Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.06 MB
2010-02-04 21:07:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
631
4354
Rövid leírás | Teljes leírás (280.62 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869 006-009. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nágy-KSuzsa 1869. február 6-án.
6\'. széni.
Nyolczadik évfolyamú
Ziila-Somoyyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON- és VÂSMEGYEKRE
Vegyes t»<2rtsi8»!toa.Ti3. KiotáLLSíSa
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászal, tudomány és művészei korenoi.
Saejrtieaaíöl Iroda én kiadó tiívaiei :
VFAJDTTfl-JÓZSEF banyvlieieabediiEibaii.
Előfizetési föltételek :
in JiixboB bonliUutl r« *idíkro patika kL))J>« 1
V Unt lianiiboi pctiUorcrl l-»illr 7 hr. ! wnr Q í» minden tariíbbi bnlktatAsArt 6 kr. Flily*gdlj minden ugyaa beiklatásért 30 kr. A „Ííj-ilt láron" pcül sor boiVtaUíi diJA Jö kr
;| Hirdetéseket elfogad :
ijM-KanliBáu: & KIADÓHIVATAL. Fraies: ZF.MLCUM
Il bon: 1UA8IÎS8TEIS & VML^\'l^sS^, ^SpíK-&-ij Btuttaartban : 8ACHBË& TÁRBA. Ééglhei : QPPKLIK^
Wagy-KMls80r 18Ö9. jnn. 26.
(B-fi.) A magyar miniszterek magán con-ferentÜi a napokban veszik kezdetűket, hogy a közelebbi országgyűlés elé terjesz-tandö föfontossága Ügyek felett tanácskozz zanak, míg ez történik a felelős kormány kebelében, addig megdöbbenve tapasztaljak 8 honfi búval látják a nemzet kebelében i pártszakadások személyeskedő kinövéseit, törvényt nem tisztelő kifakadásait.
a Átok verte meg a magyart, mert az soha együtt nem tart!" Ezt, ezt csináltassatok zászlóitokra s az elégedetlen, a nyughatatlan tömeg pirulva lát munkájához, becsületes kenyérkeresetéhez.
Ea tőrténetkönyvünk lapjain olvasgatunk, többször csillog szemünkben a honfi bú keserű könyje, melyet a pártoskodás rémképe idéz elő, nc törüljétek ezt le, bocsássátok a könyvre, s látni fogjátok: mily égetőn keserű bár, a nemzeti jólét e megölő betűjét ueui Bemmisithetik meg.
Hagyjátok a népet meg munkájánál, nagy
- ssavakkaj, üres ígéretekkel ne szédítsétek el, korán vau még, nagyon korán komolyságra hívni fel, GeÖtheként: Mehr Lieht! Játszani pedig véle, a nemzet zömével meg-bocsáthatlan, égbekiáltó vétek.
Szabadjon a jövő hongyülés teendőit kör-vonaloznnnk egy kissé, a helyett, hogy hang-
\' zatos phrazisokkal élnénk s egyik, vagy másik párt mellett kardoskodva hivatásunkat ezúttal Be helyen félreértenők.
Beismeri mindenki, hogy szabadabban lélekzünk, mint a közelmúltban, beismeri
1 Deák Ferencz is: hogy a nemzet jogos igényei nincsenek kielégítve s a miniszterelnök
¦ is folytatólag kijelenté: miszerint sem jobbra,
- sem balra ne menjünk, hanem előre! S ha ezt tesszük: be lesz teljesedve Széchenyi lélekemelő szózata: Magyarország nem volt, hanem lesz. Előre tehát, előre 1
\' A legutóbbi országos vívmányok nagyszerű épülete,- kétségkívül betetőzésre vár, * mégis tesszük, de felette villámhárítóul az ^egyetértés megtörbetlen lángoszlopát emeljük, mert különben a viharos elemek, nem-: <*k*tt: WvtHróI, de bd ölről is, s ez fájóbb s rombolóbb,megsemmisítéssel fenyegetik. Ke fekdjük ugyan egy perezre sem, hogy a > népek Istene virraszt a szabadság s alkot-•mányos rend munkásai felett, s hogy vala-iaint a nagy világtermészet működésében T.ntacs megállapodás ; ugy a mnnkára s elő-haladásTB ébredett nemzetek sem vesztegel-netnek a megkezdett ösvényen. Ajünll országgyűlés tevékenysége egész \' "^orópaolótt nagyszerű hatást idézett olŐ mraden irányban b ez munkára buzdít bensőnket,, ha-világpolgároknak akarunk lát ; ázatni. Ezt, ezt fogják becsülni a müveit ¦-¦nemzetek millióibennünk, a nem a köcsög-7 kalapos, frakkos félszegeskcdést; lm férfi .ˇ*gy. Wgy férfl ! monda Petőfi. Hadúr és JJsapáink dicsőült azcllémök pedig azt zen-fp^.íeiénkí ha magyar vagy, légy magyar Kérdem.én : kik Idézték clo jelen helyze-
tünket? Azon férfiak, kik zsenge ijfjuságuk hajnalától kezdve várták e napot, mely annyi szenvedés és oly sok viszály után — érlelő a gyümölcsöző sugarakat lövel a magyar jogélet tárt, tehát szabad mezejére; s kik, ha várakozás közben, amint év-év után lealkonyodott , maguk is elestvéledtcnek, de ifjabb társaik szemében lelkesülve olvas-baták a fogadást, hogy ők végrehajtják an, ! amit az aggastyánok terveztek s akartak.
Pedig, lia meggondoljuk, hogy midőn constitionalis országgyÜlésünk összeült : mennyi beláthatlan rom bnritii e hazát s hogy oly hosszú időkre letűnt szabadságunk napját a szolgaság és fajviszály mily setét köde takarta volt ; azt lehete következtetnünk, mintha már az ujjászülctési genesis frissesége is kihalt volna belőlünk, Es imc mit tapasztalunk ! mit hallunk ! riadva zengi a költővel az agg és fiatal, a hölgy és a kis gyermek, a gazdag és szegény, az ép és béua : hogy neked élni kell oh hon ! s örökre, mint tavasz virulni !
Ez oly jelenség, mely azt tanúsítja, hogy a magyar nemzet óriási kincsekkel telt állam-hajója párthoz ért s mely int : hogy midőn a jövő ujabb küzdelmeire készülünk : nc feszítsük szemeinket folyvást csak a múltra melyben több szenvedést, több honit, mint derűt észlelünk ; a merengés oly beteges lesz ; kevés tüz marad a jövőbe pillantanunk, pedig életvidorság, férfias tetterő és tfirhet-len lélekfenségre vnn égető szükségünk ;
A másik azon tapasztalás, hogy nemzetünk alkotmányos élete azon nap óta. mióta koronás királyával kezet fogva7"Tiölcsöiiös bizalommal s minden földi erővel munkál a közfelvjrulás gránit alapjain: tetemes lépést tett előre s hatalmas jogezimet nyert Európa politikai s culturalis térképein.
Belátjuk azonban, hogy azon palacstra, melyen a mult országgyűlés megeredt, s mely a jövő törvényhozást még messzebb czétok felé kell hogy- közelítse, belátjuk, mondom azt is : hogy valamint a múltra, ugy a jövőre nézve sem szabad kifélednünk miképazon sonvernn hatalom melleit, mely-lyet minden alkotmányos törvényhozás gyakorol ; létezik még egy másik souverain hatalom is, s ez: a kor szelleme, mely a leggyorsabb clőhaladásra készítet minden népet a nagy nemzetek nyomóin.
„A nagy nemzetek nyomain" — ismétlem, kik & valódi szabadságot nem csak a külviszonyokban, de â társadalom bolintéz-ményeibon is érvényesitni törekszenek. Ez az a sugár, melyről a bölcs mondja: hogy fénylik, mint Isten áldása a nemzet homlokén, hogy frigyessé a polgárisodásnnk hajnalcsillaga akozbuldogságnak s legfényesebb köve a koronáknak.
Ezen feladat az, a melynek betöltet! s megoldása a jövő törvény ho/íí s kezein; vár. Előtte a teendők egész sorozata, mely a i jövő kifejlés minden magvait magában fog-I tálja. Nevezetesen ;
A megyék s községek rendezése és pedig a községi rendezésnél főtekintet fordítandó a rendezett taíiácsu községekre, ezeknek főnökét (biró, vagy polgármester) politikai és adminisztratív tekintetben azon jogukkal kel fene ellátni, mint ^melyekkel a megyék szolgabirúi bírnak, azaz hogy a niegvék gyűlésein szintúgy üléssel s szavazattal bir- ; janak, az ily városokat illető ügyiratok s [ minden végzés közvetlen küldessenek hozzá- ] jnk s eljárásaikban a megyék szolgabírói túl \' függetlenítte.v>cmk-. ezen ily értelembeni i rendezései nemcsak a munka gyorsítását \\ eredményezné, h;;nem még a polgári elem ] óhajtásav.-íl is n:igy mértékben találkoznék, j A hűbéri maradványok megszüntetése. j Az egyleti é, társulati joguk szabályo- j zása.
Az irodalmi - művészeti jogok bizti»iuisa.
Az *\'gyhá/i .Mitononüa.
A polgári ü büntetőjogi codificatin.
Az erdogazdászati, vadászati s bérleti törvény.
A bánya j^p&abáljozúsa.
A házassági\'törvény.
A hiriapbéiycg eltörlése.
A honosítási s kivándorlási törvény.
A kincstár viszonva.
A ludovieaeuin ügve.
A börtönügyi reform s fogházi javítás.
A szahad kerületek rendezése.
A telekkönyvi tön étnek reiisii-j.i.
-\\z ipartörvények, czéhrendszer » wzijog szabályozása.
A népgyűlési jog.
Nemzeti intézetek ügye síb.
Kzcn roppant horderejű törvények meg-alkoiásában kell, hogy a szabod szellem győzzön\', különben fából csinált vaskarika lesz az egész. A szabadság és jogvilágát minél nagyobb mérvben ki kell árasztani a népéletre, mert a szolgaság és igazságok elleni aetió már magában örökös s kimeríthet len kútfeje minden hanyatlás é-> v issza-esésnek.
S minthogy törvényhozásunk nagyszerű eselekvényei a jogszerű ellcntállás hazafias ösztönéből származnak, a jövő legislutióját sem vezetheti más indulat, ha csakugyan a nemzetakarat legitim kifejezése akar lenni. A pártoknak ezen elvek szolgálata mellett, bármely táborba tartozzanak is, megoszía-niok annál kevésbé szabad, nehogy vak szenvedélytől űzetve, miként a római gladiátor, testvér kebelbe mártson tört.
A művelt és/ a lámpafény, mely kalauzol és fényt, meleget lövel, sajnos, hogy a nép még nem áll a műveltség oly fokán, hogy vezetés nélkül szabadon mehessen, azért csínján s óvatosan kell velők bánni s nem felzuilituni , nvugodtsi\'.gáhól felzaklatni, hanem jelezni kell elölte, hogy nem magának, de a kor- s honnak kell élnie. A korral lehetünk wlágpulgárok s nz irundott haza lúngszeretétével honpolgárok.
A zsidó tanügy a congressua előtt.
I. pályamű.
[PoIyUfaU.)
Azt jul tudjuk mindnyájan, hogy igen kevés község van, mely partokra ne volna szaggatva. Kgy kántor, egy tanító urceptál-tatuM képes annyira egymás ellen hőgzitent a kedélyeket, hogy ily esetekben a személve.-, sérelmek sem tartoznak a ritkaságok közi\'.
S vájjon mennyi üdvöset teremihet egy liánokra nem szakadt, békés egyetértésben elu község inig egy pártokra szakadt köz-.-.¦g csal; ü.ivtelént szülhet , é-> kárhozatni idéz t-Jö. Moraliter kell sülycduie az ily t-u községnek, s ha benne iskola is van, az i>kula is megérzi azt, s pedig sokszor na-gy un is fájdalmasan.
A szeretet úgymond EckartalKiiisenazér-ztlmenyek legbatalmasbika. Ha a törvényhozók ismerték volna hatalmát, ezáltal a sziveket bírták volna kormányozni, s a világ nem volna annyira boldogtalan.
A pártgyűlölot, mely az egyik vagy másik községi tag egész valóját elfoglalja, átszivárog családjába. gyermekébe. — Ki i\'dua képes szeretetei csepegtetni az ily gyermek szivébe, melyet a gyűlölet átkos óhaja mérgezett már meg. Ez épen oka annak, miért szülője a inni üdvtelenséguek és kárhozatnak a pártoskodás, melynek vészt-h\'i/j angyala, ha egyszer kitárta fekete lobogóját, és maga köré gyüjté a bérenczeket, a p:írtgyillölet érzelme oly erősen fogódzik s/jv. be. hogy sokszor csak a maga kárán -zabadui ki ha szivét vérig szólította körmei közöl.
Mást teremt a békés szellem, a kedélyek üs/h.ii)gz,is.a és az öntudat.
De mi oka annak, hogy a pártgyülölet, és egyátaláu a békétlen szellem szokta felütni sátorát a zsidó községekben? Mi oka annak, hogy a pártok oly elkeseredett gyűlölettel bírnak viseltetni egymás irányában.
Ennek oka nagyobbrészt a község lelkésze — illetőleg a rabbi, és az a kiállhatatlan viszony, mely a rabbi és a község között — ritka kivételekkel — fenn áll. Egyrészt ismét a községi elöljáró személye. E kettő képviseli a község szellemi és anyagi oldalát, s ritka eset, hogy e kettő között súrlódás ne volna, e két személy sok esetben egyszersmind a pártokat is képviseli. A rnbbt egyrészt, az előljáró másrészt zsarnok következetességgel uralkodnak az egyik hi-v< i, a másik alattvalói fölött, és az utolsóban ép annyi és ép oly gyakori a lelkészEeTenség és etryátalán az embertelenség.
Igaz, hogy az egyéni nézetek ép annyi fébk lehetnek, a hány egyénből az egész U égi test áll, do ebből cgyátalán nem kö étkeztethetjük azt, hogy minden cgycs^ ne1, bizalma nem pnntosulhatna összeégj vj.1. ztoit elöljáró vagy rabbiban, l)a;:áz uto j és uz első, Jm niindkci.tÓ a lávefeszcl-len,i és unyngi érdekeit iparkodnak Jia tel--{Sztirkegstiistgi irfírídiuf.)"- -
¦ jjjr bwgósigSfti nem, legalább. kfitelesség-szerflrn chuuowlitani.
8 a LízHtiualInnság, nudyhel a kibsrfg . .egyes tagjai lelkésze vagy elöljárója iráni viseltetnek, msz befolyással vnn nz iskolára is, b e bizalmatlanság batAruzzu meg a rabbi ¦fa iskola közötti viszonyt, ¦ Községi iskolákban többnyin? a rabbi
¦ egyszersmind iskolaigazgató is. Már pedig ha n község fniely a* isk»l»t-anyogilag fenntartja) és a rabbi közölt (ki az iskolát szellemileg vezesse) a viázony Inzult, — nem lesz e körülmény az isknla szellemére nézve is káros befolyással ? A rabbi állása Magyarországban cgyútnlán - véve igen függő és korlátolt; sigy lm ez némileg függetlenné akarja tenni Állását, a község ebben csak i-nsz akaratot lát, és ez oly liatúst idéz eló, mely a közöttünk létező viszonyt még nénii-képeoi törhető állapotából kisodorja és egé-
..tóén tűrhetetlenné" teszi.
Az iskolában luükoilő egyének — a tanítók, — mi a tanítót az iskolával identifintl-jukj és azon viszonyt, moly a rabbi és iskola között fenn áll, átruházzuk a tanítóra és fogjuk constatálui a tanitú és a rabbi közötti viszonyt, mert kétségkívüli tény, hogy a tanitú gyűuoutja azon szellemnek, melynek sugarai az iskolát mintegy szerves egészet szüntelen melengetik.
A tini tó még kevésbbé független (legalább eddig, s a moilificált törvényjavaslat nem nagy reményt nyújt, bopy oz valaba miskép legyen) mint a rabbi, mert mig ű egyrészről a községtói függ. mely út bár nyomorult mértékben fáradtságáért anyagilag jutaJmazz;i, másrészről a rabbitül is. mint iskolaigazgatójától, a kinek monl vagy nyájas tekintete irnuj-ában seniniikéjien sem lehet közönyös. Tudnám illustrálni e y/.vvo- j tétre méltó vi-izonyokat, de nem bántom. \', ismerik ezeket mj!..ui. és Kicbter Frigy (Jean Pa ni) igen In Ívesen jegyzi meg: Szú- j zadunk inkább a tévedéseket nwlilutta. ! mint a tévedések morális furrú-mit. ¦
A tnnitó állása tehát oly községekben. ;
hol a község és rabbi közötti vjazony lazult igen bajos, bajosabb talán, mintsem valaki iizt gondolhatná.
Hogy a tanitú- egészen visszavonulva éljen az Jcbptctlen, jóllehet a félmüveit zsidó, parvenue-ktfil (zsidó korcs nemesek) lenézc-tik, sőt moraliter szükséges, -hogy a gyermek szüleivel olykor érintkezésbe jöjjön.
Ml-foltcMxOk bogy a tanitó a létezÓLpáfe tnk daczára nbjertív állást foplal el a községben a melyben működik ; — de hát a linj gyengül o körülmény következtében ? -— •Semmi esetre?
Szükséges Iéyón, bog)\' a tanitó az iskolagyermekek szüleivel érintkezésbe jöjjön, az áilását valóban nggftlylynl fen tartó és féltő rabbi, nem veszi-e zokon a tanítónak,\' ha ez gyakrabban oly házakban fordul meg, mélyek amannak nyílt ellenségei ? Nem fogja-e a tanítónak az ily házakkali bizuluins eljárását rósz szemmel nézni ? Nem fogja-e a rabbi ezen tanítót, már csak átért is, hogy ellenségeinek a tromfot nemikén visszaadja rosz bánásmód\' által, és különféle eszközök álíül hivatalos eljárásában keseríteni í\\ S az ily viszony miféle gytumsitgátasokra szolgáltathat okot ? Sagyaiinsitgatás — mondja Deák is — akár az egyik akár a másik fél részéről elkövetve, a legundokabb, legocs-mányabb büu egy nemzet életében. — A kt mélyebben bc van avatva a zsidó községi élet ügyeibe, az beláthatja a mondnttak nagyon szomorú igazságát, s az ily „Kiüli-winkel-féle- csacsogásidínak, a mely alkalmakkor mindig van valami leliordani bemocskolni való cnrpu.i delicti, — meg van sokszor d maga e^miku^ oldala is, s egy ujabb .Itemokrit^s- -n;ik bölcsészeti tanulmányokra bu anyagot <".\'tlgáltathalnának.
Ha a rabbi iskuh-iguzgatü, kell li;>gy közötte i;s a tnnitó között bi-\';iliii:i- viszony l\'-U/¦/.(•\'*, ni;.v .1/ dI-Ií^;!* éi iil".(,Í\'- Mkere->ité>e érd(\'k\'\'i.i\'ii K — de az említett g\\:i-misitgaláscik egyenesen felbontják e viízouyt
s ez nagyon természetes. De ez még nem végi* a casiKnak. A viszony mindig fesze-
sebbé válik, a lta nem mindegyik, de az okos gyermek mindenesetre észreveszi — és ez az első lépés a tanító morális bukásához.
Az első tehát n mit n congressustól kivárniuk abban áll, hogy mentse meg a zsidó iskolát — a rosztáí ; t. i. a rabbi fclugye-lésétöl. Vannak igen dicséretes kivételeink. A valódi és hivatásukat az isteni szeretet alapján végző lelkészeket nem is akartuk soraink által megsérteni. Ezek fájdalom kevesek.
A zsidó felekezeti iskolaügyet illetőleg mi dolga lesz a congressusnak ? Magunkévá tesszük a Tcncer Pál szerkesztette Magyar Izraelita hetedik számának vczérczikkébpn elmondottakat..
A cougressus dolga lesz tehát határozni i) következő ügyek felett:
1) Méghatórozandja a népiskolák felekezeti szervezetét, (a héber tantárgyak oktatását illetőleg rendszabályt fog alkotni, s megfogja határozni, bogy az emiitett tárgyúak oktatása mily határokig terjedjen a népiskolában, tekintetbe véve, az egy, két, három és négy osztályú tanodákat.
2) Gondoskodni fog a középtanodákon járó ifjak vallásoktatásáról.
3) Foganatba fogja venni a tanítóképezde és a semminarium felállítását, oly módon, hogy azok ngy a vallásosság, mint a korszerű tudományosság kívánalmainak és igényeinek megfeleljenek
4) megfogja határozni a modust, hogy a létező és nem létező pénzforrásokból, miké-pen tartassanak fel az emiitett iskolák.
5) Prücisc fogja meghatározni a viszonyt mely a hitközség és a tanitó közt fennálljon.
Ezek a cougressus teendői ielekezeti iskolaügyünket illetőleg, ezeket fogjuk tárgyalni a mennyire lehet kimerítően és mégis röviden. Nézzük először a népiskolák felekezeti szervezetét c-^ a héber tantárgyak oktatását.
HOFFMANN MÓR.
¦I\'olvtal.v-a linvrtLrzik.:
Jegyső&önyv.
Fölvétetett alsó Domburun a kösoég hánábaa 1869. évi január hó 31-én délutáni 3 órakor.
T. Kollny Rókus bizottmány! elnök ur a Ja-len volt, és meghívása folytán egybegyűlt bizottmány ífagok előtt fölolvassa T. Királyi Pál képviseJójelbitonknek azon válaszát, melyet f. hó 17-én Kottoriban tartott értekezlet alkalmával felvett jegyaőkűnyv folytán, a muraközi
deák-párt állandó választmányhoz intetett,_
mely szerint ő a képviaelöJelOiUHigöt elfogadni késznek nyilatkozik, a bizalomért a letétivel válflHztókerülotnek köszön etut mond, éa pofíti-kni jövendőbeli magatartására nézve eddigi elveit fen tartani és szükség esetében egy részletezett programra kibocsajtáeát ígéri, mely nyilatkozat mellékelve közül te tik, felolvasás, _
egyhangúlag
határozta tott.
Tettes Királyi Pál ur képviselőjelöltünk hívein az egybegyűltek által a legnagyobb lelkesültséggel fogadtatván a képviselö-jelöltoág elfogadása által bennünk a bizalmat Öregbitvén miután eddigi politikai magatartása jövendőbeli elveire nézve elegendő biztosítékot nynjt, egy részletezett programm kibocsátásának ezükaó-geaségu fenn nem forog- Felolvastatik fiJtisat: Nóvák. József T.-Szcnt-mdrtoni plébános nr levele, mely szerint a pártunk bizottmányát értesíti arról, bogy a Murintuli testvéreink velünk politikai tekintetből egy pályán haladvia a képviselői jelöltté kitűzött t. Királyi Pál urat jelöltnek szinte óhajtják, éa tekintetba véve törekvéseinek politikai irányát, hossá hüa ragaszkodnak egybangnlag
határozta tott.
A jelenvolt bizottmányi tagok réanérfll ÍÖ-tisztelendö Nóvák József plábános urnák ügyünk körül tanúsított ernyedetlen buzgalmáért kö-szíinet szavaztatik.
Több tárgyalni való nem leven, jelöltünknek ültetése mellett a jegyzőkönyv bezáratott k. m. t. Kollay Rókus m. k. értekesletí ebaök. Oazíerhueber Lajos, Faica Fereocs, Somogyi György, Topolics Mihály, Vídovics Flárüüi, Premi\'cz MihiÜy , Horváth Baláes, Markosica TamosT Jakopák József, MarsicB Károly, Virth Lipót m. k. Hunyady János, Friscaico György, j Friscsics Vida, Terbócz Emil értekezleti jegysá mint névird, Hraaoi^oecz Imre, Qlöblekfótvin, Lisziak Tamás, Kengyel István, m. k.
Az erededvel egyezte KOLLAY RÓKUS értekezleti elnök.
T á R C Z A.
A nópnevelökhez.
TlUíélek l-l, I.,l.,.^j„u a rásíl,! ! Rient a* tntur. meljrírt kflxilrtck ;
ÉlutQukkel Knnipn kfl-lín MajOlioEj csrod irc kúrkr.llluk. tí nínUck fpl n nitlvclt vilAjnnlt Hamlokjmi ott-p már nevünk ? :
Ur\'g a I.Jb cí.tlnk Iinbiroiiíoab, Fíiiypscn nir^álltni: a 1.,-lyct; Amile mi* aiert|i jut n jiivCnek, Qyűrclcarc muít a* í« vetet.
Kik nagy Őseink liirí-t c*událiák, Qanjoian maUtnak im iránk. — flíciryönHnle, hogy ,1k fcltiU.nln.Ilak, B oly magasra tűrni nem tndink.
Ejry-cgy DitnkDa, Jnug mclIemÍTcl E hasit U átragyogta már, Ohl de mig a nép, n níp nem t\'brci KemseUlnk habart liUl.a x.ir
6 mim allt a ffikra! — L[ emelni let s ciíl, mit oddle; cl tic-n űrt. Fel teUtl deröljBn 5« hpmílynnk ; - Cdr t^.tl kflid « liajnalétt,
Ttlisftok ki, luhogjoD a lájKtú! Bar f tét njumort, keaarrct ail:... Epykoron jaíalmalok leenil ai litcn vi b tinta iljituilnt —
HAJOATO SÁNUOlí.
Emma.
~ TSr.tfnelinl l^^xílj ~ tí\'fil^tntú.)\'
llidön Mohács inollott halálos tusát vívott ! MMUUWik a törökkel, Mátd. felfepvverzuttcn J*"J^:..»;»I* Bagolyvárban. Artadu" námi ko-iawaj9*í;; ömlött 6l, moly iilftlí-friiia félelem \'TíffbAny vpiiá4át M_éMrevfih«ljUlí; olysii volt mint a»ké,. kik krnof állnunk tervük Végcadljáboz, d« m^gjs rettugiitik a iiiegliittsn-•JéflAl.
A Lsnlloíiíjk nrezáriil is lizniiyfH titok rejto-y,rlO.-*ét olvn^lmtta le az nvjituit bíohi.
Ha tnlálkózott e^yik » má«ikkal, suttogtak, di: midőn lépteket b.-illoila\'i, eU^-inlesetlUik, s iizun fcG7.be belyezék inngtiknt, nn-lytM már any-iiyira megszoktuk.
Végre lenyugodott a n:ip, mely sok viwznek Vult tanúja , mindenre az éj boriti setét fátyolát.
Ilodrogi szobájiiban volt, nielybi-n üt elüször Kmmájávul találtuk. Kgy kereveten Tilt, areza íiytigtuhinsápot árult el.
ila hinném, hogy az ember képei* előércznl a vele történendő rcndkivfih esuméuycket, ugy o nyugtalanságot elótlrzütnck nevezném^, igy azonban azoa aggálynak kell tulajdonítanom, mely egy oly bmber szivét mint Bodrogi minő volt, az ismert körülmények közt méltán elfoghatta.
Léptekot hallott a folyosón, nyugtalanul tekintett a már nyiló aj táró, melyen Mitó lépett bo, szövétnekkel kezében.
— Mi hirt hoztál? bogy háborgatsz nyugalmamban — szélt, mert minden pillanatban várta, hogy a török vára alá érkezik, — a oly rendeletet tett, hogy ez esetben rógUin tudoait-üák, do különben senki bo merjen hozzá menni.
— Nyugalmadat majd a vár börtönében örökro felleled — felolt Máté. — Foglyom vagy.
— Foglyod — he-hö-he! \'víazonz Bodrogi azon lélekjelenléttol mely Öt a legkétesebb esetükben sem hagyta el s mely már annyiszor megmenté életét. — Mcgórítllél szegény bolond hogy így mersz beszélni elüt lem, caatlésaim között. De majd eszedre hozlnk — mond b pisztolyát elővonva Márton molléro akará szegezni.
K pillanatban lépett elő háta mögül Km ma, Várntli leánya, ki a szoba hátulsó ajtaján jütt bo észrevétlenül. — Arezán kiinundhatlan fölény ült, melynek láttára remegni érzé tagjait a basa; kezében három élü tűrt szorított.Olyan volt a magaa termeten eliimlö fehér ruhában Villogó BZűmoivnl ziláltan Bzéthudámzd éjfél hajával, s a halvány nrez szilárd kilojezésévol mint a boüztdó Nemczin
— Ah fúria! kiáltott Bodrogi halj meg lo előbb — b a hölgyre lövá pisztolyát, dQ azfóJro üté kezét, b a golyó, a boltozat iveibe fúródott\'.
— Vég purc«0JiLközelednek Bodrogi — szélt nyugodt,. nuUtóságttdjcs baiigou Ümma — in. toni jílttelök, Bzálj magadba, fordulj Istenhez, ki, kész mogbocsátani nz ellene vdtottoknok.
-1 — Volt valami a hólgy szavaiban, mi nom
csak Bodrogit, lia^PTa kür[Hallókat is, kik e küzbeu a szobába tódultak, leigézte.
Bodrogi, ki észrevette c varázst, nem mu-las^tutta azt basznarn fordítani, mert csak igy látott utat a menekülésre.
¦ - Oh tehát te mégis szcretBZ engem, éltemet megmenteni jöttél — szólt — Emmám ! Őrangyalom ; parancsolj c rablóknak, mint nekem parancsolni tudtál.
— Igen, de e parancs vesztedre lesz; bűnhődnöd kell gonosz tetteid miatt. — Fogjátok meg — szólt a csatlósokhoz fordulva —¦ s vigyétek üt a vár börtönébe.
— Ah alávaló 1 bánom, hogy meg nem Öltelek — börgé Bodrogi, midőn a csatlósok nem kevés tusa után a földre nyomták s megkötözték.
A terem kiürült, csak Emma maradt benn.
— Se háznak veszni kell; a basát vesztőhelyre vitte saját népe, s most ez jut uraaágra. — Oh mi lesz akkor ha mind az, ki e várban lakik ur akar lenni; — de ez nem lehet, meg\' akadályozom én; hamvaiban akarom látni e várt; b aztán én megyek, vagy Miklósom karjai közé boldogságomba, vagy a török fog el, s akkor itt bizonyos, balálom. E szavainál tőrére gondolt atovább folytatá : „Isten segitsl Mária szüzek védője oltalmazz engem!"
Csöndes áhítattal, — ha szabad ngy nevez-\' nem, annyira nyugalommal hallgatóit most el. Setét BzempUIAi eltaknrták & nagy, kék golyókat, halvány arczán szende mosoly játszott, fejét mellcro csüggeszté.
Most volt ő Bzóp, ha valaha valakit igazán szépnek lehetett novezni; szép volt testileg, annyira, mint csak szépnek szülhet valakit az anyatermészet, de ezerto szebb lolkílog. — A legtisztább szerelemtől dagadt kebele, azon bzc-rolemtől, mely jóvá, eniberazoretövé teszi, magasztos eszmékre vezeti, s Istont imádni tanítja azt, kit vele megajándékoz a természet.
— Ah de hová is tévodtoin oly messze 1 azdlt mintegy" fcleszmélvo gondolataiból. — Nohéz tnad vívatott mn Mohácsnál, lobot hogy flk nem io élnek, — do akkor ón is megfogok halni, B ott a túlvilágon, Isten uzino előtt, oa angyalok serogo kíizt leszek boldog vulo egyUtt. Jó lato-Mcm 1 do ugy-a nem engedted meghalni Őket, Ők nem vétuttok a haza ellen, ők szerettek téged, nbmde dinek ük ?! Igoa dk rilnok,anckom fűi kell ktíroani atyámat, Miklósi.mellette fogom találni. .
Erre egy karikában felejtett szövétneket vett
ki, s meggyújtotta vele a szoba bútorzatát, mely* bői a lángok csakhamar felkaptak a fából készült boltozatra, innen a tetőre, s az egész vár lángba .borult
E pillanat volt az, melyben elhagyók a Bagolyvárra siető lovagot.
Mig a csatlósok oltani siettek, addig Emmának, ki már megvesztegette a kapuőrt, sikerült kimenekülni a dobogón.
Vigyázva haladt dőre paripáján, melyöt a kapuőrtől kapott.,* tőre kezében volt.
Alig távozott néhány száz lépésnyire a váriéi döbbenve vette észre a közelgő1 lovagot. — M%-keményitÓ szivét d tova sietett, a lángok eh%jrá világítottak útjában.
— ffl vagy ? kiáltott dörgő hangon a Mohácstól jövő. Emma ráismert a hangra, a lovag mellé ugratott s bensőségteljes hangon válaszolt:
— Miklós!
— Emmám! Érted jöttem.
Egy pillanat s a két szerehnea karjai egy befűzöd tek, kebel keblen dobogott, lelkeik fff*w*> forrtak.
A váratlan találkozás mámorából ktocsodva Emma azólt elŐazör.
— Siessünk Miklósom, itt vesuély fenyegsl bennünket, menjünk Bajára ssüleinkhex
— Pécsett vannak már ők — felelt Miki03 — Baja felé elzárta az ntat a törók.
— Ugy menjünk Pécsre
A szerelmes pár szerencsésen hagyá el a pwt-ványoa vidéket, s a Pécsre vezető uton tünt el*
Másnap elarasztá a török as egéas vidéket. Bagolyvárt sem hagyta ki, melyet annyival könnyebben tett sajátjává, minthogy a nagy eavar, mely a fejetlenség, e a rablók köifi ÍS-hasonláa eredménye lőn, csak gyengitd a vo* delin eL
A rablók mind felkonczoltattak, Emmát a végtusában, nehogy török késre kerUljdn, Háta szúrta keresztül, miért 6 aztán egy magas jani* csár handsaarjától lakolt
Bodrogi, kiró mivel már mindenki ant hitt®, bogy börtönében ki nem menekülhet, emld aem gondolt, egy rajtok ajtón át kiszökött a tömlbczböl, a a harczolók köat elrejtve magát, azerencadflűn megmenekült.
Bagolyvár földig lerontatott
M1LTÉNYI BÉLA-
(Folytatása kBv.)
TTöVt e 11 b íz o 11 in á n y. Zalamcsyénk Letonye választó kerületen ok plnA-maragtlzi választó polgárai,áltnl f. év! jun. hö 17-ön Kottoríban tartott érteküzlet jegyzökönyvét vettem, a hnzntinB örömmel értettem meg abból, hogy rx<ui politika, melynek elvei DÍwriQt én a lefolyt WBzággytilés nlatt n kerülőiét képviselni szerencsés voltnm, alsó muraközi vdlaflítéiranak nemcsak helyeslőiével találkozik, de határozottan óhajtják is, hogy ugyanezen politika Bzollumc vezesse aiTerttlet országos képviseletét nzon rrforni-ki\'rdésok keresztül vitelében is, melyek u már inegnlkotott nlnpon hazánk üdve, s népünk jólléte drdekében kell, hogy napirend™ kerüljenek. : A SZiSp öszhang tolult, mely képviseltek ?8 képviselő közt itt a surkalntoa elvekre nézve oly jóltevúleg nyihukuüik, nemcsak örömteljes kötelességemmé teszi az irányomban ujulag nyilvánított bizodalmat flszintu köszünutem kifejezése mellett elfogadni, de erkölcsi elégtételül is szolgál azon elszomorító megtámadások ellen, miknek pártunk elvűi, b igy személyem is — \' kitéve voltunk.
"Szívósén fogadom ol t. bizottináuy a uakcai felajánlott képviaalőjelültséget a jövő országgy illésre, a igéreni íb, hogy — ha a választás cn-gom hiEftad-flieg- képviselői- kttldetéssol, híven s ernyedctlenül toljesitendem azt, mit e fontos minöftégben tőlem a haza, a nép, nz alkotmány, " haladás , szabadság, és gyarapodás követe-lendnok.
Ha atÍBzteUbizottmáuy szükségét látuáannnk, bogy a napirendre várakozó fontosabb reform kérdéseket illetőleg részletezett programúiban nyilatkozzam, — inéhóztasaék engem ez iránt az elnökség utján értesíteni, s u kívánságnak k&zséggel, s haladék nélkül fogok eleget tenni.
Fögudja_& tiBZtelt bizottmány mély tiszteletem kifejezését. Pesten jun. 27. 1809. Kírálvi Pál m. k.
váriunkban olyanok, kik szenvedélyll).töt elragadtatva a lálugatutlnbh kun-smnliáziik ólliT inéit olfuglnlják, és tnláu egy jó pohár borért ím - nem restellenék handabandázni, — KzobííK és tettleges bántalmazásaikkal a társadalmi élet viszonynit megzavarni és elkeseríteni. -— Vnn o városnak igen uok müveit polgára és-jéznn értelmiséget — kiknek tonneBZolét nz iíyfélo sukszorosnn előforduló tények már annyira sár-tik, hogy kerülni kívánják az egymássali találkozást, niert\'végrö w „éok "a raí sok Iu
D» nem is lulhajtásokban, hanem mérnökeit és számító haladásban nyugszik a népek jólléte miért in a költőnek ezen szavaival zárom soraimul :
. Egy legyen a ezél és akarat,
l\'ártszakadás romlásra vezet.
Egyesülés diadalmat arat,
Nyujtson azért kiki erre kezot!"
¦S mindenki csak a bakét azeressu.
újlaki mátyás.
Levelezések.
- E hű 1-én az .Arany bárány" vendéglő teremében casino-bál nrndeztetett, í\' éniknr vette kezdetét s Rákóczy indulóval nyittatott me<í, Bíép \\lgyességgel és jé izlédt LittuHÍlú fainnul intcztiMett a rendező bizottmány altul , miért méltán megérdemli u küzelisnierést és dicséretet, — a hölgykoszorú oly szép volt, hogy szinte jól eanék egyik másik virágnak nem bókolni, hanem csak elismerést szavazni minden hizelgtí3 nélkül, a mint tudniillik majd kíilnu báj, majd az elragadó táncz, mujd azon mcgle-
rpetéat-félWntető látvány, hogy a nőktwzom kibontakozva a fenlu düheiét karjai közül nem dus ékszerokkel rakottan, hanem a természet-adta virágcsokrukkal jelentek meg ; mindezen szép vonósokat annyim száimtásnélklilicknck hiszem, bogy a névszerinti feltüntetés, ha szinte nem kellene irt dombokra Bzegni Pária almáját
-— azon- szerénységi\'t bántaná, mely minden báj legbájlóbb varázsa. — A bálterem egy szép transpnrrenttcl vaJn diszitve, melyen o szavakat olvastuk : Éljen a háza 1
A társaságra áttérve, mondhatom nagy számmal voltak együtt, ,")G pár binczolta a francziát, a füzértánezot körülbelül 80 pár; és mi a magyarhoz, de nem a frakkba öltüzőttrtkhez ÍUíl a icaárdiat" az üjuBág ugyancsak jó kedvvel tsaczolta, reá-reá melegítették Csicseri Ferire a szakadatlan a véget alig éri hogy volttal. — Ezen tánczestélyünkot számos vidéki — es psomszédmegyebeliek is azi vesék levén megtisztelni, a kedélyes vigalom kivilágOB-viradtig a legnagyobb rend és vígság ktizt folyt lo; az igaz, hogy szép emlékekkel fejeztük be a casino bál. gyönyöreit, de mit teszünk majd a hosszú Böjtbfln? Lesz-e a társas élet után vágyakozó
^sziveinknek alkalom arra, hogy annak vágyait kielégítsük ? Alig hiázom, ha szemügyre ve-szem a mos tani míndennaplas társasófetot, — roaly egy. idű óta a uiú Uiljes értelmében ked-
|.veB4al«.JUióta t i. városunk érdemes tisztikara januárban megválasztatott, — és mióta az or-sxágoa követjeloléa végett pártkÜlÜnbség alakult, azon idö óta nincs oly Bzép viszony a polgárok kOit, mint régen volL Találkoznak néhányon
\'l\'nmÓBJ, fobniár el«jén 18G0. liizony jó ieiojo annak, hogy t. olvasói utó-sztjr találkoztak a tamási ü^öazszcl, hogy pedig ( ne gtimlolja u vibifr, hotry ugy a csűszu^gbijl ki | vetettek, vagy tulán tituinbulba tinancz ininisz-| tor lnttuni, imo ob">állok ismét a pégí jó kedvvt-1 most ezen kortes világban s meg inegirugaluiii idüiiként az c tájon történteket. ^
Mi is volna mai nap jtíígyubb ujság: mini h jövő kíJvetválasztási mozgalnink \'( KtTliletünk-ben t. i. a piiiczehelyiBen Hartal íiyörgy vili képviselő köré csoportostü a vélemény nagv része öt újra megválasztani, vair uzunban — mint bulijuk erős ellenzéki párt alaknh-ban Szluha Ignácz részére.
A mult héten volt Szcgazárdon, a megve székhelyén duák-párti nagyszerű érlokezlul, a melyben mint hallom, nem sok balkűzép pilrli vett részt, az eredmény ugy látszik -- kieli\'-gitü.
Vidékünkön ugyan csak tartja magát az erOs hideg. Bizony elszorul szivünk ha vissziiginidn-lunk, hogy ezen erdólánczoltn vidéken, itt w sok nemes vad ősi tanyáján egy ól tüzifá rini 10 frL mi leend még később. Vetéseinkre y> volna már a tartós hó s szépeink is öróni^tebb szánkáznának a bálokba.
Terményeink ára nem emelkedik, a szi\'p ti-1-nai buza méreje ;1 frt ;1 t\'rt hO kr. Kuknrii\'zu j \'2 frt 2 írt JU kr. Várvtsunkban két olvnüé-cg^-, let — valamint pált is létezvén, a téli unalmas j estéket itt töltjük külesönősen eszmecsere mellett; de azért — mint jó polgárokhoz illik, szé-j pen megférünk egymás mellett. A rövid fur-i sanzon annyi a Jakudalom, mint ó Uudtiu n ¦j zsii-.u gyerek, duzzognak t> piBztolyok, lobog a i vútély kendője. Fájdalom, hogy a pártezakadás ; miatt ezen nngy kiterjedésű h intellíguns mező 1 városban az ídri farsangon egy tánczestély sem l leend. Február hó 1-én n szomszédos llügye\'szuii | fényes Liiírzvigalom túrtatok a sweitzi vizká-\' rosuttak télsegelésérc, erről, valamint más egyebekről annak idtíjében szívesen referál i a tnmárti enősz.
Heti szemle.
Fflirnnr én I S<Ü*. (B-fi.) Lemouton Emilia irónű jan. ÜJ-én mug-halt egy kor Shakespeare vígjátékait furditá.— A pcati flzini tanodába jelentkezések n juxé tanfolyamra nmrtius ló — \'20 közt t\'ogadLiiniik el.
— A franczia-oaztník bank febr. l-én nyitotta meg üzlethelyiségeit. — A budai alagút mult évi bevételű 46,577 frt volt. — Rózsa Siiudurt hir szerint rablások boni résztvevős miatt ujolag elfogták. — A magyar nkndemiának IÍ9H ingja van: 22 tiszteleti, rendes, lüó levelező és 72 külföldi tag. — A katonaságnál büntetésül használt kurta vasat nem szabad t\'"hhé ;i!knl-mazni. — Haynald érsek 15 ezer frtot adutt a moldva-oláhorazági csángó magyarok részérc.
