Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.36 MB
2010-02-10 20:33:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2043
8090
Rövid leírás | Teljes leírás (584.61 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 062-070. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5ÍAGY-KANIZSA, 1873. augusztus l-jén.
ea-in: szÉim.
Tizenegyedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
r
■! íii.
A lap tiPÍlemi rósxét i?t.i k6zl< >ucn\\«.
TkOMllihíV, -\'-anyagi \' rumiét illotii kózlcimjiivck pedig kiadóhoz bérmentve túxvud-Ski A
NAGY-KANIZSA Wlaulciház.
Heten ki ii t
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Meghívás.
A zalamegyei általános „tanító-egy-lct"-nok f. évi augusztus 8-án Keszthelyen tartandó óyí nagygyűlésére az egylet t. tagjai s a tanügy Összes barátai tisztelettel meghívatnak.
Nagy-Kanizsán, julius 28. 1872.
AZ ELNÖKSÉG ÁLTAL.
> Tudósítás.
Mindazon tanító urakat, kik a Lévi augusztus- és szept. hónapokban Keszthelyen tartandó . képezdei póttanfolyamon megjelenni szándékoznak, tisztelettel értesítjük, hogy ezen póttanfolyam f. évi augusztus 10-én 8 órakor tog megnyittatni.
A vasúti vitelbérnek az illető igazgatóság részéről leendő szíves leszállítását biztosan reméljük, ennélfogva vau szerencsénk tudatni, hogy a póttanfolyamra vasúton utazó tanító urak utazási jegyeket Nagy-Kánizsán és Zala-Egprszegen a tanfelügyelői hivatalban kaphatnak.
TANFELÜGYELŐSÉG.
Hirdetmény
távirdai melUkdllomdi-vezetök kikipeiisíre egy ujabb (a negyedik) tanfolyamnak megtartóin tárgyában.
Mollékállomáa-vozetők képezéaéro egy ujabb (a negyedik) tanfolyamunk megtartása válván azükBÓgesaé, annak folyó évi augusztus hó 14-én Pesten, Tomosvárott, Dobreczonben, Kassán, Kolozsvárott ós Nagy-Kanizsán leendő megnyitása elrendeltetett.
Ezen legalább b^hétig s legfeljebb kót hónapig ta*tó tanfolyamba fölvétetnek mindazon férfiak ós nők, a kik:
1. a magyar korona torUlolón születtek;
2. a nők, ha a 18 óvet, a férfiak, ha a 20 évet már betöltötték, de a 30-ik évet még túl nem haladták;
3. a nők, ha egy fölsőbb köz- vagy tanításra jogosított magán leáuynöveldót, a fórliak ha a teljes 4 osztályú olomi iskolát, vagy mint katonák, az altiszti iskolát kielégítő sikerrel végezték; magyarul és néiuotűl beszelnek és
ugyanezen nyelvokon tisztán, könnyen, olvas-hatólag írni\' tuduak ,\\ mogjogyoztoivéu, hogy más honi, vagy idegen nyelvek tudása, az illőtökre uózvo előnyül fog szolgálni;
4. ép ós egészséges testalkatúak ;
ú. foddhollon jóerköloaűok,.illütólog jámbor, józan életűek.
Azok, kik ezoh, tanfolyamba belépni kívánnak, kötelesek e részbeni kéroluuiket saját-kozűlog irva ós fentemiitett követelményeket igazoló okmányokkal, u. m. kereszt- vugy születési levéllel, iskolai, orvosi ós erkölcsi bizonyítványokkal fölszerelve, a pesti, dobreezoni, temesvári, kolozsvári, nagy-kanizsai in. kir. távirdaigazgatóságok közöl alioz, a melyiknek kerületében azon főállomás, hol a tanfolyamot hallgatui akarja, fekszik, — legfeljebb f. évi áuguaztma hó ú-ig benyújtani; a családosok kérelmükben ezen körülményt, valamiül neta-láui gyormokoik számát is omlilaék meg.
A katouák, vagy már más szolgálatban álló egyének kötelesek folyamodványukat hatóságaik utján benyújtani.
A kitűzött határidón túl beérkező, vagy a ozUkséges elméleti előkészültaégről s más megkívántató tulajdonságokról slíoló bizonyítványokkal fül nem szerolt kérvények nurn fognak tekintetbe vétetni.
A tanfolyamra fölvettek erről tudósíttatván, kötelesek folyó évi augusztus 12-én az illotő távirdaigazgatóságnál, Kassán a távirda-fóállomási gondnoknál felvételi okmányok olő-inutatása mellett jolontkozni, mely alkalommal nyelvismeretük, valamint szépírásuk tekintetében egy előzetes vizsgálatnak fognak alávettetni.
Minden tanfolyam-hallgató kivétel nélkül köteles a beiratás alkalmával az okkor neki átadandó szolgálati utasítás és távirdui térkép ogy-ogy példányért o. é. 2 irtot az igazgatóság által e\'végfo megbízott egyén Iwe.zóbo lefizetni; — más dij.fizetésére azonban semmi szin alatt Bem kötelesek.
A magyar nyelvon előadandó tantárgyak lesznek:
1. népszerű villáinosságtan;
2. gép- és kapcsolattan ;
3. földrajz, különös tekintettol a távírda-hálózatra\';
4. szolgálati utasítás;
ű. a távírda-vezotékok építésének főbb olvei; . •«
G. a gyakorlati távirda-szolgálat.
A tanfolyam bovégoztóvol a hallgatókkal minden előadott tantárgyból résziül szóboli, részint írásbeli\'szigorú vizsgálat fog tartatni,
1 a távirdaigazgató vagy főépítész vozotéso és
felügyelete alatt. Azok, kik a vizsgálatot jó j l sikerrel állták ki, képosségöket igazoló biio- i | nyitványt.nyomok, a lotott vizsgálat- és szor- j
galmukhoz képest érdemük szerinti sorozatba | iratnak, a ily renddel az üresedésbe jött állo- ; | másokra 300 frt évi fizetés- s szabad lakással, j vagy a szokott lakbérilletékkel — nyugdíjra ▼aló igény nélkül - mellékállomás-vezetőkké, j ▼agy a nők nagyobb távirdnhivatalokhoz keze- ! lőuőkké fognak kineveztetni.
A kik a vizsgálat gyeiig\'- eredménye mi- j att nem találtatnak képeseknek, pótvizsgára j sem ez alkalomnál, sem később, semmi esetre sem bocsáttatnak, azonban még egy második tanfolyamra fölvétethetnek ; de lm akkor sem kapnak legalább .képes* osztályzatot, sem egy további tanfolyamra fel nem vétetnek, sem osztályzatukat ui vizsgálattal nem javíthatják ki s a magyar királyi távirdaintózetben még ■nagáu-vállalkozókul sem alkalmaztatnak.
Kelt I\'ea te n, 1872. évi julítta hó 23-án.
A fliUlmüveUt-, ipar ■ ín keretkede-i Itmtígyi m. k. miniitvriu intól.
KOnyv Ismertet és.
.A néptnniidk nyugdíjazása, özvegyeik t árváik gyámoíitása \'külföldön ét hazánkban." Irta Molnár Aladár.
(Folytatás.)
Molnár Aladár végre előadja nyugdi. jaziisi tervezetének főbb elveit s indokait, melyek minket legközelebbiul érdekelnek.
A tanítók nyugdíjazására s özvegyeik, árváik gyátoolitására hazánkban 5-féle mó-tlot ád elő.
,LÍ. m.: 1-Ör, valamely életbiztosító társulatnál való biztosításuk, — 2-or, maguk a tanítók társulásával alakítandó biztosítás, - 3-or. maguk az iskolákat közvetlenül fentartó egyházi s polgári községek stb. által, — 4-er, a felekezeti tanítóknak a nagyobb egyházi testületek által, s a községieknek az állam által nyugdíjazása, — végre 5-ör, valamennyi tanítónak egy általános nyugdíj pénztárból ellátása.*
< Midőn ezen 5-féle mód közül az utolsót vagyis egy általános nyugdíj péi.ztárból való ellátást talál mind a kivitel, mind a
czél. iránti tekintetből leghelyesebbnek: valóban a közvélemény óhajtását fejezi ki.
.Miért tartom jogilag és gyakorlatilag lehetőnek — mondja ez utóbbira nézve — hogy ily módon a felekezeti iskolák tanítóiról is az állam gondoskodjék: azt bevezető csikkemben már előadám. Igaz, hogy ez által az állam az egyházaknak ia nevezetes segélyt nyújtana ;és a felekezeti, s általában a nem községi iskolák jelentékenyen szilárdittatnának: de erősittetuének oly módon, mely közoktatásunknak nagy hasznára válnék és ezen tanügy WPR- minden barátja csak örülhet, s kétszeresen Örülhetünk azok, kiket a felekezeli Iskolák és,az egyházak iráut való ellenséges érzülettel oly igaztalanul vádolnak.
Ha már a nyugdíjazás- s gyámolitás kezelésének külső rendszerével tisztában vagyunk is, még két — a tervezet részletes kidolgozása előtt eldöntendő — nagy kérdés merül föl, t. i.
1. mennyi idei szolgálat után lehessen tettleg nyugdíjba lépni; és
2. mi alapon állapittassók meg mind a befizetések, mind a nyugdíj összegek menyit, visége?"
Tervezetemben a vénség miatti nyugdíjba léphetésére <í0 éves kort, s egyszersmind 30 évi szolgálatot vettem fel. — Azt hiszem, hogy líU már tulajdonképeni eme-ritálást nem adhatunk js; az a tanító, ki UO éves és már 30 év óta szolgál, mind emberiségi tekintetekből, mind a közszolgálat érdekéből megérdemli a nyugdijat. Ha még elég erőteljes a szolgálatra, jogában áll állomásán maradni.
Véglegos nyonjnf-odások esetére, megvallom, szcrottuin volna a tanítókat arról biztosítani, hogy muukutehetetlenségük esetére alkalmazásuk után bár mikor léphessenek nyugdíjba. — Miután azonban attól kellett félnem, hogy ezt nem találnák elfogadhatónak: öt évi szolgálatot vettem fel a nyugdíjba léphetés kellékéül, deugy,^ hogy azon esetben, ha egycnespjf tanítói foglalkozásuk okozta nyomorojtasukat, öt
-,, y
csillag léteredotének folytatása! És ha csakugyan o kis földgömbre térünk, fejtessék meg: hol vette magát az első holt anyag I ha , örök időktóli forrongás utján, ugy e mindenség elkerülhotloii szükségkép ((jua iiocesaarium) létezik, a ini valótlan állítás, ha időbon vették származásukat az első anyagcsirák, fejtossók inog: miként származtak önnikguktól az eUő holt anyagok?, mi módon estek özek s mily eleven anyagok hatása alá? miként lőnek elevenekké azon anyagok? miként ahonnan származtak az orők, molyok a holt anyagokra befolyással voltak ? maga az anyag tehetotlen és mozdulatlun, (iners) hol létezik b mi a legelső okfő, mely annak, mozgást adott? még pedig e bámulatos mozgási törvények a mindenség-nél élőitől fogva oly rendszeresen folynak, hogy egy hajszálnyira som látjuk eltérni kiszabott korlátaiktól. \' .
Midőn azt állítjuk, hogy volt vis, lég éa nap, de louyésző élet.nem volt, Önmagunk oló gördítünk akadályokát; — lúerVa vi* ér légben állati élet tenyészik. Nagy megfejtés nélkül marad hát ismét özek első származási titk* a lebkövék utján, vagy ez elemek a föld veres, izzó teke idejében, mint holt anyagok létestek, azaz: tenyészet nélkül. Óhajtanám tudni aton helyes módot és hypothezist, mely megfejtené, hogy az állati tenyészet ez elomekbon inikép kezdődött egy más előleges élőt óa mily hatása által? vagy szintén megfejthető ez ia a lebkövék hullása, a szélo nlásuivu) ?
Ha a növényzetből szerves állati élet a óbból fokozutos fejlődés utján az ontber állt volna elő, — moly állítás ép ugy teli vau ho-I mály-, titokszerú, incgfojthetlen problémákkal, | jaint uómely bölcsészek előtt a toreiutéai Nim«
TARCZA.
A. dóinak,
Végtelen az én szenvedésein, Bút éjszakák, nehéz napúk I De nem érted meg szenvedésem, Oh, milyen nyomorult vagyok I
Ki bU»zke voltam, mint > pálma, Most aláiat közt térdelek, Tied szivemnek minden Alma, Éi nirem, mely nem félt, . . reinog.
Kom eg, ha Utlak halaványan, Édes, egyetlen angyalom, H midiin üzemedben annyi vád van, Fii keserveid hallanom.
Sneretuék én (a panaszolni,\' Köuyexni nagy keserveson, De inig sziveden lesz a bánat, Ha el is opedek utánad, Biiin titok lei* izivembe lonn.
Járok, kelek •zomornan Nyugodalmat nem találok, Hok keserves aohajtásod Lelkemen oly nehéx átok.
Kikérdezem a felhőket, Nem inennok-e sokkal feljobb t Talán as S kérolmilkre As ég is ktlld segedelmet.
De ha még is búsnak Utlak Fölmegyek én magam értted, \' 8 addig fogok klinyörögiii,\' Mi[ bánatod nem ér véget.
8ZA1JÓ 8ANDOR,
A létszármazásról.
.Audiatur et altsra para."
A természettudósok Bzép állításai nom egyazer csupáp tudományos búvárlatok, do nom inogállapitott igazságok, véleményük, csillogó theoríák, de a gyakorlati élet mezején oly kérdő jelok, mikro a határozott válasz liiáuy-zik. Ilyennek tartható például azon szerintük megállapított! .. kimutatás, hogy „ha a nap széndarab volna, ÖOüO év alatt tökélotesén !. . elégne!\'\' A lét őseredetéro czélzólag azonban letűnő amaz állítás a többi közt, hogy ,a holt anyag nem válhatik elevenné, ha csak már elovo élő anyag behatása alá nom esik. Az élet mindenkor s mindenütt csuptt életből származik, a föld elointo veres, izzó, mogömlött teke volt, b rajta sommi élet nem létezhetett. Voltak Bziklák mereven, és voltak elporladozva, volt viz és lég köröskörül, a tündöklő nap bővített és világított, majd tenyésző élettől bíró lebkövek hulltak alá, s a növényélet özektől származott. Ha most élet noiu lótoznék a földön, ugy egy ráhulló kő természetes okoknál fogva előidézhetné, hogy időjártával növényzet borítsa." Eddig a liypothozis, mely knlnu-dos ós ábránd szerű ugyan — előadójaként, do nom t u d o m á n y i a 11 a n I Könnyűvé válik onnok folytatása az által, hogy később a növényzetből szerves állati élet fejlődött, s az állati élotből kifejlődött az ombor I
A természettudósok a teremtés eszméjét gyakran felületesen s gyarlón ostromolják. Ok egy vnlóazin ű állitáat, — ha ennek mondjuk, szerintük a teremtésrőli tant — egy ájta-Juk is valós xiuűuok vallott állítással ostro-
molnak ! Mily különös tehát bölcsektől az,\'hogy a két fegyver egyenlőségét be nem ismerve, magukét élesnek, a másikat\' olvotondő tompának mondják!
A fentebbi állitás nem egyéb, mint a véletlen játékának csinos azinbeni előadása, mely a régi atomisták állításához igen hasonlít, csakhogy a természetben a legnagyobb és a bámulatig poutoB, rondszeros, clvitázhatlan bölcsoség nyomait látva mindouütt, tehotlenség a vak véletlenről, mint az ős nemzés alapjáról beszélni ! A teromtésrőlí tant nem betű szerint kell Mózes után venni. Mózes a nép kiskorú felfogásához alkalmazta előadását a teremtésről, s e tanban semmi nincs lényeges bölcsészetiig; kivévén magát, a tcAmtési eszmét. Hogy pedig ez ép oly valószínű a mindenség ored\' tére, mint a lobkő véletlen játékai, azt fentebbi állításunk kézzol foghatólag, s szemmel láthatólag igazolja.
Azonban tegyük föl, hogy a hypothozis pontról-pontra igaz volna. Kérdem.: a teremtés eszméje váljon lován-o szorítva, s a hypoihezis által ternrészetos uton megoldva a létoredetróli kérdés ? koránsom ! hisz a teremtés az első okfő, a mag, mind mi a hypothezipben elmondatott, nom egyéb, mint a teremtés első s meglett hatalmas mozzanatának — örökidőktől bölcs szolloini nkurat által kitűzött — rendszeres tör vények szerinti folytatása; mihelyt ez állításként : a föld mint veres, izzó tümog létezett, a nap, sziklák s más égitestek, már oly titok előtt vagyunk, melynek kezdetét meg nem fej tettük, s csak folytatását adtuk. — Fejtessék meg n mindenségi lét legelső titka termesze-. tc.B uton, az üsszofúggéa, rondszer, törvények alakulása- s fejlődéseivel, a nem a föld, e kis
Á
óv elótt is nyugdij képesek, inertem pedig az öt évet, és uz említett kivétellel venni íol azért, mert 10 évi szolgálaton alól nyomo-rodás oly kevés esetben fordul elő, hogy ezek nyugdíjazása s Özvegy-árva gyámoli-tása alig kerül az államnak 10 - 15 ezer forintjába: de valamennyi tanítóra roppant megnyugtatás, és e pályára vonzó, ha tudják, hogy bármikor nyomotodnák vagy halnak el; mind magukról, mind hátrahagyot-taikról gondoskodva van."
„A másik fontos.kérdés azj hogy ni alapon állapittassók meg mint az évi befizetéseknek, mind a kifizetendő nyugdijadnak mennyisége?4 ;
Krre nézve M. A. a kövejfcwó indokok kál válaszol: j
1-ör, a.falusi tanitók fizetéséivrtv maja-nem nagyobb része nem kés/pénz, hanem, terményekből, sót jó részt időnként különbözén termelő földből áll aN nélkül, hogy ezek jövedelmének üccsér.téke hivatalosan\' s biztosan megvolna állapítva. — Az c körülményből folyó nehézséget növeli még az is, hogy a tanítók s iskolák többsége neui az állam, hanem a különfcle egyházuk" s egyéb testületek hatósága alatt ál., tehát az államkormany nem intézkedhetik szabidon a jövedelmek rendezése, s/.abatositása és ellenőrzése iránt. Ily viszonyok között, a dolgok, rendezetlensége miatt igen sok cselben majdnem lehetetlen letjue igazságosan, s bármelyik oldalról visszaélés ellen biztosítva állapítani meg a ta*iitó jövedelmét, « különösen nehéz volna illenórizni a jövedeleüi növekedést.
2-or. 11a a jövedelem szokásos arányában adnánk a nyugdijat, a tanítók nagy-része 10—15 évi szolgálat után, fizetéseik) kevés volta miatt oly csekélységet kapnának nyugdíjul, mclylyel még uz éhség ellen sem volnának biztosítva. — Így p. ó. Hollandban a fizetésnek a szolgálati övek számával szorozott Vto-da, más országokban a fizetésnek legfölebb 30 — 33 "/u kn adatik nyugdíjul. .Nálunk azon tanító, kiuek 300 forint fizetése van, 10 évi szolgálat után a hollandi számítás szerint. 50 ftot — a 30% szuriut 100 frt nyugdijat kapna. Hát a ki 8 vagy 5 évi \'szolgalat után nyomorodik elf1* Hát azon több ezer tanító, kinek fizetése a 200 forintot sem haladja meg, 8—10 évi szolgálat után fizetése arányában alig kaphatna 40—50— ÜO frtot évi nyugdijul, hogy ól ebből meg, ha még hozza családos is ?
E körülményt nem veszik eléggé figyelembe azok, kik a tanítóknak a/, államhivatalnokokkal egyenlő módon való nyugdíjazását kívánják.
3-or. A néptanítók nyugdíjra jogosi-tottsága legerősebben azzal indokolható,
hogy legnagyobb részüknek oly fizetése van, mohból minden erőfeszítéssel sem lehet képes véuségére, vagy clnyomorodása esetére megtakarítani. Ha már tehát az ország nem adhat mindnyájuknak méltányos fizetést, legalább természetes halálukig megélhetésüket, s családjuk subsistentiáját biztosítsa minden eshetőségre.
Ámde ezen elvnél fogva, következetesen nem az jogosult nagyobb nyugdíjra, kinek ugy is nagyobb fizetése volt. s igy többet takaríthatott meg, hanem inkább az, kinek legkevesebb fizetése volt. Annyival inkább merem pedig ez elvet alkalmazni a tanítókra, mert tudjuk, hogy közülök igen sokan iiern azért kénytelenittcttek kisebb fizetésen szolgálni, mert kevesebb iparkodá-s\'uk ós tehetségük volt, mint a jobb állomásokra választottaknak.
tízen okoknál fogva\' mind a befizetéseket, mind a nyugdijak mennyiségét (tervezet tí. §.) a befizetés mennyiségére való tekintet nélkül kizárólag a tanítói ciőkó-szültség*) és a szolgálati idő mennyisége szerint szabtam ki javaslatombau. És a jobban díjazott tanítok nyugdijának fizetésük arányában való >;melése helyett inká!»b azon iparkodtam, hogy a legszegényebbnek is miuden esetre biztosittassék annyi, menynyi megélhetésérc szükséges.
Végül azt kell még csak megjegyeznem, hogy mivel javaslatom szeript^(felekezeti tanítók is az állam áltaf kezciendó nyugdíjban részesülnek ; bármi bizalmatlanság elkerülésére több oly dolgot a tauitók világos jogául írtam, a mire más országokban csak a kormányt szoktál^fclhatalmazni. 4
l>\'v>l\\tatái* köretkeiik.) ( •
tv Gazdásági havi teendők.
\' Auyu$ttu$ hóban.
üazdászat. A teendők halmaza nom szűnt miig meg a mull hónapban, sót folyton szaporodik. Az aratást, ha még \' eddig beuunt fejeztük, még o hónapban Levegőzzük. A zab ós köles aratása vagy kaszálása augusztus hóra csík, ezt tehát learatjuk; do nem várjuk bu, ínég minden szara egészen megszárad; mórt ez esetben kaszálás közben a magnak tele is kihull, kiverődik. Inkább egy-két nappal tovább hagyjuk száradui, esakhogy\' itt is kell Ügyelnünk, nehogy zölden, nedvesen hordjuk össze, mert ez esolbon a zab megpenészedik és uiegfo-kelül. A cséplést fóleg kézzel és géppel folytatjuk, úgyszintén a hol divatozik, a nyomtatást is. — A szántást, keverést, vagy forgatást mélyebben végezzük, mint az első szántást, főleg a repeze alákészitett földokuél, melyokot még
•) Ai clSkiiiQt\'ii\'g alapján teltem nótni kd-liinburxci ai óvók, iih-k a* elemi-, rendel- ti U-uél a feljG níp- t polgári o*kolai tanítók kOxfftt. — A »<-l{.\'iÍtaiiit\'»kat mog aiért loroilain ai óvókkal. agy v><iÁlvt>.i, inert aiuk rendeiou u&Üenek. \\
o hónap elején harmadolni kell, erősen megtrágyázni, hogy még o hónap kösopén ol végezhessük a repczovotést.A ropezét legtanácsosabb sorvető géppfl vetni. A vetésről szilván, megemlítjük, hogv ha kevés takarmányunk van,most vethetünk a tarlóba borsót,bükkönyt, hajdinát,répát, kölest vagy mohari; sőt az erőteljes búzaföldbo vethetünk augusztus elején rozsot is,melyet már októberben kaszálni lőhet. Azon felül jövő •avnsrsznl, midőn egyéb takarmány, luezonia nincs, már a rozsot újra használhatjuk. Kz okból a rozs vetése igen ajánlatos, főleg takar-mányszük évbon. A bükköny lassankint megérik s enuólfu;va még » hónapban lekaszálhatjuk ; d j nem várva bo teljes elszáradását, mely fcsotbon kaszálás alkalmával magvai nagyon kihullanak. A mák lefejezése én a komló leszedése Minién augusztus hóra esik. A komló érése bekövetkezik, ha sárgul, illatos; ekkor le-araijuk, szellős helyen, árnyékban megszárítjuk, vagy száritó-kemenczében szárítjuk és j ezután vászonzsákokba rakjuk ömzo.- — A kemlertépés (nyüvé^ha a múlt hénap végé- I vei elnom végeztük, e hó elején végwuidő el. A virágos\'kender elébb érik, mint a magvas, azért előbb azt kell kiuyü\'ni. — A Téteket, a mennyire csak lehet, a raonUytVo fekvésők engedi, öntözni kell; a melyeken pedig sokáig szokott a viz állani, posváuyosokká váltuk, vizvezető árkokat és brátdákut kell vonnunk, hogy ezek segítségével a fölösleges vizet a rétekről lövettethessük. A sarjukaszálást mielőtt elkeli végeznünk; úgyszintén a lóherét is most harmadszír knszálfcptjuk, ha jó idők jár-, tnk. A ióhort sok hely t szalmarétegek közé rakják, hogy\'\'jobbau elálljon; ez által a szalma is jobb lesz téli etetésre; a lóher pedig tovább eláll romlatlanul. A gubacsszedésnuk is elérkezik az ideje lassaukint. A gubacs egyébiránt magától lehull* a iáról; tehát akkor szedjük össz0, ha már a ián keveset látunk, azaz: ha nagy részo lehullott.
Marhatartás. Az igás barmok e hónapban is^nagyon terhes munkákat kénytelenek végozni; ez okból nem kell megvonni a marhától a jó takarmányt. A lovaknak több zabot, az ökröknek jobb takarmányt adunk ; mert a nehéz munkák igen meghúzzák különben az, állatot, s főleg most a szántás alkalmával. Naponként kell ötször-hatszor itatni, hogy felüdüljenek, vizrehajtaui őket, a lovakat megúsztatni, mint a mult hónapban. — A hágókosokut, a közöli fedezésre, előre jól tartsuk zabbal és egyéb tápdús takarmáuy-nval. A bárányokat pedig, és főleg a liizó Urukét és a inustrabirkákat gazdag logelőro hajtjuk ki; kihajlás előtt jól tartván őket sóval. Itatásukra pedig főleg nagy- gondot fordítsunk. Ez okból a legelőkön igon ajánlatos kutakat lisui, hogy az egész napon át, sőt néha több napig a legelőn künn levő marhák és juhok folyton kaphassanak jó ivóvizet; a miro naponként ötször-hatszor is van szükségök. — A gőbölyök, vagyis hizó ökrök, hizlaltatását e hónapban még kora ugyan elk\'ezdoni, minthogy a sok munka még nagyon igénybe veszi őket; ha azonban sietni akarunk vole, úgy a hónap vége felé lassanként mégis megkezdhetjük. Ámbár legtanácsosabb kósőbbro halasztani a gőbölyök hizlalását. A sertések hizlalását, illetőleg makkollatását is elkezdhetjük o hónap vége felé, ha korán érik a makk ; do legtöbb helyen ez is szeptember végévol, sőt néhol oktobor elején vétotik alkalmazásba.
Akkor som késő. — Szárnyas házi állatainknak, most, cséplés alkalmával könnyen adhatunk gabnahuíladékot, rostaalját, szemotes ocsút stb.: do ozok mellott a friss tiszta v\\zr$ is legyon egy kis gonduuk.
Kortészot. Afc érotf vetemény magvakat összegyűjtjük, szellős, árnyos helyen megszárítjuk/és ritka szövetből készült vászon zacskókban tartjuk, a mennyiro lehet szellős, fagyihontes helyen. — Egyrészt már leszedtük a gyümölcsöt, másrészről pedig " folyton uj növény és voteménymagvakat vetünk és Ültetünk, <hogy a told ne s-okáig heverjen parlagon, hanem gyümölcsözzék és iövedolmozson. Így v o t ü n k o hónapban : kapuezinus kelkáposztát, karalábét, lejcs éd költö/ő, nyári és téli salátát, cndiviát, labodát, korai törpo ezukorborsót, paszulyt, nyári és téli rotkot, kerek ós tarló-répát, murok-répat (sárgarépát) és petrezselymet. Ü 11 e t ü n k : telelő káposzta fajokat, sAlátát, endiviát, és különösen szamóczát. E okéira a szamócza-ágyakat telporhanyitjuk és jól megtrágyázzuk; mert csak igy szedhetünk majd tavasz-szál szép, finom, zamatos szamóczát. A szainó-czát elültetése után ogy pár napig, a nap heve olleiii (apuval, fűvel bekell födni, s esto s reggel megöntözgetni tó vízzel, vagy egyéb állott viszel. — A yotoményos ágyakból a dud-vát kigyomláljuk, földjüket felporhanjitjuk, s esten kent megöntözhetjük. A zellert megkapál- \' juk;s egyúttal pusztítjuk\'minden módon a káposztahernyókat, szappaulével stb. — A dinnye érés ideje most már elérkezett; ezek\' t tehát a tolvajok elleu éjjelre levéllel, vagy fűvel heta- • kargatjuk ; a finomabb fajú dinnyemagvakat összegy üjtögetjük és megszárítva,külön rakjuk. Természetesen a magvakat csak teljesen érett, finom dinnyékből tanácsos venni. — A kertészeti, de félig a gazdaasszonyi teendők közé tartozik, az uborkát télire sósvizbe, vagy vizzel higitott eezotbe tenni, kaporral és meggylevelekkel kovervo.
Gyümölcsé szot.E hónapban legtöbb gondot kell fordítanunk a faiskolára, vagy nemesítő iskolára; minthogy iif. tfyűl meg egy kissé a dolgunk; ugyanis mo»> kell a nemesítést, és pedig a szemzést alvószomro, sípolást végeznünk, s most kell a/íatal fdcskákat Átültetnünk. Mindezek pedig nagy gondot és figyelmet igényelnek, ua szép és jó növést gyümölcsfákra óhajtunk szert tenni. — Hajtó- és alvószemre is történhetik a szoinzés, mindaddig mig csak a fának elég sok nedvo van, vagyis inig a héj könoyon elválik a fától — sérülés nélkül. Ár. igy szerazett fácskákon, a szemzés véghozvitelo után egy-két hét múlva, a hajtás minőségo szoriut, a köteléket meglőhet tágitani, hogy annál szabadabban fejlődhessék és hajthasson a szem. - A faiskolákat kikoll gyomlálnunk, földjüket megkell kapálnunk, fel-porhanyitnuunk; a fiatal fákat pedig száraz idóbon többször megöntöznünk jól erősen. Ne feledjük el ez alkalommal a fattyú- vadhajtásokat az oltvány fácskákről letépni, lemetélni; nehogy elvonják a főágaktól a tápnodvoket. — A vadalmát és vadkörtét vothetjük, a mint vannak, gyümölcsükkel együtt. — A gyümölcs-magvak szedése, azon gyümölcsfajoknál, melyek már e hónapban érnek\' meg, most történik ; oly módon, hogy olvetésro csak finom és jó fajú, egéiziógos, szépon kifejlett, orőtoljes fáról vett gyümölcsök magvait tegyük félre; mert silány, apró, Ízetlen gyümölcs nom ér-
— koránsom ellenkezik o Un felhozott teremtési eszmével, miután ct utóbbinál egyedül és csakis a maglét első mozzanata a léilyoges kérdés, az t. i., hogy külön álló szellemi erő.alkossa önhatalmúlag az ólotcsirat, melynek ön-kifejlődését a legkiuiértebb s bámulatos törvényekkel bizza as évmilliókra! Ezen első csira fokonkénti reudszeres evolutiója az, mit a véges esz A ember nagy zajjal első s általa feltalált eredeti okfőiiek állit, podig az csak a te-retntŐ erő folytatása. *
x 11a a teremtés tanát elvetjük, a lóiorodot okfójéro alig lőhet jutni; már például a fentebbi állításban meg ueiu fejthetjük ^ lobkő származási titkát azon első időpontnál, melyben az valami előttünk mogfejihotlen érők által még mint parány mozgásba hozatott; mert e/. a megfejtendő csomó, s ném ult veendő fel m tárgy fonala, hogy lebkövek léteztek, tne Ivekre végnélkülí lUök előtt ki tudja, honnan s inikép ? más élet hatván, azok, miul tenyésző erővel biró testek, másutt is lenyószést okoztak. Ez csak folytatás, de kezdet nélkül. Vagy mindezek a léieredet első pontjai •• V ko-ráusom! hisz ezek már csak a léterod-jt folytatásai. A teremtés eszméje koráosom az, ilogy ogy látható alakba öltözhető istenibat nap alatt nohány ezer év előtt miudent elcullitott 1. Ne , veuéges, ha némely bölcsek ilyennek vélik, a teremtési ősimét." A feremiéd eszmn azon kérdésből indul kis. síükiéges-e okve.tK\'nöi, hogy o mindenség létnzzék? vajjy uem V hu igen : ugy óróklól fogva kell léteznie, a Ui nevetség, mert részleteire neiu levén alkalmazható, ai ogés\'re som az, ha podig nem: ugyykvetle-n&l időbon votto ketdotéi. A bizouyos időbeni toromtía 0ly véges észtől fel ueui fogható
szellemi erő működése, mely az elsős általa al kotott anyagot önhatalmából mozgásba hozván, — lohotlouség levén bármi merő anyagnál az önerejéből! mozgás első s rendszeres mozzanatát megállapitaui — a teuyész\'téj, a lét nemeit parányi csirákba zárván, o csirák ki-fejlődéseit bizonyos törvényekkel határozta inig. Knnyiből áll a tereinlés eszméje. Nem a kifejlett fa-, vagy annak változatairól, nem az évezredekről, nem a kifejlett oinberről, hanem a mag, az ombryoról van itt kérdés, a többi nom egyéb, mint e magból fokozatos és rendszeres utoui evulotio! E (okozati rendszert egyotlen egy főpontnál som lehet többé olső okfő gyanánt vonni s némely bölcsek a helyett, hogy a lét első titkát fölfodoznék, egyenesen annak folytatásáról batzélnok I
A teremtési eszino ellen mitsern bizonyit hat azon nagyszerA ellenvetésnek hitt véle meny, líogy a tudományos bu várlat oly marad i ványokat fedezett.föl, melyekből 120 ezer, j vagy több évre is Következtetést vonhatni. t£z | mind való lobét; do még a bibliai eszmék ellen sem alkalmazható! nunt Iftgy a mindenség első 1 teremtési mozzanat^ mogdóutené. — Maga a | biblia betÜ szoriut, ugy a mint van. minden I őseire nom tudósok szamára itatott és igy be-tő szerint vajmi sok helyo nem vehetői Mózes j előadásaként a világol -detnél 6i«j0 évről téve | említést, ez milliárdokra is bátran magyaráz-,-huió! s igy ez u tudományos buvárlatokkul I nem ellenkezik, nem, még a vizözón kevés ide-i ig tartása som, mit a tudomány hosszas vb , alatti letelnek állit, ugyanis, ha a bibliában ! ozredóv milliárdot jelonthet, miért nem a négy-yenuap szintén meghatátó\'zatlan évszámokat, \' uhut a hat nap a teremtést illetőleg\'? -r Ua
van ős erő, moly alkotott, ugy nom lénye- | ges meghatároznom a nép előtt as időszakot — mely alatt ez történt; — hat nap, \' hatezer év, milliárd év, ogy óra, semmi különbséget nom tesz az őserőnél, az örökkévalónál ogy perez, vagy milliárd a végeredményben egyro inogy ki, s ha ez igy van, Mózes ig«n helyesen iria a uegyvounapi vizözönt, s helyesen hozta kapcsolatba ez allegóriát, moly a valóságban máskép volt,a uéproiulottságaokával, s helyesen kapcsolá össze a nép morális érzületo föutartásával; hogy pedjg a bibliából teljeson meghatározott időpontot kövotkoztetni nem lehet,s hogy a bibliai irók as időpontok fol-hozásánál csakis a uép felfogására czélozuak, világosan kitűnik onnan, midőn a bibliai irók Jeruzsálem elpusztulásáról beszélve, átmegy azon eszino előadására, hogy a világ valamint időbon vette kezdetét, ugy végo is lesz, s midőn allogoricus keleti képeit elősorolja,- — például a csillagok lehullását, moly kép alatt érti természetesen a világrondszer nagy változásait — azt mondja .mindjárt, (Jeruzsálem pusztulása után)elhomályosul a nap,* jön a világ végo!" tehát .mindjárt ezen napok után!" Nem czá-folhailauul bizonyos-e, hogy ez a nép felfogására ir.alott igy ? s hogy itt az iró amaz őserőro czéloz, kinél milliárdok, évek, napok mindjárt, összeolvadnak! s o szerint a tudományos bu-várlatokból merített állítás, nein hogy az ős erőiőli származás eszméjét, hanem még a bibliai előadást s:ni ingatja meg !
