Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.34 MB
2010-02-10 19:47:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
615
10236
Rövid leírás | Teljes leírás (364.22 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 040-044. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kun izsa 1870. október 1-én.
40. szám..
. ¦¦¦¦
Kilcnczedik évfolyam
alii-Soiiio{|)i Rwlon
Kiterjodve
S 0 P R 0 N"_ és V A S M L O Y E K R C
¦Vearyes tartalmú 3ta.etila.ja
a szépirodalom, kereskedelem. ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
.................. mlrntsa MBBbatw,
««jm « (jwhm ntofU vagy két SatrkeNxtöi iroda é* kiiirió lii\\nlal
WAJD1TS JÓZSEF: kfinyvkeraikedéaíl-au.
Előfizetési föltételek:
Helyl.cn liáahuK lioriüiaal Kaí«« ívrif: Fél ívre - ¦ 3 EviipjEyudro - 1
6 írl kr
HlrdetéBelj:
A Ual ÍhmuUmjb jjctil surúrt l-siOr7 kr. Í-Bn«r (i ís mmáeu további Wik tabuért íl kr lWy^.Üj mina^u ^•yStÍ („fíkUiisírt 31) kí. A .Nyílt tércti* etry prtit ,iur LeittaXa.ii .iija Íj kr.
j| Hirdetéseket elfogad:
I\'j N.-KanluáD: *KIAI)Ó HIVATAL.PeiteoiZKISl.KUM. i Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Majna-na.- Frankfurt- Basel-I bon: HAAHKNSTKIN & vuULtilt. Lipcse-.. Bero-, é» Stuttgartban: SACHSKítTÁUfí A. Bécsbea; UPl\'KUK
Előfizetési felhívás
.ZAU-SOiOGYI KÖZLÖNY\'
kiterjedve .......
~"~ Sopron és Vasmegyékre
ciimü Ttt^yBitarUlniu hetilap
^J870. évi okt.-decxemberi fontgyedére
Előfizetési ár:
évnegyedre.. ¦ -•\' . • . 1 frt.
0 kr.
Kfcsek HflflzetetBh. t éri szept.
lejárt, kérjük ai eUtittéssk südéhbl meo-¦jitisát, begy a aaldinyok negkSidésebea fesakadis n« tSrlanjék..
^Zalai hangok.
.-1, i
Amily Qagy volt III Napóleon a nemzet-egység magasztos eszméjének Euro-pábani létesítésében, ép oly parányivá sQ-lyesztetett. — hálából. Nem engedte a gowhiselés, hogy a sedani mészárlás közt elvérezzék, látnia kellé, hogy Európa az öt világTész leggyávább földrésze. Itt a ma-gasb műveltség, az isteni egély, a felebaráti szeretet, az embergyilkolás rettentő* vadcsc-lekm^nyében" nyilvánul,\' mert a hatalom akarja igy. S mi a hatalom? Kétélű fegyver," mely magasait \'tartva; messze ragyog, de siijtva--vele,1..künnyeu__s\'ujthatja még azt v is, ki tartja^ Mily véres, mily nehéz fegyver Yilmos porosz király kezében a mostani, melylyel egy szabadságért lehelő nemzetet gyaláz meg saját háza szentélyében. A sedani catastrophával be Ion fejezve ha-_"talmi, királyi küldetése, de ezentuli s mostani véres művelete durva erőszak. - .... S miért e vérszomj? "
\' „Azért, mert az „isten kegyelméből"
"Hiraigulf; és~)Jsten rendeletéből" pusztítók egy szabad népszellemének szárnyalásaitól remegnek; remegnek a köztársaság hatal-
*¦ mas hullámzásától, mely a rangot s örökölt .\'uralmat elsodorja,- a kiváltságokat, czime-
-~ket;éa kasztokat w¦¦ legmélyebb • • örvénybe temeti és a szabadság, testvériség, egyenlőség kiliinleí/\'Kf által áz embert \' emeli természeti juhának és méltóságának rrúnjár:t, azon magaslatin, a hol az erkölcsi és szellemi tchet-~ séjL hatarn/va inrií iw. érdéin iiauv jágát. Azért tünkre kell fenni azwi népet, mcly-iH\'k oi) n.igy, oly vc-zedelini\'S. oly kiirt-batlan öntudata van: Umkre kell (rmiiazÖii
neraKctct^mcly nem a hadi dk^fiség" babérjaiért "hevM, hányni mi dón ha/ajut éu sza-
¦ hadságát védelmezi, a/. emberiségért" har-i\'/nl ék hal meg. . . .* f
B hogy ez igy van.-iiiutatj.i a porosz-kormány garázdálkodása lum, iuíímii min-
-den azabad véleményt ax wl*Lu.V. diiLvasá-j gával fojt el,\'mint ez ujabban Jak-tbl or-Hzággyüléhi képviselő clfogatásával nyilvá-. nalt,
Az olasz, nép -elérU; édes vágyát;\': eftfgyé l«tt, miért már Dante sóhajtozott,
amit Machiavelli lánglelke előre látott. Az olasz egység után a német egység is készül, de hogy ?.. — egy nagy nemzet szabadság, romjain, milliók hulláján és ember-csontból rakott pyramidokon. S ha ez a müveit nemzet igy mocskolja be a német egvség magasztos eszméjének kilátásba helyezett létesítését, ^milyen lehet a szláv egység? Az orosz erősen készül. Ha véres volt az olasz egység kivívása, a német egy-ségé-mint^tadjnl^-üriásilsg ^Yéreseb b ^ak jcor_ a szláv egységr^egréresebb^egborzasz-tóbVlész.\'
S a késő jövő pirulva uevezeudi a XlX-dik századot a legsötétebb századok egyikének. _
"Sajátságos látvány biz ez a művelt ész,--a--nemes, sziv: kettős látcsövén. Mindig azt hittük, mindig azt láttukrhogy-szep~ löteleu tiszta szeretetben egyesülhetnek párok ugy, mint nemzetek, mert különben sem elégedettség, sem boldogság nem létez7 het s most véres kezek akarnak testvéri egységet kötni. Nem, ez nem lehet! sha igen, a nemes érzetek égi nemesise bosz-szút áll and.
A leggyászosabb szerep Osztrák-Magyarországnak, vagyis csak Magyar- és Törökországnak jutott ez,európai tragoediá-bau, melyről legközelebb.
Á közegészségi állapot helyzete
a iiiultlinii, nJL\'lcii- és jövőben.
(FulyUtú.)
Múltkor huzutt értokezéaemben tnundut-tam, hügy a kellú derült napok hiánya, a légnek és Cildotik tulnadvcsedeae, ax olecíromag-neücua auly-egyenének eltérése, az emészthet-len. növény fohérnyének : tulaágoa mennyisége anövénytáplilókokb*Dfindokul jsolgáltak__arra, .hogy oly kdrnemtö fejlödjön^ki, mely alig hagyott háborítatlan bárkit üt; továbbá 5. kitételbe foglaltam aaon köriilmónyeket, malyek azt okozzak, hogy « köznép általán mulasztást követ el bategsó^ .orvoaUaft körül, níeanyiben csak kivétulua, végafi kényszer eaelbeb folyamodik orvuat segélyért,akkur is ritkán.történik, hogy a patika Saert al utúlsö-kenettel egy időben no venné magához, melynek ffi-okát a következekben allapitottain meg. u.\'mrtTixz orvosoknak arány talán letelepedésében; 2.) községi orvosok nem létében; Ü.) a-\' \' korUtUa terji^íkedésóben; 4.) az ismoretlen üaz-szetételü . universal - gyogyizoroknok szabud j;yártáHábunr azoknak .hírlapok és riipímtok általi-hazug1 hirdetése és határtalan adásvové-^ében_;ílvégr.(5^ 5.) a betegeknnk. illetőik által szabad nlhanyagolásában. \'
Minthogy mindezek igoii bofolyáaoa kíi-rülmónyelt "az. egészaég és életre, annálfpgvív nagyon Tiulyón látóin^ lenni \'annak, hogy— o. tárgynak tovább-JejtogBtésóvtíl foglalkuzzmn, ugy hJHzom, jyira fog hatáslilm leiiuiiarrit, ii; ;ki tisztdlŰje\'og^k\'ml.^
1; Azkéteégtülen, hogy midőn a molegöág" ós Világosság folytonosan ;íváltozó liáUbfg\'Atá^ szenved^"-akkor az olectromagnutieus: ofA vi-. HSünylagoaaalytígycuéia ne szenvudjen,ez okoz-, za, hogy az állati é« nUvény élűt oly\' rendüllunua átlő])5tba kerülj moly .a vagy álladékok bom- -
tottságaálUl válik kúrtámaaitü küriiliuényuyé. Követkeíik ebből, hugy az egészségi háborgatás általánossá, a kúrokok terméaztíte azerúut a kórnemtő-szelídebb, sulyonübb vagy éleíveazé-lyesebb terméaitttít "Ült magára a legiukább Kztmved a nép azoa felekezete, melv legtsrtó-sabban és legnagyobb mérvben tám&düittk meg az indokok ált&L
Ily mostoha év ai 1^7D-ki, mely azért támadta meg az egészséget, mert az említett vi--szonyok-anJ^figyénéueK eltérése, a tartós eafl-zé3,k.óros természetet adott a légnek,sok eméazt-hetlen növény fehérnyét teremtett a növények-_3>énrA^k^r_te_rméaiete; terjeszkedése éa aulya a helyi éa egyéniségi viszonyok azerént mádo-sult-Xegtöbb beteg vult azért is a lapályosabb vidékeken, az alantabb fekvő utciákban, a padozatlan, nedves szabákban, b azon emberek közt, kik kéaűn korán élvezték a gózkörös leregít (muukásofcj cselédek^) a több növényi, mint hus íéle táplálókkal éltek.
A kerti főzelékek, a kolumpér, bab, ugorka^ apárgá, gumba,gyiimülcs sat. azon növény táplálékok, melyek az tíméaztbretlen fehérnye, vegy á!ladák_ által váltak egészsógtelen éleíml:azo-, rekké. Követkiezik\'mindezekbŐlj hogy ily, vagy ehex hasonló természetű évbeojegtauácsösabb busaal táplálkozni, az élvezendő növéuy táplálékok a mennyire lűliet mellőzeudők, a kora reggeli, a késő eati, és éjeit levegő élvezete ka-rúlendőjegkjxált_a berki,„.lapályos, alanti helyeken, különös gond fordítandó az épitkezéare, hogy a lakházak azározak és paduiottac legyenek; egészségesebb á csergedező forrás viza kutviznél, mert-emebbe a tartus usőzéa által sok durváay szürctnkédék a a lég\' is aok fojtő tárgyat veaz föl, mely a kut üres területet betölti."
A helyhatóságnak küluuös azorgaluiat kell tanúsítani az éretlen gyümölcs, penészes, romlott kerti főzelékek, gombák a más efféle táplálókok elkobozása körül, hogy annál kevesebb alkalom nyíljék a kórgerjesztö tárgyak élvezhetéflére. Nem felesleges a népet népszerű oktatásokban részesíteni szétküldött nyomtat-ványokbanr 2. Az orvotoknak aránytalan UtetepetUsee^ Az nagyonterniészotes, hogy az orvos oly helyen telepszik meg, mely .neki az önföutar-táet biztosítja. Ebből következik, hogy oly - községeket, városokat foglalnak el, melyükben . a nép műveltebb, vagyonos és késznek mutatkozik az orvosi segély igénybe vételére. Az által1 tehát, hogy az orvosok egybe gyűlve tele-pesznek meg, orvos nélkül maradnak legnagyobb ..területek, mely miatt a BzenvodŐk különböző akadályok miatt tetemes költség nélkül nem tudnak ahoz jutni, s igy kénytelen kelletlen folyamodnak oly segélyért,~inely mindennek mondható inkább mint észszerű segélynek. A^kcjntárokjavósok és az ismeretlen koutárol^^Bsíotételü kontár szereknek halomra szaporodása, gyártása épen az okból történik, mert az
orvosak tclepiklóaő\'íiráuytalan. ....................
Az\'abBolut hatalom kormány idője alatt kezduinónyeztntett hazánkban az orvosoknak arányos \'fölosztana községi orvos inlriőségbon. JIVTendszer behozatala által lett volna segítve aa említutt., bajon, hu annak\'Süugbitktatására nem törekedtek vúlná nóiíiely elfogultak. Az volt inogölöjo ezen intézlcetléaüoki (mert állíttatott, hógy\'minden községi orvos ugyan annyi kormánypárti .spiou! -
Megbukot tehát o jótékony.rombizér és
^velo ugyínF\'á™iróJmeir^JÖbblétup^ oda Hülyudt, hogy ina számára vjtgy-.niuai\'or-\\vosi segély vagy„etiák"~"imgy kültséggol niogszo-rozhotÖ. \'\'!\' . ,-; \' -\'\' \'\'.
¦ Variunk- ázá\'inosuiy kik inaigUn is sajiíál-ják-aJJTtíz^gi- orvosok, ulvebítóí, du ismorok
oly községeket is, melyekben a uép óhajtva várja azon pillanatut, melyben azok újból vissza adatnak.
Ugy van, ugy ís kell annak lenni, hogy az emberiség bajain miuduu tekintetben segítve legyen a gondoskodjék" a magas kormány annak meghozatalára, mert há egyenlők jogaink, egyenlők terheink, akkor legyen egyeuíö a jótékonyság élvezhetése is.
A községi orvos épen oly szükséges egyé-niség a községi kerületben, miut a jegyző, mert midőn amannak az egészség "iS~élet, emeiiüek a vagyon és személy cselekvő tárgyai. .
Ea hogy iá ne volna szükséges a községi öfvöa \'minT ö1y^eg}^éuurég,; a kniu^~feisdata ru egészség és élet biztonsága körül olyaukép foglalkozni, mint alább következik.
A községi orvos hatásköre 2—ÍWX>0 lélekből álló községi területre terjeszkedik. A mint elfoglalta székhelyét, fölismerni törekszik ko- ^ rületében az egészségi viszonyokat nem esak az emberek, hantim a házi állatok körül Ís, a szokás, élelmezés, -népieveléa- -és állaUeoyész- ~ : tés módra nézve. Jegyzékbe veszi az előnyös és hátrányos mozzanatokat, aztán ebből. készít magának ogészaégi he ly r a jzo t, tervet és aJapszabáJyt, mely neki működésében mindenkor helyea irányul fog szolgálni. Ezen alapból kiindulva;
a) akadályt iparkodik tgördíteni oly házassági Összekeléaekben,\'/melyek a nép etkor-^iódáaát "eszko\'itölhHÜk," ós száporiLani képe-sek a nyomorékokat a községek éa állam terhére, név-azeréut gátolja:
Az érettség előtti összekeléat. ... tiltakozik jó tanácsával oly egyének ösz-. szekelésu ellen, kik gyógyithatlau— éa-családi vérbe szálló s űrökre maradandó betegségekben szénvednek, minők a nyavalya törés, tüdő. \'.....
vész magasabb fokú bujakor, elmebetegségek, továbbá gátolni igyekszik oly \' egyének össz-kelését ís, kikről előre foltchetní, hogy szerencsésen nem szülhélnek vagy igen közeli vér rokonságban vannak.
b) A községi elöljáróság az egyházi_ személyzet hozzájárulásával mindent elkövet az ágyaaság (eoucubiiiatus) léte megszüntetésére,
mint oly népjzaporndás módra, jnely.._csata........._____
koldusok és proletáríusok létszámát emeli a községek és Állani terhére, részben veszedelmére. "V"....... A.
c) Ellenőrözi a népnevelés mozzanatait
d) Befolyást gyakorol az építkezésre egészségi, életbiztonsági szempontbiil^ ültakozik az udvar és utczai tísztiitalanítás ellen.
e) Teljesiti az állat —- huaszemlét, hogy rósz, beteg állat húsával ne tápláltassék a .nép; teljesíti a halotti szumlét, hogy eleveneu senki el ne temettuthessék és nyomába jöhessen mín-i. . den erőszakos .halálozásnak, u netán járvány, ragályos természetű nyavalyáknak. :
X) Elkuboz minden élelmi tárgyat, moly az egészségnok\' "arüliiiáni sznlgálhut, -ii, rn. éretleo gyümölcsöt, nnnlott zöldséget, tojutrréz-—-— zel föü\'tött ugorkát, ölomczukros, igen kóuezett ; bort^ íisváhyHjivakból liamíaan gyártott ecze- \' ""¦ tet, sat,
g) líllunőrözí a nyilvános és kézj patikákat, a szatócsekívt, váudorL.- füszeráruaokut, nié-rugárulilkat, hogy azok k\'uzuiböl a közönség tiltott Hírüket no vásárolhasson. ¦ * ,
h):tízigoftrn tiKakozik miiidon kooUrkodás ellen,..nmgii pedíg\'a legnagyobb szorgniinnt és. 7 jó úkitriilot toj^ju tiinusitiuii betegei kiirtil,. hogy
u küzüiiRÓg ^íznliuát "tcljésen^jnognyptjo^B igy™\'7 miiitegy loledlegesSé^egyo a kontárok, kontár J Haeruk szÜksógesHÓgót.: í) T<jl(,iáiti a vódhimlö (ijtást. •;. v^..-* .„*: k) EgyVitumlegosun védeni ;a kJ^urkAtloai-Hégutjuyoiiiást gyakorola csábabkó"Uáara, log- - ~
" "kivált;" \'ebből ^eredni * \'Bzükott lmjakor ir-
-\'tájára.—-: ":------- \' \' \'. >>\'
—------í) A munka és kuijircJtenacJ^eptdcJie^
-kljf^lzsiígr^^s azok elhulyhoztetésétés tartását x\'szküRli^
forgalomba hozattakuak kötelesuégBiiurü elico-; hoz tatására ; elrendeltetem, hogy az áruláson rajfa.-kjmott~ügyöo-vl8Ő-wutbuu-ííttiír2r), máao-tfifc...usWutm.öU.%iptIBlani- bicaágban *Bgyjuu eb^arasÉtalandó, s"ha az által súlyos egészségi
ip EgAumég\'figvi jármibafknH^"í-A^-faJ— r-háburiláii v^y.haM^ővalkMu^k^-ha^-lj^ngp\' Jiwitl a megrendelt ^havi jelejitésekot az wnbo- tóLe^yjévigleul ujgortffogaággal is lögyaQj)üUü rek^gttezségi állapuklrol ugy, mint a barmo- (tute üdéi mind aa állal ». szerek gyógyítása,\', • - adásvevése, hazug hirdetése és élvezése ¦ határt;
kérál. - .
Erős hitem, hogy nem fuguuk_4alálui oly egyéut, a kí ezek után ily féle sznlgálattétollel lölruházott orvost szívesen ue látna körében,, tudva azt, hogy az embernek egyetlen s legtöbb -kiüc»e az egészség.- ;
;ü. A\'ko irta ro k, J u v ús u k, Utdálé-kosok, ób tátosuk. Igy nevezzük azon egyént, kik az emberek és barmuk jbgósitlnu orvoslásával foglalkoznak.
A inagasjcormánylutféság azok terjcsz--kédhétéwTro és "hatáskörük megszorításárael-\' rendelte, lmgy rajta kapás cselében a merénylet! i:redinéuyhez képest a cselekvő egytől hat hóiiapiglaui," hat hótól egy évígleni. szigorú fogsággal büntettessék. Eb e* annak :t jele, WV-a\'-kontárkwlna/kárus; .kuvutkoztotve azon egyónek/,Lkikj\\jgo/itIan orvoslással, foglalkoznak;, mint veszélyes tagjai a Uirsadalntmiak merényleteikkel kihágást és bűntényt követnek el a közegé^ziuígi_ruiuls*ali:>ly ulíou a nép auyngí és szellemi kárára, mert ámítók, pénz csalók; rontók, tiépbutilók s nem szakértők.
Sajnos, lmgy az embereknek nagy része mai-duma hitelt tud adni oly áinikisokmik, melyek nyiltan a jóiéi ellen vannak irányozva!
" Kétségen kívüli tény az, hogy a községi „or^Bok__reudezésével _» küntáník s kontárkodások" megtognak^aíünni s az által szitkunkéul fög~éledni az^orvosuk és patika szerek íráníí rokonszenv, mely ulkalom leend arra, hogy a "szenvedő ezentúl orvoslása körül mulasztást ~Tagy~\' kihágást nem fog elküvetui, "mert"nehézség és i\'uluslegea költségcskedés\'nélkül ívsz al-
fegclyjjíyeEhfitni^.
- fzurvknti.k-korldiUm-tjyártáta, adás imvéná, hírlapok a röpiratok általi határtalan hirdetése roppant hátrányára van az óm-sí tudomány fejlődésének, tekintélyének, hitelének s az emberisig erszényének, egészsége és életének, meTtT^iiikép 1T vegytudomáuy mindezekről \' K~iiZok"-ltt\\*éteV nél kül jUyjUöiidöJvT oly kiíüv —tár-szerek, melyek egyenesen azsebólésre, zseb-metszésre vannak irányozva. Ugy van az már, hogy mielőtt a beteg orvosi\'segélyt kurta, hírlapok, röpiratok hazug hirdetése nyomán végig \'enzi és .issza a koutár szereket, b midőn részben azok által is totészte nyomorúságát, kér gyura és azonnali segélyt az orvostól, kinek gondjait az tetézi, hogyj^omcsak az^ erwloű in-l^ ti\'gséggel, hanem a rosHzul alkalmazott koiitár-saerek által hozott Tjajo"kkal is kelL küzdenie. Igv lesz Vétazoresen beteg"te^tnbery szenvedő testben, 1 eWkbeti és erszényben.
Nagy on Bok oldalú hatósági rendelet érkezett már az ismeretlen összetételű gyógyszereknek forgalomba hozatala betiltására, és a
nem ismer. Gyártatnak azok a hazán kivül más országokban a mi számunkra és mi azokat meggondolatlanul megvásároljuk, megesszük ós isszuk. Azáltal, hogy mondjuk: „No méij Azt is meg-prob4U»i\\ maguukat d/iukitjük s.,wle-gének zsebeibe laiieket gyűjtünk, kik vúuza-hangoztatva mondják : „oh ti fíijyilgyih-k\' !
A magas kormány hatóságnak tőteendöjc aayhogv hasson ayon szerek gyártása aüeu,tUls» "egyutkil áruba hoz;italát,és feletrr«;*ég terhe al?Hn> rendelje el az elkoboztatást. á ha csakugyan bebi/onyuloa valamely készítményről, hogy ez hasznos, állittasfték :t patikaszerek sorrendjébe, de ne találjon beivel a bolti áru czíkkt-K. közt, és ha megengedtetik ulyannak hírlapuk utjáui hirdetést!, köteleztessék a iulajtlonus a hatósági engedély hivaulus jegyzőköuyvi sziimát Iu>zni, mert esak igv kiírja tudni a íolül orkó<lö luva-talus testület. m--lvek legytuek •¦lk(.d>.winili)k és rrh\'tyrk nem.
Mind addig, még az efféle kontár szerek\' uek birlapok és röpiratok általi korlátlan hirdetési; eltüretik. nem állhat jogában a közegészség! személyzet közegeinek teljesitení az elkobozást, de hasztalan míndeu elkobnzás akkor, midőn a gyártás mint eredeti forrás élnem záralik s alkalonTeugeíltetik a megvásárlásra,
Eaekbeu ösBrcpontositottam a közog\'iisz.-Bégi állapot múltját, jelenét és jövőjét. \'
¦N-Kainisftii"LH7U,-"mig\'.""hó"2-7-"énr~~~ TEJISÁNCB&KY.
(Ellekintva» attól, högyezou ügybe* már többször hirdetmény történik, ukoii mitgVo-TesésnekánytTmátíittjngyzííltoTiyvbeni felvetnie elrendidletett és.határoztatctt, miszerint Lizutt-mányi tagokuí FÍBOftor \' fMór ur herendi \' é
A községi ori\'us rouoUzi h\'gkouyi\'bben eszknZ(jUetlif-t!k a íütülürküdés.
idü. melyben a tm vény azt rundul te —ha bebi-zfiuvul, hogy azuk, kiknek v:Uann:ly beteg ipo-
I az mi\'gízertizhető loti nrvusi segiUég nélkül hagy-
iiUüs>\'ik, s a körulméiiyek 1 igytül hat.hútiapiglam fugság\'
ÍJ a beteget ott, li mtmleu szüksége: ták, kihágásban b voltjáhuz képest gal büutetendük."
(iyakurt esel, hogy <fly beteg árva. ki vagy\'.innal bír, vagyona halál esetére x\'sztitrr-rtla koruI,azért hanyagoltalik id i-zelzatusim, hugy nmghaljon s vagy-iua minél előbb u^ztály alá kerüljön. Es ez annyira igaz. hogy arra minden esetre igen illetékes hiinii-tő paragrafust kell huzní és alkalmazni.
A törvénynek e .szitura hazánkban nagyot) szükségen, inert csakugyan igen szukásos •dolog r- betegekin?k elliatiy-iijoláfla legkivált a szegényebb sorsuak ágynak kiiníben, kiknek a gyermek szaporodás inkább szolgál ter-bül mint örömül. lJu tehetősebbek is kóvetuek mulasztást p nem ritkán léleknuszkiídtaió módon, melynek rsak is ily törvenyparagrariisital-és n községi urvos reiulszer behozaüda által lehetne elejét venni.
Jegyzök^g^i kivonut,
a so[jroni ¦iksroska.lelmi éa iparkamarának ;487Ü-áVi aug. hé l-én Uirtolt közös üléséről.
, Az egyes beérkezett ügyek éd elintézSsek közül következők adatnak a kamarának terjo-delmea tudomásul: • . -, r
~ : 1. A nagyméltóságú .magyar kir. Bereske-" ilelmí minisztérium er tusit vénye, hogy a kama-ráuak a kért 2lM^«") frtnyi állami olóleg engedé lyeztetetL
(Örvendetes tudomásul vétetett.) =i J. ligyanuzon magas inini»/,leriiiiu remle-lete, melyazerint az IStJSí és IS70 évekre tíiryüUesíiii eszközleiidü péti ék kivetés re a kivetési kulcs -i\'/i százalékkal helybenhagyatik. (Tudomásul és iniluiztartásul szolgiíl.) 4. Az uaztrák déli vasutígargahNiága Bécsben az Ausztriával és ilagyarurrtzággal oHSzeköl-teli^sbcn álln kbruakedökkel tudatja, miszerint azon helyzetben van, hogy Ausztriából s Ma-gyarurszágbul származó és i*Vaii<.ziaország, Belgium a HulUudiába rendelt miutleu áru küld e-mónyeket Triesztig átvehet, a huunau azok tengeren az illető kikötőkbe szállíttatnak, \'továbbá azou összeköttetésnél fugva, melylyel 0 déli vosut Kormons állutnáaáliau a felső olaszhoni vonalokkal bír, az meg képesítve ia van, a nevezett urszágok száuiára rendelt küldemények izállitáíát egyenest riusa és Ueuuáig eszközölni,
, , , ..rq—vadamintavajeztszálhtmanyokat isecco Camer-behozaLila aJLd , , . . J . ., . ; ,, , ^ . , laki es Arounaig átvenni. A Uenoa éa Susanak
irányuló vonal különösen alkalmas élelemszerek, ¦ éhú"áihitok."kézr készítmény tik s. urtrtizAlli tífa Far Ueuuától fogva Marseilleig a gózhajóvali öösze-kiittetés kyzvetleQj tiiLaUtól fogva a szálliiáa_a>. Felli vaspályán, L^cco, Camerljta és Arunatúl pedig a richugun é» fiz. Uotthurd ¦ hegyeken át tengelyen történik. Az általános Bzállitási határidők következők : Bécstől Triesztig 4 nap, — Pestről Triesztig 3 nap, — Ilécs, Pest és Sziszektől ííusa és Cíenuaig S nap, Leccoj Camer-fata éd Áronéig 7 uap. Gyoraküldc-műnyekuél a szállítási JiaLiridők körülbelől egy^ harmadrész-szel kevesebb. Közelebbi felviiágosítások végélt a déli vasút kereskedelmi igazgatóságához Bécs-bun kelljordului, mely ilyes kérdésre, azonnal válaszol.
(Tudomásul szolgál és kózzétélelnl rendeltetett.)
.1. A [pesti kereskedelmi- és iparkamara az l$71-ik év folyamában Londonban tartandó nemzetközi kiállítás ¦ügyében ezen" "kaiuáfát átiratilag ipegkeresi, miszerint befolyását telhe-t\'^o gyakorolja, hugy ezuu kiálUtáa élénken látogattassék, ugy szinte kéri a kamarát, hogy kebeléből két tagot, vagy-más a kamnrai kerületben lukó és mennyire lehetséges, kiállítási-ügyekben jártas egyéniségűt nevezzen meg a kjálliliisi bizottmány számára.
~^^bo -f\'urfliic«^ur«0|iroití -lakosok - hevezlez^ settuk meg.) ,
Lzutau « y
tdnáótkozmdnyi Ugyak vé.tetlek tárgyalás alá\':
II.^Az alsó-ausztriai kereskedelmi kamara Bitesben átiratilag közli, miszerint a prágai, pilseni ég ruiehunbergi kamarák részéről azmi eszme, hozatott szőnyegre, hogy az ausztriai ke-roHkedolmi- és iparkamarák közös tanácskozásai mik Ügyét venné kt*zébe. Miután a kamarai lűrvéuyboti a kamarák ílyszerü tigyesitéséröl gondoskodva ^vim, melynek számára minden láfelzat flzeriirt sikeres inilköVlési lér nyílhat, a bécsi kamara az miditett lerveíotet lielyiiselte s magát az ausztriai kamarák gy üléséuek létrehozására kötelezte. A bécsi kamara átiratának további folyamában ugy vélekedik,-hogy 1:?. által azou igyekvénük, melyek egy általáaui osztrák- magyar kereskedelmi gyűlésnek léu^i . téséro irányulvák, még egyáltalában nem lettek tárgy nélkülivé, sőt inkább ezen eszméhez to vábbá Íh rugaszkodik, és midőn minden félreértésnek meggátlftsa tukintotéböl az Asztriában tett lépésekről tudomást- ad, a birodalomnak mindkét felére vonatkozó-általános osztrák-ma gyár" kereskedelmi gyűlésnek ügyét ismételten ezen kjuuaráaaklarlós.méltánylásába ajánlja.
A kamara, égy általános ontrák- magyar . kereskedelmi gyüléanek\' haazhoaaigát tcljenen mélkinyolva, határozá: miszerint a pest-budai kamarával érintkiaséabe lépni -ós őzzel * együtt ezen 4iáláB"eszmének-v\'alóáÍtasa crdekébenrtnú-küdni fog.
HL A közös bizottságnak jegyzőkönyve : a)S;Ud,bj Pu^ziucz7T3t^srti-Aiiaiu>nyfa,-d) Ber- " hida, e) lierkesd, f) tíz.Uienes és g) Tapolcta kn/.sért\'knidt vásári kérvényei tárgyában.
b-í- -Vasmegyei- Pueziuer községo 4 országos vasárnak engedélyezését-kéri.
A bizottmány 0 felett követkető nyilatkozik :
Miután Puczincz, habár nngylelkészi hivatalnak székhelye, mindazonáltal az iyf>7-ik éví népszáititáíaa Bzerínt csak parányi 220 lelket Rzámikí község, midy aránylag nagy szapuro-dást felte telez vu, teljes 300 lakossal nem bírhat; miután az ottani veirdajku vidéken keresko delem s ipar nem tahiiható-, miután továbbá a kérvény azerint Muraszombaton, Kakíusánban, Hidegkuton és Bellatinczon, mint legközelebbi vásárhelyükén üazvesen 1Ü vásár tarkttik és azon körülmény, hogy az egé32 pétánczi járásban vásarmnei, irányadó nem lehet, mivel valamely járásnak határa.a forgalmat se nem akadályozza, ae nom szabályozza ; a bízott-\' mány a kért vásárok engedélyezését annál ke * véabé képesjavasolni, mert a kérvénynyel ellen-\' tétben a legujabbi időben beérkezett vásári ki-
Folytatás a mellékleten
t ár c z A.
A találkozásra.
1.
Yigasirt rnuicltero, fl úgy leti : jn«!LÍiTvt Efltkem- ¦xerelmi\', íTcs Angyalom ; -Isten liDxntt, tiógy felderiLml a liúl, Maly liunixn\'"utt¦¦fiit nifln arc«»iiitni.
KcrUltum n. hwraUtU í»dhti. . Mert flejtelműkri; li-jm ftlutíiilrk, : Milyen berejtve fájó titkíimat, : Elmőm, HsiTuln" veled TogL-dkoaúk.
Mip jött « jicrec,-a virt JalálkoxAd, \'Mjipbiiíva TáByam,)lr3(iaíil(;iitt: * Ajkid inonulyt, «temcil vanir-ssn^Irl, ,.La c.dkoA uhi a> Üdvnek CrzLtót.
Ke kLrdtra»*)\'íim kevús kiiiiotKlaiu, S\'Mi fitrozögi^\'akkor kulilomct; Csak nxt ludam: scfireOix » .tierfittetel, 8; li^ ilet^iinci iitámüii.rii íiúlküle.!.
\' ¦ . II.
A« iiirií(i!lta,;mírt iináilknnám,_
H«ld»K ie»6k, liorniú durtirc Vált * Visioni I.U^eden. Kify i\'ij viUk-b-\'Ihiiszm li^rc/. tiulii Mtaliii.iiti, oiefy-feipItJn-H >nvitri KívUli-il inAtír^, koilvoícin.
Ti: crlLil ígv-(i,\'- inUu[^ftílejti unir K naiv, nn-áritykúnt B>dkrni) (ililn
Üiy Nu\'iji ji-lui,, ielkettnbiú- ¦ .OrUni. feineiiy tao\'«ulytfV* int Mír Il * f ritti mcnny-t iárjs fi l
111.
Kf(jiltt flMnL » jrn> «l-ill f>ufiif(VM furrúu, ídiwn, sfini ligju rmi;»nl m* i<lijr H viráf « t*iiid>B ú>aki-n
Mi BKÍ[>«t, Opit áliiiüflam. Ült-iuü.- aitls sors ki-^j. : lU-uneil val.\'.amt mind .,!, ! Mit lőtt\' v^-y.im i<aillii-ti-.
l.\'itstlwij;, ínr s Urkft ft.-iiy M, sna}i lelket olv.ikit, Érinii jrjiiM toktnlotvd Lt\'kuiíll,\' vnni\'i .-síl.j^it
------Tietl -lett - tiístcr-óhajotn.
Tied legKaouMdi ówülem, -«-.-1-?.; fasilaS frt»:iíli*-niitidea>*ri\' _ siiviiJ. kiiicitét^iiUd-nr.luini. -
Tiiiiiiiánlirnt iint<*udt.<m t»tl, S rir-Víi*. U-hx .1» i\'it-tüvU , 1. naji ln-irjd íltcmat, R raffjfoejun túl n nírun is.
lIAJtiATO SANUUlt ^
Fiancziaország s a íranc/iák.
"•-•-» Usakneni • 100 év..előtt 177li-ban folyt lé\'
tul a világtnngereu egy forradalom, teiumtve eg} közkiraiiságot, melyiiok_ alap ját turmószetí jog s általános szabadság képezé. TökéleteSMÍj ópilJotí semmi példája a régí Kuriiak, semniD tapasztalása n^ukkur élő világuak noni mutatott Imzzá hasonlót. Az emberi jogok ama dtuiJnra--t^ábujr-u néjinok nz ónmagu feletti rendjdke-aoiihMj-~B-^-ibiTHJlHloiiihozi---joga\'S-egyszerauiind az igazolás .az "anya. országtól!-: eUzakadilaraf !i^v,ii^JL;J^y^a,:,\'ilJ1I1"10,ly^lmlyjjüenjKolt ki-inojidva ama szilvákban : „A kÖ*tolunHÓgórÖl--meg^hjdl^znUjtormjlnyt, mely az einbori-ju.„ gok ellen vétkezíkjjogositva van la né|)*válloz-. Utjtni, vagyöltürfilin.í Ebben íek\'szik az éppeij-iiiiist .Eraéc4á(>rs/.ágíian kikiáltott kiízlármiHág-h u l.lonapai\'to dyiMUJiift-bukiujáiiuk igazolása.,\'- . ~^~J\'-- A, ibniioljbí kíielből ^rmazlaltilk Io,a., \'I amerikaiak kóvelkezinény^gyunáMV;a«ón,Hlrtp
; elvet, hogy „a tövényben kifejezett nópakarat-i nak kell vinni az uralkodást,." tíaját akaratuk í irralkudása alatt boldog napokat éltek s élnek ! az amerikaiak máig is, adák az mdivídualitás-
Ínak a képzelhető legnagyobb szabadságot, h hozták az állam hatalmat s népakaratot alig hihető összhangba.
Es nagy ésviMgzé lett az unió I a legnagyobb politikai merészletek sikerültek neki, győztesen folytatott háborúkat ;-a béke rendet és boldogulást "teremtett, a szabad valláBgyakur-lat a valiásosságot, a tömegesen" bevándorló népcsoportok tódulása-uem olkí kí a hazas\'zeru-tetetl Csodálatra méltó alkotmány !
\' Európa összes államai közt egyet sem vonzott oly korán s oly tiatalmasau Amerika, pél-:dája mint Fntncziaorazagot A reformatio nem "vérTietü"gyökeretTakóí között; megelégedett ji . gaUicáu-egyházszabodaágáral. lüchcliou s Ma-zarinr alatt kezdődött ama\'míndeiibo beleszóló jjólitíka, mely hivatva volt Franczíaorazágaak hatalmi, állást szerezni Európában, s mely a belügyekben centralisatiót a katonai uralmat szült, s mely a királynak amaz absolut teljhatalmat adá, mely a „ L\'otat e\' est moiü-bun találta kifejezését. A \'királyi despothmiiis. szu-rgénynyé s erkölcsileg nyomorultá tetto a népet .ugy* hogy ogyXV-ik Lajost !3 oltürVktbuu a inonarcltÍHmua külső inéliAiígjrig^loulacsütiytiít. -tíű nyomorult,állaj\'iotban e\'z eloyomotts.ág s ol-HÜlyedtHégbun-furdui Fraucziaország saját töké?; ioU^__üJl*intótéhez" uT emelkedő Amerikáhuz, ínelynukifizígoru.eriölesöBségo köztársasági-polgári erénye uuijjasan vihigoUulőtte^" ^ ====Fj^nuziaorM^g^na^ gUBtus C\'aosari korát, (XIV. Lajos alatt) uicly-v . béna királyi udvartól hizlalt.kíiltölc, mírit Cor-ueillo, .köztársasági. íjrényuket.diuBŐitvo görög fhöBiíkutrlépíútnok á Mvinpátltjkrn, s esndálatra iiié]tó merészség tj \'\'imigBtunihisitő kritikávalyeti magát ai egyháx BjállaiiMltukiutélyro, Egy k«;
töredék — mint most a Bunapartísmus által megrontott tömeg közepette voazi kezébe a nép szellomí vezetését — A királysiig megkísérli a nemzetgazdászat n politika terén rolormokat hozni be a íblvilágoBodás szellemében, hasztalan ! az Amerikából visszatért nemeBok b katonák a köztársaság szellemét hozták be az országba, . mely a királyi .udvat-páva-szeril büszkeségét megutálva — a puritán Fraukliut ujjongva kösiönti, s az^ emberi jogok\' deciaratiójinak itmiétléséyel megdönti a trónt, s a nép szól : BAz állam, én vagyok."
Hogy egy ca. kir. szabadság is létezik, — tudtak- elhinni a franczíák. Erőszakkal, azu-ronyokkal meglőhetett ölni a szabadságot, de FnttieziuorBzág megragad minden alkalmat, zsarnokainak mindon „bukását, — a ..szabad- .... ságot .helyre állítani,-.s ekkor visszatérünk ezámüzött imi ismét és Bzolgálnak-a szabadságnak. ...... —T ¦ra\'\'\'.. •
S ezért legyen hála Franczinorezág s a írancziáknak, S-Ue legyen ez elfeledve ez órában SQm,midón Francziaország a megölt szabadságot sírjából \'hívja fúl. Mit tett más nép, ha zsarnokait, az ország- pusztítókat megverték,? Mindent megfízutettjünuepólycs menettel hozza .vissza az\' olvcrt fejedelmotjS folYq_tte_aTégÍ-járHH>t ismét. Franczjaorazág adta llouMcaut a világnak, ki mindon ál lom tan olledébenaz olidogunit botion íTmburjogok felőli taut-liirdeté. A LutherTÍélo tant a szonvodő engedőimess>)Rfölpmoly azerjni Isten a rósz királyokatrharagjábayifiiittérdeni-lötfbstort k^ldi^né^okru"—Ttousseau nyílűTu gunytdá. Ki prédikált inegMinniUitöbben a ttHi-To^ifok cauda bogara a királVBágiittk Jstun kn-> gy elméből íyBzárjwazása ollelu\'?„-Ebzak Amerika tanitá Öt a nép ősjugaira; A francala forradalom •nSO-büit.\'hu^ltt ^szabadságot a"vÜágrn,\' mely-nuk Ánglía példája utánözhatlan,. Amerikáé nagyon mussKe volt, Joggal .mondhatta a Iiiiiu-xütgyüiés: W 17U0-.beii,\\uépliua iuléaoU kiált-
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1870.
"nintntásokszerint Muraszombaton 7, Itiikicwiln-
21 viiwír tnriatik íik ottani vidéken.. , • . Vwühégyoi Oatfi-Asszonyin községe ha-lt^k»i|j-onKiul!ÜLt_Jtjiri 4 orazágoa vásár íncg. tarthfttáwirav"" -.:
A bizottmány e felett következőkép nyilatkozik.
Teljeaen hasonló s a jelenlegi kár vény nyel ^ugyanazon érvüket magában felülő kérvény mir uz 18GÖ-ik évben jelentéstétel végett u k»-- maráuál volt, mely az lSGH-ik évh"tnárcziuB -iíU-iln 14U sz. alatt línnak az okbóli elvetését indítványozta a magas minisztériumnál, lírivel egy 8 Q mérföldnyi területen, mulyiiiik központjául Oatfí-Aazouyfa községnek helyrajzi " fekvésű - ulyszerüj hogy\' minden főkózlekedéstöl félre esík\'éa ezen, a torjaimat elő nem segítő viszonyoknál fogva ott ipar és kereskedelem képviuelvülihies."^"
{\\t:tí» ItiWiitkur.lk.)
Hírek a csatatérről.
— Franeziaországban a népharcí félelmes aranyokat Ölt. -— Bismarck hálószobájába egy nö Meauban becsem pésato 4 .-hatat gyermekéi tgy leveliül,"hogy térje Hedánnál elesett sji nő: kétségbeesésében fülakaszlá magát. Bismarck
_«zljegyzé meg hidegeu: ö egy gyermekhez, u ¦király égy katonához jutott: — Tóul vára azept. ^JJ3-áü d;„ u. bevétetett. .— Jakobi Königa-bergben fogatott el. — A „Stiatsanzeíger* aze-..-rínt-a nemetek"eddig elfogtak:"1 császárt, .V tábornagyot, \'39-Llaboruoko t, tisztet,
I18?7ü0 embert, lOjSSd-lavat, 50 .sast, 102 golyószórót, 590 agyút, 400 szekeret, megszáuilál-hatlau fegyvert, löszért, ruhát, \'.akarmány a szereket; Laon Tóul a. titrasaburg nincs ide számítva. —-Tóul líivetése S~ óráig TarlütC"^- A párisi nők nyelvétől ugyancsak kikapnak a p.
inert tej nélkul-kall- kávéjukat- inni----Napo-
leonra szépüli4-én a sétányon pisztolylövés tör-téntT-de-eredmény telén ül.
— Palikao Wilhelmshöhébeu van, honnan egyenesen a p. főhadiszállására megy. — Vilmos király főhadiszállása Rothschild báróné
_FeF riéresben-l evő-kéj lntf ában_v_an. je=JTou IöSl ker^ztül nehéz ostrom ágyukat szállítanak Paris alá. — Biizainu és Uhrich — porosz hir szerint — nem ismerik el a köztársaságot. — St.Cloud alatt szept 24-én u p. megveretett, a Paris alatti p. veszteséget 10 ezer emberre Hl ágyú és 2 mitrnillousere. teszik. Londoni .hir.. szerint Parisban az anarchia növekvőben vau. __. Strassbourg 28-án éjjel 2,órakor capitulált
_45-1. tiszt s 17 ezer emberrel. — Mnnduy hadosztály* Parisnál 23-án keményen megverte a poroszoknt.
évM0-ik számához.
halt meg, ki 101 utódot hagyott hátra. — Po
zsonyhali ellenzéki napilap indul-meg;--Az-
autoíiomiai Bzorvozö cocgreBSua megnyitása okt. 20-ára tüzetett ki. — Bánságban az esőzés okozta kár igbn totóim* — Szabadkán Radits
Heti szemle.
S«ept: SQ-űi 1870. — Király ö Felsége magánpénztárából ^KiTOJrtot ndutt a pesti zenede házának meg-szorezhetésére. — Lónyny liT. szept. 20. ülte ezüst menyegzőjét. — Szegeden egy \\K) éves nő
^Wir^y335íc^l"^\'ní^ lftpüTBzAli3éközÍK k"ÍL" ar^ni--Szögeden gyermokkertet létesítenek.
— MUelicset a semmisítő - törvényszék is elmn-"íuaztnltn. — Axentiu, az lM-IS-ít-kr népvezért
egy bivaly bika összeljpurUi. — A Kurugyor-gyovits-pör 2(10 ivnyi, a végUirgyulá«Mainét(el-halasztatott. — Steruo Nándor győri kationok, apát sat. Bzept. 2il-án meghalt. — Tiszai\'ildvá-rott egy" földn\'iíves él, ki 111 éves. — A pesti" elsőjogászgy ülésen ÍG-Sl t:tg jeltíiit meg. ¦-Rössh-r István a győri jugakademiánál tanársegédi és könvvtánioki álhlsra nuveztutett ki.
— (Iktilbtír hóra a magyarurszíigi viLsutakmi az ezüst sgio ti2V^Vu r,: sziUlilUvük le. A
"szent-Istváu-tánsuliit-tiaját házába, lövész uteza. 11. az. átköltözött. — Az osztrák birndalrui w náiis elnökévé llopfeu választaLotU - A nNyirÍ Közlüuy11 mugszünL- —* Uhrich Strassburg hős védője horvát származilsu. — Pesten 1U2,741 férti és Íl7,7.íb" nő lakun van. — Rúina 22n,M*.HJ laktist számLU, közte t54(X» pap van. — Az fi magyar gőzhajózási- társulat tusiója elhalászta-toTT7^"lt~}ngaBzfaál"5ltaxékljt:n éa fclnfz-ban-{i "exeenenee maiíyar jelh\'gii vult; jelen vult az igazságügyi tuiuister, Müjláth és tiablencz. — Pécsi m. piisp*.tk ur ő mgánál a kies Nádjkklon Liszt Ferencz is olt Vult s az igazságügyi mt-nister telköaziiütésében Liszthez Vörósmarty által Írt költeményét is elmondá, mi méltó elragadtatást szült. — A pesti egyetemi künyvUír 42 ezer kötettel szaporodott, a kurmány által megvett Balogh-féle jeles könyvtárral. — A postai bevételek jelentékenyen csekélyebbek az előbbi évukhez képest. — Hiadnr .Közvéle-méav-1 czimji_rüp_iveket ad ki. — Kgy forra-•dalmi honvéd" tizedes nyugdija^Uért fulvamo-dött Pest-várusához, a folyamodó nő, ki idy hflsieseii-katonáskodott; -¦¦¦¦hti^y duplaléniihgbau réazesültrűméljükdupla nyugdíjban is fog r^\'-sze aittetui- — A skupstiua szept. 2^. nyittatott meg Kragujeváczon. — Helti Ignácz a szeotlönuczi váhüztó kerület képviselője megérkezett^--Kiíerben egy- emeletes épiilet egészen vásbi\'il készíttetik,r-_45Ut-^Jrtb*-ker-\\il. Az td=Ü pol-gjírí házasság Bécsben síupL 12rén ment véghez. — Mádav Károly superintendens meghalt.
— (Irodalom.) Lapunk mai számahoz van mellékel ve ^.ifa yj/arons-iio" éj u mujijviltuj\'-czimü -szépirodalmi és isméretterjtaztű hetilap rendkívüli melléklete a 39. sziimhoz. A melléklet egysieramint mutatványul szolgál. A legújabb franeziu köztársaság történetére vonatkozólag hoz" három szép képet. E tartalomdus lap megjelenik hetenként egyszer. 12 oldalon szár mos időszerű s niuveazi~képpeUválogatott.szépirodalmi níszszel. Ára évnegyedre 2 ft. Mitmel-lékletül két díszes történeti kép ís adatik hozzá. Kiadó a Deulschl\'éle könyvny. és kiadói részvénytársaság,. Pesten, ,lózset-tér ti. az.
— KlöKzetési felhívása ^Szé^irixlnlnn Kuz-limxj" irodalmi, szépimlvészeti és kritikai heti-Iap~öct«ib. — deczemberi"évnegyedes ftilyamárii. Midőn lapunk jövő évnegyedi folyamát a mi-
veit magyar IcözÜnsóg ügyeimébe és pártfbgá-
-SlVba-lVJiUUjii.k-i-<Jrig—lnimn-i»py-tv:i>riii\'li. a litfolvt
félév tartalmára hivatkoznunk. A „Szépirodalmi Közlöny", mely egyik föladatául a szétszói L irodalmi erók csopiirtoaítiisát lüzto.ki, rövid ¦fennállása alatt •aHugÍBim^bb--nevü—írókat gyújtéinaga körül, sőutfSf^ikkel irodalmunk oly veturjíujai ia megtHRelték, kik iuj\'is lapot ii4-iii keresnek föl. Ibineretterjesztö, sxéptuni és Hy.épiníivészeli czikkutuk 8z:tsz Károly, Dux Adolf, Szeberényi Lsij\'*» Vi.la V., Asbótli Já-" ívifi, Radl Öilün^és imUok tollából a szép, jó t-s hasziMw terjesztébét vonzó modorban eszközöl-;ték.- Ktiltuményeinket Tóth Káimán,-SzáHz Károly, Dalmadi Ovőző, SwLsz lléla. Kumócsv Jö-zaef, Zalár, Balogh- Zuluin, Tóih Kndn^j \\h\\>
„vardy Géza, N}*il:is S;iiuil. K. lí"váes (iyula, irták. sőt Petőfi Sándor utolsó, mé^ kiadatlan k\'ilteményét is lapunk közölte (iyuhrí Pál nzi-vességéből. Eredeti beszélyeiuk ésj\'detképriuk Szigligeti Ede, Tolnai Uijus. Á-ui. Adolf, Ka-sár Emil, lieöthy 1-íszló, P. Szathmáry Károly. Beöthy &j.dt t.illáböl kerültek; az általuk be-muLitott torditott nirivek pedig a külföldi irodalmak megannyi gontlosan.kiválogrttotl p:me-k«-i. Lapunk irodabun- s mrivészettorténeti részében a hazai legjelesebb külloldi mőbirák 4i—k^illüiik ismerteti\'-ieket. lapiuik_retiiU\'ji tárí-z:iirója pedu; a könnyed és szellemdús tollú Borozik Árpád. Nagyobb térru volna szükdé-eünk, lm a hazai, angol, frunczia, német, ol:isz és urortz irodalmak ujabb termékeiről- ImBfitl hosszabb és rövidebb ismertetésekéi, képzőmíl-veszeli és zenészeti czikkeket, 3zinbírálatokat egyenkint fölsorolni akarnók, s minden szerénytelenség nélkül esak annyit jegyzünk mei;, hogy vállalatunk e részben többet nyújtott, lumT széplrijdalmi lapjaink összesen. A ^Szépirodalmi Knztönyt* jövőre ís legjelesebb Íróink támogatják, s mind iráuva. mind betisztiísa a fé^Tinaralh CztHimk: a=raag^yar kózunség-mi-velbdib részének oly laput nyújtani, mely mind tjondüsan iiieiíválaöatiitt szepÍriid;Umi tartalmát^ mind kritikai és azépmürészeti résaét illetőleg, u kiifl\'oldi hasoniránya.-vállalatnkkídversenyez: hesseu. Lapunk ueiu j^ér rendkívüli kedvezményeket, melyek a közönség Ízlését megvesztegetik s az irodalmat üzletté alarstjnyitják, de foly..vjisLLiZQii. tug törekedni, ln»jíy ezéljának megfelelve, magának állandó olvasó k\'»zimst\'-get teremtsen 3 tisztogassa ama tért, melret korunk kalmár szfüeme «gy idő úui nagyon elparlaío-aitutt. Ih\'^\'v ily törekvések mellett a kuzönséic m"iveltebh része pártunkra áll s a magyar in>-dalom ez egyetlen komolyabb irányu szépirodalmi valialaunót jövőre sem vonja rnei: támogatását, sőt azt méjí szeltMtíbb körben is terjeszteni igyekszik — édes reményünk és me^yr.-zódésunk. A „Szépirodalmi Közliiny ezután "is. minden\'csoiurtoknu kel tven jelenik mei;.« Elő tize tési ára: Az oetober - -dcezeinberi livne-uvedn\' 2 irt írt.) kr. Félévre f» frt. Elji-sz évre In írt. (Jyüjtőinknek S elöíizető után t. pél-dánynyal szulgálunk. Előfizetési pénzek Fekete Bernát kouyv- és uiükercHkedésébe | váezi-ut-eza. "Muesonyt-házl czimzeiidök. Pe*st. I^T*>. ijepUuuber"hu közepén. Fekete Bernát, kiadó. Szana Tumás, felelős szerkesztő.
— A i g n e r Lajoa könyvkereskedése Pch-" ten váczi-uteza 1H..HZ. a\'jogáazgyülés alkalma-vai kiadta a jelesebb magyar és küliüldí állam éa jogtudományi müvek jegyzékét. •"
H i r ek." ~~
— Ve ii i h a ii e t e." A nagy-kan izflai ^ lőgymnaRiumba HzópTnr"fölynsk;7i. bulratások. Veni sanctae holnap, 4ikt. 2-án lesz ; az előadások pedig szerdán, okt. fi-én kezdetnek mtig.
Vásár. A :nagy-kanizsai októberi or szagos vásár nem a hó közepén, hanem e hó elején; vagyis október íl-án U*rtatiltmeg__........._______I
— A u a g y - k a n i z s a i mkarékpénztár uj épülete második omeletéiiek falrakásán dulj^.„ goziiuk már; az idő kedvezése mellett október közepéig tető alá jő.
— A -ti agy - k a n i -a a ái tek. iskolaszék halúrozate .folytán a közös uépUinoda mindkét nembeli növendékeinek IS""/.rik tanévrei be Íratása okt. 1-én veszi kezdetét; és. bezárólagJ ö-íg Uirt. Kéretnek tehát a nagyon tisztelt szü lök, miszerint gyermekeiket a kitiizötj. napokban beiratnj Hziveskedjenek. A beiratás n városi iskola-épületben Inéiul.
—¦ Sumu^ymegyébe kebelezett Üares . közaégfi engedélyt nyert, hogy az eddig ott lurüitni szokott három országos- és ügy hetivásáron kivUl évtnkint apr. hó 1-éii országos-és lietenkiiit szombaton heti-vásárt tarthasson.
— Sárvárnál a vasúti ideiglenes hid a forgalomnak átadatott; a többi munkálat is gyorsan halad s reményltini lehet, hogy e vonal a kitűzött batáridőre elkészül,
— M i háló vi ts József zágrábi érsek ur ő nmga a zágrábi tanodákban szegény tanulók Bzimátuu-Uibb alapkváoi\'L te_ll_ így egy jogásznak lUü frt, négy gymnasiumi és nég}* reáliskolai tanulónak fiü frt. két ]iraeparandiaí 4^s két -cunvitíUul-Jiűíanuliluak 120 ftot alapított. Ez alapítványok fele a határőr vidékiek szá-iirirn lart:itjk ffíIK__________
— K a g y HiVl ő s, előbb Kaposvárott; ; utóbb Kóázegen székelt ügyvéd, az ügyvédség gyakorlatától az igazságügyi miuister által örökre eltdtatott.
— Dr. Laky Kristóf vasmegyei szolga-* birö a kőszegi kerületben sajtóügyi vizsgáló binivá neveztetett ki. -
— Kuazel Ignáez soproni főrealianudai tanár vezetéknevét belűgyminLsteri engedély-lyel pKuv*esdi"-re vnlloztalUi.
— A- 74-ik Ifonvéilzáázlóalj z:Vszlóját október elején szemelik fel Sopronban. A zászló-anya gr. Andnisy (iyuláné.
— Ikervárról Vasmeiryéből a következő soruk közlésére kéreLtuuk fel : Az ikervári közönség számos tagja, közöttük gr. Batthyány Lajos uzvegve s hozzá Uirtozöi, s/.ept.2d. kisérték az uruk nyugalom helyére a 71 éves kuniban elhunyt Németh Jánost. E ritka beesuleteHségü ember.amily na^y kegyben állott a Batthyány gróti iaulád előtt életében: ép uly^ kegyelettel viseltetnek ÍráuL-i holUi után. U volt az, ki gróf Batthyány Lajos eliő m. miuister elnököt gyermek korától sírjáig hiVnigaszkoihissal szolgálta ; s BZerwtett urát a vesztő helyre kounyes
ványban : „a szabadság elve lugyen a tprvéuy-hozi)k törvénye." .Eazraényiség^s általánosság-
--csak -~a\' franczia forradalom álapv_onalaÍ,_mely-
hez a Irancziákat e pillanatban visszatérni __látjuk.
