Es még nem ís érkezett meg ? — kérdé Zrínyi.
rNom! — válaszola alalikoci.
E Furcsa — ,kezdé_ ÍQyJtbJi.Zrínyi — de a futárok, kik leveleimet vitték már vjcasaér-keztek V ugy-e ?
„Igen — válaazotá Malikócí — a azt mondták , hogy a teveleket azemélyesen kézbesi-tntték Nádaodyn^k és Huszárnak; Batthyányi is itt von már, bár kisaé beteges, serege jóval előbb érkezett, mint 6.
tr 2 L
T I
FL BJ
Uagy-HaatiBa, 1BG8. Át elranlt hi-
u.-n lt\'hii fílóakaéf volt, UUIJlnfl^.n a fois éa kuko-ri,rtb Ilili-tdér. nenimi ár sem-vult wkílv . mindanki iparkudoli kíbblelct tulniiui. N«m tevénk toltomeny-ari\'év MtüaB , mirí iu ár tónállitájta kqvetk.-srtt \\ Ima .ír énika kovéili^ rátuíCitt.
HUVrrorítágbil tu.lábitlatitiik , liogy saÚlChiigj-oLn a ^tTTtríí JplentekínJtMi ró«EroH(;álU n dácsára ennek krtt-s kcrdpaíifblíaia lúrlénih. poraié a pinciik uj borukkal lc»án toló fa eiérl kÜlönU" benyomáíl
A "a ira foÍ)Í4tio»Ja . mitguoiiik a. ily nagy ára míg nrm tűit Nom csti&f a aok vunitl ipltéa miatt, roppant moantúé$f! vas ilnltfuitntik fel . elannyira,
letet « igy a kjl^\'dh** kell fulyamodai
Plsozl BoU-vaoáfl hülti tárok. NAUY-KA.MZSaN , május M-éti. Ala<í nufntriai mininként. Huca «3-B5 fontufl 4 frt. 70 kr. 86 —.Uifat 6fr.3"kr. ~-«T —Ö8fnt. & frt. 50-fiO kr. Hósa 7B-7\'J iul. \'i ír. 60 kr. 79 —80 fnt. \'2 ft ü<> kr Árpa oerfilaílnrli 70 -71 fou S fr. Se — kr. 71 —7\'J 3 hí. ÜO kr. Á r ]i a kiliiinoi-^pii «5—öö loa. S fr. 00 kr. <J" - lirt fn». -2. fru \'?5 kt. Kuksticií 2 írt 40 kr. 2 frt 70 kr. Kuk u r i ? i a oliws icainqnantint 3 frt 90 kr. Zab 4ú—47 fai. 1 frv -10 kr. tl — iH fuí I frt 00 hr. Pohánka flu—&8 tat* 2 frt. 0« Ur. ÖB—70 fonfón ¦2 írt. 71 fer Ptiiulv febir i frt. 40 kr. Paiinuly tarka 3 frt. 40 kr. Ú ii b A cUGrondll 16 frt - kr.
Bécsi pómzarfolyam, május 23.
__5fl/a ni"Miyttw-wft-äQi™ -^/a -néma.- kölcsön
79.tfO; lH60-ki álladalmi kölcaön 80.50; bank-
részvények u.iis ; hitelintézeti részv^jyek ISI. 60; Londun llti.fill; ezüst ágin U4,8őj arany darabja ;\').f>7 kr.
Vasúti naponkinti menetrend;
Indul .V. Kanizsáról Hilda Mi J, u. 1 óra 22 perrs. . . . b eítra 9 ánkar.
„ „ nérj , regijal 7 dra 16 perca.
t-k. K.-líai
Trlcut . ű. n. 1 dra 60
. estre. 9 dra Uniia fctUforeggvl 6 ára B ^f^«: d- a. I dro 30 dálbenlS dra 31 . mub 3 ára Síi Triüst , reggel & ára 26 . rtrlbflslS ára 69
II I R I) E
E S. E
Figyelemre eiéStó.^H ALFÖLDI <]BQ&DÓ<VIZ,
ozepíé, íEájfoiíG\'i, pijrsenéseCi, sárst vagy azilfke bőrszín, orr- vagy EiöfuíírSsfídiQ, egy ,aínds«iasasü béfídiíte-geli eilen egéss ártaímatfan g legláztmbb nm.
Egy «rodet! u»*il 4ra 1 forint o. i. — Postai nlkDláeiaeJ 20 krral több.
KaphatS HA@0RY LAJOS grágvaxeréas oroil ETakea, Arad-meffjlhen clktlldjil rak tár i — továbbá TBrtt. Jiuof gyagytsgrf»»
cmil brmpIomnteaa.^takttjtíkpécititi épület ?1 Topotosanyl OeXa nrnil | k «feilt« icjifean Atiáón,,— PsektT E. F. gyógy aiorí«i urnát T e m a d- | rárótt, LMg-faare, tjú^yextrínsaíl QOdOll S n. (108—2,2) |
Isoételadak UU uixaiéUma ráozetilttstask.
"PUBUCIT8T.
I ¦ Ameisen aller Art wordbii bo- o
1 a sorgt m7t Schnolliffkeit — q
E 6^Erspamiao von Porto n.\'Ppe 1 aen, sanio eigodar Mahwal-\'o
5 long — Grn Üb belügt! — Hab- %
"i4tt bei gröeflero Aofträgea a
— DlBcreUan. — °
p w& SpefiiaJ-Ceatraoto taft öa- 3 «anders ^flatlsea Bedl^r- ° gao bei Ue3ertrE3üEg ites §3- 0 B&motna JnsertJöOiiöGQesa. "
1 Sachse & Co. InLslpzlgl
Zcitai^jjj-ABSooea Expetätlsa.
|g Pem und" fiaBaigapa. ?l Atuuibüw na testftlfa fä*| »dio AKsaaeiaca Aazsteoa-I
230,000 Eieapi.
Kagy-^atiSsííáEi, Udfbás nües%
figyelmezteti a n. é. közönséget hogy norinbergi és rövidáru nagybani és kicsíaybem eladás mellett, náía nagy választékn
szalmakalap raktár,
asztalra és bútorhoz való viaszos vászon éa legnagyobb mértékben mindennemű zsinorsat valóságoa pottendorfi kötó- a legjobb fehérített éa fobéritetlen szövópamnt a gépfooál Márschalés másféle varrteérna található és azon kellemes helyzetben van, hogy fontnevezett s minden e szakba vágó czikkekbol legjntányosabb áron szolgálhat. (láO-1)
E
KOSTEN-ERSPARNISS BEI AMNONCEN
\'. qn4 vhlfrbedtutende Vvríhfllc b.Meí
¦ÍW-lla Jakra lßßS gegrDnáota uad vom bphen k. k. Btsjil
Anoneen-Bireai * i. Oppelil
den P. T. iBarrenien
BtaaUmlnJatBrlum ceneoas. ersto Usíerr,
1 wleo,
/ , W.WaUKlIsNr.\'.es.
: .\'lö^BMllulMillgar Verbindanff b^t im arBuUn auchfifian dlusr Art iH
Parii, FteraiH,\'Berlin, Leipzig, Fraí&Jsi a.& Hjwburg u. Brmm.
\'\'. Dar a a 1 («du und Obar ff an* Evrijpa atugohf eileto II nf ob 1 go 1 Plr tn a biotot dBÄ.P. T. IiueMBtén din valló Oaraati« dorr«a)Uton and h tili gáton A o»-| iftbruag aller dlwfllilg.B AafttUgo. ,< |
• ..*\'-/;!-Qblff» Pífma «rfcÄaVilek- «ioer erDtub Anaahl von &n « rkaonungbaobrelbari fl1f**.^(UkÜklí« nnd blllljpi l.ttsfBbrqag d«r tktr UbortiafleBín aaacbnftrVoD terwliladqnen Hottín X-ftHÍfiií allan dor 0ffteimiohIaaken Mffparcblo, oowla von diVOraon Anstatt*n, iBHUnten, IndtiitriiU»n m* Prlvatya am alUa IAadwa. (tld-1)
Megjelent
k FHIR, VÍG
JIAJTA FIUK, HGIBJfil!
Van szenareséta a t. cz. dalkeivclS kSzonségnek tisztelettel jelenleai, hna? a llnük kiadást írt 9 jelentékenyen bővített
asajté alól IdkorOJvén, az 630 lapra terjedj s díszesen UáUll«itt\'»w»M»jY..í«l*\'aO\'tr. Dús aranynyomás- éa arany»&egélylyel ellátva pedig 1 írt 80 kr. -Mcírrendelhetí könyvkereskedésemben, valamint mindég hiteles konyvkeriatedoafl
(94_6^ . N.-^anizsán.
idm. - 4121—s, i )
hrtnfisUarrfaÄräl ItOiö *!te-ffliö«riaiiäui «tuia» Far. & .SBf4i»fc<<«<llll--i<MipAr \'Öntejj?^
Kttlfinlagfl* hatkatóaága na
ANATHEBÍN- SZÁ J VIZ-nek
dr^l^p^J. &flyaboriú fogorvwtti Bécsben.
eldajlva isneiíiyqU KyalíocWorvna atb, Altai, dr. jtrqfu-
«erQp*0&er Ilr«lor» wtog»\\f>:kir. tzúta udvari Jandoo*, dr. . • . , iKleíaW;.,Vr-. Urtinls, dr. Ileller alb. állal rendelve
ai«^\'lWÍ^,aVittift;köiiyvbap A fsai* ««tliiiaw uol^ 26$. b-r. w-iBÍatí íKijcpratt nríiban.
áriaai atCBaban levi -ihass : l-töö. 1 Vegytani tulajdont Ugaina) fufrv«
203«. h. r. siiinok abati «dato f"\'",AU \' "ia" \' fc 1-
f&lak 31&5. !UQu.li\'. r. k.
uSlldk as lÖpl tjkonyvben.
895^4610,-^2,1; hj. r-.a*, alatti
¦^turaUokVrvt f. évi június hó
l&^a a «Svetluatf napokban a
mennyiben\'p«dig Melau árverés
alkalmival & becanr be nem igér-
tetnéV,: í>;év^ ialíoa lö-an i n
k&retköjcfl iiajofcnoit .\'ttlndenfeor rtggeÜ 8\'órdkeí a fcdyirinén kör-ártenk ntján a legtöbbét\' igérA-nefel eladatni fognak. \'A venni M&odek<»ok tarioaaak *-becaár. aak: JO\'/i iláíalékil-u árreréa ü^iealiA(« HküldŰUnek kezéni as árrerea megkedése clútt letenni különben pxUg aa árverési falté-, lelek » tnrVszáki irudábaa meg-ttkintbeULC N.-Kanm»ln 18(18. aprii 30.
Awroi tvwek..
/¦hídja a ujaikat a \'foffna- kü\'t *¦ fogakon. , ~,r -
Koloriten sjaalbatd inuk basn« lata as ereVntán, öt ort 4 fogak Mat vlaaaastaraut. »nar4*a*cia41r s rot-hadiibanl itmenetkor ft fop; anyagút *aw*)*t*l*>tik a a :*a*jbol as nly kfille-metltB b&M tartrsitik. 5 »
ataa aus aasttwa la, bamr ka a borkt á foaikoi iffapeoal ten^ogy eUay-aval maawOBtta; a *»**rm*tjredAat E-lval Ja - ¦ :*u aliau nagyban afiaBdik.. iiig afcksr.Ia: hogy ha s fognak leg. klaabb pontja csorbítva ran, a aaaba-* ¦"\'Ii- .... .
Kos eladás.
A híres, gaidajjnxőrű ós tiszta Negrotti azánuazáani türxabk\' uyájbo! egy óa két éves nagyobb száma küsokadntuak: bKjutányos áron,a melyük minden ragillyus {• _ —nrciködeai betegség—nélküliek . ezért jóállria—biztüeittatik. iLful< k\'iaiík az 11 hidalom pusztáján Uj.
aa antheríD-uáJviz a faehtttfattDisa-
ta tthn, blifot u» aios. Cajdktmak
eltavolltaiara. milyek a* Urea fogaktól credo?*, valamint ciános f(^fájdalmak «illnn.
áa aittH)«ris-»ráj»il «ninpiyft kD-nyeu, bialoua, auilklil, bogj vsltv rnetjr kAroi kOrttkeeiitül tar tan in iolleBft a fajdalmát a lugrÜTldcbb IdD alatt.