Azon tudományos buvárlatokból eredő állítás, hogy az ouróp*röniborok egykor- kan-uibúlok, voltak, sziuiéu sem ajorointési eszme, som a vallás ellen nom bizonyít, mert mihelyt bizonyos as, hogy Mózes a nép erkölcs fentar-
tására czélzott olőadásában, épen nem volt szükség természettani buvárlatokból czáfolhat-lan állításokkal előállni a teremtési eszmét illetőleg, épen oly bizonyos tollát az is, hogy a tudomány a vallásra fénysugarakat lövolí a nélkül, hogy annak egyszerű kollékoit a műveletlen tömegnél lerontani szükségesnek látná, s a nélkül, hogy annál a tiszta lényeget megdönteni képes volna! Miután o pontnál a tudomány nom egyebot művel, mint ant, hogy a vallás által felhozott s képokbon, az ős-embe-rok fülfogásához idomított eszmecsirát a maga valóságában más oldalról tünteti föl, do as osz-mocsira léuyogébon még is ugyanaz unrad. — Mi padig azon tudóraányos állítást ill -ti, hogy az embor és majom ogy közös törzsből eredtek, (tehát nom hogy az ember a majomtól ored, mivol oz egészon külön álló hypothotis) én azt hiszem, hogy oz állitás, a teremtési eszmével ,noin ellenkezik. A teremtési eszme lényege ugyanis csak az, hogy a lét első mozzanatait s az anyag csiráit egy alkotó szollom átadja az evolutiónak megállapított törvényei szerint, egyéb nem tartozik a főtárgyhoz, ha tollát az evolutio — az emberi olső csirákra nézvo — alacsonyabb,vagy állattal közös kiindulási pont-\' ból származott volna is, ez csak a fokozatos kifejlődést bizonyítaná, do a torointési eszme első s végnélktlli hatalmát még csak távolról som
dönti meg. ^---
Hosszabb értekozéH^tírgyról írni a lap keretébe czé!szorütlenndt--lát^án,csupán annyit óhajtok mogjegy ózni, Wy bi. e pontnál\'az előadott véleményt a lit&ájwrUség környezi, ugyanennek fátyolát az eltonkezó állitás is ba: jojon képes elhárítani I
FOGOLY.
demli meg azt a fáradságot som, molybo terme-léso kerül. Egyes gyümölosök már érijok, igy némely korai alma- és körtofajok; s szilva, mo-Ivekből gőzbe (Dunát) is tohotünk.
Az almát és körtét nagy vigyázattal koll
— a monnyiro lehetséges kézzel — Bzedni, vagy pedig gyümölcsazodő-kosárral; ós azután
-puttonyokba rakva, hazaszállítjuk, hol szalmával, zsúppal betoriiett doszkaállványra rakjuk
— szellő", száraz helyon. A leszedett gyümölcsökből a férgeseket ás hibásakat felmetéljük és megaszaljuk, annak módja szerint. (Lásd: „Képus Népújság* 7-ik szám.) Czukorba vagyis gőzbe rakhatunk: szilvát, kürtét, somot és ba-raczkot.
S í ó 1 >"> a z c t. 10 hónap közepéig történik meg a szőlőkben a második kötözés és őzzel egyidőbon a harmadik-, vagy a hol szokásban van, a negyedik — kapálás. A hátralevő munkákat most végezzük el; igy a hibás karókat megigazítjuk, a hiányzók helyébe ujakat teszünk. A karón lolül hajlott vadhajtásokat letördeljük, hogy a nedvek egészen a gyümölcs kifejtésére fordíttassanak. A nagyobb lombozatot képező vadhajtásokat és leveleket is eltávolíthatjuk a hónap vége felé; de a jövendő ter-inöszemeket megkíméljük a letöréstől, ilol a lürtök a földet érik, tanácsos a fürtök alatt a földben lyukat vájni, nehogy a szőllófürt elro-ii.öljék es telosározódjék esős időben.
Méhészet. Űa szép legelőjük van a iiiéhekuok, úgy tanácsos a Dzírzon-kasokba üres lépőket tenni be, vékony léezeeskékre ragasztva, mint ezt minden méhész jól tudja. .Ezuián a méhek kezdik a heréket, mint a melyekre most már semmi szükség siuos, leöldósni. Egész ctf.ita fejlődik ki a kas előtt a röplyuk-nál. Láthatjuk, hogyan tusakodnak a dolgozó méhek egy-egy honyo herével, inig végre leszúrják. A moly kasban a herék nem öletnek le, az a kas — anyátlan, annak nincs királynéja. Azért o kast nehogy igy télen át olvesz-szeo, jobb lesz más kas l\'ölé helyezni, vagy uj rajjal egyesíteni, legalább nyerünk két gyenge, veszni induló kas helyett egy szép erőteljest és ez mindig nyereség! E hónapban az a fő, hogy legyou szép, nagy hajdina legelőjük a inéhuknek; akkor jövő hó vógéu bő szüretre számíthatunk.
II i r o k.
— Kivonat a múlt csütörtöki városi képviselógyülés jegyzőkönyvéből. I. A polgári oskolaépitiUéro 40 ezer irt kölcsön vétetik fel. Il.\'A ministerium (elkéretik a városban levő ál* lamutak klinkerezése érdemében. III. Honosításra nézve szabályrendelettel i)U forint díj hozatott érvénybe. IV. Nagy-Kanizsa város az országos iparegyesülotnek 2ÜO fttal alapító tagja lett. V. Városi végrehajtói állás rondszo-rusittetett. VI. Költségvetés elfogadtatott, a magánpótlék 32 kr. VII. Házak újbóli számozása reudeltetott el, utczáukint újra kezdve. VIII. Mázsáié-hivatal lótesittotott.
— Jótékonyság. A Ill-ik magy. kir. jótékonysági államsorsjáték legközelebb rendeztetni fog és pedig az állaudó kincstári munkások árváiuak felvételére szolgáló menházak felállítására. Addig is, mig o tárgyról bővebben írhatunk,ajánljuk a közönség hazalias ós emberbaráti figyolmóbo.
— Cí«ir/V>-8ZÖlőhogyon régi szokás szerint a bucsu vasárnap megtartatván, páter Hi-lurius konotteljes beszédo számos hallgatóira nagy hatást tett; délbon Tisza Józsel kápolna-czélunesiernél nagy ebéd volt, több pohárköszöntés mondatott, nevezetesen Belus József polgármester úrra, két Kanizsa egyetértésére sat. Főtisztelendő Szöinörics Simor szt.-forenez-rendi tartományi főnök ur oz alkalommal a helyszínén a kis-kanizuai templom alapjához tiz forinttal járult.
— A pesti népsxlnház javára 17 frt 50 krt vettünk a következő levél kíséretében, molyet teljes olismerésünk mellett azon megjegyzéssel közlünk, hogy az összeg, mint adomány, a nálunk leró 7Ü7. számú ivro jogyez-teteti s ezzel együtt van frt 60 kr. Hohiisch, 1872. évi julius 21$. Tisztelt szerkesztő ur I A fürdőidény kellemes és változatossá tétele véget* az itteni fürdővendégek közül a fiatalság tegnap a nagy toromben egy tánczkoszo-rucskát rendezett, a melynél a kiadások fode-•/(\'-8<i végett összegyűjtött összegből mindennek levonása után iuég 17 Irt 00 kr. o. é., felesleg maradott fenn. Miután az aláirók által megbízatást nyertein, hogy ezen hátralékot a pesti népszínház alaptőkéjű növelhetéso végett lisztült szerkesztő úrhoz küldjem át, ennek ezenuel a 17 frt 50 kr. idezárásával eleget is t.-szek és azon kérelinemot tolmácsolom, szíveskedjék oz összeget, az illető holyro juttatni s annak gyü-mölcsöztotéséről egyelőre gondoskodni. Nem mulaszthatom el ez alkalommal dicsérettel lulemliteni, hogy az ittoui magyar tiatalság valóban elismerést érdemel, midőn a mulatságosat a hasznot és czélszorüvol oly szép össz-hingzásba képes hozni. Fogadja kitűnő tiszte lelem nyilvánítását, a melyiyel maradiam kész szolgája ilj. ükublicí Ldttló, ügyvéd.
— Zalil-hidja Koszthely és Szout-üyörgy között kijavíttatott.
— A városháx-éfiiMro kihirdetett árlejtés tegnapelőtt megtartatott. 9 pályázó közöl Iliid Káröly nyerte ol az építést, mint a ki 12V<% engedéssel pályázott, a kijelentett 147,834 fl 28 Kr. összegnél, s igy a nagy-kanizsai díszes városháza mintegy 18,479 frt 25 krral kevesebbe kerül.
— Csodálkoztak sokan, hogy lapunk olőbbi számában a mult csütörtöki városi bizottmány i közgyűlésről nem teltünk említést. Nagyon lehangolttá tett bennünket amaz óriád visszaesés, mely o közgyűlést emlékezetessé s Nagy-Kanizsa-város évkönyvében gyászlappá tette. Mindig azt hallottuk, hogy Kis-Kanizsa hátráltatja Nagy-Kanizsa fejlődését, haladását, s íme most bobizonyodott, hogy — nem. Az az ügy \'.árgyaltatott, váljon a fuvarosoknak sz:t-bad-e az utczáu etetni marháikul, vagy nom, s igy a tisztaság, vagy rondaság jusson-e uralkodásra. Honp Igári elismerés s közi-gószségi szempontból emberbaráti köszönet a következő nemeskoblü polgárokuak, kik az etetés ollen s igy a tisztaság mellett szavaztak: Váguer Károly, Martinkovits Károly, Tersánczky József, Kaán Károly, Blau Józset, ilirschel Ede, Axenli György, Eperjessy Sándor, Darázs Zsigmond, \\Veios Mauó, (Jáspár Eoroncz, I\'losz-Bzer Ignáca,Cseinicz Károly, Nendtwich Gyula, Tárnok Alajos, Hegedűs József, Ebcnspanger Lipót, Stelzel Frigyes, dr. Froind Zsigmond, Topolics József,Nucsocz József,Szakonyi József; JJuvári Foreucz, Horváth István, Stern Károly.
— Etetés mellett s a közrendészoti általános szabályok ellen szavaztak: Blau l\'ál, Koch Mihály, Uosenberg Izrael, Uichter Mór, Neu-sziedlor i\'ál, Dobrovics Döme, Kürst Simon, Beltelhoim Samu, tíaiivober Józsof, Knorczer Frigyes, Blau Lázár, Hoichenfeld Samu, Mayer József, Klein Illés, Albamch József, Kaiser Sándor, Weissmayer Mór, Bay György, Mikó János, Sárecz Jó.zsef, Uosenberg Eoroncz,lvoch Adoll, Bachrach Gyula, Bartos János, Kollarits János, Ozápáry Józsof, Zerkovilz Zsigmond, Hirschel Ármin, Welisch Samu, Nóvák Ee-rencz, Bénulok György, Knauz Boldizsár, Nucsecz János, l\'aizs Farkas, Samu József, Stcrn J. M., Ábrahám Károly, Knezovits Jakab, Tibold József.
— Nem értjük* Lapunk inult számában hivatalos czáfolatról emlékeztünk, hogy a tapsonyi k u t-h i s t ó r i á b a n a jegyző ur nom veretett meg, most ismét olyan ellen-czáfolalot küldöttek be, hogy igen, sőt többen u miatt fogva is vannak : igazolásul készek száz meg száz aláírási boküldnui. Sohaso fárasz-szák magukat édes atyámtiai, mert még e miatt a cholora talál kiütni nálunk, úgyis Bor lin tolói.közeleg.
— A „Zalai t<inköslOny" megjolo-néso közbe jötl körülmény folytán az uug. 8-ki taniló-egyleti közgyűlés határozalaig felliig gesztototl.
— Villáin-Mének. Mult vasárnap éjjol Nagy-Kanizsán 3 helyen leütött a villám, egy a felsőtemplomba; csekély rombolást tett.
— Jókai Món Balaton-Füred községe díszpolgárnak választotta s az okmányt üune-pélyeseu adta át neki.
— Balaton-Filreden a 9-ik kimutatás szorinl julius 19 ig 1242 fürdővendég volt, s még miudig erősen szaporodnak, ugy, hogy az idény még nem é/te ol tetőpontját, mint máskor Anna-napjára.
— (Jxéllövésxc\'tröl. A nagy kanizsai\' czéllövészeti egylet által tartolt díj-ünnepély alkalmával, moly tánczvigalommal fejeztetett be, következők nyerték a dijakat: első dijat (a király érdeinut) Koch Adolf, főlovászmester. —2-ik dijat Trstyánszky Lajos, főlövészmestor helyettes, Keszthelyről. 3-ik dijat Gödé Lajos lövészmester, szintén Keszthelyről. 4 dijat pedig Vesztor Imre, kanizsai főlövészmester helyettes. F. é. augusztus hó 17-én ismét czél-, lövész ünnepély fog tartatni, mely tánczvigalommal záratik bo ismét. Mindeuesetro dicséretes dolog, hogy o koszthelyi lövész-egylet a nagy-kanizsaival nemcsnk testvéries viszonyba lépett, hanem magát küldötteivel képviseltette.
— Ileli/relf/azllás. A már emiitett egyletkerti láuczestélyt nem a kanizsai fiatalság, hanem a kanizsai tisztviselői kar reudozto.
— Jiövld hírek* Az országos dalár-ünnepélyre oddig 32 ogylot ül(3 taggal jelentkezett. — A pesti egyetem rektora dr. Hatala Péter lett. — A buda-posti vasúti hid építésére a pályázat kihirdettetott, bánatpénz 70 ezer forint. —\'Lóuyay gróf l\'árison át az ostendei fürdőbe ment. — Kolozsvár Gf)00 forintot szavazott meg a tüzoltó-ogylet előleges költségeire.
— Párisba egy japáni előkelő loáuya érkozolt, kit a franezia lapok „sárga Vonusuak* czi-mezuok, novo: Tliiau-Liera-Koukhou-Novvi.
— Zvoinimir horvátkirály nyolczszázados cm-\' lékünnepo 1870. okt. 9-éu lesz. — Hazánkban 1,027,053 szerb van. — Emekujyárott 3 kas méhei kót lovat megoltok. — Bostonban japáni papibból egész öltözet ruha kapható a mi pénzünk szerint 1 ft-20 krérí. — A németcsászárságnak 41 milió lakosa van. — A kis Delejiü nagy csendben már harmadszor meghalt. — Sipos és Bignio Ischlbon hangversenyeznek.— Vilmos császár Gasteinba jő aug. 5 én. — A bajai kiházusitó-ogylot sziute bíróilag fölfüg-
gesztetett, 15 ezor frt hiányt találtak. — A bécsi kiállításon magyar vendéglő is lesz. — Nemzotközi sakkverseny tartatik Párisban aug. 10-én. — Egy pesti halászmesternél kitűnő szert mondanak szembaj ollen.
S Z I 11 é 8 7i C t.
K»s/,lhul/, julius hú, 1872.
Szombaton julius 13 án , Varázsfátyol\', látványos nagy operetto közkivájiatra — igen szép számú közönség előtt—2-or körűit szinre. Vasárnap, julius 14-én .Tamás bátya kunyhója, vagy a szerecsen rabszolga kereskedés* — melyet Bacherstow világhírű rogényo után Országh Antal alkalmazón színre — színmű 6 fivbau adatott. Siposné valamint mindig, ugy most iu kitjlnőleg játszott s minden jelenetét viharos taps követé. Loginkább hatott a szép számú közöusógro azon opisod, a midőn fia, Henry (Bokody Károly) tőle elkoboztatva, üldözője által megvásároltatott. Barátosi(Üyörgy, szerecsen rabszolga) egy kissé túlzott ugyan, de azért a közönség figyelme egészen feléje irányult. Dezső (llarris, birtokos), Megyeri Emma és Gyulai, uomkülönbeu Szabó és Bogdán (Tamás, rabszolga) ügyességgel és otthuuosság-gal jálsztak. — Keddou, julius lü-án .Mátyás diák, vugy a cziukolai nagy i.tczeJ énekes vígjáték került színre. Bokody (Wlad Marczi, tót diák) jó kedvvel játszta a bárgyú tótdeákot. — Barátosi (Mátyás) és Timárué (Kató-liu) jól játs/.lak. Közönség kevés számmal. — Szerdán, julius 17-éu \'„Loovodi árva* színmű 2 szakasz- és 5 livban adatott. Siposné (Ey re Jauo, 1($ éves árva) e darabban oly érzéssel s élethűen játszott, hogy ajolonvoltak őt, szűnni num akaró tapsvihar s éljenzés közt minden jelenése-utáil visszahivák. Csütörtökön, juliuí 18-án Siposné, Dobozi Lina és Tihanyi Miklós javára adatott: „Hinkóa hóhérlegény és Markitta a hóhér leány*, színmű 5 ilvban. A színházban oz alkalommal oly nagy számú közönség jelent meg, a minőt egyszorre csak ritkán lehel látni. Siposné inegjuleuésekor a színpad valóságos virágos kertté vált. Igen sajnáljuk, hogy Siposnét és Tihanyit, — kik mindenütt a közönség totszését kifogják vívni, elvesztettük, miután ók o hó 2ll-én — Szegedro szorzódtelve, e társulatot végkép elhagyják. — Pénteken, július lit-én .Egy szekrény rejtelme, vagy a befalazott mészáros" énekes népszínmű került szinre. Timárné kellemes éneke, mint mindig, ugy most is, köztetszésbeu részesült. Tihanyi (UózsáA Márton, invalidus) Siposné és Szabó kózelismörést nyertek. Bokody, (Uikoti, házi ur) választékos óltö::eto állal tűni ki. — Vasárnap, julius 21-én .Fokrólfokra* látványos színmű ti képbon, dalokkal és táuczczal adatott. 10 darabban a legfőbb elismerést Hegedűs, a társulat fáradhatlan díszítője és Szigetközi, rendező — nyerték. Timárné\' (Lisetle) vig kedélyű volt, s ügyességgel alakított. Bokody, Gyulai, Barátosi és Djzső igen jól jálsztak.
Történeti naptiir.
Augustui) 1. 1849. A cs. seregek Kuu-Szent-Miklóson.
. 2. 1797. Sz. Thiorry Amadé Simon, hires fr. történész. — 1849. Bem M.-Vásárhelyen.
3. 1089. Sz. Bercsényi László lg-nácz gr. a liákóczy-forradaloui fővezérének tia, utóbb fr. tábornagy. (Eperjos.) — 1860. halt meg Klauzál Gábor 1848-ban m. kereskedelmi minister s több or-Bzággyüléson kitűnő követ, Kalocsán.— 18-19. Klapka diadalmas kitörése Komáromból. — Bem M ed gyesen.
4. 1849. A Komárombél kitört magyarok Klapka tb. alatt Győrt megszállják.
. 5. 1848. 2 p. forintosok forgalomba tétetnok. - 1849. Szöregí csatavesztés.
, 0. 1806. -11. Fecuncz a .némot császár* czimet letévén, az .aualriai császár" czimot veszi fel.— 1848. Jellacsich proclainatioja a hor válokhoz a fölkelés iránt. — 1849. Bőin Szebent bevoszi s elveszti. — 1849. Nagy Sándor m. vezér az oroszok által Dobreczen-nél véres csatában megveretik.
7. 1849. Az oroszok N.-Váradon.
Szerkesztői üzenet.
:uf). A. II. l\'eat 8itve» kétnóggol.
34tí. Sí. K. Igytkeilluk klirtlni. mlelSbb.
347. V. Sopron A 3 Öngyilko* arcik^pél véltéin, kösi(ln t a tigyoleiiiiM. Ax (>iigyilk.0(>.-t£i minis íi okríl igírt czikkot ílröiiuncl Toitem.
318. .Sámlorkiniik, Mnrii.kAl.uk, — jöni fognok, ilo a Kntmk* olmsrsil.
319. H. > I.-jleuyv. Itsióuló gyón kOxIénekre tovibbrn ia kírom. "
350. A tapsonyi k«t-hUtórl» il^yibou bokUMött ujabb nyilaikointot num kfliUltiotjlIk ; hogy a j«.yy«(> urat cukuyyaa báutaluiait*k, ii«m >a«>«ljak, d«
megengodjOk, minltein fgypir aiá< aUiráaial ellátott vlgnyilalkoiatol köxöljUnk ; hagyjak abba a* n/.ot, ttrIIIUnk, hogy a kutat betemetlek, i mi as orre vouatkoi6 iratokat a koiárba tömetjük.
351. K. Kendben van, ujabb k«vetel<i uem fog intéatotni.
352. M. Q. lUrmouu/i; paital utánvétté! áronnál elküldetett.
353. N. Aa 59-ik nám poitira adatott.
3&4. Ki. A. Xala-ApAtbi. örUKlnk, ha illeUkei helyről felrilágoiitiat nyerünk ; atonban megjegyei-illk, hogy a kOilDIl okmány mellett a paoau nem primitív a nem alnpuilkdli, legalább ráuk nitve nem ax. Kelt6\'a koieb >«t<g elSflxetOlnk jogait védelmexal, a ha, mint irja t. poatamoater ur, ninea aemmi pa-natxra ok ftnuM, ürülünk a ki-axa^Ki(o> elitmeriit a/avatunk hivatalbeli koteluaaég.\'niek hű Icljoaitáaa-írt. A városi hajdú emloget4««t tiaxteleit-1 viana-ulaaitjuk, jót mosolyogván e naiv kireiosjsin.
Ertek- és váüófolyam aug. 2.
5% metaliques 6ü. —; 5®/0 nemz. kölcsön 71.75; 1865-ki álladulmi kölcsön 104.—; bankrészvények 548; hitelintézeti részvények 332.80 L.mdon\'l IO 60 ezüst ágié 108.25; arany darabja 5.29;20 fraukos arany 8.82 kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
Nyllttér.
Mindenkinek különös ügyeimébe ajánltatik a
Dr. Forty-féle általános
S E B-T APASZ,
mely rendkívüli gyigyeroje, elválasxtd, írlelS s fájdalmat cailUpiló haláaa Által leggyoraabb, legbixto. snbb a egys/.eramind gyükoros gyógyulást esxkOxül kUlbnnoinfi bajokban. — Ily bajok a torokgyuladás, lógcs\'iburut, b (i r k 6 s-barnaiág, bArtyásgyik (Croup, angina) mindenumfi megsfrtr-aok, harapás, sxurás, vAgAa vagy Ag.\'s Állal támadható s o b e k, megforrá-xAsok, daráts- vagy míhsxurAsok, konok-fokílyok, xuxalok (contosiók) meglepő gyors fájdalom csillapítással — rügxütt daganatok, gümök, tályogok, pokolvar (oarbunculua pustula inaligna), megkemAnyed<ís*k, genyedísek, vérkelisek, minden inirigybetegsAgek, g.lrvályes fck.\'lyek, fagydaganat, ujjféreg, kOrümméreg, vadlms, tagtiivacs, csoiil«sá, kificíamitáa ét me^-An-dulAsok, helyi csáx; tovAbbA a sillUs folytán! láb-fel fa k adások és sebek. fAjós fckílyiett vagy már g.-uyes női mell. — Sok no mAr csirában volt emlőráktól, — A külünben elkerülhetlen Aletveaxélyes stibésxi mntétnek inullőxísével — egyedül esőn jeles sebtapasx hasxuálata Állal menekült inog.
Vógre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy dáráxs- és méhfulAnkja csupán exen tapasznak rflvid idei liasxuAlata folytán annyira elő tűnik, hogy arután a testből kOsönségeson ssahad kézzel, sebészi mfilét és fájdalom nélkül kOni.yen kihúzható, mire a seb gyógyulása numsokAra bektt -vetkezik.
Kxen megbocsülhetlen gyógyaser, melynek jelea-sége leghitelesebb vg\\éneU ssAinw* » kUlSuHa kivá-mura bArmikor felmulathati bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, • logkUlönneniübb esetekbeu megpróbált hatásánál és felillnő sikerdáa eredményeinél fogva, inelyak haaxná-lata Állal még elavult bajokban ia oléretuek, jól megalapított és ellorjedotl hirét kétségbevonhatlanul Igaxolja.
Kgy csomag Ara 90 kr., nagyobb csomag I frt, hasznAlati utasítással együtt, postAn küldve 10 krral Ifibb. — Kgy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nein telje.Mttetlk.
Kfixponti küldeményező raktár: Pattén Tlrlk Jizsef gyógvsxeréss urnái király-ulexa 7-ik axám alatt.
Továbbá kaphatók: Nagy-Kinluán : WAJOITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malalins.ky 8. Pécseit: Bipócx J. — Silmegen: Htamborazky. - Sz.-Fehérvi-rott: Braun .). — Szombathelyen: I\'illich F. -Veszprémben : Kerencxy K. Zagr Abban . Miilbach Zs.
A í. cz. gyógysserésx és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, feUxólittatnak, miszoiint e részbeni ajánlataikat oxon gyógytxer késxi-t őj éh ex FORTY LÁSZLÓHOZ .zimexv« : Budára, (Rácx. város, főutexa, 5lH).\'»xám) beküldeni szfveskodjenek, ki megrend.-léseket is pontosan teljesít-
BV Vidéki bérinentes levelek általi megrendelések ax árnak késxpénxbeni beküldése, vagy postai utalvány vagy utáuvét mellett tilstéut éa legpoato-sabban teljeaittctuek.
A nehéz nyavalyát és a nyavalyatörés! görcsöket
gyógyítja dr. O. Killinch, a nehéz nyavalya speciális orvosa. — Előbb Bérli ii, Louisonstrasso 45., most llniiibiirK. A—B—O Strasse Nr. 28. — Már száznál többet teljesen kigyógyított.
Titkos betegségeket 1
68 §
) t©ti©tetlena6ffet, 0
(elgyengült férfierőt) ©
) gyakori magiimléseket, idült syphilist, a 0 5 legmakacsabb bőrbetegségeket, gyógyít© ) gyökereson és. biztonsággal
5 frt honorárium mellett
| B K S S N B S K A.
0 orvos, sebés* és szülész, József fóherceeg \\ ó fenségénél volt uradalmi orvos.
0 Rendel 9—4 óráig Pesten, C 0 Z ö 1 d fa u t ex a 20. szám az ud- ^ 0 varban balra 1-só ajtó. (2
0 jSMjS*" ellátott lovolokre azon- g
0 ml válaszol. G
i)00000000300©003©jXi>0SS
Ei
£3
333
• Einzig in ihrer Art in Európa
0 d>« Ki\'iÍMti. ,lel»pít!|[ ...... ......... i.....
Skals. kon. llol-\\V.tscliH\'abi,lk
dos E. l\'ogl, ln Wien.
20,000 Sí. Soniiciiscliirmc!
I und
((772,13—4)
•25
Nleflerlagen: J
Ain f/íih/lt\' #v»» \' I\' Kárntner»tra«ie 27, • MartanU/, OC K.-kr .lor lli..,...H|>r..nRi...«, 5 Haup.Ulrasse 4.U, | tft„m Krxiwrxoa Havi• m wtlohe durch airciuiaU S«.li«lUítl .ind auf ju.löm Htllok mit •
0 ZllTorii oriirlitíiclivn f\'roi. b<-i Ibrer .Ma.«.-.n|.ro.luclUu ilabin gc- 0 0 bracbt hal, <la» *io Kxpurte, Kn^rc- nowio Dctailvrrk/iufo # U von kvíii((|i ,d«r .lupipiaonilcn llandlcr Knrichb.\'.roa, au»««r<ifdnnt- # 2 licb IlilliKos mid »c«tc«, nuier volUtor Uaranlio bi.-|..t und nacli 0 0 d«U\'PtoVint«ii anf briofliiliM.Verlanjrcn Ht<iullunf;oi) ].roiiipt íu- # 0 ícndi\'l und Muhlpaiteiid.-* retooi nilninl. #
m Engl. " C/il/J\'oii-lIenulea roiti Itamen-Unlevvfírkeau. Por- # 0 oderolin* lUUktlgru.srlifturr nl.jrail odei fématom Ko. k-HarchijiH # A L«ilteii (bei brMicbcr H*-(el!imgj*-.« H, 4. mit Hlicken<i*KiiiaNlseii ü. • f Utder IUUniniangaiixUR«lii>iOda>!5,G-<Sfl. # f Stílek fl. 1.80, 2.2.M), 3—3.5(1 Da«l DtiiiiriiHlvIhnp/\'r. od«r //<•»•- 0 7 ...... i>.1 - — ---------\'— 1 - » -i * —.
l)a ni riM/Wíwtjí/K o>l«i 9 KI>\'gaot4*l« und Piaktiíciioítr. !»•<•/» fiisMiinkeii, <ln
• Xuthjburff.Uhirnl/cn-ah\\\'\'\'*-u,a-1\'*/™"*"- •
• iZtr/i.«/«-»nH\'-l»u..iiai.g».ix.igobCii | JMmeimiUdtr mm ricbnll.eu « 0 iufl. í,-I. 5, li di« allerbvtten. IíTmII. ..nn.í..i.g iM an*..K«U-i.) xu # m Haluk Hiffeii, iiauMicr Pácon.!"- * , •
• p*r Piri H, 2,3— -I 4. (llaliuniíaueLi.\'__V.\'.\'IÍ f
x Jlrvreii-Craratvn i J ton0lii<lrn i>«r isiin k 7,\'> • a\'Wrfl.». \'
iv/wr xu II. j.oii—il. gr..r»er mid\'A réinor.1 XII n 2.60. 3..M>, I, /, „HU. @ 1 IHr.d y.wirifHatM Tili/ier m :U D.;>, 7,i<> ii. di- ioi,,M«.n. e ScvrUUcn w|. llaudtUchvr, Q llcricii-lntrrhoscn xu fl. 1, per ütxd nur II. f». «, 7—!■ II. iu g g. l.M«, 2.60— 3 II. Koii»obu.lt, fran\'-l)atna»«- Mit: A
Z x6..icb..od.r.,ugari.chfK*,;on. I I Lehteit-TlMi/i-OuiW^K # « Woilono Oeauml/ieits - ,Ut-fi,rtí i>«,\'WM\'«" \'1 0
A rATH xu II. 2, 3, 4, *ii» >ul(lc fl. (i, 7,1" P*"®\'\'\'1*\'\' "ervícuon) xu II. fi. b, ^ .0 gepelxtc u.lrr gcwirkto lutei/w-■»->«»•»•. ",r 12Pcr..da:l)oppolt«. 0 0 ae»»H. 8,3—4. ScbutxgtgouUivbt. 3U Kllcn fiirhifjiH H<t/z<ti(/,% \' • Lelncn-Ditmen-UemUenl** 12 U. •
0 glati, xu tl. 1.50,2,íc.»ge»iblui.gci, 30 w,cn ,H""<laarn-UltI- •
• fl.250,*owloMchwewerform,K»,Kcbl\' "\',"> *,uh #
• nouo Vorinvo mit Kliokercicu/zu || \'•W,,M uugobleicbl xu tl. 7.50, Ü.50, «
• 3,3.60,4,5,«oaucb»llUii«ii,»|Oj,cl 1:1 •
• ueu- utd llali.lt,on.dcn mit Sticko 1 1 Rt" 30 \'"\'í® •\' br, iU\' JC"\'n- •
• tel, auoh Spitzon, xu tl. Ü, Ji-lu fl ll\'iirger Leintvuinl xu 11. 12,13, %
• JnZ?^\'\'1\' ""«» v.rx.lglieb« He- !
i
JJ jDaMi<7^oaeii,«ui.Loiii«ii,Por-M ijj J
Faürllca-Haupt-Depöt
von Sonnen- und Regenschlrmen.
Der eiioimc Zu.prucli und Maaiicii-Vírkauí ln Belliimen, den icb im\'vorigvn Jahro ba\'t v vcranla»»lo inicb, auf ifie.oii Aj[tik»l-^ioiii llaupt-Augoui\'iierk xu rlchtcn.\'dem xuíolgo blu lob mit don urat\'cn Scldcnfab-I rik.Mi in Verbindling gelroUn, um billigc \\ind gulu Stoffo xu orbalton, ao ■iueli bcnütxo ich .lio gauxo Wiutor.al.ou xur vollkonimoii\' n llor.tollung dor Waarc, wudurcli icli\' gro..« Vortheilo xowobl im Arbeiuloboo ala ! aucb im Kolimatorialé errungeu babo.
Allc dicse Thataaebi\'ii (llbiten xu dem Keaultato. da». dio Waaro, l gogou daa Vorjabiv üoeb achóner, bíSier und bllllger xuin Verkaufr i kommt. maii la.xo aivh dabor vou gar kelner Conourrcnz beirron, dou durcli den no gering gc.lcllleu Nutxoli itt Judom dio MOglichkcit genom-I men, mir Concurrenx xu bleti-n.
FrUhjahr8-Schirme.
I 1 StDck au. 8toff......• kr. 60
II B auft feinntcm SeideiiMolT. ver.cbi«d«ne Coulours (t 1.20, 1.50,1.
