Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.95 MB
2010-02-10 19:45:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1256
6493
Rövid leírás | Teljes leírás (378.49 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 036-039. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:
NagyrKunizsíi 1870. szeptember ,\'i-án.
36. szám.
Kilenezedik évfolyam.
Zala-Somogyi
• • Kiterjedve
. S0PE0N-és YASMEGYÉERE;
Vegyes -tEvrtLaXrjriw laestllEiia
;i nz«pIr o .1aIom, kerk(MWtvmr 11»ar, na/«1 ásza t. tmiom-án-y -ha miivész&í kőrillH)I.
3WLes3 elenlK:
áladra azonbaton,
eaLat s gyakran máitér vagy kit íven. ¦ í»n.*ríi**»«t«i iroda *m kÍH<l<t-lH-VHtal:
WAJDITS .IÓ/.SEK küiijvktrre.^kmlé»él,hii.
Előfizetési föltételek:
Hirüotéaelc
HcWben liiUhoe liorJai
frt- — kr.
A hí
i in-lil ¦üu\'rt 1-silir 7 kr. I-ii l.v.ií.1.; f^rkf.-if.r-.\'rt 0 kr
-r, ......pikt;it.-i^-rt :IU ki.
.NvJt t.\'r.ti- \' .
¦ r l.iikraiá.i .l.jn IT. kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaalziáa: *KTAnÓ-lllVATAI.,.Pe»ten:ZEIsLliHM, Béca-, Hamburg-, Berlin-,"Májna-m.- Frankrürt- Baselben: iiaasi:nsti:iN s vuilLEIt. Uposb-. Bern-, ?3 Stuttgartban: SAcnsK.t taksa, BÍ!C3ben: OIM\'lll.Ilf.
Az építkezések tárgyában.
--/a ,Zala-Somogyi Közlöny\'\' hasábjain
Uagy-Kanizsa építkezése tárgyában Ter-
- "-sántalqr-nr atal-tihd9tt^ s; szakavatotton
szcrkesztett.czikkek egész figyeltacinct magukra vonták oly annyira, hogyha a tisztelt olvasó tercre nem leszeK, elsorolom nézetemet e tárgyban, mikép azon ezikkekben tárgya!: elvek nagyobb-részét. a-vhléki építkezésekre is életbe léptetni óhajtanám.
Mert-, Jia a vidéken kissé körültekin-tilnk, s^az ott divatozó építkezést észleljük, nemde azok helytelenségét, tűzveszélyes vol-
— tátv egész valtjában felismerjük, pedig,- ha akár a gyakori tűzvészeket, ezzel egyesek ugy mint községek s vele együtt az állani megkárosítását\' tekintjük, be kell önkényt ismernünk, mikép az útépítkezésekre különös figyelmet fordítani, s czzclijnbblétct előmozdítom kellene; de fájdalom eddig hogy az épitkezésre- gond fordíttatott volna, azt
¦ felelni nem lehet, hanem igen is azt elég számtalanszor lehet tapasztalni, mikép az építkező anuélkül, hogy építkezési szándn-• kát még csak a" község bii\'ájával is tudatta -s-Wolna\' építtet-, ésiÜein a tüzrendőri rendszabályokat, annyival inkább a község csinosítását figyelembe sem véve. tetszése ~—szerint—épite,~holott,.~ha—egy—általános, építkezési rendszabály, vidékekre is életbe léptetttitnék, ugy eléretnék azon czél, mikép előforduló tűzvészek cselére nem lerme oly tömeges károsodás, a jobb élet előbb meghonolna, s ezáltal egyesek ugy. mint községek, boldogabb napok élvezetébe juthatnának, miáltal a\' személybiztonság is : ( tetemes gyarapodást nyerne.
. \'Hogy miniódon ¦ óhajtaudók ezen építkezési rendszabályok életbeléptetése, a következőkben elsorolni bátor vagyok.
1-ör. Mindenek előtt egy állandó épit-
•\' kezésr.bizottmány felállítását óhajtom, mely _a_megye _egész_terifletére kiágazó s a videókén lakó oly" szakférfiakbői _ alakíttatnék, kiknek múltja és jelene tanúskodik .arról,
bugyazuk.-a községek jubbiétét elömoztfr ¦ tandópmán:eddig is tetemes áldozatkésisé-
.." get tanúsítottak, - • ezek honorariumu és fuvarja előre meghatároztatván a községek " iltel megtéríttetnék. -....„...-:
2-or. •Mindeű.nagy\'obbszcrü építkezés .!• az illető járási tisztviselőnél bejelentetvén, ki is az építkezési helyiséghez legközolőbb lakó bizottmányi tagot értesitné, hogy az a községi elöljárósággal az épitkozo-áltaí szári-- dokolt helyiiégérmegtekiiitvén a felett értesitné, hogy minő-anyagból épiti "eptt--, letét.
3-or, Egyszer mindenkorra kiino...