Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.78 MB
2010-02-04 21:39:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
603
4700
Rövid leírás | Teljes leírás (285.23 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 044-047. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy"Kanizsa~186í>; november (Mii.
44. szam.
Nyolezadik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlőn
Kiterjedve \' • -
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, ^azílászaio tudomány és iiiövész«t köréből.
minden szombaton-p"
e|p!>i ivoii,\'
SserbcBziöí iroitrt i:m Uindú hívnia!:
WAJDITS JÓZSEK k5i.yvkereslu-iJus.Jben.
A vallás-ügy.
(Bfi.) Szinte ballom jobb és baloldalról egyiránt: kár ez ügyhöz,hozzá szólanU sjiz egyik előre Is ultramonTáTrnaiTTíegyes czi-mezni, a másik pedig vallásgyülölőnek gondol, — s naiv mosolyán át oly kaczér-szomjas együgyűséggel lehetne olvasni sötét lelke söté^ gondolatát. Ha van a fontolva haladó világ-polgárának létgyönyöre és hogy van az\\ tagadkatlan, ugy a szabadságérzet legszebb koronájának legragyogóbb a legbecsesbb ékcH-a-léiéknyugaloin, melyet, ha á~gózmüyeltség tarka homálya elfedett is, átragyog azon a hitérzet égi-fénye, nz emberiség fogalmának fensége. — Igen is, jtLozzá szólunk, mert minden eszes lény, tekintve a műveltség legalsó fokán álló vad embert is, benső érzékkel bir, s ez azt jelezi : tiszteld a hitet, mely a lélek nyugalma I
Napjainkban a hatásvadászat igen nagy szerepet játszik; legszomoritóbb azon mestersége a hatásvadászatnak, mely nem irtózik a vallást wani-aló gunytárgyul. — Az agynak e penészes szüleményét szánaloméi megvetéssel dobja el ugyan magától á" higgadt kedélyű s csendes vérmérsékletű jobbak serege, ámde a nyughatatlan néptömeg kapva kap rajta s őnkénytelen, akaratlan megveti alapját a polgán s\' családi életben burjánozó egyenetlenség , békételenség s elégületlenség bírásának.
Jó lenne fontolóbbra venni a vallásügyé\' elíráató hatásvadászóknak,- hojy hálásabb s nemesebb módon is. vadászhatnak hatást.
Előfizetési föltételek :
Helyben liánhoz honlnasal Krjéas évre : -&> im - -
1 vidé|trt G frt. —
HIlrGatéselr
A tiat 1i.t=.-ü>u, i«tii, irrrt l-.iii, 7 \\ti. S-asor G é» luinden további l\'cikutási-rt ó ]a BélTp;;.!;] iniii.Icri "p_-vp« l.p.ht-itn\'.ín 30 kr.
Hirdetéseket elfogad :
H.-KanlíBan: n Ki A uó 111 V ATAL. Pesten: ZKISLEU M Béoa-, Hamburg-, Berlin-, ^ülBa-a-frasfeísrt- ^rBssM_:. bírt: IMASK.V<ref>t_* VIK.\'LKK. Llpcsí-, Ben-, U
Stuttflartöan; SAL\'JlSK^AIíSÁ. Becsben": opnn.rL:-
ha már épen vadászni van \'kedvük, mert e térés, a helyett, hogy bakokat lőnének, a közerkölcsiség s nemzetiségi viszony e köz-kapcsát — a hitórzelmct- — gyengítik, sem-¦ misitik meg nyegle gonyjaikkal.
Állapotunk s nemzetiségi viszonyaink kórul- észlelhető alattomos hujtogatisok folytonos lappangása azt javasolják s mint-egyJángoszlopként jnutatjálrT a vallás körfii igén óvatosan s nagyon körttlnézőleg -kell eljárni még törvényhozásunknak is; — .mert-az ember lénye~bensóleg tamadtatik "meg; ez pedig maradandóbban fáj, mint a kulíi,.8ebzés; -erré—Van"örvös, de_ama"rra \' tt- nincs; a kolsó bajjryógyitása könnyen .. ^íszközölhető, dc a belső.=- "kétséges! -,
A vallás-ügyét sokan a bölcselet tanai szerint igyekeznek sz\'étzilálnt — az ily még bölcsőbe való bölcs skelct nem gondol arra, hogy nópnnk-legnagyobb. része még egyáltalában nem érelt a tttagasb s mélyebb
——grmdolkózásTa^hogy— épen-a-vallasrUgy az, ami mostaniban, a nép kőzött minél kevesebb izgalmat szült, hahogy nz mestcrs\'égc-\' een nem idéztetik eló s alattomban nem-
;\' szitogíttatik. -vr - -...........
"Aíör^ípTínTtnígyef^eni\'zetiségek szerinti rétegei még oly szűK>épzett^lUzcl-^\'-r3énllátkirr«l birnak, hogyivalóban\'szüksé-gók,nagy szüküégótVan a vallás alapelveim
8 tanaiban iató-megóvásra.-Ne igyekezznnk-i -város; -
tehát a bölcselet tanaival nem vesződő naptömeget a vallástalanság s vallásnélktili élet gyámolt mellózó s álprófétákkal megnépesülni szokott térre, a tévelygések terére Torolni. ~ " ~ -_
— Egy ngroncz "franczia bölcs azt mondja valahol : a t a u n 11 bölcs meg tnxf vallás nélkül is élni, szegény született bölcs, hadd rohanjanak veled a haladva el-maradók>"-de a tanulatlan népnek hagyjatok békét, mert a vallás positiv "tanaira nélku-lözhetlen szüksége van,s azon tanokhoz való erós hitét megrendíteni, aláásni iparkodni: nem bölcseleti, nem állambölcsességű politikai, hanem favágói művelet.
Az idő mindent megterem.
Hagyjatok békét az ég legszebb virágának, a hitnek; örüljetek, hogy bírjuk, mc:t nem birva, kérdem : mi különbség van a tanult bölcs és a vad ember között?
Semmi!
Kivonat.
A eopronl kereskedelmi ós Iparkataeronak 1869-ik évi oct. 4-én tartott közttlési jegyzőkönyvéből.
III. A nagykanizsai kereskedelmi testület elnöke azon megkéréssel fordul a kamarához : miszerint a nagykanizsai választókerület országgyűlési képviselője Csengery Antal úrhoz — a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister urnák közvetlen leendő átnjnjtás végett átküldött emlékira-
tot, a kamara is állás-pontjából tehetöleg támogassa.
Ezen emlékirat szerint a nevezett testület kívánja, jnisíErilifa_gabonaszállitmá-nyokérti 1-krr dij mázsa- és mértföldenkénj^" általánosan érnem csupán a 20 mertföldig és ezentúl terjedő\'távolságokra jöjjön a déli vaspálya vonalain alkalmazásba. A déli vaspálya által ezen kívánt kedvezmény ellenében eddig felhozott okot, hogy a kezelési kisebb távolságrai szállításoknál aránylag, magasabb, az emlékirat helyben nem hagyja, mivel kisebb állomásokon nincs sem vonat-szemclyzet, scnffítttöház és azokon mozdonyok nem fflttetnek, mi pagyobb kezelési költséget okozna. De a szállítási díjtételeknek nagyohb vagy kisebb távolságok szerinti különbözősége-képtelenségekre is vezet, mi-_vcl például gabona küldemények Budáról-Kanizsa-s. Sopron érintésével — Bécsbe, mázsánként 4-krral olcsóbba kerülnek, mint Kanizsáról Bécsbe, ámbár az elsöbbi vonal 62, az utóbbi pedig csak 32»/, -mértföld hosszú.
Azon áltoniások, melyek Kanizsától 20 jértföldaél csekélyebbtávolságrj^nek, Js a melyek^felé vagy-felól a-magásabbTeTel\' l\'/v és l.r/j krral jön alkalmazásba, a következők : * * \'
.\'aj Kanizsáról Budaielé ;í Lepsény, Siófok, Szántód, Bogláf," Keszthely, IKonjár-
b) Kanizsáról Barcs \' felé : Keresztúr, Zákány, Góia. Berzenczc, Habócsa, Barcs ;
c) Kanizsáról Soprnji folé : Gelse, Szent-Mihály, Sz.-Iván, Molnári, Szombathely ;
irrKanizsiró! FfageTuöf fcli : Kütrori. Kraljevecz, Csáktornya, l\'oktran, l\'ridau, Pettau, Pragerbof. "
A magasabb tételnek alkalmazása ]»edig mind ezen állomások fele vagy felől, Kanizsa piaczúra igen nyomasztó, mert a szállítmányok föladása Kanizsa állomásán kivitelt mutat egész Némc4országba, Hollandiába és Sckwciczba.. egész Francziaország határszéléig, mégisíistriália. Olaszországba, az Egyházi államba, a" iséWt AlfóMre é^ Angolnrszágba. De a külfúldi kiviteli üzlet nagyobb mennyiségeknek^ lut000 mázsányi részlegekben való szállítását és az árunak egylormaságát feltételezi. Hogy ez eszközöltethessék, az árut. kisebb részlegekben egy gyüllrehcn, az az, miután a déli vaspálya közbenesó állomásain sehol elegendő fedett rakhehiyel nem bir, Kanizsán kell összegyűjteni, és az egyenlő árut itt-össze-állitani, — a mi a magasabb szállítási dij miatt igen költséges. Végre az emlékirat még azon meggyőződést is nyilvánítja, — hogy az 4 krnyi egységes szállítási díjnak engedése a. vaspályára nézve sem káros, — mivel az előkészítésre összegyűjtött gabona ismét a vasútra vitetik továbbszállítás végett és igy a biztosítási és .kezelési dija-iat kétszeresen kapja.
A kamara ezen emlékiratban kifejezett kívánalmakat komoly figyelemmel meghallgatván, oda nyilatkozott : hó^\'^SmbSr az emlékiratban sok való mondatik, és általiban a vasúti igazgatóságok által is a forgalom nem részeltetik -azon figyelemben, — melyet a kölcsönös érdekek igényelnének; — mindazonáltal azon kívánalmat, miszerint a távolságrai tekintet nélkül" a mázsa-és mértföldenkinti 1 krnyi szállítási dij alkalmaztassák egyiránt és általánosan, teljesen nem képes helyeselni. A vasúti igazgatóságok kezelési költségei rövidebb forgalmi vonalokon -minden körülmény közt maga^ sabbak, mint hosszabbakon, — és csakis a szállítmány ,-által ¦ meghaladott- hagyohh mértföld mennyiség -arányához\' képest ké-yeshülnek. -Eszerint tehát, ha a méltányosság-szem előtt taftatik, nem kívánható, —. hogy a-vasnti igazgatóságok csak néhány ^értföIdekréllzáTIItósoknáT,ugy-án áT alsóbb, díjtételt-alkalmazzák, mely hoszaib szálh^, fásoknál tényleg alkalmaztatik.. Mindazonáltal a kamara hivatkozott emlékiratban kiemelt azon nchezmőnyét, mely- -szerint gabonaszátlitmányokért 10 martfűidig 1 </, kr., 20 mértföldig-l\'/i-kr., és csak ezen. tiH 1.kr..fizetendő minden mázsa..és mért-"ROT utánTTilysWalf elismeri, mrvel"egyTészt= a\'szállitási dij 1 % krral 10 mértföldigter-
jeáöitávolságra igen magas,-máiíészí a
megáljapitolt 20 mértföidnjj jbiTobigkel-le^éiijurferjejbi-
kir, szabadalmazott vaspálya-társulat érdekével méltányos- öszbangzásba hozassák, és hogy a gabonakereskedésnek tágabb körben könnyítés szereztessék, a kamara közvetítő, javaslatot vél teendőnek, mely oda—terjed-^-hogy gabonaszállitmányokért általában s a felrakudási állumásrai tekintet nélkül, és pedig : egész koasirakódmányoknál lQmért-töl.lig 11 , kr., ezentúl e távolságrai tekintet nélküli kr. szabassék megvitelbérül.
Ez értelemben a nag.vkamziai kereskedelmi testület emlékirata a nagyméltóságú magy. kir. kereskedelmi ministeriuiuiiál pártolandó és a többször emiitett kereskedelmi testület errói értesítendő icsz.
Figyelmeztetés.
Zalavármegye községeinek mind egyházi, mind világi elöljáróit és tanítóit tisztelettel értesítem, hogy a népiskolák számára a vallás és közoktatási m. kir. ministórium által elfogadott, s a magy. kir. egyetemi nyom-ilában kiállított alsó elemi iskolai tankönyvek ára következőleg határoztatott meg:
I. Vezér- és értelemgyakorlatok tanításában, a népiskolák elsó és második osztálya számára ; irta Nagy László, tolna- s hara-nyamegyei tanfel ügyelő. — Ára : Budán, a m. kir. egyetemi nyomdánál, kötve 20 kr., bolti ára kötve 24 kr.
II. Magyar A B CiísjJemi.oskolakönyv a népiskolák első osztálya számára. Irta : Gönczy Pál, a m. kir. vallás- és közoktatást ministeriumban osztálytanácsos és magyar akadémiai levelező tag. — Ára : Budán, a m. kir. egyetemi nyomdában, kötve 12 kr., bolti ára kötve 14 kr.
III. Vezérkönyv a magyar A B C és elemi olvasókönyv tanításához, tanítók szájmára. Irta Gönczy Pál. — Ára: Budán, a rn. kir. egyetemi nyomdában kötve 15 kr., bolti ára kötve 18 kr. ¦ IV. Magyar olvasókönyv a népiskolák-második osztálya számára. Irta és szerkesztette : Gáspár János, alsó-fehér- és kü.üllő-megycí tanfelügyelő; — Ara : Budán, a m. kir. egyetemi nyomdában kötve 1G kr., bolti árn 19 kr. . _ - —
Ezen tankönyvek megrendelhetők vagy Bndán, a nu kir. egyetemi kbnyvTijoiűdá-ban, az ugyanott felébb meghatározott árak szerint, vagy Báth Mór pesti könyvkereskedőnél, kinél ezen könyveknek a közoktatási minister által engedélyezett clárnsitisi főraktára létezik. ""
Ezen tankönyvek megszerzésére nézve több helyről hozzám intézett tudakozás folytan a következő eljárást ajánlom :
A taniiő az iskolagondnokkaT együtt a tanköteles \'gyermekektől, kik már tényleg
. boít árát s ezen összeget küldje-fel a cam-zett kiadóhivatalhoz/vagy Itáth\'\' M. pesti -
vagy Wajttits József nagjfcaúizsai kSnyjirn--HBgy^tehát a kanijatt\' "OTkfaoz,-5sczutón a. megrendelt könyvek pon-^reskcdéími-teUületv-ÖVTÍnalHta a^ déIi_SE- togan tiiegnf<^«^\'jNU«Íéair-!"~-; ;(?
:"""",- ¦ "~ SE»rltiUtöJ«slj(j!iLDX...
-31-^rendelhetők ^ ^Qjjjvek <a me-X5gyébcn:lm*Ö-kDüyvimsÖt általisf kii; ezen
- megbízásokat a népnevelés és ktizművcii-dés érdekében -sziveién elvállalják és liaza-fius kézséggel teljesítik. A felsőbb osztály
-^--Bzáuiára addig-isf niig.n magas ItOzoktütási -—^aH^flFÍaflt-ujftbb-4ketéii- tanlnmyvftfcml \' goűdősködhatik, a pNéptanítók Lapja" 40. -^\'számában a feutiszteit ministenum által ^ajánlott könyvek használhatók.
, A tanszerekre nézve szinte ezen lapban ¦ ezen szám alatt találhat ui utasítást. — A ^^íoldképekT-foidgünibék s egyéb tanszerek szinte az egyetczainyuiudai hivatalnál. Katii Mórnál, Nagy-Kanizsán Wajdits Józsefnél, =s— vtfgy~g -megye- egyéb• könyvárusaiiml nieg--.-TTendelhétők.\'.
- Hivatalos tisztelettel felhívom tehát
- ZalamegyttkÖzségeinek t. ez., elülj ár óit és tanítóit, a \\ iskolaszékeket stb., hogy a
- "tankönyvek és taueszkozök megszerzéséi — —harméguü^nem.tórtént-volna minél előbb eszközölni síitcükcdjeuek. nehogy <• miatt a-tanitási drága idö kelló^s törvény-Bzeriien megkívánt siker nélkül folyjon le. _.-: ugyanazon lap 4ü-ik számában közlött általános tantervet (órafelaüat Sth".-) haszná-. _kL__végett az~ illetők komoly figyelmébe
A közös, vagy községi iskolák számára nem sokára külön nyomtatványban is meg fogóin küldeni.ezen általános, tau- és óratervet. Egyúttal .hivatalosan figyelmeztetem a
- a községek tanítóit,/hogy a tanítást — az úgyis-igén hosszú-szünidő lefolyta után —-buzg-.ibjmmal átegkezdjék, pontosan folytassák és az ismétfo oktatást- is a törvény értelinében teljesíteni eMífr niufcözszák. —
p mert mély sajnálattal vettem *s ve>zt\'iu uu-.ponkittt- tudomásul,: hogy" több "falusi isko-Iában n íanitás megkezdésére - máig suin történt meg a kellő intézkedés. A tanítási idő elmulasztása tífem" lenne egvéb, mint a szentesített iskolai törvény nyílt megszegése. Ilyen szomorú dolog volna, ha ily hanyag eljárás miatt a törvény szigorát kel-
lene valamely községi elöljáróságra, vagy
tanítókra alkalmazni. ._ ™.......
A néiwierelés iránti közöny napjainkban a legsúlyosabb polgári bún, mert hazánk felvirulása íw boldogságának iwyik legfőbb tényezője : a korszerű népneveié-;. •Nagy-Kn mz5a,-\'»o*\'\'-^ftr-WGP.
IJÓJA íiKIUiKIA\', znhnm\'írvci lanlclngw\'lo.
Helybeli gymaasiumunk egy ég-ető kérdése.
Miutiin N-agy-Kanizsa víir.\'-a a kebelében fenállott 4 osztályú ki*rymnnsiumot nem csekély áldozattal 6 osztályú nagy-g* miiasiutuuiá emelé: ;iz országos kormány csak az igazság-e3 niéltánvosságnak. hódotl, midőn a tandíj szedési jogot n\'i-iirusra. ruházui át. E joggal természete, sea azon küti-lezuttseii is „a városra szállott, inery agymnasiumévi kdlr^gcrnr v.mallt-tíik.-
A "-vinn. igazgatóság a inuk hóban bé is terjeszté tettes városi tanács elé a j--Ien tanév kOUségr.?iéscj.
Nem táplálok ilhwiót az iráut. hogy e költségeknek, mielőtt utalványoztatuak. egy ki* n^-uilii.st ne kelljen kiállani«k.
Ka ítt — egyesek mellőzésével — estiéin e-knlrjnigcp a BSttk^é^a termén:\' uii szerekre összeállított riazlfctesTtT^eívetr—\'nhnJTüm.-W\' illet ó,k Ügrelnióbc ajá«lani. Y.z . műre megy s(H) írtnál; tílisnirnim. t"hb. inin: .. mennyinek ki terem télére a város, m-m L\'«*n t ,iytv financiális helyzetében, egy év alatt képes vo|na_; nem is vagvok azon hiedelemben, hogy öíuiuÍi-. bűi egyszerre niiűdeiit h-li- s.- u u r-mteJii, ijhtl erre uciu korlátolt emberi tehetség kívántatnék. A természettan tanára nem is annyira azért lepte meg az igazgatóságot ez ijesztő összeggel-^mert his/em., sokan megfognak tőle ijednil mintha a jelen ügyben valami túlságos optimizmussal viseltetnék a köveiken evaugr\'tnrrnr szavuk csalkailansága irátit : ,k<-rje!rk * ad.i-tik néktek" -- nem ! bizou v.isau ni^ v:iti urnil ^voíóiTvé." li"gy ama lisztiunyii^ni ("^ a voros eernssa alatt; — hímem inkább :iz vn|t ezéija, hu«;v iltelelüiirlii-Iyen kimutassn, monnyiru nel-kiilozi dzu^éuv ftiuzeuiiHink nn\'v,\' !1 legszükségesebb Uirfryakat isT — s b"^py i^*y K^jihibb szanakozásra íiidiLía u kuuvürtiletes szivekíit.
- KétségervüTsenTrí sincs a Tiíroa lg~on tisztelt elöljiiréi kiüt, ki a beterjesztett mefilobe.\'feöen "lioasau—sor.t-a tanár luxusra, való hajlamáuak vogy flzeszi\'Oyónek róná !e): nehopv mé-^is bár ki\'elött túlságos követelésnek látszassék az, — nem tartom egdszun íblrislegesnok, hog-y az cí= járást nébiLny szóval indokoljam.
A természettan tapasztakti tudomány. — A -léíElíazöt özrrfiílc jrleiisé^ri, inelVet" hiél/un liutó befolyással vununk egyéni éa üirsadtllrni .\'létünk mozzanataira: a melegítő \' napsugár, mely a tavasz első virágát kiutalja ; a jiitékony usö, uiely áldást liiiit iiiüZBÍnkre;.,a Bzilaj orkán, iiitíly uz erdOk usloküt megrázza-tói eznzados fokot gyö keres t\'»l kitépi; a jáS^pi dér, melv
egy nap
alatt milJiolí
-semmisíti
^ tet felhőkön száguldó villám, melynek rémséges eaattanása embert és állatot re-niegésbe ejt; r az a szerény vaspózna n torony tetején, mely az úriási erűt megfékezi; a kitörő vulkán, melynek műhelyében a hitrege Cyclo-psai m.t;nuyköveket kovácsolnak s melynek ki-ümlő izzó lávája a szorgalommal művelt vidékek temetőjévé lesz.; a még ennél is félelmesebb íöidreng^, melynek csak egy perezbe kerül, a virágzó városokat haluuira diiuteni: a vibarzú tEUger¦"frlrrrruyosuló hullámai, mclvek a hajóst imádkozni tanítják: az ;i kis gép, niel v\'képze-t l-etet haladó gyorsasáirgal hipiti gondohitainkat j idegeL világrészekbe: a világűrben mozgó i uríáai giiuibök. inelyirk távesíjveink előtt feltár-1 ják titkaikat; egy vizesu-ppj^ti élő uj világ. — I ujelyet .i mi^ro>\';-.p iz-\'njh,-]íl.t velünk, — finii\'l-| ezek jly dűltök, melyek érzéki tapasztalásunk I—k**roW t^uüc.
\\ A természet ismeretének, hogv holves utón 1 járjon, * jelenségek érzéki e.lütcrje,s;-.té.sévul kell j kezdódnto. K jeí-iiség«k sok ex (ben ruegtigyel-betijk ugy. a mint a természet öléü közvetlenül elénk tárulnak: — az-juhan épen uem állanak mindenkor reii.l-\'lk>*zésűiikre: nagv.-n szrikse-gea tehát, hogy -Jtsukat alkabinvs w.<zk\'^>»k-ivUal kényünk.fizermt magunk is előhlézhtssölí, — vagyishogy k í » é r 1 e ih k c t tegyünk. Az egyes jelenségeknekj^ily nnidon es^k^zult ta-p\'aszuilati megÍHiiieréséb\'\'! entelkedimk. az ér-"Tél\'em muűint-pága ni\'lUn, — a természetben uralgó erók és törvények )sintjret.\'-j e, melyekről az esz általános elvekre einélkedven, \'- az eszmék világába vezet bennünket. Igv jutunk a természet körében lé[iésről b-p.-sre — az érzéki felfogástól a valódi, észleged ismerétig. --Csakis ily haladás telel meg az emberi lélek természetes fejlödé-sének ; mert az emberben a legelőször nyilatkozik az erzeki szorulélt! luln-t-
- TÁRCZA.
KOVÁCS ZSIGMOND
pécsi pflepttk
születése napján.-
SíŰI.! uánoEjíciitgylirpyan, Znl-itnc^yúbru, IK\'JO. october tí 1-éiu
Mclv bOlcaó\'iieLbjrag^-otrtft," _ Dánn kflientRrflrpy fs^t S myaí is utt fúttylili naponta.
LL7&tt kelt fel az noíuddol, ü-hogy azt&ti a hant bctülló, F.gye lett Hiúok\'iiBntfTÖfEygyí!, Le ne m>m nytígsúk soha tubbc.
~---l.e Tinto-BVCgttiilt, raprl n p v c il o
J^>\'«|ii egy i"H>i egy élet adía; Illetőd fr-houHzerutct Ka erioyek fjnju anpjit.
E nttpbúl Bí5IöfolJo3et l^ogtubb nieleg^ sugár Éri, ftten Crelk^eoilékedal \' UjfermaVkprod uoliIoc_éTÍ . . .
. A Begy, völgy és u. reugiteg,
- ../VUxhangoitAk emlékftdet^j_»_ .___Ö^ilni fvg itt niudokro.
¦ ÉhjFfoj^hogyegy ÍOpapoí ¦^Mlr is snnak\'S basánnt, - - -—~—
Pipot, kl.a"fflldi rangot
Jíam ildoxwt hia Tigynak.
I{knem elríért, liitiírt r. «ldo»ík,-i • két-oltirpn :
Akar ilni mlndou if&TÍ7 . j .:
S ital legfSbfc, p mi a kornak fyt Jdflbod nem -ttokÍMM. : Tta-w uiitini-vajry ionodnak L« usniicaCdiiak ko t i e sa I
Kint fflr»t Ít-í.:«Vn*m--liaa5Ía -_-A«r4>t a kii jy*ttI81itUJ(t: - -Alationy «»,jde:felmuJ]T i-_ - ffíarer»bffir-pKlotitat. . . .-
rtrök emlék-ofalop-Deked\',\'";-, Hl híaaebb BttlehBroOÍI 7 -- -Ai-af vap ki ott HOletult?
(HitüL-Ludon, act 2L m 4^
vi-TUBOLYVTÍlTOR.
Szísreíi élmény.
Kos. voltak-e önök szüretim? Igen? -Már ikilr voltak,, akár nem. ezennel ünnepélyesen meginvitálom miöket miig egyre. Sr.í-veskedjenek hát velem tartani — persze eSak Ugy képztíítítbeaT\'Mí. .Meleg kálvb;i melleit.
Szüreti a ltígpd\'íícusabb szavuk egyike.
Ki az, aki, háljak szerét te.beti, k->U)les.sé-gének. nem tartja, szüretkor egyet mulatni, jüszen a eziTlővesszőn terem a jókedv.
Tehát szüreten vagyuuk — azaz kérem, ugy tessék érteni. h.vgy \'¦ \\ oltunk; du ixi átéli kellemes estély minden parányi részlete oly erősen \'belekapaszkodott^emlékezetem gallérjába, bogy szülte most is látom a rakott tíiz fullobogó lángját, — körülötte sánta lóczákmi ülve, vagy .kfiröskorül u;grándozvn a sok piruló szépaé-cet^\'a csillagukkal coquuttirozva röpködő színes tűzgolyókat: szinte ballom a házigazdám kiáltott éljeneket, a poharak eseugését, a rakéták sustorgását és az imp\'úsaút ptó méltáságes nyikorgását
Csupa tűzijáték : a júneze előtti gyöpcs téren, fenn á-légbéri, a csillagos égbolton, lenn a ¦fejek- úi* özivekbeJi, a poharakban, a szemeké beu .... AhI raaguülíiue 1
ííem rég történt — 5^alamegye egyik előkelő varosának szőlőhegyen.
T\' T)Mzára, hogy"á5 jdó erősen opponált, BŰrűen Bzórván az csflesöppukut, kocsiba íretettilk magunkat a hajtatruülc —*"hügy bova? azt tudtuk,, de hogy merro ? annak kiokoskodásako-zös akarattal kocsisunk bnícseségéréTJőn bl/va*^ ki -egyébiránt csak . annyiban vala bölesebb nálunkj amennyiben azt sem tudta : hova?
m természetesebb tehát, mint hogy pzeren-eaéfleh megérkeztünk a kit\'űzött helyre?
A derék háziúr azonnal kocsink mellett termett á igazi-magyar vondégszerotottel fogadótt| mi anqáL JceHejnesetilJen ícpett meg bennünket, mert egy izraelita polgártárs tauusitá. » Ki rnór\'ná kétségbe vonni, hogy az- ilyen hityhír, Irí ily ^agyazámu « yálggatptt vnndéjr-
Bereget- tud öaazeszüretalui, e^ikkugyjin derék 7ember i JUAt pedig, hogy c vendégserege igTEzoíir vRlÓgatott vbltí onnan -is kiteuzlk, triűrtTt\'hÜzi\' ur derék embere—¦
azLokoflkodás^ugyan ebrcUluB vjtiosus-nak \'látaeit-\'-r- 110 de—kérőin, mennyi circtiltiB viti-. otu8.\'van az éjtstbenj hol aokszor az ok.egy-Bzeramind okozat oá\', yiszont, kivált.a Jtol « «i-mÍlifl»Ímili-gaudot-féIc^y\' furpg fenu.
Bég, mely őt már, minthogy szándékos megfigyeléssel jár együtt, az oktalnn állat fölé emeli-; eiwck alapján indul meg lassan az érteiem munkássága s fejlik ki végre az ész, — mint az eszmék, tehetsége.
* A gyermekben még gyönge az^rtelem, ingadozó az ítélet b bizonytalanért -)koakod᧠; alkalmas tápanyagokkal kell azt eróeitenünk, de -O" -r^a^\'rtglílcutriJ3ak~nz érzéki \'tapasztabÍB nyújtja kellő sikerrel.
Hrábn magyarárgatjuk 1^—13 éves növendéknek tpedig w korban kezdi a természettant tiiuuluij u természet tüneményeit, az erőket és ezek működési törvényeit; a" Tíasr.on mindaddig, ruig az előadottakat kísérletekkel nem t-rő-síijük meg. nem lesz több. mint a tanár tekintélyén; alapított hít\'l "De ily exáef tüdománv, minő a természettan, nem elégedhetik nieg\'a hittel; itt határozott tudásra van Bzükséf, mit csak az elvitázhatlan meggyőződés nvuju be honnan merítse a 3. vagy 4. osztálybeli ta-nonez o meggyőződést? talán az elvont logicai következtetések — és mennyÍBégtani - lehúzásukból, melyek erejét fölülmúlják V Az ő meg-gyözűdésénok egyedüli biztos forrása a kőzvot-len érzéki tapaszia4ásf-::__
A LeriiiéaZtítLay. tanításának helyes módszere nem le-, hanem fnrnienő.
Adjunk tehát alkalmat a fejledező elmének egyrészt urra_j hogy fejlődési folyamata lermé-szeLsz-.:rü legyen, más reszt, hogy elsajátított | í-irtereter\'biztos "alapokon nvTTg^Hjánakl De uzt : a teroie.-zottin Laniira esak ugy leheti, ha az j elöadutt dolgokat folyton kísérletekkel világítja meg 5 teszi úgy szólván k\';z2elfughfltokká.
A kiserletekliez u. n. természettani sz e r e k vügyiö eszközök kívántatnak, melyek -nek jelentőségé: t-\'hát esuk az nem látja át. — kinek serami fogalma nincs a termeszettudo-.. Hiányok- fontosságáról.
Korunk ismert jelszava az anyagi haladás és felvirágzás, mi szerintem épen nem kárhoztatandó, csak it helyes irányt el nf"tévcszsze, — csak ezelnak ne tekintse azt, ami eszköz ; mert a haladiis az anyagi téren — hü nem legelső, de bizutiváni egvík elsőrangú ténvezöje a szellemi haí.idaa[iak.
- Mar dig gazdáizatunk, iparunk, kereske-delmi f^rgabuunk s ezeken alapuló anyagi jólétünk kizárólag a-..tiü-4üészettudománvuk mú-velésé\'iiok línszönik trlrirágzásukat.
Nem méltán köveu-li-e tehát tőlünk Baját erdekünk. h«»gy e tuduinány iskoláinkban alaposan e--, ezélszerűeu tamllassék ? — Da ha ezt akarjuk, a sikerre vezető eezkőzÖk meg
Kissé különös, de éjien azért igen érdekes.
Kezet szorítván a szives házigazdával, kör ül-tekititénk.
Szent Klentás! Minő hltömány !
Kiöltünk álli-tl az egé-sz óte^tamentom, egy kis-ié travestálva.
Az ítju Makkabeusok, magas lelkesültséget kifejező manjíiirozott Vonásokkal; ö Özárák és Judithok, Ábrahámot és iloloferuest elbódító szépségükkel, a a cimborassó mintájára épull chignou-okkál: 11 tisztes azurke éa ősz pátriárkák, rengeteg szakállat, a ereditnek o. symbo-luraával, — azáratalnn ggcbiíFtbon lüegazokott orökö3 fej- és kéz mozgatással, daczára, hogy meggörbült hátaikon hever a 70 év és a — p l,a i d e.
—-Es mindez valami agyvelőt kábitó chaoticus zuibongásban.
Do még itt egy művész" !9, ki nem Dávid hárfa ja l pöugeti ugyan, hanem azért ép oly ihletetlen mint a nagy zsurUiros, oly búsan és megbatóan lmzza-vonja kézi harmonikájáu.. az „Kduurd uud Kunegundát," üőgy az ég, mely előbb már mosolyogni kezdett, ismét fátyolt von bánatos arczáru — éa keserves könyekot hullat. \'
De ki győzu-\'. mindezt a végsőig rászlotezni?
Az -egész eg;. oly iépeí nyújtott, minőt az aefltheüca 0 e/>.yaV jcler :^u r c b a. Mindannak pedig, umí furcsa, tudvalevőleg azon hatása van az emb\'eH"kedélyre, hogy Tid^^" hangulatba hozza.-
Azonnal volt is alkalmam ezt. lapasztnlni egyík~künnyüveru tárflamon,-Üt aötíjíra mulattatott a szokatlan scena, hogy azon payeho-logiai fénynél fogva, mely Bzerint a lélek éa test között kölcsönös viszhatás létezi^ ajkizmaí valóságos tarantella-tánczot jártat. É "JíyiinE4Íót> me\'j nera nugy ronommeert-azer-Eett volna, elfejtendő, vagy elfojtandó, hozzám közeledett, hogy\'égő szivaromnál rágyújtson; azonban —oh szörnyű maíhcur f — a tatantclla ragadós levén, az én komoly lajkiim is\' görcsös cángatódzásba esénok, és"á legszentebb szándék. _jnellett...BOtn—aikrn-11 IVazivaraink végét, öasze^-iHesztení. ,
"~ íllít volrtennt ? Egytuáií "a FakdpnélltagyT "tűk Bníáreiiaág közé elegyedtünk! Mindené, kivel szóba tttlSak, legelső kötelességének. Ur-tátta^\' fölillmulhatlan, udvaria^ággaTkifejezni elfagadutáaátjhógy mágü\'nkáj, „megaláztuk,0^ ^mi\'^ineg aztán pláné uíoidr|ietlH"u.udvaria»sággaT-"conBtatáltuk afulfitti\' ürümunkot, hbgyré" Biéren-é-sébön részesülünk. 1 ¦ ¦*-*.
Kgyszerre csak felhangzik : — .Menjünk a szomszédba ! ~
Mi, a társaság par excellenee vendégei, kedvelői levén az érdekes újságoknak, azonnal folkerekedéuk s velünk még néhányajj.
Az volt esak a jelenet, mely itt reánk várt! mód felett interessant\' 8 kifogástalanul char-maut! . , .
Nincs bátorságom, hogy részletes leírásához fogjak, mert tollamat olyan tintába kellene mártanom, — melyben a gálicz 4s csergubaea mellett legalább "ált lelkesülés vau vegyítve.
Első, mi szemembe tűnt, az az elbájolóan esoportosltott bouquet vala, melyet Izrael kertjének legszebb viragt-képezének; ezek közt mint Libanon cédrusa, emölkedék a főrabbi tisztes alakja -íts-TÍ-s^kus^riyjigodtwígában. — Ukos ember lehet, mert igen kevesetijeazélt
Fülig elmerültem e panoráma szemlélésóbcD, merevül tea bámulva, mmt-Loth ielesége, midőn valaki — gyöngédnek kissá goromba, gi> rombának igen gyöngéd — oldaldofóst ad, jelentvén ezáltal, hogy itt ó a háziúr.
— Alázatos szolgája 1
— Karscharnszter Diener 1
~ Megenged, hogy bátrait vagyuuk —• —
— Oh, bittó, biíte, ea frenetmich sehrl Béliében! béliében---- —\' — MelriKind,
komm her 1
— Ej, mily \'kedves, csinoa leánya van ura-ságodnnk!
— Möíno Frau —--¦ * *~
_.-=— Pardon ! Magam is ugy.akartam maudani.
Pedig, uram "bocsa, dehogy akartam.
Hatvan — és ¦huszonkettő---Em 1 — —
Na, hanem ilyen hölgygyei kezet szorítaniJ .... tudjátok-e, mit teáz az, oh lovagjai a középkornak-! .... Nyájassaga fölmelegít, Jcocbb ¦tűzbe hoz, mosolya porfá"égetl — Apolló, lágy "vétem! mert, kerüljön bár a tolbrágíitóLmind a;,harmincekét: Jogarába :\'.„Búnettet,._.íhym-nustj odát, —=\' vagy akármit, >^ de yorsot-keli irnom *. „Hozzá:"
HAH ÓD Y.
meg üt is . _„(.\')tedisi»!-előmozdít.
Bse«éflében ne fukarkodjunk , hanem mmja-""TÚnkra tegyünk meg mindent, mi tehetségunk"-
..... benálL -
Hogy e- beterjesztett sorozatban a ^züksége-aqk között külüttöseu ki vannak emelve a legszükségesebbek, ez .nem annvit tesz, mtulhü mind egyenluen nem volnának szukaegesek n nofcife...rtmgLelolő—iér-mosecttorvein eL lulvihit."-sitásara; hanem csak annyj,^ hogy a leg^/uk sógesebbekül lehettek olv torvtm veket er.el
.......- m^ntBknnDrynk Aram lag hignovgggicaobbok *
legéletbevágobbak. kzun elkulonzesro. terme-szeteflen csakis a varos anvagi hclvzetero való
VégTO még csak egvei: Mindenesetre belátja - a tisztelt városi hatóság, hegy ha_eveiikint mi_
~"----gyöalSuken Jutáit a gvmnasnuui múzeumnak.
melyben jelenleg nem sokkal van lobb a si-m-minéí^Tigy soha sem lesz valamire való g\\ iy-teményilnt; mert .min- min.b-n s-nHHge^uWi-beszerzendöttunkv-a regiebb eszközök ffinr veg romlásnak indultak; ellenben, ha most ugv 41a r éven át, habar nemi niegerultetessel is. kisae mélyebben nvul a kasszába, ruvid ido alatt olv tartalmas szertarra teszünk szert. — melvht-1 bátran fogunk- dicseke-fUielni. s melv gymuasiu-_mmikban biztoaitaiH b*gj» » természettan sikeres tanítását.
Ugy hiszem, senki sem veszi e sorok írujatol roaz néven, ha ezen ugvnek. melv nt igen közelről is érdekli, javara bátor volt uehany szot koctkáztatm.
Levelezés.
Kis-Kanizaa. u»>-. i. isi*
Hogy i áronunk polgársága is megértene a haladás jelszavat, a korunk igényeinek a nagv fontosságú népnövoleszet terén megfelelni ípar-kodik, szolgáljon Nbrzouvltokul a következő jegyzőkönyv, melv az iskolaszék f. e. okt. 2 4-en tartott üléséről vétutett fel. ...... .............
Jelen voltak : Nagyságos lmja (fergely kir. tanácsos b megyei tanfelügyelő ur. továbbá főtiszt. Kottek Nándor igazgató ur. mint az iskolaszék elnöke, íajcs Uyorgy ískolasze-ki jegyző, bzokol János. Davidovies livurgv, Plán^er József, Hegedűs Laszlo. Han István ískolaszeki tagok es hivatalosan meghívott Varga István biro, Biinezom b erenez tanácsosi, Jankovics József s or. h aics Jozset városi képviselő.
A gyűlés kezdetén, nevezett igazgató ur meleg szavakkal tohnaesola az iskolaszék őszinte, moly hódolatát nagyságos fanfelugyelo ur iránt, ki ez alkalommal a gyűlést szíves látogatásával szerencséltetni kegyeskedett; mire o nagysága meghatóan válaszolt, emlékeztetvén ji jelenlevőket, aaon idűpontra,-niüly a Bzent haza javának erdekében kis-kanizsa derék- polgárainak — bizalmát is Bzemelyéhen—oezpontositva, óhajukat dltala~képviselteték; mely ido egyszersmind a bekövetkezett nehéz válságok miatt őt vidéktől elkényszeritvéo, hosszas éveken át ~ "távol tartá;.^=-"^"kéíazerés, benső, örömét fejező ——ki-ftfelett, hogy-a-gondvisöléa e~fáü^ebé ismét viasza-vezérelte és oly hivatás körrelfm oly által az egykori éa az ujabb biz^lonrnafc~átdásosan megfelelhet a magasztos népnovelészet nagy horderejű. elŐmozditásáEan. —- K szempontból kívánt az első viszontlátásra—íb. Kis-Kanizsa iskolaszékének gyűlésén mogjelcnni^^melyen igérni méltóztatott egyszeraniind, hogy o váro9 - jólétét b haladását BzivénJiordva^ azt elősegíteni _. egyebekben is kész lcetid.
Ezek után a gyűlés megnyitmtváji^Jiatá-r-roctatott: ._. ¦ " t
1 Hogy .\'a tanköteles gyermekek összeírása 6-t-12 éaT15-ávosig okt. ¦hó végéig az.jirra- ki-—jatölt ób fekzóHtandóelflljárókáltal teljesiTíeTni •, fog, kik a szülőket ezúttal í el világosi tan dják \' uon előny-iránt, mely a kántorságnak a taní-• "•- tóságtóli törvényes elválasztása~H"emiok"kíívet; ¦ -^axtóben a külön ^-ik fioszt&y fendsz-Gresirésu-áltanszámukra biztosíttatik, miután ebben a &jk sőt —"körülmények. Bzerint 4-ik fűelomi osxtáry is képviselhető, s gyermekeik közvetlen megkezdhetik a gymnasiumi tanfolyamot. ~ 2..Az említett elválasztás mi hamarabb, ntár \'- a jelen-tanévre javasoltatott, b \'ezt-beleegyezö-leg elfogadván határoztatott, miszerint a nift-k9dő tanerők egy más-jüvedelem-forrás birha-tásaig a-közsógi(va^y-Bzükség--eBUtén az iskolai) pótlékoktól fizetendők.
3. A* ..iskolaszék a 2-ik fioHZtályt és alioz szükséges tanítói állomást az önálló 1 oány tanító\'é-ho* liaionló járulékokknl állandósítani kívánja, . b ezeAl^Uomásra elöreléptetűleg Ilajgató Sándor — *" jelöUe-ki b fogja megerűsittctn
vi bzotcsét a törvény által .»0 trtban megállapítani ja-
a Begéd-tanito meglmLirozuLL vasul ta.
b. i\\z iskolaszék a népnevei esze ti torvenv rendeleteinek egvik vtrgruhajtu eszköze leven, kivaQKi a noi ke/i munkák tanításának belio-zatalat w eí ezzel kiiih oíler Jlant bi/an;lj_a -nreir ~~
\\ t ii h U ir r u >1 in |\\t 1 1
epne
oK>k Lapját" műit hatalmas eszközt t felolvasások tartatnak. Kívánatos voba Nagy-
al,
tanács és képvw*-!-ele tévesztendőnek \' szi-ki ule.-i be!e)eztel\'
Y.7. Ut\'d:
na
kálómra is tw.tele ugvelo ur eliumlet kolas.\'.eKi JegVZKi
meg--r ,sit.
¦getl a van In^I >7Ple1bl 1 d .¦nveztetven.az :>k>
¦rtelnki szerint a v tület okt. hő :*>-á
1 t lkirt nw alatt Uirtott gs ult\'j.
pontrtil p\'ui tra telnlva.-latvMii. cg v han gulag >¦\'• iogadtftU-uiilrtir«t-vrgre^-srn iiieffíirosillel :í lí nagvsagd e varos kuzousegure s tanugver aldast kívánva, tav\'«sotL karunkból.. — Aidj. a Mmdtmhato.
sakugviin 35zc — A Hal-
- vénk
lenies buzgalni." Iiaza bjldogSHganak
S li Volili V. a^Züki jegVZu.
Hetlö~taniraV;
Nyíltlevél.
A -Xepneveluk Lapja*¦ erdekében oíszt\'S palvatarsaunhoz.
