Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.36 MB
2010-02-10 19:24:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
395
2789
Rövid leírás | Teljes leírás (148.89 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870 011-013sz március
10, 12. szám hiányzik!


Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1870. márczius 12-én
11. szám.
Kilenczedik évfolya
oiiioii vi ..ozlonv
ePt) t) •
Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vegyes t&irtEsimia. ti©tü.aKJ
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei koréból.
miaáta aiaöibatöa, ejjíaE s gyakrnn másfél vagy két >*vi. SserkcBztöi iroda és kiariú hi\atnl:
WAJDIT8 JÓZSEF könyvkcrüskeiK-sól^u.
Az indireet adókról.
Eddigelé a direct adókról nézeteim nyilvánítani, most azonban az indireet adókról kívánok ez igénytelen soraimban nyilatkozni.
MiflUiogj o szó (indireet) magában foglalja azon nézetet, hogy ennek bizonyos és meghatározott alapja egyedül a kötendő jogiratokon alapszik, igy az azok kivételei szerint változók, — mint változó természetűek azért az ezekre kiszabandó illeték megfizetése is, a kedélyeket legérzékenyebben sújtja, sok adást vevóst cszközlötól értettem, már csak illetéket fizetni nc kellene! ugy üröniestebb fizetnék minden költséget, haszontalan minden felvilágosítás — hasztalan azon előadás, hogy ennek fizetése ép oly törvényes mint bár mely adó-é, mert erre nézve az 18GS-ik évi 23-ií törvény világosan és határozottan rendelkezik, de c szóval illeték egy átalán a fizetők nagyobb részo nem tud;—de mivel az országos jövedelem egyik fö-forrisát képezi igy annuk mogszuntetése a lehetetlenségek közé tar--tozván, —c tárgyban egyéni nézetem az . volna, hogy a megszabanJó^iUetékct ezzel azonosítni s egyszerre leróni nem lehetne, p. o. adásvevési szerződéseknél az okiratra ragasztandó 50 kros bélyeg helyett a vétel árhoz aránylag a megkívántató bélyeg akként ragasztatnék fel, mint azután fizetendő kincstári illeték megkívánja, p. o. 10U írt vétel ár után jelenleg fizettetik kincstári illeték 4 frt 37'/, kr ehhez számítva a magasabb árt is egy bélyegben ragasztatnék fel az illetéket felérő bélyeg, ezzel szerin-teui eléretnék azon ezéi, mikép az illetők fizetéstől idegenkedő tudva azt hogy most minden kötelezettségének megfelelt nyugot-tabb állapotba jönne — a magas kincstárnak biztosabb jöTedélmc lenne, mert mig most egy nagyobb kiterjedésű és a földforgalmát nagymérvben igénybe vevő községekkel ellátott adó hivatalnál egy személy majdnem kizárólag az illeték megszabásával elfoglalva van s ezért fizettetik; megszűnnék, — de az illeték megfizetése is biztosban liejnnne, mert ugyhiszem tisztelt ol-' vasú is velem egy nézetben vanakkor, hogy a vevőnek midőn a birtokot kialkudta, az okiratot megíratta több pénze van rendelkezése alatt, mint akkor, midőn azt már kifizette, igy igen sokszor megesik, hogy a "air előirt illeték mostani rendszert érljVc, ""ilVgjhlztos azámitás alatt áll ugyan sjncly a perczentet is hozza sokkal később foiy rendeltetése .helyére, mint akkor, ha az illeték már á bélyegbe betudván, egyszerre ; ip^ndö volna, mert.a bélycgárusnál a fizetés azonnal teljesítendő — valamint a bő-—láSüf-irus^az- ^tvecadő bélyeget egyszerre lefizetni Urtozik, így minden költekezés nélkül a kincstár a Idvint pénz összeghez ; jutván, azt a neki szánt rendeltetéséhez jn-tatliatja, ennek az a jó oldala ia lenno, hogy ' »z illeti vevö. tudva, mikíp illolékél TBT-yegbe róváa le, nem hallgatván az okirat
Előfizetési föltótelek :
' T^Mu-ti linsíina hi.niasa.-i! r« vidíkre po.tín hflldv,
A hat hasábos peütsorért l-aaOr ^ kx. -
íí,.i C .'-s niiü.ien t jvábbi beiktatásért 5 kr líóUrC'lij m.biltfu egyiM b y i k tatás ? rt 30 kr. A „Nyih tLTPn-ecT ppüt sor beiktalAsi dija ló kr.
Hirdetéseket elfogad: ¦
fl.-Kaalz84Q: a KIADÓ-IUVATAL. Postea: ZEI8LER H Bécs-, Hambarg-, Berlía«, üaJaa-B.-FraBkfürf- ?a Banal ben: ITAASENSTEní & VOQLEE. LIpCQe-, BeflJ-,
Stnttrjartban: SACHBE&TÁKflA. Bécsben: OPPELIK
kiállítását, racrt kevés oly hely Tan hol az leróvhatu, mig nem lenne kénytelen attól tartani, hogy megbüntettessék, mert az illetéknek a bélyegbe turténondú áthelyezése esetére az okiratot kiállító fél lenne a bim-tetésre kényszerítve, ha a kiránt bélyeg kevesebben ragasztatnék az okiratra mint a vételár kívánja.
Az örökösödési illetéknél hasonlóan a 100-tól járó 1 frtos bélyeg ragasztatnék a leltárra igy együtt és egyszerre az illeték lerovatnék.
A kisebb szerződéseknél, értem a haszonben szerződéseket hol határozott Összeg, a bér-öszeg már ez eddig is ekként állván fel, hogv az évi bér úszeg a szerződésben kikötött év számmal mi'g>=i)kszornztatik, a nyerendő öszeg vétetik alapjául a bélyeg scala Il-ik táblázata szerint megkívántató bélyeg ráragasztásául.
Ez lenne a birói Ítéletek megállapítási öszegeirc alkalmazható.
Áttérek most a fogyasztási adóra.
Igen de igen sokan ezen adó ellen a legnagyobb gyűlölettel vannak, én azonban azt mondom, ki ezen adót nem méltányos és igazságosnak tartja, az nem akar mást mint a direct adók szaporítását, holott a direet adók szaporítása, vagy felébb emelése a lehetetlenségek netovábbját már auiugy is elérte, én tehát az ilyen gondolkozásunkkal nem tartok, mert legyen bár ezen fogyasztási adót-fizetó termelő — vagy bérlő -én mindig azt mondom, ha fizeti ír ezen adót, nem ő maga Hzeti, hanem fizetteti más álul, — igy például, vi>g\ ünk egy termelőt, — hogy szóló birtoka a kelló termést meghozhassa, kell, hogy-.azt meg munkáltassa, ezt vagy napszámosokkal, vagy pedig fogadott cselédeivel eszközli, ezek annyi bort éven át bizton elfogyasztanak mint a menyitől az adót fizeti,már most ha maga a termelő 'fizeti is a frigyiisvtási adót, mindazon által a munkások és cselédei helyett fizeti — ergo nem ő saját fogyasztásától' fizeti az adut.
Bormérés és husvágást eszközi űk fizet: írek ugyan fogyasztási adót, de ezek azt a fogyasztón és termelőn bizonyosan megveszik még pedig akként, ha egy borvevö bár kihez ia bort venni megy, a bort. kéri már azt bizonyosan megmondja, ha fogyasztási adót ncrn kullciic fizetni ugy drágábban fizetném, ha ieze amm elméri, io/.éjét soha sem tölti, ekkor, a fogyasztónál borba vonja le a fogyasztási adót, — igy vagyunk a liusvágással, a mészáros vételkor már számítja a fogyasztót, valamint ha a megyére a hus limitátió'felyebb araclőscért folyamodik bizonyosan egyik motívumnak azt teszi kérvényébo^hogy fogyasztási adót kell fizetni igy a. marha árhoz képest non. jöhetvén ki a htis ár felyebb emelését kéri, de még^.a kimérésnél ha többet nom 7ia részf bizonyosan egy loutuUl -levon azt fogyasztási ;adóba tudja; — im itt.megitisértcttom bc-"muttitnt-fl.ibgyaijttási aduuuic mivoltját, t-"
most áttérek a pálinka főzésre, értem a kisebb kazányosok pálinka termelését.
Ezek hasonlóan az ellen zúgolódnak, hogy mily igazságtalan ezer ndó — de ezt máshol mint rósz szándokból nem mondhatják mert ha meggondolják, hogy 1848 év előtt az illető földes uraságoknak kellé a pálinka főzéstől fizetniek, mivel azok kezeiből a vadkant kormány ezen jogot kiragadta, igy ha az isméti maradvány folytán most is fizetik azért ne zúgolódjanak, számítsák be azt, hogy ez nem njság, és vegyük figyelembe, hogy az most sokkal enyhébb mint vult az előtt, de szerintem ezt még enyhébb és e fizetést könnyebben esz közölhetővé lehetne tenni, de biztosb számítást előidéző alapra fektetni is lehetne és ez igen egyszerű kezelés lenne ezáltal, ha minden községhez a község elöljárója 50 frt pénz birság mellett köteleztetnék minden fél évben a létező kazányok létszámát bejelenteni, — valamint szinte minden üstműves hason büntetés mellett köteleztetnék minden eladandó ugy a pálinkafőzéshez szükséges üstöt bejelenteni s az űrtartalmát reá vésni — bejelentvén azon községet, hogy az üstöt hova szállították, — ezzel rendbe levén meghatározandó volna, hogy minden üsttulajdonos tartoznék évenkint egy akós pálinka főző edénye után évenknt 2 frt adót fizetni a 2 akústól -1 frtot és igy tovább a y:. akókat betudva — minthogy 2 akón felüli üstök már kereskedésre készittik a pálinkát, ezek az illető adó hivatalnál a főzésre nézve kiegyeznének, s igy az ismét befolyandó pénz öszeg közvetlenül az adó hivatalba, mig a kisebb kazónyoktól fizetendő összeg éven át az adóval együtt 7* évenkint fizettetnék község bírák által az adóhivatalba.
KOVÁCS JÁNO.S.
T a n ügy.
Zafa-Egcpszefl, máre/. 7. 1S70.
A „Zala-fSotHopyi-Kíizlüiiy f. évi S-ik számában közzétett érti aitón nyomán a helybeli közösiskola vizitálnia! a niegálhipitntl. .sorrend szerint nagyszámú, ^aiui iwlőtti vizsgálatukon nuiu i^im HxukoU történni) r?ssiiil u Lnnügy iiugyfuntiiBsiigától áthatott érzíihít, — réazint közrfép;i -iskolánk tovilblii 1'iiiiállhaLáaáiiuk ezen kitiiziitt cririliiiényétöl iudiltalva és kiv:lui'«ivá tévfi, lmll|riitiífLág jelonlétébüii ttirtnttiik m«g. — A viZHgiilatok, kivéve a 2-ik luányosztályt, liul tán a kutt/ÍH, kántor- éa lanitö-hivatal vine-l?a akadályt>zlmtá a tnlji;» várnkoziUnak valá miig nem fulolliytest, ugy ilz I'-'bíí luányoBZtály t, hol a vallási vizagálatok ulkalmukur üipaaztal tátott uredmiSnytGliiiiüég, mind várakosáiiunkoii fölül fuloltuk mfíg nz ercdininiynok.
A gyiirmijkak ébur, iur, tilutazUltaóglutnirn kihaiiV tantárgyafcből jtiitt bátor éa bÍ7.U»a iolu-loto igüii fdnytw, -mindenkit váriv'kuzilúán ful III meglupfl erodmtinyrÖl tmniHkodoíl. A fiSnyn» erodmony a ltignngyobl) kozliiing'á idiüniurónni' talált, mit ühWpé bizonyít a vizsgáid inkolaö7.ék-nek a Juj;kikeluhlii üléuén a fuiioilititutt kivetül niollütt — a le^nrt^yobb mogollígoilíut maciban fugláló Qyilatküiata, nóinkUlüttuua u Julon volt
vendégeknek a vizsgák befejeztével öröm ds megelégedettség közti tarozása.
A hallgatóság a legnagyobb figyelem- éa türelemmel hallgatta végig a bátrán feíclÓ gyer-raeksereget, tel jesb meggyöj^dhetea okiért, hol egyik-, hol máaikhos intérván egyea a tárgyhoz szorosan tartozó kérdéseket^ melyek mindegyikére várt felelet nyere tett Öröm-volt nécni a kész aeregetj tapaaztaíhatm, meg inkább elff-elötünedező arczvoniaaikról a minnél többsaor felelni akarást leolvaahatni.
Dicséretet azavaznnk az erre teljesen méltókká lett Tanítóknak, hogy a kezdet nagy nehézségeinek dacaára kötelességeik pontoa, lelkiismeretes és szorgalmas teljesítése által as iskola eredményét Uy fényessé tették.
Meg is vagyunk erősen gyÖifldve, hogy ismert erélyességükkel ezentúl ia Ő3á fognak törekedni, hogy tanügyi állapotunkat mennél virágzóbb helyzetbe juttassák.
Btimutatta tehát mind a reális tantárgyak-, mind a valláatunból tartott vizagalatok kitűnő eredménye, hogy a koiöa íakola várt csaljanak teljességgel éa korazerijen megíclelt.
SANITS MIHÁLY, iakolaazáki jegyző.
Beffanaoz, minx. 7. 1870.
Folyó hó G-án az iskola aaék nálunk tek. Mocsáry Jánoa azolgabiró mint iskolaazéki elnök ur jelenlétében tanácakosáat tartott. Az elnök szívélyes bcasóddel nyitá megast; — mire Murkovits Jánoa helybeli tanító nr jelenté, hogy vannak szülűk, kik az iakolai tűrvényok vÜA-gos rendeletének ellenére vagy épen nem, vagy csak igen hanyagai küldik gyermekeiket ax iskulába.
Erre az iskolaszék elhatározta, hogy a szülök még egyszer, gyermekeik iakolába küldésére, ftílszólitandók j a ha netán ejt azontúl ia oknélkül, elmulasztanák azokat meg is bünteti.
Előhozatott a tnnitó fizetése, a mit ugy hisznek legezékzerübben behajthatni, ha a község biró iakolaszéki tag urakkal, azt minden negyedévben beszedi, a a gondnok urnák, tanítónak leendő kézbesítés végett átadja, no hogy a tanitö íizetése beszedésével magának mindenkor kellemetlenséget szerezzen, a akkor is csak krajezáronként kaphassa kesére.
Ezután Mocsáry Jánoa elnök urnák, ki saját költségére nz íakola azámára egy darab Magyarország térképét vette meg, jegyzőkönyvileg köszönet mondatott, h ö megígérte, hogy legközelebb még egy számológépet is fog hozatni a kezdők azámára.
Szóba került a fa-iskola ig, a tanító aaj-nálva jelenté, miszerint mult tólon a nyulak több ezernél nemesített fát annyira megrágtak, begy tiibbé hasznukat Bem vehetik a igy kivallatom volna annak mielőbbi jobb bekerítése: mire Mtelubeek József urodalmi tiaztarto" a hozzá Azükségleudő vesszőt megajánlja, mit a többiek köszönettel fogadnak.
Ekkor a gyüléa ujubbí határnapjaid martinit i;i tiizotvén ki, az iskolaszék eloaülott.
EÖY JELJiNVOLT,
Levelezés.
Zala-EoerSSefl mirtiua 7-óa 1870.
Zala-Egonjzegon mártiua hé 5-én iakola-aiséki Uléa tartatott ¦ <
Előadatott a joluntáa a'kö^Öa iikela félévi vizHgálatiuról. A viásgáUtok A reália tanUr gyakhöl, éo a vallástan bol külön khjkbetl tar-livtvúa, az iakolaazék Ulotó küldöttségének je-lont&uiből, a a uzlllok mvg«l?güdéAÓt UrtalwMo nyilatkozataiból tlt-vuinlote* tadomauO v«44o ait az iiikoluszék, begy iauwoiok föladatuknak
Tm^gM^bi^kápaaekvolUkj a a tanítványok uorgalomban ?8 dicséretes előrnonotolben vor-oeny estek.
Nbrob Bója Gergely ur átirata folytán a' miniist. körirat ártolmébenjutnlmniáüi segélyre; u iikolauék által Vein Jpal, Sné% Ferencz, & Paukovica ÜyÖrgy taaitók ojánftivttak — mint olyanok, akiknek caaládi kürülmdnyeik-nál fogva legnagyobb Mükségok Tan ezen anyagi gyámolitáara. .yy.
A királyi vallás- s koiokt. miniszter ur intézményét — mely sxerint iskoláink ez évi klíltaeg Tétéihez a kir. kincstár jövedelmeiből löOOfrt. segély utalványoltatott, Bója Gergely tanfelügyelő ur átiratilag közölvén, az iskolaszék esen epoöve várt segélyt hálás köszönettel, fogadta, utalványozásáért a kir. miniszter urnák a bazgó kösbenjáráfldért a tanfelügyelő urnák Kudcb Károly úkolaazéki tag ur inditványára fcRmtfinptiit szavazott, — hálás köszönetét jegy-aökönyvbe foglaltatni randelte, s egyúttal c kössdnetet íeliratil&g tolmácsolni elhatározta, JE iöliratok szerkeaztéffidvel Hérics János lákolaazéki tag ur bízatott meg azért is, mert oson iskolai viszonyainkat annak szervezetét a jövedelmi forrásait feltüntető memorandumazerü folyamodás is, mely e segély kinyerést) végett annak idejében a tanfelügyelő ur utján a kir. köaokt. miniszter úrhoz intéztetett, szinte az 8 tollából folyt
Közüsiskoláink könyvtárába ujabban Svaa-üca Jlcnő ur .kész pénzben 5 frtot, Kopácay Qjorgy ur 13, és Isóó Ferencs ur 7 db. köny-«fa& adomány ostak. -A aulaegersxegi közösUkoIa hSoyvtarfl javára ssánt adományok mindenkor i küasönettel fogadtatnak.9)
ÚJLAKI MÁTYÁS.
*) As adományok Átvételivel a. ktJnyvtátt)ok i vpa Zalfl-E(jeraaeíiea megbiava. tíierk.
Csurgó mircz. 6. IS70.
' Nem szándékom u csurgói febr. 24-iki bilrél, — mely mint fény pompa s jó kedvben ugyancsak felül multa a többieket — hoszasan '.. polamizálni,. Röviden csak kötelességet vélek teljeBÍtemí midőn az iskolaszék nevében' köszü-neteinot nyilvánítom a rendezőségnek azon Bzép.tettéért,.hogy a báli tiszta jövedelmen (64 frt) a katíi. iskola számára egy földgolyót, Európa földabroazát, egy állat faíiabroszt, Soniogy-megye térképét stb. üzoruzni elhatároztáV
Fogadja forró köszönetemet T. Udvardy Gyűrgynó asszonyság, ki e szép eszmét megpendítette, és a nemes czél előmozdítására valamint mindig, ugy niost is legtöbb áldozatot hozott, ű volt, ki a helybeli úrhölgyeket felkérte, hogy a sorsolás alá bocsátott tárgyakat kézi munkáikkal is szaporítani szíveskedjenek ; mire úrhölgyeink a különössen: St. Pl. F. Z. és V. családok azép példányokkal ezaporitutták a kisorsolandó tárgyak számát.
A fiatalság közül N. és K. urak, kik ;i terem gyönyörű díszítése kűrúl legtöbbet fáradoztak fogadják forró üdvözk-lemet.
Tánczvigaloni alatt Szigetvárról Kovács Uábor zenekara farad hátúmnak tűnvén lel, — kitűnően viselte magát.
SZÁMl'l.KK EEUENCZ, csurgói kath. kántortanító.
Heti szemle.
iarciiaa lí-ia ltíTO.
—- Királyné ő Felsége a a királyi gyermekek a tavaszi idényt & szép Ifiramarebsn töltendik. — Pesten Pullák Vilmos oly puskatöltényt talált fel, melyek & szétrobbanás pilla?, natában ahová csak érnek, rögtön gyújtanak. — A japáni uralkodó 17 ládában 57 mázsa többfélét küldött király ó Felségének ajándékba. — Baláxsné-Bognár Vilma asszony a nemz. színházhoz szerződtetett, — Gr Feste-
tics György minister királyi titkos tanácsos lett. — A hasonszenvi gyógymód külön orvosi tanszékkel fog bírni. — líoffmanii Pál egyetemi tanácsost Pesten mult szerdán táklyás-zené-vol tisztelte mog az ifjúság. — Károlyváros- éa Zágrábban o hé olejö^Mdrengés észleltotott. — A szedő-strikó n|ádWnt.
— Rudolf MKiegról írják : A trónörökös legközelebb midőn tudtára adaték, hogy csak rövid ideig mulathatnak a nyáron Gödöllőn, nagyon elszomorodott. A király mosolyogva kérdé : rHát oly nagyon szeretsz Magyarországon lenni Y* oh nagyon, nagyon — viszonozza a trónörökös — itt minket nagyon szeretnek! A királyné üzemében köny rezgett s nyájasan moudá : „A gyermekeknek legtöbbnyíre igazuk vau!- — Mi hozzátehetjük , hogy must jét-álluuk : igaza is volt ö íenségének. — Wagner Kichard „ímatra1" openin dolgozik. — A győri gűzhajó-tdrsasá Wehle Benedeket válaszúi igazgatójául. — Uaape munkás-agitátor hazánkból kikísértetett. — B Eötvös József a rault szombati országgyűlésen hirtelen rosszul lett, mi túlfeszített muukálkodás következménye. — Bécsbun ¦•ÍJ.'.K.MJ lakoö vmi. Bécs üójRaöégre nézve ö-ik varos Európában.— A kereskedelmi TMiuisturi.im a mull évben iparosnak adott szabadalmai találmányaikra.
— (Irodalom.) Előfizetési felhív ás ! Miután az ujunau leirtjott honvéd-sereg azon nagy-h"rdi:n*jü tényező, melytől a nemzet alkotmányának megszilárdítását - boldogabb jíivűjét várja, s melvre az öükzcs ha:'.a figyelmet irányozza : ülő- s korszerűnek vélem azon egyénekei, kik nemzeti hadseregünk élén állanak, a L közönségnek bemutatni, a kik nagyobbrészt lS46/B-kÍ dicső történelmi multunk élő hős példányai, egy rész ben pedig azon tisztelt férfiakból állanak, kiket a hon véd-sereghez az Önzéstelen honszeretet vezérintt. Miért is ezennel előfizetést nyitok ily czimü munkára : „MÍagyar királyi honvédtörzs-tisztek Albuma" Ű cs. kir. Fensége JÓZSEF főherezeg és Ű0_ (ötven) törzstiszt arczképe- és életrajzával. O cs. kir. Fensége
József Főherezeg magyar kir. honvédsereg fővezérének mély hódolattal ajánlva. I. Az arczképek Busz Károly juleB fametazőnk alüd minií újonnan, készítve, az egész, munka a k-p-finuinabb papírra nagy formátumban nyinvü. a képük tiszta s csínoa lenyomatására külöin.-gond leond forditvu. Az Album II.része a tiszti kínevezések teljes btdejezéHc után fo^ közzi:'--tÓtotnL Minthogy a t. közönség tümugua réazvi'¦-terc számolok, jelen nagy költséggel járó munkának filőfizü.tési árát a lehető legoksóMni szabom meg, kedvező föltételek mellett. A mű már sajtó alatt van, a f. évi márczius hóban fog megjelenni. Előfizetési ár 2 frt osztr. ériekben, melynek fele, azaz egy forint t;lő]f.;^(.SCIli :i másik fele, azaz eiíy furiiit a könyv-péhlányMk vétele alkalmával utólagosan utánvétel imdku, fizetendő. Hét gyűjtött példány után egy lisz-teleqjéldány jár. Az előfizetési pénzük" alnjirt nevére Pesten, Terézváros, oyárutcza >z. alatt legfökibb f. évi mnrcziua 20-ig bekíilrl, ;i-dók. Kelt Pesten, 1870-ik évi február lU-új. Egérvári Ödön, lH4B/ft-ki honvéd-huszár hadnagy.jelenleg rA Honvéd" lap munkatárs. -— — Megjelent Aigner Lajos peati könv\kc-Hískcdú kiadásában és hozzánk beküldi i< ;t : Die Katholiken-Autonomie in Ungani. Wfvii, tieschiehte und Aufgabu derBelbon. Dargtísi.'lh von Prof. Joli. Heinr. Schwicker. Ara a IS1 lapra terjedő könyvnek 1 frt. Méltán ajánlli, i juíí az illetők figyelmébe. — Beküldeteti hnZ. záuk a azép tehetségű de világtalan Mezei Józa^f költeményeinek harmadik kiadása. A diazo ¦ u kiállított műről átolvasás után bővebben fogunk
Hírek.
