Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.86 MB
2010-02-04 20:43:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
643
4153
Rövid leírás | Teljes leírás (297.77 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 036-039. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i. szépirodalom, kereskedelem, Ipar, nafdászat, t odora any és művészet MféML
tea -ojfoíáflsrtfliij
jggajpfeeaaí&i |ro&a éit Mádé Mvatal:
WAJDIT8 JÓZSEF knnj-rkorcslieaíaébpQ.
Előfizetési föltételek:
Holjbeu hásboBjhbrdÓBsal és yüóIuti pottAa kQldtaf EeÍM.érre : .- « \'fit.-—.-fcr.t. Yü ém - . - 3 . — . ÉTnegytjdj\'o " * • ^0 *
..... Atl«rtTtfiábofl paUUórírl t-uór 7 kr.
további beüitátáiiit-ft br.
«27 palit car beib>»tisi dija 16 kr.
Hirdetéseket elfogad:
lUDOnlTATAL.Mi: ZEHLfttM.
:, Hiatarf-,luMa,m rniahn fa•¦tat.
Sfarttaarttu: SACRSEftTiBeA. rMasamlpPrEUE.
Mivel az ember nevelés által v&lik emberré, mutattassanak ki annak eldnyel egyesekre agy, mint egész nemzetekre.
¦—¦ Eritölciia^i pályamű. — *)
A jó nevelés-műhelye a szülői ház útin kétségbevonhatlauul az iskola. — A nevelés és iskola két elyálaszthatlau dolog, le=-gyen ez utóbbi akár magán, akár nyilvános. Mert az iskola á nevelés, és evvel járó tudományoknak van szentelve, hová a szulök csakis e két czélból kflldik gyermekeiket,
Ttpgy ezen közvetítés által a hazának derék polgáraivá legyenek.
Találkoznak azonban a közéletben ily Állítások albumával oly ellenvetések is, melyek jly kérdéses alakokban adatnak eló:
iNiocsen-e még mai napság is olyas valami a tudományokban, ami legott felfuvalkodottá tehetőé ax embert ? — Lfcm paAaazkodik-e
ínég maga a legbölcsebb Salamon is, hogy a sok bolcseségben sok a boszuság is, és hogy a- ki szaporítja tudományát , szaporítja fájdalmát is ?. —. Avagy nem parancsoljad ment Pil is: .Nequis vos decipiat per philosophiam, et inanes fal-lacias*(Col. 2) hogy meg ne csalatt&ssunk a bölcselkedés, és hasztalan csalárdságok által? — Végre a szakadás fejei nem a tudo-minyok vaBottsagaban szédültek-e meg, és az istentagadók nem ennek maszlagatól tántorodtak-e meg, és fedig úgyannyira, hogy a Teremtő is csaknem kénytelen volt ennek - kiirtására fakadni, anrmt olvassuk is,- „Per-
-damraapieBtiam -sapiPtiünm, et prndcntiam pratattak reprobabo ?
Á miaftE félnek jogában áll védeni magit. Eniiak saószólói mi vagyunk, azért fe-leljfink a megtámadó köpönyegforgatóknak.
Amint a lét vagy nemlét nem mindegy: agy a tudás vagy nem tudás Bem mindegy. Az embernek jerméaetében fekszik az, hogy társas élet nélkQl nem: létezhetik, és így az ennek megfelelő polgBdfndag nélkül sem. Ha a kflltók, és ismét némery ujabb bill-erelok érettebben megfontolták volna, hogy a tökélyre ¦¦\'*»Jfcltaa^.u:eml>rt,l*nné-•zeteek ch»rs#«nitáeal, azaz ntógkülőaböz-tetí tulajdona: akkor sem a koltok az ngy-
- nevezett aranykort fegboldogabbnak nem regélték, sem s bólcselók a kultúrát termesze. \'Hellén állapotnak nem Eifdették volna sóhajtok Csalhatatlanul\' küaiaert dolog az is, :hogj .as embernek a; no*/és>.~éB: táplálkozás
...:Jur^in^fjmlegyedul.i czéija,mint a növényeknek tigy állatoknat Tovibhá" fitanultuk
. « eroberek történetéből, hogy embert ncm-eaak az indojatok ösztönzik, nemcsak tárgy-
< képeket alakit magának, nemcsak emlékezettel bír, hanem okoekodik is; ez pedig már megczafolatlan jele annak, hogy halhatatlan
. Mlötkel is bír. ~~. Minden állatnak van te-
ItfimAhtn ftktamtatt crttlM uarjst s *ílaynyAl iwilmiiatirll — .. 6ierb.
ketségbeli köre, saját világa, sphaerija, melynek korlátai közé vannak szorítva foglalkozásai. Minél tökéletesebb pedig valamely állatnak organismusa, természetesen következik, hogy annál tágabb tchetségbeü köre is. Így a márvány a föld gyomrában rejlik, a felettemódon lassan növekszik (tapadás). A növény sem mozdulhat helyéből, de már köre nagjobbnrint a márványé. A csiga mkr helyről helyre mozoghat, ég köre, tchetségbeli világa sokkal kisebb, mint a madáré. < Az embernek köre ellenben\'az egész mindenség. Betud ő ennek legkisebb és legtávolabb részeibe hatni elméjével, és mindannak hasznát veszi, mi szembe tűnik.
Mindebből pedig mi következik? Az, hogy minél szűkebb a lénynek köre, annál elvi-tázhatlanabb benne az ösztön, mely munkásságát vezérli. A póknak — például — terjedelmi kőre felette csekély, és azértköny-nyebben is hibázhat hálója elkészítésében mint, a növény szokott tenyészésében. Á madarak, négyuttmak\' tehetaégbeli körajk; terjedtebbek levőíV\'ezétri^á^Koaz^^ egyátalabau nagyobb. Az ember tehetség-beli köre véghetetlen, és ezért a választás is oly korlátlan, hogy méltán viseli a „sza-bad akarata" neveti-—Benno-a vak ösztön-uralma egészen elenyészik, és igy munkásságában, melynek ö valódi ura, sokkal kőny-nyebben tévedhet, mint az oktalan állat. Ha pedig az ész, mint a munkásság fővezére, le nem győzné az ösztönt, ki tagadná, hogy az ember lenne a legboldogtalanahb állat.
Innét három nagy kolőnbség támad az állat és ember között. Ugyanis: - Bíótzpt: Minthogy a vak ösztön az-emberen — ha szabad akaratját az ész vezeti — nenmralkodhatik; következik, hogy. a helyesen választott foglalkozást neki érdemui, a helytelenül, vagy rósz szándékkal választottat pedig vétkül lehet, sőt kell; s kötelesség is beszámítani. Ellenben az állatok cselekvését sem érdemül, sem vétkül nem lehet beszámítani, mert mindent csak ösztönből cselekszenek. -
H~á~sodszor: Az állat amit tett, azon nem változtat így a méh mai napság is csak ugy-késziti sejtjeitii róka még most is ugy_
Ellenben az ember javítva nemcsak saját, hanem mások munkáit is, segit nemcsak a maga, hanem mások sorsán is, azaz folyvást tökélyesuL
, Harmadszor: Ésilény csak egy létezik, az ember, ki nemcsak természettől öröklőtt tulajdonokkal bir, hanem még a
JtíUyiUghan fav mindig ujakkal bővíti ismeretkörét. iNem igy az állatnál: Mert az állat csak azzal bír, mit neki a természet adott. Ugyanis; mihelyt megszületik, azonnal tud mindent, ami köréhez, nemének fen-;
\'tartásához és czéljajhoz tartozik. Az ch,
.szajkó, majom- s más állatokkal produkál-táthak ug}\'ai]L0ly dolgokj-melyek.köreikhez-nem tartoznak, de minderro helyesen jegyző meg az-egész világon híres Cicero: apnd aliós loqol didicerunt, non tpsi seéum.
: Már most kérdem: Oktatás és nevelés 1 mit érne ama gyámoltalan ész, me-•et a gyermek egy másik világról hoz maival ; és ezen eszközök nélkül mik lennélek nemzeti egyesüléseink ? Vagy talán tetők valakinek a majmok tarsas élete, hol a myiték árnyalataival is találkozunk ugyan, Slert a rendbontót megtépik, megverik ? De t még többre is mennek, fölfegyverkeznek brongokkal, s a fekete embereket elűzik a ztőlpmeryet a pusztákon gyújtanak ma-oknak, körüllepik azt — és gyönyörködnek azonban még annyira sem képesek tekintetében, hogy a tűznek, az ó íbbjyőnyőraségöknek élcsztésére csak r darafakaffával is járulnának, hanem mi-i elalndt, szomorúan hagyják el azt. De hiszen nyilvánvalóan tudjuk\'a szelétlen Hauser Gáspár esetét, illetőleg ^történetét is, ki sötét veremben neveltén, embert nem látott, szót nem hallott, ntézkedés utján 1828-ban mint már 16 , jelent meg Nürnbergben. Kévét
falinté
Európa rokonszenve lobbant fel a nagy szerencsétlen iránt, HogrJionnan, és mily kezek alól érkezetti^I^Krgbe, ki az tudni tőle nem_lehetett." Mrjfrilyen oktalan, emiitett helyiségnek polgármesterétől gondos nevelőnek felügyeletére bízatván, rövid idő alatt annyira- kifejlődött szellemi tehetsége, hogy későbben hivatali tisztségre érdemesittetett.
-.Ki mondhatja tehát, hogy nem kell nevelés, nem tudomány, nem iskola ? — Félre sivár emlék, és kongó koponyák. Aristippos-hoz veletek, ki — midőn kérdezné egy atya -rr-iogy ugyan mit is nyerhetne fia neveltetéséből, alkalmilag igy válaszolt: Legalább azt, hogy majd a közönséges nézőhelyeken nem Ülne kő gyanánt a kövön. - Midőn ismét egy másik sokalván fia kitanitatásaért s kivánt fizetést, azt mondaná 7 Ermji pénzen egy rabszolgát is vehetnék, élesen váU-azolt Aristippos-ckképen: De csak úgyis tégy aztán jámbor 1 mert ha egyet szerzesz, azonnal két rabszolgád leszen; teljes helyességgel sündegynek ítélvén akár a követ, a durva rabszolgát, akár a neveletlen úrfit. Látjok ezekből, hogy a vüag ínily sok
ravaszkodik, s fog is örökké: mint yajamt; -wr, és mily sok ügyben következetlen ön-
magához. Talál fel ugyan mindig uj eszméket, és azokat nagy lelkesültséggel karolja tel; de midőn tettre kerül a dolog, tehát épen a válságos körülményekben hátrál az Ügy, a szent eszmék életbeléptetése előL A népnevelés ügyével sem állunk másképen. Mert napról napra hirdetik lapjaink, és sürgetik annak testesitisót, minthogy hivatásuk a nép tudatlanságát elszéleszteni, tnd-. ván, hogy & nép — mely tulajHonképcu\' maga teszi a nemzetet — enyészetéhez k&-zielcdik, ha tudományban szűkölködik. De fájdalom az eszközök, az áldozatok nem igen halmozódnak, mert a imagosabb rendüekbon-magasabb az őnénlek, mint a nípnek a nemzetnek érdeke, s kttvetkezóskóp saját maguk boldogsága. Nem tagadhatni, bogy vannak tanodáink
szép számmal. De ha veszszQk az arányt hazánk megyéiben illetve azokat, azt vehetjük észre, hogy ezen arányban nincs igaz-Bág. Már pedig ahol az igazságot a jogtalanság cseréli fel, ott a magasabb s általános együtt-haladás hátrányt szenved. Igy összevetvén Pest és Zemplén és á többi megyéket, látjuk, hogy az előbbiben mennyi és az utóbbiban csak egy felgymnasium sem létezik. Pedig a fölvett két megye nagyság tekintetében mondhatni egyenlő. Továbbá ezen iskoláinkban a neveltetés minifen megkívántató eszközökkel együtt oly drága, hogyha egy középszerű birtokos — fiai közül csak egyet is ki akar e téren tanitafnr, talán többi gyermekeivel együtt 73, mire eléri az azon időt, bögy^maga kenyerét keresheti, koldusbotra jut Ekként gyermekei egyikének az élet biztosítva van, de szerencsétlen testvéreinek, s boldogtalan atyja kedvezőtlen sorsának áldozata mellett.
Szép, jó, eV üdvös, sőt szükséges volna tehát — bogy ezen, egykor a keresztény val-
hazában részarányosán emeltetnének az eddigiekhez -nemzet boldogságát dajkáló s szép reményeit nevelő tanintézetek, és pedig ngy, hogy bennök habár nem is ingyen, de mégis oly mérsékelt áron szereztetnének "meg a tudományok, hogy azokban necsak a tehetősbek, hanem a minél szegényebb sorsnak gyermekei is megérezés nélkül részesülhetnének. Kézetünk szerint innen kezdődnék nemzeti létünk egyik boldogabb hajnala^* * szomszéd nemzeteket meghaladó felnrágo-sása-
SZERÖTYI-&&J68r-
kötnél UüStd rendi TiapaUveat^k. (Foi)TtMláa» kür.) .......
A Mrlapirodslomról & megyékben.
Magyarországban a helyhatóságok törvények által biztosított önkormányzati jogara szoros értelemben vetibeladinini&ztraüón kívül, főleg azok poli tikai élete teazi a nemzetállami létére nézve minden időben fontossá: A politikai élet a: nyil-
Tánosságban van, a nyilvánosságnak pedig éltető lelke a nyelv és azirás, a sena-tosban\' ngy mint a fórumon. Hogy a nyelv hatalma, a Bemosthenesek dicsvágyainal: sikere mai nap nagyobb-e mint hajdan? Ne héz meghatározni. Bizonyos, hogy a>szaval: az ékesszólás meggyőző ereje Kriszti; tanai -előtt, ngy mint. azóta nralkodott ; emberiségen, — de az irás Guttenb«g ói
. terjedve inkább, e században már, oly, nagv ezerü hatalommá árad, hogy annak jeuáücö erejéhez az ó, vagy középkorbeli nett is hu sonlitható. Mert bár minden korban.ttíWjt azt. hogy egy toHvonáaflabnóháiéfioá gok, nemzetek sorsa döntetik er» awo.-befolyás, melyet az iráa mestersége e~ századbeli emberiség noveltetésétúl annak sírjáig gyakorol, fölülmúl minden hujdankori rószU-tes eredményt, mert az írás befolyása, b.
V ...
írás hátaim* ma már áJtaHnos és mindenható, —mert-ma az inagk a ^ Mellem. A ázottan .iniadenWArtga a népjog fenn-
- tortója. Az in^i#DeHeme k&ziti áközszGl-;:: BÜnft, a art&srillém leverTaz önEéuyüa-
__. talmit, Ax irowom a \'nemzetek "politikai közeliemének egyvle nem csillapítható Ja-zás flttere, mely a joguk érzetét nem hagyja áludnf, s mely nélkül alkotmányos élet nem letelhetik. r — \' ,
Közszellem nélkllL, pusztán végrehajtó adraimstrativ közeggé törpülnének hazánk helyhatóságai is, b ép cz az, miról szólni kívánok, ép cz az, melyre nézve kell, hogy Tnindenralkalmat megragadjon a megyék közönsége ébren tartani .azon korszellemet, mely a helyhatósági jogoknak nem csupán gyakorlatában,- hanem azon jogok érzetéhenisdll. Minthogyfpedig a jogok „érzetének nem csupán^ tanácskozási termek küszöbén belül lehet ma már kifejezést adni, hanem a sooalis téren is és főkép aa irodalom szellemével ;aí írás szavaival szükség terjeszteni a. világosságot, — és mert minden civilisalt. államban,a haladás lobogójának czimere a m&velt irodalom; ki merné tagadni égető, szükségét annak , hogy megyéinknek, ezetíöO—100—200 &mtfldnyi területű alkotmányos állami és csupán a nemzetnek felelős Önkormányzattal bíró területnek külön, saját irodalommal birni kell? örömmel üdvözöljük azon megyéket, melyek felfogva érdekeik és a kor kívánalmát, saját hírlapot alapítanak,—mertbamár a tudományos\'& szépirodalom az ország fővarosát választja is ma még kizárólagos forrásául, a napi események nem csupán a fővárosban bimak érdekekkel, s vannak na. pok a vidéken, melyek följegyzésre méltóbbak, s jellemzőbbek a nemzet életében a főváros számos — meglehet — enyhangu napjainál, mikről pedigievelezéssel épen nem, vagy legalább, nem idejében emlékezhetnek meg a főváros lapjai.
Mindenek előtt tehát: saját hírlapot adjunk minden megyének! saját hírlapot a népnevelés, a társulás, az ipar, kereskedelem, a művészet, az irodalom, a nemzeti Önérzet, a korszellem ér-
•¦¦ áekében!
.-~~A szabad Heltejia_jniaden _cantonában önálló hírlap van, a külföld majd minden neve&bb bár kisebb városa képviselve van e téren, s nálunk gyakran, egy kis ország nagyságát magában - foglaló területen, egy egész,, nagy száma tehetős értelmiség által : lakott megyében nélkülözünk saját hiteles
.....közlönyt!
Igaz, hogy nálunk még a fővárosi orszá-\'riapkadatom ia csak az atohbl liámm évtizedbetí emelkedett ; fokonkint a többi ewöpai "fővárosok- e nembeli irodalmának színvonalára, s\'még élő emberek lehetnek s Tannak, kik a_,Magyar Kurír* a „M^yar Fosta* a .Figyelmezd" eiso* magyar hirla-pok gyenge szárnyakkal! repülését látták, s ""oldják, hogy ^később Kossuth .Országgyü-)éiá tMfatyfa*\\\' Széchenyi^asinói, s Petri-rjjheviéh Horváth Lázár ^Honderűje* rin tirült ax i irodalombarát ha nem minden megyében saját megyei lapot v—miről akikor meg\'álmodni sem mert — taláH, ha-nffln ha minden megyében volt azon lapból, mely országos lap gyanánt hazai ezélböl indult meg. A haladás tehát — az idővi-KranyoldKHi mértőn — igyon és fálreismer-hotlen. A fővárosi világeseményekkel foglalkozó nagy országot* lapokon kívül ma már námos, derék, hivatásának megfelelő, b kö-sOnsége által kedvelt vidéki hírlap ja van hazánknak. De míg egyfelől azok száma" \\ megyék" szlmtank" meg-korántsem felel-megf s míg másfelől nem is mindnyája liatározott helyi közlönye azondhatoságnak, melyben mozog; fájdalommalrkell emlití-nöjdr, hogy nem egy — sorsára.érdemetlen
— kátyttdenfllt má-a; részvétlenség súlya sápít tengődni vagy végkép leroskadni.
TÜBÓLT VIETOR.
* Meghívás
tanító-egylet alakítására,\' JL
Szeged város ¦.-elemi tanteatülotol — vállai* rkullínbség .nélkül —- f.Tjó 12-én magánórteköL ietre~tt»xegyttlv^n, u egyes ül m&Laaztoe ea» míjdtóljithfttottan elhfttirosták : „Alföldi taftt -tó-ogylet* oaim alatt, az Oaszus alibldl tanerOfc ^egyesítése,» népnevelés és oktatás Ügyeim^ "emelése, a tanügyi;elvek, eszmék, módozatok megvitatása és ezek alapján, a tanítás és neve}& sikerének eszközlése, egyszersmind a tanférfiak szellemi, erkölcsi ?3 anyagi érdekeinek előmos-., ditása tekintetéből\'egyesülni.
A fentebbieken k^vül ezójja lenne ae egyletnek : munkaképtelen elaggott, nyomorodott, tagjainak, b elhalálozás eaütébon özvegye s árváinak ODyagi segélyezése, később egy nyűg-dijintézet alapítása, a néptanodáknak és a <nn-fórfiak^drdekoinok minden irányban való meg?\' védeae. ,
A rendes tagsági díj óvónkon! 2 frt.
Az egylet alapszabály-tervezete az alakitd közgyűlésen fogna tárgyaltatni ?3 véglegesen megallapittatni. r ^ ]
E közgyűlés megtartása\' jövő szeptember juJj 12-étd délelőtti 8 órára tűzetett ki.
Hogy pedig eme közgyűlés az egylet szellemL czélját mindjárt kezdetbea kitüntesse : we következő értekezési tárgyak tűzetnek kí ; .fy
1. A népiskolai törvényjavaslatra a azegedi elemi testületek által tett észrevételeken kívül, mily módositvinyok volnának még kérelme-zendflk?
Miként adassék elő az alkotmánytan az elemi iskolákban ?
3. A hazai történet az eddig létező olvasókönyvek alapján alkotmányos szempontból miként kezelendő a népiskolákban ?
• 4. A figyelem ébresztése- és fentartására melyek a legczélazexűbb módok ?
5. A nyelvtanra vonatkozólag, miként ismertetendők meg a beszédrészek ?
Magyarország tanfértiai! itt az idő" erélyes munkásságra. A közoktatási m> kir. minísteriom is óhajtja az egyletek létesítését. Több tanitÓ-egylet sikerrel működik már. Né legyen a magyar alföld utolsó enemes versenyben I Ezennel tehát testvérileg felhivnnk, kérünk benneteket szeretett pályatársak, jelenjetek meg lelkesedést borra magatokkal a kitűzött napon — valláskülönbség nélkül —Szegeden, bol tárt karokkal fogadnak benneteket, hol a kölcsönös kötelességek és érdekek érzete egyesítse alföld tanférfiait, a kitűzött nagy czél elérésére, a nevelés és oktatás javára, a haza szellemi és anyagi clőhaladásának eszközlésére.
;E megfaiváanak a t. pályatársak közti húrgö terjesztését, s kellő tájékozás végett mielőbbi azives válaszukat kérjük.
Kelt Szegeden, aug. 23-án 1868.
Az elemTtantestületek megljizásíbür: BÓJA GERGELY,
re illan ár,
mint bízottmányi ideiglenes elnök. SZENÜRÖI JÁNOS, -
fí ele mi tanítri, mint bizottmányi jegyző.
Csevegjünk.
--Salamonként TtiiiníftTira van idő. Vannak.G3LH
tek, melyek letörülhotlen jelt nyomnak valamint egyeset, agy-nemzetek érzüTelere; az Idő mindenre hatván, nincs nemzeti a egyéni érzület, mely kisebb-nagyobb mérvben fölényre na vergő<lnék._ Nem azándokom czuttnl a nemzeti közérzületről csevegni, mintinkábFönmagamróf s e kia egoísmust megbocsátják nekem, midőa
:kirtflnhftll -in ígitrptoinnt In\'vánntn hflYáltánL ^
A méhecske el-clszáll, hogy a virágok válto-aatoe .babájában.:.gyöDyörküdjék, kis azivéaek. nagy örömfit széteshessen, magam is komoly egyhangú magányambdl az utdbbi napok--ban Nagy-Kan iraáréi kirándul ék. Első utam\' volt a kies fekvésű Lengyeltóti; a természet ""regényes vidékkel áldotta meg, de mit érno az, ha csupán a madarak hangic&álásiban^ a virágok illatában gyönyörködnék a vándor/ mídőii az emberek ís alig értik meg egymást, hát ilv prózai ember, minf én a madarak dalit, a szellő sóhajig a virágok kéjittas suttpgását mi mód tudnám -megérteni,.. íólkem ugyan édm gyönyört.lel bennök, de szivem, ah, szivem annyi keserű csalódás után is még mindig nemes barátok égi vonzalmáért osd, mint íirep a .gyámbotért, mint-éji vándor a csillagfényért. Ktidőban LongyeluitiJtét ifjú költőt tartott néma ölelés között, hogy bájait örökítsék meg, hogy tudassák a szellem magasztos erejével, miszerint körében vendégszerető ősi azivélycs-aéggel fbgadtatik mindenki, akinok a tenneszoti bá) éUdeléaére érző anve, nemes lelke van. Va-lőban Hajgaiú1 Sándor éá Hoffraann Mér szíves meghivá%t|k folytán oda érkezve, már Bogláron vártak s ínnon az est homályában jé kedvünk ragyogd fényével SzŐllön-Györtikön\'keresztül Lengyeltótiba érkeztünk dr. Sclrworz ur von-dégazeretŐ azivea körébe; a kedves dootor pul-Bu»OQr megtapintana nélkül ia rögtön a recept
caegirasáhos fogott, - vévén toll helyett a epeit kulcsát, "mivel szerető nujo ex időben ai\'búdai fürdőé haaználla, patika Jiüíyettpedig a JcQDybali laboratóriumot vétette igénybe.— Alig telt bele néhány perez a körülültük" a ; telídeB teli rakott aHztalt;-hogy a*-önkéntes: fogyasztási; adót\' executió ndlkUl beszedjük. Hoffmann barátom velem maradt b késő éjig. szórakoztatott humoros beszédjével. Nem hiába, hogy tudományos\' ember tudományos könyvekkel teltazo-bájában hiifoliór párnák között nyugodtam át u éj hátralevő kevés részét, álmom U tudományos ftrineactü volt, pedig rég eldudolgatom már : ,nem kelt nekem tudomány, csak jó bor és szép leány I"
Másnap búcsú a vasárnap levén Lengyeltótiban, csak i\'dgy BÜrgött-fnrgott a- tarka-barka népaég, festői színezetet kölcsönösvén a vizsgáló szemnek. Az estebe-, reggel pedig kicsípvén magamat, látogatásokat tevénk. — Legelőször Hajgató barátomat kisded czcllájában üdvözöltem Hoffinahnal; a kia szoba, >nagy reményű ifjnnak adott alkalmat több csinos költemény megírására, mely Önállólag jelent meg az idén „Kikelet" czim alatt. A szobát egyetlen kép díszítette, és ez Petőfié Vala; ignh jól votte ki magát, mintegy jelezvén, hogy Petőfi mellett nagy az üres tér még .. . Voítnnk Bohár Vin-cze tanító ur szakavatottan berendezett és elég kényelemmel ellátott gazdag méhesében ; — a kedves kis Bzúrús-esipús méhecskéket igen kedvelem, s azért alig tudtam megválni dúdo-lásuk élvezésétől; talán még most is ott volnék, ha Hoffraann barátom elég naivul nem figyelmeztet, hogy szép asszonyhoz megyünk; no már hiszen kedvelem a szorgalmas méheket, de a szép asszonynemet pedig szeretem s becsülöm, azért — meginduldnk. Útba ejtők Hoff-monn barátom mugányát,.bol a^Jerichóirózsák" fejlődtek uly sok- és nagygyá, miszerint száz és P7iir mértföldre elhat bűbájos illata. Itt már költői rendetlenséget tapasztaltam, nagyon meglátszott, hogy nincs asszony a háznál . ., , Innen árkon bokron keresztül kaiul vezettetem egy csörgedező patakcsáhoi, a kristálytiszta viz csillámló tükrében gyönyörködve, eazem azonban mindig a szép asszonynál járt s most már én sürgetem a menést Egy csinos, tiszta külsejű lakhoz értünk, előtte virágos kert, mi tagadás benue, elfáradtam s pihenésre kértem fel Hoffmann barátomat, ki mosolyogva jegyzó meg : majd odabent pihenjünk- Ah! ugy vagyunk! tehát a szép asszuuy lakához ériünk! No barátom Mór, az egyszer fekete gondolatod volt azt mondani nekem, hogy- a szép asszonynál pihenhetek 1 Ez ellen protestálok.
líem tndom hogy éa miként, egyszerre sötét éj lettscsakitt-ottláttam ragyogni, egyegy csillagot de oly közel, hogy szjn&íQsFeg akartam fogni, hanem mozogtak, be-^tójrakódtak, meg megint sok, sok lövelto felém Ling~BUgárit. — LÁlmodom^é, vagy ébren vagyok ? gondolám magamban; e savért helyezctből nem tudván kiokoskodni, édes mogijjedés szállta meg kellemes reszketegben fürdő ídegzetimet, mert két viliág oly közel ért hozzám, hogy szinte vissza akartam lépni, de valaki megfogta kezemet s csengő hangon „Isten hozta," ,örülök" Btb-féJe barátságos szavakat intézett hozzám éa én mint lovagias ember néma ajkamhoz emelem a bár-sonypuha kifl kezet s a két csillagból olvasám
bol vagyok. — A napról ha az ember Tiirtelen beredőzüttr^eobába mogy, bia az természettant bizonyíték szerint is setótnek tűnik fel, de néhány perez múlva a belépő már tudja .magát tájékozni, így történt aztán a bemutatás. Örvendek, hogy Fr. IL Amálmnirh^lgynál"tíizt8letö-met tehetémr ki a valódi honleányi azép nevet méltán megérdemli, mert amint csaladjában a gyöngéd anyai szerepet magasztosán viszi, ugy legszebb ~ élvei közé számítja az irodalomért egész sav- és lélekkel élni, tenni éVTiami. Isten éltesse 1 a adja a- magyarok istene, hogy minél számosabban értsék meg a kor intő szavát, mint e nemes hölgy megértél
> A* hölgykoszorú távoztával mi is távozánk, fcogy*-a magyar irodalomért szinte oly nemes hévvel viselhető Policzer Luiza kisasszonynál tisztelegjünk.
Délben Dr. Schwarcz ur kedves családja, közt valánk, angyalszép kis leánykája mellett Ulvo örökös mosoly ült ajkamon az okoa beszélgetés miatt, melylyel engem mulattatni kivont. Az Ízletes és paíardüsan felszerelt ebéd végét nem akarta érni, látszott á dőrék házigazda a ezivélycsségéről is oly előnyösen ismert háziasszony távollétében — nem akarta tndnj : mi\' az elég 1 No, num csoda! az orvos .beleolvadt ez alkalommal a vendégszerető barátba,
- A kedves helységben jobbra balra szólt a fcene/ azt se tudtnk hova menjünk. Gróf Zichy ,Nop. János lengyeltóti uradalmi-tiszttartója, a jeles gazdász Pcrlaky Júzsof urnái válogatott szép kflzünflég^yUlt egybe, a fiatalság tánczolt B a csárdást kifogyhatatlanná tovók." A doirazép monyecflkók és\'a bájidó leányokrkó>züríija még -niagnmat U tilncxrn ingerelt, a tdnozoltam volna is, há a gyünyőrU parkban hirneves hazánkfia
Tfóth Kálmán m. kir. állami fómérnftk úrral néa talál kosom,kivel eazre sem vettempmldőtLkéoA ideig elcsevegtem az időt Siettünk ia Fr. U. úrhölgy vendégszerető lakába, ahova előbb ,valáuk vacsorára megblva és igy a későbbi "megbivásoknak-nam iehettem eleget, — nút
rírt emh\'tek meg : ami haladrelnem maradi. A jó Bohár bácsinál is kedélyes szép közönség mulatott együtt
Késő éj volt,-\'midőn Fr-né urhöjgy vidám társaságától búcsút vevénk, bogy kora reggel Í8mét Szöllős-GyörÖkön át Boglárra éjek, honnan vissza Nagy-Kanizsára azállitson a déli vaapályatársaság egyik dÖczögőfl vaggonja.
BÁTORFL
Heti izemle.
SHiptcrnber i-én, 1868.
— Királyné Ő Felségét a királyi gyermekekkel Bzeptember 10-diké-táján várják, Budára, hol a várlakon szorgalmasan dolgoznak. — Parisban egy gépész gőz tárBaskocsii készített, melylyel gyárából kiindulva Nogent sur Mame-felé a Muzar-bourlevardon és a vincennei uton végig kormányzott, A-tarsaskocsiban mintegy 30 személy foglalt helyet. — A zágrábi o/szág-gyülés szepL 12-éro összehivatott. — A pesti egyetemen a lefolyt tanévben 47 államtudományi, 38 jogtörténeti, 43 bírói és 1 egyházjogi szigorlat tétetett le. 37-en tartottak tudori vitatkozáBt,s37-en lettek tndori oklevéllel\'kitüntetve, — A kereskedelmi minisztérium hír bzo-rínt három dohánytermelőt küldött külföldre a dohány termesztés tanulmányozása végett. \'— Egy vasútvonal aug. 22-én Gyertyámusnál elgázolt egy parasztkocsit, mely a lóval együtt tönkre ment, hanem a kocsist épen húzták elő a vaggunok alól. — A stettini vasút indóháznál-a nagy nyílt csarnok tetejéről egy gerenda ép akkor eaett le, midőn nagy néptömeg a vonat indulását várta. Temérdek Bebesülés^i^-kivü] egy ember rügtön meghalt, b kettőt ielhc-ltaii vittek el. — Itnrbide mexikói császár fia, Paris melletl Courbevoieban báltermet nyitott. Mint mondják üzlete jól megy. Ilyen a világ dicsősége ! — Roppant felhőszakadás és jégeső tetto tönkre a mult napokban Zám, Tomasesd, Gödi n esd, Glod, Brassó, Valya-Békuluí községek határát. Pár perez alatt két ölnyi magasra nőtt a völgybe rohanó ár, fákat tövestül vitt magával, lakokat, malmokat, a betakarított gabonát, a künn álló török búzát elmosta, s több emberélet, számos barom esett áldozatául. — Iechlben bire jár, hogy ő Felségeik közelebbről Galícziába utaznak. Ö Felsége ez alkalommal nagy hadi szemlét fogna tartani Lemberg mellett — ,Köa-vélemcny" czim alatt Ormódy Bertalan szerkesztése mellett uj társadalmi és közérdekű hetilap jelenik meg. — A loviaannei vakok intézetében a vakok dombomnyomdászattal foglal-kodtatnak és ae utolsó ti év alaU\'8025 kötet könyvet, többnyire fólió alakban álíitottak elő.
— A természetvizsgálók zárgyüléae Egerben a jövő évi gyűlés helyéül közlelkesedéssel, Fiumét választatta. — Kedélyes öngyilkosság. Ma-1 rosvásárhely t egy jobb napokat látott, most kis vegyeskereskedő bolt ajtaja_aug? 1.6-án szokás ellenére nem nyílt meg. Mikor a szomszédok betörték az°ajtót, a kereskedőt vérbe halva találták. Áruló-asztalán e szavak voltak olvashatók: ,20 frttal tartozom N. urnák; lopás no történjék; éljen a haza.* Vagyoni ku32áit .állapota miatt vetett veget .életénekJpuskáy,aL
— l^gy genfi lap különösség gyanánt mondja el — és újból bebizonyítja, mennyire zsaroltatnak az idegenek Svájczban, —hogy az angol királyné legközelebb kávéból, kenyérből éa hideg sültből álló reggeliért 30 szemelj után 700 frankot fizetett .
Zala-megyei hirek.
r. Légutazáo 1 léggolyó nélkül. Az „Ung. LIoydMez érdekes ^tárgyról néhány tüze-tésb adatot közöl és aláírást:nyit az.eszme va-lóaitására. Küzlcmenye a köfetkező: Az 1854. é>júniusban egy orkán, mely Joaa Bzulőb.clyéa,
— Nagy-Kanizsa táján, nagy pnaztitásokat vitt véghez, gazdasági épületekről lehordta a tetőt b gyökerestől ktazakitá a fákat, ktilOaBa benyomást tett lelkére és azon pillanattél fogva folyvást azon gondolkodott, nem lehetne-e e természeti erőt mesterségesen készíteni éa az em-< -beriség javára, üalhaaználni. Eszébe jutott, hogy az orkán nem egyéb, mint sebesen forgó Jégtömeg, és azért kiaérletet tett mindenféle alakuló éa terjedelmű korongokkal. Sebes forgásba bos-ván ezeket azt találta, hogy a korong által magával rántott levegő fölfelé törekszik\'. Meglévén -állapítva ez elv, javítgatva\' tovább ment,\' mlg végre eredményül valóságos forgó művet-sikerült létesítnifl. L forgémü csavarazBrü, «gymáo fölé helyesett ernyőkből (Fallachirm) áll,legye-BŐkkel éa lapátokkal; ha e forgémfleros forgásba hozatik, a mozgásba hazait levegő .ugy belekap, hogy roppant erőt fejt ki a .fafcilláe-ban és képes nagy terheket magával felvinni.
— A készülék oldalán, egy - második forgómö van alkalmazva, mely még középszerű ezé) el-
Lgqr Folytatása a metléltleten.
H
R D . E\'. ;T E SE K
Gyakorlati találmányok!
NftgyjeJmtÍBégű minJon háztartásnál az ungynovezctt ,^*ollr^Pasta," mely által miDdeiiki a legnagyobb könnyü-geggél képes fényvcszíett avult bntordarabokat atb, kifőnyeaitenL Egy doboznyi anyag, elegendő egy egész butorozat kifúriycaitéséie, ára 80 kr. — Ehhez még megjegyzendő1,\'hogy e Fasta soha meg nem romlik, .
k.~ hir4* PaBapaionr aeasonyaak XT. Lajos udvarirt voll egy note, moly a vilaf? «16" titokban maradt, meiyljfcl C maginak as ifja kiniiést, n a, vidor Bsépiégit éa ft bö> simaságát egíss a fcisC Öregségig meltartotta. Esen recept kíaBbb egy mifti ariesalAd birtokába jutott, raelynok íreBssépaége ma le a bámnlat tárgya. Sikerült Biz orvaamdorriAk csen oddlg Utakban tartűtt receptet megs sere mi, hogy ni eg^i* világ jurors Sjrdiitathaaaék. E»en faHUamthatl&n arcs-pastának eredménye minden várakozást flUQlmoI, rairfll snámo* bisonyltvinyok megtekintés végett t. c. kO»oaa*f randelkeséséro állanak, As egyetlen ssor os, moly minden arci-foilutat, ssenISt, máj-faltot atb. gyorvan képes eltávolítani Egytógely Ara utasítással együtt 1 frt 50 kr. ! tol, erre gondja legyen mindönkinek,. por nélkül, can pán hideg viasel a leg-
Mrt-ttath*ntoW, "«»f lt)dui-«n»itiily(>llnlt Hm-tArgyak l7esit^?ra, nfilkttllishe.Ieri as y- ?a eattit tníf eaekniL Egy drb. 10kr. . ,
Egy 6ra-«at*hio, vaajw *í7 p«"-« nap ?ra delejtCvet mindönkinek Jinlbsti, mivel eeiltal minueBnemfl ,rt «wbalvoihatd. Eg* drb 25 kr.
HotO-tfllV E»ea por alkaímauua Utal" IdQ&en . • pínsbon mnn-gMdalkodhatnL E mell ott
logneíTobb előnye, hogy a fehérnemű Tele Igen klmélbelB. 1 font csomag bau kr.
ABeríkal bistonsAgt lakatok, kitti-dG aaerkuaelUek, 1>Letitok foltOniso ellen.
1 db klsobb fajú 80, 40, 50 kr , a nagyobb , 70,aokr, 1 fL
.kit kuleacaal 1 frt
10 kr.
1 db útitáskáira 25, 40, 60 kr. AßQOl ellik a legjobb ácséiból, 1 db
klsubáira Taló olio BB, 86, i5 kr.
ldb. hlmséai olio 30, Í10 kr. « . , ollólánca lUkr.
Nagy eluoynyel ssolgálnak aa nj gépIrónok.hwsnAlntnknál nincs ssuk-seg hügyeséare aem töréstől com ta rt-hatnlí
ldbíanyulbonlOkr.
, , eaontny«l)en l&.ttr .
„ . tolltartóval ós késsel 00 kr.
. „ t akaró-gumi & kr.
Főfájások elles, bármily némítok azok, ulünyOien hasánál tatnak a Berlin i f-igíaeppek; o szer oly biktoa, liupy lio tii;m használna. Ara visssa-
.adatik E|íy ÜTOffCiinok ira 80 kr.
Gyakorlati igdrágvétMa; melyek sáriig IdCbon q bamocakolódáatól masrfi .Uk. 1 pir 21) kr.
Kittliiü fÚDjmii kantaakkal re-gjilTe, hogy a búrt tar tó ibb & tegyík. 1 frt !Í0 kr.
,KftDii6 ittin5«égtl és ofcsá arabi-\'
dáaan fdazereh aévek aoráa^jebai bírro k»pott—
ÓRA- ÍÍZLETE. " Pesten, kigyo-trtcza 6. uám.f
Nagy választékot ujilnl míndeonemll jél boigaritott érákbél,: Itt évi teírnncí niellftt, árjegyzék szerint Minden óra a pesti kir.
fényelflló hivatal réfizérűl cllünÖrzéHÍ jogygycl van ullátva. V nilain Titárult úrnk n lejjponto»abuan vannak iRoxirra, n(ry. Hogy akir függő, akár fnkvfí bi>Uzctlien vannak, ca ponlos*aB«krn pemml befolyait ím (ryaUuroL — Egy általam irt könyvet fognak l$«n tU?tolt ;>er3im inpyen kapni, melyben bOiölre vannak aa OrÁk tnlníl tovibbi pOPt«»-»iíjr»t eníkOílü óti-rcnojsaliilyok. GENFI ZSEMrAK; [Arany remontoírok, valódiak, !
E«ü«t henserorai 4 rubinnal ft 10—ll kengyelnél foirra felhiiaan-
Al*gnJ»bblÍgroln-taal ieer-aim (aaefaben hordható) & leggja-Eorlatiabb • a«aabén, nem dobinyjdk pLimára la ojaniatoi, kaiOnaígel tfizi Bcniám farm íj ira, lámpíral ran [gybekOtra, mely nehiny órára »aW rynanyajot fel, agj hogy gyakran adídi alkalommal legott világot Euhet gyujtaal. Áracaak a gyors elter-^diie miait teietatt Ily qietóra, t, 1. «y dh 60 kr.
\' Faritlai bajfaitBeter, aielljelax ja hajat perca alatt barna ás feketére íeithebii, éa egTattal magÓTjaatcr-netsetaa aduegéL Növényekből ké-BOltía egétién Ártatlan. Epy dobos itaaitUsalS-fL
5 Fol/ikonJ aayT. LeEnélkü-Iflibetlenebb ner minden biitartásban, mert érrel minden a bájban elü-(ot5 jaritiaokat mindenki maga eaa-WaOlheti, eiaettMTvéTekiff eltartható ía hidegen hmtanálhatJ. EffT °*S7 Uúg Ara 85 kr.
i Lejnjabb io eidap o r. BUto-rltort\' ott\' mindenféle rotidafoltok dtátoStáairs Waaonbdl, aelyombCl it minden mJjfíle »*övetekből iiint-agy tu- 4a «ca«lai«r«kr6L Egy cso-ag Ará, 3íar.\'"
Legj obb borntva-kenSci. Esan kanóca által a borotva k6»0ruléie laUSaMhetik. E«y doboa ira 25 kr. Iritollak reirnlatoiral. Alkal-nAibalAk. micilen kiabeaiapapirhoa, afj hagy egy áa ngjaaaaoa tollal a egftaomftbb éa lagvaatagahb vaniao-kat lehet tainibii, 13 db 25 krért. Hogy lábait megórja aseaveaiég-
nüntbagy aa egáaiaéget fen tartja. El eléretik a Motigerfálo bSr-eajtolmány által, mely a lábbelit puhává i Athat-lanná teaii njry.bogya ciipfl, bármeddig tapoeta legyen te a riae* aarat, mégtem éroihetni benne ned<o*aéget, 1 ÜTngccBko ára tiO kr.
Aogol bGr-fénymii, mely a bőrneniünek eredeti lágyságát riftainad ja ét leg«ebb- fényre hoaaa, egy kia ÜvegecskB ira 26 kr, egy nagy ŰTcg ára 42 kr.
Általános tiestitó-po r, melylyol mindennemű ereset, aranyat, ciüíUJt, bron«ot,pakfongot,acílt ia rciet tiss-tára tlastlfanl éi fínyeiitenl lebít-Egy dobói Ara 20 kr.
Piriéi általAnoa lyel nemcsak üregot, köret, tajtékot, fát *tb. a leggjoraabban éa Állandóan
iglehet ragaaitani, égy, hogy oItA-lattíhatMn mára a, Jutnom bogy tnin-den egyesitTe legyen, fát ércs»el, Dregot porcelancal atb, ngy öaaaera-gaaxthatni, hogy egy testté less. Ezen minden bá«nálnJlk1ÜoslietlenUi biGU-aégea aeerbol ogf dobónál 10 kr Ugyan e ragan* folyadékban, Q*egb< ¦xe\'dTe 3« kr.
L e vü-p-a c a ó 110 bélyegek, rao lyolE kényelmesség, olcsóság éflibia--toéaáguk nriatt In minden ostyánál v. Tiafinil olUnyUáTTókJ Legfinomabbra birmiféle kÍttoI vagy ciípgul íi mérrel vagy jegygy^l Oaaás db 50 kr. e«er db 2 frt.
Vlllanyosott fogkefék. Eickkel a fogakat minden fatapam -ragy fog-
siobbűn fohéren, egáizaégeacn él núlkUl lehet tartani egysaerü dOrgB-léa által. Hogy minél nagyobb legyen dőaég, dbja eiakia G0 krra tetetett.
A logblatoiabb és legjobb aaer tndon alkalmatlan rorar elpn»atitá-aára kitárólag caak a friaa pensA ro-Tarölű por egy Öregecske 18 kr., hi-romisor akkora 85 kr. ..
VnlóOt angol tollkések egy-egy kit pengérel 20; 30, iü kr; a pengivel flO—0« kr.; legfinomabb faj pengivel 60,70, D0 kr., 1 frt, 1 pengével 80\'kr. 1 frt, t frt 20 kr.
