Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.95 MB
2010-02-10 19:45:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1180
6308
Rövid leírás | Teljes leírás (378.49 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 036-039. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:
NagyrKunizsíi 1870. szeptember ,\'i-án.
36. szám.
Kilenezedik évfolyam.
Zala-Somogyi
• • Kiterjedve
. S0PE0N-és YASMEGYÉERE;
Vegyes -tEvrtLaXrjriw laestllEiia
;i nz«pIr o .1aIom, kerk(MWtvmr 11»ar, na/«1 ásza t. tmiom-án-y -ha miivész&í kőrillH)I.
3WLes3 elenlK:
áladra azonbaton,
eaLat s gyakran máitér vagy kit íven. ¦ í»n.*ríi**»«t«i iroda *m kÍH<l<t-lH-VHtal:
WAJDITS .IÓ/.SEK küiijvktrre.^kmlé»él,hii.
Előfizetési föltételek:
Hirüotéaelc
HcWben liiUhoe liorJai
frt- — kr.
A hí
i in-lil ¦üu\'rt 1-silir 7 kr. I-ii l.v.ií.1.; f^rkf.-if.r-.\'rt 0 kr
-r, ......pikt;it.-i^-rt :IU ki.
.NvJt t.\'r.ti- \' .
¦ r l.iikraiá.i .l.jn IT. kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaalziáa: *KTAnÓ-lllVATAI.,.Pe»ten:ZEIsLliHM, Béca-, Hamburg-, Berlin-,"Májna-m.- Frankrürt- Baselben: iiaasi:nsti:iN s vuilLEIt. Uposb-. Bern-, ?3 Stuttgartban: SAcnsK.t taksa, BÍ!C3ben: OIM\'lll.Ilf.
Az építkezések tárgyában.
--/a ,Zala-Somogyi Közlöny\'\' hasábjain
Uagy-Kanizsa építkezése tárgyában Ter-
- "-sántalqr-nr atal-tihd9tt^ s; szakavatotton
szcrkesztett.czikkek egész figyeltacinct magukra vonták oly annyira, hogyha a tisztelt olvasó tercre nem leszeK, elsorolom nézetemet e tárgyban, mikép azon ezikkekben tárgya!: elvek nagyobb-részét. a-vhléki építkezésekre is életbe léptetni óhajtanám.
Mert-, Jia a vidéken kissé körültekin-tilnk, s^az ott divatozó építkezést észleljük, nemde azok helytelenségét, tűzveszélyes vol-
— tátv egész valtjában felismerjük, pedig,- ha akár a gyakori tűzvészeket, ezzel egyesek ugy mint községek s vele együtt az állani megkárosítását\' tekintjük, be kell önkényt ismernünk, mikép az útépítkezésekre különös figyelmet fordítani, s czzclijnbblétct előmozdítom kellene; de fájdalom eddig hogy az épitkezésre- gond fordíttatott volna, azt
¦ felelni nem lehet, hanem igen is azt elég számtalanszor lehet tapasztalni, mikép az építkező anuélkül, hogy építkezési szándn-• kát még csak a" község bii\'ájával is tudatta -s-Wolna\' építtet-, ésiÜein a tüzrendőri rendszabályokat, annyival inkább a község csinosítását figyelembe sem véve. tetszése ~—szerint—épite,~holott,.~ha—egy—általános, építkezési rendszabály, vidékekre is életbe léptetttitnék, ugy eléretnék azon czél, mikép előforduló tűzvészek cselére nem lerme oly tömeges károsodás, a jobb élet előbb meghonolna, s ezáltal egyesek ugy. mint községek, boldogabb napok élvezetébe juthatnának, miáltal a\' személybiztonság is : ( tetemes gyarapodást nyerne.
. \'Hogy miniódon ¦ óhajtaudók ezen építkezési rendszabályok életbeléptetése, a következőkben elsorolni bátor vagyok.
1-ör. Mindenek előtt egy állandó épit-
•\' kezésr.bizottmány felállítását óhajtom, mely _a_megye _egész_terifletére kiágazó s a videókén lakó oly" szakférfiakbői _ alakíttatnék, kiknek múltja és jelene tanúskodik .arról,
bugyazuk.-a községek jubbiétét elömoztfr ¦ tandópmán:eddig is tetemes áldozatkésisé-
.." get tanúsítottak, - • ezek honorariumu és fuvarja előre meghatároztatván a községek " iltel megtéríttetnék. -....„...-:
2-or. •Mindeű.nagy\'obbszcrü építkezés .!• az illető járási tisztviselőnél bejelentetvén, ki is az építkezési helyiséghez legközolőbb lakó bizottmányi tagot értesitné, hogy az a községi elöljárósággal az épitkozo-áltaí szári-- dokolt helyiiégérmegtekiiitvén a felett értesitné, hogy minő-anyagból épiti "eptt--, letét.
3-or, Egyszer mindenkorra kiinondat--jadkéo-faenfeinekHakóházáL luásbóipnitit-tUzmcntes anyagtól épitm\'c nem- szabad, egészségi szempontból épülcténck--a belső ;-<njígassfiga lakhelyiségét-illetőlcg 1\'/., öl -magái, elegendő tágas és köuirveu felnyit-. ható ablakokkal ellátni kell. .
.--i \' ~ - \' "
4-er. Mellék épületeit, minők a csűrük, pajta lakházától a lehetőséghez távol építse, az:, kálón Hkpritve tartsa, hogy tak,tnilat idejében behordott takarmányához kis gyermekei ne férhessenek.
D-ör. Lakházát minden esetre az ut-czákra, míg a többi mellék épületét annak végébe helykezze el.
fl-or. l\'jgvetleu lakházat kémény és elzárt padlás feljárat nélkül éjijttii nem lehet és nem szabad.
. 7-cr. .Minthogy- .pedig az Sialf. hidak: és az ut mellett heiyliezctt vízvezetéki árkok szinte a iiélkülüzhetlen építkezés kiegészítő részei, azért ezeknek jőkarban tartásáért az egész község felelőssé tétetnék.
S-or. Miud ezen elsoroltakrai felügyelet elsősorban az építkezési bizottmány köréhez tartozván, kik a tapasztalt mulasztást azounul átjárási tisztviselőuél fcrjelcntw rögtöni elégtételt szereznének, — uiert lm a szabályok csak luogalkottatnak, de az életbe át nem vitetnek, ugy az ama kiszá-luithatlan kár, mely egyesekre ugy mint községekre háronilik, megakadályuzó soha sem lesz.
Hogy miért óhajtom a lakházak belsó magasságát 1 V., öl magasságban helyhezni, clmoiidoui az okát ennek is.
s-ki megyénk területén körutat tett az a megye éjszak nyngoti részén, hol a lakások" belső magasságukra nézve alig ő láb magasak", ablakai oly parányiak, hogy egy ember fő nehezen fér ki rajta, azt tapasztalhatta, mikép oly községben, liol a házak ekként készitvék, egészen, satyna nemzedék lakik, ott 50 éves embernél idősebbet nagy-nehezen lát, s ha azt megkérdi, hogy mily szép időt ért az maga önkényt bemondja, hogy ő kiskorában e helyről eltávozott csak legény korában jött vissza, — a nők hasonlóan sápadtak, elsoványodottakf idő előtt a szülésre.alkalmatlanok, —¦ míg cllenben.\'ha oly kö_zségct\' tekintünk, hol az építkezés már régebb időtől Togva megleheíöT magas \'és tágasságban eszközöltetek, á községben
tisztaság uralg, — ott tapasztalni lógjuk hogy "BlTéves"aggastyámiIrTiiégjTfiegjobbr egészségnek. örvendnek1, a nök kelleiues.-ki-nézé^Uek ha egy ünnepen, vagy vasárnap a községben megjelenünkjCsak ugy hemzseg ez apróság az utczán játszva töltvén az időt, ily helyen igen megszaporodni fog, mig a másik jclzett.helycn,-ha egészben ki nem fogy is,\' de clkorcsosodik.
.Ha : tehát életképes nemzedékét s erős honvédeket akarunk, fordítsuk figyelmünket\' azon eszközökre, melyek, fő rugóit képezik-a boldogságnak. \' ¦:
^togrizpaiigT^&r^-ij-Tljj^— ..\' . \' . KOVÁTS JÁNOS.
kivonat
-tí-imgykaiÍLLÁai_ t\'>rntircijg[r!t bizottmányának u t\'H\'na-ilnncptly tánjyálxin atigiísz-tus 31-vn tartott iib\\«\'nek jegyzökönyvéből.
Xeoi lesz talán érdektelen az olvasóra nézve, ha az ünnepély tárgyában tartott utolsu illés jegyzökönyvéből neliáuy érdiíkt^ részletet közlünk, aunál is inkább néni. liíért az\'cgyik va^v iliásik részlet némi .lájékazáitiLsziügiüliat a tisztelt olvasó kó-zöuségnck.
A tagok teljes -záuiban uiegjeleuvén az egylet cluiike W\'albach Mór ur, melegen üHvözlé az egybegyűlteket. Tudósítja, hog_\\ a városház tanácsteremében megtartott gyűlésen, melyen a c-k. városi tanács is a polgármester é= jegyz.\'j úrban képviselve volt az üunepéiy luiartása, mely íelől az utolsó időben némi kélelycic táinudt:tk. véglegesen elhatároztatott. .Kz által ugy hiszi azon gyanúsítások .maguktól elenyésztek, melyek öt érték. Az egyik résznek ugy mint a másiknak működési ideJÉ\'\'űek tartania alatt be-bizonyitá pártatlan eljárásával, hogy mérsékelten, ügyesen járt ti. — Senkit sem szeretnők vádolni, elég az hozzá, i/nnsolidálva vagyunk s ezt különösen azok jellemének köszönhetjük, kik előbb ellenei az ünnepély-uekráTön meggyőződésben, liogy a íiíájöii-. tás kívánja, miután ennyire ért már az ügy, állásukban maradtak., s a magukra vállalt feladatnak eleget tenni akarnak.
A torna-ünnepély megtartásának idejr mindinkább közeleg az cl rendezendő-ügyek .száma nagy, rcniéllent, hogy mindenki helyén lesz, hogy ünnepélyünk várakozásainknak megfeleljen.
Megnyitja a gyűlést. Az elszállásolási bizottmány elnökét értesíti,,hogy Szombathelyről levél érkezett, melyben ujoiínan húsz fészívevó jelentkezik.
Kéri az egyes bizottmányok elnökeit, \'hogy komolyan a munkálioz lássanak. Egy gyűlést - hívjanak egybe, melyen teendőik sorát áttekintsék. Ok osszák, szét a szerepeiket; miuduuUi munkájáért felelős.
—A:Z*illetö bizottmányok-elnökei ezt helyeslőleg tudomásul veszik. - —-KInök egy központi bizottmány felállítását szükségesnek látja; melynek számára központi iroda lesz kieszközlendő. — Kell, hogy <iz érkező vendégek számára legyen valaki, ki felvilágosítással szolgáljon. Rövid vitatkozás után a gyűlés ez eszmét magáévá teszi és a központi bizottmány tagjait meg is Választja, meghagyván a központi bizottmány elnökének iíauer Miksa . urnakj^iogy a szükséges helyiségről goudos-_kod,jék. A. központi bizottmány többi tagjai: -Haébraeli—yyíüla^Tloll\'íiiáuUrtMóiv—tlüld---scliinicii-i\'tóvnl urak.. ti _
Több fcoyesblií_ jglontÉkeny. tárgy THS _Jhtí\'léie^njttoelnSk azon iinlitványt teszi/ hogy iiyillfelliivás intéztessék .\'városunk la-\' kussígálioz, melyben az UhnepélyüuköirValó
részvételre megkeressük.- — Lehet is re- \'. mélnünk, hogy Nagy-Kanizsa város lakossága vendégszeretetét a legfényesebben iga-zolandja.
A gyűlés általánosan . elfogadja -az indítványt, s a felhívás szerkesztésével e sorok irója bizatik meg.
Szóba jött a báli jegyek clárusitási helyei és elhatároztatott, hogy ily jegyeket Schcrz f.oniza assz., Pesselbofér József, Schwarz Adolf és"Wajdíts József kefeské-késeikben lesznek kaphatók.
Hosszasb vita után, a zászlőfólavatás helyéül a felső templom előtti tér fogad-Latik el. Az egyes bizottmányok ismertető jelvényeit illetőleg elhatároztatott, miszerint -íz elszállásolási bizottmányé — kék, a bálbizottmányé fehér, s az ünnepély rendezőségé piros legyen. |
...Klnök tudomásul hozza, hogy a tornajelvénvek már megérkeztek, és Milhoffer urnái kaphatók.
Iíövideu kivonatban közlém az egyes részleteket, s midőn ezeket figyelembevétel végett a t. közönségnek ajánlom, s íiem titkolhatjuk cl magunktól-, hogy az egyes bizottmányok valóban páratlan buzgalma működése reiüéiiylcnünk engedi, miszerint az ünnepély meg fog felelni az ilgy méltóságának, meg fog felelni különösen, ha az idő kedvez azon \'várakozásnak, melyet mindnyájan benne hclyzünk, s ha az erkölcsi siker fényes lesz, cz nem csak a tornaegylet érdeme lesz, hanem városunk és városunk lakosságának érdeme, melyet e helyütt is tisztelettel kérünk fel, hogy. nagybecsű részvétével támogassa a" torna-egylet igyekezetét, s azon páratlan vendégszeretettel fogadja vendégeinkot, mely vendégszeretet egyik legneuiesb tulajdona a magyarnak a haza uiindeii,,ré5zébcn és a nép minden rétegében.\'-- -
Nagv-Kauízsa, szeptember 1. 1870. ..-.-•\' - HOFFMANN MÓR,
A nagy-kanizsai L torna-egylet nagy torna-~ ¦ ünnejiétyenek T~ ~ 1 ~~—
tervi* aj z a.
Sztnhbiitoii, azeptémbfír ll-Ln.
1. Az ünnepély ^czdetétTicggél 10 órakor taraczklövések fogjak jelezni.
•2. Délelőtt "n~yj Tórakor a nagy pia-ezou gyülekeznek a helybeli tórua-egyíetnek és dalárdának^tagjai \'zászlaikkal, és-a tor-nanövcndék\'ck, — innen pontban 12 órakor zene mellett a pályaudvarhoz intiul-nak,.,ott bevárják á: vonatok beérkezését,\' és miután a vidéki egyletek kuVdötlségeí jlilvözlotlel fn.foíltRtii.ilinL- imikkal p;r\\ilti ünnepélyes j)cvonulás a városba (a .Zöldfa Ü;crf-igj7 hql^-a vendégek. most.\'szállásaikba yezűjtetnek,.,-¦ ¦¦¦ ¦ . \';
á. ¦ Dilután 4 órákor zene a sörház- kertben; hol az!-iío egész estig a
Tendégekkeli ismerkedésre és tetszés-szerinti mnlntságra használható Jel. , • \'4. Este 8\'A urakor fényes bál a " „Zöldfii"-teremben. — A szünidő alatt tombola játék,.\'melynek értékes nyereményei mind „tiszta- ezUstbót\' lesznek^ ~*~~~~!" "• Tasáraap78zeptc"u)ber"ll-én."S. Dél-V"eI5tt 10 órakor a gymjinsiuiu - termében . gyülekeznek a helybeli és -vidéki torna-, tüz-oító és\'ilalegyJetek tagjai zászlóikkal, — :__innét-levonuinab-a-zászló felavatása he-S. Ivére a .felső templom térre, hol a szószék \'emelvénye körül rendezetífelállitast vesznek: íj.- A zászló¦: felavatásának cselekvénye\' pontban _lO?fc érakor egy kardal-og---uiegnyittatüÍ és az ffsnepT"lJeszéd megtörténteiéi ismét egy kardallal fog -befejeztetni. — Ezután a város főbb ut-czáira\'terjedő körvonatban leend az njonan felavatott zászló a t. közönségnek bemutatva.
7. Délután 2\'/? órakor dobszó által
. fog jel adatni a -tornászok összejövetelére* u közös gyülhelyre t. i. a nagy piaezra. honnét legkésőbb 3 órakor rendezett sorokban •a.disztorna helyiségre indulnak.
8. .Rövid pihenés után megkezdődnek t szabadgyakorlatok (foetflbimflgn)_ melyek
befejez\'tével a kiszabott időig tetszés sze-
-rinti, eszköz-gyakorlatok (&urtunun) vehetők elő.- - \\^
"FT Minekutána a pályázók a legfel-lebb 5 tagból álló bíráló bizottmány szer. mélyeiben megegyeznének, következik a
__verseny tűm ázás.;, ennek közelebbi módozatai .. egy_külünúV--szahályzat--áUal -fognak-
- megállapítUtui. - •
: - r:^~\\A versenyzés következő eszközökön és dijakért történik:
a) a nyújtón 1-sö dij egy sovereign,
íí-ik n , arany.
b) a korláton 1-sö » , napóleon dTor. ¦ ^ 2-ik , „ arany.
e) a muga.su.l-su „ „ arany, • • „ ¦ - 2-ik „ , ezüst torna-jelvény.
A dijak..hölgyek által fognak át-uyujtatni ; — az elismerő oklevelek is a színhelyén fognak kiállíttatni és a nyerteseknek kézuesíttetni.
10.. Este 8 űrauután kezdődik a fényes UnqueU.iuclylyelKZ\'Mltepélyeksorozata befejeztetik.
Kedvezőtlen idő esetére a puniuk íí, ^7-,-S^akliént—vált9znínakPho"gy-~-a - zászló felavatása délután 2\'/, órakora „Zölilfa"-teremben történnék, és utánna ugyanott a ü-ik pont szerinti ver- senytoruázás is tartatnék le.
Belépti jegyek : A bálra ülőn- vál-
tott jegyekkel 1\' frt. o.. é., n üafra este. a pénztárnál 1 frf. 50 kr. A disztornahe-lyiségre 30 kr. Katonáknak 15 Jir.. gyermekeknek XO kr.
Ho 1 és^ kiknél lesznek ezekT valamint
a banynett-jegyek előre válthatók, majd unnak iflejében falragaszok fogják hirdetni
Meghalt a földitöktől
(BryoiiU ítllia.)
mint kontár tcvótfyMzertól.
Folyó hú 2S-án délután ó" órakor beteghez vittek egy órányi távolságra, a mire a ház kapuhoz érkeztem, a szenvedő bevégezte vég-yonaglásáit, tehát meghalt. Visszahagyott siránkozó özvegyet a néhány-árvái.
A míiit a halál nemét és okát Fürkéaxteru, értésemre t?í«ít, hogy a beteg iuásFél hét óta szenvedő, szenvedett p^dig harniad-uapua váltó lázbaii és vérhasban anélkül, hogy orvosi, segélyért folyamodott volna, elniulaüztá tehát a kellő segélyt annak ellenére, hogy egyike a legvagyonosabb földművelőknek.
KíirüHevő* orvos helyett uszonyukul haJl-n-altak meg és azok javaslatán*, földi tokot (, Büdös gőnyc-t\'. Itryonia álba) ^füzTí-íf\'^JIí-íítíá\' italttl; a beteg ti.fu/.elékut elköltötte, s csak ba-mar reodkivüli Iia*e5Íkarás,székletéüei tolakodu kényszer közt uly végbél vérfolyásba estítL mely pár óra múlva halálát okozta.
így jár a könnyelmű, ki íösvénység vagy előítélet folvtán elfordul az észszerű tanácsadótól.
A iöldi tök gyepük, kert kerítések körül föllelhető, virágai fürtösük,- levelei b kare-Ivttk. furészesék. pettyesek. sÖtiiörüsuk, érdesek, bogyói feketék; szára kapaszkodó., gyökere répás, kedvelt jryógyszer a"kontár világban.¦ .... ... Eriss.minőségben oly erőszakos izgatással
hat a belekre, ItthiY aimiik_rlővigi-p2nt nélkül !
fegyház csak a férfiak részére alakíttatott át ós itt az f> évlöl életfogytiglan elitéit fugyenezet zárvák be.
A börtön rendszert hallgató rendszernek lehet nevezni, a menyiben itt u beszélgetés tiltva van._
adott adaga roliamteljes éj) i^ikaritó lujdalum-malszuveraényezett bélürületet-^koz, mely élűt-vuszétveti -béllúb, t-s végbél érrepedést hoz létre. Tehát éleseu izgató, magas fokú hasmenés a hatása, mcjvnél fogva" nt;m kontár, hanem igen elővigyázó orvos kezébe való uly növény, mely midőn egy tanulatlan knzei közt miut méreg, a szakértőnél, mint hős ^yugyszi\'r tekintendő. Tudomás és mihez tartá." végett Felemlíti . N.-Kanizsán IísTO. ang. líU-áu.
TKltöÁSX\'ZKY.
A spniidani fegyház.
Bérlinből,l"vasutüll egy óra alatt juthatni Spaudnuba, mely városa Sproe partján katonai uródöt képez. Kzen városiján a jogászra nézve . .haazuus idötíiíttíst és tanuliuátiyuzást uvujl a nagy oraz. Fegyház, mely «.!JSXl éves gróf Ly-nard féle kastélyból lett átalakítva a XVIl-ik század közepén.
Ezen fegyházat mi juu. Jlj-án látogattuk meg az igazgató lleld i-.zrcdeá ur kisén-tébeu.
A fegyenezek létszáma e n:ipon Tül volt, holott a helyiség usak Üí)0-re van beosztva. E /
A fegyengflíBíét osztályrasoruzvák a mint jobb vagy i^pKtib viseletüek, jogaikra uézvíí: azonban egyéb különbség nincsen, minthogy az első osztályból u második osztályba visszaesők... Ü hónapig nem élvezik a külön étkezést, L í. saját keresményükből jobb taposásukra mit hbin költhetnek.
A nagy udvaron végig haladva legelső szhmjstárgy volt a kenyérház, itt eg)\' nnpra íHjO Font kenyér azolgáltatik ki a rabokuuk, ugy hogj" az egészséges fegyenezek egy fontot, a nehéz munkások -pedig ehhez pótlékul még 1*2 lat kenyeret kapnak, 1 font kenyér ára 1 \'/^ ga-;< ras. mi-Ív mintegy 7!/3 krt tesz ki, a belug íe-gyenezeK e3aklíl lat kenyere\'.aztís fehérebbet kapnak. A kenyérkiosztás nagy ruhás kosarakban történik a hány állomásra van uaztva ,a fegyháZjj auyi kosár van készet) az állomás bélyegére! ellátva, igy jun. 2ü-án tiíJ kuaarat láttunk keuyérrel megtöltve.
A kenyér szeletezés és kiméréshez szelő késgép és mérleg tartozik. A sütést ízletesnek találtuk habár t;zeu táp bérletbe volt is adva.
AketiyéríiázWítuuyEába Jeh^t jutni, mely kőszénnel fúttetik. Látogatásom napján bür-,gonya eitrtuili lenu3evel volt készítve, melyből minden fegyeuezre egy ^uarl adatik és a kiosztás könnyítésére faedények vannak, melyek a mérték után zobernek neveztetnek és mindegyikbe őO.quart megy be.
A Jaurgunyából 1/i metz számíttatik egy fejri.* s <;Lry napra. Látogatásunk alkalmával a 701 emberre \'24 ^cheffel volt kiadva, mivel a burgonya }uhb minúaégü volt különben a rosz-szabbúl többet kell venni. Itt a tápozás házilag történik ..és minden feg-yenez a déli vastagételen kívül reggel- és tistve 3/t "quart levesben is részeltetik- Hus 4ietenkÍnt -esak kétszer adatik 3—^1 lat.számítván egy fejre, a négy nagy ünnepen pedig nagyobb adagok adatnak ugy hogy évenkint e^ak llí fúiil hus jó egy fejri\', in«n Poroszhonban a hus fontja ő garast ( : \'2b krt:) tévén ki, mint drága? eledel u rabok számára kivételkép adatik. Általában a kenyér tápra van legfőbb figyelem, mely nem mondható ko-^isznak, ilyet magaazon elv tiltván meg, hogy a nagy időre elítéltek komisz kenyeret nem emészthetnek meg. A uetegek 3 lat hust könnyű kenyeret és a jobb ételből egy quartot ¦nyernek naponként.
Az egészséges fegyenezek étkezése naponta | és fejenként¦-\'/, a betegeké pedig il\'/k garasba kerül,
A mit az intézet itt bevesz, azt naponként >\'Yi garassal kell pótolni, ugy hogy évenként 1>8—;W,000 tallérral kell fedezni a kiatblat. Egy Fogoly .rrt>-.Üü tallérba kerül."
A tápezíkkek suhtnissio utján szereztetnek bu és ptrdig atieeessive t. i. a tá]JOs bérlő, ha /i liBZtkíUzletet p. o. lilíO mázsát a hetes számból Ü frtjával mázsáját sziíllitauí elvállalta, azt ugyanazon árbáu és pedig nem egyszerre, hauera a szükséghez mérve havonként utalványilag előirt menyiségben tartozik azálhíaní.
A fegyelmi bűnösök tápuzása 1\'/a fUIlt kenyér és két lat sóból áll.
tt|A mosókonyha áa ruhaszárító közöosége». j\\ tn u n k á l.t a l ás t véve az itt legn». gyobb mérvben szivargyártásból áll, egy ftijru naponta (1 ezüst garaat tizét az e\'utrepreueur ide a légjobb Vͧeletü Fegyenezek alka"liuuztat-pak, ki közülük jiaponta ^50 szivart \\m\\ %\\
késiiteni pretninmot kap.-Minden munkanemből különben rész díjat az állam ad p. u. a Q garasból égy" garast kap a Fe^venoz ,, Ver-dien*t antheil-* néven. — A ki takarékos éa k Sparpíonityéu jobb élelmet p. b. vajat ragy él-vezetra dohányt. Peusuui nineseii\'(
Egyéb\'munkák ezipű varrás, asztalosság, . haugj egy nyomdászat, aranyozás, szabóság stb. Házi munkát teljesiteit 179, beteg voltÖÜ, üle-tőleg- anyi személyre volt orvosi rendelettel beteg táp kiszolgáltatva.
Bőrgyártáshoz- a legerősebb testalk^túakai alkalmazzák.
A divat képek színezéséhez az ügyesebb fegyenezek alkalmaztatnak 75 db. képér kell egynek kiszínezni, de van olyan ki másik 7ü-tut is elkészít ds azért \'29 kr. a jutalma, itt jutalommal serkentik .a munkást, netn büntetéssel, 24 munkás közül fele érdemlett ki jutalmat.
Képfaragáasal \'M egyén foglalkozik és igeii ügyesek voltak.
A fegyelmi büntetések abból állanak, hogy a szabályok" éllei)"VéíÖ magán Tógííba\'"vettetik"^ viz és kenyéreu tartatik, vagy olj sötét zárkába jű, melynek ajtaja és ablaka ki van va-tázva hogy kiabálása eltompuljon. A kisebb bűnösnek kedvoncz ételeap. o. vaja, virslije vagy élvezetre szánt tubákja vpnatik el. A nagyobb kihágás veréssel is bflnhesztetik, de nora többször mini tizenkétszer évenként.
A munkás rabnál már az ételelvonás nem használtatik. Az úgynevezett H Latten Strafe1-(léazpadlozat) csak 14 napig tarthat egy hu-zomhan, közben 4 napig szalmazsák adatik be, és a böjt helyett meleg étel.
Az alvószobák a padláson vaunak és közösek a folyosók padlózatai olaj féBtékkel vannak bevonva, ügy néznek ki mintha viasz-kolva volnának.
A fürdőház 11 külön fürdő helylyel s káddal van ellátva.
Iskola osztályokra van osztva, az érkező fegyeiiezet a tauitó itéli meg melyik osztályba való, a műveltebbek már uem iskoláztatnak, mások két évig is taníttatnak,Bazon tul nem, mért ez elég idő arra, hogy megtanulja az előírt tudományokat, ha pedig nem volt képea annyi idő alatt a folyamot befejezni érdemetlen leti á további veszödségre. Tanitú egy van.
A kuny v tár alelkésx felügyelet* alat áll, 2000 db könyv vau rendelkezésére, He teliként egyszer osztatik ki könyv és pedÍ| a felügyelők kezéhez, kik az olvasni valóka állomáson ként uazrják ki. A könyvtár segéi ejry volt hivatalnok fegyenez, kinek állítási szerént a könyvek piszkolódnak de nain vesz uek. Itt technikai beosztás van p. o. az elbe szelő könyvek veres kötésben, a lürtáneltaiej zöld, tanulságosak fehér misiok stb. .kötósbei vannak,ugy hogy színük után lehet tudní általa nos tartalmukat.
A v i 1 á g i t á s. Ezen Fegyházban naponii nyáron f, -télen—rtr^out olaj kell világításra
Folytatás a meltókleter
TÁRCZA.
Emlékezem____
^lig\'trrtíiij\'lo\'míg^fliiak fris .porát._
¦ Bucnsiinr^^éríítiiríliíJüiBír^--í ^~
Horn f miért 7 n « m tailt Áui é u okít.\'
Utii^í5b^jiJ -wmerolr-alndtMk;-------
WrTt, .intíd,\' hogy a«~méauúk- tovibb; De vbac»UlUm,"«~-uUin elíndnlík- — Bn±j^uűÍrt?^e^s-4j*^d t ti m-iRÍ g üLÍI,--
;EI5ttBoi,U\\t;,,tgyj,»»ip^biuwlr uhput;.-\' ^„
5 íní.Itln üdT0«0lt«m pwaiic*niilcit • . -Cr*urib«a rigig ei<ik«l(t a vér. —
K«ble/u Morult, — d« nem t n d t sm^ u k & t.
n»Ai ttui\\t«tt.~r-i~- elleiiirg--torkibiíii * Forró li»x*l\' fiíiiíü a nyilt uantáu -Aj^b(-;Hmn«k eliíiJküuuye jig rjí«tt_ Íieiumon>í|\',— de uom tuiltain. ujs^r-f
Hinn.Tll u«|i voltf-.tambolfr-E-\'li&resíiuéa: \'—
Mptfuiikk * vfatlMt itrumMtU f--1-------"
Cn.i.aul a Isii =raí erfcnil-K futott;
6 -u kuiAyUn), ídiií^ui t u d ta jh oltít"
LiuklkvilaK • fair...i§ ItiCitjlétf ; ——- / . Mau^orna|(ui ktfp»«lvd niHKAiiiii\'ak , .\'„......
r*i$üutUk, — át N-miu.ru>« okrt,1
(\'¦arkotiöni fiidu ¦ MtliiMjU « MMUk * kon minden bíji, kii
Vttcut (OUradl, — ¦ ¦ « B tu fft o k i t. Nial árfolMin tsn , 0^^,,,^ «A* eiaUDtk mi iMti\\ytü a:
«URif ,."""t"."^\'..........L\'»-
¦ K4t úvtlied lajlott aiúta. Iv.
s a caer viamanycrlc n kuronát. ~*
y bujry meg muat\'ia oly n a p y 1 honfibú.
üii mnat-úrx«ih — iu u*t Luduin csak gfcát.
Nemzet itali a-i) ,1 ?-a o h\'s\'r m v á I li a t i k, Miel «; I tía ü tó taé,g f Q p ja k • rü I, !5 mig pártvíflíály — « «-At k n e o 11 ilacraei gamtjogaiubi tur liaiilui átül.
(~~\' Sz. A.
^ - Bukott tervek.
Kri\'deü bi\'hiély,
irta -Kgyházaabükki Dervaries Kálmán.
ifulytatAii.) ¦
.Az- elhaló lámpafény ..végvonagláaának utolsó perczébtín kiüértütiea árnyatés vílágúst "vetett egybzerre a jelenetre, a kiégett u.\'mt a leFutütt eaillag. —
; iíogy a feltartóztathutlatiuj repUlfl időnek Bzellemét utolúrjíik, BziikaégeH lépteinket két-tűzletoi B-úgy" egdsz havat pillanat alatt alélni. ;i Kohitachi Fürdőben vagyunk. \'. ,;Mennyi élv, mennyi nzórakozáa kinálkuzik\' egyötiyöfü tájjal ázijgólyezett Fürdőben V Meny. :nyi; kalandnak nyilik tér V Hány iFjui -köbölnek\' aíyó tüzú nem gyul lángra oz olympi kiirbeuV Ah/Lt l^ir^m^giiíündaui, valljun-itt. éVenkmt
liány "íi]ly iiem türík . meg m jlíglapoo,ely jiá-lálv-?j»zkrfr)t Kopjojkiirfil-íi"vuáb\'iu} yíll^JtobJét V ;> „a?ö»wtt ki-e fllrüőhen \'.anyaga élvüket, BzQnut nólíciil ujjoiigó inulátaágot kereH, aü ke-, rülje e\'helyet, \'melyet a teremtő ugy" láttwit a/ yjlág az«r.vezé»ekör a kór éa uzerelem líditő éa űdvuzito helyéül jelelt ki:\'. .....*S\' ......;
Azjgazgutól lak ajtajában két iFju találkozik; rózsa éveikhez magasztos és fellengző remények csatolvák, & ha közelebbről szemügyre méltatjuk őket, nem csalódunk azok agyikében Tomkny Gézát Felismerni.. ^ c
Légy üdvíiz barátom — niönd-Géza oz ismeretlennek, kit Radíeviís Charitonnak neve-zünk ezentúl — kezet nyújtva: régen vagy már e fürdőben.?
Nem ; csak két hét óta.
Találkoztál e mdr Gábrielával ? kérdé Qéz^.továbbá., ...,. - . . _ .
¦ Akárhányszor — válaszblá Chariton. .. _ Tudod hol van szállva.? ~ -
A fürdőépületbmi. s
Ugy fiát sietek, már esti hat óra, s pedig még ni\'a okvetlenül beszélnem kell vele.
Hiába fárasztodjnagadat, nem találod már szállásán ! #- __________.......^^jsisss* "
Ah I h te tudod; hol vu\'ilTez gyanut^zül, — do mondd meg csak barátom,hol találhatom félőt? - -----
A tombola —játéknál! volt a felelet.
Válóban ?, ^ \' ... Igen.
. Ugy iaten^áldjoti Chariton I végzé Oéza, a jilrohant^ ,
Szegény Kerelembohó I katízaghtt utánna ^Chariton ~:____-C<—v.--—:--t—^—r~-
1 Qéza it turembü lépett, melyben a játék.
folyt-
• Hosszít aáztat~ki!vUl tfimérdek játszók üV tek miiidkút numbeliukr iiiin\'dégyíkéiiek arczára a líyervágy Ordügujiyoiiita ruti>úlyogót!kiVáye\' azon keyesei,.-kik-táti •káUndvágybúl;jütték-tr lí^lyro,-vagy .táu.:fl.tillptt• ízorwlein iiuigDa*»\'
vonta őket oda azon reményben, hogy ideáljai] is ott megjelenvén a szembeszédet e feszül körben, hol lelke s figyelme tán mindenkinél az elébe tett számzott lapra van lebilincselve annál szabadabban folytathassák; vagy ha sóri tán éppen tűszomszédokká tette őket, lelkei! legközelebbi rokonságát, s a forró szerelme egy bt^es kézszoritásban fejezzék ki.
Oh a Bzerelem ürűkkú_szániií^. tervez^ha nem leggyakrabban megesik, hogy a sors zsarnok bíró, szoezélye keresztet huz anDak tei vére s" széttépi ezt/ \' i
Qéxa szemei csakhamar feltalálták Gábrit lát, s ah I éppen mintha & sors hálójába akarn őt uralni Bzemeik olvadozó tekintete\'találkozott
Gábrielának aztán fnltünő zavar mutatkt zott, mely abba egy tnnrok vértvetett:^ \'
Géza közeledek, oly küzel, volt már,\\hog Gábrielának lágy susogáBát is meghallhats megdöbbent a. ausogásrá, megállt, aem hitethet el ünmogAval sem, hpgy e susogás GábnaláH ^ürr^BigynsmGt-lrijzele^b-lépettrr^-——---
„No küzüliíH, morV elveszteni. susog Gábrioln, s uzerúei-ttZ ép átétlujibeu álló Kéde mord tekintetével találkoztak, mit azonba Géza, kinoTcBZomoi c*jak a gyouyÜriV Gábriülá "függtük, észru ueni vett.-
Ah 1 aóhajtá Gézaj — du mond, mikor ti -iiikiizhi^kVolcdT1 77^ ," s\'
~—^Hölnap^éJölőttrlTiUöűgá^Gábriulii^^^-—
Hány órakor? ,...
( , Tizouogykur. 11
Hói v .. ¦
AJ^Írdojluk W-ik Ái.jtoróuióbott, du juo
^kiérlek távozza!;liierlelvesztoui.
.. ..Ah-LtóÜffijU.- ftz.üüg(ödeliud»fiu(s eltávozol
géljeidet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1870. évi 36-ik számához
nyármi,égü4, télen -föl) lámpjú!a_podig liynRm j " T\\ye\\cz, télén 13 óra hosszáig. Azon .kíviiFdíl\' | gázlámpa \'vwi, melyből nyáron 3?) vilii hasz- ¦. uálatban. !
~ A templom igen cgyazorü..
¦A lligcnic,"hoirv milyen legyen a le-
-Vegő, -élelem .sih nincs előírva, de jobb inég.ia miut-a- katonaaágnál, itt"\'-2yti-u- li«liili»/.MW,-rm-* ¦ ponta 35 a beteg létszám, ígv r»°/u.
Míg a berlini Moabili fegyházba u felU— gyelők a hamburgi Riiuliehavi tagjaiból valók, Ut ezen az.euteskedő az. igazgatóság ellen in kémkedő Ú8;Bzerztítukk(;I uorrespondcalo tagok helyett -fcirtondk alknlmazváte. Még n Moabiti fegyfiáz-eonfesaiunello" Anstnlt, hová protestáns - egészséges és nem visszaeső fegyenezok jönnek-, addig ide a vegyes vallású elestek utTat-nak bt:.
,\\ Itt az ..igazgatón "kívül vau munkarendőr .— eíizdáazati, — . számfel ügyelő, titkár, házi-gazdá,m\'lügyeíós41 alügyelő~,\'két munkavezető.
A pénztárreviBint a poradami kormány hivatali -tartja, híbás az hogy n gazdáazati és szám-turtúi illlus egy személyre vau ruházva.
A feljelentéseket a felügyelők a rendőrt felíigyelöhüz^és- uz igazgatóhoz adják be, hetenként kedden és pénteken d. u. vaunak a kihallgatások, elaő sorban jönnek azok, kik büntetést érdemelnek,, ezután kik, meghallgatást fcérU^t-r-Az-iguzgatóaág-elleni netáni panaszukul a négyhetenként egyszer megjtilenő bizottmány veheti fe!.
VA felügyelők állomásaikat részint hogy önkényt ne, gyakoroljanak, részint betegaég elkerülése miatt ^töztatják". "
7TE"71egyhnzLan 2ÍT fcgy etícz vult élethosz-sziglttni időre bezárva.
-Rokkautállomás van 21.
RESÖ ENSEL SÁNDOR.
.........I\'\'tlikai[„j\\iliiji.t}t szunúi.-J-.íJlIl^.HHt :fr. kezében, vaii .fegyver. — Melzhen "JO ,./.,;r IV. besült van, kő*/tölt a korházi biz [¦irt ki. A p. Mctz ostromlására 400 nehéz ágyút sziíllitol tuk. — A Ír. földön UOO ezerén felül li-vö né
inét-Cjapat^k-vanmW.-IWiHHw.T-iHtl-Mfttv-Mj*-
hojit a szászok és bajorok .Mmizii nig visszaverték. -Kellcr Yf\'frkamarában ;i p. nniguk-lartásának megítélését -\'Strasbrtrg \' irányában Európa, utálatára bízza. - A p. hadíköltsége nnpüiita ÍU t\'A fiil miliő frank. — A p. királyi -berezegek 3 tábornokok\' hadi tárnicsot \'t-irlván, egyhangúlag azon véleményben valtuk a hiul-vezérek, líugy !1 meghódított területen togial-jauak állást s nniaitst-k inasukat a Mtist;. jobb partján, du az üreg király inűud:i: én l\'árUba akarok nn\'nni. hngv nem sokam hibáin előtt láü-sain i\\ párisi kérkedüktu.
— Lapunk bezárta kor" érkezett távirati hir szerint Mac-Malmn ^cbpsiilvo van, SD.OOu katonájával nie^atíta niágát. Napóleon császár elfogatott s a ponisz király elé vitetett. A küzdelem ;i napig tartott.
Hírek a csatatérről.
Steimuetz p. tábornok a hadparancsnok-iágról letétele nfegczaibltátik Berlinből. — Egy
.,fr. lap a p. király- életben i el fogójának egy
_millialcaukul.-minden epyvs. nérii*;! fejedelem ellogújiínak UH).ÜCMl franknyi jutalmat ígér; caak\'rajta, mindannyi hauptrerler! —> A kia Vitry aiijr. -Ő. megadta magát a p.-nak, 1Ü ágyú vult benne — Ez nap Verdun nemzetőrsége 10 ezer p." viaszavert. — Pfalzburgnál is kétazer vÍHSzaverték a poroszukat. — A p. Mac Mahuiit Belgiumba akarja szőriül)!.— A rbeimai indéliázuál egy porosz merényletet kísértett meg Mae Mahon ellen, kétszer rálőtt de nem találta.; u tettua elfogatott. — Egy caid érkezett .Parisba a lJ0 ezer kabyllovatt ajíinl lel saját kiiltBégdkün kiáltitva. — A ír. országi lengyelek lengyel legiot akartak alakítani, de Palikaü nem fogadta el, ^ Frossanl éa Bour-baki fr. táburnokuk\'lue^HÉSak subeaülve. -A „Kewyurker Haudalszüitung*1 egyik számát így eziniezé: Vilmos p. .királyu 1\'eUégének a"
¦j-\'tuilieriakbnn, J\'áríf. Há még^meg nem érkezett^ poatü reatante. — Matí MaEGfi"Metz télé nvtunuL — Német sebesültek három napig i^a csataté-
" ren fekünzuek uiíuden segély nélkül. — Strns-burg ellen a p. herea tüzelési fuiytatiiak. — A Buaaney alatt 27-én folyt utküzetben a I2-ik fr. vadászezred tünkre tétetutt. — Parisban OU ezer rendes, 300 ezer nemzetőr van íegy vurbeii.
Mttzi vivfzúrlií-*. \'
A második német li:nl?eri-g főhadir»z.Íllásáii készített kimutatá-s azeriul a. Metz íiit-lí-Ui h-X-ru:u esatjíItaii a" küvetkező ezr-\'U-k e*ak" nem\' L-ljeaen felaprjttatUik .
1. xV h.ttedik hatlu:«í : 1 :i j/yal. .¦/.rrói.-i caak 1-^ legénye 1 tiszt mamiit. Tíl. ir.Val. eiretí-bői csak 4-1 légíny, a 3 tiszt mivriuU :17 g> ilug ezredből csak .S legényra ÍJ-tiszt maradt-, a 7. svai. ezredből csak 1U b-géiiy, s 2 tiait manuh l^Lg-yal. ezredből fiak \\2 legény, « ü tiszt maradt.
II* Ax első hadtest: 10 drag. ezredből !>\' legény, 3 4 tiszt maradt 44. gyúl. ezredből :V2 legény, a egvetl.\'n— tiszt sem maradt.
í11. A Üzedík hadtest: U». iryal ezredből Jí leirény 8 egy ti>zt sem niannll......
Itt a számok elég világosan beízeim-k. (\'a;vk a feIa])ritott ezredek majd 3;U>uO ember veazte?éget. titntetnek. tol: oiekkora le!ivt üiég a csak megtizedelt és ötödül t ezredet vt^zte-ségeiuek aziíma !
Must tekintetbe véve, hugy\'a h:i\'Ueregb-:n 327,SUO családatya s\'zolgál; K-iralább 2iin,4Hi nő éa 470,ü.-iO gyermek vár eltartásra, kiknek semmi támaszok nincs a enatatérre vitt atyán kívül. Hány asszony jut u fennebbi számok aranvában a háború alatt özvegységre, a hány gyermek árvaságra?.........................................
Berlíuből a metzi csatáit vérengző valtára vonatkozőlag kővetkezőket írnak:
„Amavégtelen sok áldozatok, melyekbe a hadjárat már eddig is került, nem auyira a Yeszteség-kimutatáBokből, mint inkább a napi tapasztal ás bííl ismerhetők meg. Az utezák<.«n a uvilvaiiua helyeken és a magánkörökben min d\'euüu levert, sötét gyászba öltözött alakokkal találkozik az ember, kik egy. két, sőt háruiii "családtag eleslét gyáazuljáfc.
Minden rYuiH-zuiurszágbauievő tabun kör-házuuk tele van sebesül lekkel, nőt mar a ma-¦ránházuk- is a csatatér egész vidéken inegtel-Tek.- A Berlinbe érkezett sebesültek számára szintén már nem elégségesek a nyilvános koródák.
A napokban a tumpelhiiii¦ ni^zőn egy iifígy L\'.\'iiii) á^ygyarbiró brini!, k.\'.rliá/ul építettek, a e/én beh-iség miir m.ii onpig arnivini.megtelt seheaiil lekkel; hogy az álhit kert ben u j nagy-aziirii korházat akarnak, röktönüzui, Webeaül-7-tHt n ¦k-1 egita^trlTb-nta^^^ttet^l-crtá^Tkbh.o^r-te^--a üzereiieaétlen sor
A franczia haderő.
A most szervuzutt franczia haderőt Ba-zaine és Mac-Mahon seregein kívül — a következő lestek alkotják-: a nőtlen vagy gyermek-teltüi régi katonák, a kiket ismét zászló alá lúvLik, s a kik 2.V—;lf> évesek. 3 akiknek ( aznina 2U0,ÍXKÍ főre tehető. A 100 gyalog ezred 4-ik zászlóul ja már azervoztetett, a ezek ;Í8 ez-| redet, körülbelül, 70,000 embert tesznek. Az lsiiU-ik korosztályból ÜKtjfíOO ember van együtt gyakorlat alatt 14 uap-óta, a ezek pótolják az elesetteket. Ezek mögött áll a mozgósított nem-zebWg óiW.(.HJt) emberrel éa az lS70-ki kor-osz-lály ujnnczaival, a kik mindÜHsze mintegy :iOí.UKMJ tiatal emberből állnak. Végre mindezekhez számítható a helyben álló nemzetőrség, mely egyedül Páriában 2\'MM***ti. De ez még mind nem elég. Parisban van még 10,000 ten-iz<\'r>hz tüzér, iiuo\'1 váir.őr.a páriM-vánm rejni-őrséur., iHo.uof) tüZ"lté)^^-sLJ\'ruiu-zjaoca^ígbblr\' a kik mind kL-zul^ált katonák. Vannak még üii kény te* vr.dászok, mező örök sth. Kunyi erő I \'arizs yárjunu\'ej közt csak az»\'inbeszál 1 hrí_r.. koronaherezrgLrel. Mae-Mab>ni és Bazaine aere-rcí majd adnak elég íuglalkozáatFrígyea-KároIy bat.lsel\'í\'géuek, -ft mely — mint hallslnzik — már két hadtestet a kurunahercaeg legitaégéra küldött. ¦>
Heti szemle.
LiéÍtt.-3-&ií-~4H7U."
Peatvárűs jövőévre iskolaépitési ezélukra
\'JiíTi ezer forintot furdit. .....- Liszt Eerencz veje
1 \'ilivier exmiuisterelnűk ^zegszárdra váratik.
A párisi nagy openiban a közönség a _ Marseillaise-után álrafrcziá~_ííajua-dall (Le Kbín) kívánta. Az igazgató bucsánatul kirt, hogy nem lehet, mert a dal még nincs betanulva. _,Mit! — kiálta rá páholyából az üreglüraudín
hát önöknek több idő keli a Rajnát beta-uulni, mint nekünk azt eltoglalni! V" Termé-Bzeteaeu viharos taps és éljenzéfi követte szavait. — Ujabb tudositáa szerint Eperjesnél fontos erősít vény ekén erőseu dolgoznak. — A fold. ministerium kezdeményezése folytán Pesten nov. :i —12 napjain egy-egy ezer frt. államdijjal ken-derkiálliti\'ts rendeztetik.—- A magyar országgyűlés — hir szerint — szept. 20-ára össze hí* v.-ttik- — A Pesti dalárünnepély deficitje 10 ezexiucinV. — Sina báró a p. kormánynak azoíi ujáidatot tette, hogy a trunesén-tepliczi fürdű-lulajdunáii 3 ezer p. sebesültet ingyen veaz ápolás alá. — Egy berlini posztó gyár főnök levelet irt Pestre, melyben tudatja, hogy 2 tia-a\'D.
frantv.iá gy őzelinnárL7 ljaíi, 1 -tői a pesti hinezbidon kezdőiét veszi a díjuélküli \'aln(\\méa. . ¦— llelfylguáez a Majlandbhii niegjélenÖ „Magyar-magyar"- lap szerkesztője a szent lő rjjíczi k.rüíetbeu képviselőnek •nyilvánilrfutott.\'— Az
—Klletiőr^ azept. l(i-t4L-keg<lv&=-Hiagy—*aUk— bau jeleiiüiid ínég;—Az üróaz trónörököst Ih\'.eabe
tárják. !—7Heiirlk"tobörcz^^ asszonyt a bajor király Woideek gróínő név alatt nemességre emelte. — liodieh tbnok. Dal-matia \'hel)\'tartójává neveztetett. — A királynő azept. lő-éu jő "Pestre. — Casanova állatait a pesti állatkert tíOOO frtért meg vette. —; lfj ila-raaztoni Józsuf Pesten a dalárünnepély. cori-filnsainak arczképcsarnokát adja-ki; ára 1 frt.
— A nagyszőllősi plébános lovait aüg.,24- ejjol ellopták, a feljelentő 50. frt, jutalmat kap. — A magyar jogász-gyűlés Bzept. 25-én tartatik.
— Gr. Széchenyi lötván „Blick"jenek magyar. forditáaa ti. füzetben megjelent, ára 3 frt. Budán egy drótos tőt a Dunába ugrott. — Mu-gyaróyárott a t;azd. tanintézetbe egy leDgyel grófnő ia beíratta, magát; — Az aradi gazd. egyesület kiállítását szinte, elhalasztotta.—¦ ÍIo>rvédek az évi gyakorlatok\' alkalmával pol-gifrí nihában is megjelenhetnek. — Kolozsvárott egy 11 éves tiu töltött fegyverrel játszráu t Ji évea testvérét agyonlőtte. — Líyőrmegye eltiltotta a kóborló czigáuyoknak a megye területén való átvonulását. —. Lugoai gür. knth-püHpükkéOlteanu.lánoa tilkár bz. azék-iülnök ne-Teztotelt kL _ —¦_. BMÚ.....\\Veitunfelil őrnagy Prá. _ gábaii a napokban ülte 100\'dik azületésoapját
— Wagner Richárd aug. 25-én tartájakiixóját Liszt Fereiier leányával Sazernben."—: A k. az. mártoni plébános házánál egy azőlövenyigo -egy láb ea negy hüvelyk nagyságú azölúievelet bájtot t — A kecskeméti nagyprépost egy hó óta el vau tünve. — A magyar korona országokban 7,tíyü,947 férfi éa 7,731,21*1 nő összesen 15,429, 230 lakóa van. —-Pécsett a katonaság közt a váltóláz iu*alg, boradag rendeltetett a zászlóalj-nak. — Wenekheim gróti család Véaztfln 24 házhelyet adományozott a szabadságharezban , réaztvntt honvédeknek. -—Marmarüaban egy vén asszonyt a egy utkaparót mint boszorkányukat akart „a falu népe megégetni "t- mir-égett a máglya, midőn a szolgabíró oda érkezett a niegakadályuzta. — A bécai praterben sertés-verseny tartatik, beléüti jegy 1 frt. páholy 8 ft,
— A Batthyány¦ gyászünnep PestYaroanak 11. 4G0 frt. „20 krjába került.— A bóeai reicha-rath síépt. 14-én nyittatik meg.—
Hirek.
— A z a 1 a m e gy e i gazdasági egyesület által szept. 12 Vére rendezett állutkiAUitaára jelentkeztek : Hazai tényétz szilaj marha fajból: Gróf Festetics ollárí uradalma 3 db. tehén Ü éves, 2 db. 4 éves üsző. 1 db. 3 évea\' üszfl. Hg. Batthyány kanizsai urodaJma több különféle korú a fajú állatot. Külföldi, tenyiaz marha fajból: Pallini uradalom: 2 db-^Yj évea öéatrícx csatatéren halt el a 23 unokája vigaszta- | fuj bikát, 1 db. ü évea oaztricz faj fejős tehén,; láaával ugy el v»n foglalva, hogy a gyári ex- 1 db. 4-éves oaztricz faj hasas tehén, 1 db. 2
évea félvér fejős tehénj 1 db. ti évea félvér fejős telién, 3 db. 2!/a éves osztriez faj üazőt. 7 \' dbr2\'/3 éves félvér üszőt, 1 db. 2\'/?.évea dur-hami faj bika. Keszthelyi oszt. fens. gazd. tan
peditióra nem sokat figyelhet. - Bukarestben u vöröápárt ismét zavarog. — Aradmegye főispánjául Auzél Péter vau kiszemelve. — Az orth. izr. a felső vidékeiínmákat rendeznek a
Uéza .álmatlanul tolté az éjt. — C) forróbban szerété Gábrielát, mintsem hogv" a fentebbi jelenet nyom nélkül vonult volna át fölötte. Keblébe a féltékenység Haeuiunn fenékig már-t\'jtiu; sebző kóVmeit;~"s reménye ia-uly vékony bzálakou-fUggütt\'mint a trón Öléből elrinöztó da-¦uoklea kardja. -
\'1- _"~J^*k"e!5L_ 7T \'gondola magában .Géza — ...biionyogan eBaJciszeazélyból, vágyképpen csak ^tréfából liatÍTOzotf~nraf a légyottra, Tiísz neki erre iuég~eddig..sóhajom volt szüksége, sőt ellen kezőlog Gábrielát igen gyakran meglepte, midőn az-nem ia várta öt^ :— valrjoinmért nem lelie\'.Di\' uu-il is Hit\'í gondolata határozattá lőn, s 11 óra htilvi\'it H órakor aietett\'lel Uábriela ölelésére.
A 12. sz. iiTciii ajtajában a kijüvő liédey-
vel találkozott. ¦ . .....
— Uéza dühbe jött,a féltékenység ördöge még-\' " inkább korbácBolá keblét, tanácöosbnak vélte ily .Állapotban az épüleftulzó szárnyán alkalmazott lépcsőkön a sétetérre, a.onnét azál-Iftrírn tictin, mihidvt—rOTZTtrértj-bczárkozottT-b-rgéaz napún seiu vala láthutó_._^ j^..^.... - -
Azonban az" üldöző aíia nem egy könnyön bocsátja ki körmei közül jtUzemelt iiinrtalékját. U^/flt IcivaiicaiaAga ^ablákra-cBultU.: Mit-a aéiatéren látott, dühét még inkiíbh felzaklatá, Uábriola kuriHtvü aétAlt fut m alá Ri\'-deyvel. l_,
Üéza ügy IűvagJú knrbácaol rttgatlutl kezébe, a. i\'utult le a lépfíaőkíJn, Össze viasza járta . a aétatért, bÍMZ tekiutete"egyetleir\'-t;gy jirezot «em hagyuti aíeml életlen ti í, aiónbun Gábrh-\'lát <¦* Il/di;y t már nem laláll.Liii(L. ,
Hs>bi/Z4tt — azt vili.-, ln.-v i-uk frliaklu Ml kép^detu litkrwrrUbe linbrJrUi .:j Ji^luj l
s a látvány nem volt egyéb .phantomszerú álomnál; de megakarván győződni a felöl, hogy csiífcugyan uenu Gábrielát és Uédeyt látta, a fürdői laka .ismeretes emelet —.osztályába felfutott. - - \' -\' ......
. Keményeit azonban szerencsétlen végzete lábaival ismét eltapodta. _ -
Gábríela ajtajában ismét a kijövő Rédey. vei találkozott.
-T^nuT\'mmírTuJIin^öl tp-Julemüfti! "koTbácaá V
a aV"val Kédeynok arczára csapott. Rédey pofouMlgta őt.
Ah! gyalázatos! kiálta Gézu kezéről le-, tépve kesztyűjét, s azt KédeyueTt szeme közé ¦vágta.
Rédey elérté a ezélzáat, némán \'emuié fel a
széttépett kesztyűt, s átnyujtá Gézának. .......
Mikori, riadt rá Géza. Iloliinp\'liajnalbau. -
¦ Hoiv ¦ \'.¦
Az angolkerti oszlop téron^^ ¦¦•
Ott -leszek I kiálta Géza jovagkorbácsával
WcnytTgct-vq-Rédtiyre)-s, elrohant—-—--
Ragadjuk meg az jdő azárnyail, a rupül-^ jitiiH\'Véle tova, üidiogy tukintutünk csalt "u^ rnásúTlperezíg íh iilözzók a téren, hol1 kél ilju párbnjlüin ólul h bahilraktizd egymás ellen.
Gyönyörű, est van.\'; A lenyugvó napesiik-" íinént vonta Jiasze HUgnnvít nvugatuir,h.» k\'ulu-
^en"Tnogji!)érit-(io|d-iij--^-iI*tgot-lM —
-~-Z >A VKílg<ítt*t*juyéali4u_gyorH léj\'itekkel liula-. \'tl(>tt;_egy.\'-s4téÍ3JW«,^tt«í^^4\'tgy elföjré^íiogy ahhoz a-íiiluvííltík; közi ít\'t tilt áttörő nóldauga-rak «orn fértek. ~>j , . J •1
Nézziink be (Jézáhox, ¦. Gé/a oiilekildt :i:;yán, vaatai; pólyákkal.
volt bekötözve jobb kara, melyen Rédey golyója tört utat.
Perczenkint számította óráján az időt, oly hosszúnak tetszett ez neki; végre elszuunyadott s ugy látszik első álmában is volt, melyből azonnali a terem\' ajtó nyikorgiiss-leiíázía-íöt.
ly az? kíált Géza szemeit körüljár tátva a kísérteties, félhomályban.
A gesztenyédben lát\'ott sötét alak lépett ¦ugyShiBE.- : \'
Ah ! Gábríela !! sóhajtott Géza. S te reám ismertél V kérdó Gábríela, s oda ült az ágy szélére harnmtkezét végig simítva az ifjit iiumlokán.
Még kérdezed? feleié lágy un az ifju. Igen, mert oly, rég nem láttuk egymást, s azt bíjlém, hogy elfeledtél. ....
Én,: téged? tudod-e Gábríela, hogy az igazi szerelem a ayilág csupán abban egyeznek még, hogy egyiknek aincs vége, én igy szeretlek téged Gábrielair*
Szegény Géza! aoliajta a nő,.— .\' \' lvi\'Miundja-ró!amrln»g-y-Hnegéüy-v»gy«k-y-kláita felingerülve Uijza.— GabrielaV .....Alab-riela ! ah urtonr!: EzSi aühajod elárului\'azun mélységet, azon alacsonyHágot, mely bo-aláBÜly-. lyedtéi, te ínogc-ialtál engemet l"Hzólj Gábríula, ¦ugy-e te iiiegcairhál-, tu néni azuretsz engeiuot! vé\'gzé megpihénvi*, liogy zavart _eazméit Öaaze-.