Uoßbrcafllhotlen lsRUrUlkép aa analbiriu-iaAJTta ft Itíduet kellCBieQ Hlatbfejdtartaaara, Qfrj»>nte a p6 kélienitjea bfal IMeknt enetéstre s awiakeltávotrtásira, \'raeljM n<»\'H
¦léllrfir"- boftT b*»tfti c TUaclna-lonkíat Wbbiil\'t kJ3b«BcÜk.
HtaeléjBBiJiBlhabiaz, taptóo 6f basnit Aa Bnatberla izijvltat miit <
boten at ut«iita»»»rrini hättüalvb\'s htteg rojhmr^l m fcaJayinjaáff íJrfSjft-eib/a brllem» piros »Ju léplinlyíbe tput ufí ]ttuat* blnayslt be u aaatheriti siajvu: tason fekvő fesakflat, t-t oly baj Bjelybf n • tini Ulan- ikrorn-Uaak itcii-tedni laaktak, valamint oly t*etekbi-m hogj ha aa rtffrrlialadolt h^ban a r<i((bna o1odtím*w kcidBdlk.
Birlos «er az ißaöwiB ajajvli kSnoytB vérz6 fc^usnál, mely a foc-ailínyokeí«n \'^\'ffii\'btn kbtesbuilb.Mí^ edifC l*u b a katníayubb t\'ogkeío ttíí«Alan\'!i\'>,iiihitaaafjiíhiiítÍ<arciilJA, raily álul UtUífeíBÍf Edextrtik ni3.
WŰT Ax .ABafiNriaataJva:", valamfot aa .Anafeerta-rcsBáarta -aUphatí Mgy^»at«á»: b«laa Júsaef gy. ev»ai:rú»a, Üoseuborg, ltoionf*!d A- Wajdiia 7., Weliich, Feuetbo^r «!> hctinxra A. arak karnkedííébta. POOSJC Tichepen J„ Stampfl Q._éi Lßxy \' I. uraknál, KBBrIfeglYga: Buurar.
ZatarCecrtzevra: Anial y. KjiSpwrt** /, Hondlfr II. — Bapmezaa t Werh Kyőgvaaerpna — VsTafidOB: Haltor xrúgjneríax. — Slt-äyärgyäa líűtiiip 96Begea: Domer Kajet. Íj dLimbunakj L. gyógy»striUx uraknál:
denaildfog a csonttá által to of ti saadUttk, akvrtlen atr4ai ¦ aa cgéM-téata ÍMftkial«-moffri>0|fft,j»-
AntactW uip j. (arsaeaiefaw ari-
att-vJaatatalfs.. mjntbogy ásóknak indm id«*nairríi bnr«ltjali rtfpi-.ilcfi aaítnaalja a I*BhlItT. Kma» kauoflaal )ar ¦ Btfbfak UutaatartÉtáBal, fcnUrtja azokat efí-dBll»inBkben, finyflkten, < a burkS lerakoilaaat ffatolja. B aa oly bel lfm olle» bttatai mcg»*ja.
Enyhíti nnwaak aua fajdabsakat,
roelynk as Ilrua \'a Ua-.b&a fiiaktól * \'arntatnak, nan\' m aaok toribbterjo-dfaat ía nwC»»tolJa. Hathatőiaak Liaonynlt b* további
népnn:n:-kanra«ainúllettpcldjídv-kép irtthntst-^tcb^rdeíiibun iwin deiilétu értesitdfr*
ea AB fdÜJCffVZfiwk ív\\ wíuevveve
B kiváaatra mcghoiaöatnftkr
HSaapífcifiGí hloo,ooo
wcrilcn von dem gefertigten Weclsclhaqsc gegen Baarzahhing billigst, wie auch gegen lü monatliche Unten a 10 fl. — oder 20 monatliche Baten 45 9 Bü kr. vcrtaafl ferner werden ebendasolbst
Lose ¦.Oese 1 lschafen
auch 10 stück 250 frs Losa der Starft Fiorsasz fDr 10 ¦naamfawpssa su efe^. ßhrlge Baten ä 6 fl 75 Ur. areagH.
Diese Lose, welche ein jahrliches Zinsen ertrugniss Ton 10 fra. abwerfen, keinerlei Coupon und Gewinnsteuer unterliegen und in den ersten zehnjährigen Periode njit jülirlicu vier reich dotirten Ziehungen inunnlitttl ilnil. tlhlpn all Twlmsiiin\'iiii
das Beste empfehlen. 1 1
Weduel)i.iu. Praas DeiL^jacM IJ*. \'j
(97-Hl ¦#_Pe»>.
Egy bábsíiIITfizleíE,
uunden ltyzz^ tartozandó szei\'.s:dm(*likál, és egj-éb kellékekkel, G:míljaa tiszta méz, és 4 ni i^a aliíbln mez , a bekészített tesattafcttfltiegsel egvqtt us Uaszonbén i-mnm lakassa! Zala-Egerszegon a Kormendt-ntczában, halál e>et folvtall, uztmnal és minden urában, szabad kézen eladandó , a venni szándékozók fordnl-JflSZÍMBl7tláTltaíP-\'Slml\'; "^"W PéCSJ JOZSefnÖ .lwzonvsaghnz. "OH* w***8,vaw\' Zala-Egerszcg, april 28-ta 1868. (107—3,3)
meghívás jégkárok elleni biztosításra
m első magy. ált. biztosító társaeágpü^l
Alólirt ügynökség tisztelettel meghívja a t. cz. közönséget, terményeinek jégtar ellen a hazai „első magyar ált. bizt. társaságnál" való biztosítására.
Ezen 10 év óta szilárdan fenálló társaság biztosit. jégkárok eUeü a l^pséllá-nyqsabb feltétclqk és igen jutányos dijak mellett, melyek a-t, cz. biztűaitó UQzóm^kiH-natAra aratás ntiin is fizet he tűk. — Takormftny-félékj gabnanemnek, olaj 4a keffealkeslehni növények biztusitásúnAl a tiszta nyereségből 207B engedtetik.
Előfordulandó károk felszámítása éa azoknak teljes kifizetése gyorsan cs pontosan fogbuatosi ttatik.
A legcsekélyebb kár is megtéríttetik. c
Bővebb felvilágosítás adasarn biztosítási bevallásole pontos felvétele éa gyors elintézésére a legnagyobb ktazseggel ajánlkozik
(119 — 2.2) a nagykanizsai ügynökség:
Fessdktfer JozséfML
Spring, m FrMftirthal
Metí ¦IdUrtMhftnkiU\'. czhnset : mint elßnyGa vállalatot, iJÍS^l « «niiroícfiwrlg-I.5oe*trrgl hemegi kt.rman.yt6l UaUaitott ~ -
allamjnta l_öjcj; 11 s o rio lé s t
egy millió 900,000 ezüst frt értékkel,
meljnek nyaíBiínffcjlinítoi JHBiusM-Bn viaai: tesdetót\'.
Hi,üt*)M^iá^l »8, mdjaUb&W, 18,4Q0 minden-.: eictre n^Brni fuj g^lbfgi ejljfc »J«r(«ni<ny»lt fgglttltr
A foDyeremiSnyuk : I75.UII(» ÍIXS.UUU 7Ü.000 SS.000,2 t7.7<*0, 2 U.0OO, 1> 10.SU«, 2 8Jí(í, 2
i?ÍWfi«^ J >Oíi, 105 17SÜ frt tík .íb.
.Al nafletbrkAlde.e mellettoz eredeti állninburejegjek kflretie»J arakért elkDJdcbiek : egész vmjo^y 7 fW; fd]; S M 60 krt negyed: I rrt 75 kr bankjegyben. SoraokUi
%^^JS^üÍ»bÍ«A^Í «inö4yik .t0ada«U. yri nwBngottralolirt nagykureakedu-haxhoa.\'"
A Keszthelyi balaton fönlÖ részvénj közönségnek, hogy a <. - .
falat jűlcnti a t.
Balaton fürdőt
oundrn kénpílemmel olldtvn folyó éviroajüS HÓ 24-kéfl megnyitja s minden igyekezetét arra fonlitandja, hogy a fürdő közönségnek nem csa\'i a fürdő czélszertt berendezésével (nulye-Dek a mélyítés és kitleszkázott uszoda) hancoj jó színészet és zenével-élvezetet szerezzen.
• A szállások tekintetében: intézkedni fog a választmány, liogy azok mt\'rsfkclt arnu legyenek kaphatok; s azért felké-retnek a fdrd-it. t-lvezni kn-ánúk, miszenut avégett a részvény társulat választ műnyához fordnljanak , mely a megi\'endelés szerinti mintisegd alkalmat a száUiis-muster által a kívánt idüre megrendeli. ..<¦:\'•>
Keszthelyen ISlíS. apiilis lióban.
fi0i;~.i.;5) a Balaton fiirdé reazv.-társ. váteaslmánya.
GsaAasuü igazgatói
állásra ajánlkozik egy sgakkápaett egyáa, kinemcaak elmSeti, ij a legnjabb haladás ¦7»\'-[nr^-rt>.Tl«ri jtamtla^iinPwiHliiil i-n-^-i\' Jeti tekintetben n vizsgát kbUlotta, gyakorlati tekintetben [ jelentékenyebb jószágok Wbb évi finálló vezetése b hossSasabi ntazáaai rnellott nem kevda tapaaztalatot azerzBtt.
Érti tüzetesen a nemzeti f5ldmiveléat, az ahhoz azÜ&scgH gépek ka&elésével. .
Iídtniilvclitst, ido számítva a vU le- ea felvasatdaet ¦ lecaapo-1 laMkat^marfiatoiiyOiíztóat, gyilmölcfleOTBt és asoléazetet; ez utakat | egybekötve a nemzeti plnczegaidi«sati rendszerrel; ineliéassiai, | aelyam ea aely cmrovnruk tanyáazteaát, a lecsapolás korftl ssukeégti | viai ós BzánzoQi müvek, csatornák építését, bóglavetést a áhalán fl- 1 jdpítegwtűt atb.
¦.¦¦¦¦ - Ohajtann valamely mogyarnnoági nagyobb uraoalombad, fi | JuvedeLein megfeleld ratznJékaórt,! vagy határosott iHetmenyértj | állasba lépni.
1000 frt cauttot azonnal letess.
Bévebben tudakozódhatni e lap s»erkeaztö«ég<?ben.(I04~-6,<) I
Lnkváltoztatá^.
KELLER IGEACI
tralpé«me*ttr N-KniiliMnn
. tlaitnL ital órtmiti a L ca. k1*BntÍRoti öoß7 mfthelyít a calptf Ím caiao* raktárát a Rleren levi Wtottoa Aatal ur aásiba teUft *t, -¦¦¦M -AJinlJ» lUäsaiän: lillárdan1 ^asQttj ralndonnaintl:-k*f» fctSj\'fi atti ealtnl anaküt it m*&*f ealnnlit a l^RaÍaj<M»»b~il-metlatt. 1
B^*> H*irrcT>4elá*ebi pántoUn IefrrOT{j«bb Idö alatt feljöttttetn«k.
\' "lokalverändernnga
IGNAZ KELLER.
¦ „ftehuhniafherDeisler In fir.-Kanlsea -
• iib«BaeUrlnlit|(a;ein linchflMhrtMí P. T. Pnbllknm, tlau er lolaa
tletfl„ 11 a ufi» i> lai ranétti-Mt.
nail etlefel\'HlBdarlatrs la\' Haui Vies norm AataD ^fBAflOS
iíiglelch empllelilt «r islna nlarlleh and feat gearbeiteten íw-; Ügen llannur. uni) IN-aiirin-pehah» und uug&rUcb» fltlafal von «Uaa Oatttiogaa hei tUn-bllligilea Pr»|ietu í
B«y- n**«"\'lnij^Br> wanlro pil«kÜlcb »d4 in kür:ti,ttd Jett b*»a!a1-
curort
(8tßa?Tffiar^0^t^I^) ^
plt ^cr^Cötjataaflni-- -giaW- pnj~ gfanim^N^nall» esd ii Jabaarah-I bronWa. »auaehtt B«4flBr*»b|ir8taHoB Bple^eU. ttnfAaela rtnaand F^?|f und rObmTicbst bekannt Hürth die ant)reaalabii«t«m B«U«rfol|e a«lB«w * daralirtüar, — InabMirulwo1brt arnAilnM nnd tobornalSlui Krankbiit*! btn KjiUrrhta darAinaiaa|»t VanUBany- Jor Barn- ayi^Ot—blacbtoory*«*-. bÄ raängelbaflor jUnlcrtoUgiirig, BlekbaochLflin. ato* Aoa|»arjlchn*te, I <aia*«V Appansallar 8«naan ltaraiiala 21*gwnwlk*i\' —. vtwaafUnbH KB*J Ittlt (aliMrvavnrtlrdaaUlcb railrlen, winJ- qad ataab^reWn halt, twafarw* | Wabnitnson,: — Cur- u»J Leaeaalona — gnU VaiUtuatloaaa i nad Mtnw| kapellft, — k. k. Font- nml TBlpgrafon-ÖwUoB.\' — DJ* C004banaleatlba .¦*! JMi aVaanbabaftatfoBrn 0»s and^>lf4Wa v«miltWq Ufllob», dapf** VacUarbiadaAg««, fttelltfa^«n and b*q«nme ;ltahnkabwber — Aai|«p 1*1 Hai blfT)et«b«r. .... ¦ .