ZaIa=Egerszeg. tmr. 1- tsi^i. Azon sajátszerű eszmebarcz. mely a hosszantartó elfogultság, -es a számtalan szűkkeblű világnézet kuzt a. tanügynek is valahára olv haUlmas leudulubít-adott: — azon álláspont, melvre az a kitejlett korszellem liovetelmenvei kozt lassanként tolejmelkedett: — es azon meltu várakozás, melyet családi elet, s a LicáajJalum részéről olv szorosan tuződik, — ramtog-y trst es vérre valván mar azon meggvozodes — hogy az emberi kozus jolot, a - polgansodas vívmányait a a culturabs vtszouvok tedodese csak ez uton erheü el tokozatosan azon diesw magaslatot, hol a kozboldogaag kezdődik ! . . . . mint egy erkölcsi kötelmünkké teszi, hogv tolv-tonos\'eber hgyelemmel kisérjuk mmd-azon komoly mozzanatokat, melyek u körben, a nevelem munkakörében leltuuuek es időnként mutatkoznak.
ve ezt mas uton nem eszközölhetjük, mint a sajtó uijan, — melvuek hivatilsa~ír~kor3zeril eszméket tisztázni, — hogy irántuk a nagv kozvelumenv rokonszenve tokozodjéli, — s az elérkezett pillanatban szamukra a győzelmet biztosítsa.
hizen terén" mi toleg egv szakkdzloiiyt tartunk illetékesnek a nevelés magasztos (színeivel foglalkozni, azokaXá{tolm,erlelm,cs gyümölcsözőkké tenni. ^
Igaz, hogy szakkozlonyúnk nem egy van — do amely e terén a jogosult várakozás és testületi erdekeinknek azon mérvben felelne meg márrt K„>répnQvelök Lápja" korlátolt meggyőződésünk szerint egy sincs.
lgea, cz-azou neviilészeti" szak közlöny,"mely ef soha semminemű bódító mosoly el nem tántorította szabadelvű nézeteinek leplezetlen nyilvá nitásátóL
Kzen lap— fájdalom,\'mindamellett pártolás hiány miatt azon utolsó stádiumig jutott — melyen tul az enyészet kezdődik!
Zala-Egerszegen, mi az összes tanítói testület ajLehetuségig mmd«nt megtettünk, hogy ezen lap — fenállhasspn, sőt, hogy ujabb virágzásának induljon elhatároztuk,"" hogy közös iskoláinkban működő tiz tani tó — mind egyik külön példányban fogja járatni.
Kiforgácsolt erők csak keveset tehetnek! • Válvotve, egyesült erővel lehet bármely nemes ügy^ögérdeüllött diádálát"bizíóaitaní. , Kzeu—érdemben tehát lelkesült iiizalommol ezennel felhívom minden a tanügy terhes mun* kaküróben izzadó pályatirsahnat, hog^*_iv_fentebb erinteETJulcs szakközlüuyt.a „Népnevelők Lapját,", mely számos érdekeink biztosításában — kellő Bzabadelvüség; mellett — fenállása óta "iflindea időben oly tevékeny kitartással--közreműködött, no hagyjuk most, midőn főleg oly ; nagy szükségünk Van reá a kétes sors mostoha ölébün"clveszni. ^ . ^i^-
„ Hanem RaroIJííF^el, pártoljuk, támogaaaukj —.s amit nem tehet qgytz^^ tegyük meg összeállva, együttesen, többen, mert csak igy fog elhanyagolt ügyünk a tanügy -a-rrev-elés-ugye~felvirflgöichatTii!^ és
és teiiverot czeljamk biztosit; . Ad iá rtz ég. lj..rv ez ig\'iz-..íg.,3\'A-lszólahU ke.>iv..j p.tlvníftráttimual kellő viszhangra tabil-jou, iiogy megártsuk egymást, es a kor ini.»
SZu/ Uat.
_ __i;.ilaki m vrv.v.s. HoLi szemle.
: .ti. ! 1 ._\'v petenvaradi laki ÍTnr:rm -.-TriT frui tett es semnn liu.vov.-./.ivuet — lur szón sz--r/..id-í*\'tik a neinzeli. üziuh nmuaban barezobj csapatuk rt^szere a ]í b;L.i.igvuu4)is:erlie/ adoma.ivok iolvnak be. U t elsrge fogúdlatasjira Alexandria bau ebi -niai^aruk ri 03*tFtikí4í itagv k<«ztilrtpket"tcaz-net;. — bestén ham is 1D es j\'< kros peuzek keringetlek. -- A veres orroknak gvugvilo|a akadt, b ez egv pinsi nrvo^. Il:rnier. j-\'l\'.\'nb\'g Pesten van.-— Jo^el tohurezeg Lrdtílvb-\'m van.
— Karaivüe o lelsege a honvedzaszlu Iclszeu-ielesekor a; o.-..i/..;s legenvóegnek magánpénztárából lU uapi Mtuujig.jt oa/.uitott ki. — Javában olvim i.itUej-nlet is vau. úr-Ív Jtiegebeju.
— Az i.-zaivosaag áldozatai : Angolorszagban evenkint .n) ezer. Nemetorsz;igban 40 ezer eiii-ber. — A traneíiaorszagi szüret általában kitűnően sikeruh. — Az Aetna kitörése -1 uráig tartott. — ImÍKiuan a fákat a cholera elterjedésének nkadalvaul észlelek. — Az európai vasutbaiozatun .Ai ezer mozdonv jar. — lieci-kerekcii >-gv roppant gazdag arauvmiveat I »g-tak el. ki 4;» év óta orgazdalkodrk. — Múlt kedden reggel l\'est felett szivárvány volt lat-iiato. — í>ebes Lmil arvaja részére a szerkeszt-..-egében t)Hi) frt korul gvult eddig be.
— \\z ii| belugvminiftter naponta d\'\'iuUui g — > ora kozt e.lto.gadíts.fkat tart. — ?izasz-\\i-^rs-oi l tjins >i:i-iiiUt.-1 1 l-i ewes korában bah m-g a
\\i LS7U-ik évi u"|uneio/.ási f ioli evi Jfjtt. l,.i-éu kezdead- III\' g be kell végeztetniük. Sumzáá
napokban, munkalatok « marez. Íj ala jiiüüü =zulettek
az 1*4*-. 1*4\'J- és IS
Híre
Az ¦
Iszenteb-ae
alrol |i lm.
li a dara \' lariU\'Jít. ;
el h.u-«
alakok Mim
honvedzasiln\'-f roppant néptömeg Jeleidéit gvobb fenvuveld .iiine.pelvt lu, órakor a-i ulloi vo; uton elénk, mozgalmas ki BO bouve,l.\'..ia/.;oalj á . il J e hu.-izarok vonaluk teljes disz.--szóval lillda lolc. A dalian rugauvo, jo oeUVotua.it tettek iniiu|e:ikiuel. A templom előtti ter ueptol h"iiiL.segett, ^ a templom is toinve volt. kivéve a melttisiiguk szamara fen tartott lietye.k.;\'.. Az unaoltar Tiie.l-lett t\'gv trniiszeru íma^zek Volt ielalhtva a királyné szamara. A főoltár rekesztek™ alul balra, egy kápláralja honvéd közepett tartotta a vörös tokba burkolt z^zlót a csapat zászlótartója. A prímás végezte a folszentelest, a szertartás végén egy emelkedett hangulatú beszéddel, melyben a.honvédség zászlaját, mint a szeplőtlen hazafiéig,-a szabadság, h.mszerot\'.-t és trón iránti hűség jelvényét mutatá tol s au-nak/elhagyiisát egyértelműnek állitá a hazaszeretetnek és becsüle.tnek megtagadásával. Az-ülső szöget a lurályné üté be a fölszentelt zászló nyelébe. A honvédség diszlővéaekkel s éljeuzajjnl üdvozlé a zászlót, meLyre awumal fel is esküdött. Az eskü után Huiíváth nfános ezredes következő beszédet tartott : ^Honvédek! íme átadóin-nektek az első magyar~~Iiiuí-ziíszlőt, melyet felséges királynénk saját kezeivel díszített fel. — Uüszkék lehetünk magyar "TiŐnyéilek, hogy e szerencse épen bennünket ért. K percztól sorsuuk o zászlóhoz van csatolva yezércailhígként fog tündöklűni a csaták mn-gasztns óniiban;.körüle gyülekezünk mirjrt a harcz döntő Jiérezeiben sohasem feledve, hogy zászlónk keresztanyja hátink dicső királynéja. Hűn foguk követni u-szont jelvényt,éa fenséges főparanesnoknénkat,kinek vezénylete alatt győzünk, vagy^árálymikért és hazánkért halni fogunk..Élj\'en a király! Éljen\'dicső királynénk f Éljen a-Haza!u —Délután diszlakóma volt a Széchenyi-téren, (160 teritékre),1 melyen _a hon-védtiszlikaron kivül a közös hadsürc" tábornokai s törzstisztei közül számosan-részt vettek. Le-gyon legmelegebben üdvözölve ez ünnepélyjelen-.tőségével^s a magyar kardja mindig pagjf^ 8 uemes ügyeket védjen, — mélyedj királyinké koszorúzott meg. \\
— Kirá 1 y ő Fo 1 scge a csogrftroghi kath.^1 iskolaház fölépítésére magán pénztárából 500
Kanizsán is életbeléptéim.
— \\ zalamegvui giizdasági egyosület 1869. évi nov. 9-én léluláin 3 urakor, Zalaegerszegen, fcijá-t hel^iflegnbenrendkivüb? gyűlési-tar^ ¦tund. mire az egyesületi tago^bsztelettel ineg-bivatnak Gelae^^a&t-eetaber ¦¦39.-t-8áÜTft L uszlo m. k.. egyesületi alelnyk. . *
->zemélyi h í r, kon var v Mirjály, a-"7" murak"\'Zi_iiiiriis az^t^üitrjLpu.iuiiit lutolc5-f?rrás—^ utan közölhetjük, alksarol leköszönt, bz esetet legjobban fájlalja vidéke, mert igazságszeretet« és szakképzettsége által mindenki szeretőiéi es becsülését »»lv mertekben birui. mint elutm tan senki; A veszt-.*seget azonban pótolja a rumonv, bogv utódául olv egvetiívget erabtiHielr,- — kT . eddigi ullomasaiu iá kotelessegeuet a leghívebben m.-.gfelelt s a ko?.ii"p szeretetet a legnagvobb mertekt)cn_btrta es bírja. Kz egyen — Zakál Henrik, zahmiegvei esküdt. -— u
— A cs u r gu í dalegylct e ho folyan tauez-vigaloium.il u-íszekotőtt daíestelvt ad, melynuk jövedelm¦.; egvleti zászlóra fordittatik. Belepfi— jege 1 frt.. családi jegy J frt. — Felültizetések
kosjrjnettel vet^tueK. A meghívó jegvea igun__
b.\'lvesen van kit\'-v.-. bogv egvszeru >-lt izekoeui tti"g j"U\'at?ii -k-*ret-ik.
— Nagykanizsai születenvi g I est egvik koztiszteletu s teveki\'iiv ugvvede, Lnger Alajos ur ugwedi irolijat tolyo ovi nov. l-«a jP^ottva-utczai szum alatt levő A og-il-lele házba tétre aL. készséggel tudutjuk az illetőkkel.
— ,s z e n t g v o r g v i Jozseí szeptehetségu egvbazi zeneköltő ujabban szombathelvi me-gvej puípok >zabn Imre ur o méltóságának beigtalasi unnepulvore egy uj zeneműét irt, — melve.t Lipovtcs apat «3 kanonok ur a szombat-belyi káptalan uevcbeu örömmel es köszönettel fogadta el. v
Sopronban dardar-iskola állíttatik fel.
— N a g v - K a n i z s a r a a hon ve lek megérkeztek ö azóta varosunk elea,kebbnek is latszik.
— k a i b e r Sándor ur a becsi es oriasi uteza szegleten igen szép emelete.1! hazat-epitlo-tett; udvozoliuk tisztelt polgártársunkat o ne-Hli-s mteiiiedeieert. míg o a varos díszítésire- s a lakszúkseg envlnresere egv szép s jovedelmea epületet emeltetett, addig mas tehetős l>olgn-mink nem gondolnak az építésre, hane.ni mas helvre fektetik tökeiket. IIisszuk azonban, — hogv kaiser ur példáját tubben is követni tog-jrik s ls7ij-b**a t«»bb uj ház emelendi c várus di^zet.
— M c g v e i tanfelügyelő ur a letolvt betéri latogata meg a nagykanizsai elemi iskolákat, e* szerdán a városi kozua eleim iskolákat,
f.v. isknlasínk elnik\'\' a gondnoka kisártitubun, a iold-zuili tanhelvisegek\'Jl sztikvolLi miatt ezelszerüriennek jeb-nte., nvn nagvobb szamu tanouejtokat nem fogadhat !>;•; következő nap pedig aí-izr. foelemi tano\'bkat laiogata m :g, mindkét beíveli atyailag tigvehneíitute s buzditá" -a tamilokat kotelmjiü tel(jsitesere, jo viátáulrp a h-iza szeretete — e- a t-rvenvek luzteletcru. lobb kituno tanulónak buzáitasu). saját munkájából, mely a közoktatási ministerium által is ajánltatott.l — 1 példányt ajándékozni kegyes-kedetLUeményét fejezé ki, hogy az eddig tapose-talt siker az uj Unrendsze"életbeléptelesével s ügv.u buzgó alkaltuazilsával ft>lyvást-növe-kodni fog. Nov. 4-én délutám" ? órakor tartatott nagykanizsai iskolaszéki ült^böo szinte
¦ mneki^^záBs- fojób^noJíiár fenállott^ a
~ini*odik ^osztályi taoitó számára is megálló--^jtomtn-Wb Írt.pőn5WH....fizótd8-^ö,\'Lrtal-tneg-
toldatvio, s u önállóan ^működő (tanerők fizó:
tfc» 400. frt_o. *. emeltetüít. tr^r\'^dSr-ílfinthogyr^Ew-Kariizsa ^párhuzamoa"\'fő ¦:: *l*mi, tehát váron Atkolával birra?, iskolaszék
iha egys|zerre 11 omrjis j dtf~lassa tiké ti t. Is tsiLmo^" Bolygó, napja mánk^ré* eddig árván^parlágon hevert BZQpnrgyünkre-.méltokáp fog felviradniT Szeiitobtrűgy^a nevelésügynél alig lehet, -nlo ezt hivatásunk,--a^ aknrUlm\'ényck szerint, ápolauuk kell, áldozat és kitartással 1 - -¦ --- A^ \'munlm"mcgfermi~gyahiöl^tl "^M?köz; ,nw jfg aczéllijz vezet 1 Ng lianyagpljukel tehát
ioriDlut_Jcegyuskedetradomanyo"znii
----.—GB-e-n-g«r y Á-^ta-l-o^ággyul^fli-líép
viselőnk nov. 3-tán .nyajtotü^bo az orflzággytt--lésnok Nagy-Kanizsa város közönségének kér-vyényét, mulyben_a törvény széki területok be-\' osztásá.nál- Nagy-Kanizsát törvényszéki s*ék-¦ helyül kijelöltetni kéri. , —__: -^Jópj-önv^vtárak -.álapitása javára hazánk, tölib hagy^ városában ft téli idény ahitt
résztvett, örömét fejezé ki. hogy annyi év utau. a város, polgáraival a közügyben taiiacskozha-tik. Helvesíé a bizottmány tan tervezi: tét, a felsőbb népiskolát egy gazdasági iskolával egybekapcsoltatni, s a tanítók fizetését ŰOO ftról 6!JJ^t ftra emeltetni javaslá, lü ntívézjiés Ülésről mas alkalommal bővebben.\'
— A- za 1 am e gy o i -iskolatanács első gyűlését, mint előbbi számunkimn is jelentők, nov. lŰ-én délelőtti 9 órakor Zalaegerszegen a ou-gvehá\\ tarrárskoznsi teremében tartandja.
— DtyPres s bu rger urtdl következő meg-keresviaW vettünk. E becses láp 43. száraábaif fölhozott ibóaytelen kis_beszéd) rabén nemcsak rfíbb értélemzavaró sajtóhiba földúl elő, hanuin
a befejezésj.passiisnak nagyobt részo el is.maradt,-mely ligy Ea^igzott : vTeiyük a nevelési-, ügyet mükidésünk ioczéljává, és azlsteuáldása \\ rnftünFTess, hisz gyormekeiiiR^iek sokkal bol- A dtigitólih sbra mosolyg. mintrmilyen nekünk, } mint milyen jjirba. srállott Őseinké volt. Hiszum vótu,..hogy "ezeket szem.előtt tartva az-egész tiszted lcözönség egyórzolmülcg fogja Telein^ hangozfa-tní atb." N
israriit pósta,
— Ss t. GiúainTjOt. Lábúak .ügTÍboai UnÁpsíii
:i(%b fpHii1t\'-lr«TÍ*tiii: " \\s /¦__1
-—JÉ! L. iSÜ-Egttr«ieö?. Nem fopacíhatiink tir. a
tl kBilomúnyt, ha as Író vagy hikHÍdS navi
,±»djofc.^^-— "-------------r—r—-- i ¦-u
T. V. Ssent-LissUn. Kár volt hamarabb.nen^.
>,St K. Mí»tyar-3»Brdahelyon.NJ8tfi aaimnokm Tálánk -Kaytilon-ok bagyni- M. ,V Vv i^.-LJ
ty 5S X. E T\'I-BC X Ä KT .0 K:
8«m A pe»ü kexriM«.«.. körökben felniiirülS
-/d»\' m«r«át előbbi lnnjhMigiUai^ ti ht-U-u sem jíltwhetünk \'icmnii cliaksiget.
¦~t. .r.^r_..„JJiö»BaínaiJnLiSBJÚRÍí-------...................
Termények: Bu» * «3—«5 íonios öO-JO ki-
.jia« Ta^fui 2 fr. .M-80-fat. ..S fL *1 _kr -írp. n^^ulk^TTStTS &.30~5t)kr. .l-.\'J "fiit*-2 írt 6Ü kr. Árpa kmnnséges, 65—6G íl*. l» fr 40 kr. 67—ötí fin. 2.\'frt 75 kr. Kukarices 2 frt 60-kr 3" fr* GU kr. K-u k o rí c-s a oU« icsinquaniiu) 2 -llTIO Br.~T-k 44—-L5f»j- 1 frt. 60 kr. 46—17 fus.
írt 3Ü kr.- - P oh i-tti 66V-68 íaa. U. Irt. bU Ith
60—65 ÍÜ 3 frt. — kr. Pa.ínly fehér 4 frt — kr.
" PaBSiÜi, 3 frt- — kr.Sióna mais. — frt, kr
mlM — fit kr- 1<W foj k»po«ta 3 frt 50 kr. 4 frt
A „UAZA" bittositúbBiik oct havi inBkUtléaúnok .kimutatás* : Hiiviijtátott TDO\'i .Tarai bevallás tiH.9<."» írt (5kL-w. fÜL-L\'"!"\'" m«rn«» a tuttlt hó^rrfft^OílüTiC frt tS-kértV. Í}«kmi»h : 1.6lÜ,7<tó frt- EbbM kiálli«al«tt 920
4^r»ÄKlkü,.fibi;ubpTiinar(i,lt (JJ7-JM Irt íoke
....... itiawit llÍ4űü7rt töke.Oasicíu :T.\'.ÍÍUm> tri.\'-
A bank .nííkM.-tick keadete óta t. i. l(*fi_7 mT1 1 tS lSiil\' iirt. vi\'pt\'itf fts pjsiea lieiiyU|(uit be vall ás sok ó.»z b-rj^.., ^.lÜU.UŰS. Irt u.\'.\'.rt. " .....-
Érték- és váJtőfolyam : nov. 5.
\'"\'5"%- inetelwittea-áSM5.; 5% ntiuz. kulcson (>8.90 ; ltíÜO-ki áíJadalmi külcsín ítf.PO; bankrészvények 7.07 T Líteüntézeti részvények 239. 50; .London 123-30; ezüst ágio 121.10; arany darabja ö.itüVrr**1" ~
Vasúti naponkint! menetrend : Indul N.-KjtiiitHirii. Harca feló rcg-pcl 4 úra fi w „ » • délutáu \'J óra *J
„ Buda „ reggel ti ára
Érk\'. "N^KanüflÍTR. ílnrcs\'. „ -rrggwl
, " "Buda felül
„ ¦ ilálü\'
rác
:Ära -23 I *rä 45 1 , ostTo 8 úra fi3 TricsS i tít>ltreirlí3
. esto ÍU óra 3ö éggel í óra 10
BSlB
in .
opruttLrííi űeiijfja i\'J-
Nov. 7-töl 13-lj
Felelős szerkesztő : Wajdits József. Segédszerkesztő : BátOrfl Ujog.
iL
R I) E T E S E K
Pályázat
•HnnserielV és FólSl, községek iskola-székje által pályázat üirdetFetikTa a3Q.©St©2Tl Ébí-lomi*"\' \'betaltésére, azon kívánsággal, hogy a pályázók a kantori teendőket is képesek legyenek teljesíteni.
A pályázat napjául l&S9í3\\Óir. 17-dike tűzetik, nudón átpályázni kívánók pklevéljs bizonyítványokkal ellá-tottmestir urak,"Becsehelyen reggeli 9 Orsiikor az oskola helyiségében megjelenni kéretnek, hol az oskolaszék gyűlésében a választás meg fog történni.
Az-Oskolaszík-f869. oct. 31-én .tartott gyűlésének megbízásából. /
Kelt Becscbelyen, nov. 1-én 1869. ,/~~™~~
Jó és tíi Kk^gapaaszoiyök
wsr ! ! figyelmébe (T-m
A hire*. mosí már egész Európában ismert és számtalanszor minden újságban dicsért cs. kir.
(337-2,1)
Cstizy Károly,
iz iskola-szék elnöke.
\'.Varrógépek.
Van szerencsém ezennel tudósításomat tenni, hogy Nagy-Kanizsáit ROSENFELD ADOLF urnái az eUstnerésben, részesült varrógépeimből raktórt nyitottam, hol mindenne-mW,Broféfts"Backer,ngy Wheeler és Wilsan-féle mintára családok, szabók, czipészek és szíjgyártók részére kaphatók. — Az árak tökéletesen egyenlők mint gyáramban, mely szerint a tiszt it vevők a szállítási s csomagolási kiadást takarítják meg. — Eredeti árjegyzékekkel mindenkor szolgálhatunk. — A vevés készpénzben történhető, azonban biztosíték mellett részlet-fizetések is elfogadtatnak, aráriy-lag. csekély magasabb árakon. (335—2)
WARCHALOVSKI JAKAB, " •* varrógépgyára Bécsben.
szinte gyúrt úron kaphatók.
Legújabb szerencse-ajánlat.- ~-
|Az eredeti államsórsjegyek árulása mindenaft\'szabad,|
miibot megkSielitó nagyizoril tökeöszlet kiaoraolása, isméj Jjelentékenyül tSbbitett nj-eremj\'-uyokkuL
A wnoUat az állam biztosítja e hajtja vdgre; , - _ ABorsolás kozdetét e hó 10-én Vceii. Osak 8 frt psztr. ért., vagy-4 frt osztr. ért.,
~.......-..... vagy 3 frt osztrák értékben , ..
í.ira nilanr. egy.:: az állzmUil biitojitott valóai ered,oti[ «*jegjiiet(ipm:p«iie; tilos igírvény/ink); és aBOnrjegyBkS i_ár bérraenteb beWuhl<!so mellett a legtávolabbi vidékelciejf (S^rkaidetpokVlWÍCsIik nyeremények humtnak ki." ; __főnyeremények : 2ÖO),000 : 200,000; IÍ)Ó,00f>,
9110,000,; 170,000; 1(15,000; 1885000.- 155,000; 150,0001 lOftfiOO i 50,000; 40,000; 25,000; 2 : 20,000; 3: 15,000 Kí3$8!L\'-\'\'8\'! 10>°°0; 4 : 8000 ; 6 : 0000; 11:5000 IWOi^?6 : «Hít«s-800, «2"t 200; 24,550 nyeroménve |U0,_ 100, 50, 30. — Minden nyeremény legalább ^tallér í^ktU\' nyereménypénzt\' B»::hiv»talo», kiWsl jefcyaSkot lHMffi>".-™*itíMn* mellett iwfjkttldiim pontoiin sjüllgfc |U> melletLAzén küliinÓKn kedvezi jó azcruncsétól kegyelt li^ogyám által, nz én váiárlóimnak murában Ausztriában l\'^J.OOO; JÜom!. 18 ^5ÜPt-^l2;500T-lá0^eO; lilS^SinlBbb\'.?«1^Hr100,OOOí_& esak nByid idóvol\' ezelőtt yupstifm tonyerit4.¦*Pm5t október 20-án "fizettem, ki ¦•jotag arltgarg^bbb nyereményt ezen a vidéken.
Lázár Sarason Gohn
PjM—5,6j bank- é.«áltna»latn.R»m h n rgh a.n.
JooCÍ »X
XXQ
>x
XX »X
y?x
\'XX
XCC XX XX XX
x-x
XX
szab. t raagányfőző - gáz - mosó - Icazányok Bode-
Miksától gyári árakon minden nagyságban kap-"xoíjliatók WKISER JÁNOS" vaskereskedésében
Nagy-Kanizsán. \' xxt iízcu, mindín takarék-cttzhelyes konyhában használható mosó-kazányok fehér és vörös réz- | xv\\ bádogból, oly czélszeröck, hogy minden takarékos ] gazdaasszonynak ajánlhatom, mert nemcsak hogy i iXXS íasználat-i-evése által a közönséges szükségelt | időnek, fáradtságnak és iának fele szükséges, j hanem a ruha — különös bánás mellett — sok-1 *od kai szebb, tisztább és fehérebb is lesz. — Min-
den mosó-kazány jótállás, mellett ádatik_ el. — pSc mx\\ lieiratok és árjeg^\'zékek alólirottnál díj nélkül
kaphatók. - ^ WEISER JÁNOS xiX . vaskereskedő Nagy_- Kanizsán. f3°*
55 BizonyUványazl.mosókazinynyaltettpro\'bártil.
jj^i WEISKU Jh.SOS uro«k l.eljlm. (10-12,6) pXC
yjX " Minden -i\'V eaiilüassDnr árdekúben Tan,-tiDpy. tudtára nX<X XrX Jtdom ktllílnli, kllHinnetumct, síiveasé^bGl égj- prdbira adott \\XX maginTpI*.! - c"» - ölL,a" ¦ kaxán.ok kBlciDniési\'i\'rt. A ka- ||3C°C %CC \' lányban f<"i.iit r
^3CC azonnal (clk,\'-rr(i . . . .
XX\' ruhának, vürtís ti-abiíl, átküldeni. Wig rflCR knli jepvemom, $XX XX* bojry a nio.ott ruhánál cgj naitsiámosnt-val kövesebb kel- ViX\'X XoCrl lett, ín a ruhát, a melynek morisálioa kit nan knzSns.\'jreaen |^°°^ I %X] saükiécea, e^y na), alatt clkéaíÜlL Hü t\'taatelottel maradok iXtX
xxj. s.-K.ni..a. isiin. 9. Kronfcltl Ago8tonné.
\\txx
\'XX
Jxx
ti-
gazdasági gép^yárosok
Lincolnból Angliábaja
Ajánlják a m. I. pozdásuknak
¦ gőzmozdonyaikat,
nagyobbított tiizszekrény és előmelegi tövei, " csépiögépsiket,
melyeit felasyarorGzáanEibiianemeJhez mérve éplttetsek,
jarató-gépeiket.
^* ABQltá lejjelsS gyáraiból.
AfiJEOTZEKEH «--mm.l..nn*.mfi FELVILÁGOSÍTÁSOK
i ltgnagjobb késiaépgel bcrrnei
i kaid étnek be.
(282—20,I9|^
Pesten» gyár-uícza 33» szám. 1
I
S z i v ü r j"a y i t ás.
5 - "* I.
= jt jí - u-= s
ÍJIÜÍP
3.5Í o = «~í-3Sl -S-S
01
,r* a. Q. S
A-ISÜ^IJ 1-531
3-:
^=1 .5-« .sf-sé-Hí;
-i "ií 0 — O b ¦
•fi y.4,i a u:.f xu p x{ o (X
^Halijuk a szép szói!"
Rajta fiuk, Tiga^junk!"
Megjelent ?3 inindon hazaí könyvkereakedősben k R p h a t ó . .
_ „LXe^OJ IÁIÉ ^ SSS^L3 SXÓt ra
czium magyar íelköszontö-{tfjastVkunyv, mely kötött éfl kötűtleii mindonnemü felköazöntést tartalmazván, díszes -kiállítása és tömött tartalmú, u^y hasznos ?8 mulattató rol-ti.mil fogva az ifjúság figyclnit-be különösen ajánlhatri. — A 150 lapra terjedő és \\Ab többnyire eredeti féltőmönt&t tartalmazó szines keménykötésű könvvnek ára 1 ft.
A dalkedvelő ifjúságnak különösen ajáitlferto
„RAJTA FSUK, VIGADJUNK!"
közkedvességü dalkonyv harmadik javított és tetemesen
i-
i
fességii dülköny bövitett kiadtUa.
E nagy szorgalommal esszeállitott mű közel 1000 válogatott-dalt tartalmaz, és színes .boritéku; csinos kiálli-tisánil fogva is kiturjú, mondhatni : egyetlen a maga. ne-nMben.^Azolsd kiálütis 2000,iá. a másoaik3500 ^Idinya igen rövid idfl alatt elkölt, mi eléggé tamuitjo, hogy méltó\' figyelmet érdemel. Ára az 530 lapra terjedi i-dLizcson ki-állított i^lAöriyvriek_1.20 kr.^ús a^rryjivomás- es~aian-V\' szegéIylyeU.80 béri;-- ^.
L;E NOR MA WD,
- ^ a Wfetf cxloinynS IgumoDdo vetőkártyája
•32 Bánezett kártyával, magyar aláírással éa szöveggel;--
Ara 50 kr." ¦ ^
LakatosAor„,w.riáDezfiön
mindkét nemteli ifjunág Bzáinára, -nrczképpel, és temérdek a BZÜVeg közé nyomott táncz-ábrákkal. Ára 1 frt!
^, ^Hadtérszolgalat"
-J50 lapra terjedő terjedő icatomii tank&nyv ára 80 kr.
LEGÚJABB hagy egypt ÁLMOSKÖNYV
170 lap és 600 képpel enitv* 40 kr. \' r -
_"T WT* Az első három tegy-Kanlz^,, Wfy\'tljtí
ntáavittel eWttWnfjalv» 2 frt 50 kr., mind aJiat^gyV
Bzerro pedig Csak 4 frt 50 kr. — Po«UÍ rendeléseiét
levél érkezése jrtán aZOflnal teljesíttetnek. •--Minden Hl.
apéldány utirrrgy tísztcletpdlddnynyal\'is szolgálok.;
WAJDITS JÓZSEF, 1
kuuTvkerDake\'B Tf^QJ-rTnirlaajn !
VVajdita József kiadó-, lap,; é3Ueyómdatuladon.ps-;Nngy-Kanizsáu.-
Nagy-Kanizsa 1869. november 13-án.
43. .szám.
Nyölczadik évfolyam.
Zala-Somogyi közlöny
Kiterjedve
— __r_..,— .. ...... XreByeLK-feaa7$EU^i33ra-]9^tt34ME) - - -¦ ---------....................
raindon szonbatoii,. Sarrkraatui.irodn «!s luniiú liivnlal:
"wajdit8 JÓZSEF kSnyíkercBkciK-sübon,
Előfizetési föltételek :
¦ti liáttií.t bwfcim.-O m.líkm postán-kflMín.\' Ejíphií úvrr • - « frt. — kr. hvl\'érrd. • - .1 . -
V b.-u lm
,rért 1-ssör 7 Vt. ibi beíkutAüért 5 kr i beiktatásért 30 kr.
A trieszti dologház.____
(Bfi.) „Szép vagy oh hon! ... de nagy-gyá csak fiaid szent akaratja tehet- — mond a nagy költő.
Áz akarat nálunk agyaroknál leginkább hangzatos szavakban nyilatkozik, vagy mondjuk ki nyíltan: önzés az, mi bennünket tetteinkben kormányoz. A szegény ember akarata nevetséges, mert kivihetetlen; a gazdagnak nincs más akarata — tisztelet a kivételeknek! — mint fényleni, kü-Jünczködnl — vagy a tevékenység teréről vissBavonulhi-s^y egész 4ij világban kép-zerhi magát, melyet ő teremtett. Csekély azon gazdagok száma, kik akaratjokat oly módon tettlegesitik, — hogy a világpolgár czimét kiérdemeljék, azon kört, — mely-beir éltek, családjok körének tekintik, s e körben azon szerencsétlen órabérek sorsát teszik legbehatóbb szeretetük tárgyává, : kik szegények; oh az ily gazdagok élete magasztos, több a közönséges emberénél; ok az emberiség angyalai!
Szívok érzelme fenkölt, égi eredetiségét liiycn megőrzik a földön~__ .
Leikök minden gönUöTatá isten-ihlet, - -mely tettekben is hála-öltárt emel a világ urának, hogy hivatását betöltheté.
Érzik, értik-az ily emberek,, hogy a levegő mindegyiküké volt, a napsugarak egy-" formán mosolyogtak reájok, a .tér egy volt, melyen éltek, egymást látták sokszor — és .miért taszítana tehát magától el a szegényt, n tehetetlent, az aggot? .
Fiumei utániban a szépreményű Wl. , Gyulával együtt valék Triesztbenf létünk alkalmával az ottani nagyszerűből ogház-. ban* Épen déli órákban jelentünk megszeretve tisztelt vclTdégszerctü házigazdánk Gr. ur szívélyes intézkedése folytán\'~cgyjk tevékeny titkára li urmregyiUt. "-^ Vezetőnknek a legnagyobb készséggel nyujtaték alkalom,* hogy bennünket-s illetőleg tud-, vagyunkat kwlégitsék.\' ^ —
_ Jijyisati^doijjgji^ egy colőssalis ép_űlct_ a legnagyobb csio-^éa czélszcrtiséggel építve. Az\'agjy férfiak" a agg nők külön dolgoznak, különjebédelnek, a gyermekek együtt ebé-_^_dejnatí dc^p^^!kat_a_kúlönféle munkánál ¦f inasképen-végzik, - a kis leány ok. e\'gyütt vannak s kötnek, a nagyobbak varrnak/ Fréti szeptember, elején dolgozott benne 7^tó^n~\'.\'\'8QQ^egyén, ISO gyermek.1. Ezek 7-T..vb«nl étkeznek s alusznak, ebédet kihordták három ezer adagot. A városi szegények \'egr irflUal/mi\'lyet a kapitányságnál kapunak edény nyel déli \\2 órakor bejönnek 4.:-^.kiösztiítik-az étel,- melyet elvihetik-haza, 1" vagy leülhetnek s megehetik ott.\'
Az ételek; roppant kazánokban főzetnek rü^_BtH^n-dologhozHcülűrr-cffl;h— van —al-
1 á U n nk_s^ieglelietÜ5_nagy-^yii^ therts "ÍTTatos húsdarabot asztogattak ki nekik, midőn bent valánlc.
A gyermekeknél a pajkosakat, vagy engedetleneket nem ereszték ebédelni, hanem a terem közepén térdelnek. Egy ily térdeplő fiút láttunk a terem közepén s szinte látszott arczán a mély szégyen, mely a rendes jó nevelés jele v«Mt.
Ezen aggok, ha egy gazdagnak temetése van, páronként kimennek a végtisztesség megadására.
Triesztben nem találkozik egyén, ki vagyonához aránylag végrendeletében ne hagyományozna ezen humánus intézetnek. Kik jelentékenyebb összeget hagyományoznak, azoknak nevei márványtáblába vésetve a lejáratnál szemlélhetek.
Van ez* intézetnek gyönyörű kápolnája, kertje.
Valóbau mély megilletődés és az alapítok iránti őszinte hálaérzettel hagytuk el a "helyet, melynél felsóhajtottunk : vajha hazánk minden nagyobb városában ily intézmény lépne életbe, ily intézmények létrehozásán kellene fáradozni , mert itt a bölcsőtől a sírig kifogyhatlan jótékonyság áldása hull a szegénységre, mig a gazdagabbak ösztöne annál nagyobb, mert közelben s távolról áldás száll reájok!
Itt s igy tettlegcsitsc nemzetem gazda? polgársága az akaratot, hogy hazánk" nng\\ s nemzetünk erős legyen, — ez az a szent akarat, mely a szép hont szebbé, dicsőbbe teheti. r .
. Jtt s igy több az ember az embernél!
Kivonat.
A soproni kereskedelmi és Ipar kon arának 18G0-ik évi oct. 4-én tartott köziüi-si jegyzökönyvéből.
(fou-u és rese )
IV. Lenek Samu ui*7 kamarai tag és söjíföni kereskedő, a \'kamarához intézett levelében,- ennek-oda terjedö közjbenjárását kéri; hogy ox Í565-~kí vitcJbéri k"ülön?za-^jályzat, -—\'mely"eddig Ut is a .vasútig .•igazgatóság; részéröJ^indcnr;kifo"ás nélkül gyakorlatban volt, "de aT cs_. kir.. yszábád. -Uéli^asuti igazgatóságnak rendelete* által i mellékvonalokon fekvő állomásokra és Sopronra nézve is hatályon kivül helyeztetett, — Sopronra nézve- ismét alkalmazásba jöjjön. ¦ . ¦¦ , .
Az^.cme intézkedés által Jiémely kereskedelmi-áruk tekintetében előidézett visszás^ ságok. leírása valóteöi drasticus, és ez szátn-talau ismétlésben bizonysáéitnyiijtja annak-, ;EogLÍr déli\' Vaspálya nem annyira. nngy-azállitó, mintsem mimupoHsfartÍ5r*hrjgy mmfr
összérdekeketJigwlemben vevő indok ezen önkényü.eljárás mellett nem található.
AliivaiknzoU Ievélhen többek közkmon-datik : Mennyire korlátozza ez intcwedés az eddig Bécs-l\'jlu-lylyel és Bécscsel némely czikbekbtMT Hh\'tséges volt Tcrscnyt, hizo-nyitja azon tény, h\'igy a helybeli kírcske-iluk ólouilermékeket | nyer> ulinot, ólom-fehérét, uloiagot, sörétet, úloiuport stb} ¦3.7 emlitnt díjszabályzat szerint Villachböl 62" kr.. - Krumpenilnrfból (Klagenfurt mellett) .">>>",., l^prr\'máz-ánkénti viteldíjért liozathattak, uiíg\'uio*«tantúl fogva 101 krt, illetőleg 1)ü kit, kell az agio-pótlékon kivnl üi általános s^jHitá^i s/.abályzat szerint fizetniük, minek azon sajátságos következménye van, hugy a vitelbéren még az esetben i> valami megtakarítható lenne, ha a nevezett ezikkek előbb Bécsbe és onnan ide szállíttatnának! 1)^ eltekintve ezen külón-Jeges esottól. valamint attól is, hogy a déli vaspáha a fentebbi iitasitássai egyszersmind a vasúti főnökségnek nieghagyja, miszerint, a külön-szabályzat etldigi alkalmazásából fíilruerült vitclhéri különbséget az illetök-lól bekövetélje, — a/ említett intc/.kedOá Sopront és környékét annál méltatlanubbul-érinti, niivel a vasúti vonalban 3 1;: mérföldnyire távolabb Bécs, s még annál inkább a közeli Bécs-rjhely egy és ugyanazon vasúti Ígazgató?ág által elsőségben részeltetik. A kamara ezen levélben kifejezett kivá-[ uulmat tartózkodás nélkül és pedig\'~5miyi-I val inkább helyesli, mert a déli vaspáha-! igazgatóság által tetszett gyakorlat nem egyedül Sopronnak, hanem Magyar-országnak a Sopron-kauizs.ii vasútvonal menté-ben-íckYŐ vidékét, melyet a déli vasjiálya igazolatlanul mellékvonalnak tekint, kereskedelmi érdekében érzékenyen—károsítja, meiy eljárás ellen minden, erélylyel és minden rendelkezésre álló eszközzel küzdeni kell. Ennek , következtében határoztatott, elsőbb ez értelemben" a"deli vaspálya főigazgató sáírához komoly felszólalást intézni, és ha cz a kamara várakozása ellenére ered-ménytelen ^maradna, a. nagyin, mogy. kir. kereskedelmi miuüsteriumhoz befolyásának
Hirdetéseket elfogad :
;H.-Kani29áB: nlC ADÚ HIVATAL. PestM : ZEI3LERU " Béoi-, Hamburg-, Berllo-, MaJna-ia.-rrabkrart- íi btltí^. íj iienr riAASESfíTEIÍÍ k vnqhkíi^ijipom^^r** f| SüittgarJb^ru^aííffíitsrt^ Bécflbea: oPPELiK.
tésnek a nagyméltóságú magy. kir földmi-velési-, ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz leendő fölterjesztését elrendelte.
Állami sorsjáték.
sem mnnuporisfti7e5rtitjgy 111 mt ilyen a kereskedelemnek törvényt kívánna _ . szabid- a( ilélkul, h«gy--figyelembe venué^.
.}. midön^^yütt \'étkeztük tisztit hosszú asztal vajjoíf szenved-o "alatta, és egyszerűen, csuk meílett^-miriQ\'egyiknekoda\'iéve nzevükés/rH azértr mivel _a vasúti \'igazgatóságnak *igy-let s\'kihíirdva az étel. Szép fehér, kenyeret" \'\'telezik és ncra-máskép. Mert észszerű, 3 \'áz
ér ve nyes 1 téservf gTnntny\'amc^dui; . \' . A tiuulíi>ko/.:nanyra kitűzött ügyek elin-íiv\'sp "után elnök ur jelenti, hogy.g iíimh) frtnyi állami elóíeg, daczára az- ismetelt\'Jié-relemnek„míndeddig engedélyezve nem lett; sőt hogy a magas magy. kir. kereskedelmi minisztériumtól a kétszeri kérelemre tnég válasz sem érkezett; indítvány ózza tehát: miszerint a kamara határozza^ „hogy 4. körülményele ezen állisa mellett, egy ujnhbi jelentéjiben a kamara helyzete, ugy áz általa (írrtkilás végett tett.lépések előadassanak, " azon kijelentéssel,-Irogy, ha a_ kamara -mielőbb kedvezőtlen pénzügyi- helyzetéből ki
időre szök.ségletérül gondoskodni és hogy ez könnyen tevékenységének kényszerű be,s,zün-tetfcérecvpzéihet. -¦"
Ezen inditvány sürgőssége íi-kamara által elismertetvértr-a jtvusliitüa hozott jclcn-r
0 kir. ap. Felsége Magyarország népiskoláinak segélyezésére egy állami Forsjáték rendezését engedélyezni méltóztatott. ¦. Ezen legfelsőbb engedély folytán megindítja a m. királyi állanisorsjátéki bizottság az .I-ííL magy. kir. államáorsjátékot, ¦ mely-_ nek nyereményei a játékterv tanúsága szerint 200.000 forintnyi nevezetes összegre rúgnak.
Az államuk felvirágzásának egyik fóté nyezójét a nép erkölcsisége és műveltségi képezi, mely csak is az ifjú sarjadék czélszerf "oktatása által érethetik el.
Minden honpolgár egyik kiválóbb feladati tehát, a népnevelést előmozdítani és minden lehető módon könnyíteni.
Ezen feladatot most teljesítheti mindenki legkönnyebb módon, midőn ezennel alkalom nyílik arra, hogy egy közhasznú czél előmozdítása mellett sajác anyagi jólétét is növelheti. - -
A sorsjátéki bizottság ennélfogva annál biztosabban reményű a közönség élénk.rész-vété t, mert ezen sorsjáték oly előnyöket nyújt, melyek más hasonló sorsjátékok által eddig még nem nyújtattak.
Ezen előnyök közt különös cinlilesre méltók ;
a) a sorsjegyek aránylagos csekély ára,
bta nyeremények sokasága,
c) azon körülmény, hogy a sorzathuzás^. nál kihúzott nyerőszámok minden többi nyereményre még egyszer.játszanak, -
áj a nyeremények után (Ts ak cvi száx-t ó 11 r a kiszabott illeték.
Játékterv.
Ezen dúsan javadalmazott sorsjáték 24Ö2 nyerő számot tartalmaz, és pedig :
J. 1-sö fónvercményt. .100.000 frttál --1 2-ík " * . r." 10.000™" ~
ezükotvkivül :
-2 nyer. 5.000 frt. Ossz. U).000 frttal™
Tf.\'OOO ~n , T.000
6 V ,1.500 "„ „ _9.000- 9
10 ¦ < 1.000- "< i 10,000 9
• noo 5.000 n
200 100 „. ÍO.OOO w
200 . S\'O n 10.000 *
\'2000 . 10 „ 2tXO0Ó
^szerint az iKszcs nj-creménjek összege^. \'aoO.OOO. furint. ¦\'.;>-.,... ~ .\'
A huzas minden • bizonynyal éfl visgzft-
kaldiaira.