Lapunk mai száma cg}' egészen uj dupla gyorssajtón nyomatott s Így sokkal hamarabb kapják is meg t. olvasóink. Alkalmilag megjegyezzük, hogy Wajdits Jú-z>ef könyvnyomdája egy egészen e czélra készített uj épületbe helyeztetvén át, vala.
TÁRGZA.
BucouszüiőfólderntöL
ftrtllS, testvér, roton, barát, Már mind elkafj-txn&k. Mindenkinek elmondtam vLg Iflien hoBi-Adamat Egy kédíeflanfTncg bátra ran, E bijua «aíp vldák, MeljtSl & pök busgond miatt . Bttcaut míg nam íorák.
Ilottld le«nd tehát luvim,
Irfgkodnaebb barit,
B«nnvd tanultam Íbs^scjjÍ
bUnt, MülGt, buiL
As «U5 íaót, melj-ot anyám
Ajkimr&l agy leiett,
S mindent, mi boldogít, caupAn
Neked ktaaöaietek.
És moit, mldSa oltávoaom,
Tigtd Dlfelfldjek ?
Oh som I hossád hStlen aoba,
A sírban sem lássak.
Efl birmily messse fix a aura,
Bír hol tegyen tanyám,
Felftdni kottát nem fogok ;
ÖKfllBfnldem I a basám !
loten Tőled, te asép határ. Hol gyermekae1 gémet 0\j boldogul taitattem" ol, Uasám í Isten veled 1 Utam hir meaace elTeaet, De flieot enlúkedet HegSrixem, míg a halál. Kioltja JlteméL
B ha egykor iámét rám doriil Kgy atebb kor hajnala, >
Utam ha újra visszahoz, Hoiiij kiéi tanra : Fogadj be njra engem ot, Fogadd he gyermeked, A boldugmág nekem csupán Te vagy . . . Isten veled I
ZALAY LAJOS.
Lalitte Ghamans lovag,-
— elbeszélérs — Rusa Kálmántól.
(FgrvtaKfv)
— M«glelwt| meglehet , . . . Szoktak lonni kttlUnda óraim, mikor nom lehet rám iHinuriii. GjrODKweg u agyvolőben, botog lélek u vőn uküűbordák kteŐt^Tiuok, azok, — válauzult tMieftlggei nélkül.
— lnkAbb-Í«n íi megfogna tő. Látja o'n ettkvt fttehef hs^ábktit a fejemen,,nem"igdn Onmkméa, ofanseitek Ötven évuaok éa már emMO ÜSikmk. Nagj ok»i lahfittek e hajűzá-loknak adaflkal elhagyni ugy c ? .
Madger megfogta ketrtt, éa oda vonta egy kurovethez.
— Foglaljon helyet főhadnagy ur; a pihenés nem fog ártani a kaland után, azután beszéljünk másról, érdekesebb dulogrúl.
Alfona leült, és figyelemmel kísérte ezt u külünös embert.
— A tübbek között, — vette fel a szút ismét az üreg — nekem in kötelességem meg neveznem magamat, kivált ha még nem tudja ki vagyok.
— Madger úrhoz ran azeroncaém.
— Eltalálta. Talán küzulobbrúl in ismer ? kérdé nyomatékosan éa éles szemjátékkal.
A tjait arczát halvány [íir leutu ul a kérdésre. Eazro vette hibás feleletét éa .uemmnl" felolt.
— Igon természetes. A tehototlen vén ember rég vissza vonult a nagy világiéi, a ki ia-merto éa elfelejtette a hosszú idö alatt, csak leányom, — az üreg agyában egy gondolat villant meg, hangja remegni kezdett Igaz, elfeledtem mondani hogy nekem leányom is van, pedig szép mint Minerva, kurrsti mint Jnno, éa jellemes mint Veturia, igazán büazke vagyok leányomra Esmenard főhadnagy ur.
Willíám jól talált. Az ifjú areza lángolt :v leányra halmozott dicsérettől. Az öreg dörzsöl tű kezeit.
— Kívánja látní inarquia ur V Ugy van uSJt hogyan !3 lehetne kételkednem, van e fiatal ember a világon, ki a szép leány elől megszökne, .Magda! Magda! küld be leányomat — badara, el is kiáltozá egy lélekzettel.
Mit akarhat ez az ember előzékenységi>i vei, azt Alfons nem is gyanította, húbortun szeszélynek tartotta az egészet.
A szoba ajtóhoz vezető folyosón könny(1 lépések caoazogáaa hallatszott. Az ifjú tonyere-1 ibe temette fejét, hogy elne repedjen.
Megnyílt az ajtó, ea belépett azon Livi:., fehér pongyola ruhában. Hlyen szép még soha aom volt. Az ében feketo haj hullámok gazdag gyü>ükben folyüik kórul az öltöny felső részén, még jobban kitüntetve az igéző luilmok emelkedettségét ; az . árnyas azempillák kiterülve engedek láthatni a kékes fényt játszó szem golyók csábos/villámait; a vakító fehér arcz közepére, gödröcskéket idézett a finom metszésű ajknk utánozhatlan mosolya; még a bfl redükbo azedett mha alól ki'látszpttak, az izlotea éji panucsokba szorított parányi lábak.
¦Az öreg koblo melléből feMhajtalmikor meglátta.;,
Livia megüt az ajtónál, éa elégedetlenül kutatta okát megjeleüésénok, nom tetszett ft iwdroB-daezöB kiá fűnek, ez a kéaö háborgatás.
— Euraonard főhadnagy ur * akart, látni lwányom, jöjj küzulebb^- muCagd magad,' — monda a kü vetkezőkre kiváncBÍ apa. :
A meuuyifo^iium várta á leány annak a névnek kimondását j ugy n«m várta Williám «1, a |«i kdvotkewIL .Lívia öröm sikoltásitaí
rohant a mutatott helyre, éa borult az ifjú lihegő keblére.
MiuigiT majd hanyatt vágta magát ijedtében, nem tudta mi lehe leányát. De Alíuna hamar adott felvilágosítást. Ki bontakozott az ölelő karok kiisúl éa a bámuló öreg elé lép/e Így szólt.
— Urain '. hangjíi elég éruzes volt a pillanat uagvazerűaégébez. — Nem tudom találkozom e helyben hagyásával, a midőn kinyilatkoztatom, hogy leányával ez évi március másodikától fogva, iamerutségbeu állok, — nem tudom megnyugszik-e a végzetes találkozás szülte viuzonyban, mi engem éa leányát kilcnez nap óta üs3zu köt; azt sem tudom van c fogalma Önnok, a legnemesebb érzelmekhez csatolt franezía becsületről ; de azt az egyet tudom, hogyha az apa áldással járul a frigyhez, én, és leánya, igen, igen boldogok leszünk.
— Felségesen van marquia ur! meglátszik miként nem tékozolta el idejét, — válaszolt amaz, felismerhető gunynyal.
Az ifjú elkomorodott a gúnyos feleletre, lelkét sértették meg a bizodalmat kirekesztő szavak.
— Mi adott okot, hogy egy férfin nemes érzelmeiből, játékot iizxön>
— A múltban szerzett tapasztalások.
Esmenard egy másik kérdést akart kockáztatni, de Líviának magaviselete, figyelmét Tuáshova vonta. — Az eredményre féltékeny nő zokogva vetette magát apja elé, mezetlen telt karjaival átkulcsolva annak térdeÍL
— 11a van szivedbe künyürülut, ha hiszeaz egy (elsőbb lényben apám, akkor nem tépheted széjjel gyermeked boldogságát! tort ki az, fuldokolva.
Az öreg vigosztalólag simogatta meg, a keseredett fő azét r.zórt fürtjeit.
— Nom, kedves leányom, azt nem akarom, de a könnyelműségből származható veszélyeket gátolni,apai kötelességem, — azonban ha bizol ezen ifjú szavaiban, éa ezen bizalmadban a rendeltetés ujjait látod, légy boldog, én apai áldásomat megtagadni nem fogom.
Alfons, örömtől megr-ohontan esett egyik térdére.
— Oh uram, ha utóbbi szavai nem akarnak ismét csak -gyötörni, akkor ön gyakorolja a legszubb cselekedetet a világon !
Néma csend következett.
A beállt hallgatagság alatt Willíám felkelt a bőrkaros székből, mire idő közbtin leült, oda lépett az ifjak közé és kiterjeszté balkezét fojoik folott. Ha okkoribhidz'nek azok, arczára az apának — látandják az ott végbo ment rettentő küzdőimet.
Gyermoküim, — töré mog a esendőt — szavában üi Ura, fájdalom, kosurUség/hízelgés, és guny Vegyült. — Elérkezett az ídő moly után tilrokedtom, moly után hányatott vén lelkűin oly rég óta vágyott, éa molyért fentartó urujöt gyújtóra, nyomorult élalomnok,.mdg csak pár nnLkell, azután ürömmel halok mog.
\ A boldog szerelmesek esdekelve, kérték,
I hogv ne uinlegessen olyat, mi nt:m ing im-g ! bekövetkezni.
Az öreg keserües mosolygott, ő ji)bb:*ii ! tudta mint azok. Kgy kis várakuzád után — I fulytati.
— Ti itjak vagytok még, azért bíztok a jövőben; még én, — a korhadt vén törzs — a irfultak emlékein ringatom magnm. Nu de jól vau oz igy, nem is panaszkudom a végzet ellen, csak figyelmeztetlek benneteket, a mu
I landóságra, az enyészetre. — Leányom, Lívia, 1 nyújtsd kezedet ezen ifjúnak, ha szived, lelked, nem ellenzi azt, teljesüljenek be ífju álmaid, te podig Alfons fogadd védelmed alá a szárnyaira bocsátott gyermeket, és légy hű őre az élet jó éa roaz napjaiban, egy iránt.
— Add hozzá apai áldásodat hogy boldogok lehessünk, — könyörögtek azok.
Az apaszt is megtové, elmondá áldását, tisztán, érthetően, az utolsó szóig, ekkor mej: törtek lábai, és tántorogva ment és ereszkedeU, a nom régiben elnagyotl karosszékbe. — SeM a leány sem az iíjn nem vették észre Williáin nak ingadozását, boldogságtól túl áradott hrl keik egészen más féle kalandoztak.
Késő volt már -sz idő, a kakasok éjfélt Lukorikolták. Alfonsnak eszébe jutott katomii kötelezettsége, távozáshoz készült.
— Hova indulsz fiam, ilyen sötétben "t kérdé tőle a magához jött üreg.
— Néhány óni múlva elvonulunk innét, mennem kell hogy elne maradjak. Azután Líviához fordult. — De egy hét alatt viss7_i térek :i szerelem szárnyain, és téged édes min denem, elviszlek magammal.
A leány féltve karolta át. — Ne menj el még, maradj itt még, — marasztalá szenior mesén.
— Nem lehet kedves Líviám, a katonának kötelessége az első, mint az emberi életben :i születés; —¦ de ne búsulj, velem leszen az ég. és szívembe vésett talizmánom, te pedig imád kőzni fogsz, megmaradásomért.
Kevés vigasztalása megszomorodott kebel nek, kevés remény a szenvedély békóiba jutott leánynak.
Williáin megígérte, hogy mindent rendbe, -hoz, mire AlfonB vissza tér. Kápolna van, pap !9 lesz, azonban násznagyról gondoskodjék az ífju, neki nincsenek" ismerősei nz élők között, a holtakat pedig nom lőhet előidézni.
Ebbe aztán mindannyian bule nyugodtak.
Esmenard érzelmes bücsúzásaul vált meg az öregtől. Livia elkísérte asikert-kíizepéig.
— Isten veled szép hadnagyom, — suttogá — oralókozz-mog epedő monyassannyobiról, lift a napi fáradalmuk után pihenésre dolez.
Az ifjú szerelmesen ülolto magához gyönyörű aráját, a felmutatott nz égro.
'— A csillagok lehullhatnak, do én, még élek, nem tudlak foledni;1 (Fulyt, kuvotkoxik.)
.¦nrintmbst.egy nagy-Örtóktt „Kaiaer&Fncd" ismert "bécsi gépgyArában készült kettős gyors-sajtótól láttatott el, ugy megrendelés törtúnt nagyobb mennyist'^d uj botlikra, minők folytán minden megrendelés nem csak szépen, ízletesen, hibátlan, de a lehető
.....gyorsan is teljesíttetik. A gyönyörű s uj
"szerkezetű- gép felállítását, maga a^czég", első tulajdonosa, a tevékeny Kaiscr Lajos űr r személyesen „eszközölte s az első nyomás ma tétetett, mely próba a legiényesebben sikerült. B körülmény vidékünk igényeinek kívánván megfelelni, a t. közönség szíves figyelmébe ajánlani e nyomdát kedves kötelességünkké vált/
— Az „Esti Lap", egyik szama élesen kikelt ellenünk a egy jétékonyczélu hangver-eenyrfll irt naplóczikk tartalmából az érthetut-lonségig kikapkbdott mondatok közlése után csodálkozik , stylusunkon a hogy vele közönséget tudunk fogni stb. Mi meg az „Esti Lap" szánandó kösünségéu sajnálkozunk s hizon az Ő1 nemes irányú s mngasztos stylusu tartalmából kikapkodhatuánk egyes mondatokat, de mi ezen mesterséghez nem értünk, pedig csak az „Esti Lap" cziméböl két bentlevő betűt illesszünk összo, már a becses lap olüt-tíink áll nem csak a nagy városból, hanem a
. kisvárosokban is. Egyébként lapunk 9 év óta t, közönségünk előtt ismert s állandó barát s nem szorulunk közönség nélküli magas subven-tiórn, hogy mogasb styluasal bírjunk..Ha ugy tetsaik : béke velünk!
" — Zala-Egerezügröl tudósíttatunk; hngy.
íilt egy izr. figyormek körül-motdltetésénél egy rk. egyén vitte a komasági szerepet. Tudósi-tónk. ez eactot elsőnek irja a megy-i' székvárosából, miért, mi is közöljük. •
— N a g y-K a n i z s á r a még marcziiiB hó folytán nómut Bzincszok érkeznek; akart ugyan egy magyar társulat is> jönni, de megkésett, mivel a ezinturum kihéreléee érdemébon a néni utszintárBiilat igazgatója korábban' kopogtatott.
— Ámult napokban egy, kisded találtatott a kanizsai temető mellett — megfa-gyottan. A szivtalen anya kiléte kipuhatol-tatván, érdemlett büntetését várja.
— A kanizsai izr. nőegylet sorsolással egybekötött jótékonyczélu tánczvigalma mar-czius 19-én tartatik meg.
— Bánó k-S zo n t-Gy ö rgy zalamegyei" község évenkénti négy országos vásárnak éa pedig april 24-én, június 24-cn, augusztus 3-án, és november 29-én leendő tarthatására nyert engedélyt.
— Vargyay Sándor kapuvári ül osztályú adóhivatali ellenőrré neveztetett ki.
— Zalnmcgyébo kebelezett Lenü mezővárosnak évenként febr. 22-én, május 10-éa és deczember ll-ik napján országos zsib- és marhavásárok tartása- megengedtetett.
— Király ö Felsége 300 frtot adományozott magán pénztárából a leégett sármelléki iskola íolépitcsórc......
— A csurgói febr. 24-ki bál jövedelme : Belépti jegyekből b felülfizetésekbél befolyt. . . -.....160 frt - kr.
íiOOdb sorsjegy bél eladatván-
493 á 10 kr. - ¦ • ". i 49 . 30 » Összesen: 209 30 „ Lovonva a kiadást":. . . 145 „ 90 ¦ - Marad"! (13 frt.4Q.kr. moly összeg a csurgói kath. iskola számára szükségeltető tárgyak.toaz&rzéaérc fordíttatok. A rendezőség nagétfBr:
'^BJÍEMETHY m. k. — G y á a zh i r. Theoii Üedv. íórj. Krug.József né, Karoly da neje, Qdtin éa neje, Anna férjezett Koan Károlyné, Amália, Julianna férjezett Lippich Gyuláne^ valamint maguk és gyermekeik nevében -szomorodott szivvel jelentik szeretett atyjok a illetőleg ipájok és nagyatyjok Thenn György urnák hoaazas Bzenvodés-, vég elgyengülésben, életének 72-ik, özvegységének 12-ik évében í. morczius hó 11-én délelőtt 10 órakor történt gyászos elhunytát. A boldogult-nak hült tetemei vasárnap, raarczius 13-án délután 4 órakor tétetnek örök nyugalomra, az engesztelő szent mise áldozat pedig f. marczius hó 15-én reggeli 10 órakor fog a nagy-kanizsai szcnt-Ferenczrendüek templomában megtartatni. Kelt Nagy-Kanizsán, marcz. 11-én 1870. Béko hamvaira.
— Nyilvános búcsúvétel. A magyar kormány f. hó 10- és 11-én vetto át az osztrák hitelintézet nagykanizsai sóraktárát e így az eladás- és átvétel után azonnal Körmendre kell távoznom, minden jó barátom a jóakarómtól egyenkint cl nem búcsúzhatván, e lapok utján fogadják bucsu-BzavamaL Éljenek mindannyian boldogul s tartsanak meg szíves emlékezetükben. N.-Kanizsa, marcz. 11-én 1870-KIBSCIINER AKMTN, sóhivatalnok.
KTylXtl pÓBtB..
— „A Nép" t. 'sxerkeistG- ¦ illetClag kUdL al-vatalát kérjtjk, hogy nekünk, jieóIo vsefapeldiajt na SíumbaÜiely, líanem Nagy-Kanizsára ctlmtiu ¦ alkalmilag megjegyezzek, hogy a 4-ik iiimÜl k 10-lf nam kaptak meg, ha Tan. felesleg pildáoy kfcrjU utánpótolni,
— V. S. Sopron. Köiíönettet Tettflk, hanem k*Ai-lyea a tartaUmdas levelén jót nevettünk. Biivea ttdröi-létünket küldj ttk 1
— 0. A, A bili tndósitáa megkésett, KedTW fcu*-galmát igen k&SElujUk. ..-
— L. 0. PeaL Szivea figyelmet buibl tiantelef' tel vottSk, Heine >ly Ismert kÖaBÜnnk,- bogy ..ólra* bóinknak nem nyújtunk élvesetet-a ktllBnben sikerűit fordításokkal. Eredetiben mágia ciak gyonyorduabb azt olvasni. Ügyes toljábdl mást Várunk. As k álmodó t boldogság' jüni fog. -
— Tovagy, te vagy ... , paródia", nem használható'.
— V. Q. YeiÉrczikkekra legnagyBbb izuk*á|rüxik van. Lapunk járatását julina 31-ig bejegyeztük. Többire nézvo az eredmény után, noha 6»en legkeveabbé kétkedünk. Hazafias ödvarletünkBÍ kflldjak.
— B„ K. Alaó-Londva, Több p^ldinyuyal ovn Bfolgálhatank. ~ r-
— Gr. St költeményét oly okok miatt asm hoa-liaíínk, mit Hiamclycsen oicrctnénk meg^Bondaai.
c—'H. Lr Pest: KBHaBnettDl vettük a faUiaBlilAIjtlkl-
— S. M. JOrőre is kirjflk. Fogadja UdvQaloWnk sítven líijclBUtísét!
— Kl P; Nem lapunkba való! Mi ax üres bo-aiédro semmit sem adunk ; megesnék, hu minden nt-crai stáji) os handahandázáaát tanurának yejiüSk. Kit ut vetet Somába I
§W* Hely szűke miatt egy jó karban tevő zongora és flsharmontka jutányos áron ef adatik. Bővebben értesülhetni Wajdits József tudakozó intézetében.
XT 2S Xa B T X 3R. Ö
Piaczi árjegyzék
IH70. «vt mártiua li6 3-én Urtutt hetivásár alkalmával. Ssíua kilBÓp m. 2 frt - kr.; \6 m. .2 frt 10 kr. Hsalma m, 1 frt 20 kr Oubacs I-síí reudU m. 13 frt; Il-dd rendtt m. 10 frt. Gyapjú finom 1ÜU frt; ktliíp CÜ frt. Koptre östi - trt — kr.j tavaHxi — frt — kr. . l'eüiirljab. nu-rííja. — .fii—' kr. gurgonya mérüja — frt -- kr. liusa Icpjobb 88 fta 4 frt Ei kr^ küiep-. Bierü H6 fta 3 frt 80 kr ; legsilányabb 83 fU 3 frt 65 kr. Boia legjobb 78 fut 2 frt 40 kr.; kOxépuerU 7(> fta 3 frt 20 kr.; legsilányabb — frt — kr. Árpa legjobb 70 fta 2 frt 3U kr.; kOadpaxerű 6G fU 1 frt 90 kr.; lepiiliayabb — frt — kr. Zab legjobb 4t! fta I frt 90 kr.; kOiépiaerü U tU 1 frt 74 kr.; lo^i-Unyabb — ftt — kr. Knkoricaa loRjobb' 8G fti 3 írt 40 kr.; köseditort! 84 ftí 2 frt. 30 kr.; loginioyabb — frt — kr. Hajdina legjobb 70 fta 2 frt 40 kr.;
' kOEÉpaiertTÜ frt 20 kr, _ .......
A nagykanizsai város tanácsának árjcgyaáko könyvébCI - kiadta S Z I B E T H Y,
* bistoa. Márcaiua h& 3-an bdrVáaár nem volt.
— A „HAZA" cletbiatoaitó-bank l éri február hó folytáni forgalma : Bcnyuj tátott 4150 darab •XU,"!^ frt tEkér.c ; íílgguben maradt — darab a mtüt hónapból 754,773 frt tGkűre. ösatesen 1,35Í),4Ü3-' frt. Ebbül kiiíUittatott 334 darab 4.4G,o50 frt töke -I gŐben maradt »48,5^3 frt t5ko , elntaaittatott tM,3tiO frt tüke. — A bank mfiküdéaének kesdeto óta, t. i. Itíö7. 'aiépterabar l-lol, 1070. Tebruár btl végcig as _öaazi;a_.bcnyujtPÍt._bevallá8ok ilaszegf ?7.304,45)3 frt
Érték- és váttófoiyam: márt 12.