Minden német-, holland- s angol-fölkelés éa küzdelom • helyhez kötött- nom-zeti volt, és a ^\\^^többi~^ligra~nézye-el veszett—A-Iraiiezia: 17.SU-" \'. Í83U s 1848-ik forradaima\'k világra hatók va-
\'"\'. Iának. "____
_j Legyenazabad GervirmsBal sajnálnf, hogy - : ^rancziaorfizág som augol^ sem az amerikai alkotmányt el nem fogadta.TJgy biztositva.lett volna annak uralma EuFópíban ia, a meglett ..;;r^Zv^Ina:olkotvn..ny.ugatairA\'~-8zabad~állainok-ft?(in háróms aögey iwt; Fox mint gyüzhetleirBánczot s\'4okktfitti:a^|potiiniiur ellenében ^egy pont —7- honnan a-yilág világossága^kiömlik". —
Ismeretes/ mint fosztotta meg a centrali-satió b a rémuralom az ifjú köztársaságot életéből, h helyébe T..Napóleon cg}\' császári katonai államot alapjjtott. De-iameretes az iafhogy a /.-«fra^ nem mennek
. égéizen kárba, h hogy a törvény előtti egyen-lCs^olv.o egészen a-\'barbár keletig-nyomult 1
A népek vállvetett küzdelme megdöntő a zsarnokot, ki minta Hzüvctnégoaek foglya níult ki, mint_jiioBt a 2-ik_caáüzár a német azövol-«égesek foglya. ~™7 —1—A- lotiport FrancsÍaország-lStta---tt-flzti-Al-: linc-t elő állani, s-caak uz\'l,H30-ki iülkeléa ojtó —— " (Jteégbe—i-BZÖvutaégéseket tervök-^-irtitideii-
liépözelleiiiel elnyomni Bikure íélfll. — Soli». • Min szabod elfeledni, hogy jirjuUturi forriulálom. — \' törte meg\' »i reoctiút^ mely orosz-osztrák puliti-tit hűsíti a in |wk nyakam, Fraueziaurszág \' julíiwi forrad dmü ífjitotta meg Spányhlurazá- ] gut, Icényuzi-iiU* tuformokni,AngfiAt^izgatta Ungytlorizílg\'it IuILuImo-, » wlta meg, - |
legalább Dél-némclorsz:lgnak
a szabad-
sagúJi.__________
~ Ismét aludt a világi nfig^FnincziaürTCág— az= ébredésjelszavát nem kiáltá ki nz.fr4H-ki. fórradulommal. Németország és Itália feltámadnak, sőt maga a ebinai falakkal elzárt Ausztria is hatalimw lökést_kap.Az 184-S-ki forr radalmu rosazuL ütött kLFrancziaország s Európában. A legalábbvaló ösztönükre számítva a legrettcnelesb erőszjvkot elkövetve ülte meg LajosJíapoleon az ifjú közlársivságot. De iiioat* döntve, megdöntve nem a ftjlkelö nép,\' ilo mint nagybátyja vesztett csaták -áltnh, HÚ év óta az ütödtk urulkodój kit Francziaorsz.-Lg buktatott meg. Egy tűzhelye az curúpaf moz-gnlmaknak,\' rajta gyulád Lel a spanyol s olasz köztársasilg gondolata-a legközelebbi jövőben. —_Ue akárhogy üssön ia ki a jövő, azon körülmény, hogy.Francziaország kifejlődésének fonalát ott vette fel, a hol azt.Napóleon ketté azakitá, — bizonyítéka törekvése \'következő-. tesBégénckHázoncalvinista papok által (Swcic-ban) rég ¦predikaft_moh.dat igazságának: hogy államok létezhetnek uralkodók,\' de nem népnél kül. , ;: ¦ Nagy vemiélylyel fenyegetik a köztársaságot, mindenek felett n.fraueziát, melynek az iiidividualiamuat.a\\nz QgyéhiHcg önérzotét kell kifojleazteni_a „4-lk" osztály küzdelmei (aoeial demotíPíttmJ. -Fogja-e o niindun kérdésük kér-diísét megitídaiii tudni ?!
~M asznom-kiaebbr veszély.-fukwtk~a,.küzlár:<
Haságra.nézvo .— .eltökintve a-Napoleoii-álTal kuzdiitUiitboru:H a pillanatnyi\' helyzottől^Tntjly-be:árháború iniutt jutett,^ — n f^rainíiz i á k¦" j e I lo in <i b\'ö n. Bzáziidok\'óta\'látjuk ido h tova\' liáuyatvaingadozvavul)ásoH^ág,Bzt^bful gondolkozás, balmna^ÍH hitetlenség, durvaadg.irtulmi-j vclő\'dérf köíütt. \'l\'iwUílutUil littliuOüták ol Voi-*
tairt, szobrot emelnek neki, s az iljusáír neve-léaét hagyják a papság kezében. A szemelvek ¦"e""hálványkénti imád:isa,--inTtjd niegbnktMása-i 2— m;i_Napoleon, holnap Rochefort — nem sok jót Ígérnek.
"¦•¦"--.Az öreg Gulzot beszélé, hogy a rajongó Lamartine u franczia nemzetet tiatnl s egészségesnek tartá, ile. már Mirabeau, Baniave, I. Kapuiéiul, Lafayettu egy vénülő testnek tartá, melynek semmi jövője sínes.— -.-
Vacherot egy mély pillantást engud a mostani Iranczía szellem csak a tömeggel szemben gondolkozik, solui sincs egyedül, éa soha sem szabad bizonyos tárgytól. A közönség iniudu-niitt jelen van. sugalmazva öt, s módosítja gondolatainak kifejlődését s-kifejezését. Az igazságot mindig a nközvél(snjényprisniáján keresztül tekinti. A mi gondolkozó férfiúink s katonai nkJuukesiilníik a tömeg, tapsainál. A közvélemény világos jiapja:n bölcsész dolgozó szobája, inégakkur is, ha . ugy tesziiek mint ha négy fal közé zárnák magukat, hogy szabadon gondolkozhassanak;—Mindig szükség van egy jelszóra, —¦ a ezt a közvélemény dÍctiUjá.n De a közvéleményt -mondva csinálják, a így volt. képes Ill-ik Napóleonja népet oly "liTélyen elrontani. Nagyon messze mennénk, ha Iiabelais kemény szavait Paris felett ina is érvényesnek tekíntüiiénk, „A párizsi nép — igy azóllt..... — r .oly ostoba,,oly hámész, oly bamba turnié-Hzolüj" hogy-Vgy vásári komédiás, egy csonge-tyüs..:.Ö8zvér,- ügy rofl/.Jiogedu eiticogtattr több-
umbert volna képCH wz itípzasarokra esőilitoni mint egy .jó oytíiig(;HinnT:h)IkcHZ.\'\' De. ngy más* mogjogyzéfv hogy a franczíák dicsekvők, -i-iniug igaz.\' ^ ¦ \'\'--\'—^r"\' • r"
\' így-nem oH.iik KabelaÍH,do mások Ín,én régeh-. itou niUndtidíkesorü igaaságokat FiouíTaikmik. Így panaszkodik íl történész Uu\'ii r i Uar llm-
(1S47I hosy »a franczia vitézség fellobbanó, eszeveszett tüz minden kiUirtás nélkul." <\' h a r-
..lttft.JXulí-U-S-jnundja a „Liberté et <-Wl^bgjj^ tion- s czimjl muvélieii: ,a helyett, hogy bősz kék volnánk, hiuk vagyunk, turelein iis kiUirtás helyett egy nagy ugrást teszünk a ezé! ftdé, a elveszítjük a bátorságot, ha azt ugy ugrással-olnom éTtiik.^., Ki\'nem fogja egy elassíkiisuak mint Aloxis de TJcqclleviHu bizonyságát tírvé- " nj\'esnet-tekinteni, ki nemzetéről igy nyilatkozik: ,Tisztelője, a véletlennek, a hatalom mik, . az eredménynek inkább mint a valódi dicső-Bégnek, inkább hernismushoz mint erény s józan észhez hajló, képesebb nagy terveket ké-szitcnL mint nagy vállalatokat kivinni, a leg-
-rtagyogt)bb s legveszélyesebb népe-Európának, mely egyszer a csudálatnak, máskor gyűlölet, ijedelem, szánalomnak,- de aohaí a közönynek tárgya nem lehet."
Madön Joitvonccl száműző lésben volt, irá: BA franczia népinagyon éretlen n szabadságra, minden oktatás csak elbutulás* idéz elő Fran-cziaországban. -A női jium nagyon el vau hanyagolva, bár a z ország jövője a francziák lo- -vagina és társas szelieniu-mellett a iKJktőLfiig-n-mie.w — Ily .szigorúan beszélnek a francziák saját honfiak íelott;-"du az ítéletet nom\'sEnliad
"Egész tÜtalánosaágábau kimondani. Egy ogÓBZ sora az ifjú iioniíMikiiukJiSpotl n. ungy iiíiuöl bOlcaiiazck Altul • íinigmuUitutt útra, a |>l>litikai tózuuínyt igyoküave nu>[íV!Lltait;«". l^irin fórra-ilaTiunt TSillllU. minclun viiriiuUla niUklll lUintii iiiug u Bunuliiirtirfimist, Piifís-irsvilAg^ktíílvai*= ezu kil7.il nz UlllOTÖtt vilnsaílibiuUig. mimójA,
¦irt, « viilo éfjylltt BMuvuiL\' iniiiclonkl, ki"uk tat-imWivn ai uinbtirl numzut-HZab!iilfiíLí;a. .\' ,
-¦lomükkel JcistirvîT^ csídild lutUy fájdul imíbiui Cgyir^nt pgfttozék- \'Ci- -volt ur, kit üdvo:dllt_| gnU lnihtía.eJílttiv napuu/ nejéhez irt luvélber mkii Jancsim* nevezet ulatt, o gréfntínnk oly melegen ajánlott. Béke leugjuu porain!
— A N a gy-Ka u iza á n ihult hé 1(1-
és ll-éu tartott torua-ttnnopóly a azzal egybu-——^kötött voraüiiy-torná^lamík~~ír"lapokbairliozott
- leírásánál, illetőleg a pálya-nyorte»ek megneve-zéséiiél tévotlésbőt kihiigyntott a debreczeni
- toma-egylut egyik érdmuus t.-vgjáuak, Peti Lű-rinez unuüc novu. Miutho!*y l\'«li Lőriticz *iir
\' végliCE vitt kitúrni gyakorlatai ált-il, jiu\'nd a nyujhia, mind a korláton ajtályáxók köztJiar-mwlik vult, a bíráld bizottmány indittatva érzé
magát iieki-ugy harmadjk pályadíj hiányában
^dicsérő oklevelet kézbesíteni", melyben muta
- tolt jelességeért _a tőruázásban teljes elismeréssel adóztatik neki. Kzen surukat a torna-ÜlHie|rt!lyröl hozott tudőailáaiiak kiég\'é-szitéseUl
_Bzjvi^kedjujudt^veiiui-azon ürítőit-olvasók,-kik
netalán a lefolyt üiinoiiély uiikcl s az arról szélé jelen léseket beesés ügy elmükkel kisérték.
ÜOUMIJIIMIDT !>....¦
-r a iiagy-kániMMi Lírní-eo-lot
, - titkára.
Sarvánitl (tábrielJózsef telkén egy 112 fontot nyomó selyem-, vagy úritok termett. fc)ii|í bámulója akad. - \' ,
— Tainán Étin légrádi plébános, é.s szentszéki- lilnók a zágrábi Hzékiaegyházhoz tiszteletbeli kationokká neveztetett ki.
-----A-magy-ar k\'ir. honvédség jelenleg
...... H4,t>üu:embtirbőfáll, U»W tiszt- és 37SO lóval.
17 drtudárzatra osztalék-fcl,a kaposvári dandár :—áll-fi gyalog-zászlóaljból 3180 legény- *.HJ twzt-
^tel j két lovas század 3U7 legény, 8 tiszt, és
230 lóval. A kapronczai d.inthlr áll 3 gyalog-i—gftaaléidjovl 3727 légéin h -fitt-tiszttel; ,3"tuvas=-
üzázadWl r.34 legény 12 tiszt 34:\') lóval.
— Pályásat. A üumogymegyei gazil. egyesidet (Jsurgn—viflókkitzír\' l,ri db aranyat, mint pály;ulijt tüzötl ki, oly niíl. dijnzására.
birtokosok helyi viszonyait, népies, Jíönnyen megérthető n ftdfoghatíV modorban-elótüntnlitmi-kéut kell az lfx, és egész telket killso é* belső - tartoznianyaival ezélszerltnn mivelni, » lehetőleg jiiyedo|nu\'TflU»t i.\'nnj g nAllfrd, hogy VM- tt\'rniöereie c^ökkenjm.—— Ug_\\ .tiiíuuu
épen tíziiksőgeanek látszik egy nagyobb tan-ucűvol—Htírvozott—magitntannila fontartáwa- -j-aziirl uitézetüinbeiii teendőket unigaiu viszem : de\'h* a mélyen l. közönség kéaöbb igény ülni lógja, ujolag előbbi állnpotba helyezem. Niiyy-Kanjzsft, azopt. 2\'.|. Ü}70.
PIBINGKU Ut >ZA,
.\'-tul.-iiilu
gazd. egyesitlet megríevi^tt Csurgó v.ulékkon . .^Ill db aranyat tiizótt ki oly mii díjazásra, mely ben a telkes birtokosok részére kihivsitott erdő
......részekutik- megóvása, fentartása, mezét rendőr
*Hí\'i "gy inivelési szempontból, a jelen kiíriil-mények « viszonyok kózt, a helyes rszkozók s módok kijeleltetnek. — A pályamtlvek If57l-ik évi juliui 1-ső napjáig a esiirgéi gazd. kör elnökéhez, Inkey Józsefhez Iharoa-Beréiiyhe beküldendők, melyek a gazdasági kör álfcil kíjelo :^-U:im|ö három egyesühíti ing által fogunk uiegbi-, ráltatní. Pályázók, jiályanyertíst^lveikhezi tu-_. Injdouí jogát fen tarthatják, vagy vtjogot a esur-" gt^í gazri. körre átruházzák, ez utóbbi esetben pályadíjakat azonnal felvelíetik, az előbbi esetben -,_pedig kötelesek 1872-ik évi inartiun végéig mii-veiket kinyomatni, s esak ennek meg történ tervel jnthatitak dijaikh-n v-noni-e?zko/óltt-tvén-a kijtlőlt. ImUíridü uhdt mfiveikuek kínyomá-- sát, a pályadijak ugyanekkor is szerzőknek ki fognak adatni, de mű vet k a gazd. kör tulajdonává válandnak. — Inkey .József, csurgói gazd. kor elnöke.
-— Nyilatkozat Minden félreértés és r^bnhmtg)^ráV,nt-elkerülésT^nwU ~ látom kijelenteni,, hogy tőbb év óta lenálló nő-növelő intézetein nem szűnt meg, hanem uj mó-dim szerveztem bt!.-A\' mostani nagy-kanizsai " -felsőbb osztályú leány tanotiák mellett _num
— A d e br t! e.zSí n\'i kereskudő i-f.j u-¦s á^; önképző e g y I e l he 1 y u a z k ö z 1 ó osztálya megalakittatrán, van azerenedéuk a tisztelt főnök és segéd urakat érttstituui, uii-szeriltt az oszblly működéséi :i kiivelki:ző e/él- J hói ií« feltételek mellett folytiilaiidja....-=X\'í(í/ji<í. A helybeli vagy idegeit foglalkoz;i.tl kereső ; Ujaknak az itteni píaczun éra a vidékun állninást | esTikiizolni, a bel y ajánló főnököket el lenben | üzletoknek megfelelő egy énekhez juttatni; h gyének pedig azok egyleti vagy nem egyleti"! t-igok. Fniiíultfi Kgyleti Ulgok/Tiík :lz oaztily közvetítését, igény s--_ veszikJrásbeli jelentésük: hisz ewitolva két ». frt leléteményeznek; nem egyleti tagok azfiiíüiii négy j. é. frt. küldenek be. A h:tétemcuy*:zett összeg eredméiiyteleu luökodéjj esetéllc-n a levelezési költségek levo-uása-utíiu ;iz illetőnek víssiaadátik. A czél uií-elöM. eléj-heli-ae végett az usztíly, a. létező kereskedői helyeszlioííó intézetekéi) kívül, » v i-
d é k e n, az o rs zá g li aUj sőt a külföldön is Iw.leletbeli levelezők által fogja magát képviseltetni. A jeleoti*sek, vagy a fenálíó ki-rt-i-kedo egyleti-k tielyeszközlő uoztilyai által, vagy piaiig ugyettes érintkext\'ía utján hozandók az oszlálv tiidouiáaára.
UUl.ÚAYKU MATY., ífj. KARDOS LÁriZ.,
bii\'iltmíiiji tag- \'•eaíg-^íó.
— A tanuló t f juságo t sat. szülőkéi bátrak vagyunk figvejuicztcLiii Waj-ilits .lüzseí kónyvkercskedtisúre, ahol a tan-laniyvek és íaiu:ázkö/-ük a U^dúsabB választékban a s/.aíiort ámn kaphatók. A fögymuasiumbati ugy, mint minden Lsko-
;áími4t^4«nyvd^E?gyztíkc ui-gyen adutik ki. A fügjiuiiasiumi Vll osztály megnyíltával a kimyvtiH*greink\'le.s Jiíssé kéVm tortónt ugyan, de lehető gyors iu-té/.ketiés—-vt\'ígt1 tt a- könyvek bevásárlására magú WajdiisJ\'-.\'^td künyvkereskedi") l\'estrí1^ uUzván, raindeii féle\' >zükséges tankönyv mielöUb kapható lesz. író és rajzs/.erek választékos nagy készletben vannak s a leg-jutányosabban szerezhetők be.
— B&rt&Ittn Mil j-in if II-iliade lt A uni ti\'. I Fiirilv TuniAi - ?11 JJrAnuvili Aut»l rúsaóro_W.iKl\'öl
"TÖTTÍtm ht\'nBUlt \'ii>pâtl»n Als-^Sr-cmieiyíboii (Zalám 1
¦Ui. ^s. ii,t|i)];;n lo itmW, ~
— Uíflknirdl ,tÁtértül L\'hrtrner ll<-rthm Ui-ria runtér» lufojflAlt 1IKHJ ftr.t bnuiíiH ingatlan, L.«tí-»iibnn (ZalatauKya) t ¦S.-okt.JU). usotlai; imy. 10 d.
-vT-irriímkoT.--------------------------
----8\'i-H-o-r- Miluity;
-tjilt HüüAltáírtl^nírjp-
ft 40 kr orftjeig luf-t^Ialt íi-i-M} fira l\'cfílllt ingatlan KAjiUUn-T.Wllian (Zalnin.i r. ,î. azi;|it *2(i. «shtlttjî iÍuüb. \'"t. ,i. .-. 10 liriikur.
— Ni\'íl. K" tient. Andrai lineati kálttll Hifili-li-r Urtr i-âkzvrn .1^4 11 orcíuij,\' lof.^l.-iU 14r.O fim Imi. ifitll inpatlaii K.-Komilri.mlí.tii (ZíiI.mh.) í. í. u»r 2»\'
-- Fiai M:lti\'it.u C.-ur.li-, Jritsiir mím/tü l"ilt fi oriíjaij; t.\'f.itíl.ilt UDO rir;i iM-uifiII inniill.in Tiirü k-lúj|i]iiiivl.^n (.s»iiiii^>iu.) f. ,*,. ukt. ti. umllfii n.iv. 7. il. í-. il árak.ír.
— i\'Hv Ciefí-v J.iiiofiii\'-t-M ün.Bíl Anna rítiírn Icf\'iílalt « Vajila Laj.it ált.il 77r> ft..u mei;vult iiijat-!.ni. Stalíajli.t.iryt.a (SniM^-ym ) !. í ..Ut. I.
Ii t> s Jirio« ruinl iii-li. Hii^elmaun .Í<\\íhs{ rí u«*je rtLÜl. LilliI Klir* KiiiiJii.,[1:i!<\'ii nii, lli.llinnuu IHbM A » li.-i r««Lí-« liM fi ctf.i^i: lrf..L-UU .170 fira l.i-r.-üll iiigjitl.ib K.<l«>iicLun (V»».i... f. ,v -.kL -J7. J.
H »
HAH ílrs
Ij:.-Ír í-m i,<-\\* It.-t-tii)ilíi<r A unit A!
mgAtliH Aliira S ? ..mtiaUiibau ( Va*-.»¦.\'. d. - 1* .Irait....
Aon* récére tíTiflall t«*kiudi, audt^vliidai, Ijoneiod-f .Idi. liAttn\'i \\2alam.) mpaüiuuk a inJysiiuéii f. íii di\'vr. i eseti. Iíi7l. jau. 2. d. e 10 ófakur. tglaj adaod« okt
~- öitf. Horvilli Fertucr Ls nftje L. Puteiaí Kiaiátül birú -íim Himon régiére leioglalt :M3i)0 ftra liidaí-soiiíttjniaji. i!t.-i*u TJU50 ÍUa becsüli [¦aLijJi iimmlkctt^ Zalam-i iuíratlan a heljrniiiiíu f. v. ntiv. 14, ü*eü Jkcx. U illene iW( ]« t»«tlep deci. IC J. e. 10 .írtkor
Oít l\'lalali MÁríAl.\'d Mali.ir Vitirtp. Hihilj j.itset\' rfniérw tlöl Irt W»lí i kr. bié)ü.L Ir-foglall lü.\'i> ftra br-aült ingatlan Ilfliesia ^/.alun j f i nui \'J\'J tn\'utl. dm 1^. d e 10 érakür.
Űz le t i - h^i r n o k.
Hâgy*KBnlJsa, siti-pL :i>)-i,t íhjtj, A |*nli(Mift-(lKli<l in«ii liWHíin fujlíúük un a* ^r.L h mii oly úluiik.ik, mint xí lilmiilt Íii\'u;|íl..iii v..lt \\ AltalAmm op-f..r.»a. .Imb-ft r«nk miiijrili.\'.l fr-i^r.» n.-.,,\' •IrntkuHtfet.. nunlliotry a pufoHBtik a nidL-inmt.i.
TsjyUJLt posta.
A „Nagj-K\\tiitaiu tart-tt üí.irs.nmarlia kiáJ-1 i Li- - îiriryahan irt r-ikk^t hsitiii t\\.L\'juL.K ujáuin\'.l
Árverezések.
Műi i.
« \'J\'ain.Li tiiljij.ii.itái kJ-(,enr> tug.itittti l..*t(rail.iii f. ..kL l-i.
- Sít hu r 1 \'isranl Éé iiujo IVr.-íiát.íl FIcüi
Kfiiaiiii.l .\'¦» Wi.\'ior Si......, rínt.\'ri! L\'-ISS Irt 50 orr-
i»ÍK Iri\'i.irl.iH M.OiMl ftra ln-cífllt iiv,"-ki a UW.hl ftra tit\'i-siih l.-ik,.[.íj.aki MijiatUii a rtm^vtkkCnyri liiva-Ulltati ^^.il^ullbsll l". tvi okt. U.
l\'«iDlin Uicvtul l..f.)i:lalt frfra-.WlMilli
iieNith,. llSdi-brn _ijf.al.-im ) »kt. 31.....
Wall i, •Ad.-iuit.il l.f..L-l:,H mil^tlan K.r^iiv
l.i\'M ..ki. LÜ".. ,
- U\'-.it. fi r h i htvánti\'.l Ivf.rKlali uiáatlan <r ¦-¦pr.-irll\'-n ukl. "J*. 1-í.flloir n-.. l\'-i.
- IL-tuliKiiwall lt .Uu.-.M.\'.l-Kff.i-laU * l»7â Trtr.i biii-slilt- iiitíillin Torniafalván iij>".|iriiiim ) ..kt °4 «î-tlk-K iiuv. 21. \'
—- St-lmndl Audniütál InfiijjInir-JS 11 ,rrira liecnüll uiH.itlaii.i.\'ut.\'ítidváii föopromn.)iiku-"^í^-(i#ii.l^.>,,„v j!ír
" — De bán Tamás 4h K.itiliut.\'d I\'.1flfl, Mária rfs-iírií lnru»|tilt lliîO frtra btL-sitll inpatlnii fNáklur-ftyAti (ialam.j f.é: okt. il. a.etln; u»v. .1. e. Il) lírakor........_________— - - -............. -
— A nagy-kanizsai „Arany Szarvaa" ven-déglöbun sziípt. ]H-áu orfte téli rokkoui tévii-d\'^hől kicserél tu tv én, tisziulutitil fölkérő in az illi-lút, hogy a vÍ.-u/.aonoréléit nálam oazközölui rLivtt)kcdjék. mert mm én a lu.la rokkjAhap som az a luiU :it éu rokkoinbau uetn jdrhal.
L IC BER IÜNÁUZ.
Sikr h\'imt niét bni vcijrntcu UBaljtr : fin] \\ixv i\'diétun tíaiícn \'Donau! — \'iícbcíitíiib bűt [iil\'cr .ibcr ftetjett jfbcufalls tic irci nűdjfülijfn rni ^TOfecii SkÍjljtT : 5\'cűbltiii}>3i\'CK]cii tiuit Cullili \'.\'jniturrv — ííitrfí^ftitjiTjc pph ^oftűtttte^ Síficit tori ¦— ^ttiViitlTaume j\'Vrciscompoiitionj poni !0. .fiill\'iicT Xrauií, twlcbc m clatiiiTgcinöf;er| ÍJciirlicitiuij. "ifiét-j .jtt iL\'iinidKii iibvi^ laífnt. tyri\\v pro iiii1» [4 főijén íiaif] itiir 75 lr. t. nnb! _u Iwiicben con iHoberi ílpitíltb in \'\'cijjsig , ídipícJ burri) alle i&n^= mio \'JJiuntűticnbaiibluiijfn. (4
\'— *) K "roí.il alatt kIÍ/.liUtí>k.Vt f.\'I..).".*^\'^! „e,n vfíllal « \' "\'. \' a..-rk. .,
11
R I )
itDlt mHEi\'iígriltíkV"itiîjar.inti» br ir.rntditnlc^ íliiiiLe\'i ni ,r na|ii>kt>.iu 1,\'j,, tartva, li<itr.ájárultak \\x (j\'i„.\' ílla.tiidHttUiiiti.------
Píaczi ár.
N*L/ Kroiiria, 1H70 ívl -o-..-| JlüíM rtJ-íí.-i-füiit. 4 tri J-t
87 - MS finit i fri 70 kr. Il ^
7\'t »0 l\'ttiil :l Irt - lir H0.-H1 f¦ ¦ itt \'i fit Hlkr Ari.j t,-rrrw\\*re 7ll\'-7l f..nt r.i kr..7l -72 f./.it — ir( kr. Árpit kütim.^K-m lîi» ¦ Sii r.M.t.U l\'rt HO kr «7 - »:¦. f..til :i l\'rt. — kr. Kiiknrii;/.:i frt - kr.; frt. — Krik,, rîcm-olMS l,C"in\'iii:oitilif - fri - kl Zab 4f> - il fu.n ]f,l Cllkr. 47 4* f»nt I fri 70 kr I\'..li;iiiU r.r. r,-, f„l. _ fri - Ut. lirt ~7ll finit-— fri - kr iiil, r,.),:., « !ir. — bab l:ul;ii \'i kr Ki-nv.\'rlisit Ii.hiîuh;^,., s, frt kr. fiif\'iftt — Zni-mlclistl l\'i l\'rt kf. 1/hii;1hîi
.ktiíüiiü.\'stíü - frt: ti.....h fri - lir lîo-iUv li-;f
kriL<itm«gi"i <"rckf liiiDin 11 -If» frt - Ur lî../,. IAhiî kri*iíini*gt!íi — frt — kr. Itnitm - frt — )ir M»rba bus fiiutju Ur. linrjii liiift f-xitia "Jfi Wr. ri,if lis lois funij:i 21 kr JhIi-Iiiih fontja 11 fcr «?1 Inna fuiitja 4I kr. \'Ziir hnitj.t . f)0 kr. C\'sib.i pari^ 70-7b kr. kâi-»t l.l\'l.-l.^i kr. Lud anvAny BU Lr, 1 frt.
fri kr. Lnd -l,i*n« frt kr; - frt _ kf Pnjka -fri - kr. T/uk-tiiiâs I-Vt kr. kr. Durcini iniruj» 1 fri IO I Tri- W kr. E«y luáisa íitíi.a\'l In 7f> hr ; heíiiíi nj ul kr. Lj;y fciru tsiip I-kr. Ui.iliin 1 frt 20 kr. Ujbor vidíkUnkbeli *koja fri — kr. Ó-bor ^idókllnkbiili «.kuio. » ftL
A li a g y k a h i i ¦» i várq* tanácsának Arjeg;xákti kiinjYÓbGl kiadta SZlfiETHY KAROLY, biaoa
Értek- es valtófolyam : szept 30.
5ö/a metaliquea 57..— ; 5% nem*, kölcsön tiü.tiD; LyGlJ-ki álladalrai kőleaiin ÍJ2.2Ö ; bank-résivények 7 U: hitelintézeti réazvéuye\'k 2.\'«í. ŐU; Loadou llM.-ifi; eziiat ÁLÍu ldJ/Jíi- arany darabja 5.90 kr \'
Vasúti BapookiatJ mene tond :
Indul N-Kani sárrSI [[aro feló rfigjrel 4 il TA .15
. ib-liilnn \'J (ira -fi
linda d retnîiil li uia
r d. ,,. 1 Ara Jj
--. „ f m(v» ]ll Ara
Tri-* ¦ rcr*. -1 dra ¦):-.
- duibvu 2 ¦\'ira Ir,
H «ci r "(fC ú .Ira
. éjjid 11 \'\'•m
Erit, N.- K antE „ \'délután :j .ha
ira liarcH t ^iiRel4 fira 1
¦ . délli«n 11 dra 3<;
H u ila fcLll ..-etiti 4 óra -\'3
> • . déîb. 1 dra
, eslva Ö .\'ra
Tri\'cst . diilluml-J Ara hü
. . ...ste 10 Óla
• Uba* - r^nol 4 ¦ira Hi
r . mie1 U óra 4 fi
, dnlbi-nll úra y
I\'erei.
Okt. 2-tBl ö-rg 1870,
KalholikuB
i-t !\'r
hIl\'hIAiib-_ Ur I TiapLir !
40( A It-ytÖlili jiarniicNrül. JUtc XXII, I—-14.
2 ) Vasárnap i 8 17 Olv. íj.
Hétfü
; Kodd ; Szerda
UflÜtiirl. ! P.tnt^k
Kamiid ÍÍeiiraf., V i\'lacídui*
J nati ii « Briffitla
B 16 Ti.
Foj.ír
Ptirefjriiia .Koiil, MiE.
¦pl.-! **
i s*
I Wi|
I *»;
Felelős szetlíesztű/; Wajdit» József. Segédszerkesztő-: Bátorít Lajos.
•T K S E K
l\'i-. |i
b a j
° ¦- - S Z-
S-l-"
îl-i-l\'M\'âil
L3 s tir*- LJ .
-^•S.S-^ S.,»" E I*
3 "-3 " "I

lífll-íí
s s ss 2 ^ "
^- felli al
a " t ja Sa«
lisi?-1
•^.¦s-s-s s a-= -«-a h a-s es-
" Ifin « E*".
\'B~-.v-rit
ja-a-s
a". Isis t,\'?\'.;-Si3a-3-I-S "" "
; 2 5 :
^¦voffyi!.n"tTtflJEAuMÍs. IíVtcím ívkfíVrikitzH pondit cziinYr-
-—; .JjJÜKDM\'AflN A.Bóoh, PniieratriigBO 86.ag._a- - \'
Tessék csak . egy próbái lenni,
ós az alább megun vezett tárgyak okstWiráról a vevő meg fog gyo/uihn. t
Minden áru a legjobb .mioöség biztosítása mellett adatik- el.
Itt tv legjobb gyakorlati ós itínyíizíái- ezikkckimk "lyl nagyszerű választéka találbatü, minő Uécsboinhasonló nem létezik; gondoskodva van itt fiain és üregről, ugy. lmgy csekély sógor ssótt és alkuítiiíitos ajándékot¦nomrsak hölgyVk és urak, uV még mindon ki.ru és állásit gyer iiit\'kok\'számáru ozorfójo választékban találhatni. Árjegyzék inindeiikiuok. czíiiii- pontos meg iiovozéHO-utáTT ingyen és-ibéfiii-iitvu küldetik ; nagyon előnyös tehát a vidéki L uz. lakusnkr nézve, hogy t;gy példányt inegszerezzeufk, miután ablian nemcsak az ár, hanem minden
aktárbnn létező ezikk poiltOi._nu-\'gnev_czéáe_ Js .található. A szétküldés utánvét, vagy a péu
¦lőleges beküldése mellett történik.
Legjobb s legújabb gyártmányú különféle ezikkek ki vonata
A ház jcluiője: „Az olcsó tárgyak is lehűlnek jól;.\'*.
Vidéki vevőim küluiiiis megolégedóséröl elég tanúságot tesz az 1807-ík\' évi poHtakininhttijm, niclyny.print 1Í>,Q<H> ["^iiii kiildfiijiinyt i\'w \'fSUK-lmn lU,-800-at adtam fel- E számot egyetlen idevaló üzleti-ház:huih"érte nl, Minden uem tetsző tárgy víhe Ka vételik, s uz uj bizonyítéka a szigorú bi\'caiilottsuégiiek ! Ilugy \\\\ vsaln-*r» Mf.uiitt.4t tinsonló rzé^cket nt* jjz rityéni tiynnúnt
Becsi bóraruk a -It-tiubb ktWiU múuyck. NŐI kézitáskák ae_él-ah-. fOüi-HCütl. Üli. 7f>, W kr., 1 frt, UÜ; l-gfniioniibh clin_rii> tmrttí\'l arn-i«iizt>ll..jejirra_l_:iL. •i.íiU,--if-.sWi 3.50, l.&n, "> frU _;_ ~~
. Ltgujabb peflzUrozák 40,tki, bö, \'.Wkr., lfrt, il^lu. l.iO, l.fiO 2, ¦Jót).; bilkjegytaroxak tíü, Wi-kr... I frt, l.frH. legnnumabbak -J, 2.50, 3, I.50-; is ebbeli Jegyzőkönyvek lO^ Iá, 20 i"i,"ltr., leptin. liílrkü(estien 30, 40, 50, ÜOkr., ] írt............ - -
Dohányiaoskók40,-UO, 80 kr., 1-frt,-l .^VhfJO. - — — -Útitáskák \'TŰ* l.ÖrböUirr«l -2..1I
50. a.Bo. a. y.bu. -í.öo. ih. Vízhatlan utl bőröndök alkalmas berendetémaiil\'i.40. i.m. 3.Ó0. 4. 4.D". í\'. 6 írt. Fénykép! aibuuak Iscnaprobb álasiiókbau. Díszpéldányuk lo. 1-
14. lM.-_*itrn--~—-..........\'-----------------
„ „ Zenető-atbum. .Mimiinik ,aUmm, Iia kinyitják.; - darabot játszik cl a legújabb a Uffkudvcht\'-Hli liticiiU-rnbi)kli\\i), nagy up.irúkbúl, kf.lvu-stiíjlü hangon. 1 db H-adr.H 10 frt fid, l\'JfrtőO kr.; I db-l-edrél 1.0.\' A. lei;»"- \'átHnerrftni távCSSvek ttkroii>:itii:di iivejrbiil,bisli>!< lator-i-cl 1, y mlidriíM. ó-öO- 7- frt. Írómappák xúxrsl 1. 1.50. - irt.-,
agj-JmttK Igen gyakorlatias Felszóró-, léinél 2. ii.no. 3". 3,60. 4. ö Trt.
Nfilgy-BSOeisalrSk minden ;n5i varatuskII-ükkel csinos killkiálli-tájljau-80-kiH-«0 kr. 1 fri, 1.UO kr., 1 ttul ti ktUr,iiln-iiS li.ir«oU\'.tflviít K> kr,; 1 etil) ÜvuRr IktltiríTkölCtCvol 10 Ja ZíJkr.; IttN^lOtl kÜlilubileC tarruliívul ?0 kr., t liurgolii-Lh rn-lUJúiíjnúai aiinUkOnjv ^0 luiiita-1b4>|>&1 9 kr.
A regi áraak reita! i jiír íesnjnbb formájú váza, fr aneti n porte liánból: 10, öü. 80. 1 írt. 1.60, nagyobbak 2if :i.4.r.frt.
Zsebtflzlszer kanucecial «a mail-kül .lrlijaÜU.aO.40.50 60kr. l.eö«bb mintjsíxll v.iaLig eiQst-
.lt-iiirm-1 i\'Uittiftt rjhlm-mükt, y\\iÍU
lás 10 C-vi folytnnii» hasinal.it mei. lelt. I tut\'.KAt cviíkannl Ifi ízt., kii-VÍftkatiál íí Irt, kűs ís villa 27 frt. ; 1 pár gyertyatartó 4 frt. Kpyúb chi-nai-üxiUttárgynk pvárrTircrt. Er.nn gyártmány szín- un l\'uriiulban-s-va-. ludi uxüitböE liOHtudú mudórban van fefniitve.
6 yak orliti aleso ajasoék. Meg
iijnbb ilrlihól,
u\'iMlt.ii\'Miyi írúkrsr.tüt l*> nftliesiti\'^ - tr<\'ilárii|in. I UTii^Cr. 1 tjllliirlü. iüo>.l Btt\'l.eu k.Víitv.. :t irt.
Lti-\'tiairvulilp vála.*:tcka búb-, "pííiifiiízi- t-s «t.-ta-l,!;rvt-*(.kutflc\':"I"OTT rffv.-i7.iTtJ ti-* ostßijt :>0 -10. t)il kr. 1 *b szíjt ftslí-ávl lO.b\'tkr. 1 l.-Jd. 1 Híirah pompásat! kiúlIit?A-I««o, 2..rH.l. 3. 4."ő. »5 frL
Legjobb toilette-tárflyak. Francdia SKAi>paiiok kalöabCíü illatokkal 1.- lölílK\'.O :i;\\40ki, Lrprin. -pfwmettiHir 4-ftsatoirt tlbja 10. 15. -Í**.*rSn-kr. LirgrlnTiUamaei akr
Kölni VÍZ j.imiiw^jrli«! --\'o, -UK W. HU kr. 1 frt. «cyszititiin raindi\'n-H cu nem fi mát ttiikttciarjcvak a legolcsóbb árak ruelleti.
Legflnonabb kautsak-fésak. Ker
fodorítő tV\'.iii 1 "i. Jo. l\'j. kr ; egy silrii fésíi JJI. \'.Ti. aukr.-. lnyeU-i í«üü JU. 35-iir-; 1 tAHii f^stl-iit^tr
Selyeai nyakkendők itrakazá.aáríi 1 ilh faketp \\-asy szihíí \'-ő. íVi. 4S. liOkr. Lcf*iliva!i\'e.nbli suljem-char-jienk dlijaWfkr. I frt. l.Du.
Legjobb nadrágtartók tnrtús pj-.i-
korlati, 1 ].ár aw-jnl ci^roAliiSl 4.1. Ilii. frU kr. ; h-l>-mhvl wo kr. 1 LV 1 ,Ert 5U kr.
Legfln. alpacca • gyertyatartók. Magaság -1*", b",G", 7", S",íl", Iti". 1 ilb ura 41». 50. HO. 70. SO. UO kr.l f. - A legszebb floreotin) bronz asztali gyertyatartók. 1 par l.oo. ^.5u.
3.fi0. 4 frt. ITgyattuirAti kűtácnak a li\'gn\'iabb niiiita-Nsiiríiit a. i, fi. tt fri.; 1 gvfrryaiiit-gtakaritö alalia-ítrom-b.MIOkr., aljjal Ifj
. Legjobb zsefilánpák, igen jvakor-latiak ví«[|vcgm;l, m«ly nagy an-gánkrirt ai IÍ0..70. Wj kr„ nijiyfliurüfl TiSdllv^KRul 1 Irt, 1.20.
Látszerész! távcsövfik jú iiv^g-
LM»J, ruclyt\'kun ügy fúl múrtflllilnyi 3ÍXT»lW.lIsltivrtlielCkft lAnrynk: 1 ili» 40, 80. l.\'il) kr. Nagy végeladása c\\\'y bukgtt e-tur-
FIGYELMEZTETÉS !
Egy iiló óta kereskedők pompás .hirdetések iíIúiTHs\'í ség, külíiiiöBeu a vidéki lakoaok félre vezetésére. K kereskedők sóm órások, sem ~ mint állítják — éragyárijavk, eunéUogvit az órának boWrvezutéróI legkoveaeld. értelm.iik fiincB. Eladnak jwhlaul avult lógonymúvet. pakfiT^aAnyban nlirtt nj-agabittüH HlflH^crtt-drákal, • varrniirt^níásí\'éle^eg-4 küz.iiiaégesebli órákat vÚBtfciipA\' érákul Blb. Azért óvakodjék mmdenk^ ilyfélu hmxoiitalaur ór.-ík viivés\'ótól. • - : ""\' "."
|3gp" A ki egy valóban jól rendezett4 és olcsó órát akar venni, forduljon a jó 1iíi\'ül>vü órásüoz. .....HERZ M.
kTSlálábancsak-wJtz «iragyártással íogíalkozik. Béeabcíi,-(Stüfitüspltitz Nr. ti.)
uyf\'PyÁrnak. — Kgy tiney
-CTapjnmüvcÜiüt. l.\'JU. kh , ..l-jaj3L}_lEvílb*agiJ.: L-liiyilliCllou nugol írissörailivctbül melynuk solyűinfényc van, szíp fogantyúval a.ai.. a.cb.4; legjr^őíii
sciyümsxnvotliől 5. 6. 8 frt. A legfli. iiapi-rnyíTk uTVatoa kiállitáji5at"iiiíu-jLmszinbüu dbja 1; ±üö. 3. Ugyanéi lcgf. miiiíísiíg JJ.ÖÍJ. 4 frt.
Valódi brltanla-kanalak (ó^ji\'ú-pi knnalak). Kz angnl gyárlmáiiy, Kgyuttal íigyelmeztftem a .trvidéki vásárlókat szállitó osztályomra; egyedüli üzlet ez e nőmben, mely álta! a legkiflebb s legnagyobb bizomány gyorsan segyónlö olcsón szállíttatik.
" BécsYsen,
.........._PraieratrasaE.26., .
••¦•.-tártai tói, cüí-rl Hiím o\\tíií-al, ram iiifk, ÍL*<-ti tan.\'n « mindiíT frliír <Vi lV.|,v|i" ntara>l. 12 .Ifi kávcrkanAl N) kr.;"l2 db ev«riiiekkauÁl l..rt4l. -J frt: | l--\'db««»k.inal l.Jo kr.; 1 KjitT^rS- i tanát :!0. 1 l^vr-ííu-rű .^1 kr.
Leajübh aagsl tollkések drhj.\\í:"> !15. +5. liw. SO. 1 l.Stlkr HtHByekneknélkiÍI5zhetlen.H3lpT
t\'jiletle-se"krt;tLTke, aaj^-, rin.-nn fí-nve.iitett, 7.arf.il. tukrirrcl fcl>zerel-v\'ir. Mindez a iecbn. minőségből ösz-¦"leaen cs.-ik-l-."io kr. .......Legfőbb szerkezetű czlnrecsken-
dők u^lkíilrixlietlen euindc-n háztartásban. 1 dti íyiTinekíVcik.-ndr, 8l1 kr^ 1 forint •_»()\'kr „ .
Igen használható uraknak. 1 ceye-tetnefl buriítváló tmlettt>-?zekféo?kfi W.^crtlv,..
Valódi tajték szivar pipák szo-
pÓksJt7^w|»- fHe^or-tHttaH-j ii .it*Síl*ju»l-¦UiTilija :~mi. 1. l.nM. a. :1. t.y l\'rf. kíltítfl.)!! rlláu>udt>h&iivxi^i kr.-zíl-Ictek vil.\'xh tajti^ktuM tiurnítyáiikíi. vei tökben ilbi»i ."f. 4. íj ti. s ir.t
" Valódi tört korallok b-üiLumabb
iiiiuű**.:^u 1 **T 1 frt.
Hihetetlen és mec.ís ya\'ó 1 ltuuv a küví\'tki\'z" "i;tk. mi-lvfk k t-t i\'vi y<i :íllássa.l ad:iLnal; el, a jeL\'.1"*--1\'! árak mrlUttlucjtilili mincísi\'entjk. ri.-il.m-órak bronsb-\'il ili\'cglkmiíftkjil t-gy kisebbe frt; 1 kfiat\'iuiiigy-. IÍ.ÖO; 1 nagyobb y,20; 1 légii. 4..\'V). f.\'.tíno* s legjobb s-Lt>rki-z«?tii »si>l>n>\'irák 1 drb \'¦líronealappal l l11; ugj-an.-iz íbr tlxvi\'l ISA). Valamennyi l.ta ki^.ti próbálva a bniíavalú nirliczitiíkkcl
Zseb-hévmérÖk tokkal fj-yiitt darabja :í" kr. Rámák látogató fényképekhez, i
db kBtépiiitum 4, li. 10,1.0 Ju-f 1 drb legf.fmnczia 20, 30,40, Sl). 60 kr.
Rendkívül olOBOka l»rutir.f.iitcttl űnliánysiikéulclük. Egy- nzivarnl-viiny (rom-alakul, Iiaimtt,irt\'"> tiliti-azur ú.i egj- csői\'ts azivarpipa U\'glin. Ujtbúl rjftML\'itMi 1.50krírL
Valódi alpacca-kanalak, l tm-rat
Ükani\\2.H), Í.ÜO. 4.50. "> t\'L 1 ti-t kivískaíííil fiiO. l.tlHT Í.4TI k: 1 lrvcünn-rK l.iU. 1 t.jnnr." -LO. <)<
k7.n.jtipl bevont femkanalak, mc-lynk mindig fuliiircn maradnak. V2 iib nag)"üVökaiiál U.O kr ; ltí dti ká viukanál 4,"i kr.
Legnn. angol evőeszközök, l tezt
t.U\'a fuglalt-H. J.áO; 1 tuciat bival szamba foglalt 4.50, n.riO. fi frt.
MERZ M,
.\'.ráí .* B&slwu, (Slü(an»i>lnt2 Nr. ü. AusscnscHcn (Ira .Zwu-Uulliufia) számos ,-v óla. jú hiruívliHi rctaesUlö lédúsabb tarUlnm
O El A. - JEL A. Ä T A. Ft A. -ajánljü-ininiieiin«iuü-ji\'.l-n:ndi-ii!lt\'- ilriit-nagy- válaszlikLan,. xgy~&" j*«*U»»-miflltill, a kiivetkr7.r( íirjc^vzék sy.erint,
<««iiH zMpbórát. _ ^71~
¦:\\ly..n.li »rAr.\'.li j.\'.LllIá.i .-„lnlik. A niíin ^sjih.nywll tlrt.j.-i *J fluii olc.í\'.W..
, -J-II.)
4Z ELSŐ AUSTRIA! BIZOMÁHKÍÜZLET : A. FRIÉDMANN
Korcsiálíaíási jog haszoiíbérbeadíisd.
~-~ Somogy vármegyében fokvö Boglár, vsísuti i>Homásu hiilység közbirtokossága hiriil adja, liogy a korcsiitaltatási
7Jog!=gyakorlatát a mészárs/ók kezelésének kötelezettségével
- IHIlsikiévi április 24-töl számítandó hat évre haszonbérbe adja, tíz szobából álló két épülettel, hatvan lóra való istállóval, felszerrel s négy hold réttel. Ovatékul az egy
^évi-haszonbérnegyedrésze fizetendő. 1870-ik évi november 10-ig~"íéretnék a vállalkozók ajanlatuknak. „A k ö z b i r-•tojt\'o s s á gn ak, B o gl á r o n" czim alatt posta utján ajáiilott levélbeni- beküldésre. A .szerződési részletes fölté-;telekről bővebb felvilágosítás nyerhető Baan Gáspár .urnái Bogl«ár(m:iA.Uüévkezendö ajánlatok iránti megállapodás 1\'. érhwörabór 15-én történik, mely időre a\'vállalkozók megjelenésre kéretnek lel. Megjegyzendő, hogy
, Bogláron semmi nemű úrbéri luftok, s igy ilyen korcs-máltatáBi jog sem létezik.
tonaii. :H>— .ifi ft.
h.-ljryurak ar.lap. U.rt-4(t ft.
email. gyéináuL .\'iö —4ö ft.
kriíztáHlüppnl 3t*>— 4.0 fr.
"ÍTi-ITTüT kettualap Ö r. 40-48 ft.
..diliül 1"> 17 a " ¦\'\'"ail.gyímáiit..k.rtO-0á fL
hülgy borjj^iirák 40 - Iti ti. -iy ft . - j"g"czi)vfg 4.0—fio fu
i-t lappai 211 •_\':( ft. " kettGs lappal Wl-öfi ft
. fMI-licl 1^-....¦»;{ |V rwuDiitoiruk fiO. 70, HO, 90-llK) ft. fir-.ifiaT.l, ^4-28 il \' _ ket f-iiUI. 00. IW-1I0 ft.
AzDokiriil lumdcnféli\' ¦\'irancm
kt\'.ixU-üit\'n van. \' ..........-
Kiiist nrák r-X7>0-igäfäri>-7iz~-" tatnak.
Ezüat i\'rraliü\'ízuli \'2 írt ÚO kr. ú. fi. 7. h. 10 .- li. írt. A ran v óraláuczok l!i. li"\'. -íí.
o\'j. 4\'). .Oií.\'ijtí: 7ü.:Líí. í>o. 100. frt Ki\'itű ónivnl 7 ft.
- Kelti", .\'.nU-aí. mrly a -ka. tt\'-*nt-l gyergyát syujt \'J irt. -- Ilii . t^-il.V-4rclt.v"—r«--«n -türrri, iulIj ,.„._ -\'-"jleirywramiíf.l gj-erprit rvu)t 11 fri. Km"
IÍN Párisi kali" ¦ ¦ - ¦ ¦
tnktian l\'J, l:i tt frt.
- auu. a-kn»z iK 1« \'»ít ft li»r».badif>.k.I»(\'-,-l--L16 ft
" - r-mmitoirp a nyak
iiál liiiEand.í\'f.-l iCi.— .T! ft rrm ktllS*, f-vi.\'l-
- je;ei-iüv.-ir2.\'i ">>} -afi fu
- hr>rg. badi rsrn. Ili* --4.0 ft v lienger-\'-rNr ;íar-.-n r.:i\'; \'íírt fL
h..rs;»i>>- 1*\' r
.....fc»w«4 lapjml
\'Ifenfcüx 40-4« frt.
I.ngiiagj-obti va]a."zlrk a titüerit.-bii.parts) bronur órákban--líí. ->0. -J\'J. ::>—30 frtjával , ugyanaz itűmfivul -i3, üO, 1Ó, .00, "fiO
- loo múl/ Legnagyobb raktár ingaórákban.
Tulajdon gyártmány, kr\':t rví jiítálU^iial ; Naponta ft:Hiúzandó 10. 11, 1:! frL — Miudtiti S-nap f.-Ibti*ando Ifi. 17. 10. 111- ÜO. ±i frL — irgyansi óra- éa fuluraütiiäicl 30. 33, 3.0 frt.
„ ¦ nra- \'. nt>ííj"i\'i|\'>raiit Martul lí. "----"--------- "" —
4! fi.
yo. lo
0^/Tilí\'"THrTri7naiiVí IM) 3J frt. chuniag.ílíi: mU 1 Irt. \'m kr.
Minden javitA-mk jubbau vúgüzloU] ilplés«k" az öbszo\':
n?ÜTnT<7t inga\'iráli-
l.-lirf" log-rk. Vidíkí niüpríin-nak ki\'sabt-rt békülni utánvt-l nifUiTt-~ ].v_-jiuiitu-abban fi j f Hit I .¦ t n t*k ¦ M i:g .. f,:rfíi 3" - 6V--Ui""\'Iiíc«l-rtl-ltotiTí?íí"
_Orjk «sert\':b\'- ia -glf.nraiUatn.ik.
if*> fi-!
. I.i]-. 1ím>, 1 Im um
Arauy
Hordozható őrségi ellenező órák.
anatra kllldük b.\'j-\'itt /l^nzii-¦kirí arinjlag >\'.rákat lantjukat vni;\\iítÁsi a, iís a miig m-m tarditi ¦irm\'irt j.ír.lü\'bi \'i.t.-íA\'.-g\'-t r_.iiealttilil.jin.
lU.i
lV-lr, nii.ii
:<ldig leti-znk kflTttl lürjnhti,
lálliatii miudi-i) vajpályaflilv.
aráknak niitnir:
sicrvL-ivi-, bvgy bal kiilliiiit-U- liclyuuitcmlők.
Kérem figyelembe venni !
Mindnn áron l.\'gj«.bb.,\'zi!riíi*k s k.T.-sl-.-.l.Tli vagy\'m.\'iii .\',r.-ls..k ,-íl ial ajánlottakkal r.wi.tt m-m \'vt-gyi
Legújabb szerkezetű bélyeg készletek.
UagdnfctlS, ktUtIMyqiM, czimihc), halylvul kcltúvol lui ús livszáininal, núlkülüz-licllun a kereskedőkre nézve 10 frt nU—12 i\'rtig.
MagániVxtu szal_lalinazult: bűlvegkiazli-lck a iegiljlibb alkotás izurint, ezimniel-ái helylj-ól 3 frt minden sor űOkrrál tüblii- - \'............................ \'-- ¦ ~
l\'gynnil)-cneb-i\'orJ!adliatilk ö frt nO kr, H frt nO lcrig, nagyságuk szerint.
MnKnnri\'^tr) és Ui\'-xi InpszuilHizi} l;é[i 1\'\' Irt ÜO kr"— f)ií frl 00 kri^\'. ^ !tl}ltriíliri\'ofü s kézi szailinzük ^1 in ;itl frliir.
Sziípjiz bc:Iyi\'í;|iréHek ezim-, ran-;- ik hulylyul csak ] frt 00 kr........
Másulú (irések 2 frt 50 kr. — 3 frtig uiásülat küflyvek 1 frt 50_2 írt ií.ri leri"-
l\'i\'isOt hrlyegik pi\'rsctnyoiniíkkiil 3-lrt — ö frtirj luOU darab.
Ansol flirutt es inctHzeü pi-cbéti-k lepulcsóbbak.
A beSúiiSy..lcs igen eleié. Nagyszámú v,ia.irliaiiiU Jeengedéa. Terjedelmes árjer-rzekek bermentesen s ingyen kaphatók. - —
Adolf GSolsast—l—l Ss Comp. Berlin, Pürstüustrassc 22.
kipróbált
cgyensuiy-mertekek
» évi jótállással mimlenfóh: üzlüti h_aslpáhttr:i a log-náfryobb inntiini lukólylxol »:kosHi a tartófi;ui lilUú-szitvii; t\'la_oilluit"i sorjHJiiyövtil ; b nij-tok ufjósz I/Ti hitif; mórhotni. Hordórő : 1, 2, Ártik : ö,
¦ 4, 7.50.
• a2, 25, 27.50, _30 írt. A botai \'"iis. k. niórtókhivíitaí által megvizsgált éá mugbólyegzutt núgyszugü ¦ (ii.dt\'s mértúkut Ö óvi, jótállással \\ moly-pontostul óó biztosnn míír s igou ttirtós. Hordnrö : 1, -_, 3, fi, 10, 15. "_(V 2ő, 3Q, 40, irt) mázsa. " AioBoklicxBsUksßir«» -Árak :. " Í3, 21, liAT%töl"^~^~^\'~wí:í"~Kt" ^ Tíí\'"-"~Ar V,M.tia W*-
HO, UO, 1UO, 110 ift-t,
kivül olcHÓk.
\' - AHntiHÓrlegok : (10 óyi jótálláa), vert viisból.^ÖkrÜk, tuhünok,.1 tjortóaük, borjuk/ . juhok,\' ath. -megmóróiéro... .... - - ; . \' ¦> ,- ^. ._.,7
líordorö : \' lő,\' 20, 25/ ílO -Í0 -ítiáxsu. korlát tiűllcit(_tu^iHÍ)airn-^tsUfc-tVuH\' hnly*tfcfcälr FakorUt:-- —
AnV: iJL^_L___HL-jJU<J lrt\' \'•" láttaL.-s ^ÜyuTJTiiüzSÜ^ftLü.t.IraKAbt..--\' ---J .
llijIiilÓrJoirck : Aftigtorholt\'kIKwik-vii^y liiblt ilítntb illlaLiim^nmwÍHi^ro^
IIurílBríi : ,Ánik :\'
120,
Int).
ÜOO - nulzaii/
_ 1)0,_ ffl, , H(|, _1 lí)i>.
:lf>0, -IIKl, -Imii, filili, ;mI»,v Ullt), li.\'ui, v7lA), \' 1Ö0 frt..
50,
T ^y .^.ivAbliií inindon ki{;"iidiilli»tii, bilrniily BZerkezetll miítleguk; ifiís.\'sulyyk. ¦ - -i*\'1 Vidéki inugruudü]tísükaiC:iiBSi!eg!\'-bekül(léHü yníry utilnviSt niulleit azuniia! Uiiju5.ittütnék.
W>-^: ,..-:¦ Bu.fifó,nyl L. és täxsaJ,
:/ :mit[vtf;$L\'M}!}*Ke}^ efU*.ha.JtliItáúríij(i;úiiUtI-nitijíuto HOuiiniu: ¦FäraitUrrStaillp SiBaérslriisíO .No. 10.
W-. jótállás mellett el legrjoöti és
; "legfíita n,vosa l>1» —varr*
Vidéki vavóiin-különös inog el éged ú*>? vőT ciogüiiilö tanii5Ú#at.nvsz nz, hogy az l8f.!7 sznrró^iii^^Iimttntn?~ y/tuiitr—arwirrt-\'lfr. ipostili kühlcinóiiyt, 18G\'8-.haii iy,ü(l(i-at adott
vagyok bátor ozőíiuel u lí. i Eb*-•tünflégot übztolat tol értesitoni, hogy h
Warchalavsky Jakab ur cs-k. szab. varró-gép gyárának,
melyek a londoni ée párisi világkiállításon czélszerü jóságuk "ía olcsóságuk állal érdemet szereztek, hulyi raktárát átvuttum.
: Az eladások!tökéletesen a gyári árjegyzék, után
történnek, miáltal a n. é. vevők a (nyárén csomagolási pénzt: takarítják meg. Czérna-, selyem-, tü- én olajjal a varró-gépek számár* a legnagyobb választékban és olcsón szidj^illuk.
Minden a_ raktáromból «;l:ulott varró-gépek elismerési nyilatkozatot nyertek, melynek bizonyítékául az ide mellékel-
—lekeLbálurkodom JköziíbiL^__*_-----—---——......—.....\'
\' Mély tisztelettel - . ¦ "
ÁM * Rósenfeld Adolf.
lí i zony i i v ányo k : I." kosuufeld Adolf untak !
Ürilmmel uyilntkneUt.im ki, miszi-rint .ír. —gT\'lHiehiggn\'-mrg- vaKyiia^^rEcd\'rr-y-asrrt raklaral ;
uak is ajánlani. —\'-Nagy-Kaiiiwa,-jnliuií^l-ji\'n IbTO. ......
babochay iánasne^_
ul.ll L-
Ur.
t 4o kr. i l\'.ü kr.
II.