— Földváry Károly kir. tanácsosi czimmel di-Bzittetett fel. — Orbán Pető író jan. :i(i-;in halt — Angliában a távirddt a póatnhiv.ó*íg veszi kezébe. — Lipovniszky István nagyváradi püspökké nevezteti ki. — A Kisfaludy társaság P. Szalhmáry Károlyt és Rákosi Jenőt vá-lasztá rendes tagjaiul. — Árvuvár megy ében
eifV pUdflíllOH tÍMZt(;lnlbi;)i incgyt-i ulj-\'L\'v/.őiH-k ^ál-»/jiiti.lt. A di\'l.j-.-iv.i-ni r. f. fV.i-kitl.i <\'-j.i-tértér.: eddig llU e.:i.T f.iriin \\.m u\\;\\u]\\;\\ \\ n költségvetés\'lllU ezer frt. -- (lyó.ói\'i «/. eden-zék Kautz Uyula uUetiélieu id. Peregi Mihály gabnukercskedőt léptette fel kílvotjchiltiil. -(Im-iba)di egyik i\'rn lüeuiirtti - hir ezirint —-Pestre váratik. — <)r. Viktor, ki a ki-
rályi család több tagjának növelését vezette, Béeabcn szerencsétlen esés küyelkiíztéhen meg-hnlt. — A magyaFToíáhitolintézet forgalma záloglevelekben 2084tJ7UU frt volt, az ösözea vagyoni mérleg 2&D4H181 frtot ninüil. — Tri-i\'szil.cn a ])ályandvaron jan. líf-an roppant lilz volt. - Pesten avult kirakat leomlása egy kis leánykái agyonzúzott. — Aki a Magyarországban megjelenő Összes ínp s folyóiratra előfizetni nkurna 18;IB forintjába kurillne, csupán magyarnyelven írtra OOtí frt igényeltetnék. — A magyar koroiia tartományaiban a posta azemély-znt ?400 egyénből áll, mig Poroszországban 32482 egyén alkalmazta tik.
H i r e k.
-- A csurgói én tar n n y i unidalnit tiatnlfiiig által fulyó lió I-éti a i-mirgöi . f/áruhoz" {\'zniizftt kényelineji sziillodában jótékunv-ezéhi nirlkörü tánezestély rendeztftett. A kedélyééi dalidon jelenvoltak pedig kr-dves hölgyeink és tiaUljttiiik a környék szé]..>iv.-l fgyútt. A bál mondhatom gvonyörüen üikeriill. nrjlyit kedélyesség b fesrtL-lviiség fűszerezett , h Jiöl-gyuiiik annyira elrugudók, annyira bájnjók voltak, hogy valóban ritkaság köz.1 lariozik ily szép és kedves magyar hölgy koszomnak összi -jövetele. A nagyíz:imn közönség eztm élénk éd Bíoron értelemben mugv.ir mulntságwt a nagv-kanizftai derék líornn zi neimndája fűn/i rezti-jobbnál jobb csárdásaival , melyek mellett a lelkes fiatalság ugyaii\'-8:ik rleget telt liiviitásá-nak. A minden tekíiilutb-n jól sikerült vig.-ilom közül li-gtóbbérdem Néni -iliy Ignáezba-á\'^ma , rend>-z>"it. éa a ki kiilnni.i* a tert-in diszitesér\'.1 - ilk\'li. íny, bi.tgv hölgvfink a iieni-n oltak hűdének. 1/betelje, ¦sziTüségijtíl pániniilvfi, é\'ki\'-ikci. Kiismerem a férii:»kn:tk is. Iiogv űjtj viie!\'-tünkli\'\'Z színt\' liÍTek maradtak. l.-L\'v.\'ii a ma.\';:ir kiilsöh-g is magy:ir. * nem n líiu\'hok ? ^.-Imifrliugek utóda! iMt-u wlilnk. }>¦-¦ ; többet! Nagv-l\\,iiiizi;a. iV! már 4. 18Ó\'.\'.
I. fiy.
¦_2\' n.-k a n i-zs a i polgári egylpt, -alakulási úvturduloját, f. iió 2-ájiiéayesen ünnepelte meg. A közel százra i«i^^asztal-teríték páratlan volta maga ncme^ÖIi Miot minden nlblánál ugv itt is talpra esett toastok fűszerezek nz amúgy is kedélyes Bzinezulü vendégséget. Az i\'gvh-t elnöke Sanwebcr ur kezilé lueg n pohár köszön téjiük aorát, a melyben egyitértésre íigy<;l-mezteté az egylet tagijait. K^t követé fót. Könnye Alajus gyinn. igazgató urnák sajátságus szép tu-asztja. nielvben korlátlan Hzellemének hatalmával. i\\ régóta tervezett — sajnos, évenken át érin-ti-ileniil maradt — kath. legényegyletnek meg-alakuliUát a alapszabálvait fűzte bín.\'zobitlia. — IVr.-zmként derültebbé vált a k..r, a feletlébh jól esett tapasztalnunk, hogy az ünnepély ment volt minden politikai tüntetéstől. így szép az élet : bi.ldng egy elér lé? légy üdvözölve !
! n N.-K anizBft, február 2. ^Tempóra nin-tantur. sed voa non mutamur Ín illís" — féuy>.-s bi/iiiiyitékát adta ezen átváltoztatott jelmondatnak a mai remekeié*. — Egy filczifrazutt ökör zene b közel ötszázra terjedő kisérö tömeg között vezettetett, a porhüvelyen felülemelkedni láMzó, n.-kanizsa város atezilin, hogy Kilik Fereiiez mésziiroa hatalmas karjainak csapása ;;\'..-\\lt, az iparvállalatok, pénzintézetek, különö-seu az absolut hatalomnak — az emésztő emberiségnek — fontartására, lesújtva, felapróz-tiLssék. Szeretjük a régiségeket, nem vagyunk gvtilólöi ujabb kezdcméaye-edeknek, ha jók, — de csakugyan kivánatoa volna, hogy az etrélo - nem a müveit államok haladási esz-méjévi\'l üBBZeegyeztethető — műtétekkel a civilizált nép kíváncsi vágyát ne fokozzuk. — JIuUi.s.-a meg a mester bravourjat, Bzakérlők
mint igi/u iigyt-s figyelmet •\'fordiirt Oriiiiituel cmlili-m zeli visi.-letbez neu magyar öltöny e;
Bité büví.lö SZi;li-íé\'.
előli, s ml inkább neki tisztelői — minti«a a 1 f"lezifnlzotl hnrojiimik kíaárői — leazOok. ; .
— ilegdtibbentőlog liatott reánk iw a szórnom hir, hogy nemwjti létünk bumriKriga a magyar tudomáiiy^s akadémia épülete ég, mctginérbotlcn érfékü mükinca fenyegetv«TOlt| azonban n tüz a keletűazárnytotözitot egéiají\'",\'\'. küzépBŐ oaztjílyig mogsemmisjtotto ugyan, ócéí " műkincsükben jeloatékeny kar nem fordult ftl^ mint egyes zúzások. A tUz aaenlán éjjel fól qgf\'. -órakor vétetett észre; mint keletkezőit még nem tudhatni. A kár f>0 ezer forintra rn<?. a leégett tetőréaz 2 ezor forintig volt bízlnsiiva.
— A római pápaű aa;ntacgéDfk elhunytátjelző hír valótlannak bizonyult be.
— örömhír. Egy távirati értesítés eieriöt a szabad Bsellemüség- a eniberburátLkegyefl&ég-bon tündöklő KovácB Zsigmond Praelátna a kanonok ur fl mgo neveztetik ki pécsi püspöknek.1
— A BBombalbelyi tornacsarnok javára
Íftn, SÜ-án Szombathelyen rendezett táaezvíga-om tiszta jövedelme 171 frt volt. A tornacaar-nok építéaére pedig begyült eddig 203 frt60kk
— V ásá.r 8omogy megy ében kobelesett Jgol knzaégben minden szerdán bt ti vásárok fognak tartatni.
— Horváth (í v u 1 a Zala-Égerszögről, ki Göcseji Gyula név alatt a „Mugyar üjaAg^-mult évi nnv. 27-kiszámában s ezután Önállélag-is megjelent .Odzinto szavak nz egerszegi járás
I követválasziuibuz-* eximii bJpárti íelhíváot , irla vuli, LírtJihiia ini..ti a pusli HajtúbintRagnál \\ bepunaitziiitatutt a a napokban idéztetvén Pcsö^,-jegyzűköny viltíg ki is ludlguttatutt. A f lBégaér-\' lés s eg^Pj vád"a2 ponlbéd áll, mely nz idásott 1 programiuvéletull. Az i-sküdtszóki cégtár-. ; gyalás mariins lióban les*, t\'saládja koréba egvruzegivi vi.iűz.\'iutnzt.-í b:i ti isíurkefetőaégüoket niegliiogntá, s a többi közt ehnondi : ho^y a wijtóbirúság körtében mily loyaltfl érzelem |jin:ÍHiuód az, im-ivbeii a vádiullat részesítik. ÍU vz nagyon inlvns butásii U\\ a liivatalban üiii) büazkiaég. gögnek, baiitíin udvariasaig> u ttyája-j<ágiuik k\'-ll ur.iík\'-dni fi igy i-gyazerro ni érdeklett-k ;i liivat.dt ln\'e..--ülnÍ s az egyént üízlelni tan;ilj:(k, ku öhIilmi a hivatal tekintélyű ve-szt, s az eg> i;u gy ülöletc terjed a nép között eL
XsJyilt posta.
I\'.cl.uviri h-iiiiri i:r M<-i>i-IIináról l.i|iankl>aa ,ní,]! LÍK-.Í..1. ni-,\'1, ur t iiíirn rllni.-nifulalol
-\\,in. r,\'fl/.iiit f.-r .¦.It-i.I.\'.¦*•<\'..-,¦ rr.iall, .1P ti^ki»ilta ¦ i/iijry t\' ri;r«i[ runpÁri n í\'\'-im-lvea írdrki-k tírgja-i-ár.^ t.\'ir\\i;ti ál, csali -i milni\'-rtren liuihatjah, k^It-rv i\'i-ImI",ii-fm i jie.ilii <tu.ik. Ast p-Aig lapunk
..imlokáir í.t rh.l.l i-.. llfti .-¦rLnsMln-ljltk.
— I.. >1. Z -üc i.^k l.\'\'.koti€.iii iiiriívcffiílje Ur-ntt vl.s;a. II.
— I.. H. Bak..iu. A kfü.-in :axut!iciii kiadásra Bci«e r.ikki\'U nirpji-lcii. ne ulAn Síi) Ilin link. KúrjDtc mlnil
( \\\'. ciikk nilrl.ll.l.i .íivrn I RkflMisit.
I. J. I\'.-nt KiÍvm,,j ah r,íf,]j(ik muuka^rMlak
-- A. 1. W....,t.v.. K.\'.,« ?..1 rfcrdtflnk.
1) .1. c««k\'iMi.iii I\'m.\'...*!, iplb\'íltjflk.
— t. v. Sj. l.i.r.lri,,. a t.fkai.ir.tt Tenirr Tonniko.
Nyilatkozat. - t \'._
Biztos kútfőből vett i\'irt.-srdes folyüía, hogy a Nagy-Kjinmán elterjedt követhető dalnak: „Mnrtiiikovics lesz követünk,
......a krumpli csőszünk,
H.......a bi.jinrj!.,
E .... a bundÁ.-ikutyája.-szerzője én volnék; ezeuiK-I ünnepélyesen ki-nvihvtkoztatom, hogy e verset nen>"én csináltam. — Mint 48-diki honvédtiszt eíen alapta-In.ii n\'ifogást komolyan vinsznutasítom, B axeiné-Iveni iránii köteles védelemből, a tovabbfsi gvanusitgatásuuk terjt^zténe ellen, ezennel óviat teszek*, mert másként a rágalmazót leálexizva lovagias elégtételre vulnék kénytelen felhívni. N.-Kauizsa február hó 4. 18G0.
SZENTKIHÁIAI AURÉL. — fllty nór fil(őii) •t*Babát>s kerwtetlk eíí>-Bjűi feltílelek m.liuU NaCT-Atn.lrA Krauu JutU uCt BintióhoB. I\'övel,lö crtositcit uáta, \\a$y a. n.-kBjd»ISÍ tmlakciE.i Inléiethon n verhetni. A« al kai maxii Otoatt-tl tmkÖi&liiolG.
Ü Z L. 3E3 T I-EC I H. r^T O K
, 1HC9. február 5-ia. . A. FQu alak mlalt koT^i bobaaatal -volt, gabona UklnHilíbon b heten a e miatt a gabnaüilet gyeogu vált, AJiét végével ajonlian a tunuy^bb oBEtálrsatn :Irtloi ugyan némi k^rdísi/iikUdei tetténl, wind a n<eH«U kütatt alkurdl jegyielat aem vehetünk fel, &*W« mtnííiíga\', bnsábai) feltiiuS bliny eaaloltitett. -Áak ntm valloilak. Árpa orüiebbon vlialta mngi\\, )»4gU ibbw.U it &éml c*ökkeni*t •aenvodott. Min s-abs*Dinb«n beret veyfl mutatJtoeott.
Piocil heü-vittürl keletarak. KAOY-KANIZbAN, rebrnir i-iu. • Aliő-atlfttriai márUnkinl.
--,«i aa»A W—8ft faniot\'i Trt, lOTir. irt
:Ur-W fnt. 4 fr. SO kr. 87-68 ftt. 4 frt át)—GO kr.
?«pj 78-7?/nl. 2\'íf. 00 kr. 70-80 fnt. 2 fL 6ö kr. ipawrfttsSnak, 70—71 fnt. a fr;fl0-70kr. 71-72
faU 3 frt- Bű kr. .trpa kail.iEiJ^ed, 05 — M fi. fr. — kr. 87-0B fn». 2. frt. Ü0 kr. Knkorlcen 2 frt iO kr., 2 frt ŐO kr. Kukarlctn n\\a*i (rniiif[»irrtiii< V M 6.1 kr. Zab 44-46 ina. 1 frt G.1 kr. 4(1-47 lm l frt 70 kr. P o h a n k a flo-fia fna. S frL 4á Ur. BO-Gft fta 2 frt. BO kr. Paiiauly fohir I) frt Mil kr PaHiuly, tarka 2 frl. 6ö kr. Hiéna. mám. fn. lír Bsalmn I frt 2S kr.
Bécsi pónz&rfolyam, febr. 6.
5% metaliqnca 61.05; 5u/n nomz. kölcsön Üti.7ö; lrfüi)-ki álladalmi külcaön 97.20; bunk-réazvényck G.81 ; hitelintézeti részvények 2<>f>. 60; London 121.—í ezüst ágio 11B.7ÍS; arany darabja íUiR kr.
Vasúti naponkinti menetrend:
; j. ... i -- I1
óra 16 V ára 4.1
Trínat l A. ,i. 1 óra 60 rira 25
Hnn-B B T«ggr\\ R líra öO
.l.rluLán\'2 óra —
liuda r.\'i; riiRRpl fi óra a
¦ . .1. ll. 1 i\'.rn 2u
reffjrol H óra 2H
llBtvo 7 óra 30
Tricst . •Ira
w <• d.\'.lhtr.l_* órn ft-\'
Dfcics _ d. n. 1 óra 11
put* T órn J:l
frtrear ft-tal 13-*a 1869,_-
—lliT_cT"licír*"TKÍitlii)likii* nap- I^rotajrtiaí™
nSfy J tár_ tittptir titj.
" Vasárnap IlftfÜ Kedd Pnurd. CsUtílrlflk ríoink Siorubat
Jcmlii vakot EJ\'ÚRyit lueg, LukAca XVlll. ?I1-4:1 . =tf
! JIAthai J " *----
HuihaffjrÓ kodd IlaniT. nianJa DeíBÍr E. Jis. fi is. íob. A gib, 11 ara.
Bálámon . Apollónia RkolwUk*
EaliUau. \'
Fulolős szerkesztő TWajdltS J&EM^-8cgéds7orkes7tó : BátOTi L^M.
H
E D E
E S E
K :
tJj szeIYpnyek.
Einladung zu einem Glücksversuohe!
Am 3. Ffbro«r «889 I
Ourlunztehm} rf»r jroiwil Don dtr Freien Stadl Hamburg garimtirtm
Geld- Verloösung.
E.n •riwümiaawtiisrtronww Hnnptroffcr von Ct. - 80000.5000, 3000, sooo, I
1000 IC. — Am **• Ffbrnnr 1880 beginnen dio I.n.upt-21«?ImllRfH Hur gramen von der j JiVekn Stiult IBnlHuurg gnrantirten
Oe«l]pi¦S;al2.©»"¦"V"©3^1ooB^LtttB¦
..idigon am 10. Wir, 180Ü. - Kran Tmi.ond vier Hundert Gewinne 1 Prämie nnd| 87,800 Frriloose im betraf von
Einer MiÜM 795,265 Hark Courant
mOlMD liicrboi gtjwonncn worden. - Den gröBten Unupltroffer bildel eine der nndutelicndon | Snmmon : RS.
225,000, 175,000, 155,000, 145,000, 140.000, 135,000, 133,000, 131,000, 130,000, 129,000, 128,000, 127,000.
Die nähere Einthcilmig der Gewinne ist wie folgt
Prämie Gewinn
125,000 100,000 50.000 30,000 20,000 15,000 10,080 8,000 6,000 5,000
5 Gew. 1U
125,000
100,000
50,000
30,000
20.000 15,000 10,000 80113 . î
8,000 -
12,000 9400 Gew. « 15,000 1 7200 Freilr
80 100 100 100
m. 4000..
. 3000..
. 2800..
. 1000..
. 500.
. 200..
. 100.
1 Prämie.. ise h !> M . .
m.
20,0001 30,0001 , 160,000) , I00,000! . 50,000] . 20,000| . 944,265|
. 1,709,265 86,000
zusammen ft 1,795,265
:dlon zur Verloo^uni; kommen-
Äar Oenltirie werden gei-rrgen.
Für uimiutliclio obigo Ziehungen und zur P.itli itu den Gowinni\'n koxlrt
Ein Original-Staats-Antheil-Loos fl 8 Oest. B -N.
4Un A.ifirü^... .i.t liotr,.ir1.i1de Helme \'» i\'^iik-Nnt.\'i i.l , «ml
igefilhrt. .1 .l.-r Tl.eil ......
und Gewinne mai
!.. lid,.
i wendet
mlie p.
. BBOtaxSLOOls:©!" Ä C30BC1I3).
Bank- nnd W.cli.el^eieJißn tn Haniuunr.
AMcnffiM&l« BHeK»-4Sti*te dm Spl.1 der eMtorretoMua m* Ist na Uteri. 0f«l.|
iBaaJaimj gntatm.
.Gottes Segen bei Cohn P
1 tiroaaarjlge mitgewinnen I bedrpiende vrrmcbr<e€a<
p Italien-Verl oosons
von Uber Drei Millionen. Dio Verlornttnß geschieht unter] 8 tanta-Aufriebt. Ii*¦ ginn Act ZI eh unfj am 14-tGfl d. Elte.
Nur 3 Gulden 5© kr. 3. W.l oder I Guide» 73 xr. 8. W.| oder i Gulden 9. W.
kostet eia ydhi Staate anra»-| tiri es tslrkUetea Orlglsal-Staato-I LOOS, (nicht von don verbotenen\' " imeHicti, au» meinem Debit rrlcn solche piRpn tTanttlrtsl nendnnp Je» BttbtQea M>]b\'at,| nach den ffnlfernteMcn Gegamleu
)h mir versandt.
i Genien nur GoBrißß« ge»oijen.
Dl« Ilauptf-twinn« betragen : 250,000 150,000 IQ0.OÜ0 50,0v0 30.000, 25,000. 2 k 20,000 2 k\\ IS.ftOO ; * 12,000 ; lt,QbO ; (0,008 S a 8000 3 k 6000 5ooo. 4ooo, 14 a 3ma lOtrn 2060, G a 1500, i> a 12so, lóti a (eoe, SOG k 5m, « k 300, 224 k 200, lü5(> Gewinne n üa, (00, 5o 3a.
Gewinngeldcr nnd aruilicha Zie-nn in li sten «rnile meinen Intere» etilen nach EnueliiMdnng (irompt Und »enich wiegen.
Durch meine vom beaonderem Gitici beirtlniti|rlrn Lons*, babe ] meinen lutcrcaseulea bereit* allein
Ih Destarrtica (Se taiierhächstea 1 HanptrefTer mn 300,000,225,96a, l87,5oo, I32,5oo. 150,000. 130 eoo. \'irmiifils 05,000. mehrmals
loo.ooo, kürzlich Bcboa wieder das] grosse Lqob vdu 127,000, nml jüngstes Wettmacht schon wieder, \' i alfepgrösatEQ Haupt- Genina Wies BBabezahlt. (1^-1,1)
uz. ms. XOHN
In Hamborg,
Knnk nnd Wechselgcfcaäfl.
Tun Bzcrcncsém* mélyen tisztelt közönségnek jelenteni, hogy az !)7,-ra Metaliques és nemzeti kölcsönök nj szelvényekkel cscrílbctílc be náum,- és bogy én a becserélést-minden tózsdij nélkül, csnpan azirbaUség vüsmtéritése mellett
eszközlflm igen tisztelt megbízóimnak
(218—3,2) müy tilztekttel
Mandl C.
Pitazvaltú-Uzlotc, Sopronbab Várkerület 201 w.
Neue Rente.
leb beehre mich dem hochgeehrten Publikum die ergebene Anzeige zu machen, dosa vorlaufig 5% Hetaliqo.es nnd National-Anleben, in ilBUß RenÍQ umgetauscht -werden, und doss ich dio Umwechslnng ohne jede Provision, bloss gegen Vergütung der Spesen, für meine geehrten Committenten besorge. Ich empfehle mich
hochachtungsvoll
\' C. Mandl.
Bank- und Weçhnclgejch&ft, Oldenburg Orabonrnndo Hr. SÔ1.
?sai
.; j
mei
ineg
DIE WINTERABENDE AM PUNO.
PAUL HALM s Büchergesohaft, Engolirnsae Nro 2 in Wien, liefurt gegen portofreie Einsendung Tun ii (iiilden (ohne "Werthaugabe) überall Inn franco toigeuden Muäikheft:
Eine SammlqMrvon 59 dir beliebtesten Opern-inelodien aus C\'zar und
Zimmermann, Stradella, Ernnni, Bclisnr. Lucia, Tniplict, Freischütz, Iudra, Faust, Kreuzritter, Scta Chiarn, Tnunlüiuser. Zampa, Martha, l\'e^imentstochter. Prinz i^ii^cl", Jjucretia. — Leicht arantrirt zu zwei Httndeu vom Muaiklchrer Za lin. ( 195— 12,7)
2J kr. lik-bnrdi. Murin . . . •2U kr.
-¦"> kr. --. Am Alirtül . . -?0 kr.
¦?r> kr. -. Wft»,!«t» Traum 25 kr.
i.ri Ur. Jan-rmann, iKirnTTrh . \'J;i-kr
¦2:> kr. FrthUogilied .... ?Ti kr
•20 kr. Aacber, Doiia . . . •TO kr
kr. Lie6««reigea .... -10 kr
2.1 kr. Du Bllberflflchchcn 50 kr
40 kr. Dio ßehlacbt bei Prag îiO kr"
!!! HUSÍKAUEN!! SPdTTBILIG
- ^ Garantie für Neu!1 Tadellos und elegant!\' ^
KloiUrttlockcu . . Gebet der Jungfrau ErhOrtc* Gnbrt . . l/b^nn de Ia j.riArc Doneo R«tena . . Jáainrcn btilJaat Berffall an roved . Ciritlon dn cloeber L» h«Ha smatane .
H0$? Alle lO IBcflc zusammen aar ü.
0ß8fa-AltaB brillant ao»sti«laUet, 6 Opera enthalt nnd, nnr 2 fl-—vM der naueaUS aod helle>.traten T&QZ8 einaeln & 10 nnd 20 kr., •«•UM» aar 3 & — Oh htütbtate* Optra der Oojrrjn-nrt ; Ito bsrt. Korma, Don Jnsn, Trnohadonr, HlgoletUi. Marliin, ßtradelU, Eaaat, IlaseouttMB, ßchOne IMena, Frciichllt«, Fra Dinvnln, alle 12 niwaiea nni 8 fl. — 64 der hcllebtc»ten Oavertnrea rm Uoiart, WahM.Aab«rrBo«inr,B«ílinf,n.\'pi(il)ten,üh«nihini,Uoniic(tiii s. w. ein-Ha MV!W ««nl 28 ^ aJU 64 »uaamtnen nnr fl. - ß der hclieb-^"¦a ¦¦(•a^ÉAfafJlfciaÉa Von JnngMnB, A «eher, Do]ijiler n. n. w.
2-4- — Tuz-Alk«* 1869. eoÜttlUtud S Woher, h mb nebe, 4 Oftlopp, & Redutra n. a. ir. Iw-Canaen 29 Tin*« nnr 2 fl. — JocsarJ-AUnB «Bthalland 24 leletite Conpoiiünncn nnr 2 fl. — 24 Opera. PstyMnrl ÍUr Kiudir, inummia nnr 2 fl. — JasgQBflo\'B Lieder-Album \'3 d"»V«rO>«»^len U« Jerx^iarnmert nnr 2 fl. — 40 National-Lieder ¦lUf KsÜOMii nur 2 fl. -^Mawt\'iiamn.tllcho \' 18 Bannte,, 2 fl. — ammvm ammtllch« 38 Bon»t*n ammmmén 3 fl. - Fraai ScJjahert, ^imariUAer, Älu rnnrerYnrae, 8e1rwannn(feitn^ KrlknnlK n. b. w au-¦aaoitB.B7.UBdiT.fllr 2 iL Ctop»*« 0 brrühml- W»U.r ,uimn»ii ri ^CMflte\'B brrOhmto 8 PolohaUen niiammeo 3 ii. — Pamela,
Wal»or tob Badfrey 80 kr. bp* IllOitaatls flr (Ha!ITad«U«t tad efftjss.tll -«ff
mit Geld beßJeitete Auftrag wird sofort promp-tett wpediri 11 Pottnachnahnw Ist nicht zulässig, da
die Post Mlcho von DcutHcblond nach Ungarn nicht be-- Fur reellste Bedienung haftet die bekannte JFifnia, an:dic inan «ich direct senden wolle.!
HENRY ENGEL
. 18. Alter Btotnwcn;,.EcBo d
HuBlkstleo-Exporleer
in HAMBURG.
jr Cunto mit iöamt.
A srenicsi urodaloiuban íblvó évi April hó 24-töl kezdve 3 lírymásutáni óvekriT n következe kinilvi baizoDvételek_fopnak Wrbo ndntni, u. m. -—
l-ör. Szemesi határban a Balatoni halászat. 2-or. Szemesi vendéglő, h»js- és bofmáréssel. 3-or. Szárszói határban a Balatoni halászai 4-er. Szárszói vendégfogadó hus és bonnérásaaL
A bérleti reltétclckrö), ea a fentebbi bérletük bez csatolt javadalmakról felvilágosítással szolgál az arodalrai tisztség.
A bériem szándékozók ezennel felazóllittatnak, bérleti ajánlataikat nz uradnlnii tisztse\'ghez folvó évi raartius hó 12-éig „Zárt luvólbtín* beuyujüiui, mely napon reggeli 8 órakor a berleni szándékozók jelcnliitébon, — brlnatíjSnz letevése után az ajánlatok fel-Byittatván a legt/íbbot i^érűkki;! a Bzerzödósok megköttetnél;.
_A BzámtáHói hivatal aital.
Mísuí én vcii
légii bérlete,
íeitenS hoher Stanbcßpcryoncn imb competente SuSfpTÜd)« über bit L>citwir!ung edjtcr Htrff\' fdjcn Kalz^ah-rikate bei SBtuflftanfbeitr iíOrpcríd)ioá\'d)e, djrrmid}«m ffatarr^ :c. :c.
íienit Jobiimt IlolT\' é Central Ttpet in ©icn, ffärottret» ring 1.
J-ürft 551örhrr ron ©oblflatt\'ítljc 3uítrfafrri(í, Stau\' cina, 30\' *pnl l*ütí. («títcúima auf aJlala-erttoet) ffiöl» IrTí-ccrf, tt. — Seine SrjtUrnä trr (Central unt ©DuPrrntut !\\rb. i\'Cii l^aMíiij äiiBcrlr ; »Ich habe mich persönlich von d(t Ausserordentlit-lien Heilkraft Ihrer Hoff\'fdjen Malz-Fabricjite überzeugt.- Tic rjrtiiBifcfecii íDíiniftcr ©raf Don ^isnurri, fjrrr v. b. -ptiH, Crr^ctleiijcH, tbtnío. (I)er Pt$ttrt fa^t : rSn lassen den alle Ihre schönen. Malz-Fabricaia nirbls zu wanschen übrig.") Jürft OitingrriSajaUcttfteta ftfiriri1 : „Ich halte es für meine Meeschenpfiicbt, die ausgezeichnet heilsame Wirkung des Hofffdpiit Mab> Exlracts öffentheh beknnnt werden za lassen." <Bt. GLr.-jt\\ítn? ber Stóatsminifter a. S). o. IStSntT\'flbeibDrf crlaimte dio ansgezeichnete Heilwirkung der HofTfdjcn Mab> Fabricate in feintm ^riDat-öasarrtfee. „Ihre Malz-Qesund-heite-Chocokuio" — irbreibt ír- fflaubni^ in ©im —\'.hat sich mit auffallenden Nutzen bei Körperschwäche, Brustkrankheit und chronischem Katarrh erprobt Wer, wie ich, die Versuche machen wird, wird meine AngabV bewahrheitot findeu." = AUS *Partä : „Sin Doiieä tyúft litt ia) an einer ^romfaint ßuftiß^rcu Gn^ürbung, roofcurdj id) )o abgeirfinjädjt »uret, ba3 lr$ apprtit imbSdjlflf gänalid) wr« lor. .Jicrr Tx. íucco — dnrr trr berü^mteften Äryte in t\'aite — ritb mir 3fir ÍD!al^l5rrract1Oefimb6nt8í\'ict attju* lürn^n; tirlcm fflalb, cor ílíltm aerr ^brnn berTlifljin ÜHittti oerbanfe ii meine teile ©cncfimo,. De Quillaumo 21. rua de Londres."
BitU Jirmeii offerireii Mala-Eiírnri. SBir ttluáftn bjber ba^ i\'uMicum in feiner ^ntcrefft, alle SKata-gabricate, bif nia>t bni Jiamtnäjug Johann llnff führen, jirrßtf ja ipciftn. — t>r. ÍSef.
, \' Tre aJîala.ertTaet ift in törcB--ffnm3Sa öirräi^g 6ei; Jobann Rosenberg & Josef Welliscb, Adolf Schwärs 1 trab Josef Sommer. (\'203—2)
A 10-ik évszázadi egyik csodája í
;STHETIN.
(S00-12,i)
Tiszta növényi szer az ösz haj eredeti, a megüszülés előtti színinek visszanyerésérc, annak a mcgószuléstül s kieséstől mindenkorra való mcgúviisára s a hojnövésnek feltűnő niúdon előmozdítására.
AUiimAnj nem Lrc.e., ..írt tökclotna. n ArtülmaiLm, . tK ntrn alkjűmoji.,,, n h.J.l o.oi rontja n.«„ ¦ ..Ins nem váU.ilk. - Éjj U»cff Ár. 1 itt m kr., p.i.1.1 e)küMá.,cl 1 frt fií> kr. hjm.ilatí nia.it....I K7ült. — Umdt .Uduk tAtemca a,Asnlékt,an reBirttilnok.
STARK J. fodrász
„ „ Jourfatadt, JoiioílitHdienir. Ifi. .s. a. Xiícuhnn.
pobton TÖRÖK JÓZSEF ^^„„0^«,,^, k.ralj-utcta 7. m. a.
i Aj.ainl. Waehriihchrin" bírálata:
)tAB8tllBÜB"^ak ndTeatntlk ihcih BT A11K nr iltal fnlulilt hajfeattl »íer,,in<iljr hn.onldl folett neon clÓnjnyol blr, h.ijry íreakovoriktill menten nar^, knrtíkuuj- Lefulyáat Ilum Krak«rul *. IwjtüUjrt, hanem crCaitC -BTi5»aeln*l foirra a küllemet „ imbjcndabíil .^bcklllv.,. « hajai ai.\'.fi kIr«íitCI_ürjii. Mii„|0n M,01 |„u ki.í,|c| kiillMU a .„Ahii
n haainnlat ia tft
¦ Íií nj elm es.
d. Madarász Ani. Pécsett I
ajánlja GÉPGYUU ÉS GffiíSZETE
készítményeit
gőzgépeit, különösen pedig malom Bzorkezeteketi olaj henger- és sajtókat, borpreaeknt, göz- és vizvczetéai csöveket takarik-tüa-ihulyckct és azok egyes részeit, kutakat, oazlopokat, rácsosatokat, [minden nóvun nevezendő (intványeket, továbbá ^ "
gazdasági gépeit\'
u. m. szántd-, irtó-, kapáld- es tültügetó ekéket, vetóg^pe&e niagtakanikot, rostákat, erömüvoket(fröppol)bkiwkezetreJeflépW g^pt-kítt, kukoricza raorzsoldkat, róna Ás szecska-vágókat, sasi ós daráló gópekot Minden a gópós\'zet szakmájába vágó megrendeléseket a fcggyorsabb clöállitdfl a legjutányosabb árak mellett elvállal ugy a gj-ürba Vittiz-utcza 14-ík "szám alatt, valamint raktári irodájában országút i^-ik szám, hol a fentebb elősorolt kéaaltoD& ^I^^}^}l}2^1^í^ziotel tnrt\' _ (175—g^\'
Wajdits JózMfJtjadó-, lap- 6s nyomda tulajdonos Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa 1889. február 13-án.
7. tfám.
Nyolczadik évfolyam.
ozlooy
Kiterjedve
SOPRON- és.V\'ASISEGY\'É\'K\'RE.
szépirodalom, kereskedclepi, ipar, gazdászat, tudomány és Művészit köréből.
OK<Ptd el® 33UL:
* «(físa Itod;
SirrUenstAl Írod* «• kiadó* hivatal:
WAJDITB JÖZSKIfkOny-rkaioBkadáfiábon,
ElőOzetósi föltételek:
Hely bon íutetos hordatnál 6a ricjikro postan kCUdre * Egé« ?Tro : - 6 Irt. — kr. Fél érre - - 3 „ — „ Évnegyedre - 1 « 60 ,
A bal hasábos potitsnrírt t-m/ir 7 hi sor 6 íb minden további beiktatnál ílyi\'gdij minden ogjen U-ikULi.,,\'., t :ifi A „Nyilt léníii-vgj petit sor boikUIÁni ,|!jn ír, fcr
Hirdetéseket el fogad:
H-Haalioán: n K amó-hivatat,. Pastea: ZELLER M Béos-, Ha-cburg-, Berlín-, Maioa-m.-fraaMart- ?« Baecl ben: n l líJKViTElB & VOüLKH. Upfise-, BefO-, ta
8tu«Bartban: «iCiTSK&TÁUSA. BéoolJea;OPPEUK. ,
Gazdaazati nézetek.
I. gazdaszati pályamű.
* II. A Jószágtartás.
Minden törekedés czél felé irányul s minden czél elérésére bizonyos eszközök kívántatnak, mely eszközük helyes megválasztása, ügyes és szakavatott alkalmazása csak mindinkább biztosítják a mindig tökélyesebbülá czólt.
Igy egy rendszeres földművelés s tágasabb értelemben mezőgazdaság alig képzelhető jószágtartás nélkül, mert júleliet a napról napra közclterjedésnek indult gőzerő pótolja ugyan a jószág erőt, de soha sem képes a fűidnek visszaadni azt, mit a termések évBorozütiu a földből kivettünk t. i. bizonyos tápanyagokat, melyeket egyedül a jószág tartás által nyert ügyes kezelés következtében! trágyázás által pótolhatunk.
Jószág tartás tehát nélkülözhetlen kelléke jtk iSldmávebáuek - — ikertestvérek ezek, melyek elválaszt hatatlanul vannak egyesítve 3 esak is ezek arányos összkapcsolata szülheti ama eredményt, mely után a kitartó szorgalom s érez akarat sóvárg.
Azonban a jószágtartás magában foglalja s legtöbbször kiegészítő része a növelés és hizlalás, — a midőn is az előbbi által bizonyos jó és nemes fajok szaporítása mellett erőteljes ép és a kívánalmaknak megfelelő jószág növeltetik — mig másod esetben a már ki igázott jószág czélszcrü takarmányozás következtében nyugalom,és rend mellett hízásnak indul s a befektetett tökét dús kamatokkal egyetemben tulajdonosának meghozza.
Mindezen egyei részletek együtt-véve mindenek előtt a takarmányozásra fordított figyelmet igénylik és pedig:
-1. Az etetés mindig bizonyos meghatározott időben s kellő rendben történjék,
.mert a gyakori eset bizonyítja, miszerint az állat emésztő műszere bizonyos megtar-
¦ tott idő és rendhez mintegy hozzá idomul. Kern hagyhatom érintetlenül itt, miszerint az etetésre szint takarmány mennyiség minél apróbb részletekben — (adagokban) té-
: tessék a jószág elé ; mert az egyszerre elé
> adott nagyobb mennyiséget a jószág orrpárája keresztül járván — köznyelven a jó-szag megfújja — rendcsen otthagyja — miáltal ismít a, legjobb minőségű takarmány
. is, nagy. részben elpazaroltatok.
- Ide i borzandó még az itatás és sózás is, melyek az állati műszerek s különösen az
.emésztés kiegészítő részei lévén elkerülhet-
\' Jen figyelést igényelnek: lf 2. A.tisztaság. Hogy mily befolyása van a^isztasagnak,az;állati szervezetre — ezt hosszasan taglalgatnom fölösleges volna — tudja azt minden gazda s elég fennhangon hirdeti a mindennapi tapasztalat. Tisztán tartandó nem csak _az istáíó — jászol — takarmány sfb. de még-a Jószág külseje is.
JiíndefTvakarás és tisztítás, fele eleség — tartja a közmondás.
3. Figyelmünk alapjául veendő végre a czél, melyet elérni törekszünk — ehhez mérten alkalmazandó a takarmányozási rendszer is; mert mig a növendék jószágnál minden figyelmüket oda kell fordítanunk, hogy az minél erőteljesebben és tökéletesebben fejlődjék — növekedjék, nem kiméivé meg tóié bármit is, addig a vonósoknál egyenlő-eröbeni tartása kívántatik, hogy az minden perezben bármily előadandó munkára és erő kifejtésre készen legyen.
A hizlalásra szánt jószágnál pedig oda kell törekednünk, hogy nz a lehető legrövidebb idő alatt hizodalmas állapotának megkívántató fokát elérje.
LIKIJRALD BÉNI.
A zsidó tanügy a congressns
előtt.
I, nevelészeti pályamű.
[Folytat!*.]
III.
A népiskolák felekezeti szervezete. (A héber tantárgyak oktatása.)
A népiskolai törvényjavaslat Y. fejezetének 3-ik §-ának, illetőleg a törvényjavaslat 25. §-ában a felekezeti iskolákat illető leg a többek között ez is éli: „Azon már fönálló hitfelekezeti iskolákra nézve (tudtunkkal eddig nem is léteztek mások!) mindazáltal, a melyek eddigelé a község vagyonából és jövedelmeiből tartatnak fenn, szabadságában áll az illető községeknek, az eddigi .gyakorlatot továbbra is fcntSTtani stb.a tehát" a felekezeti iskolák megmaradnak felekezeti iskoláknak, igy felekezeti szervezetről szólhatunk is. Mimödon szerveztes-Beuek tehát felekezetileg népiskoláink? Milyen lesz azon népiskolák felekezeti szervezete, melyek a népiskolai törvényjavaslat értelmében mint hitfelekezet különbség nélkül közös községi iskolák fognak fenállani ? Mennyire fog terjedni a felekezeti tantárgyak oktatása az elsőkben és utolsókban?
Ezek azon kérdések a melyekre a következőkben tehetségünk szerint megfelelni akarunk, s mindenki beláthatja, hogy ezek fontos messze beható kérdések.
Készítsük el az alapot, a melyen c kérdések fejlődése és megfejtése fog emelkedni.
Nézzük iskoláink jelenlegi szervezetét és annak fogyatkozásait.
Hogy i-koláink jelenlegi szervezete a lehető legroszabb azt a körülményekbe kevésbé beavatott egyén is az első pillanatra Átláthatja, b ha itt-ott daczára annak is sikeres az oktatás, az a tanitójc bnzgölkadá-sának és lelkiismeretességének köszönhető, és itt-ott-az iskolabarátok lelkes és dicséretre méltó működésének. — De szükséges, hogy a czélszcrü oktatás mindenütt mcghnnosul-jou, hogy mindenütt édes gyümölcsöket teremjen.
Szükségei, hogy a tanitó faradsága ke
felekezetbeli tanitó nem is álmodik. Szükséges, hogy fáradságáért ugy jutalmaztassák, hogy kevés órányi szabad idejét ne kénytelenittessék leczkeadásofcban elforgá-csolni, hanem pihenésre és további kiképzésére használhassa. Azért szükséges lesz^ hogy a felekezeti iskolák szakrendszer r e 1, ne pedig o s z t á 1 y r e n d-szerrel szervez tesse ne k. Megmondom miért, hozaUassék be a szakremiszer a fi-lekezeli iskoláknál. Tudomás szerint a zsidó tanítónak \'bárom nyelvet kell tudnia. Hog\\ mint képeidét végzett fiatal ember a magyar héber, és német nyelvek tök* lete-. birtokába legyen, ezt csak az kívánhatja, ki suhasem tanult ragozni, vagy kinek egy nyelv toké-! leies tudásáról igen kevés fogalma vau. Mit tud egy képezdébe lépő fiatal ember, ki három reál- vagy 4 gymnasiumi osztályt végzett? És három esztendő alatt, eltekintve a többi tantárgytól , melyeket theoretice •—^é^pís^íc^Esagáévá,^^^ tenni, képes e-három nyelvet tök^jp&n sajátjává tenni? Nem!
Megengedjük, hogy vannak kivételek. De a szakrendszer behozatalával háromszor annyi jeles tanitó lesz, mind az osztály rendszer mellett, mert vannak tanítók, kik igen jeles magyarok és németek, de a hébernyelvet nem annyira bírják, és azért nem is igen szeretik oktatni, de kell mert osztálytanítók, — és ez a „muszáj" még azoktól a tantárgyaktól is elvonja kedvét, mik máskülönben húsává és vérévé lettek. Vaunak azután igen jeles héberek, kik németül talán igen de magyarul nem tudnak annyit, hogy a nyelvben egész odaadással taníthatnának. Az oktatás ilyetén czélszerü kezelése mellett, mindenütt nagyobb sikert lehetne felmutatni, és tények bizonyítják, hogy ott a hol a kéuyszerüség miatt félig-meddig a szakrendszer eddig is be vau vezetve, a tanítás igen szép eredményt mutat fel. Nem árt ha a tanitó mind a három nyelvben tökéletes jártassággal bir , sőt többé-kevesbbé szükséges is hogy bírjon, de azért a szakrendszer behozatala felekezeti iskolákban is megteremné üdvös gyümölcseit, és a jelenlegi rendszer mellett mostohán kezelt héber tantárgyak oktatása nagyobb sikert mutatna föl, ha mindenütt jeles héber tanítók működnének e szakmában mig a más szakmabeli tanítónak kedve szerinti szakmájában — kevesebb teher mellett — sikeresebben lehetne fáradozni.
