Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.99 MB
2010-02-10 19:35:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1251
4145
Rövid leírás | Teljes leírás (311.41 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1870. június 4-én.
23. szám.
Kilenczodik évfolyam.
ala-Somogyi közlöny
.Kiterjedve
|; SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
^ . -tt ¦ "Vegyes t»x-tciilxri.Ti Jaetn^s^
?1 szépirodalom, kereskedelem, ipar, &aTzdászat, tu do maii) es művészet köréi) di
minden szoabatoa, >gi*x 8 flyakraa násftf vaty két >t<h. Üítrlienaítii Ir.odr. va kiadó hivatal:
WAJDITS JÓZSEF kflnyTkerflíkedéflcl.eii.
Előfizetési föltételek:
|i Eprst évre : - fi fri *r
¦[! Fel írre ¦ -\'J . -- .
j Évii egyedre ¦ 1 . r»O .
A lini hn-ábo* petit surúrt l-szOr 7 kr. -.\'-«tur i; -Í5 inindrn tuváblií IwiktAtásúrt fj h IV-iyo^tüj minden PLve* beiktntá.i.!rt .10 ki. A .N\'yilt tín;a-[it\'íil sur Iji\'ikiatási díja lő kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-KaniiBán: a KIADÓ-HIVATAL.Pesten: ZFJSLEKH Bécs-, Hamborg-, Bertio-, MaJna-m.-Frankfqrt- í«Base ben: It.-USKNiiTELN & VofiUilí. Lipcse-. Bem-, \'
Stuttgartban; s-\\CHSi-;& TÁltSÁ. Bécsben : OPJ\'KMK
Eredményt a népnek
A tényt, az igazságot. \\ngy épen a számítási eredményt szépen el lehet mondani, papírra" tenni és közrebocsátani; s azon ember, akik rendesen hírlapot vagy épen szaklapot^ és könyvet olvasnak, abból sokat tanniva, tanulmányukat az életben értékesitik is; de mindez hozzá férhetlen ¦kincs azokra nézve, kik vagy nem olyasnál-, vagy elfogttltság«kn_áL fogva a leggyakorlati-írblrel járást, süt mngátre g\\akm lutualdtiirását-is csupán azért tartják értéktelen s igy hasztalan elméletnek — mert az le van irvá.
mert azt t. i. ők — könyvből vagy lapból olvassák.
így vagyunk ujabb időben is, és ugyancsak az okszerű gazdálkodás tanításával s annak népszerűvé tételével.
Ennek igen természetes és megfogható oka az. hogy az emberek részint a szélsőségekre hajlandók, részint pedig az, hogy közvetlen és nagy eredményt akarnak elérni, s igy ugy járva, mint az a beteg, u kinek az orvos a gyógyszert éránként s kanalanként rendelte bevenni; ő pedig, hogy a kívánt s ijfért eredményt rögtön s nagyban kierőszakolja —az~egésr üveg tmialmát egyszerre veszi be, ami aztán talán épen ellenkező eredményt idézvén elő: kétségbe vonja a tudomány számítását, sót magát a tudományt is — mert ilyen formán ö csalatkozott-benne.
Ez okból valahány alkalommal s valahány lapban látom a lelkes ff lelkesítő felszólalást ugy-a gazdáikoijás"\' Összes mint egyes ágait illetőleg is a czélszerü kísérletek eredményére, ezen kedvező eredmények-elérése végett pedig az alkalmazásra: mindig --ott látom a leggyakorlatiabb eszme hajótörését, hogy a nép ezt csupán okoskodásnak, csupán könyvbeli elméletnek veszi, s igy -maradva a régi mód mellett, másoknak hagyja az előnyt, a sikert.--------_ .
Mi módon kellene tehát nálunk hatni a-kisebb-^földbirtokösokra s a gazdálkodó\' népre *i
Sötanazt hiszik, hogy a vidéki gazdasági egyesületek-a.felsőbb gazdasági tanin-zctek és a földmivt1.^ iskolák által. De azt tapászt-irljuk, hogy az egyesületek leginkább ,az eazméknclrszellenii uton való terjesztésére képesek, nem pedig a gyakorlati téren" alkalmazott kísérletek eredménye által hatnak, minthogy áz itt-ott rendezett kiállítások, szántás-versenyek leszámításával saját oljg^rfl^
hincsr mely. ;kézzel fóghatólag, igazolná az eszmék vagy:elvek-alkalmazását; a gazda>
\' »ági:;tanintézetek és 9földinivés-iskolákbóPí kíHerftlt egyinflk_pedig.többnyire-a-már az -
.eszméktől áthatott nagyobb földbirtokosoknak lesznek végrehajtó leözegei, vag...