B 0 r J) a f e ¦ t é ¦ s «t-Egyperca alatt lehet mindenríle tárgyra ki»étcl atl kfll p. fából, kBbin, bádogból stb.Taló tárgyakra, legaiebb aíinareli featéat Állandóan Atveaetni.ngyannyiraJiogy a legflgyeaebh ke< által késaitetl foa-téa gyanánt fog feltűnni. Kölönoeen ajánlható os ípariiioknak, luinthogy a tAjgyakat igen eaínoabltja és ajánlóvá testi. Egy ily kép, mely virágcsokrukat, gyllinblciSket, tájképaket, Allatfojekot,csoporto iátokat vagy karikatúrákat képes, kapható 2. 4,6, S, 1» krért, egy üveg Atvesetcsi lakk elcgsíge* 5s*áa képre 20 krért.
Legfelsőbb helyen Hzabadalma-sott méreg egerek, patkAnyok, Ürgék ét harr^ngök kilrtiaára, Aa eladás fe-)Dl5uégrDeQrténlk. Egy nagy welen-cse óra 1 frt.
A b aj at élénk állapothsn tartani, az Őost vagy niGkét barnára festeni legalkalmasabbá dió-ohtjminden vo-
...y-i MP71CTlStf lílmhogy ¦ neveiett cxlkkak meg la hamisittatnak, PlBlttlaU 111 tÖ. naTesati r a k t á r b
gyi kíiíitményok károsok. Van hse kOsOnaégnek jelent\' hetnt, hogy nálam friss, meghamisít hatlan kétsier tisstitott dió-olaj kap* ható. Ki« üveg 25 kr-, nagy 45 kr.
QrOktrenu r.melylyel atrnk- L Momet 8 nap alatt ki lehet irtani. Ex njabbao feltalált a terek minden további dicsóreto felesleges, uintbngy garanlia niellttt ámwtatnak. Egy d-i-hosxal haSEttálati uLasitáual egyQtl 40 kr
Cn. kir. szabadalm. Ssaponin-BBlr-5ther, melylyel néhány porca alatt minden ni-von novcsondií aseoy-foltokat raindenKío kelmékből a Irg-tiaslibban kireu. Eien nj kéaxitmény meghalad mindent, mi ai üyfélo rokben eddig léteiéit, minthogy a legfinomabb éa a legkényesebb ssint is aértetlenill liagyjaT-mindjárt szárad és nem izagos. \\jiolható egyaxar*-mind kcíityfi tlactltáara. Egy Ovog haszit:iUti ntasitAsaal 40 kr.
Tnl...li átlátsió gly c e rin-a lap-pan a legfinomabb illatokkal. Egy köaípnagyaágu darab ára 15, 20 kr. nagy darab 2t) kr. Egy tégely valódi raar-uiri tíammfett), hajkenőcs 30kr. Egy ilarnb mnr-uir bajusipödrC 3(1 kr^ valamint míndou mis illat- éatoi-lett-Biorek bel- éa külföldiek a legnagyobb rálaastékban.
Ca. kir, asab. viibatlan ágybeté tv« minden háatartianak ajánlható kitilt külnnOspn gyermekek, betegek ta gyermekágyna nőknek nélkQIosbet-len. 1 db 90 kr., 1 frt 20 kr. kr„ 1 frt 80 kr.
aranyaiéitól, Muokkent! IS—13 hölgyérik . . , . frt la—14 bcDgerorik 8 ruliinrtnl . 14 — lü ilupI.ifeJtillol 15- ]l! hengeró. kri.L Uv -i-ö\'r. 1B-17 h«rgonyór. Ifi rubiftn. frt 15—Ifi dupl. fedél- 15 ruliiun. 18, »Q— ->2 onsil horgonyor.ik kristály
Ovegg. 15ril.i»u. 18.20,22-21 •ereghorg. .5. dupl. fed. frt21 - \'ll horgony remnntoír valódi
hcagyrlnél fogr.i felhuah. 27—29 dopLffid. I5rubiuual frt 34-27 Arany hciigerórilt, .1 pribáa arany, 8 nibinkűvel . . ; frt 30-32 arany-k»pi!ny8 rubluu. , 34—36 hftlyyúrák 4 - S rubinit. . 24—27 • „. arany-kílpeny 8 rnhitiiial . . . , ul_37 hölgyóm gyím. kiraki horgonyó. 15 ruliiun. . a3_3D| finuinabb arany-küpeny és i
Íj rubinnal ... frt 44_Í9 !
hurg. dupl. fed. 1.\'. niU. „ 44_49 Arany horg. ar. Uj.. 0 (, (1:1, 7a, 99 „05 orgouyóra krútályQveg-, a/. k..p. 15 rublnn. . . frt 59-74 úlffjhf.rg. ó. 15 rub. frt42-G4 krift üt . 47-50
^lDr^l2,6)_
bátor Tagyok flgyelmestetni as. iránt, miasc
an kaphatók.
Mindenféle blaomáoyok elfogadUtnak éa pontoaan teljoaltteiiok Árjegyzékek a kapható orJkkekrjI Ingyen uolaáltataak.
______________ „AzeWauartriai bteományi üzlet A. FRIED MANN Bécsben,
Praters trass i! 2G. bz. éa Oporngaaao Ü. B7, alatt Driáer aurcaarnok mellett
dók, 15 rubiftn. 69, 79, SS—W dupl. fed.. 110, 119,123,148,18» Ingani r», minden 24 óra oiin fhna. 11 H-ad napra felUos ft 19,21—23 ára a félóra ütéssel , 30-.T2 B t negy.ó. , «48, &0—64 havi regulateur . , 30— 32 Francala hromárak, mindenik hetid hétre felhuaandi 20, 25—35 . két hitben , frt 40— GU
S0-120, 18Ö-2UÜ Fraucsia AbreactS órával . . frt G . r.ely ébrcsztisnél gyertyát gynjt .... frt," 9—II 11 próbás eaOsl lisesok frt 15. 4,
5—6 forintig. 13 próbás hosszú . frt T, B, 9-10 Vidéki megrandelések előre elkCil-\\ dntt Ar, vagy atánvét mellett ia a\'l.\'g-ípotitutabban és gyorsabban teljultut \'nek a ami leuiéare nem találna, ai kicseréltetik. — Magj egyest éri, h»sy ffiggő és esebórálm, minden modorban a legpontosabban igaigatva vannak.
Órák. arany és aiflit a legmagaaahli árakon cierébe Tétetnek.
Mindennemű igasitisok általam feltalált gépek ?1 sterasimok aegitaigév»I a legújabb genfi mód szerint héiattiat-nek éa igen oleión aiámlttatnak. ^ P.ilyakoaiortisott a párisi kíilli-n. A muokái oxstilyjavára r
Munkás ára [Montreletaire]kulci óéit ill fellimható. igen tartósan készítve, U-t kaiflnbOxS rajban 1Q.ÓJ 12 írtjával. Key ed UH depot Jlagyarorisip ós kap-c»ull réazei aiámára csak nálam.
Kohn Ignácz, óra-mÜTes.
Il i r d e í i éij
m...............mnmmi
,601188 8egnb8l Cohn í*
von~2Yi Millionen. f-^fairiinilKt and-garaaürt voa-\\ TdarSUaU-Uegiaranr- ¦-I Besinn der Ziehung «m 14ten 1 ¦ * d. Mte. ¦
- flwHM**l*T-Qtot-&—
. Thaier \\ kostet klem «in. TM
I fjsj|»aUri»»-erÜkliea«l
rStaata-Laaa, (nleat von dea |.TflrboUnsa! Fromeaeen).; und I werden solehe gegro frllkktt I Sniendmie das BtlfMOU oder
i\'Jj^J^VersandL ,
I »MM—M.tM-.aaooo
. 10.0M-
I .sOdam«000*10*» ¦•*>
1 CnrtnVtáar :.uad an\' j ZMoMfjfltN Made nael raebaiíqaí ;.|C"pt
I laiHlfftrillhl THiilillnilTai von I linót U N«> AUt iL
\'sÄsarsÄar-
near7 Jot* am«»««
ÉRTESÍTÉS,
1 xOnsdgnek,\' miszerint a m. tioniboa Ucrtalan ur ?luí 5 feltrili
,_____I Sdtfi «
Idi. ]*t«t Bbllaban 1 lira
Lai SMS, CM
. l.\'ta Httsifvffi......
Bank- und Weeasalgssehxft.
„eröBÍfő ital"
raktárát átvettem. Kérőm a L cz. kSzfiOBéget aztlkaeglet fcdczéao végett í hoixám alélirotthoz fordulni. ¦ ¦_ . ¦
Kzen eróaitö ital, az előtt agynevozett Mixtúra 8to-j raochico-bepatica eréaiti az idegeket, k\'QlüaOaen a gyom-Irot, a beleket, t etomoiditja az étvégyat. \\ Sikerrel liaazaálhaté a ntcgbtüéa ellen; — azokat, \\kik nwz ivévizzel élni kénytelenek, vagy gyümölcsök (élvezeti] után nem jél é«ik magokat, megévja az innen | arodfl miadea nwz következményektől. A jé nedvek elő-} idézése által az eröaiUJ italnak folytonoa hasznalata mellett ja\'keaerU azájvia roegBzünik a\'a lábadovék rövid idő I alatttvÍ8Bzanyerhetik megiiigatott teatí b lelki éPejaketT^-(A tengeren utazók megévatnak általa a tengeri ut ismert Kk«U«metlenUgettol; — végre a legújabb tapasztalán ata-tript\'a rothadt foghua> ha avval díirgíiltetik, viaszanyori gkallá ininőalgéu
^¦S-agy-K a n i a ¦ á n kaphaté az aldtlrottnél éj Ztr-hkn^tl W. éa A„ ugysziatu Fesaelhofer Jéaieí végre ^RejtíeDberff Ferühci urakfáazDrkereakedéeÚkbea^
Zur hohen Beachtung för Bnichleidende.
Der berühmte BmDk-BalBaBa, desaei hoher Wnth ttelhet in-Parfr-auer kanat, und welcher von vielen medl-cinliehen Antoriljiton erprobt, wnrde, «elcher auch in vielen tausend Fällen glückliche Cnren hervorbrachte, kann jedorsrit dir. brieflich vom Unterzeichneten die Schachtel k i fl. gegen Einsendung des fletrade die Posta ach nähme nicht stattfinden kann, beaogsn tverdi Für einen nicht so \'alten Brach ist eine Schachtel hinreichend.
J. I. K. ErSEHHUT
In Gais, bei SL Gallen f flchsreU)
(57-
j (130^-8,7)
Wajdlts József.
• Axa haazaálati utaaitáasal cgyQtt I fit.\'
^k. xiaLS^r-KBLKLlzseiJL _______
230LltrOlO t&^eru&e&\'t igazgató tanácsa ré?zc-ről közhírré tétetik, hogy Ócsásiári a királyi Felségé "folyó Ovi Augusztus 14-én kelt legfeköbb elhatározásávaía társulat czé.^jének — ir\\w^V»Trpiimnnü ]ce-
leendő átváltoztatását megengedvén, ezentúl a társaság\'kizárólag e czéget fogja .használni.- .
Kgj\'utUl a részvényes uraknak tudtul adatik, hogy az
igazgató _ tanács\' az alapszabályok 9 §. érteimébea:- roÍDtb?ji
árverési hirdetés.
Zalamegyei Sármellék helységben helyzett a a Aléltóaigoa gróf Featotics Tasziló ur tulajdonához tartozé korcamaápülotekS nek — ezekkcx adandó 1200 vozOg öl 05 5 hold földdel együtti — obsdáaa Ktazthelyun az íirodalmi tíaxtaég irodájában, folyó évi október 25-én délutáni 3 érakor eszközöltetni fog.
Moly árverésre a vonni azán-dókozók kelifi bánatpénzzel p ellátva mcgjelonoi kéretnek. — Kelt Keszthelyen,jtuguat l>l-án 1868. _ _
M. Gróf Festetics Taszatílo ur
(lM_a,2)
vészvény ptán 10 */, vagyü 20 o. é. frtoak leteéséttelreu-delte, mely folyó cvi október 4—fi-ka \'között a Uiaiilmi péuztdrndl az ideiglenes elismervény felmntatása mellet annál bizonyosabban teljesítendő, mivel különben az alapszabályok 9 §. fog alkalmazásba vétetni. ~ :;t:t
Végre küztSidomásra hozatik, hogy a folyó évi april 19-én tartott kízgj-fllésből felterjesztett módositott>lapszn-bályok a fiiméltóságn m. k. fSldmivelés, ipar és kereskedelmi BÚniszterittmtúl több pótlás ;inatt vissza küldetvén, ezek feletti tanácskozás végett az igazgató taiiács a.21-ik ^\'értelmében egy rcndkkflli kBzgyttlés tartását határozta ej, éi ezt f. évi október hó 11-ik napjának reggeli 9 órájára a társulat hclyisígébo kitOzvén, arra minden részvényes "társ urat az alapszabályok 17 ós 18-ik §-árai figyelmeztetés mpl-lett tisztelettel meghívja. Az idézett társulati alapszabályi §§-ok eképen szólnak:
17-ik §. A közgyűlés áll mindazon részvéavesekbüí kik legalább két részvény tulajdonosai\' és mint ilyenek a kozgyQ lés Összejövetele előtt a társulati részvény-könyvbe bevezettettek, és moly részvények, ugy azoknak még le nem járt szélvényei" legalább 8 nappal a közgyűlés előtt ¦» társulat pénztúrába eliamenóny mellett letéteményeztíttfii. ¦ -
18-ik§. A közgyűlés mindenik tagja azavaabrajogosított, és ha egyébként a 17. g- fült^tclcj tcljesltvék, két részvény után egy szavazat, tíz részvény utánJcettó, husz részvény után három, hannüicz részvény után négy, uegyTén s minél bármily magasságú -részvény után öt szavasatesik agy mindázun Altnl.h igya 19-ik §. szerint meghatalmazás mellett átruliúzott kepvisilús hozzátudásával egy részvényessé birjon: Btnértöbb szuvnz.ittal. , \' . •
Kott N.-Kaaizsáii, 186%éW szeptember hó 3-ip. ^
¦jjk igazgató t^áesv •%
TA^Ml ÖRÖKKÉVALÓ ARANY-ÉKSZER.
¦." jjC" J,Jiläiti-Snf\'vâlodit bírni akarja, az forduljon az egy,Mfllt:
In4psuie UaUe-bcz Bécsben, Praterstrasse 16.
Eladási Iráay n»sy urakban.
J----------------- »y. A« ékaur iUanddfdgaért IraaUaa; állunk ját. -
BrilUDMEkaaer.
_kiiUlrra, oa ütnerS Is. caalAdhaÜkea éksser Egy moHtíI
Talodl Talmi arsajba »an fogTV ¦ Iwlekelyejeájtt bri- J" lantok * légfiaomabb hegyjegecsek, melyek ai élénk fényt aobajem resi lik, ngy »sinUn mái diagakorek la tol nem UmerhoiSen
\'annak .ntanaara. . 1 frt 6n kr., 2 írt, S írt.
Egy melltll Egy pár fUJberalil
Est . . melkromb ... 1 fit," trt tO kr.
Egy . UJjgumbok , \'. 1 , 1 . 50 ,
Egy tfl féaflaak . . . J , 1 , 60 ,
Bjy brillant gyOrll lug&a. 1 . 1 . 50 . Efj kereast mint ékaser. 1 .
Caiaiolt Talmi aronr-éktiBer. Egy Talmi aranyból. . . 1 frt 60 kr.
Egy nyaklánca........2 . M) ,
&7 eaáblto nff Collier keresstte] . 1 írt. Egy üdíts . . . 80 br., 1 írt, 1 fit 50 kr., 2 irt, Xgy pár flUberalé 80 kr., 1 frt, 1 frt 60 kr. Egy kBM flUre fuggeaat8 . . . . 40 tr.
Ül* :l>ik naptár, mint ntedaUIon, esen nép íkí« Cbarirarl-tárgy, megaranyosra egy oldatott JatraajK*, aap-feüseltct és lenyugtat, a nap éa éj bontat, a. mimlksn a hét napjait és a dátumot mutálja batyusán u haronkmt, ca hetenkmt Igazítandó.
Egy modaUoa.....60 krn 80 kr., 1 frt.
StT pár tnelüromb . . . 30 , 80 ,
*cr ¦ njir>mb . . . . w „ M ,
Egy ngfvtttSKaa. . . . 80 . I frt, 3 frt. BfiT férnlfl . . . . . . 50 „ \'80 kr., 1 frt.
Valódi arany-éksser.
Egy gyfiril atbles kSrekkel . . . 1 frt BO kr. EgEgy , gyöngyökkel megrakva. 3 .60 .
Egy . aranynyal . . S frt 50 kr., 4 frt, 5 írt,---
Egyinár ffllbeTaló . 4 frt, ő frt, 6 frt, 7 frt, 8 frt.í*<&*y bajfr
Gy-öogy-éfesses*.
. . 1 frt, 1 frt 60 kr., 9 frt, 8 frt pir mibdTBló . 1 , 1 , 60 . 2 „ 8 Egy , raollgomb . 80 kr.-, I frt, 1 frt 60 kr. Egy * ujjgomb - 1 frt, 2 frt, 8 frt. Egy fárfltü. . 1 . I „ Mb.
Egy nB collier . 3 frt 60 kr., 8 frt, 8 írt 60 kr. Egy kar karika . . 8 frt, 2 frt 50 kr., 3 frt Egy ninor Alaki gyöngy 2 frt, -3 frt, 3 írt 80 kr,
EmaJl-éltB80r
dísioaen kiAllitra ttU-emaü Talmi aranyon. „ Egy m!*Utfl . . . . 1 frt, 1 frt 60 kr, 8 írt.
Egy moll tű ralttdi ffylngy *¦ umalllel diacítTD
2 frt, 8 frt, 4 frt. Egy pir fülberald . . . I frt.1 frt 90 kr., 2 frt. Eay egéas emaU-éknu-r melltfl, fulberalé, tó-
lnnttal 3 frt 50 kr. Egy pir email -mell gomb ... 60 kr-, 80 kr. Egy n » -ujjgomb . . 80 , 1 frt. Egy medaillon . . 80 kr., 1 frt, 1 frt 50 kr., S frt. Egy email-gyűrű ...... 60 kr^ 80 kr., 1 frt:
Egy lénca cmaUlel.....1 frt 60 kr.
Egy nC-lánM........9,1».
Fekete ékszer \'
Sxarn-, Jet- it Eancaukbél iHaodó. Egy nG eűllier kítiior a nyakra Tebetü keresittol ragy ca&k egy ftlrrei , . 65 kr
Egy melllü....... 15, 20, 30 éa 60 kr.
Egy pár fillbeTaU ... \'
Egy moll vagy ujjgomb Egy rövid énüánci . . . Egy hosszá B „ ... Egy Egjusorfl fiíggojxtG fésfl Egy duutett , ,
"30, 20, 10 kr. 15, 20, 50 kr. 15, 20 kr. 80, 50 kr. 25, \'35 kr. 60, 80 kr. 30, 10, 80 kr.
BtW" A. folyton d* ideazéláa ssAa meg axix régi vdtCíCI a birodalom minden ré» seb Cl, Kämet-. Oroaa-O^kaaDriságbul éa aa cgéai LcrantQ-nak felssrjllitas utin r3gtűn jotalláa mell ott sailUtandénk eL
ifindon ártáblák ráadásul és franoo.
Egyesült Industrie-Halle, Bécs, Praterstrasse 16.
(lü-fi^) BT Keretkfldék tiazitirakit kftsnak.*^
v:---:^ Derfk/képrlaelfik a kornyékekben keroatetnok. .
A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi iitezaYP^ILAOTI^"
Kaphatók a legolcsóbb arakon a legnagyobb válaáztáktaii t^Ddennema kész fehémemüek, férfiak, urak és gyermafcok szám&ra, ugs^ttbit;
SO eior darabnál tObb féjrfl |ag«k rnmbnrgi, hollandi vagy Iriandi YáairjnbJl, darabja & ft BO fan,
8ft,3ftfi0k, 4ft,4ft50k, ttfl,6fto0k,íft,ea60k>7rt,Bft,10, lSft 10 cser tlarabaal lObb thw féfO It&k, «a«r knJOnb0i6 ¦> in Iában 1 ft M, 1 A 80 kr^ í bt, S
ft 00 kr, 3 ÍU-
Fcfaér Wiiitulii firl rafifr 1 ft 60 kr, 1 ft 75 kr, i fi, S ft 60, S ft, S ft 60, 4 fl. . .....
Fértl-Batyáb váazMAil, magyar, félmagyar Vagy francsja Bltttira 1 ft 76 kr, 9 ft, S ft íö kr,
2 ft 60 kr, 8 ft.
Etfi legek váaaonbJl, ¦Imák 2ft8ökr, 2ft&0kr, 8 ft, 3 ft 50 kr, 4ft,6fL hímesre\'BÖ, 8 60 kr, 4 ft, 5 ft, a ft, 8 ft, 9 ft, acbwelti éa tranesla mollnsojtraTal 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 6 ft, 7 ft, B.ft, 6 ft; 10 ft.
US flxl-villBk (Damoa-Uiedor) lft&Okr, 2ft50krl8ft,3ft60kr, 4ft,4ft&Okr.
FM^Mt V&tZOG&nJ 4 éTe* 1 & BO kr, 2 ft 40.1tr, 6 évsa 1 ft 95 kr, 2 ft 40 kr, 8 éroa 11 ft,
3 ft 45 kr, 10 ítoj 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 18 éT*a 3 ft 40 kr, 2 ft 80 kr, 3 ft 60 kr, 11 éréi 3 ft 05 kr, & ft 15 kr, í ft 80 kr, 16 éves B ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.
fe}BM &ff-l8feJt, * ere* 1 ft 10 kr, 1 ft 25 kr, 0 érea 1 ft 25 kr, 1 ft 40 kr, B évea 1 ft B5 kr, 1 ft 55 kr, 10 évei 1 ft 60 kr, 1 ft 75 kr, 12 étt* 1 ft 65 kr. 2 ft, 14 évaa 1 ft 75 kr,
9 ft 10 kr, 10 íycí 1 ft 76 kr, 3 ft 20 kr.
Ulndennema tifl Irti BfJMfly«k< IMB>ágoll, hariuyik él egyéb téli csikkek férfiak éi hölgyek
Biímára, pagy válaartaaban. FűraktAra a legjobh AtaerikaJ kriBOibjnak mindcuíólo nínbcn \'J ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 60 kr, 3—5 ftig. SliflM alsá-SZSkByék, 4 frt 75 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, fi ft, 7 ft — 10 ftig.
Éa aok egyéb kín fehérnemfl csikkek, melyekről aa aijegyiék kiTanatra béraestesea elküldetik. — Torabbá ajánljak nagy raktárunkat rsrabargl, koUÓadi, és IrlflBdl váornakbafl, véffe S7\' ft, 38 ft, 80 ft, 32 ft, 35 ft, 40—120 ftig.
Creaa-viaZSB régé 12 ft, ls ft 50 kr, 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 tt, 18 ft, 20—25 ftig.
Vá&ZBB ZSeMefidSk, tnczatja 3 ft, S ft. 50 kr, 4ft,4ft60kr, 5ft, 5ft,flft,7ft,Bft1ftft,
10 ft, egsaa 20 ftig.
TSrütkSza, taourtja 6ft50kr, 6ft,6ft50kr, 7ft,8ft,l0ft, 12—20 füg. Szlott agyi DfiUBViaZ, »ége 9 ft, 10 ft, ll, 12 ft, IS—16 írtig.
Vánon-aartalkHtdék tntMtja 6ft,6ft50kr, 6 ft 20 kr, 6 fl 00 kr, 7frt50kr, 8—12 fSg. — AbTHWk minden nagyaágban 9 asamélytCl 24-lg. — A&ZtoJ k&fötsft B, 12, "ÍB éa 24 ¦némelyre.
Nagy YÜaaitáj ágyterit&, piirae éa trieotpapUaWkMI, kivéa. éa i
Hfrvni7n<aa\'7í^TlAn Irfíciylatplr beriaarlAainil fehérneműink roppant halmaaa kB-, jîieiiyaSS^UU^l utî&AltîLtîK ,^6^« olT h*lyaBÜ.en Tagymik, hogy a legnagyobb mennyiséget min dónk or késsen ¦solgáltainaljnk.
Eüldományckel minden irányban ntáoTéteürJ még alerei érkeatB Bap|an asosnal elküldünk ea csomagoláat nem esimltnnk, ngywlntfl megrondaléaek leghamarább ellií*altí*toeÍL.
Koliarits Jémrésfi&i.
Helymozgó (Locőínobiíe) szijak.
A-ja^.-nt Jim te- jeles
GEPMÂJT-6-SglJÂSIIAT
a legerősebb jávu-borböl keazitve. RUGÓ MtÉZGrA-SZOTYÖK, SÜBITÖ-LAPOK, le^fiúpmabby-g^pbogyö-olaj.
OZI EŰSSSQR\'ÜX.Ö-KO V JiLK,
•vaiMtLafei-te és BMat BJALOt-KUYEK,
17\'
a melyekből legnagyoEb rakTTe.ly van :
GEITTNER ésTlAUSCH uraknál, BÉC^ MiUilinarkUO. sz. PEST,^oiiikeJ3ékrak-tár, fSuteza 2. sz. (is6-io,ii)
Helymozgó (^<jj^^^^Í^^
AZ ALTESTSERVBEN
szenvedőfenek.
Buonyitrinyok, (lerélklYonatok.)
ATélycn meghatra énem magamat, kogyedot tudósítani akarom 4 bogy ¦érrketiocaének 2 tége^jRfSrniláaa által alteiUérrcmlGl, jSa^ftn- 43 ít óta Rokat BaetTYcdtemV^ttiokatkellB U ágyat orienem.-tsljeaen kigyógyultam, ngy bogy 68. érca létamn» minácp Q gye met olvógeahetem.
MQhl e r, a Bajnam. Wurtemberg, tniroa. 15.1868. fUycr Krtoüin, kov
obn eleintn léirkenOcséliea bUal-am nem tólt, mégis elhatiroidm magamat velo egy klaérleUtt tenni i — éa Tálában tlibb fn-pék éá^anmb-tOrdanél kitOnű kOvetkcaménye lett Ó-Verun, april 1.18C8.
Dr. Start,koii. Stabian a. Tr. Jana nocűtoüieníícia fWtalalitil 8TVRZENE66ER GOTTLtEB-tnl Hvi-ttabaa, Kanton Appcnaell (Schireis) MnuclbetS mop", YaXamtnt Tormajyl Ft ,8a. MdrU*-Uo* caímiett gyégyueréas ír által, Teiten; és Horviöl Miktt gyégysaeréaa nr által Zágrábban. ~BW8rT2gyTBgely iraS"irT20,TrT."t>. t. A dl] bekuldendO. — A gyégyltai gyn-Ladia nélkal legt9bb esetben bisonyos.
Haimilatl utaaitáíok bisonyitrioy nyal gratis.
_ 144-12^.)
•- ^ ZlehunK

- * ¦
der Stadt Florencz
Haupttreffer
frsXOQjOOQ
•«erden von dem gefertigten Wediaelhansc gegen Baarzahlnng billigst, wie auch gegen \' \'föjäaatiltlu Katen a 10 S. — oder 20 monatliche Katen ä 6 fl 60\' kr. verkauft ",rJ«nin\'\'ifBrdeniobendaselb8t
¦ ¦\'¦ " rlro-se öeSeilschaften
aa» IQ tttck 260 ff Lose der Staat Florema für 10 Thellmhfflergegeh 20 vlertel-Jflhride Baten ?6 fl\'75 kr. arangirt
Loae< welcbBl.ein.jäJirliches Zinsen erträgniss von 10 fra. abwerfen; und Gre™mnstener~nnt«r]iegen und in den ersten zehnjährigen Periode R^.^t dotirten>ZMlmngen ausgestattet sind; können wir Jedermann aof
-¦aätorarip^torn ftComp.
• •\' \' ^ocWlt.!«: Frim D«ik^uH\' Hr.\' 9
für BIERBRiUEREIBESrrZER.
Kar in Urt tot, bewahrt doh.
_ fcVbaal, «anbar und trUhe gowor-aeöfl Lager, so wie auch nno 8chc.uk> biolo werden langstena In 24 Standon durch einnnacbBdllehea Mittel unter Garantie, ginn ih all, fein moaBsircnd Qnd. BcbraaEkhaft wieder hergestellt. Bei Oeatellnng bitte am genaue Art. ffabe der Zahl der Tasser und des Maaa-Inbalts jedes eluaelnen Fasaei. Vcrsr>nduugen nehme der Kurze Tregor) noch,
•Kbiioüduugcn Yon eln*r Fiasche kranken Iii eres w&re genDnactit. Mustorspiidung aonle Briefe bitta «u franclron. Nah er 6 Auskunft Orth e Ute
Aug, Siegerist,
Mengen [Württomborg,]
Amtliche Urkunde.
Sqm: Kanfnuus \\Uod, Tabrikante», Herrn AuguatSiogpriai fOB hier, Wird Womit Wotigt, das dersolbo der nntorscielmeién -flteltn über 10,8115 Stílek SSuugulBse, fttitliQiuiiebe. aobrlft-¦Mlcke, ron Anbeginn aelnea ueaehilfts Ua hetitn rorgelsgt hat. * M*Bii«n, 1. April 18(17.
StqdlschuUhfif\'tiHm -Amt: mi-i2.lQ| Hopb.
Az ipar és kereskeíBeiii
AKADÉMIA-
egy Steteromäfl kere^cedől és iparoaatáltal alapítót^ magasabb taraakedebni és képzo^rtéat,
íenallrtásaimk 6. evfoiyaniabÄJ. njoîag megnyílik október-1-jéa.
ISália a» intáyaftbnJr • i*1** kw«*l™dSk<t k*P«anl, mind »a «1-liZBIja az iniDZBUHM » » pakorlaU terra.
ntéaet 2 saakból áll : a kmatudatal és a keresk^ iJ fasaMoMdáváf, mindegyik 3 éri folrammali as ¦ gtVW^riayuyal \' \' * ----
jü, mind pedig a gyakorlati terra.
Szervezete : As lnl^lfA ? m-t * kcrM^*>ai! ^ * «m***
utóbbi VBflytani- éa tf^rta»i^ráqnyal hlr.~A ««aHantirgyakoB Ural adatik" aa alasi, francata, éa angol ByelTbSl. A fJ9kEfÍatítíkÍnMÍ*
végett a tanuló rendelkezése alatt ^»"r\\ : fgttrrcskijJrttt Iroda, egy >egytanl safiaraa, ngyaaioUn egy peptUri asMy ;
TálnaÉtia sieiint bármely asakbaa éa irányban ianalkataL
rei VB tBN Keile«.}!.; . «^?1^,,^, „g,. algymnainDot Yé^ettJa-nulútél megkiránhaté. — Kik ea ismeretekkel sasa aljnak, aiokra néaro Tan egy «MAllttMtlultl. TtSn As lalrao • ^^^o Eanulâk bcí-illiíaUiára éa áldnreiérére liy ™ H*^iW* »an 3, aa intései 3 tanárja által rea e tett éa oaakIB ea inteseti tanul ék siámára berendesett ildsiUsat- éa MVfliéOl-lfl-
.. ttot, és pedig : ..........._______ __ \' -
Davklovarky FvsBtU, Bchiesutatutraaie H. 838. \' ^
Btlhfl Alajos, L, BandeD-yarbíndungaitrasH Hr."6i/13. Wattatfirsr ByBrsr, fe^ecssUUgaaM Hr. Ö40/2, s 1
Aa igaagatéságtél nyer h e tS ntaaitáa oly fcSatiaatalatbeB iDé an*\'
UdokhQK, holTidikl tannUlr, fnr. k1wigjiw*M Mi*lm4 iy.at.at
Minden, bármely kérdéwe a legnagyobb kéaaoágff«l b0*«bb raa-
gyaraiatot nynjt
a k»nAtdetmtJ\'
ÉS IPÍR iFiOEMi leiZGITÓSifií
[153-8,2) ,Wa«tiarl»wH»i»lati Nr. .5. - -
éa általa miridflii liazai köny-vi»i^Bln^onérk^pható : ¦¦v-
„HALUUK A SXlP 82071**
_ fUUtlMi itoaet] Uanrv, kBtaÜea minHennemd felkoaaSntaaa
iákat, tamtlmairin, [adattalo roJtáaal fogra
WAjdita József kiddó-. lap- éi nyomaatuIajdomralN\'ác}\'-Kanirsáit,-
mcly koUtt. disses kíállítiaa a tBmCtt tartalma, agybaaiaos éa as ifjúság figyel m éba kBlB&SHn ajánlható.
~BF* Megrendelisek 1 fHjáral idfí>g»dt»ÍBak:;fl!J(|
Ugyancaak a, fontobbi ttnartköiijv kittdojAnil ^yOnsrOrü kialtiti»-
ban mogrendelhetu : ¦
„RAJTA FIUK,JfGABJÜNE!M /.
«ima ttalkSnyv II. klddiaa.
¦atfJHk.Bai<it WtJlllimftlW li iW»mM\'\'.-F.\'
RAJTA FIUK,\'VIGADJ UJÍK!*
DilmU s köíkedre*.^ da^kmiTärWinaao ko ralTén, ¦¦ ?!00 Upr* tWWI aiE»a«ikUlIltoU iMbkSnyT ár* ÍJtO kr. Dds aranynyomáa. áa ojanyaaaffélytyel-feotYe-riedtg L80 kr. ¦¦_ Bf^- MngrandalbalS kQByVkerekasdésetnben, ralimbrl setadan Utolea kBoyvfcereakedfinéLV * .-\'-4 , W»yp|Tft JQZÄF, V
¦— \' _ ^Boyrkijaakndfe.Mayy-jtanUaáP. _
.Melleidet, a „Zala-Somogyi KBzIöny" 36. számához. 1863,
¦ tanában ia kópén w^Mbetlségg^ egyenes irány \'\' ban előre haladni; Folvtoooa forgás létesítésére ~JSa ur robbanfö erői basánál. Az általa cczélra \'feltalált készülék köonytt éa ugy\' van sxer-
rohbantó anyagkészleto külön pléhhUvoly ékben van; rugóáltalndndigelválik \' egy töltény, egy csatorna által_a csőbe; onna_n " WkÖrhon *még* tovább megy éa végre távul a teltónykéaalottfil- explodál, b igy egy másra következnek a robbanások, mint az értttések, éa mozgásban tartják mindköt forgomüvet.-— A
- leszállás-a-m^rasból könnyű éa :veazélytalen, aié" akkor ifl/ha a gép rögtön megáll, mert aa ernyőkakéazüléket csak lassan engedik a földre bocsátkozliL Ezenkívül még az irányzásra is
^TOBBÓk alkalmas készülékek. Midőn Josz ur késsen^- volt találmányával, az oraz, m. iparegye-\'-\'}flálethua-felyamodott támogatásért; de mivel ^^-egyesületnek\'hinca alapulkéje, do a talál-:-inány szakfér^ak által életrevalónak ismertetett \'<¦ el, \'Steinaoker iparegyes, igazgató ur aláirási ivet adott neki, melyben á találmány a köxön-ségnekLpártfogáaáhaajánltatik, és az aláírók
- biztosítása -végett az\'Iparegyesület ellenőrzése jelá \'helyeetetik. Bticher ur, a hengermalom igazgatója, ki hasonló készüléket talált fel, szintén elismerte a Jora-féle találmány fontosságát és szin-
¦ - téo aláirt Joaz ur ezt csak azért hozza fel, hogy tatáim Anyának életrevalósága kétségre.na talál-
\' jon. A\' készülék rajza az aláírási ívhez vaa mellékelve, A nagy tudományos és gyakorlati érdek miatt, mely minden uj találmányhoz fűződik,\'ax ,U. LL" is kész aláírásokat elfogadni a
- találmány valósi thatására.
— Tanácskozni ányi jegyzököny v. A zalamegyei kiakomáromi kerület néptanítóí-
¦ nak a tanügyi törvényjavaslatra vonatkozó módusitványa.
A nevezett tanitdi-testÜletkazül-megjijlHntek-:-------= Utóbbi soraimban pár flzóval említem Bíeí
Fentek György pacasi, Scbmal Sándor oroaz-tonyi, Sándor István galamboki, Kóchoy Felnéz karosig Scbmal János kérecsenyi, Szita —Bódi magyaródí, Páitler Ferencz újlaki, Tóth Pál horváti, Györkös Mihály garabonczi, Kriz-manica Janoa at-péterori, Kator László: azabari, Kb József nagy radai, Lendvai József zals-koppányi, CzéderJózsef csányi, Kovács Mihály kehidai, E)eli Dániel csapi, Szauter Ernő felsö-:-, rajki b alulirt néptaaitók. Nagy József és Pun-gor Antal altauitúk ; úgyszintén Körmendy Sándor helybeli kerületi jegyző ur. — Egy a . testület közül kinhagyatott ; miután nem átnl-ktta utólagosan kinyilvánitni, hogy 6 nem kötelességszerűen jelent meg az órtekezloten, hanem esetlegesen. Mindenek előtt, hogy a testület kellő irányt vehessen magának, elnököt és jegyiét választott, — elnöknek -Péntek György — jegyzőnek pedig Sxabd Lajos, e sorok írója választatott meg egyhangúlag. Ezekután nevezett elnök ur helyét elfoglalván, a tanácskozmányt ¦rövid, de arivböl eredt szavakkal} nyitá meg, mire az értekezlet harsány \'éljennel" válaszolt.
Ezeket előrebocaájtva, kövelkezetta törvényjavaslat részletenkónti felolvasása, s annak meg-. vitatása.\'
1. A vasárnapi ismétló oktatásról szóló czikk (37. 6. 2.) átaljában homályosnak találtatott; miután ott az .mondatik, hogy az ismétlő iskolások a köxaémjakolába^tartoznak lő éves ko-
. rukig, b így három évig járni, a felekezetekről
9ZÓ ttinra^ ^agy t«l*n ""n ia fritti»! PTtntnnlt
a ha igy AJ1, ngy az értekezlet azon óhajtását fejezi^ ho^y az ÍBmétlóat jónak látja a feleko-zetiakrfl is kiterjeszteni azoo szerény hozzi^áB-sah hogy legyen külöu meghatározva, miért teljesítik. ezen kötelességet, mert a foglalkozás ezzel együtt, ama csekély; fizetésért nagyon is túlnyomó leendene. ¦
2. A 79. §. értelmében \'kívánatosnak, sőt ssukaégosnek véli az értekezlet, hogy a megyei tankerületi felügyelő mailé, egy a tanítói párján érimnekben kitűnt tarjitó, ki kartársai álúl\'Iesx inegválasstaodé, alkalraaztasaék. ,.;.3.1, A: 125. §-ban, hogy a tani ti az iskolai szék alatt álljon, azon szerény észrevétel tétetett, hogy azjskolaiezéfc DAgyoB.óhajtandónak.mnr. tatkoznék,; Bjt azt elegendő szakképzett egyéniségekkel lőhetne betölteni, — do iniután legtöbb helyen ások száma hiányzik, így az nem kivihetőnek állíttatott
"4- A törvényjaw^t h-ánü mély háláját az értekezletnek aevuni jobban inog uem kesurité, mjúii..ft-(i3L g--ban) elo«rolt,.s reodkivüli cao-tóyieaxabotU.taoitók\'^ ma-
^ eTW;{hazánk, néptanítóit- aiaüan^-faggotjonBÓ-•gébOTw ideig ugy sem ásta rnáa legiökább alá, n^t aa anyai a^egénység, ¦ ha ez most, oson
V "IWOn^jo&rjogeroro nem vergődhoUk, ugy 5^\'^ *>ká kall : várnunk "azt, rhogy ez 4N jWMWOw.\',.Népnevelés jöjjön el a to or-axágűdl*
1 Potette azaka^msnek tartja tehát az érteke*-\' **i *?BJ-» tufeokfetfM legalább is eOO.frtra határ<tttassók. • ennek vagy bárminemű"" kész-péfiAelt máia^öakzegtít a tanító ne az isko-^B^^^.haaéái agyiam • bázip.fnzíárbtil
¦ A jövőértekezlet mégWáaaSzabarbán folyó «rt október hóra halártwtatott
Aa értekezletet köretté egy rövíd, de aánál
magyarosabb b barátsággal fusztiruzett ebéd, mely Veísz Lajos helybuli vendóglősauk mid-doakor csak la bocsületére^válik. , 7
Ezek után a jegyzőkönyv fölolvasva aláira-. tott, a az ^ftnkptlflt l>pTát^tott.... __
Galambokon, augusztus líj-án 1808.
Közlik: i
SZABÓ LAJOS, PÉNTEK" GYÖKGY, :
, Zala-Egerszefj, aug. 30.
— Tiszt .szerk. url A zal a-ege rezegi dalárda f. hó 29-én igou kedvus óa síkiiríllt dalestélyt tartott a casino holyiflégóben, melyben számos éa diszua társaság vott részt, s ez elég bizony-.\' nág arra, hogy EgerBzeg InkúaaAgának erteWb Bóge küzt eléggé otthonos a müvédzet irán^étő-szeretet és fogékonyság,
A dalrend szerint előirt dallamok mind szépen adattak elő, közülök klilűnüdüa kiváltak éa többször ismételtettek a „Dalárda-induló" (özeutgyürgyi Júzsuftül) és „Honvágy" mazur.
Szeatgyörgyi karnagy ur e 3-ík előadiistiál újból fényesen igazolta hivatottsagát, mert as egész közönség osztatlan tetszését érdcimJto k_L
Már most nincs kétségünk benne, miszerint e fiatal egyletünk, nagyérdemű Isóó Furcncs ur elnök, éa azákértelmü Szuntgi-örgyi József ur karnagy vezetése mellett mindinkább előre halad, B szép jövőjét már is biztosi tv ti látjuk.
Ea alkalommal Török Ernő a r Hontalan" ügyes elszavalása által szintén általános tetszést aratott .
Az előadást reggelig tartó tánczmulatang követte.
Isten velünk ! B- J.
Keaithely, aug. hóban, 1.863.
Ferkó szökését, melyre a czáfolatot, majdhogy meglepetve nem olvastam.
A somogyi birekrovatában az áll, hogy B. F. meghatározott időre uera szerződött, a Biabad-ságában volt bármikor is itthagyni bennünket Én amennyire értettem — pedig taláu jól — a fürdőidényre szerződve volt; szerintem ez meghatározott idő.
Lássuk, hogy nem-e ugy szököttel. B. F. bizonyos ürügy alatt engedelmet nyerve Kaposvárrá ment társulatával, pár napot ott töltondő, ez ideíg azonban, hogy fürdőnk zenészek nélkül ne legyen, három tagot itt hagyott, hogy a helybeli íoloszolt zenetársulatbúi szervezzenek egy ideiglenes bandát, mig a többi tagok viaaza nem érkeznek. De ez csak cselfogás volt
4-én éijeli 12 óra körül a társulat sátorflja s a hátralevő három tag egy szekérro málházva Ügetett a Somogy fülé vezető utuzán. Ekkor akartak szerencsésen bucsut venni a kapufelfától, de a karaván fel tartóz tattá tott. Szemtanúja voltam; esetleg épen akkor jöttein az ujmajorr égéstőL Még azon éjjel elmentők ugyan, de, biztosítékot kellett hagyniuk az okot elfugiik-nak, kiknek,különösen érdekükben volt a fol-tartÓztatás, azután elbocsáttattak, mi pedig nem történik, ha a városi rendőrségnek tudomására jutott volna.
Lehet, hogy ez nem szökés, hanem — illauás.
A mi Bízink tavaly is elillant, itt hagyván társulatának minden igazolójegyét, mtdyek malg js "a városháznál vannak. _
" Jövőre ismét elszöknének, pardon ! —"elilla" nénak; de hiszen majd elvárjuk őket! — Ezt igazolásomra.
Mint halljuk, Tátika körül 5—7 csavargó tartózkodik, b ha a hírnek hitelt adhatunk, jó-Idejfl" már."A pandúrok • mitaem ^tudnnk~rólok. Persze, hogy nem mennek ám a kaszárnyába. — Roziból mintegy Ib sertést hajtottak el. Aa elhajtok,ba már a kápoaztáímegottéka hornyok, gondoskodtak elegendő húsról.
K. Gy.
— H o gy- áll a\' bor és szőlő N.-Kanizsa vidékén ? A mult évi borok több helyen romlásnak indultak, mert kevés-bennök a szesz, ahos járulván még a rendes kezelésbeni mulasztáajs, pok pinezóben megnyálkásodtak. És voltak gaz* dák, — kik az ily borból szeszt kivonván gyártani, kazánba öntötték,-lacsepegtattÓk s kaptak 10 akó után .2 pint vizes pálinkát 1
A tavalí bornak akóazáiu 2 forint az ára, 2 frt 40 krért szeszdusabbat vehetni. Aggódnak a bortermelők,, mert nincs üres hordójok, ós búsulnak a kádárok, mert nincs nagy ára az uj hordónak, jaléül, hogy nem lesz oly sok, mint mennyire számítottak a termelők.\'
A szőlőszemek réazb/n lehulltak, Ösazetöppcd-Dok b idő olőtt fulropedvón, rotliasztó urjodésl)e ¦ mennek át ^-x
Bő lesz"\'pedig\'az,.1869r<lík évi\',bortermés; \'mert a vesszők már iá érettek, a bimbók ozépen fejlődnek. -
¦ \' - ¦ \'.; t. -
— Mogliivdö. A megyei kílü^yíllóare^ mely. több- közigaTgatáai éá belkonnáuytati ügyek felvétele é» elintézése végatt folyó 18(í8-ik óví szept hó 14-én "B több utánna következő napop délelőtti 10 órakor, Zala-egerszugon á megyeház-nagyr-termében fog^ tartatni, az
állandó bizottmány t. tagjai éa u megye k&iün-aégo ezennel tlszteletteljestjn meghívatnak. t Z.-Egerszegun, lÖtJÖ. evi azept hó 1-bC
-napján.