Fontoljuk meg a két szakma közötti különbséget. — Sokan fogják mondani, hogy a népiskolai tanítónak — osztálytanítónak kell lennie, ismernie kell növendékeit, szükséges, hogy szünet nélkül együtt legyen velük, — hogy tulajdonaikat annál jobban kiismerje. Neyptséges érvek, melyek jclen-\' kori ncvelészetünk vívmányai mellett füst-j ként elenyésznek. -r Az nem nevelő, ki a gyermok természetét ki nem ismeri, ha há-
vcsbittessék, mert a zsidó tanitó működését j roihszor kiséri figyelmesen őt, n játéknál, ezer körülmény akadályozza,, míról a más az; iskolában, és a szülői háznál. — A mi
meg az iskola rendszernek azon ostoba kinövését illeti, a mely szerint egy tanitó ta-nonczait felvezeti az első osztálytól a 4-ig, - e fölött pákzát tör a józan ész és a józan Ítélet, — soha megvetendőbb eszme nem szüle re tt valami világboldtgitó (vulgo; vilagbolnnditój német bölcs agyában, .mint az. lí káríin.atns. fajd-tlom már sok iskolában teltté lett < színe, oly szolgai el küsé-get tételez fel egy tanítótól, a melynél nagyobbal, még a Ilndi-Thun-félc rendszer idüias/Hjii inaptxtorai sem ismertek. Mindezen ktVülméiiyck következtében felekezeti iidiidfuukbaii a szakrendet óhajtjuk bt\'h\'i/a\'iiuklúndk, mint a legjobbat, mert mig egyré-zt miiideu u y e I v s z a k m á r a igen jeles Lmunkat fi»guuk kaphatni, másrészt az isUlak U\'lszervezése egyszerűsítietik ezáltal, s taláu anyagi tekintetben is hasznot nyujtand.
A héber oktatást illetőleg nehéz volna„ meghatározni ármenriyiséget „és nehéz Tolna-"megállapítani a modort, mert a hátúit itt nagyrészt a helyi körülmények és a felcke-zetviskolák minősége határozza meg.
De ugy a mennyiséget .valamint a minőséget illetőleg az országos izr. tanitú-egt let fog egy memorandumot a congressusnak annak idején átnyújtani, mely. fölött az országos izr. tani tó-egyletnek október hó 4. 5. G. napjain Szegeden tartott közgyűlése alkalmával vitatkoztunk is.
A Dentsch Henrik igazgató ur által c memorandumban felállított elveket mi is többi) kevesbbé magunkévá tettük és helyeseltük, helyeseltük azért, mert szm-05 határokat a héber oktatás mennyiségéi illetőleg felállítani uem lehet, — és helyeseltük azért, mert az ott kifejtett nézeteket mint a logika egymásutáni következén alapján kifejtetteket jóknak ós körül menyeinkhez megfelelőknek tartottuk.
Csak azt nem helyeseljük és ezt a közgyűlésen nyíltan ki is moudottuk, hogy a bibliai anyag versenként felosztva megha-tároztassék, mit és mennyit és hány verset, végezhet a tanitó nnponkrnt, — szolgaflag ragaszkodni a számhoz és anyaghoz egy-átalán nom lehet.
De osztjuk Deuisch Henrik ur azon véleményét, hogy a-biblia chrestomatice ok-tattassék. — Talán senki sem fog annyira meghajolni az Öt könyv szentsége előtt mint mi, de a szeutirásban előforduló némely helyek oktatási módosát nem birnók feltalálnifr és neia mérnők senkinek sem ajánlani.
S bár Löw H. J. a sátorallya újhelyi mintatanoda tanítója világos és a lelkesedés mondatolta szavakkal iparkodott bebizonyítani az ellenkezőt, és fél, hogy a szentírás Szentségéből sokat vészit, ha több hely kihagyatik , nem- volt képes bennünket meggyőzni, és csak tiszta meggyőzöd&tfinkj" nek kölcsönözünk szavakat, ha mondjak, hogy a népiskolában szükséges, miszerint a a biblia chrcsíöinalTca nlctattassék, V-. nnleV (Scarlá&tiBégi\' példány.)
wSSH, Biintíia\' tolun ert.;akaniúk, lmgj a awuüttipg- sstükehb törrö szoriMnssék, vagy, «Lhogy o= állni a tnmti>\' terhén .kflunyittcssóki «&•¦.< wm, — csupán csali Me^IiM^gjpr-, mefc *ak tchiuatbui még.1?i ü2$3~ro^A r no terheljük olyanokkal, wik\'kü^félekéföto. ^Jotptr^Jtmetnéngl^. Ázutúhf kivanjnlt, yr" •» tényleges bibliai oktaUsmeg csak a mft-; sodik osztályban, vagy ha tehetséges a 3-ik osztályúim vegye kezdetét. A mi nálunk niég a gépi leges oktatási rendszert reprac-sentalja, ez n bibha, — ezt —- kimerjük ¦ Mondani, nem is lohol másképen oktatni, azért az alsóbb osztályokban kívánnák, hogy a kisebbeknél az időt és lelket ölő gépies bibliai oktatás helyett, egyes szavak és mondatok, kisebb imadarahok fordítása ée begyakorlása, a különféle házi és templomi szertartásoknál használatban levő áldás-mondások gyakoroltassanak be és ok láttassanak, ezeken kívül a bibliai történetnek az anyanyelven tanítása foglalja el az első helyet ílíéber oktatás "körébe tartozik ézén hivül még á vallástan, és a héber nyelvtan. Mennyire hanyatlott ennek az utóbbinak kikeres oktatása népiskoláinkban azt mindenki tudja; — de nincs is nehezebb tantárgy a népiskolai oktatás terén, — tessék meggyőződéssé emelni a népiskolai tanoncz-ban a nyelv szépségeit, — ez bizony nem lát mást, mint szárazsága mellett annak nehézségi it. Dcutsch Henrik ur memoranduma ennek rendszeres oktatását illetőleg sok szépet és haszonvehetőt tartalmaz.
Hogy e héber tantárgyak oktatása minden tekintetben sikerdús eredményt biztosítson minden iskolában szükséges, hogy vezér- és tankönyveink legyenek. Ezek hiányát mindenki érzi, a ki kénytelen Kohn Salamon (pesti hittanár a mintatanodán) bibliai történetét és vnllásta-át használni, mely utóbbinak niiigynr kiadása felekezeti ískohi-huilalmuuk terén valódi kinövés, telve ^h^képteltaiebb magyarsággal és a legképtelenebb hibákkal, különösen ott, hol a ké-
I ber szöveg magyarra van fordítva. Mltfc szerzőt egyébiránt becsüljük és tiszteljük,
I de magyar vallástan írására ngyatalán képe-üfteUiicJg nejn" tartjnk-^.^- bocsásspiLmeg,, nyiltsáfiinkért, ügyünk mindenek fölötti szen&égo megkívánja, hogy lu nem eresatett1 iü*akktü\\ harcn>ljnnk a küzdtérop; n melyrq Iíplu^SrTcbTt h é b~öf~r e z é r- é s t^nf; könyvek a t a n 11 o e s ta na 1ó számúra, ez elkerülhetetlen szükség,, Ezek hitfelekezen iskoláinkat illetőleg. ,
Az úgynevezett községi iskolákat illetőleg a héber és vallásoktatás ugy is cl lesz különítve és külön érákban fog tartatni, ez magában véve félig-meddig szakrendazeiv Ezekben meg kell határoztatm az időnek és óraszámnak, mikor fognak a héber tantárgyak oktattatni, és ezt csak akkor lehet, — nézetünk szerint — mikor az iskolák
már szervezve lesznek.
IV.
A középtanodákon járó ifjak vallásoktatása.
Gondoskodni kellesd a congressnsnak erről is, mert ez is egyike fontosabb kérdéseinknek. Mihelyt a népiskolai tanuló a gymnasinm vagy reáliskola első osztályának termébe lép, kezdődik a héber tan tárgy ak-róli megfeledkezés. És valóban, ha 4—5 évet töltött már az ifjú a gymnasium falai között, majdnem elfelejtett már mindent, sokszor majdnem azt is, hogy zsidó, s ekkor következik be azon végnélküli indifferentis-mus, mely vörös fonalként egész életén át huzó\'lik. Ennek oka a gymnasiuini tanulók fölötte hiányos vallásoktatása. (1—2 óra I hetonkint) mi által tápot nyer a közöny. Ezen segíteni feladata a congressusnak, biz- \' tos és czélszerü eszközökkel kell áthidalni ! az ürt, mely a népiskola és gymnasinm kö- \\ zött tátong. A gymuasiumi tanuló ott kezdje j hol a népiskolui tanuló végezte, — a héber tantárgyak oktatásának fonala ketté ne szakadjon. — A gymnasíutni tanuló folytatólag tanulhatja az Ötkönyvön kívül a szont-
irás többi könyvét, — folytatólag a vallás-Hant és szertartástant, — a bibliai történetből a biblia utáni kor történetére mehet át, s a szentírás, többi könyveWcklapcsolnt-\' b&ü;anyclvtantí de en;e iiagyon termé-, .sietés kevés Lét óra heteukínt, k azért b :\\tnnidŐt többre kell szabni. <Erre ismét vezér-*t$3 tankönyvekre van szükségünk." v- De azonkívül becsületes és hivatásukért buzgó vallástan ttokra.
Mi ugy azoknak, mint ezeknek nagyon is hiányában vagyunk.
Ezt illetőleg nincs más,szólni valónk, a közel jövő meg fogja mutatni, mifcépen fogta fel a congressas ebbéli . feladutót. Áttérünk a harmadik — legfontosabb — pontra.
V.
Tanitó-képezde — papnövelde.
Két következmény teljes fogalomnak szóvali kifejezése, mit czikkelyünk homlokára irtunk — tanitó-képezde, papnövelde.
Mi a tanitó-képezde?
Mi a papnövelde ?
A legtöbben tndják, de mondjuk el mégis.
Az első oly intézet, melyben oly fiatal egyének képeztetnek tanítókká és nevelőkké kik az Ügy iránti szeretetből és buzgalomból szánják magukat az összes emberi tevékenység legháladatlanabb pályájára. Oly intézet, melyben fiatal egyének, miután a pályához szükségelt elméleti és gyakorlati ismereteket sajátjukká tették tanítókká ké-pesittetnek.
A második pedig oly intézet, a melyben j a magukat a papi pályára szán) fiatal egyé- j nek tartózkodnak addig, mig niindazn> tu- ; dományok éá ismeretek birtolcába jutottak mik szükségesek arra, hogy mint n né_> _i lelkészei hivatásuknak elegei tebewi ek.
Ez egyszeri! definiálása volna a két egy- i mástól különálló de számta\'an pontian j érintkező fogalomnak. j
JÜndkettö a. nép lelkes, buz>ó Tezetóje |
• és tanítója legyen. Mostani Jeaíbőlnk igen messze állanak ettől.
.rHa a Jcsibőt jellemezni akjrnók, akkor röviden c szavaiban tehetnék : pipa füst és .\'dohányszag; arrognntin és tudatlanság, türelmetlenség és veszekedési ösztön.
ücra bánom haragudjanak orthodnx hít-fclcim, kiknek lelkiismeretéért daczára sza-hndelvllségemnek az enyémet föl nem cserélnem, — de senki sem fogju tagadni, hogy Bochurjaink nagy részében a veszekedési ösztön igen nagy, a türelmetlenség még nagyobb, hogy náluk a tudatlanság és arro-guntia egy karszéken nyújtózkodik, hogy a pipafüst és dohányszag a Jesibókban nélkü-lözhctlen ingredienziák. Én ezeket tapasztalásból tudom, mert a Bochurok hosszu-száru pipái még az ntezákon is nagy szereltet játszanak. Ily egyének vezessék zsidó népünket még a 19-ik század közepén is !
Ók, kiknek a békét kellene támogatniuk, — ók szüntelen háborúskodnak, — ők, kiknek a türelmesség példányképei gyanánt kellene tündökölniük, — ők a legtürclmet-lencbbuk ; ők, kiknek Izrael népének három ezredéves missiója értelmében a világosságot kellene terjeszteni, — ők a setéteég át • kát hintik szét, vallásunk legszentebb alapelveit, a pártoskodás és veszekedés tárgyaivá teszik, s nem félnek, hogy Jehovah büntetni fogja garázda fajukot. Valóban egy ujabb Özönvízre volna szükségünk, mely elsülyesz-tené a roszak közül a legrosszabbakat, — egy nj Mózesre volna szükségünk, mely Izraeli kivezetné ily zsarnok Pharnoniták kóréból; - egy ujabb Herculesre, mely (•tíveilul képc.^ volna kitisztítani ez — is-tnll-.t :r)
HOFFMANN\' MÓK.
* Ti»*tclet « kiviteleknek 1 Haitik usyaa e cxikk-rDiaiol lelJL-aen, du minílcn pontjai nem oíetjnfc miiulinlAnunkkal c^y taóictbfin nem mjyunk.
TáEC\'ZI
Még alig mait...
!!<¦L 4 lg mail egy jiÁr éra .. -H Lu xiir it«m U *ailikrac! rim T Ilt\'j de liogy Is emlékunól Ott a kedTU fürjnek karjío !. .
Héra kiTünota... m&i kiváimáin . . ? Bo\\dag Tttgy te, nn^on lioMug ; B tán eip) éltem inrgiaTívmi Alt iu idea bol\'logtigat.
OU do nrkem olj jül onik . .. Hm BftiTem agy rijy utinnA. . Emlíkembon viiizusólal ; Aliba na oltűnt aséj> taxáiba 1
Ou fllu matt Ii, — olt á luirUien, FlroB rdna-bokor mclleU, > 8 én meílelleJ űJrOiüttea Uxlfom ámbra lebetleUA.
KarfiMUSnk uáp rí rigók llUtoinak; d fenn & légben Kii ptctlrta {agg dalolTS, Boldotpig éaokébnn-
, Oh de ?0 Mm JuUgk. uomit, Ham lilok; — wat aagy*! arcaod, H *w(> rretnedbcn «ei a tUiia, At.% a baíiog wanjoraxignt;
¦Uh ^itdobál:;. mit éVeitófT .Nem taUofn, tucrt ne* kífdíitom j
Axt tudom, hogy rim hajoltál,
H karc«u te«tf d -Átitletlami\'
rMiff alig mnlt «jrTpár éve... *f tán már nem U tinlékMel rámT : íHtj ilfltiojcrU.amlíIieBníI^ Oll a hodte« férjnek karcán!..
.Emmái
-\'.TUrt^BelmTlJütBBly — (Vége.)\' • \'"
1 Egy évreí* mobieai veizedelem után J627-ik 6ÍS?0*ltó*!\'1»Y*l!«a« ««í Wíténetüak wldigi tób^éífiX> Kupitok regényes bérezéi kíizri
Gyönyörű völgyben, mely a hav»a caucaok közé ajkul, kristály tiszta vizű gyorapatak mcl-íott áll egy kia ház, téres \'kert által körülvéve, molyuok virágai kcllemea illattal töltik bo-a hegyilovegöL
Üazdag ötvös mester, nőjével b ennek Bzülei-vcl lakott e házban. Senki Bom tudta honnan\' jött a család, miért hagyta el előbbi lakhelyét, csak annyit tudhatott meg a kérdazöeködö, hogy jót teáz mindenkivel ki hozzá folyamodik azivea vendégazüretottül fogadja az utazót, bzí-veaca megosztja kenyerét a sztlkölküdÜvel, szóval csak dieadrtifet lehetett rüln hallani, mert azerotett mindenkit s őt ia uzeretto míadenki.
A n.ip bucausiigarai a Korpátok égbeineredfl úsz csúcsait aranyozik meg, a völgyben beállt már az esti szürkület, midőn minkot történetünk hozzájok vezet ott.
Uröniünuop volt ma a családban, egygyel szaporodott aí, az anya szép kis figyermekkol ajándékozd meg férjet b azüleit. — Köny csillogott az Öregszőlők szemeiben, hftla sugárzott orczaikról, roolyeken a rejtett bánat néhány vonalát, még\'az öröm som tudta elpalástolni. — 3 eztac&aLid minden tagján, bár mily meg-clégedattnok látszott is, fellehetett ismerni.
A kereszteléaro, a jüvű nap tUzcmtt ki, s ol-bjitáMZtákl__hűgy.a gyermeknek Miklós lcaz a DöVé;\'\': "; \' "¦\'
Eövid ratáhzés után lupihentek, kinyugodni a nap fáradalmait, s 02 enybilő álom nemsokára azemeikro szállt
A teli hold képe nyájasan mosolygott a földre; bítí csend volt, midőn közel a házhoz, ezüst hangú lant szólalt meg. Oyakor-lott kéz futott végig a húrokon s aztán mély férii hang ükifléré tt boa dallamot, melyet a hurok zonguttek.
Az unya feláhredt — ismerotesnok tetszett olfftto\'a hatig. CBOcsörafljfít Walldre szoritá; kü-hJnÖa inat h\'pfO meg j minden tagjában romö-gott, b feszülvo hallgntott.
Ifjiuágúrél óuukuit a dalnok; elzengd mily boldog volt,.mint,gyermok, m,id.Ön a gyengéd anyai kéz óva őrködött fíflötto, midőn fct-dv-csapongva üldöző a tarka pillangót, a ha elfá-radt oljr jól esett neki megpihonni anyja keho-lén; — Don kegyetlen sors megfosztotta-egyetlen - kincsétui, anyját elragadta: a-lialáL^ Azóta .W: M»»k „vevék körül, kik szivének míndon aümeab érzelmét, lotarolták, a azok hdyott nn-dok azenvodélyoket, fdktolob indulatokat ültöt-tek oda. — örömét .Jalálfa okkor ha másokat
kínozhatott, vcratlRnjazd főtt. Ue ezt megunta, szerelem után óhajtozott.
Azonban ki szerette volna ót, az undok rablót? Mégis találkozott egy nö, kí érzékiségét máskép nem tudván kiulégitoni, szerelmével ajándókozá meg. E nőnek ia elhullottak ékm ; ujat rabolt magának, de visszarettent ennek nagyságától b midőn a szerencse — mely eddig kornyezé — elhagyta, o nö szavai ébresztek fel a rettenetes valóra. — Azóta folyton üzi a lelkiismeret furdaló szózata, nincs nyugodt pillanata, veghotlun sokat szenved, b azt hiszi, hogy csak akkor szünnok kínjai, ha e nC — kinek rcndithetlon erényét lcakarA dönteni — meg fog bocsátani neki. Kzek után így végző szuvnít a dalnok:
A hoaaztt szunvetíés után
Oh Kmmn adj boiísunntot!
Krre egy hur elpattant a lanton, a dalnok kebléből mély sóhaj emelkedett, 9 meeszünt élni.
A ház ablaka kinyílt s a mint a fényes hold odavihlgit, félrpíamerhétlenUl Emma nrcza hajolt ki.
Meghalt — szólt a hölgy — Bodrogi volt. Az Isten is ugy bousassa meg neki vétkeit mint rn.
Kzután behúzta az alilnkol, forró imát rebegett a meghalt lelkéért s ágyába feküdt, de aludni nem tudott.
Ez volt Bodrogi —a bagoly vári basa halála.
Ugy hiszem ráismert a nyájatt olvasó « fsa-Iádra, nom is szükséges mondanom, hugy sz Váradiókból, s Marczibányi Miklósból liílott, kik a mohácsi vész után ido menekültek.
Emma ópon azon nap lett anya, a örvendett gyermekének, melyen a sok roszat elkövetett Bodrogi egy övi földi szenvedés után , Isten ítélőszéke elé hivatntL
Marczibányi eltemettetto Bodrogit, t:s n/.jí mos éven át Ixddoginl nőjél. \' Az fireg Rzlilók sokáig íirültak nn«g unokáiknak, kikhiiaznoa polfrárai lottók később szorított hazánknak.
M1LTÉN Yl BÉLA.
Egy mindennapi történet.
, — neaiL;tyIiP. _ Et-\'y házban laktak — a az cmWek egyszer ozokisból bemutatták okot \' kblcsónösíin egymásnak.
Róza alig volt még tizenhat óvra, tehát gyer-
mek, ki dalolva öntözi virágait, elcseveg a kis kanári madárral, ki órákig elnézi UBzkáló aranyhalait b ha valamelyik közülök picziny hálójába akad, hangosan fclkac^ag.
Iván Bem tölte be még a huszonhárom évet, de arczán már állandó tanyát vön az a férfias komolyság, mely a tengerészek sajátja, ó ís tengerész volt, járt az élet tengerén, ismerte &r syrrnok örvénybe csaló énekét és küzdött a viharokkal. Azok metszették arczára azokat a határozott, Bzigorn vonásokat.
Uóza szép volt, oly Bzép, a milyen csak egy tizenhat éves leány lehet — s gyönyörű feketo haja volt Ez a haj vészfelhőjo lett az ifjú lelkének, mely eltakarta nyugalmának melengető szelíd napját. Ezen álmok gyötörték, ha a lelki küzdelmük után kimerülten ágyára dúlt, ezek a rémek gyűltek körüle, hn íraádküzott. Aa álmák ezerszer fölépítek boldogságának templomát, a való mindannyiszor ledöntő azt; n rémek meg aztán ujougtak, kaczagtak e romok felett.
Kozának fényes vágyai voltak, mik mollött az iíju reményének utolsó sugara is" elhalványult. A leány tudta, hogy szép, b e tudat volt a büvöa szárny, melyen a Vágyak legmagasabb régióiba emelkedett 3 igy nem csoda, ha maga kürül kicsinynek látott mindent,.
Midőn gyermekjátékaiba belaant, szépsége uj játékszereket kezdett nokí gyűjteni — férfi-szivekbfll ...bő játszott velük, talán a nélkül, hogy tudta volna; kezei között sok megtörött a nélkül, hogy feltűnt volna neki. Hiszen caak játékszer volt. Iván tudta éreztű ezt, s nem volt ort\'jc közeledni, sajnálta szegény beteg szivét odn-dobiii egy gyermekjátékszeréül.
A bemutatás óta naponkint találkoztak, ilyen-k<>r udvariasan üdvözlók egymást f a.leányka . -"tidüiliiQuI moaídygott a a szegény fia szivén iiiiiicfen Uy találkozás, minden ily mosoly nfcán több lett egy sebbel.
Ha nom látta, epodoti órto, mint szomjtól haldokló növény a riarmnlcscppórt —- a ba találkoztak, megborzadt mint Istent hivő is üa-gyilkosság Cflzmójénól. Ott állt hosszu órákon át nbliikámU, várva a fekete fürtű leánykát b ha meglátta, eltakarta arczát, mint a nap forró sugárul elül bezárja kelyhét a virág, hogy aa porrá no égesflü. _•¦
Levelezés.
Cnurgó, február 4-éa 1869. A.vidéki levelezői tiszt nem oly könnyű, orfnt némelyek gondoljak, meri míg aa élénk árosban mÍDdcn lépten nyomon oly dolgokra akadhatni, molyok akár írni tudósításukra aaol-gAJnak themát, s vidéken vagyis jobban a m.-raroBbaa vagy falon még a legjobb alcarmtvés tSrekvéá mellett alig találhatni okot ivámí csekély tnddflitdBsai szolgálhatni, éo végre esek ia a&jlios dolgok szoktak lenni. Nagyobhréflst a farsang szokott legtöbb lovclezeai anyagot nyújtani, do ez nnluek nz idén oly caondesen folyt la, hogy az ugy forrósomat is elapadtBak kol-teno liinácin, ha nem tudnám, hogy ez elmúlt fölön kivQl, melyet az uradalmi ifjttság a rcf. templom javára rendezett b mely különféle kö-ifOjmdny közbejöveteletniaU még a költségeket is;alig hozta be, —<-*nég más két bil 5 -fog lenni,a pedig at egyik f. hó 6-án polgári bal cummeT, á kath. iskola javára [?] és a másik a Esidó ifjoaág által L hó 2ó-én rendezendő". Eack eredményéről anoak időjén bővebben. ;^ Ezen b/lapok t olvasói értesültök annak idején tiszeletbeo. iüutt szolga birdn.k. ezohin-csétlen rögtöni haláláról, és most a nem ko-Tial^jisztolotben álló tiszteletbeli szolgabíró tok. Andorba Gyula ur neveztetett ki ex állomásra ive egész járás köiürűméro. Ezen előléptetés következtében azonban aa esklidti állomás jovcxi Üresodésbu b lm e tárgynál a kellőnél egv kissé tovább idő/ünk a t. olvasó meg Jog tan bocsátani, lliilvbou tok. Andorka Gyula ur rendes csküdtön kívül meg két tiaa-toletboli esküdt vnla alkitbnázásban, kik közül az egyik végzett jogász. Az egész kerület amint A. Ov, előléptetését óhajtotta ép ugy az imént cmhu-tt t. esküdtet is kiviuila a joggal mivel kénzo\'.tsége mellett, még azon előny nyel bir, hogv helybeli születésű, és ilyetén a viddket j»l j.siiutí, mi egy inugyui hivatalnoknál meg is kiviinhatú. pu ő nem is léptetett elü, hanem b:z-myod Simon Gyula urT kit e vidéken niég név ml is alig ismernek n^-vezt -k ki a megürült hol v re.
Ez azonban hagyján ! hisz nem is lehet mindenkit előléptetni és van is még erre való idő ; de ni\'iu is ez az ini minket e dolognál érdekei VOgvis jobban boszant, hanem amn eljárása, a tok. megyének, mely szerint az illető t. esküdt elubb szolgabírónak cand\\dáltatott_ és mjjííán itt megbukott, mi előre tuuhuto valu7 csak a második helyen jelöltetett ki esküdtnek. Furcsa
Tcönaetiuentis, valakit sznlgablronák •candidálni 04, azután második helyen eaküdtnekj ez Batyra
-jév un ennek okát nem találjak föl másban, mint abban, hogy az illető zsidó. — Ezen aatyra ugy hiszem, nem azt sajtja, kire méretért. —
_F hó 3-án tus ttmadtnünjikéflimutaa nagy kár nem esett, felesleges\' vobia azzal ezen d. lapok sarait elfoglalni; do raégú) sadkségeaaek tartjuk ezt registrálni, hogy bebizonyítsak, rndy égető szűkig a- népnevelés. Ezen tüz i ugyanis egy zsidónál ütött ki, kinél ez három évvel ezelőtt is turtent. Ml lerméflzetesb tehát, miután a zsidó akkor biztosítva vala és tahin moatofl, hogy ő rakta a tüzet, igy bölcselkedik a csurgói póga r és igy egész nydtan hallhattuk; „hogy valabo. egy zsidó van, mind a :ttlzbő kellene dubui." Hogy az ily jdrabür óhajtások csakis a ferde nevelés következménnyel, ki som fogja tagadni, éa ez okból mi ia óhajtjuk : népnevelés jöjjön el a te országod I SINGEK.
Heti szemle.
február 11-én 18Ü9. ,. (B-fi.J líiksa császár könyvtárát most árverezik Lipcsében, roppant drágán kelnek. — Ab , akadémiai tüz 12 ezer frtnyi kárt okozott, biztosítás 6500 trt. — Kisfaludy társaság öO ara-rnyini tűzött jki egy tankülteoaayre á költéssé t-i\'wln \'~* fi líiiiiiiai TtwntWinMriájr fafft^dy^- fiáoa> VhtiL fejtre tétetik. — A\'tnoTtéV második felé-ffjfea 184 egyén ee caalad magyaroutotta nevét •v*- Egerben a pqlgarmcsterf kétkatoaa karddal ^megkergette. — Temesvarott fíJldrcngéa ész-
leltetett. — Egyik pesti vámvonalnál 29 ezer magyar szivart foglaltak le. — A horvát udvari cancollaria jan. végéval-beerüntetto működését. Varadban a befogatások ismét kezdetét vették..— Pócaett b frtos hamis bankjegyek kfiringenok. — Várasd városa Deák Foreoeeet éa Ür. Andnisay Gyulát ajszpolgáraívi válnBZ-totta: — A magyar országgyűlés hlr szerint nprilia; 16*án fog egybehívatni. — Iícmdnyi vidéken hangvenienyoz. — "Willmors Bndolf-pedig Pesten van. — Csernatoni lapja „Elleaür" eximU leaz. — A pesti egyetem joghallgatói közül mintegy 60-nn lépnek be önkény tesok: ként a hadseregbe egy évi tónylegcs szolgalirtnir
— Az akadémia legutóbbi ülésén Batizfalvy Soma ulvasta székfoglalóját 1 „a tostegyenészot njabb haladása s tudotnányos állása napjainkban három kiválóbb káresettel felvilágosítva.u.
— Dr. Balassa fölött Jondraaaik Jenü fog emlékbeszédet tartani. — Ballá indítványa egy metereolugiaipályakérdés tárgyában elvettetett,
— Pesten egy doctor dajkaintezetet nyit — Áz erdélyi vasat rászvényeiro 1 millió forinttal több Íratott alá, — Kégy magyar fGur a magyar katholikusok nevében a pápának átnyújtanád déjzea pUspüki keresztro kér adományt. — A ^Szegedi Néplap" nem jelenik meg. — Ujabban 1018 néptanító közt 73,1580 frt- segély pénz osztoTótt ki 100—H0.es 60 forinttal. — A függő pállani adóssilg fűti!
lil frt -M kr.
:mártiusliá I-én; 2-iJ\\"\'p^íg\'kjízgy ülését Zala- Menniah SSnlln^\'j^TnilmtfönT
Hírek.
— Z a 1 a-E g er a zeg, február 9-én. K hó 7-én tartutt polgári bal, mely a rendezők várakozásának kielégítően megfelelő volt, vignn telt el. — A hely a tánczolókra nézve annyira kedvező volt, hogy a láncz víg kedély küzt a legkényelmesebben folyt. A decorntio egyszerű de egész a dicserhiuésig csinosan eszkuzTiltcttítt. Tánczusnóink is kitettek magokon mind az ízlés, mínd a táacxnak kivirndtigi tartásában. — A dalárda néhány dnrab dalt n azQnórn nlntt kedvesen énekelt. — A befuiyt üszu jövedelem a beteg ápolda jnvnra fordittatotL — Vendégfogadósunk, Czitrák Jánoa ur is mintlunt elkövetett vendégeinek megelégedésére szolgálható" ellátása végett; csak az a kár, hugy egynémely pinezérje az ember bőrét nemcsak, hogy lefejteni képes, hanem még rizetéskur a nagyobb pénzdarabból — a mindjárt visszaadásra — kevés késés után a visszakapnatiai jogot is vakmerő eltagadni. — Az ilyen frátereket kordába kellenék fogni.
— Szombathelyre, mint szülőföldére e hó 14-én erkezend Horváth Boldizsár igazságügyi miniszter ar ő amga, hol egyhangúlag már ötödízben váloaztatik követnek.
— A mult napokban egy vasmegyei pandúr tolunezot kísért át egyik zalnmegyei szolgabiróhos. Amint visszalőtt, a türjei erdőben bizonyos távolra gyanús emberekor látott, kiket megállásra uóllitott fel; de a mint azok futni kezdenek, utánnuk lőtt, s nz egyiket fejbe találván, ez azonnal szörnyet halt. Később kiderült, hogy a meglőtt és társai favágók voltak. A pandúr jelenté magát elöljárójánál.
IV. L.)
— Alaó-londvai hírek. A városi elöljáróság reatauratiójn alkalmával, mely f. é. január 28-án történt, városbíró lett: Totnkn György ur, tanácsosi állást váliirft»I)yrvarica Kálmán ur, az izraeliták közül tanácsosokká megválasztottak: Itosenbcrg Deraát és rloff-man falamon kereskedő urak, — Ezen uj elöljárók kezei küzt már is szép lendületet nyert városunk elhanyagolt ügye; e hó elején a városi bizottmányok is megalakultak, melyekbe tagul az izraeliták közül Bzinte több választatott. Vidékünkön a gyermek vesztések napirenden vannak , kezdetét AIsó-Londván vette, azóta történt ily bűneset Vülgyifamn és Pctesházán, Hosszufaluhan két gyermeket a trágyahalomba ástak el s egyiknek hulláját a kntyák húzogatták a mezőkön. Szornuru követ-
- késése efl a neveléshiánynak s ha a törvénynek teljca Brigora ném alkalmaztatik b bünfisök ellen, a roaz^élda még több követőre is talál.
— llfighivia. A zabunegyei gazdasági egyesület igazgató vábuztmányi Ülését f. évi
Egcrazegén az egylet Bxáflásán, mindenkord. e. 10. órakor tartandjaf melyre az egylot minden tagja hazafias tisztelettel mughivntik. Kelt 7,.-Égerszögen 1HGÖ Sellyei Uszltí egyleti alelnök. ^^N^Kaiíiitsa; AIóKrott\'Hajeaa kusség birája által fulkérottem,;hogy , iakníájuk énítte-\'^ére, inolybuD gyűniétkúlk a köznéptől jülőa-kor igényelte műveltséget, du kűlünüdönamfr -gyar. nyidvlwn-lrilrépftTtiitAit nyBrhwfdanpVj my. gélygyujtő ivet bacsásaak közzé, én tobát a fel-\'BzÓUitásnak annál is inkább engedtem, mert-tudtam art, hogy noha Bajcaa községu horvát ájku ia, do jó magyar érzelmű.
Adakoztak eddig a következők : .. Martinkovics Károly 10 frt Herényi József 10 frL Lüvinger. Izr. & frt. H. 11. liuíuijnn 10 frt. Darázs Zsigmond 2 frt. Ritán Karolv ií Frt. Tárnok Alajos 2 frL Tóth Ujos 2 frt.\'Luvák Károly 1 frL Delus József 2 frt. Zerkovitz V. A.\'2 frL Soinmer József 2 frt. Uruiiner Fercncz 2 frL Ebcnspanger 1 frt Seldesiiigtr Vilmos
1 frt. Knglüader Lajos 6 frt. Vidheim Krnő ó frt. Rosenfeld fiindor 1 frt, Unger Lúrin-^z 2 frL Weliflch Vdmoa 50 kr. Szukita 8. irt) kr. EUingcr 1 i\'rL Sohr Lipót kr. WuJbach Mór
2 frL Kohn (kávés) 1 frL Jliiiwet 2 írt. Knor-ezer Frigyes öO kr. Sarotz György 2\'i kr. Kno-zavita Jakab 20 kr. Albaidls József 1 frt. Eperjcsy Sándor 1 frt. Osazeftun 7 7 frt. 40 kr. Ezen összeg alólirott által a bnjrsni kózségbiré jclculélübe/i a n.-knniza.ti tttkarékpétiztárba té-tetott le, ésapénztAr könyvecskén birOnnk kéz-besittetutt.
Szolgáljon e számadás ^az illetőknek nyilvá-noaDyiigtául — biíbial pedig uzon nemes büszke líntndat, hogy áldozataikat az annyi^znr cnile-gotett- népnevelés magasztos ügyének y]Urára rakták le. — Legyen Bzabad most a nevuléaűgv barátit további adukouVsra, (¦ bt;>ok tiszteít szerkesztőjét pedig mvábbi közlésre tilkéraem. (Szíves készséggel tesszük \'. Szerk.)
Z OHUSZVÁHY gvl;la.
— Keszthelyi t. levelezőnk értesít bennünket, íiogy ma, íebr. 13-án vnn a binivúlasz-tds, melyhez, roinlegy t>(."M) szavazó hivaték egybe. Az eredményt jövő BZíímunk hozza. A farsangi táucxvignlrnukxól írja: egyik inuiatság a máaík nyakam nőtt e mégia mindig csekély számban vettük részt.
X. Fájlalva vettük azon aggasztó hírt, hogy u hg. Hatthyany-féle nagy-kanizsai úgynevezett vadász, vagy Klinspögl kertet irtani kezdik. Jövő számaink egyike bővebben Bzóland róla. ígéretét-bírjuk egyik monkatár-HŰnkDák,"bogs^^maGlmcaebb crikfcben fogja e kert a alapi^^^lékét megörOkitnL
AA farsang utolsó napjai N.-Kanizeán meglehetős élénkséggel folytak le; a vállalkozó szellemű ,Zöldfa" vendéglős két álnrczoa táacz-vigáimat rendeztetett, amelyre N--Knt)izsanagy luonayisé^Q debardeurje közül meglehetős számmal jelentek meg; volt is itt nagyszerű durch-cinander-, de nemcsak a zöldfa termo, hanem a lábnyi magas sáros utczákban hol egész napon át, az iszonyt) kínokbon nyögő marhák untorcsnpáfiok közt izzadnak, estn élénkségre mutattak; a rikogntások csak éjfél után szűntek meg.
A Szerencsétlenség. Ivy 11.-kanizsai ]Mtlgárnnk 15> éves tí;i uz itteni ind:\'hji;mál vrdt alUulmazvn, vigyázatlanság kiiveikezti\'ben a mozdony ifjú életének véget vetett.
A, Vurekodós. llult vasárnap n nagy-kanizsui ériils uteziíban katona eziyü közt véres verekedés volt.
— A u.-kftnizsaí viírtishájE építési flgyo élénken foly, ruméljük, hogy nem sokára téglákat ia látunk hordani, már t. i. e czélra 1
— Czóg b e j egy zé«, lMb\'í>. j-muár 23. A soproni m. kir. vtvszéknél a kereskodelmi társas czégek jegyzékébe bejegyeztetett: »N.-kaiiizsni gőzmalom" nGros6-Kanizsaer Dampf-müble.1\' Nyilvános közkereseti társulat, mely az eddig Nagy-Kanizsán fennállott gőzmalmi üzlet folytatása végett ujonan megalakult és aa 18G8. óvj dtjczember 17-én Nagy-Kanizsán kelt társasági szerződésen alapul. Nyilvános közkereseti társak: Kosenbcrg Jánoa, Welíuch József
kanizwi korcekoflfl, tuvabbá PreUach József, Bécsben lakó nagykereskedő éá llutlolhoim. JóV \' Tsuí kereskedő Kuttinán Slavoníában,, A caég-jegyzéare a bárom legelői nevezett társ jogo-eitott, én általuk oly kép racküzüllari^jkagy-.,- -béiyogg\')l(StrtmpigL;lvfll)eIőnyoraandó tarsnlatr11 ezóg alá, ca {wdig váltók éa ndúálDveleknél ket- ¦ | tmí együttesen, minden egyéb okmány cs^s.. lirftt_jegyzésónél1 jíudjg. a cz/gjegyzésre jogo* \' eitott személyek egyiko sajátkjouleg vazeték:1 nevét irjn. s }
— Lakatni) Sándor túnezköny vo Waj- \' dits József nyomdájában aajtó alatt vana di* ;7-azee kiállításban mielőbb megjelenőnd.
— A dáli vaspálya társaság a ka- : nizsa-barcsi vonalon létező Légrád-állomás folyó / óví január 25 én Bzemóly és málha küzlukcdésre ¦; megnyittaték. Ez állomáson a vegyes vonatok -mindegyiko egy perczig időzend.
— A nagy-kanizsai takarékpénztár febr. 16 és I6-án tartja évi közgyülését
— Invesligatio lörtéut ma fobr. lá^án , reggel Fischel Fülöp untál a kőszegi sajtóbuiS- ". ság megkcreséaB folytán n nagy-kaniwwii íüg-. getlen bnlpárt kiáltványa miatt, mely Físcbol -Fülöp nyomdájából került ki, s mivel a kiáltvány alatt név nyomatva nincs, a nyomdász; ; idéztetett meg febr. 22-ére. ljipunk berártávnl • vettük e birt % igy bővebben nem szólhatunk róla.
— Az umbnlatorius küldöttség a n.- 1 kanizsai választókerületben febr. 17-én három ponton kezdi meg működését b a központon , az összcirás 14 napig szakadatlanul foly b egy-. ; úttal elhaUlroztatiitt, hogy a jó rend érdekéből <¦ minden beirt viUaaztó igazolvány nyal láttassék : el, ki ís csak ennek felmutatására! fog a válasz- \' tás Bzinbelyére bocsáttatnL
A Fgy képzett egyén előnyös félté-\' telek mellutt azonnal alkalmazást Dyérhet azer-kesztőeégflnknél. Bővebb értesítéssel akár bzó-1 belileg, akár levél utján e lap felelős szerkcsz-;í. tőjo Wajdits József szolgál.
— Lapunk mult évi 43. 4A- és 4ö. számai teljesen elfogyván, szívesen visszaváltunk néhány példányt.
miit !
KTyilt pósta.
Péc»elt. K?»^^liElíel megküldilUflk s itcIa-
jntit.
aulmot hanonlag. A birilst
L- B. urnák & 4-ik 1 ereilmdoro tapasitalhatii.
— _Aa npiT !«">& akláláa" oxomorkodkatnnk opTTn de t1|[&ausiü nem »0 Iga Ihatunk. A uíp tchcuíg nyomai láUiaaak, «sin jobbat liMok. ...
___— LL síi oaplújiljál irt köelwoínjt bCttsaojak^il
mgbacait ha aeia honok ; <uk- ngf óraiéin" l"p kéusL*r?el tessi « teheti , mi; ml megyei énlfltpinfc IcluorítisA ragj* tnogtí orbi tás* n^Uűl oem e««kair)l-beljük. Foipiája azirci ndríiBletOnket 1 A másik UW-dotn^nyt U vrtt&k, mcljrc toftgin lerélbeo rxgj o»>— raélraxen fdelttnk
— B. K Síorabnthcly. VettSk, s kfinnnjttk. A eslk-ttat miolBbb brjmi fu^Jnk, ¦ besaLirra uístb íloÍTOtka atán nyítntkoibniunk, DiiTOclet.
— U. H lindi, fimireijpw kfiiiünft a n»plí « krd-rtt erriiis»«iirftiürt. Mtelühb hnisnk. Klári Mp«BÖ rJrfímmrl * rltr a. iiíp klltemtiiyt,
— D K. A -Lenii va. >U»18hb fel hasin alj nit : a \\t*lr-Tüijnnitáfl ef-T itimé erű* bAnpu, Ita rttiú akarnak bonnlhikcL <>n UrUa a liátál.
— A ,Kult-.j.\'.- me-»»ti, »nr ntrrinl cl.T f..e tul-lr>pni. Mii irl.cn kulin Itirjnk a lrvrl ¦ » kfliaomcnV\' níivs* Li.íaAi ; «ilici i.l".iik ininoUitra, Bt e:<f.li\'Ji l*t-v. Irt |.HdLtf .trrín.tol«.»tf5 k»Bnnk»»".l ki* 1««.
ItrrUiin-U. faiiiriljtili p siilniliúli rlmArailstit, jilví mimniiL ukifllcn Imiia. Ki>i*ínjnH : Meprrti-
BeküldetetL Steindeckor S. é& társ, ismeretes li.-imburgi nagy kereskedőház a mai lopban eredeti állam részvény - Borsjegyeket ajánl egy főnyereményekkel gazdagon ellátott kisorsolashűz. Előre láthatólag nagy résxvét várható különösen a közönség azon részétől, mely örömest szokott szolid módon kezet nyújtani a szerencsének, és kellemes azon körülményt fölemlíteni, hogy a nevezett ház mindig pontosan, jól és méltányosan szolgálja érdekeltjeit. \'
SS L B T I - JE& T :
M Hsay-ítftBlasa,\' 1869. fubmir la-énJ " ! "
ir-ti\'K liEUn a gabuaflalotbon, kolflnfiaen a basa ia fénwUiu lliakehb beráoárLti tartant. El)5 nsSB basa jfltevíi boiatoít, knkorlcsa kSzépaxeraan. :
" Puuzl bau-vasari ««tetarah.
¦V.SI NA,OT-KA.NIZHAX, fot)rair Vi-ea. S\'.^i Alt^-aiuiUlal mOrifnkjnL
^iTBTtateyekibon ss—ho fontat 4 frt, lo kr. m
;.flí—M fut 4 tr. 80 kr. B7-Ö8 ita. A fri FtO—IA) kr. f»«Bi7S-7afnt. a fr. GO kr. 70—BO fnl. X-fL W) kr.