5% metaliqucs G1.45 ; 5% nemz. kölcsön C1.4ÖJ 18GO-ki álladalmi kölcflön 71.25; bank-rcazvéttyek 7.24; hitelintézeti részvények 282.
Loncfe|j 124.— j ezüst ágio 121.—; arany darabja 5.82 kr.
Vasatl napockinü síaetretid :
Indul N'.-Kauitadrijl 1
Érk. N.-Kanizsára
Barcs fuló reggel 4 óra 5n perez.
n fi délután - óra 'iö perez.
Buda , regjei lj úra
. d. o. 1 ?ra 22 porea.
„ , entro 10 úr.i 57
Triost , regg. 4 B „ délben 'J .Ira 4ú
ára 15
Beca „. tpkj:. 5 óra —
. , éjjel 11 óra 20
Sopronig délután 2 úra 20 „
Barcs „ ragcel 4 óra 1 B
. délben 1*. úra 3ií a
Buda fclűl reggel 4 óra >'J
, délb. I dra 45 perez.
. estve Ö óra 53 B
TriSítt . d?lb«nl? óra 52 „
. esto 1U óra 35
Beca B reggel 1 óra 10
, «*tn 10 ?ra 1B
Sopronból délben VI óra 42 n
Márt. 13-tól 19-101870.
I Hó- és heti- Katbolikua nap- Proteitioa
nap tár naptár ¦í,j
11) Jézus színe változásáról,
Máté XVII, l— 9
! 13 Vasárnap ti Z Koaina B 2 aemin -
14 Hétfő Hart. királyn, Krísxtína
15 Kedd Krisztina Bsendike
1 16 iUerd. HeUbert p, Abrabáxn
17 CsütOrtök Gertrúd FBláike a
18 Péntek Sándor, Edo Sándor, Ede
19 Ssombat József Jóssef »1
Felelős szerkesztő : Wajditt JÖZtef. Segédszerkesztő : Bátorfl LajOS.
ftfln tlsatelt vevCim knlHnös meralégndDaerin eloffondo tanúságot to«k az 1SG7. óvl postakimutatáa poltaHHiIamanyt »' »* lBlie-Hi, tnolymcrint lO.flOO-at adott fel. E nam.il.egyetlen idornlíi ü.lolijiii
olyaiorint MIM 15,000 nem érte eL
"ozéa alá jegyzettaK az enyémaieTfei'ne oseréltBBaeaek, ilaztelattel kérem, gondosan ozl-
Bfflr" Hoay az inHaara azamltott hasonló czefl alá jegyzettak az eny
Ir mázai a'makkot ! FRIEDMANN A.-lwi, BécibCT.Prateratt.asn 26,___,_
¦Minden nem íotuzü fairgy yiaszaviSteffk vagy lolcaoniltotik. Uj bizmyitiSka a aaigoni bet:attloto3MiBnck,
(278—h)
Egyediiili raktár Ausztria számára.
uja|b találmányok.
Intá
kereiikflfiéiho hozott
POMPADOUR-PASTA,
mely kttanfíség,: által áta-láuoa elismerést énlomolt ki, darab idő óla több csüg által barn isi Katik. Üzulgál-jon tehát es tudósításul a L közOnségnck, hogy A valódi eredeti arexpasta cpye-___ dili csak u er-éguél kapható. Ez malgál minden arczh lánynak f>Jóléte fi eltávolítására. Atkák, szeplők, májfoltok eltűnnek k kiváltkép mepifjul a szépül as arca. — Egy tégely 1 frt ÖO kr
Minden lehetséges. Ki Litip volna, hogy nu'g
oly oiekuit, mtly tnogkiinéli a szemet a crri uának tabckusásnuAl V EpyaEiirii se ellem dús catkiií az, moly uujgkiméli a szemet. A gé pecske utasítással *J3 kr
NlBOS többé flffilil. RhcnniA vagy nvghll tás kGvetfceE tűben származott minilüunemtl fog fájás, oa uj lierlini fogcseppok által pr.rrE gjí>Ljittátik- A gaxautia annyira bistos, ln>g> erctlméujtclauség esetétien a péus vUsnaaila-tik, 1 -Hvt'gcao utasítással 8© kr.
FÍnyMltS paáta. MegbqraulhBtJen báahzer, melyljol minden elárult és elvakult hutort ¦tb. lejpiagyobb könnyedséggel logscebben kifé nyeli thetiii. Egy doboz utasítással (ule-gendÖ egy butorgarni túrira) 80 kr.
Elfitt tisztitó-§ö)yó, kitfinö ajser^inden ho-myryossá vált éxcztáxgyakat fehérré és ujjá változtatni, nelkttlOsietleu arany- és esflst-mítMckmSl, 1 db 5 kr.
Htodén jráaak regulatora a reguláit napóra
com pással, mindenkinek legjobban ajánlható, minthogy ezen biionnyára bizonyos óra után laífliieiL gipcsrtfi -érát igasitanl lehet- 1 drb amim 25 kr.
MoSÓ por. — Ezen pór használásánál íj"', munka és pdm megtakarítható. A legnagyobb cmellot az, bngy n ruha inkálib kimíltetik, mint reDdes clükáaztUotoknéL — Egy fontos Csornán ára. 2?. kr. Amerikai siabaiialiB. biztosító-lakatok, u;
WnS saerkor.et, bistus minden betörés (Ilin 1 darab kiaobb alakban 80. 40, bO kr., epr nagyobb 70, 90 kr. 1 frti^. 1 na^y két kulrs-«al 1 frt, utazótáskáhois 1 db 25, 40, ,ri0 Ut.
ClélUeTŰek a MdrápUltfik, melyek a nad rágat rof.s idűjárárkor i.iaikitáa ellen vidít, í pár 10 kr.
Aasol ajtók. Lggjobb acsélb.'.I 1 ocabási olló loganoBiabb 25—45 kri(r. 1 himzö nlbi lf-rti-nomAbb 2Q—30 krig. 1 olláliiicí 10 kr.
Nagy olCnyt nyújtanak as nj gép-lrónok, me^takarlttslik at unalmas hegyetcs ^ l.ii tonittatik a hegy tlírfiae. 1 db fával azeffvn 10 kr., Cíontba 15 kr^ 1 db tolltartó i-s k-ssal 90 1 db uiiiun-radirgunimi irAn- (¦« tintára 5 kx. '¦¦
... Hw i&bah Megóvja a'nedvességtől,
pondja^ legyun mindenkinek, minthupy e* at egiliségot fenntartja. E» elérutik a MrUjjcr-félo bőr-MJtolmány által, mnly a lábbelit pn-bivá ia áthxtlanná tes»i upy, bugy n- rrii>3, bármeddig taputtta legyen is a vizes sarat, zoífr sem lírrihotni benne ncilreasú^t. 1 ilv. üu.
tUtfin/j laJ(féaynaz kautAchukkal Tpcrjiilt,
bnpy a byrt tartúnfá lejrj-e, 1 dobo&(l fnt)3U kr.
A legojaM, llgroln-tázl szerszám f^bb™
horí_hat6) a leggyakorlatiabb p nemben, ii.-m du)iánj'sák számára is ajánlaton; trunns"'-^'* tflíi mcorszám formájára, lámpával van prj--TtekötTe, mely ccbány órára valii piiíanvaj-iit vesz fut ng>'i boto' gyakran adódó alkalom-'ital legott -rilájrat Ictinf gynjUiii. Ar.i csak a gyon elterjedés Té^tt ily nlcsó, tlft tlb/jtl kr.
Perzsiai bajfbstő Sier, melytyel an íígihajnt -percx alatt barna ús fbketóro .fostlietai, s o^yuttal mefrávja a term«sacte« UdoflégeLTíövéuyokböl kétutul ét égésien ártatlan, Kgv duboz utiai. lásaal S frt.
LegoJáBb rtusdopoj;. Uixtusitott
denfélo ruísdafoltok eltávolítására vászonból, Belycmb&l éa minden másiéle ntövetekbSl, — BBÍntno- vas- Oo aceálsBeriikrüI. Egy i-aomag ára *í5 kr.
LopáS elles védeleia as au^ol jegytinla, mely a Wiérnciottbőt soba ki ncrn rarp- -i friss ¦atinct mindig meetaríja. Ez mindtn liáitar-tástiak ajánlható. Egy üveg ára csak ÍO kr.
Tyukszeai nyürök aiiírora o-ap-ítbúi, ri
darab -a kr.
Angol bÖr-fényináZ, mely a 1>3ni.-mnek cre-deti lágyságát vtssiQfidÍ;i leg'irlib fvnyre buEia, 1 kia Üvegcse mL> kr. Egy nagy üveg ára 4lt kr.
Folyekooy enyv. Lecuiikub-iinticiH-iii! ~!-'
mi.mlea báztartasbau, mert eisi'i a liázbaji előjövő jüritáankat mindenki maga <**jtkozal-heti , íreeis fiiy\- ívrkia ("ltartbató i-» hidegen haszuáihatú. Egy nagy üvi^g ára "jj kr.
Szagnélküll vízhatlan ágybetéte*. Minden ha*tártainak ajánlhat" kivált, külruiOsiMi gyúr mekek, betegek C-s gveruifk-áiryii-' i.nkuek nrlkiil^chellt-n. HU kr., 1 frt "JU kr., 1 frt :XJ kr. egéas 1 írl 70 krig.
Cg. klr. sxab. SzapoBÍB-zslr-ather, niirlvlyol nfbány peres aiatt minden néven nevsieudő siennyfoltekal mindenféle kelmékből a leg-tísEtábhan kivehetni- — Ezen uj késtitinúny meghalad mindent, mi az ily szerekben eddig lét esett, minthogy még a legfinomabb és legkényesebb azint'is. gertr.tlf.nfll hagyja, mind. járt szárad és nem szagos. Ajánlható egyszersmind keaxiyfi-tisztításra. Egy öveg haji-nálati utasítással 40 kr.
Áltolaoűfl ti&Ztite pof, í i-rciet, aranyat, eiElot, oczélt ét recet tisztítani Egy doboz ára 20 kr.
Porok a lábak inatllss Útja a lábak izzadását s a kellemetlen szagot. Egyiizr i.< liasinos 1 doboz iuw i'lég it hónapra, fiO kr.
Párisi általános ragasz, üveget, porczellán a leggyornabbfu éj gasutani ugy, hogy így mi
clylvel irotiEOl, .¦ f?nyt
pakfongot, iiteni lehet
Lel,
ellen. Ei etiltil i-¦smind a I njálati nti
.elvivel neme; tajtikoi, fát ! állandóan meg lehet 'IvÁlaatthatlan marad, legyen, iát ér
:elláimal stb.
«orísrljí
. folyadék-
üveget poi e-aszthatni, hogy egy testté le«. háznál nélkulílzhetlenul szOksógi dobossal 10 kr. Ugyan e rag ban. Üvegbe ssedvo í(0 kr.
Vlllaoyozott fogkefék. Ezekkel a fogakat minden fogtapasz vagy fogpor nélkül csupán hideg víeedI a legszebben, fehéren, egészségesen és szag nélkül lnhnt tartani egyszerű dilrgülóa által. Hogy minél nagyobb legyen a kelendőség, dlija csakis 60 krra teletett.
LevélpeoBBtolfl bélyegek, molyokkényclm«»
ség, olcsóság fls biztosságuk miatt is minden ttjánál vagy viasznál olőnyOsbek. Lcglii
uabb
bármiféle
vagy
¦ab I frt 3U
ertmerrel vagy legvgyol f»00 kr., 1000 ilarab 1 "frt iH> kr. irotollak regalatorral. Alkaimazhat/<k i
den kézhez us papírhoz, ugy. h ogv eg ugyanazon tollal a lugtiuumabb é gabb vonásokat U lehel esiuálni ára 24 kr.
Valódi angol tollkések, egy-eg> '2 -
20, ;)U, 40; 3 pcnj^vnl iiO—t'O- kr; mabb fajtájú pengével 60, 70, 00 k 4 pengével 80 kr., 1 frt, 1 frt 20 ki Legfelsőbb helyea szabadatmázott méreg,
flgi>r«k, patkányok. Ürgék és hörcsCgök kiir táaára. Az eladás felelősaégre türtemk. Kgy nagy aiftlencz : ára 1 frt.
A bajai élénk ál lapuiban tartani, ai Öar, n-gy hi okít d a mára festeni li-galkalmntAbb n dióola), minden vegyi készitniények károsak. Van szerencsém a l. cz. küzönségenk jelen
, 1 frt.
, hogy nálam fris, megliam...........
' IntÓftlil * M,n,,,°Pr nevé-.zelt áruczikktik is, ligvelmeitetem á t. e», U
fBVm -«-"V^ö"J ¦ «ctt fUMben kaphatók. - Árjegyzékek minden a raktárba Egyúttal hitor vagyok a n é. vidéki MaUsok «Bj-«l,.,ét km vetítő üzletemre - a mag, lebb minta legnagyohb megrendelés minden ágban és nemben gyorsan és oleaón .•«».a,ai
lét,
szer tbctitutt dió-olaj kapható, Kis üveggel 25 kr., nagygyal 4á kr.
GyaTtereS szer, molylyul a tyuksaemet 8 nap alatt gyökeresen ki lehet irtani Esen ujabban feltalált szernek minden további dicsérete felesleges, minthogy garantia mellett árai. ~- Eg;- dobozzal basztiálati utasítással ecün 40 kr.
hl áraika-Ola] ogyedOJÍ raktára Ausztria számára. Ennek azun csodahntáaa van, hogy a fejbetflg»égekel e.lmulasztja, a hajgyökeret és a fejtik-^ekcl erűsiti s ezáiUl a haj niive-sét meglejif* rövid idő alatt még a kopnj?; fcjníazűken is elómusdiija. Mim cyógyszer hatályr»s iusásúk, kitiei.imodasi.k, Ligliajoga-lódzas.jk. rhenma, égetések ítb. ellen, bővebbeu 1 a használati utasitáíban, 1 üveg 1 irt.
Valódi átlátszó glyceriB-szappan a Irgfiuo-mabb UlatnkkaL E?y kniépaagyfigu darab ára lj, 20 kr.. nagy drb 25 kr. Egy tégely valódi mar-csir ',iíaniiüfeTt! imjkenőra 'ó< > kr. Egy darab mar-zsir bajuszpedrő 30 kr.; valamint minden más ü1j,i- é« u.ib-ne-szerek beiéi külföldiek, & legnagi-ubb választékban.
A kitSuá. szoiapaiüo-íenypaszta (.kautscink-kalj, mely a padlót legszebb fénynyel látja el, if tartóssagTa néirve az eddigieket fölfil-muija Dobozkául iolcgcndő 1 szobához) 1 frt.
A Irpagyobb takarékoMág. Minden bie-
Lartás, kéamivBS és fjazdaomberre nézve as egéea njocnaja azerkesztcít angol izabadalm. k.S§z8rÜlfl gép által (hasinálható minden vágó esik űzh«s, szintúgy üvegmetszóare) legnagyobb kBunyiiUéggel néhány misodpercz alatt élteién vágó esz, közök, úgymint olló, kés, kasza stb ifren élesre kosztlrQlhetűk. 1 db 25 kr.
Borpaszta kautsckukkal a bort ehiyühe-tétlenné tenni, kulDnosen ajánlható lósaer- I számok gondosai ára. 1 bádogdoboz 6tf kr.
Legjobl. bűfotva-paszta. E paszta folítíle-
ge.jsé teszi a borotva köszörülését, 1 doboa 1
Orvosi keJtOOSazafipan, csodaszappannak is nevettetik : kipróbált és bizton aaer minden bőrbetegség, a. m. kiütések, atkák peracne-sek stb. pllen. tVhiötU'fc és gyermekek által egyaránt baaziiálbató. Egy darab baasnalatt utasitátsal 35 kr.
EűOriVOir, « fohémcmükből vagy más azfl-volekhől minden uj vagy régi tintafoltot kivess. 1 ÜTeg 20 kr.
Az ul bolhafogo azerkezotek kaphatúK, ti a rabja 20 kron.
LéuylrtssZEUZ szobák, konyhák, szalonok, számára, igvn jó illattal bir és egy fél óra alatt roppant mennyiségű legyot puaztil el. 1 llvpg ára 30 kr.
|w* Legajabb taiáltaásy. lnggombck felvarrása \3 hróbái estlatbŐI. E talalmánynyal e szakmában a legmagasabb eredmény érc Uitt el, mivpl itt a szép a hatzaoasal összeköttetett : ba számba vessaük, hogy az ily ! gomb Örökre eltart a haaználhatlan ingokről levehető p ioruél mákokra alfial maiható, a mellett értékét mindig megtartja, mig más ' gombok moiáa, mángorlás, és vasalás által , csakhamar Iflukro jntnak, Minden gombhoz 1 hjtálló, re uíllsl valúdiságáról .nóló irat va3r caatoha, az ár oly csekélyre szabatott . azért, hogy e találmány minden háztartásnál nlkalmaztaasék. 1 tuczat gyönyörű mfívü gomb ' ezüstből 85 kr., sima 70 kr. (
minden láthatóvá lesz as nj ^clnkrorikop állal, mely 10, 20 egész azássKorosan nagyit minden tárgyst, úgyhogy czeu k eresz tfll még a liHsta i ízben is megláthatni a szalagokat. E mikrosko-pok Hoksnoroaan használbaU'ik p. liszt, gnbnna, veUmény-magvak, nzOvöáruk s tormészetvTzfl-gálatokuál, 1 db 40. BO, 80 kr., 1, l.SO, 1 ÓO.
Hálái az alkalmatlan rovarokra I A?, nj onnan
feltalált rovarirtó folyadék által E nemcsak hogy a rovart gyorsan elpusztítja, d- óvsrerttl szolgál azok be fészke lése ellen. Iiren alkalmas poloska, moly stb. ellen. I nagy üveg ;t0 kr. (éget, hogy valódi minőségben rsaki- a neve-¦¦«ü tárgyakrM ingyen adatik-ki. u.'ben egyetlen Ozlct - f.illiivni, hol a legki-¦gTendelégek kivitelére njanija
FricdíHrtiiFLA. első" közveütő-iiitézetc Bécslieii, Praíersínisse 20,
BlrlolFekiáii,
A gyak. fogorvos Popp Bécsben, Stadtj BognergnKse Í2. készített, a kereskedésbe uhaíerJn-asájviz név alatt hozott '{ gyógyszert alkalmam volt hosszabb ideig használni gyakorlatoméban, b azzal igen előnyös es tüíüglopfj sikert eszközöltem, í Az említett gyii^yezor, a mely semmi e^iÍHZPcípulÍL-ncs iniyrv jgot íiem tartalmaz, hasznosnak bizonyult külúnÖRi-ii n tojrak vji-J Bottságánál, fogfájásnál, bprkökópzüdésnél *U száj rodliudáaiial. « b e bajokat gyakran igen rövid időn uiegszüutette. A többi ko/.t ^alkalmaztam e szert rosz bűzü lohellyt ellen, a mely baj a betege ínek b különüson kíirnyezotánek ¦ oly kellemet Ion, s a mely az il-j lptö betűg annyiftile szúrt használt, cs 4-8 heti alkalmazása őután ezen azernek napünto többszöri kiöblintéae által a szájnak. I a baj mogszílnt
} Ezt bizonyítom Popp J- Q- urnák tapasztalatom alapján. |LoaJau, január 9-én 1858, dr- Start, kir. turzaorvoa.
"•Egy palaczk ára mint eddig I frt 40 kr. o. ert.
Kaphatók : Xarjy-Kanizsán ¦ losenfcld A., Wajdits J., Wellisch jskedésíben. Pipán : Tscbepen J \ Zala-Egersaegen ¦ Isóó F. gyógy l réaz. Varasdou : Halter gyógy legen" : Dorner Kájet és St.imbo Sbathelyon. Pillich Keretié/ gyógyi
lelus JÓBsof gyógyazereiii. Kosenoei Fí'satdhofer és Schwarz A urak h Keszthelyen : Singer %\ eiss Kapronczán : Werli gvogysi rési!. öiient-Gyürgyon : iNoihig. h ;Vy I*. győ^yszerési. uraknál, ow eresz urnái. Határorvideki -uv
; Fib
¦eny
E. C fehérvár : Le gin ! Heister gyógyszerésj : .Maehloid a-teT., J. CTi'.qjíierí-.t. Kii
i Fiori
S KBgt, Boina gviÍRy i BoByUádon : Kramutin j Haján :ilichilnch PL nay W. és E. Zácli, Si|i
MejT is TnflakiUi, mit i A-, llrann .1. gyópjfrtii'rvií Kalutaa : Hun-áth K. (Oi>ldki iaz Dunafolilvár : Temmcr .enden : Horváth j. Kajio^v.
-•- Nagy-Kanizsa közeléltt.'n, Soiuogymcgyél>en,
- ¦ 2 ÍJ Iiold száníóloW- és ,
_47 ^ rétből áUó liirtok,
itaszescn 2G4 hold egy tagban. 15 pereznyirc a lakú htlytól^j).birtokhoz viló gazdasági épületekkel, a melyek .egykor többe tcrQltek, imint mai nap áz egész birtok; és lakház .1hold belsőséggel, családi körül-ményekLmlat! szabad kÉzMLeladó.-A lizetési-mód-igen eWnybs ^. Tevére nézve.
Ii Inden ' bővebbi tudakozódásra Közlöny* kiadóhivatala szolgál.
: »Zala-Somogyi (386—3,1) H
B o x s.CL.p rőt
— Weinhofe —¦ . kisajtolva, tészta-alakban vagy megszárítva darabokban megveszi a legjobb áron
'Pesten"-¦
- Rózsa Lajos
chémiai készítmények gyára
(íifJO— 3,1)
Rsefarárd : Nonrica A., Btan..a Tulnán ¦ Scbwara M. Síiirotvd ús Hoirf.il.1 lini, llertop, Ifi ilili pjiey.íiiréjiz.
Ezt el kell olvasni!!!
; eredeti államsorsjegyek árulása minden allam-kor-|[ mánytúl meg van engedve. E hd 20-án veszi kezdetét a 4 milliónál nagyobb
tökeOszIet kisorsolásuj
^mely as államkormánytól van garantirozva, b az elmz vn\t> eredeti sorsjegyek (nem pedig Ígérvények, ara : 1 egeaz frt.; fél 2 irt.; negyed sorsjegy i frt osztrák bankieirv-fjben ; a ha ezen üszlet beküldetik, a eursjegyek a legtavo-^labb vidékekni, ia p.lküldtitnek püntnsan b hallgatás midlctt. V&ab nyeremények huzatunk ki. ,
Főnyeremények 250,000: IjVJ^íOO, 10 H 0 840,000; 30,000; 25,00o! 2 : 25,000; i : 15,000: -1 : 12.».»00: 011,000, 5 : 10,000; 5 : HOOO, 7 : üOOÜ; 21 : 5 10 4 HH) D36 : 3000-, 120 : 2000; 0 : 1500; 5 : 1200: 20Ü . 1000: R25G : 500; 2 ; 400; 354 : 200; 13,200 : 110 stb. stb.