BARGZA SANDGB,m. k.-¦f-
. ; l-BÜ tttiopán. : A Vigyázatlanság. A* napokban Sz. r barátunk Keszthelyről jővén, a vonat menete ;]Hkt kis fia a vaggoa ajtajára dülleazkedett; az ajtó kinyílt és a tiu — kiesett, oly szerencsésen azonban, hogy legkevesebb sérvet sem szenvedőit E példa is eléggé ajánlja a figyelmet a vaau ti utasoknak. .\'.í
**AÉjÍ örök. A közrendértzeli bizottmány határozata folytán az éji őrök fegyverrel láttatnak el. Ez intézkedést helyeseljük. " A PatroUum. Pi^ltigó olaj lámpáink •valahára mégis petróleumra lettek álváltoatatya. E tabihnány czélszerüsogén) is ugy jöttek, mint a kuniggratzi csata után a czÜndnadel-ge-,vehrro.
Aüyirdk a zsidók, hangzott ezulőtt, : ujabban pedig e véleményt megezáfolva látjuk, tnort aa- izraeliták uj generatiója közt derék bátor ifjakat találunk, kik a vész óráján ha kell, áldozattal ia helyt állnak.
Mindenek előtt megkell dicsérnünk Roaenborg Edmund urat, ki dalárdánk Keazthtslyro rándulásakor történt, tűzvész alkalmával az ottani lakosok bámulatára oly annyira kitüuieté magát, ;hogy Keszthely érdemes városi tanácsa egy elismerő levéllel tiszteié meg, éo ha jól értesülünk, díszpolgárnak ís szándékuk őt megválasztani. A második bátor ifjú Liiblicz Simun, ki daczára, hogy pár óv elölt lábtüróat aztuvt-dutu idsü BiO-kott lenni a vúaz bolyén; ü^yesságe és báturaá-gának küszfinhető egy épült-1 megmentése. A harmadik iácberz Hunrik, ki a lángok küzül ej.\'y gyúrniuk életét munló meg. Vannak ínég többen IS, kik méltó dicséretet cnlumL\'hiuk. dc vannak néhányan hetrankedők, kiknek nuveit elhallgatják, miután uton-utfélen, kávéházakban és gyűléseken könnyen luliamurhctók . . . ; L± Grünbaum jeles zenekara e topliczai fürdőből szerencsésen visszaér kitett és bennünket ugy, mint eddig 30 év óta, mulattatni fug. , ADalárda-eatély. Uulybuli dalárdánk aeept 5-én a „Zöldfa" vundéglö nagy termében tínczkoszorucakávttl egybekötött dalestélyt tir-tand. Kedélyes vigaliuunak nézünk elébe. \' A A n agy-k an Í zsai gymnasíum építése szépen.halad előre, b kétsé.g kívüli, hogy a legközelebbi tanév kezdetén u 6-ik osztály számára ja megnyílik a tanterem. -Erről bővebb értesítést jövő. szúiiiaínk hozandnak.
^\\ Városunk fia Lanrf Fülöp, a bajor királyi-asinháa jeles bariton (énekesu körünkbe érkezett Pár nap múlva azonban tovább utazni szándékozik; sajnáljuk^hogy rÁtka szép hangjában mi is nem gyönyörködbaPÉsk. .
— BÍoros János na^^Snizsai zönész társaság\'mult szerdán rateaabi bucsuhangverse* nyót Gráczban, ma, azept 5-én pedig a mar-burgi .dalegylettel möködend Marburgban. Mindenütt szivélyea fogadtatásban részesül.
— A napokban utazott .városunkon keresztül Somssích Pál, ki az előtte tisztelkedö városi küldöttségnek minden lehetőt megígért, melylyel N.-Kanizsának akar anyagi , akár szellemi fDlvirágoztatására szolgálhat. Pénteken Bzept 4-én tisztelgett egy a városi tináe* által kiküldött testület nngr hazánkfia Deák Jereocznél. -.......... • \'
— Halálozás. T. munkatársunk Henrz Antal ur édes atyja Hencz Jánns ev. lelkész ur 73 éves korában f. hó 4-én meghalt. Áldás poraira !
— Folyó hú 4-én Nagy-Kanizsáról néhány elvbarát megtisztelte Deák Ferenez nagy hazánk fiát Pusztn-Szent-Láflzlón. Örömmel értu-sültünk, hogy a pusztai magányban vidor egészségnek örvend, és hogy a ttöjLöri azon családi lakház, melyben Bzületctt,\' a jelenlegi tulajdonos által kijavíttatott, és hogy az utódnak ezen Mekkája a késő kor számára fentartatík.
,i. Somogy-megyei hírek.
r Csurgó, szept. 2-án.
As ezen b. lapok legközelebb megjelent szaunák egvikében felemiitett majdani kirándulása a csurgói dalárdának A tódra, m. h. 30-án csakugyan megtörtént — Nem lehet tőlem, mint a dalárda egyik működő tagjától kívánni, hogy az estély mikópení sikcrültségéről szóljak, piert as ily öndicséretre egyik vagy másik joggal mondhatná: propria laua Bordut — de nem teásam azt még álnév alatt som, azon tudatnál fogva, hogy intelligens, műértő közönség előtt volt alkalmunk bemutatni magunkat, s igy tehát várjuk azok bírálatát, kik hivatva érzik magukat arra, mely, akár legy°n 031 kedvező, vagy nem, mindencaotro serkentéslll szolgáland nekünk. Do annál inkább kötulozűttnok ér-, iBm magamat azon humanitás és gcncroaitásról eiálitóst tenni, melylyel az atddi és ununk kílr-nyékeheli urakirátryunkbaviseltotuik; nnm elég hogy aziveaek vnláuak az egész rendezőséget\' magukra vállalni, még az estély okozta kölUó-got ia ők viselek és mi annál is tötíb, hogy éjfél tájban az egész dalárda számára^ -pomnáa
vacsorát, tálaltattak. ~ A buléptí dijakból\'.;be-Íidj.\'t Jövedelem 78 frt vaia, ós ha a folytonos-, ^xésaziduizandéközyttak nagy"részét vissza-nem tartóztatja, legalább is 160 frt *ng a jött- \'
dalem.---Miodcztikért.. vágyók tenát aaiUletuk—^.
Wletünk éa, ktÜönösen dalárdánk\' legbenső mláját- a legyunek meggyőződve, hogy ei ea-télyrŐlmég áokáIg.kedvesen fogunk megemlékezni, s hogy semmi alkalmat el nem n?H^ laaztandunk bebizonyítani, mennyire érezzük magunkat lekötelezve irántuk.
SIMGEKBAMU;
Cfl3Í«Ö tükir.
Sopron-megyei birek.
Sopron, ezept 2-áa, 18C8.
— Tiszt Hzerk. ur! Vége ugyan a vasárnak du a sok aip, dob, trombita 3 elég jelét adja a „nem rég mult időnek\' — általánnsaághan tekintve a vásárt, eok volt az „eladó" kevesebb a ,vhvő" —árultak sok szivet, puazedlit, „rei* tert" do cz mind „BÍfli!" — volt idő, midőn a lovas katonával" jobb vásárt lehetett csinálni, nagyon drágán vették meg! (persze a hölgyek csak; éa az ilyen Eoítcr nem süliből volt ám, műit ugy tudott bálakon stb. opponálni a „zivil b paraszt" ellen, mint valami török basa — czuknél a Reiteroknál azután "Ösz-pontosítva volt a pbzív" és pnszedli sammt Zu-gehör! drágák voltak, de elég volt egész életére!)
Tegnap egy nagy robaj riasztá hallgatásra füleink"tT kitekíntvéo láttam, hogy mindenki a „gorabocz-turony • romjai felé Ügot,.— engem ia nő szült! utczu! vesd el magad, utánnok futottam.
Mire odaértem, Vezuvkéntf^tölgö.ttagoTnbécz^^ torony, egy nagy része a puskaportól kidobva a tfibbi hathatósan megropegetve I — Ez sikerült a Genie kapitány urnák, — most majd könnyű lesz a szétrombolt „gombócz" darabokat tördelgetni.
A politikai bitkör szép csendes éa fényes 1 — nem szeretem, mert majd DonnerweÜer jöh a végre „beüti" — tisztázzuk az eszmét, távol minden személyeskedéstől, nem állunk ellenség földén, Bzép hazánk — ha nem tulboldogtb, de nem abaolut — földjét érezzük lábunk alatt,
— halljuk a szót, tanácsoljunk epéskedés nélkül.
— Lám Frankhonba vannak Bourbonisták, vörös sasasok, Xapoleonisták, respublícanusok stb. de jaj annak, a mely párt a másiknak „haza árulási\'\' vádat vet szemére, — egyik igy másik ugy véli hónát boldogítni I — rajok fér!
Isten velünk!
V.
— Sopronban tanitó-egylet alakult, melynek czélja Sopron s á vele iiatáros szomszéd-megyék népiskolainak, a ezekkel tokonirányu alreáltanodák összes erejének egyesülése, hogy ezáltal a népiskola ügyének minden irányú emelése hathatósan tárgyaltassék, és az egylet tagjainak tér és alkalom nyujtaesék szellemi képzettségük tuvafajl^sztésére s anyagi jobblé-tük előmozdítására.
— Sopronmogye ír-hó 11-én némely Bürgőa ügy miatt rendkívüli közgyűlést tartand.
Vas-meg7ei.Jhirek.
* Zseb.metszők. Szeptember hó 2-ánreg-gel egy 13 főből álló elegáns zsebmetsző bandát fogtak cl éber foglaraink, kik vásárokról vásárokra jártak, s űzték fosztogató mesterségeiket — volt kőztök egy miakolcri lékereakedfi- éa egy nagyváradi polgár, "a tiibhril mind pest megyebeli pinnyci izraeliták voltak, — a tegnapi vasár alkalmával megfohotős sikerrel működtek, de ma a sora konaztül -bazta számitá-sukat, b hurokra kerültek, sajátaigos módot használtak a tolvajlásnál, ugyaoisr ~ rende-sun rőföakereskcdók voltak a kiszemelt áldozatok, kiknek boltjuk előtt formális csatár láncxot húzták, mely a tolongó nép hulláin közt fel nem tűnhetett, egy Öreg nő szintű tagtárs, elő-voteti a legfinomabb gyolcsot s megnézés végett átadja a hátamögött állónak, ki az alkalmas pillanatot kilesve, a vászon tekercset ki dobja, az egyik őrszomnek, ez tovább s igy csakhamar a legszélső közébe kerül, ekkor azét osslanak ¦ egy másik helyen tovább folytatják, — ma reggel még javában reggelizés mellett fogták el őket a pandúrok, s legújabb divat szerint öltözve BÓtáltak be szuronyok között > megye dott tÖnébo.
* A megyoi havi közgyűlés f. hoV\'l-.éa\' votte kezdetét, — legelőször, ia a megyei telek*r, könyvi hivatalhoz a magas ígaraágagyiriraisz-\' tcriűm által ongedélyozolt UlnMóillomáa betol- , tnaéro Békossy Gyula, árvnaaeld ülnök on~ ; n ek helyébe árvaszéki ulnrtknekSághjr MikhW . urak választatlak meg, ezokutánakfagyUláuuk T. Takács Lajos olső aliapán. nr\' bemutatta a foglárok számára Pestről és iWrabŐl: megrendelt . Wenczl- félő hátul töltő mintafegyvereket] Jne-3 lyok közül a pesti nyerto «1 as. elsőséget* másik felett, moly -mind erős szerkezetére^ mind podhr-kiiluainra uézvo b m<^lMladja a béosít\'
^^JtflicÍ4í»_|D»fit » aysfrtaUjdsjnoty bogy a 120 dlv fegyvert daíbjí?, 23 Írtjául taanutva3 hö-v nap aUttikhlUitja, ¦ anetán hiánygukat má> -^w^lrfqaeir^f-wwp-fegyr««nwfc bandia-ár *laka - --vá^-WUTjoya. tbh, igon dis*M tokkal. — a
,jái» koszul t, ¦
EUitíirqíUtott tovább^nogy^aíkttaDfctoft^ ~ ~ tekintetéből a rablók ellen kiküldött katonaság : továbi rendeletig "künn hagyassék.-
•"Népéaékeseink kéttfllnek iU hagyni városunkat, tan majd máshol jobbon méltányolják; a rnuYénstut, mi u hallottuk a világhírű ,Obot lierg<».u-jeksjt, mit ko^kt vonatra iamd-tatniük kotlett,- — fbisony bizony csudálatos, hogyan lobét a Beletnay kert vendégeinek éb-" \' , ily mnb>tuLb mellett ^Német oainésset Hallvig német szin-tsraqlata naponkint telt háznak Örvend, — tagjai nagyubbrrfauÉ szakképzettek, — több jól sikerült darabot adtak már, melyükben különösen alkalma volt magát a szép tehetségű Heatel 1 Gordala kisasszonynak kitüntetni; gyönyörű Csengő\' hangja, meglepd gyors mozdulatai, a a \'* isinpadoni otthoniaasága vámban B«mmi kívánni valót nem hagy. há|rsv Sept 1-on adatott szinte ttjt hál elűtta „Tücsök", a csdm szerepet Eötvös Máriakisasszony,"mint "a"\'becsi józsnfVároa. sánbiz tagjairomélyeaite, ki vendégkép volt szíves fellépni, játéka bizonyos színezetét borda magán a nagy városi színpadnak, — mely ked-vibco meglepi & nézűt; kitűnően adtak (Landryt) KarschÍB,^ (,DÍdier-tu)Gflllas urnk,mindketten jelesen tölték bo szerepéiket \'"\' "~ — Niederruiter Ede m. kir. postamester kís-czeHi lakos, agy maga, valamint Gyula, Hka,és : LuÍxh kiskora .gyermeke vezeték nevének „Lo-vaadi"-ra kért átváltoztatása f. évi 17552. számú bclügyniLniflitEri rendelettel megenged tatett
Irodalom.
, Beküldetolt Lakácai Kristóf elöfi- . Eötósi felhívása ily czzniü munkájára: „A m a-gyarok őseiéi\' „Hajdankori nevei és lakhelyei." L jau eredeti örmény kut-fck után van irva, s mintegy negyven irre terjed. Belbecsére nézve eléggé ajánlja a magyar tudományos akadémiának magyar őstörténeti kezdésekben kétségkívül legilletékesebb bíráló tea t Ül ütnek elismeri} jegyzőkönyvi nyilatkozata.
Előfizetési ára az egy kötetben megjelenő munkának 3 Öt 60 kr. o. é. A megrendelések t". ári októbeT végéig Lukacsi Kristóf úrhoz (plébános) Szamosujvárra küldendők. Ugyan e t. szerzőnél kaphatók még a követkkezó munkák: „História Ar menő rum Traneil->ania\'6 a primordiis jrentis, usque n-ea tTara memóriám." Ara 2 frt.
„Adalékok ai Erdélyi Örmények T"0rtónel méb«*>-Ara 80 kr. Ajánljuk Akót a müveit olvasd közönség figyelmébe.
Megjelent hHalljuk n a nép szdt I" czimu magyar fulköszőatő (toast) könyv. Mind ¦fiaae* kiauitása, mind pedig változatos, mfl.-gonddal írt óa öasaeállibptt tartaJmauál fogva e mA nagy hiányt pétié, mondhatni egyetlen irodaim u\\Hkban. Azért vagyunk bájrak mulegen ..ajánlani minden irodalom kedvelőnek, de kulü-afisen az életbe lépd, ifjúság figyelműbe ; inert ha tankönyvül nem is, mindenesetre biztos irány-\' ilgálnl minden idöfunluüiaió körül-
ménynél, mely axouoklati ügyességét igénybe
At*n 15 ívre terjedőb 1-io, többnyin) eredeti fiJIrnagfliiLAit tartalrnq^ axinea kötött boritéku • wlAauvTPck 1 ft o.rA—Kopható Wajdita Jo-Bef kmiyvkerakadésében Nagy-Kanizsán, vabv mini minden haami k|nyvkernkBdonéX
— la. ttmftk. B*proa. UBfffTaliVilirifuiilt.
— T, UgyautL JjoveUll folyton \\6 keJilrlyal oliasank.
— "Kapnál L látat»8nknnk. Kuldcmíojl ¦ wmö 1 bob adott posiirn. K/rttnk poBtöislgot.
— 4aí \'JL KMatbely. B. megirkesett; logkOsalakb koidandl l«r«Ut Í
.:fl, nmaJu Ciorgo. Miért olf rltkinf i !
— V; K. DxBAk. A.-Ltodra. Hlncs a-fiofco4ba> aakfink yalo f -rí. s
_ T. T. nraak. Ssant-Usalo. Ai IgÍMt .etip ni ... Hrjflk beraltanl.
rTagj-Kanlasan agyedOl Wajdlta JJr.icfníl, Siombat-hílytt podlg Fillloh Parancs-, Pécntt SípScK István gTdgrsiarása uraknál kapható a nagykoresattságnek OrreudS f OFÍy
_ orvoaféle általános CT-ffis^ FSTT" A~P> A í^^} mely roudkívOU gyogyereje , elválaseté érlolü ¦ fájdalmat caUapito hatása által leggyorsabb, ¦ egyszersmind gyökeres gyógyítási esiköiül kQlön-nomd bajokban. — Ily bajok a torokgyuindás, lógtaC» bumt bOrkéa barnaság, hártyásgyik (Croapt angina) mindennemű mcgsértéaek, barapás, mirás. vágás ragy cgíi által timadtató aebek, ra«^forráuiat»k, daráis< vagy mébssurások, konok fokúly«k| jutatok [contuoí-ok, - meglepC gyors fájdalomcailapirtással — rogxOtt daganatok, güroSk, tályogok. pokolrar (carbunculus, puatula maligna), megkeméoyedéseb, genyedesok, ver-kciések, minden mirigy betegségük, görvélye* fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, kOrömfulyás, k ürüm méreg, Tad-bot tag»ivaca, esonUso, ktSeiamitás ea mcgrándnlá-sok lorábbá a stQlés utáni tibiebek és daganatok, fájás fekílyaeet »agy már gonyes n5i moiL — Bak nö már eairában Tolt emloriktél — a kUlflnboD elke-rulbetlen, életxesaélyes eebésaí műtétnek mellBsésÍTel — egyedül eaun aeb-tapas* has a nála La által menekült meg.
Végro a testbe erSsen bemélyedt bárminemű ssálka, vagy darása és méb fulánkja csupán oien tapaaxnak rdrid idei baaxnáUta folytán annyira előtűnik, bogy asután a testből kOiInségeicn sanbud kén el, ocbcsil roStót és fáidalom nélkül, kttnnren kibuabaté, mire a seb gyógyulása gyorsan beknvctkeiik.
Kaen megbecsOÜietétlen gyégysser, melynek jeles-ségs leghitelesebb egyének »*ámoa, és külOnOs klrá-oatro, bármikiir felmutatliaU bixonyitTáuyai által már régen a legfényesebben elismertetott — rendkívüli, a legkul&onemabb esetekben megpróbált 114tálánál és feltUnű bikerdús eredméuyeinél fogi"i, melyek hastná\' lata által még elavult bajokban is eléretnek, jél meg-atapitutt és elterjodett birnt kútíégbjrünbatlanul iga-
BolJA-
A csomagok ára 50 kr és 1 frt, használati utaii-táasnl egyQtl
— E(jy CMsíplÜgép haazsálhaté állapotban eladásra késien 40, jékarban ran a jutányos árön Esog-saereahetS a tudakozó intéaet által.
— HÚS eladni). Családtagok Ugye rendeaése \'ˇégett Nagy-Kaninan egy jé halyen luvö hás "Brök. áron eladatik. Értéke 5000, évi jOTcdolraa OdO ÍU
— BlároOl-m&krrléttS kerestetik kulBDbSaS bjo dal mákba. A feitátelek elOnyDsek.
— Ügy** foionök kerestetnek falura, nraíí, gukhos, — As ajáolbosák kodresS feltételek malletl állomást nyerketnak.
— Egv flaíai leáfSykn, kl minden febémoma varrásban jártas, ajánlkosik falura jé uri esaládokkoa.
- Egy mnlnárnictter ajántkuiik kisebb m«-
lomboc, ki 600 frt báaatpéost asonual letenni képes.
j^g^V kCndosekröl bBrebbon Wajdita Jéssef nagy-kahlssal elsS lodakoBÖ a körre ti tS intéseÜbeB. -—
Szerettelek. |
— AmálláboE. -i; *
Scerettelek-bár ajkam néma ro]f, \' ,B etkaflgatám ;forró aiepolmeraet, Uály titkon égett kéblom rejtekén, Ue lángot, fényt élűdbe rtnm retett.
Ha rád tskinték.^aruod elbllvRlt, Miként n hnjnal\'-é^ imnulyn ; Imádra függtem angyal Ijíjaín, a míg ralin í art nem volt erűm soha.
Saemod sugéra édt» lirji Uotón
Ha itOlelte fájú lelkemet,
A silv kitArnl vágyta érzetét.
De obi as ész nit ingta : nom lebot!
Mert jó] Imié ex, liogy raí tak • nnhín Válásit hutott klleénk a ion köze, Hogy mind hiu, clÚrbetedun az, Mivel reményem úgy koL-scgtclo.
Sierettslek, de álam roll csupán. Mit ai ábránd tündére alkotott, Hugy a ktwerv nötét felliGj kn»l A mult derftaru olykor^ciilIagoL
Ddvitmnck „npjn bárba elborult. LetSut lirfikru barmod, drága nu ! Kísérjen így cjt íiunt emlékeiét, Mit cl nem olt a tárol és IdG.
Sierettelek, i Megtűrve mi:
régzetUuL kemény • a kUidÚ óhajok. — ) clj majd boldogul, ! éried meghalok.
HAJOATÓ bAnDOR.
JLgy nemzet kakukja.
— Tartcneti beszély az avar korból. —
ina iaiidnr Fercncx.
tr\'olytatás.)
—¦¦\'Jer, jer ide Űrimoild! borulj anyádra, érintsd még egyszer arczát, sírd ki magad — az ifja künytclcn szemeit emelte az aggra — nem tuasz sírni szerencsétion gyermek? Oh igen! a te fájdalmad nagyobb a könnyeket ontó fájdalomnál. Ne is sirj többé, fojts magadba a könnyeket, legyen szived kemény, mint a kfl, hideg mint a jég!
— Tudsz-e ilyen lenni ? — kiáltott fel megragadva Grimoald kezét
— Tudok — felelt ez kiállva as agg villámló tekintetét.
— Tudnál-jö nélkülözést, nyomort, ssialeiéat tűrni anyádésár^p5^
— Tadok^árváloszolt az ifjú.
— Foltudod-é áldozni jövődet életedet anyádért? —
— Fel.
— Feltudnád-e áldozni szerelmedet, elnyomni minden érzelmet, mely gátolna tettedben?
— Fel — BUBOgá az ifjú eltakarva arczát — anyám is szeretett b---
— Megboszulod-e anyádat? — kérdó félénken az agg.
— Meg, meg í — kiáltott felugorva Grimoald igen ! ez a szó az, ez as érzelem,
magamba, vezess oda, hol megbo3zulhatom magamat I vezess — tévé hozzá kérűleg — meglátod nem leszek gyenge.
- :~ Az agg lÉedvtelvo szemléié az ifin_kitBrését, oly jótékonyan hatott rá az ifjú kipirult araa szenvedélyes hangja.
— Szegény gyermek! >tujMnÍI-aleg a^, méltán mögboszului anyádat, egy karóba vöm
longflbarf-tórijlynót?------- . —_j_
Az ifjú vad dühvel rohant, a leásott báréhoz, melyet anyja vére festett be, az recsegve ia-
gott meg. _
—\'Erű* vagyok-e? kérdódaezcn*liuj}regtv1.
— Gyenge, nagyon gyenge-vagy. Grimoald, azt gondolod ioldbe.ásott azáraa kasé az, melyre boazuló kezed lefog sújtani, élHfa-az gyorxae. kem, küröttü vedül egéez erdő terül el — «gy rettegett - nemzet Keked ki kell irtani az er^öt fiam, bogy hozzá férhess anyád gyilkosához,
Grimoald luhorgasztott Övei hallgatott. ,
— Képes leaiesz-o bitó ?
— Nem tudom — válaszolt Grimoald csüggedten.
— Oh Grimoald 1 neked nagy munkát kell tenned. Megbőszülöd anyádat, do nem a halál-laL oh ide száz halál ia kevés t neked ugy kell megbőszülnöd magad, hogy áldozatod esásazo. rosan érezze a kínos háláit.,
— Légy olyan mint a kígyó: tekerd át elLbb gyengén testét, hogy hideg tested kedvesen haa-sun reá, aztáa szoritad öséso mindig s mindig eroaberi, hagyd végroegfuazitéasel küldeni, a mi-ddu már látod, hogy izmai kidagadoak.
Grimoald ulöro nyújtott fejjel, mohó figyo-lemmel leate a bzóI az agg szájából — rnidfla már arczát kék szín futja el, midőn már vepea szemeiben látod a halált ülni, akkor tágulj \\i egy pillanatra, Bziazegd fiileibe: — Anyáin 1
— Anyám! — viszhangozta az ifjú rémes mosolylyal bámulva maga elé, mintha as agg által előadott jelenet állna előtte.
— Igen, igen; — Anyám! — e azé Ösztönözzön véres munkádban, Minrlwn gondolatod ez legyen — Anyám, megboaznllak 1 .— MidPn álomra hajtod fejedet utolsó, midőn fölébredan elsd gondolatod legyen : — Anyáin megbőszül-lak! — Anyám megboszuÜak 1 -— viashaagcstt az ifjú ajkairól. ,
— Megteszed-o ezt? kérdó szenvedélyeasn megragadva a maga elé bámuló ifjú kesét, aa felé forditá vérben uazó szemeit a vontatva válaszolt :
— Meg! Anyám megbőszüliak |
— Jer ismételd e szót itt anyádnak, érintsd esküül hideg arczát, oh mond neki est még egyszer!
Grimoald térden csúszva kOselgett aayjáboa, szemei előtt véres fellegek röpdöstek, érinté ai-jávol anyja homlokát: ujja • a homlok egyenÍJ hideg volt:
— Anyám megboszullak susogá, azután fal-ugrott, megragadta az agg karját, b rekedt hangon kiáltott rá: r
—. Vezess, innét, mert megörülök t
— Indulj addig előre, én el temetem 6 holtot, B~ mint valamieahanex fölemelé ft halottat; nem
messzer áaOtt "¦"-ufltyKnla TiaIjp^ felrlwt hányt
reá, aztán körül nézett: t,.r..
— Igazság Istenei engedd. ^megtoBEBluia anyját, a királynét, kinek fejfája a kard, melyen
bevégzé életét\'.
..... n.
Tizenhét ér enyészett ej, mldta "as akkor 30 éves avar chán eípaozütá Frisnlt b Uvégastaté
Rumhildát, a longobard királynőt; tizenhét év az előbbi jelenet után. -
— oh 0 , „
mely kebleniBt eltölti* oh mondd^ondd-ujra-©----A .futgyTW-riírpjt nyngalotq válta fóL A cháa
szót! hadd szokjam meg, hadd vessem mélyen visszatért zsákmányíé ntjábtÜ; Feledé a 62C-Iki
kudarezot, mely Byzánc falai alatt érte.
Visszavonult fa-városiba, megkezdó a bizánci udvar példájára a végotnem érő vadászat-o lakomákat _
(Folyt, kflv.)
CT 25. JES T. x b. K :
Baag-taabct*, mpti A lefolyt bétanj-gabona-BsisjaBkkaiaDoa váliníis nilkfll. tartatáls^esak aa UÍLja+nli, éa csook kDntkeatéfan aaarásabb lett a oUp^bŰbb gabana, áiadyrt most mir asakDaléaba vanmai ötnek. A baaa i emiatt a pesti pia«aon kore-•sttsjbb.Ifin. i
A \'tagaap ¦ eats: aaa^nyUt kxnlnan-barcat vaspálya .ft.\'XET nb«iis>-piaiarankrs-la nA4y bmyomiat lett, mert ¦ ay iPráVa wlUbí iatiaojijfak etatán sem kerülnek hnsiaiiir liliinm lt uj. jniiáljs ountébeu rek>6 nllo-.-saásjok^sodik fat^laasja JS, bogy a .ml bsUplacsaink tyatobbas\'leásnak bebiaátalökka). albltva, mint eddi-laUtBrláwL \' j ¦ ¦ /
. Plaotl; MíJ-rtwari .keletarak.
^;7!?T^«A^Í*AJIiajWÍar, :<aaéf|aaiiaar 4 «a
»t-8ö, fontai 9 frt, 8 frt aű&i, B7—Bfl fis. 4 frt 00—CU krJ
_ yimftykt Bsís
!-"#*2-aja nt A-tt. Sl - - _
«Jt«Ra.78^71t:<at:.S bitó k,. 73^-80 fnt 2 ft. 70 kr. r Áve* smfiaSoOk; TOj-TlYi l t ft, 60 — kr 71—7» ur tata 3 ári, TO kv iru b4aHosUneJ, «^-flfi -fit 3 fr. ii » Jkr. M—6fl nu. i.^rt. 4fl kr frak « rlei a 2 írt Ö 41} Un 2 bt SO ke CvVknrleaa nlasi^oalnnit»,ntin)-2 At TO kx tmh Aí-lí^fui 1 frt:, 60 kr. 47 -áH fn* tMrW-fa- Po bain ka M- íí íbA t\'M,\'40, kr. . V IcV-WIto X naVéjO kV Pasanly fobér 8 frt 60 kr ^atSS^dnfr^ kr (tpiil aUoVenda i2
ltalatt: Jaiac tflralyllast (La* i3 frt 75 kr. Wm&UatmL tfau. U fii W kr. Liaglisr.1 aa«fcÍa*%, HTHft7kr 2 J e mj ¦ fi . a t 3. aaám
llswli
10 frt 21 ki «•> táVt üsb. Ean/érlíaat 4 ^.iv fit; : ,
Sas. 10. frt. — kr. Keny.-l. m. 7 Bt. J frt 25 kr. Ksny-L m. 8 ia. C írt — kr. It o ¦ a l hng miu. tí\'nim 7 frt. 25 kr. H o a s 1 á n g máasája 2. siánt 5 frt. .75 kr. Eskoríciallaat mis. 4 frt. 50 kr.
Ra^fMék. Mái máasaja -Trt — kr. Viasa m. 112.frt — kr, fs^ygyú nyora m. Ifi—\'?0 frt — kr t\'agygyá-aiiraa ». 18^-Mfrt—\'kr. Gyapja finom 110—Ht frt r^- kr. Qyapjii halárürvidékl m. — frt.\' — kr. FBhéTrongy\'mro frt 50 kr. Tarkn rongy m. 4 frt. 50 kr. l.Ssalma rn."— frt GO k. Paéna m 1 írt CO kr. Egy,kére Map 12 kr. Dnrgonya mérűje 1 frt: W) kr. Warbabür aiáraa, nebéi mássája öO—íiú frf. Marhab Gr s saras, könnyfi máasája 05—70 frt. liorju-bör fajjaínp 100-10o"trt. BbrjnböV-fejnélkal mss. 110—Ub fr. Birkabffr 100-a _ frt. — kr.
: BsrAi VWékünkbeli ftjbor 1807-dik!, fobÓr ragy Schiller akija 2—4 fr, YldékankbeH é-bar lBfiO-GÖ-b*«.frbér vagy. ichUlarak, 9~ia frt — kT.Ualatnn-meiláki JfiAT-bell fehér ak. >4-5 f.t, 50 kr. 1ÖÜ3—GJ^ béli Yeh.Tv. ichll.ak,\' lO-lö frt — kr. Soraiai í6fl3_Bft-bell skéja; 10-16 frt—kr.\'I8fl7-bell-fl—7 írt. — kr. Badacsonyi ÍSÖfl J-ftfl-belí-ak 14 frt.. 1887-beU akdja\' 6^-6 fr—kr. Villányi! és 8snk*sárdi fekete, ia67-diki-; akéja\'e—6/rt.r,.kr.- . ,
\' 8>lrltaiF(p«r grad) rokonVliit — Irt. 23 kr. Jallvapá-, Iiiik»-hbrd,á*»l 80 íokn 23 frt \' kr. TUrkÚtypálluka Lordéval SO fokn 18 frt —• kr. .
rUSDbUZl Arak: Marhahús folitjsuJ2kr. Sertéshús fontja 2« kr. Saalona fnt. « kr. lloHuhus fot. 2é kr. Juhhua fnt.: 14, br.tilrnak-fnt. 48 kr.Aaatall olaj fontja, 4B kr, .LenroajgalaJ\' fnt, 2fl kr. ltopcaaoUJ fnt 87-kr. 1 Pefroleum /alj. 22 krV Csukor ŰDam falj. 40 kr; Káré bti- 80 kr. Ktfajnjaá-fDíír^-kT. Marhasdnnk tönlÍB-i 4 kr. r.nggTÍgj^rtya fnt 4(1 kr* ¦ Saappan fnt Sí kr/1
Riaskáaa ilciéje 15"kr- Krtleskása itcaj. t> kr. Haj-il.ua llcxj.\' 9 kr. Fehérbab (pastnj) itcsínként G kr. Tarkabab (paianj) itcaj. 6 kr. Árpadara fontj 11 kr Iloraö itea. 12 kr. Lud, sovány 1 írt, 1 fr. 5—23 kr. Lud bízott 3 frt. 2. 30 kr. Kacsa párja 1 frt 40 kr. Pnjka párja 3 frt — kr, Tynk-tojis fl darab 10 kr. ¦ Sertór r-maxaás 85 frt. Sertés S mássáa — 48 frt Ujbor itcséje\'10 kr. Ó-bor itca. — 10 kr. Satlvapá* Ifnka ibsaj. GO kr. Kanizsai sör itcaj. 10 kr. Pesfi sor llcsj. U kr. Keményfa nle saárai 0 frt. — kr. Nyers fa Ole 7 frt. Fa-szén mérBjc BO kr. Egy pár csirke —, 50 kr. Egy kis malaca sültnek — fr — kr.
Sopron, aug. 81. A legjobb mlnBudjrS basa 5 ft -\'Kacs S fl. Árpa S fl 10 kr. Zab 1 ft 75 kr. Kuko-iriciaS ft 06 kr. _
Vasnti naponkint! menetrend;
1 N.-Knnlzaárol Duda felé d, a. 1 éra 22 ¦ „ .» cslvu 0 érakor.
n Décs n reggel 7 dra 16
* r t, i. n- 8 éra 30
. Triüst „ d. n. I érn &0
. , „ oatre 0 éra lJ5
ÍT..Kliniiídrn Ilmln fulŰI reggelű éra Ű , B ;t\\.; n. 1 éra 20 „ lléea a délben 12 éra 1)1
v> ¦ \' . , ostro 7 éra 38 , Triust „ reggul u ura \'-!6
» . .".Ulbeolá ora-&S
peres.
Bécsi penzarfolyam, aug. 28.
. 5% metaliquos &7.UÜ; 1 5%"aLniz. kfilctón 02AU- lSÖVki ÜJsdaíiHi Mafin 84.—; bankrészvények 7.35; hitelintézeti rdszrények 212. GO; London 114.70; Hallat *-» 113.50; tmuf darabja 5.43»/ii kr.
^©tl aa.es>s>-tá>jr.
Hé-.-éa heti- iKaUiaUku* nap-nap | tir . PrtrteaiAaa jtDd" naptár Jutj.
Kath. Kr. Ben ki két ttraak nam .MoJ(AU>at UAté VT. S3—94; .
-r 7 B 9 10 11 Vaaániap tiétíS üedd \' Baprd. Csütörtök Péntek Saombat - D 14 Zanbar. -Boginál an. Ultiínininay űorgon vártaan Tolót, Miklös Protoa, JAfla. Ooiao, Birrln BkginA -\' Kikaauony -Ardamár \' Henkdora. : PrdxnB Toblaa i
Felelős szorkcsztu: WaJAts J**SsC
SegéiDwrkwU ;-BátörG>ia|aa.\'
Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
Ma-Som
.37. szám, szeptember 12. 18fl^g
. t ¦ Kite^eave
SOPRON- és VLflMEGYÉKRE
Vegyes ¦*«M-taWLiw«.y» 2a.©tajja^> ¦ -
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gaiídászat, tadenáRv és in fi vészét körékél.
Sirrkeutfil Iroda ew kiadó hivatal: WAJDITS JÓZSEF könjrkoroakoJDsében.
ElOflsetéti föltételek :
TTiTTimTsfrátiir
Habba hbboa boi&ouil U riiAkra po«Un MmIt. l3» A 141 t,**",\'0LÍrtWaorirt 1-MQt 1 hr.
•--^irt 5-Mor 0 öj-mlníKtorábbl,b.lküul^rt 5 kx.
Fél Lm -
Rélyogdij miDdUD eg7M beikUtiRÍrt 30 kr A „NjÜt Unn" . ejp. petit Kr b.lktatá.1 díj* iö kr.
Hirdetés«ket> elfogad :
letudnia: nxuDá-mví!tia*riitm: iastíhm W-, MafcttaFBvBerflav, B4áaHi>Fraife1ta4J sVbsmS.\' bee; nAASGNHTKíR & rooLes. Upsu^ bam-,;<b
l SUtltgarttU: SACFISEl TÜKSA. BtMb««; QWELOi /
Mivel as ember nevelés Által vaun emberré, mutattassanak ki annak előnyei egyesekre agy, mint egész nemzetekre.
— Erkölcstani pályamű. —
---------:----.....—(li\'nlyinl.l 1---
Minthogy az ékestailu Eötvös szerint minden becsületes embernek kötelessége, hol látja, hogy bizonyos csalódások valakinek kárára Tálnak, igazságot mondani, bármi rosszal fogadtatnék az első pillanatban:, s e kötelesség nem válik kisebbé, ha hivatásunk azt egy nemzet irányában gyakorolni; (Reform) ennélfogva se fájjunk kimondani, hogy most oly tehetősnek, — kik talán azon nézetben, ^hogy a kis urficska mezTtíábosokkaT iskolába\'.ne járjon, vagy talán azon hiszom-ben, hogy azoktól rosz magaviseletet sajátítana el, otthon tanitatják. E nézet, én hiszem egész, minőségében helytelen. Mert az elsőt
- Ulelűeg/megdAirÍBtikaion egyenlőségi easme a társadalomban, .melyért a Franczia forradalom elószér, azóta pedig polgárisodé nemzet annyit küzdött, ngy szellemi,- mint
"anyagi, fegy verekkét ATstsltrEliitén"liely=~ teleit. Mert rosz magaviseletnek iskolában helye nincs, és ha mindennek daczára mégis elővetoaik, nyomban ntána következik a megérdemletí büntetés. Ez pedig már azur-neakátTs visszatartja a rosz magaviselettől.
De, különösen véve fel a .dolgot, s szoro-s&bbán\' gondolkodva felette, mi viszont azon nézet- és Uszemre jövünk, hogy a fogadott taotUzolílc názihevelese csonka, Ha a tehe-tósbek ily, meggondolatlanul cl nem forgácsolnák erőikét, s nem csapén vérrokonaikra, hanem a-szegény nép gyermekeire is fordit-
- ván-flgyeliníket-a-iievelés terén, meggondolnál:, hbgy első, és legszentebb" kötelessége wiftnhm..tynrft«ri»h- n )>pyAf. iilfrt.j • ngy. nem lennénk rOtt, hol a régiek satnyultak. Ősapáink, ngyanis szmtigy neveltetek nagyrészt lliikai} a elfeledték, nem tudták, hogy * hon boldogságát egyedül ¦ erők öszpoutositása
- nielleítiíiékahatnj. Ezek szerint oly kote~ lézrttségi) vac minden igaz nonfonak közös inyátüi, édes hazánk érdekéhen, melynek fölaaata\'azf hogy ngy a gazdag- mint a sze-ge^pór gyermeke egyenes arányban részesüljön a művelődés terén osztogatott kincsekben.
Nagyozr kevés szama\'azon\'iskoláknak; melyekbén-a:talán*mérsékeltebb tandíj mcl-
- lett még a művelődéshez kívánt-anyagi ea-
Pájd^ózoinalkellemlltenonk azt ii^hogya MMbtf rfodealől anynyi sürgetés ntán ais-feíkirolva V szép eszme testesítem, mely szerint a taníttatás ingyen eszközöl tetofcA^ban méltó dicséretet arat e tekint étben Bearecznx.városa, midőn felfogva a megértvB<»Jiépnwelés.liordercjét, az em-Utett^szme\'életbeléptetésé körül oly erélye-attttfellMli:-. . :^\'Verbs movent, ciempla trallunt;mvatlnditin&k; példák vonzanak _ manajá\'ánroTerníam. Debreczen ez utóbbi-
akhoz tartozik. Mert a nevelőszeti téren, t-ha majd erélyes törekvését siker koronázza — hazánkban az első babért ő nyerte meg. Mozdulna csak minden jelentékenyebb hazai város e szép, e nemes, és magasztos példa ntán, ha ész, és testben az egész magyar ifjúság igy neveltetnék; akkor hazánk müvelt-sége,ipara,kereskedése,muveszete, tudománya nem szenvedne oly pangást, mint eddigelé szenvedett; hanem az összetartó, törekvés következtében ugy a magasabb rendű házakat, mint a legszegényebb viskókat boldogság, megelégedés öröme lakná.
Ezerszer áldott, ki az iskolák, s népnevelés ügyében segítségül szolgál. Hol vagy Mátyás az igazságos, te dicső király ?l Ki fényes országiásod alatt hazánkban a tudományok iránti rokonszenvet fölkelted; ki fogja a Budavár éjszaki oldalán tervezett s már megkezdett, de érdemetlen utódaid alatt ismét elejtett országos nevelőintézetedet va-Jósitni?! ,E jeles Járályuok.valóban ietfogta. hivatását, s egy szebb jövendő hajsalát déri té a honra elannyira, hogy az egykorú irok a magyar államot alatta az. első rangu-akkal teszik párhuzamba. Alatta a fejlődés neizizeü\'észnlüvclődésT tudományos munkák
szaporodása nagyszerű újításon ment kereáfc-tül. Ezen a tanügy, a nemzeti felvirágzás körül annyira fáradozó király, nemcsak mint fejedelem egész Európában az első, hanem a legnagyobb elismeréssel a legnevesebb tudósokkal is egyenrangban állott. Buzgólko-dása, nagyszerű példái által a.hon legkitfl-nőbb főpapjai, mágnásai egymásután alapi-ták számos vidéken a tanintézeteket, s~ rendkívüli áldozatokkal törekiének azokat hírre vergődtetni. És a kor maga magának tevé ezáltal fejére a diadalkoszornt
Vétek volnae helyén & legnagyobb\'ma^ gyárt, Széchenyit mellőznünk, és nevére hálával ne emlékeznünk. Ö szóval agy, mint tettel, 8 müveiben kifejtett jó ntra térítéssel, és mégískább áldozatkészséggel, nagyra-törí nézettel a nép boldogitásit szíves horda, 9 dómoxditani\' sóhaj soha meg nem azttnt. Széchenyi még inkább -fölismerte\'a népnevelés ritka szükségét, és a nemzetf előhaladjanak gátjait; azért is mindazt, mit hatásköre engedett és kívánt, megtette. A magyart ngy matatta be a világnak, mint a ki már kitűzte a haladás lobogóját, mert hiszen nem szükséges arra kommentár, hagy mily színben rajzoltak bennünket ennek-előtte a szomszéd nemzetek. Azért is
- Hint imqi »»k!/it Urtjok aetedcrV--------
E klnct . hawannlr Tfitb.lreael u mps .ml^et BerdfllO kii Utasít.
Mondj* heljAMO Stiltel; Jiwí.
A nemzetnek e nagy apostola bejárta a hon minden téréit a. felsőbb köröktől le az utolsó viskóig. Hogy miért, azt tudjuk. A nemzetet szoros egyesülésre mté Krisztus egyházával, és helyesen ^ mert a vallás az emberi rendeltetés elérésére szánt eszközök\' nek aranybányájarEnélkülFuzajelesazónok szerint nincs népnevelés, nincs erős ország/
nincs boldog nemzet, helyes államszerkezet. Vallás nélkül — mondja tovább— a birtok csak irigység, és küzdelem szikrája; a jólét aenyeség vagy zsarnokság párnája, maga a tudomány is átkos fegyver, mely többet megöl, mint megéleszt
A nemzetiség fenntartása, a haza boldogsága, wagza^Teíé3eW"egyeT)ben"féItété-leztetík, hacsak nem a vallásos érzületben, s kötelességeink körüli lelkiismeretes eljárásban? Tekintsünk 3—4 századdal előbbre, namde akkor virágzott nemzetünk leginkább, midőn a vallásosság bélyegét viselni nem szégyenlette. Mi több, az emütettr kellékek ffltétlenül magukban foglalják az őszponto-sitú erőt; öszpoutositó erő nélkül pedig hol láttuk haladást?