1 . difiéiben, gcfüttert n.il Soido fl. 1.8(1, 2.30
\' 1 " (upcrfeiu au.geatnttet, mii odor oliue Oaruiruug fl. 2-70, 8.20, 3.b0
Grosse Sonnenschirme.
ii II. 22,25, 30 -35, £

0 .....— . |7><»i
^ iKiinen-Ntgligéodot Surht fl. ani>L
Q corn«tM au. íoluMém llnrehent xul Ml und 54 Kllcn unvori;! gule A | } m A- 2—2 60, au.\'franx\'l.i.ebein ön- Rumhurgct\' odor HoWIudvr q
• tí.tmit 8ii.-ko.oi xul!. 3-50, 3 1 IljHV/iwHHandgospinii.tund^.br. m q (llal.umfang anxugebon.) Ixu ll :H), 35, 4"i ÍM Ml tl.. X 1
• Briefliche Besteilungen ^^Sn K\'u Í^í...a,
0 goo oder Po.tnnolinabmu uuter \'Oarautio Ubi-rallbiu «i|Keuu»J»t. — j| 9 Hf^ofo xu a.lrc.MÍren : vilii —12,10) m
• E POGL, Wien, k. k. lloílleferiiiit, • ® Mariahílferstrasse 25. J
0 Boitii Einkniifo von jo • 11. \'50 G.(Sl. UntisltUcho gratis. #
a - • ■ •
•••••••••••MiítMIfMMMttffMM
| 1 Stltok au. .............. kr. 80, 90
| 1 „ gröa.to Sorté.......fl. 1.10, 1.20
1 „ au. cngl. Hauiii»»ll-Atla. .ehr »ch«n . II.
1 „ dio.oll.cn gedlttort . . • fl. 1.20
í 1 „ Alpacea, uuvor.wd.tl. ongl. 8tox . . fl. 1.40
| 1 n grfl.sto 8orto, go.fUttert . . . fl. 1.80
; I au. foimt. Ijyouor Soidoii.toir in állon modornen
Parbcu, jo nacli Orös.o .... 11. 2.-, 250, 2.80
; I . div.ölben goföltcit fl. 2.110, 3,40, 3.H0, 4.30
I I „ von »uperf. Oattungen mit oder obne Oaruiruug fl. 4.50, 6.—y 5.50
Damen-Berg8teig-Schirme,
gr»..o Sortn, mit den ledeiliou bobon StOckon. 1 Stílek au. Alpa.-ca-StolT .:.... fl. 1.80, 2.— , reieb Oninirt .....% ________________,-SL- SUOr».é^
Höch\'ste Éleganz!!
Das Efeotvollste, Feinste, was bls Jetzt erzeugt wurde, tlnd dle
Frou-Fi ou Schirme
au. fein.lor 8eido \'odor Atlai. 1 8t!lck, relob gopulxt, fllr". Frlllijahr fl 3 00, 4.--
1 , groMO aorte . fl. 5.60,
odernein Iterg.tclg.tooko . • • fl. fl - , 6.60
Gi8ela-Schlrme.
Das Neueste der Salson 1872-
8cl.in.io au. dom Íelníton SeidonstotT. roicb, go.chinnokvoll und modofn
adin.tiit, gopaarl mit blích.ter Kleganx. 1 StUck 1-rnbjalir-Scbirui . !■ fl. 8.60, 4.—, 4.50
, groaser Ponnen.chirn. . . i. fl. Ü 60, 7.50, 8.60
Dameii-Schatten-Sclilruie. (Kn tout Cas.)
Stílek grot.o Soito, engl. Wóll-A"Ua«, hat v. Olanx w. 8elden-Atla. fl.. 1.50 Deraelbe gefllUert \'. . \' . • • • . fl. 1.80 mi. dem unverwO.tlicben engl. Alpacca-Stoffo . . fl. 1.30
Deraelbo gefllHert.......A- 2.40
au. feinem .cluveren 8olden.toff . , fl. 4 60, 6.—, 6.60
Schirme aus feinster roher Seide.
1 fillek gro.a ohno Oarnlrunif 1 „ mit reiohor Uarniruitg ....
Herren-Schaiten-Schirme-
1 Slllck foln Woll-Atla.......
1 » , ; gefllltert .... 1 n \' au. engl. Alpacea . 1 , , ,, gefllttert.....: fl. 3—
En Oros-Küufer erhaltén lUibutt, ^H
I r i Ml ni a ii ii,
Wien, Prateratrasae Nr.26.
fl. 4.-, 4.60 fi. 6.60, 6.60
fl. 1.80 U. 2.20 fl. 2.40
Vciidc^lö-liérbeadisa. |
Molyszoriut az csztorgaini fókáplalau eonyári huy
uradalmi tÍ8Zt«(igo tudatja: Somogymogyo t a p » o- Js n y i kiiZ8Óg«5bon lövő v&ndí\'iflöt. bor- tt pálinkauió-
réai joggal, három ügymást kövotő óvre, u. m. 187Ö- ft/
diki január 1 töl 1875-diki doczombcT 31-ig árverés ^
utján bérboadja; — a Wrluni számlókowik 200 frt CP
bánatpénzzel ellátva, í. évi augusztus hó 2ö-iki dél- Sft
utáni ó órára helyben, a tiszttartói irodában megje- ;j||
1 lenui szíveskedjenek, — avagy: fentebbi bánatpéns- vö
i zol ellátott zárt lovélbeui ajánlataikat ugyanazon Tas
I időig a Upsouyi tiszttartói hivatalba bokUldjék. ^ Kelt Tapsonyban, julius 2ö-án 1872.
(864—3,1) Az uradalmi tisztség. $
Kézi cséplőgépek,
CBÓpül mindennemű mag-terményeket 2 egyén hajtásával annyit, a mennyit
3 ogyén egész nap fáradtan végez-; a legújabb ín.odor szerint teljes kovácsolt vasból vau készítve; ára darabonkínt csak 111). 125, 130 frt o. é. szállítás és váui-bérmentesitve Bécsig.
Havi küldetés 200 darabra megy. jpT Rajzolatok ós leírások kívánat után ingyen, bórmeíitve küldetnek.
(852-8,2)
Perdüljön mindönki bizalommal
PH. Mayfartn és torsa
répgvArak raktírukba Frankfurt t.M. \' _
BoHondere Bt>M<-hluiiK Vfrdicnt dle Schrift:
Kcinc liamorrlioldeii melír!
Radicale Hellung dieses qualvoJlen Uebels und andrer Unterlelbsleiden. y-*"Hafb und TrnM far IlundcrlUuitrlidr. -^f Prels 30 kreuzer.
Uicao liüulist niltzliclie und selír belohronda kloine Sclirífl iat lUr 30 kr. ti\\ habén in dor liuchbandlung von J. WAJJJITS in Oroio Knniio. (800-3,1)

Esedékes a z e>Tv é n y c k (1111 a i a n u I váltatnak b e.

A soproni leszámitoló-bank
és nyiiü;o( inalvar jelxálo»* liiíci-biiiik
EI0KTE1EPE I
NAGY-KANIZSÁN.
Mindennemű állam és hitelpapírok, úiiuiui- elsőbbségi és földtelieriucn-tesitósi kötvények — arany s ezüst pénzeketfvw. és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre 6% kamatra fogadtatnak el.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ipgatlnn javakra a legkedvezőbb feltételt!^ mellett adatnak. . .
Pénztáji utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól 64/o kamatoznak. _\'
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb -föltételek alatt teljesítettnek. \' •
Örök-eladási hirdetmény,
A d«gyQióltó>&gu vall..- M koiuktAtáai m. kir. miui.tonuia 187 t-ik évi 1U.U28. azdmu mn^ai rondoloto folytán, a bánfalvi kóz.dgbon l\'okvó alább olA.orolt alafú^Ványi ópillotok Orök-oiudáu. balároiiatváii ol; ozok e^yonkóut, kUlon-kill\'in — nyilvános szlLuli áívortí. iij zárt ajánlat utján — 1872-ik övi au^u.ztu* hú JO-án dtílolötli 10órakor Uinfaiván, az uradalmi vendégfogadóban lógnak ~ a feutiaztvlt ni. kir. inioi.tcriuiu holyb«uhagyáaa fuutarlá.ával — nladatnt.
nrv\'oruJlll óhajtók a becaár 10 ezáztóliával ellátva, aziveakedjonok a font kitett bolyon - ca határidóbon InogjolonDi. — Zárt ajánlatok a közalapítványi keriíltfti fótiiztsógnól — Győrött — folyó 1872-ik óvi auguiztua hó ?7->ki déli 11 óráig, vagy a m. kir. |)óusilgyi igazgató-aágnál Sopronban, a kitilzótt határnap délelőtti 8 órájáig — elfogadtatunk. — A zárt ajánlatokhoz a buoaár 10%-ka melléklendő, azon nyilatkozattal : hogy az árverozéai loltételok az ajánlattevő előtt ininorotoaok.
A zárt ajánlat boritékáu világosan kituondó, hogy mily tárgyra versenyez.
Az oladázi föltételek Uyórótt, a kozalapitváuyi kerületi főtiszti irodában, éa Sopronban a m. kir. pénzügyi igazgatóságnál megtekinthetek.
Utó-ajánlat, vagy a föltételektől eltérő ajánlat tokintotbo nem fog vétetni.
49\'/, 483
139 134
474 41
"A.
eladó tárgy megnevezése
i H B e c < á r
ii
frt
Vendégfogadó (rcgalc-jnggal)
Major-éplllct.....
Pajla.......
Krisztus sírja.....
Sörlttó ... j ... . Malom (j^galc-joggal) . . .
I-ső bor^Kcze.....
II- ik borpinczo . . . . , IU-ik burpincze . . , . Sörpinczn ......
Kelt Győrött, 1872. évi julids Itó 24-én.
576 725 I 230 \\
180 . 42
8500 4945 1201 CO 3661 5400 650 286 170 2684
1806-3,1)
A 3Ólyomvásárhelyl kerületi közalapítványi gazdáizati fötisztség.
\' 1 HSOISIIBA I a o"i■ 111 p ,0<u,.|0

Wnid.ts lózaef kiadó-, lap- ós uyom-Ut ulajdoaus, gyorssujttínyoiaisa Na«y-Kauizs&n.
NAGY-KANIZSA, 1872. augusztus 4-én. 63-1K az&m. Tizenegyedik évfolyam.
Előfizetési ár :
fél úvre. .
; Hirdetések Jutányosán >
Zala-Somoayi Közlöny
I Kiadóhoz bérmentve in- U
XYII/rttíRBÜN j . mM £ Aj • tézendók:
I loronkint 10 krért vé- ;| ^^ WJ _ WJ NAGY-KANIZSA
fo ltl°ek fcl" (a „zalamegyei gazdasági egyesUlet\'4 ós a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank\'* hivatalos értesítője.) y^ wi«.,io.ku. ^
Hetenk\' it kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
A lap szellemi részét
•ti-rkesitéht\'z,
A uő-lparegylet érdekében.
Magyarország fővárosában a folyó 6v tavaszán egy nő-ipareg/let alakult meg. Az egylet czólja a legszebb, de egyszersmind a legnehezebb iá-, mit bármely Nmás iióegy let önmaga elé kitűzött.
A nőt a társadalom ezen sok tekintetben mostoha szülötteit akarja felscgiteni, gondoskodni akar róla, hogy azon sok ezer -özvegy és árva, kik e szép magyar hazában köny és aggodalom közt tengetik keserű élőtöket, megvigasztalva legyének, hogy no legyen egyetlen magyar nő sem, ki teljesen elhagyatottan érzi magát.
A főváros lelkes hölgyei örömmel üd vözölték ezen eszmét s lelkesedve küzdenek társaik nyomora enyhítése végett. — Alig néhány hónapja, hogy ezpn egylet áll, s már is megnyilt a munkabazár, hol minden magyar nö alkalmat talál becsületes munkája értékesítésére, pár hó alatt létrejön a nóipar tanoda is,\' hol a növendékek keresetforrások megtanulására oktattatuak s a lelkes tagok eszméjében már fennállnak a gyárak és műhelyek, a hol a nőknek munkát s jutalmat adnak, állnak az intézetek, melyek kebelében az elhagyatott nők egy második otthont találnak fel.
E nó-iparegyletnek eddig mintegy GOO tagja van s e tagok hozták létre buzgósá-guk által az eddigi eredményi. Mítló lehetne azon eredmény, ha az ország összes hölgyei csatlakoznának hozzá I Mit teremthetne a buzgóság és lelkesedés, ha czélját tudná s azt kiküzdeni <P?g erélylyel is birné!
Magyarhon leányai, kik olvassátok e sorokat, csatlakozzatok ezen egylethez, — gyüjtsétok Össze filléreiteket ama czélra, melynél szebb az anya szent kötelességén kívül — egy magyar nőre nézve som lehet. Az egylet csekély áldozatot kiván, hogy senkit se zárhasson ki köréből, s az évi két frtnyi tagdíjat bizonyuyal senki sem tagad-
/TARCZA.
„DEC 1 ls e 1 e f
Költtményfiltér. Irfa Hnjgató Sándor.
Második könyv.
Mai időbon a köny vismortetés, vagy inkább a bírálat ogészon kimegy a szokásból. Most elmondhatnék, hogy ha rosz is — csak lugyon valami bírálat, mert a uommi roszabb a rosznál. A hírlap irodalom kezelői véghotot-Ion magasságukból tokintve alá a közönségre, eléggé „nagy I ol k iism oreto t"v<5luok gyakorolni, midőn mintegy szellemi morzsául odavetik a lap töltelékét: Megjelent könyvök. Boküldotott . . . Irta N. N. Hasznos könyv. Osszotákolt lom. (l\'ol. párt szempontból.) Jeles regény. (Ugyanaz a másik, pártlapnak szemüvegén.) A költomónyfüzérro, mintha csak készen volna már olőro a frázis, mintegy bélyog, ráragasztja ogyik-másik: Versbe szo-<lott próza. Vizenyős versemóny. Vad poéta. Bukott genie. Félreismert lángész. — Persze az olvasónak óbból azt kell következtetnio, hogy aki ozekot írja, az maga kanállal otto a tudományt, az az égből lepottyant szolid poéta, vagy Jókai zsobéből kiugrott regényíró, Arany János után küvotkező Gyémánt János, vagy Bcrníth Gazsi íróasztalában termett freskó czár; podig biz az az oml.itott könyvnok czi-mén és az író nevén kívül egyebét nem is látott, nem hogy olvasta volna\'; igen do, a hol ő van, meg az ő pajtása, már elismort néhány író, azontúl — hogy morészkodik még más, pláne kezdő iró is létezni V hisz ők örök időkre, akár gyáriing ollátják-majd a nomzo-let . . . joles olvusiuánynyal. Mát még a vi-
| hatja meg, ha az egylet fontosságát mégis- | | merni tanulta. ^Gyűjtsetek és adakozzatok, 1 mindegyitök egy árva, egy elhagyatöt-t nő könycit törli le. y \\
Az egylet elnöknője Kühnel Ignikzjlé, (Pest, Sándorutcza 10 sz.) s bármely magyar láp szivescu fogadja áldozataitokat, 8 ez áldozat nem lehet oly csekély, hogy nyomtalanul tűnhetnék. Nom a dúsgazdagok, egyedül csak a nemzet leányainak lelkesedése valósithatja meg e nagy \'eszmét.*) EGY ÜGYBAKÁT
K é r e 1 e in,
a magyar mérnök- és épitéss-egyUt megbízásából szerkesztendő műszaki szolár érdekében. .
Egy általános technológiai műszótár nom-zoti irodalmunkban mélyen érzett sr,ükség mindazokra nézvo, kik a mérnöki, építészeti s az özekkel sokféle viszonyban álló természeti tudományokkal akár elméleti, akár gyakorlati téron foglalkoznak.
De nemcsak a szoros értelemben vett technikusok s általában a reáltudományok művolői nélkülözik nehezen az ilyen szótárt; érzik annak hiányát nom kis mértékbon mások íh : nevezetesen a gyár és kézműipar, ugy, mint a kereskedelem némely ágaival foglalkozók, a műszaki Ügyek kezelése. körül alkalmazott köztisztviselők, gazdatisztek, magánépitte-tők, sót műszaki kérdésekkel kapcsolatos jog-Ugyletekbon az ügyvédek is, szóyal: többé-kefésbbé mindazok, kik -rt mflsjiokv"térelv "hazánkban évről-évro élénkebben nyilvánuló mozgalomban akár közyótlonül, \' akár közvetve, bármely irányban cselokvőleg részt-veaznoje.
Es o hiánynak tulajdonitandó kiílségki--/ül nagy részben-az, hogy; nemzeti nyelvünk a műszak torén korántsom foglalja ol még azt a helyét, melyet jolon fejlettsége mellett is már bizonynyal elfoglalhatna, hogy a magyar nyelv o téron még hazánkfiai körében som volt képes, magának, mindez ideig kellő érvényt szerezni, sőt olyanok résziről is mellőztetik, kik\' «gyéb
*) E nomn intézményre aláiráfí ivek vannak nAtunk, txivet kútztlggel fogadink\'a jelentkezőtöket s az adakozásokat «/. illeti! helyre juttatni kedve) kötoleiiigtink. \' Szerk.
déki iró? Az meg épon semmi — a vidéki ember nom való egyébnek, mint előfizetőnek. (Nagy engedmény l)
Pedig cgy őszinto, alapos, részrohajlat-lan bírálatból többet tanul a liatal iró,mint egy egész kézi könyvből. A szabályokat, mint ol-inélotct könnyű megtanulni, de teremteni egészet, szépot, a szabályok keretén bolU), ez a gyakorlat, s a bírálat épen azt mutatja meg, váljon jól van-e alkalmazva ez oltnélot és gyakorlat. S a fiatal, kezdő iró miből tanuljon, ha nom bírálatból V S az olvasó közönség hogyan tájékozzit magát, ha nincs, a ki egy vagy más irányban figyolmeztotné V A jó kritika az olvasók ízlésére is hatással van, épugy, mint a. megbírált munka.
Én ugyan bírálatot nem akarok irni Haj-gató Sándor munkájáról, csupán oltnondom átolvasása alatt támadt gondolatimat én megjegyzéseimet, s a mit közlök, azt őszintén, meggyőződésből irom; és ha 6 egybeveti munkáival elfogulatlanul, a későbbiek írása alkalmával.nom egy Hgyolmoztotés fog jutni eszébe. Azonban ugy toszok, mint a gyermekek, mikor jóizűon akarnak onni, hogy a jobb falatokat végül hagyják, tehát a csipősobb részt bocsátom olöro, hogy jobb utóize maradjon,
Szorző is, mint minden kozdő iró, az esz-méknok nagy készletével bírván, azt hiszi, miszorint azt mind bo kell mutatni a világnak, nehogy valamikép elveszszonok, holott épon ozok közt van a logtöbb olyan gondolat, mely -jóformán minden liatal embernél ogy bizonyos korban bokopogtat, ép azért annyira általánosak, mogszokottak, hogy csak" mesteri alaki-táj, felpiperézés által lőhet velők hatni — az azon (szerelmi) koron tul levő olvasódra; azért végkép kilőhetett volna hagyni a gyűjteményből némelyeket, sőt egyes költeményekben is j
érintkezéseikben rendesen azt szokták használni : mert a műszaki fogalmak és tárgyak szabatos megjelölésére alkalmas műszók nem állván készen rendelkozésükro, hivatásukszabta feladataiknak gyors anyagi fejlődésünk által, reájuk kényszeritett halmazával szemközt, gyakran a legjobb akarat mellett is, kénytelen más, viszonyaink közt legközelebb .a német nyelvhez, folyamodni. \'
A magyar mérnök- és épitész egylet (elismervén a kettős szempontot, melyből Őzen hézag nemzeti irodalmunkbun az egyletnek cziméből és c/éljából folyó feladatával találkozik, egy h é m e t • m a-gy a r műszaki szótárnak az .egylet anyagi és\' erkölcsi támogatása mellett leendő kidolgozását határozta el.
Ezen szótár az egyleti választmány megállapítása szerint a „T ec K n o I o g i s c h e s W ö r-t o r b u c h* Doutsch • Englisch - Franzö-sisch, von Wilhelm ÍJnverzngt. Zvreito Auflugo. Wicsbadon. C. W. Kreidoi\'s Verlag. 18<>9* cziinü munka fonalán lesz összeállítandó s n tudomány és kézműipar következő szakmáira fog kiterjedni, u. m.:
Algel>ra.Arithmotik,A8tronomie,(Anfherei-tung der Erzo), Baukunst, Bauwcsen,(Beleuch-tung), Bergbau, Bötlrcher Küfer, (Branntwuin-brennerei), (Brauerei), Briickenbau, Chemic, Chronologie, Dachdecker, Dampftnaschino, Dre8ehlcr,Eisenbahnwesen,Euscnhüttciiweseu. Erdarbeiten, Foldtnesskunst, Gasbeleichtung, Geogoosio, Geographie, Gesmetrie, Gisfioroi-Fonderie, Glaser, ilammonverk, Hydrntilik, Klempncr-Blechschmicd, Kupf<*r:chmied, I.o-comotive,.( Mainifaktur), Maschinenwesen, Ma-theuiatik, Maurer, Mi-chanik. M<-tallur;:i<-! Jut-tpnwesen, MineraTogie, Müíier, Münlwescn, Ostik, Urnatnontik, Ptlasteror, (Photographie), Physik. Pontonwosen, Heopschleger-Cordiür, Sügemühle, (8alinoil\\ve«öh), Schiffbau, Schill-fahrt, SchilVzimmermann, Schlosser, Schmiede, llammerwerk, (Spiunerei), Steinbreeher, Stoin-metz, Strassenbau,- (Tapozíerer), Thelegraphio, Tischler, Topographio, (Vergolder), Wagen-bauer-Wagner, Walzwerk, Wasserbau, (We-ber), Zeichnon-Zeiuhenkunst, -Zoigschmicd, Zinunermann, Zinngisser, Zuckerfabrication.
A szótár szerkesztésére az egylet egyik tagját, La uka József urat, főmérnököt, a közmunka és közlekedési kir. miuist<>riumnál, volt szerencsés megnyerni, kinek, nyelvészeti és műszaki alapos ismeretei úgy, mint jollomo és szaktársai köréhen ismeretes ügybuzgalma,
vannak olyan képek, kifejezések, melyek szerzőre nézvo kedvesek, sőt kis köri;cii érthetők, de megszokottságuknál lógva a nagy közönségre nézve nom birnak semmi kiváló jelentéssel. Ilyen „A gondolatjolok." ((54. lap.) A (fnnilolatjelekrey— kertelek — Figyeli, ka nu\'ff irok: Olt rejlik a Icgaxrhhik Kumlolat, iái.
fpy |»-Mánl, ha iriiAm : tnbbiru A vÁla»*t renhagyuni — — III írt«d : erertxer ctíkoland híved »tb. 107 lapon:
Fölvirradt.vígro n4kom i* A várva várt IdC : - Van pálya, feleiig ■ mi tobb — Maholnap a kt<ri-«itd\'>. Ezekhez adható a legtöbb alkalmi költő-mény^melyben ugyancsak pregnáns kifejozést szoktunk használni — az idegenekre mégsem hathatunk velők, tehát nincs értelinök csak az ország-, vagy világszerte alkalmiaknál. P. o. Nevem napján (07. lap),. A távozóhoz (-15. I.) sat. egészen más az, ha rendkívüli, szokatlan, nagyszerű hasonlatokkal, reflexiókkal, sat. áll olő valaki, minf p. o. Tompa „Fiam születésekor", vagy mint novenapján Sárosy Gyula irja:
Midőn anyám kehlín vitelt míg, K/cr reménynyel volt tőle ; 8 gondolva *xivo magzatira, öriimtül duzzadt kebele. Lehullt a Mjd ilom gy(imnlr.<o; l>c a gyflmOlcnbiil hajh I mi lelt.. \' ^zegíny anyátn, ha tudla volna ...
Dohogy zztilt volna engemet I S midőn végig megy élolo főbb, ismert mozzanatain, végül fölkiált: , l>lc»8 anyáin! iDÍgli-La lámád :
Mi b(Ur< UlrSví lett a hit! tat. Ma ludnád, mily hiven betCltóui K földön honti tiiztemel| Nom larUuád lo fájdalomnak — Mjg egyizer tilllni eugomot I i
| elegendő biztosítékot nyújtanak arra nézvo, | hogy a föladatnak, mely a szerkesztőre várt, ! teljes mértékben és szigorú lelkiismeretességgel
fog mcgfololni. I S ozzol, illetőleg a szerződésnek az ogylot és Lauka ur közt megkötésével, megtörtént j volna az első határozott lépés a kitűzött czél j felé ~ mindenesetre a legfontosabb, a mennyi-I ben a szótár létrojötto immár bixtoaitóttnak tekinthető.
Hogy azonban az ily lutidon szeronesésen ineginditott Ugy a siker utján\\gyorsan tosan haladjon, arra még más is szükségls-a a szerkesztő képességén és buzgalmán kivül,-— s ez az, a miért az ügy pártolóihoz\' fordulunk. 1
A föladat, mely e szótárban megoldásra vár, rendkívüli nehézségekkel van összekötve. Nem meglevőnok javításáról, tökélotesbiléséről, hanem tekintve a már összegyűjtve rendelkezésre álló, használható anyagnak, aránylag csekély voltát, — úgyszólván egészen újnak alkotásáról van itt szó. Igen sok fogalom és tárgy lordul elő a műszak különböző ágaiban, melyekre nyolvünkben szónk még egyáltalában nincsen..
Vannak használt műszóink, molyok,mert a fugáimat nem oléggé szabatosan, sőt talán épen helytelenül fejezik ki, vagy mert a szóképzés törvényeinek m.\'gnom felelnek, vagy végre néha csak a ragozásnál vagy szó-összetételnél feltűnő rosz - hangzásuk miatt, nyra tarthatnak igényi arra, hogy a szótárba fiilvétetvén, ezzel mintopy szentesítést nyerjenek ; mig vannak jó műszóink, melyek gyéren,néha csak egyes tájakon használtatván, még kevéssé iaiiierttek a s/)tkférIj.ijk jwr\'Uu11!. lloxy valaki a fenn elősorolt szakmák mindegyikében ugyan-löon é.s annyira jártas legyen s o mellett nyelvészeti tekin.totben oly alkotási képességgel bírjon, mÍ8Z<-rinl az épen emlitettirátiy^an fölmerülő nehézségek hnlmazáva)f\'hlkiÍBmurctca óvatosság mellett sikerrel egymaga megküzd-hessefi, az valóban alig képzelhető.
A ezél csak úgy érhutő ol, csak úgy fogja siker koronázni Lauka ur vállalkozását, ha minden oldalról, különösen az illetékes szak-férliak részéről, kellólog táiuogattalik, s ha o támogatás oly általános lesz, a mily közérdekű az Ugy mnga, melynek szolgálatába szegődött. —
Ennélfogva felkérjük tiiztolottol a ma gyar mérnököket és építészeket, az egyetem és műegyetem, a gymnasiumok és reáltanodák, a
----/
Vagy b. Eötvöstől a B Végrendelet." — í Vagy a búcsúzás. Iston vejed hazám, bátrak hazája! sat.
Vannak .fogalmák, melyeknek könnyű kifejezésére kevés iró\'ügyel a prózában is; többnyire összetett szók csak, melyekből elég volna egy is; ilyen szerzőnél uz 58. lapon kéj-gyönyör, í>Sl. lapon öröm-érzemény, 139. lapon élet-bárkám, 8J. lapon létsors, 108. I. hányt-vetés, li)ü. 1. szivvériból. Még a prózábau is nehéz az ilyen túlságos tömörítés, holott a költészetben olyan, mint ha aziétolt megezukroz-nók darabos czukorral.
Vaunak ismét kifejezésük, molyok már egészen prózai módon hangzanak, melyeket a költőnek, hogy ugy mondjam, kikeli sopernio; ilyenek szerzőnél a 139. I. körülmény, 152. 1. kölyök, ezondra, 15(3, I. külszín, 82. 1. pengesd gitárodat.
Vannak végül kifejezések vagy képlotok, melyekkel a finom érzés, és igy a szépészet ol-len vét szerző, mi a hatást és bizonyos/ illusiot tönkre teszi; s igy a 150. I. Fürtömet ugyancsak czibálja az asszony... 95. I. Foleségom végűi fejbe ver ... Triviális: 110. I.
Kedv, rt(ntalansftg kflzt lelik as IdS el;
lg/ n/I.Sn miud\'nk^p Állhat az iUlct l
C\'tiklandi^ portéka oz a házat élet.
50. I. Ünnep után együtt fognak élni. (I lázasság, vagy nem\'{)
128. I.
l(ol\'(zoiide angyal várt reám, iz ól. t cd.-.l.\'givol, \' Ebből nem az kövotkozik, hogy maga a gondolat maradhatott volna ol ; hanem máskép ki\'ll felöltöziotni, p. o.. lovainál: Találkozás.
^ Oh no várj eagem magadhoz ,8ob» több lalálkozátra, Titkot, idet mult időnek Uira dobolt gyöngyvirága I
Vagy Petőfinél:

solmeczi bányászati éa erdészeti akadémia, va-lainint a gazdasági taiiintézotelc tanárait, gyá-rak ós ogyéb érdekelt ipar- és kézműüzletek kozoKlit, ál/alában mindazokat, kik o szótár ldtrojtílto, a magyar nyelv fojlődéso ir.int érdeklődnek, a kik akár egy, vagy máa szakmát* vonatkozó műszók netalán már kész gyűjteményével, akár csak ogyes, eddig tuég kevéssé ismert régi, vagy általuk ajánlott tij műszókkal, általában vévo e részbon eddig tott, vagy ezou tul toondő buvárlataik eredményével a német-magyar műtizaki szótár szerkesztőjének sogit-Bégéro lehetnek, hogy ót becses közreműködésükkel kítolhetőlcg tárni gutni szíveskedjenek.
A mi o támogatás módját illeti: hogy az mentől sikeresebb éauz illetőkr< nézve meu-tői kevésbbé torbot legyen, egyelőre abban állapodott meg a szótár szerkesztője, hogy „Unvorzagt* művéből a fennelősorob szakmák összes műszóig egy mása Iá sorozva, sza\';mánként külön, több példányban kinyomatja, és azoknak, kik közreműködésüket felajánlani szivesok lesznek, az áltuink megnevezendő szakmákra vonatkozó ivok <>gy-egy példányát betöltés végett, a netalán szükséges bővebb útmutatás kisérotébon, megküldi.
Fenuebbi kérelmünket tubát azzal a további kérelemmel egészítjük ki, hogy a kik n szóban In vő s?ótár ügyét uz épen emiitett módon előmozdítani magukban képoaségot és hajlamot éreznek, ebbeli szándékukrólNy^illutó szakma megnevezésével a szerkesztő, V.a ulíyi ,1 óz»uí nrat Uuda, Krisztina-város, !<n»teza/4 l-l sz. a.) a jóvö hó közepéig értesíteni, vtrlumint az ez ügyben netalán kívánt további felvilágosításért is közvetlenül ó hozzá fordulni méltóztassanak.
l\'est, 1872. jttlius ho 10 án.
/I iiMtjUttr\'MÍl\'HÖk\' et iyi(iií-?ijy,«t, ViihiHt iditi/il nvVel/ni.
Igénytelen nézetem szerint ft sajtó igen I Jolon nyilatko«ts«m czáfolat mert cíupa |
* .... iti.i.\' t..........111 .. . .( 11 .i A r.ilil.tritAaiírii 1
ia azon eszköz, mo\'ylyel a legnagyobb bajok is. orvosolhatók, a mely egyedül a logillotékoaeb-bon van hivatva arra, hogy a társadalmi tökélyek éa kinövések s egyáltalán uz omboriaég nagyobb hibái éa bűnei orvoslásában, mint általános gyógymód, működjék, vagy podig az akarat a szándék gonoszaágához s az illető erkölcsi életéhez mérten, mint boszttló nomozis, lépjen fel sújtó Ítéletével ; do semmi eaotro sem hivatott arra, hogy elferdített tények közlése által mások becsületét polengérro állíthassa, mely esetben nagyszerű, magasztos hivatását elvesztvén, egyesek boszúja fog >natositása aljas eszközének jellegét veszi magára.
Ámde a fennobbi ezikk közlője olhamar-kodásábuu azt nem is gondolta meg, hogy ki ;lleu; váljon véikoaek vagy ártatlanok ellen
AMtfUOZOVIU* IÍKLA,
Nagy-Kanizsa, jul. is 72.
A .Zals Somogyi Köz|ötiv" nok 1*72. évi július ho.28-án inogjeUmt 01-ik számúban „Közoiztouság" ezim alatt egy közlemény, tétetett xozzé, mely ongoin alolirlut a velem együtt még néhányat a békés polgárok nyu galiuát megzavaró, s,a közbitftoiiauÁ»l igen veszedelmesen fenyegető békélhj\'i rendz.u varokat, a~mt ínbo, w*<m*kitinT?hr -nltnl, két kttf-
földi » I n. kanizsai vu-uli hivatalnokot meg támadtak*, tu >ly utóbbi *zo az útonállás fogalmát involválja, — nyilván, mint rabló Útonállókat tüntet fel. J
Addig is, mig ezen kérdéses ügy\'á törvény rendes utódja szerint lefolyna, s a megej
fordul-e; s így míg egyrészt hiányzik bouno a jóakarat vagyis a közérdeknek szolgálatot tűnni az által, hogy az általa bűnösükként szoro-peltetók botrányos tettét u közvélemény szigorú megbiráláaa alá bocsássa — inert, ha ártatlanok, a közvélemény igaztalauúl sújtja, — addig másrészt azon szenvedélyesség, mely közleménye minden sorából kiri — nyíltan arról tanúskodik, hogy itt nem a közérdek lebegett szeme előtt, mint iukább azon igyekozet, hogy egyesek morális létét — hihetőleg boszuér^it-tői iudittatva — közleményével tönkretegye.
Ha a fent hivatkozott közlemény szerzője az ügynek befejezte után a végeredményt közli a azt a irigy közönség tudomására hozza, tökéletesen jogosan cselekszik s nem talalkoz-liatik ember, ki öt azért teletósségro vonhassa; de így egyes kósza utczai hírek uiau — a tényekkel egészen ellenkező tényállást megállapítani s azt közzéteuui, ekéut rnaauk becaü-| leiébe meftaz kezekkel bofo.iyülni — oly cao U kvény, mely iimideuosoiiti meg.wriaat var.
lUb.tr ko/.lutiuk ezeu mui\'ivu jogot e» törvényt ignoráló lctlej)éa»í. inóhuu az<>n lelte-, yl-ort\' vezet ia, hogx o liutuiinaa pártfogók a >;iae uiati ail, a kik uz elK-uu ki iuar jog >»au ir.thyz.iiidii caápaooK.it elfogj ik ia bantum tgj e-keZUI, tu.llda..«ellett Ul/.Va ari.tUuiisagoluoun a oni.ek beuizöny ulaau cauieüeu ap rtiilau ig.iz sitgazolgáliatAsliau, ügyüuK vu^lutargyuíaita után a törvényes elégtétel irtiiili lepéaUKel m< g-telllli fogom.
.Vlo»L ugyan a sora megt-. gud^l lőlem aiuu • szerencsét, hogy titoktt lj>;a jóakaróin nevet iiiegiudliuttaiu volna, htazu.it azonban, hog\\ a legközelebbi jövő a fátyolt fulleliboutt s mi nyílt sisakkal állhatunk azemk»zt.\'*
HHAUN.y.KIN l\'ÁL.