Jliazliicm ia szabiul tégod .szurutnuiul VA-JiWZirÜ"hatá,ryzottán Gábriula. .
líi^riiLajwlmíl/r\' du:KéifiíytJKMU, "gy-uit " , "Itwluy lorjem, ¦ \'
t\'érjeril ? luft hallok- H.Wd^Wrjod ^Umi, ha ha liai . :;; \' \'. . (
Igen Géza — kezdé komolyan Gábríela — Rédev, midőn első felléptemkor a színpadon látott, halálosa 11 belém szeretett, kért, etdeklett, hogy .legyek nejévé. Ismered Rédey szülőit, a gőgös aristocraták soha sem tudták volna elszi-velni, hogy egyeilen^vermekük, kinek számára elásott kincseikkel olyZaEigyélt roisapalyát nyitottak, egy szegény tánexosnőt, kinek a hideg dicsőségül egyebe sincs, vezessen az ollárhoa. \' Intettem* "erre Rédeyt, hoaszu Veres rajzokban mutatám neki.az ösvényt, melyen -haladnia kell, ha nejévé.lennék,^jól tudva, hogy ez esetben szülői őt mindenből kitagadnák, s a szülői laktól száműznék. _ ^_
Reiley 11 mí Bem fogott/ kértem, esdekeltem néki, hogy hagyjon\' él, b ne zavarja élveimet; \'melyeket a színpad nyújt; az én, világom a színpad, volt, még. mint gyermekleányt szoktattak\'reá, a tudod, mily kínoa, ha az embernek pályájától, inely uoki líabár csak keservekot adott is, megválnia koll, s Rédeynek.csupAu ez yolt kivánata. . - • v_
i ^---Egy^esten-tósded-TZubÓTObaTl^lthrem^n^
nyoaiiu, ajtóm Velpattant^a.azou tiédey lépett be, _ láttam-arczáili az örümpirt végig futni, Megbor-\' zadtam, Inkább szerettem voliw kétségbeesve, .\' 1 dühöngve látni,őt, káromolva a sorsot, uiert igy. rumüuyenrjjelietett volna ő( .azylndokarÖl lübeazéjlretni:
^l.^dud mit Gabrielay kiálta öröm]>eyül^pn~ kézeméVájkához emelvy "egy^ berKocau reu-"^ deltom, kilt kUiiii áll ajüJd\'olőtt,\'jőjjTu^^ minden porez, -mely«t .7ni>gfí>utolással, viígy-hábuwbjBal tölluBZ el, •\' bgldo^égümból^s^jr -.•JÓT\' értizudut töröl ki. \' . \'
ntazetiM db. ií( éveBreWhaiii frialandi tehén 14 <.,•.- /"Hétéi borjújával, 2 db. 1\'/, frialatidj magyar ~" félvér-Uszö. Kavics Ferencz karácsuufaí füldini-
¦ ".: vB»r^d\\L-2reY^g«e»ft-MÍkó^ ..T-----------
— Gymoasium. A\'Dttgy-kiinízsKÍ nagy-gymnasium VH-ik osztálya nem auiost küvat-\'_ fceifl évre nylUfaTúiegj megmarad egyenlőre TI uaitálr. Az érdemes Un Ari kor szinte legna-^obbréazt megmarad, mire hézve jónak látjuk » városi képviselőségnek a kegyesreud kormány tanácsához intézett következű megkeres vény ét küzülui: A mint kétségtelen, hogy egyesek-, kfinégek éa államok jóléte, » felvirágzása — : síollemi fojlndSttségUktől függ, s hogy a szellemi képzettség legelső,-legbiztosabb emeltyűje a UnAset-k^ében van; — ép ugy köztudo-\\J^-uíLbu tény, liogV--a k ta tás tág. mezején ez ;jelg kxerzeU érdemek oroszlán része a liszt. "- kegyearendet illeti, elannyira; miszerint valódi < jótétemánykínt tekintheti bármely község, ha
.....itjafezen ihletett rend Ugjai biztos vezetésében
részesülhetnek. IlV:szerencsében váruauuk ,ia osztozik. S valóban nagygymnasiuműnk jelenlegi tanárainak ügybuzgúaágát és Bzakképzetué--gítolyannyiraméltányolja összes városikíizíin-•égünk,-hogy azok Jcöxőtt netán történendő változást" ígeű érzékeny hiánynak tekintené; mivel pedig a kegyesrend itteni tagjainak ve-tólykedő buzgósága," s üsszhangu működési-meggyőződésünk szerint a helyes igazgatásban ¦ ti tapintat teljes rendtartásban leli okát-, gym-naiiumunk igazgatója, ugy házfönrike Főtiszt. ~:-|^ttek"Náudor~éB"Börzay Elek ürüt iránt vá- 1
rosunkban általán tanúsított rokonszenv, — s -:—nyilvánított azon kiizóhaj, vajhafrhalybeii gym-_ DasiiUU-igazgatása; s vesotéae niég hotwzu tdÖn-itreien kitUBŰ-képzetti^gü s\'megnyarú modorú két fáriiu kezében maradna — teljesen indokolt. Tudva" azt, hogy a f. hó 14 én tartandó rend-kormány i gyűlés — eddigi gyakorlat szerint a netáni változások felett is intézkedik\', egv ——i^axröH—nehogy^ián- bármi -véletlen körül-
iaénTnél-fogra a kegyes; rend hrlybeli^tagjar-
~ külnnfiBe^nTIpe^^Xmegneyezettak-4n&ét-
áthelyezteswnek,.* ez álul kipótolhatlan veszteséget szenvedjünk; —. más részt pedig, hogy várost közönségünk hangulirtának, — s teljes
:_^mer&üntnek^klfejezést„aílhftsaun_kv —... in-.
dítva érzők magunkat jelen iratunk feltérjesz-tésévsl 4s«ételteu kérni a iőtiszt kormány - un ácsot, miszerint itteni tagjait körünkben tő* vábbra is változtatás nélkül meghagyni méltóztassék. Kelt a nagy-kanizsai v. képviselő testületnek 1870. auguattus 15-án tartott üléséből.
— Bán fí (Raimann) Resső a kedvea . kis zongoraművészt ő felsége a királyné vette
/"magas pártfogása alá, a legmagaab kitüntetésen örülünk ¦ hisazükj hogy. a azéptehetaégü ifjú
. minél száleab kiképeatetáat nyervén hazai mQ-véatetüuk büszkesége la*a. Eddig megjelent önálló müvei a következők: Bölcső-dal, Tihanyi riszhaug ás a kecukeloüRrp, 3 jollem darab ára 1 fn. — Ugy pár magyar szó. csárdás nra. báró Nopcaa Ferenci a magyar királynő ő felsegít főudvarmesterének van ajánlva.\'— Fan-
..... taisie Horváth (iizella kisasszonynak ajánlva
árai frt.— .Dann woll .chaeiu eín Blümlein" dal Csapó Vilmos k. kamarás urnák ajánlva.
..Áx ösazes müvek megrendelhetők Wajdits József zenemű keroskeHése utján, ugy\'azinte alá-
—irások eaxküxólhetők a művészet egyik lelkes barátnója "Gelset Gutmann S. H.-né úrhölgynél. Ajánljuk a nálunk ís hangversenyezett s~ koiaedveaséget aratott Bán fi Rezső összes munkáit a közönség méltó pártfogásába,
- —. Kettétic.a Gy Örgy minister ur 6 excja.gr. Fj«tetic8 Tasziló nr ő mgával szép tember 1-án délbena harcai vonattal Kanizsára \' érkezvén csak délután három órakor mehettek ilolnáriha, e» ,idő alatt bekocsikáztak a városba ¦ a khnkerut kéazdteaat vizsgálták mag. A kö-
\' vak rosszal égetattsége feltűnt nekik a nem Ur-tÓBjövŐt ji^tak.a ktiluóges utczának jókar-bani létére. .¦ ¦*
x^y- — A b^o-irviS d t á a a ló felszentelésére, mint leljük ZaUm\'gye érdemdús szülöttje Ko-vách Zsigmond pécti pQspök ur ő méltósága kéretett fal. Koaiorua leányok a boldogult Sij-ineghy Ferencz Kanizsa kerületi országgyűlési képTiaeló leánya riUmeghyHariaka és Huch-reiter Hedvig kiaasstonyok lesznek.
— Aa Krn est föberczeg nevét .viselő gyalug ¦őrezred táborozására mintegy tíü sátor mar Ielállittaioti Nagy Kanizsa város északkeleti oldalán ¦ a gyakorlatok ott\'tartatnak, \'
— Színeszet. A lafolyt héleo szi»te
luruat\'-rtíinlxn tartott dinztornászut alkalmával Brodmau Antal és Uobrin Gusztáv növendékek Őrdeiüelíék meg s nekik a helyszínén át is adailuk- ^.Ui vábba-Bóttolhoi tawVlfr edj-Grümhui Heinrik; Kreisler Miksa-és Siuger Sindor elis mérés nyilvánitá^sal tüntettettek ki.
- -u Sürgöny forgalom Nagy Kiüli"
zsan aúgustUB hóban: Távirdaszolgálati ment lib, jött 5», feladatott 1728, városba jött 181J8, álineuő kezeltetett 1 l9óá, a kezelt sürgönyök összege: 1567Ű.
— Hymen. Újlaki Jlátyáe zalaegurazegi okleveles fótanitó szept. lü-én vezeti ultárhoz Veszprémmegye_. egyik kellem- s azellemdus hölgyét Sreider , Mari á1 kisasszonyt. Az esküvés Veszprémben történik. Üdvözöljük tisztélt munkatársunkat a a szent frigyre az ég áldását kívánjuk. Ma pedig Hess .íáiins sútárnuk ur tartá menyegzőjét a műveli s széplelkü Horváth Lilla kisasszonynyul liadán. Az esküvés Szaborban ment véghez. Tartós boldogságot kívánunk az uj párnak!
-—.¦. Király ö FeUége a vasmegyei záblingi r. kath. egyházközségnek temploma helyre állítására láü írtot adományozott.
—Gyakornok véietik fel Wajdk-s József künyvkerKskedi\'-aébi: ulünyiiH feltételek mellett; az ifjúnak uskolázutlnak kell lenni.
Hasznos tudnivaló.
— A gyümölcsfák trágyázását soklQJ eiidsZeir"fcl&ili;gianek tartják, de a tapasztalás bebizonyította, hugy a nem trágyizutt
—gyümölcsös kertek többnyire csekély-és eilány • termést szolgáltatnak, ellenbttn tnigyázott gyümölcsfáknál gyönge termés ritkán fordul elő. A különféle trágyatiemek közül alma- és körtefa számára legalkalmasabb a hígított árnyékszéktrágya, szilvafélék számára pedig a keverek kofhán5\'vtrágya,\'A trágyázás ugy eszközöltetik legsikeresebben, hogy-a fa-nagy.-uigíihoz mérve "lető-jA-kürül,-.vJigy. .küráxnk va^y .több.
ftöm voltba isinhazba.menni,, mért nem csupán a azinéizaket s Urespadokaty hanem disses^ás ¦xépszámu ffOzoDM\'get^:láthattunk. JCőseónot a ¦zinászát pártoló ktízönaégnek, hogy uem en-gedték e város szégyenére e kis, d« jól szer vezet t. inacyar ¦zintársiilatol\'tőlju* bukással elmenni. A három bérletet egymásután, kedd, szerda és uaűtÖrlÖkGn lejátszották, 11* jutalomjáték* van iCranuai igazgatónak ¦ holnap bucfluelő\'adás nem Keaathely,iianeTa SsákoaíehérTáTra Uvoinak hat előad áar*
— A nagy kvnifaai urnaegylvt álul kltfliou dijaitírt f,«ri augiiaatua 2U-áx> Huugravi *il~"\'TTif*i----T-*rn nwllattLa iiagjgjmo
lyuÍUáaatik„és„ft..hig trágya ebbe-Öntetik.............
____:— Kertészeti kisérlut. Kasaelí
mökerléizek közelebb érdekei kuérlet tuttek a vakanddal, ezen oly hasznos s. az_értelmetlen nép által sok helyen még mindig üldözöl állattal. Egv riU négyszög lábnyi faláda formai megtöltötték földdel, ugy hogy a deszkák ubtalt egy lábnyira kiállottak, a fenék teljed áthatul-hatlaü volt s a vakand és a rovarok ki nem mászhattak. A földbe aztán bukrekat s különféle kerti növényeket ültettek h miután ezek megbokrosodtak, közel 300 dantb mindenféle kártékony féreg, u. m. cserebogár, giliáztu. Bili. tétetett oda, melyek mindjárt befurakodtak a földbe. Egy idő múlva, midőn már a férgek élelmüket keresték, a vakand is oda tétetett, s röktün elkezdte munkáját. Az eredmény M óni lefolyása után megvizsgáltatott akként, hogy a föld -finom rostára hattyútól; mely csak a homokrészeket ereszté át. Kitűnt, hogy már csak IS darab volt életben a betett férgt-k közül, á többit .\'14 óra lefolyású ;ilalt u vakond mind üszazekereBte s megette.
Árverezések.
.— N*li. nsrtflindT Ujflriry higmilrkáh\'ji Urtuiú 1-J4ÜÍÍ frt -?0 krrs\'btealllt iijirntlíiu NilmpcLen (ZalEinVT f. ú. -ieptemlcr ?0. eietl. okt. -iG. 0. .-. 10 órakor.
. ^JC 11 ra a JAtm* ét nfije""Schifkoni JnrrfitJI íjcliiíkuui Ferenci il-Éiéta lefoglalt íifiít Mm bcrsült ladsilan Ciiktariiváu (ZhUhiíj-vdf f. c. sei>t il.
o. 10 .Intkur.
— SLh;- P o d t ii r i c s J ú i >fi f -hagvatíkátuíl Stkltpici Jóisuf rvuírti 40frL estéig lefi.{,-üTwi\'f) frü-a beciQlt inpatlan Pottomváu (Zalám.) f. L. i,c|it 21; ei»U: okt 21. A. c. 1U .Srakur.
— StipelLy Lajostól Nagy-Curnúlin ré-«íre lefoglalt 720 frira .becsült,marliák l\'iuut-vMa-gjarildön" (Zalám.)\' f. é. Faept. -lJ. d, c. H órakor.
— Z a b e c i AnJrá* íi JiIiseŰÜI LisiíAk Ferenci riixére S17\'frt cr.. lefoglalt 1440 frtra bccstllt iuffat-
\' lan A.-KralyDYoCíen (Zalám.) f. é. »ug. 29.>i«Ut;B lépt. 29; d.-e. 10 arakor.
. * ¦— B a 1 o g h .Zsuzsánnn úgyis mint kk fáni íj "Roii ffyjíntjit illut5 i\'áO frtra becsült bui:if5Ídi i5a 15 írtra b\'eejült airhtdat ingatlan a helyszínin (Zala-m»fr)-«) f. t. ií.ept tg.eiaÜcB akt, 19. ^*t«ltitt 10 arakor. . * .,\'
— Orbin Utvant illetu 400 frtra becsült iu-• tratlau K.-Tutlbau (Zalám.) f. i. lepi. 13. eietk-g ukt.
13. d. 10 órakor.
-t- Hadnritu JniiualiW IvánunieB Inlváfi kk. Urfikönni rúaídre le tollait 4\'_\'Ü(i frtra lir.-9tllt infittali\' i\'etííbánín (Hoprniim ) fnM septnirtber 22. ilílelütt y Jraknr.
Ü 2/3 kr ertjéig lüfoglalt afiliiD Trlra beatili itieiill.-in. Cíe\'jjreir.\'n (Sgrumi..! fulyO >fyt: ti. «pelleokt. ti.
Jakab rMzt-rc H^âpTr ei.-j-\'i;: l.^.i^\'lall lilöO ftra
¦iH\\ Ksetlo^ okt. 30. dílelütt i» .írak.ir.
- Gic«y M^LhiJrtiíl k\'Dkox Mibály rúszére 1 ii.\'> frt er. Icíuglnlt JS-li* frtra beesíllt \'inpatlan Har-bacfloil {Sojirullili.) f\'Üyú .;. air|»l. li), osellug ukt V/.. diteli"» a .\'.rak..r.
— OoUnlurs tl:i.i|i:»rliVI llüji.^l Kndrc ri-si-Vu "iU fri ir. lefnglall e^>4i» frira I..:«^IU| iiipallah* fzin-falván (Sauroiuii.) fiilyd Ai seyt L*0. jetiig oki. 2Ü. dilt-15» 9 Orakur.
ita e ir Jiuiuit.\'.l liap.ir .)"*«¦ f résrC-ro frt -ItJ kr rr. Uf.1Gl.i[t -4«W> frira b.-rsillt ingallaii fdle OUm>:i>\'ii {Valili.) folvó .-vi nilff. .\'ti. .\'s.-tlog okt. 3. d-\'lcL"ti H (irafc.if. *
Snlvsk Ju/srf ii"jht.\';i Jaii«z iiy. rl-stirv li^i» frt .-i. l.\'i.^\'lfili 7TO l\'rlr/i Ih-chUIi rióiirrt-DJ-v^ri insrailati Vaam. ti\'l"kkihiwi liivatalAban Sininbat-bflyirli. fi.lvó cri aa:. «."\'Ili-i.- -lei-r. 21. dLldi"tt \'J
oiak^r " " -
i\'Si"\']).
S <¦ k« a r r z i> 1. <¦ r ic (Jujat/ir varo» l.i.lvLKi lak.., rli^o. ioii;..^»»-^-\'- r-7i;k-\'-ncl ; iM-jrli-uti-si lia Liri-I." f..lyj J( |.t. ^1. :jn jt.-ril^yelo Knvatsitn
OasiQie. iriifirfgl.iidu-ik KLrily Naixlnr.\'
^Jyllt, pósta.
- K. A k<.líÍiMÍii,Mr»l irt i-iikUt kOsifJiiet-tcL..i-lettük, búzni fnpjuk.
• I Zala-Ejr prsifC- N-\'rn jár éri te semini
tiij ; bt:c*i-s igt"\'r«"tert\' siamaluuk.
.A franriia-p-roii iiadjáraf i-rniui cjikk kiii-iifib ispuiik ker^lilip valO , nykTiiik csak a aiArat hírlapi triiviíkei lí-hi:t rteiitráírniuk.
- H/PesL E b,; kr.iep^h. 1\'. Hegyünk.
Sz- J. Z. E-ítrii..--. Niii-\'s at\'muii neae, uiuca
rjta
11. Levelünk E«tei
_UláL..
— T e f n erí g u A c % t ô 1 Bauer Jakali-rfaeÍTít lefuglalt, 1D0Ü frtifa bccalllt ingatlan;8aigi:tvArt (^o-mogymjiKyB) f. c..«eut. 12. «ooueg okt. IV. délelőtt s órakor."\'
— noi EmAnuel éi Wiener flimon kiegyin-llUai lOmege, tt(v. fiteaiel Izra»l (¦% ncje Tdr^/.iit il-, lotS,.7B00 frtra beraUlt nyikl LT lakiníiiiakiTíigatlaii a *Qprou)iieKf cl TülokkÜiryVt ¦hlyatalbaíu.f. u. ufiji\'t. 14. uielloktr~l4rd. i. 9 drakor.
. - — K il % & l-C h *\']. 6 Andris fia \' nnjn IliirvAtli Tríniltni\'NAmöth Antal rAaxiru.iil2 fri 4;t kr m-jclir Iufo|(1alt iiiitallan Díírio (flii|irfinm.)X L..«e|il, ti. oiutl. ^okt. 0, J. r. ti arakor, \'". :. ; \'.
-J*-U t n-i H-g-e-rrKu|\'crtt[íl7HirmTWHer-KárnÍy-
„Halljuk ?1 szép szót!"
magyar felköszöntő könyv 2-dik kiadása érdekében.
Tisztelt hnznti!
Könyvkiadói Mudatomul tiiztem ki ma-gauinak, hogy ;i magyar injdnlumban eddi" nélkülözött oly kiadványokat lóteaitsek, melyek által a polgárusztályt muhutatvii, crköl-csilf^ nemesbitve nimit-aak ;iz ulvasáskudvre l.\'lki-siUi\'tii, hantim hiwzmw eiélszerii idó-töltiíst szerezzék. Ilyen egyik váilalatom a
„Halljak a szop szót!"
eziuiü toasztköuyvem, melynek első kiadása \'¦^\'n céO" «-;v alatt elkelvén, annak második kiadása lün szükségessé a roppant keresettsége miatt azonnal fajtó alá kell rendeznem, és pedig tetemesen bflvitve; minélfogva hazafias tisztelet- éa bizalommal felkérem önt, szíveskedjék e vállujatuimit, buzgií törekvéseimet elúmozditaní s a könyv *azellemének tartalmas-bitására akiir ön által, akár körében mondott toasztot beküldeni, melyi-t köszönettel veszek és azt kitelhetöleg díjazni fogom.
Ha neUln az elsü kiadásban jelent me» t. uraságudtdl toaszt, ^ most némi változtatást vagy bővítést kivan tenni, szíveskedjék ebbeli nyilatkozatát, valamint az ujabb tuasz-tuk beküldését I\'. évi szept. 15-ig>nálam eszközölni- -
\' Az ujabb toaszlok ukár kötött, akár kötet len nyelven lehetnék, a vig b élezés toaszlok előnyben részesülnek.
Becses bizalmát s vAllalatom iránti nemes figyelmét midőn kérném, magamat s vállalatit iumt tapasztalt jóindulatába ajánlottan vagyok -
\' NAGY-KANIZSÁN, ang. 25.\' 1R70.
kész szolgája
Wajdits József,
knnyvkiAdő.
Eíderalo \'dicséret.
.Elismerésem mellett nem mulaszthatom -nyilván-oR—körtzönetemnt—tijriüii\'tutfi"tt\'o"g^ düs István női rajz-tanító .flznbó meater" ür iránt, a; vélem jiivid idűn tett tanitásáért, — tís |ó HzabályBzern izlé-h Hzerihtí \'kéazitéHúiért, rnélyókut nekem ék tuiLrmuhwiiiiiual tö,bbukntik tútt jutánytw "ioltótulek inelWt, .inínt alapDa Hzakértűt "bátorkodom melngun ajáíilaui mind-azoknak, kik nevezett fuglalkuzáHban- inniiiro-
réii/r* 74fi frt ¦reíofg UfogUit \'2tKKr t>,tíf buralllt liigatlan UJfalriii tHupr&iini.).. r. i. noytt, Ú\'"m»nlitig\' okt iri.d.n.\'V órakor. , \' -
— lf ubisi Jiiiaóftíll Friaulimauii JakáV \' rsVaira laIDglall ITfcü frtra bcnaUU^iigittlku Oadüpuu\' ^(ríojironin.) tplyA í. i«irt;l7;:tiMtlt\'(r ukt. 7, rlíMou D á«k.i»r,,J :¦. ¦^\'¦¦¦-.\'">. \'
Ú z le t C- h i r n ö k.
— A „HA2A" 61etbÍ7.toaÍtú liahk f. ivi anguiziui bnn-flEltrt-kimtttntAsft-^BeUj\'iijtAtolt 607 darab buvat-1A* ô3(J;t50 Tri tűkére-, fügpdben maradt, a mult U-naiibúl Öür)7(W frt tökére, összeüti l,05(i.O5íí frt, Ebb."l kiAllittatott 400 darab 434,770\'frt tuke, függCbeh m-
dt Y)4aaüir frt tíikc.VfiluUsittatott 71420 frt tl!|(u. ÜsaíDH\'Bii l.U5(jt0áii . trt tü\'kc. A bank infikud«iéa>ik kczdctti üti-i\'-ttidiiííllik iyü7- aicptembor 1Ü7Ü
augusztus hű vígéig as Osaiaa benyújtott bevalláaok ilaszejre !11. 3t)3. «80 frt, a kütvónyek Oasiiego ü(J, H\'-líí,\'G45. frt tezK a tiirlt\'aak haláleactek in vis-iravál-tifluk lovunáift után 17. 1)13. 435 frtayi biztoaitoit (laszeg vau érviínyben,
— Mngyaro\'raiAg c» idei Baaani gabaatormfiia, 1(> ucm ia a bit év tiló\'ttihei li.nuHt3^drt~még mindig elé^r iBtomoi kivitelt ciigcdria, ha a liáborm Tiaionyok nem ¦tkasztauAk mejr a forgalmat, A füldtuivsléai miuislu-riuiqhüz érkesett jelentések sicriul buaáuál jalen-t.\'n k«»ül-72 jií.\'ÍTC kiizépaicrll éa 48 roaa tarm/aröl ludósit, rozsnál 2ÍfU jolentéa kÜxUI 74 jó, 17B k;)ié|» ¦aaríl i(J ri)*a; taTaaiiakuAl 2rttl jelentúí küzUl 128 j,i ía kitilnu, 14U kBiúpaaerh és 12 roaa. A atatiatikai azamiüuok alapján ezek aaorint kiívetkezü uiegküi*. lil.\'I ertduiíuy vonbatií; lniza Várható iuintegy54.mil-liú méri;, rnza 1*8 millió mérC, rjaiic.Ven 8\'J millió m^ríí. Ennek elleuúbcíí ;i SíHltaáglul; egy ín fogyojj tásra fi7 milliú inén", velümagra raiulegy 1 — 13 mii Hú mérü\', ííssie.fi-u 7-lJ. milltíV, maradna tubát kirítulm Hi— li\' mjlljti mérií, ml leffalább 50 millií frluak (.•-kl meir, idibi\'J! inátnitaiiditk még a tavalyról nrarn.U k^azletuk, uu-Ijf k az-mliau unta igen jeUnlékenyrk JeL.rluuk már.
A buaatíaaüj; oka. b\'rniicciauraság Coto d\'or gyéjébi-u egy va.tutvuiial lőltüacit fái aéaka- (barbena vnlgarirt) Iiukrokkal illtették bo ; a vaaui kilaeléhi-n lekví! btiaa-, ruta- éa ár|iaf/lldeket all«lita az üíííi^. A viutgAlt\'. bizutlaái; joSuuléflébol kitűnik, bo^y mtt a bul fái b.íika niuea, a gabonák nem Uazüglisük, i irgyfctlen ily bokor Ulttitíso iUzügüt támaszt oly ridé-kákfiu,- bul addig.j!*.a botogaég nem-uralkodott. Ki U.izög kis gurnbája (jjueeinia grainiüis) in a fái sóska Utalt-in támadni aaokutt aárgáa gamba- follck tnt-cidium b^rberídis) ugyanaaun CD vény ab kiil(job0ifi alakjai. *
Piaczi ár-
Nagy.:Kaflii3a, 1870 évi angnsztus 31-îk n Unta H\'J-tiT. font. 4 frt — kr_. ÖŐ - Síi fon t 4 fr_t50 kr. •87^MtÍ funi. 4 frt 75 kr. Roza 78—7U font 3 fri IO kr t*J—HO\'foiit 3 frt - Eí SO—81 funi 3 fit l\'\') kr. Árpa serfôiéare 70-71 font 3 frt kr 71 -7-\' funi 3 frt -Irr An\'a kiiz<)n*Lgc3 ti5—60 funt \'J Irt 80 kr. 07 \'A
f.jüt 3 frt. Knkuricza 3 frt 51» kr. 3 írt l!0 kr.; Kukorica olaaz ^-"ímju.-ultinj _ frt— kr 7,nh 45—17 foul lfrt ÖÜ tr. 47 ..4ti f«ut 2 frt - kr. K.iliauka Gfi -M fut. — frt - kr. (^-Ttlfout — frt _ Ur. Dab feliír » kr. — bah tarka 0 kr Kenvérlisit kSzfiiuég-i H frt 50 kr. tiuom\'.t.rjO.Zsemieliazt ÍJ frt -~ kr. Liliputi kati>n.íégea - frt _ fínoiu - frl. — kr. Király li-a kazaniégea - frt - kr finom 15 frt — kr. R«*-lang kíizűilaégfa — frt — kr. fitium — frt — kr. Marha-kua foutja 23 kr. Horjn-hua fontja l\'G kr. 8-r téa-has fontja J6 kr. Juli-hus foutja 14- kr Szí-lona fontja 41 kr. Znt fontja 50 kr! IMbo |>irj» **0.1 frt. Kri«a aO kr. 1 frt. Ltld aovány 1 frt 10 kr - frt — kr. had bizoti Pujk
-.. ...... intuu ; frt 50 kr, ¦- jrt — ni.
frt--kr. Tyúk-tojás l-l/, kr. kr. Burgimr*
- frt — - fn „ kr. Egy máxaa az^ua 1 "frt 70 kr ;síéu.i uj frl _ kr. Egy kúr« *aui\' 10 kr. Siabn^ I in \'_\'0 kr. Ujl...r vidt\'kilnkbeli akúia 5 frt — kr. Ú-bur vidékünkbeli akdja H frt.
A nagykanizsai ráró* Unácnáuak árjegyzík.i kiínyvéb.TI kiadta SZI8ETHY KÁROLY, biztot.
Érték- és váitófolyam: szept. 2. -
ő% metaliqued 5ü.(ij; üu/„ nemz. kölcaou —liüti-ki álladalmi kölcsön On.75; buok-részvények t>9;"y; hitelintézeti részvények 2r>4, — ; Londou 12a.—;. ezüst ágio l2í).b2; arany darabja ű.itj kr.
Vasúti naponkint! menetrend :
ul N.-KnmzaánW Harcit felé reggel 4 ói —». , * délután - ó
¦ ílnda „ reggel ü -ó
d.
/ „ . u.itvc 10
¦-\' TriusI „ regg. 4
p « - . délben II
• . Pérs , regg. . ff
. . - . n
«*4 „ „ p déUitAn 3
, H.-KanizaAra Uarcs , ruggul. 4 , . délbpniii
linda l\'iitó\'l r.ígge\'l.,4 . délb". 1 estvn Ö Trieat „ dúlbwul^ „„ este ,10 llica . reggel\' 4
- : , ¦...... \'- „ "„ " eate 0
„\' délben U
. 55 pei 1 ?5 ]>ei
l 53
Heti rLBbL»táfaiii:^
Sientomber 4-181 10-Ifl \'1870.1". y
.tűLazfir\'izhílóhfljtmi ak—
. . lîoltja N. KanizBán a felaű teiuplom.tér: ÚootloruvieaJíáz tO.dik nzáin, tdiitt vali*
\'i^z^zJ\' Virág Kmiiia,
vállal ¦ •«
nlntl i.kl>tliHt.ikirt ftilalílaa^^ »•"¦>
iKatliolikua naj»
¦l\'rotéatáuaj ^ naptár
3lir Jézus-lu\'lîuifiokliial- gy Agyit mog. Luk. XVII, ll-líl,
yaiariian
liótfli \' Knild : . jjaurda
Gs.lltört.
I\'ítiutk tjzomb.
B 13 Öranpy. B 12 Ki iír .
•ViLtdrin - KrG-
Kncliar. Vida ;
Ituglna *\' ltugina _-_
"KiaaaaB.. _„.^<
AiliiiíiAr\'
T. iUUlda. ISilubürla ¦ r
, Jl\'eleliis szcr\'koszta : Wajllit». JAzaef. ."ScK^aiurkoiatu ; BatOrflla]oa. .
ri i -•;
Ipar- -és kereskedelmi akartémir
R D
E.
E - E ^K-
— «/y magasabb keréskettebni ésljjár\'JcépzH\' intéztt- -
kezdetét veszi folyó év octeber l-sején 8 tanévre.
Az inkoljínnk nt:ljn : elméleti- es gyakorlatilag derék kereskedő egyénekkó\'kriképezni.
-Terveidé: az iskola két részre oSzlik, kereske-d eljut éa ipar-kereak ede 1 m i, mindegyik három évfolyamra V M-utiUibiak^kopejtik. ehemiai éa mechanikai osztályt. Kzekeu kivül az osztály részesek fognak három d vei-vet tanulni (ulasz, franczia és angol). A gyakorlati kiképi/zéa-héz^van egy\' mintairoda eheniiai laboratóriummá^ éa nn-elia-"nicat gyakorlattaf. \' "* . .....—lVÍvét«Ji~T- Itétrlek: Elfogadtatnak, kik l-l évet számlálnak és- iskulázták az al-real tanodát, polgárit vagv áz al-gymnaaiumüt. Kik ubbeu nem képestletTek, ezek részére vau. egy slőkészülő—iskola. 1 ---------*—"Köt «lrí»iiésF:-A-tan aldk ez akadémiában .élvezik "a tanulást mínt a gymnaaiumban sat., kik az ujabb hadt-törvéuv izerint egy évi ünkénytesek akarnak lenni.
ÖntöudljniÁH : idegenek közül ketten Jesznek fel véve ui iskola VL-zeíi" la 11 úr én tényezője uz ösztöndíj arád éa tanintézetnek, ugy mint: Kuhlljalap, taúár ur Haydeugasse Nr. 4, W*Hlln«flVr (tytir^y tanár ur KlosterwiesgassLv\'ü. _ugy szinte jú caaládoktél idegeu helyrőli tanulók nyugalmad felvlgyáiatu ellátásban is részesülhetnek, miről az \'igazgatóság rendelkezik. Minden tudakolodzásra a legnagyubb készséggel tesz felvilágosítást \'
a kereskedelmi ós ipar academia igazgatósaga Gráczben
450—.a, i__Dr. Alvens. igazgató.
Cs. kir. szab.
„Háfpta szép szót!"7
Folyó evi szeptember 1-töl kezdve a kanizsa-barcsi vonalon levő Légrád állomáson a gyorsvonati és teherszál-litmányi forgalom nyitva vau. Bécs,, augusztus hó 1870.
\'¦„Kajtat HeSnyQfc\'iMlttSsiaaR
„Rajta fiuk, vigadjunk!\'
Megjelent és minden hazai könyvkereskedésben kapható:
,rXXE&X&julL ^ szép szót;!"
ezimü miigyar telkiVznntó-{ toust V-köny v , mtíly kötött, éa kütetleu uiindeuutíiuu felköszöntés! turlalmázván, díszes kiállítása és. tömött tartalma, ugy liu.-zmrs éa mulattató voltánál fogva az ifjúság hgytdniéü; külüuösen ajánlható. — A 1Í)U lapra terjedő és 14ű többnyin: eredet! felküszüniést tartalmazó színes keménykötésű könyvnek ára 1- ft.
„RAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
A daikedvelő ifjúságnak különösen ajánlható .
kúzkcdvw*égü didkönyv harmadik javított i\'-s tfiumesen bővített kiadása. —
K nagy szorgalommal ösnzi;állii\'ii: mit Wözel 1*KX) válogatott dalt tartalmaz, és szim** buritéku; \'.-sinu* kiálli-lásánál foírva ia kitüuő, uiundhatni : egyetlen a ma^a__n_c-_ mébeu. Az etáu kiállítás 2000 és a második iíüÜO példánya igen rövid ídő alatt elkelt, mi eléggé taimikja, Jiugy méltó ¦tigvtilmet érdemel. Ara az b\'oO lapra terjedő s díszesen ki-¦álíitott zsebkönyvnek J..-0 kr., dús arany nyomás- és arany-azegéh\'lvel I.SÜ krért.
LENORMAND,
- a-hires-czirianyBÖ Igazmondó vetőkártyája
\'^"¦azinxzíin kártyával. ¦inngyOT"Tiíáiráa5ai"é3"szőveggclr=\'
(4M.-1)
Főigazgatóság.
Mepji-
(Recróati-
U nedv
onSíFluid)-
LOVAKNAK,
CUrauat, cs. kir. állatorvostól.
mely a bét-ii inasai efréaiaégn^yl hatóság illrtékt* aiakl.\'rflai a Ukíntilyei álul.üiegrlM^iltttvio ¦ a magsa\' kureakt-dclim minisx-teriamnak 1S8Í. ér. MArL Ló 5-én 4336.724 axáinu kihocsájtváuya -folytan agyes egyedül ¦lat.Bydgyizs..JavaÍukiIso„beteaséae.ellen tjlsa « tStatt Mint kóriuegelőiüazer hasmái ható a lovak nagyobb kihsjtáia elStt éa ut:ín, minthogy eien ner íimét eruaít ¦ a íova-kat megrokkanástól óvj.-i^ Több tekintélyektől kiállitotí legjobb biíonyítvínyok eaBn\'^yú|ryit«r"~elsdúÍnAl meglekrntbctílk -----i.r» egy Itveynek baisualati utasttásial I frt. 40_kr.
Klagenfurti állatgyógyszer lo vak-, szarvasmarhák- és juhoknak
in*ly a kornsubiiiffi inarhapornál ís mái avatatlanok által lfli«e-¦üiflított ké«iÍt»nényakDéj_iokkaJ eJBbbre vonbatóbb mert ex
•gr»aillaa előforduló k«aöui<g-ei -áUatbete^L|TBkbeii7"mint~ arrfo-lyíi, mÍrÍgyd*E, kfllOnféla hurutok «at, gyors ét bisonyos íegit.ií-f«t .nyújt hanem mp|f Iár.**»I.b l.eliíí *tpnvedé»eknél ia legjobb •ridmíoynyftl baianilliatit. Eltávolítja a belek makaca bedugidá-•áTtVa varBeiair^ rcudaserbenl liábornatiiokat élűm oidi tja a kí. 4m •IriTSaatiaokat. «¦ nagy.1 mírrbyii *m«li n-tehauük taifiUtil. Mint kárm»f«lff«ÍÍi«r — Uraaiaal Cuiel miduti a* állítok l-yakrabban beUg*«k«dn«k - eredmíuynrel hairmalba^ mintliofry sok b«lr(rii»\'jí\'h hilOrAait akad ily o aia, ax Állatokat jókedvUekk\'4 teiii ¦ fiorveillíiij4_itvifT»t elBmoidltj*.«sax eurésjttv»t eruatti, Vígre mrg kell jcs^eiuerpjJioBfy aa tu AlüUgj-uiryporüin nemuak jobb mint a korneuburfi marhapar hanem caomagaim ia-uagyob-bsk *• oleeóbbak. a\'Oyos-yiaereia. eladóinál^a-lRjrjobb biinnyitva-ByaJiD lUigtukinthíiÜSk —
Ars *gy foiusKUak ItaasnáUti uU*ita»sal 40 kr,
rSry.\' Figyelmeztetés,.;
- KUteleaiigemnek tartom mint allaEorvqa a t, ci. tótulajdu-«oiokatfigyelmeitctai kofy a koroeiiburgi Kwiida ur (iditSnndve SJDiltaláhau^i e m\'g yó~g y^a x r-r nr lunik, betegingei ellen, hanem crak mtnt kórmfjí«|ü*(í Mer »íabadalmaitfltott, (kórmegetffaff. ase-rrk lehwnak eg/auegei \' illatuk\'naibnára, d"e nem betegeknek) kit-ISnbtn S maga* cs, kir, kemkndelmi nunimUriumnak 1869. évi mártiua 6#n »iim\' alatt gyugytierem -vLgett reasemre
kiad»tt katirmat írtalmíbín Kwiida urnák hatirotuttaii megtiltatott e niuaórlsénak (]t«atl(ntÍona<Fluid) nyilvínoa \'IdrdetíaekliVn a\' basit-nitali utaaitiiokbaaujógyhatiit lulajdunittnl,-de Kwíida a tila-lnni daaaiia acni ^ngedl magit ellAvmtelui, liugy. találhiAuyinak gjSgyertjIL faaiiat na lulaid niilan* m h-i s» a»ha aero bírt, főraktár; aa oaxtrik-ntagynr blrodalanvaaintira Criuii illaiürvuanil Klsgearortban. \'
PS#~ K\'mií szerek wktára^íagy^líanizaa a vidéke r^Hz^rc^tigytiJUJ; " ^
Rosenfeld Adolf,
k.r.ak.diwb.11 vau.
Vidclii YCYi\'iiiu kQlfmBs am^eKp-Ansüröl elcEcendő tanúságot tesz az,lHogy az 1.867.. lévníl szúlü postíi-kimntatiís szerint alulirt-15,000 l[»istai külclemiínyt, lSG8-ban 19,8Ö0-at adott fel-
iPapirok, Iá togatójégyek, pecsétek
és más trú-üszküzök
lct;rui. mluotiés\'ben. kövokvxo |roomnron.
Krntit\'xial uvtlpaiiinik," mitid
vajfy lioroua\' in^un Hil vti iit atá.-<ával :
\' 100 db. y-ad fltiuin feliúr Ab kr. lángol rt!c2t\':*i;t v. voualzntt (!5 kr. ucKiM.FxiuuÁi\'tt 75 Itr-¦¦100 db. 4-i-d tinóm fttliér Hó kn ng. ro\'-íiü/v, vonali. 1 f., hü ri tik |íi-nd f.-hi-r M kr, «rö» fui kr, sziiit-al > kr, l)fir,l zuiuAiicz^ii. i;n ||Ur; l-i-dri! ri\'CKiVVnanlr t\'tít kr.
:sinu* bi\'tü koiuuávat a iliva-.">!>!> szinü íiyiiiliatbai) lllüj.a-Ipirra niuinijrraiiini •i\'l kr, lUft buri-jtékra.\'IiJkr
HM) db.látogat/.jeKy,kftt5« fíny-[[áiii ]iajiinni. Ir orlili, künyoiii.it 1 itg-vaniivfii U-jjlinuin.fi-k.-ii; ny>
\'iVaí\'so\'&rr"""----------: ~~
.r-zi\'ltollak, UugnUliirtullal; a |kez irjaiilA.f.tra míiidüii ]jai>írL«n
_ ídblMkr, 1 tiiíí. ang. ríit-jll 1^
—glt^jöbb fajban Hi1 kr, 12 t. ang,j50,1IU, BO kr, 1 fi
réílull eyv dobfzbaii, fennbbbtl Oyakorlali olcaii ajáud/:tc ax uj fajban SI) kr, Ili t. alamiuiiimtoll. bronz\'lulctfl \'írÓBEerkúsiltt ktlvgt-biitoahva ruisda cilcn ííÖ kr. I t. kcio 10 drbau: 1 tínt.iUirt>\'>, 1 to|I_-
nbja-O, Iti, ló kr, klllüii{incu Gnu iiumak, Urökkó illatuvió !i^llú«sel 20, 30, 40, CU kr.
Iriíkúatletük , - kii Hyolczadrét, MiEKrL-b\'-HiirlkÜlazárral 1.20,1^0, i.rW. iTgynnilyon telji-almlffláavre-darabja IT^SoTKívMlria-fih Wtllrill KiIyüzÚHHcl kiállítva ÍI.50, 4, 4.Í.U. Najy uegytidrút fulazeruléa i).Mknn.mi/_T>(>itl;|jl.fl fülHzer.rlí-Hiipl :(, H.&ll, -t. IT^niiilyen\' fAtivllr.\'^s\' kiiHIUra i.M, i,, h.:A).
l\'fMét-bílyf^iík, iiit-lyek kúiiTi:l-itiüü-t\'-ilk, i.l t-s óságtik bittus bit. rai;a.HxtátuI« minti ak "tl.Va <-t jtfl-í-.\'-tvi.i./.uúl i\'K\'lTsrrUbbc\'k, l,.jjiin, infuniti\'Hii\'ii, IfitíiKvií/.l-Miiti c-iim. i/hn-T jii-v ts [iiiiiiriirrnrni/iaí 5(XÍ
nrt voriíBW\'dr.T rf-fixi;
l\'ajiirbírvsák.Kgy nsénüti oIIií^pII ,ví-Iu)ic li II I níWí 1«\' "fi-iij-at t\'-A E i\'iaiii-rok cs bíiríli\'kkal tetve dbja aó|
Ara 50 kr. - ........ .....;.....-......
. A inagvar hölgy koizurúu:ik kiilönös figyelmiíbi* ajánlom a dUzi-a kiad.tsban ruegjeli.-ni
„Rajta leányok ssiuliLSSunk!"
cziiuG iimlattatú ki\'-ziköuyv. a írutirvar böl^yfk sziuuára: K fitTVt\'lenimel ös.<zt.-:UlÍtoti i~í iiiiudciitiriuü mulattatót tartalmazó, 470 velin lapra ti:rji:dr. diszcs-n kiiUlitutt kemóny kötésű zsebkönyv ára 1.0U kr. Arunv nyomás és arany azegélylyel diszkötüsbuu l\'.Ót) kr.
„Kebel hangok."
Magvar és számos uj évi, név- é= születésnapi kö- j azüntésuk
; irta Hoffmann Mor. I
K\'dtszi-a kiállllású » kuméuv kötésű könyvnek ára 1 frt. \'
Lakatos Sándor^„„tánczicöii) ve" \\
mindkét iietnlieli ifjúság számára, arczképpel, és teraérdcj^ j a szöveg közé nyumutt tánez-ábrákkal. Ara 1 frt. J j
„Hatltérszolgálat4* í
IüO lapra terjedő terjedő katonai tankönyv ára-riO kr. j
LEGÚJABB wgyehpt. ÁLMOSKÖNYV i
170 lap és tíOO képpel ellátva 40 kr. |
§0f* Az elsó öt Nagy-Kanizsán, Wajdits i József könyvkereskedésében ogyszerns. v«vc, vala- j miiit--utáonvétellel együtt rendelve. 5 frt. 80 kr., | mind a nyolez egyszerre pwlig rsak 6 frt. 80kr.V
_ Puttai rendelések .a levél érkezése uttln azonnal j
teljesütetuek. Slindén tiz példány uü\'m egy tisz- ] ttdetpéldúDViival is szolgálok. (. j
n AJÜl IS JOZStt. |
kriiivvkcreí<Í.rjr.^aBV.KaW*iiii.
kautarbuk tuli, jó minííségíl 10 ki 1 t. irón jűmiuüv\'-irü 10, l.ri, 25 kr Nacy előnyt nyújtanak az nj gí|>-irúuok; fíílrislegi-s uicknúl a fá-rasit-V be^yzés, ü^yszeramind az úa liiítfv-: biittirittva v.muí ulUirís Ion. 1 *db fi^a foglalva, 10 kr, iuntfia l.ri. 1 db tóllnyél és ké*«el 90 kr. 1 irdtény ti hóra cL-gendű 1U kr. 1.ilti Uiiio-radirjnimmi tinta r.t iróuf.jltok t<>fl<!iLtc»úru ö kr Finoman vt-aet! \\>ei
iiyól-álh-ány, 1 levél ueli.-iit.", 1 \'rólAmjia, 1 hévméríi, 1 kézi jiyef.-ty.ntartó, I jryufaLirtó, 1 tiiUtiar.titd, 1 i\'k^ter- s óratartú. Jltniluii csinosan éa dhzcacn kiállitvn raak li frt.
Legjobb rajiuszUi\'ízük 1-db 50. kr. 1 fri, l.l\'ll. 1.501 db u-lji-j- krsi-l-ti0,2.r»(ip":t. 1 rajzi.,11 :H) kr. 1 kür-
LÍí kisebb "Miuaj;vi>bb <i\'i kr.
Ffla^i)i,iT>iilí ;Vir, 3" kr "TűTT,""2, 3 rn-FMlrksickr/iivki- !1 li^iinnin. tíL-zfitsti-kki-l rai\'jl.-dlvi*, .Irbja W), \'fin-bb- ir.in.-tl I db két betövcl, iíf. 80 kr, I fn, l.\'io, -J frt. Jr^yzC-"l|.| Mi kr. Kurouáért 30 kr, kü-ifc.\'inyvok tlu. 10. l."<, \'JO l;r. Hurbeti \'j.\'i. Aj, 50 kr.
L^ririi\'inalili illatú*\'ji.\'.cólvianz iti.ja, [nf„H «i lll kr. Icvriu. kültlu-félí-ailiroktrüH dbja 1U kr-*™ ii*)\'-j<-> és a/.újtiráf ;Hti ir.\'lv minták l:uutó éa Liuulóknak -.r^y< aránt ajaulbató, I kicnny í..nii;ij« Qlictl-JirásnemmellMkT^rt; I un^: füzet ItO-fél.- diflz-iiásn.\'mmt\'l (iíi kr. Minták a rájzolá* kuíiiiyn mtf tanulására, Ingujalib tan 111 ód krz-ilük L9 uiflbeji\'dük nr.;íni;ír:i, n^|»y válanlékban, 1 fiizirt lu, lö
jak. Diíiubiimy^m.\'t préí-dt nrvvif\'
gvflrt ii-itiiiDiúahb í.sv.1- :i.:.íi n,\'-
i-ej (Stamjiisiia)\' bado^siV-k\'n\'-ny-nyel festék és cesellili 4.:"]0 kr. ?1 egyszeri nedvesíté-uel lOOn iij maliit készít A 1 i-^cy-Tkurlati bl» hivatalok- éa irodák aiámara 1 Jb It^iíimmalili véautli \'i frt 50 kr ICiivlibt-tlvti i-ii[íattyi.síZiimoló táb-Uk darabja 5, llj, 15, -J0 kr. A Inibii uévn.ijii- . és újévi üdviiilő jeiíyek, py;itiyí!rnen,..ktá|Htvaj
^R. minőségben egy dili kaphatók :
JÉCSBEH FRIEDMANN i-»"\' PRATERSTR&SSE 26:
I
Aug^enfeld Zsigmond,
i.-.7-a.i focliró.sas ¦
(Nagy-Kanizsán, a nagy piaezon, Ebenspanger-féle házban.)
fodnisztermét számos látogatás végett ajánlja ; továbbá legujab-" ban megérkezett divatos hájképlutekit nagy választékban; ugy szintű ajánlkozik enemű régi tárgyaknak ujqkkali kícserdléaére, . niugbi/^isukat készséggel elfogad s azzunnal tellesítni iparkodik.
Jótállás mellett
logjutáiiyosap varró
értesítés.
Tan- és nevelő-intézetemben
az 5-ik évi tnnfolyam .
október 1-ón veszi kezdetét.
r Növendékeim a rendes tantárgyakon ~K|ül | teljes kikúpeztetést nycriiek! á néiiiot és--franczia nyelvben; tt>vábbá a gj\'orsirászat-,tornászat-^s/.ás-^-tLnczvB. katonai fcgyvergyakörlatokban ós..a zr=^ aében—Jjlfogítduk. nyilvános ískoTAba ; jár^ffi^^ ¦is. Az intézet értesítvöITyét kivánatra készséggel , megküldeni. ; íf r
.Sopron, \'"auBuSz^uS^an 1870. \\
CBönöes J. F„
Vagyok bátor ezenntil a n. r. kii-! zünsóget tisztelettel értesíteni, hng\\____^ .....
Warchalovsky Jakab ur.es,k. szab.-varró-gép gyárának,
niejíyek a. londoni és párisi világkiállításul) ezélszerit jóságuk és \'olcsóságuk által érdemet \'szereztek, helyi iaktárat átVcttémi
Az eladások tökéletesen a gyári árjegyzék után
történnek, miáltal\'n n.^-.. vuvők a fuvur és fsoinagolási pénzt, takuritják meg. (Jzérna-, selyem-, tii- Vá tdajjaf aynrrurgépok számára\'a legnagyobb váliisztákban\'-\'Ss\'blcsiiii. HZolgáluk. -
Minden a ritktánmibúl üladott varró-gépük olisinerési "tíyilutkozatot nyertek, niej^iú-k bi/nnyitnkául az idt mellélcel-: tekét biUórkodnijt :köz^lhii. - " > L-> " * .\'¦\'\' \' . ........ Mély-tisztel ot tel .* r
Hji7--ni, s) Rósenfeld Adötf—
Bizo ny Uomini ~_ \' üríl|iui
lyílntli
^i-IHiur ijíüii iiii\'g.\'vairyuk unk ,1b Tijniilnni/ " ,
. Nah\'v-Kn.iilrHn,.jtill\'
tv áii.V ok:..., I ibi Adolf iiriink |
iiliHxrrlut. ar. Üiuu\'-I vrts.-troll- varrd^ rítrt ritkiúntl Nttvniuii fit^oiri^Dlásbk- .
Baboohay Jáiotné.:
T. ez. Uommfnhl Adolf; k<>r<i»knd<; unia.k. , . \' \\ /. ..
*Au -OiniVil vilnni-idl .vnrrJirViiioii.nruin^tiit^litliisiibaliilt^liijirt ra)í« a ,\'. ihHUk\'Aknt.. fi^A»y»rfIl.üifjjf A.síkIMi«tifi pl, nr. r tn\'i\'i" >»fr;^\'^M--biUan. \' njÁiillifttoJii tt.indiiM Vf.ili\'nl ««riunir» \'való \'uivtíiiüorítls -ililsiViti)l<SI\'»l. \' 4^-Mí»g/:K»l»U»« Julius ,í».ún ;IoíU.-
Kooilt Afltiott,
EQlsö nyllv.
tanintézet
Frilmlrui e 32-d I k i z i m.__
^j^űtT íüilIÍ/aTuk ii L\'s. kir. hudflure^líííu az -t^y
(luk.--
Tuunru^iiiL.^. ........—......—...... r . ,"• , . , ¦ ,
Molgilut kédnüniiliiyiit élvezik, uuiilfclll, -Imgy iuc flukiililolvuBf-iu letenni kutolcwik vnlnaiiak. ~ Beiratdauk aítpieinLtT ^r>-lt11 kezdve lurtéiuluk.
W Ai ula»Jili október eleji!., kezdődik. Október 2-án kezdődik a gynkorVu vasút-1 « .ii.rswtv-i^iolgiUt elSMszuleti folyama. — Évljtlenléiick uz .(jazgutuanft «"oundr» k...ivvkirl.-i>k«!e» itlul
BurahetAk. PurgBs Károly,
Minden ncmtetsiö Urgy visszavitetik .vagy Utei-rtHtctil;. Ij .lii/ciisiiula
becsületességnek !
Olcsó ékszer
FÍTtig. Li-gszebli otalaiii-zok uraknak rtivid ftVSUfcr. 1, J..MÍ, Ülrtijr
r»con 1, 1.40, I,80.-2 frtig. Haltak urak ssarr.ára 20, 40. lift, 80 kS,g. tnggombuk dbja 10, .liJ.lM. .\'10 krtg-K黫15köb»l>t»W párja 20.4U. tíU-S) kri^~-G«ll<?rgotiibuk á Ti Új 1U kr. E([íix kr»zlpt Icgsuebb ing- (•* kéz-elilKQmlmk őt). 80 kr. 1. lóOkríg.
. l-i Imi
hölgyek és urak számára.
Éten u\'gynoTezeff" "Új" arany fémből készült ékszer feleslegessé teszi a valudi-ékszert, minthogy ermj gyártmány sem színre, sem kiállitátm nem all a vakult uu-gettj s amellett még aton előnynyel íb kuinlkuzik,-¦huqp estik negyedrésznyibe kend, mint a valódi aranynak, esak foglaivanyaérti is tízetai koll; igy a legújabbat gyakrabban lehet beszerezni. Még a szakember is megcaaiatik e gyártmány által, oly jid van minden niaiioz.va. Legujnbb ékMer-tárnjnk ! e^aiim* ni. mi i,r i h:ij:. ,
aj aranyból a ItgUivalMMbli r«:uu \' Valo.li nrntiy p.urfik k-v^k.-! 1...-. ; mennt, melyek »s aranyszínt min- I 2, !Í.DU kn.r. 1 iig megtartjuk, valódi utánzott ku-rekkcl Tafiy emailbati a iKvnut, a uiietafa^mt ijyítiyJi.-Melltfik ümuu-ibja 6l) 80 kr í írtig; lűgünoniabb. 1.5ü, llHÜ.a.S.&ükrit-. VlllbevaLik , L párta 50,»)kr. I írtig, fin. 1.50-, 3,2.-60.-Egész ^»rnitaráfc~nn?lh:fi~ea IBlbii<a»k.0ll kr. L20, 1.01); Hu. 2, 2.50.5; 3.50.4 íi frtig.Karpereczek loanak dbja 60, 80 kr. 1 frtig. Karpercetek 1,50, \\i, 0, li.iif) krig. Ah-g-»ebb njaklince dbja I 20, l".fiü krig-Med*m»n»\'k-li» iítlHí*.-fi*t kr. fin.,80, 1, LfiO kr TürfKnak ul-¦rany fejjel »1 kr. l.őO, li, 3 frtig. Gjürnkk-Upieit utanxntt klll>~>iift-]t!
Ifrti
linzitii nyaklánc/ li, T fru ¦¦mist tU(.\'(lajUiia.tiis:imuv«.,u itlittcíozva ii.filf, 3 frtjjj.
A It\'KlIÍVtllDíJlltb Hf\'ZI\'l-t:kp«i<r flíAHiOrfj limutiiut cmszuI: ezQit-a«tcI-.\'izvf;«e*ktfkitol rmu-rc-ktPttvc. Mfllltn4ti, (!0. (Ml kr. 1 Itijj. 1 melltfí fiÜ^tt.-I kr.jrr.EVo 1-:kJ, J, ö frtip Ipar f tiUmv a.ló Ml. w. 8n kr. 1-7 írtig. 1 i.irfimti-t-al.\'it\'srtstti\'t kílrrirvü l.f»0. ü. ± ,1311. «
Ai uj Ariik naptár, nie-
liaillun iurniAli.in. mclv uratiLvi\'t^n-fil i« ALi>li;nlbat, n.Tptar \'ilvsi-rrt nii\'.-t-JiaincáraI íntiTki-w7t>-it. Ii»irv -i n.t-
felit, tiltja csak "> kr liiimnan v.i ;| i_jira njii jt i.n_ k.L_-_____.-_~~.
lil^níimnÁtiliaii Ui.ílli i
Iliit tfVtMliailt-l\'k.tZl\'r. Mni:a
.1 srakért^ is el.\'i.iiíltalik.. kzt-ii t-k- i "¦ut¦valí.iü Mü.li.e vai: k3r»,.vo. — aran.valatekk.il i.ikk-1 ellátva, a* , utaiKDtt ^voiiüintok tu uni fin Min i^i-
<tiiI| li.-j-y ti>-.»t.iU-l..^|-n.Jf^-lwi;>^^
litri J, Ő. írtij,-.! par fiilbev:»] \' l.-t. *i frtijT. 1 pur kt-i.-i\'iiri.rnli -JJ* \\ :i.4.>l kris. 1 -H\'«ri tfi
.-. — .1 íru^-. í« » cm.iiir^VOriik.\'ir.t rs v in i I.lm, l.r.u.i— :i friij... Ki-r.-«irk . í -jLiVi-1; nulli nj-akt:k 2, .1 -i trui\'
j fiyá^i-ék^ziTt\'k. i>un-
\' s ijii\'ii tarttisak, urp;. jet- la\'-a t J di vai-.-számtól. 1 u.ríliR \'ÁL ."ili. Htt kr 1 frtip. 1 [uir falbevalu ±\'i. J. ."¦(), kr. 1 frtij.\'. I db ka.qttre.-i :ít RO, 811 kr. 1 Irüe. 1 •Ih\'nrakek». fiO.SOkrrl frtii.-. 1 r-lvid urn\\hnv 1iTj_ 5U. IH! kr. 1 urakláiic: .\'in, Si.i k: t frliR. 1 ingTOi-nstniib 4 kr. 1 yi> kíít-löcml\'lü iti. 411 kr.-1 tfi-25iv-*ii20 411, t;n. SUkr.
Az urfikké illntoxó ck-
-irzirrtrttnr^fiiiiriií.innniítívií^t.nie
H W i n iti t- r li <• ile n il I ittnti u ;
ivikai.-riii.;«irti t<". «sa=lti rniieli meülarljak !i-^-mabb ¦ljv.it..
riifiii:iljn,\'T--Ei-ii cE=2>r iinnilt\'iit te lr.tUat.vl illata m^it t^.-i. ki-k vi li.a a li\'iljjv i\'tí\'U \'\'k.\'z.\'rt hurdv» vi Inulta il, ast m-liain [ht.-z alati iiifj-tracn\'iita. 1 nu-lllfi 9if k t.-JO l.:itl kriK. l.jtdr ki-l-\'-l 1, l.á\'tkriv\' l tivak.-k t-.il kri.M
liU..e\'"t 1 frt 4P !
13-latos finom ezüstiicnittok¦k^ujahb fazonban a bécsi cs. kir, próba-hivatal védbélyegevel.
Csakis a nagymennyiség ü oli\'-so cursttp azeriuti bevásárlásuk re^i turt ezüstben, lebetsi gesjtik e vaiddi ezltstneműknek a kővetkező arak melletti eladását: regi eznst beesereitetik
V tunat asalalki-itnk IT» frt; rilUk 15 fri; ca«me^l<k«;>.4t!k UI.ÍW kr; vil-ík 1Ü.WI 1lfi BTÜkanál ueti^x flü frt; gyermekkui.ál J,r) frt; kiví-kniiil frt;,l. iavMiuentitkanal-lB frt; ÍTJtc-lakkantild-frt; halkuiál 13 fruüiíiv paMöfil; eaakurhintő-lO frt; hon BtBlSftrrOkrreÍnkorrslp.l kr;
h urvi-lakDIú 1 irt: f.itait arli.fi fri; dupla 1U.;*i() kn :*i frt: Iftrkfbflv itniniia; ucifl tVi .ilaitnrlt\'t."«\' fri; knuv.-r ú.i piliiiöli-jtknsár hl iiiiuika Jü trt; \'kíai eyertvat»Ttít y.\'rt.l kr. — nxiiAd 1 pvertrnlartóT"8*11 "-Iti"\' 12 «»11 \'. ia.WVS.1, ÍLS, .11,44 frtig.
rj; visura "lati.\'irl\') ÍM fri,—
árka ¦jtikitr- .
i Sillí-ii
kiUr.nl.ü
¦ TtV l.lHi
Ki|)i\'óhált
(tfí-yeiisul v-
iiiórivkL\'k
.)¦ m\\*j juliillibáal immh\'itW\'le ilzleti] b:"isynálatra a h-g-\' uugyuhli miltuui iitkelylyel™ ékesen - Ijirtiisan elké-.-zilvi\': e|szirdlittő|
¦t.ik.e-í-az latig merhetni,
lliirűi-n": 1, 2.