Együtt 28,900 nyeremény.
Akik réBZt akarnak %'cnDÍ ezen somjátékban, fordul-Pjanak mine'l elübb egyenesen az nloürt baukhaziinz
wA Borajátékjiirv és a huzási jegyzék, a nyeremény Bhivás nélkül bérmentvtí megküldetnek.
k 1 1 TV
M. MAGNUS,
(3y5_2) banquier llamburgbau. U
A szerencse kedvezményének bizonysága, hogy tigyj ^közelebbi buzils It'^nngyobb ftniyercutéiiyét tizette ki.t
Nagj'szerü szerencse-ajánlat
Ercdeti-állani-jutalék-sorsjiigyck minden fitt vehetők és tt játszás engedélyezve van.
Isten "áldása ColiiiiáS!"
nvereménvekkel nagyobbitott
ír
Legújabb, megint tüke-kísontlás közel
e numiá.
A huzílut bizUjoiljafitiiljesiti inagtt iiz Al]»mknrniány. A ImznS e hÓ 20;ln \-va?á kczilet(:t.
Csak 4 frt osztr. ért.., vagy S Irt nszlr. ért., vagy X frt osztrák értékben
liz dru lidlam egy : nz államtól Lizlusitott vnlúili üreiltit] Hürfljogynek (mim pedif; tilus t^érvtínymjk); éa n surtíjcgyi-'k nz ár btSrniuntes bekultiéae timllutt a legtjíviilnlilii vuliVkukre 18 (jlküldtitnük. Cauk nytiretmJiiyL'k lmzatluik ki.
A Bnvurumiinyuk : 25<),U"0; •_>ÍHJ,(XK); l'JO.OiJtl; 17ü,(H)Ü; 17Ó,U00; 106,000j ll'.0,lHX); lf>!>,000; 150,000; 100,(KfU; 60,000; 40,000; 26,01X1; 2: 20,000; :l: 16,lHIO; 3 í 12,000; 'i : 10,00(1; 4 : H000; 5:liÖIK); lltíXKK): 4ÍH.W; 20C : 000; 11 : 31*); 272 !.200; 24,áöll uj¦eruméiiyu 110, 100, ftO, »0.
íígy sorsjegy sem nyer kevesebbet 2 tallérnál.
A hivatalos hnzásjegyzék. és a nyeremény üsz-szegek a bnzás után.,azonnaMiallgatag niegkilldetnek.
Üzletem mint a legrégibb s legszerencsésebb ismeretes, mert már a legnagyobb nyereményeket 300,000, 225,000, 150,000, 12.0,000, többször 10Ü.000 és legutóbb a decz. 2'J-lci búzásnál a főnyereményt Pestre fizettem ki.
Lázár Sámaon Collh
..- -(376—2,2). Hanrburgbnn
fil-troda, piinz- öa yaJtótlzlot.
Wajdíls, Józwf Widú-, lap- és nyomdatulajdonos gyorBimjtónyomása NaBy-KauizsAii.
Nagy-Kanizsa 1870. márczüis 26-án.
13. szára.
iiln-Soiiiofiyi
Kilenczodik évfolyam.
----- Kiterjedve
sopron-és vasmegyékre; / -
Vegyes tartalmú lietiiajj
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat. tudomány és művészet¦ kÖr-éb'dL'
nladM szombaton, ejáir a gyakran máftHI vapv köt iren SierkeBitüi iroda éa kjadtí hivatal:
WAJDlTfí JÚÍWEF knnVTkereikodé¦ íljfln.
H-lyl
Előfizetési föltételek:
¦ i, liáxliux liordÁMal és vidékre [to*tiit
Kél -évrí .. llvnegTfldrr
A hat !ia*áhos prta sorírt l-si3r 7 kr! S-iiúr 0 rj niiuJcn invátili bt-ikUti*crt fj li ¦.i.i.i.ii .ic..ci l>.ikUIÚirt 30 kr.
..'¦Ikutrási alja I.", kr.
Pályázati eredmény *)
Z.-Soinogyi-Közlöny T. Szerkesztőségének !
\A tisztelt szerkesztőség által felhívattam, hogy azoa 12. gazdiszati czikket, melyek Méltóságos Gróf Szápáry Géza Föis-, pán ür a^Hl_ji_Jasebh -gazdák földiuívelésí előnyükre szolgáló gazdiszati czikkre kitűzött öt darab arany pályázati dij elnyerése végett ¦ Liebbald Béni által Írattak és a Zala-Somogyi-Közlönyben közzé tétettek, megbíráljam.
Ezen felhívás folytán tisztelettel nyilvánítom, hogy Liebbald uriiak felébb érintett 12 pályázati czikkjét gondosan átvizsgáltam, és azokban a kisebb gazdikra nézve oly hasznos gazdiszati figyelmeztetéseket találtam, hogy a közlött 12 czikket az 5 arany pályázati dijra méltóknak találtam, és ezen pályázati jutalmat Liebbald B. ur részére megadandőnak véleményezem.
Ha- mint hiszem- a felebbi czikkek újból kifognak nyomatni, szükséges lecnd némely toll- vagy sajtóhibákat kiigazítani, a IV czikk végét pedig módosítani:
Ugyan is a IÍI-ik czikk .Takarmány" czime alatt az 5-ik bekezdésben oda utal, hogy a takarmány növényel^virágzás közepette levágandók.*
Folytatólag 1-sö pont alatt pedig az áll: .a fümindig virágzás közepette kaszálásival nem szénát, de igen is szalmát nyerőnk."
Ezen ellentét kiigazítandó volna.
A TI czíkkben mondatik : hogy az árpa június 2-ik felében megérik^
Ttt vagy az maradt ki, hogy őszi árpa vagy - jttlius-helyett-jnnins itatott, s mi~ -szinte k'iigaz-'tandó lenne.
Végre a IV-ik czik végén 1,200"] öles holdra ^-100 szekér trágya szükségeltetik.
Minthogy népünk a maga, ugy a közgazdaság kárára igen hajlandó a vonós erőt, lésridóCpazardvaJiasználnL és minthogy 500 mázsa trágya egy holdra elegendő, — véleményem szerint czélszerú volna akép fejezni ki'a trágya mennyiséget, hogy egy holdra 40—50 tíz-^tizenkét mázsával terhelt szekér trágya kívántatik^ ""...ii'.'<:':MidSaa.'f)ddlag)'>ága miatt 10—12 mázsa, terhet nem vihetni, akkor a szekere-ízésa &zántó'fdid8n már magában káros.-
Áltáljában jó volna a népet figyelmeztetni, hogy barmait jól tariván-, azokra nagyobb terhet rakjon. :
Palin, márczius 17-én 1870.' * „ GLAVINÁ LAJOS.'
- Hiányok agazdászut körül.
A földadónak tulterheltetését tehetségemhez- képest leimt megkísértem, s ezt
!*.« 'ií",,6 •A^aUHtk • Ifi . moll
m^'Sf"1 ""í1!"- bf"l»" "¦ "¦»•'
tepuBk irío. U.Mitott-at7tlii..<rt I S..rk.
szíves volt becses lapjában közzétenni, most megkísértem elsorolni azon okokat, melyek gazdaküzönségünk tevékenysége kifejtésében gátul szolgálnak, én ezen okjnotivn-mának első esetben cseléd-rendszerünk rendezetlen voltát, másod esetben mezei-rend örségünk hiányos lételét, harmad esetben utaink és hidaink végtelen elhanyagoltságát teszem okul.
Klsöben is azért cseléd-rendszerünk állásáról kívánván szólani, sajnos, de áll, míkép a cselédség jelenleg kénye-kedve szerint cselekszik, tudva, hogy ó még a botbüntetéstől is fölvan mentve, - midőn én e szót botbüntetés — kiejteni, bocsásson meg a tisztelt olvasó, mm tartok azokkal, kik tán e gyalázata - ez emberiséget lealázó fenyíték fentartasát óhajtják, uiou-dpm ezekkel uem tartok, de szeretem kiírni, míkép kell, bogy ennek eltörlésével oly intézkedések lúptettesseuek életbe, minők a kor igényeinek s gazda közönségünket egészen a kárhozat ösvényére terelni nem óhajtják^ e báj oly sürgós és fontos, míkép ezt az e tárgyban szerkesztendő törvény utján gyökeresen átalakitni s gazda közön-ségunketmegnyugtatnikcll;— én e tárgyban csekély egyéni nézeteimet a következőkben öszpontositom : minthogy cselédeinknek kirívó maga-viselete nemcsak a cselédek erkölcsi romlásában, de gazdaközönségünk könyelmü eljárásában is keresendő, ennél fogva szerintem kívánatos volna elsó esetben odahatni, míkép cselédet reudes elbo-csájtó levele nélkü). senki de senki felfogadni ne mcrészelne,s miud az ki magát egyszer mint cseléd beíratta, az ezen minőségében mindaddig, míga—cselédHiivatisánál. jobh sorsba nem juthat, abban megmaradni kénytelen lenne, s azon gazdát, ki elbocsájtó levél nélkül cselédet házához és. szolgálatába befogad, mint a társadalom legkonokabb ellensége, a legpéldásahban az iskola javára megbüntetni kellene, ezzel szerintem eleje vétetnék azon szomorú esetnek ivmely jelenleg a legnagyobb mérvben divatos, hogy a sok zscllérségbffli álló egyén: ezen szán-dókában megakadályozható volna, igy nem ismétlődnénekazon szomorú példák, hogy mihelyt a gazda cselédjét valami rosz viseletért vagy Sngedetlcnségért megdorgálta ott uem hagyná, mert tudja, hogy elbocsájtó levél nélkül fel nem fogadtatik, valamint zsellérségbe sehol-bencm állhat, kénytelen volna" magát jól viselni.s gazdájának, hívebben szolgálni, ezzel erkölcsileg gyarapodnék, mig a' gazda biztosabban levén^JJt sokkal czélszerübben gazdaságában felhasználtatná, s.igy a sok; kóborló és -dolgot.kerülő egyénektől-megnienelícdnék a nagy közönség. \ -.--Itt. nem mulasztom:cl megemlíteni.
hogy minden cseléd szolgálati könyvvel oi láttatník;ezen Itőnyv szolgálati helyére tör< tént beállása esetére azonnal a szolgálatot adó gazdának adatnék'ki, azt á cseled, nyilvántartás előjegyzése végett a községen-
kint felállítandó azon községi közegnél rendes szám alatt bejegyeztetné, kit a község-e tárgyban megbízna, - bejegyzés után a könyv azonnal a bemutató gazda illái megtartatnék, nevezett a községből vagy szolgálat helyéről távozván, bogy hova távozott légyen, hasgnlóan az illető nyilvántartást vezetőnél elójegyeztetni tartozuék, az ezen rendszabályt áthágó példásan pénzbirságban elmarasztalandó volna.
Minthogy a cseléd állással a napszámos ügye is majdnem azonos, nem lesz tán felesleges, ha e tárgjban is néhány szóban nyilatkozom, kiktől kerül elé az a valódi napszámos osztály, ugy hiszem mindenki tudja. hojTv a szolgáltatás vagy az atyai házat fcjességbiil vagy könyelmü hanyagságból odahagyott cseléd — fiu vagy rokon s midőn rendes helyét elhagTta már hisze-müségét nyilvánította, ez világos hasznára a közönségnek uem lehet, hogy minél kevesebb ily dolgot kerülő egyének létezzenek, szükséges volna egy általános az év négy szakara beosztott oly napi bért tartalmazó kul-; csnt felállítani, melyet senkinek megmásitani-I szoros büntetés terhe mellett szabad ne i volua, mei t jelenleg, habár ki is munkást hív szellőjébe, vagy más gazdaságba, ugy I kell fizetnie mint azt a munkás kívánja, sok-, j szór megesik, hogy az egész munkája nem I ér annyit míut a neki fizetett napszám, igen 1 gyakran még az a körülméuy is sújtja a gaz-í dát , bugy más nap minden bizony nyal i munkára hozzá elmén és mégis megcsalatik, mert egy másik gazda egypár krajczarral többet igért vagy tán egy icze borral többet, ezért ahhoz ment munkára, igaz, hogynem maga7á munkás a bűnös, liaaem vele együtt az a gasda, ki elcsábította vagy többet igért, ennek ismét egy általános s törvényben körül irt rendszer vethetne véget.
ín ugyan okastam a lapokból nöbb nevezetes város munkás mozgalmait, a ptsti munkás mozgalmat is, megvallom lelkemből, hogy most már a vidéki gazdakö-zöuségünk hasonló szorult állapotban van, mint Pesten journalistáink a strike miatt, azok nyomása alatt kevesebb tartálommal hozták lapjaikat, de mégis hozták, érette azért nékik semmi hátrányuk nem volt, mert az, olvasó közönség mind ezt beszámítani hivatva van, és mégis mily aggodalmat szerezhetett ez, azt minden lap vezér rovatán lehetett észlelni, — de menynyivel nyomasztóbb helyzetben vangazda közönségünk, ki minden reményét a remélhető termése után élvezi, igy—például vegyük a legfontosabb aratás táját, igen sokszor nratú szerződést köt a rállalkozóval^ megjön az arátísideje, _de .atateknem jön, ¦ éretté kocsira ül és elmegy- félkeresi azon helyet, honnét az árátót felfogadta,, midőn
ott_.it:illető utánituuaJjozodikjízpn valaszT Kapja, hogy ez egy másik községbe aratás végett vállalkozván olt/található fel,kérdem tisftelt olvasó, itt kj/a-bűnös? vétkes első sorban az, ki az illetőnek elbocsájtó leveléi-
j Hirdetéseket elfogad:
i N.-KmIhí»; , KIADÓ-HIVATAL. PntBI: ZEI8LER M.
Béíi-, Huikiir,., Berlin-, UiJn-a.-Frukhri- é. B...I
ben: HAASEN8TEIN & VOOLEB. Upon-. Slft, Stuttgarton: SACHSE fc TÁRSA. BéMtn: OPPELIK
kétszer kiadta, — vétkes azon egyén ki e gazságot végneFvItte^ és ki szenvede? az a jó hiszemü gazdajki njinden renSényét gabiia neműiben fellelni veji-; és igen gyakran megesik, hogy gabniját vagy a izélveré ki vagy pedig jég által kicsépelten a mezta: hagynia kellett, azért midőn e szomorú tények eszembe ötlenek mindig azon fohászom van, „oh községi rendszer, jöjjön el a te országod!"
Másod izben a mezei rendőrségünk hií-nyos voltáról fogok szólani. -
A mezei kártételéket leginkább a magánörzésben kell keresni, ennek az a szórnom és káros következménye van, mert a ' marhák őrzésére hivatott egyén egészen dologtalanná válván, a társadalom terhére nehézkedik, mert a folytonos henyélés miatt nem csakhogy dologtalan, de minden gazságot megtanulva és kigondolva véghez is viszi, őrzése alatti állattal szerte-széliéi Irár-téloz, ezzel a gazdát nem csak boszantja, de gyakran egész reményében töiikrc teszi, — iogy a henyélés minden gazságnak kutfor- ; rása bizonyítja azon körülmény, mert bárki eddig egy nevezetes rablia. tény-álladékát felvette, annak bizonyosan az eredete henyélő nyájt őrző pásztorok kigondolásának szüleménye, mert ezt egész naponi együttlét alatt kigondolván alkalom nyújtás esetén véghez is viszik, tehát, hogy egyrészt gazda közönségünk a bitangolástól menten legyen másrészt,JiogyjLaialságuiik, kik eddig több vidéken e magán őrzéssel elfoglalva erkölcstelen élet folytatására alkalma volt, visszatartanék, igy a magán őrzést betiltani egyik legelső teendők közé sorozandónak vélem, harmadszor az utak roszkarbani létéről kívánok szólni, ugy hiszem mindenki, legyen bár gazda,vagy magánzó szívesebben utaz ajúutou és biztosban érzi magát a rendes hidon mint a rosz ut "és elromlott hidon, de hogy mi utaink eh-iimlottsigának fóokai,mivel mérnök soha nem voltam, igy alaposan megbírálni nem tudom, .annyit azonban mégis észleltem, hogy én roszasigát az azoknak szerfeletti szélességében teresem, de keresem abban is, hogy nincs soha-^z uton senki, ki az ut közepein tókácskákat a szívó-árkokba -leeresztené, igy egyik kerék a másik után mindig nagyobb és nagyobb- gödröt vájván ki, végre az ut járliatlanni váhkt — a hogy" a rendes közlekedési uton ntfelügyelők alkalmaztassanak szükséges volna azért is mert, csak a hidakra felügyelvén azt is rögtön rendbe tartani képesek volnának.
És mivel mind ez gazdaközönségünk vil.igos hátrányára van, .azt mindenki;: ki kissé vidékenütazgatott beismerheti, és mivel az utaknak jókarbani, helyheiése az or-szagos ipar és gazdaszat ogyik'fd óhaja, nem kétlem, míkép e tárgyhan is a kellé intézkedések megtétetni fognak. • "
- . KOVAOS JÁNOS.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny*' 1870. évi 13-ik számához.
mindnyájunk szivéből Biólok, bn kívánom, hogy -ő nagysága még.számos évig légven Zala-megye tán férfiúinak, dísze kuruiiája.
Nagy-Kanizsa, líi70. iiiaicziiiti 25 én Azjigylot nevében
HOFFMAXN MŰK un.ii«>, a zalamegyui tunitóogylet jegyzőjti,
.VttvjMIHS k(i*Z(l1Ívl .
'•Somogyi Ede, orvvá tanhallgató uruiikyfri ply készségei vállalkozott' a zalumegvi.'i áltnlá-apa tanitöcgylet közgyűlésén a tatuieskuzmá-nyok cs Imtérzatok grorsiníszuti felvételére, s ki cz* Önkényt vállak tisztségnek kitartó buzgalommal és ohujto.t sikerrel felelt meg, az egylet novéban legmélyebb köszönetet nyilvánít N.-KauíZBajuárcz. 25. 1870.
..--A-Z-KLNfíKíiKU.
"Jegyzőkönyvi kivonat
a soproni kerrski'di'luiiés ipnrknui.ir.tunk
•1870. tivi febriulr hó 7-én tartott küzus illéséről.
Az egyes beérkezett ügyek s elintézések küzül következők adatnak a kamarának terjedelmes tudomásul:
2") Rendezett tűzoltásunk az orczágbaiii behozása 'jzuljábi'ű'u fuldiuiveléái-, ipar- és kereskedelmi miniater ur következő rendeletül intézett a kamarához: - '
—¦----T.Tftpftsztaltntvámrgy felül, hogy a tűzoltáshoz, szükséges vizfecskepdők az ország egy városiban sem találhatók eladásra készen, a megrendelésre Pe^iT-keazittetui szokott ily-
—tűzoltó eszközök pedig—-r. valószínűleg azoknak kii mértékben] kelendősége a a hazai gyáripar ezen ágának innen eredő versenyh iá nya miatt
— szerfelett drágák., másfelől azonban remélhető lévén, hogy* azon esetben, ha az illető gyá-"rogok-az ily gépj>k megszerzését a közönségnek i nevezetesen a községeknek kedvező fizetési
' feltételek'; szabásával, különösen padig részlet' fizetések elfogadásival konnyitenék,. a tűzoltó eszközök rövid idő aJat^ keresettebb--czikkc [válnának, a magy.dur. bolügyministerium mult íévi 5988. az. alatt hozzám intézett átirata ren-;dén ezen .ügynek_fűlkarolását tűzrendészed és = nomzotgazdáazati tekintetekből igen kívánatosának találta;' minek folytán ezennel felhívom a (kamarát; miszerint az ily' nemű gépek készité-jaével foglalkozó gyárasokat erre figyelmeztetve azóllítsa fel, hogy a tűzoltó eszközök s főképen "j-sríalusi községek számára alkalmas?egyszerübtí .Tizfecskendők megszerzését & közönségnek, nevezetesen- a községeknek, lehető, kedvező tize-téfli. feltételek szabásával könnyíteni s u részbeni ajánlataikat közvetlenül a belügyminíste-riumhoi Deterjesztehi igyekexzonek, — megjegyeztetvén egyszersmind, hogy a belügyminis-ter ő nagyméltósága hajlandónak nyilatkozott, az illető gyárosoknak ebWli^ ajiínlahükat a - tfrvényhatóságok—utján örszaPzerte közzététetni s oda hatni, hogy a községek a szükségen tűzoltó eszközök beszerzésére buzdittassnnak."
Ezen rendelet folytán a kamara kerületének illető iparosait ajánlataiknak benyújtására felhívta.
3) Egy oszt^k^magjarkereakedelniigyü-7 lesnek létesítése tárgyában ^Bécsben összeült bizottmány, az ez érdembeni tervezetnek bemu* , tatása mellett, a kamara- elnökségét f.'ihó 7-ere „ az összes osztrák-magyar kamarák képviselői - -által- tartandó t&nácskozmányra hivta meg. ~ A~etnöksegáltallizemlitett bizottmányhoz következő válasz küldetett:
„^akintetefl bizottmány! A folyó hó 7-én tartandóv.tanácskozrbányra jázóló meghívás ke-' zemre jött,'es miután sajnálatomra személyesen ,.:me* nem jelenhetek, a saönyegro hozott ügy ?}.. ÍráuL véleményemet a Jtövetkczykbou- szeren-Xpsélteíém kifejtenie———~-——¦ ' " 7Azon- eszme, miszerint egy osztrák-magyar kereskedelmi gy Ülés létesittesséky nézetem -szerint elvileg általános méltánylásra fog találni, -. de őszintén ki kell jelentenem/hogy annak va-lósitása Magyarországon némi nehézséggel jár, melyek-uwí-lohctnck efólylyel, hanem csakis ukóvatossággal leküzdhetők. __:—- „Tagadhatlan, miszerint Ausztria és Magyarország közt. számos Unyagí közöa órdek/cs -közös érintkezési pont van ; de van több,eltérő téldek.is, Míg_ Ausztriában,'legalább legjolon^-^•njebb TÓazeibon (Cseh- s Morvorunjzágok, .- SrilezUj Ausztria- s Stájerországban) kifejlődött % ,P.ar túlnyomó, addig Magyarorazágon.. uralgó-mezőgaöáiuáta mellett, a kurcskuddtni érde-^j^^fflwkelfitórben*, - midtdn az eddig létező . ™<^őgazdószaton alapszik, és akis
'IJPfT0" "jóléte nagyon iri a ftfldmivuló*
raindeiikar viszonyaihoz van kupenulvu." • '. .Ezujj körülmény jnelhítt líoni igen Hiszem;
- «°gy ep kilztia kereskedelmi gyűlés mint'köz-po.nti, közeg;, Magyurorazkguu"-na^y- IhUzA
lügUlL
Véleményüm-szerint tehát kitll, hogy a kö'zöH kereskedelmi gyűlés, ha, mint kiváuatoa, lí'tiítíiiljiiii, központi közegnek jelkgét ögyálta-. Ián nu vi.uilji! magán, liaiium¦ liogy vándir-Hyíllé- !¦ ^j'on, nuilynirli luitáruztitul egy bízol 1 -íin-^ úhtú a-'.imnal l^gaiiaLi^ittiituáiiuU, é'f n.iuly-uuk 'ü^yl)üliÍVHi*út 'u^y azuu állami, tlliitúlu-; \:uu»i lOrüluteü alakílatulú biziíttiuáuy utzkö-7ulhoLmi, hol a megelőzött gyifltVi liatáruzuili-)/: képL'ct' u ^yiüi's turtiuidú."