T. Cl. KuseofeJd Adolf, lu-h-itolű nrn.ik t~ ; ~Aa~tVu?l VaaifnU varT.tgúnfln "Tirríiioiii\'l il,,|;:.ifili.ii..k) ini-rt rajta . muukakat\\ igényjut-Hiltg kt\'aiitlietiií cl, ur. i- iwnin vafnV-j.cki-t bátrai ajánlhatom nándtju cual ad «támara -valú iiicL*zi-ri.\'-* tt-kiuti-tt\'-hííl. ----------Nagy^Kanissa július Sin 1870. KocstS AstÓBÍa.
\\ első ügyvédi fii^viiöki irodn.
---\'VuIék^UgyvédlArsaliiiIiif, egyletek, társulatok, köz-
—-—3éfpjk^-ina^hwk*ár^tbrxlfo^
Í! melyek törvény kezesi vagy közigazgatási ügyekben a llu-> da-l\'esten Rzékelü kitv-miuiszteriuiuok, kir. t\'urla, váltéi-jí és Városi1 törvényszék tik, tárenla tok-és egyleteknél közben-t! járást, megszorgalniazást, értesítéseket ntb. igényelitek. — P Czélja ügynöki irodáinnak a vidéki í\'tiíyiidjujo^oktita
jtiyésmouési, utánjárást időtöltés, teríted költségektől nieg-í, uienteui, gyors, kimerítő alapos tiuTóf-Ttásokkal szolgálni.
és hol akadályozva lennének, ké|n
-----rrA"iiijak elöry klildenduk be, i
bet nem igénylő eljárásért 1 — ;1 Irt,
illetni slb, ;y félnapi \'idonei töb-
3
Irodám székhelye Pest, lövész-utcz 12 ik az. I. em.
t
l ftéső. Knsel Sándor,
í (4a9_3,S) .........: kn«^-~/->i- i*áUö.=(t|íyvt*dr—~------------- ~ %
ipii\'ok, liítogatójegyek, pecsétek
és más Író-eszközök , , , . ^ lenini. iiiiinW\'Kbeii knvetkt-zu pnlnimirnii.
friu.iíiii.-v.\'h.ai.ir.ik, i.iiiid.-nli.il.ja ó, 111, l-r>"kr; kíil!o.r.í.L-il.t!iti.
¦ \' iáink, T.ríikk- ill.il.is.; hiUl.-H.iu]
i..10, 4M, r.H kr.
IrMk.\'-ntltTt..)\', kit Hj-í.lfz.idr-\'t, Mtítírai\'^itítkitlrtárral 1,-JOl 1,50, 1>". i:-jv.iiiilv.-n i.\'!).^ l..dr..|MLTO-l.nral.ja \'J, \'J,~>0. Ki vilin"! Ls \'f.inirS! ftiuvíiür^ri kÍ:Ulitva :j,:*»0-l.-^OrN-ijr^ti^-ir-lr.\'-t fvl.iL,-rcl.\'á
Ll.\'lkiilí.90, ¦/,*»< t-.t.-lj-.-i tVl.S7cr.-l.-M.-l
i- 2..-.0.-I. IVvanili-í-u f.\'iiviiiísHsI
.iáiiiivaút5,r-».-
IV-cSí\'-t-b.-Jv.\'ji.-k.jitclvck ki:nv<d-
n\'l;fls.-!rtik, ..fr^^áfítik íí.\'bUti.-í\'he---
.t^n-zíi-nk ini.-ttt as ¦t=ty;i \\n— •i\'tv ia-ínil i\'í.i\'1-tf..\'rutilu\'k. If-\'xtin.
/.iiiH-r, tu\'v .\'i in......fr*ttuntal 5iiO
il. 1 fri l\'ii. li«w> di. 1 fri \'".O.
fatsirt.-in-.--.ak K._-y n.i-y.-n .-H.-ii..tt .ív.-I11J»; Lül..i.li-li- l.\'-uvzéai na|ii-.>k,B b-.rit.-t.kal t,]v,* dt.ja .\'tTi,
lOU-dl., 4-vl lómul f.\'lu\'-r H:\'ikr. mjí,W\'irrE, v. vniiat», I f.,\'b«nlúk i :x d-f p Irrr 3( í "kr,- i-tt" *Wrt 1 ki-fss i ri n«, i\'i-ii\'-.-. fiJi kr. Iif-iíll íuiiiáiiCTif-i \'JO |ltr;-I-L-dr>: Tccxi:í !i.ij\'ir \'Í-ikr.
?^síd.i* betn Iíii|ntláv:iÍ ít dfra
gtos IRltb *>zinij ny»maiban liM)jia\'-a<?fer, I\'» iiori-
¦kr.-i.-iOkr." llhtdb*l-ít..i.\'atMJ.;-o-,k\'-!t."s f\'miv-. Iiíjríin, k."nymnai I i"rij-yanilyi\'n le-rtiiníiti.fi\'kt-ic uy.. áisairrilkr.
\'X.-iílt.dfak;iíi\'irnUl.irtrdi-tk- -r kúx i*j-asiUl.-:u-a miu-l-\'i! |iai<ir!i..L fj dl. L\'-l kr.l tn.-í, .hü r.\'ttJ.II VJ qa-jnbb~.tajban-.lU. kr, 1-* t, a..-. f.\'r.t,.!l pkt dolKirb.lii, f.\'llitrLi.í ajban «0 \'kr, ti\' t. alumiiiniiii!t..lt, irtuíitva r.it.-da (•)}%.• u >!" kr. 1 t. kauwl.uk t..U,ji*. u.lu.1*.--í.\'i 10 :.t;
rrrirr.H j.Tniiii.\'-.\'íen 10. i:>,-í.. l.
Na-y El»iivinviijt,\\itak 1« nj uí[i. m-.k;\' winíU-eiM vzckuíl "a f.i ra*«/.t.í Ii.-^vk.\'-s, t-un.-_i\'-r->iiiiiiil aí n\'.u lu-jQ-t- Liíloi.iUa\'vau as ell-\'.r.\'-. -lie», 1 .0. tíha fo-rLa.a. 10 kr. -M.nll-a I.--, I db tolinvrl k?-.-.-,Ml\\r. 1 tl.lt.\'ny ^ b.\'.ra .d^^rnd. luir, 1 jU. L\'uiii-ntdir-íuauiH üuLi .\'ttil\'.dt.ik tr.rlÉiíztr-i\'r.- "1 kr.
:,0.M1. St.Jkr. 1/rt.
.ik\'trlaii .il.-.\'\'.; aj.in.Irk aL uj er.titflíl iriWin-rki^xlKl kíivtíl-lll -Irlian- I tiut^itarl.\'., 1 t..ll-
1-álu;
I
• t ut-1
r.\'il.íiiiii.i. I lu\'f luiírlí;. t--k?-Li^r_v . atart-\'.. I jvufalart.*j._
til.\'..
1 ék-í.-r-\'*.".iraLirl?. 7Iiinl.-u r-iiii.t-«an .lise, U kiállítva rnak -*t Irt.
[..!.\'!•\'!\'i\' rij^l.-:k..L.-.k I db ÍSJ kr. I frt.l^O, l..\'tí»ldíi I.-lir-iL,-Ht-l.Vl,*.\'.;\'-!. .!..] rai.-t..!f r.n kr. I kiir-i.r, Lís.-I.l. ii:i?v..l,ij i!0 kr.
I fri..]--.-.t.-k^t-Un\'nvk-a l^-jlin.-n-,
gyakorló fogorvos uniak — Bécs,Stadt;Bognergasse-Nro-2.-—
N^-nlfz év út» liíisználoiii Omicli
Aiiatliéiiii-s^yvrzéí,
s\'ázúta. egyetlcm-gTszéi: \'sincs fogfitjdsow, iicilig azelőtt foly-tonos.\'iu szüiivi\'iltcm bu\'nno, — ez Icgfijnyescbb bizonyitviny azon kú.szitnníuy jósága felöl. -
Magas ára daczára is nekem \'nélktUSzhctlcn, kérem téltót önt, liogy nekem isiiuH li üveggel-küldjön o nemes vízből, a mely még jobb volna, ha ievésbbé vagyonos szenvedők is basználiiafnálí. Gyors iiiegknldésére esedezvén, maradt,™ tisztelettel
" . Faerber Pál, "földbirtokos.
^Et:nt kitiim\'í tulaj l\'iir.íls- i\'-rt Austin .? h.\'-l ln.li.il.ati ii
li A li T A U A K :
rnáxai miatt iiiíiidirniitl, híil Nt-nii-liirs-üit;, ]I,.jvfü.,. tá(r, Am.-rika, ir.iliand, IM-rimn, OlaizorsEá^-, Ki\'l.-t i/o, .*rdi-ii.l.itt ••limneriii.il»» r.\'-HxuitilIS t-ukkaL lí-t^\'
nuk valódi >!*- friss miflösÉBheu,
K;i[.)iat.\'.k : N\'.-i.r-, .Ráflistiti 11 :"l ¦ ¦til\'i-hl A. Waj.liiN j. W.dlisrli, 1 TLaki:d>\'-.-,.\')i(.n - IMjitin ; Tüidnijteu J,-Z.il.v Kííi-rsí.:;.,-n : li.\'..\'. " n\'.-í. Varasdui* : Hali,
J.\'i:
I" Ky<>Ky*Mri-M, It.i.H^nhi-rL\', i\'fls.dliufLT «.i S.dinar/. A. urak kr KttHtlM-lv-Gti: - HiQt^r M AVfíss A\'. líyőjrysii\'rííii. \'K.i]iruiirxáii ; Werli (ryóp-faíe. lty>\'>KX*tvr?n. HT.ent-tíyílriíynii : Nílthif-;. .S.|-
iih\'ií\'-h; I»......;r K.ijit .\'.1 Slaiuburdtkv ,L. nyi\'iEynei-ré-ss. urakuál. 8suii>.
ballii-ly,.,! : Ijilii.-J, {.\',.rf.urz iry.\'.jíyBitirvHz nríníl. llalárürviilékí Hz.-fiyj-.r-JP"""í ^\'í1"1\' li*/\'- V,.-.íj.r.\'-nibfh M.:yr í, Tusskáu, t* Gutliard Tivadar fiai. K«.-kr«ri\'hi-ri-ár ; l.vLnn.iiiii A., Uraim .1. ü\'yí\'nryiu.uxiwk. Luvm-ll.-r.njT ||,!n|1!r !ijú.^-At,,-,!. Kalf..--in; H..rválb K. ¦o\'óiíyaiti\'réae. Kii-»-!k<;iii.t.-n, .ilacbleiü vvÁnyxwfai, lT,innn;idv,,r T^ifitirr- Kr—PaTtBníi r riati J. y>..L-jB^,.f..Ha. Kiirmendrii : liiirvitli\'-J. Kaj.usvár: Knl.u JíC;
?y»jry.iifri\'-.\'z. .Ssi^zard: Nmiriu.1 A, Itrabaay gyd^yazerésr., roluán : Kiditvarz M. S/.i^eLvárnll ; flarwnrtli ll.-mf(.ld liai, Hrrzutí I^iiárx. feseli, Zsul-
?!ttt pVTfitt (1V-J1U..JU in-itt.s-trl.U.1 iii.-iüUv.-, .li-I.j.i : lt\'f;nzt>bl. iridai t dl> k.\'t bt-\'tuv.\'l, ti>. -m.) kr. 1 1.1. I ,;".U. ¦_\' fri. J.-iO1-m>.\'ll.-I »i kr. K..l-.in\'..\'-it -10 kr, kii-lk;.|iyv. k tln. Ol. !J»j k.. Itiirl lön cjri\'-sx ncvi\'k ub-j.\'n számíttat :U"i, :.n kr.
nak. fiumi..iniyi.nn. |.r.\'*i.-ll ii.-n .-lj l..*<:tiiL..nial.l. ílinius p......\'•tvi,
,-KAiitt Kulin..inalili "J.>iO. :\\,ftH ¦ iW .!itl.jH; iiím- n l»»kr. b-ctiii, ktil J \' tiü> l.i\'1.l..[r-.;l\'kr.\'-iiv if.\'l.- ^iii.-.kU.-n dljja ]n kr
lybádnn : Kr.1111.1lin .1. Maján :Mí.-liíi»,-l, ,si. ,\'. W. H Zrit-Ii Si^nkli [rjújjvai
1 !>.*=\'
i n.\'dv,.,iu->-.d Iniiti ív- niitiiák tanil.\'. ..inat.il k\'.\'-zit *A l-t,-!,\'v.ikotl.i-ar.int .íjáulIwn\'i. 1 l;ii->in tibh.bii3Ul»k i-.i irodák ííámára l ún-1IJ irá«iinum,-l lukr. ,tb .lu;tinutnal.b \\i-.v\\l\\ l\'it t><» kr. l!ir..-t ".m-v-I,. .|,^.-
iili\'ikiiak
Ülii-tl.-li ntüJUiyii* h;-1hii.I.\'. Lili ák-d.ir.il.j.i.r. lo, Ír., iMkr, Ali-neebb itívitajti- njívi iiilvü/l ¦ Ii. ?yniiynrilmi kulllitva .li
kr Minták a r:ij = ..lá- köniiv Linubuái-a, l.^nj.itil. Limi. i.b"k i„űk.-.b.d."k «íáinár !vá].-níi..-khaii, t lÍtKíM Mi, líi
. E miuú^égbeu t\'gvcdül kuphatók :
BÉCSBEN FRIEDMáNN i-\'^ PR&TERSTRftSSE 26
^ Klönyös nyeremény kilátások
:ijáiiltatnak a Ilrniiuseliwe^i herdze^i dijkftlcsnn minden hiizáriánál 2t iiiíImí rzű^t (nllér ö-iszegbuii, molyuük legközelebbi 1ih/jLs:i 1". évi novi\'liilter 1. hisz. Ezen kóleaön ííöbzub nvi:n!iiu-nv« 1" «z«r ^11.000 uiüst tallér, 7őt000, 22-azer, Ü0.0(»0*-1 szer .»5000 V.í-uzvt 50,000 Hl-szer 40,000 ^Üsz-.r »0.000, S-or \'»7,000, 4-rr 25,0O0, 31-szcr íLO,00O, ntK-ijtitr 15.000. "Í*,000, 10.OOO, 5O00 »at. lís.tnár a legközelebbi hu/jütban résztvehetni egy egész sora-jf-*g.vg3-eJ 3 ft. ti. é. Ü sorsjegy gyei 8 ft, 7 - sorsjegy í;y el 16 ft, s 15 aorsjt*-y-ytd *J0 ftérl u. é. (474—4,1)
Szíves m<-gbizások-»7. iisazeg beküldésével azonnal tclje-.-tittétnek*; :i nyereményjegyzék pontosan beküldetik. JíélUlz-tassék tuihamarélib egyetuyt lurdtilni íüulirotlhoz.
Ca>l Molle hí Frnnbnirt h. M. dem Hauptpoatanit gegeiiüber Zeil No. 47.
A tek. „Győri Káptiiliui" /alainegj el Felső /sWI" erdeiében
t i z e\'n k é t h o 1 d idei vágás árverés utján elfog \'adatni, á venni szándékozók 100 frt. n. é. bánat pénzzel ellátva, f. éri october hó 20-ik napján 9 órakor a helyszínére í. Zsidre hivatalosok, hol egyszersmind a szerződési feltételek is megtekütthetők. — ¦ ¦n.li\'-a.a.i
Kelt Kónyban, szept. hó 12-én 1870.
iXémétli Péter, Cs, kir. szab.
DFI1 Ifl^Píl Y1-TÍR^1I11T-
ilL.Lei ¦tlurULIH I HnOULH I,
Folyó évi oct. l-ü\')l a Leg.rád ós Kíini/sn köi&U\'détezó^.miirat-Kei^szliir iilloi»odási jie*-" lyoij, a személyek, podgyász^ és jgyoí-svonatu tol^kszállitása(korlátolva a tolterszállü.ást)
étmérték
: .eJiY-lútéac-----
Gyógyszer- és
-Jielktil-jjukűV-elkezik.az ídegbaJDk-gyúgyik\'ian, Ületule.
a gályán, gyogj\'tiini készülékek f
liatiisa altul, ezek az egyedüliek, melyek a lestben gtdván folyamot idéznek elé,(mindig a testen viseltetnek) belorojíik t>h;geiitl*i, hogy a vizet felbontüa. (-Ifiii —6,3.)
Kzen készülékek hatásáról .jótállás szol^álUitik és kérjük ezt, a közönséges esnzhin-( i-zokkal és tn:Ls ilyneinüokkcl hasonlóknak nem tekinteni, a melyek a nagy lármázások daczára ^ is hatástalanok és haszonvehetlenek, minthogy rajtok a villanyoaságnak még nyoma sem vehető i\'-szre, _ _
A mi készülékeink az egyedüli li:lláeos.ik saját nemükbtD, azonnal eltávolítják a fii- és foij/tíjáet, a nagy k8hÖgé&t-Ggy éjszaka, csitzt. íji/omorgüraiüt, -nyak, tlei-ék, ás mdlfájást,
szuvasukat, kvszvényes és más bajokat rövid idő alatt. , " \' ¦)¦ \' ¦ ." __"
Á galván gyógytani készülékek -t féle iiagysiigban kéw.ittetáek, gj^mekekitek^ 4 frr ÓU kr, ITijiiőtteknek 7 frt f)p kr. és különös nagyok, niakaes bajok elhárítására 11 forint 2b kr. ICvreu készüléknek inegküldiísu az értök járó ár .beküldésit után azonnal történik.
Kérjük a leveleket bérmentve
Adolf IToStlsíein é Comp
in Berlin Fürstenstrasse 22 eziib" alatt küldeni.
megnyittatik
Tri);\'
Bécs, szeptember hó 1870.
a vczério;azgatóság.
~g_yok a es. krkaíoiiasága !- közű őségnek, hogy nnigrimdulchóktil it"logjolib bel- és külföldUiíir-bírt. ulí\'ogndok és készt tok) tus--tifi. íegjiitányn „wíiibbíui száiiiitom.. .\'\' ^ _
! \'. ~\\*Á\'L éit.niKtiínimbun váBiínílUtkaíVRTjavi _ Mara eilbgndo/ii.
Wajdjta t\'Jó^ct kiady,- lup-^í^ . (lyoiuátía ;^ía|íyfKaui?Háii,
4 - ,-.
Ajánlja gazdagon (olszi-roU uruk-, |iól- Kiuptiehlt seín reteh tis-jortirtes Láger
yerme kok szémára való iopiln-rak- j aüer tiattimgeifllorréji-, J-íameir-. und Kin-
tier-Stilletteir von bester (?ualilüt und zu iiiögliehst bllligon l\'róisén. r - -
L-~Ai^bjj|mwbí^^^
yot\'ehrungHwfirilrges" l\'utilikum ilufmerkaum,
ek és
llrjlt,\' a lugjolilHinnóségüekut ti Tehutő jutáity ámn. > .\'
;ligyjzhrto^r^ijlmóbu~njáTilirr^ —-L
dnss ieb allo Hestelhtngou vott-besten In- und AiiBlilndervl-ódor verfertlgo \' und prompt und— ...liilligHt bercehnu,\'¦;..;: -
. ^Titoli wordo\'n voii- íilirgékÍiruftű Waare ¦\' •zu repanernuiuigunoinuiun/ "
ív
¦;Nagy*.Kaiuzsa 1870. október 8-án.
41. szám.
Kilenczedik évfolyam:
/iiln-Soiii«(|\\i y/Jön)
Kiterjedve
, SOPRON- és VASME-GYÉERE.
Vegyes tartalmú laetUap
a s/c|iiFO(lalom. k«rvsk«d«ltMii. Ipar. ^r/Msuí. üi<1oiiia.t!,v cn mfivmd körcJMÍl.
JWCökJ elenlK:
nrtmlM azmnbaton L
ej;i« s gyakran más fel vagy két ív,,.. Sicrkrhih\'u iriidn rs Kiailti l.iwi.al
WA.UJITS ,H\')/.HKF krtnvvk.-rPí\'k.-.l.\'.\'.,-!©,,.
Elöflzetesi föltételek:
htUboí. hor,li*s.il í- vidékre
HlrüetéseK:
A hal hii-ál.*,* ,.1(1;.rt 7.i- 7 Ur.
iM*..r >; ...ind-u t-.v.-ü.i.; i,.-;u( ,i.\\..,vr r. t(
U-\'U-^-dij .1IÍI..I..i, nirvi-* i.Clklaiás.-,! "U ti.
i! Hirdetéseket elfogad:
;! N.-Kanlzsán: * Ki \\liú-HIVATAL.Pestén: ZKRLER M. !i Béo»-, Hamburg-, Berlin-, Majna-m.- Frankfurt- ű» Basel-*j! hen: ¦¦aa\'SKNsTKIN\' .v Voi.LKlE. Lipbse-rBBrn-, Gs Stuttgartban: -wmsk* TÁüKA. Bécsben : OPl\'KUK
Előfizetési í elhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
-¦_______..... kiterjedve ._ _ _________
__Sopron..fe Vasmegy éltre_
i-íituü v"t,\'vr.liinali!iH lii-tilaf 1870. övi vlSt.\'dtczninhfírí éviifjr/vilrrii
Előfizetési ár:
¦.Iro
Kelé
I Trl" .1 3-l\'rl.
Kiknek előfizetésök f. évi szent- hó végével lejárt, kérjük az előfizetések mielőbbi meg-
___üijttnsat. hoflv_ s példányok megküldésében
Tenakadás ne történjék.
Az országos .. honvód-segély-
zö-egylet
kezelő bizottsága a 481-dik száma gyüjtö-ivét e lap szerkesztőségéhez küldötte, föl-hiván bennünket, lmgy az 1848/4!l-bcn rokkantakká lett keresetképtelenés vagyon-. tahin honvédek, és az aggkor, vagy rok-—kantsiiguk következtében elhalt honvédek özvegyei- s árváinak ügyét tevékenységünk ¦ kel nii is karoljuk föl. " *
A nemes ügyet lelkünkből pártoljuk s a hazafias, emberbaráti szent ezé! elérésében közreműködve, bizalom- s tisztelet-"leTjcFTrzetterfelHivjuk e~ kiesmBgye-ler-. kes közönségét, hogy sokszor igénybe vett =ildozatkészségót-nc—vonjs-meg-_eLlügyioV mely hazánk\' védőinek nyomorát óhajtja enyhíteni:\'
........ Az-iV szerkesztőségünkben- nyitva áll,
az aláírásokat s az adakozásokot készséggel fogadjuk\'snyilvánosan nyugtázzuk.
Ha legdicsöbb halál a hazáért meg-
* halni, bizonyára ~ legdicsöbb\' s legncmesb csclekyény a^néletétT^szerelmétpmiudenét-áldozó hősök méltó^ju\'talmazásaTTímléket, koszoruta&réöüHck hamvaira,—elismerést, jutalmat a rokkantaknak,,-— figyelmet és pártfogásta: honvédek"özvegyeinek,
"szerétetet és ápolást a honvéd árvainak!
Ez"\'a nemzet édes kötelessége. S én gjtTiryörteijes érzettel ápoloní szivemben a boldogító tudatot, hogy a magyar nemzet
. cgj\'i perezig. sem felcdfaz értté vérzők ön-
/ feláldozását, a honvédek magnsztos tetteit\',
\'a:ne"m marad:hátra,, niidőn kegyeletes adó-
íját_leróni..alCalom ny«jtatik.-=~
BÁTORÍT.
Zalai hangok.
II-
.-,Az egység után törekvő\'németség egy :.oldalróí-támadta pipgiJiVn)ii"/ianrHi7iLgoty de 3oly2Qrúvrf3*o_ly^Bzi|ár4-.«zámitá^al," hogy
bet kap ugyan, de a\' győzelem TmamoFO, a ígflg~fenh~éjazo .pS0fcssküiiú>u elfedi ,s később törhet ki a — *«széfy. Jlégi, dolog: mennél magasbra .tör. valaki, annál bataímaaabjj^ukása van.
A letiport Frauczíaország e-\' században aligha nyeri vissza vezérszerepét s ha igen. azt a szláv egység miatti óriási küzdelem adhatja vissza. Megleenil a franczia csiiiár helyett a némct-császarság, a katonai háta lom nem fog türetni sem a szolgaságra nem iiajtamiü—németség-r-seau—a—maga- -melictL.. uiásik nagvjíátalmat nem tűrő orpszpnli-tika által.
S Öszlráfc\'^iagyárnrs/áí a két küzdő kSztjtasy véres felkiáltó jelként fi« .-.<o:e--pdirrr^trint—süewpult-* iiiuiiguUTk\'^éTBháE.\' kur s szerepelt századokon át az nzmáiej.-tg előtt. Hsak öntudatunk a jutalom ívért. Ír Kurnpa elismerésére ne sv.ámit-unU. .1 esik ugyan a keresztény világban srjtenJink. hogy a magyar főpapok nem liili\'dik a magyar nemzet luulijit, miilui a félhold előtt meg nem hajolt s..igy a keies\'-tény-hit véd[iaizsa vult, és lehet mondani egységes akarattal, benső édes ösztöntől sugallva, a nemzet jólétén teljes odaadással működnek, miről egjébkéut az -autonómiai gyűlés fénycsen fog tanúskodni.
Ha tehát a német ós szláv egység közt valószínűleg mielőbb kitörendő véres és irtó háború közt mi felkiáltó jelként sze rcpelünk, váljon mcgállhatunk-é szilárdan? Ennek megvitatása tűzetett ki e sorok feladatául, (le mielőtt erre térnék, tekintsünk egy roskadozó írón köröi...... ______^_______ ^
Törökország az ismeretes beteg ember, hitel és méltóság nélkül alig tarthatja magát;T3m^iTian7anccTeíikérclés inegnyitivsá-val erős" lökéssel fog alábbhanyatlani s kevés vérébe fog kerülni az orosznak a fekete-tenger birtoklása és a szláv apm tartományok-meghódítása.
Gyászos, szomorú szerep biz ez az egykor oly hódító török nemzetre nézve!
--• Üszúák - Magyarországot mi menti meg: egyelőre a leigázás -és szét őarabo-lástól?
Politikája.
S mí .veszélyezteti e politikát?
Az, mi Francziaországban Franczia-országoí: a pártoskodás.
Tekintsünk komolyan szét, nom-é a legüdvösb s leghelyesebb rüód és ut volt az, melyet Deák Fercnc.z kijelölt., K politika mentett itfeg bennünket egy ujabb forradalom kitörésétől, melyből szabadságunk romjaira ébredtünk volna fel.
.. Tisztelet az ellenzéknek, de. most egyesített erő, egységes ^akarat és okulás1 a jclenleg-játszó-vércs-dráüia szcmlélctéh, és. megálljuk helyünket!
i Le u pártoskodással! üdv az egyetértésre ! ." \' \' :.\\ \' - *
tárgyában felvett jegvzóknuyv- 2-ik kikez-\' dése szerint a ljiz..ttmanyi.tdnők ur^ancra remélt reszyetí<-iwe:ért >ajua!:>t u fej.v.te ki, ugy a kioszia>. il[e:..!e^ a ju\'alom ki-
Ai_Nagy-Kanizsán tartott
szarvas-marha.kiállítás uj*ín.
! - A . ..Zala-Somogyi Kö/.ióuy• UH-ík j sziraában közlött,-és fOrjrfi—1870. szeptmú-| ber hó 12-én a szarvas;inarha kíállitán
hirde
ulin a jelenv.ilLikat a f.őldmivelő I i
nem terjed u^_v:ui_^ AlLíhuu iüditváüyozott alapelvek lejle^et^aére, még id oly reotiaz^bíUrt tKTttlni\'iz. melv a\' köztiiuiig figyelmét raéllAn kiérd.-ndi. U-^kiv;iU Z-iUnie<ryébeo, mórt e í m.iírye kebellieli lakeMiign eülnyijre lön íir.flje
Jád-
uq) n:i_\'ynhb lmzdÍLás;ir.L bivta fel. la hfirlnp injk.\'-p ezt>n kiállítás a marliateuyész-tés előmozdítására van s/áuva. de az is ta-ga d h a t ía n, ho_\'v ^;jg l- sz.^ény íöldnii velő, kiiie-. !-•LTolt\'-t "> ül\'-ttKé^i* .ily a/.ík tt.»r\'*tt»* kézé v ul -S/..*nl \\ a. :uik«\'i) eurllál lleaillogy ;juliiLajaiiiir inarh^ -a-ver\'seitvi.\'ln-
állhnrják, rie csak tengőnek.
Az is l-ny. hogy i megyei gazdasági e^\\e.iiíet május l-iu közgyűlésében iniígál-litpit\'itt programmja niindeo kóíségben kihirdettetett, .szokás szerint a határnap lejártáig a község közös gyrilelre/é.si helyi ségbeo kifügg.\'sztetten liagyatott, tehát mint az elnök ur a jegyzőkönyvben érinti a kúlilöiLség által a kellő kihirdetés megüHo-let.t, éo tehát, lmgy a fiiidmtveló n.ztúl} r.;-szóról a kiállhat ellen közönyösség taousi-tatott, nem tulajilnuitom a hirdetés hiányának, hanem igen annak.hogy .földinivelő népünk miut_fenlebb is linntéin^tí-urodafraak kiállított marháival nem versenyezhet, ha a programúiban a földmivelók résztire külön verseny állíttatott volna, ugy valószínűleg hasonló kiállítást teljesítettek volna, én miudezt saját tapasztalatomból mondhatom.
A jövő" kiállításra nézve szabadjon nyilvánitani nézetemet.
l-ör-Külou meghatároztatnék a legelőről kiállított marhák bírálata, a kiállító .küldöttségnek tudomására kellene" hozni a20D térséget, melyen a kiállított marha a legelót nyeri, mert hogy jó és csinos marhákat nevelhessünk, kel! hogy azok jó táplálékot nyerjenek, mert különben a lcgue-„uiesebb fajbeli is elkorcsosodik.
2 or Külön líirálat alá\' böcsájtatiiék az istállós marha; vannak fél, vannak egészen istállós marhák, mely esetben szinte külön tuegkülönböztetendő volna e két kiállított marha egymástól.
3-or A jutalom odaítélés a hely színén megtöi\'térrlictik ugyan, de hogy niiiíél nagyobb buzdítást idézzen, elő, ha a jji.fa-lomra egy földiuives érdeiuesíttetik, az legalább ázoti községben, melyben. lakik nyilvánosan kapná még, . — hogy igy általa mások is ösztönt nyerjenek. .
Langviz okt. 4-én 187(1.
\'kOVATS JÁNOS.
A- koldtA-iigvről.
A .Zíila-Soincgyi Kiizliiny- l\'.íivi 37:ikHz4l-öotliftu inegumlékezleiu ti ÍOíit irt iigyr."!, mert arra fölliiviiittno, akkori e/.ikkeinbeu eü:ik áltat, luiiua nézetemet fejeztem ki, oiely e leinmi ki-
-ie.tellHiu-os/.pouio»iilLpU,.OL.! _Ji-.................____^.
1. Szliknégea volna a keldlisult létazáom . BziiporudiUlU tiltll.lenké|i iieliu-zituni. .. ;
¦: -ü. A Icoldulánt betiltani éa ^ ^ ^ 11. .Kéiiyazer-dolgtuyi. lilWaikaí^títelii. M» fazonban tuvább inegyuk.értekeíüacmint\'1,mely ,
-.¦hatéwijra ált»I~"lSliíi-ban. ... rjjpilszalvilyt végig o1v:ihL\'i, xr. tudni
[(lihnuzíí.Hljék akórailHuk. iiM\'4».iH«ÍHWt(k ngynU.il aniil iep^ :^y.,-Iiioiá.i^;; erélyeaséggel gon-Id.ilái ne;g^.itl.i.sára, x i^ry van
A ki
\':\'.
~rrarrtr \'\\rr hogy ;i m -f|.>lt_ -v U.
tniil\'wzt-i-. :i7. ni-iii i r-\'n(ijz.i!.dly hiiuyában li.wiuni i (-¦\'\'¦írclht-jiás rnul i.-.zt;U;ilian kíirtiHtsn.lü
N :" ..r,»\';üv.íí.Í5___U..I.....>\'jía>3\'iiikbi\'rl a vidtíkro,
Tíl^"-í\';3z-r\'!nrii].l-i7n -r- h,:|yr* ^Mtfcntlihigfilag-az.. I»"-\'V u k.il.iu-^ik .alkMlttiathuiktiilíWii tdtuni \'
pa-
_\'íi-I; í^-.\'it ftn:!lari_vl;tiidii, ¦sMiv-rv; ziiklnttntik azok Al-¦/.:il;n;il. lijiiiüin kint .íz utuziín, :.:kln.* kiabálva látjuk a sRÍit:i-lii; mi-7.it \'ion tuítte), legkiráll i\'TiL-ii4bcn ülnek bui^uk, ün-lk;ilni\\\\ ; t^tültílűkbcu cfio-kor.U\'ilíkal t\':* iiry zaklatnak :\\unak »*ll;ínéri.!\'f" biujry vaii reü-Ici\'jI nílnitmthut.
Ui-.Tt mmte^v v lal n.\'!ii.-.-.ak\':i 1 nini nitV-li-n i- I k:vt, l..\'\'iíikit i\' fl liidali k\'-riil ; inipek. ví-:íruk [virui^iibiak íÍ;H miti\'ln_viijmik,i! fl--l-!t. m\\y Miitiil
íJivaa^uk luliit li^vi-femmcl, mit mond a kíir»:ik-:Aj ui-.jryi\'i k\'iliIuM ri-inltizab:Uy ; uztan b ;isi tu 1 í í.sti k r.s^z-f iiiDUtljdk k\\ uvilLin
vö^rclmjuÍBl nikcrnil, hol éd mhtiii rr\'jlik a i>\\ fk-il k.T^tüli\'k n-Mu leli\'itüuk.
Reiiílszabaly.
A ynaiji/rlwn iiwjtfui elterjedt kiiü\'mbftle czimek alatt il)í<hjt<il>tn s henye egyenek által íi:ní tz<>k)lt dfl\'kcs knjtortjiXs és kt-rcíjctt\'s hrelyofi. iwffyátlásúra. A" kot+i!íu. a kütörrijfr-Itr -Oröírj\'ük alat*— vótku-íí ki-nyOr kontekintetéből űzött kuj-lur^-id. b hi/.r.t k.T.r^e.\'t.-i. — sánta, b^na, í» v^k knltluiitknak vjis:ii h bucsa-hciyekfiiii tíi-mtí^ia in\'.-íjcU\'-u.\'-si:. — a üztikack ott a fclúb»-r.Ui kíinyririik-t ijl")idií/.ósért! czélzó, legtöbb eaut-b<m ;líjiiíj;iii a ^Vtiiitítíil t\':rzt;3t lutílyen sértü, sxkszitr undort gi\'rjtiár.ttj-incítcrkéU kiálUhlaa, 3 liílíiko.lü kurjon^AiÁsíip — koldus családuk. alakuhlsa, s czekatik-übin ritkán \'t«\'ibb kocsira -turj-ídü karává ttokban koMtigrőI-községro-van--durlása, -=r-- végro a "-dologtalan, a ingyen élű váridorliigiViiyuk száma dz utóbbi idükbtín oly aggasztó iiiórpboil szaporodott; —¦ hogy ezea márigünis (jrezhetrt köztuher minél előbbi eny-hitcae, szabályozása nomzet gázdászati 8zem-pontból a niilgyci gazdasági egyestiliítnek, — . közbiztonsági, — rendőri, a kíizerkülcsisúgi, — egytlb—kozigazgntaar*trikinU,.tckbül pndiya-megyei kormáoyzatnak 13 kiváló figyelme tárgyát kúpezvthi, -——a-koldulás, renyhe kujtór gils, s házról házra kéregetés minden nemének MietJ niegazUutctc5e,B ilJoWicg á kikerülhetlün Bziikség k\'orlátai közé szoritaaa végett, — min-\' den cgyiia kfirülményels gondos megfontolása, a a gyakorlati kivibotfiség jzem előtt tartása J mellett, — a kuvutkBzÖ renduzabáJyók léplel-tutnek úlutbe; ugyanis" ~\'-----
7, a koltlusohtitk^áz ogy&s járásúkra jco-• •• rilása. —
í-ür. Tukintutbo vé^o hzen kürilluiónyl, " lmgy "\'a iiHigyu\'luUi, koUluaokiit »*oo egyes küz-Biig<!kp!ti tuolyJioz azok ^Ulytéaük, vngy iilotű-
TfügíijtiitiMoií1va7^l^n^l^^
"rúgott - ri/.itri*.:íiii azért noiu " lohothb;;\' niurtL iiítin üljilráa a tmjllütt, (logy.\'nx őrkVídtiat nagyon
¦imigiínhii\'/.itittV kiBübb kttzs\'éguknnk Bokazor ól-viHiilhotlun turbói, íh lüiino, vagy á:ki\'»zaég eftíké-lyobb H-íáinii," :h \' korlitoUabb unyagi helysiítü
: emberbaráti könyörületet igen szűk, t*gy egyátalánnein kielégítő k6rre szoríthatná ;
— elbatiroatatik; miszerint & megyei koldusok Jkoldj-jh^táajikjjurözvfí azulutésj,jágyJiuaai VTtartóakodás ÜUl szerzett illetőségi hülyéik sze-
rént u egyes, — vagy ía ndvszerínt ax- eger-azegi, tap^lcaai, lövői,, muraközi, kapornak!,: ~^S~üÁaÍái^~^~]iJ^iök térületére aiöritauuiak.
— K ciélból
2-or. J&zennol elrendeltetik-, hogy a megyében léteid, ¦ idevald illetőségű minden egyé-\' nak, kik eddig koldulás, b házról házra kéregetés által tartották fenn magukat, ¦— b tán családjukat u;—folyó *« novtmbtr hó vi-gtid magukat éa netán koldulásból élű család--: -jnkat UTszülatéaijVagy illetőségi községük elől-jároságáuak, a a helybeli lelkész uruak abbéli bizonyítványával ellátva, váljon nekik azon, - vagy más községben van e valamely a miből * \' álló vagyonuk, s családjuk vagy nincs? orvosilag leendő megvizsgál tatásuk végett az illető ridékbeli szolgabíró urnái aiigoru büntetés, a a megyebeli kiutaeitáa terhe alatt okvetlenül bc-\' jaltntaék. — UrKoiduaok ösneir&sa éa orvosi megvizi-gáliatdsa : 3-ur. A vidókbeü szolgabíró urak a náluk jelentkező\' koldusokat orvosilag Bzigoruan megvizsgáltatván, ha ások betegség, testi hibák, s korbeli elgyengülés miat a munkára alkalmat-Ionoknak, <u alamiMmára pedig mind az or-
___vosi, mind__ft község «!öljácói,.» lelkészi bizo-
nyitványok szerint érdemeseknek- találtatnak;
j___as»k»ti_egy_e_te,gTeiülön:.S8Hie állítandó jegy-
----aőkönyvb* bevezetik; őket külön koldulási
"7 7mgedélylyel,s megkülönböztető réz táblával el-
—-látják¦ h*>-p*dig a. jelentkező-koldusok-vala^
meljikd ai alamizsna-szedésre a vizsgálat eredménye azerérit- érdemesnek nem találtat
-----nék; akkor ez a koldulástól azigonian-eltiltat-\'
van, kötött menet levéllel illetőségi helyére utasítandó, s kolduláson kapatosa esetére pél-
_dáaan megfenyítendő. _ _
------—-4-«, -A-nyUrintartási jegyzőkönyvnek.
Zahunegyei Tapólcza községo végre még 2 orazágos vásárnak engedélyezését kéri. A bizottmány jelentése következő: f folyamöd-Hcö^eipUtal^^^^^ méltányolva, a-karoara kéretik, mikép u lakosságnak könnyebb élelmethetéso érdekében még ^ egy második hetiiyjUáraak nn gedélyozés t jova-solni, oIlenbeüTÓleni^nyiíbün nz urszágos vAsáT rok szaporítása ellen nyilatkozni szíveskedjék.
rovatai következők lesznek
a) folyó szám, — b) a koldus neve,— «) illetőségi, vagy születési helye, — d) élet kora, — a) vallása, — f) családi állapota, — y) személy leírása, — h) azon okok felemlítése, mely miatt a koldus mindaz orvon, .mind a hatóság által a köjdtb^yörületbeni részvételre a az alamizsnára érdemesnek találtatik, — i) el-iáttatott e koldulási engedélylytilja az előirt réz táblával V — i)mint alamízsuára nem érdemes, " illetőségi helyére utasíttatott-e, vagy avval minő intézkedés történt. ? —
(Folyt kovatkaxik.)
Jegyzőkönyvi kivonat,
& soproni kereskedelmi éé^rkamardnak 1870-évi aug; hó 1-én tartott közös üléséről.
A mennyi eddig tudva van, e viszonyok-
ban misem változott, azonban OslVi-Asszony fa, "mint két onnan e.kérvény tárgyában itt volt
_ földbirtokos állítja, az épitéa alatt levő magyar nyugoti vasúti állomáshelyül volna kijelölve.
_„ -------Ha e» csakugyan igy van, akkor az ottani
forgalmi viszonyok hihetőleg némileg kedvesebbre változnának és ex esetben a bizottmány is a kért két vásárnak engedélyezését ajánl-
"De ha az Í869-ik évi V; türvényezikk be-tekintetik, a melyhez csatolt engedély- okmányban azt találni, hogy a magyar nyugoti vasút Síéköa-Fehérvartol — Veszprémen, Kis-Czellen, ~ Sárváron, (Szombathelyen, át GrSezig. — éa hogy Kis Czelltől egy szárnyvonal.Pápán át Győrig leaz ve*eteadő,éa exeu határozott adatok alapján a térrajzra egy pillantás vettetik-,;akkor önkéntelenül Jel merül azon kérdés, vájjon Ofltfi-Aazaoyfa egyáltalában ltáz-«. valamely vasút által érintve, miután a nevezett helyektől na-gjQBÍa félre, egy hegy sor mogritt fekszik.-\'
Ugyasintu veazprémmegyei Berhida kfiz-¦ége íi 4 országos vásárnak engedélyeztetését kéri
A bizottmány véleményében kijelenti: Miszerint azon körülmény mellett, mert Berhulákoz aránylag kett! vidéken lés pedig Enyiogen 4, Lepsényben ^ttLloftO^Veszprém-ben 1, Siófokon 2, oszvcku tehát 17 víbAt tartatig évenként i ewn fdiul Széketf-Fehérvár mint jeluntékeuy emponália hely 5 drezágoe vásárral Berbidá\'tól alig Ü1/, mérföldnyire\'eaik; továbbá azon körülmouy mellett, mert folyamodó község említésre méltó iparral nem bir, a mezei Jgazdászat bvmékei pedig minden körül-zoény kost a látogatottabo vásárhely eknu. úgymint Székea-Fehérváron ¦ VeazprémbLu, vit nég rliófokon is elöayoaobb kLleud\'jaégri, ta
a kteurgalvm éa koniakeduLum szüm-Oontjábót seznmmŐ érv fen nem forog, iu**ly fearhídA" vásárbkoak ragedélyesése mollutt h**^*irm, ndert is a bizottmány a kervéjyt ál-táajiúBtjÁböl pártoUara nem ajánlhatja.
Mind ezen véleményeket a kamara helyeslő, tudnmdsul vévén, a jolcntédekct azok értelmében határozta fel terjesztő tni.
IV. A földmivelési- ipar- és kereskedelmi magyar kir. miniszter ur f. é. juüus VH- án 13628 az. alatt kelt intézyényével a kamarát értesíti, miszerint az orezágoa magyar gazdasági egylet, a vezetése alatt\'álló miniszteriuru-nak kezdeményezése folytán, l\'éstcn a Köztelken f. é. novembr 3-tól l--ig egy üszveBen 1000 frtnyi államjutalmakkal ellátott kender--kiállítást fog — egyúttal egy már korábban tervezett aajt- turó- és egyéb lejtermek kiállítással — rendezni, és az illető programmnak közlése mellett felhívja a kamarát oda hatni : hogy a tervezett kenderkiáJlítáanak eszméje a kenderiparusok körében lehetőleg népszerűvé váljon és a kiállítás nagyobb réazvt-tnek ör vendjén. . ,
örvendetes tudomásul vétetett éa i-zen vállalatnak legterjedelmesebb módoni közzététele elrendeltetett.
Ezzel az ülés befejeztetett
A kamarai claűk: Alrlkir:
TÖFHJüK K. SCHlNDLblK F.
lett, azt azonnal- kicsiiioflittatá, az udvart ron-tTezöttTparkká varázslá, s hazni featőinknük figyelmébe ujánlhatőlag -újjá teremtő u ^liülyet, "melyet .Petrik festesz hazánktía néhány évvel ezelőtt igen .primitív alakban adott át a közön-Bégnek éa illetőleg .hazánk képes lapjainak. Do ha\' már a füatebbjjjiirekot megczáfol-
Le velezés.
Afármaros, okt. 2-án 1S70. Tisztelt szerkesztő "ur! Volt idő midőo -apáink ügybuzgaluiánakhatalmas szózata táv--irda a eőrmozdony nélkül is beszállta Kárpátoktól Adriáig e szép hazatereit; tehát kilzle-\' kedésünk^elen^kedvezGbbS^iszöQysata "íneUett hadd-seáUjoo galambpostaük~a Mara vixétőr-Kerkáig: — Jlegyemk\' búval fúdvék, fi a fűtési idény váratlanul már szeptember derekán beállott; népünk méltáu tekint levert kedély-lyel a tél eléj mert a gyakori esőzések s áradások termesztményeibo-vetett ruményeit teljesen megsemmisítek, a burgonya elrodhatt, a tengeri be nem érett.-a-hogy sovány kenyerét itt a sdtelepek közepette se fűszerezliesse uly könnyedén kívánt mérvben sóadaggal, tegoapelőtt azlatinai hires sóbányánkat tette haszonve-hutlenné a (old alsóbb rétegeiből berontott vízár.
József főherczeg ó fensége az itt uszpontö-aitott 33. honvéd-zászlóalj megtekintwe végett m. hó 2D-én érkezett körünkbe, fugudtatása eléggé fényes^vala, este kivilágítás éa fáklyás-zene; csak.az sajnou, hogy a komoly vezénylet nélküli fáklyás fiatalság befejezőre „Kossuth LajoB azt izente"-félu-ismeretes népdal éneklése közt járván bo a fútért, a nap méltóságát lubogó fáklyái daczára is elhomályositá!
Honvédségi főparacsnok ur ö fensége meg-tekínté megyénk Kőrösmezőn At„Ci_aIicziábu vezető b hadászati nózpontból fontos hegyszoro-sát is.
__. _^A.]lam-tanitó-képezdcnk.ma nyittatott meg, bejegyzett tanoncz 14, ezek közül ís kévé* bir a ~ képességgel, többen csak elemi tanodát végezvén.
Örömmel üdvözlöm Nagy-Kanizsa városának ama honfiúi komoly torekvesét, miszerint hazai közművelődésünk igaz érdekében az ott-helyi nagygymnasiumot a 7-ik osztálynak megnyitása által oly iidvö3=-lcndületro fukuzni nem habozott. _ __ _____: . V—I.
tam ;\'a"^záTolat coroll^ffi^akép álljon itt egy vald liír is, annál ^BJjjglVb, mert u vidékről valőrTTokluber hó 21-én leaz e vidék egy másik jeles szülöttjének Kovács Zsigmond pécsi püspöknek születésű napja. A szabadelvéről dinert jeles pap a véltink hal áros kis faluban Háimktízentgyürgyíin született, s jelen fényes állása első évében-már\'szülőhelye, templomát haraiig és\' orgimával ajáudékozá ,mug.. A két rendbeli becses ajándék fel.H/.t\'ntelési az ajándékozónak születése napjára tűzetett ki,
TUBDLY VJKTOK.
Szent-Lhzló, okt. G. Lapunk utóbbi számának egyikében c „hírek" között azt olvasám; hogy nagy hazánk-\' íiti-.-Deák Ferenez Ventéról, Szalacsv Furkas véndegazerető\'házától ,l\'*atru utazott. E liirből a valótlan részt nekem kell kiigazítani, ki. nPusztaszcntlászlónak". szomszédja, a .Zala-Somogyi KözlünJ-nek" pedig munkatársa vagyok. >r\' / \' ¦rj- -Deák Ferenczrtehát, ki o vidéknek „igazán fía" mert ez szülte őt e hazának, Vontéról nem mint a lap jelezte, Pestre, hanem ide érkezett, b egy hetet töltött régi k\'edvuncz nyaraló helyén — PusztoBzentlászlón, annak juluu-Jegl tulajdonosánál Tarányi Fereueznél, Az ilju\' 71\'aráuyÍ —Oazterlmcber — \'Forcnez végrendeleti örükÖHO-Deiik .Ferenez elhunyt tíógurának_ boldogult Tarányi — Oazterhuobur — Jjizsof-nek, — ki Inijidíar lyhotőtjilköyotütt, u nagy Yondéglioz méltó voiidégszoretet ainulésére.. És a nagy férfiút, a vidékből mindazon tisztelői;, kik megérkeztéről idejében-órtuBÜltek,: vagy kiket más körülmény- víbbzü nem-;tartott ¦-—
Üdvözölni siettek
^ Táraasesziuéuél fogva bolyén^lAtöm itfazt is emléküz^tbo^hnzni^hogy .az-ifju TarányLl\'V íoncz Sújtiírön Deák Ferencz"szlllőÍiázát ^ k/P gyolot einliUíaru *mé)t/) gyengéd_ ,figyclnjóvuL áraaztí ol. Amltil ő,a »«jtr>rí euriáiuik bírtiikoMu
Hkek a csatatérről.
— Uhrieb tábornok okt 2-án Toursba érkezett; a ír, kormány sziví-lyűsen fogadta. — Toulon keresztül löbb ;u-anys/, ivetű szüuvuggel takart ólomkoporsót szállit.>ttak Porns/.oraziigba. — Thiers iSzent-Pétervárott uredinéiirtelouiil járt. — A bécsi Mtintagsrevut; kijelenti, hogy Uruszurszághadikészületeiről szőlő hírek alaptalanok. — Okt. 3-án laOU garibaldista érkezutt Marseillebe. — A poroszok 100,000 embernyi nj sereggel Lyon fulé íudultiik. Parist a p. kiéheztetni szándékoznak. — Tours felé nyomulnak a poroszok s a kormány tovább.menni készül. — A fr. választások vkl. Hí-ra tüzüi-" lek ki. — Metz alatt a poroszokat typhus-jár-vány- tizedeli, -r Mühtöiiak a czár megküJdte íryőrgyrend U osztály jelét. — A poruszok eddig * vár birtukában vannak, 7 van ostrom alatt, ü cernirozva, 1 (Belefort) bántatlanul áll.
M\'-í-í nic-z k\'\': h.\'.ra -1 van látva élolemuiel.
.P^üi-Uiiabícauiiál Clmilii felé vissza verettek 4-ép a poroszok. —_Ept*rnonl élénk esala után a p. elfoglalták. — Fe"ls<5 Elsassíelé nyomul Werder p. hadkste. —\' Olozaga spanvol követ bmdia bemondásáL - Napóleon inauife^tumát a londoni lapok kárhoztatják. — Parisban Ili _ IS éves lfjakból zrí^zlóaljak alakulnak, a nők ís férfi" ruhába üit\'izküdve kezűinek a harezra. — -14 nap alatt shíJ,0Ü<J, franczia áll készen a poroszuk elleni küzdésre. — Parisban egy iiatal vegyész uj találmánynyal lépett fel s már két torpedót robbantott fel 700 porosz-szál. «—Fouricbon\' hadügyminiszter- lek.i»zÖnl, tárczája ideigl. Cremieuxn!* bízatott. — üécsi hir szerint a p. főhadiszálláson a békéalkudozá-sok fonala ujból felvétotott — A poroszok kezdenek fázni, tömeges megrendelést lőttek Pesten bundákra. — Károly*-Frigyes horczeg vérhasban szenved,\' Síetz körül egész falvakbau járvány dühöng. - Parisban naponta másfél millió töltést készítenek. \'
Heti szemle.
™"" \'\'*Októi.er 1 \'ín\'ÍSÍO.
— Okt. í)-én lesz a pesti kerepesí temetőben egy sírban egyesített *J vértanú cmlék-szobrának leleplezése. — A magyar országgyűlés okt.. 22-ére van összehiva. — A derék szegediek nagy kitüntetésekben részesítek a honvédeket —..„Királynénk ö Felsége a telet Mórán környékén Trautraannsdorf kastélyban töl-tendi. — Minden honvédzászlóalj kap egy go-lyószóruV-iuelynck darabja 2vS00 frtba kerül. — A fiumei magyar tengeri hatóság nov. 1-éa lép hatályba.-* „Maros" czimü hutilapi "Makón megindultfBzerkeazti Szel Akos, kiadja Sürtory Ifltyáu. — A római ezámüzöttek ezdmát ÍÖ ezerro teszik, kik most h».za térhetnek. — Liszt Foruncz Rómába tér vissza. — Váczott Degré .Alajos író választatott képviselőve. — Sohwarzl Ferencz nváradi kanonok meghalt. — Zágrábi hír szerint Rauch bángrólrniéítóságrA. fog umel-tetni. — A szegedi vár drámájának előjátéka már megkezdetett az 1849-ki honvédgyilkosok undorító bönpörével. —, Szlávy kereskedelmi minister ö-én Fiuméba.utazott. ¦— József föher-czeg okt. 4 én érkezutt Kapronczára.\' — Jászberényben egy cseresuyofá az idén kétszer termett. A csehtartoraány-gyülés climpoltátott az\'ursz. főmarsnll által. — ^magyarországi kath. autonómiát szervező gyűlést TI«rezeg-pri-másunk október 2G-ra hivá össze. —¦.MiniHter"-" crisla áll küszöbön. — A két kníjczároa lovo-lozéaí. lapokat magyar mjjitára Angliában ^ behozták. — A dévai álhSn tanifóképtVzilébon román nyelvon ja olóadj-ik a tantárgyakat. — E\'oaton két polgári iskola alapíttatott. —Császári pUtuuH a reíchsráthbani választások foganatosítását halíVléktalanűl elromlol! fJm.\'fxország-bán7—\'A^birödnhni. buiács nov. 7-ig elnapol-0tött. -^Dainjaídchnénal^fGiMdúUv-lliíli-y-A-ltul
mogjolenő f,Sré-piro d almi Kíizlö ny- olö-tízótéai íve, molyet-vlűbbi számainkhoz képest ujolag njánljuk t. jcözüusé^Utik |iártfugásúha. —
_____Hírek
-ó FeLlaé\'ty\'e a király névnapján kedf
egy ékszer-ajándékot küldött.\'=í.A. híres K-urn-gyorgyovitH"TpÍ!rbon a. három vádlott bizonyitó-, kok olégtélmiségo"nnatt\'váil alól fuhitoiilututt.\'.
" -^.:(Irodalom.) I.apunk" mai száinához • yaci. iiiellékMlyo\'H/aiiu TamÓH Mzorkosztétio alatt:
don ünnepélyes szent mise tartatott a Szent Ferencz-rendüek plöhániai ugy házában, melyen a városi hatóságon kívül a katonaság s polgárság \\h képviselve volt,
— A „Zalai Tanközlöny" 13 dik számának 101-dík.lapján a népiskolák számára szükséges tankönyvek éti taiis/epjk leírása közöltetik Aiguer Lajos pesti küuyvkereskcdi* üBSzeállitása szerint, iiiegjegyeztetvén esilhi^ alatt, hogy azon könyvek Físchnl Fülöp ált;it is mogszorezhetők. Tekintve, hogy a közlemény nem hirdetési, hanem hivatalos színezetet visel,\' a jog-és méltáuyosaág. szumpontjából tiltakozunk egyik,\'vagy másik tirma hivatalos ajánl- _ gátasáért; haiaak nem bizományos. Fisehel-féle küuyvkereskedé^ alig pár évo nyittatott meg a igy valamint eZjUgy niindeú nnis, általános tudat szerint, a kezdet nehézségei vei küzd, mi"
a másik Wajdits-féle könyvkereskediw 30 r;v óla létezik Nagy-Kanizsán. Felhívjuk a cziin zett lap t. szerkesztőjét e jogoilenes közlék ur-vosiiísára s szive.* kijeluiité^r.i, hogy azou könyvek Wnjdits József künyvkereskodésébiíu megszerezhetők.
—: K i n e v ezés 0 k. A soproni m.kir.péuz-ügyigazgatóság IT:dva.<c Mátyási a l\'első-piilai és FresBzmuth Károlyt a keszthelyi kir. adóhivatalhoz 111. oszt. segédtisztekkc-^véglEgta, — Wobtd Jánost a zalaegerszegi, Subestéiy Józsefeta tapolezai kir.>adőhtvatulhuz_lll. oszL segédtisztekké ideiglenes minőségben, — Vörös József I. oazt. segédtisztit és Ainhriis Fc " rencz felső-iMilai segédtisztet _L»liirgÍfimis tísz-lekké írrtapolezai, illetőleg az alaó-lendvai kir. adóhivatalhoz nevezte kí.-
.....— Hirdet m étiyl\' Nagy-ÍCsnizsa "váröi : "
Uvnáea-t részéről..küzhirri.1.tétetik* miszerint ai_____j
ápolda és kapronczai utczán át a vasúti indó- \' házhoz vonuló klinker-ut *í. évi október iiú 10-ik napjától kezdve a forgalomnak és közlekedésnek át adatni fog. Az ünnepélyes meguyi. j tása folyó évi október Ü-én délután leend. Figyelmeztetik egysz-Tdiniud a közönség , hogy > kocsikkal a klinker-uton csak is legrövidebb ideig szabad megállani, le- és felrakodás végett, vagy barmi\'más okból a kocsiknak az említett uton időzni, a járdákra rájárni bunte* ~tés terhcTilatt tilos; mert az által ijgyrészről az úttest rongáltatnék, más részről az amúgy is keskeny útvonalon a közlekedés .gátoltatnék. Kelt Nagy-Kanizsaii 1870. október 3-án.
A V A KOSI TANÁCS.
— A n a g y - k a n i z a a i fógymnaaium VII-ik osztályába 22 ifjú íratta-be inagáL Tekintve, hogy a megnyitás későn adathatott a vidék tudtára, fentebbi szám — kielégítőnek vehető.
— Néhány nap óta Nagy-Kanizsán a boltok ajtai s a lakások ablakai folyton bezár-, vák, amazok az izr. ünnepei, emezek az uralgó porfelhők miatt.
— tí űrgüny-forgalom f. évi szeptember hóban. Nagy-Kanizsán: pénztári lü*34, egyleti 11, külföldi 0, bejött helybe 1751, átmenő 1 l,;>sO, szolgálati lúC>, összesen : 10,137.
