Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.25 MB
2010-02-04 20:47:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
643
5585
Rövid leírás | Teljes leírás (304.05 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 040-043. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
40. szára, oetober 3. 186S.
Ziilii-Somogj i
Kitévedve
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
eg4*a Uan. -
gSfr&eaalAi iroda és kJadó hivatal:
1 WAJDIT8 JÓZSEF küny»k«eakt;il6«ib«tt.
Előflietósi föltételek: ff
1 Helybea kAsiií}^ korüíiyl eo-videkra portia. XttUWft 1 \' Égdwi ívfŐ 6 frt. — kr.
Fól éna - -3 „ — r Érucneilro - l . flO .
A hat liuáboi peUtsarárt l-tnör 7 kr. --»<or 0 ía mioilan tavibb! beiktatásért S kr. BdjEgdij mlndtín egyei bei kutasért 30 kr A .Nyílt táron" *P7 petit iot bfliktAÍiíi iliji 16 hr.
Hirdetéseket elfogad :
Béta-, Hcn^rarg-, EerHo-, I2aJaa-i2.-Fránk fórt- éa @&Lfj ben: haaSENBTEIN & VOGLEU, LipoB6*f Bera-, e Stuttgartban: 8ACH6E&TAJiőA. Biosbta: OPPKUK .
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
Lapunk ez évi utolsó éviiegyedi előfizetése megtételérc van szerencsénk tisztelettel felhívni t olvasó közönségünket. A téli idény alatt több idő fordítható az-ujságok olvasására, ennélfogva feltárjak lapunk pártolóit, hogy körükben ajánlani szíveskedjenek c lapot, melynek a bekövetkező követválasztá-sok alkalmával Bzép és nagyfontosságú szerep jut. Iparkodni fogunk a kerületi követ-Jelöltek a választások felül kimeri tó s avatott, réazreflajl&ílan tudósításokat hozni. Uj előfizetőinknek Idei múmellékletünkkcl 40 kr. fölulfizetés mellett kedveskedünk.""
Előfizetési feltételek lapunk homlokán olvashatók.
A győr-gr&czi vasüt-ügyhöz.
(Egyúttal válaszul Márton Fái urnák.)
Nem tudjak, ki lehet azon Márton Pál nr, oV toéraet~- teljes kijelentése után minden esetre hatalmas embernek kell őt í«&aÖDt;~ a ki, az"TCng. idoyd" í. ho 7-ki esti kiadásában, csupán a sajtó hatalmit ismerve el, találja érdemesnek velünk szóváltásba ereszkedni; (a „Századunk*" Sttü^ikszamaban mar jóval szelídebben bán el velünk), a ki elég bátorsággal bir az egész világ áttol ismert igazságot valótlanságnak jelenteni ki, a legtisztább igazságon alapuló áHitásainkat „a maguk valódi értékén szallitani alá;* mindazonáltal, ha oly kezdetleges felfogást hoz felszínre, melyet\' senkinek sem lehetkedve- tőle irigyelni, s mely szariat reg; ember ellen intézi támadásit akkori midőn a megtámadott ezikk aláírói, jnint megbízottak szerepelnek ; ha azt állítja, a imég ezen állítását élczczel is kttoiijaföszerezni 1 miszerint a Bakony-és Balaton^mellék az állam- és déli vaspályák fefimtfan közelében esnek; Somlyó hegyét pedig,egy miértfoWnyire varázsolja az áiu-lofeajiDlott 8>kAzromlágra vezetendő irány-
. tól^-H>liaikií Czel! vidéke, a szomorú bi-
"zonjBigot tevó^Oser* népességét adó-és íe^meíő képefiségét még1 egyszer annyira á^é^/mint ^ minővel ezen az országnak \\ÉÖ|ágtelenÜl. egyik legtermékenyebb s né-jW^fisZala*, Yesuprém-, és Yiamegyék
V, W^fe\'rfszelboT álló vidéke bir; — ha kéűcl fljghatóvi kívánja tenni, hogy a\'mi-
:-^fígStS^íáf!fiM 9—10 akó bájítalt ter*; melő hegyei Btónnyiség tekintetében, tulha-la^ják^.mtaoaég.tekintetéb^Q pedig egy és
^^fia fmaí^tínwonalon állnak a világ kereskedésed kUltó, roppant mennyiségű s
•¦ B|flnő bort; tefmelo> s~hűzzá nemzefcgaz-dáfirafírnk nem csekély szégyenére, máshol
, ^«em (er*üható- íoéAm elhanjagolt Ba-íat«-ittellákkel, sőt — a fogalmazáa ho-
mályos voltából gyanítva — még Somlyói hegyével is: akkor kétségtelenül rajtunk ay gondolkozás sora : váljon mi tartsuk-e ér^ demesnek ily fegyverekkel szemközt ídőt^. szót és fáradságot vesztegetnünk, vagy pe4 dig hagyjuk Márton urat nyugodtan luiladnl a maga ntján.*) s.
Egyébiránt nem a haszontalan verseny* gésnek kérek tért e becses lapokban, mejjl előtt azok — megvagyok győződve — ka? lönben is zárva volnának, s oly annyira nem vezet bennünket a visszatorlás gondo| lata sem, hogy azon jó Márton Pál ur egyél sértő kitételeit is minden megjegyzés nélkül kívánom hagyni, sőt nincs is hozza aze|^\' digieknól több mondani valóm-, de igen & megvilágosítom, sót kötelességnek tartom megvilágosítani azon kérdést, moly törvéi javaslat alakjában közelebb az országgyi asztalára kerül, s a melynél önérdek annyiban vezet bennünket, mennyiben ország érdeke esetleg a mienkkel is ekffef\'*if^lyníelr/fereztó^isat\'a: gyünk, mert egyáltalán nem lehet kívánni, p. o. Nagy-Várad és vidékétől, hogy ez a gyöt* - gráczi vonal érdekében sorompóba lépni vállalkozzék.
Már csak azért is eltekintek ezúttal más — megengedem tán előnyösebb — combi-pátiétól, mivel itt^Jermészotesen csak a gyóri-gráczi, PTpa és Molnán-Klé" vezettetni szándékolt vasut-tervről lehet szó, mely .terv — ugy tudjuk — azon nemzet gazdászatilng mindenesetre fontossággal bíró szándék és akaraton alapszik: hogy a Duna mentül közelebbi összeköttetésbe hozathassák — tán egyelőre — Gráczczal. — Mik lehetnek előnyei, vagy hátrányai? itt bővebben nem Kutatjuk; de igen is constatální kívánom azon többször is kinyilatkoztatott, s tapasztalati alapon nyugvó nézetet, miszerint Győr kivitele az alföldi vasutak elké-( BZÜletével, mindenesetre jelentékeny alábbszállásnak néz elébe, s azért már o miatt is szükséges volna oly tényezők felkarolása, melyek egy magukban is képesek volnának a kérdéses vállalat jövőjét fentartani; de ezzel aztán nyomban elötérlfe kívánom állítani azon elvet is, melynek — főkép nálunk — a vasutak irányzatát még jó ideig szabályozni kell* s mely nem más, minthogy a méltányosságnak is befolyás engedtessék a vasutak alakulásánál.
A miniszteri tervjavaslat a kérdéses vonal irányát. Pápán, innen, Kis-CzéH Sárvár-fcló jelölte ki, de már az előmunkálati engedélyért folyamodó társulat is azonnal felismerte annak hibás, — b mi hozzá tehetjük —. a atatusgarantia miatt, magára az országra nézve is káros voltét,- kérvényében kikötötte, hogy az előmunkálatokat csak is SzőUós-Jánosháza irányában teljesíthesse.
• Ered«Ü BOjidalnt eien Ji>ralf oljAnÍM. Klkeidvo a fül kö*«etlon lioriMiédoi falvünklíl, f«l Mbit "kfl«l(r_ axu ¦SopronmoRyo ittWg DMíolráít tclji^itoltoki s homilyga eredőid roemorandumnkbaá naoak- m&g így It Bigyltott » olferilltott eridmenyit ilHtják nrinyb»i * ninnaknt, nio" kegyeiaa \' AnbaRJroU lirom-nígT \'VumBgys hÁUfWÍlín ftiktÖ köMég— mlut Jdnoí-bixA -rldika bAA-_ íb ttrmelS Wj>e»4gáT6l.
Barmi hirta erre a kérdéses társulatot; de minden kétségen kívül csupán ezen módosítás lehetne képes a vállalat érdekét kellú öszhangzásba hozni az ország érdekével is, s mégis, nemcsak hogy a másik irány felmérctését is elrcndelé a kormány; de azon következetesség a kormány részéről, mely gr. Mikó miniszter ur, ő cxcelleutiája biztosításaival, valamint a kérvényező megyék és testületek-érdekével oly kirívó ellentétben áll, valamint a befolyt kérvények özö-nének teljes ignorálása, de sőt az eljárást koronázó, legutóbbi Fack-féle kiküldetés is, azon feltevésre jogosít fel egyenesen bennünket, mintha itVegyelőre elvégzett dologgal kellene szemközt áUanunk, mely dupla sőt tripla concessiókkal s egyéb módokon erőltetve, immár a végkifejlódés küszöbére jutott
Egyébanínt, hogy a kérdés teljesen érthető legytíii, vizsgáljuk még közelebbről a két irány közti különbséget. Megfogja bocsátani a t. olvasó eliQSszadalmaskodúst.
Midőn azt mondjuk, hogy a K.-CzeD-vasvári irányban Pápán iunggj, Sárvárig a parányi alig hatvan ház^&rbol álló KÍs-Czellt érintené a kérdéses vonal, úgyszólván mindent elmondtunk; mert hiába, c vidék termelő képessége, minden öndicsöités -daczára is. meglehetős szomorú lábon áll. Pápa vidékét természetesen nem^számitva ide, mely igy is, amúgy is elesnék.
Vagy hát — mellesleg megjegyezve — volna tízszer oly gazdag e vidék, mint a minőnek lenniök maguk állítják, ugyan kérdem : érdemes és lehetséges volna-e, ily csekély terület miatt, az ország valódi érdekei — nemzet gazdászatunk o\\f hatalmas tényezőiről megfeledkezni, mint a minőkről alantabb szőlandnnk.
Nem sokkal magasabb légkörben mozog a kissé nagyobb Sárvár, s de más jóval is gyérebb népességű vidéke is, melyek ugyan — be kell ismerni — elég gazdagon termo talajjal bírnák; de aztán ezentúl nincs is semmi a mi akár gyáriparunk, akár nem-zctgazdászatunk bármely ága elövitelében habár csak csirául is jelentkeznék. Ugy vagyunk velo, mintha valami érett gyümölcscsel volna dolgunk,.melynek kifejlődése befejeződött, s értékesítésének semmi akadály sem áll útjában. 8 annyival is inkább megáll az ész, s megfoghatatlan marad, hogy ugyan mi czéloztatik a kérdéses vonalnak erre^Bzándékolt terelésével ?
Ott van a sopron-kanizsat vonal acsádi állomása, alig 3t negyed órányira Sárvártól; innen aztán le egész Molnáriig, leszámításával a szombathelyi kanyarodásnak, azaz három és fél mértföldnyire, mindig közelebb, közelebb találkozva, egy közösen kellene lefutni a tervben levő vasuknak, funég hozzá a biztos, de sőt cz idő szerint még bizbnyoí méderiBl nem ia hiró Rába völgyében kellene annak építtetni," hol ^tán folytonos elliorgásoknak kitcvOj^öjiökös^i^hcrré "fogná magát kinőni. \'
Nem, nincs annyi vasútja még az országnak, hogy ily áldozatok mellett, a magasabb-passiónak is alkalom nyujtassék! — Nem lehet annyi veszteni valója az ujjonnan születendő vállalatnak, hogy három és fél mértföldnyi forgalmát a déli vaspálya-társulatnak ajándékozhassa ; de az is biznnyos, hogy annyi veszteni való pénze sincs az országnak hogy ugyananyi kész elveszett tőkét garán-tirozhasson!!
Miért a sopron-kanizsai vonal nyakára akarni vinni a kérdéses vonalt, midón a másik irányban teljesen szabad tér kínálkozik amaz által soha utol nem érhető előnyökkel?""
Ha az a czél, hogy életrevaló, s nem a déli vaspálya által folytonos hullámzásoknak kitett s az által féken tartandó, de minden tekintetben reália, alapon nyugvó vasút -teremtessék: akkora kérdéses vonal irözép-s illetőleg forduló pontjául nem lehet mást, csupán Somlyó hegyét jelölni ki, egyik oldalról tizenhét mértföldnyi, távolságra a közelebbi vasúti állomásoktól.
Igen, itt és nem másutt kell és lehet annak természetes irányát keresni l — Mert mig egyfelől a legdúsabb és sűrűn benépesített rónaság ajánlkozik utjául a kérdéses vonalnak, mely azon fölül -—főkép, az eddigi szállítási eszközök szegénysége miatt ;— a jövó^melk^déa-mlndon-tényezőjét is-magá*^ ban foglalja; segélyezve Devecser, S. Vásárhely, Sümeg stb. amazoknál jelentékc-uyebb mezővárosokkal, Jánosházában kiváló élénk piaczczal biró helyet érintene: addig másrészről hát- és oldal-terében oly hatalmas tényezőket is felőlem*1, milyenek a< Somlyó hegye. Bakony hegylánczolat és a BalatonmeÚék, s mind a mellett, a mit legelői kellett volna mondani, a már befejezett előmunkálatok szerints egyenlő árak mellett. (instructióval; mértföldcnkint 578 ezer forint) egy egész mértíuld volna megtakarítható.
S mik ezek a Bakony, Somlyó és Balaton-, mellék egy vállalatra nézve ? — Bizonyára alig fizetné ki magát a párhuzam faradsága, oly. piirányiságokkal szemközt. ,
Itt az ország egyik gyár-ipar telepének teremtett Bakony -hegylánczolat követeli, hogy a világ kereskedés megnyittassák természetadta minden s eddig értékesittetlenal hányódó kincseinek, Somlyóhegye világhírű borúinak: amott a Balaton-mellék várja elli anyagúit állapota javulását; s Ulotoleg világforgalmat kíván kitűnő borterményeinek, melyeket roppant kiterjedése s annak legna- ¦ gyobb részén, a szállítás normális állapota miatt, értékesíteni olyannyira képtelen,-miszerint a inult évi termés legnagyobb; rész- ; ben mai napig is a szegény termelők nya-kán hever, s midőn azok — mellesleg megjegyezve !—reménységüket csak is e vonal!: létréjövésébeh helyezik-, kétségtelen, hogy nem a bnda-kanizsai vonal az, mely a szélesebb értelemben vett Balaton-meÜflcicse^-kély részének kmilkozik csupán szállítási, ¦
OSZkőZÜl. \'j.i\'l.
(Szt rkesitöafyi példányJ
- - jflajrplt a kmléfi_T^iakQrlfltv,oldala. _ — yiftíkn a\'méltíiiywáágQt tfekintjttk; agyán
- micsoda méltinj^ággal jirlxa .az, ha tudja Isten miféle tekinletclrtől Tezettetvo, —7" ükkor\'midőn Sirvár..vjdáhgp¦ jitamiDt^ "Kemenes felső része. a Bopron-kattiíaai ,vo-nsJbaxi már különben is bír vásottal, az alsó rétt K.-Czellel, méltányos IdelégJtésót\' fogná találni amúgy ia a pápa-jánoabáxi cnmbina-tiomellztt; mondom, miféleTméltáuyosság volna az, ily részint már Ide légitett, részint eo ipso kielégítendő érdekek, tlo főkép ily csekély terület miatt, Rzámtalaoszor nagyobbat szigetelni el, s zárni ki talán őrökre a vasút forgalomból, b ezzel aztán oly hatalmas tényezőket is örökös \'¦ tesped és re nyomorítani, melyek másntt, egy magukban, tisztán haszonvágyból, akár párosával is érdemesítenék vaspályára magukat, s hol a jelenleg pangó crók kifejlesztését, nemzet-gasdászatunk érdekeben, mindenesetre kiváló gondoskodása tárgyai közó kellene a kormánynak sorozni, nem pedig azon csekély, s még építési megtakarítással is járó módosítást, mely az összes érdekek czélszarfl és méltányos kielégítése mellett, mindezen bajokon segíteni egyelőre elégségesnek mutatkozik.
S még arra nézve sem ringathatja mag-ít Ben ki csalódásban, miszerint e kegyvesztett roppant terület, valami később megralűsit-—t^i szándékolt tonbiDatkínak-kílies&eü -íen-tartva. Mostoha viszonyaiot kőzött -a vállalkozási szellem csupán ott jelcnkezik, hol a siker legbiztosabb kilátása kecsegtet, s kétségen kiről más tért fogna keresni — és
- nagyon is természetesen — nem pedig azt, ahol útjába akadály emeltetett. És ha eljön az Mó, melyben a buda-kanizsai vonal, — vagy is a fővárossal való közelebbi összeköttetés kérdése felmerül, arra nézve is tisztában lehetünk, — mert vak és világtalannak 1 kell annak leuni, ki első pillanatra be nem látja — hogy az, azon esetben, csupán az
-áüftm-vaspálya közvetítésével létesíttethetnék/
" Aaért oly fontos b kérdés, a azért, s nem épen világhírü borai miatt, hír. e kérdésben oly fontossággal Bomlyő-hegye, mint kőzép-s illetőleg forduló pont is.
Montesqnien felismerve a fekete tenger jelentőségét, épen szál ŐYvelaficleti háború
Európa katonái %arezolni fognak. Ne tűnjék fel\' bizarrnak hasonlatom, ha mondom, hogx kicsiben annyira fontos ez a somlyói pont ía, melynél annyi érdek találkozik a jogigazság- és méltányossággal, mely cgyc-düfképes -kÜátást-nyoj tani és reménységet adni egy nagy igazságtalanság későbbi jóvá tételére ia. ; -:;
Qsszereve"ínindezen okokat és tekinteteket, önkénytelenül merni fel a kérdés: honnan van és hol keü azon érdekeket keresni, majy a legtisztább ügygyei a Világon, oly éles ellentétbe Uránja magát helyezni? — J^kérdésnél jogosultabb semmi nem lehet.
Ha elléptetjük szemünk előtt a darab meglepő jelmezbe bűrkoHhóseit; egyszerre tintában vagyunk an* ítfeve7bogy itt nem a természet szülötteivel van dolgunk; darab és szereplő hősök-neme világról valók.
Hogy a kéntfe ,még íhonyomltabh legyen eKyaaeiiu, mint egy __Taráz5ütÓ8re előáll a Wdcbatiidiirfél& ^ ia; melynek
atándoka bánnenynytre < lehetne -ia-.tisz-cdetrcniéltóV He mert. particularis színezete miatt, fi magasabb horderejű tekintetekkel szemközt csekélységgé kell elmosódnia — ép-*iiiyira^er^tetíen_ii,a meTyicorBor-tiomnak afa^;«taki.azért .kellett volna azftlatarfft, ¦ némaságra elítéltetése után egyszerié eWáUnfa^hogy aratedeti feladat — tehet, hogy vele, lehet, hogy általa"— annál klhinyeWra kiílhető Jegyen.
¦Kbribetó leend-e az, vagy .nem leend? nem tudjak. Bizonyos, hogy.psnk- kérelem, tíntaj\'fizá lett mar eihaaznÜYa ez érdemben tanai nem bizonyosabb,minthogy ezzel ^ípnii Uincs^rcge a dolognak; VaJarni van a liiie^ttfcUit ízdarntkéartll, forrong,v... épen W lakAt tojni, mire nOri ki magát •
Sajtó és közéleti nyilvánosság, parlamen-tarismus, oly vékony palládiumnak bizonyítaná bo magát, az jgazság ós jog védelmé-, t ben ? — Talán még sem.
.Éa ha mégis eljönne a csalódás, ha eljone a szomorú nap, melyben az általunk a tőlünk kitolhetö fegyverekkel védett ügy bukásit fognánk gyáuolnV arra .nézve is teljesen tisztába vagyunk és lehetünk, hogy e nap nemzetgazdászatunk történetében som fogna az örömnapok közé jegyeztetni.
MAGYAR! K. GUSZTÁV. *)
vásár alkalmival Bzíveson ajánljuk Schmidt Uyörg_y ur,"fő-utezán „Koronához" czimzett nagy vendéglőjét, melyben íníhd a szAllneoláB, inind.pediga legízletesebb ételekés iüdok, ugy
¦nfnlr-pnntnn-lEÍaanlp;AltiitAjUL inindnn ígénynökjo^
lehetőleg megfelelők. ;. i JíL •\' -\'
Zalaegrreteg,-1868. szept JÍD-én.
Heti szemle.
Október 2-án, 1868. — Ujabb tudósítások szerint ő Felségeik Lerh-bergi utalásuk clbalosztatott. — Minisztereink gr. Mikó, Horváth ?8 Lónyoy hazaérkeztek, ugy szintén Klapka tábornok is. — Szabolcs-megye Ó-Fejértó községében a rom. kath- tem-plom 14 5l. magas tornyáról Demeter Miklós" ácslegény oly szerencsésen esett le, hogy negyed napra a falut már végig sétálta. — Veszprémben három 15 évro elítélt gonosztevő a börttio-boi megszökött; az ablak vasrócsozntát elfűrészelvén, szalmazsákjaikon ereszkedtek le. — Krasznamegye Kagyfalu községében a tűz mintegy 78 gazda házát ea egész termését elpusztította, Ippenben pedig (ugyanazoi* megye) d7 ház égett cl takarmányostul. — Parisban egy nevezetes cbinttí szemfényvesztő mutogatja magát, ki 90 centímoter boaszu és tompa, de különben igazi kardot eszik. Jó étvágyat hozzá!
— Pesten tflbb 1500 ember van jelenleg lakás nélkül. —Bodin legközelebb egy uj párJakcH dalmával a menyasszony ssulei ezlist, nagy szülei pedig arany lakodalmukat együtt tartják.
— Oraován (Zemplénm.) nem rég egy ezegény nö halt meg, - kinek halálát 22 gyurmek, 37 unoka és 2 dédunoka siratja. — Gyűrű Vasár-hely községben azcpL közepén már gyengén havazott. — György József szűcs párisi világ-tárlatra készített nagy diszszönyegc több mint 3700 darab vadbörböl áll. A pesti kath. legényegylet kiállításában látható, b közelebb kifogják játszani. —43r, Gyulai Fomnci osztrák tábornak szept. 22-én Bécsben meghalt. — Mint hírlik, a1 kormány jutalomdiiat tüz ki mindazon községeknek, melyek a helységet a legczélszerübbeD szépítik, különösen ax utakat a lehetőségig legegyeaesebben éa legczélirinyo-oabban vágják 8 a szükség eo árkoláaokkal látják cl, a melyek fákat ültetnek ntb. áréval a tisztaságban és rendben tűnnek ki. — Budán már négy egyén lett as nj bor áldozata oly pincsékbén, hol a must forrásnak eredt. — Fal-czinelli pápai nancius Pesten volt; a Ferencz-rendtt uarceteHknél szállásolt b látogatást tett gr. Károlyi fctvánnál Féthon. Körútja czél-jarél keveset tndni. — Yerbbn egy fiatal nöt a ruhájára dölt égö petróleum wszeégelvSn*,* sebei következtében nemsokára meghalt. — Az ungbvárí gőzmalomban múlt hö 6-án, egy kazán azétpattant s a kirohanó gőz ? alvó egyént any-nyirw leforrázott, hogy közülök másnap négy elhalt s az ötödik felgyógyulásához is ^evés a remény. — Metzben szept. 17-én egy mühelyt merybcQ" v chachepot- töltényeket kóaziü^ a légbe röpttlL A gyárban lévő 71 oö és 22 katona közül tizenöten halra maradtak, 59-en súlyosan megsérültén, a a többi is mind megsebesült. — New-Yerseyben egy Vester nevü egyén oly koporsót talált fel, melyből a tetszhalottak, ha magukhoz térnek, kiszabadulhatnak, vagy legalább a.sirásót egy csengetyü által segítségül hívhatják. — Mint ujabban írják, Beniczky hullája megtaláltatott
nasst -orvosoltnak talált a a kihUáahii hf^vrafi
nagyobb reformokata tanszemélywtetíiDi: -tóleg—^ jövőnnk hagyta faan. Bizony-kár^-volt ugy elhirteleQfctjdvo jobbra-balra rágat, mázni oly ogyijnekot, kiköt bocsülütes mtd»Ók "jiak fasz telni,- b-. ielcn ökÍs~moTgnyóTnl~ tanRl-
Zala-megyei hirek.
— Ujonczoxás. Kagy-Kanízsán november 9-töl deczembor 0-kéig fog tartani a zöldfái tcremboD. — ._ . ,
= HelyrefgazitAB-. Lapunkuüjbbi\'számában a Kot tori melletti\'Vidovecz boldogult lelkészét is iévedésböt illirnék jeleztük. Bistoa tn-dósilás folytán, ax illető emléke iránti kegyeletből is sietünk kijelenteni, hogy a vidpvoczi pléh. t. Pados ur tetőtől, talpig becsületes, minden tekintetben kitűnő s közkodviisségü magyar napfolt.. A tényállás az, hogy mindkét község lakói hasonló magyar lelkészt óhajtanak. \'—Vidékről Nagy-Kanizsára iUvflk figyel, méhe, főleg az október hó 12 én boküvotkozfl
*) VnUmlnt tiiig, ugy eantUl Ii nlfu héaiad^e] njitnak tért, L nunkAtáranak j«Iea eslkb^aek la-
- "E Itérdím ¦ IflbbwSr Ii Tolt nir tíU1t& b lnpok-bsni át ídJi» t>\\j wDkíÍBes nem toIt ím a kBiS-gjelract Mhttnl, mint jpen e pIllan»(b*R.
Habír tltko* h«mál]r fedi li u cg&v vuntl VitAh.t\\ de a ml • •Urtt hotniljron áthatol, nnajonU eljpaégeg ne^bátirauil, hogy. Itt nem einpia « mtgj*t ^e sl" u nrnáf irá^kArfl ta eUankttS dolgok ciMoitatnak s nmponkint kBaaUdiMk a TÍgUíeJlí* teli. .
VsldbaB ld*»Jw Tolnft, hogy u amif^jtiléa amln«%. inkább aOvssádf.. litfsTofflaAb nlgom kBrfllLnkliitiaicl
"¦-.->". • Bsork.
Zalamegye szept.:29-én rendkívüli közgyűlést tárta. Elnök Gr.Szápáry Gézafiiispán ur, ö móltór ¦ Bdga — rövid megnyitó beszéde után jelentést tőn a legújabban érkezett ministurialis rendeletről, melybon Somogy megyére a közbiztonság helyreállitása tiskintűiében kiküldött "királyi-biztos, Zalnmegyéro is átruházottnak tekintetik. E jelentést nemkülönben a rendelet felöl vasasát folytonos zúgás éa „nem kell" felszólalások követték ; mire Barcza olsÖ alispán ur erre vonata kozóing érzékenyen beszélte el a merényleteket, melyeket Zalomegyébcn — állítólag Sómogy-ból áttört rnblöcsapatok elkövettek, egyszersmind ezek meggátláadra törekvő intézkedéseit, melyek Bikertelenségét részint többezOrÖB kérésére ki nem szolgáltatott fegyveres erők, — ré-Bzínt azok későn és kevés számmal érkezése és korán visszavonása nehézségeivel okadatold. A közgyűlés elismervén (kedvelt) elsfl alispánjának e tekintetben tett fáradozását, egyhangúkig elliatórozá : miszerint a magas minisztériumot távirat utján fogja felkérni, hogy a küzbiz-.tonság fentartása tekintetében Somogymegyére kiküldött királyi biztos Zalamegyére — miután szept. 17-ike éta legkisebb merénylet sem bdta magát elü — ne alkalmoztossék. Barcza alispán ur ezn^án is megbizatik a közbiztonság fentar-tásával, xsak segédkezét kérvén a m. minisztériumnak, hogy e fontos teendőjében 200 gyalog fegyveres erővel gyámolitní kegyeskedjékJSlind-azáltal szükségesnek találta a közgyűlés a rög-tonbirósdg felálUtasát, miért, ts az érintettem távirat utján ennek helybenhagyását U kérelmezi.
A bírák szervezésével Barcza első alispán bízatott meg.
Szentgyörgyvári plébános ur a koldusok Ügyében emelt szót, hivatkozván több vmegyére, honnét kpcBÍkknl vándorolnak bozsánk gyakran oly házalók, kik, midőn a munkás osztály a mezén dolgozik, s a faluban néha csak igen kevesen vannak honn — rablásokat visznek Véghez. Kérd tehát a közgyűlést ezek megaka—| dályoztatása fölött határozni, s indítványba hozza: hogy minden község saját szegényeit eltartani köteleztessék. Az indítvány elfogadtatott.
E tárgyakon átesvén, a közgyűlés néhány megürült tisztviselői állás betűltéséhaB fogott-Min thogy pedig & pártok túlnyomó többségét & kesék feltartásából sem lehete HvehniTa választás szavazásra kezjtttö^ szántói járásban & főbírói állást TőnpLÍtáro]y ellenében 34 szavazat többséggel STo k k a r János nyerté el A szbirói álláat Polgár Autal ellenében 43 szavazat többséggel Fo rí nt*os Kálmán; —á pó^ j ülnaki-éUáat-^iryay-Sándor-BllflDétwn 11 azava-zattöbbségsel M i h á 1 o v i c h; —az árvaszéki jegyzöséget Döme Géza-Ellenében 17 szavazat többséggel Arvay Sándor nyerte eh Smodics Károly pedig, miután ellonjelöltje nem lévén — a kapornaki járásban. Csontos szbiró mellé esküdtnek közakarattal kikiáltatott.
Több tárgy nem lévén, a gyűlés fél háromkor szétoszlott ............
B..y.
= Thaly Kálmán lánglelkü költőnk a tudós történész a napokban Körmendre b Vörös-várra utazván az ottani levéltárban teendő búvárkodás végett, Nagy-Kanizaán kiszállott a pár órai ittmulatása alatt szeroncséltetoU bennünket látogatásávaL Vezérelje és hozza vissza, az ég szerencsésen I
— Nagy-Kanizsa város küldöttsége, Gdzony Ferencz városbíró-, Belus József és Wlaeucs Antal urak utaztak a napokban Pestre az illető minisztériumhoz a ktivezetvám, a törvényszék és a gymn&sium ügyében.
— Halálozás. Komori Bedekovioh született Palini Inkey Julía, saját ugy gj\'ormekeí Kálmán, Varáadmegye főispáni helyettese Mária, B. Kussoyich Émílnő s unokái, nevében
; fajdalomtelt: sziwel jolenti feledhetlen férje, — illetőleg édes atyjok- s nagyatyjoknak Komori Bodekovioh Frigyesnek szept 27^-ólto 84-ik évében Varasdon történt halálozását Szept 80-án tétetett\' Szent-Örzsébeten a családi sírboltba Örök nyugalomra.\'Béke hamvaira 1
________i— Szü r o L Nagy-Kanizsa.a vidékén á szűrőt cz évben nagyon egyhangúan foly í eddig egyedül t BIau csalód tartott fényes szüreti mulatságot, melyben körülbelül 300 válogatott vendég, vett\'részt A zenész b egyebeken kívül este, nogyazerU tűzijáték egészité kín nap, kedvességét
örömmel közöljük még o helyen, hogy a grni-naaiuín épületéhez egy díszes rajzterem is fej7 foe állítatni.
\\ A napokban kijutott a tuzlármából, ¦ amennyiben szept 18. 10 és 20-án, három egymásután! napon, szerencséreJelentéktelen szokna jégverem éa irágyaégés voít Nem is a jelentékeny kár- s szeren esetlenséget feljegyzendók, mint az utóbbi dolog égése s illetőleg el nem oltása feletti megütközésünket Mjelantendők irjuk e sorokat — határozott roaazaláannkat fejezvén ki a városi rendúrség azon elnézése felett, hogy & város végén —:ház éa asalmakara-loktöl pár lépesre és még ma ís teljes izzásban lévő trágyahalmazt el nem oltatá, a ásson ve-Bzélynek engedte kitenni a közelleyőket, hogy egy kis szélroham házaikra ragadja a könnyű égü anyagot és lángba bnritaa azokat Biz ez rendetlenség!
h. Hát a városi csatornák,1 ezek Öaazo-isza rothadt, legtöbb helyen \'hiányzó padlói melyeken a mint valami színházi oülyeoetőköa csak cl-el tűnik az ember 1 No de ezekről ne is szóljunk, úgyis híában, előbb hadd tfetjaJú néhány ember a lábát 1 —i
KupiBvár, szept 30. 1868. h. Folyó hó 30-án reggel érkezett városunkba Forgács királyi biztos, kitá mait számban emiitett m. közgyűlés a rablók elfogatása iránti intézkedések egyedüli vezérletére néave kiküldotni kért
h- A helybeli néptanítók (nJláiúcfÜÖab* ség nélkül) e hó 27-én conferenüát tartottak egy tanító-egylet felálhtáaa iránt, ory tervss&t mellett, hogy az egylet tagjaiul Zala- ét Bo-mogymegyék ösazqs tanítói összealljaSákV An egylet czélja lenne: a tonügybeni véleaaóayek s javaslatoknak illető helyre leendő felteTJem-tése, némely a helyi viszonyokkal ftsaa* bem férő intézkedések feletti észrevételek, b átalán tömeges ellenőrzése az ügynek — néha netán előforduló vÍBszaéléaeknck, végre nyih éa bbo-\' bad oppoaitió ott, hol errB Bzükség leend. Aa eszme csak^linlást érdemel éa valósuláaát mívesen üdvözöljük.
h. O k t o b o r 8-án és 10-én a kaposvári műkedvelők által Kocsisovsaky Jusztin ignsgBtó-Bága alatti tzintarsalat közremflkSdáM matlett káVjótékony cséla wlatt^^.\'jt\'.^f,!]!!^!^ - nweat^-nok* és .Kendkivüü el&adáa* ásestttán egy operetté — fog tartatni felerászbezi^a kApoarári és csurgói gymnswozaok javáift,. A-tfeut esel elég ajánlat a közönság meleg pártfogására nézve, mi — hiszszűk — nem íb tttarmdand eL h. Wajdits — Vajdafi Béla tehstriges Bzinéss esküvője holnap október l-én tartattkv Menyasszony a szép^ éa kedves lipt&y Iahtá t. a.\'Bzínte izép reményBkre" jögömS IfttTszi-nésznö. Este .A „házasélet sótartója- « jegyzés" julalomjátákul adatik » házaapár-javára. — Mi pedig szives üdrözletlUikMoBaioljuk a szerelem frigyéhez, v.
h. A dalárda mint halljak EoeaioqvBBky színpadát megvenni, s ax ügyen 8aigfltítOBy áltál dkzletekkel elláttatni szándékozik. -Már régea pengetjűkimi est s ajánlottak tSbltt&ttr bst egy* létnek ugjTTizinpad álkndóoitáaát,.— esnttal tehát ismét ajánljuk valósiba e fairt s na .lamlnmia el a kínálkozó jó alkalmat, midőn olcsón jathat egy ügyesen rendezett szinpadhoB ¦ ssakarazott egyén által készítendA diaziethes I > ¦ :J\'J:
Somogy-megyel hirek.
\' Knjmavúr, azeptember 24. 18G8.
h, Szept 15-éi) a múltkor említett iskolai gyűlés íb megtartatott Somasich:Pál-vál,elnök, ^ílölüléaö jnelletl, mely is T. M. tanárt nyugalmazta tva, egyelőre minden további bajt o pa-
Sopron-megyei híreké :
— Tűz. Szept 2S-án este Sopronban A-Sst-Mihály ntezában iüz volt, s bár a szál erősen dühöngött, a tűzoltó-egylet erélyes isfiködéso következtében két ház leégéseintía záapkazUr lyoztatott annak tovább tarjádte.?j»...!•••»
— Vettük s helyszűke miaftjOviditvekövetkezőleg hozzuk:a.soprqni taní\'tÓegy-1 e t"-n e k éazrevételeit a Nogyiháltóaágn ókta-tásügyi Miniszter ur által W\'^aépyilBoM^kD^ oktatás" tárgyába& alőterjesiteU.tö^rátiyjava*-latra.
A rég Óhajtott törvényjavaslat meaj9tk,lBBt-a virány, mely az égető nyár rneWábea Bditff hfls után sóvárog, frissítő eeőt kivinV\'— épen ugy kívánkozott honunk tÖrntarjavaVlai tatán a népiskolaügy tárgyábu. Af m^lkttsnktatád miniszter ur azt a k^mr^61iá^;a0(Ute~lebatlv; A honatyák lelkesedéssel fogadták^ Ab ország polgárai Ötömmel ÜdvÖtóltáfc \'A bápákoláí pr, nitók sem titkolhatják \'szívük* Di^\'aromáÍ\'« törvényjavaslat fölött, ds örömüket,\'!mínt! ttfl érzület kifolyáaát^ae ász uralma váb>fal ámBt-Az ész az égnek megbecaülhoie|lML1tadoiz4nj^ lévén, csak annak segélyével ^agynsk kápesök az élet jfllonségoit, melyek magOryendflztetiiekr szemlélni ás következményeit megiiélbH. !í \'v
Igen, a törványjavaslat örvendéts* telwaég1 d\' honi népnevelés terén, ,mertb>aok ririg\'iuM\' nyomor elhdritáaát-.igéri;. a D^ntanitók törvényen kívüli állását megúüntetaj éa törvényes
Folytatás a inelléktotm
SCHLESINGER VILMOS
(ß0-7)|
I ^jLx-TÓXT5BX^E!TE3 :DX.-BLftJKri2íS.&J!«T, I S-aiilldeii-nagy-^varosban-Igen kedvelt sorsjegytareula--! I : tot Itt la NAGY-KANIZSÁN megalakította. I 1. Huaa havi 5 forintnyi t&zletfisetes mellett azon kedvez- ( imáiiyben részesít, hogy <• jegybirtokosa 20 darab 1864-diki I i állam\'-BOrsjegy nyereményeire, melyek n társulat ideje tar- B § talma alatt kisorsoltatníiiiak, igényt tarthat; iiúhs hónapon át j| Irentta\' befizetés ntiin a résztvevő egy eredeti sorejcirr birtokába jut I i.^rr-: Különösen : 1864-ki sorajegy 9 bázisára 5 írttal Hitclsorsjegyrc 8 ffl i<! hozásra 8 írttal í 1860-iki ötödre 6 frttal 3 húzásra és húsz húuap után 1 F a. iMmft szelvényeikkel együtt 10 Ét vissza fectés mellett; Salm- I I\'- ¦ sorsjegynél 4\'ln&ásra 2 Írttal;"Waldstcin sorsjegyre 1 frt 40 krral 4 házasra; 1 i Bídcif-aorsjegyírt 4 hnzasra I frttal és Olary sorsjegynél 4 húzásra 2 fri- I i tairésüt vehetni. I
B " n. é. résztvevő közdM^got^Uazteletcljcson inüpMvja az e tekintetbími mcg-1 Ifcáyiiata^írt^edot vágott váltóirodájábaTí\'.^KjiííizBan a „2ÖIÍ>FAU szálloda mellett. I
I ga?" Bmfetmemfl kamatos és kamat nélküli állam- és kölcsön- I
¦w.t - \'paoirOk, füldtehermentesitési kötelezvények, sorsjegyek és I
I ¦ réin^eyr* pifo&a, tichrgnyclc. kalQnftle bankjegyek, I
I- .ARANY" és ,EZÜST" pénznemek be- .;» fölvatlftsa. I
Evenként 38 busásra.
valumennyiAUHztriában létező állam-ésmagállBOrajegyekre éapedig:
I 250 ftos 1854-kl, I Hitel,
1100 ftos 1860-kl, 1100 ftos 1864-ki, I 50 ftos 1864-ki, I ötöd 1839-ki, I Como,
1 Rudolf, * ,1100 ftos Trios«, I 50 ftos Trla8tl, 1 Gőzhajózási, I8alm, ICIary, I Génois,
I
IBmt I Waldtteh, I Wlndlachgratz,
I KogrSViCh SOrSj80T8
hozzáadva I Badeni 35 ftos sorslegyot
ZERKOWITZ V. & A.
NkfiYKAHIZSiH gyarmat*, festési- ftörkereskeáése.--
BcftUölű. Ma3Ls3i.t3.ejtt- iicáoay&aiíl.\'lüewa.
P^gl, Ezen fölül ajánlják mindennemű friss
:- - békés külföldi ásványitokét
- . ugy
közvetlen hozatott veres m&rba-80-, valódi kufsteini s a legfinomabb . ...pottlandlVlEhatlaitmeíJE (cement) BAK.TÁRÁT.
jnlszunilelietacsakllt évnegyedenként! lefizetés mellett j
A társaság 20 résztvevőből áll, kik közül az első részlet fizetésénél mindegyik égj" részvényjegyet kap, valamennyi sorsjegy megnevezésével, melyekre nyerés esetében, a reá\' e-6 reszt meg fogja kapni. , ,. ; ;
2o negyedévi részlet lefizetése után minden részvevő megkapja az öt megillető :; .zti, tetszése szerint nkúr egy eredeti sorsjegyben, akár k&zpénzben.
Azun körülménynél fogva, hogy az Összes sorsjegyek árkelete most rendkívül 7 nyomott állapotban van s pár év lefolyása alatt legalább is el kell érniök az előbbi állás- ., pontot, csaknem matliematikus biztossággal feltehetjük, hogy az ezen játszótársaságbani -részvétel. 228 húzásra a legroszabb esetben is csak csekély pár forintra nighatoa. ,T Mindenki egyenkint beléphet a társaságba, s a többi részvevőkkel sem kell törődnie. Mint bélyegilletéket, minden résztvevő 68 kr. fizet egyszer mindenkor™.
Minden nyeremény közölve lesz. "98-
ViltiiroJójaPcíjen, Deák Ycreon-útcza (elübb XagThid-uünn) ?. as.
Ugyanitt van a nagy dohány-tőzsde (trafik) is.
(67—6)
A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi utczaYPSILANTI-hoz
Ksftat& a tegolesébb árakon a teonagyobb választékban mindennemű kóaz ¦ T- Mfaaafle&t férfiak, urak és gyermekek számára, úgymint:
Sin innr fUffllmfl több.férfi ba«fe rnmbnrgi, hollandi vaj? Irlandi viistoabdl, darabja 3 ft SÖ kr., \'".\'V SftiS-aflOk, 4 ft. 4 ft 50 k, C. ft, S ft W) k, fl fi, S fl Sí) 1, 1 ft, B ft, 10, 12 ft. "¦lO\'tfiT ^ín**!! BTfffii fftHl liHHrtf. nar ktUBuböaS mlntiban 1 ft 60, I ft 80 kr., 1 írt, 2 íVCO kj, 8 fL
: fttMr BM&Ua ttifl tstnk. * n 60 Vr, Itt 75 fer, 2 ft, 2 ft 50, 3 ft, 3 fl 50, l a ^Hlf-camy »tSI*W<; magyar, félmagrar tbrj íranoiia raindra 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 ir, \' S ft tD kf 3 ft,
íssgj taBGkvtaaBUU limAk S ft !5 kr, 2 fl 50 kr, Sft,3ft50kr,4ft15ft. hlraesro 3 ft, 3 =--rr—far 4 ftj fi tt, 6 ft, 8 ft, 9 ft, adtwaixl ii fr&oesU mBUmnitrávol •* ft, 4 ft 50 kr, 5 * ft, ft fl/ T ft, B ft, 9 ft, 10 ft," —
¦B fci.»iáh* 0>»i»Mr->llbij\'\'0 1 ft 50 kr, 3 ft 60 kr, fl ft, 8 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr. . fbta8k CMNOUI itrulft 80 kr, 2 ft 40 kr, « 4ve« 1 ft 95 kr, 2 ft 40 kr, 6 4tm 9 ft, J a 45 kr, 10 «wm S ft 10kr, 2/1 65 kr, .13 éret 3 ft 40 kr, S ft 90 kr, 3 ft 50 kr, II HH1 ft S5*r, S fl lö kr, 4 ft ÍO kr, 1B ir<* 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft ÜQ kt, MBSft fcfaMft, 4 ítm 1 fl 10 kr, 1 ft 25 kr, 6 erea 1 ft 25 kr, 1 ft 40 kr, 8 őrei 1 ft a5Jtfr , l BUkr, 10 hu 1 ft 60 kr, 1 ft 75 kr, t2 ite* 1 ft 65 kr. S ft, 14 íi»H 16 kr,
1 , ft 10 fa, 16 ÍTM 1 Í175 kr, 2 ft 20 kr.
tmütkmmspk, ¦¦árliik, harlssykk ét egyéb teli csikkek íínuk éi bftigrek kS.-;Ba>r,TÍJaniOh»a.
y8«mi»«litfbW> ¦átvftjl kflBOltoB*k-H>laiieiifilfl iilnben 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 60 kr, 3-5 ftlg. iÜ*\'iH»»-Ar, 5 ft,\'fi ft 50 kr, 7 ft — 10 íür,
kán faMruemfl cilkkak, melyokrCI as irjeRjíék kívánatra bérmenlefléii. . — ToTáhiiá Ajánlink naejr rakUrankM Emkurgl, kelUBdJ, 4a Irlttft ViMMktalC**g" fl ft, 88 ft, SOfti 39 ft( SS ft, 40-120 Al|.
UEH tinll ft, 11 ft 60 kr, 18 ft, 14 ft, 15 ft, 10 It, 18 ft, 20—25 ftlg. iMbkn&k,, tnesatja 3 ft, s ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 5o kr, ö ft, ö ft, 6 ft ~
1 ö ft 60 krrr« ft,.6 ft 60 kr, 7 ft, 8-ft, 10 ft, 1S-S0 ftlg. O, v&f4 9 ft, 10 ft, 11, 12 ft, 18—IS frtlff.
60 kr, 4 fti4 ft 60 kr, 6 fi, 5 ft, fl ft, T.ft, &A, « ft,.
^ftMt**a.JŰ.--
(«—12,7)
___i^taviitja 5 ÍV8 ft ÖO\'kr, fl\'ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 írt 50 kr, fl—12 ftlg. -
L mlndea aaejiigban 6 motníljtai. 2l-!s. — Asztali késztetek 0, 12, 18 d* 24
. lap rátarti* tsytcritlk, plqua í« triootpapíttflOkiioJ, Uvít. d« c&aadge-kBBdőkWI.
r«rÍÍ»M#*»Yl-irf Irá^avlAT-oIr ^Wí»áriaa4nil fokírnomülnk roppant halzaaxfi kfl-) ISJWHWDU^I KCÖZilüL^li^u,^^ 0jy ^„.tben vagyunk, hogy J-Jsjpwí sliwatt^yiaép^t mindenkor kiweo^l^ltalhjiyok.
-i^\'WSJk ^KUSaiBétiyaket minden Irányban ntitivá teli fii míg a lovil ítkesle napján áronnal ^ I iáim¦?«1 Ilit mm aaimitnnU, tjgyi*[ah» tneglaj<lBlé(«k legliamaribb dlkfliiittetriak."
AHtrneneslo GlQcltB-OfJerte, | Daa Spiel der OcatorrtioW- <
echea Loose i«t .lor Rai-aerl. OsaiErr. Healtranfi 50-
. rttcL
fGotte» Segen bei Cohn!\'
grosse capitalitfl-Verloo»anfl
von 2«/»~Millionen. Jlegiun ilcr Ziehung an I4lra
d, Jahr». Nor & Gold. flat. W. oder Ä««ld. Ost W.oder 1 Gold. Aat. W.
kostet hlarcn elo vq® St&ate Barutl^SB irirkllcbes Ori^sst. Stoato-Lflca, (nickt von d«n I vbrbu innen Promenen) und werden aaleba (5«c««i fruUrtl ElnaendnnB\' dea BetrCßfiS oder («gm P«4tV«rtekaM, aalbtt nach den entferntesten 0fgBQ. den von mir Teraandt. Es Wörden nur Qtwinq gezogen. dia HSSpt-Ocfflnna batra^B 223.000 -125,000 - 100,000
- 50000 - 30,000 - 3 a 20,000, 9 k 15,000, 3 a 12.00a.