,KA vélem köziült lürvtzetbeu kijulentutik, inUiciiiit a tizuvuKÚHokmU tulujdonképi yniajori-zálátliLjiu töri^iiiHT, a szavazatuk inkább mér-Üli, miiiltjem úzámítaiidúk Irvéfi. Legyun .batl niugjügyeznem. Imgy ezi kivibotlttuiiek tartóin, mivel igen gyakori r^tbeu cs;ik szavazás utján lehelnek a hatá: j^:>í'>:c liuzhutuk, minél UTméázuU'/.eruen a töub.ii-g *l«'iiu. A luajori-záliis uau\t aok ügylr-u c;i:cerülln:iitíi!; dt; hogy :i2 aggiilyok csillapít taksának, a Kimunkálandó szabály altban'ulysz^ru ituézkedés volna teendű, hogy minden, akár egyiküktől, ;ikdr többektúl .eredő kulinivt-Iuniéiiy, a megálla'pit'jtt kúrclum va-y ri.iturji-^zUísáu!, míudkét kormúuybuz é? L-selli-i' mindkét onjzágus képviíclő ttótiilethcz 'ikvt'tit-:i il telt);rjiiszti:Ddij."
r'l\.-..ábL;i. ugy biázem, hogy a"aziíbály-zat-lian ázabatuiuii kijeluUtuudó vulua. iniszurint a g\ ulr-i i.iogv.iltozhatlunul egyezer hü egyik, tnásp.'.or a im.sik államturületuu lart.iudt), ós liugv a jjyüKUt csakis a belvnek választása
illeti."........1- -----.......;";¦-----
¦ Végre még azon észrevételt kell tennem, bogy c nevezett jkcrejkcdelmi gyuléa" azon hatáákörnek, mely őt illesse.J_„ nem leljiaiuu megfelelő- ós hogy. már az iparos osztály iránti tekintet megkivánná, ha az „kereskedőimi- és ipargyülésnek" czjmtztetaék. Azouban véleményem szerint még jobb lenne, ha számára egy általános elnevezés állapittatnék meg, ugv hogy a mezőgazdászatnak: e gyulésékbeni rész-_véte ázinte lühetí-legyen- 'De bármely .név.legyen is elfogadva, ugy mindazonáltal súlyt kell fektetnem, hogy — minden bízalmatlanaágnak elejét veendő — abban ezen gyűléseknek vándor-jelloge határozottan, kifejeztessék."
„A mi a tervezetnek lényegét, t. i. azon ügyeket illeti, melyek megvitatására a kereskedelmi gyűlés hivatva legyen, ugv észrevételem 1111103."
„Kérem tartózkodás nélküli nyilatkozatomat ugy''fogadni, ; mint u hogy adtam: t. i. mint jó szándékú tanácsot, mely azon kívánság bél ered, hogy a megpendített eszme a küzőa monarchia jiivára valósitassék."
4) A kamara által a gyors szállítmányuknak a soproni állomástól való közvetlen rova-tolása érdemében.a cs. kir. szab. déli vaspálya főigazgatóságához intézett megkerasvényre, ezen igazgatóságtól következő vála-u érk^zutt: .„A mult évi október hö 10-én 21*4. azúin alatt kelt becses levelére válaszolva, tiszti lettel közölni szerencséltetünk, "miazeriin a gyorsszá-lítMiányoknak közvetlen rovatolás-t végett a „¦vonalainkkal kapcsolatos vasutak igazgatóságaival már érintkezésbe léptünk és hogy az ez érdemhun teendő előíntézkedések alkalmával a becses levelében kifejtett körülményeket telhetőleg számba veendjük."
.Ezen átirata kamara által kielégítő tudomásul'vétetett. ¦ ;'
, Ezek utána!tanácskozniányi ügyek vétettek tárgyalás.alá. ¦.-. "
(Végö következik.)
Heti szemle. .
BtiretllS 25-ío 1H70., — Patikáros'Fcrkó a híréa zenész marcz. 18-án Pesten meghalL — J'hiladelphiiSbttn ogy színész előadás közbeh'íőbe. lőtto magát. — A hannoveri kereskedelmi kamra a-magyarországi kuköriczát szeszégetés és marha táplálásra igen ' ajánlja. — Londoni tudósítás szerint a Themsu kimeredő tl iszapjából-vajat készíthetni, err« aztán.ollehut mondani: tejjel mézzel folyó folyó — Dorozsmán egy kútban vedrgi, kerestek ¦ egy újszülött gj'ennoktíttáláUak.Egy pesti posta kihordó áó-ezer frt értékű lovéllul meg szököit. .— A sultáu/háremóbou jelenleg ÜÜÜ hölgy van; .valódi foleaégú 3. — A nudt évi delegatio által megszavazott! két dunai monitur előállítását a hirdetett versenyűn ti ajánló küzül "TTpesííiunjoi hajógyár nyerte el. — A bécsi Hzedö-Btiiku is megszűnt. — Az*idui gr. Telcky , félu dráimii pályadíjt Szigligeti Edo nyerte el. ^r^..Az-i>luB(i katonadöhányt-a-honvédük in k'ilp-'¦jákj- ezentúl fontját 19 krért.—Az uj magyar aranyak 4 és 8 íVtosák, vagyis lü 20 l'run-,koaok már butnututtattaka kópvisulöbdibán. — Jlerczügprhjiiirtuiik;-,n pápaN osulhutittlannág DHJllett, Uay;iiiild;elÍéiio viin, •-— Abreüht fölig liéitsbo visszaérkezett'TiosözuBkUllíildi útjáról-(irodttlo'in.) Murikovazky OáburMár-
3«JAljo&, mönkiki—jog'gíí-o vsgy « nélkül'; mvtuktm )ma akarom bofoly^sU)! tart'Gs üj.-s küfag mögött uj bnreuukratiküfl hziítvíízu-. _ U^pj y "Kibír oyuW(Ul gyakorol-
a i. közönség kuzébu unnak szomorú oka, hogy kenyérkereset eszközéül kell, — vagyok kény-szoritve — törpitencm, szellemi müködéfiem «züleméuv-<it. Ez okból bátarkudtam világ rlé büi'.sájtaní „Attila Oaeí" eziinü Jvposomat *,-t« okból nyitok előfizetési jelenben, Költeményeim 1-r.ő ivötutéru; iiielymJsjnaddsiít követni fogják, több befejezett naHR: első sorban ,Falusi l;i!; ¦i.ialum" czimirn''';-!^. vi^ költői beji/.é-lyi-ui; %— niajd u Juhi mondakörből meritett „Ciaba fuüUa" c/iiuit eposora XII énekben; — Költoményaiin Il-ik kötete „Az lston ostor" cziuiü opos XVI. énekbon, s több roudezéaru váró művem. A jeleu előfizetési tárgyát képező .Költemények" cziinü munka, nly alakban, mint „Attila (X-i.ii- 1;") ívnyi tarUileínmal május 31 én jelenik meg; elötizetéíi ára í) irt.— Az előfizetési díj hozzám, április végéig lenne beküldendő jjKölteméiiyeiili"' ajánlatára, szabad legyen felemlítenem, hogy. abban, két pályadijai nyert mii is Jeend; egyik a „Vasárnapi Újság* által 1850-ban jutalmaztatott 15 arányúval; másik 0 arany nyal, a Bánk Bán írója szobrát tervező uizuttmány által.
— Megjelents bukűldeteti hozzánk : Szép-irulalmi Kitzlöny. Irodalmi, üzépmiLveszeti és kritikai hetilap mutatványszáma,' szerkeaztl ííanaTamád, kiadja Fekete Br-rudt posti könyv-kereskedő. A magyar irók névsorából legszebb koszorú tüiitettetik fid munkaláríükul. A lap tarmlomdus és egész mérv-ben- méltó a közönség pártolására- Előfizetési ár egész évre 10 frt, félévre 5 frt, évnegyedre '2 írt 5(1, egy hóra 1 frt.
— (T ivirdai díj hszuHitása.) A hivatalos lap egyik száma közli a földia, ipar és kereskedelmi ^minister rendeletét,, roelylyel a legújabb "távírda egyezmények értelmében a sürgöny díjak lejebb száll illatnak. Az elsú 10 ménfőidre terjedő dijov egyelőre juu. 30-ig megmarad s ebben a aürgönyzés 40 kr. ellenben az eddigi második, áO kros és harmadik 1 frt. 20 kros díjövek f. évi márczius hó utolsó napjával megszüntetvén, L évi április hó elsejétől kezilve a'l első dijóvön túlmenő, de a ma-gyar-osra-ók monarchia határain belől eső bá-mely két bi"irda-állúm:Í3 közt váltottt egyszerű, 20 szóból álló sürgöny dija liO kr. leend. Július elsejétől kezdve az_égész távírda egylethez csak két dijöv szerint füg ^'ziimittatni. Az első dijíiv ugy a monarchia batárriin belőlu mínt az egyleti államokkal való táviratozdsban minden távírda iijnégyszögétől minden irányban S dijnégyH2'igrc i vagyis mintegy 25 éa tél mértföldnyi fig) ínes távulságra) terjesztetik ki. Az első övi dij iu egyszerű sürgönyökért f. évi julíuB elsőjétől kezdve, ugy a monarchia halárain belől esúr uint az egylethez tartozó többi államukban fekvő távirdákkul váltott sürgönyökre nézve 40 kr. leend. Az claó díjövün túlmenő egydzeiü 20 szóból álló sürgönyökért, ha a monarchia határain belől eső állomásokra szóianak, a f. évi április hó elsejével életbe lépett díjszabály szerint azután is tiO kr. tízatto-tik. Ellenben uz egyszerű sürgönyükért, moly ük a magyar-osztrák monarchia. határán, » egyszersmind áz egyleti elaő dijövön is tulraen-nek, az eddigi 1 frt. 20 kr. dij helyet 80 kr. dij fizettetik.
H i r e k.
— L apunk mai számához van mellékelve előfizetési fflihiváaunk, uj áljuk L olvasó közönségünk becses figyelmébe.
¦— A nagykanizsai iskolaszék Wlas-sics Antal megyei iskolatanácsus ur elnöklete mellett fi hó 2C>án megtartotta a tanító s nőta-nitói választást következő eredménynyel :felsŐbb leány népiskolához rendes tanítókká: Nncsccz József és Hózaavölgyi Antal; az elemi iskolához rendes üvnitókká: Horváth Pál, Páros Endre, Réesey György, Horónyi Pál, Petz Antal, Tóth István, Németh Ferencz, Itosenblüh és Wagner; rendes nő tanítókká: Rózsavölgyi Antalné és Bíba Cornélia; segédtanítóvá: Juhász Péter éa'Segédnőtanítóvá: ozv. Kafkáné választattuk meg.
— Sopronból értesíttetünk, hogy Pöltz Antal iíju:zongoraművész a napokban meghalt. Utóbbi időben Csündös Ferencz- ottani jeles' finovelő intézetében tanított aBzülők általános mcgoíegndéséro. A szeretett ifjú emburt oly mellbáj lepte n(eg, mely hosazns szenvedés után jobb létre azeudürfcí. Elli agya totuágábau Csün-döö ur nemesük n^legnagyobb figyelemben rér szesité s hosszas gyógyításáról gondos kotlott^ báumOymerésÓt^ ia legimgyobb részt-Önköltsd-' á^nJeJjeBité^tncly tüttu által a-jubbak rokon-" érzőimét s omburbaráti szerottttudrtjnáradandó beesíllést érdemolt ki. A szakavutotUin „tfraa-gyúr HzcIlembBn vűziitótt - huvelőintÓzot pártíb-gdüdUuéltáii iránijuk uz illető szülők h gyámok tigyclmébíi'. J "r u '',"¦',' :
—r. 1 u k István aüiuogy.megyüi *fültl-maros Szigeton kölhniiéiiy-ajrj'-^nrdut-t'lüliwil^st— JurtókoH-br-Kíd^^i^óraef-iníiHBtCT-ur-bájdu^ltí:--1 írtjával. A tóliejíéges költő ídűfiztíté.ií f'üjhl— . anyu,-Joiántha kisiisszonytnljegyzó. Azfisjtlivő vasa Így aaól: ¦ilogy-.iiddigí teljes elvonulnia- ~ hír szerint — juHnsbay tartaük rnííg. " gombol, korábban : iuínt száudékwiitfm Vala, a ." —IJ t ai.-iik ajnÖstoliú idő-járda kövotkoz-, nyíl ván üuhág elé,lépulc'y^- hogy; kcsőbbi kJ- tóbouoly ruu/.kudmti^uiTntik^ hogy imi|L'Us4l-, adiUrii szánt ^oftVü'iíner egymásután nyújtom 1 törtökön ójjíd Lí-'KftBÍz»Au a vuapAlyítól jüvö
kocsi hárum- utazóval fűldült-s-az Ijedségen kívül egyéb emlékezetes bajuk is törtónt. Tegnap-az az pénteken pedig a bécsi postavonat fen-akadt a hó fuviitag miatt
— S t e i n o r I g n á c z ur Marcsalíbaa ni. ottani izr. tpmpluní javára 100 frtotadömá nyozutt,.mi köszöuettcMiozatik nyilvánoBa^n.
— Lakatos Sándor ismert táneztanitd Nagy-Kanizsáról Szombathelyre költözvén, azi:. vea kuszönetétiiyilvánitja mindazok irányiban, kik e város és vidékről több óven át; tartott^ táneztanitását igénybu vóvu, bizalommal viseltettek; a maga és családja na vében a lapok' utján mond .Isten hozzád"ot I
— A'Délzalai takarékpénztárnak f. márczius 13-án tartott alakuló gyűlésében 204 beadott szavazat közöl 279'szavazat-tal Horn Ede választatott elnökké, 283 szavazattal Eperjesy Sándor Igazgatóvá, Hincbel Ede, Grünhut Fülöp, Eówy József, Dobrin, Béni, Albauich József, Löwinger Ignácz, Uj-váry Illés, Martinkovich Károly, Weissmeyer ¦ Móricz, Benézik Ferencz, Nentvich Gyula, Horváth Antal, Schreyer Lajos, Kaan Károly, Horváth Jánod, Juhász György, Kaiscr Sándor, Wolf István, Seidl János, Barts Györgyj-Baoliracb Iaidör, Xőwinger Müksa, Bosenbcrg Fcrcncz, Samu József, Ritter Jáuos, Szűkíts Nándor, Gáspár Fcrcnez, Lőwy U.- M. Kaau Vilmos, Borát^ánoi-választmányi" tagokká," Baéhrüch Gyula, Unger Lőríncz, Weiser József, Plichtu Károly, és Schwarz. Adolf számos köny vizsgáló bizottmányi tagokai választat--tak, A közgyűlés a ministerium által némi TáM-tozásaal leküldött alapszabályokat egész terjedelmében elfogadta; két tisztviselő évi fiaetéaét 500—500 frtban megalapította éa az intését megnyitását f, évi májua 1-ső napjára tűzte ki, mely napra a részvényesek minden részvény után 40°/0 befizetést eszközölni tartoznak.
A lentebbiek nyomán Eperjesy Sándor igazgató ur. f. marcz. 20-án tartotta meg az első választmányi ülést, melyből raínt közérdekűt s a haladás egyik szép példáját megemlítjük, miszerint a választmányi Ülések nyilvánosoknak jelentetett ki, b a két tisztviselő állasra pályázat nyittatik, mely pályázat egyébként lapunk hirdetési rovatában olvasható. Végro mint halljuk az aligazgató s a szűkebb körű vagyis 12 tagból álló bizottmány megválaszti-' sa, illetőleg a szavazati jegyek beadása holnap azaz marcz. 27-én- fog megtörténni.
— T-ó in ö r d ö n — mint a Vaam. L. írja Chernél Gusztáv ur szolgálatában egy 103 éves cseléd van, ki már 82 év óta szolgálja a Chernél családot. Még most ía ép, fürge és kedvvel lát napi foglalkozása után.
—M u 11 h é t f Ő n riradóra postakocsink a távírda előtti utczai sárba fagyott; a szállítmányokat kikellctt a kocsiból szedni. Készei fog* ható példa, hogy a poaiai közlekedésre kevés a lóátalány s hogy az utak sár idejében nálunk, mily szánandó állapotban vannlak.^ —
— Irodalmi mozzanatok n.-kan i-tsai N o gy-Gy m n a a i u mban. A haza reménye ifjaiban van ; az ifjúság a jövő záloga, szükséges tékát, hogy az ifjak korán szokjanak lelkesedni minden -szép aljéért; szükséges, hogy hü vezetőjük legyen^ ki beültesse fogékony sziveikbe a jó és termékeny magot, azt szorgalmasan ápolja, hogy szép virággá, növekedhessek. Sokat használ tehát az ifjúnak, ki az irodalom, terén akar kísérleteket tenni, haván, ki buzdítja, ha~vsn7ki"azerefettelje8 bölcsességgel inti elkövetett hibáira megmutatja neki a módokat a-hibákat elkerülni a magit tökéletesíteni: Dy vezetője a b.-kanizsai tanuló ifjúságnak Ft Kottek Nándor igazgató ur, ki a vezetésére bízott ifjakkal megtudja szerettetni boni irodalmunkat, a szép költészetet; mégcsak első éve, hogy e lelkes honfi' az Isten seginjégé-' vei elfoglalta igazgatói székét s mar is solut fáradozott, hogy tanítványi íaléséfe finomítsa s józan elvek által higgadt világnézetekre tanítsa. Gondolhatni, mily jól esik e lelkes honfinak, midőn, egyik vagy másik1'működő egy egy aí-
< kerűltobb dolgozattal lepi meg körünket, melynek mellesleg legyen'mondva — 0 az elnöke. —Általában tekintve az irodalmi kört még nem maradt hátra, sőt inkább virágsásban van
. és naponkénti haladásnak örvend.
Említésre méltó még a könyvtár, mely az ifjúságnak pár év óta nyitva áll. Ez-az igazat megvallva — nem nagyon gazdag, tartalommal birLwcrt csak egyebük ós- az ifjúság gyér ajáfc "dókái állal gyárapodhntik. '"*"__'.
Mi a szavalatot illeti, ez sem hanyagoltam
. tik oly urfölsőbb kÓC őszÜly nak irodalom tanára tdő Pfuifur Antal ursok igyekezetet fordít ez oldalra isj és létezuuk köztünk nom^inondom-tökéíeüjs —- mert orro az iskola azUktér,, -—de jó szavalok.* Ohaitum, hogy„ az ifjupesagÓ, életerő, moly jelenleg irodolmunkbon Inütatio-zik mimtiukább munkáaabb jellemet nyWvénr a moitUní reméuyukut egykor wiaél vurágsóbb tuljesodéabo hozzar - • '
PULY ISTVÁN, VI. oszt. tanuld. ™ z a 1 a - E g o r a z o g-tfl 1 Ji^totÜnkl „A zalaogurezegl kÖaös Ukola javára folyó hó 20-án 11, E. éa ÜT. urak által rendeaett táacs-
"^^IbW'iptííi-feíp'aikcrt aratói*. A vctitlégkó-. límVlülriíftVlogjobb kodvvcl mufiitntt világi* 'ífí^éfig^tis jfiáBnnp .a rendezőség által, az ittu-íiiij,iikola(wuk gondnokának 100 frt. tiszta jö-_ 'V^nVn - (if1 ítntt ,it._ Varosunk jelhimzésúru, ijttexD'müJiU^Jiatjuk ol a táiiczestúly alknlmával tott észvételünket közölni : Mindamellidt hogy csaknem a város egész lakossága meghi-¦vatoft^ús kijelentetett, hogy az estély jíWedol-™e'egymindenkit ordoklű ezélru fm'dittutik, a -mogjelentcsiuoBhÜlgykoszorttban egyetlen egy ^ereaxtcuy ríll nem láttunk. *Az iskola javára ^történt felül fizetések jv következők-. Stera LU íí-vi^t'DraünBuUweitíi^Conziü xir, ki esetleg kereaz-^:;-.'tnJ -'utazott' fi belépti jegyért fizetőit 100 frt, :^LÍBenBUldtGrZsigm. ur f> 00 kr.Ttnváes Károly \5'&Jri{_Curtnn Láaúv 4 frt, Gyalokny L. 4 Irt. -^:'3vástics Benti 2 irt, Izsó Alajus 2 frt. OÍriess /: JánoEHöorvoB 2 frt, Izsó Feruncz 2 frt, K. F. Fadek. József 1 frt, Anísics D. 1 frt, Günsber-ger L. 1 frt, Dentsch I. 1 írt, Fischer Miksa 1 ™~iTt7Dóütseh Manó l.frt, Tlciurieh Klein 1 frt, Kalflcr Za. 1 frt. Oesterreichcr S. 1 frt, Roaen-tbál Jel frt, Storn F: 1-frt, Rosenthal Alb. 1 frt, Sípos Boldizsár 1 frt, Modor J. T frt. ifj. J&ubb'esLászld 2 frt, Schwarz M. 20 kr, Mon.l-scheia H. 20 kr, Meskú Fer. 10 kr, Mfcskú J. . 30 kr, Goldfmger J. 20 kr, Simon Fer. 10 kr. összesen 148 frt.
Hasznos tudnivaló.
... /- -¦ — ElÓTfyös anyag, mely .gyümölcs meg-- 4né>án6L alkalmazható. Biztos kútforrásból ér-tasfijtem minap, hogy téli, vagy tartani való möíe^igen jól tartható ugy, ha a gyüniöl-^ri~~-u-t-i —pot-köezé helyezzük. Egéaz" Lat lehelSigV megtölteni, melyek iirutáir''sziraz fagymentaThelyre álli-
undok. R ozélra gyapotszftvö gyárakból a*éneinket 'is luuznáUiatm : do bn uj ffy.ip.jtot_kc.l-_ lene íb.vcdui, azt több éren át lehet használni. Természetes uzuuban, hogy mind » gyitmoli-s-nek, mind a 'gyapotnak, tükélates száraznak koll looni.
A--------
Txryixt posta.
— U. TftHt. Tftbbct kérünk hozzá .1 ,1 lán-íában mi«'lübb in'iiii forrjuk,
— N. 1. ÍV.U- lEcii.lbpu van, wnábli »rm-a iii-ti-Kkctléicii; ffiitnrtiűlí.
— S. K- •Znia-Ejr«r»«v|:. Ma'rru.lclís.- f.jlyiAu L: ur részért? lapunkat t- évi niareiiiis 1-től keeilvt nti^inilitottiik.
.1. 1* Sy.cnt-I.iaeló. Sajnáljuk, ho-jy ¦ :um -kitefilbotmk.
-.- 11. L Surd. február iílrj.'>n>l kM.lv ü
azi.lptlhítiiiik a isry a J frl. cl-ltizcicM .liji ftur.-juliuiu féK-i-ru jeleztük be.
..... (}_ O. l'áka. Másodszor í* i-stara adtuk,
kérjflk b'iiti puetátii szívd* utáiiiiói.'src.