;r^c anneraU*ajuer-n»telinnB*iti aiad an dl« j-efortlatt PlrwtigB die Brunnn-rarwaltnBg In OlelBiianberjr an riehhra ] Wohnoai^BaalaB«» Bern*- jnlt einer Uaransab« jcafceh.nnr an lautar*. ;,:..11c ¦ _> 88** Barle-BrMliBwn.ilnfl\' anroli all» raatunmlrtM HracrahiS«wr> Handlungen and grüaaeroq lUwhrianaiiinjffln der tlajerrr a*a«Bf«AJ« a»**-i enltUrii an beriabsü, aoirla anab darea dl« BadantiM ,<«^i*ala-»a«»»P] KBilony* In Ür.-Kanlmsa» . ;v; ;¦:.•;¦¦¦: : 1 .v-;v- ±~ .1^
DinjctJon tto öeteheabertw Acth^Vtn«
(120—6,t) \' • la Qrai tStalemawk, Oftataiwieh)
Wajdits József L\'indu-, l;ip és nyomdatulujdunu& I^ugy-K&um^.
jsar^fEanissa. Hegedik évfolyam.
^ 83. Mim, majtts
1l© . . .
Ziila-Soni«fl>i hö/l6n> j
SOPRON- és VÁSHEOTÉKRE.
& szépirodalom, kereskedelem, Ipar. pzdászáf; tDdomány és mlvészet körébéL__
•fin tru. VAJDtTa JÓ&BEr tttyrlurafcsiUaába.
*o]|4ijn*ny Táros- fenjét, ta^iiiiéryét s jő <ainievét, a kenetében ttraJiedó táras éke imfm1;" ¦>¦\'[]¦ él egyátalában éktre-
Sem egy kisváros kebeléből hallottuk
. már gyakran azon keserű panaszt kifakadni, hegy társat élete pang, az egyes csaladok
- sgyzoaslflití viszályai ellenségeskedést szülnék, és így a velük érintkezni óhajtó müveit Ifjúságot magáktól elriasztják, minek következménye, hogy a viszály és gyűlölet fekete daemona 011 meg a társadalmi élet szellemét __%wikiiii jelenség, de tapasztalásból mond-
<*»ntjusvhogy igaz.
De ennek még szomorúbb következménye antán, hogy az ifjnaágra nézve a legkáro-tabb erkölcsi hátránynyal van, mert ez talán ¦ örflanmel sietne az egyes családok körébe, hogy ott részint a társalgási finom modort elsajátítsa, részint pedig szeUsmi nmveUaé--^.»3<r»ateátf:*roTks»Si áftal^terjeane és *fatl»j de látva; áa: egye* esaládok körébe befészkelt intrigoákat, kjestnyes apró
• totdmányekból származott irigykedéseket, J f2kg,azon dölyfös, fenhéjáiást; melylyei egymás vagyoni tehetségeit márlegelve, üres
feepzelodezekáltaXtásját egyik7amáslk\'fOli enetni iparkodik, elriasztja a fiatalságot, s ez kerüli a családi kort, mert nem találja tel benne azt, a mit sóvárgó, s talán ábrándozó lelke keres, a a müveit időtöltés helyett felkeresi a dorbézoló tanyákat, hogy ott alacsony élvekben találja fél szórakozását, aaert a legtöbb családi körnek társadalmi modora a gondolkozás módja, egy értelmes ifja szivével, bensőjével épet> semmi ösz-hsngrnahsrt nincs, sót azzal a legnagyobb eflestétben áll.
íme ez az alapja azon erkölcsi romlottságnak, melybe jelenleg ifjaink oly nagy mertekben sodortatnak, a mégis mily kfllö-nOa jelenség az, hogy ezen körök leginkább tóatulják és csodálják ujainknak korai agg-¦ atyát, blasirtaágát, mely egyedül az élvek e.gyo^ryörök korai mohó élvezetéből ered, a ádnda testet mind a lelket egyaránt tltör-rn>lk,:elíatnyitják.
\'l>kárdem, mind ennek nem léteznék-e eÖfflóvizere? nem volna-e arra czélszerü
_ea^tozaineiy;a^natalsigot mindettől elvonni igyekeznék, s azt finom, művelt körökben!
-jnejJjaUméare serkentené, mi által a szellemi
\'/étieket megkedvelvén,megutálná a fajtalan i onrontó élveket, melyek ót oly korán kiélt vaaiái minden nemes és jó eszmékre, fogé-bávtalasná teszik, és Igya hazát annyi lWajtrátoioly korán megfosztják. -- 1^ akarom Ht az ifjúságot mentegetni,
y a lrfflaJí etaruai, mert tudva van, hogy nagy részben í fa hibás, de hibásnak nevez-
. hetők azon családok is, melyek hivatva volnának egy Ha városban a müveit ifjakat köreikbe édesgetni, a ott velüka mávélt s
- udvarias modort megkedTeltetni, mintán tudjak, hogy bármely ifjú egy müveit caa-
- Mi kflrsnrtt, avagy nők társaságában vissza\'
U6flMtéa« RUMttuek:
| a.lrbm hiibM toiümú ÜMotto* partin.keMMT.
ruta. - • . - .
EviwfrrBdro - l „ BO „
A.ajta tana*
agj p.tH TOf b.llrtiiHii dija lft kr.
Hirdetéseket elfogad í
asai luinmia *-t -if tlpmi naii, i ttatlearttai: 8ACBSE4 T,ÍBSA. Bauksk í dFfflLtt.
tartó,; szavait s eszmemenetét megválogatja, aaank rendes irányt kölcsönöz, szegletes modorát simítani lgvetezlk i egyátalán a nyer-aeaégat kerüli
Ezen ntra vezetni az ifjúságot a legszebb föladat s ez hölgyeinknek jutott.
Tannak egyes családok hála na égnek, kik e hivatásukat felfogva, művelt táraal-gási kört nyitnak,.az ifjakat oda édesgetik, s gyengéd modoruk, finom tapintatni által ókét helyesebb a nemesebb eszme irány felé vezérlik, s így az ifjúságot észrevétlenül müvelik.
A fiatalság pedig feltéve , hogy fogékony a müveit társadalmi tulajdonok megszerzésére, iparkodjék a ajnálkoio alkalmat megragadni, maguk közt egyetértésben maradni, társulni a nemes czélok kivitelére, a mi annál könnyebben sikerttlend , mintán a fiatalság már koránál fogva mindenütt rokonszenvvel találkozván, annak törekvése tásuv gató karokra is Wend. " — -\'•
Az .életben\' számtalan példát tudunk, begy a művelt nők társaságát kedvelő fiatal ember tevékenyebb, iparkodóbb a szilárdabb jellemű, mint az, mély- azt kerüli, miután ennek vele született könnyelműsége a rósz -társaság & haszonleső barátok körében tápanyagot lel, mely ót gondatlanná, minden szép és jóra fásulttá teszi, s Így megveti a kora romlottság alapját.
Ha ifjaink nagy része meggondolná, hogy élete nem csupán sajátja, hanem főleg a hazáé, tán a bonszeretet tüze, mely kisebb nagyobb mérvben mindegyik szivében.meg van, kétszeresen serkentené tehetségei kiművelésére és terjesztésére, s hazánk értelmisége nagy mértékben szaporodnék, mi által annak jövője is biztosabb alapot nyerne.
Tannak a történelemben elriasztó példák, melyek elég világosan bizonyítják, hogy bármily erős, hatalmas nemzetnek hanyatlását ifjainak ledérsége és elpuhulása mozdította elő. Midőn Gyrus persa király a lidiaia-kat meghódította, félt és folyton tartott attól, begy ezen harczias és edzett nép egykor még trónusát raegingatendja, s ezen félelmét közölte barátja éf tanácsadójával Croésussal, ki azt felelte neki: „Taníttasd az ifjakat könyelmü játékokra, s engedj nekik szabad utat ledér gyönyöröket élvezhetni, meglásd egy évtized után nem lesz többé hatalmas Lidiá, mert fiai elpuhult gyáva nemzedékké válnak.*
S ngy ktt, A hatalmas Lídia soha sem tudta magát többé felemelni..
Róma és Göröghon hasonló módon hanyatlottak alá.
Már e példák riasszák el a fiatalságot attól, hogy alacsony élvekben ne keresse föl gyönyörét, mert ezzel legelőbb saját szeretett hazájának romlását és hanyatlását idézieló. r
¦, Az ifjokorbani fajtalan él»t káros továbbá a nemzet szaporodás tekintetében_ls, mert könnyelmű ifjak kerülik a házasságot s azon esetben ha házasulnak .<*, t családi életet
megmételyezik, s csak késő éveikben siratják fiatal korokjbibait,
Tífgjobh tanács ifjamknak az írás azon szavai : ,legyetek szelídek, mint a galamb és okosak, mint a kígyó."
Törekedjék az ifjúság üres óráit komoly s magasabb szellemi olvasmányok élvezetében tölteni s csak ritkán vegye elő szórako-j sásul azon üres, könnyű regényféléket, me-ilyekbfl alaposságot soha, legfőlebb egyes tárgyakban felületes ismereteket szerezhet. :i A legjobb megrovás, melyben a külföld i&ltal ifjaink \'réazesülnek, leginkább azok Tytniiajgii miatt emeltetik, mert feltűnő l|ehet mindenesetre egy külföldi előtt, azon pideg s némileg gőgösnek mondható nyers pawdor, melyet itjaiuk nagy részében elsó íjátszatra fölfedeznek.
Legyen tehát az egyes családok szent feladata, hogy az ifjúságot köreikbe édcs-: .getve előzékenység és nyájasság által lebi-•Uwseljek, s.-ea által ívjassatartsák őket a
szűnni azon számtalan panasz, mely folyton az ifjúság kó^fis^ssege , élctuntsága ; s a társadalmi éles^aígása miatt emeltetik. Meg fognak szűnni mindazon ferde kinövések, melyek a társadalom életerejét elzsibbaaztják és meddővé teszik.
Legyen félre téve minden alacsony s kicsinyes anyagi favalkodás, mely e szép törekvést akadályozná, mert hisz épen a müveit családok igen jól tudják,, mily áldozatba kerül egy fiatal ember kimÚveltetése s midőn a világba lép, zárva találjon minden\'utat, mely őt képessége s műveltségéhez illő helyre vezethetné? hogy ott tanulmányainak további gyakorktában részesülhetne.
Fontolják meg jól e tárgyat a kisvárosok előbbkelő körei, hogy az ifjúság felkarolása által nem csak a hazának képeznek művelt értelmes polgárokat, de a külföld előtt is ujainknak finom, udvarias modora által az egész nemzetnek köztiszteletet és becsületet szerzendnek.
Ha egyszer a haladás zászlaját lobogtatjuk ii művelt nemzetek sorába akarjuk magunkat számíttatni, rajta kell lennünk, hogy a társadalom mélyebb rétegeibe is behatoljunk, annak hibáit felfedezve, azokra az illetőket figyelmeztetjük, s a ferde kinövéseket gondos kertész gyanánt nyesegessük.
Nemzetünk életrevalósága s haladni vágyó természete méltán azon reménynyel kecsegtethet bennünket, hogy minden irányi ban, de főleg társadalmi életünk szerkezedben a müveit külföldet elérhetjük, s a polgárisutt nemzetek\' kóft méltó helyet foglalhatunk el. \\
Azért akarat és kitartás c tekintetben is a legszebb eredményre; vezotend.