Hogy a népnevelés az esiberi boldogság és Demzeti felvirágzás leghatalmasabb té-nVezője, és eszköze, azt a régiek is belátták: \'\'é Igy a nevezetes lacedaemoni törvényszerző jBSK&«^*Mfr-*im..ata»ni népét figyeL-meztetni, hogy a gyermekek nevelésére nagyobb gondot fordítson, nem valami bölcs és mély okoskodással éjjLHJjícm eleven-ta-lálmánynyal győzte mc#5at Ugyanis:
Alint tlutarcb tuzonyitja: egy kuvasz^ nak két kölykét külön-külön konyhajére, és \'Vadászatra, avagy az egyiket beverés, a másikat pedig tevékenységre szoktatva növelte fel. Képgyfllést hitt össze, s két oldalt állítatá a népet. A temek egyik oldalán egy edényben moslékot rendelt, másikán pedig nyulat futtatott. Szabadon ereszti az ebeket. Az első, mely lustaságban nőtt fel, tüstént az "edényK
mg a masUTá\' nyul ntán iramodék. Mire Lycnrgos ekkép szólt a néphez : .Látjátok, mit mivel a nevelés még ugyanazon fajokban is? Eszreve-hetítek cbtal, hogy hatályosabb ereje van az oktatásnak a.szép és-nagy tettekre, mint a születéssel felöltött természetnek. Azért ti is hasztalanul dicsekedtek azzal, hogy Herkulestől származtatok, hacsak hozzáülő dolgot nem cselekedtek; mert habár nincs hatalmokban az atyáknak, hogy micsodás gyermekeik szülessenek, de igen is hatalmokban van az, hogy a hazának derék polgáraivá -neveljék.
8ZERÉNTI LAJOS. (Poiruiiu ksr.)
A hírlapirodalomról a megyékben.
[Folrutf..]
-A részvétlenség- azonban itt .egyátalán nem valamely a hírlapirodalom iránti merev közönynek tulajdonítandó, hanem azon már megszokott előítéletnek, hogy egy vidéki hírlap a számos fővárosi hírlap mellett mint czélnélküli kísérlet, mint fölösleges haszontalan erőlködés szonett - tekintetni. Legyen csak egyszer minden megyének saját hivatalos hírlapja és e saját hírlap tisztán megyei érdekű legyen, vitassa meg a zöld asztalnál szőnyegre kerülendő megyei érdekeket, hozzá "gyorsan
a bizottmányi ülések közérdekű legyes fizéntivnl farytoras ígyelennnel a megyének gazdászatí állapotára, hasson különösen a kereskedelem, a közlekedés és á közigazgatás minden ágábani korszerű intézkedés javítás előmozdítására, ellenőrizze, nyilván tartsa a közönségnek arigors felelősséggel "tartozó-összes dkötmanyas\'Xiszti-kart és a községek elöljáróit; emelje la mindenkor pártkOlönbség nélkül a hivatalos állását igazin betöltő szorgalmas egyént, hozza köztudomásra,-b ostorozza kér-lelhctlesöl a hanyagot; s ne ismerjen semmi kíméletet ott, hol az igazság, az alkotmány szentélye ugy hozza magával, sróval: mint alkotmányos orgánum az alkotmányos megye szabad államában, feleljen meg tisztán azon institutió érdekemétv-melynek ha ezeréves autonóm jogait őseink fegyverei Európa helyzetének oly gyakori ziláltsága, s annyi terjeszkedni törekvő irigy szomszéd daczára annyiszor megvédeni, a ^ann*nrírrű bírták i feleljen meg, védje és tartsa iennt most ált a szellemnek, korunkban mindent legyőző magasztos fegyverével, legyen dőharezos a szabad sajtosak szent lobogója alatt és — biztosithatrak-artalaante-barátait, de liUtetr lehet szerkesztő és kiadó is, hogy lefog omlani amaz előítélet, s míg egyfelől ~be fogja látni a megyei közönség, miszerint itt az idő, hogy önálHtag kell képviselve lennie a hírlapirodalomban is, s hogy a müveit világ előtt szégyenteljes állapot az ma már testületileg létezni nyilvántartó közlöny nélkül, — másfelől; az irodalom kez-elói ia^Jaztaaazva. lmulemrTmraret;— irány és tapintat általi kivivásával a közönség méltánylásának rendeltetése fokára emelni a vidék hírlapirodalmát.
Igy és csakis Uj uttörés-és irány -mellgtt lehet megteremtve minden megyében legalább is egy tisztán megyei hírlap, mely míg egyrészről ezntos képesítve lesz lealázó subventionált helyzet helyett a kormánytól \' független szabadelvű lap lenni, mely tintán csak azon megye közönségének leend sajátja, viszhangja,\'melyet hazája gyanánt iamerend, másrészről az. megyénkénV összevéve oly ~ egészet képezend, z^y^nezavétulk^íiiaaáiik jelenkori belélete és eseméuyeinekhű képét adhatandja a történelem ez idő szerinti keretében.
By módoni propagandájával a vidéki hírlapirodalommal nem csupán Bori*-Pest lenne a hazai irodalom Mekkája,\' hanem \'országszerte a haza minden vidékében tág mezőre találna nem -csupán anamh^nika, a napi szemle, hanem fontos, kjliató, gyD^ölartai\' eredményü lesne az idővel a, ]Í8^xlt6raiélii^> tudományos és,szépirodalmi ágaira fa, ía mi legnagyobb szellemi,nyereség: Jezen* vl-\' déki hirlapirodalom összeige hd tolmácsa lehetne az összes nemzet politikai hoavélemé-nyének.^Mert; tévedne az, kí sbbeli.-lgényte; len ,vélomdayünket;melylyel mbjdeo megyének a saját hívatalos hlf,lhpoít a művelődés, az előrehaladás mcpaffiSlo ame qnanon\'-jaínal"íllitAk fel,odamagyaráiaá: (SmkUtUétgipűiánji.) ^
\\ hogy a .sajAf ós lnI8an»D,~s7->iav*U|os \\ WHei alatt ^jraaitan \' hi\'rdctési vag
\\
¦mgy
TOTm*nyi-Mregct^értettnnk -,- meredne,
: ót megillető Uónj*«*»MJd^jijáW
\'\' E Jf$HPa V*sAig csaB>\'0 toétö1 é d\'efct *aw||< < tefr^pás5l«íímk "\'•"\'t.íaudéldMrtap-irodalomtól ípVIH^ mogUvánja á nraorat ¦iu* a fővárositól, ^.«0«tín«ott a tó
"¦".•ühsp "^¦>"""í-",1!í, |c?
^L,dpig<faiaE.t-iianem a közvéleménynekés a„bmzet műveltségi-, Wtelmi- és erkölcsi-hjUJm.ABai.flk ia. -. .*¦ X / Sajnos lenne, ha Anglia — melyre pedig i\'oly gyakran ^törtóiik hivatkozás — csupán f- a SatiirnüslLtotjsaj& terményeit, siámitás-ból elnyelni szerető nagy világvárosnak Jjondfiaiutk -szflntelen forrongó aknáiból, s nem egyszersmind\' a müveit Britannia egyéb részeiből is általában, árasztanád szét
"di-^iiMseitvs nem gazdagitná egyete-* mesén a British Moseumot. A felvilágosodás ftklyáit lobogtató államok között — de,csak 1852 óta -e- tan gyedül Fninczia-orSjZá^.prpvMCziái, azok melyekben a. hir-lapjrodalini batalom messze elmaradni latsak az ország fuvarosában uralogni hivatott szellemi feüwJbltó/igtó]. Mert Francxiaország
pogatódzásai és a kormány sajtórendszabá-jyai inkább elnyomni mint elősegíteni iparkodnak a vidéki irodalmat. Dc ezen elnyomási szándék daczára — a kormány vidéki közegeitől eltekintve — nem egy vidéki hírlap képviseli ott.méltólag a szabadelvek hatalmát és a „Oourrier de Marseille", a Bordeauiban megjelenő „Gironde", a lyoni lapok a Uberalismnsnak, a szellemnek mindmegannyi zászlóvivői. _ _
TÜBOLY VIKTOE.
(Vlg* kSretkeiik.)
Heti ^emle.
Btapteubcr 12-én, 1858. — Qeeován, .Zemplén megyében egy parasztnő nárt meg közelebb, kinek halálát 22 gyermek, 37, unoka és 2 dédunoka siratja. —A magyar-\'iBittSllőkintcl hévről- évre nagyobb terjé-
megszabadulni a -silngeroktől j már -körülbelül, egy hó óta egyik társulat a másikat váltja fill. Alig hagyta el Kanizsát Neumann, már itt volt jimét v<uamTMlil3baaer.;B volö egy Időben Ko=
moodoay-móriüp-a szellem imtalmát éjiajfej 1 foán»my jfoagynr folütijjniata. rrakjalmoncté. ¦ \' \' \' \' " * \' \'¦•««\'— -\'^Vel^Ott iwiáéi.^K7 iióia^-Vépáttckes.
~ deimüvaieaz. A pest-budai kiviteli társulat ez évbe* Bwrrtdéwleg 140,000 font szólít köteles Oroaznraaágha száiütani, míg a szentendrei kiviteli társulat 30 mázsa szőlőt küld heten kint BerHobe.—Egy pesti sörházban valaki elcsent > egy pakabrigkanalat, do ott feledte helyette tárcsáját 400 frttal. A zágrábi, orazággyIllés ¦zep^lS^-nyílik meg. -rStatiatikaTkiintt-bai^jserínt a magyar korona országaiban meg-jeíeník! osmeflen 49 váróéban 2ú 9 hírlap és fo-rvéfratespedig: magyar 138.német 03, tót 5.
rónán 13, horvát 21. avorb 12, rutken 3, olasz
Sseadroy Joli* busám betegeskedés után szop t 7^1ikén érte jobb lett* szenderült Halála iro-dahpírnkrá la veszteség, mert többealnoskőlte-jaéayt irC^lLólonvároti~ögy"ány a21i~eTegy~
^ lflányjjyermftkat fwftl^i TnytánfirftlTi a legjobb
egenffegnéfeCrvepd. Szegeden ügyvédegylet Walatnlóhan ^ 0 feU^ a királyod Cfíkl61-; lafi idficése alalt nerenesés lebetegadese emleW . ka« .Itr* Hja HArla\' buaujdra helyet látoga-tBBdjo meg. — Götíben égy 81 évea embert, 6P éfto neje egy ept; égtWtgeB nim^asttal indtHUiiu ntó—iVaraadmegyóbenegy ilai táriSO^isl \'ibatotJ^ubi^jájLa^jbAr-itiktibnojtotta. A^tönitálí binioAgesért.klV te^Oneaa. — MfkráiiiEltj P^J^jjjylOgymlpUT?-teri d^aeic pénteken Apeatagoa meglőtte magát : ^9^JWnflk^bová:LíráiidiiItegT\'n^
. th& nap puskát kértBkivitte^yer-Mwnaett;lúaerdOrtv. DtinirVejaB-ÉraWákjTiogy néliányaor.ltHt, ¦ gTUÚtják, hogy gyexmekdt uoktotta a\'fegy-: vtffceav bdgy e^ne triiladjanak/ mikor a*\' . W-ikst Batflli. \'¦Aíbott**stó ember cankngyan t^rtfaajbvua Bié»m*p_iMndokát^
Ziala^megyeihlre^
A Ahacy-kanlpaai dalárdaSsombatQn Mibb drlmlwtim1 ímebarioak iftfcOdte ludlett tartoH dalettélye a leg-" sfabútt aflutfllL A^eloadMt &ek«i«ní)ok U.Béka onlatű0 e> .Eia Ball Iwi Hei-JjOtfanfieket a köiöntég iajo»;tap-*1\'\'\' j\'íurj^ «into.M^swíábajjgn) \\1 tmtntanj elflado\'tt
_ itekalWHBQnaeget arrdl,
t CfflS1\' m€aJrBT,Tt^ aUbbra haladt bv haV^aakiUIy utau\'jViiz tinlg tánu volt ^Jl&ekei raj Váriunk ocm tad
éWpora ^togntáBaln, mert ugy iáta^\'vánsiwkái.iiAgyon gyfioyorködtötik elö--kdasuk a ebbfll magyafárhaUi mog ózod. nagy pártolás, melyben mindnyájan róraesöjnek. Majd meglássuk, hogyan felel meg magának városunk küziiasége a színház látogatásában ia, morihalljuk,.hogy egy nagy körülbelül 60 tagból aDó német azú>társulat lép: föl e hő közepe fohL— \'
— B i a t o a i tó i n táke t Vetttlk aa „Orpaág" czimü uj bbstoaitd íntdrat iamertetéflát, tárgyazó irományokat, alapszabályokat és 460-dik számú róarvónyalairáai ivet Czálja ex uj intézetnek biztosításokat earköE^ini tüz- jégkárok, hitelbajok ellen éa tíkfi biztosításokat nyit Tora va-^ gyon 6 milhÓ 50 ezeV darab 100 forfatos róas-ványnyaL Aa általánps aláírási azept. hó 21. 22. és 23. .napjaira határoztatott Aláíráskor 5°yo fizettetik csupán be. LIe5k Onif Hallur Sándor. Ez intézet részvényeire !aláirasokat elfogad s mindennemű felviMgonitáai kéazséggbl ad Waj-dits József tudakozó- a közvetitó intézete.
—- Qalambok Í868-\'\'izept\' 31 Áng. hú 28-án Karos kGzségben egy csalddfíJnek két kis unokája — egyik 6, másik 4 éves •— szülői vétkes gondatlanság következtében gyufával játszadozott s tüzet élesztett,, moly megemész-tett egy kamarát éa egy pajtát 43 kereszt kü-Itinfele gabőnáTalT^nintegy"TCR3\'níSSa" ézeMval b különfále gazdasági eszkSzukkel együtt A kár 436 frtra becsül tetett, bistoBÍtva mi sem volt
Nem mulaszthatom el ez alkalommal azon óhajtásomnak kifejezést adni, vajha,.átlátná már egyszer nópünk a kiededovodák hasznoa voltát, s ilyeneket minden nagyobb község állítana feV-hogy ozily szerencaétlenségeknek eloje vétetnék 1 Ás erro fordítandó kiadást bóveo kárpótolná a nevezett intézet szellemi éa anyagi haszna.
___Szűluhegy^Ínk_M._Bzflre_ttel _biztatiiak,_j_Aft_ ezen meleg és száraz leend agy boraink minőségre is kitünúek lesznek; bár a mait heti esőzések következtében a bzűU rothadni kezd.
Mait aug. 27-én a kutasi ref. tanitó egy barátjával ment haza Betegből, s midőn eate vállukon puskával a nagy korcsma elé értek egy fegyveres jómadár megállitá1 fiket, sekkor vet-, ték éazro, hogy az udvarból három dupla puska irányoztatik feléjük. A nevezett.tanitó tudata yelök kilétét^ mire a paakaaárkányokat kezdek
leereszteni, azonban arablók vtizere Juhász t^-" védésből a jobb sárkány helyett a balt eresztette le, s a puska; elsült, de mindén\' baj nélkül, éjekor a rablók hívása folytán-bementek a korcsmába, b jó ideig ott mulattak, danoltak, .mcgui* ván végre a mulataágotj miután vendégüket megbízták, hogy őket azonnal jelentsék a helység bírónál, eltávoztak kocsin, nagy ldrmn, b hujjákolás közt
r. 1.
—-^.S-zá n t ó, aaopU&-1363^íü a több he-íyea megíngaíott „személy éa vagyon bíztonflág" miatt elflidÍTOÍTpajiaflzóka^ éa Bzüntélon pano-azokat — igen, — do a rendőrség éber figyelmének a erélyes működésének mozzanatairól kedvezőt épen semmit neDxhnlI, tudni nem akar
szolgáljon alább következű biztos tudósításunk némi megnyugtatásul:. — Szept 2-án délelőtti órákban a szántói foglári állomás erélyes b szorgalmas tizedese Berecik Lajos, Fodor Gergely, Fodor Józsefé* Mesteri Ferencz foglárokkal az önárat -vonalában\\ Tokenye Jtözscget is éuun Analvén^ a. mint? törvéayazabta utaaitáauk azo-riht a korcsma hejyiaógeit megvizsgálni indultak wjünnek a pandúrok" hangos kiáltás Utó megzJUliiiketoimBk_iballatírü arvflzéuylíL pra^ticus fizodea foglárjait rtigtííBfelosstjti, mit jkmvávH egy — a voádéglőben volt ga^^á atyafi „rajta vesd el megad\'\' hirtelen megugrik s a kert\'kerítésen tol azaladvaj már már mug-mentetthek vólrmagát, midőn a, figyelmes éa bátor foglárok, háromszoros „megállj" kiáltás nfin a menekülőt ón-esővel ktJszŐntik,a véréből kimoBva a vendéglőben szoborrá vált négy tár-sdvttl\'egyUtt elfogják: A kocrivjil járkáló jóma-dorak mindegyike johászbojtár, és pedig a eu-JyOKm.mogBeb^itoH^yargaíUaa^ Mmlyó-ve-coei, — társai Légér János vidoroya-liiki, — Tnrcsi; Ferkó rondeki, — Ssalai Antal "riyiráilí; —¦.a külön irányból Ussze&zovMkezeti esavaN gókflt, Voikó János rendeki kkóa azállitottá Tekenvérej b-hihető, ha kézre nem jflnek, vagy elillanhatnak, tovább Is. _ Az elfogottflkjiáj semmi pénz nem találtatott j TalóazinOlog, mog-«wtár tek in tétéből bittoi > helyén hagy tik, — a w annál inkább hihtitő, mertu koreamaban ételek ¦.italokat rendeltek.: — Klfoguttak^nz illem aBOJgablroaághoB a onnét awaüol JS.-Egerazcgre kiértettek; ott várandók be énbSnlett juUl-mnkai!
Epen ez óidban, midőn e aorokát irom, veaz-«zük, a tudóaitást, hogy;:V«rai^ébflr7 Varga
Miaka és elfogott társai hatvan domb birkát tolvajoltak el — do a" tuTajdorfoa mirideoütt\' nyomukba levén, már több darabra rá akadt. Tóbbi a tÖrvény-dolga^Erre aztán honin l»"gi nyomattal mondhatja el Varga ,.Miska Jmwtb
mftm,rn7hiráMnai,r---T " -
Dicséretes érdem a derék foglároknak! aok ezekhez hasonlót a megyében, s a személy én vagyon biztonság helyre álUnd. ,
8?. A.
— Bérmálás. Szepetneken szept 8-án a szombathelyi püspök ő nmltga a bérmálás Bzont-ségében részcsitó híveit Díszebéd alkalmával körünkben időző jeles publiczistádk h ker. képviselő Királyi Pál oly találó loaaztot mondott, hogy a jelen voltakat mélyen meghatotta.
— Hivatalos köszönet. Örömmel hozzuk az érdem\' jutalmazására szolgáló köveU kezó ujabb adatot, mely szerint városunk egyik jeles izr. polgára tüntettetett ki: I^agy-Kanüsa város Tanácsától. A tornaegylot t cz. igazgatóinak Helyben.. Utólagosan tudomásunkra jutván, miszerint a f. hó 17-én történt tűzvész alkalmával Scherz Henrik ur a helybeli tornaegylot tagja jelentékeny önfeláldozással a lángok közül egy kis gyermeket kiragadván, megszabadított — hivatalos tisztelettel felkérjük uraságodat legyen szivea fentebb nevezett Scherz Henrik urnák nemes tetteért, melylyel egy emberéletet mentett meg — elismeréssel pároflult köszönetünket kijelenteni.
Kelt Kagy-Kanizsa varos tanácsának 1808. évi augusztus 22-én tartott üléséből. Haivai J u z b e f polgármester. Bisztricaányi lg-nácz
Somogy-megypi hirek.
—Zr-inyi ü n n e p Ó1 y. Szigetvárról érte-BÍttetünk , hogy a f. hó 7-én tartott Zri-nyiünnepély alkalmával diszeaen kivilágított Zrinyi orczképét szép számú közünség vevó körül. Lelkeinket — írja L levelezünk — a hús szellemének édes-bús emlékezete lengte^t Az eget borongós felhők vonák be, b keblünkbon alant a fájó emlékezet égő szövétneke gyászolt Lelkünk a hős szellemét kereste, de fájdalom a késő ivadék még kifejezésében eem adja vissza amit htSaieaoek-^költőinek—nevezhetőénk. Az ünnepélyt, melynél zene b énektartalék ősi szokás szerint vig lakoma követte.
Kapiisvnr, szeptember 9. 1868.
h.A kaposvári gymnasium igazgató választmánya f. hó 5-én ülést tartott — tárgyalván az emiitett intézet belső kezelésének már néhány ízben megpendített kérdését. Egyelőre a végleges határaza{-«lÍ9Í értesülünk szeptember J^jg jlbabiBZtatí^OTOa^ürüíbelŐl csak annyit mondlaE~ki,Hog;pegy évi^^^lljóírffilHdeiFfi" maga helyén és állásában b esztendőre adassék át az intézet az államnak. E határozat volósu-lását mi is és az illetők, kiket az ügy egyénileges összeköttetésnél fogva is illett,—csak örömmel várhatják.
h. F. hó 7-ó n a v a s u t i bizottság is gyűlést tartott, melynek tárgya az előleges és mar befejezett mérnöki előmunkálat bemutatása, megvitatása és helyeslése volt Határozattá lön, hogy .a bizottság elnöke a munkálatot még e hó lti-án befogja nyújtani az illető miniszternél helybenhagyás végetL Csak mielőbb tett koronázza a Bzép tervet
h, Aszőllőkre oly kedvezőtlen idő járt a mólt hetekben, hogy az emiatt bekövetkezett nagy mervü rothadás folytácTmegyeszerte-BZÜ-retelnek, sőt már murczit is árulnak. A bor minőségben ia sokat vesztett emiatt és a szép reményű jóslatok ily bukása nem csekély kárt okozott a gazdáknak, és \'aggodalmat némely toroknak.
Bizi és ismét Bizi! A keszthelyi levo-lező ur ugyanis csak mindvégig szökéssel vádolja Bizi Ferkó bandáját, ez meg ismét azt állítja, hogy nem szökött meg. Ügyvédkedni nem. akarunk cz ügyben -b. csak mennyiben Bizi Ferkó jó nevének árthoVóliajtottnk múltkor : is igazolását közölni; ha pedig igazolása\' nom\' fogadható el — mindenesetre egy részről nem helyeseljük tőle tettét, de másrészt az orvoslást is annak idején más eszközökkel kellett volna a sértett feleknek, kényszer utján ia keresni ... most már elmúlt csőnek, nem kell köpönyeg. . (Ez ügyöt részünkről befejezettnek jelentjük. Szerk.)
h. Kjoobíbo vszky ¦ezintársulata mult hó 29-ke óta városunkban időz és kellemes estekot szerez közönségünknek. Részletes bírálatot helyszűke miatt nem adhatunk, csak átalán mondjuk ki ítéletünket a társulat felett, mely szerint ia ul kell ismernünk, miként az a honbali vidéki
táraulatűk egyik legjobbja^---Szorgalmas és
tehetséges tagok, éddigoló nálunk alig tanasztalt pontosság az előadásban, válogatott a jó és nj. darabok, szép ruhatár s diazletek, ügyes rendezőség és a társulat togjatnakrre&ilszareteto^a nemes versenyo oiindozonjelvények, melyeken fennebbl Ítéletünk nyugszik, ff mindenesetre ulyanuk, hogy ^janUrdnkTmeltó lölkifaraerotün-ket\'adhatjük kezességül. A közönség ró Bzvéto lehetőleg arányban.áll a társulat jóságával.^ .
\' h.-Szig\'etvárt f. hó 6rán estava gri^yi s Unnepély--fényes kivilágiláa tW:.-báI~ méÜett-és— számos KÖzÖnBég jelenlétél>en tartatott meg. Hás-n_a|) disz mise volt *
S züreti Marczalí iájuEán, sőt Nagy^: KaniWhuK közeli szőlőhegyekben már megkezdették a szüretet\'Az: elöljáróság szigorú intézkedése nmív ártana a korai aztlrut meggátláaira.
— Baiget vár 1808. Bzept 4-én. Végre valahára kibontakoztunk az úgynevezett „iatenháta mögötti* helyzetből; van\' távírdánk,\' vaSutuok b vidékünk össze van kötvo a nagyvilággal, ke-zeskodés érezhetően élénkült, mióta a vasúti közlekedés megnyílott a a tavali s idei jötermé-sek és nagyobb pénzforgalom lassan\' befogják hegeszteni az annyi év alatt mindaz iparra, mind a földművelő osztály anyagi helyzetén ütött sebeket :; í -.- .
\' A gözkocsi eleinte kissé meghökkentett bennünket mert majd innen, majd onnan hallottunk egy kia felforöuiáat és közben közben nyaktörést is, hanem végre ez ia csak kiment a divatból. Nagyon azonban még se merek dicsekedni vele, mert az Ördög nem alszik abban a masinában. .
Csak avval a tulajdonságával nem tudok megbékülni, annak a magyarországi vasútnak, hogy mindent előbb észre lebet venni, mint azt, hogy magyarországi. Ha utazom, ha valamit feladok, mindig a német nyelvel^olvasémV\'hallom és látom. Azon féliratok mit az indóháznál itt-ott magyarul láthatunk, sehogy sem elégítenek ki engem, csak annyi az, \'a mennyit egy párisi vendéglős ía megtesz, ha hasznát latja. Én azt Bzeretném Ütni ha a vasúton és mindenütt széles Magyarországon első pillanatra látnám, mely országban vagyok. Tán erre ia azt mondjak, hogy nincsenek erre magyarul képzett egyének.-\'— Jó, meglehet Hanem Mt mi lesz ebből nem azon „circulus vitiosus" hogy mivel magyarul képzett egyéneink nincsenek, tehát németül kell az ügyvitelnek menni, a mivel németül megy, nem lehet magyarul képzett embert kapni.
Epen agy, mint mondják: nem lehat magyar hadsereget állitani, mert nincsenek kiképzett magyar tisztek, magyar kiképzett tiszteket nem lebet kapni, mert nincs magyar hadsereg.
V.-rt npg^ym m±An ign.rAn rrimnlnH maljtio-susnak.
A rablók ia el b bé látogattak hozzánk & mult betekben s a lakocsai plébános urnái voltak, azonban a házi gazda otthon nem lévén egypár aranyóra- egy dupla puska- s néhány száz irtai tovább álltok. Mondjak négyen voltok, köztük Druzsin, Draakó s még tn ja kettő. A Lanti Sas-szegben a templom pénze is volt pár\'ásás forintig képviselve. Ha ki lett volna gynmölosös-. tetésrff adva, bizonyosan nem járt volna as egy-hág pénztára igy.
P1JANOVICS PRDO.
Sopron-megyei hirek.
— Öngyilkos. Sporner nevű. axegeayehb Borsn polgár Sopronban azept^ j.0-én ismeretlen okból magát felakasztotta.
—. F rak n ó-Vár alj a (Sopron),* azepi 6. Azon magas vendégek közül, kik Fraknóváxát a napokban látogatásukkal- szerencséltették, egész sorozatot számlálhatunk elő. Itt yplt a ha-tárhegyeken tuí fekvő frobsdorfi\' kaatélyábol gr. Chambort Henrik a Bourbonok trónveaztett sarja; magával hozá a két pannai grófot (ea öregebb trónörökös herczeg).*. asonkivül gr. Monti urat Fi^cziaorazágbóli As o. n. várkorcsmában elköltött villásreggeli után ismét eltávozának e ritka királyi vendégek, minta" a várbeli őrséget (hat gránátos katona) is as ,en plcine parado\'-ban tett tisztelgésért jól megajándékozták volna. A mult héten a fiatul Esster-házy herczeg é horczegnő nevelőjükkel ¦ egyéb rokonaikkal időztek Frakná-vánban egy napon át, mialatt a magas „Rozá Üa-hegyre" u fel vándoroltak egy ököxszéker fedezete.mellett, mely a hegymászásban netán elfaradókat volt tagos Ülőbe fogadandó; mely körülmény m 1J6W ks>-délyü fia^hercffljgnönek Bok tróiasranegjegy? zésre szolgalat alkalmai. Végre szept. 2-án Zalka J. győri püípök a bénnálás szentségét osztotta ki helyéegünkben, 1 egyúttal kíséretével Fn^nó-várát is megnézé, sőt BozáUa:nap-ján gyalog rándulván fel helységünkből a hasonnevű, hegyre, mely ide l1/, dral séta-at. ott ünnepélyes nagy misét tartott a Rozália-kápol-
, Szomszédságunkban következő helyeken voh legújabban tUzvdao. Aug. hó kezepén Fél&aer-falun (Ilionn), hol 22 ház égett le éjjel U órakor; továbbá a gyakori iüzvéazok régi helyén a gyanús nevezetű Szikrán, hol 6 ház égett hamuvá, három ezek közül nem volt biztosítva.
K.—L B.
Vas-me&yei hirek.;
r Savmbuthely, szept:9-én 18Ö8.
* T ü s v é s z. Nogy Uny om községben 6-án tüa ütvén ki hat lakkázib egy major lett a pusstitó tttz áldozata, — Varosunkból a fücakendők azon-
, .Vátí phriyairnéae BMttek,dejnárjamontés lohot-
—hlITOlt— " ¦---7" ~ ¦ ¦ ~~ — "
Műkedvelői wsini eWodást rendezett a vidékben ifjúság Német Geuca kö_zwJgbent — a darai) mely eljiaizand5~-léil volna, V .kei hu: imÁr, ¦ egT bakancsos" .volt, — helyiségnek az oskote terem volt kissemelve, de hiiwwHnt a \' helybeli plébános nr nem engedte megyékkor a -korcsmai helyiségbe allitottik fala színpadot. A frlitaj; »1f.lj4riaig azonban követelte hogy a darab1 előadásán díjtalanul megjelenhessenek, mert hisz as >5 Falujuk, a kösflnség moe a színpad atéthányaaAYul fonycgotödzütt, — látván a műkedvelők, hogy a némot-goncai polgároknak sajátságos fűgnlmát nobés más véleményre te-ioJm, — a Bzinpadot, a szomszédos Apátbi ; községbe tranaportálták a az előadást 30 forint Üsstt jOvedelem mellett megtartatták, — dicséretére legyen mondva Apátni község fiatalságának, ki A ssinkór készitésdnjeettőaött erővel dol geaott, csak hogy estére elkészülhessen.
* A német színtársulat folyvást a legjobb darabokat adja, csütörtökön adott darab „Az anya éa gyermeke1* volt,- Schvrclczerné asszonyság rzdnt anya, és Karchin ur mint gyermeke jólétim játszottak. — Szombaton az üj Jerusalem adatott miadonkor tölt ház előtt, • valóban megérdemlik a pártfogást, mert feladatuknak megfelelni iparkodnak, — de sajnáljak igen, hogy 4 wraulat szeme fényét Hesstel Corduk kisasz-sauny elvesztő Ke, — kit Eötvös Mari kisasszony csak némi részben pótolhat. Sz.
Igazolás .*) -
¦Daczára" annak, hogy elég bajban vagyok, Szabados János levélhordó ur nem szűnik meg isányomban ingerkedő lenni, amennyiben folyó fcd 10-én este is as egylet kertjében az ottani föpinczérttól gunyololag kérdé van-e nálam kalapács ? Jónak látom\' ezen körülményt ?yilvá-jMMágra hosni. Kelt Nagy-Kanizsán szept. 11-én 1869.
^ PICHLÉR BÓDOG.
,^ő$m ital."
---^Átvétetett a .Wiener mediziniflchon Woohen-
Bcbrift" czimti lap folyó évi 67-ik számából. .Igen tíóstelt szerkesztő ur 1 Van szerencsém\' tieatalattel megkérni, miszo-rint oson egyéneknek, kik részint egúaraégük-It^ viiacafloawését, részint életüknekmegnrtá-sit a Oombos Bertalan által feltalált eröflhö Italnak köszönik, rövid valkmáflait bücaea lapjába felvenni szíveskedjék. —
*) Aa a rovat alatt koaiettnMrt sem Tállal fcle-
— . —---Bmk.\' "
Ezen-ködét) szolgáljon alkalmul a réazrahaj-latlan orvosoknak a szenvedők-javára-azzal ka-Bérleteket tenni
I. Egy éltesebb cs. kár. kotona^tísztndl, n_iígy évíg tartott gyomor és ml] olnyál-kásod-ásban,— uar^toi hányas, álomtalan-aág, fuldokUs és irtósatos lábdaganat képezték éveken át a legkínzóbb tüneteket Dcczomber--\' tői kezdve 2*/s hónapokon át vezettem ez e r ő- . sítő: i ta In ak adagolását, mire ó föntebbi kórtünctaktői megszabadult -
II. Egy legszebb éveiben létező polgári kin-anazonynál emésztési zavarból tavaszkor eredeti elsatnyulása mely orvosi Busóiylyel dn-czolt, az erősitő ital által pár hét alatt eltávolíttatott
III. Egy középkorú polgári kisasszonynál idült al has idu g ul ásókat melynek idegek báutalmakkal párosultak s lugjtiluaubb orvosaink kezelésénekdaczoltak, az urösitő ital által sikerült szétosz] osztani.
IV. Egy fiatal kereskedő, ki óvok óta epe bő ség tői annyira háborgattatott, Iiogy réaziut magátél, részint gyógyszerek folytán havonként hanoi kénytelenittotett, őzen erősítő italra már fél óv Óta teljesen jól érzi magát (num csodálhatjuk, hogy ezen italt égig magasztalja.)
V. Egy éltüflb korcsmáros máj éa 1 é p t ö* r-mülésbon évektől fogva szenvedvén, 6 heti kezelés után már minden dolgait végezheti.
VL Egy mesterember a mult hó elején gy o-mor és bél-hurutban iszonyú fájdalmak közt megbetegedvén, ezen ital által kigyó-gyi tátott
VII. ugyanakkor egy fíildmivelij birtokos choleraijolenetoktőléletveBzólyo-se\'n gyötörtetvén, ezen italnak küflíönhati gyors üdülését
VHX Szinte a.mult hó elején egy vidéki fiatal cs. kir. katonatiszt aggaBztóbólgör-coíi k tő lerenüal használata által menekült meg.
IX. Különböző betegségekből öt reeonva-leBcensnél, midőn erősitik indikálva voltak már, ezen ital g"orfl üdülést eszkőzlütt
X. A felsorolt súlyos eseteken kivül még XI. kisebb fokozatú\' gyomor éa máj bántalmak n á 1 kísérlettem meg o szóban lévő erősítő italt, egykét üveg megtette a kivántbatást
ETpknéi fogva mmdou_rés_iTChajlatlari orvosnak ajánlhatom, hogy ezen eröBÍtő itallal ott, hol indikálva van, saját faliigyalöte alatt, éa kellő adagokban betegeinek javára tegyen ki-aérlotekot
Kelt Székes-Fehérvárt aug. 9-én. 1868.
Dr. Sehaller m. k.
Ezenerőflitő i tal kapható Wajdits József és Zerkowitz W. és A., ugyszinto Feaselhofer József végre Rosenberg Fereucz urak kereskedésükben Nagy-Kanizsán.
— IBArom mukértéfli Mreatetik miODboit;
orodalmakba. A feltételük clÖnyilaek.
_— Ügyen fózöaök kerettetnak falára, nraaá-
Eklioe, — Ab ajánlkoiók kedvesS. feltételek mellett amátt nyerhetnek.
\'i ¦ — Egy flaiÓI leány ka, ki minden lehanama Verráibáa jártai, ajánlkozik falam Jd ur) e«ÜáíokhoiL
— Egy molnBrnie«<er ajinikf»ik kidobb ma-
lomhni, ki C00 frt LAnotpéuit aíonaal letenni kí(ic».
W MinUoíBkrÖl bŐTsbHcn Wajdita Jázaof nagj-knaluai cUC tadakoao s kö/TeittB intúsotóbcíu
— Papai K. L. nmak. Scbi\'ler B»íp bOltemínre már forditáaban U raegjeleot. Ajánlatát ssiTea kOasO-netíttel fogadjuk.
\' — A .Sxigutvirl tömetSben" ea „Dúcai, a liftlaton Ül* fi^yulmeib dolgosaira érdemesek. Kardjuk, jó
rá i : a a o k caandea a i r o k Xni0«...... Aatín 1
Sem xs$y *iQinfnldam, nem ia Itt aaulottem «tb.
| — lCümiTDS Imre Bzinigiugatú nr l\'ócaett tiaite-Ültcl fulbiratik .Aniáni" ciimn síin darab eredeti k éti ralinak uonnali TiaaaakQlriés^re.
— E. D. K. A.-Lcndvo. Öaaaaa mfiveid kiadaaá-nnk cuk örvendünk. Frangopán Beatrix cilmfl tOrtá-ncti besiálrodct kuaaSnetlul fogadjuk,
— Ss. A. Siombatbelr. Aa lUetfi aokkal edieV teiib, »cramint ártumára váltak Tolna. OdrDalct t
— V. L. Poprun mai aijtnjr.ll clkÓBott.
— HU. Hajdn-Uoragb. As ! pírt folyta tdi nagyon sukáig béaik.
TáRGZI.
Szeretlek.
Megláttalak; íiemclbe níttem 9 nemednek ÉjfelhGíbe\' ITikíut kúválTgó iu, merült el Lelkem szilaj Ipkiütítp , .. Villámot ejtü tüiSQgár lett Elfityuloiott modolj-Dm —
Bteretlek, a mepŐrQ lésig Siórétiek^úbí angyalom !
Láttam nép bomlokod felett a Napfényes déli boronfrnnl. Melyen hullámot vertek egy aiant Éraéa világló habjai, A|kadon mosolyt s vágyakat, kéjt Odvflt láttam e mosolyon — — Sseretlek, a racgSruláslp; Sasretlek étici angyalom 1
S láttam mint omlik nrcaodon el A balrányság saomUtomást 8 derfilni láttam ott a hajnalt r A lc^siüaicbb pirnlást 8 láttam, hogy koisomt ftilOttcd A stl* titkon Tiláiga
Siórétiek édes ana^em I ?
Láttam... láttam a mit án la dami mit Hiss mámorét, kábult vallok —¦. Lelkem sir najq kacaac — sai veni- meg Majd trombol, majd mpg asr sajog.,. Ej7 afbokatt menyorsaág Unja- *-8 OrBmo lángol árasomon — ~ Sseretlek, a megBrBláalg ^flaereUak saaa aagjaVvml
KÜPK1CX BAKDOB;
Egy nemzet kakukja.
-- Tiirtémiti Ixszély az avar korból. — irta Tnndor Ferenes-
(folytatás.)
EgyréamJl végetlen nádasok, másrésBről eik róna küzt terjed az nvar-Rtábor. Pnrván Zárna-vert fa-házaik tekorvónyea, szólfts utezdkat képeztek. Ez egy forma szenynyes épUletcBopor-tokat egyes csin- s építészeti modorra meglepő, palotaszcrU lakok azakíták meg. A kinyúló tetőt csavar alakú diai Cuxagványa osalopok tartják; az ügyes berendezés, művészi ft^^lli\'i*", a bennök iWzchalmozott gazdagság még as épité-szeti retnukekkd telt Byzánc követeit ia, bámulatra rsgadá.
Magokban foglalák szittya egyesernséggel kelet fényűzését b félszázad ZBákmárj^alt A falakat tarka szőnyegek boriták, az oldalak hosz-Bzában mennyezetes, dúsan aranyozott kerevetek nyúltak eL Ha ezekhez a durva asztalt, elhalmozva arany éa ezüst edényekkel, női ékszerek — fegyver — a drigakflva tőrökkel a mind-azaal, mi zsákmány s ajádékokbas nekik osa-tályréazűl jutott, fugalmunk lehet egy avar fő lakáról.
Jósika szerint: — ha egyrészről azon ezel-lemet tekintjük, maly állami s taaládi intézmé-ayeinken átvonul, maarmrröl le kell fejtenünk mindazon torzító mezt, melylyol ellenei agyréme bevonta as avarokat, kivált, ha meggondoljuk, hogy mi majdnem a jelenig barbár nép vafánk fiEümiíédaink előtt, a Vll-dik század fogalmai szerint a vad müvoltség burkából kifejlettek.
A tábor közepe táján muaWrwi^tacn készített halmon épült a cháni (.ház) lak homlokzatával az előtte elterülő térnek fordulva. Az épület kirúgó részeivel czifrázott oszlopsoraival, kinyúló tetőzetével, szárnyakkal szabálytalanul átszegve, bizarr, látványt nyújtott az idegennek; bátréazét nagy terjü kert, vagy inkább erdő, foglalá el.
Föltalálható bent mindaz, mit a keletrómai fényűzés nyújtott, a mit a bysanei léha császárok béke vásárlásul, adó fejében ajándékul nyújtani jónak hittak.
\\ (Folyt, kov.)
O" Xa
i, Baapt, 11. IMS. Abozaeaese Peste\'n a mi piaeannkra násve lemmi benyo-Btáa halk 01, aaéfia aiiasTnnk még ani ódig magaah as ár mintFeateo. Piacaankra mindaddig gyír bűasállitáa tSrtánlk, ktUonSaen a nibaaálktui minCsígüekben. Káa gmbonanamflekben a lefelyt háton sem nyereség a«M TMxtaaág.
K kBself« 6sad laflriitidáaj- treítpínyéröl hstáro-sattaa vaág seta saálnatank ml karaskedCk, es a vi-dáktoi, ¦ esryráaarol eaSria, aaáaraasrSl ssiraiságtol &Sg. Annyijuoabaobisojar\'oa, bogy n mÍJidákflnk. Bek panaau aa Id3 aasatonsaaga ellen sincs.
Haezi sefl-vasari hstottren, \' HAQT-KAHtXSÁM, suftialiM 11-án. JUsd-saiattUl márfakáaA. \'
TcnzeByeki Baia 6í—W fcates 8 frt, 8 frt 90 kr. ¦i—Se ht á fr. 20 kr. «— 88 ft*. 4 frt 40—60 kr. Ross 78-79 fai. 9 fr. GO kr. 79—80 fiit 2 ft 70 kr.
irpa aerfaaSnek, 70—71 fnL X fr. 70 — kr. 71—72 InU 3 frt 80 kr. Árpa kniOnscge* 65—68 fts. 2 fr. 20 kr. «7—68 fos. 5. frt. 50 kr. Kukoricsa L> frt 50 kr-, 9\'frt 60 kr. Knk orie aa olaas (cainqnantin) 2 frt 80 kr. Zab 4fi—17 fna. 1 frt. 50 kr. 47—48 fus. 1 frt 60 kr. Pohánka 66—68 fos. 5 frt. 30 kr. 68—70 fts 2 frt. 40 kr. Passulj febdr 3 frt 80 kr. Tasanly, tarka 3 frt oO kr. Qnbó dsBroudU ]!\' fonót 13 krajetir.
Bécsi pénz árfolyam, sept. 11.
5% metaliques 58.— ; 5% nemz. kölcsön 62.40; 13üfl-ki álladalmi kölcsön &3.G5; bank-részvények .7.22 j bitelintézetijjszvényok 211. —; London 115.— ; ezüst ágio lÍ2.7o; "arany darab]\'a 5.47 kr.
Vasúti naponkint! menetrend:
lndnl N.-Rasiasár61 Duda felé d. n. 1 ára 23 perci, , . « • est\'" 0 órakor.
„ B Bécs , reggel 7 ára 16 perei.
. * . ¦ * " q estro 7 dra 45 ,
, , Trlest , d. u. Ur» 60 .
M . . edtre 9 ára 25 ,
Ilarcs „ reggel 8 óra 60 . . délután 2 óra — , É-k. N.-rÍBnUDára Buja faiai reggel. Q óra 0 j
„- _______ . 0 , d. n. 1 óra ÜO
Bécs
Tricat
röggel 8 óra \'20 estve 7 óra :i0 reggel fi óra 25 dálbaaia óra d. n. 1 &ta 4-1 tato 7 ára ifO
üotl zxebX3ts^kLr.
Bzephnb. 13-161 IB-ta 1868.
Hó- és hetinap K alkon kut naptár l*rolestáuB HJ«t
tCath. Ev. tieokl kát Urnák s*tt nwbjálaat .. Mátó YU 33-Si
13" 14 15 1G 17 1« 119 VáaaraBp UitíS Kedd Haerd. Csütílrtük Péntek Siombat D 13 SA BOV. 8a. Kar fplnj-"Hildegard Lndmile ktnt f Lambert Iréae rért f Jannár várt t 0 U I4ár. : Bajomé Hlkomád Eapbemba Lambert -Irán Saldi M
Felelős szerkesztő : W&jrfft& Mxt^f.
: Bátorfi mos.
H
RDE T E S E K
Árverési hirdetés.
J Zttouneit SinnolMt ,Wy tégbeo haüjoitt •,» HfflWgu (¦üfFestetfa. TúBAnr tab^dó-,Mhi* tariopi kmúurffthták, \'lük — ojokhei:«imnil 1»0 utgynög\' Alea 6 hold* íftUdfil -<87<ltti — eUdiu Keerfml\'
MjAirioktober ima ddatÜ 3 rtnilrnrrMÉli\'ni^Útiul\'Cag. -
¦ Mejjr irrwhn i vooiii nin-Sékoxlk kalBUutpinzml el .. Uív» megjelenni\' tietnek. — Kelt Kets&ájn aqgtut IS^n
- 186ds
-IHBEIIOIBÓ EÜHÁ1,
pluviálók, dalmatikák, albák, röchettek, velumok, oltárpámák és teritök stb. Ohina-eanst éa tüzaranyaott
noiiBironzok, kelyhek^ cziborínmolc, pacifical gyertyatartók 1 fQBtölük tőoiőnytartúval, gzentelő-Tiztartó osp»-"(S^aVo sorímnmal, limpák stb.
s%kizi-, czéh- és iskola! lobogók,.
iiLGrefFeststk«Tasáakiiir
\\ Ügyvédi
baldichínúmok és pantifical eszköz, kusztyii infulfl, pastoral, gremial, harisnya, czipö stb.
iS» minden egylinni Kstirok-UgjutányoA áron kaphatók:
gyárraktáribanj vácai-utoza lö. szám a. PESTEN. ^ Árjegyzékek 6» itattatok kívánatra aekJrSfliaelt. «W
i^jilki-Mi.