* A tisztes, öregefet .Ütni\'jhügliatu vult,"
vouliathatlanul 18G9. november 30-an fo( trirtínni. - -
Egy sorsjegy 4ra 2 -forint. Ezen Terv«zetbíl látható, hogr_a jútí-knnyság érzclúból -szarni ázott áfiíniuit nemes -sicrkfuhimgl prld*ii)
.jutalma mcllcltmreg nyeremény is ígérkezik grrfeayCTölnn\'fc ¦-_ - \' ^sr—_z—r
lliutau hazánkbliTa\'népncvclis Müiuuz-\' ditisa U .teghemesb, logfJBblflwkvéstf bot
gjiyi Imi\': ezen-sorsjáték is kedvczá ulkal-VltaatsolgúHat a népöl;taTi3.magiiKt\'« ug} 5-
\'jMk támogatására. EniiíUbgvatuztdrticljei . Mulattal felhívom Zalaiuegye lelkid ta.i-
ugybaratait, egyliazi es világi t. cz. hai-o-i-Bágait,\'tanítuit, s a nündea-jocrt IciUwfül"\' •."•MnleáiiyoitrtaBV ezen sorsjáték jistyeinok
Tételével, elarusitasival, ajánlásával a tau-
^-üjr-ertíejíert etoít\'giteui szíveskedjenek. .......
^~~^Ttiszta Tirermmmr joteteinenv^ljinT vallás és nemzetiségi kulCubseg. nélkül fognak . ~ népiskoláink reizcsittetni. . I
-—A-szerencse meH\'-H- áldás is kisen -a í
résztvcvökcL A" sorsjegyek allulirottnál is - kaphatók — mmt a magy. kir. közoktatási
mimatenum" Alul e czélra megbízottnál. \' • Kelt N-.-Kaaizsán, nov. 8. 1369.
Ezek utón megkezdetett :
tíintíeflkoziís aorrend szerint
kész út tuiiopitui" ; v. teli , lidki qu^liPii (íiitnliiiHis li.dyi\'sltu.\'i
IldűiilLll t\'^i;ri2 m-V> 1
•a kivauú, llu^v tcljiS kái^\' kazlunk 1 rljt-ii.
- =¦ ~ zalumegyei tanfelügyelő.
Levelezés.
Zala-Eflerazen, nov. ? I-<".<!. 11a "lúliilan :> órakor tartatott meg a megyeház tanácskozási tercnH\'bun\'a megyei Ukelatanács cisö alakuló gyűlése. Elnök BV.ja-<irrg\'Íy 1 Vir. tanácsos és zalamegyei tanfelügyelő ur a j terembe lépteitor él jenekkel fogadtatott. Elnök megnyitó \\beazéde több helyen, éljennel és/raT- 1 lyesléasel találkozott. A megnyitó beszéd"UU^u j (u beszédet legközelebb beküldcndjük) Hese- , nyei Ernő iskola tan ácsos, Zala lelkes fia, remek l •beszédben üdvíMé^i^irtüfelügyelő ura\', élén- j kon kiemelé kipróbált hazatiságát. szi\'kk-p- | zettségél érf láiigbiiígaltiiát. —¦ Aldá»-t kívánt j életerő* — Kivitnaíat m\'-h-grii v:i-«sjdi:ingv.á a ! \'tanár*. —Tízután\'Königiti:i\\ er KárMv apát ur űdvözlé a t-niN\'IiiL-yi-li\'it - mint monda— .egv } emberi er^í luikula
[L_ Elnök a tanács TágjalT WervnzkisrWsfir qzólftván-ibl;\' jegyzőkké M->r\'">-.!za~Xalmau vs Skuhtics^ Zsigmond Ifinek választva-
tl Felolvastatott uziskolntaníw\'\'1^lfcs*ániára kiadott mtni3rcrrnitasit-isok^->Ifli<Ien>-egyes puut-megvitati-Uűtt. Ivet-br/öttmáiiv alakult, eg\\ik n/ -*dcnii, a másik n polgnPi iskolák szamára.
j^kíbíolí bonni tat a a megbi/.o leveleket, 4Ht>-h\'ek szerint ko»igmiivi?r Karol v. apat ura veszprémi es szombuthelvi püspökséghez tartóz.) vallástelekezeteknek, tek. Hegedu* Joz.-ef a helvét hitvallású vallásielekezetéknek, —: ím Dr Király Mór, alsólend\'vai-\'örvoa. az izraelita hitközség -kepmulmul-lwatik, aa illetők által ¦megválasztva. -
Ugv véljük., hogy zalamogve iskola tanácsház eltui- ni elvben az izraelita Jiílkozsegek 19 képviselve vannak. _
"Az rin\'vk ebbcri-sz3b^T)l^fflV-L^-lés-1 általános helyeslésre talált.______
4. Az eskü helyett\'* tauáes (tnnepeTyea fogadást tett a népiskolai oktatá^Uuiözditdsára közreműködni s a törvénynek eikeres érvényt BZeTDzni.
__.">. A tanács egyes tagjai hazaliui biizgnlom-
uial ajaiilri"iztak a megyei népiikoják énkkr-beu körutat_ teiun a törvényt a községekben megmagyarázni apontos iskola na-járást én Ui-nitást szorgalmazni, —Áldás kr-- rje magasztos törekvéseiket!
iV A.községi tanit«\'k esetié - í választására egves tagok kiküldettek. -1, Az. KsptTérségek es . szolga:- roaaguk uiján
\\\\ kdzseg\'-k felhívatnak ni. iske-".7ízeki k\'äzcf-" vezésére a egyéb tanug^-i teenJuiK. tL\'lj e-i lésére.
8. A jegyzői bivatal a taniti\'ii hivataltól a tőrvéuv értelmében való elválasztása mindenütt, hnl ez még nem történt volna, elrendeltetett.
A jelenlevők névsora hitt leültetett. Ezek vultak-léuyeguab tárgyai az ülésnek, melyet, végig a aiijigaszlú:) Ügyhöz illő komolyság, érdekeltség b lelkesedés lengett ál. Az (il.jsj rövid
-hikes beji/édilel bezárván, a terelőből megéljenezve távozott. Áldás kisérje lépteit.
w:;y .ik.I.knvdlt tau.
Alsó-Lendva; !
Az alsoleiidvai hilroui osztályú n^iiiskola ¦ mai napon szent-misével, a.szent Léleknek nr-gitsegül bieá.iáviil megnyittatott, a megnyílá-
son jelen volt tekTrl>0rvarícs Lajos ur mint az j az iskola — megyénk buzgó taiafelügyeliSjo ickolaszek elnöke, tiszt. Stirling plébános ur, | hatni fog bizonyára a községekre isTnogy a 11,mnka--Gfvürgy, Balaton káplán urak, ugy j népwkolaí törvény -éícrint híven -teljesítsék\' -ítervarics Kálmán, nlsó!endvai-siáf«sbiró ur, j kötolesKégüketr-a-népnovules ügye iránt, mint az íakolaszák ülnökei. — Az alsólendvai | /¦ " ¦ SÁKINUKIl RÁUOLY. \\*"
iskitlának tehát három osztálya van, egy leány } - ? j ^
psietifirii-osztály r ft-leány_-islco!ábau Alszeghy^l^^ ,
János kántortanító oktat, a férfi-osztályokbann pedig Helyes Lajos és Űorváth Béla tanitóE; j^*1 ez utóbbiaknak évi fizetése iejenkint \'dW frt _i
Heti szenfie.
.\\oyembi-r tt-én 1869.
és füles. — Az iskolaszék az egész iskolát ojra átalakitá és Bzervezte, hozatott egy igen j^les foldgolvot. az iskolaszék elnöke tek. Der-varics Lajos ur pc.dig egy nagyszerű térképet hozatott ajándékba* az iá1:olának. -gfc Mi tehát mindent elkovcttü[ik..a.gy\'_\'rmü^^®Sl\\*elésének és-.oktatásának előmozditásártwf^^y ez ügyet mai napon tauitöink kezébe totfük le azoa remén\\ ben es várakozásban, bo^y kötelmeik-
(Bfi.) llir szerint a Dunaszabályozáa, Buda-Pest szépítése, boijevarde-ok építése stb. czélra <i" millió kölcsön vétetik fel! Honnan? — A Nilua ismeretlen forrását Livingstore felfedezte. — Az orosz "szigorú törvényt liozott tiltott könyv s röpiratok ügyében. — tjtéger Lissa-ban működik. —• Ur. Kern pf ausztráliai ön-os hazánkfia haza térve Debreczenben nAze"ész nek a szó teljes értelmében megfelelni fognak, j világ- czim alatt nagyszerű lapot akar megin-íti iskolaszék erélyes, tudományos ás lelkes 1 <"»?L — A levelezési lapokból egy hó alatt. 1 (ngiaitiíl szinte megvárjuk, miszerint a tanítás.., inilhónál több fogyott el. — A közvádló Ka-
\' fnfiíttí felügyeletet ernyedetlen szorgalommal és ! buzgósággal teljesitsék. mert sok kiadásunknak csupáii csak az lehel kamatja, ha gyermekeink ! alaposan, czélszerüen a a kor igényeihez képest j ne veket ni fognak.
! -------, Tlí. KEC.
Magyar-Szerdahely, no.. 1 i<t\',-j.
Azi.-kolaügv aáluiik szomorú ájlapot\'oan van, A Iiivuk nagyobbréjízt tebetösf®^ s miinb\'iir.\' inkább, mint a uevelé--<")ktatás "őinozditására »dn.ik>egvpár kraiezárjokai. Itt a i i^k-daügyet m-m hordja 3gívoo-6eak^ ezta hTgro^yuiiih rcsx^ vétlenség-survusztja. Az iskolaszék nálunk megállapítva nincs. Községünk iskolája igen szűk s szalmával todoti, a törvény igényeinek épen íiiegneni felelő és rozzant állapotú tautermébez az cz évben teljesített összeírás szerint lúü minden napi és 7U vasárnapi — ismétlő —* tanuló tartozik; említett-tanterem pedig alig képes 7l.)—?>tí tanulót befogadni. .
A taííonczokat csak Ugy van, mint a régi időkben, bar mikor, és amennyiszer tetszik, otthon tartják a szülők. TuUb\'szori felsaí\'dlitas s a község elöljárósághoz a tanszolta kitisztilása érdemében intézeti kéréa-daczára az oktatást caak e hó .">- -ti-án h-.helett megkezdeni.
A taniló régi n igen csekély fizetésén ugvrzed-ván csak vergődik.
A jövő azonban reményével kecsegtet, ítója tierguly ó nagysága — kinek legfőbb tárg\\a
r*1?} \'"•gyevics herczegre halálbüntetést, Trif-kovieara Íj, Stankovicsra ^0 évi sulvus fogság-büntetést kér. — Ditmar híres lámpagyáros | nagyszerű olajfinomító gyára Florisdorfban le-j égett. — Triesztbea b - munkások njolag za-1 jönguak. -— A Tii!ury.ir. főpapok e...hó~lá-áa~íju... I d\'jinak a pápai zsinatra. — Izabella fia javára, ¦ lemondott a királyságról. — Csungrádmegyé-" 1 ben \'22196 \'tanköteles gyermek van oktatás I nélkül. — Victor Emánuel haldoklik. —\' üab-! lencz lovassági tábornok nov. ií-én foglalta el ! állását, mint magyarországi fohadparancBnok.
— Magv ar-tr^zág b-g i \\ ibb blatistikai adatok -j_3?--r!-if>l útl\'l ~\\ tuártf.diiet Ulti-, — A fiumei 7 ! riignicoláris dep\'utatio d-:cz. 1-én folytatja mű-
kodéstít, — Debreczenben a rault héten meteor-j hullást láttak..— Erdélyben l\'J hirlap jelenik \'. meg, köztük ü, magyar. — Vajda Victor a ma-\' gyár társadalmi életből érdekes rajzolatokat j irt s ad ki. — Triesztben 10 müió alappal, j osztrák-ássinjkereskedelmi tíírsulatot terveznek
— Temesvárott egv hadnagy egy földmivessél \' párbajt vivoll. az utóbbi hWárosan megsebe-| bük; a párbaj egy nő miatt torteat. — Ejszak-i nétnetor-fzi\'igbau egy lársanág alakult, mely a ! cuiniLgakat ole^obliau szállítja a postánál. — ! Nagy Mibálv gvőri vasúti hivatalnok egy op-I likai távirdát talált let. mcryrycl éjjel S — S
ezer olnvire egvmás gondolatait közölhetni. \'\'¦ Tatáknál alkalm.is hliet. — Benedek Aladár ! uj évkor\' megindítja ujolug az »L\'j világ" : czimü lapot. —"S\'ássjt Árpád egy évi fogság- és
.TARCZ A.
Öszi emlék.
U\\y nőm* minden ó< borult ; Ninci üpy "Írig. nincs opj mftdir ; Ml bItítJ kx fcm síét, fi b* imlja ifj, hol merre jAr. —
Herr.iát TÍdrk, halotti gjúiii, Akárfanvú tekíill n urm; Itt buljgi" A kopAr mctÜn Mégú i-.. !?1 rsik nekem.
Uiírt ne T oh 1 hia* akkor in • Ily nuafclan, kÖdOs vüaj ^ ^UldCu iimerni keidtalek, Sivrelmem íd«i ingyaU.
Ht vifyad «. auládba todí, Veled oitsék, ¦ _a táj fektt EpyQU merenffto nírdolBk A »árga, halk Gnyáisetet.
- B mif lelked milyen elmerQU\' A% Síi »irf tekinlftín, ij 9ijL »iÍTetn keaerrirSl Houid panftnt rnbujlflin én. \'
Böki nananhodim^ t amit\' N«tn flóta raé^ ki a_kebeI7" lantom j utelmi-burjain . _
- Ejy mely fohiau t«ngt« «L
Szüreti clinéiiy.
Mielőtt bevégezhettük volna a hivatalos é3 t\'dlnvaLaloa eűinplímentek küjesünöi kicserélését, egyenesen nekem tartvu, közeledik egy alak, — de minő alak! Csak a lándzsa hiányzott kezéből, hogy Diana legyen. E l\'hidius vésőjére méltó termet, e lényt sugárzó tekintet megigézelt, földhez szegzett, mint a pápaszem-k-lgyó tekintete a ehoeliiueliiuai tynkot. Míkép álljak ellent e varázsnak V — Szintekedvem volna remegni. Es ö jíin — kezében egv Lá-nyér •- sajttal, és kinál. En^mJ. ki teljes .letemben szivUM gyűlöltem a sajtot. Venni, vagy nem venni? ez itt a kérdés. Venni s még enni ia ? ez több, mint a mennyit egy szaidlicz-pop megg^\'úz; nem venni? -örök íipreheusió! Eli, mbre vuló az ész és a politika V Vegyünk.
— Nagysád hol leste megizlcaämet V Előttem Ä»sajt a világ első csflmegcjo.
Ugy látszutt, elhitte* mert diadal mosoly lyal lépett tapsaim elé, hogy őket is megkínálja. — Használjuk fel azalkalmat, két lépést hátra : — eins — zwei — drei — a Bajt az asztal _alátt, megmentve az élit is, a^jecsület is. »
e jól sikerült államcsíny- után önelégülte* ¦vetómj^agam a Icgkíízelobbi székre; nagyobb biztbääag okáérf eiiTnr; kommandiroztamegy ¦Diűaczk jóféln tBrmi^tmert r!Bi{rg-ft-nviI
;Ta hnIlgaláJ-Tde a kßnyO" • -Yi^lrU entBinínyeíd : .\' Hopy bám aaokkal Oaaiufbrrt, MflmTBtJV— hfljígom 1»oldogíL
_Ji krJny, a drága gjüagy sokat vJelenta, annyi TÍgy utia \\ ..Es alkati ^ég ö^yömot,— ¦ftrfod, mikor falcidkolim . . . ,
;¦,;,, . Moit-tSlam metiio-mcfliiö vagy,
J_ - Hmffin merengve járok Itt j-
" I Csak \'.emUkad nroanlyc; felemi
fcf^ii ^ 19 refjrpli» taKtCam limait. ¦
—- y^a*ar;»an\' ai.^ha\'haiiat ár/; - -
Vlgaaa-TMaaaa alfllol, — , / ..- -• B JalAjjan harviuli#i-
, .AilaflbbiiBkreinBiiyi«!.\'
- . ¦ -•• ~" v HAJQATÓ sAnDOH
fcént magam sem yagyók öllenségo a szeszes nedvek - mértékletes élvezésének — í kiáílitám szemeün és- füleim előőrseit, hogy a társaságot recögnoscbroTrók^-íöhettem-.magambanj lmgy
mo^t" tanulmányozok. ^-
Élénken folyt~a táraalgá^- tcrméazetpsfn azaz liogy biz-az nem igen -tur mészé lesen — többet németül, mint magyarul; tle blirmelyik .nyelven.is — megrakva azokkal a coamopoli-ticus sálon szavakkal, m-lyek a mi\\i táraalg;isi hon ton elongedhetlon követelményei^.
Né tessék íoszankodnijjjo^y á\'réminiscen--iiábani^mágnmis ily-nagyúriíis atylirstiuis/.ná-lok> En nagy\'kedvclüjö vagyokJjmindwnnek, ámi\'nobel és piquant; már pedig"hogy. ebben van valami piquailt, mint a vürüsfiagyinában,.
az" tagad hatafiaii!_\' __—......_
Velem .átöfTHtbcn, hét szék egymás melle ÜT Ebben nem..jrolna semmi kühínos, hanem egyikén rá Bajt; bájos..kínálója, másikon az tfn fentebb tisztért könnyüvérii társam, —...egész..az . irigylésig jól iiitilaltak együtt! Hz m\'ár;. pbra\'zo nogyoiu .is..kuliim!s volt egy - valaki riT rilkei 7ka \'..tJO^razágért\' -. nem\'.\' ti.lvozot^ypbjaJ[vöűlLl)^lV-a szemeib-M csakmgy H7áki!i«^^anHTÍ?zi\'i, - ¦ \'
Jobb íülomet egy csinos hölgy s egy pely-hes szakállú hadfi közt folyó érdekes beszélgetés caiklandozá :
— Woher sind Sie gekommen ?
— Von Wien, linlidigu.
— Siud Sio dort stativ?
Classiscb! Mondja valaki, hogy nem csókolni való ajkuk azok, melyekről ilv salonképes szó.röppen el b minden megerőltetés nélkül.
Balfülem — fájdalom! —.sokkal szerencsétlenebb volt; — irányáben valami jól táplált chevaliör oly-~e»etvoró hizelgésekkel ostrom\'lá a sxeretetreméltó háziasszonyt, hogy kedvem lett volna, a monsieurt füifulni, csupa féltékenységből.
Ez több volt, mint mennyit hideg vérrel eltűrhettem volna; — épen fogaimat Itózdéin csikorgatni, midőn aLaíéta érkezik a szomszédból, azon tatarozott parancscsal, hogy rögtön menjünk vissza, uiurt kész a vacsora
Ideje is \\ olt engedőimeskeinünk, mert mire megérkezénk, az asztalon párolgott a gulyáshús.
Már-ekkor nemcsak a szobában^ágíüt egymás "tyuksztuue.ru a minden reriou, rangú ás ncmá vendég, hanem a knmarában is, —hol a hordók, s:ij:árok, puttonyok és tuskók részint székekké, ri^\'.iut asztallábakká, a leszedett ajtók pedig általukká avaugiruztak fulladásig telt a férfisereg azon részévtíb meíy-r^sze-ret egy. kissé „szabadabban" lélekzeni.
A ki Bzerencses volt\'^váiahá medve tán czoTJiu! ^t„.hiti^jiacz_J^zp^én\'J__yagyr^id^ midöu csintalan gyermekek égö\'szalmncsutakat^ vetnek rá. annak lehet némi képzete az itt kifejlődött sürgés-forgásról. — Ide egy kanalat! — Nekem egy villát! — "Httmar egy tányért! ¦ —^-ifühJ-. kabátom ujjába ömlött a gulyáslé !
Végre,, legalább pár perbzro, csend lőn ; csak a kanalak,- kések s villák csörömpölése hir-deté, hogy komoly munkában vagyunk.
Armak bizonyságául, mrmnyit"4tiíp\'eá a gyomor, az emberi -chjfc-e Moloch-bálványa, rövid egy ór^ alatt tötikro emészteni, mások\' ccttcntG példiljára ido írom ez esti étlapomat, az elköltött étkek rendje szerinL Tehát —> ide nem ór^yc a tisztelettel ad acta tottTBajtot :.— Eza-jiimb geszteityOj foketo^r^é^dióg kalács, pu-_Bzedh_ ea_. piatota, gulyáshús,- libasült, &idcg~ libamáj tormával (Bzcgéuy^alamhS Iki ez.iitób-1 bit még soha nem izleldd. Superliu í), ^unSs\' re-les,"Timét gesztenye, üzöIjs végre másodszor is iékele kávé.- Es — ami a\'legbámulandób^bl — Miundemiok scium\'i" komolyabb/\' következménye -mluv.-Iún: |\'l;"!\'._¦ \'\\ \'¦\'..„.¦ ,
Egyébiránt én azt tartom, hogy ahol az ember vacsoráját jókedvű csevegéssel s víg poha-raziíssat fűszerezi, ott valamivel többet is ehetik , mint amennyi épen az éhcnbahLs ellen szükséges. S itt e fűszer nem hiányzott.
Dicséretére legven mondva n vendégszerető bázígazdáriak s a kifogybatían nyájasságával mindenkit felvillanyozó háziasszonynak, Dio-genes lámpájával sem lehetett volna embert találni, kinek idegét át nem hatotta a jókedv.
A vacsorának vége lett; — Ismét mindenki talpon állott. — Hanem hiába! a férfinál nincs valami unalmasabb, mikor már a 40 évhez közeledik ^tisztelőt -a kivételeknek). Alig keltek föl, már ismét négy- vagy ötönként az asztalok köré települnek. Mi czélból? Mulatni! — Eh bien ? miféle irfúlntság? Hát amolyan férfias in n 1 a t s á g. Minden férfiról fölteszek annyit, hogy ehhez nincs szüksége commentárra, — a hölgyeket meg ugy swm érdekli.
Tnlálkoztak — illetőleg találkoztunk mé^ ia néhánynn kevésbbé kérges szívűek, kik vállal-kozánk a hölgyek további mulattatására, és — lelkemre!.nem bántuk meg. de,.Íci is tudna ilyet megbánni, ki előtt még valami nemesebb élvezet is van mint a — mákáo ?
Vígan lobogott a pázsiton rakott tűz lángja, gúnyolva az éji sötétséget. E kora sietett-most,
a ki mozogni tudott ós-akart -.....
Sötét éjben lobogd tiiz 1 körötte saökdflig sla-
" ^SüIl"," nunTTÍlacbettK boszotkinvai-,\' énekelve, hahotázva.-; ogyes^csop^rtok\'aigyöpíffiebíp mások-.a körbe ráÉott .páö^bkrá^él^eztedve; itt-egy lovag, plaFde-jéfc^\'ft-^6pre teritvfr, utá-npzhatlan gracioaitassál veti magái hölgye lá-bnihoz pamotl kissé távolabb a félhomályban egy szerelmes pár ábrándozik\', a család nyugtalan apró sarjadéka meg abban leli örömét, hogy hoss?u póznákat merítve aHzzá parázsba, -sűrű Hzip^rkákat szór a publicúm közé, mire nz idegesebbek rií^íil.tökben\' nagyot sikoltanak; gondoljuk meg mindehhez a" harmonika s egy rozzant verkli fülhasítú düharmoniáját. — Mily regényes I Wie rotnantisclí I__...
Hanem hát semmi sem tart örökké a világon.
Elől ke-blüiíket melegíti a tűz és a jókedv, hanomlmtiinkatgQmrQziu kezdi a caipofl öari tu,él.
Menjünk be. Koczintsuuk\' még egyét házigazda b a háziasszony egészaégóre..— AsTr velőnt zúg," a. szempillák nchezulnok. — Talán elég ía.volnaa jóból ?. . . "
Jó éjt kívánunk ! , , - .
- : MARÓD 1.
5(jf) frt bírságra itrfltütLa a pesti esküdtszék; j -^ItjiL.ag ff Arany JrmabUáhag* megjelent fel-. jfSgaűriéai czikk^nhvTtT — Earkas István t^ijTT \'•""gyttcá Pesten; "leégeti, Soíiq püspük v.:v/.i- j Ircaou beteg. — A magyarországi zárdák és koloalofok\'cHörlcaDirántLtptómegyeIc\'-rvénye* i - b» országgyűlés, elölt, .-- .JVahody Li-v Jr_,v amerikai erocsus Londonban 74 eves kot-Iban "ű_e hó E>-én meghalt.;-- A távirdai dij 1S7u; , ~H^uaiHrj»túr4Lsz^títirttk:—^ —.-V ti;1........Bn
rinfclütrf Aliul annyira közkedveltté lön. Ilog
különösen pedig hazánk, s főképen megyénk tavai a városi községi tanáéiba választoiták. j lel kos hi%y.ét, ho^y törekvésem rum gyámoli-OÜ a szabadelvű ellenek-Vezére <Iőn, és ínég ! tai-sztvesked jenek, í\'lvujtökuek rhejófizető után
political p-zcr-\'pet"\'"jdt5zrjtí véget iiuiM .-f>L életé:n>k. N ¦ ¦imi a tVi\'i.- hb.ilő al.! ¦
"ezwick Toréi szobrára eddig 17\'>7 frt !ryíilt \\
H i r e k.
— A z ala-Bo m o g y i 9-ik izr. ktízségke-rUlftt következő feliratot intézette üuJíüsjiÚ-_
- pisterhez : „ISagymóltósagn minister ur ! Mint ; képviaclői a 9. izr. községkerületbe kebelezett \' hitközségeknek Nagy Kanizsáni-egybegyűlvén,
~a7ak«Üuuk, éá az -Átmeneti intézkedési:kbeu meghatározott hatáskörünkhöz tartóz.) ü^yek fölött tanácskoztunk.
E tanácskozás eredményét képező h.itároza-. tok C3ak-hámnr meggyőztek minket arról, hogy -az egyetemes gyülé3 alkotta szervezési azabalv-__zntoly Jnt ezredeseket foglal .imigáuun. melyek
^""hitfelcTczefiTntézraeiiyéink rTTvíragzasAnak elő segitosa mellett egyszersmind a hitleleku/.et önkormányzati jogát azüárd alapr i lek teti.
... Ezen első összlétúnk alkalmával már kitűnt, hogy a magyarhoni izraeliták, kik eddigelé ki-Betjű teatiiletűkLtín, egy mástul .elszigettdtim A.11-
" tak fen, a hitfelekezed fejlődésre tetemes befolyású oly közös erdekekkel is bírnak, melyuk-
hi, éi\'igy örömmel tapasztaljuk, hogy a eon-gresausi munkálatuknak általános fejlödésiiukr.\' gyakurlandó befolyásúhoz kötött reuieuyünk már Is valósulni látszik.
Ily vívmányok birtokában 1 diotlen liáiásan meg nem emlékeznünk azon férfiúról, ti;Í módot . nyújtott- hitfole keze tünknek arra, hogy saját kebeléből választott képviselők által hitközségi ügyeit a kor igéii>.yyinoj^mogfelo|ölug-¦rendezhesse. Fogadja ntiiTgű in. ur u nemes tetteért megalakult M. izraelita község-ke.rötet képvi-Belliinek nagy rabees ülését és bálás kirszoueféi. Kelt a lí. izr. kózöég-kurület képviselőinek
- K.-Kanizsán, IrtöO.évi iwt; 2ti-áu.tartott gyuláéból. Következnek az aláírások,
— A p é c ti - b iw esi vasú Harsasai tudatja, hogy & Pesten leró központi hivatnia t. evi i nov. 1-túl kezdve Lipólvárus, U\'iiiplunit.T - sz. j alatti Leituer-icle uj épület 11-ik uMiieletén van. \'j
— M agy a r - 8 zer da h e 1 y közsé^liüMar- j tozó uiagyar-caárdálian f. ávi nov. hi> \'ián \\ 7—8 óra között Uazdu Gábor niagy.irí/i:r.\'l i \\ hol vi lakos líalla János kiizjégi esküdt t f\'j>/. Vei fejére mért két vágással a l\'uldr.: Irrk-tt. E kiazámitott gyilkosság, után a szeruneséiL-a családapa kocsin szállittaték h.izátioz, n J.U érai
--szenvedés" után kiadta lelkét, A uiejrhulfun orvosi bünczvizs^áUt teljesíttetvén, imv. ü-éu temettetett^cl... üzvegytít és \'.\\ neveletlen gyermekéi hagyta hátru. — A m^r.Mz ^ytkn^wá^ot elkövetett cstéu IlnlmtrrH két t\'.iglár érh<jz.jtt \'.küzaégünkbe, kik értééittetv*éu_ii törtéatoUrJI, -—isieitűfe Gazda Ctóbor gyilkost elfogni, ez azonban a fuglárök kezei közül szépen.megtiltott, s azf-csak nov. 7*én sikerült halíö^a-okonánál elfogni, honnét nov. ö-én déhiLin az ügyes r fóghttok őrizető mellett Uinét bzívcs volt azép-. \'ségciénrelillanuj. Mit tudnánk o szoiuoru jele-flfitra mást mondán^ mint: Jól rendezett köz-Légi:rendszeri jöjjön ol a, tü orazigod 1 Y.
— Gy ásih.ir. Fájduliriáa benyomást oko> ^ iott Bécshen, de valósunkban is. számos rokoni ......éaJanterűsei^kiiréban, Dr. Lowinger. Edivjnleal
ügyvád ea Bécs városa, községi tanácsosnak október 8<án tortént váratlan halála. Ezen iiatil — csak 31 éves — nagy reményű férfi kanizsai : sxulctéaü \\V:olt, Bécsben végezte kittmtotésaul
......jogtttaalmánjaitfJrpbrrövJd idö alatt, sziinios
nevezetes porben..mint védelmező és juIüd\'Vu-HŐK—kitűnt^ sgiretutru inéi tó férGaa uisgw—
rvunk
— Aradon i-^y .járdi és kocsni* elleni l\'tbiztoslri\'i-tiirsasá \'vari alakulóban. Uv vá\'l-
r»Wntnak rtTvhrnki^ krd^\'err)-jí^öt"li.,hLiiiG,,jrtiötiri:
— Y, h ó í»-én k^zdödótT /alam-\'^vt L-viili^ ról la[nin!i. beziirtai^ r<-ni)"s Mdúiiiijiukiiíl «ei^ mi- közleményt nunj kapván, netiof közlést, hozzunk, kéniyteleii\' számunkra halasztani.
....... Kérdéa tiité/.t,\'tett liozziiiik, vajj-m a
hjJybel.i.migygj\'tii[i(i3Íiim \'.iitképzökürc lU\'j^ala-kuli-e már ? . . < sajnálattal j 1.- n tjük. h-jv még mindig alakulófélben van.
— T a k A es Jenő költeményein->k már a H-ik Íve nyom ittatván, k\':rják az eió;iz..;ié,-i.:k mielőbbi b\'.;káll\':sé;, t:i \'; ;:| ¦- hó t-\'lyíau ^Vpe-diliitatni fo^.
— A f 0 1 y ó évi prurTaiumuk közül a le^er-dokesebbek közé Lírt-^-ik : a koszthelvi-tn. kir. gazdasági t\'.il^Őbb tanirité;.\'t lSiJS— •:.:>. dr-ifcfitv.>n.vv. .ií/.erkí^Ltc : Ualá-í Árpád, tanár, E kitűnő "Íntív\'-T r.;-\']>•\'.¦•--;i iím^ríető dolgozatra ké-őób vís-íz.lU r\'tnk.
— Vas !1 á 1 y ,t ni ^nyitás. A buda-ka-nizsa-záluiny-k-ir\'t-í »;s zágrábi vasutviMial t"lyú é\\"i de.\'zetiiber ¦ ¦\'-•"jón t">n\' önn^¦[).¦!ves-*n meg-nyiLtatni. H.^L^kuv.i^j hurvj.Li.-azá^i m ini^zter ur a in>\'gnyii:i.-i uun-\'p.\'lycii ri-szt v-L-uiid. A nie-n dend ifi\',\'^ van ál!..jiitva.
¦\'-=~A"S-o--pTLn irr. b. várrit^r%-\'?nT?^; kévé l^n^elni.iver\'Anul u>-v--^:ei:r k
— íl-rvÁtb líoldixsár i_-a/.- igügyi niini-íLiT ur ó exr\'t\'H ¦atiíi uiiT "S <-i:-i^vun-^y-; cur^rui k-ruiet. bői kuki.its jvb. síi á di-
\'Ujt\'lll Ill-\'lvtj.rU t..t.L> aZa/
bi -.Ji-.v f-!>:it" f..-\':»Iinik. K Ji\'Zi^l\' k .11 wk-ité^iC-tében
iIüei ha kora halál \' .ogy ciulók-neldánym al aziilgálandok. tízonibnL-ínv nn..i l.-tü_\'~é,< ft-ív Hiln\'oet. "Bnlogh Gyula, a „V. E.J hául e-.\':: H k • : felel-\'szerkesztője. — Ajánl]nT; ínvasóínk i szíven pártfogásába a széptehuuésu költűnek i köttd menyi; it.
i — Megjelent h>zz:ink is beküldetett : I Kirándulás az Adtiai t-jngerrn™ "l\'tkant üumo-: riíltf.) saiyriku- tiii--r H\'.>-rnaÍ utazási vázlat. A"\' \' lüült. .-vi l iiiiii.\'li.Lii tartott orvus s lefmészel-nyüs^j-^zsgrthrtrn\'ágyíyirh»?llkTilkalmira! írta Nratra-damüi, \'j^fiizet. ára .össz.\'sen- 1 frt. Megjelenik Uugvdrt. .-í \'Ims-.-tek haudabaudázá^unynyal vannak irva, sok h«-lvutt kégjfgpjhatö"párt-8zin-z(-t és Wferditédd^Í. TwP^
- Balá-! A rpád. a keszihmlyi inajjy. kir. gazda.-;á^i felsőbb laniniózot tanára, előrizetést nyii ily ezimft mnnk^ján : .f-cniit\'rt\'íx n kr-\'l<H-guzda íjifakorfitttk\'ikSpz-\'xérr.\' Eraunkácaka feladata lesz : oly Halai .\'Hiiierekiiuk, kik előleges gy.ikorbui i.bj.iket irt.ikik, \\v^y azutin, ki-Vlö iákulai képz^tlsé^.,! f.úv.\'v.:, — akadálytalanul valamely felsőbb irazd;is:i-^i tatiMitéztítíiy tclvé* ¦ tessen. k : ¦ d" íjiyaiiokiiaJi is, kik valajiieTy
szerű anyag U vixn, a levének vanilíálioz hasonló znmaija van, kitűnő gyógjürűveEbir. Ajánlatos
tovább hasmenéá elleu, gyoraorfájisban és Bor- -* i:-iítú betegségekben jtalul.. Lbhet egv_ napon t\'t;y ifezííiiél is tübbut elfogyasztani, mert egy-uiiitl vértirtztité is.Xegjöbb reggel éh""áyoiQOTra inni úa délelőtt, s ha aa. akarjuk^, hogy izz*sz-nzon is akkor jó melegen kulljfitni-B utána Agy-j bau jól betakárózní. Sokan á^urjákrk1sobb"va -uubajuk riMüir Í3. "-------
tnnr lépn
iltmutat:
&ÍÍ.-A alÍMlUlOt 11,
al iiráss.il e^áioi di.-*z-al:»tim W\'ajd készült. ¦
minden kot"
tieí, iu:li \'¦\'
Má-jr-hi.v rdnu» |" ?T \' - l:
-„ ,vi ! !l,:\'.é N v,,t-
és t..k.\'-!v.^,-
sajlő alatt v meíj-.-i.-irk.
:!í.ia ép a gyakorlati térre -i -/"IitÜkuiií. niir.\' ÍLiXv.\'l-.\'v.i^.ri.tt-^-T/i\'^ik k."»/.-az ujut, mint \'^zínte ul-j .vő pályája
1 ruméi
— A
ha In.
!ii/tüsaljhan miiLika mar
^\\-:.k^C5rlit3-S»Ö©\'toi........._"I......
— ír, J. Zala Apátlii. H. A. Dnbrawa. B. K. l\\-\'r* DJttnlier l-lfil li\'jzdrc réasűkTn-ralaiirannji mÁm&t-\'\'\'("\'\'lijiltiirik.
--\'L. J, Ke\'^lífniíi. ^ol*c\'minkülíiKttab.
— T. V. Ki i ÁnvitT\'i\'l «E^rint 4 í-ámot ktíinegs-
— N. I,. p-st. A júlvamuiikát k\'iEöIjflt, TOUt>>- .
jNTyUt\' \'tó\'r. *)
, ÉAR NÜNOOR r™
í Aiítnlja maírrtt raindrnnema \'gazditezaii é-s hfi/i- -\' al\'at>.k kuU.\'.- a b.-l.iő bett"i-*ég.;kKeni orvosta-1 ».in, vajaininl luindeti előforduló AllalOrvnpi ináiéifíkn-, ii. in. hí-rébwkre, fark-an^ulositás-í r.>V;li:é..-kr.\', julihimlő-oliásnu érvá^lUokrn otb.; u^yaáinte adái-vuvésekncí előforduló külső kc/esM\'^i t\'irvénves belső hibák hiteles rae^-hainr^Ziisi a. é-* lilt ;les biz.\'uyitv iHvok kiáHí-
k I.ikiáa : a .Z\'>l\'lfau vendéglő mellett atáizTó
fnnlóuei. \'
Irodalom.
— l"\'seii?\'ery""\\n:i! ..-h.:^uj| . nijté. alatt vannak, s Rain Mi\'»r k U\'.-in sokára Dl\'..,.í fogunk jel\' í\'i-
htikai s ir>. t.diui pátyá|a, melv tti¦ "¦. Hírlap" idt?jéb\'"\'n kt-.^l
i ás Aban r-ry po^
hazánk nwü/.-teS ik. iiielvb-ju ( iTery mindig kiA\'ijtke/--i\'.-.- é.i mindig kiváló v---Zér.-iZ.MVpet jáLszott. Kí A!. ">i .\'.-igy iij! ö It luő^ek-n.;k politikai bee.íét adja meg, -- de e müvek i ií"inf lUt^aziTairság, tiszta i^ nemes irály, erős \' l\'imött.\'ió^ által tűnnek ki s tanulmanvul é.- k.\'i-\\ v,-;-\'iid.. példányul e^yiráol ^/ol^álhatnak. — I Oiotii\'iu\'l nézünk ni.gjeluue.\'uk elé. : — Előfizetési It-lhivás. fiukat f;on-dolnudtai.i felette, nr>m teszek-e hiába való ddgot, íia költeményeimből egy kötetnyit kiszemelvén, azt igy ödszesitve vilá^ elé boesátoru. •Jnhitt és hiu soha sem vale.k; j.d tudóin, hogy müveim luegjcdencse az irodalmi .világban eseményt kéuezqi nem fog, de azt is tudora ám, hogy ejjy er.l.\'i éké: nem e-sak a királyi tölgyek,
Hasznos tudnivaló.
n.-i-.-n ha [lehűlésből \'^¦írvn^vnl. ha hnrom
.rviii,u [ii?>-s hamuban i l*\'?, kulnő héját lc-
uaa?i:lapiijuk, hamar
de a szerény ibolyák is képezik. Költeményeim gyűjteménye az.iii egyes müvekből leend a«sze-vAlogaVva, melyek IfiöJ óta a lapokban megjelentek; egy-két költemény, melyek a kötetet fciegészitendik, légutóbbi időmnek szüleményei. Költeményeimben az iíju kebel édes ábrand-vilúga, a aa érett férfin komoly- eszméi vannak ecsetelve, atindenkori türekvés-ím vala; csak olyat irni, a mi a lélekre nemeaitölcg, s az értelemre felvilág03it(ílag hat. Egyebeken kivül tán ez is elég arra, hogy kimentse bátorságomat, melylyel a világ elé lépek. Költeményeim kötete a f. é. novűinEerTio végén minden .körülmény küzt meg fog-jeluuni. Egy . közönséges példány ára előfizetés utján 1 frt,-űiszpéldány-é 1 ft ÖO kr. Az előfizetési összegeket a jövő nov. hó lü-kéig hozzám beküldeni. Midőn a n. é. közönség pártolása iránt óhajomat fejezném ki\', \'fallcdrem cgynttal; á ¦9gépirotíttlom--barát^tt^
....... ". ._. . X
¦ • T..r..k f\'fi i k.ll azamiazotT. i^n hanrílr n V(t^y !)•_\'>\'jok-ira v.-re>< ha megiutuuk, ¦ nu ¦!;. ; \\> ;! vesszük, aztáa síjiirúta\\al
egv vekoay ki-inin:\' ¦ : .karjuk, s a beíe^ turki k4ti-ak oly íii-^-\'-^.ai. ^iiü x\'.t ki.illhatja. Klen | bur"-_-:it?ü!. m 1 v i". -\'-L-s |r^vu * nz egyik ol-; daliul a Mia.-i^.,^ .íj ai kell tartan i ejjel-nap-I pal. s _\' \\ 1 a ;n ilva. b l a "baj jó neui lett, a I ha.^vm ivi; rueg ic--11 iljiuai. 11a pedíg a tonili-fá;ás t l lu^en megenyhült, ukkur íziraz pamut v;t_rv iívai\'i\'i kend-".: kell b>-lyébu felkötni mínd-nd liií oiif.* a baj \\ ¦jké-p .1 nem múlik. Torok Fájásnál mindenkor Vékonyan kell. s kllUinösen tejet i^jh jó inni, inert t^o-u járó dolofr, ho^y u ^vonior tiszta elvágva r.\'iideu legyen, a tej pe.l ; ha a ^v.niior tiszta, uagv kart okoz. — A leiri baro-vitás v,.r.L<ha.\'yin."val, rekedi^v .dlea h ifjeu ba-/\'i"^.
~ E - y z r rí ^/.-.r válté.láz rüen. \\t\\ n váltóláz in nem ré„".. akki>r ha a gyomor r-rsz s i\\f. e!vá_ry elveüzef. először gvoitiorLÍsztitök a láz-ói kivül az étel fial keio egyszerű szert ajánl-vizbeu fel kell olvasztani k-oiy hasút, — körülbelül evé, kanállal — ennek felét a hideglelés előtt kell a he-inni. — -a másik felet fél
40 éves kölHfeés klgyo-íiyilásii.
I
! Kir -!\'7. nr,iv*. H\'# LrC
¦..-Ír -.. «(.iil.í malalni.-\'Jf^S.ii áii^k hnf v\'\' * *
¦1 1 V^-/li.-*^k. Vaj\')!i mlnrtF-n Breando" oly
!?..!
1 ¦•-<;¦». mnrrt. í>. A II •ff-félB m-ilit!»
¦-\' - -r, ciaiáii <¦".\'¦-.-.---elu kolá.l.\'- .t.i ma-
:.i! ivi,:;..;,!, ], !..h.-ict ibb r.^ít-nti s.
-r. K.rr^mnvt-r M. r"*^
.. 1-\'..\'. m.ircK. Kiil-lj
,r 1 i. ..Mr... . ii l-vl^
Ylknnava A., bár-\'..
M. \\*<W. :i|.r. (i. KitUii" halÁa i maliu m.-ll-
k i. k kii l.-m.\'-K-t.
K.itl- ti.-ir.l, B íi«Jid..!i.
/. urn-. ni:trn-am-rJi kerület l!?G3. máini í>
1 trT^lIr.l.nVPi nálam is SS ntc ctodnlMOR
rnvvítnk. -10 .\'¦«- O\'tA Híell reilWin bttfiit\'is
-\'^mt.-l fopv,, naCv múrU\'kb.-ni cl-
ru\':. A i< íiLiU-unuii.-ii-iY\'ú *!tst\'-p«!ir\' tona-
b.v. t...l.;a fol.lán lirm^k t
k.",l. l?\'.um is i-lij; r»i..lil«íoM n mppsEfml.
Kan\'.niiírr P.
_ sitii. Üiltf nAL
A vil ¦. i iil.ari MaUi.vUir.iiint
S-Mks-gesek, de In iílik. akkor a, kov.-; jak : Egy meszeluy ké\'t lat közönsé\'i;.\'.-* egy pnpozot egy ónival tej^wk
,;r .tái
k.-l,,!.