— Kerestetik egy nő, ki magyarul, németül s francziául beszél s u zenét érti, egy
.uri családhoz társalgó s nevelő nőül. Bővebben értesülhetni e. lap szerkesztőségében.
— Uj egylet.A somogy ni egyei Csurgó -mezővárosban alakult önsegélyző egyletnek alapszabályai megerősítieitek a kereskedelemügyi ministertum áltál.
— A j e 1 o a e n szerkesztett „S z e g e il i Hiradó, "-ban olvassuk, hogy a Pesten megjelenő ;EllenőrJ fölemlíti,, miszerint a „Somogy" örömmel értesül a „közkedvességü" ílalwig néjiiot aziutársulatának Nagy-Kanizsára jövetelén, hozzá téve: ,4-IátCmár. nemcsak.; Szegedvárosa, hanem Somogy megy\'Q......_
székhelye is örömmel üdvözli a német sziné-szőirét\'1!*1 — Szeged városára nézve tényekben utastttatik-vissza a vád az omlitott lapbán,, b r.tjtttnk a sor szinte kifejezést adni „mi ürümo telhetik magyar lapnak magyar város compro-mittálásá\'n". Aiinyít írlmtimE^fiogy a „Somogy" bármennyire örül is nmiuky miszerint Zalanie-gyébun német színészek miikíidnok, igén gyér pártolásnak örvendhetünk s üres padűk előtt játszanak. Követkazéskép a\' „Somogy" hazafi
h művészi öröme ez iüő szerint igen — iczi piezi.
— A dó 1 zalai -1 ují arékp.é u7-t-á r ujabb olőnyöH és ¦dicséretes intézkedéséről ye-sziink tudomást; ugyanja o hó olaŐ vosárniipjáu
választimíiiyi ülésbun ólhatárpjE^oJ,U .........
-tt^a^y-lm^Tntnn/^l^y\'riB/i> Dániát ailassélc;
yaiafnint.a bolovéü aranyban vjiji, iigy> vissza\'*
(izütéa\'és a reá esoiidő riu/u kani^t mziníu .aV|liiy-"- .
baii.történik. . . \' ^ :
1 T,üz..Mult esÜlörtököii^SijeI;.Nagy-Ka-^ ;
nizsáii á aoproní iitczá|>an l(iz Umadván, iuirü-
segély árk esett már 5 melléképület lingbabo-- -mit. Sikerült\' úgynn megakadályozni a tüz
¦tóvá bbhol adását, de érzékenyüli lehetett tapasz-" tahii a riz hünydVea 8iakavatött~reudes"tűiül"
tók nem létét, Jó volna u torna-egylet által a ^ városi tanácsnak benyújtott tíIzDltó-egyleti ter?
vet elővenni da a vároa atyaiunk méJtélag in-
tézkedni.
— Boráazirf. Strenner éa fiától Amsterdam bél hozatott bor-tÍBZtitó géppel f. hó 13. Keszthelyen Baját pinczémben teendő kiaérletro a borász közönséget tieztelottel meghivoiu.Elúlo-geseri azt jegyezvén meg, hogy a géppel 12 éra alatt 300 akó bort lehet tökéletes tükör tisztává „--tenni, eV a aeprüt Ui-poctól tisztán elválasztani.
-Sietek a~Lurászat kedvelőinek az-t bemutatni. - Kedvező idővel ezalkalommal a szőlő ekékkel "Szinte kísérlet tehető. Keszthely, okt. 2-án 1870.
TKSZTYÁNSKY LÁSZLÓ.
— B. Eötvös J óz s o f culttiB minister ur néhány napig leányánál Iharos Berényben mulatott. Innen Pécsre ment Kovács Zsigmond oiíigyéa püspök vcndégaserető körébe. Ma Csurgón van az állami tanítóképezde megszemlélése végett. \'
Árverezések.
— K rauetisehild Jónot* éi nej étül 14?1Í fira LiftUlt ingatlan llárcafal vAn .{íintfronm.) okt. \'26.
— Sajtold JAuoaldl 1200 fira beesNl ingatlan K. Pécseiéit (Zalám.) :d«ez. 23.
— Ki* Siudurtol .408 fira bcetOU ingatlan Akí-libau (Zalám.) okt ?0. .
N.é üiütb Jánostól 430 ftrn becsült ingatlan Reiifieu (Zalám.) ukt. Ü8.
— T ti ttfl aj JAnos hagyatéka. ZkIaj-_A|iAtbibau .......ileca. IV. .- \\
______ Hín.í\\l Klroly és Kzalay Máriától IWW
J_frtia becafill ingatlan-Helyén (Somogyin.) ukt. 30.
_ V u kin János és a«jélöT 7tiS frifi becsült ingatlan VancsAn (Vajm.) nov. 8.
— Stlglicx JAnos és nejéiül 3227 írtra be-—^-cBBlt- ingatlan jOkkj^!^wii:g^^í^l-_..„...............
-3XT-yllti posta,
F Hreged. Sajnáljuk, hogy as iámért okuk
tnialt mi lapunkban nem Ajánlhatjuk. A tujkopugtaUj - BegtArtínt , <*"
— K. F. KtisaQncttel veltílk
— A „OyAmhot" czimft költeményhez valótian •«flkiéj-e» egy gyíuiioll.
— M. 0. kOnflneUal Vettük a a. jegyiét szerint jegyeztük be.
— KI A. Fogadja fidvBiletünket! f. éri juliustól áll Üresen. Kérjük többssHri becses lAtogatAsAt
— Ii. A Qyííi\'. Kit.-t/Jinet íi szíves flgyelmoateté-"ért. Az\' >xpeili1ió!).-iii ktlvoltetell pl u tmlfcjukii_n__lu-vüli intúxke-lúit. Hijto-ntjiik, ¦ hogy atnkr.\'.l a lapban ajánló enTlité* -jdIiji rem létetek.
Intézkedve ~1
kat várjuk.
¦ — L. S. Siíurnbirtlioly.. A tauküal»uyu beazf In lifté.ne íeVU .1 bnu intézkedés tétetett. An. igén
kiadója nem <
n1ék9:
11. A-i i^-rl aiiyng"-
észedre iárt „/.nlai . ilU-to" ki.vlóliii-atfil-Te 11 iiew/ctt kjiny»
ZNTyllt tér.*)
N. Qy. ur K—11 felhivatík tartozásán s adott becsületbeli szava beváltását teljesítve — e hó 15-íg megküldeni, ellenkező esetben neve teljes kiírása és n tényálladék leleplezésével fog nyíltan felhívatni. A kívánt elengedésről postai reczepisse mellett lett a közbenjáró által tudósítva. E hó 15-ig tehát még türelemmel van, ji t:irtozás lerovását S év óta váró
KERESKEDŐ.
audj aiiberc Autoritäten íjafreii.fht über î>ie-be= txuteitbficit íiktlitr oer o\'B?"* : „ívrÍÍd\'Hii;V--Tci $rn " doh Julius Vammcrs — „Sirriimta\'njt" von JjP&iinntf« «djunbort „^tiücntrrjuinc" [^nie, cpmpoftticn] ooii\'-írr .viüfner¦iram; fccdjír aun icnncnb aii5cjffprcófn. — .^rct-3 pre Opti3 [-1 bD^eu [tari] nur 75 Ir.r. äubcäitbcrt bon ÍHubcn StfiCír^ tu V!cipjiä mib bureb alle íüua unt JPíufitalit-h^aittungcn._ (ű
Ton Alex. "Gigl\'i\'"\'lIlHätrBier GeicSIckfe dm öcutich-fraiizaitictwfl Krieges voa 1870 i A. HartJaben ä
Verlag in Wien) liegt uns nun auch ilu awrite, chetifaHir auf da* reiclmriHTrnr1rgrltcft--rHr. Wtr-kürr-nen hujet frfilmrea günaligi-s Urthüil über dieici gediegene Unternehmen nur wieiWbuleti und .eiupftsh-Un_ea Jedermann xut AnscUatfung.__Vur jülen Dingen verdienen die objertive, miAjiToTTe flallnnj Verf.iaaers und, des.\'en klarer, leichtvei jtändlieher Stil alle Anerkennuiig (dad Werk eracbeint beka.nüich rn
"«ccIiieTiiTHe11eli\'T~IW kr.l. (ileichteititr liUtt die unter-uelimende Verlagalmchliandluug A Hartlebeff erjrbeinen unil liegen 1 rJief^ruut;tm~- k -iHi—kn—vm vun-dt»«~ Tolkaromane: .Dls Weutraleii oder Oesterreich über Allel. Hfstoriieh-nHaantische Enthüllungen aus Euro-pa\'B janflster Zelt." Der Verfasser dieses Werkes i«t
-in Folge seiner hoben S I e I I n n 2 gründliib in tiit europüisob« Pulitik eingeweibt und ein ge-
*)¦ E ravat alatt körlíjttekéi
Tállal -» ..........
ft.|tl»-«gvt ..Sicrk.
nanef Keiméi dor ITnfn allűr S-! ajt t 0 n .jinjLder au dunfluUiun n}iíclundeii In trlguf n. Mit bulntung-vuller I\'B.l.r s\'ehildert er deti Lesern iüi\'hM V íj I V n-rumaium viclu Jii.vlier nnibukiiuutit Tluilsai\'litn, dnn\'h w.ildie dic -Ka t>V" I c k \\\\n rr g irmt-ilnr-Z-u-a-it-itt-tn 11 | li n 11 g d ti r j-U a g s t e u \\V e 11 g u » e li í a li t I iVli o 11 K r c 1 g u i a h e ersf. v o 11 k o m m n n ItUr werden. K.\'t\'iientlk-li uirthtLllt er - mit re.)|fjmtttg4l4ser llandi allo 1 11.1 rl\'gii e-11 und K fi lutJjJ|^&\'(-\'\',;bn .v\'nu ¦viidnii rS o 11 !¦ íi, Tűi innom \\\\IUjdgHFiiissVn—gríclimhst 1 eH
v..r,i Vulko hti heiss\' erWljnai-btuii BN«n tr ali tat lier.iiiaKuri-itten und iu üen blutigslün ciilíütr,-11.\' Ii a te n K r i e g d e » .) a h r h n 11 il e r t a kii ver-niekeln.
Ű z 1 e t i - h 1 r-n o k.
-- A .HAZA\' ek-tbií.t->iil.\'. li.tnk f. évi -ti-.iíi.t. baví Üskt kimuLiLisa : UeuyujUtütl 551. darab tic vállú* .Gt)M-f\'l f" tuk.\'-re, filggúbcíi mamdt a milU lu\'uiap-bú! r-Atf,^ frt t."kére. Üssiesjn lTl\'>-,:ijl) frt. Kbb.1l ki.-dlitLtt.tti 4lí:t darab\'fm 1,1*11 frt ti\'ikv, fiiggCIifn maradt :u*.vi!t frt i.lko, elulaiitlatűtt iJT\'iO frt t.\'ike. Ü^tk^.-\'t l,ir»j:iL\'U frt tííke. A bank mfiküdéséuek krsdeiu "iá. nidtiiillik TöG" ^zenteinlier\' 1-lül 1 íi7l>, srepteinb*r bő végéig ai üssze.i benyujtutt bevállaltok :ia.á4)\'i.l.«m írt.
Nagy-Kanlisa, »kt. 7 éu 1^7u.
A naît,.uatUlei m-; mindig n in-gtnikutt l.tnylia ut"H I.111. .:- .t..\':; min.láthallan .-I."Iliink, a belyru il!.\'. (i.\'U.* kiláuu.k iniaiti |ianir.:v» int->ldigtarti\'.!iága.
menni i«<-;ú u—.-áairláfl t"irt.:iiiéíí. Kedvoiil "esetbi-n, ¦kiha Aiut-rika * orosíurtr.-í!! ^aliiiaiiTinéiiv.-ii lu-m riijredili r\'^\'\'ír:». -i j"\'tli min""\'-\'í ^rt"i nrra emflkc-detid A háuani iü-niyata niiuden véli-lkfdvet Iriian-
bae*ak a leiidîiM.-t uagj \'váltósai ni-t.i i.Iézi ,-l.\'l.
Ai árak t-ltv-\'iik-\'ue .-vi ül\'libiek.
Piaczi ar.
vkt.
kr. Ar íout 3 (>L
1 frt i j-fot—
fl-*|.jltl
i-. funt. 1 Irt -i:> kr. <tí f-ut 1 frt "nrkr
1. -1 irt 7i) kr. koít 7-> - 7\'J f-,nt - fa - \' i.r. : j irt - kr-MJ.-.. >i f..,,t .\\ fit h) kr Aq.a tt-Tn font frt kr 71 ¦ 72 font •¦- tri" -
kr. Üuk.ir \'í-athtiiiaiitm 17---IS f„u
írt
r-i írt. — klilo-7Tal. 4\'. - (7 f-ni
nleh-tt 1-Jírt
J kííiSntrgei T Marha hus f.vi
frt
frt ti
us frt — kr. :i.t -.vi kr. liorji -2i kr. julii,
14-
hm fontja i»!
mtja 4t kr. /.íi
70.7ftkr. Kúesi 1.10-1.29 kr.\'Lud ""ovány 80 kr, 1 frt. -- írt — kr. Lud-t-hUotr frt — kr, - frt — kr. Piijka — frt —\'kr. Tyak-tojás 1^% kr. kr. Dnrgonya inérejo 1 frt 40 ] frt.öO kr. Egy ináraa s/ún* 1 frt"
7f» kr.i biéna uj:;—frt , kr.. Egy, kny\'i tbpp. |24m-; figalto»---
1 Trt \'10 kr.Ujbor vidíkUrtkbcli altöja frt — kr. ó-bor vidék\'Uikb.-lî akâia il.Trt.
A 11 n-z vkaii î e aai vArns tanAeniuak árjegyiÉko \'v kiiiivviílifil HUdia SZIBETHY KAROLY, bistoa
• Ertek- es valtofolyam : okt 7.
fi%, motaliq iies 50.70; 5"/o nemz. kölcsön üU.15; isűll-ki álladnlmí kölcsön üi.öO; baok-reazvónyok-Zláf hitelintézeti részvények 253. 75 ; London 1J4.5ÍJ; nzi\'wt ájjio 122.30; afáuy darabja 5.95 kr. . \'
Vasúti naponkinti aeaetend;
n.irc\'t felé reggel 4 urn hb perex.
. d\'érnláii \'2 ára "_\'ö perei.
MiiiU , reggel Ü óra n
„ d. u. 1 dra 2Ü perce.
„ „ natva Hidra L»7
Tri,-« ¦ regg. 4 óra. Ah
\' r ¦ „ délben \'2 fan 15
Ü.-.-i „ regg. ¦ ,1 em íH)
„ éjjel 11 Am -JD
. „ délnLín .\'I úra litj
llar.M . regu\'.d 1 drn 1
„ d.-llteu ll» (Wn
ii.i\'h f«l»l r..gL-rl íora -2li
. delt.. I <Sra -lí per\'ct.
. e.«tvo H éra áíl
Trü-Hl . dellmnl^ óra h\'l
. este 10 (5ra ilft
Ilé\'t , reggel 4 ,íra lll
« este y dnr,4o ......v—-
. délben 11 tíra <J
Heti rLax^téLjr.
Okt. 9-IÖI 15-lg !870.
I\'ruténtán« í, _uapUU I utj
41) Jázua közvíuyost gjilgyit meg.
"" \' IX, 1.....H.
VaHárnap r B ISiíÉn. T-B 1? Földes , ^
Burg*- l^er_______i UudÜ—;---i*-#P#-
Fub.iiiiUa j Ilurkbar. Mikaa j tizerafin \'ftft
i Kedd
! Szerdi_______
! LNUtőrt. i Kt-iltiiáu I\'éiitek \' Kaliizt j •Sznnib. ! Terézia
j Kálm. Edo \'. iszcreuca
Felelős szerkesztő : Wajdits József. segeüszerKeszti) : BatOrfi LajOS.
H
H i)
T
Ii S
K K
ggy* Legújabb szerkezetű bélyeg készletek
_ MnyánfettV, keltebélyegvnt, czimmel, helylyel keltével hó és évszámmal, nélkülöz-
liutlen a kereakedökre nézve 10 frt 50—12 frtig.
\' llaftánti^tő a zabadal rri ázott bélyegkéazletek a legujnbb alkotás szerint, ezinimel és
helylyel 3 frt^minden Bor 50 krral több.—-
ÍlRy«nÍ1yrnek^gp^dhatók 5 frt DO kr, 8 frt 50krig, nagyságuk szerint. *¦ ¦ Mngnnfehtó és Li\'ii Inpsxáinnió nép Hl frt 50 kr — írj frt 5ip krig. , !Ha«áiifé«fft s kési Nsiimiisók iíl frt — 30 frtig.
Mxnrái bélyegprések czim-, rang- és helylyel csak 1 frt 50 kr.
Háttolű préwek \'1 frt 50 kr. — 3 frtig másolat könyvek 1 írt 50 — 2 írt 25 krig.
PéeMérbíIyegi^ frtig lmK) darab.
Angol Curutt és metszett peesetek legolcsóbbak.
A begöugyüléa igen olcsó. NngyBZinnu váaárláBnál leengedés. Terjedelmes árjegyzékek bérmentcsen s ingyen kaphatók.
^^ClOlf GrrOXClSt©lJQ. & OOZ3C2.X3. Berlin, Fürstenstrossc 22.
Monogramm és pecaétbélyeg
ff y «t..
Főraktár papír fehérnemű vászon-inn tátiéiból.
K ANITZ\'-C.
P A.P IE - RA K-T ÁR A
Pest, Deák Ferenc utcza 6-ik szám .a fehér hajóban,"
ajánlja gaxdaguu feiste reit raktArAt inj- éaf let űl-pnpi rjibul, lerél-bo
í« teljoa raj«ea*ki( »0 k, tascho k ét technikai t ék ek, faj apap i r ok" glingyölitvn, pApiroaés p au sir l.en, m A snl ó gAp.e k, ftllazernlt irilmapp A k teljen i rd.-a ix t a íi un-k fiitlk aciél; "éi b rumból, finom ti nt a t art dk , albn-m ok aeun és nnélkdl^T? l^ar éa íscIj ¦ _at A-rc * A k , u tasVi-¦ 11 t art Arc z A k , ugy\'mint mindonnemíl tárgy nk oskola és irodai hasennlnlokra.
Klll3it8»en ajAnlom saj^t gyártmányú 1 u v élpa p iros n ma L, n legújabb sstnuzt-Ul tiioiiograin-niokkal, látogató jegyek és 1 o V éj p o e N é tl ű bélyegek, killünSs tiuumnii kéíiitvu a lcgjittá nyoiabh Ara kun. .__ - \' _.. % (Há^Tl 8)
tolltartó, tnllkéa, peçiét-vins»,
i A s a l j í« «lie a,i Í,n.t í"n t\'a ,
SI loll.
ra j t -
Levélpapírosok.
100 darab -îiAvvnT^iiyoiiivB H),
HO kr. — ___,
- 100 Invél és 100 boríték nyomva 1 ft-1 frt, 50 kr:\' 1W) \'levél :.f«»tAk-nyonintu tiio-nogrammari ft 40—>*0, Si.íJÜ ipO levélé. 100-lmriték Testek-¦tH i»7Qin»tuUiüi)oirraniaH»J a ft. —\'„HnT3;«rkr. "\'" . ; 100 lerél .ctlmmel fekete \'iiyo-
rnatn 80 kr. 1 ft, íO kr. , BSy5;**ln.den asAa Javéi- ül bu .rltékhoii egy Igeirßuvnr pajilr-•.AreaAk *jAndékustatlk. ]ri*amaíro01evélDe(ry«drít,MÍin. Bel fpken i.juiaatq,7-H_lijfa_ 1IXJO darai, boríték kenúV ]ia-i.jiirb<\'r jidgyubbM* nalramél h-¦ h«Í9 nyv»«iu b—6 ft:
Látogató jegyek"
«4* mlliuta ninii y omattal
1UU darab legrlniimabb bristitl-papirra &0 kr.
lOQ darab finum aaiurnitdtt car-toii-öO kr. \'
100 db legíitioinabb franeni/i
Mrtttlack-enntoniíu 1 ftr.
100 daralí fimtin frniinalA- brillant papírra \'2 ft 60 kr,
100 daralí litliogr.Hnora kuttCi fóiiyU-brUto! 1 ft. . T" Hindun ogyca sor^íO kr-iíibb.
¦ ¦¦: L t *.é I b h I y e g •
l()l)í| db ár(inyiiyom«tii-2.ft T)0.. KAiO.,,n< vuuí ji uesétviaiix nzin \' a ft-70fkr.
lOÜt) t \' e(ingreTÜPHoiiiborö^b :.\'"Ulkk«l, 2 síiiiiiBlli ft 7» kr. MiitfíR tovftW ezer 59
Papir gallérok.
Kéiclíik, imitativ íi-legfmotnnbb vAaxinibi\'il leeresztett Arakkal, 1 tiicunl lelmjlil gallér (Lincoln) .\'Ni kr..
1 tuuKAt egyenes gallér (Empire) !M>\'kr.
1 „ kézulllk (norilelt) Ar, kr. Bb%« Legujrtlíb divatii. ^
liaét eladók százalékot nyernek.
Nagy vAUsrJék iuiuileiiti(;iu(l dal uti, jogyríi— éa mánnld kíliiyvoklifll. —
Ny « m t atv Aiiyi) k kivAnnt ¦xurluti gyiirnAii és dtúpbli n leg-jiitAuyiiaabb, áraíon kéazittnluuk.
Uvétbell ffleflrandeliiBk -
utAiivétel inullett a liigpontDuab- . <í* gyorsax tnakOaíllííjtrtaCT"
t .... .,- krnl oloiótabT 1 "i
Raktára valódi Angol pergament (hóiyagpaph) faefSztitt qyQmölcs bekötésére.
FIGYELMEZTETÉS!"
Egy iilő óta kertískedők ])ompila hirdetések által m.iz órákat ajánlanak a t. cz. közÖn-ség, külöiiiWTra vidéki htkiisok fi-lrovezetésére. íi kereskedők sem órást dicsem — mint állítják — óragyárosok, ennélfogva- az órának belszurvezl-téröl _ju^kt;y*íííebb értelmük öiiiea. Eladnak például avult lógimyművet, pakfongállványban mint uj pzabatoei niű.Hzerü órákat, valamint raáBuílo leg*" knzhiisép\'subb órákat valódi angwl órákul ^Lb. Azért óvakodjék mindenki ily féle haszontalan onik veviísétöl.
-.........A ki cgjv valóban jól .rendezett és olcsó, urat akarjrjBnnj^forduljon a jó\'
hiinevfi ÖrábSllOZ.
ki átalábancsnkis az óragyártással foglalkozik.
j%3ZE*\'R3Z IMI.
Bétwben, (Stefousplatz Nr. fi.)
HERZ M g polg. órás Tîécsben, (Stefansplatz Nr. G." Aussenaeilon
des Zwettelhnfeg) szániuti év öta jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmit
ö i=î. A. - n a.:ec t tt. A. -,
ajánlja mínilcnneniü jiíl rendezett óráit nagy választékban, egy évi jótállás, mellett, a következő árjegyzék szúr int. " /
\' tíVUll lavbórúk.. S ^ ; (-171-12,4-11.)
¦V kitiinö miiiő^égilrk a et. k. iíi\'mlé\'zeti hivatal által megfir.íbálv.t, -i^g \' " " ~
szabályozott i\'.ráróli jótállási je<;v adatik. A nem Kzalíálysntt drlija 2 ftlal olcsóbb.
- email. 3ÍU ft.icllchliraz . 40 --18 frt. ¦ linlgyóntk ar.Inp. .15—40 ft. Lcgnagyidib \'választék a log-
emaii. KTémánt. 38--18 fu|diHzesebb párífll bronoz ontkbas. 18,
Férfi
10-12 ft.
Er.flut henger ér. -1 ruh
- nrniivktir.
- rng.Ű-al 13-14 í\\.
- kéttűs fíidélli\'l 15 17 fi.
- kríhlály (lve(*. l-l - 17 ft - Iiorguiiy r. I-t- ruh. \' Ili - Ifi ft
- lin. ezllst lappal 20- 2:1 fi.,
- keltűn fildéllel 18- 2J-U.
- lin.piuabl. 2J-.2H ff
- aiig.li.kriaz.llv. 18 25 ft
- lii.rg.li»di.ír.k.Iap2\'l-26 ft -v. - reiiiuiitiiire ;i nynk-
nál htizaniló fid 25 — :i0 ft.
- rem. kutlÖn fedél- :15 - 40 ti
- jULM-rzllVogk-el \' !10 - .\'Ili ft. - - 1 - liurg, hadi rem. .\'18 — 15 ft,
Anitiy Innigerer Nr. .1 nr. ri r. illA üfi.fu ii*
liiirgutiy 15 r. IU" 1-1 ft. liliom; ar. lap -15 tîO u, Jiettfiri liipjml 55- (Ü " arftnvkll- ¦ ¦¦ ,
• penynyel i35a7u.\' HO.^tt&KH)-i\'iSO
¦ J"li«"\'!vegg. . 42-i;o n
¦ArAiiy-cv.il. ar.Inp/ifhhjrn^ _^-_
—rumiiiiliitr- ___AH^ÎlO^ailIZIt
-•_ kiil. Inp. UH),110, 120^150 ft. VaiIaAz l\\» mmikjL* riiiiiui]tuir_p;ikfiilig v, tátiul arnnynkiiuii -1^-17 U. JUUgy érák .-Knout.\'Mil. A ért.H r. \' I:i~-1H ft. ¦Armiy - , • tíö*~:iO ft.
knaKtálvlaiij.al 3r>_45 ft
- bettíMiiji H r. 40-48 ft.
- euiatlsgyi\'-trrantiik.\'it) - lii , - hölgy li..rg,úrak -h*—lí
- jeg.-ezflvcg 45—(1(1 fl.
- kettő* l.n-p.il WJ-fiC ft. reiníiillijiriik l\'.ll, 7(1, «0, iK)-lWJ*ft.
- kffl föd. |. mi, |IH)_110 ft, [jy Aziinkirlll niindunfélu nranom
kéHzlelben van. -Ezüst órák 1 - 1 5().igarányún tntimk.
KzlUt. lírnláiiüzok 2 frt fd) kr.
:>. I. q. ii. 7.
Arany éniláiu-.znli ÍM, 25. 2fS. ;|H. -11). W. (i(t. 7<l Ha. HO. ÍIH). frt.
Keltő órával 7 H.
— Keltő^.írAviil, mely a kel téauél gyorgyát. (-yuji \\i frl, .._ Biz tonito -kejtíi, riitsr-tii tllzanl, mely egyiíBormuiiiil: gynrgyilL gyújt l-l rrt.\'
Páriái kllltíí éra iImzkh brom-.z-loklmn lii.Jll 14 frl
Hordqiható-firaful-eHflnőifi-Apak-
— Hnrgiitiyféle, nibiiiunl, » ¦Míg- létiüiííIt - k»MÍII lugjiiblinii linm unHinlu_juÍTjilnii vimjiátyiuidvari íírré-_ HiihiliA\'i\'.nkliAii, gyArtikliftit nth; Kkoii itrAldink < iiilndegyiku ugy vau SKorviizVe, hogy bal klllilnféli, líötyuti
!207-22. sá—30 fr-tjAval; — ugyAna* tltCmBv*) 28, 30, 3fl, 40, 50, GO
lorrfriúi.
Legnagyobb raktár ingaórákban.
Tulajdon gyártmltiy, kút évi jdLUlAssal; Napunla fulliur.and.í 10. II..12 frt — Minden rí-nap felhúzandó lű. 17. ÍM. 19: 20. 22 frt. — Ugynna* . óra- Ós-félóraütéaaBr 30.\' 33. H5 frt. — „ , iSrn- éa iiogyedómütésaisl, ¦1H, 50. 55 frt Hónapon regulalour 28, 3U 32 frt, Cfioiuagiiláa ingaóráknál I Irt 50 kr.
Minden javítások hdn-tlí legr jidibnn végezlptnekj Vidélii nnigrnii-didéaek .Az (laizirguek készbuir\' bokül-iléao nagy postAnl utánvét melleit legpontosabban tnljusUtotnelt. Meg num fululd\' órák Jiir.Heréltétnek.
Vtirj\\k cneróhn\' ti." elfogAdlAtnAk. KüIIIlí\'kivAiiAtrA kllldilk bejntt tlaaae. , gukért aránylag órákat Ós láncankat vúlaHctánra, úh a umg . tiem tartott Aniú W J it faiul rt. Dasaiigél-VÍ í^ktí dj»Bí^;
Kérem flgyeJombe venni!-
Mindén Aroifirrgjobbasorltok- -és k^rr-\'iíkiidílk vagy unin órásuk ál-- : tnl AJAuluttakkal nem vugyl*
tumUik,
előmozdítására ~ sznlgiílnok mhr 100 j\'v i\'rf"-" fíil\'i^mh minden ríszúu.. ismert. ..Red*\' lingeNabdac8ok.l.r>!i,U\'i5id
..Konyitvány, .urvosi-teldutélyek és mag&nyzók részéről elég tanúságot adnak arról, «ogy
"ezen labdacsok^ hatása csak-" agyán fclülmulhatlan. * ¦:
A
Kedlingerlabdacsok
hatfsai 60 sajátságai: Erén labdások haÜmtúa olvasstd- éa ti.tstiti* Lyóg.,8z ikrekből vannak "örSSBeállitva, A fóbalást s« altest Mréflicíro gyaknrulják, n káros liatáiui Anyagukat, tisztátlanságot, «pét, uynl^s nedveket Elhajtják é.i Így a* ftlUut dapadáfiát megköt iiényedéitél gátolják. — Mellék- ó* n túli a tárni k .íz, hogy «* étvágyat és élkedvet elStmii-ditják, ne epét vért tisztítják. Kmiél-fagva 100 ivei tapasr.talá* alapján .1 kttvetketS eSA\'tckben üdvös hatá-ntnk v labdacsuk, 1) Kim*1, tiiiztátalaiiíá\'jMt, káros bálára nedveket-haj tani. 2) llyn-mortorhelís ncliér. kemény, wirus és ncliemon emí«itti>\'tí» étkek iiLÍii,melypk -iH*HeJftiródáB ín fiaspl-rÉ-j* (Kulik) é-. hasonló bajok keletkeznek ki\'in.yen. 3j llyporhondria, ob.-ilrnelto, felfuvas és lásj-ha «ek wlö-ílctim\'d HUaI keMkvx-lek. "4) Nelint és kfiiiéuy Kékt-lésmél. r>.^árga*a^»al;-haT^kTmihryadé.i vagy aiájbaj "által üKuriatolt. ti) A máj, vese, lép, méhanya,. be]h élsll\'. daianaljaiii.il, 7) Hanria Wrs»Íf elleti. 3) üUUtlák aaok nyúlánk nedve ellen.!)) Gyeroie--k<<k-h*3p5nodés« ellen. 10) Ilin.iny.i^ melll.etegstigekbiMi én púdig: lé\'le iratai íjntáiij__ejiiyjil,\'i!.iL-ÍAf__tíld-jl..-tj,
Ti>ji?ij *ur ?,1flJ,
tiiket al ._k.Brii«ittla.iiiL
iigr"iy*rm nei
maEdÍtá.t.\',ra,killí\'iiiÍHuiioly egyét kik ulü-élmdilnt fulyÚtnak. Il\'( Uralgó és járványos li ele gs egeknél czeiihibda-esok használata ajánlható, rnerta7. általuk okur.e-tt hatás folytán a járvány aent rapadh.it oly kítnnynit,
Ujabb idnbűl származó levelek azt bizonyítják, hogy ezen labdacsok mint
linMinofTóVHier 11 eh nlern
" ellen l.isonyultak be.
Redlinger J. C. Augsburgban.
lábbcli-
.gj árnak
. egyedüli raktára
ROSENFELD ADOLF nál
Nagy-Kanizsán,
a hol mindennemű női- i"^ gyermek-lábbeliek a h-gogyszurüblt félét éí,l a legrinu uiahb reléig, nairy válaszU-Hban, jutányos szabii tt árun kaphutúk.
Árjegyzék nagysúg .¦pertui .
Egyzeri. gyennek-l""r-rzipt"l. \'.\'J*. 1". ft" kr. -FÍn-gytriuvk-ur,r-tnpáiiyuM.i<l, ,.*>, 1 1\'*, l-rAJ. Légiin, btír* brilnel" bántónv l.fiU, |.7l\\ ,l.M>. \'J.-Jii. (iyermek-ej.itmák oim l.r\'rl.r.l l "2,-J.4it-:i.;-!.
Női topányok jitiüitmtig szaríttt: nidalfitf" !>arkuü.in -J frt.
- íiblalfiiiÜ (wrlíim briiiicl vapy Itán-ny frt. -ÍM kr.
i b.-létlel, -brfinol •
\'•eletti\'l,. lakk-ElUfÜríi ftt\'pans bríinel v.vry
, :l fri. ^ frt "l\'i kr. l\'őr. Ijrinit.-Lüiiiiiii
4 frt.
Uebanteur divai(>t]tituyt>k keítvü-Lör -1 frt. -I"1 frti-
I a
Nieder-
der ersten Wiener Schuhfabrick
beiADOLF ROSENFELD in
tJross-Kanizsa;
grüsste Auswahl aller Sorten Damen und Kinderschuhe. Verkauf zu festgesetzten 1 Iriginal-FaljrirJi.sprcisen.
Pn-it-Cotir-mt nach (rrös-w:
>f.l. lrf.l.r-KAvi.U r
1:1
1.1U, l.L^.bi: Jcralietl.-lUii, l-i\'dr. Hninel, iiiii l.arfcijtitv: - l*tiO. 1.1". l.Hl L -Urke 1 S...-J. Í -t>, :
Lianipn-fipfiettP.ii wich Qualität :
1\'orrtlthig in J. IVajditn Buchhnmllvjuj in ¦Grons-KonilTiiT.
i^l usi er-i{ ricini
Universal HmiFSBjji\'etär
fili- jtlto in .1.11 >...i-...]ji,!il.i
(J7i.;-i\')
unii Privai-
Be^ellHDlmnilchcn Verhältnissen sowie\' im Gesch.irts.
leben vorkommenden Fälle UnrllU\'cI;rlirf)ce ^lai.lM\'Urfi flir ^ebermann
Ceor|c. von finnl.
Jiinft: gänjH^. inngtottcittlt mtb bc« ^JtitWTftäduijTaT toIHpm:
ln(n itigrtfflfilc Ällflogt. Ig71. Ccmftcl. 52" üio.im. 1*. ßlcfliinl auägcftnltct. — \'Preis: i.ro. fiirt 3 fl., ctcäant gtbmibtll il-fl. (ill Ir. JUrtniii\' taju Iii) fr.)
Titfr* bcirii\'brtc SDcr! bilbft. flllts ber corjiiglitbffcn .ftans bilibcr, bcffci! fflcfiö itber ijamific »nb. ittan (Sciiäftäinonnr gerabeju liiicntbcbrlin) i[t. X>oä rtiifiliiillige 3n^alt3Krjrii|)itiß bc« aus 5S Sogen i«t btftc^cnbra \'jucfitg hxift neben praltijrlni fiilifiücfitn änleitimgen, ^rinntbriefcn afler 3rt, Wrfdiafl.; mib §<iiibel5corre(l)OHbenä[n, Suif|(iit)raiig, (Sligübeii unb iUotbiftlägen ». ic. an* eine befonbere Srriirrfirbticimig bei\' Ärfrfirs , aj;ag, Mfinj. imb liitiDifbtäi\'crliälliTTfir iiattj- 3» forgfilli.icr Wnsaatii beä Stoffes ift nebenbei bcn Sebfirfniffnt ntlev Slaffen ber Sc. [ellfcbnjl in jeber Miitung, »iednuing getragen roorben, nnb [ei bab.er biefes l»abrl)aft gebiegene, nrattii\'dir mib urtentbebrlioje J-ianbbud) 3cbcr,nanit auf b\'aö Sl\'ärmfte empfohlen.
A. Hartleben\'s Verlag in Wien.
(470—1)_
Keller iflfiiiicz
•Az ofl*trák-mapj-ar állam (ertile táréin\'rvo főrakLÍT :
Friedman il A.
Ualelúbpti Ufrs, Prateritrasse
Egy doboz ára-használati utasítással 25 kr.
Ajánlja giodagon felazpreU urak-, liol-gyek ia"gyLTiúükuk szálnara valü tujián-rak-tárát, a legjobb niinőségiiakot a luhytő jutányos áron.
Ug) színtű figyclmélie ajánlani hátin- vagyok a i:s. k. katmia.s:\\g.s l. kíizíin.si-giiük, hogy
niogrcudülcáükiit alügjubblu-l- & ki\\UV.UIiJu"r-
ből elfogadok- éskéttzilok, az- árt- .li-gjutánvo-pabban anttr.ítom.
Az én raktáromban vásándtakut kíjavi tásrn olíogadoni.
Hniphohll sein rL\'ich aasorti^tes Lager allt-r (tattiiiigL\'ü Herren-, Damoii- un^l Kin-dur-StiHutlon von bostnr ^ualiült und-zu UMiglichat büligi-n l\'rifisi.\'n.
Auch mai^u; ich ein k. k. Militär und \\*nruhrungKwürdigi*a l\'ublikpm aiifinerksam, da?s Seil alle Ur-hli\'Hmi^n von bosten In- und —rUtrilatidcr-l-.trdfr verfertigt^-tnid~"proinjit und billigst buTOt-buo.
Auch wcrduii vun mir gekaufte Wanro zu rirpariorm angonommon.
^ Előnyös nyeremény kilátások \'
¦>jás)Ubuk oltrnliUBihwcini lii\'rucjii dijkalrsiln tnuulan. .. huzininil 21 lliiliú >\'lBsr ínllér üäszugbeu, raulynek legkü-selobbi huzAs» f. civi niivrniber 1. lusz. Kzen külcsiin üsäzi^s nycromdnyi! 10 iter 80.\'0W0 taibt rallír, 75,0(10, \'22-sior, 6».00«\'4-87.cr 550UO 50,000 IUmct 4O,0im
2tl-ue,e aO.OOO, Sur 37,0«0,=4-i!r S5,0O0, l\'.Uztr *0,00O, DO-ízcr 15,000, 12,000, 10,000, 3000 iul eW már a legküzelcbbi huziisbnn résztTthűtDÍ ejry egész Bors-jegygyol _3 ft. o: c. 3 Bursji\'jiygyol 8 ft, 7 eurejcgyiiyol 16 fl, •45 «orijogygyol 30 flórt o. é. . : (474—4,2)
^Saivta^^biziiaük^ziO^ZL\'giL\'küJd^o\'ul-W iittutnek ; a. nycromiinyje|,\'yziik [WDtojan boküldutik. Jlültúz-tassdk miharnarúbb LgyentstTördulni alulírotthoz. :.
Carl Holle !11 rranfcAirt- n. M. : ... úem Haujitpostiimt gegtaiüberlZcíl ííu. 47.
fo 5 SSS Hí
?4
WAJDITS JÓZSEF
könyvkiadó hivatalában
•\' NAGY-KÁMZSÁN. :
"Mífrjelűiil; és mindon liiielos kOtiyviíriiHiiúl fenp-
„llajta leányok mulassunk !"
MULATTATÓi KÉZIKÖNYV." A magyar hölgyek szamara gyűjtötte:
Wajdits -\'József.
jízen gazdag bclurtaliim, vi\'p kúlliÜMi (i."/.el. 000 lapra .terjedi) csínon kemény lálrialm kuli\'tl kíin>vni\'k
Áxalü-t. ao b:r.
ffasonlitliatiaii olcsó árak \\
............A.rooz tti]etfoly^rn..éa_j} JbIyJjjnua_buk;\'isidv-arTa indilottnk
több gyérost, nekem készleteiket áüidjii", azon felleld inol|i-tt nii hamarabb készpénzért eladni. Ajánl.mi a t. i-z kiizöur!ogu«;k!kü-lonÓÉL\'n ..pedig rendes VüXÖiniliuk nz_.Ígen kíidiHizí-jUkalinat felhasználni, hogy vahidi vásznat, ferii a női fehériienniekiit fi-]c árun vj\'isároljanak. Jó v* valódi v *zmi é^ liíhatiélkillí .íru ért k\'^zi\'hkfdik ;v7. ................ . _____________.....
első legnagyobb yászon és fehérnemű raktár Bécsben
— ¦ Al E TH..........S-.-
biu. HotheiiMíTíriii^fr.i-Hp ««z.
Ingek vagy urigalléruk megretuleU\'^ntd ft nyakbi\'hé^ kitei-n.l>\'..
Tisztelt vtívűi in kényelme kedvéért, az nV í\'c-lrér nemükért, melyek m-m jpl állanak u testbe/., vagy biirmí oknál fogva in-in teLszetiek, az értök fizetett ár bérmentve vis/jiküldetik. —
Vászon-árjegyzék.
1 db rinnlrna jiS kOsiaíüvfitvnjson Mliliff -Vi frt., műit fiak . -Ili . full, rreaft-vá-iEon . * :M
- -<íO . jelesazilt-riai vászon ~~ —iííí "l\'-l 7" ]\'•>\'..\'
. hu . kit. ramb. vásiun- . ^ít - ."ín , «1-1
¦ P 10 r irlatxli czérnaváízon F \'2$—.\'í^ _ > _ < - \\\\ -... .,)i> .-v ¦-rninlr-.-cTrntaváatűii TV) —71Í7"« jfi"
K ijij r finom árlatidj szűvi^i . 4t) — áb t \'11
1 tjli 511 r.Tfr.* liollandi mDt, lepalkal-
ma-abb uri iupekre eddig CiG frt., muni csak T frfl r brali.\'Uiti v/Ovén legfin. » leiy\'ibb m le(rtartitn , - anitesalt I.\'-lezik . 6(J — 70 „ . 30 —Ilíi
livndkivíili nnpy vila.ts\'íekii a )q;nrlip«p1ib rnnilmrpi *zfl>\'.*í<i\'klH\'k Si \'_".». I 3lJ, llíi, -Ifi, iHl frtért rlarabja lo.-lvek .memibnii krt^zer annyira b— esllhe vannak.
1 db .\'Hl rílf-is ár^y-kiuiaváaE mindení.\'-In Hzinekl.eíi raikttern én kiii;r.k«Vva"
beeH.lr 14-18 frt most vunk 7--!1 frt a (rjrliiinnialtl),\' 1 db 30 rüfös ipen finom Ús taiirin patnitl-Hzr.vt\'HI ntlaa-prndli, l.ee»ár IS
egész irt, moal caak í)—12 fri. 1 iíffgúoiiOIkflli lenedŰ, 2 rűf asélcii, 3 r. ln.wuu, cjak i\\M) 2 * fél an\'-l .\'t 4 Fi 1 WiüMIk. leprtlC JíVs ;l r. HT.ÍI. .\') r; hnnt; ni. es. :i.f.O- -1 fli^- a tetjÜn 1 dania*r.t aBitalkétilkíail. ti 3?em>*lvir- ?1 n.«=talteriti; Ik.ziÚÍII.- I) a.iztaTk<-n-
dövel) m. cs. G, 6, 7, ö R. a lepfin. J. /
l ilaniartU aszLillc Ut lel i\'J niemélyrn i.1 usta] ter tir» IhiileííIIí; V2 asciai-
kcndí\'írel; 10; J"".*, 14 IC füj; a lüg-llnomalib. 1 tnt\'xat kinivhatr.rlíí moat r*!lk -Tm— \'.l flip.
1 ttiezat .-LSítalkenilü v. turillkiiiű kfilrinriaun tartiíp, ára e»nk 1 SO, "i, fi, 7 8 ft.
Zsebkendők árjegyzéke.
1 tnccat kis váflseousNfibkendő 1 frt 1ÍU kr.
1 titezat najry nimbnrjri vanzunnebketidí; yj(>—t-fniir n l^fin 1 tnrzat lefífiiuimabb fehír franeaí.t baltiszt-ísebkendűk. íi, ú, 7 H ftle;. 1 lticz.it axinea v.\'lsEiiuisebkend." ipen linüni és Lírtós,i«egsnir«»l.et5 4 -
fri in a lej-fimtmablj. .,.
1 tncznt b\'atirizi váazonzsobkcndő, febér ,v«(ry Bííties BívnülyTyol ciak 7 u % 10 rrtijj a leglinomabb.
S frt
Ití hl
ing
Férfi- s hölgy-fehérneműk árjegyzékei
jú víUíodIióI 1 frt ö^fcrttil a.őU-ig a !cBÜnomabb.
- -I * j ic
a 03 I « = := ^ .5 9 co ¦¦-ijg-íf j.
? CD a « feg- -
1 níli ing kitilnr" rnmburpi vapj- Ir.dlandi vánf-uubnl finuin aziv-, vagy
kertrriaLihku nn»t liinizessel rV.ik .\'J-fiO, í, 4, fi fl a k>(rftiinniabli. I kori inp, kit fin." ntmlmrp. vajry irlandí v^zunbal, > lejri-bijránaabbáu. k/süHvu — [jíi npynevéreit Erzsébet enászúmé ingek) most esak fl. C tí frt a legfinomabb. I női éjt felaltö) curftettp) kitflti" .k,\']., „ion csak l.Ő, li, 7, B ft * It-gf. női ald.ífitokiiyiik 100 klllrinfíle ].iírÍ3Í iniíitn "riscriut, npy szintén\'a nw*t általánosan kedvelt naegb* váKuLl n/.ok\'nyák lthurave, varróit axerjé moal csak ;i, 1, fl, li. 7, ti frt a legfinomabb.— ITri n.idráffiik íinmii nliirtinglií;!, vacy vA«í(iiiból anrtí ste.gésekkeL v.
hímzésekkel kitttní; kJállitáfi. uioxt esak \'2, L\'.;*A1, .\'1.5U n Ifuiin. Uri inirt-k gallérra! vngj- nnélkfll, fndrnzntt mellel vagy simán kitttii\'T eliifonbnl, nu\'lyépen oly tártéra , mint a vásmti, fehéren és síinesvu . must esak fl, lí, 7, 8, 9 fíf « legíinomabb.
Uri iiiKCk, logjt.liir rnmbnrgi vagy irlandi \\ásKonbáí, — gnllérral, vngy » i.élklll, — simán v\'íigy fo.li.,zntt mellel a legiljabl. divat sierint orííson vamn. most esak !\\ !Í,ÍÍ0» !1, i, fr- ll írt-ft Icgfinomalib. Uri ingük ler-fíimmabb batist niellbotéttul, lognlogiStisabb, a mi Csak létezik
most esak 15, 7, H, 10— iy frt a legíinomabb. \' . - . Uri gatyák igen jó ús tArtún vjín*unbill, fúlig magyar szabásnál, — f<,al
csak frt flO kr, egész !1 frt a liigfiiniinnbb. ¦ - . Uri .gntyAk, ipen j» és tartós vánsmnbiU, magyar av.alirlir.inl, nagy flln|i|u>l
most esak l.DO \'2 frt flO kr. a lugflm.nialib. I Uií-.Tat iwi Inggallér, n legLdngáii»abbnn, és leginbb divat Bterint, mofll
írtak á.flü, 3, -I , fi frt n leglinnirmbb.. ^ .\' - Íj
t tnexal nri ké/.elfí* a lugolegattnablmii é« legdivaltiRnUban kínltiívn, mottt rsiik -1.50, fi, fl frt.a legttiiiimalil.\'. ¦ -
~\\Tr,iTi"\\\\r ^\'^ \'"\'¦\'(í váwirolnak. o.gv titunu him/útl hat
Y. c v U^-niHz^feniTii ü(riYig,~ogy"i-HoditHv:ép navffgisigif-
tel,; l. i/kávéahR.8Z-\'(lio7VtV ulti l> kávékumhW:} l\\Ki füg íá-Hilrhlk ogy igon.fmoiu unóolmiir-jiH/.litíteritili. líiipnak ráatlámil.
• .^ivs4im\\rtt\'ft.kU»7dülb>ndö,vil vibjínnkbél .HiiiíUVk\'/kttUwtiiek. A Itivülcket.kórjuk cziimízni-í OVCetJs. S*. *
eH; li.,,uilvnri .sziTfliíiV,UÖch, Itot|ionlIiurmstríiöStiJNr.2ií.
WajdilH JoZHcf kiudú, lup- tiyomdálulajdouus gyoraaajtii rtypuiuaa Wugy-Kuiiizaúii-
Nagy-Kanizsa 1870. október 15-én.
42. szám.
Kilenczéíik évfolyam
mo(|>i Kp/lóin
. . Kiterjedve
\' SOPRON- és VASMEGYÉKRE. . --
Vegyes tarta/liii-ui Hetlletia
kereskedelem, ipar, gazilászai, tudoniíniy és mflvészer.k()re\'l,\'ől.
Megdelenlte:
. minden .lomb.ton, \' e^ts gyakran ná.f.t va«y kél ív.-.. SUTkl\'Ml.n iruült é* UíihIiÍ\'íiímiIiiI :
WA.Iltirs JÓZSEF kii]ijvktre9ki-(l.\'v*.\'l.oii.
Előfizetési föltételek:
¦¦\' JHirdetéselE
A h-lt lui-.\'.!..,. |..\'Iit I .l-..»t 7 kr.
J-sior il .u-.ixl.-ci t..v.l).bi i..-ikt.-K.i.,;rt fi kr.
íktaú\'i • 1.J
]j kr.
Hirdetéseket elfogad:
• S-TlMlnái: »S ADÓ IHVATÁl,.Pe8te»:Zi;iíLER><. Beo-, Hamburg, Berlin-, Majnnia.- Franlitorl- 0. Ba«el-ben: m isi-wstkin h viniLEK. tlpose-. Bern-..-. ; Sliiltgarlban: kal-ipk* t.íksa. Becsben: iil\'l\'Kl.lK
-—- Előfizetési .felhívás-
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
N kiterjed"-
..Sopron, és Vasmegyekre
i-zimíl v.-jryest!.ríalmu hetilap -1870. éci akt. lAwaMutfri frn\'-gyril\'\'r*.
^Efötizetési ár:
Kvnr.gvedre . ¦ • ¦ 1 frt- ">\'\' kr-
TTrír
-ion t. ez. pártolóinkat, kiknek előfizetések f. éti siept. Ibó vénével lejárt,\' kérjak ar előfizetések mielőbbi .megújítását* hogy a pei-danyok megküldésében fenakadás ne .történjék.
•As lS4y,-ik étiben leolgiSlQiban wfr. <\'» rokkant munkaképtelenné vált szegén;/ /«\'»-n\'ilck s özvegyek szegélyezésére vonatkozó
rendelete
n. lnliigg! minúteriinniiak ISTO-n.-
-A-m.....belügyi ministeriuinnak. fulvú
évi nngustus lié- 14-ón 520S. sz. alatt :i fünt érintett üjiyucn hozott rendelete ily-. liép hangzik: .Az urízúgos liuuréileliui sc-
-gt\'lyalaitbi\'il segélyre tarthatnak igényt azmi liímvétlcl;.. kik 1S47, évliijn.-a lumvéili
" szolgfilut iilíijc alatt a*
1. rokkanttá fa innnkakéntelcnm\'\' lettek, azon fölül
___._.2^Bzeggny«k.
: Az akkor sznlgálatban volt lionvéilek özvegyei is segélyeztetnek, lia t. i. _~ ~ür a/.^őzvegynék férje a csata téren ineghaltTvagy ...............
4s ha szolgálaton kivül később halt mcg-iigynii-ilo -a- lunli szolgálat alatt nyert sértés következtében éVhá \'
fi. az\'özvegv vagyoiitalan.-tehát szegény. \'
Az ezen kivül esettek a nevezett ^ítlíTlTbót sfgély t iieirmrcnickr-T-......----------
Segélyt folyamodvány által nyerhetni, melyhez Vét. olnuiiny kell. t. í. egy szcgéjiy-ségi és iuiinkaké|)tcienségi. Az elsőnek l;i-szolgálnírásával n helyhatóság és fúrabeli lelkészi hivatal,a másodikkal pedig a megyei -\'tiszti urvosi személyzet -van .megbízva.
¦ A szöllészet és borászat
\'.tárgif/ltmn teljesített közérdekű kísérlet a Imsziirű-géppelés jzBUifckével\'Keszthelyen sJSíQ-ík évi október hó 13-án. —
K meghívás kedves meglepetésünkre szolgálván meglehetős számmal jelentünk is meg. Délelőtt volt a sziirögép,délután pedig a szőilőekéveli kísérlet s hogy mi lön a kísérlet eredménye, ezúttal elneoi beszélhe-trin. ::ier: van ínég holmi pótcsrletűt; melyet beíejezni kell. mert e nélkül illetékes véleméuyt nem hozhatni. Jövő számunk e hiányt pótolni fogja.
Azért hoztam pedig megelőzőleg e miukat, nehogy látszassék, -mintjia.;iz;-ügi iránt közönyösséget tanúsítanánk.
Kelt N.-Kanizsán. láTii. okt. 14-én.
" ¦*¦ TKBSÁXCZKY.
Tanító-értekezlet.
-~ Jesyi^k»nyv. alapján, —
A kapornaki járás néptanítói f. t\'ni nlil. 10. 1 1, és 12-én Nagy-Kanizsán érte-lvLdetet tartnltak.~MegjelcnU\'k a járás néptanítói, a megyei tanfelügyelő, Halvax József, AVeisz Manó, AVlassics Antal, Hegedűs" József, Baboehay János, Belus József. IMusz-szer Itrnácz. Dcsich István. Tárnok Alajos, AVidf István. Seitl János urak sat.
Tanfelügyelő ur az értekezletet üdvözíti beszéddel nyitotta meg, elősorolván ezúttal az összejövetel czélját s azon módiikat, melyek által azt legbiztosabban elérhetni, t. i. az elemi tantárgyak czélszcrü kezelése. Végül felszólitáa jelen volt tnnitnkat, hogy az értekezletet sorrend szerint kezdjék meg.
. Juhász Péter nagykanizsai taui-tó előadja az irva-ulvasás elemeit, a vonalok és betű részelitek ismertetését; Schneider Rudolf antalfai tanító nem egészen helyesli a lictük részelt ,a levegőben utánoztatni tartja "szükségesnek. Szabó Lajos galamboki tanító lielyesli az irányiévegóbeni kezdését és azt szokásos tanmódjával ügyesen indokolja, -kGztot5zésscl-fogadUtnttl~Hegedűs József ügyvéd s megyei-iskolatanácsos felhívja az előadókat, hogy dcritejiék fel cgyszersmint a különbséget a régi és ujabb tanmódszer közt, hogy a gyermekészre melyik minő hatással van? Tóth István, nagykanizsai\'tanító helyeslés közt megfejté a feltett kérdéseket, melyre Hegedűs Jsúzsefur »megfejtést elvontnak találja s az előnyt a régi és_.ujabb tanmód közt tetszéssel deríti fel, s ajánlja, hogy a gyakorlati elózz\'e meg a tbeoriát.
.Elfogadtatott: tanittassék a gyernick mindenek" előtt az iskolába járásra, ezt kövesse beszéd- és" értelem-gyakorlatok nyor; máni szemléltetés s .végül ezekből kifolyólag térhetniát-az irvaolvasás azon.módjára-,
\'— L -^Er&tyi\'uihzky Lajos ügyvéd ur,mint te-
- —kintélyál szöHész és horááz^hirJa]>ok utján __J^ a.vonalok^sietük .teljes mérvben fognak-
^\'.„•i".lennc\' racSi\'-v!.nagy számmal„;e hú 1,\'1-án- :fokonkénLismertetni.
^esztbclyen aStrennér-féldjorszfirő génpcl.\'1" Délután: Tanfelügyelő ur örömet fc-
- \' és_bajIacs()nyj_sz\'őIlohcgyen már megpróbált \\ jezteki^-részvéten. Horényi rál-firtekezék _^jj^wkéveli kísérletre; mertje ckfi állító- pi- szemléié ti oktetásrcU^műlvi^\'líoffíiiann\' r^—^rS.\'l" ^rtt M*tí#Öthrku borból-a"b7Jí-soii~;"MóV folyfattflag beszélt. Mindkét előadás
: V rüMükilctesen \'clváliisztja, a sízőllöcke pe-\'\' tetszéssel ,yétct\'vcn,elfogadtatott: á-bemélfl^.
^áig pótolni ki\'-pLS \'a\'liíányió\'kézi.\'cröt,-tehát ismerő- h itóíö-tehotség kifojt^ao legycií a\' \' U\'^^Ökapftto.és sarabolátit.;" ^ 1 szemléltetés .íocíéljft.^-: \'
ílajgató Sándor kis-kanizsai tanitú az összes tantárgyuk keresztül vitelén bő szak-_is méret tel értekezel;.
Okt. 11-én Szab.) Lajos galambokí tanitú a számidá- i-lemcit -könnyüíétígel s alapos felfogással ismertette. Itosenblüh Lajos nagykanizsai tanító ismerteti a számológép czélszerü haízuálatát.
10 órakor a jelen vuk taiiiiói kar ös/.-sze= tagja bulduguli Kirnbauer Gusztáv ev. -segédlelkész, minta népíKivehís jeles bajnokának, gyásztiszt-cle-tére <ieím s mogható énekkel- kUérn- az örőknyngalotu helyére.
DéTiitáu a kegyésrëiidi haz engedelmével megtekintettek a fogyuiuasitini ter-múszettani eszközei.-mely alkalommal Farkas László tanár ur szakavatott előadásával szíves volt érdekessé tenni a látogatást. A \'tornateremben Pon^\'ácz"tornatanár s/.rnte készséggel ismertette a mrnászatot mind elméleti- s mimi gyakurlatilag.
Okt. V2\'*é\\\\ Juhász lVier az *üteny-_ irás kezelését ismerteié, "folytatólag- iluli-mann Mór a módszer, kivitelét tárgyaid, ajáulván a balkézzeli irá-t. hugy a gyermekek könnyebben utáno/ha«ál; jubiikézzel. Llt\'ngadtatott Lövényi utenyinótija.
Ü. Erxvö- .ÍYi.\'í-iíf \'cultiisuiinittiM\' innak a tanügyet elomuzditó atyai gondtt.s-kndásaért a taniloi kar által értekezletből üdvözlői rat síirgÖnyözteteU.
Szigethy J.s/.ót. omelmég a hittan egyes kérdéseinek luődosilása mellett, mint ide nem tartozó tar^\\. vitatás alá nem vétetett. ,
" Tóth Isuáu néhány iskolás gyennek-kel a hangzók tanitását mutatja be. Szabó Lajos táblára viszi át az oktatást; iloJF-mann-MÓF-folyiatja s a iMiigZ\'ik megismertetéséhez legkevesebb^ 12 órát ajánl. Helyesléssel fogadtatuit.