TIHANYI JÓSA.
A Ealamegyel gaadasögri agyasaiét
Uront rendbeli évi ösztöndijt alapit "azon néptanítók részire, kik a községi faiskolák
kezelésében, s ezzel baazelcapesolva-a-taAá1ó ifjúságnak e téreni czélszertt olct&táeábáu magokat kitűntetik. Az elsőrendű ösztöndij 6 db arany; a másodrendű 3 db arany;,a bárzoaarendű: egy a gyümölcsfa seataflitAai készület, mely aLU egy fűrészből, egy zagy, egy szemző késből és egy nyeső ollóbóL
Kiámwwhh versenyző közt ha az ösztöndíjjal jutalma rnttakon kivnl még többen la eUameresre méltó bu^zdniat tanzfi^taoakj első és másodrendű dicsérő oklevekt nyernek.
Az ösztöndíjra pályázhat zaiamegyebeli néptanító , ki a tanítással s e mellett a községi faiskoU kezelésével foglalkozik; valamint azon tanító is, ki községi faiskola hiányában, ragy ideiglenesen tanítói alkalmazáson kívül, saját birtokán, vagy a tanítói állomással élvezésébe jutott területen gyümölcsfa iskolát állit,\'és kezel.
A versenyzés-ideje évenkint septemner hó, melynek 20-ik napjáig a versenjezní óhajtó, ebbeli szándékát
Ezen Írásbeli ;jelentkezes4ér ératíBfero)\':
1. A versenyző kezelése alatti kert egew területének pontos kimutatása, határozottan leírva egyszersmind a talaj minőségét három\' láb mélységig, ugy a fekvést s azt is mióta van kezelésé alatt s nilkép kezeltetik?------
2. Kegkivántatik az iskolában lévő csemetéknek szám szerinti bemutatása, a gyümölcs nemeknek külön rovatokban a válfa-jonkinti elősorolásával. Pontosan ktteendőja csemetéknek kora, a nemesítés ideje és módja.
A versenyző előnyére szolgál, ha a kertet alaprajzban bemutatja, a gyümölcsfa tenyésztésre szolgáló területnek beosztását, az egyes táblákat, ezekben a csemeték ültetési sorát szabatosan kijelelve.
3. Mind ezen összeírások és kimutatások a helybeli lelkész, és a gazdasági egyesületnek legközelebb lakó két tagja áhal igazo-landók, bitelesitendók. ..,
A nemesítéshez megkívántató oltó-ágpk —11 mennyire kerül — anyafák is minden egyes községi faiskolaTizámára az egyeaDJet kertjéből ingyen fognak teaolgáltatnt^rie megkívántatik, hogy ezeknek Iihjvég^e végett az illető néptanító évenkmt^dfesest-ber hó végéig az egyesület kertészeti\'izkk-osztályának elnökénél kérését bejelentse<|és~ határozottan kijelelje, hány s minő alany jön nemesítés alá.
A, aila-egsrszegi központi kertben a neme-nteai.éa egyéb munkálatokat bármikor min-. Jenki megtekintheti s kiránatára az egyesület kertésze gj-akorlati oktatást nyújtani köteleztetik. \' . .
Az egyesület elnökéhez september hő 20-ig beérkezett versenyzési jelentkazéaek a meHéjök csatolt kjmutetásokkal egyflit azon bó végével a kertészeti szakwztályhoi áttétetnek s a szakosztály ha sznloégeansk, vagy czélszernnek látja, saját kebeléből HHMfM tag által ii az isbdát, tnBak. keceMal módját megtekintetven, ez Öaatos-dijakatéa díeaéri oklevekket Uceatja;etja-
.lasárnl jelffltfciHt*iILkÍ kiadóit j^ázatl irominybltkal egyetembén táblás jegyzék mellett ai egyesület fdnökéhez bemutatja, \' mély jelentés a legközelebbi egyesületi kBit-:, gyttjésbeo félolvasandi. s a levéltárbanmel-ji lólíéteivet>gyütt feiiutirUmlo; — sptyá-
- zoít és jutalmazütt néptanítók nómra pedig a inegréro bemutatandó ,7 hogy aWp a\' szór**
- ¦; gálmas , ugy a hanyag néptanítók is n
felügyelő- hatosig tudomására jussanak. \' Hasonlóul ösztöndíjak nlapittatnak a gyümölcsfa-tenyésztési tanulmányokban kifOnt UiylA ifjnság részére is,\'és pedig az egész megyére tizenkét rendbeli :
a hároia^^tsói e^-egydaralfozüat ket lorintes ;rizezek után következd bárom: Si^f^S-drbjízüst egy forintos; a többi hat: egy egy ezüst húszas..
Az é réazbeiif vizsga évenkint július feöze-.pét\'^l augustui végéig terjedi} időszakban, a. községi faiskolában & mindenkor az-"-illető kiköss és s gazdasági egyesületnek legközelebb lakó két tagja jelenlétében és hozzájárulásávaltartandó, kik is a magokat kitüntetett tanulókat a kertészeti szakosztályhoz intézendő jelentésükben megnevezni s általában a vizsgának egész folyamát, eredményét leírni fogják.
A vizsgának napja előre meghatározandó, az illető lelkésznek, az egyesület legközelebb lakó két tagjának, dea kertészeti szakosztály elnökének is jókor bejelentendő, hogy szükség és lehetőség esetében a szakosztály is -küldötte által a vizsgában részt vehessen.
A "tanulók, és a néptanítók díjazása egyszerre történik.
= A dijak mindenkor az egyesület egyik -elnöke-, — vagy lm _a_ tÁSDÍság_ miatt ez nehézséggel járna , — az egyesületnek u jutalmnzottakboz legközelebb lakú két tagja éa az HletÖ lelkész által, --a községi elöljáróság s a tanuló ifjúság jelenlétében — kézbesítendők.
. Ezen szabályok nyomtatásban a megyebeli minden egyes községnek közhírré tétel, y ;néjrtaniUrknitk pedig tudomás és a tanodában .. nyilvánosan kifüggesztve leendő ,fenntaitás. végett a megye utján megkül-..tietnek, egyszersmind a szaklapok utján is terjesztetnek.
Bada-^ n-kánizi5a-flamei vasút.
tMiÁ képródoaáx e hó 2G-áu tartott Ülésében . batároxattá emelte központi bizottmányának juon Javaslalát, miazorint mihelyt a buda-fiuinei vonalon a formálóin uly áénk lausj Tíogy\'a kkzárnyaló pontnak Zákányból N.-Kanizaára leernlá átbelyazéaö igazoltnak látszik, építtesse .¦.\'kla-korniány « vonalat a surdi völgyön át , 2j.-Kaaia»n tg» ide helyezze át a kiszárnyaló pántot is.
\' ? Városunk és a környék képviselője Sütneghy Ferenci nr szót emelt ugyan, hogy ezen átho-frozés mindjárt most rendeltetnék el, do Holbln -jfirttfi áUoütfÜtáruruak ellenzése következtében iiidftvaV" meLbllfcutt\' ~: Mi\'aké^íseTóbázhatároumta - nyugodni, mert meg vagyunk teljesen győződve, ¦ pálya megnyitása után pár hó alatt s
&&?ffthm \\w irány bán la oly nagy Lesz, hogy egy ^^JA-akarat mellett a képriaatoba* baiároaa-^ttbau UtÜrftt időpontot- elérkeiztoek lehetne ^tskintnai, de attól tartunk, hogy mindaddig, \'-ál* rásüti ügyeink elintézésébe azon urak itt " famlytaak, káli: a Surdi ytrnalnák \'már a priori -.dlsaiWgoi akiknek tervezete alapján építtetett t » 4ft ftMfá tpL-baroai- szárnya>, egyenes- vonal .,Jiu$r«pJtLt hifom annyi kÖltséggaTé» kerülővel ¦ Wu^M^tx^lJirtSTliUffújaíÁg aTJfSgrádi begy ala, Jogos kívánságunk valózitásáYmegérni alig ögtak, * azért felhívjuk városunk képviselő
• <OTWwk,^taTáiwe>dekao>enék Ögyel-
* m& m4gregysa«r * fontos kísértse meg (nüg 4<nikésQ)f hogy; ezen Ügy a mnlt éri ootober 214a beadott petitiója értelmében oldassák meg^
\'- nd az által vélnénk, elérhetőnek, ha a* és aa ora4ra«lárinlnd~ kát házához t ptrtiltót a LLö. bás tárgyalássin*T,k figyelőmbe;;^Jn%a.fl helyen a törvény italránybaol móVlosatását kérelmezné, towjuá értesülvo, h^ 4« testeit \' WszafgylÜéii k^p^iaelankW k^^kfi^tt-ltWJarrUalos.lgy minden kétséget ltizáró JMfllilVwiiIUtBnJátDl InntlTB^HaniBáig esÁ *""""** " \' okxflTrOTtl^kasi^Bmlllániiaa .—.KitX ki a mait évbm., « xöcriiny fetóiníojy ukiniAyés forgpro, mely
a ktipvÍBclA lidi IiatArurátában kifejezott élénk -ségnok magiéiul, sdt utismcrjQk állítani, hogy a moltács-pécsi vonal toljes elkerOltévjal még tetőmén fog uömkodiri «a «oág fcoiaá teassük, h,ogy talán Fest kivótebjvol nincs aa országban oly élénk vasúti forgalma hely , mintNagyi jXstdpa. , ),¦ ¦ f.!,;. r.,\\ii- . :
V - Ifca lártnk egy réwr(U;sson érveket,melyeket :«a.álUmtitkár un képviselőnk javaslatának Megbuktatására felhoiott, más raaart] ama hátrányokat, melyek a kiágazási pontnak — ha bár ideiglenesen — Zákány alá helyezéséről a közlekedtet da kéayolmcrt gátolandják.
A.hiriapok szerint az állam titkár ur azt voté ulléa, hogy ezáltal legfeljebb &UU öl kerttlflgaz-dáikodtatnék meg, és s pálya tenuiu viszonyai kudvczStlenobhflk lennének.
Városunk peütidjft képviselőház által in-, tézkedés éa jelentés tétel végott Wn az illet/* kir. Muiistenumboa áttévo, sút magán értesülés szerint megyénk képviselőinek közbenjárására állam titkár ur megígérd az «Jtalttnk óhajtott Biadi vonal fölvételét is,\'— tülfld a taellett tudtunkkal semminemű intézkedés legalább uddig bo notn következett, mert a képviselőházban jelentés o tárgyban nem tétetett, sít május 2ím!u Holláa ur bo egésr bizonyossággal, hanem azt állítá, hogy legföljebb O00 öl épitéflu taka-rittatik meg. — Miután tehát nem hivatalos adatokból merítve tette Hollán ur ellenvptéseit, Duni fog neheztelni, ha azt moa^juk ; tévedt, mert mi nem kérkedhetünk ugyan magasabb technikai tudományokkal, de logicim tanoncz idúkbíl azon geometriai axióma eazünkben maradt, hogy az egyenea vonal minden teheti\'i sözütta legrövidebb, és miután ezen tájat tökéletesen ismerjük, azt merjük állítani, hogy a aurdi völgyön keresztül Zákány nem 500, de legkevesebb 3-or, A\'or 500 íillel k&alebb van, mint M.-Ke-reaztur, és Kakonya felé. a légrádi hegyet megkerülve, BÖt azt hisezük, meg lenne gazdálkodva az ügész kerülő Sz.-Miklostól Keresztúrig, midőn a jelenlégi pálya nyugotnak halad, ez pedig 1 mérföld lehet, mindenesetre oly távolság, mely aa állam titkár ur lugfollobbjét tetemesen felülmúlja éa egy világ pályánál, milyenné a Ituda-tiuméÍnek fejlődni kell, igen is érdemel tekintetűt
A terrain viszonyai e vonalnak igen szakavatott mérnökök állítása szerint Bummivel se levének kedvezőtlenebbek, mint Budától Nugy-KnnizHáig, ugyanazon mozdony tehát, mely egy vonatot Budától addig b onnét Budáig elvisz, ezen 2 martfűid tervezett vonalt U befuthatná.