Arak: ít, ü, _
A becsi es. k. iilertékbivaial aital megvizsgált éa megbélyegzett négyszegű tizede*
mértékek h evi jőmllassal; mely pontosan t^a-biztosan mér s igen tartils.
1 Iunlerő: : Arak :
1.
lil
-1,
Allütmi\'rli\'Rek
piliuk. stii. lucjjiiuirescre. ll.ird.T.\', : !.-).¦ l\'M, l\'.->.
:), f>- 1", l.r>. l\'O, 25, 30; -4U, Tu\') mina. AtctMimmOatet,
e, í.>. 7o. mi, -.Ki, liHJ, nif 1""\'[;,,"l|\'\'^„rd\'
\\ lü l-vi júL-illaa), vert vuabol, ilkrűk, ttíliüuttk, Bcríiíaek, borjuk,
:;u
Ár.
!I..rdi-r,-, Arak :
ím), n\'u. irm, i«
-ín mázsa, l\'i») (rtT
kurlnl ii.\'lklll, Aíonli.iii a !.Ellk.iTi;\':» fliilyokkal. F.ikurlál t;il (.alrnlEkal iiiiiuli\'H Wrli\'c lt! frtt.il tllkb. Vdskor l.iltil .\'s íalv.pkkal M ftlal .WAiri\'vMi.
Ilidnii-Tlr-tri\'k : U<;j_rt»\'rlielt ko.-áik vagy tnlilj darab állat niitrrinr-rL\'sere.
fui, un, ^.711. su. lini, L2n, lfill, 1711. ai)l) mÁzsi.
X*l. 4""- 4átt......\', ívm). - - 000, n-iíxi," 7(HI,. 7i>0 S€~ -
I\'"vabtja iniudt;ii kiLr"i"Ii>l!iatu, lianiuly nzi\'rkezetu inérk\'|jek i-s sulvok.
\\ id-rki HM.i:r(\'ndelt;í(.-k ai its.s/i-1: tirkuldese va^y ntduvdt niftllutt azunnul teljnaittetuek.
1 Bugányl üj, es társai,
¦ I-* i.i.rrlr-í.ulv cv.i.n inulti ri •-•í,\'m;]izi.i-iiii.:í-tu; H\'ícHbfii. FöralcUrr-Stadr,-SiiHferBtraBse -Mot-íö"
\'il
FESSELHOFER JÓZSEF
¦íéTVelf\'iitbe ajánTfa, "N.^Kanizsán ^ VivritsTiáz épulntébim fek vő kereskedését, melyben- j íuiiidenlele anivzikkek uagv vala.=zlekban. jutányos ar midlett találliatok fel, névsze-nnt: a leirhnoinabb ez 11 kor . kávé. tlien. rum. «isi rlinri)liÍili:, rií^.
Apnlln-, rarjifiln-. níUIiíhi u\\cr(yft\'é3 • knlfiddi horok es franezia pezsgő, asz^ ah kiivra es thitaii- j».r*\'z*-l!:nv .tények, tiumn irtjtekbnl ke-íZllL-Il .diiTmuyzo szerek éa
dititi. ;ii]t.iui»-n. niner-nn>ni. Millv ^zuppati, pesti hengeminimi ií-«zt. bel
ti«m lurívíh-k
liiiljryiii->-.-.b»anLVur. i-ill«t u-vIHiRl. 111117.."; a, i-vtv Iviikaszt.-t.
r,^r.,\'m-n !* frt Hu kr italában hll k
Az itt elősorolt árak^e^ainőségbeu ily árakon esakis az alulirt raktárban kaphatok.
A. FRIEDMANN fénybazarja BÉCS prsterstrísse 28
?S ^-Tttutruk
?Jfi L^yanutt kapliatn t-jvatttia: UnriH\'uItiiryí tiiarhutjiplalit .por es itditö nedv.
Oltoíi Lipol -lek-i..-u/ illem ir i linini\'jntum eqiiües korúin zsír, ugv mint Dr. krülíer tele sporting Li«(ind lovak szamára, IMppjuiathenu-rizajvtz, uüveiiy- szappan es mindennemű pi|ii\'ri"-azt\'r.
(¦iittninnii H1«.«-tele jiaikaii. e^er. bfidits féreg é-h eaótiínv irtószer, Ln-íiir- tele buduske veszttt por. Xaeln-rl-telír ballmpor, Törflk-féle Ing-szivarkák, és teher mell-syrup, Viwzntiv-iele io<:-papir, valódi" Pfíjcliano-syrup, Dr. Prnrie Kilw. e-i Diiulin\'7-lele i;y\'»iii(ir-f»zi"iz, llriinliui^i r» fiombiiN-fele iilet-ilai, vnlddi angol Kvoiniil\'-ezuknr, es .NrlmiVr -t\'\'le seli-baUaiu, miltdeniiemQ melszett üvegek, l\'r. Krüi;er-iele soduviz, iiveregken<u\'9 es íiurlel;etilő azer, valódi amerikai petruleitui^ iís na^y választékban kUlíinfele lámpák.
í-ns emeiitnli. grúji é-* ti|*tni Hajtok i-m sardinak, poznonyi kirtszer sült éa iranezia piskóták
?7^ íTÖííísí^v^ Fíjtise-T\'1? fTi>3iStt«ifi^5
Gyógyszer
a foghús folytonos vérzése, csúzos fogfájdalmak és fogkőkepzodés ellen. c.^-^
Nelncfak n Imlomaiiy tekiuiúlve, du ax v^Vt.üik tana-iKlAlntai i» t:i ; aailtjik, aiLtxertiit a *tstj >-f f«ir«k nai»mki}iU luztítai i-/..-n vy> e- •\'xm- : ¦egei illapiílliftu ralit ftlnlnrtaiittrA fi-lctto aiíllísi^\'.\'íck. lnítc^sini-TiM-k \\ íp ugy uuiit minden ciuná* v* i&tgh íjunk t-lt-jct vkmi. Mi itt r iívlnak -¦)*afclel5 ItrajbnUiibb aaer altaláwo^ah t-l-TUft íttHU-rvt- l* jt j> J. u.:-^vn | korlu foi/orvüji (Bécibt\'rt, Stadt, ll.ijrncrgaíne Sr ti) Aiiatbonii-ssajvtisB.*) I PBlnimulhallan hatúut «¦ cimoi u kílnívciiyu* fugbaj,tk. komíVL-n vt-nű | mvaoaa ti kigjFnladt fofchúi, » kfllOuilseii haladt karban nlinak táguliutai ei rnj^il/ir ralair.int nfllvip*. csonUrii ellen, elveszi n mfi- va^y lvitk.i.« fo^ak avacj daháoyiÁn okuíU kellemtúVu bfiit « a nf.íjnak ki\'H.-iin\'^ 0deai|at i* liaat* tiet kHlcnOnOt bzáraUlaa .«li.4tiicrtt irat l-uoiiijtja rz ¦rrdaaeaydá* liatajokat Többi kBzt a küvetkcsli in ;.....
.BwkWle KJ^(y*tfr ntsm volt kúpi-n, folyton vírx" fi>Lliú.i.iiua!. tot foa^ajdsImuH.al i a folytonosan kejniídu fi>i;kiivüt iiHígtyujrí itnui, nn^ rign a aukat dinért Atuttlienn-nsajrtK\'t kiértéin ui>-^. mfly iL-mL-uak mpillnWa a fdurbbl bajokat, bitiem fugáimat imiitivy "jj\'i t-lculv n .1 dabáojuCal kiírta Krdamneniif tehát rneg*ii*m^Sma" vi^in-knlí ^azt tll,tiö ayilrinoa dlcmérctel, • ag^rawiiDitid Pasa bgcii fiigorroi mruak li-^iuulv fsbb IBaiSaaUnaf feiutn ki ..
~ BAn\\ Bttimau" * k.
KiLNOlllitliatlillI
A p.\'í-z-íizlfttHlyam ess lolvtiinos bitkasok arra indítottak t\'ibii gyen-st, nekem k<-í,*leteiket alatlni. a/.on tetteiéi melh-tl, mi-liamarab\' kes/pnizert elailm. Ajánlom a t. ez közönségnek, Sí tilt musen p\'-itag rendes vevőimnek ez ii;eti kedvező alkalmat tel-használni, tiugy valódi vásznat, ferh s női tehérnenmeket Tele iirmi v.i^iniljjimk Jti es valódi v í^zoiiés hibanélkfili áru-éri kezeskedik az
első legnagyobb vászon és fehérnemű raktár Bécsben
tM E T H S.
fi A K ri\' Á li A K
•¦CD, kitUnu lulajdunaival miatt,miudcuütt, aílt Tí^tueturazaf;, lU\'IvÚIia-TSrfik- ?1. A&coloraaáí, Amerika,-Hullani), Üelüiiliu, UtaHc^miH^, Kulcr ti D4I Iiidiábail mírtití érdemlőtl eliainerűrilmii réflv.eítUlo crakkek lftf/-
\'Qflk valódi ?1 friss minőségben.
Kaphatók i Nagy-Kantiaio ; Beim Jázucf\'-..gyúgytneTtnn, Horimibqrír, Bofeo/atd A, Wa;^iu J., WellUeb, FuiH«lliofer ük tichwnr* A. aruk ku-rajk«4toéb«o. PápAo : Tjchepen J, Keastholyeii: Hiutfer SI. Wei«i A\'. Zals-EgansfKri] ¦ lmi6-\'z.1Í,\',r.gy$gyn9tia*. Kapronezitn : Warlt gyúgyníu-ctssw-jvarsa&oa\': HiiUt\'.zjógynvT&Mz. üiént-ÜTnrifviui t Nfjthie, fitt-*Ufea;. Domer Ki^ei ét íJtamborsiUy L, pi Agynr.nritt uraknál.- K/1u11-bstbaljan Pitiicb Ferrmi i[*óiEJiii fi u-i 1 JU\' . rvidúlct tit„-Uytir-§J^Vt FlbJc E C Veiipn u\'n-eu Mt-yr ,¦ 1 .rlln. OlithnriCTÍvndar ¦sL Biikaifalijrtár , Lc^inbiiii A., \'jlrnn-i V. ¦¦ «r«nxük ¦ Liiviin-
btrajnj: Halalsr njinynern* Kalmn H TVrii\'i K m i^azcrúsz. Kili-»MSMBsyr^iTachlaJ.d &ój[yM%t>rfa*,_ I)unafDldvár ^.\'twttnwcr—ti—€ak#«n-f "íloriiB. J. fjfgraasresa. KOrneuduu : llurvátb J, KAiionHrr^Ciítnrr.I;, lttg}, ÉtlitM aiijtteréic ttirgiiárd N mr^i A , l\'-uiiii* j;yi\'>gyttr.frtH?., Bair/bidoD Kimnolln J Tolnán Ki l.wnr* M H,,.- 1 [¦ ,tt i HamJtrlh ilsjanlULsbliaoli ti% i» |lenr«ld lial, Hr-r .g ía,,\'h-/ |>i>(-«m /.il. fUtf W. éa IS Zicu, WpUkh pAiynareis
llérnlx\'ii, Hoiboitlhuriusirit-í-c 42í). sz.
Ingek vagy un gallérok megrentfelustinel a nyakbőseg kiteendő.
Tisztelt vevőim kényelme, "kedveért, az uíy teher nemükért, melyek, nem, jol állatiak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem tetazeuek, az ertok tízetett ár iMTinentve viszakiildetik. —
Vászon-árjegyzék.
1 db .10. nfriTf jtlkúzt-azilvűt va\'iiiii i-ddig lü frL, raont csak s frt.
, .ki _ feji. ct*a->-vaíizt)ii . ül „ ^ \\2 „
¦ „ :I0 .„ jL\'lesiiEiltiziai vá-tíitii r lífl „ 1^ — 14 r
, Sll r . kit. rnmb. vnacuu „,:.-Jíi—,-H) ^----- „--------14 —Iti ;
... ^J11__t irlnnih «>LTiiarAtz<iu ; L\'Ö^ÜL* „ „ 1.4 —"1
. r 411 , rnnib. czernavnHxtm\' „ iíO—3l! . „ I\') -18 P
- - \'iu , linuin írlniidi bzOvüí „ 40 — 48 „ r üti ..\'l-l „
1 db i\'tOrőfőa hollnndi ttztiv. I.ípilkal-
iiinHabb un uigokro^ ttldijf -\'tfi frt., morcunk -18 fit ¦r Tttl „ lnabaiitiri/iiv.\'-Hl.^tiii. ¦ _ .
• t«Kji.lil. Da.logtart.011... _ \'-. .. .
mm csuk l\'-tüzik r öo—7H \' „ • „ ;4(l —:(;\', „
St<!i..tktvJ|lit,nauy.VAlafl/.i,M;ti n I,¦!>»,.In.í.-lili riimbnrpj aartv^aukiiL-k L\'ü, •JM, íifj, 4(1, -ló,..SU^fftArtMlarabjA im-tvulúr-n/onltaii kt-t.ixtír miiiyn-Ji Iil\'-i>nfllrtt vámtnk. v " \' 4
1 illi ,H) röfuH Affy-kiinavusz unudi\'iifáin s/.onOibt:h i:nikiizi\'a í\'a km-zltárÁ\'n -"büüiar 1 i ;¦ ]h frl miint r-iali 7—!l frt n .li^liiKimnlib.
1 db IKK rtílilif íjtüii liiwiRi «1 tnrl.\'m jKttnUt-Hiiiviitll rttlis-^radli, Imcniir-lS 20 irt, uiont t\'HUk V—l\'J frt.. . ^
\'.üh»;il f. llt.M-.ll, r
—¦iplr^T\'.-lnm/rniiT^iTrírnTirrrT^ ,
4 ft.
i<.giin-.-
u (I nautallentti IidukiiiIId l>
1 H/i-^L-NH^rkilli IclÍL\'tlil.l\'-ríil\' Xnit.\'iftÍJm^lkrlMn«ii;i Ar]\\ftninit-Í RHiHalki-S/,tki\'i«itl, li ¦ díiv.ül) 111.uh. r.,.,li, 7, H-11.
.Lilrtiirirnsit\' n_n/.trtlkí,v.l.jt- 1^ fiiyn..:!»-, »-( 1 ^/.i;ilt.irit-.\'-\'lioaiáillii \' IL1 -«.intat , ?k.-!i«I\'mrl) 10, .IS.lJjlli ult a^Iö^limoimbh.. . 1; tuvzat- KiMiylialitrl\'i iioiNt i-mfk. J^Tii^íl ,fti[r.
Zsebkendők árjegyzéke.
I tlicz.tt r.isi.iiiífit\'likf
1 tacz.lt I. ..\'Iili,ini:ililt ft-hr fri ej ,i li-i:iii,.imnlilt.
.1,7 1 frt 20|;r. «rt,ti/«rl.lit\'iifl,\'í _M\'I 1 frii- a Iesíin. franici\';! I.atle-ít-í-fI.Krml.lk. "i, ti. 7 8 ftíg .\'ml" i^—ti tiii.iiii *¦» tartu*, tuf(íB^ci\'4*ilietu 4-fi
l\'I frtij; .1 leplitluinnbb.
vajrr
aicgélylvel csuk 7,
Férfid 3 hölgy-fehérnemük árjegyzéke.
i krt.il
t-ig a luf,\'!iinininh(i. li.ill.-iinli va.izuitlit\'il lniuiii Hív-,
vagy
1i"i mg |,i v.-isí.inb.W ] frt ; nui mg-kil\'inő nimlnir^i v:
kercüttnlakii nmtl hirntr.íael ,<ak ;I-J0,-Ü, 4, ft a lpgfin.,rrmbn-l kiírt 111^\',. Uililiiíí rnnihiírj* vagy írlandi vászünbd], le^relcgáii^abliau.
lit-Híiifi\' — im n^vticverctt—Lrn-bft rsáa/árjié nigck) im»l csak á. b
8 frt a I.;glnii>mabl>. X *
n-i .-jl ftlíiltíí) curMi\'ttp\'i kitihiü s/.\'-jT mnat ennk t.fi.-ti, 7, 8 ft a legf.
níii al!>..«..knyak 100 ktll-liifúlu jnirni nonia -ii^rniL, tiffy szintén*a mo»k 7
:ilt.l!aii»f*rm kclveltnzcgtiB vágott ¦» ukuyák Tííiiii-üvg, varrottT acegéaiul
most ciak .1, 4. n, li, 7. 8 frt a ttvtuianialtít. \\,n nadrágok lmom ftliirlingbill, .vnpv VHHconb^l apró ¦iCfrénekkel vajry
liiniicsiíkkol kitlhin kialiitas, nittst csak ?1 1Í.50, J.50 a lentin, t-n mgi-k galK\'rmt vagy anélkül, fudrozott mellel ragynutián kttUníí fi".
i\'liifonl.iil, melvt-|tcn oljt-tartái, mint a vasion, luhit.Mi un kemioiTö
nittst csak ó, Ü, 7, 8, il frt a luglinomablj.\'.......................---------- -------r\'
Un Ftigek. litpjcibli rmuliurgi vagv-irlnridi vnsznnli.M, — gallűrral, vauy »
in-lklll, — üiiiiiin vagy fodr.t/Klt mi>lli>| a l.^\'njnbb dlvntTizCriul erílíoti .
varrrar nioat csak J, L\'.fiO, J, 4, ö — lt frt a legruiouialib. I-n mpttk lugbuoinnbb bAtist in.\'llbL-li-llL-l, legi^fgaiiHnbb, a mi e»nk lítesik
inoHt i\'Brik t>, 7, h, 10 —lü ni a Itiglmomnhb. Ln gntyak igun jo tartiSa va.ixtinltül, felig nnapyar axaliHaaal, — moll
f»nk -2 frl ói) kr, Lgüsz .1 frt a lurCnrjmnbb. t n gatyáit, igun jii íri tartds vnszunbdl, magyar ízalijissalj^nngy Üleppel
niunl i-nftk l.ílll j> frt ŐO kr. a IcBÍiiioiíipbb.r-- - -I Mic/at nrl inggallur, n legidugánüahbati, ús logjolib tlivnt aturint, inoit _ rnalt Ü.fiO, J, 4 , ,r) .frt a ]»gfiiu«iiAljti.. . . .
1 t.u-/.«i «n kf*uU> a lugüle^anitabbai) u» IcKilivatoialibau kiállítva, mütt
ónak 4,fid, fl irt a Icglliwninbb. . >-
\\7V»v\'/\'íl"*i ^\'^ í\'ti^-vjlsitrol 11 uk, egy linóm himztíttbat-• * \'V * M^vs tiazUkunilüL; -f)0 ftig, >tft^>a<idtts».4r-kái^k«ax3e
L\'ÍJ^ M^1^1^^\'!^ ftMí l^\'\'k.:r\'»üi.í\', !>i-7-« l\'i.:
"Wajdits Júzaef kiutló, lup- ús nyuiim 1 atujaj<lo 110s\' gytir^ajtíii jiyumiUwt"\' !Nágy-JíaiiiiBáb
-lüWtUtbrosz- (hoKy.á-tÍleMHíá-vc k^ndrJVT;^^^_ttitritIg_v^i-.nárlók ngy igen Ittnim eanehmir-nazUilttTrtőNkapiink ráatláattÍ.-
Kivivnatni n kiW/lotbtinlovő vásznakból minták kuldutitek.. A lovolulccl. kOrjitk czimo/ni : 3\\<C©t53. S. ¦
.c.s.,:.k. udvari:IitOf.Húcs,^anlliöiitluurmstrassoffr.
Nagy-Kanizsa 1870. szeptember 10-én.
37. szám.
Kilenczcdik évfolyam.
Ziilii-S(Mii(M|> i kii/loiiv
------Kiterjedve
SOPRON- és VASBIEGYÉKRE.
\\ Vegyes tartalmú laetülar*
a szépirodalom, kiírtaim!elem. ipar. »azilászat,• tudomány és 111Qvészét kft re Ml.
Megj elenllc .-
mtadea izombaton, a gyakran masHI vagy két ,v<m>. SarrLrNElöi Innia é. kimló liiwttnl:
WAJDITS .Il\'lZSEF kílu) vkerti.ke.l.W-Un.
Üdvözöljük a torna-egylet ______vendégeit!
-Lázas_palitÍkái_hkszoűijbaii szenved
löüzetesi föltételek:
távozik, az valamennyiünknél folyton együt- i tesen iuiázik:
\'—i-A-ltliís a houra, istenünk álilásiuájaií___
BÁTOKFI.
Hlraétéselt
A -hat lia.sbü* pi>iit miért l-.iflr 7 li
Hirdetéseket elfogad.
N.-Kanizsan: ><KIADÓ-niVATAL-;p«tnu:ZF-l»T.unfr: Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Majaa-n,- Frankfurt- Baselben: lU.lRKNSTKIN í VOGLEli. Llpaie-. Bern-, i« Stuttgartban: SACUSKífe TAKSA, Bécabea : OIM\'KLIK
—egész Európa, ^melyre—cgyilr-rcszröl—az-események gyors fejlődése kárörvendő elé-gültsége 17 másik részről megdöbbentő kétségbeesést tetéz, de hirszonijából egyik —fél sem -üdülj-egyikének sem elég, hogy egy császár fejéről leüttetik a korona,
_egy-.....király.....ledobni készül.a-többínek1 nly
nehéz, hogy alig birjaTiselni; neru : elég, hogy Európa leginiveltebb két nemzete barbirmód őldökli • egymást s száz-ezereknek vére » mossa a földet ; nemi
A koldus-ügy.
elég,~ííogy Európa leghatalmasabb embere, kinek tekintetét ezer miliő ember félte s most egy porkoláb parancsára engedelmeskednie kell, mind ez nem elég, mert a láz általános, a betegség ragályos s hol a gyógyszer ? közel és mégis távol; közel, azaz" niinntagunkban s mégis távol, mert nem akarjuk, vagy nem birjuk ismerni. Valamint egyeseknél legszebb tű-adomány az önismeret s legszebb érzés az .önbecsülés, ugy nemzeteknél legbiztosb -életerő az egység, lpgnéífeb tulajdon a testvériség, hol a barátság s szeretet ölt-hátlap lánczszcinci ragyognak, mint csillagok az égen, ott dühönghet az orkán, felleg borithatja be a láthatárt, de a fényt beszenyezni,-az erőt megsemmisíteni földi hatalom nem képes, inert a természet örök törvénye védi.
Ily .helyzet közepette jól esik lelkünknek :hazánké kies vidékén üdvözölni Szt. latrán koronájának tartományiból összeseréglett Vendégeket, kik egy uemesbuzgalniu egylet zászlójának felavatására-zarándokoltak ide, hogy meghozzák a buzgalom, az ügy, a :Lzél szentségesitésére keblök aranyértékét, tömjénérzelmét és myrha-illatát! .
Legyenek üdvözölve ezerszeresen! - Üdv..a..lelkes nagykanizsai torna-egylet derék tagjainak, hogy zászlójuk felavatása alkalmával módot nyújtottak ily nagyhorderejű összejövetelre, ily - magasztos: Unne-„P.^ty: KÉBtort^ra; mert ez "által hazánkban: az;, egyleti ékt ujabb. erőt lejtve JjHf _jiz összetartó:lelkesedés, tettlegesül, a testvériség diadalünnepet ül, s vajmi jól esik) ily politikai chaosban a baráti kézszoritási az ismeretség bizalmas, megkötése ! ¦ ¦ Nagy-Kanizsa város évkönyvében a legfzcbb"lapok egyikét teszi ez. egyleti "ünnepély, melyetloly kedvessé, oly feled-, hetienné sioly nagybecsüvé_azou testvét1* :-v.«^ktekcte>^ek-;\'inelyek\';bizottbiKÍlag, "küldöttségileg képviselvék, :
hegyenek üdvözölve e város Tálai iSíC
j A ,Zala-Sompgyi Közlöny" 2.8. száma az újdonságok rovata alatt említést tesz a ! koldus-ügyről, s egyúttal fölszólít, hogy : szólnék ez ügyhöz tüzetesen, mintegy intést | adva arra. hogy indítványoznék módot i I koldulás niegszüntethetésére.
Kedves meglepetésemre szolgált a\' bizalom, melyre röviden válaszolhatom, hogy személyemben oly-elvbarátra talált a czikk írója, ki testben és lélekben egyet értve oda kivan hatni, hogy a koldulás szüntessék meg.
Ha tollvonásomtól függne a koldtts-flgy, ugy 3 törvény paragrafust állapítanék meg.
Az 1. sj.-b.in elrendelném a koldusok szaporodása nehezítését i
A 2. !5.-ban betiltanám a koldulást; - A 3. §.-ban kényszer munka-házak szaporítását réiidclnéüi el.
Hogy iuinó értelmet adnék e 3 paragrafusnak, ezúttal nem mondom el, mert nem lehetetlen, hogy a lapok szerkesztősége a hely szűke miatt nem enged helyet a terjedelmesebb véleményes javaslat előterjesztésére. *)
TKBSAXC/KY.
.Midőn a koldusok a községekben megy jelennek, látható, hogy azok egy kiilönfl\'s Téztáblávar ellátva és azok a járás nevét ábrázolják, innét következtetni lehet, mikép a tettes megye oly statútumot Wott Jmely-
¦v., mindannyian 1 a valamint a\' légöízíntébb vendégszeretet édes¦< érzetével mondjuk az
¦ .»Isten hozott Tat, \'ép fily inar.-tiidaiidó rokonszenv-. éá-tUzteletérzettel nyújtjuk, kezünket-az ;Isten hozzád" férfias kuuir>ly-
íi¦slltt^^m^íSj^^^i}»trU^Jl^eulM^ nem
nek értelme szerint mindejí jáfás saját koldusait eltartani tartoznék,yagy is a koldusok kétiyszeritctnének, hogy tók is saját járásukban szabad nékik-a kpjdiilás, — még ha Dz^gy^volna-és-csalj-a^vfllóiii .kolduíok-kol-duluának, ugy -az" jóvzflna, de ellenkezőleg áll, — mert.távolabh hülyékről a megye más járásából.is jönnek a koldusok jelvény-nél-¦kul, már lia..hár.kinclr is az ajtó előtt alamizsnáért könyörög,ugy szánalombóliacsak ad néki a könyörületes .közönség, de igen sokszcir olyanok is incgjelenuek, kik ép testei bírnak, még szánafniasb. helyzet, ha az ember egy szekeres Jtoldtis karavánt megie-. kint, és látja, hogy az a sok fürge gyermek, hogy\' "vonatiK, \'el a neki szánt és .már oly nélkülözhctlcn munka-érőtől-, midón\'miail ezeket látjuk,keIl,hogy a koldus .ügygyei cgy^ kissé foglalkozzunk, én ha ajiagynn tisztelt* ^^tótáUtúh&pUum jgyolr^ elmmwloin egyéni
Ti^leuí,-jnik\'ép^őh\'ajtáuiiu .a lt0diia-JÍjaret-rendezni.\' .
¦. \'. <*jj Mimiig f„g Ailii\'t attliyll, inűlliíjll liíílijHily
V\'^úrtieKa;ruiit«»r tártra ,^R^L«i*?^C!Í.M,.lA"e,\'!ri>*
kciaBrJi.u,i7M^iA-iikkí>.i;:77».EarSios,mi)nkaero, élnt pedig- Ul
Minthogy az uj megyei rendezésről alkotott lürvényi-k a megye belkonnáuyzatát _és_házi körét ériiiteik\'ni\'ü iiiindcn beavat fokozástól menten tartotta, igy szabadkezet hagyott a jó rend fentartásauan, sót kívánatos is. bog}-a közönség minden zaklatásoktól menten saját foglalkozását híven teljesíthesse, és mivel a koldusuk is több oldalról zaklatással lépnek fel. így azok mikénti rendezése ép oly ki\\áii.ttüs. mint bármely más intézkedés, mert ha Ktirópa többi mivelt ncmzeti-ivcl.a verseny t kiállani óhajtjuk.kell, hogy mindenek elótt saját házi korfuikét rendezzük, s azt oly alapra fektessük, molv* a neki szánt ivóinak tökéletesen megfelelhessen, s. a tiszteletet magának ki is érdemelhesse /
llu mint fentebb is jeleztem a. koldusok rendezésén\' édiajtotn a tisztelj olvasó figyelmét fordítni, miért is e tárgyban nézetem a következő. ~-
1-ör. -Minden járás saját, koldusait üsz-szeiratuá, s azok létszámáról/tökéletes és alapos uicggvőzódésL szerezvén, intézkednék, liogv azok a koldulás illetőleg a házalás, bucsu és vásárrai barangolástól eltiltatnék.
2-or. Hogy a valódi koldusok kipuhatolhatok legyenek,, szilk-éges volna minden koldusnak szakértők általi tnegvizsgáltatása, igy csak az /Vetetnék fel a létszám lajstromba, ki.v.ilodilag kereset képtelen, illetőleg a/, első felvételből készTtet^öTdiis lajstromból\' ki hagyatnának mind azok, kik még/kereset képesek.
/ 3-or. Minthogy több oly koldus is za--lámból ki neuiü vagvonnal is bir, igy tehát a koldusok vagyoni állása is kipuhatolandó volna, de vannak oly koldusok is, kiknek szülei éjnek, azok nevezetes vagyon birtokában vaunak, és az ily nyomorékok szinte kqldnlnakNez is kipuhatolható volna.
. 4-er. A valódilag koldulásra Kényszerült felek részérc járásonkint két vagy több helyen a járás összes lakossága által oly -épület állit tatnély.fel,mely képes volna ezek bélbgad:Ls;ipi éis elhelyhc^ésére.
ó-ilr. ilimlen\'.eJtartás a járás összes lakóira ki számitatván egy helyen kezeltetnék, és a koldusok eltartása ép ugy, mint más közős eltartás bér íitján kiadatnék és kezeltetnék, valamint azob^ruháztatása isr-"G-or: A mennyire egyesek léteznének," kik bár mily csekély kézi munkára alkalmasoknak nyifváuittatiiánakj azok képességükhöz aránylag használatba vétetnének.
7-er. Minthogy nős koldusok isi.vannak, kiknek nejcrigcii-sok-eselbén még munkaképesek ezek\' írzon \'Imlybcn hol kolduslakta-jiya^felállittatuék"dologra/ felügyelő által kibsztatnak.az. áitalíik szerzett inunkTidijiiak Tzé-ffkftzös-koldiiit-alaplioz^-iuig a inií-sik része\' saját szültségdétlrkreTTfórditaiitlo-yolná, ezt azért óhajtanám.-így\' rendezni, mert az évszakok alatt fordul elő olyidír, mi? dcui dolgozniJiiiit aszabádbjt^eiujeliet, szoba jnunkára.¦\' pedig rítkáli .kívántatik, napszá-álamínt
férjétül, kivel megesküdt elválasztani nem lehet, ugy a részbeni kereset, az ily idő alatti élelmezésért vétetnék fel, m\'ig ruházatát megmaradt keresetből fedeznie kellene.-
8-or. A létező gyermekek 12 éves korukig a koldus intézet által tartatnának, ruháztatnának, s igy az oskolától e_L.ne vonatva neveltetnének, 12 év betöltő, után az intézet által akár íparüzletre, akár pépig sz/lgálatra adatnék s igy belőle a hazá-hak.ü\'gy munkás egyéne képeztetnék.
Midőn ezen vagy ehhez hasonló vagy tán még más rendszabályok Ítéletbe léptetnének, ugy ások koldus azonnal megszűnnék, a sok koldus gyermek,kik közt már erős munkások is.vannak ármunkára kényiszerithetíié^. nck. mig a valódi koldusok biztos menhelyre számítva, nyugodtan várnák végperczeiket.
Minthogy pedig az iparos segédeknek iz országon kerésztül-kasuli barlangolása s liázonkinti koldulása .is a hagy közönség zaklatását nagytekintetben igénybe veszi, nem lesz tán fölösleges ha e tárgyban is egy bizonyos megállapodás létesíttetik.
Igaz ugyan, hogy többnyire hoszas betegség által.......kcresetképtelenné- vált iparosok, illetőleg iparos legényekből van az ily házalók száma, de sok esetben azon iparos segéd saját tuaga oka annak, hogy helyét változtatnia kell, s mint hanyag, munkátlan vagy crkölcste.leii munkás azon város v. liözségben iiem kap,7smiiit\'ilyen keresetét elpazarolván utazásra egy fillérje sincs, mint ilyen koldulni kénytelen, az esetre pedig ha a koldulás megye-szerte betiltatik következve ilyenek koldulása, s ilyeneknek leendő adakozás alul a . községek szinte feloldatnak, mit az ily iparosok látva nem kétlem, hogyiucgne javuljanak hacsak éhen halni ncui akarnalc,.de mint fentebb is jeleztem, liogy ouvétkuk nélkül, c szomorú helyzetre jutottak"is\'léteznek, kik iránt intézkedni "is kell, erre nézve is volna nézetem és pedig a lüvctkczó.
\' Az iparos segédek éven át bizonyos meghatározott- bér fizetés mellett dolgoznak. ezek városoukint ugy vidékenkint egy legény-egyletet álakitnának, évi keresményük bizonyos hányadát a közös pénztárukba hc-tenkint bé adnák, innét a betegség által -inunlíáképteleniík ^cgélyeztetnének, ügy a betegségben ápoltatnának, az esetre ha születés helyükre,_vagy más város és községbe óhajtanának menni, ugy uti költséggel elláttatnának, és ezzel a házalásnak eleje vétetvén nem kényszerülne az illető éhen halni vagy egyesek köuyörádományara szorulni, a moly mindig amúgy is panaszos; de-egy külföldi előtt feltűnő is. * Ezen intézkedés által eleje vétetnék a
-pénztárból—niiut-pazarlók-nem-segélyez miUpvagy:mlnC iíönyélmuekj ha, kapnának is segélyt utazására, jobban\'megbecsülnék, tudván^ liogy |iázoln.i<>k\'tloaiH.szabad.
- lía tekiutjükaz ily szeroticsétlen_e(jryé-, lilik-borsát.téli időben, midőn őket rosz ;
^PLk_Jiq\'
93
időutazás_ illetőiéig zaraodokolás közben utol ¦ . éri, mily kint és\'sanyaruságot kell kiíllniok, ,-¦¦¦=: ugy fennen kell kivarrnunk\', hogy e. rendezés . mihamarább léteaüljun. —:-----Laiigvizj-auguszíus 30.-18TÜ. .
-KOVÁTS JÁNOS.
Nyilt kérelem a városi tanácshoz.
A tisztelt olvasok közöl ki oem találkozott volna már az utcxán dohányzó, szivarozó gy«r-kőczciel?— Ki nem litta volna azt boszanko-sáa«al,HjDálattaI ? - Mondom, senki, e botrány oly annyira elterjedt/hogy nappal éjjel, minden l«ptan, nyomon rá akadni. Nincs szándékom, . abba a vitába keveredni: a dohányzás áltálában karoa-e ? — Annyi bizonyos, hogy a serdülő ifjúságnak nem előnyére és 10— Ifi éves fiuknak \' egcaaaégi, valamint maralis tekintetben nagy hát^njára-vao* A gyermekeknél lé leső utánzó öutonnél fogva 6 baj -ragály gyanánt mán, jól —nevelt-gyermekeket is elragad. De ba-a*t kérdik; Mi köze van ehhez a vártai tanáéinak V — Erre lágyan szabad a viazont-kérdés: Vájjon —eaigedné-tr-aztrhogy-valaki-bArmi tekintetben akarva nem akarva a társadalomra károaau hasaon? -— Ha a kofáktól W aVeUen. .gyümöl-" estit elvéteti, ha a sikamlós képeket árulüt megbünteti, saoníny véleményem izerínt ez ia hatás-kőréhea Urtognékr-Igazp-bogy ex első sorban a wülőktt eVtanítókat illeti, de ezek felügyelete "ctak\'a iáját Tagy_UüiUjukra bíiott gyerme-" Kékre^xQrjtkosik, éa még azokat sem. képe* utcsán eléggié\'azemben tartani. Ed azért tok családatya nevében vélek szólani, midőn e ké-. relmet bátorkodom a tekintete* >árosi tanács elé terjeszteni: *
Nyújtana segédkezet a ház- és iskolának e botrány? megszüntetésére. Kötelezze a hajdúkat, jjogy minden, lö éven alattinak láU?ú» nyilTá: nosan pipázd, azivarozó gyermektől nem csak. a pipát, azivart elragye, hanam azt illető helyen —azonnal vagy-bemutasaa,\' vagy-bejelentae, honnan után a szülőt, gyámot, vagy mestert annak ^jobb felügyaletéra intik.
•Sok meg sok olyan, bár csekélynek látszó, kicaapongáa uralkodik ifjúságunk közt; de a mely mindazonáltal a jíivű nemzedékTerkölcsi-eaaégét ásaa alá.
BŰN SAMU.
unito. •)
•) Tiiiult taaitd\'-«aniak felsaMaiisa ig«u mi-ltf-
nyo», banem niaetüak inrint eien úhajlaudii intcike-<U« Mak akkor Jrvaoyeaitlietti 4».p«dip renilürilt% ba * Un/elflfyeiíieis; komolyan ftlhirja «k «1-aiiii Ukolik tssitoU, bőgj a aerdfllS tf]"ifn*k« kiroi kihigila nra kOTetkeaminyJt .i»efnia»-jaraiiik, ai i«aíllü i»-kaUkban ía * Unfela-fjetüi-ie ra?«deMe tabbiitiraseli ^alolvaitaMÍk^^oem-liMtBAtó^l^ B Un,-
^^•\'fi\'iff. akár aa likdlusck mBgkereaVényére a
^ - vároii~U»ac« r»t>iBri.inU«k»4ÍM r^tetaik íg^be. L bob-íny rslóbsá *isamb«tQuS » nemcsak -ee\'íIju ¦fáwtifíCrontjtv, de nellami tompaaieut iilít elfi, t
-------aa trkoleei- bewírset bimpor*> rt\'k«!iirbé;"A:íSíri>iar\'
Mia Min.Tilo» gyannek keiíbe, m»rt iiijtmiru kü*ei-k*ta.*njt nagyon íaíóatiiifl. 7 Riork.
Levelezés.
Szolíihiithely szept. l-éu.
¦ Klvitázbatlan tény az, —.hogy a ki-iuMu
ha 1 ad,~ax elmarad.--V4wíBUiilc--itjülrt^~érnrek
némi jelét adá az által t. i. hogy Perint és Sz.-Márton községek számára iskolát, — mert mindeddig^sajiit ÍBkolájok nem lévén — felállítani elhatározta. A r. katb. iskolaszék torvé szerint e.czélra egy új a ezélazerü. iskola házat\'építeni indítványozott, melyhez egyes poljjárok is tehetségük szerint hozzá járulni ajánlkoztak. Történt is már ez ügyben némi előkészület. Ugyanis több buzgó polgár sok téglát, főhenyet s meszet hordatott az építendő ískojaház térségére, de az építésből még semmílsem látunk; noha a hozzá való anyaga már ttibb egy hónapnál az ídő viszontagságainak kitéve, haszonve-hetlenné kezd válni.
Már most az illető szülök aggódva teszik fel ej, kérdést: „Váljon, a jovÖ (nnéo kezdetén uíjtfut/ jjyermekilk azámára leiz-t i-iár kola — * .\'-
EG Y ISKOLÁBA HÁT.
Hirek a csatatérről.
— A fr. eddig tiibb niint ítOO purusz kémet fogtak el Parisban.— Oroszország európai congresauflt sürget.— "Napóleon-Belgiumon -át Caaselba utazott Vilmos királv Wüheímshúhébii rendelte. — Mac-^luhoá serege aug. iíLt-áti még 120 ezer embert tett, a foglyok közritO tábornok van. — A fr. reapublira szapL 5-én kiálta-totiTTti. — Oroszország a fekete tengerre már flottáit-fcüldeni-akarjar——A-turini éa bresaaí fagyvergyárak Fr.^razág részére tömegesen kéasitik a chaesepot-fegyvert. — A sedani ca-pitulatío után több mint 100 ágyú s 2{) Üteg golyószórd esett a p. birtolcába. — A fr. Hotta rendeletet kapott a kjöegi öbölben gyülekezzék. — Belgiumba 12 ezer fr. lIíiK) lóval tért *tette4e a fegyvert. —Napoleuu levele: -Mivel nem sikerült íjulyó által me^habuim, nincs számomra más lépés nyitva, minthogy kardomat felséged kezeibe letogyem. — Vilmos király \'ti-virata a-királynéhoz:"Mily mu^ható pillanat volt a Kapoleouoali találkozás; ö megvulu lürvü, hanem magatartásában iiiéltósá^telj t-s és őn-megadó. — A fr. tróiHirültus atyjai mint hadi fogoly követi. — Berlinben leirhatlaii lelkesedés volt. — Ka\'illy fr. tábuniokot egy franezta katona lőtte le. — A sedani ütközetben 2í> ezer porosz \\eU barczképt^lenné.
— A p. koruuaherc2L*f; gyors ineuetbeti folytatja útját l\'áris fylé. ¦— A legközelebbi táviratok a világ Ogyík legszobb, legnevezetesebb és logitagyobbszerii egyházi épületének a sirass-burgi uiüüöteruek á puruszok által üsszebipiubáz-tatása hírét liozziik meg. — Vilnius ilz .Isten-Jelő, kegyes ku-ály"A" mint hízelgői elnevezek, e vandalizmusa az „újkori llerusztrjitusz" mellék névre tett azért, s e tekintetben aligha fülül nem multa az upbmmsi Diáim templom felgyuj-Jróját^_t=%,^lboiu-.viid--csordái mag^kimélték a~ longohárdokni! nevezett.szép Lombardia fuvarosát s Attilla „Istcnostura" Acjuiléját l4-szá< j zaddal ezelőtt; a ezálud t\'ibb emberiségi érzü- í
letet tanúsítottak, mint a kulturnépeknek szur-líílun bpcavilgygyal lelt ftijedelmo, á XlX-ik Bzázndbiiu. — Szeptember íj-én Strasbburg ostroiniimljjüvétotett.
-____—ozár-hmttalosau -kijelenté,— hogy-
minden .törekvése a háború lokalizáJásá — inegriiviuitése és tarU^^éke helyreállítására irányul. ~ Nnpolaápí*varozva kocsizott Vir-luos királyhoz. —?Pp. király nem ismeri «1 á fr. kü7.táraiiHágr>t. — Az olaszok Bzept. G-án bevonultak Rómába.
Heti szemle
Siept. H ?11 1Ö7D.
— A retyezáti. vadászaton tíz líivő tiz.zer-gét ejtett el. = A Bzátmnri vasútnál dolgozó poroszt haza szólliták fegyvert ragadni a fran-eziák ellen, nem nitTgy biz ő —\'ugyiiiund — igen jól érzi itt magát Magyarországon, inkább keres in egy francziát, akivel aztán megverekszik. = Hamburgban egy magyar mesterlegén v meghalt, a hatóság vándorktlny vét mely Kis-Várdán kelt-igy- leltározá : „Kin Wauder-bueh de Jato kelt- Kis." - „Keresztényi- türelem. Mull hú vege felé Zágrábban Abeles Borbála uevü zsidónő két kis gyermekével a catholikuj vallásra tért. A keresztelés napján több üret: éa áatul zsidó lépett be váratlanul a fiatal\' bülgv szobájába, ki a nem várt látogatá non megijedt ,j Valóban elakarud hagyni őseid vallásátj"" kérdé az egyik. .Miért teszed?" szólt a másik. „Forrón szerelőm kedvesemet, ti keresztén^ -s-öaélkül aobasem-lehttnék Övé!*"
— válaszolt zokogva a fiatal Özvegy. A zsidók megáldották az asszonyt s Bgyelmeztették, hogy a vüazatérót mindig szívesen fogadják körükbe.. Az áttenni másnap egy pénzügyőr neje lett.
— Balázs-Bognár Vilma meghívást kapott a milanói Scala-3zin házhoz vendégszer epekre. — Grivicsica tbnuk Gráczban agyonlőtte magát. -¦::- Fórater boroszlói hg püspök a csalhatatlan-ság dogmatizálása miatt lemondotL -- A pesti lánczbid fűlött és alatt két replllúhid létesittetik. ~: Kuhn báró közös hadügyniinister beadta le-mundását. - Kulikuvszky Kázmér síremlékének leleplezési ünnepélye szept. 4-én tartatott me^ Xagy-Várarton. — Debruczenbe Csáthynál .Népszerű távirástan*\' jelenik meg. — Kossuth ( Lajos Milanóba van. — Tátra vidékén a Kárpátokat már idei őszi hó takarja. — A Seme-nng ritka látványt nyújt, alul a vaspályán leg-virulóbb vegetatio, felül hó vau. — A grátzi-kiállitá* szept. lü — \'J.\'í-án lesz. — Újvidék környékén 20 köz-ség képviselői metinget tartván MiUticsnuk bizalmat szavaztak. — Varas3 környékén egy hegytctííí) löbb bronz íegyvert találtak. — A nngy várad kolozsvári vaau\'t szept. 7-én átadatott a közforgalomuak. —MüJIertánez-meater a magyar tánezok tanítására az udvarnál-alkalmaztatni fog. — Szél Ákos szerkesztése mellett .Sartory István „Maros" czimü heti lapot indit meg okt. 2-án Makón. _ ~
H i re k.
— A u agy-kanizsai torna-egylet záíl. lófulavatáai ünnepélye a legsikerültebbünk te-knnhötup\'lO-rokon-egy let képviselteti inagáT"
I liíö egyleti taggal, azon felül nem egyleti, de , résztvovőkul számosan jelűntkeztek, kik rendi---I sen elszállásolva vannak. Többi közt Zágráb város polgármestere is. Az ünnepély a már közlött programm azerint tartatík meg. Központi
-bizottmány irodájában — zöldfai vendéglő liy. lyiségeiben — -mindennemű felvilágosítás, m baigazitás eszküzülhetú, « minden jelentéá itt teendő meg. A rend fentartására jelvény nyel bini egyének vannak rendelve, éa pedig az ünnepély. bizottmán.y*tftgja1~v^^^¦ e fl, az\'elazJllásu lási bizottmány kik a tánczvtgalmi, bizottmány
faltér színű, az elnök és alelnök nemzeti szinü az utmenetet vezetők kák éa fehér szalagukkal j^elezvék. — Az ünnepély fénye és rendb^ni tar tásn érdekében teljes buzgalommal járnak el a bizottságok minden egyes tagjai. A tánczterem1
ieldiuzités* meglepő szép, a Börházt diaztoruá szati kert felszerelése költséges. Egyszóval u maga nemében rítka ügyesség éa buzgalom, mai szerveztetek, a maradandó benyomást fo-\'
okozni. .......... ...............-
— K i á 11 i t á a. Szept. 5-én kaptuk a kö vetkező felhívást: Alulirt mint a zahitoegjei állandó lótenyésztési bizottság elnöke, tisztelettel értesítem a megyeLgazilaközönségot arróí,
hugy af. évi azeptember hó 12-én Nagy-Kanizsán megtartandó szarvasmarha kiállítás al-kalmával egyitzeriimtud tenyész lovak is kiállíthatok és dijazandókí lesznek, miután a nm. mk. fóldmivelés ipar és kereskedelmi rainiate-fium-ft- lótenyésztés emelése ezéljábdl ez évbuit. . e megyére is kiterjesztett lótenyésztési államdijak kiosztását ugyan a fentebbi kiállítássá! együttesen eszközöltetni rendelvén, á Zalamegyében tenyésztett icanczák díjazására 58 db. aranyat— 14 díjban kíoaztandót — adományozott. Ezen díjak megállapítása következő : Jutalmazandó- lovak í--3 éw2 évea_iLiniczalc~szS-mára egy dij ü db. aranynyal. Egy dij á db. aranynyal. Hámra dij 4 db. aranynyaí és ül dij :l db. aranynyaí, 3-től 7 éves kanczák számára sikerült szopós csikóval. Egy dij Ü db. aranynyal. Egy dij n db. aranynyaí és két dij 4 db. aranynyaí. Felkéretnek azért az illető tiszt, kiállítók, hogy ktállitáai szándékukat — a kiállítandó karhezák azuletéshelye- kor, szín és nagyság jeiráaával együtt f. augustus hó dO-áig t. Berényí Jitzseftiaztartó urnái Nagy-Kanizsán posta utjáu bejelenteni szíveskedjenek, hogy u tett bejelentés nyomán a kiállítandó kanczn elhelyezéséről a rendezőség eleve guaduakod-ha-ssék. Minthogy a bírálat a kiállitás napján reggeli *J órakor kezdődik, szükséges, hogy a. kiáliríahdo - lovak, ugyanazon napon vagy is szeptember hó 12-én reggeli 7 órakor a számukra kijelölt kiállítási helyet cl foglalja K. — Minden kiállított tó, tulajdonosa által fog élelmeztetni. Kelt Zala-Szeut-Mihályon, 1S70. aug. 10-éhr HORVÁTH mór, m. k.
Zalamepja állandó lóteDj-ántíii biíotUáf elüükf. — A k esz t b e 1 y i g^a z d.\'f e 1 a. t a n i n-téz étnél az .181B/ii--iki tanfolyamra,a beira-tások jövő october hó 1, 3 ?5 4-ik napján tor-
;v TÁRCZA.
- \' Barátom halálara
— Bdd*l — - - -
MÍUtmkt márt h»trtad el éji haiidat ^^»jy"jígt»irnj»id»t gjeoge Tiripr* boritad ? \' -¦Oniftlyit Tihargdnak bttiikig mért nebeiiléd """
____ .\'1-iuntfi keblek\'banraóbogáat\'foU?:\' -¦ --------
Jííf caak-allf fulett, «ii«ár clhalois kellé,
Niki, kit. amnji reroíny rina^ti ilmmdai^ff:— "
- Bsháar^arcKiál, mint a; lehull liliom, fektlvék ott, Eltásek t»»»«in, iiand«._TÍrigi-kÖiőtt,— ——-\'-
UÁ-n.St aUvrf.keVMa«llMf. kiúrítye. Ékei fgestattui\', láUad-ateu mllvedetí Láuad-e. bajtársit, a midSo mir huh kebal4rt>
TivoUAu ntán roekadosoD lebonilt\'/t HsáppiaVa mid8n a- kedveit ajk^i értúk ;
Üh^u&aaiLDdrValeakievbocaDrcaokja va.|*! Haskor,:menori OrDni várt-a-baiat«rtre dledbeu, ¦ cfi.,;vÍSMDUátáa I -^.tnort immár, ¦lliagYa.tia^ »Ébr»il( felt\' nbegé;iiire báoau liaii(Üin,
ftÉbrtdJ I" bajtáTMd kLr, a. ki vgy aieretutt. Qh aam nriloak ,-mef Wbbí\'e tcemek, aém ex- ajkak;
— Bajtok a vigalom rimletee ahsjTaU til."" ___;
IQd vaiál. Saip volt f idea ráil híitb az ílel,
Ma/f jiam aejlid még r^aea *j«U * kigyát. Ld»( ÜutelUI a jflTÍf leplénuk atalta,\'
R Ms]»á e reményeket a m»telen elra^adá. Bajiad mi( Jd a gondua au/Aü enO könyi égtek,
Uig abg éltél, t már roej vala iava ainta> Haoia liaJum fed uiuat, a ér>i urálikat in^jLt ¦
A niogo ¦aallü beka lakúd leiejiu.-Tánld u «letben. Urald maie-IinaK a\'airnál,
S porladuaó tetemed nvti|i neblic éUlnríit. Hs^A liakalf ka a na|i.iiL.va. mar fuoi
A LasaUrt battara l<L kfln/-e öntöii-íelr^y nimavadj ha bajtirs, » nyugodalmad.nre-ff-me layarja,
Mila ka tarra aalvem aMoga fuháaiáuiak. \' UJjrt megtört UUom, toTasaán bncanaál el a létnek-,^ AafjaK Uaiu atlred vlissa UtídU a* Égi
VAKOA OUHÍTáV,
Bukott tervek.
Eredeti beszély, irta. Egyházasbükki Dervarica Kálmán.
..,_;_;(PUl7tatÍ».)... ---
Nem megyek! válaszoltam-neki. Lehetetlen! Gábrieía szerelmében jobban hiszek, aembűgy ezeu kérésemet, mely jövendő boldogságom alapját teszi,\'ne teljesítené.
Van-e gyöngébb teremtménye az Istennek, ~mint á uő-? bábjátékai vagyunk mi a sors sze-
szélyéoíík ! ¦- ...... .....
„...^Engedtem Iiédey"nek. Bérkocsink legszebb mezók mellett robogott el, jobbról balról bosszú táblákban vonultak el a vetemények, az élet,; vagy is gabona, s a*z, érett kalászokon ^•zakaszonkint el — elsuhogó szél futott végig.
/Végre kocsink megállt. Az égen véres esil-.lagokat láttam, vagy talán csak a képzelet rakta őket oda. Körülnéztem, meg két lépést tettem előre, hogy szeműimnek, higyjek a homályos, éj-ben \'—. ÜBszehorzadtam,- mert égy falusi egyház" nyilf ajtaja előtt álltunk. Kédoy hozzam jött, karon fagott, ¦ vezetni akart. \' ""Nem megyék! kiáltám,kétségbeesve, mert szemeim az oltáron meggyújtott gyedyAk; vilá-gan, törteit meg j de líéday maga után vonszolt éji eszméletemet-vesztém, mit beszéltem az oltár előtt, l nem tudom, csak arra émlékszem,-hógy -egy hideg gy Ürüt vontak az ujjámra._
" iküvfl\'után kijuttunkftf a künn reánk
várt kocsin éppen ma két htjto ezen türdőb«. érkeítÜnTT.az^ta itt vágyok férjemmel RédeyT
Cbaritonnal. ------- \' _i~ (~ ~>.
... ¦\' S miért n«ni födözted fel; nekem e titkot .mindjárt midőn íUüiflazür\'találkozám veled?\' kérdé Géza.
Két okom volt azt lennem — váhinzolá Gábrieía — tudtam, hogy te lángolón szeretsz, b ha a történteket tudatom veled, az első dühben tán megfeledkeztél volna magadról; máso-. dik ok pedig az volt, mert titkolni akartam a világ előtt, hogy Chariton férjem, mindaddig, míg a szülők fiuk botlásán kiengesztelődve átok helyett áldásra nem nyújtják jobbjaikat.-*.
Ah ! Gábrieía l! s háromszor miért mondád .nekem, hogy szeretsz a hogy szerelmed oly tiszta mínt a lélek, midőn a teremtő kezéből kijön.
Bocsáss meg érte Géza — (mond a nő — Tcezét nyújtva az ifjúnak, azzal nyugalmadnak t éo — nyugalmamnak-tartoztam! felejtsd el azokat, felejtsd el őrükre/.űab.rielá&^ is!! — s
Elrohant az ajtón.....J3oha! !_kiáltá utánna
Géza s egy könnyet tűzött ki stemébíl.
Géza egy bét alatt felgyógyulván-Visszatért a vároaba,"hol először látta Gábrielát.
Deruői Caesar, mint monda aprii íí-áu estére^ \'csakugyan megérkezett Bécs-Ujhelyen.
Az est, az "égen gyászos Bzerafedökint elterülő fekete felhő lepel miatt, mely a csillagokat íb elfödte, sötét volt.
Caesar magányosan % torkait.a sötét szük utczákon csak néha-néha érte ,eí őt \'igy-egy Bzínházba• aietC alak. Végre, szabadabb.- térre, atélcfleLb^utcz^ra^ért, hol itt-ott a házszögíete-^eilJánimjy^gjB^lcaiidikál Up^
a BÜtér~oiber;ép\' ugy, mint míkor^az ember-
^akarva á bolagyott aldakokou kitekinteni, körülnéz s azon veazi magát észre, hogy a színház ^őtt-áll. :- ; ;:V.
Hullám dagályaként tódultak á aiiuliázba, Caesar \' kivánüsiságból oda állt az ajtóba azpn | remétiyiiyél/: hogy ha ián \'Ladány iék U. a ain- I
házba jönnének ment lesz a fáradságtól azokat szállásukon ily sötét éjben ismeretlen városban, hol életében most van először, felkeresni.
Várakozása ez alkalommal nem csalta meg őt.
Tiz perez alig muh a már is gyönyörűen eaengő női magyar hang üté-még füleit.
Ah Dürnőfiir\'\'ÍB itt van? Nézzétek csak leányok^DernŐi urat is itt láthatjuk — kiálti az öreg Ladányi kjppn ragadva Caesart,
Kölcsönös bókok\' után mindnyájan ü. ro. Ladányi nejével s"\'leányával\' Mariskával ugy Hangácsi -LeunávaVki mint Mariskának legbensőbb barátnője utazási vágyból csathkozék Ladányiékhez ugy a"z~ öreg- úr megbivására Caesar is a kibérelt páholyba felmentek.
Hangácsi Leona — visszaemlékeznek még szép olvasónőim, ugyan az volt, kinek levelét Caesar tqbbi Bzerelmes levelei közt szinte folol-vasá, h kiről a levél felolvasása után azon meg-\' jegyzést tette,-bogy ö csakugyan. LeonáVBÍerelT hanem mert ez szegény Tomkayvál kötött fogadás után Ladányi Mariskát határozta nőül venni.\' .....-_____, r-\'?
Hangácsy Leona gyönyörű alak volt, Rafaelnek Madonnájához méltán beillett volna mintaképül; csak arcza volt most halovány az utazás közben történt megh ülésszül teiláz miatt, de. ez arez annál igézőbb volt, áradó lángban .. uszó fekete szeműit halványkékes gyürü_kjcü_r^__: -nyaaek, .¦\'itotM\' leh.oUetu\'ambraiÍlatkéiit hiptá-ao tj a légben. León át páratlan Bzeriileságó, -in\'iía-
irkéletléh beszéde és mozdulata .ugy-részv^tri hajló szíve is netnéuek\' legdúsabb példányává tevék. \' i
Mariska azonban-títkélüteaellHuLótbüu ál\'t, Leouával. , \'"r- ¦ L :
; . . < (Falyi-. konetkeatkl)
té\'uuek; fi; u^os.T-éii-felvételi é» ismétlő vizsgák tartattiakj—\'K^áu-megny itási ünnepély ; lQ-én r»*»)\'ied előadatjuk kezdete. Az intézeti ignzga-
~A:li u d o 1 i\' kornna órbT^TiWéfyiseTTT ^jótékony i\'gylnt a franczia és porosz sebesültek". , rémére, gyüjtéat rendezvén ~ií\'linzzánk kiildütr-elBi"» kimutatás szerint eddig lül^\' frt ü\'7 kr., 1 arany, 20 franc jrfnnyban s 1 ezíiBt írt érkezett be s iiftgyineiiyiségii tépés. Must ismét\' melegen irt felhiváat buesilt a magyar hölgyekhez segély-gVtljtés végett. A kegy adomány okát mi is eífo-, gadjuk s a e.imitőhez azonnal elküldjük. Köz-: vétlen pedig," Pest, .üélá utczn b. az. alá inté-zondők. . -
— FinőveldiK Beküldetett hozzánk: ^^Programni der entholisehcn Lehr- und Erzi-liungaauslalt des J. F. Csöndes fnr Küabuii im Altér vnii lí bis 14 .lalireu: Oedeuburg. Cson--^dea urunk tiímvelfl intézete már-évek- óta a leg-szeblí\'erismeEéjsnek örvend a azért tnéltáu ajánlhatjuk az érdekeltek beesés figyelmébe. Lz irítézet kot iw.tályból áll.- Az egyik.iuagábau íüglal az ellemi főiskolán kiytll még egy í)Jk és li-ik osztályt. A másik tápintézet ulvatiok
---------szamára, kik u nyilvános iskolákat látogatják.