— ^ooors 1 Bodo;
410000,6 a 4000, Iß A 3000, B2 i 2000, 6 a 15,000 4 &
noo, tos i (000. iw a 500,
6 k 900, 100 k 200, 1BS50 4 WO, 50, 40. 30, 20. OvvhMpia«\' und aatScfc«
ZIchs^SUiteB »nde meinen In-teroMBnUn nach Enhtckeldons ptwpt nnd venBfiwtefeB.
- Durch MfM TW bfltandtff Sffioft 6eflBmtigt«a L»u babo neiuea Intercairston barelU aSela te Deatachlfind dia aj-hfM^atn llagpttreffer toh 500 Q00, 225,000, 187,500, 152,500, 150,000, 130,000, mehrmal« 125,000, mehnn&Ii 100,000 and «nA vor »lerrtbo Tum wkn «Mer tfu wlfk-Hess gresaa Looa vnn 127,000 aaf Nro 28^ In WIM IMB«-
Jede BeitellBsg kann 1
anch Oboe Brief, einfach dnrek | die jetit fibliehen P»BtkflrteB | . gemacht «erden.
Iii SWS. COHN
la Hanborg,
feank- and Wech»elgescbEft. ] (164-2,1)
100 darab
anya és ürQ oladiara készen AU. ~ belazqán Horváth gyúló timil.
HUSENSTEIN fc VOGLER |
Annoncen-Exjjedrüon, WIEN,
Wolbcil, o, ? Zeitungen oller Linder.
Hamburg, Berlin, \'ha
gJohsnintt.U, Gertraadtemtc. T. wBttegwätttr übel j\'cl.. lnurtlon.
Frankfurt a/1. ^aövertteafi,^ in+at
gro„e Caliuaitrnsie 31.
i Basel, Leipzig.
i »rrdvn prompt t« initiait naler Derrchnußg o, d. Originalf^elMsl
cilonpeti prlü-urien Auiincco.
^ KesteUBsehläge ¦ictru aaf WumcnJ
I vorher m Diensten
A győri káptalan részéről közhírré tétetik:
hogy Zalaaegyéba kebelezett,
felső isidi ős erdejéből 12 holdra menő a szálas tölgyfa erdei vágása,
Kollarits József és fial.
Ekilé-llls.--
Alalirottndl Botfán zala-eger szeg öiűllptt egy Kifl-Junfli ere* dotö telivár su^i to^yéaa bika van eladd. ~7 - -\'¦ l.
Íltö-\'M. Palfk GndA:
f. évi Október n-éo,
reggeli órákban a helyBzlnén tartatidó nyilvános árv«r& a^áta íog eladatni; hova a venni szándákoerSk
200 frt banaj^nsaei ellátva, ^
üötolettea meghivatuak. — A vevd, <a általa böigért ir egy harmadát, bánntpcozo betudásával, leMtt lebnni tartózand. -
A azerzódéfi egyébb feltítefal Gyűrött a káptalani irodában; — Felsé-Zsldeo pedig a község jegyzőnél nikidenkor megtoldiiiMbIc.
Gyür, Sopterober 26-án 1868. (100—2,1)
A „Debatto" és a .Wiener Uoyd\'szei^esztiSságehez bé-küldött, ezen ujságla^okbao s^leirt és fegorvos D. i-a POPP-hoz Bécsbe intézett nagybecsű elomrő irat
Egyedül ?8 ctupAn it emborbariti ta«rftt»tto1 é> wm
vágyiól, hogy ezonvfldílííoiuertárittlinniilt baainilnaMftk, irttm magam indittatvn a kóvctknjifi tunyállíit tartalmaao aornluf nyilvánoaaág tló Imtui: 18 évi nrrnii gyakorlatom tdeja $\\g$ á asijbetagBégek titbb nttoieit eléguer volt alkalmam aj&B?, kezelés ali.venni; da a leglmtliatóaahbnRk vélt a nagy költpáj get igénylő flecrnU sem veHttek gyukran a kiránt »r«doiáSrj>> btz. Én tehit vágrú meRkiiérléiu a htrhsdt
Pr. POPP-féle líiatherio-NzáJvIz j
h&BLt.iUtbB Tételét, molyiyul aióhajtótloaélrViaéWi eltolj^; sen elértem. ^ . . (84-rlPIW
En tehát, mtudaiiulinnk, kik n^Ajíijdfllrankbftn aieitredniiB e axert, mely no t linatnálnta U-güBnkélyobb VellMn\'-(lnB**jm sóm jár úi anlm anmini felú roia ntóhatáit nem rnn mag* «blj| a legmclf}fí\'?hhon rtjánliim. -..^ ... - -éíú
• DunAfr>ldvjlrrniaroBlua 5. 1880. Dr. 6roa«,.gyak.• utfHg. Ar» í í>, 4» kr» jílingya^e poafln tÜ krral tBbb. *
Annthcritt r»Kpáf,»ía t-fr. ftft fcr; Attvt^y fógpor 8ft iir. PoáidlfHi) tíz odviio foguk aaját óIn»osáaár» S fft\' Í0 ln*^
A^^AnatheriaBzaJvJz,1* Talwlai aa -aufB^l^artLaaaAat||! MafY-Kaalitáll uoioí rduaf gydff»Mrai«:r.Bo#e«b»rí rll*a«i^ diu j.í WelUíűlif FouelhaSsr i$ Soawan A. nrak kamk*dMjba^;PÍS«j0^ TtoheBoa Jr, Suropfl Q. i* LS<ry I- w«k«4f.\' KatfftNrjrW Slaftf It IÉ«?Í Egertuau Antsí V. ffráíyawriaaSa lUadter^H.- UM$nouáa warfi ¦«rfc» Vafftln« Uallar tyiífwaríaa. Btt-«7t>nrtr 3MUf.
Alólirotl tkitclctfcl\' illón tuillira a nngyitalemU k(J- j (•ItawSgnok, mUwsrint a ni\',GouibM Bertalan ur dltul \\ (feltaMI: i \' \' f .
^erősítő ital"
S 4-VL-\';V\' \' ^ raktárit átvettem.
Kérem a t cz. közönséget azUkseglot ftidezóso végett jjfeoaa&ni aWIirottbos fordolm. -{
W^-^:tí^\'\'t^itS^itáÍ^\'^\'el(itt"XigyiiOvazfíit Mixtúra Sto-Sraodiico-liopatica erŐaiti as idegekot, különösen a grom-5rot,a belekot; s előmozdítja az étvágyat. I > i /Sikerrel használható a meghűlés ollón; — azokat, i bkik .rósz ivóvízzel élni kénytelenek, vagy gyümölcsök . Kdlvezete üüin nem jól érzik-magokat, megóvja az innen íerodfl minden rosz következményektől. A jó nedvek elö-7idézése által az erősítő italnak folytonos használata mellett la -keserű/.szájvis megszűnik-4 s a lábadozók rövid idő Jj Ialatt visszanyerhetik megingatott testi s lelki erejüket — b& tengeren utazók megóvatnak általa a tengeri ut ismert Ckfillemetlenségottül; —¦ vógro a legújabb tapasztalás sze-Irífit a rothadt foghus, ha avval dörgűltetik, visszanyeri JleŰfl minőségét.
Nagy-Kanizsán kapható az nlólírottnál 1\'-» Zcr-jtlcowil W". éa A., ugyazintü FeMsHhofer József végre j cH*senbers Fcrcncz urak föszerkereskedésökben.
|(i30_8,flt Wf^jdits József.
BÜ^T- Ara hastuálati utasítással együtt t frt. ""^n
a (ián -a,3)
NAGY-KANIZSAI
^„KERESKEDELMI- és mMtm\',
47«, évi kamatozásra
) ctfágpiVjfolyó. siiUidara?b\'«zpéna bevételeket és azokrólC 1 számla-kivonatokat ad ki.— A banknál grümölcsözda vé-f Sgett letett pénzek visszaiketésérg a következő felmondási y határidők vannak kiszabva: 1 \' (
100 írtig felmondás penr igényelteük ~. 100 irton felül 500 friig ÍJ nap
- "iODO\' ,10,000 B[15„ _
10,000 frton felüli betéti-ösazegek visszafizc lésére azon s felmondási idő szolgál zsinormértékü!, moly a befizetés al- C kalmával a beferó s á bank között egyetértöleg morállá- c píttatott A bahk pénztára vasár- és Ünnepnapokat kivéve (¦
--oli 9 drától 12-ig, és dolinán 3-tól ő-ig mind a betétó-/
1, mind a visBzahzoiósoW nyitva áll.
Tessék mi egy prébát íénni,
óg^ alább imajegyzett tanyák ^ftglapő olcsó áráról meg fog oyfafotaL
_gy minden Áru n li-gjobb rul 11 őségről! f|itP»Hnw mellett adatik e|, .,
!ahb gyakorlati «nyflsíat cilkkekiiek Oly nagyít* nrfl TÍ\\tuiWt mX°l-V^*}\',oa }™?alÍf*™ l^*}^ B_^D^akr°íT° T"i?
Batal óy«fs«^i?$^ aamcaak hölgyek ea. wak\'dVsíég »M»1 *•« ** ál^^TepasBi
eierféló volánt tékbati találhatni.\'
..-. árjegyzékek mindenkinek o uiirfvo, liop ogy.Üy pítdiojtmegimroiioi líí-küldé* ütAnTÍtel, ragy ¦ péaselClogei
Legjobb gyártmányú különféle czíkkek kivonata.
mino pontoa-iagüSveaÉeután Ingyen ?a bénnentte raegktUiletlk( najryon elflnyoi teh&ta Wdékl (?ttfoktmkn onek, mluián altban nemcaak u ár, hanem minden a raktárban UtciD csikk pontoi negseTes^aft li taUUpI^,-^ ;e(HakBld?ü mellett türlánik. . ií.?I 1 t:; p-
Franoila levél-papírok,
linűon kiráat nív.betÜTnpj-koronfl
íngroa ayoroatitivaL ulKUbS-AdSuomfebur . . Jökr. , \'„ angol, íooalíott . 05 „ „ "„ „ rocías aiiuoictt . "5 B „ , 4-ed finura fcliír . a p B nn^ol vonali olt , , borítás; B-adfe.híi
" belili "\'máu" íom gyáiihoritcb mtékl-ed foliírro
. 1 ÍL . 30 kr.
¦ SO „ ;. 66 ,
¦ 00 „
¦ 80 ir
2<«no» Uetfl koronával a divatú* tflbbíiinÜ njomatban aiái jípirra 40 kr. asáa borítékra 40 kr.
100 db. Látogató jeay. Kettős fáoymasa papiru 11, legíno-moiib kűoyoftiaipgyloririiaia! I ft. .Kyanilyonlcpfinom. fekete uynrai-i-tad........70 Itr.
minden köve ti
Látogat íj epyefc, Ingíiii- acfíul bffru njoraBthilTIe3njaljb neraflbe-tnkkel, oluúbb mini miaJenütt
iÁ»ilb,feh.,kettSiíi-ujít papir.flUkr.
R eltollak 1 tcit, anp. rúslull 1Ü legjobb fajbais 10 kr.
12 test, AOg. rí atoll e^T doboabnu, fennebb! ímjbaa . . . . SO kr.-! tezt. olttrainiom tgll, biitaíltv a
roE»an ellun.....SUkr.
1 tncuit Irdn jo minőaeírU
1U1BÍ35 3Ó 4ókr. L teiL tollnyol . . 10 15 20 30 kr. FiuOüion víictt peosétnyondk leg-
¦lebb IrisiaL 1 db kit betOTtl, Gi.om 11;éllel 50 kr. Koronaírt 30 kr. külön, egiia* novak,
* 3iin Bzámlttatnok. Dowbomjoraó pnisok nérrtl ogjfltt
Icgfiuömabb 3 ít 60 kr. Bályeg (HUmpIglia) báiloe«i«kr;nr-nycl, férték í* *e*ettoU 5U. Satl. A lepajabb maRa magát nodTenlő Wlregf, (BUmpiffla) a gűp egjBiori BedTesltesael «ser lenyomatot kt-¦liL Aleffgyakori-íttabb blralalok éi truUk aíimira t db le^fln. tó.ü aft50kr7ft60kr. Legjobb mltt3*ísfl, va«»ff eailit lenessel ellitou Ctaina ezüst, átállás 10 éri fülytono* hajinAl.at tnellett 1 tet flTÍknnál 16 ft kávtu-kauil 9 ft, kÓ« ét vilU 37 ft, 1 pár CTcrtyatartü 4 5 6 ft. 1 db tejmerito 3. S ft 80 kr. 1 „ laTBimarltÜ 5 ft &0, A ft Itct keatartd, leguetib faj 9 fi. Efryíb cklna-tárgyak ajiri arírt. E*en gyártmány a»in ía formában
¦alildi eulUthcs Loaüiild inodi bnil van~E5ailtvo. ScaRtalan vÍEmcntoeá(rybaTaloli, nn-gyon njánlhatiSk viEclűk, kok, betegek én gyermekoMEony asámára dlliáritjiik tQkéLetösoa a» átnodToaitist. Naay raktár oyérmek- és társasjátó-kokbon.
D.íbok, dbji» űll) 1S2UÍÍU krtöl 2ftig. Klllönfúlo állatok ülÚEO „ 1 „ Játéktárgyak dobotokban 10 20 30
50krtil.......2ftlg.
Állatok, termé
oOkrtJl......1—2 fug.
Egyúb jÁti\'\'kl»rpy»k encr félerálatD-
teil.ar 1«\' kri-ll .... 4 ftig. Túrwwjátékuk :!() 50 krtiíl .2 „ Ae ismercteJi roulette játikok en ini-
nisturu 1 db -tU M üO 8U kr. 1 \'JU-
1 ft60.
Laterna magica, aa npyneTeiett ra-riülimpa, a le\'gkcllemeaobb tna-latiítrifjnk és Öregek iiámnrn, ldb I\'J kép. Gö 05 kr 1 60, 2 a 4 5 flig.
Rnnvv-nyomdik lUkélen bi-tűkki-1 él »iBri-kk«i, tiie^nOtt gyermekeknek fjr. kr 1 20, 1 8H, 2 ú(), 3 4 5 fiig.
Aii^ol íieríiámláilAk, talve minden n liáibau iiükíéfítlt aürckkcKl láda 160, a, 2 &0. 4 ft, 1 kisebb gyermekek -\'5 Uü 00 80 kr 1 ft.
Meg rend »1 éneknél játékukra kéretik a (rverniek korát cl a darnb értékét njeprTeTesiii mely után n lefpilkal-mnlonnbü Tálasitntik miután a tb-laatték r»[ipant nagy.
KfiMiifélp játiiktárgyak dohoiokhan arái féla válautékban fi- éa lány-pyi-miekek Bxámára, darnbonkint l(>2U40 60kr. 12 ftig. Lefl4flOBiBZl) KagtfiDbak.fisQk.
1 fuduritú TéaG J6 2u 25 30 kr. 1 íM fé»fi20 25 30 kr. 1 nyeleafé*ü 25 aO 3Ö kr. 1 tartáfásü 30 40 50 kr. 1 nebféBfl 101625 kr. Ltaebüiü kefOTtí l.\'i 40 kr, 1 fejkefe 30 4U50kr. 1 frtig. I ruhakefe 5« 60 BOkr. 1 ftiK 1 Icpfinomabb fopkrfo H) 2 j 30 35 kr, kOrömkefék 25 30 45 kr.
Legjobb nn^ol tollkéiok, db ja 25 35 45 GO 60 kr. 1 ftj 1 ft 20 kr,1 "~
L13ny5í íiobtűiiierféámok tanocs-ciol t. anélkül,dbja2D 30 40 CD kr.
Lo^ujnbb póuztárcxák 20 40 GO 80 kr. 1 frt, 1 ft50, 25*^
Trimzák CO 80 kftjTftrVfl BO, 2 3\' ft.
Valódi LiItík-iiM^t\'p 1 pák ?3 tartdk lepsicbb fogtálai íi le^innmabb fsmíá* dUja. 50 kr, 1 ft, 1 ft 60,2 3 4 í> lru
SíirsrtásBák 30 50 80 kr, 1 ft, 1 ft 50 B, :i ft-
TGkélatesen ellátott dohány oxáii ke-
bletek valódi tajtekb61 boros-tyánktfTul tokba, ceebbe rald, a tílUésjíim aierint külOnbflaC aii-r;ik ínpipákkal,lüiuiCríiámkanoc, BíivnrkciíitSk papirus ¦ egy&h do-tánj iásl kéaauJettel, darabja 3 4 5 6 8 frt.
Gályám nyakraralók nrak fiimára darabja fekete vagy eiineictt U5 35 45 CO kr.
Divaton ecljem-chardeok 90 kr, J ft, 1 ft 50 kr.
Legjobb nadrágtartók tartás éa olC-nyíln, párja angol ciéroábol 45 60 80 kr. ¦clyaniböl 90 kr, 1 ft 20,1 ftfiOkr.
Paplrtirczák.
Egy stopon oliáloUenreloppe különféle fényűzési papírok éa bori tokokkal telve dbjaSÖ35 50 60 80 kr, 1 frt.
Egy irotáma cliáiáa nélkül 80 kr, 1 frt, 1 ft 50, 2 ft, tokáletei ui kttx-atáinohkal2S4ít.
Fénykép) albaiaofc-
Híiisiori TaJugatájban, lajálgyárt-
1 db 2/képre 35 50 80 kr I frt.
egj db 25 kíple legfinomabbfal a 1 ft
1 A 50, 2 3 ft- •
egy db 50 kípra 60 80 kr, 1, 1 ft 20. egy db 50 kepre legfinomabb féle 1 ft
50, 3 3 45 ft. .¦ffrdblOOUprt 34668ft. Gyári raktár ráinákban, darabja & 10
20 30&0kr.-
Kül3nfélB rÖI ncceasBir-ek-
tokélet-j Tarr.i-kéerletdbiftflO 80kr. 12 3 4 5 frt a kiállitáa íákiSBéga szerint.
Gyári raktár franezta ítínbiri lát Cilitekben dbja 3 4 6 0 810 ft, melyek alátmdvéainél dupla árnak.
Leguebben kiállított nEi kéii tár-ezák bÖrbűl éa kelméből, dbja 1 ft 50,3 ft, 2 ft fiO, 3 4 3 ft. \' v Leaujábh skinrsk
Icgdirntosabii forma 11 j aranybál mely niÍDdig a> arnnyicint megtartja éa esáltaloTalddi ékaBcrllca n lugáraitdbban basonlit.
MflItíikdbjB, 40 90 80-kr. l,i;50,-
2 frt.
FDlberolák, párja 60 60 kr. 1 ft 1 50, 2 frt
Nyakérmek, dbja SO 25 35 50 flö kr. Karpereczek dbja 50 kr. 1 150, 2 ft. Tartöféabk ÜO kr, 1 1 ft5ü,2 3ft. QyGrGk kdrckkel 30 10 50 kr. Óraláuciok, roridek 60 80 kr kr, 1 ft 1 frt 50.
Nyaklincaok 80 kr, 1 ft. 1 ít 50. Gombosiflk urak ezámára 20 40 50 611 kr.
ElSlng-gombok dbja 10,15 SO 30 tol Uij-gombok, dl>j» 6 10 fcr. "\' Egéít kíaattletek cUlrig ét ojjgoói bokhél Ugiiobb kiállitás 50 WkJ
1 1 ft 50. \' t | egycBomá ára-fityelík, nti(jy(JO eoí-
nasan QaiaeálUtTa 00 80 kr. 1 ft."
A legdlvstoab stláf>4kuzr
OníoAUltra aok Bnomsá :k8«to!
o»QiUcié]ca6»okUIL ¦¦ Ezy melltfi 40 SO 80 kr, 1 ft. egymelltfi eeüitbe fogialt 150,2 a egy pirfaiberalú 50 BO 60 fer, 1 ft. . r fülbevaló ekartbo foglalt 1
2 í 3 50 kr. \'
Legflseraobbaa eAfwatt bHHaat-éfcsztr
maga a ssakártö \\f ámlttaihatík által. Escd ckasarvalódiesftitb* ,~
ellátra, ai utinsott eaiflirofc b legíj nomanhankonSrflftlttLyÍn4d|U]~ "J ttiik, a melyek LUok tSatt tMfaa u,
lentik el; piáa dráfa körek b iomi betlenfll Tannak nŰnocTa. Egy melltfi 4 5 6 ft. , parfulboTald 4 5 6 ft,
. elClog-ffoBsbok 2 60, 3 50.
4 ft 60 kr. egy darab nri-tfl I 80.2 BO, 5 4 ft. Brfllant-iryürfik. araajból l 20, J 50
2-3 frt \' Keresatek éa oxirek syakdias erra-
uAnt2 34ft.
QyaazekszBf.
fekete Icgatcbb alak éa igon tarbia 0 reget, Ura é* binJ-ssarabúL
Egy moíltfi 20 30 50 80 kr. 1 ft p pár fUlbendá %#9 btj , db karperecB SO\'60 BOkr. í ft
• . irr^kanjtókBÜDBOItr.l rt , rCnd óraUnta 15 30 60 kr".
, nyaklánca 30 00 kr, 1 ft,<s , , elCing-gorab 4br. "í._\\r!íí ¦ pár uj gomb 3 5 20oflW1Ör:\'11\' n tartd-féaÖ 20 40 60 80 kr. Nagr gyár-raktár bel- ím külföldi parfiim izappsn, olaj, hajkauSat e» egyéb pipere eaikkekben.
Hlbeteüea de ahda Igazai
Balín-árik bronesUoí QTegf«d41 eá
alapialtaL Egy át) lila úiu 2 frt:1 í
, , kürépoagyiApn B ft 20 kr.
r* ¦ nagy ára 2 ft 00 kz..
• ¦ legBagyDt>b<tfi%ár. Cslnoa asobaórák porcselláa ealn
lappal.
Egj-db HtBaifinelknlí8S«ltK J
ít „ tttŐmfival 3 60,-450,5*. L>en órák tartásijait.ikjéjá
aáirt keacaafta; TáTlaHntfl^-L ,^ MindonneroÖ megresdáiek átrál
nek s gyorsan é» olcaán
tétnek.
A_z első ausztriai bizományi üzlet.
Prateratrassé 26. ra. én Operngano 6. as, \' a Dráhs soreajoibik\'wiVS \'
Figyelmeztetés minden k^ríeil, de leginkább az Öregkorban
4.lollralinak a« ortottárenni heuaib bnYárkodái Után eíkerflltén olyan bktoian ható gyógy-1-sssU fijulitrtt, rneJj,* ^día^.itfid^barot, m*1I»ilrgé<, meüégís ét ragaoáa flegma fel nem köhíig- ; SlMbetr, kOHnHíirnVaií aa\'^DgekníI kilLlcginkíbU táToauzal éa Smiel aioktak kittre I « Ifltfa^ atldg^i^Hn^A^g^Melm^a^ag) rik ami haasnáutatá, s a Tciaedolnea bcctkáral \'
"-•Uiairt a* oUáToimo.\',:^?.1-
ttnAaütnfl fi\'BSgysffleWa kSaSnaáget erro flgyetmeztetni, hogy ftiTmlitett grágyasert köny-I njSbb hatsaaJaL rígefl (pilttta, lobdacaV alakban kéieltétn, melytől HÍZ darab; üregben, iáját pecaé-l.lfuntoe) lapMtetn 1 navrailatf irtaBllia«al\'-fillÍtTa, nálam DSBrSexesbsi [Rtkáaam : Tántdotcsa, 2131. 1 — -r..« ^tausssfc itt belyben TsiBfldf K. Lsjss konjvkereskeJéfl(!ben ím úr. fMkiifbafk Emil gyigj-w^hAtó1.aÖtiBtáíxeii« B^iifluu megrendelheti!, ára vkt Uragciánek Tagy~sZáz darab-
rfia.azamr. Jrt, s ¦ ..... ,. ..... . -r^-
iéjg^ivBefM igjéi bajákkal
D« b r os b b i>;.má>s 1B.-1B68.
i.Ia orTOil taniciommal azinaen aaolgalok.
OcsvAry Ede,
: ít-:: orroi Debreciénben, » m. k. term. tinnlat r, tagja.
ELI SMS RES.
AZ ALTESTSÍRVBEN
szenvedőRnek.
Blsonyitvnnyok, (leTi\'lklronntok.)
Mélyen tneghatra érzem magamat, kegyedet tudiíniLtni nkarom , bog)" eérvfeptiőcjónuk 2 t.\'ircly LasinálA*a Utal altéit* ervem bűt, melyben 43 év át*sokat izenTcdlem t Igenaokat kelli aa.ágypl finznem, tilje^en kigydgyal \'tam, ngy liugy G>i évea létemra minden ügyemet elvégezhetem,,
Mableti.nUajnani. Wnrt&mberg, árcz. 1H. lám. Kaycr Rrlaztlén, kor
Noba cluint»BÓrrk;nueiÉbea bical-maiqfiiem vult, mégis clbatározám magamat v-Io egy kii >írl etet lenni; — éi ralii&ftn t5bb ín-pók és csnmb:tnrésnél kitünC kÖTetkezmányo lett. Ó-VorUn, dpril. 1. 1*GH.
l)r. StnikjkoD. Stanaars a. D.
A fenn nm axtt ktnCci a fslUlálstói 3TURZENEGGER GOTTLIEB-tdl Herí-Sa«Aan, Kanton App^niíll (Sebwelzf rcndelbctu meg, valamint Foruiaflyl F. ,Sr;ítinA\',-hoH czimietí gyogyazerési ?r Által, Pcaten; éi Horváth Mikit gyágyajnrjia ur ailfű ZánxákJm.
#iuJLitfi-;«na*:,i*?ll*MÍ>MM»t • U4l-lab*ÍfiMkat .hatsaálrs, .ast Upaaztalon I
J)nyebbetit3pbet*mkl, mind pedig könnyebben énekelhetek ! .osOkaAgeanek Urtom labdaj^k^ha^i&i^^ roryUtal.arigeti.-hoiry «a »1iaJUiU eredmény 014™ik«.ék. Tli«te-VMtn ts&itv mSUaataaadk-ráaaemra aion Isbdaciokbdl póttal atoa tttánret mellett egy
TflbUtea bae^vbiObiáaJtHt\'atánlra, mély Uí*te)eltet maradok
TsMil, majnj\'iaí.vlflW.::/:;:^,;/.:.-\'..; a tekltitele* orvna nmak Baalnta tlaateldja j
< ~ \' Molnár György,
.-:-,;i.-v ,iaic»4 írfamttlt eBperei-lelkóaa. -
TEJÍlfJTETES TUDÍS ORVOS UR!
u>a KftJw#i foi#i^ta3ár«.*i<\'tgál<trI»bdaciialbol — molyok haüifttóaaágát eddig 1 < «il • \' - ¦ ,!0igüu hozzám kft Ment r 4a-«lSv1gyázatÍHSl Áa I
káram fugtaltalal. r. ; ¦¦"
slixataa tiolgája .
i;-:\\;TJcal "kanonok. -
Kcy,tégely iira-S írt 30 kr. o. 6 A Híj bekflldemllf. - A gyogyltáa bjU. ladáa hélhfll legtHbl) éneiben blaonyux -H««<nAlati dtaalbisak liiaonyltránr-nyalfraUl. (1-14-12-8)
In der Buclilinnillung von
JOSEF WAJDITS : in fi r. - K. atii hnn
lat kii babon v. B A B 0 dis
ERZEUGUNG * BErfANOLUjNG
dea (1(17—1)
TranlbeiiwoiiieB, .
nachvden nöuesten Erfulirungüii,
BAMELISZ J᧧^-
nfli szabd-műster
Pesten magyar utca 5 sz. a. a Hatvani utcxitál ztía
ajánlja nt.cz. bGlgjkaííinsógnok njonnan bereadeaetti
D.!VAT-T,;IRllvT::tS
az úazi ds túli idényre a legújabb divat szerinti elkáuttásekkal következő árjegyzőkkel; n; m;:^-.\';\'^/^"^^-Egy utczai rövid ruha gyapjúszövetből , 12—18 frtíg Egy ruba Alexandra-szövetből . . . •. *ü&*-*$2
„ , Smirna szövetből.....*1S-ÍW; ??1
„ „ llellas a soio Bzövotbfll . . . 22—26" »
. A valón SisoU n , .—. - .7n3Í^MsiU^ , F Volourasoio , ¦24^-!29;: ^ ¦
„ „ Velour a boÍo selyemetóvéasel ¦¦ 5"2flMJ5%u
„ JUkraobair srövotből\' .. . . 29^40 „ „ FiüJáréakönDyüNultusarselycmWiaö—46 -;í " „ Bármily &nn(l selyemből . 46^100^ P;
__Jiipsaselyemből . .» . . . 65^120.,^::
Egy felöltő posztóból . . v, . . \'." . \'l0^25;"ííiL „ tinomabb felöltő azinto posztdból . . í.7^r80,^-dÁ „ felöltő, guba vagy boglyas bármily 8sin& > •¦
szövetMT. . . -. , , . ,.r\'
. tolyeabártony folBltő díszesen kíáltitr*. ^^^jjé; Nemktllönbon minden néven neveModő n&b^tÁaynk^as illútö jmmnesa szonnt díszeson elkéasitve jn^tyeR ár\'imelletta
—ilkstí^ uadiibftn tí óra alatt olkeszittatnek, n " 1 _,g
Kulradk nélkulilctazi^ÓBeket is igon~jatáayosM saámitak fol b VL-ro -durckAs ruhák caak^s nei^ondel^ M^d kmiW nuk, — vidóki tisztalt liOlgyeK kívánságára &ztfyQtndntákkal t «zin iiieghaíiiroziaával posta uyán rögtön.szoJ^^atokv^?
A viddki mcgrendelíöekűtü a derdk éa •BaoknytfSeJe luaezn megkUlddsiit kórom. • : •1
Bátor vagyok üzlotomot a L cz. hölgy•kösönságnek ke; gyes pártfogáaálwaitoa-kérósael ajánJftnij misjEeriofrb^esetH! rtindelikctkkol a jüvöbcn ís s^oroncsóltetnifizivejiked^ejc.
Wftjdits József kiadó-, lap- és íiyomüutulajdonos Nagy-Kanizsán.
_. a „Zala-Somogyi Közlöny
Jarprt- fakMaij-a\'-tanitdk kiképoztútéaének po- * dig BACgloUd tökélyt cs azonlositésl adni* azin-
.\'-\'Aiért mi aépiakolai tanitók, kik hivatva vá-gyunk• nereleé Krén\'-mákodéitirkar-ktfiyreni-« neffiut jötö művelődését magasabb lukra pmehu, * hon erttrvények szcretctot az ifjúság, \'nÍTében ébroaitoni éa szilárdítani: — szent köteleaaégOnknfik tartottuk a törvényjav nslaiut tárgyalás alá Tenni és meggyőződésünket hzabádon nyilvánitani, megemlékezvén Üdvözítőnk •závairai: aAi. igazság megszabadít titeket." Nem akarjuk azonban a törvényjavaulai iény-oldalait még különösön kiemelni,, csak árnyoldalai taglalásába bocsátkozunk.
A törvényjavaslat árnyoldalait neveléazeti-ér-péazbeliekrs osztjuk:
: A neveléazeti rész megtekintésénél több részbeni kétkedés- -Hallotta meg lelkünket, váljon képen loend-e a törvényjavaslat, a niég nagyobb részt asonynyadáabán- lévő népoktatásunknak csélra vésető irányt adni.
A törvényjavaslat az óvodákat a népiskolák kúg&áitő/B aaoknak lényeges tényezőjéül tekinti, mi nem helyeselhető. Önálló óvodák fel-allitáaát táriadalmi életünk követeim ffny én ok nyilvánítjuk ugyan, azonban oly tantárgyak felvétele ellen, melyek semmikép sem tartoznak, aram intésetek körébe, határozottan kuli nyilatkoznunk.
Mert a népiskola igy ezentúl csak kevés ujjal
; szolgálna,\' mi oh ellcmi tanulók nagy kárára volna; mert.a figyelmetlenség szelleme azáluá meg Kxveiktjt, miután Ugy U már mindent az
lóvodában hallottak és tanultak.
Értékenyett, fájna tehát szivünknek ha az onsággyfiléi a törvény javaslat 28-ik §-unk &z óvodák iievnlágzetLpDntját türvénynyó emelné,
rmivel as által a tulajdonképi népiskola alapjában megrendülne, követkexéakép a népiskola
"valódi fejlődésén kárt ejtene, holott épen minden törekvése ennek emelésére van irány orva. Tekintsük már moat az óvodák után az öletni ^ népiskolákat. Szembetűnő ítt a tantárgyak
¦: hosaztt-sarav
7\' Még több tantárgy adatik elé, mint a külföld jól sserrexett népiskoláiban mai időben - nyolca.éri iakoláztatás alatt előfordulnak.
Mi mint gyakorUtí tanítók a tantárgyak ftv-.-. lülates kezemé ellen azéhünnk fel b azt kiván-I jak, hogyha a törvény az elemi iskolai tanulót ,-jcsák ha t éri iakolástatá&ra szorítja, sokkal he-Hyesebb leoseInaTeUti \'szempautbol, ha több | tantárgy kinsarmdsa. Mert hogy az úgynevezett ¦.; imé^^/á%}s^m tolna, a^rendoa iskolai ok-s; tatái* pótolni,, kattágka nem vonjuk, mintán i\'ast tepaaatalat ateriat nem fogják a tanulók > rendeaea és mrmhDataa látogatni és azután _ nem ia nyújthat oly kúlégitA sikert, mint a rendű ialuUatatáa, ha « még két évvel meg-
40-ík siamahoz.
kii
t apaszt i vlm iíjítr
A Défriaknlákat kaik hogy 8 évig látogassák as elemi tanodái növendékek. Ez emeltessek
i törvénynyé, mert csak fa ezen faltétel alatt le-hetaágea a tantárgyak alapos tanítása és elsajátítása. Ezen tanülrjryak, melyek alapos toni-
* tást aúránjakf .a korotkexák: Vallás és crkölca-
- tan, a nyeivW^M-sría-éa -olvasás, beszéd és . értelem- gyakorlatok, aaárnvetés, honi földrajz ¦ éa tBrtéaet. A kiismeri s gyermekek terméaze-!5 tét, aa tudja, mianrint kuönBaen a két utolsó V tantárgyat csak a berégntt 12-ik évvel kezdik
- a gyermekek érteni éa felfogni. Ha tehát a tör-; Tényjarialai as iskolai idAtart&mot csak G évre ívsxoriti*, akkor kevés hatatoa háramol e két ¦j. táigyból a. tanulókra, A iatenyéeztést és ~i kertésaetst illetőleg az*- kell kinyilatkoz-
: tatnnnk, niianiat IS éra gyermekeknek lehelj tetlan azok gyumVilcaözd daajátitása. L- Ami pedtg a nÓl tut^agazdaoKSzonytulgot I éa háztartási leányok asámárn illeti, mi kizár-^noTrraf-iakolábol, mert. e tanok tulajdon képi íakslifa a háai tüahely, hol u anyától kütclcfl--a^géMfeMteU«sité^ kfatÉxl^^ veszélyes nove-
iBBBBBtt^taiu-Jbbb kevewbb .-alapoaan, mint sok ^Olefeemi: (- .
l^l^tantaVff^btUla^ ki-
. hagyá a\' innirVaftTsrigot, » fatenyésztést és kertéoetet, áp^:j^^ u bre-
^ryal ok*xcrtt«n l«<alík:rA»yttnk alkuimat » fa-liuniijuiágnai 14-ik éra elteltével, hogy kiké-pexhfsoe nugát gaadáazatí intéaetekbon éa Uibb a\'Jobb sikerrel fog««akjában elűrohalarlni mint h» már * ií-ik áYeUtt abba be akarják nvntnL AjkaTadésMtt réttb&l még caab egy-két pontot MániÜua^k kiemel mely a tanitók kö-*tskai4gmL:\'iU»Te»t«ten az adandó tanórák ní-
> miX)Uim^^ meghatározni, "Az
alnmi náfiiakdák aslmára a 41. §. szerint U0>--itt átm, ^líabObb népiskolák Bzámdra az . 66. Q. acerint 16V-84\';-a taniulrol pedig ez ol-
i Twbatá: .Egy tanító hetenkint 30 óránál tfib-
¦ < ~bat nem kötelet tanítani- Exckböl láthmó, tni-aaerint a tanitónak\' afl" laznéüd oktatást U kall
.- adnia.
-Be ea megüt a Unité túlterhelése. ftzerínt ögyasiivin aüg pümohoti ki magát, Imjtjáki , mmt aa fUdOavbe Tett vadat, mely végro lialva]
..\'U\'tl bardili i» íii-ptimilú
¦•lyfiírT ii t;mi-¦Aő dijt Vfimd idt.\'jc iiuirad kiki\'pzá-.\'m-k il ho^zjLbb bi-\' du! aljasul.
mdvhuű * hivaVmn-
K-nigy. Jly bánáMiiuld iizonlym nem mutatna iimbuntégúit üljiiniurn. Ab orsz/iggyillé-i p*?dig-nü:n Tug törvényt alkotni, mdylnT: fiiiberAéges bnndfiiiiódut, núulcgy hontalan czikkot, azám-~Gzné liünutik linHniibi\'il.
Hu a törvényjavaslatot az oritziíggyIllés tör-vénynyé emelné, akkor sok tnniló sorsa-még aggnsztóbbá válnék mint vnhi eddi^r. ¦
Vugy oly könny 11 dologTü a -népUiníté oktatási mökiidtaoj—mivel oly annyim leniHewouyit-tatik, azt vún-iin tü!u, niisziTÍnt t^ak ugy kfinynyü azurivul képűi liotunktnt \'M) tnnórát iidiii i?géazin;g(; venzólyiiütüti\'so ni\'lklil Négy t ii [uím jubbim megőröl te ti n tnnitút, mint H hivatalom, melyot mint tinijük, j»jin.s*r,ií m--llvtti liolgnzgiitiiaajtl ft néha-m " ság\',15 líiraalgóssiil ia ulh
I\'Ih niüyi\'n jutnlombi tűstét, Juliiéi egvarjín Fül kelli-no tenní, h-g ti\'it túl tördelik, legplább megt\' Diradalinuért Hogy csuk kev neki tulterheltf-\'iósében bzuIIoüií ki lo-lyUibUám, ez ullitás nem szarni b zonyitgntasm. Közön.ségtíö najjK^Lino?
A tunitú nincs azon helyzetben szellemi kineeeket gyiijtbeinu terhe ban. Talán anyagi kineisL\'krt: tehet öZlti üM lásauk!
A törvényjavaslat 131. §.-a Hzerint tisztes lakásou kívül a fizetéa aein lehet kevesebb mint a) az elemi népiskolai rendes tanítónak 300 frt. oezL ért., b) elemi népiskolai aegéataJiiténak 200 frt. oszt. ért., e) feksÖ népl-kolaj Linilónak 5^0 frt. o=zt. ért., d) feLtó népiskolai segéd tani-tónak liŐU frt. o. é.
Mit csináljon a rendes t&nitó, ha csak ily fizetéssel szerencséltetik! Ha mindig nőtelen marad, akkor megi-lhet ugyan még valnmeny-?yire, ha t. i, ul1<!nsé~e jobb anyagi életnek. De a társadalmi élet íinnyi niindenféle szükBég-Ictet előidézett, mint testiekben, mint szellemi-ükben, hogy a tanító, mint ezen étet egyik tényezője, Eonimi esetre Bem vonhatja ki magát a társadalmi élet követelményeinek teljceitése alól. A társadalmi élet jobb ée.-Imot, több kényelmet, több szellemi tevékenységet követel, mint elődeinkké volt
A tanítónak nié<* szellemi Önképzéséről, elö-hnladdsáról is kell gondoskodnia, kell, hogy vegyen minden évben pár tudományos müvet hogy a korszellemmel lépést turthasson.
Mondják ugyan: minek a tanítónak annyi azükségloto ? tíőt a miveltebbek között is vannak olyanok, kik igy gondolkoznak. Sajnos, hogy ugy van, de ki kell nyilatkoztatnunk, miszerint honunkban még általános azon balhiedelem, mintha a tanító csak szolga volna, tehát nem egyéb, hanem csak olyan életre tarthat igényt, milyenre egy szolga.
10 tekintetben a berlini népnjság helyesen jegyre meg,miszerint valamely nemzőt műveltségi fokát leginkább aszerint ítélhetni meg, miként gyermekei tanítóival bánik, és pedig sokkal jobban, mint képcsarnokai-, muzeumai-b tübb effélékről.
Annak bebizonyítására, hogy p. o, Sopronban egy hat tagbél álló tanítócsaládnak mennyi fizetésre von szüksége Bzerény anyagi és szellemi : igényei kielégítésére, szolgáljon a következő mérsékelt kimutatás.
I. Eleiemre..... 760 frt. 50 kr.
H Ruházatra ..... 151 „ 60 „
III. ¦Világításra .... lü , — .
IV. Botorak éa egyébre . 30 „ — „
V. Könyvekre .... \'00 „ — „ VI. Adóra és egyleti raélokra. 20 „ — „
ÖsHzeaen . 1013 „ — B (Véffo köTctkozik.)
Irodalom.
— ..Tisztelettel Felkérjük mindazokat, kik a . „Kandi Klári" hölgy-élezlapot megrendelni — kívánják,hogy előfizetéseikül mielőbb megtenni szíveskedjenek, mert a lap költséges kidllitása miatt felesleges példányokat nem nyomathatunk.
S z cr k esz i(js ég.
;\'Incanni,, k, gUmilt, tAtj-u^ib, pokolvar i\'e.lrbiiuoala\'.
juniula matiaiiA), inciiiiuiiiiSnyBild«ok1..eiia)-j«diiiitf, vjji*-..
\'Krluink. miiiili-ii _niiri(:tI.L-tLTrsói;i\'k. gOrvilyL-t fnl^lytk, r.igyil:itraii.it, iijjfijroc, Lftrllmfulyia, kOrOiumnreg, raj-1ii.h in^iviies, wntni, hilkimnita» ?4 mcCTftuduli-
¦"irnls tPvijIJUJ a tiiliti ulani TfaiEbeT&k S^tfaiati\', (i\'nin ruhtiyiiut vnpj i.iir umijo» nOl melL -MTBok no mit c.irdbpii volt ctnUirdktdl — a kOIOnhffl elka-railiut^n, olQtT»izLtr<:a «.,U**\\ mfltJtnok mellGa^aval
- nfrjoJtlI tieu Bub-tapui hsiinolata iltal tenne-kUll mU(!. . .-
- Véjiro a toitbo erGarn bomélyodt hirmlnema milk a, Migy dnritii ?1 m 11 li fulnukjn cnujidn oion .tapaaiuak rovi.l i.lui bniiiiAlotn fulytnn annylra nluttluik, lingj
¦ aiuT-li) a I.-Mbul kninim.Vu»-» «nbad kfxicl, a«U-ixi m(lt.:-l fAjtlalum iii\'ilklll, kftnnyBii Uilimuató, mira a »*h uyu(-yulii*a Kyoman bclilKetlteBik.
K*«n mrphoeidlUetetluii gj.\'ijryMer, mclynok jrlr.-luirliUL-lmi\'lili c(rj-.M,ck uiAma*, in killOnOn kira-naira, Irnrmikor ft! limi talli rati bitonyitvftiiyai djinl mar rópfii a K-p^nvoiinbben i-I !111.1 e rotoli - rmidkivtlli, h I"L\'\'(<U<SniiiMi.(llr1i rsctokl.cii iueir(irubiUl hntisanal A*
¦ Minii.\'i <iki:rilUB crnilint\'iiycinél fo^-n, mrlyek Iiakidb
alta! in.\'<K riaviilt bitjokl.an in ulort.-n.uk, jii] meg-h!;i[iitnti .\'-fi filicriBdett hiriit kctsigbovoubatlaiiul Iga-
N-ylXt, pósta.
— E. K. BEomhatlioly. ŰdrUilUiak mnokatinraink tr\\iMt, hi iruokoiioa a ulevcuro lopiutd cKlkkct ku-iilinjük-
Nyílt tér.
Nairy-IUnisfliin D^ü.lal Wajdlln J.lni.fníl, Snombat-li Ijlt pndlR [\'illlcli Foronce-, Pioaott Fipöct Utrán priigyssíróais urálinál kaplinU a BUgykoreiDttíifgnDk nrvenJG , Forty
orvoafólü általános
jaely rendkívüli gy-lffycrojo , nlvilaaal.i írlolŰ s fijJultimt cíilnpltJ UnUan. illial lo^yorstilib, ¦ ogyBícrnnind gjrftkcraa gyógylinai HaaÚlixIlI küllln-nomfl bnjoklmo. -- Ily bojwk a.tonik[;yiiliidda, lígesíí-bunit börkía bnnmsiff, Jiírtyiiflpyík (Cr.mp, angina) inindcnnatntl inrgníri\'\'i»ak, haripii, anilroa, vígin vairy ípi» által támadható lobok, mDirforraziaók, darain-vagy iQDhisnráHDk, konok ffck ílyult, xüzalnk ^eontti*!-ok, — )iiogIop8 gyors fájdalamcailnplttásaal — rílgxfltt
lffuk í
M kr
1 1 frL, hanxnülat
klt]t:SiirilÖÍ y.iíT hnzliirttfUÜi alkalmasait
kor. 11 i-iry jó liiixból fiinnnnzott magyar aS, ki Itgjobb bwonyilcáiiyuknl inuLHiial fut.
— \\e\\elon» ajáulkoxik knih. vagy íxr. báxba,
tii6k."Hilt." Nemcsal; a n-flkáíj-i-n lantárirjakbili, di a níi ki\'-iimiitikaliluil is alapux uULatá*t ad. Kitan3 bi-EuujittiiiyukkaJ »311 illáivá,
— Hnroni egyén kcrc*tetik ejry ilint^va». wcirvci ki\'re^c^Mbe 1. i- cu/ fSsxerkereíkcdíabaii janii [\'«-\'di?, ki a Ta.skereskm^si érti í« vi\'-cri- li^y vajr? két siajipanoí leffiiriy Axonnal clío-
TA RCZ\'A.
A haldokló honvéd végfohasza.
A Ma^yarbou lelke* ifjasá(ra
LJtii kubellel íiill a luircsíoeífirE.
HG íJivtuok iiarux vult bnldogBágit, Cdvo 0 siütian rnjlett; e 1 G r u
A dicsfllcg íényu hfiii TEiette,
A togidiab véiiofk kOxepelte.
A hátinak fTsl aicat jopáArt
Vivui, volt a «jcp houvédl jcliií.
Nem kivánt dijt a kiouWU vírírt.
Csak legyen a hou axabaa d virágső.
,Nefel~jW volt mindaz amit kára
Hamvadú porának lirkÖTÍra.
Éa sok íiren ily xiítvbI halinak.
Ü joUi-o lirkű a drága hamvai 7 K fl n j o van caak a^rxogenj ha iának
A Tirisnv, nf0Kráii elhervad Dc 0 köoj dfflMWi az ira-gíjjbornál, Mely bidegou^tfa BUbaloiroiL \'
Oly b«Mtn. mini tengnr mily ÖUbBl
Kűrdelemracl xxinro felhoiott pytlogy :
Egy leiujtott nomnet bú* axirábfil A borai Kernekre folbatott kdny.
Mert as elük bfi Drulokt_ abbea
TQkrSiildik fisat a Iegblvebben. —
Ob 1 dc halljuk a haldokU hoovíd Yég fobáflxit, mely éjek folo tílr,
EJhn^rutlaa kit ni ár senki aém vúd, És\' midiin mrir elborult a liikSr,
Níma rionii terjenprín a harca-tdrea
Kcbúhajt a haldokló ckkípen :
BIfjn korom tnvoas virágait
Kedrci magyar basáin !
Értőd foláldoxAm. SIpgvetvB a csaták viiiilynit. Fegyvert fogek, bogy haljak ia há kell, Do éljen a hon é% viruljon íelt
Iitan veled axerofto jó atyám 1
áldjon meg a nagy igl
Meglátják egy miit még. Ott fenn hal 4rt*d esd imám. A hont »1 éretni oktatom ralal. aleghaloi a honért 1 dJca3 halál.
Anyám I te drága jó anya!
áldásomat fogadd,
Csendben sirasd fiad, Kinek CLitALnn kellő halnia... Egy h011 leánynak bánata jaja Csak ugy jogos, ha olveon a basa.
Síire in íxornl, lflskactem nehéz, —
Siememro a homály,
Halóit jehntra »?11 — Nem bírja fegyrorít a pyenjro kos. Do ii.ilhn a harca muAi moraját; Lelkam magasxtos fíny ragyogja át.
