Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.36 MB
2010-02-10 19:24:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
486
3095
Rövid leírás | Teljes leírás (148.89 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870 011-013sz március
10, 12. szám hiányzik!


Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1870. márczius 12-én
11. szám.
Kilenczedik évfolya
oiiioii vi ..ozlonv
ePt) t) •
Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vegyes t&irtEsimia. ti©tü.aKJ
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei koréból.
miaáta aiaöibatöa, ejjíaE s gyakrnn másfél vagy két >*vi. SserkcBztöi iroda és kiariú hi\atnl:
WAJDIT8 JÓZSEF könyvkcrüskeiK-sól^u.
Az indireet adókról.
Eddigelé a direct adókról nézeteim nyilvánítani, most azonban az indireet adókról kívánok ez igénytelen soraimban nyilatkozni.
MiflUiogj o szó (indireet) magában foglalja azon nézetet, hogy ennek bizonyos és meghatározott alapja egyedül a kötendő jogiratokon alapszik, igy az azok kivételei szerint változók, — mint változó természetűek azért az ezekre kiszabandó illeték megfizetése is, a kedélyeket legérzékenyebben sújtja, sok adást vevóst cszközlötól értettem, már csak illetéket fizetni nc kellene! ugy üröniestebb fizetnék minden költséget, haszontalan minden felvilágosítás — hasztalan azon előadás, hogy ennek fizetése ép oly törvényes mint bár mely adó-é, mert erre nézve az 18GS-ik évi 23-ií törvény világosan és határozottan rendelkezik, de c szóval illeték egy átalán a fizetők nagyobb részo nem tud;—de mivel az országos jövedelem egyik fö-forrisát képezi igy annuk mogszuntetése a lehetetlenségek közé tar--tozván, —c tárgyban egyéni nézetem az . volna, hogy a megszabanJó^iUetékct ezzel azonosítni s egyszerre leróni nem lehetne, p. o. adásvevési szerződéseknél az okiratra ragasztandó 50 kros bélyeg helyett a vétel árhoz aránylag a megkívántató bélyeg akként ragasztatnék fel, mint azután fizetendő kincstári illeték megkívánja, p. o. 10U írt vétel ár után jelenleg fizettetik kincstári illeték 4 frt 37'/, kr ehhez számítva a magasabb árt is egy bélyegben ragasztatnék fel az illetéket felérő bélyeg, ezzel szerin-teui eléretnék azon ezéi, mikép az illetők fizetéstől idegenkedő tudva azt hogy most minden kötelezettségének megfelelt nyugot-tabb állapotba jönne — a magas kincstárnak biztosabb jöTedélmc lenne, mert mig most egy nagyobb kiterjedésű és a földforgalmát nagymérvben igénybe vevő községekkel ellátott adó hivatalnál egy személy majdnem kizárólag az illeték megszabásával elfoglalva van s ezért fizettetik; megszűnnék, — de az illeték megfizetése is biztosban liejnnne, mert ugyhiszem tisztelt ol-' vasú is velem egy nézetben vanakkor, hogy a vevőnek midőn a birtokot kialkudta, az okiratot megíratta több pénze van rendelkezése alatt, mint akkor, midőn azt már kifizette, igy igen sokszor megesik, hogy a "air előirt illeték mostani rendszert érljVc, ""ilVgjhlztos azámitás alatt áll ugyan sjncly a perczentet is hozza sokkal később foiy rendeltetése .helyére, mint akkor, ha az illeték már á bélyegbe betudván, egyszerre ; ip^ndö volna, mert.a bélycgárusnál a fizetés azonnal teljesítendő — valamint a bő-—láSüf-irus^az- ^tvecadő bélyeget egyszerre lefizetni Urtozik, így minden költekezés nélkül a kincstár a Idvint pénz összeghez ; jutván, azt a neki szánt rendeltetéséhez jn-tatliatja, ennek az a jó oldala ia lenno, hogy ' »z illeti vevö. tudva, mikíp illolékél TBT-yegbe róváa le, nem hallgatván az okirat
Előfizetési föltótelek :
' T^Mu-ti linsíina hi.niasa.-i! r« vidíkre po.tín hflldv,
A hat hasábos peütsorért l-aaOr ^ kx. -
íí,.i C .'-s niiü.ien t jvábbi beiktatásért 5 kr líóUrC'lij m.biltfu egyiM b y i k tatás ? rt 30 kr. A „Nyih tLTPn-ecT ppüt sor beiktalAsi dija ló kr.
Hirdetéseket elfogad: ¦
fl.-Kaalz84Q: a KIADÓ-IUVAT...