L város petitiójában — mit lapunk olvasói ugy is iBmerifek — elö lett adva, hogy\'a zákányi állomás a falutól félórányira a Orava partján fekszik (hová az utak ía (j hónapon Jit csak nem járhatlanok) és ott csak 3-ad rendű pályaudvar építtetik, ímt fog itt csinálni azon utafl, ki Pécs felöl jüve, talán 4—ü órát és várakozni kényt**!"!! I^nd «Tf>n ffivnnat megérkmtérgt ntejy ötot budai v. fiamüí irányban szállitandja. Továbbá azon boldog hiedelemben élve, hogy a Zákány-Zilgráb-fiiunni vonal nem kerül a déli vasúttársaság monopóliuma alá, b így csupán Zákányig leendők kéoyteleuitvo annak pályáját használni, figyelmeztetjük az illetékét azon nagy kényelemre, mely ily elhagyott helyen a vaautí kocsik változtatása búi ered, midőn a legnagyobb zivatarok között a déli vatmtuírBoság kocsijait elhagyni és a fiumeiekre átlépni kénytelen, holott Kanizsán elég tágus, finlett szín udvar létez, hnl ez igen kjJbnyon éa fele bajjal megtehotő lenno.
Minden elfogulatlan/ilvasuak egyet fog velünk érteni, hogy Hollán urnák ellenvetései uem csak nem rifíntfk, hanem épen ellenkezőleg igen könnyen megezáfolhaték, ismételve figyelmeztetjük tehát a. képviselő testületet, tegye meg az ntolse kisérlotct, hogy városunkoak a ltaza közös javával találkozó b keröltvu járó specialÍB érdeke el ne najpoltassék ad grocaB calerdoa, hanem már A bnda-finmei vonal törvénybe iktatásánál kimondva legyen, hogy a zágráb-fiu-- mei rész városunkbél ágazván ki, n surdi völgyön át egyenes vonalban Tiízeiendö Zákánv felé. ,
Heti szemle.
¦_ íllajua 29-én, 18G8.
_ — Az állnmpálya-birsaság a mulf évben Váczon egy gflztíse által Gsszegázolt belga ügy-iUÖk, párisi özvegyének G ezer forint, hat gyor-\' mokének 12 ezer forint kárpótlást fizutolt — . A kolozsvári czigányok egy ^ezigány alreal-tanoda felállításáért folyamodtak a ministcriunir hoz. — Görgey Artlmr a poatí llacthid társnlat igazgatójává választatott meg. — A dolegatiék Bécsben sxepumiberben > fognak ismét ösiizoülni, ~ Testen porosa consulatiui alakitUtík, — JTor-Vátomágbaii hatóságilag betiltattak ahouTédek Javára rendezett eynjtewk. — Münchenben -Himberg báróval Sebönborn grófné mogszükfitt,\' iS gyermeketfériénél fele<lie, —;>8sukJtów, gon donka mttvészaít Dr. Hatlekovícs Sándor pesti egyetemi magán tanárnőül vette. — Rendeletnél fogva azan katona tisztek, kik lapokba hirt küldcwek vagy cxikket írnak, azonnal nlbocsá* Undok — Caanádmogyű koronázási barideriumi
diszöltünyoit a budai népssÍDbáznak adományozta. — DAró Majthényi flóra , ApnI eb>eje-czimlt hatásos kis uj-vígjátékát adtuk elö a budai népszínházban elösíor,. A CsokonsA. szoborra a lelkes debreoseniak yÁ, gyűjtést esáp kteoWk, «<%W ^ gyülí^ s 7000 szük-ségfdíBJíniiíí.:^ \\^i^mm^J^x^ S^*>^-teféciesítem an. érds^ Mztmségét/^lio^ 4 május 1-tOl fogva KagymiháJybdl Debreazenbe tettem át lakásomat Azért ások, kik eddig orvosi tanácsomat s segítségemet igénybe vevék b jövőre is igénybe .venni óhajtják, valamint azok is, — kik tüdőhurutot biztosan gyógyító labdacsaimat megrendelni akarják,-— általam .tisztelettel felkéretöok: hogy megkereséaeiket hozzám ezentúl Debreczenbo (lakásom n.-várad-utcza 3131; \'szara alatt a, „Fehér ló- szálloda szomszédságában) . intézni síiveskedjenck. A szegényeknek fundálok ingyen naponkint d. e. !l—10 óráig, d, u. 2—3 óráig. — Dnbreezen, mnjua 21. 18G8. Ocsváry Ede, orvos és bzüIósz.
Zala-megyei hírek.
Aajfy-Kaniasa, roaj. 2D.
— Mészárszékeinkben észre lehet venni a szabad husvágás gyakorlatának kiíz-ulégedést gyUmUlcsbzű léteiét Több oldalról vett nyilatkuzat szerint mészárosaiuk vetélkednek a húsnak szépsége, jósága ft frissesége mellett a mértéknek óii latoni használatában. Különösen kitünőleg szólhatunk KiUkés Birseid mészáros urnk üzleteiénkségökrűl , kik legújabban a pulini, surdi, kiskoíiiárotni, sá.rdt s más licdyek-njl a jeleson hizlalt g^blySket vásárolták ösaze b náluk béc&i mód szeríny vehetni a husszelete-kut tetszés szerinti vábtaztékhau teljes mértékkel és mégis feltűnő jutányosán. Csak gratulálni lehet ez llzletbuzgalomnak & örvendünk,
- hogy. a meleg napok beálltával is az egészségre o legdrágább tulajdonunkra, oly üditőleg ható friss és jó húst állíthatnak elő.
— Mutatványul cnrioflumként közöljük n kimtzaai „Darázs fészek\'1 egyik Lüskeesoinö-ját, mely imigyen liangzik valn:
\' Suduviuel já a bot.
Elbújhat a bnkntor. Nttgjkanliiiín nagy a pur Nnj-jbon DjtljQk niiiiilenkur. Ey?"" míg majd mu^rjuk HódaTiítel beverjük YalAmlnt r drága bort, t*(rv * fcaniwrtí part — Kilei nrak, nngy urak, Kik nagyot nem hallanak Ismerjék «1 egjrtor mar Hogy csuk raodeletra tít Ai utcsni SotKais 1 És re oly kérés, koréi. . . .
— Matté rsáor fe r Sándor zalaegerszegi lakos saját,yagfeffiniilia, Lajos., Izidor, Ármin éa Antonia^»nnokei vezetéknevüknek íllar-tonfalvi"-ra kért átváltoztatása f. évi május 20. 10,601 bz. a. kelt belügyminiateri rendelettel m egén gedtot ett.~ * -....................-----------
— őfelsége legkegyelmesebben megengedte, hogy Pallini Inkey Kándor csász. kir. kamara* ur a pápai szent Gergely-rendet visel-
heMBO.
— Zalaegerszeg 1868. maj. 26. A zaia-ege.razejji dalárda ez évi május hó 23. délutáni 6 órakor kezdve tartotta meg Il-ik előadását majális nevezet alatt Ólában a „Bosen-Kranz\'1-féle kertbon. — Tnraczkok egymáautáni dur-rogatása jelenté ez ünnepélyt — Bemenetééi joggal ügyedül a tagot bírtak; vidékiek mint vendégek nagy szivosséggel fogadtattak. A dalok IV. szakaszba osztva, következő rendben adattak elő : I. sz. 1. .Klapka induló." 2. Ima .Verdi Nabuco- czimü dalműből. — 3. „Csillag "elég ragyog az égen." — H. bz. I. JjLützow vadászdala- Webertől. 2. „Honfidal" (Tied
vagyok tied hazám____) 3. .Perczel induló."
— III. sz. 1. Egyveleg „Donizetti ezrod lányá"-ból. 2. „Hymans az éjhez". 3. Mazur polka (Kem törődve semmi gonddal, élünk). — IV. sz. 1. Kardal. Mozart „Cosi fán tutte" dalmű. 2. „Mi füstölög ott a síkon távolban." 3. .A vígjáték rendesen házassággal."
. Bár a tormészot megmérhetlen térségo a dts-hármoniált hangok erejét azelesztés által csökkentette, mégis elUmoréaro talált, különösen a JV-ik szokása utolsó darabja, melyet, hogy a „hogy volt l"~;ujral" ,még egyszer" Ttdkiáltá-aokban összpontosult kö^kivánatnak eleget tegyünk, ismételtünk is. — A daloxáCvágez-tévol Bzeretett elnökünk tok Isíí Ferenéz ur a ¦ társalgásban keresett J saórakosdk . figyelmét kezeinek tapsoláss, ifjak és hölgyek jelazólitása által ntagára vontoésazene megszóJtával őket táneznj szólította. — A táncz szintén, a nevezett kortbea. folyt le. — A rtulatságbécaét, ([hogy erről meg he feledkezzem); nagyban:~segitotte elő azon nagysztn^aBk mondható tűsjáték, melyet Varga István" rendezett—^Fára^ sikorea e^raenyét mindenki ;telju. megelégedése által viszinozzs. 1 \' 1 Sséíig Förenez.
— E hó\' 4-én tartá Zalamegyo éynegyedea közgyűlését,r-I melyet gr. SKapáry Gáza főispán nyitott meg: egy igen Upintatosaa surkosztelt beszéddel. MegemléketettiábfiszédélHin azon örvendetes esemény ről,- rnály- á \'ieUéges király í párt érte, ineg szón ssámos jdtéteméDyekrffl,
i^wJySkldhal.o Jfalaégeik JhaaáaiCJránti legjbbb akaratú hajumalkat fanualták, - s inditványoxá,
intézzen a-megye azeflnwsakivánó fülímtot ^ :^eb^hes^zonad]M(lonibób hogy az uralkodó--h^flgy reménytfljea uj hajtáRsal szaporodott .Ugyaneson gyfijésben jegyzokttoyvüeg fftjezák :¦ kj .az- effl(WjrtUlek undy; sajnálkozásukat éa \\:^V9^fíM^:,Sn^t^.y. Lajos bizottmányi tag haiáU ielett S eOtttárocák, hogy a jegyzőkönyvi kivonatot benső részvétük tannbizonysága gy«v . nánt megküldik az Üdvözült hátrahagyott Özvegyének Végre Horváth Már indítványára határozatban ment, hogy a közszeretetben 4Uó főispánnak a lefolyt év alatt tanúsított buzgó e pártatlan működéséért a megye köszönetét jegyzőkönyvileg ía meg fogják Örökíteni. As első alispán évnegyedes jelentése megyei állapotainknak Örvendetes kópét nyújtván, ulvas-tatoít a salavári éa kápornaki apátságok tárgyában kiküldött bízottságnak — jelentése, b az országgyüJéshezintézeiidÖmemoTBndnmBzerü kérvény-javaaJata. — Az utóbbi helyeselve elfogadtatott. b._úgynttal batárorfatptt, hogy a kír. vallás- és kuzoktatási min is toriamnak egy fölirat kíséretébon másolatban melküldetik. A kérvény elrendeltetni kéri, hogy a zalavári apátság a gotwiczitől elválaáztaasék, \'¦ á kapor-iiaki a jezsuita-szexzettó] elváteroék a mindkét javadalom élvezői köteleztessenek, hogy bő jövedelmeik után köznevelési czélokat istápoljanak. A miniszttjrbez intézett föliratban folyamodunk, hogy miután az egész megyében nincs egyetlen főgymnasíum, az önállóvá teendő salavári apátság s a kapomokí apátság czntáuí javadalmaBai felhivassanak , Zala-Egerszegen egy algyxnnasiuiuot fenntartani, N.-Kanizaán as algymnasíumot fíigymnasiummá kiegészíteni
— Rablók Május 21-én este 9 órakor 9 rabló, 6 baltás és 3 puskás, Min fán garázdálkodott, innen Edd faluba mentek s az ifja Tdu-czosnál akartak betörni, de nem sikerült, ekkor atyjához mentek kinek egyik karját eltűrték s fegyverét, inelylyel félkézzcl rajok lőtt, d^^m talált, elvették s őt szánandó állapotban bagyva megrakodtan tovább mentek. Erélyes intézkedés folytán mint értesülünk 3 már befogatott Általában kapornak! járás főbírája Martínko-vics Károly ur elismerést érdemel, mert a mint hírét veszi a rablók hollétének b garázdálkodásának azonnal a leggyorsabb intézkedéssel van.