«rfaiBnek, 70—71 fcC-S 70kr. Ti—73
t-6rt* 9 Irt 7& kr. Arpa kptnniígoí, 86—&fl ft*. 4 fr. 1 ED kr. «7-08 fna. S. frt.-HÖ kr. Kali or Un a 4 frt -^80^ar^-4:írt-öü hr. ICokorlcimoUasÍCTltniuiumn) 4 \' ftisJfe, Ur- Zab 44-46 to*. 1 frt- 60 kr. *Ö-A1 ina l frt 7& kr. Po li an ki\' 60—rJS fnC S fft CO kr. . «0—«fi ÍM \'i frt. 70 kr. Paasulj fobif 4 frt — kr. - PsfssTFi\' tvka Ö frt. Go kr.Siína náu. _ frt. kr. » frt — kr.
Becsi pénzárfolyam, febr. 12.
6% metaliquea 62,— ; &% nemz. kölcsön 67.— ; IHGO-ki álladalmi kölcsön 97.— ; bankrészvények 6.92 j hiteiintézoti részvények 277. BO; London.121.95; ezüst agio 118.761 arany darabja 5.70 kr.
— A „HAZA" élctfaistoalté táagrarlaank í\'i
jan. bari Uslelforffnlini kJ mutatila t Dan yuj taloti liti áa bovallia ffl)4,188 frt tokira, fAggltGeii insrndt a nmlt honapbdl 030,054 o. é. itt,, — J,(U3,1U-. EhbGl klillíuaigtt 846 darab 723,3611 frt tűké, — fŰRgGbdn maradt 863,8^4, elataalUatutt 6ö,ÖG0 l.fiJÜ.lüií u, i. A bank moknáísíaok keidota Aia., t L 18&7. bioi>-tomber 1-tftl fgéflí 18G0t jaaaár líd vennie ai 0»«*e» bonynjtott bevaUások Baaiogo ! 17^80,084 frt í.
Vaauti nap önkin ti menetrend;
Indul N.-Iíanlsaáról llitiU foliS o. 1 óra 2\'J perea.
„ . „ n eatvo 0 érskor.
\' , ¦ . \' ;1. Bíoí , rBfTffol 7 dra 16 |ierca.
B B n oatvo 7 irn tó a
a , Trloal „ d. n. 1 Ara 60
„ B » - oatva 0 Ara *2i ,
, , Daru a . reggol 8 óra 56, a
n . dálulána ára —
isárn Undfl Art.ll reggel 6 Ars fi B
d.
1 ári
Uúca Triert
röggel 8 óra o»lva 7 óra r*[{gol 6 <trn \'2b
d. i
1
i 44
1 óra 30
Február 141« 1869.
1 it heti- jEfttíollkni nap 1 ^retwtina.t©!
w nap ! tár 1 naptár - ntj.
i Jííua mcpki*crti\'tfk a goti osa IdJoktSI. ; \'
I Mátó IV. 1 - 1.
flT \'Vasárnap C l Uiíint C 1 lUTDClt
Pü MifS Fanul J. r\'aniua t*
Ito Kedd Julianna Jali • M
Fieni, Dnnnt BT. Tkeadal . *i
na Cafltartnk Hin.un. l\'I, Concardia
íio Wnlok JJi. tilv. HuinH
po Ssorabat ^ KI. ulbur Eukino 11 ŰS
Felclús fzorkesztó : Wajtft* JátMf-
( Scgitlszcrkcsztö : Batorfl Lajői. :
n
It D E
É " S E K
Einladung zu einem Glüctsversuche!
An St. Februar 1860:
• Ominmiehung der gronen von dtr Freien Stadt. Hamburg garantirten
Oerd-VerloüBung.
Am S4. Februar 1869 beginnen die Igaupt-Zienungen der grossen von der Freien Stadt Hamburg garanürten
CJa.i^itialloii-\'Voxlooes\'Uija.B\'
endig»» am 10. Man 1809. — ,\\run Tausend vier Hundert Gewinne 1 Prämie und JT.2O0 f\'relloose im Botrago Ton
Einer Billion 795,265 Mark Courant
luasen hierbei gewonnen werden. — Den gröeeten Haupttreffer bildet eine der nachHtebendon uuroea : !M.
225,000, 175,000, 155,000, 145,000, 140.000, 135,000, 133,000, 131,000, 130,000, 129,000, 128,000, 127,000.
Die nähere Eintlieilnng der Gewinne ist wie folgt : i
M. 125,000 M. 125,000 5 Gew. h H 4QŰ0.. . H. 20,000
(jcvrinrj a . 100,000 . 100,000 10 . h - 3000.. . . 30,000
a . 50.000 . 50,000 80 . h - 2000.. . 160,000
. a . 30,000 . 30,000 10O , a . 1000.. . . 100,000
a . 20,000 . 20.000 100 , it , 500.. ¦ . 50,000
i . 15,000 15,000 100 , a . 200.. . . 20,000
. i . 10,000 . 10,000 8D93 . it . 100.. . . 944,265
. a 8,000 8,000 - Ii. Frl.
a 6.000 12,000 !Uno Gew. n 1 Prämie.. . ». 1,709,265
. u 5,000 . 15.000 17»\'in Fre loose il ") M . . . „ 86,000
Zusammen Sä. 1,795,265
Nor Gewinne werden gen-gpii.
Für adraimliche obige Ziehungen unil zur Hithi\'Jluni nn allen tur Verloosung kumiui\'ii-tlea Gewinnen kiwUl
Ein Oripnal-Staats-Antheil-Loos fl. 8 Oest. B.-N.
KUr Auflrflir«. denen dir nelrrffend- Uetrae» m Oral nariW.lpii tirirj.-filtfl i.t , werden ...f.-rl
prompt »n^miirt. J\'-iiT Tlitiliii-limer erhi Ii «¦¦( ti n-i.-t, .Mi^hindvu.T 7.\\*luutg die arntlirli« I.i.te nnd Ge-lurie «.-Iii. a unter Slant.--Cftranlie |.r..m(.1 nit.l.cialiU.
Man tielielic m.Ii Jirerl iü «enden an
iai3-4,4, S- St©laac3.©o3L©r Ss Comp.
Hant- aud W ürhielRcschift in Hamburg.
Gyapjqdú» L1 TENYLS2 ANYiK *• KOSOK
eladok — .tarrovAhunban B,q-roityinkon, K&ueg malléti,
(327—3,1) Egan Ede.
dr. pattisbn\'«
Gichtwatte
lindert sofort und hrill oehn«Il
Gicht nnd HheumndHinen
aller Art, alt: Geaiclii», Uruil-, Hai» nnd Zalmaohtncnon, Kopf-, Hand\' id Kni-plcht, niioderreiaten, Bocken- nnd I.ondenwek. In Pakctr-n in 70 kr und halben 4(1 kr. Jn«. WaJdiU. Der Untereaiuhuet« hatte, aell aie-Ben Jahren die nnflplichften Pclim< linken Scüenkol ed ordnMi ¦Ich In leüturor Zeit ilo ehren» TbeUe du Körper» t breitete u. Da ward ich endlich
initiier angewandte nicht A hülfe bringend — dnrcli ein Zi-itune«-blrttt auf die Dr. I\'alti*W» Gicht-atte anfmerknam gemacht. Gar nicht ahnend, Uoi« dieae Gicbtwatto eine ao Lberraachend «-brülle Wirkung b«r-¦orbrin^ou werde, Iica* ich oin Pa-qnet, blo. nm il.rr Wirkung m |.rflfeti, und legte *or Schlafengehen anf die Steile, wo kb aebon lange d!a brannendaten Pcbmenen hatte erdulden müuen. r\'rflb beim Atrfatvhen war mein Scbraen Tr»r-hwunden ! aber nun >u|r«ii nieder Schmerle n im reclitcu Heine, rerbten Arm, Hand und Finger arahor. Iii»et legte leb die Watte *af die icbmcii haftesten Stellon nnd nach mehreren hatten nach diese anf^i-iiArt.
¦ oft t
artai
im i
Itruitkrsmpf; anit daa Oe dieser Uicbtwatte hatte icl ch^keinen Anfall -ripder Ter ch empfehle auf das Drin dn-.i- »ortrefÜii-Ue Üiclitwatt.
PAUL HALMb Büchergeschäft, Kngelffnsse NTro 2 in Wien, Einsendung xou 2 Gulden (ohne Werthnngnbt?) überall hin franco folgende
DIE WINTERABENDE AM PIANO.
¦alo, 8 Man
Ch. Welgand, Lehrer. (888-8,1)
lof\'reü
liefert gegen des Musikheft: Eine Snmmlung von 59 der beliebtesten Opern-nelodicn aus Czar utul
zimmei-intinn, Stradella, Erunni, Itelisnr, T.ucin, Prophet, Freiscliütz, Indra. l\'"nust, Kreuzritter, Sctn chinra, \'i\'nnnliiiuaer, Zampn, Mnrthn, Jle^itnentstochter, Trinz Eugcu, Lucretia. — F.eieht aranp^irt eri zwei händen vom Musiklehrer Zahn. f 19,~> —12,8)
SM
Luiltö&im? WOnduog, Uns-teD,MageD$chwaelie nnd Kräfte-vcrfnH linden dnrdi Ann end uns; echter Heilnalirungsmittel ihre Heilung.
ferrit |)oflfrfeTantni Johann IIoiT\'6 CtnttoI\'í)tppt in VSkn, Äarntutrrtiig Mto 11. öíIowt, 20. ^ännrr 1869. fur* íetrit* 5 3a$rr an ©rufi« uitb íD(agttifdju;ad)f Iribínb, trat ror Rurjtia ao$ iftftigtr Raffen, íitfrreíirni\'ttntiünhinfl, Äppdit- anb 3dj(,ifiű[iíiftit bttiju. Tm 3&re Waíjfabrtfatz, arie i& míg, fo rnicnblid) 9iic(rn bafl Vtbn rrl^altrn imb ftt fit;nlld)ti( fällen ble eolie ^fiinbíjrit nritber flígebtn Raiten, fo íftJtt iti) jii boiftiern mein $&I?rte9 SkrtTaucn, unb WUe um diu Partie Don ^bjnn flamen WialstrraH\'^nab^tittiirt imb brr Ü)iali.ekfunnblífil*«m)pc(>labr. «nb. Wooat, f. f. etatjefelbiwbti. — Sufi $arU, roti btm ÍRebaftarT befl ^ranjrftfdjcn ^I^niol« „UnÍTBra. imtolite- : 3* eta^tt té für mtlnt Yffídjtf ^íjnra meine Irbbafte ©ffritbignnfl auőíiifpreiíffn, »tlfl>c bit Slnwriibunfl 3brr« aBaljertraftfl mid) (ti: ŰJÍonattn cmpfiabtn läßt, ©til \'i Qoljrtn an einer ©TDniljitt, namtntüd) im SMutrr, btfii^ leibtnb, tyit tir ©ebrainfe JI?Tt8 CJtfunbbtit bietta, mir mtint ©tltgrnWi roieber gtpbeiLIDIrraeltTdflt flnbiirrfitfßttflirt. Sooftid&Wbenbfl wrr bent erfjtafm^bm tin <3fa$ wn blefcm au^eyit&nettrt bucl marm nafjra, babe i* brt \'Tiaajt 9{udKr tt)iil)rcnb ein t>art> bätiipr Ruften mir früher ben ®*lűf regflmSeig raubte. $á) tau 3^11(11 Fui\' ttrfe ©ofjltijai gai nirht genug bauten Ter X^Ttctrt brö „t--Tniv. iar.u, S. Silwfi in IJoris. — !i?me um ^ufmbimg poh ^i}xm buíttnlöícnbcn 3?oubonS. iVra» llWati). v. ÜHujenjÄh) , grb. tatuili ti ^ännirffl in ^itdJPio.
Das alleili edite HoifWn- yaíi-Eitract-eeíOBöheHablor, wie die ^li-CctTiritfbeita-Ctvocoladen und Hali-Eatraot-BooboD«, sind aur Kirstiterring Nr. II. A Bf den Ettlquets sitili der Hm-Mfluii. Jobasn Hoff,
\'l) t r i j r : •JJíűli-Ürnan-iiiefuiibbtitsbifr mil ola» unb 2kr> Mduug: 0 JVUidwii e il. Ti» ív. U ^Kijthrn 7 fi. 28 Äljfcbtii U fl. ,> Alji6en 2", fL (t. 120 Jlafdjen :>."i fl. i4tIHHbbeiw-(Efiptelabc iir. I. 1 iifunb fl. 2.40. -?lx. II: 1 iMunt fl. Mio. i*n Vfuttb i*funb gra. ti*, bei m iírutib 1", ^ifunb. \'JJialjabpcolabcn^ulbft fin 3dUi)Iin!ie als (rriatjnnttrt brr itbttnbrn ÍŰluttmitiltl) SO unb 4U fr. Sraft=aiű[jbonboníi tiO unb 30 traijeT. Allrs ab Wien.
MF r-er a)íalá\'5rírairt ift ta ^rdg\'Aan^do oenai^ig W Johann ItoaeDhtirg & Jo*ef Wellbch. Adolf Schwara, Frauz ltoucnborg unb C. Reichen thai. (232— 8;
Kaiifleiiícü
Herren oder Daruen, welche ora Kaoizsaer Platze und dessen Umgebung ausgebreitete!« Bekanntschaft \'haben, werden gegen sehr gate provision als Vertre--ter-f&r eines der grössten
etanteenent for wien
m fertiger Wäsche nnd
ietawaaren gesneht, far
j^nTeftmnte Waaren und Mnster-collectrnwn sind S M» 501) U. erforderlich. — "hferanfbebectlrentfe wo).
das
tjtjíí. ksn. anssehl. priv. ^TABLISSEMENT
für fertige Wasche nnd Leinen-Waarcn.
L13ÜB HODERH
TnchlflUbou Nro. 11
jbfwrr -iiiiiii
findenden Itofrienirp rantirU\'ii
,re IMU in. «.-Wag.: ...n
129 Millionen
benmlen «ich unter 400,000 Gewinnen dea Anlehnt! .lio hohen Treffer. 30 k 25,000, U k 220,000, — *) a 200,000, — RI i (50,000, * SOrOOO, — äÖ ¦ 25,000, 121 í 20(QOO, — DU á 15,000, — :71 a ra 10,000, X>i k 5000 431 k 2000, 7?J a IQOO. 12nt) k 500 and ISO fi. ali iddrig»ter Qewinn eine* jeden pfMí><r«nen Looiea.
Ein Lati! koilot Ü fl. 3 Looae 5 ft. 7 Loo»e 10 tf. 15 Loo»e SO fl. Oateir. Wahr. In Banknnten.
Oe fai II |t e AnftrBce rrerden f!ti~ («u Llniendnng de« llclnrei •cJanell, foariuculiail uod frankirt «njjrciilhrt. Jeder De-ai-llnuj: iler
«wb-dir«ct «enuca an] jJiUii-i*" b^mp, uaci, tr-
falgter Zlebno- die Hr«im.üit,. jedam Tonlinehin,rt tfrnti^ aii^e-
dt Man bftldigat lit wenden an.
II. Hab in Brem
lilicfc»
abgapraaft, ik Teitrfunn odnr \\jv-trocknal In SMiken, knnfen an den hüten Pirlo»!
W<*sema«n\', fen üti «k €i
, in Wien, ysa -0,1
MISEMONDÓ RUHÁK,
pluviiilők, ílalfnatikálv, nlhák, rochettok, velumok, oltárpámúk és toritök stb.
China-ezüst ós tüzaranyzott
moustranzok, kulyhi-k, íviboriumuk, pacifical ^ yrt yatartók íustülűk töin^nytartóval, vzcntolÖ-viztartó aj.pa söriummal, lnninák stb.
Egyházi-, czeh- és iskolai lobogók,
baldiühiimmok puntitieal cszhöz, kesztyű infula pMstoral, í^rcmini, harienvti, czipö stb.
i a leKSaadagabban kiülltnU
ORKTATOK,
é a minden egyhnil nirrrk
laqjutdnyaMb áron kaphatók\'.
o\'lsezntssa.\'o.ex\' Alajos,
gyimikUlrtlUD, vikai-utoza ló. rzíuj a. PüSTüN. És®- AfjíayiékftlTés utaaltiBok hiváuatra bekflldatnek.
Torony órák
a legújabb szerkezettel
n]>lnmuk, viirak, orszílpházak, gyárak. indóhAxnk stb. milm minikn nacysjlghan tökéletes jotállása&l ugy, mini mindennemű
függő órákat
a h\'pjutiiiyuanbb Arak mellett szolgál
^S.©so2a testvéreK
nayy őrn-rnkfára
111: c a l) o n, Mariahilfer-Btranse Nr. 61. Árszabályok $ rajzok kívánatra ingyen a bér-uientvo küldetnek. A legújabb\' időben Bécsbe! a viddkrű ezen gyár szolgáltatta ki a legtöbb \' toronyórát. (226—6,1)
Régi
péfizeket,
és mindtmnamu arany, rtüM és drága-k«1 vekkel k\'rnknlt réftittéftrkets továbbá gyungyakét, tiit-iipm kl.vt<k<i(, Armiynt, ctflstOl és ásványokat
vesz M caeríl a legmagasabb áron a
régiségek és természetiek irodája
Pesten, Dtweltysafau • Lloyd epflletben, 14. ix. a. Dto»ben Herrea-Baiie Ho. 5.
lr»l i\'-y uncyrAlfljituSlin raktár jnlnneunentU r.^isígct, rígi }>ri»i"k no nib nit, rirek ?1 mnnla-kStllkbGl a Irnultudbb iron iigyannlrn eey najry rnhlAr áavinjok, le|,kJh, bogarak, idh-darlifiiaik, i..(a»olv «» «r*.(fi«(,m«k i> UiADmidk. Lerelokr« áüivtuon vAlaiiaaal .W irt<iiH^»r.el mul^iliiUlt. (l98-6l\'
Wajdita József kiadó-, lap- én nyomdatnlajdonos Nagy-Kajiiaí?u.
Nftgy-Kani28a Í869. február 20-án.
SOPRON- és V^SMEOTÉKRE
Vegyes taJrp&lxrxu tiefcJÜLEiip
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. gazda szat, tudomány n in fi veszet köréből.
MegleleiilK:
idftflVl ÓMfiatM,
anirhftiln.l ,Ihi«> kl»ii hlv»UI:
""-^D^hJOTTb"JÓMÉI" to«r*KBWk«aL><b«ii.
Előfizetési föltételek:
I Helyben hA*hp» hordana) e« vidékr* po»tAa aalén-I; LM» : - « Irt. — kr.
Em«gjedr« - 1 » ÖO .
Egy szó mind & két párthoz.
„Van viszály, vesztegetés, itatás, verekedés olyan, hogy felette szomorkodnunk kell. TiBza-Adonyban két embert halálra vertek ; Jándon hat ember fekszik nehéz sebekben. Bárányban ia verekedés ; nincs egy falu sem, melynek lakossága közt a vi szály magva el ne hintetett volna."
Ezt mondja a „Hon\' esti lapjának febr. 10-ik száma. Gyarmaton, Váczon, Gödöllőn, Nagyváradon, Toponáron hasonlókép történtek kihágások, mint a lapok emiitik.
Uraim 1 a hazát mindnyájan szeretjük, de niiképPEzncm hazaszeretet.Enneknincs neve.
Az ily téren ontott vér nem szent, sőt beszennyezi a haza ioldét.az elvet.melyért omlik, beszennyezi a nemzet nevét a külföld előtt.
Az ily eszközökkel szerzett diadal nem diadal, hanem világos megtámadása magának az alkotmánynak.
Ha a zászlók nem hajolhatnak meg, hajoljanak meg a személyek, az érdekek ; ez a hazaszeretet.
Ezt várja a vüág oly nemzettől, mely ezer év ota él politikai életet.
No mondjak ki négyszáz kerületben Európa előtt, hogy éretlenek vagyunk; mert négyszáz kerületben dobálják majd sárral a legjobb neveket, mételyezik a nép erkölcsi érüetét; vájjon meggondolták-e, uraim, mit teremnek majd e magok ?
Itatjuk azt, kit fel világosi tna ok kellene; megvesztegeljük azt, kit erŐBitnÜnk kellene.
Vajmi gyenge azon alkotmány, mit tántorgó oszlopok tartanak fenn!
Nincs drágább tulajdona a polgárnak, mint a választási jog; nincs jobb iskola a népre, mint a politikai jogok gynkorlata ; de ha így gyakoroljak jogiunkat ? ha így valljuk elveinket? — akkor isten ments meg ez iskolától! akkor az alkotmány áldásait nem kívánjuk; minél kevesebb jogot agy, mert az ily joggyakorlat sokbal többe kerül, mint a jogtalanság.
Előttem fekszenek még a mait országgyűlés igazolási ptóányaí; hallom most is Klauzál szigorú, feddő szózatát, ki majd pi-rujvas.ktoyBk közt,\'majd nemes haragjai os-; tórozi: á megvesztegetést;" mert az Wrinfiny tgyiklápján folyt,másifcon visnm repertnm, harmadikon vércseppek sötétlettek.
¦KlauzaUérzé, sejté a jövő viharok szelét, azért emelte fel cassandrai szavát, mintegy intö-jelal, a vesztegetések ellen.
Nehéz tö:bkníánt, ^moady mert egy halott fekszik benne- En nem igazolom. _ Miért? kérdezé ellenfele.
rr- Üort tiltja lelkiismeretem; mert nem Bzeretem, ha a zászló .halotti lepléül szolgál a választópolgárnak; mert nem akarom, hogy utánozzák majd nyomainkat.
Ily ellenfeleket kívánónk most is a választási táborban.
ÉnértcmKlöozálkÖnyeitéfl haragját; moat értsék meg^r választók, értse meg a nemzet. ~ (Hazánk}-~-JÁMBOK pÁl.
Gazdaszati nézetek.
I. gazdászati pályamű. ^
II). A takarmány.
Földmüvelés, jószágtartás és takarmány termelés egymástól clválaszthatlan viszonyban állanak ; mert mig a földnek megművelésére erő kívántatik — a jószág ismét táplálására takarmányt igényel — a takarmány földet melyen terem b végre, hogy a föld is folyton teremhessen trágya szükségeltetik.
Ozélja tehát a takarmány termelésnek, miszerint egyrészt a jószág táplálásárúi gondoskodva, trágyát nyerünk kizsarolt földeinknek vesztett termékenységének pótlá-Bára.
Azonban valamint mindenben, ugy a takarmány minőségében — termesztése és eló állításában lényeges a különbség és végnélkül csalódnak azok, kik a takarmány minőségét annak mennyiségével akarják pótolni; a jó takarmánynak bírnia keli ama tápré-sxekkel és pedig kellő mennyiségben! melyeket az állati test léte fen tartására igényel, — már pedig a minőség legtöbb esetben a tartalmazó tápanyagoktól függ és a mily mérvben bírja azt a szerint osztályozandó a takarmány minősége; — és ki vonhatná kétségbe, hogy* az cső által áztatott úgyszintén rothadás és dohosodás által roncsolt széna — nem a tápanyagok veszteségével történik.
Nézzük mindenek előtt honnét jön a takarmány.
A takarmány kétféle u. m. természetes, a hol is a füvek faj egyvelegét ajninden-hatóság rendező keze egyelité s lehet mesterséges, a midőn az érző takarmány hiány a szaktudomány alapján pótolta tik olykép, miszerint vegytanilag megvizsgálva, elegendő tápanyaggal bíró s az állat ínyének megfeleld növények termesztve — virágzásuk közepette levágva — takarmánynak szárittatik fel. Ilyenek : a bükkönyös zab, luezema — baltaczim — Bteyer lóhere stb.
A jó természetes rét a gazda legnagyobb kincseinek egyike, mert egy kevés szorgalommal párosult gondozás mellett a legparányibb helyről ís meglepő mennyiségű takarmányt ad.
Hogy azonban a rét jó legyen, következő tulajdonokkal kell bírója : a) A ftl egyveleg ne tartalmazzon gazt1^ tüskét avagy más mérges növényeket a ha ilyesek taJálkuznú-nak, szorgos, gondozássá! azok kiirtására kell törekedni, b) Legyen öntözhető — vagyis nedvességet igénylő idósznkban árok patak vagy egyéb viz reá bocsájtható legyen; mert a növényzet dús tenyészete sok nedvességet-kíván, főleg addig, míg legalább arasztnál nagyobb vagyis mint mondani szokás, míg árnyékba veszi magát, E végl>ŐI az oly rétek, melyek dombosak s nem ön-tözhetök s igy legjobb esetben is csak egy kaszálást ad; fel tömniük s luczernásokká alakítandók út, miáltal az egyszeri silány
V kit kuiho* petiUori 3-iaor 6 fa mindán tov^l Bilj»fdtj nlndoa ¦_
a „lejiul
«gv petit tor beJkUdíf rfij» 16 kr
kaszálás 3—4 dús kaszálással pótoltatik. c) Trágya/ és trágya lé által a föld termő erejét lokozni kell; mert jóllehet a nedvesség már magában is tápanyagot tartalmaz ám de kisebb mérvben mintsem hogy a növényélet (vegetutio) s dus t?nyészés igényeinek megfelelhetne.
Azonban a takarmány minősége a jó réten kívül a kezelés mikéntiségétól is függ. mert igen könnyű a legjobb minöségfi fflvet rósz takarmánynyá alakítani. A jó takarmány előállításánál szabályul álljon:
1. A fÜ mindig virágzása közepette ka szálasával nem szénát, de igen is szalmát nyerünk, melyben a tápszerek oly csekély mérvben kép visel vék, miszerint a jó szénát háromszoros mérvben sem közelíti meg. Eme állitásom mellett tények szólnak, fölöslegesek tehát a bebizonyító szavai.
2. Ügyeljünk annak szárításakor az időre ís ; mert csakis esős idó végén kaszálva várhatunk jó időt s ekként közvetve jó száradást ís. Ha ellenben száraz vagy félszáradt állapotba d lepeiik-ggtftÓJ meg — megfeke-tül s mi nőségé M^fipegesen vészit. Szárítása lehető gyorsan történjék, öszpontositván a tcljeröt — gyakori forgatás s vastagabb rendek clborzogatása által siettessük azt. Száradása után pedig soká kivül ne hagyjuk, mert gátolja egyrészt az utóbbi kaszálás növését s mig a baglya tetejét eső, szél s napsugarak rongálják addig az alja meg-pálva elromlik s haszonnélkülivé lesz.
Mielőbb iparkodjunk tehát száradása után rendelt és kijelölt helyére vitetni mire pajták és istálló padlások legalkalmasabbak. Ha azonban kénytelenittetünk az említettek hiányában takarmányunkat össze rakni ugy, a baglya alját rakjuk ki őlfa darabokkal s erre szalmát tegyünk, mi által az alja sem fog elromlani. Tetejét jól befödve az csó behatása s szél rongálások ellen biztosítsuk.
S végül ha a mesterséges takarmányt a természetes réti szénával összehasonlítjuk — következőt találjuk : A mesterséges takarmány egy vagy két főncmből állván — a folytonos egyformaságot a jószág megunja míg ellenben a természetes jó széna fú nemeinek egyvelege által folytonos ingerlésben tartják az állati emésztő műszereket s folytonos jó étvágyat idéznek elő.
LTEBBALD BÉNI.
A zsidó tanügy a congresaus előtt.
I. oevelészeti pályamű.
(I oljUUAj én vége.)
Miért nem akarnak orthodoi hitfeleink papnöveldét?
Mert nem akarnak! — ók Alkalmasint alapos érveket maguk sem bírnának ellene felhozni, — de nem akarják punktum. Félnek a vallás veszélyeztetésétől? Attól ne féljenek, míg a liberális párt tagjai között olyanok is vannak mintHirsch főrabbi ur ő főtisztelcndösége, ki türelmes-
Hirdetéseket elfogad:
N.-ttaabláa:« K ADÓ HIVATAL.Ptatwi; ZE13LEB.M Béw, HlMbara-, Bérli*-, MaJu-ak-Fnikfort-1> B**# i tn; haasexbteib a vooLkk. U^vm-, Bmvfc Stettffftrtaa*: 3 \\CH8E4 TÍBSA. Btotbu: OPPLUK.
ségének gyönyörű példáját adá akkor, mikor a,Pester Uoyddal" hzét küldözgette válaszát, León da Modena Eedívivns áltahi-nos érdekeltséget költött könyve ellen: Difi jödischen Wirrcn in Ungarn; melyben ez a feukölt lelkű és nemesen gondolkozó tudós komolyságával mondja meg az említett főrabbi urnák, hogy biz ó fŐtisztelendősége daczára annak, hogy nem vadász, — a theo-logia szélesen kipárnázott hátán is több bakot lútt már. — Donner und Doría ! Ezt már oly község rabbija el nem szívelheti, melynek elöljárósága, egyházi átkokat bocsát ki híveire, — és ilyen adta-vette B«-divivns, majd megtanítalak kesztyűbe dudálni gondolja a főrabbi ur, és — no ugyan eldöngette. — hanem ne emlékezzünk régiekről, — a főtisztelendő ur igen jól tette volna, ha agyon hallgatja azt a kis leckét, a helyett, hogy méltóságához és állásához nem illó kifejezésekkel öntötte volna le ellenfelét, — ki bizony daczára annak mocsoktalan és — tudós marad, mint volt azelőtt.
Orthódosaink tehát mondják, hogy vallásos érdekeink veszélyeztetve vannak a seminarium által. És ók különösen e szót irtóznak hallani: Seminarinm. azt gondol-.. ják, hogy rajtuk már a kék reverenda, — pedig ugy-e nem is lesz, liberális hitsor-sosiini.
Szegény „Pejesz,* ezek is az orthodox rabbi nélkülözhet len kellékei, pedig a .Polák " (lengyel) búi mindent lehet csinálni a népmonda szerint, csak becsületes embert nem, — régi szokás, ha rósz is, s ettóí oly nehéz elválni, különösen mikor a .Ncolo-gok--uak engedünk egy kis tért.
Sok hitsorsosunk tiszta meggyőződésének adunk kifejezést, ha állítjuk — miszerint a semminarium létesítése által vallásunk, éa vallásunk elvei csorbát nem szenvednek. Orthodoi feleink nem akarják elhinni.
Egy papnövelde felállítása hazánkban ránk magyar zsidókra nézve elodázhatlan életszükséggé vált. Ezt minden józanul és a balítélet sötétségén kivül álló magyar zsidó belátja. Szükségünk van pedig oly semi-nariumra, mely a vallásosság kivánalmainak *-egyrészt, másrészt pedig a tudományosáig : és előrehaladott korunknak a fel világosiitságot hangosan követelő igényeinek megfő- -leljenek. Lehet az ember vallásos, de lehet . mellette felvilágosult tudós és jeles hitszónok és mindenekfölött békés és nyájas ember, ki a felebaráti szeretet magasztos tanát:_ no csak ajkán hordja, hanem tettleg kövesse és első rendben jó példával járjon elő hívőinek .
A eungressns legfontosabb feladatainak .\'. egyike tehát lesz egy felállítandó papiö-/: velde alapszabályait az erre hivatottak áktl1^ kidolgoztatni, és a szükséges theologiai ta--^ dományokon kivül tágas tért nyitni az ugy-^ nevezett profán tudouwnyoknak is. — A,;; szónoklatlanpakt irodalomnak, történőiéin-, nek, bölcsészet nok, a~chüsicns nyelnkflfeic?^
1 (StirkmiiaM pAJá*j/.) - V,
f\'i|(ii^tta^*: püilüloaplJiuk logyen helyt- es W^étdeűc T"zsidó papnöveldében. — Kell, ^i^lMgy. korunk igenjeinek megfelelő magyar hitszónokaink is legyenek.
Ily körülmények k űzött axnlAn a sárba czipelt és azentségtclenitétt r^tnjnufk; fej-Jődésnek, virágzásnak indulhat b fblytathat-jak Jehovábtól kiszabott mjfflióJikat.
___Ellenkező esetben elsöpör bennünket az
idők haladási vihara, mely foszlányokká tépi az amúgy ia sok oldalról sebzett testet, melyoket saját tiai ütöttek az anyán, — a ___kor forró szele mint hitfelekczct ia elporlaszt bennünket, azért ragadjuk meg az alkalmat, és reméljük, hogy a józan ész, mely mindíg győzött a csak butaság és előítélet felett, most ia fényes győzelmi ünnepet fog ünnepelni.
A tanítóképezde szoros kapcsolatban álljon a papnüveldével, mint ez más állambeli lutsorstisainknii ia van , hol papnövelde fennáll.
í&t tekintve csak kevéa szóm van. Aliu-deukí belátja, hogy derék é.-i hivatásukért buzgó néptanítók életszükséggé váltak. A szerzetet illetőleg vulami különös ujat behozni lehetetlen lesz, hanem e képezde eltekintve confessionalis szellemétől az államtól emelni szándékolt képozdék mintájára lesz felállítandó, de benne szaktauituk ím képeztessenek ki. Utalok a már mondottakra. De egyet nem kigvíintnk eraiítetlenűj, és ez a tanitók fizetése. A kormány nem trt te meg e tekintetben azt. a mivel lartozott. mi nem kétkedünk a népiskolai ton ein javaslat kivilietetlcnségéu.
írott törvény f,»g az maradin mint s.»k más, de gyakoilaii érvényre nem juthat soha. mert uiag.ihau hordja a halál magvát 3 mig egyrészt emelni fneja. a népművelés, elleni fásultságot, májrészt monililer tőnkre a jó tanitó becs. t. Még eg\\időre a művelődést Magyarországban ónozzuk ;i pia óisi-ilcriák rubrikájába, — a uep maga ezt ep
oly kevéssé kívánhatja, mint a kormány kiviuja.
Zsidó tanítónak ezentúl csak kicsapott deák, és életunt talmud tanuló jagy «HrfP«r-candidatus fog menni, — mert a koldusbot JtaeIy>solE évi működés után reá tár?mig zöld leveleket soha sem bujtott, —j egy ezüst érdemkereszt, mint ;>0 évi mj7|ödés után szakadt kabátjának mellérc függeszthet-még az ében hálástól sem óvja meg, iia mindjárt a megváltó ké|ie volna is rajta. Nem saját érdekemet tartóm fízem előtt, ha a tanitók anyagi állásának javítását sürgetem a népnevelés érdekében, mert előre látva a bekűvetkezcudófceí őt éri működés után, lemondok c p;iluín>l, mely épen azoknak, kik a lelkiismeretesebbek, több keserű mint boldog órát okoz , de a kinek legkeve-sebb tehetsége is van beLitui a dolgok mé- , lyébe. az elismerendi hogy frázisokkal, me- \' Ivekkel a kormány a kormány neveié, szeti lapja dubálódik, czélt nem érünk. Ki kell lépnünk a tett mezejére, a cougre^sus kötelessége kikapott autoimmhija alapján, iskolaügyét is virágzásba ho/.ni. és jó tanítókról, és ezek illó ilijazásárul gondoskodni. Ha ezt tenni akarja czélját el fogja érni, de tennie kell. S/int kell vallania, ha az orthodox párt meg annyira esküszik is, a Schulíhan-Aruch seribe tétlenségére. Az orthodoxok azon párthívei, kik a trétíi kirántott csirke evésekor cseppet sem törődnek az emiitett szertartási könyvvel, ezt igen jól tudják, * daczái a amuk. hogy színleg a haladás zu>zl.>j,u tiizték ki elvül, zokon vennék, ha a külféldi lapuk elismerőleg szólnának a magyar zsidók haladásáról, bírván egy a kor «./i:ivoii;ilun álló _semina-nunimal és tanítóképezde vei Kz utolsó pe (lig ép 0I3 nélkülözhetetlen mint az első. De más alapokon kell nv ugndnia mint az eddigi magyarországi tanitoképezdek. ki kellene füstölni ezekből is a regi schlendrian szagát. Aut t\'uesar. aut nihil. A veszprémi rabbitól kidolgozott terv tökéletesen meg-
nyerte tetszésünket, csak a congressa&ban ne találjon akídályokra. Különben nagy bizalommal vagyunk e jeles Unférfiu azak-avatottságáhnz. \'
Kellene még szólnunk a vallás oktatásáról a gymnnsiuini tanítókat illetőleg, ós főképen még az izr. iskola pénzalap kezelési módjáról, és még több ezeket érintő fontos tárgyról, de megvallom a cougressus eddigi működése félbeszakította gondolatom fonalát, és sok oly anyagot nyújt, mely érett, az eredetitől elütő, megfontolása szolgáltat okot. Azért félbeszakítjuk jelen czikksorozatunkat, do megígérjük, hogy mihelyt a dolgok fejlődése munkásságra hí fel bennünket, nem fogjuk elmulasztani, n működést felvenni ott, hol félbehagytuk, ¦--addig Isten lelünk!
HomiANN Müli.
Zala Egerszeg mezőváros tanügyi mozzanata.
\\ék.-i,%
k\'.runk"
Ily
jt V;if* nevel,* tekinteti Ugy D+\'iii
Kol" gyiilés kir. mm azáui alj
béli r-iu
Ult^u-lll
bui-8..j\'l»
l\'.]ltOri-
v..r—ui)k i. eJŐljií rúsáirn közügyeit te-buígoluinmul karolja fii, ttnumtjók a <it iii.-gUrUtni s/ul;iHI közgyűlések. — tininkkor w>k ügy intéztetik el, ini-lyek janira irányuzvjik, h ezek közt a nép-wzt-nl ügve mindig a legfontosabbnak i-tt. — közgyűlésünk különösen ily intézkedését tűztem ki e becses lapok nv:il megismertetni.
i évi február hó Ü-ára összehívott köz-vitatárgyait a vallás éa közoktatási m. jsztenum IHiím szeptember O-éu 15,11)2 itt kegyes intézvénye, — mely a hely-Iciilli. tV.elemi üu!i»ln tanítóinak Ailo-.1111 vc^li-^ta ni.-g"nVi)e«ét, az évi illet-
<-i;venl\'">vr U-v.-icl iií - í^en helycuen tlliilkuz.-i.-i n-ndszi-r életbelepteléaén-k
v nrwt turtalmftKKi. kéjwzé. - A i -nel-gen fidkiir.»lo ra ahhoz azakava
ru~ van ím X. elitljárnHüg a fene tnli tett
¦t .-tfo^ajviu! , un tűik, mint komuly igfiiv ir. lárgvnak vitatkozására
¦ ¦/.¦¦ti - Tniiilkuziak — igaz hogy ke-
¦ ih;tiki:ilti\'ik is, kik azonban derék
¦ inuik l Iluntv Fercnez ur a tantigy :-v iTilcl.ir\'íu-.i u-lt lelkes éá tapintatos ,*iiu rsjkkamar üeinakka váiuik. be-
látVAD afáépnev^^,>lCmoacÜtáaának <iükaéga»» ~ aégét éa a tanügy^ oltárára tett áldozat dús ka-1 malozáiát — Azon közbokíál tónak, ki a üzetéo falöraelásenekmlitéaekor a honnan V éa miből ? aiánakozáara-muté bangókat elb angoztatni nem reotulte, meguyngtataaAra idézetül ahhoz, mit L városbíró >ur -igen bclyeaon mondott, t. i. qDépneveléare kell pé nznak Ion ni* — any-nyit lagok, hogy nézze meg csak az 1H6H évi városi kimutatást, mely minden néven nevL\'. Kendő kiadáson felül tiszta 47ti frt 09 kr. u. é. pénztári maradványt mutat fel, a ha ezt tudja vagy nem feledi el, bizonyára elhalgat vala. —. Kimyi iwazeg a javítandó íizotéaek kiegísiziiú. KiWiez muri is kívántatik, 9Őt maradna mi-g n^. hány száz forint ia Szép és szükaég(s a guzdúl-kodés, kivrilt a mai időben, de ennek a nev.^ rovatára történ nie nem szabud, pláne ha cnu.)^ ugyan vun honnan s miből. — Vitatkoz-an kói-bún inditványortatott a kántoraágnak a tanítói hlvataltóli elválaaztiaa is, okul omlitti-tv.-U: hogy ax erűnek ilyetén ozélszerübb (Ajh,
által mind az iskola tanítás, mind pedig az cgv házi szolgalat tetemes nyereségben részeHübniJ, mert mig most a ktishcjttvő bUitori tetmüők miatt a tanítási időből Buk ruboltatík el, e^ hivatalnak elkülönítése utiln az többé soha, vk0 igen kivételes esetben furdnlhntand olfl ; igj\' & vauiul háboritatlanul maradhatván osztályában a tauitáa mit sem Bzenvmlhotond. Az előadottak, szerint a közgyűlés azon, előnyöket, melyek i\\ tervezett kántori hivatal flviihiaztáBáből kétségtelenül azánnaznndnak, k-irozoKinek látvHn, abban ugy mint a tanitók évi illetmény holtuk éa víasonyaÍRnk méltányszerU egyenlővé tevéaé-bdu — 6 különös helyeslés közt a közoktatási m. kir. minisztérium áltnl is ajánlott válUiko-zArfi rundjzer életbeiéptutcsébun fraely a tanit-vaayra hnszonul, a tanítóra nézve p\'\'dtg buzgij ösztunzMüJ szolgál) önkényt éa tuljcMon megnyugodott, - miért is a tárgy fontosságának lekititutbe vtiielévul egy T wgbiil alléi bi/.»ti nmny síu-rveztetett, mely a legközelebbi k-n gyűlésig u feiitéríntelt iigyt-kben \'•rnlmét^ ¦ n intpzki\'dhi-tés végett tervcn-iet dulgKzzon In. éj*
Minthogy e bizottmány tanügyhez ertú ifi gokból van öaazeallitva, minden kétség nélkui bizton, lehet reményleni, hogy a fenérmtett üjjy ékben komoly megfuuioláa m el U-lt ertílira. nyoí intézkedés történend. ilelynek entlmenyét annak idején e lapok Imsábjain kuzulni el nem mahuztandoin.
I. tanügyi értokexJet közbun tlóvéieiett a mar
TARCZA.
Naplómból.
BlFrcCtlck e ti[(¦¦.!(• lenni t Hal a l.oru.f.nn tpr^m. Hol unkü kuük ítlih ill A fehér Diáj-riiiiy tari-m, C»oaka uobruk n»i»sD konlík U«ddTK kell íny ül.<! »«kib \' 6 Tersnuye* a sajVi it\\\\ A te ugor bullirniraJ.
H«eirtn^li o mcj.»it* lentn\' » Hol fomJLb a uap, n c^. A* emberek in-in banuilil, Sirmnk, i»ir5k juhban pf, Hol oOJidd ¦ kíUt/flltt, ?8
A buiéd olj uudú, uicpÓb Hlat ¦ un* ieo[r, s ragyog Mint &¦ éBl oillngok.
P*«rttník a mcMie I«anl T 0 I no kerd, méri ra.mdanim, Hugy nfy TÍRTon, ol, » Itt min< Oly fájása hm rrAm — Hdit a távolba int a kid A bár e fald run, 6i itt leint. Leikan elnillt, itt Lsgyott NniuoWni — meghalok t
/ bogásd/iifl eurnt e/íirthnk. /{.\'y kezdődik az őrület
UAJTHÉ.WÍ FLÚ1ÍA.
I; Egy mindennapi történet.
„•& fit — Beaiílykn. ^~
\\ * (Polytatán éi Tép.)