Felvételi ösazega lí osztályra évi 400 frt: iskola , évet számítva. A tájnntézetbe Sitt) -frt, mely 1 Üsaiegek "telévenkint elOrefizetendök. Az I ldtif/70-iki tanévben az imézet (iO növendéket I számlált. r ............. |
— Értesiti
kír. loldjuivea-tanoda felül. !. A tanoda eiélja.
•-¦7—=—-&f0luiiiive8^nudábar^t\'öleg^iutjttrüa.gazdák, \'" ki« gazdaságok vezetésére alkalmas i & haazon-kertéazet minden ágaiban gyakorlott egyének, képeztetnek. ^U.—^A"TaTutá3.~fulgg~gyakurlati irányú. A tanonczok sz intézeti gazdaság rendes munkásai a a tbldmives-tanoda tanárának,iÜetö-leg főkertésze- és major us-gazdájánák vezetése alatt minden az intézeti gazdaságban előforduló mezei, kertí éa uzölőbeli. munkában ténvleges részt vesznek j e mellett az udvarban, istálók-btni, magtár-, -pajta-, faragóban atb:~nlka!maz-~
\'-\' tatunk. A gyakorlati .beavatás mellett-.r-tcü félévben naponta 2—."t, nyári félévbeu uapouta
_______1— - éráig a tauterombitn oktatást nyernek: a-
--fűidjjib\'\'jé^állattenyésztéa, kertéázel. szőlőszet tanszakaiban, ugy színteTnis-Tolvasas-" maz:is , azámoliis- és szá rávezetésben. Irószere-
- ketnz intézet szolgáltat. 111. A fölvételi föltételek következők: a.) 17. legfeljebb 22 éves kor, b) ép, egészséges testalkat, e) hiteles b\'rni-¦nyttvány_ erkölesös életéről, kiállítva az illető 1 helyhatóság által, df <dva^i«-, iráa é* számolás- . .. ban kiolégitő jártasság. IV. Tan- éá tartási dí- , jak.— Minden tanonez oktatás- és teljes ellátásért egy vévre f>0 frtot tizet; továbbá" gvógvitási vl4Ry L-gyéb kisebb költségek és netá\'ní kártételek fodttzésére még lí forintot. V. ruházata 1 - ágyneműről (ji. m, vánkos 2i^tihával, 2 takaró, i .2 lepedő) a tanotu\'.ziik magü1É%ondoskodnak, \'
^ szintúgy fehér, nihájok mosatásáról. A tanon- !
keszthelyi magyar j vaspálya állomásnál
ezoknak csuk egyszerű — az évszakhoz" valamint foglalkozásukhoz inért" szabás-, kelme-és költségre nézve meghatíírozntt egvenniha viseléaiy engedtetík-^negí-iilí-Iyiiek k«:sLÍtt\'ri.«és-kullsége "azliitézet Sltal"ellen tlIrTzTeTTk^A^TÖsT-" töndíjak. — Szegénysoron, példás magaviseletű és szorgalmit tluionuz.uk .számára 4 uraz. ösztöndíj van rüiidszureaitve — «gy*figy ^(\'\'forintjával, — melyért 11 már fölvett tattnnezok fnlva-iiiodhatuak. VI1: Ihtjelentések a keszthelyi magyar kír. füldmive-s tanoda tauáránál szimié-lyosen vagy írásban f. évi szeptember végűig eszküzlendők. —Keszthely, 1*70. évi augusztus havában.
¦ AZINTtiZHT KrAZUATÓSÁUA.
— Yjisjn egyé b e kebelezett Szent .liot-hard mezővárosában a szep\'t. 2l)-án éw okt. tá. tarUitni szokott országos vásárok a évben — az e napokra e-sö. izr. ünuepek míatt — kivételesen szept. l\'.\'-én és okt. U\'-én iognak mégtar-Uitui. \'
— \'tí zu m b a t h e 1 y e n legközelebb egy — .Münchenbe utazó t;írs:iság alakult, azonnal foganatba vett heti:ukénti f)0. kr be tizet ess el. Kiindulási batáridő ISTI. évi september 1-eje. Az rz érdemben kibocsátott aláírási ív eddigi i*redmén\\v már is elég bizuuvitékál adja annak, hogy Sztin:batht\'!y vápts értelmes polir-irsá^. tapasztalatainak tájjLisbiulsát minden uioii és módon eszközölni törekedik.
— liíian ott f. szeptember b
,>an ;i
asnti szolga a telirr kocsikat rendező mozdonyról leesvén a sin re került, hol n teherkoeatk által szétdaraboltál ott.
— A f. szeptember hó 6. es 7-én mégtafíütr szombathelyi orsz;Ígtj» vásár egyszer valahára ijprnlr üli\'hfn « íctt,- elég. hítugatottan folvt le. Különösen a gabona nemekre nézve rendkívüli volt a forgalom.
— Ivraszaai é^ V á r a d i azintársulata múlt vasárnap^befejezte Xagy-Kanizsán előadá-sait^s tízékxs fehér várra távoztak, itult szombaton Kraszn&rjelesb vidéki színészeinek egyiké-\' nek jutalomjátékánl. vett Miksa esá^zár lialála időadáwán 0) v\'z^itfolva volt a színház, hogy állni alig lehetett.. Vasárnap szinte teliház előtt játszó tűik TJbryk Borbála íérczelt munkát. A pár-tolás"\'"T-\'^mibeazö^iV---ivyilvá.iiidá*aér-t.. -üilvüzleL
-S^jr-^3--kó^oJieJVu^ieJkes sztnpártoló köziinsé^nek.
— "S-z-CT-e ti e s é 11 e u s é g e krl;TÍuská:lról-voit hirszeriut az ottani szőlőp;isz(ort agyonverték. — Nagy-Kantzsáu pedig a temetőnél vasúti híd alatt mait hétfőn virradóra egy embert találtak agyonszúrva. A vizsgálatból mé^ nem deriill kí, váljon öt]<ryilko3 vult-e vagy más által szúratott agvon.
1«1 fri 7\'/i kr ¦irat Inn H.xl.ifaii
\'rojeÍB Icfüglnlt l2\'jr)FrlrH; lif|\'í(Ht ifi iyl.au (Calimi.) r. ¦\'. iuiv. 14..\'f":ltf| II arakor. •
^ — 1.. Siiiinb.-Uiittly. A^^^^^al it! » i l ctt 11 k ri-.mi\'jj-
— li K. i\'oit. Kiv:luat.l MÉerinl lill<\'\'/.k.-<lllTils. ---li. M. It.tIiu.jii-Kllrt.-ii; KűflüíMnt ;i aisiviiü \'meg\'-
~\'.iil.\'kes\'.\'..-t«rt. -1 néldátívt t-tiiink n nn-itAra\' n Iml.l..-U\'ttlt Kamii Klárinak fülilí marnilváiivait\'til\'.
— V. Ü.lvi\'ni.ljilk, n ktll.l-vttft a/.tiuiii] Mlinw..-it.ilink.
- r,1<"tÍt\'tüitk ?lntnirgaliminkt.il m-m v»lt itl\'íiik mi|T át i)lvasúi.
- s/.. N. Kanusvár. i».»íla for.luli ával v:í1:ih!í<i1-inuk n Imll.-irül. lübbirt; ki-H.lt.l..
Nyilatkozat. Mindenféle rágalmak koltolása ellenében ezennel kijelentem, hogy a köztem és (,\'sizmár közt fenforgoll-tettlegesség néni ounan vette alapját, mintha én vele kártyázAaiu volna. A tényálbidék ez : én kedden "stf több bt-esiil-íttío pulj^árntl darokknztam. i,\'sizmár oda jiiit .\'. is játszani akart, én azonban ielkeltem » aludni akartam menni, de a nevezett sértésnek vairy tűinek vette, hogv távozni kéazülék, b*csiuetemt.ri kezdette ma^lámadui, éu azonban szóbelileg rendre utasitvác,¦-távoztain- s b.-fe-küdiem. I,\'si2iimr ezutiin exreilált » két óra tájban-ablakomat beverte, üvegajtómat bezúzta s befeszítette, én rendben telüitözküdteni, kar-d^tiiáT~má^mIíTjz" nettem, "grigdolváu,- ha neszt nem hall a szobátTaíü^Távazik. azonbau betört s a sötétben kéat__é_3zieltcui nála, mely balkezemet mes ís sebzé. magamat védő állapotbá"lié-lyezvtí, kardommal tehetetltrané tettem. Ily állapotban önmagamat védve, mütdeij rágalmat é gyanúsítást vUszaűtasiluk. Keh Kagy-Kaní-zsán azepl. 7-éri 1S~U.
ŐSZ GÁtinR.
Ú z 1 c t i - h i r 11 ö k.
...........____.........Naflj:KanÍMa. -/•]>*.. i\'-.\'-n 1^1
^--ti),.!
¦kekottí.- bií.)in"ianii.-.7iL-.i"\'.-t^ti"ir?.-ir,(,. i.\'-ív,- ,„!u-í. k".t,-lék. a s.-ki.tr tart.", v U.imnr-\'-ÍP\'r-li-\'lvr.-ltnrv.fi. a, Ij-VsUk,\'-Ir.i i.. 111 t.-ljp^-n wali.1.1 rá .1 valuta, ín.-lv rifakttif i k.-r-.k.-.l.-lci.i..- u?cv.. kültT.I.ÍU\'fcl iifra-[.árh\'isam»-.iikat.;. luint ii.l-m im-kr\'í i.!.-;!..,11. A mi --al,..náink-ijfi ¦\'¦rt.\'k.- t,:liás w?L u^tii Init.m. a^.\'rt .ii árnk f-"»l l-iti,-im-k. -lutili! .i bók.in- \\.oJ.\'- kilátói-A zy.;,S?\\,U t-a-v--tíif;!nUbb ala !"\'i iiy*>nt.>k.
Árverezések.
Piaczi ár.
— K « ra .j r » síi y "I.TTritiV-ítrn Knmorfr.ky rÚHíín1 7"i Irt fn-jcig lt\'fti(;lalt 7"9 frtni. b.-c-Katlan fulti ré.«sn A,-Mliálv..vt\',-í.-n falain,\') í. Jfi. ,M.-tl. okt. V\'Ö. \'1- f. 10 iírak.-r.
— Ill.iiíc-ka Ovürjrytfil I\'otlAk KíII-t
N.-u^v¦Kaniína, iHVtl Ovi sir-j.t. T-ik nanjan.1 Mik-íi >:i H\'< f.»nt. I irt — kr. -O - w| t\'.iit 4 fn Ml kr Br-^M 1\'uiiV.-4 fit 7ö kr. lt«K4 7m—7ÍJ-í«nt-:M"rt-:2LL.Jir.-Tfl-MI f.tnt ;i írt - krXJ—-it f„nl .1 öl L\'u kr. Árjia
*) K ruvat alatt köniaitiíkúrt iuiel»ss?^t;t. nem , vállal a Ssprk. •
aArffiZS-íra 70—71 fiiiit !J frt - -^71-15 funt 3 írt — kr. Árpii Itil/itiiíéf,\'»1\', (!!"i-6ti f""t 1 frt .10 kr. 07—68 , l\'-óit :i írt. Knkorii\'zn \'i frt ¦7iV kr^ frt !iO~kr.;"KuKf>->¦¦„¦,ii ..lasa (i\'riiiiiiuiiiiiiii) - frt--\'kr Zab 45X^7 fopl 1 írt lillkr. 17 .. Írj íi.nl 1 frl ftM kr. lN))iank?*fl6^irr~ ini. frt — ^r.ijQ\'-r" l.tnt Irt ~— kTT-Wab-fárrfr^-M kr. - bab tnrka ü kr Kcnyértvut klizOun?g0B H frt .r\'H kr. fimim 9.50. 2-iniiilel!r7.t V? frt — kr. tiááglíait. Ii,,|?;»l!*l^\'í\'1,_—írt-. — itnuni\' -- frt — kr. Kirily-llm k\'tcttii\'i«i,\'\'p!4 ~ Jrt"—¦ Itr"iliním*" W frt " —-fcrT^ROM»,-" láiijí hiizWt-Ki>* - -fri \'-—, kr.- tiaZm - Trt — kr. .Marlia-liiM l\'..iitj:t L\'II kr. Iturfn\'lnii fontja MS fcrTBar-tés-luí» fiuitja -iti\' kr. . .rnleiiiifl fontja fi-\'kr 8xa-li.na f.inlia II kr. Z-!r fmitja HO kr.Cilbo párja M) l in. b\'ái-.mi HO kr. I frt. Lu.l luVÍáy "1 frt* 10 kr •- írt - Ur. Lu.l lililí, i iVt .Vi kr, frt — kr. Pnjka fri - - kr. Tyiik-t.i!án I-"\'/» kr. kr. IJurgitiiy» niéruj^ -- t\'rt _, frt -.lir. E^y roana aléna 1" frt 7-\'i kr.; iiK.\'-na tij. fri ^ kr. i-ifry kev« r«ui> 11) kr. Sialma I frt \'Jll kr. Ujb.ir vól.\'-kllnkl^li «k-\',ja Ó frt — kr. li-bur vjilrktlnkbfli jik.íja !íl\'ít,
vkn ób.-.l kia.Ha
ár." tniiaTfáiink árJEgyt-Oto SZIBETHY" KÁROLY, birtgi.
-J Értélé és váltófolyam : szept. 9.
. :iOJ„ mirtaljrtlie-i fui.2."); }ytt/u imniz. kölcsön —.lili; l^t>i-ki-áííaiiahni kölertün Üil.fn); hatik-nWzvények iVXí ; hilulinlé.zuti nirfzvéiiv«k 2.r»4.
......; Londmi 7"_\'l.;7\'\' iv.iist á^io 12.I.2."»; arnuy
ilnrabía ."j.li2 kr.
Vasúti naponkinti mene tend :
perex. i pern
ÍM -ira í 4 tira ¦
éjjfl 11 fira :
iléJntAii \'J .Ira l TPijiri;! 4 líra
-i.\'lbeii U» óra l
i! rcísel 4 óra :
¦lílb. 1 -Ira 4
líství- y «ra -f
4>\'Ib«tilJ -ira f
i-stf 141 óra :
r?ff^1 ! óra 1
we 9 Ara -i
Szeptember ll-tol 17-ig 1870.
lt.; .-i.,,:- rc.i-rr.r.iirciT. n(r ¦ I*,nte*ir;llH
"ti
ít .íiuak li-M.ÍI.- VI. -Jl i -L*díi;illiat. .;:!. "
il Vasárnap B U B. A n. B 13 Mária it*
1L\' llwrv. (!Uld.i, Sil. T,„i, JHf tu
13 Kedd M,íri... ,.. : MAr, Au.l.
1 11 -SatTdii Sa. li. fidm { Halomr n
! 15 C.iitnrt. Ni.\'.ini,,,!. ! Nikixiied **
16 Píutpt 1.irli.lilla L\';i]irian IH
; 17 Illldfe. j I.ain)h!rt it*
Felelős szerkosztü : Wajdits JÓIgef. Segédszcrkesztü : Batorfi Laj08.
11
It L)
"E.
E
Ü5. E
Hasoiillthatfaii olcsó árak! j
A rua\'z ttzletfulj-um « s l\'olytouos bukásuk arra imlitutuk - "\' tóbb .gyérosl, nokum kia/.ltitBÍket átudni, azon frltutel iut-llL-tt. mi- I \'!-^1 hamarabb kéaipiinzért elaJni. Ajinlaru a t. l-z. kDzünscf;ii|.k, kll- i l i« 7 liinoscn pbdij; rendis vuvöiinnek ez igen kudvezű \'alkaliiiaí fel-1 <\' tasznílni, hogy valódi vásznat, férfi s nöi fehérnumüeket Tele ¦f »n yiíáruljaiiak. Jií i\'a valódi V mon én hibnnélkflli iiru-ivt kfi\'zeakedik az -:
elsá legnagyobb vászon és feltérnemflraktár Bécsben
Zsebkendők árjegyzéke.
1 frl 211
lUiucliUi
M KT-H S.
Y »<:thbrn. HolIientliiirinHti^a^fte Sí>. uz.
Tisztelt y«vÖim-_kényeluie kedvéért, ^íiz oly fehér nemükért, melyek nem jől.állanak a testhez^vagy bármi uknal fogva nem ., ívtetazonek, az értük Hzetett ár bérinontve viszaklildetik. —
Vászon-árjegyzék.
1 db 30rííf»/ij«5 kútiazllretváiaou eiM!|* -;^_1Ü frt -J!0 r—feli. crean-vAiir.on ~ - P" »1 n
n 3M n cxil«ííai vAhíwii
-,\'í.\'b-v ¦ r .80-^-.-. r -lut. rumit, vaniini — ...... r -4U ,n irlanilí rxériiaviíniTJH —
-/¦ís-v t, 40 ¦;; rtinib. eitírnavániini :. " n fn) „ iniojii IrlaTiTirjííMÖSfl^-\'/ 1 db W) rílfrts liT.llfUi.lIj.zllv. lurralkal r inaHiibb nrl fu^okrei
"4^ " brAh\'int\'MK">^HluKliii. - — letciubfi **n iL^lartriü
ami csak léte/.lk
il; a 1-L\'tÍl.
:*at bafi^it
Férfi- s holgy-fehernemuk árjegyzéke.
.00-ir-
le;
:ibh.
.ól. le n^k) j
ujabba
8 ft a lüijf. utenza... niust-
- -üa_\'J8 „-..--Í(I_4B ,
H frt. 1Ü -
ím-n: ,
14—lf.
-Uri
:i.:\'.Ü a, lepÜn
rrfcki\'l va^-y

-IH
20- -Jl
Ufi frl.rrni.ist eaák
IH frt
„ ... lt -.....».— ...*.....«. _ 00^7(1 ¦ „ .hí—.ni „
^^?%^%?WJ\'-^álMatóku a\'lL-líiu-l.(.y.«l1b rninbur^TiTÍBvíirekTick-- \'?4 ÜÍL . !SlM^Mníí\' ^ \'Ur"1\'ja """ly,:k "«"«\'tf^Mt^\' .annyira bh-
1 jb m rdflta áKy kana^A-/ mindi nf,\'-lr- ft/.itiiikb..» ,u.ik..xvn~fii lii.ríkáVva\' M^Sfj^írJ^ frl"\'«*t M»ir7-a frt a kKfinnmal.b.
db-iJfr^Wöt^^tlmnir^fl-raír^^ ^ . .lr.1\'\'-"""t emh-a*_ia* frt - • -
nm iiijí jó váirnnbúl 1 frt 00 krl.\'.l J nűi iiitr. kitiiiiíí rumbnrrri vagy !i..Mandi vás/nnl-kuri-(7talakii nwiet liiin7.t\'s.-i.-l csak \'¦>¦:>\'*, 4. ö ít k.\'íri inj;, kiiün.1 riiinlnirp vinjj-1 irlaudi vá^íntil k.;riiitv<! — <ar. inrynuvu/cit Errf.\'-b,!t esiíazatH? i tS frt .á legfiu..mal.ii.
ti\'iM .\'jiTolöltíí) i-.trculli;) kitlliifi RZi-n, moj.1 t-*fik ii«1iiilmj*x«iknyále lUO-kOlnnfúIe páriii minta .-/fHi AtttJáiiusaD kfdvclt ssc^bu \\TÍ[juU .iioknyúk hinni inon i*ak y, 4, ö, ti, 7, 8 frx a log li noi nabli, ¦i iiadrifífik fin.un sliirtinctiGIj vapy viln/.onluíl an biiiii.\'fttikkel kililiiü "kiállitáí, most csak \'4, ^.Ö .p:k (Tallérral vapy nnélklll, >födrúxiitt incili eliif.inb.il, .mtilyőpuu oly tartós , mint a vasjs.ni, feli iÍiohI fánk -i, li, 7, 8, ü frt. a Icirfiiioiiiabb. Uri iiijrck,\'-lüjTJulrli riiinhttr^i va-o" írlandi viit/.<iiibúl, r iil-IIí«I| — íüiiiiin vauy fudni7:ott mellől n. lei;ujnbb d varrva, íntiat <Mak *J, -JJit), !1, 4, ÍV—\'i fri a lugiinfjnial.b. Uri ing.tk Icgiínunmbb lintint iiiL-HbtitiittiO, lcKclf^ilntnltU .i \'* murit vsak li, 7, H, 10—12 frt a lügliinítnalili. Uri gatyák igen jó un Urtós vas* tini nil, folic nuicyar siali
liank li frt őt) kr, a (rúa a !I frt a luglinni nabli. rUri patyák, igctijó ú«:tart«h vAniimból, magyar azalnbiíinl, " "nioíitVaak "Í.OO\'l* frt fiO "kr. a lüiifmumaliii.. 1 "tnu/nt urniíggnllár, n. icirulüijaiiaiilibaii, úh li\'-jjnbb .divat -iitnk 2,50, !1, 4 , D„ftt »¦ lü^miiniabb. , \',\'-..
1 tui\'/.nt uri kúilulií."a ,lujínln!{tti».iblian> és\' lii(;dív/ito»ílbbitii kiAllílvd, inuHt imák 4.00, fi, ö frfa"lu(íl!rtr)malilí. ^
-J S»rti«Hkilll lípMÖ.Z rfif níAüMrii rrlií-i^nri-nak 3.WIF2 a fúl »?1 !1-4 ft, lw^anslk IspMII Hl/, ,í , fl^|, ,t r himfi m 1H , rA)^ n a!c
IT"lt "lUlll»"\'«««*l. « itmMyn: (I ««ialtmtl, liuxxslllfl li ««tnlkri.-, JSXH) "i- «. ft, Ü, 7, ft. a 1«^,,,
"¦/ 1W*J*i,f"7,l""\'ut ««múlyprn níy.tflli7trltl! l.-r^aillí! 12 n*M*\\* kndnri) M, i%„ 14 lf} fi|? a I?gH.H...,aitb. i tnt»at küHjf,i»tür|f! moflt pusk^üo—»\'l mis, , 1 *M*si a«^k.udí; y, törülkeaíí WIlfjböMu u,táa, ára uiak 4.&U, ft, fi, 7 H IL
callúrral, vagi val Hzériiit crü-
iu! csak lÚtczik á.tfiftl, — m.ist nagy ii1oiii»il H^ínt, niuar
tttl, V, i, kávé ab\'roi^fhozzá illő ü kiWóküiidflvi^álLíüíJ.jiig\' vá-aárhík egy igen liíiioníaictiliinirfaaztiilturitílt kapnak.ráddáíiul. Kívánatra a kéazlotbeulevő \'váHziutkhóliiiniták. killdettmU.
Cg; ki udvari aziyiitó;Bíd, lltítlieiitiiurmstiitHSqN^Ü.
I Első ügyvédi ügynöki iroda.
Vidéki ügyvédtárBaimti\'d, egyletek, társulatok, küz-
L dégek éá magánzóktól átb. elfogadok minden megbízásokat,
fi melyek törvenyküzt\'ai !vag}* közigazgatási ügyekben a Bu-
V da-Testen székelő kir. ininiliztériiimijk, kír. Curia, váltó-
^ és váni.-i törvényszékek, társulatok és egyleteknél közben-
^ járást, megszorgalmaziiat, értesítéseket stb. igényelnek, é Ozéljá ügynöki írodánuiak a vidéki ügynabajosukat a
r jiivéítmenésí, utánjárási idölnltéa, terhes költségektől meg-
C menteni^ gyors, ícimerítő alapos tudúaitilsukkal azolgálni,
« és h"l akadályozvá\'lennétiek, kép^b«!Ítélni stb. ^
J A dijak élőro küldendők be, ugy^luapr idflncHobf
fr, bet nem igénylő eljárásért l—-t frt. $ - -
| Irodám székhelye Pest; lövész-utcza 12-lk sz. I. em,
Reső Enscl Sándor.
Augenfeld Zsigmond,
fodröisss
\'tagy-Kanizáan, a nagy piaezoir,Lbenspanger-féle házban.
teilnUzteniáH Hziuiii)a,látO(j;atilii.vtíniitt ajánljaj-liivábbil -legujab--lian ine^érkiizeit .liV.iKw lu.jki!.»zlii>:!it-iiii|pt:H\'aliw«tókbiin.!jugy~ H/intirnjánlkozik áiiüui(( .íijji.\'lAr^ynknakf!OllttWCJd«»í\'í**Í5 ínegui-ziimikat ItiSniSggol elfogad » aznunaf Bljciiitni ipukpailc. i
Keller Igiiácz
• " ¦ f iNTagy-Kanlzsán,
-Ajánlja gazdagon „felszerelt urak-,\' höl-
Sok és gyermekik számára való topán-rakat, a legjobb minőségűeket aTehető jutányos áron.
Ugysiinte figyelmébe ajánlani bátor vágjak: a cs. k.katonasága t. közönségnek, hogy Hiegnsndolétekei aUgjobbbel- és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjotányo-\' aabban számítom.
• Ax én raktáromban vásárol t&kat kij a vitásra elfogadom.
Empfiehlt sein reich uaaurtirtts Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletteu von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Auch mache ich ein k. k. Militär und verehruugswürdiges Publikum aufmerksam^ das« ich alle Bestellungen von besten In- und Ausländer-Leder verfertige und prompt und ^billigst bereohne, \' Auch werden von mir gekaufte Waare • zu reparieren angenommen.~ ¦ ¦ _
?1 tül i.
esi,"Deák Ferenc utcza 6-ik szám „á fehér hajóban.
—*Já^jJ^gm«\'3affuBJ«l<*or*lt raktárit iri- h% 1 e t él-p a pi r-jab ü 1. 1 ev él - b o t i i é ku k , a e; -tolltartó, tollkéi, peoaél-ria.TK, m á a o 1 ü éa a 1 1 t a r i n t í n l a , t r ú n , r&jt-ún —«<-UlJa«^a^-a-aá^-aH>-frk-,-tii«gbni-k i* ttcktrikiü—f ea t i k ok, t**j i-px>Tr~ü"k T;3tigy81itve, p~a~ü á" papiroa éa paueirl en, máanlú gépek, fCUi ereit írómappák teljéi\' i ró-att t a I i eit kosok aciél- i% bruuibil, finom tintát ártó k, albumok lene éj anélkül, asivar éa neb. tárcáik, ataiii-í ti vartárc iák, ugy mint mindennemű tárgyak oi k ? la ?1 i ro d e.t kasrnáUat.}krB_^-
Ktl\\BiiD*tn ajánlom aaját gyártmánya 1e v élp a p i ro * o ra a t, a legujabb Jtmeretü monogram-, mokkái, látogató jegyek é» l » r élp eea é tlo bélyegek., küliíntfs finoman k:mitre a legjutá-
Monogramm és pecaétliélyeg B y á r .
Főraktár papír fehérnemű vászon-iuiilatiéboX
KANITZC.
FA PIE - Ell T1R-A y
nyoaahb árakon.
Levólpápirosok.
- 100 darab névvel nyomva ,r>0, 80 kr. -
100 levai ?«100 boríték nrumva 1 ft—1 frt. RO kr„ _l00 Iot^I f«iték-nyomata rou-nogramtnal I ft 40—80, ifril 100 tevéi ?1 100 borítók featék-
-myumatumonogrammal 1\' ft:~
»0 -3.au .kr. -loO.lcTcl ciimmel fuketu «rumata! 80-kr. 1 ft, 20 kr," fjaf Minden aaái levél- éa bu ritakbwa-agy-igen fiuaui yaptT— •árcaák ajan dekoi ; a tik. LriumaStiO levél ne gyedrít, cíitn-mel fekete nyomain T—8 — 12 ft. 1000 darab boríték kender papírból aagyobbHlo cximmel fc-_kít»,nyom*ta. 5—\'6 ft......
Látogató jegyek
S Iz ntBBtfl axínnyumattal 100 darab legfinomabb- bri >:<.!-
papirra 50 kr, 100 darab finom axinejitett carton »0 kr. 100 db legfinomabb franc*ia Mattlack-costouiDn 1 ftr. -lOO-darab-finom franciia bril-- lant papírra 2 ft SO kr, 100 darab\' Iithngr."fiuum koltöa féiijií briatul 1 ft, Minden egyei sor 10 kr tühb. -------L-»v~*-l-h\'t>t\'y-»geki—¦¦-
1000 db aranynyomatu 2ft ÜO. 10(10 n vbbí p ecaétviasx ixin 2 ft 7"i kr.
ÍOUU . cougrcTB domb.mi betűkkel, 2 axinnttl 3 ft 75 kr.
Miadsn tevabbi ntr 50 krraJ oloaább.
íapir gallérok. v
Kéielök, imitativ a legfinomabb vAiiunb.M U-creiitett Irakkal. 1 tnexat lebajlú gallér (Lincoln) 35 kr.
1tueiategy-nc« gallér (Empire1) •M kr.
1 . kírelSk (Conlett) 3\'> kr. •aaaaV-. Legni ab ti ili vaiti. "S^Bg
Ismét etadók százalékot nyernek.
Napv TAia.«itelc miuJcuueniiJ Qileti, jepyiÓ én m.-iíuló -k-ö-u y-v*k b ü L -;-----—------
>\'yo mtatvány.i k kiviuat lípriüti jTjnrían e» rtipen n leg jutányosabb árakon ktl*EÍtti\'tnek
¦aal* Levélbeli n egresi] e lések
iitáiivútcl nicLU-ti a. lc|rpűnto*xlibán 4* jjyurta\'i e«kn(ölletnek.
Raktára valódi angol pergament (bólyagpapü) befőzött Qyűmölcs bekötésére.
rendezett
~.....JO^Q35KSSÍ^-,U-87il^Sopterobor-hoban~—
Az őszt és téli jdéuy bekövetkeztével, van sxenmesám a íiem ré*; és gazdagon bu-
^fi-öltöny raktáraitiat
egész uj választékával a mindennemű"legújabb szabású férfi- és gyermeköítözetuknek,a í, cz. közöitíég külílnöa figyelmébe ajánlani; ugy^ziatéii papi OltOiiyÖk-, kábítok-, iiadrágok-és mellényeknek valő szöveteknek gazdagon berendezett raktárom által, rendkívüli olcsó ár ?tellett azt nyújtom, a mit e nemben nyújtani lehet. Mindennemű férll- és KyermekAJtfi-iiyök, libériák stb-nek megrendelése, ráktáram által a legpontosabbau és Iegolcséhbau teljesíttetik. Nem mulaszthatom cl a legújabb éa legízletesebb férfiingek, ({iillérok, kézelők, nyakkendők, keityttk, plaiilvok, utató-kendnk, <"*ernyokk*I stb. gazdagon ellátott raktáromat különösen ajánlani, és egyszersmind felkérni, hogy meggyőződés miatt legalább egy kísérletet is tenni méltóztassék. ;
-¦mí ksbixQk—. - —vv
Oszi átvető......
Különféle szabáau téli kabátok Vároai- é« utazó-bundák . . 6szí kabátok . . . . . Bársony kabátok .... Vadász és házi kabátok . . Utazó guba . . ...
Kész férfl-öltönyök árjegyzéke :
Óaztülfonyoaf ~ Ililó-kabitok .
frCl-2-
n 10-
20-40-1U-15-tí-1Ü-
-4a
ÜU. 30. 100. 20.
- 20.
- 15.
- 20.
Torna-öltöny Télí nadráf és mellény Téli nadrág . . .
„ mellény . . . Gyermek öltönyök. . „ köpenyek .
frt. 15—30. „ 10—20.
5—15. . 7-U. » 5—12. „ 3-6. ¦ 6-16. » 5—15.
Est™ rúha-Taktár r" 0 » a \' stáüodán feliiL
Egyszersmind van szerencséin
fv-vtezáhan a Baboctay János fiU házban Utűzik, a „Ko-
ívat- éa T:ézmü-áru keraakédesemben .
női ruha olcsó ára awrok
5 friiól^lfeUr^lBÍdeok-4a-piiIetob-bársonybolrselyembaM ugyszinténT
lúdi rűfoibur^I- és hollnndi vásznak, aátitalnemÜek, a legújabb atfxtal- és ágyter 1 tök igen jutányos áron kaphatók.
{kellékekkel gazdagon és ujuuuan berendezett raktáramat a legjobban és rendkívüli ol miatt ajánlani. Mindennemű nói ruhn-keliuék 2 frttól felfelé ruhaszámra, hosizu ach
J
Elégséges bizonvsig arról, hogy 4~f. ezr^közünseg mennj-iré" igén}-be veszi az alólirott raktárát azon körülmény : hogy a hiv. postai kimutatás szerint. 1867-ben : 15,000; 18b\'8-ban 19,800 postai küldeményt küldözött szét Tidékre.
Bécsnek legjutányosb b evásárlási kútforrása.
! Az újkor csodája!
Uta il
égett ;
> arak, oknn M
elyek bíatoaiítk-iratnk mellett aíaüiaTr\'el caekély áron nagy forgalom csínálái ki el ne mnUsx\'xa axoR\'núlktllotbeüeh tárgyat innen megaierexijt.
Minden óráért jótállás vállnltntik.
Egy igen atíp bront tira emailoi czimlapp»! 1 frt 40 kr; ugyanax finom emnil-pnnelUnhól I frt fír) kr. u^yuuax oraQtei«G[ 2 frt 80 kr; ébre«lö»e] 20 krral drágább; aiépeu kiállított nagy alakn porcidlin Ora-2 frt 00—3 frt\'zO kr^ugyanAe .Ü»ieiebb, ÓraÜtéaiel 3 frt 90—4 frt 60 kr ; ngyanax fa-telt iiámlappal, vágj" xranykTsretbcn, \' vagy tvajexi farsgviuyuyal ¦ ilraOtúaael 6, C, 7, 8 frt ~flnl»n-Ac» bronnbÓl. UvegböritíklaT n"\'2-2 frt 20 kr; kBx4pnapj-»igti 3 frt 20 kr ; uagy 4 frt &0 kr. — Angol utAiö óra tokban a Ébn-izlűviíl 6 frt. - Svajuxi xseb-óra, 2 evi jdtálláaaal, eainoa fogUWányoa uj-arany-ln\'il Inncarxal i frt-80 kr. — Eicken kívül raindfMif^U óra olca&n : nap-óra. iránytű : 26 karajcxárjával
-"WieÜ" Praterstrasse Nr. 26>
Ikapbatú a megrendclbelü b cxim alatt ;
Pracht-Bazár dea -A. Friedmann i
Elaö rtyllv. m.ebfirasa.lotj Kereaiteclelrai
tanintézet
~~~~ " ------ SBéc&ben,
PntiritritiB 32-d I k szám.
, Tanulmányaikat végzett hallgatók a cs. kír. hadacre<;ben az egy éves ünkén^ea
szolgálat kedvezményét élvezik, anélkül, hogy az iinkéntesvizsgái letenni kötelesek volnának, bctratáauk szeptember 25-től kezdve történnek.
Az előadás október elején kezdődik. Október 2-án kezdődik a-gyakorlati vasút- és sflrgüny-wolgálat előkészületi folyama. — Evijelentések az igazgatóság és minden könyvkereskedés áltál ¦zereahetdk: p0r^e8 Kár0|yj
- - . igaxgattS. -
FESSELHOFER JÓZSEF
figyelőmbe ajánlja, K-Kmumin n T»ro«ház éiiUliilúbin fokvA kcrafecdiMt, molyben ¦lndwjfetoiaritoekai«gy.:,Y»l«.it<kbiui,--jl»ltMjro» ár mcllutt találhatok fel, névszé-~ rint: a¦legfinomabb cinkor , kávé, tiira, rum.. alii oliij, ilmculádé, rii-, darai árpakáHi, llmiriircini, Mllly-, Apullii-,.PnrulTiii-, xltldai nvertjo iS» Mappán, ponti beDgerraalmi bel- éá.killflllili borok in fuinuziu priaKÖ, aaa-
tali kivéa ea ;theáa porczelláa etltinyek, finom tajtékból kéüzitett dubányió azúrok e« aartearak. = /
UgyiDott kípE\'atá 1ovibbi: Vornruburgi marbatiplalA \'por ea IlditO nedv; OtliiBiÍ«lpói -rafe.egqg elleni ir (linimontum M-\'qui) éa kiirütn ^air, ugy mint Dr.
"HI\'Q|lt^iele^parung--L.iqaid íovak számáVa, l*opp anatneriii-azdjyjz, nbvény- azap- , pan ea to|od_e.nnemU pipfrf-Hlrr.
^OotlniäTnji lli*a-fále patkán^ egór, büdiÍB.Jereg éa eadtány írtóazer, Ló-l«r- fele blldluke vtaztó por, Zachetl-fele ballmpor, TttrAU-fílii fogjazharkák, iSa fohér mell ayrup, Fnriaiiy^iilu Jbg-papir, valódi Piígllaiin-ayrup, Dr. P«nrie Edm. ea Onubiti-ielű gyomor-azeaz, HaniliiirKl i!b (joiiildiM-liibt dlet-ital, valddi aagol gyoinor-raukor, ™*H1iorer>ft!I« aob-balaam, mindunneiull ustaMtt" dvogek, f-Dr. araarr^ieleaodavii^nT^gteBnjteY^g-faflrf\'0kntitflaZflr; valodHimifikarpetroluuui, ~ ¦~ái nan válaaioikb.n kUlUofele lámpák.:
rhl rnicilMU, |r<>JI>t<a:||plHÍ-*ajl»k d»: aardinik, ptaiuiiyi kétazer aúhxékj fraaeiia piatidiak. ¦ . .\'s -
Az első ;bécsi
lábbeli-
gyar
egyedttJi raktára-
WajdiU József kiaibj
ii a k
aktára-.....--~
ROSENFELD ADOLF ml
Nagy-Kanizsán,
a hol mindennemű női--éal":gyerinek-láb-belíek a legegyszerűbb félétől a leglino mabb féléig, nagy—választékban, juta; nyos szabott áron kaphatók.
4
Árjegyzék nagyuág szerint:
^Hgysinjrtt\'^yBTnTolrrlToTíT!HpTI imopj O^ötl^rErjrt T, Fin. eyermek\'bßr-topafiyiik LIü-LlíOrl^tin^Or Ugfin, blSr, Itrlinel, Uramiy 1X0, 1.70,1.H0, 2.20. Oyermnk-daiamik erSa börbül-i-8|}( 2,2.40, U.oO.
Nüi.topdnygk ßnom\'äg izarínt:
Old Mio« íi aarkattan Oldalfllití aarkua brdn Űiimmi t>*titt«l,"«arEo
lirünetzi
il ragybáraonyÜ frt^lO kr.
Jrt,Jl,fi-tJJÍikíV-CJUinml betéttel, aarkua, bíír, brdiiel, liliom -, r lakk-orru V ¦-, ¦¦ ¦* (ti.
KlttfÜKÍI fllugaiia\'Uebardntír dlvattopilnyuk
brUnel vagj keatyd-bfír 4 frt, 4.0U, f> rrtlg , UiryaacfirlB dupflTVliiTgtiit (I frt
l.t4a.,...H).:i1---\' -
Alleini ge
Nieder-
)\\ läge
der ersten WientT Schühfabrick
bei ADOLF ROSENFELD m
Gross-Kariizsa p
gl össte Auswahl aller Sorten Damen und Kinderschuhe. Verkauf zu festgesetzten Original-Fabrickspreisen.
---Eraü-Cyarattc-wflea-Grü\'mi:-"-
HJrarl^ar-XlDaafUaalia.aU, ilf, Ui,WTWtr.-Keine l.ednr Klililnr.llelintlen 1,10, l.l\'O, lili ).&0. Kelitata KlnditntlliuettBn, L.ilr, üriliiül, \'— S.nimrmll Lukipll. l\'CO, 1.1ŰT1S0, 9.00 KiialH-.iiliifd.Urt« . 1 SU, 2, SÜO, 3,3.00
. UamtnitiiißeUen tiaeh Qualität:\' J.!Ljii,r_ßritiLaa-t*l>«Ür.ii-
^^„„„„»^—.....- —-
_Ulu.lb.u4lrll4l.l^4^»«»bl-mll-HI«rik«l—\'-\'r»Or— Voran au .cUuUrBn, «W.cü. KtUck.l il.BO, tt\'«. Uit UmuuiLug- um] Hluck.l .\'3 fl.,\'3^0.
,DK.iall>uii r.\'{ l..a«r, ürllnol\'al. L.oklult. .Ug.ra tt. El.cant. U.b.. Mua».t[BU. mtt l.aolc t.lM.I, \'
\' Hrllu.l, Chairlu, Ol.ca.L.d.r \'4, -AMsfit ¦ Ulfi.lb.rt li^lldiipualten Htnok.lu .0 fli
„lap- (tu nyomdatLlaJdvUoa gyoraujtó jijomása JSagy-KanizUn.
0\'
Nagy-Kanizsa 1870. szeptember 17-én.
38. szám.
Kilenczedik évfolyam.
Zala-Somogyi múmi
¦ > ¦ Kiterjedve . \'
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú j3.otlla.xj • I
y/épirodalom. kereskedelem, ipar. "azdászat, hidoipíij és művészet köré/l>6!.
mladtn anmbaton, gyakran aUsfé)yanj kél ívm. iat*rkenxIiM Irtulji i\'h kiadó Iu\'ihIhI
VVAJÜ1TH JÓ/JíEF könyYkero»ked.ís.\'.ben.
Előfizetési föltételek.:
eIkix hordií Egr.t crr.
iát. hn*iU.™;,(«-tit
A _Nv,lt 1

l.,-ilita!.-\',.frt \'i Ur ktai.i^rt .11) k,.
¦ W
Hirdetéseket elfogad:
N.-kaall.an: -iKiAD.Ö-nlVATAL.PMtaaiZKlSjLBRM.
Bict, Hamburg.. Berlli-, Majaa-ra.- Franknjrl- USuM
outi: IIAASENSTEIN iTOOLEH. Llpo.B-. Bera-, <• StuttgarUi&a.: -SAt\'HKKi TÁ11HA. BéOfbm: OPPELIK
A világpolgárosodás uagy eszméje a polgáregylctek létezésében nyilvánul, az egyletük virágzásában bimbózik, az egyletek egyesülésében virágzik és uz egyesült
- ogyletek-szabad testvériesitésében — gyümölcsözik. - - - ---
A világpolgárosodás maga hasonlít
-egy—virágcsokorhoz, melynek különféle szinű virágai adják kellemét, az egységes eszme birtokosainak tettei folytonos frisitúi, melynek következtében a csokor illata kifogy-hatlan, betölti & légkört s bájossá teszi uz életet; igaz7~K5gy~.e csokornak Tövisei fs vannak, de hát hol van rózsa.,tövis nélkül? •— a világpolgárosodás virágcsokrában, tövisek-az aBectáló közöny, a hideg önzés, a gyáva tétlenség. De hát mutassatok a természetben illatozó tövist,, nem-e-szeréuven
-•/bimbózik ki a száraz tövisek közt az életerő, nem-e ennek virágira hullanak azüdttó harmat gyöngycseppei ? -— Oh a nemes eszme nemes harezosar elismerésben részesülnek mindenkor, őket nemcsak az egyéni önbecsérzet .serkenti tettre, hanem a tiszta, a müveit "lélek édes kötelesség tudata. Igen, kötelességet róatertriészet törvénye iniu-ry— denkirej s jaj-annak,..ki ez ellen vét; Él \'ugyan, de jelvényes koporsója a légszebb
¦! érzetek .lomtárának, mely fölött nem a köz-tisztelet, nem az érdem, nem a részvét égi angyala vjraszt, hanem a tespedés, a megvetés halálszaga.
Egyik kötelessége az\'embernek, mint művelt lénynek, hogy a társadalom jólétét egyarányban közösen megossza, tért nyisson, utat engedjen annak eléréséhez. A ^társadalmi jólét a világpolgárosodás alapja s ez alapbaí elévfllhetlen drágakövek a polgári egyletek. . ....._____
Hazánk a drágakövek hazája! Nem énen-a mi tubánk, hogy a drágakövek betget nem íkuiortuk. értékét becsméreltük.
jdll—a—Mntis—a—vüégporgánjsodds-t\'gytk trjtikölt bajnoka, a nagy Széchenyi s Ihtrupái megrázkódtató hangon kelté fel a magyar nemzetet: Magyarország nem volt, hanem h.bz""i amit tett? az alapot rakta, .¦ — alakultuk az egyletek .egymásután I Nemcsak a hon s/.ivébéu, a fuvarosban, lut-
kérem a gondviselést, hogy az utánna keletkezett egyletekre is áldását terjessze ki.
Nagy-Kanizsa város kebelében az utób--bi évek alatt egy oly egylet alakulta-melynek a legnemesb, a legszebb czélja van. mert midőn az erőt önmagában izmosítja, -ímemzettest erősbödését, az akarat és tett-" erö szilárdítását éri el; megértvén a kor intő szavát: erősítsd magadat, hogy erős. törhetlen legyen a nemzet!
E nemes egylet a .nagy-kanizsai.torna-egylet", mely-zászlófelavatá.sa alkalmából egy országos s e téren első nagy tor na ünnepélyt rendezett f. évi szept. lü és 11-én, mely ünnepélyre, mint alább tüzetesen jelezem, az ország legtekintélyesebb testvéregyletei küldöttségileg jelentek meg. "Ezen országos ünnepély ... s zászlófelavatás által- a--hazai cultura, a világpolgárosodásnak egy alapköve tétetett le a .nagy-kanizsai torna-egylet" létezésének szentesítésében. *
Üdvözlet a kezdeményező nagy-kanizsai torna-egyletnek, különösen a nemes eszme lelkes bajnoka, ez egylet lángbuz-galma elnöke Walb.ieli Mór urnák, ki ernyedetlen buzgalom s törhetlen kitartással iparkodott minél fényesbbé, maradandóbb emlékezetűvé s eredményében a hazai test-vérülés-minél üdvösb tömörítésével áldú-sosbbá. tenni.
Üdvözlet a testvéregylotek lelkesült részvéteért.Jui azt mutatja, hogy az egyleti életerő a legszebb mérvben nyilvánul, s hogy itt tíz idő az egyletek minél szivósb összetartását eszközölni, az erö, lelkesedés toko-zatosbitisával.
Üdvözlet a zászlónak, melynek árnyában a~hazafitii tiszteiéi, a nemzeti-becsület és testvéri, baráti szeretet ülé magasztos diadalát! melyTól az egység aranyszálai ragyognak, alá.
Es e tudat mellett oly melengető lta-tássatvan a tapasztalás, hogy ez országos ünnepélynél, e*7Íszlófelavatá3náJ_Nagy_Kar
nem jiiiudcu haladó v4"rösbaii,"s.igy"Nagy-
Kauizsán is. . ...... -
H midőn az elismerés szerény nyilvánításit jelezem a nagy-kanizsai „Polgár-egylet* majd nígytijcd í>es Itltcsülipitóira,
nizsaTelkes hölgyéi mily tevékeny részt vettek, mintegy jelezték áldott, jó szívok honleányi nemes érzelmével, hogy: előre, mert babért nyújtunk a győzőknek, kösznrutaz érdemnek s mosolyt a bátraknakT¦ 1-Js igaz, hová \'a hölg_yek honleányi" áldása száll, ott tartós, és szép élet, tartós és boldog jólét uralg. - ; _ :
A nagy-kanizsai torna-ígylet által rendezett országos nagy torna-ünnepély szept, -Hlfén-szombattm^tyelőttr^ettrkezdetetv H óra után a figyolenimel csinosbitott tágas főtéren mozsár lövések jelezek; hogy az ér-dekeltcklösszegyUlekezni siessenek; itt a nagy-kanizsai daláría zászlója köré-csoportosultak.. A .vasúti iuiú]iú.zu&la lí.órailw-
zalácgm/szcgi. egyletek küldöttsegcCfőgátt: tattak .alkalomszerű lidvözletojjj^el^cí \'viszont, lelkes. 8zava.kba.ii; .fcldtck_;ij!kkjif: a városbai Yonuláa-vot);o:koi!détí!t^zend-éfl^ dpb-: szóval, a város utaáih\'az ablakokból hölgy-
kezt\'k virágesövel üdvözölték a megérkezett veudégeket. a főtérre érre nyomban következett 32 ehzállásulás a legnagyobb rendben, mert azHiUzáUásolá?!-jeg_VTrb mit elevtr kiál-litva voltak, A programm szerinti ünnepélyes fogadtatás a többi déli vonattal meg-jélelTFTorna s iüzoTfo vendégek megérkeztekor történt, nem akarván a jóval előbb elfogadott, s fentebb emiitett három egylet küldöttségeit több óráig várakoztatni. ."Ekkor, érkeztek meg a varasdi, pécsi, győri, pesti, budai, debreczeni sat. küldöttségek, kik szinte szívélyesen üdvözöltettek, s mindenik küldöttségből lelkesült szavakban feleltek. A zászlók leugedezése, a zene s dobszó s a nagyszámú kiséró közönség hosszú csoportja, megmogujuló éljenzés, a sörházi, s kórházi utczán. ugy a főterek nemzeti zászlókkal! földiszítése, meglepő látványt nyújtott, hozzá gondolva még, hogy az ablakokból szűnni nem akaró virágzápor s koszom dobálásokkal fogadtattak vendégeink, teljes meggyőződéssel lehetett látni s tapasztalni, hogy az ,Isten hozott" szívélyes és őszinte, — -----------------...........
Uélntán 4 órakor a sörházkertben gyülekeztek össze a- küldöttségek s helybeliek, hol barátságos társalgás fűszerezte az ismerkedést, mely alkalommal lélekemelő pohárköszöntések mondattak különösen a va-j-asdi tűzoltó-egylet derék kapitdnya-Touiny Antal és a budai torna-egylet kűztiszteletü alelnöke által. A vidáman s kedélyesen eltöltött idó estére járván, mindenki a bálba sietett, mely az e czélra egyetlen zöldfai vendéglő terűiéiben tartatott meg. A táncz-terem lehető rsinnal volt földíszítve s már f) órakor alig lehetett megmozdulni, oly. lá-togatásuak örvendett. A beszedett jegyek után Ítélve a bálban 800-an felül vettek részt. Két zenekar játszott felváltva (jrun-baum és Boros Jánosé. Szünóra alatt tSm-bolajáték rendeztetett.
Az első atubút dessertkés) ifj. Madarász-Endre ur Pécsről; a második ambót (s!rjfm~eTszo~T;és) Bettelheim Adolf ur"Ziíg-rábhól; első ternót (G darab kanál tokban) Bakos Jáuos ur Pestről; a második ternót i(ezukortartó) Heszler János ur Budáról; a quaternót (ö pár dessert evőkészlet) Tre-bitsch Samú ur Boglárról; a qniiiternót (egy pár gyertyatartó) Neumann Antal ur Zala-Egerszagről ésTtnmbolát (nagy gytt-möícstartó kosár) >fendlik Mihály ur Pécs-
\' röl nyerték meg......... > _--
...—-11ycrOT]í]ry-TárgyTrlrTűnTd" ezüstből készíttettek és -valainemivi -a.nagj^kanizsai\' ncineskcblü hőlgyelc szi adománya volt, a nyereménytárgyak értékes becsét mindenesetre, omele e körülmény^es.tübbszüfösitett. etnlúkül szolgál. ¦""T"-\' --— —-.lA\'^iiypfaínimiy—tatjuk—atadáta-után-azoniial luegkezdöilött ismét a táucz, s reggi ¦öt óráig .\'tartott. Biilkirályuét neui .neye-\' ztítik, mert sokan megérdeitiolték uz élne-, vezést. A táiiczvigalmat.ke(lél|iáség, fesztelenség joilcmzii pedigJízinto szokijtlaunak
tűnt fel ejsö tekintetre, hogy -Nagy-Kanizsa s vidéke hölgyei körül távol vidék tinczked-veló ifjúsága snrgiit.t-ftirg^(f, ¦ •. ~
Szeptember 11-én vasárnap délelőtt szokatlan élénkség uralgott a város utczáin.
10 óra tájban rendezett sorban vonultak az— egyletek zászlóilc1 alatt a gymn. tornaterme-böl a föpiacz nagyterére, hol állvány építtetett a zászló felavatásnak alkalmávali ünnepélyesség megtartására. Az ülőhelyek hölgyek által foglaltattak \'el, körül pedig 30üu-uél többen jelentés meg. A kOzép állvány első sorában a koszorú-leányok foglaltak helyet, névszerint. Gózony Marcsa, Veíssmayer Jenai. Axeuti Heléna, Ollop Paulina, íiodina Bellá-és öizel^ iíayer Jenni és Hermina, Rosenstoek Emiíhr és Sidüniaj Neumann Hóza, M\'ellisclt Gábríela ¦ és Schmidt Matild kisasszonyok. A kört körül övezték az egyletek képviselői és pedig KI egylet G zászlóval s 170 taggal. Eddig hazánkban torna- és tűzoltó-egylet mintegy \'20 létesült, ezek közt is több az alakulás nehézségeivel küzd, felénél tehát több j.Oenvi\'m meg, méltán országos-torna-ünncpélynek mondható s e nemben az első, mint azt a fővárosi lapok is méltőlag elnevezték. Az itt képviselve volt egyletek következők valának: Pest, Buda, Zágráb, Dcbreczen, Győr, Sopron, PécSj Szombathely, "Várasd," Zala-Egcrszeg, Kaposvár, Temesvár és Sziszek.
A közéj) állvány átellenében helyet foglalt a nagykanizsai dalárda egyesülve a tanítók dalárdájával s mintegy 70-en valának. A mozsár-lövések s a zene Rákóczy indnlója jelzé. hogy az uj zászlót közel hozzák; feszült kíváncsiság tükröződött ezrek arczán.
11 órakor megérkeztek-a helybeli torna--J egyleti" tagok a beburkolt zászlóval, melyet háromszoros éljen"fogadott. .Nyomban szabatos rendben rákezdte az egyesült dalárda Kölcsey hymnusának két első szakaszát énekelni, melyét kalap levéve hallgattunk végig, utáiína a torna-egylet lelkes s fcöztisz-. tcletü elnöke Wálbach Mór ur tartotta Somogyi Ede gyorsíró titán közlendő következő remek beszédet, melyet* zajos éljeuzés szakított többször félbei -~
Mélyea tisztelt hallgatóim! - Nagyérdemű uraim.éa hölgyeim!
A megható érzetek sokasága küzdtt, mely e magaaztua pillauatban kablamet megszállja^ " különösen egy az, mely valamennyi közül ma-gitioik utat törve, néhány,szóban kifejezést adui siet. Ezen érzet jeikütelcm érzete,-ftiely-^ nél fogva itt niinóeiiek előtt azolcrú). kell meg- . emlékeznem, kik azives megjelenésük által oly nagy mérvbéü járulnak uz Unuepély (íicsÖBégé-liez, -— ezek kítzíitt pedig ismét logelsű.»ür-baii értem ijket, kedves ügytestvéreinket, kik baráti iiíegbivilsunknak engedve, ai onttág leg-meöHzebb^",idólOTÍbőHdarBÍBttöl^hogy.,CünueD6-" ly linken részt vehessenek,; liDgy szorosabbra"-Hízzék azo.n .köteléket,-mely az\'6gy:éa ugyau—í azon. iig.ynok.híveit rang, nemzetiség éa vallás *. ;kUlönl)fltTg néíkül egyniilsíiuzlcájpcáolja. (t-ljen!) fogadják téliát-ked.vas-\'teatvéreini-itt. iamíítelvo— legforróbb üdvtizlBlomét, r^ndvbiluintlaaket;
u -órrtigOi tornászatUgy ^uevóbau, melynek ÜDök Jttlétük-álUl tagüdlititlauul nagy..szolgád ÍatMIíe|ziw^
xaai torna-egylet nevében, molynek-onök ez alkalommal: testvéri érzületüknek ily ftJny.es jer lát adják;,— és végre Üdvözlőm ünükbuu a lelkea honpolgárokat, több novozcUa hazai vároa\'értelmiségének képviselőit N.-Kunbssa őwzeapolgárai rfuvó>on; — (Éljen!) ök vaia-\' mennyien különös szerencséjüknek tartják, hogy Önöket itt e vürosban egyesítve láthatják, — ők valamennyien büszkék, hogy önöket Tandégekül bírhatják — és "ők valameny-nyien\'elkiáltják most velőm együtt szivük mélyéből ~~éljflnekrkedvt»-vend egeink !" (Zajos éljenzés!) De bocsánat,- t. vendégeink egyrésze •-¦tri, a horvá^tm-ezágijrendégeink alig érthették ínég ezen szavaimat, melyek őket is illették, ne vegyék "tehát rosi néven, ha én hozzájuk ii rövid Üdvözletemet intézném oly nyelven,
meiyet üfc ia megerteuenel \' " Verehrte Brüder u. Freunde aus Croatien ! Dem Drange meiner Gefühle nachgebend, -"häbeTc^ea^fÜTmeine Pflicht gehalten hier an
- dieser-festlichen StÄtt«__u_noch_ehe ich meine eigentliche Bede aufaehme,derjenigei»zu geden-
_ken, welchejurch ihre Gegenwart in so reichem Uaaasexur Hebung u. zur Verherrlichung unseres Festes\'beitragen; (Zsivio!) da ich jedoch befürchten muas, daaa Sie jene meine Worte, in welchen-ich mich bemüht der Freude ub
wJhrea_Ji.racheinenfl einigen, Ausdruck zu verleiden — nicht verstanden haben möchten, so kann u. darf ich es nicht unterlassen, Urnen den kuraen Auszug dieser Worte in einer für Sie.ventandhchenJ5prae,hejwiederzugi;beu ; bedauern müss ich nur, daaa es mir leider nicht gegönnt ist in der Sprache^welche Ihnen bes-
_»exizu Herzen dringend -würde, niihmlich in Ihrer Hnttenprache mit Ihnen sprechen zu können. Empfangen Sie denn 1. UrUder hiermit durch-mich uochmßls den feierlichen u. herzlichsten Gruss sämmtlicber Bürger u. Bürgerinnen Gr.-Kanizsa\'s; (Zsivio!) sie sind alle hoch erfreut Sie iu so sehüner Zahl hier versammelt ¦ zu sehen ; — ja sie sind stolz darauf Sie Ihru
- Gaste-nennen-zu dürfen. Empfangen sie nicht minder den brüderlichen Gruss des Gr-.Kuui-zaaer Turnvereines so wie «ümmtlichor hier anwesender Turn- u. Feuerwuhr-Voruine Uu-
\' garns! (GüTHeil! Gut Heil!) AVtr alle geben
- uns-der-freudigen-ZuveraiclithinrdasaJJireAu-_ Wesenheit.sicherlich nicht verfehlen wird jenes schöne Band noch fester u. inniger zu gestalten.
.....welche« uns bereits zuvor u. noch che wir uns
persönlich kannten,zufolge unserer verwandtschaftlichen Gesinnung u. zufolge des gleieh-nahmigen Zweckes mit einander verbunden;
-(Gut-Heil 1-Gut HeilI Gut -HciU-u^inch-eia*-
mahl Gut neil!)Gobo Gottl duss dieses Band eine nach joder Kicbtung hin dauernde U. uu
1-eHrSuIüTielTe^----------
. Mögen die\' beiden Brudervölker Ungarns u. Groatiem} im Büwnstseiii Ihrer hehren Aufgabe stets Hand ih Hand miteinander wandeln, damit sie beído u. mit vermittelt krllftcn nachstreben können jenem scheinen, jenem heiligen. Ziele, welches beiden gewiss gleich.vor Augcn-schwebt, nämlich zum Kithme u. zum Gedeihen des gemeinschaftlichen Vaterlandes. Es leben unsere croatischen Bruder! (Husszas éljenzés.)
Minekelőtte feladatomhoz áttérnék és fölvenném a tárgyat, mely ezen ünnepélyes jelenetnek egyedüli okát képezi, mélyen t. hallgatóim, szíves figyelméért kell esedeznem, midőn bátor volnék bcvezelüleg vagyis beszédein első részében az egyesülés s különösen ar ifjúság egyesüléseinek alapeszméjét és valódi ezél-núbb a tor.