Bajtársaim, ,í!jon\'-t kiáltanak, MiDnk a gyCiclem 1 Most már 6a Istenem Vípiö rohásxim áldva áldanak; " • a hali! karján álmodhatom,
Mett a_____—j------------,
llogy a veoailytOl mentvo lesa honom
Honnan f mldrt jatt ránk a harca-vihar T
átkua vlssály miatti
Oh bár a fold alatt ~_ Hol axenvedély jiulláma nem aavar — Nyugvók porából bíke aiálua Jel 1 6 a oArt-vlsaályl urakra Uaná cl!
Mert ngy less a Ilon népe majd\'apábad, ila Üssae-tartva dl.
Viszályt kövei\'vaaaily. -
A_KyUtolet]iGl kSrhqiat fakad.. ~ Ha dnlja tobfii"-pírt vlsnály a hont, Hely gyUiQt, gyöfőttet, egykAp lerúűt.
KörOltom a balal gyáaikjpq -
ÜÍL vAiha.^|r;karoii. . . \'
Jeleden síromon — .....
Midii d a nipek ajkán b4ko xeng —
A kflaaxabadság napja lénylío* I
Ok. Ádd ,m«af ext baíánkUT Isti na (*\'
VágfoháM* «* volfaok vitéxaelr.
El ob míg nincs beko a boxában t
Kisbajra nj bajok Jflránek
ífeBl pihenhet.a lioüréd airjiboa.
Mert raíírt\\a harci-metfín elvjrtett:
Boldog a Uon még malglan sou lett.
Xm dc blxxiink : na^y, Alct\'i leaz a bon.
A nxabadság fájn újra ifi Idei. Fris bokrdtik vannak a sirhnlmon.
Mit ul~bb aDtít Tátynl fodett el A blrálvi jiár kegydús szavára: Béke «xállt lo a bonvid porára.
Az rle.itehol dicsdsj^ ílrxi.
I)o oh hány i\'I míg most i> nyomárban?! Ki a* rlel, (Jr\'imít nem írri,
Ka ilurtil ^om láthat ax aj korlion .Kalduü is humíd\' mily bi» ll:er»rái Van-" iiiv hü rfsiTÍtro nem gyá\'1" 7
BÓJA OEHflELr,
Fjgy nemzet kakukja.
Történeti bcazély az avar korból. — irta \'S\'nndtír Feri\'íjcz.
t Folytatás.)
- Te vagy Szamó? Jer, jer önts híreiddel életet e sivár kebelbél
— Uram 1 mi biz csak készülődünk. A nép retteg fegyvert emelni.
— Pedig ugy értedöltotn, miszerint tanyáitok mindmegannyi tábort képeznek, hogy a nép dühöng s csuk nehezen fékezhet."* a korai kitörésbon.
Szamó zavartan ezoritá hol egyik, hol másik\' kezét. ,
— JÉrtlek Szaroo, érdek ! — szólt fájdalommá*! Qrimoald - ismerem terveidet: a felszab boditott vendek királya akarsz lenni 8 félsz, félsz tőlem. Ke félj Szamo — szélt tovább megfogva kezét — bennem a királyfi elenyészett, iU üsak a 6ut látod, ki boszut usküdött 1 Meghaltam a világnak, csak boszumnak a egy boldogító pillanatért élek! Oh csdk most, moat bízzatok bennem! most midőn itt b pillanat, melyben bevégzendera munkámat! Tamerem tervedet, ismertem akkor is midőn aegódkeaet nyujtol az elnyomottak felszabaditására, iamet> tein nagyravágyásod o azért segítelek, mert nem lész puazraeizküz, hanemtárs,kijönérdekből teszi
Szamo öuclégdlten viszonzá Qrimoald kéz-Bzoritását:
— Biznm benned t működöm magamért, de cz neked ia használ. Bejártam a vendek tanyáit o nép elkeseredése a végsá határig van fokozva; megfordultam a Iwlgárpkköstira^ irigy tömeg csak alkalomra vár. Én megkezdhetem a vendekkel csak első sikert 1 a as ajonan csatlakozóknak fegyvert adjl ^ f
— Minden meg leaz Szamo, minden! Az első csapatokat én küldöm ; lesz győzelmetek, moly lelkesítsen; fegyvert aztán szerezzetek magatok. — •.-
— Szerzünk Grimoald! —kiáltott fel örömmel Szamo — hisz te küldöd az elsS caapatötl — tevé hozzá egyetértőleg mosolyogva.
— S Vb addig ia készíttesd számodra á véd-koronát, Ijogy a fölszabadítottak ujongva kiáltsák: — Éljen Szamo királyi .< -
Szamo elégülten távozott, Ennitz pedig a chán. lakába sietett Tbeodora osztályú felé,*
— Meddig kinzasz még e gyilkoló magánynyal Ermitz ? — kérdó a belépőtől türelmetlenül Theodora. ;-
— Rövid ideig szépem.
— Ismét rövid ideig I hányszor hallom már ezt? — \'
— Tán azt mondjam: holnapig;-Kogy titkol-hatlan Örömed raegsemmiaitse" terveimet. Már készült 8 a chánt még sum tevéd raboddá ?
— Csubzó féreggé JSnnits ? — kiáltott kipirult arczczál a hiúságában meggértett ^ — -^k csak no lenne Byzanc I mint megbüntetnélek szavadért Ermitz yáo Byzanc, Byaranal ¦. ,
— Nincs oly mcaszo az idő midőn bmét a régi lész; ha én küldetéaamot bevége«t*in elfecsérelt vagyonod tizazerese leaz jutalmad.1 íiem vettél mit sem észre? •
— Mit vettem volna éazre, hin nom\'YabjBoU-gim a chán — ingorkedék Thoodorft- . i ,
Ermitz türelmetlenül dobbantott lábiral:
— Gnábitél no jitazukadares^tTbat^fHim, minden szó sietteti szabadulásodat.
— Vagy ugy 1 a chán nyugtalan a fenyegetések miatt, .megvetni látszik a veacélyt, de belsőjében szorong.
, — Csak remegjen, caak igyekenxék menekülni a Kontó gyűrűből,, annál txükebbro aso-rul. Caak rövid idáig tűrj/ máa3tii:Tb»ódnKml kdzolg a náp mely" tiaBBcíwt vagyonnal ad yiatm Byzancnak. Közel a nap melyen annyi kineu-caol látlak el, hogy nem kelland vagyonod romjaiból a puszták magányába vonolnod, hogy néoxt azerezhosa. Közel a nap melyen, ojra, mint Venuflt Udvösölnek Byzanc nagyjai! . -
(Folyt, k8v.) . ^
Ü tti X»\' B T I-H I m Ö\' \'K
Ajjtb\'»» biboiai*,!*" még inln-dlg gyár, hagy »««7 * ^eaei «",tAa lenn,a
oka, atm kiintik, bUem. ugy váljak, hogy hettviii-" áljHnWaa"1 ta^V-»hw*ritn-ttta»ta*»i>--J«»la»
lídni alig lehet Ennek aaabilyoR»sa> egyáttlában nem ártana. A gnbnanemtlek forgnlmt üsletúben csend • araLr, meri »¦ nlaűók placaankat « napokban valami kOlönö. krivunUny adónak nen. laliijak. A .kDrOltt-Unk lavft vaspályák..hátráüyol ..esolgiliiak- ,minldBn •Mtra-amrplwattiikrabvhoaandá nagyobb aailllláiok érdekében- ....
" Dacaira, kogy ai ir\'Peiten aUbbsaálIt, nilnnk még ¦Mindig, JeUanG.kBiQpUtg, nlPta. .,._
PUozI betl-vásárl keletarok. N A GY-KANIZSA nctober 2-án. Alsó-aositrlaif mérőnk én l. Teracnyek: llo *« 89-85 r..»iD« 3 frt. 3 ín 91) kr. »6—38 fut 4 ír. 30 kr. 87—68 fis. 4 frt 30-tíO kr. Roia 7B-7B fnt. 9 fr. 60 kr. 70-82 fut. 2 ft. 70 kr. árpa serfoőriek, 70^-71 fot. 1 fr, ,70 - kr. 71-72 faU 3 frt 00 kr. Árpa bili ünnepeit, 05—flfl fts. 2 fr. SO kr. B7-GB fns. 3. frt. .40 kr. Kukorloin ü frt 60 kr., 2 frt fiO kr. Kuk o ric a a oIa« (c*ini|.unili.| * frt 70 kr. Zab 44-« fn*. 1 frt. 50 kr. 40 -17 fua-
I frt GO kr. P o h a n b a GC —GS fon. : frt. (W kr. fig-70 fia 2 frt. 70 kr. Paiauty febór 4 frt 4<» kr. l\'aaaaly. tarka !1 frU — kr. Q U bú ola.\'reniUl U forint — krnjciar. _
LlSítek: mása. ICIralyii-*t 0. «. W « 50 kr. L i n g l í a 11 mai. |, se. 12 írt 60 kr. L á n g I i a « t mai. 2. aiam. 12frt - kr.Ü a e m l « 1. ¦ « t 3. awm
II frt 50 kr. Z s e m 1 e 11 s a t 4. "ám 10 &Ü kr.
Ke-nyárlleal 5-»».,.2 frt-\'EH) kr. ttenjirtiait 6 M. 8 frt. 50 kr. Keny.-l. m. 7 aa, 7 frt ÖO kr. Keny-l. in. 8 <t frt. -. kr. Ro ¦ a I án g mii*. 4-BaimJ-fri.ÖQ kr^ . R p .. • 1 á u g má..ája-2. aaim tí frt. — kr. KnkorloaalUit msa.-4 frt. 60 kr.: . KBIoaféléfc. Mrt-m*a»ája 16 frt— kr. Vlaaa ttc Uö\'.frt" — kr. Fagyiryú nyers ro. 20-22 frt — kr; fagygyű ttiiai m- ü2 ~2ű frt — kr. Gyapjú finom : 80-105 frt. — .kr. Gyapjú halárGrvMéki m. 70 frL — kr. Fehér rongy m 11 frt. 20 kr. Tarka rongy m. 0 frt 50 kr. Baáltiia m. 1 frt 20 k. Fsána m. 2 frt
_ kr. Egy bére smip 11 Ur. Ilnrgonya mérője 1 frt)
_ kv. M«»h»U5r *iírn«, nehít roiU«áj& 00—G5 írt.
Mnrhnl^r asárnc. kitudva* rnis\'ája 75—80 frt. florju-b<"r foji«l 100 100- 10(1 frt. Ilortubör fojnálklll mae, 100-100 fr. ItirUbíir 100-n — frt. — kr.
Borok ! Vidékünkben ülbor 1807-diki, fehér vmry aelüller nkóia Ű-1 fr. Vjilíkllnkboli ó-bor lbT.U-oS. boll fehér vagy si\'hiller ak. í)-12 frL — kr llnlDlon-melléki 1807-bnli fehér nk 1 - fi í t. íiO kr. 186.1 —65-beli foh v. ncbil. ak. lO-l."-frt — kr. Somlai 18G3-0.V bcll nkéja tü-lú frt. - kr. iflfVM.eli 11-7 frt. - kr. nnilncJioiiyl lBn.l . fiü-i.eü ak.í 14 frt. 18<>í-beli ak.tj.-i 5_G fr — kr. Villányi éa M = .-ksi.ar,ll fokele, 1807-dlki nkóji G-G frt. — kr. Uork.1 11 frt — kr.
SpiritUB iper r-rad) fük.inl.uit — Irt GO kr. Síilrapi-1 linklv hordával fokú 2U—2J írt kr. Tltrk\'tlTpálinka
I1 bordúval ilt fokú Ití frU — kr, BlsplaOl! árak: Siarhuhni foiiljn 21 kr. Scrtétihns fontja Sfl.-kr. f^BBlona fnt. 40 kr. li.irinbiu fn(. 26 kr. Júhliiis fnt. 13 kr. Zárnak fnt. 44 kr.Amtali olaj footja | fiO kr. Leifraa^lsj fnt.^nfl kr. Itepcteulaj fuL iri ki
fntí. BO kr.^Konjhajó fntj, 7 kr. Marbaaónak fontja O\'/ikr. Faggyúgyertya fnt-36 kr. SaappaQ ful 21 kr. Ulukája itcióje III kr. Oleakái* ita«j. t! kr. Hajdina iteej. 9 kr. Fehérbab (paiauj) itcaáiikéut 7 kr. Tarkahab (paanuj) itcáj. 0 kr. ArplJaM fontjflt-l kr Borid itóa. 10 kr. Lntl, aoTiny 1 frt, 1 fr. ö3|Ö0 kr. Lod.hlioU 2 frt. 2. öO kr. Kacaa nirja 1 frr20 kr. Fnjk» párja 1 frt 50 kr. Tyúk-tojia 4 darab 10 kr. Seriéi 1 máiiit H frt Sertéa 2 miatáa — fiO frt. Újbor itezóje B kr. Ó-bor itei. — til kr. Ssllrapá-linka itoj. 59 kr. fíanlnai sdr itcsj. 10 kr. Pásti aOr ftcaj. 14 kr. Keményfa nln Marán 0 írt. — kr. Nyor.fa öle 9 írt. Fa-Min mtírfíje itfi kr. Egy pit c*trka —, RO kr. Egy kii mnlaci sllltnok — fr — kr.
Vasúti nüponkínti menetrend;
Indul N.-ICfliiits.irúI Itmlti felé d. u. 1 dra 23 perce.
„ uatvo !) órakor.
. , Uút-a „ ri-ggel 7 Óra 16 perci.
„ e«vo 7 óra 46 ,
Trie-t . d. n. 1 «
Petroleum fntj. 22 kr. Cíukoi
n fntj. 40 kr. Kávi
i r-o
i aj
^ B recK"\' 8 ára 5G
F délután 2 óra — i fílöl rcgeel 6 éra 0
. á. ii. 1 \'éra 20 ¦ - regüel fi óra 21)
. eme 7 óra 30 \'»t „ rr-cgfl 6 óra 2B
. <lelbaal2 óra 62 e* , cl u. 1 éra 44
„ CM* 7 óra 20
Bácsi pénx&rfolyam, ocfc, l,
bajn motalitjQo» 5635 ; 6°/B nomi- köíctón 01.50 ; lriRO-&i-áHadalmikölooön 82.50| baak-rÓRZVÓnyok 7.10} hiteíintóiatí réwviayek 206. 30; Lontloa 116.96 ^ezUat ágio 113.33; arany darabja 5.53 kr..
október 4-tflI 10-lg IBB8.
Hé- Iteti- [Katlioliktll 118(1-nap j tár Protestáns ttllri nnntár Inti
Kalb. Et. Jísuj k Ősit ínyeit gyógrit mtg Mát.; IX, 1—8.
6 7 8 a 10 Vasárnap\' li eif r, Kedd Szúrd. Cadt\'^rtok I\'éutek Bambát D lOIóhiB. Piacigna rt, Urnnó, Emil Joatina Brigitta öercgy Denta, Faid. D Í7 Far \\ jlltf Pla«id !1* Emil S5 Petagia ^ PQldea Gedí gjt
Felelős Bzerkeaitö : Wajdltt Jéztef. Segédszerkesztő : Batárt Lajta
Ii ü
E
E
E K
Pesten. ^ „Angol-magyar bank"
¦ » faacilmielt IttUlíí idelglonM irodája (ré
FELHÍVÁS.
Aa alnUrotl Ig»g»téaig lUatclettal jelenti a hasal t. kRifln- j l^ágnvk, hogy » BU kir. kercak. minulcrium f. cvi jun. li-cn 7831. | l\'aa. ju-keH\'«Bja4tíj"""forytán a
ílagy.kölcsöoős blzíostíó-bank461
--: taSkodésél megkcidetto. Hj
MinílfogTft aa intíiet mind helybeli, mind vidék! pártolóit I tiaatelcttel felhívja; hogy a Wltoaságl alap képséíében mint alapi-LlAk riaamttia aaiTftikedjenok.
JiíenUaakBt a ciíTbíl elfogadnak logkönelebh
(fŐUt 1. SZ.) iáelglanea irodája (régi potta-ntcaa 10. i: -7\'—" •-^llzzunriet) " " -
Budin az otuai r^ütarékpénztár\'< (laIlczhid-tór-)
Vtdétcan pbdig az intézet ügyrivői.
Hal ngyrivSaágM ata lé temek, a jelenlkexáaek a featejim-! z*tt láláiatak bántelytkihes tfiíbaa latáaeadSk. |l aJa^itX Uh«t mlt,daak4,ki ea fntiaet blat alap}ixa egy Tmgy 9 tobb 100 ftoa jegyei aláír, ¦ ea DanagbSl aliiráakor ]0»/B a aa ligL Byngt* kéBbejiléeekor további S0«/n.lg leflaet; a Ubbl 70"/-w ér lafelyiaa alatt S ragy Ubb klaebb rcatletben flietonáB le.
\' Eaaa OCaangek kípeilk aa Intiaat bUtonaigt alaflji^nialy » dm rfwertlfiknaJt »»•"" kettfli előnyt n7BJlja,-hogy mig w IDa-.Uaonott* n^in lökájDkat vUaaakaptik, attól folyriat S»/e ~ilal k«aMk,~aa ét óúk ín t tartan dó kitöri oii* aJkalmáraJ peáif i batéinHk agtaaerra, a kianraoUa ideje itarint S50/o-tól agiaa IlfJOo/\'a-ht emtikedú felDlfiaetá^Ml adatik TÍaau.
Működésit kiterjeisti taea intését a legelőnyösebb feltételek mellett: 1) a ttskár tBtBl WltD^ltiaakTa, saladén ingd éa iagallan
Van-e olcsóbb valami?
és mindamellett jó portéka, 1 ft. 60W*"
net óra, i járónak i»-roerctcaKbíxtoaiték mellett, ngyan-aion ára ébreastúvcl 1 frt UU kr. ébresrtS éi atS aserbe^ettel 3 A 60.
a *V Pompás nagy ingaórák (.V\'n-*dnlo) üveg alá bori tra. Ütő aserkeiDttcl éa üreg feitéaael di iíltve.
40 kr ^ r°mai kérdés, mnlai-* utó diplomata játék.
OQ J-j. Siabályocott napórák, \' eompanaal egybekrttv
1 ft flÖ ler Arany gyűrűk Ta-
gránátokkal kirakva mlndenféli nagyaigbi
aaokiaban IbtS modo ante k
vagyonra i
21 a léflkár tltalre, rahunint
S) u*Sri éM r--J.....\'
fiaUl bisfPtUáaá\'aC .¦ ¦ .
•¦ \' ¦• jj ww Bile tágakhál áTenblnt maradó fsloalegek kesdethen I aa alaptfaák\'által aa Mn kaputt blatanaági alapra tett befiiatiaak [ ÍDTleakté^án\'MObáhBaki e torleanU» otin pedig míK tartalíktfika j \'Ámítom* nkariffk kaaaa tatajdoaát képaiik, a .kik betátelak lag- | klaebb kaakatáaiatáM nálktU, aaaaeaak ások ntin Jání kamatokat, | blnem a aUltátebiaWl ¦tarád* to rabbi fíloJlegekel élreiik aaoa 1 elBnTTiT.1 ejTet«e*b«, : bogy aa inté.rt readelkeaéa alatü tBkíit i eWbbíágl Jofjgal ka^ea^káp luniüUjik, a Igj aallkaág Idején f WstM ea e4««á pánakca jatkatpak.
Aa tatásat aaWTt**** a lefaaabaalelTSbb, amennyiben i
tagok befolpba áa elUnarkiJdáae alali ilL -
lÜnálfogra *_L\' kíafleJég réisréléba áa pá\'toláaiba aaon |
jjj\'^yhMl "mjjnliok. hoT báriwl torábbL felrilácaalfaUaal ngy aa laiteac, nat 5ái I oolgálnl
liálcl ftgyniSl a\'legnagyobb kitxaággeL fognak I
taL 1888. aMattmlMr A-éo.\' .
A „IU6Y. ROLGSOnDS PinOSITÓBAHK"
3 ft BÖ Irr Üffyanaaon gjfi-áa gyöngyükkel kirakva _
1 ft KA fcr Üj aranyból raló
kövekkel, még a aaakembert h megcsalhatni relé, mert eleven tötöket aohaaem vesatlk eL
1 fit E(T-7 pár férfi inggomb ily k6-* * " vakkeL 1 ft 60 kr agy pil kiialS-gűmb. 3 fi bO kr, e(rj garni-faara malMk ét iH]b e valókból Uy
¦o mancs csal 8 ft 60 kr. Talmi arany lánca hölgyeknek 1 frt. GyOnyOrlt Talmi arany hölgy-ojaldánciok koreai tee* kekk eL
fSA l-r SO kr, 1 ft. a iBgflnomahb W\\J Kr\'TalmlaranymodaUlonok felnyithatók._____
O A domboraemfi gépek egáaa * nevek áa adreaekkel véave, melynek legltaégável aa ember ma-ga-kéaiithet magának látogatójegyet "
2ft Kfi 1-- általános borot* i.e. ou Kr. ^ „BrEZÍm> éa
pedig finom, airva járó la^ciiettá, mely tartalmas : tflkrOt, homordan
kítit^rült angol borotva.Ecaet aaap-pandohoa es Win riso resnppan. 4i5 Jir "ivartartó valódi tajtbóL
4 (t.20kr.p"mf"i")"":"-
garniinrn oronr-flntetbül, lfl .{arabbóláll.
fogportul a fogak 3 nap alatt tn e gt issatila a k, megfp.b erednek éa simAvA lennek, a fopkE, a rosa BsaE, Toiamint mindenféle savanya, lehetőleg rövideden rlenjéunek.
60 kr.^"
be fiedi.
gOndQriií mi a hajxa
40 Jj-j. Bntor-politura, melylyel \' bárkinjján politi roahatlO perca alatt egy gamitora bútort.
ag \' pPdrS.
n IS darab valódi glycsiin-" aiappan.
70 Irr 100 angol erGeleváJBaplr /v lu> IDOboritákkaJL&^maii, aalnea monogrammal I$|rrtcsárral drágább.
50 kr lft-*ft*l*líBJ»»\'\' patena " nü palacakok Ivo pohir-ral-egybekötve.
BCT kr c*ik<jli aB« fsiba iUat-
\' ner fetaégea Ulatn, aaeb-
ken\'dSra.
Ort L-r 100 drb angol patena li-OU Kr> tógatajegy.
Q ft a legdlratoab áa- legelegáa-** ll,*aabb tavasai bOlgykaUpók, már dlsaitvo.
SO kr Va^\'ággal igaal kOlni-"vis palacxkkal.
nélnek és fejőkkel bólintgatnak, _
Semmi cbinaesdat többé, -f^t mart a valódi eiQit olcsóbb, 13 cae> megekát 13 próbás eittatbCl, fémje-loive IS ftl tcit nagy ovfleMböa, 34 db SO frt.
Minden áru a legjobb mlnSaág blxtoeüáaa melletl adatik el. Arjegyaék-tabellák aok 1000 nj, cxéliserfi tárgyról való rajaokka: Ingyen Járnak. (125—6,6) \\
Megrendelések pontosan ás rendesen (eljesittatnok. Minden, bárki által bárból hirdetett eredeti árakon éa dijtalanol laerealetlk meg, valamennyi fantaareaett csikkek egyes egyedül kapha-
óki Indoftrie.Halle, Beeabfia,_Prattiratraate 16.
,,IIal(jok a szép szót!"
„Rajta fink, ^iga^jiiik44
Megjelent és minden hazai könyvkunakedéaben kapható:
ciimü magyar lúkoazÖat& (inast) kÖDyvt-mely katatt éa kötetlen mlndennamQ ftilkoszöü éat tartalmazván, díesaa kiállítása és tömött tartalma, ngy haaznoo áa mulattató voltánál fogva az ifjúság figyelmébe különösen ajánlható. — A 150 lapra terjedő és 146 többnyire eredeti felküffiaönbáat tartalmazó aanefl keménykotóaü könyvnek ára 1 ft. —
Továbbá megjelent
a dalkedvetö iljuságnak tffl%rfrm aJánHaaté
„RAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
ka^dvesaéga dalkanyr miiwdik >TÍtott ?3 U bOritett kiadása.
L nagy BEorgalommal öflsoeáUított mű Mael 10Q0 válogatott dalt taftalmaa, és azineat boritéka} oatnos lüálli-táaáoái fogva U kitttoA, mondbatai; egyetko a maga nőmében. Az első kiállitáa 2000 példánya igea rövid OH alatt elkelt, mi eléggé tanositja, hogy. méltó ngyrijmet érdomeL Ára aa 690 lapra terjedő e dinewa klállitoU mbkönyTnek 1^0 kr., dús aranynyomáa- és aranyizegélylyel 1.80 kr.
Végre ugyanott megdönt 1
LENORMAND,-a híres eaeiMYHö leazwoá mMm^
32 BsmflBBtt kártyával, magyar aUáirdaaal éa isflveggeL -
Ara 60 kr.
Mínú a három (VA^y-KaBtasán, Wfljaifa JtfaselT kflayVBteregbcdéfiébeD egyEBerre véve, \'vnlamint után-¦véttél együtt rendelvo 2 frt 60 kr., áa 10 példány ntin egy tiaztdetpéldánynyal is szolgálok.
lílndea postai ntánvét mellett a .megrendeld cd*. veakedjék bérmcatea lovclben at emiitett Öuaeg egy har- -madát m ollókéi ni. WAJDIT8 JÚEbEF.
I WtflnS Btiaötóflö és olcsó órák.
KOflNIG\\Á€Z
(1117-12,6)
dAua fokzerek ¦ Ank narin jftliig liirra kapott
ÓRA.OZIETE. 3E*©»t©ia, klgyi^irtcza 6. szám.
, hOlgyárílrt—8 raBUlts. 14-Í!7 Frmncfl. bromórik, rolndonik bit , i M«iy-köp«ny-\'éa j rtil hítro folhnxiuidó 20, 25—"35
8 mblnwü .... 81—87Í . két hétben . frt 40—60 . .»toJn.pto.UnlT.. B4-ML , jk , »-1». «»-200 , horgonrá. Iß rabE.ii. . 88—89 Frnne.U ébrea.llí 6ri.nl . . frt 6 . m.,.»,.., í. . »«!\' ite«..W.»él s,«r-
I5mbli.n.!. . . ftt 44-iD , tjrit níljl . . . . frt, 9-. bor,;, äapl. f»d. 15 rab. • 13 V"h^ "¦a,1 """"k « 3. i,
ig-, er. 1 -- - --
, horRonyóra krlatllyŰTí _
k6p.16ru.blnn. . . frt\'&9-74Í
Wjjry TJlttyHfl\' ftjaol minden nemű jól bfiigazitott drákbúl, két é*TlteiM4éa ukIMI Árjegyzék szerint, lünden óra a pcetikir. 3 Jtivátal niixérfll\'iillejiörztísí jcgygyul van ullátva.
aV\'alUfc táUrtrlI Mk a Ifgpootaaabban Tannak ígaaltra, -.ngy. hogy akár aäkVAh Mr*f b*r/UltKm vatHak, na . ponto»i{rnkra\' Ben)mlbo/Ölyáit
tmgvwrfttvnilt _ <ff7 általim Irtykflnyrrt f.ixnak"fgpt>^Hi-tolt vevfilm
fMT-" lltnrf, tcaűrbao hOinlv« »annak aa órá^ minél további pontos-_ f-» Vágá* THakaril \'ÍVáireadaaabályok.
.^aitvol borgonyárák krbrbily ; . .tl*egg. 16 rúblpn;" 18,30,2fl-2a ^ÍMVaghor^\'á^ánpl. fed. frtai-Si ! / Kérgony rimonto i/ valódi 1
tal1aitÍmafrlTl#- IsatUasalaiO-érik? - * . fri 13-
kengyalnM ÍOfTva Mhnib.2.-Sí! , dnpLfed;]&rabli.iua MU^SQ : hangeráráki » prdbáa arany, 9 ráblnkűvel . . frt 80-02 » arany-köpeny 8 rnbinn. n 84—SA
frt 7, 8, 9-10 Vidéki megrendelések cl&ro olkQl . , lr -#_.!ÍS~*JfdOttár, vagy utánvét melleit la a leg. hölgyborg. *f lönttpou,o.abban éa gyorsabban teljesíttet,
Arany, remontalrok, valódlak, í klcioréltetik. — MegjegjcaTán, bogy
kengyelnél fosva felhnian- ífílgeC ás asehóráim, minden modorban dók,.16 robiná. ,.C9,..7», 89—90 i n ]ag»ontosabban igazgatra vannak. , dnpl fed. 110, 119,198,148,108 nrany *, DlU»t ft legmagasabb
(ngaára, minden 34 óra titán fhua. II Járókon emrrébe vítoínokr
8-ad napra felit a a fl 19, 21—2-1 \\ - UlndennaVnll IgaslUaok álUIau fel-a Óra ¦ félóra, Utáaael t 00—82 í talált gépek áa aierasimok segiUégÍTBl fl s negy.á. , »48, 60—64 í a legújabb genfi mád-eserAtt káasluet-. regiiUtour . B-r 80-33) nek é* Ikcu olesán esá ml Itatnak.
- Pályakoisoraaatt n pAriit kiáTU" táian,_4_nmnkáj oaatály jkvira:
l3ailUsora[HontraleUl(B]kulcs né-kttl Tetlinabató, Igen tartáaan kéasltve. kítltW^ea^T»lbiitFroT»7I5>rt^ KgyedQll depbt illagyaroriság és kap--ceolt ráasel asámára csak nálam.
Kohn Ignácz, óra-inüves.
9
HISEMOHBÓ- EÜEáSt
pluviálók, dalmatikák, albák, rochettek, velumok, oltárpárnák és terítők stb. China-ezüst ea\'tfiaaranyzott "
monstranzok, kefyhek, czíborinmok^ pacificai :*yertyatartók( filítSlök tCmdnytartÓTal, Bzenteló-Tiztartd a»p«-(69-26,14) sorinmmal, lámpák,.atti. ,.j i; ;. ;
Egyházi-, czéli- és iskoU Mogok,
bnldickinumok éa pnntitical eüK\'Öi^keastyfi infula, paatoral, gremial, haríenya, onipö stb.
d a lcnjrud.ir.bbuikUllft.tt . ^
OEs.w.A.\'X\'önc,
i a min d « »"S« g j> h ai I na e re k<
Ur/jutdnyotb dron kaphptik :
ot»©:rK»Lirta.e<SM
i o. PESTEN.
eav Árjtrryiéktb ia ututtiuk Uviulrs keUbMHlu
IfagT-Kanixss. Hetedik évfolyam.
Ziila-Soiiioijyi k
seám, october 10. 1868.
Kiterjedve
SOPROft * YÍSHEGYÉI1E. a\'\'szépirodalom, kereskedelem, .Ipar,,gazdászat, tidoinány-és mavészet Koréiig
egtsa iren.
^seir&eüsl3i Iroda és bladé hivatal:
wajdjt8 JÓZSEF kflnyvkcreskodáoébrra.
Előfizetési föltételek :
!ii biuhoB bordással íl.vidákra puntán ktlldfn : „ Eein ítjc:- 0 frt..—kr- >
Fel é*r« - s p — ,
Évnegyedre - t „ üO .
Hird-Otéísolls;
\\ hat hnxábos peUtsorirt 1-nör J kr. (.őr B is minden további beiktatásirt ft kr. Iiílyeeűl] minden e^jej-bélktatisírt 30 kr. A „Nyílt tiren-pgj pitit sor beiktatási dija IS kr.
Hirdetéseket elfogad.:
|lé^Raiateaia:aEÚDÓ-HlVATAUPeatBB: ZEIgLEBU.
Dmo-, HuBAor*-, B«U^la^o«^-FraaBtjrt- ó> Sasai.
bs9: ÜAASEN9TEIN & VOŰLEKvÜ^MVs B*aré*rv* | Stoltuartban: 8ACH8E & TÁRSA. BóíBöaa: OPPEXJK
a hirlupirod&loniról & megyékben.
(Foljtatia éa ráfi.)
Vessünk egy futó pillanatot a vidéki irodalom szellemének hazánkban emelt épületére is. - ii
Hajdanidóben, midőn a magyarirodaibm csak egyes kolostorok tálai közé szorítva mint pislogó mécsnek h^vány világa nem azért gynjtatott meg, hogy korának világosságot adjon, hanem hogy pasztán jegyzökönyve legyen írója, vagy kortársai viselt dolgainak, — sv később a vallási villongások alatt létrejött jeles vitatkozások folyama alatt íb Magyarországon az irodalom a vidéken virágzóbb volt mint a fővárosban.
Példa rá, hogy az első nyomda hazánkban— meg a bécsinél is előbb állíttatott fel — nem Budán, hanem Sarvárott Vns-megyében ülte mint legelső a felvilágosodás diadalát.
Haöluk.szellemi multának legbuxgóbb, legszorgalmasabb munkásait\'a vidéken találjak, s nincs kétség benne, hogy különösen a .Hazánk s KülíÖld1I-bea megyénként ismertetni kezdett vidéki irdk koszorúja a múltban, sokkal nagyobb helyet loglal el a \' nLagyarhoni azeJ lemi tevékenység mezején a fóvároa irodalmi múltjából felmutathatónál. \'" ""Be a haza, egyes vidékei irodalmának einídkedésát, vagy netán sülyedését, szóval irodalmi történelmet vagy korrajzot imi e csikknek feladata nem lévén, s inkább a nirlapirodalomra vonatkozván, mert ép dunántúli lapban látand világot; nem fog ártani e vidék irodalmi állapotának - mnitj* éa jelenéről kissé részletesebben megemlékezni.
-Ki a dunántúli irodalom történetét nem ismeri, túlzottnak véli azon állítást, hogy voH egy idő a mait századnak_ végéo, volt iovifiSá e szazad elején, midőn egy nagyszerű ragyogó Pantheon voít itt a magyar
"" irodákra épülete annak jelenlegi gyérvilága lláj]ék|&6x\'kénest \' Ezen áHitás nem tnlzott. i»;.^JImvaebb.mii & jelennél! A keszthelyi Beforö OraágEzerte ismert cephiituai forrása volt egy lelkes és a nemzet dicső múltjának -ké^óromBrengí szépirodalomnak s ápolója Sv\'k^molyabb tiuÍ0mányokuak^A_ honszeretet nagylelköség ¦ azámtabn eredeti, többnyire nemes irányból eredt sajátságairól öríikem-leTiéi^es népaa^Grvjf Festetich György ¦halántéka korul fontazon maeeenasi koszo-
r\\íiÜ^n, meVet nekíamagyarirodAkim örökre
\'. lwti^iUtUDÍ--n7u1itott azáltal* Keszt-^ll(lJf|»ÍEUUtott a HeUconnak nevezett irói eéwffiltf&ták a legbecsesb virágot So~>
¦\'. -iinog^I Bettsenyi, Vasból dukai Takács L^tf%újb& kemzturi Horváth Ádám ft ftaátMl^ tartották lelkes felol-
\'tatáwfldi, filmét áradt szét lelket emetó ...-ttkF* Tia^wigirt ai iradalomriak, melynek meísg^l ntóbb^^nimAnczok házaszerto ,«t^íe^ virágai fakadták Kisfaludy Sándor
Valóban fájó érzet fogja el keblünket, ha azon különbségre gondolunk, mely a dn-ndntnli és illetőleg Zala, Somogy, Vas, veszprémi irodalomnak jelen helyzet?, s a között van, melyet a nagy Festetich teremtett, s melyet Kisfaludy népszerű lantja mint On-pheus varázszenéje ugy megkedveltetett; Hogy többet ne említsek kéziratokra lehet hivatkozni azon időből, e vidék családjainak iratai közül — melyek arról tesznek tanúságot, hogy Kisfaludy idejében meg a nők ( is elannyira irodalom-kedvelőkké lőnek, miszerint sokan közülök elhagyva napi foglalkozásaikat — egymással Kisfaludy rímekben; leveleznének.
De e vidék irodalmának ezen fénykorára vetett tekintet mellett feledjük, hogy nem: általában az irodalomról, hanem talajdonkép csaka hírlapirodalomról Bvántnnk értekezni;; Azonban korunkban a birlapirodalom, értem! a szellemi magasztos iránytője után haladói jól kezelt, s feladatának hiven megfelelői időszaki sajtót — olsó nélkülözheÜen feltételei magának az irodalomnak.
A vidéki irodalom, s így az összes haza közirodalma tehát nem nélkülözhet ma már egy jól szervezett vi dék i hírlapirodalmat sem. Meglehet, hogy az emiitettem irodalmi munkásság és eredmény sem hanyatlik any-nyira alá a keszthelyi virágzó napok után itt a Dunántúl; ha a hossza és meddő évek során át egy.vidék irodalmi érdekeit képviselő hírlap vagy folyóirat pótolta volna azt.
De°el hangzott az .Ülj mellém a kandallóhoz" szerzője isteni lantjának hangjaival az irodalom iránti érzetnek leggyengébb húrja is— és szabad eszmékért lángolón hantoló, vagy a sötétséggel, küzdeni bátor irodalom helyett puszta némaság majd később a ponyvairodalom egypár ócska terméke foglalták el a ragyogó Pantheon helyét
És bár a közelmúlt nehéz idők Lukasztó napjaiban kedélyes humoráról ismert és ünnepelt iró Dr. Kovács Pál nem egyszer üditóleg hatott a dunántúli irodalom mindinkább sivatagára, és bár az Öreg találékony eszű Sebestyén Gábor majd később Szeles-tey László népszerfiségének örvendett lyrája — és még néhányan részint a társadalmi téren j részint a azükkörü publicitásban örömmel ragadták meg az alkalmat, az irodalomnak itt előbb érzett forró szeretete iránt a közszellemet újra feléleszteni és illetőleg ébren tartani; mind e mai napig cs;ik gyenge alapot verhetének ama magas kőszáli fenyóhez\'képest, melyet Festettek, Horváth Ádám és Kisfaludy kora ültetének a dunántúli vidék nemzeti irodalmának kertjébe.
De bár c törekvések a kívánt czélt nem eredményezték ny nem maradtak azok minden siker nélkül\' — b áttérve a hirlapiro-dalomra; bár sokáig csupán a „Győri Közlöny" volt az egyetlen dunántúli lap, mely a nehézségekkel küzdeni bátor volt, lassankint megértve a kor intő szavát többen síkra szállának c térenl A tevékenységről, s szorgalmáról ismert költő Boboz István volt
egyjk az elsők közül, ki két megye számára indított meg egy helyesen szerkesztett lapot. E lap most íb fennáll b fennállását kiadója, s jelenlegi szerkesztője a vállalkozó szellemű "Wajdíts Józsefnek köszöni, mely méltán figyelemreméltó, annyival is inkább: mert e lap létezése óta a Győrtik-György szerkesztésével megindult „Füredi lapok", a Péterffi Jagúcsi által szerkesztett .Dunántúli KözlQav^és mit leginkább sajnálunk a RamazeUer által találón vezetett „Veszprém" csak rövid néhány havi pályafutásban részesülhetének, míg ez már 7 év óta folvtonos igyekezettel halad előre, mi több. a ,Somogy" mint ikertestvére nőtte ki magát belőle, mi ismét csak az nttöró Koboz érdeme. *)
Tekintve már most azt, hogy ha már az általánosságban felhozott törekvések is érezhető eredményüek; mert ha ezen létezett és méginkább létező lapok közönségüknek politikai, vagy Bocialis irányt adni még eddig Km.biríakjs<vj|e^
a közvéleményre hatni naponként ávágt hetenkint meg nem szün_y én — és a belyihirek a vidéket raggáj^érdekiö napi események tarka talmsilDol jót, hitelest, örvendetest is hozván nem egyszer, s így folytonosan a felszinre; egyfelől elmélkedni szerelést, eszmecserékre alkalmat másfelől némi érdekeltséget gerjesztenek, s gerjesztenek, mennyivel inkább megfelelnének ezek a kívánt czélnak s mennyivel jobban emelkednének^ Europir^u1íbt~*mWéIr nemzete vidéki hírlapirodalmának ez idószerintí színvonalára, ha a vidékek és illetőleg a megyék közönségei általában feltétlen tudatával bírnának annak, hogy állami létük, alkotmányos megyei intézményük Önállósága a mai közművelődés előrehaladt korában a saját hírlapirodalmat— amaz önáUóság-szeUemr képviselőjét — nélkülözhetlenül szükségli, követeli.
L kőzszükség érzetétől áthatottan minden megye közönsége vállvetve sietne oly szellemi kincset felkarolni, mely független létezését, alkotmányos fenntállását nem csak a jelenkor, hanem a jövendő ^előtt is a szej-lem győzhetlen fegyverével eipasztulhatlanul jelezné.
És a közimség pártfogása csak egyelőre, lenne Bzükséges arra, mely utóbb élet-szükséggé-válna minden megye érezni tudó polgáránál.
A megyék hírlapjai — minden megyét Összevéve, a nemzőt általános műveltségéről tennének tanúságot, melynek "elérésére vagy is a vidéki hírlapirodalom alapjának megvetésére nézetem sz érint mindenekelőtt három ut vezet..
°) A .Zslo-SomojTvi KfialOoj°nil paerénTSJgfiak iseg-ajrtasB nílklil mondva,: caupio a klsArolaa; « lap jelenlegi felelSs BiaTkaaatSJjinek tiltott a .kariemJnje-aLa tövise, legíltö asefksHtSnek°\\Qn kMtKnk BalvR". Álajoa jelenlegi soproni OjTvád nrat, kiiffbb Fodor Pil kaposvári ügyvéd arat s csak MitUn EoW litván arat blvta maR. UegjeBjaacdÖ, honj jalanlef . m ;dn-nántulon Űftlo([h Q>Ti]a jelesan iiorkentotle ,Vaflm i-gyoí Lapok" ds kaainkbau OBjetlea a eUB bnlgr-élcalap .Kandi KUri- Bátorfi I.aJoa Heikaatteíe m*ilett tnbhfitk namát.e vidíkLhirUltlroiUlaninak. Ss«rk.
1-Ör. A hazai hírlapírók egyletének me~ gyénkénti felállítása.
2-or. Minden megyében egy közgyűlési végzéssel elrendelt idő pártatlan hivatalos hírlapnak létrehozása, mely a szolgabirók, községek, s jegyzők buzgalmával terjesztetnék.
3-or. Ezen tisztán megyei érdekű közigazgatási laptól eltejdntye ott híljalpártok consocilálva vannak; minden politikai pártot külön képviselő pártorgannmnak alapítása, vagy ahol ez nem lenne lehetséges, egy a párt elveinek megfelelő fővárosi lapnak hivatalos kötegül leendő elfogadása.
E három ut véleményem szerint az, mely a megyék és illetőleg hazám egyes vidékéi korszerű irodalmi műveltségi igényeinek móljához vezet. És. ha a jó ^elfogadható uton a czél egyszer elérve van; az eredmén y önkényt következik.
TüBObY VIKTOR.
Levelezés:
Péca, okt. 3, lBtia. , A vároflunk fBlütt elvonuld hegylánca, melv leguagyobbréazt jé bortermő BzflllökkBl van beültetve, pezseg most a sok embertül. A vA-reteJűk kedvzaja behallatszik & városba u; aöt as is megtörtént már, hogy itt benn is lúdöztek a városban. PerBKe nek üsk"politiánk nincs.. — A szüretek tehát vígak, van wk helyütt aeno és táncz; de a termés ha bőségben felül ia maija & tavalyit, minúiégre néxre áUgba \'fbgja~\'lne^t&eUténÍ,Lm
igen megrothadt a bzüIű. Szép látványt nyújt ha a.távolból a szeszélyes képzödéaü hegyekre tokintünk, & Bürgfl munkások sokasága; mintha eaak egy óriáai nangyaboly lukéi keltek volna vcr&anyre- S míg a begyeken- jól esik szamlél-nünk & szorgalom ületen nyilatkozatát, addig a völgyben gyorsan fejlűdű" iparunk vonjamagára & figyelmet; alig van éra, melyben egy rtipulfi vonatot ne látnánk, melyekbeii,városujitjiagy-gyXfejlüdendö kereakodéaének legczál&Ecrübb o8tközeit látjuk. Igen, van jogunk hinni, hog^-vároouBknak rövid illón nagy kereskedése lesz, mert csak most. nyílott meg a péea-kaaiaai• vasút, a már is oly nagy a kereskedelmi forgalom, hogy a vasúttársaság uj raktárak aratásét látja szükségesnek. Azonban ha az,indóházhoz akarunk lemenni, kénytelenek; vagyunk mind le, fnmd_íül,~gyabg, kónyulmotlen tára»a- vdgy méregdrágn, magánkocain megtenni az utat, mert A bérkocsik sokak elméjét foglalkoztató, de még meg nem "valósult eszmét képeznek. Hát még ha éjjel kell aa indóháztól feljJnünk, olyeOtét van, hogy minden pillanatban orrabn-ká&túl tarthatunk
No de mar mind a két bajról kezd a vároa, egyesek- ébreurtagetésoi után, gondoskodni. A bérkocsikat illetőleg a „Pécsi Lapokban" jftleat meg nem rég egy életrevaló inditrány, melyet a tanács már tárgyalás alá is vett Ab indóházhoz vezető utat olaj-lámpákkal fogják kerítá-gitani Romoljuk azonban, hogy * lámpák eaak Üoigleaeaeklesznflk, mert mintliaUJak\'a vAros-nak egy tir*ukt^ajáb!»tot tett a gán-vüágitáa ügyében, melyet titüjtk Gtertat aanyival ad-" ve&ébben fogad al a város, hogy többé annki na mondhasM felőle, hogy a középkor aötétBégébűl nom akar kibontakozni, . Sok emDOT sportosul rooat SchaklffíWny-mávea kirakata elé azon diázaerlagM tttfimléhri, melyet a P. Dalárda nyert — mint\\«W jutalmat — a debrecenit oraz. dalUnnopólyen. ValoV
aliara. hez.
tak fit bennünket, még pedig azsal dicse-ístook, hogy a kÖEréwvét kisérte ki őket a \'¦i.-^^-rinfa^afcfe^oha- még közönségünk színtársulatot _^ Annyim nűmksdTelt,minta*htToltKömiveBéL Igaz, hogy mar rég ToHiVl^caáttjaiintársnlat,? "\' melynek tagjai annyi ktaült&ff- ^és* színészi\'"f ^— bajiammal bírtak volna, mtat eSélfe • Kőmives megígérte,. hogy*. jövö:nyáW fer mét vissxaiő, tehát közönségünk vigfcrrWoJ-
hatík. ; BBRTHY.
Heti szemle.
