Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.8 MB
2010-02-04 21:52:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1203
3317
Rövid leírás | Teljes leírás (265.77 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 002-005. szám január
1. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Na$y*Kanizsaí 4870. január 8-án.
2. szám.
Kilencgedik évfolyam.
Ziila-SoiiKM|>i M/I«n>
Kiterjedve
SOPR0N- ésTáSMEGYÉKEE.
"Vegyes -ta.]rtra/lTrirft3, netllEbp
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
¦gWt tyikru mátttí vagy. kii It.ii. Saerkmlül Iroda é» klndú hlvnlnl:
WAJDITS JÓZSEF könyikereikedlííben.
Előfizetési föltételek :
Helyben liiibot horíáswű ^« vidékre p tutin kaldr*^ Ejjiift övre : • 6 frt. — kr. Fúl - - 3 B — .
Évnegyedre - l , űQ .
Hirdetéseit
A Lat buiboi pelíUorcrt 1-íiBr 7 kr. -. *-»zor C minden to rabbi beiktatásért & kr
Tcljegdij minden egrea tieiLUtiiért 30 kr. A „Njilt téreu-egr petit tár beiktatási Jijn 15 kr
Hirdetéseket elfogad:
IL-SulUia: iKIAUO.mVATAL.PMtM: ZEISLEBH
Baea-, Hurkára-, Berlli-, »fl/mi-«.-fnrekrart- é. Iseot
bea: HAA8EX3TEIN & VOGLER. Listát-, Bit*-, í
Stattgirtbia: sacuse* tírsa. UaiiM: OPPELIK
A zákány-zágrábi m. állami vasút ünnepélyes megnyitása
alkalmából jan. 2-án magán vonattal épen délre'érkezett Nagy-Kániisára a magyar kormány részéről Gr. iíikó Imre, Bedeko-vich Kálmán niinister arak s mintegy 50 vendég. A Nagy^Kanizsán tartott díszebéd alatt a helybeli Grünbaum és Boros zene-társulatuk játszottak felváltva. A déli szab. vasúttársaság főbb egyéniségei szinte magánvonattal e nap jöttek Bécsből ide s velők csatlakozva távoztak tovább. A hív. lap következő eredeti közleményt
^BÜZOtt-L,,^
A budai indóház jóval a kitűzött clindu-Jasi idö előtt megtelt' már a m. kir. közlekedési ministerium által meghívott vendégekkel.
Bég nem volt már ily élénkség az indóházban, s azok is, kik kivételesen' késztetve voltak kényelmükkel szakítani, s bágyadtan jöttek a kora reggeli elinduláshoz, csakha mar felfldittettek a kitilnö zenekar által. 6'ft óra után Rácz" Fal zenekara megkezdette az. indulót, s a vendégek, mintegy 35-en, gr. Mikó Imre, Bcdekovics Kálmán minis tor urakkal az élén a ' vaggonokba szálltak. A vonat 97 pereAtán Sz-Fehér-várott megállt. — Itt Banm János vasúti vendéglősnél tartatott meg a reggeli, mely — közben legyen mondva — igen jó volt.
" Délben Nagy-Kanizsára értünk. Már mcsz-sziról hallható volt a harsány-éljenzés. A —mint a vonat_a lobogó^al_dJszitc_tt. indóházba érkezett, a nagykanizsai városi zene-
: kar lcezaettJttsainLjnroppant nagy számú közönség á megérkezetteket, TTözülök különösei a minister urakat, zajos éljenzéssel fogadu. Itt találkoztunk horvát: testvéreinkkel is, kik Zágrábból jöttek elélik; a kozszoritasoknak és szívélyes üdvözléseknek csak nagynehezen lehetett véget vetni. — Nem etekély feladat volt itt az étterembe juthatni ; oda csakis nagy nehezen lehetett utat nyitni.' _ : ^ '
A fényes ebéd alkarmával legelőször .gr.
-Mikó Dnje közlekedési minister ur emelt poharat 7-;— ki az egyesülést hangsu-yozvai Magyar- s Horvátország-hosszasan ártó egyesülését kivánta.
' Utánna Zlatarovits ivott a magyarbk egészségére s éltette Mikó gr. ésBedcko-vits b. minister urakat. —Horvát nyelven
. tartott: beszédét magyarul ekként végze :
-.É4JetrT"magyar nemzet!" ^^ánk»-Imre :.....Nyájasan .üdvözlé: horvát
. te»Tyéreinket b azon meggyőződésének adott kifejezéstj miszerint a horvátok a magyarokkal együttesen, ha egymást meg fogják' érteni, szerenesésen megoldják azon kér-:-; dést,:me1ynek -megoldása egész Európát re-
Ezzel a lakomának vége lön s a "felváltva jatsxó zenekarok kísérete...