"• "Nehéz éa hosszú csatát vívott a szív ellen az ? ésa, melyben a uáv-mdly sebet kapott. Ivánnak 0**% tolt egy\' reméoyszála, nem volt egy vi-^fgUmtmW goadelau sem, nwlylyel a sebet belio-t i-^íí\'í\'hetto volna — s igy hagyta vérzunL J e^; A negdny fiu husankint abbahagyta élolo ^^Csíintartott a tanulmányokat, pedig azok árán i.^tf\'k^ ^gfcnak\'-egykor megszerezni azt a fó VfWfli JtMrét, malyrfriölko arról szerJtett álnio-^!g|M.-sL(«Bttr hogy nem fog odáig elemi. Ö - lyWtaj.Jártasabb volt a* életCoqgeren, mintsem jíffl^ffl W.Tette volna, hogy jövőjének tündér
g egy, örvény áll előtte, moly egykori .-^-kWrtdt, s-wftj Öt elfogja tomotni. fcftt iMTtet^birléknn\' át Íróasztalán érintet-
LIÜjíae» JW!i*xml mit irohtj sazméi egyen-
t lak«o»tét srivéhez-i ott annak Lázas do-
A un|K>k multuk hónap
Ujy t. It
néhány
Egyszer a vélellt-u iBinét egymás közelébe hozta okot. Róza szuU-iuél kuilehen tánjaaág gyűlt öHsze, Iván nem k ríilbette ki. hugv meg ne jelenjék, nem vi\'thetett illeni szabályai ellen. KlmunL ííiiza vele ifi ntosulyogva fogott kezet, mint & többivel, őt íh Kzivusen láttak, mint a többit — s ez az udvarias szívesség jobban fajt a szegény fiúnak, mint n legiszonyúbb gyüliihit.
A szép nőt a fiatal .-mberek egi>«7 cerege m-jungUi körül, mint virágút u inebek. midőn a kehely harmatából szomjukat enyhítem akarják s e rajongóknak elég volt a-büviw HŐ egy bizalmas tekintete, hugy e vágyuk teljesülve h\'gyeu. Csak a szegény Hu m-m vegyült a hódolók közé, pedig ö volt az egyetlen, ki azt a nőt szerette. Miért vágyott volna egy csepp után, midőn neki tengerre, egy egiiz szerelem-tengerre volt szüksége, hogy szomját eloltsa. Az ő sebei sukkal égetőbbek voltak, mintsem hogy azokat egy caepp enyhítette volna.
Róza a társaság kérőimére zongorához ült és játszott. A vendégek minden darab végén zajosan megtapsolták, .megéljenozték a szép gyermek játékát; csak a szegény fiit állt szótlanul mozdulatlanul egy ablakmélyedésben s önfeledten bámult bele a zongorán álló gyertya lángjába, mintha valami rokonságot talált volna maga és a mind inkább fogyó gyertya között.
Merengéséből Uóza sziivhí kelték ful.
— Mondja ön, hogy mit játszani most? kórd> egy époii elhangzott darab után a kedven gyermek.
— Én szeretem S^ínérHlnlokat, különösen »A virágnak megtiltani nem lobtit* kezdetű dalt.
Ex volt finkénytulen szerelmi vallomása.
•S ez a néhány nz.\'i in idy zavarba hozta, h.jg\\ ezt elpalástolandó, n/ unzüil.m fekvő albumok egyikét vette ku/.éb.; n elkuzdntt abban lapoz-g"l»i. IWza figyrlettim.il kiiu^rte o amint I cái. Cgy liatul embur are.íki\'péhoz ért, a zongora mellől hirtelen fölkelt, n naiv őnzioteaéEEül kérdó tőle: b
— Hogy tetszik Önnek ezen tinUl ember, nemde szép V
— Igen csinos, válaszúit Iván gépazerUleg,
- Oh, ha ön megfogja ismerni, Bzorolmea lesz bele — ¦ aztán anyjához fordulva teljes elragadtatássá] bzó)i : lásd anyáewkám Ő mín-denkbsek tetszik.
Az a»yi njkanjigy myeticus mosoly vonuh át. S ez volt iWl&^erelini vallomására a lesújtó válasz.
Aliban a pillanatban kinyílt az ajtó a belépett az u halai ember.
ILóza ai t\'ih* meglep.-tés el nem palástolhatíi liungján üdvözölte őt Midőn szemeik találkoztak, a leány areza kigy uhuit s egy pereiig szót-lumil úllüik egymáasiU szemközt. Oly pUlanat volt ez, midőn a nők oIvkbdí hagynuk a azyin-Wn .... s a két tiu olvasott azokban. Az egyik kiolvuata belőlük boldogságát, a másik halálos
ítéletét.
Mindez egy futó pilhinnt alatt történt « a v--»(li-gek kí«7Ől nem vetto cssre senki ; — .mik lvrin iijkiti körül rándult raug eg_v ideg, de a máiiik perusben ismét ott voltak arczán iLzok a határozott, szigorú vonások ; hidegen witéton mint márványlapon a sírirat. Iván »1-látta, hogy a fekote fürtű leányka szivén egy kéjHit hord, mit arra az első szerelem vésett, s hogy annak letörlését csak egy őrült kisértbetué meg ... és cz a kép nem az övé volt.
Ama fenntabbi jelenet eldönté az ési; és sziv közötti harezot. Az esz győzött a a szívnek vesznie kellett.
A vendégek között mind jobban Hzélesbíllt a jókedv árja, melyen lelkeik szabadon ringtak mint szelíd folyón az iuldutt s-ijka ; de Iván lelke mozdulatlan maradt mint a folyóból kiálló •-kőszirt. Róza társalgott mindenkivel, mosolygott mindenkire és nem különbCztotott meg pen kit.
A bemutatás után mintegy íél óra múlva a két fiaUil ember a társaságtól különválva halk beszélgetésbe eredt.
HAudor — az ujonan jött vendég — bizalmasan fordult Ivánhoz éa suttogva kérdé tőle:
— Nemde Jiódiui egy kedves üjrenitús ez a házikifUMwzony \'/
Én meg szebb nőt életem ben nem hittnm, válaszolt Iván egész Önfeledten, í/n azintén o lutzban, lakik ? Igen.
- Mily boldog ön.
— MiérlV
¦¦- Mert mindig ko/. lében lehet.
— Kn azl biazuni, hugy igun oxóp nők közul-léto mindig veszélyuatuti nyugalmunkat n o nélkül bobing .tmiki m-m lehí/t.
- Oh, higvjn meg, ily nő gyakori látása már magában bphiogit.
- Egy ön akkor in l>oldngabb mint én.
— Hogyan Y hiszen én caak elrótvu taJálközöm vele.
— Igoil, de Ön még akkor ia látni fogja őt, midőn én már nom ldtíiatom
— Nem értem Önt
— Tovább nem folytathatták, mert a vendégük egy része távozni készült b Ív un m ezekhez esatlakozott Kalapját véve Sándor előbbi megjegyzésére csak úLüyit válaszolt :
— Kérdezze meg a holnapot — s az megfogja önnek magyarázni.
Azután tíozáhoi küzidedett s ami üt a szép gyermeknek bocs ázásra kezét nyujtá, nyugnd-tan, elfogultság nélkül mondta cl e két B7Ót .Ju éjszakát."
Pedig ez végbnesuja volt
Amint Iván a vendégeket elkísérte n kapuig a kedélyes társalgás és a zongora hangjai kihallatszottak az ulezara h o banpokból oiv gondtalan őröm, annyi megelégedés sugárzott, hogy a szegény tíitnak Önkénytelenül eszébe jutott, hogy mily boldugukaak kell azoknak lenni, kiknek lelkűi ily vidám hangokkal szeretnek enyelegni.
A vendégek haza, mentek lenyugodni, hogy holnap uj örömekre ébredjenek; Iván iseliuunl lefeküdni, hogy soha többé fel ne keljen.
A távozás után néhány perez múlva a ház mögötti kertben egy erős pisztoly durranás riasztá fel az alvó csendet — a a szegény fíu nem szeretett többé !
Bouq a isxubában a jó kedv és zongora viharos hangjai köi/Itt n lövéat nem hidlolU senki.
1MKKF1 JÁNOS,
A válás emléke.
A kők Tinán tol, ott s sBM begyek mficott, Hul alkHarlian moiolypra lá*oiUt a nap,
< B.niUn magányban L1 asorényen n leány,
a gondolat oly pyukrán i I s ¦ i a r i i a. Kgy aaáp esIÁa a méla buld »uplrinil, Jíiuad, mint riadó r kit madár rfalol^atáiik, A báa danába a paUk aaja Teiryflll, Moly a hegyekről c*erLcdtixre fuly( nlá Ab eat sepbyr suttogva asállt a *0l(ryftn át, ö > buraubangakal aMue nousire, A nlkra vllte .el, hol a pAjilor íiu, A inílft éneket merenjfro LalljjsiA UlliantroBoit n dsL Én TÉgbucnilt vovAb, A lánjkái ellisgyám. Őrlikra tiu mapínjl, JrhM* ur,0 ícnffetl m Am.1 es i]kakán, Ufigasllnt a dal, de «1 a búi omlékesot.
POLLÁK 1.AJO&
Folytatás a mlléUeien.
bessédot trrtr"\'*lnn éljen kűvetó, öexcellentiajn * xnhwctar fSispAni helytartónk kedves nején K.mmgaixtn honleányra, ki ápaa az nap névnapját ú Dlte poharat emelt, ezután tűbb jeles boaaed kövutkexett, israelita polgártársaink is alkalmi felköszön Uíatíkkul tátik jelét a hala dáanak.
A SOO-ra mnnö tömeg előtt a minísitor egy óráig tartó besiédflt tartott, melyben tüzetesen megraagyaráxá a kösűsügy, delegatáí, status-adósság, quóta, stb. pob\'tikai kérdéseket de oly remekül é» érthetően ecsetelő, hogy ezt bár moly-sr^leó parti egyén is aláirbntta volna. — A katonatiszti kor, papság, uri, ?6 polgári uaz-tály mind képviselve volt — a miniszter ur ójlríl tájban hagyá k1 a termébe mig a többiek egész éjfél utaai 3 óráig mulattak; 17-én dá[-eKtt VépberáűduItgrofKrd6dyboz,de 12 \'Tára miiét viftAtajütt, e ekkurohcilre Óladba Kmuszt Kelemen ur ö nagyságához ment délre főispáni helvtarfci úrral ogyüU, it*-áö volt délelőtt nx ntaiánu) fogadtatás, i ugyanokkor fogadá a rá-roai testülotet, ulöttük kinyilatkozta ti, hogy minden lórokvése oda fog irányulni, miszerint & kerületi fotorvény székek lehetőleg gyorsan ruadeatesafloek, s aaok küsül egynek mint centrális helynek Sopron, éa Zalám egy ék huni csatlaaával Szombathelyen eszközöltessek; — még aa nap délután Pestre visszautazott, hogy a nagy niUDkát, melyet hazája boldogi tátiára megkezdett, — folytathassa.
SZALMAY ANTAL.
A Kevés mosgáat tevő tőkepénzeseknek, nkik rútuértj ai urvoa mosgáat rendel, | ajánljuk Nagy-Kanizsán üljön fel ügy teher- I hordd szekérre és néhányszor kocsikázzék a városházától aa indóházig a vissza, bizonyára az ugész lett hetekig fogja ereini a rázás ea mozgás okozta kinL Oh ntcsioálás áldott eszméje. .. . azálj le kis arany pillangó, Kanizsára szalJj le kis csapongó 1 j
— VftBirváltozás. Kőszeg bz. kir. vá-rusban a hamvaxuszurdai országos vásár exemui a virágvasárnap előtti hétfőn, az urnapi oraza-gos vásár pünkiisd előtti hétlón, és az egytnli ur-Bzágos vásár Egywl utáni hétfon fog megtartatni.
- - M ü c * o 1 fi d éa I\' ü i á u y Boniugymegy «i
község a karádi adóhivatali kerületből a kaposvári adóhivatali kerületbe keblestetott át.
— Sopron Bckir. város Miksa császár trieszti emlékszobrára 50 ftot, as ősszel károsult schweit-ziak részére pedig löt.) frtot adományozott.
— A kisczelli plébános — miként a M. U.-b*n olvassuk — o napokban ittért az ág. ev. hitre1* liilxassigi frigyre lépett egy kiscsehi polgár leányával.
— OFelségea hírhedt Juháss Üldözésében agyonlőtt Szován György osetopaai kössógi biró özvegyének 60 forint-, két gyermekének \'?0—20 frtnyi kegydijt engedélyezett.
- A helybeli knnwkedelmi ífjuság szóm haton február hó 2lt-tin a „Zöldfa* vendéglő nagy teromóbea fényes zártkörű tánczkcazn-rui-akát rendes, melynek tiszta jövedelme a N-Kanizsán alakulandó „Kereskedelmi segédeket gyámolító egyluf gyarapítására fordiUabk. tífllépti-jogy urak számára 1 frt. Kucdutu 8 eafél órakor- Jegyek csupán a. pénztjlrnál válthatók.
— N.-K a n i z ¦ a fóutezáján egy sor fa rairel-Ultetett, a gymn. épület elótt pedig most folyik a faültetés. Ez intézkedésnek csak örülhetünk 1
— (HekllldtítettO Mind htvatalf«an,mind a hirlap utján itt ax idú ngvelmezt^tní a pártvezéreket, hogy a népet viiágoaHeák fal afera-kilrülménvre . miszerint rnindun felforgatáai | szándékukkal hagyjanak fel, mert es nemeaak-hogv törvényellenes, de a ktizrund éa csend fel-forgatására irányzott szomorú következvaü tö-rokvós; például: N.-Kaniz&án a vidéki azéb«l balpártisták nagy zaj és lármával jámak-kelippk és a helvpénz nzetést kezdik ntegtagsdni. mely iltid a kAsjÖvedelem szenved csorbát, erplvea fellépés már magában honi fa a tattlegussr<r bií-néi. Egvébként o sorok nem Írattattak másért, mint ugvszerü s jóakaró tigyelmezieléslil.
Irodalom.
— .Magyar könyvéaxet" teljes jegyzeke a ilitgyarorazágban ujonan uiegj«lt.\'nő könyvek-, folyuiratok-, hirlapok-, térképek- «a műtárgyaknak ; valamint a nevezetesebb kül-töliii müveknek. Közli Aurner éa Hautmann konwkereskedése Petiten. Megjelenik minden ho regen. Ám egvaz évn- ) Irt.
— TdborszkyésParseh urak nemzeti zfiuernflkoreskodősökben Pesten kÖvetke»ö uj
zenemüvek jelentek m«-g s kflldiittck be hos-zánk : „Kii zomt>ori ui\'>t»" esánlá* Aü UijoMtól ára 6í) kr. — „Delegntin polka" zuu^rorára s«.-rzé Mihályi Ignácz, ára :X) kr. — Eredeti inngyar ábrándok I-d st. ,\\ ferii áliúa, \'J-ik az. A magány, !t lk sz. A n.\'.vimzalmn. -l-ik bz. Aí elhatározás. Ara 1 frt. Ik-rdv Ferencitől pedig a következő zenemüvük: ,B. Csabai pengető nóta" induló, ára 40 kr. — Szivdobogó csárdás ára 60 kr. — Tisza- vagy baloldali kíivetvá-1 asztási Induló ára GO kr. - IH4*. Honvódek harezemlókn, ének éa zongora kiwsretU:l, ára Wl kr. — Ajánljuk az illetők tigyelmébe, nieg-rendelésoket a fnntirt vállalfeoKÓ nze]l<-iii<i /.^noni u kereskedés Pesten, ugy N\'.-Kaniznn % i<l<1-kére Wajdits József könyv- h zeni-mfiker.-sh.-déae készBÓggol elfogni! s nzoiinal t«-!j>»Ít.
^aryiit pósta.
— fia. H.ambatbelr. HaoSnlftnUi irnnb. N. A. rie». Pemmliuuaa olGfUci^al n^m
lanW (In tÍ.i.í\'tH\\. ni\'fifvjik a fistia utánhArda.ni TMibiro dAíyi. mAgánlrTÍfd-Kluk : aftrfig U Íü-mindkét Up rrntírfil nii-.\'-lirn Itrlrnilctnnkctl
— T. V. BcetiULiulón Hcttn vil.iBI„4at tirjafc.
— il Ü. tij«RO,) a j.álvnmunltni vciiak MielCbb kflínljdt.
— A .nálilÍT killin\' nimil bemílrt JBt.T «bJ-munktion krsiiiük inon; » náfolnt r-nk emirk mrC ke»(i.».\'-vpl jnlii-lri-u, e ntiin.rill einmrmiL
— \\V. lirf FfiL A faranne rftvul . n unU^al». h(i»»in voli , r.rllHIuk h.-itT «itllufr.ldjé.i , ruóna i» (ri.nd.ilt. A nikk (Arunké n.irtl i-Wörr míiradl.
- Hnr.atli fíándnr t-.„ l(r,t(.ti«.ifilt nrilatk..!*
Lál La(>riua jfli -i mmá.í . alflnb. L,-ni .......It l,j,írni.
Si i\'tt*. HeniujtuKiik l,.i,i„tr 11,1., mirJ.Tb).
««if^l\'i "«nk.
Z;. Több megkerci.es- és felhiv;isra hatá-j rozottan kijelentjük, h »g\\ íS/i-iUkirályi I Aurél urrnl minden nem ti ú-szekóitetésünk j megszűnvén, sem múköiléüi körét, m\'hi tar-tózktidásíít nem tudjak . töl:ink in.\'-^ február | n-én eltivuzoti. anélkül, h-ig> u/leiúnkbeii i teljesített uiegbizáiyiirol ^/.ainot au-it \\olna. ; Ennyit az illet.\'-k tinlomílMiru
j Nincs Ifibbé méh- A^gyu^aurg^nis^-vfysa&isa— I hnvi tisxtuUst megelőzni szokott sünao\'i^-7\'
dalom I
MrWtsiés ksvftlsztatások korsukAhn « tlkaMt;
Ofl^* Millió és milljó nők vannak• s^Tr »" havi tisztulást meg\'ulüzölug iszonyú kínof Ltj--dnhnnkat én-znek, s meg sent gyógyítatjáV magákat I Miért ( Ártatlan szemérmOk miaítl — Miután nrvudi tapasztahttból tudom, hogy ezen okból ttzártnazik tíibbnyíre a nőknél — folytonos szenvedések mellett —• a teher tojásos magtahtuaág a egyéb inéhbajok: oly butus nzori kívántam nükik nyujUini. molyek ezQQ bajukiit bizonyosan uiuvutitják. Azért kik orvosi tauáeuoinmuí élni kívánnak. díjazott névtelen levelekre is, vagy vidékre postán utánvét iimlk-n nukik biztus g^-(igyywjrüniűt utiuMtáwíiuiiiíi] eg^titt a legnagyobb titokban tartás mellott megküldendem.\'
Folyó évi marüus 1-túl liVíg N.-Kanizsán fogok larUiíkodni. Szálláson int e lupok kiadti hivatalában N.-Kanizsán luliut megtudnL
Debreczen febr. 17. lHtÍ9.
OCoVÁRY EDE
ur».,« i* «iQl.\'-a/, a m. Ltr. terra. . ir.1,1. I .d .ár,nlal rrn.le.
Hala nyilatkozat
Alólin>tt cl nem mulasztható és soha el nem felejthető hálukölel.isoégwiunek ismerem t.Oaá! Sándur éa Szommer M^zen zol.i-.-gerBzegi szabó f.V és a]-ez<\'hni\'-»tiT uruknak irántam tanúsítóit azon ipaLsatínz**r«-!/j t. i.eniw emberbaráti voiizalninkert tnely álutl ok nélkül ke-l.-lk.^ett ellfli-iniiiek elembe VL-fetl remeklé-1 aerte-t löbb h^iigi nir.re elhuzó n engem anya-1 irilujr in terhelő ag^iKialrnanTi i..\'.! Tnesterségi \\ azaknviitottságiik i1^ huthutó* lelcharáli köz-b\'^iijániBtik nlLal kine-iiteiii szíveskedtek; a | nyüvniiousáp utján k-gforriibli k.ioiö ne temet kinvilntkoztatiii
Á.Í.. U- \'rH^g-n. 1 •».•.«« feKr U e„
X\'IIWAKZEMlElHi ADOLF ^zabo-ni-\'í-t-t
ÍJ S L E T I - Hl X 3R. P*J O K
Hagy-IUatzsa, lítei*
kDTFtkral^lipQ m iu dinkán l> gátja meg (iiaciuukdt kelt kevíí
olcaúbban. Aqia rát
iiluk.\'d.»ek klspontuíltÁaa > tol.l. ktllfilld. vpt3 latria i\' hi-it\'u riíltüiatlan ural kfAi«i«*orül(fg. Knkoricsa ,ul Z«bban
-ég idö itta elhanyagolt üalel-najag. Zab uülkiili ÜazU bOkknuy 2 frt 60—öü, kr.-járal ranaroluiík, uielrből aionbnn a bélen nemigen feltlluü tieliotaUl cade Ile tuK.
Placzi tett-vasári ttelstarett.
NAÜY-K ANUSÁN, fobrolr ltt-An-Alao auiitriai tnírSi.kíni. Tsrasésyek - Hm* «s-fti» ídtitoi !1 frt, fi5 kr tn BB- H fui. 4 fr -_\'.r> kr 87-88 fu < frt «1—50 ír Box. 78-7Ű fui. ír. 70 kr 79- 80 fnL 2 (L ftl kr
2ft kr frt Tu 1 fri :
70 — 71 fut. S fr M-i Árpa inlrultf,l.rt, íi.-. — 2. frt. 3S kr k u k o i IC a fa n ri r il alvi ci 4 -45 fa». 1 frt
oliiuki i 7.". kr. l*»-! i 3 frt. Gii kr. 3.
Il» fna. 5 fri. uv I Íj ftiriir 4 fri — 1 áií. - fri. i
Bécsi penzarfolyam, febr. 20.
r»°/D metaliqnes 61.t*> ; b"/0 nwmi. kfilisörj 67.\'.M>; W60-ki álladohni bölcsön tii\'.&O; bank rAuivények 7.1H - hitelintézeti részvények 286 9<>: London 122.ii6í ezüst agio T-ÍO-öÓ; arany darabja 6.79 Vio Kr-
Vasúti naponkinti menetrend:
HTetl naptár.
Feb ¦nar 21 tói 27-lg 1369.
i ¦ ¦ «1 bfU Katii-likul ..a,. I\'rulr«ú»a
tar t.«|.tir ulj.
.1- q ¦ -i mMált\'.ufl ar..\\.
Mai^ VII, 1 U,
A Vasamap U A ti^.-.^ra "C" 2 K.«fD . n
Jj Hótfó CalV, V. *
¦J3 Kedd \\iil.C iü-iu . .11.
•il -\'acni \\|*lva« a port. M
ÍÍ:\'\' (\'•ntflrlJO* \\\'atl.U\'j:« vili
prlllfk V\'ict.irni TbtTrxiM m
•?1 LeáE.der Ud.I<i a
Felelős szerkesztő : Segédszerkesztő :
Wajdits József. Bátort! Lajos.
I R 1)
! í Fele árért kapható
11 Vlma Bem raizhatri kiáruiás! I ~K1 12 n
Nagy árleszállítása az osztrák államokban létező legnagyobb cs. kir. szabadalmazott tiszta lexra€B4S350XL- és kész g@Si<Ö2r2raiHO/-gyú™ak Bécabea, Taehlaobeo ll-djk asáui alatt. Uankl-hágban.
Mii réfüta nem okozott olj nsgr feltflní«t egy kiimlri* ia, mim a TaoUasbtB II. sz. a. levő cg. k. sssb. gyiri. — Tíny . aogj Wbb mini 30^000 db. elejBin k«8X férfl 6fl 9& feksreesiS mindenféle BSKTsá-rKsl, ai értek feléért sáatott «1 A L keiömég- nntC7<>bti kén^^lme végnH ler^l ÜUli kivinAtr* a ridék mind«? városába kold«ta«k mostrik a kiváUiaitia moirt«kintene TégoU mindenfúla fobrrnetnnbfit, Tá-ssonbél, Mebbelíbiil^ sasUli rabákbál ntáuretel melletti a mely kaldnoisnysk m«R nom tartatnak, ásókart S pénx s postán rOftan vtsssa koldetik. — Aa eladás febr. 7-SB veaal keidéiül éa aildig Urt, mig a i-ir-let el n«g» fogy.
ffrt TitTW IfTt Wn-""--g" í ""h ? M1. ? frt : finom hnlfMdi rajry rnmbarul yioonbAi 8 frt MÍ Kr,
4.M), 6 frt Ü0 kr: lr^flDoninl.b <ia4.i»l..\'l| I ,niti.i!..,l 0..\'"), 7^0, 9 frtip; ; hlmiett y(U»t,n mell-be-tnlássasl 6-üO, ö lu üli*.
Ftttr ISsVIbt-SSfsIl isáp msU-rsdfisaUsI ím), % 3.60, íw; aa<r°l *birtlntt S Irt, 3 frt ,r>H kr ; febór oiipul
bált Innk tssbod msüal, «1huu kiállítás egysaM ragy kareiíl niell-redfl.eltei 4^0, fj^O kr. BifatM laféfc Jó nosti mustrákból 1Í0, 1.80, t-80; leaniiabb ang. aainea ahirÜitK-la^k 3.70. !1 frt, 1!W) kr. EtTSMru vásxas aithaSalt 1.70, l.M, Í80i ÍK«n al«Rsna himaett nSI ingek 8, 3.fj<), i.m; legfinomabb Tásaosl.ól, sUgSna hlmséasel és csipke tettel & 50, 7 —lo frtljt ¦, ráaion nGl káU-in^k b.»*xu iinal, rsltír ái káaslfivel 3^0, ifiO; Usujabfa ga«daK bimiAaü bj.u, 7, 9 írtig. HU aalérlHsaTkék l.&O. l-8tí ás 2.6o, &a*m bio.euel -lm, S.SO, 4.WJ mg. ifen finom battlrtli.il. rlc-ITsanl 6Jj0, 9 frtig; fodráas köpeny bfl Tacy aioroa ujjal S.fri), 5^0, 7ÜO; nSi nadráiroh iW.n
psrtalbAl 1^0, 1.«), 2 frtl n5i nadrágok hlmiA..et ti HO, B 50 i nfil aaoknyák tiarohond vflff7 iTnoin iblrtingliSl 3.60, 4JÍ0; logSnamabb aioknyák Q^O, U^X), 7^K> | n6l hÁM-fO"kötök lűirfinomobb ,í-...u-b« blm«iB__lJ5ÍLÍ.Hü, 8, 2 W kr. Vs*ZS« ZSetktadok fírfiak im uSk a almára, 1 »1 taczat »0 kr, 1, 1.60, 1.80; Igen finomak \'J.HO, 3,
ÍM kriy; batllat rinan-uebkendQk 1, t-bU, S.fjO, 4.f>0, 6 frtig ] rhltiai battiit a*Pbkfli<dSk kii réttel 1 fii toczat k^50 kr. 8 frtíe. 1 A 48 rOrss táisoB &nsL7«á aselsa 17 frt 60 kr, 1H. 2\\ frtlB i 1 db U) rfifíli igen finom Onegyed "ílot 28. 26, Ü7, 81 frtlgí 1 db &Q rSföa l«gBnon»l>b batti.t ..ovet 35, 37, 4fl frt ; 1 db 00 rCf- k.ui lonssu hial-vssaon 9, 10 frt 50 kt 11 írtig I finom feLAr perkll rílf» Jö, W), 95 krtu Igen finom. 8 nemályr* aiitalneoiO fluaetllfl al»«» ái aaitalknndOTel f>, 7 sO krig, finom dan.aatbdl 11-11 frtit , 12 aaanélyrs 1 afaroaa 13 saatalkeadO\'rBl 10—13 frtig ; atlaa-damaallidJ ÍO —?8 frtig ; fl ¦atmilyn loobBl 1.80, 1JM kiig ; aiervsták vagy türölkO.ak, 1 fel luca.t a.&Ö 8 frt Ml krlf.
r Öü frtnyi vásárlásnál 12 személyre való asztalnemű adatik ráadásul.
. lag«k-r«id«U*4DÍl a nyak böaíganék tadatása kéretik, "
f-mfM . Central Dejiöt der kaia. kön, atmschl. priv Leinen-V"*™ • . IrVawj^e-Pabrik Tachlaaben Nro 11.
s
SCHLESINGER VILMOS
minden nagy városban Igen kedvelt sorsjegytarsola-tot Itt ia NAQY-KANI23ÁN megalakította
1
Huoz h&y " forintnvi részlettizet^a niellutt azon kedvez-I menyben részesít, h.igy i. je^ birtokoHa 20 darab 1864-diki álla m-s o r sj e (jy nyurvméDyeire. melyi\'k a társulat ideje tartalma alatt kUuraultatnúiiak, idényt turtbat; Iiií-íz hrinnpuii at rendes befizetés után n ii\'sztreví) ejfy eredeti bortjegy birtokába jut
Különösen : 1864-ki sorsjegy 9 házasára 5 frttal ; Hitelsorsjegyro 8 hozisn 8 frttíil ; 18l>ll-iki ölmlre 6 frtUl 3 húzásra és liüsz hónap uLlll a i. a. résztvevők szelvényeikkel együtt 1(1 frt vissza fizetés mellett; Salm-sorsjegynt.1 4 hiizásrii 2 Mtal; Waldstein ".orsjejri-rr I frt 40 krral 4 hozásra; Rudolf-sorsjegyért 4 húzásra I frttal és Háry sorsjegynél 4 húzásra 2 írttal részt vehetni.
A n. i- níazlvovö kiiLt)nb|.f;i<t túztiilütiiljiisi\'n mnfrhivjii ai e tekiotetboDI mag-dyáatato ártokozlet vigutt . áltüirotlrtjáU N.-Kauimáa o „ZÖLDFA" azjUlmla mállott
n- MoidemeHiíi kamatos és kamat néfltUS állam és MHct8r>-fkpkuk, fdldtehermentoíltísi kötelezvények, sorsjegyek és rttszvények gyiljteléke, szelvények, kairmfélo bankjegyek,
„AKANY" én „EZÜST" pínznemek be- h» rblvSttSsát
Melléklet a ..Zala-Somogyi KMny" 8-ik ez»imff.«JMa_
ÍÍJorönátn-Tn«nt w. A« tWick szétég*
—.—----áTfiűntüknál lenni
itoit alkalmat.
>^rffll(irw az sffflB 11. CmmkqH. hoTea tanácskozásra njujlo\'t alltalui jLTme^ípotU* ¦vcpro abban történt, hogy
A) ft 20 . ¦
t -J.\'i 1JU
0"
20
»t kitüldéaenek mejrismertűtóso után egy ué> jryQlákra halasxlatik a véghatározat hozatala. ^ SZÉLIG FERENCZ
i\'^T fö-clomi tanitó.
A n-kanizsai takarékpénztár
í~^JF- "oVÍ TöVrüftTho IS^tín tartotta évi-rendes -közgyűlését. - Az igazgsló-válnwtroány az -iBtM-ik \';vi uzJetkimutahlsát, és mérlegét szép ram mai ni«\'KJvK-nt részvényesek ok1 terjtwtvrn kimutattn. ntiszorint IrttítMk éven éti forgalma \' M(M,*K) frf 66 kr. u. é. rúgott, « szerint az JHÖ7-Ík évben volt forgalmihoz véve az 180B-ik évi lwvóM !137,440 frt 4« krral emelkedett Peezember 31-én számadása bezár tóval kézpénz maradása 25,253 frt és 7 kr. volt. - Kimutatván mind a bevételek, mind a kiadások egye" télidéit, és levonván a levnnandókat, a részvénytársaságnak tiszta haszon IS,07** frt 00 krha\'n mutatta ki, melyből a küzgy illés határozata (oly tán a részvény tőke utáni ö-lo* kamatból «« >vi 1656 írtból egy egy részvényre kamat fojébvu esett frl ú2 kr
ii folulmariidott tiszta haazon-ból pedig mint ny ere vény 34 frt 4^ kr. _ mely szerint a mult évi osztalék 40 írtban állupilUttotl meg.
Ezenkívül a közgyűlés nem felejtkezvén meg teendő jótéteményekről setii, éa különnsim szi-hl-mértékül vette a népneveiéiről gondoskodni, e* elhatáruzta miszerint a magyarnyelvben kinin -telő ídfgen ajkú tanulók azáiuára évenkinü ösxtíindiit ulakitMju, éa ptidig
a) A helybeli g_v muasiuini lí tanuló
b) Az izraelita iskolai tanuló is éven kint egy egy 1" irtot nyervén uz UlioUiguzgiitiik ajanlata melleit : Un ábbá lendelt
c) a helybeli l\'ógv ninusiuni »la pitin áu yali"/
dl K. k. eleim i-kMak javára b) Az evaugel tm* alkum í
javií ni f.) Iurüeina i-sk\'Li javára gl A gOrog-kt 1. :: i.-ki\'lahoz
h) Városi korhiLho-t
i) Iznu-huL korházhoz k) városi keresztényi házi szegé
nyekuuk 1) Izraelita „ m) Magyar avaUemiának n) Budai evaug. árva ügyletnek o) házi szolgának p) éven át égettek, és más egyéb
szegen vsorsuakuak Igy tubái jótékony ezélokrn fordítva lett Összesen: 1187 ft 14 kr. bevégeztPtvén ezen tárgy, ez évi Igazgutőnkőz cawk, elómoznitseában oly dicséretes szép buzgalmat kifejtő Tárnok Alajos ur idkalmi szép bacsuszavakkul tette le a bizalom nyojtotta tisztségét: az igazgatok, és a választmányi la-- gok választása vetetett fel, mely titkos szavazat nyomán ekkep teljesít te tett. Igazgatónak T ó t h Lajos ar. aligazgatónak (1 nitmunu S. II. ntj választmányt lúgoknak pedig Albaaita Flór. s >Ax*»ü György, Bnbóphay J, Belua József, -Bérénvi József. Blnn Henrik, Blan J. P. Blau ;..Pál, 1 birazs Zsigmond, Kbenspangrr Jlanó, ¦rjKngtander Laj. llauser Jánoa ífj. Hegedős Jé>-lef, Jack frigyes, Kaán Károly, Koch Adolf, Awinger Izr. Lüvry József, Mayer Jóra. Ollop gü. pWiztír Ignáca, PrawbQr>er JsJtab; rtosen-3d Sándor. Sunweber József, Soherz Albert, ífároofc Alajos,,, WeHauh Samd, Woíeb Kmán, *VersB\'Samu, Woltheim Üanó urak.
A nagy-kapizsai takarékpénztár reWvény-tezelolt másfél évvel egyenkint 1íK>- liü kuli, a mult évben már 34X) frtra ru-Jnttt jehulog pedig 375 —frtra omelke-matt ér:éUe, mely áron a vásárlás nagy bajjal an. ofifzokdtvtt, s nebeeen\' tíápható.
.A letenyei választó-kerület
VáhlíZlÜi közöl fulyií hó HJ-án többen össze-ilekextek Le tényén, mint a kerület azákhe-én, s értekezletté alakulva, a kerület orsiág.-Uléflí képviselőjelöltje iránti megállapodásu-jcgyzőktinyvbufoglalták,melynek kivonata-vetkező:
A* erlekozlutct, mely Czuay, Károly és Folly .uát nrak alttil u ltgÜgasb értelembetii feí-vá« folytén, Bzép számmal egybegyűlj h iiot-on a vulékbeli le.lkéaz urak, a vidék érteim i-közBÓgi elöljárók, b minden rendű vábwztiV-nk párt különbség nélkül képviselve vol-víCaiiay- Kárniy uV inVigilyitváni élfládta int 0 éa Folly lleniát ur a vidék általa-éhnjtAiw folytán, azért látták szakségcsnek oíw órtekjejlABjj öss^Liyjai, bogy i»t t» bfé4-idÖ^\'ornrib^tUéare exen váJaazutkecU-, W&éu^flWreíJélöl tre tíézvc-\' tüzmeg-\'máiilmW^Viáaégm negkosz^nvén műknek c«en kSzanlckfl ttgy hinti mmlrjli^ ^ .....
iflleueattk áital
ran»ot*u* j___ t*L urakat\':
SEnlTlirn^Mk^ány vwel«ére,elnököts iecvról választani sziveskedjonek ; egyúttal az elnöki székre Mg« s főtisztelendő Jiü I»lván apát urat, * jegyaűségre pedig Vranaits Gábor urat hozván javaslatba, kik is «en kijelölt minőségükben az értekezlet által "gyhangulag meg ia választattak.
Ezután Csuay Károly ur a Afura és Dráva folyón a jégzajlás miatt* megnehezült közlekedés kövutkeztében meg nem julenhetutt muraközi" vála«zté-|H.lgán»k által álkllldöll nyilat-kozaii.Li.i, i,.viibbi inUízkodéa \\ég.-ii, a megvá-l«szt..ll eln-k urunk átnytljlván. elm-k ur szűkét olk.glulva, az érieké/Jeli taiiáe-íkuziiiáuyt meg-nvitá. -- .Meleg »zavuk)iaii ínt-gkószünó & benne helyezett kö\'.bizüdnhn t s azután a muraközi válímztó jMilgirtárí-ik im\'Utko/atnt olva talá fiit, h"gv iil-lól ajeln nem lebeőkiiek öhajtá-sávul in az értekezlet niegÍ-ioerkedhennek.
Kolluv Knkiia nr. Kott->ri mezj\'vánw jegvT.ője ft jelen értekezlethez intézett ntirntbnn tudtul adj:i. miszerint Kettnri, Iluinbi\'ru, Alof-Vido-vl-cz. SL.-Muria. A\\m -M ihályuveez .»t "sukovifez L.iA-u-gek vabirtlói n murai reviiuk elb"uU»a mintt n mm értekezleten szemekben ugyan mesí nem jtU\'iihi tm.-k : azonban kijeb-utik ezen litiratbati . hogy ók egyedül .ia kuarolaguiían nnn.Un ]i.irt»/.inozet nélkül, Kinilyi Pál volt nrszáctrvülési ezen kerületbeiit k\'"\'Vf>iet .\'-hiijtják H iővő iirs/jiggvüléste ismét kóveljuk nek ; megküld ven ecyúttal az e tiirgyban f. i^junuár he ,11 iliken potnbomn a k<iznég hiizáhnn tarlett ero-kerletí\'kn\'l felvett jegyzők"!^ v máau-i-itiii I* . mely s/.ennl Királyi l\'ál ur, i» hozzá ó általok imérett felhivns következtében a kép-vistííőjelítitíM\'get eltogfidván. ia beonc helyezett bizalmat megköszönvén, jiolitikní jöveniWbeh iDagivüirt.irám nézvu kijeh-uti, luiszerint ó eddig vallott politikai elvei mellett ezentúl is bivu.ii ün\'grriurad : * ha ü/uk»égf"> l\'iin ¦, egv n-szl\'-ti-7>\'tl pn\'L.THinm kiline-átarí.it i-< igeri ; melyre awxib.in az ottani értekezlet a krpvinelöU ur ir lUik\'tatjU a legnagyobb lelkeneiiésm-l ¦ _ -n. mim.;[i eddigi ig ii i»rn rt ["\'litikni
!li i_-U.trt\'ls|ibllIl. \' nznll igtTi-tebell. ii.igY .\'¦ i-7.r*:i
leg biztoat-
, kib.«\'»íiüi--yzőköny\\Í Itlt-tik, miflze-
ele! ínte
Cgyszursmlnd, hogy f \\Ú l »/" délre Idényén ikerlilot székhelyén meg fog jolomii - olö-adandti prógrammjának irányelveit.
2\\X\\ ft 2n kr.
I cjii\'l Illellolt i-i*>tllui Irt ltl«g1tftini<l j k"i lat. .-jjv reszleti\'zett piugrau j énnnk ohítjutsatol f InMott ; •* mi¦ Iv ji \\ ui;L->\'l:iib:iu egjultal :ii u lukm\' i rint f.*t. N.-vák ,l.iz.-ef t.\'.t-fí/ ük1 \' iir az iMUUii erti ki zlcthez czinti\' . \' \'. m<- \' l"ii tudtul mlja m : r : i k ¦ ¦ 7. j választó | polgártársnak . miszerint a \\ álsMtok-rül-t ; inuniii-iDneni részében lukozi. v;i!.w.ztit[\'..|gán-k ta fgyedul Királyi l\'ál urbati ¦ >n/|miu(<ih11jak bi-zodulrrtiikat; molyért nevezeit fot. jiléliánoe urnák ezen értekezlet részérő! j.-gy íüki-ny vileg kiirtzíinet azavaztatott.
A fentebbi érteni lés kOazönettel fugfidtntván, elu \'k ur telliivju ezi-k után \\\\3. értnke/.letet, nn-»/.>-nnl a kovtj.\'löllpég tárgyéban) nézeteiket nyilviinitani szíveskedjenek ; mely lel hi vasra a? iidszos jelenv ultak, minden pnrls/.inezet liél-kiil, li-lk.né]jim7éiiek közi\'itt egyluiagidiig Kini-1\\ i I\'i.l urat jelölték ki jóven.lé\' eli követüknek.
r.J.\'k iitiío elnök ur határozati lag kunomiá miszerint a letenyei választókerület ertekezlete egy íiaiigu nyilaikn/üia H/erint k.>vt i- N-lnltik Királyi l\'al ur
Kínok Tirnnk üzun további kérdésre, vájjon az. értckuzlQt j\'ebin határozata Királyi Pá! urrftl táviratiing azonnal tudimittflíwékT^\'ng* a jegyzőkönyv DiegkubitW\'Vf] ]M)Hlui iitim értesitttiP-st\'k-c? egybanguhig elliatároziuttiii. mifizeriot t. Királyi Pálur ezen bntánizntrol táviratilag tu érieurttessék ; s ennek foganatofitáBára elnök unit — ezúttal tett nzives njánlata folvtán — tisztelettel felkéri; de egyúttal juleu jegyzőkönyv is postai utón eredetiben neki íaegkíll-dessék; kikérvén arra vpnatkozó nvilatko/,-i-tának az értekezleti elnök urrali szíves közlését.
\\ égül elhatározta tuti, miszerint » mqraközi választó |mlgártársaknak is tudomás b miheztartás végett jelűn jegyzőkönvv másolata oe"-küld.-ssck.
-*1 jegyzők ön w felnlv;isása alkm inával azon álulános óhajtiifi nyilvánult, minzeriilt KJrálvi l\'ál ur felkérewték, bogy niép aválnsztilB <*lott It válfiFZt..kerületben a választó-polgáruk, előli niegjeleiKVével megtisztelni óhujt, elnök tirml j\'i eh ve k\'\'\'i>\'ihii ile terheltessék ; hogy OTŐl ülnök nr a válnKztó polgártiiraukat szintéá5\'érte-
Sithl-Hse.
A jegyzökniiv v foIrdvnnAiui után elnök nr az ertek\'izl\'l leendőit bofojezottnuk, s ajelen-¦It tag urak szive* részvátűkért meleg kíiazo-lét nyilvánítván. — azon lelkes óhajtásai a tanáeiikozátit, melyet az értukéalet is
/ária Uri/.t.