-foÍT^Örehüen/.k4fcjtttf>l rúl és a turna-égyletekröl fuguk szólauí. Num egyszer volt alkalmam tapasztalhatni, miként kedves magyar hazánkban még igen sokan, de különösen az előbbeui kürn:ik és nemzedéknek bai közül nem ritkáu a legértehnesebb\'-k is al is ismerik vagy egészen félr« ismerik, a/iTtelme-s ifjúság egyesüléseinek valúdi czélját : es nmet származik azon feltuuü knzumbosségi mely azou itjsiaáiíi egyloiok iránt mutatkozik: ¦— éu te-hát jobban uem használhatum fel ezen szép alkalmat, melyen szerencsés vagyuk ily nagy azámii válogatott közönség előtt felszólalhatni, mint midőn igyekszem, ama b;.l vélemények megszüntetésére némüképen hozzájárulni.. 5 ha
ez nékem_sikerülne, ha szavaim hatásukat el
nem tévesztenék, én felette szeren (pisitek én:z-nétn magamat.
Mélyen t. hallgatóim ! Ha az egykori történész a lí\'-ík századnak történelmét Ieira»dj:iy-s hajlandó lesz azt valamely jellemző melléknév által közelebbről megismertetni, akkor bizonyára csak az egyesülés századának fogja elnevezni, mert mindenütt bár merre tekintünk. mmd"ii urszag-bau,.minden civilizált nemzetne!,, az anyagi t-s szellemi életnek bár mely terén, mindenütt az. egyesüléssel találkozunk, — egyi\'sul a tudomány, egyesül :t művészet, az ipar. a kereske-"delnmya munka, szóval ^vestii n társadalom-nak minden osztálya és rét ege mind urra, mi által az emberiségnek testi es szellemi jóléte elűiuuzdlttathatnék ; és mégis az egyesülés eszméje nem uj, nem a jelen kornak szülemény «, sőt tu\'*nagyon ís régi; ha annak első uyumait keresni akarjuk, akkor a tííriénvlcinbim évez--rwlwk-Fa—LulL. viw<r;iiTiftiiiiiqk,_.Az első egyes u-lésnek-ismerjuk azt,_ mülyszeritit bizonyos csa-
lád vagy népfujok szövotkoztek életük és vagyonuk védelmére, valamint maguk közölt ín a biike.-éa rülUlJwUaüá^iíi\'iij^,— ezen egyesülés: bői fejlődött ugyii5njurti.ii az lUladaloin gépezete, — és valamint mi ezen első egyesülésben öröm-, inéi üdvözüljük az eiuberi fejlődésnek és mi: vcltségiiek legels^ktfrlt, ugy azóta i» .minden időben ugyauazinWuU\' láthatjuk haladni az egyesülést, a melyen a míveltséggel lalálko--zunk, sőt ti lü-ik azázadban, melyben az emberi lángész nagyszerű találmányait bámulva csodáljuk, az egyesülétiek léte képezi, úgyszólván a nemzetek Műveltségének lebíztosabb iok-máröjéi. — Di! a írívEltségnekv-s vele az egyesülésnek mindenkor hatalmas\' ellenségei is valamik : azon idők, inidűn a népek ínég a kormányok gyámsága alatt tartattak, az egyesü-.. lésre nézve valóban kedvezők nem valáuak, — gyámtiokaink ji\'d ismerve azon veszedelmet, mely irékiek az eszme és erő társitiUa altul szár— iiiiThatnpk-Tn.iulKnt i\'ÜciiVi-tT.-te. it 1111^1 ]c -it"hth. kus elnyomibára: — ők félelmükben még a legártatlanabb ulvasú vasry társalgó egyleteknek jilnkulását ts niiümkadályozni igyekeztek, és a hul azt nem tehettél;, ott bízuiiyára nem mu-laazttitiák cl ít legszigorúbb fiiliiiryeletHi gya-k\'irtilni. ^őt a h-ggyululetesebh kémlelést reud-M.-.cri si\'in vuiiakodtak alkalmazni, csak hugy a sz:ib:id i-nzmenek legparányibb s/.ikrája :i2ukba véletlenül be ne eserapesztusáék. De ha ök már az euilitelt egyletek legártatlanabb nemétűi ia uly annyira leltek, mennyivel alaposabb lehetett ezen félclni.\'ik oly fgyletek irányában, melyek i-gy bizony ds kitűzött ezélt követve, leginkább az érli-lmes ifjúság egyesülé-- -sere vahiliak irányozva,, u minők legelső Húrban a \'.ral; & torna-egyletek, mefy "utóbbiakban meg az -jazme társitáha mellett az egvéni_erő is riniud.itra ébresztetik. — Ok taihSkT hogy a közus Lvél. mely közös érdekeket szül, legelőbb fosná ruegd\'ínieui azon vahtazfalat, mely által úk rang. üíim éa kulnlilele érdemjelek segedol-mévt\'l az emberiséget 111 osterségésen egymástól el válasz10 tták. í Éljen !f Ok tudták hadseregük történelméből, hogy egy testület, melyben az íi^zetTiirgés érz\'jle lolyton táplál tátik, közös működésre vezethető még akkor Ís, ha eredeti ciéljatul mar res el is térne; — és végül tud-Uik, h\'»sy az értelmei ifjúság fogékony keblében leghamarább találnának viszhujigra azun ¦magasztos tan^k, melyek nyíltan hirdetik: „]\'anti\'tk bizonyos nlárasithntlnn szf.nt jogoli. melyek mint latrn adományai az emberiséggel sznIttunk, ?3 ezektől nz tí\'nberisége.t imgjatz-to\'ű, nnbtrnek tZ\'ib>ulsngáhiiii nr.m till\\- (Éljen !) Kzi-ket tudva, ők nem is valáuak hajlandók ily veszedelmes fegyvert önként a népek kezeib*" átadni: de viszont a népek a „dividc et impernjLszoniorú tűp»9Ztalatai utáo okulva,..
azon jierezben, a melyben egy kissé ¦ szabadabban vehettek"lélekzetet, iigyauitzon perezbeu" Iti-i.izi\'res hévvel\' is ragadták inug az egyesüléü
iwzméjét. ...... \'~
Ivzun népek ¦¦egyikií a magyar; — nik.j-ciUt-u magyar nenizeteiek egv maguslelkü király küriliánya •a^att*¦ azt-111 jogainak elismuré sét kieszközölni, azunhan ki, és mi bíztitüit bennünket, hogy egy másikr kedvezőtlen véletlen, egy következő kormány, bennünket 117 előbbeni uyoumsztó állapotba visszaejteni nem fogVí A ielelet-rövid: Ugyan azon t\'ngyvt-r mely minden időben eléggé nlKalmatus lehetett volna öurtllóaáguuk megszerzésére," ugvun azun , fegyver leend legalkalmatoaabb is unuállnsií-gunk biztosi tilsára, és ha előbb nem Hikerjjh azun fegyvert inegragadpunk, most viazuut mi r dőii kezeinkben birjuki többé kezeinkből I kibocsátani nem akarjuk. (Éljen !) Hazánk értei-.1 mes ifjúsága ezen gondolattól áthatva, s fulia-Ljiiervft rendeltetését, mint a lövendő- kornak j hurduzója,^nevezetesebb városainkban i,j méír I llj egyleteket látunk életbe lépni, melyek | azt egymással uzoros összeköttetéábun tartják; -| és ezen egyletek egyszersmind legjobb teuyész-j tőhelyei is az alkotmányosfpolgárságimk, Szein-[ léljuk meg csak egy KÍsaé közelebbről ezeu apró álhitiiilinakat, melyek a lcgdeiui.krmi | ku-sibb elven alapulnak, és egyszerű gépuzetü | önkormányzataikkal iniiideti na_gy álhidalu\'n-; nak luintaképűl szulgálhatuának. Itt különbség a tagok között nem létezik; itt ruug és vagyon semminemű előnyt nem nyújtanak,tehát viri /íyoyoiflem ismertetnek, (Éljen!) itt amagáu-érdeknek helye nincsen, hanem tartozik mindenki magát kívánalmaival u közérdeknek alá-rendelnTT lla teluit igáz^liogy az alkoTiilanyÖB-ság minden áldásos intézményével egyedül a polgári erényen alapszik, a ..polgár kiizérzüle-tére éa áldozittkészaégére, uTckurTtt tápIártiaiF azun közszellem, mely az ifjú polgári lelkesíti urejtit és képességét a közjó--érdekében-felhasználni, és az, ki a polgári erényeket korán gyakorolva, magának itt e kis körben elsajátíthalá, az kilépve az életbe, s elfoglalva polgári helyét,\' valiíban ott sem fogja megtagadni aszokott.el-veket, az mindenütt é& minden körülmények kuzt hazájának jó fia és haazuos polgárja leend. 1 Éljen !) Ezen mondottuk után ugy hiszem, többé kétségbe nem vonhatók azon nagy előnyük, melyek az értelmes ifjúság egyeaülései-., bői az egé-sz nemzetre vissza háromul nak, azért caak_kÍvánháiom, hogy hangoznának müslsza-vaim az egész nemzet füleiben és iogadtatuának el általa, midőn Önöket itt kérve kérem: „Uraim ! az értelmet ifjúság egytaillébei legjobb \' tenyésztő helyei az alkotmányos polgár-
Folytatás a mellékleten.
Sonefltek.
(Mutatvány Bátorít Lajos sajté alatt levő mun-_ _--__kijibóL>--------— _
A aaenvadja, e lútriltar, ha ér » tc bG« iltlhét dacsQlva álllinívJ, —A« íg kepj\'ít után na várhatotl Díjul, mi iei*j*\'>ri!íva i üb bet úr.
Kapar faegyekbe\'^kíl\'a^paünilfB ér 8 lia vígre rinflíáxra jnitintott, Tenj-éíitTe maííie, raeant. irailütt, Xjomio a aok»írag aligha tér;
Nemea fiúi a lítvíhar megAIl - .-i46t*sái.*_»-¦*«¦ boldogabb-1b»»«*, Uikant kivéti, la hfi,jegyest vesie»i.
ElGtt«d üdTilk arja folydopál. :-. Viffraava ciolaakku !-KicAÍiiUe 111fii KJs«r... fig^\'tílj: íiiveni joL-ajja
Na_wt »»»• tu «il ibi. 5 ¦ Atoubau ujtu «rillt Ihátia, |iurt a ]i •>
¦ Mha.
¦ ar talál :
Iliért, tüttny »iemeoiDeo, ob mii fi Hi»» ennji kín ,köiÖtt elígek én, : BohaH naval-caiipaa a kia remény,
Mi »»öin »»*relm« köil remegve kélt.
-.. Miértté knny ¦icmcmbeii, oli [miírt ? Híea. Ígj~ eMliidva por cni|ián a Irtiy, Jledfl, mi f«I»aÍTár»; » a. föiil A<inún Ta»ökbe rejUaend, -elCbb 11 e 111 élL —
Miart a kOny nemcinb«n, uli miért? 7üBUroly apadt a"»fv,\'-a ttlrt kebul \' Pedig \'liráara kSnyt nem - érdemel,
-Kgj igl uikra itt helyet csertílt, I^anaUt,\'ni\'koQyfolya»ba\' bówVgit: Hit n»_»a«rtln)B ttlníi nic^tanil.
HL
á .tomboló Tiliar kibümböli #JC»r4>,-cHkél7- idÍl alatt magát, Alatu jajgatott a tiagy faig, .A mint haiitrx aú»aiÖrdelé.
Mygyfltt a iiátaJÖTtatürgB b»lú
- 1_afyáya^>ort6ine»;,ipaga*lia—h*|f, -
UvtatBi.,la4tr» kii a ityavaiag
& arB, lia inig irtt.b köiélff íulé. \'
A« ablakoai áltrylWa híadnlím, - B oekmáft-a kéjtjOnyOrn^k ßAMia \' Da ftklí\'M. pert&matf si«m«mb» »iáil.
Bukott tervek..
Eredeti bt\'Hzély.
irta Egyházasbükki Dervarics Kálmán. ¦
(FíiIyt.ttAs ís vtlpO
Csínos és többek előtt igen szépnek is tűnt fel Mariska, csakhogy arczvouási nem értékel a finomság ne továbbját, mint Leonáéi; szendeségről pedig szó Bem lehetett náin, kaczér volt mint egy nagyvárosi grísutte, arczának heszudkózben sajátságos mozdulatot tudottadul ugy, hogy az Öröm és harag jellege utáuozhat-lan hűséggel tükröző.dtek uzou ; szeszélyes volt legnagyobb mértékben, de szive azért jó volt s elhamarkodott tetten, bűnbánókig könnyezett.
Caesar — mint már ugy is ismerjük — nagymértékben; könnyelnrlt--VDrt; érezte, hogy-azivo és szerelme Leonához vunju üt,de miut--hogy változhatlaiiul kitűzött czélja a gazdag "Mariskát nőül venni, éjihez mellőzve^ megvetve a bzív haugusb intéseit, közelebb vonta_Miíkéi.
Most .már elismerem líeTuoT~ur — kérdé Mariska mosolygva, hogy ön fiataljaink közt a legildvuriasb, lám lám önt még itt is találjuk. / Igen kedves Mariska kisasszony.— vála-szolá Caesar-— a "Jclej maga után vonta lelkemet.
Ertenr^- falytatá Mariska hangnyoinattal — valami régiebb ismeretség csalta önt e város falai közé) . . . - — - ..^
-—Csalódik-kegyed,, ha- valami.crdqk^eaaU . volna ide tudva, hogy kegyetek nincsenuk-itt, . Ugy az egyedül csuk e városnak Wtéueti emléke \'lett volua, mert o város arról emlékezetes, -hogy a Magyar szent koronát lfriedrich osztrák .r^aazár_2iíÁren^l-mriogjitmJttanagáiiáléJiAtxU; -dicaöSiuiiyády .Mátyás Iriralyinilc^Sak iJü ezer " •"düh. arany behzetésé.utáií adta kL=rL azonban .itt a delejj mely^im>ga -utdn\' voi|ta"l«lkemet egyedül cBak~AlarÍMka kiaaBszony volL ¦ • vr ilarisktt^elpírutva^düté le uzeineit,: mijj Eeona, ki Caesarnak minden egyes szavát haj-:
lutta, reszketett azon fájdalmas öntudatban, hogy niegcBalattatott-
Mariska — fulytatá Caesar kezébe fogva annak reszkető bársony ujjait — emlékeztetem gyönyörű soraira, melyekkel utolsó levelűt~be^ zúi ta,tizexct-e kegytal engemet még most ia V
Tegyük fel. hogy éu „nemu-et mondok
— válaszolá szeszélyesen ílitriska — mit teend ön akkorV
Nem, nem Mariska — fulytatá lángolva Caesar — arcza elárulta már keble küzdelmeit, tuzaradó szemeiből kiolvasom az érzetet, melyet a teremtő kegyed keblébe lehelt — nemde Mariska kegyed viszonozza-lángoló- szerelmemet, kegyed szeret engemet, oh mondj\'a ki s nyilatkuzata által tegyen a halandók legboldo-gabbjává.
Mariska arcza havába, vizbe-ontött vérként keveredett a szerelem rózsapirja s mintha félne kimondani e csak ugy susogta tuitit szellő-beszéde a bérezi rumokon: szeretem ont.
Caesarnak guuymosoly olvadozott ajkain; az első lépeVmegvan már --rgondolaTnagábnn"
— 3 ezt a szentesítő végszó is küvetendi, — csak-óvatosan — fűzé tovább gondolatit, az alkalom kedvező, a szülők .elmerülve csüggnek a jeleneten, melyben Il-ik Katalin ozárnfl Po--temkin bereztíget megbuktatja; Mariskának e jeleuutct nem szabad látnia, ez a szeszélyru ainugy is gyúlékony lelkét méginkábblnegmér-gezné, el kell vonnom tőle figyelmét s hevesen szuritá meg Jlariskáuakr reszkető kezét.
Mnriska olvadozva merengett az ifjú ar-
czán.
Mariskái — kezdé Caesar a lángoló kéj-v%y leginagasabb fokán — a delej, moly magához vonta lelkedet,.kegyed volt, ezt tudjuk már, de találja kt? váljon mi legközelebbi oka annak, hogy én ily rögtön Bées-Ujhelyre Jel--rándultam. > _ .
Magyarázza meg — Htinogá a luány^-:^
^l^skaX^eJúpéaeuA-BikefétoLiÜgtf-!ó¦-
vüm boldogsága.! Alariska I legyen nőm. ,
\'. Leoua liülovútiy arczán egy Titkos könny tiltott alá- .,-•¦,¦¦¦-•.:«-.*¦\'
Leszuk I susogta . Mariska, kínuk bartia sz\'ituuiliől u\'z Örömérzet szinte egy küujiycseppet lopott ki. . .¦; 1 -
Esküdjék kedves Mariska, hogy nőm lesz! loly tutá tuvább Caesar a leány arczára szögezve szemeinek fellázadt nyilait.
Minek az eskü? kérdé elhaloványulva az.
Hogy tökéletesen biztosítva legyek ! süsogá Caesar —. esküdjék angyalom.
Esküszóm — rebegte Mariska.
Leoua egy lélek\' metsző sikoltással huh a padozatra!
El íuuen! el! lm/itta vigalom színhelye! Oltsunk gyászt Leouának sorsán, kinek sikoltását, mely Hzüzies keblének hattvudála vult, amúgy ís pisszegtetéssel akarta a derék színházi közönség eluémiuini, mely aztán mig duzzagotí. is, hogy Leoua szomurujátékáiiak catastrojháp. egy perezreis jtlvoyüi figyelmét a színpadim előadott drámának megható jeleuetétől, mi azonban-siiein vala egyéb víziónál, mely egy phautusticus költőnek lázas álmaiba szövődött - A korány csak most lövelte vérpfrbs fényét az ablakon át azon terembe, hol Leoa pihent.
-Éppen most • nyrltak- szemei-j—ágyánál- az egész éjen át fölötte virasztott Mariska ült
Leoua egész „éjen éber s- nyugtalan volt, csuk tiz perez előtt liuüytak szemei,\' de a benső fájdalom dühödt rohama ismét felnyitá azokat.
Mariska érzékenyen hajolt arcza félé * legbetjnsób részvéttel kérdé tőle hogylétét
Érzem, hogy meghalok ! \'susogta Leona.
Meghalsz? aikoltá rémülten Alariska — •néin, nem Leoua ily ifjan nem szabad meghal: nod, hisz\' az életnek még örömeit sem ízlelted.
Elég ¦—.válaszolá Leona — ha a mérují" pohWat,mulyet az élet csordultig töltött, fenékig kiürítem. ~ ¦ ,__
Igen Leonn-, — mert\'aá-ürömpohártól.min-denkor undorral fordultál el — monda MariBku.
Ha fenekén pókot láttam, miért nfl fordultam volna eí tőle. Oh Mariska! te.mert boldognak érzed magad ez életben, mi nem egyéb a irill-állékniikjuulutaágQt Lkuzu röppjjjj^"
ir
moly ha a kiszámított m\'agasságot olérte*a lég-bunj szétpattan, csillagai egyenkint fmlliiak-ali s e gyönyörű csillaghullás fölött,a kozünség-osztatluu totszéaét tapsaival uyilv^nílja —nurn -istuured le u^eserveket, ineJyeket"a^lötJio«-^_ azwbb oldala nyújt, . v
Melléklet a -.Zala-Somogyi Közlöny" [870. évi 38-ik számához.
iátjniikj Ai. ifr/oírtimt ÍfJH*átj ntf\'t/03iiíLteLJj:fi^_ er&í&ti fvéJb&atyiíi azuilkulm-inyoA sz-ibinlmii--n»&-\\Eljeti!) Tanulgassák-tolult eaen ifjúsági\'-\' egvletekét, igy ukuzzUnk a/.iik s/..t111 áTfúurszág-dia\'ü szaporítani, nyújtsunk ifjúságiinknak alkuimat a kózaVeUem\' táplálhiuáíuira és.iilkot-\'inányunk litük Jdűkre biztosítva, hiizttuk, vi-1 rágzó és Aicsö Iéund(5í»jo3 éljenzés !)
--Áite>ek~ a tormi ugyhöz~és~ a tárná ügyletekre. — Testi erö és. Ügyesség mindig- nagy . szerepet játBZottak az emberiség történelmében, mertOk\'szcreztek hatalmat és tekintélyt; mióta az. ész" uralma trónja*, .felállttá, ezen tekintély\' nagyban, esOkkent meg ugyan, de mindazon-\'által teati-erő ésjigyesség még-must ia oly ha-, talmaa tény*1 ók, melyek szerencsés birtokosaik naka miiHL-unnpi életben legjobb szolgálatokat tesznek ;biíriüehiiyÍFe igyekezzünk ia az anyagot a" azollemüek. alárendelur, mi úiiudig csak az elsőre iiiuru.dunk utalva, sít egészen ia testünktől függünk. M^r qr,é\'/i görögök éa rrnrm\'pk in H\'/t \'állították „csuk erős testben lakik erüa ész, diudb tana iir corpore sano," éa azért különös HŰlyt ii fektettek a testedzésére ők valának a legelső" rendszeres tornászok, és hogy ifjúságukat a te-Etügyesség f ejlesztéséríT ösztönözzék, idöaza \' kuukéut uagy Ünnepélyekkel egybekötött nyíl-. vánoa játékokat rendezének, melyeknél a legügyesebbek dijakban és általános kitüntetésben részesültek. Utóbb ti keresztény vallás : eltiltván ezen müveit nemzeteknek szép ünnepélyeit, a tornászat is divatozni megszűnt. A bárdolatlan középkor, mely harezosai testeit niázaaaehézségü vasvértekkel megterhelő, és idorotalan^ fegyverei kezelésében semminemű -szabadabb-mozgást éa gyorsaságút nem eage-•dett, ezen köl^kivéve^dzsid^játekaira, tnelyek-bez azonban: leginkább csak lovaglásbaui jártasság szükségeltetett, a .testügyesaég kifejlesztésére nem furdttá" figyelmét. Még csak a lU-ik századnak sikerült a tornászától újra érvényre T^mehrr;—külÖnósr-jeltíQték^n^égTB—«tiitíÍ tetette
ltí 10-ben Jábn által Berlinben,éa innét a torná-~~Bzat magadak iüindínkább"iítat lüfve," oly auy-uyira elterjedült, bogy ma alig van művelt nemzet a.füldkerekóu, mely azt magáévá nem . lette ^vülua,.jűt»anaat.juár-.az üaíízea értelmiaég által oly szuka égi etnnk tekintetik.melyre a jelen kor tinomitott éa elgyengitő életmódjánál fogva, az.emberiség ;ugy szólván utalva is van. Nem -B2ándékozDin^-itt - -a tornászainak előnyeit egyenként elósuruluí, hisz azok ugy is mindenki által eléggé ismertetnek ; caafe annyit mondok, hogy a katonaságnál és az ujabb hadvezetésnél ia a tornáazat rendkívüli-hasznosnak mutatkozott, s azért a magyar kormány az uj honvédelmi rendszer "behozatala után azt min-deu tanodában mint kötelezett tantárgyat fel--vátetui-rendöló; a így-^ixtorrTumélheljUk^hogy^ tornáazat nálunk is nem sokára Altaláno-
JKiTáukbaii nn\'g iLi^ymi kicsiny — mindinkább"
H/.:ipuniílui lug; ..... éa\'uz wilólian cink nagyin
kjyáualif-M^^
áitaíánus morális (ilúnyük-.\'t, melyeket beszédem első részéb.-n felemlítettem, alig" létezik egy második egylet, melyna umberi társadalomnak nagyobb lmazuára volna, mint- a\'Tíiruuegylet, mely u ttlzoltó egylettel szoros kapcsolatban ^ áll.
A tornaegylet alakulását nyomon szokta követni a tűzoltó-egylet, mol* utóbbinak csakis az edzett, ügyes tornász, képezheti magvát és fótámasxát j — éa azon egylet, mely minden perczbeu embertársai védelmére kéazen áll, — oly egylet, melynek tagjai a legnagyobb ön-megtagadással mérkőznek meg a veszedelmes éa pusztító tüzelőmmel, hogy polgártársaik-életét éa vagyonát a lángok martalékától meg-uieiiüieasék, — u\\y egylet valóban csak megérdemli, "hogy kiki által lehetőleg támogattaaaék, jylt*tekrúl valóban eaak kivánbatj«-fa" tiszta szívből, bogy azoknak száma az országban minél inkább szaporodjék. — A n.-kanizsai torna-egy létnek ugyau nem sikerült még -I évi fenállása óta a tüzohó-egvletet váru-sában létrehozni, azonban szabadjon íti igazolására elmundamun, hogy v, —ki annak szükségességére már tübb izben utalt, — valóbau nem ok:» aiuuik, ha aa tdaíg uiég num tíirtént, néki pedig szerény cjiZKózer nem engedik an-uak felállitását, illetőleg felszerelését aajál erejéből. ¦— Nem akarom L hallgatóim szivei ii-" gyeimét elfárasztani, inidüu itt a n.-kaníz>:ü torna-egylet történelmét még tovább is folytatnám, azért csak röviden megjegyzem, ho^y neki az eísuidoben ugyan "nagy" nehézségekkel kellé küzdenie, de hugy most már bála az égnek jövője biztusítva lenni látszik. A tagok, száma egyre szaporodván, az egy létnek, küJGnü-sen két tárgyra kellett figyelmét Fordítania, bogy külső valamint benső czéljainak és szük-"uégteteiirek ní egfeíefhS5en7 — ¦~és-~ptí(iig"
egy zaazlóra, mely által ö testületi felléptének kellő nyomatékot adhatna, — másodszor egy csarnok felépítésére, melyben ó télen gyakorlatait megtarthatná, a«,_elsőt íme szerencsési?n elértük volna, — -bízunk N.-Kanizsa polgiirai nemes lelkületében, miszerint nékünk "segédkezet fognak nyújtani, az utóbbit t. i. a csarnokot, de nem kérésbe a tűzoltó-egyletet is rövid idő múlva létre hozni. (Éljen !¦)
A zászlóhoz áttérve, — ez sajátságos egy tárgyat képez, melynek gyakorlati hasznát jigynn senki sem volnajtépes megmondani, de mely mégís.minden testüleüieklegelaő\'vágyait képezi? különösen szükséges a zászló oly egyleteknél, melyek időnkint nyilvánosan ís szoktak mükodui, — ők csakis a zászló által képesek testületi felléptükét jeleznij—ís— a-mmt-niár— mondám, csakis a zászló által adhatnak fellép-aodni, é« a torna .egyletek száma, mely eddigelé * tűknek kellö_ny.o,naalékot..—A,zá?zlQ emberi
iu-íitlmuií 9/iirint a hilrtégjidkép--: — zászlójában látj:i xzrntiUyét niindtMi lesi iiint, nuílyhuz lut\'-ltiía\'^ii... édl\'.LeellÜL-te lullvn.Vum\' - ilc JüUu, ki-vt-rilil..\' i.\'kinti ziis/Jajii ban diczéi és biiszk,: ség-M, sazért igyekszik ia azt inim-l fónyusubbíi; ki.íJlitiviii, bogy néki bár .búi in lubogUt\'tná, dicsi\'mégéru azulgáljim ;1-^^waiia^iii\' ukókitál fogva a záa/.lofcIiiratás.iflSph^yu azon időpont,, inctyboh egy testület Itígelősziir\' záazlóját nyilvánosan bemutatja, reá nézve futitus esemény, uitly általa ünnepélyesen meguletui is szokott.
A n.-kanizsai torna-egylet i* zászlóját felavatandó.\'szinté minden törekvéset, oda irá-nyyzá,\' hogy ezen nagyfuiiti>ssií\'»u esemirnyt a lehető legnagyobb ünnepély esse-x^el megUl-lu-íse, ezen ezéljnt pedig ukkéut v.\'-lt« legjobban elérhetni, ha ű ez.alkalumni meghívja tá-¦vuli Ligytestvéreit, és midőn ők az ország k ü-löniele vidékeiből itt találkoznának, egynria-sal ¦¦zetaélyesen-\'-érintkeznek fe- M.\'.\'^brtr.\'nkus- ¦ -nak".egyszersmind megindftja azon n^rtzefiiggiat é.-í együitmükódéat, melynek tükélcles hiányát * magyar torna- és tüzolló-viiylvtek idáig oly fájdalmasan tapasztalak; — é* b.i a n. ¦kanizsai tunia-tgyli-tnek i.-Zt elénm-sikerül, akkor u z;\'L-zb\'.üuui\'pélyéüL\'k na^y jcli-nt..séget sói maradandó emlékei is szerez. - - ll.Unaz égnek\', ú özátidékunknak kedvezett, meri imc itt láttinr inagani kórul ügy testvérein: Magyar r-s Ilurváturszájr legi "és tüzulio-egylu-teit. képviselik, itt vábbá nem csak várusnnk, -b.tnem az -\'gesz környéknek értelmiségét is képviselv, —és azért örömteli azivvel vehetem most elő azun
rövid eselekvényi. iriely által zjiszlónk_lelava-
tottnak uyilvánítassék: de mkdútt eit tenném. még.péhány szófrkeJl elCre borítanom.A zászhík felavatásával még rendesen nému templomi szer-, tartások is szoktak egybeköttetni, s még" csak ezek utiiu tekintetnek felszenielteknek, vagyis :felavaiQtlaklíak:="de"az ilV TeTíTytulíii^eftaf^ tást a n.-kanizsai- "torna-egylet mint szükségtelent, mellőzni látta legjobboak. (Kljén!) mert mii\\tán tiirjai nu-m egy felekezetnek hívei. :ianij szertartást mindegyik felekezetnek templomában kellett volna-megtartaini,-az pedig lehntut-len) — De azonkívül nem is léi Össze a szabad ^iinuderi\'niiJmü^ca^
mével, hugy mag-át bár mely feU-kezelességnek szük korlátai közé szurittasna. j Viharos hwsazú éljenzés !1 Egyébbiránt a furma°7eríibégnek sza-bályai nagyon . iiyulékonyak, ók csakis azon erővel bírnak, a mennyit néktek tulajdonítunk és csakis annyiban köthetuek meg bennünket.. a mennyiben magunkat önként köt telj ük le általuk, a azért nem kételkedem, süt meg va-gvok győződve, hogy a iormasxerüséguek jelen alakja ép uly^-firv^ay^s^lüíiiHlrrllogy^nrjíftr: tiizsai torna-egyletnek tagjai záizlujuk iránt ép fizun. Jiilsóggei fognak viseltetni, mint ha az e
f.ep Pillili, e/etesebl.
&r . _ —\'-
város összes templomában, bár mely ismert.\' , vagy ismeretlen szertártá«\'"által .felavatottnak nyílvánittatnék. (Pftr\'ezekjg tartÖ élírnzéalV \' - " Ezeunel,vau.szerencséin u . mélyen t. je- - -lenlóvöknek a nagy-knnizHai torna-egylet tinz-lóját egész ünnepéiyeabéggel bémutntni, caíni- -dőn azt,valamint egyletünket azivea figyelmük-\'
éa szivna jóhajlaniúkba ajánlanám , egyHzera-......
ímiiid kérem önfilcet legyenek tanúi azon riíyid" . fogadalomnak, melyet én ezennel saját nevem- . ben, valamint az egylet tagjai nevében e váron eriíéinea polgármesterének kezeibe letenni fo- . gok. (Kljén!) - ,
Mélyen tiszt., polgármester url A n.-kanTzsai torna-egylet rfevében felkérem önt é/.eniu:!, aziveakedjék ezen zaazlóról hivatalos tudomást Tenni, mint a torna-egylet tulajdonáról, szíveskedjék tQTábbá eleibe venni azon fogadalmat, melyet-érr Raját nevemben, valamint- az egylet tagjai nevében t- t.
-kgaeibe-^itt- letijiinl—nkatok, eiek_után_azi-___
veskedjék e zászlót, melyet én önnek-moat ., átadok , felavatóttimk - nyilvánitani , éa axt.. legelíiHZür ia közeimhez juttatni.
"„l\'oiffufam ti\'Juít, h<Hjij mi a n.-k(f=-—~t~ nizsni tnrriCi-Pijijkt tagjai mindig tisztebii-hen fogjuk turtn i r.zan zászlót mint
szentélyünket, uhUi/Imz ^illetünk méltó-kik \' sága és becsülete kmms van, (Kljén!)
, t\'-riia- j Fuijadom továhhá, hujif én mint az e^yhtr-tóm to- . ne^- elívjkp. hiotín ih\'kwlni akitrok ezen
szentély fúUitt mliulaildig, mig örizetem.......
alatt Ucivl, — tx htkjujiludomnak ép oly szp.{\'>l!\'itelcnül fogom átadni, valamint én
azt mn.it Uraságod ktittUtUL .átveszem.
Krre a pulgármeatur a következőt vila- " fszuljai^^-\' \'\\
Igen tisztelt torna ugyluti elnök ur! Örömmel üdvözlöm a n. kanizaai torna egytouetr~ezeii" ,szep zííaztojatT "müty ^era~caak" néki, hanem városunknak is díszére, fog szolgálni: — örümrael vettem tudomást azon ün-s uepélyes nyilatkozatról, melyet önkeves perci előtt itt e nagyérdemil gyülekezet jelenlétében
kezeimbe fogadalomképiMi letett.--¦ - Vegyt--
biztosibl3omat. miszerint én, és városunk Összes -porgársága;—mnidnrrknr különös\' figyelemmel fugjuk kísérni n n. kanizsai torna egyletet, — értelmes- ifjúságunknak trsmi valamint szép,~ ugy hasznos egyletét, és hugy. mi valamennyien törekedni fogunk annak előmenetelét és felvirágzását -lehetőleg előmozdítani. \'— S midőn én most ezen zászlót a Város nevében felavatottnak nyilvánítom, nyugodtan adom át az ön kezeibe, mert azt, valamint a torna egylet vezBtését jó kezekben tudom. —Fogadja hozxá ál d ásojlliü
ság nuvében." — kívánom, hogy lehessen bo-I káig az ön őrizem alatt, és hogy minden idŐ-
Mariaka azempilláin bánatos könnycseppek _ ültek. : .
"ügy titkom van, nem akarnám sírba vinni
—fulytataV ismét. Leona gyengülű--hangon--
nagyazerÜ; ezen titok volt életemnek^ földi pályámnak iránytűje,. ezen titok hozta el buká-.\' ".Búmat íb. Soha sem sejtette senki. Ha valaki e ~ tilkTömoncsak oly parányüag látott volna is At; mínt a bogy a lelket porlandó hüvelyén át is felismerjük, kitéptem volna keblemből örökre 1! Egy. volt csak^^r- folytatá ismét keserű mosoly--IyaJ»^:KÍnek;árlBteHség kezébe adta a kulcsot titkom, tárházához; ez egyetlen viszaélve az Ib-¦ tenság-bizalmával, titkaimat elrabolta s az üres \'---tiírházAt gunykaczajjal hagyta el. . . ezen ~~ -titkom, üdvözítő hitem é* szerelmem »-kí azt ^ keblemből elrabolta: Dernőí!
flazudazl kiálta Mariska rémülten ugorra fel Leona^ágyától a a nemtelen harag Bötétes pírja önlé el magát arczán. <..--*
~. \' CaöndeBO-lj — folyta 14 Leana, BteliE nyüT gottaággalim eledbe adum mindjárt a -bizonyítékot is," a te visasavuDandod elhamarkodott szavadat, mély engemet iiazuggá bélyegzett. ~* Mariska aruzát eltakarva egy foteuillebe vetetUi magát.
Kmlékezni fog82 Mariska még a rózaabálra keidé Leona —"mely mull évben tartatott. Életemben azon bálban léptem fel először éa ntéUiorl Mennyi-jenjényjB mily rajongó kép-, zelet tartott azámot azon bálra. Szivem a meg-^^pe^éaifélelemtöl^ogOBan dobogott, midVJn a? bálterem küszöbét átléptem; mintha egy vég---)téÜea^|aDdérviláá; iiyiít volna meg előrtum, iiff^látiam( mindunt. — Nézzétek csak\'a kis - Leona ia itteni —*Beh gyönyörű álak! ily w^WSMtct^á.fislütteui-égy !1—4 ifjúból --iHÜh^Uclubl; — fólazeuimel rájuk kacBÍutottam \'•^VQfcsey volt- köztük,* kinek "ajka azótalán .T^J^Vt,..AtRÖÍét,.BM^^ arezo-
^moQr_Midfln_atübbi távozott,azeniliteti^iüKcáju. ; jOtt» íelkért az\'ebíő quadríUn —"«oiuliruiu h
miként táueziJ.lum vele^^azd keres a kifejüzésrü . aeon ké|oek,.me]y Ielkei)iét\'elU)Ité. csupán az -*»ajékYMt_Jíólyuiu_*zán)yai képesek .vÍBazara-
alapja vettetett meg, melyre a sok szép remény egekig tornyoiult fel b végre egy hazug azó a büszke épületet öaazezuzta. — Dernűi — mert ő volt az említett, naponként eljárt házunkhoz; szülőim,, szívesen fugadák látogatását, uh mert az ő kebleiket is nugyszerü remények dagasz-Llk, mint az enyimet, ki\' Caesarba halálosan beleszerettem. — Caesar csakhamar észrevette azt, egy időre vÍBazavonult, jól sejtette, hogy visszavonulása csak szerelmeméi érleli, nem claő fogása volt az ez életben, apróbb rablásokon kellett annak kezdenier-ki végre az egyház szentségének elrablására vetemedik. — Egy napon levélkét kaptam tőle; sorai telve.valának leglángólóhb érzelmekkel .csupán\'azt kérte tőlem, hogy víszontazereasem üt. Tollat ragadtam oly lelkesedéssel, mí egész lényemet megzavarta.- 8 minőt még nem tapasztaltam éu magamon. A levél elküldetett, — bár Boha se tanultam volna írni; az\'dn levél kárhozatot Tfozott reám. Kér^ítHulva^é^Üdta\'iú,l\\ogy Caesar ily kicsikart-levelekből egész gyüjte* ményt bü-. Haragudtam reá, szemére vetettem neki, de azért szereltemet még forróbban, mint azelőtt. Caesar elmaradt hasunktól, én pedig, hogy a keserű\'csalódást feledjem az.utazásba reményivé gyógyforrást találhatni, hozzátok csatlakozélc a igy értünk Bécs«-Ujhelyre, int pedig itt történt, azt magad Ís jól tudod . . . . .
Hol van levele!\'-^, kíáltá eszmélve Mu-riaka, kinek arczain a harag pirja futott végig. Leona némánjiyult keblébe b elővonta azt^ Itt tartottam keblemen, hogy hazug soraiba keblem hevével-:.tüzet gyujtaak —Mihegé elgyengülve Leona. T ". \' . \'." .
^.Mariaká mohón ólyaataá levelet, melynek\' tartalma ez volt: . < - - S .
. Kedves ángyai! A.percz, melyben kegyedet az elBőquadríllra felhiytam, elég volt arra, hogy szerelmem parányi szikráját óriási lánggá
gadníudarhúl egy Öröklétnek hitt ú»ldogsi^ti-L CWir.
-ngyelja,; Kzou".percz~óta itzorgtern,kegy< ^kérdju az érdeket,\' a .e/élt, tán,moly azűrelmuui ,által csatolva, kegyudjiezrvyngfjuiot\'-j. hul^nly tÍ8zta,\'oly égL:az érzelem,-\'inint éuyimJTirttMriíig.r\'. UirpjMjaz^éVdj^/j^ip.niálybft" vész a czél.
Csábító! kiálta Mariska s darabukra szaggá tá a daemon e hyerogliphjeit.
Leona roaszabbul lön. A láz, mely imént csak alvó kígyóként tartotta körülfonva idegeit, uj erűvel tört ki. A szegéuv leauy egyik ájulásból a másikba esett, olyan vult mint a hánykódó elem, mely ha ereje"megtur;,"a szirt"íab"iíi; nál vész el.
Mariska könnyezve bámult maga "elé; emlékezotének lioldviláira egy perezre. beragyogta a multat, mely annyi ürömnek s annyi keservnek sirja! mire eszmélt, Leonának láza megszűnt a csak egy fúvat hiányzék még, hugy az annyi fájdalom közt letűnt élet pislugó világa végkép kialudjék.
Mariska észrevette,. hogy Leonának gyönyörű arezvonásain a halál hideg keze\'simit végig, az ajtóra rohant, bogy az orvost kiáltsa, ki szüleinél a melléktcreiuben idűz. mire azonban ez oda érkezett, Leonának tiszta lelke a csillagok határán la tuf szárnyalt már.....
Vonjunk most leplét c befejezett képre s forduljunk el e jelenettől, mely az életet 112 emberiség alá.valósága miatt képes yjjlna.örükre gyűlöletessé\'tenni előttünk.
Harmadnapon eltemették Leonát, ott van sirja azon., .temetőben, mely közel a vaajiálya mellett vonul el. Szegénynek még a airban sincs nyugott álma s a sir fenekén is hallani kell azon ördögi aivitást, melyet -a gőzmüazer szül, miütha caak ez egyszerű zené mellett rÖpitné poklokra az emberiséget, mely lassankint megássa magának a nagyszerű a sirt, hogy egy uj numzedék ismét tarkább bohózatait.űzze hamvai .fölüti i ... -4 "
" Egy\' jurembe: lépüpk: MurískA ott áll a nagy tükör nÍőtt, egy . télig" kész rózsa-f üzért-próbálgat éghajára.
K..üzcl a. piímTago uj -a eHa~r~~(i]7 " VzeTne"i 1 áu-gulva„ tapíidnnk Mariska ar\'rzárn, ,de. ajka oly néma, iniiftha egy Wziuif Ibgaiiasfzarta. vidua. Iu azt..;\'"\'. \'. -í-. \'
. Holnap . ara^ leejiduk ! —BÓh"ajtá\'"\'végcii MarÍBka. , .".•::\'"\'/.¦ - \'\'¦ ;
Enyim ugy e? kérdé érzékeuyen Caesar.
Tied s az égéí yálaazulá^ ha.ngnypmatt»l a_______
leány. — — —
-Másnap a a ...... i apácza zárdai egyházban esküje szerint neje lön^laríaka Caesarnak, esküvés után azonban mindenik ináa uton távozott : Caesar a nagyvilágba, Mariska pedig a zárda falai közé !!
Elközelgett a fogadás évnapja.
Tomkay Uéza és Dernőy Caesar az ismerete* pamlag hullám párnáin hevertek.
A gyertya hamva magasra megnőtt már, de most még keveabbé\'-jutu-tt eszükbe elkop-" pantaui.
A felteritett asztalkán hosszú ny\'akn pa-laczkokban nemea borukr?babjai forrtak; de üresen áll az oblöa\'áerleg, mely a-boldog lakomára lőu^ beszerezve, . _
Igyunk ! kezdé végre Caesar —emlékére letűnt ifjúságunk tündér álmainak ! ifjúságunk, letűnt igen, mert míg a kebel hevül, addig ifjak vagyunk, de a sors csapása keblemből az utolsó szikrát ia kioltotta.
lgyuiik! harsogott i(i4za azava b .csak ugy. csengett kezeikben\'a pohár;" mér» szemeikben bánatos könnyek csillogtak^ melyckut-a gyönyörű mnlt emléke csalt ki.
Barátom kezdé_ Caesar ~- tudód mi idézhetto elő fogadásunknak éa terveinknek szeren esetlen kimenetelét ?
NosT kérdé TJézu.
Én az előítéleteknek és babonáknak soha"\'\' sem adtam hitelt — folytatá Caesar — de most hiszem,miként azerencaétkilségünknekv-okáab*. ban rejlik, mert a nap/molyón a fogadást tettük" "~ nem caak april elaöje,, hanem .még pénteki napC^ is vol^. •
Én tohát naptáramból aprifl-dt és minden péntekét kitörülök .— . mond Géza — úehpgy-valaha isuiéXily^idüJ^üL-VJÜiiak^-
~i Legyen^ átkozott "minden aprii l-flő.éa:pén^ tuki nap! vegzé-Caesar barátjáyal/kocnntva. poharát, mol-vnek pezsgő habjait fenékig ki*. Tirítti. \' ; "•\' • •.\',\'•\'
Átok reá 11 haraogott Mindkét torokbél.: ;
ben bár hol ia lobogjon, a n. kanizsai loriin-egr-- hírd-ettat
Éljen-várusuníi. érttílmtH ifjúsága ! t Éljen * n. kanizsai torna egylet! (Kljén !)
. mo^t liosaátofc"J\'onlulok ^kedves tug-
•tárnáim 1 A^n, kanizsai torna egylet tagjaihoz!
TÍ hallottátok szavaimat — ti hallottátok azon i^iaent fogadalmat, .melyet én nem csak saját nevemben, hanem értetekris e város n. érdemli -~ - polgánnestorénttk "kézéibe -leteltem, és én re-. raélfiinr hogy esen szavakról \'megfelejtkezni ; nem^fogtok ! remélem^aút-meg, vagyokjryő-zooVe^hogy mindig tiszteletben fogjátok tartani ezen fcüxuff szentélyünket, melyért most valamennyieií becsületünket elzálogosítottuk, •. ¦ „ — eV hogy ti velem együtt törekedni fogtok, " -azt minaig~ a dícaúség ösvényére vezethetni! -(Éljem!)\' Kiüüoüson önhex fordulok t. kartár-¦onii^ítlD^-kanízaai torna egylet másodelnöké. _L__h$z-l-- Szíveskedjék ezen zászló felett, — melyért ön ép oly felelő* mint én — velem együtt . orkíidni, éa engem működésem ben az egylet körül valamint idáig, ugy továbbra is támogatni ! En most t. tagtársaim szavaimat már i - befejezhetném,-ha azükségesnek nem látnám ÖüÖknek rövid magyarázatát adut azon jelvényeknek, melyek im e zászlón lobugnak,és ve-lök egyszersmind eszükbe akarom juttatni .önöknek azon kötelmeket, melyeket e zászlóval ~~=L.együtt ma átvesznek. Legelőször ott látjuk azon ~ szép szalagot a—u.--kauiz8ai nővilágjuik__ázéu_
ajándékit,-illetőleg emlékét, — (Szünni-nem " ~\'«karö^ljenzés!) ezért köszönettel^-úrtozik egy-zr^r4etiinfc^íÍTJv»iiiz»*—ni.mi.-z, hölgy^"pk-, e_n_ ¦ - gedjék meg; hogy még itt e helyen ezen tartózó kotzÖDetünknek némü kifejezést adhassak : í Az
^—^emelTénytíken^evü-nŐkhez. fordulva} __
Nagyságos Úrhölgyeim! l-^fta-zij^eló. »1 a vatásoj^uáiiirendtaen
érintkezésben óh összeköt fűtésben marndimk ; hug.y^jimiiLllkkjír^Jiii. mi!gjő_ii. veszély id.-ji\', iket rgjHZern1. kcazen találja, én a mi.gyaT-linf-
át tornászok egy áttörhuthrn\'falat_ké|: kell kardot emeljenek és vérig harc ezen felkiálűksal-vÉlj en a Haza ! szundi iiuiu ukuní éljenzés!)
iri-zuljiiuak (Általános,
-záezlóaaya—is-szerepel^-ki_krrpaztgyernieke.
kelengyéjéről v. is feldíszítéséről gondoskodni - szokott, de azon szeretetreméltó előzékenység, melylyel üuiik valamennyien siettek zász--™Jünk.i*eldiazitésére hozzájárulni, a zászló-anyát feleslegessé tevé, — ea valóban ezeu emléket, ---mely—Békánk önöktől ja, mi sakkaldrágábbnak tekintjük, mintha az egy, bármely niagasrangu ndtfil származnék! — hisz Általa zászlónk,e vá-, ros összes előkelő Uroőil.nyeré anyákul,(Eljen!) de nem esak zászlónk hanem egyletünk atiyái-üak ia joggal nevezhetjük önöket, mert midőn. -Cineké kik egyletünket joveudó tagjaival nieg-ajándékuzandják,azt-uiost különös pártfogásuk-kai méltatják:, egyszersmind azon édes megnyugtatást merítjük,- miszerint azt jövőre- is "trTszifeVoltalmukba veendik.— Fogadják tehát Uagys. : Úrhölgyétől ismételve legforróbb kö-..szönetemet! •— Legyenek meggyőződve, hogy r. ziafklzunaig tÍBzlelelbenSt^g|ák:tartalti ezen szép zálogot,- mely anyáik magasztos, lelkületéről tantukodik. —¦ -l>egyenek meggyőződve, hogy a n.-kanizsai .torna-egyletnek- tagjai mindig ¦^amTÜkrben-foQakríőrdozui-e-várusnak^jitímeíi: 4kebltt és- bájos úrhölgyeit, és hogy ók miú-deokor prömmel fognak felriadni ezeu kikiáltásra : Éljenek városunk nemes-női! (zajos peresekig tartó éljenzés !j ¦ ^ . Folytatom a jelvények raagyarázatit.-()tt \'látjuk .zászlónkén ragyogni N.-Kanizaa város csimeret,— ez által az egy let városi testületnek elállja niagát, és tartozik az egyletuek^ininden tagja külénbaág nélkül e városnak érdekeit fómasivénkonloani, és aunak. dieaöségét lehetőleg elfimt>zditani. A: zászló túlsói felén-rátjuk v-Vítováhbá egyletünk jeligdjét^a háromszoros „E--t tuely attnyitjelect.minti.itlpség, Erő,_Egyetér-tés. (Éljen !\'í Már tiibb izben tigyelnieztettem .önöket V társaim! hogy a a.ktiziil leginkább iw < -utolsóra t i. az egyetértésre kell fősúlyt fektet-• uüok. — Az éJMiég ugyan erőt ád, dé az .egyet-sssértés;ad;épseget és erőlY7—"igen; -kedvesTtagtár--¦aim ! egyetertia legillatusabb füszerG u társa-dalmí \'életziek, — egyetértés-legerősebb ragu-\' snaaz egyleti életnek,-— egyetértés legelső és fő-: rkzllékr.a polgári és pbliükai élethez 1 (Éljen!) . Azért tartsak lent mindigmaguk között az egyet-teSSrtís^-^iieEen. zászlónak a egyletünk dicsősége is ü liíltnnivs Imid\' Vé,:Ul uraim ott láthatjuk legfe-\' lül sz. lattan küruiiaját,ku<lve* magyar hazánk-^ uak csimeret — vz Riagaslaláról azUuiondja\' s hozzatuk -Mimi-iiek felett a hazal"-a hol.a e liau ezont érdekei szóllunak, ott minden mils énlcktuik hallgatnia kell! — Igen ! A bazánnk ; Ali\' A lisztért luliködnil éa ha szükséges u háziért invghalni1 ei; legyen minden \'magyar. tuk julazava, ile kűUjnüseu az értelmes ifjú huu-:;; finak, a Magyar hTDasznak. — Uraim-t-kifej-. tedteni beazeduin elaűrészében.az.ifjusági^gy-latskuek ffcseljaif, és azon:nagy\'l»efolyiHt, ino-_lyet érceliDC* ifiusájsUDk-egyeBUltisei^,hitzjlnk í Jllarilil éa jBvójíni rjakorolhstnak7-fsn.tlgya^ ijhaW hivatva i> vannak, ¦dé u szent «9Jol o^ysdOi csak ugyoleend elérhetu, ITa a
A hosszú (le litrtaloiiijus s JmLiSos bt»zíd titán a leleplezett, zítszlót a knszorus •leányok kosüorukkal jliszitették fel,, uielvűn hosszú szalagok hulltak ítli. Oc nem csak.a most felavatott zászlót, hanem valamennyit felékesítették, ugy a még zászlóval nem bíró egyletek is emlék-koszonival tisztelteltek meg s mindannyi zajos éljenzéssel ilJvBznl-t\'etett, mí közben a dalá\'rdák ismét gyönyörűen öszhangzó alkalmi éneket adlak elö a zenekar kísérete mellett s ezzel a zászló-. \' felavatási ünnepély^Jjefejeztétvé\'n. szabatos, rendben megindult a menet zeno s dobszó kiséret mellett a föutczáfcun át a gyinn. toroa-t«rcuiébe,Juil a zászlók elhelyezve lőnek. A liullámzó népség lassan szétoszlott.
Festői látványt nyújtott a különféle szinil s öltözetű tiirna- s tözoltó-egvletck eirvfitte-s körmenete.
Délután 4 órakor kezdetét vette a -verseny-tornászat a sörkortbeit, mely a czélra elzárva s déli részén átalakítva volt; az ülölie]vek-clsó soriban a díjkiosztó hölgyek foglaltak helyet, névszermt:¦ (iiizniiv Maresa, Aienti Heléna, "Weissmayer Jeuní, (Jtlop Paulina, Godina-Bellaís Mayer Hermina kisasszonyok. ¦Átellenben pedig a neui--zeti-zásáókkáVíeldiszite-trtorna állványok s
volt az ismétti összejövetel. A nagyteremben Jiégy sur asztal volt felterítve, itt ott virág boí;T-étlt-kandikáítakeló, a -keUl:
az egi-letrzaszlokaT tartó mägäslar gyfinyürür- -ugy- itt is teljes jóakarattal igyekezett a
I értelnjes és bllleros ifjúsága, ¦ h Ssaoliagjlsuk vaUmanDyúui, ajjiuá,! un geruk, — bm 0k VmbiBfliuijiou egy é4 u^yi.n iiZ\'jii SíKsíts, egymás kozull Vlyluiiu-i
látványt nj-ujtott.
A tulajdonképeni verseny-tornászatnt. elógyakorlatok kezdették meg a helybeli gyuin. turnatanár Pongrácz Adolf ur vezénylete mellett E közben a pályabirák válaszlattak meg.névszerint\'r-Walbacli Mór, Rösch Frigyes soproni tfizultó-egylet kapitánya. Stock pesti torna- s tűzoltó-egylet művezetője, Örvényt Vilmos a debreczeni torna-egylet művezetője-és Singer zágrábi tornamester. A pályabírók maguk közt elnöknek Walbaclt Mór, jegyzőnek Órvényi Vilmos urakat választották-meg, s kezdetét vette a versenytoniászat, először á. nyújtón versenyzett 11 tornász; ezek közt az első pályadijt, egy BO-.frt értékű bronzírozott órát. mely gr.-Szaiiáry Géza Zalamegye főispánjának adománya, Pollák Ármin nagy-"kXnizsai-torna-egyleti tag ;nyerte meg. A második díj egy uápoleon-d\'or Grundmann Tivadar pesti torna- s tűzoltó-egyleti tagnnk itéltetett oda.
A korláton egy első dijat, mely szinte gr. Szapáry Géza főispán, ur ö inga. adománya, egy pár, 40 frt értékű líronzirozoft\' gyertyatartó, -Grundmann Tivadar" nyerte el; a második dij, egy magyar arauy, Hol-lendonnor-Jósef soproni torna- s tűzoltó-egyleti tagnak Ítéltetett oda.
A magas ugrás első diját egy m. aranyat Bakos János pesti ügyvéd torira-" s~ tűzoltó-egyleti tag nyeré el;a.2-ikdiiategy ezüsL.torna-egyleti jelvényL pedig -Bettel-lieim Győző nagykanizsai torim-egyletíUg."
A-verseny-toriiázást a 2000-en felül levó közönség élénk tetszés nyilvánítás- és~ többszörös éljcnzéssej kisérte; - :\'1 Ezután szabad gyakorlatok, tartattak, de csak hamar sötétedni kezdett s így a pá-, lya-birák öszhangzó ítéletei kihirdettetvénj. a pályadíjak a fentisztelt kisasszonyok által az illető" pályanyert\'eséknck\' sajátkezülcg kiosztattak," jni persze a közönség részéről szűnni néni "akaró éljenzéssel kisértetett.
A.verseny-tornázásnál meglepő ügyességet tanúsítottak hazai tornászaink, pedig még- ez ügy -iigyszölva, bölcsőjében van s ha.már.is ily szép és.dicséretes .siker mutatható fel,bizonyára hosszabb idő letelté-" .Y^l^btoulatbalerin1uiüii,ililcj!iid jelezhető. A
kezdet ¦ nehézségei ez.. iiton is. -uicgtörvók, még csak a .bandzsalitó.közöuynyeLJtell -c,l-bánni... .,-...¦ "-\'•\'"¦ \'•\'"¦\' ; . S ; ¦\' .
gadú"\'tánca|ereuiébett reutlezeU- banquetett"
liölgj-cink kevés számban foglaltak helvét, de annál- több- férfi _ijyülekczott a hosszú asztalok köré.. 3^SRgáló szem mindjárt, kezdetben bizorijtlíTiidegséget, sajátságos* lehangoltságot észlelt, én a két napi élvnek, a vondégek"~"ój "s napon áti folytonos éber-létöknek, de főleg azon visszatetsző körülménynek tulajdonítom, hogy; előbbi estén ugyan e teremben á szép s bajok által villanyozó liölgykoszorit fűszerezte a kedélyes társalgást, mire a banqnetnek átrendezett terem oly élettelen rídegséget, kölcsönzött, aztán hozzá még nemcsak a felavatott zászló, hanem a többi is,"mint egy pihenést mutatva ő-íszegöngyoítcn egy sarokba-hclyeztettek, — merengésünkből zajos éljenzés ébresztett fel. Zagrá1- város érdemes és hazafi erényekben, köztisztelet és becsülelben őszülő lelkes polgármestere Cekus Antal ur lépvén a terembe, szűnni nem" akaró éljenzés és zsivió-val üdvözöltetett. K pereztöl fogva élénkség lépett a lehangoltság helyére s rsakhamar helyek foglaltattak s Urünbaum zenetársulata játszani kezdett s aezélhoz mindinkább közeledtünk, lassan bár de kezdetét vette az — étkezés"! Horrendum dictn! alig vet tük az éteszközt kezünkbe, német toasztot kellé hallanunk! - E minden tekintetbeui tapíiitaHip-eljárás méltó indignatiót szült s vége volt a kedélyes estélyizésnek,a nyugalmas társalgás, és vidám együttlétnek. "Wal-baeh .Mór ur mint mindenütt\' s mindenkor
ségeik a Király s Királynéra emelt poharat s oly mélyen érzett, oly elevenre találó po-hárköszöntést mondott, zajos éljenzés kisérte ugyan, de czélja nem sikerült s a többi toasztirozók is kevéslibé hallgattattak meg-Hoffmann Mór ünn. titkár kifárasztó hosszú pohárköszöntést mondott, századunkat az .akarat" századának jelezvén, tulajdonképen az itt megjelent tárna- s tűzoltó-egyleti vendégeinket éltette. Bója Gergely tanfelügyelő ur hatásos és érzelemdus szavakban a horvát-testvérekért- emelte poharát ^ a jobbján ülő zágrábi polgármester ur szívélyes kézszorítással fogadta s nyomban tiszta magyarsággal viszont a magyar nemzetre emelte polgármester ur poharát s kijelenté, hogy valamint ő, ugy áz összes horvát nemzet legdrágább feladatául ismeri a szétsza-kadhatlan egyetértés, testvériség magasztos érzelmeit hiven ápolni, fejleszteni s erósbi-teni; kedvesen viszi Horvátország fővárosába vissza az itteni szíves fogadtatás és tanúsított vendégszeretet érzelmeit s a kifejezett üdvözletet polgártársainak tolmácsold fogja. — Elképzelhető mily lelkesült s szűnni nem akaró -éljenzés és zsívio. követte, a. nemes polgármester szivéből eredt szavait! — Walbaeh Mór felolvasta Zalamegy e--közszeretetüW-fóispánja ¦ gr.-.^^ Géza ur ö inga táviratát, melyben a tornászoknak rokonszenvei-üdvözletét küldi, s
. felemlité, hogy a nemes, gróf mint a nk. torna-egylet disztagja, csakugyan mily rokonszenves vonzalommal viseltetik az egylet iránt, ez alkalommal is a verseny-tornázásnál kiadott, dijul két értékes Jutalom tárgyat ajándékozni kegyes volt. A nemes főúrra meleg szavakban mondott pohárköszön-
L-tést, háromszoros éljen és taps kisérte. — Mondottak még töásztokat Skublics-Pál¦"a-hölgyekr.e és "Walbaeh Mór úrra, Wajdits József a hit, remény, szeretet, szép eszméjét a daU,, torna- és tűzoltó-egyletekre .alkalmazó, — utánna. Kerutner Vilmos ur a
Jbudai torna-cgyieí alelnöke Nagy-Kanizsa, város vendégszeretetéért s \'az ünnepély főrendezője Walbaeh Mór-urérLemeltc puha-, fát, czlltáii llőscli Frigyes a soproni tüzultó-4igy-let kapitánya, majdStclzel Frigycs.-Bun
Stolzel Frigyes e közben az eddig ér" kőzett üdvözlő táviratokat olvasft fel
- ......._U-)tA—ilfhiWiWHH—t^FUa-4»»ylpt pliiokp^
tol: Az ünnepély alkalmából fogadja a derek egylet testvéri üdvözletünket 3 fölvirágzása tralit jőkivahatunkat! - \'
• b.) Vogler.liráczból: Kljeti a nagy kanizsai torna-egylet! •
c.)... flosenz-weig oberst aus Triest.. Kann leider beim Feste-niclit sein, wün-seiie dein Verein das herzlichste Gedeihen!