— M ájá 1 i a. Piringor Iléza nŐnövelde tulajdonos műit csütörtökön tartotta meg kisded növendék-lánykáival a sánczi kertben szavai-lati majálisát, melyen a vidékről is szép számmal jelentek meg. A kis lányok jól mulatlak magokat, volt Bzavallat, játék, tánca, s Vülám társalgás. A nap emlékére, a szép, jó éa nemes iránti fogékonyság tényleges jeléül a szmrallati -versek egy kis könyvben kjnyomartattak s ki osztattak. Legmeglepőbb volt a Hit, Kein eny s Szeretet előadása. Dicséret s eltamérés a lelkes nflnSveldéi .talajdonoanÓDak, hogy ily kedélyes vidám módon nyújtott alkalmat az édes anyáknak lánykáik előmeneteléről meggyőződhetni s neveltetéaök irányával" meysmey> hetnL Az ártatlan mulatságot főt jyöfu|ye Alajos igazgató ur lelkes szavakkal n^rW meg. A nap legszebb emlékével lávofituifk\'^ 10 órakor naaa. ; :: ^>.
— A balatonfüredi fUrdőidényt T. hó 17-én nyitották meg Ünnepélyesen. A Kisfa*- \' ludy gőzös naponkint közlekedik f. h. S3-tól kezdve Füred és* Siófok között
Somoffy-megyei hi^«k.
Kapnnvár/maj. 21. tSf»;
— A városház építése— nurfilmtétavaj-is emlékeztünk — ez évben csakugyan-ncg-kezdetett s befejezést is érend. Mennyire_h«OB-nos szükséges szépészeti szempontból et építkezés —¦ nem repet&ljak — s idegnek Teltük a tnnyt egysaerün, mint örvendetes hirt felhozni.
b.Agymnasiumi testgyakorda-r-m^ret iatézetünk mind eddig ezerssBres okokból áfl-külözni kéuytelenitetette hó folytán ftttár szül — s ideiglenesen a gymnosiiuo udvarwaaJ lesz. Mint értesülünk jflv5 évre már ktttón *a|-\' ket fog intézet ép e ezélra vásárolni f azon téli rgyakordát ji felszerelni, melyet aítfcáa a városi alakúidban levő tornai-egylet ía ftTlirsjW helyiségéül fogna kibérelni OnXj^adá/fiögy 1 igy km.\' -
h: Ka-poBvár a zene hazája — boldog, talíánorsxág lón. Ennek magyarázata azonban abból á]], hogy megszökünk maholnap a aok muzsika közül, mely Bt norócaok » belybeU ame-banda, gitár éa ungora\'virtnózok .diatálnak füleinkbe minden léptM^nynnwn, hanem egyéb utazó művészek ás verkli hegedü> meg i z^on tudja minő hangsoarekbdt belesik fnjnak> húsnak és hajtanak. Beakirozza meg például valaki egy délután a Neuaerbe menni. II tközben bar-rai&cs hásból\'ansjliaitsk már, ott aztán aligjül lo, rákasdi a Bisi. ea elvégezvéa jön bárfás,\'as4 felváltja három olasa troubadur, akk*r-jŐ Bölo-aangerin galtárral ,-ennek rögtön hegyibe ront egy yarkfis ős igy kínosnak reggelül estig,--mikor liozamenve aztán még ágyadban ia-repe-tální hallod víg suszter inasok fatyjéban mindazt, mit ogéas nap éjvasté) I Boldog Kaposvár 1
:::^>"frM*á-\'TélpiMi»k * » »»kára Vönne-
7 tnataaaal. Memhfcgyn»tjttE azonban megjegyzés - bálktLi ut, hogy nem nagj- kbriwség vett reaat h. A dalárda maiaUatai —\'Tagy-jobban jtuianaAt — jö>6 be 3-an tartja. Húrt- riare értesültünk a napot szabiban. tölti a kÖ*Gn**g a este a koronában bal lejeaaDdlbe anmxiL
h. A lapunkban isközlött azonhírt, mi-szerint a kaposvári azabadolvö. kör Perczeit oröküa tiaitbeli tagjául válaaitotta rolna— mint alaptalant, a legközelebbi és hiteles forrásból nyert czafolat alapján in, — vissza vessz dk. (K birt pcsía-lapokból vettük át. Szerk.)
Sopron-megyei hírek.
T. Munkatársainktól -lapunk ; bczártáíg nem jöttek meg.
vas-megyei hirek.
4 Az uniyersalia majálist áldozó csü-fcrtokon az ügynevezett rdka-lyukban megtartottak, mnbittunk a hogy csak kellett kiki párjával, a helybeli dalárda alkalomszerű nép 4ak)kat énekelt a gyönybrküdtunk a táncsolók • élet vidor kedvén, — később elhalgatott a zene s bekövetkezett a vacsorázás, ezekután b drb olaj festmény U nyeremény képek kisorsolás tttján játszattak kJ, ebben aa volt legérdeke-f#bb, hogy nagyobbrészt a kijátazd maga nyerte meg , bekövetkezett azután a vastag este fl viBarabotorkáltunk a városba.
*HerczegWtodischgratx ca- k. tábornagy f. b. 23-án városunkba érkezett a helyőrség lelett szemlét tartandó, a 7ia»*iknr egyenkinti bemutatása atán elutazott
* A azalónaki\'nj harangok felszentelése alkalmával Schranz ácameater a toronyból lezuhant s magát össze zúzva szörnyet balt.
— A vasmegyei baloldaliak értekezlete -jiuuuJ^. Szombathelyen a „Zöldfa" vendéglő teremében leend délután b órakor , melyre n megyebeli elvbarátok Horváth Károly, a kis-czulli fdílleflea értekezlet jegyzője által meg-hivalnak.
Irodalom.
- — A .Jericbói rózsák" czimu költeményfü-EBtem érdekébén van.azBrencsóm jelenteni, hogy többekfelflzdlüa^-fQlytón a* eléj^tési határidőt f. évi jnniuB2í^áig""megh0s«zabitom-; Bziveskedjenek L ivtartóim ea ideig hozzám Len-
. gyei tóti ba az iveket bérmentve beküldeni, hogy
b nyomtatandó példányok száma iránt magamat tájékozni fadjani. Lengyeltóti/máj. 28. 1868.
HOFFMAm.MÓR,") \'
— Beinicn Mark Szabadkán „Uzlel" orimfl tragosdtára nyitott előde* téat 1 frt 20 krjával, mely Oaueg mielőbb, legWjebb jonjua kütopeig küldendő be. Szerző o tragmdiában as egyetemes emberiséget válaastá tárgyául. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. \' ,
— A „Vasmegyei lapok" szerkesztője Balogh Gyula mint aaerkeactő kiadó l(JG9-re" .Vaame-gyei naptár" czimü évkönyvre hirdet előfizetést. — Tartalma Általában vasmegyei tárgyú leend. — Előfizetési ára 50 kr., bolti Ara 80 kr. leend. Uzivesen ajánljuk e tapintatosan öaazeál-litandó évkönyvét t olvaséínk pártfogásába. — Az előfizetési pénzek a naptár azrrkeBztőjéhca Szombathelyre küldendők.
KéklI) égbolt tfljidtlkDIfe . \' R*fi7<f, ág. Cttndtealom börjáa, aaunnyait--A Tiiléb.
Aunodoeiii hi a méla
Hall. Haj, ÁJ mod ob ai un tokán
8ZEBÉNTI LAJOS,
— Ü. J. "Hl^BeSíj.\' Aaonnal elkUldnuab ; kehs% 60 kr, rendesen HÓ kr.
— Sp. J. Baabndka. Lapunk rondeacD expedlálta-tik, »a»eskodjü ai ottani poatin bSTebben utanjiral.
— Ha. J. Zala-EffcnEag. A mohairül könaörijaa," aajnáljuk, bogy réart urm TehattOuk. Magitii leTalol imnk ujabbi ügyben.
— P. P. BiigutfaTir. Vatták, kGaaliuet i
— H. M. Lengyeltóti Küldeményem » lavelem alkalomra vár.
— M. Fl. Bndft. apókban okvetlen írunk.
— H. L, Eleken A 9 fii 48 krt hiánytalan átvettük Itflaiflnntflnk kapóéiban
V. Ü. Biombathely. Sajnáljak, hogy ai rlvalaanal nem IciieUilnk jelen.
T Ä R C Z A.
Az est.
KU leányka öiitflai meg
La* elit, KBnye Omlik a Tiragou
Siertenít
A kdTcly nap róisaagyluiD
Säender eg, Bércssn, tölgyen langrfuv&linak
Lengenek.
KíklC igán feltanik a
Mils bold, FelgynladDÜ ktSrotta a
CaÜlagok.
•) Káralaek a baaai lapok t «urkeiitiisi-sei < sarok «sítm itrételexe.
ISTEN KEZE.
(Történeti beazély.] Egvttázuabiilikl !>ervorit-B EiálmÁutél.
(Folytalla.)
n Mennyire mehet seregének száma — kérdé Zrínyi
„Ötszáz lovas és kétszáz gyalogból — vála-bzoLí a kérdezett
L pillanatban egy futár érkezett
„Mihir? — kérdé tőle Zrinyi. ;
.A torokok a Mura es Kerka kuzti vidéknek ngy-fiirGOcsojnek elpusztítása éa felógatéae ntán tömérdek magyar foglyokkal egy óra előtt értek Szent-Baláara éa minden pillanatban készülnek a mocsáron átjönni, ugy látszik a vezérnek ninca kedve tnoat a t\'aília alatt tenni meg e veszedelmes átvonulást
„Caak bár NAdasdy én Huszár megérkeztek volna már — monda Zrinyi kissé neheztelő hangon.
„Itt vagyunk mindketten — válaszolá a sátorba lépő Nádasdy, kit nyomban kövotett Hnszár és a pápai várparancsnok.
Zrinyi baráti jobbját nyujtá feléjük.
„Isten hozott benneteket — monda aztán szemeik közé moaolygva, — erős próba vár reánk barátim. Mnlikóei siensen a hadsereghez csatakészen álljon mindenki, rögtön paripámra kapok éh-űT,-éa szemlét tartandok, nehogy az ellenség váratlanul lepjen meg bennünket
Mahkóci távozott, néhány perez múlva Zrínyi ts ménjére pattant, mely szélponton azágnldott tova könnyű terhe alatt
- Ekíiüben felpinilt a hajnal, keleten egy vérvörös gömb bontakozott ki a ködből, e gömb mindinkább fényesebb lón, körötte szétoszlottak a homályos párák ví mint nap égető suga-raival felcsókolta a rét harmatját , eloszlatta a mocsár kődét s lángnyílakut lövellt a két seregre.
E pillanatban Zrinyi ágyúi tüzes golyókat okádtak a mocsárba.
Az egész nádast füsttonger borította.
E peresben váratlan , mint a nyári felhőből lesújtó villám vágta magát Zrínyi tábora a nádasba.- -ítfííL\'
Saavár"beg seregeí^pra mocsár közepén tul , haladott, fekete sárralrWecakendezett, beiaza-
polt sereg, ugy nézett ki, mtnth» minkiea tr^ja a pokolból riatoutott vobia ki.
A magyar Bercg loc«o>eke1ré á&t\'iftegla mo-cairbb, azután aortuxzel fogadta az oUenaéget, OButaarax nllenaegea ágyuk ia sxínte elkezdték anlkfideattket, rettoneteacn atórra haláltoázti. golyóikat a túlsó partra. \' ?
Dagadt a moesár vin éa moaazire kicsapott a bcleömlött tömérdek vértŐL A felduzzadt habek egy egy véres kontyot ragadtak magokkal.-
Most ismét megdördültek Zrínyi ágyai, á fuatfelleg sokáig nyugodott b mocsáron, \'fin\'& végzet akarta igy, hogy elfsd^e a rettenctéf jelenetet, melynek IátiMn a hajszálak is égfelé moTodtek. Kern látszott semmi, caak a kardok csattogása, lódobogás, egy egy kínos Allah! kiáltás és halálhörgés volt minden, mit hnllaní lehetett — De végre a légben támadt szél szétverte a füstöt a ismét látni lehetett, amint ember ember ellen harexolt; Zrinyi serege élén villogtatta bátran fegyverét, mellette a botegea Batthyátti harexolt véres fejjel éa haragos pírba arczczal. Az ellenség épen a magyar aoreg legbátrabb, legedzettebb vitézeit, a seregnek Telkét támadta\'1 meg, de tiznierescn megadta az árát vakmerőségének; a kopasz jucaárok soronként dőltek a feneketlen mocsárba, csak hosszú lőfegyvereik kandikáltak ki a buezkók közöl síremlék gyanánt Még a nap is elrejtőzött egy sötét felhő mögé, bizonyosan azért, hogyne kelljen látnia e csatát! Most a jobb szárnyak csaptak össze a a szétrepült .filntkUeg-közul uj látvány bontakozott ki.