— N 0. A költemény.'k urm kíiililln-tők-A pro *uai ezikl.r.t még'áiMn olvashattuk' ál.
.- M. 1'. hr.jtiir. lut.'-rki-déítét wjnála.hil vísttűk.
— K. A. Kfi.tíi-.i.t'tti-l vi-itrik s tnvábl-ra 1» Urolk kedvei lát,ifal;isál.
— (Náktomyára. A caafolat •támr..l elkcsi-tt.
isryiit tör. *) Weisz József
gyógyszerésznél Bécsten BZum Mnreu" Stadt, Tuchlauben 444., 27. sz.
kaphatók. Pate Tekturale George: ezen kcrcxka-esu-korkák grippe, katarua, köhögés s rekedtsé;-; "ölen hanznosak.. 1 doboz 7U kr.
Cachou aromatisé, a száj roaz azagának ol-távolítása végett, duhányzás. evés és azeszFid
italok iváHa tiUii, nélkiitiixhetlüii: trtrsnaágrjk,-bálok stlh látog.iláisáiinl Mznn szúr tnljeRffp Ar-talnifvtlaii növéay-nlkatrészakbűl áll: óvszer a fogroiiilás é» fogfájás i-Uhp. 1 dobuz 70 kr.
l>r. Max F. tíinidt i'u ;!;?ti.trrntja : fogfájás üllőn s egyúttal szájviz, mely már íoUzáznd óta nagy iiftözonnal áltaiáuoh liaáználáíuak orread.
1 üveggel 40 kr. jfS___f
Saakadás eilüni ^Qffiüm'íli'g Ijiidviiállirttó -«b altest-rész-Bzakadáítnkuiil. KéBziti dr. Urilsi gyak. flérvorvbs littsi-H'-n ; pléhdobozban utasi-tájtal^ .'í frt .r)0 kr. '
1' ogpaszta. kitüi.M nzur a fují éd foghus megóvására é» tisztán tarUuára ; porczellán tég-líbcn: SO kr.
Franezia folyékony hajfestő szer, melylyel legfeljebb 10 perez alatt tetszés szerint: Bzűkérc barnára vagy feketére testhulő tartósan a haj. Az ahhoz való készülék, t. i. 2 kefe, 2 cseazt! : 50 kr. 1'üveg festő szúr 2 frt.
FagyselT-battTara, téglibeu 50 kr *, ez a» idült fa^ysebeket íb teljesen meggyógyítja.
Valódi csukamáj-olaj, kitünű tiszta izü, ilvegenkint 1 frt és 1 >Ö kr.
Svajezi fül víz, gyógydzer fájdalmak a no-héx hallás ellen 1 "frt.
crj. kr. szab. haj- és szakái-essimc*., legha-lályosb mer a liaj és makáj a erúeitésB végett; utasit:ieHül : 2 irt.
Os. kir. azab. Tannochinin-poinádó l'Ber hofértül, hajnüveaztü azer, mely K—10 nap-hívsznáiat után a haj-kihullást bizouyoHan megakadályozza, annak növését elúsegiti; azinét, puhaaagit mugdrja. Orvosi tekintélyek által ajánl tátik. Camoa kiállításával ékessége as öl-tözöasztálnak -, 3 hónapig eltartó sceleuCno ára
2 frt.
Dr. Gülifl általános ételpora, hatályos aa oinésstÓB, vértfeztítáfl és eróaitésre nézve, na-
ponkint"2-Bzsr ¦» elintik 1 nagy doboz : 1 frt 2fi kr',.kÍB : Hí kr. ' '
l'aBtilcs digiistives de Bilin =.bilini eméaz-tft.= i ulfistigitú lepény, ennek a bilini érczeSTÍzzel li::ír.>nJcl lc^Ioldozó alkat részei vaunak j ajánbi-tus !iz euiésztési bajok, szál, gyomorgöres, gyo-"TuorierlieJtetés, felbú'íogéirHtb. ellen ; 1 lepecsételt doboz ára : 00 kr.
Szemviz dr.. Komershauzeutöl : a láturü mi'g.'ivása b helyreállítására. 1 üveg, poniusutii-Bitáösal: ü Irt.
liarthaar-Ktungenpomádé — az ulánnüvu haj.it ÖHKzetartani a azt .mcgtüutnni ] egyúttal bajtmpcdrűuek is allutlmas; ára : GO kr.
:\yilviitiuL cli^inerés.
Klisrneréáetu mellett nem mulaszthatom el nyilvános köszönetemet íb kijelenteni Hegedűs István ur, helybeli nőszabó iránt azon tapintatos eljárás- és buzgalomért, nielylycl leányomat ignn rö\nd.ídű alatt a női ruhák rajsL és Bzabá-aába, teljesen begyakorlá.
Mint e tekintetben alapos szakértőt tapaaz-tnl.itnni után mindazoknak, kik a nevezett log-lalliuzáflhan -iameretet és ügyességet szerezni óhajtanak, -ezúttal egyszersmind melegen ajánlani bátorkodom. Üzlete: Theodoroviea féle ház 10-ik bz. alatt.
Nagy-Kanizsa, inárczius 24. 1870.
HORVÁTH PÁL.
Több gazdaasszony, azakácsnék, urasági kocsin, urasági inasok és kertéfli alkalmazást kerrsoek; bővebben értés ül hot ni Wajdita Jd-azef. tudakozó íntézetébeo.
I vállal
) K rovat alatt koslottekért
felelősséget nom Bterk.
tJ I_. E T I-H.I R ]ST OKI:
_E Jiéteu a_heiixáaáxoJ
Hagy-Kanlzaa, márciius pi.
1870.
i jsxáilittatótl
be réaiint a?. Qnnejt miatt, réatint. a roai idCjárás ktl-vutkflitében. Mi helyi aitlkséglctűinket illeti, erre nérvc -kersaett a buxa, de apeoulatiiíra vali váaárli'Sftl vár mindönki, mivel épen azou idíinouton álltunk, honnan a jil és roBi epyiránt jühet még. KUlTOldOu is cneudoe a pahonapiarcs n jj^y mást ea érdcubou repiiírálnunk nem lohet. A rault attrdai hotirásárou aa áralc Ipy alakultak :............................- ¦
Piaczi árjegyzék
1870. óvl martina h6 23-án tartott hetivásár alkalmával. Sséua kÖRáp m. 2 frt — kr.; jd m. 2 frt 20 kr. —asalma nu 1 frt 20 kr. Gubaca I-sij rundü ni. la frt; -Urod rondfl m. 30 frt. Gyapjú finom 100 frt; klisép 60TrVt Kopcse Sasi - M — kr^ tavaaci — frt — kr, Fobárbab mérQJB — frt — kr, Burjronya mérője — írt — kr. Buta legjobb «9 fta 4 frt LK) kr.; kflsáp-werű 86 fta.4" írt 26 kr; legsilányabb 63 fU á frt
— kr. líozs legjobb 78 fut 2 frt 80 kr.; kDrépsjerü 7fi fta 2 frt kr.; li^gnilányabb — frt — br. Árpa fcfrjohb 70 fta 1* frt 60 kr.; k.'UípímcrO r,ű ft« 2 frt! 40 kr.; Icgiiilányahb' — frt . kr. 4Zah legjobb 4(i| fts 2 frt — kr.; köiépsserü 44 ÍU 1 frt 80 kr.; lejjsi | lánvabb — frt - kr. Knkorieea legjobb Sli fin 2 frt "70 kr.; kCZé|.asoru 8i ft* 2 frt. 5(1 kr ; lejrsilánvabb I
— frt - kr. Hajdina lejjjobb 70 íls 2 frt Hí)' kr.tép«ií?rü Oti fw 2 fri 40 kr.
A n a c v k au i z aai várni lanáe^ának árjr^yi könyvéből kiadta SZ1GETHY KÁROLY,
biEtaa.
Érték- és váltófolyam : márt 25. .
&% metaliques Gl.őíJ; Ö% uemz. kfilcsiiu 71.45; lHtjn-ki álíadalníi kölcsön '.10.—; bankrészvények 7.25; hitelintézeti részvények 2SÜ. ÖO;Loudun 124.10; ezÜBt agio 121.If); araay darabja b.Üi)h/lu kr.
- Vasúti aaponkJatl
1 Dilui K.-Kantuár4UBaiu felé
Érk. N.-Kauiiaára Bai
menetrend :
rep;cl 4 ö:
délután 2 ó r-ffi«l «
d. ii 1 ó:
Mtre 10 ó
regg. 4 «
di'lben 2 .1
repc- á ó
éjjel II d
délután 2 ó
repgel 4 ó.
•lélb«
Buda felül reirjrrl 4 óra ; . délb. 1 óra -. e«ive » óra
Trioat , dtilbenl2 éra 1 , , este 10 ora i
Hécf. , reggel 4 úra ] . eat.! 10 óra '
Saprunböl délbcu 12 óra ¦
L 57 i ih
L 20 i 20
L 1
i Sii
HE&otl naptár.
Hirt. 27--t4í'iprfí ^-ÍflT87«.
If - én boti- Katfaalikus u •r -i Protestai!. (?
nap tár j naptár ,..J
13) Jési * fjOO embert meß^rendegel.
Jan. VI, 1- 15.
27 Vaaárazp B 4 Kupén B 4 Laatare to
2H HétfS SUtu. p. Eíiínj H*
2H Kedd Euafáz, Jani Jeni. ff# •Mi
ao Prerd. Angeln Ang7&lka
31 Caütürtök Kornili» (Linielia «
1 Péntek : Hugú p. Hugó
2 Siombat Paulai. Fer Paul'. Kor. !Ht
Felelős szerkesztő : WgjditS József. Scgcdszerkesztű : Batorfi L&J08.
H
R 1) E T
E
E K
Pályázat.
Muraközben alsó Dombérun rom. kat. oskolában egj- nl tanítói hely megürült—annak betöltésére f. évi npril hó ÜOig nOkaégeltetik.
Évi fizetése 200 frt oszt. ért készpdnzoen, két ül tűzi fa, csinos egy szoba lakása, privát jövedelmére biztosan 00 irtot
BzamithaL .........
'kphogy-horvát éa fflagyarnyelvben yó jártas le-ásból s természet'történetbÖl tudomilnynyal birjon. Lmh állomást elnyerni kívánók Muraközben alsó dombo-7-:rni izkolaazéknél bizonyitványnyal ellátvaazemélyeseu, vagy irás játtal a fent kitett határ napig joleotkezzonek.
. Domborun lü70. mart. 22; MARSICS KÁlíOLY, ^3,1)_ rendea tanító és iskolaszéknek jegyzöy
PQPP P«™ FOGORVOS URNÁK
BécaIKin, Stadt, Bogncrgassc Kro 2,
Tekintctea úr ! " Fyolea ér óta AMthírin-i.láJylzírhez*) vagyok nsokva. mely
t-fog^ln» la roBdltÍTal, b>;^.t jty«kviwal^-ja-^a kütanniuau-fofiíáiáiL__
¦* '«Italia» egy ItiUlnB.jtzAJTÍí; hírét nn^/u-domb, a* njrtban^feldlcíért-q nemtl.-s>er«k cgyikéntik hiwmálnfára nem síin 'ftatom.macini, mTnílfofva fölkérem, lioiry: tinketu a mtdiékilt- íhwiti'.h iAnaÜusrih-Miájvisíébó'l esry met;fulel3 rnonnT|Ré(rrt míckfildcni-srirrMEíjJi,'.. Zágríb, jnlioa 2ü-áti 1W-7.-..... (:i57-4 a bj
- Nemen Mandelstein Teréz. szül. bucimi Jellacic. RAKT ARA.K ¦
l»ma, kiúlníí tflUjrtouaá^nl'miíut mftiJríiitltt,- nCt Néi[ii-|-irr.r.nr, M-lvétii TBfÜk-, *> \t«oloM,oj?, Uerika, .IfoHand,- línljrln,,,. ¦Cíl.vxitrsaAc, K.-I.t fia lí« InTEib itTmtliin éidemlett*-.«li4miir«(i»ui - nW.wtlIÖ ..liltk.k léi,.y.. _ ««ok. vaioflLía-frUr.' minjjiáoben.
ÍTfljí}-kn!),2.iAü : üelub Józitoi" ^"íj^hcvéflíttltt«ri'iTícrjj, I-, Wclimeb, Fiumi¦Ujufi.t .-a Hrfwar'z Á. urak ki1-, . . Tirinoli J....Ki:fl*tMy.ML} Hiiijrur m., -vcím a.
•*P*>V%Lm*fe* t la*.'. V.-tyt&nrerttr.: •:--lfa,»r.7.-,íS!.H : .WnrÜ ífV.VyH-nnlter^jrj'njryHiupVií, rs*i!nt-t!yhr?yőn :¦. KötiiiL'- fili; yta»4'^p»ky-Lr-r-gy.tit;y^/iiréi'z-- tirakiiiíb K/.imi-.HáLtr.'tfviilákr H\
^^Älil^'Wajdi.
ria*. V5ras<í'
b ^'»'-l>flB: I'lll^h-rgroliri-, yv.rrri.z.i.rósg uruál.
' Vftin ^'Plbte-E. C -A*|.|tinri'..ntin.. -1
FJbtfríi. C. -VfctfzpíéintioirMcvr; és ¦.•Ttiflíkii.i, «ulliaril Tivndi. Brikévfíb/irrár: Lcgtnajin A.', Braiíii .1. jrv*Ipy«V.».'céi)síi:k. Lovas SMrén^ UddlW pvii{rvi7i:rrs„ Kai nu. lf rváth K-tjyóiryHi'.er/ni Kies -tlWWÖini-H^hUilrt pj^j-atprfsa JluHitr.ild^r1—T.'míi^f JJ IHb.oir1 Fteriio 2 s,u(!)»«.r„u Ktrm.iiAni il, rvlltli~J.—-KnvanVnr^Knhn-ű-
t^ütq i Kram^ln J T. li.ro. i-^, h«r *rApüívfc<>\t : ItwmWl
A nagy-kanizsai
KcDcciicnn mi c iPioRiii" CnLollCuCLml o írnnoHlill
zgató tanácsa, az cgj-esület ez évi rendes .közgyűlésének megtartására, határidőül
1870-ík évi april tó 24-ik napjának í t 9 óráját
intézeti helyiségekbe N.-Kanizsára kitűzte, s erre minden ^társulati részvényes urat az alapszabályok 47 és 53-ik §-ára figyelmeztetés mellett tisztelettel meghívja.
A közgyűlés íároyai lesznek:
"ii) az íj/.lot. rrtmlmúnytirűl eluterjesztéta jelentés, . , *
ii) rt zársnámláruik a - szüiuvizsuálú bizottraúny jelöniéivel egy ült i olűtorjcsztéso, e) az' osztalék nieíjlmiározása,
ü) az íikpbíalüilynk értelműben-kilépi) 4 igazgutú tanáüsns és li Ingbwl állú wámvi/sfíúló biztíttmúny megvála^ztiisa.
u) ig;t/g,iíü tanáig javsu-Iata az ala|iM^.iliályi»k' '2 c pontjának, átidoiuitááa crduiuébeii.
Az igazgató.....tanács.
A 1'nvatkiwit.t alapszíiliálvi 3§-<*k 'ekepji szi'ilnnk :
.....;ir"S-,.Miutlcn ri'iHxvúhyeiiji kiizgyiiTTTben. szavjízat képca, és ptcligj iily|oi'áií)i, lingy Ogy részyény." után
Jjzarazat kettő után :>,. liitrom iiNlu-.'t. t.ni .»rffe( riy <imviiyiniiá1 Jjililint. iisnnhun" niini ¦ gyakorolhat, senki, bár- '
inomiyi legyen1 n:sz_vónyi'inck "szAiiia. ¦ T".
T——S1L|.. A- kfe^nlrscft -fflTOirlyiiiryn' .wigy -Bjt^Bőtnlmagottjitik. Jilial részt vmni syiimléíinzn részvényesek » 'rira]t.TilHttnípril3ipij^ra^
vényeikéit! (eli.snieiíényeiket) a még le nem járt' Rzolvényeikliel ugyütFa liimk pón/.üirútinT;iiuion nycreiidő té-^ntTíny mellett, mely egy •¦úttal belépti jegym szolgáiiuid, letenni Jartbznak: "' ¦(3í4—3,1,).-
Á SZERENCSE h SZÖLLÖHEGYEN VIRJtGZJK!
260,000 ¦]&.;'"
főnyereményt képezt a magas államkormány állaL
engedélyezett és biztosított PÉrRTZ-BOHSOLASKTAL.
28,900 nyBraafay ktvóA Ik'i nlatt bi*ti>.nii kihuziuik. ;t-kl>k iúizlilt
250000, 100000, 50000, 40000, 30000, 25000, 20000, 15000,12000, 10000, 8000, 6000, :> !-«»«•
5000,36-ezor 3000,12» -szór 2000, 200-Bzor 1000 nat.
A" legelsőt, nreruitténvlnicás. aprll 20-án hivatalos ellenőrzés mellett tirt*tilt rueg. -
1 égést eredeti állam^ornjcpr ára 4 frt.
i m ' „ ¦ „ . 2 „
negyed
„ - 1 »
¦Bilett sorsjegyet a maga ke" észéről a leghiztosb garauli;i innal a legpotitoiabbaii tini ndig ingyen. Megtörténi ]»¦¦
irfi t!íkt»kisorsüláso:il
o. é. bankjegy beküldésével.
Mindenki megkapja az nyeremény kifizetése az állani
Minden megrendeld f hivatalos lery megkllldetik n a számjegyzék megküldetik, a ny
A nycr«ményhnzás ezen iiagya: láthatólag Igen élénken keresett lesz, így tessék egy ily Mi'ieni'íés
sorsjegyet „A szerencse a szfillőhegyen virágzik" jel igu ai-iir nálam azonnal megrendelni.
tillamsorajetjy kereskedés, 4,1) Ilnlie Bleicheit ,\r. 29. Hamburg.
mi 'tiszteli vevőim különös iiti't:i'Ii'g>d/!(iLTŰi elegendő tanúságot tesz az 1 l!7. i'vi postakimn tatás melysaerüit alúlirt 15,0 _ ntiiküliloniényt és az IHlís-tki. ni.lv.izerijil-lll.ROO.at adott fet. E HeAh.-t .™y.rilt,-n Wtrraló üzleti hréjn^Tfoe el.__
Hogy az ámításra számított hasonló czég alá jegyzettek az enyémmel fid ne. cseréítesBenekthtfsztelettel kérem, gondosan czl meznl a leveleket: fRIEDMANN A.-hoz, Bécsben, Prateratraiaa 26._ - ¦ ^
Minden nem lutazó tárgy viss/.iivé'tGtik vagy leh^ggSltctik. Lj biy.n;iyilék:i :i szigoru becsületességnek.
(278—h)
Kffvodüli riamar Ausztria számára.
Legújabb találmányok.
Intés
As általain ki-resko.léslir hozott
P0MPAD0UR-PASTA,
tnely kítflníífli'cc által áta-láim- elismerést érdemelt ki, darab i«JEJ óta több rzcc által liatntsittalik. Szolgáljon tollát ce tuili'ihLiánul a t kőzfia."égnek, Imjy a vallili! eredeti arezpa'n i-
^ Árverési hirdetmény,
¦, Zalám egye
vényszékéuck mint telekkönyvi í» "sz. alatt kelt végzése folytán kiizhirré tétetik, missan Gyuláné^Csidcr Fiai részére Pallér György pöloskei lakos al|i polüskei flíl4sz. tkik^nyvben A -¦- 1 sor alatt tulajdonául (eh ft q. értékre DtMÜit'ingatlan birtokunk elárrururése elrendelteti fgganatoaitására határidőjeEH 1»7U. évi április hó 4-, sztlksé;. 1870. évi ináju* fad-4-ik napjának mindenkor délelőtti 1" óra színére-Pfllöskére kituzetik oly hozzáadással, hogy ezen birtnk feltételek szerint a* elau árverésen cuak boe.iároti felül, a mii-' résnél azonban beexáron alól in el fog adatni.
Árverési feUételek :
l-0r. A .birtnk együttesen ndatiít el.
2-iior. Kikiáltási ár a becair.
3-SEor. 10 olo-toli bánatpéni Uteoiulű.
________________i-uer;—A-.....vev5 felck--a-rételárt k5TctkeíBkén lpflíetnt"lT~IeIi
ngyanii t as 1-nÜ rénxletet vagyis felét .iznnn.il, a '2 ik ré«letei réitűt stámitandd. 30 uap alatt, G uju kamatokkal-, a bánatpénz részletbe tudatUt.
? -«zGr a megveti javat mindjárt ae árverezés brfejezi'iek használatába adatnak által; amely idíitSl Fi){p-n egyszersmind féle terhek a vevőt fogjak illetni.
........... (i-aifir,- Mihelyt a-vevi" az árverési-feltétel éknek eleget ti'l
a megvett júa*ág tulajdonjog átíratása hivatalból fug eszkíizíilli-i kcaő e»l'tben lis íl vovC a fÖltél«lrket pontosan meg ni'm tártai adott birtok a bóuatpénz elvesxtásé.n felfll nj.iblian a vevii kílltsége és veszélyére fog. elárvereztetni.
Egyúttal a kik az elárverezendő javak iránt tulajdoni igé-nyt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykereseteiknt a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, különben cgyedSl a vételár fftlBsli-gére fognak ntaslttntnl.
Végre félsznlitlatnak azon jelnálogos hitelezők, a kik nem a telekkönyvi hatitnág saíkbelyén vagy annak közrlíbnn laknak, miszerint a vételár felosztása alkalmával leendff képviseltetéilik végett, -i iiatúság székhelyén megbízottat rcndeljetiek, és annak nevét az eladá-dj; jelent sek hc, ellenkozü cselbon a hivatalból kinevezett gnmlunk által fognak képviseltéül!. — Kelt Z^la-Eg^t$$egen, l«fl^. évi dccmbtír iu\ Ifi tartott tolekkonvvl tnrvéiiyszúk;-"nTSiáliBl.
dlil c-.ik o ¦ Sál m'mdpn arezhiá távoliLijtár.-i. Atkák, szcplí eltűnnek » kiváltkép megífjnl arcz. — Kzy tt-jr«?ly 1 frt .'Ml kr.
Minden lehetséges. Ki hitte vnh
oly ttixkftzl, mely megkiiuéli a sj
nának tfibekneásáiiál ? Egyszer!
i.Viél kapunak tűké-, tnáif..lf..k ¦xépftl *z
Legújabb rozsdapor. Biztosítóit
il.-j.frb- /.izsdir^lt.tk eliávfilit.isára % ái/nnl,,'.f. sHyrml.ól és mind-u máil/Tv vetekből, — szlnt'isv v.is- és arzélszerekről. Egv esomag ára ;t;V kr.
Lopás ellen Védelem az angol jegytinta, mely n ft-liérnemilből snha ki nem megy « friss színét mindig megtartja. E* minden házlar-Lí.-tnak ajánlhatti. E^j- ftveg ára csak -D kr^R,
Tyúkszem gyflrfik angóra gyapotból, vi
úarab 2ü kr.