Október 9-én, 18G8. iy iajus .fíildi maradványai f. hó 4-én as uj-f^tiftem^itőbafl t3tett^lÖrök\' aya* galomnu — Az eruNSlyi-unitáriusokat amerikai - .hitBorBysajk--»hárouiszázadna-ünaapély: alkal-mábólwaffyj* rsn ya liY,u.^?özl4Ji*ttal. lop-, ték mifc\'—A \' főrendek;" Tha jól értesül tünk, \' irja a 3Í. U:) azi okt 3-ki conferentíában né-rnctny elven értekeztek.— Nagy-Pa\'otán(Szath-mármogye) nem reg 38, Kis-Qéreecn (Zflinplm.) p«digiliá>ház égett el. — -A győri rendőrség szept 29-én egy hamis bankjegy készítőt fogott el. — Egy fiatal ember Germantownból Amerikába! Budftra^érijezctt, hogy az ujonezo-zásnál megjelenhessen. — Gróf Andraasy Gyula .betegségébúi, tagoson .felgyógyult, -r-.. Egyik \'bajor lap jelentette: »8e. kön. Hoheit der Knorprinz stb. Másnap helyreigazítja, hogy nem Knor, hanem K,ornpruiz. Végül hiirmad-nnp sikerült kijavítani, hogy sem Knor, som Kom, hanem Kronprinz.— Spanyolország -ból érkoaatt legújabb hirek, szerint,: a népszabadság, teljes diadalt ül. A királynő olmene-fcurt"is orwigbol: — Szalymaznál egy vasúti -^grásfőr a vonatról leesvén, a kerék fejét elválasztotta tea tétöL—József nádor szobra lelop-lexéu ünnepélyére már a prograinm-tcrvezet is elkészült. Az üimepjólyun. király ö Felsége is sgtandékozik jelen lenni. —. Becsben e napokban ment-végbe az ehő polgári házasság- A \'VŰégényprotestáns, amen>*asszonykath. Mimikét fél a kézműves osztályhoz tartozik. — A katya-adótPestvárosa adó-biaottaága ia beakarja bwsBL — ífczterbázy Pál berezeg menyegzője Traufamondorff Zsófia herczcgnóvol f. hó -1-én Bécsben, a skót-rendüek templomában menend vé^be. — Legközelebb ministeri rendelet fog megjelenni, amely íiltfa az erdőknek a hegyor-1 mokon leendő pusztítását, azon indokból, mart azok az éghajUt regulatorainak - bizonyultak "••\'••••••The. Urházy György oraxággyülésí képviselőt a azerb „Matíca".. tiszteletbeli tagjává választotta.A szab. dunai gőzhajózási társulat legnagyobb vonteto-gözBw aar .Enrópo" rogó-. azon ¦ pemtt. A gázSa 200,000, Írtig volt biztosítva.*-^. Ssénbányát lődöztek fel Buda küzo-Ié*beor iirelyock\' szene a vizsgálatok szerint fe--lülmul nünden eddigi. fajL —Oroszországban egy scöta keletkezett,, melynekkövetői tem-pJombVnsm járnak,.nem imádkoznak; minden \'azeaí ké^ saétauztak.\' A secta „nem imádko-xáaak0 nevezi magát i állítása szerint csak a .inéonyei, atyát\'ismeri el.~—r Karagyorgyevics herczeget és a többi compromittáltat. 7-én azál-ütöi4ak egy kulöu -gőzösön Zimony ba jwsmbe-aités végett. . :.¦
Zala-megyei hírek.
jv;\'.;^—A-iB agy-kaníssai VI osztályú nagy . w sryuinasiambaii a .tantárgyak rendes előadása ¦ \'bktobcrn&^tt veazi ktudetót; Aznikorra a-foly a-i faatban levő: épitkeaések befejeztetve; lesznek. :"f: Cnri dshhl fiogy. egynémely távird aj ,hrralqb>okmcMyn^-iparkodott a magyar nyel-Vyafc Wsajátjfaui,- szolgáljon : batog adatul a ko-" vetkező telegramm: j Tekintetes Pfisterer 1 Oyogymeréaz UniakrKollori Legrad
kalmarn* nrnk Vakmkoaik ariveg Vakhw
¦öJrrtTMryfl kezünk valföv kell vagy ItaxleteUel Jajdits Jodokefo Jnt&eto , zM! ^ s?cga ^atlifÍ0O;\'OflZ
SL lorokvértelme jnagj\'araT\'és magyarán pe-digcx:
,Tokhilot« Pnaztarer v, gyógyBzeréaz» urnák m * "J . \'.\\ _ XKűttori) Lágrád. La1 rúnflunk)\'Ví1írnkorik,.:a» ^znoljbcn EérjÜk határozatát: váljon kelt-uvagy jumt_TiaiHet tel ^ Wajditaitüdnkozó intézete.
A t^^:k*nl«saj;gymn. nngyon Ü3z-teZesd» Umirai^oiokUfltárgya osz^ijyankónt as WliH^Wk !tanévre c> kovetkesőbép áztattak bi>. K fi d o y e Alajos JgAKgatá. ur raagy*c-fgéÍT tasártt az ö t-i li-ik oMtálybáo. \' .
.fivrmav ISlaL urihájGfőobk-tái Mtazónok, WtopudT a /}. 4. & 6-baa. ^upolxaáziy os Gj^rgy. mrhitílemző az 94km, hütanár aa^S-ban, latin nyelvt. á. 4-bea és magyarnvo}y^s>\'4-beni!-
P-Ai-^M lifzláuV a^iik^azi. Mke. Meny-hr"\'"""<> teiTOáMOirajít 5,ft-ban
\' ¦ 4. &<rö4»aiM| gyriinaaíümí
Vőneky Pál ur az ö-ik oszt. fiJnoko. La-tiiinyolvL az 5. és 6-ban, mennyiségtan tanár
az 0-bőtí. " ..........— —-
Laky Mátyás ur a^ík oazt.,fönöko. Törtó-nelemt. 3.4. Ö. G-ban;-:i(&ldrftjzt.\'a\'3-ban muny-nyisi\'gtant 3- és 4-beíit
~. JS.kker J^ük.ura.árik oszt..főnöke Nemet-, nyelvt. a\'3..4; ». tikban, magyarnyelvű- éa ler-^tnéüzettant. a il-ban. r \'
\'\'í Harmat li Gergely ur a 2-ik oszt. fflnöko Ugyanabban mngynr-, latinnyelv, földrajz számtan, mértan, nézluttan, természetrajz, szópirás tanára, éa irjiLSilgi ktlnyvtárnok. J \'
Vida, Sándor ur l-sú oazt föníiko, Ugyanabban mágvar>, ;la!tinnye]v, földrajz, számtan, iaértaa/nézlottAn,tnnutóetrajzflBzépir^
— Az óaz: beköszöhtévRl dórült, kedves, napoknuk .örytindÜnk- A fecsko, gólya olkültö-zSsu utdn^— hála\'ozÜdőnek —"a sátorok is bo-vámloroltak boltjaink elől,rnelylyel agüriíngyíia trotoiron sétálók boazuságát nemritkán kétszerezek. A jöyö.nyárig^tcbát egyoneaen hordhatjuk fejnnket,\'\'ka\'"ugyan élolkörülmenyeink is megengedik.... ..r
— Is üi ét t Ü Z\'. A nagy-kanizsai aorház udvarán a hó Ö-dn : reggeli nyolez ónikur t^;y szalumkazal meggyuladván, a mellette- állJ épületekből is kettő leégétL Azoltáaban Tanidy ur, városi hivatalnok különösen kitüntette magát Tegnap azaz okt, 9-én délután pedig 1—2 óra között is tűz volt N.-Kanizsán, n berezegi majorban, hol egy uj épület égett el tele takarmánynyal, a tűzoltásnál njolag tapasztaltuk, miszerint rendszeres oltásról szó sem lehet a jelenlegi körülmények között. E tárgyra egyébiránt alkalmilag visazatérendünk.
— Jegyzéke a Zala-megyei gazdasági egyesület kertjeiben kapható csemetéknek. Alma tavasziak Arany ka (GuidtrÜng) Hunyady. Arany Eárzaaine^._angol, királyi,, pi-. me. Calvill, píros, sárga, fehér, Garibaldi Don-zigí bordás Eper alma Fejedelemnű almája Franezia mtiakskálylmperial mngnifiqne Királyi kurta csumáin, píros Málna alma Magoncz, arany angol (Pepping) Hollandi Wallisi czitiom Londgn Ribeton Máiaiitzki Pozaoni édea alma Pogácsa alma píros belü, csíkos Keinette Ana-naa xVngol csíkos gránát nagy, női kórodai Arany Cbrist Fűherczeg János Hollandi Bredai Carpentin CarniRlita Deák Ferencz, kormos egy hzíuü Diadabnos Diol Díotzi mnndula, vörös Frauczia kormos, nagy nemes Gyöngy Korona Mátyás magyar király Muskotály Narancs New-Yorki óriás Orleandi Orosz ^Rousse) Prágai Szegedy Tündöklő arany Vér Scaercsika Toruk Bálint piros Waagener, rózsa alma. Ő o z i o k: Carolina Augusta, Rózsaalma csíkos, TörÜk Bálint csíkos. Körte tavasziak: Adri fontos, CraBeagne, Hollandi, Húsvéti, lvi-ralyí,\'PUnkösdi,-fehér, Colmar manna, tüskés, Janiin ette, Margit, Tél királyné, Vadász körte, Vadoncz Chaumouteli, Mottuv, Bouvíer Simon, Ferdinánd, korona örökös, Völfel húsvéti, téli Hcrczegnő, Tottlűbon, Nr. 722. Virgoulouse. Tíy ária kV Arany körte, Gatdlat (macska fő) La-«mipaTriterí^áritttsköncz^Péndár, Robine, SoIUbury, Salzburgi piros, Szekfü körte, Uras körte Ősziek: Ármin körte, zöld, csikós, Bergamotte-oBikosr-OrKspereii,—Czitroui kürtő csikós, Esperest, téli, őszi, Karmatai körte, Ma-karia (Juneker Hanns), Podiobrad György, Píaztráng, Schwcítzéríiosc, Szép és jó (belle ét bonne) Vajoncz Angouleumi Herczegnő csíkos, aranyos heju .fehér, Aremberg, Argenson, Ca-piaumont,Claii^eaux,.Csá8zárkörte^>iel,Qhelin, Isembart czitrom, zöld nagy, lapos, "korai, Napóleon, Normanní, L Sándor orosz czár, van Maron, Verte lonque. Cseresnye. Borízű, Buttner ropogós, DonisBen aárga,^Majtis fokotö, Fehér hólyagos, Nagy fekete ropogós, Legnagyobb\' savanyu, Lauonnan szív cseresnye, OkÖrsziv, Septembori, Spanyol fehér; tarka hó-lagos, FejedeJemnŐ csereaayjSjo.. Meggy. Spanyolmeggy, Korai királyi kveeirnyé. K aj b z L Korai nagy;~\'Narancay Bannslebén. Szilva. Coe arany scepjn, Kajszi szilva sárga, Kétszer érő, Mirabella nagy aárga, Jegkiaobb, óriás szilva korai, Paradicsom azltvo, KsinojQlaude
b arac « k. Peche do Malta, Nectarine hinne, Bella de.Berge, Brugnón víolette musque, Pechu dülícat, Priíiz EugBn.Laureütdolíavag, Avant Pecho, Jrarbro, Monsfrouse, Peche tardive, Mignon Frisco. Laappu-ya. Órás,\' magnélküli, Kerti. Gyepű riöVény ok. Akácz 1000 db. 1 frt fiO kr.\'Gledicziá 1 frt 50 kr. Galngonya -1 frt 60 kr. Rózsa magoncz 1 írt 50 kr. Leány-JSom (Barberis vulgaris) I-frí 50 kr. Madura auruntiaeca ő frt. Jegenye Ö óvcb darabja ü kr. Szedorfa \'Á kr.
SziUiisfa-JiO kr. törpo 15 kr. megrendelések alólirthpz intézendők. —J?énz nélküli ru-ndel-vónyek figj\'oleinlw nem vehetők — Csomagolás a megrendelő költségére történik.
Szederfék iránti mocrendelések Poriakra, Öipoa Károly Belyméozcti szakosztályi elnükhöz kUldendők. >- - "
: Zala-Egeratcg 1863. Szoptl-én.
ARVAY ISTVÁN m. k.
kartinctí nAkuvatályi clnDkr ,
— A keszthelyi választókerület érteaüt-vén, hogy képviselöjo, Tolpay Károly egészsfigi\' szemnoütból A_ jjjlöltségot a jüvű választásokra tiem akarja elfogadni, a követkéz/J iratot íutézto hozzá: Tekintetes képviselő ur! Mélyen tisztelt elvbaráti Mult hó L\'l\'-nll hozzánk intézett-bfr esés sorait, melyekben vértesünkre ^d»,hogy
"a!apö9^*fl fontos okiiknál-fogva- a kesáfKljiJt«=i: röletnik jövő országgyülésonl képviselőjélöltsé/-. génll lemondani kénytolen, nagy sajnálkozással Vettük. Igaz, hegy fájdalmasan esik megválnunk, do takintvo előadott lugyúzhetlcn okait, lemondásában incgíUotűdve kényazsriililnk bulo nyugodni. Mint a hazának hü Uflpszámoaa, politikai hitvalhisunknak négy or»/ággyuléfloa ilt renditbetlun képvidelúje, nemcsak teljes tiaztőle tünket, hanem tirnküs íiiUinkut in kivívta. Mit üzenne) tekintetes uraságodnuk, mint arurctutt képvjselőnknok a választókeriilot nevében, mint nnuak u" végre megbízottai, kinyilvánítani édes köteleKségÜnknok tartunk. Fogadja" ezt honti kegyeletünk legőszintébb zálogául, azon bizalmán kéréssel, miszerint bölcs tanácsával, dús tapasztalatával én hatáiyoa közreműködésével ügyünket jövőre is támogatni kűgyeakedjélt. Miduu Hzerencséaük vagyunk ezen szívből uredt küzelidnn;rést és hálát t. uraságodnak tudomá-Hára juttatni, hontíui-érzelműibe ajánlottak teljes tiszteletid öröldünk tekintelea uraságodnak. Keszthelyen a választókeröletn )k 1>"68. szopt. \'Jó-éu tartolt értekezletéből. Alázatos szolgája Xedeeky Jenő in, k. a v. 1c értekezletének.elnöke. KuglT Nándor m. k. értekezleti jegyző, C&esznnk Lászlé m. k. algymnasiumi igazgató Sóoa Mihály m. k. tanár.
— Báró Bízny. A füredi saisonok egyik főhőse, a testben lélekben egyaránt örökifjú Bizay az országos báró vidékünkön mulat.
Ha bejő néha Kanizsára, mint ritkaság körül, Bereglik körötte a város apraja, Öregje, a így egész -diadalmöne tteTs\'Stál a nagy férfiú, kinek érdemei, soha nem őszülő fürtéire még életében megszerzek az elismerés habérát.
— Sajtóhibaigazitás. Lapunk utóbbi száma vezérelikkében 4-ík hasáb, 21-ik Bor: „egyik oldalról tízenhét\'\' után kimaradt: .másik oldalról tizenkét" Ugyancsak a 4-ík hasáb áléiról számítva 4-ík sorában „nem a buda-ka-nizsaj vonal az" után kimaradt: „mdy a bajon segíteni hivatva van ;u s végre 2-ik oldal 1 ső hasáb 23-ik sor „nem pedig* után kimaradt:
akadályozni\'1.
— R e q u i e m. Komori Bedekovich Frigyesért, Tóth-Szt-Mártonban az ottani pleb. ur és több t. lelkész által Ünnepélyes gyászmísék tartattak. A templom telvo volt a boldogult tisztelőivel, kik közül nagy-kanizsaiak is többen megjelentek. Mint halljuk, az említett plébános ur ez alkalommal kiŰüjŐ beszédet is tartott
- B Í zon T-jflBpSbb polgári családhoz egy jó azflJőktől származott tanuló teljes ellátásm-elfogadtatik. Bővebben értekezhetni a szerkesztőségnél.
— W-ajdits József jól felszereltkönyvke-reakedésébeu a gyakornoki állás .Üresedésbe jövén7 egy\'fiatal, jé erkölcsű ngyén szükaegd-tetik b illő föltételek mellett azonnal fölvétetik.
- Ugyan a fennirt a tanév bekövetkeztével ajánlja dúsan berendezett könyvkereskedését a tanuló ifjúság figyelmébe, melyben roj|í dennemü tankönyv a megszabott árért úgyszintén mindennemű uj naptár !8 kapható.
— A „Keszthely-Sümegh vidéki tantestület" egyleti gyűlése f. ó. október hó 22-ére Kar-macsra tűzetvén ki, — honfiúi tisztelettel felhívatnak kortársaink az ottani megjelenésre, a midőn is az egylet alapszabályai fognak megvitatok Szántó, október 8. 1868.Krüutigam\' Feren c\'z m..k. egyletiyegyző —
Somogy-megyel hirek.
Kaposvár, october 7. 1868. h. A r&blók elfugatásáról kimerítő\' éa teljes hitelességű adatok mindeddig nem érkeztek be. Amennyit az illető járásbíróság hivatalos jelentéséből tudunk s a szájról szájra keringő hírekből combínálva valószínűnek ál-lithaté körülbelül ez :
Juhása Andris, Druzsin és Somogyi novü társaival a f. hó 2-án Beleznán véghez vitt rablás után — hírt véve bizonnyal az erős katonai készületekről és két század és az összes sala és soüiogyinegyoi pandureág mozgósításáról s így hihetőleg a lmrviit n ilhttőleg_ahtvon ronge-
tugekbo igyekezvén menekülni — máannp Drávéhoz köze! cső perdóczí pusztán vonta meg magát az ökörpásztor lakban e ott időztek mint-, egy esti 0 óráig, mikor ia a rablék hollétéről értesült cHiirgéi, BzolgnbirÓBág által kiküldött, Miliői paiidnrkáplár három vadászkátónn és Itécaci dovö kőzpaodnr élén a helyszínóö mog-jelont A rnblók r~ ugy látszik minden őrszem nélkül tanyáztak az emlitott lakban, melyben kivülülcmég riz ökörpásztor és onnok\'fölnőtt" hajadon lánya voltak, a csákókkor vélték észrb á fonyogotő vészt, midőn nz pinlitott leány a lak ajtajában fdkíáltott: jaj,, végünk vanl itt\' Tannak-* pandúrok! — midőn ezek már
psakugyan jalig, pár lépésnyire eaikellöleg.eU^fi-dezve a náz^őlutt álltak is és — mint mondják \' — a leány méL az ajtónál veszélyesen meglőra TSt^nr beuügyöket—megadásra hivlák Xclegy jráazrűlj máarészről podig » rablóknak rémülő*-ibe hoxataUVtekintetéből különféle cseles pal ranosazavakatOiaiigitzUttak, t L .hadnagy ur ^V^lf^I-hm*-smberjeVarjfl még erre az oldalra •állnil". "\'.¦miötha\'.tudja- 1^ten mennyien hitté volna. E pillanatban az aj tű bdülrül becsukatott, a a valóban megrémült rablók raonukvéére gondoltak s ezt — a konyhából felnyúló létrán és podlásnyiláson\' kbresztÜl foganatotitni" meg is kísértették. Eközben az ajtó az ostromlók által betöretik, lövések váltatnak, melyek következtében egy vadász-katona halálosan, az ökörpásztor aziuto veszélyesen megsebesül, Druzsin agyonlövetik, Juhász Andris pedig — állítólag szinto súlyos sobbd—inégifl menekül, végre Somogyi épen és elevenen kézbekerUlL Mai tndosítás szerint a vadász már meg is balt. Némelyek azt ia mondják, hogy mind a pásztort, mínd leányát\'maga Druzsin lőtte volna le azér^ hogy feladta őket, s végre hogy magamagát U ő lőtte volna agyon, mások meg a lövések váltását ts a szabad ég alatt, midőn t i. már a padlásról leugráltak a rablék — állítják\' történteknek; mindezeknek azonban\' valamint az elébb írtakat is teljes hitelesség pecsétjével ma még egytftalán és annál keveabbó láthatnák elr minthogy maga a hivatalos jelentés is e részleteket egészen mellőzvén, csak az. eredményt közli egész határozottan és a pandúrok határtalan bátorságát omeli ki, — hozzátéve azt, — hogy nem kell királyi biztos, elég az alispán stb. stb., s mindoDcsetro az események5 részleteit csakis a vizsgálat után adhatjuk meglehetős h^lesen. Ma már azt is rebesgetik,; hogy Juhászt is megfogták, erről azonban szinte nincs hivatalos jelentés. — Az elfogott Somogyi ellen a vizsgálat Lajpczig Jónás m. főügyész\'vezénylete alatt már folyamatban van. Ennék Befejezte után és ujabb adatok nyomán sietni fogunk a közönséget értcsitni a történtekről. ,
h. F. hó 5-án az aradi vértanuk emlékére ünnepélyes gyászmise tartatott a helybeli templomban, mdyen számos és válogatott közönség volt jden. — A templom és különösen-a"\' gyászravatal igen ügyesen volt kiállítva, nemkülönben ki kdl emelnünk az itt működő Bzin társulat tagjainak ; Gzakóné_és_ Holminak kettős gyászdalát, jndy aZ átoláaos rnegbatottaágot tetőpontra emelte. — A többi miseéneket a dalárda adta elő.
Sopron-megyei hirelc.:
Folytatása a .soproni tanitd-egylat" észrevételeinek. Ez szerint tehát 1013 forint azon összeg, maly nélkül .Sopronban egy 6 tagból álló tanitöosa-lád becsületesen meg nem élhet Számításunkba nincsen Delehozva sem lakás, sem fűtés, eem szolgáiéi dij s eltartás, mely 160 frtba jxúnden bizunynyal kerül, sem semmiféle mulatságra kiadandó összeg ; megtakart fillérekről ugy sem lehetvén szó. — Honnan van tehát mégis, hogy mindeddig tanitócsalád, ha talán ínég több mini 6 tagWI állott is, nem halt meg éhen? A családapának az iskola után magán tanítás esegyáb mellékfoglalkozás utján kellett a hiányáé fo--rintokat^elég^zu^^hajjal megszerezni, allen-kező esetben pedig családjával szűkölködni.
Honunk kiterjedése nagy levén és a különféle vidékeken különféle élelmi árak uralkodván, a következő fokozatokat, a drágasági viszonyúkat tekintetbe véve, figyelemre méltónak tartjuk.
¦ 1 -Fokozat vágy osztály : Ebbe\'általában oly falusi községek esnek, melyekben a Wahmiiám 5000 Alól álL
2. Fokozat: Ide tartozóak oly falusi községek, melyeknek lélekszáma 5000al&láHngy» de az élelmi szerek mint például az Osztrák határon rendszerint drágábbak.
3. Fokozat: Ide valók\'általában mind aaon falusi b várnai községek, melyeknek lélekszáma 6000—15000.; "
4. Fokozat: Ebbe valók, mind azon falusi ¦ városi községek 5000—1500Ö lélekaaáidmalolj-vidéken, hol az élelmi szerek mindig drágábbak. J ö. Fokozat:\' Ide tartoznak átalában?vártai községek több mint löOOO Iakoatahüif
ti. Fokozat: Ido tartoznak rVárosifkA^fl^ több minT\'loOO lakossal Qlj\'J.TkUkas^M. m élelmi szerek arai közönségesen ^ rpagáaabbak
mint egyéb helyeken. .__.~¦-
A legkovesobh firetéaék\' akVén*1 volnának :mBghatároznnddk, hogylnemtíváo\'külonbaoget alsóbb s felsőbb népiskolák ktfettt, á 6-ik fokozatba eső renta-taaütóz^,\',.*talé^,liO(Wifi*\' alól no logyen, axonkivULtisalea lakása és\'fajá-rn]éfc/;es egy sogédUnitónak ne legyen1 kevesebb 500 frtnál, szabad lakáson\'éa fUtátuJkivU. Ezen arányban alábbazálvtt a fizetés a ^többí fokoaátokop," ugy hogy oz 1. fokozatban a z«o-des! tanító COOTrtnál, n aegádtanító 800,/rtnál kövesebbet ne- kapjon, lakáson és fajáíálákpn kívül, ha t i, a tanitóoak. nincseo | vagy nem kap gabonát, borf^KZá-
- ilj nukjqn imhiThiíii nnifrif I* miniiuum fizetés aftitin "*í\'T*t*« ft-dflt, -vagy legalább minden l*>4fc"lsiwtod»Ír^*istii. buoDyiu , mouyny langu , jsjft»»Kltfcfj|" ías^jtjhhittaaaék és vógro oly lac-í-^tónak, ki rokkaatti lett hivatásában,, megunta-\' rósott azáma évek után nyugpéuzlll nyujta&sék. v De e tekintetben a törvényjavaslat égésien ntáit szabályoi a 132-ik §-bun. —- A« abban foglalt h&táro»n)áii-y<>k-ftggftegtélag hatnak kiváltkép oly tanító lel külctérő b egész -\\ Tádéjára, kit az léten kcgyelnio számos caaláil-dal áldott meg.
\'S milyjamnora sorsnak néz elé a tnnito azoa
^\'esetre, ha Oregeéget ér! Már a szent iráu is azt mondja: nkogy nem toützenek nekünk az óreg-
- kor napjaia tanítónak pedig két tekintetben nem fognak tetszeni: elüazür. mert rokkanttá silányult, niásodazor mert a legkínzóbb nyomorral a ínséggel kellcnd küzdenie.
ínséges napoknak néz elé tehát a tanító"; éa minél jobban műküdik tevdkony hivatásában
\' annál rokkantabb leend. Lobot-e ily jüvó — Ősztön a tani tora nézve, hogy iskolájában minden ereje megfeszítésével dolgozzék, tudván hogy mind fukar kezektől veszi jutalmát!
. De ki fogja meghatározni, mikor munkaképtelen a tanítd? Maga nem fogja nzt mondani. Addig mg dolgozni iskolájában, míg orojébül kifogyva leroskad. Há az államhivatalnok és katona számot tarthat elaggott korában tisztességes nyugdíjra, miért legyen épen a tanító agg korában kojdusbotra ítélve\'.
Nyugdíjazás tekintetében mar ltí-id-ben „Ma--gyarorőzág elemi tanodáinak szabályai- (71. §.) wkkal jobban gondoskodtak munkaképtelenné vált tanilúkrül, azt határozván: ,Ha a tnaodní egyének öregség vagy más alapos ok miatt ko-wességOket nem folytathatják, nyugdüt kove-. telhetnek; az e^ész fizetési nyugdíj efnyerhe-téaére a1 tanodái rendszer következtében 30 évi .i Hiv és buzgó szolgálat kitüzetvén, minden egyéb nyugalmazást elvekre és szabályokra nézve a kfiz- és- álladalmi hivatalnokokhoz hnsonüttat-nak.-
Az általunk ecsetelt -képek nincsenek szom-kápráztató színekkel festve, és niégis-leverők; .még trferfiii szivére is, ki élte delében áll, ag-g&extolag hatnak, és csak a legszilárdabb aka-r»térély képes, út az elkeseredéstől megmenteni.
~— Ugyanazért kérve, LniiyörugTg fordulunk-a . képviselőházhoz, hogy semmi szín alatt se emeljen paragraphuBokat türvénynyó, melyek szeretett .hazánk népiskolai Ügyének fejlődését meghiuritasák.
KSoTtirOgve kérjük a képviselőházat, hogy szivére vévén e bon tanítóinak elhagyatott, cl-nyomott, és nyomasztó állapotát, igyekezzék atyailag a tanítók ínségén a tőle kitelheti emberséges-és a kornak megfeleld uton módon ae-Tgtteni^ mert míg,a txuitút ioség- éa nyomorral küzdeni kényszerítik, addig azon BrUm biányá-. val leend. mely 6t képessé teszi kötelességének ¦ teljesítésére. A reá bízott tanítványok tanítójuk vjnséges örömtelenállapotában nem fognak Sr--Tendetai ejdhalmdátokat az elsajátítandó tanokban felmntotbstni. A tanítók anyagi szorult helyzotskboli kiboatekosáaa által a művelődés magasabb fbkr* emelkedik, ellenben elöbbení siralmas állapotába esik vissza, ha a tOrvényja-: vsalat f5Ihozott paragraphusai törvónynyé váV-"nittttk. A mi jót a képvisalflliáz hazánk tanítói- -nak nyojt, azt ők vismnta honnak adják vissza.
Kdl. a soproni tanító-egylet augusztus hó Okán tartott közgyülésébeii.
IIAHNENKAMP JÓZSEF,
A Mpronl Ualtá-egylet cínilkr.
------ GRUBEK JÓZSEF,
. a» egylet JegyiSje.
— Ampro n-n a g y-e z e n It i vnaut kiépi-téséro bizottaágnlakult, melynek tagjai imiryobb-róazt odavaló ftlMbirtvkoaok éa üzlot férfiak". A bizottság julonlog oda működik, hogy azon ÍÜldbirtokoáök, kiknek birtokán a tervezett4 vasút keresztül fog vonulni, a-fold-kisajátitási kárpótlást társulati részvényükben vállalják el, és hogy a körülfekvő- helységek a szükséges münkaeröt-flaintén réanvényépt álliu*ik-kL
— Sopronb a,n mult lió 30-án a casino termében Kcnocstély Urtat\'itt, moly minden tekintetben megfelelt a vám komis n\'Ák.
— Sopron város hu tósága szept. lió -10-iki tanilcsülésében a uiíiií.v.Utí rendelvény ellun, mely azerlnt 38 uzor ujonczból Sopnm viirtwra ó!l iutulék Bziimittatik, clsó kéiiviseletével nyíltan határozott.
Vas-megyei hirek.
— V a b m o gy ében n rizóllóni téglaszinnél egy római temetú ;ilu[ifal.ír;i ;tliudtiik. Kfjy urna miir fólazinro került; s egy róniiii korsót iá találtak. E tárgyak: egv liimszukiín zOld üveg, apró..csontréazok, Tulok Lajos bzülöki kiidzniir urnái inegHzamlclhctők. — Nem régiben pedig ft Kclzári legelön egy urany pénzt találtak, melynek egyik lapján sr-ent I^iszló király látható, a másik lapon olvasható köriratból pedig kitűnik, hogy a pénzt Hunyady Janoa kormányzó verette.. Ez érdekes a értékes tnfálmánv üiur Frigyes ur birtokában van. Általában e vidéken — bir szerint — annyi beesés régiség jón napfényre, hogy érdemes vulna régészeinknek oda utazást tenni.
* Vaaniegyo bizottmányt közgyűlése f. hó ö-ón nagy számú közönség jelenlétében Ö méltósága főispáni helytartó ur által megnyittatván, legfilűszur is a magas igazságugyminisz-teriuiu által engedélyezett másod megyei mérnöki állomásra Tarafás József ur nagy többséggel Hadászy ur ellenében megválasztatott, ezt követte azon kérdés megvitatása, váljon a megyében megingatott közbátoraág fenntartására a királyi biztosnak működése kéressék-e? hosszas vitatás, és eszmecserék után o kérdés mellett, és ellene többen felazóllaltak, nevezetesen Ernust Kelemen, Rohrer László éa Gróf Erdódy Sándor urak a királyi biztosnak rty
töni kinevezését hozták indítványba, — mire
aton megjegyzés tétetetV hogy egyes apróbb__verik, b est hnlK-án a rahlók pjjpr|r|rtirtn tnvAlih
rablási kkérletek még nem elegendő érvok arra "
nézve, miszerint a királyi biztua kinevezésének flzukségeaaégét vonná maga után, minthogy még nagyobbezerü rablások nem történtek, mire gróf Brdödy Sándor ur jellemző humorral megjegyzé, hogy miután jelenleg indítványa ellenében idegenkedést lát, ő ia mostanra eláll indítvány ótól, minthogy amúgy íb esak kisebb-szerű rabiások történtek, de fenntartja magúnak ~tott indítványára nézva az érvényesítést\' bevárván a nagyobb eseményeket — Mészöly megyei árvaszéki számvevő ur a királyi biztos kinevezésében ostrom állapotot lát s ellene szól a kinevezésnek annál is inkább, mert pandúrjaink mellé ügy is 80 főből álló katonaság van rendelve, még ezenkívül többen szóltak a királyi biztos kineveztotéae ölten, mit is 0 mltsga. főispáni helytartó ur jelen időre szintű felesle-gesnek:látrán mindkét alispán urakkal egyetemben^ —- a. kérdés ez értelemben lintározattal
meghaladttttotL ...... .......
* Hon véd gyűlés. Folyó hó 5-én-tartatott meg vasmegyo honvédegylet gyűlése, melyben tárgyaltntott az országos hon védegylet által küldött minták mikénti legczélszcrubb betöltése azon honvédekre nézvo, kik a felállítandó honvédelemben szolgálni akarnok, a akik nyugdíjra vagy-nyugzBoldra tartanak igényt, s akik egyszer mindenkorra kielégíttetni kivannak, — s
vtégre, kik lemondanak míndon anyagi aegélyo-EÓflróI.
:. " GyászmÍBo. Az . aradi vértanuk lelki nyugaliiiáárt f. hó Ü-áu roggolÍ"8 órakor gyász-iélenitiaztelet tartatott á ferenczlék egyfiizábáú mely nagy azilmu közönség róazvóto mellett csendbűn mutattatott bu az egek aratlak..— ö mltsga Rianáni helytartó nr, valamint clsó al--4»pán-ur több inegyei-tiagtvisolfivBl-a- a bon véd miietekkel mogjelentuk, hogy imáikkal róyják lo1 a nagy halottak irányában a kegyelot adóját. — Nyugodjatok békében dícsö martyrok zordon sirr.tok éjjelében, utátok egy ujabb kor golgothájára vezetett benneteket, melyen mc^zentelt porai felett uz utókor aoha «1 ntinj miilú emléket állított. — Nem mulaszthatjuk ol ez alkalommal ulidiii\'-rráünkot nem nyilvánítani t Smalkovíts Franciflka éa_Laura honleányoknak , kik az intézetbeli ifjú lánykákkal jelen váltak, fl a liŐHÍik ravatalát két gylmyürÜ koBiorúval diaziték. — A mult évi gyiiszmiío alkiilmúvul ia ólt voltak, kik, miként ma is, meghozták u hősök jioraira a kegyelet gyász-.yinignit. - s
n K i n e v ezés<:k. Vnatnegyo telekkönyvi hivaUifiih-n tojíiilmuziikiii az IgazfiágUgyminis-terium allul Márkus Ferencz és Mórica Imro uruk kineveztettek.
*llíiblás. Egyházas Szeedödön f. hó 1-én délután í) órakor 10 fegyveres rabié Szecsődy Lujom ur háztíba mcuvén, a szántásból hazajött, s honn lévő I-i eaelédet a gazdaaaszonynyal cg\\~Ütt az istállóba behajtották a amidőn mind együtt voltak, fegyver között az uri=zobába kist-rték, hol a gazdaasszonyt a zárt almáriumoknak kinyitására kényszeríttetek, — mire az egyik bemázolt képű rabló fegyverével az ágyat azétdulván, abban a kulcsokat meglelték a zárt HókotLit kinyitogatván, az abban lévő tárczákat fel sem nyitva, zsebre rakták, különösen megörülvén egy roppant nagy bŐrtárczá-nak, ezokután három fegyvert magokhoz vettek a egyik azt kérdezte, hogy melyik a parádés kocsié, — mire a bátor kocsis azonnal felszólalt magát bemutatandó, — erre rögtön parancsot kap , hogy a legjobb lovakat fogja be s álljon elő, út ekkor egy fegyveres kikíséri a lovakhoz, a az udvaron keresztül jüvő két nő eleibe megy a rabló őket kérdezendő kilétökról, — ezen időt a bátor kocsis felhasználva kereket old s a paphoz fut, kivel a harangokat félre
portomul millió laVének el nagy kSalnaág lind*iilt|a4
* nngy niiioo tanítványul mílu, Lelketedáaul .*>*-_ logutik. Sncrencjáa megoldiaaak aiárt la uTBakatE, -mert a bniíHId *raltrit\'ktf^iiaéj* kea»e««f%^
e .compoaltioknt, aatnlán a magyar tánea blre mlndlff-ai Volt"i Jjogy nagyon forasitA ¦ nenTffyiTo^úVa .HBI^T gyekníl _reíxély«í Ír, mn ennyi ben ¦ e gyors t „háronii a. tánca "-l/ól ..baro muori) a bárona" la Icráa BIeghO»\'" Aiíít Idáutt «IR. Aa írdomkoíionü; raegqectják Lska-foMMÍ, öh&USei SubA Lujoa; iSirj Jajw», VusW\'6aH-jlort TáÜt-BamaJ-attC-kik:hwnlo&a jelen tánca***, a kitOnS tineM»«r»8k;T«lának.
Lakátoi! flándctroak SS\' fr alatti tapajiUUta, táncitanltáai gyakorlata keretkéneken • oly kfinyrat tiltorCIt Hieresnle, mely általánóaan kSahUnyt pálol
* o nem hon n,alank magyarolt uil «US. ^
A kt\'ipekkel, raji okkal v. cioprfrtoiatí alakokkal elmi ntt kisnjr neiUceak a ralpiliiet nemben tínciteil-f\'lö ifjúságot Jfikli. haoora inainknak is ked*e» olvasmányt njitjt, naolgáljoti egyúblrant irány adii al tartalmának egynémely rocffemlitíío :
A tánex, mini téstgynkorlat. "-------
Magynrorstíg fi2 tnpgyíje tánTaiMI.
TáneaokUtái. A LÍU.uk; fűáltall Urtatilo té* stb.
Hi legiiUkségeaebb egy mürclt lljn a la&aj na. relL*t-lies?
Táiicsrignhní iserrciíÁ a xártkDrO tnnlntnigukban. Tárn.is tinca, tán e iridai ml rend T; uctliírá»uk, e=rk nBTnT\'stb\'. \'
A liáli Oltosnbckr*"!. A tánca nííjmi-j."-, kcllomc, lifttel.
¦ok uie^atartisa.Tán\'al^i, Tidámsá- aíh, rúk, L-i táncsok knmni j.ilip\'uen Ledüjn
illüliáai;. Cdrnria Mindeu
lag aranyé xa báljai etb. sib.
Ifífiietíí után egy Ihiteletj^hliny
hat
Kcdrc
álltak — a házi ur azon időben Bécsben időzvéu riem volt honn; az elrablott tárczákban 28 frt o. é. volt csak ; — a rablók bemázolt arczczal némelyeknek álla lekete selyem kendővel volt fölkötve, közülük egy a műveltebb osztályhoz tartozónak lenni állíttatott, merta gazdaasszonynak Bzépelgűtt, s őt bátorította.
Irodalfl
-\'ElClidtóii felliirái Tíakatoi Bándor Tánei-kQnyríre. A diaicsen kiállítandó képek él rajiakkal ?Hatott mO előfiietéíl ára 1 frt. Bolti ára 1 frt 50 kr leérni.
Lakati>R Sdndur n két tcatrár-magyar haaában sokkal Inkább Inmertabb a táncnkeSf el ff kQiOnBOR-elOtt, eemmlnt i\'a íít ei nlk al ómmal ajánlanám, 20 ár ?1* mdkOŰlk o ít^i nályán\', 80 oMroél tAbb ai«k Biáma, kiket n kedve» mniryar tán eira réaalnt tanított, ráiilot mÜTi\'jiiicsb módon! alkalmaiáaára fryakorlati-lag kípeíeti ; alig van kOr, abol éli okon na omlí-kcsnánek e fnnulbatlaa genialU táncstanitőm, kl a mellett, hug-v kiiOsiitt feladatának IfJkiLsmeretoaen -megfeleini ígtarkuduu, meg tOhb aroduUnifl.ffya?tánci-darabot li ainreett, melyek í|> ogy" a palotákban, mint kiaebb kürOkbpii kjtürfi lelkeaedáaJiel lejtetnek Í\'S álialáuoR.in mcgkcÍTelletrán, ait aierolni mintegy a mnlató Ifjniin^ vírín\'\' vált. Bserencifsen egyesíti Lakatos a magyar tánc* caoportosatoa compositi ójában as Haaredetfl dálcriegai-get, a francida, ánomaággal, .— a jníltoiájroB magatartást, as enyelgC hajláaaal — ít a Ciardi»uk fára»t)> aenpora járatát a keváabá [áraaatA élénkarggel. muüdúiü\\ oly^ter*BciÍaen oldotta meg e aaíp feladatot, hngy C B vele táncscsD-
ilq-álatot Wlck teljeiltenl baaám ii«n-lt ifjiisipmnk, kdiituuaeii ifjú bOlgyeinUnek, mldfío e tártaloimlúi kQnjvrt asjto alá resdew.
HindeEnklm] m litliittii , hogy a jelen nnoka mind p, si.\'pnemu»k, mind aa ifjaknak kedvesen ruga-dandó kriikbnyv leend.
A képek és rajsok költsigee klállitiiia, ugy a roQ lileateljes caiimali aajtóalá adaca Topott as einflaotí->ek esikOnlüse mielSbli, legfeljebb f. M oki. bó régéig kéretik.
Nagy-Kaniaaán, a*ept. 20. 1868.
Teljes tJJilelettrl
Bátorű Lajos.
— V. L. Sopron. M, megkdldntte a kai forint ol; línnek megkagyáaa azerint bejegyraillk még egy
— K. Gy. Keastbely.Kín emmi saj .
i lei
:Iedet
R. L. Pert. — 1 Hajdn Doroyh í ? — W. Gy. CdTÖiBljflk t ai akadémia tlliae ríirid tndónitáiát rárjnk.
- ----Kei- (Igrréd. Kapneyár. -Lat-tlnnk Bateara -
mextetett.
KTsnxt: tösr.
HAS CÍadáa Sasy-Kaniisin, bécai utt-xán as ngynereictt lakola ti^rnn, egy fTOdaxintefl ti^tabás, udvari laképQlettel ifi külOn a egy hold advarkérttel ^egyfltt subád kííbfil eladók aa ár megbízottam tok. TSik Lajos ügyvád nmál Gsetenilü le.
IUREY FEEESCZ.
lití UrartBtfi kűCMi egyik fSdelea tollakon, maiik nyitott, a függ" ülésekkel tollak oelkOI miodketiÜ 2 ló ntánl haaanálatra, aa&baá kóibőr eladó. A kocáik megtekinthetők T ó ta i e rdah e ly o n u iirwlji k»-ceisnál u. p. Kottori.
- KaicsámÖi ragy ItáBtartunÖI alkalmaciat
kert* egy jó tálból aiárinaiott magyar nű, kiWe^jobt biaonjitvinyokat mutathat fel
— AevelÖDÖ ajánlkoslk kath. ragy iw. házba, tanít magyar és námetDl, o pályán líB év óta nikerrel tnttködik. Nemesek a satlknégm WQtárpyakl.ól, de « nGl kiiimnnkákbiil is alapna oktatást aiL Kitfiuj bi-aonyitrinyokkal Tan ellátva.
Kere»kedÓ«eí;éd ajánlkosikeiry élínk nsletlm kitünG bisonyitványokkal ran ellátra, melyek tnila-koaó Inlcieinnkben eredetiben olraahaták.
fig^- HindeietrSl bHvebben Wajdlts Jnsscf nagy kanlaaai eliű todakűtil a kOiTetitA tntéaetrben.
ÜZLETI- I H RT O SÉ :
¦ : HsuW\'laatiaat < aaail ?Sealgen éli
\'ajnoa, ksgy^^yenang tekintetében gabi t Ui Miti tíOtodéU eUsiol eaanáaok által annyit
i oki,. 9. ¦ Gabonaforgalmunk aa el-itgen íléak volt, anélkül, liogy aa árak Tábdatajt volna. Bpamyslanuigban <"¦* dali Franciia-OWldÍKhaai, autfát va», pem* com aína mertekben, — - : ala** walt\'ltffatvauiSbaak, de még ia oly \'nagy, bogy U áUa ?rtákekbea a kivitel odn lebchlvá tátetik. r rr.SaJaws, kogy-iMink uií\' -
aaanrei^ buf.BÉf^. ráazSk kiTltelnek nem hasi-aálkatá, ml kfljamSaea a bvairdl álL — KOlflnflseo aa fiaaSk aot, toacybtnái joloolckenytn ártáktcloniU. Is. árak .a teyssttWJk | . ¦¦
PUei4 tara-visarj kafetárak.
HAOr-KÁHIZBáN, October 9-én. IJaé-anaatrial márSakánt. ¦¦í. T*»*0«9sy«ÍiBB*a8S-w86 íbnloi a frt, 8 frt 50 kr. ^16.-M fiat 4 tr.T- kr B7-88 fta i frt 30-40 kr. MmWM*, a. fr. é» kx, 73-82 fnL 2 fl. 85 kr. ^ ;\'A «*Bf9a9»ek, 10—71 fiiL ytr. 70 — kr. 71—72 l"4M»hM(i.\'S0 kr. Arpa fcaatniéirea, OB—fill fis. 5 fr, lfíkr,,91+66 foa. ». frt. 40 kr. Kaknricaa 2 frt 40 >r^ 9lW 70 kr. Kak oríe *a ol»«t {colnquimUn) 8 ¦:**.V*\'kKLliA*,.\\H-U íaa.: 1 \'frt BO\'kr. 4«-47 fsa. l.áVt 60 kr.. :P.«:i)«n.ka-eS-QH foá. S frt 40 kr. (.ikrrlfrtoS.blrM: kr. Paaxnly feháa 4 frt 40 kr. Paaanly, tarka S frt — kr. Q u \'> d el-"rend0 11 frt —, krjllim Wá»a. ,»? frt Sxalma 1 frt 20 kr. Bapcxa "•^^WUEr., ityfa.QJajlOÚ fej klpoasU 8-10 ftf,
\' UntS&: Bán. Klrályllent 0. az. 1« frt W) kr. Xáagliáit maa. t »«. la frt B0 kr. Lángliact VMM. 1 aaim, 18 frt - kr. ZsSuUUsat 3. >tim ¦\'¦MM SQ\'aV. SS.^salalitBi aj, aéán 10 frt 60 kr.
KeiiyárliaátQ as. D frt. 50 kr. Konyérliast 6 as.\' fi frt. 60 kr. K e ny.-l. m. 7 ai. 7 frt M kr. Kany-1. m. 8 « i> frt. - kr. RosiUng mlis. I. siótn 7 frt. &0 kr, E o ¦ a 1 n ag_ máx^ája 2. uáiu G frt. — kr. Kokoricialitil mu. 4 frt. o0 kr.
HíllOBfélét. Uáx más.ája l\'i frt - kr. Vin.i m. 115 frt. — kr.. l\'agygyú nyura m. 20—32 frt — kr Fasygyii asara» m. Ü2-25 frt — kr. Qyapjú liiiom. B0-105 frt — kr. Gyapjú határSrvidekl m. 7l) frt.
— kr. Febérrongy m, 11 frt. ,20 kr. Tnrko ronffy m. G frt. 50 kr. 6taima m. 1 frt. 20 k. ; -una m. 2 Irt
— kr. Egy káro xsap 14 kr. üurgonya mirííjo 1 frt
— kr. MarnabOr si ira», nehíi .rnássnja 00— C\'i frt. UnrhabCr «ara», kOnnyfi máasája 75—80 frt. Ilorjn-bnr frjjet 100 100-100 frt. ílorjubSr fejnálkül mts. 100—1U0 fr. BlrkabSr 100-a — frt. — kr.
Borok : Vldákankbeli újbor 1607-dik!, febár vagy schillur nkó|A 2—4 fr. Vi.UkQnkholí i-l>or lBG0-(!5-beíl fehfir vagy «eblllor ak. &—12 frt. — kr. Dalaton-melléki-1807-bell fehór ak. *-6 f.t,60kr. 1858—6»-rfaeUTéli. t. acbll. ak, 10-15 frt — kr. Bomlai IBUa-Sü-b^i akója 10-15 frt. —kr. 1867-beU 6—7 frt. — kr. ?Tdncaonyi lfla-l-Sfi-bolI akd 14 frt. 1807-boll akrtja 6-0 fr — kr. Vlllányl 6a Siokaiárdl fekote, te(17-diki akója n-G frt — kr. Dorkll ll frt — kr. ;;; 8olriiUB (par (rrml^fokonkfnl — frt 00 kr. Ballíapá-llnka liordÓT»! 20 foku 20-22 frt kr. Tdrkolypállnka hor^Óral 20 fuku Ib frL — kr. ,
-\'s RJfloJaozl árak: Mnrliahua fontjn al kr. Bartáalma fontjft 20 kr. Annloiin fnt. 40 kr. Borjnliufl fnt. 2fl kr, Jákhna fnL. 1U kr-Zairnak fnt. 44 kr.Aaxtall olaj íanlja 90 kr. \'tenmagnlnj ful. .10 kr. llepcieoláj fnt 38 kr, Polrolenra fnlj. Ti kr. C^knr flnam fntj. 40 kr.\'Káyé
fntj. 80 kr. Konyhoaó fntj. 7 kr. Maritalának fontja at/ikTTPagirydgjertya fut 3li kr. Sxappan fut 21 kr. Bltskáaa itciújo 1G kr. Köleskása ituáj. 0 kr, Hnj-fllna Itcij. » kr. Fcliórbab lpa»»uj) llcaínkánt 7 kr. Tarkabab ipa»*nj) iicij. 0 kr. Árpadara fontj 14. kr Borsó lter. 10 kr. Lnd, aováay 1 frt, 1 fr- 5—20 kr. Lud/tiaott 2 frt. 2. 50 kr. Kacsa párja l frt 20 kr. Pojka párja 1 frt 5(1 kr, Tyók-tojáa 4 darab 111 kr. Seriéi t máisá* 31 frt. Sertás 3 mátH-V" — »0 frt. Djbor liciL.ju H kr. IWirtr itat. — 1G kr. Bailvapá-Unka itexj. Uá kr. Kauiisai sflr itcaj. 10 kr. PeaU sdr Itcaj. U kr. Kt-miínyfa Mo náras 9 frt. — kr- Nycrefa, Bln 8 frt. Fa-eaón raórfije 35 kr. Egy pár calrke —, 80 kr. Egy bia mnluca sültnek — fr — kr.
