Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.81 MB
2010-02-10 19:41:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1495
5796
Rövid leírás | Teljes leírás (348.23 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 032-035. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1870. augusztus 6-án.
32. szám.
Kilenezcűik~évfölyant.
/iiiii-soiii«(|> i y zi«n
Kiterjedve - ,_;
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegyes .tartalmú Jaetllaxa
a szé|»iro<l alom. kereskedelem, ipar, gnzdászat,\' tudomány és mii vészel köréből.
Med elenm :
¦Mn\' aivaibataa,\' ,fimt a lyikru^Bkifil »ajy kii >>•>. ditrkculüi Iroda fk Lindo hivatal :
WA.1DIT8 JÓZ8EF kQnrrkertlikedéiíWii.
, Előflzetési föltételek:
H#lyh»ü h sii or hordi»»al ís vidékre poplin ---- E^n~ém>: - 6 fri - kr.
Fel évr* ¦ o „ — „ Évnegyedre 1 „50 „
Hirdetések
A bal b&bábos petit »«rért 1-aiDr 7 kr. ¦2-ieor fi ci minden toribbi beiklatMÉrt 5 kr. . HíijeeiJrj mtrifleií egym beikrilJférl 30 kr.
nrtit
.S\'vilt lén ,r l.eikUÜ.i <lij» ló kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-kaali>ia: «K!AUÓ-nlVATAI..pwl»a: ZEi.sler 51. Becs-, Hamburg-, Berli»-, Majna-m.- Frankfurt- Li Baaál-
•ea: iiaasenstein s vouler. Lincia-, Bara-, « Stuttgartban: SACHSEiTÁlíRA. Béc.bea:OPPELIK
Zalamegye évnegyedes közgyűlése.
F. évi aug. 1-én Gr. Szápáry (íeza főispán ar ő méltósága d. e. 10 órakor zajos éljenzés között lépett a székváros gyüléstcr^ mébe s megnyitó beszédébeu [ldviizlé a mc-gyci bizottmányt s egyszersmint beható szavakkal jeleié a helyzetet, mely szerint Eu-""Zropábatr-két hatalmas nemzet egymással harczkészen szemben áll. A karcz-temploma •— úgymond,—-nyitva áll, a háború esé-
lyeit előre nem tudni, nem láthatni s ily kő rttlményt nekünk ignorálni nem lehet, Igaz, hogy kormányunk a szigoni semlegesség ösvényén áll, (helyeslés,) s a nekünk any-"nyifi~szUkséges béke tartós megerősítésére, s illetőleg feutartására fordítja minden figyel-mét, (helyeslés,) mindamellett az önvédelmi harezra egyesült erővel készen áll! (Zajos éljenzés!) Tény, hogy a magyarnemzetnek alkotmányos érzületében elténTelv. "eltérő nézet uralg, de a-haza sorsa, a nemzet becsülete s lételünk biztonsága mindenki előtt szent s törheüen egyetértéssel védeni fogja; (Zajos helyeslés, szűnni nem akaró éljenzés!) Midőn ezen közérzületnek i(éljenzés) kifejezést adok, a közgyűlést megnyitom.
1. Olvastatott Zalamegye első alispánjának évnegyedes jelentése a megye állapotáról, mely igy szól-.
__* E, évi május 2-án tartatott közgyűlés
óta lefolyt évnegyedre következőkből áll tiszteletteljes jelentésem: \' A közegészségi állapot az embereknél a meleg idő beálltával, május kóban-kedve-zőbbé vált, és az máig is; csupán a Zala és-Valiczka völgyében észleltettek csekély számú és szelíd lefolyású, csúzos, hurutos és epés jellegű kórokj továbbá szórványosan !mésztö^er.vekicsor.vásJbajaiJiA_váltó-.
láz; gyermekek közt pedig a vörheny, ka-, nyaró, torokhörg és béllob. A halálozás álulában-csekély yala. ~Természetes, himlő
n IfiTŐi ¦jarát\'-ari fit egyénen mutatkozott:
—- avédtiimlő oltása_rendcsen folytattatik... _ A.háziállatok egészségi állapota — kivéve a sertésekét — szinte kedvező vala ;
_merUcsak- Muraközben -hullott el r-gv ökör és egy lö lép fenében, — és az egerszegi járásban néhány darab — a felette ~nagy-hüség miatt, — lövői járásban pedig uralgott és néhány községben\' uralg még máig is a köröm és szájfájás.
\'A sertések azonban a toroklobban
-rinajtpeuvaz egész megyében-liullottak s köz-e járvány a tannkzni és egerjízegi-járás. egyrészébeh\'imég jnaig fa uralg; a kehidai községben pedig csak nem rég ütött kl. ¦ Öngyilkosság általUialáíeset 8, - yé-
ktlen 8Ze...