Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.46 MB
2010-02-10 19:30:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
949
5593
Rövid leírás | Teljes leírás (420.44 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 019-022. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Xágy-Kaftizsa 1870. május 7-én.
19. szám.
Kiljsticzcdik "évfpíytfliíi.
Zala-Somod;-, pztöny
Kiterjedve
SOPRON-és\'YASMEGYÉKRE. a..s,z0plrotf:alom, kereskedelem,: ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
niadia izaahatn, egrit • tyaknui aáiM vagy két w«i>. Sierkekutói irodn és kiadű hfvalnl:
WAJDIT8 JÓZSEF konTTkereakeáeattben.
Előfizetési föltételek;
Heljben bishos HordiUaftl tidikxe postÁn küldrc
Egías érti: - 6 frt. — fcr.\'
FII érre - - 3 , — .
Évnegyedre - 1 , 60 ,
Mit kell tennünk,
hogy nttiiislnk szegények ne legyenek?
Midőn kutatják a természet örök törvényeit, egy eszme tölti be egész valónkat, midőn csendes nyugalom karjaiba dőlünk, s majd fájdalommal, majd megelégedéssel te-, tdntünk leélt napjainkra, mindig egy fönséges gondolat foglalkoztat, figyelmeztető a szegényt, ugy mint gazdagot, egy az élet keservei között csak árnyként sem található szellemi lényre.
¦S o szellemi lény, e fönséges gondolat nem egyéb, mint a szájról szájra terjedő, de egyesek érdeke miatt tettekben ritkán nyi-
latkozó igazság. Ez az, mit megcsalni nem lehet; mert ha akarják is egyesek, nem nz igazságot,- hanom önmagukat csalják meg; tudván, hogy az ember, ki. a szeplőtlen igazság ösvényét taposni nem szerette, ugy jár, mist ama kőzpélda szerencsétlené, kinek malomkövet erősítenek nyakára, s ugy temették el a tenger hullámai alá.
Talán untató is lesz beszédem, ha tudom: hogy találkoznak, kik pusztán időtöltés tekintetéből fognak e czikk olvasásához. Azért nem is fogok szigorúan beszélni,csak azt mondom cl, mit sziveifi sugalata jónak javai. Mert a tapasztaláfjkönyve tanított rá.-minéhnagynbb szigorral élsz hallgatóid, olvasóid, vagy_.alattialóid.iránt,,.aiinál. cse-_ kélyebb sikerre számithatsz.
Az nr "árra teremtett minden embert, hogy ernyedni nem tudó szorgalommal ővez-gesse magát körül az ismeret minél élesebb fegyvereivel, >s hogy amit ekkép szerzett, azt másokkal közölni ne restelje. Mert különben ha fáradni, tezadni.az erény utjának szúró tövisein haladni nem szeret, ha egész életében bizonyos szent czélból egy követ sem mozdít meg, életének, tevékeny lelke erejének, mi jelét sem mutatja : oda fog sülyedni idővel, hol a fensöbb tehetséget, méltóságot nélkülöző állatok tengődnek, az örökös -változbatJanságT\'. s egyförmaságba.
\'Létezik egy" "válpont az ember életében, melynél átugorja, a határt, mely az ember, és állatok között lényeges változást idéz eló.-És c válpont azon időben haladja meg magát, .midőn az ember okszerű különbséget képes felállitni a jó.és roaz között. Ez időtől kezdve áldott tulajdona, mélyen belátó lelte által oda irányul minden tette, miaden törekvése, hogy magát az állati rendtől mi-nél jobban megkülönböztesse. Miért is ha van ízüárd elhatározott akarata,bimul»ndó "fS^Mt- gyanánt kezd a tettek mezején
AZMpoata észlelhető tormőszoti.tőrvé-nyek mindent, ujjal mutatnak, hogy az ember azokat saját művelődése fokozására fel-
--bMználja,. fa\'jaindarfltal. hányan akadnak, akik feledve hivatásuk szentségét, a tétlenség vánkoaát írzlkj vagy ha tesznek is va-: l»mit,. mindazt egy nemtelen czélból. csclek-
. Az ilyenek aligha ismerik költőnknek ¦ életre vonatkozó e szép útmutatóját:
IÍAI jó Tan, mi fnlfttl »únnik oinei eemmi hatalma Seorgalom, és^as erény ; filldön ai, égben es áld-
A kötelesség érzete, az igazság szeretete, mind azt mondják, hogy többet kell tennünk, mint a mennyire hivatalunk, tisztünk kötelez. Mert hivatalunkon,...