Angol bÖT-fénymáz, mely a bŐmemilek ern-lágvsápit vt««n.ii«.i és legszebb fényre h../.za. 1 kis flv,-i:,.„. kr. Egy naey üveg
.kr.z
iclv
néli
Folyékony enyv. Li-
miud.-ii h;iitiartii-»ban előjfjv,"! javításokat ni
ii'-Ikillözlietb-i
pecske' utaaitáísal 'J.'i kr.
HlflCS többé fogfájás. Klienma vagy m.-bfi elk-ztébeii szánnaiott mindennemű u-*-:\í uj berlini fugeseppeU áliai <-jv pen-r Itniik. A garantia annyira Idzto-". lui'-> eredméiiytelensée esetében » vi3s7n.1d.1-
tik. 1 ÜT-Cgcjíe nta»itừal ÜO Ut.
FányesltS pasta. Megbecüllietb-n háztizer. melylyel minden elavult ó« ehaknli l.uu.rt «tb. legnagT"bb kBnnyediér-el itz*' rtdn-n kifényesitbetni. Egy doboz nta-iiással .elegendő egy buturgarnimrárn) kr.
EzÜSt tiSZtlto-golyÓ, kilőiiő szer minden 1... myiyoíuiá vált érez tárgyakat feiiérré és vijjá vá'ltuztatni, 11 elkrilözhétlen ar.inv és ezüM míivesnkHél, 1 db f) kr.
Uloden áráaak regulatora s, reguláit nap->ra
compassal, mindenkinek legjobban ajánlbaiú. mintiiogy ezen bixounyára bizonyos óra 11 tán minden gépezettí érát igaiitani lehet. 1 drb
eltarthat.', ét hidegei [iveg ára 2!j kr.
Mindéi
iá* zuáibat il. Siagnélküü vízhatlan ágybetétek.
iá/tart.i-ii:ik aj.iiilli.il" kivált, külünüf,, ¦ ¦•'k-k. Ii>'it „"'k gv«'i-itu-k-ágyn!t
iélk»l>.zb.-tl.>n. !til kr., "l frt "JÓ kr„ .f^ .-.'.-,1 1 irt 7'i krk* Cs. kfr. szab. Szaponin-zslr-áther,
lehány perez alatt nj.ndpn néren ne zeni.yf..lt..kat mind.-nf.'le Kelmékből
leMvül
, leg-mind-
Hosó por.
- ha.rnálás:
n.le.
izületeknél.
ál 1
font.»
kr.
250,000;
A* eredeíi állam-sorsjegy okét mindeniltt lehet venni a játszani reá. Szerencse fel!
mint fő-nyereményt ajánl uz uj nagy pénzkinurolás, a mely a magas kormánytól engedélyezve és biztosítva van. Csupán nyeremények lesznek húzva és pedig tervezve kevés hónapok alatt 28,900 nyeremény, mely lájékuzá*aul a főnyeremény-^tójOQQr^fjOiOe^^ííÖíOO^-őOiOÜÜ,- 4r3,tiOÖr 30,000, 25,00,. 2-szer 20,000, iíszor ,1^000, 4-szer 12,(XX), 5-azÖr SOOOj 7-szer 6000, 21-szer.5000, ílű-szür 3000, 12lí-8zor 200, .205-szÖr 1000, lőfvazör 5Öb,".3ű0-szer 200, 13,200-szor T10,-stb^H: A legközelebbi húzása ezen nagy állami biztosított pénzkíiwrsolásnak hivatalosan elhatározott már
SLX^rtJ. 20-án 1870. lesz^melynek ára _ ;
1 egész eredeti állam-sorsjegy 4, — 1 fél ¦ ... ¦ . .„ 2. — 1-negyed „" , „' „ 1.— twztrák érték készpénz beküldésejnollett.
Minden megbízások a legpontosabban teljesíttetnek^és mindenki tóltink az eredeti állam sorsjegyet kézhez kapja,.— A rendelményukhez a huzzii kívántató tervvel ingyen kedvea-kedünkj es minden húzás után kiildjukii hivatalos eretlniéüytr — A nyeremények fizetéao rügton állami biztosíték mellett eszközöltetik, és lehet az^rdckelt kivanata azorítít hnzzá kfli^ deni, viigVsii velünk összöküttetéaben 'levő oöztrák .birodalom oagyob" helyein felvenni. ^- üzen forgalmunk a Bzer'enesével van-megáldva-, mert a rövid idÖ óta 3-Bzori húzásnál, 3-főnyereményt: kimutatás BZerinl űzettünk'ki. — Ezek szerint mindenki igen egyszerű és szerény hozzájárulással ttirtlmt számot »s u^tdal réaztvevésbeu, miórTÍH a kiizoüévo húzás m.iátt kérjük a rendelési beküldést miqlöbh cszközülni^ '^3—1)
Stcindccker S. és társa
¦tíkc és váltó" üzlet riambűrghari. "
Vüvéö- és eladáíí luiudohmjmU állampapíroknak, Vtúmti rész-..vényés részlet sorsjegy éknek. . / ' '
P^AJávedéstkikeftÜni-teSHzük azon mnEJugyV*^"kétyhogy aemnn hasonló az államtól valóban bizlpsituU póuzHorsöMs-Á? Hp^b"b7rt'nnponiium lesz és hogy minden kivánatlíak kellűróg. ím^pfelhesslink, méltéztassék mielflbb- tiz oredotí állam sora-jegyquikrerbécííeá megrfcndeléaót toniuU' ** 'Fenloübiítk.'
Amerikai szabadalma blitositó-lakatok, ki
ttlaű .i/,t!rke/.etj biztn* Wiinden b..tr.rén ollt.n 1 darab k^ehl, alakbau 30, 40, ;'i0 kr.. e<^ nagyobb 7tt, aü, kr. 1 frlig 1 nagy két knles-esal' 1 frt. oUziitá."kához 1 db 40, "iO kr.
Czéíszeröek a nadragmentök, melyek n nadrágot rósz idojárárknr pisikitás' ellen védik. 1 pár 10 kr.
Angol ollók. Lggjobb aetélhól 1 aubá'i "Hd legenomalib Üfi —4ii kric- ' bimzíi nlbí Utrti tiomabb í?0-fll> krig 1 oll.U.lnez l'» Ur.
Nagy előnyt nyújtanak az uj gép-i^nok, niegtakarilli;tik az unalma* hegj-e/.és ¦ « t.i/ tositLitik a hegy türé-,-, 1 .1). fával sr.-gve 1U kr., enoutba Ifi kr., 1 dh tollUrt,", és késsel 1 db iiniiiu-r.mlirgnmrni trón- én tintára Ti kr.
Hogy lábalt megóvja a nedvességtől, erre
gondja legyen niiudeiikiiiek, minth..cj- ez az "get fenntartja. H.z eléretik a Mv
féle bőr-sajtulmány által, mely hává és athatlaniiii teszi ngy, bánneildir; Lipoma buyen Í* mégsem erezhetni benne nedvességet. 1
Kitűnő lakrénymáz k:iutu-hukkal <
hngy a bőrt tartóssá le-ve. 1 iloboz(l fm
A legújabb Ügrolrt-tuzi szerszám (:
hordhaii'i) a lecgvakorlatiahb o nemin dohányzók számára is ajiuL
láblirlii pu ngy a .v.i]..'
•cyiilt.
t I17.Í
llljll
Iái
vai
-bBkfltvB, mely líítlnn}r-uT'Íra- való gyiii vesz fel ngy, hogy gyakran adódó nlknli.m-tt.al legott világot lehet gyújtani. Ara esnk a gyors el terjed és .végett ily ob-só,,t. i. 1 db fi'l kr.
Perzsiai haJfealÖ SZer, melylyel az őjzhajat perez alatt barna étfeke'ére festhetni1,* esvuttal megóvja n tenm'rszetes üdeséget.- Niivényekl>ííl készül és egészen ártatlan. Egy dob..* utaxi-tás.ial '1 frL
, Minthogy nevezett 1 ^elt Ilzletlxii kiphat. vidéki lak
Igf Intésül
EgynUal bátor vagyok a n.
járt üzirad és nem azagoa. Ajánlható egyszersmind kL-.sztyfi - tisztításra. Egy ilveg használat! uta<itá»al 40 kr.
ÁltalaflOS tisztító por, melylyel mindennemtt erezel. Aranyat, ezüstöt, bronzot, pakfungot, aczélt é* rezet tisztítani és fénvesiteiii lehet. Epy- doboz ára 2(1 kr.
.....F0P0t a btbak izzadása rllen."Ez eltiivo-
litia -i lábak izzadásii « az ezáltal «dőidé/ett kellein-iloii szarni. Egyszersmind a lábhelire is Ji.i-.-ij.j- 1 >U>bi.i "ifaszuál.nii inasiiá.*.*al. eléé .1 hrlnaprs. fiO kr.
Pap/Sl általános ragasz, melylyel nemesak nvciTPt. porezcllánt, követ, tajtékot, fá! »ih. a leirev..r-abb^i. én állandóan meg lehet ragasztani ngy, hogy elválaatthatlan marad, hanem In.gy "minden etryesitve legyen, fát én-.z-•¦zel. i'ivesi't porezellánnal ntb. usy üsszerá-gaszthattii. hogy egy testté lesz. Ezen minden háznál nélkillözhetlenül szükséges szerből egy dobozzal ltl kr Ugyan c ragasz folyadékban, üvegbe szedve '?0 kr.
Villanyozott fogkefék. Ezekkel a r,.gakat
¦niii.lin f..gtapi«z vagy fogpur'nélktll esnpáu hideg viszel a legszebben, fehérün, egészségeden és szag nélkül lehet tartani egyszi-ril .l.'.r^.-.lé-. által, llogv minél nagyobb logj-en a kelendŐ-óff, dbj.i "rsakís 01) krr.1 leteteti.
LevélpCŰSételÓ bélyegek, melyek kétiyelin-s-¦ é^, iib-sóság lis biztosságuk minit is minden ..stvánál v.tgv viasznál előiivüsbek. Leirliim-imi'hh brirmiféle névrel' vagv czé(r!r«L én ezimerr.'l vncv jeirygvel "illO darab 1 frt :J0 kr., UHUI dar.ib 1 frt" *i(l kr.
Irótollak regulatorral. Alk^Imazhai'>k min ¦b-n k-ihez é« papírhoz, ngy, Imgy ecy és uíryjimí'tn tollal a Icrfnomabb Íi>>rvii^ta-i;abb ^..nás.ikat is lebi-t Vsinálui. l'J darab ára 24 kr.
Valódi angol tollkések, egy-e^y :.' pengével ^it. :!il. 40; .1 peuKével őll—títl kr; legfinomabb fajtájú pengével lill. 70. '.Hl kr. 1 frt.; 4 pengével 80 kr.. 1 frt 1 frt 20 kr.
LegfeTsöhb helyén, szabadalmazott méreg,
egerek, patkányuk ürgék és h.'ircsügok kiir tására . .Az eladás felcluaségre Uirtéuik. Kgy nagy szílnnez ¦¦ ára 1 frt.
A hajat élénk állapotban tartaniJ az Őwz, reg}- szőkét darnára festeni legalkalmasabb a dióolai. mimlun vegvl kcazítménifak károsak. Van -z-rencsém a t n. k^izÖNségenk jel-n-te-nij hngy nálam fris, moghamisitatlsu, két-áritezikkek in, flgyelmcztütcm a t. ez. kíízhus ; — Arícnyzékek minden a raktárban léte elmét kOzvetitS üzletemre - a maga
sebb minta legnagyobb megrendelés mindéit ágbaii és nemben gyo/sui és olcsón eszbőznlieiík Sr.:
tisztitott dió-olaj kapható. Kis 0véggel -t kr., nagygyal 45 kr.
Gyökeres szer, melylyel a tyúkszemet 8 nap alatt gyökeresen ki lehet, irtani., Ezeo-ujahhnn felta[ált szemek minden további dicsérete felesleges, minthogy garantía mellett áml. - - Egy dobozzal használati nUsitással egylltt 4Q kr.
Ál ámlks-olaj cgyedQli raktára Ausztria számára. Ennek ssua ctodabaláaa van, hogy a fejbe l épsége kel elmnlasztja a liajgjokBrol és a fejidegeket rrősíti, s ezáltal a haj nlívé-sét ineglepM rilvid rdő alalt még a kopasz l". jrészeken is elő mozdítja. Mint gyógyszer hatályos zúzások, kiiiezamodftsok, taghasoga-t.ulzásiik. rheuma, égetések stb, ellen, bővebben 1 a hnsználati uL-uitÁHbau, 1 Üveg 1 frl. :
Valódi átlátszó glycerio-szappaa a legfinomabb illatokkal. Egy krísépuagyságti darab I ára lő, "20 kr., nagy drb 25 kr. Egy tégely | valódi mar-zsir (Karumfett) bajkenőes 30 kr. Ek> darab inar-zsir bajuszpedrő 30 kr.; ti-1 amint minden más illut- és tuilette-szerek bel-és klllfiildiek, a legnagyobb válasttékban.
A kltünö szobapadlo-fénypaszta (kantschuk-
kalj, mely a^adlót - le^siebb—fénynycl -lálja-el, és UirtósságTa~néYve ac eddifpeket fölülmúlja Dobozként (elegendő lizohához) 1 frt]
A legnagyobb takarékosság. Minden biz-
tartás, késmives és gazdaombérre nézve az efV^iz ujnunan szerkesztett angol szabadalm. kÖSZÖrnIS gép által (haasnálbstiS minden vá-gdeszkuzhez, szintúgy üregmetazéire). legna-gvubb knnnyüaéggei néhány másodperc* alatt élteién rágúeszkozuk, úgymint olló, kés, kasza stb igen élesre kr>sr örülhet ők. 1 db 25 kr.
BŐrpaszta kautaektikkal ft bőrt elnyübe-teüeiiué tenni, külünüsen ajánlható loazer-sr.iimok giiiidiizáaaxa. 1 Jiidogdiíboa 60 kr.
Legjobb borotva-paszta. E paszu frdasle-p?"é tL-*xi a hurotTa kílszürOlését, 1 doboz
Orvotl kenÓCSszappan, caodaazap^annak. is... neveztetik : kipróbált" és blítus szer minden bőrbett-irség, u. m, kiütések, atkák, persené-sek stb. ellen.-felnőttek éa gyermekek által i-CvirÁiií h.-uzualhati'i. Egy darab basználatt ut.isitásnál, aá kr.
Encrjvoir, a fehérneműkből vagy más izD-vt-tckliűl minden uj vagy régi tintafoltot kivesz. 1 üveg 2U kr.
Az uj bolhafogo szerkezetek kaphatók] darabja 20 kron.
Légylrtoazeaz szobák, konyhák] iíalonok] számara] igi'u jó illattal bír és egy fúl óra alatt roppant mennyiségű legyei pusztít olj 1 üveg ára 30 kr.
Legújabb találmány. Inggombok felvarrása 13 bróbás ezüsthíd. E találmány nyal <- szakmában n legmagasabb eredmény éra-telt el, mivel ÍU a szép a baasKOiaal Oute-kiltti'tett ¦ ha számba veaazük, bogy na ily gomb írekre eltart s haaználliatlan ingekről levehető s ismét másokra nlCalmflzható, a mellett értékét mindig megtartja, míg más gombok mosás, mángorlás, Ós vasalás által rsakhamar tönkre jutnak, Minden gombhoz 1 jótállú, ax ezüst valódiságáról szó 16 irat van csatolva, az ár oly tíaekélyre szabatott azért, hogy e találmány minden háztartásnál alkalmaztassak. 1 tnezat gyflnyörK mfivü gomb ezüstből Wá kr., sima 70 kr.
Hladen láthatóvá (caz as aj zsebikroikop által, mely llíJ'JU egész százszorosan nagyit minden tárgy stugy, hogy ezen keresztül még a tinta vizben is meglát hatni a szalagokat. L mikroiko-pok sokszorosan használ hatót p. liszt, gabona, veUniénv-magvak, axilvSáruk a természetvizs-gálatokiiál. 1 db 40, tíO 80 kr., 1. l.ÜO, l.üO.
Halál az alkalmatlan rovarokra 1 Az újonnan filtalált rovarirtó fulyadűk által." E nemcsak hogy a rovart gyorsan elpusztítja, de óvszerfll szolgál azok befé-szkulése ellen. Igen alkalmas ]iuloskxvsmuly stb, ellen, I nagy Üveg3ö kr. , >get, hogy valódi mi nős égben ciakia a nevelő LírgyakrM ingyen adatik ki. ében egyetlen (Ízlel — felhívni, hol a fegkí-s megrendelések ki vitai éra ajánlja magát
FrlediiiaiHi L első közvetitó-iníczete BccsbeiivPraterstraiSse 26.
Pályázat.
m
A nagy-kanizsai Dölzalni takarúli-pi'uztúi'nál egy lí^>ny\vezető, és egy ptinztámoki állás betöltésére külön-külön 500 frt.' évi illetmény és ennek megfelelő .kettás óvadék letété kötelezettsége mellett -pályázat nyittatik.
Felhívatnak mind azok, kik ezen állások¦cliiyeriaeúrt pályázni kivannak, miszevint folyíimotlványniknt iifkf)lc5Í)& maguk viseletét, fSzakképzetBígökct, valamint killOnöscn a kettős könj'Vczetésbeni jártásságnkat, ngy a magyar nyelv tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelve folyó 1870 évi lapril bú 14-éig alolirt igazgatónál beadni szi-
vcskefljelí.
DelznlaíV'takarék-pénztiiri
......CV. . ¦" igazgató,
. KFlillJJSSY SÁNDOIt.
Nevelő kerestetik
Ntigy-Kiinizaa közelében lpvő városba, teljesj_ellátás,. ESnyelmes lakás és havi -li> ft dij mellett, három gyermekltez; kiváutatík: 1. a reális 4anttirgyak tinitásáhozi képzettség, 2. zohgora-, rajz-éa , tornnszntttimina. 3. á németnyérv teljés binUas végül 4, elflnynyel bir n protestáns valhisu üinitó. Útiköltségül 10 frt azonnal küldetik. Tudakozhatni e lap kiadó hivatalában. -'
'^árverezési hirdelráéiiyi i
'l'úbl) a vasjiályúií niefrüiliilt -; - ¦ :-
^ÜT" különféle tárg^^^^^^.ll;^
íniutón tiiliijJ_uni).s:rr xrtáir hasztalan kutatuut,
iblyóúvi april hó 4-cn azelőtti 10 órakor.
a nagy kanixsni vaspályáuclvnrban; elárvereztetnek;.. (391^-8,1) • \ . <^*r41fcia«-f»niit
--80 és 40 éves köhögés, rnelí, tüdő és gyomorbajok a valódi ¦T \Hoff Tcfle maláta készítmények íuiszualuta által tlinellöz-t
tettek.
Udvariszíllítö HofP Ján08 úr félő központi raktár„JBéCSben,
11 iCetrxLtrtorrtzis- 3JL.__ _.........„......
Qordiiu, Dacan.har'bo 1-éu ltiGO. Miután öli maláta egészségi eh.-eöládéja gyuiiglllt gyomor bajomban-'Ifco jfl are dm ín/t gyakorolt, küldjön ismét J tuul.l~aS M. XovaoOVloh JÓZte^ |>Iób.-ii.»* éi gyUltiké*oti lauá-
«tot, - Ön BuLlu kivonatja nemcsak egy 20 ove» kQbugésl távolított fi, hanem még "j" ntetfurffaltctt,
FltBMIT V. ÖWbfirtL füknJűagy Gudenboii. —- Zcmpclburg. Itbz Uaríciiircrder, Miíjus hó il-t-a ÍBOIV Öii maláta ljaaitméuye nálam is csaknem csudálatos tnuduU jó eredményt latmsÍMM. 10 évtől ^f.igva takár-hu-TOtban awnvadtain moly fiti évei korúmra ogy ucm csukély tosti gycnguséget in nJőállituU. Un maláta kivo-Mt-eg«auégi *Hre housabb használatának küaeOnötn nemcsak vissza uyert egészségi erőiuul, haiu-m csuda-
Utoa Uddon régi köhflgésomot is elvesztettem. KamnltZ'T P, özvegy, flEfil- Gutstadt.--líii|iezelak, 'Magyar
__^rtmág) December hó 3-án 18ti9. Megkeresem, uekem posta fujJulattal l'|: iont inalala egészségi L'hoeolá-
dít e* meli-malata bonbont küldjön. El kuli isiucruem, hogy e te» készítmények kohilgésomct ig<'" i-sökknii-
tettik, TlMr«« V. KltflÜHdy.--..Domar». (Bílhmuii) Augnai hé 24 ISiJu JÍtul-ín nŐmuél-ki !!'1101 Ul.ügés-
liaji eV gyotnortakárban szenvedett, a dicsért-Hoff féli! uiabíta kivonat használata után. melyből iii.tr két "nagnadsIAst ilUlvetlen), ismét egy csomagul küldeni. BÜTtJer Leopold, uaziíii.tági udvar-bérlő.
Figyeltueitetés ha in it ás és utnnzánrn nézve; Minden alakú maláta-készitnié-nyenieu uevkéxvoniisom található
Johann Hoff.
¦ Nagy-Kanizsán a valódi csakis F. Resenberg é.i ,f. Wehst-h ur.-ik. kereskt-duiébL'ii k.iphaiií.
(289-4,12)
METH S.
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára
Bvcfiben, Rotheiithurrustrasst' tfiil. sz. bátorkodik a t. ca. közönséget azon igen elűnyüa alkalomra íígye \ meztetni, melynél
— - ~tfF" fél becsáron *H|
to blitoaltrik mellett hibátlan vászon eá meglepő szép uri és nui'zonyitvány, orvosi tekintélyek íabernoinat Kereshetni. A p«mutiiak elünyüa beszerzési; éa oli-^V^g niflgúnvzók részéről elég tíl-mnnkaerö következtében azon kellemes helyzetbeu vuu nevezett:nnsjjlrü[ *a(lnak arról llű^V gyár jelenleg, (míg a készlet tart) hogy e tekintetben jutányos! °, M ,. j ' t árra néave, rendkívülit nyújthat, mi a kiivetkezS irjcgvzekböli""11 laDIlacsok "atisa 6ík-iíTáthaW: ' _ ! ugyan felDlmulhatlan.
Vászon-árjegyzék.
lAzemberLségJóléte
iolúiuozditiisára szolgálnak a -|már 100 év óta a_ földgömb minden részén ismert Red-
jllnger-labílacsok. I5»,n45 i»-
'" _ ' . Politechnikai
és gyakorlati találmányok.
Ulílíidl
|.ii-kii li
linn, i'l'LMl pl.c.«.. ,
flcltsi gnek _
elsíil j.ivnl MilliiinlJA „ rB, kir. aaabadalniazoll ChHS* aepot-féle Z3ebpl«Etoly,((:vii-izr!r) moly 1 Vi Wlv. huaazu, uj fzliHtliűl vurve, ií(rv kiHiiyomás által cffy más utál i tíl-eid. Ar.t 1 trt fiO kr.