II. c
anát Kirnttierriüg 11 - ik ti*m
níulva, nzaz fel órával a láz előtt. A következő hideglelés napján hasonlókép ismételni kell e bevételt, inig n biz ki nem marad, a mi jrvakrah ugyszeri bevétel után már meg-történikT ~~~
— Z a b f ö^z o t. -Ha zabot mozsárban megtörünk, aztAn jól megfőzzük,l~mind"n meszely vizrn ogy tele kanállal, n levét ruhán átszűrjük s czukorr^l kisíé nnígéilbitjük, a zabnak igy ilkészitott levő igen ii ital hurutnál, kivált kofa egyóTroknél: iillTítiíti á zabban gyáijtá
Arak . Muláti kimtiat Pensisic- gRr Ürecínl íi
rl-n;ii,. •, k I - ll" - (|vr.- frt .1.73. I ÜT*T 7 frt, 28
1! f,-i, ;>S ÍI.-..5 i\'T frt :10, 120 Öreg 55 Irt; — SWri(-i.fIí.r.l,:ír f-iboládí Sr. t etry font S-\'frTí N>. rr. r;v i.„ii I f,f -lo/íit-fontnál (?I funt ingyen, lii l.inn.á! t^r <\'i círj nepvert font, MalAu-chabalUf7<tr i\'»> cs.\'ui-\'<1l «r.-tiná^a : a -hiánvií anyatej jióllúnra eO ,^ 4o kr. JIull niatiu-boaboii* G0 és 30 kr. Minden
Ka(hat.í Pcilen Tíiriifc .JAssef - p7Ögrii«réiiín«l Ktriílyiiti-sa 7-ilt ssámi Lettnrr- Aa (Jritnwalil- — N--Kanijüiáii kaj.li.il.l Rosi-nbcrB J. is Weltiich J. — Scttwirz Adtílf; Roíanberff Ferenca és Reidnaihal
•] K rovat alatt kOtlöttekórl folelöiséjpi n«m-vállal a -tijerk^---
ÍX Z L L T X-Ö.
Nsgy-KulZH, 18d9. UDrcn^>cr 12-?n. \'
R N Ö K:
11» jusjn: cialódnnlr, uj ívjc_n gabtja\'forir.tloia
~»«[fyi>Mj él^ntiíget^ruj nyerni; Nemet- e« Hnj«ir-ur-^taBbanjyan^kílitaJUnlc a beiiIIiblara, a hol jrlniilep la.^likr TíÜkaúf,Utgiik lenni, mim ciu|iin a niiiiíínef-bcii, ile mennyiaégbeo la-.KUlQtiüsea az arakra in-iYo . íJtui •cratlkedjJ4f nyerünk, liiv csak ax clbaiiinrluidás ntia ÍOfJa ait Cíüpgcitteni. . .
fnti 2 frt. 75 kr. Arpa kQilpí^gca, 63—fiO fi*. \'J fr 10 kr.\' 67—6H fn*. í! frt 20 & Kakoricil\'Ü frt — kr., 2 frt "!0 kr. K tik a r i c x a ol«mr(Eaitit|antitin: 2\' frt G0 Kr. Zab 44—45 fn*. I frt 60 kr. 4G-47 fns. 1 frt 75 kr. Pohánka üti—ÜS fna. 2 frt 75 kr. 00^-tíy fts - frt. — kr. Paaauljr feb?r 4 frt — kr. Paisuly, tarka :t frt. — kr. Siena májúj.,,^, frt. kr ízalmá - frt^\'Cr 100 fpj"ká|ioazta 2 frt —— kr. A frt.
Piaczi heti-vásári kelet-árok.
—, ^ Nijiy-Saslxaan^v. "
-, AlBt/aiiítrjái iníríiiikínt.
T-~T«r«BnyekTr:-lí-it-B-a fó-ftBioa-.di.frfTJj.u_.;„T=_kj.
:Jr.3l>—MJt\\l A ír. 50 kr. f»7—Hlj fta.^ fit Ali--kr.
sSfís\'í\' 7fl tiii-J\'Sji,. ?0-krJ:7.í-ÍO.fut.\' a..fV .75" kr
Érték- és váltófolyam ; nov. 13.
D% inetaliiiuös 50.45 I 5% nemz. kölcsön 6o^0^1«6(>UÜlkdaImi4^flöii" 9ÍJ.90; hank-reszyjJnjfek ?07 ; hltulintézuti részvéujek fiO^-Loudon 12;-Í.;J5; ezűstágio 121.25; orjiuy darabja 5,fe9*/ltf kr.
Vasúti -aaftookJntl
ÍÖdnl N.-Kftiiliíár.\'.l Harca felt
mea étrend :
; rcfTficI 4 óm délután 2 óra röggel G óra d. u. 1 óra estvo 10 .íra rctrg. í óra
1Í5 pprr.a.
Iir.inip Érk. S-
lül rcg^ol 4 . dili.. I Ora „ emvp ~S\'"5ra „ H*lli*iilL» áru r esto..."10. óra . ruijtfrl i- ?ra . osiB ¦¦\' 10 ára .\'ii j?(ticirl\'J ára
Nov. 14-tU aO-kj 1869.
IKi- ?s heú- .li-nliiolikus nap-
Proteilána, , © naptár - jutj
-míiiii\\niik o r míg a a raustáfmaghol !
Máié XIII, aí^av___i
1 Vasirnap-^ ~Ű 26 dmrap. Z\\Q,~ 25 Kleia\'; 1 ?*
láclelos tzerkcsztó : Wajdits József. - Segédszerkesztő : BátOrfl
1) E T E*
S E K
AJleiuigc
Nieder-
der epsteiLWJener Schuhfabrick
bei ADOLF RÓSÉNFELD m
Gross-Kaniasa ;
hol mrmlyancmti noi-\'ea gyermiik-lab- --grösste Auswahl aller Sorten DamBn bííliüfc 11 IcgtigTBzurübb félétől a Iegänn-mabb féléig, uagy választékban, jüEáuyos
fateli
_/j_ egyedüli.raktára
SöSfMFELO ADOLF sál
--KjBLg y - K an izs á n,
ppels-Courant nach Gröss°
i>rd. Le -fiTiniL
¦\'-Ivi iideracliiihi\' icr LCjn JtT.iticiJct Lin-bT-Stu-fli-tt.-i». ri .i.it Lm-lispilí
30. 4" .-il I-l\'J. Leder.
Árjegyzék nagyság szerint:
Egj-sierü gyerinek-bGr-czip.\'ik M, 40. óu—SrVkr. Fűi. ct-drineí-í»r-ti^ivuk" T.lü, 1 /ín, HiL 1>J, Lentin, bfir, bri) nei, l>.-lra.juy l.fjtj. 1.70 1 st>. l_* --Ufímwk^iiíinák erÖnbSrbűi -i-.rrtir^.-I.-I»); 3 .Vi.
* \' Nfiltopányok finomság szerint:
ont^r^r T»R\'atniH zr -3 -!-..7
OMíilffliö sarkos hriluul vajfy bárü.tiiy 2 frt 40 kr. Umiinii bol.-tu-l, sarkin, iiÜr, Lárimív vsjt
lir(ln.\'l \' ;l ot. :í7rt ."io kr.
Guiitmi betíltel, sarkoi, boi, briini.-I, firmiti likk-.inu ,j
fi" Hc(pui» Ppbnr\'ipiir di ratto [iájivok ¦tfni\'l -rajry kcaztvÖ-tiíir ItFT," í:^0. rrTfTTTT-níélü dn|ila aarkos >i irt.
A téli idényhez kiiitönnegus fin.«tu tilrz-topniiroi;:-pa(iuesnU és atnzo Jiuik nagyszeru választékban kapliatok-
¦ FuTHle Wiiiter-Saisun alle Sort,.n gowiihnhcbe und L-b-gani- r ilzsclmbt\' grüssu-r Au>wabl.
Traugott Fellel
Bl-cs, KürntneninK Nr. \'2.
általános árjegyzéke
Pnpir-
nyomtatványokról
íiud Kinderschuhe. Verkauf zu fest-
- — -Samens tieflettea-oaeihflaalii=i :
An der feite zu si-nnflrfii JJi\'-selben lirunol od. Samuit mit St.itkel Vorau kii schmiruu. .iim\'.-iWir fa^-k. I Mit (iumtiiiiirgTiind Sr.di.l A
Die« IWn l.U:\\.;j.Hr,u-\\ 1U.T.Ä. t.|.^ Elc-rai.tr lit-b.-Motfiiiftt. inn L.n-k U-;.-
nrfitiöJ. niV1L\'r;i1:\'m.iL\'.--TJ.-a,T i.
Die
II
r.t (1..,
ft*H.i(olLI und Ilc-i-c-licri I i
RAMAZETTER és KNAUER
könyvkereskedése -VesauarÓJaaLlÖOja. ajánlja bírósági, üg^/iídj, jprryzú\'si\'.trr"stb. hy omtatványnit 1 „évre fzóW uj ad/ikütiyvccskéit 100 péJilány 1 frt 75 kr 1000 példány In i\'rt 80 kr. Inryszinte g-yámi kezeléshez és plébániák számára szolgáló vo-nnlzóff könyveket.
KF* Ki 10 frton felül rendel meg, - annak bérmentve küldetik.
Kaphatr\'ik : zászlók, stutiós képek, olnjfest-venyek n lefrjutányosabb ároti. Kiadásunkban jelent meg :
„Ma.rgi_tJ\\ í r ál y n b" regény 5 k. 4 frtJ „.Clil v ö s s e a ö svciiye" és ^.M e u ny ei m a li n á s k ö n v v ~ cziinii ima és énekeskünv-vek. Ára krti.l I ftilc.
író- e-* rajzszerek, papírok és j festékek stb nagy választékban s jutányosán I iaphatúk. ._. (339—3.11 j
P ál y á z a f.
Legújabb \'találmány dohányzóknak. Ü)at.>s havannán - aoiiany--lexreieis:. ~
Ahdirt tisztidL\'tti-l ji-lfuti a n.nr.viTdi\'ina kiiziinaefíaL\'k, [i"2.v si>k vc^vümi ki-ííirlet vitán Rike^ti^^ uuki ii valódi liivaniia-szivanik rd havanna itidiány ülat.it IkI- (^ kiilíiildi iiiivéuyeltbtil t-lvHllitani ö a/l e .-«.Ira kíW.iMt papirlevi-l^kltt.n k\'MV.- Lariaiii. Kzun Jiapirlwveluk kót aii])»a át a l.-jk\'^.nivV-.ítrst-lib miitiKi\'-ínrsrjvaruk k"R.\'lt tartva, ftzykonk ult- kcllcmos llavauna illati\'t á.l, hn^v íih\'íz a Mz;ikórtü w valudi lianannat v.-l «Zini, ligy lovél képi» 2j dariib szivart két nap alatt illatossá tenni ; s upyanazun e^v luvél tízszer haszniLlliutii. E leveliiU jiapir közíitt tartva használhatlanul som vraztik el tulajdynsilgukaL Knaiil taliát díiu-s j.ibli im\'.l nlcsi\'i péuzL-n jiil szivarozni.
Főraktára Nfimetorszag es Austria! reszers: HAUSL3 C-nsl Becs, Maríahlirer-Strasse
tltí. H.Mei,^pii.l.-lf.,-fc a VLl-ikr.- nz ar L.-kiP J,-.»-1 nzv [-..Mi iitamv......l|.-rt .-.-k .1- -r Ur k
Ar: riív i-iíonin-z lint itamlplial 1 ft. ItO kr. ktrvtM.-titi mint r.o.n.^ n.\'in r, .. 1 IL - ni.^.
lauiít ..l.iiliik jrlvtit.\'kpnv »aar»li-kliftn r.\'ir.l\'otn.\'lí- Anuria.-. N.; u"tn-.c-ií uhilI^ti riri,.:il.in nk-jtára katlitlntnak. h i^clinnKtclo». Mm;an t-tto tcvelck\'aiint min ei. j.< i-* czelsirrü eros a uun.i.iamak
Nincs jobb\' méákevcs pénzért jól ós olcsón szivarozni.
Mill l..">" kr.
.i.ir.\'iri enyveiett levetmark
."imo ,|:ir,ib u-vaiini 1 -" kr 10«»i "K^iabb. mim peC:
viasz \'J.\'tti kr. TH\'M <iti •* ír F.py dobot bria IO Ut
» n virri^íjft\'Si\'tit\'iry l\'i
1\'2 ttu\'íat jian-ut ncii ltull tií
k.\'tfelc kr 1 tuteat (•¦lliiyíl, iinui
i.tlri
íítnvoiifjk. üzli-li iiiiisvl\'f kötiy-ik ^vári ár.>n sít)li;iltaiik.
Pobtat utánvéttel kiiidl.etil;, livpnk-dás Jij-inMiitU
TRAUGOTT FEITEL
szállító-üzlete Bim-,
.ili-Ut Herr ili p -. »vp.MiüluT di\'in ]>ta,\'<lit-II^U«.
Legújabb szerencse-ajánlat.
Az eredeti államfiorsjegj\'efciárulása ratoSenütt szabad.
.Nbten Misa Colmnál!"
^tmUliot megkos«lttd nagysxorQ tökeíiszlet kisorBolÓBa, ismét I jelealékenyül tübbitett nyereményekkel.
, A sorsüláit az állam biztosítja s hajtja végre. A sonoláa kezdetét c hú 18-nll yeazi.
fiaaV f* rii »S7tr, M\\ TiJCT-JLJrUaia
vagy a frt osztrák értékben \'•-«gy : « ilUrattli biztosított valódixredetífi •onjegynBk (nem pedig tilos igérvénynekl ; é» a Borajegyolí F « áf-bérmentMbekUldeaemellettálegtávolabbi vidékekre;f á elLlllili\'tnek ¦W\'-Caakuyeremények buzatBiik ki.
B©OS©]ÜL©l3r és I^ólSL\' községek isküla-í/x\'h\'k alt.il jialyázat liirúettetik a mesteri &1-XOZXXÉLS kelült<Vre, azon kiftoíigiial. hogy a pályázok a femtört rrenihíkft t- képe-a-k re^vefifk teljesíteni.-
A pályázat ii.ipj.uil lSi5t». JIOV. X7-<üke tázcttk, midén a pályázni kiTáit-k "klev.\'-l é* lázonvitványokkal ellátott mistrr nrjl, H-\'csoliiivi-n reggeli © ÓJTalSOX\' az ixkula hóljisvsvWn meirjcleani keretnek, hol az oskola-szék gyűléséből) a választás meg fog történni.
A* «*.kob»7rfc isiül. oft. ;U-én tartett gyllésenek megbizásábéil.
Kelt Uecseliflveii, ii"v. 1-éu 18(10.
(.¦137 — 2,2)"
Csnzy Károly,
az iskola-szék elnöke.
.4OQ0;-J06-: ÓÜU; d : 300 ; 272 • ?00 ; ü-t.oM nyereménye
MyT^^r^OrßOf--Minden, nyeremény legalább 2-talIéM-j
"rtéku..,.iiy-ajroiii.énypi\':nzt t:-s lnvatalos kilmzilsi jegyzék iUam biztoaitékobis melfctt megkaldAm puntoaan 5 halig.. . tá>.nieIlett.Az én kuluniümn KodvozO jé Bzcmicsétül trbj>vl>lt I IS**Í?gStm *ll»l; »z én vásirlöimoak magiiblra Ausztriában I Wir 300JJOO; 2idfiOQ; 187,500; lp2,000i ibü.miA mW,!W;Í,!U^1*leam-í,a!hré* esaknöv4t-rdTe>nrV.V,.l.-,,, I ¦ JjU7,OptrKinyerotr- ts most október \'JUnTn Kzi.n,.,n vrf M»)°l<ya^egnagyobb1rnyfT?ményt^^n^idékaiii^
B»1
Lázár Sámson" "Colul
Mfr&e.B) - bank- e» TaltéUzlete IIa nib arglrirn.
VARRO.-GÉPEK 1
i» minden alakban *m * _ szabók, czipészek ff}
csaladok Ü
aziíinára leL?aüitútt ári.n éa v-^Jbiztoaiték mellett.
Kézi varrógép 25 fr\'uúi 50 fítig. m
Árszabályok kivánntra-^bérmentve ülj S IX Ó1 te ti 1 .nicgtjüldetnek. ®
-— \'VarrfVtárgJ\'ak minden nem\'ten s a Iff legnagyobb váktsztékhan , igen J 111 á-ifi IX yr O s ar mellett kapliatuk ?5?
fik
ppyLLüiiiiiiiiiauniálS
OLLMANN M.
• BÉCSBEN (338-li
Ktitlientlinrmstras.se St. 31. és\'SI.nria-lulferstrasse Jyr^jü..
1)
&4
iüiJP©St;eax toraeíUia-T^Jtasonyá-littzImn.
\'M- vvtttf* Legnagyobb raktár a varrógépekből!!
ismét-eladók kerestetitek. — a!
* Iggréptbb s leflloho hírnévben álló dpiBuor- ea azlneifiy-QEiat-ayar.\'ga Bi 11 1 t Z C
papír-, irú- t\'a rnjzszcrke-reskedése Pcslen, l>i-Ak Ferenrz-uteza íj. szám n., a -febér bajú"-bft3, íijiolja leviílpapir-kwzlctét a le^ujabbszerü
NÉVJEGYEKKEL , 8f
tW db levélpapír Jíineíaivjegycycl 1 frt 3U, 1 frt hO, 1 fr 30 effí" 8 «
riatif; a legfinomabb. 100 db levélpapír ís in() ,1b boritált mindegyik ísinesnévjegygyel2^rt flO
3 frtF!3 frt 0(1, 6 írtiir n lefffluomabh. ilii.dpn 100 —100 tlb levúlpapir- ú borítékhoz egy dlaeea pipborilék io-
fíTEn adatik- _
100 db levúlpapir és 100 db boritok névTcTíscTimeiTBl Tagy ÍBBaBDétUk-
kcl dlsEca piíiiborítékban 1 frt, l.SO, 2 frtig a legfinomabb.
w Liítogatójegfyek tüstént elkészülte,
ecínvB nvomatbaii, tfimfir, fLD,rtelen brii tol papírra 100 db 60 ltr» minden ovábbt BoMtJ-krrftl tiíbb ; síin\'cí brialolpapírra 80 kr, brillantin pftpirra 1 frt, 50; ketfüa Iakpapírra aranynyomattal 1 frt-\' \' 1
. 1OM0 d^i"BrrTiíviirriniatbíin 2 frt 5n"kT. n legfiiinruabT) pccaétTUaa Hiinéhea ]in.«i,iiió nyomatliaii 3 frí, t(5Í»bt?s síinQ (pongrcTc) i írt
¦ Férfi pa^ir-gallérkák- és hajtór kák (mansettek)
1 lm-a.it jrallcrltáU :iő—-iü kr: — 6 p.ir inaii^cttek 33—10 kr.
Raktár rovatozott üzleti és kereskedelmi könyvekben.
íjuk kfllíin nip-rrenilcti-so is t-lviillnkntik l-b rnnracn ki van t minta
flrertut lf jr?Ywr!rsftbaii-cíi !t!j;i\'ifniiyDHl> -(MH.TÍplkí\'*ittieün\'k. ------
SKiu\'tUffv-dTitllfillatiiah müxK\'iifY-L: kr.Hjv es. klínyomdai ninnkák la-A janink tovftüh.i IdytjriiM\'ít-B írn-. irodai—<"» levélpapírt, leválbori-rl\'k\'iL-aoL-.í!(íiHnkat. tn)ÍLirir>katt ra:i- ú-« iront, iroilat^-poíta- aainel i-ei>fri - .¦-¦¦sit[vin-»)Ll, iclji\'a rajsaiert, tuaresu-ke.t, maaülu-vái*LOBtj^> Tni«oW ft-f\'iirl.t.iizjinput tekfrcilicn, tnntoln-geprt, niasolo- és-aliimrín-linlat, dí-«f e-* niiLicartt\'it. tullkL\'st. funvkíp-albumot zenével ?8 zenester nelkfll,be-eoin-im-ii iniUiskukat, portomojinaikat levultnsknknt, valamint mih\'len iliiut írudai >-a Ukulai ar.ereket jujr vn)a(ittt--kbnn.
_fruin:tia ill/ilRícick. An tit. Cologne lui a legRnomalib plpore-aiap-panuU. M.mlt\'D lEiri\'flekrlvebb inc^roitiltdus ím legpontosabb sE^rgalotnmal tfljcstrtfítik. .XüVítlliili megr(rnil.rli-j!fk utánvét mellett, cnomarroUaúrt ?8 b«lyt\'plij fttjtibctilO krt liui;z.ií<inmitv)lii.le2[T)\'nrSRU^,in ^" legpontosabban .wkstfürtT^Bk, Ltivelckut \\ay kirom czhnvzui : \' \'* (2(5il-24,13)
Kunitz c.-^tZ^"-
M\'ajdils Ju/.mí ktaa.i-, lüpVí5 nyunniirttni jiisnos Kagy-Kunizsin
Nagy-Kanizsa 1869. november 20-án.
46. szám.
______Nyqlffa^iltjívfnlYaMB-
Zate-Somogyi lto/lösiv
—--- Kiterjedve r
SÖPRON--és TASfflEGYEKRE.
"Vegyes •8-.CT.T-fera.TTnr»ii l_@t_fl)|QJ>
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar, giizdásziií, tudomány és mu\\ész«í köréitől
Któg_| oloin1!.lkr:
,, ... minden szofflbatDD,
egéss íven.
Sserk^Hüfüi iroda és kiadó hivfl(n):
WAJDIT& JÓZSEF i-_jYJuw«ak_d_Kb__,
Előfizetési föltótelek :
Helyben liÁxhoe liordáaiiű 4a ^idilre poatáu aUldre \'
Eiris. érre ; • 6 frt. — kr. 1
e.Ir*
1 . 50 ,
\\ hat liAhoi petiUorért Unör 7 kr.
m.ir i; í.i iniinleii toráhbi bciktatá.iért 5 kr ip^eiidij niiiidün egyet beiktatásért SO.kr. A „Ny dl t^ren-
___"Cy pg\'it »iír„.beik!AU-\',i dijjv kr.
| Hirdetéseket elfogad :
!1 M.-ltaalzaáa:aKiADÓ-HIVATAL.Peatse; ZEiaLt.lt II ij Bécs-, Hamburg-, Berlin-, F^Bjna-ta.-FrankfBrt- és Basel-;|tjen: A8en_Tí_in 4 vo\'JLEa. UpflBB-, Bera-, «¦ !| Stuttgartban : 9ACHSE& TÁRS A." Béoiíea: OlTKUit
Zalanregye nagygyűléséből.
\' \' JS\'OV. 3. I8G9. —
Főispán ur f méltósága remek és éljonzé-sekre talált beszéddel nyitotta meg c^éy^ negyedes gyűlést, a nagyszámban megjelentek fölött örömét nyilvánítván ki.
I lene feltépnem a told keblei, szomját enyhítendő az epedő nrpnek. hol a forrás mu-
t \'.ltl.-f.7Htt
Hála nemzetünk felvilágosul1 ibb részének, melv. hogy a ninuitkuzott égető bajuii
A megürült tisztviselői állomásukra kerülvén a sor, \'azok a következők által töltettek be, és pedig : -
Bezerédy Sándor állásáról leköszönt szolgabíró helyebe a szántói járásban Bárdió Ferehczi — Bál-dió Fercncz esküdtnek szolgabiróvá~-történt választása jíItal uieg--arfllHie^flie-Bfdús György, Konyáiy-_i-hály muraközi szolgabírónak leköszönése által üresedésbe jött helyébe Zakál Hín-rik, Zákál Henrik esküdt líelyébe i\'hilip-pich N., -végre Ujsáry Péter büufenyitü tőrvényszéki esküdt helyébe \\Vraiicsies Károly lőnek egyhangúlag megválasztva. .— Éljenek!
Szóba hozatott a hernyók szaporodása által országszerte okozott tetemes kárvallás és Javasoltatott, hogy mondaná \'ki határo-zatitag a közgyűlés, miszerint minden birtokos bekerített birtokán a hernyókat szigora büntetés terhe alatt pusztítani köte--leztessék. — Uatároztatott egy küldöttség megválasztása, mely c tekintetben a jövó gyűlésig egy a czélnak megfeleld tervet dolgozzon ki és terjeszszen eló. ._ ._ bihari petitió. heves vitára szolgálta--tottJŰkalo—t,-me)yek után annak a megye küiönaége által tudomaíi%vevése és félretevése hozatott alkalmazásba.
É kÖzgyfllésenHorYáthJBold. ésEajnerPál nriiustereknek bizalmi felirat, báró TVgnck-heim Bélajcköszönt ministernek érdemeiért pedig elismerés szavaztatott. "
Háhany szó az élelem- és piacai drágaságról.
(Nt) Csaknem általánosan tudja, tapasztalja, ma mindenki : mi moncil—Üan nagy-ságban mutatkozik napjainkban a p é n z-k I i • y. Több oldalról hallani gyakran a méltó panaszt, hogy minden, min a szem fennakad; főleg pedig az_lclnii s különösei
-a pl^4íu^ meg
— méregdrágaságuk miatt, holott gyárak f—rilfflinek egyre-másra, foldunk minden pot_emót termékenynek mondható látköréu es\'.\'a goDflojr természet a tevékenységre ép-
tBj^W^^\'ek^alkoTSjtt-zsibongó néptenger\' szabaí mozgásának elég. terjedelmes tért njüott, .MBiTaiagadta az alapot, mely hajlandó-gazdagon megteremni és ellátni a
jk_galmaa nemzetet\'mindazzal, mire, hogy
_éjelít_hajoem jjjpazamn, mégis eiégsiigcsen
yjjenritfrthaísa, mégis, kiyiló. szüksége van,.
b|gj.ne szúkölkööjék.J
Hol tehát a baj? \' . r- , ,
Felhatva a mnnkás-osztályt, az élelmi,
a piaod árnezikkeket, mindenesetre ott kcl-
valahára segítve legyen, az utókorra minden i esetre áldásosán ható kívánatos gyárak és ( gépezések felállításával, tán nem is csekély áldozatokkal tört urat, hogy eltérve némileg az aránytól a rokkanó emberiségnek ju-tányosabban adjon legalább egy más oldalról enyhülést. Ez ma azon számtalannak életet adó üdvös forrás, mely-Hiélkül vajmi\' soknak kellene epedő -.donijában mentbetle-nül elvesznie. Igenis bátran mondhatunk, miszerint a jelenbon uralgó -s mindinkább erősbülő drágaság részben egyesek louihu-ságából is ered. Vessünk egy futó pillanatot a földoitveló falusi népre, mely megáldva házzal, szőlő-, kert-, szántóföld-, és réttel csaknem egyedül hivatva van arra, hogy tenueszszen, tenyészszen és neveljen azok számára is, kik a gazdá.szaii tér ez adományában nem részesültek, látni fogjuk, miszerint a földmives osztálynak nagy része, mely a fentebb tüzetesen körülírt gazdasággal bir, csak annyit termeszt és tenyészt, mely épen maga- és családjának elégséges, legfclcbb az asszonyi osztály tenyészt egy kevés és csak annyi baromiit. hogy azjmnak eladása után befolyt pénzből ruházkodjék
— mint szánalommal tapasztaljnk-ma már hasonló módon némely városi előkelőbb uö-hez, ki állásához képest „Stife,rl"-t, .tinóm fehéF kapezát, selyemruhát, cnnolint -s több efélét visel. Hol\' lappangott ez elfajulás magva a pórnép közt csak egy évtized előtt is, s mivel az, fájdalom! csirába ment, kérdem-már most ba már annyira elharapódzott minden a pórnép közt az utánzat e helytelen rút törekvése : nem lehetne-e az iparagak felvirágzását jobban előmozdítani?
— mÜy\'nágy tért foglalnak el sok helyen jcThasznot hozó termékeny nemes gyümölcsfák helyett holmi haszontalan gályák és törpe vad. fanövényzetek? mi nagy tért lep
-d-a fSr hol étkflT eladható jó kunvhaker-ti növényéket lehetne" termeszteni ? sTuIy" nagy tér fekszik -hazánkban szerteszét elhagyva parlagon, mig a föld számtalan InünEnsáinckTclégségcsnek\'tétszö Tnünkáját kényelmesen ellátva a drága 533 egy részén át lomhán vesztegel ? hány-pórnő bíbelődik egy igen csekély számú baromfi^csoporttal, mi szerintünk ugyan annyi idővel és fáradsággal — mert hiszen ha férje is, a gazdálkodás módját jobban megtanulva, minden eszközt megragadna és minden darabka •földjét felhasználná, — a gábnahuiladpk\' "
ADgjlor-zag gazóás/ati beosztását s borzalommal kell elfordulnunk saját árnyaink eiuL mely a haladás je^n-korszakábati any-nyira háttérben maraifi
l\'is ha miiiúez nem igy. iianem máskép vntíja cs lenne, nem lehetne-e minden eről-
- vs esakís addig tart, mig fővárosunk ily ¦• \' íriásilag.s ily hirtelen emelkedik. Vannak ellenben nálunk, s Angolbonban olyanok is. kik hetenkint 12 —15 forintot-is szereznek, közép számítással; tehát évenkint kürulhelü-l SÖOTrtóTrs ezek TuaoáTnak leg-
tetés nélkül i-lnyomni a megátalkodott drá- | jobban, hogy nem képesek megélni, s kény-
aságut, mely btmaünk-et ma-Jittlüírp föh emészt V —
Volnék mindenható, ösztönt csepegtetnék a nép keblébe, s e kedvező éghajlat - alatt fejludu szorgalmának dicső látása lenne törckvé.-em legdrágább bére.
Azonban annyi egyelőre elég arra, hogy kís-e g.mdolkjjzővá Tegyünk, — legközelebb e tbemát ilUrtóleg másfelé ágazólag b bo-Tebben szulandunk.
takkajía^dflhöngó clyisclhetlen drágaságot
tetemesen csökkentchle?. Én hilnyily köny
=^clmün gondolkodó, fóldmivesból lett már kishálasi és végre ebből is; kipusztulva, közönséges napszámos valamely gyárban ?; — ítéljék-meg" mások. Tokintsük meg egyelőre
tehnret beszüntetni a munkát! holott vannak munkások, kik alig szereznek hetenkint 5 —6 forintot; vannak kisebb kereskedők, kiknek évenkint alig van 400 frt jovedel-möki és mégis elégedettek. — De nem igy van. ez másukká^ is ? Hiny állami- vagy 1 magán-hivatalnok yatff kinek felényi jöve-j dfluie .sincs, raint emez elégedetlenkedő munkásoknak. Nem panaszkodhatnának-é I inkább a néptanítók., kiknek 300—400 forintból — már ha fizetésűk ennyire is felrúg -v meg\'kelt élniük? ,
Ha trlntt épen azok, u kik legjobbTors^" ban va; -ak munkásaink között, panaszkodnak leginkább, hogy nem tudnak megélni : ügy mindenesetre okuk van gyűlésezni, — mert bizony az nagy baj, ha valaki nem tud a pénzzel bánni, — s igy dicsérendő a szándék, hogy segíteni akarnak magukon; mert ha csakugyan segítenek, úgy maguk nák és az államnak kiszániithatlan haszna lesz ebből. Hogy azonban a bajt oi-vosol-bassak, szükség tudui a baj forrását és eztT\'
, , . , önmagukban keressék. — Kevesen vauuak
t-m eirfobb fokon all. van egyszersmind . . . . ¦ . - , -, . ,
• ,, \' J;<s - , nevabis munkasamk kozutt, a kik a taka-
a legnagyobb nyomorúság. \\ elemenvünk \' \'
Valami a mankásügyröl.
Az államok létét fenyegető pauperismus naponkint nagyobb és nagyobb mérvben növekszik : gátot vetni eléje, igen nehéz, és közel az idő, hogy azt mondjuk : ueui le ket. lla kutatjuk ez okokat, melyek az általános elszegényedést szülik, nagyon nehezen bukkanunk n valódira.
Hogy a munkátlanság, niunkabiány nem egyedüli u],. azt ltizonutja az is, hogy épeu ott, a hol a hang\\a-^zornaloni és a kercske-
szeriut a javak természetéből magyarázható legjobban, melyen azonban változtatni nem lehet, ennélfogva : ha az egyik kézben a javak növekszenek, a másikban szükségképen fogynak: s végre az lesz áz eredméuy, a hova Angolhouban már eljutottak, t. i. hogy a nép egyrésze dúsgazdag, a másik pedig szegény Ieend.
Ez sok gondot ad az államférfiaknak, kik-ügy vélnél; segíteni a dolgon, ha az elszegényedett népét] ülőén foglalkoztatják ; munkát adnak neki, hogy kenyeret keressen. — Ezeu eljárás lehet igen helyes, azonban még nem elégséges; mert. a munkások megjs nagyon rosz helyzetben vannak ; s utóvégre az~allam\' nincs azotTlIiyrJ*ZeTl)eil, hugy ¦
sérelmeikről. Hogy pedig szavolmak ny matekot adjanak, arra a gondolatra jöttek, hogy legjobb leszen, egyszerre egész birodalmakban beszüntetni" a munkát. Ha kérdezzük, sérelmeik közül melyik a fő, ügy egyesült torokkal fogják kiabálni : hogy a búT csekély d f j;
\'jutna is, maradna is — egy hatalmas falkát]l Többen közülük áz egykori rabszolgák lehetne előmutatnia, és mindezen elősorolt
\' sorsít kívánatosabbnak gondolván , abba visszakívánkoznak; nem csoda, hát, ha ily
eszteleiLjiyilatkozatQk iltaL maguk ellen? zúdítják kenyér-adóikat,
-Vannak munkások, .kik- napjálian 3"-r4\' .forintot is megkeresnek, mint jelenleg nálunk\' a kőművesek, ez azonban valami rendkívüli,
rékosságot és mértékletességet szem elölt tartják; nagyrészt élnék, mint az ég madarai ; ugyan nem-nly mértékletesen, de mint azok. mit sem törődve a jövővel. Sok min—-denfélét beszélnek gyülekezeteikben, azonban a valódi okot és az ebből származó rosz következmények elödzását, mintegy készakarva kerülik.
A híres-brüsseli cpngrcssnson rájöttek arra\' is, amit régi hóbortként ismerünk, \' hogy t. i: a tőke.és mnnka ellenségek. Táa csak p\\ kellene osztani a tőkét a munkások közt? Bizony jó lenne! Igy talán 10—12 évre elcsöndesednének, hanem aztán ? ha a töke a nélkül, hogy kamatoznék, fölemész- _ tethék a munkások által ?______
tán mindenkit gazdagítson.
Panasz panaszt ér; a munkások fonnen hirdervró~5í™iuiirsr~helyzetöket, gyűlésez-\'
i t . . . i i_. zi„„l. nae-ion rettegett európai atatanos conna-
nek. eongressusoküt tartanak, beszelnek _r°--*s. j „ ____;
ii \', ~^raliotor; mert — úgymond a congressní
Igei nevezetes ezeu cangressus azon nyilatkozata is, hagy hasztalan^ várják" sokan .a munkások közül sor__4ayulását az oly réttegett európai átalános confla-
minden hábbru-csak súlyosbítja a munkások baját | \'" - ~
Nagyon homeopafice gondolkoznak akkor a munkások, midőn ugy vélnek;-magukon segíteni, ha nem dolgoznak I Ebben igen vastag i;llcnmonEi_\\\'au.^ szeréntBk, ba sokat dolgoznak, még" akkor \'sem annyit, .liogymcgélhessenck; ha pedig semmit sem., szerezhetnek r- hogyan -fognak—hát akkor-meg élni? furcsa, valóságos strik-logkilll^
Sok nevetséges eszméik kSzül, ngy h«z-szflk, elég lesz azt is fölemlíteni, hogy » gépeket a „dfspolismus éJTérstopái* e—-közeinek tartják, melyeket a tulajdonoaX-SiurktPilöiiííI |""™~~-
. _.:mnntiaok_ketél)ol kivegyék a kenyeret.
^Van-e ennéÍ~es2tel(!nobb vád?nemiátja-e .be mindeaki, mily félszeg gondolkozás-mód E2&zpleméuye az ily nyilatkozat?;! gépek azt eredményezik,\' hogy jelenleg már nem
igény és.gaz-.—„----,r .... ...... -
!o készítheti m egybogytüt számos Ugybardt olStt kyelent-ÍP Kestltn"1 I vx„. L\' „ „ nmiru m. kir. vállá.- éi küzekta-
WIbmím Antal, Siska Imre, Horváth Liazli, MnJi^taa^erggrr.lnBOT-tiá»ilé, Baboehay. -Hnoa,BógyayJanóarBexűrÁijEl
Mér, boo Fterencz, Grnnor MiESly, "éyörkös Alajos) IMroczo Kalman iakolalanácsosok. l Hely alkalommal nagysigorf- Bdja Gergely „0______ kir tanácsol ur az iskolai tanács most elősorolt
létet mm^ttriá^r&iré^ \'^^mk^l^^^r-
aj^Rt; mert ugyanazon gép készítheti ^^f^m.\'kfr. & BZegéÚy öltözékét is,-iaelL_t. gazdagét; j ^.^.j ministerium előterjesztésére ő apostoli ^m&r pedig sokkal olcsóbban;, a gőzgépek t királyi Felségo által *. zalamegyei tankerület
-\'5. Az" ekként kiegészített tanács tftgjaí el-pljklfi tanfelügyelő fl ngá előtt — miután az eskü kórdíisö némi vitára adott alkalmat¦ ünnepé— ^y«Tg^éIet.Íüne^TSZ iránt, hogy aliivatahikkal i járó » a törvény álul előazabott teendőiket buz-I gón éa lelkiismeretesen teljesiteudik (Minek folytán ölnüklÖ taufoltlgyclU ur a zálanicgyci islrolatani-! cint megalakultnak kijelenti). . j Az iskolai tanács katiskörét ?3 tciinjlűit .&za-i bályozó a f. év! raAjua lió 21-éü kolt mmiatéri— \' értüsitéa olvastatván, annak folyamában
6. Beasenycy Ernő a 4-Ík íy-nál indítvány ozá,
V mint-a-gazdag; ezen pontban azonban a ü brűsselicongressns is igazat ad nckttttk.mi-Tel kimondja, hogy a : gépek szükségesek, de azon kitéréssel, hogy azokat a munkások tulajdonának -nyilvánítja, s egyelőre csak a
_ vé kineveztetett, hivatalos állá-
tikü^tígvn óz elnöki székel elfoglalta, s a népnevelés jelen állapotát, agy az annak előmozdítására vezelú fluidokat megismertető, kitünö ízakavatottsdgot s erélyes. buzgalmat tanúsító i. \' -s beszédtrutin, — melyre a tanáes részéről Bisa,. yey Krné, majd Königmayer Károly
hogy az iskolatanács a tagjai részére megjáró1- ríelemeléseért a nagyréesei község Csontos Fe-
~munkások beleegyezésével tartja a gépeket ; apátTrdvoztók a aehez válla atra hazafias elke-¦;i k.W.i,n,\',l-n,l- sedottséggel kész férfiul s tolmacsolik a tagok
v-^pcnozantlOknai. , ............... I tóieWt^uérzetének ösmeretét — az ülést meg-
. melvet egymásra raktak a fennovezett con- . j A tlolcs jeg_Vzói állomások betöltése szük-
gressuson, mindez azonban csak. azt nru—! -ségeltetvén <8kubiic« ZHijnwnii sí üórücia Kálmán
-tatiarliWneBr elég a mnnkásokuak jőve- j J=eiu5*ni knzrctiri«ttáM.i; msp.i..«attak).
-5í. . .? . u ii i 1 * A. tan.ii-s mecalakula-sat íllotjleg jelenti
delem-forrást nyitni, - hanem kell, bog} t ur; hogv a megvíá illandó bizort-.....\' megtanítsuk eket jövedelmikkel élni! mert miny beválasztott 34 kstúl Simon
ezen egy dolog által lehetséges csak a bajt j p»l,"l>intér Endre w l\'ewuroik Jánoi m*r elíbb
gyökeresen orvosolni; — hogy pedig e Czél f lemondtak, — s ez alkalommal Faies Fereacz
eléressék,Tarra, ismételve csak a~nép folvi- j =—lígositása—szükséges, és az, hogy-o kér- j —fesel a- szakemberek minél tüzetesebben
foglaHSjzzáüat, hogy készületlen netírity
azon kor, melyben tán nekünk is lesz tulaj-
tímkS&T— mühkaskérdésünk.
H.—-CS. GY.-A.
-áS»\'rJ.
" tapíSTnal
. . 9^BfiSfl&rjyey Erni5 ur indítványára (Bxan ki-.
külilUttTk ÍOlkórutni kalároatartáS," hogy 4átoÉaliaaÍt" Slfealmdvat egyatiirsminJ na iskolák állapotát I*-me- . TÍBE^aüu\'si.ívGakarlJeúelr S általán"mEggyorfjrlíatT-Bír. -reinj íparkoítjariak arr-ilj horry a. ué|ii*koIal tflrréuy minden tekintertrea ruegtartutik-o ? vágy tady nkarlá-lyuk állanak auiiak útjában a mi módon volnának aiuk olkiritliatók \'t katiroitat minden kiküldött
nők, iniliflztartifl végett aiuti kírelesiruel adatik ki, lio^y megbízatásuk t«Ijesit\'-9cr"óf5 q a iietáni in-túekiídén igénylő hiányokat kiuiut;itó jeíenteatlket tiu ftílUgyclő urho\'i "J hó alatt i..>ad\'iii nsÍTeBÍedjenék.)
1U. 10-ik §-uál jelouti taníelUgyelG ur, miként, eddig\' Báuti József tanitó nyugdijának
;jűleni--en
ak még a ino.=t \'lyai
ekként
Zalacqegyeí iskolatanács.
Lapunk előbbiszámában közlött vázlat ki-egészitcseül cgösz_tíy|jedelmébeü hüMtrk-a
Jegyzőkönyvet, moly
_a Zalamegye tankerületi iskolatanács 1^60. +~bnf«iek nov. 9- és 10-én Zala-Egerszegen tartott
= dso iiyÜYaifös\'"ÜiL\'Sáről vétetett fel; -Jűlon vodluk : GlUrina L:yps, Künigcaayer Károly, Boaaenytiy Emö, Hegedős "József, " G^itinanh S. H., \'Kisa Béla, Bobniyí Gyüf^y, SkublicsZBigmond, Mezriczky Péter, Vadnay ¦Rudolf, Bohuniczky Antal, Tury Karoly,
ia lemondá.\'iáL élű meeürült áliumáioki _
megyei kiii^.vülésen leendő betöltés- trint mUmc^e kBeoDsárre megkoreatetni halároitaio . ennek fojjina-iitA<ncq| a jegyiö bitaivaTi meg-.:
3. Ugyancsak elnök ö na^ysií-i Jl\'Ic az iskolai tanácsba a,r. tathrhit! röl Kőfli^mayer" Károly—espen hitfelekezot réazérűl Hflgedüa Juzsef, s a 3-ik izraelita hitfelukezet részérúl Dr. Király Mór választattak uiug," áz ágostai hitfelekezetnt?l_ ugy a föt. zágrábi érseki megyúht-a pedig a választás folyamatban van. Miután az ide vonatkozó e^vházhatósági átiratok kiolvasottak : (A. megejtett" Tálirsítá*.>k küllemoa tudi.riiiaul vAettek, aeon orvcn^let." jelcna.ii: y^iifi, h.^y kíuví ,<fl3,?Jt ilr
küldött, általáuo?! plienré.sol foifadutott.)
4. Jelenti elnök Ő nagysága, ho-y a községi iskola tanítók között a négy kiildütt megválasztatását uddig azért" nem foganatosította, nehogy ezen jogot az ez idö szerint csekély számmal lovö tanitó gyakorolja, ezen választások foganatosítását azünbárnt jövő gyíiléa idejáró üiug-igérvéu (Elnülc ü narryságdtialt ei eljárása küikc-lyei!Í5iel találkozott).
[ útiköltség b napi dijakról mondjon l i"ditrúny flioii nkb.\'l. mert a tauite
! vino jugi felett határozni inasát UL^^esnek item j tarti, elfofriidhatának nem Ul.\'U^^^OT^\'a dijak e^l-j y3?y nem fofradása aa egyea\' UiSisBmK- aeabad^akn-! ralára bízatott, azon Ut/Ezáadásaa!|iiaj*y a lemondás ! esik valamely zilamepyei iiepnevelóai czól javára i történhetik.)