......d.) Malinarich aus Sisek. Die Siseker
Feuerwehr bringt dem Turnverein ein herzlich Gutheil!\'.\'.\'
e.JBlau, Mózes, Tiróler, Pick, Baron, ilarkbréitftrEszékról. Tisztelt barátinknak testvéri köszönetünket. Sajnáljuk, hogy e szép hazai Tersenyen részt nem vehetünk, de annál szivesebben küldjük távoli üdyliz létünket\'az ünnepélyhez. Éljen az egyetértés ! éljen ! \' * ......
f.) Halphen Móricz, Madarassy Lajos Grátzból: Éljen, éljen, éljen! Dass erste gilt den Gastan, dass zweite den Freunden, dass dritte sämtlichen anwesenden,-die zur Verschönerung des bestes beigetragen. Gutheil !
És. ezek után az ünnepély befejezettnek volna tekinthető; .nem, mert hatása, morális sikerének kovetkeztnényeiánezszem-ként fejlődik, raely_ egy körbe ypuja_az ösz-szes hazai torna- és tűzoltó egyleteket;-hogy általános lendületet adjanak országszerte az egyetértés felvirágozására.Tgy.a Nagy-Ea-nizsán, ez első országos torna-ünnepélyen jelen vök egyletek: kéDviselói összegylilekez=
patriarchális jókedvet risszaidénri- s ii Fel----vAn^z-flgjLmeghonositását s minél jzélesh
.Samu, c sorok irója, s még sokau^zunuüíi" azAlUiláuus zajban már csak atcreui egyes részében lehetett .hallani,.Á vendégek éjfélkor oszlattak szét. llgy;része,, már az éjfél előtti yonátoltkai\'távpzott k\'ürUukjból. , ,.
mérvbeni általánosítását czélzó intézkedéseket vitatták meg, s abban történt megálla-podás, hogy az eddig mlGtegy~20\' ismert, s részint keletkezésben levő testvéregyletek felhívassanak, miszerint statisticai adataikat, a soproni tűzoltó-egylethez mielőbb beküld-jék, s ha lehet Sopronban még az idén egy általános gyűlés tai\'tassék s a szellemi kapocs szilárdítása, ugy az ügy érdeke és az eszmék tisztázása szempontjából egy .Torna és tűzoltó egyleti lap* létesitessék, mely határozat egyhangúlag elfogadtatván a Sbp-ronbani, összejövetel már a jövő hónapra kj is tűzetett. A legjobb sikert óhajtunk s megvagyunk győződve, hogy ez egyletek nagy jövőnek néznek elé s nálunk méltó figyelem s pártfogásban részesQlendnék.
S most szabadjon még egy rövid áttekintést tennem a lefolyt ünnepély felëtt.
Siker és elismerés koszorúzza a szorgalom és tevékenységet ; ez ünnepélynél ujolag bebizonyult. A nemes czél kivitele sikerdus, s még a természet is kedvezett.
Az egylet megválasztott bizottságai a rendezés körül kitűnő buzgalmat fejtettek ki, különösen Wolheim Félix, Baner Miksa, Zerkovitz Vilmos és Wellisch Guszsáv urak, kiknek tevékenységük nagyban elöi-dézé a sikert. ......._____* __.____
Büszke lehct__Nagy-Kanizsa városa, hogy az első magyar torna-ünnepély falai közt tartatott.meg, s nemcsak a magyar s német sajtó, de íehet mondani közép Európa összes hírlapjai hónapokon át viszuangozzák az ittTefolyt torna-ünnepély sikerét, hordé-rejét.
Ránk nézve magyarokra, helyes tapintat volt e határszélén tartani, meg ez első ünnepélyt, mert a jelen politikai viszonyok közt a magyar és horvát nemzetek szivósb
összetartása eszközöltetek. ._______ t
Ismételt köszönet a derék nagykanizsai forna.-.egyletuek az ünnepély rendezéséért, hogy_c tin» \'évkönj-vét oly szép lappal gazdagitá, dlszesité; kívánom, hogy valamint szt. István első királyunk palástja 870 év múlva is a legnagyobb becsbon tartalik, mert- „megfogyva bár, de törve uem, jil nemzet e hazául" — ugy a nagykanizsai
Torna-egylet" zászlója" "tiszteletben t^rtvaT ugyanannyi év után elmondhassák róla : megkopva bár, de tépve nem, van tornazászló Kanizsán ! < . . -~ UÁTOKF1.
--; Jegyzőkönyv,
fttloéleteU\', folyó szeptiuuiinr *havu^J2
fa0^ajkizjált„tarttltt .i:<ri\'va3iiitirha A\'i-dltitá* alkalmánál ti. hirálti bizottság iilé-.iebe.it. . \'
Jelen voltak Zalabéri Horváth Mór, az állattenyésztési szakosztály elnöke,_Skub-h\'ts István, Zalamegye gazdasági egyesület eúióke, Ustizy Károlj7:Herényi: József bí--ráló bizottsági tagok, Engelbrecht Károly keszthelyi tanár, mint jegyző.
Elnök inélv sajnálatát fejezi ki. hogy darzára a tekintett intézkedéseinek a kiállítás oly.hitetlen részvétlenséget mutat, kiemelvén, hogy a földnép éppen nincs képviselve n\\ kiállításnál és a kiállított 32 darab marha.négy kíállitórá~szoritkozik.. . : . Kiállított ugyanis a nagy-kanizsai \' uradalom tiszta magyar fajta szarvastuar-
"TSTl 5 darabot; —•-
a pallini uradalom 1 sorthorni bikát és 11 darab\'különböző "korú és ivarii tiszta írieslandi marhát;
.....a keszthelyi-gazd. fels. tanintézet egy
eJőbasi téli vér frieslandi tehenerirorjával-együtt, s 2 magyar-ffieslandi l-\'/j éves úszoTíT
.végre egy kanizsai lakos egy (magyar - mürzvölgyfckcrésztezés) fejős tehenet. . —Ezekutáu a -polgári bizottság, Osuzy Károly,\' Berényi tTózsef és Skublits István urakból állván-; előterjeszti a programm szabályai szerint lelkiismeretesen véleményét a díjazandó marhákra nézve.
Jtaszl~L~3íagyarllajta_ szarvasmarhák
és hasznot várható keresztezésí kísérletéért ?1 gazda közönség nevében szíves köszönetet jnonilvjiti—jt-je^yzökönyv bezámlntl.
—közütdijat-nyertek a kanizsai uradalom ré--széről. : ,
Kiállítás szám:
1 —4 éves bika Piktor, nagy és erő
___teljes testalkattal, szép_jUlimjeilegaL .bér_
lyegző fejjel s erős végtagokkal.. . . 1-ső dij 50 frt. 5—2 bika borjú "Vitéz, szép fej, hosszú szabályos, négyszögű törzs, erős
. végtagokkal és sokat ígérő fejlődéssel.....
2 ik. dij = 4.0 frt. 9 — 4 évés hasas tehén Szöszke, erős és szabályos testalkattal____
: 1-sö dij = 20 frt. 3—3 éves elöhasi üsző Húros, a magyar szarvasmarha \' fajtában,
korához képest ritka fejlődéssel....... 1-sö
dij = 40 frt.
A külföldi fojtdk\'leSziU: 6— A .keszthelyi gazd. fels. tanintézet 2 V, éves Muci nevüelőhasi frieslandi te-
" livér tehene "borjastól együttr .-—-p-A bíráló" bizottság teljesuréltánylását nyilatkoztátá ki a pallini uradalom kiállított" teheneinek\',\'mind a mellett a korára
—nézve szépen kifejlett és a fajta typusát magán hordó keszthelyi tehénnek 14 hetes rendkívül -kifejlett (T2G5 vám font:) borjának itélé az első dijat.... 35 frt. 2 — A\'pallini uradalom 2- éves frieslandi telivér bikája, gyönyörU testalkattal és tiszta fajta jelleget hordó külemmel 1-ső dij = 35 frt.
Kell i\\,-Kanizsánrsze]it. 12-én 18TU. liNGKl.öItliCIlT KÁROLY,
t*4iitr, i)iiin jr-^víii.
J^evelezés.
l*rttr BZi\'pt. 1Ű. 1870.
A folyó évi szept.: 1U és 1 l\'-én Nagy-Kanizaáu tartott torna-üuuepély un megjelent pesti nemzeti tornuegvleti tagtársaim nevében és megbízásával, vuii szerencsém őszinte szívből eredt köszönetünket nyilvánitauí uzou szíves iogadtatásért, melybeu Nagy Kanizsa városa ugy minket, mint az ott megjelent tübb torua-és tűzoltó- ügyleti lúgokat ís részei tette.
Egy ofy város, mint Nagy-Kanizsa, mely az előhaladás egyik nélkülűzhetleu alapját képező intézet: a tornászat felállítása körűig oly áldoaatolniTbozi ruinöl szerencsések valánk-tapasztalni: az méltán megérdemli, hogy .Nagyn-nak neveztessék.
Bárka hazánk tubb vápjsa is követnék a jó példát, s szemük előtt tartauák ama nagy "axiómát: rmen sana ~fu eorpöre sauo."
¦ " RAKDá JÁNOS.
ilgvví.l s tipiti ni-mi\'-li torna-
- --- fíiul.i, szept. 4ü, -»yLé\\l.--
Távirat. Tornaegyletuek Nagy-Kanizsán. Teguapi dísz tű mázasunk utáni képviselőinket felette szívélyes -fogadtatásáért viharus éljenzés alatt Összes tornászaink elismerésében részesüli és önöknek egyletünk nevébeu köszönet, szavaztatott. Önök iráuli forrú rokonszenvünk nyivánitása mellett,maradunk test-vértornászi üdvözlettel és kézszoritással.
Budai turuaegylet.
A „Győri Közlöny" irja: A nagy-kanizsai tornaegylet zászló felavatási ünnepélye folyó" hó 10-éu és ll-éu fénycsuo nu\'iit végbe. Az ünnepélyre számos hazai és külföldi torna- és tűzoltó-egyletek küldöttségei jelentek meg, melyek közt vároaunk tűzoltód egvlete is 11 tag által volt képviselve. A szivélves fogadtatás és kitüntetés, melyben •egyletünk tagjai az ünnepély alatt résztíl--tertek, a legmelegebb rokonszenv uyilvániilá-sának moudhutó. A többi raegjclent-egylettk zászlóikat is magukkal hozván, azok a nagykanizsai szép hölgyek által megkoszorúzva lének, egyletünk azonban zászlóval még nem bírván, anélkül* jelent meg, mindazáltal « hölgyek akként tüntették ki rokonszenvüket, hogy az egyletet egy szép szalaggal ellátott koszorúval tisztelték meg. A körmenet alatt pedig minden ablakból valóságos virágzáport hintettek rajok. A nagy-kanizsai tornaegylet tagjai azon igéretöket fejezték ki, hogy a győri tüzoltóegylet zászlófelszentelési ünne pélyére számosan megfognak jeleani s ekkor - rajtunk lesz a sor u- szívélyes vendégszeretetet hasonlóval viszonozhatni.
Hirek a .csatatérről.
— Napóleont Kölnben a tüntető nép fo nyegette; l\'árisbau é* vidéki nagyobb városokban szobrát mindenütt lerombolták — A lyoni sereg, parancsnokságát Palíkno veszí át. — Parisban ákorona-gyémántokat nem találják.----Mac-Mahon nem halt meg, sőt három
hajót foguk i rósz kémeket, tlltlt he. I3:t/.:ui
öi.-eégir.-i-1 Má
hivatott.
I s fr. egyenruhába ollö/ütt po-.luiiivillelm e/\'.\'r puriH/. voti Metzben liijdégt,*si.-u el v;ui\'hitva inga ^JitltT^)^
Heti sz
* 4..- ^A—paiimi uradalom 16 o*~BzaTinriliiHaj : tetíene,_roppant testalkattal, szépküléuimel . — 2-ik.dij 15 frt. 2. — A pál-
lrarüradaluui 2 éves frieslandi üszője, szép •testalkattal 1-sö tÜj*= • • • • • 35-frt. 10, ~ dtp, — (pályázat liiABya-iuiatt) dicsérő oklevúllel.T
"TSzekuíaií\'Vdijat pyefí"állátök nyilvá-" uw&n kihirdetvén., elnök ismételve fejezi ki sajnálatát a részvétlenség felett s buzdítja az összcgyülLtagukat jövöi-e az erélyes küz--reniüködésre. ¦
Eugélbrecbt Károly tanár kijelenti, ^ hogy az intézet részéről nyert pályadíjat a : n. i|p ka^tcir. ^tDidoalv:"~mtalstcrium\'\'uóglia=~" ©\'te* folytán,, a zalame\'gyei gazdasági egye#. sületnek ismét viasza szolgáltatja.
Elnök; a fenn evezett m. ininisteriutu kegyea intézkedését meJeg szavakban M-~
Végre az elnö|c~köszönetét fejezi ki a " pallini uriMlalomnak,hogy a kiállítást, a hazánkban ez ideig* caak ritkán látható Sor-tliorn bikával ia gyaiapitá. Bérén)] tibzt-tartú urnák fáradaJma<s intézkedéHciiVt. Ta-lamint a keáziúelyí: tanintézetnek érdokea
— I>í71-re levél--es"bélye j-jegyuk jüiiuk torgaloinb^ •, az clsúkün a iiiagyar-cziiner s iti-löttu a király képe lesz. — A Inuhti kim-stéri erdüben több ezt-r éves tölgy In küvlllt t\'ír\'zsc találtatott. — $imii Borinit -1 éves egyén u Dunába ülte magát. —Szász Rúuurg Clemeiiiin hgin\'i ütimörbeu honvéd /.ú^zlil-lV\'lszeuiehUkur egy szukrényt veszített el, a megtuhi]ó JtHK.) irt jutalmat kap vistízaaditsiiért. — Karagyor-gyevics-perbeu a végtárgyulások szept. H*-én veszik kezdetüket, -r Kuhu közíis hiulügymi-niíter vííazavtítti; leílioudibtiit. — Üellegarde Henrik gróf, pápát házi prelátus, válttihainisi-\' tá-i miatt elfogatott. — Addán egy iöldiuives peruit napon kaszálni akart a rétre uieiiu.i, azonban megindulásakor borulni, muj\'tl esni keialett s lmjában felakasztó magát. — IW-ett VJWó IL-rfi s 117:>t> nü van, köztük 1 férti s 1 nű iuu évv» van, — A legídó^b \'jrsz. képviselő B\'íczk\'.\' Dániel sl éves kor:ibau e lni\'J-én meghalt. — A török hadsereghez nrvusnkat kendnek. ¦ A porosz consul I\'e^ten nem fogadta el a . p. aebcsultek azámára, tryüjtött összegűt, a fr." consul ellenben örvendetes jelül vette a m:igvjir «-fr. nemzet közti rokonszenvnek-. — A m:inw-ujvári sóbánya folyvást ég. — Ur. Mukanee oziszeki kereaic. kamara titkára a zágrábi érseki in5UÍhitio alkalmávalí tüntetésért 14 napi fug-ságra ité|teteiL. - A SO-ik hun véd-zászlóalj zászlójának fefszentellését u hó lS-án a zágrábi érsek ur ő cxéja--tarrprMieg, záazh\'mnya a bánné. — .Drau" állitilsa szerint Ollivier megörült s igy vitték Szegsz;inlra. -— a szegedi rablupórbeü 2KÁ\\ nál több biiiie».;t N M ember kuzt van össze boayulitva, a jegyzőkönyveik több " ezer ivré mennek. JetárgyahUáhui 1U-l."» év kellene, azonhen gyorsításán tanács-koznuk íiz igazság ügyi ininisteriuiiihan. -— A uyilt levelési lapok a német állomokban i.s ni egén íred te tett dij kr.— Zágrábból jelentik, hogy 1-1-én nyújtatott át az Érseknek a képviselő- testület bizalmi" szavazata.. — Aütűk Korúéba az első nőpostatiszt Temesváréit, ki posUiki:idói okmányra tett szert. — Czegléd és Abony közt földrengt^s észleltetett. — A veszprémmegyei gazd*. egylet kiállítása jövő évre halaaztatutt. — Holli \\"enczel győri postatiszt szíven lótte"magát.— Zabojszki László szüpcsmegyei püspök 11-én meghalt. —Kszé-keu egy b\'A éves nő 13-azor leit anyává. — Verseden egy diurnistát fogtak t;lf ki bankót luuuiaitott. — A sürgöny váltás a7. egyházi állam állomásaival egvelőr-e bcszüntetletett.. — A nemzeti színház igazgatója lláró Orczy Bódog Iiísz. — lí. Eötvös József a karlsbadi fürdőből hazaérkezett.
Hirek
— Hivatalos. Ilorvát-szlavon-dalmátor szági minis terem által előterjesztett tigyauazmi országok bánjának javaslatára, a zágrábi székes káptalannál : Kallahar Fercocz kanonok, föes-peres és a 13. W, V. do Joth prépostnak olvasó kauunokaágra ; Milasinovic Fercocz kanonok éskemlekifoespcresnek ix cathedralis íűesperes-ségre ; üasparic Fenmcz érseki st-gédkano-noknuk a kainaruzai föesperességre és Magda-leuicz Fcrencz kanonoknak a kemlokí foespL1-..-xesbégre"fokozatos előléptetéséi megengedem és jóváhagyom ; egyszersmind pedig ezen előlép-
; bét alatt felgyógyulását hiszik. — Tóul és "Metz
~ Tároabü1~anrTg?a:küri kiruhauásoknt trazuck-^^teV^tal-ttrreG^ ¦¦
mindig győzelemmel.— Chainoy-vára midőn ap. bevonultak,a légberepülL — Svajcz, Portugalia-éa Spanyolország olismerték a fr. köztársaságot. — A p. közeledtóveliFáris környékén az ordők felgyújtattak, —Garibaldi szolgálatát Parisban elfogadták. —Thiers 12-én Londonba Utazott, onnan Pétérvár és Bécsbe fog menni." -=-ázept; 7=éft - egy- strasaburgi-kiroh anáa-alkal-mával 8—10 ezer porosz öletett meg s több ágyút elvettek a franczíák._— Porosz előőrsük 12-én ^éjjel Paris határába értök. — Paris véderoje .350 ezerből áll. — A belga -„kormány cl van határozva a fr. köztársaságot elismerni^^— A párisi érsek pááztor levelében felszólítja a papságot, hogy mindenekelőtt francziák s csak az-után legyenek papok. — Metz. bombáztatásá
\' megkezd.efott. iti és lU-ilt százau"
- ban a sedanihoz hasonló\' capitulatio 18 fordull -elő,, közte a világosi is: — A fr. császárné Londonba érkezett. :HolstoÍn~lig-p. ezredes iíO (ezer franoban._fogadott Gírardinnal, hogy szupt, 16-én ezrftdót. Parisba vezeti; —\'PArisr szupt. X±, A külfolddelvalú~ közlekedéa egyre- bajoV ^bbTlpíTTÍA^melli \': U Ut i blilUí-ÍUber keii elirTA" itrj^ jé; clóudLerdŐt már"\'.feIgyujtottdk. —r- Ajiáris-íy ón i ; pályán a ¦ WüzlekedAslJieszÜntottikr^ 7 A p. Colmárt ltVé\'u megszállót Iák, — .Pária, azopt.iO. \'Wgy\'.tunerikaí \'corvo tto. OOOJ
Iameríkaf^ukéujbré» ji)ü~ft»gyvérrel Touloiibat érkezeti. \'A . maisuiílei kikÜtfluuu_i)^y_\'porosz
uokság állomásait Veber Adolf, áldozár és a hor-vátazlavoii országos kormány vallás- és küz-uktatási úsztály-iitkárának, Horvát Miklós az érseki lyceuin híttaui tanáni és szonlszéki ülnökének, \' végtére dr. Vuchetich István éraoki^ titoknok, szentszéki ülnök és ászékesegyházi iroda igazgatójának kegyelmesen adományozom. " - •-------
Kelt, SchÖubrunnban; 1870. évi september hó lO-ém \' i —-
"FERENCZ JOZS\'EFra. k.
Uedokoviüh-Kálróány s. k. : * Bilró Itauch Levia, s k.
^-Hirdetirfuay! A..a.-=méltiiaágu m. -kir^ vallás- és közoktatáaÍminisztcrium folyó évi Bzuptomber 7-én 18,700. azárri~ ula,tt költ
10, szombathelyi tanulók, a szünidő alkalmából saját szavaik szerint „tapasztalatok. atwraém". végott gyalogosan úrnak indultak. Ozéljok Ka-,, 4iiesH^lévéni"Keue«án^-áiie3lutt^i!i falúból kiérVo, az országúton egy- parasztember csatlakozott hozzájok, s több izben eltávozván. tőlük, újra meg újra viaszaiért, míg végre Bo-:-_. zaok faluhnz közel az idösbot megragadva bal füle alatt borotvával Bobét ejtett. A fiúnak vé-. ; dflmébeu sikerült "a rabló kezeiből kisikíani s az utmellctt elterülő kukoriezábVmenekülnJ^A • fiatalabbik periig látván bátyja megsebesülését, vi.HHzafelé1 futott segélyért kiáltozva, inirC-ft ;t rabló utána iramodva,ol is érte anyókán három vágást tett, melyek közül az egyik a koponya al«i még. hájjal födött részét nyakcsigolyáig terjedt. A rabló ezután Kenése felül kocaízörejt hallván, menekülni sietett. Iiövid idővel ezután az arra jövő kocsi a két teSjtvért egymás mellett vérben Metrcngve, eszmélet nélkül találva, Eny ingre vitte, hol a sebesültek az ottani, reform h\'.lkéaznében jószívű ápolónőre találtak. Kriszti nkovics enyingi ügyvéd szorgalmazására F.nj-ing, Bozslik KcncHi\'-böl sok ember gyűlt össze s felfegyverkezve sietett a gonosztevő bekerítésére, kit a lepsényi vendéglőben falain-zás közi találva el is fogtak. Lepsényből akart tovább" mt[ütsküiui~vus\'Ulou. A"bünöa ¦iittDdent-bevallott s tette indokául azt liozta fel, hogy a fiuknál pénzt gyanított. Statárium vár a gaz-jmiberre, kinek előbbi élete sem lőhetett különb, TTimtán saját- vallomása azerlut a-vétek-elkövetése előtt néhány nappal szökött meg a zalaegerszegi börtönből. A sebesülték veszélyen 7
kívül vannak, ..........
5 — (Jarmelin Z fe i g m o n da\'„L\'EcJio.t-Daimbian felelős szerk«."iztÖJé Bukarestben, ma —-érkezeit városunkba. Giirmelin igen tehetséges^.\'-journalista, a egy igen nemes éa Bzép ügy iniíllett küzd, ritka kitartáaaaf és bátorsággal működik a Romániában üldözött izraeliták erdekében, s e miatt nem csupán számos sajtópere volt, hanem még élete is fény égettetett a fíUiaÜzáli tömeg által. Jelen útjában a Te-krschbau kirablott izraeíilák számára gyűjt feUőhb engedély mellett. Ajánljuk a buzgó férni városunk közönsége ügyeimébe, s még csak azt jegyezzük meg, hogy országunkban még eddig mindenütt a legszivélycsebben fogadtatott.
— L a k a t o fi .S á n d o r, iámért tancz-\' tanitó — ujabb tudoaitáB szerint — az idei téli táncz idény alatt felváltva Sombathely1 és Kószcgeü fog tanítani. Sajnáljuk, hogy páratlan szakértői táueztanitását Nagy Kanizsán-
e mar megszokott állomási helyén, nélkülözni, kell. ; \'
— Napóleon excaászar — mint az <). N. írja - felhívta Türr tábornok rokonát, hogy Magyarországon egy jószágot szemeljen kí, "melyet" inegvőiniB, merritt-nliBJr--lakni;—:-
— A Z r i n y i ünnepély Szigetvárott nem volt oly lelkesült,, mint előbbi években «¦*:-; kott lenni.
— A a igy-kanizaai kereskedelmi csarnok alapszabályai az illető ministerium által jóvá : hngyattak.
— Csengery Antal országgyűlési kép-viaelőak mellszobrát látíuk__Sxá s z Gyula tehetséges szobrászunk által gypsböl készítve. A nnl oly mf^lfpő agftp, ?i" ViiritHl oly mesteri és hü, hogy Szász urat melegen üdvözölhetjük! Szerencséaeti választotta tárgyát is, mert az országosan tisztelt nagy., .-férfiú mellszobrát hi-zunyara számosan-megfogják szerezni. Ürüm mel halljuk^ hogy a helybeli takarékpénztár uj épülete számára már meg is rendelte.
— A távirásziati tan folyam vége felé közeledvén,líagy-Kuntzaán a vizsga e*hó 20—
.^^íjiözt leends-E ü bélig tnrtó távirászaü tanfolyamot szép számmal látogatták, az összes látogatók kűzt..3.1 nő ia van.Ná^unk csak!.egy nő-tanuló vett részt.
*—A n agy-kanizBai fögymnaaium 7 éa 8-ik osztálya a gymn. kápolna kétfelé való rekcaztése következtében nyerendő két azo-báhan lesz elhelyezve.\' így végeztetett éa ha-tároztatoU^el a 15-én tartott vároBJ képviselC
testület gyűlése\'által.
77-ik az. .honvéázilazlóalj zászlójának febzentelésí Ünnepélyére Somogy megye bizottmánya a következő "urakat kérte fel a: küldte ki képviseletre. Másod alispán, Berki József • esperes Báthor Géza, Horváth Gyula, Lehuor I Sándor, fősabiró; és Véssey Mihály esküdt. .
kegyes rundul vény uvei a nagy-kanizsai gymna-sium 7-tk osztájyának^a,folyó 18lu/7, a a iWk-. osztályunk az-Ítí11/^ tanévben leendő megnyit, riáaát engedélyuzvén, erről a kÖzöiiHÓgTiio" niog jegyzésttol értcsittiitik, miszcrüit a nagy-káni-zaai vároaíl fögymiiásiumi._7_-ik osztály a folyó évi október Tm.i-éirközdundől\'Ő.1?0/,,\' tanév elo-\' "íny^TTtHlv^zraly pudlg n-jiivi^Íálí. október-hójáén kezdődő 1 y7l/.,tnuóy élőjén megnyit-tatui a^f tanuló iljuság: liuazuiilutáni bocsájtatui fug7 Nagy-KanizBáiii;1870..HZ!)pt. liVén 1 ::¦ A VÁROSI KEPVKSELO TESTÜLET.. \' (Itab íó gy ii k o s\'s ág] k i a ér 1 u t.)i -DiffUfci irják.: Pajűiy Eloklü ávéa-óa 1*. Ertiö
isiyíxttér,\'*); ;
Kgos Bója Gergely királyi tanácsos 4s) zalamcgyci tanfclügyelüneknágy fólió arcz-képe 1 írtért e lapok szerkesztőségi irodájában fulyton káphatú.. .: .. ^:
Lapunk mai számához van raeüí-kBlve Feltel Traugotl bécsi azállii>oak terjedelmes árjegyzéke.
A nevezett üzlet rnjefl^deJÓMket pontosan teljesíti • JutányoeéiBí meUett
ttzállrbnánya sokszor vétetik igénybe; a múlt éyben 70 ezernél több csomagot -Mägyari
ffiet yört; nidjt gern einen fronen ©aljfT! Ötibtr tft nnfm 3eit .an- foltfnv bii auf tenigr MnJna^intn; fe^f arm , Wer afrrrcftjirfHdj mafyxt labhjeMftath fidj anfdjafftn toüi, bem empfel). Itn totr btc- bfei. na^folgnibcn\'-gropeii ©ülirr [cttrarSTÜ^inj^rtigen von. ^uliu* t\'ftmmrrfi —.!3ugchbträunir von D. ^ilöiur-Irams i^rcia--:omt)cfttioft) — SJurf^fittäita« cor Qojannrt S^cmbOTf:— tyrri« pro $ietr (4 <Bog(n ftarf) mtr^6fo~—\'3U t*i«$en wu iHutcrt Stpi&fdg in &tyftig u^b torr<$ alle SJnt^-- unto; 9Wufifa< Hehr "
tBci: flipéin ..bjittreS ©tiinbefren am~6fSbicT «rfa^afftn nrifl^mlempfc^ltn roh- ftienntt bie brriaitBflticiíníteii grogen ffiíaíjef coii-^otiamteS ä^onboxt : Suxitbentanje — C^ütrict írame: ^u^eSbtrauine reiícompofiíipni — 3uIius Jammert : "^rüljlingSrtigeir , mib trir fint> nbev jtígt, JJíbcr ffiirb un« tcijtiinintn. — 3u t-r ^ismoniRmu «fpllfo iim\'eipjig-Trar-birrcö alle 99u(fc; unb SKurtíűlten^anbluiijitn. — "lime ptP Opufl (4 !8ofltn ftarf) nur 75 tr._
m lflhlt\'iwclfBflU^lnT ITcberslilnvluifliclikoit leiden, pi-Ht\'U wllrdigm tili |i)k tivi\'ii leid.\'niihnfllosnii llinler prillili h;itii\'(. «»II.- »ití Y>rlai;»liilehhniidluji|> -mm mi.
lllilPin wir-r* i Darstellung des némten, [lignea tu TorniiatrtrtuiL, wnri keltűn dk-st-r Auf (rabé wohl ¦u wehr liuilnulit^jieiii. die
a e lt i oHrtj,« an sehalfeii, da« den frm
EüuibltktiviAxieaageiohlohla- OiaTerUcsiiacL-hjuiJlunK A. WtlBbea Ib Wien kündigt ...ehm d«-s baldig*^ Jj«clidireu eiu*r----llle»trirt«n--6esoW«hta des _i«flta«a-freazSiliohei Krieofl« voy 1870 , J.eJiri.eit.-t
—Tom-Jli«t«tiker-Altnaadir-Gifll an, wcluüeiu HUrsiirli illuatrirtou -H(ft«n 1 30 kr. ä.oj|:egebeu werdet) null-Verdient diet^a hervurragende Unternehmen einer ¦ RaterreiebiwhflD Firma an, und Pur neb iciiun uuiara *AüAn9rkumkait, 10 tluit dies« in auch erbuluäiu Mmsc der UmilUiI, diu jeu« KriegBg.s»chichle, entgegen -ilen . biaOeridan TJnternehmnngeh dieieT" Art, wettthe
\'i-nwilmu-n¦;- -aine ]ii<|iiilür« Ueriieliiltterudeu Zi-rltnTeig-i-ii wir\'un.\' dt-T Sili»ier[g-liewusst und itiusHifr: um "r zu brniilliyn. tih us ilup^luiu daruju -handelt, ein U e-k in lies Wuites vuliter Iledtriitiinu/ Anprall dar EreitfuÍMe und dar atllrmu-che Wujreu der l.eidc.iin\'h alten >veit-kUf überdauern soll.
Lag nun die eii)e diest-r Schwierigkeiten rnr Allem darin, dass diu TagL-.p>e<se wohl bernit:-.! wt-r-dpn lolltt. ohne indess die grwlleii Fwltcn di-r Parteien »afinnehmen — io bat sicU tue andere tu dem Unistnndu, diu» Thniefi. die nii-b unter umen-b Augeu .rullzugeiir i" rasch d\'^r Gt^cliiclile ta ÜbuTg*-ben waren, da.»* su za ia^en. au.» dem nach rauclipii-dta Blut« der Schlachtfelder Ilesultaie aufEeleseu werdrti sollen^ d i\'j<_d rt Lc«e r Jeder Partelslellund im 1 ii n c c i t e d seine» Haines verwehr-
th ts k an n. .......... _
Diu fwc dieser .Schwirigkeiteirdflrfir ihre Lonnig in "diMii Atutrelien gefunden tiahen. ilie und nirgend d.n reinen Mandfuiukt Jer Ut\'schichnn-Iir.\'i buuL tu rl»»*rti, du- Sv»iemr Aa*chamia<«:u und Ter-lüulichkciten nn:iit beachtend^ mit w:lrdÍLren tJrur>-l nur der ti,.iiiArlrc fulg: Da* GswAud der Ije-Mrelgidsieü vun (!i-\'\'ern aniii-¦«huidl Zeit, iii dut-u
"iTaitd tau-t?ii.t JatSr- wie rlu^ Sefcunilr" Bnd ein, Sekunde-WH- tni»t-inl .l.ihrr. Wen« uin l\'v^in.-ii irr tihrrl weid-n kann, da.n.s der l.e.i->r in Jm\'ím Wir\'ü-keiiie di-r vtetr.n "interi-SAcl^U Eiri-mder dir.« gr-j-aeß Kainpfe- rrrniti\'en darf, da«a inlebendijer Uaratflluii« mnlcri\'clii\' Scetienm und ínTv^eragpudu I\'erínuítelilii i-ttí\\ ftoiiiL-iu Aus:\'\' *o-geführt w*rdeii sollen. b«i darl ui...TNi-il« flif Hoifniiitc sii*gi\'*iiruiJipu weiden, da« da- trtiti.rii.diiii.-ii in-alk-Ji Kreisen i^nen Itcifall rinden winl, der feine Wiirtfl im. alleeiiialueii Wt.-isen»-drmige, seine IllUihe im sittlich\';n B-wili*Ut!ü Etat.
Wir hopeti die rolle Ueberzi-uguiic. da.«i findem Amur uuierer Dlastirten Gei\'-htohtB des feutich-Tran
2fi»ÍSChen RrieflCB. dfr tiefe IiMtoruclie KeimtniMe mit gefalligr-m feuilletuiiü\'tiái-heJi Strle rerbmdet. ce-lirgeu wird, aiinc lehwcre Aufgabe im Siuue unserer -ri\'inteheuit siMgedracktPn Inteutíuuen su lösen und
* i.-hirlUrhu
wifiderliiileii d.wi \' wir keine auf-jNfuilimnK-iiiiigrii ln--frrUiult-if und mit Zmlitnpi ruis .irluiitti-n gif Hill e Tmuim ,\'hromk d.-u Lf.ner.l darl>ier<-u wvlli\'ii. sondern riii(-edie -gi\'i)i\'Jtr~tttif{iuJimlet.i\'3 ¦\\V«rk,-«-tUeh&aT.iLliiir. den .Hartkuul «teln-iiil..in-.rubJccIivSliT,. t«ilil\\iliif*-1 • ft-i 1 tiaer Weise und in kfiii\'T Kiclituiig geflirlil. allen Tlit-iliu-huierii il\'.-i jüiikiIcii P.reignHac ein daueruden Denkmal Helzen .Uli.
I Ü z 1 ctT- b i r n ö k.
j Nafly Kanlzia .izept. lc-an 1H7U.
Ut.".libi {Leteti iiidóihíihtink du a politikai iitua-I ti» uuui vAltüEotl, uiiflytül.a. lui tlalctjavünk tula|dnii-I V;r[)Pii fdgtrr niiudHiuellejtt a gabonád zi et lasiah bar j de hiitnn lé|iL->ebkeI rlöre halad. 1 hani;iilat folylu-i uina» uvHiuuit. nz Ar TÍsai;anyoniá«a éazlelhefű. kiTiive eiyxeli\'bbi átlav,j|a5JÚl kiemelkodm
a kukoricznt.
Piaczi ár-
....... - Xaffv Kauiiaa. teTÜ v\\l «zejit. t-l-ik
Htis* SS ti.\'. font. 4m— kr. J-.ri Sü (<uit 4 frt SU kr. ST-ííS f..i.i- I fn T\'i kr.Ti-jza 78 T\'J f,.ni 3 frt \'Jö\'kr. Ty--.SO font 3 frt -- fcr «1—Ml font tit — kr. Árpa .-rr\'í.Hfr TO- 71 f,.m ;ifrt kr 71 VJ font J In -kr. Alpa k-.E.iti^giM t\'.."i —Sil ioni-\' fri .Ml kr. ti7 — li« f.iit 3 hi. Knkf)ri.-73 -1 frt kr ! Irl - kr ; Kiikn-
n.\'-an uli-i -.rMiiuilaiillli I frt - ¦ kr Z.-tli 4,ri IT futlt
1 frl 77. kr. 47 -Js f.fl,t ] frt (ili Ur l\'ohaul.a liti - dy 1 iit_ rV: - tr. <W - 7H hitit - frt — in ILib fuher ^ kr. l>nb tarka \') kr k,ii"\'ifii--l k\'i/,"u-\'«égt:S
frl.^Ur riu..,ii\'.".\'.U. Zieml.-li-.il ÍJ fn kr Li uglisit" L>\';r:."tii.-^i"t frt fin-i:« tr! kr Kirili- Ilh/I
U.""ia.i|i.*("c-\'* tri — kr tin-mi 1 "i lit |(.r Itoy.--"
fft
kr.
"U-m
kr
\\Urlia h\'i- f-.ntja 2:i kr. Il^rjn Imi Lmdi \'Jt\'t kr. Mer i-U Im, i-Mitja ?0 kr Juli Im- f-uli.-i It k, Sil í..iW f.inr\'i-1 41 kr. /.-ir f-iiil,a .:.\') 1... I\'i.l!- p.irja Mi l in. I^if.sa H) 1 frr Lui wv.i,iV i t,t III Ur fn — kr. Lud liis.it! -i fr: .X» kr, - frt - kr. Paika frt kr. Tnik-ioja« I-! \\ kr. kr. Ilari;.iuva
meret- fn -- — frt —kr Ejt unu* at.\'-ti.i 1 frt T.") kr ; iietra uj Irt ¦ r. Egv kOve imip IU k., Sialina
I Ir T ^>h<-.-f!jijBr n.líüuukbeii ali-íja i rrt kiTÚ-bnr
v- i. iU nji k j»?Ji_aJsjiia ¦* frt.
A iWirtauiiiii v.irm I.Tii.\\e*ánalt .írtegviéke1
knnivrl.H kiadta SZIGETHY KÁROLY, biztoa. I
Érték-, és váltófotyám: szept. 16.
\' rt";„ niftaliíjUíüi íili.tíü; ü"/,,iuuiiV.-- L>il.-.-j.ii :.Ü: LS<iH-kÍ.\'rtl1mlH)"i»i kiilL^in <l-l.gt^vL,..ik
t\'öfizvények 000 Diítiiliufezíííi\' réázv{ii.y«k 204 —- 1 Lunduil 124. ;üü ezitdt lí^iu 1 ^2.70 ;-nran\\ ilarubiu r»\'.«« kr.
Vaiati naponkfnll menetetid :
[TJ7Tiír~N7^KKnt7ía\'fií l~i
¦Y reBJfel-a^ilra^ deliiliin 1 .ira : r-ggeí iJ óra d. ,n. i .ira : ¦ fűtve |Ü - Arn ;
regp. -jjel del utat
1 1 .
Érk. N.-Kauíííflrft Ilare
reggel, 4" < , . délbeit 1 "J ¦ Duda felől tv^-cl 4 .
. -. dúlh. I i
Tritiiit iié"--
• UdbtnlL\'
t\'Hte IU
. ;fi in
, 4"
JEioti naptar.
Szeptember IS-tól 24-lg 1870.
II.\'. és h,.ii íntll.llillUH Ii; |i- l\'rotestáiiq "(l\'i.
nap t.ii n.\'i|.t«r mi
T iiahnOiJit fjur.ii. ; " "
Lnkae» VII, 11 l*i.
) lrt Vasárnap ; B 13 Ire» B 14 Itirli.
! l:t \' Heh- .fannir v. Sábii.l
; i-} Kedd ! Kuitúeli Fauriíta: .......
\'. "-\'1 Sxerda j Mate e L. Hátú, Jóu. isi
\' 22 Cííit.\'.n SWriva v M.\'.r, Em. H
¦_\':t 1\'íulBk ¦¦ Tekla, L. Tekla, L i
, 24 1 Si Dilli), i Heilert p. . ŰBllirt írt,
Felelős szerkeszti) : Wajdits JÓZSsf. Segédszerlresztíi t Bátorfi Lajos. ¦
11 l
T
1-,
s
K K
mellett a> lesjobb és
le^jutáiiyosabl) "varró gépek.
-V«g3*í*k—bátor-ezeönel-a-n. é-.-kü-
lönBéget tisztelettel érteaiteni, hogy a _
Warchalov&ky Jakab ur cs. k. szab. varró-gép gyárának.
melyét a londoni éa párisi viln^kiallitásun czálazerii jáná^nk ea oleaóaáguk által tírileniüt szereztük, holyi laküirát iitvettem.
Az eladások tökéletesen a gyári árjegyzék után
UirUSn&ekr miáltal a n. tL vt-vűk a fuvar iÍb. eatiniíiguliÍEi pttu/.t takarítják meg. Czéruar, aulyum-, tü- ús olajjal a varrú-^pek számira a legnagyobBtf^iaaztékbaa éa olcsón szolgálok.
Minden a raktárorabül eladott varró-gépuk elistnertaí nyiUUtosatot nyertek, melynt\'.k bizunyitékául az ide uiullékul-teket bátorkodom küzölui:
._ Mély tisztelettel ¦ ¦ ¦ __
\'(ia\'T-ío, íy .. "~:" " Róaenféld Ádoíf
B i xo n y i t v á u y o k: 1
~~. rEoBenfeld^Aüöir "nruak !" ^
Örömmel njilatkutt.ttüin ki, nii-tieríjit. a* Önnél: vá«ánilt varr.í-gépptl ig^n meg vagj-ok elfedve, árért raktárit szívesen foj;om iiiáauk-nak: ia ajánlani. -
. - Sapy-Kauiaaa, julhiír 1-jeit 1H7N. Babochay Jánosné.
T. CZ. Roaenfeld Adolf, ke"reHWedfí nmak.
Ab Önnél vdíírolt ramígéppn riruiiiniel itulgiizliatuk, mert rajta ji monVikat i|rínvazerHlef kiszilhettii e), az e iienill varrógépeket liátrnii \'^áflUratom"Trinden^c)\'alld~Bzániára v^lirTnegsteric* tckinteléből;
Mag-J-Kanizaa Juliim ö-én lHlO. Koctts Antónia.
1*( »K Cji • ií.vakorlú fogorvos urnák.
Bécsben, Stadt, Bognegasse Nro 2.
Tokíntetps úr! KtTCiu Out postai utdnu\'\'t mellett iifiküm nO<sy palackot az un kiniiiü Anatherin-SzájvizébŐI küldeni: azért tur (Iliink ónliöz s/.euiélyeseu. mert már gjiakraii kaptam ha-iui-Mtott szájvizet-liülüiiféle kereskedéáekbeii. (a:* í.i ¦ Tisztelettel
Titz Kornólia,
cs. kir. alezredcsnő. Uraz, Attemsgasse 1UU1. Egy palaczk ára mint eddig I frt 40 kr. 0. é.
H A K T-Á II A K :
ezen. kitUnn tulajd"ti»:ipai miatt mindenütt, aüt Németország, Helvétia-rt.mk- v» Augolurazag, Amerika, Iloilnnd, Ileljrium, Olaszornág, Kel^t^ •\'v I él lu>li:Íbitii ínéltiín >\'nb-mlr-it eli*iner.\'-slien r^-irt-sQl.l i-nkkek léteznek valódi friss mlaSségben,
.....Tínplialók7: Xagv-KatiisaáVi : Ilelii
Kuneufeld A. Wajdid J. WellMvU, K-í« rL-skede.\'.el..-n. 1\'ápjin : T*ehepen J. K Znla-Kger.z.-L\'-u-dsóó K„ -V-l-V^erO^ u\'sz. Varandoti : Halter gyógyazerésí. rtii\'tri\'ii: HortuT Kájet éa Staiuliurizky . halhelyeu -.^1\'ilHch Kuriuic/ gvúgvsn;réa:
Júwef (ryójrT«ieréíz, Ro.«i:-nh-r\'_\'. dhofrr é* Seliw.^í A. urak kc-.-zitieltcii r Singer M. \\Ve..«A Kaproni\'zau : U crii gyúgysse-Síiut-Györgyüii : Kothig. Sll-•¦ gy-tgyíetsréíí tii.iknál. Neoixi-uniál. Elatúrürridéki Sz.-l.\'yGr-Tnizkiui, éa limitarli Tnndar
fiai. Székesfehérvár; Legmaiin A., Uraim J. ^yógynzen-^iek Lovus Herény : Heikler gjr ügy szeres*. Kalocsa : Hon.itb K gi-óíi-Azeresz. Krc.»-keméteti, Machleid gyógy-tzeréaz. DunafiSldv.-\'ir : Te mm er E. Pakson : Flórián .1. py.ígyszeré". Körmenden ; Horváth J. Kaposvár: Kohn J.,-K-igl, Heina gyógyszeréiig. Steg^iárd : Nunqea A , Itralnay gjúgy^ieréaz, Itnuyhádoii : Kramolin .1. Toluán : Schwärs M. Szigetvárutt : Haxwartli I- Hajnii ;Mii"-hiliieIi rtl. é- Uersfeld liaí, Herzog Ignárz. Pécsett, Znol-ii ay W. é* E Zii eh, Sipühh gyó gy az e rési.
Augeníeld Zsigmond,
^>-i - a i rodr&sz
i Nagy-Kanizsán, a nagy pjaczon, Ebenspanger-féle házbán.)
lüdrááztenuét számoa látufratás v^|rutt ajánlja ; tuvábbi legújabban nu.*<rérkezt;tt divatua hajkéazletejit nagy választékban"V\'!(?}*\' szinte ajánlkozik énemül regi tárgyaknak ujakkali ki csereiedére, intígbizí\'iflokat kédzaégsel tilfojrad a azonnal tdjcaitni iparkudik,
1^\' .Értesités.r. *1
«S Tan- és nevelőintézetemben
^ nz 5-ik tfut tanfolyam
«R október 1-én veszi kezdetét.
jg Növendékeim, a rendes tantárgyakon. kivfll l eljcs- kiképeztetést srcrnek a német és franczia
fjjj. nyelvben ; tuvábuá a gyorsirászát-,ti>rnászal-,úszás-, táncz- s katonai fegyvergjrakarlatokban és a ze-
M nílen. lilfiig.idok nyilvános iskolába járó-Unkát is. Az intézet értesitvényét kívánatra készséggel
jffl lucgkuldem.
^ Sopron, augusztusban 1870.
m dsöndea J. 3F*.,
fjy 14 Ki - 2. ¦ - r - igazgató.
masasatatj KereaKeűeln; 1
. ^ tanintézet
\' _ : ^- Bécsben,-
Prattntritie 32-d 1 k, i 2 á m. t0f" Tanulmányaikat végzett hallgatók a es.. kir. hadatiregben az egy éves ónkénytea ¦utálat kiiiivezmÓDyét-élvezikj anélkül, hogy az. Jlnkén tea vizagál Jetenni kütelesek volnának. Buíratáaok jiAeptember 25-tfll¦kezdy.u-Ulpténnek. \' \' \\s. ¦-. _„
Ai oloadáa oktúber elejéu kezdődik. Október 2-án kezdOdik :i gyakorlati vaaut-éanQrgüny-¦¦olgálat olCkéazületi folyama. — Évijulentések az igazgatóság é.s mindun kíiny vkereakedéa Altul.
wereihoiok. Porges Károly,
_____\' • • ___¦_ . - -.4— ¦ .- ¦ -". - ;___ !b»íií*i.v ¦
gÉF** Legújabb szerkezetű bélyeg készletek. ""^^
Magdnfettöj ksltébélyetjütts, ezrtflinel/\'hiílylyol .kultévul hó éa évdziiiuiuul, tiélklllüz-iiotleu a LeiyukedÖkm iiézve lOlrt őü—12frtig. • v
M«gánf#i»íó azabadultnazott bélyogkéazleteku legújabb-ítlkotáa Hzeriutj-czitnnu;! éa" balyjy«l ó frt minden aor iÁ)krra,\\ lübb. -
\\ gyjaiailyunekr-furgadliatók b frt 50 kr", 8 frt 50 krig/uagyaágiik azurint,
MB|[áofe»tíÍlé« kéiI lupszáhiuzú \\i\\é\\i Ili .írt »0 kr — í>2 frt ;">(}"kng. ^j--
rílaKftiifentö ¦ kézi MzitiíiTizók-\'l irt - - iK) í\'uíg.
HatérAl! fc<lp"||pi^lfeiaip«i-^pTÖ» :h«lyIvul eaak 1, (Vt »0 kr. ~
\'" \' J ~ ^-áitytF^íVtn^X^kr^^-tr^g-iuáaoU
Szelvény jegyek
nagyon leszállított aijr&ls: ra ejLlett;
fulyó évi izL\'pL 1 -iHt keídvc a tTéli a mellék Vunalak állomáaain a k\'ivctkuzű uagyini leszállított Arak 4, ni ellett azelvÉny jegyek adatnak ki. - h
. " ,F«iwé« Itelyeifiai pfr^tiijonnitUnl ^ frt — u Írtig lUtJü Junib. - aftagol IbvoII «1 inntBii wpw»6l^U&\\&Ahh*k. •. \'
A bcjtüD^ydleW igen ultVi NagyiizAiuu-yáaárhtanáUeeugudért^rlVrjeduin.eai^ Mnucntaaea • ingyen kapbakfk \'
.AMXJÜX GK>lCLatel2a «Sc Conp lkrliu, Fürsteiihtrasae 22.
k"ö r ii I u k
iíecí-llilri-ziHetilnií-tlritcU Leobeti- 11 r Utk- Ornia-Marhurg- Villacli Klagep-Jurt- Marburg- Laümcli-Trient- Gora- UurmoiiB-V.leueze- Treviso- Oor-muna"A"nelsbűrg 1\'rHgúr-lip.f pianili*- ßopron-Iléca.
11 I ül
II.
Ituda- Szenes- l-\'uhérrjir -Kautxaa- Marlmrg- Vii-lauti* Klageulli-1- Irriger !iof Laihacli-TTi^t-Uoi-i Conno ih- VuleiH\'ze- Trulli- dirim*na Adetsbetg; ,igerliof- KnmtNa- abl-i- .Saékos - Feiiérvar-lluda.
II |. Ili - l"
TiTT
Buda- K-anI7.*a- Mnrbnrg-Villaeli- Klagenfurt-- Hlei litir-i tir.\'ies-.- llmt\'k-Mflrz^ dilag-. UéeH- Hoprun-Sa.iiuballiely- Kanizsa- Si-fuk- Sz^kcsfuliérvAr-Buda.
11 I III
" O a z t d-i y o k
Tv?"
¦éM-Mllrasn adii ng-Brnck rauez- Marlmrg- Klageu-fiiri- Villacli- Hieiburg-Marburg- ürauez- Ilriiek-l\'avurliHch- Uéca,
ti r ni
_• _ • áru .osztrák értékű forint.\' . \' .
«8^l)|51.&U|il4.5tHT0.--!f)ll.—|ilf>.—|fiQ.--|3li.,—|2ü. -)26\'.^-| 17.
¦ A jegyek érvényessége napokban a lebélyegeztetési naptól veszi kezdetét
-str-
(*(i3-l}v
üövebbúhcnilclkczés a liifüül\'ttiieiiyekliöl liltható, Bécs,.szeptember 1-sején 187U.
A vezérlgiizgatósiig,
&7
¦:-k«8yT*r„ ámításra. számított hasonló czég ala Jegyzettek az enyémmel fel ne cseréltessenek, ttaztelattel kérem, gondosan czl meinl a leveleket: FRIEDMANN A-hoi, Bécsben, Praterstrasae 26.
W\' Mintlpn nem to^yú tárgy yiaázavétetik vatry .fekaereltetik. Uj \'btzojyiftpka ii szigorú Ijecsuletestiéyiu\'k.^J
(278—io Kgyedüliraktár, Ausztria számára
LcgMijahl) találmányok.
Intés,
~Ai általam kereskadestre—hozott
POMPADOUR-PASTA,
mely kitűnősége által áta-lAuo.S elismerést érdemelt ki, darab idő óta Uthb cxÓg, ¦ által haml»ÍUalikvSzolj>ál--Jou-tehát ex tudósításul .1 t. kőxönséguuk, bugy a valódi eredeti arczpnsta egye-
_ -dHl-csak-^-*- OKégnéHvap-
Igál miudeii arcr.1i lánynak tilké-let.\'« eltávolítására. Atkák, szeplők, májfoltok -í\'tUtHHek-n kiváltkép -¦moEifjnt * svéptlt az — ügy tégely I frt óü kr. Minden lehetséges. Ki hitte volna, hogy hiór
oly eszközt, mely megkíméli a szemet a cxér-liá\'nak tfibnkiizásáiiál Y Egyszerű szellem dús i-ík.\'m ez, mely megkíméli a szemet. A gé-pécskn utasítássá) 2í> kr.
Nincs többé fogfájás. Khenma vagy moghii-kőViitkextéhoti.SzármaxoU mindennemű fog-fájn-s.-inr-iij hrrllnt foge.seppek által ügy peruz gyógyul a tik. A garantia annyira biztos, hogy eredményt éhínség- esetében a púuit vmszaada-lík. I Uvegcfla^utaattAssal-ÖU kr, -
Fényesítő aaata. Megbecanlheüeu háziin-r,
iin-lylyel ni in den-el avult és elvakult bútort htlí." legnagyobb- könnyedséggel légi k jfí n Y-esÍthetnir-Kgr^^troX"nRft7iííssnT _gendő egy butnrgarnilurára) ÉO kr.
Elült (ISZtltÓ-golyórkitíth.- szer minden bo LyjjoMá ^áJl^érjaaájyzjdeaL--fehérré Ai-uijj: íltoKtatni, nnlktÜIishétlen aranr- és ezUst éknél, t db f> k
Legújabb rozsdspor. Histusított- *tt?i- mindenféle rozsdafoltok eltávolítására vászonból, selyemből és minden mástéle. szín-etekből, — szintúgy vas- és aczéUierekről. Egy eioiuag ára .10 kr.
Lopás ellen védelem az angol jegytima. mely
a foliérneuiuből soha ki_ nem megy -» friss "MzHnél luhiitig-megtartja. K/. minden háztartásnak ajánlható. Egy üveg Ara. csak 20 kr.
Tyúkszem gyűrűk augora..gyapotból, v2 -darab kr.-------- "
Angol b Őr-fény mii, mrly sbŐrneraü.-k eredül! lágyságát vtasznadía és legszebb fényre húzza. 1 kii (tv eges c \'2\'í kr Egv iirtjv ü»rg ára 41) kr.
Folyékony enyv. Legnélkülíuhntlcn.\'i\'h «cr
minden háztartási]au, mert t-exel a hátban előjövő javításokat mindenki tii.ii.-a e«zki\'.zul-bcti ; i!teu enyv évekig i-ltartliatö és hulegeu használható. Kgy nagy n^t-g ára J^i kr.
Szagnélküli vÍ2hatlan ágybetétek. Min\'b-n )]á2tariá.hiirtk ajánlhat A kivált, killininjcu gj*er-inukék-, "Ttt-tt-zisk éí< gyi\'rmuk-ágjrw nőknnk iiélknMiltetk-n, !IU kr.."l frt ?0 kr., 1 frt T.O kr. vgé»z 1 frt Ttt krig. .......Ca. klr. szab. Szapam\'n-zslr-áther, m«iyiyei
noliány ucn-e alatí ruimlea néven nev-i^endit szcnjiyfoltokat miudenféle ktliuékliŰL-a....i^s— Ezvu nj- JtjJt»ttiHMiy--niegbalad miiuleiit, mi az ily ^tértikben viliiig U\'tnzett, minlhogy még a. legueiiiraabli é.« Ii-^-- kényesebb stint. is. sértcüenfil hagyja, miinl--jirt—igárad - é«- no*ij~**agni>.~ Ajánlliatií fi."?\'-aind k«í«*íyö-tisatitáara- Egy tiveg hasz-
ater ti*ztitolt diti-olaj ka<itmié •J5 kr., nniiyiryal l.ri
.1. $
Gyökeres szer,
»an alatt gyök im ujabban feltalált f«éreti* felesK-^c«.
iclvl-
íntl.
\'- dub,
•syütt 411 k:
Az arnlka-űUj
nuikszcraet 8 ki M-el irtani. Eteti ek minden tnvábbi di-.litiiry caraulia \'mellett I ha.^nálati níasnással-
. rejW
batilv. iúdzá<
ejaii raktára Ausztria fc aiuti esodahatása van. Imgy I tlmTil.v*2.t]3 a bajsy-rjki\'ret t\'r3«iti, * fialtál a liaj tn.vé-!,1 alatt mr2 a kyt.a*r.
ük, kin
olilítj,!
- U,, >da»n;
,a*,>!r-ii
b."v
darab
______._____, ....... ^ natati utasítással 40 kr.
Minden ^rának regulatora a reguláit naniíra— Általános tlsztrtí porjmrlT^y^-rmtrdenrictrrfr fonipassal, miiiüeukinck legjulili.tii ajánlható, erezet, aranyat, ezűstüt, _brnii|l»t_ pakfon*iir, nntitliofíy ízen biznnnynra in
gépézetff órát igasitaui. 1 t-h t-t, 1 ilrb inom \'Jő kr.
00*6 por. - Eíou^por hattnálásánál munka é« pens meglakarithat.í. A legnagyobb mellel az, hogy a ruh*, inkább kituélU\'ttk, liiit rendes- elökészftletpknél. — Egy fontos loibi.? ára 3ÍÍ -fcr. .
Amerikai nabadalom. blitoiilb-laVatok, ki-
i ,ti-rlti.tft, hiktni nihnUMi betOré* ellen,
- t-darab kluoliU alakban 31), 40. 00 kr , egy i nagyobb 70, «0, kr. 1 frtíg 1 nagy kél külcs-ir^sal-l~frtr-ntat!Ótá«kálioz 1- db 23,-40, 50 kr.—cielrnveger po; Czeltzefiek a naifrágmeiitíík, melyek r uad-
l rágöt rósz idÜjárárkor pisskitás ellen védik,
t pár 10 kr. -Angol Ollók- Lggjobh actélbol 1 íznhnni ollú
leghiiomahb 23—43 krig, l hinizu olltS legti-\' nomabb 20"— 30 krig, 1 nllólítics 1" kr.
JNagy elJInyt nyújtanak az uj gép-l^ónok, . megtakarítUHik-as\'Uiialiaai hegyeié« e< biz-I 1 tuMttatik a hpgy t«rc»e, 1 db fival ategve ™* 10kr. cnotitba\'15. kr.,1 db tolltartó^ késiéi 90 1 db unión-radirgunirui irún-^Jgjgjin-tára 5 kr,
> i Hogy lábalt megóvja a nedvességtől erre ! 3— gondja legyen mindenkinek, minthogy ea az ¦ fgé»z»éget fenntartja. Et eléretik a Xfi\'ttger-
a—f^ltr-bífr=sajtrilmánynütal; mely a iáhbülit-Tfar-lt bávi ít áthatlanni twai Ugy, hogy a riipíí, birmettdig taposta legyen is a viscs sarat, még rem éri-ihetni henna nedvcMégct 1 ilv. IjO, Kitűnő -lakfénymáz kautschukkal --vcgtütt,
hogy a bGrt tattússá tegye, 1 duboz (1 fnt) 30 kr.