-------- V \\
*) l\'i^ztelt muukatáreunk,a kérdésVatizikk írója, nem titoktebca, do őszinte jóakarója \'mindenkinek. K nyilatkozat közlésével ez; ügyet la-tett tárgyalások a fent hivatkozott közleményül! punk terén bezárjuk mindaddig, inig a törvény-
ben — a világ »zégy»npadjára állítani megki^ kísérlettek — s abban terheltekként (eltüntetettek ellen bünós8i(gikket,is esetleg abban mily mértekben! részességüket, avagy ártatlanságukat kimondaná, — kötelességeinn-k ismerem azon közieméin t, ugy a mint a tényállás ott előadatik, koholmánynak s a tényekkel homlokegyenest ellunkezó valóflánjúgot tartalina-zónak kijelenteni.
Att virnin ín, sut « i\'ir.il, Milton iuy riiillislok liottilil — IlUlvat-tn wnt lievt-lun, 0
Kiirt kedvv li-lcni\'-KMin !
A költőnek egyéb tekintet mellett tnég lovagiasnak is kell lennie, s a közéletben sem szabad ugy uűirányábuu így nyilatkozniii(72.l.) Kii lityink el, nőm l«< *ii|(t\'m ...
Vannak ínég üres lrázisok, melyeket nem\' hagyhatok 3zó nélkül, moh bo a/ iró belegondolja az értelmet, de az kir ] ,>011 abWI s nem marad meg benne, mint fánkban a jó baraozk-lekvár. így 122. I.
Vt-lril utUlrinlrll bn|ilo|(l"iguin, t\'* — Nem 11 Tolt iiílkOlctl.
Nagyon természetes: ha velő született — elóbb nem létezhetett, ül. I.
értrd, hu Ml, st <ttft«i foltnr\'Vk, V*Kr kínt n frtlitel í« — mcRŰrtltOk.
Hu valaki felbir törni m égbe, s a helyett a földet kérik tőle, ezt könnyebb meg;
rendes utján befejezve nem lesz; mert n»;y tuit-jűk, hogy mindkét tél beadta keresetét; aziute köteleasegünl. kijelenteni azt is — nem any-nyira o nyilatkozat miatt mint a munkatársunk uzikkénuk egyoldalú érveléseűl, — miszerint az esemény után reggel kérlöleg történt jelentkezés a vasúti pénztárnok urnái, már púdig ilyesmi a megsértett, alioa nyugalmait életében megtámadott félnél szokott történni.


gatva, elmereng szerző, sok szépet montlva el, végül pedig:
liurtuilslt xvuff i furulin, Vv(jijj vnroui,
K* ml lv|i lyi\'t;\' azprrloin: a L<<i;i(cbb áltoii. Most már a szerelem a lugszebb álom, \\n ;v u lug«ubb álom aszorolum\'( és a furulya varaz.Mil ja elő a szűreimet, a szerelemnek tár-g \\ a tnö 1 nélkül V
Vau egy rosz l\'etóli utánzás is: t. i. nent az utánzás roa/,, hanem a mi utáuozva van; mert ha nem 1\'elüli irja azt, hogy n juhász nagy bánatában- nem tudott egyubot tenni, mint a keze ügyébon levő bottal nagyot ütött a szamár fejére... azt mondaná róla a kritika, hogy ez aztán vad egy poéta, éa vad egy gondolat. De hát l\'etőlí irta {/liánom azért nem kell nz ilyet utáuozni; s ez B() 1. A csalódott. A
csalódott leány, t. i. sok panasz közben elmegy r____a.. ,....n.t 1__________1 x. _.» j__u.li. -i ,
io (Valószinüleg), de e helyett megőrül- \' a forrás mellé koraajilval é« ott csalódása bá véa. üö. 1. i untában éa haragjában, mit tegyen: .Korsaját
szurezuto Ili ? Kev
Olt DimtiliK lart ci }gu\\"i tatár, Mikor j\'in cl, mit li-lkvm éji- vár?!
Ro.l. Uyífinek lettek difiben it.
Hol a conil alra jár. (Iloi / a (jjeioickben I) K mi buldogok vaj[>nnk ; Játoil i-l: ,ctn»«íbogir" ...
s ^A cserebogár ogyál\'alán rosz időben jön, semmi alkalma reá, inert ő már a- nagyoknál, a fiilig szerelmeseknél szokott\' előjönni.)
Az egyes munkálat egészben yéve legnagyobb gyengéje szerzőnek az, hogy- bovégetni m m tudja jól; csattanós akar lunni, a mi igen kellemes, do nála nem sikuritl. így a ti7. I. .Nevem napján*. A mulató fiuknak mindont elmond, tnit névnap alkalmával éa koczintáa-kor lobot, s az olvasó a«,t várja, hogy végül még nagyobbat csattan, ő ^dig igy hűti le< Ob, vavy igai, tttikl tinct,. . . biti t Kii ctak íbren ábnadom.
Ilyen a fentomlitett égbetöréa, («.ll. I.), a m. \'Vavaaz éjen, A pásztojc furulyáját hall-
ját
ti partkövéhez vágja.* S ezzel vége nz egész dolognak.
Kgyik helyen eszembe jutott a nagy gyermek; midőn 79. 1. .Epedve vártam* cz. vers végéu azt mondja szerző a sorsnak, hogy kikaczaglak.
Ha inajit gyOiiyiirbon ott találtt, Hxí|i bitvetcin Jllvn.
Kedve jönne iiz embernek rákiáltani : elmégy te nagy kamasz, még tu akarsz ülni a néni ölébe V A kisobb, u gyengédebb ül — illetőleg\'vétetik ölbe; igen, ha megfordítaná, hogy ha majd szép hitvesemet ölömbe fogod találni... Máskép olyan formán jön ki, mint mostanában közlik a lapok :
N. N. kisiyjazony jegyet váltót X. X. úrral, mert a kisasszony ismert éa jelentékenyebb személy, mint az.őt eljegyzó fiatal ember. Maholnap i >y lesz: N. N. kisasszony megházasodott éa férjül vetÜj X. X. urat.
fenyegetésekből áll s a tényállás felderítésére 1 legkisebb adatot aom tartalmaz; do ogyébként bármiképen dűljön is el a büntető b>róság előtt ez ügy, a botrányos magavi<e!ot elhallgatható alig lesz, minthogy oz —a közlemény szerint — köztisztviselők által követtetvén ol, a fegyelmi eljárásnak is tárgyát képezi.
A mi a máaok bocsUletének polongérro állítását illeti, vissrautasitjuk, mórt a czikkbon a tény (hibás, vagy hiányoa-o a leírás, az a bo-küldó dolga, mert a szerkesztő neiu p 0 1 i c z á j) éa az állítólag ténykedóknok közhivatalosko-dásuk állású tüntuttetett fel s nem sz ogyéuok szentélyű, becsülete támadtatott meg, mert oz ^aotben növök teljesen kiíratott volna, s néhány ^rősobb szót, mivel u tényálladékkal szemben, időelőttiuok találtam, nem törültem volna ki.
Tessék meggyőződni, hogy 14 évi hírlapírói praxisom megtanított, mit lőhet, mit nem, mit szabad, mit nem — közölni. Ki rendeson olvassa e lapot, a roazrehajlatlan ítéletet akar moudatii, ltom vádolhat, hogy 0 hasábokon bárki is a felelősségem alatti rovatokon belül boszúérzot nyomait találja, do igen is, nyilatkozunk bátran, nyiltan a őszintén, hol a közjó igényli. Szabad sajtó lovéu, a ministortól a hajdúig, a mágnástól a koldusig, egyaránt •tneljük a szépet éa jót, a gyomláljuk a roszat, szúrja bár a tövis kezűnket érzékenyeri, a tiszta meggyőződés, honfi érzelem a emberbaráti kötelességteljesítés együttes tudata — behegeszti, a ezért, hu szaporodik jóakaróink száma — örülünk, ha nem, kétségbe sem esünk. Knnyit egyelőre, többit — ha ugy tetszik — a sajtó-bíróságnál. ^ JJÁTORFI.
ÍI l r e k. 1
— Királyi Pül éa Havas Iguácz fogja I kepvioiu i l\'oslVa os.it a azerb fnjed :lem nagy-
koriisiiaauiiuk ünnepelvén liulgradoau; örülünk, hogy Királyi, megyénk szülöttje, az 1 orazig lúvar.naoan tiy mugasztos uualomtiuk ! ortvtid s jtly egyik legszebb KÍlüuiolésbou | rea/esü. ^ *
— liliHinvi\'éx. A kiváló figyelemmel ! szerkeaztutt .Magyarország éa a nagyvilág* , czitiiű kepe-a l.tp uiult azáma Hója Gergely
tuiifuituyoió ur átkerült arezképét hozta élénk 1 tollal ir< gazdag életrajzával együtt.
— iTiirjnn jul. 22 én tott látogatást I .Simon Vinczo, csornai prépost ur, mint tudo-
aitonk írja, * tornapóttaiifolyamot is meglátó-. gnxtu a ^liátneréau joleül a működő tuuitókut ebédre Wivá, hol nem hiányoztuk a lelkes po-bárkiiazöutóack, ó nagyságára, a premontrei hazuliaa rendre, Ueaeuyey Ernő érdemdús tuu-ügy barátra sut-Kstc táklyás-zonu- s kardalokkal tisztelegtek.
, — Bokotly Alltat tovékeny színigazgató jól rendezett társulatával Keszthelyről aug. közepén Kaposvárra megy, egy hó múlva, vugy is szeptember közepén podig Nagy-Kanizsára jó, s innen oktobor végén Székesfehérvárra, hol a téli idényt tölti. Lapunk Keszthelyről rendes átnézetet közöl müködéso felől; örülhetünk, hogy az ősz elején ily jelna erőkből álló társulat látogat meg bennünket; előro is felhívjuk a magyar sziuűgyot pártoló közönség méltó figyelmét.
,._-.n . -L...-I—I— i—I I I llí 1\'ÍJlÜL J1....X
A költcményoTt külső formája ellon sok kifogást lehet tenni, a muutayibeú szerző többnyire caak a sorok hosszaságát voazi tekintetbe, rhythmus itt-ott van; a rímek egyáltaláu gyöngék, sánták, béuák.
Hanem a nyelv tiszta, jó. S e szerint most már átmehetünk a-javára, nom követvén a kritikusok azon nem correct szokásait, hogy a mi hibát tálálnuk, azt feltalálják s velők együtt otthagyják szerzőt a közöuség előtt be mázolva, a mitől sem % szerző, sem a közöuség nem les: okosabb.
Vau biz\' e munkában clistnorésro méltó Is. Nyelve tiszta, folyékony, némely költeményo igen gördülékeny, könnyű menetű, jó képlo-tekkol hasonlatokkal, ilyen a 70. 1. ,Ído vele* (bordal). ÖO. I. „Az én rózsám." I N)iU vlr*n i\'Ut ajkn,
Kgy kit uratt inotolrn rajta j OiókjailiSI ugy rettkotek, Mint a uiítcn kap .tt gyorak.
Ilyunek a 111. I. „Megjárjuk*. 123.1. „Mogtörtéut*. 140. í. .Nemzeti jelenet". Ü2. 1-.Házasság után4. 77. 1. „A jó madár*. CO. ». „Kuvatagos az ut hozzád.*
Hátba vnluík kfttolcilb.\'u I Hó t tereim illik cnik lUtébeu Kelolvattlaná a telet,. ■S kinyitnék * ttí|iklk«1et. Egészséges kedélyo óaziutén nyilatkozik, ment az émelygőj, sötét világ-fájdalomtól, oin-ber-gyülöloltől. Eletbólcseaégo nom mesterkélt s az igazságot nem tnkarja sophismákkal. Így a 109. 1. .Kandalló mellett" — mondja: A munka tterti butus kenyerllnket, S rát-yam egyobokra tul 111011 igán tarjad; Miuil, A mi hiányaik, kip^lalja nékem, A* ín tteretott, jó, kvtltct teleiégnm. A 117. I.: V.-ín, a mi tokaknái Solia fel ucin ébred : , -Öntudat ét tittU, Jó lalkiitmarat. K kit 6rt8 angyal, Uiudig mogrigktatal ;
— A baUUon-fÚredt .Szerototház",
iiak 31 növendéko vau; vagyona 21,804 frtból áll. Kolotkezé^ óta begyült 51,209 frt, adako-kozásból 29,344 frt.
— Jlója Gergely, buda pesti tanfelügyelő,úrtól következő lelkesítő sorokat vot-tünk : Örömmel tudatom, hogy a vallás- s köz-oktatási m. kir. minister urTapolczán i^a Alsó-Londván ^^jlá^zatl szakosztálylyul egybekapcsolt felső ;iépiskol4k felállítását és a szükséges államsogélyt engedélyezni kegyeskedett. — A Csáktornyán tervezett polgári-oskola is ougudéíyozve és az olsó osztálynak már a jövő tauév elujén leendő megnyitására a szükséges költség szinto utal ványoztatutt. — A fentebb említett városokban is^a felső népiskola 1-só osztálya a jövő oktobof elején meg foguyittatni. A pályázatok a tanári állomásokra rövid idő múlva közzé iognuk tétetni.
—/fíaUiton-Filreilen a X-ik számú névsor/szeriut július 25-ig 810 családban 1340 fürdővendég jelentkezett. A kórház részé ro Csepely Károly fürdőbiztos ur 47 forintot gyűjtött s adott át.
— Tanügy. A zalamegyei tankerület-bői a Keszthelyen aug. hóban rendezett gazdasági póttunfolyamra államköltségen a vallás-és közoktatási 111. kir. minister ur által a folya modók közöl Kákosy Józsof, batyki éa Kovács Sándor, aöjtöri tanítók neveztettek ki.
— tíelne és Szont-Mihály közölt mull vasárnap a személyvonat egy ökröt gázolt el, a emiatt 10 pereznyi késés volt; ugyanaz uup Komárváros és Keazlholy között szinte baja akadt egy tehervouaiuak ugy, hogy jobbra-balra öaazetorlodtuk a vouatok, du gyors ea ovalos iutézkedéa folytán minden baj nélkül pár órai veszteglea után helyre állt a közlekedés. N
— Gyöngyön vároa polgármosiuro uda kozásra hívja lei a n.igy kozousegel uzou sze-tcucséileuuk juvára, kik a dühöngő tűzvész \' altul közelebb tetemes kárt szenvedlek.
— Magyarország nemzetiségi statisztikája. Keleti Karoly „Statisztikai köz lotuouyek- uyolezudik kötelében azon adatok alapján, melyet báró Eötvös, mint közoktatási miiustur I87u-ben gyűjtött országszerte a végből, hogy a törvényhozás elé terjesztendő évi jelentésének alapjait! n/olgaljanak, hazánk nemzetiségi statisztikája* következőleg állit j t össze. Van :
Magyarországban Erdélyben összesen
Magyar némei . román . tót . . szerb . horvát .
0041123
1592034 1114044 1825513 284830 207»99
ÜOOÍÍŰ 030ÍŐ87 224034 1810089
1^07802 210
Ü30
2524
23219UÓ 1825725 284830 208529 28«044 109010
2101727 13219350
orosz (ruthén.) 418040 egyéb . . 102 Összesen 11 ] 17023
— CurlttéaiH, Keszthelyen, egy legújabban ide rándult fényképész kirakataiban következő hirdetés olvasható": llajatsch A. Fest ész es fényképész Bocs . bűi — Itt az ut-czába 4 liuz jobra
3 darab l forint 50 kr. 0 darab 2 forint 50 kr. 12 darab 4 frt. A másik hirdetés: Bajatsch A\'. Fvjstész »ia fényképész Becs bűi lukas az oskola inollett az utza as Oburzohn urnái a
Hugylia üres it tán Númel^kur at atslal.
E korvonalok s általános megjegyzések után bízvást ellehet mouduui, litfgy szerzőbon van elég tuhuUég ós fogékonyság arra nézve, hogy magát 0 pályáu részint a classikusMk, résziül pedig a kritikai muukálutok és tauulmá-nyok olvasása állal tovább képezze.
Eddigi munkái közölt is van több, mely a fővárosi szépirodalmi lapokban bízvást közölhető lett volua, kivált, ha tudjuk, hogy o fővárosi lapok olyan költeményeket is hoznak, melyokból majd az .Üstökös*, majd más hu-moristikua lapok mutatványokat szoktuk adui.
Arra pedig épen ninca mit adui egy kezdő írónak, midőn valamely lap hasábjain valami ismeretlen uagyság oda veti ráj 1: hogy vau, vagy nincs szerzőbon tohotség. Mórt a többi és elég sok közül inagum is tudok esetot, midőn a tóvárosi pajtásság évükön keresztül ugy emlegetett egy irót, hogy ,j u I o s v i g j á-ték írónk", holott miudösszo irt egyetlen egy felvonásos vígjátékot,s azóta setn irt lobbot.
A valódi szépirodalom művelői egyre gyérülnek, egyro vásáriabb munkák korüluek elő, vagy tovahömpölyöguok a politikai házsár-toskodás lusázóival; annál iukább kell tehát ogy-egy előbukkanó munkást üdvözölni — elriasztás helyütt; hadd művelje azt a tért, tuolyot a jobban fizető anyagi muukák teréro lépvo, odahagynak a már képzettebb munkások. Mert a szépirodalom annál iukább szükséges az ő költészetével az omborek mai túlságos anyagisága mellett a lelket é« szívót képezui, nemesíteni, a a szép, nemes, inagusztos elvekkel ellátni, minél prózaibbá teszi u materialismus.
llajgaló Sándor losz-o jeles költőAi\\ most senki sem tudja; megfogja mulalui az* idő íja ó maga; de ha u szépirodalomnak, a ál-talábau az irodalomuak hű muukáaa loeud — szép hivatást tölt bn. UÁKüSlU
Ilortbon 3 darab 1 írt 50 kr. 6 darab 2 frt 50
kr. 12 darab 4 forint. A jámbor fényképész úr nom tudjuk, hogy mint fürdővendég, vagy pedig a/ért jött-e városunkba, hogy itt fényképészeti sátrát felüsfce? Kz utóbbi osct\'ucn, hogy babért nom fog közönségünk köroben aratni, az bizonyos, do hisz ki is monno egy oly fényképészhoz, kinek kirakatában! féuy-képok, — habár bécsinek hirdeti is miígát, mit homályos és rósz fényképoi nem igen árulnak ol, — oly roszak, hogy azok első látásával mindenki tökéletesen megelégszik. Igen kiváuatos volna, ha városunkban egy ügyes s tiszta fényképeket elflállitni tudó fényképész telepednék le. Jövedelme egy ily egyénnek annál is inkább lenne hiztositva, miután Piorre, ki már több év óta lakik városunkban innét o hó 8-án, Mécsbe szerződtetvén, véglegesen eltávozik.
—\' Hál. Dabochay János, az .Amazon" vendéglő bérlője Keszthelyen, múlt hó 27-én az iljuság neve alatt tánczvigalmat rendezett, melynek tiszta jövödolméből \'/, rész a városi valfátikUlönbségnélküli szegények javára adatott át (?). A tánczvigalmdn, — moly \'/^O órától reggeli 5 óráig tartott — jelenvolt hölgykoszorú közt leginkább kitűnt ü.....K . .
.... k. a. Keszthelyről. A polgári osztály a "uieghivók hanyag szétküldése íuiatt nom volt kepvisolve. Bubochay János, a fentnevozott vendéglő bérlójo fáradliatlanságaért s jó konyhájáért elismerést érdemel s óhajtandó volna, hogy ily mulatságokat minél többször rendezne; a meghívók, s illetőleg ineghivandókat azonban, ha k/.i akarja, hogy a polgári osztály is képviselve legyon, felkérjük, hogy máskor ügyesebb kezekre bízza.
— Öit(it/il/: ssáy. llirschlcr Dávidnő özvegy izraelita, keszthelyi lakos f. évi julius hó 31 én, reggeli 4 órakor Kapjsvárróli hi tértébi szállt
mindigmegmontotett. Iliszszük, hogy a szerencsétlen öngyilkos, kit kétségbeesés vitt o tott elkövetésére, — hátrahagyott hat árvája — közülük ketló nyomorék — városunk emberszerető kö/önsé^o által a monnyiro lehetséges, ápoltatni fog sillotőleg gyámság alá fog vetetni.
— Ixvpunk utóbbi számában hozott újdonságot kiegészitőleg értesülünk,imiszerint gróf .SzécIienyi.Odön ur nemcsak kéhidai, hanem szent-lászlói és sényoi birtokait is eladta és pedig pesti Haronyi testvér uraknak és keBZtholyi Uock Kálmán urnák.
— .Bizonyos A. ügyvéd ur (még nem irjuk ki nevét) fenyegoté e lap szerkesztőjét, hogy merte a városi képviselőség határozatát megtámadni; dohogy támadtuk meg, csak hangsúlyoztuk a tisztaság és a szemét közti viszonyt. Majd megtanít ö, ugymoud; mire tanít meg? járni! hála Istonuok már és még tudunk a magunk lábán járni. Kérve-kérjük, olyasmire tanítson, s mi nem kerül pénzbo, mint önnek e lap olvasása.
— IdSjat\'ás. Borongós. A hévmérfc aug. 1-én 25 11. 88 F., 2-án 24 R. 87 F., 3-án 22 tt. 82 F. mutatott délben s árnyékban.
— Balaton mellett már mérik a vesz-prém-kcszthelyi vasulvonal helyét.
— Keszthelyen aug. 2-án d. u. 5 órakor a légmérséklet 24 K,, a Halaton-vize 2\'2 lt. volt.
— lüivld hívek. Szlávy minister leköszön. — Az orosz ozár Berlinbe készül. — A Krupp-féle óriási ágyú, súlya 552 mázsa. — Győrön lövölde alakul. — Szatmár-Némctiben egy 32 éves hő 0 szülésben 1"\' gyermeket szült. — A zultan Gr. Festetjoh Leónak vadászati albumért 10 ezer piaster ortékfl ószerít kardot küldött. — Moszkvában nőgymnasiutn nyittatik meg. -- Norvégia 18-áu üli királvsá gának ezredik évfordulóját. — A fr r\'
| J$«im»\\ yntviiB u>iuiuul"|Hl. - /l 11 U IIV £1Ú k U t
postakocsiról a fenéki hídnál le- leverő németért) Multke kimutatása szerint — uián gyür\'.tit, fülbevalóit (függőit) s I 1.183,33\'J ember és 250,373 lóból állott,
ruhája javát magáról lovutve a posta kocsinak átadta, azon szín alatt, hogy Fenékben egy ismerőse van, azt akarja meglátogatni, a kocsitól elmaradt s a hídról a Balaton hullámai kö/.é ugrott, hol másnup e h<> 1-én a sás között halva találtatott. Nevezett nő többször tott j már öngyilkossági kísérletet fojtogatás s más , ötféle által, sőt egyszer már kútba is ugrott, azonban ósrrevétetvén a gyors segélv által
Vidats János a honvédmenház javára tett gyűjtésüket beKéri. — Korkápoly pénzügyuii-nister Fiumoben van. — Lónyai Ostendóből aug. végén tér vissza. — - Vetter tábornok állam Szolgálatba lép, s altábornagyi rangot nyer. — A Mohádiába készülők ogyrészo Konstantinápolyba is elutazik. — A franczia kölcsönre Bécsben háromszáz miliónál több íratott alá. — Bismark vasárnap üuneplé ezüst
lakadalmát, (franczia aranynyab)— A bostoni nagy zonotinnepély doficitjo 1.500,000 foriot. — Hasim pasha megirta az első török dalművet .Moha\'iied és az ő hívei" czimmol. — A zultáo májbajban szenved. — IVr.-iában eddig 3 miliónál .többen haltak ineg éhen. — A spanyolok Stégornek diszkardot adták emlékül.--Jekí lfalusy püspök Kómából Székesfojérvárra 1 érkezett. Hattyufy Kristóf lejérriugypí lő 1 szánlvovö meghalt.
l\'apirszelot.

— Kin kllltlnbaíg. K ó lolt .1 tanfcülgyo-
lő\'.\'-Zi tnllnok a vondéglólion ; n pincaír egyro uii-
nMieri ian:ír.<oannk cViinió. Nem vagyok ín a. ...
fi\'rlegessen. Kórom, bocsánat, lia a taiifoltlgyolö kir.
tanámoii, gomlollain, tollnoka 1 ognlább in mi-
niiteri tanár*o«.
- Hogy semmi.ili meg a t B b b « tg
in a g a in a g á 1 ? Kilnnyon ; Nag y-Kani*<án köp-
viaelű li»*ta, vagyln a limtaiiigoi axrreli, 31» pedig a
Mcmctgytljtíi mellett iiavanotl, a -.xeroítnek^ pedig
a* az átkoxuti tulajdoniága van,
"mt, lg>\' a nuuierual i« eltakarja, ineiiiominiiiti.
Lotto-huzús.
(Jrárx, ^ . öl, I 7«, il\'el 85. Teuiv., . 2tt-iili : I, Hl, 1-1. fi8, lt.
Érték- és váltófolyam aug. 3.
5% motaliques 00.— ; 5°/0 nemz. kölcsöi. 71.75; 1865-ki álladalmi kölcsön 104 —; bankrészvények 548; hitelintézeti részvények 332.80 London 11O.00 ezüst ágió 108.25; arany da-. rabja 5.29}20 frankos arany 8.82 kr.
Heti naptár,
Augusztus 4-től 10-lg. 1872
[Iliill vagy kezdetleges
titkos betegségeket és telietetlenaéffet
haionaienvi BX\'\'if/niód sr.urint gyiíyyit dr. Emit L., I\'eaton, "l>.-ilv.ínjrutc*n 0. m. 2. orn. 16. ujtó.
Iteuileléii idő dúlutin 2—6 óráig.
K betogxigok gyakran, hogy azonnali ered-múiiy <ro»iók ol — knuuyeloifion nagy adag jód vagy kénoiüvel koxoltotnok. A» igy gyógyultak atoubau a legliorxai«t«Sbb ntóbajoktól táinadtatuak incg ; Annyira, liogy a kOunyeltnfi gyógykoiolés miatt kéiö vúiinigUkig művödnek. Ily rosiélyek ellon mouodikot nyújt a ba-gonnionvi gyógymód, inert neinciak a Isgrígibb bajokat meggyógyítja, do liatiia oly jltikoujr, hogy utóbajoktól telni nom lobot. Aa ólotrond mellotto oly egyxerti, bogy mindönkitől meg-
urÜMtó.
B0- l.ovílilig li .-.rkö»6lt(tik rendsiót.
11 - é> boii- Katiioliku.i 11 1\'lOt.HUl,.
aí) Ki 1110 ovin JéV.ia a \'yru« hátáriíiiil
Márk. VII. 11.
4 Vasarnsp F II Doni. F 10 Dom.
Ilav. lt A. Oirald
í i> Kodd t.r«í. v. Ur»r. v. á>
Sxe>dn Kajetán Ulrik
C/irjék Cxirjék V4
l\'éntek
! iö Sxombit l.óriiicx ». Lőrinci i\'i
) Titkos betegségeket {
és
teHetetlenaég-et, (
(elgyöngült fórűoröt) S gyakori inag\'imlésokot, idült syphilist, a r ) legmakacsabb bőrbetegségeket, gyógyít C ^ gyökeresen és biztonsággal C
5 frt honorárium mellett (
; HKSKSBKKA. \'
orvos, sebész és szlllész, József főherezog \\ ő fenségénél volt uradalmi orvos. /
£ ltendci 9—4 óráig Pesten, f íj Zöldfa utcza 20. szám az ud-£ varban balra 1-sö ajtó. <
Dijjal ellátott levelekre azon-
lal válaszol.
Kelclós szcrkcsztü: Bátorfi Lajos.
Gazdaazatl Jegyzeit saját tuOOsltolnlttol.
Gabnapiarcz: j Kolot:
_______________I....... J
Juliul
Boglár
Gy8r
Ka,.o»vAr
Kotillioly
Marctali
Nagy-Kaui.
Pi»t
Sopron s íntegll
SxAko»fohtltv.Ár
Biigotlivár
fiaoinbatliely
.Varasd
Venpróin
Xala-KgernV ég
Alig.
•2. :.5.7ó—ö.ÜO ■!.— 2. VG0-5.\'20!3.35
0 —5.4\'» :».4t» -3. ltirt.30 31. jjfi.QO —5.8t) 3,f)U -3.2Oj3.30
1. |6.70—ti 20 3.50 — 3.ao\'k—
a.io^.Go
2. IjS.öO—ö.2o|3.50—3.20&til>
31. iö.--0.50 3.50—3.10 3.—
2H. ----5.W0.3.Ö0—3.6o|2.yo
2. jt>.60—C.\'20\'l.l0—4.— 2. 0.76\'—6.80 —3.50.3.JO 2. a.80—C.304. —3.703:
1. ijfi.tJO—i"».4o! 3.Ö0—3.40 -\'.80 .11. j\'ó.30—6.4<.|jj3.2ll—3.1o 2.30
2. !\'>.---ö.óoljt.öo-4.— 3.50
1. f.i.50—0.—|l.3ó— .—113.85-
1. ,5.60— 5.4U\' 1.90—3.80\'b.a0-
2. ij.iO- -«.—|[}.;HJ—3.70Í2.65 28. !>:.20-«.l(j[il.---. 4;3.GO
rpa i Zab ; Köles ,
j j ncza |
3.—j 1.80—1.7Ó"4.50—4.20^:1. - .
—3.-t .---.—\'4.ÜO-4.10jl .--.
—2.00j2, -- -1.80 J4.Ü0—4.10\'b.85—3.-
—2.80:1.00— l.ü i\'t.20 - 4.—|l .-----..
- 2.20T2.——1. JíO íl.30—4 .2I >! 3.50—3.2t)j|5
-a.5,>|l.75—1.7oj4.20—4.-:| .--
-2.80 1.60—1.50H.50—4.40 3. Iö— —2.GO 1.70—1.60Ü.H0 ü.70,j .——
~2.7o|2.10-2.-!|i.30—4.loj| .--.-I
-2.80jl.70—l.CöJ 1.20—4.--|8.5.\' " -J
-4.— —3.85
Hajdina ^ ||
- -15
hus fontja
—3.—\'L20-2.lol4.tjo-4.40lj .- .
-2.50jl.80-t.GOM. —3.80;; .--.-
-2.20 1.8J—1.7l)(j3.20-3. -,l .--.-
-Ü.flOj .
■j2.20--l.0i -3.10 1.95-1.Utj -2.600.---1.90
4.Ó0-4.3O - .-
- 2.W)-2 2>»|1 20— .-6
« hója
Széna Szaliua j Kom. fa mázsája,, mázsája- ölo
1.00— 1.—| .--
II.GO— .—j .5t.i—
Termények állapota

. \'11. r.»..io .—j—. »rl.-g kedveit)
Pircra kellomei
.—I li. - 11 .—í 14.—10 — . -.-- 18.-"-- .ŰÜ—. ti«xta moleg meleg moleg
.-1:1 .— -22.— 20—. .—,12.-n—. -ír----- i.
jí-
Jutányos, szép, és jó!!!
^jMf már régóta az ón „Jelszavam", t
rnolyot daczára annak, hogy valamonnyi papírgyár és a inunka-erő 20% áremelést nyert, ezentúl is követek, és azért bátor V^lcV^ vagyok áruimat a régi meseszerű jutányos árak
mellett ajánlani:
j100 <lb UUoyató jegy, 5 perez alatt olkéazitvo ......— frt 60 kr.
100 h levélpapír névvel vagy kozdőbotükkol......— „ 50 kr.
100 tf » » fekete nyomás........— . 70 kr.
100 » ■ h * borítékkal szép papírtokban .... 1 K — kr.
100 y, üzleti levél névvel, fekoio nyomás .....»:.. 1 „ 30 kr. egy egész rizsina levélpapír vásárlásával a név ingyen nyomatik reá. Úzimnek, oljegyzósi és esketési jegyek, táuczrondok és áruszámlák logujabb nuicrikni gyon<tii»jt(íiii((ii legjutányosabbau készíttetnek.
Irodai és cziintáblák 10 perez alatt olkészUlnok, darabja 00, 80 kr. 1 frt, a lognagyobbak és legszebbek \'6 frt,
urak és hölgyekre nézvo, különösen utazások alkalmával igen czélszerllok. Papír-gallér és kézfodornak luezatja 30, 35 kr;
utl-, varró ón lrós»ükhé«lelck, útitáskák, könyvtárczák zárral és, zár nélkül darabja 80 krtól egész 10— 15 ltig ; továbbá: urak, hölgyök és gyermekok részére való ajándékoknak igen alkalmas különféle jutányos és szép áruezikkok.
KtlliínOion ajáulom .1 illvatos kettöa nírvouáiokat oiimoket, molyok nyomágyá-ramban lovolckon bontíkokon arany- és egyéb »ílnokbon Jegflaomabban c» logpoinpátabbau k.\'iilllnok. nom killOnboii a míg mindig igcu ritka francaia rococo leveleket, nívnierint -. Noptun, Hilliouetto, Kgyption, Uuaiqup, Diaboliquo, Joujou, Atout, llíbA, Cainíc «at. igon jutányoi Arou.
K A N I T Z C„
papir gyirtmdiiy ét ditsAru kereikedhe. níuuonái- i» pectíljogy-gyiWa I\'ettön 6 Dedkutcsn 6. — Et ivi nov. l jltVl Jogvtt: Dovottya-utozu, 12. hz. M^ írásbeli megbízások teljes megeléfledésre ét utánvét mellett azonnal teljesíttetnek. H
A soproni leszámitoló-bank
és ii}ii»ol magyar jel/iloa; liltel-bank
FIÓKTELEPE
nagy-kanizsAn.
Mindennemű állam ós hitelpapírok, állami elsőbbségi és földtehermcn-tesitési kötvények, — arany s ezüst pénzeket vesz ós elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre tí% kamatra fogad-tatuak cl.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól G% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt teljesítettnek.
> q n\'»V} » H ím I n U í I»> p P >|"a a u » a i b
M1PM3
(772,IS—4)
M
biseja-acnirme.
Dai Neueste der Salson 1872 I
Sehirme aui dem feiliaten Soidmaloff rrirh. geachmaikvoll und modern \'
adjuitirt, genaart unt hócliater Klegaiu. 1 tilllck FrUbjahr-8cl.irm U. 3.50, ».—, 4.60 I 1 T groaaer Pounenichirn.....A. 6 60, 7.fX), Ö.MI I
Daiuen-SchttUeii-Schirine. (En toutCas.)
1 hIllek grotae Soilc. ru*l. Woll Alim, Imi r. (Jlai.i w. Beiden-Atlaa tl. 1 .50 i
Deritlbe geflltlerl ......II. 1.80
I , ku« dem uuverwtlatlichen engl. Alpacca-Sloffe . . fl. 1.30\'
Ufricllie gcfiiltert.......fl. 2 101
1 . aai íeinem achwereu Sfi.lcji.loff II 4 60, 5.—, 6.50 j
Schirme aus foinster roher Seide.