I 7, A 7-ik §. értelmében a Bzakbizott3ágok \\ iüegalflkitásá"böcsájlatyáii kérdéaniá : fA^nítcs
t két azakbizotuágot aUkitott 8 I. au elemi népiskolai I ~ Yxikbízöttaáguá Königmayer Kiír oly, Besaenyev E\'rn\'i f Yadnay Eudolf, Gutmann B. H-, Horráüi László, Hor-; váth Péter, Isod Kerenex a a R. felsőbb nópiüknlni , a:akbizotuá,:ha ülavjna Lajos, Tolnav Kárólv,\' Bohu-, uiczky Atttaí, Hegedűs József, Inkey Láasló tareokul kiiilcliJ.-ílÚHs.il merrválagzLattak As tfjy ntL|;alakiinti íAakJ)ií.ttL,ág\'jk saját ktlrükbeu az elemi néi-iikolai u,-yan kiímpiiiayer Károlyt, a felsőbb n-piskolai (ic-. dig Glavian Lajuat uloóLhl aiiitiiiai ningi-álaJuLá.k. Mely valiaitáiról n nnakbiiottíáRuk minden tn^ja n jejraők\'jnyv ide vonatkozó pontjának megküldésivel I (. értríiteudŰ leaz.)
f ^ ti. Az uia3Ítás í.\'-ik §-nak kapcsában - Hege-| (iiid .József kitfJL\'zést a\'\'lván azon nézuténtik, t hogy a népoktatási törvénytől óhajtott\' siker , csak aa esetben lenno remélhető, ha annak üd-vöb voltáról a nép kellő magyarázat által "nl5g-gyűzetik s a törvény szelleme, czélja és a ki-viteH módozatok iránt hulyes irányban czélezo-rüen fölr.ilágosi ttatván,a bal magyarázat e köny-nyen előfordulható félrevezetéseknek eleje vétetik , uhajtjahogy az iskolatanács tairjiii ezekro Önként vállalkoznának s a ktriik-ieket niügük között felosztván ezen teendőkot, mint a tanács kiküldöttei akár egyesen, akár kis bizottságba összeállva,- minden községben teljesítenék. ;Mely iüditíSuj a tafiok általános helyes-lésévi 1 találkozván, egéaí terjedeliuében elfu^adtAlott b ahhoz képest lílavina Lajos, Habocliay Ján.M, \\Vla.-aica Autal, Bokányi Gyttrgv, Beaaen^-v En<5, fc.i-ka Iirro, Horváth- László, Ki*s Béla, Vadnay Rudolf, Meiriezky Téter, Bohuniciky AuUl, ilorú^ia Kál-mátvTun- Károly, ÖkubLca Zsi(rmnnd. Beierédr Elek és Qyiirküa Alajos, ez iráuybani közremfikfidósílkol azonnal egesi kcsrsepEerrelajáulollák. A jegyzőkönyv\' ezen minden rállalkoíónak mint a Unkerüle\'ti iakoía-tanáca kiküldöttének igazutáskép kiadandó lesz.)
rouez s Karos község Hécsei Ferencz tanítók előmozdításáért, "Német Károly tanító pedig a közte, ugy a kfitü. esperes éa a kyzaég egy része közt fenforgó viszályos Ügy elintézéséért folyamodtak. ;Az eLsÖ kérvény a keszthelyi iakol.t széknek ktmeritu felvilágosítás-, vagy rélemcny-adás \\J(jett kiadatik, a máaik 3 panaitra pedig kcr. tt-u. fiíliijíyi.\'lő ur uiegbizatui hatáj-uztalolt, hogy azoknak az illjüű iskolaszék, esetleg ^edig az illető egyházi hatóság, vagy egy kiküldött által leeudőlDegvízflfaT-" taiáááí a illetéktda ílintéztetését esEk^söltstm azives-kedjék. Mely határozat az illető kérvínyekro hátira-tolandó.)
11. A 11. §. 1. pontja irattár és pecsét Bzíik-
ségűt dtíritvén fel (ölarina Lajoa umak azon ajin-Hta hujry addig is, míg irattárnak bisonyo* holyiaé^ Ick: kijelelhető, ez iratoknak az alapítványi valaszl-mány iielyiaégeibeu leendíi elhelyaihetésii Cl goodoa-kodm tog, köjzöoettel lugadtaiotL A ííLLkségeh. pecsÉl luegsierzósére podig ker. taut\'uiU^yalö ur kéretett meg. _ 12. Miután a tanács tanácskozási helyet most ia alig s csak bizonyos meghatározott rövid "More kaphatott : Tekintetbe véve, hogy Zalamcgye k-.terjedtttséprnérfojr*a a tagok--tttmag** r-úxxtétalÁrn az esetben lehut leginkább számítani, ha e tanácsko* iái ok a megyei koigyülíaek határidejével ejtetnek Össze, ekkor pedig ft tagoknak üista* tudomása Jj*n-nut a megyei helyiségek, a megyai bizottságok ís testületek elhelyezésére sem tléfpiégeaak s ennélfogva Zalai-árui egye. kniOnsrVrre-ic-jvUb"\' akarat- mailett sem -adhatna ezeu tanácsnak helyiséget, - a utngn magy. ¦kir. valláa- éa ktízoktatá-i mintaterinm úsit el ettél mi-\'-kcrcslelni linülroetnt..tt aa iránt Uo^y a tattács-k.izáiokra ailmimas helyiségről fjondoskadoi, ilíelölug tlven elSálÜLhatásának malijáról intézkedni Bcíreaked-jck. MelvJiatárosat külön fölirattal lc-í foganatoflitaitdá.
13. ^ii. Ü-ik puntja alapjai fx."B id5közbtn felmerülhető tanitÓTáiairtáaok vezetőiére a kapornaki járásba Vi\'laísica Antal, a szántóiba lieasenyoy Ernő, a tapolcraiba Bohuuieiky Antal, a lövőibe Sáaka Imre, a^ egerazepbe Skublies Zaig-mond, a murak^- -eibe Horváth Péter kiildetnek ki. Miről ugyónások előforduló eselUen tanfelügyelő ur állal ezen végi ás kiadásává! érteaittetni fognak).-
14. A 11. §. ii. pontjának kapcsában {Mintán
arról értesült az iskolai tanács, hogy Zalamegye te-"rületén több iskolatanitó aa idő sí érint körsígjegysői hivatalt ia visel, ezen az 18Ö8. éri XIXVTII. cv. ca. líl. g-ába Utkoső gya.korlat megszüntetése tekinteti-
TARCZA.
= & -- Reoe a gyöngyvirágról .f
U!tf[»i Orof SzápáryBéza főiapán ur álul kolto-mcűyre kitűzött 3 darab aranyra.
VI. pályamű.
Ki ismeri a szép tündérlaányt," , Ki tiellemszarnyon fenlebegvo járt v ^Ifollímzrj fllrtJD játssva lengédet, - "8 tflndnklikY mint a dili napsugár.
¦ FsiltSa takarj" karcau temitríát.._ Esüit\'fellH"kből tUndátEBÖtte -¦ -, Mit aiéi frrralrna lenget csendesen,
H aranysaalakkal napsugár hiincx. ~*
— 8 ha mint a rúzaa nyári estelun Híerelffiea ajkajzfiz mosolyra kél; . ?1
¦ Óh .boldog akkor minden ide leni UsjaCk virága, resgS\'/alevéL Eljfí^íieUo és"ouyelg velük,
-—Lombos bokorban sngvarbtigTa jir; Uajd alrepül, hol ri sierelmese, A rdua-Hirma riíg epedve vár . . / — Kt látU Már a aaép tandérleányt,
. Mosolyffó arczát, tündöklő baját; - \'Midfin az égnek-koltjáii,uiegjeleu ? .. B l«guflbb tündér a.azep DéliháW
\' »* ifjat, a kinél ditaSbb
Éá déloaegebbröl nem aidlt mig rege; Kihez baionlót nem. teremte még
_ Keletnek tfldérdtj kOltéinele i_
VKtoek, asemáben Tillogd aagár,
TI ~07lMtt4ot~rartliytiyal ékes ixép fűje;
-1 HaMgja vén, éa-Odv BEill mosolyán, -f^-. Háj ert skiifjot Ismeritek-e ?
— H«jh I Utnilok, bl tündBklS szemén
• OyerniBk\'dacahoiii A dörgB vihar, - Mely nikUt rondít váaxes éjjeleit. - TekintetétSL elhat »-riráp, - r
Mesűkttp nem zeng csacska kis madár,
B aJial Tirolt eljBlib altfoibos ig,
Kietlen ott aa élet éa. sivár.
—-KéTtlld harzÍJal,-nyillrS kii virág, -
KaUU hxragjit, dalié íulmile, , Ilisaan, ha alvéir a-virág ¦ a dal,- .
Hit *r .majd uty az ember tUetoY-------¦
k. mi.Mer.iyu, akinél tiiusőubrill ~ KdtUek: lantja anba á«u dalolt, > Kiirt \'"¦ilx*h^" ""n-i"" ifm: - ¦ Ez iQo a lajp tumy tüq,dér« yolt
«- , SaeUfikha!: tzanyán o^nr. küldj feléje «Md»i böi dali szép tflndérleiny I -Dalol] vígabbat, viliik bda zenéje : Tldsj^a taraianak ciendea arkonyáoj^----------
iv afaícs< "ply Tarázza iantoakv :
*I|f Irtv igia, maj^aícfoaazéj^lrigit-";?" ^ A srUmlö bd ddUl, lépi aait . ..-
Hiába
az : mert ah ! ai ifjú szirút Szerelmes szóval más igézto meg: & a bfivOs lánczot soha el nem oldja, 11a aíáíízor bájaab égi éneked 1 (?*ak egy e hang, mi .dalnál édesebben És bGröljbbeu hatja Glet át : E hang egy szunde azíp leány Heszfno, S e síép leány : a tönder Délibáb.
Mosolygó arezczal, tünd/íklő ruhában A Naplilndér as égro felköszönt. Virág moaolyg, s a kia madár dalára Megnópoaül az istenadta frjld. 8 a Nap szeliden néz lo ,trúná«ánil, Mint vőlegény, ki kedvenérc vár; AzI Tárja íi 1», a síép bélíbáliot, Azért szemében tündliklő sugár Elküldi hozzá, a dalos pacsirtát. Hogy ÜdvHzilljft dallal kedvesét. 8 a kis madár siáll, dalra nyitva ajkát, S szerelmes hangon kezdi énekét ;
„Sxillj, szállj, halovány —
Ilfivös szekerén fel az é{pt) i S vidiUa szemed ^ Hfi kedvesedet.
Kinek érted epod azire égve !*
»Ób haTra~ínííf A dall,
MittölEft sugallt,
B szivedben as érzelem éled.
Óh ssillj le, hÍMien- -----:
^Boldog szerelem KCzfoly igen édes az Ölel!"
Meghallá hangját a dalon nradárnak
----puszták leánya, a^sxép Hélibáb;
- ««l7iben Díiieolradának
&z*erelme lángjaTs egy tííníín vágy. fi e kettS ^zl\'ét túlvilági kézzel
Sierelme csalta és a vágynak szárnyán . Mint jfondalat, orjnryorjan MÍllt aíá . .
8 hogy hivat lÜi, Sönyei klhuUUk í _
Virágok -Wlyho Cket felfogá. ~
B ott tdndOkfiltek, mig a Nap sugara
.Szerelmesen mind-mind felcsókolá.
Így. jöttek ttaize, s-boldogságban éltek — Mint Euvas lomb kBst búgd gerlepár -Fzép Délihilí t-ft-pnartátszfiricánya, . B a fold királya : ifja Napsugár. De hajh, amire; egyikük se gondolt, EljüVo végrd ^~S~gyHszpIUanst, B a mit hozott : az sulyus fájdalom voli,
...... Alatta Kivölfrmájdjiogy megszakadt,..
Ktizéjllk szállt az irliryaég tfln^érr,
JÍP"2ít4Í, R-bífsÉko arczu Tél_j — II»Ui--Tjtn--ott, hová kezével-j.ror¦¦-S virág helyett fagyasztó\' szcmfUdcl . . . A lififiég,^ tiszta szercliim virága, BárgnlHtaréri jóglchelleto ;, ., -„ TiUiat niivflazt aTieiido rizsa ága, """"Ha. hozzA^rhttt\'-eyUkóItVkezja-, \' •\'— KíízéjllkíazálUjia^hfi^zivekBek >!ély fájd^ajpjnkflzt válni kelletett — . "jjTv^váTii.-utnti egy\'iüamiadd rV^nynyj^! >-^iláBátbánélnÍ_gyás\'zijs. életet . .
— .Isten veled !" — szólt szenvedőn az ifja. És bánatfelhő úszott homlokán — „Gondolj reáin, mert mostan válni kell b.ir E fájdalom nem tart örökro tán . . .
Oh nyújtsd a gyöagyat hófehér nyakadról : Ez lesz szerelmünk bflvris záloga. Hogy bár ha tRr ia hamvadó reményünk, S bár hosizu, kinoa azenvedésbeu éíunk : Feledni egymást nem. fogjuk soha!4
„Ialen veled I" szólt Délibáb azeliden, BM ha majd virág nő a hegyormokon, Hiotsd cl o gyöngyöt hűs liget ftlére. Hová nem fér az irigyaég tündére, S majd újra látjuk egymást akkoron!"
Midőn tavaszkor, felderül az égbolt, fi madár dalol a h&vOa lomb kílzGtt ; A csermolyus rét, melyen axemfQdél Tolt, Vidám virág-ruhába GltozMt : A Naptündér e gyüugyot azertehinü \'"liadárdaloa virágzó réteken, S varázs-hangjára, mit csak Délibáb ért, Mosolygó arezczal hive megjelen.
. . . Tudjátok, hogy mi e azorelroi zálog, • Mit kedvesének Dyujta Délibáb?... Ott fyM\' ni most is titkoson magányban A :.,J.-...i-,.zia szende gyöngyvirág.
NAGY LAJOS.
_ .Corvin János
élet- cs jellemrajza.
A Kecskemét város tek. kflzségtanáca* által alapítntt BzéehenyÍ;dijra (30 frt o. é.) kitűzött pályámö.
„ .... Vimmquo caao." ~^ VlrglL^
Ki a hon oltárainak ldalndt_íiflzkét._ujbór lángra szítván, rajt naponkint mély buzgalommal\'törekszik a legpazarabb áldozatokkal töra-jénczaií ki a rokontalanság egyedüliosaégébc
hányjttptt haza felvjrágzáwiri^a^:további üylő-deannük cpüietdn ornyeílöflen "kezökiköl .^fjjly.?-tatja, a - teremtés nagyuzerü munkáját; kinek, -dereogij lelkét cgyedal azenvodö nemzetének tjöldtigitása iránt való legönzéstolenobb törek-Véi\'tolti el; í»nnnk dicaönevét som" a-feledékenység, sem a. késő századuk n?m fogják a Tnniainiriaág Bütét medrébe tometoi \\ \'mmalmöve öröUcéérsw:tttB^l.Alá«Mlekiben,i.;:.il......
I Lelebben a mult óriási látyola. S elmémet a I képzelet édes mámora lengi át, hogy lássak ; visszatérni rég elmúlt korszakot, rég elmúlt kor-j szaknak elporlott népeit,
Kitárul a síroknak éjjele s uj élotre ébrednek j az olporlott honfiak, világrengető hadvezérek, b i foltárul az elmúlt idők története, teljes fényben ] hitom azt, s lelkem fájó ürömmel telik el; mert az a mult szomorú, de dicső is 1
Ott ragyog a múltnak, szép napjain a hona- a nemzete iránti lángoló szeretetétől áthatott Corvin Ján\'oa, Mátyásnak gyermeke; azon férfiú, kinek hamvai íöKJtt a honszeretet a egyéb fu-erények ragyogó csillagai tündökölnek, b kit as utókor méltónak- ítélt arra, hogy neve a honszeretet templomában mindig egyik legkitűnőbb helyet foglalja el azon nagy férfiak éa nemesek dicső nevei közt, kinek emlékezeténél hálás érzet fog el minden igaz magyar kebelt.
E férfiú eredetét tekintve, ugy vagyunk vele, mint a folyammal, melynek, ha forrását tekintjük, kicsiny az, és könnyen kimeríthető; azonban, ha követjük felvett útjában^ mindig nagyobb- a\'natEttmas3rbbá Icazen; mig^viígWnajó-kat emel, varosukat éltet., országot éa népet boldogít.
Mátyás, cseh királylyá választatván, -1469 tavaszán Boroszlóban fényes ünnepélyt tartott, a mely alkalommal, Krebusz (mások\' Bzerint Krebil) boroszlói polgármester bájos leánya ssa--relemrs -gyuiasstA as4Í3u-iirályt^a : c\'aMfTslasii gyümölcse lett Corvin János. " —A hagyomány" werint -a-gyermek i470-.bfln: született,s négy évmulva atyjától elismertetvén, a budai várba vitetett,-s ott Ugöletti Tádé éa Galeotus Martina nevelők gondjaira "Üsatott, _ kik magasztos hivatásuknak tiszta öntudatával vezérlék\' a kodves gyermek korszerű nevelését, -¦s egyedül ezek gyöngéd gonddal ápolt neveié- . sónek lehet tulaidonitani, hogy a minden jóra és nemesre, fogékony kebel, szehd kerléby benne mái jókorán fejlődött- ,
Corvin külsejére atyjárioz haaűflló, édKí^lle-milcg is sokat ígérő volt; mar koraifjuságában bizonyságát adá észtehetségének, tudományszd-
j^iütéiiöfr és ntiüeii jüUeménekr --------
~ M^tyásöakT ^akhamfir^keflvencEévé\'" Í6nm ~»v már is- szépremény ékkel kecsegtető ifja, s ki őt a biiazkeBcg bizonyos nemévot szokta volt ra\'ijtogatni, " .. --------_. (Folyt* kÖT.)
LAJOS JÓZSEF.
Folytatás a mellékleten.
Welléklet a „Zala-Somogyi Közlöny1 1869. év 46-ík számához.
hol k_r= -anMtlgy-l- Hr^-tBirgliremik, niíkótH ¦•üt fiOr-l--_ii;<*V> hk ¦¦«______a,_i_-lua sT_.Iii.-i f.-g Jf-fv ahik
"^.knBiJliUt-^^»«i-h7T7rtnít^TÍTiplnc_; ; s-oirv_.gr egy.L7 vajjy ml^"jíl-á>nikr.l 1. kú-nUtt„Licmmi-u* k_i.4-w-i>5i_.-k-.el__ israorjík_". aiinál inkAlili, ui.iL k.ll.. uUvii !1 tílrvi\'iiy rend.lli----.S-ok anu.i!; u_ j;i f.^-nS órv111
íicreatütni).
15. Móroeza Kálmán u gyermekeik iskoláz
tfltásdt tílmul-BZtÓ S__iúlr elleni 1 Ijarltd.V.dai J-íIliitek jHi" tjyp.t^anlí fH-tütii .i..li_t.4t.U iiiÍk
behajtásának\'módjára^nézve — f.-lekez-ii ;-d_o Idkut -illetűlog — előadván, hogy az ->.Uigi gyakorlat, melyszerint a mulasztók..\', a u;-ito köl-lca följelenteni s fiz-tusél U ö;i-i- ,_-t \'>¦ —xzsdui, esetleg--a térvényei utou is követ- hu, azon okból, mert a tanítok ezáltal ép ¦ U. ! v.-i-lasziti, kozaegi tagokkal jónek sitrlóda.-ba. . .-.mi., \'nem Vezethet. K kérdésnél az iskola tana---na k a iU^diezeti iskolaközi viszonya 3 jogai tolóit támadt eszmecsere után (Kit t-uneli^-.v.i.\'; ur m.^-
\' biiatOTt, mikéin a fvlckoieti is_k_l__ felsőbb t>iryn„Z. tiat-ü.lfrnit fc-lrlövélilcg felhívja, hagy aznk \\ iV.ekc _neíi"U_<A?Tkii-k mBgfetdő -retuÍTS-íkek m.-gKHfct-
-.túaiir\'\'! \'giiifi—jikntitiT,-— tov.íhti4"""3jf_" m\'ivr. vájjon ek\'g tétele:!-/-, a Mirigy rend-Mot-iv.-! ai _«k<-!;..:. f, !-
jíiiTelésút, .1 tiiiitók kóiio.iír jít , azok t-1.
"ni.!iinyiaig?f\'»ll. t.\'Úej via-^-il-it o t lartaiii. a i.it.k.-i..- .-. Éyi\'rrrrckoÍrpL>iiloi i.k.ilá_t____.ra íVl-^y.-tTii s c u-kintclbeu- a tik-jlay. r<?"1 t-*!\'1 It»iz-ti.lyy«>V.i J,c\'"rri!
__t__rc haj tani, uti-it-mrr ^riig x nütml f :.¦,>¦" "-V-A"
., a__tl_Jy_k.it f .ítam.-:.. ..a\'-^-.-i _ ii \'¦ .V ni k^i taiüVTiiírvrl.\'j nili,i_ bra In. sz^r-ri.vljiiiik-k. „Mely jiden t?6-k a iaiTriiink tmlumis _ ___.gL__áa i___ll
brntulainnl..l; li-a/m-k E)-~---r-ipiiid t- Zalamojrye kí\'.\'iíyií\'iir\'- nu\'íkci-\'Miti\'liii, batáro-tátott a_ iránt, b^jy tisztvVMíüt -1. n;(iK=k ir.__a__La_a Tapy a-taniti\'ti fiz-liuiiajt-\'i-m" ttu--jvnnatt hot-Ajok, kcr. tsnlrUgjjslí ur. a=. islt-jl.-ieiílí v.i---nz egybtl-i liat.<s:i<r >\'- r-iBS-v.l, netán br.-i.ltn.IJ jianas\'uku^k ^"T- «•! ur\'"-\'->\'t- üm «i:a.: ^,\\.-l.aj.-k.
Klnuklű uitit-lü^y ¦¦¦ló ii n^;v fziHiiti ;t_;k\'.:i; *¦ bitclt-ítírnre lila\\-tníi Lajo3"é3 I;-d7.H^n—^TT: urakat kúrven Fel, az itlést rüvid 7.árbeaz(*il<!¦¦!
-tie^JCTtrttnckrjvk-U-n tri."K. 111. f.
h MÓRDCZA K.\\r.>rA\\
tan. jfiív/n.
islváll Itírmiiidoit « ujra h/íiip»7, ictt Hír eze-rlut-kinilviiiMVluUt\'P-^u-kinilvi-fWjAt Triesztben-fy^ja.\\_lrjU--s-.-iuiraJiMr— w--KVIsij-í.\' :riiírál^a iuriu.nait\'iui » bt-lbk\'-lniun tom(>l>imnkii:ik sajilt i:isi^:in \\n\'_zt:ii-;iliól Gl) i-í-t t\'r.iMr"t ;nl-nn:iuvo-zuU. — A Bw-íii\'íi k\'i7tíir«:i\'*;iu\'l\'-\'tii -ÍW.„ Kb-l:»l> j.-l-nik ni-L". - V\' \'.-ni*
ll Jt l.-MíV.-lllM.Ovrt Vl-_k,\'^. kÜrt
u-..\': r •r,i-,-::!»lK"t l.rp-i.ri,"-|.-\'"U-: M
kl :rve lai ><a:
kiiU»-
l;i>rmaiiy,
1 Ion szalu,
i.i^.laha ^|. , isko-.1 L\'iM rib-\'h \'¦/.t\'-ll- 11 l.-t-ott+T-nií.-bi.-.:-?it._vi.l-__.I-.il h •.: v v a/, is-
k-l.i talHin Idilli -_v -, .. «..-ni !¦• -?-1 !..:_vclul. 11 1 1-1 1- ii]--t\'^\'"lk-/ik ir-.-i.-.i < 1 • •\'. ll 1 tainrab-./ \\.i,\'y 1 : \' • i i-i-,ik k-»r a
bu,i aV:im ali.ji k:-p-s. Í_ :-.;-L,-¦ v,i;v n:iL\'vnhb [(-\'\'nzbirsájra il.;ltrlik. i a/ uss/.f_ a 1.i/.t¦ ..-it«;k-liol vnnaiili le. Ha a " 1 rul" i ki vau merítve, akkor azt njbiil l-\'k"!l ii\'tini. K\'iiiuir\'immo-gvyi SztMii "» küsáó^büü ara___yi buü.i/,ii vuriia ¦irtrrck TT.tlii\'k.iVSiile^ juisstitnnk." tniy -a-íemc-" \' ¦ \' .V_Nfpz.it>zi->" (\'ziinii
¦ zim a!a:i liiv-a-
nií-\'ííkiv\'.iuja, mr: az UunL-u *\'¦» viui;iriiapi U-.ui
V.i\'/v Ail-in.-\'in.\'ilv.i-1 i.l.\'iW-ri az i-azu\'íitiís.ijí t\'-l nvnti az •\'?.\'¦•7. )i"pi*á^.»l_a l).\'-ik;i/:n:tpi tuinpbun l;ito^;it;i.^\'.M lifbitása ji/..*rÍnt c;v.\'s .•¦j.iti.\'kb.\'H.
/. !1 1 a 1» »¦ _ \\" *: tant"iii_". elüji! t". pvi h-iv 11 ,-íi ^.r.iH^ls-t.-a/aia-.x^^ik.U-^i^M Lü gi-itliyiU i.UL._\'.il;u>;iv.Tk.i )r..niF!i.\'l nyilai k-i, ¦ alkiilni.ival l,ij.adZUil;al;
j"\'_...sniii: Üt 1.-1. U.j-> ;
I ki. I.
II rd-
¦Tv a I;. ri\'iit- n
t\'ilíct iti állv-a-flátj;ik.
h!-:i- ..•.••Vk..r Jvrtl:i
:i: k-
1 r
e li.
,.k ni.
LevelezAa.
Zaia-Etjersierj, ¦
A /uhit gurszv^i diilárdii-ffrylL\'L kiíl .^"i i«U_-. ftJkiaüt isLüüí tíöitck-t _i_gtart__a. i_ »> tiztul^v iir-vi Júi>.;t\' kariu-iötfí-- :ill:tl 5ív?k;"-L-t«tt \'l-es cjTTházi ónt>k i-léut*k|i*sí: által űli\'-mug, mi i_]__.tii.ui)„ tetazéat araluU.
Az liLipszaijulyi-k \\). g-a sztTÍnl a .lalaida uj. aluktilaai gyiUtiee-f. Iió 1-i-iin d-lutánra" tiiz-tu ki, a iiiulyun tuegjulcQtok száma az lírtukczlutet lilUf,\' !3 tnrtulta. Az értekL\'zlut tárgyait a n.ieg-viz-gált üzíimadús.-ulűt_rjtiazt-_ff uii jünak ta--láltatott,"ó.s az cln\'ik Iao<i Kcrirm-z, pénztárnak Sanits Miluily lükü3ZÜui_i- kiíj) y. ék.— A j_Ii:n-___íultak..Jtü_luuigulag\' a lu]_ü_züiil tt_ztvi_L>lők toviibbrui m\'.\'gmaradasát kértek, mi a_unb:us az illülök ülfugíal-ságaik miatt uem fogadtatMlt el. Kluük éú p-iiztáriiok uraknak tisztvio-lésok ikalft dalárda iránt tanúsított rykouaz.nvókért furro küszünut nyilváníttatott.
A. l^k\'\'.izönt-tt-agtvi--Iók hulyebe «lnükül 1, „Maugin KilroLy.Yolt aleluük, — páiiztaruukul Juhász István válj-S7.ta,ttak inu^ a,ti>bbi tiazt-viaiilük nr_ginaradt_k
Engudji: az ég, hogy a tisztvmelűaég, Tt karmester -éA miűdün működő tag a dalárdának fölvirágzása., hírét és nevét\' ezutdnra is emelhessél-.
EGY TAG. "
Heti szemle.
- . i\\üV(>nibi-r lí)-én líiGÜ..
(B_.) Bécsben egy-olj magos ttollaudi nü jelent meg, hogy-béckocaiban nem fórt ül. — A ¦\'* ^egel»Ö -Fittcro" lG5ü-ben létesült Parisban
- néíznö 32"éves kordban i: hó_lj-én.nieghaít. — A pécsi legény-egyletnek hdzé\'pitéare-\'Joüaa ^^tanonok 2 ezur forintpt a_olt..í~^ ífagy Jakab
-lagyarország.-ov. 10-ig 3L207 katpuái; adutt •- a kö^ÜB hads_regliez, éa _4,-07- ujonezot a hon-védBéghe?. — Viklor Eminuef vadászaton ugy vádkantói ijedi roegjt ettől lottjjoteg. — Gróf BrüriBzwick Tercznck Stuttgartban !3 emlék-, táblát ké_zitfQtn.c_. —l^ozsonybHP.pl>" egylet 1 alakulttuolj \'_zcg6ny *tauultV -gyermeküket -ruház éa tapkönyvekkel, lát el.\' — Király 6 . Felsége decaHMn drkezilc\'-k\'eluti.-utjAból haza. -¦; ¦— A-l""idfí\'!Í rririptíTH jjfrJifíT-Tíi -gye; Verúlielyén\'\' - ^\'^\'^ry-^\'^1 ^-"^n^rir:;i:iiL.lT:\'; J^iik-í--.---.-
.""Feruucr. — Nagyvárad vidékéu egj-^ÍÜU funiu_ -—óriási-vn-dk-Hit 1-ttflk-le.-
- K i r a t y u.t.iaiui 1 |. ó t f.íntit.tt i.\'t"i..:i
- Kd s i I ! a_ l-ls .... 4-t. .-vi.kiwi- ,
I nitt Lantfr.- Viiiü-" l-.illt
- F i gi. cl i_ ¦ /. n-ij
i rovatába igtatútt <-d.ü ma-yar :ií! ¦. .sto-iitd t.ir-t nasag érderné-b-tri -hirdrtPBrT-. A\'"KJjyB~»\'k7^ála-, j Várasd-, Kürös megyék úa li-_-.lbjv.iri k..-riil. tre; ¦ idtn.rt jiibitelü váltoüzér .^^ lil\'-;Ín_:<T \\ ilm-.s ! ur, ki a búvebbi l>dvila_:oditii_[ ko/sv_¦>...*l m-_r-
! - Eölv H-K-nrtl.-,;v !;•<-: arn,,l^-za\'!ilu
Mi^rM A.—-¦ jUti^^/li.\'üi-IiVi\'lí ui< ^ ;ik;irv:!;i a ii^--...4 t:irt;u.i.;a -i.íSliKii.ii s Hu* .\'. \\y..y\\í
rr.-r
.: ili-lt Ikivui
"t.
-.]l:u
: !1!.-: -\'; I,!
i\'..ll..k. ¦! I\'-\'J\'-\' M"í
.iWH » » » birka
holj-riJI
14-..:
! - tc-k-iiWs
Kauliy:\\B-yi
k >->tLi_k\'»t^ miilytü,
ni.-iitliftb-iiül bei\'-L\'ctl. Sajunsan raik uuiik, tiogy -atu vidékünkun négy láttunk nagy tii_i-t.
— Füti»2tidi;iidij k u 11 f k Nánil\'T i-az_;a-^;iti\'. iiri.il küvíjikezü mi\'íki\'r.-svényt v.-ttunk : A-/al:i-Si rnugyi lvüzlünv- -1."). .záüiábau nicg-].>l->nt k.>/l\';ar->, moly *zcriut a b.-lylj.di na-y-g.vmnri-ÍMHi önképzükurír még iiuihli;. alakulú bdlj-ii vau. azon tülviláguaitá.-r-al s.v.l-.-:íih:it a gvmt-a>iuiii iiiizgat.tsdga : hogy ut i>nk. p/j"Lk\'.r még nov. 4-én megalakult éa n"y. bit uL\'Vau azon u napon, niulyon a b<lapj\'i\'iKiu inp_:jel.nt — >d» -b\'-éi-t ia nn;-tartutta.
— Vidékünkön^ liercz__" Ftilop unrhihndbuz tartozó Kulőp l-\'g/ 11 j gó\'-\'ialoin épült, melyQi;k kivitel, fz uradalom •izépités-\' s értélcsitp.-**- könd oly b\'iz-gón niükodü Jlerényi Jú.aot tlsztiarté ur érdfim;.
— S ?. <> m b a t b e 1 y f n két t\'Tu.kítPs vánH-bázáultk épitLotéao. retidi-ltetvóri el, a tervrajz elkc-ziiéáurti pályázat nyittatntr.
— A v a s m e g y e i hon védegylet noveui. 311 án közgyűlést tart.
.. — (.\'za fu hit. Több pesti lap azt a hirt köz-lé. híig^-íiomügyi Kdt; k:ipnav\\ÍTÍ szük-té-ii bécsi orvostan hal.gatö nn^mérgi;/!\'- niag:it. A
líS évt;s ezerenc-étleu itjuiieui hal f meg ugvan\' h\'Ai\'t hauuiii még gyászj-sabb n<trsra jut"tt,tU\'-g-őriilt. l_sy szú Bem igar., a rbr.J-k a az-Tgalni.!.-¦rfju Nagy-Kanizsán mulat s jul ér,:i maga\', busazankudik az ily szégyenitü koholm.uiy, ii-r-jusziéaéíi.
A sopron1 in. Kir. pén/.üjy igazgató-Józséfot 111. ^/.t- ús/.ué & körmendi 111. kir. adóbivatiilhoz__u«,ye?te ki.
— Kusztliolyeu iüvészvgyl-t alakul.
— A pap;; Szatbó Imro szymbathulyi püs-pítk ő mgdt__kiVéteJ3jep apostuli breve ^hal erúflirv_nr_ni-g^ ielszuntöltetese az orszíig primáaa állal í. lui 2.1-gn fpg Esztergomban véginun°a-ni..— Fol5zéntc4___.üg_dpü_ipökök Lipnv-niejikv István és Kovács í__.gniond h^ztíjík-
—_v A taíi-uluk temp)onibujdnr..\'t kivált .Jeli időben, sokszor ^vsít ji íulazúlahis Lirgya. l\'é-csett ttllTb aziíl. _zfnt_Trfcls„úl;tlt e? Ugybijn az ottani lúgymuusíum igazgatóságánál, uiüly im,_t ^^Uaszobé- kijelenti, hogy &i illetéked egyházi u felmentést az egész gyumaghiuii ifju-
hnn\'.\',4\'-k 1 any iu> ^- .
/ tatul t,
...... T a n ii z y - b .1 e á t. i lépes Ján"_ törvény-
•>/¦ ki ithi\'-k, var.\'-i képvi-í.-lü és ÍP.kola_r-éki tag a b\'gközi/li\'-bbi nnpókban Z-ila-I\'.gfT.z.\'gen tartott iskola-láloj-atása alkalmával ldtott.j»z.ei_ény tiinviíökon. kik iank\'\'i)vv_k éa pgyéb né\\kúló7; bfileií taliaz.Tfí-kiji\'n hiányt sz^nvednrk, akként i_;y"kőzett ao\'^ít-\'HL, bfí-\'V el.\'iljárt példájára a n.-\\ i.:\\és éa taniiL\'y iráni rokonszenvező baráti>-kat segély-aibmiáiiy>)zá#ra -^olíxá fél, melvutík pp-Uiiéiiyp rövil ili\'a h m 1 trt..| f,,|iilli.dn" !•¦«. \\ r».\'i\\ .1/ t-.rt-._-.ju h mi - }i.i/_.i:iku_i.k _>/..--
HI!-> ily .TSft^=-vli-.rn!\'i. \'¦
- 1— A r a : a m r y :i t mf-KÍ^Vt.1\' l.-.rulii!
h:
hoz\\ a Min-¦it/.napi !\\?
-;.=i.-(. a fü-
.Mdia.y
: .e. -!t k>
akna-
:i.t f-g .•-.7ko-
- mint Indi.-if-!száliilt irvi. -io» bv_./édb.-:i rait bu/.dilá a
k.
a k--r. unal"k a/ i/r Utiml-\'-kkal tf-tv^ri-^-n ..--/¦-tprn>-k A liicaat k\'.i--,i >>rik-m Uiirdják. A z^lai?g\'-r.>.z.ij^i \\ urjsi hat. íog __ k___.jj^_r iab-üu\'yi bu/_ralnia kuzfli-tnu-résrí5 méltó. — Mint ¦ért\'.--lTúnk **sara iaíuban a lanft-liigvelő olv kitűnő nrpi-k-.lakat talált.mélyhez ha-ouj.. ke-ve? van. Az nj tanterv már lic^ ilt 11 ta!i\'-."tcu--i L\'V\'.-riiiL-k jár a li ísi.iéil,:, i-kniai.a. Az .•íóm.uíetpi
- • ni M-.dr.vit- t-er_- ly r k. -l-l",- ¦ it-r. a Linitó k--/\'ii.. ; ¦¦tr-- iu\'líé. a k...\'.^.-; .-líjljároi az iskolaszék < az e_-i-sz |aka-ii<z a/, i-knlát ..\'.e-retik. p.irt-!ják s l&Cu), k:n--[i-k :ir:\'.ik a kur.--.uru U-.t_.iL-.-:. Mini Un\\\\f-»k . ¦(•W—F-i-t n -fnn-(V!ü_\'o-l ¦¦ !. =!..!! ir.\'ilviü.^ "é-t.-,i:,-,: t--^ :idin. 11. . i..i ._-:!\'.la .\\idiaiyta k..L->-.-t i-^i h .\'. :ir -t-uoklét.- ai iri t Kiaé-re. _z_r. tanításra uézv> .1.1 v.|\\a;.\'.ri\'.\'.:i\'_ok l_>>/aUak. A tavaszsz;tl uj i-k.)!;ili.i/.rk\'.l l.\'j./, L\'i.ndi.sk.jdva, mert a tuu-tani nem isk>il;inak való. Hiazazuk is. hugy Bi_"^eny..-y Ern "1 mihalytai kozbirtoko-í-niegyei iakolatíínáeaos. ut.\'rneakeblü hazati lánir-ba_galiini tanfi_ry-barnt t;irailu7:iaii a népni-ve-li-.-n.-k. Alihálvf.ut ohaji.itt vir /.ölni. Siim-\'geu a tanfelugvelú tánk irja ih váruahá/.ábau nag keiiit nliari^rt4t(*t*\'it. hol h-. ildvözlé Siimnt: hati\'^iigrU s pol; !?iizi.ktiii.-i-. el\'"iin.\'ditii.-ara —
1 >é]bi.iii a ritka jóii-l.on v-águ líataazirtter Viuezü vendé-g.. v.dt. Eb.-d alkalmával ij.lv^lé fvlkö*zö..té>éin\'i_, mint a n.-vi-lé. <•» közokia-ta- nagy jetevójét, eliaujcrést: köazüaiMut mort-Jott neki a haza t. az emberiség ri\'-roben sok -.¦7.i:rre menő iskolai nlapitván\\ a-\'-rt » ögvéb magasztos jótéteményeiért. A derék hazad áthatva i-.vi\'ii az ünnepélyes eli-merés által, de azért ia hugy a nap volt egyetíei. egy fia halálának év-i\'urdulati napja neine.lelkű nejének kasuüló érzületével ősz hangzó hl _j iámét; 1000 frt alapítványt tett o sümegi szegény tanulók segélyezésére. Sok ily hazafit Zalának éd az\'egész ur-»7.ágnak adjon a iiiatrv"r,,k I-l.\'Ui\'. Kálöuli.-n, uiii-.L érhduiénk a tanlelügyeló e tárgyról bővebben tog szólani.
Meglátügatttal\'a.hi falu iskoláját ia — ra__y"-iiak állapota az előbbi évekhez képest nem igen r.rveudetea. De bizton remélhető, kogy iv lelkes taiiiigykarit — !\'<peres_ft. PutLuwvita Mihály
......_.. .t legyőzvén, az iskolát előbbi
a hdyezni fogja. Turjén « külárfeíjn dicséretes minöü.g-" ¦montrei rend prépostja .nsgos Simán Vineze ur a szükséges tíiueazközökeV -mt^ps _ereg 1 ey-á-u_hrgkü4dTr az iskola sstinára. Az igüzgatoság s a tanítók buzgalma diesérete3. A prépuat ur goúdo-kudilsa áldást és közméltány-lást érdemel. A tanulók mindkét nemből nagy számmal voltak jelen. A ti_i_tft-ág~pehláa , a ta-nulúk-örüipmeL hátogatják az iskolát. A premontrei rendnek a tanügy iránti lelkesedése — mint értesültütik — a tanfelügyelő urat örömteljes érzelmekkel\' tülté el. — FigyÉTemm.l je-gyezzük\'fcla tanfeíügy _lö további hítogatilsaitJs, * IgCQ szép bútorok jutányos árou adatnak al. Bővebb értesítést ad e lap szerkesztői hívatnia.
>
ézpeikávul toll váukosb és «L«Q »l_diwiak míií-íl -n éjjpl^»y-^y»"^A»^^J^ft"«r_tmta-m^^tt-: uem Holtára envhül a főfájás és lasaiikint elmarad végkép. A íufájásou kivülmég Almatlftnadg— éa gvakori fogfdjds* ullen is haaznpanak tnpasz-udtatott a leirt médou készitfttp vánkos,., ha az éj] fej párnának hosszabb^T-cig • baazniltatik,
— ix. 1 gy u lud t- kéményt gyor-an-eHehe.7-nliuti, ha a kéinénv alatt ugy marok porrá, tört l.eaJ>uViji piinir-íra hiinnut.. A mcggyuludtkén góz<: :i tniitt föl száll a kéménybe, a tüzet azj;i:j-d .-\'.dtja Ha z irt h-d Vükén, például pin-i(.•*!.en; ahol külunóstm könnyen gx-dható anyagok, j)éldául ulaj. spiritus, kőolaj s ha_on-l.\'ik v\'auíink, ha ilya helyre egy cserépedénybe két rész kénkövet s ugy réaz Balitr-mot porrá térve. í\'Hszekeverve teaziiní;, ugy ha a pin-ezéb\'.-n tiiz támad, a mint ezen keveréket a lílz eléri, ez elég, és a tüzet a*"pinczében .eloltja. ~__r__: -.....__
\'c. i;.in-.i-Uraviesán. Hegkapluk. Üdröialjuk ; .1 l\'i-m. (ir.itulálutik, s_.-moiie=fire sem oly 11 j-iini. ruiut a: el ~ Ohi. Msj I ^ála-t-tnak.
i;^.Jr-/.> g. .-. A t.\'Mliv l\'-ri\'li vnU -- A t.;m—f—ÍUi , f—ataii -rari, iicgy u;tiii"
• ar 1 .>h t.r_^vnl_L_ n-\'-tíiiU \'. I _, l - . - ¦ __ -1 t ? írb-it 1 c» 4 -r ? kö-
1. tíi.ia. ü h. liiprácr. í_ K.\' 3.1 „titaT-"
pU::,-_.\'J1 a tíibbit\'__n--_rkrjl.il.ttük. -I i. t\'....-i l.\'<lv.-itfilji_l_\'
¦ >t \'n.-j--t_.i(jt>i tiak Urüliliik, kopy ujula^
MAAR NÁNDOR0
iragzó állap —rTn.t\':lQgvűIíÍ\'n ben talami. A
.... . , ¦ ftídiyárrkirály-"szob-.-! bágut liüAve \'nem adta uicg, ;b;-m.iu chelyvtt-a
rAr^tgölág ui.Q^bdult-»gy;ajt"<U;\'^vKgy\'\'iJ!rsz- | következők^atic-iztattak l-ür a hétköznapi
.trÜfa^-jöfc^onycÍE-lu .v__qj;ve»i»njen; Timgyar | tymplomldtogaWsatúl az illető oa\'ztiWytanárok
"dal-U énéKltetet^mely natrv^teiiiz^Hol fo^ul. fplMu^itikji^fjak_.t^il-npk-syrtl.-.;i.- vagy azok
hülyét lesei akár szóval -akár írásban elöudják U fuhnunlésért indokult kérelmököt. 2-or., \'Orvoar bízrmyityány melleff az osztálytanárok felinétüik az illctd ifjakat; -meddig-a szükség
Z, tátott... — liáth MÓr egy nagy egyiTtemua lapot -r _á_Jir tao^inditótn. — Hirsierínt öz országgy iílda ^„.^^MÍ-;.iól 6 hétre^elnapoltatik. — a -Ludas ^ Mttlyi"_J| : „-NépBzavii" .^_zerkesztt-ién1l , Uényui
- Hasznos- tadulvaló.
-—"5í egriig üü tr fejfájás "éÜenTT^ászí-laT7 után ajánlják, hogy azok, a kik éVeícig tartó fojfájásljau.ifzüiivediiek, melyet végkép-sonasEm sikerült \'elinulaiKtániok , estm-ltassanak m% gUknák\'jipritott zab szíílmávaV ugy rievozctf
} okleveles állatorvos Nagy-t—inizsan, .
ajánija :nag:it mindennemű gazdágzatí is li&zi-Hl! it- k kiiK-V SwbA:l>ó botegwégékbeni orvosid-av-.-a. >- .ikiutint -mindon olófordule állatorrosi 111 .ii.-:-k:i. in. b-Telésekre. fark-angolostlás-- re., --kri-. j.ihhiiulü-oltásra., érvágásokra : .__-; -..inti- a!á-v -veséknél előforduló külső k\' /—t>-rv< ijy- a belaő hibák hiteles meg-h..!.i:^\'.\'.--..ra. . 1 iiii-i«.-s bizonyítványok kiálli-Li.-..r.i.
I.^k.^a : a ./.-ildiV vendéglő mellett a I-iinzló
- K<rj_k a mai lapunkban megjelent hirdetnie.], vt „S z e rm c s _ - a j d a I a t c o h n
I, a z. Saras, hamburgi bankártól" kulón\' im-ii tigyeleninjel olvasni. ValéwLjjus e r e-\'fti a I 1 a iu S u r a j e g y e k ke 1 történik itt
a jáirk. \'Helyek búzása dllami kezcskedös mel-le,u töciftiik. t\'-zen sorsolás oly gazdagon van ellátva nagy tőny érvény ékkel, bugy x-iuden, még a b-gtávülabb vidékből ia történik a\'réaz-vé;. Y..< u vállaiftt a legnagyobb bizalnlat érdemli, — mert bebizonyult „I9 t c n áldása t.\'obinial" aialtal, hog-y sok millió nyeremény fizettetett ki már általa.
Biztos gyógyhaíás.
Uoff János udvari szillitó kuzpantí raktárának 13 vsben. Kárntnerriag Nro II,.