~ A legalább ligroln-tüzl sze szám í*»ehben. hordható) a leggyakorlatiahb o nemben, nom dohányzók számára is ajánlatos ; kniithsége.a tflat-nkcmám formájára, lámpával vau egy-bekntte, mely\'-uehiny órára való gyiianyágüt: vesz fel : ngj-, hogy gj-akran adiíd>\'> alkalommal legott világot Jeiat gyajtani. Ara cMak x-gynr* eltRrjedén végett Uy olcsó, t. i. 1 db 30 kr. Perzsiai hajfístí szer, meiylyel »x iluhajat
jierczalattbarnaésfeketére featnetni.s egyiittnl megóvja a terni^szetes (ideaégőt. JiÖTinyekből kétatll és egésten ártatlan. Bgy dobuc. utaai-)>tással 3 frt.
-zAltíiI ,-lóidé
acréll^és rezei tUxttUni, é Egy doboz ára 20 kr.
Porok a lábak imadn«a litja a lábak !iz.it! ás át s a
kellemetlen szagot. Egyszersmind a láhitrlire hasznos 1 dwboz hastnálati utaaitissal, elég 3 hónapra, 30 kr.
Párisi általános ragasz, melyly.il oemr*ak tl\\Tgct porczellánt. kövei, tajtékot, fát sth. a leggyorsabbja ?5 állandóan meg tehet ra-g.uztaui .tipy, hogy elvála^ítlinilan marad, ha-hogy minden egyesítve legyen, lát értz-.ellánnal ath. itgy lus^era-IC>¦ szíhatni, liogv egy testié lc«s. Ezen minden bájtnál nélktllözhetlenal szaksér;eí szarból egy dobozzal 1U kr. Ugyan t: rágass folyadék--ban, (1 végbe szedve 30 kr.
Villanyozott fogkefék- Ezekkel a fogakat minden fogtapass vagy fogpor nélkül csupán hideg vízzel a legszebben, lehéren, egészségeseit és szag nélkül lehel tartani egyszerit dttrgtllés által. Hogy minél nagyobb legyen a kelendőség, ilbja csakis 61) krra tétetett.
LeVHpeoifltelÖ bélyegek, melyek k é nyel ni ség, olcsóság fls biztosságuk miatt i!> miudfii ostyánál vagy viasznál-elönyösbek. f.egfjtio-mabb és bármiféle névvel vagy ^!téj;gul L-s taiuicrrtit j-agy. \'¦-l őtk?...,darab...J írt M
a hassiiáUti tiia = llá*l-an, 1 ilvfg 1 frf.
Valódi atlatsza glyoerín-szappan a
oiabl. itlat..kk»L Ecs- kr.zApi.asvVigt áx* irt, -2xt kr., ua2v drb kr. E*v té-.-rly vab\'.di m.irr.if fKammfetty haiken-.- :JU kr. Ezt \'larab mar-znr I..i]i3<sjicitr" Ju kr.: vn-lamint mindr-n mÁs ÜUt- t-s t.>i!eiit;-sLrn-k bel-é> kíilfi-Mi-k. a lfgn.tffv.ih!. v.áU^.f.\'khan.
AJiltüaó BZBbapadlo-féBypaszta-itila"\'i"-h]ik. kal\\ mely a padlót K-Esí*\'bb fényuycl látja, el, és tart"í!ágr\\ n-"-ivt» ai -dditpt-kft f.iliil--mnlja. Dohosként ícit-gT-Md.*; 1 «tub.íl...=> 1 frt. —AHt^agyoa*Hakarekossag^rrrrrir^4iá-z---tartás, kéimives és saidaembem; nétvo az egé-SE ujonnan szerkesiteti anffol szabadaim kÖUÖSIÖ gep által {ba.\'zaálbató, minden rá-gőeszkCihaz, seiulugy öve^metszésret legnagyobb .kőnnvfiséjsel néhány másodperei alatt éltelen vági\'.Vizk^.rök, ugymmt ..III., bés. ka--SltríceTi- cle.srFTi^sz7miTT;.-t.Tk 1 dl) \'2~> kr-
BpraftSZta kaut5ckukkal a bi"rt eínyUhe-tetleuné ti-nni, küb"nbsi-ii ajánlhat\'.\' lészer-szántök cndniájám 1 l^í^pi^boz tiO kr.
Legjobb borotva-paszta- E paszta fni^sle-
ces*é teszi a borotva kósí\'-.rülvíét. 1 dob"L
té-ne#r
lecroati
Lt) VARNAK,
CUraust, cs. • klr. állatorvostól,
mely a biVsi magas egéazségllgyl hatóság illetékes aaakMrflai s tu];iiitélj-t;i által iiiegvizagáltAtván-s a magas kereskedelmi min isi-teriumnak MW. év. Slárj. hO 5-én \'4336.734 •ílma kibocsijttanya.
f\'.iytan egyes egyedül ml ni gyógyue lovak k0)»8 betegsége ellw
elismutetett. Mint kórni»L\'elSzr;flKl.r használható a lovak nagyobb kilmjiasn <-lgtt és után, ictíd(h<igy «cn utr istnév erCsit s a VoTa-kat megrukkanáitól óvja. Tübb tekintélyektől kiállított legjobb bizonyítványok ezen gyógyszer eladóiiyil megtekinthetők-. ._ . Ára egy Üvegnek, használati utasítással | .frt, 40 kr.
Klagenfurti állatgyógyszer lovak-, szarvasmarhák- és juhoknak
mely a konniitbiitgi m.TJ-hap.jritál=*TV-máí avntatlan.uk által .\'isii\'e-allit..ti n.\'-izitinéiiveld.él ixikkal előbbre Vunhatóbb mert ez nem íjjverini a/, nl.lfnrdiili\'i kIIzfinsék0!»"áliatbrtegsfgekben, satut orrfolyás, mingviLig, különféle hurutok suti gyors é» bizonyos segitsé-g«t nyiut hauem iit.\'-g lázasabb belső ^/envedésokiiél is legjobb er.\'dményiiyi\'l liasxnálbattí. Eltiivolilja a belek makacs bedugulá-¦•ail, a ver.íczeér ruinisrerbeiii háliorgaLásnkal előmozdítja a ki.
elvát-t-íiásokal, és nagy mérvben .^ineli a tehenek t.ejelését. 51 int, k.irm^gelí.zőszer. —. tav.Uii.zal és-ÖMzel .midőn.-az--állatuk— syakr.nl> ha ti liet-.-geskednek crodménynyel h.isznAlhatÓ minümgy s.ik betegs-\'-gek kit-\'lrésér akadályiisza, az általakat jókedvüekká teszi_A ia-irvedlcat éa--élvágyat--mlőinoadiija és az auiéortéaT^arfiintT" Végr? tacir kell jegyeanem hogy az én állntgyógyporum nemcsak jobb iniii-i a k.irueuburgi marliajior hanem esotno^aim is nagyob-bak-e- tdc.o.\'ítbak. -üy.r^sserem eUdóiuál a legjobb biaonyitvir:
-Bynitti • aiftct-k-tnrin-ttlk-----~—-——
Ara egy vsoinagnak használati utasitáseal 40 kr.
Figyelmeztetés.
»oda«
.api-a
atka\'
ni*fcek által . haasuolati
liutai.dt*.t ki-
\'kTTnüOO-ilarab-l- frt 30 kr.
Iro tollak rtgulatorral. Alkalmazhat.
dun kézhez és papirhnji, ugy. hogv ugyanazon tollal a legfinomabb é* 1. gaiib vonásokat i* Inhi\'t eiiuálni, J: ára 24 kr.
Valódi angol tollkések, egy-egy -J pengével
20, \'10, 40; a pengével 30—tit) kr; leglimi-malili fajtájú\'pi\'iigével liti; 70, 90, kr. 1 frt; 4 pengével 80 kr., 1 frt l\'frl \'JO kr.
Legfelsőbb helyen, szabadalmazott méreg.
egerek, patkányok ürgék és karcsijgük kii táttára^ Aa eladás felelősségre toriéi " " nagy Isa elenc* i Ara 1 -frt.
A baját élénk állapulban tartani, nz ő5z, vegy""szőkét darnára festeni legalkalmasabb a -dióulaj, minden vegyi kéizitmények károsak. Van-szerencsém a t.-ct, koxfmségenk jelen-tcnChogy aáUm fris, meghamisitatlati. két-
ttarab
. Eg\\-
Orvosl kenöcssiappan.
neveztetik : kipróbált es 1 bőrbetegség, u. m. kittié*! .-,•!; sth. ellen Erli.r.ttck é.s egvaránt használhat... Egy i ulasiliíssat \'A.i kr.
EncriVOir, a fouéniemükbiÜ vetekhŐ! miadon uj vag^- rtg vesz. 1 üve-r \'?0 kr.
Az til bolhafogo szerkezetek k.t].ii.itók, darabja ÜO kruu.
LégylrtÖSZeSZ. stobált, konyhák; szalonok számára, ig^u jó illattal bír és egy fél ,ora alatt roppant m«uilytségd lepj-et punttít t\\ 1 tlve\'K ára 30 kr.- .......... ..........
sssmr- Legújabb találmány. IngRunibok felvarrása KV brobá) ezüstből. E talalinauyiiyal e szakmában a legmagasabb rrvdmény éretett el, mivel in a «zép a ha.szHo«sal köttetett: ha számba ressztlk, hogy az ily gomb ntílkre clUtrt r Iiaszuálhatlaii ingekről levehet" s istuél inasakra abialuiaihaU.,
mvUett értékéi..mludig.... megtama___iaig_jnas..,.|
gombok mosás, in;uignrlás, és vasalás által (¦•nVhaixiar t-iiltTe jutnak. Mimb-n gombhoz 1 ilitálló, az . ezilst val.idis^gár<tl =aóbi\' irat vau csatnlva, ar ár oly .sekélyre s/al.al-tt a?ért, liógy e találmjuiy uiitidcn háztartásnál alkalu<azia.s.sék, 1 tuezat g^-ünyiirfi mtivii gumi. i pittstbőt S"» kr., »imi 7ll kr. |
BInden láthatóvá lesz a» uj zsehikroak..ii ál- .
t.tl, mely 10, 20 egész százszorosan uagytt min \' den tárgyat ngy, hugy ezen keresztill még a tisita vízben is meglálhatiti a sziilagokat. E luiktiiskn-pok s.iksíorosan használhatók p. liszt gahouAl viiteménv-magrak, szílvtláruk s tertnéizetviz*-gálatnknál, 1 db 40. l»0r 80 kr., I, l.\'JU, 1.50.
Halál az alkalmallan rovarokra\'. .U ujouuau
feltalált rovarirtó folyadék által. E nrmi-sak kogv a rovart gyorsan elpusztítja; de óvszerül szoígál axok befészkelése ellen. Igen alkalmas poloska, moly stb: ellen, I nagy ilveg :i0 kr.
Eiltele-sségemnek tartom mint állatorvos a L ex, lótulajdo-iio-í.ikat ligy.\'lm\'-ztetni Imgy a kornenbiirgi Kwiida nr Udi lő nedve --esaltalaban- H-tr-tn-p-y-n try-see-et- tt~lovak""betegségei elfiin, haneni ¦csak mint k.trmegelÖ2f1 szer szabadalmaztat\'itl, (kórmegelőső sze-"TeS^Tebelnvk agi\'.s**4gv» állatok" stamaTa, Se nem betegeknek) ktl-l-iiiUflo -a maga» <¦*. kir. kereskedelmi minisztériumnak 1JI6S. évi martin\' "> én 4.i-lli|TJ4 szára alatt gyógyszerem végett részemre kiad"\': határuzat értelmében Kwizda nmak határuzottan megtiltatott p mosóvizének íRestirntions-Flnid) nyilvános hirdetésekben s hos*-nálati uiasitáiokbau gy.tgybaiá*l tulajdonit ani, de Kwizda a Ula-loui daczára sem engedi magát eltéveztetuL^Jjugy találtnanyának gyúgvereifl liatáut ne tulaidunitan«, melyet az suba sein.hírt.
Í-\'ü r a k l á r: az osztrák-magyar !>i rodai um számára Cnuit állatorvosnál Klagenfurtban.
•Kzen szerek raktára ^s\'ítj\'y-Ivaiiizsu s
•vitl^kc riídzeru e^yedül.^.-
Eosenfeld Adolf.
kereskedésében von.
\' IntÁeÜl * *liIl,Il0(rJ\' MOVozett Amczikkok is,\' Sgyelinextetcin a t. cz. kfizönséget, lingy valódi niinőségben ; XlltcSUl,.,* IBtt azluthen knphatóst — Árjegyzékek minden a raktárban létező tárgyakról ingyen adatik ki.
sakis
tííkgynttál,\'bátor vagyok a ji. &. vidéki lakosok, figyelmótkozretítŐ üzleter .- »ebb mint a legnagyobb megrendelés minden Ágban és nemben gyorsan és olcm
uaga nemében egyetlen usici -—felhív ii eszhnzOltetik. Számos megrendel esek kirí
: hol a legki-ajáulja magát
Friedmami Ai első közvetítő-intézete Becsben, Pratcrstrasse 26. |
g; Illustirte Kriegsgeschichte. ^
Soeben ursehiüii inj hdtürzeichueten Verlage Heft 1 de« nachstehenden höuhat iuterreaauten Werkes und ist vorrätig in Joöaf WjyditVBche BmihJ^-ndJitn^ Jn Grosa-Kanizsa......
Illustirte Geschichte
des deiitscIi-fiMiizüSiscIieöürieges
von 1870.
Für das Vokl bearbeitet von Alexander Higl.
Wird in -H» reich illttstrirteii- Bugon Heften & 3 (Ler. 8., doppelspal-üger Satz-) campli-L
Preis d&& XLeLt«3s 30 iar-
r lifiit j?radjtOvfltt i\'rd\'mic. J
Wir unternehmen es, mit dieser popnleren Darstellung dar jüngsten,, weltersi-hnttoruden. Ereignisse .\'ein Geflchlschtwark indes Wortes edelster Uerrutung zu tch.1flc.11, welches, Aber den Parteien stehend, in objektivster, leidetiireuAftslgstir Weise abgesasit und in keiner lliehiung gefärbt, den friscJieii Anprall und dos sehtfirmisie Wogen der Leidenschaften weitaus überdauuni auir"" (46*—1)-".
* A. Hnr\'tlehen\'a Verlag in Wien. »
> tek, „Győri Káptalan" zalainegyei Felső zsidi er-
.izenkéthold idei vágás árverés utján elfog adatni, lyenni; szándékozók 100 _fi-t. o: é. bánat pénzzel ellátva, V-ávi-october hó ,20-ik -napján 9 rórakör a"helyszinérc f. isidre hivatalosok,-hol egyszersmind a szerződési feltételek a megtekinthetők. — \' >; tio-tn,
Kelt Kónyban, szept. liÓ 12-étí 1870.
Péter, ^
Nagy-Kanizsán a főutezához közel a vaspálya felé OSZeszly Allfol ur háza f. szeptember hó 21-ig,szabadkézből eladó. Vevő nem je-
lentkezés esetében fug-yan-e hó 22-én önkéntes árverés utján fog eladatni. Bővebben értesülhetni á tulajdonossal.
nGYELMEZTÉTÉS !
ifflrdtTlSralÉM31rpolnpAr"ltirtf^ rircz lírákatajánlanak a 1t r*,4ttWT,n
;Jigy :idö líör jDsen n\'vidúki
tig,kU18uC»oo a\'vldúki lakosuk Mrevuzut&úrV E kureskcdílk sem Művit, mm .— mint iWirjiik oragyarosok, onnílfugvanz árának bolszorvuzotcről legkevesebb érloliiilik sinus. íjadnak például avult liSirttuvmflvet. tiaknmcállványbnn.iuint uj atabntM ninHzurl^úrnkni, valamint tllá»fi:k> le-Tü^ijj,tuM:Íri.t,M villMi, nnglll nnlfrlll Ilii. Adri .jvakadjek inim|nnki .ilvfi-I.- Imszmilalan r írák voviWtol. -.- \' \'-.
\'! B®*- A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát alc.tr vonni. lonliiljnn a jt.
• hírnevű ÓrÖiálíOZi. HERZ M.
; ki ítalábiui™«kÍB ai oragyiirüUisal foglalkozik. Böeabcn, ^tefnnsplntz >,r. i>0
Kipróbált
HERZU, polg. úr»a Bécsben, (.SlefuiiBphitz Nr. fi. Anaaiiiihuilen
dw Zwettelhofes) számos év uta ju hírnévben réazesiilfi legdúsabb tjcrtulimi
-ajánlja ÄÄaetmwnu~jö."radetti U" ••uhut uugy váWtekban, egy evi jofnllas
-mellettf-fl-kövütkt\'KiVárjegyziSk szerint,-.......=— -------- TT,"-----P\'r "
Genfi giebdrnk. \' 1J\' *1\'
r kitllufi miiiűi-égne* n cu. Ii, képilésr.Mi bivaial aliai meg^ré-LM\' ,bályi.*Mt ArárAl. j.Uállási jegy adatik. A nem vrabnly/ott ilrbja
\' fttal t.lr-j
rírfi nrák.
Exflit henger Ar. 4 nib. 10—12 fij
- aranykor.
- ragdral 13-14 fi.
- kettői födéllel 15- 17 ft.
- kristály (tveg.U-17 ft horgony jr..-15 ruh.. 16— 1!* fi
- - *- fin. estist lappal 20-1*3 ft.
- kettős ftldélM ltí—ü:t ft. r-ttnomabT>--------TÍ-J^ltT ft-
- #j)(r. hgkriu. H». 18 - 25 ft.
- horK.hadÍor.k.Up24—ti« ft
emo utóira * nyak-—-¦-
nálhuzandofel 25-30 ft.
- - rem. kettB. fedet-35—40 ft-
- jegeciüreggel 30-^(1 ft. \'- -howf. hadi rsm. 30-45 ft
Arany hsngerórKr. 3 ar. 8 r. 30 - 30 (í. - ~ horgony 15 r. 34-44 ft.
¦ finom, ar. lap 45 tíO 0. kettős-lappal -55--tí;V ft _ araDvkö- .
- email. -Ml
¦ liíilgyőrák ar.lap. 3."i
¦ email. írvéniánt.
krisztalylapii.il 3\'í kettőslap H r. 40-
rmántok.AO üj-
- hr.lgy horg. urak 40— -I* ft., -
- jeirecriU\'eg 4.\\—C_"
küiiüs lappal — ;~>ü ft-jjtall
reinuutoirok tiO, 71), iíO, HU - 100 fi. H. I - ket flidél. üti. ilKI-llü ft.lt;. I fj^" Asoukivül intiidrufrlr- ürauvtu-úra
készletben vau. —
lsMk-_ Kitlis t órák 1 - 1 ."ilt-ip-^rnnyi>r-J4iS,
a.!"iiei..;i-öz ju—I* irt
^(1 f[_! Lt\'iiuAg^\'iibb v.i 1.1.1 :!.\'k a l-g
4^ ft.\'lui.^t.bb parlai broncz órákban.
4,ri ft " frtiaval ; ugvaiiai
4S ft/ütŐmüv.-I 2á, 30, 4". :V\', t,n
_ I*M> frttal.
-4.e4M«y9bk-uktar..lBaaarakban.
Tulai\'lou íTyárlíiiatiy.
nál
^enynyel 65, 70. ÖO. W. 100
- - jegezüvegp. 4"J—UO fti
Arany crii, ardap 50,(5.
romontoir ** 80, Hl) - 100 ft.i .... kei. lap. 100,110.120-150 ft: Vadán és munkás rt-mautuir pakfong v. talmi aranyokban 13—47 ft.
latnak.
Ezüst draUnczok •_» t>t óO kr. 3. 4. ő. ti. 7. fi. 10-li. frt.
Arany óralánczuk 1». m2\'t. 2Í.[jDliban :30. 40. 50. UO. 70 80. ííO. 100. frt. " "
Keltű úr;ivnt 7 ft.
-------- — Keltő urával,. m«iy a k«I
téituél gyergyát gynjt \'J frL — !iíz-
liiaillí_kfltnl_nnart.i____tHizel,_Tt; .j|y
Napouta lrlli fri, - MindMl >-liap leUnizaii\'i.\'í J.-í. I l\'U. frt. — Ugv-iíiJi •i fí-túradii-ss-t M. il. -L\'i frt.
¦óra- és nagy-L<Í\'">f2Íitíiafl ij. :\').*¦ írt. Hynapos re-^aiaU:Ur *23. 30 ő\'2 frt, Cíotnag.jlás iuLaJr.-vk •
iü kr.
deu javiú*yk k-b\'-t\'" leg-geztd:nek. Vidéki meLrcu* k az Összeírnék készben bekü]-dísft nagy postám utánvét mtllett Ifgpoiiio*abliai( riílj-.iinwnek. M rg nem teitüJ liXILb. kitÄrelteJiKik, I lirik r*«(rl..- ly.elfoiradtatiiJk.
Kí\'l^p ii<ni\'i|itr-* t.iilil~trbejön .h-zit -rakat és Sáucíokat ilaiitásra. é» a m.\'g iitüu tart.iii árnert ]áraud-- -.ssí-\'^fl vi-*iakil[>l.-i".
.......il.b lg
Extlit rzil. 4 és ! Arany -
fgvaz era mind grergvat írvujt 14 frL, , .
a- ¦ ¦ . -, - • " . eekert aranv
— Parisi költő ora díszes brinici-.*":.
Libali 12, 13 14 frt,
Hordozható Őrséfll eJlenázfi orak.
... ,t H«fü«v«ei«., rubinnal., aa, Kérem figyelembe venni !
ddig letezuk kiizíll legjubliaii ha»i-i ai
uállialó mínden vas pálya udvan ."rré-: Minden arno legioítbsi.iT\'l\'
si7nházakbnn, gyárakban siii.:és. kereskvíTtTtr <^m—ni-Tn—f«^—; óráknak mindegyike ngy i-sn tal aiánb f, hogy hat kiiíünféle, lielyenjteudnk.
Í»*itilllii
jiiiínlitriiüle"
llllriZlIiillltlll ll I(Í{T
najjvubb., iiiűtiini tükélylyel nkiíaen s tiirUísun ulkd-szitvo j ufczL\'dhutű ai.\'rpen3\'tjvel; h rajluk ftgi\'az \'/.ti lat\'g tnúrluitni. llurderű: J, 2, Árak: ;\'>, C,
----------------biú-^i cs. k. mértékliivat\'al ;iíUil niL-gvizHgált- és .megbélyegzett\' négyazegü lizediis
niérítktík..ü jíví ji\'itálli\'tiMiil • tm-ly jirmtuBnn fia biztnsitii mér h igon tarbja.____________
Ilordénjf 1. ;í, f». jt), lf). 20, Üfj, :i0,\' 40, j\'H) maZBU. . Az "ékhez sztlkségR. , - -----^ "Tii teles Klilv.ik reu l-
Arak": 1:5, LM, !\'.>, 4i\\ ftö, 70, SO, !10, lOÜ, 110 frt. kiv„, ;,1(.s,,k
Allnflliérh\'Kt\'U : (10 évi jótállás"), vert vasból, ükrük, tehenek, Bérlések, borjuk, Julink, stb. mcpmériyéri!.
MordíTij : L\'O, LTi. :ll| 4[( niaz--*a k"rlát nélklll, azonban a szükséges súlyukkal. Fakorlát
: , ------ ¦-¦ t-il és milvfikkal minden mérleg lb" frttal tilt.l.. Vasbxr
Aru: lm, I-n, i,s„, i-od Irt. ., \'^^uai r," .Weí..b.
Ilhlmérlcark : lli^li\'rhult kocsik vn^v Inbb darálj iVIlat inilgludr&ére.
:">it, (KI. ;n, ,SI), lni\'l, TJll, lTill, 170, 2lju^niiiz»a. • Í.X\'. \' "iái).\' \' Jüiű.\' tKit), ÜÁ), ÜáÓ, 700, 75ti frt.
Tuvábbá minden ki^nudulhatú, Ininnilv szurkuzutü nlérlugek lís aulyok. \\\'id.\'ki mejrri-iHk\'lései; az üsszi\'^ tiukí"il»l-ííií vagv utánvét mollctt nzunnal teljcaittetnek.
- Biag-áiSiya Ij, é>s társai,
íreM.h f.v.irn L;Jmírlí|r.í]rii;i ii.i.».te llécbcu. Főraktár: Statlt, Siígw«tr«»>e N». 10
II..rdir Arak :
Geller Ignácz
Nagy-Kanlzaán,
^BBSiS^Jl
sv.\'k
Ajánlja ¦razda^rju tclszt-n-lt urak-, hul-»\'¦? íí\\.¦nn.\'k>\'k számára valu t"l)án rak
FíCCFl HIIPFR IH7CPF
tigytilembü ajánlja, N.-KanizstUi tt vitnishtiz épuletébeii fekvő kereskedését, m»\'tybeti ;
mindenféle áruezikkek uagy viilttBztékbun, juttinyuB :lr mulleit találluitnk fel, névsze- ÉT-JN riot: a legfiaomívlttV: rzitkor . kf\'tvé, tlnn, rum. ni\\i tilaj, elmculndé, rix\'-, i
durn, árpakiihit, mncciironí, Milli-, Ajnilln-. l*ar»iTiti-. silJií-i ^vertM) ^ i feinppait, pesti heugermaliiii llsit. bel- éd kitliTildi hurok és fnuie/.ia pcz\'-ci\'\'. tali kivéa^s thens porczellAn edényük, fiuom_tujtéJíból^éBzitj-tt duli;iny?i\'i szerek ej; íffj
íerleárük. ^: - -\' ......... ." ¦ - \'"^
Ugyanott kaplmtú tinVtbbá: kíirnt\'UlnífsI iitiirhatiiiilalii pur és Ildit." nedv. OttnU Lipót -féle. eauz elleni ir {Imiinontum et|ttiW\'» kúrniu zsir. njiy mini Hr. KrÖKtr-tdlo Sporting-Lapud luvak bziiimlra, Topp unathenn-szájviz, níivény- szap-
pan éa mindennonni pipere-hxer.....
Gutünjtliu RÍf*.-féIe patkiin, efiér. büdüs t\'erég-és esótánv lár- <ebi büilóske vertztű por, Zneherlifélu byj]i;ipnr, \'l\'örÍVk-Jé)e fe>hér niell-syrup, Fiirxátiy-íélu íbg-pupir, valédi Pn^liniin-syrnp. Edw. éö Dnubi€z-féle jrymiujr-azeöz, JlaitilHirtci és fíniiilirf-léle t\' Tangol gyomor-ezukor, éa Schofer-féle seb-balsam, mindejinctuü ntuLszett üvegek, P^^rKrügtT-WosodaviZjTiyercgkenfieB, és börfeketitúazcr, vulédi amerikai pctriileum, éa nagy választékban külűnfélo lámpák.
-Fris enu-ntiíti. tfroji «m liptni sHjlok é.s sardimik, puzáunyi kétezer niilt i\'-n franezía piskóták-.
tontCíi leryiibbiiiiia.\'sr^tii-keTä^KlnTtü\'jiiuinyits"™ ártiu.-
Ugvszinte iigvelniébe ajánlani báo\'r va-yvok :\\ v>. k. katonaság ^ 1. közünsegnek, h\'»gy megrendelések\'-\'t a legjobb bel »\'á kiiituldi bűr-Ax\'A eliViKitduk é.s készítek, az árt li;g-jiiuiny»»-sabbatl szán.ituin.
.\\z én rali tán ónban v.>t.-iar\'>hnkut Uljavi-tábra (ilfutradum.
Enipíiehlt aein ruieh aaaurtirtea Lager aller Gattungen Herren-, Uumen- und Kia-
¦~ü«P"rfririlitten—vüir bt-sic-r Qualitüt oud Lu . niug.ir.h-4t billigen Preisen.
Auch mache ich ein k. k. Alilitiir und verebrungßvrürdiges Publikum iiufmerkaaiu, dass ieh alle Bestellungen von besten fn- und Äualänder-Leder verfertige und prumpt und billigül bereeiiue.
Aneh werden von mir gekaufte Wuare zu reparieren angenommen.
HP
irti*iH7.er. I.::-jj-s7i\\ arknk, és I >r. ptMirzi\' élet-itnl, valúdi
(iyógyszei- és ótmórték
nélkül beknvetkezik az idegbajok gyúgyÍt;Ls;i, illet\'iJeg enyhilése
n galvún gyógytani kásziilékok
hatáí-a által, ezek az egyedüliek, melyek :i testb\'-u gnlván fnly.imot idéznek elé (mindig a teateü
viseltetnek i é\'s b.-Ien*j«d_i ele^etldu, luigy a vizet iidbnntHu. ¦ \'....... — 6,1.)
Kzt-n kéüZülékek hatiísárnl jútálláü uzulgűltutík éa kérjükcfczt, a küzCiuségea eauzlúu tizük-ka.! és után ilytiejuúekkel luenmluknak íi\'-m tekiuteni, a melyek a nagv lártniiziisuk daczára ]* hatástalanuk i\'-á lias/.uri vehetlenek, ininthi-gy rajt.ik a villanyoaaágnak még nyomatúin ve-htítö észru.
A mi kész ült-keink az egyedüli ImtiinOi-ak nuját nemükben, azoniiul cltávolitjnk a fő- éa foiifi\'ljihtt.n. nagy hUhüijént egy éjszaka, ríncf, gyomoríjurcslít. nytik, dtrék, és mdlfdjúsl\',\' nzvrást)knt, köszvényes és m:U bajokat ríivid idíi alatt.. \' :
A gnlvin gyégytatii készülékek .\'! 1\'é-le nagyságban készíttetnek, gyermekeknek 4 frt ;iü kr, füluűtLeknek 7 frt 50 kr. éa külúni\'w nagyok, makacs bajuk elhárítására l-l forint 25 kr. Kzen készüléknek megküldése az értük jání ár beküldése után nzunnal történik.
Kerjuk a leveleket bérmentve
AdolC.^Idstein & Comp
in Berlin Fürstenstrasse á2 czim alatt küldeni.
Sti** —- .a " ep^ -t.
-S-slS-iíS-L.. c
"3 Iii1.-" -i i » .*
XTT-rl
"7"
•99 a .
QQ.í
i 1 a ál
i 5 r íf H. i-f i T \'
i-O -tV -fi \'
gg 1J> SS >T| »a l-V ¦\'S:\'"\'.B-^ - Si «W \':0-t^-S-^4i!i S......*-r€-f
«Ufi*
s -ai-í-5
I \' .2. ""Ő
>. *- •* >
ír - _ -" E ~ _ 1
S -a? r -=- j.-. . * j= J... rí ?i
t ^ >,„ *• \'S
S ^C Tri.« CÍ
i-s^sidáii
•- B 5
.1-.....fl
\'-I ¦¦SS
Uni]
11 tl^j E
- - sS c ^ c -\' ¦\'
.4.....;
J I -Iis 13.-
« \' 3 *r . ^ M ^
\'L _ o""S ™ = G
~ ¦ — c 5 0
- ¦• -5 tL 3 > - a
\'¦&\'•¦\'!
J - ^ t^JL---M
S -1? « =
."l-e:-
• s-a
¦a s
¦ a.5.J* - - - j
¦¦s-a
7II
ií\'P\'^-til I-
" • Q)\' -\'rí ..L
á c ¦ ^ .-•
0695
Nagy-Kanizsa. 18-7-öi szeptember 24-én^_
— : -. KileiiejBcimc évfolyam.
?1 S\'/<
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
tBL.rtöJ-nau Hetilap
kereskedelem, ipar, íüazditsziiu tiidoniiiny «s míiveNzet köreitől.
----------sace\'fiíd öienite
minden szombaton, c{(A*i a gyakran misfel vagy két ívm. Hzt\'rkvnztm ir«nln kilt do hivnlnl:
WAJMTH JwZSEF kanyvkerejtkedé»ébea,
¦ ¦BlöasíBtósl-foltóteletr
hordával é\\ tidvkrv [t" é*i évr* ; - G frt. — kr.
A bat UajátiD? pr-jit St.ri-it )—i\'\\r t 1 .\'-*iur l> éa műiden I..v.ü.l.i l..-tktfi(.\\*érr
Hirdetéseket elfogad:——
t n.-KantiBan: n K \\l\'éj niv VSAI,. Pesten: KKlstiEH 51.
j Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Majaa-nv Frankfürt- é« Baael-
• • "m: HAArii;N.Mi;iN ,v vouj.Klí. Lipcse-, Bem-, én
I Stuttgartban \'fisi-\'.t táijsa. Bécsben: ul\'l\'KLIK
Nyílt kószöiict.
Az alóli r ot ti ga~zgatú választmány ezennel tiszteletteljes köszönetét fejezi ki niiud-riz.»jknak^;kikszivesek-va Iánaknéki f. -szept.-1U- és l\\-ik ünnepélye rendezése és kivi-iétien\'segédktt^ct mttjtatih=s—elwmt>résót= nyilvánítja; városunk\'összés érteimes polgárságának—rtzon—szrvélyes"--eBztfkeny5égért.
melylycl t. viseltettek.
vendégeink irányában általában ~ Aniagy kanizsai -torna-egylet
igazgató választmánya.
Jólétünk önszorgalmunktól
—--Munka, — ez azon Fogalom(_mely-. -ben a megmérhetlenvilágegyetem-milliárd-jainak egyik közös feladata foglaltatik; a ¦ hol ezen fogalom száműzetek, ott bomlás és pusztulásnak kell beállani. Vizsgáljuk csak a patakot, melynek a természet atyáskodása a vándoréletet mlta osztályrészül, lia meg-szünnék.-feladatát^
nyőrködni a csörgedező hullámok rejtélyes susogásaiban ? vagy- az-eltikkadt vándor fel fogná-e keresni a sivatagnkban%gycdüli társalgóját és kísérőjét, hogy általa felüdítse a kimerült testiséget ? Bizonyára nem; sőt
kerülne *raég~nz állat is akietlén posvány t7 "mely a munkás életet levetkőzve, előbbi vidor szerepét oly visszataszító- tespedéssel
_cserélte Tel.
¦ - Vegyünk TnHs^példát.a patakról. Ha nem akarunk azon haszontalan tömeg köze számíttatni, melyre oly jellemzöleg alkalmazta "az ókor gúnyora eme_ juondatflt: „N o s numero s u m_u s, f r u gtrs con s u-- m~c re ua ti ;ujnert az élettelen .természetben, oly szánandó szerepre vau kárhoztatva a tétlenség: akkor mire számíthat egy öntudatos lény, kinek az Alkotó különös kegyel me^szabadakaratot ajándékozott, (ki a múltnak jelen által igazojt eseménycibóTa kétes jövőnek eshetőségeid kiszámíthatja" és
__tetszése r szerint játszhatja szerepét, meTy
érdem szerint vagy hervadatlan babért fog \'^tűznimdicsőbajno\'k homlokára, vagy agya-" lazattúl elválaszthatlan nevét Tarpoia szikláiban fogja\':eItemqtnD
-—Azonban, ha igazi .jólétünket biztos alapra akarjuk fektetni, szorgalmunkat, fér-6aB;?ki tartással vkell párosjtanuuk; mert mi-vei magasztalhatnék azon hadvezért,\' ki -az .Ütközetet megelőző fontos porczekben, már ^ UétségweesVén a győzelem tehetségéről, in-:kább,a könnyebbje szégyenteljes visszavonulásra" goudol/ mint a harezfinévre be--. ^ \' cbületei árasztó bajnoki küzdelemmel, .vagy "- - a-fériyfes győzelem által r reá uizoUjnilliók\' érdekeit\'sikerre" Vezetni, vagy a dicsőséget - -még a bukásban is biztosító bajnoki"halállal
. ^ pecsételni igyekeznék ? j.. ¦ . Vannak üíiridazonáltal olyanok is, és\'
—\' pedig nem kevesen, a kik, miután egyszer
vagy többször meghiúsulának terveik, két-ségbevonják azon alapmondat igazaágát, hogy az ember jóléteiöuszyrgalmiUól-ítígg. ós azt mondják, miszerint jiein lehet boldog minden einborv-kell- hogy legytííi—Jujldog.. ugy , mint boldogtalan : szerencsés épen ugy UHHt-siwrenc-sőtlen-f-mert .a..sors ugy__ akarja, s vaskezének hatalma alatt meg kell hajul--Bttn-k-^es-va kr-flítakn é 1 íogva ^-vrígzet-terjes-jövőre hagyatkoznak, nem törődnek semmivel, nem munkálkodnak, hanem lopják az Isten szent napját. Ezek szgLptnók a gaz.la--ságoh-tisztetetet, őtvczcteke-t^-tW-^ztírtuik a "aTinniit-nem tevést is, az örökös dologtálan-ságot, s abban valódi élvezetet találnak, melynek azután, nem csuda, ha jó híreket és jólétüket hozzák áldozatul. Az ilyen do--lögtáUHMlőzsölü egyének valódi rabszolgák, az emberek .kőzött : a kik nem érnek jobb -jövőt, de nem -is~mélt4k~jobb-.-jüvűriL ...Ily emberek adják azután könnyen el....bcc-íllo-tüket, hazájukat, barátaikat, ezekre nem számíthatni semmi vállalatban, miattuk a haza veszhet, a szabadság bukhatil;. Isten keresztül látott az emberi természeten, nii-dön reá büntetésül a munkát rová. A\' ke-r. nyerőt - arczaYcritékóbeJi—ennL. az emberre nézve óránkint visszatérő büntetés, melyet gyakran nehéz elviselni."
A foglalkozás nélküli élet különben is, sukkal nyomasztóbb testre, lélekre, mint bármi terhes iuüTllíírTir/~örzúfcDkTíifásulnak*,~ a kedélyen lanyha kábultság ömlik el, -s a lélek visszariasztva hatásköréből, elhalva a külvilágnak, -önmagába zárkózik : . de itt gyöngéi, s tchetlcnségének öntudata merül fői, mely végre is keserű elégedetlenséggel tölti, el szivét. Ily élet örömtelen, jövője nincs, s a legkedvezőbb körülményekben sem fér meg tökéletesíthető természetünkkel.
Az élet minden viszonya kÖ?.ött. uiüi--. den állásban fényben épen ugy. mint alacsonyságban, bárminő tehetséggel, Ízléssel, jellemmel birjou az ember, — haszuáhria kell egyrészt eszét, hngy elérhető erejével arányban álló czélt fedezzen fel, s azután arra kell törekedniej hogy e czélt tehetségéhez mórt szorgalom- ós kitartással elérje.
. ilert van-e ember, — legyen*szabad kérdenem, — krszorgalom nélkül küzdötte kh-rangának hírnevét, jólétét s embertársai becsülését? Vagy ki szerzett e nélkül-szellemi s anyagi javakat? Lcbbontsétck csak fúl fátyolát az eseményekben, nagy férfiakban s nemes jellemekben oly gazdag világtörténetemnek, mutat-c fel csak egy példát-\'ís_arra, hogy valaki fáradság és szorgalom nélkül foglalt volna cl oly álláspontot, melyen miiliólyintézője lehetett ? Nem .TT".! -MertHiáit^szorguIom jiélkül hódította meg Nagy .Sándor Azaiát, hogy nagyszerű tow^rf^kl^íli^méjj_yjiag ¦ meghódítását.-kiviiiesse ? Tán minden diuinka s t\'áradUlom
nélkül torte meg llanir.Lbál-a rómaiakat, miután haj^sercgót az Alpokon, melyekliiég, addig hadsoreget sohasem hordtakjió lepte or-"múikonltvitttí -?-Vagy- 3 e i p i-o-mjndoji-erÖ-
íeszités nélkül győzte dna L-győ/hiitteiiiitík hitt Ilanuiüalt ? Talán !1 vüág egyik legnagyobb embere C. Julius ( \' a e ? h i- -^-irálőni nélküi küzdütie-e le a gillokat \'i IJe -liogy kihagyjam az eseménydú.i ókort.elliali-gassain-e az újkor legnagyobb cmbi-rét. az ajacciui oroszlánt a mélu\'in .Nagvnak" nevezett I. N a g;) 1 e 0 n t ? á/egény szülőktől --származva, -sftgényv-^ih- ireveiieive. c>ak
ön-zorgalma által vnlnu-ttrl^rm^gáiiak a^oii álláspontot, melyet megközelíteni, sem előrte. sem uuina jeloukorúí nem birt senki. Azt -iniindja-takin- -orr-ií-tAiívki.-4iogy -y-±Ak lángeszének, s nem pedig szorgalma, — s tarad-harlan munkáságának ko-.zonheu.h04y ama poLzra jutott, s fényei t-liet-égéiiek adja a babért. De hisz utt van D e m o s -l h e n e s. kinek nem volt tehet-e a >/..n.ik-jatiM. s mégia Hella-\' eUö Sí-onU lón: inert .Járitdhatlan-azorgaíúiiimal müködüU mindaddig, mig el nem érte vág\\ ai iie;ovabliját. Vagy nem látjuk-e-naponkint. hogy a gnnv-hóbau született >zcgény, ha tehetségét vas szorgalom s kitartó munkássággal párosítja, >okkal boldogabb, mint a?p kinek-bölcsőjét kilencz pontos koron, 1 dis/iti.
Nem lehet tehát, hogy a szahadakaratu lény a vaksors önkényének körönje ydétét.
Mi oka mégis, kérdik sokan, ama szómon tó tüneménynek, hogy daezára a szellemek mindig növekedő surgeV\'géiiek és er-rryCTiericn^orgitlnrrnaiv nlysok a ^zegóuv és boldogtalan ; inig századunk szellemi ^mozgalomban oly igen meddő?
A ké»vetkező éazrevetdt/k találj, kezünkbe adják c tünemény kulc-át, A végtelenig elforgácsok erők elpárolognak, elvesznek, mert határozott irányuk niuca; a szellem ez ól nélkül vaktában küláudoz. .Márpedig ezél- nélkül mnuká!kodni^yj.gy oly czél után tÖrekeduL mely köniuKon kívül fekszik,,annyi mint erőnket elpazarolni. Az ügyvéd oda irányozza törekvéséi, hogy ^diplomatává ; — a haiczos hogy államfért\'uivá -legyen; a bankár az államot akarja kormányozni, a hint a pénzügyet kezelni. Minden rendetlenségbe jön ; senki ,sem tud, vagy akar helyén maradni. Naponkint nagyobb lesz az eszmék és becsület vágy szédelgése, minden haladás fönnakad.
A haza javára, fordított vagy fordítandó tényeknek főtényezöi: a\'nyugodt lelkiismeret, szilárd akarat, kitartó munkásság s jól" átgondolt terv. Mindezek oly eszközök, melyek a legnehezebb-, vállalatoknak is.sikert biztosítanak. . .
Azért igenrkivánatus, hogy n józanság, fáradhatlan munkálkodj és az ernyedetlen" szorgalomgeniúsa szál In* megmiiülciikít, a-henyóló népből lenne muukás, szegényből gazdag, boldogtalanból boldog ^szállna meg mindenkit t\\ -Bözligy és kö/,házii iszeretétiíiiel^ szellőmé, hogy~~hTrjriiTTu~^onkÍ saját, önzes^-
utján, hanem erezné, hogy ö is hazájának gyermeké. Ha- ezt-niegtartanájik iiuiit\'li.orii-zűt;fönn t\'oguanjc.; iuarmlui ; e- nélkül \'a foj;-i\'ongól8zollemÍBzÍSi) alá tüiuctüim beninlnkot.\':
A haza jóléte azonban bizonyos áldozatokat kíván tőlünk, s erőtelje.-., kitartó, belső munkát tételez töl; minmngunk meg— győzéséverkell kezdenünk, de mind a szellemi és erkölcsi, mind a physikai rendben, foldi_, ugy mint az égi dojg\'ikhaii,\' csupán az érdemli meg és küzdi ki m pálmát, ki a küz-\' delem fáradalmaival és ve-i/\'-lveivel daezoIni„: i-u4,-Soha sem-kfill Hadin,-Jiogy^wgy...vál=-_ lalatok nagy erőket igényelnek, kisebb dolgokra csekélyebb erők\' i- elegendők; de semmi sem történik meg vnianiely erő kyz-wítitésc- néíiail. A kúlünb^g-;tz \'-rő^koza-lában vau. vagy pedig a tárgyban, melyre alkalmazzuk nem pedig a tehetségek vagy azok fejlődésének - természetében. Mind a nagy. —mind a közembernél az é^z veszi át !1 vív-irlftet¦; a kivitcir.1 a rugót az e r ó > akarat e- v ^ / rg á 1 o m adja. Mindenha az eszuie .iihiüdos.ig.i és az érzel ereje a két alap. mclyi\'k az akarattiak a szilárdságét, erélyt. é- kitartást adják. A porszem, melyet a szel lova visz, ugyanazon, törvényeknek vau alávet.^ melyeknek a leghatalmasabb égitest!
VARGA GUSZTÁV."
A közegészsógi állapot helyzete
11 imilthitii. 0 jcli\'ii- r-í jövőben.
\\*ultak lUuSLulta t:vL*k<- melyek uzoiaöru vissza uuilékezéére uiéltéi iii.ir.idványukat hagytuk iiKiguk után. Az l-STi.l-ik év is oly egészség háburitó tenuési\':i:el tiiri/iutjly a b^tc-gek nagy li\'tazáiuü, & :i kétrimmiü sulys IniburgaUuíi által
".\'ált L\'llllékfZL\'ioísé.
_____"^íiyd.idig_\\-oli •Ji.nb\'ir, k| többó kevt-abé
Ilt-\'IU belugeiikeilclt vnln:i, a súly még is az alauti munkás iii-p n.-iiialyr.i, s a cduléJaégru uehczúlt, mint <>\\\\ K-í.-l^\'zeirc,w-Ay legkevésbé vult képes nmg;tí ov-qí\' üz-ui értuhiiil; ell-^itf mélyek azaporjtutiíik\' a bjjtégtik Itiuzáiuát éri öulyusbitották a^iéí teriiléizutét.
Voltak oly ag^ i-iítö jelmietük i*, melyek liauy- liu^nieués é.-i g.\'in.-a\'ik lUtuűaégéüuil enilé-keitettek a járvány ciuderára, a ki iá türt volná, ha a tiltictroiiiaguulieit-í súly egy uu eltérdáe na-gyobb lukra eiuelkeilik, mini innelkedeil volt.
. A betegek általán niiülur^n gyógyultak, makacsul ilaeíiJt\'a bUegség iniuileu gyógy-múildat, aiért is az mi in,Lg:ival giéiidatUyi yjigy sokat azenvedelL, vagy meg i.-; balt. A meggyógyultak Kóziil meg iniuglaii is sok/dm aazen-vtidéa utii fájdalmait.
Ma- már kevesebb á beteg, a betegek Uíi-nyvbbeu é- hamáriiuli gyógyulnak, minek okúi abban kereshetni, Jiogyan; idő jobbra változott, azaz; derUlltíbb üapoiiat élvezbe,t ax ember.
A folytuuuí esiizéii, u burait uupuk leverték a nap jótékony tényét, tulterhülték. ii~gííziJ küriia- • -lcvugőt - viaiár^j\'gyirií\' megiiiihczitutték "azt a, UígBaorV\'fk ^zá.n ira; a tdíd nagyim átiizott, a növóuyud ^bulyekun iiiegpjjuúazéaudeit, \'"^g-?yirkoBudott, a l\'iililuek táp alkatrészeit iölhi-
\'..\'gitottsy-korbáesidm a növény életet,, tulságb-i. uiemiyjüégbilll i\'«jIy-s/aeI\'e-;t ?i.érI[ilziMéejii^zthetii.
~»i > v ny léi réí iiyő^^mé ly a - v ér vegy . att lyi";gy « - " uét\'uTiüyirli.loldiirtá^ -liogy az állal a yér laita-dásbii, az ágy\\;er<i.és.:J.iidi*i iiyemiUba ¦hozatott,:
jjzék után kil\'(jjlóditU\'ti eaorvaa opo, uh \'yáltult^s, v_igrü-á véi\'hiia,:koAüguiikéDL4»: Im^yináz.
75?8
A*on idő a]:iU, m!g a kórneinto tartott, ta-:*.pa«tnltam7íhogY.tiihidrd^
«M<iü1y-"iui.küI \'reazbetv;;¦ azért—mert-ktirülluvői :Mokat.ur\\osrjllaUii iiuiuakmrtákT-ráasbün-pedig-;aaé>t; merf uz illetők- nnauczialia .helyzete nem
.éngUdte az orvotó negély TglHiybe vételét, vagy -ják
legfulubb a végvunaghUuk közepette kerestetett ;*vVfi,Bt.gélv az utuhui kenettel egyetemlegesen.
Egéi»ttégi~k^\'ilrtl*mheb-^U40 a-lálttk-^TH&nT, 17 oxvus és kái patika vau;\' mind a mel-V;-. lett, hogy annak két harmada beteg vult, egy orvoi •emJcétkedhetik jó keresetről, mi annyit \' toaz, hogy "a í/eh vt\'dík legnagyobb része orvos nélkül uii.radt,.íi a szeroneséa fülgyógyulás a jó-®f.< Wkonv természettől "váratott. Így -gyógyult.. [ vagy "maradt \'aok betegeu a ki meg nem halt - Föltűnő valóban, hogy hazánkban az alanti és közép .osztály még a mai axazadban is haj-
..... UndÖ mulaaBtást élküvetni betegei kÖrül,_s ké-
~\'\' axebb niagát holmi kuntár vagyjavós ápolása alá adni, élvezni aa iauiurotlon Összetételű kon- . tár szere kei, -miulseni rendea orvoshoz éa patika [ ¦zerckhez fordulni. i
Ha uz eiiilitutt mulasztásuk okait köze- 1 1 lebbrol rürkéízazük, óljr okokat fogunk fulfb-— dü\'zni, melyek méltók a figyelembe vételre, a
\'. az orvoslásra. Ilyenek --TrAz orVöa\'öknak aránytalan-letelepedése.
2. A kíízíégi orvosoknak nem léte.
3. A kontároknak korlátlan terjeszkedése, j
4. Az - ismeretlen összetételű mii versül | —ftyógyazer éknekhjitártahuugyártása, azoknak. :
hírlapuk éa röpiratuk általi hazug hirdetése, ; szabad-adás-vevée«. Végre
ST>. A betegeknek szabad elhanyagolása. i Ha tehát az általam fölhozott bajon segi-—^tatii akarunk,: akkor első lépés legyen ozeu öt pi)ut~alattKkliét«tt"tjrvoalás alá venuL Hugy nikép volna az leghelyesebben eszközölhető,
A másttdévi tanfolyamra oly ifjak vétetnek f\'ólp kik ax lílaíi évi folyninut a-tor vény szab la-niúduu BÍkttrreLvégüzték.
\'j A7 viry éved rendkívüli tanfolyamra oly. ¦ifjak vétotnuk föl, kik keresztlevéllel Itimutat-
nasiunt, reál- vagy^polgári iskola négy alsó obí-¦tályának tantárgyaiból (a latin és gorök nyelv -k4vételévfl-M\'ÍkHr-rol teázik-fa a l\'ulvétclfrf
kölest yisoltök a korukat\'igazoló bizonyítványokkal ellátva az igiizguttlnál jcluhtkozők korábban in clfogudtaLuuk. A kepozdóbe .kellő előismeretekkel bíró férfiak és nük vallás kü-Töubség nélkifl\'~vetuTm)k fol, iiíílhm lcriia egyesület liázjtbnn — n mennyire telik ;— szállással elláttatnak s a-körülmény okim/\'^képest pénzbeli segélyben ÍH_^zc»it tétnek* A kisdedóvás ugyo iránt tjQgpJEuzi) a számos uj óvodák
elmuüdom Toly tntóhig hozandó értekezletemben. Kelt N.-KanizBán T87Ö7azept. 14. : ; -TERSÁNCZKY.
A csurgói állami timitóké-pezdében
az 1870/, t. tanév folyó évi.okt. 1. nyit-., tátik meg.
zr~z:\'"z~" "AbeFrásoksept.-28—ÍKK napjain eszközül tétnek.
......A» elnőévi tanfolyamra minden oly éptoatü
növendék fölvétetik, ki 15-ik évét már meghaladta b a« anyanyelv-, számvetés, földrajz- éa törtéuel«iuben legalább annyi jártassággal bír,-a mennyit a gymnasium, reál- vagy polgári iskola „négy aUó UBzUlyában taititanak. Korát mindenki keresztlevéllel, olótanuhnányát pedig, nyilvános ikolai bizonyítvány nyal kutelc.-jjga-
____aulnif..leati.épijégcrvljz.JntézetÍ.,ün:ua.Jei:iid.l!L-.-
auságoU
latot.
A koztártáéban niiudi.\'ii ti.iviMidék havon-, l kint öt forintért része-mllifi. A közt:i:-táüt dij í félévenkint élűre íizetuiulő. ,X>¦in: uy jiiu-agavi- j Beletti éd Bzurgalinits növendék ingyen fug Inl- i vétetni a köztartásba. Az e jótetetiu\'uyért fb- ] Ivamodük Hziibtilyszerii niódun tartoznak sze- j géuységoket kimutatna j
* Némely uüvenJekeix a Uel.>v:iri-féle alap- I bóPtoguak eegélyeztetni- K segélyért a belsű- j somogyi helviít hirv. evang. e^yháziiifiryélTez j kell folyauiudtii s a kérvényt nt. Mezey Pál es- l peres úrhoz C^okulbe {tíotum.} ktildeni. \'
A képezde gyakorhV-iakidájába oly jóra- : való-ifjak is fölvétetnek, kik a tanítói pályára : hivatással bírnak, de mostoha körülményeiknél f íogva a közéf; tanoda inegfelelü i\'«zt;\\l_v:iil iii-ni > végezhetek, fczi-k kiiloniis felu^ek\'t :d;itt aí- i hillilanak. s hn a tamtókepezdobc - vabt f..Íve tel { föltételeinek ma^a idején eleget í-.-ízui\'Ií. a ren- i tles inívftidtikek sorába fognak í\'dvrTerni. A ¦ f\'ilvéti vizsgálatok október H-án tártainak. lOzeti | napon fognak mtud:izok megvizsgáltatni, kik : akár az elöké^zitő. akár aí egyévt.-? reiidkivuíi tau fel vámra kivannak fölvétetni, valami nt nr.ak : is. kik a népoktatási térvény Hü szakhí/anak ; értelmében csak felvéti vizsgálat alapján vetetnek ííil a tauiló-képezdébe.
Tájékozafitl : \'Csurgó Stunogv.negyében íikszHc köiíoLa na<ry-kanizs;i-ptv-si vaautvotíEil-hoz. A legközeleblú vasuTi álhunáif líerzrnez-., inelv Csurgótól egy órányira van. L\'áitrgóu, 1T**- september
KOVÁCS SKBEiíTKXY OYl;I.A.
__:__t^nU-lnjB^M.*, ¦ .ír i^it,-!\'. i-!iim-< ílu.Ju;-.
T~ítyitá»ábaii nyilv
* i: l.....; .._
réazvét reintuudeiTT en-.-eili, hogy az o palvi\'ili-r/. lui]litiiiiiiLkf
enienvleni en-ininuT túrók a
képezdei laiifulyatti sikeres bevégezte után iniulűbb állumáahuz jutnak.
Pesten, azept. lü-én l!?TU.
SZABÓ KXDHE, - -
a kiflűViliivúkat képit! lulé-j.m ipnzfaii^ja.
BÁRÁNY IGNÁC/,
rr* «pai óla cár, * -1L íjai í^r ^-iauÍ!->
Értesítés i\\ kisdocli\'ivas
ÜííVÓliOZ.
A kisdedovudákat 51. O. t-rj»-í,ztó eg let ktsdedovi\'ikat képző inti\'-zei igazgiitójan, initl választatván meg, mituhutiknak. I kisdedéviid ügyében hozzá 1\'estre Va ntíün I. sz. a. inlé.^endő beesem meg!; seikkel megtisztelik. íiíulgulatara ali.
KgyKZfr.stnint knztudiunásul huzatik. ii^ 1^ hónapig tariti képzési taufolynin <-z \\ ukXU-bur.-.XŰ t én Veendi kezdetét, belépni kívánók s v ezelból laimlin
hogy ev ben bau ;l k, er-
Le vélezés
- Lengyeltóti, szep. áü-án 187U-A lengyeltóti izr. néptanodában, mely évtizedek óta fennáll és sok hasznoá polgári nevelt már a hazának, ina folyt le szunms é,-í elő-líd"\' vendégek előtt az évi vizígalnt. Nem mel-lűzhelem, egtíáz leik esi nléssul eltelve, e klttlllű neptain»iápil említést tenni.
Ha mindi:; kétkedem ír=. mint nem tanilti, a neveítaizet is a múilaZiTtan uriaái haladi\'uá-lian, ezutt:>l tdég alkalmam vult meggyőződni, li\'igv ez e>akugviiti vah». Omm v.dt nézni, azon neme?, mivvlt gyennekarezokat, melyük egész áhítattal fuggi azték szemeikéi, tanáraik és etiUruraik ajkaira, hogy minél szabatusabban feleljeueü. a h\'jzzaj<jk iuiéz"ti kérdésekre. M*;g-l.ii>zutr, h\'jgy nem gépii.-k i-kiuték itt a gyer-mek(.-t. Az egyes tautárgynkban, különösen: nyelvtanban, vihigtiirtént\'tben é* számtanban reiu\'-keltck a gyemmkrk; .Tlgv—hogy—a—dbiZea ktizöiiít;g. utínj^esakTuhlvesén iTintelelt eü által, hanem a mély tiszteh-t érzésével ilyen inté-/.i-t iránt tavuz.nu el. 5rimlczuu...úná^-ulűnit±ni>r... telek, tisztelt Xasér Addt igazgató uiuitú-*ir, iaradíiallan buzgalmának <s neüies igyekezeté-nek köszönhetők. Említést érdemel llotfmann liyula triniti) ur Ís, ki az I-mö elemi n.-ztálvban s/.mte szép sikerrel iuukod"tt. Ivjvauatus, b\'igy kedves hazánknak ilyen intezetei es szakavatott iK\'piaiiiiiii, m\'innél aziimusabbak legv.Muk
Hírek a csatatérről.
— A porusztjk reijuisitiukkal agynn zsaroljak a, fr. helységeket. A parisi akadémia elha-uruzta. hegy a viíag összes akadémiaihoz óvást "kjil\'i í»- a inúrinlékuk, kiinvvtárak s muzeumok liijinbaztatiisu elleír — ( \'reteil alatt ezept. 18. ¦ ktiimyu osSZéűt k«" > z és Tu 1 V~ V inoy hadteste es 38 j <z>T p. kuzt. Nenfeliaíeaub.\'in egy léghajóra akailiak, inelv Metxbűl küldetettjelkesetö le-
veliül.—: Kiga^árpErt kormányzója 150 ezer ruliol—birságra ítélte, mivel sok ház a poroszok Sedan alatt nyert gyözulinök liiréro lobogókkal ékesittotett. — Pária „távirduí ÖHuzaköttutéae \'vajcz,(Jbiszordziig és Hűl glu m DMvHin3gRzaki Hatott. — Szept. 17-éu Toulból visszaverték a.po-roszok támadását, n p. vesztesége nagy*.* — Az angolgyárak-4(M),W00 fegyvert sün millió töltényt gyártanuk a fr.azámára. — Thiera líéei-"be érkezett. — Varhaillest szept, 18-átrfíiglaÍTalr" el a poroszok, hol főhadiszállásukat tartaudják l\'ária-ostroma-- alatt, — Parisban 14. óta nincs gázvilágítás. — títrassburg hfl.-f védőjének kitartása rendithetleu ; az ostromlók hósíeaun visszaverettetnek; a színház leégésekor 20U nöt gyermuk égett.benn, oda menekültek. —¦ rtupt. l!)-éu Vissousnál a poroszuk toto*nus vtwztesé--get uzenvedtuk. — A franczia töltények nagy része puskapor helyett hotnukkal voltak megtöltve.— Pária szept. 2()-ota cernirozva van. — 20-án a p. Vinoy fr. tábornok hadtestét megverték s 7 ágy itt vettek el. — Bó ina bevételénél nz olasz csapatok 8 halott éa 2Ü Bebesiiltfít: vesztettek. — Oroszország fegyverkezik, el van határozva Ir. területnek Németországba bekeblozéío ellen óvást funni. — Fa-vre Bii-marekkal szept. 2l-én tuhÜKUzott Meiiuxban; Favre uz előzetes békekötés feltételeit a kor inánynyal kuzli. — T.iul s.íipt. 2 I a p. h ;vt;s tá rnudiist Intéztek a vár elleu, de vissziiv-erettek, s ütegeik leszereltettek. Mendon, Athis i:h Eagnynál a pjniszoii. megverettettek szept. 21 *— Sleinmetz szept, 2 I-én buesuzolt el a hadseregtől, poseni kormányzóvá neveztetvén ki.