Urt/.iJi hüvImII lélekből vide zeng: . Éljen s^ii — Éljen kövutaitk Királyi Pál 1
Véglll az értidtezlet részéről elnök vés fáradozásáért köaziumt azavazüitváu. zőkönyv ln;zárntHtt éa uláiralott
Eiíen jegvBÖköűy a fenntnovuzeii kedyiiMiIő rjukUtnok [KMta utján káxbetitsetvéii, az Wnyá-bun nyilyánitptt bbuJom, jnegkónziinésM- s a jelöltség elfogadását tartalmazó válas^elét u- artek,e«lvt olnÖkéheayfíieqkUJJé. tiltván
Levelezés-
"ke-.lt»lflj-vWék, febr. elején 18Ő0. Tisztelt ezorkcsztŐ ur I
Jlejífogja űngödni, hogy ln-Cttta lapját aora-iuininl egy oly tárgyra nézve nkarom terhelni itiuly uiiukot jfalusi gazdákut, ugy mint más kereskedőket, miután mi ia osuk azok vagyunk leginkább érdekel — ez púdig utaínk jelenlegi állapota.
A iiiollekuiakról ez ulkaloujin.tl nem in tkn rok szülni, iniiitáii azok a iuht. hidak és ftmo-kedtia oárgiklrök miatt aziíziutunk elnö évtizedére omlékuzUitnok. — De Iiibkl-\'ti, miszerint föbiránk eonk azért Íh, hogy vidéket buutazhaBSU tt kellő intézkedést megteendi - Ez utaknál mép a airulinas állapotot lehet értnni; hanem uéxlUk meg az ugyiiuvt ztilt iiu*t-girn megyei utat ennek ia tarozására mi huui fonlittatik , sőt a legutóbb kijelölt utak máig Kincsének a kör.le-kcd\'SOek átadva a régi ,tak javiu\'tsiira d jó r^iii>a\\>eg fűjében ki nem L\'<indul, — igy a Ke*/1helyréi Pocsa. S^t.-\'.Mihály és ilukun keresztül >..\'ernzegre vcz-elti ornüigul idyunyiiyira járbiitbuuia vall hogy a k-e/lekedéw még most kiwtilu-Jy iw .Sít .Mihály kii/t uzunetel, « igy kereskedőink ha akarnak utazni kénytelenek nagyobb költség u Bokszur kártw ilv.ve-Hzljteg mellett a Keszthely-Szt-gyurgyi vasuluHoiUBiMirtl felülni, s azután mégú csudál kozunk. hogy mit elakamuk adni, minden nlewi, o mi úgyis korlátolt fi».ükaégeink fedezékén; niugkivonuvUikat drágán vagyunk kény teli nek lU\'-guz.\'n-zni. — .la! a kereskedő minden jiereiet s/iimiija a antiok ka\'imioztii kel!.
Hogy p.\'dig utaínk mindi nikerül némi vázat adjak, még áttérek utoljant a Bach korsrjtk alatt ugyneven-tt "f „,-r-\\\\ ara^Ie-n-r Maupt-!itr:mw rti : - tneh ha a ii-l-nlegi in tarozásaim t\'ordili.tt aiivag huaznátirta mellett kapna fentebb,) ¦¦.IiievezejM\'l. ugy a/ nin* imkenyii-len azt _niiid"liia iiia.-ahan. milí-v a kuriuaiiy inagii ein.-i! -.-itin/rdiJi K/.\'\'ri i \'¦1 "ti :il\' mtl :\\ Ke«/t-
htdyr\'il Koinrtromiír futó i jyes réazek maholnap a tiir-llelctttakknl egv i-nt. L-"riába jönnek, noha mi \\i.lrkiek, eiiiieíí i\'kat --I"bb if ttidtuk e-tíirlüj\' k a nélkül. b\'>jy ¦¦"iak zúgolódtunk is Volna: inig a Prizma < \'"l!a ml ÍMZi ¦ bizottmány t keret,ztL.l utazni tleto láttuk. * miután annak tígyelni.\'t a magas bnnnany k ija tn/a-^i val el-k.»v.i\'-I1 ezen legszigorúbb b m> t *-1->r-• niélti\'. rutóxaél^i ugy iáwzik elkeruíte. *>\'<t hogy még (ycii visszaélésről a m, m. k. ko/h-kt-dérsi mi-? isateriiim kikükjfi^tagja n-- ia értesittetliefiaék a helyett, hofl^fffnt szokásban volt aa éj-zakát Kmzlhelyen WTOtte volna el - AVé.-Páhokon tartutnik fenn — most tehát kénytelen vagyok ti tisztelt Kzurkusztómig utján nyilvánosságra hozni, tűiként az utak széleire hordutt, s uz átvételkor a megyei mérnök által aztgnruan tneg-ninli It azonnuli elterilni nlá veendi. a (pmnri-la^lm egyhannad r^arlf biány7\'.. uiosi m.-ir el-li-nlell e» sárrá * ált kiiU.Meg bar. áLázott prizmák « legfrynlásatosnbb anyagból ar ngymrvr»-/.ett keszthely-Hzigeti felső-rideg homokkőből iiili\'taiék ki - és h\'<-\\ |\'"rrá n i u s a - » h- ! 11 . k fakul a p á c s e - a 1 vt»n*ttek «wil ; | Uii in u/. uüik jelenlegi n-sz állapotának egye- i duh i.ko/jiia,- -s iiíy csak hazatiui kotelepe-gémei vélem lerdníf\'midőn est broes lapjabnn a niiKánoiiaág élótt felhozni magnnint elt-iké-k-tU\'nj — annyival is íűkáblt, mivel u/Jiltul u koriuány közegei habár nem is közvetve tán rigyolmeztetve leendnek s jövőre ilyetén káros vállalkozóktól magukat óvni jobban tudjak — é* leginkább az" ntkezolésekné] 37ernÜmitiii.st tapasztalható uzsorás visfizaélénoknek oh\'jo \\ étetik.
K valóban boszantú theiua után áltér-k egy-máa tárgyra mely Kuszihely ii-lvir ig-/jisjtlu)z nem csekély befolyással bir. tinit I-Vmi-tieh Ta-R7illé lábornagv ur ő m-ell a hevvizi fürdőn
nj épületek foiállitás.-.i - rend. Ite - .....Ivek
iiiár teiő alatt Í3 állanak - t.u-ly épttt^eknél Luíkuy Purunoz kesztheivi éniiéfA ur kiviteli BzorgaImának nagy tu. r- ".ji-ri a.i . p-lét. - Ezen ujiibbi épületek által mind a kényelum mind a ezél tekintetéből ezen, még bölen."jét alig elhagyott fürdő uukat fog nyerni, sót a jövő idény alatt a vendég szobák m uradalmi kezelés alatt leemlnek — s igy szabadjon hinnünk, hogv midőn uz uzsoráfikodó bérlőktől a vumlégek inegmuuekilltek, — mogszabadulnuk egyúttal azuii rendutleiiiMígektől m, umly az ott mulató és aze.nvedőket egy iránt boszantotüt.
Ez ntkalomat felhasználva megcmlite-ui, hogy jövő évre a héwizen a konyhát Ballon Józsof üddig kuszthelyi \'vendéglős nyerte nmg — őt dicsérni nem akamtu, mert eddigi viselete és üzletjárUuuiága, a \\ uiidógek iránt tammitott figyelme és ekuéketiynégo rumuuyUni uiigvdi, hogy a jövő idény elmultával ax onnan távozó vendegek, nemesük a víz gyógy hatását, do iy*áját és tisziűnagai is dicsérni
\'¦• \'!- Cattrfi^. Kbnrnár IG-án Í889.
¦Ez<m\' h. lapok 7. uraméban közlött tadósiti-Bombgn, halloTnas szerint tabben zokon vették, hogy ama passasnál — miszerint a kaxb. iskola javára bál leend — kérdőjelet csináltam. Nehogy ezt kíki saját véleménye éa akarata szerint magyarázza, indítva érzem magamat azon indokot, mely\' erre ottot szolgált nekem, itt közzé tenni.
Tudósításom, miről kíki meggyőződhetik l hó 4-éii tehát az illető bál történte és egy nappal ezen b. lapok 6. számának megjelenése, előtt íratott és minthogy ezt meg a* napon a t. szerkesztőséghez juttattam, nem kételkedtem, miszerint még a 6- számban meg is jelenond.
8 oz volt óhajom ; inert kalh. collegáinut. ki az említett bál rendezője vala 8 ez időkor már a meghívásokat megtette, figyelmeztetni akaróm, hogv a meghívásnál zxídó eollegáinil egé Bzpn megfelejtkezett nnélköl, hogy ezek az ily mollözénre okot szolgáltak volna ; -— én tehát azon kérdőjel által rtdlfgptnat kérdezni akarám miért nem hitt meg engem a bába. - Ennyi megnyugtatásul azoknak , kik a kérdőjelet roazru magvarázni Rz«refték volna, én ezen ura kat t^ennef figyelmeztetem, miazeriDt jövőben vagy jobban kovtk"Tt\'ísfienek vagy pedig forduljanak ahhoz, ki nekik felvÍlágo8itA«t adhat.
STNO KR.
Heti szemle.
Krbruár án IÖGÜ.
iBfi.l A in. kir. póelui fedezet éven ál ITrít ezi^1 frtlio korul - Nem való, bogy Komániá ban a íiiagviir zászló meggyaláztatott volna. A Iveeinti ik nzcrvezénére szóló uj tanrendaEcr elkészült. - Hédiben 4-1 millió alappal vasúti bankot 0 rveznek -- Az egri pinezékben 7U ezer ako uj b \'2>\' ez t akó ó bornál több vau. --Pesten ti ^ ari-lak-ép.tő részvénytársaság keletkezeit. — A reichennhok száma Bécsben :i"3.
Kol..z«\\lintt gazé., tanintézet álliruitik fel — 1 >r Argenti huMJiií.i\'i-nvi könyve t\'.-ik kia-díwl ért - /-/íL-rál\' v.inisii gr Viidrdsny livuln 1 ti\'ák Pi-rt*ne7 <v \\>. \' iiiblem-zt-t iliezpidgárrá
rálllHZtotÜL — ^•.¦llt-\'Hn
lu.l.f
.-dia.^k P.
,i <¦ \\A fuh tán \' fV\'r •¦ — Kund basa Nizza ánszky lléln jogász agyon r.\'\' ^\'""j\'-gy utóbbi huzasii r forintot egy kassai híva Aradon f hó ^áu a hzji-k emléken1 iinnepélv tar zágbiin inMt intfld
Llt - eng.\'delj e/.ve szinte i.k> midd luxz nemsokára ,\\ ni. kir. pénzög
tben uiegjeU-ntek, A kölh-püspök vau jelenleg. — A fel-
Ballon koi fiurják. ,
BKKKE8I.
ban meghalt. Kral\'.\' lőtte mag&i. A 1 " f.\'u ven-mi\'tiyét 2~< ej talni-k nyerte el — hadfiágért i\'lesott böf tátott. - Magyar": vasul wtn, építés a
ilti" lUttlll. OBHZÖÍ4I1
az összes hálózat, szabályai 2l i f1 Kgyhá/bíin S.\'ii
ségfí V. inil vi pár marczius 14-en l-\'iuniéban lesz.
- Fiume kozgyul.\'-se 4" i-zer frtot szavazott meg az ez évben ott tartandó magyar orvowik s természet vizsgálók küzgyülé*éro. — A ponwa kormány pe«ti consula \\Vaei\'kei (íntter. - - A nemzeli s/inház ignzgatéwága a norma napok szaima h-nzá11 iüwál kérvény eie az rlőadásokra nez vo
H i r e k
- N a g v-K a n i z s á n az ebfi három nap
febr \\~ \'h\'-éig -l-\'1 k\'\'\'v..tvábi-í7ti\'. irattá bt;
A magyar országgyűlés f. évi ívj>ril hé. l/i k-ára ö Felsége álinl l\'fí-tre egyltehi-vaték. — A horvát-ulflvON- <>* dalmát király-Nrig"k or*zág^v(lleiének elnapolt lili-sei pedig mari. 1-i\'H ujU\'l iiiű^kuzib-tnek.
— S r n ni b ft t he I y. l\'..lyn hó 14-én dól-előtii 11 ómkor robogott be a pályaudvarba vántHunk íjzeretetl polgára, u magyar ignzság-ügyi mini^rrer nr Horváth \'Holdizsiir ö excel-!otítiájn, — egypár ezerre menő tisztelője harsogó éljen kiáltással fogadé a domucrata elvli minisztert, s a mint a reá váró kocsira fellépett Tulok János városbíró nr üdvözölte, mire ő is szívélyes szavakban adott kifejezést azon örömnek, mely lelkében buzgott pzen-tett földicinok látásán, - ekk\'»r megitnlnlt. előtte lépésbon a lovas bandérium, s uLáiiini a ho^szu kocsisor; ö cxef.H.\'Utinjit n p.icp\'iki jiulolába szállott, — délut-\'it Íemen"isei: fogadn, este megyénk szure-tett cbő nlÍRpánjánál Takács Lajos nrttál tett látogatást, hol a lucullusi estobéd után. egész 10 óráíg folyt a fesztulun társalgás.
Másnap az az 15-én délbe főispáni helytartó tir ő méltóságánál ebédelt, hova szinte a város itaszes uri osztályr, s számosan ft tekintélyeaebb polgárok közül hivatalosak valának, ezt azon-linn megelőzte a délelőtti 11 órakor válasxtoi-^huz tartott s minek beszéde, melyet a praemoat-roi ház erkélyéről tartott, ebben számot adott a mult hoiigyülesbeni aáíarkodáaáról, s a jövőben ta Ikövettndő politikai hitvallását gyönyörűen fejtegutó, azt nitto volna az ember, hogy egy balpárti követjolölt beszélt elvűi oly liberálisok-Küdduu az az 16-áu lldesznyák uraságnál ebédelt, \\t uete Ü órakor kuzdődott a szarvas von-d<igló turiiimb«n runduzett diazlakama, ax ebé toasüjt Uik. Takács Lajoa claő alispán ur a magyar, királyra köszönté, ki neinseiunka^ oly ige*\' HzfreM, — átgondolt s lél.ucbgl^arödu ^>tó»
PAOTJ HALM"« BOohergetchift, Engelgswie Nro 2 in Wien, liefert gegen portofreie EirBBTidnng Ton 2 Gulden" (ohöe Wertfiangabe) überall liin franco folgende« Musikhcft:
Kino Sammlung Vuli 5<l dir beliebtesten Opern mehidion ans (\'zur um KmiNt, ICrenzritUir, So i tin. — Leicht uraugirl (195—12,9)
DIE WINTERABENDE AM PIANO.
Zimmermann, Stradella, Ernani, Beiisar, Lncia, Prophet, Freischütz, Indra. Ohinra, Tiinnhäuser, Zampa, Martha, Kegimentstochter, Prinz Eugeu, Liiere zu zivoi Hunden vom Muaiklehrer Z ahju
!! Egy ezüst tallér egy forintért!! (*n_i,u)
A ca. kir. vámhivataltól »0,000 porom tallérért átvott bli-1cM.ll Irnárqk a beca-blxtiM runduliitéru XO.OOO ualtr. forintért egyenkint vagj ©gyua iianzuvul»aztiiasiil Ónkéit-téten kiárultntiiak ,
a cs. kir. kizár, szabadalmazott
LENÁRUK RAKTÁRÁBAN
Ooldschmledg&sse Nro 3, ím nenen Bazár.
Kjry tift Wttiál váUtt, M berilni, 50 Mcti rSf, 30 tallér bei vett eaak 2<t frt o. L Egr , tynfl inam aleisMdJ VÉSZSa, 60 bé«al rSf, J4 tallér helyett c.nk 24 fn. Egy , kjM flMR uBvat, 56 berlini, 50 bécii röf, .7 tallér helyett c«k -?1 frt. L?7 . iMfllWwaBh hatthlt-azdTCt, 60 bé™ rőf, 85 tallér brlyetl ™« iW* frt. Egy , szfivOt, 36 hrarllnl vagy 30 bécsi ríf, 16 tallér helyett caak 15 frt Egy . UsettkiszHett nafcét bazrvászoa, 30 bécsi rSf, 10 tallér hclvett e*ak 10 frt.
18 darab Welofeidl ItS-lSgWtMlda, 3 tallér helyett riak S frt.
12 ¦ JgS* lMsl Isa-nsbkSSSS, di»c« laegélyiertel 5 Aj f^l tallér h*l>i-tl ciak b én fúl frt.
19 Uffflnomsbb leo-kartistknaa, nllaas-aaegélysettel 6, 7 ia 9 tallér helyett et.sk 6, 7 én 9 frt. LM-SSZtMBWniaeh 6 neméljrn, 5 ?1 fél, 6, 7 éi 8 Ullér kelyeU caak & éi fél, 6, 7 éa 8 frt. TSUL 1U0Ü darab bsttiit-cUrT éa ItMB-kSsdA finom diSa kézi btmtép.el. arabja 4í>, Gfl e, 80 tr CMwsJ iriytffcMdft a Ingajahb w^gtjlyaetlct, sft rUlJBSra. darabja 9<J kr __
.\'gsztÜrdahti numkárnl Tan !1 egyik..darabra pontoaaji rá
BST M*xia.o«ry-U* -vretassexn. l^ltT.
van írva a rGfílk ium> é» aa ára.
Egy db igvo jó riSZOOlsa, mlndfltryik férfi UA^-iégboi alkalmaata ; caak a nvak
1 é« fél, 2 A. fii im 3 tallér helyett caak 1 és fél, 2 éa fél 3 fn. igen fia-m OleieteJdJ réUa+ln&k, irgj.r\'tíö munka, igvn aaén (nell-rrdíivtlol. 1. :l
tWlyrtt i ank 1 frt 80 kr, 3 éa fél 4 ín fél frt. Ijjen finom bletefeldl VSSIou-Jnaek. a* nj di*atw korpáit- vagy mellredŐxL-itt-l 4 ét
c»«k 4. 4 éa fél, 0 éa tf frt. VÓ.&2M férH-l ábrával ok káii ráaaonltél 1 5(1. 1 «0, á. 8 fn 5*) krig. 8Wrt)sj| fériMnask finom mellcri-aatékkel, tctaiés tzeriuli nép W>a»n r« m^u
belyetl c«nk "J. 3 éa fél éa <t fru I««n aa.\'p StlseS Űartas-fftflsfc. /fjfUjaiiti ma«tnijii 1 é> fél, 2 rf « fé) i>r )< ci-ik 1 c fúl. . Kfi fAciSB Itaek kftb.aféle firmával tetaién iiorinti nagyaáirbati I e* fél. -J. -J fel. 3 Valié
1 él fél. á éa fél, 3 írt.
FbOB BOl BAtlOfl lltflek biinio--.! i uipkéaettel ^ éa fél, 4 él fél e. T i.illrr heU.<t< t.ak 3 él fél, 4 r-fél lí frti»r.
US Ult-teoek ftuoru rniionb,\',! :l én fel, 4 éa fél tallér helyett caak 3 éti fél. 4 é* fé! fn. Kínom himaéau n"\'í kálo-lngek timiin vaaaonbol 6 - V tallér helyett citiüi .\'> ~ B frtii;
UN MaJrifOk önöm hnttiatli.il »niív v.iirottbdi Í.5Ü, 2, 2M, fini.m üimie\'ll betuldaajial éi cii[tké>\'el ,g«u
elegaiia 2 frt »0 kitol :i tVti^. Hl hálÓ-JHUavSk nle^ana aa.biaxal, feni 11.S ragy lebftjlú gallérral, 1 és fél, ~1 én fél, 3 tnllér h el vett ciak
1 fél, í H fél, 3 frt. ÖttfiDykdt blmaéiacl él caipkével, Ufrnjabb minta, 4 éa fél, fl -
•géai 7 éa fél frt. WH axaluiyik hnrta tapjy maxilyoi rubakhat, finom kée/itménj 3 ;
lüonáaael 7 úa Tél eféai 7 frtlg. BerW grspJD-sienéoy és aairas fértlak éa nSknek 2 éa fét, fél éa 4 tallér helyett eaak 8 éa fél, 3 éi fél,
egéai 4 írtig;.
10,000 r,\'.f Lar,.,,,,,.^.,-.) aaélea bMefsWI hktf fSSSj-VáBJÖ*, béeai r-fe raak 35 kr. SO.OUU r5f fiuum sairHog, rőfa caak »5 kr.
AZ alkuidéi alsórétéi mellett eask»a»Uetik aa outrák birodalom minden vidéki vároaiba 30 frt viaaj-lianál 6 darsk ksatti isgyta boni sdsUk.
1^7111» Ari die k- ^terrelchlsche und k8n. ung. Lelnen- und Wásche-fllederiags uLIRs hi Wien, Goldschmiedgaste Nro 3. (m Neuen Bazár.
irtékot kell tudntni. — i fél. 4 éa fél Uilér ., 5 t\'. 6 Uűiér helyett
. J én fél. 3 tallér
1 c. fu!. 1» é. fél fri.
:vtt .-iák
Ullrr helvett csak 3 él fél, 4 éa fél fél, 4 éa fél, 5 él fél frt, Iffim elcßan«
Dr. Pattieon\'s
Gichtwatte
liadcrt lofgrl and heilt sehuell
Gicht und Rheuma!Ninrti
allxr Art, ala : Uealcbts-, Draal-, Hala nnd Zahii*ciimt>rsrD, Kupf-, Hand\' und Kniririrltt . filindermiaiiOQ, Hfl.
ckc- un,l Lendeiiweh. In l\'Dkct.->t in 70 kr. and halben an 40 kr. an haben bei JOHEF
VVAJDIlä in Gr.-Kanisan.
F.« l«t die I\'nirht einei jeden Uen «ben, der Belltiun und für arine Leidet ein Heilmiit«! freftmden bat, daaaultif bekannt an maebtro ; von dleaem Ge fOhle durvlidruIlgen, alche ich dich an, m Wir««», dai Dr. Petti aga\'a Oirbtn-Atttj mA:h innerhalb 3I> BUndun
von Fili«m iiiiMcnit «rhmfrshafUi rheumatiarhrn Lrulen befreit bat.
Mit der KuwanaeiKldlut,, dr FaiirtnnpUiir me.nei QaldsS dS8 (ihn-¦Im OB far boBcha/liirt, arbeite «Ibifml mehr al. :i Munal, o ligUrh 14 bii 1>> Stunde^ and aeit mr sia 15 Jahrcn an rheamatiaehi Scbnacrreii Idiiland. priffen dii-nelln dornaan»ru ninne Si\'ite an. dna» n weder litii\'D, nur Ii »U-hcn. m> aehlaien konnte. Kin Kadibar, m fihor ttit-h niil KW.lp Ji-r nicblnai bedirnt i.niie. ruh mir dit-aelbe a idi lieaa i„f,.rl eui Patnicl hol, lej^e "ir am >\\\\t **.-itt nud pine Bette, defi andern ilurgcn hattrit ¦> beh nitri e i. ^lindert uud i
BIlBEfflONDO RUHilt|| ^
pluviálók, dalmatikák, albák, rochottes^;\'. volumok, oltárimniák és teritők stb. ** j
Oains-esoat és tüzaranyzott &|
ffionstrauzok, kelyhek, cziboriumok, pacincal gyertyatart61p::V: füstölök tOménvtartóval, sienteln-viztarU nspt- cE
aoriuiniual, lámpák stlj.
|6s».
Egyházi-, czéli- és iskolai lobogok,
baldichiminiuk és pantifical enzkíiz^kenztyÜ infiila [lastoral, greminl, liarinnya, cz\'ipn stb.
D a legpaadagaLhan kiállított
ó ? in I b d e n egjhásl »jrrf b
Ugjuuhiyoeb áron kaphatók:
ryárniktarohan, vöcxi-utcza 10. szain a. 1\'KöTEN. AjjfgyiBkek es Bt&stttssk klváBatm bektüaetaek.
Abend i
aoigte.
Ich i ütlU\'r, de tel gviri\'ii (Ui-agU-h, g*n in er
mil b.
\' Tat
rech«
.ftet
dan;, dai L\'eliel <icl
lAii.cndfAcb dm W,.|,l i jfrluiigni int, p.u Mit hr Li-idcn finden, derei hm-raen ataxig divieni i verniOfea, die da ni : ich rutile allei leiden, di
A 19-ik óvBzfizftd egyik csodája!
!THETIN.
die an Ehem I\'attiaun «ehe GiiblistUe in brauchen und ich baffe, daaa trie wie Ich tou ihren Behmenen befreit nnd das 11 nÜjniUoJ verbreiten wejrjtga wodurch Sie den Kranken dgrtdjmit&at
Genf im M2ri ^59.
CHaFFtRO,
Verfaaaer dna rSflJdfi
Bfleoiss is fer.
1,228—8,1)_
TiszU iitpvényi szer az ősz haj eredeti, a loejjúsziUés előtti színének \\ íá^zanyérésére, Annak a niegÖazQléatül s kieséstől niindriik\'nni való megóvására s a hajnővésnek feltűnő módon előmozdítására.
Ki állimiáiir uetn érne*, aaért tSk«l«t«a-i
üvBR in egy (Itt.
1 fn f
ártaJmatlAii, ¦ ijjea fcjy-. a hajat nem rontja meg ¦ "iné nctn váltotik. — E«7 kr.. iiéatai elkflldéaael 1 frt 60 kr. haaxnálaü qtajitAaial Innét eladók tetemei aaáaalékban réasuQlnsk.
STARK J. fodrátz
Joir-fatadt. Joaefittdteratr. 16. «¦ a. Uécabea. Ptatcn TÖflŐS ÍÓZSEF gjógfaxti-mil, kirily-nlca 7. «. a.
A MMf>4. WochrttBrhrlIV* birálala:
„AastDatla^-aak n«vest«tik aaon — 8TAK1Í ur által feltalilt ksjfaatS ner, moly b*»onl.\',i frleU aiun ali\'nynyel bir, hogy ércsksT«rékt21 saratM k kartékunv hefoljiat nem gyakorol s haj talajra, hattam argsttt "gyéaaelnél foitra\' a kelletneit a hasanaual efybesotvs, « hajat" zstssna - <Wja. Ui.,den etaal tstt klaériet kiállótta > príbát, S a baasnlUt la ijren kénjeimé*. ___ 1 \'¦\' ~
- - \'------\' ~"
pénzeket,
éa minden néma iritny, etflsí éa drii •;•-!( flvrL kel kirakott régiségeket; toráhbá gyOngt-fikFt, ail-¦éaífAvekely arnnynt, nflstflt és ásványukat Vess 4* cserél a legmagasabb áron a
régiségek és természetiek irodája
Ptstsa, DsTrttraatata a Llsyd épBIotBes, 14. tx a. " \'._v BéesfeM Herntr^asw Ka. 5.
JHűUé& asg^slsáalalEtt raktár mJnd«tnenia rdfíiéfek, régi ifUpWlt. iombok, Örsk és m«siSrho^s^a|«g«tDsi>bb irsn ssqraálntfc my naoT raktir iivanyok, ]«pksk, bogarak, roa-VrilrbSrOk, ujZaakTs s>r*(Bssn«k^ is talslastdk. L«v«lokr_e
sslsssaa Tálsissaal ét ért^altAaael aaalráltátik. (188—7)
ÉLETB\'nOSÍTASlÖGTHÖKÖK
kik megfeleiö biztosítékkal birnak, nagyon előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazitst nyerhetnek. Bővebben tudakozódhatni
Lenek Samunál
(183-8) Sopronban.
Für l!ntertelrjsbnichlf3lden(le.
í lVhv aasessstchMU Breoktslbs hat mich tob meinem aa.jlbrlffsn fBraeblddsa Tstlstliídlf seb Mit. Da mein Uroder a ttok am gdetehan" Usbsl -"l«id*t, a« bitte Ich am ff Töpfe halb von dar irew Ähnlich an Sorte, halb \'iyn ÄWss^zksn, Obae&on wir von den eritau Ärlstsn oniRsben ilnd, sn ifcabssy «?r ojrasa Kslasti fsrnndvii, dsr «1bsn Bncb so radikal au beilsa Im BtssulK-lst, Wt« Hie. Empfangen Kte dafQr die herallchiW Danka*(Ting. ^lnrls, den 7- Oetober 1«Ü7.
\\ - Haffttr, paUasIsf, Ton Walafeldea.
J - \' Dlsss änjehaus nnschldlicb wirkende Bnobsalfit von GOTTLIEB i*T\\HQBKMUl In NtTtaai (Snhwela) Ist in Tupfen so 1) fl. 10 kr. Oaterr. jWlärssuj D«fcs< Osfarsanbiaaivetiiiu^ and Zettf afsssn *« b t Sn bsileb» fstnrgM dttreh Asn Erfinder telbnt, all durch Herrn F. Famaiyl, Apotheke \'tW\'Ml itariä bfnl _
j_ . (212—10,2)
Bei der am 1. sttrs d. J- itstt-findendin von der k. k. Drterr. Eejrierung geerflndeten nnd (t1-rantirten groisen Csplullon-Ver-looaunf deiPrlialen-Anlohrni von Jahre lö64 Im Hetraje von
120 Millionen
983 Guldaa
befindsn «lob nalsr 400tB00 Oevisaen de« An-Iche&a die hübin ^Trsffor. 9ü s. 28,000, 16 k 220,000, — m k
aoMoa, - »i » iwioo. «u »
aaoOO, - SO k 20,000, Iii k 20400, - 90 k 15,000. - 171 k WEM, 853 k 0000 Uli ü 2000, im MOOfi, l&Q » 500 und 100 fl. all nldrigstar GsWlnti eine* ji den ffeaogeitan Los**«.
Ein I.ooi koaUt 2 fl. 3 L»« & Ii. 7 Looa« 10 11. 15 Lt»»a tO fl flatoir. Wlhr. In Banknoten.
Ufl*»lligo AuftrHso wenlun | gen Klnseadnarr d«S II fl t r a s e s ichuoll, rjowl«rKinb*ft and frsnklrt suieelukrt, jeder Haatelltuiff der Hplelnlsn beijenift, und nach erfolgter Zleliuaf" die Oewlnnlfn» jetlnin Tliullnahmtr grati« aurre-landL Man beliebt« «Ich daher baldigft su wenden sa.
II. Dach In üremsn.
A legnagyobb vászonniha-raktárban
váczi utcza YPSILANTI-hoz
Featen.
Kaphatok a i@gsicsébb árakon a legnagyobb választékban mirtdeimemCi kész fehémeniüek. férfiak, itrak és gyermekek számára, úgymint:
Süerar darabnál több férd B^sk romburgi, hollandi vit{ry irlaudi vitsanbdl, darabja t TI 60 kr., 3 ft,3 n &0 k, 4 ft, 1 ft 60 k, fi ft, 5 fi .V> k, A ft. « ft űft k. 7 ft, B ft. 10, 1* P.
lOsaer darnbnil IBbb OJsa* férfl ÍD««a e.ar ki|lll„hn,í mitiúbsn Ifl iü, lfl Kfl kr., 1 frt, 2 . ft &0 kr, 3 ft.
Feasr naas^wlaB-fera-laujraa, 1 fl mi kr, 1 ft 75 kr, a ft, 2 ft ht\\ S ft, 3 ft 5n. 4 ft. Téri fltyok vászaabél, magyar, félmagyar np franetia mintára 1 ft 75 kr, \'J ft, 3 ft 45 kr, -i ft 50 kr, 3 ft.
US lagsit TSBionból, airoik 2 ft iá hr, 2 ft 5(1 kr, .1 ft 3 ft ha kr, 4 ft, 5 ft himeavr * ft, S 50 kr, *ft,6ft,6rt,tíft,ltfl, ichweíii éa francija molltDnatrával 4 ft, 4 fl W \\Xr, h ft,flft,7ft,8rl,íft,10ft.
Hü flz«%VBllak (l)amon-Mleder, 1 ft 50 kr, 2 ft 50 kr. 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.
Fto-lBBSk VáSZSsbol 4 éve* 1 ft 90 kr, 2 ft 40 kr, G évei 1 ft »5 kr, 3 ft 40 kr, § érei 1 R, : t ft 45 kr, 10 éven 9 ft 10 kr, S ft 0ő kr. I* Ívd* » ft 40 kr, S ft «0 kr, 3 ft 50 kr, 11 éves 3 ft tó hí, 3 ft 15 kr, \'. ft »1 kr. Ki érc. 3 fl 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr.
SxkMS fa-taBSfc, 4 ér«s 1 ft 10 kr, 1 ft 2S kr, 6 évei 1 ft 35 kr, 1 ft 40 kr, B évu, 1 ft S5krv ^
1 ft &1) kr, 10 áros 1 fl ÖÜ kr, 1 ft 75 kr, 13 érc* 1 ft 05 sx. 8 ft, 14 évei 1 ft T& aV^
2 ft 10 kr, Ifl érei t ft 75 kr, 2 ft 20 kr.
Mindennemű ttfl alsé aeJUriyefe.. nadráBak, harisnyák egyéb téli calkk«k férfiak i, hnlgyek .
esamars, nagy Tálaaatsahan. FSraktaraalesj^bbanríkal aUHs^Bak rnin.lenrélo ninbrn í ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3-5 ftig. SznSS sJ»s>SZ«ltiyálL A frt 75 kr, 5 ft, 5 ft 6U kr, 6 ft, 7 ft — 1U ftig.
fi iok egyéb késs fehérnemű caikkok, raelyekr51 aa Arjegyaék kMnstra bénnetiteaaa olkOldeUk. — ToTsbbi ajánljuk iiajr* ritktámnkat mBOTfi, taSassa, éi irlaaitl Yáaimskbas, YÍgs ¦ t7 ft, W ft, 80 ft, S2 ft, 56 ft, 4(í-l*. ftlg.
Crvas-vsazss Wgs 12 ft. 1* ft fsi kr. ,:> ft, 14 ft, 15 ft, in tt, 18 ft, 80—41 ftig.
VUZSS i^sMlSassk, Ucsatja 3 ft, .1 ft .x) kr, 4 n, 1 ft 5» kr, & ft, 5 ft, B ft, T ft, R ft, « A, J
10 ft. sgs-s ffí ftig. _^ ^
Tt>«R8dEa, lucmstia 5 ft 50 kr. f! ft, 8 ft 50 kr, 7 ft, B ft, 10 ft, ll-SÖ ftig. ™ j.,,.
Szlsss agyi AsaavAsi, rég* n ft, ui n. n. ia n, ia-16 frü?.
Vilisa samftsadlk twcaslja 5 ft, 6 fl ;*i kr, it ft 2\\f kr, ú ft flO kr, 7 frt 50 kr, 8—IS ftig. — ; AbfMXSSl minden nagyságban 6 veti-ig. AsxtaA késztetsS; d, 12, lí it SéL i»e mélyre
Nngy valaaitái s«ytt)rít<k, BfflM éa trloot pssUsekBil. fcávis- él OSWfcm^hsatiftMI.
lrAflnlnf«kIr beriaártssánál febéraemnlnk ropnanl bslmaaa ka-; jaSÖZOUyi keSZletek „ue.tében «lf bslysetbe.. rsgyunk, b^gy a legna- ^ q obb msnnylséffot mindenkor kéaacn aaotgálutbatjuk.
Menya
• Küldeményekéi minden irányban nlánt-étnllel még S lerél úrkeate napján asonnsl cauinagűlsst wm aaámllunk. ngjasinle mes • \'deleink losha.nsrsbb olkssallt-toefc. -?
Kollarits József ésM
Csak nyerni lebet!!
Nem ígérvények, sorsjegyek eladása részvényekben.
Hogy t c ügvDwaUmknak a. eredeti K.r.jegj-ek tWHUI megkliD^iüittk, áron tatétkod™. tat.Uk, hogy »tagfairftabb •ór.jog-jreket az erod.lmél kúebb r»«l.t.-kl».t adjuk td. és pedig adunk ... — - - ^
Aa ttll-l tn..BkMá#*WI « »OtG rgT iltxünnk- kiállított eladajl (Iva taft, « tmnálfuf! va Hónak javára jiUalk
i, foljá
fel raii jejrvos
1 7
La,., mnlj-ri
fl a0n.,^< ,.,I>..U.1,1Í1: «At«nv\'marad l-\'fé™. miit « h-TTnt.k I* utín mi a t>Teremíny
A fönyero a/ 1864-iki sorsjegyeknél 250,000 frt, a legkisebb 160, ib:>
1(Í5, 180, 185—2U0 frtig.
Eszerint tehát a befizetett ősszeg elvesztése lehetetlen,
|P1rrvh - melynek okvetlesffl fearatala kell, ¦ •¦¦-•""¦•¦^ árával ki\\r i^-ni ogY-nlÓ. é
¦¦rK. omtM & krvóíbUe lobrfíitpkr:.-k kr, t, liánok .»>... l.nhmlhon, hágj eR.
i.l )Arnii-l<iaá|zut ttnifluh i i iihihImj
hitefsorsjegyeknél a fönyerö 200,000 fri, a i-gi.
¦6 tuUjdft
m
., huer fi iiilíaLmlonírl ft t..»..tia*ii oify valódi i ..jt.ink, i]t »,>r»,e,rj-|.a|.iTok eLTiívmlisn magukat.
A kerártW Tagjo»ij«, ki rotoényt >ta> ¦Ir «((aI pi tabbé ním «lDk.rffc«. mir«-» a \'("5
i. lioirr pvllíét. tnikt-ul fftnel.1\' k i ír | Irtod, el D«l
tell»
¦ebb ¦
¦i, ,., resici te tni. I.ff iirilrrénjokcl ráaárolt, ut«Ik\'.l. \'
¦ lia\' trtjyuer alnisnkorra »i«o»itj <
ek\'ikra, jutzütuak ra ilb., (Iacea lui
slicceinket KllBtlea léööeo visszaváltjuk
¦ IfVrt Ba«(>-Sbniink mUptt ziftk. pigolii m(
valamennyi l
PIRNITZER TESTVÉREK bank- és váltó-üzlete Pesten, I)orottya-utt-z:i 10. sz.
jjjj^- Vidrkri\'.li megbiiaí-\'k ld(rpoiiU.»aiibftn UljenitteUi.h s a .i;irnl,\'r. ¦.sÍt.-tulf m.llru >¦ .-mk-V.-.livitiok *f^|
Die Quelle der Gciiesimg von schweeren Kraiikliciteo.
L>trrrn .Jicflicftrantrii Jnhnnn Hoff « Centriti-Depot Wien, k\'irntnen ing Äro Ii.
^iin hct lHt.ííV ;),br dueacíncbttctcs IKuli e-jTTjfi i^niinrbnishcT autb bei Vribcn fttiT bnliam mirti, ft? Mar id) ini;, ^et. Ijrun\'i, I. f. ffiadjtinrtíirr. Lie*Un>. ^bi aubrbait tuirftnrefl
3Rjttrr«t\'prf. -\'2. iinb aikjcinrtn brtrbtr* meiner faau in ibrrm nm roi^rrboltr ^uituCi — fteu^ugeten;
íDíalifar-ri[al bat mid; rer cum :Hribr rm x\\jbrrn rem un auflblfiblid) fdjnnmrfii Icrr jerrttet rrtn nciirn percei rrríta rrtcinré ÍDÍ^i^ctiiil>rl5. Ijhii id) Mbrr nut íu Mefct Otíetlt ttr ©enííunü ppn fc pirlni íduKfrcn üranfbeiten Aiirüdcbrcn. líícldcr, 9littcTi|utipiäd)tct ui^ taittíóJrunbír Agtiífiet. — líiní, \\\'anl>-ftraffc 7S9t 2U. fanner l^o\'H. SMttc um ^iiícnbuna Pen i&rrr on*í!f,\\rld)iifí b«Uam roirfettben ¦•SHaín C*tSu nbbett^eíjiKiáabe-S. Witbírr p. 3?innrnfbiTÍ. — S\'tm ^bmn iSdjIcimícFrntrn ©mftíDíalS\'S\'cint\'pnS mit ^brer aueanntDrtrt bctlfamín sJJiala\' (Skfunbbriié ^5d)CCcIű^c rrtittc ub Lvnbung. ÍJaronút íüíiöft, geb. ÖtüRn ^rrgadi in 4\'rrjtL §mT D" aütta »übte HafT«->"< Mali Extrtot-BBiBudbeitebier, via dk ItaU GeiuBfflwus-CbMOladen und Mtli-Extriot-Boabotit, tlad aar lAralaerriDg Mr. II. Auf den EttlqmU (teal der Na-r , men Slug Jahaaa Hoff,
dritte: OTai^rraciWnnbiWtäiJUT mit Öía§ nnbSkr« patfurui: (1 5iaid>fii ó fl. 7n h. Kl g-iaidien 7 (i. 28 ^laftbcn 14 f[. Ala\'dxu -\'7 il. :Ui ír. 13it ^la\'écn 55 p. aWal^ t9efBnMKit«4Li>i)colabc íír. I. l ¦Jífunb fl. H.40. Sfc.\',fl: 1 $fnn>fl. MKt. Yet ;"> Vfnnb Vi $funt gta. tlí, Btí 10 $nmb I1 \\ ífunb. iPíaít Cbocplabrn-Uulpff für ttänfllingr al« tÍTiJuniinrl rtr tcbkitbeii ŰJÍuttmnilcb 80 unb 40 fr. ivtrii \'iJi\'űl^CübPiis 00 nnb 30 frcujri. Alf"* nli Wien.
\' I\'d iDiali Grrract ift in Wrcg-ÄaniAea Doxiät&ij bti Johann Boaenburg & Jonei WollUcli, Adolf Schwan, Frani Rosenberg unb C. Keichtuthal. (232—8)
Haszonbérlet Fitoinacaii
A V/irasd-6zoQtgyurgyî 6-ik bzaiuu iialrtrurridéki cired l\'i-
to macán állomásozó axáíadanak ki"Tolünlt enbVfehigv»i HihiilinWp llíliáf >\' — a 22K nzámu Haját liázához tartó*, iti
lan vagv.>Bl : mely Rzántdfíildek, — ret.k t> ^uL-lu^v-kb-n .htddat ttaiz ; továbbii ujonan felépült h^rn: ¦¦, -i\\ .i lak.w.i\'Oni, toiott kunvhát, kamarát » hiiza alatti i\'iii./^i v., tain, a .
istáló háromnegyed liold bel».\'.^.^.- k^éi,-l.\\rt — t
uál I
onbérbe kiadja berleni kivánóh . Jiiartiiis h > 1 -tói
Vitomacán ii\' 14-lg brtZiir
gur t
f; Uj szelvények
Vnn urremsém a mélven tisztelt küzönsípiek jelenteni .fjjW »» SV.-w Metaliqnéa és nemzeti kfttoHntk nj szekerekkel csfix\'llii\'tók be nálam, és hngy éa a becserélést min-:.(M| uélkQl,, catgém az arboltség visszatérítése mellett iíxlSm igen lisztéit megbizútmnak
;/(SÍ8—3,3) m&y túztekitel
\'Mandl C.
PiilutTáttó\'UKlete, Sopronban VirkerQlut 20 J
Neue Rente.
id
Im l \\>nipagnii- l >rte l\'i tuma ¦ r» (ir\\\'H7 lingiiiientii, wünneht d-r und Hausvater llihrtii 11\'hokovie IIa tiit bestehend aus 10 Joch (rrundsluek und Weingarten beateht, dann dai so saiumt 3 geräumig« Wohnzimmer, g>\'V mer und KePer unter dem Hanae, nu Stalin/ig sammt druiviertel Joch Bnaogn I\'atdit eh gelHiii.
,T>-der I\'aehthtfltige kann sieb bvii von 1-ton bis 14-teu Miirz 18Ü9 in Iwu I\'itni
Wnldaufa^iun J-J" ..eine Up«
leeker, Wn-KUl je-stellte IluU^
Iii;. Speise kam ie Sebeuer und nuhrero Jahre
Torony órák
a legújabb szerkezettel
iiiii-k . vnmk, orazághawik. gvárak, indóházak ntb -a uiiüdtn nagyaágbun inkólctiat jutaílásaal ugy, tniut míndriiti"[)iii
fíTggő órákat
a legjiiüinvoaabb árak mellett szolgai
aagy drn-rnktárn
B é c a b e n, Mariahilfur-Btraaso Nr. 61. Árszabályok b rajtuk kívánatra ingyen b bér. mentvo küldetnek. A legújabb idúbeu Bécshűl a vidékre ezen-^gjáj szolgáltatta ki a legtöbb toronydráL (220—6,2)
Halászat és vcudéglő bérlete.