Ünnedv,«ltí: totltaftilt. KWfiil lintatarté nélkfll rulvtoii bdi.it vcltlk írni ; trrrn iijilnl-iiatií olyanoknak., ]tÍk bázuii kívül liiwználják, mint: urvDdok, |'l,:.|,:ímJflQk, UivaLilmikok oth. kikmík írásbeli miiiikiijuii van. Kgy ilarab, 1'J tin-z;it tollil egy (Itt
ldb 30r5fa*fehéritetlen viaion beeaár "la—l'i liig, most csak fl-
: Redlinffer-labdacsok
1 . 30 . fehinUUun já ké.l*
uOTetviuon . 18—20 . „ 9 -11)
, 30 . feb. crvfta-V^JtoD Iti—18 . _ s
. 30 a jelei islleiui tásioii „ ¦U—-JB . - 12 - H
. bO . kit rumb. vü«»on . 311—30 . . 15 -IS
. 3* . Irbuidi csém&ráar.ou . •JS—32 . . 14 -lr,
. :«> , ramb. cxárnaviisoD „ 30—3ti n . 1*' 1«
. 50 „ tilzta fcb. or. lettriflzon 31-38 , . 17 l;i
. 5o . unom Irbuidi biüviS, „ 40-48 . . 20 24
—. 46 ' . bollmidi si&Tes legUkal-
mvobb art iugekru . 62—CO , . 2» -30
1 , W) , brabanÜBKovealegGu. legjobb és legtartósabb,
amlcek létuiik . 80-SO . . 30 -40
í labdáik
Elfist nyürök k^k vn^y feki-tn eiiiaiiriniz:!»-iai, lí.-.Uüi liiHirattal uzendtni-nck mámárn, — ¦•'ríub- Igc^'-Alfealma? .tjnndi'-hunk valú. Kgj:„ tokkal 1 frt,"iO kr. Ofatárgyak, ntint v.-i.inti Im-oiiKibili- wa^í\-n-.'kli.il, filivi 1 frt l'u kr. : fulú bánínyka I I fri ; uiáa állat 90 kr. ; fut.*, i'jré.rke lí'i kr.
Fogfájás , Wirmiuicna, azonnal állambtan nn-^-íiliiJk n berlini fu^^süjip.-k b.ts/iiábitnuál. i :irniMr:i biztii-. liojry nemim»7.11.-ürít cu.Tli-l.rii h../.VI-l'iik. iiiii'-ü i.t •¦ vzenit-k p^vclliMi házban ..1,1 l.iáin ¦iin.-i. 1 (Koít ár:. M) kr
l^i-ii f.nitn, iiiiiuli-it ház tart.-iilinu .1 Icrfujab tubili lenyesltfl ken3cB,m<'lylyid min-l.'2l,|-.iiiiy.-l.ln-ii a a k'KSZi'bln'H kifV.,ivrsilhpli irmi -il,; 1 katul;
¦ M.-sni'jT
kit.'-
lüiist fény esi to-flolyó,
íilst .1
ipknr-k
ellltllnil^t^l
óra i-.mii^kl*
hat<
,\ta r^ilatora a reguláit nap-
miixleiikiflzik .1 UiTj.ililjjiii iiiáld-jmniu-í urával min-len in.-t-ii.i-sazithatunk, 1 dar:ib ári liiinmaii fé-
BanJkÍTttÜ Hagy rálaattiku a lej^nolicxtibb rurnLnrpí udvOnekiuk
30, 35, 40, 45, 50— Ü0- frtért tlarahja mely ok azonban kétaiur nnnyira^^jjj ..bacattlTB TKiaak. ' * , , . |által felfuvddá:
1 kiiczkaz'
ft a leB
ilmtá.iai én nnjáUng,it; Kat-r ¦> .linthaiiís nlvjifiEtd- és tiüitili'i (r>"i'»|íy*ri'-
¦ rt-kliől vaunak ü.iszi-állitvs. A íiili.iti.st
- ':tz altmt belréízeiru (.-yaküruljiik.a ká-
¦ iiiB liatiLiu anyagokat, iiszLátlansá^sil, ¦ " '-jn'-t, uylili'.H iifihi-ket kihajtják i-n így
- .hí áliu.it dacadásál, int'ekemtuveilénét
- nál.,lják. - Mfll.'.k- i-s niúhatásuk az, « :bui:y az <-ivágyat és étkedvei t-lömtiz-
Jdilják, az t'j.ét is vért tíaztiljik. Kutiél-" |l"»p*a IhO éve* U|iasztalá.» alajijá U'ivi-tki-ző esetekben üilvíH haiájtiu ilabaarnok. 1) Knél, tUztátalnináput, td» liainsii in-dveket linjtani. 2> üyu-írU-rht'Ié", nehéz, kemény, ninui* é« íí étkek után, melyei; liaai;Ores iliuliki és li.iuml.'i bajok k»di*tkczne'í.kiliniy«n. .'I Hyi-uehuiidria, ..l.slru.'li 1. felfn'vá" ?1 láz.ha ezek Ulö-éU'tméd által kelefkez^ t"-k. 4) NV-héí é. kemény széU.-l.-«nél. ."1 Rárcaná-riiál. ha ez kfiiiény.tdé.* vn^í itiiijbaj által okoztat.nt. !>"* A máj, vese, |lé[», mélianya, belliéi .iib. diii/iin.nijaiiiál. 'T. lUüvir. kúrsájí ellen. 8) liili.-zlák én íi -11 k nyúlánk nedve ,01,-n. 'Jl (iv.-tnu-1,-k lifls[i.".ir.idéiie ellen. In, Hi'miiij iiiifillbeli!Bfiéj;ekbuii és \n<ilig : leleteti ¦Hí-iinnigtttás, elnyáléüodáH, lildolinj, ;f.'ifájári. üzéiltlli'i> ellen, ha ezek erede-é*itüknt aUe.'tbatbaii veszik II) Tavasz-t'í li»ztlilásra éi .1 iiiejiriiiíztMi nedvek • zilitiL-ára.killíinrl7.tJitoly i^véin-knél, k lli;;-étjii<Hl..t fnlytniiiak. lL'j l'mliíé 'é.jáni'iiij'"* bi-lniíüétrrkiiél .¦zenlaltda-,i->tk ha.iziial.iLi ajánlliaii'i, nn-ri fi» ál-ji.iltik ukozutt hatás fulytán a járvány \ r^(iii-iii ragadhat oly köiiuvcii. 1
VTjabb időből saánii.,7.,. levelek azt bizuiiyitják. Iwiíy ezen l.ihihic-iok mint
fiiiHznoü óvnzcc n eholera
nveiitve ¦' Ur .t^sje*. Mosdó-por, E j>.n lLW itr.nl: időt muokát uaö'obb ' sm éltetik, magra T2
kaEn,
alkalm.iz.-U.íiiál m^uiaka
ét pénlt, emellett .1 ],¦L•
*,ikkal j.ibli.-in
1 Í..11ios l-sd-
k ein illet
bizlositó zar, lu
¦ -LTkez-tii 1
Hl l'rli^-.
! dd utaz..
inkára
vai., ^i")
, mint r
, Ondi
X db 30 rSföl ip;y-kanav»Ui mindDtifélc azinekbeu e.ilki
buDiir 14—18 frt most c*ak 7—9 frt a le^uunmahb.. 1 db üO "tBföa igen flnum és tartus pamut-anilvoHl atlas-^rn[>li, b é. nrtaBéu 33 irt, moit csak 9—12 frt. -;
1 db 30 rSfOs anjrol nbirÜDg (subtfon) igon finom én oly tartó
Jai.»on,-b.5esara6^-2t ÍiU j»|ttjl«d3! frt. 1 Ue gémeikül! lapedC, S rSf »él^ 13 röf boasiu, rmk 3 frt
Zsebkendők árjegyzéke.
I ttaciat TiaioniaebkBudS 1 frt 20 krtét a, .a.fitl, '2, 3.'>0, -1, 5-li írtig a U^Üaumabb.
.....1 tacsat nagy mmburgi váízatiesebkcntlfí 3, 4, 5, C, 7 frtíg a Tegfin.
1 tttczat lagSuomabb fehér franczia bnttiazt-kumb'k, njuur szegénstl, 6,
10, 12—19 tfrtig. 1 tuciat aainei TáíioniscbkeuJC burnéthanzuálék siáinára, ige
tarida becsir 8—12, megsteruzbutű 4—G frtig a legfiuuinabb .1 taczat batiiit vásíoűZBebkcnilU, fehér vagy színes szegélyly
6, 7, 8, 9, 10 írtig a legfinomabb.
Férfi- 8 hölgy-fehérneműk árjegyzéke.
l-BHl lus; jó váaioBbdl 1 frt 50 krtél 2 ft. a lcfrUnnmabb. LLt.oClltnf kitflnS mmbargl vagy hollandi váízouhúl tiiwru szív-, •kerea^UUlra moSfTbtiiia^aPciaS 11 50. 3, 4. 5. ft a legfinomabb. 1 kBrt luf, kitünö rnrahargt vagy irlandi várizanbél, logelegáusabbai ké*zÍtTB — (ax Ujrynevezutl Krzsébel csáazáruú ingek) mo.tt esak 0. < 8 frt a lagfioomabb. - —• , ,. v .. , ,
1 nBi-áji tútíti) coraette) kitfinR ásfip, most csak 5. G. 7. 9. ft a legfr,k'n bi*»»yullak be. ¦ 1 nornladasoknyik 100 kfllBuHla iiárisi minta szerint, ttgy szintén a maa'Redlinger J. C. AligsbUrgban. :----áluláab«in-kfidvelt-Ht>f;bi\ vágott n*ökiiyák-bitiinzvti, varrutL azegúsae , \* ..nítrák-iiiníjvni állnni lerill.-T»D»t oaak fl, 4, 5,T5, 7, 8 frt a" legfinomabb. üéi-n nézré főraktár :' «
HMgy pongyolák a-legfinnmabb balistbdl, valádi valnnrittnni cuinkével é*'-,.-. • i
' aaoda-Mép blmaatt betétekkel -n k-gujabb és le^elegáiisabb e nemben, -I fi V 1 p f I 111 O 1111 A ^r 16, 18j »4, 30, 36-^ a.iegfinomabh,- J llVUIllUllll il,
¦Ifíi nadrigak: finon ahlrUn([b5I, vagy vássonttél aprd szegesekkel, vágyj (Ulclébeu Hées, l'ralerslrasse 2fi. , hlmiéaekkel kitflnll kiálLitia, most csak 2, ?.50* :i frt a legiiixMiiabb. ^ Lny (JobOZ ára haSZná-
Url Ingek gallérral YAgy anflKal, fádroaott mollel vagy simán kitltuS fin. |Víjii+-ie,,+Aeio».l IC L ^«to«BbdV'aitl|L-'a^«a oly tartól, mint a vászon, fehéreu én «tiuezve,ild« U»5liaSSai ?0 KT. W<? 0
Boát eaak^9^t>, B frt a les^nomabb. *•
Urij ingák,:Jsgjobb mmburgi vagy irlandi váaíonbél, — gallérral, vagy a< TUJBrill^i.— vagy tairaúnií mp\\f<\ a legújabb divat szerint erílaen'
- Taajra, moat ramk,2, 2.50, 3,_4,,5—(i frt. a legfinomabb. '
- n^tsa^'iasjflBAB^b.bjialat mailbe téltel, legelegánsabb, a'mi csak létezik.
om«^«i»k^7T 8,10—13 frts lea^finomabb, " .
— Url a^tylV Igrö já áa tartds vászonbtil, félig magyar szabásnál, — mosi
- ank S.frt 60 kr, egéat 3. frt a legfinomabb. XStt a^rtrak,,tfjin !6' í» lartda vászonból, magyar szabással, nagy üleppel
most CJftk 9 frt, ^ frt 50 kr. a legfiiiomabb. ' -1 toeaai nrl inggallir, a-logetegánsábban, és legjobb divat szerint, m.osl
~~ eaak^űO, B,'4 frt a legfinomabb. ¦ -t-> ¦ - - \
1 tutut Sri k4sel6 • legulejansabbau és legdivatoaabbnn klállitva, most : tM^iliO, g, fl frt * legfinomabb,
-^ToVéTsilir Vft81^roma'ct cgy linóm hímzett but-
ˇ "V"J\« l^t-Kendflt; ííÜ.ftig.'cgy ciHKlaaztSp kávtSkiiflzlü tet, L L 1 kAvé atrotz hozza ülő ti kávcíkendflv-ol:) 100 ftig vil-atUUk egy igon finvui ca*chuiir-aaztiilt(intűt kiíjmnk rótuláaul. Ingek vagy uri gallérok megrendoItííHíntil & nyukbötiug kituundű, TiMtolt'vBTmm kényolmo kodvóórt, az oly fehér numUkórt, mdyak nsm-jdl áll&jtaira-testl
., ,—_ _ —, „ö j „,......okndl -íogvanem
atm» |tiha»Ietbinlo7iJjiawnjücbül minták klüdtítiiük,
^ leveleket kérjük czimezm : ZbCetJ?. S. Bóob,
Eothcnttürmib^ßöc-Nr. 29,
.;v:ikorlatiak a nadrág-vedök, mei Irakot riiHZ uiöjár.-bsbau rinitzk. EiT\ pár ára ?0 kr.
Aii-4.1 ollók a legjobb m-zélból, I 11.',, a legfinomabb Ilfí. 15 kr. 1 -Inig
bízt.
nok, ti.
iák lohe
Kpy
:ll, fába ..llartúv, itmlv :1 liónn] ginn mi "» ,!*
•20.....3(1 kr. 1 oll-i lánrz l'J ki
l iiyujtn».ik a lemij.tltii gep-Iro-ii.e^kmiélletunk az unalinaB ln-gyezéjttírT. etilnk, hogy az óu lieg;-« el nem tűrik, 'ug-lalvn 10 kr- Csontba foglalva ára 15 én késsel 90 kr. 1 megtöltött tok.
eitdü, 10 kr. — | db mii"¦radir-¦s eziuk számára 5 krnjezár. lábakat nedvességtől menóvnl minden-
k ajánlat"", inert ez as egét. m'-gnek nzolgál. A Melzger l'élij kitiltio bőrliészitésm.'.iliiál, mely a bűn átltalatlanná te.»/.i, ugy hogy n Imsninbb lárkálá.i ntim « tieíli f>4Sr^ben a nedv bebatátn nem érezíicí-". :i mélitak legjobb mértékben elégtétetik. Egv (lveL' áru 55 kr.
Sibiriai fagy-balzaam ; ezen Hibináb.m Ur lt..lhn által reg idő által feltalált balzsam, mely már Aii-triában i* tiibb év .ita k'''z."ui.»ég(;*'er gasználtatik s mint a legjobb eszkf-/. ismertetils. A agyasuk s d.iganni.ikra flotto j.i m hnsznn». Kgy belv használati ntasitás«al fi'i-kr.
Kitűnő fényniQZ knutsehukkal Ye^-viiv,-, ,gy j, b."ri Uirt.istá terve- 1 k.iiiily'a ár;i ..H
kr..
el.V
uak is form áj j
Legújabb Lfgrolnezsehtüz-azerszánvi leprya
knilatil.b a maga iH'iii^t^n,- iittit—'kháitvKiVk-jánlato*, kr.z.'iniégfs tüzszerszám kelli'im-.t ki-an <-zy lámpával eirye-titve, uivly néhány .>rai égő.inyagnt íVlvviz, ugy lmgy gyakran ulőjóv.'i alkalmakban hamar világot gyújthatni.--'-^ A eíekély ár gyors terjedé»rc Van gzámitva. 1 db. ára 5l) kr.
Perzsiai hajnövesztö-azer, miáltal -wíirke i,a
•jak n.gtíin t.'t.izés szerint baniár éje n-tibi't.'ik, ét egytzi>rsmjnil a t íriné** ret visszanyerili. N""í iiynkbó'l-Wszi'tterilt tazábntla . 1 eflomag.nLurita.ss.il egjiltt
felit'
LeflüIáBD rozadapor j.íiáitri»-al. - "Mnídcu
nzsdnfoltok eltávnliláfára vászonból, seltem-bb'l c más keliuékhfH, itgys'/iniiMi nezéf- és vas-tár gvakb. I. 1 esotnng !Ki kr.
- TyúkBZöiIiByllriltt^Angorfl-iiatnutból,
!5 kr.
Minden látbatb Itiz m, nj c«ob-mikro«coj> által. Uarabja Ai\, «li 6B 80 kr.
Burgonya- és alma-
háinozó-gép.
midy minden khíllítánuu Pácisba",Lmt-donbiiu és New-Yorklinii az olsi'i jntal mat nyertí!, minden tetszés Rzeiint, papir vék.,iiy formában HU .larabi.i hámoz egy ptucz nlnlt; csekély ára nngy cfttirjedésrc vnn számítva. Sulya másfél fniit. -AFa. J.50 kt___________________
Folyékony enyv. Minden háztartásban tiélkll Iiizliclkm, miáltal a kfiliiu-fék: a báztart.i.tl.an i apróbb hibákat magunk igazíthatjuk. — V,z i-kig .ídlehetö és hidi-geii alkalm.'ubató. 1 íh.
ara :
' kr.
;.-lméből kn
nélkfll i ajáui-
fflffi* Angol bfirfénymáz. Minden t..'
- sá(;ot mini és egyszersmiml í.'n ilv.'g ]lt , ] ,lrl(íj. .).,
Ca. klr. gzab. pecsétszappan,
ven ut-vezeiidö ptM-sétet miudt-u in-lknl iieháiiypillannt alatt i-ltávnlii. »'éin hatására nézve feKÜmnl miml.'i, gyárt mányi, mintiiogy a 1 egk.':iVe»elib szini"is lenül hagyja, ét azonnal m.-g'xzára.lva. szag itiaraii. — ,\ linuxtyfllc tisztitámira it kUl-inO-eti haló. 1 Üvogpsr- áru iiia.titáfsal együtt 40 kr. gjS^i Általános tisztító por( meh Ivet minden erezel.
arany, ezilnt, pakfong nezél ét rezei lisziitnni '^"^"'teni lebt-i. Kgv kalulya ám L.'" kr.
OBSZeruggŐ Idodrak etinotan kénzilve, imul
egj- -alon.'.ra, a szubál .litzilik. hí id.'ljárát.lt urával előbb mutatják. Kieu «áz meg «záz k")-«z.".nő irattal diesért tuti ára ilobuzza) u'5 kr. HA- Párisi egyetemes ragaaz, nemcsak az ílveget, porcz.dlánt, ktlvpt, thjtékot, fát sllj. leggyorsabban megragasztani, hogy az elváliintlan legj'en , hanem külr.nfélék etí/fstlésére is, például fát érezezul, üve cet nkként porczelláiinal stb., ugy hogy testté váljék. I'akétja ezen minden háznál h.'-lkllKy.betleii jeniek
i-sak li» in. Ugyanezen ragnsz, fohékouy állapotban
iir.-ti kmlnő, üv. 3<) kr.
f^iF Ruganyos fogkefék min.i.,,, f..Kgép és más ha Joliin anj igok nélkill csupán liszla
T. igákat \ nagy
.agtalan és egé.szségest-.n tartják, forgal-.m miatt dbja csak lill Úrra télett-tl.
Szabályzó, a tollat minden kézb'-i-. ét papírhoz igazítani, — ng.V, h.igy ugyanaioii tollal a legfinomabb és lrgvastagabb vonásokat lehet véghez vinni — 12 ¦1b -21 kr.
Valddl angol tollkések, 1 db két késsel l'O, ^0,
Hl kr. j két'i-l, 5tJ, G(J kr. l.-gliu.,i,,,(I.J, ;( ké««.-l w, 70, 1)0 kr 1 frt, 4 ké.s.el flíl kr. I frt, l.'JO kr. gp9> Legújabb nn^nl dugaezhuíó-gép uiinileu erííltp-lés és veszély nélkül lehet az üvegük dugaszát ki-bnzni. Egy db ily ezélszerü eazküx ára 1 frt HE^" Legfelsőbb belyrfil szabadékozott méreg egerek, [.atkányok, biirfsífgrik, és vakarniuk kiirtására. Áz eladás jótállás mellett történik.' 1 nagv pléh-Freekncw 1 frt.
Vbft. A dió-olaj a legjobb, lmgy a haj riigJtlíyossiígábnu megtartás-ék s a világos vagy sztlrk.- iiaj sillélrn fos-t'-sték, n vegyénri késtillékek oiiiid ártatinnsnk. Van szerencsím a nagyérdemű Uör.öunéggel Indáiul, liogy liamiKÍtlau . fiits , UéLizereseii tiunmitotl dió-olajból miit ára in van. — Egy kis ü veg.-utke ára '-'ű kr.. na-gy.ibb 45 kr.
gp^v Gyökeres szer a tyúkszemet i--gfeljeiii. n nap
alatt nyomtalanul kiirtani. Ezen újonnan feltalált szer febllnnil niiuden eddigit, és ezérí júuUláa mellett adatik el. 1 kalulyabasztiálati ntasitással együtt ÜU kr. ppy. Örökös jegyzőkönyv. Legújabb I — Ezen perga
maiit levelekből kétzillt künyveetl..- b.'irt lanját viies iiital lr Miét ti-zlitiii. 1 db" szépen ln-l..1(W x't kr. .l^ri-tb >.IU kr.
-gtjo—Igtm. limim OÓr.Ctul-^i/^-huv, bosavu valódi tajl-szt-reltkel, t. i. jiip.1, szi v/irtíiv.'.-borostváiikő vei és d.iliáu.wa.-kóvnl stb. ára ,! frt Hl 1. r.
0^ Tolvajlások elleni véd;; JU,-.,t tnna. mely a fehér-
iieiuli-jelüléHTttiii sobalrt m„s|iató és a ruha friss
színi' mindig megmarad. Minden háztartáshor. ajánljuk., 1 flvfig ára ertak L'U kr.
CS*. ÖrÖkÖS SZivartartÓ, angi.l s .drunyhól, széjitégc tart Ilonába, kllUlnfíspn olrs.Uágn miatt a dohán vxé nétkílllir.iielleii tárgj-s. 1 db m\ kr. bőrből aetélfcür-zettel lill kf.
TKA.UGOTT FEITEL első hizoiiiáiiy-üzlctc BÉCS,
Kärntnerrinfl Nro. 2, gegenüber dem Drasche-Haus.
Ke retked ók és viszonteladók nagy engedményt 'nyernek.
(2«7- C.tii
0
r s e p r ö t
— Weililicfe — kisajtolva, tészta-alakban vagy megszárítva darabokban
megveszi a
legjobb aron
Pesten .
Rózsa Lajos
ehémiai készitinónyek Cgyára.
(,,lHi)_!l,.'l)
-Bifíok eladás,
Nafíy-Kaiii/.3a közeltibcn, Somo^vraepyében,
217 liold szántóföld- és
""¦'ti . rutbiil.álló birtok, összesen 2li4-'ho)jl egy 'tagbaaL-ló, pereznyirc n lakó liclytöl; c birtoklioz való gazdasági Lp'alotckkel, molyok egykor tiibbo kcrliltek, mint mai nap az egészj bij-tol;; ós lakhúz 1 y, hold belsőséggel, családi kőrül7 monyok miatt szabad kézből eladó. A fizetési mód igeii ,
olönyos a vevőre nézve.
" Minden bövebbi tudakozódásra ¦KOzlöny* liiadóhivatala szolgál.
.{WsJJila József kiadó,_ .lap- éa nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása Ífagy-Kauizaán.
,^ala-Síunogj'i j (38G—3,3)