MaiuTü.l-.n\'. Iti-iju!. líj-.n 18(59. Kclktlren öut a .alatala .\'(öi..\';.-! kis.iiat,-1 inelyiu-k "kilünC gj-l^-a-liisár.il maira.!. 11,il. nifiípviJKfidúst se cm lem,- kűliléiér-.
"vtiader Jánüa. káplin.
V.t 1«*/A. i:n* Ai iln maláta ki,, croata kí-
líhi\'j, t-jiai-li is i-í\'im li.is-nálrn, mert iJrplárain atLn erÓmrt [ak.M--ti--.i-n hi-lvrcálütotta BrOsSilben a UgkS-rcleblii jan-ány alait több mini GU betépnek renjcltoin p>-iip\\ü_;iT.il Tiaii-i.-niitt jó rreilményouk fio-en-katok. l»r. i .\'llignon Ediuburgitras-a 412.
Il.-d:?ra>l, ü.áiii" 2. 1 ilár »gkat üallottani -mii-leni .i/ . ji\'>*iüiigr_> uly jk.ik-konyan hs}ó M-Játi-ki-ron-i-Lir.\'.l. ii-.-jT Uiuntf) >7ol-rálatot tejK betepeknél ar cl-v-üz[ett-^r\'\'í-!hclvr-á!litá_.ár___, kii 1 SO TU* 0 * javiil-f-lbcu
ji-vikrí uiL_HB_ atkahviai-Jia-jrnSUü-_:—;------ -- -\'
llr.Sfliubcr, gyakorló onros.
l\'romontnrvár, májúi 23. 18G9. Kérek míelS-b 2S ilvt-pny. kfl\\.\\fro-á-ayt ai an kitflpg gy^ta-ki.-\'oofttibpl, _ rónllnáláta. cbi.caiattjab-l éa e-— fcnT malata choco-líídporltút küldeni^ _ •
üraife-ried Gabriella^ BtQt. Kroun,
- A vnl-lli. a Ivari Maláta-ki-onat e^ésuígi sflr-M.-üát-i-PSkí-\'zsífri-cb.íicí\'I.*-- én Mal ita kivonata lioo-li.mj i-otpáii ItotT Janóinál Kanitnerriűg 11-ifc -lítn kaiibaló^TTi-cilH-n.
Ara!. ¦ Malála-ki-onat epes-sóu sör ÜTegpel It \'csoma{r-\'.Iá--iii_l----\'\'(lv_g frt 3,70 13 (I-aR _7 frt, 27 flvca 14 íii/b* 11 vt.5 27 fri. IH), 1_0 ü.-Bg &5 frt;, —. Malata-i\'^**-ir.!»CB-r!>ük(ildi!- NY. 1. epy f.nt 2 frt-} Nr.
II. CRT í.\'nt 1 frt 60, fit fontnál fél-font ingjin, tía l,mtnál -iry é.i t-gy nr^yed font. ~Maláta-clT_kolW«p-r c-.c-t\'iníík srnínára ; a UX-nyző anyatej7^ pótliairfc 80 és 40 kr. Sloll-m.iláta-lioubons G0.cs 30 kt. Min-en D.-ahÓI. ¦ ¦ ——- \'
Kiil-lt-ita Pe!«t-i> Türlllt J_iaef gyógyiaerénnü „irályul--.- 7-ík- ssám-. Ueítnor ós QriliiwJŰd,.^.:__!_J_tr=. Kaiüzsiu ka|iliatA lioncnberg J. éa VT-llifcii J. — Scliwar- Adolf; [insouberg Foronna" ím Réü—umlhal-"C. uraknál. _ . \' —.
~*| El roral\'\'alatt k-rlDCtcfeórt- f.Uigff^ít naB-^ vállal » ! Jaerk.
XX........SS X» IEa T. X_r3E3Ç^\'± \'"R^InT .0 E? :
tfeaj\'-XlBiZia, IStiU. november lH-én. Alo» feltBnS amerikai gabun? íállílmány, m.-lv I feli vitetik, a fekete tengeren cao jártasul !\'--^e. ^ertlhtfaífliíkMrf-cfftluiiHfin\'. melyben az oms» vendt«> Ib" W« -Hílrptek. bt az. mutatja, h„_gy \'«tovíbbi «AUltáa a\'kívánalom kovctkczm fog, ini-- T«l a kpademényezéa oly ai.tvt; t.irtt-tiL t~ Ha « Így AH, nekünk meß VlrUíUuuk * ar- A» Ha éa FiuuesJa!lí«a?bí. ¦ val.» íal.i.:t«í..lln.-i*ki. * • ^m"?5^SülC-^iréIo-r^:i-rí«I\'feBll-tartani.
— SflprOn Vidékéről Mák. li»|ry a hurtermr.« a tavtllibo* képest kevesebb ugyan. de iuii^s^" «"-^ .okkal jobb. . t-
—.Balalon-FUred vbJ.-kén s általában .n Ha\\it-.n —vrirékto-"» ill\'1 » burT^mf-wmn.Uft -tc\'igüjrjh^-kialt1-.
pasául*. t«rka*fTrrfî
«/.iJsia - It\' L*- 111" tv Llaitek ; "«-Y*. K i r ál ,-L.áu g.J..i.j./- l \'iii^i.. I. aí-.
11 irt :><> l-i-K e- n y .\'• r I i * 6 ai. trt.
Különfélék- >: luti fr:. - l:i
alul \'
sj-.\'-ii« nia- — frt- kr |i i\'"í-\'j<" l\'i kr. km\'
..«ta frt - lir^frl.H «a 1- «r- t\'lK\'TO\'ili
.il 0. -r- fri "il* kr. j Tarkái. »\'.i ipa*itv)i **- *i \' lir t AU-kr. L i n g 11 az:t-Jiíuíia!j ,!U?. . í* lu. .Lud. iwuti
. ,. m I I i ¦> a t 3. w?iltXLiii..3lI?ull-.^.iiL-»L^.-.-kj--1
. lU.irt OU kr.^r""!1*" :\' /rt
Érték- és váltófolyam : nov. 19.
.")% metíilifjues 60.20 ; ő"/o nem*, k.-l^ OH. !i i, 1 \'ü\')-lvi lUWaliui Lülifrüu üLthtW
k
Mi
i frt:- \'i*rni!l
-,\'gitS. Kevés tcvu "jJentkezík.
Piaczi heti-vásári kelet-árok.
Nagy-líanízí\'Án, nov. 2\'1-án. Alaóaustríaí miíríínLint.
TtTHiéRyfJt: hbmm-«.» f«.....3 frh-^
86-86 int 4 tvno-kr. (=7-^ T:« j í, ¦ .1«» -
Bail 78 íiUL\' fr. 4:» kr 7\'.\' V>
Árpa ¦erfozínek. "0—71 fül. - h.i1\' • ¦\'<•!¦ ¦
feli 2 frt. 1\'i Ur. Árpi k-\'-ni-\'--\'. fi\'
60 kr. 67 — 6tm. - \'\' f k \'\' i; \'¦ \'
30 kr., - frt — kr. k n k ¦ - r 1 ¦ í .\\ >n (•-.¦ ru
írf 40 M. Zab J-J-t:. m«. 1 !rt ;,»» kr. -i i
Í Irt 70 \'kr. P.I101..1 ífi-fi-..?,.,. frt.
6Q—HA fta - AU — kr. Paszuly t\'tb.ir 1 frt
l.f.r t\'-ji-l VlÍ>- lO" í
Borok . ?e!iill-r ak beli fvttr melléki lr« l.eli foh v
lüspiacü arak : u.*
* frt. --
• r.t. — kr.
¦I.. \\.. l\'i irt.
.ím- (ií l.r.\'l-^v süluifi, 1 fr-
Vasúti naponkint! menetrend :
rrszvéi) vi.; U 7.28 ; ,liÍtoHlltéztítLxé8Zv<;n y»;li J-t if**^ !\'."»: iimik[..i:i 1\'J4 ;lfi: fzlisf agio 1 -\'l\'. jj ; «.un«i v lUr^biu ^.í\'.\'S\'i., lí-r. . ».
Nov. 21-töl 27-lg"lB69. ----
li... és 1,-1.- l\\.-.iü.iUiUií nap , i\'rotesLxus i.af.iiir ur,
A -v. ií N • i. jiumi.ilAa híí át,\' \\XI\\ . 15- nyair.il.
~ ! Vasárnap 11 ¦\' tt".: " C 27 b assi. A^ua &
2,\', K...í.I ¦jl -...t.\'. Ki-IiTin\'ii ¦ ¦I\'\'inn;i.a ?€
.-\') r^ir.-.,\' .k KV*\';., .-ií-. K3L.1
¦ L - A- ¦ V
»!i-l.i> <îpr!:rsii.i : WajditS József. Sc-éil-zcrkt-n.. : Batorfl Lajos.
K
a0Suoo©s©eoos\'©®3®®®®®®®®®eeS9®®*f lie
az első iiiaíiy. kOlcsäiios ÁL li A T-"IH ZT OSITí
TÁKSASÁG
fö-üirvnöki\'
ib Itegjobbhírnévben alto dombor- ea s^ineinyomat-gyar/^a
_ia. lt s= ____
papír-, irii- es níjzszurkc- lof
reskoűusc Pesten, Ueuk !• ereiicz-utc-za *¦* 6. szara a., n -teher liujü--b:i3. :ijjiulj; \'ovelpapir-keszletet u legujabbszcrü
NÉV.1 "GYEKKEL.
00 3b levélpapír azincs névjegygyei 1 frt M, 1 fn bt), 1 fr 30. egé« * fo —1 - tiBtlf; »Itgfinomnbb. *
100 db levélpapír c<i0Ö db boríték mindegyik színes né *j egy gyei ~2 Trt «0
= J frt, 3 frt 60, fifrtigale-flnomabb. \' _ UladSB 100—100 db levélpapír- és borítékhoz egy diazea pepiroriték m-, ¦-r-^i gjeosdsilk;
100 db levélpapír éfl iOO db borit-k név-v«i4» czimcrrvl v.igy kczdObetOk-k«rdi»e« pépboritékb.in 1 frt, l.ó\'l, 1 frlip a legfinomabb.
W9- Látogatóje^ek tüstént, elkészülve,
Salaw nyomatban. tBiaidr.\' féilvtelett-briSlol|>apírra-10*1- <?\'> f»0 kr, minden ovibbí ior lUkrral több; aziiiea líristnlpapirra 30 kr, brillantin papírra 1 frt. a0;J(etti"rrlakpapírra araitvnvi>iunttal 1 frt.
a*- Levél-picséticgyek.
MOOdtrafaynyoniitirMm 3 frt-&QvWr\'*-l«gfin»mab\'b pei.aé\'*ÍB-
liaaonl6 nyomatban 3_irt, tl>b"bcs_flziüfí" (congTeve) 4 frt. .
e^%- Ferii pnpir-galléfkák és hajtó-- -kák (mansettek) ^•B
ltuiaatgallárkík áO kr. — -ß iiár-n.iansjitlek Üb—4<> kr.
Raktár rov\'atozott üzleti és kereskedelmi könyvekben.
EtckrktllCn megrendeiéao is eivállnhatik
_It\'n kívánt minta
Meriat\'kg^Qraftbbai^gJöir.mtany^ "
SifntOgy elvállallátnak mindeiiféle lillnyv éa UCnyoindaí miiukák ia. AjáV"loktntá\'nba Vozfin»ég«-ini% iru\'dai« éa-lcrélpapirt, híViMbTfTf^
dlkat, ariéltollakat, íoljtarlókat. rnjz- ós íroiit, irodai- paain-\'¦PS7- PBgétTÍaazt,*t\'fll.íc» rajzazert, tusfeitéket, nilísol.l-vá^zontűs\' tná-ioló •Meirt rájzpipirt lék^rcabpn\') nia^olrt-jr^pei, inibnlő- és alizarhi-tmt:ítt.iU* «««liiiUUrtot.\'tolIkéfct; féDykép-albuiilot zenével óh zcnuaz.cr nélkül, be-•oirveiett I rá tálkákat, portemnnnaíkat és le vül tálkákat, valamint uiiuden
jkislrodfei e^ iekolai ezereket nagy válaaztékb,in. —-...
- I»afri4sfrnrai«illatosere>~; Aú d^
pano)c,«Tfcdenlegcaeké]^obb rncr^enijpli\'\'fl[Ja )eg|ioniuanhb Hzorg.\'ilomiual tSljtftttafikr- rLeyélbeh m^reiídyk\'Mfc-iiüiiijUiiiitiltÉii, ?jtúwiag^lwgg^;. Mwef^j fi-jíbi»n 10 k\'rt hozzás^imtván,lfl»^
cnka»Stl«tnrk Lehleket jjrv kérem czitnezjii: . (?li;}-rL\'LM>
Jjiígujíibb szer-enc-sc^ajánliit.
|Az eredeti államíör^jey\\tk úrülása. mindenüt zabád. I
„Isíeii iMm Coluinál !*6
14 mllli.ít nie^kiiz..\'lil|- na^vsz.-rii tülícíiszlíit lí isur-soliisa, isniLÍt 1 Ijcl^ntéknovül tiibbit;;tt nymvnHMi.vekkel.
A stirdulást az állam biuoritja » lutjtj.i végre.
A sorsolás Uozdct.il j5Vü bú 10 éti veszi.
Csak S frt osztr. ért., vagy 4 Irt OMíti-. éi vagy 2 frt osztrák írtukíion
I as ára nálam egy : az államtól.biztr)sit(ilt val.ídi vrrtleti [ jsorsj^gyoek (pem pedig tilu3 ii;.\'.rTénY\'nL.k I: és a sorsjegyek.! |az-ár..l.é*mente3 beküldése mellett a legtávolabbi vidékekre; [ 1 is elküldetnek. SV- Csak iivereraénvek huzatnak ki.
A Gnyereinénvek : ltio.ohíi; 20. i,n. li l; 1 "!0,000; 1175,000 ; ljO.OWl; l\'liri.OOJi; ll\'.O.OOO: 1:V..\'1I10: 1DO.000; j 100,SD0; 50,000; 4O.IIH0; j.".,il0li; l> : 2",oiui: :\'.: íri.lKiO: ];1 : lIÍ.OOO; :1 : lo,u:);). 4 ,: HOOO; á : liouii; n : JOOO : 1-1\'»«.; 20(1 : BOO; Ii : 300; -\'7? : l\'ini: nvereménve-
17U0, 100, Do, \'?í i. _ Minden nyei-cnn-ny l.-galá\'bb 2 tallér |Trtélvü. nycrcménypérizl éa Ju.;>Hiia}iis.. kdmzási .legyzél líillam biztositékoláa rüellettjuegkülilüni [laatosan s ballga-I tás\'mellett. Az éakülilniison kedvező jó szereneséíúl kegyelt |8orsjegyenh által, az én vásárlóimnak magában Ausztriábnn Imár SOO.OOO; L\'l\'S.i.IIJU^ 187,n0(l; lf)\'-V>00: IWIjflOO; J lu0,0U0; tiibb i/.ben 100,000 ; és csiíE n.\'iviiLidévél ezelőtt g\'!í)l?7,rj00 fónyerét; és inast - ok töljer\'tíO-án űzettem líi Holag h le^flarfyrjbbb nyűrenidnyt eZellTi vidékén.
—"—Bázúr Sánison Cohu^
bimk- és-^-íilítlüzleti. ir? ui bur gl) a nr" !
\\\'an ^/éreiu\'-éin tudomásra hozni, hogy az ,,Els5 ©
magyar kölcsönös állatbiztosító-társaság\'- fó-ügy- §
Brik»új5Ét Zala-, Varaüd- és K őrös- megyékre, •
ó"v a Hrllovári korültns nézve általvettem, mire 9 °- . , •
nézve a: magas uraságokat, gjzdai,zokat, s miDüeii @
állattulaj.lon>».t. ezen életre t«Ki bizteitásra tisz-§ • telettél felhivom. ®
A biztosítás kitörjed : •
Gazűaságl lovaK Szarvasmarliáfc-juö.OK — DlsznöK —
B-gn.Tn n5i.y és löivalols-ni, «
®
• a biztositisi biztosítási Arszahályzat a lehető jutányos. m ff Alkalmilag .köztudomásra húzom, hogy a-fegtbtL~ @ megye- s járások területére al-ugynökségct állítok fel, g l| ennélfogva szíveskedjenek az al-\'iigynökséget elvállalni «
I
» hajlandó urak nálam jelentkezni, mire nézve a további g 5 intézkedést megtenni kész^agjok. ~ *
SCHLESINGER VILMOS -
g nz elpö n\'agyar kúlcaőuús
9 állatbiztoaitiJ-tArd\'aság
| (Ü-iS—11 . /ó-ügynöke.
j9g)«0ce8S9e9eei*O9a#«se<>*eesaMM.
HAf\\SEíiSTEIN S VOGLER :
Annoncen-Expedition, rCIEN, ^
1^3111-
INSERATE
i werdi\'iLjyoiiipt vermi.ttelt... . .
f unterJüreowiunii n, d, OrlgiflalpTrisen
in die
Neuer Markt Nr. Ii. 7 -Zeitungen: aller LPindcr.
i-Hamtwrör-—^Berlin, rztituniis-ve«e.BJnii»sB gr.«a<pr«uica-
l^obani^tr^H. ncrtrn^iaMtr\'.rÄBe.eflehlSttCr l-.b-rjedn HnertionV C-^nlfiih» n/M /BabattVürthcilr.eaiis nacli den boi
— - Frankturt a/m. a- zutniv-\'n?^-!.:"^" aij<himuu
grosse GnH«V-1ra«e-;H. ^ lioslennilSCWÜaD : sl.J-rn iftlf SV
Basel, , Löipzjo.__. ir^^V *111««»^».....; -
($89-12,12)
METE S.
Ui;c-ben. Ri»tluMiíhurj|wtr««í*t* 4$..az
bátorkodik n t ez.\'küzúi»acpct uzon igtiirelön^Ös-itlk alomra figyelmeztetni, melynél
- lUF" fél bpcsáron "Hl
?6 felKtnBJt-r\'b mellett híbáÜnn vászon éa meglépi! szép nrí éa nfll ftkéroemüt szerezhetni. A pamutnak üJönyöa beszerzisri-raTiieró n_ű_kaer<3 következtében azon kellemes helyzetben vd\'n nevezett gjir jelenleg, (fiiig-* készlet tart) hogy e tokintélben jutányos drr_ nézve, rendkívülit nyújthat, mi n kóvcikr/ö árjegyzékbűi .....w látható:
Vászon-árjegyzék. -
I _b 30 rőfös fphéritcUVn
fobiíritetK-n jó kéei-
SZttvi
20
1 , 30
L??.2-0
l » «
1 » 4L
llB- 50
1-50
. 13 Iti—18
^ __.___:__
ifi? ~~ !!!MIu.lcnki számára!!!
r^-r- TlnzIFttf-szír. Kfíyedflíí blílo- «zar, c_üatííi,!a_»-
_ nvat, rezot, torabakot, üveget, éteazküzökot. -fegyverekut, I ka/
kaftlrjkat, kardlnpüknt eVminrirmnemü—ae-élnemtikét roze>
" ZS.ESXS.TiESXl. IVE. jF»__3_3a?3Ei_j?iJ
Király-teia 47 ». ajánlja -it*bacL birdoon.-nyek MviUeli ir„,U- I dától lisz\'titaui anélkül, hogy a tárgy ftSnvzete mösaertet-
jit." a nlag minden hírlapja számain, a n>i-gliitásukal vii.-lhír. ±* -i. Í_„ u,, L._ faJ ö\' ^
minden ftwi.em,. költié^k nélkül teljeaiti, a ezenkivul - - —- 1 U" ^ ou Kr* \' " "~ lenge dés eket
l dij f-Uxáii.ttfUáiiál, ugy a a másikra! ijirdit/m F?áTio\'j^ fri Ullttn * a liir.l.-iiii.\'.iivt
ban f.-glnld Inpm i» melkkeli. A J ¦ _-L i.H.h kisírM eloi.ceil síntlíjftjj ajánluiii a ímiltl<-,ezett Irui-óal iie*zakl\\ltitt (eruitur - litiiwinri- ia bit-MiiáijyL-Uelettittiat i«. ¦ minden Uilein. vui B-si.lgálatot ^oinmau éVbiiloaan teljesítek.
Ha-
.alkuz.5
ciak 4 frt 51)
fed. enüM-je(e" sziki kit. rurab.
irlandt csún.avájízon „ -_Li—\'ó-
runib> czér«avászi>n 9 30— Üti , tinta feli. or. leiivá-i/iin 3l J"í i finom Irlamli sínvi-j _ 40-48., „ h oilandi-aia vÚ94ceAlk_l-masinib uri ingekre „ 52-00 , brabautisinvij légiin, lecjobb ia IfiTlArt.í-ialili,
.......— " ami euiVUtezifc - ÖU-t>" ,
Bradkiraü najv v nbsztók u a k-gnehezehb rmnl-mci «s ~~3Ö, 35, 40, 45, ,\'iO-tlÖ fi-t.\'-rt darabja, melyek aí.-r.i.
"becsülve vannak. 1 db 3U rWi.. rtK.v-kanará« tniud..-nf.\'¦!(¦ isiiiokl- ti
becanr 14-lH-frt, nu.ii rsak 7 -H frt a lf.jtiu.nK.i\'.i. _ 1 db 30 rlifm ijjen fiiioin •¦< i.iri\'iB paiinit-a^.ii Bgcsa irt," most i-sak D— ÍJ t\'r_ I 4b 30 rífOi aneul ülitrtlnp \'^cfiifcint i(ren ímnm - vision, licrsár 16—"?4 fft, iikk«1 Ö—1- írt l-a»eg_tniílkilii lB,tcd.",:2 r.\'it\\»s«:les, 3 rGf hvas n,\'.-al J.jn»E^an^lkfili h>p/dŐ 2 egy nejTj- 3- r"t\' "i\'!\'"1. -1
---.:frt St)" kr_ 4- letTiirinmaiih. ~ —
-Ir-gareasat-nagtallwalel iLa^mi-lvrc Cl nssfellleril" ho?
^-ial) raost _5í_l 5, ti, 7, Ü -1.\') frtíg a lajtinomali!\'. 1 dimMxt ataUtkísílrt 12 síi\'m.\'íyro ii a-iíM.ltrrit., h Rendivel) mu.U c-ak"T». lí. lí, 16—\'20 frtiir x l^f, Itucaat konvhatűrli\'l\'inost esak 2 fri .líí kr. uji-si :J í Ttiesat ajslalkatfdu t. tílrfllkarÜT kalönUscn tartds, kr„ ü, 6, 7, 8 fr\\a le.nfinon.ibb. -
Zsebkendők árjögyzóke.
1 taeaat v-iaronzíebkcnd?M-íkf^UJ knol \'2,_\'2.5U, 2, .1 őll. 4. ú-«i lEgimomabb.
1 tuciat nagy ruml-mpi váazmiufl-kenila -k fl- ~ fn\'í "
1 tuciat logfiuomabb fi-tiíT francit a battiazt-kemlük, ajonr -m-r\' 10, 12—11* írtig
1 tunzat aiinra váijtonzfleiik^nd\'í-J—im-itliasinnl/ik jmámiira. íjjen t
tartJí, hccuar tí—tnojfP7rr«?zb>t*I 4—fi frtiií a leptiu-niiahb. 1 tncaat batisit vá.iioninohkpndö, fcliír ^Viigy «ii"ea lyi-1
6, 7, 8, 9, 10 früg a l^finomahb.
Férfi- s hölgy-feliernemük árjegyzéke.
1 női ltog já r;_innból 1 frt 5<> krt\'Sl 2 fl. a loítiji fmald>. \' 1 n6i iag kitűnő rutnhurj;! vn%y hollandi váiauul..-! íinntn c\'.iv-, vagy
keraaitálaku mict^himit.t^L-l csak 3" 50. 3. 1. 5. ft ír íegfii 1 nfii ing, kitflnö niniburj:! .Vopy irlandi váíiúnbiM, leg^li-irinaabban
eikéniitve) (ai ugynerezcít Errsclifl e.->á-szártié ingok\' ni¦\'.«( ¦."\'.ik ». b.
7. ö. /tt a legiinümalib." (
1 nűi éjT R\'II-Itrri c.ir-iettel kHdníi si.Sp, must exnk n. I). 7- l+.;-ít » l^í-M6í ahiiioknyák 100 kUlOnfélc páriái minta sierim, ugy sjíint.\'-n a most
Általánosan "kiidi^enrazogbovágutt a okaiák hiiu.\'i ve. varrott sregi-aíol
most caak 3, 4, íi, fi, 7, H frt a logliim Hfilgy pongyolák a legfinomabb balifltból, valódi vak-ncit-nni i\'nipkcvid í-s
caoda-izép biinzclt bi\'tétckkoF_\'\'TégüjáTT_"^^
15,18, 24, 30, 35 frt a leii6nnmabb, N5L nadrigok Bitem shirtingböl, vagy váflionliál aprú meg ¦¦sekkel. »agy
—__htr^\'^—kr--"1 hi.tj.K b-i«1l:*-I«- minT nnnk 2^iU, J-frt a lugünumaJib.
Tlri ingek [tallérral vagy anúlknl, fodrozott tnclUl vagy simán Ritütio fln.
cbifonból, muly «pun oly Urtús, miut a vászon^ íuhúreu cs szinezve,
most uak 2.BÓ, 3 frt a legfinomabb. Uri ingek, legjobb rumburgi vagj\'.irlandl rászonbtfl, — gnllÚrral, vagy a
nélkül, — simán vagy fodruiott "nicllcl a legnjabb divat nzerint eröann
Tarrva, most caak 2, 2.50, 3, 4, 5 6 frt a Icgdnoniabb. . Uri Ingok legfinomabb batUt malIbeUf^LJegclpgánsabb, i ml caak lútcsik,
.mart\'caak 6, 7, 8, 10-12 frt a lcglmfmbb, " "thi_gltyik ¦fgatr-jóWa^tartw\'riaaonbáli-fBlig^mflpynr •labÁBaal,---nw»»t-
cj«í \'2 fri 50 kr, cgpax-3 frt a legfinomabb. Üli gatyík, igen já ÓB_ta[lAa viazdnból, magyar flinlingial,. _uagy_Uleppgl . xnoat ciak 2 frt, 2 frt 50 kr. a" legfinomabb.
Jstucsat nrt Inggallér, ft legelegáfi»abban, it logjobb divat szorínt, moat -csak 2^0, 3, ^ frt a lagtinomabb. 1 tuezal uri kézelŰ a legelegánsabban ?8 logdivatojsbljjn kiállítva, most ;r«aak 4.50 „5, 6 frt a lcgfinoainbb. T^7"p-_ JIT- kik 25 ftig váaárploak, egy finom hímzett bat-.V ,cVUHj tiszt-kcnd/Jt; 50 ftíír^y caodaazép kávékéazle-¦talj-t-L; - 1-k^yé-abroBz-hngxiLilln Ii kávékéndfivel:) 100 ftig vá-TiÜrlóJc agy igén finom cnechmir-asztalteritűt kapnak,ráadófliil. — TKg«IcTa^ijtri"ga3Térok megrendelésánél a nyakbűaég kiteendő.
- - / ^Tisztelt yevöim kényelme kedvéért, az oly fehér nemuke\'rt, • :Bíely«)unem-jél illának a testhez, vagy bArmi oknál fogva nem
<rttBWn&rM;^rtfik fizetett ic bérmentve vJazaküldetík. Kivi ^aatra a kéealetbenlevo vá**rtrkból-minták küldetnek. _
- Á leveleket kérjük czimezní: mbLert^& S. BÓC9
..... RothcnthurmstrasseNr.29;
Fo éa szálIftáBi raktára
_ 0r. Netscli (Szászország) bedörzsölési szerének,
mely «:tr 4 <iv i.ta tapafítait íegjü^l> ^yógvaier a gTi«nii«ki-kiiiil i-töfi\'rihil.\'i nsamárliürut, .i killaBlcg hajíználv-i a loglobti óv«ii>r to-rnitgyik tlk-u Hogyha a gyónnék rcktdton vagy inirniuii keid kiüiígni, uu a i..r"k:iik elSjrla — ¦ a k-nrs.\'; azinl UL\'liár.yazor liukciirtik, a gyi-rmcA meggy óffynl, nu\'Him-i.lulik. Kieu sii-niek o.-y Íi.iiWrláf.n,il ii-Tn ktMIi-uc liiÁU\'.-.ui. s inimicii \\<* anyának ke--aiuél kelteid Imin Me.-u^ttcku.íl. ¦-im.\'-n !>u/n.>8 -, faagörcsök. .hu-
- rut, torok- g. mel-fájds, gyomorg3rcsŐk, hahSgés, nátha, görvé y, arezfájás, szaggalas « ideggyöngcseg ellen M.nnL.ii:in -rí-- v.m;u
közű bngnyit*a..y mrgtekintutű. í.-\\ üvt-g ára 8/ kr. - L\'su-mag-láa 10 kr. ¦
Aqna oroiaaHoa 11iiatu«
pocióttiazritd víz.) folillntutii.ku^.i
mbahclatkba) mlaa, BZÖgyca ^
könyvek és Iratokból.\' t: kTUjsbb a1 kiAiiitáaon is áluláno:
uifrésl nyert lalálinAiiy az<tu kívül,, hogy kit Uno pcciéttisztild, mi
aí-.n k-\'IU>n:es ttilajd.innal in tur, k«-Wes fiu.tiri illáiul s i-uní\'ir.-rfi
ülntur-rnck is iiasznáihal*, 1 tiitír maiita-ii.ü ÖU Ur, Cauiua:i
lá.i«ri |U kr. \'" v
)r05Z bÖr-paSZta, kiinno a lábakat a .uedvepscg ellfii
A labiali l ]>,i»t\\ á4úl_ »ly j.i állA|"\'iban tartaük .m-.y, \'g> iíor\'Mik.Thii lia*7iiá;ata iiifllcll^ repe-liut nem kap, a bíír vii-batiali a puha lem. i\'-j n ufnm banana minden tulajdonság! lt ri-*aj:iija- Egy doboz Ara uia^itáüsal 1 fit \'20 kr, é» ÍÖ-Er. cbi>-magolá^vrt, *
Valódi szukállhagyma S^.
.alln.-i-
sittetett ifi. J hisznalati iiU; magitlá«t-rt.
S\'jk, tiyih áno&an i-mnll .jmit ítarnitrálí, lune in a." "ii ha:.i gyakor.il. a Tbc\'in C tan ir nal"ii alap*sik. Y.irn k\'-*r.-. \' ikmek iMflrjíiin ajánltatik. i "m^aijg.tl iiiozUiiji fb\'> .i t„-\' szakáit nOvczzt, iti. <[imo< I
egeÜtí \'rí lo kr :
NyirfahéJ-baliBam t\'i.i.
v«rháii_.á-f rüvi.1 l.\'-l.-irti*. a Mvg t-gyvtleti n\'lví-nyní-\'lv s.-.j "¦ím a Nannenia-nüvénynedí^in
bet,-..l,,^| all.al.i..-1/..t. ¦.i 8 a.i-ellelt kellemes izi.-l bír.
A Pannúnia-növényneilv :
vút iry.lgykezclesb..,, u.míuui.\'i náíiatik.
fcm-llrtt-o -krHr-i,«, L-, a
l^e.
okol.
kik iisitn. rs-.\'i liaugjn^. t.ilált ¦ n kó«z.t.\'tt i\'ann >ui; tanára IIlLi-sl laüi «v t^vábl.4- in. S.-lmlUof t-i 1
¦«kodt*cg. h arat.
ifier e«-\'tpk-U aiuti (in-
iSjfrS\'ítEf "kn\'.\'n \'.\'i-n -i n,ik4Lik aj iiilnato,
¦ ¦i ii
lui
¦ lo
Urk .7t.il; f.\'lfilg. M^!
iFOSTERV. és TÁRSAI
\' gazdasági gépgyáro^ok
Lincolnból Angliában
ajánlják a m. t.- gaziíáaioknak
Igen figyelemreméltó
A?. Ö felsvge l5tUi..flo^ U vn l**i24-ívu* i^Aw ftzabadalommal kitüntetett fényzet-^pcliturt veLr^\'ü^k - lutt-initrirofc klú\'im\'Mt.-a^re.\'--------""
nJiv-n.iiedv Dr. NsJtvlch »r. a *egyn.i a»\' áltnl rleme\'.r-ieti e* júnik laláltatott l\'r K t\'iilirr*—truií UilJ\'iU. vaia ni ut ei * lo H írválh urak is pbsmerL;«»rl nyi zrnd" mvg. kugr a nT-rcnrck k6v*-ik^»té-¦ tkuUli gy.iifj-etJvut bír ca a légvnjbeo ¦ ebeket a legavo reali ban g y ógj\'itja
Eeei
— A Pannonia-nö vény nedv j.v
g.-">".lMÍ, l.i minio» li-lux.-yzi
oíny
liatiUji.rv-1 mii
1 fri.
vf^T-íllék á tal ;
alkaliuazája í
i hntijc b egt-isen f-.lujifíes, mn : ászra] *n?y alrtiánom t fuuyeíiUetik, cj az ezsel f éuyeaitctt tárgyak Bzikárag ki.
A liamnálat igen egis/eril. di- íiíeiqs. Ki-gi bnlnruk a*4\'i\'gyültkb.: n..irtutt hatók s oly tényt kapnak, a milyent K\'rsifii . elérni nem lehet, Eiry Úrugjjel > gv tira alatt pg, torát ki ti-ht-i frityi\'iiitciii. Kí.v iO cg ára eaiMnac
" ör- brdwnTqkn TTk\'.,:
a megúiiült f,.j azakálln.yin .k
k. t
1- k*-
ítfágygerjeaztú* fthúr Panonka-növénynetl1
tfi -eniúízi.-íi bajokban ; m.iitán m fin esz tti a i\'jcnziégca áliai"itü^ri «egtnrtja, le^i-iítL nvmer kuleri, ¦ii ca ji sei i*k »-11 on. Ajj. egy iii i^rnek 70 kr., csoma^u-
.-teii.larabl.al «iU i
;^ií-"
zabád -alódi hajfentarto kenőcse
meggátolja
fönyesiti t nagy t.;gely
kai:
nl.it .
iízerabtítu^tijíut; k kű.lo!iö=en ajánllmtú a Dr. Whitö-félo ftzumviz Triturott Ebrbórtol. Üvegje i-íonm^Iással 1 ft : K szemviz tóbb fi-jedi\'lpin által szabadn-l.>mnml tüntetett ki és X^-l\'l óta tolulmulhat gyógyhatású lolytán vilá^ liirr^ tri oziti, mirül űzőkre in du bizJnyit-Viitivok Linu.ikotliiuk.
unt.
n.íikotl bajzatol liu; \'.ó aaOlkiil, b«\'gy * t^vt^, tétbe teendő ga dasáíi «z< ni v -kii.bb ára 1 frt. Oi In kr
Tunttm szülök s^nm;>rn !
Mivel a gyermekeknél a tognóvéákor ri*uji>knézve legveazedoliueübb állapot, ez okból ulolirott ajnuluni |i;U<>r-kotÜícr ogy_ drtáTmntlan azért, mely több évi upik-jztubis fólytSn azon hatassul bir, hogv a gverniekek minden szenvedés nélkül fogat kap. l\'jti-n bz»t sok asszimy által, kik nzt gyermekeknél busználtájk télülmulhutlannak tulálUttott. Ára a frt. _
.Niiit\'Ht\'ii többé t*Lobjt-tt*ztitn. Az nngol kxut-at-huk rényillúz-p«í«tn a legolcsóbb azer wzobnpadk\'k tar-,tóa éa azép beeresztésére.
Eíen rendkívüli flün> ö- tnlnliiiiínr azáltal különbözik a hasonló beeresztésre használt mázaktól,- lun:y a pasta.a knutschukkali igen sikerült vegyülete által azivóssá éfl.igcn tartóssá Jeaz, s azért egy ezzel beeresztett padló csak kevés gond mellett évekig eltart nnélküj, hogy azt ujonan bo kellene ereszteni.
Egy doboz utasítással együtt 1 frt 30 kr. és 10 kr. csomagolásért
Két doboz tökéletesen elegendő ogy terem sztüuára.
kinllit.i.-\'öti kitünlelett, jiiiíV-;U;b"-ii lyvögvluilása kovt\'tkez-, r^y.títiláoan nem káros és Uuiurctci kutva-keuüca ^vítkeresebb orvosság kutvák bör-báinlása. szörhiánya, kiiitéíek » minden niívi\'zrli^eltb liór ln:ti*gi-é^i.\'ik ellen, bu - viz rogtóo kijm-í^iitásiira mindenn-rtná bogarnk-i nt\'-lkülözht\'tlen síit a bor tTszüinűirtiUáni valamint a , ók ér erősítésére, k ii t v a p uruk kutyák veszettsége \'vbiánva éa kohngi>o ullon, biztos nzor minden buUO ilÍ«n.
Az ISu.viki U\'-i7.da>á_\'i
kíttrjedésü b;uiZIl:il:ií és k> t?¦\'¦
tébi-n évt.-k -"t;t mint kitun! ki\'inn vi-n ál ka! intubalo sut
rub, ii ul nnk
ótvá, betti
cs fgenrtu-szor
y adag áru 1 frt. uká trió porak I
Cs. kir. szab. patka;
Valódi, hireá es elíSTiii-rt w-»tány- é^ pu csomag áraJJO kr. nagyban ole-sóbb.
Fénvkép-papirok tryári rakLi.ru crudeli gyári árakon.
Alolirt Víisárlók és eladók mindennemű termesZtmé-nveket s elvábduk ügynöki megbizásjkat és lelkiUmárrtei éa pontos eljánis biztuaitása mellett.
Zoislcr M. Pesten.
-=B|láZET.TERésKNAUER
könjrkereskedése VeSZprélZLlieil
ajánlja birósiígi.\'ttgyvddi, jpgyzoségi stb. nyomtatványait G üvre szúlú uj adókönyvecskúit ldO példány 1 frt 7ü kr. 1000 példány 15 frt 80 kr. Ugyszintu lavami
nagyobbított tüzszükröny és ._l.BTo.melegit6vel, \' oarépro « é>x> el 1k e t,
•¦ilyik ajgytroruág gabnuemelhez Bérva épfttetoek,
..tovibli_—
lar ató-gé peiket,!
A^lla legni! gyáraiból. ,
íilBJromÉÍEK *. minJ.nnemil. yELVILADOaiTASOK ,...l«faag7abtfJtaM«4gK«l^ b&iaeiil«.aii küldetnek bo.,
¦"¦ - V .-H«lit»r;_._ |2B?_20,iO|9
! Pesten, gyár-uteza :Kí. szám. ü
kezeléshez" és plébániák számára szuljíáló vu-nalzott könyveket.
WfF Ki 10 frtoirfelör rendel meg, — annak bérmentve küldetik.
- , Kaphatók: zászlók, statióa képek, ojájt\'est-vények a legjutányosabb árun. Kiadásunkban jelont meg : .
„Margit Király né" refíeny 5 k. 4 frt. . „Üdvösség ös véu.y e".. és. rM cn n y ei mannáskönyv" czirnii ima és c\'nekesköny-vek\'. Ára ÜG.krtó! 12 i\'lig. ,-^--r-. . V-
gP^*- író- (Ss-^t^jzszerek, papirot ésfi^ festékek stb. nágyválaszt.ékbiin t(. jutányosán kaphatók.\' , , (339-3,2)
VARRÓ-GÉPEK
ca- minden alakban szabók, czipészék
családok
számára Icszillitott dras 4a biztusitek mellett
Kézi varrógéjr 25Jrttúi 50 fnig.!
Arszabiilyok kivánatra bérmentve <3.aJ nÓUütil megkttldetnck.
Vari\'Ótárgyak minden nemben s" ar -, legnagyobb választékban , igen J X^-**** I yoa ár mellett kaphatók
OLLMANN M.
urnái
BÉCSBEN (338-12.2) Uotlienthnrmstrasse Nr. 31. 6s Maria-
hilferstrasse Xr. !11. ---------
Feslj. Bilvánt\'-ntcza, Erzsébet-íér Sarkin,
Lejnagyobb raktáriívarrigápekbilll Ismét-eladók kerestetnek.

-imnoinaia?^ - levaekr
Alufirt tÜtóoteÜJslenSLa-. ««r**** küzmi^-nel;, fcwwtv iiMüt-nláa lämcol* nitfcTájaLddiliavunuii-azivarok ia liarauan ü.il.anv illatat bel
küliüldi noVénvekMl dJalIitnoi a azt e ezélra kiwzitelt payirleveluklKi ........
. T.t- «in ... ^ In^l-r^úiifyUeaolíb-lllimliáífU azivaroJwJtuzuUaartvji,
Brtn^püIcVUelI kiit b°P"" ... i......--------- ,. „•„• .1
Hainkníiulűtelleines havanna illatot ád, hogy mig a szakertd m valódi lianairndt vei nzini. Ert fuvci képsrífö darab szivart két nap alatt illatossá tenni.; s ugyanazon egy levél tmtr használható. E levelek i>a|jir között tartva lmsíniUhntlanul ettulajdmnfenkat. Knnél tehát macr jobb »4 olcsó pénzen jól szivarozni. FfrakW; NémetaraMfl-fla Austrtai részére: HAU3EB C-nel
116 iir-««l,™dqt;*ít\' » vHKkBJ »»iir l.rLIIM ¦¦><¦. »«sjr pwul
\' * c^- rV.msz !;*t darabnál t t!. \'!-1 kr k.-V .-.-ti. e:ii:! .....
______1 olaaOt jclo.itiikeii.v «Auilikl.au
tira kállitulu«k.Fig3rolmestűh;».3ttnLm kgteleW;rank ntán fcyAnaányjkhjl
zi\'l.eti.ok. 1 ievclek 1. Tollún
Auiiria
minden jó
Nincs jobb mód kévés pénzért jól és olcsón szivarozni,
-a
Politechnikai
_ ¦ és-gyakorlati találmányok.
Tálfitiunt \'kovíf vet" ezelőtt a j: pu-k.ik nagy-tettek n i.jUvrlt
alsOt ]\'>val Mfllmnlja a > s. kir. sepOt-ríí.\'\'ZaBbpÍSrt0lyt .^yi\'nzer üj ciilät!\'i>_l vcrreV égy kí
LnT 1 frt 50 Ur.
\'"\'¦"i.-.U.-
nUkúl l
Sai-\'i \'ily a ttoknak, kik linim tt t v 01 bas/ orvsak, plihánis^k, kivat-ilii..k*d( <rtii.
liH"Sü_kr.-\\ " "r
Ezüs\'tflyüríik kék vajy iv,.i.. .>..i,;
il, k;.ll\\i liflirattal *ze. oIok-t,.!, viin\'
darab «ép tokkal 1 frt" fiit Lr.
Oratárgyak, mint vnmití lo,-..in..i.i!.-
tokkal, íuívi 1 írt 2<l kr.; im.j b: gyapjúval 1 f,i; ina»"itl!f>t i111 k*\', ; !>tf" .-^k-Fognjál, l\'ánninenut, a»..Hi.»l pgsziltiik a berlini íogríepC\'k A j.iuilliin niiTiyíra bimm, n-nry iu-i.ili.i-.íi.á..i.- • 1 péne vjs.taaadatilu\'iniéxt ia u szunit\'l, tcyvtli:n nem szabiid hiányoznia. 1 ilvcg áia "<<.< kr «y,> Jgen ftiiilos mindi-ii há.-.t ntá<l>:ui .l 1
bnu föltalált fényesítő kenőcs,"--1? \\?
de alá a legkftn nyeli ben s a l^gí/ebbt-n UilVi.i InMoriiit sih, 1 karit ly a- ára, mily. elég \'ti Kanrkttrára, W kr.Megj«gyzuiidi\'. inét;, boüy t. mlá>iia^ B-ilia ninc^ kitúvc
Ezüst fBayeslti-floly*. Eit/in." s^or
mcjbornrílyiiriult úrez-tárirv njjá >\'m f ti\'telére, "any- éa oiflsl-m(ívesékm-k nélkiil;i. Ej;v.-drb 1*\'
Valamennyi óra (ennlnti\'ra a regutált nap-Pra cqiiipyaal, mindy.iikiin-k a lyiiJ!.,!,ÍLn" ajá"\'-hatd.mc\' u biiouyára pontos órávaL imntlen mevlia-jiicna irá.? míEJS"illlAtuIlli\' ^ ^x i»i»»>nii fény esitva"*\'") kr. -- _ ......