Vasúti naponkint! menetrend;
Indo!
, IKxa „ roggol 7 óra 10 peron.
» catre 7 «ira 45 -,
Trleflt „ d. o. 1 óra 50 ,
, F - catve D óra 25 „
. Barca „ reggel óra 56 ,
, ilílután2 óra — ,
H.-lfaníisárn Boda fűtSl reggel L óra 0
„ , . d. n. 1 óra 30 «
, Ilóc » roggtil 8 ára 20 H
„ „ B cetra 7 óra 80 n
„ Trioat B reggel 6 óra 2o
dálbania óra A9 I óra 44
Bécsi pónzárfolyam, oct. 9.
5% mottliriuea 57.30-, ng/» netnz- kíilc<«"»n 62.10; I^GO-ki álladalmi kölcsön 62.30; írnak rrUzvények 7.Ő6; ItiteliQtűzeti résBvények líl\'7. SŰ; London 116.40; czÖut agio 114— ; arany daTAbja 5.54 kr.
Heti 23Lía>K&"t^.r\'..
Hó- ?a boü-
Pro testane naptár
KaÜi. >.». A királyi manyogaüríl Máiá XXH. 34— 4fi.
u Vasáraaa HátfS "D M Fotofili D 18 Kálm.
12 Miska pQsp. Uikaa
l!i Kedil Cálmin Edo iái
li Saerd. KAHUst pk. \' fisere nea
tft CíOlOrtOk The ralla si firn Teri
ll> Pún le k Oál, Fioroni Flir.ni !Í
17 Saombat , Hedvig Elav, Ilertvig
Fololós szerkesztő: WaPtS Jézsef. Segédszerkesztő : BatOTfl lx)sa.
SSSSS
ím®®
wß#
H
RDETESEK
Gyakorlati találmányok!
ffa^elentoitfgn pnii^^liáx^rtáBiál. ftznngynovézett. J\'oRp-Pasta/V mely által-minilenki a legnagyobb kőnnyű-^--aéggel képes fényresztétt aTuU bntonlarabnkat stb. kifényesíteni. Egy doboznyi anyag elegendő egy egész — bnto^zaOifé^ye&liésére; ára 8 3 kr. — Elibez még iQoggyzondfl, liogy o Paata
soha meg nem romlüt. "^Ég
, Ezfiit\'tiuntt golyó, kltunS nar rfndaa -dhoinálj\'oavH - fém-tárgyak üfiuyeiitéiéra. nélkaltlzbaüen ai arany- Ja eiOat m&raiekaéL Egy drb. 10 kr.
Esv ira-usfeátyit. «*r p«»r
• napóra delejlttvel mindenkinek sjinlhatí, mirel etdltalmln Jenné tnfl ira asabályozhald. Egy drb 25 kr. .
HasJ-par, *Eiou por alkalmas asa Utal ¦ idBbcn , pónahen éa mou-kábu gnadükodkatni. E mellett
legnagyobb Bl3nyo,liogy» (obera oro E y*t« .iget» WmdlUetlf. 1 font csomag faan 2á kr.
Araerlkal biztunsitgl Inkátok, kitűnő" azgrkozotOok, biztosak folto ruso ellen.
1 db klsnbb fajú 80, 40, 50 kr „ „ nagyobb „ 70, 00 kr, I ft B B » n hát ku.lcaeaal 1 frt 10 kr.
1 db ntitáskákra 25, 40, 50 kr. Angsl alito a legjobb aciilbói, 1 db
kiszabásra ral6 olla Sfi, 85, 45 kr, \' 1 db. himzésl otiti 30, 30 kr.
„ , üllúláncB 10 kr.
Tínrry olftnynyel ¦¦rigainak an nj géptréuoh,basan álatukuál niuc* tátikáig begyeiéire aom tűréstől nona tari\' hatul.
1 db lányéiban 10 kr.
, „ csontnyélben 15 kr.
„ , tolltartóval ét késsel 00 kr.
» , Tatara-giimi 6 kr.
F0flft]ftt0k IlM. bArroUj- nemnek
ások, tl(ítijr"«oii hnatnáltittunk a her-lin) fogcseppek ; o aler oly blitos, hogy ka nem bnstuálna, ára vístta-adatik Egynvetfcsénflknrrio\'lkr.
Byakortatl nanránveil&k, melyek sarun idObeu a bomocskoliidástdl mngvédik. 1 pár 20 kr.
KiMlnS fénymát kantsukkal vegyítve, hogy a bort tartúsbbá tegyik. lfriSOkr.
1 híres íompadour tmazoDynak XV. Lajos udvarán Tolt egy taere, mely a világ elGtt titokban maradt, roílyiycl II maginak a*, ifjú kinététt, u vidor aaépségét éa a bSr simaságai ogisa a kés3 öregségig megtartotta. Ezen recept később egy magái uri család bírt okiba jutott, melynek _niépaég« ma la a bámulat tárgya- Sikerült Rlx orroatudornak eaen eddig\' titokban tartott receptet megisoraanl, hogy aa egéét tü&gjOTára VrdlUiÜiaaaák. Erén fidntmnlhát\'-tii ifTn-p^«t^M«fc eredménye minden rárakó sást faifllmol, miről számos bisonyitrányok megtekintés régBU t. e, ¦ k0í8n*ír nmdelkea^adre állanak. Aa egyetlen szer de, mely minden arca-foltokat, ssepiGt," máj-foltot ith. gyoman képes eltávolítani - - Egy tégely irá iStaaítiaaal egytltt 1 frt 50 kr.
101, erre gondja legyen mindönkinek, por nélkül, csupán hideg risiel a leg-mínthogy aa egészséget fon tartja- Ea esőbben fe híren, egészségesen és *xag eléretik a lletsirerféle bSr-iajtolntány I nclktll lehet taxUnl egyaieríl dOrgO-áltaL mely a lábbelit pákává s áthat-1 Ua áliaL Hogy minél nagyobb legyen laona tani ugy,hogy a caipC.báraied- j a kelendSajg, dbja eaakia 60 krra té-dlg lapy»ta legyen in a TÍ«em »arat, —
AlegnjabbllgrolD-tflaisaer-_im (aaebb^ horfhatil) a leggja-;or(aüabb a ne tőben, nem dohány* ok tituára fa ajánlató*, kOaflaaűgel tfiai [emiiB formájára, Umplrai Tan (jrybeksire, mely nekiny órára való jToanyagűt »e»« fel, agy hogy gyak-«b addd6 alkalommal tegotl rÜágot eket gynjtanl. Ara caak ft gyere eltér* tdeae mJaa^Sietett ily olciára, ti. 7 db «0 kr.
Parsalal hajfeitSiaer, mellyel aa akajaiperaaUttbaroa é# feketére ieatfcttai, áa cfryntial maffirja a ter------ttu Steségit. NSTényekbSl kenuit ái egáiaea ártatlan. Egy dobói ataaltáasal 2-ft.
Poly ékqay.. anyr.,, Xegaelkf-BeiatiÍTiehWnet\'-witnden Ustartáa-boa, mart ttTTel mittdea a hasban elű-HJt5 jaritiaokat mindenki magSDai-k&iDlheU, eacaenyrCTeklg eltartható ia hidegen baasnálbaté., Egy nagy IfegiraSS kr.
Legnjabb roaidapor. Bíxto-dUirt aier mindenfíle roxadafoltak BUáToUtáaára Táaaonbél, Bctyemhiil is minden miaféle aiOretekbol asínt-igyrae- it aczeli*erekröX Egy cio-mag ára. 3» kr.
Legjobb borotra-kcnSc*- Exeu kenűci által a borotra kocjorűlíía lellCilelhetik. Kgy daboa ám 2& kr. író tollak" regulatorral. Alkal-mazhalók mladen kÉxhaa aapaplrhoa, Bgy-h«gy agy ea ugyanason tollal a egfinouabb éi tegraatagabb Tosáio-kalJahet eaiaüni, IS db 15 krtírt Hagy lábalt megórja anedTeaaig-
tnégaem iSrcahotni beane nedveaseget, 1 Ovegécake ára Cl kr.
Angol bCr-fénymaa, mely a bura emunak eredeti lágyai gát riíiia-adja óa legssrbb fínyre botsa, egy kia Öregecske ára 2Li kr, egy nagy fiTegára42kr.
Aljalinos ti iítH6-por,moiriyel mlndennemQ írciet, aranyat, eifijitut, bronaot.pakfongot, acélt ii reset tían-tára. tlaitltaul ía fdnyeaiteni lebet.Kgy dobaa ira 20 kr.
¦ FítUí eltalAno» raga«a, mely-lyel nemcsak Üveget, követ, tajtékot, íálitb. a leggyorsabban íi illandiíon meglehet ragaaatanl, ú|ry, hogy bItí-latíthatlan marad, hanem bugy rain-d*o- <-(rjCíiÍTe legyen* fát éreacael, Öreget porcelánnal itb. ugy Uuaera-gaaathatw, hogy ejry teattí leti. Eien
».i«iiiin ti.mA|p^»rft]nTtipllcnnln»flk-
aágea eierbSI egy dobuetal 10 kr. Ugyan ? ragaax folyadékban, Üvegbe aiedve 30 kr.
Levé p«c*«UG bélyegek, tne-lypk kényelmesség, olreoaag éa bla-toaeá^uk miatt ut minden netyánÜT. Tiatxnál elSnvOabek. Legfinomabb és bánnHile cérrel vagy caéggel é« c«i-merrcl Tagy jnjjygyel Ssiái db 1 ft. ÜQ kr. eser <lh ü frt.
Villany o io tt fogkefét. Erekkel a fogakai minden fatapaai vagy fog-
letett
Alegblntoiabb Lb legjobb eier minden alkalmatlan rovar el ponti ti-aára kiairólag eaak a fría> ponaa ro-TaraiS por egy Qvegecakc ld kr., bá-romaior akkura \'?5 kr.
Valódi angol tollkéaek egy-egy két pengér«l-90{ 30, 40 kr; a pengével 60—GO kr.; legonomabb faj pengével Gö, TQ, 90 kr^ 1 frt, 4 pengével 80 kr^. 1 frt, 1 fii S0 kr.
PüvOufeitéaee t.Egyperca alatt lehet mindenféle tárgyra kivétel nélkül p. fábál, kSbGl, báaugfaM »tb. való tárgyakra, legsaebb Aquarell fcstéat állandóan átreíétni ,ngymnnyira, hogy a legügyesebb kés által késsitett fen-téa gyanánt fog foltannl. KSlOnOsen ajánlható\' oa iparcaoknak, tulntbogy a tárgyakat, igen cainosb\'itja éa aj.iu-lóvá teíxi. Egy ily kép, mely virág-eaukrokat, gyamöleaokst,tájkípakei. állatfejeket,caopartoiátokat Tagy karikatarákat képez, kapható 3. 4, 6, 8,
gyí késiitmények károtok. Van tae* reocaám a L c. kösoniégnek jelent* hetol, hogy nálam fria*, meghamisít\' hatlan kéttser Ütatitott dlÓ-olaj kap^-ható. Kis Öreg 35 kr., nagy 46 kr.
Oyokereesaer,mclyiyel atynk-siemet 8 nap alatt ki lehet in-"\', Ea ujabban feltalált szerek mlndon további dicsérete feleslege*, minthogy garantla mellett árnsiutnak. Egy dobossal hasinál*ti ntaaitááaa) együtt 4U kr.
Ci. kir. aaabadalra, Baaponla-isir-Other, melyiyel néhány perea -alaU-min\'den néven bevexesdS aaeny-foltokat mindenféle kelmékből a legtisztábban kivési. Esen uj^éiritmény meghalad mindent, mi « llyféle sxe-rekhen eddig léteiott, minthogy még a legfinomabb és a legkényesebb szint is sértetlenül hagyja, mindjárt átárad és nem aiagos. Ljánlbató egyaacra-miad kesttyfi tlittitisra. Egy Üveg haicnálati atasAtáasal 40 kr.
Valódi átlátasó gly cerin-aaap-pan a legfinomabb illatokkal. Egy kOiépnagyságü darab ára 15, 20 kr. nagy darán 20 kr. Egy tégely valódi -----^r(Kammfett),b«jkeDGes30kT.
10 krért, egy üveg átveantéai lakk | Egy darab mar-asir hajnazpodrG elégséges 5s»áa képre 2ü krért. r kr.; valamint minden más lüat-éstoi-
LogfelaGbb helyen szabadalma- lctt-sierek bel-és kOlfíldiek a legna-sott méreg egerek, patkányok, Qrgék gyobb Tálaaitékban. éa hOrcsögök kiirtására. A* eladás fe- Ct- kir. aaab. rlihaüan ágybetétre lalSaaégre történik. Egy nagy aselen- 1 minden há(tartásnak ajánlható ktkil cse árai frt. | különösen gyermekek, betegek éi
A hajat élénk illapothao tartani. ( gyerraekigyas nGknek nélkttlCibi na Gast vagy saGkét barnám ft-steni |Jen. 1 db 90 kr., 1 öflPfflíkr., 1 frt 70 legalkalmasabb a dió-olaj minden re- j kr„ 1 frt 80 kr.
felhívat;
" _ Aa alnllrott fgftigatósag tiMtelettel jelest! a hasai L kBaBa. I séfnek, hogy i ni/fclr. ~kel-estc afnlsUrlUm f ért JtUL 12-éri 7831,^ I sí. o- kell engedély folytán n, r ¦ít —r~ ¦
I „Magy. kölcsönös lii/.tositó-bank"
, mSkOd^ését mogkeadeUe. Minélfogva as inlfiet mind helybeli, mind vidéki pártolóit 1 J üsetelettel frlliivja, hogy n blzttfltifl alap képsísiben mint alapi- | I tók résatvAnnl ativeskedjeaek. •
Jelentéseket e cnélból elfogadnak legköielébb . . ,
Pesten az „Angol-magyar bank" (főnt 1. ez.)
I a » fenccimzoti btlótet idelglenea Irodája (régi paata-atcsa 10. be- i 11 emelet.)
Budán az ottani „takarékpénztár" (lánczhid-tér.) Vidékení pedig az^intföét^ ügyvívOL
Hol flgyvirGiégek: nem léteinek, a jalentkesiseb a fnttcsiaj-I aett Inteletek bármelyikéhea iriaban intéieodBk. | Alapító.lehet mindenki, ki et íntéaet blst alap)ára egy vagy |
f tabb 100 ftoa jegyet aUir. a aa OsaseebGl. oláirátkorB as | ldalgl nyngU keabealtatakor további 20»/o-ig lefiiat; a. Wbbt 70«/ \' 1 égy ér lefolyása alatt 3 vagy tObb kisebb részletben fisetendS le-I Esen 0ssaegek képelik as intését bl*tansági alapját, mely a |
I benne ré\'teaülDknek azon kettSa elGnyt nyújtja, hogy míg ai ma- f I tSk kitursoláa utján tGkéjokel visszakapták, attól falyrást 6°/P I | kamatot ha*n»k. u árenkant tartandó klsorlosáa alkalmával pedig | 9 egén betételök egye serre, a kisorsolás ideje szerint 25a/q-tól égés a [ I 1008/a-ig emelkeda felHIuiotéasel adatik vissza.
Müködi^ót kiterjeszti ezen intézet a legelőnyösebb - föltételek mellett: 1) B titkár efis&i bütoaltáso&ra, minden Ingó éo lagatlaa ! I vagyonra nézve,
3) a (efkir -üenlm, valamint
3) az eoaerí élet minden szokásban levS módosatok sse- | | riaU biztarltáiára.
As ezéq üzletágakból érenkint maradó fölöslegek kezdetben 1 | aa «Iapn3k által az elSre képzett biztonsági alapra taö befitotések . 1 lOrlaaztésére tcolfrálosJE; e torleattés ntán pedig mint tArtaléktÖke | aa flsszez részverGk kOsíis tulajdonát képezik, a kik betételBk leg- I I kisebb fcoczkáatatáaa nélkül, nemcsak uok ntán Járó kamatokat, | I hanem a djjtételekbGl maradó további fDlOslejreket élv esik ason | ! elGnynyel egyetemben, : hogy as intézet rendelkezés alatti tűkéit | | elsÓbhségi joggal kölcsön kép basinálják, * így sxükség -idején I \\ biztos éa olcsó péusbes jnihatnak. \' : f
Aa intézet sserveiete a legsuhadclrfibh , aroennyibDa - bs\'( 1 Csaaes tagok befolyása és ellenörkadéso alatt áll. i
I Uinétfogra a t. kBiönicg resrvétébe éa pártolásába &&QQ |
I megjegyzéssel ajánljuk,;hogy bárou további felrllágOBitástal ngy aa I I Intézet, mint vidéki D^yrir&i a legnagyobli készséggel fognak | 3 aaolgálni,
) Pest, 18GÖ. Biepteraber 4-én.
á „MAGY. KÖLCSÖNÖS BIZTOSITÓ-BM" |
I (168—10.6) IftaZROlÓsáfiR.
rII»VITI Minthogy a nevetett czlkkek mej
rWlUJKsíJtltal. seTosett raktárban kaphatók
meg is namiaittarnak, bátor vagyok flgyclmeatetnl at iránt, miszerint ások c a a k i e a
, Mindenféle bísományok elfogadtatnak és pontosan telj e sittének. "*5!^ Arjeayiéaoa a kapható czJkkékről Isgyea uoh^áltatsak.
Az &6 ausztriai bizományi üzlet A. FRIED HANN Bécsben,
Frátere trasse 26. M^^^erag^^^^Pr^r töl^\'jnP^ PÜ^If.*^
100 darab
IniQstra birka,
anja is ürQ eladásra készen áll.
^Belozoán Hor v a th ul a úrnál.
(1B3-4.4)
biztosító társaság.
«3E»
Az Bt-nMlltó Torint^^ ~ " temsegi tókével biró
SQNXtslztoaltó íá<rsaiBi&,s
¦fingybanlsBAi fdfigynOlíBrgeQek ezennel van azerencséje a t. cz. közönségnek tudomására juttatni, hogy
mindennemű biztosítások
\' MzUHiiH Wlmit
. A földtermenyekra biztosításoknál a tirsafiág totoraesen leszállított díjtételűket ;-\'Szsb n«gj TBlamint megengedi, hegy az egcsz biztosítási díj — ha ez kirdnutnék — csak\'aratás;után fiaatteuek be. &Jk;t0v4blri elóny:— mely iltal a .Phönis" legnagyobb bizalmat vívott ki magísak — a kir axonnalí Jolirételélien ós annak készpénzbeli haladéktalan kiiizc-HísSbeit::rejtik, . ¦" - ¦ ¦
J Ax itt elősorolt elínyök kapcsolatiban alölirt. föOgynűkség a jégkárok elleni InanSttaa eazközléaére legjobban ajánlja magát s minden időben, ugy kdrulménycsclib ;t8zWBek tétílére, valamint búloBÍtási bevallások folvórelére hajlandó. »»»»-1181084, 1868. April. 24^üen.
TÖL&YFÄ-ELfiDA
-A nagykanizsai főügynökség : LE88HER fi, .
_ IrpJAJa ; Mfeaa-tttcia-610. ni
A győri káptalan részéről küzhirré tétetik:
hogy Zalsnegyébs kebelezett,
felső .\'sidi ős erdejéből 12 holdra menő szálas tölgyfa erdei vágása,
t éVI Októlíer 12-éo,
reggeli arákban a hclyazíndo tartandó nyilvánoe árverda utján fog eladatni; hova a venni szándékozók
200 frt bánatpénzzel ellátva,
tisztelettel meghívatnak. — A vevd, az általa beígért ár egy harmadát, banatpdnze\' betudásával, legott letenni tartozand. -
A szerződés egyébé feltételei Gyfritt a kasv
talanl irodában; — FelsS-Zsiden pedig a Wooégl jegyzőnél mindenkor megtekinthetik.
GyBr, Soptcmber 20-án 1808. " (lOfi—2,2)
Dio vielfachst erprobte und empfohlene
UN T E B1.E IB S - B Ol SI Ii B E
von G0TTUE6 STURZEMEGGER in HEfflSAU,
Schweiz, kann in Töpfen zu 8 fi. 20 kr. Osten*. Währ,, so-voht dnreb den Erfinder dir o et bezogen werden als auch ] dach de^ Herrn P. Pbrmkgyi, Apotheke zur „Heiligen MariaVü. Pest. (168—3,1)
Daa Spiel dar Jl____
Sehen Lhbsj ist von iwr Kar* ]
seri. OeefcHT. Rt^mog ja-1
stattet. ¦¦ ¦¦ : ::-;rT-:t- ¦ f
,Gotteti Segen bel CcSm Y
QrstM CukrtaUa^Vertatan
von 2*ft Milli an ea. Beginn der Ziehtrjig am 14ton -I d. iaiota.
I Nur 4Cnld. fiat. W. oder § tU«!d.e*tW.6der I 1 Gold. fiat. W. kottot hierzu eia Vffia Staat* I I garatrUre« rrirkliches Qri^aa)- | \' Staati-LtMa, (nicht too den I Torbot*aen Promasacni) uod I •verden solete gegen frasklrtc j Einsendrme des B«trtn}es oder |
; aegea Poetvoraobasa, selbst t wteU den aatfenitwtefl flessa- |
ttfl von mir versandt- 1 Es icerden nur Qoicinns gezogen. Die Haopi-newlnue btrtraffen
225.00a ofirOon- ioa.ofla
- 50 000 - 3CL0C0 - s a 20,000, i k ISrOW. ti- ttrOQQ,
3 a lo.QOO, i k SOM. S * 6000,
4 k 6000.6 a 4000,15 a 3000, 82 k 20,00, » * (9,000 4 k
noe, io8 aieon, 100 a SSA,
6 a 900, 100 a-200, 18860 a 100, 90, 40, 30. 20.
QevtteaOBMtr und aarttW» Hebirngsllatea tenda melala la-t*rt«ser.ten naeh Bntaelwlttoif proDBt nnd
Durch Batti ette* augia. .
meinen Jnt«rsM\'«tea >"«•«
aJleut fi Ilesrt«»hiaa4^- il-
lerttcbatea H»n|*ar«iaV »oa. 300 000, 22B0O0, (STrSOa, ¦62,300, 150.000,; \'»,01». mehrmals 05^08,."«hrmaU, 100,000 nMjntWM.II*!**,-Tuea stAfiB Btent* «ss wtrs-näbB trrtwM U*o vou|2780B tof Nru 2028 ia Wlta atsb», xaWt r ¦\' , \'¦¦
EJ^- wd« BeetaTltuis Jiana aneh ttM Brief, einfach anreh ala \'etat \' ttbliehrni PoetklirtEa gamaeht werden.
LAI SfiEiS. COHB\'
ti Hizoatire,,
and W.el^tlMtlua.
Bank-
Wajdjta Jdutf kjadn-„ja|jí és^nyoaidattiuíjdonos Kagy-Kanizsáii
sm*T l*as%nal szaaritoz van mellékelve \'ax-Jkvaf biztssitS intézet ellen tett meotámadásoltral válasz gr. Haller Sándor tisMÉL
Nögy<K6niz8a, Hetedik évfolyam.
42. szám, octaberl7. 188@.
7iil<i-Somoj|.vi
\\ Kiterjedve
Kiterjedve
SOfBON- és V|gpEGYÉIBE. Irodalom, kereskedelem, Ipar.gitzdászat, tidomáay. és művészit
i é> Wad* hivatal:
SUíWseWsi föltételek: ^
Belybaa kiáboa hordaaaal iá vidékre postin kflHW
Egíes irre: - A ftt--kí.
F41 évre .- - 3 . ,
ÉmtajcŰTV - 1 „ !50 , *
A hal bMábo, p.UlaorJrt l-«iar 7 ar. í-uor. 6 ?1 mindea taribbl b.lktsbíi&rt fi kr. Bolycgillj mindan ^jh bdkt*MaLrt 80 kr. A .Hjüt tiron" egj petit aor beikUlbl a^Jú U kr.
Hirdetéseket elfogad::
|JlL4luil<átl;aKIADd-UITATJLUPMta>: ZEtSLESU. Bb^a-p Huabats-, Bertte-, Bajas-a^T rB&inirt- L. Basel bes: HAASKNSTEIH & TOOLBB. UaseeS B*vb-, *
| BbHgsrikii: aACHSSfc TABflA.BeettatOPFIUK
Apró Mbériaégek.
\' n. \'""
Sfist si^atsai aL első czikkemben, azon ltogy a regálé Miiig, a tulajdonos képviselő arak Attal d-WBtöröltetett, nem csodáikosunk, mat az fjidokek sokkal eresebbek, az áldozat a képviselő1 urak részárol sokkal nagyobb Tolna, atbttsem hogy azt az 5 frt napi dij Tagf a választó polgárság által tan egy-:s*er imirdwikoirm iwlgálandó iaklyáazene, avagy egy köszönet nyilvánitó szónoklat kárpótolni.
Aztón mi tudjuk art mily nehéz Iemon-dani~assak todataról, hogy az ember b z a-bad,válassté polgárt ár sajnak urasig a legyes; Van ebben sok hízelgő az ületdre nézre. Aztán végre is hiúság vezérli a világot, miért khásnók, hogy épen a mi uraságaink — akarom mondani — képviselj polgártáraatnképen ezen egy gyarlóságtól uenttek legyenek.
. Hanem ha Bár jnkármi okból túrnunk kell azt, hogy"egy nagy birtokú polgártársán k a születés, torvények és a körülmények szerencsés oaszehatasa folytán bizonyos aló vagy knlöajo&gal bírjanak. Ifiért s meddig keQ még tűrnünk azt is, hogy egyik foMnck a másik felett különös előjogai legyenek.
1868. érben szabad Magyarországban van nemesi és nem nemesi birtok kőzött taUobségl
A nemesi birtok azabad, s eldarebolható-tetszés szerint bárki bírja-ia azt. Az úrbéres birtok eldarabolhatatlan hacsak nem kurjods kegjelaies engedelmével a-Nemes vármegye Kémes birtok bíróságának, ha bárki birja ia azt!
Itt tehát nem a személy, hanem a fold Mr előjogokkal.
- Miért?---- — ----
Hát egyszerűen azért, mert az egyik föld nemesi, másik úrbéres birtok volt.
Ha már nem hozhatjuk vissza azon boldogi? kort, nüíon kűtóníéle egyének különféle joggal birtak. Legalább éreztessük a főiddel azt a sdt tulajdonosaival nem éreztethetünk.
Hat czélja ez intézkedésnek nem lehet.
Kert: kinek van abból haszna vagy kára, hogy az úrbéresfőid nem bír e nemes birtokkal > hason Joggal ? nézetem szerint senkinek.
Ax ember ősember közti különbség már ^inneiMumaa latsán veszendóbo megy, s a jhaladáa iiyomái is-eltörli; meg kell tehát aeatenl a főkt;fe <U1közötti különbséget; lioazntkell aioldoaállni,ha már tulajdonosain nem lehet \'
Szegény-ffitd f
A heajjezlea esUlagászok megmérték szé-lét^hosazat, tömörségét, súlyát* nsptóli tá-~ volságái,gror(acagát stb. A tudósok és gaz--daszok tömege, kalftnbségct tett a hegyes, völgyes, fttm és laon-sik termő s terméketlen, homokos agyagos, sziklás részei közt.
Ez nem elég t
Van Magyarországban a tudósoknak ? egy oly neme is, mely a nemesi és úrbéri föld közti különbséget (eltalálta s fentartja.
No még csak az hiányzik, hogy megszabják törvényesen, miszerint a nagyságos, méltóságos stb. főidben csak rizsét tisztabuzát repezét stb. —
A balja kend féle úrbéres földben csak disznó tököt hajdinát stb. lehessen ter-
Dihole est — Satyram non seribere.
HJÁNOVITS PBDÓ.
SMyedflnk ;
Majdnem ugyanakkor, midőn a szabadság napjának éltető sugarait visszaverő fellegek hazánk egéről kezdettek letaká-rodni, egy sötét pont jelent meg láthatárukon, mint vészt jósló meteor, melyet ugyan ez ideig kevesen vettek észre, d^Mok,jü^^^íazrevették,, még^majg it
aggódva tekintenek feléje s elszorult kebellel kérdik magukban : mit hoz még számunkra a jövendő?
Ez aggasztó jel, e néma pont az elhidegülés és a szeretetlenscg veszélyes magvát méhében hordó egymáairánti közöny. Az oszlop, melyre egy ezredéves történelem irta fel ragyogó betűkkel a magyar barátságot és a magyar vendégszeretetet, s melyre büszkék Toltunk
mfnnfligj — ¦lspjflirien -hnvA fqrrarlnywlj
még csak egy rázkódás kell neki, hogy összeomoljon s hulló részéivel örökre eltemesse a hagyományos a az összetartásra legalkalmasabb nemzeti szokásunkat
Ezen állítás pedig sem nem túlzás, sem nem honfiul vakbuzgalom, csak körül kell tekintenünk, látni s tapasztalni fog-juk^a .változást, mely-néhány ér~ota ha-
ttársadalmi életét megmételyező. Nincs nincs elevenség többé. Az ifjak le-j szépén jellemző mezüket oly közönségesekké vallanak, mintha ereikben őseik vére kezdene megromlani; nem vágynak már a szivet és lelket vidámító baráti kőtelek után;\' nem dobogtatja keblüket semmi nemes törekvés; csüggedés, hidegség és bizalmaüamág a; mostani ifjúságnak fójellenuő vonása; — de menjünk tovább s figyeljük az érettebb komákat: Itt is azokat a kórjeleket találjuk. Az embereket valami üldöző dámon,szallhatta meg, hogy nem akarnak egymással érintkezni, a egymáshoz simulni, érzéketlen hidegséggel mozognak a világ óriási gépezetében, s ha az uralkodó delej:a politikai vitatkozások csabja nem volna, bizonnyal hasonlók lennének azon szerzetesekhez, kik neld csak két szavuk van az életben : „Me-, mentő mori." A magyar vendégszeretet pedig -—csekély kivétellel — aszkórban sinylik, s bajosan fog akadni orvos, ki életereje1 nek visszaszerzésére gyógyszert tudna feltalálni,
így állónk a jelenben anélkül, hogy tudnók e nagyszerű változás okait. Sokan a szűk anyagi viszonyoknak; mások a felvilágosodott század dvilizatiójának; némelyek a hossza szenvedés szülte lelki lazultságnak; legtöbben pedig az általános világ romlásnak tulajdonítják. Melyik osztálynak van igaza, azt bajos lenne meghatározni, de azt igen, hogy a terhes megpróbáltatás után közömbösek lettünk s nem igen törSlünk vele, ha egy-egy pusztitő féreg heinzet-testühkbé TurBaik; azonban itt már nem lehetőnk közömbösek, az ebből származható veszély el nem kerülheti figyelmünket, kivált most, midőn minden nemzetnek életpözsgését látjuk, most leginkább van szükségünk fentartazü s as enyészettől megóvni azon ősi szokásokat, melyek nélkül szétszakad a láncz. elpattan a kapocs, mely bennünket egy ezredéven t/L összetartott.
Bizonnyal fognak akadni olyanok, kik Amerikát hozzák fel például allitAmim "-ellenébe, hol ninss barátság, nincs vendégszeretet, hol hiába kér alamizsnát a nyomorék, segedelmet a beteg^menhelyet a vándor, bol az önérdeaf^Uvnl egyéb érzelmet nem ismernek, 8 mégis mily boldog, megelégedett és hatalmas. Ez mind igaz, de a mi viszonyaink egészen mások; ha mi is volnánk annyian, mint azok, s eredettől fogva összeszedve a világ majd minden oly népeiből, kiknek kebléből kihalt a honvágy s kiknek jelszavuk: .übi bene, ibl patria" ; ha hazánk területét is, idegen elemek helyett a nagy Ocean és adriai tenger kerítenék; ha volnánk gazdagok, mint azok; ha köznépünk a felvilágosodásnak azon polczán .állna, mely párhuzamos Amerika felvilágosodásával, akkor talán szemet lehetne hunynunk;de igy, ily elhagyatottságban, kétes helyzetben, anyagi erőtlenségben, szellemi hátrányban, édes hazánknak annyi századokon át hiven megőrzött jellemes szokásairól nem csak nem szabad elfeledkeznünk, sőt szent kötelességünk oda törekedni, hogy ama földön a nép összetartó kapcsa : a barátság és vendégszeretet soha ne tágulhasson, melyről nagy költőnk Vörösmarty Mihály oly szépen megírta, hogy: .Áldjon vagy verjen sors keze, Itt élned s halnod Ml!"
BUBA KÁLMÁN.
¦zeUerae, melyoek intő asAsaia áttfirve a leél idők kodét átsugároata ás értelem oson fokát, mely ennek fölfogására hivatva vau. :
Jelen MjáiwdnTik kermelleme a ppUiíka terén az e^enjogoaUat, a o^rnoeratű^elye}. a rooo-mány terén a nalismns: tabát bármint ee&rjak csavarjak a dolgot, ha nem is szeretőnk mothe-matikai Ölésre tnanní, Ofl mivel kranteUflin, tehát el ne inaradjnnk, rhaasm menjünk .emu tribün köré, hol a lélekemelő hnmaainsiu gyöngyeit oly öronunel najliaattvay é> most ha nem is bozgvlorjimal, de legalábh a korasaüera intfi .kéU"-jével haUgassok mag\' a mit Aiagrj fiai ^íöHzóbiekr.- -------- - - -
No azegény tárczairók megjártátok ti ma, kát mataematicaa értékmén* Tatn a mvgrammrii fSljegyesve, as egrit VtóJámwAxmia axék-foglaloja, mely aTkopoiÚJűgrSvidebb taraiakról bzűÍ, a máuk Öyorí Sándor veterán meny-nyiaégtadós értekeÉáfee, mely a fela&bb egyenletek föloldáairél át szoraókra boatáaárél tzél.
Véss János Ármin a táblát Tette igénybe, melyre lerajzolt kúpjait függeiaztó éa az ábra iUoBstratiéjával igyekezett tantételeit Vebouri. Bármennyire iparkodott értekező erősen Hangoztatott pótkeMyravel (nuth. moscó) a közön 1 Beg figyelmét tizonyitg>űáfiL»üiaak folyainatára vonni, mégis nüie elvégezte értekezését, azon vevé magát észre, hogy a fcailgatóeág Ábrándos merengésnek ada~ magát, a tndós kOzSnség pedig kis wportoklwn idiiíé elfi az egri szép ns< pok, a kolozsvári at enilékeit — A beszéd folyama megszakadt, a merengéaból kiocaédott a haUgatoaag, a tribont Gyfiri Sándor foglaiá el: értekezésének legnemeKDb oldala az volt; bogy nem tartott sokáig, és hory^ nbqéuj öreg ur elfelejtette, hogy 6 inaunabk ea^nlei^krfl] akar értekezni: folyton a feráwkW & m lártekexé-sek kinyomatáaáral foglalk izzott, de ejjben b
ftOnyi hibát *aJ41*alfi- í-rgt-tt* \' lűriiilssawtlrttábaiti^
hogy azegény öreg ur csak * tok .nem agy van\'-nal tudott vilaazolni (parsso azt gondolta es is mathematika t. L igaz, nem igaz), de most az egyszer mégit nagy hálával tartoznak a mathematiciifl éa a hnmanÍBtán&k, mivel ha Paoier Tivadar föl nem lép azzal, hogy az indítvány körüli vitatkozás nem ax osztály, hanem aa öaazea üléa feladata, azegény öreg aligha kitudta volna hozni állításainak igazságát. — A folyó ^argrik kllllrdetóM Után ös akadémiai Oléa föloszwtt.
OLÁHFI GYULA.
Magyar tadös tArs«%8Ag.
Peaj, okt 12; 18G8.
III. Napóleon, midőn bfirtfinébea .üldögélt, \' " «*¦-••• ^ j^cj.
ragyogd
egy nagy munkában fejtette H magasztos szellemének funaégét; s e nagy. munka i
eszméi közül csak az egyet említem
„A korszellem titimá etótt meg kell hajolnod, mert ha nom, árjátai t^r odájjb, a végetlen ÍKramiség Űrvé^yébeTragad.íí , \' Gondolkozol agy &WTe8 jolvasdr-rait .o^-rok én czxol mondani ?
Minden egyes korazakcttlc meg van a maga
Heti szemle.
Olilabrr 16-án, 1868.
— Erdélynek Moldva-feiá. esó nagy és rengeteg havasaiban, ab oláhok ujabb idfibea foglalásokat kezdenek tenai,-melyek véres összeütközéseket idézlek élő. -r— Az ungvári gbr. kath. pap árván ereid intézetnek ftuegéUaére a vallás és kuzoktatáaugyi mínisstennm ,7000 irtot engedélyezett, — A bodai népszttibáKtak ,IJem apd* barminez elóadáaft SI^ŰOl firtot"jd-vedelmezett — Magyar Láazló atrikai utazó hazánkfia, mint a portogall konnin éiv tesiUetett a k^Ogyminizzterium, lffiVbea november 19-án Cujuban meghalt — Pécsett ön-gyilkoaaá lett egy tanuló inert nem tadt* lefizetni 20 frtra monJ tandíját. — Hir szerint a Páriából hazatérendő Kiss Mikién ktnne kisze-melvo fiumei kormányzénak. — Deák Feren-ezet nevenapján sajátkezüleg irt levélben kfr-Bzontfitta 6 Felsége, — Farksa József takatoe a SsepességiaU á fővárosba ment, bágy ftFeí-aegénok egy nj fegyver tiláimáayt mntazeoa be. — E bZ 6-éa döután ment véghez GödtO-lAn az udvari ssttret, twAjhen.Arktíji KT*^*\' mekek s kéafibb a király éa királyné ö Feléé-
1 ^IMUD^ifrtmfr Boxdin kOst aa lutrik u. dunagó^hajótársaság egy tsherrontató gőzöst) taleütkratt az első magyar gatbajdtáraaság „Slavonia" nevű gő»üséhe,<Ez utóbbi behorpadt éa rwjU ]^bL emberedet ú esett áldozatni, a inásák ssppjn MfamieB:sárttlér -¦eket azzmveatofc^f^pts^^ egy nő — i gydkosoágbt
- |zi!cpM!»\'^
iiyut hajt—Lindenau-bÓl lá k^t\'"|fK$*^to munkát vett
á SL TJ. B^lrttaüK^^yoknt egy emigrona jeles haxáakfia^KászOQ^i Dani irt némot-nyolven h mA^áttit u tré^iet köruiiso^ tötaztis-sel olvas. — Aa\'erdélyi kir. állam-gyinnaaium a „Koost ütg." Bzorint jövő dvben Nagy-Szu-benbdl Braajdba fog áttétetni. t-^« Az aradi vértanok, eml4j!a& 29,6;U fH gyftlt\' egybe.—• Aa orosz cár n hosoiiBzenvi - -gy^%ymO\\t--gyakorjatáÉ Oroszországban, magna \'páubQBt^jB^^benába-loandC kát ári depor-tatid terhc^alátt eltiltotta. — Izabella királyasszony hír sxarint MagyaromAgon szándékozik megtelepedői, éa márki ia szemeltekszámára *gy.TBodaim*t Gödöllőhez közel. — O Felsége a kntittoiniaal égettaknek 6000 frtot adományozott. —r A . kár. kúria as utolsó évnegyedben jíul—-azept 119 Ügyvédi oklevelet azolgáltatott Akii— A pesti HSazt. lóversenyeken, melyek e hó ^n keidtónafc, király ö Felsége i» szándékozik jelen lenni—• Bridgeportban (Connecticut) Kaatsohtikbdl egy ny3t egy fogatú kocáit kvázi-tettek, inalj csak 125- fontot nyom. — A buda.-\' fatfii¦ ktTnürfti1 trtflirig agy része mait vasárnap délután 2 ára ttAé meggyuladt ea késő éjjelig tartott, i oltása etak a videók gyors segélyének kSaaűnhatíi. ~~ JésMt^hetWg elfbsradta a Sté-jz^Fohdrvártl áflhandd árv^^ fölötti véd-nokaégot, a egyúttal ezen intézet fölscgélésere a 100 frtayi -4ÜapJtványt tett- — A katonai
i«rit\'t>.^i,triiyL.?g)^ Jol
gosik Erdély térképén, mely az oddigiuknél nemcsak nagyobb, de pontosabb is lesz.
Z&l^m^gyei hirek.
" Galambok,okt 7. 18GH. ,—-. Folyó ltó.4-én—hajnali íí órakora lárma-harangok zúgása,: keltett felbennünket álmunkból. átHi a vendéglő udvarán keletkezett, hol is a szalma gyulodt meg. Ncliány perez alatt lángok bontottak- nyolca hasat a hozzátartozó épületekkel. A tüa oly-sebesen terjedt, hogy alig lehetett valamit megmenteni. Ügy «mbür-,álut laewtt áldozatul, ki ugyan nem rügtfln de (már az nap, este iszonyú .kinok közt meg halt, _Biatositva mi aura volt. -„ üiírelte-a bajt ínég as ií, hogy a helységben igen k^v&férii volt-honn, a szüreti munka a hoCTettjfi^Ulrán *l;őket : t, , jgpm. Jia^TbAtom « a helybeli
lakosok vákos közönyösségét megrovás nélkül.
portűt, kik öaazetutt keiekjcel, nézték, mint -am&*ti:mBg aláog ikikmtáraaiknak hajlékát, nrhji^áts mindenéi j tudok hazat, mely porrá ógeitjwdig k^.liárom -cmb« joaka-
megmentheÜft Volna, A viimordó kocsikat parancsOJS foglárokat egyes lakósok a leg-^arond^b-aórtí mint
, értesül ve- yagyok,\' egy; községi eakUdt elúg ar-czátlané vph ^ugy/jnyUatkoxni, hogy inkább a ^arojicsoki ;,foglárbaj vágja ,íejszéjét. mintsem ¦awkfa^ vixJwr^ a avomszéd iholy-
. ságbeliekj. ti a\': lúi>-k«máromiak aa urodaimi Ju^sna>(,sRáJ ¦1eat^daággel>i komárvá/osiak » "ijitalgáWnwk"^n^ai^öm Mttek volna; tá-" Ián jjgésa litilységlink a lángok martaléka le-undetL A liiskomdroinuk kosul különösen kitüntette magát—; a többek közt — egy Ifciksa nevQ kúnlgilt katona.
De nein hagyhatotti BmBtés nélkül azon helybeli lakosok D«tfelt •aerfi, ltílta köiönyüa több-seggel egéateo olionkraáleg,\' kitüntettek magokat A rom. kath. tanitá tísabé Lajos or azon-\' sdval, hagjf aegédpável Pimgor Antal úrral foly-; fcawe*ftUU*h^atlia^ta^ jirms
tTÚaA zrtpet, IncaiUt \'mindjárt ír tüx kezdetén bftadíltiv\' ¦ tovább - óránál e> egyetlen á^Ibortltaa-ngat As urodalrm^pétE Kox-: %»aaky Jfido n* KC ujrodJnü\'faeakendőrerfbly-**>*M»nf fc jblttflorthflJebb helyeken nem\' ese->j kály ÜBtíitú in^MOtL ^\'A polgárok kö^ ia itálLisr^ Igefl i^tto^ d^rnivelmínd-
«eaA<Ur%; aebWii^^utJlá^l ^ÓltaaÁám. • A lÚAjHnimül pVlinnne\'i ¦ más as nap erv csrátf\'ItiHŰ^iteti 1rJlk«d biiul^Rebfa Barett i •t*f$Mg-*lu JosbIbs? itt ¦drrtetf-- 18 ke-tfmu írniuk aklreoek a nmmtteUeruikrtBk; kütimStMum tjdtokBimtíT* fogailják^ ká- i tfbíliltlss •mnéüta, UMtnU (>rm L ^OnctcmDt.^ i\'JAtaA^ «0feefc ea sOjMOTrJrn&l arra l«y t^íy o h^it i. riraaKl henri 4 tlattehrttot hr>^ ¦ "s luiöimtTiyiAkal t.jrp^^^iJtsesni t
, , , r---, kiknek Mmmiök
&éB*kliLUt x láwk-imirtaldkfl
lett Eeeknek nioca hajlékjok, hol a már már bekfivetkesá téli id6 ^zordonsága elöl magokat, megvwhatnlk; nincs rukájok^ínelylyeHíii^élr*: eég s hideg míalt mnegá tafEJiiikat botakaruákf nine* kenyor^k, molylyel éliflógtlket csillapit-. hatnák. SsLval a legnagyobb nyolhornak(.van>\', Iiak:»kitáULvjáj>;* armegSgyástól a^hönJiBlástál egyedttl \\&i kflnyórOM emberbaráti szíves ado-, tBftfly^jjBT^^etiltrffiev^kot
...... .ajak ., .......,.c
"* A" kOnyÖr^adományokat hozzám, u. p. Nagy-Kanizsa, méltúztaasék küldeni, h én szorof ke-ti telességemnek tartom a bejött adományokat, ha a t szerkeszti? ur megengedi, (^ÖteleeBé^oteiek-tart jak amiben l«hftt, segédkészul lonni,a-kbs-lerqégyeket készséggel horznk s kívánjak) hogy tifl2ÍÖlt muüTEaílraúnk emberbaráti felnivásá kivánatos viszhaogra leljen, vidékünk tközdn-ségénél. Bzerk.).o lapok utján — közzététel által — nyugtatni, i >
SÁNDOH I.
— Öngyilkos. Pár héttel ezelőtt "Nemes--Déden egy leány pisxtolylyal vetett véget életének. Átutólag azért, mert oly férfihez kény-szeriták férjhez menni szülei, kit nem szere tett.
— Agalamboki olv. egyL jegyzdjo az egyleti tagoktél 16 irt 60 krt, a némi terményeket gyújtott az ottani tuzkárosultak részére : mely egyietilcg kiosztatott.
— A mólt héten egy utazó a komái-városi indóháznál jegyet akart váltani egy állomásra, fizetni kellett volna neki 1 frt 47 krt, azonban Aj pénztárnok nem adott vissza 2 frtböl, bár volt apxé pónza. Lkkor as utas megkérte, bor y fogja magánál a két frtot.s visszajövot adjon viasza 50 krt, de a pénztárnok ezt acm fogadta el, s végre is kénytelen volt az utas az egy forintot egy vasúti szolgánál 60 krért zálogban hagyni. .Ilyen vasúti, hivatalnok is van nagy Magyarországban. (Beküldetett)
— Zala-Egorizoget csaknem minden oldalrél korfil-zsufolé szClghegyein az idei azü-ret október hó o-én vette "kezdetét éa az meg most ia egyes-helyeken folytattatik. — A mozsarak folytonos dörgósei, a puskák és pisztolyok szakadatlan ropogásai és puffugásai, az esti tuz> játékok kellemes látványai, n zene és a tánc* stb. más azt hitetik el az emberrel, hogy .a szüret bősége okozza. Ha k(5rttl járjuk a BzOlfi-hegyeket, ha kérdezhetjük szölógazdáinkat, á ayertfelelet-egéaz ellenkezörűi^yŰződte tLmeg a kérdezőt; mert lett bor, de jóval kevesebb a mait évihez képest, -r- Mindezért szöllűsgazdá-iak," tekintve a jelen évi termés minőségét, mely sokszorosan haladja felül, a múlt évit, veszíthetnek. — Igaz ugyan, hogy uj-borunknak még bizonyos ára nincs, vevő Be igen találkozik, majd ..leend, csak egyszer a bor magával megmérkőzve Ízlelhető* állapotba juthasson. ¦
Itt-ott már. lőhet hallani is, hogy az ó-bor (67*diki-ért) 4\'frt, az újért (68-diki)már6 frtot is ígértek. Ez el is hihető* klmuyun, ha .valamely korosmába tekintünk. Az uj bor 10 kron, az ú bor (G7-iki) 8 kron mérútik. — Vidékünknek,, melynek csaknem mindene a bortermelés, mégj saflkaéga van az okszerü-«zőlömüveléare, mert igen-igen sok" töke üres, semmitse tonnfl helyeket lehet látni, melyeknek helyére jé fajtájú; szőlőket ültetve termésünket-nem, csak mennyiség-, hnnotn niinúségro nézve is előmoz-ditnök.
SZÉLIO.