Tanfelügj-eln ur á nyelvtan kezelésé-,1\'úl beszéltT..ü Jíönnyii érthetőséggel Uiner-teté a hév s légsulyuiéröt és a földgömböt.
Szabó Lajos a gazdaságtanból jelesen ismertetë a bmerjosztut.
És ezzel az értekezlet befejeztetvén, látni való, hogy az összejövetel igen helyes és tapintatos intézkedés s a méltányos cselekvényhez csak-azon óhajunkat fejezzük ki, vajha az utazási költség napi-Uijban a kormány által fedeztetnék.
A hivatalos összejöveteleken kiviil ter . mészetes, líogy ősi szolias szerint társas-étkezések történvén, ez álkalommali pohár-köszöntések nem hiányzottak. ;
Hétfőn tanfelügyelő ur a tánitók részéről éji serenaddal tiszteltetett meg.
DÁTOIU\'X"
Az \'áHam póiiz-tái^álxW- törUuit
¦ Szulittd. rymuayJuiii,.mikúp ar. dlhun f^nz-tárábdLbirioi okra adiva Bogdlyozettqk tutiják, mikjsjTiVBÚgélykiíp nukik a\'dutt üBUzug az orüzitg, ÜBHzea adó átidHuyiibdl.vagy ndtüstvagyoii jövií-
tudósi ui.ik,
klddvtiióükll\'; liuld.-l\'.\'a»:i/. :id:a..ti, ln.-y urak. Iirtz.-tj.\'i
dcIiuébOl fiideztututt, ú .idatult. ún t\'zuttal a iluig:tá magyar királyi közoktatási minisierimii állni u kcMziludvi giizdn-iii^i taniiitézutbis e^y baví tiirtinur^. küjilnit- tanitü-urakimkiiiduiiiá—. uyuzotl üs-smígri.; kivánviin 8Zorilkuxni,c tárgvra "úhajinm a ^iiiigyoii tióztL-lt olvusú iigyuluiét tór-diini, is inivul n Zala-riumo-yi Közlöny iá hozta a ni--gyí; kfbtilt\'di\'M a L-uiiiitézeibi: kúldíitt ta-uiui urak uéváurát, azért én l- lapok hasábján uli.ijtam iulliiviii T. .^ánnire-r — Tóth — éa : Szabu lauitii iinikut, szaiíilsák--miig a büBZadul-uiaa li.dlgatiidt.iikiiz.il.ik bármulyik U, vagy a mi miig. jubbati .vaiiék, mind a liármau küzül-jék :i taiiiiii.(:z.:tlicni Lipüázialat.\'iikat.3 igy.adja-nak idkaimat azou riíimínvre, mikép az adouiú-
.iiyyíUlJ___\'"\'g-szi-ij____bizi-jj.... kamntot tog hozói, a
iKki szánt K:zéinak; mert ¦lm i-áak a kirándulás-rui. t-j ;iz (itt nyuri a t;i[i^iztalt vc-udögszurütetről - u^-y ]ij»zt;iii, L\'hhuz liuizá illik szidja iá. — luurt szerintem a irra furdituU köluégesak ia azért a/ ¦\'u-lí/btbi.íii réjzuáitütt ¦ tanitú . • :i iV-üiaíziiáljdk az alkuimat az
nit s/..-rzt-li tamiliiiányaikai kozülni, b ezzid.u.....
Liniiité/i.\'ttül aijya^i ktJrúltuéiiybk nyomasztó vului miatt Távol mannlt tanitu uraknak útba ipiailütit Xdii\'irT\'ii\'gy igy nzolc""iá a jötck"ony-" sá^\'ba részt^itiiiitjssL\'nck. — íuirrt uruiui alküi-luaiiys iilüljL-a élünk, alkntmáiiy egyik-gyé-ináiiikövi; a iiyilvdii-iaság*), így mindtni buvé-tulról nyill számadást kérünk, tiuíik tisztelt tanitú urak-uii:gk:t|)ták :i magas m. k. niiuiatt-riumtúl n kiutalt püiizüaázfgtji, do hogy mínó yviuii"lir.M)zOvi: tüiii\'k, váljon kellűlt-y azt bii-lóíiiutták-: j* arrúl hallgatnak, egy árva Bzút SL-tn szólnak, óh pedig inily lelki mégnyugváa-kéiit it»g sokak szivére hatni, ha ünük tapaazta-Istaikkal \'i nyilváudöödg elé\'lépnek, — hÍBzen, vau a laniiil uraknak szaklapjuk, mily azepeu belé illenék a kiizléd, du vau^udi lap is, uiuly sziveseu fL\'lvtiiiné Ucretcbc a tapasztaltak közlését, rsak kopogtassanak, iiiGrr a jüislmarfel-vunni fjj röia nyilt számul nem adni, azl gon-duTjn a közönség, hogy az elveszett, pedig ily nyomasztií helyzetben, minőben muöt élünk, nincs veszteni valónk. Azért tehát ismételten kerom a fentebb nevezett tanitó -urakiit, hzívm-kedjenuk mihamarább bennünk megnyugiatní, bidjék ei azon mélyen tisztult tanár uraknak Í5, kik önöknek előadástyadtak, örömül fognak szerezni, hogy ha .tapasztalataikat knzzé teszik^ mert igy azuk is örfinrínel fogják fáradalmaikat pihenni akkor, midőn látják, hogy előadásaik a keliü Imtáát\' meglettek. ~
Bár ha soká a közléssel nem várakoztat-" miu&k ugy sokan megnyugodva lennénk. "Eingviz, október ÍÜ-én 187U.
\'^KÖVÁTtí JÁKOS.
Rendszabály.
A iiwjyi!bcn~náf}yQii elterjedt különbféle ezimek alatt dologtalan s henye egyének által ázni szokott vétkes kujtorgds és kt\'i-régetés erélyes mcggátlására.
.(Folytatás;)
ILL Koldulási engedély. J
D-ör. lv:oIdulá3Í ongedély érvénye kiterjed nz egész jdrá» miad négy vidákíi teriiletéru i du azontúl nem ; — miértía a más járáshoz tartózd kuziégélcB\'ea "ki\'ild\'iílü egyííiok a községi falőljá-nWdg\'ált.ul azonnal .az illető járásba TJsnzttutfl- , \'-".-Bitandok. - — \'. : "....... ~- _ ;"\'.. *¦ -
*)\'l|ín*!.\':a nj-prt U|)»"tjilatr»l m n.-kulil»»»l ítr nhú .Íilukaílutnii Hi*l,rt ur ¦¦¦kavHlutUn. ImMÍll...
38?828
Erna koldulási engedélyek egyformaság ¦ u utánzással! vitai* élések íneggátlása tekintetéből a megyei nyomdász által lesznek az ./-.úalatti mióta szeré a t .\'/g rész iven elkészítendők ;
::f^^GlyeJcp^lLÜr^ •*
_Bzolgábiró urat a nyilvintarUsiJegyzőkönyvbe ^felvett adatok sxórónt tüldendik ki, b azokat a ^viMntertáii-jegyWkó^v-foly\'ó^ámaVaLol-JÁtandjAk
ÍK Koldus vezetők, 6-or. Vak koldusok vezetői\' csak a kol--* duíaara szinte rendeB engodálylyel ellátott egyár ^ nek lehetnek; egészséges a munkára s kenyér - lkeresésre_képw gyermekek, a Felserdült bármily nembeli. egyéneknek- koldus vezetőkkéntí alkalmazása Bemmi szin alatt sem engedtetik meg; s előforduló esetben a vidékbeli szolgabíró urak" által az ilvenek szigorúan megíeay kendők, és ezen életpályától, eltiltandók,
lyezése nótául visszaélések meggátláaa végett a járásban azonnal alogtágasb értelemben közhírré teendő; ti az érvényen kivül helyezett koldulási engedély netáni előfordulása eaeto-
V, Megkülönböztető réztábla-jegyek. - -7íér. A koíduláai engedélyijei ellátott.\'koldusok, b ezek vezetői részére külső megkülönböz-tethetéstekintutéből közigazgatási uton történt lemarasztalásokból befolyó pénzösszegeken szinte a megye székhelyén Fognak egyforma nagyságú réztáblák beszereztetni
Egy ily-négy hüvelyk széles, Öt hüvelyk bosszú, s négy sarkain gömbölyűre szelt réztábla felső szélén hat lyütleazen alkalmazva r=azon-ezélból, hogymzpezeu lyukaknál fogva, a " koldus ruhája külső fölülatére júl,erősen felvar-rathassék; — aláb^^agy^i- é3_jfeLgftja^váj
vidékbüli Bzolgftbird úrhoz beküldendő.
11-er. ölj koÍdu8ok"tól, kik az előirt réz-, -táblával-ollátysr- vannákrtrgynn,^eT^5^DTiK _ban előírt fcoldnlá^"^geddlxi-itár mi ükökből előmutatni uem képesek; a azonnal le-,
foglalandó, s az illotűVidékbeli szolgabíró úrhoz beküldendő ; — a koldus pedig a további alamizsna szedéstől egyelőre eltiltatváu büntetés terhe _alatt illetőségi helyére utasítandó lészen.
12-cr. Oiy esetben, ha a koldus koldulási engedélyivel van ugyan ellátva, 5 az abbani azc-
HiéLv-.leiráa....a_koldus, iij-yauazunosságát.....tanu...
sitja, — de réztáblájál\'előtrmtutni netu tudja; a koldus réztáblájának megszerzése végett, a ^dékrbtíli-6a^aT)irö-HH4tü2^tMt^^ -------~
13-or. Ha azonban, a koldulást engedélyben foglalt személyes leiráa a koldus személyével és külsejével meg nem egyeznék , akár voíua az réztáblával ellátva akár nem, mint ityilüdnut csaló,Azonnal letartóztatandó b további eljárás végett biztus őrizet alatt a vidékbeli I szolgabíró úrhoz kísérendő. .<
14-er. Külaű megyebeli koldusok, — akár j vannak ellátva saját megyéjük hatóságától | nyert, de mindenesetre csak azon tn^gye terű létére szólható eugedélylyel,iikár nem ; Zalamfl\' gyéből tolonezok módjára, azonnal kikisérteten
palotájába szállutt_. 8-án Albismíl a p. mégyu^ röttek ú tireurük által, 00 lovaaporosz elfogatott. — A poroszok élelciuszállitáskor tuazokut visznek magukkal megtámadás elleni biztosiján-végett, — A\'pr-bandiVknak- nevezik-a-fr>-rti--reurüket s a mely megyében találnak, egy. miliő frank bírság rovo-Uk a megyén), r- &-éu
^etőrség^derekasan JÉlp^m,\'\'LAl "z »l"\'ébb caa-tarozások ban. ^^t^rfuentinboir-rír. v issza ver-ték _a poroszokat ..okt. í)-én. — Párisit a p. nemcsak tűz és vnasul, de éhséggel U. legyőzni akarják. — Buurbuki h Falikm, — lnr szerint — hajlandók-a köztársaságnak Felajánlani szolgálatukat — 7-én fort Valericn\' eV St.-Cloud közt a. p. teljesen megverettek- — ll-éh p. tudósítás szerint a fr. visszaverettek, -Orleanst rohamaial foglalták el a poroszok 3 több ezer foglyot ejtettek. — A Ír. hajóhad életjelt kezd -TnuT3mrir-=\\\\-TnTÍiii^ agy
vezetésu alatt halálfej-huszár megszállta iilois városát. A lakosság a huszárokat megtámadta, nagyobb részét legyilkolta- a fejeiket karóra tűzte. Csak a hadnagy 5 még két közember menekült meg. de azok ía sebesülve. Ezt a poroszok kegyetlenül bosznlták meg-Ijgvaii is ;} százai] halálfej-huszár ment Blois
..... ......t ,
| lijinister n kincstári utalványok kibocsátását | megkezdette ezfea és., százas jegyükben 5%°/ kamattal. — „jSaszlava\'f uj előfizetési fellüvá-Bában erüseu hangsúlyozza," hogy az ő yzemébuu
¦TnjnnOTk^ürökürBzAgr\'hanuin Aiisztriii._Ma-~
gyarorazág ia ésak földrajzi fogalom. — (jr- , Andrósy^ Gyula iniuistterefniik.Pestre íütt, LÍBZt"F. o hóban íilí"ÖO-dik születéauapját. — A budai •güHM.ktf félévi hevétule t»2334 frt. —
ellen f ruaguk kérték ki saikat me^boszul)ia=s:ik\\
_ilyk::^fija^iiLtidtJűe^L!Íe^ -Fáris^líi-Híjiáirihi
maguknak, kogv tár-3 miután a fóbb em-| bervket elfogták, kevés kivétellel egéMZ Blöia Térti\'~üű éa gyermekeatűl-halomra lővetetU A p. falut égének fel. — Az ostroniázerek s \' \' " \' ¦ - \'abban
megytft) jélifl betQk\'ezek alait pedig\'iVét-TpS^?""1"^\'"**°lg»b««5 ur által szigorúan meg kes_utAnzáaok meggátlása végett," a szolgabíró- \' ság hivatalos pecsétének lenyomatát magában
rejtendő egy és fél hüvelyk átmérőjű, -a ^ezlap felső 1 elérőrktíel&emelk-edő-gömbötei—niélye- [¦ dés s végre ezen gömbölyű-mélyédesnek_jobb j és. bal oldalán az-illető főbírói járás két kezdő ! betűi,- például: az egersxegi járás helyett E. j ^l^znqk^lkalmazvA,.— egésznek mintája.:.
ÍL alattdáthatór; " .........Z .\'. |
8-or. Az ötödik pontban megérintett kol- [ duláai engedélyt, s a 7-ik pont alatt! réztábla
fenyitendők. VU. Koldus családok 15-tlr.
szekerts koUlidáíck
-blilsÖfelére nyomott hivatalos Bzolgabiróaági pecsétet minden koldus tartozik büntetés terhe alatt bárkinek is, ha kívántatik, meg mutatni; ! i űtet ekképen arról,hogy ő az alamizsna kére- 1 getésén) fel vau jogosítva, meggyőzni. VI. A megállapított rendszabálytóliel-térés eseteibeni intézkedések. _ \\
~9:er. Azon esetben,ha az engedélyivel eT^ látott koldus, koldulási engedélyéfe-.vagy épen -H»^megkUlonbíi»tető^réí táblát elyesztcdé-;—tar-\': tűzik ezen körülményt az illető vidckbeliazol-gabiró urnái azonnal bejelenteni: hol ia ezen körülmény a nyilvántartási jegyzőkönyvbe bevezettet vén,az clveszfdt engedély, vagy a hiányzó ^réztábla helyett neki ugyan, ujabb-fog kiszolgáltatni;. azonban az ezek kiállításáért járé Öaz-- Bzegütrmegtérttni tartozik, .-^l\'l-
10-er.Az. elveszettnek áílímt,s ujabban pó-.tolt koldulási engedélynek érvényen kivül he-
Az.ugy nevezett koldus családok., alakulása -- ezeknek sukezor több szekérre ;teTje^ó^k^i^v"ariOB:baq"községről községre huzó diíaa. a az ezek által űzni szokott terv szerénti koldulás lehelő megakadályozása , tekintetéül ezennel el rendel lo tik.jniszerént a) koldusokjí:;;^. n\'uk szekereken b kordélyokun esvik helyről \'j raAsikra vándorlása — avagy tribb kuldus cia ¦Udnafe—tervszerű alamiziua-:ÍCf,rcgeT?5—védeti
íiaiívták.\' Bizalmas - alkud*iziiíok folynak. — Liik-be 12 léghajó érkezett Pártból,"egyikhon Kératrv volt. — í\'faribaldi megbetegedett s érvelőre nem v^bet részt a harezbau. — tJrlu-anánál 7t*t.í bajur-örrtt-el. —- Liverpoolból nagy niennyiiéirű Üadikéizlet érkezeit Fraitrziaor-szá^ba.
Heti szemle.
i la"0.
ÖSEzeálIása ezentúl Zalamegy« területén áta(-jában mtg nem turetik.
(Vígé UvutWxik.,
Hírek a osatuterrul.
- — (;aí[ uj mitfáilleuse Parisban e-jv [jerez alatt ÜÖOO embert képes leteríteni. — Cham--burnbe—yzer - g.iríbablidta yittr -— A pápai zuávok t!UJO-eti Tüiirsba érkeztek. — (fatn-bo\'.ta iiiiiiister Parisból íí-án léghajón Touríba jött s niásnap kormánytaiiáes tariatmt. (fam betta a néphez gzóuokult s lolkiMiiltca tugad tátott. — \'rhitirrf\' íl-éu tiilib órán ál-értekei;\'\'! l Bcitst. gróffal, a^utiin kili.ill^auUun v.ifi ó i\'.\'l-ségénéi; meglátogatta Andrá-y, !*.>.~ky t-s Taat\'et. IM-éu Flrirenéxbe ."utazntt. Garibaldi íl-én Tuursba érkezett s a pr.i-fektura
— ""Adélelrauö líóv\'." \'kWepéré\'napolüTOTr el. — A biuLi-pe^ti lauezbid év alatt
-S,fi;>:í,y03 fioi vi védelmezett. - A Kara-gyorgyeviis-perbeu a perköltség í(l ezer Irt. — Á Batthyany-siremlékre eddij 17,072 frt gyük hit. - A k\'iriaűezi pénzverdéből loW.Dl.llJ ezüst írt, l\'.iS.OU\'\'ezüst tíz s 20 kro- érkezett Pestre, — A pesti waggon-gyár ö=szes fakész-lete leégett. — Ma^yarország"fi VÖ és fél miliő ujaág-példány hordatik szét a posuikon. — itíi^ínk földjéből liz ügylEtzT blrtok-lfj níílítí iinl\'lat t\'-sz. kiticatári. birtok üziuUniiyi, 40 ex-e;.ílletitiá? ur miliő. •\'")" méltó--íágoá ur 7 tniliu, fvm na^vsá^o-í ur ó mílio é^ "JnO.HOO tekinteti\'ia ur 12 iniiiu luddat t)tr- — Szmuosiíjvárott a jöv.") évben ülik meg az "őrm-my nöinznt két s/.á/.adoa jubilaeumál. — ld. Dumas vnszélyn-seil beteg. — Orczy llódog kineveztetett a uemzeti színház intendánsává. — Tör<<Uorrfzág-ban nagymérvű a luarhavész. r— A m. pénzügy
Dorú JJ^lstna terjeüoluiűa ertetcoziiat ír liTnu-gyar köUéazetről. — A jezsuiták Kómából ki. költöztek. — Budán 2 küJönez lakik, 21 év óta uem látták Pestet, egyik a lánczhid összu-omhUától. fél, a niásik, uemoHombor lóvén nem akar vámot űzetni. — Pesten mozgó levélszekrények \' létesíttetnek,\'.t. i. özekérpusták hátsó ró -
szén.------A \'maros-újvári sóbányák égése- meg.
szűnt. — Mentuvieh ^Uj világiiáíletu-\' inegje-Iont. — Pesten uj urvo^-ügylet van alakulóbaa. ~— Tóthen oktriííPen joteltonyczélu tánezviga-lom leaz, üszL-í jöredelme KiafaluíTy Károlyaak fizülőbáza előtti szoborra fordittatík. — A hon- -. véd-kerületekben nov. 1-töl fogva, a mitrail leusök kezelésére nézve oktatások kezdetnek meg. — lig. E3Zterházy Pál a telet családjával Budán tölti. — Horváth Boldizsár Erdélybe utazik. — Ur. P—y líéíu követségi atíaeli--tetemes monuyiségii váltót hamisított t, e"v azép leánynyal megszökött. — Mariénwerden ben egynő kétfejű gyermeket flzült.
Hírek.
— K 1 e tz e r Ke r K a hírneves gordonkaművész és. neje Valéria a melodráma elaő-rendü papnője Nagy- ICanrz.-ián vannak, Társaia-gukbau van Wúgrit3ch jliksa zongiiramüvész^w:-Hangversenyük vasárnap, okL ló-án lesz a szinhazban.A német-szinéazek előbb „Nur nielu \' reden" ezimü 1 felv. darabot adják elő. Aztán;
1. Duo nBorgia-. Lucrotin^-bf>l gyrduii-kán éa zongorán előadják Iiletzer Feri és Wug-ritach Miksa.
__2. \\Vagner Amália kisaa3ZűDy o|)erabnl
énekel.
:i. Wugritsch ur Chopintől-egy darabot ad elő zongorán.
4. Kletzer Feri több saját szerzeményű darabut.
W\'igritaeh ur LwztJől egy ábrándot, ti. Wagner A. k. a- énekel éa végre 7. Kletzer Feri saját szerzeményét. Ezen kivonatosan közlött! programm oze-^mt a hangverseny változatos, ugyan,„dji^ajnál^ Tűt, liogy Kletzer Valéria úrnő nem müküdhu
tik közre, azonban ismerjük Nagy-Kanizsa város lelkes közönségét a nem fogja elereazteni e művész part anélkül,..hogy a.ritka raüólvbun" nem rés2eaültiénk. Ürömmel halljuk, hogy küzkiváualra egy niás*jdik hangverseny adilsa van kilátásba helyezve. Midőn az elianiert iuű-veszt\'k körüukheiii időzéaóru felhívjuk t. olvasóink figyelmét, nem mulaszthatjuk ol róvíde-deu megemlíteni, hogv Kletzer Feri egéazuu
tá.rcza.
Álmodott boldogság.
— Home. —
\' Idiff Tiralt a rónabiöitní,
. Mlg- h»ngxöU-«-cialoginytlaI :—
• Maf Bleltél,- msgctík\'olíil, , Körülfontál Dfájuús\'ffaL
Itt « Cn : faerradt a tíui, —U*Mi«-fliáttt eI-«-cí*loKáuy ;-— \' Elrepültél t« ii tőlem, É« miridUm ígyen, Árván I
Houuk s hidegek *t fjek, — * Mondd, meddig foRS^ elmaradui ? Vag7 örökre\' alég legyén A régi UdrrSl álmodni ?\'
UÍTAV^ JKSO.
A mi halad nem marad.
..r.-r~ UeBiélr. — I.
— Pszt! — h\'allpd-éErzsi? . -- Hallom -tttt yolt a suttogó felelet, a. szo-;
ba miaik fulóolovŐ ágyból. !
Mehetünk? kérdé az előazör hallottuki h»ng. *¦ -r" -
— Ju yöina-még kiasé^várnunk; tudod\' atyánk nem kbnnyen;:Bzbkott.elaludni, de ha! ••tán elaludt, nem is élired fel egyhamar.
— Hisz már hortjoy.^ Jöjj, mcnjűuk,alig1 yárom, hogy találkuzliauam vole.
— Magam » ugy yagyuktSdca Marctátn,i uoDban nagy dolgot liocíkártutiínk,\' —ha va-^-fughilt, . , « latogy atyánk fülébe jó! • . j — Ah még nincsenek itt I — szólt Mafeii
- - — Noi mi lesz akkor? — A fiatal flzorű^.\'í —Pedig ÜoIdizaáf-TUt ígérte, hogy mípti
lemr* vu tefemtvo, & ia csak volt szerelmes. _ Ügy Tan — felelt Ertti; kiugorváu
ágyából, b mintha srégyenlené magát a kandi hold előft, mely reá veié ezüst iugarail, gyorsan ölté fel ruháit.
-- —C-\'sendeson !--szült-Marván. Erzsit kiivetve az öltözésben — utyánktól csak a véknnv köz-njtó választ el, hátha felébred lármánkra.
A hajadonok gyorsan, de minden nesz nélkül öltözködtek fid, s elhagyák a szubál.
Lépteik mint a zefir-száruy, ha galyba ütődik, végig suhogtak a folynsúii. melvből az udvarra fértek.
,Hova ily későn lnnyusszonykák ? — kérdé áz udvaron fel- a alá sétáló őr.
— A kertbe Tamás — feleltek a hölgyek.
— ITisz nappal szokás a kertbon sétálni, éjjel pedig aludni.
— Igaza van kendnek, de mi nem vagyunk, még álmosak:*
— Már pedig éjfél körül áll az.idő — mond\' az őr, egy pillantást vetve a göuezol állására, fi a hölgyek tova siettek.
A kert virá^i hüs harranttiiÍ felüdülve a meleg nap után,_ujult erővel áraizták illatjukat a FüHzeres légbe, melyben a tcljea hold ezüst sugarai játszadozni látszottak."A kertet egyrészről a Mura határolja, melynek fényes tükrében a fák bámulják magúkat. Ai szenyei kastély hézagain néltány ágyú néz elő, mint biztosító tízerek az akkori háborgás időben, mííiőii az\' ember azt sem.tudhatta, melyik pillanatban Üt rajt a. török. A kastély; nlaU,. mely Szenyci András birtokában van, á-3lurftthalijai"suttng--. nak, melyekből nélia fül-fel yeti nmgát egy-egy halacska, tán azért, hógy az illatos léget élvezze.
A parton többi kíizte^y szomorú fflz is állagait a folyamig dehiijtva)=-niintha"cnak abliéí szívná agg-kora élet-erejét. A\' füz tür/^ét gyüp^ pad-:kttrolja-7át~mfclyen-n~to^
mi ide értink, már- "ők i fognak reánk várni-— felolt Kn«i. .
-— S nem is látok a Murán sajkát — mond Maicua, végig nézvén a fényes viz-fcigyón.
— Nézd csak ! — szólt Erzsi, a kert ajtóra mutatva. — mintha valakit bejönni láttam volna.
Marcsa oda tekintett, de miután semmit sem látott nyugodtan szólt:
— Tán csak képzelődtél. Látod jönnek! kiáltott-örómmeL a. Mura^Uiteő partjára-mutátva, hol Bajka ereszkedett a vizre, mely egyéne-aen feléjük tartott.
— Jönnek! ismétlő Erzsi, s helyéből felu-gurván, kendőjét a sajka felé lengéié, mely nem sok idő múlva kikötött a azenyei parton, s két ifjú lovag üdvüzlé a hölgyeket.
— Szépen megelőztek bennünket — szólt iueselkedvc Marcsa, a szívélyes üdvözlések után.
— Jó ideig hagytak .várakozni magukra — folytatá Erzai.
— Bocsánat — mentegetőzött .Caáky Boldizsár, az ifjak egyike, — de dolgaink nem ¦eresztettek előbb:
:—Jó-jó Csáky uram ;—: szélt\'.Krzsi ^ legkönnyebb magunkat azon dolgokkal ki inogni, melyekről táu soha senki sem hallott.
— l^gj* hiszem .még*.nincs, későn, eléggé kicsacsoghatjuk magunkat — mond Csáky.
¦ — Jójts lcaz hn Istentől jű! felelt ErzBL^-liát az alvás hol marad?
— Úgy 1? — akkor kínjuk, hogy Hábor-^atjuk;éji nyugalmát. ™
— Kéaő bátiat Caáky urain; — |obb,leaz, ha másra fordítjuk a szót ^^niond Erzsi, midőn
; már Uagathi tászluTTaréeávul komolyabb tár-
Bitlgáaba eredi)" 1 ¦
._. _ — .Jó — tehát ehgadjo tudnom, mit inon-llati rólülíí^Szunyüi \'uráiii^hnly^Bliíir^ráfászF-
tását ?,. ..... \' . /,
Bizony cakk roHszat/moüdhatok — fe-\'
jelt ErzBÍ, felhagyva á kötekudéssel .— atyám -tni;m^Mdtur;kugyülin^
uiÚBt szánt nekum FérjUl. ,::....... \'¦*
— Ez rosz bevezetés^ azonban nem kell eaüggednünk, mert a mi halad, el uem .marad.
— Igazat adok kegyelmednek, azonban a dolog sürgÓB, tennünk kell, s jó volna, ha taná-esot tartanánk a felett, mit tegyünk?
— Tanácsút felesleges tartani, legjobb lesz, ha mindnyájan elfogadják az enyémet, szolt kagathi.
— Nos mrberr ált? kéTdé Marcsa.
Kiaaő fureaa, az igaz, de megjárpi ilyen esetbeu, midőn valamennyien egy akaratou gyunk. J\'.- ;
— Még nöm-tiidom! szólt közbe kétkedő-leg Erzaú
— Türelmet kérek. Azt akartam mondani,
hogy---bizony — — megbocsássanak ,
ha kimondom — — mentől előbb szeretnők kegyelmeteknek azt mondhatni —.— édes-feleségem, hogy uzutáu kegyelmetek ia- mondhatnák :--mi baj Férjem ?
k A hölgyek szemlesütve, s piros arczczal "hallgattak. •
— Hogy pedig ezt minél előbb elérjük, legyen elég, ha Isten áldásn rajtunk:-lesz — jó volna Szenyei uram tudta nélküHnegkötni a házuősági szövetséget, melyhez úgysem tudjuk soha kinyerni az öreg ur beleegyezését. *
— De teremt úgyse! -^tudtom nélkül .aemtnit sem teáztok — kiáltott egy hang a bokrok közül, s nem sokára azok (isörgéao közt, Szenyei jelent meg az-ijedt szerelmesek előtt. — Hát ti élhetetlen fajunkók — zaémbolődók, ,— liogy mertek ójnék idejénjányuim után járkálni; a oh, vén fejem,\'mire jutaz. még a sehonnai knrhantók megakarnak fosztani gyermekeimtől ! ültakarud játok, a többó ne lássalak \'egyötliket.Ho házuinuáU—- Hogy a hollók-horr^ "diíiráuuk\'..-".—:---—\'--—
O\'ülíl. ktlyetknilk.).
bírja azon magasabb képzettségűt és pmtinet, . r í mely -néJkfiLgordonka*miivész "mirit hangver---íctiyz~ó~meg nem állhat. Játékában finom ár-.nyalás van,mcly.a majd egészen elhald píanók-^^TJaiT\'kTulümiBön^íe^te^i^
•\\a .hangtelj, a dallamosság, melyet i\\ hurokról zavartalan biztossággal hoz le. Játéka mímlin]
izébon a legmélyebb, ha kell szolid, ,»id:d^ majd szilaj és zavargó,-érzeteknek megkapó hűséggel aü kitejezest"Arnr.lvletzer V áleríIT íir-nöt illetítekiiTtvtj hogy a mulodrámai szavalatok ritkán dikerülnekjijégelíamortok által is, oly mély, oly titokzatos érzetkileíezést igényel, a* fen tiszlelf müvéazuő e téreri "az elsők egyike. Kedves jelenség, hajlékony b különősetWirnyn-lásrajgen alkalmas, az érzetekre oly édesen eml -hanggal--birr-~Neme^ vonása, arezjátéka hűen tükriizi vissza a szavak értelmét. Egyébként \' miiide2ekröl óliájtjnk",hogy műért\'"\'közönségünk
meggyőződést szerezhessen. A művészeket körünkben üdvözöljük!;
— Gyür-Büjironi vaau\'t A gyür-loproni vasúthoz az előmunkálatok erélyesen folynak. A couaortium, mely e vasút kiépítésére vállalkozni szándékozik,\', azon kérelemmel fordult Sopron városához, hogy a vasút létrejöttét telkek átengndésóvel mozdítsa elő, mert állami kamatbiztositásra alig van e vas-utuak kilátása. Sopron .városa ezen ügyben _^ár_JvLi»_küldött egy bizottságot^ melyja_v;w-latot tegyen &z iránt, miként mozdíthatná elő a váröa e vasút ügyét leghatályosabbau. -
—K-rl-i-n k u-r^n-t,- -Mait vasárnapidéiután-
kora /éggel, buazálliiá ámezikkeít b csak el-Jíült, hogy maga van á téres téren a bosszúságában niigyot ivott éhomra, visszapakolta portékáját es a_friss nyomon vissza bullagtatott; töprenkedvén, magában, lio^y az az átkozott burkus és franezía háború miatt még a ka-
.llénilarlum. sem szól igazaf_Slündjákv hogy az-
utun énekelt is: feleiuolte kádár szurneit az jégre . . . : " ~" \' ¦ .
— T á ii Ii g y. ATállásT és tozokUt^sriiín" niezter ur ő oxcoJleutiájáuak meghagyásából ezennel közzé teszem, hogy a csurgói állami tauitdképezdébo a már fúlvtíttckeu kívül még 2U—25 szorgalmas és jó magaviseletű ifjú vétetik fül, kik állami költségen fognak lakást fűtéssel és világibUsal, mosást, élelmezést nyerni. Fölvételi-határidő ¦L évi november 10-ike. A tanítói pályára készülő ifjak ez Ügyben egye-hi\'jinn hiizzám fordulhatnak. — C\'^ur\'róp, 1K70.
•1 órakor á\\ városi tanáca, j-lrási főbíró s több érdekelt jelenlétében a kliuker utat, mely az ápoldaí s kápronczai utczán készült, polgármester ur hivatalos nyilatkozattal a közforga-lornnak-átadta; azutáni vasúti restauratióban . kissé megpihentünk és serczcVkó\'zt-A-árosbiró ur közkívánatra alkalmi heszédet tartott, él-¦ tetyén -a. megye főÍ3pánját,volt bel ügyminis tert, "-^es^Gsengery-"-^iitaLkéjjTriselót? "kik a 1 kaimatj* módot nyújtottak ez ut elkészíttet he léséhez. A visHzajövetel legnagyobbrészt kocsin tortént; -uj-aton—kenyekne-s—kocsikázás .esik—iVz-uj.
ut megnyitásáról gr. Szapiry Géza főÍ3pán és Cecngcry Antal orsz; gy. képviselő a hely bzi-uéről táviratilag értesíttetek.
— Országos vásár, melyben csak egy ember vesz részt. Törtónt vala, hogy Nagy-Kanizsa város tanácsa az okti 10-én tartandótt országos vásárt at izr. ünnepek miatt egy héttel elübbro tette a mégis tartattatott. A naptári jelzés szerint azonban egy falusi kádár
október 1L.
BÁRÁNY IGNÁC2.
igazgató-tanár.
— Kiszáradt tó. Tihany félsziget közepén, a Balaton színétől 30—10 ül magasságban volt egy-két öl mélységű tó évtizedükén át, mely most egészen kiszáradt; helyén luczemát kaszálnak; még a lecsapíjláa mellett a Balaton ez évben nem hogy fogyutt volna, de sót a beépített szántódí révhez 2 — üOU ölnyire vízben kell mennie aki tUianyba akar átevezni.
— Zájuez György kapusvári íakus vezetéknevét felsóbbi engedély mellett Nyulaai-ra. . változtatta.. .........__________....... ~ ...... .~______.....
— Szász Gyula ujabb sikerűit műve Csengory Antal mellszobráról tettünk egyik alantunkban említést, most meg örömmel jelea-hetjük. hogy ő Felsége legfelsőbb elhatározásával a magyar művészi ösztöndíjak egyike -120 -ftal városunk szülöttje-ÍSzász Gyulának ado-mánvoztatott, ki egyébként a bécsi cs. kir. képzőművészeti akadémia szobrász növendéke.
— Kösz-o-n e-t-nyi 1 vá ni t~á s7 A- nagykanizsai ág. bitv. leány-gyülekezet, — ft szeretett lelkésze boldog. Kirnbauer Gusztáv ur te-m.-.té^,U..>T Íi.-m7.r-jryrilt knzönség^^\'méTff^f^Y-\'
nyozó őszinte köszön etemé fa az ifjúság iránti -lángbuzgalmaért^ oliamerésemot. Nagy-Kanizsán, Qkt. •lá-ciT1870.
KííTTEK NÁNDOlt.
tgnvgittd.
— A c s ii rg ó i ifjúság a nő-ogyíot javára-_okt._JH-dti tájüjmgalm\'aL-tiiJt^^emed.azá^i^ dékut-bizpuyára lelkesül tugjgÉfclják fel.
— E r tasiiéö.. AeSprueli izr: nép- és -almtltanodában a felvételeicH^-rcolttóber IH-án k zdődnek; tisztelettel, értesítjük különösen a t. szülőket, kik gyermekeiket beíratni kívánják, b kiknek kedves szolgálatot vélünk teuni, ha őket jó eleve értegitjük, hofry gyermekeiket- beíratni annál kevésbé késédelmezzeiiek, mert az idején ^jjem érkezőket föl m:in ve-" hetnók. Nagv Kanizsa okt, 13-án 1*70.
EICHBEKG ADOLF
- A ¦
a g y-k- a
dalárda a nas)*-
cas\'mó helyiségében f. hó LS-án dalustélvt Uínczkoszorucskával egybekötve tartand. \'A kivitt-l" sikere annál biztosabbmi remélhető, miután a dalárda az említett időpontra több jeles uj tagot szerencsés loend bemutatni. Pártolók bclépti-dijmentesuk, nem tagoknak 1 ft.
rsjjrllt, pósteti.
a-ictuiierc.
véteért, a jelen volt zalaí tanítóknak pedig mé^ a szép ósszhangu kardalok előadásaért ii, — benső testvéries köszönetét nyilvánítja.
— Wajdíts József könyvkereskedő ur a nagykanizsai fögymiiasium szegényebb soreU tanulói számára harmincz darab bíuekut 24 ft. értékbea volt szíves ajándékozni s az igazgatósághoz kiosztás végett átadni: a ne-messzjvü adományozásért iogadja a t. adoma
— Sz. K I\'cs;. CMvózOüak S bei sjámuluuk.
— Sz. K. Alaö-Len.tva. K"vjz,jneitűl veitíik iniud k keelt, de tübbeí w --áruiik még.
— — R.(L. ZaJa-Eg-razeg. Méí mindeddig Tiiálta vártak az tgértst, A ízoinijédban érdekkel »lraa-tok. hj - ei!
— L. I\'cc.i. Kendén von.
— N. .V. Voíh, magán levelünket?
— L. S. K. Palota. M*gkaptok-.» készséggel in-téikídünk.
— -A * síire t4 íitmfi Ters notn tő^iiJiet.". Elég aarmjn bon i?ír », id^t nüret ngr is-
Üzleti- hírnök.
^NaEnKaBlzsa^ölc^lt^íi-i^t):
A pesti piacerai et-Ts bazx-iálliLi" n-\'m^ ."l-\'-nk-séijet adott a mi- -piaciunkra ia éj a^ .ír 10 Urr^l emelkedett A liiztké«le( r-;3=éröl viesíatarLU énlel-tetcIL A sab Unja maját «l\'bbi áron. .!•\'.! .\'riejti! t körükből vészük a hírt. h.>;>- a j.oru.^.ik 0*z:rák-Maey»n>rszigban najymenyiíé-rü gab-jna éj marba-viíiflás Teseti teltek K-jiéseket a k.lianiiáL- réi/.\'n-
.<.lá«
torjal\'j.
Piaczi ár- -
Nagy-Kauizsa, 1H7Ü évi okt. 12-ik \'MfíiL llnza funl. 4\'irt—"kr.\'-tó-\'íjtí furtt i frt25 kr
87-08 font. A frt 50\'kí. Koza 78—7J_font - frt ^ kr.
T-J-8Í) fonfa\'frf — kr\'HO\'-H! TmitlJ fit 15 kr. Árpa.
flerfozé.ire- 70—71 foafTrt - kr 71—72 font — frt__
kr. AVjia kiizttintégga Ij\'j-Gll font i frt Bl) kr. 6T—tJH font 3-íST-~Jtr. Kukoricza ;J frt íjü kr.; 3 frt. Knko-ruza olasz (cHini[uaatiii) -\'-frt — tr Zab 4S—47 font lfrt70kr. 17-48 iont 1 frt 80 kr. Pohánka 66—68 fut. — frt — k^iy^70Tfcnr~=-írr^ kr; JUb feliff — kr. — bah tarka — kr Kenyérliszt kOzOüségo\'a íl frt — íiuoiníl frr, Zaemleliszt —frt — kr. Lángüsat kllziiiiségea llí frt — rlitmn - frl — kr. Király-üszt közönséges — frt kr finom 14 —lő frt — kr. Rozs-lang kflzüiiségca — W\'rt —..kr.-finom — fr.t. —• kr. Marh-a-hua-fontja 2.1 kr. Uorju-hus fontja \'H> kr. Ser-tes-bua fontja Üb" kr- Jufi-lnu fontja 14 kr Szabnia fontja 41 kr. Zsír fontja 48 kr. Caibo párja I.Í0-HÍI kr. Káe.sa 1 frt. l\'frt 10 kr. Lud sovány 1 frt 1 frt 10 kr. Lud —hiztit! frt _ kr, -- frt — kr.
¦ Pojkit --frt — kr. Tynk-tojás 21/^. kn „Burgonya méieje — frt—^-— fit — kr. Egy íiuiata iiéua 1 frt ?:i fcrí széna uj\'^ frt kr. Egy kévo zsiip 12 kr. Szalma 1 frl iíOkr. líjbor\'vidékitnkbeli akíja frt — kr Ó-bor vidékünkbeli akúja íj frL
A nnj:ykanizsai váró- Unácsánák árjegyréke küuyvóből lüadi.i SZIGETHY KAROLY, biztos
Érték- és váltófolyam: okt 14.
y% metalirfui^t 5U.f)0; 0% oomz. kölcsön Ho.80; líjiin-ki álladalmi költői in ül.7.0; bank-részvények TOG ; Hitelintézeti részvények 25á. 50: !J!,,!d,m l-\'4^10j ezüst ágio 122.— ; arany.
darabin ;j.!>ö kr.
peres, perez.
Vasull naponkinti menatend :
diilN.-K.nnizsárnl Ilare* fide- reggel 4 -ira 55 - délután \'2 óra 1Í5
Hilda . reggel « óra r . - \']-r «. ¦ 4 éra 22 "i
- . . - ... ______••í\'vj: lll ,5ra f.7 -
Triv»l regg. 4 éra 45\' . délben -2 óra li Ib\':" , regg. 5 óra ^0 - éjjel 11 éra SO s délmán 3 óra 30 k. S..ICaiMz*ára Barcs „ rc-gel 4\' éra I » délben 12 óra 3*j »\'-la-/eb*l reggel 4
. . délb. I éra 45 \\
... _----------,~~-pive-- -H" Őra-^3"
Tnesi . rl.Ul.enlJ ára 5L\' . - . eíle Ili óra 3j
U^-i * regg.-l 4 éra 10 -, i-tu\' éra 40
„ délb,-nll éra \'J
Felelős szerkesztő : WajditS JŐZSflf... Segédszerkesztő : Batorfi LajOS.
H
K DE T E S
E
FIGYELMEZTETÉS!
Kipróbált
Egyidö óüt kereskedők pompás hirdetések által roaz órákat ajánlanak a t. ez. közön- .GgyGllSUly-aég, külöuöseu a vidéki IakoöojfeLj*Jruvezetésére. E kereskedők sem órások, sora — miat tíllitják — \' óragyároflok, ennélfogva az óránalelKilszervezetéröl legkevesebb értelmük aiues. Eladnak például avult lógonymüvet, pakfongállványban mint uj szabatos mÜszerŰ órákat, valamint másféle legközönségesebb órákat valódi angol órákul stb.- Azért óvakodjék mindenki ily féle haszontalan órák vovésétól-
- - ki ^egy_ jEalóban jól \'rendezett -cs olcsó órát akar -vermi,-foráuljon a jó
hirneva Ór&sllOZ. HERZ ISSi.
-kf-átalibancsakiaaz dragyártássaLíüglalkozik. . Beesben, (Stefanspíatz-Nr. 0.)
polg. órás Bécsben, (Steíausplatz Nr. G. Aiissenseilen
des Zwettelhofcs) BzámM~év^óta já~Biruevbcn réazesulő legdusabb^lartalmu
- ÓRA-H AKT^-R-A.
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban,. egy évi jótállás mcllott7-a-következÖTÍrjegyzók-BzerÍrit.: * -(¦puli zsebórák.
kittrnS mínCségüaka ca.k. kéraláaxiiti hivalil által megpróbálva. jaabilyozott éráróli jótilláai jegy adatik.-A nem wabályaotl drbja -* Utal nlesóhb.
-12, 4—II.)
Férfi órák.
EtOat. bengar.dr. 4 rub. 10--\'- aranyker. . rogdval 13-vkéttda fodéllellö-" - ^ kriaUiy-flT^rTH-: liorgouy r. 15 rub._^lb-- fin; e«a»i lappal SO-
IA -ft. 17 ft. 17 ft.
Tg-ft:
-2S ft,
- kett«a fltdéllol IH—SI ft. . ; - Gnoiiinbb 24—28-ft-
: -~ ang. Ii.kriar; n». 1ft-25 ft,
. - - borg.hadiiir.k.lnp24—28 ft.
re mo lit oire a riyak-" \' : nálbuzandófol 25—30 St. 7, - reni, kettői frdíKÖfV—40"il;
.- jegeczflveggel . .\'10 —:K5 ft. " >J>PrgPbadi rem.TW—45 ft. i Arany he^fWrNr.a»r. H r. I-VJ-.\'Ki ft.
- horgony If) r. ;t4--14 ft. • finom. «r. lap 45-WJ fi. \' - kettOa-Uppa\'l , SD-Ufi fi
aranykB-
penynyel Co. 70. 80. 90. 100-120 ---- • \' - jegeillvegg. 4 2*—|J|I ft Arany crii, ar.lap 50,75.
rpmunlQir ¦ HO, Un _ jry) ft
-, ket,lap,l(X)tUO, 150 ft.
11 Vadasi it munkái remuntoiirpakfojig . vj Iftlnü aranyokban 13-^TTft ¦ \' - ^íruljfy-oráfc.-UaUat rail. 4 ia x j. |.|_ Ifl hw
¦ email..»)-36 ft
- bülgydrák ar.lap.: Ki-40 ft:
- etimi), gyémánt. 38—48 ft.
- krisslálylftp]i4l 36—45 fu
- -kettőilap 8 r. 40-48 ft r email^fyémáiitok.50—J!S ft.
-jegecaüveg 45—60 ÍL
- keililá lappal 50-56 ft. ramonloirok W, 70, 8t), ÍK)- -100 fu - ket. flldél. 90, 100—110 ft, Azonkívül mindenféle örauem készlothen van.
Ettitt Arik 1-^1.5IW^«ra»yoK-"faluak.^
Kzllst órnláuezok 2 frt 60 kr. 3, 4. Ü. íi. 7. fl. -loV-lS^cE. ,
— Arairy óraiánczuk lH. 2ő. 28. ¦¦ín. 40. 50. IÍO. 70. 8fi. w: Í00;-frt.
Keltő órávnl 7 ft.
: .JCeltö oVával, mely a kor* eyrgyát gyújt U írt. tusitó keltő, riaszté tűzze), mely tgyszeraniíiid .gyurgyáL^yíijt 14 frt.
-Párisi, küllő óin /Uszcs broncz-Bitban .12, ia~l4,Jrt, -
tiordDihai6- graeBl-rilenSri-érák
— llorgonyféle, rnblntial.
eddigV]ét(/,íik közül lugjoübnn. hasinál ható ni in do ii vaipályaudrari íírré-¦zér_B,- azlnháíakhati,\' gyárakban stb, Baebworaknak mindegylko ugy var ¦xervaaVr, bogy bat\'klllöiiféle hely*n
ellnnlirőz 40-48 frL
_ Legnagyobb választék a legdíszesebb párisi broncz órákban. i3 SO. \'1± -Jő—30 írtjával; — ugy anas Utlímfivel -28, 30, 35, ÍO, QO, 60 100 frtUl.
hn\\gy horgT^rik^tr^örft^t^oagyohb\'raktar-iiiflaoi\'áklittt-;— Tulajdon ((yártinány, két évi jJlállásaal ; Kapnnla felli ázandó 10. fl. frL — Minden 8-nap felhúzandó 16. 17. 18,\'líl. 20.\'22 frt. — Ugyanaz óra- éa félóníütésscl .!10. 33. 35 frt.
óra- és nDgyed.\'.raUtéíflel 50. ftu frt. Hiíiiapoif regulnleur 28. 30 32 frl.\' Csomagolás Ingaórák-* nál 1 frt. 50 kr.
Minden javítások letizio leg-Joliháu {végeztetnek. Vidéki inegron-ilelések az (Jiszegfiekkésabetr beklll-dése nagy postáni ÜtánVét inellctL legpontosabban, teljeatttottiek, Meg felelíí órák "kicseréltetnek.\' Órák eie rubo is elfogadtatnak. ICfltffH kívánatra ktlldílk bcjjltt b\'sszo-gokért aránylag órákat és lánezukiit vílnsztitara, , és a mcg nem tartott arjtfirtjájrandó Hsajtggnt visszakjUjljlm\\
mértékek
5 évi jótállással mindentele üzleti használatra a leg-"impyobb raíitain: tökély lyel ekésen s tartósan elkészítve; elszedhető serpenyővel; s rajtok egész \'/jí latig mérhetni, llorderö:. Íj 2. Arak :
A
.itit\'L\'U\'kt\'k
Horderő Árak :
2.7.5Ü, ao frt
becsi es. k. mertekluvaUtl aital "megvizsgált es megbélyegzett négyszegű tizedei* !>¦ evi jouirlaasal;\' incly pontus\'m es biztosan mer a igen tartíós. ...... ¦\'
1, 2, . 3,fl, 10, 10. 2U, 2ü, 30, 40, üO mázsa. Az ezekhez azükaégea-
^ lT)7 21,- 25, 35, 45, ftf>, W, VÍ>r~W, lll)---\'\'frt. ^^i^,^\'
Allatnierlogek : (,10 cvi jutjUtau), vert vaabul, ukruk, tehenek, sertések, borjuk, juhok, stb. megmérésére.
llorderö: 15," 20, Ü5, 30 40 . nldaill. korlát nélkül,"««oiiL»n » ..akiéire. «ulrukk«l. Fikorlit
in, tm-T-i.—1.-.ÍT isi,--.jrsrs:.---- ••.?»ll?kl?.l «b<l«> "\'H^W <Hul tobb. V»k.,
30
I()O,~120, 150, 180, 200 Irt. ö ,ub.oUl.,i 5o ftul dri^kb^
lliillllél\'legi-k: Megterhelt kosaik vn^y több darab illat mugmórcs\'ére.
HoiulürS:.._ á0,._.....- b\'O,__70,.......... SO,......... IDO,.......ll\'O, \' !50, 170,
Árak:
350,
400,
-70,
450, 5Ö0,-
200 mázsa.
550,
GOO,
050, 700,-
50 frt.
Tovitbbil mindea kigomlolliató, bármily szerkezetű\'merlegek és sulyok. Vidtíki megrendelések i\\z összeg bokiibb^o vagy utánvét mellett azonnal teljesíttetnek..
(143-iü, a). \'Bia.s-ó.rLSrtL 3L.- és ztéursb^í,
műrlüg- níLTU^Mily^Aru t,iaiiiírlnu.^i>u,1-intí/.ut„ lK..«l,on./öraktár: Sligl, Singsrltrasaa No.\'110.
hetiéi
Kérem figyelembe venni I
Minden" iroil logj,oliliszorirSk~ i kereskedők vagy nem órásul^ által ajáulotlakkal üisze>iíém vegyis toudők. v; . ,
Legújabb szerkezetű bélyeg készletek. ¦».
a[ngáiifústÜ, kaltebélyütjuas, ezimmel, helylyol- keltévol.hó és. éiyszámmnlí;jiéikülüz-a kereskedőkre nézve 10 frt 50—12 frtig- ———
llitgiínft\'híó szabadat mázott bélyegkeszlctck a legújabb alkotás azorint, czímnieláa Üclylyol- B frt minden sor 5tr krral tübb. \'_¦_<-\' *
.U((y«iiilyeneU forgadhatók ö frt fiO kr, 8 frt 50 krig, nagyságuk szerint, — tlliiK»nrvK|5 •&! lt:li lii|ihztilliwxö\' «ép Ki frt 50 kr — 52 frt 50 Írtig. HnKiiufCBlÖ a kvzi Mzáimizdk 21 frt s— ííOYrtig, . ¦¦ "r . Sziirái hélyegpré.Hek ezini-, rang- éa iiűlylyéí eaak l frt 50 kr. 1
">CN«t hélypEcL iiiTHŰtnyninúkkiii ii frt — 5 frtig 1000 darabij
Alléul furott és hiutHzeU (KTHÚÍek legulutióbbak. \' . A bogöngyüldaigűn olcfló. Nagyszámú -vásárlásnál lutuigodé^.\'l\'erjcdeliLea árjegyzékük bérraentöaen » ingyen! kaphatók. ,\' . ^^-j-..^. —¦ - " ~"
i^.,. ^CláajrGK>XclS^l±L &Comp; Berlin, I\'Qrsteüstrasso 22-
VÍHl\'ilL\'tl
.^HHHL ezokkiil ^ééÉBP^mp is hutás
Gyógy szer- -és étirierték
nélkül bokíívetkózik az idegbajok gyógyítása, illetőleg enyhítése
___ _a galván.^ógjtaiii-kés/Jdólcek
Tatása nTtnl, czuk az egyedüliek,
!
~ Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl-gyek ?8 gyerniekok. számára való topán-rak-\' tárát, a legjobb minőségűeket a lehetőjutányos
— úron.-------- . \'
ygyeaiute figyelmébe ajánlani bátor va-\' -ryuk a cs. k. katonaság » t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel- éa külföldi bőr-_ból elfogadok ós készitekj-az árt legjutányo-
subbiui-száiEJtqm^_ ________.....„„...
ZZTlVi én" raktár"™^" váanroltnknt kijnvi-
-tásra elfogadom.
EiiijifTehlt sein reieh asaortirtea Lager aller Gattungen llurreii-, Ijamen- und Kin-der-Stifletten von dealer Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Aueh mache ich ein k. k. Militär und verehruii-raivürdi^es Publikum aufmerksam, dass jeh alle Bestellungen von besten In- und Ausländer-Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Aueh werden von mir" gekaufte Wäare zu reparieren angenommen.
lyeli a testben "galván folyamot ídéznekfelé (mindig a testen viseltetnek) és belerejök elegendő, hogy a vizet felbontsa. (4t.ili — \\>,h,i
n—k^sjEülékuk^-hutiisitról^óiáJlH^^ ezokkiil éa inasjbémflekkel hasonlóknak lumi\'tekinteni, a molyok ik.nagy lármázásuk daczára is hatástalanolMpárlnszoiivehellenek, minIhogy rajtok a villanyoaságnak még nyoma sem vehető észre. - __
A mi készülékeink az egyedüli hatásosak saját uemükbeiij azonnal eltávolítják a fő- és fogfájást, a nagy köhögést egy éjszaka, emtzt, gyomorgörcsöt, nyak, derék, és moUfdjást, szurdtoknt, kötzvényts éa máa bajokat rövid idő alatt _^___
A galván gyógytani készülékek II féle nagyságban készíttetnek, gyermekeknek 4 frt T>0 kr, fülflűttcknek! 7 irt-öO-kr. éa különös nagyok, makacs bajok elháritásáru 11 forint 2f» Ur. üzen készüléknek megküldése az értők járó ár beküldése után azonnal történik.
Kérjük a teveleket bérmentve
- MolHíOldstcin -& -tomp ~—:
in Berlin Fürstenstrasse 22 ezim alatt knldcní.
ISeusatlon!
Amerikai patent. \\ ki
u.t akarja, hogy szép s én. fogai fvenek, -est csak az ü] vIllanyCB
ikantahak fogkefe (serta nélküli ái-
td emküzöllieti. Ezen ezerféle bi-í.nvlatok—által- niaifíi-atalt kef«. ¦\'-rt"« helvett egészen kautsehükból van készítve, a mely a fogról mui-d^nvártalmaa reszt eltávolít; i-i a kantai:huktiau elektrikai eró is tan; a-ait iltal-irelitesak-thztit.di-a iu--j-^mlast"! *is óvjaa-f"g\'kat; azCrt Diár a gymiieknél eliiiryusi"n alkal-taható,-L fopkefft-atinytra tart*".*.
¦>gy egusz üti-;
lehet használni
larabja esak \'.HJ kr.
1 írtért í\'K> KÖzké-i/ülék
iu-ártalmas légtisztitására. Ezeuke-¦ illek narfümuiel taltelikmeg.uieh a hozzá alkalmazott *zRszlám]i:i ul-^lfalhavittetvén, az ekként eNíálh;
szer tudományos t-gyriníi-^i k Által ine^vizs-áltatvankitini<"ii\'il. tat.Jta-loft. 1 tn-cj; utasításai ;«J kr.
f .Irrro-xtilt \'a ni run üvű-
ruk. e^v inn-.« jinri-i ..ri "a uta>iti-a !t»fmii ujarativt\'iil vaunak kt-szítvi-t-lri-tni-in-1-ui-tnii» >1 r«í t bctélelével; R h.Vmi.ü r, ...eg.tv: rrixu«. lt«f=-vé.-v » idegbajokban rvirk. i.-s.-főfájás stb. ell.-o. l^yfirfi csak Ur.
Leat;tijab(i tafáltuáiiy. 1:1
lärm
utt gőz uűháuy iiercz ala« ajtgru7 gyobb sxoliát a rósz U\'vpgütiil iih-í;-ti\'sztitja s kelleuia^ illattal tolti m.-g. Nílkttir.ibetlcn kv\'\'rliáxak. Iskolái*, I uifihclyck. lakszobák íssaloixd; -tb , «amara. A ktízilU-k aranybroiiib\'d | igni csiunsan van kcstitvo; dbj;i 1 i. ! 1 (lTcgparfilm hozzá, — s<zrsr.*7.id I együtt »0. Elt\'gf>H_basziiál.itra. j Sieiiiélv- é* vnnynu-vé-
ddlmi Vegetti* regjTarek a lupwjali-
I bau javított Lefauheux-rcvolVerck
bUtosUÓ zárral ¦ kettős muzgauat ti lüvéíre; i-g-tsuTt tlllt.\'srp e-jy pere tUltll biztos 18vés, 1 db 7 iiullnm-(«r 15 frt. 100 trdt.-.i 3.ŐU; 1 dliVImil-l-iiietor 17 frt. UHI tKltvs 4 frt; 1 drb li mill, lőtt; 10ÜMiltE»4.r.it.
A tudomány uj viviiiii-njn: hí mhcmprcHiT^rnllv
Tatíd.Mti l.irii\'is Mmd li.ia b!7.\'tnyitvánv ari lúdi mint varrj\' ür;iu lánvoí; c^vlucut iniivi-z.-tn ,Vi
kr.:sMiiaT0kr.
