Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.96 MB
2010-02-10 19:29:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
942
4165
Rövid leírás | Teljes leírás (295.57 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 014-018. szám április
17. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

§ ff agy-Kanizsa-1870. aprii 2-áii.
14. szám.
Kilciiczodik évfolyam.
Zala-Somogyi Mö
Kiterjed vt>
_Z:._AQF110N- és VÍL|EEGYEKRE.
Vegyes tgLirta.liar)f»^Sfetiiarj
;i szépirodalom, kn-csknlehMii. \\\\w, síizi1;ínzíit, Indmuáiiy «s iiiii vészét koréból.
.\'~-- minden-szombaton, &
epíHt s gyakran másfél vaffy^firivi-n .SaiTbeNstoi Hinta e* Liad" Imatlll:
WAJPITK .InZSKt kr.nj-vkorCikí-déBclien.
TŰ\'óla.&.ia.y szó a fegyver t a r tá s r ó 1.
S vjiilnxzali tflrvt:iiyja\\awlat kiiizübén.
ilost a jelen átalakulási korszakban, — midőn a nemzetnek némely fenállott jog, kiváltság, és szokásokkal kell az ujabb alkotmányos értelmű berendezkedések közt yégkép, és örökre szakítani, — mindenesetre számtalan oly nehézség is merül fel, melyeket legjobb akarat, legtisztább szándék mellett sem lehet akadály, nehézség nélkül, mintegy könnyű ugrással áthidalni!
Én az „Erdészeti Lapok" hasábjain már jeleztem ugyan azon komoly meggyőződést, miszerint az uj vadászati törvényt a lehető széles alapra fektetett demnkrati-cus értelemben kívánjuk megoldva látni, — de megvalljuk őszintén, hogy számos visszaélés korlátozhatása végett ezen^eszme nem csekély zavarral lesz összekötve, — és ezért minden habozás nélkül bevalljuk azt, hogy a fegyvertartást jogra, az - adandó engedélyekre, nagy súlyt .kirínunk fektetni, -mert máskép e visszaélések naponként nagyobb és nagyobb mérvben fognak fokozódni. .
Közbiztonsági szempontból, ez ügyet nem tartozik körünkhöz mérlegelni, — de ha futólagosan még is egy rövid pillantást teszünk e mindennapi tapasztalásra, be kell látnunk, — hogy itt a jog, ha minden megszorítás nélkül fog közös tninyájuukknl megosztatni, — ugy számtalanok kezében a fegyver nem más fog lenni, mint gyermek kezé-"ben a kés —mely tüdjuktiem egyszer idéz szerencsétlen-körülményt áz életben -elóV
Mi jobban csak tárgyilagosan, erdészeti szempontból kívánjuk most e tárgyat boncz-kés alá-, ..venni, mely szerint azon. kényes kérdés merül fel, hogy a vezérszereprc-jutott - democraticnselrek tehát mulhatlannl azt kivánják-e, —- hogy a fegyvertartási jog általánosan, mindénk\'iw kí-
........te.rj.csxte s s é k ?_ v a jjji e 1 lenfc-ezó 1 e g
:fpntos_tá.r-iadalmi: okok nem azt igénylik-e? — hogy itt, a lehetőségig : democraticns jellemben megalkotott törvé-nyek is, mely nemzeti jobblétünket, annak üinden irányban clöhaládását eszközölni kötelessége, — hogy az bizonyos határig k_örlá-tqző^ís .hasznos kcllékoükel bírjanak?!
A gyakorlati élet, s tapasztalás számtalan példáját szem előtt tartva, egész meggyőződéssel mi ez ^utóbbi nézethez csafla-koijjnk, _ éspedig, a nélkül, hogjicz által akár a születési clőjogokr akár az elavult régi kiváltságok mellett akarnának plandi-rozni, — nézetáaketa következő érvekkel —támogatván.
Democraticus.. szempontból sem ta-; nacsos és ildomos, hogy.a.fegyvertarthatási
- - jog mindenkivel egyenlően inegosztassékT^
mutatja azon számtalan^íszszaílésj mclycic ez irányban azordon téli hónapokban és ami
- több, még márcziusban is oly nagy mérvben mutatkoznak:
Előfizetési föltételek:
Nem tudjuk honnét, - mely utón -Je Tatjuk, hogy kevés van a földulíves n«/.-üílyban. a kiknek kezei közt fegyver ne lenne. — Annyit ugyan tudunk, hogy a Bach-rendszer önkényes eljárása alatt különös figyelem alatt osztattak és túlzott szigorral szedettek be! de volt is eredménye, ma miilön alkotmányunk fénylő korában az egyetértés és testvériség jó hajlama mellett eg...