I
Tldékí GffTTédtánairatol, egyletek, elrsnlatok, knssáfek éa \'nagánaóktól sat elfogadok minden megbltáaokat, melyek tflr-.véaykosási vagy kBalgaagatárt ügyekben a Bnéa-Peatea aaékelo fclr. mJnlstarinmok, kir. Cnrla, váhá- áa viroií tBrríaysaikek, táranlafbk ngy egyleteknél konbesjaráat, megiBorgalmaiUt, árta-sttáaeket oat. Igényelnek.
;.7 \'-CalUa Ugrvidl irodimiuk a TidéktlgjBíbajoaotaitajrtvea wpásíp*\'ütánjá>áal, idStotláii terhes költaígekUíl megmenteni, "gyora, kimerilS, alapos tudósi (ásókkal aaolgalnl ea hol akadá-
lyoava lennének, képviseltetni sat.
A dijak legmáraákaltebban mami Hatnak fel, egy félnapi
JdSnél ISbbat nem igénylO eljáráaárt 1—8 frt
irodám helye:
Pest, Lttv«sxutcxa 8 as. Enael-h m.
AZiLTESTSEflVfiEl •ssenredőknek. -.
Blionyftranyok. (laválkTvonatokT \' ( \' klélyea mefbatva áraem magamat kegreoet tndósitani akarom, Bogy .írrkenWuek. » táfely tetknáttaa áftal allestiárrambra, marynan 48 ér du sokat aaenredUm a IftmMkat VaUir ss áfryat Srianast, ttUsM kbryógrul-:gj bogy 68 <V« Utamra mlno>n \' agyamat elvégeabaCmm. ,.
MDhlan.a&aJnan. WurttmbtrtV\' maros. 16.1ÍW8, Huar KrioHia, .kw> , aleíitA iarvkinScsibe» biafp mam nam volt, ifüelaatárotiníb™-,; gamai vela egt lifWrtet tosai t— <">-falóban több in-pók 4* ca^mk JBséwál -kliBD\'1 kBTBlkeaminya latt WTsrjni, aprib 1.1868." ..¦.¦¦¦.¦¦,\'V.:;:;.
Ur. Stark, kon. Btabaara a. II. A r«nnevflaeftk.ö5^*fett»ísláttl
mmitKEflesii wttuemm nm.
UMbMM, Kantoa Attpnaall (8flhw«d«j raadelhatS n«f, valamint FtfWaavl F.
Késő Ensel Sándor,
köa^éflVálló.ttgvTéd,
, {78—«,6.)
gyugyiscrim nr. álUl Zágrábban.
nr álUUJ^Wtoai
_ Egyi*t»»T*í«8MS0ar.oií*. -A. <J(j bakfltditudl — A gyogyttás BTa-\' \' \\g aálkat IrgLObb bbcUiou bmonroS. r
rastnílftti «Uiltasok blaowritrinx-nyal ffratil, (144-19-Tj
tiíilCKit\'1 igazgató itanácsa rész& Tői közhitre títotlk, hogy jfir\'caátzán. b királyi Felsége, iolyá ¦ éri ApjrjaztM kdt \'legfeliíbb elhatározásával a táraq-lat elégjenek — Ilgtg^-lBCri.TIliWBaJ. \'igői*
reai»aelxnl a ijpefbéutuc
leendff "átvjlUztaUsat: nftger/gédvon", ezentúl a társaság kizárólag e czégel fogja használni.
Egyúttal a részvényes\' nraknak tndtnl adatik, hogy az igazgató tanács az alapszabályok 0 §. értelmében minden részvény ntán 10 vagyis 20 o. é. frtnak lefizetését elrendelte, mely folyó évi október 4 — G-ka között a társulati pénztárnál azi: ideiglenes elismervény felmatatása mellett annál bizonyosabban terjesztendő, mivel különben az alapszabályok 9 §. fog allahnajasba vétetni.
¦\'"Végre köztudomásra hozatik, hogy a folyó évi april 19-én tartott közgyűlésből felterjesztett módosított alapszabályok, a főméltósága\'m. k. roldmivelés, ipar ós kereskedelmi minisztériumtól tóbfc pótlás miatt vissza kaldetvén, ezek feletti tanácskozás végett az igazgató tanács a 21-ik §. értelmében egy rendkívüli közgyűlés tartását határozta cl, és ezt f. éri október hó 11-ik napjának reggeli í) órájára a tár-snlat helyiségébe kitűzvén > arra minden részvényes társ urat az alapszabályok 17 és 18-ik §-árai figyelmeztetés mellett tisztelettel meghívja. Az idézett társulati alapszabályi §§-ok eképen szólnak:
17-ik §. A közgyűlés áll mindazon részvényesekből, kik legalább két részvéSyTnlíjdolíoOTMis mint ilyenek a kflzgytl lés összejövetele előtt a társulati részvény-könyvbe bevezettettek, éa mely részvények, ngy azoknak még le nem járt szelvényei legalább 8 nappal a közgyűlés előtt a társulat pénztárába elismervény mellett letéteményeztettek.
18-ik §. A közgyűlés mindenik tagja szavazásra jogosított, éa ha egyébként a 17: §. föltétcici teljositrék, két részvény után egy\' szavazat, tíz részvény ntán kettő, husz rész-- vény ntán három, harmincz részvény után négy, negyven s ennél bármily magasságú részvény után öt szavazat esik ngy mindasnnUtal^hogya 19-ik §. szerint meghatrlmazás-mellett átruházott képyíselés hozzátndásával egy részvényes se biijon ütnél több szavazattal.
Kelt N.-Kanizsin, 1868 évi szeptember hó 3-án.
Az igazgató tanács.
Bécsben, belváros, Borneraasse 2. sz, t
3. tJ. Popplrrfe gyakorol orvosütal
- ._\'\'¦\'-:— \'késritett.--......
Aimtliem-szájviz
kittoö hatását ojra megerősíti e Wxonyitvány.
Igra flntahorvtti art ;Xsdr«j kotalMifUVfk i UmeMaL_ai..Oa iltal faltalilt, a as a 9 rád 8 ¦ •»««rfwSgNriri njt^S-.iaMÜimia taaJTiaéért legSsainlébb halamat klfa-jeafe^X^tnr IWétf ftunUait utal i>e«ei(Oltea rag: a Btlyan jyfitu
IMWHtlHBtWII
_ . . la lyntaifcotl« »Mt ép «ty jól hii
AMlannkrtH SsSaiiagntttptt. — Lágyan Bn a^ggyBaSdTa. hogy fotótára nladept folruawnalnk, mi taaetaógembeii AIL UapzaU ha}
ajéataiara U ajinrra í Baatfin, Anna-ál 47.
Lobeek hadnagy.
JUtttslMJltVlt," tJuuUS u Jkail
„ Mobwgi KoJMftld A.; Wáj-
—»,4^WilU«a| rjiiillltír HJitoijtX nk kmUWa. Fiftl ¦TiuIiiim J4 aunp« a. fa Uwjr t inkül. aautWyn Bin« ti. Zala-dwiinim aatil F. rrfc-ri« <¦ Itaa4hr H. Kianaeiáa ViiU d*zt-! mbk-Vanaáia űibt cr<Sfj™.ri=. azt4ylrtysi K«U(. siMga
NAGY-KANIZSAI -
:HKfflESKEDEIJI- a IPÄR-BÄNIO
4\'/. M faaattóiira v
^•Bogad iolyi •aáoUáTvWnénacbívitolekot éa ankflí * iTOnatokalad ki. — A\'banknál gyumölcBOtái rá-f Ipéank vitatalzcetéWn\'a kSvotkazá íeltooodiii^ c vannak Uaubra: >u™< :-
100 trtlg falmradáanem i(réÍyoltotík -100 trinity\'MM frtií 3 iip 60o:.-r „ 1000 „ 1?. lOOOi. , .10,000 „ Ifi „ -
} jztati leWiliaaátHlatiegek vimaiSiétMra asm ÍQ2 rólgit\'iirnórroértékttl, mely » befizetés álla betett • * bank kíUBti ogyetiSrtälÄ megilla-^ .Abtokpémára Vuár. ia annopttíiK*»t kivire C
J rau u b, •> 4 <i i ttSmi»mgim0iivíMki
\' \'¦iWllfai^ikro.nyilv.áll. ,
\'\'\'"¦^jsatSgi
A londonii MÖdW^ínj^iék^tireottUff / elrttidri
I: tirauán raktára a kBzunt)! rmUetyio; BtoiMn (TobUirtw Ifc
lalnéghaladó, anvol/érfl-\'^ .ntt^
;, ¦ogtil xiatkondDk, >nt*H |»adSV ii lojr8iiori.iU)b\'enfjbl HJiirtlrifbfllj ^í-rBádkÍYÜII^\'árdkétiietek\'lwlUlIatt ^oW áron!me^»w«heUlk, Ai, ¦*iy,«Jjieior»y árak, rUíDOjíhf* V«l»(fn»nil)rl\' ««ikkek nehé* miDStígöiOaT loa im*p>éRi>hBi, föllittíbb érdekelhetik fc rD*fjaSri-í(ryí\'-nfk-et hbj, mini Hm Iámét elndékat,\' mlrcl huonlA oUJis mór nem tOrtént, a aJlpr
Iba\'Ii foo; elBjOni.
¦ Jjl Hatoalittiwanak ömmm pontosan as itt jegyzett drak%L lofrjftbb árjegysékflkkal a megfentoUndi.toTAbhi, bogy ki netn elij(it6 BrUdk Bhidon ellaokpiía tiélbtll Ttaaaarétolnak, éa a pán* bírmoiiiTa "flmtaltUlilutlk, racly cljártli által a loljoa megfllágedús elűra faliti rTan. —
KI rKfififl darab Tinón fórfilnija
Utuéposebb fajig — miadenféla, änagywigbatj, teBÜiei állá é> cainúl-lla-11 frt L0 krtdl 2.50, 2.80, 3.50,1 |ftt80big; _
iioooo
¦ 1 frtSOkrt.il 1.60,1-80.
db tíjioh fírfluadjág mindenféln niJjairj-l.áfrlk.
sxtt éa S/| rSf aiélea réialetakbe: la.aQfrttól 88frti|r.
db lecflittimabb angol kéil \'\'VVasBret minden db bouaa teljes CO rűf, 2* frtlol 28, BO, BS füg a legpaleiffiporoabli.___
1250 í
[gól aiOret í* rGlllí fél réarlotokboo, darabja 9 frtlol 10. lBfrUg.
1 1000 minta 1 frt 50 krtól I, 2^0, ! f frt »0 Irrig.._: -
E 2000 finD,n ""S0\' febéritett
\' éa calnotan kéatitra 1 frt 110 totói 2,2^0,2 frt m ktig.Líge*-1 legfinomabb in^ek í fi CUhrtúld.80, I 4.ÖÜ, lOfrtip.___•
Gsémaviaiott, *A bécal :élea 32 kr
-*tíUl» ds 2 fmól 3,3.50, 4 frtíg fél tncatontrint kéib» íioleiltAtT*.
I l»U W töa kjtanC íiflhfUizü,lg«i j eaiaoi, 1 frt Bü krtdl % ÍLÖU, 2.80, 3
9000tct *uso1 T
ö-bntliit-kendQ fúrnak éa nSk iaA-inira A frtlol G, 7, 8 írtig fÉltneaton-kinl kéahea aaolgilUtra.
I db Váaion uCl bAló-ing, legnjabb siabítj aicrüit,3 144 50 krtol J,4frl W kriir._
\\f\\ db alaósitiiíiiva bármi meg kivÁnUtii niiniik aserint I hímesre ragy csak egrsierücn 3 frt I 60 krtdl, 4, ü frt hí) lcr.
1Yi,iori 50 ríf hoaj-
90000 db inB-o"=" lepfino-*"uuu mabbbatiii ráatfonbúl
"=H 1\'.-mabbbattii raatfonbúl hosiiailtí Tagj haránt ráncsakkal, 60 írtéi 1, 1 frt 50 krig.
i*f\\f|db augot «aasOn-daronazt OvU zjztall kendß, legnjnbb áb-rÁkkal.-n.li, 18 ?1 24 iiemÉljre
AtlanJanumt árt^kének y -aiUárt.
^-OUUU bexebb mlnffíégfifáhir anjol iblrting éa Madapolnn, rüfjt 25, S3, 30, 40 kr. a lcgnnomahh.
Szélkllldések utánvét mellett ^aindeo fú- és vidéki I Tárosokba az egész osztrák birodalomban eszközöltetnek. | Csomagolási dij netn számíttatik. — Vételeknél, melyek
1 SattiSt-kendÖYel ingyen kedveskedünk.
Ceslral-HaaptverssadetrQs-Depot Wlea, Tscfeiaabea Nro II. (¦ SsiAtri\'iebwi Hasat._ ,1aa *Ql
{12R-1Í.12>
N»««ttc eJBDks-Oterta.
.Gottes Segen bei Cohn I*
QrotM CsnJtoAen.VoT owosg
voa Millionen. OaDikmifft and gnrsntirt *on I
Beciaa dar Ziehung am 14ten [ d. Uta.
Nur S Thnlt\'r udvr 1 Tha\'er
Jcoatct hieran ein VPB Staats ] | MrsiiUfles -nirkltchCB QHflnal-[ Staata-LoJSS, (nicht Ton den \\ I .reib otenon PromcwcDl und I | werden aolche gegen frukirte
Klnaendnng dea Betragai der i i Besen Poetvorsohuss, mllut f nach den entferntesten Getjeo- 1 fttfl von mir vertan dt. Es teerdm mir Gexcinne gezogen. Dt* Kaspt-Oemnne betragan
i aae.OM-oB,ooo -100,000
- 50.Q0Q - 40,000 - 2 k -2Bl000r »16,000.2 ä 124)00, J & IlMHO, 3 i 8000.3 ä 6000, 4a 6000,6a4000, 1& » 3000, 88 k 2000, 6 a 15,000 4 a 1200,-106* 10ÖQ, 8 a 500, ! 100 k 200, »000 k 100 «. a. w. OuwIiatpMM uad aaUW
ZlltsHBlIlltlll aends nach Eni- j ¦«heJdnnf prostat und »ST-
itnrlsfea.
Main eil Inte re»w nten haha tön In DtattÄUaail d!a Bl-.. jWCltlW Hanpttragac _?on ^tmaOO, 22Slr0t5,~ (87 J00, v 152,500, _I50,000. UOJ00. tUJWO, 103,000, tOOWund ¦iang^ ao l\'«-tano AnfWl 4 J.
rata aUetwHtl
izaUl
tes
HiípttsiÉibM uibszaidl *T §fflf~ ieda BHWIttng kann anob «aoe Brief, einfach durch dl« jatai üblichen Psstkartas ganseht mráen. .
--UL.suis.cnai
Ii Hubára,
\' BMk- and WMh.eljnthBft.
Hlohtij
flkBIERBRlUEBEIBESiTZER.
far dm fleht Ist, bewahrt sieh. : T Bchasl, «auber nnd tr^b« gawor-deoti Lager, lowie anch iMirticheak-biete werden llngate^Cii" 24 Stunden
Garantie, glftnahell, fein monnirefid und schmackhaft wieder berceatellL Bei Beatelltiiig bitte um genaue Angabe der Zahl der Fässer und dei Haas-Xn&slta jedes eine einen Faaaca. Versen dangen Dehme der KQrse wegen nach.
EUnaendnngen Ton oinor Flaache dca kranken Bieres wStd gewünscht UnaterHndiing sowie Briefe bitte an fraiidren.\'KBliore Auskunft erthailto~
Aug. Siegerist,
Mengen [Württemberg.]
Aa aJulirott ifpagaA6aág táWlatattal jalaatl a hsaal. t, llBaAs-J aegaak, hogj a ja. Űr. kereik, mlniíteriuna t éri jon- IB-íb 788l,<| #i, a, kait engedíly foljtia s
„Masy.kök-sönös biztositó-baak"
mSkodéaét megkeadatte.-L. ..Ulnélfogra aa intíaet mind heljbeli,- mind Tldéki pdrtnUU I tisstclcUel felhiTJa, liogj a hilÍaQ8Afjl Qlap képaéflében mint abapi- | • t<Ík réaaUennl eaIveike4jeoek.
" Jelentiiekat e eiélbíl elfogadnak legkOtelibb
Pesten az ,LitgoHnagyar bank" (fönt 1. az.)
s a fenealicautt intését Ideiglenes Irodája (régi poita-ntcaa 10, aa. IT. emelet.)
Budán az ottani „takarókpénztér11 Qán(xbid-tér.) Vidéken pedig az intézet ügyvivői.
Hol dgrviTíJaígek nem léteinek, a jelenlkeaéjelt a foaUatta- j aatt inUietek birtnelrikihe* Iriaban intíiendEk. \' 1
Alapiti lehat mlndankl, ki ea fntésat blkt. alapjára cgj tbjj tBbb 100 fto» legyet alair, • aa OsaaegbEl alilraakor 10°/0 a aa j IdetgLnTngtfl kéabealtoaakor toríbbl a»/^Íg leflaet; a Wbbl 7O9/0 1 egj ér lefoljisa alatt 3 tdbb kisebb réialetbea fizetendft le, [
Eaen 0«legek képeaik aa intését bistoaiigi-alapját; mely a henna réneafÜSknek aaoa kettSi előnyt njnjtja, hogy talgas n|«j- . tSk UioraoUa atjan tűkéjaket TÍauakaptak, attól foirvárt 6°/a kamatot hninak, aa erenként tartandó* hiiorloaii al kaira árai pedig egén belételBlí egrtieiiD, a klaoraalis Ideje d»érint 25»/0-tAI «?4« 100o/rlg tmelkedS relfllflaetéaael adaük Tiatsa.
Működését kiterjesíti ezen intését a legelSríySaebb feltételek mellett:
1) a Qzkár eflcal bUtBeitát^ra, ralndea íngtS éa Ingatlan I Tagyonra uéiTe,
3) a jefikir sOeoirB, valamint
8) aj tnlMrl el«t tnindea acokisban 1«tS &\\édoaftUk Sa*> rlatl liutuiitiaara. \'
Aa eian aatntágikbdl érankint maradd fölBilegek kad«tb«s,j as alaplUk által aa elffrv kepaett falzümaagl alapra tyff banwtawk -tBrleaitAiére asolgálnak; e tdrlesstéa után padig mint tartfllóktflk*. I aa Qaaiea ráíirerGk kaafla tulajdonit képeeik; a kik betételSavIjaf*^] kiaebb kocxkiitatása nélkül, nemoaák aiok ntin járí fc"^si»gs%^ hanem a dljtételekbCl maradó toTabhl fBloalegeket élr«alk\' as9B\'\'\'í elEornyel egyetemben, : hogy aa intéEet rendel keiéi Jilsuá\' ttfkéft\'d elaöbbiégi Joggal kCIcaonkép husailjdk, ¦ Így atHkíjg Majéa I blatoi éa olcaé pénahas jothatsak.
Aa tntéaet ¦lerrexeta a I ege t ab a de] rfibb , araanirjibeB < Saiaes tagok bsfolyasa éa eUenfirkodéae alatt áll.
lliaélfogra a t kütDnaég réisrétéba it pártolásába aaon megjegyséaael ajialjnk, bogy barmi toTábhi faTiilísnaHaiMl ngy aa latéiet, -mlot-vidéltt OgynxSr- " "" * * *
ísolgilnl. .
PMt, 1868. aiepteraber 4-én.
& „HAGY. KÖLtSÖtiöS tynOSITÓ-BÜHír
(158—10,1) lsaasatéaáip, /
-a legnagyobb k«
Amtliche Urkunde.
Dem Kaninann nnd Fabrikanten, Herrn Aagnit Sieger!«i von-hier, wird hlenrlt hnnengt,-das deraelba der I. nnteraelehneten Stelle Ober 10,695 BWek Zeugnisse, outlienüscho Schrift-¦tfieks, tob Anbeginn acinea Oeachaita bia heute Vorgelegt hat.
Uaagan, 1. April I8G7.
Stadtschultheisgen Amt .* 181-13,11] Kop*p.
UfiTERLEIBS-BKTJCHLEIDENDE,
itibk laiche mit gan» alten Brachen niidJo ia weltana den DIBitlfttl Pillen «Sltitlad^B.HB)Iuig durch GoltUeh
Btnraeneggera Bnichsnlbs. Aua< fGhrlichft 0 eb ran chs-An well ting mlt\' elnar Menge Oberrajchendor, StnUlcIi beatitigtnr Zengniwo snr rorherigen Dabsnetigting gratis. Zn bealehcn In Tflpreu an 30. SO kr. Oeiterr. W. aowohl diract balm Krfinder QstttiCh 81UH2UILGBER: In HBrisn, -KantDn Appesaell, Pchweii, all auch dnreh : Fr. V. Fonaigyl, Apoiheke anr boil. Maria in I\'aat iind llr, ESsx van MoT* vatb, Apothekn in A gram, - [137.17,4]
„Eájta fiuk, Y%a^jiuikf
-- (157^»)
Megjelent és minden hazai köhyvkefiskisdtiabfflB ~ kap ha tó:
czimU magyar félkuszOato\' (tout) künyv, mely kötött es . kstetlen mindennfimü fiJkuszoatest1 tartalmazván* diám kiállítása es tíimött tartalma, ngy ba&xDos át mulattató toI-^TlSaál^fogTra\'ás^nftág %yelmóbe klUöníÍMn ajaolbatd.— A 150 lapra terjedő és 145 többnyire eredeti felkflaaSatfot tartalmastszitteskeménykOt<ás^könyviiakárs,l&. :
Továbbá megjelent
a daBcedveH if]u«An»ü[ kffioatsee ajáalfeatá
„Milk FIUK, VlGáfiaEUIIKJ"
közkedvesaégil dolkfiayr mjanrlík; javított es bövite"tt1űIIJ," -
Pl*eI«4BedafUe der Parfaw Wett-Ausatellunfl 1867
I0r uMnimlllcbe Artikel,
We chemisch-rationelle Weinveredlang
für rritbo1und weisse Weibe ftlr alle Ländor. ^±
G. Kraus & Comp, in Mainz,
Dttfpf-AluaaHafr-Atittatt. ___. (Up—0^
aBbrsaeliianwälinng«irr Vnli Pr^laasuranta frSDOO gegen franeu. "
E nagy sxorgalonimal UssaeálUtatt mft bfisel 1009 válogatott dalt tartalmaz, rfc r azines lwrhékn; csinos kÜJü-tásinil fogva is kitünű, mondhatni: egyetlen, a jnaga n*v mtíbau. Ae elsd kiállitáa 9000 példánya igen rövid idO alatt" \'elkelt, mi eleggá tanoütja, hogy méltó figyelmet erdemaL Ára a« 630 lapra terjedd s dissesen kiállított aaébkOnyvnek • 1^0 kr.. dús aranynyomás- es oranyuegdlylyel 1^0 "kr. 1
_ Végre ugyanott megjolant, ,j
LENOEMMDr
AH^filKiimaT IBáZMOBlJÚKETflláRTÍlLlfl
32 aáneKett kártyáral, magyar aláírással es azdveggel — :Ara60kr.
• Mifid a bárom Nagy-Kaniasán, Wajdíts "Jissef
• könyvkeroskodásóbon egyaserro véve, valamint utánvátMl együtt rendelvu *i frt 00 kr., éa 10 példány ntán egy tiít* teletpáldánynyal is saolgalok,- . . _
Minden postai niánvdt mellett a megrendelő fid-veskedjes: bénnentea levélben, as emliutt Sgaflfla egy. bar=.. motlát mellékelni. .
lap- & jiyomdatulftjdoniwKagy-Kamzsaii.
NftgY\'KuH***. Hetedik évfolyam
38. szám, szeptember 19. 1868.,
SOPRON- és Vj
<t siéplroitl#jrf tcresktielem, ipar, gi
HECrtfilRE
ászai, lüdomáifés niüvéssei kOrébfiL
Ésacr&eocióí iroda LÍGdó hivaícl:
WAJDfIB JÓZSEF kBn7v1tendndi«é)M&
Előfizetési föltételek:
Holyaen káobos hordáasal la viá&ltio peatáokltldvvi Egíoa érre : - 6 frt. — kr. Pál árra - - 8 „ — „ Évnegyedre - l s 80 ,
V 4 ,feaí hasábos notitaorert Lsaor 7 hr. 2-aftor 6 eV mlndtra további \'bíiktatAsirt 6 kr. Belyegdij minden egyes beiktatásért 30 kr. A mSjÜt tárén* egj petíl sor bniktJitási dija Ifi kr.
HirdetéBelcefc elfogad:
tUtaáttás;a KIADÓ-HIVATAL. Pesten: ZEtSLBB & rjloo-, Haoi&iErQ*, Bertis-, í^Ba-fBv^raaaAtti- *» Sessl Bea: HAASENSTEÍH & VO0LEB. Uoets., Bsnv, **
StgtteartkBB: saciiseíjtabsa. Béesaea: oppeuk.
fljörlZETÉSi FEUWÉS.
Lapnak ez éri utolsó évnegyedi előfizetése megtételére van szerencsénk tisztelettel feljárni L olvasó közönségünket. A teli idény alatt több idő fordítható az újságok olvasására, ennélfogva felkérjük lapnak pártolóit, kogy körükben ajánlani sidveskedjenek e lapot, melynek a bekövetkező kovetválasztá-aok alkalmával szép és nagyfontosságú szerep jatíjparkodni fognnk a kerületi követ-jelöltek s választások felól kimerítő b avatott, részrehajlatlan tudósításokat hozni. TJj elö-üzetoinknefc idei mümellekjetflnkkel 4ö~krr Blülfiietés mellett kedveskedllnk.
Élőfizetési feltételek lapunk homlokán
ldJ"--eról
A nagy-kanizsai főgymnaainm Javára njabbi adakozások té-- — — tettek 6b ugyan:_
-„ Az^alapitmányhoz adott kanizsai "Wustl Lajos nr status kötvényben 100 frtot.
Főt. Kizsovics József, nagy-bajomi esperes nr 10 frt.
Az építkezési költségek fedezéséhez Ap-felhagm Bamn 20 frt. FóU SerkyJóz&ef csurgói esperes nr. 19 frtot. Helybeli 8z.-Perencz-rendd tisztelendő atyák jelesen Eger- Zsigmond nr 6 frt. Horváth Ignácz Vajda János, Gregovies Gergely és Tislerira Tbeodostas urak mindegyik két-két forint összesen 8 írttal — mely nemes czélra tett adományokért ¦ az adakozó uraknak tartozó ,hálaa \'köszönetet az iskolaügyi bizottmány nevében nyüvánittani kötelességének tartja.
Nagy-Kanizsa, szept. 17tén 1868.
TÁBNOK Alajos
.\'.\'V,; bizottmányi olelnCk.
-\'SSlvei^^ember névelős áltaL Y&likemberré, mntatfrMiBftnak lsl aanffck ^előnyei egyesekre á^/ÍiAÍsitegeflí nemzetekre
(Felrtítü.)
^Hely^nért^kezt>ytliagoras kővetői, / -Jös**- mint Stobacus bizonyltja — alaptörvényül hirdették i Totfos ittipublicu ínuda-i n^ttoni est adolestentiuin edncatio; egész oratfgriak fóalapkövo az ifjúság nevélletésc. ISlanns;pedig azt írja az dieiuégeit felette flM^.MitilpnrTÓl, hogy az elfogattak jyer-laekett netelás nőikül hagyta tespedni, mire watálmá^ limest az \\<iéwttté\\ olvassuk: ^Önurfuin\' sop^lfciornm gravissimum iudi-¦ tiantes ín insdtia vitáin traiisigorű, captivo-jvnspm pneroB siae edacatione reliquere. — • ^^t^xöeri^ azt bizonyítja Antisthe-Ti bogy azért szokott az iatenekhez leg-
bazgóbban imádkozni, miszerint az ellenségek gyermekei gyönyörűségben, és dpnhiilt-ságban neveltessenek, minden tnidóisány szigorú fenyítéke nélkül. — Ézsaiás is, midőn á zsidók veszedelmének el óokait és jeleit akarná kimutatni, arról panaszkodott, hogy nincs közöttük gyermeknevelő1. „UM legia verba ponderans ubi doctor jjarvuk> nun?" (CoL 33.) Hol van — úgymond — a törvény magyarázó, hol a kisdedek tanítója ? miként ha mondaná: Veszni kell aarm országnak, melyben a gyermekek és ifjak nevelés hiányát szenvedik. — Legszomorúbb amit erre vonatkozva Ozeas látnoknál olvasunk: Halljátok az Ur igéit Izrael fiai, mert törvénye van az Urnák az ég lakóival mert nincs igazság, nevelés, irgalom éVHndfjmány--ft4Sldön-; az átok—mom tovább a látnók — hamisság, gyilkosság, lopás és házasságtörés eláradtak, és a vér a vért illette, annak okáért sírni fog a föld, ¦éa megerótlenulminden, ki csak azon lakik.* "valljon mi oka lehet e íiagyirairöir dáradásának, és a reámért csapásoknak? .Hallgatott — úgymond — az én népem, mivel hogy nem volt tudománya.6 íme, ha az emberek másként gondolkodnának is, az Istennek rendeletei szerint kellene mégis a nevelés, cs tudományoknak forogni a földön, mert sírni fog a föld, és megerotlenül minden, ki azon lakik, ha nincsen tudománya.
Nem is tudom, mi lehetne az emberi tár--sailalomban akár .szükségesebb, akár gyönyörűségesebb, akár hasznosabb mint a tudományok? — Ugyan fennállhat-o csak egy kisrendü háznak is boldogsága, ha a gazda,\' az asszony, a szolga nem ismerik kötelességeiket^ hanem Eizanaszét inkább egymásba botlanak s ekkép rendetlenkednek, hogysem tisztjeik Idkiismecctes betöltéséhez látuának?-Hát egy nagy társadalom boldogságát, sőt hoszszas fennállását képzelhetjük^) ott, ahol a nép nem ismeri s talán nem is érzi hivatását és tartozását, nemkülönben a szent kö-telességet, mely őt hazája, királya és a közjó iránt engedelmességre, hódolat és munkás-_ságra Ösztönzi. Van-e ezeknél az emberiség békéjére, és erkölcsökbeni döhaladáaiira valami szükségesebb ? —. ügy de mindezeket teljes tökéletességben .magunkkal a világra nem hozzuk. Ezeknek teljes tökéletességbem birtoklására nagy tapasztalás, fáradságos tanulás, és kinek-kinek állapotjához mért nevelés kívántatik. * >-Mert. valamint számtalanszor történik, hogy az "unokák külső vonásaikban nem ütnek atyjok, és anyjukra, hanem nagy\' — sót néha szópapjok és anyjokra: ugy a polgári társaságban is hányszor szivárognak ki előre nem látott körülményekből oly viszontagságok, melyeknek heíyreatésére nemcsak a jelen vagy következő század elégtelen, hanem sokszor az elődök vonásai szükségesek arra, hogy a bomló helyzet D1Ő helyzetté változzék által..Ezeket pedig honnan fogják egyebünnen összeszedni, hacsak nem a régi oklevelekből, reveltárakból a gyérülő hajdani de-
rék könyvekből, azaz a szorosabb értemény-ben vett tudományokból ?
Mi gyönyörűségesebb a tudományoknál ? Itt csak azokhoz lehet szótanunk, kik a par-nassus avatottjai levén, csak egyedül maguk bérezhetik, mily édes egy élvezet az észnek országában poígárkodni. Be minthogy köny-nyebb a nagy tetteket csudálni, mint követni; segítsük fel egynehány példával a várakozást: ........
Krisippos oly nagy gyönyörűséget talált a tanulásban, hogy annak édességeibe merülve nem ritkán feledkezett meg az étel és italróL
Solon halálos ágyán végső szendergése között észrevévén, hogy látogató barátai csak susogva beszélgetnek körülötte, neki ltette magát és igy szóllott hozzájok: Barátaim, ha tudtok olyasmit közölni, amiből egyik a másiktól tanulhat, beszéljetek hangDsabban, hogy azzal is többet tudva haljak meg.,
í"1o1rneves^rnLu^^ Fiátont, az athenaei bölcselőt legnagyobb figyelemmel olvasgatta. ^kj>
És Archimedes asyr^^Se! kitűnő meny-nyiségtudós nem hallja\'az ostrom zaját, a győztes ellenség öromrlvalgását-, a kardra hányt kisdedek nyögését az anyák kétségbeesett jaját, az égő födelek ropogását, szóval mit sem Iát, mit sem hall, csakhogy kedves tudományával foglal kodhassék, és abban elmerüljön; míglen egy győztes katona nem hajtva a „Holt turbare dreolosra* — az általa nem ismert bölcset az egész világnak -kipótolhatlan kárára agyonszúrta. — Emellett azonban a tudományokba való mélyedés csak a müveit lelkek tulajdona, mely annál igézőbb, minél piaczibb. ___Van-e valami hasznosabb mint a tudo-
mány?
Mivelt fő, s jó száv legdrágább nemzeti kincsek.
Tőlük függ népek léte, hatalma, neve.
így a költér. S ezeknek íőemeltyűje az iskola, és nevelés, .tudomány és műveltség, az embernek valódi emberré : képzése, az "Ükötonat hasonmásavaT-va!o~tétcle7A síü-Jt5k engedelmes fiakat, a hon munkás, derék polgárokat, egykor értelmes és Bzeretetteli atyákat,a király hü alattvalókat, a menny jámbor lelkeket a tudomáhynyal egy bekapcsol t neveléstől várnak. íMert az a(lamnak:nag3*obb és hasznosabb áldozatot nem lehet nyújtani az ifjúság oktatásánál.;!
Az országos időknek két nome van: békés, és háborús. Mindkettőben leghasznosabb a tudomány. Békében a jó kormány \'alatt virágoznáka tudományok, kereskedések, gyümölcsöznek a szomszéd nemzetekkel kötött alkuk,, növek^k.az ország ereje. Ámde minderre okosság Jcell -a-kormunyban,\' tudomány és munkásság, tapasztalás és életbölcsesség a végrehajtókban: hacsak azt nem. mondanók a pajzán politikusokkal, hogy lehet a kormány élén akár milyen, csak a körülötte lévők legyenek gátravalólt. —
Tehát a körülötte levőkbe csakugyan szükséges a tudomány. Azonban valamint az étkezést nem engedhetjük át napnak, sgjí, hogy mégis mi lakjunk jól, ugy a kormánynak más szemével látni, más tollával, nyelvével parancsolni, és más eszével okoskodni a közjóra nézve nem igen egészséges.
Legalább Mahlius Torrjuatus a római választók által polgánnesten-é, és a világot igazgató föconaullá tétetvén, c roppant méltóságtól fajos szemeinek gyengeségével mentegette magát, holott ebből épen nem következik, hogy aki jól nem lát, jó tanácsokat és czélszerü parancsolatokat no adhasson; sőt hogy az egészén vak is talpraesett rendeleteket ne tehessen, mint ezt Tircsiasrúl ii költeményekből, Appiusről pedig a történelemből tanultuk.- ..=—. Manlius Turquatus mégis azt feleié, liogy ha más szemével fogja a közjót előmozdító dolgokat nézni, következik, miszerint más értelmével is ítéljen. íme mit nem tesz az igazi bölcses-
Tudjuk, hogy minden akár kisebb, akár nagyobb tartomány, vagy város, társaság vagy község csak két. eszköz által tárta tik fenn, t. i. földmivelés- és kereskedéssel; két más eszköz által ékesiltetik, t. L festészet, és szobrászat ált^J j végül két más által vi-dámittatik, úgymint a zene és s^öjSíék" által.
A földművelésnek fáradságos munkával, s verejtékkelszolgúltatjaa szántó-vető mindazt, mit a határ tercmlier7 amit peclig az nem ád, azt távolról idegen éghajlatok alól szintén az iparűzés szokta beszerezni. Ugy de mindezek lehetnek-e foganatosak, és. biztos gyarapodásnak, több égi, földi és vízi ismeret, sok.kísértést kiállott tapasztalás, szóval tudomány nélkül, hacsak többre nem becsürjnkj a földet művelni, mintsem árét telmet, vagy barmot nevelni inkább, hogysem embert ? ¦ Dc hiszen a kérkedés, is — ha csekély ke vésnek, vonja magára figyelmét, és ngyszoMn csak - liasztalau birkózik\' önerőtlenségével; ha azonbaunagy kiterjedésű, gazdag ágazatu, és bőséges jövedelmű akkor annyi veszedulemmel, jiyughatatlan-sággal, bizonytalan reménységgel, és tűnődő számvetéssel van öszszekötvo, hogy méltán mondhatta\' eg}* spártai: Nem igen krnlna-tos előttem a szerencse-, mdyet rudalló köV teleken kell ide s tova rángatni; EflentezóV leg a tudomány oly kincseket gyűjt, melyeket sem a moly. meg nem rág, t>em a rozsda, meg nem emészt, sem a tolvajok cl nem löp-r nak, som a tüp el nem éget, sem a hajótörésben cl nem sülyed. :~ÍV\'
A festészet és szobrászat azoufulül, hogy minden remeklésével sem mehet a külső mo-> tatványnál tovább, magálian hordja uitud a kettő flnőniriulmidóságát is. Matasson vnbafci.; Zeuxis, vagy l\'arrhasius\' hajdan vilá4«só^ dáltá műremekeiből csak egyetlen égyötísl Avagy melyik Apellcs; ProtogQ^/rinl^ Phidias vagV^rasKelea, íTíjzi^ ímiSsa«t; < Hoiaeroa ecsete"vei>,vugy vésőjével?* ;" -ll
mfadezek minden caodqmuveikkel _ e^feénilélceratéből kivesztek volna reges régen, ha dicsőségeiket a kya totományóTL nem "orökiten&k, és
~ vagy mÖgonddar-nem őriznék?:vl)emetritts Phalaereasnak1 Athenae_egfc-jé* alatt 360 t rézoszlopot melLdeó azokat egytől egyig-\' mind túlélte ítgéfiffip, -müvekben,\';metyek-hen tettei le^fyw ámÚy dicső emlékeket pediga tnnoina^iS^efekaeki, azok fel-lttlEték minden^fétfszlopait.
JÖVőre átmegy^nkV zcno, és színjátékra _. s- annak hasznos, eredményeire.
8ZKRÉKYI LAJOS.
(FoljUhiflA tOv.)
Körülbelül 7 éve annak, hogy az országgyűlés ISftl-ben asétoszlattatott: Mielőtt azonban szétoszlottak, — ha jól emlékezem egy. nyilatkozatot igtattak a jegyzőkönyvbe mely szerint-mihelyt az országgyűlés törvényhozásképes lesz főbb teendő1! egyikének ismeri a hűbériség maradványainak megszüntetését.
: Kz jól számított nyilatkozat volt b megtette kellő hatását a nemzet azon osztályára melyre a hűbériségek maradványai teherként és boszantólag nehezültek. Oly mézes madzag. V0yt ez, melyet ha most mondott volna el valamely képviselő, beszédjét az ellenzék azonnal .hazafelé beszédnek\' keresztelték volna.
Tán ama nyilatkozat is csak .hazafelé11 nyilatkozat volt.
.Az országgyűlés 1865-ben megnyílt, eleinte kissé nehezen ment a törvényhozás s még más egyéb dolgok megkezdése. Hanem végre is Örökké csak nem gondolkozhattak. Megszokták a nehézségeket, s mikor "aztán: neki. feküdtek ki se fogytak belőle ; ugy, hogy még a királyi felség se győzte volna, ha mind alá akarta volna írni, mik a ház asztalára tőrvényjavaslatkép tétettek.
Közben közben oly gyönyörű beszédeket hallottunk! Egyik képviselő a másikat iparkodott felülmúlni az ékesszólásban, s mondhatom, hogy ebbeli szándékát mindannyinak nagyrabecsulöm. Mindegyikét egy-egy aranyszájú Jánoául lehetett volna kikölcsönöz--nrrnk, kftlflnJVu*n oly, magunkhoz hasonló -nemzetnek mely mint mi a czifra beszéd és a hegedű szobán annyira gyönyörködni tud.
\' Azonban akármennyire belemerült az országgyűlési testület a törvényhozásba s a _,népen: szóló szép szavakba\'\' annyira mégse feledkezett meg magáról, hogy legalább a regálé megszüntetése tárgyában egy törvényjavaslatot készített;
És ezen-nagyon is indokolt óvatosságnak Irászönhetjük, hogy mindeddig s hihetőleg jövőre ú tudnunk kellend, hogy ki a f ö 1-des ura valamely községnek.; . Tudja meg az idegen íb, ba-Magyaror-Bzágbfi jön"eVa VendégMkbeu^vagy korcs--mAkhan; szerenrsótlffn Hegére megszorul, mi-szerint Magyarország nem oly urat lá n porttSoi. Vannak itt kik: meghatározzák azt 01% ital vagy .ételt és -mily áron kaphat. Ha- nem teiszik;neki ne-jöjjön- Magyaror-ffiágba, vagyrha a korramázó közönségnek ram tetaifc>as egyetlen: vagy monopolizált vendig l^dókbun az etej és ital. menjen a n»p vend^ó^ s igyék vizet. Ettól Ieg-alább nem Mlís%y*sitád*dót&xLtok--
JOéri is nttntetoó meg si országgyűlés a rcpálrft hisz tagjai esekély lúvőtellel hiind regálé tiilajílonorok. A katonának sem azért adják* fégj vert kezébe, hogy azzal magának ártson kiv eheti rjosz néven ha az jarszág-Gflítá testfllek t^i^hozáai jogiiilbtőleg atuÉén ezen véleményben van.
8 én ezen sennnit secsndáUoffora, -csak
. A^puUkról azt^i rjájk, iniazerint JMm^ képesek -hatokat fehntfazöri; ri5llpaúm azt hiszem, hogy, a gyakorlatban
KÜmétty együgyű irato:akud. Hogyan
melyet szabad el.Uock i r-; iLllfilltMlitfpiili - em#^-íl^^ oa&át
Jelvágja, csupa szabadclvaBégből. — Azt 1 "csak-megengedi > minden-magyar • hazafi, hogy képviselőink tulnagy része, ha nem is "Óvatossabbak;,-de semmi csetre-se japaniak. EztbebiisonyitattomNagy Ivánnal..
Egyéb iránt a ml; országgyűlésünknek úgyis van oly ministariuma mely őt szabad- ? elvüségben már azon legújabb rendelettel felülmulta, moly nem rég a saját termesztett stb. borok s szeszes italok mérésére vonatkozik — mely ama japanias regale micsodát le lohasztja és végre is felmotszésére készteti a regale tulajdonos országgyűlést.
Mi tehát nem, panaszkodunk a felett se nem csodálkozunk, hogy a hűbériségek s különösen a regale el nem töröltettek.
Csak azon gyerekes egyflgyüségünkön bo-szankodunk, melyben hittünk a s z é p s z ó-n ak b mttük.azt,-hogy azon osztály mely 1848-ba annyira megerőltette magát a hü-\' bériség tárgyában ezen megerőltetésből már) kipihente magát. P. P.
Nagym. s főt. Szenczy Perencz szombathelyi Püspök árnak bérmálás! körútja.
Ó nmóltósága aug. 22-én indnlt Székhelyéről Körmendre, és itt elkezdve a bérmálás szentségét kiosztandó, hogy a híveket megerősítse a szentlélek erősítő kegyelme által mint apostol fáradozott még a következő fárákban-: Csákány ,Óri-Szent-PétLr, Mura-Szombat, Tnrnisha, Cscrencsóz, A.~ iiendva, Kerka-szcnt-Miklós, Páka, Bánokszent-György, Letenye, Szepetnek és végre Szent-Mártonban. 18 napi távolléte alatt mindenfelé papjai és hívei közé áldását és leirhatlan atyai szeretetét vitte; nagy örömét találta fiai vallásosságában, nzért a fogadtatás is minden farában vallásos színezetű volt; mert jó -előre köröztette atyai szándékát, hogy mozsarazás, bandérium élői-lovaglása — és egyéb feltűnő Mlemmítááok-ban jó kedvét nem fogja találni: a nagy apostoli férfiú valamint székhelyén szent csendességben, és nagyszerű -püspöki lakában a legkisebb szobában hurik: künn is az egyszerűségben és csendességben hív maradt magához. Ebédek alatt két remek beszédet hallottam vegyiket Bánok-szent-Crjörgyün, Nagy István söjtöri plébános mondotta, melyben kifejtette, mikép ő nméltósága_ a mult évtized küzepe táján Bécsben a püspöki canfarenczia alatt a magyar egyház önállósága mellett kiválóan küzdött, midőn az ellenséges szándék a magyarországi primássá-got megszüntetni, és álmagyar egyházat a bécsi.^nrhnatia-alá helyezni -kívánta; -Erre á hmltósága röviden válaszolni is kegyeskedett, kijelentvén, hogy jelenleg veszedelmesebb ellenség ellen kell küzdenünk, akkor ellenünk ellen, mely nyílt és külön volt-tó-\' lünk, most a magyar egyház a jelen politikai llgyváltozásnWolytán-saját keblében hordja ellenét, s küzdeni kell saját fiai, hívei ellen, azért, hogy a bizonyos győzelem annál fényesebb. legyen, felhívta-az alpapságot, miszerint a püspöki karral a magyar egyház érdekében összetartson.