1 Rtü.k groia ohne üarniruug . . . 0.4. , 4.50
1 , mii reieber Uarnirung . . . fl. 6.60, G.601
Herren-Schaiten-Schirme.
1 SlUck feln Woll-Allaa . ......H. 1.80!
1 , » » geíllttert . . . . fl. H.V.I
1 , «ui engl. Alpacea ...... ^ . fl. U. 10
1 . , . „ geflltlert......fl. 3.--
BW En Groit-Küufer erluiUen Rabatt, m
A. I r i <! ll III il ll II,
Wien, Prateratrasso KTr. 26
OLL A. SE 1DLITZ- PORA.
fr porok rendkívüli« a legeltérőbb ojf lekben hrMi-.-nyirll k\'yógy. ■ hatáauk által minden, eddig iimertliáai .terek kfl».v\\ mj. i.llmUUar\' Dul m elíR helyet foglalják fl j mint ait lok eier, a etf.aiári bl(odaloin minden réiiébGI keieinkhot küldött hála-iratok a Icgréaileteaebl.en tnnu-•itják, hogy o porok rrtgiint szorulásoknál tmészthetetleniéfleknH, gyo morhévntl, továbbá görosök vese- i* Ideg bajokban, tzivdobogátnál, ide gettég okoita főfájás. vérlolulát, végiil hytterlára, búkór í« huzamot hányásra bajiamnál a legjobb (ikerrel alkalmaztatnak, • a legtart"ib
jryógyhatáat eredményeitek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I írt.
Sós PÁLINKA és so.
A legmegbiihatóbb oivomer a tienvedS embeilaég legedéi mire miudon bellii .\'« kllliö gyuladá*, legtöbb beteging, mlndenue-mfl ieb-, fej-, flll- éi \'ogfájáa. régi lérvck «\'i nyitott icl-k, rák, fene, nemgyudái, bénulái él mlndennemfi lérllléa ellen, itb itb.
I palaczk ára használati utasitással 80 kr.
DA Icgliiitább éi leghathatósabb orvoil i«er Norvégia hcgyolbSl nem cáerélendíi fel a nieateriégeaoii tlrtUlotl hylinájasir-olajjal.
A valódi Dortch-halmájztir-olaj mell- éi tüdő-bajoknál, sorophu lat- él rachltlt-belegiégckbon legjobb gyógyhatásúi van ; meggyógyítja a legidiiltebb köizvény- éa osílzbnjokat, valahywt a< idöalaki bőrkütegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt. Raktárak Nagy-Kanixnán: Bolus J.\'gyógyai. Lövik K. gyógyaa. Fesaolhoffer J. óa Koaonfold F. uraknál.
Leteayea Kallvoda J. gyógy.,*. Marozallban I«*il Nándor Bánok-Szt.-gyffrgy8n Fiblca J. gy. Szambathelyen Pillob Ferenci gy Soproaybaa Meioy Andráa gjóay". Zágrábba* Miitelbaoh /,•. gy%i>.
Ceyleok J. J. gyógyít, llrwelii Fr. gyógyn.
IORSCH-HALMAJ-ZSIBOLAJ.
Btlovárott UkoTlca O. Ciáktarayáa Káráai ll. Cturfia Kreliler Dávid Kaposvárott Kobji Jakab Kapronciáa Werli Hánd. gyógyiv. Ketzthelyea WUnich F. Kerttztea Breyer Jakab 6al KÜm— CiaciinovlU Iilr. gyógyn.
Ausserordentlich vortheilhafte
ULÜCKSOFFERTE.
Glück und Sefíon bői Cohii.
(irosHt- von der rt-Mp. I4aiitlch-It• K"*rung Kiirantirtc Gfld l.nltcrip von Ubtr
1 Mlllon 820,000Tlialer.
Dicső vorthoilhafto Qeld-Lotterie ist diPHinnl wle-derűm ilurt\'h <jc\\viiine kuiix Ix-driitcnd Vfrnichrl, aio outliillt nur 58,000 Looso, und wordon in vrouigen iíp-natun iu 5 Abtlioiluiigoa folnnulc (lewinno nlchcr 1*0-wonircn. niimlich: cin nem-r ktoksit lliiii|ilgr\\vlnn evein. 120.000 Thnlcr. spcciol Thlr. 80,000. 40,000. 25.000, 20,000. 15.000. 12,000, 2-mai 10,000, .\'J-tnal 8000, 1 inal 0000, 8-mal 5000, 12 mai 4000, 1-mal 8000, 84 mai 2000, 8-mal 1500, 15 1-mal 1000, 0-mal 500, 810-mal 400, 18 mai 800, 430-xnal 200, 570 mai 100, 75-mal 80, 57-mal 00, 50-mal 50, 20,500-mal 47, 7250-mal 40, 81, 22 A 12 Thali r.
Diu (irwinn-ZichuiiK der zweiten Abtlioilung ist luntlicli kuf don
19-ten und 20 sten August d. J.
fc8tgcstulit. Ka kostut liii-rxu diu lionuvation tllr iIhn hihizi- OrÍKÍ»nllooH nur lO Old. O. W. drtn Imibe do. nur 6\'/, Old. Ö. W. dn« vl. rtil do. nur «3/, Old. Ö, W. und sundo ich diuao Original-LooM)- mit lleKicrunKH-wnp|M ii (nicht von don vurbotonon I\'romotaon odor Pri-vat-Lottorien) gegen fi iuikii lc Einsondung doa BctrnK\' x ín Biiiikuoti\'ii aolbtt naclrdon cntíVrntfhteri (•• uenden don goohrton Aul\'trag-Ooborn Hoforl su. I)io niulliche ZirhuiiKHliMtc und
dio Versenduiig der Gewinngelder
orfolgt Hoforl iinch dt-r ZirlitinK an joden dor Bothoilig-ton prompt und \\ er«<h\\vlcK«Mi.
Mcin Oeacliitft ist bokanntlich (las Aeltesto und AUerglUcklichstc, indom bei niir liethelllyten tobon dio grösHtfeii Uauptgewlnne vnn Tlutler 100,000, 00,001), 50,000, oftmala 40,000, 20,000, aehr hliutíg 12,000, T/uiter, 10.000 Tlutler otc.elc.. utuljangst in don im Monat Mai d. «/. atattgolinbtcn Zioliungon dle GcnamnU-Sumnie von Hber 80,000 Tlialer laut avUllehen (ieívlnnltxtcn bel mlr yeivonnen habén.
LAZ. SAMS. COHN, in Hamburg.
Haupt-Ooinptoir, Bank-und WcclisolgcachKft. mám
A fu^iiK éh luíihiiH tisztitása s egdazío^boui tartására,logcjtélszorübb Dr. POPP és. kir. fogorvos Bécsben
ANATHEHIN SZÁJ VIZE,
moly aoinmi ártalmas anyagot nőm tartAlinazván, a fogak rothadását ós a borkő szaporodását oltávolitja, fogfájás ót izájbolegtógtől megőrzi, h i pedig ozon baj már bokővotkozott, azt rövid idő alatt onyhiti a moggyógyitja. 1 K kitűnő hsiijvis kaplintó:
Kaphatók: Kagy-Kauiiián : llelui Jói*ef gyógyíré., Koienberg Koieufeld, Weliieh, .1. éa Keiaellioffer J. kereikedóiében. — l\'ápán : l\'schepeu J., Kentbelyen: Pfliaterer gyógyneréii, Hinger M. Wein A. Zala-Egeriaegnn : l.óó K:, gyógyucrém. Kapronciáii: Werli gyógy-•terén. Varasdon : llallor gyógyneréi«. KUinegen : Ooriier Kajel. Hiom-batlielyen: Pillicli Ferenci.» Rudolf gyógyiior. Ilalárörvidúkl rf«.-Uyör-gy«n. fc\'ibic K. C. Veiipréqiben : Meyr Tunkau, ugy (Jmbard Tirádái fiainál. — 8iéke«fehérvárott j Legmauu A. Ilrauji J. gyógyít. I.ovaa-llerényben: lleialer gyógyít. Kaloi-ián : Horváth K.\'gy<>gyiierón. Keea-keméten : Milhofer él Uacbleid gyógyas. PakaonT\'!"orinii J. gyógyar. Ubrmendeu; Horváth J.8o<o»enreud gyógyn KapoiSHroU : Kolm J.. Ilrtgl, Itelua éi Schröder gyógyai. 8ieg«árd: llraliaay gyógyai. Bonyhádon: Kramollu J. «tigelvárott;Harwailli, Salamon gyógyia. -Kaján : Michilach 8t. éa ll;rifeld liai, ugy Heriog Ignácsoál. l\'écaelt Z.iolnay W. éi K. Zách, 8ip«kh gyógyai. Kárádon: /.a.lul.ániiky gyógyia Marcaliban: Kiaa gyógyia. Tolnában : Oraff gyógyn. ~ JJ\'inaíöld-vároll Lukáei gyógyn. Hienl-OyörjryOn : Nöthig. — Alió-Londván gyógyai. Kolionenin: Siou.n tfy.^y.irr..., uraknál.
Geschwáchten,
nagientlich durch JugondsUndon (S ol ba t b o fl ec-kung8) Ausachwoifung und Anstookung im Zouggungs- und Norvonsystom Zorüttoton kann ruollo, aichero und dauerndo Ililfo vorhoissen wordon durch dass bokannto, boroits in 73 Auflagon (200,000 Exoraplaron) vorbroitoto Buch:
„l)ic Sellistbcwahruiig."
Von l)r. IIETAU. Mit27p*thol. anatom. Abbildun-gon. Proia 2 fl.
NAchwoislich vordankon domsolbom binnon 4 Jahron übor lóÖO Poraonon dio Wiedorhoretöllung ilirer Ooaundhoit. - llobor Zwock ^nd Krfolgdioaca Bu-
choa vturdon allou licgiorungon in oinor Jjosondoíon Donk-achriWBoricht oratattot. Vorlag v. 0. Poonickn\'s, Hcbul-bucbhandiung in Loipzig und bu habon bpi J. WAJDITS in Or.-Kanizsa,aowio in jodor Buohhandlujlg zu bokommon.
Wajilila József kiadó-, lap- óa uyomdatuUjdoQoa, gyorssajtónyomása Nagy-Kauiztiu.
1 V
NAGY-KANIZSi, 1872. augusztus 8-Sn.
64-lk üzíim.
Tizenegyedik évfolyam.
■ ------w
Itllir: 1
. . . 8 1,1. I
Ktfí/ «iííii III >■<■.
Hirdetőiek )ut»nyoi»r>
NVll.T I\'KIUIKN loroiikiut 10 ktért j6
Zala-Somogyi Közlöny
A lap szellemi rétiét illető közlemények a szerkcixtóbcx, — íj anyagi részét illető || közlemények pedig a I kiadóhoz bérmentve in-, téxeudók:
_ ^ | NAGY-KANIZSA
(a ..zalamegyei gazdasági egyesület" ós a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\'\' hivatalos értesítője.) wmsiomi. ^
liéteiTkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Keszthely, 1872.
Ha néhány évre visszatekintünk és az akkori s a mostani forgalmat összehasonlítjuk, oly nagy különbséget fedezünk föl, mintha az emberszám megkétszerezve, a termények ötszörözve Volnának. Tapasztaljuk, hogy a vasutakon napról-napra nÓ a forgalom, úgyannyira, hogy ha ezelőtt pár évvel egyik vagy másik vasúti állomáson a személyforgalom például 40 volt, most az évi átlagbán a 80-at is meghaladja. A ter-ményforgalom a vasúti társaságok adatai szerint, a föntebb mondott nevezetes forgalom növekedését határozottan állithatni.
Városunk, melynek kies fekvése, fürdói, intézetei, igen jó piacza, nevezetes kereskedése van, annyira szerencsétlen helyzetű, — hogy akkor, midőn más ilyenekkel nom biró városok a vasúti hálózatba beleejtetnek; ez — mintha csak szándékosan minden kombiuáczöból kihagyatik. i Már 10 éve inult el, hogy a győr-Vkcszthclyi vasútvonal lejtmóreltctctt, nem is kevés mennyiségű Összeget áldoztunk rá, — és a székesfohérvár-gráczi, győr-kis-czeli vasút létesítésével szép reményeink füstbe mentek, az arra adott pénzösszeg elolvadott.
Hogy iukább valami, mint semmink . legyen, 18ti8-bau városunkban egy társaság a végett alakult, hogy a kcszthely-sz.-györgyi állomást a várossal egy szárnyvonallal összekösse. Ezen társaság már a déli vasúttársaság főigazgatóságával a lejtmé-rési munkálatok befejezése után, moly a keszthelyi uradalmi birtokot vévén csak igénybe, a felsőbbi engedély nélkül eszközöltetett, a forgalmi eszk^fok beszerzése és föntartása iránt fs kiegyezett; — midőn Weickersheim bécsi bankár a ministorium-tól a fehérvár-grátzi vonalból Sz.-György-re építendő vasút előmunkálataira engedélyt nyert; minek azon szomorú következménye lón, — hogy a keszthelyi consor-tiuni, melynek már a kiépítési konccssió megnyerése iránti kérvény beadását és an-
nak kiuyerését kell vala kieszközölnie, Weickersheim elöl kitért.
A Weickersheim részére adott előmunkálati engedély áltat .táplált remény még inkább fokozódott Frankfurter Vilmos részére később kiadott éngedély által, ki Pápáról kcszthely-szent(-györgyi állomásig nyert előmunkálatra engedélyt. J
Azt, hogy Weickersheim lojt^érclte-tett, tapasztaltuk, ez utolsó azonban valószínűleg beérte a kezébe adott koncessióvalr a mennyiben lejmérőlójét soha sem láttuk.-Mindez elég volna, hogy Keszthely jövője felett sajnálkozásunkat nyilvánítva, már is reményünket föladnék, de még itt nincsen vége. Ugyanis legutóbbi időkben különféle versiók keringenek ujabbi vasúti tervezetekről.
Az 1-só, melyre a gróf Waldstein* konsortiuiu az előmunkálatokra engedélyt nyert, Palota, Veszprém, Füred, Kapt, Tóti, Keszthely Szout-Miliálynál a* déli. vasút állomásába.
A 2-dik, melyről hallottunk, Palota, Káptalan, Tóti, az előbbi közbeeső helyekkel, onnét Tapolcza, Szentivány.
A 3-dík szintén Tapolczáíg a föntebbi köJ^cesá helyekkel, onnét kétfelé ágazva, Keszthely-Szent-Györgyre, és föl a fehérvár-grátzi vonatba. Ez utóbbi felé ágazó vonalok kiépítésére azonban állítólag Ta-polczáról Koszthely-Szent-Györgyig a déli vasúttársaság, a Tapolczáról fölfelé ágazó vonalnak kiépítésére pedig Weickersheim a fehérvár-grátzi vasútvonal építője kéretnék föl. Azonban, hogy ez sok .ideig fog magára váratni, azt moíidani is fölösleges.
A mi gróf Waldstoin kousortium tervezőiét illeti, szerény megjogyzésítnket következőkben látjuk szükségesnek megtenni.
Hogy a balaton-mclléki borok kivitele, Füred, a kőben, murvában és mészben gazdag vidék kellőleg foglalkoztatni fogja ezen vonalt, kétségünk nincsen,. -- ós ogészöh Keszthelyig nom is loliet, hogy az, ha azonnal nem is, ki ne fizesse magát; de hogy a keszthely-szent-inihályi rész, mely magas
hegyei és völgyei miatt temérdek költségbe kerülne, és nem is képzelhető alagutak és nagyobbszerii átmetszések nélkül, mi czélbólépíttetnék ki, felgondolni nom lehet; — mert hiszen Keszthely Szt.-Mihályhoz 3 mértfóld ; — ha felveszszük, hogy Keszthelyen állomás lesz 1\'/, ménfőidről Keszthelyre, a másik 1\'/, mértföld távolságról pedig Szent-Mihályra lévén szállíthatók a productumok, — a szerfölött nagy költségbe kerülő vonalokuak kiépítésé majdnem egészen szükségtelenné válik. Do értelme sincs, miért kellene épen ezen kevésbbé jövedelmező voualt .kiépíteni" éjs miért nem inkább\'a keszthely-szent-gyórgyit, a melynek 1 és- \'/« hoss/asága egészen róna, ugy hogy egész vonalon álig szükséges egyéb földmuukálat, mint kétfelől jó erős árok és abból kihányt föld; ez elégséges az egész vonal kiogyeuusitésére, s igy szerfölött olcsón kiépíthető. l)c vegyük másrészről a a forgalmát; Keszthelyről Szent-Györgyre és vissza ltíl»8-ik évben biztos adatok alapján 00 volt a személyforgalom naponkint évi átlagban, - mert.cz kétszerezve tüuik fel. Szintén 1808-bau biztos alapok szerint, a Keszthely-Szent-György közötti évi teherforgalom 480,00.0 mázsa volt, most az legkisebb számítással 100,000. nrázsa, a közlekedés könuycbbültcvel ez magát szintén megkétszerezi. Tudjük mi azt, hogy czeu összeállítás sokuknak ugy tüuik fel, mint egy tündérrege, melyet mindenki szi-.vesen meghallgat, de cl nem hisz. Azonban ^állításaink nem légből. valók. A személyforgalomra nézve nem szükséges egyebet felhoznunk, mint a Városunkban lakó nagyszámú kereskedőt, hévízi és Balaton fürdőinket, gazdasági felső és alsó intézetünket, gymnásium és népes közös iskoláinkat. A teherforgalmat illetőleg a Karinthiából szállitui szokott több sz(iz ezer mázsára tehető épületfa, deszka és egyéb építési anyagok, — kőflachi és pécsi kőszén, stayer vas, Tricőt- és Pestről szállítani szokott temérdek áruezikk, és viszont ide szállítani szokott bor- és szeszterméuyeket. Es nem
volna-e különös, ha mindezen termények a tervezetbe vett szent-mihályi vonalon Kanizsáról oda, és onnét Keszthelyre szállíttatnának, és viszont, — mikor Kanizsáról egyenesen Szent-Györgyre, onnét fel Keszthelyre nevezetesen rövidebb utat tenne, és a kiépítés is a legmagasabb számítással egy ötödrészbe kerülne. Megjegyezzük, hogy s/.ámitásunk csak a tervezett szont-györgy-kesztholyi szárnyvonalra alkalmaztatott, és ha a déli és fehérvár-grátzi vonallal érintkezik, az nevezetesen sokszorosul, ^m
A 2-ik a tapolcza-szentiványi wüalt illetőleg igaz ugyan, hogy a megye .közepét vágja keresztül, do ha a legczélszorúbb ter- \' vezet, a 3-ik fogadtatnék el, ugyanott lennénk, a hol az elsővel, vagyis a Sz.-lvány-Süuieg közötti produktumok fele ide, fele oda könnyen szállíthatók levén, a különben is közel, tutó fohérvár-gráczi paralell vonal miatt oz ugyan még kevésbbé fizetné ki magát és a kesztholy-tapolczai vidéknek alig lenuc előnyére; leginkább pedig azért, mert a legfőbb szükségletét az épületfa, deszka, lassan-lassan az emelkedő fahiány miatt a kőszenet stb. Szent-Györgyről tengelyen kellene szállítania. /
Mi tehát, kik a vidék topografic\'us helyzetét, a kereskedési viszonyokat, auuak igényeit ismerjük, — kik városunk és a déli vasut-állouiás közötti forgalmat 1868. év óta figyelemmel kisérjük, csakis a 3 helyen említett kombiuatiót ismerjük el olyannak, moly a Balaton melléke Tapolcza és Keszthely város és vidéke érdekeit kielégíti, a mennyiben, mint a déli v^stff^gy fel Bécs felé is piaezuuk össze, lesz" kapcsolva, és szükségleteinket egyetrós és úem tekervényes utakon vagy tengelyen kónytelenit-tctüuk szállítani. Midőn azon tiszta öntudat, hogy mi nem ön, hanem közérdekből indulva ki, tettük meg észrevételeinket, habár teljesen meguyugtat; örömmel vcszszük ha Tapolcza és Yidéke is hallatja magát. Mert, ha mi nom kétkedünk, karöltve, egyef" értve haladunk, óhajaiuk mindeue8etre/va-lósului fognak. ^
- - ■ -.....t-HÍ-TT—r-nr
TARCZA.
/
L. J o s e f I n e h c z.
Szép vagy | gyönyörű kék szomeid,
Ha rám mosólygauak, ltiazcd, hogy én vagyok o földön
Én — a legboldogabb — Pedig a logoyomorultabb vagyok.
Ah, oly rég olrosztettem raind-nero, 8 most a múlt árnya kiiért szllntelon, Te kísértesz, oh elsS sxorelem I
Es nem a régi tfiz éu bennem —
Uelőlom az kihalt; Ex a hév balga képioISdéi,
Hifim dobbanásival Egygyéolvad él csalódásba sujt ;
Exokbeu én gaxdag vagyok igen — Oh milyen más valál, to régi láng, Első álomkép, — olsíl axerolem I —
Moll is busxélek szorolomröl,
llesxélsk touckod, 8 áhitva hallgatod leányka
Ax én bosxédlmct, Te nsin tudod, hogy ebben a mult szól
Oly resxkotíien s olyan édcson, Midőn e sxivbou más még nem lakott KivSIod, eltUnt első szerelőiül
Igen, — igen ! érzem, hogy itt e
Pxiv olyan elhagyott, Mióta feledésbe szálltak Axok a szép napok — E láng szememben, e plr arciomon,
"gy \'\'R. mint szolid alkony az ogen, A melynek rég leszállott uapja már 8 csillogva sincs rajt — olsli szorolem.
HADNAGY J\'aCÖ.
Hazai aphorlsmák.
(Andrássy.) A virágzó gróf Andrássy-családnak ős utyja István király koronázási ünnepélye alkalmával ogy vértes bajnoknak főjét és egyik közét ogy csapással vágta lo. Ennek oinlékéro u grófi család czimorébou most is láthatni karddal föl fogy vorzott vértes bajnokot két oroszlán között, melyek olőlábaik-kal koronát tartanak.
(Sart. Naturwundor I. küt. 2-13. lap.
(Hosszú élet.) 1799-bou meghalt Pesten ogy rokkant katona, ki ínég 1 Oü éves korában kanári madarakat és pacsirtákat a legszebb darabok olénukléséro tanított, miért is „éneklő madár"-nak nevezték. E mellett 20 évig vak volt, és sokat ovott s ivott éloto végéig. — Budán ogy hajadon nő lOOévnél tovább élt, nagyrészt csupán tojos kávéval táplálkozván — „Macska Kati"-nnk novoztotntt. — Barsiuogyé-bon, Mező-Kís-Saló holységébon — a régi magyarok o helységet „Botlohom"-nok bivták. — Egy Borka novü 125 éves férfiú élt, ki daczára agg korának, ogy órányi távolságra eső szőlőjét saját közével mflvolto; J 030-ban születvén, még 1755-ben a körötte .csoportvsului szokott ifjúságnak sok történetkét elbeszélt a törökháboru , kuruezfutáé-, Tököly-félo zavarok-, a dögmirigy, és ogyéb éloméuyuről. — Hacquot tanár, bizonyos Zárt Péter kővoresi lakosról tesz említést, ki *l-4ő évig élt.
.__(U. 0. 241, lap.
(Üveg ablakok.) Mig Franczi^országban még a 15. század közepén csak igon kevés . lakházat tiláluuk Üvegablakokkal ellátva; |
mig Sylvius Aouoas 1358-bau Bécs fényűzéséről szólva, elragadva dicséri, hogy. a legtöbb ház üveg-ablakokkal pompáskodik; —hazánk krónikái szerint, Magyarországban már 1329-bon a templomok, 1439-ben pedig már mindeu közönséges lakbáz üvog-ablakokkal volt ol-látva. (Csaplovicd, 1. k. 420.1.)
(Órák.) Az olső zsebóra — a mennyim tudomásunk van — Angolhonban és pedig 1540-bon találtatott tol. Egy erdélyi órás ogy aranygyűrűbe foglalt ismétlő órát készitott, moly órát Zápolya János a török sultáunak ajándékozott. — Toronyórái már I. Mátyás király időjében is divatoztak hazánkban.
--(II. o.)
(Tanszékük.) I. Lajos király 1304-ben Pécsett egyetemet alapított, mely a mohácsi gyászos csata után (1520) mégszünt. {Zsigmond király Budán szinte ogyotomot alapított. Vitéz János érsok Posouyban akadémiát alapított, mely tanintézet az alapító halálával, elenyészett. 11. Ferdinánd által Nagy-Szombaton életbeléptetett ogyotoiu 1777-bén Budára tétotett át. Mária Terézia uralkodása alatt 4 akadémia lé-teaUlt, névszerinti Nagy-Szombaton, Győrött, Kassán éa Nagy-Váradon, mely intézetekben bölcsészet és jogtan adatott elő. Ez alkalommal nom hagyhatjuk érintetlenül az.-1. Mátyás király által alapított gazdag könyvtárt, mely czélból o dicső király csupán latin éa görög fordításokra óvonkint 30,000 aranynál többet fordított. E könyvtár Budavárának bovételo után\' a győztes török kezébo korülvén, csaknem egédzeu .mogsoniiuiailtotütt j ugyanis a bekö-
tésük nagyobbrészt ezüst lomozekkol lévén kiverve, a durva ellenség a bekötést értékoab-uok tartván a szövognél, amazt prédájává totto, emezt pedig — szélnok bocsátotta. — Midőn Buda 1000-ban ismét a magyarok közébe jutott a Lipót bizottságot küldött lo Budára, hogy a könyvtár maradványait a raonnyiro lehet — fölkorüssék, do csak.3—400 darab rongált könyv és csupán 3 ép kötőt találtatott ogy piuczébon, melyek Bécsbo szállíttattak, a e könyvtár több kötete, Bél Mátyás történész szerint, mai napig WolfonbUttelbon van.
(Windisch, I. kötet 53—262. lap.)
(Előítélet.) Azon előítéletük közé, molyo-kot a németek Magyarország ollen tápláltak, olső helyet foglal az úgynevezett magyar láz-tóli félelem, moly kórságnak dr. Fuckor Jakab : „Do salubritato morbis Hungárián" czimü müvot szentül — és a csömör. Eb utolsóval egybekötött jelenségük : főfájás, gyomor-émelygés és az előkaron mutatkozó bótykök, moly bütykök nom ritkán fájós műtéttel, t. i. folytonos dörzsöléssel orvosolhatók. A csömör azonban nom egyéb, mint a gyomornak zsíros étkekkol, különöseit disznóhússal tultorholésé-nok következménye, moly botogséguok akármely égalj alatt kitóvo vagyunk. .
_ (U. o. 39. lap.)
(Ozigáuvok.) Mióta barangolja bo oz is-meretlen • származású népfaj Magyarországot, bizonyossággal meghatározni nom lohot; d? annyi kétségtelen, hogy 1414 olőtt nom láttak még czigányokat hazánkban. (IJ. o. 45. lap.) --LÓVV JÓZSEF.
Tanügyi rovat.
JEGYZÖKÖNYVE
a nZalaEg«rt*eg tfdfki fióktanitó«gylet folyó 1872. ivijuliuM hó 25 in Zala-Eg*rn«g«i\\ tartott Uliiiiwk
Jelenvoltak: Krób, Pál, mint elnök; Modrovios Gergely, csácsi lelkész; Veisz Jool, alelnök ; Szélig Ferenci, Voneczianer Sáudor, ltéfy Lajos, Storn Miksa ós alulirt zala eger-szegi; ltod a Gyula, boldogasszony fai; Franko vice Nándor, zalalövói; Cseh Pál, besenyői; König Alajos, bouczodl\'öldi, Balogh József miliői ; Lencz Mihály, báshágyi; Misik János, eborgényi; Veiuhufer József,\'boczjoldi; bécsi Mihály, p.-keresztúri; Mogyessy Klek és Pásty György, sárhidai; Németh Forencz, botfai cs Folber Károly, nagy-páli ttnitó urak.
A gynlés reggeli 10 érakor votto kezdetét.
1. Elnök ur a gyűlést körülbelül a következő szavakkal nyit* meg: Igen tisztelt tauitóurak: Kedves pályatársaim ! Ürömérzot-tel üdvözlöm önöket e napon, mivel ux-gjole-uéstik által világos tanújelét adják annak,hogy m-gértvo a kor intő szavát, az egyletek áltul nyújtott előnyt felakarják használni öuinűvo)ó-dösük előmozdítására. Igen,a gyakori összejövé-telek,moudjauak azok ellenei bármit,két oldalú, anyagi és szellemi előnyt nyújtanak és pedig nekünk tanitokuak és a népnevelés Ugye felvirágoztatásának. Ezután élő példákkal ecseteié ezen előnyöket, melleknek elseje csakis- a tömörülés allal érhető el, ennek segedelmével győzhulók le a tanügy eiuelkcdésobou gátlék roszakaralú törekvései; ezzel töretnek össze azon gyilkos fegyverek, melyek állásunk vagy tanítói tekintélyünk loalacsonyitására irá-uyozvák. Védvo érezzük így magunkat ellen-ségeinje/előtt, s e mellett még a szellemi művelődés- s önképzésre is tágas tér nyiltatik. Vannak, hála a jó Égnek! oly tauitótársaink, kik tnogszerezholvo a jó müveket, — az ész fellángoló világát nem rejtik véka alá, — hanem miut áldásteljos forrás kibuzogván, haladásában üdoségot, friss növényzetet teremének. Ha egymással nem érintkezünk, e szellő mi források csak önmagukat éltetik. Az egyletek gyűlésein tehát a tagok művelődése állal azok alkalmatosabbakká tétetvén hivatalos teendőik teljesítésére, — közvetve a népnevelés ügyének felvirágoztatása eszközöltetik. — Miután az egybegyűlteket még egyszer üdvö-zölué, a gyűlést megnyitottunk nyilvánitá.
2. Ezután f. évi márczius hó ö-éu tartott negyedévi gyűlésről-szóló jegyzőkönyv felolvastatván, hitelesíttetett.
3. Hogy a gyülésok napja jó eleve köztudomásra hozattaasék, határoztatott: miszerint minden következendő gyűlés megtartásának határideje az ezt niogolóző gyűlésen határoztatik el, hogy igy a tanácskosmányi jegyző állal annak napja » .Néptanítók Lapja* és más szaklapokban jó korán közzétetethossék. Ebből kifolyólag a jövő gyűlés megtartása f. évi oktober hó 31-éro tétetett.
4. Az egylet részint örömének, részint fájdalmáuak akarván B ój a Gergely ur főtantolügyolő ó nagyságának körüukből történt eltávozása fölött kifejozést adni, ebbeli érzését rögtön, a gyűlés folyatna alatt, ő nagyságával táviratilag közölni és ozt jegyzőkönyvileg megörökíteni elhatározta, — | moly igy hangzik: Nagyságos kir. Tanácsos I ur, szeretőit fótanfelügyolóuk! Keblünk, nagy-Ságodnak Buda-Pestre történt átholyezlotésévol kottős érzetárnak adott kifakadást. Ezek egyiko lelket emelő s örömittas állapotban ringatja
a kedélyeket, örvendve azon, miként nagyságod fáradhatlan Ugy buzgalma s szakavatott sága által, mint a tanítók szellemi s anyagi jólétének eszközlésében erős támasz s mint a népnevelés szent ügyének felvirágoztatására tórekvő s kiváló harezos, kiválasztatott édes hazánk azon holyéro, honuau mindon szép- s jónak kell szétágoznia a hasa többi részeibe ; másrészt a mennyire határtalan örömünk, ép oly mértékben vagyunk telvo fájdalommal a veszteség miatt, mert nagyságodban a zulam. tanitóikar elvesztetto kipótolhatlan s felejthetetlen édes atyját, pályatársát és barátját. Mint édes atya, folyton bölcs t*iácsaival halmozá el az arra érdemesített fiait, szellemi és anyagi tápot nyújtva pnnak, ki ezek valamelyikében szűkölködött; elvesz tó nagyságodban a paeda-gogia terén mint szakképzett tündöklő ügy társát, ki a tantárgyakban, tapasztalatok nyomán, a legsikerültebbnek bizonyult módszer kezelését a tapogatódzókkal megismerteié; és végre elveszett őszinte barátja, kivel szive fájdalmait, keserűségeit, s szomorúságait közié, miket hat-hatós gyógyír állal orvosolni kész volt. Fájdal-inunk leirhatlan ! Csak némi enyhítésül m\\5gis az szolgál, hogy nagyságod a haza szivé.uok adatott, mit méltán mégis érdemel. Isteu áldása vozérelje*nagyságodat működéseiben, hulljon reá az áldás oly bőségben, mint minő dús keble azon vágygyal, melylyel a népnevelés ügyének fejvirágzása iránt akarat- és tettel vr-•elletik. Végül kérjük nagyságodat, tartsor. meg bennünket továbbra is szive* emlékében.*
I 5. Olvastatott a .Muraközi fióktanitóogy-lot" f. 1872. évi május hó 28 án tartott köz-\' gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata, melyben a [ .Zalai Tan közlöny "-re irányzott indítványok hozzászólás végett ogylotüukhöz átküldettek. Az 1. pont o képen szól: A ..Zalai Tanköz-löny• caimo legyen : .Szabadelvű Tanközlöny" A gyűlés ezen pontra uézvo abban állapodott meg, iniszorint a .Zalai Tanközlöny • czim ha-gyaasék meg ezentúl is, mert eddigi cziino a lapot a szabadelvűségtól nem foazlja meg, — mindazonáltal abbuu egyhangúlag megállapo-dáa jött léire, hogy a lap béltartalmára nézve szabadelvű legyen. A 2. pontra uézvo elhatároztatott, hogy a lap továbbra is maradjon hetilap, tartalmára nézve lehet valamivel kevo-sebb, és ezért az előfizetési ár 4 Írtról 3-ra szállíttassák le. A 3. pont alattiak, melyben a lap tartalma iratik körül, általáuosau elfogadtattak. A 4., ö., 13., 7. és 8. pontban foglaltak a \'J. pont eme határozata szerint: .A szerkesztőség miheztartása végett az .Altalános zalai tanító-egylet" egy progranunot dolgozaud kiu — helyealessol fogadtattak.
ü. Olvastatott a .Budai Tanitóegylot" jegyzőkönyve f. évi april hó 13-áu tartott közgyűléséből a magyarországi tanitóogyletek szövetsége iránti tárgyalások megiuditása és intézkedés végett kiküldött rendező bizottság ^«72. évi julius ll-én tartott üléséből, továbbá a .Magyarországi tanitóogyletek szövetségé--nek szerződési tervrajza és nyílt szózata a haza összes néptanítóihoz. — Az egylet kész i örömmel abban állapodolt meg, hogy az országos szövetségbe belépni kiván és uzonual egyhangúlag Veisz Joel, zala egerszegi községi tanító urat, mint megyei iskolatanácsost és érdemekben megőszült egyletünk derék alelnökét -választá u>eg képviselőjéül. Veisz Joel hódolva a kozkiváuatuak, u képviselőséget elfő-gadá s megéljeneztelett. Útiköltségül az egylet tagjai fejenként ÖO krt ajánlottak számára. — Végre nevezett képviselő urnák a megejtett választási jegyzőkönyvi kivonat hitelos alakban kiadatui határoztatott.