A szemesi uradalomnk^ folyé évi Aprii lui 24-tólr.keHl^d\'a egymásután! évekre a következő királyi haszonvételek\' lugh|k bérbe udaint, u. iu.
Id( beebn mich dem hochgeehrten Publikum die erge-, Anzeige za .mauhtn, da&a vorläufig 5"/#- iU\'iai«|ii«i und .*Ü^al-AnIchen, In neue Rente umgetauscht werden, uud ich die aJmwecbsinng ohne jede Provision, bloss gegen ergfitmig der Spesen, für meine geehrten Oommittent«n beleb empfehle mich i - i Mji, hocItachtunygvoU
KJfä^W\'\' C. AtandL \'..
l-ör. Szemest határban a BalatóKThalászat 2-or. Sremesl vendiglö, hus- és bormérésBeL 3-or. SzárazS hatirtan a Balatoni halászat 4-er. Szárszál venittgfogadó hus és borméréssol.
A lxirloti feltdtolckral, éa a footobbí birlutolthnz cstttalt jura-liuikról fi.lvilagoBit^wial Kolgá] az urodulmi tiüztmlg.
A biirloni Bzandrtkoiók emnnul fi:Uzöllitüitnakt bírlüti niAn-lataikat az unwlnlnii iisr.ti,dglwa fulyo óvi murtíuB luj Ir/j\\tl lovélbun" benyujumi, nnily napon regfruli 8 órakor a bórloiii ..nlii j i]i.kii7jlk julunluuíbun, — bánatpénz letovfau utiVn az ajAiibitok CH-nyittatviin a legtilbbut igurfikkcl a .zorzüdcBuk mopkütbttii.\'k
A gxamtartói hivatal által.
iilück auf nacli Usiniuurg !
írrnr-l.m.-u v ti ,-i, :, (rr».- t ln>«(^ Kani
nambupg x< » li\'...."- a-iJ gnr.iinirt4i gmiBu
StaajtSE^r^IEÄAoÄi-^\'erUHKmig v ut. r Zwui ilillionen Uuldun
>........,...»•< u. ila BUT ftB&iana
Ilii- 1 iaupl[iruLHe sind :
..u ITÓ.O.M): 1.10,000; 70,000; 3Ő.OOO; ilOO : * a 17.?»0; 3 a |4,UUt» ; S a fO,t>00;
i á »M>0t 4 á 7OU0: \'2, a ?000 i iáOO: ó a 3600; 13 a 2004* ; lOŐ a 14UO ;
3 ü
166 a TO(J ; in allem 22,400 Gewinne, zahlbar in Silber.
Ijegeu Lmseüdung des Bs träges rersende ich .Original StaaLö-IyiHMe i keine PromeBuefi) für ubige Ziehung sn iolg.udeu pluumuariijfou festen Preisen: tin gauzes oder \\% wdur 1 i A. 3..*U." — Kin Halbes oder fl. l.7ä- — i^iu \\\'i\'-rtüJ ri. I. — Banknoten, unter Zusicherung p.-Bmp-lefler BedJcnuug. — Verloosongsplan, sowie nach jeder Ziehung die arnth.-be List« wird ohne weitere IWrechnung übenuindt.
iniu-li \\ r-i^nur». «flrlip» aifb dies» L.-o«e sc rueh
in <»entiTTfirli fniurlun bab n. rfwarle ich bt>iieutt>ai]e Aaflragv -.itrdf wrrrlm Inn in itsii Upinatea Hut llun^rn nclln nach d«D »nu^.-j.t.-iton ii.^Nid.n atutfeftlLrL
M* !..t,.i... .,rh baldiast vertraaeasvoll nn<1 drtfct trt woml. n an <liu n.it .lem Verkaufe o Iii per Looie Beaaftraitl BTMa-
bandlangs-Haua
Adolf Haas
BtoaU-iaflectfia-üatullauig in Qai&buig. 6^ nio mrfutpn Hanpttroffnr fallra pfwflhnliel, ia nrelfl\'
D«bit. uui i^Im- i ; .io.br wieder des all erb 5 oh» tau Gsvt&a persönlich in Unoam ansberafejt (234—1>
Weiiihefe,
IVnaeiiianu, &i
in Wi
ibi\'l 11 C»
6yap]ufkis ^
tenjész-anyaki
a*
kOBOK
eladók — torxanyájamban Bo-•oBtyánké.B, Kuazeg mellett-
(227-3,2) Egan Ede:j
Id. Madarász And. Péesetf
ajánlja
guzgwpui aajtokirt,
bui veket >•* a/ok e^ytui rrwíeit, kutakat, usr.lojiokat, rácvozatokat. minden miveu ncve/a-ndü imtványeket, továbbá
gazdíisági gépeit
u. in. szántó-, irlo-, kapiiló- és töltügotű Lkék.L, \\ utúgépeket, magtakarókut, ruHLikul, oruiiiflveket(giippeh löti/,erkezetre,cBÓptó-gépekii, kukorii-za morzaolókat, répa éa bZe-i^ika vágókat, xnzé-lítj daniló giipokut.
Minden a gi^.^.-.cl nziikmájába vngó niegr#-ndoh»eket higgyornabb elóállioU » h-gjutfinyofiabb Aruk inellott olvállaj "fry a gyárba Vitrz-uiczii 14-ik azáiu alatt, valamint raktári íredájábati orH/j^ut .)-ik nuitn, hol a fuul.ibb ol.\'^rult kótaitiné" njokbiil fnljtnnaa kcHzletct tart. (17&—6\'
Wajdibs József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos Magy-Kutiizsán.
Nagy-Kanizsa 1869. február 27-én.
9. sitim.
S\'yojcza (1 ik (¦ \\ f<»1 yatn. ¦¦
Zíila-Soiiiog yi közlöny
Kitévedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE, a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, saitfászat. tudomány es művészei köréből.
Hl.lil tmaaBa.;
Sicrkrmtni iroda éti kiadó hivatal: (
WAJD1TH JÓZSEf kDny.k«Mkeii*.íheo,
Gaztiaszati nézetek.
I. gazdászsti pályamű.
IV. A trágya.
A tapasztalat alapján alapuló elvitizhat-lan tény, miszerint a trágya a földművelésnél a szükségesek legszüjtségesbifce; mert a termo föld folytonos termés következtében tápanyagaiból kifogyván a benne helyzett várakozásnak mindig silányabb és silányabb terméssel felel meg. Példa erre Amerikának kizsarolt földjei, melyek csak is józanabbi gondolkozás — szorgalmas trágyázás s ezélszerü vetés-forgás által lón ismét ama állapotba hozva, hngy a bevett magot többszörözni képes. Példa erre továbbá Jethro Tult, angol gazdász, tekintély rendszere követőinek hűtlensége, kik a termés tényezőiül egyedül b kizárólagosan a mnnka s gondozást hallották. Belátják s megvallják már most ezek is, liogy a trágya-gödör a gazda meg-. Wsülhetlen kincse, s ugy szólván arany bányája.
Legfőbb törekedése legyen tehát minden gazdának, mennyiségileg legtöbb s minőségileg legjobb trágyát előállítani.
Hogy több trágyát nyerjünk, erre okvetlen szükséges a takarmány mennyiségünkhöz iránylag a lehető legtöbb jószágot tartanánk. Továbbá legyen akár kevés, akár nagyobb ssamn jószágunk, azokat mindenkor istállón tartsak s csupán a mozgásért délutánonként {lajtsnk ki legelőre. Egész napon át a legelőm tartás nemcsak hogy sok trágyától foszt meg bennünket, hanem a jószágnak is inkább tarára, mint hasznáraVin\';\'merthála legelő jő, ngy pár óra alatt a jószág jólakik, — ha rósz a legelő, ugy ott egész napon át teogődtetni ismét csak balgatagság volna. Ugy szintén felednünk nem szabad, — ha jószágunk istállón van, azokat bőven almozni kell — részint tisztaság tekintetéből, részint pedig az állati ürülék összetartással nem bírván, felfogó anyagot igényelnek, s erre legalkalmasabb az egészséges és rotha-distől ment szalma.
\'., Térjünk azonban át felvett tárgyunk másodikára és taglaljuk, mint nyerünk minőségileg legjobb trágyát, j A trágya minősége 1. Nagy részben azon takarmány minőségétől függ, melyet jószágainkkal etetünk. Kettős haszna van tehát a\'jó takarmánynak, mert mig egyrészt jószágainkat kellő erőben tartja, addig más teszt a trágya minőségére is lényeges befo-. lyAssal bir. Szemes takarmány után rende-Mn\'.tOzes — növény takarmány tttan pedig mérsékelt hevtt trágyát nyerünk. Például a ti á szárnyasaink jobbára szemes eledelt kapván I igy trágyájuk is lényegesen tüzetesebb a növény takannánysyal élő szarvas jószágénál.
"ft\'AJtragya/dombok ne terüljenek szerfelett e], mert ez állal az. orjedés > ekként közvetve azérielés.akadályoztatik, — ugy tíiatén inkább iák >3rül ültetése által ár-rlftljvwM jpinuMm7 Wgyinap-hő Wga-
ElőAzetési föltételek :
Heiybm fceW"! fcorffaiel él rlitíkru poétán kftldrc 1 Ivgéas évre ; fl írt - kr. Fél é*re 3 , — ,
Évnegyedre l . &l) ,
rainak kitéve legyenek. Ne engedjük kiszár ! radni, s főkép nyáron kéthetenkiut egy^er \\ öntözzük meg fclzen öntözésre pedig legalkalmasabb a hügy és trágya lé; mert egy részt tápanyagaiban a trágyát öregbíti — másrészt a kiszáradás ellen védi.
3. A trágyát állat-, növény- a isváay-országból nyervén — iparkodnunk keli, hogy mindezeket egyvelegbe hozzuk. így például szarvasmarha-, ló-, sertés- s baromfi ganajt; nem különben kerti hulladékokat mint tök, ugorka, dinnye-indák — burgonya szár — .káposzta csutka, gyom, gaz s c. ff ugy végül hamu, mész, só s udvar-söpredék [ együttlegesen engedjük az erjedésnek at. j
4. A trágya csak érettségével érte cl ama fokot, melyben a kívánalmaknak me*- i felel, mert azt uiouaja Frenczel egyik jeles gazdasági munkájában , Félérett vagy szalmás trágyát a szántóföldre vinni épen annyi, mintha a lónak zab helyett c>ak zab polyvát adnánk." Már pedig ilykép háromszoros volna a veszteség, mert múlik az idő — pazaroltatik az erő s semmibe vész a fáradság. Azonban a trágya érettségi fukát elérve — túlérik: a midőn is fokozatonkint hatályos erejéből vészit.
Helyén találom itt néhány sorban a trágyázás mikéntiségéröl is megemlékezni. A trágya, mihelyt kiliordatott, azonnal elterítendő s mulhatlanul alá szántandó. Ha azonban a trágyázás oly idöszakbau történik, midőn közvetlen leszálltam nem lehetne (pl. télen) ugy ne teritessék el, maradjon inkább apró kupacsokban mindaddig, mig az aliV szántás lehetővé lesz.
Minthogy pedig egy szekér trágya közép trágyázással körülbelül 12 ? ölet térit be, ugy egy 1200 holdra 100 szekér trágya szükségeltetik.
LIEBBALD BÉM.
Klr&lyi Pftl Letenyón.
Lapunk előbbi számában jelezve volt, hogy a zalamegyei letenyei követ választókerületnek két Ízbeni országgyűlési követe s jelenleg harmadszori követjelöltje Királyi Pál ur február 25-én Iietcnyén választóihoz követendő politikája tárgyában beszédet fog tartani, melynek megtörténtéről következőleg értesítettük bennünket:
Kflztiflzteletü WJvetjcWUÖnfc Királyi Pál ur febr. 24-Én a déli vonattal érkezett Nagy-Kanizsára, a vasúti indóháznál több kitűnő elvbarátja és tisztelői várták. Estérc Rigyácxra ment Pallini Inkey Kálmán ur vendégszerető körébe, hol a szép számmal összejött megyei intelligens rendégek hazafias szellemmel kedélyesen töltötték az estét. Reggel murakercszturi apát EU István ur Ő nagysága négyes fogatán haladtak Lete-nyére, — hol a választókerületből roppant számmal várták már a követjelöltet, ki a tiiztUrtói lak előtt a szabadban tartotta két óra hosszáig tartó beszédjét, — melyet
* hat hasábot j>ptít»urrri 1-m.Iir 7 kr ».«..r fi í. mttwlmt t..v»l.l.i l-ikUú^rt ti kr. Mv^rc.hj niinili-n «(!>*-• i ¦ rtkUtáurt t .V> kr
Hirdetéseket elfogad :
ÍIL-iUaiuái: nlCAüÓIitV&TAL.pBstn: ZElHLEltH I fláfts-, Hamhara-, Bor Ha-, ¦tJBfl-o.-FrjBfcfnrt- éa Bajoí , ben: IUA8K,N!-<TLIN & VuűLEíi. Unose-, Btra., t» , Stattaartbu: tiACUSEítTAiiBA, Beosben; OPPKUK.
igen sok hciyen megéljenezték s helyeselték. A deák párti szellemben tartott jeles beszéd tartalmát nem fejtegetjük, csak annyit uiun-dunk, hogy méltó vuh a jele-, publiczista fenkölt szelleméhez, oly inogíyóző nrgeniá-mokkal ólt, hogy «_¦ beszéd méltán áthatotta a jelenvoltakat, t> a bizalom irányában s a politikája iránt rendületlen lón.
A közörömet szült beszéd után ősi magyar szoká.-i szerint di>zebéd uttuteu, a hely i>*\'-g szűk volta miau 6\'n uritekre, melyen a lelkesítő tuasztuk m>rat ujjat ur initulU meg éltetvén-a Felséges királyi part * Királyi Pált. voltak felköszönt éveli 1 »¦• tk l-Yivnezért . a miiiistvrclníikrt-r. < x\\..ti .fl,
rarttíintcLeMiek iií\'-j: arnya sem volt. oly szép egyetértés k-/.. Ikr«\'iii-ej:g» 1 tartatott valamint a bes/eti, a .ii-/eb"<l i-.
Királyi I\'itl ur a \\ ;ila-/:.i-k.\'Miiclben kóruut tevén, pt-ntekeo \'1<-I\\»\'ti .\\l-,,-\\h,m-boruban vult, szombaton pétiig M-Kereszt-urbau Etl Ibtván apát ur vendégszerető házában tartatik tiszteletére di^zebetl. hová számusan jelentjjgaiífg. melyró! azonban a jövő száiimnkbihS^funnk bővebb leírást.
A Kisfaluily-táreaság közdlóse.
t\'t-bru.ir 14. 180U. Jfitlún a politikai L_ynrmunkájsÁfí púní fu-Talja itfiríil it társadalmi é\\n\\ le-fel*}bb nítngoit épcit ugy, mint a lugalaatabbiakAt, middo program m ús brochura u egrkz világ, num a ltsg-liáladAtudabb rölailaL..k küzó Urtuzik e^v tölti kegvtilt!Lére, a aEeptinloiQdny folvinifruitnuiaára nlu\'jitott egylat közüliaét rügistrálni. - l>u a kik n nnnizeüség fu^ntiurivn,] lisiUibí>n Tutinak, ozuk eliaéumenís- t« mrluiny láaüal u!va*afik m--ruitimt, melrckkul ctMtk fijiti-áiiy i-iüzfényél mlbatom a f. hú. 14-ún tartolt KisfaLudy-üDDC-pélvnek.
Told/ Foreucz másodelnök, a ncmxeti irodr.-lora-történet racgteromtJjrj nyitotta meg as ülést. Történeti ihlettsóggcl & inult emlékeinek otra-gatlLatáaával pillantott vissza a korra, a politikai körül menyükre, a nyelvtani ziláltságra, melyek közt a nemzőt! koltúi peoiu* megt^-romtuje a lyrai oapncittu, a drámai alakító erú, Kisfaludy Károly föllépett, elmondta a viszonyokat melyek sKUfaludy-tdrsaságotme^terem-tetták, és & mely már tizedeken keresztül urködík a legsxobb ertKlinoiiy ck öntudatiiral a nemxuti nyelvkinca, a nuiuzeti nyelvfvjlődés poitulatnmai fölött, vi*.(fül, minthogy az anyag a legtevékenyebb rugója a azellemnok, axon nemes indítványt tövé, hnfry az ország meny-anszonyai, mielőtt a frigy oltárához lépnének tegyúk le filléreiket a Kixfaludy-tár&aság .szép* nok áldozott oltárára. — — S most i>pt;n a nók U ?l«t Bxépci vannak arra hivatvn, liogy a mü-Teaxi axép magasztos eszméjét mugalkuHdák.
Ezután Gregnss Agtiat titkár lolcntéso kövot-kezott a társaság h-folyt événil, iiudóii itt egy részről fájdalom fogja cl keblünket, hogy szép tudományunk legjulesbjoi elhagyva ltíratásuk citllajit, a politika lobogója alá esküdtek, ezek meg ma is igen akarnak emlék esni a társaságról, (Joksvrt, már van negy ere, nem láttuk a Kiafnludy\'-taraasnggyűlésein) máarészrúl pedig tíuttjletünk adóját rójjuk lo Szász Károlv iránt, ki daczára, hogy burtiitukraU, hogy pap, hogy onzággyUléfli képviselu, hogy jourintlista, írj.^pts a legazorgalmasaob tagjai közé tartozik o szép tadominyu kfiruók, ott a Nibeluug -éní-k. M^i •antrope, ott van atáram lyrai ujabb dolgivaata.-
A titkári jelen tea egyéb részletei után Vad-nay Károly léputt a tribünre, ki mély érzéasel olvasta föl „Tompa Mihály emlékezetét Lé Faj József tagtól.
Kzen uuilékbeazéd mindon tekint/ithen conrect levén, nem szenvedett as?a álszerénykedök hibájában, miben emlékbesxédjutuk legtőhhjct sinlödnek, t. i. a tuldicseróiben. Igaz ugyan, hogy az emlékbeszéd num kritikai oiü, és nem ím igen kell árnyoldalaival foglalboxnuiik, ilc a méTtaxásboa és az igaaBag venérlete alatt kell a tuldiciért erv nagyon hajlandó tollain kai vezérelnünk.
Tompa Mihálynak, mint k ül tűnek K\'gjellem-i zőbb vonása az. hogy költőink köztll egyedül | o az, ha fúté pillanatot vetünk mükűdcVeinek I •Jsszeaégén*. ki tíz életkorral arányosan haladt poétái farultAaában, a tííbbick egy .non pliu ultra" l eruek el, éa ezen i-lw után mindig, mindig közelebb jönuk az emberist.*!? inindunnapia-¦ aabb pundolkuzásálioz. A magyar zamat, a; él-; vezheü" nTuIvtiaztaság, bz emelkedett k»}toi 1 dietio, a niíinzeti ere*|ptisé^ méltatása volt cm-Ickbeszédünk kritikai rt*széiiek legfőbb tárgya. Nem felejtette el út, mint embert, mint családapát, mely utóbbi mily n*-gy befulyáat gyakorolt költői hangulatának elégiái kifejezésére, elmondta viszontagság teljes életét, mig Vt^rj két évi lmltloklás után önmaga kívánntíra : .Fölfelé, rnak fulíelé* hagyta el az életet, hiuh fryiinyörü három elégiával, melyet ox üazliOz, a repkényhez és gyermekéhez irt.
Meghalt tuiut ember, de mint költú t-lni f >g
örökre.......
Most (iyulsy Pál efvnat.1 föl Szász Koroly fOreg kertész1\' cziinli költeményét, melynek cziménéi — őszintén megvalljuk — szép reményekre jogosítottuk fel magunkat, eszünkbe jutott IWranger .Vén kabát "ja, azt hittük, hogy rnlainiiii fi. ugy az .Ortíjj karszi\'k" is egy nevezetes korszaknak szemlélője, azonban csalatkoztunk, mert uz vult az egész, hogy a nagy-atyja ia. 0 in, meg n tío is azon a kanxéken pihent. Sr-Ti/ Kán>lytid uio»t váriunk, nem pihenést, no de szegénynek meglHK-sáthutú, Iims úgyis ó legtöbbet munkálkodik hóink kíitótt, hát csak pihenjen .....
Most az ősz, tevékeny Horvrith Mihályt látjuk föllépni, ki harsogó éljenek küzt kezdi pieg „Zrínyi Ilona, életrajz- czi mii értekezését, mely-bon nem tudjuk, a történelmi adatokat-c, a művészileg uép előadást, vagy a dictioaaj nyelvet méltassuk-e inkább, mig az adatok felől elmélkedünk, elragad bennünk a nyelv claaai-kus emelkedése, a hang tisztasága, ha a ,nyelv e szakavatott drágakövezését vizsgáljak, -bámulatra ragad a tartalmasáig, melyet büszke kerettel oroz a nyelv e csinos hangtani alkalmazása. Önkénytelenül eszünkbe jutott u a gondolat, vajha Szálav László birt volttá e Horváth Mihályi nyelvvel?!!
Keresztül megy e sokat szenvedett no életen a munkácsi vártól kezdve a drinápolyi szerencséden napokig, hilen kíséri akkor ia, ha a családi élet szerencsit boldogtalansáffáhaji kua-köd, hűen akkor Ís, ha mint a politikai élet hurczosnóje lobogtatja a szabadság zászlaját.
Nagyon szép éa érdokea, de még «sbv sxáp-irodulmi türténet volt az emütettem értekezés.
Alig, hngy elhagyU a tribünt kőszórás tCr-ténutironk, a hirefl coinicus, Szigfithj Jósuf váitutu fal, ki ügye*, ulálóan ostorozó, az arzéneket hatalmasan kifejező sxinéflii patboamal nlvasU fíil a .Gavallér politikusok" EtimB BSZr tyrát. Tartalma a köveÜtezO:
Ostorozza mindaum egyéneket, kik iUhh fognak, mihez nem értenek, és ez ai asyhtm rendesen a politika. Fölállít kát a*ol*ui*L*tj ugyanis egy provincxíáiia dandyt, kosttfk,\' Ciá> káay^ nagy vörií« tollnl, ki ugyanis nü*4tf" (Satrk*ntö»«i/i p/Wtffiy.)
a ajamocratiit hordj* száján, ét szélső baloldali, ajratán íbhillit egy hosszú körmű, fővároansa-foagnvallért, kiSzécbéö Antalról ugy szokott beszélni: Ssóahun a Tóni, Somasíoh a Pallói szélső jobboldali atli. stb.
Ha kritikai pillanatot Tétünk, szemünk előtt tartrán a szatyrai postulatumokat, nem mondhatjuk biraUtilag sikerült műnek, a szatyra élesen gúnyold mélységébe nem bocsátkozik, nem is foglalkozik a belsővel, hanem inkább olyan . FWaram Jankó *Í küJsxatyrálás az egész, mely inkább a ruhával, mint a leiekkel, inkább a kUlazinnel, mint a belsővel foglalkozik, de arra, hugy az ember mulassa vele magát, ulég, de hogy szatyra legyen : ahhoz mtíg egy kiásó több ía kel).
Ezután a jeligés- levélkék felbontása következett es kitűnt, kopj szerzője Szán Károly; ugyan a dijra pályázott Komócsy József is \' -Nye»rlyék• cximO szatyrájával, mely nem aranyat, de ebauierést nyert, -,no ma^l jövőre,* szokta mondani Gyulay PáL
Végül azon örvendetes birrel lepte meg zár-szarában Toldy Ferencz a közönséget, hogy néhányan a gyűlés alatt jelenték be magukat pártoló tagokul, kiket, mint az irodalom lelkes pártfogóit, harsógóan megéljeneztünk és bncsut Tettünk s Kiafaludy-táriuiiiág oz évi közgyűlésétől.
Azon kéréssel zárom soraimat, hogy Zala-Somogy lelkes hölgy-közönsége se feledkezzék meg a rUífalud v-táraaírigrúL
WLASSICSOYULA.
Levelezés.
strazthrly. február hóban 1369.
V. hó 13-án tartottuk meg a városi tisztvise-bWg választását, melyet azonban nem tekinthetjük befejezettnek, amennyiben a tanácsosok ezen alkalommal meg nem választattak.
A választóknak kisebbségben maradt része összetéveszté a város ügyeit a képviselőválasztáséval s épen azért beleegyezni semmi áron nem akart abba, hogy deákpárti gyakorolja a bírói jogot.
A végtelen zaj miatt az elnök a tanácsosok választásai felfüggeszté, a történtekei pedig a további intézkedésig s megyéhez Lcrjeaztutte.
KM biró-jelölt volt, Laky János ur b eddigi rárosbirink Reischel V. ur; ez utóbbi pártja a győztes.
Beiachal ur 8 év óta köztiszteletben álló és igazaágizcretú bíránk, ennyi idő alatt minden
józan ember meggyőződhetett tiszta Jelleméről, "Lépőn ezért az igazság érdekében kinyilatkoztatjuk, bogy ha a sokféle rágalom indoka nem as értetlenség vagy partosén vedély, ngy u ezeknél is- szegényebb roszakarat.
_ K. Gy
Galambét, febr. 20. 1869.
Folyó hó 7-ike Ünnep volt reánk, a helybeli olvasó-egylet tagjaira nézve. "
Ugyanis e napon szeretve tisztelt elnökünk,,, tek. Gaál Endre ur, a felszóllitáaa folytán ÖM-BzugyÜlt egyleti tagok közt megjelenvén, röviden UdvözSó az egyleti tagokat, — c a részint újra megválasztott tisztviselőket, — különösen hangsulyozi azt, hogy mily szerencséi választást tett egyletünk akkor, midőn helybeli rof. lelkész, L Bokor Benő urat, választá bely-beli elnökké, s örömét fejezé ki a fölött, hogjr az egylet megfogyva bár, de mégis s talán rendül etíenebbül, fennáll.
Lelkes beszédére t Bokor Boné ur válaszolt, d üdvözlé a tek. urat ngy ia, mint az egylet tiszteletbeli elnökét, de úgyis mint az egylet e választó-kerület baloldali kép viselő-jelöl tjét.
Beszédében egyletünk rövid fennállási ideje alatt történteket előadván, különösen kiemelé azt, hogy egyletünk czélja az erkölcsi tökélyo-sedés előmozdítása, s az olvasás-vágy minél szélesebb körben elterjesztése, s ezen ezé! szem elél soha sem tévesztett, r egyletünk soha politikai diacusio helyévé nem tétetett.
Szükségesnek Látta ezt az elnök nr, már csak azért is, mert a vidéken sokan, különösen pedig a felvilágosodás ellenei, egyletünket Böszörményi — s tudja Isten milyen társulatnak nem nevezik — sőt tudok esetet, hogy az ily sötétségben uralkodni szerété férfiak egyes egyleti tagokat a rossnl alkalmazott gúny fegyverével óhajtottak a kilépésre bírni. Találkozott olyan egvéu is, ki azt mondta: ,ha galamboki olvasóegylet fenn nem állna, ugy a deákpárt győzelme c kerületben biztos volna."
Pedig eltekintve attól, hogy egyletünk nem párt, de még nem is politikai társulat, miként lehet egy ily heveny kis körről feltenni azt, hogv egv oly hatalmas párt niegbuk tatását eszközölhetné?
SÁNDOR.
Szombathely, fubr. 2J. lStii). E héten a halál tartja gazdag aratását, — fl nniltga Szenczy Forencz szombathelyi megyés püspök ur f. hó li)-én esti 8 órakor megszűnt
élni l 28-áig volt a palota teremébea kátarrtvo, 85-iu délelőtti 11 órakor ment végbe a nagy bompávali temetés, mit ai égés* dh»oesiab*li
Kpság s több szerzetes rend jelenlétében Zalka noa.gyöji pttspoiLfl.mHga\'teljesitett. A hull* azzékeserrkái sírboltjába tétetett örök nyuga-Íomrfc^íl.TyaMM D.p délután felkötötték a •^tyűlt a tanulo-ífjiiság zászlójára is; 8o-KárolT. 8Hk osztály-tanuló élte virágjában
_élte fel a múzsákat a rideg sírral, hová az
érintett nap délutánján roppant néptömeg ki-Bérto, 23-án ismét Gaaparits 6-ik osztAly-ta-jnuló hunyt el, kit 26-én szinte pompával teme ített el ai iOuság, a koszorúk, melyek ravatalaik lelőtt vitettek, velők együtt a tárba szálltak.
A kép, melyet most festek, setét keretet kivin ! I--A rőgWaitélő bíróság Hóké, máskép Benkabázt József szombathely"! 22 éves ifjút, a rózsavári csárdában elkövetett rablásáért, kötél általi halálra ítélte, mely Ítélet rajta e hó 24-én délutáni. 1 órakor zárt körben végre is hajtatott — — Már a tárgyalások folyama alatt is — roppant hallgatóság volt jeIeQ. — Az itélet 22-én reggel hirdettetett ki néki, valamint Mrazler József éa Doroczki János bűntársainak is, kik közül az első 10, ez utóbbi pedig 8 évi aulyoa börtönre ítéltetett A kivégzési menet délután egynegyed 1 órakor megindult a megyeházból több ezerre menő néptömeg kíséretében; as ablakból lenézöket mosolyogva üdvözlé fftvegéveL
Az egész nton szivarozott s a midőn a menet megállt, könnyeden leszállt s szekérről, s azt monda mint magyar fog meghalni. S csakugyan azon bámulatos nideg vér, s önmegadás nem hagyá el a végső pillanatig, a midőn a körbe ért, szivarral szájában közel állva a bitófához, felnézett reá, s azt kérdé, hogy: miként kell erre felmenni ? — Az Ítélet felölvasáaakor a tö-redelmcsaég könyei huuortok le arczárói, 8 azt levett löveggel hallgatta régig, — esekután a néphez beszédet akart tartani, de neki ez meg nem engedtetett, hanem a bakó kezére átadatott. A midőn megpillantá & számára odarendelt koporsót, akkor tiltakozott a végrehajtás ellen, mig más koporsót nem hoznak neki, melyet kedvese vett, hiába mondták, bogy már hozzák, ő látni akarta azt, sapkáját s nyakkendőjét s deszkázaton kívül álló tömegnek kidobván, — mondván a bakónak : hiába spekulálsz Józsi, a nyakkötó nem lesz a tied 1 Ekkor parancs adatott, a vonakodót megkötözni, de ő nem engedte magát, mig a koporsót meg nem látja, ekkor pandúrok, a megyekzlonák megragad-
ták, s nagy huzakodás után kezeit .oászefciv tölték; — ekkor gúnyolódva monda: caak szorítsd ! Még néhány perci, » a szeraocsétlea kiszenvedett, azonban a bitófáról hatna,. jeZ" eresztették • még akkor is a szívverés oem IZuQt meg egészen, tehát újra a létrára felkötötték ¦ bóhéríegények. Kedvesének 200 irtot hagyutt kivel sz utolsó órában megesküdni akart, k*™\' a jó reményben lévő lány a születendő magzattal törvényesíttessenek.
Ugyancsak a napokban fogtak el egy leán,, sót, ki 14 napos gyermekét a ktrtb* dobta. Büntetését a köazivü asszony a helybeli börtönben várja.
Alsrf-Leadva, febr. 10-én ltfGSf. Kedves szerkesztő* barátom 1 Becses lapod szamára ígért .Bánffy kutja-czimű történeti beszélyeinet van szerencsém ezennel átküldeni; a Pesten megjelenő .Hazánk e a külföld" czimü képes lap M idciVik számábu Alsó-Londva látképe s ehhez egy leírás jelent meg, ez utóbbinak végén Bánffy kntjáról az mondatik, mikép az „ahhoz kótöit regét nem tudhattuk meg." Sokan vannak kik azt hiszik, hogy Alsó-Lendva látképét s hozzá a loirást én küldém meg a most említett pesti képes lapnak, ha tehát most „Bánffy kútja* czimü történeti beszélyemet ugyanazok becses lapodban olvaaandják, azt fogjak hinni fulőlem, hogy magammal sem vagyok tisztában — kénytelen vagyok tehát kijelenteni, miszerint .Hazánk B a külföld "bén megjelent képet b u ehhez tett leírást nem én küldém be, a nem is tőlem ered ; e kijelentést azon okból ia kénytelen vagyok megtenni, mintán ezen cxikk ali ennek szerzője nevét is elfeledé oda irni. — S habár e cxikk alá a szerző neve siáirva nincs is, mégis tudom, hogy a mü szerzője nem mát, mint Szomor Károly, valahol Baranyamegyóben segédtanító, — a ki ily minőségben évek előtt Abai-Leadván volt alkalmazva s ez okból támadt benne azon visxketeg, mely őtet Alsó-Lendva silány látképének éa leiráainak beküldésére elragadta, — A kép oly rósz, mikép megemlítésre se méltó a az erre bigyesztett három alak ntán ítélve, mindenki azt hiheti, hogy AUó-Lendra nem is Zalám egy ében, hanem valahol a trencsényi drótoztátok országában létezik, — mert szerző Alsó-Lendva vidékén Uy öltözetű » viseletű népet soha se látott; — biányoa e kép még azon okból ís, mert a város és a két alal közötti rét forma téren folyó .Lendva patak" sincs feltüntetve. — Ami a leírást illeti, ennek
TÁRCZA.
Öciém hal&l&rft.
1.«tan* uai*f* \'lH-\'l a vihar, l.aUrt* válsá i«óf remínyiraei ; Kihall a aaá motalyró ajktáoo. Kihalt v«l« uermekáed OrOmoá 11148a fajdalaidra írt nyujták naked, LátUoi, mllj od*ad<(a vevád. Hldűn jajt mondtak ajkaid, Éraxtont éa ím, mit te áraitt. Db aaastalaa t •lolra\'t alctod, Hrlríb* cask nabad Utt ¦»*!!«to«d, Entííke Indít tlrai ádetew Kiírt T Ta írtad, kit forráa laaraUaiek, Kíbvl cgjkor nagy bonflút ramiltaro ín. E* lm boá lett mlad • «iíp remáov > T0né*»d porrá, leanirt teYÍ.
Blrmt Btjád, aurád, ilraiUk ín, flintnak játeid Brannektáriald, Blraial táfed eb ¦>! ttjdalomtt Stlai énri cask, de Bea; nem mondhatom.
Ah U laaárt, Urakra iirt iienek TI rtpk* Ubak, >áiui kia keiak, Icátok la ntjáavtt vár ¦ halál; Matt il«oíl Ji Boám, tlbtláJ Hvofvdtan, mint a hetvadá Tlráa;, Ha grflkain aubfea iMfá/k* ráf.
Lstaotek iliad lajtfi iiapiai, LMsillUk t««d milj ilrbaat alá. Tfa tÍIÍ, hogy mink feladva Ujedet, Ortatra Táltjók napjaink Ulia í Nem I 6h n neaa tKrtábifc ef^suuasr, B ha BMíjdan risk la áldást mond u ajk, L{7att lejrOnkl krnt err« sasai Atyínk.
Ta oU BrflUa, fmt an|rrslos kSiBtl, Bal|Ulad OjÁn foodolnak raid. PlksaJI ttiif rlnüJtiB hjutadoa, Ma háoUa aragtvd eseoda iá bajom. laUn t#Ud) Tatati «H*d t
BZEfcÉNYI EBDFK LXJ09.
Bánfly kútja.*)
(TOrtánatl baeaálj.)
l«0-ik eV .......
^-Dioő kortzazTvolt ez Magyarországra, mely-¦twfc tttljáij Hnnyady Mátyáa király ült, kinek WflhaWlaltisn ^ssáaszertjtetét ismerte az egész •jppMl, — igsTségsTfretetét érezte a kunyhótól Mé^fcro.a palotáig minden lakosa e magyar ha-jffl^í vakzőerf ¦ rettentheden bátorságát tkw. bzdserege,— csapásainak^ noraasztó AiroUt^te ftűenségB •korára néxvo oszét s
0
*±^:MfYJ+*m basailjt faaiakb a} lave!.
jolea tapintatu hflditerveit dicíérte b magasztalta Kuropa.
Buldog az a haza, melynik ily Ima tia van, és még boldogabb az & fiti, kinek ily dicső szerep jut a közös édes ai>\\ a : n sztut haza iránti szeretetét megvalósitani.....
Dicső korszak volt a;, melyet még ma is áhitnttal emlit az utókor, a hogy csakugyan volt és létezett hajdanában ily boldog világ, tanúskodnak róla azon emlékek, melyek maíglan ia még fennállnak intőjtdül, hogy a hős elődök példáját követve, az utónainzedók tanuljon lelkesedni és hőn szeretni e kedves hazát!
Ilv emlék Also-Lendván, Zalamegyében, a hős "rlánffynak vára, melyről azon család elő-nevét in vette — a különösen egy kai, moly ugyanazon korszakban vette eredetét b mely a hozzá kötött hagyományos h történeti eseménynél fugva azon vidék népessége által maigUn is .Bánfly kútja" néven neveztetik- Elmondom az eseményt s a kútnak történelét.

Regede*) várát és vAroíát, melyből gyakor-pusztító beütések által Vasvárt negyének a illetőleg Magyarországnak tömérdek kár tétetett, Szapolyai István, Mátyás király vezére, ennek parancsa folytán 1480. évi raárcxiun G-án csellót hatalmába kerítette; a városiaktól ugyanis engedelmet nyert arra, hogy seregével & Jtfnta hidján atmehezsen a törökök üldözéséru, kik Krajna és Ahtó Stajerországot dúlták és posztig tolták, azonban ahelyett, hogy ezt tette volna, Judendorfbál hirtelen megfordult, éjjel az őri.-setlen hidat elfogbilta, a megurósitette, a Murán tul eső várat egy véletlen rohanással megvívta, aztán a Murán innen eső várost körülfogta s «¦ [ várból oly keményen lövöldöctette, hogy az, ásott lakó gazdag s vagyonukat féltő kereskedik, unszolására kénytelen volt magát reggelig megadni.**) -|
Igy jutott a regényes éa gyöoyörü fekvésű és környékit Kegede vára, mely Alsó-Lindva várával, szemközt ugyan, de ettől öt mértföldnyi távolságban mint óriási sas-fészek ült a Mura túlsó partján meredeken felemelkedő hegy tetején — Hnnyady Mátyás király birtokába,, ki azt tettleg Magyarországhoz ín csatolta.***) \'
•) Radkorabara; atájeroraaáii várói a Unra In-ae»aft *• vára a tnlaá. partján
**) Bonfln Hintoria paannnlea danád. TV. Lilir. VI. pH*. 4tó. — Toleky fia ej adjak kara V. knut Ida. I«p.
\'•"j Ilíionyitja «.t Hony.dj Málji< klrálrnak Befedílpr-n litil. txl májtu 6-in kall leiel<-, meljhea
Azon oknál fojag^tnát, hogy a király a törököknek duláaát^y elemmel kísérhesse, gyakorta időzött Regede és Alsó-Lindva várában a élvezte azon gyönyörű kilátást, melyet az ezen két vár közt elterülő, erdőkkel b ligetekkel változatosan koszorúzott s dús tonvészetü síkság
szemlélete nyújtott......
»
Augustus hé 23-ika volt ..... A kelő nap még alig terjeazlé szét tüzlángn ¦ugarait, hogy a mait éjjel permetezett eső cseppjeit felcsóMja a virágokról e a fák leveleiről a ezeket nehéz terheik alól felmentse, már is feltűnő sürgés-forgás történt Alsó-Lindva várában, melynek kát nap óta igen kedves vendége volt Hnnyady Mátyás, Ma^arorazág-királya, a kit e hajnalon szinte Regedért rándul, onnét estére visszatérendő.
Rövid reggelizés után, mely hideg pecsenye, tep és gyümölcsből AUt, útra indult a király ; — kíséretében volt a vár ura, Bánffy Miklós, kit a király mindig ngy tekintett, mint testvérét****) Szapolyai István, szepesi gróf, a ki a királyt minden hsdjáratiban kisérte s valamennyiben részt vett*****) dáky, Drugeth Miklós, Báthory és Drágfy, ugyazinte több levente, — a kik a király udvarában tartózkódának.
Bánffynő — a gyönyörű Ragani Margit, kinek szépségben, kellemben a ízlésben egész Magyarországon sem volt párja s kinek azon kedves modora, melylyel vendégeit fogadni tudta, fél Európában híressé vált, — a korében időző Csáky Mária, Drágfy Katalin, Frangepán Oelia és Báthory Eszterre] az ntra indultak, k> .- -kisérése ntán a terembe visuamonvén, a magas ^vár-ablakokból habkacsóikksl „Isten hozzád*ot integettek a távozók után.
Bánffynő férje távollétében, ha ezt vagy a barcad zaj, vagy valamely fontos i nagy érdekű
Elitica osahidja körétől elvond, rendesen Alsó-ndván időzött b ilyenkor mindig meghívta kedves barátnőit s ismerőéit magához, — hogy ezeknek kedves társaságában rövidítse a« időt és szórakozást szereivé maginak, elűzze aggo-
Tilásjaaan mer Tan üre , .Dátum In CivltaU no*Ua Bakoapttria- rth. - BeKedán lul a Uarrckra Te.eUJ oraiigtit kornjíkín main; ii látui aaon drláal habBD-kal, macám la lálUm, meljak akkor Uacjarorsaáj; határai ktpeaák, a jelagkorí raa-adal lakoaok annak tartják a hlaalk aiakat.
•*••) Bonfin ajromán Toleky Hnnjadjak kora V. kBta* 418. lap ia, XarákKjártá UaK7«Vok áletrajaai I. kairt 2*7. lap\'
Hafy I*án Uocjajornáff -caaládal Baaao-lyal caalád XTI. knut 4Hri«P. ~
nehéz álmait, melyeket hőn szeretett férjének távolléte okozott
A távozókat soká tekete Ütni mígnem as ut, kanyarulata által, mely egy erdőn vitt keresztül, elveajajték őket szemeik s aztán e gyönyörű hölgyek az ablaktól visszavonulva helyet vőnek a kerevetekbea.
A terem bútorzata fejedelmi volt BánfTynfi egy aranjnyal átvert szövetű kereveten ült, melynek oldal i elórojtjai gazdagon megaranyozva valának; a többi bátornak is minden egyes darabja ragyogott az aranytól s fényben éa ízlésben páratlan volt.
A szép háziiió Jbbóí termetét raürka kelméjö b&urjtl kwaglÓ ruha folyta végig; — arczának meglepői eg élénk kifejezése, vérpiros ajka és lángoló bogárszemej a leghiresb ecsethösnek is mintául szolgálhattak volna, — hogy ezen egyetlen rajza által is halhatatlanná tagys nevét
Mellette Csáky Mária ült; gyönyörű 18 éve* leány, haja oly fekete volt, mint az éj, szemei pedig mint két meggyújtott nefolejtsbokor lángoltak.