A másik kitűnő beszédet\'jeles publiczis-tánk, s letenyei kerületi oraz^gyolési képviselő Királyi Pálurmondotta. .\' \' . -
Ó nméltósága,szept. 9-én1 este Szepetue-ken tartott egy napi nyugvás után székhely ére visszament
* Királyi Pál awtali beszedje.
(Szepetnek\'en Bzépt 8-án tartott püspöki disz-\' ebéd alkalmával;). \' „A*. Ur 1«U(B •olríjtAp, mivel (jog? -\' . kent enrrem az Ur, a eaolldokqek
¦l^V\'-»*rt:,Tliim.\'-kaIáslt\'\'"ngomt bofry ¦T< ¦ -: meKOrvoeolJam^n lorodelmca , atl-rTflaket, sa « fuglyoanAk.eaabiiJQ-líat hirdeiaeki Iiofj Blon keaer-, gSlnnk aa^raiaekál adjak koro-¦ - ~ - nÍl s hantáért, -lírQmnek ola|Ít a
¦• -~: ¦__ ¦\' ktUeiTÍrt, dlewíép; p«láalját a fjflt-
\' _reUm4rf, k*|[y akknn nevsltetua-i nck as IgnHÍQ nrlteflnek, na Ur
\'•-\'-• — : nllrtrenjÉnek; nk 8 dioa\'IIIliaere."
¦ ¦1 Midfio a measze őskorban,-hol atévolygé-sek és botlások sötét zűrzavarában az nlkouf iássMllamgkrfll gondoekodol^: kik mint ItSnybl láia p a kalauzolj ik a zarándok észt, vagy mint tUz-
Dyulvok ayilvánitsák a teremtő akaratát; — «D» m^lymi hfiwnfl felkorban, miiOn a látnók most idéztem Bzavait: foliogyzó, tudu-o, hogy Bzavai a nemzedákok nomzodáküí SEámám, minden korra, míndon idöro stömak 1 - ^ . LétÜjduiokazűnozOtérzékrohatÖV hája,hogy az anyag aömro, terimdré nagy,fmg si azt mozgató, él tété lálekósak ís ahitfelfbgásátiak.. lohBttárgya, kOnnyen élkópzelhetűvd teszi, hogy a világ minden vközdelmebon inkább siutnU az.-árzáki falé, s togy a szellem ttikélatcsitcse, a lelki jónak gyűjtése csakis hivatott kivátalaknck volt törokv^Q,
A czól pedig, mDlyro csak kivátolek türokoaz-nek smsga az omberíflégnagy tOmegs vagy mint közönyös néző , vagy ^ néha -mint ellenható erű, ezoa küzdolam, körén kivül álL — azon ezol mondom, bár az összes emberiség tökóleta-aedeséaok kOz&s czélja legyen, csak rondkivaü, csak isteni erű közbejötte által közelíthető meg.
Es ez erő nem késhetett, miután laton boldogságra teremte népét; s hogy uz az erö ember alakjábanjelenik meg, 9 hogy az a világ oktatása cs vezetésére mindenkoron jelen lesz, a szent könyv jóa férfia háromezer áwel ezelőtt megírta, — o szavakban: ,Az nr lelke énrajtam, mivel hogy felkent engem az Ür.M
Benső illetődésscl fordulok a felkent férímhoz, ki szent vallásimk apostoli tisztát végzendő, kos-tünk, hivei kbzt megjelenj,
Minden korban, minden nép ktizt Ünnep volt a nap, melyen az apostol ntódja a hivők sorai közá lépott, hogy részesitBO azokat a raílás áldásában I
De ezen alkalom sehol Ószintább, hálásabb ünnep nem lehat, mint -nálunk ezer esztendős magyar népnél.
A revelatis isteni jótéteményében más népek nálonknál jóval elébb részesítettek ; azon vilá-gas^^dyelQztoazóarégi sötétséget, a a pogány kor isteneinek légióit a hagyományok könyvébe zárta,másQtt korábban derültfel, mint hazánkban b fajunk közt; és mégis — míg ott a félremagyarázott felebaráti szeretet börtönöket épített, hogy a gondolatot annak békoiba verje, a a túlhajtott hitbuxgdság máglyákat gyújtott, hogy minden elmét a meggyőződés ugyanazon keretébe erőszakoljon ; az alatt nálunk s köztünk egy perezre se zavartatott meg a jó egyetértés, az erős bizalom egyház cs állam között. Nálunk azinfula és a kard nemcsak mint jó borátok együtt teljesítek minden időben kötelességeiket, — de o kereszt árnya alatt mint testvérek küzdöttek és áldoztak a közös czélárt, s mint azon egy hazának hü fiai egymást segítve munkálkodtak a haza.javán ha. békft..Tal*y ^ karöltve -keltek Éikra, na a haza oltalmazást várt.
Igen, nálunk egyetértés volt, mert a pap Isten felkentjénektfiOTjWt; taljcsité hívei közt a vallásiakban —aSypolgár feladatát végdé a világiakban, a kettői egymással össze téveszteni mindig vonakodűttr Hazánkban az egyház nem külön állam, hanem a nemzeti nagy testnek első tagja, a_statusnak első és legidősebb fia;
és e-ssep kiváltságával miként élt az ezzel járó nagy kötelességeket. miként teljesitd, ott von Sajó, Várna, Mohács s ott vannak a köznevelést ma is majd egyedül biztosító gazdng alapitványaik, — a, végül ott van maga — nagyszerű történelmünk egész hosszú sora; — sok gyöngysort, boglárt, értékes iánczökat lehet annak fényes adataiból Összefűzni, de egyet se, hogy az Összefoglaló \'gyémánt csatot nem magyar egyházunk hazafias főpapjai képeznék.
Polgárt önelégültséggel hajlóm meg o magasztos emlék előtt, a ha hozzá gondolom, hogy az-idők változása az emberekkel a szerepeket is megváltoztatá, s hogy ez által épen a darus az, melyre a megpróbáltatás legnehezebb napjai elkövetkeztek,—ésha más oldalról a magatartást nézem, melylyel hazám ez ősi oszlopa a rámért viszontagságos látogatásokat fogadja és viszonozza, nem álhatóm meg, hogyameggyöződés egész erejével, az érzelem teljes melegével ne üdvö-zdljemn férfiút^, az Ur felkentjét, ki nagy és jeles, midőn az Ur kertjét műveli, s ezreket készít el a felvilágosodás malasztjának befogadására, —kit mint embert— áldanak és magasztalnak, mert az ajkakról lehangzd Isten ?evébeai áldást a kezek jótékony aianűzsnálkodáas taazi rögtön fogékonynyá; ld mint polgár hü, áldozatkész és erélyes, mint magyar! mondva van, — mín-taképo a magyar főpapnak, — és mint tílrvény-hosó I kitartó, igazságos és bölcs, ki a találmányok és felfedezések mai korát nem a középkor csiszolatlan szemüvegén át nézi, s az időnek követeléseit nem az öröklött kiváltságok merev botüi Bzorint mérlegeli — hnnem mint az Ur fel-kootje szigorú és kérlfilhotleu behajtója annak, ami az oltáré öröktől Örflkro, — s mint a haza nagyja" engedékeny és áldozatkész közreműködő abban, ndt a haladás, jólét, emberi tökéletesedéi s polgári és politikai gyarapouás, elodázhatlanul kövotolnek.
Hol nomzoti létünk felett ily őrszollomok virrasztanak, hol jövőnk szent templomának kulcsát jly választottak kezet tartják, ott minden félreértés csak pillanatnyi, minden mogliaaon-lás-csak aTkükajŐaüíi b^Ö^^zöje^lofiotr^vib> hat reánk-búleaet,cáapás, a azcreacaétlonsdg láto-
gatása, de ez csak tüz lesz, melyből a kölcsönös szeretet ezin aranya^ annál tisztábban keral In. rlbizem, hogy azon" ¦ mozgalom is > moly napjainkban katholikus magyar egyházunkra mint felleg vonaltieL nemsokára — mint áldá--sós esŐ^BzálI arra visazn; azért biztoaitók ama koszorú,", mely^ egyljázi ügyeinket körülfonja; ama hazafiság, melynek martyrjai vannak. Á főpapot, kit pemiis szive, lángelméje, kitűnő értlomeiért régdta az e téren cselekvők közt az első sorban tisztelnek Szombathely egyházmegye pÜspükét, a "király hü tanftesosát,-Szenczy Foruncz ö nngyméluímigitt Isten, a mi jó teremtőnk az egyház éa a haza javára sokáig éltcsao ! _
Heti szemle.
Szeptember 17-én, 1868. ¦~ Egy: angűUíOni;:vasútvonalon aug. 21-én borzasztó szerencsétlenség történt. Két vonat összeütközvén, az egyiken futni valő petróleum moggyult a roppant pusztítást vitt véghez, A mozdony -tönkre\' ment, 23 egyen meghalt a temérdek megsebesült — liirch-Pfciffer Sarolta ezmmüirónö Berlinben, aug. 26-án meghalt. — Baden-Badenben egy fürdövendégtöl 120 ezerfrank értéküpénztésegy drága gyöngy . ékszert vittek oL — A pesti víz vezetékhez szükségelt csövek már utbau vannak Angolor-Bzágboi,; honnan Cochrane gyára vállalkozott azok Bzállitiaára ^G7.000 frtért, migegy magyar gyár 7XJ7.000 frtot kért — A budai BzőUŐkben a szüretek o hó 15-én kezdődtek el. — Budán egy ifjú pár esküvője alkalmával a menyasszonynak szülői ezüst-, nagy szülői pedig aranylakodalmukat ülték meg. így hármas mennyegző volt egyszerre. — A pénzügyminis-terium rendelete szerint uj adókönyvecskét fognak kiadni magyar nyelven. — Egy ügyvéd a hétszemélyes táblához benyújtott folyamodásában azzal vádol egy orvost, hogy ez őt megrontotta s azóta nem mer gondolkozni, mert minden gondolatát kitalálja, a ki csak rá néz. — Egy nagy-gebe ni polgárnak fia születvén Napóleon napján, a francziák császárát kérte fel keresztapául távirati ntnn, ki azt cl is fogadta.—" A Veauv ismét háborgatni kezdi környékét kitöréseivel. — Ácsán szept. 7-dikén 40 ház lett a lángok martalékává. — Egy nő nem rég gyermekét Budán a Dunába dobta. Nemsokára elfogták a be ia vállá bűnél. — A mult hetekbea a Bánfi-Hunyadhoz más fél órára eső fíyerö Vásárhely községben hó esett — A kultusmi-niszterium tflbh hivatalnoka utazik Németország éa Sv&iczban, hogy a tanitóképezdékn.népiskolák berendezését tanulmányozzák. —, Az orosz kormány legközelebb 60 ezer fegyvert szállított Moldvába, — Aa Aszódon feltalált holttestet valóban Beniczky Lajosénak vallják, egy kukoriczát lopó fiu fedezte fel ¦— Vukovhsa SebŐ volt igazságügy miniszJérJiazaérkeÉett számkivetéséből. — A zágrábi országgyűlési teremben magyar czimer fuggesatotett a horvát helyébe. — A budai várban szdpL 22-ro várják az udvar leérkeziót — A harkányi színtársulat egész nyári idény alatt 2G krajezárt keresett — Jászberényben ismét földrengések észleltotnek. ——
Zala-megyei hírek.
— Visbefulás. Damboruban két testvér fürdeni indult a Mura vizében , egyik hideglelős volt a előre szaladt, mire a maiik oda ért, már a vízben eltűnt s csak ruháit találta meg. Néhány nap múlva a hallát Légrádon kifogták.
----Lakatos SÁndor táneztanitó nr N.-
Kanizsára megérkezvén október hónapban kezdi meg táneztaaitási működését,. Blümlein, nr házában\', ~ Ajánljuk a művészet, pártoló; közönség figyelmébe. -
~ A keszthelyi r. kath. EaperességhoBtartozó tantestület értekezlete Karmácson tS6SMk év Szent^Hihály hó- elsején.-1?) Egyik félreis- -merhctlen, de egyEZorsmind-. komoly jelensége .politikai atamknlásunknak azon ízgatot&ág s felhevOltaég, melyet a nm. vallás és kömktntási m. kir. miniszter urnák a népnevolés és a nép-tanitók aaervezetern vonatkozó tórvényjavaslata előidézett. - •
Ezen fontos, Ugy tárgyalásánál aa előterjesztett sccrkeaetot már ia több helyütt sokfelekép indokolták, magyarázták. \'Eszerint-nagyon helyén taláb\'nk, ha azok, kik saját személyüket éa jövŐjöket akilátásba ínilyerctt reformba érdekelve találják, a nopae-volészQt előbaladasa da folemdkedóa^ -—. ugy noiuküJünben az ezzel egyjelentőségü tanítói Ezcrvozöt Bvkores létosithotesahek tekintetéből, minden pártszinezot tnellőzésével, magoknak meggyflgödéat\' szereznek arról: ,mi báyeá á? minwn?1* . • . ¦
Ha flzáttokjnlUnknépnüve1dszútí,uwUümnnk-ban, fájdalommal kell tapasztalnánk ast^hagy annak fejlődés* és Úirténelmo máig ainc* megírva. ,-- - ¦¦ ¦ r~~ .....\'¦- ¦\'¦ .
UiUálr, mint na ortokeBlatan elnökölt onUgSflSM MpTlwlif-nniak átslotoll. i\'. :
A umltgu közoktatási miniszter ur által a kdeviiHJőház asztalára letctt^ tflrvéfiyja v asla t ¦_
~ ann^ nagyobb eEamoréaro talán, mart hiányt, egy nagyon érezhető hiánytpólóit; a mennyise 4,-orwagQs- tárg^alia/iMA korttlondvén -— tJJryénynyó aaenteflittetik, oly^Örv\'éaynyé azon-teBittfltik, mély annyi sanyaru\'áVot leélt nepnö-velők sorsának jobbra fordultit, s nehéz fblft-
-.dntuk nagytigihos mérten, keserű múltjuknak oly jutalmát szabja meg, mely az elv dicsőségó-hes méltó.
" A tanítói kar szelleme, mely mindokkoráig Boha som távoazté el utjai; b ha Bujtó anyagi körülmények miatt jó szándokának kivitelében hátráltatott ifl, előrehalad; ; — kuli tehát, hogy mint elveik b küzdelmeiknek ernyedetlen szorgalmú bajnokai, a kiállott karcxok és vívmányokért — habár a magas államkormány jrénzligyi viszonyainak, illotílog kiadásainak másutt leendő meggazdálkodásával is, — a kor kivinalmai szerint illöleg dijjaztassanak.
Ámde ás ut, a mi meggyőzödésünk szerint — melyen a néptanítók biztos jobbléto kell voln hogy, megaUapittassók.
A -néptanítók múltjának nincs még dicső napja, jövőre vár az, s csen jövőnek megalapításában a magas kormány s a nagytekintetü képviselőház kell hogy hívatva legyen 1 akként miként azt az ídö, s a népnovelési ügy, mely előttünk szent, parancsolja. "
És éppen itt, hol a népnevelésiét a nevelők közös érdekeinek körvonalazásáról van szó, le-hetlon hallgatással mellőzni nsgos Bottka Mihály karmacsi földbirtokos és országgyűlési képviselő ur — mint a tantestületnek mai napi tanácskozmányára felkért elnöknek — az egybegyűlt néptanítók irányában tanúsított több rendbeli jóakaratát és érdekeltségét, — lehet len hallgatással mellőznünk a nagyszerű asztal-terítéket,- mely & tanácskozmány bevégcztérel a tantestület oly meglepőleg fogadta; —s valóban ba á tisztelt nagy hazafinak mái felléptét mint hazafisága bizonyítását vesszük tekintetbe, méltó köszönettelJehetünk szívességéért.
Elnök ö nsga gazdái szerepet vivón, az első helyet^-tajiácskozmányra szintén meghívott — s a hazai lapokból ismert Szentkirályi jiurél nrnak jelölte ki, mellette balról ő nsga b ugy rendben a tantestület foglalva helyet
A minden tekintetben fényes lakomát, az ilyén alkalmakról ebiiaradhatlan, toosztok még-inkább nevelék.
Először is Szentkirályi ur emelt poharat elnök ő nsgáért. — A felköszöntés oly elragadó volt^nogy. a porhüvelyen csak kiásó felülemelkedett lelket is mélyén hatotta volna meg. — Ttt a kSItŐ és szónok egyszerre remekelt. — „Ha egyik erő — monda szép beszédében — azért társul a másikhoz, hogy egy jó czélt annál sikeresebben segítsen, esélhoz jutni: akkor a fizd vétkezés nom csak tiszteletre méltó, hanem a tártvadalnií olöholadáaraazükségi^a, de ha egyik erő azért keresi a másikat, hogy azt elnyelje, okkor jobb ha Caesar bálra, firutus jobbra megy, s a helyett, hogy kart karba fonnának, inkább Bzerube állnak, megütköznek egymással.
Ki is az egyesülés hivei vagyunk politikában, tudományban, művészetben, mert szótszórt erőkkel sohasem jutna diadalra semmi nagy, semmi nemes, és semmi szép; dö csak o]y erők cgye-" sÚTcsét mérethetjük, melyek együvé valók s nem idézik old az osszeférnotlcn elemek átkát: a vegybomlátrL
Nem mulaszthatom el tehát, hogy — mint a tantestület bfi érzelmeinek tolmácsa — nagyságod iránt, ki törvényes, jogaink s féllett alkotmányunk helyreállításáért annyi határozottsággal _küzde, mennyi egy jellem szilárdad pávai összeforrt, — hazaszeretetet példányként tár elünkbe; a ki es által á szellemi, mint az anyagi előhaladást kö^flaaé tenni\' óhajtotta: lehetlen nagyságod irányában a bizalmat ós tiszteletet nyilván ki nem fejezni" ntb.Btb.
.Aa" eldűrgütt .éljenek" után fi nsga meleg szavakban ayihránltá köszönetét, s ajantestüle-tealnnátaltBDi\'a minden
tfirekvósétjobbJétük előmozdi tására fogja
ad furtissinium virum* jeliéivel, — máaodikát b. Eötvös Józsid* közoktatási miniszter ü nmlté*~: ságára, — s harmadikát a azullomdúa Uottka Mihálynő szül. Hortelendy Paulin íl nagyságára mondotta;
E kedves urnö örömtől sugárzó arczczal fo-; gadá nz őt"megüsztelő toasztot; -!» szónok költőien találélag fejezd, kí mngit, midőn hevétől:, elragadtatva e hasonlatot tövé; „úgy fénylik: lelked, mint a napvilága fénylett mídön fogyat-/ kozás még nem Bzonnyezte be."
Oly tiszta Iátok, oly nemen htívjónác. mint övé nem ia hozhat borulatot u fenséges arci-Bzinre.
A többi felköszön tések„a linzit — Ui\'i>viaelú-hiz, és tantestületre" szintén találók éd talpraesettek voltak.
Lakoma végeztével aláírás nyittatott egy szerencsétlen knrLársunk Vnss Károly feta\'gúló-Bere. — Itt ifl ngos elnök ur volt elaü, ki igen szép jelét add ncmea jöszivüségiín\'jk. — Ezt követó a tantestület minden egyes tagja, tehetségükhöz mért részvéten szép n.dakozi\'i»>uU.
Kitűnő figyelmet érdemel még az ezen alkalommal megalakult .tanít(i egylet1\' errül azonban más alkalommal.
Esteli S) órakor a tantestület dalárdává alakulván — Bzeretett elnökét hála-elismerés jeléül serenadével tisztelte meg. — a „szózat"" négy versazakának eléneklése után — mely alatt Ö nsga a parkban igen becsua megjelenésével bennünket szerencséltetvén — Szentkirályi ur bizalmas felkérésünkre meghatóan szavalta el rögtönzött „bucsu\' költemény ét, melyet a BHyniaaB" két voraazaka követett; b ö nsga, mély elismerésének nyilvánításával, forró kéz-Bzorttások közt visszatért lakosztályába.
Vajha nemes törekvése mielőbb tűzné ki a diadal lobogóját azon révfokon, mely felé kar-társaink hó vágyai vonják kebleik legszentebb" érzelmeit.
EGYED JÓZSEF DOBIIOVICS IMRE
efTjleti nlnok. 8(rjloti titkár.
Jegyzetté BKÁUTIGA1I FERENCZ
eprleti jcrryiű.
— A n n gy-k a n i z s a i fűgymnaaiuni építése erősen haladván, a boirutások október elején megtörténnek.
— Alsd-Londván a rédiczi határban — mint a V. L. írja — egy római urnára buk-kant, melyben nemcsak, pénzek, de arany s ezüst gyÜrük, knxpereczek, melhü s lánezok találtattak.
—- Z b i d ú h i t r,e tért egy Xagy•Kanizsán tartózkodó rom. kaih. morva leány az utóbbi időben. Felkereate a helybűlí főrabbit, liitükrei áttérés végétedé ez elutasitotta magától, ezután folyamodványt adott be a tanácshoz, ez a Szent Ferenczrendü plébánost helyetteshez küldötte, ki Bzinte megvonta beleegyezését, Így Bécsbe ment s ott áttérva az uj évi szertartásokat már nz itteni zsinagógában teljesitái. -
— Itólot. Zalamegye tek. törvényazéko f. évi aug. 22-én tartott ülésében kimondotta ítéletét FuchsAlbÜLBzentíváni vasúti állomásfőnök Mátyás Zsigmond éa Steinor Ferencz mozdonyvezetőkre, mely szerint néhai Szép László megyei . törvényszéki Ülnök a szentiváni vasúti álló máso il lB5&3Sy tel ón a hivAtoltwkisze móly-zet vétkes mulásiitása folytánílulyos teatí sértésből eredt szerencsétlen elhalálozása miatt özvegyének haláláig évenkinti 1200 frt és bánok nevelésére 2-i éves koráig óvenkínt 1000 frt lefizetésére ítélteitek. Vagyontnlanságuk esetében az Özvegynö s fiinak joga fenmamd a déli vasúttársaság, elleni követelésre.
— fiablás. Balaton-Füreden szept. 14-én fényes nappal raboltak Teaadaléknál asomogy-megyeí Jujíáaz-féla jómadarak—tV pondubkra három lőtt, egy mindig töltött A panduftk közül tübben sebesültök meg. Valóban szegyen, hogy lapjaink folytonosan rablásokról kényto-lonekirnil
Íves küidöttsiíge átadni nt. Beleváry Furetics^ aicuperes urmtk azon disz albumot, mely IúHa-teljesen Wajdita Jé/jiof könyvkötéjtzotóbeu kószált ol.
— Do m b o v á r l^poBvir-Zákányi azárny-vonnl clőmtmkáktairól készített mérnöki terv-j rajz a bizottságnak már átadatott \' — Kaposvárott f. hó lfínín tartatott a pesti \\zr. nagy congresausra küldendő kÓpviaV Válftsztáaárni előintózkedési ülés.
talut lawui
Űtünő vaU m^rSsmitkirályi urnák azon három ictfdhtlb^jpoSar tondntése, melyek clső-jét nagy hasá^káa-Üeák Ferenczre „uancvenio
Sopron-megyei hirek-
— Czáfolst. A „Zala-Somogyi Közlöny" Julin a 11-ki 28-dik számában vaUmí névtuka a soproni ev. fűtnnodára vonatkozólag oly közleményt ad, melyet válaaz nélkül hagyni hiva-1 állomásumDál fogva nem lehet. Hogy vá-ily későn jiin, annak egyszerű oka az, hogy u fliünidökbun Soprontól távol tévén a az etnlitutt közlönyt nem olvashatván az érdoklett czikkröl csak később nyertem tudomást.
A czikk legközelebb a soproni ov.. fútaaodá-ban tartott érettségi vizsgák ellenkell ki o szavakban: „Az érettségi vizsgák az ev. fötanodi-ban Jun. 27—29-ón csakugyan megtartattuk h a valóoan érotüenek között is Bzámo-aaa decláiáltattak éretteknek." A közlő szerint tubát, világoson mondva, többeket kellett volna éretleneknek declárálni, vagy ia, más szóval, megbuktatni.
Do kár, hogy a névtelen közlő nem merült fel még a boldog umlékü Bach-Thun féle korszakban ! Thun miniszter ur ő excellentiája czan ismeretlen capaoitásban oly iskolai inspec-torra tett volna szert, ki azon időben is ritkította volna párját, midőn fordultak elő oly esett\'k, hogy a nagyságos, es. kir. inspector ur, a kí — lucus a non lucenóo — sóba feléje sem .nézett az iakojánakt kögvetlen aa crattségi vizsga előtt nem ismervén meg a maturonduBok névjegyzékét Bem, már előre meg akarta határozni hogy mennyi percxontnek kell buknia. A névtelen is csak ugy ismerheti ujainkat, mint az olyanféle inspector, ^ mégis kevesli a bukottak számát >
> Erdokea volna tudni, hogy hát bény perczen-tet buktatna meg, ha módjában állana, midőn feeyeaeÜ a nálunk megbukottak számát
Ki megvallom, igazgató létemre, nem vagyok büszke idei érettségi vizsgáink eredményére; mun ha bár számos kitűnő ifjút érdemük szerint kitűnő bizonyítványokkal bocsáthattunk el intézetünktől, de fájdalom, ismétlésre is kellett utasítanunk annyit, a muunyit aránylag már régen nem. Ugyanis 73 nyolezadik-osztálybeli-tanuldnk jelentkezett vizsgára; egy közülők időkőzben a k. postahivatalnál -nyert alkalmazást, négy meg az igazgato^áib-ASmlmcztctéséro önkényt halasztotta a vú^Pkesőbbi időre, ugy hogy a vizsgán csak öífjelent meg, kik kosul 27 nyert kitűnő a dicséretes, 1:1 jó. jegyű bizonyítványt, 20 egyszerűen érettnek nyilváníttatott, nyolez pedig megbukott, ugy, hogy három csak egy év, 5 pedig negyed év* múlva
tehet nj vizsgát ~ ..............
Névtelenünket cz nom elégíti ki. C, ugylét-¦ szik, a bukott tanulók száma utánitéli meg a .tanintézetek életre valóságát Hárrpcdlg bocsásson, mog, hogy mint tanár azintoly kevéssé oazt-"hatom ezt a nézetét, a mint az állami közéletben nem ismerhetem el a jövendő b a közjólét mérvéül a sok halárus Ítéletet l
Egyébiránt ugy látszik, hogy névtelenünk a maga csikkét már a korbolt érettségi vizsgák előtt gyártotta, különben tudnia kellett volna, hogy az érettségi vizsgák Június 27-től Julms l-ig tartattak.
Szegény tanodánk érettaégtrhsegái, ugy Iá t-szik, csak kedves alkalmul szolgáltak a nevelési ügy ezen avatott bajnokának, hogy dero-kasaa:megleczkézze a mmiszterinmot, mely „a külországi lapok-figyelmeztetésére sem intézkedik, hogy megszűntetnének azon visszaélések melyek pálnnk Tíagvarországou — fájdalom — törtónneks tudományos haladásunk nagy\' kárára vannak. BrÜnből b más helyekből JdíL jönnek a bukottak b lelki szegények, s itt csakhamarnrmi blrnovünk b tekintetünk rovására megérnek.*\' — Itt, megvallom, nem tudom Sopront tokinti-e a czikkező Magyarországnak
A mi Sopront illeti, ml tagadás benne, jönnek bizony\'hozzánk Brínl^Ts/mcsöcbB""vtaeTccE7 ről ia, sőt jönnek néha-néha., bukottak, ha,, ugy , tetszik, iHJkí azeg^.nynk i«t Aa ml tanáruk.caak öfcndUnk, ha sikerül a bukottakat felemelni, aWelki szegényeket1 lelki Sínesekkel Iohotőleg gazdagítani; ha fáradozásunk sikertelen, tat illetők nálunk la — megbuknak. Csak ezen keltő szigorral párosult humánus eljáróinak köszönhetjük, hogy intözótÖjiknBk van jó hii-eynevo ? keleté, nemcsak a pesti s bécsi, hanem a külországi egyetemek előtt íb, moly jó hirt, nevet, nem fognak leronthatni ily ötén névtelen ezikkekf miudaddig,. mig n tanodánkból kikerült ifjak tudományos kéjizettségc s tiszta, erkölcsi jelleme tanúságot tödz a tanoda életrevalósága mellett!
A névtelen azon észrevételére: „hogyTüindon nem ingyun történik," ha todnrillik ezen élez in nem Ma g y a r it r n z á grn, hanem a soproni ev. főtanodéra tüzetesen vonatkozó czétzás, az a megjegyzésem, hogy bizony evangyelmi sze-gónységunkiiél fogva ndjnuk caakugyao nem _ történik ingyen Soma mnitás, sem a privál-vizéga, hanem jár órte az egyházkerület által meghatározott dij, melyen fBJül mi sem követol-tetík, nem kövbtjlletfietik. Ha a közlő valami aljas veaztegetést ért alatta, azt miut aljas rágalmat határozottan visszautasítom. -
A czikkező különben ugy szólal fid, mintha Magyarhon tanintézeteit a legalaposabban ia-merné. Nem tudhatom, hogy mennyire terjed ismerete más tanintézetekot illetőleg; de annyit bátran mondhatuk, hogy hl a többi tanintézete tekét is ugy ismeri, mint u soproni evang. főtanodát, akkor csak alkalmazza önmagára saját czikkének elmés végszavait, hogy tudnülik „csak annyiban ismeri, mint igen sok választó kerület kövérjének bo^édjéu11 .......... •----------....... MÜLtNEE.
— Az Eszterh ázi a k pmezéjében levő a 1757-ík évben készült híres ezerakóa hordót mult hónap elaü heteiben szállitntták át Vaa-várra.(A \\Volf testvérek soproni borkereskedő) czége bérelte ki 20 esztendőre évenkintSOftért. Ez óriási hordó négyes talapzaton nyugszik, 63 db.-dongája, és 24 vnsnbroncsaTan, 13 láb magas, 15 láb 2 hüvelyk hossz i, talapvas-tagságn 5 hüví-lyk. Kiigazítása és relállitása kö-"
. rülbelól 400 frtiába került a Wolf cxdgnek.
— Sopronm egyVe hó lí-én tartott közgyűlésén az ujonezozás tárgyában kibocsátott miniszteri rendelt\'t foganaüisitása ho&ázas vita után egy szavazattöbbséggel elliatároztatott
Somogy-megyei hirek.
— A c a u r g d i dalárda küJdőttBcgu alelnök 18 működőr éa 2,pértoIÓ taggal ma Szombaton ment keresztül Nagt*Kanizsán a debroezuni országos dalárünnopéíyre utazandó.
— D.iszalbum. F. szept 22-én fogja a r ___ .__ ____ ^
belső somogyi helv. hitv. cgyházmogyo tokinté- t vagy csakogyan egész MagyaTorazágot érti-e ?
Vas-megyei hirek.
•Amerikai varró gépek, szép választékban vannak Eggenberger félé\' házban, néhány nap óta már BO dbot eladott tnhíjdonosa, s a míg megmar.idottokat !3 csak hamar elfogja.. adhatni annyival is inkább, mert részletes lefi-zetés_ mellett is oda adja. — Szeretnénk tudni, hogy a pár évvel ezelőtt Znla-Egcrszegen létrejött varró gép intézet minő virágzásnak Örvend.
•MÜkod velői színi előadást rcodHnrcfc Jfóroeth-Genta éa kömrekebeü figtalaftg-aiétff^ sitondő gencsi olvasó kór alap javara, az elő- . adások GyÖogi\'ö-Apáthiban adatnak, s a hetua még\'megkezdetnek.
* A német színtársulat, lü-án Uotlé llvr-man színész javára „Angolosan czimü vígjátékot adta az előadás igen , sikerült^ külűnöseil Treuman kisossznuy Adélt .1 fiatul orvegvet jelesen személvudité, s az üldözűtt nü menekülési vagyát élénk színben festé aztip termete, szabályos vonásai, s gyönyörű hajzata igdn nagy mérvben járultak a sikerült szerepléshez, s voltak tényező »kni a tops_ yiharBak^^z-liibbon— Eduardbnii személyesíthet te vobia jobban máa mint Karschin ur, a német nyelv angolos kiejtéseit mcglépoleg utánzó. — Dorfmeiater kisasz- ~ szony U, kedwa kis szobacziezua volt— Johnt; Bellar, — lppelbergcrt Leiblg, Bilbg vendéglőst Cotté .urak adták, mindannyian jeles Csz-hangzással.
* Nagyszerű zsidó congresaas tartat ott a megyeház nagy termébün kiivot választás éa más Baját ügyeik végett, — uz ég!53z^Tr/egryÍboí. Bokán megjelentek, —a tattácskozáa megkea-: dotett magyarul, — do csnkbnmar nem ctro fordult át, s azt végezték, hogy majd mi ekor vé^_ géznek. <:
ÜZLETI-
3E3C X 3F1 3NT O 3EC :
1 Vaauti naponkinti menetrend;
I laívX N.-Kaniuiral Duda fcló <3. u. I, ár* 23 perci. b . n \' . 1» catro. 9 drakdr.
18-in. As UraaliUr oj iti fln-\\?"P«Vpfc nOstt (»lm» b«ti TSsának < Iff«a uskeíj •*Wt \'•Unrcám caUit at«roai heti vásá>i arakat toJilJak w4H<lrtwlr, j»slr;kB^«lWcigIég vaht
l ná^;a^MaasrLEetetirok.
:V:,.\'rií\'HAOtVAVIWMs^-istptMkar lŐ-dn,
¦ ^. AW-aafriiisiritéVS^iént.
, Timttyih i,]ia¦ • Wr-9*;Má*k:f frt, 0 frtCOkr. W—W fa 4 fr. kr. .af.-M\'fu. 4 frt ÍO-46 ki. notan-r-^ínt, 8 fr. WJttn~8Btát. 3 ft. - kr. A.rp*. MffBp?uek^70~7Ito4. í fr; €6"— fcr 71—72
ÍbU X Irt. VÜ kr. árpa koiUnij|rca, 04—Gü fU. a fr. 20 ki. «7-68 fat.i. M. W kr. KttkoriíM 3\'frt 60 kt*ii 8 frt 70 krrKnkariDBSoUii(ctiiiqnatitin) S frt Íi2 kr..Z*li 41—4&Am. 1 frt tó kt. 4fí—*7 fha 1 frt Cö kr. P a h a n k a 03—08 fnn. S frt. 05 kr. «8-70 fU 3 frt. 40 kr. Psasoly\'fobfit 0 frt H0 kr. r_a«Bulr, tarka 2 frt. 80 kr. On b A eIBüroBd[| i2 forint 18 krsjnir. . _
Bécsi pónzarfolyam.aept, 18.
¦5% motaliqueB 67.00; ö% nemz; kölcsön Cl:8CL;-lHG0-kt álladalmi kölcsön til.9Ö; bank1-réazvdnyek Tjlű; •hitelintézeti részvények 20ö. 20; London í 16.465 ezüst ágío lld.—; arany darabja 5.49 kr.
* "- ¦ \' Tricat ,
t-k. S..K*uimÁr* Onda felöl " *. Dics l
teggól 7 ára Ili per
omo 7 Ara. 45 ,
A. a. 1 Órit 60 ,
e*tvo 0 óra 25 ,
röggel 8 éra ölt , dálntin\'éVörs j— regnál fi (írA
liíra 2()
DRtVfl . 16™ »0
roRffal fi Óra 2S\' \' -Tlillr«nÍS.rér».\'ft3/; Daim « <i- «. I ír* 41
n .p. Mta 7 :6r«...30.>
szBptsnta. 20-101 2WBÍB68.
HA- éa hoti- KatimliktiB pn\\>-•rie f l\'roMttam n&ntár • Ilid utj.
Kntli. Ev. V? ukí kr! unmlí U Mát« VI. ííit—24 Stttr -\'Tb"T:U \\ Oílürt Piirfciüi--.\' Nilna " =^
21 il ¦2« ;U ¦It, 20 "lfSiD.rsBp IIJUTÍ KűJil Bíenl. CtüiörtJlk P-Sntok SaamtMtt: D"l6 buauuh .""1 Hitt\'! ov. M.lric» tnrt. \'. ThcklrtjXin: UrlVcrt pk. vt. Kisfal »4rt: [Citprlaii - 1
Felelős 8zcrk^itá:-WaJdjtS Jszaef. \' t SegMszcrkcsztcí: Bátort Lajw. \'
H
R D E
_5L
ESEK
¦\'\' ^/\'¦\'¦iT-\'^iM\'.miMyme^ar-PukÁnmagyar utca 5 az. a. a hatvani utczátál 2.
ajánlja a t cz, hölgy körönaegnek újonnan berendezett
DJVJT-TErliÉT
aa flasi dz .téli idÁoyra ftlagnjabb divat szerinti Glk&zít&ekksjj kSvetkezd árjegyzőkkel; u. ni.: I
Egv utczai rövid, raba gyapjúszövetből . . 12—18 frtigj Ezy ruha AlexaadrawovinbGl .... 18—22 .
„ . Smirna aaBvotbil..... 20—24 „
„ . Hellaa a «ow az«Yetl><!l . . . 22—26 ,
, Avaloa Biaeh..... 23—28 ,
„ .. Vdoarvnit.....24—29 „
:B n Vektor a zoie aelyenisnlvúasel . 2ö—-35 „ , „ Jilkmobair szüretből .... 29—tO „ ¦ ¦ FnllarasatonyaNuUus&rzdyerabalSS—45 „ , . Bármily aúl •dywnbal . . . 46—100 ,
. Hipaa selyemből ..... 65—120 .
Egy felSlU (ÓHtóbM......• 10—25 „•
n tínomabb Ja\\alt0 szinte posztóból . . 27—60 s . ftd&t&fnibaTajry boglyas bármily szinü I . szövetbe. . ...... 18-70
„ sulyembdnony felöltő díszesen kiállítva 40—80 „ Nemkllőnlwp minden néven nevosendő nöi öltönyök, i illetű parancsa sserint díszesen elkészítve jutányos ár mellett a szOk&ég esetiben 8 óra alatt elkészittetnek.
KdntA müküfi keszi^eket is igen jutányosán szimitoki fel a végre derekas ruhák csakis megrendelés utján Jkéarittet? ff nek, — vidéki tisztelt hölgyek kívánságára szövetmintákkal! a szin meghatározásával posta utján rögtön szolgálhatok. |
A vidéki megrendeléseknél a derék és szoknya eleje hossza megküldését kérem. ¦
Bátnr vagyok üzletemet a L cz. liülgy-közönségnek ktvi gyen pártfogásába azon karóssal ajánbuii miszerint beoKa meg-S iswleléseikkd a iövőban is sz^rencfléltetni szíveskedjenek.
............. 061-tJTÍ
Ház eladás.
EBiaU Cser József után maradt, ¦ Kigy-Kaniwta, a pécsi utezibaa foknj 393 az. hai el. add. Értekezni lehet laki örökösökkel.
("O-t)
100 darab
mustra Mrla^
H i r d ei-i-é ii y!
.tolö t^X^8Ul6t\'*t igazgató tanácsa ról közüirrú tétetik, hogy Ö császári s királyi Felsége folyó éri Augusztus 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával a társulat czégjénck — m **^y-m.Tr% -9 gggmgg.fl
leendő átváltoztatását, megengedvén, czcntül a tárMsá^;;kí-zárólag o czéget fogja használni.
| !V Egyúttal a részvényes uraknak tudtul adatik, hogy az igazgató tanács az alapszabályok 9 §. értelmében minden részvény után 10 % vagyis 20 o. é. írtnak lefizetését elrendelte, mely folyó évi október 4—6-ka között a társulati pénztárnál az ideiglenes ^elismervény felmutatása mellett annál bizonyosabban teljesítendő, mivel különben az alapszabályok 9 §. fog alkalmazásba, vétetni.
Yégre köztudomásra hazatik, hogy a folyó évi april 19rén tartott közgyűlésből felterjesztett módosított alapszabályok a föméltósógn m. k. foldmivelés, ipar és kereskedelmi minisztériumtól több pótlás miatt vissza küldetvén, ezek \'feletti tanácskozás végett az igazgató tanács a 21-ik §. értelmében egy rendkívüli közgyűlés tartását határozta el, és ezt f. évi október hó 1.1-ik napjának reggeli 9 órájára a társulat helyiségébe kitűzvén, arra minden részvényes társ arat az alapszabályok 17 és 1&-Ík §-árai figyelmeztetés mellett tisztelettel meghívja. Áz idézett társulati alapszabályi §§-ok eképen szólnak:
17-ik §. A közgyűlés áll raimlazon részvényesekből, kik legalább két részvény tulajdonosai ós mint ilyenek a közgyü lés összejövetele előtt a társulati részvény-könyvbe bevezettettek, és mely részvények, ugy azoknak még le nem járt szélvényei legalább 8 nappal a közgyűlés előtt a társulat pénztárába elismervény mellett letéteményeztettek.
18-ik §. A közgyűlés mindenik tagja szavazásra jogosított, és ha egyébkémVa 17. §. föltételei teljesitvék, két rész.
(160-8,1)
vény után egy szavazat, tíz részvény titán kettő, httsz részvény után három, harmincz részvény ntán négy, negyven s anya éa ürü eladásra készen áll. ennél bármily magasságú részvény ntán öt szavazat esik ugy BtlezninHorv Ath Gyula mindazon által, hogy a 19-ik §. szerint meghatalmazás mellett átruházott képviselés hozzátndásával egy részvényes Be bírjon Ötnél több szavazattal. ., _
Kelt N.-Kanizsán,\'18G8 évi szeptember hó 3-án.
la sh.TlH.tt-l^wlóaif tisslsl^l Maafl^lyaaH. **Lrl Sateuk. hogy a-m. klr. keroak. mlnljUrlnm i. tm jdnV lMu 1BU1,-I ift:;fái \'"kii* •ogedlly MjOn i
3 „Magy. kölcsönös blztositó-bank" I
¦\\^V,:\\\'\' mfikBáéfát maglitaitstte.
| Miuilf^a aa intését núui a«]jb«U, aind tJJL1ű pártoláH I
J lintalettel-MUtja^-kviT a bfatattátf siap képií.ébcn mint alspl-1 9~4ák tántvsniL aíÍTe*ItetlJBnt.k.
\' t-t- - JrUnlátthirt B paálbál •¦fogadnak lagkOsslabb
Pestw a*%,AaBOhdagyir barit11 {fönt i:
^wím^mB^\\i^*lU^^*^t\'^-i^ ("gi poaU-ttteu 10. as..|
!¦:!.¦¦¦...••¦:•:¦¦¦>:\'. ¦: 1 II. emelet.)
Bodán az ottani „iafcarékpéiiztár" (linczbid-tér.)
Vídóten jwdig az intézet ügyvivői.
. t He} flnrlViUftik\' asm lítonok, a jdantkaataek a fmtesin-
I satt iatésetek liinwlvrkíhM IráibM IiitíisadSk. jf\'->,x..;ti-. \'AlaailA;tsBet mlndauk!,\'ki 91 iuUant bÍ»L alapjára egy rágj I mÜVb lOŐTfiM |0fjrt álilr. ¦ sa UaaaBirbBl aláiritkor löt/, 1 aa | TltÚgl aVUtS k*5i^lSS«kor tirrtobt W/rIff l«B»rl; a tflbbf -70»/a I
fm^érlvUtjiatMlMa^r^r Ubb kU*bb ríc*fatb«m aaeUradO la. -f
IEuq fiiuftfsk kit»aiai asiatssat biatooi4(i alapját, mely a I ^.Imsm riíaeiajCkosk Uon ksttKs elSort nTUJtja, hogv\'wts; *t 1U»- 1 jllTk kj lilii J in tSbíJUksf Vlaiaakapiák, stt4l íaljrigi 6i/B I I kamatot buask, sa érmkiut Urtandii. kl«orlosa« Blkalmi*al pedif I I^oatl b«UtalOk acrnsm, a kisorsolás1 .d«ja aurínlZO*/B-t41 egáa* f »100*A-Íg mslkbd^ fslautaatáiMl adsttk Tiaaaa.
i aUkodését kdterjeazti esen intézet a legekmyosebb J ?7^.ífeltdtewkmellett:
¦r- 1) ft laxkir ffliaJ iMafltásokra, mlodan ingd dt lngallaii I IraossHa a4ff>a, n:,\\. | 9) ¦ JftBttr etfiln, Talaminl
j 8) ai mklri átsl ralndan wokiabaa- lavl \'nddoHtok 1
Lflall hutasUiaira. ¦.............................---------
1 ás iMi Dtlatigskbál irtaktat maradd ftlttitegsk kodatban I
la* aláftUk áUlal aa\'aUrS kdpaatt biatonsigf alapra toü bagaotáMkr I f (HtatllJiara ¦¦ idaákf>..tBrlHaÍ4s alatt ^wálg mint iwtalikttikB I I OS BffnB* fiiitivKl tWé tnl^doadl kapaalk, a kik batátvlSk\'Uf-"| I fcMbb *iiwrltHtMI,-J\'"ltlfcl"1i swtMsJk uok ntán járd kamatoki*, t Lsnias a^idltUkkol staradd tonf"^ ítstfzUiyaltzMjiftaTfibca, r nosy oad ttsOJiUp ha*
ii ipar és kereskedeinri
------±KA©BMIA——
i egy Steierorszag kereskedői és Iparosai által alapított amgasabb kereskedelmi éi bép^intézet,
feiiallitáftáftak 6. évfofyamálmn njolag megnyillk október l-jén,
i-Y^wlía 4* M^whialf • J*\'*J \'k«rsiked5kBt képezni, mind sí el-
1 Qtbmomtd • As fnUcBt a Bsafebdl Ül -. a kereskotjejai éa a kefeske-I ö«ríB«lB . íeW ^t«»a4aAIA mindegyik II avi folyammal; tu titűlthl vsgrtarjf- öl Qéptaal-irásyByaJ bír. A Msktautárgjakon ki»0J ailotib ai ola», frAücxia dt angol njelvbCl, A BVakdristl kfkipzéB végett a tanuld rend*Ike*tUe alatt áüsnak ¦¦ egy kemk nd il ml Biota-Iroda, egy yegyUnl nfiterBB, licyaiintín egy fléptani B0idy ; ixsbad TÍÍaWia) uerint binnary Baákbaa éa irányban Unnia*tiii
[•pAlwtWúlllrallálriilr • ^* ^™ álatkor éi oly iameret, a mi egy | reiVeiBlI KeMOKUR . alreiltanodit Tagy nlfrym rutám ot TÍgsettta-unldtdl mezkirasbatd. — EJk aa Íj merít ékkel nem bl/nak, azokra adtvo van e^y stdkétzitd-lstola. I Tárt ás lálráA • fáegsa Unnldk bo» allato Iáidra 6a dlelmeadadra | ltt|l 0« HtKOlf. V8n 3f u iniétet Ö tanárja dltal velateti da caakli ei intdaeti tsnnldk iiimira berendezett áletneséll- íj cerelisl-io-tézet, df pedig :
Davidovarky Fercaoz, ScbtoKeUttdraaie H. 836. Kata Atolli-, Mtuulcll-Verblndnn^traiia Nr."G4/13. WaUnafvr OySrfljr, ScUesutlirtimaie Nr.- 340/2, . Aa Igaássbdtáfftdl nycrhetS niuitái oly ktSatitat el étben áŰd cu-V lidokhoi, hol vidéki tanuldk f on^oa felrlgyáaatot, flUátitat kapb&tnak.