__— Ssutét alkalommal Zala-Egerszegen egy mraterlogdny a puskának Ugyetltui-tüHéfl következtében tőrtént szétrepedéso által annyira megsértette balkezét, hogy orvooolhaüansága miatt azt legközelebb elmetszették. — Iámét intő példa, hogy Ügyetion kezek a fegyverekkel ne bíbolCd|anuk.
• :—\'Vásárí engedély". Zalamegyébo ke^ belezett Kövágó-Eőre mezővárosának hetenkint pénteken hetivásárok tartása megeogedtetvén, a ÍQldmiveléa, ipar- és kereakedeimi m. kir,. ministeriumtól közhírré tétetik.
KSíg-yülég. A letenyevidéki „néjine-velési egylet? hazafias szellemű Cauzy Károly ur elnöklete alatt megalakulván, november 8-án Letenyán közgyűlést tart A bocschelyi-ésnoloi község lelkes lakossága egytől egyig tagja-lett á» egyletnek, mely stép és küveíeare méltó pél-dát dietérettel emlithatjfik meg.\'
— A..tanuló Ifjúság oly nagy számmal ja- -lentkezett a nagy-kLnixsai gymnaajumba, liogy. az uj belyiségok befogadásra alig képelek, ez Örvendetes jelenség által a lelkes ifjúság e bzü-lők nSszéről azon kétségbevonhatlan adat jelez-tetik, hogy a nagy-rkanizsai gyninastuin igazgatója s ttsszes tanári kora a legszebb hazafias érzel mek3»tóíg»j,tlag, e-ni iJfJaság^WpáAse\'a log-njabbmódsz«rínt minden igénynek megfelel, "í — A h^aUólend vn i határban talált urna tartalmából egy- ezüst érmet t munkatársunk egybizasbükki Dervarica Kálmán ur Wagner \'bndai-tanár uróakifl küldött, melynek előlap-ez á|lj .Im\'p. Cae. C. Vib, Voliisíano Ang." Hátmpján podig\': „PietaB Angg;" s \'az í oltár \'előtt < áldozd .Vesta\' alak. A fölírat ujjal1 mutat az érem kofára Cains Vibiuí Vólnsuui\'na, Vibius" TMbooiaatia ÖaluB fia b 262 é. Kr. u. kormány-társa,; ismét az érem hátlapján a Pietos Augus-torom kifejezés, kit, atyjával együtt, uját lá-
zongó* testőrei meggyilkoltak májusban-253, Kr. e. \'
-=- A> N»g-y-K &ni z sán nem kevesebb mint. 60 évig tartózkodott, ritka szánmttveltaégü és a a természettől különös jó emlékezettel. roegftl-Üdetts mindenkitől tisztelt SusiUk^nnyU ogyén\'Jj i k^végóráig: tanitáasal fceiwter^lndt, s kinek\' osztályrészül jutott-hogy Nagy4Cnu1&\';mÍndub.| ^fyéká^ü kereskedőit ní^tflAjJrareskodebjni^ ! tudományokba bevezette, a muít napokban aF utczán összeesett b megszűnt élnt 85 éves korá-bsnr Szcrotettel párosult tiszteletük jeléül hálás tanítványai temettetek el érdemeihez oly mél-. lós, hogy Nagy-Kanizsa haBoniú^iöraelita-temetésre nem emlékezik, A boldogult felettfcgykori tanítványa Walbnch Mór nr tartott megható gyászbeszédet^¦.¦
— Ne velő,- Egy SSóveaokl, ÍÜelemi tanító,-.ki pályáján: több éven át dícaéretisen mfikiklik, magának — illő föltételek mellett —segédtanítói vagy nevelői alkalmazást- keres. A-levelek szerkesztőségünkhöz kéretnek mielőbb beküldütni. 1
-— La punk mait számának vézérczikkébe : értelemzavaró sajtóhibák csúsztak be, mit sietünk kiigazi tani: a szellemi magasztos iránytűje helyett szellem magasztos iránytűje; hantoló helyett horczoló; elrendelt idő pártatlan helyett elrendelt pártatlan ; consocilalva helyett consolidálva Btb.
— Nagy-Kanizsán a déli vasuttáraaság részéről több rendbeli inapectoratuHság állíttatott fal b október 10-én tényleg ide is költöztek. A forgalmi igazgatóság Budán van a rendeleteket a déli vaspályatársaság hivatalnokai is a magyar minisztériumtól vesznek.
Somogy-megyei hírek.
— Kegy-ad-e-mány. A Somogymegyében garáaláTkodott rablók üidöióae közben agyonlőtt Beneístván ozvegyéneÍ^íí^síge~8ö^nyi kegydijt engedólyozett, gyermekeinek pedig 14 éves korukig egyenként 20 forintot
— Barcsról a következő sorokat vettük: Az eddigjekből következtetve bátran jósolhatjuk, hogy idővel Borcs^ élénkebb és nagyobb kereskedelmi város leend, mint Xagy-Kaniraa Már is temérdek fa éa gabnakészlet száUittatik -minden iranybanJSBflnton és gőzfiaön egyforrnán. A barcsi és verőczeí posta összeköttetett, — mi szintén jelentékeny motívum a kereskedelmi terjedésben, b főleg ha a magas kormány gondoskodni fog, (mi lelett nem is kételkedünk) Verőezre küldendő Cariol-kocHiról éa egy általános poataHvatal felállitáaáróljmert alig lehet rhiimi^hogy egyszerű Jeyélpostával Verőcae irányába bárki is nagyobb p^zoeszeget^evesen szállitana; de megjujj^postaMvatalnok nem is lesz képes továbip^^egfelobai, jegedet pedig nem fogadhat, anitán csekély fizetése saját ex isten tikjára alig elégséges. Ha ezen segítve lesz, óhajtandó, hogy itt is, mint Keszthelyen, az illető postamester egy vagy két omnibuet állítana fel. ; ji
— Adéli vaspályatársaság rcozéről több .rendbeb\' műszer adatott át a;dombovár-knpoavár-zákányi vasútvonal kiépitéséhoz, különösen a Zákány-Zágráb-foló vezető vonalhoz.
Sopron-megyei hirek.
< -Strpro-ni MDgoramüvóaa.hazánkfia Ja-chimek Ferencz ur Pekingben nyilvános hangversenyt rendezett, ott az orosz követség termében melyen, számos chinai fBtisztvbelő is jelen volt ¦"
— Asoproni tanodákban\'október elojén megkezdettek az előadások a aa ifjúság nagy Bzámmol jelont meg ismét a városunknak élénk-Béget s elevenséget kölcsönzött A nevelőintézetek között leglátogatottabb Csöndes F.urfinö-yelŐ intézete.
\' —< A sopron-nagy-ozenki vasatÍBzárny-vonoi létesítését-a-legszebb reményekkel említhetjük meg, melynek voldsitása. esetében e SÍd^k ipara s kereskedelme oly előnyben részesül, minőt _ elsőlekintetre _ AÜg.. mertünk .képzelni is.
— A Fertő déli oldalánál egy.pásztorgyer-mek értékes régi kardot talált, melyet a napokban küldöttek el a pesti múzeum számára.
Vas-megyei hirek.
Miombaihfly, oct. U-én 1868. * KövetválasiEtást mozgalom. F. hó ll^én a rumi válaoztókarülct balpártja Bögolén Horváth György, volt udvari aguna, kit követ-jelöltül fölléptettük, — tisztelgett,. kétezerén felül volt- a tisztelgők száma, míkint azt ogy-
Í\'elenvolt beszéUe, —r* a körmendi kerület Sza-jy főbíró, a wirvnri pedíg hírszerint Öróf Bat-hyányi Elemér (boldogult gróf Bathyányi\' Lajos fiát)iyrakftt, iiiiiit.A balpárt hiveit lépteti fel, zajos választáfloknak nézünk\' elébe, adja az ági hogy oly mérvben Üdvhozók\' ia legyepok.
¦Fttletlon nyuL A múlt napokban ö. ur\'ogy fíllutlen nyulat lőtt. —¦ Mind a két fllle
hiányzott alkalmasint kaasáláa alkábaával\'eii-"tekftilel áldózatulT—,L ^ *
_* Közhonvédek jkwlmazágfl. Sebvara jüfi megy^Ts^UapiBeriidk nr, a»ujonnan~kSszOJő — \'orfizágatakrfi csupán volt hónvéduket alkalmaz utfelugyelőkul a menúyire belőlök kikerül. — \'Köszönet anumeakeblü hazafinak.
Szüret Aa általános axüret Szdmbathe-jlyen <>"hó 14-eniáyilt meg. -~ Sok helyen már
honfóEban az uj bor. "A ke4rez4-ldőjarár~inÍBtt----
jó termés mellett kitűnő\'minőségű boroknak Örvendenek szőlős gazdáink, nem is csuda, ha szól a zene, .folyik a tánc* » mulatnak javába, persze, hogy azt mi csak ugy ö óra ntán tudjuk meg, még pedig hallásból.
* Flonvédtiszti arczkőp-csaruok. E jeles sa maga nemében kitűnő arezkép-csarnokot Knebcl Fcmncz, jeles fényképészünk már elkészítette, néhány példány már; Játható is. — Meglepőlog híven van találva a 48 honvéd-tiszt, kik oly sok víozály után, mogfogyva bár, de törvo nem büszke Öntudattal fbglárják el kereteiket, mintegy mondva egy máinak : megfizettük és lcróvtuk mindazt,mivel csak tartozónk.
— Értesítés. Alól irt ezennel tudatja a mélyen tisstelt vidéki köiöoBéggel^hogy az „első magyar általános biztosító tarflofidg" ügynökségét elvállalta; eszerint elfogad : jég-, tűzkár- és dlet-biztcaitdai beraJlásbknt^az ezekrőli folvilágositással a legnagyobb készséggel bzoI-gábii ajánlkozik
FARKAS GYÖRGY, egervári ügynök.
— Tisztelettel kérjük laptársainkat, hogy "Wajdits József1 könyvkereskedéséből megküldött bjrddbnényt bec^slflpjo\'kba felvenni siíveskedjenek-Viszoirti Bzolgálátnn-
kat Készseggel fctsJáHijnk.-"---¦¦-
— Bp. J, Hsegod. A-toaa&Bajv ejry p3áiaya Dn ríoüiro póatin. adatott s ^Bajta üih, ¦rigadjoak* nil osivea Tálasait vár}ok.
— Kis csizáajt, rágílb sslres\' tannliálltodiara tirjQt ftl adrözletüak tuaérotíbsn. f ^
T. J. Sopron. Igireta \' bétatt2rft Tirjnk.
HÁZ eladás Kagj-Eaiiiuin. 1>^eaí~ntczSn u agrnetbzett iskola torén, effy ftsláficuitcd ti^iaiic, tidTnri lnkfpQlcttcl u ktUOn s egr hold n^rarkertKBl együtt Bzatiad kíebE! eladok asir megMzbtíaja tek. Túth Lajos ügyvéd antil fizttimBS la. •
IüfiEY FEEENCZ.
Kt\'i Urasági LOCtti e^jikfadaleafiiakon, mÁ-zik nyitott, s fUipfS alLwl&cttttlUft oAkBl-nlxdkettS -2 Id atánl hasán ólaira, asaltad k&Sj51 eladd. A bmHfc1 megtekiaüietők Tdtss«rdahdljrca as arasági ko-cslaoil n. p. Kottori.
KeresUedöseRédajitdkoiiktET LMnk üzletbe, kit&nS blsaBTitránjokkal tbs Q&átrs, nclr«k tada-kozd inidzetazikbezi andsttbss arntsasiák,"
A gazdát*BAtbn H BlmOsti ¦ gjakorlaü jártsa-eágffal bírd mfimlt fiatal ember e vidék egyik nra-dolmibaa olCny^ alkalmazást nyerhet\\ f -;.
g^T" Mindezekről bSrobbeo Wajdits J&tnt aagy konlssal eUfl tudakozd a kBsndilS iztiáBBtizwti. <
Itt ülök & niRgfis jFBItwii.
Itt alflk a ssafm.ilWB;
TítoI caondea kolomp *"»~niTr.
Félig álom, fiiig Told,
Álig hallom,1 aliffi alig-1 ¦ ~ ¦1
LegeléasS nyáj kolompja Gyermekkorom adja viáasa, Es emléket mely egradtU ZaTartalan, SBBZrt ás tiaatB. •
I>áoy koromnak salrciondit - egy Ifjú dalnok bolygBtá\'fsli\' >¦! i. ¦ : Mlut madár a táj njofnUBát ¦. : 8zLp auTakkal; hnkMIS^
8 én kSTBttam, mint a holdat Álomkóros, nwaaae, meeffiio, .. ö miként amas, hUbredlem Caalddáara, 0*8 nanxra.^
^Egyetlen kis Som voll mág, O] art sáfiam\'kAbfllsmral-— ¦ . Lrfjaukaasták, OBDan-T«Bkifi~-\'i Lecsakaasták tnlad ÖrtaTÍ....
\'-1-
01 nincsen, o I nlnca emUkem, - A tnl boldogságot ad&a, , \' A\'znaly ntán a báa«taak\':> >
FoUja, imya ne tnqraáaji. ~iiscim-p\'*"" (töt, ha ndha.\'lvl\'fsl bktflj^ivtl :>i:\' Kla fiamnak eaoUd Owvx^r\'\' Elfordalok könnyek WiJitaS0*"\' "\' S olkcsdSdlk -.ss4!rKZB^í^KSj>;:|l i^-rr,- .,v;\'
Czak a gyermekkor áblááettsvl i:t.itr. Ea oltDnt asép ea«nd*«tiBkdp;-\'r El vonali »k ás foiráuaT. . Gydffyltj ^Wlv aaaiUkben, xaiff. ,:ü
f>l ne:foakaatak\'sft\'eff totsr ¦ > \'.
A kik; mlisdon* elTjrrétek ,.., r, r\\s v, ; f: UgjMtfiaes Ub^á semmim — tammtio, Hagyjatok; ntkeiso kípetl.....\' •••• 1 ••
Egy nemzet kakukja.
—--Történeti bflwéty az avar korból.
(Folytatta.)
lUbány nap mólra. Ermitz, vagy nevezzük f jpi valódi návea: Grimoald, izgatottan\' tért 1h-
Vonásai a belső IffizdoJem nyomait j viselek, Attfám, anyám l- — kiáltott fm fájdalma-. -#sn — most, oh most segits t vagy\' tizenhét év ^fán kexdjentnanalmat érezni o kíhoH kebel ?1 __Nem szabad, nem szabad!--
— AhI ha rátekintek nyájas\'szelíd arczára asánom, boazum feledni koiíduűi.
1.2 — De szánakozott-e ő? — kiáltott fel kót-GJgbeeseft hangon a irgalmazott-e ú? Kaczagott
— Felre gyáva- szánalom 1 kaczagui akarok én ia, ha ha hal .kacsagni, vérfogyaaztólag ka-
,\'"twagail. - .
—Anyám megboaznllak! Oh, mint erősít, mint megnyugtat ez esküi — Feledj Grimoald n«ked feledned kell; kerüld, kerülnöd kell a
ba&t, mert megingaaáJ, azanakozriál, pedig no-
;|vd erosbnek kell lenned, mint Valaha, neked
\'Sem szabad szánakoznod 1 . ¦ — ¦ Tizenhét éviff maradtál kihalt s most ne
\'tódnál Önmagadnak parancsolni ? I---Oh
asyám, •uiyám I
iíí. Kimerülten dóit kerevetére; eltakarta arczát i\'iwgy felidézze anyja véres alakját, látni akarta \'ismékével, eltorzult vonásaival a vértói fekete \'karó tövében; a véres-kép szelíd, mosolygó ajakká olvadt össze; hiába erőlködött cnegsza-jlMdulni tőle, annál szendébb, annál gyengédebb tarált a kép; minél inkább akart futni ez uj régtől, minél inkább átkozta, annál édesebb ^frh a moaoly^mely piros ajkain lebegett, annál íJepadŐbb a szúnak Önye, mely bűvös varázsá-
W frM¦tHwffl*. .._
\' fíasirtalsB küzdött ellene, üldözte, mint gyermeket réme a dajka meséje után.
Iszonya volt, mit szenvedett; keble feszült, mintha szét akarná zúzni, belőle kínos sóhajok törtek W.
Agg lepett be; teste meggörnyedt as évek súlya alatt;- arcza kiszáradt, csak előre nyald ajkai Iábsottok ki. Ingadozó léptekkel\'közéig a megtört GritoOald fiié; fájdalmas tekintetet vetve állt meg előtte:
— Grimoald t — szólt hozzá
Grimoald felrezzent, mintegy álomból eszmélve tekintett as aggra, azután megfogta annak közét:
—¦ AlbaiB, Alboln! — ssóU bosxa maga meliá vonva kerevetre, — nagy szükségem van je-.lealétedre. Beszelj nekem a véres múltról, be-azélj, hogy felkorbácsolt keblein, csak a boszú véres eszméivel legyes megtöltve; beszélj, hogy boszum hangjátál riadjon viatn^aűndea gyáva érzelem; beszélj, - mert nagy szükségem, van reá 1
— fizercnftritfeal miért nem tépted ki :szi-\' vedet, midőn a szneltmi-szikrája belé röpült!
jSi^mnndjay - hogy-szeretek 1 - —kiáltott? forogom Qrinioald, megiémflrre e szótól/— nem igaz, oa item igaz I Van-e nekem szivem, bogr.bjmwrthoswjkr Oh netxynsm! ez borzasztó
-lenne- Albab^ borzasktdl ; : ,
:¦; — Félek/rettegek érted Gaünoaldl Te sze-
.retsz, visgy. lusiáltji¦mvt^megtetts. jft...
^lépést Te porráT akarói sízni a ohánt, az avarokat és szánsz egy avar leányt!; Szánod őt és kitségbeesetáea küzdesz e szánalom ellen. Nem
, azefeiem*e eaOrinioahi ?-Jfem nyonniá~el tizen--hét évig tagyoz taiv erőlködés nükflTa szánal-
4inat? Vagy-aem nyeli-e ~el a-süvöltő fergeteg * azézijiw tovŐizeHöt? ,
?> Oh Grimoald ha most — — nem, nem!.
lesújt o gondolat I Oh ez nem lehet I nézd, térdemen kérlek, mond, hogy nem igaz E Igen —
Jgon_l_tp nomfn)wlt«d ijwfcnrlwr., te i\\vtm tnrltiáil szánni," nem szeretni azon férfi gyermekét, kínok nevéhez véres boazu van kötve,*\'nem tudnád ölelni e nőt, mig el nem kiálthatod: — Anyám megbouzullak1\' i
Grimoald tompán .nyögött fel.
~ No nyugodjál egy >perczig_so Grimoald t no jusson egy pillanatod se másra csak boazudntl No engedj időt a szánalom, tán a szerelem uIbŐ szikrájának 1 No engedj,i mert a szerelem első szikra, moly, ha aZ\'olső\' pillanatban cl nem ul-tirtik UugttMigeirA-gyflA,, mielőtt elolthatnád; eléget, mielőtt kobleiijogót ellono dobhatnád ! Ne ongedj \\úvt, ösazehordtad a fát, az épület körül, gyujled fel rögtön, vesd belé az iiazküt hadd lobogjon fel: magas lángjánál kéjes gyönyörrel kiálts: —Anyám megbőszül tálak ! — ümóüó gépiesen Grimoald 1
— Siess! küldj futárt Száméhoz; jelenjók meg álhirnüköd a chán olött, itt nincs viaszalépes többé; élvezni fugod a boszuélvezet gyönyörét s feledni fogsz. Siess I eeküd b anynd paraDcsolja ! tevő hozzá titvozás közben.
Grimoaldot az agg\' Alboin, a longobard m>-mcs, anyja egykori udvarnokának szavai fölrázzák kétségbeeséaéből.
Sietve távozott lakából. Midőn a chán lakiba ért arcza nyugodt volt, még mosolygott is.
Néhány úrn múlva porlopott lovag hozta hírül, miszerint a vendek Szamó kalmár vezérlete alatt fellázadtak.
" A chán arczát vér borita el a dühtől, mely-lyel a hirt fogadta.
Ermitz nem fojthatta el a kár-urvendű mosolyt, mely ajkára siökÖtt. A clidu buazusan\' kérdé okát:
— A lázadók lehetlen erőlködésén mosolygok,
— válaszolt az, —_ egy csapat ellenük és porba "hallva" eadenek a rabazolgabUincsérL
— Igazad van Erinita; — válaazolt a chán mosoly erőtetve, — egy csapat elég a csütse-lék fékezésére. Reád bizom.
Ermitz két értelműn mesolygott. A chán Theodorához indult szórakozni s feledni
— AhI igazad, van Alboin, a boszu élvezet édes B feledtet; —suaogá Grimoald távoztában,
— megízleltem már b most vágyom utánna, mint gyengo permeteg után esőre 4 tikkadt föld. —
Ki gyönyört lel a fergetegben,-beleánik, ha tartós^-keressünk e sötét képek közt mí is szelíd lényt, kinek gyengéd alakján megpíhenhes-.een felizgatott kedélyünk. .
Mint gyenge ibolya a tüskék, — mint szelíd galamb az Ölyvök kbzt fejlődött ki a szelíd lelkű Eala, mint békeangyal a harczias avarok küzt
Haja legfeketébb volt; termete karcsúbba rengeteg Özénél; ajka vetélkedett atyja bíbor palástjával; szeme kék, mint az ég, fénylő, mint annak csillagai
! Hány ifjú sziv dobogott látásánál, hány agg legeltem kedv el tetve szemeit e szende alakon?
— Legjobban BZerette ped^őt-atyjaj-a-chán. Darab idő óta ugyan kevesebbet jár csókolni
szeretett leányát — de hajh I ¦— rövid idő előtt ha Bzenvedutt: rajdalmát oactá s enyhitá ; ha klEaradtr-feladité; ha. bú.terhelé : felviditá; szóval, ő yo.lt az, ki atyja arczárói elűzd a fellegeket, b-örömet varázsolt helyTikbe. Ne gondolja azonban senki, hogy Ián szerelme csökkent leánya iránt — oh nem I csak mig előbb minden idejét Eslánakáldozá, most ennek nagy TéazSHdegen nöTttbUel;
Ott jár — kél épen a kert- vagy inkább -az exdflUoo, mely a. palotát Ölelve-nyúlik ol,
Arcza kissd pirult, ajkán egy-egy csendes mosoly játszadozik; elragadó, boldog mosoly,
mintha csak á boldogság\' angyala szállt volna lo.--
........CWdesen szövi ábrándjait.—;-
Az ábránd hona a magány : ;¦ midőn nincs körülünk senki, Id figyelmünket lekötné, .midőn a tollkeboU üres tér veszi körül, akkor,oh! nkkort ül a képzetet az ábránd szárnyaira;\' benépesitÉ ¦sülieméivel az Üres tért, játszin-enyelg-váhuz-totfjaivul,"betölti a aziv Iwldogitd vágyait; — alig fér meg a köbeiben a sok boldogság, moly a zajjal ismét elenyészik.
MercngéM közt nem vette észru atyját, ki, óvatos léptekkel közelgett
f-\'aak midSn vállai érintve lőnek, ugrott félre sikuhvu,
— Megijedtél bohó?— szólt o chán jó kpd-ArÜL-o csipkedve leánya kipirult arczát, - oly várntlun vendég már atyád? —
¦ — Ah atyám! midőn annvira ol valék merülve. —
— Kimerülve? s hová oly mélyen? —
¦ — A természetbe. —
— A ttirtuüszutbo ? mely a lakok közt enyészik el; aztán a fohász, tán az is a természet után reffolt V—
• -r Nem vagy nyüt, mit titkolsz előttem? oh nezd, nrezom a boídogdágtól ragyog; mint tűrhetném, hogy te kedves Eslám búban fohászkodjál ! ? Mi ád o tündér főnek gondol, »zabad-
e azt atyádnak is tudnia ?--Hallgatsz ? oh
látom piruló arczudról. kebled dobogása meg mondja nekem bajodat Nemde EbU — tevé hozzá cayelgve — tu azerelmcs vagv V !
Közelben zörgés támadt; niig a ulián körül tekintett, Eslának ideje maradt égő arczát atyja keblébe rejteni.
— Madár, — gondola a chán s ujulag foglya faggatásához fogott
— Ea ki az, ki meglopta tőlem Kdldui szerelmét? jer, súgd meg nekem.
— Atyám! —
— Oh ne félj tőlem, mintha önmagadnak mondanád ki nevét,
— Ne kivánd tőlem, atyám !
— Sót annálinkább. Jer, bizd rám titkodau Egyedid vagyunk, ki sem hallgatja meg.
— Mióta félsz atyádtól, hogy nem mered velem közölni titkodat?
— Ermitz I — kiáltott meglepetve a Búgott névro Ennita; — Te Ermitzet szereted ?
A kozélí bokrok közt elfojtott kiáltás b zörej hallatszott
A chán kémkedve nézett körül, addig a kivallatott szerelmes pirulva, remegve rohant a lakba.
S Ermitz?
tís ogűBs jelenetnek tanuja volt; tervét szőve járt a ohání kertben, így jutott a titok birto-
Keble hánykódott, fője zigfgjÉiígy ért a lakába. W>
\' — Nem várhatok! — kiáltott fel kezeivel szorítva égő homlukát — holnap nem ! még ma végzek!
— Grimoald, Grimoald! tizenhét évig nem szerettél, mért ne tudnád most kitépni e szerelmet ?1
— Szakadjon utánna c sokat szenvedett szív, de megtartom eskümet, .bevégzem boszűmat 1
Midőn nyugalma külsőleg helyre állt, kiadta rendeletét
Midőn az est beszállt, utolsó utjáro indult a cháni lakba.
IV.
. Ófömteherként nehezült az csthomály a vidékre,"sürü fátylán ál minden idömtalan halmoznak, látszott
Csend a nyugalom honolt mindenütt, csak a cháni lakban sürgött a szolgasereg az erkély alakú tornácmkon.
Amlágas teremben,, túlzottan utáoom a le*: IcüEtoyaliiirtt-JtOnnj^
férfiak a lélukbeirifju aggok íretaös^Versenyr- " folytattak a keleti birodalom kedvadó nedvánók élvesésében.. \' \' \' -j r
Csuda-e ha a\'nem mindennapi ital verOk htv Ijtífi[fejőkbeszállt;? . >\'
A-ohájí vetek tartott, dugult s víg volt, -Az éj palástja alatt az épület ellenkező szár nyában óvatos kémlelő járás-kelés lőn\'észre- -vehető.
Idegen alakok surran^ak cl az" oszlopok rael-
lett, a fUggöayök közt tÚnvo el. . ...
Kovés vártatva" háfóm beburkolt alak lépett Vi, gyors léptekkel tűntek a kert fái közt et
Ki figyelmesen vizsgálja egyikben Theodo- • rára ismer. ~
Hát Eala ? Tán egyedül ő nyugszik az egész épületben?
Oh nem!
Vagy lehet-e nyugta, kinek boldogító titkát frifödék ? Lehot-e nyugton a szerető kubel remény s kétség közt V
Az álom kerülte, belsőjo Űzte őt: remélve tolt.
Az éj olőhabidt, a lakban a zaj raíUapalat kezdett, de bcblo anuát zajosb volt.
Az éji hős légben keresett menedéket zajló keblű számára.
Agg dajkája kis ;rulében a kertbo távozott
Mintha rohanó úrzekneit követné gyors lép* -tokkel haladt, hogy az agg nem bírt nyomába maradni — Később elveszte maga elől.
— Hah! míutlia a távulbúi elfojtott síkoltás, zörej hallatozanck!
A nő figyelve állt meg.
Ismét csendes minden. Tovább bakidL
Izmos karok ragadták meg.
A liang torkán jakadt. Erzé mint burkolják be fejét öltönynyci A réinület ehaibbaaxtá, csak metsző fájdabnám tért magához.
Hosszú erőlkudés után kibontakozva kötelékéből a lakot-körayezti-Bánezba lelte-magát - —
Fül vánszorgott, éles fájdalma daczára futai kezdett
Mig ezek a lak körül történtek Grimoald boflzuja benn is működött ....... — -
Theodora szobájában a lámpa vöröses fényen árasztott el mindent A nyugágy függönyei le-bocsátva; a talajon szétszórt öltöny darabok "hevernek. ~ ~ — - —
A chán mámortól hevfdtcn lép be. Bámulva áll meg a küszöbűn.
Az ágyhoz közelgett, szét akorá nyitni a függönyöket, de ajok egy nyíllal voltak ússzafUzve hevesen tépte szét e elfojtott lélekzettcl tekintett bo. Minden üres!
Szemével aztán a nyilat kereste melyen ro~ vátkokat vett észre.
A lámpához rohant, reszkető ajakkal olvaaá " róla:
— Rumhüda !a szeretett Mcgcsoládl Érzed-o a csalódás kínjait ? 1
Homloka- s szivéhez kapva rogyott Össze. . A nyil talált! Szerelmébe fúródott \'
Hangos, zavart kiáltások ébresztek fel. Tántorogva emelkedett föl. Szemeit meredten hor-dozá körül.
— Theodora, Theodora ! kiáltott fel kaV; ségbecsetten. . .
— Bárki légy üldöző rém — szólt üsszeazeefve magát — oh azért nem fogsz fájdalmam fűlött kaczagni ! Fegyvered, boszud talált, de nem fogod látni sebet!
Biztos léptekkel indult a tornászra, hol a zaj, mindinkább erősbült
Először Ermití gunyoa arczávol találkozott ki mohó vágygyal furkészé vonásait
......." (PolytTtBT.) " ~ ;\':
O" 25 X> LS V-X-B X JR. ». O" g :
_w__. * 6eL X6. Mig aulf sbKf -as egjsa-
\'•str a ta«s«ss Ja totf*É*ii* < klsfitt: Qalynállltva. — \'. i&ssafc. JaMáá^\'áz ftalatTÜagbaa ta&üj vslaa as íMata^^ «uj f*aa»t a bulsak g5««aWnk M ilisjl^Ssf^tlss^\'Ajaabsa.aat^jflk tadsi, hofj a íspamtofioáglyJdtJtel BS» foj-almaisdnl, mlatáa as .,ÍQ« kDrmU^mrf^Tft^Vtk^ ssfOrstat ooajt, d ist> -ísaaWU s TtsBatsssk Tlról Aa Si:S^sires^,ekozUkBlráia7Ír^ hogf m ..j>; tapaba:stiyffiitwaW. XfllOnb.a «at
J^Jm Cqtfa «efmntatat f.salnsslitt karamtatik i f«-fm lab, tw^»- zsááos - tfiHiajiailss" fekaalk kal-
: nacti MMrásárl Mttr*;
¦fe V JLlOT»atASIE9ÍS, aetoftsr Ifrán.
rí ~\'lt .& -AWWtrUIaiWhkáaL
1 TsflBJSslp^o*aRS-aő.faníoa\'41 ftt, s\'M-kr.
SswfW^Wmt. ff fr. &0 í*. 70-W cli- 6 ft. 63 kr. >»M ssrfsa«B»aito-71 M. I ft. 60 - kr 71-72 M 1 írt «ti.?fps ksiS&sans, U-snn* B fr. ¦áS-**" «?-^»*sí*. flt SO kr. Knkor.Ui. 8 /rt H*ÍS»V> W W^**kerI«aSola«íciÍaő»iaJiÜBj 1 ftt 90 fa. Zakv-:4tWcami- 1 frt fiO kr,-iá-47 ím. .a tVtOő kr/ PbJJsak. Sl-6tí faa. f /rt iQ kr. ift-tUMI «*> «_kr, ranaly f.bir A in SO kr. Zasasly, tsrka a*L 90 krl OuU «UHranilfl ll *»-^ fa, etaeu* salas. S frt Baál^alfrt SOkr Bapca*
¦jf-UftWfa. tsvsssi ím.iwrrirapwíia^ia írt
Usásaoa»áo:T?i,áiyti..t a.... is w 60 «i.
i**B|Ussl «n.L ssTlfi frt fiO kr. l?in»\\lutí
-^thü^r-1^ - ¦•••Ullisll ssim j n.WlO kV. JTíVsiliMsat 4. salai 10 M tíl tr.
Konyirllaat 5 ss. 0 frt. BO fa. Kenvérllaxt Sas. a frt M fa. Ksny.-I. ss. 7 ss. 7 frt 60 fa-K eaj.-l. n>. B sa. 6 frt — kr. Bo ai lin e uisi. |. saám 7 frt. 50 kr. Bas«Il«í miaaája 2. ssira 6,írt. — fa. Sak«7leaallaat W 4 W. &0 kr.
KUbsnivk. M4« náuljs 16 frt — kr. Vissa m. llű írt — kr- t^agjfjá nf«rs-n. 20—SS frt — kr : FagjBJá. aaáraa m. 83—25. frt — .kr. Qjapjá flaom ÖÜ-10Ö frL — kr. OjapJ|á haAirflcridíkl m. 70 frt.
— kr. F«hárnaB7.:Bi. 11 fit. 20 kr. Tarka rongy m. 6 frt. 50 kr. Baaláta m. < 1 frt. 20;fc 8s?na ta. 3 frt
— kr. Egy ki fa snp 11 kr. Burgonya m?rGj o 1 frt. _ fa. Maxbabar iaáraa, Bíhía aslaaij*- 00—G5 .írt. WárhabBr ásiraa, kBonvn aiaaíja 75--80 frt. Varja-Ur fejjel 100 100-10U frt Borjabíf fajnálkal usa. 100-100 fr. DlrksbSr 100-» —frt.---fa, _
Borakt VidékUakbaU^ŰJborlBST-alki, fehér TXgy \'aebltUr aWi* 2—4 fr.-TUlkankbalija-kor 18W-6B-bell faltér vagy leWIIor ak. D—12 frt — kr. Balaton--mallíUI UÁI-hiH fabársk *-5 ftD0kr.18li3-.G5-bell-fíh r. aoblLak. 10-Í&írt — kr. Somlai lflflB—S5-bcll akája"\'lü^ln frt — fa. 1867\'boll 6-7 frt.— fa. BsáHcaonyl 186ft-fl6-baH.akím:ftt. 18Gl-bell akAja "b-t fr—kr. VUUayI 6i/BsshaalttU-fakeU, 1887-dlki \' akdja 6-Ü frt\' — kr. BttfkS 11 írt;—. kr.
SpWtU (perffiadJfgkonblBt*—ill-flOkr. Sillvspá-¦Unka bbrdÓTal S0 foka 20-22 frt _ kr. TűrkOlypillnba - bordoTal 20 fpku lö frt. — fa. ,
-lÜÉstioil árak; Mvhah^-foBiJa ül fa. Bertithui foatja W fa, Haaloga fat. 40 fa."Borjnbna fot 88 kr. Jakkal fa* 13 kr. ZiÍrnak fot. U kr.Asitall olaj fontja 00 kr.\' l^ttWsgolaj fat. Bft kr, tupwwlaj iai. %B fa. I FetrDlBÜra~fntj.;23 kr. Cxukpr gnon fütj. 40 fa, Klri
fntj. 80 kr. Eoajhasá fiuj.: 7 fa. Marijaíótmk fontja 3\'/t fa. Fatgyiportys fat SS kr. Saaapan fat S4 fa. Slsikiaa itcaejs 16 fa. ESleakásS lteájl 9 fa. HaJ-diua Üoj. 9 fa. Faherbab (paoiaj> lfcaénkint 7 fa, Tarkabab (paasnj) IbsaJ. 6 fa. Árpadara fon(j 14 fa: BowA {tea. 10 fa. Lud, sorfay 1 frt, 1 ff. 5—20 fa. Laí Uiott 2 frt L 60 ki. Eacaa párja 1 frt 20 fa. Pojka párja J frt 50 fa, Tyuk-tojI« i darab 10 fa. Horlas 1 máaaáa 91 frt Serte* 2 laiaaia — 50 frt
ÚJbör itoséjo 8 fa. Ó-bor Ites. — 16 fa. Sailrspá-Ilafa. Ileaj. 68 fa.. IUbisbsi aBr itcaj. 10 fa. Parti aOr ItcaJ. 14 kr. Keményfa 01« ssáraa B írt — fa. Vjarafki »Ie 4 frt Fa-aaia mírSjo 35 fa. Egy pár calrko —, B0 kr. E(7 kia malaos aOltnok _ fr — fa.
Bécsi p6nzAxfolyam,oct.l8.
6% mQtaliquos 57.25; &\'/• ^msu kölcsön ÖL\'.—( ltíOO-ki állodalmi kölcsön ft3.50;bonk rénzvények 7.57 ; hitelintézeti réaívenyek á09. tiO; London llő.ilj; uzüst ágio llil.50; arany darabja 5^2*/^ kr. ;
Heti xiEv&tiébr\'
Oktiber 18-tól 24-lg tflOa.
Vasúti naponkint! menetrend;
perca, parsa.
Indul N.-KanlaaárH Dada feli d, n. 1 ?ra 32 „ - • „ „ n estro B érakor.
, , ÜicM . b regi«l 7 ora 16
. , .... <"trfc X ára 45
B Triéet D d. ú. 1 líra 80
. „ v » c,tV° 9 ^*
Bareá « r«pg*l 8 éra 56 t-, " , - -\' - áél^ina\'írt. - ^ ¦
É-k. N.-Kaolísira Bada foISI röggel fi.éra, fl > , ¦ - • -d. u. 1 éra 20 ,
¦ ..... Bím í rogíol B éra 20 ,
¦ , 1 . \' , ~«tra. 7 ért 80 \',
. , Ttleat ¦ ragíel 6 éra 2o
, »\' ip «lólbanl\'2 éra 89
„ Barra ».cü\\-u. 1 ?ra 14
. \' m oM* Itt* 20 .
Hií.""á«TietI-nap Kathollkui nap Ur -1 Pratenlioa j aapUr Wl Intl.1
Kaih.- r>;-\'A király-boleff fiirfL\'-v! JltinalV, 46-BBL
18 ! "Vasaraap — 10 | Húifr. ¦" 20- Kodd ál tíaord. . Ti CiaUrt&V áll | Fiatok H 1 Ssombat. D 20- l.nkáci Alkant l\'étor Vao^bI pá»*tOr Oriolya a\'Ka ktlr, Kördal a Kap. Janói . Rafael f3aaaj. filar-VeodtL vidor .-• Kar4ni» <: Kap, Jdiui* :r. Eafaol . : «i &
Felelős szerkesztő : Wajdjt* Unef.\' Segédszerk\'csztö : Bitorfl UjOt.
H I B D E T
S
Gjakorfati feAzlcményeb.
r a népgudiBz&ti kortzrilew^réfiióre ,^
i —ilHilil ¦S^MiVtii IrkVi sOiTpweaak tömör 1 drb, 1 ftt ^ ¦tatárak kiioiiOMii posiM fti W Wt> .* :\'~\'Zz*
,_U^yil^ áltlCárí-i; .v íímrtj "vám. noinJuimonTa 10,»)
kai av*r4rm»k T»eeJmtaBk, m egyik Í40. 60 kr. \' .„ a .
ittlHé ¦sTrhnn.rniTit tUtal • up «"t Oraláneiofc,«J párM 80, W W. atffl -itttk^^\'» n»p felkejlét fa le- j »y*k ViraUirfcsok, aománea gyura-m&Hi*, a máeik oldalon * íorjf* ho-ível diiieíon bliUlitva 1 frt 60 kr.
Mwtrt -mutatják^ ^ d*iabí . Acx«51 óralánesok rövidek 10, 15,80 Talédüar aranvoioit 43 kr. twyaao-íkr. N/aklincsok aO, 70, SO kr. jZmmtv^Xl^ kr. e&y dttvko-i l pár késelflgomb Síi, »5, 40 kr. a^tttéwa W kr. í 1 db. meilgomb 0, 8, 15 kr.:,
\'X^T^^Uttn.M^Mipmu^on I db. stóérgomb, contíkr, am-
mely Ali 1 olli, groutl, Kitartó kö--flmráapoly, fanö kéi, lyuktigitá ftb. 80.kr. ktHner ilyen nagy T trVSOkr. még eeisotabb 8 fit.
Abbb, IwiipBBtrsk, minden Ictnfa nerinti név, betfl Tagy korona In; gyen beprfaeléséYel.
100 db njglcatd, Telin fehér 45 kr. . 100 . afr&uu 100 barit. 66 kr. ÍM m yaatag dapldnbordám .y.
.„,11...!__________Ton&losra 60 kr.
100 . ngyanas lOOborlLlftökr. 100 negyed Telin 90 kr.
100 ¦ "
a ,ikli ttT pere* alatt a legfinomabb THritSbo a nála* befiUheti. "".\'Egy tanagyeágn mlmw íltetik 30 kr. 10U &»L. >t*b. Tarritfl, mind-; egyik darab Jobb aciélbél 20 kr.
l^ry BkjteMe nerkcielO. angol fttSO minden m mai napig kfaritett »1*1-, mányi a háttérbe eaorit. A kfa\' éléi 3-4-osoii teafa ntán él«~é tani, 4 aélMI, hogy karmolna. Egy darab> ara 8U kr. i
a^yatam InfttfrR»¦ I§a»ér«í etrtUtOaott lappal estnoe tokban, kaai J tsHkeégletra felfnfgcast*al,Tsgy nta-< ¦áara, biaonrár* mindenki fog tna-i iráaak aseresni. Egy darab ára 36 kr. í SaomOregak fa egyéb optikai tárgyak.
Ataai telttáa beatemeri acsélbél 5, S vagy 4 keaael. Csonttal 15,20 kr. UyOogyaoyáTal 40 fa 60 kr, poeaét-tyomóval fa két botarel 60 kr, 1 db. gyflngyaar* 4 késsel 1 frt SO kr,
A ¦"*»¦«*¦* aranya a ott ércabfil a kottveo ifjúságnak moct a legwbb mnbrteágn. A Unni éaekeeok •tálait tatalUfaig- Btánosaa. Egy darab-ara 90 kr. . .. ¦
A v^ftaloa alpuairiafll, "latSOT Btk. nldfabtU kfllSDöMo kioneleadS
igoa iiagy: darab a magyar király *>-kertit areakáp^rel 10 kr, 1 tnesat 1 frt ¦ Egy iMtraa WHlQlni birtokábaxi min-deaki btlTeaa. Egy diasea a egyúttal Ifja fa rVn^kCtUiUAgulti jatákaxvr, Bvely TS kWoKla n bt esete* aatsnL. lyikútreket mLndea letaafa ftasriati helyre bQTffl, a t&naaágokbaa ksd---votoa ..fofS^iátik,. 1 db. a kiwafear-bxaaactUktud S0 kr, nagyobb 1 ft.» kr7 néfr nagyobb Mr.-S, 1 frt 50 kr.
Egy toftsfrta iUatsaerekkel fa attap-: paanal monUltra gytttaaltuBkat ká-poanok, kara na fúle nagyaágban darabja fiO, 70, 80 kr.
Egy\' gyttrn aj aranyWl fiO kr: Leg-ttjabb 6kegytárgyak ; [n*m bnna) <faspla nj aranyból kfaxitre.
ˇailag dnplia bortUara v. TOttalorra 95 kr. 100 , nyolcaad, celnoa ktflati-
féle ninbSl 60 kr. 100 » ttgyanaa, 100 aainea rltákkal 1 fit fiO kr. 100 , boritik belül csoiTa 55 kr. lOOvdb. anirol leríl dlratos mono-\' grammal 00 kr.
100 dh. ngyanaa borítókkal 1 iO kr. 100 drb. látoirató-jegj, .egy perea alatt elkéxaltre 60 kr. ~100 db mindkét oldalon fítryiaetV litbograph.-Ta pontosan kéasitvo 90 kr.
A jtrgyeken 3 vagy l sor kénitbotfi anélktU, hogy tokba kerdlne.
1000 db jól mfagáiott larelpacset-j«gy aranyban nagysága tctaaca aso* rint 1 frt 00 kr.
J-JOffl). db. legújabb, vdröa mint n paoa&Tiaaa 2 ft 50 kr.
1 ikatnlya belükkel 10 kr. 1 akatnlya rirágpecsítj egyekkel 10 kr.
Órák aaját kriaalnnÉBy amdetr-for-iában fa nagTBagban kit éri jotil-láai jegygyal.
1 db. fQggS ora ar. calmmel 1.40. 1 db. ugyanai ébreaitSTel 1.60. - 1 db. , poros, laámlappal L60. 1 db. B , ébreaitírel 1X1. 1 db. . . fltfasel 2M. 1 db. ingádra, uokráaya fányeaett, \'9 napig járó Dierkeiettel 10 a 1 dbi trtttííra,; nianál U haamaát-
lolltS, 1 db. eainoa tokban, 80, 40, 60, 8U firt, ^
1 pár fUfnggS fekeU lamáacxexal \\ bato, ébreastŐrel 630. a«aal Tagy tatesfa aaarlni Bö, W, tíüj (xgst a>«3el Xtrttiorak 13 latot eaQat-
lor. 1 frtif. ..... fbSl, minden darab rognláara 1 drb.
Baaoea B^áaJsk egy gyúrt 4 aff7«U rnbianal ogy Aiasea uj arán lánca-anmyMl nunden db, BferbáJna^aTttaJu,^ 1 - nij-fytlr.- tetxaes aanintl aainH { Ytt1) lf frL
\'"\'¦jTS*iá"i ;¦•.¦¦¦riZíZj iUk^hmmtmUUk, l.r.l.J.mík,.Iri-
r1 *>,.*ft*«?^--TJ?7:\'-*>«.lS* í ZR+b+Mi KtUbMt, iknti, vnik,
IwJalili \\xll-U .od.IA.nO>; .ikíJ,.ilg^H,.\'\' ^Hík, p.kf.., (Mik.
XCbHw EBltiO lSZ ifeczT.rrt,\'kml^llk; I.g7a6kf \'1 4b. kiai í.. -í : -AO-kr. jrástartik, (EtlUrok, tau«^.^mok, -\\1 db. usr > • ¦ . 1 ft*. fkiTi. tb.ft e. u.talí teriUk.k. raj.-. Fjtrtrik sjPWf. i40. IíImIjbw | ,»tkB.líkt Ukfttok, toráhtiilger. n^y tSO, *2nm «60;\'«lpjkrttff: rknr*li\'<4t«itóka gyerrnak-jiték é. liriasáji ¦ *T» tiSO kxT \'¦ T./-:^Jilik.k rtb. (170, 40-1)
„__________tilt: btamáij-Killltó Mell, Biot. Jtjrai.
. él UentKfTim.2. tagaallber ta~Midi»IU>W
A .Debatte* éss.WieeerUoyd\'szerke«Uségéh« ba-UBtBtt, ezen ujsatfarialto-inesJetot és foBorvos D. J. %fW?teBi<tttottotlnaiutest;iia elimetS Irat
\'"\' :ri Jt^lHiOl tTi JOtTI^.1^" ¦ ir: ¦iali«»hsrit!..iMi^ilül..lil-, HÓI
magam TadlttaCva a kovctkead tányálláit tartalmazd sorakat njIlTAnauág «lé liosnl: 16 évi orroli gyakorlatom jdejti alatt 4 s^jbalegiigefc löbb noaeU al*ntaer vslt alkalmam \'ftyógy-kauMa al* tsddí ; de a leghathatdtabbnak vált $ nagy költiá-g«t leépj\\v uorak •em voialtak gy-.kran a kiránt orednióDy-hea,ÉJi teLát^ágre taegklitrliin a hlrhédl
Dr. POPP-félc ADaílierin-szá)vlz
hinoiUlba TileUl, <a«l,lje) bs obf^Jtottoiéit valobAn\' él telji HDtlértan. -\': (H-10)
Ln TaUtTtaiodiiekuBk, kik ¦lijf^Jd.lm.kb.n usnyedook a HArt, Udl/liak bannalntli IrgOMkályerjb kellnmctleniégffél ¦cm jifcr 4raofaa sentiDl fola tm ntóbatiit nam T«n m*ga ntin; * Ifnalasabbm aJáAlooi.
DmDÜMt, iF)ireaiiu 6.1866. Dr. OroM, gyak. orTo. t ft, W fcr.. «ÍUH»01»« poitin tO krr»l tBbb. aaaiharbilií^uiáMlaitt ttkr«N*v<«rIWss«rM in flsJli\'nl a oJr.t fog«k-<»Jál óln™i.úrn S írt. 10 kr
¦\' JUksVkiwáliiz,\'\' Tiiutia •> jluttarttftMáKti" k.pkui, - ^ * ¦ na*M witír fr/iT—r^—, jtofmb^ci BoMordi a.t
biyiMtblCir BlftWnk\'"A. ¦ritTWrtWBaliiiMaMi J fa USf l mkkoíl bntMrH-81ira;lt\'ilabí \'\'*Atv:Mi*&to^u:::llat^ ariBr-
ai-llulff\'irtplilrin. SlUilttlylI MMllf."