Tul iámét Drágfy Katalin és Frangepán Celia ültek, egyik szebb volt, mint a másik; —. Katalin mint barna, Celia pedig mint szőke, mindkerté remek példánya vala nemének; márványaim*, arezukon még híven megőrizve volt fejlődő koruk érintetlen -rnnánTin
Az ablaknál végre, melytől megválni nem tedott — Báthory Eszter állt, aranyásóké fürtfl fejecskéjét könyöklő karján pihentetve, tekin-tatt as csen vardoinbtól eg^fiearedeig elterülő aiksagra s a Stájer hegyekTf^Tztaalyéknek asa-casia az Örök hó a reá löveit napsugarak áital szamvakitóleg tüodükólt ; — aztán iámét • közelben kalandoztak szép szamei, melyek mintegy keresni látszottak valakit, ezt as hl bizonyita, hogy koronként egy-egy visszafojtott •óhaj tört ki hullámzó kebléből.
„Fogadni mernék, — monda Bánffynő, a csöndet megzavarva, — bogy mire a nap leáldozik, ő Felsége a király, kedvei férjem s vendégeink ú mogéritezendnek Regedéről, sejtalmem sugia est, s nem csupán csak óhajtásom."
.Jó volna valami meglepetést csinálni szamukra," — vága szavába Ckáky Maria.
.De mit?- — kérdé BáaflyiiJ kíváncsian. rrtJriataW ,*»?.) Sgyházasbokki DEKVAttFTS ÍLÁLMAW-
mar azdeje Ls hibáa, sxexxu Alsó-Landvát Göcsejbe helyezi, a Göcsejnek határit Kerka, Zala, Mura éa Valicka közé teszi, — — holott ha Zzlatnegyében léte alkalmával kiaaé figyelt ¦ kérdezősködött volna, mindenkitől megtudhatta volna — hogy a Göcsej Szála, Kerka éa ValickA folyók kösött terjed el, s fővárosa, Zalft-Egerszeg és nem Alsó-Lendva — mint o álfitja — mert ez már a Kerkán tul ősik; ai ezen leírásban olvasható Uirténeti adatokat po-dig egytől egyig mind ax én „Also-Leudva" caunu csikkemből cannte, mely ciikkem a „Vasárnapi újság" 1854. évi folyamiban 381-dik lapon volt közölve, a ki num hiszi, vesse össze Szoroor müvét as én 1854-ben megjelent csikkemmel. Alsó-Lendva történetének kiderítésében én mar két év óta búvárkodom, ezon okból megás ereztem magamnak következő müveket:
1. Itinerarinm Antonini. — Berlinből, kiadta Farthey és Pinder 1848-ban.
2. Scbönleben: Caraiolia antíqoa etnova. — Laboci 1681.
3. Huchar: Das rfimische Noricum. — Graz 1826.
4. Schönwiesner : Antiquitaium et Históriáé Sabaríensís Libri octo.
5. AÜaa anüquo ETAnvillianaa (térképek).
I G. Dr. Pridr. Kruse: Atlas zur Übersicbt ider Qescbichte europaischeo Lander. — Halle ?1827.
7. Tomka-Szászky: Introductio ín Geogra-phiam antiqui et medii aevi Posoníi 1781.
8. Severini: Commentatío hisrorica de vete ríhus inoolia. Sopronii 1767.
9. Timon: Smago antiquae Hungáriáé 1702.
10. Carl Schmntz; Historísoh topogr. Lexicon von Steiermark. Graz 1822.
11. Bel Mátyás: Notitia geogr. Hang.
és még másokat, melyeknek nyomán már megkezdem Alsó-Lendváaak történetét megírni Krisztus születésétől kezdve s ennek nyomán elmondhatom, miszerint Alsó-Lendva oly szép múlttal dicsekedhetik, a története oly dicső, oiy vonzó, mint kevés városé hazánkban. A rómaiak idejében Halicaaum, Alicanum és Olímacum volt neve, nem egyszerre, hanem századok múlva; Atilla halála s a hunbitodalomnak felbomlása után a frankok alatt a folyó partján ültetett magas birsfáktól Lindaa, Lbdbach nevet nyert s német nevet nyert s német neve maiglan ia Unter-Lindbach. — Fesslor szerént Geschichte der Ungarn 8-ik kötet 486-ik lap a) jegyzés 1546. évben könyvnyomda is volt Alsó-Lendvin Teleky Hunyadyak kora müve B*arhrt-» dicső emlékű Hnnyady Mátyás király 1480. évi augusztus 28-in Alsó-Lendvin mohi tott stb. nagyon zokon esik tehát, midőn valaki avatatlan kezekkel az én csikkemnek felhasználásával, tehát plágium elkövetésével előz meg Alsó-Lendvának imigy-amúgy oeszeférczelt története közlésében s épen olyan, a ki Alsó-Lendvának se múltját, se történetét nem ismeri, pedig Szozaor Károly nem ismeri, amint., ezt ¦men müve is igazolja.
\'Kedves szerkesztő barátom I Ismert loyalíti-sódtól .megvárom, miszerint ezen — nem any-nyira czalolatot, mint helyreigazítást és felvi ligoaitást becses lapodban közölni fogod.
Egyjiazaabükki DmVAEITS KiLMÁJá.
a .taU-flooaogji KöalBny" munkatársa.
Heti Bzemle-
Febraár 26-in 1860. (B-fi.) Zágrábban nagy előkéssületeket tesznek a királyi pár fogadiaára. — Márey Miklós Pesten agyonlőtte magit — ó Felsége az idei ndvartartaai alapból 60 ezer frtot engedélyezett a nemz. színház számira. — Szászország betiltotta a magyarországi szarvasmarhák bevitelét
— Bécsviros közvagyona 19 millió írt, adóssága hatodfél millió Irt A ktehelyek 20 millió értéket képviselnek. — Nagy Jakab Parisban tflmVdtlk — iá. peittí koronázási halom aiéthor-dasa ellen ő. Felségének semmi kifogása nincs.
— A .Haza* biztosító-bank márcx 10-én tartja közgyűlését — Radeozky hadihajó a lesinai Vizeken légbe repült — Marczibányi Antal 2
ezor forintot küldött az akadémia-épület leégett tetőzete felépitéaóro. — Az izr. congressus vége felé jár teendőivel. - Debrecnee város az otti főiskolához 10 öven át 10,000 forint ára téglát adományozott — Az adóhátralék után késedelmi kamat fizettetik, az előfizetők pedig elen- • gedézben részesittetnek. — Haulik biborook jobban van. — A frankó-magyar bank meg-, alakult, elnök Gr. Károlyi Kde. — A P. N. i felszálló] SiA-mom Bertalan iratainak öasxegyu)- • tése érdeké bon. - Aradon állandó színház építése terveztetik. — Kbw József olasz alezredes B menekült febr. 17-én érkezett Debre* -ezen be. — Egy éjszaki vaspályái hivatalnok 260 ezer frttal megszökött. — Berlioz beteg.
Hírek.
— Bi2tos forrásból értesülünk, hogy^ő Felsége a Királyné Zágráb éa Fiúméban! utazta közben, martiU9 8-án a nagykanizsai indóháznál több perczig idézni kegyeskedvén, fényes fogadtatására történnek előkészületek.
— B u d a f á n , Zalamegyébeo b nem Vas-megyében ¦— mint a bécsi lapuk s általok több magyar lap is hozi — jeleotékony terjedelmű köszónmedenczét fedeztek fel. A kőszén néhol alig van betakarva földdel; terjedelme 1500 holdnyi a Kanizsa-Pragerhof közötti vonalon. Králjeveczi állomás mellett Zichy István Budafa birtokosa szakértőt kérvén fel azon telep megvizsgálásához, ez több furatást tett melyekből kiderült, hogy a telep 8 — 10 lábnyi vastag s legalább is 128 millió mázsa •ötét-barna szenet tartalmaz, mely minőségre nézve a könachi ós traunthali szenet határozottan fölülmúlván, jelentékeny szolgálatot tehet mint a már kiépített, mint a még építendő vasutaknak b az ottani gőzmalmoknak, hámoroknak, ezukorgyáraknak stb. Hazánk ipar mozgalmaiba tehát ismét egy jelentékeny forr&s kínálkozik ; de hogy ki b mire fogja azt is felhasználni? nem tudható. Mrat ugyanis már a bécsi lapok hirdetései közt mint eladandó üzlet-anyag szerepel az egész telep; bővebb felvilá-
C\'taat csak Bécsben lehet nyerni a hihetőleg, t ^y akár magán vállalkozó, akár valamely 1 társulat fogja megvenni, ezen kőszéntelepnek l sem fogunk többet köszönhetni, mint a többek-| nek, melyek felett bécsi üzérek a kereskedők rendelkeznek.
— Azon bizonyos Hartmann nevezetű soproni illetőségű agyén, ki Gödöllőn azon okból fogatott el, mert a királyi udvarba tolakodása gyanút gerjesztett, Pestmegye főorvosa által megvizsgáltatván, csakugyan melanoho* licus Őrültnek bizonyult A vizsgálat alatt igen csendesen viselte magát , mihelyt azonban a hozzá intézett kérdések azon térre vitettek, mely az ő agyrémeivel volt kapcsolatban, s melyek as ő áíomhitásait képviseltek, igen nyugtaianni vilt S mintegy fanatikus átszellemültséggel erősité csalhatatlan ságit — Szülőhelyére Sopronba kisértetett, a miután őrültsége nem veszélyes, szabad lábon hagyatván, rendőri felügyeletet kértek ki részére.
— Többen kérdést intéztek hozzánk, mi van a N.-Kanizsán létesítendő s Ranolder János pttBfrfrk nr tv™>|lt»nt;<tjn által ?18 czefforinttal dotált apiexai zárda-kérdesévelFeleletül egyelőre adhatjuk: hogy a képviseli testület agy bizottmányt nevezett ki, mely\'egy tervet a ezzel költségvetést késduen a elfogadás esetében azonnal ő excellentiájinak terjesztetik fel. Ugy bitjük azonban, bogy az ügy lassan halad előre!
— Sopronmegyóben a lövői választókerület febr. 14-én mutatta be a deák-párti je-64t Ürményi Miksa magát választói egy részének. A kerület hogy irányában tiszteletét megmutassa, azon utou, melyen jövendő vala, összegyűlt és sorakozott 9 órakor érkezett meg az Ünnepelt Salamonfára. Röviden üdvözöltetett éa ,a menet megindult Megnyitotta azt 160 délezeg lovas legény, köztük több zsidó atyafi, fehér" gatya s lobogó ingben, pörge, felszalagozott kalappal Szakonyokon ftdÖ Szabó István helybeli plébános s esperes ur szép besxóddel fogadta, melyre ö ékesen vilaazolt Rövid társalgás után
Bükre ment, bol az érkezőket t. Gonudles Károly ur, a cznkorgyiri igazgató fogadta, éa n szorény villásreggeli i után Buk mezővároson át Lóca községbe jutott, iunen estefelé vissza Bükre Itt nagy tanácskozmiuy tartatott mintegy tHXI választó jelenlétében. Kzt követte a lakoma,run dezvu a szívélyes háziúr iltaltmelyet fűszerezett a sok, szebbnél szebb fulköizöntéi.
t Mély megilletődéssel jelentjük, hogy nagy-mfltóitágu S 7 e n e z y Ferencz szombathelyi mvgyéa piispók ur a kitüuó fópup, jeles hazafi és nemeskeblü "inburbarát február hó líf-én esti 7 és fél órakor megszűnt élni. A boldogult született Szombathelyim az 1800-dik évi Bopt 17-kén tanulmányait szülővárosában és Pinten végezvén 1821-ben a szombathelyi papneveldében tanulmányi igazgatóvá lön. 1h2-1 pappá bzentóltetatt s mini a sumiaárium tanára működött A tanári pályán szerzett érdemeinek méltánylásául azont. széki ülnökké, majd házassági védővé, utóbb kánonukká, s végre az 1h52. évi nzopL 4-kén püspökké neveztetett ki; püspöki Bzókét 1853. jnli. 4-én foglaltáéi. IKtirl-bnn val. belső titkos tanáeeiw] mcltónágraiseineltetelt. H:nneaz ojry-hiz, ii tudomány és a haza egy kitűnő bajnokát vesztette el. Áldás poraira! V. L.
— A csurgói a tarányi uradalmi fiatalság által febr 1-ón rondezett zárlkiirü tánezvi-galom mikénti b-folyta beestcs lapjának f. i;vi 6-dik Bzámában 1. (iy. ur által ki a mulatságban személyeven is n^ait vt;tt koz<j)tetett; aluhrt j csak annak lü frt 2 kr. tiszta jövedelmét, bozra ( nyilvánooságra. mely Öazeg a rendezőség által az illető czélra leendő fordítás végett Föttsztdö Verbay István evang. lelkész urnák lett kézbesítve.
Singer ur — jövőre h«t valamit a n. t. közönség tudomására kíván hozni — szerez zen előbb nliipnaabb !;id>jiná*t arrul - miről irm szándékozik \' - i \'aur^ón, tebr 2d-án lKtV.».
N I.
— 11 r ó f S i v íi c n v i j n dos nr "< mlti:-» szelvmdua l-.mvsU. M irtat aárdi gróf Summeli József ria Imre eljegyezte. Áldást kívánunk tv szent frigyre \'
— N.-A tá \'1 mén" város elüljáróaájra felfogván a népn«vele> funtoawígát,iskolája javara h luriuiiiü utolsó napjaibun üLnozvigalninl rendezett k;. 13;i frt ".\'>. kr ti."zui jövedelmet eredményezett Voltak, kik a i:t.\'-\\ azantaégét lekiuive. ohhei fiilöa nz\'-léaekke! járultak; de mindenek előtt hálás tisztelettel kell említenünk az adakozásban kifogyhatlan mikéi Somssich Imre gróf urat, ki b cxelra a ruaduzőknek 10) frtot ajándékozni méltóztatott. KedveaJt^tcaségUnket érezzük leróhatni, midőn a dáns^grófnak, ki jótékonyságát e tanodával ffim m03t érezteti elÓB7ür — a nvilvánoság előtt hálás köszönetünket kifejezzük. Az Ibüjq a népnevelés és haza javára sokáig éltesse !
— Zalamcgye 47 frt 50 krt küldött a budai m\'-pszinház segélyezésére.
— Lapunk nyílttéri rovatában borzuk a jeles orvos ócsváry Ede ur jelentését mely-szerint inárcz. 1-tÓl kezdve 15-ig Nagy-Kanizsán tartózkodik, a városi templom melletti YtTtenv-féle húibnn. hol a bejárat külón van Ajánljuk i Wváry urat miüd helyben, mind vidéken lakó oly illetők figyelmein\', kik <t-voai tudománvát s tapaaztalatait igénybe venni kívánják.
— Kanizsa. A bajcaai iakola épitt-aére adakoztak még a következők: Babócnay (ivörgy 2 frt. — Polák Vilmos 50 kr. — Singer Samu 50 kr. — Storn és Tollak 1 frt ~ Schwurez 1 frt. — WetflS M. I frt — Dobrovica Dómé 1 frt. — Markbreitcr Jakab 1 frt — Lippics Gyula 50 kr. — Neusiedler Pál 1 frt — Ollop Samu 50 kr. — Matulnik Antal 1 frt. — Volff István ffO kr. - M. W, 50 kr — Zerkowitz Z>igmond és tárna 5 frt — Axenü tiyörgy 1 írt. — Dervarits János 20 kr. — Webur JVj|. mos 1 frt — Benczik József 50 kr. — ^\'agy Ksiruly 50 kr. - Blan Pü l frL — Plichta Károly 20 kr. — Oroszviry 50 kr. — Kecske inélhy Alb. rt 1 frt. ÖaszeflOB 22 frt 1«) kr. -Ezen összeg az előbbi 77 frt 40 krhoz adatván. áfSVtaezeg l«z 100 frt 30 kr.
\'.Bátorkodom ezúttal egyszersmind közzétenni az*í| bogy a gvüjtŐiv általam a tekintetes f»V
Hzolgahirói hivatalnál tétetett le. igy tohát a további adakozásokróli számadás engem illetni nem fog. r — ¦
JIoat podig fogadják a nemoslclkö adakozók í a mult szituban tolmácsolt hilanyilatkozatat, o| lapok tisztelt szerkesztőjének pedig a segély. 2 zettek nevében legyen szabad szivén közléséért -köazöueteniet szavaznom.
OROSZVÁRY GVULA.
Irodalom.
- (Korszerű munka.) ,Alajazabályter-vezetuk. Vidéki bankok, takarók-pénztárak, nazvényekro slapitott ipar-vállalatok éa önse-. gélyzÖ egylutek számára.\'\' Özorkesztette: Németh Imre, titkár a földm., ipar- és kereskedelmi minÍBteriumban. Kiadta a Pusner-fóle nyomda rész vény-társulata. A 105 lapra turjuilő, igen csinosan kiállított munka nagy hézagot fóg pótolni, meri útmutatóul fog szolgálni minden kultslkezü részvény tánulataak, nehogy az életbcléplendő vállalat a roszul, vagy hiányosan szerkesztett-alapszabályok miatt késleltetést szenvedjen. A munka a legilletékesebb kézből származik, mert szerzője, minta fönczimzett ministerium kerusk. uaztályának titkára és a részvény Birs datok előadója, legjobban ÍBmcri az lK40-ik évi XVIII. t. cz ide vonatkozó szakaszainak biámái és azoo vezér-elveket, melyek ezen hiányok pótlásira a jtdenlegi kormánynál mjgálapiitattak minél fogva ezen munka biztos kalauzul nzolgálbat mindazoknak számára, kik hivatva vonnak vala mely róazvénytársulatnok alapsza oá Ivókat k« Hztteni. A kor- és cxéUzerü munkát ajáuljuk iu iflolók figyeliuébe.
- Pk. U rirUk. Kmu^^I oiiiflr,.-!, Ik Bi if erei beráliAtÁL
- 8i KrcPkcmut Mi-nkül<iMiük.
H J. Hal»i«»-H<l<-k. kr ec:,
: kér.htt a. -iofi.-lr.i í-m.ejcrii .^vc. \'., M <lalaint>ok. AiodujiI [H^Utr^ 1 ltd iftii.LiI ,Ü1 kn kcrüuk l^kulil.n
- H S. Orda. A bordal knai,.-ü„,i, . , imfl m-f jcl^nn.
K- I- Pápán. yi.kán k,h
hoihatjnlt, uic^k^ieti A múik i>
S A P^ei. Aí /mlikkr.nr» i„\'.rL..i
t mint
| ke,iü,,k r d,o.öijflk ¦ 1 \' *"
^Ty^Llt, tér. *i
Nincs többé méh- é» gyomorgörcs, ngyszinte havi tiaztuiast inepelózm szokott kinzó fajdalom !
Qéhmetsxsi havitlszttttásak karszakabsB a sasnál1 B*zf"* Millió éa millió nók vannak , kik a havi tisztulást megelőzőleg iszonyú kin.*- fájdalmakat éreznek, s meg ment gyóiryitaiják magukat! Miért ? Ártatlan szemérmök" miatt!
- Miután orvosi tapasztalatl>ól tudora, hogv ezen okból származik többnyire a nőknél — folytonos sxenvedésök mellett — a fehér fojás ea magtalanig b egyéb méhliajuk: oly biztos ezen kívántam nekik nyújtani, nvdrek ezen bajokat bizonyosan eltávolitjak. Azért kik on-esi tanácsommal élni kivannak . díjazott névtelen levelekre is, vagy vidékre puatán utánvét mellett nekik biztos gyógyszeremet utasitásommal együtt a legnagyobb titokban tartáa mellett megküldendem.
Folyó évi martina 1-tól 15-ig N\'.-Kanbaán fogok tartózkodni
^jg^. a fóutezán, Piaristák temploma mellett leró Vértesy-féle házban, — ahol Mikolisch fénykép-iroduja van. A bejárat külön van. Debreczcn febr. 17. IHtííl
ÓCSVÁRY EDE
<rr«-oe ia (sSt^n. a m, kdr. trrm. tud. ¦ iflbh tnil. tinulal rsa la*
»1 E roTRt alaít tflililHokirt fclelS $ fálUI a !
ty SS L 3E3 T I ¦
I R. 1ST O lát
kkfr^UzcM, 1B(B. MnUr 97-la.
Lafoirt bátaa a faboaaOjuatban óUakabh bafaaaatal torbth ama alí, da aa ár 10 p«reaaiittal lej abb iiállt, müvaen. karBlminraak tutajdaaltfaatank, mart a ktU-nU tatOcsigUtit aan áraztat! vei link oly mérvbm, srtst «rtkSJOBbaa várai lahetne.
A taaaka t*Bk Ifisvba véUtoik, a kura Uvaai ÍJaUí ah nta4aDbe.
Maerl brU-Tasarl ksistárek
HAOY-KANIIBÍN, fabraár W7-éu. Also-aosstriat nárOakáat TtJTBléajltkl Ban 81—66 fontoi a frt, Cö kr. Irt «—U fát 4fr. 2ö kr. 87—68 fti. A frt 40-60 kr. ftsiB 78-7flfDl. 3 ír. 70 kr. Tv-»0 fok 2 ft. «0 kr.
irpa forfüaílnak, 70—71 fnt. > fr. flO 7ö kr. 71-7\'J fsU 4 frt. 80 kr. árpa kíiilntíffe*, Oö—«0 ft*. S fr 20 kr. BT-flB fna. S. frt. ilö kr. Kakorlcin 3 frt 25 kr., s frt 90 kr. Kakorle ¦» qIm* (caimmaiiUn) 1 frt 70 kr. Zab 44—« fn.. 1 frt 70 kr. 4«-17 fni t frt 75 kr. Pohánka Sfl-ffrl fna. 7 frL GO kr. 60—66 Ra 9 frt- 70 kr. Pa.mlr fal.ir 4 frt — kr. raaanlj, tarka B frt t>0 kr. 8iín« náia. — frL k>. iuűna - - Irt — kr.
Bocsi póni árfolyam, febr. 27.
&•/, metaliques .02.55 ; öB/n nemz. kölcsön 69.15; 1860-ki álladalmi kölcsön &0.20; bank-róazvények 7.25; hitelintézoti részvények 202. 40; London 122.60; ezüet ágio 120.60; arany darabja 5.79 */i. kr.
Vasúti naponkinti menetrend:
Indul N.-tUni..ar.U Hu.U íeli A. a. Kora !
É-k. N. Km
. b.1,6 V Arakor
BAr- . r<.Kffol 7 .Ira Ifi
. (tatra 7 ^ra lí>
Trteal , A n 1 .Ira ftO
. eatra D óm
Harc* , r^mrat H .(ra .Ml
. délután \'i .(rn
elül reggel fi lira H
. d. n. 1 ilra 2u
Mca b rongol B Ara 2\'*
, .»Irr, 7 óra !)0
Trlcal . reggel ü ám \'Jb
, dMJbaDl\'i ara t>?
?arca . A. u. .1 Ára. Al
F , aato 7 lira -H)
Fetmwir IS 161 olrtMl 6-lj 1369.
: |i,i- áa hatl-1 «P jKatbotTkna nap ! tár 1 1\'roW.ti [ „.ptir ¦ 1® afl.
Jáiua ftrdílg-ílt Qi ki. Lnk. * I. 14 ÍH.
\'Jh íaiarsap I 1 Mrlfa ! Krdd I 4 r:«Otrirtök J f>, l\'í.itck C 3 Úomln Albin p Pin.plic Bájt kfizsp* Káaniúr Aáarján Krlzjoa- C i ftesiJ Fejírko Sioiplinina Olll.rU Káimít h\'rlgrei I I
Fr\'ílós szerkeszti! : WajltitS jitttt. : ScgéJszerkcszti: Bitorfl LajOS.
H
I 11. D K
li
E K :
Üdvözlet! KOszöntve
a iiépgazdászatí korszellemtől!
TBAUGOIT FEITELT első ausztriai Magyarországnak ált bizomány-siállitó-üzlete
]üe», KQratntrttr. 67. és Kdmlnurriaff 2 gnyaaübtr tUm Drtuchn-Jlnrt. Tíirryak <¦• »"tk miud\'-u ktlUinbaíjr nélkül, melyek m r.mi.-t liirlupokhi
¦éjíliou éf uni átírt nieg^irreal.etök, udd k*lli
itltalik.
Ei» tánryakMk, mlflt aj Andokoknak egyúttal megvan gyakorlati értékük, mini -
iiroaguláaArt (í»7 -12,1)
Elta neo hsaik al sgvnsvufltt BrokSs aap-táraJt kOlOnflaen pontul ój ealnuaau Mai-litra, a férfi aa nfii d ráköti mint érmek liaeltatoek, bi vgfií oldalon lueulianianim íltil m nap éi ej fül hómat, a nap foltattál íi lementet, a miaik oldalon a
_ folyó hetet ét hónapot aiutatjik. — EfTT
dfcfakialiidilaff araajroiutt -16 kr. cryixcrflan aranyo-ma lift kr. agr drb. kuaSnia^ea 1Ü kr. !^UWiigBH|t Tarraihoi ieen íattkiégea at njon SPa^HHBS /általait yarri tű-be flré gép, njelylyal »ak ia *gy parea alatt a legüoammlih rarrdtSbe nálat beftUhetl. — Ejy tfinsgyaátru iielcucie Ara 30 kr. 100 ang. h*Ij. rarrútS, minutryib darab •ciJIüdí » kr.
-EB? Ük
irmi aterkctetO inpol ftflá a mai najjijr kéaaitet*
A kéa élét 3—4-aa«n .elkOl, hogy karciolna.
LAKATOK.
I,rCnjaLI> hetit,,--. » tiliblitut
1 ii k\'Yi" t o k
i kf.
. 2 40, fél»t
i ti 50,
tornili
KTflrflvi
Ulmányt a bittérbe n fenót uláq életté teaai F.kt darah *>a 30 kr.
Egyetemei bévmérőt éi léflraérét
riüít.liött lappal, caiooi tokbai bili nflkarylctra fBlfBfrj-efzteai. agy vtautara, tuaonnrára mindenki fog napának a*er*anl. Egy darab ára S5 kr. 8iemOTef*k éw egyíb Opükml targyak.
Angol tottkól heiaetaeri acielbol 3, 3 T*gr i kinti, ("ionttal 16, 2U kr - UyOn|rr-aararal ín r, flfl kr, [.ef-rtnyer^ral f, kit bettlvul üO kr, I darab gyöni;ranTa i frt 50 kr.
A csoda madár «raiiyui
•ra H.MU. »elv« .1 a ft «11 kr 1 drt>. 1 frt 1 frl 60 ki k. r^t, .uminrx.\'.ta HJ. «t, 40, &l ki Órsline«..k. i.j parin 3»>. lf-1 kr. Svak állítva
Actíl <Sra!Í.Tie*fik M»»idrk 10. tf>, iM\'kr .V-mklnncíol 30. 70, BO kr.
1 pár WaeJSpoiab 2.*\'. 35. 40 kr. 1 db. tnellK\'"»u 3, Ö. ló kr
1 db. ffailérpimb, e«ont 3 kr axaryacra A kr. -jrynnryauya 9 kr.
VarrottzaSi caiaas Mriáttfeiiao, maly ,ín
1 allA, gyflaifl. Kitart". körOmráipok, íth) k>i, lyuktigitó itb. f>0 kr. _ ki-\\,ter ihet naer 1 frt 20 kr. mi-s erinotahti 3 íéi.
Exen tinrynk tsarrakkal ¦ vad kan apra-rakknJ di«n|Tr termciietrisc|rnkn>-l f«ijpra ninilen *iob* éa terem tli-iilí»óre a >aii-iiatkpilvelüknek kellemM meglepotéiBl tiol-(íitn.ik - mint egy darab í.-é-r«ikn» a»arTaífeijel fi" hr : 1 db a rajiolat aiennt 1 frt ?0 kr ; 1 ,1b dr»UHÓ tiar-vanfeiirl f50 kr ; 1 d\'. serlec vari kan - fánkkal én f,-])<-\\ 40 kr ; 1 .brib c?njiA-riika í-any iiarra«frjj
; 1 i
ruli-i
neTeaetei ¦lemJIriit-KPkfi mir bQrOl, a tár.aíi^khan k.>(i», honátartoiandókkal 81\' kr, u nagyobb Nr. 3, 1 frt kr
ubb 1 fL \'A* kr.
Egy kaaárka -- illat •¦appannai mejjtívltTe C»5kr( képeinek. —
it-rekkrl - fjUn nirümf.\'l.
i ajr-egy darabja 50, 70,
itro.
.\'•<\' krt I.eRTiiabb briniti «Inpla iij
tukb*n, ,10, ^0,
»r»il vac_i tot.i.\'.-
arwiTbAI min.len
I I-"-0 kr.
.tirrnapban l"ln SO kr : I pir iliut fiT*rt.i 3Ur(«i *t»rr..TÍ :i fn »0 kr , I pir dort ,1 kétkarú pirmiJol 9 frt.
) dai
Ú r á k wjiit kéa ¦nafr.\'iatrban kt-t 1 db. ÍUggG úr npana.
nindei
for ¦
ri j-iliillíiai jepj\'tT.T
i ar. ciimmol 1.40. |ibreaxt5»il 1.50. aiámlappal l.GO.
éi.rr-«»tr,vei i.sa
f » I..,..
60. ÖO kr^l frt 1 pir fnlfQjnrG fakete tumAnncxal twríot 36, MI, DO kr. 1 frlig.
(Maos sjásdik t^J P7nr" J, nagtaélyogcava.
1 nő-gyflri. teUléa mfnnti »tinU k<
1 au peesat-flyäri körei 1 ft 00 k:
1 férfl . . ft - kr.
1 db. kél betflrel h-.tp s ft hr
TRAUGOTT FEITBIa
ttsi asutrUl Haajtroraiagaak ilt ylMraáay-tiiaitt ötlete, Sáo*. Kirata«fstra>«« 57. és RaenitaerrfBg 2. aefleoaber,dem Drasehe-Hsate.
1 db 1 db l db
1 llb. . , OuIiteJ 2.CKI. 1 db. inifttdra, atrkr>-nve fénre»uit, 2 nipiR Ijárú *aerk,.r.ettcl 10 frt. \'
1 db. »tn*.:-óra, bin.Al ia l.a-n-.ii.pnt/.. ébEC>zt5vrt 6 frt fttl kr Élűit »«fl»l tntaérák KI lnt..« i-«n.tl>;\'.l, tninden drt> reftnláxTA 1 drb. i rubinnal ili«re* ni arán lánea-
l.a.olrnrk tulópvBrflje lomAncin**.i mii, 12 frt a^m>»> AlbUBlak, k«f.\'k. fo(fkrfrk. Yná^t-.ernpck, gumir-IUIidAk, brontorn.flek, levéli.ynm.lk, :ta-e*tl!it kéml-tek, kanil . villa, kit-, f vert vn tar-, |takf<.np-Wlík , felverek, kenatyilk , le2_ve*Rk. ní^tartrik, gallérok . lflz(i«rmamok. k.-iré . tliea-aaxtali teritékek. rsjícaikliirik, lakatok, tovAbhA Igpn nagy <ála»íU;ku Rremick-játi-k- ii tAr»a»Aa;i játékok «th.
AUermmtB flUokt-OlTerte l)ai> Hpi.l (ler Ontarra^sakM Ulti tat tob dot bJwL Amt.
,Ggttes Segen bri Cohn f
firob^nrtiKe niIIOcw(itB«i b cri \'¦« I en de v eriiirbrt« Cm* pitntlrn-V>rIn»f>«)|B|
von über Drei Millionen. VDrlooaunjj- jrn.cbiebt anler BlaaU-AufB.ttJjl. tteglnn der \'/Anhang niu I4-Ua iL Mtl.
Hur 4 Gulden österr. W, ochr 2 Gulden Österr. W. oder l Gulden ö. W.
kustrt ein vnm Staat« 0VA*>
tlrtp« wlrkllebes OHgnuDVStaata-Looa, imrlit ino df.u rerbolenen \\r,.ra, au» ntviuem UoWf vn «ulfhr ccceil rrUklrtB ¦n.luiiK \'Ica BretaOU adbat, ¦Un •-ntfpnitj\'jiii*» Gngenetv
Kt tii-rdt-ii mir Gtwinoc j^tortn.
ftaiiimrcwiiiue betragen : 230,000 150.000 100,000 50,0b0 30.000, 25,000 -• n 20,000 l k I5.Q00 ; -\' a 12,000 ; 11,0.1,0 ; 3 i 10.000 1 a 8000 H k 6000 6 1 5oee. 4oeo, H n 3400 10&A2aot, ti a 15m, b\' i i2oo, i6ti k Imo, 2tW i 5oo, f> « 300, ?24 a 200, ai&ou Gi.-xi.ue i Ho, loa, So. 3t.
Gewinnender und amtliche Zie. hnngsliitrn aendu meinen Intertauen le n nacb KnWcbciduog prompt ttud Tcrscbwiegen.
DnrcL meine rum b pio öderem OlDck bcRilo\'ti^tert Looie, habe meirmn Iiitrr<n*c-!ib-n bereit! SJtOla
la Oesterreich dia sllera5cfleten Haaptreffer 300,000,225,»«,-IB7,5oo, 152,Sod 150,000, I30.eoe,
„^l,n„al.!i 125,000. mtlirm
los ooo, kOrilieh schon wieder das grosse Loa» "m I27^wo, nnd an jüngsten Weihnacht genas wieder dea «llernrö»»te» Haapl-BewJaa in Wien ausbezahlt. (239.11
LAI SIMS. KOHN
ia Hamburg,
B.ink und Wecliselircichaft.
Kinderl^beA M flKerulcbe» ; die I Erhaltung des mimi ist die höchste Wonne dei* Ritern.
^krrii .^>pfttcfcr.ititfii Johann HofT s CpntrHl-í»c|K»( i„ I Wien, Kürntnerrliig \\ro fil.
ibttlin, iHPÍftitllűlrrftrafíc H, aa ^űnitrr 1M0H. Zurd) I ben i«r^i-tüiitfKHtlid>cn tfeiuifi Jffrts Síiat.v^rrraftő unb "JSlai^. örftn^btit« (Itjotelat\'tn.\'iiiilDfrS ttbtt ba9 bis ,oun Sfclrtt al>= gciimorrtf *iinb fiJnilIirJí tpietfr auf. Sit friuirii Biá) t-m I Tan( unb tic Üiíoinu ttnet íKuttcT fcenfen, bie itjr iiinb fojon pttIptcii íiűt>, unb rö in (o immoortrtcr SBctft imrbtr flrrrttft fiel». Jtűh fl. ;yrnibnitjrini. — Äudj mrinrt J^ran Icifitt I ^Ijrt au3flC5cid)nctt 9Walfl*ök[unb^fÜe\'(S^ocolabe bit uortrrfí\' íi<Íftfii Ticnftr. Ä\'tbfr, \'íífarrrr in «ItcttTobj. -- %fjt pot. 3üálid>fíl íOiali\'fírtrah-t^ciunbbíitaHrT Itat auf inrirtrn Ratten-int íi6crraf[fcCHb brilíam flcroirfl Gräfin itlitirbarn au ©DÍm«, ^ c\\tt>. lirin KB in V)ftubiir{i imb iüribiit^rn mi ^runttials. — ^brr \'JJÍíilvTítajjaratc iinb auegritidjnrt, man tarnt \\ii -Jia-naífcfii nennen ; id> bitü um ^uffnbtind, oeti lülalj ^rttoft. finibbtitsbirr uttb btu fcbtcimlöftnbcn ^Tuft>ü)faljt>ontion6.
Tx. )M c i dl, ptalt. %nt rjS^~ Das allein eebte Hoff\'stbc Malz-EKtraot-Gesuadheltabler, wie die MaLz-Geiundbelta-CBacolaOen und Hali-Exlrael-BaabsoB. alfld aar Kirfltnerrlaa Hr. II. Aar dea EtUqaett steht der Ma-
menuug JohaoB Ho ff. Vrtiit: 2njl,vGrtTacl\'Öf,unbb/itßbtLr mit iWj* niib&r-paclunfl : G klaftern 3 (1. 70 h. 13 Jlaicben 7 fl. 2« Staffen H fi. hi Jlaídxn 27 fi. .*iü fr. 120 ^lafchrn oo fl. ajiaU iHcfunbbctté-lEÖKolabc 91t. 1. 1 i*ftmb fl. L>.4u, 9(t. II : 1 $funb p. 1.00. *ci & ffuub ^fntib gra-tii, bit 10 fi\'imb V/\\ ffmib. SKalj=Glioco(abrn^itlDtT füt 3i.in^ltnCrfa$mtttcl ber fcblciibrrt ŰJíuttrnirilrf) wo iii^ -i^i Ir. ^nift-^IalAbCitbPiiS i^i imb 3<> (rtuyr! Allrs ftb Wien.
Tn 3Jt.il vertratt tfl in ftrofs-ilannAj pprrjtbifl bri .Inhftnn liu»pnberg & Josef Weilist\'h, Ailulf Scliwarz, Fmnz Itoscnberg unb C. Kcichtintbal. — Hl
Szabad kir. város a Kit proti-\' áll ü „Szarvas" vendégfogadó inindon hozzávaló épületekkel, u^ysziütc roinlopy* W höld kuny-linkert. pyümíilesíis, azAntóftild kaszálóval együtt I
I tAbb i\'vrc (
hi/iAxoubérho kiadaDdó. A Lcrleni, ¦ki.;uink Jnkopt\'k ^ilinít- tu-\'lnjiionys urnal Kapronczán je-, ilcnta-k mapikat. I
- A IV
VVeinhcfe,
rjireait, in Tei(rforni oder knet \\a Stflrken. kanfen in bc»trn Treiíen
Wit^cmanit, Sri bri *St
itr Wien. \'?29 —
Gyapjudús
(coyész-anyak
«0
eladók — töranríjamban Borostyánkőn, Kűazeg mellett.
(227-3,3) Egan Ede.
PAUL HALMs Büchergeschaft, Iji^.l^ns^e Nr Ktnsendung\' vuu 2 Gulden (uhne Werthnim\'íibv) iibenill liin
DIE WINTERABENDE AM PIANO.
ii 2 in Wien, lu\'IVrt ^i-^en ]iui\'t«f\'rc.i. h-nneu fol^:endi.\'s Musikheft:
Kine SnmmluDg von ol) der beliobtosteu Opern melodieu aus C\'zar uml
Zimmermann, Stradella, Ernani, Beiisar, Lucio, I\'roiihet, Freischüi/., Indra. Faust, Kreuzritter, Sein Cliiara, Tnnnliiluser, Zampa, Martha, Eegimentstoohter, Prinz Kugeu, l.uerctin. — Leicht aranttin zn zwei Händen vom Mueiklehrer Zahn. ( 195—12,I0J
A 19-ik szazadnak egyik csodája!
/ESTHETIN
(200-12,6)
Tiuto dAvújivi sivt az ősz haj eredeti, a megőszalés plőtti sxinénck visszanyerésére, mraak n megőszül és U>1 fi kit^ósLól laindcnkoira való megóvására s a bajnövésnek feltüuú nxidon clömo^ditúaílra.
La Allumíiy nem erciéa, ni írt tnkélstei*n irtulmntlan. a \\g»n murfl alkalmaxin, a baját nem rontja mag ¦ i*in- min <Aitu^ik. r Ovif ára 1 frt fin kr., pó«Ul elkflldíuel 1 frt fíi) kr. haaznAlmi nta.itnii.iil y •tttttt. — 0P» I.met eladpk teUmei aiiaslrld, i.. i éii^llln.-l.
[ 8TARK i. fodrász
¦í : _k ¦ Joirfatadt,\'JoattbtlUlientr. **. a.
• } Paalea TDAOX JÓZSEF uyiisyizeréaroel, király-uU-tit 7 ti. n.
^.W A .,Mfd. Waehcuachrlfl" falrólaln:
nsTcatollk axon — STABK nr Ájul ftltnlalt bajfeitO lj[ IwtibÜl Watt axon elSnyn^el blr, hogy 4>cikeverf1<Ull menten "ioay bflfolrí»t nan gyakorol a hajulajra, kanom rrflaiOi — ¦"-••¦^- 1 \' egybekBtva, > hajat azípen
4d<Ír!i
Torony órák
tomiiloniok, számára mii
a legújabb szerkezettel
várak, orszriphAza-k, fryánik.
den rtugymifiban tííktJlri mint miadoanctűU
ndúházak stb. jótállásujil n^y,
aajTtSKaar barolyaat m
,..... W-l«|^*\'aan«iw«at\' _______
¦*mímt*m^ UiMir. f^vja,- allndim TOC1 t«u *m >fWSiTij.jg in ItSDTálmea.
rhefcbtva,
Ad lilállnUa a próbát.
függő \'órákat
o lcgjutttnyosnlib árak mtillutt «zolfai
ReaoH toatTv^x-e^:
iintty órn-rnktárfl
D^eabnn, Mariahilfcr-atnumo Nr. Cl. \\T" Árszabályok r rajzok kívánatra ín^i-n n \\yér-in-DtVü Uiililclauk. A lu^ujultb ídííbeii B^cabnl n vidékru laun pyár szolgáltatta ki a lttj;t(ibb toronyóra L ~ (Í,H )
„llalljdk a szép szót!" -
„Rajta fiuk, vigadjunk!"
V, ^j..l,-iit minden hazat k\'iiiyvkereskedéoben
k a !1 1, a i
„KelXIJ i5i> szép szebt t"
i\'ziini; magyar t<¦Iki^zíínti" (i\'-i,st\'^ kíínyv, mely kiitött ?9 kiitt\'tlt\'ii miiul\'-iinfniii f-lkiwz ^t^nt lartnltnnzván, diszefl kiállilásit (•» ii\'nniitt Uirliilin:i. u^y hncznug és inulnttató vol-táiuU ttt«rvii fi? if\'jiiwi^ ti^y\'jinicbe kíiionüfion ajánitint<>. -A 15<i lnj)rn ierji.*dó 14Ö többnyire eredeti fclküenintést tartfl)míizi\'\'.tzinfs kfrucnykíítrán könyvnek áru 1 ft.
Tuvábbá megjelent
a daikedveié ifjúságnak különösen ajánlható
„RAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
kfizktxlvcHH^ii dalkönyv mánodik javított ia totomesen. ihjvih\'tt ki)nl:ÍHfl.
r nii«;y Rzargalommal Összoállitott mű hiizal 1000 vál%iitott ilnh tartalmaz, <k azines boritóku; csinos kiállításánál fit^va is kitüníl, mondhatni : ogyetlea a rnnga ne-míbiMi. Az c\\sö kiállitás 20ÍH1 példánya igen rövid idö alatt t;lkilt. mi vióítró tnnuaitja, liogy mriltd fip-yclaict tirdemeL Ani iv/. ó.l\'i híjini turjo<lös iUhzwoii kiállított zsebkönyvnok 1.2ii b,r.. tli\'ix iirniiyiivonuÍN- (v nmnyszt^élylyel l.títt kr.
Xégm iijyuuutt rutigjclunt
L HNORMAND, h híres gzigünynú igazmondó vetOkírhíj*
;(2 Kzinuíott kártvával, magyar aláiráösal éa szöveggel. — rtrn :"><) kr. * "
niiid n hirniii ,%Hsy-Kau|sHt\'tn, Wnjditn Ht*ef liÖiM »kfrtMLrili-hél»cR tsjrynz(-<iTo vévi«, valamint után-vóttt-1 együtt rondolvc 2 írt n\'o kr., & ld példány után egy tiHzti\'lctpf\'liiiitiynval in szolgálok.
Mtmbtti postai iitíinviít mállott n mogrendolí! szí-vcakudjtik l»i-rnu;nti!B l.vcllíon uz mnlitott ósazüg ecj bw-madát mr-lMí.-lm.
W" AJUITÖ JÓZSKP,
ktliijrkon-akotlB Naffy-lUulsain
Wajdita József kíadó-, lap én nytiniiliitMlajtluntw Nagy-KaDÚsán