Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.34 MB
2010-02-10 19:47:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
674
10419
Rövid leírás | Teljes leírás (364.22 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 040-044. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kun izsa 1870. október 1-én.
40. szám..
. ¦¦¦¦
Kilcnczedik évfolyam
alii-Soiiio{|)i Rwlon
Kiterjodve
S 0 P R 0 N"_ és V A S M L O Y E K R C
¦Vearyes tartalmú 3ta.etila.ja
a szépirodalom, kereskedelem. ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
.................. mlrntsa MBBbatw,
««jm « (jwhm ntofU vagy két SatrkeNxtöi iroda é* kiiirió lii\\nlal
WAJD1TS JÓZSEF: kfinyvkeraikedéaíl-au.
Előfizetési föltételek:
Helyl.cn liáahuK lioriüiaal Kaí«« ívrif: Fél ívre - ¦ 3 EviipjEyudro - 1
6 írl kr
HlrdetéBelj:
A Ual ÍhmuUmjb jjctil surúrt l-siOr7 kr. Í-Bn«r (i ís mmáeu további Wik tabuért íl kr lWy^.Üj mina^u ^•yStÍ („fíkUiisírt 31) kí. A .Nyílt tércti* etry prtit ,iur LeittaXa.ii .iija Íj kr.
j| Hirdetéseket elfogad:
I\'j N.-KanluáD: *KIAI)Ó HIVATAL.PeiteoiZKISl.KUM. i Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Majna-na.- Frankfurt- Basel-I bon: HAAHKNSTKIN & vuULtilt. Lipcse-.. Bero-, é» Stuttgartban: SACHSKítTÁUfí A. Bécsbea; UPl\'KUK
Előfizetési felhívás
.ZAU-SOiOGYI KÖZLÖNY\'
kiterjedve .......
~"~ Sopron és Vasmegyékre
ciimü Ttt^yBitarUlniu hetilap
^J870. évi okt.-decxemberi fontgyedére
Előfizetési ár:
évnegyedre.. ¦ -•\' . • . 1 frt.
0 kr.
Kfcsek HflflzetetBh. t éri szept.
lejárt, kérjük ai eUtittéssk südéhbl meo-¦jitisát, begy a aaldinyok negkSidésebea fesakadis n« tSrlanjék..
^Zalai hangok.
.-1, i
Amily Qagy volt III Napóleon a nemzet-egység magasztos eszméjének Euro-pábani létesítésében, ép oly parányivá sQ-lyesztetett. — hálából. Nem engedte a gowhiselés, hogy a sedani mészárlás közt elvérezzék, látnia kellé, hogy Európa az öt világTész leggyávább földrésze. Itt a ma-gasb műveltség, az isteni egély, a felebaráti szeretet, az embergyilkolás rettentő* vadcsc-lekm^nyében" nyilvánul,\' mert a hatalom akarja igy. S mi a hatalom? Kétélű fegyver," mely magasait \'tartva; messze ragyog, de siijtva--vele,1..künnyeu__s\'ujthatja még azt v is, ki tartja^ Mily véres, mily nehéz fegyver Yilmos porosz király kezében a mostani, melylyel egy szabadságért lehelő nemzetet gyaláz meg saját háza szentélyében. A sedani catastrophával be Ion fejezve ha-_"talmi, királyi küldetése, de ezentuli s mostani véres művelete durva erőszak. - .... S miért e vérszomj? "
\' „Azért, mert az „isten kegyelméből"
"Hiraigulf; és~)Jsten rendeletéből" pusztítók egy szabad népszellemének szárnyalásaitól remegnek; remegnek a köztársaság hatal-
*¦ mas hullámzásától, mely a rangot s örökölt .\'uralmat elsodorja,- a kiváltságokat, czime-
-~ket;éa kasztokat w¦¦ legmélyebb • • örvénybe temeti és a szabadság, testvériség, egyenlőség kiliinleí/\'Kf által áz embert \' emeli természeti juhának és méltóságának rrúnjár:t, azon magaslatin, a hol az erkölcsi és szellemi tchet-~ séjL hatarn/va inrií iw. érdéin iiauv jágát. Azért tünkre kell fenni azwi népet, mcly-iH\'k oi) n.igy, oly vc-zedelini\'S. oly kiirt-batlan öntudata van: Umkre kell (rmiiazÖii
neraKctct^mcly nem a hadi dk^fiség" babérjaiért "hevM, hányni mi dón ha/ajut éu sza-
¦ hadságát védelmezi, a/. emberiségért" har-i\'/nl ék hal meg. . . .* f
B hogy ez igy van.-iiiutatj.i a porosz-kormány garázdálkodása lum, iuíímii min-
-den azabad véleményt ax wl*Lu.V. diiLvasá-j gával fojt el,\'mint ez ujabban Jak-tbl or-Hzággyüléhi képviselő clfogatásával nyilvá-. nalt,
Az olasz, nép -elérU; é...