7. Minthogy az egylet eddig pecsétnyo-móval nóm bir, annak készíttetése ezen köriratul: .Z.-Egcrszegi f.-tanitóegylot pecsétjo" el-batárözlatott.
8. Veisz Joel, zala-cgcrszcgi községi tanító ur a földgömbről és annak kezeléséről tartván gyakorlati előadást, mi érdekes voltánál fogva figyelemmel hallgattatott. Értekező ur a\' hosszantartó jeles magyarázata után megigéré, hogy a jövő gyűlés alkalmával előadását folytatni togja. Elnök ur pedig lelkéré a jelénvolt tag urakat, miszerint a most hallott földrajzi értekezést a következendő gyűlés megtartása előtt pár héttől kiki hozzá beküldeni szíveskedjék.
9. Ezután alulirt tartott felolvasást o következő tételről: A kezdő tanulók minemű bánásmódban részesiltessenek és mily modort kövessen a tauitó azoknak tauilása kezdetén?"
10. A jövő gyűlésre t. elnök ur által e két tétel tüzetett ki tárgyalás alá; a) Egy Bza-badon választott olvasmány-kezelés .Gáspár olvasókönyv-bői. b) Miként kell a növendékekkel az l-nek fogalmát megismételni?
PÁUKOVICH GYÖUGY,
l»aác»ko»máuyi jegyi\'!.
L
H^ me
vol áldatott meg, másrészt képesitottnok ismor-teasék arra názvo, hogy az adóhivatali tisztvi-selók érdekeit helyes alapon tanulmányozván, méltó legyen azokat képviselni, ettől függvén jövőnk, ettől gyermekeink és özvegyeink ed digi keservesen hullatott könyeinok várva-várt lotörlése.
Midőn bennem helyezett bizalom folytán — molyet ezúttal nyilváuosan megköszönni van szuroiicséiu — ozeu fölhívással kezdem a megbízókat képviselni; biztat azon édes remény, hogy nem Io0 p. ü. igazg. kerület, melynek adóhivatalai a tisztviselők oktoberi országos gyűlésen ne lennének képviselve.
Kelt Győrött 1872. augusztus 2-án.
SZEREN Y1 ENDKE.
F e11 h i V á «♦)
a m. kir. adóhivatalok liutviteltiihti.
Köztudomásu dolog, hogy a magyar állami tisztviselők f. évi JVinius 16-án az országház uagy termében országos gyűlést tartottak oly czélból, hogy szorult anyagi helyzetökön esz-közlendő javítás felett eszméiket kicseréljék-
Ezen országos gyűlés ugyanakkor határozatba hozta egy második országos gyűlésnek megtartását még oz Ó/i oktober hó elején, mo-lyeu a kiküldött végrehajló bizottság a benne helyezett bizalom folytán 3 havi munkálatát fogja vita alá bocsátani.
Miután o munkálatok mikénti megvitatása az adólrivatalnokokat is kiválólag érdekli, érdekeik érdemleges kielégítését pedig máskép aligha várhatják, mintha ottani képviselteté-sökről kellő okossággal gondoskoduak ; de miután a magyar intolligenti ának mi tnagy. kir. adóhivatali tisztviselők szintén egyik kiegészítő részét teszsztik, moly — ha auyagi helyzetünkön kollőkép javítva nom lesz, az az eddigi csekély fizetés miatti nom nősül-hot és okánál fogva, mondjuk ki m\\nden tartózkodás nélkül, veszélyeztetve van: •ennél fogva mint olyan, ki a győri pénzügy-igazgatósági kerületben levő kir. adóhivatali tisztviselők érdekeinek az oktoberi országos tisztviselői gyűlésen leendő képviselóséro jelöl-tettem ki,felszólítom egész bizalommal az ország\' valamennyi adóhivatali tisztviselőit, iparkodjanak odahatni, hogy valamounyi p. ü. igazg. kerület adóhivatalainak egy ülésen leendő képvi-seiletéséről oly kép gondoskodjanak, hogy a férfiúéit bizalmukkal megtisztelnek; legyon o\'yan, ki míg egy részt a természettől ügyfts szónoki erő-
•) 8iiv«« átvételére kérjllk a liaiai lapokat
Fővárosi tározalevél. VI.
P eat, 1872. juliui hó 31-én.
Mull levelemben ínég tudós férfiakról, akadémiáról, Kisfaludy-társaságról szóltam; most legfítlobb azt kell konstatálnom: tudósaink itthagytak bonnünket a faképuél s miut tudják, t. olvasóim, Budonz és Szarvas épen Göcsejben hordják kezökbeu a vándorbotot, mások pedig fürdőre távozlak. A gazdag, hogy szórakozzék; a szegényebb sorsú, hogy roncsolt egészségét helyreállítsa; az WjtC: tapasztalatok gyűjtése végett stb.megy,amerre mohot,mihelyt a melegebb napok bekövetkezuek..Holt idényének nevezik azután ez időszakot a városokban^ mintha bizouy a magamfélo szegény emberek, kik egész éven át tűzhelyeik körül maradnak, már élve is a holtak országába tartoznának- Hja, oz volt mindig a szegény ember sorsa itta nap alatt, s ki tudja, nem mondják-e niojd a más-vjlágon is nekünk: Hátrább az agarakkal!
Do, hogy épen idő előtt a másvilágra no tévedjünk, lássuk, mi történik PS&en a .holt idény■•on midőn a .uoble\' világ árnyas fürdőkben hűssol. Sürg, forog a muukásnép mindenfelé, mintha akkorra minden munkának el kellene fogyni, mire azok hazatérnek, különben mcgkaucsukázzák őket. A vácziutczát már összevissza áskálták,\'furkálták ; szurokkal fogják bovonni, mint a hatvani utczát, s ha az elkészült, Dorotlya-utczára kerül a sor. — A vácziuti boulovard építésén naponkint 200 munkásnál is töbl}1\'dolgozik; a járdát 6 hüvelykkel magasabbra rakják a kocsi útnál és asphalt comprimából készül, a fákat azonban még csak őszszel fogják elültetni. A budai főutcsa kövezése is egész erélylyol megkezdődött, s hír szerint még az ősz végén elfog készülni; összesen 300,000 db kocskakő fog felhasáoáltatni. Ennek kapcsában megemlítjük, hogy a házi urak Pesten is, Budán is pörös-ködnek a járdák magasbra emelése miatt, minthogy ennek kövotkeztében a legtöbb bolt bejárása majdnem feléig botemettetott, ugy, hogy a boltokba lépcsőket koll most alkalmaz-tatuiok. — A rak p ar t é p i tési munkálatok is mindkét parton a legnagyobb szorgalommal folytattalnak ; száz meg száz muukás, óriási kotrógépek, czölöpvorő különféle gépek, négy vontatógőzös, számtalan uszáj^hajó és dereglye van naponkint elfogfalva a munkával. Érdekes nézni a búvárt, ki napjában többször viz alá bukik,hogy az ott bevert czölöpökot megvizsgálja. A búvár öltözote egy vízhatlan bu-rokból áll, melybo ólomgolyók vannak bevarrva, hogy a testhez simuljon; továbbá ólomial-pakkal ellátott\' uagy ozipőkből, hogy ellenállhasson a folyamárnak és végre sisakból, melybe két lépcső van alkalmazva; az egyiken bo-bocsátják a friss levegőt, a másikon a fölöslegest kivezetik. A sisak két része csavarokkal van légmenteson összoíliosztve. A búvár rendo sen félqránál is tovább marad a viz alatt és — mint állítja — semmi kellemetlenséget sem érez. — De monjünk tovább.
A budai királyi palotában szintén többrendű javítás történik, igy a többi között a kapuhoz vozető kocsiút asphalt burkolatot kap. A kir. lovardaa várlak istálló-épületében teljesen ronováltatik,minthogy most már egészen bizonyosnak tokintik, hogy a királyné a késő őszi idényt közel karácsonyig, Uudán fogja tölteni. — A Budapostotösz-s z o k ö t ő v a s u.t i híd építése, moly 94 mo-terro terjedd 4 fő- és inintogy 50 moterro tor-jodő 4 melléknyilással fog birui, már küszöbön áll; a hid pneumatikai alapjara, egész al- és vasból készülő felépitményéro pályázat hirdot-tetettszept. 23-ig.— Egy közvágóhida napokban adatott át ünnepélyes megnyitással a forgalomnak, mi ogészségi és közrendészeti tekintetekből utáuzásra méltó példa a kisobb városokban is. Aztán ki tudja, nem fogja-o nálunk is majd a sorvadásban szenvedők nagy serege igénybe vonni oz uj intézmduyt, mint Berlinben, hol mindon reggel számtalan beteg tódul a vágóhidakhoz. s a leölt állatok vérét melegében iszszák különösen vérszegény nők öntik magukba a legnagyobb mohósággal a még párolgó vórt, hogy a vágóhidak igazgatósága külön szabályzatot volt kénytelen gyógy-veudégoi számára felállítani.\'Ajánljuk a sorva-dók figyelmébo ez üj gyógy módot, tán nem oly költséges, mint a fürdők használata . . .
Megbocsássanak t. olvasóim, hogy ismét a fürdőkre tévedt tollam ; do ki tohet róla, ha az
.éhes.....makrói álmodik", s az embernek
ily roppant hőségben, mi^^U\' Amerikában az asphalt burkolat is olvad s ffz%mberek halva rogynak össze ax utczákou a napszurásiól, midőn másfolől a c h o 1 o r a közéig, \'— nem sza-bad-o logalább a fürdőro gondolni? —■ De, hogy teljes légyen a kép, molyot olvasóimnak uyujtani akartam, olkell még mondanom: ok-tóberro lesz ideig I. uópazin házunk az István-téren, hol C\'arró circusa állott; a roppant vámház, apóst a- éstávirdaépü-let közel áll a befejezéshez; azoukivű! majd minden utczában ép ül egy-egy két-, háromvagy négyemeletes lyüz. — A két utóbbi év alatt a főváros a rombolásuk leszámítása után, 23*J uj lakházzal szaporodott; a földszinti házak azonban meg mindig túluyouiók, s mig Bécsben a földszinti házak Bzaiuaránya 17"/„, Parisban ö°/0, Brüssolbon ú°/0, addig Pesten 70l/-4°/w-át teszik az összes épületeknek. Tehát meg igen messze állunk o tekintetben is a világvárosoktól. Hat még közrondészeti tekintetben ? — A sok verekedés, gyilkosság, utczai megtámadások napi renden vannak. De ezzol már nem untatom a közönséget.
Ilyou nálunk a „holt idény,"
GYULAY BÉLA.
U 1 r e k.
— Deák Ferenc*, nagy hazánkfia,mint költő. Zala egyik lelkes fiától egy levelet kaptunk, melyben Deák Forencz által irt költemény loglallalik, a közlő irja, hogy 7tí éves aggletéro nem akarja tovább titokban tartani, melyhez ó 1852-ik évbou jutott. Fogadja a lisztolt közlő hálás köszöuotuiiket becses figyelme-ért. Orülüuk, hogy alkalmat adott bobizonyi-taui, inirzoriut a uagy diplomata honfi erényekkel koszorúzott homlokát a inuzsák istenei is ihlotvo csókoluk. Bocsánat, hogy tisztelt kö-zönségüuk kíváncsiságát, vagyis inkább mű-élv sovárgását fokozni vagyunk kénytelenek s most meg nem részesülünk atna ritka szerencsében, hogy lapunk tárczajában Deák Feroucz, mint költőtől, közleményt hozzunk, névhez lévén irva, nehogy iudisoreli.il kövessünk ol, előbb jónak latjuk uugy htuankfia eugedelmót kikérni. Tollát tűroleui, a türelem költemény\', terem.
— ZaUimeyye évnegyedes közgyűlését (Jsutor Imre alispáu ur aug. o-én d. o. 1<J órakor megnyitván, az alispáni terjed jIiuos és kimerítő jelentés olvastatott fel, uWyot közelebb egész terjedelmében közloui t >guuk. llosz-szasb vitára adott alkalmat u főügyész választása s azon felveti uózot, váljon összoogyoztot-hotő-o a főügyésznek magánügyek vitele hivatali állásával szemben. Hozzaszoltak: Skublics Pál, Pály János, id. Skublics László, Szigethy Aulai, Glaviuu Lajos, Arvay István, bizottmányi tagok. Elnöklő alispán ur nemholyeslcsét nyilvánitá Pály János lelkész urnák a .Sanda mészáros"-t emlegető inparlamenlaris kifejezése felett s ezután az .összeegyeztethetőség" kérdése másnapra halasztatvau, a szavazás vette kezdetét, melynek oredményo az lett, hogy Szigethy Antal ti7 szavazattal, ifj. Skublics László 38 szavazata ellenében megyei főügyész-srté választatott. Erro "íiózvo a P. Naplóban következő tavaürgönyt olvastuuk: Zala-Eger-azeg, aug. 5. A megyei Doákpárl a mai közgyűlésen az ügyész választásual pártfegyolinet-lenség miatt uoin remélt voroségot szenvedett. Mogválasztatott Szigethy Antal baloldali 30 szótöbbséggel, a jobboldali jolölt, ifj. Skublics László ellou. — Mi oddig azt tudtuk, hogy Szigethy jobboldali volt, a ini a pártfegyólmet-louségot illeti, táviratozó valószínűleg azt érti alatta, hogy a deák-párti olőértokozlotou Skublics Lászlóra 31 és Szigethy Antalra 23 szavazott. A többség onnan jötl, mert az ellenzékiek valamenuyien Szigethiro szavaztak. Ezon szavazást mogélózőlog ltajky László Ill-ad aljegyzőnek és Szakái József alpénztárnoknak egy hangulag megválasztanak.
— Jferl hírneves fogorvos Bécsből joleu-log Kaposvárott időzik.
— Gróf Szápáry Qéaa főispán ur Gasteiaban van.
— Szuper Károly színtársulata o héten befejezto előadásait Zala-Egerszogeu.
— VaautHyy. A Pápától Zala-Egersze-gen át Csáktornyára vozotó vasútvonal kiépijé-séro megkívántató előmunkálatokra a ministori engedély megadatván, oz érdomben nagyszámú érdekeltek jelenlétében, aug. 5-én délután Zala-Égerszögen a Városházánál értekezlet tartatott a határozatba uiont, hogy lapunk utján a közönség eleve a hitelesen érteaittetni fog. Snivea készséggel nyitunk tért, kedves kötelességünk ozon mogyénket oly behatón érdeklő ügy előmozdításában közreműködni.
— WUishIch Antal n.-kanizsai kir. törvényszéki elnök ur B.-Fürodro, Horváth Jáuos zala egerszegi kir. törvényszéki elnök ur pedig a hévízi fürdőbe utazott. Nagy-Kanizsán he lyottes elnök Gózony Forencz, Zala-Égerszögen pedig Mulatiuszky Lajos kir. törvényszéki ülnök urak.
_Értesítés. Mindazon tanitó urak, kik
a Nagy-Kauizsán 6 hétro torjodő tornáazali taufolyamra eddig jolonikoztok, vagy ozutáu julontkozui fognak, tisztelettől értosittotnok, hogy a tanfolyam augusztus 15-én veszi kezdőiét. Tanfelügyelőség.
— Döry János ur, ogy hozzánk intézett nyilatkozatában kijolonti, hogy óLotonyén még nom lépett fol képviselőjelöltül, de fel fog lépni igenis, mert számos buraija arra ismételve felkérte. Határozottan visszautasítja azon feltevést, hogy ó szélsőbali volua, hanem oly programmal btr, mely Uhyczy és Tisza Kálmán olvtársai politikai kálójával ugyanegy, toriéul ugyan — írja levoléoen, — hogy lobbszor a szélsőballal szavaztam s őzzel politikai meggyőződésűm tán tori thatlanságárol leltem tanúbizonyságot, melyei az egosz világ előtt „ot si fraoius illabotur orbis" loplozoilouul4kimoudok.
— Feljegy exxák, hogy olykor-olykor a táviratozás os gyalogposta közt nom nagy a különbség. Vasarnap hozzánk szóló távirat adatolt fel Zala-bzoni-Mihályon déli 12 óra 10 porozkor. a Nagy-Kanizsára éri délután 5 óra 2*0 parczkor.
— öngyilkos. Németh Mihály Vako-nyán o hó4-eu Ratonanak toriéul besoroztatása miatti báuatabau, agyonlőtte magát.
— VlxbefuUisok. tiuli novil kalapos iuas a napokban Koiioriuál fürdés közbou a Murába tűit; egy cséplő p.tlig l\'erluknál a Drávába.
— A letenyel követválasztási elnökök boadván lemoudásukat, a központi bizottság elnöknok Sollyey László, aloluokuok (Jzigány iiertalati urakai novezle ki, jegyzőknek pedig itj. Skublics László és Guliiiaiin N.
— A soproni színház gyönyörű ujitá-lokat nyort. A casino-knri megnyittatott ugyan, do nagyon Olénklolen, nincs llillebranü, ki azelőtt éleszteni luUla a soproni jeges társadalmi élelot.
— Ax orsxágos vásár Nagy-Kanizsán jövő hétfőn, aug. 1,2-én lariatik.
— Ax Anuiherin sxójvlxröl, — A hideg kéa meleg otolok cs italok gyors válta-kozava, miül az a melegebb időszakban gyakran előfordul, sohasem történhetik a szaj és l\'egak kára nélkül — molyok azáltal a már létező beteges ingerlékenységnél lógva — nem ritkán lokozoiiabb belogallapolba jutnak, luely leginkább csak a lndegoob évszak boal-tával tűnik fol egész torjjdoliuébou- Ezt megakadályozni, a logul és szájrészekol erősítő ollonazer által csak az „Analliorin" szájvízzel lehet, mely dr. J. G. I\'opp cs. k. udvari fogorvos Bécsbou készít. E szerrel lehel megerősíteni a száj és logak egészségét, s ieuijoizull káros bohatásokuuk ellent állani. 11a hozzá teszszuk még, hogy o szájvíz a száj és fogak minden rdszeiro ovek óta a legjobb szőrnek bizonyult, hogy miudonnemli logfájáa, száj gyuladások, scorbui, bűzhödt lélekzot ellen legjobb sikerről alkalmaztatott; akkor e kíiüuő szer jogosul azou általanos ollerjedésro, melynek örvend s megérdemli, hogy mindazokat ligyolmoztosaük reá, kik még eddig azt nem ismerik.
— Megjelent s boküldotett kószánk I.uulfur Vilmos pesti kiadóhivaulából: .Párisi titkok" Sue Jonőlől 12- és 13-iJt kötol, ára 80—80 krajezár. Szép nyelvezete s csinos kiállilása o világhírű regényt ajánlatossá teszi. Ugyanott megjolont: ,A bírósági végrehajtókról s azok teendőiről" czimü közhasznú könyv. Tokintottel a váltói és köztörvényi végrehajtásokra és kézbesiiésokro, a szükséges jegyzőkönyvek és jelentések példányaival ollálva, ogy beillesztette Szoniczoy Gusztáv, uyug. kir. váltó-foltörvényszéki hiró. Ara 1 írt.
, - • -r A „Sxlgeti Köxlöny"-t a marnia-108 m ogy ói Deákpárt lapjává választotta a aug. hótól kezdve yiiut deákpárti lap jelenik meg. Minket közolobbről érdekel o távol megjelenő lap, mert szépteholségü segédszerkesztője özabó Sándor lapunk rendes munkatársa lőtt, ki közelobb a .Fővárosi Lapok" tárczájában is nagy iigyelmot keltett „Marmaros gyógyvizeiről" irt czikksorozatot közölt.
— Ülésterem. Folyó évi augusztus hóban a nagy-kanizsai kir. törvényszékoű a következő bűnügyök fognak tárgyaltatni, u. m.: augusztus 8-án Vastag Foroncz egri lakos súlyos testi sértéssel vádolt bünporo. Bánli Bor-bálya, m.-s/ordaholyi lakosnő, gyermokölési bünpero. Klein Foroncz, m.-szerdahelyi lakos, pínczotörée- és tolvajlási bünporo. — Augusztus i) én Német, Horváth v. Bagó György, bánok-szt.-györgyi lakos, pónztolvajlási bűnügyében a kir. táblai itélot kihirdotése. kimos Józsof.m.-keresztúri lakos, gabualolvajlási bünpero. Katóca János, Somogyi János és Bisztrovics Mihály, szántói lakosak piuczovorés- és tolvajlási bünporo. Lukács Foroncz, Molnár József és Molnár János csolii lakosok pinezovorési büuporo. — Augusztus 16-án, Szabó Istváu és Szabó László, köves-káli lakosok, birói végrehajtó ellőni bűhporo. Bock Adolf, koazthelyi lakos, csalás miatt a ""kir. táblai itélot kihirdotése. Szántó György, bocseholyi lakos, pinezotörési bünporo. Vörös Imro, csöruyoföldi lakos, tolvajlás miatt a legfelsőbb itélószéktóli itélot kihirdotéao. — Augusztus 22-éa Cséplő litván éa társai, j
ordőpusztitás és tolvajlási bUnpere. Hosszú Ibtván tilai lakos, súlyos testi sértési bünporo. Piutér .Mihály, cserszeg-tornai lakos és társai elölt itélot kihirdetése. Kelemen Jozsoi, felső-zsidi lakos, súlyos tosli sértési bünporének vég-tárgyalása.— Augusztus 23-áu, Töke Márton és Szabó Erzso, sormasi lakosok, napán elköveletl garázdalkodasi bünporo. bziráuovícs György, gyujtassal vádolt bűupero. Szabadlábon levő Varga Mihály és \'l\'uzes János, gelsol lakosok, birkalolvajlaai bünpero. — Augusztus Usztovics Mihály ós larsai, súlyos testi series miatt lanuvallomások hiielesiiése. Mihacsi Júlia és Miüacsi Katalin, sormasi lakosok gyujto-gatasi bűnügy eben végtargyalas. özabo József, zala-nomuiluiusi lakosoa, szauuékos gyilkossági bűnügyében hitelesítés és vogtárgyalás. Lovy Jozefa, nagy-kanizsai lakos, pénz- ós ruhaiol-vajiasi büupore. — Augusztus iíO-áu, Piuiorics Ivun, diakovari lakos laiolvajlasi búuugyoben tanúvallomások hiiolosileso és végtargyalas. Vinczok József, kis-kauizsai lakos, súlyos lesli sértés miati tanúvallomások hilelesilose és vogtárgyalás. Németh György és neje, nagy-récsoi lakosok sziulo súlyos lesli sértési bünpero. Schwarz Adolf, emberölési bünperébon végiár-gyalas.
— liosxhir. Zágrábból táviratilag értesülünk, hogy olts a megyebeli acholora kitört. Felhívjuk Zala- cs Öomogyiuegyék alispáni hivatalait gyors intézkedés megtotoléro; órvé-nyesileni a tavai kiadott minisleri rondolelet s ogyidojüleg a nagy-kanizsai képviselők ismeretes végzéseuok megsemmisítései azonnal elrendelni szíveskedjék.
— Tu Illán JÜde légrádi plobáuos ő Felsége állal zágrábi szokesogyházi Kanonokká novoztotelt ki.
— Jtalaton-Füreden a XI. sz. kimutatás szeriül jul. 2i)-ig 8>jy családban 1475 fürdővendég volt.
— Időjárás. Hét elojéu esős, most szá-raz, moleg. A hévmorő aug. 4-én 1U 11. 76 F., 5-én 20 lt. 78 F., 6-án 19 U. 77. F., 7-én 22 K. 8Ü F. mutatott délbon s árnyékban.
— Jiövld hirek. A mUuchoui cgyotom négyszázados omlék-üuuopélye aug. 1-en — nem lekintve a kodvozóilen időre — nagy pompával tartatott meg. — Az inloruationale ügyében Berlinben kitűzött conferontia, hír szerint, elmarad. — Nilson kisasszony, a hír-neves énekesnő, neiu rég lana meg liouzaud Ágosttal Londonban esküvőjét. — A n.-váradi püspöki\'haláron mull kedden a jég 14,UO(J frt kárt okozott. — A pápa és Svajoz kozl konllik-tus támadt. — A ni. országi protestaus-egylet második közgyűlése okt. hó két első napján lesz Pesten. — Viktor Emánuel olasz király, Wagner László műegyetemi tauárnak a Lázár-rend lovagkeresztjét adományozta. — .Maria Henrietta belga királynéuak leánya születvéu, a flaudorni grof ozeuiul is a korona praesumliv örököse marad. — A szt.-pétervárí statisticai congrossusra szombaton.utazlak el a pesti küldöttek. — A Ludovicouiu igazgatójaul Móricz Sándor ezredes neveztetett ki. — Dynamit robbantó auyaggal most tesznek kísérleteket Pesten, , Liuoz- és Bécsbon. — A budapesti m. gyorsíró-egylet l\'oston ogy 6 hétig tartó gyorsírászati tanfolyamot fog nyitni. — Dux Adolf iró édes anyja 80ovos korában szerdán, meghalt. — OaraU\'a, olasz-zeueszorző 80 éves korabau olliuuyt. — Koppenhágában nagy tetszéssel hallgatták Horváth Marczi magyar népzenotársaságát, moly onnan Stockholmba megy. — Zágrábmegyében a cholera kiütött.
I
Paprika Jancsi.
Nagy zajt, nagy lármát — Székálló mészáros legényt csiribolnok az asszonyok. Igon, igen uraim, még pedig oly liczkót, kinek a fontja soha sem nyom tóbbot három iortálynál. A lárma élénk, a nép sietve csoportosul, bámulandó az asszonyharezot. Nagy volt acsati-pati, de veszélyes is, mert, ha Paprika Jancsi hamar nom érkezik, biz\' Isten még vérengző néplázadás kerekedik az egész bolondságból... Sonki som szánakozott a mészáros felett, legnagyobb sátán volt pedig egy foketecsipkés főkötős vén asszony, ki tolotprokkal egyre-másra azt kiabálta „Kótorba volo, mért nom ad igaz mértéke t." Egyedül Paprika Jancsi iogta pártját, úgymond: száműzni koll a frátert inkább, mint bozárui, mert ily emborek számára kóterunk ugy is még mindig igon kicsiko.
A város utczáiban privilegiáll olszomoto-lésro megjegyzi Paprika Jancsi: „Gott beschützo uns von állon stinkondon oinkünf-ten, dessen Gloichon gasson fabrikon und — labrikanton. Ansichton ohno gloichon mit privát intoresson." Mondja csak ozekután valaki, hogy Nagy-Kanizsának nincs Bzűkségo gas-b o 1 eu cí t u n g r a! .
Alii szogéuy Paprika Jaucai, mit mondhatok én ilyenekre egyobot szánalom- és mementó mórinál. Ez utolsó diák szó annyit tesz: jusson edzedbo, hogy egykor lialuod is* kell és akkor, — majd abban az időbon tudni fogja, hogy. miufl énekszóval vigyo a koporsót korcaztűl a szemetes piaezokon „in infóro," Paprika Javai.
Papimelet.
— Színházi boéiu omlik. A színészet lelket pártoló közöuségénok ajánlja jziulaposztó. j&ala-Egorszegcu.
Nagyérdemű közönség I Szivünk érea, (iánk erötlon Kilojozni óraelit, 8-jóságlok felojlliellon Kegyes emlékezetét.
Nagy nevetekei a bála Tisztelettel metszi bo, Tbaliáuk kisded oltára 116 tiai köblökbe.
Míg legördülne a lepel E vég axóm fogadjátok
„béke* azereucaével Kézfogva azáljou rátok.
Mint a vándor ollankadva Ilii euybelyre ba el ér, A jó éguok bálát adva Kitoa utat tovább mér.
Szállnál adó nyughelyének Hogyha többel nem hagyhat, Kgy imát teromtdjénok Haláa jzivvol fulaóhajt.
így ti is kik e joleivbou Ápolóink valátok, Minduyájau egy úrtolediben. Valljuk lateu hozzátok I
Megtartjuk ÜrUkemlikben, Míg koporsónk betakar, Hogy a Yondégaseretothoii TörzsükUsüll a magyar.
8 hogy álmunk édesebb logyon Vároalok halárin lul, Jó emiiktokot elvisszük Keblüukbo vánkosul.
3 bár ino Távolban Sirunkaál
Éljen o jó küzünség
is vézetletünk ogy érzetünk,
ug
Történeti naptar.
Augusztus 8. 1575. Bátnor István erdélyi fojedolom, Békés Gáspár német pártfogás alutti trónkövetelő pártfönököt Kolozsvárou lefejezteti.
„ 9. 1587. Nagy-Kanizsán Zrinyi György a törököket megveri. 18 l\'J. A temesvári veszteit csata. Bem Lúgosra érkezik s onnan Temesvár alá megy.
„ 10. 985.A magyarok 1. N. Gtió uémot császár részéről Augsburg mellett nagy veszteségei szenvedtek. — 1849. Kossuth és Görgői utolsó találkozása. — 1848. Jaroki csata. A ráczok mogvo-rotnok. — 1805. sz. Toldy Foroncz, a m. tudós társaság tagja, a m. irodalom történet valódi megalapítója, nyelvész, szépészeti iró és a hazai ti)dományos-ság nagyérdemű előmozdítója Budán.
11. 1849. Nagy Sándor Aradnál mogvorotik. Görgői dictator. Kossuth s a ministerek lelépnek. — 1851. Drezdában az ugy nevezett „szabad községek" ol-tiltatnak. c.
12 1849. K.-Fohérvárv az ostrom alól lolszabadittatik.
13. 1848. A ráczok Vorbáaz alól visszavorotnok. — 1849. Világosi fegyverletétel.
14. 1595. Pálffy és Schwarzeuborg cs. vozérok Esztergomot rohammal bovoszik.
Vasúti naponkint! menetrend:
Buda-pesti idő- szoriut.
Indul N.-Kanizsáról Budára röggel G óra 18 porcz
délután 1 -
estvo 10 .
" . Bécsbe délután 2 10 .
estvo IU 58 ,
"n 8zombathelyr reg. 5 •18 .
, , Triest felé ■ •"> 3- .
d. u. 2 23 ,
„ „ l\'ragorhofba éjjel 11 30 ,
„ , Mohács, llarcs 18 ,
. délbo 2 •13 .
Érk, N.-Kanizsára Budáról reggel 4 43 „
délután 1 4o „
m „ estvo U •M „
" " Uécsből reggol 4 33 „
estve -10 18 .
, Szombathelyről d. e 1(1 2\' .
. Triest felöl d. u. 1 9 .
„ , , estvo 10 22 „
„ „ Pragerhofból reggel 3 60 ,
„ liarcsról 1
» • • délután 1 21 ,
Az éjj«l 11 óra 30 | ereskor Knli zsárói induló
vonat a Trie-tből ííécsbo leuő 6-ös számi személy
izálliló vonattal Tragorliofnál csatlakozik.
Szerkesztői üzenet.
2N>. K. lí. Az 65-dik számol postára tettük. 200-ig megéíke.ctt.
„A regóuy és oposi" alkaimilag kó\'zöl-
tetui fog.
267. „Székesfejérvár" t. szerkesztőségének. Lapmik cs\'ercpéldánya reudeaea küldetik, egy előbbi megkeresés folytiu noui a sserkesslöség, hamm a kiadóhivatal részire.
2f>8. „Qyáailombok Öirellám airjárt* Me ap*l gyengédérzelem benső fájdalmának őszinte kifejezését közölni s oz által kegyeletes Űgyoleutmol a korán elköltözött sirját megkoszorúzni borús részvétünk sürget.
250. I). Iialatou-FUred. Igaz, hogy e lap szU-lo\'éso idejében ..jelentek meg tŐlod bölcaődalokként czlkkuk, sajnos, hogy a fejlődés fokozatibaa — al-pártolál. .__
Érték- és váltófolyam aug. 8.
5% metaliques 66.20; 5% nemz. kölcsön 72. 5; 1865-ki álladalmi kölcsön 100.70; bankrészvények 858; hitelintézeti részvényok 837.70 London 110.50 ezüst ágié 108.65; arany darabja 6.31 ;20 frankos arany 8.84 kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
Wajdits József
könyvkereskedése
isj.-Kanlzséin.
Ajánlja a hazai és külföMl irodalom terén megjelent müvekből gazdagon falsi\'^relt raktárát; kO-lönösen nagy késaletot tarl magyar, német, franeila diazinűvek- is rogiuyekből, ifjúsági iratok- és képeskönyvekből, egysnerfl és olcsó, valamiül legdíazosebb kötésű imakönyvekből, orvosi, jogtudományi és építészeti munkákból, nyelvtanok- is szótárakból, tankönyvek és tauizorekből, valamint a baaai és külföldi, ujabb és régi remekírók olcsó és disses kiadása mdvolből. A következő jelesebb és rsmekmfiveket ajánljuk :
Arany Jánoi össz. költöm. 6 kötetboa fűzve 7.20 kr.
pompás dissköt. 13.— kr. Klifaludy Károly minden munkája uj, Olcsó
kiadás <2 kötetben ......2.— kr.
Petófl Sándor össs. irégibb> költ. 2 köt. f. 3.— kr.
. dissköt. 5.25 kr.
(ujabb) , 2 köt. f. 3__kr.
. ,, „ . diszköt. 6.25 kr.
Tompa Mihály összegyűjtött költ. 6 kot. f. 7.20 kr.
Ugyanazok pompás diaxkötésbon 12.— kr. Vörösmarty Mihály minden munkája (J köt. f. Ö.— kr.
Dlokens Károly Uarnaby Kudgo reg. 3 k> Gaborlau, a 113 ss. porcsomó, ltogény 4 köt.
6.—
- kr.
Gondreoourt, at niigorri félogvár 4 köt. 4.— kr.
Horváth Mihály, Magyarország független harcának türtéuoto 3 kötőt .... 6.— kr.
IIIé8y György, költeményei......1.20 kr.
Jókai Mór Kppur si muove. £< mégis inosog
a föld? Regény 6 köt......6.- kr
, Mór, a szerelem bolondjai 4 köt. . . 4.— kr.
. a kőazivli ember fiai G köt. . . G.— kr.
, , a fekete gvéfilitrtoh rt kot . . ö.— kr.
Kemény Zsigmond, tanulmányok 2 köt. . . 4.GJ kr.
Lukáct Béla. ni arany rabjai.....1.40 kr.
Pongráoz Lanté, Hervadt virágok .... 1.— kr.
6róf Széohenyl litván, fenmaradt munkái
11 ik kiadás.........3.- kr.
Szemero Bertalan minden munkája 13 füzot 13.— kr.
Hai(lln82ky, mngyarliou ediuyos növiuyei-
nok füvéazoli kézikönyve .... 2.80 kr.
Medve Imre, magyar gazdaasszony teendői
11-dik kiadás........2. - kr.
Bartók iános, népszorfl egyházi boazédek 1.40 kr.
Keriohbaumer, katholikus neveléstan . . 1.40 kr.
Mijravlua, egyházi éa szertartási bossédek 1. 1.20 kr.