A rend felbomlott s a két tábor eggyé olvadt öBBze, puHkaropogás\' és kard csattogás váltották fel egymást
Az ellenség közül tömérdeken elhánvták fegyvereiket a mocsárba, hogy ezt átgázolhassák uü ha sikerült U nekik, a túlparton örküdö Muraközi nép foglyaivá estek. J
Végre tiásvár maga jött, ezt követték Hahmut ali ]>aalm pecai puraneanok., ugy TI*Bffan koppan yi Ó4 Simon mohácsi parancsnokok: Sisvár-gyönyörű fekete ménjén bugdácsolta sárteJtl gerben . azonban uz utnt, vagy ia az átjárást eltévesztvén, az utánna rohanókat a legmélyebb mocsárba vezette , hol is drága ménje benn-siilyadvóu h idnie^idvén, élete-forgott véssbea-*-lovát elhngj\'va gyalog ezammogott a nádas között, ruháját, fegyvereit éa sarkantyúját mind elhagyta b ugy eviczkélt ki a sárbél\', azonban még is sikerült neki a partra vergődve a magyarok körmeit kikerülni; követői TtÖsalJJa*-aán magát hűsileg védve esett el, Í[ahinut"éa Simon pedig foglyokká lettek.
. tVége ktlretkewk-) - . - . -1:
-©•—SS 2La.....B T X h~"x" RPű" O ~ JSC :
jgpllishllL21iiiajiii 19^n 1MB. Valamint btU-«cr aJhlttT" piae*oE«a a gabonaoslat ifren ea«nd«a. -farkban a llaat ára Wtflaoen alább isalH. A tnlaj-ánadaok; lafaanyollaiga aalnden latmanynál aaanibrfüff - ¦ aVvakadS; a vet^kállaaa miadraBU klaUgite.
. v A srapjaaytrea kfttsSboa lerén, metkradodtok as -\' astaxisok ¦ gyafjamuiMk, ba aa Idí oly kadveto varad, mtnl addig. A fiapm aateSadfnak greraan ta-: lálsak ra^Okra, nzbi-AkQaap\'él aíaeaony mlaSaasaa--k«a aabfa taladni, és aldaak étmtMUbwdo kna*b« aúm ifaa oieaá^arn kitt taáDliania.
Hsfttl awt^wwuH katotánk. TUar-lUUmM, majaa 39-ín. .
___________i Busa 8*—#í toaaaa * frt; 90 kr.
.84—Sí an 4 fr.l"ay. —;8T—« fitt ö frt 5 frt «0 kr. E»aa 18— T» fttt 1 tr.^WTÉr.TÍ— SO fat 9 ft. 40 kr.
árpa sarftaBDek 70—71 fnt 9 fr. 60 — kr, 71—72 9 írt*70 kr: árpa kOaDojeffa* BS—Sfl (a*. 5 fr. - kr. 67-6« faa.\' 5. frt. 80 kr. K a k o r 1 c a a 2 frt. 10 kr. 2 fit 60 kr- Kuk o rl o a a olaaa (cainqnantin) 3 fii 90 kr. Zab 44— 4T.&BI. 1 frt. 40 kr. 47—48 fni 1 frt 60 kr. Polftokl M-68 fns. 5 frt. 60 kr. 6B-70 fontos 2 írt. efl kr. Pasanly fehér i frt 20 kr. t\'asialy tarka 3 frt. 80 kr. Gubó olaŰreodQ 16 frt. — kr
Becsi pónzárfolyara, május 39.
5% metaliquea 56.25 ; 5% nemz. kölcsön 62.20; lö6p-ki állacWmi kölcsön 81.30; bank-réaavéayek.7.04; hitelintézeti részvények 182 80; Lonflon 11Ö.6Ő ; eaüst ágio 114.50: aranv darabjar&^a kr.. J
Vasúti naponkint! menetrend:
Inda) N.-Kaoii*iril Bnda feli d, u. 1 óra 22 parcs. r ¦ ¦ eatve 9 órakor.
„ Déea n reggel 7 óra Ifi peres.
, ¦ „ . d. n. 3 óra 80 .
, Trieít . A. u, 1 óra Ö0
. Mtvi. fl óra 35 . H.-Kaaisaára Bnda íoLGL reggel i óra fi ,
1 óra
délbenl\'J óra Sl
eatfs 7 óra 28
rcpg-el & óra 9S
dnlbealS óra 62
Bájai &-UI JqbIu Mg 1868.
fiUtfa.
> heti- IKatbnliku aap-l Prataatina jbJd \' ta> naptár
läarsap Katfa
ff tdd
áaard.
Cputfírtök
PioUk
öaorahat
i prot. Er. A ki engan asarat.: J*tnur XVI, 83-81;
naptár |nti. uarat.: JátHÚ\'\'-\'
PSakosrJ vasáré. P«akasaa«tf3
Eramui
Klotild Kant f
lioni/áei f
Narberl f
Felelős szerkesztő : wajtfita ,
H
R D
E
ESEK
; Lakváltoztatás.
¦KELLER IG HáCI
.«ilpeMmentrr .\\.-Kaol»án
(laUalattal itiasttl a t ex. kBaAnaiKat hoC7 Taflhalyét b ealpS 4, aalama raktárai a ttláran lévS WhUSiet Által nr bálába tatto át
Ajintyt férfi bt aal esipC
kásaBlt\' mindeanamn keai a TÖBntanyeraBk^ar-
aj^migriinrlntiau ^Siitylb» éa TfirtlTlflariti IdS alatt toljetUtelnalL
^ ? iÄ^\'ioai^v^i^erung. "VI
" IÉMAZ KELLER
"««Ufcnariur míuim In Gr.-*aiilua
Curort
GLEICHENBERG
(Stílermarli, Oaaterrelch.)
______«Ia boakf««artw P. I^.PabUsnim, data «nein*
WarkaliUa, "Wb, ao*h rWiab- B*d. atfefamifdarlago la daa anf den HttptflatM b*aadUcba liana dei Harm Akrlee Wlaaates varsatstoat I
Zoflaldi ataaCcbtt «r aaina aiarllch nod faat gaartialiaUa fwr-tigen Mlnnor- and Fraaea-Bebube ued nngsrlaebe SÜofol irnn allon .Qattiiaaaa bet d» bittj^Un Fwlaaa, (.118—3)
HaatslliUfftB wardu caaklUeb nnd In klnaitan Zelt beurit
Itipin Qattai
nit dar CanatanUaa-, Emma- nnd Klaaaeaatabl-analla and dee labannd brnnnen, ¦aaacbat der SOdbahn-Station Spielfeld, nng^rnela rclaend Kolegnn and rflimllcbit bekannt durch die ausgase! ebne ten Heilerfolge aelner Mi-naralwlaaar, — insbesondere bei ¦krofulOaaB and InbercnlSaen Krankbalten, bei Katarrhen der Athwnngi-, Vardauun^a-der Ham-and GoaihleohUorgans, bal manjelhaftflr Bin tonen ja ng, Blelchtueht ate. etc\' Anigeaatclmele, von elneea Aupenaeller Sennen bereitet a Uafeamolke, — vorangtlcbea Klima mit einer anaarord entlieh orflden, wind- and «tan b freien Laft, com fortab] a iWobnungea, — Cnr- nn* Leaeaaloiw — gute Heataaratlonen nud Moaik-kapelle, — k. k. Poat- /nd Talagra/iiii-atfttlon, — Dia CararaanleaUea ralt [dan Elaenhahnatallonen Oraa ; and. Spielfeld vermitteln tag Hebe, doppelt« Poatrerblndnngen, Stellwagea und beejaome Lohakntseber — Salaon ran Uai by.October. , *
WaeraUwauer-Beatetlnngau aind aa die gefertigte Dlraetloa qflar an dla-Brannaa-VerwallBag In Olelcbeabefa; au riebtaat Woknonga-Barulran\' • aalt einer Darangab« — jadaeb nur an Utatat«. I
tW^" Bade-BrnekSrea «Ina dar«*. «11« -nnoniinlrten UfawaJnaaaet-llaadhitigen. and grOiaeron Bnehbandlanffasi der Oaterr^—lj on arable aneut-gelüleh aa beliehen, »owio aoob dureh die Redaction de« .Zala-Bomogrl |!CnaloaT<\'laOr..eanlBaa.\' J •.: . • T."\' " "
direction das glafeb^nberger actiaiv-vereiml
JJ^UO-M) la Oraa (ataHaraaarak, OaeterrcUb)
~ Sieraicsefél Fraokfliríba! .
Ab alolirt bukar csimxet: mint elfayfr T^Umlatat, ajánlja & BranDBChwvIg-Lftuttiarsl bercsagi kanniB/tnt^
biiUvitott \' " \' • •• "
SllamJntalök-kiaoraolSat
W wWé 900,000 arJbt frt értékkai,
moljaak pyri\'BiaéoyHhiiTitiB jonítu 11-keii tbhí kezdőiét.
34,0UÖ nnjtgjrbil áll, meljrek kSnül, 18,400 minddoi eseire Dje^ni fog, mintliogy oiak njerem\'nyek fognak\' kihtuutiii Vh
. A finjoraminyek: 174,000 106,000 70,000 S&.000.2 17:600, 2 li.000, S 10.600, 2 8760, S
7ouo, 2 636o\\6 asoo,; saas,-105 uu m «tb.»tb.
Az fiulet bekBId^M) mdlett bs eredeti illamaonjegnk a koretkezo arakért elkoJdetaak : ogeu BOrtjegr 7 frtfrel: 8 frt 60 krs Mgjrui: 1 frl 76 kr IwnkjegyW 8oHola«l terv él kikasáBi jagyaák ingjon kaldetik.
Tessék bixalonitBljosen fordulni a BOrtjegynk .nladiaj. val megbisott alolirt nBgykervBk&dA-haBCQr- ^
- j. w. BT\'iá
(IM-Mr • Mataat.fllliaii«lit :yiSi
Ii.«*-«a.
lí.-l-Unina y*\\rj» tvaxéke mint gytólütBWg réaaérol közzé tétetik, miazerint néhai Simán Feri. •kV nejének nttl. - Gáspár "Öritó Iiagyátékáiroa tartoaé a nagyka-. bW; »43 a*, jdató tftatijwben »6*. k. r. nr. alattUjqgyaatt aa orUal rtcaában lei* ,haz 1456. 2ö86. h. r. Bzámok alatti ataató fcldek 3165. 3195- h- r. « aaalldlL as 1951. ss. tjkdayvben 39&8 4516,4821 h, r: ez. alatti aaiDtoialíiek a rét i*. évi jonioa hó 18-án a a következő napokban a mennyiben pedig az alsó árverés alkalmával» becaár be nem igér-tataék, f. évi jttlíiu 16-án ¦ a KQvftlkuJsd .¦ napokban; mindnakor reggeli 8 érakor a helyszínén kőa-(irverés utján a legtöbbet igértV aekv eladatni fognak. A van ni aaándékoaok tartoznak a becaár-nak 10% saaudékát as árverés fentedére kiküldöttnek kesére aa árvertW megkedéee elÓtt letenni kül Önben pedig as árverési feltételek a turvsxéki irodában meg\' tekinthetek.
N.-lűuiizsán 18G8. april 26.
A várositvszák.