Érdekes penaatarté.-Mt-l\'n tílH;
Napulcoa a Jnliu«T.ii\'«ar . lelimtat d\'i..L*.iít:i. a»on r.-mldct.-t üdta ki
- amely a kilHh^llüsnek\'áaftí»-Jen ruax.sxagát ullárotítja; luiiidcu iíijviie.t nílknlílzhutővú trsieu rí»z leg a pipázóknak ajánlatul. Er. duntia; mulylyel rcggclnnxájt kikeli dliliteni; a ennek ím\'c kellemes ufi-, -Mfr5-ketá*ft-ia-vftit.—Ere ttr (cric*! cu uj .LjntT"dkT.tnld.ilaii w.i\'p vegyAszeti eljáráa ozurinl kuVzillt I db: 1 trt 50 kr. Eaeneiikkok az oszt, biro .la] ómban egyedül alőlírt íaktárál\'
t FBIEDMsHH i° Wien, Fralorstr^sü iNr. 2B.
saját fid.idása <ilt.ih "lyan piTiiiát, melyet tieni kell tniülia mart.ihatni. K mi\'^bir.itstiak mtap iiiuUakit\'lini-log cl.\'gH\'trtetl- - Eüch la!alm-:.»»v It\'.tiOiKe Cill.l-rt áltat t.-.|;"di-«ittet.-::. En cz*n találiuáuyra u,\'tv.-az .-g, c-dati ..raktárt tartina a: rí rak-magyar biri\'daliimlian. A pi\'iii»3-tart<\'> ckinattcüsth-\'l van; aer.al r.-^tdtt"! estig lehet irni. í a tinta ti>lvn«at tetszés siiTinl líi.tzjratin Alakia ijtpii ¦•ainos ís mind«*it kt-sbe: alkslm.it!1.1. 1 tarló : I frt. rilkei 1 tuc/.at X.1|\' trnB.-paniui: 15 kr.
11 it ^\' Jiii iiii-p .t u i|ti .1 I 1 t krírt: i-gy .\'ü1 kr>^ ~ii. an mintlu.-.-y az által .1 legol — -h)i aíivar Valiul 1 liavanua a^oiiiájuv-a valtuciathaii\'i; az eblifiz való MstMiczia val-\'idi lia-vanna-d..liáni\'bi\'d-van .-m. .liaUn- 1 tlviig cl.\'g 5mi stivarra : 1 Irl ŐU kr.
iCsnliitpcnv . ^ iihntlnn ,
elnyillü-tliMi. varrás uclküli kt\'ljue; angol kisMtiiiúny. Ezen köpeny akúnt van kú.«zilvi\' : hogy ar. a leg-•M.djTi ídrihen is vin.-lhiit""
-itiha: 1
1 k.njiK
vásárcsiiruok Bécsben.
F, BAHL, -
hatóságilag rendelt bizományos a városi ^G-rossmarkthallei-ban es bérlője az egfsz husvásárlásnak azért.
- vesz
ké*<z Bzetés mellett az illető vá^íri árakon,
lemészárolt borjucat. disznókat, birkákat, bárányokat kecskéket és friss marhahúst
Nyers és füstöli sunka és szalámit; fdleg minden féle friss és fűstölt hust kalóuqstíu borjú és disznó hust,
-min dm nem u- vadknst^és^ziírmfn^^Tiegfókép \'kövér Imiat, pulyka (gyöiuji/tyuk) cj kappaiiokat.
Ugy szinte .1 fent nevezett hns félék
toizománzoB eladásra
elfogadtatnak. (477- 8.1)
Kzcu bizományu küldeményekre kívánat után pénzbeli előleget is adunk a mennyiség s értékéig a kamatok szániitásávaljS ugy az eladás után kézpénzzel egyenlittetik.
A nevemre küldött Imanemüek Galicziáhól sajátJiolt-ségemen jéiíbe rakott kocsikba érkeznek.
Szállító levelek, a küldhettia és el rakodási mód és más cgyébb fel világosi tlsok bérmentve küldetnek. - -Leveleket és küldeményeket kérem ezimezni . \' ¦ - Üéw, okt. hó 1S7K.
F. Ballt
Bécsben.
Zsebkendők árjegyzéke.
1 tuczat kis vászoiizstdikciidü\' 1 frt 20 kr.
1 tucznt nagy mmbiirgi váseoiizBvbkeiidó\' ii.40—4 frtig a loglio. 1 lucia! legfinomabb fu hör franczia battin/t-7.flcliKend>\'íu, .\'1, 0,7« fi.c 1 tuczat azinés v.áazonzscbkeiido igen finotii ?3 tartós, megPKcrcicliflü 4— c frtig n li\'gJiuoinabb.
J lutzat batiazt vágzonzseliki\'nrlí!, ti\'hér vagy sí H, !1. 10 frtig a K\'gfjtioinabb.
Férfi- s hölgy-fehérnemük árjegyzéke.
1 női iiig jó vásznnból 1 frt 50 krtól S.őíJ-ig á ieeiiimniíil-b.
1 niíi ing kitlinő rumliurjji vagy hollandi.. vászonból iiinuri ra^\'v
k eri.ma la tqi ihoiíí bimzi\'-s.tel ir^ak ;i\'5U, .\'1,-1, ;"i fi a li-giiiiönialm 1 kűri ing. ...kitiluű. rjuiiburg- vagy írlaudi vaii/mitiól, I-^.-b.-gúmalili.i.i. kOniítM- — laz ngynpvfizt\'it ErüSi\'lioi császárin\' ingek) imift rjali U. 1; b frt a lügliuoiiiahb. f
1 uüi üji felült") cur.iettej kitQníi sn*|i, tnuat csak -Jt;"i, l», 7, b íi n b^f. tiüi sliúsznbiiyák UHI külijnfúlu pilnsi minia a/.érint, ugy aaiútúu^a m»ft általáii\'iaan kudv ili pieghi- vágott sukiiyák hiim-tvi-, Mirrutt Hiegiítyl I most rsak 3, 4, 5, fj, 7, » fri a .lugliuomabl». — -
j l\'rí nadrágok finom sliirtingbíIJ. vagy vás/^iü>\'>l apró szegi\'-urkltel va-j r liimzúiekkel kicilnő kiáliiuis, inost csak\'2. 2.5U, il.50 a\'légiin. L\'ri íngt-k gall.\'rral vagy anélkül, indruzott. iitidlid vagy iimán kitiinü lin. rbifunból, iinly^pi\'u -.ly tartós, mim a vásson, lekércn h/uh-ív..
most csak 5, ii. 7, tJ, 0 frt a leglinroiiab.li. l\'ri inc^k, leginlili rumburiri vagy irlnudi vászonból, — galh\'rral, vagv a nélkül, — mimati vagy tVdros.itt mellül a b-giijabu divat sztriut .ctíí^n
arrva, most csák 2, -2.50, ö. 4. 5—fi fri a legfiiiomaMi. __.......—.
gtinomabi) batist mellbe téttel, legelcgáiMabb, a mi .-sak l.\'t,-:ik
Un gatyák igen jó í-s tartó\' ca*k 2 frt ÚO kr. egész \'i
\' tri a legfinomabb, vadonból, féli frt a k\'gtiuoraabb
magvar szabj
"A gyak. fo\'goryoa Popp Béi-nlirii, Simli. ltomuT^n-.s(>
\'J. készített, a kereskedésbe Ana\'therin-sziijvii név alatt hozott í- gyógyszert alkalmam-vrrírliosszabb ideig haaználnt gyák\'erratem-:^^oii7^a^EttHgen-előiryüs~és" meglepő "sikert eszközöltetiíT-~~ L Az említett gyógyszer^, a mely semmi egészségei!enc-s anya-: got-nem tartalmaz, hasznosnak bizonyult külónöaen a fogak vá-—aiiltfiigÁnálpfügfájásuáli-borkökcpződ esnél- t;s:3záj róil had ásnál, a e bajokat gyakran igen rövid időn niegszünieite^A többi kun •alkalmáxtam o ezért roaz bílzü lehellet ellen, a mely .baj a hetednek a kulünősen környezetének oly kellemetlen, t> a mely uz íl-\' lető beteg-annyiféle szert használt, tis 4—S heti alkalmazása utinjjzenBzwnek naponta többszöri kiöblintéau állal 11 nziijuak, a baj megszűnt : . rSr,. -b,
, Ezt bizonyítom Fopp J. G. urnák tapasztalatom alapján. Loalan, január 9-án 185B . Jr^Stark, kir. törzsorvos.
4M^LEgy:paiaczk ára mint eddig 1 frt 40 kr. o. éri
Hasöiilífliaílan olcsó árak!
A ni5z íizletfolyain és s folytonos Imkások arra indítottak tnbb gyérosi. nekem kiwzTeleiket átadni, azon feltétel\'mellett, mihamarabb készpénzért eladni. Ajánlom a t. ez, közönségnek, kü-líiiiösen pedig rendes vevőimnek ez ij;eu kedvező alkalmat fel-ha^ználni. hoíT"-v-alódrviis7:nnt, férti s női fidiérnemtieket fi\'tír
- R A.K T A il A K :
i-seu, kitílBŰ tulaj do mágai miatt míudeniltt, s~<t Númel.ir.izag, H.\'lv^tm-1\'ArAk- ?^1-Att^olország, Amerika, llollnnd, tlidgíuin7 Olns/.Drmág, Kelet, i\'v Díl Indiában, niZlláu éiileuilett eliAineri\'-nbi\'n jéfí-i-i-nli"\' ezikkek Wli-v-
nek validi ií« fri»i ninősÉgben. . _-
Kaphat .k Nagy-Kntiiziníii : Bel un Jó-z^cf gj ugyszwrész, Koioubcrg ltu*enf«lil A, Wajilits J.> VVullisdi, F^isolhnfitr óü rSclavar/ A- urak ku-r»ak«disébeu l\'upau : Tí«li^p-;ii .1- KeHzliiéTyeti ;. bTngur M _ ¦ AVeisa A. —AjffcKjriraaegOi : lióó : F.,-gyógyseerésa. Kaprímczáü^T- Werli—gyógysze--fíű. Varaadon : Halter : gyógyszerész. \'H-<t«(ít-(iyŐrgyiiii t— Ntttlilg. OH\' «egati. Donier hajéi és ötamjiorszky Jj—gyógyuzartsz uraknál, tíaom-ballialvau l\'illiih Kciuucz gyógyszerész uni al.- Ilabtrürvtdéki .Sz.-(lydr-• lyBii\', fluir Y-. ii Vsizpréiiiben Meyr"é»\' Ti^t»kútif\'. é» Oiitbard Tivadar, üal. fiiikctfehérvir ; ^«gniaau A„ llraüu. J. gyogy»a«ré«zek. ilertoj ; HaiiUr iryivaa«eaa. Kalocaa : Hurvntli K. gvdgy^«eresi kantoa, Mar bla td ^(Ijjaié^Cr-DaWÖIdvár";:"\'ÍWun:r E. IVkuon - Klö»lia-J.-gyógyiiaré«ar KnrutnUduiJ :~]t»r K0|t, Baiai gyogyntren. Uargazinl : Nour, haojuuun Rnnmljii J 1 Inan ti l.nar/ Bajir,. Ulchifacb N ?1 mcrtril.l Imi
áron vásároljanak. Jú és valódi v é.ut-kíízeükmük-uz
!-zf)ii VH hibauélUuli ríru-
elsö legnagyobb vászon és fehérnemű raktár Bécsben.
m-eth.s.
Il.-\'obrn. Hiilhcillhiirni^fra.me 30. ^.z.
In^ek va^y uri^nllérok me^rcndtíli\'aínél a nyakbűaég kiteiindó, TífirUTlt vovöi in kényelme kudvtíért, az olyjelier Demükiírt. dyek iium jdl állanak a tuatliuz, vagy bármi oknál fogva nqm
tetszenek, az értnk lizetett ár bérnientvo viszakiildetik. —
-VTr>\\T>\'\\l- -ó 1"ÚL vásárolnak^ egy üuoju himzett Lat-
T C\\ Un., iifizt-kendüi; öl) fiig, egy csudaszép kávúkószlr let, t. i. kávé abrosz ^huzzá illó ti kávékendüvel:) 1UU fiig v;i sarlók egy igtai timtm caechiuir-aszuiltcritűt kapnak ráadásul.
Kiváuatra a készletbenjovó vásznukból minták küldetnek. A leveleket kérjük czfmezni: IWatTi i=8
cs. k. udvari szállitó,Bécs, liotlieuthurnistrasscHr. 29.
^ Előnyös nyeremény kilátások
ajánluitnak a Urnunsrliwcit(í herezt-{;í dixkölrnrin minden búzásánál 21 miliú t-zü.st tliller összegben, melynek legközelebbi huziisa í\'. évi nttvnniber 1. lesz. Ezen kök-són üsszes nyereménye 1Ü szer 80.000 ezüst tallér, 75,000,\'K-azer, «0.000 4-szer ááUUO ülszer 50,000 10-szer 40,000 aa-Bier 30.000, 8-or 47,000, 4-er 45,0O0, ;)I-szer 20,000, őii-Bz.r 15,000, 12,000, 1(1,000, 500» sat. és már a legközelebbi búzásban résztvebetni ^egy ^ész snrs-jsgygy^ 3Tt^^-"ö-\'7\'.~~3^^sörsjegygyel^Ö tl, 7 sorsjegygytl 10 ft, s lü sorsjogygyel 30 t\'térl o. é. "] ^474 —4,;í)
Szíves megbizáeok az Összeg liek.iildésévi;l azunnal t.\'lje-sittetnek; a nyereményjegyzék pontosan bokiilde\'ík. ^léltóz-tassék milia-imirébb egyenest tordulni alulirolllioz. ¦-
Cari Holle in Irankrtlrt .1. 11.
~dctii üanplposlaint gegeniíber Zeil No. 47
Vászon-árjegyzék.
oddip If, ftt-.-Ttroat c
, Só , \'10
aa -:iti
Sä— Ji 30— "M 4JI-18
8 frt.
; +12 .
12-l-t . 14—10 . , 14-1C
16-18 , 21) -ril—
mt>.t csftk 18 frt
3(1-
i J.k. izjlllub
kt llr hsay
oay W. ti U.Zieh rtifrtkli
I/...
gyógysaerész, itt: Karwartli •écflftl, ZÜ.il-,
jó kézi szövet vászon feli. creaa-vászon jelei sziléziai ráaznii kit, rumiig vá.izon irlaudi ezéruavászon ~~"|0 . nirulf. czériiaváazou 50 , linóm irlaudi azliré* ] db. ül) r,űr>l* Ijollaiidi szliv. legalkal masabb uri lugokre r 5ll, r brabauM SKnvés li-glin.
legjobb, éa-legtartón-. amli^akj étezik
It.-iidki»iili-nagy válasatókii n legiiBliezBbb rumbargi aznvéBoküek ii :tt), a5, -iy,\'-\'l5, &0 fnért darabja molyfelT azonban kétaacr a&iyira b«-•\'slllve Miimak. r t N ¦
l.,db rílffis agy-kán arás/, mindenféle aziimkbcn e(iko»va éa koozkánrn bee«ár l\'4 ~lH frt -most rsak^il frt a logfitiumalih.
Í db íiO rlífüa igíirt Unom éa tahda pamút-azllvotU atlaa-gradli, hocaár 18 egónz.2l) irt, most e.sak U—HJ_frt,\' -\' . ..J-
1 h/egÓHuélklIl] loiiedÖiÜr-óf-Tizélií)., 3 r. Iiosazil, i-aaft ll.&O, ÍJ a fél szél lf-4/l.
1 «/-*_!gésué|k. IflpeHír yi/a ÍI r, szil. !1 r; liuHia. in. il.fiO-^i ftlg aiejtflit.
1 dninaszt^aau)kés»lkéaal. ti szuoiélyrw (1 ainctalteritü bot tál 11.1 Ii asalalken. döyelj-iH, c«.-6, B, 7, H ft. a legÖli^\' 7 - ~\'- . •, . I.
1 damHaít asztalkászlot l^azoíiiúlym (l\'UBUlterÍttr^)saiÍlWi~:IÜ---aaRtáí-••kiiiiaíivül^ip,\' 14, W-.JÍtQ^a-le-^nuiiiabU.\' *"T.,.
1, túrtál\' kunrhjüürlQ jnofet caak 2fi«—fllg.
.l.tllCitáí náx\'tnikcuifg.t^aralkgafí ¦ kflUlnÜaám tartói, ár*-csák^\'.ftÖ, ü, R, 7 H fV,
WajiliU józsef kiadó, lap.- és nyonidatulajdpiiüií\' győrsaajtó iiyoiuáiiú
Jótállás mellett -"^h ......ei> lesJotois ús. (.\'
legjutíinyosabb varró gépek.
Vagyok bátor ezennel a n. é közönséget tisztelettel értesíteni, hogy -aL _
WárchalüVsky Jakab ur cs. k. szab. varro-gep gyárának,
melyek londoni és párisi világkiáLlitáson \'; ezélszérü jóságuk és olcsóságuk ál\'tal érdemet szereztek, helyi i-aktárát átvetteríi.
Az eladások tökéletesen a gyári árjegyzék után
Uifíéuuek, miáltal u n, é.- vevők a fú var és csomagolási pénzt takarítják jyeg/Czérna-\', selyem-, tti- éa olajjal a varró-gépek Bzámára a legnagyobb válasatókban és elesón-szolgálok.
Minden a raktáromból eladott varró-gépek elismerési nyilatkozatot nyertek, melynek, bizonyítékául ide mellékelteket bátorkodom - közölni. .......\' ;
Mély tlaztelet^ol .
. Rósenfeld Adolf.
» B i z p n y i t v án y o k: i- í \' ;
ltosonfeld Adoli urnák! V; ....
ürlltnmtd nyílatkoztiitom ki, ^niisner int iá Onmil. vásárolt viuró-géu(iel Igen. aiog-y.iigynk ulógodvi.-, nv.órt niKlárá) .nzivesiiu foK"<o inasuk^ unk in ajánlani, —,
Niigy-líaiiír.f.H, jnlitiB l-jiSti IH.il. . Baboohay Jinoané.
T.ez. Itosüiifold Adolf, kvriuUM Mimiik. ^
\' Az Ünuél1 vásárolt. varrógó|>en llrlh.....( I dolgozhatok, inéit raj In »
munkákat \'igényiiiterllleg kiSa\'aitlititiil id, «... n ;neinll virrrógi!|n>kol liálnui ajáiilliatoin ii,ludoii"\\isaUd Mxámúni ntld in,^ <üzttcro,i lokluioléb;i|,:^ :-\', Nagy-Kalilasn JulllU ü.:é» 187Ü. ¦ \' >Ó0b1b AntúBla.
Nagy-Kanizsa 1870. október 22-én.
43. szám
Kilenczd&ík évfplyam.
- Kiterjedve
SOPRON és VÁSMEGYÉKRE -
Vegyes tieusrts^ínaxi. laetllaij
^rr/-é|>^ r.s_miivexzel. körét>oI.
nlnófln tzo-sbatoa, fg^r s gyakran másfél vagy két ivén. .„Sfterkt\'MitiM iroda én kiadó hivntitl:
WAJDITS JÓÍSEF kHnjvkereikedL\'súl.eu.
Előfizetési föltótelek:
Kítí-ks érr* : - 6 irr — kr.
Kíl ívre - -3 .. - ,
Kvnf?(rj-edrf - l . "lO .
A hal basaÍMJ-" i«ítst -uii-tt 17 l
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kanbsao: i K\'.VIu\\ HIVATAL. Pesten: XElSLEtt \\1 Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Majna-m.- Frankfurt- Baselben: haasi:n>ti;in \\- voíílku. Llpos«-r Bern-, é\' Stuitgarlhan: ^.müisk* TÁitSA.Becsben:Ol\'l\'KUK
Előfizetési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
______ \\ kiterjedve
Sopron ós.Vasmepyékre
..-.jliiill—rtKjesturtnlniM lii>tiU|i 1870. évi okt.-decsemberi évnegyedé™
Előfizetési ár:
Évnegyedre . . . - l frt. ."iü kr. Félévre ...... 3 frt.
R^-Azan t. ei. pártolóiakat, kidnek tHlietésík f.
-ívr-iieptW-veiével lejért, kérjük. «xjI5-_ fizetések mielőbbi megújítását, hogy a példányok megküldésében fenakidas ne történjék.
A szöllészet és borászat
tárgyában teljesített küzénlckil kísérlet a Strenncr-J\'éle borszürii-géppel és szbllóckéveL ^Keszthelyen JS7í)-ik éi)i október hő lii-án.
.JjLczikkcju folytatása a 42. számban
liozott értekezésemnek, melyben folytatólag mondanom- kell, hogy a mint megje-lestünk "aHiclys^inéii Traztyánszky J iajos ügyvéd ur mindenek előtt bemutatta a sal-játpiiiczéjébcn fölállított, borfejtögépot, előadta annak egyes tevő részeitWértlietö sza-
, rákkal magyarázta-meg szúró természetét. 1. A szerb gépri\'tl és működése sike-
—pétíií_A_szttrögép_kixül_ festetti belől, .czjne-zett rézből van készítve, alakjára hasonlít
__egy 5 láb magas gömbölyű és sudaras vas-
" kályhához, mely liáronrvaslábonáll és lcg-^fölül eltávolítható, fődével bír; legfölül egy láb mélységre keresztben elvan zárva, mely választó lemezen 7. oly téres és keresztül ható lyuk van, melyek- mindegyikén egy.. vastag hüvelyk ujat Icereszttt^léhet dugni,
liT^zeknek^megfelelő alsó -gyürttzetén ugyan annyi két hüvelyk hosszú csap váii,Tnélyen \' lógnák a majd neiu7cnékig érő szűrőzsá-
*" kok.. A csapnak megfelelő melső oldalán fönt, a Választékon alól egy lakattal zárva .tarthatod tetszés szerént eltávolítható to-jás kerekded ajtócska van, melyen át a szüríizaákok vitetnek-« készlet bensőjébe.
í A ..fölső?választék üregéből álHü-az irányt adó üvegcső.
xtóunka.közben a gép fölső üregében
¦ két; három összemaroknyj finom porrá szitált, msgyaróhársfaszén teríttetik el, a csap
-Ualákármentőéssajtár tétetik, mivel pedig a
— gépnek—lábai alaejpnyak jzér-t ís-T. ur e =-^gép==aJá egy-.láh-jmagas_deszka állványt
Uleaztett, hogy annak lábai abban elrejtve:, _ teliáíer&cn álljanak.
A szürőzsákok fonáJszövetbűLvannak. ¦készitveTTiEm felesleges szorosan szőve, mondhatni, hogy anyirtctbbl. kúszülvék.
- •~SHndeu egyes^teliát önnállő_zsák.^gy kill i bel; töltelék zsákkalbir, és nem.érfc-né-
vBgi\'. A\'kOlwnck ""átmérője legfölül "egy kis áraszt hosszú,\' alant egy két hüvelykkel, keskenyebb és mint a:csizma nadrág vágy a német gatjasíár-isgy keresztül álló lü-rővel bir > belső zsák alsó végének fóii-
tartására. támaszára. A töltelék zsák négyszer oly szélves. mint a kiilsü. de sommivel sem rövidebb amannál. Összeillesztésük igr lorténik:a töltelék zsák közeiről] belmj--tatik, aztán az igy formált kétrész közepén szinte hehajtatik. hogy a szélek a kozep hajtáshoz kifelé essenek., ezután a kül-zsákba eresztetik, hogy /.art vége ala felé kerüljön. Föisé tátott szája apró ruuczukba szedeük ésaváiasztirleinezlritkainiik cs;tp-jaira illesztetik, a külsővel együtt szorosan oda kötöztetik,hogy le ne eshessenek. Köny-
-nyebbség -és-biztonság.......okáért- említett
csapoaskák srófra járnak, melyek szükség esetében cltávolithatok. A zsákok a gépen kivül is kötöztetnek a csapokra, elkészülvén az emiitett ajtócskán át. vitetnek a gépbe és srófoltatnak föl.
Szűréskor a szüreuilö bor sajtárral öntetik a gépbe, és sajtáronkint horilutik át az üres hordóba, ha pedig gyorsabban kell folyni a munkának, akkor fejte géppel
~vezelfeíik a~bor a-^szürögépue és egv.jnásik által továbboztatik a lefolyó bor az üres hordóba.
"A szén arra való. hogy a fölöutótt bor azt magával vigye s általa a szürózsal; lyukait miuden iránybán betakarja .s igv yz út-szüreukedő borból a söprüt biztosabban visszatartani segítse.
i\\i dolog az. hogy -a gép miiulig tele legyen borral, -és így a zsákok egyenlő ellennyomásban részesüljenek, ellenkező cselben a siker meghiúsul_____mert a zsákokban
létező bor súlya által a söprű és a szén keresztül nyomatnak, e szerént abban az arányban kell-történni a folöntésnck, mely-iben_türtónilLa_k-csapohis,- A lecsapolt bor-, nak folyvást,- tehát - félbeuliagyás nélkül kell \'.folyni, aránylag a fölőntéssel. hogy - a tartalék rendszeres-folyásában háboritást ne szenvedjeu. A szén annyiszor alkaliuaz-tatik újból, a mennyiszer a folyó bor csökkenik tisztaságában.
A gépet tisztogatni is lehet, mert felső része eltávolítható.
E gépnek gyári ára (12 oszt. fr.
A most elő soroltak titán fölemlítem működése eredményét, mely-czekhen osz-pontosul; három, rendbeli Ifor lón szűrés alá véve. Elsőben T. urnák egy hnrdő"\'fehér bora eresztetett keresztül, -mely \'tökélete" •sen homályos, liregpolifirbau átuem látható, sárgaágyag szinü de. máskép .egészséges, sürü uorsö\'prü nélküli volt,
Fölöntés után az első két három sajtárra. menó._ összeg -szénnel biit, á többi -teljesen .tís^táu^folyt keresztül ugy, hogy azt magán asztalon azonnal. főlbasziiáluLlc-lieiett,|)alaezki\',i méltó tükör íényiiycl nznn-,ban nembirt. Az eredmény, mindenkire meglepő hatást g)\'áköroltjinert a tisztítás nagyon. "gyoTsaircs^zonHdőre-kiclégitíicirríörténtT^ ; Meg.\' kell omlitenem, liQgy_<j_lHir álli-, •-tátog .lHiítiErtcrmésUől gyűjtött atljá" le-viir^megtisztultii. s<iha: nem .akart, azonbiíii vyTzahólyagOz\'va. nem" volt.:
— Mas.iiLszor kere-/iul eresztetett az urodalmi ]iiuc/.-b.<i egv aü-i ,il\\ l^iiM-ik .\'-vi feliéi lnir. mely akus. a n.vul.i-Ddasiui a^ niíirí. bfírzczal atk.\'rba.\'^nlt. neiiinleg Jau-tutt ugyan, üe még inmd-.\'g snri. nr-he/ es zaY.niü_vj..ii^_A várakozás fezúit. az eredmény meglepő volt. mert a b-miuk minden cseppje ku-légitór>iiszta lüueiséglH\'ii folyt ke-res^üS a gépen, tükör ténye azonban nem v.ilr. sűrűségéből es nehe-zségebol sokat vesztett.
E burb.il egv jialaiv.kra \\alu ö>-zeget lukunkkal hoztunk, meh" korülliehil e-ti n óra körül már utkuzben lényegesen vesztett atlat-zoságab(jl, kezdett zavarodni, teliat a szűrés utan mintegy .v li. ura múlva lenvc-ge-en vesztett ti-/.tasagabol.
í-íarniailsZ\'ii-. 1\'. ur oly >opru- teher bort fihatntt keresztnl. mely az nveg pu-llarhan unta sznin. alja niezMinl. tehal vastagon söprüs, máskép egészsége^ és ma-tos volt.
A bor.csak liuuai keresztül tblyí. elvesztvén lekete s/inét. oly tisztaságot Tüntetett szem elé. hogy a/.t keve- változa-sal dernltuek lehetett volna uionduiu.
]•) borbei magammal hoztam egy részt azon minőségben liííhóhcn voli a szures elótt. egy palaezkkal az átszűrottból.
A sóprüs -Is ura alatt tisztára mcgll-lepedeít, lenekre szalt a borsoprti. fuliil manult a tiszta bor. .
A palaczk bor elvesztette tisztaságát és a harmadik napon már nyálkás csajia-dékot képezett. Mindegyikét IVn/Vííi-,Li-zsi\'j ur köiii/kerf*k<;\'ié.*éljen k>zszi:iulére tettcin, ITgv láts/ik. hogy a sóprus önmagában tisztábban leülepedett; és tisztább jlz átszűrtnél.
Ezen most elősoroltak utáu abban állapíthatni meg a véleményt, hogy a kísérlet alá vett" .SírejfNflr féle borszürógép kizárólag annak v.il i, a ki a borsiipnit a bortól rögtönözve elválas?tani akarja, tehát nagyobb borüzér és korcsuiáro.s-¦nak.\'Aki sok és folytonos borfejtésre, borfogyasztásra van szorítkozva. A borok derítésére, palaczkozására épen uem alkalmatos, mert a borban olvadva tartalmazni szokott azon nyálkás részeket, me-.lyek rendszeresen csak derítő szerekre válnak ki,. vagy csak időközegenként szállnak fcnekére,eltávnlitani.mc-gsoiuinesiteni semmi szin alatt sem képes. Nem lehetetlen azonban, hogy a derítés alatti borokat ezen átszűrve kivétel nélkül palaezk képessé lehet I tenni, mert miután visszatartani tudja a borsöprüt, azon kép vrtsza tarthatja a derített borban3 néha -úszva maradni szerető derítő anyug pelyheit is, medrek a vigyázatlan-fejtés által a palnezkokbaugyakran :). -I. hétiunlva lesznek észliilbetöl;,vagy tán-szűr--retlioiMgli«tiio^-iBigf^wlgiiliiti»t ¦ a, sllniblr nyálkás rés-zoknek rögtöni elválasztásában V tehát a lenyálkáziísbim,. mert az edény el-zárhaíó\' levén ¦azt együttiil niegkéiiezui is lehet. - , - .
A _kala]i>zürónél csak annyiban clő-niosebb, iiHinuyiben amazon Ichetoleg gyorsabban, emezen pedig lassabban mondhatni r íso|>pcnl;ént folyik kereszrnl a söjirüs bor: Wihhntmsdi Wiesftn\'len-h-an is árulja a borszuni gi\'ípeiiet, melyejknek nem szűrő.
- íiauem iTerírö czTnríiTlatíkT-—.....-
(\'zivi\'z\'-tt rézből az 1 zsákosnak 18 ft az ára, , a :l . 3S ft , . az ö , ül) ft , . a 7 , «2 ft , VebérpU:hr,l az 1 , 7 ft 30 .
a 3 . .2.1 , , .r~ —, -42-ft . -v^~ . a 11» l,\'-)ft . .
s(,-< un\'r.v gep mint elsó szerkesztője, gyártavára szabadalmat nyert Hollandiában. Fratir/íaorszag és Belgiumban. .Mosl utazik liiizáukbau a boras/, közönségnek ajánlva Kéziratban gvii.jti a bizonyítványokat a g.-pnek, gyakorlati haszna elismertet-heiésére. níblyek-ntirn azt lehet.-föltételezni, hogy ezek egybegyűjtésével a m. magyar kormányt.d hazAnk-hati ki\'irend szabadalmat^ Figyelmeztetem a borász közönséget arra. hogy a bizonyítványok kiszolgáltatásával tulszigoruak legyenek, mert mint mondani szokás, az ostor végén dnrranik. A jelenlegi késérlet után csak azt lehet bizonyítani, hogy c gép tisztító és fi.fl»í (kritö, (Kcinigttug. aber niclit klármascJnn) : mert -iniiit nioudám. eddig egyebet nem tudunk, minthogy a soprüt a bortól rögtön és tisztád elválasztotta,, visszahagyta azonban a rendes erjedésen át uem :mcnt borban, az olvadva visszamaradni szokott., azon eziikor nyalkát, mely utóerjedést. homályosodást és derités nélkül nyálkás csapadékot csinál a honiéban, ugy mint palac/kbain
A ki nem sajnálja érette forintjait, az tegyen itzzal kísérletet és győziTdjék meg-a mondottakról. A máíicidrendbcli szűrő kész let olcsóbb az edsónél, valószínű, hogy a lí) zsákos a derités\'alátt álló bort teljes megelégedéssel folyatja palaczkokba.
\'J: AszéJlö ckéveli kísérletről. A szóllő ckévidí késérlet helye a gazdasági intézett kertje volt. ,Izomteljes erős és nehéz ló vunta a szántó- és gyomirtó ekét oly földben\', mely kellő rigolirozáson menvén keresztül, porhnuyu volt. A tőkék egy évesek s kani nélküliek, voltak. A töltögető ekévéli késérlet a várakozásnak egy általán nem felelt, meg; mert a 16 nehezen húzta, a szántó egyén nagy fáradtsággal volt képcsaz okét kormányozni, több tűkét kiszakasztott, rendetlenül tíirva háborgatta a földet, s mi-kép föltéiclczui lehet, karós és véü szellőben, épen nem felelhet meg-a várakozásnak,. mert kitördelné \'azokat,>kötözéskor a le--fulé nyomni szokott s, az által szőttéi ült -yesszökot- széttépné és-fftrtöstóXJisszeJtUi..:. _szálná, fiilsz.-iggalaiá gvökeratj. kiilöuben
ís annyi földolgozatbur közegeket hágy% maga utáii,- moly nélklllözlietlennő. tiszi a\' pót kézi tiiuiikál. Ugy -vélükedem e szoféntr;. jobb a szöllőmivejést.cgészou abbatt hagyni, ,
mint a szükséges kSTiérö hiánya miatt a MŐÜÖekére Szorulni.
A gyomirto-ekfe, mely magával viszi a -\' fÖktakgatott gyomot, alkalmatos a czélra, ^tola-^szinesea-ég^lözoresan-fölsftrftbol— ható a-föld s-a gyom eltávolítható is, mint uflkséges.
Ezekben öszpontosuít a jelenlevők vé-^ leméiíye, melynek köztudomásra hozatala ntán forró köszönetet és elismerést nyilyá-"~ nit a jelen Volt testület Trsztyánsky La-/ joa ügyvéd urnák azon sziveségeért, melyet nem csak a hazai szöllészek és borászok előnyére, hanem a ~s~zóllés7.et és borászati iBmeret tökélyre emelése czéljából is a —legbecsülendobb—hazafiúi -érzelemmel-tanu- -ritott,
. Ha minden szakférfiú annyi jó akaratot és bnzgalmat tanúsít szakmája körül, mini T. ur, ügy a tökélyre emelkedés gyorsan fog haladni. •
Kelt N.-Kaniisán okt. 17-én 1S70.
TEKSÁNCZKY
tes lett, mig ugyanazon buziból, mely az említett kczelésbon -nem részesült, kót tőazomszéd-
¦bslreiDÍödToiésö igen in-UsiiOgüA lötr
Minthogy az otnlitett gáliczkömóregszer, azt tartjak\'gazdáink^ hogy egér a földben
-megkíméli:-" - ~—
Annyi bizonyos: hogy a mull őszszel iszonyú mennyiségben mutatkozott egerek páczolt btizilíukbiiu kárt nem—okoztak-; raég~s6k helyütt a pusztítás után ujra kellett vetni. Csornán, október lj-úii 1870.
SIMON VlUjCZH. *)
Buzaüszög-háritószer.
Két egymást követő évben a búzának" kák gilicikfivel.történt, keverése mellett,.az üszögnek: hírmondójával sem találkozva, kedves kö-taleeaégemnek ismerem eljárásunkat a tiszteit faadaközönse^irek tudomására jut tatni.—
^~Egy \'mérő buzihoz veendő 8 lat kék gá-^ ficako, ez apróra összetöretvén, 6 iteze vízben faíoldaük\'.
A bnza kádba vagy barmi mis edénybe helyeztetvén, a gáüczköve* oldványuyal meg-Öntöztetik: t ekkor a buza lapáttal össze-vissza forgattassék; hogy. minden baxaaz^m az érdek-\' lettolvadókban-résitv»hesson,Ai -igy..iimpke-rert buza ponyván a napra kiteríttetik, b ha egyszeri kiterítésre meg nem száradna, ez más nap ismételtessék.
Ezután a magtárban elterítendő buza a picsoláatól- számítandó 6 napig ott bagyassék. Magától értetik, hoíy a ¦ forgatást-naponkint egyszer nem tekinthetni fölöslege* műveletnek. Hat nap leteltável a butát vetésre .alkalmai-hatni.
—Ha-1 aiODbanrtöbb^id^TB~:baladna—a—vi ideje, ez legcsekélyebb hátrányára sincs a buzit-•semnek. Ezen kezelés mellett a csornai prtí-\' poitságnak 4: birtokán az üszög végkép elrna^ radt, mig a határbelieknél nem kii mértékben , routatkoxék.
A jelzett kezeles kedvező eredményt; raul--lett nólmég axon. körülmény is: hogy a prépos> \' lágnak a buupáczolaaaai^oglalknzott cselédje saegódnténybeli busáját Bilnta büáztatvin b leirt mód szerint kezelvén, idei búzája üszügmeu
Rendszabály.
A megyében nagyon elterjedt különbféle czimek alatt dologtalan s henye egyének -áUal-^iizni -szokott-vétkes kujtorgás-fs kéregetés erélyes mcggátlására, •(Folytatás.)
í
b) Azon kiválóan figyelmet érdemlő esetekben tuiudazau által, midőn a vidékbeli ssolga-biró ur ezen rendszabályok lí-ik éa íí-ik pontja, alatt előirt tljiris alkalmival u teljesen uínia, béna, uvomurék koldusok egyéni kuruliuényei-nél fogva, okoknak szekéren vagy korde\'lyon való tovaazállitusát elkerülhetleunek Uliland-js, — b ezek ilyennel sajátlag rendelkeznek is ;
— kérelmükre kivéieUien megengedheti: hogy azok a járás területéo " alamizsnaszedés végett.
— szekéren vagy kordélyon vándorolhassanak.
c) De mindazon kiváló esetekben, midőn koldusoknak az ily niódoni aluiuizsűaazedéa megengedtetik, ezen körülmény azok koldulási
gyeztetvén nekik: — miszerént ezen megye területén ismételt elfogatásokesetében szekerük
"engedélyének-háüapjáru ^iRgosairrferjcgycz; Tessék, egvaiersiniud a szekér, vagy kordély, és az ehezvaló íogat is pontosan leirassék 5 a koldus kisérő társának vagy gund viselőjének neve, i as ennek kiadott kuíduklsi engedély kelte és száma jjedig ez engedély illető rovatába rendesen bevezettessék.
dl A sánta, béna s ovmuorek koldusok
—vágy^tofdélyiik eliógna koboztatni; íTaz innét-bejövendő pénz a helybeli ucgényjekJelBegélyé-¦ére fordíttatni.
V2U. Vásári, bttaadielyi s pian\'zi koldulás.
16-or., Mi|dflM alamizsna szedésnek az oWre bociijtoflS^bályokban-előirt-reudflzere-•itéfle által a valóban alamizsnára érdemes koldusokról már csak azért is, — hogy a lakosság a sok ingyenélő, s sokszor, a tettetés legmagasb fokit elórt kéregetűk seregétől megmentve, a valódi szegények, s nyomorékok irányában a íslebariti könyörületet biztosabban, s bővebb mértikben gjakorolhatja, — kellőleg gondoskodva van; ugyanazért a vásárokon, búcsúkon, piftciokcD, s egyáltalában nyilvápos közhelye-k.en való 1 ármás -kéregétés, — bénának, s. nyomorékoknak sokszor undort okozó, — a gyengédebb érzést sértő, ¦ a mai kor műveltségével többé össze nem férő közszemlére kihelyezése, kurjongatáu, s egyátaliban a vásár\' és bucau helyeken eddig tapasztalt visszataszító koldulási mód ezentúl a legszigorúbb fenyíték terhe alatt eltiltátik ; s ezen rendszabály erélyes foganatosítása a megyei szolgabíró uraknak s a közbiztonsági közegeknek kiváló figyelmébe ajinltatik. .
kísérőire nézve Íb az ezen rendszabály ü. pontja\' bau előirt feltételek ^szolgálnak sinormértékül.
Ha az 1. és 2-ik szakaszban előirt vizsgálati eljárás alkalmával kitűnnék, miszerint a sáüUi, béna, b nyomorék kuldasuknak netán ^ muuknképes ueje, b gyermekei avagy út t-t el- j tartani képes rokonai volnának, — az a koldulástól szorosan eltiltandó, b az illetőségi közsé-gébeni letelepedéare s családja tagjai a ezargal-pL munkára s kenyérkerusésre exigoru fenyíték térbe alatt kÜleluzendflk. —
/) Engedély nélküli szekeres, kordélyos koldusok- azonnul-l«tartóztatandók ; t ha azok ezen iiicgyebtíliek, további elbánás végt\'tt az illető vidékbcli szolgabíró ur elé kiséríetendŐk; ha pedíg külső megyebeli illetőségűek volnának — a megyéből azonnal kiutasituudók : megje-
*) KéBSiÍK\'Rct klUflljük mrcrnnk jelam líölattjí-nok 1» 6pj-*lmel kvllv c»ikkál t, ,Q/0n KOiISny* atin. Aa*rk.
Özvegyek és árvák Poroszországban.
A háború okozta nyomor már nem csak Fr^eziaországbaii^iancm- Né metországban ia mind rémesebb alakban lép fel. Egy hamburgi levelező a német társadalmi állapotokról ezeket irja: Erczütésekkel. zörget a porosz alattvalók éhsége és nyomora a porosz kormány kapuin.
A diadal rivalgást mármártulkíaltja az elesettek özvegyeinek és árváinak siránkozása. Bár mennyire agyonhallgatják is a hivatalos po-tosz—hrpok a-nyomor jeleit,"B~bármi~ökou hail-gatnak is más hazafiaa porosz lapok e dologról; de néhány élethű adatot akarunk felhozni, melyek a helyzetre világosságot deríthetnek. Westphalia tartományban például 11817 landwehr özvegye jelentkezett a kormánynál segélyt kérni ; ez özvegyek gyermekei, kik elvesztették a család fentarióját ?2,723. A rajnai tartományban 14,3 l^í özvegy, 29,619 gyermekkel veszté al a férjet, illetőleg atyát és fordult segélyért a kormányhoz. Hanoverában pedig 9623 öivegy, 20,417 gyermekkel. Leirhatlan á nyomor keleti Porüszarazágban, a kormány sególybiztosokat volt kéiy leien oda küldeni, s ide is ép ngy kell élelmi siereket küldeni, mint a csatatéren levő sergukn sk. ....... ..............................
A kormány a szállitókuak meghagyta, hogy a< osztrák-magyar birodalomban vásároljanak öiaze annyi gabonát áa szarvasmarhát, a mennyi- cs;ik kapnak. E tömeges bevásárlás hatását Bécsben, Prágában, Pesten, mihamarább
\' meg is lőhet érezni. A. segélyzŐ bizottság is kimondja íyelontésóben, hogy most már annyian fordulnak huraájak segélyértJ: hogy azoknak egyáltalában nem felelhet meg habár csak csekélységgel akarná is Okot.gyámolítani.
A~feTít8bb"^lŐ8orült özvegyekhez és \'árvák-hoz járul még 80,000 asszony és gyermek, kiknek férjük és apjuk a csatatéren van, b kik bzíü tén TTkOTniány~*!r~a^^ly^"bl8^^ mizsniira-szorultak, — De a nyomor ezen nevezett tartományokon kivlil már másokban is jelentkezik ; igy például Pooen tartományokból írják, hogy jelenleg az adókat nem lehet\'behajtani, mivel a vidéken igen nagy a nyomor. Még a paraszt sem végezheti el a mezei munkát, mert nincs elegendő munkáskéz. A gyárak által, melyek üzletüket megszüntették, szintén számos család keresmény nélkül marad. - Most különben sok lapot is—elkoboznak, mivahs kor-mány megtiltá a nyomorról irni.
Hirek a csatatérről.
— Okt. 16. reggel Soissont vára négy napi védelem iitán capitálult.—Saissat admirál fényes győzelmet aratott a poroszokon Bondy táján okt. 8-án. — Garibaldi a vogési francti-raurök parancsnokává neveztetett ki. — Egy Toursböl PárÍBba szóló léghajó csatát állt ki a légben porosz léghajóssal, ez utóbbi lebukott, a Nádar szerencsésen Parisba érkezett — A nemzetőrség által Pária ktirül 3 hét óta tartott állásukból a poroszok kiverettek. — Bourbaki Toursba érkezett s lelkesedéssel fogadtatott- — Uhrich tbnok mint hadi fogoly Darmstadtba érkezett. —FrigyesRiroly főherczeg félmenteté-sét kéri a főparancsnokság alól. — A\'Fr? kormány Tuursból Bordeanxba megy. — Az összea iBmeretes Garibaldi-féle vezérek Francziaor-szágba mentek, Frapoli ezredes a szabadkőművesek nagymestere íb, csak aztán a fr, szabadságnak is nagymestere legyen. — Pária előtt lü-áu 3000 porosz öletett meg. — Chevígny gnÍf"Mönlb«llo~Bercze\'gTpja vasúti sínek felazi-kitasa miatt elfogatott a poroszok által. — Aliiéban a poroszokat éjjel álmukban rohanták meg a tireurök s 100-at legyilkoltak. —¦ A porosz lapoknak nem tetszik Garibaldi föllépte. — Bazaine főhadsegédenek küldetése a p. főhadiszálláson meghiúsult.,— Brémából jelentik, hogy a fr. hajók ütközetre készülnek. — A görög kormány hivatalosan elismerte a fr. köztársaságot. — A verduni őrség 19-én sikeres kirohanást tett, a p. megfutamittattak. — Mac Hahón Brüsszelben van,—Liverpoolból nagy -mennyiségű hádikészlet érkezett Fraucziaor-azágba.
Heti szemle-
Okt&b«r Ul-iu 1870. — Pécay Béla gr. ellen a váltóhamisítás csak-költött volt, hogy a szerelmes pár biztosan vissza hozathassék. — A római zsinat elnapol
" tárczá.
M. Amália emlékkönyvébe.
Atm&jűi feliGkfcént , B4gaa_ eUBnának.^__
A tarks pUlsag6s, . Boldof gjann«kírak.
Héfaa mint a vándor,
- H».TÍwaíeEBt«k\'........
Lelkimben feltannak Ismét u emlíkek.
Bár az Írek jÖBBflk, Bár as sVek mainak, . A rígi stáp asp\'ok Orakran meg njnlnsk.
Msrt rejtre lelkemben KípeiJbfl emléke, Fo^oodirkéat Bni
- A mtgnjyifrt* i bik«.
KOVÁCS KÍBOLT.
--. A mi .halad nem maradd
¦ • ¦ Betiél7>: — ¦ .....
(Fi>lrUtás.l---
Hagyjon .seóhoz jutni uram I — kiáltott : nam minden indulattól menten a.hevesebb vérű Bagithi —kímélje lányait, ha minket nem vesz f^\'.;.takintetbe.4Jó;ba kitilt házából, de tudja meg, , hogy a szívnek hev es fellépéseivel soha so m\' fog ^^^yiTP^1^^¦olní. ~r Ist«n áldja meg r^ckütán Mar-r _<t*ára .tesántott^lsWgMz\'tárianl szemeivel egy
— \',smaAdPt\'iot?era7iwBgóvhDl^hu^;\'>^^ táTOCott Caiky sem mulasztott \'Erzslvcl\'bucsu . pQlantift.viltani. — A sajka csakhamar tova • Wnl a két IzJunL"
\' ,-r-Hát ídkeuil vaBz^n-caelddek I ti-, valra as atya — nem mondtam miig, n ~ Mhmtmiiktól óyjitok magátn-
kat? Várjatok, ha oem tetszett a íécz majd küldök golyót a nyakatokra!
..........Szavai utáu_ intett a siró hölgyeknek, a
azok zokogva követék őt.
Mondjuk el, hogy jutott Szenyei uram a kertbe. Már előre tudta lányai tervét, s azért alvÓuak tetette magát, — Midőn azok kiszöktek, titkbif"utinök lopózott.~Maresa nem is vette őt észre, de Erzsi,- midőn ama homályos alakra figyelmeztette Marcsit, őt látta, azonban ez utóbbi, képzelődésnek tartván az egész\'dolgot, miodket-tőjöket megnyugtatta.
n.
Erzsit, s Marcsit egészen szobájukig kísérte atyjok, srájok zárta az ajtót,
Könyűs szemekkel feküdtek ágyaikba, s nem Bzóltak egymáshoz — hisz miért is ? — midőn —. ugyanazon fájdalom bántotta mind-
kettőjöket}--e a párnákra hullatott künyek
•leget mondpttak.
Erzsit végre is. elnyomta az alom, de Marcsira oly hatást gyakoroltak az események, hogy egész éjen át nem aludt. -
A hold lenyugodott, s csak egypár kakas jelenté a hajnalt Marosának, mert a csillagok elhalványulását nem láthatá. Oh pedig mily hasonlatosság voltak éji vándorok s ö küste; azok elhalványulnak, midőn a nap zsarnok hutaimát látják feléjük közeledni, clicflcndfl*"tőlöir szabad szerelmeskedésökűt az éjjel; ugy Marcsa is elhalványult, midőn.—"atyja meglepte őket.
Válóban különös valami a szerelem! . . .
Vannak, kik\'szeretnők minden erőjükből, — n oh mi keserű akkor\' a szerelem, midőn tiltva\' van « szenvedélytruicly a lélek nyugalmát izek-ré"Bzakgatia7^kimündauirh» félüuk-imáinkba--BZÖni~aTmalc^^evót^kiért^keblünk—epedr kiórt szivünk dobog, leiért készek volnánk minden fájdalom nélkül éltünket felál^ozhi; ki bennünket éltünkön-át boldoggá tehetne; — n a kebel iez érzelméért pirulni^kell m areznak. De van-e boldogabb lény u nagy Tnindűnségbon annál,\'Id szoretettjével szégyen, akadály jóikul
éli perczeit, mely eket az örökkévalóságig szeretne nyújtani, ki minden zavar nélkül ölelheti it szeretettjét^ a hosszú, forró csdk,mely et ybIb többször vált a túlvilágra varázsolja őt? —oh ha az ily pillanatokat egy Öröklétté nyújtanák az istenek, — nem vigyakodnék menybe a boldog szerelmes...................... ...... ........ ......
A szerelem képes országokat boldogítani s tönkre tenni: kell-e mondanom, hogy Paris aze-relme okozta a trójai háborút, mely a virágzó Trója halálával végződött.
Szerelmesek, voltak Szenyei uram leányát is, és pedig szerelmük kelyhébe felettébb sok üröm vegyült, s ez okozott Marcsinak álmatlan éjét, Erzsikének púdig faggató álmákat.
Hajnal felé járt már,az idő, mint előbb \'mondám, midőn- Ercsi éles sikoltással kiugrott ágyából.
Mi bajod Erzsi az istenért! — szólt ijedten Marcsa, s nővére mellé sietett- — ^
— Lh az átkozott török! — felelt mámorában a hölgy, bársony kezecskéjével végig si-mitvan verítékea alabástrom homlokát, mintha csak eloszlatni kívánná faggató álmait.
- ¦•>.— Térj magadhoz * Erzsi! — én vagyok kedvesem; — mit álmodta]?
— Oh csak álom! — igen csak álom — hála az égnek-—felelt Erzsi.
— Fekügyál le testvér, hisz megfázhatol — mint látom nagyon izza~diál.
— Köszönöm AKrcsa — fekügyünk le — mond Erzsi, a miután mindkettőn elfoglalták ágyaikat, — folytató; rómitő álmám Tolt, — az éjjeli jelenetek még-alváBkor sem hagynak békét; 1 \' \' ¦ _
---Ki vincsiyá~tö8íe8í_,-?^oi^:^:- niiFal^
-modtálrlegalább reggqlig-noraUinjult-magunkat-
— Ah felséges ég,\' menta mog minden ve-szudolomtAl t (A. icnTdzBtti törökök jÖttek..álmain-ban, atyimfft megoltok,\' kastélyunkat felgyújtották, minkét\'.püdig a basa háremébe vittek. Oh ne kívánd, hogy elmpndjara^mit éreztem a gouosi helyou; hála Istennek- épen azon pilla-
natban ébredtem fel,^midőn a basa ágyamhoz lépett.
Marcftft remegett, midőn Erzsi- bevégzi szavait.
Imádkozzunk Erzaikém — szólt — hogy Isten távol taitsa tőlünk a kísérletet.
A hölgyek felkeltek igyaikból,s az ajtó melletti szentelt víztartóból behintvén magukat a falon lógó nagy feszület elé térdelvén, az áhítatos arezokon látszott,, mily forró ima kel-ajkaikon. . !
Szenyei uram ez alatt aludt, s oly mélyen, hógy nem hallotta Erzsi aikajit.
—.— Ah szinte jobban érzem magam I — szólt Erzsi, midőn mindketten felkéltek a feszület előj. ... , ¦
_ Én is megkönnyebbültem — felelt Marcsa, — de tudja isten, még sem vagyok egészen nyugodt, álmádat nem tudom feledni,
— Hogyan édes húgom — szólt Erzsi — reád nagyobb lenyomást gyakorol álmám mint magamra, hogy lehet az, hisz el sem mondám a részié tekét,-melyek azt rémitövé teszik.
— Oh de kópzelmem - már is oly azinben egészitó ki rövid.szavaidat, mely gyötrőbb »« álomnál, " *\' .
— Természetes, — mert semmit, semmit sem aludtál) de nyugtasson azon tudalmad, hogy az egész csak álom ós kópzelődés:
— Igazad van Erzsi, az egész álom és kóp-zelődés, a viiló \'még hátra van !. Marcsa azavai oly hangon voltak kiejtxe, mély á félelem «a játja. —1 \'
—.Balga te! — hogy tudsz ennyire képzelődni, ezer álom közül ritka.ha egy íb betel-
JGBülr
Félek, hogy* épen tied lesz az az etfy-
— Valóbau különös I azonban félelmed oly gyermekies, hogy nem tartom órdomeenek szavakat pazarolni elűzésére. Nem tudom atfr* mehettek Csáky^s Ragáthi.
(Folrt. kOfstkfslk.)^
- tátott: ^-Arhprvát^oriziggyüléB szinte mint a magyar, ókt; 22. Ült össze. — Szabolcanuyjyei Hugyaj községben 1000 évesnél régibb airokat fedeztek föl. -r-\' Reményi, Ede elfogadta a nemzeti színháznál az olaŐ hegedű vezéri állást.
PoroatorstágnTk uj ierk\'épakering, melyen T?o-sony és Sopron már benfoglaltatik. Nono burkus, innen még kus ! — Egy újvidéki adószedő UtíjüUU tprintot elsikkaazTott, a aaütan^fobe" lőtte magát — A régi 5 ftoa\'(vörös alapú) bank-. jegyek esak e hó végéig fogadtatnak oh — Liszt F. késznek nyilatkozott a létesítendő orsz, zeneakadémia főigazgatóságai elfogadni. — A szegedi óriási rabló\'pörben^ honvédgy-ilkosok egyhangúlag kötél általi halálra Ítéltettek.— Heliy Ignácc azólstf baloldali lapot szándékozik megindítani. — Vidaca János felhívja a vidéki \'kovácsokat, lakatosokat s asztálosokat.hogy téli ~~ gy^«rteffa"jÓjjflnelfg^pgyArAbaTrtési ingyen ¦ oktatást adni a gépészetben. — Gróf Ráday László Foksiayban (Oláhorazág) főbe lőtte magát. —) Er-Dióazegen vincaeUérképezde nyílt meg. —Temesvár gyárvárosinak egyréazét a tíz elöntötte. — A washingtoni csillagda számára az amerikai congressus 250,000 dollárt BSavazott meg. — Liszt Ferenci a franeziák javára nagy hangversenyt rendez.
— (Ilrmvn.) Beldnyi Ferenc: iró, minis-Tari^fogalraazd^ljegyezte Pbaonyban lovag Bru-
¦ dermann Rudolf tábornok leányát, Gizellát; — Haydar Effendi volt bécsi törökkövet feleségül vette Pesten Amminger Viktória kis-asHzonyt a Herczeg Coburg jószágigazgató leányát. -A Gr.\'Festetics Andor Zsirán esküdött meg PeJHchevích Lenke grófnővel. — Sehwei-deT József hönvédlovaaaági tábornok a aradi-vér-
~ianu~ájrvájAt, Anna kisaaszonyt-Koeh Károly fehérmegyei földbirtokos jegyezte el. — Dr. Friedmann Bernátpesti ügyvéd f. hó 3U-án vezeti oltárhoz Kia-Czellen Weiss Paula kásasz-
~lzonyt:~ —-Kovács Kálmán -minis terv tanácsos
-múlt kedden vezette oltárhoz SpeJletics"Lenke
- kisasszonyt. Az esketést a! vőh%ény testvér--Mtyjtt-Kovába- 7.sigiiu>nd^-picar,p^fl^k^ur^
inga végzé a promontori templomban.—Louiza. herczegnőt Viktória királynő negyedik leányát közelebb jegyéé el Lorne marquia, Argyll her-czeg legidőab fia. —
— (Irodaiam.) Szerkesztőségünkhöz be-
- küldetett: „A kertészeti vándortani-t ás ró lu szóló jelentés ÍI első füzete. Kiadja, a fbldniiTBiéfl- ipar- és kereskedelmi ni. k. niinis-teríum. ,Ezen közlemények nincsenek időhes kötve, megrendelhetők Lukácsy Sándornál Ká-koa-Palotáa 1 fttal-
Hiret
.„—Értesítés. A a»laraegyei gazdasági egyeealet évnegyedes közgyűlése ez éví uuv. 7-én Zala-Egertsegeu, az egyfetebelyisegében meg fog tartatni, melyre a tag urak ettmnel tisztelettel meghívatnak. Kait Zala-Egerszogan, október 10-án 1870.
HORVÁTH GYULA,
........................— -.......-¦- .....«C7Í*ti -tiikáe---------_.. .