Vogelin, Jézus története is a keresztyén
ogy|iá* crodete . ........1.60 kr.
Apalhy, polg. t\'trv. rendtartás Il-ik kiadás 8.40 kr.
Az ideiglenes bűnvádi eljárásról szóló lör-
vényjavasiat..........40 kr.
Dárday Sándor, kézikönyv a bírósági végrehajtók számára .......2. — kr. .
Döntvénytár Y. folyam.......2.— kr.
Hajnik Imre, a magyar jogélet az Árpádok a. 1.10 kr.
Hero/egh, a telokkönyvi rendtartás az uj bi-
rósági szervezetre való tekintettel 1.40 kr.
Juliul, az 180\'.lj72 országgyűlés története,
vlsasapUlantások .......48 kr.
Silemenloi Pál, mag/, fenyítő törvénykönyve V. kiadás . . :.....2.- kr.
Az 1872-lkl országgyűlési törvinyozlkkek
atebkiadása, 1 füzet \'.......70 kr.
A» nj Ipartörvény..................30 kr.
Az uj vadáiztörvény.........40 kr.
Az uj azorvezelt királyi törvinyazóktk és
Járáablróiágok tiszti névsora ... .40 kr.
Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan teljesíttetnek.
A nehéz nyavalyát és a nyavalyatörési görcsöket
gyógyítja dr. O- KillUcb, a nehéz nyavalya speciális orvosa. — Előbb Borii n, Louisonstrasso 45., most llnuiburK. A—B—C-Strasso Nr. 28. — Már száznál többot toljosou kigyógyított.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és tenetetlenaéiret
hasonazonvi gyógymód szerint gyógyit dr. Emit 1,., Pesten, l.álványutcza G. ti. 2. em. 16. ajtó. ltondelési idŐ délután 2—6 óráig.
E betegségek gyakran, hogy axonuali eredmény ires.sík el — kUnnyelmfien nagy adag jód vagy kénosővel kuieltotnok. Az igy gyö-gyúltak azonban a Icgborzns/tóbb utóbajoktól támadtatnak mog ; auuyira, hógy a könnyelm.tt gyógykezelés miatt kósö vónségUklg szeuved-nelj. Ily veszélyek ellen menedékot nyújt a ha: sonasoiivi gyógymód, uiert nemcsak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de hatása oly. jótékony, hogy utóbajoktól félni nem-lehot. Az életrend mellette \' oly egyszerfi, hogy mindenkitől megtartható.
Pf* Lovélileg is eszközöltetik rendelés.
Ausserordentlich vorttieilhafte
GLÜCKSOFFKRTE.
Gliick und Segon bei Colin.
UroHHO voiidcrr«Hp. Lmiden-lli Kieruiig Knn»»tlrtt< CJeld-LoUorlo von űbcr
x Mlllon 020,000Tnuler.
Dicső vorthoilhafto Geld-Lottorie ist dlonnal wlc-derum durrh Uewliine íe bedeiilind \\minhrt, sio enthttlt nur 58,000 Looso, und wordon in wonigen Mo-naton in 5 Abthoilungeu fiiluoiidc fiewiiine nli-lirr u*\'-wonneii. nitmlich: cin iicin r «r<tH-« r llnuplKOvInii evont. 120.000 Tlialcr. «pociul I I,lr. 80,000. 40.000. 25.000, 20,000. 15.000. 12,000, \'2 mai 10,000, 3-mal 8000, I mai 6000, 3-mnl 5000, 12 mai <1000, l-mal 3000, 34 mai 2000, 3-mal 15(10, 15 l-n.al 1000. II mai 600. 310-mal 400. 16 mai 300, 430 mai 200. 570 mai 100, 75-mal 80. 67-mal 60. 50 mai 50, 20.500 mai 17, 7250-mal 40, .11. 22 & 1 í Thnl. r.
Dio <3cwiiin-Zi«\'huiiK dor zweiten Abllieilung ist iinitlirli auf don
19-ten und 20 sten August d. J.
fjstgesteÜt. Es kostol liiirxtl.dio Ronovation für iíiim khiixc OiIkíii«IIo<»h líur IO Old. O. W. da» Imibe do. nur 51/, Old. O \\V. dnn vierlel do nur Old. O. W. und sondo icli dieso Orijt iimI-Loohi- mit Hejji- ruiilí— wnppi\'ii (niiht von don vurbotonen- l\'roincsseii odcr l\'ri-vat L\'Utcrien) gcgí-ii friuikirlc Kiusunduiig des Bctra:; -in Bankitól\' ii stillwt n-.cli dcn t i»if- nit.*hii (ii n« nd..ii don gcehrten Auftrag Gebern srnfurt zu. ^
Dio iini licité Z\'ieliuiiK^llri- und
<lie Vcrseiui un £ dor (íewiniiprelíloi\'
erfolgt Miiforl na;-li der Zi\' Uiini! an jódon dor Betheili£ ton prompt uud er-rli\\vl\':ai\'".
Main (j.-scliilft isi !>•■ nutliirh ilasAelteste \' AUet\'fllilekHchste, indon./W mir IMIu-IUylen sclmn dio f/röstiten H«hi>/<j>->r!>>nr von Tlnthír 100.000, 60,000. 50,000, ol\'imnls 10.1)00. 20,001). sehr hUulig 12.000, Mutter, 10.000 Thoier otc.otc., und Jihit/st
iu don im MuiUtf Mai <1. J. stattgehnbt.-n ZiuhiiiiK«u dic Getammt-Síimmé. non ilber 80.000 Tltaler laut a int Unhat Geivtnnltxten bei mir (/nt\'o.tncn habén.
LAZ. SAMS. COHN. in Hamburg.
Haupt-Comptoir, Bank- und Woclisclgoscliiilt.
GESÜNDHEIT
und Wohlbcfindon k«mn sich Joder loícht und biliig vor-schaffon und dauörnd orhaltöD durchdas allbokannto, aua-gozoicbnoto BUoholoben: „Dr. WERNER\'s Wcgwelser zur Hilfe für alle Kranke." SUT 800Adresson von l\'ersouen, dio durcli das hior dargelogto Hoilvorfahron volIslHtadíggobwltwurdon, sind dor noueston Aullago boigodruckt. "W — Vorrfithig íür nur 40 kr. boi J. WAJD1TS in Ur.-Kanizsa und in jedor Buchchandlung.
Verlango innii nur dle in 0- Poenlcke\'s Schulbuchhaudlung In Lelpzlg ersolilonono Orl(ln»lauagabe. _
Einzig in ihrer Art in Európa j
. i»l die gröaito, vlelsdlig an«Ri-»eiclinclc"er»le (
ilkais. kön. llor-WJ.sehéfabrlkji
• des E. Fogl, In Wien,
• Nleüerlagen
® OE Martait lift Ijr ® ZÜ Hauptstrasse ZO,
Stadt, Kárntnerstrasse 27,
Kekn der yiinii.olpf«riga<»«, „íiiiii Krtherzoff Kari",
, m.„ •.......;
Ki-pl. Ciiilftm-Ilrmilfn
•rh..
(k-l >
A Sin. k II. i.b J,.i. :t—I.M. II
• .................. ...........
9 Jlmii/iiirf/.-1.eliten llerrri
9 i/exx/f/iillHlauiiit\'aiigaiiiiiigi\'iíc
10 a, .i. 4. 6,Ü dio allerbr»I.M.. o llulnkr^tgeii, nonentor Fai;o
• porl)l».dfl.a,;l-4 Ű. (Kailuinlai
• aiimigobou )
b kr., II. 1 bi»fl. t\\
llerren- (\'nterliésen »u i). 1 ,6H, \'J.ÖO—3 fl. KoiUvlni.il, frai. Osiiolio, odvr udgariüoliii Karjoii.
Woliono Ocumul/ieitM - Ja-kentu ü.-.\'.a, -l.aus .Soide il. ti. í L\'nter/iu-
ii il. i
1 — 4. S
Lelucu - liauu\'H - Hehiilcit,
Datuen-lintcrriU-kenn* Porai! min ltiii«i.-ui. KoJsrP.archcnt ii ll. I. mii .SíickoroPKiiwiMxoii 0.
Dr. Fáykiss\'
szepesi k&rjiúti növiny-kivonata mell-és Uldübetegek szkm&ra
A «iopo»i kárpáti florAnak logírorgalmaíatiban kifUrkó«*ott n kittimilotf alkalinaa gyúgyfltvoinok nodvolbSl kAnllott »*or, mint kitttnS batiUunak boblxoujruit: kOhngj*, rokcdtsfg, a n»Aj-, garat- n IvgzUatorvok nyákbártyáinak hovony, hurntoi báulalmai, gUrcsdi idogoi, li\'-grokodííi robamoa kiibligónuk, íztlkmolKlujg, uldaluxnrái, idillt liOrglinriil, tndövúnz » n tlldőgOmSn\'ik, oröfogynmlí a bő U<adá* ollón.
Hasonló liatásaal bimak : a azopo«| kárpáti nnvőny-clogy-thoa ó«« taopoaijkárpili nOvőnyrciukurkák (llonbon)) Dr. rAVKIS8\'-tő|. Ára egy tlveg ntlvíny-kivonatiiak ImaiiiAlati iitaailáaaal 7>\'J kr. „ csomag tbrának . ; . \'iíí kr.
. „ doboz ntivőnycxukorkAk\'nak „ „ .\'W kr.
Kxen gyógyciikkok mei;rflndelbotök magánál a kfaxilönél : gyrtgyas«-riár a ..inagvar koronához" Jié.niuirkon — AionkivBI kaplak Hxegeden: ilonuUller 6s IljM, Makón: Kionfeld /•» 8piix, Temesváro t : l\'auaenliergor Jóiaof, Jarouiir M. «!■» Ouirini nrnk-uiil. Keoskeméien: Farkas, N Sít. Miklóson : Kari Ferdinánd is C -Csabán.: Koimoii urnái.___(7írt— 5.5)
V\'ciiilí\'siö-lici\'lieiKlása.
MolyszorinC az osztorgami főkáptalan zonyóri uradalmi lisztsógo tudat ja: Somogy mogyo taps o-n y i közsógóbon lövő rendéfflöt bor- h páliukamó-rÍM joggal, bárom ogymást kövotő óvro, u. m. 1873-I diki január 1-tól 1875-diki doczombur 31-ig árvbrós ! I utján bórboadja; — a börlcui szándékozók 200 Irt | bánatpénzzel ellátva,. í. »Svl augusztus lió 25 iki dél- i utáni 3 órára helyben, a tisV." i,.rtóiJrodábau mpgjo-\' lenn\'i szíveskedjenek, — avu^y :Tentébui bánatpénz-i zol ellátott zárt lovélbóni ajanlataikat ugyanazon i ideig a tapsonyi tiszttartói hivatalba bekiildjék. Kelt Tapsonyban, julius 28-ái) 1872.
(864—3,2) Az uradalmi tisztség.
Ili ll. dio íoiiislen. Itumenmledér zum ScImUren THilleiniinfang ist anzugolion) zu il. 8, 4 í> H
Í.ehirii-Tanclientü-
■her zu II. I.\'io—ll. grltaaor. und loiimre zii 11 2.60, :j..MI, I, 6 8(1. \\ I) i z \'1 SSwi rn • Buttst l\'Hcher
lo ll. dif foinsien. Servietten od. llaiultücher,

i-IHsch-Oarnitav S rií»l 11 Tiscbtiu-b mit J pa..c....r.. Servietten) zu Ü. A, tí, A lo H., fllr 12Pors.da:l>oppolle. ^ 3d Kllon filrhiyeH lMtxeuy, Q
da.»il.*uá.;,»<Uf|l>—1U-H. #
:«) Kllon Itundoarn-Lein- 0 icand gt\'blvicbt, aucli l\'oppel- 0 zwim uiigcbleicbl zu fl. 7.&U, U.W), 0 10,13- Iftll. *
I Rt. aOolligo 7, breito Itltlll- % bai-ycr Lelnwand zu 11 12,18, \'0
\'iiijázat tanári Állásokra.
Csáktornya városában íiuk számára a jövő 1872 —3-diki tanévre (olállitandó 6 osztályú polgári iskolában az olsö oszlá\'y a jiivő oktober 1 én megfog nyittatni.
Eunélfogva pályázat hirdettetik két rondos és három segédtanári állásra, úgymint:
1) anyanyelv horvát esetleg magyar és német nyelv tudományi, földrajz- (is történeti .szakra ;
2) inunnyiség- és természettudományi szakra;
Ezeti tanári állások mindegyikével 800 frt évi fizetés és \'200 frt lakbér vap egybekapcsolva. — Az igazgatói teondókkel I mugbiziiudó tanár évi illotinénye a fentebbi fizetésen kivfíl 200 forint.
Továbbá 3 segédtanítói állásra:
1) rajz- és szépirási svakra 400 frt fizetéssel;
2) a tnstgyakorlati szakra az első évben 200 frt évi dijjal;
3) a zouc- és énoktanitási szakra az első évben szintén 200 frt fizetéssel.
ii szintén 200
j A pályázni kívánók tisztelettel felhivatnak, hogy életkorukat, végzett tanulmányaikat, nyelvismereteiket és szaktaiiári
képességéket igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényeiket folyó \'vi augusztus 30-áig ide beküldői \' 1 " Csáktornyán, augusztus 2-á
I Leiuet für 0 l\'emo
i sziveskedjonok. i 1»72. (8G6-
A városi tanács.
i)
rzllglicho
Örök-eladási hirdetmény,
A nagyméltóságú valhls- és közoktatási m, kir. ministerium 1871-ik évi 19,028. számit magas ropdoleto folytán, a báufalvi községben fekvő alább elősorolt alapítványi épülotok örök-eladása határozUtván olj ozok ogyenképt, külön-külön— nyilvános s\'zóboii árverés és zárt ajánlat utján — 1872-ik évi augusztus hó 30-áu délo)őtti 10 órakor Bánfalván, az uradalmi vendégfogadóban fognak — a foutisztelt ui. kir. ministerium holyboitliagyiisa fentartásávul — oladatni.
Árverezni óhajtók a becsár 10 száztóliával ellátva, szivoakodjouok é fent kitott bolyon - és batáridőben megjelenni. — Zárt ajánlatok a közalapítványi kerületi fótiszlsóguél — Győrött — folyó 1872-ik\'évi augusztus bó ^7-iki déli 12 óráig, vagy a in. kir. pénzügyi igazgatóságnál Sopronban, u kitűzött határnap délelőtti b órájáig — elfogadtatnak. — A zárt ajánlatokhoz a becsár 10%-ka melléklendő, azon nyilatkozattal: hogy az árverezési feltételek az ajánlattevő előtt ismerotesuk.
A zárt ajánlat boritékán világosan kitoendő, hogy mily tárgyra versenyez.
Az eladási foltétolon Győrött, a közalapítványi korftloti főtiszti irodában, és Sopronban a m. kir. pénzügyi igazgatóságnál megtekinthetők.
• gli
• ü.
• uouo V\'oimeu uiit Síickeroieu zu ll
• 8,3.60,4,6, so iui-h nlluríoinklo l.oi
• nei:- m.d lt;.tUil,onidon mit Sticko
• raj, auob Spitzuu, zu tl. 0, 8—10 fl.
• Jtauien-Xacld■ odor ll lnter i"";,,!!^\' EnclI
• ^tr^rr;\'"!; !;\' " (zu Veinor llelt- ^ w j.,,0 „,,«!, gc»tKk. .1 7 0 II. I .JUcho odor 12 Dame.i-Hen.dei.) fl. 2
Z í>"í"<\'!! \'T","r,.í■"Íí?."\'™"; H, 16,18, 22 ll. I
• e A \'J- "" holgiscbo Weben I unt Mioktíroi. luinwand zu fl. 22,25,80-86, Z
^ l)au\\en-NeyUyt odor Narld tl. auagezeiehnct sebön. a
0 corxetH aiia Xoiustoin iiarobsnt zu ftn und 64 Kllon unvorttl guto Z ^ fl. 2-2 60, aua frauzUaiachcin Uh- Hamburger odcr llolUlnder.Q % listinit 8iiekereizuft: 8.60, 8-4 (I. WebenUUndgeapiunsl und •/, br. X I ^ (Halauinfanganziigoben.) Izu ll. 30, 36,40, 60 -G0 fl. Z
• Briefliche Bestellungen IrJS^^SÜÜE J
0 gon odur l\'oatDacliiiabnio nutor Oarautlo llborallbin zugosondot. — n \\m liriofo zn adreaairvu : (7U.I—12,10) Z
• E 3F-OC3-L, Wien, k. k. Uoflieferant, • 1} Mariahilferstrasse 25. J
| ^ Beim Eiukaufe von jo 11. 50 li St. Batisttüoho gratis. «
4> •ttStlttlMéfStttlMémttMIt •
.r .A
Villodi
IZ. azab. URu|abban S Folsóge által" ki-váltsággal kitUnteleii, az orvosi kartól meflvliígált, a aike-reanck talált ozerf.\'lok.\'pon kipróbált titkua a».or patkányok, házi a mezei egerek, vnkardnk ós svábok t«ljv< kiirtására, (melyet soklclí ir.egpfiV\'iáltnk liamiiau iitánoziii a árulni.) hamlsillan mlnflaigbon
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ar
kercskodéaíben, l\'estou Kchucidor 0. Lipót-utczai kereakedé-
júIiou kapható. Egy nagj- bádog 1 frt, kis bádog 80 kr, Egyes bádog megrendelése is utánvótel mellett gyorsan tel-sittotik.
Ugyanolt kapható czitrom kenóos egyedüli szer a\' fíflyhó-lysflok ts tyúkszem ellen, <-gy tégely 60 kr. Kivonat egy, naponta érkoző hasonló dicsérő-levelekből: Szíveskedjék nekem ismét IJ adagol az Un arcauumj i-ból küldeni, moly magát itt fényesen Igazolta.
Teljes liazt leltei
ltntthyányl grófné.
í s Ji a 1 ^ 1 ■O Az eladó tárgy negnevezése H Becsár
ntgxiEOg III írt kr.
119 49 4/o 189 Vendégfogadó (rcga\'lc-jnggal) . . 57G 8500 __
! n - 483 "■/II. Major-éplllet....... 725 41145 2
„ l\'ajta......v » . 230 1201 80
n --- -- Krisztus sírja....... — — GO —
„ 474 -- Sörház . ......... 180 3001 87
n 41 Malom (regale-joggal)..... 42 5490. —
» --- --- I-ső borpineze....., . . -- IÍ50 —
» -— -- Il-ik borpineze....... —— 28t! 87
-- --- Ill-ik borpineze...... --- 1 170
- -- -- \' Sörpincze , ...... --■-! 2G84 50
Kelt Győrött, 1872. évi julius hó 24-én.
(865-
A sólyomvásárhelyí kerületi közalapítványi gazdászati főtisztség. Wajdita Józscikiadó-,

es
Esedékes szelvények díjtalanul vá I ta t n a k b e._ "
A soproni leszámitoló-bank nyuo\'ot magyar jelzálog lilíel-baiik
^ FIÓKTELEPE
nagy-kanizsAn.
Mindennemű állam és hitclpapirok, állami elsőbbségi és fuldtclicrmcu-Icsitési kötvények — arany, s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre (1% kamatra fogadlatnak cl.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok"bocsátatnak, ki, melyek mára kiállítás utáni naptól 6% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt teljesítettnek.
>n iiiiiih* i...inlip i,a<u>A

SAGY-KAXIZSA, 1872. angusztus 11-én.
65-ik Bzám.
Tizenegyedik évfolyam.
gr—............—"W • \' —\'«ti
■ EI6flI«léil ir: VM .—^ w y , . hm A la}. .."II.ml ré.iít \'\' .t-í.f ■í.r- . H frt. I f flf H 1 1 w |H A •• ■ illcld lín/li\'iiii\'iivi\'k s
mt Zala-Somoqyi Közlöny ^m
■ SYIl/rTBRBKH jl mm * A «■•**< "loroiikíht in krrtrl ifi- WJ WS XA0Y-KAN1ZHA
",u",k w. (a „zaiamegyeí gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s Iparbank\'- hivatalos értesitfije.i ^ wiiuiuui. ^
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
—------ - - — .......... .....
A népraozgalom nyilvántartásáról.
ila tekintjük azon számos Ugy intézkedéseket, melyek jólététől az ország boldogsága okvetlen feltételeztetik, nem maradhatunk a népmozgalom iránt közönyösek, mert ennek pontos, és lélekismeretcs keresztülvitelétől nem mondom, hogy a haza sorsa egyedül függ, — de annak jólétét és biztonságát tetemesen elősegíti; ezen czélt pedig ugy érjük el, ha hogy községen-kiut ugy, mint varosokbau utczánkint, a népmozgalmi főkönyveket megnyitjuk, s azon főkönyvben, mint a szoporodást, ép ugy a fogyatkozást pontosan bevezetjük, — a szaporodás ered a tényleges felvétel után, szüleié// megtelepedés és szolgálátba állásból — a fogyatkozás beáll, a halálozás, hosz-szabb vagy rövidebb időre történt elköltözés — és máshova szolgálatba történt beállástól - igy a nyilvántartási mérlegnek elkészítése az országos statisticai hivatalnak évenkint lehetővé tétethetnék, ekkor az ország népessége — eróképessége s munkaereje tökéletesen tudva lenne, eleje vétetnék a nem megvetendő számba mutatkozó ujonczkötelezettség aluli elmaradásnak, valamint a szabadságosok távollétének, — mért ha minden község köteleztetnék a benne megtelepültöket azonnal bejegyezni, 8 a bejegyzés Után b^fttoitött óra alatt az illetőnek illetőségi\'hatóságát értesíteni, ugy minden község styát illetőségéhez tartozókat pontosan azok hollétéről nyilvántartani tudr.á, 8 a szükséghez képest kötelezettsége teljesítésére felhívni is képes volna, — de különben is, ha ezen mozgalom a termő képességül párhuzamba hozatik, mind a. mutatkoz^Welesleg, mind pedig a nólkülözhctlen szükséglet fellelhető lesz, mihez képest a kereskedelemnek az arányt megtalálni könnyű lenne, s ezzel a szükségletet fedezni is tudná, hogy pedig a születés és halálozás ugy a házasságroi lépés által történt változások minél nagyobb pontossággal keresztül vihetők legyenek, az illető lelkész urak, kik a községi nyilván-
TÁRCZA.
Gyászlombók Gizellául sírjára.
Kimentéi ml tb\'IUnk szerelmünk argyala, HzivUnk uj forrása, kii lányunk Gizellái Mint fényes verőfény, elrej.Ul a földről, Még alig élveifik, a nyomára már ború 111. Hajnali szép csillag I oly rttvid élettel, Hogy csak a korány lágy csókját blrhatád-eh-Szunnyadd harmat-gyOngy szila liliom levélen, Mit egy szellő sóhaj elrabolt, s oly könnyen. Keményítik (tálain hintált arany madár, Mely már ébredélén íénkébGI tovaszállt I Ragyogd buborék, lelkünk fényei taváu, Mit felcsákolt ég-szorelmo ...» szivárvány I Kgyotlen gyöngye még keblünk aknájának I .. Ab 1 lift sihajink, ha vlmahoihatnának I... Vagy csak temothetnénk szivelnkbo téged .. . Felélnél, éreivo, mint fáj elreittéied I...
H.
Harangoznak,. . . mily keiervvel bénél
A hideg érca szontelt ajka, Mintha fájna néki néthirdetui, Hogy kii angyal feksslk halva.
Halva 1.. oh írem. nem, csak elszunnyadva,
Mint estike a napfénytfii. Jfi szép alkony, s csillag-mosolyára Zári kelyhe újra kidertU..
III.
Kii Kny, lelkünk Violradt gyöngye, "
De sok bflvöit mesélhettek Almaid költ angyal testvérid, hogy Oly korán- itt hagytál mlnkeC
tartásról vezetett főkönyvhöz hasonló mintájú főkönyvet vezetni köteleztetnének, ha-vonkint az ezen főkönyvük változás alá tartozó lapjának kivonatát a .községi hatósággal közölni tartoznának, igy az ama sok és fontos körülmény oly nélkülözhctlen-családi értesítő előállítása tetemóseü megkönVit-tetnék, s minden kétely annak érvényességéről megszüntettetnék.
A népmozgalmi főkönyvben házs/ám szerint, a házaknál is lakosztályok szeri nt-külön, minden önálló család részére lap nyittatnék, s ezen lapban történt változás á szaporodás- és fogyatkozásról vezetett naplókból kiigazittatnék, illetőleg kitöltetnék, a lap egyik vagyis baloldalán tt létező állapot, a jobb oldalán a fogyatkozás az évi lezárástól előtüntethető volna\', riiig a mozgalmi\'naplók a lap számával szinte a kellő rovatba kitöltetnének, s ez ellen őréül szolgálna a nyilvántartásnak.
Igaz ugyan, hogy ezen elmélkcdt-sciu kivihet\'ősége tetemes nehézségre talál, de ha már ennél nehezebb intézkedéseknek keresztülvitele lehetővé tétetett, nem kétlem, hogy ezen nyilvántartás is lehetővé tétetik, csak törvény kell reá, mely mind a módozatot körvonalozza, miiid pedig a büntetést megszabja, mely akár mulasztás-, akár vétkes gondatlanság-, akár pedig el-íeniiíiegÚTésbőr erediidi fltürt,- ha a kereset-adó, ha az iskolakötelezettség, végre az ujonezozás,tárgyában hozott törvényük pontos keresztülvitelét, s az azokkal járó súlyos felelősség elhárításit lehetővé akarjuk tenni, kell, hogy az fctt előforduló mulasztásoknak eleje vétessék", s így a törvények keresztülvitele megkönnyittcssék, ezt^iedig szerintem a népmozgalom pontos vezetéséről nyitandó főkönyv segítségével érjük cl, ha ezt pontosan és Híven kezeljük, lehetlen, hogy egy szebb és. biztos számításon alapuló jövőnek lételét ne teremtenék meg.
Kanizsa, aug. 4. 1872.
KOVÁCS jJiKÓS.
Ah\'l ml óddel emlékezünk vissza Ajkad eUí! mosolyára,
8 kfn-dult szfink tőle ugy átineleng, mint Siobor, nyári napsugárra.
8 ha elnéxzUk a kékeifi eget, Lelkünk ott látja ixép szemed.
Egfí vágygyal átrepüljük az (Irt, átküidjük a. vész-öblüket.
R hol a menny dörgtf zenéje harsog, Midfin a villám fogansiik,
Hol büntli sziv epedd kiuban ég,
Meg hol erény angyal-álmat alszik, —
At, átküidjük e roppant túrt hosiád,
H otthagyjuk miuden ürömünk érted, —
Csak a szent ég engedje, hogy onnét, To kis lányka, kísérj vissza minket. •
OUOTII GYULA.
Bukott angyal.
Juliushó ogyik vasárnapján a milanói „Koleti kort" tonyofái árnyában üldögéltem s a lármás katonai zono mellett Kossini Erzsébet megérkezésére várakozám.
Az Udo lég, a hűvös árnyak, a visszhangzó zono, s a lombos sétányokon fel b alá hullámzó szépok hosszú sora engem oly édes ábrándozásba ringattak, elragadtatásomban\' az egész jelenetet kellomos álomnak tekintettem. 10 kellemes ábrándozásból egy körillbolül öO évos férfiú által zavartatám ftil, ki ntollém Ulvo, nevemnél köszön te, noha — emlékezetem szerint — most láttam őt.olőször, velem azonnal beszédbe orcszkodett. Csakhamar észrovottom, hogy szomszédom, egyike azoknak, kiknek olyanra van szilkségök, ki őkot -lialígussa; s .mivelhogy a hallgatás fáradságba nem kerül,
Keszthely, augusztus ®-é».
A xzalumegyei általános tanító-egylet* f. hó 8-án tartotta meg évi nagygyűlését\' Keszthelyen. Nagy jelentőségű volt ezen gyűlés az egyletre nézve, mert ez alkalommal búcsúzótt cl és lépett vissza az elnökségtől Bója Gergely, Budapestre áthelyezett tanfelügyelő ur; a búcsúzás érzékeny volt s Bója Gergely az egylet tiszteletbeli elnökeül általanos lelkesedés közt megválasztatott, az uj elnökválasztás pedig ez úttal elhalasztatváu, az elnöki teendők vezetésével az eddigi alelnök ideiglenesen, megbízatott.
Olvastatott a szigotvári tanító-egyletnek a közoktatási iujnistcrhcí intézett s az egylethez pártolás végett áttett emlékirata. Tekintve, hogy ezen felirat a tanítói (.estü-Ict anyagi és társadalmi helyzetének javítását erélyesen hangsúlyozza, jóllehetf sem a tervezetet ,kimerítő részletekben meg nem állapítja, seiu a kivitelre nézve határozott irányt és sikeres módokat ki nem jelel, az egyíet elvben elfogadja és magáévá teszi; egyúttal azonban az egyletünk megbízásából Gyórll\'/ János tagtárs által készített emlékiratnak az országgyűlés elé leendő felterjesztését újra elhatározza. Ügyletünk száklapjának már 3 évvel ez előtt megindult ,Zalai Tauközlöny* szerkesztéseié az eddigi szerkesztő visszalépése folytan, Gyórfl\'y János, Hajgató Sándor és lloll\'-munn Mór egyleti .tagok megválasztattak.
Tárgyaltatott a budai tanító-cgylet-í-nek a ,tanító-egyletek országos szövetsége" alakítása végett cgyletűnkhez s a hazai lapokban is közzé tett felhívása. Az eszme hosszas vitatkozás után elvben elfogadtatott s a folyó hó 16-án Pesten tartandó alakuló-gyűlésre egyletünk képviselőjéül Győrffy János választatott meg.
A közoktatási minísteríum leirata folytán kitüntetési dijrá az egylet Hajgató Sándort jelölte ki, mint a zalamcgyei legkitűnőbb^ az irodalom terén is érdemeket szorzott tanítók egyikét.
Délután két értekezlet tartatott.
Tanulmányok a sertésről.
(Ai/uíok u héti serlís terméieete, izdnnatdta, tUrtinelmfí, f"ji*ij(i, ellerjeditn és nemgetgazdd-\' ttati jelentőségéhez.) RodioBky Eugoutől.
Kuvuzetl szurzőnuk ily eziiuU iuüvo körűit ki Icgközelübb a sajtó alól Mécsben, do még megjelenése előtt egyes kivonatok mát közöltettek a szaklapokban; a kis mó úgy tartalma, mind a tárgy érdekes és eredeti feldolgozásánál fo^va, teljes mértékben megérdemli, hogy- minél szélesebb körükben ismertessék meg. Az érdekes mű 7 fejezVitböl áll: l-JWfor-tés árnyoldalai, 2. íényoldalui, 3. BzáriníRisa, 4. a sertés a történelmi őskorban, b. a sertés-tenyészréa Nagy Károly idejétől togva sti ujabb időjéig, ti. vázlatok azon országokról, hol a sörétes jeleiitékenyou tonyésztotik, különös tekintettel Magyarországra, 7\'. a disznóhús és zsír, mint tápszer.
8-iuizö az előszóban tanulmánya tárgyát, ii sertest igy mutatja be: Nem épen a ritkaságok közc\'itartozik, hogy valanely egyén első ti kiutolro lelőtte kedvezőtlen benyomást tesz, külseje, modora, talán taglejtései és hangja visszatetszenek. Azonban, ha ellonszenvUnk daczára, ez egyénnel szemben, tárgyilagos álláspontot foglalunk, bekell ismernünk, hogy ily, csak kUlsóségokou alapuló előítéletünk igen sokszor igazolatlan ; mert íme a szerény, vagy tán még visszataszító külső alatt igen értékes tnrtnlom rojlik, n kellemetlen elhányi/goltság külső körülmények által okoztatott.
tíz egészen ráillik a hasznosság proto-typusáru, a házi sertésre. Az elfogultság és ellenszenv mindenütt és minden idóben károsan nyilvánult ellenébon. Egyik házi állatunk tenyésztése sem áll oly rósz lábon csak megközelítőleg is, mint a sertésé. Tartják úgyau — de nagyban és általában vévo— nem tenyésztik. Még az értelmes gazdálkodók sem tartják érdemesnek, hogy-állatnomeaitési-tudomá-nyukut a sertéseknél is érvényrjv-j^Uassak.
A tudományos buvárla}\'napjainkban kiterjed a természet inindoirágaira, fáradhatlan szorgalommal és a tudomány által tisztított ér-leiemmel, hatáskörébe voaja mindazon kérdéseket, melyek aztimberiség éa haladás ügyét elómozdithutják és kiterjed látszólag csokélyobb fontosságú tárgyukra is. Korunk törokvésoim.k kifolyásaként tekinthetők a jelen tanulmányok in, melyeknek feladatuk a sertés irányában szélesebb körokbeu ért\'o/.ot költeni
„A sei lés történelmi őskorban" 4-ik fejezetben, — mely szerzőnek
szívósén odaengedém magamat csuvogéséaok. Megkell vallanom, hogy értott a fecsegéshez a a családok titkaiba mélyen belehotött avatva, legalább beszédéből követkoztotni ezt lohetott. Ezek közül ogy megmaradt omlék\'ezoteiuben; megkísérlem saját szavaival elmondani.
Látja ön ama férjnek való, vagy jobban mondva, férj nélküli koros nőt? — Nézze csak ama bádgyadt szoiiiokot, korhadt fogakat, be-csott arezokat 1 Lábai egész súlylyal tiporják a Hildut. Elég az hozzá, nincs még hat éve, midőn e kerteket szebb hajadon nálánál gyünyür-ködtoté. Csodálni kellolt a körüle járók csupor-tozntát b az idegenek édes muglepoléssol tuda-kolózlak a rózsa nőve után. melynek párját nom ismerék. \'
\' — Mintha emlékezném, válaszuláui. — Honnan van, hogy annyira mcgváltuzék V
— Egyedül uugyravágyás, mely a leg-szobb angyalok homlokára szarvukat adott, vesztegette meg Irmát, kiuok arczáu neiu tudom\', mi volt a bájolóbb, l\'ár szóval elmondandóm tür.ténotéb
Irma egy tisztvisolő lánya volt, kinek családja illő.eltartására elegendő tizetéso volt, do nem a gyűjtésre. Nem adhatván neki gazdag nászajándékot, legalább jó noveléssol lö-rokvék pótolni, s Irma vulódilag is szépen beszélte n toscanai és iranezía nyel vöket, rajzolt,, hárfázott,, énúkolt, mint Eutorpo s tánczult valamint Torp»iiohoro.(No csodálkozzál, hu mindetekről hallgatok, mfert atyja lányát sorvadni látván, bánatában halt meg, ő pedig többé árnyéka seiu ununk, mint hajdntila volt.),
Irma u sétányok ékessége, a társaságok öröme s a tánczvigalmak ragyogó csillaga volt. Elgondolhatja ön, mennyi imádója volt Irtná-
/■ nuk I Do ezek közül csak kottő tünt föl noki. Az egyik egy igen gazdag, becsületes, jó ked-i vü, adakuzó tiatul kereskedő volt; a másik ogy ^ magas származású ifjú, kínok szívó igen jó, de ! határozatlan s iugatag jellomo volt. | Irma nom volt szorelmcs sem egyikbe, som másikba, hanoin totszék neki mind a ket-I tője, b közülök szívesen választóit, volna férjot. | Történik azonban, hogy a kerfeskedő nő-j ül kéri őt. Ugyanazon időbon a grófoqska is kü-I lönös hévvel kozdé udvarlását s szokása szo-\\ riuti okoskodásiból, mik nom\' ogészon a valót i fejezék ki, Irma mégis azt. voheté ki, mintha ; irányában nösülési szándékkal volna.