HaidÓ-por. K por alknlmasitütina! mrstnha tnnk IdÖt, munkát és pénit, qmelült a l.yr iag^nili előny méc aí, húgy a niha aokknt jnlil. Brnéltctik, mint knz\'inat inagra iLt kr.
i készületnél. 1 funtoii i
Araarikai pateutiroaott lltZtQBltí-Zár, k.-¦LV&>\' " \'-tílnő\' jíi-rkereta s minden tieloré* ellt-ri lu--t„.. i db kisebl. rendű ára 31\', 40,j^Lkr. 1 db n.v 4íJüVVüS^flTt*. í*0 kr. 1 frtig. 1 iMigJ^]li_ket kulcs-, csal egéia lt) früf. — 1 db utax_«T-táskára való -jn, 40- 50. kr. j .:¦¦>¦ .
Gyakorlatiak a nadrág-Vedok, mHv k a drá^ot rósz idöjarás-bah az elpiazkolástól
Yédlk. — Egy pir ára. 20 kr.
-_-«»¦«» Angol fiilók a legjobb aeaelbol, 1 Binl).*.-ö^f— -olTrl, a ledinoroalib 25, 1"), 45 kr. 1 ft-Iiri-r-ollA; a lftgŐnömabb-50—30 kr. 1» olld-lanc^ 10 kr-
e^Őnyt nyújtanak a lerjnjalib gep-Ir6-nolf. m^^T1^^lr^\'^^*m\'ll^^ "\' ^~jr-Tf-trl
»: biitoaatk lehettük, bojry aaén liefrVc el nem Mrík.
rlr. ff,li!>7 Tagtalra 10 kr., $aúutba,_fopiálva ára-lü-t-r——r—p-af-
^^SríoVanai^kírtel-90 kr.-- 1- bíVkIÖIÍJVU toTcK^^^SÍk mely-ÍJ Uínapra elegendí, 10 kr, — 1 dli urno-rnüJr-\'* * ta esi ok a iám ára. 5 krajezAr. \'
k. bbakat nedvességtöJ métával mindenkinek ajánlatos, mert ea az egés-aégnek- siul^ál.-
JLJletz^er-féle- kitönG bíírkéaxitéamódiiálf. jtIEIy nJiutt. Uhatatlanná_Jti*i» Jirjr bogy ft bossiabB járkálái után tgagw*ift»eu-a"^ftiil JitTlaT5űu"iireiii tmihetJ, -is ja-" egjobb mértékben elégtétetik. EgJ üveg ára
SiblHai Ha(y-baliaaBl \\ éten , Rihiriibán Dr. üulhirJilDtt.^rf -iaf"alttl\' felmall-balamm, njelyHjnír.^AnatHaban ia". tiifib" ér óta ktVeunBéc^rien femriiltátik a mint -* legjobb eiakCt iamerUtik. A »{ryaiöTT^i da((anitokri felette ji ¦ hasxtioa. E^y te-3plf basználati ntaaüásaal 50 krt
KitQnn féaywál kantwbmkTcal Veiryitve, \'1(0gy a \'bőrt tartussá, tegye- 1 .katafya^ra 30 Ikr^mely 1 fantnyi\'.r - -j.¦ r i.--
Le%BÍaHa Xifiralafl xseUtSz-uertzim, a legirya m lati ob a mag* "nemében, nem dohányiUkr
nak Ii ajánlatos, kÖiOnaéjrM^tttwersiám kellcmea ki* formájában-efry LinlpÍTal- af^eeitr«, mely néhány dm! ^"ír-EiTrit frlT*í«y,;tifry; h^ffT fjaltran valSJavittAlkal-
íí-rH^ir \\,-rhv<¦ *>,íHir.»I wnltliaip^-----A esrkM- á
¦jakrBtfMB tiUiís aaerint Tbaraára vagy feTT^ ^t^-tartbetSk, ái «(ry«Brsinfnif * tlrmésifltflí friaieté ^MHt^ariW-fW^\'nrBWbiil.\'lieBittetlk rtOkvUtua.
! Jt \'Jó
- A le^ag^oJjb^^z.niirHha-raktárJiaix^
Featen. jö ;
Kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban mindennemű kész _ foláffleri^ -
r darabnál t\'*l>b férfi lngBfc"Ttsmburgit liollandi vagy irlandl váaannb.ol, darabja 2 ft 60 kr., 3 fi, ;i ft 50 k, 4 ft. 4 fl ?0 k, ö ft, 5 ft 6M k, C ft, 8 ft 50 k,\' 7 ft, 8 ft, 10, 12 ft. ¦ darabnál több színes férfl ingek, ezer kul;itil>."ző mintában 1 ft 50, 1 ft 80 kr., 1 frt, 2
ft r.n kr, :i n. \'
Fihér mndapolán ferfl InoeluftO kr. 1 ft yj kr_2 ft,-2 ft Sü,.a ft, 3 ft 5o, 4 ft. Férfi-gatyák Vászonból, ma^^öVlinagyar vagy franrtia mintára 1 ^t 75 kr, j ft, í
Ni In 0Bk vásíonból, sirlH^Ö Sfi kr. 2 ft HÓ "kr. íl ft. 3 fi fiO kr, 4 ft, ií ft híméire 3 fC, 3 f>ii l;r. 4 ft. 5 ft. Cft, 3 ft. V ft, stluveizi és franczia mel! mustrával _4 ft, 4 ft 5fJ kr, .". ft, « ft. 7 ft, » ft. 9 ft, lfl i\'t. "
NŐI fűZD-véllak fMamm-Mlederi 1 ft 50 kr. 2 ft .rnl Ur, .1 ft, 3 ft W kr. 4 ft, 4 ft 50 kr. .flu-lflgek Vászonból 4 éves I ft 8" kr. 2 ft lu kr, (j .\'ves 1 ft v> kr, 2 ft w kr. 8 éve* 1 ft, \'J ft 45 kr. 10 éves 2 ft lllkr, 2 ft 65 kr. 1-\' .\'-ve* e ft H> ki. -1 ft ÍM.) kr. 3 ft 50 kr, U éves \'J ft C"» kr, 3 ft 15 kr. \'. ft 2C1 kr, \'fC .vei 3 ft .V) kr, í ft. 4 ft 50 kr. Színes fiu-lnflek, 4 éves 1 ií 10 kr. 1 ft ?5 kr, 6 Cves-I ft 2f> kr. 1 ft 40 kr, R éves 1 ft 35 kr.
1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 60 kr, 1 ft 75 kr, -\\ú éves í ft Gó .kr. 2 ft, 14 éves 1 ft 75 kr.
2 ft 10 kr, Ifi éves 1 ft 75 kr, 2 ft 20 kr. Síindennerod téli alsó mellények. nadraflQk, harisnyák és. egyéb téli erikkek férfiak és hőinek
számár*, nngy választásban. KoTíiktj\'ira n leL\'j»r.b amerikai krtnolinnak m.inlr-nfélr-sjinS^n-J ft,2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3-r> flip. Színes alsó-szoknyak. 4 fn 75 kr. 5 ft, .\'. ft 5n kr. >; ft. \'7 ft — lu fti?.
r.í> sok ecy\'\'b ké"E fehérnemű, czikkrk, mel>i*kri".| az nrjpn-ví^k kívánatra hérmentenen elküldetik. T.ivál.bá ajánliuk nap- raktárunkat rumburgl, hollandi, és irlandl váfiZDaklJaű, vége ¦J7 fi, 3* ft. 3*f ft, \'.Y-2 ft 35 ft, 40 -120 ftlg.
Creas-vaezon vége 1-\' ft 12 ft 50 kr, 13 ft, 14 ft, 15 Ft; 1G It. 18 ft. 20—25 ftin, VaBZOn zsebkendők, ni.7i.itja 3 ft, 5 ft, n ft. G ft. 7 ft, 8 ft, <t ft, 10 ft, .egész S»i fug. Törülközők, luezaiia J ft 50 kr. (V ft, 6 ft 5i\' kr. 7 ft. 8 ft, 10 ft. ftig,
Szlaes ágyl jianavász, véne 9 ft, 10 ft. 11. 12 ft, JS-lG frtig. 19—14-16\'
Vászon^asztalkenÜŐk tuciatja f) ft. & ft 5" kr, ö ft 20 kr, 6 ft SOkr, 7 frt íVl kr. P—12 ftig. — Abroszok miudeu uagyEA(rbaii 6 síi-mélyt.\'ll 24-te Aszal! készretek 6. 12, 18 és 21 személyre. Nagy rdiasxTás agyleritők, plque es tricot paplanokból, kávés- és rjsctndge-tíöBdökböl.
Mr,,,,.,,,, .„,,.,..; l-zí^-íl/ifíil- beráfláriásáná! feliérnoBitlink foppant balmaia kü-«t>ass/on\\i keh/letek ve,k,.„.:i„..„,,rir„„,c„ rlEv„\'„-i. ha-e , up*.
p\\obb u.eiiii i is., t:.11 niÍQ*Ltjjk..í ktfit\'n sz-jlíalt-athatmk
KnUüii^nyeket niitidcn irányban utánvétellel mé; a levél érkezte napján azonnal elküldünk i\'a c- < m \'i^.\'last nem számítunk, ugis;iirlP meff:e.idelt\'»pk lefltamarább eUcészittetnek-
KolSiiiits JózsejT es fiai.
5 S f- n 13 ^ \' = |Z>g>3
— \' = = " " .\'S - z7S\'-~. -íj
* -t -5 a L o = -."5 !-.3 = i\'i
~ i = b s i — ö "S^ m ^ -s\'ji;
¦=. iíSip:?a=.:|»2 "° ¦
i-a- g - i= 1 -E- ~ -^fS-í-tlji
(\'¦ni lehet, l\'íry katnlya ára 20 -Összefüggő Időórak i-sit..n:ni egy (Uibniórii, a azuliát \'íisiitik -l órá^nl cl-\'.lib mutatják, Kzvn hí.,.-sziinn-imn.il .iii-s.Tt ind i\'ir.-i dnhuiíal Párisi egyetemes ragasz, n.>m
l\'-urzelláut, követ, tüjtékot, fát «!.. m-^\'r.-i^-uv.t.im. hopj- az elválhatljin !í*ll.-;tnV-!.-k .^.\'\'ité-ére is, rél.Iául t\'l \'.\'ikk.\'ii! ^..t.tz.¦liánnal stl... u/y 1,., r«kétja .¦/¦ n n.iiideii l,áznál n.\'-ikilln fí\'ak U.i .1,,. JJoyintaen ragasz, t-lvék.
igen k.tili. •. \'Ív. .1(1 kr.
Ruganyos fogkefék mindm fotiííép
»n!o aii.«nn"» ictk\'ll c^tipini tiszta m;i ¦livrcii. Hza-\'talan i-n e-.-fl-í.\'^\'..it-n fir:: ircnliiin mt.itt dlija csal; liO-krra téteti-t ^ Szabalyio, a tollat minden k.\'Au-i alítani, — iitryf\'hojry ugvauazotr t.illal .i i legvastagabb vonáaoknt lehet vér-hei I. 24 kr. "
Valódi angol tollkések, l db két ké^ei -hí 30
IfT kr. .1 hi-swl, 51), OOJtr. logfinomaM. 3 ké^el (ÍO 71T, !H) kr 1 frt, 4 k.>ss_el sü kr. 1 Jxt. L2ü kr. - \' ta^ Lcgujabti angol dugaszhuzú-gép mimlcn crÖll *\'- —arély nélkül lebet az Hvegel: diip;Mltat
1 - 5 L
.3 -
ca3
- = t 2 "3 \'3
\'-Y•3
* S » 5 &fi
_ =33
3^:3 0 C5^-
.5 -5 M \'s f-a g II i .§ § - = * f 5-
- j ^ ^: 3 .= ^3 J CO
•5 1 Í4f*
e?5 s ¦¦
Mao*
w5,
RtJSENFELD ADOLF (
Nagy-Kaiiizsáu.
ly cjélszern eszkflt íra 1 frt Legfelsőbb helyről szabadekpzott méreg egerek, pnílűnyolt^ailresagökr és valiandr.lt kürtásám. Az eladás jótállás meliert tl!rté;iik ] "nagv\' ple\'i:ízClracze 1 frt.
W?1— ^ Ö^laJ^a legjobb, bo-x-Tbaj ruganyiissá^ában-"•a^os vagy azlirkc ha[ s/U«tre fea-
uiegtarfíi.sacTi
kéiTÍlléL-nl-
4-»j>lwmwBtli. Van
azaroncseiu a nagyérdemű kQzCuié^l mdátnl, bogy hamisitlan, friss, kétszeresen tinqiuiloTt dMíclaibúl raktáram, Tan. — Egy kis QvegeeaHe ára 25 kr., gyLbb_45_lnv , —_—.-—:-.—_—
ttPSF, Gyökeres szer a tyúkszemei legfelínbb íun
alatt ¦nyomtalanul kiirtani Ezen újonnan feltalált azer feliilhijiL minden eddigit, éi ezért jdtálbbr rnMlett adi. .-Mk cl. I katulyahaasnálati utAititáasáVcgyntt tiO kr «a> Orök&s jegyzSkínyv. Límjaöta —-rHelp perKa-maut-lcvelekböl kdsaült Idlrtyvutike "beírt lnpjnl v ujjal le lehet tisztitaf. 1 db szépen bekötvo 86 diazesb\'ífO kr;"
\'B* Igen finom hfr-fjloT\'a\'/, hüy, hoaazn valódi lajt-TircrpkiCBl; , t. i. pTpa7 •ii»rsuro-bTrosiyánkürel és daliányíflckút-al atb. ára 3 frt BO kr. V*^ vT*rra]IÍtok ellni védoTn^H IíuL-l, mely a febír-,„ "•\'^"TiÜAe tltaii sohaltl nem moaliatrl és a ruha fríM [túrt Kv-nCerjjJUl-ll^Ámilia. 1 Iz^-j..\'. "j"11 mlndiffmrginarad. Minden háztartaalirtz ajánljak..
Perz^iFJieTafttaitfratar/miiiwLaíilrk.: l7^t-I\'^\',"rnrrjF?"kr -
kia>> örfikfia izWartartó, angol ndrunyból, ssépséa^ tsrlóasága,- kUlíJnliaen olpiuiaága miatt a -dóliányzó nélltHl 11 zbetlan tár^rjta. 1 db 30 kr. bőrből ac(éííar-
lasiltnatlaa. l-esomag utai\'ttáual egyfltt 2 frt \' zett.M GO.kr.
: TOAÜGOTt FEITEL eíső Wzoiiiiiiiy-íizlctc BÉCS,
7 -KärntnerrinB Nr. 2, gegenüber dam Dras\'che-Haus.
¦ KereJkedßk éa yÍB*oiitelai|oÍc nagyj engetlményt.nj-efnek.
(237-4.G)
I
Nagy raktár
minden füszer-nemü-• ckben
-tankor, kávó,
rizSj thea, rum, dara"makaroni, Yanilia
e--nl;olddé,
viy... hólyag,
millv-. 1 ¦ --rVM^cs^para-
yertya
lámpa-olaj, petróleum, finom aajtnemüek, sardinák, salámi, hkürflk éi DÓROK- - a l ó rLí
franczia pezsgő.
Gaz dália ti vetőm agi-\'ak, ¦
lóhere,
lucxama,
burgundi
RÉ P AMAG.
GÉPEKHEZ való"FAOLA.I, Kwrzd afél
or
minden gazdáaia^i sierek.
"minuengaziiaa!
BjaajJjlBklí
Dísz-ízijgyártónemüek
-.......-íi—
bőröndök,
utazó kézi tarisznyák, vadásztarisznyák, női kézi táskák, _
"szivar-
fénykép-albumok,
lefancheaux-puska és revolverpatron,
lovagló- és ko"csizó-os-torok;
minden kefekötonem nagyszerű választékban , Ehrenhofcr-féle pipar
píLí irodai és leyélpapifos nagyban, tinták, rékollak, írónők; potlendorB kötőpjimut.^
édj-iúgok, iiyKkkendblc . ea"kcastTalí7TSB-; QjKbb divata női éí"\'pypnnek-tppánypk * nagyszerű yalaazt^kban.
Nawrakttnii ^.fl-
porczellan^dénj\'ek ¦
és \' " \' \'; —üvegféléknelr - -közönséges és finom minóségbeo,
fa és araovlcentékbcn,
réz- éa vas-
_ neműek- a. m.: v mozsarak, vasalók, gyertyatartólt,
rétből,\' vaabál é* pakfoog-ból, EJÍTÍ-pinüS éa fSÍB-gépek, Ttivé darálók, aan-karrágók, evő eíakörtlt kfllönCí nagy TatautektMn. Pakforuj-¦¦- -- >¦;
cbina-eraat-kaBolak,
kávé-tálezák
bádog- éa pakfong,
bidOgBöi.
ax uj feIt*lilt_CjáiJJiae*» .
vasedény, .
v.aöbötopok
i^V^t?rJóiwof- kiadó-j Jap- é.s_:nyomdatnlajdonos\' ííagy-KonizBan.
Nagy-Kanizsa 1869. -november 27-én.
47. azám.
Nyolezadik évfolyam.
Ziila-SonioD) i Kö/lön
A.. Kiterjedve -.
SOPRON- és VASKEGYjjftRE\'. . \'
Vegyes ttaarM=«<1 m ix ne ttlem
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. gaidászat, tudomány és művészet köréből.:
¦ladan azoaálaton,
\': * .(éu )T«n. \' .; ,
\' Él\'farKtwlioi IroÜR én kiadó ülvatal:
WAJD1TS JÓZSEF kdnjTvkeieakedáiábeD.
Előfizetési föltételek :
| Helyben hizhoa hordáiul é* ri<lekr« pcHtia kftltlTB *-i 1 ¦ ¦ ¦ - Efféw érra: - 6 frt. —kr.
—Fúl írre - - 3 n — „ — Évnegyedro . t B 50 .
Hirdetéseit
A hat Ltaaabva (MÜiaorert 1-ssAr 7 kr, \'2-tért r 6 4« miudea lsrábbl cMLfktttiaiit & kr
JISTye^dlíj- minden egye* beiktatás árt 30 kr. A .Nyílt téren" V ~" errr petit sir beik tatán i dija IS kr
Hirdetéseket elfogad:
«.\'Knlnll: » K\' ADÓ-IIIVATAL.rtltw: ZEtóLBH * Beo«-, Hiataif.,B«1li-,t1>]iM.\'Fiuliftr1-it.ÍM<M. •e>: IMA8BNSTKIN 1VOOLEK. Llpesa-j Bari-\', í.
Shrttsartiaa: SAUIISK t TAKSA. Baotbta: OPPELIX
A társadalmiság és a pénz.
Az ,^iaBi. Érdekeink" után.
.pénzrendszernek egészséges alapokra való-fektetése napjainkban—a tudományos elméletnek és a gyakorlati "gazdasági poli^.
- .Uhknak egyaránt fontos feladatát képezi. E
tárgyban már több ízben elmondtunk egyet-mist. ."Most egy tisztelt munkatársunknak erre vonatkozó nézeteit közöljük, mint oly krBérietetrt.raelrni.\'k czéljs az illnsión alapuló ^.Tilfförjí^^reridszep*\' tarthatatlanságát ki-deríteni és a penzreform útját kijelelni. A
— czikkrégyes"állitásaivarszembeirmost teljes tárgyilagosságot akarunk megőrizni, mivel közelebb magunk is előadni óhajtjuk saját
,nézetünket.
¦ Mindén \'korszáknak Tiizonyos jellege van, . mely az államokban jeltüzkép szerepel s a .t4r<a^*1,fnnf kiválóan\'foglalkoztatja\'; ~ ez .a. _je]Aa.knffaxakaL\'illcioleg~ a társadalmi eszme kifejlesztése. ¦ ¦
, i Jójlebet a .társadalmiság nem a-mostaiii korszáknak vívmánya s nem is rideg eszmény; hanem a családi s vagyonbizton-
ság-követelménye, mindazonáltal ii társada-lém^Jleses kitörések-úton-útfélen feltúnc-"íeiieV, á-családi "élet ebbeli fökívinalmát mintegy mégbazudtolandók, s ezen. kitóré-; aels—-.axutói a gyakori kntastrofáknak — fcép»eletívé teszik a társadalom-szülte biz-tahsígrft,\' mihez képest e-.mcztcstcsitcndü a^filiidát -fölött. 186D-ik é«en is szinte uTy" kétes nézetek foglalkoztatják a társa-\' dalmát, mint ezelőtt néhány ezer évvel. \' \'Ott hiszi-e a szíves olvasó, hogy a kasztszellem\' mellett a társadalmi szellem kifej-leszthetö? Körántsoml A kaszt-szellem srintoly nyaktöróje a társadalmi viszony: kifejlesz^Btesének,\'- valamint a birtok-ari-atpCT^^\'dlenébWíiolkérekedctt pénz-ari-- atM^ja. Az. utóbbi tönkre teszi a kaszt-szdlemístanteaitette százados birtok-ari-v-^teenltia^egj^bfrWk-^ristocratiát\'S \';
ódon - bírtok-arietocratia fölötti; győzelmet, Jttf^attitiVnTlet.is a Tno^nni-szabad-nzsöra-l-i
rovidiaftalatt;kivívfe. — A váltr>üzlet mellett\\efftéteetesneí: Utóm az uzsora-törr véi|\' át5íőíteiesét,_"ezáítal\' azonban csak MBlljS&Stt\'litá társadalom, mint bírtokT wistoastiá.szülte uzsora-tSivény által<; • —
^tfi>B>ké^;t)g]rik^8zilsőiég.a másikat ercd-.«^Jí^,:lB\';»:sociaüs.téren :egy~tapodnyit íenuiklíídíunlt: Ezelőtt sajátképeri a kaszt-azelleciJjtinoUa birtok-aristocratiát bálvá-
-nyaita~<r:tÍraad«loin, s most az angol Moj
loctatápolta pénziarijstperatiát; voltaképcn a netízAtJtónjíí\'cgy nemzet körén kivttli nralomWaflótUfSi;;\', \'.\'_„.\'
i tártadalom minden mozzanatai íemocrirtia-fclé\'nehezkeddek, s o körülmény eretoényíít&\'á peÍH-üralmat is. — Váljon mit vivott ki ezúttal a -társadalom ? Hogy.
egy tömkelegből a másikba helyezkedett. A társadalomnak első feladata a társadalom terhein könnyítendő, az önkény-szülte. kizsákmányolást korlátozni; a tapasztalás év-ezredek óta tanúságul szolgál, miszerint az önkény abbeli korlátozására^az_erköliataiL elégtelen, nem marad egyéb hátra, mint a socialis eszmének anyagi íitou történendő kifejlesztése.-
Hogy a-társadalnii eszmének anyagi úton történendő kifejlesztése szDkséges, az eszme valósítása tekintetében elvitázhallan; akár a pénz-hatalom előidézte érték-hullámzást, akár az adónak minden alap nélküli Mvc-tését^akár pedig a pénz-üzleteket tesszük figyelmünk tárgyává, kétségtelen, hogy a socialis eszme —- jelen fejlődési fokozatán — a közohajíásnak meg nem felel, s mi Tőbb7"a" socialis viszony okszerű kifejlesztése nélkül a társadalom merő iHusie-. . A socialis zűrzavaros eszméknek teremtője az érdek-különbség, ennek ellenkezőjét kilátásba helyezi a társadalomnak fennebb-említett önkéuytelen nehézkedése a demo-cratia felé; az érdek-egység Yoltaképen a democratia eriteriuma lévén, ezt a társada-lmnnalrfccllöHgyelemre kell\'méltatnia. A társadalotn a jeíen~körulményszQlte stádiu-mában nem lévén képes magát teljesen tájékozni, a socialis eszme valósítását részvény társulatok által igyekszik elérni; e tü-rekrés csalhathm úttörője ,ngyan a socialis eszme valósításának, de a czélhőz igen lassan vezet; Nézetem szerint ^az adónak okszerű- reformjára nézve s az iparnak elö-mozdithatása tekintetében az érdek-egység érdekében-, socialis alapra kellvén fektetnünk mindenekfölött a kamatlábét, azt az ipar viszonyaihoz képest kellene rendezni. A kivitel korántsem jiehéz, s tulajdonképen nem egyesek vagy egyes társulatok, hanem az állam dolga ;^a socialis eszmével sehogy sem fér meg akár egyeseknek, akár társu-l latoknak pénz^monopolízálífea az államban, e bajon sejzitendók, .habár mennyire megtanított félni a tapasztalás a kormány kap-" a38igifól,f "~dff fiáL:áz"lparr"béKifól meg-\' - öuzv
ntógocdolat nélkül komolyan ohajljukjj az ,ésébuu BgyüutetíBégen k<— vül az. iparhoz képest a váltúuzlet szülte diffcrentiákból eredő körülményt snlycgycnbo kívánjuk hozni, a kamat-láb rendezést az államra kellene bizni;, _ . _ \' "E tekintetben"; egyes" államok keretébe illeszthető .volna az országos takarékpénztár; ez egy nem. névszerinti, hanem valóságas nemzeti bank volua\',~melylKZ aránylag minden állampolgár járulni tartoznék, tehlt jninden-honpolgárt-egyaránt érdekelM.-"1"-Ezcn a nemzet védelmé alatt álló bankon kivül az prszágbart senkinek som volna-sza-bad üzérkedni; A magántőkékkel a nemzeti bank, a földbirtokrjöV-ed elmével -összhangzó kamatláb mellett rendelkeznék; — Országszerte fiókmnikok állíttatnának fel s a ncih-.zettbank a fiókbank\'okkal egyőtt pótolná a
becsértékben a nemzeti bank birtokába magán tókekép átszállandó takapénztárakat, s a túz- és jégkárok elleni biztosító-társulatok tőkéjét. E közvagyonból állíttatnának fel köz-intézetek, építtetnének-ország-útak, vasutak, gőzhajók stb.. s a bankot szükség esetén külfBIdi^kölcsőnuel is lehetne gyámolítani. — Ebbeli intézkedés "folytán normális kamatláb mellett az ipar-űző magát tájékozhatván, az ipar okvetlenül kifejlesztetnék, s ezzel karöltve a nemzeti vagyon is gyarapodnék. — Ha az Osztrák kormány a Bach-rendszer idején a tözsérek érdekéLen a magán-tökéke^állampapirokknl képes vult becserélni, mért ne lehéTne a tözsérek pénzét is az állam érdekében igénybe venni ?
Ennek életbeléptetését a jelen világos helyzet a közös érdek elöteremthetése tekintetéből a mpstani-őnérdek-szötte mostoha állapot ellenében koraolyan kívánja, s bármily más intézkedés képtelen az ipart rövid idő alatt a kívánt ösvényre terelni. *De az ipar\' közvetlen gyámolitásán kivül vegyek : fontolóra a jelen ipart ölő abnonnis megadóztatást ; a tőkejövedelmet t. i. exiden-:tiában nem lehet tartani, s az ipar a jövedelmi adó által akadályoztatik-; e szerint -az--élet forrását-elapasztani törekszünk, holott ennek ellenkezőjére utalva vagyunk. Sajnos, hogy a 15 évi bécsi gazdálkodást mintául áltclvettük; a bécsi kormány tulajdonkénen 15 év alatt a jövőről mitsem gondelván, csak a jelennek élt, ő nekic pénz s ismét pénz kellett, s a jövőt a sorsra bizta. Nézetem szerint, az élet forrását, az ipart okvetlenül gyámolítani kellvén, nem a jövedelem, hanem a tőke megadóztatását kellene életbe léptetnünk, ezáltal a megadóztatás! rendszer, az egyöntetűségen ¦ kivül a teher egyenlő megosztását idézné elő, — s ebbeli rendszer életbeléptetését csakis az állam" töke-kezelése feltételezi-.........
E sorok folytán egyes államok keretébe illeszthető rendszabály s az élet-forrás cl= apasztása említtetvén meg, e tekintetben az össztársadalmiit illetőleg a reál-értékre "Bűzve a civilizált Európa kétségkívül most ¦tnt\'rndvcltség\' pnmr^Sllapotában sínylik. A vándor nomád népek vóltáképen-"a-üld-"Eöz nem lévén kötve annak becsét nemjs-merhették, de annál, bcoesb az európai jelen civilizált népekre nézve, ha tehát ama noDEkl népek holmi csecsebecséknek, reál-értéket\'tulajdonitottak, váljon nélkülózhet-\' léh-e ez a mostani európai társadalomra nézve is, midőn teljesen meg vagyunk győződve, hogy a csecsebecséknek, valamint a nemes fémeknek érteke is csak.Képzeleti, s a" föld tulajdónképen, mely\'. táplál és ruház bcnnűuketjag,,aminek valódi" értéke elvi^ tázhatlau? Jól szervezett cataster ez igét testesíteni > képes, mihez azonban__a.többi civilizált államok hozzájárulta is igényeltetvén,-csak ogy -cnrópai súly-cgyen álapján-fennálló európai Areopag áltabeszközőltct-lictnék. — :E. tekintetben kétséget n\'em^ szenved, miszerint a "hitelt sürgető pénz-.
Hrályok legalább tízezer millióval -több ~baukjcgyct circuláltatnak, mint a mennyi fémhypothckájnk van,.— s a társadalom.a. . tőzsdék tudósításai által vakon vezettetvén, folyvást a üolochnak áldozik a az ipart
üldözi. _______:_-—--
E körülményt meg kellett érintenem: ne
hitessék el" maguikal iTpénzkiráljolí, hogy a mostani ámításon" nyugvó állapot örökké fog tartani; valamint, hogy^p .társadalom jónak találta a\' prinütiv korból átvett féni-hypothekát mimladdig, mig káros kőrctkez-ményeitől meg nem gy\'óződött, fenntartani: szinte oly joggal képes lesz, a pénz-királyok vétójára mit sem figyelve, a birtok-hypo-thekát választani.
TÓTH MIHÁLY.
ELNÖKIBESZED,
melylycl Bója Gergely tanfelügyelő orfolyó é\\i nov. 9-én "Zala-Egerezcgen a megyei iskola-tanács alakuló-ülését megnyitotta.
Helyen tiszteli megyei iskola-tanács!
ilitilött némely tárgyra \'nézve ígéoytelea nézt-tcimet áiniODŰanAmy lugyeo Bzabaá BZÍTem -. műlyóböl UdvözölnüniZrtlam^gyu iako*lalanácaát., Lugyüa szabad benaü örümemet nyilvánitanom . u tulölt, bugy : anretett bazánlc bel Agyéinak nagyhordenjjfl belrefonnjai* közi a""népokUt4-\' ni ¦törvényük ia.létrajOttuk, a ezen Uirvéayelc Bzellomébcn ft népnevelés elömozditásárm hira— tott megyei Jakolatanácsok máködéss otmAL-_ _ szerte folyamfttban van. —......_
Magyarország fuuáliása, ota nemzetnek nem volt annyi bzabadsága a népnevelés azeatUgyaV, nek rendezésében, mint most v&n.- - - " . ¦
Tanújele ennek e ihaiü8SEejöveteúnk.ia.Mert mióta .Zalamtíg}-e azékvároaábaxi ax alkotmányos hatóság korunkint tanicsknik, esaXrOlaO: eset, midún áz alkotmányos iakolwtailáca ztta-\'.: gasztos honfiúi érsiilettöl átliaUUui magaUka-lús cs további mflkülca végett egybegyűlt, ea. pedig telj es Bzámban, és tekintélyes ballgató-ság részvéte mellett.
l\'^ddig -a népnevelés -korminTaata u alkot., máuyo^ türrényesség jótékonyaágmt nem élvea-heté. Ka-hiányozván -.a^szilartt- alap,-nwly«.*"; _gjp^eyill\\l8 lf.\'""intfí*ltiiitg tányQzni-rtniHBi^ kudtuttak volna; ascrteaxét igiiott okisiisi rendszer nem eredményezhetett oly wfíll^l anyagi clöhaladás^ mely a nemzet, értelmiangi fejlődését a^un^ fokra emelte volna, a melyre : -más országok népei felemelkedvén, aIczunnive.:: lüdéa nagyszerű Wvmányait eszktizttlhették.
TekTíi^sUnk azét-hazánk vimwiban Vegyük. Bzenile alá a. nép ezellemi-és\'anyagi.aJlaptraU.!i . Ks hu ezt koniolyan teljesítettük, meg kftŰ\'vaí-:--lanunk, hogy mindkét tekintetben háCXn^ igeav -hátra vagyunk. . .\' . ,^
Vannak-ugyan egyes- vároaámkbaai^tnnhittVÍ zotek, inalyeknek- czélja :a koimávelfidéBt.éaj1 szakismereteketr ierjecizteni, de aránylag na ör*. ¦ _szág kiterjedése— éa népazámáhos vajmi kevés;: Bzámmal vannak il}\'enek)i még! napjainkban ia. <.
Meg e^yes: osztályok «\' tudomány oson azín-, vonaléra. oráelkednek , \'molyen^ állniajkoll .ar-1! vrdsdi-inűvelt\'és szakképzett embernek, áddig..-¦a!E \'alsóbb osztályú ..nép ;"iqiUiojBv\'.A-tadath>niágu\' Bzomoru-atitétsége-által\'vankdniyeivoi--; ^
Padig hWlétnaik nép n fbldOn, mely kiyilá\'J testi és lelki\'uUjdftnakksIvan a termeattrUoi: :iiiegáldvfl, biroByároit/imrainaaTarildn^Jligésa^.ií. •iarke«atáaé(i f áUiaiy.:..
: aégea lolkí en! jellemzi öt, tefltl orujéro nézve
7 mórköaik-m JÜld legelső népfajáYal.
TT^tsVSkJjr Imely :.népibb MM* elemi Visazontag-
_____:skgot^ hideget, moleget olvísetrti ? mely nép bir
több lelki bátorsággal a küzdelem •ostromai közt, mint a niagyaniépV
A csaták merőjén nóhány,heti oktatás után nemouk .biwtilato; vitézségei is küzdenek a - inasai nép fiai. Es inig ajprdöt¦¦« lóg tanul* ¦ iabb viadorként forgatja: addig a könnyU ird-tollal egyáltalán egyenes voüást sem tud tenni. — A történelem lapjai telyóka -magyar nép vitéz tettoirel, de a tudomány terén szegény ttirlntlan maradt az hosszú századokon át, Ezért hangzott a nép barátainak ajkain ezen iina-aserü óhaj; „Népnevelés jöjjön el a to országod.*"\'A icrníésíüttudományok óriás elöhaladá-sa, az ipar csodaszert! vivmányni a válság . azon pontjára sodortak bennünket, honnan b~í európai közműveltség hűllámzata vs^y elragad bennünket a szegénység örvényébe, vagy a : népnevelés hatalmas karjaival küzdenünk kell | a pedig diadalmasan &z áradat ellen. (Helyeslés.) ] KljOtt tehát az idő, éa hála Istennek, hogy j eljött, midöo a népoktatás zászlóját megragad- ; va honfiúi lelkesedéssel keU küzdenünk a köz- i művelődés axellemi terein. Itt az idő es alkalom j a. népet korszerű ismeretekkel gazdagítani, a közérdek hangosan követeli, hogy a népet magánkhoz karolva, a józan értelem, tiszta belátás : és .Ügyéé cselekvés, ujjára vezetni siessünk. ! (Helyeslés.) j
Á törvény biztos irányt ad e czélhoz. A haza- I Laig buzgalmat kölcsönöz a nagy munkára. Saját érdekünk felni a népnevelés előmozdítására.
Működésünk tárgyalt alkotmányos törvény Bzabja ki. A pateusetkora lejárt. Alkotmányos országgyűlés hozta a törvényeket, koronáé király szentesítette azokat — és a\'nomzet minden józan gondolkozású fia örömmel Üdvözli ezen magasztos eredményt. Népiskolai törvényeink szabadéi vüségé ben Európa bármely nomzeté-nuk ilyetén törvényeivel bizton ki állják a versenyt.
A községek maguk kezelik iskolai vagyonukat. Maguk őrködhetnek\'\'a tanítás fölött. A községek maguk választják tanítójukat. A holy-beli felügyeletet bizalom által választott tanhatóság kezeli.
A törvény kijelölte a határt a meddig a kor-mányi felügyelet mehet.
A féltékenységre nincs alapos""ok. A tanszabadság biztosíttatott. A századok óta nagy részint nyomorral küzdő lenézés ós Sok félő lealáztatást törő egyesek önkényének alávetett és az élet viszontagságainak hullámai közt vergődő, jólét és bizonyosság védpartjához soha vagy igen ritkán jutható tani tók állása a törvény védelme alá helyeztetett, tizetésök sza-bálvszerüeh megállapittátott — sorsuk javítása folyamatban van és ezen pánihoz hasonlónak tartatott osztály a törvény altul tiszteletre méltónak nyilvánít tátott.
Az állam fulügvelete alatt Ali az iskola és a tanitó.
Hogy pedig az állam az iskolákra felügyelni és felügyeltetni a törvény által jogosítva van szerény nézetem szerint ebben rejlik az oktatás sikerének biztositéka.
Mert eddig U voltak iskolák, voltak tanítók de sem levén türvényszabta eljárás; népiskoláink hatása sok helyütt "egészen elenyészett, másutt alig látszik annak valami nyoma.
Innen van, hogy léteznek kisebb községek, hol a nép közöl .alig tudja egy kettő nevét aláírni, pedig az iskola ott áll régóta, de a tudatlanság homályát nem válthatá fel a világosság, mert á népnevelés áldásainak terjedését éa gytt-m5Tcao*éflét az eílnntétos érdekek befolyása meg-Bemmisité. - .
Népiskolai törvényeink üdvös voltát még azon fenséges elvben is látom, hogy a magyar birodalom minden népfajáujak közös boldogságát czélozxft. Iggf ¦
Tiszteli ezen törvónyTaWiaen népfajnak nemzetiségét, nyelvét és vallását.
Amily előhaladást kivan a törvény a magyar ajkú községekben, épen olyat igényel a német, horvát, oláh, szláv és más egyéb ajkunknál.
Nem mondhatja senki, hogy anyai nyelve a magyar nyelv erőszakolt felBŐbbsége által veszélyeztetve van. A nevelés és oktatás czélja a tőrvény szerint egy éa ugyanaz mindenütt. - A tőrvény t. i. követeli, hogy Magyarország minden népfaja korszerű müvelésben részesüljön. Lehet-e ennél áldásosabb követelés?!
Valamint a nap egyunlüen osztja éltető sugarait az ország minden lakóira : az iskolai törvény épen oly egyenlően árusítja a közművelődés jótéteményéi a magyar haza minden nép faj ára.
Es midőn eme törvény jogot ád arra, hogy mindenki saját nyelvén tanulja a tudományt,
aaját vallása szertartása szerint imádja Istenét • zaéltójarra, hogy nyelv- és valUs-kffl&baé^ aélkül tiszteljük az ily törvényt, mely az^rí beriüég legszentebb elvein,a lelkiismeret sárthel-lon szabadságán alapszik.
Adja a népek Istene I hogy e sokat szenvedett hazának lakéi nyjdvíien és vallásban legyenek bár k Ü1 ö n b ü ztHl : do a honszeretetbej^ a törvények iránti tiszteiét- éa éiigeduímefiaég-ben legyenek og y en\'1 ő k! A népoktatás köz-áldása és közösen boldogító ereje tegye őket az előrehaladásban egyetértő hü és elválhatlan testvérekké.
Mélyen tisztelt megyei iskolatanács! Bocsásson meg, ha még <-Zalaruegyo népiskoláinak mostani állapotáról oddigi tapasztalataim szerint egyet-mást felhozok.
Nem mostkezdem ugyan Zalamegyét ismerni. Már 184Ö előtt igénytelen polgára voltam, éá szerencsém voltam a viharos korszakban ogyik kerületét képviselni azon országgyűlésen, melynek viazon tagságai eléggé ismeretesek éa öröklcé emlékezetesek maradnak.
így tehát engem e megyéhez a tisztelet éa hála fogyhatlan érzelmei csatolnak. Legyen az ö éa a hazai népnevelés javára szentélve minden erőm, minden időm I
Ezen őszinte érzülettűi áthatva levén, felette sajnálom, hogy ki kell mondanom, mikép e megye népiskolái sem nélkülözik azon calamj-tást, melyben általában véve az egész ország sínylődik.
Igaz ugyan, hogy a megye több községében főleg városaiban, örvendetes előrehaladás történt e téren. Osztályok szaporittattak, helyiségek és tanítói fizetések javíttattak.
T-ARCZA.
\\ Volt nekem egy____
Víiltgaekem egy rdnabimbím, Egy feiírtríííp virágom ; Lelkem áhítattál fílggött Kajla, mint a boldogságon.
Ápol ám la kebelemnek A leg>scnt«bb érzetével ; ti mint & ráteket a barmai Cirkjaimmá] halmoxám rl.
Mindig nebb lűn, amint nvilett j Moiolygiaa bájldbb vala, itint a tavaix napsugara. Mint a legixebbt egg hajnala.
tgynerre caak elrabolták Tőlem est a aiLp virágot, Ki e virág mis keblén ja Ifiint ily bajldan maioíygott.
Te voltál e ráaasblrabó NiÜIGlöldem aaép leánya Értsd anatam eaÍTeiB eret; Te; Cialfa lelkek caalogánya 111
KAPOKNAE1 MÓRICZ.
Corvin János
élet- ós jellemrajza.
(Folyt es
5 Az atyai szív °títen»gyöngédsége méginkább \'növekedett a gyermek iránt, mídön látá, hogy második, vagy is a Beátrixxal kötött házaaaága is magtalan marad.
\' Ezóta egyedül a mindig remény teljeseb ben fejlődd Corvinban teljesedett szivének azon igen - tennéasete* vágya, hogy általa alkossa meg a nesneti dynaatiát, mely az Ő dicsőségének és hatalmának Örököse, nemzetének pedig boldogi-tája, legyen.\' <
Ember tervez, Isten végez. Tudta Mátyás jól, mily súlyos akadályokkal kellend azembeazállnÍA a czél elérésében.
De jrz_ atyai txiv, melynek-minden Öröme, -lmodra reménye ezen-fiúban központosult, még;
- asm-állhatott dkn t-a-kivan tágnak j hogy az álnüamár is oly fényre emelt királyságot e . már~js~eeepfefnArtyft gyermeke őrbköljg.
Abit^y Bxilard nkaraU nem rettent vissza az akadályoktól,\' melyek e kívánsága elérésében utjai állták.
- Ö tehát eltökélte magift az eléje gördített akadályokkal megküzdeni, s legnagyobb gond-dsi érlelt terve lön, Corvin Jánosiak a királyság elérhetésére TiUt késziteni/i Öt abba maga mellé beflltetoL
E tervet 0 acontnl soha sem veszté szemei eWt 8 mig egy felől ernyedetlen szorgalommal kiaadíitt a kitttaött csel eléréséért, másréaar&l mindent elkövetett azon akadálynak lassankint! leiryWeere, mely a gyermek törvénytelen szár-
- masásábél ssUlemlett,
^;&lyton igy fin jövőjéről gondoskodva az ország egjháai éa világi nagyjai közül ia már tÖbb«*t nyert meg ajándokai által fia részére;
- JiiL^wulJi.iAmMrt a nádori hivatalra vi-UsxUtandó egyAnaéghon akart\' néki adni. — . De Lájdaiom BzonolyayJmro, kire ezen széles ¦totmlom-koml ellátott hiratált olcnru ruháztii, snáfa király eUtt meghalt. .
Mátyás az 1467-Ík évben Pruisz János váradi püspököt küldé el Milanóba, megkötni a már előbb egy Tentana öevü olasz által előkészített házassági Bzerződést Corvin János és Milanói fejedelem huga, Gaieazza Btánca Mária, között,
Mig ezek Milanóban a püspökké^ alkudozna nak, azalatt Mátyás mindent ráfordított, miáltal fiát mielőbb örökösének fogadtatná, a közvéleményben lassankint emelheté, s neki barátokat szerezhete.
Nyilvános megjelenéseinél ót mindig magihoz rendelő s jobbjára ül tété, a nem egyszer alkalmat nyujta neki az urak ügyeiben magánál közbenjárói szerepet viselni, egy a más kegyelemért azok számira folyamodni, sorra törekedett, hogy folyamodása ne legyen sikertelen.
A nagyváradj püspök Pruisz a házassági B/;rződést Milanóban ezalatt a 14>*7-ik nov. 25-én oly föltétel alatt kötötte meg Bianca Má-nával, hogy a menyasszony pénzben 100, ékszerekben és ruhában 50 ezer aranyat hozzon jegyajándokul.
Mátyás ellenben egyharmaddal többet köto-lezott, s annak fejében Corvin János összes vagyonát kötötto le. Az eljegyzés ís ugyan azon napon forma szerint végrehajtatott, a menyegző egy évre halasztatváo.
Mátyás ezután arra törekedett, hogy az urakat fia részére megnyerje, és szándékát annak örököséül való ismertetése iránt bővebben kifejtve, ezt neki őszinte hivei is ojánlák.
Azonban mielőtt o tárgyat az országgyűlés elébe húzatná, egyenként igyekezett czélja kivitelének elősegítésére a befolyásosabb urakat megnyerni.
ö a dolog kezdetben egészon megfelelt a király kívánságának; de ezen jó sikernek nem sokáig örvondhete Mátyás.