R«fy-|iaori»éD>\'btfrhái ateaa/ : figyelmeztetia D. 4. kozunságst hogy norinbergl és röyidara nagybani én kicsinyben! eladie mellett, nála nagy valaaztélra .
szalmakalap raktár,
asztalra éa bútorhoz való viaszos vászon és legnagyobb mértékben mindennemű zsiaorzat valóságos pottendorfi kötő- a legjobb fehérített és fehériteüen Bzövöpamut b gépfonál Márschalés másféle varróczéraa található és azon kellemes helyzetbea vVaf hogy föntnevezett a minden e szakba vágó cziklrelíból legjotányosabb áron szolgálhat, (120-2)
Évenként S8 iezásra.
valamennyi Ausztriában létező Állam- e\'fl magtasorBJegyekre m pedig
1250 ftos 1854-ki, IHitot
i hw ftw issau,
1100 ftw 1864-kf, I 50 ftas 188**, I HSd 1839-kl, I Comi,
I Rudolf, 1100 ftos Triesti, I 50 ftos Triesti, I 6UwJézif), I SaJn, lOary, I 6enols,
I Pálffy, I Budai, I Waldstein, I Windischgratz, I Keglevlch sorsjegyre,
hozzáadva I Badeni 35 ftos sorsjegyet
Szerencse ajánlatok.
I ,latau aldáaa Caanaál.\' kan a*áa maii
kfirüIW1113millilfribóL EUantr.. tejAUn u-Ulw-kormáajl^t
A iomoIímIc katdeu f. í,i Jan, 1— Cm* 4 tilMr, S r. I bű»rb. fc.rBl af* ATl.m Állal jolalli TBlAdi «radetl ilUn. Mr*JFLj (aam eltiltott !L?„?0;) ¦ *» DjaaBB B díj b.rataatGi b«~ B&LUm t. PMUUlBBTét Bieflett BttalMB B kgU.olabb .id.kckre i, tlkftld.tMk.
OtBX BJMBUBBVBk halfllBBB.
F.BT.r.méaT.lc aHaak : SMUIM-»0,000-100.000 50.000 - 1 a 15,000, Ji MOO0, * »13,01)0.1 « OiOO.
ti imooo. > 17S00. « » uso,
««0000,61 3750,10511100,
» miftiMHaan, t nap,
1 1551500, >n 1150,11,450 » IkTttb.
AajertBAaaaBat AaaBl.ata. l-h* bottal MraulBkatrtftSn 1. I BBUaifagaa » abaBÍmáa anta I afildoa. ¦
I B>o*lfBnJBlmwákBBBfc Héaati. } anaagbaa Blr.tfcaaS ttttjm-J BtAn/akal BBBtuiia ki .UfkBi,-llaBb.BÍ\'M abJbi lBAilasW W frobb iBofenttinTt li>Äri
iJM-ooű, auaoo, 07300, l iftsofl, tsiLOOo, oaooo.
----100, USJál, KHUH» ni.
lÄUISfiSS.,
B*BB-«ÉVBltA-Bal«t
játszani Iebetscsak4ft évnegyedééként! leflzelás melleit.
A társaság 20 résztvevőből áll, kik közül az első részlet fizetésénél mindegyik egy részvényjegyet kap; valamennyi sorsjegy megnevezésével, melyekre nyerés esetében, & reá eső részt meg fogja kapni.
25 negyedévi részlet lefizetése ntán minden részvevő jmegkapja az őt megillető részt, tetszése Bzerint akár egy eredeti sorsjegyben, akár készpénzben.
Azon körülménynél fogva, hogy az összes- sorsjegyek árkelete m:>st rendkívül nyomott állapotban van s pár év lefolyása alatt legalább is kell érniük az előbbi álláspofltot, csaknem tnathematikns biztossággal feltehetjük, hogy az ezen jüLszótúrsaságbani részvétel, 228 (ázásra a legro&zabb esetben is csak Csaí&y p4r forintra rúghatna.
Mindenki 6§y63&lflt beléphet a társaságba, s a többi részvevőkkel sem kell törődnie.
Mint bélyegilletéket, minden résztvevő 68 kr. fizet egyszer mindenkorra.
HP* WfíáM nyeremény kikötve lesz. "93
"SííLGsw&\'z&mti&\'srss. A. és thűrmm,
(96 —4) Viltdlmdaja Pestin, Deák Ferenca-ótcin \\elüljb Magjhld utau) 0. as.
Megjelent
IUK, ÜIÜObUK\'
^ \' ÁRFOLYAMA.
Van ttzerencsém a t. cz. dalkedvelő közönségnek tisztelettel jelenteni, hogy a Il-dik kiadást ért s jelentékenyen bővített
¦^Mta wsm, mérnsmm*
czbafi s kSzkedvességü dalokat tartalmazó künyv
as&jtó alól kikeralrén, az 5ii0 lapra terjedő s díszesen kiállított zsebkönyv úrn l ft 20 Kr. Dtía aranynTomás- és aranyszegélylyel ellátva pedig 1 frt 80 kr. - Megrendelhető könyvkereskedésemben. valamint minden.-hiteles könyvkerrskedőnél WAJDITS JŰZBBF, - (94—p, N.-Kanizsin.
StJvbs megrendeléseli esetében párjáért mindig 50 forint ! eiüre lefceteaili.
- fi . Tgpwifi?:; «y iS
avau lao^-llBBim^tbMaitett, p: ditABkeluton iamert budai
Mlöffi-kövelnek
Budán.
a vmlodi franciiű ojuub-
r laárÍBaifiíig raattatelye BuLtlánf f .,
A v«ilá*JI frnDczIn mateRafcAvek a Bailly és társa urak 1842-ben alapított gépgyárából La férte-ben, melyek már sok éremmel tOnteUottekki, fölülmúlhatlan jeleaségükrúl eléggé ismo-reteaek. a aaért dica^retre nem ttBtuvlaak. :
Azátfrlunk gyártottbadetl naalaaiUSvek — mulyek mindjárt ebo megjetóaSkkor az lt^iViki pesti gnsdasági kiállitá&on éremmel tOntettettek ki — a legsolidnbban. éa leggondosabban kéazittattak, a mindan gabaanem 0iiom Meaéhi, de ftlkép lapos, -dara- és hegyes őrlésre alkaliaftaak- 1
fan»e olcsöblí Talami!
%é raindamcllett jó portéka,
1 ft ¦50ikpPi*l,,Ur,»T**
-aaan4u,%tafc>slt«k ntJltta, acraa. •tum óta aäraHtfnt 1-A«.M kr, abraactS aa Qtfflfwa esataal % ft *0,
a *\'(¦ Pompaanaajlaaaárá*Íp«Wr v ^^dnlejnTeb; ali bori tra, Dt8
A(% hr A rumai kérdés, eanlat-* _ diplomatái itték.
SO kr 8lBbiJ7010tt "tpArák, \' compassai t/rfb*kttre.
Ift fiO kr Arany trrífak T»í
Bánátokkal kirakva raiodDoíiUa nagjiigban.
ái ßjCngjökkol kirakva
1 ft. 50 kr.üi;~»\'l«,\'*"
gyorfik bnlliana kSrekkal, még m aiakarabcrt la oiogcaAJhatrÜ vaia, atert claven tO-aDket jDbajfim vaaiUli eL
1 fa. EgypirfírilinjÉiomhÜrkO\' A 1 vekkel. 1 ft 60 kr tgy pil kííetG-pomb. 3 fl 50 kr, egj garaí-tnra meUtfik és nübevaJákbol Üj kOvekkel.
aominczcEnl t ft 50 kr. Talmi arany lincí höltrytkunk 1 frt. GyönyOrfl Tftlniiaiauy li\'il^-ny&kliiicaakke\' reartr*ahíkkfl.
Ef| l.r 80 kr, 1 ft a lagfinDmahb ww v TnlmiaranyniBdaUIoaok felajltbatók.
O domburnuuiS gépek »%in \' oerak ia adrBaekkBXveJia,
melynek ifiptaé[rével aa ember ma-kúatithet magának látD^tájc
2 aSO kr.
köwJJrOJt a»f*l borotri^«aetaaaD-panJotoi fa Wladagnaappan.\'
45 ^^m^a^A^valádllaJtaAL
4 ft. 20 kr. ^-Fto watatat.
¦ g^rnitora broaa-
«ntrtbflt, ie darabból áü.
46 kr.**«iotb íor9aT\'
i foeponól a forrak flnan alatt mogtimitalnnk, mogföhércdnóír. éa almává losünek, a foekG, &ru» tsaf, valamint mbdonféle savanya líhetSleg rövideden elenyínnok. AA í. Epkeagönd5HÍ6 hé,} töT wv\'^,*\'n6ea, ml a hajaatot ffln-baaaaiU.
Af\\ hf Bator-politnra, mely|yel A,,bárönjjánpolHiroahalIO parca ciati »fjy gamllnra bútort
15 kr yMäi mas7Bj b*jn\'
a f> IS darab validi glycarín-, . . . mppaw. .
70 ki* 100 »J»?»! erSolevílpapir\' #v tCrOboritékkildoboibaa, axlnea BJOuopaainial {JOkrajctArral dráyább.
Kf) kr Ift, 2italosabb patera v r«ä paJncikok iv<5 pobií. ral egybekötve.
60 kr c^koU sac ián.* inai-
* asci f olsépsa illgfi, asadi-
kendSr*.
ftn kr l0í) drb ftnff°* pákai tá*
O ft, a lefchvatoab éa ** -""sabb uvaaei baigyValaniVk, már ÜüitTfl.
aálaek éa fr^kel boOAttcLialt-
09* Beut*. «ikbiaeatlsitftbfcAi «S® mart a valo4f aaflst olcsóbb, 13 cao-mafjekít 13 pv«aas «asatStrl. fiaj«--tegral*.ft tOTtnagy-aTgetiakfla,
n db so ivt.
ÁJtalaDDi bortv*-TtUü aaeraiáta, és fdiff Gnóm, sárva járó fa\'-eaaettá( röely urtalmu : tdkrOt, bomaráaB
Minden ám a Ugjohh mloflVé*; bbtoattiu ratÜett adatik ul. Arjn^iék-u bellik aok 1000 nj, caeUaerf tárgyról való rajsobkal :n JAniAk. \' (125—6,1)
Megrendelitek porftown At n odaken tolj esi ttutnek. líinden, bárki által bárból bixdcteU -aredeti árnkon -éa díjUlaaal iteük meBj, valamcntiyi frataejen\\artt ealkkak. agyea egyedül kapha-
iRdustria Hallá, Béoibaa, th^tentraaatJ9,
Engy.
J UX3L lu.0 a-toOlXo^Vtiä.
i pár L6" áönérŰjfieLé. UOtH
i a 4o* - „ ; ; ito
t ; Be-
¦-fi;
ErtéBU ertrl arali eBda^WcB keua,; 1 ft. 8e"itm. BBttBtb. o. A 216 ft.
88\'
48«-\'/ •44"\'. 4«" . 48« ,•
«y .
M" . 64" .
.^fj**-^.. ¦ ,
58" . .60. .
885 , 236 . 250. ,385 . , 280, . 800 ,
, m.
: 885 , , 886,
859 .
870.
880.
A közönséges mértékek következek :
A total Mnkail:
- Forgóaovek mogaa. 12^ Obie 12"-FoíAkírak . 10" . 10^
A frasari. kBvftkBBl :
Forgokli. mag. 12" llblo 12—HO\' Funékko. „10" . 10"
.. , Abudaik0vUiU(Uiui6b«llotBS^«iatótké»zilt<jlhetikéroinii-; Ua lulIkQl; .llenbea a ma^aaaBg-magviUtaztataBB aranylagag Brem«-LMrl tMtéoik. ^- Badan, ItW7.aMK.mWb«!. -
- A hadai koy«k caujián. és egyedül nálunk ssarodioUk^iiiag\' VaUdT&aacua SnWIt aoaal Tag^ald-kalapáouk drbja 2 frt 60 kr.
MISEMMÉ RUHÁK.
pluviálek, dalmatikák, - albák, rochettek, velumok, oltárpárííák iéai teritők stb. Ohlna ez&st éa tflsarányrott
Monstranxtik. kelyhek, rihnrrottofc,\' partBaal gyartyatar-lük, lüstalAk tSméuriarlival,\' aamlela-vlatarÉó a.paaa-rlwuoial, UmiJUiHilb.-- - -
8 a Eörjgazdagaííűttn kiáííitott ORNÁTOK, és minden EGYHÁZI SZEREK
legjotair/aib áron kaphatok: -
Otx»x*t>a<xaaB7r Alüajartgi.
gyármktaMban,y»>ti ateaá 16. Baama?PKfirTBIS.
-(60—88-7) ---¦—.....>\'..::-¦
83-XRJEOYZÍKEK ia UTAHrTASOK ETViNiTlU BEKOLDBTHEH,
Wajdití József kiadó-, lap- és nyomdátnlajdonos Nap\'-Kanlzsán.