I Ttjll. U ntjrtlIIWIJ ti ¦jfllJHail......kulit
¦ ----¦ - \' *•\'\' -
Aa alollrott Iguf^aág: ttnttlotiil jolaatt a Ittaál t kftriJa-l I ífa^ak, bogy « m- kir. bet«at minUtariiim f. ári Jua, lS-#n 7881«, [ I ta. a. swlt bngndiijr folytán a /
(„Magy.kOlcsOiíOs blzíostto-banku |
mfikSdfafa ntegkeadnttn. Mlnílfogra aa Intítét nlnd helybeli, mind vidéki portóiéit I | ttastelottol felhívja, hogy a hbjtaw&gl alap képBÍaíben mint alapi- I 3 ték ifastvannl sslTaskoiljonok.
Jalantéaoket *> eaélbél elfogadnak IngkoanlBbb
Pesten az t^npjri-magyar bau^\' (főat 1. sz.)
I a a fenealmastt intéoal idolgloaei Irodája (régi poota-ntesa 10. ea. I II. emelet)
Budán ax^ottani „takarékpénztár1\' (lánczhid-tór.) Vidéken pedig.az intézet ügyvivői.
Hol figyrivSaégekf nem - létesnek, a jelantkosfaek a íentcslm-1 sett inléietek bármelyikéhez tráaban IntésendSk. i ; ájulta lakat iMf""i kl bb Intését btat. alapjára egy vagy | itttbk loOioa íegytrt aláir, a ea-suaegbSl alálrásknr 10»/»¦¦¦¦ ea iidoisL iiyitgta kéabeaitéaekor további »)9/b-1« le&wt; a többi 706/ y ér lefolyáaa alatt 8 Tagy tobb kisebb rcaslatboa fiaetondS le.
Esés Hassegok képelik aa intéaot biatonaági alapját, mely a I i be&ne rfasesuiCknok aaon kattía elS&yt nyüjtja, hogy mlg aa illó- I iinc kiaortoláa atjáa tSkéjokat Tlasxakapták, nttél folyrfat 6»/o I 1 kamatot hasnak, aa érőnként tartandó kiaorloaáa alkalmáTal pedig I Itwfaa betéteink cgyaserre, a kisorsolás ideje iseririt 25o/B-ti51 ogéan I 1100a/rlg amolkodS foiaiSaetfaael adatik rlaasa.
Huködásét kiterjeszti ezen iniétel a legojfinyöaebb feltótelet mellett: 1) a tarkar efleal Urtoaltásekra, minden ingé fa Ingatlan I 9 Twryónra nfavo, M ií) ¦ Jbflkár earwiro,
3} al émkari élet minden Biokálban I«vS módosatok ei*- I llintt bUtositáaárm. I
1 Aa oaon (lalotágakbél éTeskint miráaé folBalegok keadetlwn I
I az al&piték által as elffre kipiott biztonsági alapra tett befiootéwk I 1 tSflMalfaáraaaolgálnBk; e tDrieastfa a tán pedig mint tartaléktSko I r na 5ata«a rfaavoTSk böiOs tulajdonát képoatk, a kik botétolok leg1- f | kiaebb konkfatatáaa aélkSl,* nameiak axok után járó frnmntqhiit, j j kanom a dijtétolekbSl maradé torábbi fQl&alegekat élrexik aaon 1 I alSnynyal egyetamben, : hogy as intését rendetkesfa alatti tSkíít I tadaSboaégt joggal koleadnkép baasnáljákf\'s Így es&kaég idojéa E I biatoa fa oleaé pénahai jntkatnak. |
I Aa intését aserrueto a IftgiaabadelTfibb, amiuiayibon na I
lAaiatBi tagok befolyása fa oDenCrkOdése alatt áH. I
Minetfogra a t. ^kSaOniég réasvétébe fa pá\'toUaába axoa I rifaewl aján^jnk, hogy bánai további fBÍTtlágoaitáaaal ogy ac I j- mint vidéki figyvivSt a legnagyobb kéasaéggal fognnk I 1 aaolgálni.
Pttt, 1868. Bseptomber 4-én.
k JsGV. KÖLCSÖNÖS BinOSTfteK" |
,(158—10^)
(137—13,6)
KitOat niBlltégO
dtuan felszerelt a óvok során jelea hírre kapott
ÓRA-ÜZLETE. Festen« Uyyé-otcia 6. szám.
Nagy Yálaestekot ajánl mindennemtl jól beigasttott órákból, két \' \' keiett<*é% mellett, árjogysák aserint Minden óra a pesti kir. fényelölÖ hivatal réotórúl ellenőrzési jegygyei van ellátva.
A nálam vásárolt órák a legpontosabban Tannak igasitra, ogy, bogy aknr fflggí, akár fekvS belysetben Tannak, ea pontoaBágakra eetnml befolyást nem gyakorol. — Egy általam Irt kOnyrot fognak igen Uaatelt vevEI Ingyen kapai, melyben köiölre Tannak asérák minél torábfal pontoa-aágát-fiaskOBlIi ÓTÓ-randacahályok.
6Difi ZSEB-ÓRÁK Eaflit hengorárák 4 rubinnal ft 10-r-nrnnyszéllél, felasDkkenS 19-, hnl gyérek ¦. . . . frt 13-, bangerérák 8 nblnnal » 14\' , ; dnplafedellel Ifi.
, hengerá:krist. At. 4—&r. 16. ."horgony t5r 16 rubínn. frt
angol horgonyé rák kristály .jlJ-—\' Qvegg. 15 rablnn. 18,20,23--13 \\ * aeraghorg. á. dnnkfad.. írtSl -..ií f horgony romontolr Talédl .jjí kengyelnél fogra felhnsk.27-Igí ¦ dnpL\'fed. 15 rubinnal frt 84-¦ ÍT?Arany• hangorérák, 8 prébfa &n 16) 8 rnblnkJral . ... írt 30-
, dapL fedél-15 rubini.. I8,í0-2ilí ¦> arany-kflp«my8rBbInn. , 84—36 P hílgyérák 4—8 rnblnn.. 34—27, Francain kronaárák, -mindenik két* _ r arany-kopeny- fa i rfil hétre felhnsandó 20, 25 -36 8 rnblnnal . . . , Í1-S7Í „ ké* hitben . frt 40—60
i k^wdTlo\'nttfaZ **** • • fr*.*
\'Unomabb \'átwv^BfHttsy\'á, \'. " ••Jf "toastéanél mr. .
wla«tf.dBpl.f»d.lfirttb, „ \'44-41 jl« fíJ« "¦«»¦ ** 8. *•
4Wlk^.»k&eMTfyM-tf ií-^SSÍf-r. Irt 7, 8, 9-10 horgonyéi*kri^aTog^nr. Vidéki mt^tiadalfaok aI5r« elkfll.
hClgyborg. boatoiJwbia fagyomabban toU^tM-
krtit.flT. , «-W B Ml totaAfrt Bm tslálna. áa Arany romontoirok, valódiak, • kioaoréltatlk: — Megjegyosréu, hogy kengyelnél fogva felbnsan- < fOnfi fa ssebéráim, minden modorban dók, 15 rnblnn. 69, 79, B9-99t/7rgp0llto«ftbbanlgaagntTavaniaak. vdxnsLvfad. 110, 119,138,148,188h fJrAk, ararry fa oaltat a lagmagmmbV Ingaára, minden 34 éra ntán fhua. 111 árakon. ooerébo TÍtotnek.
^"8-ad napra íalhnp ftl9,91-&JÍ afindennama lgaaitáaok általam íel-- V Ara ¦ féléra Btfaiel F 80-aa! talált gépek fa aaeraaámok Hgftaégér«t . ¦. a nogy. é. , .48, 60—&4 j a legújabb genfi mád eaerint kfaslttet< ;^ havi ngnUtsmr . ... W^Qafnokfaagenoloaénssámittatnak. Pályakoaioraiott a párW UálU-táaaa. A mbnkát settály javára i vi, , *,
v0anl^ora[Uontna«tsire]knlu ktU\'íomnabaté.rgen-tartdaan kfaaltna, két kfllnoböifl fajban 10 éa 13. taijinü^: BgyvdUii depót ils^ryarot^ág (fa kap^. caolt réaael laáaafaaamjklijiáUkm.
i1
DANIEIJSZ JllfÖS^
ntVi axabó-meiter;J
PértaniMflyariito
¦jáalja a t tmi hb^kbaAiafigBnk stjobbuI hiiiini\'ilniniH
Dl VáT-T ERŰÉT ,
aa ósaí óe teli idényre a legújabb dfrat seeriatí dlLi^táSsfikke] kSvvtkesS árjegyrókkel; a. m.: Egy ntezai rövid ruha gyapjúszövetből . . 12—18 frtI Egy ruha AlexandraHnövetMl .... 18—22
„ . Smirna aaövetMl.....20—24
„a Hellaa a soie ssaTetbol . . . • 22—26^ „ p AvaloQ Búch „ .... 23—28 • „ Vebnr a soie „ .... 24—29 \' „ „ Velonr a boíb Belyemn&ővá^el . 26—35 , „ „ Jilkmohair asfivetbol .... 29—40 „ „ FtdláréskŐniiyüNiütiiDar^yeiiibdl3ö—45 r, „ Bármily sainfl aelyemböl . . . 46—100
„ Ripss aelyemböl .....65—120
Egy felöltő posztóból .......10—25
" MtAU aaiBta posatóból\' . . 27--60
, felöltÓ, gttba vagy boglyas bármily aaiafl
asövetboT........18-70
„ aelyembársony felöltő iiazeaea kíáUitra 40—80 KemkQlönben minden néven nevesendő nói öltfeyök,; UletÓ j\'ftTTinniHt szerint diazesen elkáaziívB jatányoa ár Tf"*ilirtt i azukság esetében 8 óra alatt elkészittetaek. .-..,
Kehnek nélküli kéazitááfieket is igen intanTOaan! fel a Tágra derekas ruhák caakia megresdeléa ntján kéaait nek, — -vidéki tiaalalt hölgyek kivánaágára asorotnúiitt\\* a arin meghatámitáBával posta ntjáa rogton attlgilhatok.
A vidéki megrendeléseknél a derék éa asoknya eleje hoaaza megkQldéaét kérem.
Bátor vagyok Qjdetemet a t ox. hp^gy-köaSnaégnek gyea pártfogásába axon kéréssel ajánlani, miaBariiit torna raadeléseikkel a jövőben ia szerencséltetni nziveakedj<
WISEWmBé EÜHiE.
pluviáldk, dalmatikák, albák,. rochettek, velumok, oltárpárnák éa terítők stb. Cnins^ezüst ésto^ertmyzott— —
monstranzok, kelyhek, cziborímnok, padfical\' gyertyatartók, füstölök toraénytartóval, szenteló-Tiztartó aspa-(69—96,14) Boriummal, lámpák atb.¦
Eg}riésl", czrJh és iskolai Mtgök,
baldichinnmok és pantiiieal eszköz, keazfyfl infola, paatoral, gremial,- harisnya, czipö stb.
fl 1 «^gf.«^f j«j,t.<m \\f\\fnHntt >\'.-.::
ORNÁTOE, és mioden .e sf h á st^vs *•",«!&..."
gTirr^tál^b^Tácii^to\'16.MÍni*PíaTliN.
KohnIgnáoz, ÓTa-MÚTM. I—
t
VaWita József kiadó-, lap-éa nyomdatnlajdonoa Nagy-Kaciisáii.
N8^Ki»nif^ Hete<iilc évfolyam ^
IMH0fl\\Í
43. szám, october24. 1868.
.,•51
t szépirodalom,
PROW- e@ VÁSffiE GYEKRE.
, Veorsres -esaft^lxiaia. sietUet,!» "
m, Ipar, gaplászat, íigdonáiey és ntvé
._tl—ia ¦¦ifil 1rr1n hivatal> <
" \'«AJPIÎÎ •JOI8HP m<7rk>n>k<Uail»a. ;
Mivel az ember nevelés által válik emberre, mutattassanak M annak előnyei egyesekre ugy, mint egész nemietekre.
— Brtíletlcmi pályamű. —
- \' Ezen keresztény erkölcsi-szempontból vezérlett iskolák sem esték ki a közös sors csapásai aídl, mit minden emberi alapitvány-aatagy—.Tagy-más tekintetben ki kell állnia; Birok; majd emelkedett, majd : hanyatlott. Sót adták elő magukat oly körülmények is, midőn a honpolgárbabora keserveit Bien védvén, a reformátorok főnökei ré-azeról iszonyú üldöztetésnek vaunak kitéve, elannyira— hogy a bon boldogságát kereső tamtó-ezerzetesek utoljára még katonai erók igénybevétele meljlett IFntasittattak ki"az" ujitók által azon helyekről, hol eddigelé a tudomány éa nevelés magvait iegkegycseb-ben osztogatták. \' \\A. tea&sn, ét lémitó tUdözóseknet véget vetvénaaxatmáribéko, nyugodtan folytatták moködéssket a ásóban forgó tanitőszer-zetesek, kiknek fóczéluk, téoykedésök és feladatuk tgegyházinsság, a keresztény érdek* emelése,, a Krisztus tana szerinti nevelés, és a vallás fényétől besugárzott tn-domásjok tejlesztése volt. Hogy közölök kinoda -\'mit —- a:menynyit tén minden 7 ^nak.yhotflBMogsaga előmozdításának ér-dekében,\'iejtegetésankhoz tulajdonkepen nem tsrfnrik! "rnifirá%l — ha kedveljük a ,sn»m cnlqner nézetet, lehetetlen elmel-lozntak legalább nsveiraaon férfiaknak, kik a-^aBTelésjttí téren "-nagyszerű -érdemeket szerzed magoknak. Ilyenek B. Szabó Dávid, U édes haial nyel vaukét ugy nagyobb, inint ttsebbszern uinvei által kedvezi hírre : viBgMteté.^Molnar János, ki.legelószor-ma-sju^\'SSO&^rOágbirftsUlve^melybeQagD-\' rugvflágazelleioje egész teljében le van rakva - (Homari Diaii» Bpitane). Bajnis József • ;^«T*ff1;l"*f^"ff*^lli^*"*flfítrn^ftH""k*Mli szenvedélyes toBbarcznt a nyelvészet karol. &ebár llitjís, ki 12ezo*hcViitott vissza e^dtB^hznnakábmr.kath.egyhaznnkoa. ¦ Spangfr Cadrât,\'ki alsó adott ki honunkra .....vonatkiKttV történelmet .magyarnyelven. Kesébb etek baljai pótolták a kegyestanito-v; rendiek, Ukssl-zsiljr egyéniségek forogtak u irodalom, azjetrórzéséj neveiészetterén j mutatja si atMrtetis» nem- szoruló Révai, -vDngonfcs, Horányi, Benyák Bernát és a „tíbjtf, mely> attfbU eW\';indítványozója an-: Jáítobosj a magyar ifjúság a plulosophia ^Ukftes anyanyelvén goimolkoíiék. Ha telít ilj jeles férfiak vállalkoztak, és. jelenleg is TáBIÉtíB^ak a nevelésre, ki tagadhatná : sossk sSrenesek, mint egész nemzetekre vaJó~s1os||enh!t9i ezek valáuak azon férfiak, ...kft-— Utast kimondva,nemzetiségünket . :^fBontadtDttál&:\'2feit^közDlok sokanazon kor-i HaJssmttlIUálllk TUmuM a magyar-nyelvet, s buzgólkodtak ,\'a nevelésiét fejlesztése,, s ! tckflyeaitése kortl, raidÍB szellemi életünk
Előfizetési föltételek :
j Helyben hiahoa bordánál és vláakre pastis kBIdvfj\' E^n írre : - 8 frt, — kr,
ÇtH érre - - 8 . .— B 1___\'>
Ern«gyeflro - 1- . HO «
A hat hasaboa peUtaarért 1-asor 7 kr. S-isar 6 éa mi ad en további taialaiiairt 6 kr.
_,- Bélyeg-díj minden ogyaa belktatéaért SO kr.
......... .....¦¦, A .Hrilt téfnn.\' .
egy petit sor beiktatási dija lő kr.
Hirdetéssket, olfOgad,i
t: BjUSehstedi avoausa. lkm,b», t, lsi»Ha«flM:aAc^átáaiA.SItitu:OJmjg.
szomorú, s vigaaztalatlan állapotban senyvedett." "
Jezsuitákról lővén pedig szó, nem lesz elütő, ha valamely tekintélyes egyéniségnek különösen a felhozottak cÜenének véleményét emiitjük. Ilyen a franczia corrosiv bölcselet előharczasajD\'Alembert, kinek ide vonatkozó szavai e következek: II ny a pas d\' ondre le qucl méritai si pen d\' ontrage qoe celni d. Dans tons les bronches de la sciences !1 montre des anteurs des quels les merítés ne peu pas nier 1\' eonemile plus forienx.— Kincs; rend — úgymond —7 mely oly kevéssé érdemelné a legyaláztatást, mint épen ezen rend (t. i. a jezsuita). A tudományok minden ágában oly írókat mutat fel, kiknek, érdemeit még. legdühősebb ellenségei sem tagadhatják. Minthogy pedig D\' Alembert egyik alegdflhösebb ellajbége ,uh»» jwui-táknak.r ennél fogva — ba gondolkodunk idézett nyilatkozata fölött, — azt mondhatjuk, hogy igazán megfeleltek a nagyszerű: feladatnak.jnely vállaikra nehezedett. Mink, pedig nemzetünknek ugyan szomorú, de szép történetét áttekintve a jezsuiták korszakában, minden vonakodást mellőzve ngy nyilatkozunk, hogy e nevelészek és szerzete-\'. sek akkép működtek, miszerint — ha az őket kárhoztatok nagy száma szereti az igazságot, s szivére teszi kezét, rosszaié véleményét azonnal kénytelen helyeslésre változtatni. Kern különben ide vonatkozva idézhetjük a széptollu Vadnay Károlynak e szavait is; ,A kegyesrendi szerzetesek valódi barátok. — Barátai a tudománynak, az ifjúságnak,\' melyet szeretettel nevelnek, a hazafias eszméknek, melyeknek nem egy vértanúja lett közöttük, s a magyarnyelvnek melyet oly híven védelmeztek az elnyomatás ellen. Az ő iskoláik számos szabadelvű férfit tudóst, költőt adtak a hazának mindenik nemzedékből. Ők azon tiszteletreméltó sorban állnak, melyet Caprera hőse „a jó papoknak" nevez.
Mindennek daczára honnan.a szerény zárda-élet iránti nagy ellenszenv? Ez ellenszenv nem egyébnek, mint as elfogultságnak kifolyása, Az elfogultság pedig nem egyéb-\', hek, mint a dolgoknak kulönöson-a-tndo-mányok, s erkölcsiség egyoldalú felfogásának következménye. Meg kell tehát a józan ésrt követő magasabb törekvés előtt ily elfogult nézeteknek utoljára is bajolniok. Mert igaz, hogy a világiak közötti élet, a szabad-bani tartózkodás fokozhatja , az embernek erkölcsi érdemeit, de az is igaz, hogy bokáitól alig lehet megóvni. Mindebből azt a következtetést Jehet kivonni, hogy: „Hatalmas védfal a világ erkölcsresztegető csáb-jal elől a magány. Igaz, hogy ahol elfogultság játsza szerepét, ott a birói Ítélet sohasem az elfogultnak, hanem annak részére .dönti az igazságot, ki ellen a másik fél el tan fogaivá. De az is igaz, hogy ezen elfo-1 gnhaknak is van egy^tékintetben igázok, a mennyiben, t L vannak intézetek még jelenleg is\' olyanok, miket a vallásos érzelmű
nemzetiségek akkor állítottak fél, midőn azokra szükség volt a polgárjsodás előmozdításának érdekében. Jelenben azonban midőn a polgárisodás világszerte teljed, ezekre egyátaláhan nincs szükség, mint évszázadok előtt volL Ezek fennmaradása tehát csak a nemzetek bálájának kitüntetését foglalná magában; a hálának pedig oly roppant nagynak nem szükség lennie ott, hol a bálaado-ffláiy sokkal udvösebb következményeket hozhatna. Oly-intézmények ellenben melyeknek hivatása nem csupán egyoldalú magasztalása az urnák, hanem az ifjúság nevelése is, tehát nagy szolgálat a hazának, mindenkor megérdemlik azt, hogy kalapot emeljünk nekik. Ez azonban a közönség részéről — fájdalommal mondjuk — nem igy Tan. Sok helyt nj iskolákat akarnak állítani. Az illető\'község tanitósterzetesekért folya-modik a rend főnökéhez. Egyének hiánya miatt kielégítő válasz nem adatik. A község Követel Ez mar sok. De midőn azt mondja a, rend főnöke, hogy 3—3 tanárt ad 100 \'fttfizetés mellett,egyazpnbafi,begy 1 vagy 2 tanárnak nyngdij-alapot tegyen le. Az előbbit még csak megtenné a község, de már az utóbbi szogeVK^fejébe. Pedig ha meggondolná, bogy aíSrV—800 írt fizetés mit\' a világi tanároknak fejenkint letenni köteles — idővel 100 ezerekre szaporodik mint kiadás, s tekintené, hogyha 7—8 ezerét mint tóiét letenne egyszerre — melynek kamatja aztán a szerzetes tanár nyugdija lenne — többé egyéb gondja nem lenne, mint 3—3 tanárnak fejenkint 100 frtot fizetni; holott a világi 2—3 tanárnak fejenként 7—800-at köteles évente, letenni, okkor már egészen máskép cselekednék. Mert belátná a valót, melynek hiányával önmagát csalná meg. Es a felbozottak nem kigondoltak, hanem történt esemény.
SZERÉNY! LAJOS.
(VJgo kST.tkwik.)
Apró hűbériségek, ín.
: Amint mondtam, az úrbéri birtok testet csak különös engedély mellett lehet elszakasztani, a nemesi birtokot engedély nélkül is.
Azonban az úrbéri birtokot bírhatják mint közös birtokosok akárhányan ez megy.
P. o. Van nekem úrbéri birtokom éa ezen 200 frt fekvő adósságom ez mindenesetre egy \'/, úrbéri illetményre elegendő teher. Én azonban az adósságtól szabadulni óhajtanék de \'/, teltemtől megválni nem akarok, mit teszek tehát? Eladok két holdat 100 frtval valakinek és így adósságomtól is menekülök birtokom nagyréazét is megmentettem.
Igen, de az úrbéres birtokot eldarabolni nem szabadi *
Jó, ba élnem darabolhatom tehát a vevőt közös birtokossá teszem azon arányban mely-: ben őt birtokomban részeltettem, igy aztán
a telekkönyvi átíratás is megy. A földet pedig vevőnek valósággal kiadom és az gyakorlatban Önállőlag tdrja.
Mit akartak hát elérni Uk ez intézményt létrehozták ? s mit czélóznak azok, kik tovább is fentartják.
Másik példa: Egy apa holta otán hágy V, telket és 8 fiút A fiuk egyike sem képes a másik kettőt kifizetni, de kedve ama egyiknek is lemondani arról, hogy egy Us földje ne legyen. Mi lesz ebből? — Közös birtokosokká Íratják magukat telekkönyvi-leg — mit nekik megtagadni mint törvényes örökösöknek természetes jogon nem tehet — s az V. telket felosztják gyaknrht-ban s bírja mindegyik ftnállolsg, Nincs itt felosztva az úrbéres birtok ? Mit értek el azok, kik az úrbéres birtok ehffltkjthaas""*^,.*^ »lyéh«z r»ga»^nJ^,
Ezeket azonban-az agyésebbek gyakorolják.
Legtöbb esetben az \'/, telkes gazda sin-lődik hitelezője javára az adósság terhe alatt mgnem Tágra a tag^tsmttekat aem győz-¦-vén azon adósság, zoelytól egypár hold eladása által mftgmenekwIlMtftt volna egész vagyonát benyeli.\'. ¦
Vagy a testvérek annak tudatában, hogy >/, telkeket eldarabohiiok nem szabad, közösen gazdalkodnak míg össze nem perelnek, akkor azután a többi az ügyvédek dolga. Az \'/< telek örökösei, kik tán ha birtokukat feloszthatták volna mindegyike jő napszámossá valandott. így magát mindegyik V, telkesnek képzelve rosz s a másik fél rO-vására gazdagodni vágyó gazdává, s végre vagyontalanná fesz.
Ez nem oly ritkaság. Hiszen kisebb birtokos nemeseinknél láthatjuk — nagyobbakról — mintha ezekre nem is vohtaalkal-mazható — nem szólok. Kiktől pedig meg-kivánhatnók, hogy a kcirral és körülményekkel magasabb képaettség&knél fogva is megalkudjanak — miszerint csak akkor válnak szorgalmes emberekké ¦ miden mindettöknek nyakára hágtak.
-igy vagyunk föjdmiveló nolgzirtársaink. kai is— bocsánat a szabadelvű kifejezésért — Mig együtt Tanz^-mtadegylk lelkesnek hívén magát, s ködösen gaznaObodván egyikse fejt ki oly szorgalmat, mint önmagára hagyatva. .
Ki abban, hogy ekként a hazai Ipar és szorgalom csökken kételkedik, az hasoztlitss össze azon országok vagy vidékek iparát, hol mindenki: csekély: birtokával szabad » abban önállóan gazdálkodik, azon vidékévél hol jnég az úgynevezett patrisrehalki együtt gazdálkodás divatos.
Már pedig hol szorgalom kdrUtom van, ott a tőke ssaporodás éa Így az adózást képesség is koriitnztatflf.
Ewi,élfogyff\'|ywn ksnet\' IminMW tüj l mény, mely «t <n«*g\' adózási I gátnl szolgál. ¦ ¦,-.¦(¦
Ezt jó mind a minisz^erínmnak izoind-s képviselő uraknak Mssé bővebben i
f* K ami
"" Ha oTj mtézkedést lelhetnének életbe, n>elj srorint senki egy bizonyos menynyisé-gen felül\'sem örökben, sem zálogban nem bírhat; ennek: még érteném a czéyát, mert raáltal ol .volna vágva-az^nt,hogy e nagy teke r^nzesekTagyliirlokosok által egyesek kezeibe jatszesse>:» Mdt^ nagy- tókékmi" illilmféle^TaJhibMakbáikéy-\' szerumének\'fektetni — mi az ország ipa-JáSkMels»íésSt áesegKené; :-~ v -
Aa nrneW eltsaah^ menye még- most, takarható de egy nemze-. d^^krhaiílval foff egész borzaaztáságában
- ¦ áratiítkottd,.6;akkor-fog kltflnnij hány szorgalmas napszámos válandhatott roma mostani letkes polgáraink közül, ha birtokukat eldarabolhatrán netn tekintették Tolna ma-gnkat-telkes\' polgároknak és a napszámosr kndást lealaesonyitónak. Míg így egymás rovasaraineggazaagodni kívánó proletár sereggé .neveltetnek.
Vagy tán a föld még nem érett megikel-iSeg^sjntbadságra ? , Midin Amerikában a rabszolgaság s Magyarországban á nem nemesek felszabadítása 8 .\'egyenjogúsítását szorgalmazták aa ábránd o z ó\'k\'.jníadig az volt az ezt ellen-kezék.;Tészéról a felelet, hogy nem érett mégimegu felszabadítandó osztály a sza-badságra-íra kiváltság kedveló uraim, kér-juksaiveskedjenek a magyar úrbéres földeket mihamarább iskolába küldeni és a szabadságra megérlelni mert : a gyakorlat ki-
—találja játsrsni * thwiriát, s_a kényszerű .nagylelkűség a nevetségességesség színét fogja nyerni.
PIJÁNOVITS PRDÓ.
. . Hett szemle. -
Október 23-án, 1868.
— Ow$mraág kivételes állapotba, helyeztetett.— Gr. Caataüane fraocxia coniml I\'egtón niagyprnl^taiiu.: -r-. Viktor Emánuel hiraialo-, ju..eHsmerte:avzosxikoi köstánssigot és-Jna-
tlgXti_ (jaaltmjjmky Jjáztló berezeg Pesten
molát: ^í-\'.3»vö din i\'nrJDMvál: többet kér a Irnatl^hadtigyrmuiiszter, tavai volt 103 millió Érti\'—\'Peima Utál hiányában kocalebb 17 jo-gása Ibilaegy telszerbea oinnibussokozv— Ka-fagyu>g>e»"*i:hSiesBgr Pestre .vjsttftfcwérteták.-BvaJBSvegJlészóbeii a Itajna és más folyók " szokatlan áradása iszonya pusztításokat okozott -j~x\'-lbsxwna\'-adrilyBó vagyonit 12 millió fi-tra -toszik.— festi itotösJskJíranlli ^ mint több .-larctf ^JaHkir^iAU - Kiaszni boy r eddigi béest \'Vsteveztolett kii-—Hiksaosáioár nö-tamáoyét— egykori nevelője — H^sjr-ériá30,000 fHíK megvásárolta.— E««erbazy Psi esküvőjét gr. Trautmazms-Tinrf man\'Usasttonynyal Bécsben 4 U 21-én
- ,«si4oi1a-\'\'iiegT w-KIs^kz*\'1 tábocaokiir.Rzacásá-bpl vwaazc»is>.lL - A királyi csalid jnégi zouubg Gödöllőn mulat —A budai gyárudvar raeíy 011 ezer Trtíg volt biitositvaíteégett A Jseevedmtkar najryszoru. —\' Gallotlihan most! (Mtdiowikf gpíoTk nap lirnéénagyssarttova-^ tiík tscgysV— A HoWAa [deotefielen"ossae-.:¦ tpJrLsé*lörl6ataoi. krr szabad, glzhajo-\'\' jm|ís_ i^fsTÍTniKsn" és -HUdegarde" gőzösei<
Sk^Fíbó UH* ésteffieatwizttiplj
60 A iátfí\' l sgjfebb UrratáUiek-t min*-** wltügt ÖíWki buawtfcíAi
- * TijijHiIiiíiijliiriTiii iitmiiinili, Iiiiju ifft 1\' Ilii =* §Qába& meg tfbbleut mutatott ki/ hajt-!
kii eu — !AimwétöMití4&.\\ I ax»1iin ikldkWgW MK^Btt kaioaaüst-
flowí^Miti. l^sffií^dék^lttrtís:
gammáéitól ntfiros^rintíláVréiTJa-j^fcwilrhi)\' egyfli* fog elíi^wrt^i..,—:Af
Hért\'VUmn pestiarratv$^ttrulnr p«ti OgjrrtVt-\', jolnAnak, nép oftsndben faiegtv&urá^ -iuA:8«rv»U lff^nytWtJ,» V ct^btfl Majna mel- csorá utdo r.ti^&nj mellett elktndenok TKibstracni, jnttl Pmihft\'r^if nlra*\'\'tt: •— i^^le^^-^n^ sez a roiUatajs^iiWáil
^-•vliint^t\'eTid^iíi^ i^i^iilllsfitaibo.7^ .\'hány. (a Mlitiak) kir^tiiMrd f^ik^rWm tudja
¦atafloap.. röggel u. l^iiBiArMhm^k^\\tha^}
iedéá jaó&Mt his^ya^*liigi^^ fj6fat^add lcOtjBB«G^
B«»oat, mivedt iQuiiak mmdtmí^^:i^
- Láuiik jntir movt, hogv kozrllék u ávét sí $16 aaaseküténdő. — A flwÍ«doraVBftCf"(í^koli;. — Egybohivták irodalrni körüket, d.^TafAi-jtiIs»i«l onilr^jobb laár^ya hot1 -fnuljnek óletruvaláaiga annyira el tbh mnerve ,i, -----_i_.. i_.r .bű- —aí-r sí—: h0gy mellette szólnom BiÖsítegéa lenno. Mo volt
{Adolf lig;\'bjo»arin t Ctéfami^^yf^
^kört8Ír«i»eg aa n|iri^|pKam
______ojq^rmfai a>ISi.ir^
<p\\jfaAtalmMOttjol 8 francaia viŰlnlbMtik ldíiött|; tSpon moti Urg^alaiuk (blynók egy allandAlűd7\' építáflö ügyében, mely a peatí \' partot a Hargtyh-
irnk vannak o hő lB-^án esti 7 óra tájban lAngokban tík>^.Po»9»raB*glian. beöxrflik, hogy most meg éppaa Frigye* ?tt\' Iroly^g; akar tspanyol királylyé lenni 1 — Olab-ri orsság, alkalmasint mivel porosjc fejödalma -ran readkívOl fagyverkösuk, sót burkai lkbfa allitja\' a liadsereget.
w ¦ tJtjit|gahrth*n a Untls klilUgyminwsiort
dttel Vi ídaailtal Betűt b. I flgjsmo elmnulnl a magyar1 , — lVlgirlliiiaatágrtlepdr.
Zala-megyei hírek.
1 — H i Y a t a 10 b, R&iaa smi^B2^aUmegyéaek\' 1868. évi szept SQ-éa tartott rmtikiviili nagy1* gyűlése jegywlkbnyvdbfll.
«m n-i, n..
885 jk. FöUpáIn ur fl méltósága figy*l-meatetvéo n megye közönségétv hogy a főlya-matban krvű ujonexostáa végett a f. évi nov. «lstj bátüSjéa megUrttadó évnegjade* rendes kŐEgyulent megtAri&ai nem leint: ezen közgrIllést kéaűbbre kellenil halagitani.
Tegzes: A folyamatbanlevfl ttjonc*osd«VvS-gett a L évi november havi rendes évnegyedei kőzgylUea ttom a:hó ebA hétfojéa, hanem 2^aa tw köretkefiO napjain ruiiairoztatik inegtartatni, Eien végiem stb. kiadta Györoörey Vincjte. m. k- fíjegyaj;
? Kócsénél f. bó 17-én eato két toharvo-nat bea«ettÜCa3xtitt 5 emberhalál azonban nem Ortént
SLOvtiisegylet alakalt "y.-Kaniiaaii, j-próbft ünnepélye f. hé 25-én Lazsnak-nál — hír szerint — nagyszerű unnepélylyel-mennB végbe. —
— Tertctor Pált nkarják a kestttholyí ÍL-raclitak tnegvalaLEtani_a pesti, congreasunra.
— A nagy-kanizHBi evang. gyülekezet" itteni népiakolai helyiaégo Koch Ugyred ur lelken buigalma folytán igen cstnoe karba helyea-tetett; az ujonan kinovozett lelkész ég tanító E o h n t h Mihály úrban a gyülekezet egy képlett egyént viro-nink intelligentiája pétiig tetterős > munka nzeretó tagot nyert. ÜdTÖadt-jük a tapa«itahtokban gazdag lelkész urat kb-rünkben.].
q Kónyi llanó. az ortsaggyulési gyont-jroda f3nöke, Zalamegye egyik kerületéből fel-szólitist kapott távirati uton, hogy-a jetöltséget: a isidé oongressuai képviselúségro vállalja elv\' : —Genialia munkácdlottixemléltunkmeg a napokban Góiony vüruebiró ur lakában, kinek egy tizenhárom öves Ba a azobAszat b gipsze öntés iránt axenvwlélylyol viseltetvén, az iskolai; tantárgyak,tanalásániil nyert kevés szünidőt rendesen arra fortlitá, hogy magát e művészi -szakmában képezze, persze alkalom hiányában csupán saját ösztönéiül lelkesitetten. Apro* di-: ríbdarab forgácsokkal készítette édes atyjának ftl: arezmosát, Aa oly híven, hogy a kedves fiúban leendő geoíatÍB mftvéazre bizton ktivetkez-" (etbctilnk. Hisszük is, miszerint a gyöngéd atyai figyelem. mindon lebotűt elk5vct7 hogy a fia e asakmát.rendazercaen mnulmányozhaasa s vt> Jllak mindazok, kik ez igénytelen de találó munkát látták, szép jövőt jósolnak nékic. Ta-?ulmaoy és szorgaJom, s mogjövend a jutalom
aazorveztj gy lilén, melyen a tiszti kar választatott\'meg. rj a hol ft, VwbtJczy István magy. írod. tan. mint.vetérkedfl eitíök mfikodik, ott
nx talflbalniiitn a fftlvlfftgabitn rfmni»iu.tint]r,n, -
Azért num ia féltjük e kis társulatot semmitől, míg öt tatjuk az elnöki azéken. íme ezt tet-ték a gyerekek, mely tett meghaladja az urakéit! " ----- BfcftTHX.
— Evnegyodes kSsgjflléaét Bomogyme-gye bizottmánya november 2-án ¦ tartja meg, mely alkalommal a nagygylllea elaö napján lesz a központi fítarolgabíré lemradáaával ttre-Bedésbe jütt állomás betöltendő.
— Qgyanosak november 2-án délután 2 drakor Kaposvárott a megyeház nagy termében nagygyűlést tart a aomogymegyei gazdasági egyesület
— Csurgón fogra leviSomogyi rabló vallomása következtében sok orgazda fogaték már eddigelé is be.
— Ifj. CsorbaEde nr jelenti: hogy a kaposvári műkedvelő tíamüabiak oet 8 és 10-én tartott anneloadAsra felerészben tisztán 80 irtot jövedelmezvén, es két egyenlő részre osztva a cstugéLés kaposvári gvmnasium igazgatóságához dttétetetott Eocsisovaxky ázmlársulata is közremÜiödGtt
— Kocsisovsaky Jusztin színtársulata Kaposvárról .Székesfehérvárra távozott
— Az 0rszágos izr.\'rangressozraKapos-várotfKunfi, Stein Jakab és Lüwcnsobn Péter vannak kOvetjelíilttU kitűzve.
— A népnevelési egylet ideig, elnöke Kacsok Lajos ur nov. 1-aó napján délutáni 4 érakor Kapoavirott Ajnsgyoliáz nagy teremében nép-nevelésűgyi tanás^kogmányra hivja fel a nép-nevelés barátait
i-m
Sómogy-megyei hirek.
......Péía, okt 18. 1868. ,
: A szokásos időben megjöttek a jogiig urak s a deák gy ermok-ak.:*)_Törmészűtc^ hogy a város szivesen- fogadja-* jdkedVu ifja-tágotj; hin már annyira ntbgasokta, hogy tán\'1 nem is tudná nélkűle_meglennL — A rondea dOadások is megkezdődtek már.-midijn ajo-, \'gánaíes^et\'ellütározta, hog^ általános isiner-kedée végett megtaetsaasnnmoiatságot, melyet1 inagyaruí. Rréka ngratásnakH. neveznek, s mely — amint mondják — nemcsak Pécsett, hanem jnás aoadetniáknál is szokásban van. V ;Meghí*szük, hogy e rosz a minden tekintet-bén csntoya szokás befészkelte magát akade-miáinkba; de raáabol taak a jogilszság..alja\' vesVtésxt benne, sokáig a gunys élez ozdltáb-. Uja. marad. Elmegy telüt a harmad éves a róka ugrnUUra azért, liugy Icine csnfoljAk.ö legalább nzt,mondja, hogy-\' csaEazértv (?)< A másodéves egyenesen azért megy, hogy mulasson, íawjüsA évesek ^yréaze azértv hogy^ettcaugjen ¦ hogy mogmutasssy imiszerínt-fl nyalka jogász iín.^a másik rész pedig, csakúgy aa azért tnogy bpgy kinő canfolják. — Sfidűn sjt^án így együtt
Sopron-megyei hírek.
goproD, pet 21-én 1868, Tegnap előtt a Brossa utcsa\' nagy veszélyben forgott, ugyanis 4 ház égett egyazexre, a borzasztó vihar jáu|^gs9ré alakimtta az egéaa ntezát, amel^^pak égtek, ott aa oltás feloalo-gesnek tartatofvniert azt megmesthetni"a képzelet sem engedó, .de a .többi házak^megvédése oly erélylyel történt, hogy leirhatlan, mert a szélvész és vihar 80 lépésre se hagyta köselltni a kíváncsi vagy résztvevő népétéért a fojtó fűst Is meleg és a közeledést veszélyeztette s mégÍB a .tűzoltó egylet0- önzéstelen működött a tűz végdnyomásáig.
— Tegnap este ismét tűz volt, á lángok borzasztóan csapkodtak a gr. Széchenyi Pál-féle nagy kétemeletes háztetőre, de égendő, anyag hiánya miatt — mert a nevezett ház rástya táblával van tetőzve —¦ lassankint elaludt — Itt két hevczeies"eset fokozta a szerencsétlen* seget, t L későn tudtak vizre szert tenni, — a nagy srárazság igen érezhető a tűz oltásánál is. Egy katona az ^tt létező „Betgiet*" gyalog Báas-löaljból felment a 12 öl magas Széchenyi családi háztetőre, ott bravourbéi mint tanult cserepes a nagy tető kevésbé veszélyezett részén járkált, de a lába megsiklott; és fejteién leesve, szörnyet balt\'
E hó 17-én innét másfél -óra távolságra fekvő Lövő nevű mezővárosban lakó Friscb. nevü izraelitáboz betoppant 3 rabló, a konyhában foglalkozó löt rögtön agyon lőtték, ngy á szobában ülő férjét is, de midőn a rabláshoz rkezdetíok volna, a nép fellázadt p két lövéstől, és a rablók elfutottak, mert hála Istennek^megyénkben a nép elég józan ily nemét a h Ő s tettnek nem pántolni — így tehát a két életnél mást nem rabolhattak. — íMí rögtön it^IeteH,foIyamodik,
J\'hf-*) \'A-Jogiísök"—\' -tritíbiSlmegurftssik msffO, k^a gyerrt*k*k»ek Livjak a dtikokat
tfost a megye
Vaa-megyei hírek.
„ SiombnibeJf, oet 21-én 1868.
*Befogatás.Sxecsődy Lajos nr klrablóit, kikre alapos gyanú forgott fenn — befogják, ezek között van saját juhászainak egyike. rd Haláloaások. A kép, melyet festek setét keretet kíván, moly qly igen rokon lolke-ink étzolmével; ismét egy niUíó(oaillag-.futotta be pályáját, Széli József főispáni helytartó ur egyejlen leánya Maria a művelt lelkű hajadon nincs többé, 16 uvaaznak szedte még csak virágait, ra kíméletlen halál h tépte őt kedves MűlŐinok kebléről; 0 hól9-én ment végbea temetta TApIáqfAn, délutáni 4 órakor, — a városból a fogatok hosszú sora znár ddlntani 1 óra-
kor eUndnlt >~*-.s) líIgyan^»imí;L__
mag á rovatai körül \'-\\ a tiízíviselfli VL___
tisííUt^JVTOonimti.ra tncrxete képvi-
selve voltak, végre a barna ércxkoporBÓt a fiain ifja leányai vitték {be a sírkertbe, átadandók Őt;« örtfc miye^^ mely kimélet-
lenttl .ölelte faibel^ap ifjú menyasszonyát. . fy4^ ^^^^^t^tametŐbefi sir oroin olzárta \'wpemt^lLelol\'a ifjú hölgyöt f. hé
21-én reggeli. 6 Órakor szeretve tisztelt 2-od alispánunk T. Hetyey István ur azellemdns neje a jé édps anya hányt el itt hagyván a bánatos férjei, és szeretett .vigaszul hAtlan gyér- ¦ mokeitr^. Legyen heki a föld könnyű, a szero-tott övéi leljenek viganztoláat a nora változhat-lanságában.
Irodalom, ,
— Előfizetési felhívás a .Fegyházi raform ..llaítyaxor»aáijon\' czimQ kézikönyvre. Mind a köz-, mind a magánbiztonaág védelmére fennálló ütézmények ki^zt, a &gy- és ja-vitóházak- azok, melyek inWgos figyelmet érdemelnek. Hálánkban eddig a fegyház ügy-irodalmi tere parlagon" havert; havaitok ia müvek, esők leginkább elméleti leiráaok voltuk; az ujabban megjelent- pályaművek iserrfi pedig az életből épen nem. hanem megirt könyvekből szedték adataikat Gyakorlati indítványok nem terjesztettek elő} kézikönyv, mely útbaigazító lenne, nem íratott A-DÖrtfiangy iránt mist volt inegvei figreaz már érdekkel viseltetvén, és kikópaésemre Austriábao, Ba-joröiazág. Belgium, badeni iiagyhércsegig%, Francziaonzág, Száaz- és Poroazhonbaii, ugy Wflrtenibergiában átázásokat tevén: ismereteim, tapnaTtnlfttairvv^ tnnnlrmzp jnivr» alapján el-
határoztom egy gyakorlati kéakonyvnekegy-beallitáaát, mely a i^mkérdésekb^ Tiísérft)-nalol ssolgáljon. JZ kézikönyv két legfoáiit»sihb fuEötéra nyitok ezúttal előfizetóat; az ekfl ü tá^ pozáaról, nuisodik a mnnkáltatáarél szól, A két fűzet előfizetési ára 1 frt o. p. Az első füaetet szíves áttekíntet végett jelen follaivássel küklöm azét, kérvén annak meg nem tartás eseténi 14 nap alatti szíves .viasza-, laegUtrtása esetén pedig az előfizetési díj beküldését Pest október 15-én 1868. Beaő finsel:Sándor, köz-és váltó-ügyvéd, a németországi fegyházi egylet tagja. (Pest, belváros, Jüyéaz-utcza 8. sz. En^-ház.)
Q G r ó f Pongrács Károly tazerkesztése mellett megjelent a „Ka ton a i és hon védelmi lapok" czimű magyar katonai szaklap ekA cgyszeramint mutatvány Bzáma, — b ugyan ezzel egyidujűleg .Anyagi érdekeink* csim alatt az onzágos nutgyaMgyeaulet közlönye.
pl Wajdi ts József könyvkereskedésében épen most jelentek meg következő művek: ¦¦¦\'*
Bátor fi Lajos a .Kandi Klári\' l>olgy-ólcs-lap kiaiiotulajdonoaa és, jelei szor^ osztó jenek 111 költeménye, és ;
Hoffmann Mór lapunk kedves munkatársának „Jericbói rözsák" czimfl bibUai köl-temenyfüzére, ára külön mindkét könyvnek
1 frt o. é. a ^ .
Kedves kötelességünket véljük lertfoj^nudAa e két jeles művet a t olvasó közönség figyelmébe ajánlani szerencsének lehetünk, iánierte-téaökct későbbi időre hagyván. \'
Végro: ¦¦ ¦¦>¦->¦¦ ¦ ¦
.A hadtér Rzolgálat* czixofi lsiatoiaai 4avkoiiyv szakavatott tollhtil eredve. Ara 8^-kr. 0, é.
Q. L.jcnm_ alatt .^Petflli Sándor0 -éppen most jelent meg Becsben, Beck A^ngyes" lázadásában egy kötet uj for^tmáriy, Petőfi \\köl-teményeiből. A forditán Op}cs Tívmdar ismert jeles tolla eszközölte. Ajánljuk e fimtitmányt — különoeen azoknak, kik; a magyar, nyelvet nem bírván, osáltal nlsmlmut nyernek lán^alkfl költőnk Örökbecsű műveivel m^Tm^rrkM""*^.
— S. IbnáaL A ;HaIot.*k"n*lii*»«ÍaH
JStuuL
— B. L HahÜdrCsaiJtat. ;Jerf imásnank ae-aandja. . • . ••\' . " ¦.-, t~
— .Tarvek Na^Knniai«~l»rfIe%*«B •*>*- # kaa eaikk MornojstB! trooeínato* kt^rflnk. — boaj \' annak houtalit ke*8bttr« káH Wausiurank.-
—-fia. Baounattnlv.: -\'
nyllt tór,
lini Hadas Jba^aUnlassn ,i; lrfe»i[. ,rtoa«>.v as :
nfirnoTasett. -lakpla teren*fj\' Mdaalntos \' tinUkla, mlvari UkÉpflleUpl ii kOlHtl l\'ogy bólsi nnWkofltol efCTott .tmbai keab»I OiadiULas p*fhiaotts»t/*ak. TtSth sUIoc UgrrW oroAl fisatsmlS lo. ; . ,r. .