— Napóleon Lajos Wilhelmahőhén 19-én e-ítn öngyilkossági kísérletet tön.
Heti szemlo.
Szept. -JÜ án Itiílí. — A debreczüui kertészeli egylet hazai gyümölcs, bor, kerti-veteméuy és kertészeti TiiftBitHTiík\'kiníIrulsárí.""évroferniier"8 —í> é3-ltV-én" tarlja meg — B. BánlTy Dani dobukuiilegyei
főispán a 07-ki kiegyezést megtámadok politikáját egyik közgyűlésen mosléfcos politikának nevezte. ¦ - A szegedi várba ismét 40 egyént szállítottak. — litulau egy férj eladta~uejét s bútorzatát buzi barátjáüak 20\') ftért. — Htí uj ho.ivédszázad fog szerveztetní. — Szept. 28-án lesz ,)0 éve. hogy Szákfi Júzsul aTszinpndra lépett, az aggszinész tiszteletére Debreczenben ünnepély .tanatik. — Báeamugyű~ ó-kanizaaí kerületiben Kossuth Lajos választatok követnek. Xautus dános néhány hét alatt hazaérkezik. — A felixdorfi lüporraktár BécaujheTy mellett esütörtóküti este felrobbant; a robbanás Sopr-tnban és Sárvárott Í» észlelték. — Bécsben a p euzbőség íeltünő nagy. — Mátyás király üinlekszobrára eddig Jlarmaros-Szigutre l-7wU frt 114 kr. gyűli be, melyhez Zalamegye U frt 10 krrtil járult, — ~~A bécsi világkiállítáara,
T A II C Z A.
Mig.te gyakran..
M\'IT i"\' (Tvakran cdti^nráiliiál *«. _ .. ..... ......tlallaniini :
.•i.^í.rüy-.-ey líi-iív-i\'nt\'iti\'i-\'lyliím-.Huflhaluráuy ~ari?Eii
Háil tekint*rk,-a -éreíí-nstTem Uánalábnti rM\'lubog. ~-f\'.jjve t\'rtrtl "imáillftk ittitil\' Ég Urál a: angyaluk;
Kt tcbeniMit li.ilt nz únt\'t, Mflv e tr.ldiiii iliívilt Ad ; . MiliílviK-il. iniii telkeit ílctl, Illltlpii hflvii» tonsurati.
Aitili;: liti ax, tiiip kifl ke7.eil Rajla flirto li áUsalad ; Hrpia ni:iivii beitiíUi hojiií—; Oak *riiui«inrit iliaci Bravati.
PcdiK »7iti-tus, t-t «cui- ninnilhflluil HupJ^^nt ennna «ienvedéty, • Mi ráfoírral telt kebled rnölyén Klultliallaii lHiiSbau.W.
Hűbb Irxelmu ilduiod : ~ . ZongorAil a*, ex a hlitleir
"^-S-— Hideg U-Tiyuf bíitorml; -~-¦¦-- -
Laz«l OBitnil mep a lini;ut, . Ualj keblfilbbl ffil ¦- kiiiat, iiif *« eftilüt oda hapjinl, -Elva»iui — •¦fif nA miall!
"NüTTElt -ANTAI-
Tonst a vendógekre. í!l)
Korunkat, uraim, tudomás Bzerínt sokféle elnevezésekkel illették már. Azt mondák. ho\'T korunk, a haladás\' kora; ez elnevezés jogo-ailt, — azt muudák, hugy korunk az aiiva^t-iá" kora. és tekintve azon küzdelmet, melv anva"-és szellem között valóban vivalik is, ez i-lneve zés is jogosult; elnevezték korunkat, vallástalannak, — es következtetésüket hamis alapra \'fölállítva ez elnevezés is jogosultul l-\'hetue ne evezni-korunkat, a töinörühw us-egyesülés korának, mert az emberi tevékenység mtudf n terén egy sz:iz:id sem mutat feJ oly messze kiható mozgalmakat az egyesülés—a- tómfirliié.4 torén" mint-századunk.
* Engedjék meg uraim, hogy korunkra uiég egy elnevezést használják,.-— én korunkat elnevezném az (liviriií korának. S ha azt uioüd-julr, uraim, hugy\' k\'uruuk az akarat kom, akkor egyazersmiuifc azt. is inondttik, hogv korunk a luiludás, az.anyugisag, a hamisul ráfogott vallás-talniiság éa az egyesülés kora. jl_ Ha az emberi széliéin mindent bevilágositó szövelnekénél boburangoU*i az emberi *.evékenv-»ég rejlett aknáját, azon"ükokal türl^éssziik, \'me-lytk titkos rugói « uiozgaltnaknak, csodálkozva kell bevullanuuk fjnmagünkuak,hogy ex okok rég 1 szunnyadó esíráí, egy fának,\'melynek esak virágaiban lelhetünk mi majd örömet, a melynek gyÜmbluBüit csak egy uj<öznzndrélve»hetendi.
Az a gyorsj rohamos\' mozgalom,- melynek ini naponkint-b óránkint szemtanúi lehetünk, -HZuiirgolidolutot ébn.szthetiJj.Bquüiik, hogy azá--zadunknak, nitílv~ayur/uteaként báróm évtized-\' del lpiniir7.Bohtiulotta,"ölviiHÓját, még aijk-^TümT valója ^v-áii;. ¦—a ugy_;látáailr századunk adóait .iTeiu^-ffkarTTirtiradni \'az-uj-századnak, s azért iparkodik aetiváit. reiíduzui, hogy Taláhogvnn. át no vigyen pasai vát nz uj sz^znd eontójitriij | -iiyTytit.az alka-linaaiut^nug-uuiur4tÖaas»nne7TJ^t lekinteíben bizton állithatjuk_ századunkul te
•1 A na|[y-kant«nl-to\'riiaÍliin»|>*l? bamiuiitjin mbm-ilatott, - - \'.. tíi*rk; "
ind atöbbnuTul teenil,mert jobban megértette a kor szózatát, mely Bóhajként tör ki a airok nté-tyibúl, vegyül a lágyan susogó estí széllel, mely elhagyva a tölgy koszorúzta erdőséget és kiérve ii síkra orkánná lesz. mely (elzavarja az ut porát, félreveri a harangot, és zúgva súgja a kortársak fulébo: — akarj.
ti u kortársak megértik a szózatot. S rohamosan haladva a kor mindent eltipró í/.eUen- utáu, tesznek. — s édes büszkeséggel töltheti el kebelünket, és mindazoknak kebelét kik e század legmagasztosabb eszméjét az emberiség eszméjét hálaszőzattal üdvözölték, hugy ! tetteilire oda vau nyomva az akarat bélyege. ~4^T^^^frnf\'irra-rnti-a--tt:tt erkoreaf-lentar--
tója, míg a nélkül páraként elenyészik .cz.
UraimJ Széles e honban sok mindenfelé ringatták bölcsőinket, s a bölcső szük falai költött a kisded álmát uem*-4iahöritá az-ifju élet aranyszegélyzett varázsa, s ezt ismét nem bántotta a férti kor erűt emésztő működése, de ugy h+ss+Mu, a--gyermekkor- háboritathin álmainál, az ifjú élet aranyszegélyzett varázsánál többet ér a férfikor aJinvaidus ereje; korunk, uraiiir; magán hordja a fértikor jellegét, — nejn bölcső korát éli, melyben ereje háborithathm, fdkól-tetlen szunyád, nem ifjúkorát, melybeu elérhe tétlen eszu*én3\'képeit,a messzetávolban, meddig alig terjed látköre, aranyszegélyzett varázsban látja, sóhajt uiánna, — korunk férfi korát éli, moly gyümölcsöket haji,ezt bizonyitják az egy--"inassal súrlódó, Bzünteleu háborgásban lévő eszmék, hisz ípuz az, hugy súrlódás nélkül haladás \'ítinea; a szellemet — az anyaggal harezban látva lehet csak jól megk^íiubüztetui, t\\ kítlcsünöa inugibinorés -teszi lehetővé-az egyesülést, — ez föltételezi az oről — s ennek kifolyása az akarat korunk tehát uraim, csakugyan az akarat kora; 1 ~*\'
_-J-AzüiLcrő; uraim, melynek, ez akamUufo—
ly^gftj-vezetett-^ssze^üöniijlirku^-u-|\'érlÍita üka-rat hozta nyugatról, "ilélrűl, keletről ide vendégeinket, kiket a" haladás, .anyagiság, az egyéi-aüléa és alcariit nevében, vau • yzerencaém üdvözülni. 7 "\' ¦¦•
Minden összejövetel, legyen az a legeseké-^ lycbbnek látszó, nz embeiiségczéjjait mozdítja elő.
Az egyea erők kölcsönös egymásraha-tása teszik az egyen-sulyt, s oly nevessé lehet képzelni az akaratot, erő nélkül, az egyesülést testvéries érzelem nélkül, mint
.\'.az. anyagot szellem nélkül, a kettő verekszik még ogy ideig cgyiiiassal azután karonfogva fognak rohanni a mi czéluuk fölé. Ez az uraim a mit századunknak még rendbe kell hozni, mielőtt íárszámadáshoz fogna, s ugy látszik századunk takarékoskodott az ídövel, mert \'A évtized nem kell hüzzá, a- e kettő segítségével -oly—szépon oeszöfognak-niinulni-az érd^kok, me— lyek eddig yeui ok nélkül külön.válva voltak. A fnrkas simttnni fogja a báránykát anélkül, hogy"eiheznek félni kellene,mÍBzorint amaz egy örizutlen pillanatban annyira megfeleílkezhet-nék a kontraktusról, hogy befalja, az anyag uraim, nem fogja befalni a szellemet sohasem.
Ea érzelmekkel emelem üdvözlő" pohara- ~ mat, kedves vendégeinkre, Magyárország,nav«-letesebb városainak torna testületeire..
- Ouö.k uraira, kikéi lelkem és szivem.leg.* mélyebb ós legőszintébb-érzelmével üdvözlők kifejezést adtak egy^gondolatnak, testté tumb-ritettek egy eszmét, kivitelbe .hoztak egy tervet mely minden nemesebb érzelmű ember hőn táplált, lelke melegével üsBzeforrt óhaja volt.
- Unük uraim jelét adták, Önzetlen tiszta testvérérzelmoiknekr midőn -az ünnepélyt megjelenésükkel megtisztelek, azon érzelmeiknek; adták legnemesebb jelét, ^hogy legyen meg a kezdeményezés, habár magyar hazánk, egyik szerényebb testülelétől megy is ki az ihitiátiva. Ez uraim a férlias -akaratnaJelTcgyik, legszebb jellemvonáaa, bz jellemzi\'korunkat, aazért távol at(.ól, ho^y korunk vívmányai.-fölött szem-, lét tartva, eaiiggeilÓK a pivfl\' iritntífuguá-eUluL—
-kei n ke ty-az-ujab b-üdszejü viitel-ramányávBl^fti^— vánom^ hogy .nngvrab\'ucaült, szivünk mályibői tisztelt vendégeink sokáig éljenek 111.. v - 1IÜFFMANN Mbit. .
ruely 1873-ban lesz, rb-előkészületek folyamat-; báli-Tannak. :trr Pécsett lBlltainlií-íeluiit-tnof^\' : n^pottaulblysinón.— íbiszt Vcronez éa Itcmé-iiyilSda Kalocsán az érseki teremben luingvor--Btrffyeatek.—t-~/Y--pústi.^r-aucziu-AK)risulatu.snáLa-¦Jr^kó\'ztársasági kormány mar.libüiiaUMan-rmii^-ficáltiviott. .—- Szuppán Zsigmond bpszttuxzcs-bányai püspök nislullatiója okt. ;(-áii lesz: — Gi\'Ui Uyorgy pesti ügyvéd Uaákón, íiyuh
^ H i r e k
— Lapu u k* üwi számához van mellékelve -úz ovi 1 V-ik évuogyrűro szóló ;elfifizetó3i~fcihivtt5miib~A\'^iiljnk^tT olv
—mjTtlott-mogbalt."-— ör^N^üklicirö\'lCriáitiTra" \'lV-\'OOjÜOO ftérl vette meg gr. Károlyi Sándor cso ti grádra egyei BzdllŐ3t-birtokát, .mely 8 ezer holdat lesz; a grúf kisasszony esupán Arad-,, . Bi;küa: üa Csongrádmegyékbon 70 ezer magyar hold-birtokosa, — A gyűri izr. imaház « hó
—d.t»;én-nvattatott-fel, az egyházi beszédet- Löw Lipót BzegediVrabbjf tartá magyarul. — A lúgozd részíéuyes szeszgyár leégett. — Pécsvá-ros houvédsegélyezésre. 5 ezer frtot njánlott-.— _Ri;usi helyébe\' Andrásy kineveztetéaét emlegetik. — Pesten egy Melezer nevű luízniester
. deszkát\'lopott," bekisértetvén, azt vállá, hogy
~~lmve:l 7li éves, hát koporsójának akarta elkészíttetni. — A zágrábi honvédzáazló nagy üane- j lyességgel mont végbe múlt hétfőn. — Ko- 1 lo/ivért ii honvédek s katonák közt korcsmai véres összeüt közéd történt.
; — (Irml. lom.) 11 n í o gh G y u I a felelős szerkesztő és kiadótára, Karnita Lajos kiadó és ¦egedszerkesztő, f. évi okt. 4-től kezdve „Sop-j-uimiegyei Közlöny czimü hetilapot adnak ki. A mutatvány szám már megjelent változatna és érdekes tartalommal. Ára egész évre ű frt, félévre 3 frt, évnegyedre 1 írt űO kr.
— ^b11ük-t. munkatársunk Egy házas-bükki Durvaries Kálmán „Történeti beszéltjeit"
—kiadta Aigner Laj\'oB Pesten. Ara a esinusau ki-*>HiíoíFTt74 hipra terjedő kötetnek 1 frt. A kötet 7 beszélyt foglal"magában: Török csapások UÜi-l-ben; Bánfl\'y kútja 1480; Báu vára lliOÜ;
"TanarkiBe-töS7—1603; A b\'ravó bőszníá 1100; Karicsa éa Zilgor mindkettő a hunok korából.
—Ez^u-idézésekrwl-láfhatjVhtigv-szeFZu 4>oszúly-ui-a tui ténelcmbót meritvék és igy tárgyuknál .fogva ia ¦ maradandó órtélíFel^lrnak"."A "ini" szerzőnek beazélyirói képességét illeti, lapunk-
. -ból ösmeri közönségünk, mert a fentjelzett be-Hzélyek közöl tohb^épen a mi lapunkban jölent meg. Örvendünk, hogy a szorgalmas történész önálló m/lvel js fellépett b reméljük, hogy nem
"Bokára Trrnásodik kötet is követni fogja. -
— Lapunk mai számához van ruellékulve \'Vértesy Arnold szerkesztése mellett megjelenő ^Magyarország és a nagyvilág" legnagyobb a legdíszesebb képes hetilap — és Csuktjasi Jósof szerkesztése mellett megjelenő ,Pesti -hetilap"¦ politikai heti közlöny előfizetési felhívása. Mindkét lapot a Deutsch-féle könyvnyomda s kiadó-részvény társulat adja ki. Ajánljuk mindkét lapot a közönség figyelmébe.
— A jelesen szerkesztett „Szépirodalmi
közönsügiink bxíycs figyelmébe .s becses \' pártfogásában á ~ "
— Czáfolaí. LengVc] Károly zahuue--gyei tiszti og\\\'ész .ur rzemnlyna- közbfijöttévni. kijelenté nálunk,\' miszerint lapunk előbbi számában közlött Enyiiig vidéki rablógy-ilkosBágí esetnél a tettes nem a zalaegerszegi birtünből váló szökevény, inert évek hosszú sora óta Zalii-Kgerszegrél fegyeuez nem azukölt meg; i uifi-gyebörtönlielyí-iégeí biztosak, az őrizet erős és a felvigyázat szigorú. Készségei adunk tért e czáfolatnak s kérjük a többi lapuk szerkesztőségeit, hol a r"entebbi_hir szinte közölve volt, e hi vatalos czátolat átvételére,
— Deák Fer-eucz megyénk nagy szülöttje néhány napig Yentén íjztlacsy Farkas ur vendégszerető házánál volt Horváth Mihály püspök társaságában ; kedden a délí vonattal Kanizsáról Pestre utazott. Thaly Kálmán petüg hótfou délben Ivinizsáa kercsztíi) Vasvárra uUt-zutt. A tortéueltui társuta; e napúkban már megkezdte Vaatnegyébeni ülésezését.
— Halálozás. IVilluiauii Lajus"nagykanizsai vasúti áfl\'jmi\'ta-főn.ik t. hó :ÍU-án, alig évnegyedes házasélet után meghalt. Az általánosan tisztelt a kedvelt hivatalnok hült teteme b/erdáu nagy részvét mellett kisértetett a végnyugalom bel vére.
— Tűz. Xagy-Kécséu szept. lü-án délután 17 gazdának Összes vagyona ,"G fő és melléképületekkel együtt: a lángok martalékává lett. A tüz gyermekek által okoztatott.
— Nagy Kanizsa város és a déli es. kir. szab. vasúttársaság közt igen érdekes Bzerzfldés megkötéséről beszélnek; hogy- a vasút igazgatósága tartozik a iávirdai uícza felét jóJiarbjin^tajUiniiUldalt uj u\'tezát nyitni, a má-aik oldalúinál a sinek alatt alagutra alaki lani
~ 8Tn ég~l t) "czc r~frtot~tiz ct"a_ t áros rtakr^ lt érvT\'-d ö--
A\'iízíiíny" is kibocaátván elötizetéai felhTvásáV-melegen ajánljuk a szépirodalt^o^uindcn.igaz barátjának figyelmébe és pártfogásába. Ára évnegyedre 2 frt 50 kr., félévra b frt.
vőre tüzetesen fogjuk közölni.
— A 1 3 ó-L e n d v a iskoláit küzö.*ekin-k ny\'tlváuitá; c hó 17-én\'megalakult iskolaszékben 3 evang. » .i izr. is van.
— 41 i g N a gy-K a tt i zs á n a tanügy lia-lad, addig a megye székvárosában Zala- Eger-szegen visszaesik; mi.nt halljuk, l\'.t-én arhatá roztatott, hogy a 4-ik leányosztiily eltörültetik.
— Usodag yennek. Zala-Egerszegen egy koponya és agyvelő nélküli erőteljes és egészen kifejlődött gyermek született, -kinek fejő csupa nagy husgumóból állott. Születés közben meghalt. Kár volt e ritkaságot az orvosi egyetemhez íol nem L/.állituui.
—- Király ö Felsége okt." íí-án- Horvátországba megy, 4-éu jelen lesz Kapronczán a "hoTvátlíoTjvédeirfegyvergyakorlatán, Ö én visz-bzatér Budára. -
— Ilertelehdy Béla üatal köz- és váltó-jtgyvéd ur — mint halljuk, — ^ílí3v* Kanizsán fog letelepedni a ügyvédi irodáját a
a napokban nyitja meg. Üdvözöljük körünkben -a-hisszük, hugy a jelen képzottsi\'-gü s megnyerő modorú ügyvéd azáiuos rneghr<á.iitftk fog ör venduiii.
V a sin ugy o bi/ottmáúytvnBatthyány
iur.-inlékrre i)00 ttot adott.
Í-—--.fiiö iluílrc. jppaL AcflBrapi.\'Mruivt mc^iiiilitottuk. \'." . \'"¦ i~ Il al I j ii .ú a. siíjiúíí íi.l- czimü füULiiszriultl \' k»ii>-7 IJ.-Ík kmiln*íi WajiHt» Aímm-j\' nyamrlájAitak iiagj* -iu/tyií i\'lt"<i^!alM:í(;íi miírtt, uuin n«liili;Ovnil «"ijt.\'i at.-i", a I .t-.ltr.-./itt.iIt i". ivi nltt.ünir VL-(jriij; tnijf friiiiidiv? vitti-- \'
¦ ^-i.itiUiiat:. -- ........1-4, .:..........__........
..-------Y!,-1\',—A—Ulvirat...jiitl ii Jr^WI-. igy
¦"Ar-tt-argy-k ;t n i ¦/. vri~ firgymmrai-
iii i
n;(ft()rlt;iit.
uiiihaii a VII-ik oszJáh^iÉÉJóhvheu nkvét-lenül muguyitiatv-iitrj-^BTOUii\'t ok osxtíVlyra-h/dii, ugy mintlen osztályba\'szükséges taii-könyT Wajdits József könyv kereskedésé bon kapható. <¦ \'
Árverezések.
— P I k ml e r, test térek; tuv. Pitai Jiinoi ós n ¦]<<. Baj Jolit il .Salamon Zsijjminid rendre Itfujílalt 1 U\'it fr\'.ra b-ciUt in^atlau N.-Knniiiáu |ZaU;u ) f. imv. 7. cj<-tl^ \'deex. 7. d. a. 10 Órakor.
— Kadi-cs Ferenc: basVatékáhor. tartotá KKX) /itra bec-iJIt ilif.-.->l).iij í"cfj<"-K\'u.<Iáii]>an |/,aJ.llu.J í. i. aut. íí. esetl^E Ueci. 14. d. «. IU .\'.rakor.
—,- ^ktiblicí Láaílútól Hilliutr-r Anna Ijání Eisa-Si\'tii.tn t\'* Süni Btrniát ürSkfísci r.\'.-ziTu ¦ luffifilalt \'27411 fríra becsüli in~-;iüau DeJenylíu t Zalára.) f. é
— Cseh Aivi.ili/.i Guümin ,I-r.^f is tv>]» \'Itili R^rlrra icii,\'-.-; k-f^gtaJl I.I72 iitr.-i l^-c^ilí iiigatlan ÍJ.J;riai.i«,.í-i.\'ii \'Z.tl.uti.l f. .-. uuv. l\'I. .-.-tipi? <!.-.\'/. l\'I d. o. 1(1 .,.r»U..r - •
Hi\'- UJ Miíi.-tlv ttúttt Haliti* IMI .".r.Vi; Ő*.; tííl S.-ii.uii\'.-i.l .m1j.-.-1 ri--«ri- L-f-igíaít 1 ."-t-i írtra !>e-ü!t in.-atlati Sífist-M iriaii \'/„^lara".; ( í n,.v. 11. r^r.l,^ d^cr. -I
t;Á:.ir3 lt..M!j;.irí mrt" in-illan lf\'^rr\',-(ton 7..1IM.\' í. .- «i-pt :-J .1. IO .Irafc.T ,
Uiiikm -luüiiniia kk L\'vcrtiipl;^ i:,.inlnf.!;.t "Sre-lvfl litv.-ínr.\'.i Márr-iiiH J.\'wí r.\'-iér- :il;\'i í-rint ereifi™ Ufuriai: fi!H) írtra Ijn-jiült itt(rV!Ían t.^ákt-ir-cán iZaiaai.í í" í. n-pt. "J7. d, e. Ü urakor.
11. l\'alt». ^A-ltJrir.Urt* ll^J\'llBIl-lltagaa—Ír -/Int irt mik.-Üd víi\'iillj tiki 1 ^
JNTyllt tér.~T
llaue.- (;.>:(!;*\',-?4 Má>iií»r S.íi.llin- Kár\'ilv ¦ ZsuiMtina. >láiiMS ii.v. Heller Cyf.ri-v r<U,,-t.>
1ítu ft .\'iil kr er-m-í? t-f-tglilt 1J.31-J ft \'2 >" krra íllt-j.\'niellila Sujirniibau\' f. é- s=K|\'t. -U. eseti, olii
— Gi\'ttm«n«rh Aliidé Kárniin.-íii\'il ^<rhseiil<>r
..Klraljr réísér.- íof.j„-laú Hi\'kí ilra l,.-,:sült i(iS;xtIa:i
Ku.-ít.m ¦Sopr.üffl.) f „..pt. l.\'i e-eii ok,\' 15. .1.
r. 9 nrtii-r______l_.....................
- I- It- i:
isryilt pósta.
Fiai\'<"rki-zJ.v.-dii\'-k it.
— .S. V..Í,.-=ii...M--kr-.-ítaiik.\' -
— .V. 1. tr.l«ii,rt\'i!e-
— II. 1. IV.-:. C.Ivr.íüljiik : •:¦
...Ina fli..ila«
l.-tt.l ;-i-ítiH;.
it-\'cii.-.lui . l-.-l.Lii.vt
tttit
juiítara
i;. M. Ha iiiiim aiá reméljük ui-m jiokiiL?
"N. V. Ké.«^jri.:l iiitísk^tauL..
- t. S. So\'i.r..*. V;\'u-juk »1 iiléft
- T. A. \\"ara.-J. lí.n.\'-tl.Ií.\'klie cíh. fictjük, kiil\'"\'nl\'cti Utiii\'miis.*3tT mitutig fr.
- 1). K. AU..i-l..\'»dváii. \'1 U-\\\'y-< döttliuk. ....
- R. .1. S;.\'mt.niÍr-|y. Jüv5r« is k-\'-rjilk; íiipa.lja tiísotit advörltüduk.-t;
- V U: r.-Uilii\'uliklinAa: KHílip jntt akadály miatt itt\'sem rciiiltiítritiik alá. lg\\ hát nitu-s Lajt
- 11. b. Uúiíi. Kívánsága Hícrint aaimnal |>o«ira tctlvlk-. l).-.-LRiiil.pr vO-i\'iif • írt kr.
Sk. A. ivíl Steiuélvo.-üü iiili\'-iiük tíl.
várnunk k\'-li. J .
e, m-m kr,»,"l-st-u vi\'.«szfik. ii\'-l.láiívt kiH.
I üBcv ferini\'\'Titd)í\'~íí7ít\'~vcÍ3Piiti,it- \'Jáíűljcrfílu Iter. ídjüHcu btaiim . remili!\'— "33cbeiiienh bav= !iiL\'ct \' attv filcen jcbcíifallü tirbrei níidjfolíittt\' !Ccn gvo^rr—aVíaí.icr; íyrtihtingíírcígcii con Julius .VűinuicraN^ S3iirídj<Mtá;iijc üoii .^píjamics\'St^öii-beief —- \' ^iiiicit tira » hie [\'líict-ícomvoiUieitj; pop C\' .^\'iiíutcr-Irainő,. lei-ldjc in cíűtuérgenM|n .ÍJctirbcitintii yíidjté ,ui iinuiítfcrn ülirig ía|fcit. -r— \'Vrcte l-re liiiecc [4 frojirn ítárTj utir 7n fr.f. unb \'jii L\'cjiclicii vau iHet\'fvt ".Ipi\'VIdi iti .l\'cípAtcij, fotDti iMirrf) allc^iid)-\' unb l\'iiiithilinilutibiiiiiiicii.
U z 1 e t i - h i r n ö k.
Nagy-Kanr/6a. */i*i>t. -Jít-Aii t^7u! >-i-iíi tinijük, vnljuu a lu\'liMkilnciH.ik-e nk.i, vajrj a Imrguuya r.iiliaili\'wi, av:e-y kitk\'incsáiiak
iu.--lf\'li.-t.\'is ti/.-!.\'-..-, iio^v n i:.-ii..-naHzl.M r-l.-iilid.\'-^.-t nyert, \'a/.t,ii1.an f.:tiiln.", li"!,\'j f-m ár.Tji..lkvd.-ii. «nm-.-ir:iI.aii.-Ut m-m _i.-lfjth.\'tlink. A jii.icrnnkra -4/ illilott -.iliomímik min-miVr- iniüll ji-K-nt.-l(,-iiyi-lil] lu-vá^árlá.1 ai-iii uLÍiik.\'rlli-/.1\'!íiii"n!t-H iii\'tn ti-.rtúut.
Piaczi ár.
Sasy Katiííia, IííTO í-.m i^pjit. 21-ik najijáii.
Iiti7R >:[ - funt. 4 trt..... kr. fd S(J f,mi -I írt 7f> kr.
S7fimt. 1 fn Síi kr. Kük* 7.S- 7J font .\'1 frl t\'O kr. 7:\'-M>f.,iii :i fri |ii kr HO-fíl ft.ni fit — kr Aqia s.ntíi.-r,\' TO._Ti f,„lt ;| frt 7] _7J f-»ut U Irt - -
kr. árjta k.iíiiu-i\'gi-* ii:i—(ii\'i í..(tt -J frl áU kr. «7 — lid f-.iit 2 írt. :i" kr Kuk..ri.-/a .1 ín.".\'! kr.; :í frt tlO. K\'lku-\'. rít:^a olaíL (c^iii\'jiruilinj - í\'t - kr Zal| -ló - 17 foiil 1 írt 7a kr. 17 l.S íotit 1 írt fii) kr. IVlianka \'fííi - firi fut. - írt — kr. fW 70Í..1U _ fn — kr. Hab t\'oliér S kr. -— hab laru i kr K\'-uv.\'riliniit k>"i/»ii-i\'-g"4\' ? i>; .r.O kr. liii.jn.ii/.n. fii Írt -- kr. Liu-linct
I. h3.:;;.!a -¦¦ frt — liii.nii _ frt. Uf. KJrály\'-liazt ku/.unst\'.-.,-. - Írt — kr !iu-".in l.\'ifrt — kr. K..ís-láu;; kőzíiiihü^isa - frt — l;r. li^-m ¦ frt — kr. Marba-hu* í-.ntj.i J.i ltr. il.irtn-Iitiü íniitia *Jfi kr.Sür-t<:.--hn» íiiuija -jil kr. Jnb bn> t\'.iitja l-l kr Süa-f-ii.-i t\\.i»ti:v ti kr. Z«r fc-ut 1:1 ,"iu kr. Csibe i-árj1 sü 1 in. K:u;--a kr. 1 írt l>n-l ...vány I frl 10 kr
- írt -- kr. li-.v.i- -\' írt :<<> kr. ¦- frt ~-_ kc......
Pnika -- ril - kr. Tvuk-t.iúO 1 j kr. kr. llnr^mva m.\',^.¦ - ír: - ír: ---kr. K-jy .j.\'á/.ía v-^n-i I .frt" 7\'í kr.; "í-\'-ua \'ij í\'ri - kr.--k-n-y k-vt- /.niip 10 ki. rtíaliiia ¦ 1 írt l\'U kr. üjbi.r vi.iúkQukljt\'li aksija J írt — j»r. Ö-"bnr vi-U-kiiiikbeli nkyia A írt.
A it a <z v k-i\'» i /. s a i vár-* !.iiiá.-áietk< Ari.^-v-zY-ki! .\' k-uy^-hX ki...|:a . SZIGETHY KAROLY, biziuí.\'. .
Érték- és váltófolyam: szept. 23.
;>% nietítlitjiiM fiöi—; n"/,, nem/.. Iüilt2sön-i)7. —; 1 3Ó!>-ki áliadalini kólesöu \'.IJ.SH; bankrészvények 714 ; hitelintézeti részvények -209.--.">*>; J^uiid-iü ÜM^O; ezíHt ágio .1^2.25; araniy-\'--darabiu .">>n kr - :__... •
Felelős szerkesztő: Wajdits József. : Segédszerkesztő : Bátort! LajpS. . ,
11
li -4) E T E 8 E K :
Hasonlltliíttlan olcsó árak!
A roi : ü\'-lctfolyam és b folytonos lmkáíok arra indítottek tőbh gyárost, nekem készleteiket átadni^azon feltétel mellett, mihamarabb készpénzért eladni. Ajánlom a t. cz. közönségnek, különösen pedig rendes vevőimnek ez igen kedvező alkalmat fel-haazná]ni,-hogyvalódi-vásznát, férfi b "női iehérnemüeket fele áfoli vásároljanalt. Jú é» valódi v »ion én hibanélküli áru-. .érí-kezeskedik-ax.
elsfi.legnagyobt) voszon ós fehérnemű raktár Bécsben
^ METH S.
UécMbeti. Rotheii(htirin<»(riimi\'e ítt.^t.
^.Jngek vagy uri gaHéosk megrendelésönöl a nyakbŐBÓg kiteendő.
r,. - Tisztelt vevöhn kényelme kedvéért, az oly fehér nemükért, ^ffiely^k^net^ól;állanak^^
tetszenek, az-értök-fizetett ár bérmentve viszaküldetik. —
Vászon-árjegyzék.
1 flb SOrfifoajiikéaiaiJJTttváiiíiífi\'Qaillg Hi frt.
, BU 4Ü
. 5u
jfoh.CrtiVBiraiioir--. jelei szilnsiai vájtzim
kitrmrnb. vaazoii iíiírlandí exérnnyajzon -; rumb. caérnaviainn-Anum-frlajjiliijiliví*
M^rCmi hollanaíitllv. Ugftlkal maaalib uri ingekre -
\'J4
¦ja-íiB , "28-30 , :.2B—32
4ÍJ-48 ,
;<ldlb
iiG frt.f moit ciak Iti frt
t^aPUIIami «kiiy tBJIItüll,, Mi- ltfgjobb ?1 legtaríóh
aiírf-CMk létezik B uu-j.. f , ut<—.m „
Be-ui »rWi^y,y-ILI^iiiU a l»*f«tfii«c»ib rupilittriri »írYéíekaek 24 l2%_ . ;\'.*v» «>&, 4U, 46j ÖÜ;frtért darabja incly<ik : azunbaii kúlaiér annyira bo-
catijye Tannak. ^ --—- - ..-,.\' ." r. ______
1..dl>,IH! r8»» agy\'Snonvijx iiili.diuif/.l.\'i.jixiiickííwi taikotva Ue k»c*k4>iyn ! "eL\'«^,:iM^4l.,frt fioit caák 7—í» frt a Icgíüibiiiflliin ^ \' \' ~
t-dli üti rOfita lg«a finom ét tartói uamut-»vv«tu «tUn-ifradll, 1tn«BÍrbIlt
liieg^iutlkalil^do,-* rsrigtim,"q r. íi-síaii,"
1 iMKifnélM^bdB Síl/s 3 r. öt, loia», in. cb.\'8.«J^4 Wjf»-legiBn.
1 danáait aiilalkénlké.,,1. fl imibílyrí (i ««mltirilU hortaillu (í Mítalkeii-A-Waljn ii t.. t, 7, Ö fi. . |Pjhn. JJ^áMHit mbtalklmtorlíí ¦xomílyru m iMtiMMwUn- lionillIIIJU Áaital-k«rdohl; Ki, 1«, 1« ]fi Mg » laffiubmhbl.
1 tnczat kuuyhat^irlíi most t-fi.tk 2 50—3 ftij:, 1 ttu;»at atrtalkfiid." v. töríil!tr>eí; kfilüiidaim Lutúi
Zsebkendők árjegyzéke.
fik4.SU, 5. ut\'7fifL
l tliczal kin \\á«í..mise!.k.-mlíi 1 frt 1 tut-zat ua^y nimburci T.-i.sionrnebkeudő IMO— 1 írtic a Vetíti. 1 tui-zal U\'trfui.iinahb f.\'bi-r franciia liaUi*it-7.si\'3\'tii\'ii.l."I;. il, 7 íj filg. 1 tui\'Zflt Rzint\'s vászutizstlikeiidű igen tinóm és tartós", nií-iHierciliütű 4— Ö
frli|í: jt lo sfili orna bli. \'.
1 hiüzat baliszt vá.s2uuznerikendő, feliér vnjr^- trAues—azegélvlvid tsak 7
«, Íl.-H) Irtijr a lt-cniioniabb.__ ._..... ...........-..................-
Férfi- s hölgy-fehérnemük árjegyzéke.
4..ll»i../iifS jó. vászo.ii.b.ól }¦ tri őOi...krtól L\'.óO-i^ :i Ití^tiiu.iiiabb.
1 nou.uig" kitíliiű\'\'1\'fílfiiburp varjy hnllandi visjuinból Iiikuii ^^iv-, vagy
kercaztalaku.most lúmíé^sel csak 3\'5U, 3, 4, o ít a l.^tinniiiabb. 1 kűri ÍiifT, kitilriű ninibur^ vagy irlandi váaKunliúI, U-gi\'tpgánsabban. kcsiitvG — {wc. tigyncvesütt Krxaébet csáazánié ingek) niust tsak Ö. *i -fci.frUa |egfii)oinAlili. \'l níii éji fulülto) roraottc) kititiiö S2nii,..mnst ^.snk Í,ő, *!, 7, fi ft a U^í. noi alflúaiokuyák lUíijJtülünfí-le iiári.ii minta iir.orint, ugy iiintéiija nuiít általAnoflan küdrelt azegbo vágott B^oknyák liíim-zve, varrqjt_ jin.-^épst\'I most Ciak íl, 4, 5, fj, 7, ff "frt a Icgt\'uioninlili. Uri nadráguk .finom sliir\'tiiigbiil, vagy vászuubúl n|irú szugúaekkL-l vagy
lilnizésokke) kitflnÜ kiáliiijis, most csalTti, 2.50, íi.óü a léclin. " Uri ingt\'k gallérral "vagy iuiélktíl, fodrozott JnulVr vagy simán lütünií fin cliífonbiíl, irrulyiijitn oly tirtos , intiit A vásiiiu, feliéren é." színezve most csak fi, tj, 7, 8L.U frt-a legíiiiomabb. Uri iuiTfikj biyjubíi rumburgí vngy írlwidi viszuüliíil, — gallérral, vairy n -riclkülr"—limán vagy fodrozott midltil a Icgrujibb divat szuriiit eríÍHen
varrva,-mont caák-2,. 2,5.0, 3, 4, íi^ti\'frt a legfiiiornatili. Uri ingük Icgiíuoniabb batist inullbutóttei, ltigulugáteeibb, a lm t-síak létezik
most üsuk 0, 7, ö, 10—12~frt a li^rriuonialib. -Uri gatyAk igL\'ii jii és tartón vászonból, /élig mngy.ii" .«alulasul, —„aiiiHt - ciftk 2 fr^ 6(1 kr, ígúm Ü frt a liigllíioinabb. •ürngÍtyák7\'Iginrto^a:Jtftitda^ naamUJat," nngy-rtitimi^F
inoatcaak.1.90\'íj frt ö()_kr. a legtlnomidili. _ " - A
I tuuzat-tírl inggiúV/ir, a lagultigúiisiibban, úh lupjobb ,divnt r/iiriiit, iinitft
csak 2.00, 3, -t!,\' ő frt :n lügtinnmabb. ~ \' . \'\\
L-tuczal uri kézelí! a legelegánsabban énlugdlvatO\'ialilmu^kiálUtvii, most ¦" csalfa,SO, fi, ti\' frt a Ingtinoiiinbb.,- - .„ , : "
\\^oir/\'ílrr"\'kik "25 ftig.viUárolnuk, egy íino^h-hiiuzett hat-"\'rC^T ^\'^JUtiszt-kohdŐtf őO ftig, egy cBudiuiz,i%-kávéké»idn-
toíj t.^ii JkTávé abrob/, ^jiny.\'/íTTllo u icitvóioouiovel :ITQ[Fftig"va-aárlók égy i{róh--tiiiuiIi\'éa\'éuhnii\'r>asz(alturitM : ; ¦ Kiván\'atra a kéazlütbonle.VŐ váHiimkbúI minták küldutnbk, AJfixpliíkdt kűrjük\'\'czi,m«ni i;:^C«s»\'tlX\'S. " ca. ki "udvari" wAlÜtó.\'Jöícs, J^Ui«utliuriii8thUi«)
Ipar- és kereskedelmi-.
ak.ad é mi a
GráczTjen^.r^,
cyy magasabb kLrtiskiiklvd és ipar képző intézet
kezdetét veszi folyó év october l-sején 8 tanévre. •.•
Az iskolának rzélja ; elméleti- és gyakorlatilag derék kereskedő egyénekké kiképezni. . •
Tervezeti\': nz iskola. teilStészre oszlik, kereskedő 1 in i éá i i> u r-k e r e ü k e d e 1 in i, "mindegy ik\' Jiárom évio? lyuiiiru; az utóbbiak ki\'ipezik e he mini és méchnnikai oaztiifyt. Kzekeu kivül az osztály részesek fognak három iiycif . "vet"\'tanülui Toluszf franeziii.C-a\' tiiigol). A; gj*nkorhiti~kiküpezeat~ hez viui egy. mintairoda cbetuiui hiburaturiuinmul és. luecha-, nieui gyakorluttid. \'
Ffivéíi\'li rel(*!íí\'I*\'k: Elfpgndtfltnak^ ki_k 14 évet szám- . \'álnak-és iskolázbík az al-real \'tanodát-}-.polgárit • vagy az al-gyinnuaiuhifíl. Kik ebben_neju képeaitettek, ezek, roözéru van egy előkészülő iskola\'. , . j „~ \'i\'\'--"..\':.
¦ KiitéleMsén: A tauu|<>k ez akadémiában élvezik a tn-fnulást mint a gymnasiumban ant. kik az ujabb hadi-lörvétiy aszerint egy évi öukéiíyiosek aknirmik-íutiiii. ^ • .\'. -
-rft sí tö ml ij «\'*á w-^dűgiiUiikJcözülJie tten. Jeázniík-füír-vó v«—
az iskola ¦vezető tanár te tényezője," az ^ztöndijlizás éi tanintézetnek, ugy inínt: kuhu, ithip;.\' taiiár urHuyiloiigiiHrte Nr. 4, \' v
" \\\\\'»1 Iní»I1VI*,1 ¦ >*í>* tanár ur lílüsteTwiesgaSíie ^\'li. ugy szinte-jó esuládukíól idegun helyrőli . íáiiulúk, nyugahn.aa. \\. elvigyázatu ellátásban .is. rénzuHÜihűinek, fűiről íiz igazgatóág rondulkuzik. Miiidon. tudakulud/iiara,. a lc-;Í\'ati:3\'0hb kész-. éggTjl-\'-\'teaz" felvililgotiltáHt
.„a .kereskedelmi és ipar^cademia igazgatósága GraczVen -
46ü-.a, a,
\'. JL>W Alvons,igáügutú.
FIGYELBÎEZTETÉS!
\'ügy Ui AU Ureskudök li»nif«U liirdoti-.-k,.-lll»l rosi lintknt «junlamik a t. cz. kji/iin-•ég. kUlOnlS » Vidéki likak félm-czülíwiro. Ejteronkt-dík s.\'n. .inlauk, sun. - mint iiNitjílj -
¦:»yUlt Ingonyinflvut. yiikl\'nncilllrlinybnn mint u.j säiTiTt.« ".Ilsz.-ni i.räkTIl, vnlmiiiiii iiiiii-W i-ff
Iruki ilvluli\' lul.^.Wmilnil
avult imronyiiiüvoi. yiuKiniil^ui » »».¦ ».i .....- _
kötóDiégeiSW (írJkiit v»lúdi líiiguLiinikuUlb. Azért uviikmijaK ."m"
—orik-vovémitóU ..... . ...... . . . ,. , ,.
i*^——flÉp" A ki ó\'íy \\ulúl)iiii jüLreiidiizctt-ís ulcs»- urat «tea venni.. Itirilul.|<m " J»
?kf&Mbuá»kb „ grk^-irtMiilíoglnlkuz.k. IMcäbcn, ^tetanspUtz Nr.
HERZ M. pülg. órás BéesbeH,. (.Stetunhplatz .Nr. li. AiuwenseiU-u
óta jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmú ^l^A. T .A. HR.
"lasztekbau, egy
des Zvrettelhofes) számos év
!/¦¦ ajánlja Inindenneinü júl rendezett- óráit nagy _ mellett, a következő árjegyzék szerint.
<ienfl zaebóráL
bb* kililDÜ loiuíinétíilek a m. k. kétnlépíelt hivatal iütleu mabalyoMH rtraréli jétáltasi jegy adatik. A nem_.-i.il
jűtállá;
által me^pí-^bálvít. ¦nlvEuK drbja - ítlal ules.íbh.
Férfi
rák.
- hr.lf-y
10- II\' ft.
hüll;» h»
- - ketti\'tA emoutuiruk liti,
EatUt henger ér. 4 riili - . - aratiyUer .
. rog.íraj_ j:i-U o. _____ . kettí.* fffdéllel 15- 17. ft.
. kristály üveif.14 17 Tt. .- horgony r. 15. roli. Hi»l.Mt
__.__ . li», eiüit lappal ÜÜ~-ft-
\' - , - kettiî* födéllel lő-u.|
... finomabb iU-ÜS ft-j "7.
--„. Sfijíth;kriaí;ilv. Id- ¦Sn\'-fhi^r\'^^"^™!
. - \\: borihVdîor.k.lap-4 \'-\'S ft életben
rsmoiitatre a tivak-\\ oil httaáiidit fel 25-au fU - -i-Ttm^kattBi-ftdJl\'-3â-40n\'t:
-,-j«g*catlT4f(rel— 30 ..-_iî- ft
- borg." hadidé m. M-iD ft
- email. ÖO rák ar.laji. •mail. liTt\'mäiit. kntztálylappal ki-tt^la»
:u; ft. (vile 4il fi-j :W-4H tVdt«
3rt- i:> fi.-2"-
4>l 43 ft-^li»
irBr ^0-4S fri.
Legnagyobb vaiala tik if.hh parisi bronci orakbaa.
•J. —:tO írtjával ; ----
ivel i$, 30. or,, li).
..k.:.ti
órát
t.d.rl
lixf irtiat.
Legnagyobb raktár Ingaórákban
4.\'i -r,U ft.j Tulaj-t.iii syirtaiauy. két
.•O—óíi ft li,Itáliával ; Sap ta fi_îh-iiAiid-> •> - lOO ti.!11. IS fri. — Minden fi-nap W!i
. Liuti .irák I l.-\'ni-i^arauyui latnak.
Ejüst ^raláu.\'íúSí i\' tri r.O kt
jiyti. m I-.* frt.
Ai\'.\'un- ôraîiiiicsdk ii, 3?. •^AraoTb.ng«Sr>>.3.r.ör.-30 3ö-ft.!30- *tl. t»Ü."tíM. 7ü ö» i"J. IOO. M
- hwrgoiiy 15 r. 34 44 ft L . Keltű út\'iivai 7 Ti.
"T\'---------r-"ínüttir-arrlap-45-~liO n:j ¦ _ Kelitn^väTr^nitTy a ÍeT"
— . . - krttr.s lappal t<j-ij.\'i fl jtétiií! eycr^yiil ?yu;t 9 fri.\' — Ilii-
aranykfi- jtosit» kt-ltü, naí:t^ tilsad, meh
. :]renyirygl--\'6ri.-7«l7-í^^~4oO~-^A^pgyari»ramtnü---jrvi tl""trTT
- jee^xílv^ifg. . 4-j-BQ Párisi kr.li.-* .\'.m\' ,1mt\'.-/ tiTT,»,
. l\'.t. -M. -2-J fri- — Upvanaa lóraütéssoí JO. J3. :C» t>!. úra- rs tiepyediíraiili:í!\'«-l ,4á. :>0- ">j frt. H\'.\'ma^o^ regulatror j*U ?2 frt. Uüoma^iílís ui^a-i-ik-na! I trl.-^) kr.
Minden javitá-iok íc\'i les-íobbau Vfjreste\'.iurfe. Vidíki nitgreu-¦ lelfck ai ö^in-ssek késil\'ca beküldése íiaíy [tojtam atiuvst mellett
l^g}.oiitiisat)baii___.ti-ljesiftefick.. _UtL
ni-m-Jt-lelS ;>nik ktcst*réltctafk.
Örák cetebe is eLfoüdtataak, Rfüün.ÍLMuaUa..k«d.d^. bejött ifektírt aránvlaj i-rákat liuczwkat
Arany üiil. arJap .50,\' "römölitöir" SO. ÖO
>" .- - ket.Iay-H>u.llt>\'1-,0-l5O ft Vadi»t is munka." remontoir »akfoug v. talmi aranyokban 1U—47 ft HOlgy <írák y7H., J i, » r i:l--1H ft
..ltf.tl.ai. t^, 13 14- fri, ;va«M«â.ra, c, ,
Hordozható őrségi ellenaző órák- ltrUvrtJaraü\'!" uS — Horptiiivti*\'lt*t rubinnal, ¦dd\'tff lét^iSk kr-siil 4.-pji>bbaii lia>
nálliatíV \'niml011 vasjiály.-iudvan i.rri\'--|\' Minden áron
"iiibí/.akbr.ii, írvi\'irakbau slb.íiV* ktTf*kod?k >a.:y i*>ráknak niLinifjn iUt> u^. vaujtaL aj.aitlot.takka! <™j ISO ft. *ii-rveivi-, li.i.-v bat kiiiüinVK- Mi i-idfud.ll;.
viäixakdld"nr.
Kérem figyelembe venni !
le!rjobb*I.TÎt.= k
iioiiogramni éa pecsétbélyeg K y » r »
Kurakiar pupir fehérnemű vászuu-imitatióböl.
KAMTZ C. PAPÍR RAKTÁRA
Pest,
ajánlja p a* d agg ti fcUi
tnlltarLÚ, tullk A»,telje* raja esx.kti ¦ ü k, papírul és paunirleu. k iliük »etil- ?1 brutisból,
Deák Ferenc utcza 6 ik szám
!r.ilt^f(*pirát « r A - .-s I ,._v I - p a pl r \' ».
.a fehér, hajóban.-
tárciaktutaxü - *11 vartárvxá!
KQldn\'licn ajánl mii táját ^ . mukkal, fitQ(iaiii j v ak ét I u nyo««bb Irakon..
Levélpapírotok
10Ü darab uévvul mumva ;">0.
80 kr. - - . -100 levél ?4 100 boríték-nyomva
1 ft-1 hu 50 kr. \\00 IpvAI fpstét-iiyotnain mn-nogramuiat 1 ít-tO —b*), \'J.\'iV 100 kraléi 100 boríték festék-nvomatu. motiugramraal 1 ft. Wl 3 m kr. lUO levél cximine) feki-tc -nv». : ! 1 "matu 80 kr. 1 fl. 30. kr." _L .í:" ¦yr-Hindflu íiiij ltvijlr La ]i>i ritfiboí egy igen finom jmpir-*.arctik, ajándókuriatik. íriíiinaSfJO levél nagy .jdrrt, cziin-mei f«ket» ityumatu 7- a-l\'ift. 100U darab, boríték kumler pa-apirbol uagyubbfúlc ESTmíiTíl-fe-kete uyuinatu~5—6 it.
t tisi: li u k.i\'rs ti\'.clnukui m a s"l it gép <¦ k , f..| , finom 1 i utjijji rt i\'i
a_lL_ILIH.il lt....ZLUt!
ak o
¦ ini iiiiiiTcifiu\'iiiri taîg n. i,.r,rl1.n,.ir„J. ^étlij ii é 1 v n i> !;,
Közhirádás.-"
t. i /. (! n k 6 PfTV) l d -idei vágás árverés ntján-e]fog—atlati«,= a vonni szándékozók 100 fit. o. é. bánat pénzzeL ellátva, 1". évi oclobor hó 20-ik napján 9 órakor a helyszinére f. \'Zsidrc hivatalosok, hol egyszersmind a szerződési feltételek is megtekinthetők. — ^bi_3,í.i
Iveit, Konyhán, szept. hó 12-én 1870.
Néniéül Péter, tisztté.
Gyógyszer- és ótmérték
nélkül bekövetkezik az-ítlegbajúk gyógyitilsa, illetőleg enyhítése ....._______,
u líalvíin gyógytani kííszulekek
ItaiA=a ;dial, ezek az egye\'liili"k, nn-lvek n twlbt\'tt fríilváti ffilyaiitut idéznek elé (mindig a tealett vU.-it-.-tiiek) é-s beler>-juk elekend"\'. Iingy a vizet t\'elltiuitíta. (-iiiil—tl,2.\'(
Kzeii ké-sziil.\'kek ltiit:Uári\'t1 jíjlállári s/.dl^áhatik és kérjük ezlT a küzütitíé^rw ctiuzhtn-e/"kkal t^s fttás íiynvmőekkei lia-Si-nliikuali nem tekinteni, a melyek n na^y litmiázúsuk daczára is hatáiiíilanuk hasztinveheti\'-iiek. minthogv rajtuk a villaiiytiBHágiiak még uyuma aem ve— helű ejszre. . . __ —
A mi ké-ízülékeink az egyeüiili batási)=ak aaját nuniflkben. azunnal eltávulilják a fű i-*f>)<:f\'ijtíst. a nagy kzluigttt egy éjszaka. cwzL, gyomorgUrcsiJt. jiji/:, dn-ék, én mallfájátst, tzt-i dsuLut. künzrvuye& i\'-s más bajukat tuyid idü alatt.
A irulván gyi\'tjrytaoi ki^zülékek ;t féle nagyságban készíttetnek, gyermekeknek 4 frt TiO ur. luEnőfteknek 7 irt ÓM kr. és külOnüs na^yi^k, inakacs bajok elhárítására 11 forint 2fí ItK" hzeü U-.-szuIéíiüek megküldése az érték járó ár beküldése után azonnal térteink.
Kerjuic a leveleket bérmentve
ádolPfioMstcli) é €omp-
in Berlin Fürstenstrasse 22 ezim alatt küldeni.
ap ap im k g.mgyi «nk 1.-IJV!. irű-a
..ó.i. anélkül, ativ * k >i I a é« i r •> d a iliassaiálatitltra . a l.;iij.ilrl. »smeretil nifif^ratn niiiniaii k sitivi n (^«jnt.i
Látogató jegyek
a la minute -s zi n u v n mattal HKl.darab lentin.nnabb brist,..|.
papírra 50 kr. JüO darab finom n/iiu-aiti-ti rar-
^lon c^í kr. l\'V db l^titKMtiftbb fram-ria Mnttlack-enitninoii 1 ftr. 100 darab finiiln francKia bril-. lant papírra \\i ft-.St" Kr. . i(.r.l darab jitlnrijr.. liliom kettős
fénvü bristol 1 ft. \'"MimlíírígyiTV ^rTirEFTabTr L í.v e I b e 1 y e ge t,
¦ 1(100 db arai.yny..main 2 ft 5». 1000. ^ Vfts-li cesótvintr. null
kfll\'inü-
|441>-\'J1 IV
Papir gallérok.
Ki\'íi\'bik, imitativ a le^tiiiumahb v;\\i/,unb<\'l k-er^í/tutt árakkal. 1 tm-aat leliail.. gallér iLiiicnlnl 35-br-
1 tiieí.ut i\'gvnne« gallér ^Empirc^
lJ fi íj kr. .101)11 _ .-.mgrév.- domb.-mi be-—Mikkul,-^ iziniiiíl II li 7S kr..
Minden- további ezer 5D krral olcsóbb.
I _• kérelök (G.irdelti 3.". kr. B^_, L.-Tiiiübb divatn. Ismét eladók százalékot nyernek. -
Xaffy választék niindcnm-intl "Tz-lETr;--j-Cpvx1írréi,\':TiMiTíiTo— kr.uyvcki.5U
Xy •> ni t a l v in y h k kívánat sziirintt frynrsan é* szépen a lrf juUiiyusatili áraknn késujtidtnek.
SSäJ Levélbeli megrendelések
ittilaveíel tnellelt a deirpoutnnali-\' bau é.t gyorsan .e^zkiistlltetnck.
Raktára valódi angol pergament (hóiyagpa]iuj befőzött gyümölps bekötésére.
"hetién i
J0/üz:. JLegiijabb szerkcjse\'tü bélyeg készletek.
Ma\'gánfala,\'hsltMlynijmir raiiuiuol, l>clyl)-iil -kcltúvul liil ú> dv-Bzümmnl: nőlkillüz-i kereakodOkro.ji(_;ve 10 irt ÍJÜ—12 frti^.-- ~ , , , *»«¦"«\'¦ »1* >ul.«a»lm««.tt -liajjigk&rietek k lugniabli-iilkoüU mnrint, Jrinu....L.u "flyftji V7\\t\\ minden h t ,.i i r»t lobb; ^ -
l»>nnilj rllvk im^idliHUik ú irt íHJ kr, S frt 50 krij;, . MoKiinrrMii <¦! kiii lii|.nziiiii»iú Ili l\'rt..")ll ki IHaRállfnlü n Lrii Kziillniivk 1 frt — llll ính/.\' taUki M)r|i|iiriiclí\'cxi.n.>\'.\'riúi^-!^\'lieljrlyiil awk l irt-ütj kr.; HiíhuIó-pn;»cU 2 Irt.60 k?.. —.ií.irtig.iiiiiac,lui kí/iyvuk l..frt nO_~ 2 írt üükri".
Vmrt l.il>r||iL |ic?rnétui milúkkiil "irirt —.í) írtig lOOUdurúb. ---
Angol tai un .* iiiélSiai-iii\'WelfTrlúKidijilbbak.
, iiiisyjiiiguk &/crint. -; ÍYi i\'rt/jO krig.
A twgbag^.il« igni tfpjfc&áigwuunii ..rjWUiiual louuKiittd*. Turiuduiii.«! ilriu»yziikc.k beriucaKawn • ing^cu kubliatuk.
AdolfQolclstein
Sc Comp Bulin,
- V\\ «jdits \\lxaaist kiud«
HISZONBERI HIRDETMÉNY.
Gróf Zichy Hermáimé szül: Szegedy Karolina Zala-vármegyében jelesen a zalap^i, erényei, tekenyei, dobronyi, szent-Péteri és dobosi határokban fekvő s körül belül 728 magyar hold szántóföld, 193 hold rét, 496 hold erdő, és 298 hold legelőből álló birtokát a hozzá tartozó major epületekkel és lakházakkai a jövő 187l-ik évi január\'hó I-sö napjától számítandó hat egymásutáni évekre haszonbérbe adni kívánván; a válalkozüi akarók legyenek szívesek ez érdemben a Jakabházán vasmegyei-helységben lakó tulajdonosához fordulni, kinél mind a bérleti feltételek meg tudhatók, mind az- egyezség megköthető leszen. dusj)
Keller Ignácsí
ICa_ry-Kaiilzsán, .-• .
Ajánlja gazdagon felderüli urak-, hél-gyek és gyermekek azámárn való tttpáu-rak-tárát, alegjnbG minuségiieketa leliető jutányos áron.
Ugysziute Ügyeimébe ajánlani l)ainr_va-gyuk a es. k. katonaság s l. közönségnek, lw»y megreiideléVeiîet a legjobb bel- és kiilfíiídi (nV-ból elfogadok és kéUzitek, az árL, Jc^juuinyu-gabbati sziiinitoui. \'
¦Ár. én raktáromban\'- vúsároltákat kijavításra elfogadom.
Kmpiiehlt sein • reieb-asHortirtea Lugtir -lUlur CitUtungeii Herren-, Diirnen- und Kiu-dur-Siiiletieii von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Auch maehe ich - ein k. k. Militär nnil^ verehrungawiirdiges l\'ublikum aufmerksam, du hs ieh alle lies tuli ungeii Von besten Iii- und Ausländer-Leder vHirJ\'ertige und prompt und billigst berechne.
Auch werden von mir gekaufte Waat" ¦zu reparieren angenommen,- \'
i a iiiirt é z e t \' ••
? • r^—" " Btirsban, \' ¦\' . s ¦ ¦
\'—rry~" Praterstra.sae 32-d I k s i a m. t! , ;
, Sf^r~ Tailulmányiiikat-végzett hnllga\'lólca en. kir. hmlHon<gbr.n az egy eve» ünkénytea HZdl^Uiit kedvüziiiényét élvezik, anélkül, hogy az onkéntenvizHgái letenni .kOtulcauk. volnáiUik.
, uiiélki
, Az elöadájí"októbiir ehijen kezdőd ikrOk té ber lí^liulcezdőclik u gyakorlati vaaul- éa atlrgöTiy-BZülgáUtelőkéHzlileli/lolytuii\'a. — Évijuluntiíaok uz igazgatéaág. én mindeiikíiny vkeroakedea\'alttil
r* . . ..._ .
. ^ tí/.tiri:zbul/ik.
I\'\'iirsknrtrasw!,2a.
luj<-\' és uj-omilutuiajiluúuii gyarssujtii nyuuilistt\' iNugy-Kttuizsúfi;
Porges Károly,