Ulnden, bárnyoly kérúcire a legnagyobb kéfliiéggel bfiTebb n-gyarásttat nyajt » -
a toretkedelmi
és ipar-widebii ig1zgatósíg*
............. etinata, Nnttetplatt Kr. 1,
Van-e olcsóbb yalami?
és mindamellett jó portéka.
X TC- OU Kr.^^ iirAotklM. méretes, biitaalték meUett, ngyaq-ason dra ébroastG<rel 1 frt 00 kr. ébresatO éa QtS «iarkeiettel S ft M. kSsaOrftlt angol horoUaXcaBttawn-pandoboi és WindioraaSppan.
46 kr sslTartwUYsUdltaJtbdL
a ff Pompda nagy lngadrák (pen-ll"ilrilo),avejr old boritra, .OtB UorkszoUel éa Üreg fAtáaiel di-¦ ¦ItTB. a ft. 20kr PotnP^í tr^aii*tii-\' gamltnra bross* mrtrtbElflOdnrafcbdlálL
AK br legjobb fógpor, Esea ^cv- \'fogportdl a fogak Sasa alatt megUsstiünak, megfehérednek és limáTa lossnek, a fogkE>, aroú saag, Talaraint min de o Hl a MTSnyn, lehetőleg rOridedfln elenyésznek.,
Af\\ t_ Aróojal kérdés,ntnlst^ A1\' túld diplomatajaték.
Ifl Irr íl"n*ÍJosoit napdrik, ŰV .A* compaaaal egybekMre.
ut. só tí.srxgz gráaá tokkal kirakro mindenféle nagyaigban. 60 kr Epbea gBndöritB haj hsj. nGca, ml a hajsatot f&at-be BzedL
ATX V-m Bctar-politnra, anlyiTiü Ar*bi>kiia)4nponürosbati0 peres alatt egy garnitúra bntort
Ím gySagyOkkel kirakra
Valddl magyar baJasB-
kOrakkel, még a asakembert tt megualbatni Tele, mert eleven tü-sBket Bobasem Teaitik el.
Q Lj 18 darab valódi glyeerio-\' ttsppan.
ia kr tOO angolerCalevélpagir \' lOOborttékkal dobosban, sxinee monogrammal DOkrotesánsl drágább.
1 ft Egypár férfi inggomb ily ke-A fékkel. 1 ft 60 kr egy pii kis*)]5-gomb. 3 ft 60 kr, egy garni-Uirn melltfik éi ffllbeTaldkbdl Ily kOrekkaL
50 Vf lft,2ftalBEnjttbl) páUOO \' uti palicikak ítí pobir-ml egybekötve.
"í fr RCi f> Talmi arany óra-i rC.,OU "-^ fírfiiknat BomÍAcacaaiSfl &0kr. Talmijnny . Uíwb kfllgyeknek 1 fje. ÖyonyOrfl" Talmi arany bBlgy-nyakláacsokke-reuteeakékkeL RO- kr Csókolj meg Isibe illat-kendSre. ¦ <>r<
fill tri- 100 drta^lYatalSséu OV ^tdgatditffy. r\'--
Q ft a legdivatosb és legelsgáa-\'sabb t&TassI hölBrkalpgelr, már disslUe.
BO kr BÓkr.lft. a legfinomabb ¦ \' TalmlaranymednilIoBok relnyitbatdk.
On V-r Valdsággal ígaii.bölni-w af?TÍ»palaeikkal.
Q dombornemfi gép ok egésa * oercE "é» sdrejekkel TÓara, melynek eegitaégéTol aa ember maga készíthet magának lálogatáje-gyeL
1 tt 20 kr Q*Plel ambejkék, Délnek és fejökkd bólintgatnak. -
Semmi ckinacxüít tBbbd, *CT ^¦rt « ^tr^rlf «s^t olesdbb, 18 eao-megekétaB próbás uflilbCÍ, ftojo-leave Üt ft 1 text nagy erGtsacSs, > 24 db 80 frt. 1\'
** rdld szersxám, és pedig finom, cárra járd fa-casotté, mely tartalmai: tükröt, bomorúan
Minden ára a legiobb mindég biztosítása mellett adatik «L Arjegyaék-tabellák sok 1O0O nj, tiélíierfl tárgyról -raid rap ingyrá járnak. (116-«^)
MesTandalesek pontosan áa rendesen taljetnttebMk. Minden, bdrkl által bír bot hirdetett, «redest «Umkan aa datatami «ereatetlk nfeg, ralnro ennyi fentnernaétt ijaUiakr*EíyM agyadul kaO>*
tdk: iBttHtrie HsUs, Béeikea, rYatsrilTUSse W.
I sitfhbfiil
ilialtUkbO átáradd to salii fotöalogokot din
MÍm%et r*n4«Ueads alatti >5WU I
idp- hanoálják,
Így asQksdg idajéa I anepnylboa asiJ
JU Iais^%«M»vniat«.:* .legasabadelvflaii, ¦ tsMfc »f^üyasa di eOeoSrkudéso alatt áU.
^f<T&i!lbf^^át^kStoiudg rdtSTétébe da pi-toláatba aSoáj 1 t ajiiljnk,JtögT;kéra>L további CriyiUgvdiaMál agy M ^j^H\'.l(7TÍrffi a legnagyobb : késMegget /ognai I
rasjg. JAJ9f f«ss^fjBbe*\'\'\'4íBa.-
-igmgí. kűlcsdrös blztosltlkifjk"
«IcMII
filr BlERBRiUEREIBÉSITZEB
Kir. was ätM Ist, bewahrt stob.
. Bobnál, sauber nnd trübe gotror-dsa« Lager, sowie auch .nue Sehenb-Unto wbrden Igagsten« in 31 fttuüdoo duck «In nascMdUehe» Mittel unter QaranUe, glaosliéll, -filo monsilrend Do4>Mbmaekkaft wieder bergestolU. Bei BeetDziunjr bitte um genaue An-
Eibo der Zabl der FU wer und des ftas-liibaiu Jedes «laaelnen Faises, VÉra^!»dfiijge»^jebii,fr tl^i^KflrBe^e^ gen »ach. t"
Einsendune;en Ton einer Fisiche dea kränkelt Uteres ware gewOssclit.
Különleges haihatosaga, _ .
AKATHERI^SZAimZ-nek
Pow J. fi. gyakorié wwstot Bécsben,
üfvii Jané GyMIa tcywtni t<i ui Tni Dlfc. liltal ric jirVit; wr Oppolnr Beszar, matpnf. Ur. atdis udvari táwtcw, ár. Uetzlnakl, ír. UraullK, dr. Ilelltr alb. íllal imdflT«l«».
k. tórodaban, Uéraben. * v
t* fcatzUzrUtíaira azolial tjjil- u aarturlMrttYti a hataa ro&a.
ItatlIa.tUoiHr UJdJm* tíiiraütiiíxa, melrsk u Oru íoga*. tiSl uedaek, TaUmlnt uéna. ftrslai^
Ai BZaltírll-SlaiTtZ uUlapltjs k5- \' aysn,blstoa&n, anétkill, bogy vftl*-mely kiros IcOTetkeaéstul tartania keUane a fájdalnut a lsgrOTidákfa id5
mttlt
HegboetOUietlea legklTÜt&ép aa aMtherln-tsáJTis a Ultkiet k^co«s i Hátinál tartáaára, ngysslnte a a^tepú kHkmttH b^ Mskzet naibén • uaak slttvtftásara, malyre Bdaro ^éfrséfea, hbgyb*v ssáj e Tissel bs-ponklat tebbtaSr UebUttotik:
ate fáiss> ajáatetá at,tastfs fca-aaHoáL As asriie>rlMzajvtest allgl
bétán át.trUsitl^ saé^jbMinálrs a b«* tagfortitsirdlalaalaTányság eJenyémk, da katDasaMr pirai aÜn lípbelyéli*.
Épca rst Us^^mmN: ta-sa aaatlt«>lMd^ ktaán Mvd ftgitwffl,
«« olf.. bs^ ,polybfj»a: iTdnitiUii. sfcmfa* lások •snni\'odni noktaJk, valamint oly \' esalokbzw,bogy basa eJona^tbim^stlkar-fogaus Henyéwése-Jarffldflt. toi sur at aBatbHt. izalfit
k&nlVM íirrfftjaiBaBal, maly * \'<*-edények gyengáit^ébtukereseado^Mag
potUg m ,:^"\'ö«\'*""r*r>*t fagb*ie
huinaálaQdó.tnJtitanafos^artawno^
.___________mely által tetOtyoaséi; idéstaük «1& „ .
Aa ^ÁsallknrW\'azátvli,u valamint áa ,,AuttBftH(b|jttotaM kapbaid: ttt^-ttsabsaB, Belni lóssef gydgysieréis ] Hosenbargf nViunield A,; Wsj-
Vegytanl talaj donságainil fogva feloldja a nyalkát a fogak kűst .éi fogakon.
KöJOaSsea ajánlbaté annak bassná\' Eata-aa-evés után, mórt a fogak kőit riusamaradt haarésiecgkék a rotha-dáabani átmenetkor a fog anyagát roasélyeitetlk;»* siijbdl aa oly kellemetlen bíst térlBBstik.
Wt ana ételben li, bofly ha s bor-kS n feókM áDeaetUl kuuVostiy ehfary-
OVSIajiUjSMJZSiá; S megkeményadést gátolja i.ai ellen nagyban mttködik. Még akkor iai hogy ha a fognak legkisebb pontja csorbítva van, a subádon állá fog a esontssá által megtá-madtatik, okvetlen elvéss ¦ as egén-légns fogakat il megrongálja.
A fogataik szíp it tertnésittei ízt-sát WaatasdJQ, mlsthogy asokaak minden Idegemserü Varokjalt vegyé-•slleg uétontja ¦ leObliti.
KSlBnís faauaiBU Jár a srfroat*
ÖSjtájrtartiUeil,fentartjaaaokj.t eredeti ¦mlnakbén, fényükben, a • borxB lerakpdisát gátolja, a as oly kellettet-lea bttstfll megóvja. tJVlUti atssoatk áros laJaikMkat
melyek áá Orel és OsskBs fogaktól isMrmwaakyhaanatMBk .toTAhbtaije-iKiót Ir meggátolja.
HsttisHfTr-^; blsonynlt be továbbá
Uniursőndung SowlTurIofebUie^nlaitl J.( WelUscb f Kosielboffer és Rebirars A.\\arak keX«sksÄdlAei__ . . fruciran. Ni here Ansknnft ertbellte Tselwpsa J.| atampfl G. di LSwy I. nraknáL a«larla«tyw Bingar IL 2wa> -
Aug. Siegert8t,
Mengen {Warttemberg.]
Ämtlichq Urkunde.
: Dflm Ksnfmsnn timi Fabrikantan BerrnrAnguat Siogoríst Von Hei, wlrdhlemlt beaengf, d&a deraelba.dtw antaraelcfanelen . Stello\' fiber "10,990 Btűek Zeugnisse, autbenüsdie BohriR-;tUeke,renAnlMglnn teine* Oetebgfti Ms ha ate vorgelegt hat. \'A ^ Mongon.\'l. April lBß7. \'
. . Stcuitscliitltlieiaaan Amt
131-12,13| _ Knpft
EasTsisSai Antal\'F. gyógy ne rési és Handler H.-a^f*iiel**ii> Werll ffy*»T-saorésa. Vansdon Halter gyórryssoréM., Szt>Qy9rtytal NBtblg. -DorDor Kaját¦¦ és \'Stnmbcirsrky L. gydjjysierfas nraknáL
Prefs-IHedaille der Pariser VKelt-AuMtellung 1867
tHr »»niratllche Artikel. \'
Die chemisch-rationelle Welnyei-ecQnngg
für rotho und weiau WSne fQr alle Lander.\':
C. Kraus & Comp, in Mainz,
¦-Blazjf Will ili» nim, ¦ ^..a."(Mayr**t: Qel>rauebi.ni.e(raiiBi)u nullJRrelicoqrud« ftaiw m^a t
Wajdita Jóisof kkdór, lap- és nyoindatulaidonos Nogy-Kanizsaii.-
Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
szépirodalom, kereskedelem, ipar.
otadaa szoejfaaten,
..... ¦ egésa iven.
QtKftfltCfBiM Iroda és kiadó hivatal;
WAJDITS \'JÓZSEF kanjrianjBkoJésébofl.
Előfizetési foltételek :
Helyben hashoa hordiiaal ég vidékre poitln küldi$ Ea^ffa ítto :, - 6 frt. —. kr. Fél ÓTre - - 3 „ — , ÉTnegredre - l *"\'„\'" 50 .
QjFIZETÉSI FELHIVáS.
lapunk cs évi Qtohó évnegyedi előfizetése megtételére van szerencsénk tisztelettel felhívni t. olvasó közönségünket. A téli idény alatt több idő fordítható az újságok olvasásira, ennélfogva fclkérjrikTapunk pártolóit, hogy közükben ajánlani szíveskedjenek e lapot, melynek a bekövetkező követválasztások alkalmával szép és nagyfontosságú szerep jut. Iparkodni fogunk a kerületi követ-jelöltek Beválasztások: felől IdmeritoTavatott, részrehajlatlan tudósításokat hozni. Uj eló-\'nzetóinanek iórei^úfflelIóklctüpkkeL4ü_kc. fölulfizetés mellett kedveskedünk.
Előfizetési feltételek lapunk homlokán olvashatók.
;•\'.^.Kiad*MyataL
Mivel as ember nevelés által vauk emberré, mutattassanak ki annak előnyel egyesekre ugy, mint egész nemzetékre.
---(y.alj±sliil_ ......
A zene, ha alkalmi érteményben megen-gedjilk is, hogy sok esetben vidámítja, és mintógy felvillanyozza az elmét (amint Aris-toxenus is zenének nevezi az emberi lelkflt);;: de mégis tagadhatlan, hogy eddigelé-egy - nemzetTánrlettaz-ég- alatt- zenészére által nagygyá, vagy boldoggá, sőt Aristoteles a zenészeket dionysiacos technitásoknnk nevezi. Midőn némelyek bámulnák Ismeniast, mivel jeles sípos volt, Antistnencs a jeles athenaei bölcsész azt monda, hogy biz ő hawntttlan ember; mert ha jóravaló lenne, akkor nem volna jeles sípos. Nem hitte t.i. hogy derék ember válhatnék abból, aki ha-^ssantsian mesterségekre annyi időt fordít. Aráio, ami való; nem sok kitűnő elmét :v jalUnnk, amelynek dicséretében a zenélés is iejyet foglalna. AugustÜs császár ugyan, és Ven\':ebben híresek voltak ,_ de az első — mHAtt többen mondanák, hogy nem 4 hozzá BJBtií abban hagyta;: a másik ellenben folytatta, de saját gyalázatára. — Hagy Sándor országlása kezdetén bizonyos fjÁg gyülekezeten a többi jelenlevőkkel mu-I \'tatei kívánván, elkezdett czitorázni és énc-, Wnl, JSevelője Antigonus miután ezt tuclo-TOvé, kikapta kezéből a lantot, sa 1Wn>8i^vágva széttörte Uy megdergálással: xfekedV ntáf uralkodnod kell, nem zenélned. :¦¦ A nagy és jeles Tliemistocles kérdeztet-vén egy nnűataágbon, ba nem lennem kedve " \'¦^tf-jt^U.T. Kern sípolni tanultam, s kk^omágokbijl nagyokat formálni. -—: Szóval mindezen felhozottakból a zenére TOaitajflag nem mondhatnnkmás sententi-át, xointhogyr.a zene mulatságra való, nem pedig az\'ország javára.\'
39. szám, szeptember 26.1868*
i ho/lo
-SOPRON- és VASAIÉ GYEKRE.
szat, tudomány és művészet köréből.
A bat baaibos peütsorort l-esur 7 kr. sor-fl Éa minden loTibbi beiktatásért C kr. Déljcjuij minden ogjea baiktatiaért 30 kr A .Nyílt táros* ugy petit sor balktaüfi dija Ifi kr
Végre a színjátékról mit mondjunk, hog^ balitéleteknek ki né tegyük magunkat?
A színjáték magában véve tisztessé] sőt gyakran hasznos időtöltéssel Üdíti a sas gyülekezetet, ha díszes, okos, és jó ben történnek, s helyesen játszatnak a rovásra nem számolnatólag kiszemelt slÉi-müvek. Szükséges itt különösen az, liWy legyenek maguk az előadók tisztességaS, minden trágárságtúl ment, és tiszta . magaviseletűek. Legyenek a fölvett müvek&la, ha azok igazán müvek, a két értelmű JKfJ-zán kifejezések, az erkölcsvesztegető .pajkosság, s a testnek illetlen mozdulatai távttl. A közönséges társaságokban uralkodó hibák elmés Ötletekkel gúny oltassanak. A diszetfés erkölcsös viseletek viszont mint az igazig mértékletesség, e közjó jffimozditására Vonatkozó buzgalom, a hűség, kegyelet,-kö-nyör, kellemes és vonzó színben adassanak elő. Mutassa a játék vége azt, hogy a?jo erkölcs kimeríthetlen kútfeje a vigasztalás, és belső örömnek, —a bün ellenben aüoh méírgesgyökér, melyből elnyöánTf, DéÉHttaV vesztés, kárvallás, .szégyen, lelki nyughatat-lanság s több efféle ártalmas növények csP\' rázunk. Azonfelül kívántatik, hogy a színdarab olyan legyen, melyben a fordulatok, nézetek, vélemények élesítsék az elmérj megismertessékr a—világ— állapotát,.. éhreaz=-szék fel a szükséges óvakodást, nemesítsék az érzelmeket, miveijék a nyelvet és a jo ízlést, növeljék a nemzeti csinosodást. —L Ha mindezen részünkről nélküJÖzhetlenek*-nek beismert kellékek a sziranüvejiben megvannak ; akkor a színházat valódi erkölcstanodának tekintenék,- Bzorgalmasan látogatnék, becsülnők, és haladását utolsó fillérünkkel is segítenék. Most azonban még midőn ily nemű játékaink nagy részt alig egyebek, mint oly társaság, melyben a nyerés igen ritka, a vesztés pedig csaknem mindennapi, hol minden kéz azon működik, hogy az ifjúságnak úgyis minden legkisebb melegre könnyen fellobbanó szivét holmi tündéries és kísértő igézetekkel gyújtogassa, kénytelenek vagyunk Platón, Aristoteles és több erkölcsi philosophusok eléggé ismeretes elvének hódolni.
Minthogy azonban e megrögzött kacérság azon nyavalyák egyike, melyekből a beteg maga sem akar kigyógyulni, és a római bölcs, Senqca szerint: „Inter causas malőröm nostronim est, quod vivimus. ad exemplnm: nec ratione compóniiüur séd consvetudine abdactmur. Quod sí pauctafa-ccrent, nollemus imitari: cum plures fateré cocperunt quasi honesÖBfsit qni frequentius seqnimur, et rccti apud nos locum tenct error ubi publicus factus est," — csak azt mondjuk, ha a legajánlatosabb becscsel is bírnának a színjátékok, azt se tulajdon cre-jőknek, hanem a tudományoknak köszönhetnék, mert minden kűl- ős bclérdcmet csak az elmés költészetnek, a hódító szónoklatnak iszépészetnek, az ó és uj történeteknek, azaz ¦ a múzsáknak kegyétől nyertek. Ezek után tagadhatlan dolog az, hogy az emberi társa-
dalomban leghasznosabbak béke idijén a tudományok.
De épen olyan a háborús időkben is. A nagy Agamcmnon, Trója ostromának szerencsés kimenetelére nem tiz Ajaxot, se nem tíz Achillest; hanem tiz bölcs Nestort kívánt. És valóban! Ámbár: Mars mord dühe amit ér, vág.
Ront, dönt, tör. bont, dűl, sujt, ól; (Kisf) mindazonáltal ha-bölcs, és tudományos rend, ha nevelt és okos igazgatás áll a hadak élén; akkor a háborúk szépítik a történet lapjait, kevesitik a nyomort, elűzik az igazságtalanságokat, és a nemzetek törvényes jogait oltalmazzák, ilyenkor boldogító a há-born. és a vitézkedök mindannyian bajnokok. Ugyanis nem többet basznál-e a csa-J^íezón__oh\'an egy_jnjir^nyiIjle lelkesült sereg, melyet egy Zrínyi, egy Regulus, vagy egy Leonidas vezényel, és tizenkét ezer olyan athaenci fegyveres, kikkel a tanult Miltoadas győzedelmeskedik, mint egy-két millió oly. perzsa vagy török, melyet^ azok Xersessel, és a gyáva basával együtt visz-" szavenick?
A lacedacmonok, nem sS^^rek hatalmától, hanem Tyrteus poöfcSaííltadiének\'ei-töl lelkesedve győzelmeskcdnek ellenségeiken. Architas a tarentumi bölcsész hatszor vezé-Télte\'dií^retGsenTrhaza- seregeit;^És-vsrjon-miért ? Épen azért, mert szigorún megtartotta azt, amit a derék emberről önmaga állított,^ hogy t. i. derék ember az, aki nagy dolgokkal és idővel helyesen él, aki mind a boldogságot becsülni, mind a boldogtalanságot el tudja tűrni, ki mind a jóálla-potbán"méltónak matatja magát szerencséjére, mind a szerencse változását férfiasan tudja elviselni; szóval aki minden körülmény között ugy viseli magát, amint kell, s nem csak maga intézi cl így életét, hanem másokat, akik tőle függnek, vagy társaivá leszen. — Melíssus (nem vitéz,\'hanem phi-losophns) a tengeri erőt több ízben diadallal kormányozta. Sokrates a leghíresebb görög bölcsész háromszor táborozott. Platón és Xenophon több ízben tettek a hazának hasznos szolgálatot háborús időkben. Be hol vannak a görög Periclesck, Themistuklesek, Kpammondasok ? hol a római Scipiók, Tá-biusok, Lucnllusok, Marcellusok, a nagy Juliusokj és mások, kik épen azért lehettek nagyokká, katonák és hircs vezérek, mert
tudományosak voltak ?--
8ZERÉNT1 LAJOS.
(FoiTtatiaa kflv.)
Hirdetéseket elfogad:
H-Kaaliaia: a KIADÓ-HIVATAL. Peatea; ZE1SLESH.
B6bo<, tbusbarBvSa^, Ea^QQ-d.-FraGkfGrt- és Encsi.
nflfl: HAÁSENSTElM^fe VOOLEB. Úpafifi-, B^S*, t* StB^Bui&oa: SACH8Eá TAESA. Bee«t>ea: OPPELTK
Borszüret.
Maholnap beköszönt a szüret, még pedig hol a jég s a folytonos esőzés tönkre nem tette, jó szüretet várhatunk; megérdemli tehát, hogy néhány sorban foglalkozzunk vele.
Magyarország azon vidékein, Iiol szőlőhegyek vannak, zajos mulatsággal tartják meg a. szüretet. A közelebb lefolyt évek alatt sokat vesztett ugyan élénkségéből,
mégis ezen idény a Jegel vezotesebb mulatságok közé tartozik.
Némely vidéken, hol ily időben keresztül utazunk, azt gondolnók, országos ünnepet tartanak. A tehetősb gazdáknál az egész szüret folyama alatt dörgetik a mozsarakat, másoknál folytonos puska ropogás, röppen-tyüzés, ujongás atb. közt ülik meg, magától értetődik, hogy ily esetben a zene el nem marad. ~
Sokan inkább e rövid élvezetért tártnak szólőbirtokot, - korántsem gazdasági szempontból, ugy mondják, hogy a szőlőbirtok mellett tökepénzt kell letenni, melynek kamataival munkálni lehessen ; majdnem igazuk van, mert nem tudják boraikat értékesíteni: — a szüretelés csak mellékes, ezt elvégii a rínczellér a maga régi módja szerint. A^ndtohiirBzüreteícsben rejlak-az-oky hogy a bor nem leend oly minőségű, mint milyenné kellő felügyelet s eszélye3 kezelés által lehetne tenni. liz az oka, hogy tökét kell a szükséges munkáltatásra tartani, holott ff szőlőnek" kellene azt nevelni.-------
Szőllősgazdáink még mindig nem igen választják a fajt, törekvésünk minél több bordót elnémítani, a pinczét minél inkább zsúfolttá tenni; aki ezt elérte, büszkén nevezi magát a legjobb gazdának. Már pedig JzJJy ^Qüj(lolkoJá5_sj;ljárás menn^ejtékoz-lása a természet ezen adományának, beláthatjuk, ha külföldre vetjük szemeinket.
Tekintsük meg a rajna-mellékieket E vidéken, hogy szőlőtőt nevelhessenek, elébb a talajt sok helyütt maguknak kellett, úgyszólván — teremteni.
A hangyaszorgalom előtt nincsen íarad-ság, s ami bármi módon kivihető, nem ismer lehetetlenséget,
A vidéken, melyről szólunk, a most kincset termő.hegyeknek több, mint fele, kopár szikla volt, melyen csak itt-ott tengett egy-egy árva fűszál. A fold eme mostoha részét a találékonyság s némileg, a szűkség paradicsommá varázsolta. Hogyan ?
Hogy a sikainos sziklákra föl hághassanak, lépcsőket, vágtak oldalába, melyén á járás biztos legyen. S ezután, mert itt semmiféle állatot teherhordásra alkalmazni nem lehet, a szoi*galmas ember maga hordta fel hátán, puttonalaku kosarakban a termőföldet így ültethettek szőlőt, s igy népesítek meg a sziklasivatagot. v -
Ennyit nekünk nem kell tennünk, a szűkség nem kényszerít ily terhes munkára. Kálónk a talaj készen van, ennek készítés módját nem, csak a borkczolést kell elsajátítanunk.
Miután ott nz clübb terméketlen terűié* tek terméssel drisnn fizettek vissza a tanulságot, megelégedtck-c ennyivel? Épen nem. Ók még többet tettek s tesznek. "
Szüretben, melyhez a mienk távúiról mid igen hasonlít, nem szedik egy tömegbe\'a furtOket faj.,és. minőség-különség. nélkül,, nem elégesznek meg, hogy csak /honik, le-; gyen, fötórekvésök milyenségérc irányul.
KlŐBaOr Inazédik ajegérettcbb fürtökot s
faj szerint szemenként megválasztják. Kii-" lflnyálaiztják a hibásokat. Éretlent
atednek, bevárják kellő érettségét; ezirt a ¦\' *HürOt több izben tart, nem mint- nálunk egyhazamban. Minden fajn szőlői egyszerre meg nem érik\': igy tehát igen következetlen minden válogatás és idd megválasztás nélkül szüretelni. Hinderre tekintettel kell lennünk _ ha-azt akarjuk,Jio^ryJiprainkban a belbecsét föltalálhassuk, s hogy ne csak szőló-mixtu-ránk legyen, hanem a szó teljes értelmében jó honink is.
Sokan kétségbevonják az ily eljárás nálunk! behozatala lehetőségét, pedig mit sem lehetne könnyebben meghonosítani. Meg kell kisérteni, a biztos síkor követőkre fog találni. Nem hiszem, hogy legyen ügyes gazda, ki be nem látná az ezen kezelésmód difijét, a Bálánk is hasr^hatAsá^kétség-. bevonná.
\'Az ily eljárás (ha a fajok már künn a sMTókertben osztályozva lesznek, s csak azok termeltetnek, .melyek a bírt talajban kellőleg megérnek, mert a gyümölcs minősége nem minden, de legtöbb esetben a talaj milyenségétől fQgg) borainkat hasonlitlanol értékesebbé teszi, b a vagyoni gyarapodásnak a szőlőművelés egyik főrngója leend.
Vessük csak egybe az igy kezelt borok értékét a magunkéival — mekkora a kü-lömbség.
A legjobb rajna-melléki boroki boutelBe-je 5—13 írt. alább 2—3—4 ft. Oly kezeléssel, mint nálunk az ily nagy árt meg se közetífaéY Hogy mi is ennyire értékesithet-nök-o borainkat, a kísérlet fogná mégmutatni i de annyit áUithatunk, hogy az ottani közép árral" bizuu>ubau leisenyezne. Lehet pedig, hogy hazánkban is tudnánk amazzal párhuzamba állíthatót falfllroatatni.
Rajna mellékén, kinek 1—2 hold szóló-birtoka van, elég arra, hogy urimód megéljen belőle, míg Magyarországban bajjal lehet tengeni.
Addig is míg e tárgyra visszatérnénk: Isten velünk! Vig szüretet, sok és jó bort, hogy vig kedélylyel dalolhassuk : „Bort i magyar ember,-jól teszi* ....
KESZLEE GYULA.
Kirándulásom.
A városi mj tflmkelegéból n csendes falust gyönyöreit sxoxnjaxó lelkem vágyait követni meg egyszer elhatározván, ..folyó hó ÍO-én — _ iBodo apoatolonim —. siettem a sopron-kanizsai _ vasút indulandó vonatához. A regg derült volt, mint az ártatlanság szeplőtlen- mosolya,~b így elég befolyással ahhoz,Jiogy vidám kedélvlyul
ma sír — akarom mondani, vaggonba. lyezkedcs ntán repülő képzeletemnek adtom át bútalan lelkemet, hogy elém vará-motjtk a« erdő-, hegy-, völgyben változatos vi-ddkei,;hovaérendő valék, s melyen mindenkor jól esik: elmerengnem. — Gondolataim tova röppentén különben se volt nagy feladat, mintán a robogd vaggon dőcz3gó*e eléggé segített azokat aürázui agyamból, a velem utazók nyelve ós alakúi: iránt pedig3 epen nem érzek magamban annyi sünpothiát, hogy figyelmemet lekö-tilttdk volna, sOt tekintetem is csak Mire, óvatosa húzódott végig az exoticos társaságon. Hátat fordítók tehát, hogy tovább fűzhessem ábrándea: gondolataim fonalát, midőn egyaserre • vétókig lutó gyenzafasjái riasita fel költői álmodoaáeombdl, ¦ csakhamar az érdektelen : caQnpentem. —. Alig irigylendő
helywtemegy hosszú óráig tartott még, (Hl azntán nyUloti meg börtönöm ajtaja, mo-Ijw kiléphetek.* Bzent-iviniállomás udvarára, hmmét,iwm kis boszankodással tekintek vissza clhajgjoti coupióm lII-os számjegyére. — Itt kdeita l^hájtaték tovább ctélom feló.ROvid _j idő tntrff*Lfflár láthatára gróf Széchenyi \'János : m% a kitflná hazafi egervári urodahjiftnak « ddonsanrfl ^kastélyát a. magas jegjmyőtegífcözöl kígnuilk ndü négy toropynytil, melyek forogliató ,\' IptJ. R 8. talányos betart legtöbben Senatur > /XbMlhsOno Romantnvri értelmezik. A valódi} * nr wdtiáM kifolyj \\i\\\\cn lóságuk hatdrozot-<k ft Bon Idtjnlik. de ugy későbbi latin megfej Lese p^jf toamaradt, uunt a b. lapok .egyik atá-JftfbMk. Zdéjttem asm alkalommá^ mikor Eger-MfX**o*tl tífpwetiryi tátmsagn fekr* ha-íŐvároaUval eg/tyfc
Minél küzdőbb jutottam o regényes fekvésű segyeb tekintetben is racghyeró-helyhez, annál hancosoblmn dobogtalak köblömet n hullámzó . óreejmok^hjftjj.-tikct felodhetlen multam omlókéi keltűitek szivemben. ¦ , ¦ Boldogult deákkorom szünidőinek nagy ró\\ azét Egervároffiohetvón^szcrencsófl átmulatni, már "mint gyormok megismerkedem virágos rőtjei, ft-kÖzo|\'enlCk>-k«BÍ&us halmok, hegyek, patakok atb. megragadó szépségo-B szolid kellé-; műivel, nem csoda hát, ha ez ujabb viszontlátás oly édes gyimvörbe ringntá lelkemet, mit csak ott érezünk, hol egykor napjaink gondtalanul, vidiün ürüm hitet tűitek ol, b hol minden virág, — minden fűszálon baldogságunk arany álmait látjuk felénk mosolygnni. — Néhány perez még) b andalgó nemaságumat a „megérkeztünk", kevéssel később podíg az őszinte rokoni fogadtatás szeretetteljes szavai oszkUák cl üdvözlő ajkaimról.
Nem mulasztani el már e nap délutáni óráiban udvarias tiszteleteinot tonní jó kedőlyü is-mcröstiimncl, kiknek társaságában este felé cu-ríozumból megtekintem én is a dobbal, trombitával utczahosszat publicum csMitú comoediás-karaván kttricBnyeldelő,hib és kézriczamitó előadásait. — Másnap az ide csak egy órányira fekvő Zala-Egerszegre tettünk ki — vagy tán helyesebben berindulást nagybátyámmal, ki mint érdeklctt gazdász, H. J. fűerdész (ottani polgár) urat ia rövid sétára fclhiván, nzonual a gazdasági egylet-kert rnegtekintestire indultunk.
E kertet, mely több ezerre menő részint vad részint nemesitett csemetefát tartalmaz, a lehető rend és gondos beosztás a maga nemében kitűnővé teszi. Lehetetlen volt csodálkozásomat s most méltó dicséretemet ki nem fejezni a szorgalom és ritka műgond felett, mely alig 3 év folytán ily meglepd eredményt képes felmutatni Ez is egyik biztos jelű és tanúsága annak, hogy hazánkban sem hangzik el mindenütt sikertelenül a haladás intő szózata, s nem vagyunk egyformán közönyösek ott, hol a gnzdoszat, miut nemzeti jólétünk föltételező alapja forog kérdésben. Hasonló Londohitokkal foglalkozám, mig a kert bejárásához körei helyezett pad éa asztalkához érvo helyet foglalánk. Ez utiSbbiu, mintegy elraélkiídéö^m befejezéséül a küvotkczű, gyermekies vonásokkal irt distiehon tünt szemembe:
„Két jó van, mi felett sorsnak nincs Bemmi hatalma:
Szorgalomésazeróny földön is, égben ís áld.*
Visszatértünk után még pár napot töltöttem Egerváron, melyeken fájdalom, — ami egyik fü óhajom volt —¦ vadászni nem mehettem, miután Vasraegyébeu egy Bzigorn rendelet folytán, aki elööbi engedélye mellett egy ujabb, bizonyos feltételek mellott kieszközöltet Íh magával nem visz még vadászat alkalmával ís, fegyvere - vesztes.- Több Üdvös intézkedésről hallottam o mogyóben, melyek nom kia dícaé-rctére vibiak^jröleg^ha foganatositásnk — illetőleg keresztülvitelüket & hivatalos"közegek erélyes eljárásukkal blztositandják.
Vadászat helyett tehát a legközelebbi szőlőhegyeket látogatám meg, moly alkalómmáhiom szoktam elmulasztani az echavali feleselgetést, mit — bizQjbyQs távolban két fasor közt kiáltva — a tenipl;T&^nlai adnak vissza 8—Ü szó tagig például; „Él^OA a magyar azu b a.^d s i gü a Ichetű tisztán és érthetően \\*iszhangozzaí vai\'y kilencz szótagot pl. E Ijenok az egerváriak!
HAJGATÓ SÁNDOIí.
Heti szemle.
Szeptember 25-én, 1863. — Sznmrák pestvárosi főmérnök egv uj nemzeti színházra készített tervet — A nagyváradi rabbi megtiltotta a magyar feliratú sirkiivuk felállítását — An Aszódon talált hulla nem Beuiczkyénck bizonyult — Bndán a Gellérthegy nlatt levő kőolaj gyárban nagy tüz volt, mely GOÜO akó kőolajt tökéletesen elégetett: — A dobreczeni\' most készült dalcsarnok 15 ezer embert képcs^befogsdni. — A horvát ország, gyűlés e hó SO-án -tartotta első Ülését. — Hatvan és Szolnok között Összeköti vasutat épitö-nok. — Amerikában roppant földrengés volt, mely számos várost egészen elpusztított, a 22,000 ember eaott áldozatául — Napóleon császár a merre megy, mindenütt ünnepélyek és mulatságok követik. _ A főrendi.ház f. hó 17-én tartotta első ülését Jelenvolt IfsszeHcn tizonhét tag. — József nádor szobrának Unnijp^lytin leleplezése a jövő hó vége-felé várható. — Jókai Mór ismét egy uj, „Anya örökké" czimü regényen dolgozik, mely—mint mondják — nngy-ságrn minden löüvét fogja felülmúlni. — A budai •közúti vnsnt Bzapt. Köl 16-lg átí,7l)0 személyt «zállttott, kiktől Wll frt55 kr. bevételt nyert — ~ Konstantinápolyban az .egyptorqi alkirály lakomája alkalmival a keleti nők arccá nem volt beburktílva. Ritka esomény a török társa-dalomban. — Angolországban a bíróság küzo-lebb^Eárpotlóam-itélt^^gy^.VBJUttáraflságotf^ncrt vonata a kiszabott időről elkésott/s azáltal kárt
oküzott\'egy Uíozdnnk. — A" budai alagnt köze\' Tpün.Q jobb. oldali ^yakajtók egyikéből pompás ivóforráa tört ki. — Kolozsvárit egy asszony"\' liármas ép és egészséges gyermeket szült, két
flut eV egy leányt---Jáexborányb^kídobol^
tattá a hatóság, hogy a ki káromkodik, &et -85, frtot,-s,kap\'érte20botot; mérta földafett/\' lást a káromkodás okoztad — A Bzögedi botl-Tásáron egy pór szatnarat árult, s egyik vevő-, jenek ki arra „nagyon sovány éa kicíiny" megjegyzést tövé, egész nyíltsággal igy felelt: Sovány: mert beteg; kicsiny : mert öreg. — Te-nesscbon.mintirjákoz amerikai lapok Mr.Clark éa Mr. Wood, gőzmozdonyokkal vivtak párbajt Á két Bzörnyuteg összerobanása után AVood Bzétziizvn, Clark pedig kilökve és leforrázva találtatott — Pesíen a ConcOrdin gőzmalomban egy munkás közel aludt azon nyilashoz, mnlyoa a korpa kifelé száll, BUssanként ugy elborította, hogy megfullt. — Szopesben a feketo-begyi vizgyógyintézot derék vendégei emléket omoltok Tompának. — Egy szegedi kereskedésben 1-12 font súlya óriási tök látható. —r A törökök a Pivs-vÖlgyben 18,000 embert öázpontositanak, a montenegrói fejedelem előkészületeket tesz a harezro, — Dühnjczenbün az országos dalárünncpély, melyen ö3 dálegylet vőn részt, fénycsen folyt le. A dalverseny 22"-án ment végbe. 2h egylet versenyzett ÜVŐztea o pécsi dalárda volt, a második dijat Esztcrgnm; a harmadikat Arad, a negyediket a pesti „Nemzeti Dalkör" nyerte el. Több dalegylet dicséretet érdemelt ki. — Zentán szeptember 11-ón Eugcn napját trinczvígalom-mal ünnepelték meg. A jövedelem az ottani f«zegcnyek házara adatott.
Zala-megyei hirek.
— Z-alamogya főispánja Gróf Szá-páry Géza ur ö méltósága Nagy-Kanizaán. Több izben óhajtott már ö méltósága megyéje e nagy haladásu városában megjelenni s a közintezeteket magas szemléje alá venni, azonban a körülmények szolgáltak eddig gátul, nevezetesen a fögyninasími épület alapkövének május első napjáni ünnepélyes letevéséről is oly formán maradt el, hogy a meghívást később kapta, mert távol volt, b erre sajnálatát kifejezvu, önkezűleg irt a bizottmányhoz egy szép levelet — ö méltósága f. hó 22-én érkezett városunkba s mint közt isz tel ctü s szeretető főispánjáé megyének, a legőszintébb szívélyességgul fogadtatott; a vaspályánál Dr. Preaaburger üdvözölte meleg BzavakkaL melyre ő méltósága szeretetteljes őszinteséggel hatásosan válaszolt, kiemelvén különösen, hogy Nagy-Kanizsa minden tekintetben figyelem b Bzerota$F& érdemes, mert kereskedése virágzó sáj^tfe az irodalom egy kis Weimarként gyajipíttatik.
Diszfugatok .kíséretében ért Wlnsaich AnLal ur vendégszerető lakába, hol estebéd alnit-,a helybeli dalárda által sercnadéval üdvözöltetetv mely alkalommal Verhás Gyula ur ifjú tűzzel tolmacsöla"a:\'dalárda \'0rQmét7~ bog)* ineg-yéak-buzgolmas főispánját ~ körünkben tisztelhetni alkalom van. Erre ö Méltósága szokott nyájassággal s mindenkit szeretve buzdító szép szavakkal válaszolt Több dal clzengéso után szűnni nem akaró éljenek közt távozott szét a nagyszámú közönség. Másnap a tisztelgéseket fogadá e ezután az izraeliták gyülekezetét szerencséi-teté magas jelenlétével, hol az elnöki széket elfoglalván, a következő bizottmányt tagok választattak meg: Lövry József, Weiss Samn, ITalpben Lázár, vVeiszranyer Móricz, Wclisch József, Busenfeld Sándor, Szűkíts Nándor, EbenBpanger Lipót és Somogyi Henrich urak. Ez alkalommal ő Méltósága elnöki beszédében üdvözlé a jelenvoltakat, mint a szabad hon szabad polgárait b felhívá őket, hogy a cnltus-muiíflzter ő exja felhívására a hitérzet teljes megkimélése mellott tartandó országos congres-Búsra követet küldjenek. A főrabbi ur nagy horderejű s költői olragadáasal tartott ő méltóságához tisztelgő szónoklatot. Ezután a helyboli körintézeteket u. m. az &carapt, illetőleg a kanizsai kereskedelmi s iparbankot, takarékpénztárt; gymnasíumi épületet szeroncaóltotó jelenlétével. -------
23-án délutáni vonattal Mura^Szombatba utazott jószágára, a vaspályánál szívélyes bucsu-üdvözlésok és éljenek kíséretében tovább robogott Hozza laton mielőbb ismét körünkbe I
— Kisfaludy Sándor síremlékére a Bzobor-állhó bizottmány pályazatot hirdetett, melybon kitűnő Bzobrássúiik Aradi -Zsigmond ís részt vett osztatlan tetszésben részesülő ter-vozütévcl. — A szobor mintának több oldalról felvutt fényképei arról tanaakodnaki hogy e Bzoborrafl jeles hazánkfiának legszebb müvei küzd tartozik és igy őrömmel csatlakozunk a Budapr-Köxl. tnngaaztpló dicsé>»taihaz s óliajt-jük, hogy Aradi müve.minél ölÖbb omoltetnók a költő liautjai- fölé méltó kiftijozésoként azon kegyolotnok, moiylyfil a nemzet,. Zala-\'ii\'ágy fia iránt"vÍBnltotik. *— A költő babérkoBzoruzotl rultef-arczképe által\'dlszesített egyszerű, de igen szop etílh«n tcrvoMtt(faUapxaton s^ .
múzsa, Untja húrjain feledve, ujjait, kedveltje
vesztesége íelett búsong. A gyönyörű mfl n,.. den oldalról egyformán hibátlan, szép körvonalokat . tüntiTt fnl, ami — mint aB. K. helyesen emeli ki — szobroknál lényeges, de nchés és ritka dolog. • \'
"¦— Bz,óp ajín^l ók. A szombatbolyíme-gyés püspök urönmgának bórmálásí körútja alkalmával letenye-kerűloti országgyűlési képviselő Királyi Párár, mint lápunk előbbi azá-mából is olvasható, szinte megjelent a megyében, s mindenütt a legnagyobb sávélycsseggel fogadtatott A többi közt alsó Domború bon az olvasókör gyűlést tartott, mely alkalommal Királyi Pál ur kéretett fel az elnöki szék elfoguv lására, hol aztán a legszebb eredmény- és lelkes aedéssel koszorúztatott a lelkes olvasókör hazafia-szellomü intézkedése. A szívélyes fogadtatás viszonzásául ós a kör szép czólján&k minél kJ-vánatoabkivitele eléréséül nagyobb mennyiségű értékes és érdekes könyveket vásárolt össze Királyi Pál ur és a napokban rendeltetése helyére ol is szállíttatott
— Tüz. Galambokon szept 12-én délután 3 órakor egy ház meggyúlodt, mielőtt azonban a lángok elbarapodzbattak volna, szerencsésen eloltatott a igy semmi tetemes kár nem. türtánt A tüz valószínűleg vigyázathinsághóL támadt Gáborja-házán a napokban szinte tüz volt, o bárom ház lett a lángok martalékává.