— Asoproni honvskbUsilóelj lobogójá-iiak felszentelése egy időre elmaradt; ez tinne-pélynéfa iiazlóanya-Ms>U Valeiia H kit herczeg Easterhásy PáJné fog helyettesíteni; a fölazentelóare pedig Zalka János győri-megyés püspök ur ó mga van fölkérve. A zászló mir kész a fehér selyemből van, nemzeti azinü •aegeUyzessel, egyik felén a magyar-czimer, már tikon, a korona átszőve e falirattal. I, Ferenc* József. ¦ ¦ , . ,
. _ Aüer Lipót ismert zeneművész ha-siakfia, ki Ssent-Pótervárött zeneakadémiai ny .rendes tanár, az olasz - királyi korona lovagrendjével tüntette tett ki. Olvastuk a Florencz-Un aug. 5-éa kelt, franciia nyelven irt királyi
deoretumot, mely azerint az olasz külügymi-nistor értesíti Auer -urat, hogy a nevezett ki.-íályjjcprona.rqud^ a szent-
pétervári olasz követségnél átvegye. SzivÜnk-ből örvendünk a. királyi elismerése
— A „nagyik aníziai dal á r da" pártoló tagjai részére rendezeti daleatélyt okt. 18-án a nagyeaainó termében megtartotta.. Az előaHótt négy-ífaráb silTecülfrrl)Bzh^gzátb"aBJ folyt le. Á számos uj taggal erősbült .működő kar dicséretes szorgalmat fejt ki. A tinez éjfélig tartott. -
— AszÜret kevés kedélyességgel tárta-ték meg; nem hiába koveV a termés, s ez ía savanyu, ktívetkezéskóp a mulatságok is meggyérültek. - "
— Kia-Kan izaá n a szőllőhegyen egy apa, azóváltás kosban fiának fejét egy kapával
""ketté hasította, ki azonnal meghalt.------;
— A s o p r o n i Bzabadkőmivesek páholya 140 ftot küldött a német a fraaczía sebesültek részérő. *
— Panasz. A nagy-kanizsai poatára Veszprémből vőm H. L. nevére egy levél érkezett, de utánna az éu nevem is fel volt irva. A leválkihordó két napon át magánál tartotta, mivel vőm uton volt; hosszas utánjárás után végre azon nyers szavakkal kézbesíté: ha akarom most sem adom oda. E kéaedelmezés miatt táviratoznom kellé"; figyelmeztetem az illetőt a közönség iránti illő respectúsra s a levél cximé-nek elolvasására s ha nem érti, magyarázta?sa meg magának, hogy a levél kinek szól- Nagy-Kanizsán okt. 20. 1870. A.\' S. -
— A K ő a z e g h kerületben Szabó Miklós -miirt^ királyt -táblai- elnök ^lemondván a sépvi-«lűaégi^rr-«-jobboldal-GÍgler József-boros tyán-kőt pbihinost tűzte ki jelöltül.
— 7 — 8 0 0. frt erejéig egy bérbe adandó kisebbszerü bírtok kerestetik Zajamegyében, melyhez üazteiséges lakház , és helyben" vagy. közel hozzá .postai állomás kívántatik. A t. ez. birtokos urak, kik ily birtokot bér-beadni azándékoznanak, a Teltételek iránt levél, által, vagy azemólyesén kellő felvilágosítást kaphatnak a „Zalai Tanközlönyü szerkesztőségénél Nagy-Kanizsán.
— Hirtelen halál. Egy boriszákos egyik kisebb korcsmában fogadott tíO krajezár-ért,hogy egy pintbort egyszerre megiazik,megU tette, de alíg üresítette ki a pintea üveget, a guta azonnal megütötte.
— Klud-ik Géza körmendi lakos .Szigetvárira változtatta nevét.
mindanlti :_ha legalibb tM~W*-ig -ídeiiti mustjit, uyenfín igy 8—9"-nyl búit á fajtuly aranyit ÜtetulBf.
Ovakoitji\'tk pedig mindenki Bkruroplieiukrjitu, basr.nálni, t>.» miután tineta „szfilítciukrot" anm\'Íj(f*n\' ksph.itunk, IrgcaclsEcrilbb Tcbúr czéklábdl. nyíri, legtiuumalil) és logtlsttábli feltér ezukrut alkalmazni.
"ETógy TiiTty^lnéJiiiyisŰK-ÍLlvamKttk77r^fcd~ifrr«tlrnz= — kíinnyen kitaláljuk, ha- az itcitf must gyakvrlklt (init.ájáuál a latok ^számát "y^rfá*u * uedtK-tigyc-UiiiiiigI- kisérve, a pruporcziy^^ffiitottuk.
"hírre apódig az iakolái -g^pKék ia-k«pA*.........----------
Árverezések.
—" Kanici Andristól 550 Itra becsült ingat-\' lau AIsó-Kralyovocian akt. 31.en. .,
— öcsi Kovács János éa Horváth Teréziától lYM íira beesőit iugatlau Tapolczán okt. \'?8.
— Vas Jaunstól 370 fL erajéig lefoglalt ceer-araesai éa palkouyai ingatlan a helyszínén okt. 31. ~\'
— 3 c b. a\'f f g r "Nándor, .mint a Qerterzl Cora
Hasznos tudnivaló,
Eogyan \\eftet át idén jó bori csinálni f
Hídon u ÍTJAraí kedvetC és a szölögyümOln árett, képes akkdr mindé aki jó burt csinálni ; de mi-dÖU az idű íordonzáj-a akadályozta a vegetacziót, ér hatirt vonta gyUmUIoaérás LejlSdJs« küaött: ily esetben a lerméizethiányait mestf riépeaen kell pótidnunk.
Itt van kellS idejo a ehaptalizaeziónak, azukorral pótolván ast, a mit a terméjaet\' ez Idén á gyílmülcs i&t moazouio etvent.
L nemit a borkéasiléinek a kUlfOld^rég ismeri; Triuna^^a^ii^hog^JPranailaDrazigtwui ós a- Raj; na-Tidikea — kcdveaö vagy kedTetűllaD tennelési évaxak Tolyamata költött ii, a produczeni egye ni 5 bort termel......-- .......--...... - - ^...............-
Naktlnk sem marad is idén mis hátra, mint a jEhaptaUgacaió rendszerét ~~ kellC ismereBel — a most körül aUaimaani, ilUtoTög^j^ ba annyi ciukoroldalut tenni, a mettnyit a hiányzó\' mtiiVéde«»Éfu»k 24—\'J5"-ig való fokoxáaa itDkaégébea kövvtet.
A mód egynerü: csiniljuuk egy-két itezényi mui-Tot,-t-*«vén a»,,Kapnedflr,iféle_ muftmérot tfliatesen mérjük meg mustunkat; és ha kitűnik, hogy az alig Qtaí meg a 12—14" ezukor édességet: j»le, hogy hi-Anyalt még 10—12* ezu kort ártalom, a mit mestorsí-gasan kell pótolnunk.
Kgyébkénl, hogy mily ideui akarja valaki át TÜtoBtatm ai 5 siGlotnuatját: aa mindig a kacelS tat-aaéaítOl fttfií de értík tekiataUbeu mégii jól tesai
pauy fur Ibe fromotion ol i^an3~Credit ígazgatójántl-gr. Batthyány Gujztáv reszáre 1,055,ÓOU frank erejéig lefoglalt 1,019,211 fira becsült ingatlan Kohonczon és N. Németszentmikályon deci- 5.
— I\' i c k Mór csodtSmegéhez tartozó marhák, gazdasági eszközök, lerniéuyek Kaxidon ukt. 19.
— Scliobct Anna, mint lilütuisiel Y.Tzaéh«t .Hrakruétől ibO ftrabecsaltiagatlau Nyéktn ^oprunm.)
cot. \'2.
— Németh Mihály s nej« Cicr Júliától 700 frt erejéig lefoglalt 3278 írtra becjült ingatlan egy harmadrésze Ciemin iSopronm.) okt 2i.
— Űiíüer Milyá^, mint Rákos kózaég bi--Tájától ~m frl. erejéig lefoglalt ingatlan Háküson
IS-pronm.) nov. ö-
.— Domonkos Sándor éj nejétől llXXÍ fí. erejéig 1,\'fugtalt ingók s ingatlanok Ilába-C^an&kon t-^űo-ruum.) nov, 3.
— S\'chmied sz. Graí Zsuzsannától 55 ft erejéig lefoglalt ¦ 40Ű ftra beesiilt ház Uánt\'alván .\'riop-ronm , nov. 4. .
- „— Nöhier Mihályv\'d 3*50 ft erejoig lefoglalt ingaüan Sz--ür5rgy0u J,Sopranm.) nov. 3.
— Herg\'oTits Páltól B\'J ft ert-jeig lefoglalt ingatlan Oízlupon^Sopronm.) nov. 5.
— SfhmiJt Mátyás gyámtól 20U ftig lefoglalt ingatlan L\'efalváu i,Sopronm.) nov. Ü.
— Bfrboa Jánostól 10U ft. erejéig tefuglalt s,27lt ftra JjecsÜIt ingatlan UeLién nov. ..\'1Ú-
— Franc sica Lénáitól 1S73 ftra becsüli ingatlan A UihályevoiiBn jan. 2. 1871.
M ijii I y Antal ¦ ürükiiaeit illnio iugatlau
Körmenden nov. il.
Szolár sziiL Ötvös Annitól lef.jglali s ?-10 fira lu--«Qlt ingatlan Nagy-K.anizslii uov 14.
— Kők Páltól \'2493 ftra he.-süli ingatlan Di-szelyeu iZal&m.) jan 5" ÍBÍI.
Bchuller JózaeftBl leíogiait ingatlau An-don Í.Sopronm.) nov. 2.
— Kirádi Lukácstól lefoglalt Ingatlan Undou iSoprouni.t noT.*2.
— II ipsák litvántól 50U ftra becsfiit ingatlan Szépiakun (Sopronm.) bot. 2G.
— Nordbergi Hoe Károlytól 9ŰS6 ftra be-¦CsUS ingaUan Tófejen ^Zalam.J jan. IS, 1871.
^tTsrllti posta.
— L. Gy. Aa arczképet érdekkel vettUk. A bi siéljt miel5hb elolvadtuk.
— N- P. Euese. Azonnal intézkedülii\'t\'"
— 0. Qy. Z -Egentzeg A jegyzÜkonyv ízív megküldését is kérjük.
— L. H, KajzüueUel fogadtuk. Itt is, bár na elv lényeges körülmények, korlátozik a legjobb akaratot.^
T. Ő, Poca. Figyelniuzlettünk : jó volna mutat-Tanyt közDlni. — 7 — Od.ÖzÖljUk!
\'— „Mért bujduaik a caalogány7- a verab3l nobel megíü\'ttni. StkardUehbot kotíluk: A maiik sem jü-
— II. 1. Eger. A megírt cairn alatt küldjük.
— E. Gy. Keszthely. Igen jók, koiBonottel Tettük.
— B. L. Az érdekes küldeményt kaazOnattel Tettük. l*5köielabb küzlUni fogjuk.
— Egy férfi tzaJuíes ajánlkozik, kí jó T)izonyitványokkalyan ellátva. Azonnal helyre mehet. Bővebben értesülhetni Wajdits József tudakozó intéietében.
Hcrr Profeseor-J. Moacheles fagie\' ü6<r bie btei, ílferraU Srafation errtgenbea „$r(i^ltng{ím{)en".Don ^ulludPaTjrtnrrt — „Öitrf^enta\'iijt" DDrt" 3o^atmeí ©djonbrrrf ^ügeuífíííu^HC, ^ [^r^cbin^r^rrnj-rflm-©; Öiibun\'Xrainő : „í)iefe wrbií\'nUrraafen" ontr-tauttien ttníi wírben fit^ citte grogc .^ofniCaj ritát^nctfoSnfffiL^ u\'nb\' irJj~- teünf^ bwfcttcn bic aué^íbtítttrftc Serbreitunfl". -r- ^rcö prű Opüi [4 ©ogen ftarf] ttut 75 fr.T. $a\'ixhit1}tu Dott üivbtvt Hpiífd? Ín -8tip0ig unb bm^allc Sud}^ unb aJhiilíalítnbaMMungtn. (6
«p^rBBwwroMBffiamaaróamaMaffiB^aagaMsaMrow
Üzlet i - h i r n ö k.
*) E rovat alatt kfUtüttekért felelősséget nan Tállal a Szerk.
_______--^y^ltsjitzsar okt. 21-én 187t>.- -
. A gabona forgalpjn állapota s lefolyt liétan majdnem vaHözattaD maradt; esak a jabb búza volt vala-mirel kereaettabh. A kivétel délna\'roetoriaág fal* irányul, holott az éjszaki rész aaenved hiányt a gabnában, melyet ugytátazik Amerika elégít ki, egáis Hollandot megtBltvűn, mely kOrülmanj a mi gabna-UaUtDnkre hatás z^lkfll nem marad
Piaczi ár.
Nagy-Kantraaí lfl7D- évt okt. 19-ik uapjáu. Buza 8a —8:. fout. 4 irt — kr. öLi—8ö fout 1 frt S5 kr. 87— tíÖ font, 4 frt 5U krj Rozs 78—79 font- frt — kr. 79—80 fnnt 3 frt — kr tíQ—8Í rntU3-!it 10 kr. Axpsr— aerfozésre 70—7! font2frt Cü kr 71^12 fnnt 2 frt 50 kr. Árpa küzönségés 60—66 Tűnt - frt — kr 67—68 font • írt. — kr. Knkoricza 3 frt — kr.;\' frt. atnko-ricza Blas,; (csinquantiu) frt[—a kr Zab-45—47\'fsai ffrt\'60 kr. 47—48HiW TTrtWfcr. PohankV^S^Bo" ^ fnt. - frt — kr. ?8— tü font — "frt — kr. Bab\'feife" ti kr. — hab tarka 4 kr Kenyérliszt kaaBnaísrei"\' 7 frt 75 finom 8 frt.75 Zsamleliszt llfrt oOkr. Itáníliaat katönségcs — frt --.-fioíim 14 frt\'25 kr. Király-liiat kflzBn-iéges — frt kr finom 14—25 frt — kr. Rom-liug kCzÜnségés — frt — kr. .finom —.frt — br. Slarka-has fontja 23. kr. Borjn-hna fontja 26 kr. 8er-lés-hua fontja 2tí kr. Jnh hus fontja 14 kr Sta-lona foulja 44 kr. Zsír fontja 50 kr. Caihe párja -50-CÜ Li.^ l^caa^Hcrr-iraii^-H>-^Tt~l^d-s^W 1 frt öO kr. Lud —hisotl frt 2 kr, GÜ frt 2 60 kr Pujka — frt - kr. Tyuk-tojás 2 kr. Burgonya méreje 1 frt 40 1 frt 50 kr. Egy mázsa az ina 1 frt 75kr.;széna uj — frt kr. Egykére zsup l3kr. Saalma 1 frt 20 kr. Ujbor vidékllukbeli akója 4\'frt kr- ó-bnr
dékünkbeli akója 8 frt. A nagykan kíluyvéből ki»du
iros Unácsáuak árjegyzéke SZ16ETKY KáROLY, bitWi
Érték- ós váltófolyam: oki 21.
5V„ metaliquea 57.10; 5% nenu. kölcsön IÍ15.-80- 1850-kí álladálmi tblcaön 03.40; bankrészvények 713; hitelintézeti részvények 257. 40; London 123.40; ezüst ágio 122.— ; arany darabja 5.93 kr.
Okt. 23-tól.29-lfl 1870.
- "éa haU-oap
{Katholikus I - t»r.
^^3.) A király beteg fiiról. Jan. rV, 46 -53.
Proteatiaa
iaptár
S3 ¦ii HiiIS
35 Kedd
\'26 Si.rd.
27 Caiürt.
¦26 Píol.k

: B 20. Kap 1 Ráf^f^a._ í Krizant. G. .LJ?öm. -r8abina se. \'|"Sim., J. I Zen.. ííarc.
J.í B 19 K. Jin.
: RifaftI ^ kriziin
, DOme
I Szabina
. Simon Jada
\', Kurczitz
Felelős szerkesztu : Wajdits József. Segédszerkesztő : BátOrfl Lajos.
h
r d e t e s ek
rszer- és étmérték
nélkUl bekövetkezik az idegbajok gyógyítása, illetőleg enyhítése
a galván gyógytani készülékek
hatáaa áluly etek az egyedüliek, melyek a testben galván folyamotldéznekefé (mindig a testen viseltetnek) éa belerejök elegendő, hogy a vizet felbontsa. (466-^6,6.)
Ezen készülékek hatásáról jótállás szolgálta tik és kérjük ezt, a közönséges csuzlán-cavkkaX\'és más ilynemfiekkel hasonlóknak nem tekinteni, a melyek a nagy lármáeaaök daczára " ít ^fttsOTfllanok én hnBzf\'Pif\'>hwtlftllftkI minthngy rajtok a villanyosságnak még nyoma aeni ve-hető észre, f. ¦¦ \' ¦ _¦¦¦¦\' ¦
...: A mi készülékeink\' az egyedüli hatásosak saját-nemflkbon, azonnal eltávolítják
a fő- és fogfdjd$t, * nagy köhögitt egy éjszaka, ctuzt, gyomorgSrcíVt, nyak, dőrék, éi mtllfdjdit, iturdtókaiyköittiinyűé éa más bajokat rövid idő alatt. ¦¦¦¦ -,- \'¦ ¦ — . . .
"••;v.,\'v:.""l-v:^. j...;. .M\'vA^via^dgTia^-kéfBUUkek.\'ó:.tí\\o. nagy^baujE.tatfttttetn.ek, gyennukijknek 4 frt 60 kr, íolnőtteknek 7 ftiJ 50;krrés kulönöa^niigyoe*; makacs bajok elhárítására 11 forint 25 kr. EaM\'ké^áknek megku^
. Kérjük a leveleket bérmentve t~-,, •
Aüolf fioWsteín & Comp ^
• j- . - .-. in Berlin, Purstenatraase 22 czíia aiAtt kiüdeai.
Birka-bőrök árverezése.
Nagyméltóságú Gróf Tolnai Festetics György ur Ö Excellentiája jószág \'igazgatósága részéről ezennel közhírré tétetik,\'hogya Csáktornyái, csurgói, ollári, tarányi és vasvári urt&almakbaü az 1871- 1872- 1873-ik években halál és metszés után\' szaporodandó birka-bjíirök folyó ÍSTOr-ik, évi október hú 25-én Csáktornyán. az. uradalmi gazdaságú jródábaji^délel^ti_lj)^rak^ utján eladatni. .¦<-._ »
" A feltételek előbb is iüegtudhatók a csáktomyai uradalmi-Tisztartói hivatalnál.
FIGYEIJJIIEZTETÉS!
1?\' \'; Ifi Clii Vv^lr^lflt- ]>nm|i:U lliriL^^^^ 11- I. C7.. líÜZÜIU-j
/ , vidrfki lakosúk\' fólrovczotésúrü. K keri\'Kkeíh\'ík sem wMsok, suiu — mint ajlitják —.\'
7ów«árü»l andlfojrvn az drilniik\'bolsrúrvcssotőről lejjke viaebb\'^rCÜBiiük sincs, Kiadunk például. r*á^3tWgonymftvot, píikfonplllváiiybuiimint nj ascuimtuH iiiiW.i*.tfi únikut, valamint uuUfúlu lug.;
koaooHágna..KK• ArAkat vulddi augoí árakul uth. Azért óvakodjék mindenki ilyléle lmsiunliilnn ;
őrák yovésétől.
A jd egy valóban jóf rendezett és ulcsu" úrá.t akár venni, forduljon a
hirnevu örÄSllOZ.
ku átalábancsakis az óragyártással foglalkozik.
Bócübüii, (títuiauspltitz ís\'r. ü.)
MotKigraniiii és .puesétbélyüg
Fűraktiir papír, fcbérncinü. vészon-imitutiúből.
K\'ANfTZ €~
IR-RAKTÁRA
,\'iicii 1 toll
Pest, Deák Ferenc utcza 6-ik szám , a fehér hajóban
ajánlja paidnpuii Julsziín-H raktárát, i r»- t c v ú 1 - p :i i> i rjáb.M. 1 <¦ V"óV-b\'o ri t fik.o li i .tart ii, ! ii III;.\' a , p_i:t:si\'.t - viaü/., m :i s (» 1 ó t* a Ii z a r i 1 t i n in, Irán ,-V> >\'s u\'vm r/ijs: Iííí r.i\'i k,\'t um-lm k \'\'a tf-etinikni (^sii\'kuk, r aj zp n\'\\i I r u k Küiigyülitvu, pans-|iít l> i -un t\'n -p mini r 1 i) ii, ni á m>l ii .111*"«\'*» frtlf/.frell i r ií 111 n p |i ;í k\' ¦ teljen., irú-asztali oaz-kíiti k aezél- ivi/IinttirJuíl, linóm ti iitri t art ti k , a 1 b 11 m q k "zeiiií i\'s ADÚIkÜl, -sz IVnr efl asneli-t á rc - á k , 111 a z ti - b z i viirt.írr :: á It, ngy ni (itt mi miauit uniti tárgynk oskola ón i r rr il n i használatokra.
Ktlloiiüacu ajánlom saját pvártut inyti I e v é I j\' ,1 ji i r i> n i> m a l, a.lepujabb nzineKctil motiogram-\'tl.\'í ln\'rlyogi\'li, kíH-lliíln fiinimnii kúaiitvu 11 Icgjúló* ¦ t442-\'Jl íl)
Látogató jegyek—
a la mínute *:iuii y untat 1111 100 darab Icpfinuiiiabt) brisiol-
[i.ijiirr.i íill kr. lm) il;irn)» iiii"in íziiii-i-iti-tt i-ar-
t.ni kr. ltvo rll. li-plinuiiiaMi lV.-tin-7.in >U!lI;itlt-i-OPtomuji 1 itr. 101» tiacab tiiiütii irmtnzia bril-
lanl ]i;l].irr:t 2 I! fio i;r, |no darab lilbopr. iinotii k.ttKIs tV-iivií l.ristol I ft. MiittlL-ii .-tOfs íxtr-llí kr tiibb.
Levélbélyegek.
lihm .!1» aramii}-..»i\'iiátii \'2 ft fut.
\'¦2(1\'
Mndcn további ezer krra! olcsóbb.
Xiiztilök. itnit.itiv a Icgtirtoiiifttili váoíctmlníl IcurcBZtett árakkal. 1\'lncz.nt It\'liájló p.illír (.l.inculn) kr.
1 hií\'/.at ¦>fy»iit"t pallír fKnijiiro)
3U kr.— 1 _\' ki\'isclűk iCurtli-UJ a*> kr. B^BSV. T>t>^ujnlilj ilrv.it 11.
Ismét eladók százalékot nyernek.
álaszLrk jiiiuilfiincitifl
xlrtl
!1 11 y ^
•.ki.;: i.
N y •> ni 1 a t v :i 11 y <i k kiváunt • /.rriiiti tryjir-».*»ti i1« í(kí|ifii .1 Ii\'g iut/uiyiiftilili árnkoii kr-zittctiifk*.
S^, Levélbeli megrendelések
nl:\'tllv.\'-l..\'| uii\'IIi\'II ;t It-si\'^iit\'.hab- \'
Raktára valódi angol pergament Thólyatriupirj befőzött gyümölcs bekötésére.
Legújabb szerkezetű bélyeg készletek.
^í,uj*hip~&r^~k>t*?ttthji>,jrns. eziunmiL li,dyl\'ytd k«lti;vid bti (*3 évázáimnal, iiéíküloz-
IGkrv ik\'Jzve \\\\) irt" f>0—12 i\'rlig. ">Ia!;áiilV^(» svjdiüil^lntitciiLi btJyr-gké: frt minden ^"r ;>\'.\' krral lühh. i SVanilyVnelTí
ílftt\'k ;i legujahh iílkuuU wurint, czimmcl és
U.mniifV-tÜ \'
Száraz béli < 1In«oI(í pn;-»i
k "1 irt ;>i» kTT S tri itOTirig;\' iiugvságuli,,*szi;rini. •* f»*zi lap-zainuz« »ép Iii frt :\'u) kr — ói frt öilTcrig. kézi ^Ziiiiutzúk L\'l Irt :iti frt ig. ttpn^i-k rzilii . riiiig- és hflylyrl rsak I Irt kr. k frt "ni kr. - .\') tVti- niásnhit k\'inyvck 1 irt :>0 \'2 trt l\'fi krig. ;;k ptí \'aéíu> oiiidUk;\'! fVl :"i írt í rr Jihki .liinilj.
It (i -i-ht-d-k lej
.ItrPÚbt.ak.
Vidéki víTvímu küliínds un^rl\';i;cdt\'S(\'r"\' elegeiulü tiuiusújíot tesz az. lioi;v az lS( évro szólló pnsta-kiiuutatús szerint alulirt l,"i-|í,M) postai-küldeményt.- 18ö8-ban líí,.SOl)-al ad»U l«d.
Anyui fii mit <\'¦•* iii«í-»
. •A\'l.rgíin-vr.Ks igen <>\\r> ¦iitt\'siü .- iiiiTvon k.-ijtii.\'util-:.
_a.ca.oxi" Gpldstein Sz CÖjaat^-Berlin, -l^li%teuütr^e-22~-
•ledéa. Tt\'rjtdclii.\'M* árjegyzékek
Papírok, látogaliyeísj\'ck, persclok |
r és mátiró-eszközok
(378-e)
Iptflln. itiiiiiiní:gbt\'ii kfivolkozű piítoniaroii
FraucEiafíróljiapirnk, imnili\'iilra\'tjil f>, 10, l\'r kr, knl"ii.>-i kiviiit núv- vagy korima uigjim
tyomat-.bb-j-;¦
_ 100 db, 8-«d üuoin ft-litir tü kr. angol rációiét v. runalzutt tÍ5 kr. reczéx heiuczctt /ókr. """100 db\'r^ed"SnSm mífttkfl lop, rcezút, T. voimli, 1 f„ bi<nlck irad fubOr -0 kr,"eru\'s fid kr, azüiea, \'cstfs 5fi kr, bulgl zrTninm:zo--t?tf tr; 4-edrc rcezés papír (!5 kr.
2ciiddsbotnkoiodiiv.il a díva toi-lBbb sziaü uyumatbati lUOjia-plrrs mouugramta 30-k-r, 100 borítékra 30 kr.________
má*u_lpapi_Q_vl cc im._kíi »y gmaO frt ngynml\\*en Icptíiioin-fiikute iivo mással &0.kr; ¦ v-ArzílttJllak. "RogulatirrfíitlaTc-^a kés igaaitáiara uiiiitk\'ii papirluts , i2 db 24 kr, 1 -tuuz, aiig- réztoll. 1^\' egjobb. fajban 1U kr, 12.t. aiijr, féztoll egj" tlub\'iztian, fniuit\'.l.li vajban 80 kr, l\'2-.t. nluiiiimiimlüll ibiztoBÍtv* rozBtla ellen -híj kr. l-t ikaotsebok tollHA minBaÉRll 10 ki: ?11; irón.jtntiidííhl\'pü 10, llí, ._fl ki Nsjryelunytnynjtanak az ujjiÚp-irónok; miOile^L-it uzükutíl a.f:i--Wítd tggyi^s,,. •f-fpkortmínil az irAó begye biztosítva -«n Az al tiltás J.sHea, I db-falta f«pl«lv»710 h csontbs 15,1 db tiílliivil! úr ktflsl-1 -W: kj, 1 töltéqy fi hÁrs olft^ndl 10 kr, 1 db Unio-rnihrjrliiDini :inl.i íiiréafoltok tflrlenzléflúre Jí kr,
PÍDom^U-rííott peis/t iijomik íls^ssabb-irinsslí J db-kít beldvní, «áU«I fiO kr.\'KurunáyJ 30 kr, k<l-tobí\'»}réiii nevek ulcsón HaSnÜtMit-xisk. Dombornyouió pr^cli iiúvvd «(ryfltt legfinomabb Í\'.SÍ), !J,r>() lié Jyeg (Stampigliir)-|)fidiieknkr<\'ti> •tf-fll\'feiték ?1 qFflettel 4/)0 kr. A fpyBZBriuvdv.wsitwflfle! 10\'tO !&¦
Eűm-tot kÍPíit- A. U\'jTgjakorLA bhivr-l»- .\'. lm.).:!, 1
iiumak, uri>kl> 2ü,.3UylÜr-Ü-k
ill.ui.i
ktlt
f db IfeffliioRint v. ¦ ^ i i i
-Irúkt^zlftuk. fdl-tzcrl>lL«iitWkfll^zi\'irr»l l._U i l,"-0 t.SO. IJpvauilvcn u-lj.M.-irrl^,-rL-tUÄüßl-ilarabTa-e-,^.^». Kiv.iln.l t-felllIrSI iV-nviiar^. I fciáMitwt :;...( ¦l.-t.r.O, Nay- tfiT-^tfl iv]v/t.ivlr" nrlkfiU^", ¦\',r-hi-\';i-< liiUziu-uLW 3, 2,50, ¦!. Upvnmlv.\'d |TTT>a/.t--s--;l kiállítva 4,íA\\ i\'t.s,:\'1\'. ^
Pecaét-L»:-Iyi-p"-\'k,m..\'lv.:li k.-uv,-l-racssígilk,. i)lM»íac"k v-* ln/.ti>!> lut-.r_caaztisUk_mi,\'lH a; ottya:.tfi.|»>.\'¦ •tétria-^tiiU ¦>7.él«.l\'riit»tii\'k, U«tm, mnüit\'jtbi\'»! ti\'ts^i.\'.-.--r.iT!iit íintiíri hrv fs !miii"tf;nnii tili 1 frt^o, Um -Tl. 1 Irl ti\'l. . -PapirtArrzak.hlzyfí\'i\'pvu ctiv-clupe killi\'lilitií ffiiv/.u.ii rokUörifűkkal ti-h-r ,lbj.i \'-T-,
50, liU, HO kr, 1 frU" • •---¦-.
• lirakurlati nli;ü\' ajaidii-Ii uz ji. liniaz\'MiIi\'til iriütiterki^ílt!! ktivt-t koií! lOdrliau: 1 tíiitatarr-i. I uyél-tUIváuy. 1 j<^,-1 iit-ln:/.it", 1 \' ólámpa, 1 IiOvniír-V l kízi u\'v.-r-tyatnrtó, 1 gviifatartt). I lolldsz-tita.
ii MHt i
llal.iaíi
1 úkliz
iliiül
stuióí ;lisic3<:u kinllilv
Ltípjoltli rnj7e«zkiiznk 1 db all" kr. 1 rrt,lUÍO. l/ilUdl. tp|ji-!(ké.-íz-l.HO.-.OO. :i, 1 rajzl\'>lr;ii)j.r. 1 kUr zí! kíhiibb ;H), imjiviibb i.\'t krr ¦ -\'.-KíililjrHm\'liiik fio, 81) kr. l.r.D, Ll, 3 frtvF«!il»ksv.tikri-iiykir-;i-lt*(:íit).)m *fßSt«kknljni!ptlillvi), ;.irl.j.i"no„ 4U,iilOkr. i rrr.l,rio,-\'in, Jppysú-kűnyvek Ilii, 10, J-ftriiO-kr,. Uurbmr \'i.\'in.fiOkr. L.-pfiln-iiíabn -Illatort pticnétvifie*. dbjaviilnis «~10 kr. ii^lin, k\'iri.ii:; fílöítzunikljfiii.dbja HHtr:
•Kíís«iiaíp«» lV* »«\':pima*nt.^jra«-, miitlAU lanittí <:fl..\'t:iiihlm_kjniL-.i}p}.a aráiitk\'ftj»iiÜ(«t«.i-J..ltli:#iiiy-li)riii«jii m„1if1-TnÍnniiViiinftl-ll>liri^l>.lith^3g fílznt:\'¦ \'m-fcbí tlif«-ii"t"ii^\'»""-,r- n.)
i
N\'iiiíy \\JÍSiHTs;ii\'iH)k Bécsben. F, BA HL,\'
Iialiis;jL.\'\'il!i_: i-i\'inlfit fbizományos a városi
-G-rossmarkthalle"ban y-* Uvy\\->\\c az c^Vsz hus vásárlásnak\'\'\'\'iizt-ri.
vesz
kfsz itzi.\'tt^ iiifll-\'tt ;iz dlctd \\á^ári árakon, r-
mészárolt hürju..at. disznókat, birkákat, bárányokat, kecskéket es friss marhahúst.
Nyers t-s.fiisTuh stinka tó szalámit;....
fuleír minden fele, friss és füstölt hust kulonosni borjú és disznó hust,
ninnleiint.,mii*-i-\'í\'//í-\'^-\'- ,-;:,íru;jiiini!:iU..lcijfilkLrp kik:tr.. lio.litt, jwlfjhif i\'ipjniiij\'jti/nk) v.i k<ip[iüni>kut.
li^y sznitt: ;t tirut nevezett hns félék
bizományos elaaásra
,¦])\'..^"l\'.\'itnak. ,177 ~r,.-r,
kzi\'ii bizományit kul\'l-nit\'nytrkri: Icíváiüit után pénzbeli tdt\'tb.íi\'tít is. adunk ;i lutinnviat\'^ s. értékéig :i kaiiiiitok szamit*i?avid,^ tigy il;ul;i,-; iitriu kóz[iéiizzel e^y.nlitt^tiU.
, A ni;v*ui»ru kuldtiu húsneműt*!; (ialieziábiil s:ijiit J;íilt-r ségtimen-jégbe nikutt k\'H\'.-iklt.i- tirkf/nek. 7 íizálliUi li:velek, ;i Uuldlicié.s i:t tdrukúdúsi nuid én mart i;L\'Vt:bb felviliii>;nsit:isi)li ijitim-iit\\-i^ küldiMtif\'k. \' Luvtdeki-t frf kidüt\'iiicuyckiTt kérem eziinezni Bées, oki. hu lhíii.
F. Ilaiil,
Bécsben.
Jílönyüs nyeremény kilátások
llj^|]|l:ihi:ik :i Itl\'iitlllH<\'1lU\'t\'ÍtLÍ ÍM\'rc/1\'UÍ tlijktlIi\'.Hiill llliotluil ]|llZáa;ÍJl:il ü lllilíÚ CZÜ.^i lllllÓr ŰdbZl.\'^bul). HM\'l^Ul\'k ll.frkií-
zrl.-t)l.i linz;is:i t\'. i\'V\\ in»% rillltvr 1. \\>-áZ..Ezcn kölcsiin, üsszt:» iiv.\'t..im.;iivi: ín szúr SO 000 i.züät hilli\'r, T>,l)(tÜ, 22-szer. (i0.i>IK("4-sz,,r J500O III-8/iT"30.0UO HI-bzlt 40.000 L".l-sz,r SO.UttU. Sor UÍ.OOO. 4r.ir 25,0O0, 31-wor 2().0IM), íju-szer l.\'i.tlOO, 12,000, 10,1)00, 5000 sat. ^ nwir !1 l,.-^k.i/.üleblu luizántwii résztvuliuliii v«y ugénz 8ors-
s U> iuny-lívfívul 30 iWr\'l 11." .i." < (474—4,4)
.S/.in-.s mi^biíyírink uz iíüszl-íí bekültléátivul uzwimil teljc-i.itt.,tiii,k : 11 n.vert?!!!!1^^.].\'^!!1^ pontöä.an bekülderik. Méltóz-LióTÍk iiiiliiiuiiiri\'-lib i..^yeqe.it.íiirduliii aliilirullboz.
Carl Holle in Frankfurt a. AI.
dem Uiiirtuptiítanit gegenüber Zeil iiu. 47.
-3h
^„R^jta fiuk, vigadjunk !"|
hazai küDyvkereskedéabenfj
- .ÓH!) pol^.STlI.
Árverési iiirdefés;
7lnTKlítrr«-
íjjhyvíiritu-pyií
tjtttrr
1
Wiilpiihiriii-lfri-i\'-riápu i-iía -Mnrtnir-:lfih;)i tili-l.ikííy
ifirői,
^lügjelelit t\'-ö luindt i |> ll íl l ú J (fflp
szép szót I" É
^jkziinii iiüig\\ ;ir LT7hkúsztint.\'Í-^iii;idt\')-kuiiyv, mely kötatt éa Sjj^iiiíitetlon inindeiiiieiuü ttílküsz^utéat tartalmazván, díszes^ ,)jjíszjiintíí5:i és limiíii! tiirtalina, uj:y liitszims és muliittiitó vol-éW ""Piitiiál illává az itjuaiíií tijiylíhaébi! különösun ujánllitttó.—5r* Má 1;HI laprii lerjt-ilt") tis 1-Í5 tübbuyire eredeti felk üszőn test t|ptiiruilni:l/i\'t s/.im^ keinén vUitéb-irkmiyv111;k liru 1 ft. *K
LrAJTaF lült, YÍGADJUNK! "1
:m. Á dalkedvelő ifjúságnak különösén ajánlható m
7||líö/.lu-d\\l\'sfiéi.rii djilkötlyv btiTiiiadik jiivított i5» tetei«es«ujS
\'Mbtivitt-tt-kititíiimt.
s|j K nagy mttfr^aliimiimr nn^eiUrftíitl n.u\'l közel ItJOO™^-
-ftlsjválo^iittitt <lji.lt tni-tnlinaz, \\\\n-nwinus bnritékn-; hthiiioh kiiilli-w.\' \'iJlártáiidMbíJvjfÍH kitUuű, innridbiUni : -e^vetlen a inn^ii »u"ffi: !|ífc.iHM.t:ji^vz..üIdüLlüilhiiii a&Qa|ieJdlUraK_
i^cii ruviil idii ulíiit él kelt, mi tdiii;ií(> uuniisitjay.luifíy miilt"1 jü ti^yeluiet tírdiiiael. -.iíni az fait) lii|ira..\',lerjudä ri.\'iliHzbHüirUi-jjj »lifiilllitutt zhíibküilp\'.iiultd.\'áÜ kr., diV aranyiiyunuU- t\'-n-lu-iiuy.^ lyjyel kiéri. , . ¦ v ~r \' .
\'.¦WAJIHTS\'jéZSKFj. \' \' ¦ \' künyvkoN\'ríki-ii;; .nni
$!»n rutcuijriir hzáhidIií Uli
kr.Milltiik n raji
nlím lm
6,1(1, V), IX> kr; A l| Kr t»niilMiir« lib.iilnlib l niiiuiil I
I réru.p. .is. :ujÉVÍ. Ililvüílií
..JSU\'íú/l r>.ftk>..lÍT.I.\';if -«vliin Mlüíílíkliia,4 iyw(-)"i. U>.í
E minötógbcíi egyedül kuplutúk .
FRÍEDMANN »>ál PRATERSTRÄSSE 26.,
i\'.\'1Mzt\'!ri!--Kjfi.i\'lVrey.i<fc!M\'!ciíii(i) ItN jljíj\'\'"\'ilniil ¦\'l,IO-ítrn.-litt(:»tlti-!lii!:i Ííjt-llt ;nitjijűii riipg.\'ll\' 10 V.i;i|;7ri
|llkl(llmhvat.-~\'1.lv\':í\'í|\'t-ii/.\' il/i
«JaUil. ¦- -: \' ¦, . ¦-.
M,-lr nnni/.\'«i,< j \\tm \'. " K«U i.f«iii-piSu luTM-t\'vi i
.a-alp-ri-ht.;! hinml:ip.|(.ril!fi\'!all rüli-íinTr, a l\'..ly.i :l SjlMk rví. nktolmr lni a [iclyn-íiih-ii liiituiíli} uyilv.-íjMijt iin\'en:. l.-ri iuiillt.lt .a. |;(lilicl Tf-üillluicu <-l (\'.ráillik
, ..d.- ¦\'\'(¦i\'íir .1,1 ¦,.= .,;
i hzű)i.l!M.)!/(*0(i,V./.mtin\'.l iii.\'jrlii.v\'nfiÍTik.\' \' l.l.(\'iliur-.líé. 17-íli, uíiiiJóii. , \'--\'JCi <¦¦,-.¦-
;\'¦ akimíííka Hnri^r \'
wojdit« \' Mjmi kiudó, lap- ús "íiyonnlatölajapn^. .íjy^^^jt^^\'i^\'omi^ii";,^ugy-JÍíttnisú^ii;
INagy-Kuriizsa I870, október 29-éii.
44. szám\'
KileiiclíOeffií-évfolyffimT
¦:WM:- ¦ . -Ci_— - -¦ M TUT " .......#->».....
Lllil-SOIIIIMJM Ki/I«
¦•• Kiterjedve
- SOPRON- és VÁSBIEGYÉKRE.
vegyes ta,r-tE»,liML\'ix tietllap
it szépirodalom; korcskrdolciiu ipar, gazdászal, hidontány és imivészel köréből.
minden aionbatoa, EgéiL.i gyakran bbsw vagy két íven. Sit?rke«ilm innia é* kind" hivatni:
\' WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében.
előfizetési* föltételek:
Il Hi-Ht\'en liiUlios. lionU-sl rí vidékre [nnt *n fciil-iv, Epési évre : " rrf — kr.
hlrdetésels:
Előfizetési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
¦ s kiterjedve
r Sopron és Vasmegyékre
caiTnü vegycstartalruu líi-títap ~~ \'¦ 1870. üítt okt.-dbcíemberi évnegyedért -
Előfizetési ár:
Évuegyedra .- ¦.. . 1 Irt. 50 kr.
Felévre
3 írt.
¦ Azon t. ez. pártolóinkat kiknek elöfizetesok f. CiL a\'cpt. ho vegével \'lejárt, kérjük az elö-II z e lesek mielőbbi megújítására, hogy a\' példányok negkSIdeseben TenakadaB ne történjek.
A kuth. congressus.
A magyarországi kath. autuiiüiniát ¦tanifis nnngressus összeült; feszült figyelemmel várjuk az eredményt, lieni-csáTTíui magyarországi, baneui mondhatni az Összes katholikusok, kik a hitérzelmet örökölt kegyelettel ápolják.
\'Azon álláspont, melyet hazánk főpapjai Rómában elfoglaltak, többszöröst ti a ti--: gyeimet és érdekeltséget. . " ~"
Tériy, hogy a jelenlegi európai véreiig-* zés fásulttá teszi a szivet s tespedésre lo--nasztja—benne -a-) egnemesb-érzeteket ís -s . bizonyos kétkedékenység, metsző gyanúsítás -és hideg közöny:, dudvája lepi be .... ily-, gyarló helyzet közt Iángnszlopként emelkedik fel ugyan a honszeretet földi — es hit-érzetégi • •buzgalma~de-mi hamar-szikrává törpíti a"meddő tétlenség,, a szabadakarat usszaUrMsa.
__A honszerelem és hitérzet ikertestvér
a magyarnemzet szivéletébeu s lehetlen re-nieiTyrelten ~nem-iidvózolni-a-hongytilést-és-^a-katli.-cougressust-í-mcrtjiálunk mind a kettőnek napjainkban nagy,\'igen nagy feladata van: Mindkettőnek működése, nagyhorderejű á magyarnemzet jelen^európai állásában, a nemzet léte. a nemléte közt áll e két gyűlés; ainaz ^politikailag rendezi a - német ^élemmeli szivósb összetartásunkat, mint c
vvilágrészbeni szereplésünket, emez rentlez-vén rendezetlen atitonomikus állapotunkat, vezércsillagul kell tündökölnie a kath. híté-
—t—letben,. s testvéries egyetértésben lenni épen a-németegység:fő:\'hitfeleivel, inert tagatl-:^;hatlan^az,2;;íhogy\' a németegység jelenlegi
^zászlóvivője a porosz, itt pedig nem a római katholikus az uralkodó vallás, ha ugyan a mai modern Világban szabad ily kifejezéssel élni.
- "lNem akarok ez erős tárgy fejtegete-tóbc pocaátkoznir ajak\'jelezni kivánUm e "lap^hasábjain ¦-• üdvözülni a_iuagy:ir knth:-
"egyház s-hivei "egyetemes elHÖ~gyiilésT:tl
. ííAtörfl.
A cseléd-rciulszeitöl.
MTnthogv 11* cselédség jelenlegi magaviselete :i gazilakozon<egre oly aggasito te-herkéut nehezedik, miszerint az mar már elviselhetlenné válik. Inneni nem lúgom A tisztelt ¦divatot untatni, tnidou e lap hasábján elmondom erkély egveni nézetemet e tárgyban, mik.Mit volna a cselédrcmíszer ineiryeszerte létesítendő,, hogy általa az óhajtva várt eredméitv. Iia egészben nem 1-. de megközelítőleg eléretnek. V, felet! vitatkozni annyival is inkább óhajtandó, mert TaüT,liogy a megye reiide/.é.^+7TTinTgTrmrk fenhagyott helkurmanyzati statútumánál fogva arra is kell gondolnia, hog\\ a nagv és terhes adut lizető ga/.dakozonscget meg nyugtathassa s lehetővé tegye. hogy ailojat minél könnyebben Hívhassa le. — nieit ha tekintjük, hogy a Imthuntetes mint a/. emberiséget lealázó eszköznek hasznalata aia-láunsságuan elturuitélell. kell; hn«ry nl>— eszközükről is goutl«skiMlva legyen, mel,\\ al tal a gazda közönség i^ inegnvngtatva lehrs-so 11, — sok igen sok okot tininek lellm/iu. melyek- engem e soruk ku/lesi-re telluvtak. a *;ok közül aziiiiban rsak e néhányat sorolom el.
1-sö sorban. Inigy a eseled elromlik részben a gazda luhaja is, inert It-hviieU oly gazdák, kik a esele.h-t elhoi^ajlu h:\\rl nélkül is iiH\'gt\'o^ndMk,- .„ U\'teznek .olyanok is, kikw cserédet eh>abit|ak. - ido elolt már bés/.egöiltetik. s ennek az :t szumorii kövétkezinénye van. hogv az ily csrleil nem engeilelnmskedik,:iz elsőre nez\\e tudja, liog\\ őt elborsájtó levél mdkul is iueglogad.|ak. ezért nem tanúsít hűséget, a nmiodikia nézve pedig azért nem hu, mert állítja,..hogy gazdája csábította, ezért ha hüségeUiein tanúsít is, gazdája út uiogiuMu iloigál.ia, a "ve-lédnek Mimi kell tidib, csak egyszeri vagy kétszeri Inuhisztasát, "kóborlását nézze el a gazda, végre, egészen haszonvehetleime. \\agv házának viilösiigos tolvajjava válik.
- 2-or. Vannak gazdák, kik cselédeiknek megengedik, hogy azok-éjnnk idején tetszésük szerint a házból ki- k bejárjanak,-iU esclédtől miként Jehet megvárni, hogy az napontai-muukajábaii eijádiaAuiUuigy_U^-dájának liüségesen miúden vagyonára felügyeljen, ezt egyáltalán magamnak megmagyarázni nem tudom.
- ií-or:. Községenkint ugy mint városokban vannak oly cseléd buvúhelyek3.liol mint a két nembeli cselédek összejöveteleiket, tartják, ami magától következik, hogy. az összejövetclLhelyet nekik* ingyen nent-ad-ják, igy a ga*da vagyonából ^gyilc. egj\'félét orozva el visz.következve a tolvujlásrn iniut-egy alkalom nyujtntik ésr olűsegittetík, pedig ugyhíszeni, .hogy a ga-zda tiem azért, gyitj fi" ¦¦Va^ynn át~nr cs h r bu^h ogy^tz t-ese léd <m-
hirdetéseket elfogad:
N.-Knnlzsart: n k: Alm -HIVATAL, Pesten :ZEISLEK M. Becs-. Hamburg-. Berlin-, Mn]na-ra.- Frankfurt- és Baselben : Ha:\\>"i:nmi;in í. voriLr.if Lipcse-, Bem-^és Sltillii.irilian: s \\(.\'i1sk& T.MiSA Bécsben : olM\'KLIK
másnak l|onlják, liánéin igen azert^ lio^y. abból; cselédei bérét lizethestie, és családját boldogíthassa, ugy .tetemes adóját, annak Jdejébeu-ponlUHaii\'lei*ólmssa._ ^—
í-.n az eluiv bur^aituttakbul knrani. si-m azt akamni kiivrik*\'/i\'\'im. \\\\"\\z\\ :iz a i^eh-d legyen rab^/sdga. - legyen a gazda|a 11:1 k lavia. t-u i\'.-ak azt \'¦lujlanam tlei\'in, lióg\\ a rsi\'leii ha r-ak fg\\ "rara w I.aV"/ik. inin-\'i-\'U e^etrt\' akar a ga/.da. akar inegín/ntl ja luTUTüai ta\\"zz-\'k. a kazahon időn lui egv piTi\'/f" maradjuii ki. nii*rí tvaltal cb\'je Vfií-tin!k ama Irgvi^/nb\'ltin.\'si-bb ur-g.-l/jiasagnak. i-h*|e \\i-trlin.k a «-eh-drk it-«k.destelrtkégénrk. -/..vai a celédeL kr./t U-te/.rtt n\'i Hidrái fugna uifghinmlni. nu-lv eg\\iveknek ugv imul Loz-i\'^ckíifk nvugal-TnTiT "s/TaT\'/nT- itn-u. aiul ml: \\ In-.¦•iü 1^ 1 vállal v.»lria. ez p« «mli\'^v c|.i elL\'.:.--m\'k a t--»\\.*i-ke/..\'>zalia!v..K I:|,-t)(,- i.j\'le!.\'»: lenne oliai tainlo,
1-nr. Mmd a irri-/n ngv az ez nlan s/olgalaíba ailain idi:iit-> tnintUi-r [[finitili
.e-e-h-.l-rg taiTu/lirk Iri:t-aí- lelld-\'S r.-ch.-.l-
kniiv vvel ellatüi : az .-z-dgalal 1 H| Iv-lyei e töri\'-m bevzr^nib--rlinr-pgy :v v^W- gm/tltijrt-allal hejegvzett. vagv hejeguzleh-tt. bizn-n\\ ilvaiiyiivai ellaítdtau igazolna, nnkep ^?1 >lli:ilal ideje lejárlak.a a\'adtu kolel\'-S\'es ezt vahdian ai. is adni lart"/aiek, ..l;1h;n.„ esetben az isí>:otaalap javára niegbiintei-lelifk.
\'2 or.Munirti kuz<cg n-^/ere eg\\ i>.eleJ u\\ 1! \\ anluitaM laj-itnmi nvitiatiu-k. nn-lv Inn llllinli\'it ételeil-lai I" ni k«\'lele/.lii nek
lueg pedig bizonvo.> meghalai uzuti lumLelr-terhe mellell e-el<-d j.ii bt\'irat m azonnal
nnhelyi lelloga.ita, mely nyilvántartási lat-
stnunba elnjegveztettifk. hngv a beirt cseled bűnnel, mely ko/M-gl,..i kitol lett be
logadva. iiiiiiu brr melleit ^/olgal. hn^v -i:v eleje v.-tétnek a 1\'.-éledek e- gaziiak ko/I több ízben lementlt fizetem kiilonbségiiek, é> >tirlod:i>iiak, i-s eleje vctelnéi; annak 1-, \\utíi\\ egv cseled la-subb főbb gazdához.idsein -./égődnek.
.\'l-m . Meghalaiitzialiiek e s/olgalaTwld is, mely egv egész éven alul nem lehel, va IrttiMllt. a/. 1^, hogy liehél e-ak t evt lel uu>u<U» utan, ínég pedig beigazol! okoknál fogva hagyhatja el, az idn előtti eltávozási, ha a cseled családi -vall»zott körülményeinél lógva távozott, ugy tizetéáel. a szolgalat, ineg^znuti\' nap|aig meg kapna, míg ellenkezőleg ha ót engedetlenség vagy nem várt kihágás miatt borsa|t-ak el, netán utódjának felni tizeleudo-karjiotlas melleit kaphatja meg.
11a pedig a cseléd a gazda nem remeit, zsarnoko-ikodasa miatt kénytelen szolgálati helyét lin\'oí közbenjaras mellett elhagyni, ugy az ily gazda a szolugjlati napon felni még ¦/¦ bérel, a cselédnek inegtérilm t.ar_ tozzé le. \' _ .¦
—" \' .\'l-er.Miiiilazoir^ikT-íeTtínet idhoe.sájl.ó levéd, nélkiil. és* iK\'.ie^vzé-, nelkiU-líigaduiüi lolyazoljr-példásau-leiiviUnnlokiennenek, ._Yjt_
ekknr ?.f uh- s lova vanduH i--- is könnyebb lenni\'.
o-or. K\'i\'fzsi\'geiikmt ugv mint. városunkul\' a ideiedéi; usszu huvo hnlyeik szoros : telogvelei alítlt tartatnék, a ott azoknak l;u t-ii/lindhatá-i ideje meghalaroztatnék , azuiitiil az ilh-fö meglniiitctendő volna.
7-fi. A minden kereset nélküli szemé-Ivek kúti-lesek lennének kuunlatiu azt, hogy hormef e>. rmltol dni-k, es a lehetőleg oda h.iiiii. Iiigv ily magánzók, kik többnyire a i-eliih\'k inlvajla^ab.-l eln-k. v;igy a szniga-lilrai alk^ii. vagy pedig szüleikhez ha T; 1 .-"zülelé>: ThdyTiíTeTi\\a 11 b 1 [IaX~
led szmte szoros telugyelet alá ¦zti\'i iiHfH\'k.
-.-or. Mind az. ki a ideiedtől akar mi-*gvit gazdája India nelknl elfogad, un-g\\<"iz. a legpeldasabban uiegbünte-
ll.lll.\'ü
helvh
11" ta \\ ag\\
l"llo->
ulna.
\'-e\'. A luhagas vagy buntiiiy miaít
i*hh4t-t^tMmln-; -rrw-re ibdgozu le^haz vol-.....
na Ii¦lallitainln. hol keny.szer munkára is >z«n iitatnaiiak.\' -kellő oktatásukról gmiilos-Ud.o k. Ih „e.
1" er.A (Inlgnzti fegyhazlia csak az egy hívott lel - liléi! 1^1 léd Téfi\'tnék ál, míg a/ ¦nint\'ti ki^zjthaduiasa utan az intézet elnok--•¦ge :iltal iiein a e-eled kívánsága, hanem i-g\'-n a javulás előidézése tekintetéből egy oi;i> ku/^^i,,. a,i;l(nék szolgalatba, hol szinte íende-; iclngvi\'ht.ala lieivbi\'-zenilo VJŐnri-
l\'./r-n i-ki>i\'éi|t pontok ulelbe léptetése nielleii reimdneni elérendőnek a cselédek niiatí m;n olv kívánatos jobbletet., nirrt ha inej tu \\abb a mostani állapot szerint in.-ui\'d. ugy rovnl nhin a legs/oiuorubb állapot, f.ig elufirbe h-pni, bár én ínihama-lahli y-i\\ jijbb e:í szilárdabb rendszer eló^ hnnnkt\'t eiiiem.
- -KOVATS JANOS.
¦-Jleiulszübúly,
.-I vnufij\'-iif)i tunfi/\'Hi c.lltwjclt k\'lhjniifclc. ezt inch libiti (lohtftiiiin heutje ftjyvaek állal ttznt szokott vetlees kujtúiyás és kc-rnfh\'s- f!i\'c/ye,s- mi\'tjrjátlasára.
lamini, azok is, kik másnak cselédeit elcsá-bitjájí^: \' 1
.5-oc:A cselédek szolgálati .év kezdeti; megye szerte aprii tíd-ére tuzeLuék,. muri
/X. VáiiikvlA, kázmuvtis s kíTCskctli\'i le<]á-. ¦ nyék, 17-i-r. Minthogy a megyének inajd-min-,<tirn inv.\'irr.fl.iljiiii kéxinuves ezéhek,.ií keriwke-nui~t:o-3irt!tt*4v,-íi-al.dtl|r-lyen kidon li\'g\'\'i»yegS;-h.lek lelc7tiek ; s n/.ek a náluk jeleutkezíi ktsz-, luiivi\'.-i, s líeresked"is*.\'gédek--mmikába htdyhezé-wrtl. avagy munka hiányéiban azoknak ilio-lidsegélyi-riéról uondoskoduí kottSlesek ; ily kó-rulméiiv^k kn7.t~"jieilig á mortUiiii közlekedési ~rs7l?o7oii. ini-llett vándorló kézműves, s keres-1
lirdűijfuyüJileknek ahimizsnár:í*"rtzilk.-)égiik ninr.......
rsi\'n : iTini-\'lb\'gva vándorló kézműves h keres-Ut\'.ló h\'géiiyi-.kiiek -7,alaimr"yo tendeteli a iSrihcé,,«elés ¦ \' \' "
/.ri>
Hzigonitoi ullütahk,
niiiti\'l Ingva jv\'ámliirliisiik ideje alatt mimloniitt ¦jiz dirin 1 -/.eh mert leniéi, vagy az ott lélező keres-keilui lar^uhit\'ebiükéiiéljehaitkeziii, es ott,mun-ktU kernt első -kötelüsíii\'gilkiiek ismerjék; — ezután a\'ezéhlól- uyerrmdil további utasitásig a ^\\
/
"¦¦"nöjelMfvirf,.! nyugvó helyon (Hurbcr-í) latr .i:..,..Íp»kodjftnak; —-a ha a cidhtűli ériesitéa szcrént »« illető, helyen munkát nem kaphatnának ; — a ti.vAhhJ ü^ia^rajilkjirülliotlotiül szükséges _ «egdfyzeabek a czéh testülettőinUoudü . kóréau iit&Uf-Ugfeljebb 48 Órá alatta Áatys/jec okvot-UnüL\\ $ büntetés faríe alatt\'elhagyják. X, Égettek, 3elemicsapatok által sújtott -tttfyfifoi lakuéok-.
18-or, Nagyubb mérvÍL tüxivtísicileltíin, fl ^__egyáb elemi c»apaaok dltul kiválóan sújtott, a - » koxsegedeltíiúröworult megyei lakútok részdre a\'vidékbeU szolgabíró urak saját belátásuk, 8 t_mkütalm\'ányokhtíz .Wpest az ő-ik^pontban olo-írt ruiuta szeréüt az illető politikai járás területem alamizsnák éregetésre (-mik legfeljebb egy-_ -hónapig tartd.érvéuyü engedélyt adhatnak; — - aü-egéai-iaegyégterületére Bzólö, b egy hónap--_l_nAl_lios«iabbJcIe igjiryúay_es Jly ujmvö^ ngtkhUv t_ * --az illutfl vidékből!\'szolgabíró urak véleményes .előterjesztése alapján — a megyoható=ág ilUitja ki.
" lü-er. Az engedély nélkül kéreg.l..,k, u^y " azok. ia, kik az alauiizsuaszedésre az illető ví-
-------dékbeii dzűlgabir-j-uTtöl -mgy a megye hatóságtól uyert engedélyük érvényének letelte ulán la kéregetnek, a koldulunk, — a községi elöljárók, vagy a "közbiztonsági közegek úlLa.1 azonnal le tartóz tata adók, a megfeuvités végeit az illető vidékbeliszolgabíró úrhoz, kiséreudők. Xi. -Tiiz-vésZj -íkigff más cUmi rsnyhuk
----által rsiíjtott szomszédos m»gyrUh lakó.*>K\\
UÖ^cr. Ezen megye területén csak oly leltétel -alatt k eregethetnek--uUtnizstiát, ha-ozt-azoknak amegyében elrendelt módszeriut, ki
—rYAlgligyehnít^rdemlőr.esetekben. Z-ulumegye-hutöaága megengedi. — A megyehutóság engedélye nélkül kéregé tű más megyebeli lakosok téhitamegye területérül azonnal kiutas! tündék.