\' IMHEY*- FBfeEHOlJ.1
Ké\'i araHii^l kneui e*t^kftdeiu^
stk njtlott, a AlnS flltbekkoTtal^ >MrnL m^tAattS. 2 16 nliul Lusnnlsitt^siabad.Usktn\'«Is4é. A kaeatk merftektnthotok T iitass rdah aiyab- M nrsaagl\'ks-: caianal n, p, Kottorl, • -;j ¦¦¦ ; ;¦ ¦. \' ¦ i\'.- •• v f- ^
KercakedA>«c^M«j«IBjs»^e^
Utoaft biionvicVaardUtal-vaa .oUitra, melrek la datolo lntisBtnnkban endotlban olvaahntok.\'\'\'-\'>\'-\'-A\'gazddaSatbAlt «ImileU a arakorlaU\' Jajrtao-aaggnl blrd ttfifoll listai embar e vldili ogyik naa-ilnlniibnn olSnvfla «Jkalniasiit nvorliet.
Mindeaokrtfl hívebben W^ldita Jduo/nacy kartlual tilsS tadakosá s kUsnUtő intéaolobaLr^
TEgy neinzet Tcafeulga;"
¦ Történeti beszély sz avar korbél. -...,.:< IrU Tupdor Ferenc*.
(Eolytatáí *t Tép:)
t azob^tömegon átwrrofuag&t,« 4gg d*ík* ¦ Wt.njbfr/í; ÍMijakaszáivá csüggött le, YOnisu elvoltak torzulva; kimerülve borult a Ijto.liÚbMi;— EaJat elraboltak I — nuaogá tSsBwi^nlcaólra kece\'L E szára" Ermitz s a chán qcszerogjtak; ezt az atya fajdalma, aatszcrolmo törte meg. - \'
^, E^ kisérteti
hajványzág terült eL Szemei egy pillanat alatt CiioutéV regi fenyőket. m-AttokWU eltompitá ebnájét, tétlen engedé magét a segélyül sietett szolgák által vonszoltatni Ab erős lélek s testi zsibbadás küzdőimét aagsmait elöntő várszin ¦ a pillái aáatt mint egy mi«rko>ult könyceepp mtttauV^ ^fiUnVbaobinitermek egyikébe akarák vinni éBaUdB«é,;s^mD>e^ ro-
h»t lakába.
v\'Kanaay.ptllaut maira vágtatva halad a sá-tor-ntczákon keresztül.
¦ A fljtábort környező nádasok felé vette útját a mocsár szélén rövid kérdés után elrejtett de járható ösvényre akadt, megsarkantyúz* a tdz-vártmónt
: A hajnal már rózsa fénynyel kezdd beönteni a vidéket, útjában a viai szárnyasok egész tö-
megét zavarta ísk melyek éles sivitás közt röpdöstek korllt^
<IToaszu fárasztó lovagláa után végre a végto-: íonoofc tetásŐ Wdasok keskeny utján néhány" haladó alak lőn^kivehető, Grimoald még egyszer átazoritt HhegŐ lova derekát.
Egyszerre a nádosbdl két nyíl röpült felé: az -egyik sav^ve^ csapott.el a másik mellébe fúródott.
De már nem, érzett, tekintete az előtte haladó lovasokra tapadt, kik terhökkul hasztalan igyekeztek előlö menekülni Letették azt a védelemre készültek..
Midin Grimoaldat felismerték meglepetve ugrottak félre, ang bírva kikerülni őrült vág-dáláaait.
A fáwd^gsvéiresztóavégro győzött: az izmos kar lankfdtan hullott alá; ez.eszméletre hozta.
Körülnézett; szemei Esla halvány alakján akadtak meg.\'Leugrott lováról s fölkiáltva: — Esla : — b lerogyott ehhez közel.
Az ütközőitek segélyére siettek a sebét jól — rosszul beköték.—-Ealal — volt első szava mint fölnyitá száméit.
Embor feletti., erővel vánszorgott feL Oda tdrdolt Esla mellé.
— Esla, Esla I — ébreazgeté a kétségbeesett fajdalom hangján.
Fölnyítá az végre szemeit, félénken tekintett körül; meglátva Grimoaldol az öröm villáma czikázott végig azokon, aztán újra lezárni tok.
— Esla, Esla! — kiáltott Grimoald — hallgass reám ; ébredj Esla I jer atyád karja vár honn reád!
Esla- arcza mozgott; értett da voltak merevülve. Csak lassan tért az élet vissza az dhalt tagokba. At arozon halvány pirosság kezdett elöml^ni, szeméTujra folnyiJtakVün^ moald segélyével felült ; — Ah Ermitz mi bajod? — kérdd megt\' mQlre annak ijesztő halványságán} aggód\' inmeIkedettfel;-« fegyvereseket szállta segély játra hogy Grimoald alig tarthatja magát
— Kincs segély — mormogta Grimoald — Ah Esla, már későt Saját, saját bossum Cl .meg I
1 Esla tagadólag rázta fejét
— Távozzál, távozzál Esla I nézd o kéz atyád ollón forralt bószut, mely által to raboltatál eL Mcgbocsátasz-e ? Nem akartam, hogy boszum tégod ia összfizuzzon. Mflgbocflátafiz-e? — Oh távozz kérlek, tán atyádon még segíthetsz, ha a fájdalom meg nem ölte 1
, — Oh atyám, atyám 1 — kiáltott késett tördelve Esla, feán újra Grimoaldhoz szaladt; "
í — Jer, jer! nem hagyhatlak így, nyomorultan el I — s a fegyveresekot szólitá segélyül újra. GrírffBatdot lóra helyezek, azonban ereje megtagadta a szolgálatot o csak támogatva los-"san: haladhatott tovább.
. „A nap égetőn tűzött mídŐn visszatértek, részt-vevő tömeg kisérte őket Grimoald lakáig. .
— Bocaiaameg Esla I — szólt itt alig hallhatólag Grimoald — bocsáss meg I sokat, nagyon sokat vétkeztem I Tudakold atyádtól s mond meg neki, bogy Rumhilda anyám volt
— Megbocsátasz-o — kérdé esdőleg,
Esla elfordult, két forró kőnycsepp gördült végig arctan.
ml boldogító a szerelem^^töszönum " szőnöm 1 .-. i>.
Midőn Esla könyezve távozott" még "egyszef utána nézett: két nagy könyesapp pergett veV gig araaáá, asután bevitelé magát - >V : -Oh mint megátkozta boszuját, mint tervét, tnely\'nmaJci^ kinek
szokott sétájára Grimoald Tbeodnr* eltávoÜtáW sával még biztosabban szátaHhatott;: hanton • \' üldözött EslátrabU el 1 . ? v
A chán megtör^boazu súlya alatt; tevékeny lolko elveszte rugékonyssgát s mint Ösz-szeoazott váz járt-kélt Üres t«xmeU>eá"fájdabm> san sóhajtva fel: -
— Rumhilda, Theodora, Ermím!
— ü szeretett — susogá Ilyenkor, Bála b ar* czán a boldogtág pírja ömlött el.
Grimoald boszuja még halálával sem szűnt meg.
Az általa fefláxltott s fegyverrel ellátóit nép-törzsek lassankint pláfinrak as egykori hatnlnjw mely a chán halálával óriási léptekkel steiatg romjaihoz I
Források:
Jósika Hiklőa: „Magyarok őstorténelme,0 Gebhard: „Geschiohte des Ueíchs Hangára* und „Geachichte der Königreiche Dahaatjea, Kroatíen, Slavonien ele" »
ty 55 Xa.
T X*B X 3R. 3NT O
¦ líaw-laziisa, okL 3a. BJareakeoalml moasanat a Wnrtsben semai vállexást ~*nm Untatati tíS | — kr. Aa ealaMUgbaá «mllfést nan-. írdomeL A asaoaáaj Metta-\'kevts, s eb bírt Is unpan a rilaii-tákM j* nbtStéan Tannak ráUalkosuk. 1 kiTital — karaikwitfeacn — nagyon caekíly olyannrtra, bogy ataralyihos ha» nil tat aem leheL Ab oly nép kili-taasal komirtatcUSkflsau^R«« arpa ja sab eUrns(tái[ icrjtaloai alla íaxrerobot3 — ellaakeiölog aa á-tan-Bori nagyon keime«.
fNoozí asif.váaari keiafaraá.
NAQT-KANIZSAn, October 23-in.
- Alad-aaaatrlai-ia&rSDkont. - .....--......-
. ..-„-k i Bsaa 83— 85 laaioa\'4 frt, 4 frt — kr. Ba-3« fnt 4 fr. 10 kr. 87—66 fia. 4 írt 50—flü kr. B»as 78—79fnL 9 fr. 60 kr. 79—80 fut. 3 ft. 65 kr. rp a isrJIrfuak, 10—71 fial. * fr. 70 — kr. 71—72
futa 2 frt. 90 kr. árpa kSaosaosBa, SS—BS fta. 3 fr. 20 kr. «7-68 fás. S. frt. 60 kr. KakorÍcsa2 frt 40 kr, 2 frt 50 kr. Kok orte aa olaai (catnooantin) 3 frt 90 kr. Zab 44-45 au. ilrt 60 kr. 46-47 fna. 1 frt GO ki. Pohánka 6S—L8 faa. 9 frt 50 kr. 68—7U fta 2 frt. 65 kr. Pasaaly fehér 4 frt 50 kr. Passaly, tarka 4 frt. 60 kr. Qnbd olfCrendu — frt — kr. fiaanamasa. 2 frt. Bsalma 1 frt 20 kr. Repcie 4 fit HO ki. tsVaakl 4 frt LQO fej káposzta lO—14 frt.
Bécsi póna árfolyam, oct, 23.
5% motaliquea 67.20; &"/• nemz. kölcsön 0*2.— ; 1860-ki állodalmi kölcsön &4.3U; bankrészvények 7.68; hitfíHntéKBti részvények 911. 10; Lottdon 115.50; ezüst ágio 113.35; arany darabja 5.50 kr.
Vasntd. naponklnti menetrend;
Indol H.-Kaalaaán51 Buda feld d. u. 1 ora 23 perca, a ,......____, , cat»» 9 drakor.
Tricít Barca
reggel 7 dra Ifi pana.
ostTo 7 óra 45 d. o. 1 ára 50 eatvfl 0 ira 2i reggel 8 ár* 50 délután 2
eu-k, H.-KaDiscara Bada felől reççel S jra. B b . , , d. a. 1 ira Sn
, , Biet
Tri eat Barca ,
reggrel 9 ára 20 aitra 7 Ara 30
reggel 5 ára 25 délbeol2 óni 53 <L u. 1 ÖraW eate 7 dra 20
Oktáasr 2ö-t8t 1888. „ .
HA- 4a beU- s*atholJkns nap Wolaataaa iSi
nap ta> \' oaptáf alj
1 fUtb. tír. A király aainvétcUrfiL
1 UU XVUt 38— 85,
tasintap b Ii kriaaat1 b Ä\'sUs.-"1-
26 Hótf3-- -PBmSiOf riit- DSbm - r- ¦- M
27 Kodd Sabina sa- Ssakiaa - 35
28 4sard. fllm. a* Jaáa Sím. 4s Jadn »i
29 CoBUrUk Zea obtus HoRBdaa ts
30 Páatok Alfooi fOsadU
pl Baombat Farkas pk. t Bflt s&L
Felelős szerkeszti : Wajdits Jteef. Segédszerkesztő : Bitnrfi UJdS.
H
„UalljDk a szép szót!"
„lajta fiuk, vigadunk"
\'u 1 -- (157-6*)
Megjelent, és minden hazai konyvkenakedéfib . Irapaatá: - -
\'czimfl magyar felkoszpntő (toaity könyv, mely kötött és_ 7 kötetlen mmdennemü felkAszöutést tartalmazván, dlozea kiállitása se tömött tartalma, ugy hasznos és midattató voltánál fogra az ifjúság figyelmébe különösen ajánlható. — A150 lapra terjedő és. 145 többnyire eredeti felkoszőntest tabsazószineskamesykötísa könyvnek ára 1 ft - ........
; ; ;"í X Továbbá megjelent
.íRAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
kg&skMvwségÜ dalk^yv második javított és
^frft^r**^ jp*rl*aA- ¦ ¦. ¦ ¦
-•\'¦r" V/^^E*ftagy szorgalommal összeállított mő közel 1000-: válogatott dalt tartausaz, és szmes borítéka; csinos kiálli-:tasámQ^^ a maga ne-
roiébcn.első Wálb^ 2000példánya igen rörid idő alatt elkelt, nú*^gg^^ méltó figyelmet érdemoL
>\'A^8s63(íb^pr»ta^^ kiállított zsebkönyvnek
Ve^rntlgyanott megjelent
*v LENOBMAND,
. 4rtlOmíintól(G)l2H0NDÚ VETÚKÍRTYÁJt
^Wt;iaiaM»tt kártyáTaL magyar tUairágsol ótvezflveggel —\'
AfkfiCTs&.
Clmi a három ftugy-Kaulzsnn, WaJdlU JdiHcf kSttjrvIÉBfffaaj^e^ Valamint után-
véttel egjr&tt rendelve 2 frt 60 kr.? es 10 példány után egy jgiltoleJÉrtyéldá^y^ ia, szolgálok. ¦
... . ^AinAafi pírst" utánvét incllotfa mogrendolő azí-. .geskaiyákv bármeataa levélben az .omlitett összeg,egy har-^.Afi* WAJUIIH JOZtfEF;
-T- n ^- *-r - -- «j KOeyTkeroakedS Hagy-Kairliiin:
R D E \' T E ». E K:
Eme S9teaaaftal sarasvezstt 5r9-^ p«*nek, birowfífo aagytágbaa da-SSS asptirak kolDneian pontos im\\ rabja 50, 70, 60 kr. oalBoaaa kiállJtTa, a férfi n&l drá-J- Egy gyflrfl uj aranybdj 50 kr*. Lefr-kon Jutat irmok viseltetnek, aa egyik i ujabb éksser-tárgyak (nem brona) laldahut macaanismos által a nap ?1 f dopla nj aranyból késaltve. djHI bosasát, a nap falkeltet át te-í VetTtS, 1 -"ibr csinovtokbaa, bö, 40, ¦Mtit, a másik oldalon a foly6 hc-^CO, SO kj—1 frt tai sa Üespot matatják. Egy darab J 1 pár fulffiggS fekete aománcscial
liyakorkli taleiésiyek.\'
?» a népgazdászati tutrszeUem részére
10j) \' a neysaas, 100 asines bo-i 1 db.
rltékkal 1 frt 30 kr. í 1 db. 100 _ boritik balul e«min-{ 1 db.
caoara 55 kr. 1 db. . .
100 dF.\'angol ltrrél dirato* moüo- I JU. lnsa<iu, grammal 90 kr, " <- • -
100 db. ogyanaa boritíkkal 1 40 kr. 100 drb. lálo|ratD-lef7< *g7 perex\' alatt elkeaalrre 50 kr.
100 db mindkét oldalon feayesett, Uthograpk,-Ta poatoaan kaaaÖTa 90 kr.
A jegyeken & 4 h> kdaaltkalS anélkül, bogy tokba kertuae.
1000 db Jdl mfisgásott lOTÍlpaeaet-
ralddUag arairyoBott 4& kx. egyiae- \\ acaél TOgy tetasía eaorint 85, 50, 80 jegy aranyban nagysága totaaia aao-rflen aranyoaoti 35 kr. egy drb. kO- \' * 1 "**
sSaaágca lÖ±c.
A varriakoa Igen aankségea aa ujon feltalált varrábUefaZo gífl, molylyel a vak Is egy . porca alatt a legnao-mabb varrdtabs a szálat befaaheu. Egy Iflnagyaagu sseleaese ára csak 8y"kr-100 »ng. ax»b. "Tirrotfi, mlsd-egyik darab jobb acaélbd) 20 kr.
Egy Ukaesoe sserkeaelfl angol fesJ minden a mai , nap tg kéesitett találmányt a háttérbe esorib A kés élét 8—4-eseri fsnáa ntán éleai* teail, a náUra), hogy karcaolna. Lgr darab ira 80 kr.
EajetsiaM Uvnérit ás lágaerőt
esOatSaBtt lappal eíinoi tokban, tutit nOkségletra aalfeggaacteal, vagy nta-aáara, blüónyár* mindenki fog.ma* gának Baaraanl. Egy darab ára 35 kr. BsetaBtegak ás egyéb optikai tárgyak.
Asaol tsdkil faeiiemerl acaélbál 1, 8 Tagy-4iká«ee]. CaontUl 16, 20 kr. OyDngyanyáral 40 éa 50 kr, pecaét-nyomÓTal ás kát betBrel 60 kr, Idb. gyöngy anya 4\' kénél 1 frt 20 kr.
A OSSdaTSsiar aranyliaott éreiBol a kedTíjlfjojagtiak moat a legitebb mnlatitga. A tarául ánekeiek dalalt
alá diáig utánoaaa. Egy darab ára 30 kr. ¦......
A végtalen piperatzappsa, IHatszsr
|lth, raktárból különítsen kiemelendlí a valódi ittátan Olyosrln-axoppao 1 ilgan nagy darab a magyar király fl-|karnbareikáp4«ell0kr, ltncsatlfrt Egy Laterna raaofoB birtokában mln-deakl\'bt^Teia*.Lgy dlaxe,a\'a egynttal Ifjn ,é> Bregn*k felTllágeilte játékner, ímely 79 kalflnféle" neveaetes Baemé: lyléégeket mlndeb tetaiéa aaerinó belyr* bÖTfll, a táreaaágokbaif keá-veaen fogadtatik, l\'db. a haaaátar-taianddkkál BŐ kr, nagyobb 1 ft. 20 kr. -néjr nagyobb Nr. S, 1 frt 50 kr. Egy kasárka lllauiarekkel éa esap-inaal gtegmlrro gyttmDlesaket ká-
1 frtig.
CsIbss sjáatfek egy gyem egyei
aranynál minden db. megbélyegearo.
1 aS-gyflr* tetasí* aaerintl eslnQ kSrel 1 frt 50 kr.
1 B« BSMet-BrSrn kff«i 1 ft 80 kr. Ifárfl . ¦ . 2ft—kr. -~ldb. hét batllTd. jéare S A50kx. Lagnjabb betoree s tqsblatoa saab.
B. EL Eb % O 2L
1 db. kiesi.....50 kr.
1 db. nagy ..... 1 frt Eagftry&k, alpacca 2.40, félselyem 3.80, aofjem 6.60, mladkettS fanjrél ?4 acaél alappal 3 ft 80 kr.
Karporeesek UmOr 1 drb. 1 frt 1 frt BO-krig-
-Bi-mek, T««VS| nománesorra 10, 20 40,/W kr.r
Oraláaezok, nj páriái 80,50,90 kr. >Hyak draUncaok, anmánca gyfirt-Tdíniaamen kiillitTa 1 frt 60 kr.
AcaálíóraUneaok rOvidek 10,15,30 kr. Myaklánesok 80, 70, 90 kr.
1 pir káselSgomb 25, 86, 40 kr. .^JLoÜ. mellgomb 8, 6, 15 kr.
1 dK gaflárgomb,; aont-8 kr, ara-\' ¦yoava ft kr. gy8Bgyauya_9 kr.
Varréfszkat Bslass bs^íada\' mely . áll 1 oU*. gyttwfl, tfltartd koromra, puli, fusS kél, lynklágitd stb. C0.hr, kéUaer Ilyen nagy 1 frtSOkr még éiinoaabb 8 fit
JkBast tav«psz4re», rn^deii »«»•¦*• savrintl név, batfl Tagy korona Ingyen hepráeeláedrel. 100 db nyoload, Velln fehér 45 ha; 100 , ttgyaans 100 borit 65 kr. 100 , vastag duplán bord/aTS r.
vonalosva 60 kr. 100 , ngyanaa 100 borít 1 ftfi fa. 100 nogyed «Ün"90 kr. 100 „ vastag dnplán bordáara T.-vonaloava,95 kr. \' 100 ¦ ayolcsad, ealnes kUlBi •¦----\'t "f«0 satabBl SO kr.
rlat 1 frt 60 kr.
1000 db. legajabb, torta mint a, pauétriaas 2 ft 60 kr.
1 skatulya bétákkal 10 kr. (]
1 skatulya Tirágpecaétjegyekkal; 10 kr.
Órák saját kásBlnnéay minden far-
LßO-L60. ábrsastSvel 1^0. fitámal 2J0.
2 napig járd aserkesrtkl lO ft 1 db.nUao-drn, kásaálU bossnál-katá, tbnaxtSral
Ezflst ama»! zsssárik 18 Utói esast-hol, minden darab imrnlásT* 1 árkv 4 rubinnal egy dtsaei ttj aran lánca--^.^elynekuldgyert^aatBáaMaara van, W frt.
Uat jsgygy\'-*
1 dir. fiícg6 éra ar. ostmmel 1.40,
> AOSBtflki haKk,-fogkefék virágesarspak dak", braaxeamflek, laválnrinaák, ird-
k, ektna^aftat késalstek, kanál, ríOa, kés, gyertya tartok, pakfong fsUfc, fegyrerek, kassljBh, lagytaSk, nadrágtartók , gallérok \'
».<« ____j______ki»é- thea «• asatall terltákek, ia>
•nibon. éa nagyságbaa M M jdtal- esskrsSk, lakatok, Urabbá Igw »agy
trálaastákn gjsrmak^ilák áa taraaaágl
¦n^\'aXéSotti Föltol . .
ált Utna^-tzáfiHá 8*^
EiBparniB bei Inserate! EHieSUCH-fiEfsOKTIlL
M. ZBIS LBR\'fl
~ ¦ kojnz^mioniitBS.....-—i
ál!IOI(LErAUr1iAHKSB»Ípi.
S«rWr all«ZaHawia"fsl\'i
1 flbernim]iit Insertionen in günstigsten Pttíse^^-a k<bI|«(um 00.
Znr gefáUigun Beachtung MV i
áladon MvántoovjbitBv*^ • u ¦*\' lapon pjowartisval mim db ft-sd Boom fehér .... . 4Akr.
- ff -\',. i.^iwMélMlBW>W,>.: " Udínomfehár ¦ . . » . . _ angolTonat««** v la . Wrikfradfihérro . BOkr.
é> tt\'ttM iirgyak nwgtppS olcs* áráról meg fta gyoxödnL
W*^ltfrt*r<ris^"fe^ mellet atfülMk el, fBfl
L arUW \'iffiHlfaoi\'\' fitl\' MaJBÍaf8 *flÉ*WI^: talfl1"** mlnff Béeabea.\'bJmBU sm Utealkvgondoskod** rirfp fc-»TOl*mrt^\'iTjiSr^^ Tinink fa nTa^alnaf mSaáH-krjrm-<»-ADá<tl ti
isinek SCiime pontú* megp*va*ee mán Ingyen éabérroentv. magkaid étik* nagyon olSrryfli toblta vidékite- J-^J tiBrtn"n\'*X \'r^aii "fV"»tk aa ávfhanam adudon a raktárban UtesS csikk pontoa megnőve* éie ii találhat*.
« tdNsfM Sekflldáse mállott történik.
Legjobb gyártmányú MLwnfóte czHtKek kJvwiata.
_, . Aa aloOrott Igaafntdaág; tfWtc^rttel jelenti a hajai t kSsSa- I I Bognak,, hogy • u. kir. karesk. mÜdáurinlB f. ovi jna. 18-án 7881,1 W^BH-aa^OBBTéTf^.^^ 1
Mlliifelfnift U ,<[.;¦!-Mmlncos.90 • _ 1 fitiö bV jjiaabori Iák . 80 , |. , borítóké MirW,..80 i —- ¦ ¦ crSapapir. M ; 9 ealnoa battt koronával ä"tUvsi«i »hbssina nyomatban aaáa pástira 40 ar. ásás borit#kra40kr. „ í IWÄUtHgjrtoJw. CáttSa «ayaa*aai\'\'.papÍTont lSfftno-" odbbkSnynmate&lM írással Ift
TOkr.
SranUj. logftn. arany nyom. 00 kr. nden kovethesS MisrtlQ kxJfibb. Látó gatój egyek, logfin. angol
__Ji ajOaMttaLla«rt»>n "fc.
tökkel, oleaobb mint minden Ott *ásdb.7ah^kstte*fenyfl papír. SO kr.
I ta*taakriilnBia>IÍtí»W» «ibs»-
-----Z^Z-----: -10 kr.
18 tea*.-sng. TSttoIl\' Bgy tlobóaban, >*4 fajban;-----..... SO.kr.
II taaa, alnmlninm toll, .blatoeitva \'
L taa^íi^idmlnSaagft . r 101SS& tótóki.
tollnr*! . . lOUSOSÜkr. Knoaiatt vosatt asssotaywaa lng-
saebb IraaaaL t db hét botnvoL finom nyállal» kr. Koronáért 80 kr. külön, égess navsk
olndn ssáraitutnsk. i>os> bornyomó prések niwal agyait
Ugftao\'roabb 3 ft 60 kr. BaÜy»a; (8u»pÍglia).bidag«aakrony.
-nyal,fosták éa eeaottel 4 ?0. 6 SO. á legújabb nagarmagát nedrealtff bétjajr, (Btanvpigla) a g*n agyaserl, nedvnaltáBaal eaer lenyomatot ke-\' ¦alt. A leggyakorlottabb hivatalok ~4« Itüdáa-aaáaAra 1 db togtWrMI _ BftAOkrTftaOkr.\' Legjobb miaOságfl, vastag ea fiit leró eaael ellátott QÜBS eiBst }oiáJ4ás 10-oei- tolytonoa-hairaalat natlatt 1 tct arffkanil 10 ft karós-~ hasal * ft, kii tí \'tBüTÍ ft, I pir aTysrtyatsrM^o\'gftj
, _- „ [«TOaeTutf\'Sft&O.nftBa, ^ptókímlarn^\'\'l»íMÖbbía]íft. Bgyíb cUns-tárt^ gyirl arírt--Bssff gyartatiaj stia\'S foraúiian.
aTalddi esOsUiSH bmobU modor ban van k4a*ttve. gaagtalan TiarntniteaSgybavaJok, nS-
Kuajánlhatók viaolSk, gyarnw; , betegek As gyarmakiaaiony. aasmiraslaáritiak iskilotéssa aa taedTeaitdst. <
Is^raslB^Bgra^
_Jbi* 5101580 50 krtdl Sftlg.
KnJSnfele áUalók 6 1 0 40 . l_i " Jitdktárgymh dobosokban 10 9080 oOkrtdl. . . . . . Sftiff.
Allatok, termászst laarint elkészítve ftQkrtdl. ... .... t—2ftÍg.
EgyíbJatíktArgyak eaor fdloTálaaa-tshbaa 1D krcdl . . . . 4«g.
Tiraaajliekok sOfiflkrtdl . 8 . Aalsmaretoa ronlette jitókok ea ml-matarell:db 40 60 80 80 hr. 120. lftSO.
Laninia magioa, aa ngTB«raaett T4-razjlÁmpa, a legkellamaMbb mn-lataagiGakeaoregeksUmira, ldb
12 k*p. 6B 8a kr. 1M, 2 3 4 & flig.
KBayTnyomdik tflkílea faetOkkel is aaerekkel, megnBtt gyermekeknek
" 85krl30,\'l 80,a 60,84 SfHff." \'
Angol iserasimládak. t*l»o minden akasbaa oatÜtaígolt aaarokkal.-l Lidal&O, 2, 2 50, 4A lhisabb, B7armokek25 80SOB0krl(t- \'
UegrendalesekBál jilikokra kéretik s gyermek karát éa a darab értékét megnsTexnltnelyntaa alegalkal-matoaabb ralaastatlk mintán s t4-lasrták roppant nagy.
ÍÉSoféle jitáktánryak dobosokban asáa. fél* válantckban fi- éa Uny-grermakek asámara, darabonkint 10 204080kr. 12ftíg.. LegtflnBuihb kaJttsehtik*ftsBk.
Ifodoritóféafilo2o36 30kr."l sfirB féafi20 25 30 kr. 1 nyoleafiafl 25 30 55Jer. 1 tastófÉall 30 40 50 kr. 1 saobféiO 1016 25 kr. 1 aaebféall keferél 15 Sfi 40 kr, 1 fej kefe 80 40ö0kr. 1 frtig. 1 rokakefe 60 80 80 kr.Tftig l legfinomabb fogkefe 1035 30 3b kr, kSromkafék 2fi 30 4& kr.
Logjobb angol tollkáaak, dbja 25 35 466080kT.Ift,lft20kr,..............
El&nySs aaabtAaaaersaámok kanoca-esal t. anélkül, dbjaSO S040&0 kr.
Legnjabb péostárcaák 2Ű~~40 $0 80
. kx.lfrt,lft50, 2ft.
TircsákSOBOkr, l ft, 1 ft 60, 9 S ft
TaldiU-taJték-sslTar pipák és tartók legeaobb foglalás ás legfinomabb ¦fararáa-abja Wkr, 1 ft. I.ft nftj3„ 4 fi frt
BsHartáskák 80 M 80 kr, 1 fk, 1« 50
2,aft.
T&kél&tasea ellátott dohányozáaí ké-
Mttletek Talddi tajtékból boroe-í tyánkSrel tokba, ssebbe Tald,a Mttesasáni sserint kUlSobSaű asi-rak espIpákkalftacaEaraaámkande, ¦ smlTarkéaiitSk papiros ¦ egyéb do-\' hanyxáai késafllettel, darabja 84 9 BBrrt
Solyem nyakraraldk arak * simára darabja fekete rogy salnesatt S5 86 45 60 kr.
Dlvalui ieIyem-íhaKlBok-80 kr, 1-ft,- -Kjry^iolltfl 40 6ÜÜO kr, l.ft.
iftSOkr.
Legjobb nadrágtartók tartép éa el&-
\' nyQ(, párja angol crámábórtö 80 80kr.selyemből 00 kr,l ft 20,1
.^.ftBOkr.- .
r^rtársxák. "
Bgyesépon ellátott eavoloppe kalOn-féle fényüséai papírok ea bontokokkal télre dija 85 &O60B0 kr, 1 frt
Egy irétáma ellátás nílkfll 80 kr, 1 frt, 1 ft 50,2 ft, tOkáletea iró aaer-ssáupkkalS3 4ft
Féflykepi slbaowk.
Bsásiiori Tálo^Atisban, aajátgyárt-mány.
í db 25 kápraSö 50 80 kr 1 frt
egy db 25 képto legflnomabbféle 1 ft
" Tft»0;S3ft. .........
egy db 50 képre B0 W kr, 1,1 ft20, •gy db 50 kapra legfinomabb féle 1 ft
50,Sl45ft egy db 100 képr* 3 4 fi 6 8 ft. Gyári raktár rimákban, darabja & 10
30 30 60 kr. KOIS&féfe sál ssesassir-fiK. tOkAlet"! varró-káAxletdbjaAO 80kr.
1 3*45 frtalúálUtáa-BiiaSaigo-
ri érint
Qyárt raktárfrancsia isinhási láteiS-Tokben dbja S 4 fi 6 B10 ft, melyek a láttnflTésanol dnpla árnak.
Iiegisebben kiállított oGl kési tárcsák bGrbGl éa kelmíböl, dbja 1 ft 60,3ft2ft60,34ift.
LssBiabb sktztret
legdíratosabb fonna oj aranyból moly mindig aa araayuint megtartja éa eaáltal a valódi ékaaerhea a legániltóbban haaonlit
Uelltok dbja 40 60 80 kr. 1, 1 60, 2fct
Ffllbfrraldk, párja 80 80 kr. 1 ft 1 50, S frt.
Nyakérmek, dbja SO 25 35 50 65 kr. Earperecaek dbjs 60 kr. 1150,Sft Tartoféiuk 80 kr, 11 ft 60, S 8 ft. Gyflrdk.kBrekktl 80 40 60 kr. .¦ óralánoank, rBildek 60 80 kr kr, 1 ft
^TtrTW.— "¦--
Nyaklón? sok 80 kr, 1 ft, 1 ft 60. Gombosiak arak acámára20 40 60 60 kr.
ElSlng-gombok dbja 1015 90 80 kr. Ujj-go rabok, dbja 610 kr. Egen késaflletok elBIng ás njjgom. bókból fegaubb klállitás 80 80 hl 1 1 S60.
sgycMmd dra-fityelék, nagyon esi-noaan BwieálUtra «0 80 kr. 1 ft. A pstdlvatsab auÜ-aksiBr
oesseállltra sok finoman hSisOrfllt esuatacaéluffrekblft.
pgymellUI esBitbe foglalt 1 50,28 & egy pár fBlbevaló 60 60 80 kr, 1 ft . . fnlberaldesflatbefoglaltlSC
2 3 3 60 fcr. -
L«a>waabbaB eftsstftlt tríaant-ekanr
maga a aaakérto ii ámlttathatik ei által. Esen ÓknarTalódi BsOatbeTaa ellárra, aa ntáasott csillárok a legi-aomabban kOiaOrdlt b egykristályból valÓk.a melyek élánk tflaét aoha lent Teásukéi; más drága kBTok ia iamor-hetlenfil vannak utiaoira. Egy melltfi 4 5 d ft,
„ párfQlbeTaló 1 6 6 ft.
, , elfilng-gombok 2 50, 3 60, 4 ft 60 kr. egy darab nri-tfi I 80,2 80, 3 4 ft. -. Qrinant-gyftrflk aranyból 1 20, 1 60 2-3 frt.
Kereaatak éa extrák nyakdlas gyí . ninlLS4ft.
fiyáaiéktrer,
fekete legiiebb alak éa Igen tartó a,
UTegjetflara éi btrul-ssnrnbál. Egy melltS 20 30 50 80 kr. 1 ft
, pár ralberali ^5 35 60 80 kr, 1 ft .. ^ dbXarp.frr.ci 80 60 SOkr.lft. 9 »,nyakhajtdka50B0kr,l rt. , rövid óralána 15 30 60 kr. , nyakUnes 80 80kr, 1 ft. " , elüing-gomb 4 kr. , pár nj gomb 16 20 8040 kr.\' , tartó-fiad L0 4060 80 kr. Hagy gyár-raktár bel- éa kfilfSb parfüm asappan, olaj. hajken&i t» egyéb pipere eaíkkekben. HHwtettes de mégis Isszsáfi. Balón-órák broacsból ttvégfedil
alap tat UL Egy db kis óra 2 frt, B a kllaápnagyaága 3 ft 20 kr. . ¦ b&b7 ífe 2 ft 60 kr. o- ¦ legnagyobb 4fl-5ftkr. ; Ciisoi BBObaóra^nB^^Bllán exin
Egy db tnr-T^ffl? 3 3 80 kr.
, , mSmB*alS.50.460,6ft Esőn drák tartdiágáért és jó \' sádrthaaaaiilgt.illsllstlk
,Magj. kölcsönös blztosltó-hank" |
. agakBdéfét megkesdette. \' . Hioéirogrn as tnté«a/mlnd helybeli, mind vidéki pártoldft IttaatabHel felhívja, fiAb^\'S UltOBSagi abu kopaáséboD mint alapi* |tdk ¦ásatrenal utreikedjenek.
Jelentéseket e oaílból elfogadnak legkOtelébb
Pftstm az ^i^Or-aanyar Ininlt" (f5at 1. az.)
Issrsanealmaatt ladesot Ideigienea Irodájt (régi poita-nicaa 10. sa. It amelel.) \'
Budán m ottani „takartkpéiis^
VirJékBO-pedig az intését ügyriTÖi.
„~~~Hol flgyvivaaágek nen létafosa, a jeleiHhwáMk a fmtssiai^ |S«ft latásatak bármelyikákoB iráabaa IntdaWSk. — — ~- — I ... Alaplló lehet mindenki, kl ea Intését bhtt alapjára egy recr ItBbb 100 ftoi jegyet aláír, s es ntnegbSl aláiráakór 10*/,, s iidelgl. ayngU kéabeaLtásekor további 20«Víg leásat j á többi 70*/\' |.eg5.4T Ifforyáaa alatt 8 vagy több kiaabb rénsuiboa 8aetead8 Iá. J.i Esen eisaegok kápaslk aa Intését b^nate-alápját, saatj a\' 1 benne ráasesBlQknek aann kettfia elSnyt nynjtja, hogy mdg as JBs-|tLk ktaeraDláa utján Űlkéjoket viaaaakaplák, attól for/ráat 6*/-
¦ kamatot haanak, aa erenként tartandó kisorlosáa alkatával padig I ogáaa bsUtelsk egysierre, s kisorulás Ideje aa érint t&BrJ+tí f^aa IlOOs/t-ig emolkedS falBlnsetáaMl adatik Tknas. ...... " ....
MÜküdésát kiterjeszti ezon iutexet a legelőnyösebb 1 feltátelek mellett: 1] b tűzkár BflesI b^ealtáescxa, mlndea ingó ás Ingatlan
3 vagyonra néne,................ ................—
2) a ittkor ellenire, valamint
8) SZ emberi éJet minden isokáibsa IsrS módosatok ane Iriaa biaioaitására.
1 As esen üsletágakból áve&klnt maradó fslBalegek h^s^sibsa
I aa shapiták által aa el5re kipantt bLatnnaáfi alapra tett baAsotáoak I tBdeSateaáre aaolgálnakj a tSrioailáa mán podig mint tartaUkl8k« 1 aa Bsaasa réairfvCk kSiBs tulajdonát kipeaik, a kik botétalak iam-. I klaebb kocikáitatása ttélkQl, nemeaak aaok vtia járó kualokat, J hanem a díjtételekből maradó további fölöslegeket 41™jfc ^asoa leUaynyel egyatamben, : hogy aa tatáiét rendsttaaes alatti t&kátt lelsShbaegi joggal hOlcsOnkóp haisnálják, a Így astkség idejás |blatoa éi olcad pénibea juthatnak.
Áb ImíiteT aaerreaeU a -tegexabadeivfibb , amennyiben Sa aes tagok befolyása éa allenSrkDdéie alatt áll.
IXinélfogva a t kSaOmég rétarétábe és^pá-tolásába aa
Imegletryxéaael ajánljak, bogy bánni további felvilágosítással agy _
1 InUeet , mint vidéki BgyTivBi a legnagyobb kéaasággel fognak
¦ asalgálni.
Pstt, 1S68. isepUjmbcr 4-én. . : í^tt^
a „mer. kölcsönös BirrosiTóíAiur I
i5) lí««ga»ö.ig». . ;
KitOnS miiifcégll és olesi érák.
K00\\ IGNÁCZ
(UT_U,t)
Mindannemfi megrendelek iKrletJ uek ¦ gyorsan it oiesón tetjetiij tetaek.
- Airclsí anßztrifli bizományi üzlet
[116-18,0]
Pralorstrau* 38. sí. és Operngas» 6, la. a Dráher aBreiarnok mellett
kathaioságft. oa _ ¦_
ANA OTBEES^Z AJVIZ-nek
s> Papp 1 ft gvattrtf orvostól Bécston,
(Uain JueOrnlB |r*k~<rl< orVo. i<b. «IUI dr. pn/a-ttr OpBufnr Sector. lárfrfe\'^ "<t" "Avari tmaícift, dr. Klctilukl.ib\'. Staall«, it. Udler alb. ÍIUI rcpiílve a e«. fc, fe<r*4ít«a. Bériben.
iiiiafllea/bbtóinw u.n 4]4ftlra.k
iWMl|ifilifc\'\'jair\'fc ™ *wjH
V.nurl Ul.Uiukp.til 6(1.
ijiliiiaiitin; awftutqn
JAdtj an-.Hat au*Lu alkcdlki JiVakl,u anlaTBi«4cu>i1ir walflB\'vviVaeHrttt.avn, . iák* Sn LU taft ii [<¦!¦ it áW lurife\' *wmMb. akfillrtf 4fl*f tkt *tit*-
\' TastfSyÄ
>iiiia,(|L^ka
lm HiaiHiai pH.
^^„^^ m arst ás tatslTSgakUl riaTr, 8snim ások tVvanWaijt^ fr hioflnlla i„;\'.,>
mk iXrffejaii »* bwábbá
A* a«ll»efh»^vti esill^. hö.
™á, Hrtaaan, aflADtnl, hogy VaU-oaaly-károa - kSvoik—irtal _tartania kollea« a fajdalmát a laffrBrld^bb IdG alatt. ¦¦¦. ¦¦ .. ¦
- Nas^BfsAlheik«-^
^* - • tmm í
^^aésrsv, hígyha asáj o vlsaal na-pooklij\'iobr^Tr\'kiBblitiaak. -
ll^síisAí^SRi?
sáuaán4a>dtás saatiats^ss.iüD\'rs\'b be< tik fo&imSrá haltráriyaig eleayáaalk áa kJlerafis piros amin láp hab/éb*.
4a koilemTjs; piros amin lop asveo«.
s^SitrflUrUbsB^ Apkaii,
ssolf baj malybea alplíitaUn skrofu-láBokaahtaVadnl liottafc, rslamlntoty ¦sotákJwtí^Ogjr Dk aaralflrebsUdott k<
bon a fogban e1enyoa«e«o ke*4ídik-
Un ÍBkWgfavWh.i
podlá- es osstboa kományebb fsfkofr
MtlyálUlUtUegi-aif idáatoak^ as ^zdrtasrrs-fBttis^
Il^sajibejKrn^senfaU;A,{:Waj<
diat ajteunbi. »lí>a>Brjyll» B«Uf. jmm^ >g|^ÍQlM«rtM.t««kiiil; ~ -------
Mi.
tritt-
DAinELÍSZ JÁNOS,
o0i szabó-mcstűT
Pesten magyar oteza 5 sz. a. a tmtvani utczátál 2. ház
ajánlja a t TK\'halgjk&^na^gpek^joiuian berendezett
D.SVáT-TE.SIiÉT
02 Gazi (ia tdh idényre a legújabb tÜTOt Bzonsti elkéasiteaekke] Xüvetkexü árjegyaeEkel; u.
Egy utcsai rövid mba ejapjoBCfivetbA] . . 12—18 írtig
Egy ruha AlexandnMtiirslMl ... . 18—25! ,
, . . . Stnirna írSretbU ..... 20—24 ,
„ ~ „ Hellana\'íowBiBTelMl . . . 22—20 .,
• •, ATaWmnk ... . . . 23—28 ,
i , Veloa\'r a »18 , . . . . 24—29 ,
n n Telonr a wíe lalyomazSTcaBal . 2&—!fö ,
„ „ Jílkmobair nüretMl . . . . 29—10 ,
• „ „ Mlirésk6nnjüSnItnimrKlyi!mM135—46 , , „ Bármily Biinll nlyembSl . . . 46—100,
. .. • . Bipia nJyembSl .... Cö—120,
Egy fctóllí poíitíbil...... . 10—25 ,
. „ jinomubb falDltt niita pptztóbil . . 27—CO , :. n . felaltj, gaba vagy boglya* bannily nina
aiavetbíT. . ..... 18-
70
Bolyemüanopy felSltö djBwwwn kUUitva 40—80 Kemkillanbea mindon peyeo névesendö níi öltönyök, az Qletö parancsa axarint diaaeaon; ^készüve. jatányofl ár mellet^a BllkuSg esetiben 8 óra alatt elkauiltatnek. !
k«mjf»HaJliatemM, »^ .. Kelmok uilkulrkéiiitiwket ii igon jnUuyonan azimitok
oek,—j vidéki tisztelt hUlgjak-luxáDaá^iLra BZÜvctmintákkol a szili mcgriatirwáaával posta «tján rogtta swlgálhatokí-^
:. A. vidéki utwtfaddtisalqid a darik 4a axokuja eleje • atoasxa tuegkaldósátberont
Bátor vagyok Üaletemet- a tv cs. hAlgy-kSiahBágneW :ke-^Mpib-tfbffáflába asoa Urássdfajtaku^ ró rendol^ikkel a jflvflbeu is ssafencsóltfitni sziveákedjenek. ¦¦¦ í ¦ -.. ¦ , ¦ (ifii-6,4) "
dúsan felsmrelt s évek során Jekeé tín%\\a^S^~"~
ÓRA-ÜZLETE \\ V E^eBstoia, Wayt^rtcza 6, szám.
>
Nagy választékot ajánl mindennemti jdl belgazdtott órákból, ktf4 évi fceseaw«% mellett, árjegyzék unrínt Ilinden óra a pásti kár. \'¦tau i.w».ai vY^w^ljr^^raési fegygyd-vaa elbirva.
A nálam, vásárolt órák a legpontosabban vannak igaattra, ngy, hogy akár rnggfi, akár fekvS helyaetben vannak, ex poDtosaágskis. soxajal befolyást nem gyakoroL — Egy általam Irt kQayret foaoak lgm tbatait vevSaa \' lágyan kapni, melyben kOiíilre vannik as drák minél további pontD*-aágát eaakCilÚ óvó-naátvabályok. ¦ C*
— ffiEO ZSL&-0ftAK
EaBjt béngnrdrák 4 rab innal . auuirynéllel, feliiQkkenű H halgyórák . ... frt 18—14 . her«twSrák,8 rablónál 14—18 » , dapUfedülBl 18—16
, bestgörttarlaL11v.4--8r. 16—1T a h orgmiy ór. JJ mhl nn. frt 16—16 , dnpLfodfl-15rnbtnn. 18,10— 22-. hBhrrórák4--8rabIrin., 24—87 „ u arany-kOpeny- és , 8 rablónál . . . , 81—87: \'* hűlgyóragyém.kirakva. 64— 6fl. „ horgonyé. 16 rnbínn. ;« < 38—39; m ftnomabb arany-kffpeny ás
15 rubinnal ... frt 44-49 . horg. dnpL fod. 16 rab. , 44—49 Arany horg.ar.hOp. 64,69,70,89—86 horgonyára krirtályttveg-, ar. köp. 16 rtblnn. . . frt 89-^14 hBlgyborg. i. 16 ntb.: frt42—64 . . kiiitar. V 47-&0
iaIft!0-#
snG 12—13
- . . - - - \' 9O-lS0,\'tt0. Frasttfo-dliTaaxiff-o^ - ftfet
. n\'^r-];pi^h.\':. ábjyisiiámtff,"jrv*m> |\' tja4gynjt . . .. frt, 8^41 18; piróbás «iflit Uaesok\'M 8, *VmK
— í"lÖ^ Hrlaäf. 1 \\l 18\' p\'rábai\'jhoscni
xidáki! p^s^^^i^^.tsm-
dBttáiv vagy n^ánv«t niá|{m!l1Í. a .1*^ poofaaabbad áa gyorsáéba*"llMtll* a*k a amti tolasám áem \'találna, \'a»
faáru é« tsabíratm, taUldan m^orhán dók. 15 rnblnn. 09, 70, Tf F* T\'a TiisiilúilBisliliYaIbb»Í\'>\'" laiíurt" -. dnpl fad. 110, 119,128,l48.1^^.ö|Ea^^,4yI^^ [ngaóra, mlndoD21 órautáufhm. t\\l,iraboU «er4b« vátotnek, ,.\'\\
8-sd napra felbns ft 19,21^-3.1 f Mlhdeiinani#laWtM9»! áhalam:<(I=-óro s fátdra Btáuel „ 30—82 i Ulált gdp»h ásMOD^.ók sogltség^ . . anegr.d. •„ „,8, 60-M ín legújabb ^ havi rognlateur . 80_;3fif BakáatgMSlnaán
Pályaknaibniaott a páriái kiillitis on, A mnttkái oáatity jaTirs i ~.
Arany remoBtolrok, valádlak, kengyelnél Fogva folbasan-
, angol horgonya rák kristály
flvaggTlÖrfhlii.ia.fiO.Öl-SB ,:sort^org.4.diipllná. frtSl—$4 s horgony remontoir voUdl ^
. keagyalnél fogra felhaah.S7\'<--S9 . dnplfBd-15raWonalJfrt B4-S7 Arany luaa^riráka) &B|»nbás anaár, S.rÖlJitkavii"..,.! .frt 80-3» , arany-k8pwiy8t»hlnáJ,^> 84^-4$ Prawitla rbiy^t^itsX\'t^iWTin\'k s4e--HSi hétri^folhosaadá 20, »-86
snflak^svn{Uoritr«l«Ulre] knToa no* kU ftlhuJiható, Igon tartósan hásallT«;; ké(s3l6nb»s8iajban 10 ái 12 trtJávaL EgyTdali depót Üagyarorsaág ás kapr esnltrónaisaámáraciftknálain.
Kohqjgnáoig) óra-mflves.
Wajdits József kiadód lap- és nyomdatulajdonos Ka^-Kauiz8Äü.