Ugyanis az urak közül többen, mielőtt a királytól felszólittatnának, az udvarból különféle ürügy alatt eltávoztak;" mások, á hűség-eskü letételére felszólítva, azt különféle módon mellőzték, vagy legalább elhalasztották; sőt maga Beatrix a női ravaszság minden fogását kimerítette, hogy férjét szán dóka tóT^Tmözditsa; — Biránkozásaival, Bőt néha-néha koczdr indulataitól elkapatva, még szitkaival is egyre ostro-mo|ta_a betegsége.:.miatt különben is mind Bzenyedőbb állapotba jutott királyt, -
Mátyás, ki egyébiránt könnyen haragra lobbant^ most JbamiUandóL türelonímcl igyekezett neje ellenzését legyőzni.
Azonban mindén hasztalan, az indulatos, — nagyravágyó nő nem;\'hallgatott a józan ész szavára,; hanem hagyá magát féktelen szenvedélyétől ragadtatni.
Mátyás türelme végkép kimerülvén, ax el--lene intézett ostromoknak végre islett annvi hatásnk,\' hogy az ezen ősz folytán tartott tir-azággyüléson nem lépett fel eddigi erélyességé-vel-fia Örökösödésének tárgyában; — melyet azonban soha sem veszített el szemei elől, do melynek elérkezésében 14U0. ápr. ü-án bekövetkezett halála moggátölá. ^
Halálos küzdelmében, szemeit elérzékenyülve jartatá nején és fián, mintha azokkal akarta" volna őket szeretetre, egyezségre inteni. ?-János herczag íigylátszik "megérté" atyjának é flzemiatókát,:8 » nagy halott ágyát körülfogó egyhSzi\'éa világi urak jelenlétében, a királyné lábaihoz borult és zokogva kérto őt, ne\'vonná meg tőle anyai Bzerétotét^gyámöJitását, igérvón viszont, hógy öt édes anyja gyanánt tiazteleridi;
Az érzékenyítő jelenet annyira hatalmaskodott az urak kedélye fölött, hogy mindnyájan könyökre fakadva, maguk is az ifjú herezegé-hez. kapcsolat kérelmeiket. — Beatrix szinte meghatva emelte kehlére az ifjút, s öt megcsókolván, anyai szere te térül biztosílá.
A jelenlevő urak erre mindkettőjüknek hűséget esküdtek. ^
A neaizet nagy királyának eltakarítása után Beatrix, a mellette volt urak megegyeztével .május 17-ére kihirdette a király-választó országgyűlést, a Rákos mezejére.
Corvin János, a mintegy 20 éves liptai her-czeg bízott azokban, kik iránta még atyjn életében hűséget fugád tak, bízott a nemzetiség és nép őszinte ragaszkodásában.
Eleinte legkevésbbó aem látszott kétkedni királyivá válogatásában.
Pedig — fájdalom — az egyházi és világi urak legnagyobb része, w kiknek hálájára legtöbbet számolhatott, háta mögött már ellene-esküdött, már másnak szánta a koronát.
A király-választó országgyűlés határnapja végre elérkezott.
Hosszas vitatkozás után abban állapodtak meg, hogy ast fogadják el törvényes királyul, kit Szapolyay István fog javasolni.
Azonban, minthogy Szapolyay nem Corvint, hanem Ulászlót ajánlá a hozzá küldött követeknek a királyságra, Corvin, barátai tanácsára, elhatározta magát, hogy a korona iránti igényeit fegyverrel fogja kivívni.
E szándékkal július elején, hívei kisére ében Tatország felé útnak indult.
Ue BátEory iBtván éa Kiniray Pál jtü. 4-én utáuna siettek, s Tolnamegyében, a Sárvizén túl, a Ceonthegyen táborozót utolérték, megtámadták, és legyőzték, s Corvin pár nap alatt mindazoktól elhagyatva látá magát, — kik Őt fegyverfogásra leginkább Ösztönözték.
Dóczy Orbán egri püspök, — s mint nádori helytartó* az országgyűlés vezetője, pártja gyó-ztliiiérül érh*riívén, hogy a trónbirtoka iránt minden további követolésnek elejét vegye, jni. hó iá-én a tr>xikövetelőknek követeit, az urakat és a nem fríget Szent-György templomába gyűjti, b ott Ulászlót a rendek akaratából megválasztott királynak kiáltja ki. ,
S mintán Bakács győri püspök a királynéval vállvetve, a herczeg két légnivebb emberét j Zsigmond pécsi püspököt éa Ráskay Balázs 1 budai tiszttartót pártjok részére megnyerek, a jóindulatú s mások tanácsára hajló Corvin sem habozott Bokáig.
Corvin János — mint láttuk — nem bírt atyjának nagyratörő, caüggedotltm erélyű lelkével és tántorHhatlan szilárd akaratával.
o BzépmŰvoltségü, s igazaágért lelkesedő, minden jóra, nemesre hajlandó, b az ősi erényekhez "hlveu ragaszkodó, s mind e mellett is finom müvoltségü ifjú- a\' trónon kétségkívül egyike fett vala, ha nem is a legdicsőbb, do_ legjobb királyoknak. — Azonban hiányzott benne a nagyrav^gyás fel fokozottabb indulata, mely .a/ emelkedést gátló akadályokon erő-hatalommal ia képes legyen keresztültörni; hiányzott bonno az erély, hogy a kezében lovö eszközökkel aí koronát —¦ ha másként nem megy ¦— fogy vérrel is kivívja;, hiányzott a ravasz, cselszövő lelkület, mely "ügyesen gzőtt tervek,
vesztegetés, s más hasonló mód által tudott volna czélrt jutni.
Só — habár jogos igényei voltak is a magyar trónra, azelid indulatánál fogva szívére vevéu azon kegyetlenségeket, melyek a pártviszály nyomába szoktak járni, késznek nyilatkozott, a korona iránti igényéről való lemondásra.
Igen csalatkoznánk és fölötte igazságtalanok lennénk, ha az érdemet és annak megszerzését mindenkor a sikertől fóltóteleznők : nem az egyénektől függ az, hanem a körülményektől, melyeken gyakorta a legszentebb törekvés is hajótörést szenved j kivált midőn a kedélyek el vannak keseredve, és nem a józan észre, nem a méltányosaágra, hanem a fegyver hatalmára hivatkoznak. — És Corvin mégis becsülendő mérséklettel és igazi államférfiúi bölcse-aéggel kerül te a viszály * -ea-egy esetlenséget -— oly ídőben, mídön mindenfelül veszélyben volt
Es ez, — mi Corvin jellemének legszebb vonásaihoz tartozik, — neki annál is fáradságosabb lehetott, minthogy, mig egyrészről a mellette maradt hazafias; által támogattatott, másrészről ellenei alattomban mindent ellene lázítanak. — Es míg ő mindent atyja érdemei után békességben várt ft nemzettől, ellaneségi erélyesen működtek ellene.
Hazafiúi érzelmeitől ÖsztonÖztetve,nem ragass-kodott tovább igényeihez, melyeket caakipeígári vérrel lehetne érvényesiteni,a békétajun.lí.keh szerződés alapján elfogadta s a koronát átadta.
A koronával együtt voxzté el a hercseg Bianca jegyesét is; mert a milanói udvar cs&s koronás főnek szánta a gazdag arát.
Ulászló meg választatván, a koronázási íbs>. pély Bzept 18-án nagy fénynyel hajtatott vógro Székes-Fehér várott
A koronát maga a könnyen megongeaatelí-dött Corvin János vitte a díazmeneten a király előtt, ki e váratlan meg nem érdemlett szeren- \' cséja fölött bőségesen hullatta örömkönyeit.
Alig állt helyre az országban a pártoakodáfl által megzavart rend, már ia & törökök kezdenek mozogni Bosnya környékén, s & SmLváji Malomfolvánál átkelvén, a Szerémséget, Vefcj pót és Pozsegát dúlták és zsákmány olták.
E betörés a mi részünkről sem maradt meg-boszulatlan.
Ugyanis Corvin Jánoa herczagrtdt- és horvátországi .bán, — Péter bezini gróf a erdélyi
vajda dandáraival Harám várnál & Dunán átkelvén, Bolgárországba törtek, Bodont, Klado-vát megégették, s Nikapoly ktdvárosát fölégették; vi^azatértökben pedig & nagy zsákmányon kivül számos szerb családot hoztak magukkal, éa a\' touiüsi tartományokban telepítek
le őket. ._
A jaiczai győzelem egyike volt azon győzelmek legfényesbj cinek, melyeket Corvin János viBelt.
- A- szelíd erkölcsei és a török háborúkban Bzerzétt babérjai által mindenkitől kedvelt Corvin János, ki a földi életben, mint aa ármány és igaztalanság martaléka, csak\'nyomort -éa keserűséget Ízlelt, életének 36. évében hlé föl az Örök szendert(1540. oct 13-én).
Frangepán Beatrix nejétől két gyenné? J Kristófot és Erzsébetet "hagyván maga ntin LAJOS JÓZSEF.
Do ajípmélyes meggyőződés ?4 a beküldött \' lUtútikai admtöt íáausUjáfc, hogy flehiny di- \' ejéretes kivételletiskoláink állapotában még igen sok a hiány, igon sök a kivinni való. Kuk helyen rósz az iskolahéz, csekély, szűk, fcU/o-ntetlen a tanterem, aok helyütt & tauiu\'vk tiíe-^éee nyomorúságos, De-több községijén a meg-
• szabott járandóság sem adatik ki rendesen.
j, Némely köziégi elöljárók panaszt emelnek a tanítók hanyagsága és tudatlansága ellen. — . Némely Unité panaszkodik a község egyes lakéinak izgatása, üldözése, majd az egész elől- j járáság önkénye ellen.
Ez csak igen rövid vázlata az iskolai álla- ! pgtaak. De már ebből is kitűnik, hogy sok a | teendő, sok a rendezni való. !
Forró óhajtásom éa legszentebb törekvésem, hogy e megye népiskolái óhajtott virágzásnak j induljanak, hogy tanügyi állapota méltó legyen j
• * vegye híréhez, természeti szépségeihez, hogy j e megyében olyau legyen, hogy abban örömét, dicsőségét találja az egész nemzet
Héltó is e megye ezen törekvésekre, mint a :izabadelvttségnek századokon át zászlóvivője,, \'mint a sok ballhatlan nevü hazafinak és honleánynak szülőföldje, mint olyan megye, mely Magyarország, sőt az egész müveit világ egyik legnagyobb államfórfiát, a bölcseség, a rendületlen hazafiság és polgári egyszerűség ideálját ~l— DeákFerenczet szülöttjének vallhatja^ ; Az ő önzéstelen munkásaága, férfias tórhet-len kitartása lelkesítse Zala minden egyes fiát a népnevelés által eszközleadó világosság terjesztésére!
Hy érzelmek-, ily óhajtások, ily teendők mellett erőm parányiságának érzetében, a pá-
- lyteaky melyre.a nemzeti Hagy. kir. vallás- és közoktatási mínister ur magas figyelme és ő """Sír. ap, Felségének legfelsőbb kegyelme által léptem, naponta, ujabb és ujabb terhei alattJe kellene roskadnom, ha azon hit nem emelné
" - Mk$me^ a "csüggedés perczeiben, hogy a hón tisztelt iskolatanács, a tek. megyei hatóság, az egyházi és^vjlágj^elöljáróság, az értelmiség és hazafiság, mely Zala fiait oly dicsőén jellemzi, nem biztatna, és fel nem bátorítana azon reményre, mikép ennyi lelkes támogatás és hatá-J lyos közreműködés és tekintélyes Bagoly által tanfulÜgyolői teendőim teljeaitésóre képessé lehetek.
"i Midőn ezek után Zalamegye iskolatanács ülését mégnyitottnak nyilvánítom, kérem az egok arát, hogy őszinte nemes szándékunkban, közhaszna törekvéseinkben, és az önzéstelen hazafiúi erények gyakorlásában mennyei áldásával erősítsen bennünket
Ezen isteni segély lokérése után egyszersmind hazafiúi tisztelettel és bizalommal kérem a megyei iskolatanács mindegyik mélyen tisztelt tagját, tövises pályámon nagybecsű barátságival nemes részvétével, és hathatós támogatásával működésemben gyámolítani kegyeskedjék.
A népnevelés hazánknak közös Ügye, ezt virágBÓvn tenni csak egyesített erővel lehet 1
Heti szemle.
.........,....Kovem^.26.anlb,69.
(Bfi,)j^hires Grivicaica tábornok a határőrvidék polgiroaitásáról röpiratot irt —"^rágh Gyula „Színpad" czimü heti szaklapot indít meg. — A Moldva oláh fejedelem uj nejével mait szombaton Peaten volt — A m. k. t. egye-tenú ifjúság bálbizottmánya nov. 19-én . Vörös-
" i^^jr^RlA"n«jr~^gTn>iín1ati napján" határozta,
hegy az egyetemi joghallgató ifjúságot a jogász-béJhan „frakk- eailinder a bugyogóban" fogja képvieeinL Tiltakoznak ellene, hogy mint testű-letat-n*m képviselhetik. — Debreczcnben magját katonaság áll a fŐőrhelyen. — Somsaién Pál a Királyné névnapjának előestéjén lakomát adott ¦ — . Páriában 12,900 kereskedősegéd van.-----Hirsaerint király ő Felsége eahotőleg
-Rómába is elutazik Bzígoru iocognítóban. —A pesti munkások vitázó gyűléseket (debating secieties) szándékoznak tartani —. A zágrábi leszámító luinl; igazgat/iju főbe lőtte magát. ¦— Gvulai Pál kokoraét\'ViM in^vj\'-lmitok. — llurvk IVirbtUu ügyo visfti.m-si.-U, íiin-mnyibüii i-rvumi hirtelen meghalt s a tárgyalás megakndt. — AusMráliában lŐ."i^-baii 111 millió tyúk volt, a mostani összeírás szerint 4M millió, ebből az \\ látszik, hogy a házi gazdáezat mily mérvbon emelkedik a távol világrészben. — A londoni nemzetköri kiállitáa^JHlU, jul. lft-éu nyílik meg. — Poroszország összes vasuta 13\'JO mért-föld terjedelmű. — Tóth Kálmán képviselő törvényjavaslatot adott be ujolagaz ujságbélyeg eltörlése végett. — Vídncs pesü gépgyárából a napokban tzállittatutt eke és rostoszAllitmány Knukosusba. — Kostonban egy kétfejű kisasszony mutogatja magát; mindkét fejecskéjével beszél; jaj neked, boldog ember, kinek nőül szánta a végzet 1 — New-Yorkban egy roppant Bzállodát nyitottak meg, mely 90 millió forintba, került. — Reményi Ede Szegeden van- — Az államszámvevöazék elnökségére a kormány Csengery Antalt szeretné megnyerni.
— A Tisza több helyütt nagyon megáradt. — A budai állami nőtiinitóképezde dec. 15-én nyílik meg. — A ltfljnán épült neuszi vashíd ösz-Bzeomlott, hol 40 munkás meghalt, 20 megsebesült.— O Felsége deez. \'2-á.u érkezik Triesztbe.
— Bécsben a tolvajok néhánya egy pinczébe tört be , honnan néhány üveg jóféle bort akartak magukkal eh-inni, azonban a fáradságot restelvén, azt gondolták —jobb ott meginni. Echt tokaji bort találván, abból oly do-aisrvettek bef~tiógy jó kedvűk lett a elkezdtük dalolni, s ily vígság közt lepte óket meg a rendőrség a kísértettek a bornélküli hűvös belvrc.
Hirek.
— Királyné ő Felsége nevember 29-eu éjjel utazik keresztül Nagy-Kanizsán királvi férjének Triesztben történendő fogadására. E hó 25-én szállíttatott Bécsből Nagy-Kanizsán át az udvari díszkocsi Budára.
— Szombathelyen hirszerint állami tanítóképezde állíttatik í\'el.
— Sopron városa történelmi es művészeti ügyének ápolása czéljából egylet alakult, mely o napokban közgyűlést tartván, az elnök azon ¦örvendetes jelentéit tette, hogy a tagok száma folyton emelkedik, a az egylet érdekes történelmi és mű kincsek birtokába jut. A gyűlés elhatározta, hogy működéséről évi jelentést ad ki, továbbá természettani tárt rendez, melynek segélyezése végett a városhoz is fordult.
— Orbán József. A dalmátorezágí fölkelők ellen vívott csatáknak minden tekintet? ben egyik nevezetessége Orbán József káplár, ki Cerkvic kis erősséget hét emberrel \\\'2 napig védte; minden órában a halállal nézve szemközt Mig a parancsnok az ablak mellől jól irányzott lövésekkel fogadta az ellenséget, nem egyet küldvén a más világra, addig emberei hivon teljesitve parancsait, egész odaadással, teljesítek a zászló alatt tett fogadást Midőn a fólinentősereget hiába várta volna Orbán, az Síelem pedig fogyott, fél portíöra fogta a legénységet b kész volt akár fegyver által, akár éhen halni, mintsem, magát megadja. A segély érkezteket is csak egy kérelme volt: hagyják meg továbbra is a hét legény parancsnokának. A ÍŐherczeg Albrecht ezred cz egyik hőse So-
, mogyraegyóben született Attalában, s innét is Boroztatott be l8G7-ik évben. Jelenleg 23 éves. Vallására rom. kath., nőtlen alacsony testalkattal, szőke hajjal. A haza és királyért híven s hősiesen küzdő káplár vitézségeért már az arany érdem-rendet kapta, mi az altiszteknél a legnagyobb kitüntetés.
— Szigetvárott B. Wenckheim Viktor 100 hold kiterjedésű birtokot ajándékozott népnevelési czélokra.
— V u s m e gy ób e n - 430 népiskola ran 4Cü rendes é-t ftS segéd tani tóval. A tanköteles gyermekek száma T)8,47f>. Iskolába járt iíő,78G és oktatásul nem résüi\'sillt lílíjfjHH.
Pályázni hird-t-m. Z iluvánnegyr! !;¦\'¦..>;,. "égi; megyéje tortán ¦¦Imi mciio^r.ti h injának megírására pályázatit nyit. A ni igyar nyuJv.\'ti inui\'l" mö t rjedelm ;, Ií -\'iaLtá»a k\'-zelé-i ¦ HÍ iróra bizatik, do foglalj l tunyában n megye helvirati éa földrajzi is mer telesét, kültfő és belső történelmét, bclélctét éa történelmi ettUi&tikuját. — Végre tartalmazza életrajzát a mo^yu azim kitűnő tiainnk, kik a me^AKj hatósági közéletében szerepeltek, kikotartHEu közügyek innen nyertek; szóval : akiK^Prrbely téren szolgála-tot^tettek a nemzetnek. Pályázati határidőül 1671-ik év deczembor 31-ke tűzetik ki; mely idöro a pályaművek jeligés levélkék kíséretében a megye első alispánjához küldendők. A pálya-nyertes mö 3000 TríalTTTé., — az ehez legközelebb álló pedig 500 frtal o. é. dijoztatik; az első díj azonban csak általános becsű munkának ítéltetik oda. A pályanyertes műből 500 példány a megye költségén fog kinyomatni, a ¦ ezek a megye közönségéé lesznek; — a további közlésre éa többszörözésre nézve az író tulajdonjoga fenuliagyatik. Midőn a megye közönsége történészi*!nok figyelmét e pályázatra fftl-hfvjji, egyúttal kijelenti, hogy irattárait mindazoknak, akik azukat e muuk^a megírása végt\'tt igénybe venni kívánják,készségesen megnyitja, b a megye eUő alispánja személyében gondoskodni fog, Imgy az e téren való buvárlnt a megye eír**sz területén szíves előmozdításra éa támogatásni találjon. Mo^t még sokan vannak, kik maguk is ulk-jtú részei a nidgyu törU-n---!-ruének: — sokan, kik felvilágosítást és becses adatokat szolgálLitni képcstik, azért a megye közönsége bizton hiszi, hogy « felhívásra létesülendő munka híven fűgja tükrözni a megyét, melyről szóland. — Kelt Zala-Egerszegcn, 18tjÜ-ik évi november hö ItVén. — A megye közönsége nevében : Barcza Sándor, 1. alispán.
— A bécai lapokban olvassuk, hogy a Főherczeg Erireszt, 4^-dik gyalog-ezred eb\'y közlegénye Dalmátiában mintegy 9l«i lépésnyi távolságban egy szikla-ormon megpillantotta a vezénylő dalmátvezétt, midőn parancsait oazti>-g^itta a lelkedíté órabéreit, oly szerencséáen czé-lozort, hogy a vezér azonnal alábukott.
—- Az unalmas, hosszú téli estékre felhívjuk az olvasó közönség figyelmét Wajdits József kölcaön-köuy v-t Arinak használ atára. A 2000-nél több kötetből álló könyvtárból kapható olvasmányért oly csekély a havi díj, hogy méltán-tömeges pártfogást érdemel.
— Ab évi országos nagykanizsai vásárok Icglátogatittabbja, az ugy uev-jzott Katalint dcczutnber 6-án lesz, melyre már is készülnek az utczai bódék, gyűjtvén übízo a szemetet, hogy örökségül a jüvö évre tartsák fen.
— A vasúti fóuwzának a várofli főutezá-ral leendő összekapcsolása miatt nyitandó uj utczára nézve örömmel halunk, hogy az alkudozó felek közt kevés a düTureotia, melyet a város előnye éa szépítése iránti lángbuzgalom nemes érzető reméljük könnyen kiegyenlít, a a rég táplált eszme óhajtott valósággá fog válni.
— E lapok segédszerkesztője mult vasárnap Dr. Pressburger ur szíves barátságának élvezése mellett kirándulást tett Zákányba, hogy a sákány-zágrábi magyar állami vasútvonal hosz-Bzában a Dráván készült s annyiszor emlegetett hidat megszemlélhesse. A kimenetel kedvező idővel a kedvező alkalommal történveTr~a mellékgyalog hidon kényelmesen meglehetett szemlélni a remek müvet. E két egymásba menő hid egy egész erdő fát vett igénybe; a Dráva mellék folyóján lábakkal kéazi tett karfás hid van, ennek végén azonban mondhatni a fővárosi láncz-híd után kivitelre nézve első, vasúti hidakra nézvo pedig az oaztrákmagyar birodalomban a leghosszabb, mely 900 Ölnyi hosszúságra terjed. E falánczhid betotőztetik, hogy a vihar no rongálja annyira. Két végén roppant töltések mag&slanak. A próbamenet valószínűleg c hó
2ft-án, vasárnap délután lesxj_JJgyan sa alkalommal láttunk a magyar állami gőzmozdonyok közöl négyet, mely kisebb az eddig használtaknál, dr rzélszorftebbnok^mondják, jutányosab-baJ: is ngyankiht 10 taft frttal. Minden zaj nél* kai xiklih tó\\ább emozgó gépei kívülről nem IHazának, a gépvezptőnok rajta kényelmes he-It-fj vnu. Délben a nagykanizsai születésű főt. Taródy plébános ur vendégszerető házánál vnlánk a élveztük a lelkes magyar papnak\'no-im*B barátságát Ugyan itt baliám e vidék; egyik ritkaságát\',"t a zákányi Ifi mázsás ha-ruug óriási hangját, mölynok utózugása-^ 12—15 perczig hallható. «
Hasznos tudnivaló.
A marhavész ellen. Oroszországban á" kormány mint mentő szert közzé tette, hagy mihelyt a marhavész föllép, az állatoknak vasas vizet adjanak. Az itató válókba ócska rozsdás vasat kell rakni, s a marba erről igya a vizet
- - „Pacdairoeia tBrteoeta" csimfi mnnkil hű»if5-nett>-l rettak a nl^nltmlaj kniíiloi fogjak.
- .B,i,Tsn fl*!U»fülrle.Bi;;i\' aa utulió itrüfaátaUU* tAn.it krrjilk ; külíluben hot Itató.
-- H. tlr. LcnjryohótL ííom leb^t, jotjuakal ki-rünk. Klllftn!>f!n, ha C v^la tiUlkosnnk, átadjak,
- M. KI Hiula KnsaOnet a bccFoa kQldemd-njtkiirL ViUiuCnujil f^lkafliniljnk.
40 éves köhögés kigyógyítasz.
Hoff J\'únos udvari Bzállitó központi raktárának Béesben. Kitrntnerring Nro 11,
Ami Kieniti, mirci. 5 19ftü L.tl<-gé&»i norvclm clny.ilk.iaoJáa.-i kitfln^ raalátagj-ártmalijának LaaanÁ-laia uUn . síiilálat.\'* gyortau eimnlt, ugy, hagy mait ninUntltjn 1,-lepxbcteli. Vajba iDiniicii ttenTciiő v\\j gyors aciri\'-l>t találna.
R.itl, tanitu.
ar.-GBttfricí. UJtJ\'J. márcz. 9. A HufT-fúla maláu kivonat i-^i:aí9Ú^>..r. maláta fféaiacerhnkoláíié ci mA-1 itarnrlk-zukorkikSiftl bn^geim le^nagjubb rés r én él a lefyabb pyújrjl1 \'t-^^ol(nt ercdinciiyrxcm.
Dr. KircLoiaytr M. gjakorL orvos.
IIdIovbus, 1WÍ9, mirci. 29. KDl.ljtíh Ün nekora ki\'.üni) nsalitaktSiiitmínveíliől, ncvtiescn Jíedig- inall-cinLorLiibil (kíUiflgéa ejlcii).
Vlkanova A., bárá.
ItoJor, 13fi9 apr. d. KitünŐ hatású maliu-mvU caukurkáibill kérek, rgj küldeeií-uyi.
Karír héti, azAcndos.
XempHbarg. raaricnwcrdl korülot ItiGU. május B A» (in ninlita hci-zitmínyoi nAlam ia artntc ciodáUtu* Itatást ori>dm«n;tiBtnk. 40 év óta ercnretlteru korutiia kaliflü-\'-iln-n, öti. ;-vorot"l fupra a&%y mórtókbrni rl-f*jnit;lUú» járniL A n/il.it.i-kiTonal-ejriiiiígiör linia-moa.ibb hnjinálata fultL-in nemcsak erűm helyreállt, do n-p köhögúicm is clt-p csodálatuian ropfwiQnL Kamnltxcr P. OtTegyo, iiQl. Gntitadt.
A cal-UI ndrarl Maláta-kivonat e*^iíiíff( «lr-H.tla.Li-t;^c«íflc(íi-cii"iivUilo úa Maláta kivonata bon-huni r.upin HoíT Jánosnál Kamtnarrlng 11-tk Beára kaphat llvcubon. _ _
Árak : Maláta-kivonat ei»é»escg sítr ü^egíret éa Monias»lAi»al : fl líveg frt 5,70. 18 ÜTKg 7 frt, 27 ÜTeií U írU M üvob %21 frt 30, 1-0 Ü.-eg 55 frt ; — Üaláu-cgÓREiéc raokoláili Nr. 1. egy font 2 írt ; Mr. U. ofv font 1 frt Glí, nt fontnál fól font Lngjen, tia fontnál egy c* c(tt nrgjed font. Maláta-cookolédepor cHccBtJUiök számára ; a hiánvto anyatej pdtliiára f>0 4ü ítr. Mell-nialáU-bgnbo\'na 60 it 30 kr. sllndflA
Kapható Pesten TSrSk Jóiaef ffyogysieránn-Jl K irály u le ia T-ik Jixám. I-eitoer éo Grttowaíd. — Wi? Kanicián kajiliatii Koscnborg J. it Welliíeh J. — Seb«¦ ars Adolf; Hnaonberg t\'erenca ía Kdckentaal
C. uraknál.
rat alati kOtlOUekírt falol3caeget naia Sturk.
ÜZLET I-BT. I R N O Mi:
^Ifaey-asaUsa, 1869. november 26-án.
\', sHatJaanel olyaairflra ciökkant TÍtelkedv ne-káay nap ?ta a gabonaárra núsvo nom 6pon feltünS viiaaSflieJit ídasett ugyan el5, mindarnellett, ha es , i|y\'megpr^fdlTton, "díj, ktüönöíen a buia hálátlan ajsráljt mntat feL Ba a TÍaionyak váltósnak, úgy az onaáf fBlBal«K gabonájának \'eKrnnitáiift kOsel kilá-táaba helyettstik-r\'-ds as fiiársk Uvékenyiíget^ egy kSnnjea tocghalironl\'afna lehet.
•¦ Jttealeff koretkenS árakat éssIeltOak \\
Fiaczf hetl-yásári kelet-árok.
. \\ t t Alááshatnál m«r6akint- ....
" TCRaeiytfti Busa-fiit—85 VanloiJ frt, Gfi — kr. U-M fnt i fr, 10 kr. 87-88 fti. 4 frt SO - kr.
5»it IS fat I fr. « k/. 79-80 fut. j 1U frS kr — »>S PWfSiSavk, 70-71 fnt. 3 fr.Ufr=70IV. 7t-7!f
feU 2 frt. 7Ö kr. Arpa kUxOna-íges, 65— CG fu. 2 fr fiO kr. 67—68 fui. 2 frt 00 kr. KukoricU ! frt SU kr., -> frt — kr. Kn k o ric ¦ a o1m> (ctnnfl,nantin) 2 Frt 40 Br. Zal> 44—46 fna. 1 frt. 50 kr. 46-47 fui. 1 frt 76 kr. P o h a n k a 06—68 fns. il frt. — kr. 60—65 fla - frt. — kr. Pnsauly fohér 4 frt —: kr. Paszuly, tarka 3 frL/— kr. Baána máza. — frt. kr szalina _ frt kr. 100 fej kápouta 2 frt — kr. 3 frt.
Érték- ée váltófolyam : nov. 27.
5% metaliques 60.20 ; 6% nemz. kölcsön 69.40 ; 1860-ki álladaJmi kölcsön 94.70; bankrészvények 7.28 ; hitelintézeti részvények 24G. 25; London 124.35; ezüst agio 122.35; arany darabiá 5.89»/,0 krT"*"*-"
Va&atl aspesklntl raesetrend : Indal N.-KaniaaArdl Barca foló roggel i ora
„ „ ¦ ¦ délutin Í2 Ara
„ n lJuda „ reggol 6 ora
„ „ » B d. n. 1 ?ra
„ B « n Mtn 10 ora
B „ Trieít B rogg, 4 ?ra
, , , dólbon 3 ?ra
„ B HAes , >regg. 6 ?ra . - ojjol 11 dra
„ „ Supronig ddlutin 2 ora
Érk. Jt->Kanlzflára Bares B reggul 4 ?ra
m ¦ „ b > dálben 12 ?ra
, a Uuda felol roggcl « ?ra
¦ , . dúlb. 1 ?ra
. , . ». ewlvo li ?ra
, , Trleet „ JRTD8nia-?ra
¦ » • - oflrt lO^Srft
. . Beca „ roggol 4 ora
p m h » 1" ?r* , :w\'~ Soiirunbdl dOlbcnlÜ ?ra
lío*. 28-tol Dea. 4-Is 1869.
Leti- Katholikus
Protestáns naptár
A TÓgsG pínnulas iBEonyairdl. iató IXIV, lá-M.
Úti VssirasB C ( Boiihca-
29 HátfÓ Saturnln
!10. Kedd Andrai ap.
1 Baord. Eligius
U CbUtOrtOk Bibiana
3 Pánrak Sav P.
1 Siurabat Borbála
Felelős szerkesztő : Wajdits lózsef. Segédszerkesztő : Bátorfi LajOS.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
.<44í-a,i)
Zalamegye polg. törvényszékének mint telekkönyvi
hatrjaaguak (íltiO hí. a. kult ,tiL,i.é*.i_.foIyian kOxhLrc ttilplik, iniHaeriut Horváth\'JáfiWTiiisrkaaliMl lakai végrehajtatnak"\' limerei.\'-» tartJtko-dáia. Ti^npwanti OiMn alleni végWsUajlilíd Ügyében .1 11 iiy kainiti .t» . ¦x. a. UlakjLtQiijrrbeii Traupmann ÖJOu alperesnek Traii]i<ti:init .Uí<.fl*al, —SWiomaun-Eniirúv-Bl ?1 aVanpinaiin JrfrneflVl kiinti* lulajdiiuául felvett Aíl-S tor «. aiuti Hill frt o.Jf. ».i«c«Hlt ingauan l.iri..kii»k; dnt-TMWÍM elrendeltetvén, ennek foganatnvt.-M.ira határidCl. @ST 1870-tI.k
ivi JantUr24-d.lt njriauk, «nk*. - MDtft.cn g^- tB70-dik évi
fehntar 24-dlk MdUmIi *M madonkor .M.....tti IO .\'.raja .t l.olr^ii. H«gy-K«HÍ?*ára LittiMtik, oly h.jíSn»i.U«al. hnf.r uxra bírtuk eliti irTcfáacri ciak beesáron fülül, 11 l\'-ik árvizesnél aíunbAn bct-iini ¦141 li d fog adatai, hugy na árvereaeí ai vevi^\'v Traupiiiaiiii Lajns MÍlt Kükn Terexia ns\'zuiiVt\'«B«n eUíInnd-\'. javukban illet K Jlftro^lipnipi. hitionvételi jogát..™,!, caormtja.
A birtok-n^íclr kűlfiintvc adatnak Kikiáltási ár a bec«nr : iW/u-túlí binatpéuE lotoendö. k vstíJ_ faíclt a véti\'Inrt in\'gy n\'sil , ngyanií
i leficeluL kötelmei
M-I& rónlotet as árverés befej\' \'¦\'H-Ifc rÓJílet áttol három ; a m-it részletet attól hát; a - i U\'-ik részletet attól \'J li^ra, ft kamatairal\'a bánatpénz as utula/i ré Egyúttal a kik az elárvrri\'.L. igényt érrilnydsiüielni veinek, detaiejiy koziitótck\'nek utol* be, különben egyedül ft vétel
¦lenkorí víteUri hátralék l! .c Bzáwittattk. ¦ ri\'iendS javak iránt tulajdoni vn-r máj liv-atnak, hogy igi-nykeref rteiket a li ír-[.!.•it.il «imitando 15 nap nlatt fognak ntasittatn:
lyiijt
1 kik 1
¦ k, \'a
laknak ; misterint 1 , vésett, » hit.\'.sá; t ai eladásiü jrli\'-ut imdiiok áltnl fugnal
Végre , fel sí ó láttatnak ason jelaálugo: lckkönyvi hatiisig ar.\'klielyín \'vagy annak k. vélelix feloszlása... alkalmával letudó kup viselte ti*;\', k Biíkhelyén megbízottat reudflji-in\'k, és amiak nevét ¦ék hof ellenkeiu esetben a hivatilbút kim.* vetett gi képTÜelletni.
A többi feltételek a m. telekkönyv, batúaágnál, -megkeragntt Nagy-Kanista várnai L tanái-anál uic^teki KéH Zala-Egers*egen, ai líjliit. évi aie^L lu\' k. Bátyi tarrényaiéTtc" üléséből./
ZALAVARHEGYE TELEKK. HIVATALA.
! wM-fWiM Mii y
S az^első uia«pr kölcsönös
-IÁ LLAT-BIZTOSITÓ-|- TÁRSASÁG
§ fi\'í-iiiivnöke
fey-kanizsaii.
Van szerencsóul tudomásra hozni, hogy nz ..Első !

W , • 1
I
| magyar kölcsönös állatbiztosító-társaság" fö-ngy- ®
® nökségét Zala-, Várasd- és KörOs-megvékrc, © ©úgy a liollovári kerülőire általvettem, —¦ mire « {nézve a magas uraságokat, "gazdászokat, s minden § z állat-tulajdonost, ezen életrevaló biztosításra tisz- • f telettel felhívom. •

A biztosítás kiterjed: Gasaaságl lovak
Disznók — J
®so.Eí3.ö,r és Töivaloton, J
{ a .biztosUási árszabályzat a lehető jutányos. •
® Alkalmilag köztudomásra hozom, hogv a fentirt •
w ¦ \'—\' ------- . ©
#-n»egye:^járásofe.íerülctérc al-ügynökséget állítok fel, ® % eimólíogyuizTvéskedjenek az-=al-ügynökséget elvállalni ® g hajlandó urak nálam jelentkezni, mire nézve a további • -9Lintézkedést megtenni kiszjngyok. jj
@ i
SCHLESINGER VILMOS
az eísü magyar kuTcüuiius^ O
állatbiztoaitó-tártíaaúií . ®
I (M3%2) \' \' ---- C-Du-ynükc. •
Zalamcgye alispáni hivatalától.
PÁLYÁZAT.
í WüMCyília.-egy horvát nyelv forditot- és-tolmácsi állomás\'.500 frt évi fizctésselbetóltendö.
i * hivatalos magyar-, német- és horvát nyelv-
benljirtaaságalcát, továbbá erkölcsi jnagnkviseletét igazoló biafejlatokkal, felszerelt folyamodványukat legfeljebb folyó _évixJícThÓ f5-ín"ezen megye.alispáni hivatalához benyuj 4tmojylvcskcdjeriek. ¦ _ \'
~~\'< ¦ Zala-Egerszeg, 180!); nov. 21.
<..a Alispán ur;hivatalos távollétében
"Svastics Benőj
Legújabb szerencse-ajánlat.
Az eredeti államsorsjogyck-árulása mindenttt zabadj
„\\$tm áldása Colinál!66
14 milliót miíjikű/olitü nagyazorll tnkeöszlot kisuraoliisa, i»niijl| Ijidcntékcnriil tiibbitult nycroményckkol.
A üürsoláal iiz állom bizUJsitja s hajtja végro.
A
A Boreulila kezdetét jflvö lió 10-én veszi.
Csak S frt nsztr. ért., vagy 4 frt osztr. érti™ ~ vagy S frt osztrák értékben
|az ára nálam egy : az,.állflmtúl biztosított valódi eredőül I sorsjegynek (ocm pedig tilos ígérvénynek); éa a Borajegyekl laz ár bérmentes beküldése mellett a legtávolabbi vidékekről |u elküldetnek. Csuk nyeremények huzatnak ki.
A finvereiuénvek : »50,000; 2ŰO,0(K); l\'J0,OUOi| 1170,1X10; Í\'ÍUIUO; *<»«I0; l\'iO.Otx\'l; la."),un0; 1ÖU,UUU;| |JOU,«HI; Ö0,(KXI; HUXKI; 3.yH»l; : aü.iKJO; 3: 15,000; f ]:l : 1Í.0UO; :l : HI.IUXI; 4 : *IW; 5 : tüTOÖ; 11 : Ö000 :|_ | 41 »00; °0G : ölX); ti ; :]ntl; L\'t-.; 200 ; 24,női.) nyereménye| J 110, 100, .:>\'l, 110. — Süudell nyeremény legalább 2 tallér!
Iértékű, ny. reraéuypénzt és hivatalűa kihúzási jegyzéket! állam biztu.itékulás uulK-tt megküldöm puntoaun b hallga-l táa mellett..1, \'.én küluDüsen kedvező jó szerencséiül kegyelt! aurfijegveini Ital, az én vásárlóimnak magában Ausztriában! már 300," -i; 22j,0l»i; lfT.üüO; 1j2^)00; 150,OOO;j .1 «0,000; lf.l.b Ízben UM),UK.l; és csak növid ídóvel ezelóttl §3)127,000 IV\'iriyeról; és most október 2ü-an űzettem kl§ lajulag tt leguagyobbb nyereményt ezen a vidéken.
Lázár Sámson Colin
I (31G—7,7> bank- váltúüzletL\' Hamburgban.
EletbiztosiíásI felügyelök
kedvező fellételek mellett
felvétetnek a
„H A Z A"
magyar életbiztositó-bank győri fő ügynökségénél. (344—3,1)
• m-1)
fHi.j7.II.
5« X«.
yyx xx
XIX XX
x>x,
X>X!
XX] XX\'
w
XX
Jó és taKkosgíiziíiiszoiiyoI
ww ! ! figyelmeibe H -wa
A hires, most múr egész Európában ismert és számtalanszor minden újságban dicsért cs. kir. szab. maganyfőz5-gőz-mosá-J(azánypk Bode
Milcsától gyári árakon minden nagyságban kaphatók WEISEE, JÁNOS vaskerrskedésében Nagy-Kanizsán.
Ezen, .minden. takarék-tiizhelyes konyhában L5 Jiflszuiállnitó^rBóikazájiyok_fehéL^^
bádogból, oly ezélszerüek, hogy "minden takarókos gazdaasszonynak ajánlhatom, mert nemcsak.hogy használat-vevése által a közönséges szükségelt időnek, fárodtságnnk és fának fele szükséges; lmnom a ruha— különös bánás mellett — solr-
KOHN GYULA
NORINBÉRGI- & DISZMÜKERESKEDÉSÉBEM
IVagy-íKanizgán,
Belus ur gyógytára mellett, \'jutányosán kaphatók a legnagyobb választékban\'
KARÁCSÓN1-
UJEVI AJANDEROKUL
szolgáló tárgyak ti s
GYERMEKJÁTÉKOK wg-s.ii
RAMAZETTER es KNAUER
könyvkereskedése -V©SS!X3K\'éi2aa."&©M. ajánlja biróaági, ügyvédi, jogyzosígi atb. nyomtatványait 6 cvro szólói uj ndokönyvecskéit V)() példány 1 frt 75 kr.l 11X10 példány 15 frt 80 kr. Ugyazinte gyámiI kezeléshez és plébániák számára szolgáló vo-nalzott könyveket.
Ki 10 frton felül rendel meg, — annak | bérmentve küldetik.
Kaphatók : zászlók, stutiós képek, olajfest-véuyek a Iegjutányosabb árun. Kiadásunkban! jtílent meg :
-Margit Királyné" regény 5 k. 4 frt.I „ í* dv fi s s é g ösvénye" és ^Mennyeil m a n ii ás k ii n y v" czimü ima és énekeskönyvek. Ára C\'i krtól 12 t\'tig.
9W író- és rajzszerek, papírok és I
festékek stb. nngyválasztékban s jutányosán 1 knpliatók. (339-3,3)|
Varrógépek.
Van szerencsém ezennel tudósításomat tenni, hogy Hagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF urnái az elismerésben részesült varrógépeimből raktárt nyitottam, hol mindenne-müek, Grore- és Backer, ugy Wheeler és WilSOO-féle mintára családok, szabók, czipészek és szíjgyártók részére kaphatók. — Az árak tökéletesen egyenlők mint gyárambanmely szerint a tisztelt vevők a szállítási s csomagolási Klr adást takarítják meg. — Eredeti árjegyzékekkel mindénkor szolgálhatunk. — A vevés készpénzben történhető, azonban biztositól; mellett részlet-fizetések is elfogadtatnak, aránylag csekély magasabb árakon. (335—3)
WARCHALOVSKI JAKAB, varrógépgyára Bécsben.
kai szobb, tisztább és fehérebb is lesz. — Min- ÍJcofJ den mosó-knzány jótállás mellett adatik el. — Leiratok és árjegyzékek alólirottnál dij nélkül fc°C kaphatók. " WEISER JÁNOS Rgj
vaskereskedő Nagy - Kanizsán, pood #x Bizonyítvány az l.mosókazánynyal tett próbáról. KÍI
JOOCl - WEISER J»NOS inuk holjkai. (itű-lL\',8j KJjfj JZX\\ Minilen jó R»z(liia..i0iiy ,\',nlL\'l..\'.l...n van, impy tiidüira
JCűCí flflom klllnntls. küJwrin\'fitftrai;!, BZivcHJuliiliGleEl- pnlbira a4ott 1>50C \\ magAn^\'etí - gfl. - mond - kazányok kolcatln.i\'floírt. - A ka- [dzlX XX:ú .aiiybnn ffizlltt ruha oly gyönyört! ^a\'n.ita foliúr lelt, hojry boír
joco ——-\' — " • • "
xx\\
«oc •3ooc
azonnal felkírem, nekem egy napyobb kazányt .10 ilaraíi |5ocC rubanak, vtlrtia rózbGI, átkülilüni. Móg meg k.n jegyeznem, I^ŐCC Ttogy s mosott rabinál egy unpflzjitiioani\'vftt kóveíicbb ltot-. EooC lett, é. a rokAt, a mfilynck ínoaáaáboz bút nap kn.Snaege^eu I^OCC azllltBüges, egy nap .alnlt elkt\'azllit. Hű tlnztelnttol niarailok pocC
N-Kaniz.., isim. iz.pt. 9. Kronfeld Agostonné.
VARfiÖ-GÉPEl
a» minrian al»lrhan^»
szabók, czipészek
éa
családok
számáraieszthitoJ>t.áraiajé8_, biztosíték mellett.
Kézi varrógép 25 frttói 50 frtig.
Arszabáljok kívánatra . bérmentve Llrj J3.Ó11E-Ü.1 megküldetnekv
^arrótárgyak minden nemben s a legnagyobb választékban , igen J u. t A— Byoair mellett kaphatók —
urnái
BOLLMANN M.
BÉCSBEN (338-12,3) Rothentlmrmstrnsso Nr. 31. és Maria- q hilferstrassc Nr. 91. : É^ej^ít, Báivány-utcza, Erzsébef-tér sarkán.
> Legnagyobb raktár a varrógépekből 1 Ismét-eládók kerestetnek, J