— Bffüret Lendva vidékén október 5-ón kezdetik mog a szüret "\\\' j i •\'-
— Völgyifaluban vérhas betegség*erö-Ben uralg, különösen a gyermekeket pusztítja.
— Hossza fa luban mintegy két héttel ez előtt egy részeg ember megvágta a hibát egy baltával melynek következtében meghalt. Mondják, hogy as anyját akarta a fejszével agyonzúzni.
— Egy jelenet as ember tragoo-d i á j á b ó 1. Mult vasárnap Nagy-Kaaizsán egy betegség miatt kétszer meghiúsult fényes esküvés tartatott az izr. imaházban. Fényes voltánál fogva sokan siettek megnézni b valóban meglepő volt, midőn a gazdag arapár esküdni ment,, ép akkor vittek egy katona altisztet temetni^ s" a másik oldalon egy kifl csecsemőt pedig keressék telni. Ugyanaz nap este a Zöldfa kertjében — mint mondják — a cylindcr kalaposak véres Üsszekoczczanása volt 1
— Ka gy^Kani zsá n az utóbbi kevés eső után is, főleg az indóház felé akkora a sár, hogy a kocsikerekek mélyen belevágnak. Hy eseteknél aztán a kíméletlen kocsisok borzasztó káromkodások közt vérig kínozzák a sokszor túlterhelt, szegény lovakat — Kár, hogy a müveit külföld példájára nálnnk ís gondoskodva nincs állat-véd - e gy letekről, melyek az ily visszataszító jeleneteket a jobb érzés örömére megszüntetnék..
— Domborubnn nom reg tüz volt, egy lnkház égett le, melynek lángjai közt egy gyermekélet íb áldozattá lett
— Vidoveczen és Kattoriban az iílir lelkészek elbaiván, belyökbo a nép magyarokat kíván. ...........-......—_________....._ _____________.
— Zalamegye rendkívüli közgyűlést tart f. szeptemb. hó 29-én a megye székvárosa, Zala-Egurszegen; leköszöntek Gaal Endre főszolgabíró és Pál Sándor szolgabíró urak, ezek helyébe leend uj választás eszközölve.
— Tanügyi jelentés. A nagy-k&ni^aai Vl-ik osztályú nagy gymnasiumba a beiratások éa pótvizsgák f. évi szept ÍJ9—3XWn fognak tartatni; az előadások a gymnaaiumi nj reál-rendazeíben október elejével megkezdetnek.
A snmgántnnulók tanügyi felsőbb intézkedés folytika szintén tartoznak magukat beíratni.
A kormány által megalapított tandíj (didac-trum) felévenkint -1 frt 20 kr. o. ó.
Szállás az igazgatóság tudta ós beleegyezésével fogadható a tanuló ifjú polgárság réssára.
Nagy-Kanizsán, szept 24. 1868.
KÖNNYE ALAJOS,
— GrófSzápnry Géza főispán ur ó Méltósága Nagy-Kanizsan léte alkalmával Waj-dits József könyvkereskedését is\'szerencséi teté magas jelenlétével, mely alkalommal a magyar--., könyvek terjedéséről tett kérdéseket, egyszers-mint elismerését fejezte ki azon dicséreten buzgalomnak, melylyel ejf^nyvkereskodes a jobb hazai irodalmi vállantokat oly elosseraiettel terjeszti. - . ¦ ~ T^~-^ .,
— Lóol&dás tartatott Nagy-Kanjgtfln f. hó 25-én délelőtt a katonai parancsnokság áhal kimustrált lovakból. .:f:t.!
Somogy-megyei hirek,:
— Somogy mogyo — mint a hivatalos kp írja — f. hó 17-ón clhatároato* hogy. !«1 fogja szólitani a míniszteriuinoV^&H)3ii\'\'^4^t-kormánybiztost, a terülő tán.s a szomscéd «*• gyekben mcgingutt közbistonság. holyreállitá-Bára. A minisztérium—-mint ertesuíUbjk1 —-. Zichy F,„ volt ezred est Bxnmelto kiíkörmáhy-bizlosnak, b ez nem sokára le is megy «.fenyegetett vidékekre, teljhatalommoj) fiogj^ryéget vessen a rabjék garázdálkodásainak. j ; ^ _r:— ¦DrA\'vaBeabtUyozia ügyében o héten Varasdon tartatott nagygyűlés
állítása folytán in roméljük, hogy m. t hölgyeink, kiknek óhajtott umantipntlójn niullett küzd, a it férfink- hibáit nyílt ignznriggnl östoror.zn, a kívánt figyelem a méltó pártfogásban részesi-tondík.
Ajánlatunk móllett megjegyezzük, hogy a legjobb b tehetséges erők sorakoztak a további tartatomdúa kiállításra , 8 Szentkirályi Aurél, lapunk ismort széptohetsegü 8 tové-kony munkatársa kizárólag o lnp meHeU mjnt tárn-flzerkesztü állandóan fog működni.
Előfizetési ára AZ ugy ivm terjedő, hnvonkiat háromszor: í. 10 és \'Jn riii nu\'frjclcnö, finom volin papírra nyomatot? hipnuk cgéitz évre 4 írt. fél évru "2 frt. negyed évru 1 írt. ¦>. é. Az előfizetési pénzek, valamint a lnp s/.i:ll<;mi részét illótJ küldemények bermenteBen N\'ngy-Kimí-zaáu a szerkesztőd a kiadó-hivntiilba, 1\'e.ttun Rákosi Lászlóhoz (Köztelek, üllűi ut 12. bz.) bérraontc.nen mtdzaadúk. Előfizethetni ezenkívül minden kir. postahivatalnál éa kilules könyvkereskedésben.
A második Hzám oktmier tó 10-éti jolenend meg. Isniétalvo ajánljuk mélyen tisztult hölgyeink- s az egész-olvasó közönségnek.
— Kod ven munkatársunk Hoffmann Húr .Jerielt ói rózsák" cziniü költemény füzete, melynek megjelenését túlzott nyomdai elfoglaltság késlelteté, legközelebb elhagyja a sajtot. Midőn ezt kijelentjük, egyszersmind alkalmat veazünk magunknak a 10 ivre terjedő igen csinos kiállítású müvet minden t irwialombanit pártfogásába melegen ajánlani. Megrendelhető 1 írtjával a szerzőnél Lengyeltótiban és WajdHa József köuyvkereskedcBébtin Kagy-Kanizsán.
— Beküldetett Orbán Balázs előfizetési felhívása „A Szakoly föld" czimü nagy képes vállalat I. kötetére.
E munka, mely a honisniének annyira elha--nyagolt kincseit fogja bemutatni a szép testvér-haza leírása, annak múltja éa jelenének ismertetése által, minden esetre nagybecsű, kedves leend mindazokra nézve, kik lángoló hazaszeretetük érzetében hazájukat ismerni, a ez által az irántai érdekeltséget másokban is felébreszteni óhajtják.
Az első kiitol, nrely „U dvarh c 1 y azók-nok\' monográfiáját fogja adni, már sajtó alatt van a ez évi okt hó 9-ére teljesen készen íb lesz. Ára fűzve 2 frt 10 kr. diszkütésben 3 frt 20 kr. Bolti ára jóval magasabb leend. Áz előfizetők 7 nagy önálló kép mellékletet, a gyűjtők pedig 10 példány után egy tiszteletpéldányt nyernek. Az előfizetési pénzek okL 1-ső napjáig Pestre, Eáth Mór könyvkereskedésébe küldendők.
Ajánljuk minden olvasó hazafi pártfogásába.
_ B. 3. T&inftii. Lapunk rendcsen a aiokntt
módon postára adatik. A hibának ott kell tftrtcnci, hogy nem kisbetűit*Ük.
— Kaposvár. !
— H. M. Lengyeltóti. Yárnnk, jOjj t Iose cnrree-tnra-elég...... ......—......------
— J. Sopron. Miskor lo síi-osen látjnk, hanem nyilt sisakkal.
— M. B.\'Pócsatt. Bzlveson fogadjuk.
t\'ARCZi..
Szerelmem-
CaalrtJtitn fin," hiiaftTuT\'jfORu\'őTánii Hogy lifi Bícrclmora, molj aalvemban íl, LArát rnpltli, fcirruDRil Vhiít^I Mely n viliiglnii rúin nyelven beasói. Ok a Vezúv, hn egyaicr már ki tort Utftnn ismét hallgnUg leawin ; Ab án nurrnltncin V c »e tal & n g a rnelj Folyton lobug. inig «ak ver anlreni.
— ftevelónó aJAnlkoEik knth. vncy izr. bilsba, tanít raaj^ar és nimetül, o pályán l\'fl év ita siki-md -rnnkfidik. Nomesak n Mökmígsa- lantArGj.\'iltbrft, \'I" ¦¦> női kccimnnkikból ia nlopna oktatást ad. Kitlln." I>i-lonyitvinyokkal van ellátva.
— Egy Datál Icónykn, ki min-Ion fíh(íro^ni6 Tarráaban jártas, ajánlkoaik falura jó uri cRaládokhos
— Egy molnárnicxter ajáalkoiik kisebb maiamból, td 600 frt bánatpénzt aioniial letenni kúpen,
—- Három egyén kerestetik c^y íiínk vm-
migyei keroakediabe t, L egy fBaierkoreakeJúslicn jártas segéd, ngy pedig, ki n vwkereskedíst úrti úb Tcyro ejy vágj kit iiappanos logúnj Azonnal elfogadható aa Állomás. - \'-
{ffiy Mindéiekr61 bővebben\' Wnjdits Joiaof nagy-kanizaai, eliG tndakoad s köiyelitú intéiotcbcn.
(.\'snloilUm ín, m II.Tv hü szi.n-l>n Itori\'nlmnt kiílr,-: A melytül uhliur Ai ([jitntjifljiár I llr. v.\'pro T« n itt Aa *n nitrrplmem AltanJónn rapry<i|
fnalJdtAta .\'-íl. m
RondnUm, y sxiv(!inti«ii " t n k. ít a,
»S
."(TÍJ?Li________
Ur. iQn; IpatlUp, r
0 bün.
1 "lMiliar.
Mely iVIdíibiídtcn liánvja S sok filldlaliót rúmua\' kcbl^ba, ür. A tenc^rár, linr retteniíin anjon^, ,De vt-j^ro mígi.i cnillnpulva Iosk; Ar ín -irrchr.rm Lii c.nrinotyke csak. Mely l.iivtn ninile fulyton c.flrgedei-rs.ilúrttftm ín, midőn azi gondolám. Ilopy h3 sutról.nem dulo f8rKete(t, Mely rmnbolü erSvi-l. rsatto|;dn Ai (íserdűki\'t földig riiií.i me<*. A fprecteg. Iiár IxiriBíit.in dlihönp, n,- v^gre is cl kell hnilffatnia; Ai ín "sérelmem jówii, kii Zophir, Uo mely íiiiufjni mrg nem nan soha.
nidün
•nyei
Ainrjin tfludnk". Oh a "Sirárránt Dt rhUii ri„inh Ai ín titTclmcn Meiy wte-^reel
^^.ui.Mám, ¦ «y, mily a menny dissvi flnde ft^nyo siíp,
Lutlai
i hull.
ePPl
KOCZIAN SAXDOa.
Egy nemzet kakukja.
— Tíirtóneti biazély az avar korbóL — rna l\'nudor Ferencz.
*\' (FnlyUtia.1
x\\? épület egyik azároyában Theodora nyu-godiT. pazar fóaynyel elhalmozott nyugágyán, kézér\' hajtva fejét, fehér arczát leomló BZüko fürtök környezek.
Kl-ih csuda, ha arczának bája, ajkainak bűvös mosolya a az epedő fény, melyet szemei löveltek lebilincselték, meghóditák a büszke chánt
Szemei szórakozottan tévelyegtek egyik tárgyról a másikra, az ajkain elvonuló mosolyt olykor-olykor egy-egy gyenge sóhaj vájta fel,
A nő, ki chánt mondhAtgtt^abjának, unatkozott. jjCQ? y
Lehet-c gyötröbb szép öffre, mint unatkozni?
Hol e véazangyol felütő tanyáját, ott az arca lassankint veszti Üdeséget, a kedély lebilincselő vidorságit-
.....S Theodora unatkozott.
Ilit ért neki n fény, a kényelem akart magányában? elveszte előtte ingerét o bóditns. 0, kinek lábaihoz Bizánc nagj\'ai borultak, vágyott elhagyni unalmas magányát, bevetni magát újra n nagy város zajába, melyet odahagyott.
Az ajtófilpgiinyíik szétnyíltak.
Mintegy negyven évesnek látszóférfi lépett be.
Vunásai a nyers kifejezés, élénkség férfias elhatározás s kellem vegyületei voltak [ homloka magas vékony rodűvel; orra erősen görbült; Bzemölde tümiitt, lehajló; szemei fénylők, tekintete pamnc3olú, állát gesztenyeazin szakái líor-nyezé, öltözető virágokkal átszőtt földes al- és hosszú felöltíiny, derékon gazdag öwol szoritva át, melyen rövid kivert markolat^, élnok görbülő tőr függött.
Theodora felült csábító mosolvlyal fogadá vendégét. ^
A cnán *) a uyugágy mellett foglalt belyet, szemeit kedvtelve legeltcté a mosolygó nőn.
9) „Qít Sims dicscs .Chan" — ca S»t bel keincm SchrifUtDllor tn Tmclnn, Wt.il die Abon.llandcr den Ehrentitti;! .Chagan11 oder .Chan" ftlr «inen Njmvu liielten, an babon sic dte Kaehfra^ nach den KÍik-licben Hámén ans Jer Acht (relaason-" GEÜÍiARD. , Qcuchihte dea Bcicha Hnngarn.
— Oh I mi kedves kórodban tölteni e pcrcW kel, m\'jlyek gondjuim közt szubadon maradnak/ — rizólt a Chán megfogva a nö fehér kezét.
Tbcodara lésstvevű piUantáat .vetett ri; _j- -i—^Szegény cbinoiaf——szólt melégát-\'—ohv— ysOzóld velem bajaidat, hadd osztozzam terlioid-Hben; mi aggaszt anynyira/- misaeriute -tiszta homlok\'oq oly sokszor a levertség \'fellege- 017
— Egy látatlan kéz Theodora! mely boazulní^ akar a nem Bzünik meg figyelmeztetésével gyötörni ! Majd egy bevésőit nyil, mnjd egy susogó., hang, mely igy szól r — Itumhildál —
— Fülujitja az emléket,\' mely már egyszer\' elenyészett I
Fölidéz egy véres képet, egy nőt, ki áldozatja lőnidélleu k/jti-Ith^hhI- I .______.......
— KÍ ezV — kordé Theodora féltékenységet színlelve.
—¦ Nem most Theodora! régen, nagyon ré-gen ! Egy gyenge nö, ki dü évvel gynlt Bzere-í lemre, ki szaruiméért fubildoztn a várost, föl gyenuckuit: Ilumbilda longobord királynő.
Theodora meglepetve kiáltott fel: - -
— Hogyan, Rumhilda föladta a várost csak azért, hogy jr/.ercsd ?
—r S fuiiLldozifl gyérmekéig J Ismeretlen kés. = akar ezért megbőszülni, do micrtV vájjon nem tettem-e helyesen, midőn megbüntettem öt? Helyes, helyes I minél tovább fontolgatom ezt, annál inkább átlátom, hogy helyes. S én rettegjem buszújától! — tövé hozzá megvetőleg — összezúzom mint a férget, ha elég vakmerő fejét felemelni !
Nyugodt leszek, míért aggódjam, midőn Theo-dorám szerelme buldugit! —¦--
A chani laktól jobbra, a velo csínra vetekedő épület cgvik termében F-nnitx, a eftáo jubbjo, járt kelt\'
Világos barna haja tömött gyűrűkben verdeste vállát; magas, széles homloka, egyenesen metszett orra, tömött szakálla ellentétben állt az avar sas orr a erős szála bár, de gyér szakállal; arezbőre fehéres halvány vörössel átazővo; tartása nemes, járása könnyű ^mozdulataiban rugékony. Öltönye nvar jellegD : prémes Böveg, hoaszu felöltöuy, gazdag Övvel átszorítva testhez simuló alöltöny, fegyvere egy övbe szúrt tör aranyozott fogantyúval.
Emitzet senki, e mindenki ismerte. Avar volt, meri másnak ki ecm^ismorte ; főnök vult, mert vakmerő, érte élet-hulálra kész csapat élén jelent meg üz év előtt táborukban, hol esze, tanácsa, vakmerő bátorsága, s megnyerő modora által csak hamar nündoyájok szeretetét, megfontolt, mindig helyes tanácsai, a fölülmúlhat-lan ügyesség, melylyel vállalatait végrehajts a chán kegyet biztositűk számára. így emelkedett azon pontig, miszerint majdnem korlátlan befolyást nyert a chán felett
A csapat melynek élen az avar táborban először megjelent bálványozta.
Sünt rokonaiktól elszakadt, elnyomott rab-.BzolRarcsapatoi keresta fel jjket a torkok pusa— táin. Szivükbe reményt bátoredgrj\'t; kezűkbe fegyvert odótt; a legjobb alkuimat lesvo kj, végetlen puszták, ezernyi veszélyek közt szabad hazába, elszakadt testvéreikhez vexctto őket--
Kezeit túrén nyugtatva,, lassú léptekkel jár le éa fiil.
A teremből a kilátás a chán lakára nyúlik. Az ablaknyílás olüít mr^iH, szemei mohén legelnék az fttelleni \'hrkon, arcziírrak nyugodtságilt keserűsig váltja fel :
— Anyám megboszulJnk ! — kiáltott összeszorított ajakkal, — oh mi rég vágyom a pillanat után, midén füledbe sziszeghetem, büszku chán : — Anyám! oh mi rég működöm szent eskümért e szóért! Tizenhét évö szenvedek egv -pilbinatért I Sz^ilnnkint hordom ,össze liöröttea a gyunnyagot, hogy elégni lássalak l Tizenhét éve égett n boszú egy pilLinatért; do o pillanat kárpótol mindent, mindent! t életet, halált, örömöt s szenvedést mind, mind! Oh akkor, akkor tekints le anyára, ha nzt kiáltom : — Anyám megbyszullnk! —
— Adja az ég! — hangzott Grítnoáld háta mögött
(Folyt kBr.)
95/ xi es t x«3E3C x JFL w o k :
—.Sa«n t-Miklóson X hó 22-o> ngy dühös eb megmart két gyermekot Az egyik nr«n-nal Ügyes orvoe-, ft másik—^ javóa asszonyhoz vitetett ^
Sopron-megyeihlrék.
Mükodvolöi oW»das tartatott mult vasárnap, azeptíinber JJÖ-an Sopronban,.az ügy-nevezott „Schönhérr^félo kertbon. A>onóazBt-kedvelŰk nagy azámmal valónak jelen ésigen élvezetes eatóben részesültek. A műkedvelők — tudósítónk áilitiaakóril — kedélyes muglepotéB-ben réazeiúték a jelen voltakat, az érdem azonban nagyréaBt azt illeti , ki Őket unlcrBiüt-zolja.
„ Tanuldk beiratáaa asopront roalta-Dodaaak A magas vallás éa közpkUiU\'vsi magy. kjf. ministerium rendelete (13371. az.) követ-kcatéhen a soptoai kath. és evang. kétosztályu eirealtanodák efflresitÓBe által különös h i t-felekeaoti jeiloggol aom birófő-roAltauoda f«UlUtUtÍk,ao czélból már a köaeJgó t&névben a 3. osztály életbcléptetik.
A tanuló ifjúság az intézet 1. 2. és 3. osztályba! felvétele október bárom első napjaira esik.
As illetá azülők ég gyámok egyszersmind arra n figyelmeztetnek, hogy az 1809—70-diki tanév kesdetévol a fflreáltanoda negyedik osztálya éJetbeleptetik, éa hogy minden következő tanévben egy-egy feWbb osztály megnyitással addig folytattatik, míg uem teljes, azaz hatosz-tályu a fQrealtanoda.
A tannyelv magyar német
Szeptember 18-du tartott tanári tanácskoz-mány jegyBÖkBnyvéWL
As ideiglenes igazgatóság.
Vas-megyei hirek.
• BftUldftli^kBr gyülcso. Jövő október hó 5-én a megyebeli lialpárti kör hiveí Szombathelyen gyűlést tartanak, s egyEiLTsmind 6-An az aradi 13 vértana emlékeért tartandó gyász isteni tiszteleten részt veendenek.
* Torna-gyttláfl-Folyó hó 27 dn a szombathelyi torna-egylet gyűlést tartand, mely alkalommal egyazeramind a létesülő lövész egyletnek megalakulása a evveli egyesítése iránt határozat fog hozatni.
* Nómst ttméaseínk bavógoztéfc nálunk előadásaikat, hír szerint ülünk Nagy-Kanizsára utaznak a téli idényre.
• Tüítósb. Ssergény községben a napokban tűz ütvén ki, borzasztóan pusztított, 0 falunak nagy része a lángok martaléka lett, -— temérdek ssániyaa éa mis házi állatok, melyeket a nag^ fürt miatt magmenteni nem lehetett, — benn fulladtak.
"¦Vasúti aserencaétlensóg. Ámult hót egyik napján Vasvár mellett a hegyről le-ereaakedö teher vonat gőzgépe szétrobbant b vifiaaatartbatlanul a legnagyobb sebességgel iramiott, — nagyobb szereacsétienflég nem történt
—*~F61 hl\'yá~BV~Vagmegy"ét~üsaz:efl \'honvédéi;"\' ezennel {elhivatnak miszerint október bó ő-én délatin tartandó honyédgyűlésre Szombathelyen wiiwé) azámosabban megjelenni Bzivesked-jeoak.
-SZALMÁT ANTAL, vasm, honvédegyleti aljegyző. —Avas megy ei baloldali koroktóber 5-én Szombathelyen gyűlést tart
Irod&lórn.
— Bátorít Lajos, lapunk bnzgalmas uegédazerkeaztóje, felelős Bzerkeaztéaű és kiadása mellett a DApokban jelent meg a küldetett azét „Kandi KJAri" hölgy-élctdap mutatvány-s egyazeramind l-aA száma. E ktp, mely egyetlen, mondhatni elsffa maga. nemében, kizárólag a h&Igyék érdekeit képviseli, kedvesen szórnkoz-tató, élénk hámorral» nem ritkán a gúny fegyverével fogja a sokszoros kölcsönt, melylyel a férfivilág áttal mix annyi idő óta traktáltotott, viflaassfiaetiri s «a ujabban febnerülondő, gya korU gyeogédtelan, élexes megjegyzóaekot ki-parusTCsn.. .
: Kflluno»rá^ érdekei j mulattató iránya, do csíbúi, minden Qfttűbb;:igénynek\' megfelelő ki-
¦-¦ Jtaft-Kialtam, HMpt -9Má.- Bafyebb kedv
ma^m\'Utwtatt lelsa aa alniati bitón íeUfinfJbh nar->B«UW( tkauBlabd, >a anisneUOk Qnnep* akadályul
*Lj*Méa*k, ufanto^t&b n^«4^a^O^í8*krral faiján* tMii; - JTtn* kOonyO. határoaottu élűre nt^iántA^jnÜaa a nssi árakl liUUawiak^, m[. V«í a ktu^aW\'wAaifJetiSI Igwn aok tigg, mttf míjr ¦ kgráat— tnhThaiat toljea blmnyossiggíL Ila kérdő-^Snfcaafaak *• íttifc kCyetkett/ben nagyobb wurvQ jWJPiaáai kariwkaawi wakiittMtetiiek, iigy a mi vidi-ifcftáY a m— \'át-.f- ftff^ftijpv. ílíekuDiftt loend. : li Aliit* afftmOlút^MÍ^ alakulták:
-¦ Hatzt BeU-íáairi.LelotaralL. ;i KaOT-KÁMI&SJÍM,"ameplnnibcr\'JÖ-ép. Ála<.aaMsrü4 «írflnkdnt_t TWDtmfc t B a w a 83—BÖ fontai 3 frt, 3 frt 7G kr. «-«\' fia; 4 h. — kr. B7-B8 fia. 4 frt 40-50 kr.
itoji 7H—7Bfnt,.S fr. 70 kr. 78—S2 foL \'2 ÍL B5 kr. irps Borfn»í!nek, 70—71 fnt. S fr. 70 — kr. 71—72 futa 3 frt. 1H) kr. irpa kfignnACgoa, Oö—fifi fU. S fr. 30,kr. 67-6B f.n. t. írt 4fi kr. Kukoricás 2 Lrt-60 kr., 2 frt GO kr. Khkqrio aa olaís feainrjnantin) 3 frt 70 kr. Zab \'44-43 fai. I frt. 00 kr. 4li -47 fnp. 1 frt GO kr. P n b a n k A flfl-BS/na. a frt. CO kr. 83-70 fu 2 frt, 70 kr. Paaahly feheV B frt 60 kr. Paaiüly, Urka 3 frt. — kr. UuM olnűronilfl 1^ foriut W krajcaár. _^_
Bocsi pónzárfolyam, sept, 24.
5% metalírjúés G5.80; 5% nemz. kölcsön Cl.CÜ; 1 BGÍ1-ki álladakai kölcsön »1.80 ;• bflhk-. rcaxvényok 7.10; bitolintézoti rcszvónyek 20Ü. 20*, London 116.—; ezüst Lgio 113.7&; arany darabja 6J6&% kr.
Vasúti naponkinfci menetrend:
Indnl K.-KanlMárűl Uoda felá A. n. 1 Ara 22 peres.
n K n ¦ fítvn fi urakor.
¦ . Dóia H rnggttl 7 iir«\' 15 perci.
, , , . estve 7 »r& 45 ,
fl , Trieat R d. n. 1 dm öl) „
. \' « „ . „ e«vo D .Sra 25 B
. „ flnrca „ regRo! S dra ÖR
» * « . dúlnUnfi Ara — „
b-k. K.-Kaniíoára I)nda foliil regp^il 0 drft d „
b . . , d* w. 1 dra 21) .
„ , Puca „ reggel, 8 dra 20 ,
„ , óstve 7 árt\' 80 ,
o - . Trinst , régiről íi dra 2a .
*"\' \' . . r dólbonia öra 63 .
b n Barna , d. a. 1 dra 44 B
iBCofti naptár.
trepL 27-tSl oktfibsr 3-1« IB68.
\' Hd- és heti- KnJholium nap- t\'ruthítiaí rild
nap tAr _ naptiA"-"\' Htt
Katii. yv. .¦úrti Kct anutk nem aiuI^UhAI
Máté VT, ÍW-24J^~\'
¦ir Vnaantap UÍ7 K.»a 11. D Itt Kos.
ÜS Hitra Voncifit kir. ¦Venejel-" -? &
21) Kedd álbftly fÜsngy. MikHy
:ti> Saerd. Hiaranyaaa Jíhimoa \' SL
1 r«atlirtak Remlgina AUdir: . M
2 I\'ántek TWphü bnrdau »9
a (tiotnbat Kandid riH. i»*r : *1
Felelős nerlnaU: wajéht.htstt.
— s Scgédszerhsztö:. bátsrfl l^jSS.
H I R D E T E. S E K:
FELHÍVÁS.
* Ai alulírott Ipugatóaiff; Um telet tói Jelenti a bainl (, köifln- I ¦égnek, hoprj a u. Ur. kenik, minis tar inm f. ÍtÍ jun, l\'j-dn 7B31. [ bs. a. kelt engedély folytán a f
wWagy.kfl!csfi«Os bIz(os(t6-baDkM
Bökő ÜSírTfio gfeca d«lí. JCaOfbgn u intAaet mind helybeli, mind nridékl pártolóit | tlsstelsttel feüurjs. hagy a kfZtOBSatf obp képsésében mint alapi- | Uk ráastrenni tJU>oekodjenek.
.^.iv-./eJanláaeksf e eselbál elfogadnak legkDselebb
Páston m „Angol-magyar bank" (főat 1. sz.)
¦ tt faMtimsatt intését Ideiglenes Irodája (régi poata-utcsa- 10. as. |
¦¦¦¦¦\'"¦V IL emelet.)
Badfei az ottani „takarékpénztár" Gandhid-tér.)
Vidéken pedig az intézet ügyvivői.
! " XtalBarprírSaigék nem látásnak, a jolentkesének a fentnim- I utt iatösotek báraelyikéhea Írásban intásondük. |
Altpltá leket mind önki, ki ea íotáaet blzt, alapjára egy ragy I »bb\' 100 ftoa Jegyet aláír, a es üs*aec>Sl aláíráskor l00/a s aa g Ueigt tryttgtr Besbeaitesekor további 20u/0-ig leniét; a többi 70% E ¦gr ét lefolyása alatt 3 Tagj több kisebb rfaaletben fisetendö le. E Eiw Ojiaaagvk képeaik aa intését biztonsági alapját, mely a | beaoe réaseaülűknek asoa ketifís előnyt nytijtja, hogy mig u ille- I tgk kisorsolás ntjáa tSkéjOket viasiakapiák, attól folyráiit G°/0 f kamatot hatnak, aa írunk ént tartandó kisorlosáa alkalmára) pedig I Sgáu bctátalfik etrjfserre, « kisoraolií ideje szerint 25°/n-tól ogéss lOOs/o-% emelkedő* felaiflaeláwcl adatik rima.
Működését kiterjeszti ezon intézet a legelőnyösebb . feltételek mellett: 1) a tazkár tOCBl Wztsiltásakra, minden ingó ?1 ingatlai y agy ónra nésre, >
9) a |éjfcár efleaJni, valamint
3) az etaaerl élei minden aiokásbaa Icvü módoíatok »ze-||| rínti blatosltáiirs.
!§!8 Aa esen Oile tágak hál érenkint maradó /TJlöilegek kcaOclboo i
¦—- aa alaplták által as elGre- képaeti biztonsági alapra teti buüiutések f tBrlesxtéaére aa Olgáinak í e törles:t»» ntán pedig mint tartaléktőke I aaaea réssrevCik kEaöi tulajdonát képezik, a kik betételök lag- 1 ib__kj»txkirtabjaa nőikül, nemcaak azok ntán járó kamatokat, j hanem a díjtételekből maradó tbVabbX TölBslcgckct élvraik atoa I el&nynyel egyetemben, : bo^ry as intúact rendelkezés alatti tűkéit | elaBobaegt joggal kfilcsDnkép használják, a igy aiflkaég idején 1 biatoa L» olcsó pénahos jnitatnak, I
Ai intiiiet iierretf te a Icgneabadelv&bli, amenniibea aa | Dssxcs tagok befolyása éa allanurkadeie alatt ?11.
Minélfogva a t. kCiönség rénrétébe éa pá\'t 2^ megjeirya^aael ajánljak, hogy bármi toiibbi folrilá^oiitásial u^y ai i intését, mint TÍdéki ögyTiviíi a legnagyobb késaiíggel fogunk | ~~~ axolc^lni. - -
Pwt, 1868. wepteraber 4-én.
A „H&GY. KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ BMílt
(168—10^1) igiigaíiÍBága.
banielis^ JÁMOS,
\' ^ ""női Biabé-mester
Pesten magyar utcza 5 az. a. a hatvani utczátil 2.1
njánlja a t. cz. bölgyközOaségnek ujounan berendezett
DIV A T-T ÉRMÉT
az flszi és téli idényre a legújabb divat szerinti elkészítésekkel I
--------—......_ kuvetkesö árjegyzékkel •, u. m.:
Egy utczai rövid ruba gyapjúszövetből . . 12—18 frtig.l Egy rulia Aloxandra-saövetDol .... 18—22
„ , Smirna szövetből.....20—24 „
„ „ Hellas a soie szövetből . . . 22—26 , , Avalon Riseh . .... 23—28 ,
, B Velour a soie.....24—2ö „
„ „ Velour a soie selyemszövésBel . 26—3o „ \'
n Jilkmohair Bzűvotböl .... 29—40 „ „ „ FulIáréflkönnyüKaltusarBolyemb«5135—46 „ „ Bármily színű selyemből . . . 46—100 „
„ Eipsz selyomből..... 65—120 „
Egy felöltő posztóból.......10—2i> „
n finomabb felöltő szinte posztéból . . 27—60 „ „ felöltő, guba vagy boglyas bármily szinü
BZÖVBtből........18-70 .
„ selyembársony folöltő díszesen küllitva 40—80 „ Nemkülönben minden néven nevezendő női öltönyök, i ; -ült.* parancsa szerint díszesen elkészítve jutányos ár mellett a tízukség esetében 8 úrn alatt elkészít te tnek.
Kelmék nélküli készítéseket íb igen jutányoson számi toki fel s végro derekas robák csakis megrendelés utján kcazittet-B nek, — vidéki tisztelt bölgyek kívánságára szövetmintákkal! a szín mcglintarozásával posta utján rögtön szolgálhatok.
A vidéki megrendeléseknél a derék és azoknyn eleje i hossza megküldését kérem.
Bátor vagyok üzletemet a t. cz. hülgy-közönségnek kegyes pártfogásába azon kéréssel ajánlani, miszerint becses meg-| rendeléseikkel a jövőben ia szerencséltetni szíveskedjenek.
_ (1GT—6,2)
NAGY-KáííIZSAl
^ „KERESKEDELMI- es IPAR-BANKu|
4% évi kamatozásra
felfogad folyd számlára készpénz bevételeket eo azokrólí | számlfl-kivonatoknt ad kL — A banknál gyfimölcaözéa vÁ-fi ^gett letett pénzek visszafizetésére a következő felmondási y
3 határidők vannak kiazabva : _
100 írtig felmondás nem igényeltetiE 100 írton felöl 500 frtig 9 nap 500 H „ .1000 „ ö „ 1000 „ , 10,000 ff 15 jf
10,000 frton felüli betéü-ösazogek visazafizetésére azon C 3 felmondási idő Bzolgál zainormértékül, mely a befizetés al-\' jkalmávnl a botovő s a bank között egyetértőleg megáUa-L apittatott A bank pénztára vasár- es.Qnnepnapokat kivévefj -.reggeli 0 örátdl 12-ig, és délmán 3-tól ö-ig mind a betéte-L : lekre, mind a visszafizetésekre nyitva álL
100 darab
Imnstra birka
ranya és ürü eladásra készen álL Boleznán Horváth Gyula [[urnái.
(159—3,2)
HAASEHSTEJN & VOGLER |
Annoncen-Expedition, WIEN,
Wuitscilo a.
Hamburg, Berlin,
gjohajiisatf.li, Gertraudceostr.\'
Frankfu-t a/U.
groaao Qalluaitrasse 31.
werden prompt vermittelt l* ont er ßefechnoug n. d. Orifllaa/pretien i iadie
V Zeitungen aller Llindu *ZeltsB||»\'verzelchsls»B graüBu.
^Selegeblltter Ob*r jed« Iiuerüou. / RahattyorUiefla, gan« a«ch den bei \\ Zeitnngen geltenden Anoneen. \' Kattsaaatcalltfl stehen anf %Wu; Torber an Diensten.
UNTERLEIBS-I BRUCHLEIDENDE:
ineJbfft solche mit gana alten Brüchen Gaden in neitana den B eist CD FKIlt voltttfindifle Heilung durch Gottlie ihtnrieneggerR Bructl3albe. Au*-;flShrlicho Gubrauchs-Anwf Isang \'einer Menge aberraschender, ilrotlicb benÜIligter Zeogniitsc srtr Torbqrigwn Ueberaengang gratis. 2u beliebe in Töpfen an 3fl. B0 kr. Oeaterr. VT.
ohl direct tielm Erfinder ßSttllSS STÜRZEKEGGtfl in Herisatt, Koncün Aopetuell, Pchweii, als auch durch Fr. V. FonaigyL, Apotheke «nr heiL Maria In Pc*t und Hr. Max voa Hör-Vkttl, Apotheke In Agram. |.127-17,&]
m BIEBBRäüEREBEStTZEH
Har was aoat ist, tFesB&rt eJä.
Bcboal, aanbor und trflbe geworden« Lager, iowie anch nne Sehenk-blato werden längsten* in 24 Btncdea darch ein tmachldüchea Mittel natcr Garantie, glaaabeu, fein mooaiirend nnd schmackhaft wieder bergeatellL Bei DeateUnoa; bitte genaue Angabe der Zahl der Flaaer ond des Maaa-Inialta Jedes-elaxelnen Faaaea. Veraendongen nehme der Kfirxo wegen Dach.
Einaendangen von einer Flaache dea kranken Bieres wäre g^vrOnacbt. Maateraendnng sowie Griefe jb^tta an franoraiL Kllhere Anakruift ertheUta
Aug. SiegerM, Ämtliche Urkunde.
Dem Kaufmann nnd Fabrikanten, IlemiAttgnstBifl^erist von hier, wird hie mit bosengt, das deradbe der nnteraeicbsetea Stalle aber 10,895 Stack ZcQgniave, authentische Schriftstücke, toq Anbeginn aeinea GeachSftB bis honte vorgelegt hat.
Mengen, 1. April 1867.
Stadtschuitheistön Amt:
181-18,13) KtfjtT"
TALMI ŐHŐEKÉVAIiÓ ARANY-ÉKSZEH.
Ki e eztkket mint valódit bírni akarja, az forduljon az egyesült
Mesoie Dalle-hez Bécsben, Pmícrstrasse 1(1.
Eladnni irány nagy nrakbon.
Aa ckaaer illandáaigaért iraailag állnnk Jót.
BrfllaDt-ékBzer,
túiuttva, aa iamerő U cealódhatik es i! kai er Taládi Tataal aranyba vttü fogra, a\'belehelyeaett bri-iamtok a bgnaomabb hegyjejtecsek, melyek aa elénk fényt aobaaaea veattjk, ngy aalntín máa drágakövek ia fel asa lamerbetSen wannak utánoara.
1 frt 6n kr..
! frt, 3 frt. 1 . 60 „ 2 „ 4 H I frt, 1 frt BO kr.
60 , 50 ,
Eg7 maUtfi
Bgy l>á> falbevalá ;\' .\'\' Kgy , mellgomb , . *8T ¦ ;BjJff«mbok Lf7 tfi fiainak . Eg7. bfiUaiit-gyaxfl legfin Ygj keretat mint íkíaer. I ,
r-CaJniolt Talmi nrnny-ékszer.
Bgj laaea Talmi aranyból. . . ". 1 frt 50 kr. ECT ¦yakláw . ^ ...... . 2 . SO B
EaT esáUU &8 CaUier kereaattBf.. . 1 frt. BiTJBenta . . ., BO kr.,,1 frt, 1 fit 50 kr., 2 frt. ISgf pár ttlberali BO kí., I írt;-l frt-fiÖrkr....
SÍT\'ItBtat \'flln fttggwÜJ.....40 kr.
XK Qrik ai^tár, mtot tnedalllon, eaen aiáp
MX* Ikla Chart*an tárgy, megaranyoara egy olda-loa bteapos, nap felkeltet es lenyugtat, a nap fa ?1 aoaiaái, ja stáalLun a Lít napjait éa a dátumot mu-Calfa helybe an aa aavMkiett, es heWnktnt IgaaltaoUií, tfy sasdaniOD . . W kr., «0 kr., 1 frt.
ta Pár eaeUfonb ______ . 30 . 80 .
"40 . ^60 , 80. , 1 frr, 8 frt. . 60 , «0 fcr,, l frt.
1 frt 80,kr. r
«17 -
JEgj fBfj|ta«l»fe»fl
Gyöngy-ékszer.
Egy mclltü , . . 1 frt, 1 fr: 5tt kr., a frt, 3 frt. Egy pár falíidTalcí . 1 , 1 , 50 „ L» , 3 a Egy „ mcllgomb . 80 kr., 1 frt, 1 frt 50 kr. Egy - nljgomli . 1 frt, 2 frt, 3 frt. Egy férfit!! . . . . 1 . t „ 5n kr. Egy ni! Collier . ü frt 60 kr., 3 frt, 3 frt 50 kr. Egy kar Laríkn . . "a" frt, \'J frt íio kr., 3 frt. Egy zainor Alaki gylugy 2 frt, ?1 frt, 3 frt 80 kr. Hitinil-ékMZPr dlsiescn kiállítva Iflc-omaíl, Talmi aranyon.
Egy mclltfl......1 frt, 1 frt ö" kr., ff frt.
Egy nicütíl rnlódi gyöngy és emaillt\'i disaitve
2 frt, 8 frt, 4 frt. \' Egy pár fülbevaló . . . t Tri, 1 frt-íJO krn 2 frt. Kay *gíaa otóaTJ-íkaier mell ti], nubevalJ, bri-
" ittál ö frt 80 kr. Egy pár email-raellgomb . . . 60 kr., 80 kr. Egy . ¦ -ojjgomb ... 80 B 1 frt. Egy medaillon. . 80 kr., 1 frt, 1 frt 50 kr., 2 frt
Egy omail-gyüru......(iO kr., 80 kr., I frt.
Egy lánca cmaillel.....1 frt fiO kr.
Egy nG-lánea.......3 , 60 „
Fekete ékszer
Haara-, Jct> éa Kancankbdl állandó. Egy dO colli er kétmer a nyakra Tehető kerosattel
ValtMl arany
ssisw* kdnkkal , T \\ CjrDafjflkkel megrakva. S . L0 . sxaajayal ... 8.frt fiO kr., 4 frt, A frt. r pár CUWalá 4 frt, fi frt, Ö írt, 7 frt, 8 frt
vagy csak egy aalvrel
Egy molltO......
Egy. pár fül be r aló . . . Egy mell vagy ujjgomb . Egy rBvId óralánca , . Kgy:hft*aaá . . ... Egy egyaierfi ÍOggoíitG fíeü Egy dia illett. . R _ „ Egy hajÖV .... . . ,
60 ki
. 16, 20, 80 éa 60 kr. . 30, 20, 10 kr. . Ifi, 20, 50 kr. . lö, 20 kr. . 30, 60 kr. . 26, US kr. , -60, »0 kr. . ^^aO, 40, 80 kr.
A fe^tODOJ 14s*s4Ua;-ftais meg •tásrági vsvSt^l a birodalom minden résaéUffl, \'Német-. Oroax-**"*•« ttk+lXTtttUs-fUrkM\'Méllitia ntán rögtOft jotáíiá* ínelíeií íaáUiUodáok <ú.
fi
I .\'tt^^efölt ladustrié.Hall^, Bécs, Fratcrstiasse lä;
IttlMUtLJ í í.<CO^Ktr««ki,dwk t.ajátirakat karnak.*^
1..... TaiimiHiriirri..............f wVu MaiMfi*.1^!!6 ai i-ii¦^"iinyitli*kl>1\'11 niiiiiky\'\'B\'\'tntn<llt\' ~~
!50 frs losen
der Stadt Floreocz
Haupttreffer | frs 100,OC
¦werden von dem gefertigten Wechselhansc gegen BoJirzanlnng billigst, wie auch gegen 10 monatliche ßaten ä 10 fl. — oder 20 monatliche Baten ä 5 fl 50 kr. verkauft, ferner werden ebendaselbst
Gesellschaften
auch 10 stück 25$ frs Lose der Stadt Flcrencz für 10 Thetlnehmer gegen 20 vierte(-jährfge Raten a 6 fl 75 kr. arangtrt
Diese Lose, welche ein jährliches Zinsen erträgniss von 10 frs. abwerfen, keinerlei Coupon und Gewinnsteuer unterliegen und in den ersten zehnjährigen Periode mit jährlich vier reich dotirten Ziehungen ausgestattet sind, können wir Jedermann auf das Beste empfehlen. j
Wechaelbaae. Frans Deik-gaa»a Hr. 9
(37-0)_ Pe»l.
Helymozgó (Loccimobüe);szijak.
-öJó^\'saJJ\'uűls: jeles
GÉPH\'AJTA-SZ\'IJAINKAT
a legerősebb jáva-börb6I készítve. BTTGÓ MÉZQA-SZÚTYÖK, SÜKITÖ-LAPOK. legfinomabb gépbogyó-olaj.
valódi Xaférté és Bjuilál KILÓM-KÖVEK,
a melyekből legnagyobb rakhely van :
GEITTNEE \'és RAUSCH- uraknál, L
BÉCS, MMinarlct 10. sz. PEST, malomkellókrak-tár, főuteza 2. sz. (i36-ao,ia)
itellymozgó (LÖ&oniobüo) szíjak.
.\'¦ydita József kiadí., lap- és nyomdatulajdonoa Nogy-Kanizsaii.