XII. Útközben esett szerencsétlenségek. 21-er."Oly esetekben, midőn akár ezen, akár külső megy^eiLJ^ogok^J^diyme^ye területSni utazás közben véletlenül idy szereu-. esetlenség érne, hogy közsegedelem nélkül azok magukat tovább í01111 nem tarthatnák sem tovább nem utazhatnának; - a?, illető legku/.e.-lebbi község mYájától nyerhetnek ugyan ala-inirsnaszedésre írásbeli engedélyi ; de e/en engedélynek érvénye csuk oly hosszú időre terjedhet ki, a mennyi idő az illetőnek a legkö-
zelebbi- vidékbeli szolgabíró ur lakhelyéig lo-eudő oljuthatáBraelégséges; de semmi szín alatt som szabad ezaii.engedély érvényének 4 nap-mit 4ov(íbh tartani. A* illető ¦ szolgabíró ..ur.jiau-. táii uz ily mlla jelentkező egyének iránt áz előre bocBiijtott elvek szirént az intézkedést inegte-ondi i -r— -
22-er. lm tehát bár ki" is a községbiró fentebb, emiitett rundki v üli Írásbeli.uugedélyével
"ezen megyebtín ii egy n a p n ál t u vá b u kú bendila, b kéregetne-, a községi elöljárók, vagy a közbiztonsági kÜzegek állal azonnal letartói-tataudó, ti az illető legközelebbi szolgabíró ur-hoz kísérendő ; ki is az ily egyénre nézve azonnal" a további intézkedést megteeudi, h azt a nyert eitirtidélylyeli visszaélésért tuegfenyitendi.
A7//. JClhalt koldusok temetósn.
L\';i-nr. Az elhalt koldusok azon község által lukaritand\'\'>k el, a l*g>\'.gys:eritbb 3 Ugg;^ gényesb málon. melynek kebelében vairy ha-lárábau elhunytak.
A községi eloliáréaáj; rutrtűzik a koldus hátrahagyott hiílmijal leltárikig osszeirui, a azt a mennyire értékeit he tC\', nydvános árveré 6eU uhuim, — :i bejcivndo (>éu/.o>.-.Zegből AZ .eltakaríLtái k«iÍL--»ek kiíizettetv-ii, a netán fenu uianulatido o-s/j-g :t leitar, s árverési j-g\\ zökonyvvel, u^y a kuidus koíduIa--i en^eileh e-Vel éö réztáblájával e^Vutt. tnvabio ll.tezke.K-a végett, a Videkbrli szolgabíró urlioZ l«*z bekuí-delulü; —
24-t-r. lui miudazouáltal a/. eHiunyl koldusnak mi értébe >em maradt v.óita -, ez ,^ilu-n az -eltakarítás a kozkönyorulet se^éh loria>abul 5 ennek hiányában pedig az elhalt diet"
kózsége köft?égéu to:
Ir
"ilbtfin "me:
Mrténui. A. koldurfial tidálandú kuklllUtái eüged-Iy s réztábla az eset feljelentése mellett, a vidékbeli s.zol^aiiiró urlici lesz míndeu-kor beküldendő ; ki mindk\'U estben a kol dits ¦ íilhunytán\'d annak illetőségi kozséíiét, s neaalán hátramaradt rokonait 3 hozzátartozan-dóít értesitendi a "telileté-sre furditi\'lt k^lisé^ek bevétele, iránt iulézkedend 5 irzen ki>nilméu\\c _ket ;myil^^illtaEt:i3l jt^yjuik\'-in-y-v-bí\'-1 ^ilági.=an-feljeíryezendi. XIV, A rriuhzahály Í^ttnlylia léfte.-1!;") nr. Kzen tea telilo írt\'nilvz\'ib.ilyok az egész me^ve területen Ixiti ik évi oet\'iber l-tiő napjától l\'ulva l.-lp-ü liatalvba lennek.
Mihez lartas v^\'-ll koztiubonasr.i h\'izta TKltSAXCZKY.
Levelezés.......
¦ \' t (l.ilamliulí, okt. ÍJ; ÍSli).
T. Kováea János~k\'!i-ületÍ jegyzű urnák, a „ZaTá-Sipiimgyi Kiizliiiiy" \'12-tk számában tott lelhivására, megnyugtatiVanl van szerencsém a kü vetkezők ben válaszolni: . ,
T. Kovács János ur^lhi nóvöKerent, hogy arról, a mit a keszjJKjWelaűbb gazdasági in-\' tézotbenrxgTbónirrrrP^j\'lyaiii alatt .magamévá tiitteni.\\egyedul iiingumróí szólva)\'miisokkal is kozolm öziverjki!djeiu._ Kz._nratii igen .szép és hasznos tíonduhítj s líioudlmtom, hogy talán a t. jegyző úr, midűii arra gondolt, hogy felhi-fon, az ott nyert tapasztalatok közlésére, taláu e^v iízándektiii éá \'akaraton voltunk, — mert mind a mellett, h*tj;y ouiiéL — hazajóvéii, még e^y részről elli^lalt a próbalétre való készület uneiíje^yzeu-lő, hogy nálunk még eddig szept. l\'l-éii va-vii szeliLség" btu=su napján tartatott niindi^ az ő>/t pn^att^yaddig más réa/ról le-k.iííitt a kis iiazilaaá^uin, mely egy hónapig num )ai"U. t>-b:U tüilld ez ideig tiiiíg esak arra ü.- 111 jiitult ntőin. Imirv jegyzeteimet reinMie s/.:\'tíli-itein volna! ¦- Mind e mellett alii; vártam n-. üSkalmat. lv>»^y ta|\'as.ztalatuimból má-sifknak 1- sL.d-^aiha^ak. 1 mit. eléggé iga/oH a n-v.-.\'-ti s/.iioi-i \\.i)> ¦r-.\'.-rk.-pítői jegyzete. \\
A/iiiiK.in. mmtho^v a tanít.n ertekezletén :v t:ir"V liaimaza nnatt, llogy boVebliell Helll •i/\'diiariaui. k-Taiil^\'- vélje t. jeiryzó ur, mintha a/\'.\'rti i - ¦_\' v - -* • ¦ r > unudeiik\'irra inei;e|é^i.-duéiii. >-|i -11 iifii- rr. ine| kíny ilváuitmu, Iiuí^v
f\'dv tat-Tí-af. r--s/.mt - lap. res/.int peJiií sajul kuzl\'íiiv mik -z.nuara Lmtarlom.
SZAIii\'í LAJOS
káutur-taiuiii. •
Srllyr. (í?«jm>>.\'y ( IsT\'.t, oki. -Jii. f. Szerkesztő nr \' Ha-levelein honilnkára uda nem írnám : Niiui^v, talán nem is Íltcii tudnák, ho^v S\'iieo^yhoz Uirtozoiik- I-jaz. mUcennt Sellye l-Wr4iiminfc-í:V\'-KT.fr-(T4c^ir^~aHlaeh ^"Smerli k\'trtn.üiv líaranvali.iz is csatolta: de kiilmilieii r.-*-t«d |i\'_\'V;i Sums>l\'vhoz .szániittatMit. -"-len tudja, niierr. miért ii\'\'iu, — lénv az, un-d.Ml ki-- >LaliadablKin kezdett léfekz-tli a :i ma^var. >"tlv- iii-.-zovarosiuik a-í^lliial tolvu-m.idiitt. -\'I 111-^111.tz.iili.lt luinden k\'"tv-t lio^v uirr, viH-i-íae-at\'iljfik >.im\'"-rvh\')Z. M-isl lehat ismé\'t s\'ini\'táviak vuítvuiik : leleutetu ássan
azért BZürkesztö—nram— hogy"TnÍTiirdliri inert!. " Rzélünjv! ^ T _ ~_
De nem eank hogy élünk, hanem dfilgo-zuak-ia-Adott in itz^Isten.. ologut, mert Hzor"a|: inasuk voltunk." ^rúfll la már minden ine/ui munkát elvégeztünk, pedig ugyan hátráltii\'tiítL beiinüukut nz ídó; caak vaaiirnapunkint Hüt a nap, hogy subánk meg uu ázzék, lm templomba meiryünk, máskor pjaJrnoni mindig ,.*j\\r xrc|||
uidu tohát, hu a burgonyát rohadian Bzudjíí,. ki a fűidből-, tudom, nem íh sok krumplU\'k,.. nyeret eszünk a télen. Ue- .tok jóízli soiiiD.rvi .bort sem iszunk ámj mert lm egvébkent különös tiajátaágu a somogyi bornak a savanyu, ság, az idén e yajátaágot nugyun kítiinöleg örez lietní, aligha sok kólikábau «zetivedot nem k,-ll orvosainknak gyógyítani, nekem ugyan cvik luguim vástak el tőle, pedig szívesen adlak.
Legjobbat! mutatja azonban, hogy élújik -— n—ínTsrínór-Igüti "bizony" kiiazTnudk" i» vau már ugy éi- óta éa nem egy kedélyes urát tu| Inuk ott délutáuunkint. E7t öáázet\'uző kapLSa társadalmi - élolunknck, koriinázibtt hely»j ,1 íj,, t\'aradalmaiukuak és gőzölgő kallana pjlitiku samkuak. Csuk hosszu életet kivaiiu.uk neki\'
Könyvtárunk ia lesz a kuaziiiijban,-U|tuuk " is elég wzáuioi van; de - furcsa! liogy egvik .soniogvi lap sem található lel eddig oli, uiintlei nem is volnánk Huniugviak. Uraim, ha un élunk, a megyei közlönyünkről se lelejtkezzünk meg, hisz azok képviselik legközelebbi érdek-inket._az.uk lármáznak legtöbbet helyettuiik.
< hisegélyző-egyletiiiik, leányiskuliiink me nincs ugyan, de 1111 lehetetlen a nap alatt ? Se.tlánnjl ki inert votila; álmodni, vagy ki ,vak-inerősk\'»dutt volna esak lehetőnek ia tartani a büszke Ntvpiilr.oíi bekövetkezett soraát, ennvire. még talán «gv elbizakodott poroaz ábrándjai sem terjedtek \'í . . . .
I>; Somogyuau még is van egy lehetetlen dulou, s ez az : hogy jó utaink legyenek. A viszontlátásig!
KLEK.
Ilirck a csatatérről,
\', — (iaribaldi lőhadiszállása Dole-hau vnu.
,\' l\'j]"ii -s iie-aneou kozt. — Strassbourg burn-
, lei/lal.isa I fL\'i >n,f H f ) talléj-ba kurUlt s téteiett
i 1\'.\' loves. A tr. nemzeti kormány l "les.
I inotu Ft-rrundba telte székét. — A nem sebe-odt
I tr. fo t> ly ok/száma eddig 3577 tisztes 123,7iJ(h.
T lUC ZA.
Köntgmajer Karoly
npát urunk
-. " 1861 decz. 3-rf» Szombailidijen, " ti<ztn-jitó főispáni díszebéd alkalmával mondott
toasztja.
„Pohanit emelek azokért, kikel az idegen ~ reiidszer-helyükről leemelt, de nz idegenithet-, ~ len nemzeti jog ismét füleméit.
t~—---—Poharat emelek Vaamegyeiiddtg inegvá-
—- lasztott uj tisztviselő karáért, a magyar szív őszinte tiszteletével (idTozluin a közbizodalom e íértíait, kiknek hívataloskodása után a.mnlt : idők\' gyászuapjuiban oly epedve sóvárgunk. Kém papiros emésztő protocullum-gyártók ők 1:1 "hanem :a tet t em bérei, nem a kegyelem "szelétől behordott idegenek, hanem a megye llai- mm. a magyar- alkotmány, .halálmadarai, ""hanem inkább őrei ezen nemzeti kincsnek — mely a ha-talom_áltat reáerőszakóit méltatlan homályból, uj fénynyel kezd fölragyogni! .
Azért megvagyok ~nrról győződve: hogy Vasmegye tisztikarának jelleme olv scilárd mint a vas, de.azért a kinérlet tüzkHmonezéjé-ben/mégsemuly ; olvadékony, niint.a vad; — megvagyok gyózűdve, hogy-hazatiui érzelmük oly Állandó\'mint a vas, de- azért a -rozsda 11 ;dr nincA. agy "alávetve mint a vas"; megvagyok ¦ mii ¦* gy RtM vf) hnp;y-.pAlÍiUfrtökrn ry-urör mint a;vTas/.ide?, azért mégsem vas,mi alakra, kovácsolható miiít a-vas; s azért- remúhmi hogy azon tiszti karnak minden mftkíidédei u * honszeretetnek legizvzóbl) \'vasával lesznek ki-vaaalva,doazt ugyan nem remélem, hogy tiszti működéseik az ido moatoha forilulaüínak nehéz BulyAvaltmégiegyszer legyenejc levasalva, sőt luegraUom az^iszeiiíjlha a magyar nniilieipíuui épülB^mindenlitt ilyen tiszti karral lesz körül-vísalva,: Akkor maholnap a in agyar\'alkotmányos szabadeáe, nem Itnc fáhöl vaskarika, a a\' Corpus luris a paragrafusok autuíínTticus hatalma \'által nem lear b-vanu]va. > Szívómból ¦¦hajlóm\'Léhát, itugy^yasiiiegy-y UIkcs tiszti kara n knzugy..javára folytonosan
--farvatalbikudliuasék s ¦¦ hivatalból tö.bbéseminT
német Icgküvowhhé p«.íig vasas német kinn swiriua."
Közli: ttÉPV LAJOH
Ks/aki Tény.
Folyó lió l\';"i-éu e-ste lí uraiul egész :l ig-Kanizsa lakóinak a legritkább es legpompásabb természeti tünemények egyikében volt alkalmuk gyönyörködni; s ez a mi tájékunkun uly nagy ritkán észlelheti. es/.aki fény volt. Az érdekes tünemény -mar ti óra tájban kezdette sokak figyelmét magára vonni; inert ekkor már az égboltozatnak az északi láthatár tolót ti réaze nagy területen olyan gyengéden derengő ..fényben--úszott, mintha épen a h"M készüli volna felkelni. E megvilágított tér alakja korszelethez hasonlított, alapjavai a láthatárra tá: maszkodva; tőle nvugatra, vagyis az égbolt északnyugati oldalán, h\'.sszuu . tnyul.. sutét lelllötnnieg lekiidt a lalhaUirra. inclyi-k felső párkányától kezdve niiutha az eg egy óriási halvauy-piros fátyollal lett volna bevonva. E fátyol legnyugatibb széléin pedig egy ugyanolyan ¦szinti szalag- nyúlt fel esaknem a tetőpontig, lulfelé . mindig keskenyedve ; egyéb-itrttnt közép szélessége megtelelt a tejuteuak. Ezzel átellenben az északkeleti oldalon tokélo-tesen hasaidé szalag" hiizódoit fel; s a figyel-riues Bzeiulélű észrevehette, hogy e két ellenkező irányból leitató pirosas szalag feUő végei oíszo-"érnek, ugy hogy az egész-egyetlen nagy .körivet képezett mint ama fejéren megvilágított kurszelet felső szegélvét. Magának a körszeletnek középpontja az éíZafii delejes sark.irányában feküdt. _A- tünemény ezen állásban uiaradt egész 7 óráig^ lupáimU.a.jxz.t* ho"-y lupiros szu-
"g~ély kissé majd llaluványiilt, majd élénkült,, az-északnyugati láthatáron nyugvó felliőtömeg pedíg lassankint ciiielkedetVdélkeleti irányban. Hét órakor azonban a szegélyen -belul eső vilá-^goa tér nyugati felén egyszerre hosszú-ÍTrjét\' mi-garák jelentek ineg líiíniegy a korszelet kozép-poutjáliűl lírliiyelv«j-ngy¦¦-1 uigy¦ egy [JieskoszurTi: nak felét látszottak ké|)e/.ni; fejér fényük azun-"ban esak néhány-nniaodperezig tartott aziitiin világoH róziuszinbu, majd később a legélénkebben tündölyhl s csaknem vakító ]áng[)irnsba ment át; jul kózheii egy lelségesen ragyogó ztüztungerréfilvadtak "ÖKírze, mely vagy 10 |ier-1 czig gyönyörködtető a bámulókat, EziitátLlaa-hiui halványulni kezdtek ^ de ekkor meg, tovább keletnuk^.tünlük^fOl fojémugarak. mulyek-sziu-
- !
^tén _épun axon ¦fiíjhnlóaun \'inolitele It ereszt ül. :-lgy;lialuilÓtnöTaubb\'u/.i)ii elntgaiíóail uagysíerTl^ tüzjáték, nyugatról keletnek- egy félkörnyi\' ¦utat. téve, inelynek"JegiiitigaHabb poiitjti a.lót-határ;\' füló- legai Aldi 70 foknyiba, emel kilőtt. Szóval; égboltozat északi- i\'észóu egy nagy,
biugi/.iiiu s liorhatlan lényben ragyogó mező vunult kereszt ük melynek ter.ulotén a gyuiyorü ezitat teiivu sugarak fulvionosán a legélénkebb változatosságban, hol lelvillantak, hol eltuntek. Ny.ilezadlel lirakor az északkeleti uíjék koLotü: le a ne/.uk li_-\\elmet. Ekkor ugyanis itt öázpouío-sulvan a tünemény hatályossága az ég legalsó szeh-tőt szeleden és magasan lelnyulva, ugy tet-sze.lt. mintha egy egó város tolott emelkedő nnasi laiiguszlo|. lett v-dna. F- közben a vastag lelhőt\'inieg i», nnntegv a lény után nyoninlva, ímiuliiikábli terjedidt; majd magasabb részein szetrotigyidli.\'tt. s egyes kisebb-nagyobb foszlányai a tolom -gtől elszakadva, csaknem egészen keletnek tario irauybau növekedő sebesseggel iramodtak előre s némelyek a fénytengert elérve-inmt gálvak us/tak azon keresztül. Meg azután s-.kaig tartott a gyönyörű hitvány. A tejer-n megvilágított ler, mely az egésznek, magvat képezte, a mennyiben 1 mindjobban szétterjedő szakadozott lelhők látni engedek, állandókig egy állapotban- maradt ; :ii északkeleti )ángn?z-lo|i olykor badjadni látszott.majd ismét uj fényre lobbant; mi alatt az égboltozat egész északi részén kelettől nyugatig, a felhő nyillások között hol^éléukebb hol halványabb pirosságot lehetett látni le egész a nyugati láthatárig. Végre az északkeleti piros teuv mindinkább osszehu-zűdnttja félhős ter elhoinaIyoaiilt,-s-,J ura tájban vége lett a pompás tüneménynek,inelynek gyo-uyiirkoillelö j;it<-kiit a szemlélők soha sem fog-<ják elfeledni.
- Mint minden ritkább természeti tline--iiiéiiyuéb ugy természetesen ez alkalommal sem hjáriyzottak- a mesés magyarázatok, a babonás találgatásuk és jövendölések. -"A nyugati vörös fény a burkut támadásai, az északkeleti a muszka beruuUUát jelenti. Jaj nekünk, szegény magyaroknak! Szerencse m.g, hogy északnak ott vau az a szép fejér világosság ^legalább tudjuk, merre fussunk 1"- Lám ! az ur Isten mug-inuLiljahaLiliiiáta\'zonkénykedöitralkudókuak." „Nézzék esak! olt a re»]iu4likji vörös zászlója!" ilinde\'zekut-puilig o Rnrok irérjn nem maga gim-dnlta ki, hunom a bámuló publikum, rértelnn:.-sebbjeinek"! szájából liallotta. llu tudnákvH jámborok, míjy kövesei törődik ez 11 jó lernié-HZet az enibereknok- öuiiuiguk állal feÜilézetL-L-ütnur.uságaÍv.al-í-^.^-.—---------
mai
Azonban 11 furcsánál\'Inreaább elméletük\' között egy mégis kUlönfíseu meglétBzett tiu«. kein; ajAnloití is u tGriiIószol-vi/sgaliik "ligyiil-riilébe, iiiiiit olyant,, mely. bizuüyára egészen uj,_ H.uiiilyrotíddig aüiiki.neiu ia gondolt. Egy tiála-ember. igy fejtette *uiog a. dolgot: „Iliit hum
tudják, mi azV A honvédek kifüggeazlették szellőztetni nadrágjokat!" Ebben tókélettsen megnyugodtak azok ia, kik a többi magyará \'/jitoklian kétkedtek; magam id síeltem szerencsét kívánni u véletlenül feltűnt pbysikuflnak. Azonban szive-j engedelraével azon véleményemet koczkáztatom, hogy elmélete — habár ta-gadhallanul egészen eredeti — talán,mégsem bír a hihetőség minden kellékével. Eu tehát addig, mig azt bővebben ki nem fejti, ezután is esak Humboldt-boz és egyéb ismert tekinté-lyekhcz-ragaszkodom^ kik — ámbár ez ideig nem dicsekedhetnek e tünemény megfejtésében esrtlhatatlansággal mégÍ3 ugy látszik nekem mintha valamivel közelebb járnának az igazsághoz, mint a honvéd nadrág-féle <. IraéleL
Ezek a tudós emberek pedíg azt tapasztaltak, hugv az északi fény mindig a delejes délkor irányában tűnik föl, vagyis a mi mértani délkörünktől kevéssé nyugatra; továbbá valahányszor megjelenik, a delejt üt rendes iránya\' tol eltéríti p erős ingadozásba hozza. Ebből aztán azt következtették, hogy ezen érdekes-tünemény összefüggésben vatt a fold delejessé^ "gével. Hogy pedig a föld delejes erűvel bir, inelynekrszintugy megvan a kát (északi és déli) delejes sarka \'mint bármely delejes vasnak, az rég bebizonyított tény; s c ket delejsarkon keresztül képzelt nagy kór a delejes délkor. Minthogy pedig, az eddig tett számos észlelet nyomán, a fold delejes sarkai nem esnek össze unnak inértaní sarkaival; cz az oka, hogy a delejes délkör is eltér a mértani vagy csillagászati délkörtől.
Ennyi tehát bizonyos, hogy az északi fény és a fold delejessége között összefüggés létezik "ezzel de még nincs megfejtve e tünemény létesítő okit. Erre nézve még nem jutottak a természettudósok kétségtelen bizonyosságra. Humboldt és utiina többen, azt állítják, hogy m . ésxiiki fénya Tóid delejes feszültségének kjsü-
1-lése épen ugy, mint a villáin (ami márbizo-.
I iiyuaj a villauytiBsággal terhelt felbök kisülése.
1 Annyi kétségteleunek látszik, hogy a?-
I északi fényt u föld\' sarkai kbriiU delejes vngy villanyos kiöinlés okozza^ mely.a,|magasabb és rítkiLbb_ légrótegekbu hat "töl Megjegyzendő, li\'íigy a természettudomány mai lUláapontja "ze^_-réMit^i^lülüjiaal^*^ -
között Bzorus ijaijzefiiggéH van.
- Ezzel -itgyan nem döntöttük el a kérdést halározollau ; \\lu lm többut. Tanihjüduiik, elé- ;
^gÍKllüiikmeg eiinyivü^-.üii-iilftkQüyöTok.........
KAlÜCA^i
-ektr-g^-ehutiHMulu duci ntffiiT
— -ellant porjjuz tAmndás .J^sszaverjjtott. — A tr-kórtuAny .londonTliazakkal 251.) inilio kolcsbnt —kstött.\'.*— Okt. 2a;.éiu>dtik-feJ_inagAt Slotstadt
mAuy a franezm-purosz háborúra vonatkozó Aliami a magAn tiiviratok szAlhtiWiit saját területén fölfüggesztette. — A toursi karman}- elv-i-_- jt\'g etíogadta a fogy vcrazu net irAnt A.ngidorjmt*^ részéről tutt javaslatokat. —¦ Az nj pörös/. H és y huvuiykuyi atmorö|u lövegeknek" nines tal, \'mely " ellenállhasson, próbáló vesekőnél M liU-
litadk. —Jukoby, Mer.bíg s többen szabadott bocsa tátink. — Verdun lövetette telHiggéVzto-tett. Okt. 2T. Poros/, kinti vi sürgöny-: Metz .var.őrségo hadsereg leiadta inadat, Layinii flknr- | bMtoivJyiL.tett, köztUk 2U,UOt> beteg és d«besüli-jfyu dolutili) teázik le u logyverL
•ili-.;» IST". llurn Edét
lyo csak a pAnezeLiiiiJgott robbant szét. — Mntz — ostromáról a p.-lemondtak, most "csak a varost akarjak btiiubAziu. — Az uj békekötés tArgva-bisAra Tliiers küldetik Bismarckhoz.— líazattte-rol azt hiszik, hogy nemcsak a pAnsi kor--mAirytol tuggetlimul, du vele ellentétben van. — Párta .--fellegy vérzéséről" ¦TTívatátos jelenté^ sek a következő részleteket szolgáltatjuk: A • _tűzérség Ali 21u0 ágyúból, melyeket: lH,OUU ~"."ti3zt"ea-tuzeraeg-"kBZtíh-A falukou-iumdou agyit mellé 1ÜOO tolténv, az erődükbyu pedig 500 iöí-"léiiy vau advja; a raktárakban tizuiiiiyolez nid-ho kilogramm lőpor vau lelhalmozva; idejárul a-tartalékban levő JÖO agyú, s a hetenkitit ke-. HZiteitdő hat indlio töltény. A mérnöki kar által tett tdőkeszuietek bámulatosak s ezek 100,000 tn\'ailleur közreműködésével Parist -csaknem bevehetlemic tettek. A közmunka niinister 102 különböző ruitrnilluuset rendelt uicg\'kuloubozó gyárukban, melyek í. ho 27-ig készen lesznek; korábbi megrendelésük következtében ugyanazon időpontig 115 (.latinig- es Criathe-féle -mitrailleuBu szolgállátandó be:
eddig mdr~~312,uQÖ üíitradleuse-toltvéaiv ada- ,, , . .
~—^n-i-rm---:—-—r—--1_1» , * .- , ter resten „g/vermetekért ek\'
tott At lbü mQzaArágyuvnis^nozzataTtrjzoival - -. r,—-----=- ,. ,
, - _ v"7. • . - -,. küih iminitisjip\'! \'h-nri li-\'iiri
együtt, valamint dO agyuszeker, 200 ostrom-ágyútalp 5 500,000 különböző cahber puska
— Heti-szemle.
Oltl-\'.t,
— Ily illan nőegylet alakul, felhívtak, hogy az egyetemen előadásukat tart-srm-arnt.-mzcrgaj:daszatbolr — Ivmtrty tnhorrmk tivure Pai orvostudur i>ebreezeiib<n m--gl|.tlt. A kutyaadu Kolozsvárott is bis fog hozatni-Alhit-
uhu fe-
5000 bomba sziuteu rövid idő alatt kész lesz 25-eig 300 reshívű agyú szulgallataudo be. A nemzetöraegi - tüzérség szervezése úgyszólván ¦már be van tejezve: Egy legiÓ 10 \'ütegből all. összegen űu agyuvah" s_-iiirnTÍegyik~ agyúhoz-4—12 ló van adva.
— Egy jóslat lS70-re. — Egy Blois-beli kalugernö, ki ISOö-ban oltes lS4S-ra es lftTO-re jövendölésedet irt a íranczia ucmzetnek, melyeknek lÖ4h-ra vonatkozd része állítólag utolsu betűig beteljesedett, IMO-re a következőket jósolja: „A nők fogjak végezni az aratást, mert a férhak mind elmennek. A legnagyobb szerencsétlenség szüret előtt leond, de nem log kiter-
_______ jednj_cge3z_FrancziaorszAgra, hanem; annak
... csak egyes részeire, különösen -a fővárosra, lítrt . egy borzasztó ütközet Icend és nagy öldöklés. A roszak mindent szét akarnak rombolni, du nem lesz idejük — s mind elhullnak e hnrez-ban. Sok jó is fog elveszni, mert mind elmennek csak uz öregek maradnak. Ez utolsók nem mennek messze..— utjok csak.harom nrfpi járás leeDd. Az időben a nők iogj^fenegkezdeni a szüreteleat, de a térhak togjAk bovegezui. — . mert mar akkor mindennek vege lesz. Az időben a hírek alig egypár magánlevél által fognak. tdrjednu_Vegre mnni fog három futár. Az elaő mondani fogja, hogy minden veszve van;
„^Y—rjitwudikj-ki-éj;!^ egy embert
„ talál a ennek megmondja, hogy majdjonni fog egy harmadik tutar — jo Turréi7Ar harmadik tüzzel-vizzel (vasúton) Toursba érkezik reggel
¦"¦¦-\'7 órakor, és ez íogj\'a hozni azt a jó hírt, melyre oly To Deum lesz,-minő meg soha sem volt!" — Werber tábornok visszavonul. — A bade-
~ttsek\'-.tübb apro győzelméről tesz jelentest Beyer.
~tbnok.^r-__Paris élclmezéae-állítólag 10 napra terjed. — fatrassbourgban a Munster helyreal-
— Pestvartis uzer ltot szavazott im«^ ; keriuuk b;usauova ullatutiiak me^viav geheííi- Szeiueii; lJL-rtalan levch-i tn lek^-^- fl[usiiu.viJljjjidy_Yjí3Zi:lyesen bi (ruritg- c*s forukorszag vnd- es ihurzszovetsi .kötöttük. — Egy . komarutiu leauy a b r«uezreudi teiujdutabii.u Maria k<-peroi i\'ítj-gyoujryötirt loputt (0, niciveL I-Iltiuiuí K>hvr-ezegno ajándékozott: ;i tettt-s eltu^ntctt. — \\z eszéki vasárun t:gv kereskt-du .iO-l íii:d trfh>-íi tirezujut elvc5Lfi;ite u b«:t.-sult-te,s jiR-^t.-tl:ti.<-nak ?0 krujezart adott a uairvlrlkü k-iP-^k.¦«[.\'.. —.. November havában a vasúti i-zitíi-arkfb-t-putlék L\'0"/.,-el szjimiltatik. —- A ptí>t-k«tí-j..-^i temetőben levu kiizus hoitvcdstreuib-k luiti\'.j\'---lves lelejilezese nuv 1-en k-sz.— A IV-sil-u ter. vidult nepsziuTíázra miniegv hlt\'ahM) li iraMtt ala, hulutl ?nnl.lK.HJ ti. volna szük-.\'-^.- i-v >i nemes ugv aligha élnem ejtetett. — Magyarszéknél •"> molnár legény által PmtiT i-> iluUiar Iure* rabluk agyonlövettek. — A euliibaumis-
____ létesít. — A
kath. eongreasus 20-an hgprmias által íiiegtivtt-Uitvau a verrfieatiünaljs bizottság muk"di<i\' azonnal kezdetet vette. — t-tyurutt egv ím kt>t-leanv s egy tigvenueket szült, mind az auva. mind az újszülöttek egészségesek.\' — Nagr Mihály tesztagyara (iraeí.ban ezust eriurt nv--ri. — iMiston az amenkAi _Kejniritory-lap szerkesztője 1. es III. Napolwn bukóéi: uiegíftTT saját lapjában, melvet .ut t-.v i>ni szerke>zt.
H i r e k.
— A zalamegvi-i „l\'eakk\'t- uov. tt-an\'esti 7 órakor /aia-Lgerszegen. ^/,"k"tt le. lvi!*egi\'ben ertekezletei rartand. melvnr a tila-njegyei dcak parti tagok tisztidtatel meghívatnak.
---- - «LAVINA LAJOS
ollúU.-.
— Ujonezozas. A honvedulnu iimium-terium már elrendelte az lí7L-dik evi iljou-ezozAsra vonatkozó előkészületek ntegteielet. L rendelet -szerint az Ibul. — IíjO. es Ls-llf-ik évben született ifjakböl allo korusztalv hivatik Éi-l a hadjutalek fedezésére, melv az egész, birodalomra iki,475 embert tesz; ebből a magyar korona ala tarluzo tartományokra .Ít-,.i20 tényleges katona eü !1021 potüirtalekus esik.
— A vasmegyei honvnd-egvtet imv. inau Szombathelyen a van»shaz nagy teremében közgyűlést tart.
— Ha-lasy líéhine szul. Csuzv Maria ok-tober-lo-ivn alak evében Polosken meghalt. „
— Liburtiuy (.i tiszta v va^nu-gvei t-iutelugyelősegi tollimk ugvaiuizou megvebt; másodtaulelugvelőve neveztetett ki. [
— T u b o 1 v Viktor t. munkatársunk t. | hü- Sti-ún az ügyvédi vizsgát teljes sikerrel ki- | állotta, holton lógja a kir. tábla teljes-üleseben t letenni -az c3kut. Örömmel üdvözöljük a láng- !
lelku kultut es sok szereiicibt nz uj-pTdy-Uioz!\'
----- P a u a s z oh -«orokaL kajjtunlr a liibiru-
Migi ki.:ilelyi\'S burtuiior Takaes .biuoatol, mely-beli baleselkep jeleiiti, hogy nagyon uuju ina-giU, meri a kjijtomakt jitras kamzaai burtoiihc-" fy-iriirguibeii sellici, stues. nkut i\\z itlci"Birvrmyu-intistiiak rójja lui. Az ily uuatkozaa esak dteye-retre valik L. ... , ~ .....
— A za 1 a ni e g ^iflMB^.\'1 !,1,Jlso ovne-gvedes bizottiuanyi gyulérTOvembTIFT-én veszl krzdetet; .
— A s o [i r o u i oasiuo l\'eszvenvtarsulat alaiisztikthaj a ioldinivtdes^ i^ar es kereske-letnugvi tu. kir. iihiiistiTiniu aitai1 I. ovi 21.\'.ejs ^z. a. torveuyes betiiutuUisi zanuleUkul i^llat-tiiltak.
-- kr.izllli\'l v iiie|I.-II tegliaprlotl u l\'it-siindcrol lesilelott. baj ikiii 1-il-ll. a lesikh\'ls .-gv Invai intaTT Turtt^TiT.
— - N a g V-Haj\'.. in 1» a ti a iiaimlcban ti;
tji iL-ahv-I — -Ttic cits pl ití)éii cmpfüt)(c, iicií ÜtMÍ^cr-j „^ntlUiHGörniini" von 3&hu3 ¦titmntrg-— „^uaciic.vamitc" |-itreli»compQptbiQ ueiL....X..öiil\'iiüll2\'Viiiiií. — urLt^cjtLtiuc" tourt ^tMwnttc* galiofiiM\'i\'i pat1 oiTcnbav t\'ct^ciiícuíc tiOííi(.\'f?|ttie«ni, luclrijc űii Ícuichi .^.hűiioförte lettini Wlvjtcn. — ,>r7i?""pvot Cpná !4 33cqcit llíirl | un M-S-tiviv-j\',!! leu cl)dt JJöti ilb^üi^iUíía)
ut Vi\'iiMkviuie burri) lille ímcit; mib UJÍiiiííaíieri iMiiMmi^fii. ... v - i -^7\'
U / I o t i. - hír n ok,
Nagy-jKanÍZBarnkt---í*-na-W70-
A pi-li iiiili.liil/.\'iífihin ln\'lv«/.nlni a -al.nn.iilltv /.t-t..! li..iüjf» itoitit ;i U\'lii-r.4/.alltitiintiyii|: fflvtti\'lu i.t^ii; ihuíil\'f.-í-ciüu\'ii. iU: kíirillui\'tiiv HL\'vaii ná- _
ll.wtt -Xllulm^l*..:, .r-,L|.,r-a l-l.....,n.,,-|),
v ./.Aliit:\'.:-!!; r^hi;t minlSbli ¦:iü iirr<-in|t;lt"i \\<lfl. Itugy nr, ...¦¦t i.\'K\'lr.-il. A Mi*, kiili.tr ?.1 i.^r—^M.-i.!. -i:ir^ m»-t;.:i |>;ili í/.iittn Iv-^
.r.fn.-i-.v-.-.l. .¦tH,«i,u;h\':d ftltlíít-; H.-|»y m-i.v" " ¦•t/;illil;U«ll !;.t|...-ili_ \\ |,„, Vnin\'>\'ifi\'-\'"-.
].. -t. :. ... i.. .iiir.ji/ 1 tljií
Piaczi ár.
¦at. U\'-.grife. dtk. kit az eí—i uaiigv j\'.\'S.m udv iíZult-a_k\'jy.on nutveszek <• liangver-.ri meg t-i erdeiUt-\'bil\'k. In V\'-znaii - a megvt\'jvfjl.-s
o~,7i-gvlllt ul\'\'gV-\'l oll\'-Slí
ailu-n log^ltatnak.
lát.
/aia-LgiTí-zegrr t:^ ilkaimara .-/.aiii\'isaii eutia által btzuuvara.
l.lk
Árverezései
, Jt.-ik tiaj.poi. \'ml t... - . -\'i tóul í <rl.r.<f kr. >.•> Lt. K../.-. 7.1 - T\'.i r.,„f ín — kr. - UC .-mi - M f....i y. tir g:, kr. Arpa f"<i; -in l.i . i - 7g i.mt a irt -J5 l-^i..> • Gi. ¦ ,u: tVt - kr. tVT — Küh-.ri.-T.il .1 ii( lo kr,;. frt._ K\'ltu-¦ i.iiuinj — ir! •¦- !.. /.:,!, 4.*i~^-t~ Ioni
í-.jtit 1 irt 70 kr lT.,li.inka ii.;.-f.^ ,r. lis-^lhut- írt - kr Ikil. ÍüIilt . t.-.rk-. t; kr K"iiv,-.rlis;.t ka/.r.nsY-gcs (.:,-.! 7.-,nl,:l.,7t Ilfrr .VUfr.-li-inrlrsrt— kr Kiralv-li.hzt--\'
1 1 -
kt
- Ur.e !ií...... ír> — kr.
t •uti-i -.í kr. il-irjn lei- i-.ntjn kr. *>-r oi!| i kr. .F-ili Itu- ím.ri.-v I I kr Sza-
l\'.ii.-i f->n-fc ll kr. /,-=ir r.ini|r\\ ..O l;r. Oilm psírja O l;r. K :(.¦-.¦» f « \' kr. - I Irt -Ln-I -..v-\'iin 1 ín ;jO .1 . tLL.1--\' i.i\' i.i-i íf/yf i1 m >¦» kr. g irt ",o kr P.iik.i . f.-t t;.. Tvuk-!.,;/,- -J kr. \' Itnr^Mira
».-<::!¦ I in io I \',: j • l.f. I- ,v .-,,.„.1 I fft
.11 i>- K,.i I,. ,,. ,*li(> r.\' k,. Sfinii
1 - » 1 ih. i t . t ti H bur
k-iT-y^-v; k:.,.iti SZtQETHY KAROLY. (..«-..-«
Ertek- es valtofolyam: okt 28.
¦ \' ,. (ie:iali.(ii-.\'.s oT.!». kolcst\'D
\'.7.—; l-i-..»-kp4rlUd.ibiiikólesnii \'.M.ÍO: bank-r.\'nzvt-nv.-k TI*-»: Inti-lmti-Zfii rc«vi:uvuk 2üli. oü: Li*iid"»ii 122.>0: ezüst agio 121.\'-tQ ; arany darabja .j.l\'U kr.
Heti naptar.
Okt. 30-tol nov. 5-ifl 1870.
., H»vron. Mtu li.-".. .1- in,v!.:\'.!\' k-Oi
- \\V.
k. H-n*.
\'.-.kíllk.
e.iks.
M
li\'.- K:<.....IlktM nnpt.-tr ) llt|,
11, . kir ilr iv.-l-lvtül.
M 1!, XV11I.
. a" Vasárnap B 21 Ah..,, : B 20 Klatni. s
1 M ¦ ir/f/ú . ; l-.rt.^ \' \' Rcfor. emt
I Kedd Mindszent ¦ Min-lflí.
ll:il..lt. i-n.. _ Il:itultakn.
Jl\'il-crt ,. \' ¦ l-l.i. Silvia
¦ l \' l\'.\'ih.-k II. Ií;ir..lv In.r.-. }«-,¦/. l!..r. Kar.\' " Titir,.
i-t.-i.-i..- h/.eiiie>zi" : Wajdits József. ^l..^.:^^^|.!l,1.sz[.. : Batorfi Lajos.
-il: rjvat \\\\M !;r.rl,-.tt..kvrt feklo-svírnt nvi 11.-ll ;i Ijierk.
5- ~, r K " 3 ^ -
- §o5 %2 - ? a I r
*p & 5. % % T S Sí
i \' , » r— — re
Cs. k. szab.
-DÉLI- - -VAS PÁL YÁ
t á r s ul a t.
Folyó évi iM»v«niber:3-tól kezdve ¦nHKanizsándvltécsiijliidyre éji 11 óra 20 perczkor menő tfll-es szánni vegyes voimt olyképpen fog tovább a forjfraloiiibjM\'.inai\'adiii, hogy ugyan ^ ez, Bécsújhelyen 6j.perczc/el előbb a Bécsbc-meiiő 7-es szánni gyorsvonattal csatlakozik.
Utazók, kik a 311-os számú vegyes vonatnál l-ső . vagy IÍ-ik „osztályú jegygyei bírnak azon állomásokra, hol. a 7-es számú gyorsvonal meg áll,Bécsiijkelyen gyorsvonathoz beszállhatiiak.
Bécs, október lió 1870.
Főigazgaíóság.
Kipróbált
egyensuly-
mértékek
FIGY^LHEZTETESl
.................__EgyJdG óta kar^kíyWk-jmojjiíU^hÍrd«M!^«lt-alud-ritB« őrlikat -ajáhlanak-a- eí;MtTJzön:
nég, különösen a vidéki la1iósi)kTélrévézoféi<én!7\'\'K\'k(ireHkédíIk séin őrAjnk\'^sem — mint Állítják — -óraj/yAroBokj; ennélfogvaaz órAnak bélazervézétéró\'ilegkevesebb .értelmüksincs. Eladnak példAtii. avult Mgunymüvet, |):ikl\'ouirállyAiiybau biiut nj szabatos niílszerü"órAkat, valamint inAsféle b-g kti/iiiitiégesebb órákat^tfHWi anyui órAkul atli. Azért óvakodjék uiindeítki Uyféle haszontalan órék vevéuétol --0^ .
SU^" A lei egy valóban jól rendezett és olcsó órát akár venni, forduljon a jó
hirnevü óiráiSlioz. "\' ....._ _ „
. hei^Z DM.
ki-átalAbanesiikÍB-aí óragyilrtAsEral-f^glatkmJt--- Bécsben, (Stéfainipjalz Nr. "Ti.)
polg. órás Béesbeu, (.Steíanaplatz Nr. (i. Ausaenseilcn rwettelhof,~r)~ szaimis év^tf r^—jó" Immévben részesülő" legdúsabb iartalinii
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban, egy évi jótálló mellett, a következő árjegyzék szerint. — - , ,
(471-12, 7—11.)
Genfi zsebórák.
5 évi ^jótállással mindenféle üzleti haaznáhitra a.leg nagyobb mütani ---tökély ly el ékesen b tartósan elkészítve; elszedhető serpenyővel; s rajtok egész »/„ latig mérhetn?. -HorderŐ: , 2, Árak: f>, " 0, A bécsi i
mért ék t-k S évi
Horderű: 1, 2
Alatmérl itjcek
- juhok, stb. megn lé résér<\' Hurdére: lő, 20, iíii Ara: ~Tüu7"lL\'Li~ 100," 1 S0,~20ü" frt.
Hidlllérlegfk: Megterhelt ko;stk Horderő: f>0, litl, - 7U, SU, Árak: itfiÖ, * 4lHJ; 4fiO, ftOil,
1. 30-3G ft.
órák ar.t.ip ;i.ri—40 ft.
. iramain. :i»-4S fi,
krUr-talylappal 30-45 fl.
ktrttőülap 8. r. 40—19 fi.
rtiiaU.iryí\'tiiáutok.riO -tiri ft.
höljry luirg. órák 40-=4ö ft.
jfgcfirtvi.g . 45—60 ft kettős lapnál 5(
rÓk IIU,, 70. Ö\'J,„.ilU-L(HJ l\'L
k.i fodíl.jy^joo . I io ft
Ai-tikivill ruindViifél.
i hivatal állal megpróbálva. **^g||
:aliályz<>tt drbja 2 fttal olcsóbb.
elleufírflK 40-4« frt.
Ltrsuairyol\'t\' választék a 1C; diaicnobb paria) bronci órákban r
20. »2. Kft—SO írtjával; -. „Ry!ll„ [itumfirjil. -28, 30, . 3.1,. 40,. ..f»b j — 10U frt tal.
fi, Hl. lf>. :
%ŐD, "4ő,~TCi,. 7 (lü évi jótállási,
mázsa.
vagy 100,
Ikitl,
al siilv-kkal li.iii.l.-i» i->.\'-r>- 1*"\' írUrvt \\.>M. Vn-k-t tiit.il t*i"i"tiry.-kk.it ;»¦> ftial .Iráirálih. . ..
több ihirub állat"iiiiignu:résér<\\
IL\'O, ló", 17U, IH Hl mázsa. i\',(Kit " li;iO, 7UI, 7;">U frt. Továbbá miuileii kigondolható, bármik szi-rkezotu mérlegek és sulyok. 1 Vidéki megrendelések az összegbeküldtise vágy utánvét mellett a/.oumd teljesítteti!.,-k
nj . Bia.saxi.yl. Íj. és társai,
mírleg- ós .I.í1l^ll|y.Kyár.V íA.níri.^-rpit.l o,t,-^t.- lt.\'.-,!,..... Förnkuir : Staut,- Sinflerstrnsäe No
Kelta órával
K.lt:" órával, in.ly L\\<-r>v:\'it t vii il :) Jr! - Hu\' (.-¦Ito. Ha^\'-ló lii = /.-l, m.-ly1 :v;-rtrv.ít-(rymi n iVl! Paf.«-rki.H.\'; .\'.r.i ,liil2tf9 l»r-d« \' H..-0. 1!>, Vi - 14 frr, Hordozható órsegl elleno*ö órák ll\'-r^-uyfélf, riiliinti.il, kőiül ItíTJiibb.in Ii.ií .¦ílti.iló minden vaspályándvnri őri iiká-íalikfotr iryars! kn.ik htiad^iryíke ugy v , liouy hat killüiifélt- hely
L&gnagyobb raktár iegaorakban.
TuIajd\'Jti gyártmány, két tW( nti\'ft\'juiálliaHat ; Kaponta -felhuzamlu—jor 11. H frt.—Mimletiü-aap feHracmT(lí" 16. 17. IH. lí». 20.22frC-— Ugy.iM.iv óm- én f-ldraOréaael JU. ..S3r 30 fri i— . ór.i- úh du gyeden llli\'x.^f 1 "i0. fiü frt, Hónapuf rBBnlniciiL. 2B. ÖO 32 frL Cnitnagaláft ingaóráknál 1 trt. ÖO kr. *
Mioden javítások léhetlí Ina Juliban vépcztalnek. Vidéki inupreii l\'rl—ii-4^^k—ft^—;>^-eyorh\'kr3i:i)cii hi-UHl " dt-Hij na^ry |in-itáii[ ntánvi\'t itt.-lli e li-trpuiitinaliliau t.-tj csittéinek. \\U--neui filol;; Arák kicsenltetufk.
tirák rst-iébi.- is dftijradlatn.ik IKiil.in kívánatra küldök bejrút ü-^í.--Utfjtfrt aránylag órákat .\'s láucz-k.o .választásra, íi--iiihjt. : nem tartutt árntirt járandó üsszejret visüKakdldiiin.
Kérem figyelembe venni!
.Ingjubbss
Mindéi tal aj ánlo I lak knl
Nagy vásárcsarnok Bécslwii. P. B Á HL,
hatóságilag rendelt bizomúnyoH a városi „Grossmárkthalle\'ban <-.s IjitIíiji.- nz c^v.-z r busvasarlasnak fizéit.
ké«t.tizutés iilüllett :iz iIIrím váMÍi*> áraLun.
lemészárolt borjukat, disznókat, birkákat, bárányokat, kecskéket és friss marhahúst.
,~rNyers és füstölt sunka és s/alituiit;,
füloB minden féle friss és füstölt hust kiitoin-sen borjú és disznó hust, miiiilcnui\'iiifi vadktuts&\'icSrmiaiokiú ieg/iík^f-láivér ludat, jnilyka (gyonipjtijiik) C* kappanokat.
Ugy Hzmtti a fent nüvuK«tt Ims l\'.íltík ^
tol zomíiiiyoa ©la^BLsrci.
.\'.....- elfugaatjttiiiik. - " (477—G,fl>-
(f IflRin-tFPFH K ss vHnrtiy iTL.ri.li 11
HS^~ Jótállás mellett
J\'-zt-ii bÍ7um Anyu küldeményekre ki Virimi ittAn jténz-belí előleget m m[uiika_mennyiuég a értékéig a kamatok fltámítáaávol.h ti^y.azeladAsiilAn kézjiénzzel egyenlittetik.
A iievginn kíildíitt husnemüek CíalíeziAból sajAt költ\' ¦egemen jégbi\' rakott kocsikba érkeznek.
Szállító levelek, a küldbetét éa\'elra\'kódAsi. mód és. mit egye\'blí Mvi)ági.MLi»>k bi-riin-iitv. küldetnek.
Leveleket én kuld-iiiriiv>-k>-l kin-m eziuiezni ._
Béa, oki. hó lrw(>.
I\'. Ilalil.
Bécsben,
varró gépek.
Vagvok bátor ezeiunJ ;i n. i- kíi-zöliséiíet tis7.tidi;llel eruditolo, lln^y a
Warchalovsky Jakab ur cs. k. szab. varró-gép gyárának,
melyek a londoni ..és uarisi vihigki Alii tilson ezélBzerü jóságuk éj\' oleaúságuti által-érdemet szerezlek, helyi \'Vak tárát Átvettem.
Az eiadások tökéletesen a gyári árjegyzék után
töríéunek, miáltal-a-n. é. vevők a fuvar és esonia^ohisi jiéiizt takaritjAk. meg. Hzérim-, selyem-, tü- és olajjal :c varró-gé]tek HzAmAra u legnagyobb vAIas/.lékbaH és ohísóti szolgálok.
Minden a rakLirotuból rhidtitl varró-géjtek elismerési nyilatkozatot nyertek, iiielyiurk bizonyitékAul az ide mellékelteket bátorkodom közölni. . \' _
•rMély -tisztelettel ¦• .
(427-ju, y) ••• -RósenféldlAdAf
Il i Zo n y i t v A ny o-k : - -i -\\ ¦ .
Itosenfebl Adolf-urnák ! - " . .\'\'"\'-
(-iiyiliitkoKljitoiii tő," ti.iÍ«v.Lrr!lit n/.\'Üiiuól . vá.tiírult \'vnr\'ni-
Ifíppel Ip\'ii ttwg vtieyiik ¦jlíji\'-dvM, n/.,*.rl\'nikiárát\'.MtlvtVn ruKuíii n.á«n,k
link itt uján|(ini. " \'I
NfUf^iJLitiiJL^Jia»-JuifUiai-l^J¦\'¦ ¦ i Ihi\'l. Babochay Jinoané—
"U1.. ez, ltoHoiilold A4bíb,\'L|lim,1ikmÍíí"iiriiak.\'( -
\' Á7. Ömiól váHárolt vnffi*|rV!|ieii lirlliiunel. d.iljjoislmlok, linnt\' rajta"
munkákat igóiiyn/iirlHij; kírt/.illicliii i\'il, iu\'tj< munli vnrró\'nénéktd !hntrriii
njáíilbiituin\' li.Iliileti. cnnláij lizámáia. való lio![ftj/.i;rz.ís liikliilclriloli. . \'
:!fJ-\'íí•* _ Koosia Antónia,
JáiéMriÉis társasjátékok.
It|ii ós öreg, szegény ős gazdag számára olyan-diisválasí-téku és olcsó raktára, a milyen liévsben több nem létezik. Tamilok számára tudományos játékok, és minden kornak számára roppant választékkal érdekes társasjátékul;. Kivonatos árjegyzéke W játékáruknak :
.¦¦¦ll."./lft,:t I. U,
II*.
kr. I, \'J trt l.nn — m bal Íit, Ito,
L,,tli-r!n r>0, NI kr. 30 kr. --It.ti
liakk lijrii
kutrli lo. 20, 40, Ilii I frt ,*rtl kr. 3 fri": k
*J, io, ito ki.\'l-\'n-,-
t.abák dliji 4 Irt. Uáb.ik -Tt, tO, fiO, üli LÍ-\\if» fut k.-•..*. bábuk
^••\'¦í\'\\jj--l, krr.í.-l láb-
1 frt 20 kr.
¦¦* tonibol.ijátrk -iti, :to llar.i]igk.it.t|iúi-f< IO, 20 liii.\'. 2», -lo, fio, kr. rákkal. l.JIO, I.?"»11, 2 fri;
«tilók 3t ŰO, SO ki
lók I.20 Tn-nib
»diu
ült. \'.»0 kr.; 1 fri ft\'t k r. -J, ;t. 1 fri.
j\'iíók
iluiki; liarin"
it kr. 1 frt, kajít.-k 30.
ii ti ka tar tál v ¦_\' Irt. Pi.i-
•k ijr.-ii jut:,
\\.U ját-7ÓS7.ITfk HHrO-lVIl- Vii
la-iztókk.il 10 krt.\'.l 4 frtip. Tánas-játrkok .\'10, át) krtól 2 frlij,-.
TMiiitti-iifólo .k.*.|ief.k;iiO-vvk 10, ifi, \'., 15, G5, HO kr. 1 Irt. - JáttKVa tj;Ia«!i!ják a ^yttrmukck a külr.H-kózimunknk.it c kűnyvekből : Htí\'kr. 1.20, 2, a fri. tllolinsok: :50, HU, 1.50, 2 frt. l.nt.\'nin innpikn *4 kéjipcl Ilo, H5 kr, 1 fr^ l.fdl 2, 3, ar í* írt, t:,iiida-niailár, n tnndárlmii-piikat iil.-itiiizT..i, i-.tak 25 kr- Aii-K\'il műi/.-r-kasziii, tncijirillvii\' min-d.-nlV-ln liárinifi^.frrni I Trt, 1.50, S.őu, :t, 1 frtj luHelrb ;r vt;rm e kuk-iidt"; 25, 3ó, 00, HO kr, 1 frt; nyomda, tetj.is k.\'sviilíókkel, fi\'lu"tt |ry»niii!k(ikiii:k Hfi kr, 1.20 1.00, 2,50,3 5 frlijr. " Frühet-játűk "thi-iiiulnlfi.-í^r.i luiiiiliMikoru jji1 crmtik tik-iir.k: MO kr, 1 fri 511 kr\', 3 frlijü i-fÍi.íi.i jfiryüríi\' ón lutarlo kiliiyvuk 30 nniKiiáviil, 5 kr, Miiuloiil\'él. uti»á(;iin ját.\'ktik ón já(i\'\'kn/,LTtk kii-tlilyákbiOi, 10, 20; 10, tili kr. 1 2 frlij;:__________-
i-iiittlplnáir. .—\'¦ HtUi
;tilzijáLi-kuk fíi.iL\' iirllíiil, dbl.i ;t, C, 9, 10, 15 kr.;- konylin, Utáló, b-.lt, iEiib;i, liut.irzhtt.il - .in.\'lkílt. üyrr-iiit;k-n2iiili.iz, 35, 00 kr. 2 frt itr. itválluzó ühik. -\'\'>. 40, 1)0, BO kr. r.ml..tli>TÍS1\\lO, ÖO kr. 1 frt F.UÓ i-jíír, .10 kr. Futó vasiit 2 frt, i frt Ö\') kr.; trvprnifk óra tltósnel 35 kr; iili-.sólib«*uril 1, 0, 20, 30, JO kr. \'
I\'í.sztnlv, Jinnka, liii*i*í sii\'rkelettel 20. 40, "ílO kr. 1 fri. l.:iU 1 1,1) Hord j.K-bb.71, 20-40 krig; nrMIML 90 kr. 1 frt 511 krip. Kokfólti mátriii-já|/-knEcr?k, mdyek .i vízben i rin\'.i/iránya ^st-rint nsxdu^álnnk, 01. Í!l 1,-30, 50.80"kr. 1 frt. Porrzcüáii tlitíá-i i\'biídlÜ-i\'d ónyek, lill,
HO kr. 1 frt.jJjm krip.__________....................\'
Jálókok «Ibi* v.iló (ryiinufikuknük boi a ktuiL^bukból. 15, 25, 30, ÖO kr; kfilnnfói** állatuk, 5. 10, t-\'H r, 1 frtiír; áll.itok terniósst-tMrn lakilva, 50 kr, 1-,2-frtijí. —
Igen iiml.ilíiájrumk minden kuniak xáiiutrn, a- biivÓHKkűszülókll szó)-k.isEiiík, a melylycl mindeufóle bfi-ójiz mutatványt niejrleh«t csinálni l kó.izlilúkek siámábüE kúpual, 1 frt 40 kr, 1.80, 3.r.0 krijj.
Rjld t\'.H lukói, ugy tartályban .i ffíldjriíinb t-^ minden axunlakö cm-bürtik iitiiuzoti ulluxtituikbdii, hárinn tiyidvi-n nláirl névvel, .Ifi kr. Allatuk bürri-l hnvuiiva 30. &0, HO kr 1 fri, 1 fri 50, 2 Irt. Allatok ti*r-.1 Languii, f>0, SO-krr.l frt, 1 fft\'30 2 fri 60-krijf. Kocsik, fd-jriitok, umiiibiiMsnk a \'iiiiniliinfél» MxnkcVuk ptóbCl : -HO, f,0 kr, Üiírt, 1 frt-50 kr. nóc.ii luv/tfiut, vasntiik, ImjókT 50, HOkr.,1 frt, 1 frt fili kr. I\'lintujrníjdi kúnzfllúk : merylyol va- ¦ lód) fóiiykó|it!t ih Ichut cflfnátni :- 20, | 40 kr. Amerikai km.uin-jiUók, v«(ry iiü.nmcrikTii lobójjó, nitily ncyNiu^ mind "-Irttmlribr—íirTpTffj^ykefit\' liíijrtiiái litttó-i-ÍRpn necp ; HOkr. " ¦
\'Uujt|iuiit itiüiiiiyiBégü uífyéb jAtékrizerek kajilnitók ol-líh égy edili é\' raktárban; Árjegyzék i*näy*in,osztatik ki.
•1»"ÉU)\' - W-leii. "lFriiterBlrti>H»! .\\r. itti.
W»jdit»- ••JúüsoI\' kiailú,\' líp-\'-éff áyomd»tul»jdoaoí gyorBsftjtú uyunüÍ^.ij^gjr^jrjiuíiaÍiii.V
45393304