Hondjéu volt tehát* a két kérő közt választást tenni. Tanácsért o miatt atyjához fordult. Az, mint tapasztalt férliu, a koroskedőhöz hajlott, mert — úgymond — oz őt már uőül is kérto, inig a másik hiú kccsegtetésoken kivül egyebet sem mondott Antnlnak, úgymond, niu-c-sonckczimoi,do van sok pénzo. Ú jóindulatú s műveltsége sem kövesebb a tiodénél, azért a királyné a háznál to leendcsz, s uralkodni fogsz férjeden, miben, valamint a nők állítják, a ic-leségnok fő boldogsága holyezvo van. Tegyük föl csak, hogy a grófocska té^ed valóban nőül akur yonni. Szülei megvetéssel néznék az oly szövetséget, mely az ősi .családfának csak egy ágát is letörné. Anyja régi nagy szárhinzására büszkén, s téged nem is ölelno ugy, mint ked ves menyét; hát még mennyi egyéb faggat st kellene még tűrnöd ül
Át élotnom egyenlősége, lányom, a há zusélet boldogságának alapja. No feledd\' azt bo < hogy n kureskedő háromszor gazdagabb a gróf ! nál b a jolen korban a cziinerok nem ritká "ho nályríródpuk el, na .arany ragyogásánál.
olvasottságáról tanúskodik; ezokot írja: Már I Károly megparancsolja tisztjeinek, hogy
az ősidőben a sertés közép Európában nagy jészágain a luhotó legtöbb sertést tartsanak, és iolentőséggol bírt, mi számtalan akkori szokás- j meghagyja, hogy a szalonna, füstölt hus és bél kitUnik. Az Olof rögéből látható, hogy a kolbász a legnagyobb tisztasággal készíttessék, pogány őskorban észak Európában, a sortés a j Továbbá mikor csordákat hizlalás végett az napnak volt szontelve éa a nap Unnopén ennek erdőbe hajtják, a dézsmát, hogy másoknak lett áldozva. \' | példát adjanak, legelőbb fizessék meg. Minden
Valamint a rómaiknál a ^•erelem isten- f évben szoptomber l én tudósíttatta magát a nője, úgy az ős germánoknál a sortés volt szon- inakk-hizlalás mikénti állásáról, mi könnyen telve Krejának, kinek tiszteletére februárban 1 megfogható, ha meggondoljuk, hogy a sertések áldozatul vittek. , | mind telelése, mind hizlalása jobbára a makkra
Az ős germán törvény könyvek\'a sertés- j volt utalva, és hogy a sertés-hizlalás képezte tenyésztés előmozdítása tekintetéből gyakran i főjövodelmét az ordőségeknok; mert ezek a megemlékezitek arról; az alomani törvény, \' szerint becsülteitek, amennyi sertést lehetett mélyben a nép egyéb foglalkozásai közt a ser- | rájok hajtani. Nagy Károly* különböző helye-téső\'rzés van első sorban megemlítve, többek ken összesen 540 öreg és 420 fiatal sortéaaol közt igy szél: Ha egy kanász megölotik, ki j birt; azonkívül minden szabiul-és jobbágy pa-40 darabból álló csürhévol, egy kürttel és egy raszt évenkint 1—4 malaezot tartozott adni., betanított kutyával bírt, akkor az 40 dénárral j A kereszténykor, mint látjuk, mindén
pótoltassék ; ha podig mester volt,. 2 vagy 3 aok böjtje daczára, nom korlátolta a sortés-tar-inasaal, akkor ó 50, özek pétiig külöu külön tást, mert a papság kezdettől fogva a sertés
25 dénárral tizottessenok mefr — Az erdőkben a sertések számára külön aklokat -tartottak.
Nem kövesebb súlyt felctetutt a sáliai törvény a sertés-tenyésztésre. Ejwriut a megölt kanász 35 dénárral váltatott meg, és a ki
hátrahagyott uiAveiuok legnagyobb fogyasztói közé tartozott.
Nem is csodálkozunk azon, hogy Kriszt. stül. után 1000-ik évben, egy barátnak „liber benedictoruiu\'-ában, .versben foglalt áldást ta-
vezérsertés kolompját eltolvaiiotta, 15 ifénár lálunk a disznébusra, som azon, hogy Kind-fizetésre Ítéltetett. A sáliaknál, nem különben linger krónikája a kölni érsekni* naponta 24 a sudoneknél a sertésakol jjdomus" elnevezései nagy, éa 8 közép, ünnepnapon pedig, még 8 jeleztotett, mint maga az uri lak. A serlések j darab sertésre volt szüksége; corvoi apái pe-zálogoaitása caak kétszeres megintés után baj- , dig mindeii nap 1 sovány, 4 hízott sertést és tathatott végre, hanem azutáu a károsított na- 2 malaezot vágatott le. Sokkal kevesebbet fogyott röviden végezhetett, meri tetszése szerint gyasztottak Eszto llyppolit esztergomi érsek agyonüthette a legjebb kant, és tehetni vele udvarában, hol az esztendei szükséglet csak
amit akart. A sáliak, angolok és ropuári frankok egy kant számítottak hat nőstényre, mely \' szám röviden jósrágnak neveztotett.
Varró is említést tesz a gallusok nagyszerű csordáiról, kik., sonkákkal és besózott hússal űzlek kereskedést Olaszországban. f?«r- ; léseiket a kürtre szoktatták (buceina porcilisl , mint a rómaiak, csak, a népvándorlás ultin találjuk a kolompot (sintii inni) a vozérsorlé-seken. ( « ,
Theodorich frank királyinak 724-ik évről , szóló okmányában már világosan említés téte tik a makk hizlalásról, mert az erdő ériékét o szerint becsülték meg.
A sorléstartás ukkoriban mindenütt nagymértékben találtatott. Kitűnik ez a törpo\\Pi- . pinnek egy adományozó leveléből is, mely szerint a Kulda-klastromnak adományozott falu leltárában 90 darab sertés is említtetik. • A De legvilágosabban juóI .a muüett a...111:31. metek lelkiismeretes apostolának Ronifncius- | nak, az akkori pápához, Zakariáshoz intézett j azon kérdéso: mikor szabadjon uj megtértjei- | nok (a szászok, friczek) szalonnájukat elkölteni? . mire ezt a választ nyorto: Nem \'előbb, mint | miután iól megfüstöl tettek vagy megfőzettek ; a ki pedig — mi legszokásósabb volt — nyersen akarja olkólteni, az várakozzék húsvét utánig.
E tanulmányt a szerző azívik fejezetben „A sertéstenyésztés Nagy Károly óta" következőkép folytatja:
Valamint Odyssetts a klassikus ősborban, úgj1 Nagy Károly is jelentékeny sertés csordákkal birt; valamint napjainkban Obrenovits | fejedelem és Albert herczeg ő is nagy gondot fordított csordáira; és valamint Nagy Sándor Idejében a sertéstartás még Eg\\ ptoinban is emelkedett, ugy tenyésztetett o hasznos állat széles birodalmának minden részeiben.
238 dar..b sertést és 58 oldal szalonnát tett
Hogy e jelentékeny fogyasztást fedezhessék, termeszeieseti különféle forrásokról kellett gondoskodtii, a mit valóban tettek is, mert a kolostoroknak fizetni szokott többiiemü adók és dérsmák közt a sertésről is tétetik gyakran említés. így péld. a corvoi kolostor egy erdőcske használataért fizetett ovenktíJl 12 darab aerfést; egy .hires apátság pedig a 11-ik srázad közepe táján a parasztoktol dézstuába 1140 db sertést kapott.
Magyarországban is korán tétetik cmlités a papi dézsmasertésról. 2-ik liéla még 1138-ban "feljogosítja a dömösi apátságot, Jiogy bizonyos helységektől évenkint 50 malaezot szedvthes-sen. Az emlőkbe hajlott sertésektől jwdtg u dézsmát a papságnak pontosan kellett lizetuf. E hizlalási dézsina pedig igen jelentékeny lehetett, mert említés tétetik többek közt egy erdőről, umlytúl 250. darab surUia tizetl.et.eu. Jullciuző az\'akkori pajwág keresztényi gazdálkodására nézve, hogy erdő-csőszeik, Szt.-Mihálykor az embereknek kihirdették, miszerint sertéseikül behajtják az erdőbe, tnagátől értetődvén a dézsma fizetése mellett. Es a mi kezdetben engedély volt, az később kényszer lett, mert a ki nz ordőbehajtás „engedelmével" nem élt, csak úgy tartozott a dézsmát megfizetni. Ez még mind nem volt olbgoudő, hanoni idegen erdőkben is eszközölt ki a papság magának hizlalási szolgalmat. Többek közt a braunvilieri kolostor azt a jogot eszközölte ki magának, hogy a makkhizlaláa idejekor saját sértéacil idegen or-dóbo hajthassa.
A hircs herforti apáczakolostor javadalmai \'közé tartozott jelentékeny számú sertés is, \'András napján Krisztus menyasszonyainak 30 darabot kellelt kiszolgáltatni; ezekből kapott mindegyik két sonkát, egy oldal darabot és három kolbászt, melynek 3 rőf hosszúnak kel-
lott lenni. A sonkák boldogasszony után fogyai tatlak el éa akkor tartották jóknak, ha 3 ujj szélességű kövérséggol birtak.
^ Levelezés.
Andrásís, augutitus 8-án, 1872.
Becse* lapjának f. évi 57-ik számában egy, — Egervárról költözött, Lakhegy! Imre aláírással ellátott, a engemet alaptalan váddal uioglámitdó czikk jelouvéu meg, legyen szivos arra vouatkozó jelen válaszomat, becses lapjába lolvouui a közölni.
E vidékén ismeretlen Lakhegyi Imre urnák ubbeli állítása, hogy Varga Károly jegyzői hivatalát én szüntettem volna bo, alá való rágalom. — Varga Károly, ki ugy látszik, Lakhegyi Imre úrral ogy gyékényen árul, ily ulup-talán gyanúból alulirtat a közigazgatási, — t. Istóczy Uyózó képviselőnek megválasztott, — szolgabíró ur olőtt — párikérdési akarván belőle csinálni, — bevádolta; azonban cz^lját ueiti\' érhette el, meri a vizsgálatból kiderült, hogy V. Károly hivatalát az ő h a n y a gs á g a, és hivatalával <aíó visszaélése és a községi rendűek megzavarása miatt/nem én, hanem a közgyűlés szüntette be. mit a községi elöljárók nem caak élőszóval,\\hanom számos községi tag által is aláirt bizonyitványnyal a t. bíróság előtt igazoltak, a minők folytán végzésilog is kimondatott,-bőgj? .Várga Károly jegyzői hivata!oakodását, az elöljárók jegyzőkönyvi bemondása s számos községi tag által kiállította becsatolt bizonyítvány szerint,i közgyűlés szüntette be." — Alaptalan tehát L. I. urnák azon vádja, ho&y V. K. jegyzői hivatalát én szüntettem be, valamint aluptalan még az is, hogy V. K. semlegessége miatt történt volna az, ezt megezáfolja uzon körülmény, hogy jegyzőnek ismét semleges választatott.
L. I. ur, Vágja Károly molnár, mester urnák jegyzői hivutasától történt elmozdítását nyilvánossá tövé, neki többet ártott, mint használt, — mert oz által olóidézto azon okok cló-soroláíát, t Aeíyek miatt jegyzői hivatala beszün-totletett. /
Kecskeméti Sándor urat illetőleg válaszolhatom, miszerint ó Andrásfáu birtokos levén, napánál lakik ugyan, de hogy esküdtnek választva volna, arról mit sein tudok, igy róla szó som fordulván elő L. I. ur állítása, hogy az esküdiaégből kidobatott, nem áll, s nem is állhat.
Ezen alaptalan a rágalmazó vádakat tubát L. 1. úrhoz, viasznuiuaitván,ót ezeunel felszólítom, hogy jövőre ily sértegető koholmányokkal uo vádoljon a az olvaaó közönséget no mulassa, különben kénytolouitvo leszek azon ál-arezot, a mi alatt engem méltatlanul vádolt, loemolvo, őt az olvasó közönség előtt megismer tetői. B. L.
II Írek.
— Tol na y Károly keszthelykorüloti képviselőt emlegetik újból Zalamngyo főispánjául. Már most ott állunk, hogy ily birokot tartózkodva kell közlenünk. " — Ha laton-Füreden, a hozzánk érkezett XH-ik kimutatás szerint aug. 3-ig 083 családban 1013 fürdővendég jelentkezett.Többi közt Rotterdam, Hollunbergból, sat.
— Beküldetett. A vallás- s közoktatási
m. kir. ministerW I. óvi 11,340-ik szánni rondoloto folytán l\'ölöskofön, Zalamegyébou, Szolár István nép- és oki. tornatauitó vozotéso mellett jul. 4-től, aug. hó 5 ig tartott tornatanfo-lyamban a környéken működő tanító ural^ 14-en voltok részt; kik augusztus hó 5-éu a nevezett helyen n természettől alkotott s épon o helyiségre is nagyon alkalmas téren, a szabadban, hol nanrfnkint reggeli 0 érától fél lt) óráig; délután podig 5 órától 8-ig gyakoroltak : vizsgálat tartatott. Délután 4 órakor az iskolaszék a a tanfelügyelőség kiküldötte, Juhász Péter, jelenlétében a nevelésügy magasztos érzületétől áthatott lelkes tanférfiak örömtől égő kebellel, harczias dallaiuit ének élzougéso közepett lép-tok az érintett térségro, hol sorakozott állást foglalva ol, az előadott s a népiskolákban alkalmazandó gyakorlatokból mindnyájan oly dicséretos vizsgálatot állottak ki, miszerint mindegyik vezénylőiéből kilátszott, hogy a rövid 4 héti tanlolyamot teljes erővel használták saját kiképzésükre.
— Naponta szállítnak Nagy-Kanizsán át az ogyptomi vaspályá részére Budán készült vasúti kocsikat, melyek félhold és C. 0. betűkkel jelezvék. A budai gyárból Triesztbe szállítják s ott hajókra rakva, viszik Afrikába. Szép vívmány a magyar iparra nézvo. .
— Cnáfolatot küldött bo hozzánk Török Ede táv. állomási főnök ur Keszthelyről a lapunk 01-ik számában megjelent sUrgöny elkéséai czikkre, melyre nézve a következőket jegyzi meg: Igaz ugyan, hogy a kérdéses sürgöny jul. 7-én 0 óra 50 p. adatott\' fel Nagy-
-Kanizsán és Keszthelyre érkorett ugyanaz nap 10 óra 23 p.; azonban tudvalevő az is, hogy a koszthelyi táv. állomásnak korlátolt szolgalatja van, azaz reggel D—12-ig, d. u. 2—7-ig, melyből látui lehet, hogy a beosztáshoz képest olég korán (10 óra 47 p.) kézboaittetett a sürgöny, s a válasz rá már 10 óra53p.-kor Nagy-Kanizsának átadatott; a tniból most kérem saját belátása szerint itéljo meg, ha váljon a keszthelyi állomás hanyagsága okozta o a kérdéses sürgöny olkésésétV Megjegyzendő, hogy julius kótian 1202 sürgöny volt forgalomban. Ha netalán saját hibánk l.enno, még akkor som volna semuii csodálni\'való, miután a fürdői idény alatt a hatáskörünkbe tartozó fürdő-állomások annyi munkst adnak, hogy képtelenség miiidon kivá iuloinnuk eleget touni; valamint az ia képtelenség, hogy u küldöncz 15 .2U.»üígönyt ógysic-rro késireaitacn. /
— Torna-eyylet. A zala ogerazegi torna-egylet javára aug. l én az ott működött színtársulat előadást rendezvén, a tiszta jövedelem 2 frt 40 krt tett; ehez, Steindl Zsigmond egyleti tag közlése szerint adakoztak : uz egylet tevékeny oluöko, Neumann Antal 12 frt, Eisoustttdtor 3 frt, Trelter Viktor 1 frt, Varga Vilmos 1 frt, Oyulay Kálmán 50 kr., Kummer Gyula 50 kr., Pirlti János 50 kr., Zsilinszky Sándor 50 kr., Czifrák József 60 kr., (Jrünwald Iguácz 50 kr., Somogyi József 50 kr., Németh lgnácz 50 kr., Heiurich Vilmos 50 kr., N. N. 50 kr., DouUchödön 50 kr., Qoldner Jttkab 10 kr., igy összesen befolyt az egyleti pénztárba 25 frt. E hó 10-én disztorná-szat tartatott. A tornacsarnok alaptőkéjének gyarapításira podig műkedvelő társulat alakult. Sok sikert kiváuunk-a nemes törekvésnek! Az egyleti élet fejlődése egy-egy város jólétének biztos zálogát hordja magábau.
Tanácsot kértél tőlem lányom s te azt I most hallottad; azonban anyád halálakor azt ■ az igérotet tettem, hogy a férjválasztást szabadon rád bízom s szavamat ineglurioin. Mind- | azáltal, ha nekem hiszesz, nem hallgatsz a nagyravágyás szavára, mi már annyi lánynak lett szerencsétlensége 1 >
l)o Irma egészen másképen gondolkozott^ A grófnő nevezetért vágyó hiúság, a barátnői j fölé emelteiési vágya, nagyobb körökben bo-mutattatni óhajtó öukecsegtetés, tuvék ót a \' gróf iránt hajlaudóbbá. Ezt azonban őszintén : neui nyilváuitá. Azért is a kereskedő elhatá- \' rozá őt eljegyezni magában — uddig cnak hitegetni fogja, mig a Patríciust határozatra nem bírja. Ki csakugyan Antalt elutasítaná. Kon- i tolóra vévén helyzetét, szorosan alioz alkui- { inazkodék, s női fogásaival függőben tar^á a j kereskedőt, s a grófot rábírta, hogy«zokott ha- : hozásával felhagyott és.mert jelleme gyt.ngesé- ; gének ellene állni nom bírván, élő szóval meg- , igéré neki, hogy Őt nőül veqzi.
Irma magán kívül voltmérőmében, a ma- | gát a tükörben nézegetve, mondogatá: Eu le-endok a hölgyek logszebbiki. Mennyi derék lovag fog sovárogni azon szerencse ul^n, hogy udvarlásomra lehessen \'t — S azonnal megizené a kereskedőnek, hogy látogatásával hagyna föl, mort el vau iogyezvfl a grófnak . .
Ön alszik! — kiáitá szomszédom, egyik karomnál fogva rázogatva. S variban, én már szemeimet álomra zárátn, kozdvéta a történetet unui. — „ Akarja tán hogy hallgassak Vu
— Nom, nem, kérem önt, csak folytassa; azonban legyen szíves röviditni-bearédét, mort a mint látom, ahölgy raegárkezék, kivel be-ssélni szándékoztam.
— Pár szóval végzeni fogom — ugy- | mond ő — s igy folytatá:
Az ifjú gróf kiskorúságán tul, javaival és közével szabad volt ugyan, do jószívűségénél fogva — anyja befolyása folytán ~~ az már több izbon oligértetett.
A gróf anyja előadta fiának, hogy atyja halála után őt illeti annak helyetti,-sHése, s erélyesen roszalván választását; — értésére adá, hogy a szülők beleegyezése nélkül adott házassági igéret semmi s épen nem kötelező. Leírta fiának a szégyenfoltot, moly a keleti gőthoktól származott vért szonnyozné, s szóval: azt tévé, hogy á gróf szolgáját Irmához küldé azon izonettel, hogy ö igéretét visszavuvé, s néhány óra mulvii Kómába utazik.
Ezen izmot irtózatosan felháboritá Irinát, ki szégyenében és bánatában a legkeservesebben sirt. .
Végre magába térvén, átlátta balgatagságát, mit elkövetőit a vagyonos s szerelmes keres kedő kezéről való lemondásakor; mindazáltal azt-hitte, hogy o hibája Ügyesen helyrehozható még. E végből kedves Antalénak levelet irt, azt mondván, t hogy ő nem akurt egyebet, mint.szorelmét tréfával megkísérteni, azonbnn igen-igen fáilalá, hogy már öt nap óta nem lát hattá öt, holott még azon este várt reá, intézkedéseket teendők « kölcsönösen ígért házasság végrehajtására. — Valódilag vá-rá őt azon este, do hasztalan. Következő röggel inégérkezék Antal válasza Irmához, melyben azt irá, hogy igen fájlalja, miszerint levele későn érkezett; mert csak egy órával előbb, sémhogy azt vevé, kötötte házassági szerződését likával, Irma unokatestvérével, kivel bol-dogúl élni remél.
Így a nagyravágyó hajadon, kinek kezeiben kát jegyes is volt, magát egyszerro elhagyatva látta. Koszul ütvén ki az egyik, lealacsonyítva s megvettetve látta magát; a tuásik veszteségo miatti fájdalma azonban érzékenyebben bántotta szivét. A fény, tnolylyol Antal menyasszonyát körillvové, Irma kérőinek kárörömo oly igen olkosoriték szivét, hogymint a száráról leszakasztott s égő földre dobott virágszál — bervadui kezdett. Atyja,— mint mondám — ily állapotban látváu leányát, ki egyedüli örömo s^szereteto tárgya volt, meghalt fájdalmában. O szegény, árva, beteg, se gély és tanácsadó uélkül maradt. — A jámbor lika, ugyanazon Antal neje, kit Irtua megvo-tett, szánalommal volt szerencsétlen unokanő-vére iráut és rajta segíteni kivánt. Nem félvén Irma eltűnt szépségéuok hajdani kedvese fölötti hatalmától, ót házába vevé, a ugy tekinté egészen, mint nővérét. Atnde épon jótevőjének ontó jósága kés volt Irma szivében. Kegyelmi kenyérre szorítkozva ugyanazon házban leié magát, molyben ó mint úrnő parancsolhatott volnál
Ilogy végro mire jutott, ebből láthatni; s habár hibája roszaltathaték akkoribin, do jolonlegi -kiuézéso bármi kömény szivben is szánalmat gerjesztő.
— De hát ön ismét blaludt? — úgymond szomszédom, némi kis boszusággal könyökével meglöki-én. Történetemnek már vége van; — ön még most se végezné alvását?
O távozék, én pedig, álmos szempilláimat dörgölve," felállók a haza tértem, ho«y hozzá fogjak a .Bukott angyal* történetének írásához.
Bartalotti utáu: SZOMOK.
IRODALOM.
Köny vlHiiiertetéu. Törvén yszékiorvostudomány,
jogászok és orvoaok számára:
... 1. Dr. Sikor József tanártól. Pesten, 1871. Eggenberger féle kiadó könyvkereskedésben. Ara 1 frt 40 kr.
E könyvecskének egyik ozélja, oly képzettséget adni a jogtudósnak, mely által lehetővé tétetik, hogy a törvényszéki orvos működése ellenében ellenőrzést gyakorolhasson; másik czélja irányt adni a törvényszéki orvosnak arra, hogy a törvényszéki vizsgálatokat a törvény szavaival tudja hely esőn írásba foglalni.
E rövid szavakban foglalt figyelmeztetés elégséges arra, hogy a könyvet minden jogtudós és orvos bírja.
2. A másik könyv nok czimo: „Szabály-rondolot a bűnvádi eljárási költségek meghatározásáról". Hivatalos kiadás. Pest, 1872. Kiadja Kátli Mór. E könyvecskét azért ajánlom orvostáraaim figyelmébe, mert magában foglalja az orvosi dijszabály azon részét, moly a hivatalos vizsgálatokra vonatkozik. Az az orvos é« vegyész, a ki a járásbíróságoknak szolgálatot tesz, o könyvecske nélkül ol nem lehet. Tüzotoseii ajánlom loetidó megvásárlását. Ara 40 kr.
JP^EKSÁNCZKY.
— Fogyasztási-egylet (cov*\\\\m-varc\\a) X>igv-Kuni«sán mult hé 15-én megkezdette működését h az clsé félhéuapban 2000 forint értékon felül tott forgalmat, mi életrevalóságáról tesz tanúságot. Addig is, mig oz u^ egyletről bővebb tájékozást nyújthatunk, ajánljuk a közönség rigyolmébo.
— A nagy-kanizsai czéllövéaz-cgylet 1872. övi augusztus 17 én, a délutáni órákban „dijlövészetet" (llostschicssen,) ezt köve-léleg pedig a lazsnaki kertbon tánczkoszorut reudoz, melyre az egylet tisztelt tagjai s ezek családjai oly kéréssel hivatnak inog, hogy személyesen megjelenni, ugy ismerőseiknek von-dégképeni bevezetésével is a vigalom fényét éa kedélyességét emelni szíveskedjenek. — A választmány.
— KöxgylUés. A nagy-kanizsai keres-kedelmisiparbank 111 -ik rendkívüli közgyűlése aug. 6 án, Csengery Antal elnök ur távollóto miatt,Quttmann S. II. alelnök elölülése mollett, kelló számban megjelent részvényesek jelen létében, köztük Kaposvárról többen, novezeteaen: dr. Németh Károly a somogymegyoi takarékpénztár tevékeny igazgatója is jelen volt, megtartatott. — Az alapszabályok módosítása eszközöltetett és pedig egyhangúlag ugy, miként az igazgatóválasztmány előterjesztette; e módosítások azért váltak szükségessé, amennyiben hz uj fióktelepek létesítése igényli. A jegyzőkönyv hitelesítésére tiabochay János, Welisch Sámuel és Ebenspunger Lipót urak kérettek fel.
— Helyrelgaxltás. Lapunk f>8-ik számában hibásan állt, hogy Deák Lajos tette lo r postászati vizsgát, ki már 56 éves, földbirtokos és régi postamester, hanem fia, Deák József, postagyukornok. A jó barátok további élczezéaeiuck megszüntetésére ezennol helyreigazítjuk.
— Tanodul értesítők. I. A kegyes tanitó-rendiek vezotése alatt álló n a g y-k a n i-zsai kath. fögyiunasiuin értesítője l«71/72-ik tanévről. Tisztelt munkatársunk Farkas László, nagy érdekű értekozését hozza a .tárgyak nagysága és távolsága iránti tájékozottság" csiuimel. Ezután közöltetnek az adományok s jótékonyságok. A segélyző-egylet 462 frt 55 krt tesz, melynek kamataiból, 4 szegény sorsú iHu 5—5 frt segélyt nyert. A Sümegi\')\' ösztön
dijat — 60 frtot — Pulay Ká.roly nyerto el. -12 kegyedrondi tanár s 2 világi mflködött. Az ifjúság létszáma 272, és podig: I. osztály 61, II. 4«>; III. 28. IV. 31, V. 36, VI. 22. VII. 23 és VIII. 22 ifjúval. — Ilorvátajku 8, némo( 2 volt. Meghalt l, tandijmontca volt 34. Az érettségi vizsgát 16 tette le. Az igazgatói figyelmeztetést szeptember közepén az uj tanév közeledtével fogjuk közölni. — II. A keszthelyi közös elemi népiskola név- és érdemsora az 1871-1872. tanév II. felébon. A tanuló-ifj ; ság létqzáma VI. fiosztályban 2, V. 17, tanítói BrillI Mór. IV. 54, tan. Keazler Oyula. III. 66, tan. Emecz József. II. 71, tan. Holzmann l\'V rcncz. I. 106, tan. Waacher József. VI. lo-ányosztályban 4, V. 10, IV. 14, tan. Heich Miksn. III. 71, tan. Linter János II. 63, tan. Haspel József I. 113, tan. I\'öltz Pál. Ösuzesen 591. Hitoktatók: Muraközy Pál éa (labor Lajos, segédlelkészek, Kohn Salamon, ker. rabbi, női munkavezetők: Emeczné llraun Borbála és Oppenheim Katalin voltak. Adakoztak: Bálás Árpád és Méhes Ernő urak. Ez értesitvények rövid ismertetését folytatjuk ; eddig küldetett hozzánk a győri főgymnasium, a bajai állami tanítóképezde, a soproni felsőbb leánytanoda értesítője és a koloxs monostori gazd. tanintézet évkönyve.
P — Tüz. Keszthely-Polgárvároson e hó 9-én d. u. 3 órakor tüz ütött ki s egy, az uradalom tulajdonát képező lakházat hamvasztott el.
— Perl fogorvos Bécsből jelenleg Keszthelyen időzik, ttein Kaposvárott.
— Di\'fry János aug. 13-áu tartja prog rammbeszédét Letenyén
Balaton-Füreden f. hó 8-án 50 frt belépti dij mellett zártkörű piquuniquu rendeztetett, tndósitónk megrovással közli velünk.
— Pályáxat a nagy-kanizsai polgári oskola tanári állásaira eddig 26 érkezott a polgármesteri hivatalba.
— llÖvld hírek. A zultán Mahmud basa elmozdításával szabadelvű Midhad basát no-vozte ki nagyvezlrjóvé. — Pauliné asszony jolenh\'g a bécai dalszínházban vendégszerepel.
— A berlini találkozáskor Bismark, Gorcsa-kov és Amlrássy értekezletet fognak tartani, i
— A jezsuita congregatiokflt Schriniinben
Posonbcn föloszlattáks a jezsuita-templomokat bezártáR. — A pápa és Antonolli bibornok közt szakadás áll kilszöbtü), mely valószínűleg az államtitkár lelópését vonja maga után. — Philadelphiában a munkás coavontió (iránt jelöli ségo mellett nyilatkozik. — Fiúméban hurka-kapolyit nagy lolkesedéssol fogadták; fáklyás-zonét adtak s a várost kivilágosították. — A bécsi világtá^latot az orosz czár is megfogja látogatni. — Broilyban a lonazövőgyárak gőzkat-lan nak szétrobbanásától félnek. — Komania-Planináhan a török posta kiraboltatott, Bosniá-b.tn több rablóbanda merült fel. — A cubai háború megkezdető, óta 13,000 felkolő esett el h mintegy 70,000 hódoltak inog. — Xantus j Jánost a sziámi király a fehér-olophunt-rend lovagjává nevezte ki. - 6 lelségo rendeletéből, a meghalt (iuise herczegért udvari gyász tarta tik f. hó 6 tói 16 napig. — Thiers egészsége \\eljesen helyreállt s már el is utazott Tion-villebe. — IVsteu Traub novü izraelita magát és 4 kis gyermekét aug. 7-én cyankalival végezte ki. - A bécsi burgban több éjen 12 órakor megjelont kísértet,kit a boldogult Zsófia főiig asz-sz»ny lelkének véltek — lelőtték. — O-aa alezredes szép ueje, azon gyanú folytáu, hogy férje más nőnek udvarol, Pozsony bau sziveu-lőtto msgát. — Kovács Márton n.-szombati kertésr 3 db 42 fontos guadelup dinnyét küldött királyné ö Felségének. — LajoB bajor király a német császárt átutaztában nem fogadta, hanem egyik fóliadscgédét küldte üdvözletére, kit viszont a német császár nem fogadott el.— M.-Vásárhelyt nagy tűzvész dühöngött a napokban. — Aug. 5-én 100 éve mult, hogy Szt-l\'étervárott aláírták ama szerződési, moly Lengyelország első feloszlatását kimondotta. — Kulin közös hadllgyér le fog mondani s helyéi — mint hirlik — b. Kollcr foglalná el. -- Pest város deficitje 9C0,000 frt. — A Dunán készítendő vasúti hidat egy párisi építész 4,200,(XX) | frtért készítheti el. — Vasmegye régiségtárt szervezett s nyitott meg. — Ka»sán okluberben tartják a felső-magyarországi muzeum alakuló gyűlését. — Pomwgyon (Mosontn) e hó I én éjjel 142 ház égett le s egy tűzfal leomlása 17 ember életét oltá ki; a kárt 000,000 frtra teszik. — Devrient Emil, a hírneves színész, Dresdában e hó 6-án éjjel meghalt. -Kuskund-jukban 8-án több, mint 1(XX) család maradt a
nagy tüz miatt f dél nélkül. — A legmélyebb kut ásásával — Berlintől délre — felhagytak, miután 1271 motrnyiresom kaptak forráat. — A döblingi apácza-kolostorból 12 fiatal, leány ti.nt ol, hármat olfogtak. — A jezsuiták oly nagy számmal vándorolnak Qalicziába, hogy legközelebb uj misaiók alapításáról fogunk hallani. _
Szerkesztői üzenet.
260. D. Közöljük, i magánlevelünket mielőbb megírjuk.
Stíl. „Csokonai Vilii Mihály emlékezete* etini a költeményt vettUk * nepteniber 8-án alkalmilag
köiöljOk.
2<32. T. J. Daua-Pentele. Azonnal küldetett.
268. «. h. Mindkét tndésltáa megkésett. /
264. .Három vltll után-... ej «j, heh udva-riaa 8n. Nem a nyilvánosság elé való.
165 „Papilka Jancsihoz." Ne bánUa fln Paprika Jancsit, mert iaimlt önön lest a aor .— kikapni.
26A. .lluciu tfle", tanácsoljak, hogy a kapu-f.\'lfátél is hnrtuazék I-I.
267. Már hogy g..udoij» On aa ily vora kOi-
lését :
Zala vire, Zala rákja, A a/lvemet mindig bántja. Tudod rúnám : a Italaton Házadhoz nem messze vagyon. Kelelet: Hiába ij-esti, neui fél at a rúna,
Mikor On a Pegazust ilyetén uyuasa.
268. B Kegyed már szerencsésebb. (?) Halljuk :
Jer aa Ölembe kedvei, Én vagyok aa a hentes, Megmérem jé a fontot. S adok rá velőt csontot sat.
Csak vegye a bárdot kesébe toll helyeit.
860. A balaton füredi ét héviai tuddsiUsokat sajnálatunkra a legkOtele bbi számra vagyunk kénytelenek halasztani
Heti naptár.
Augusztus ll-tíl 17-ig. 1872. * \'-j
Hu - ét heti- j nap | Calholikus naptár Protestáns naptár 4
32) li.ddogok a s Luk. X. emek\'.
11 12 13 14 15 17 Vasárnap Hétrü Kedd ^zorda Csütörtök Pélitejc f 12 B. tx el. Klára sz. Hypol. Eusebiu N bold anz, Kókut pUs. Llberat F II Herru. Klára Ipoly Kuscblu Nagy b. a. Izsák Angutt a a i l-l « n
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
Gazdaszatl Jegyzek saját tuaosltolnHtöl.
Gabnapiarcz:
Boglár
Csáktornya
Gyor
Kaposvár
Kesithely
Nagy-Kanizsa
Pápa
Péc*
Peti
Süinegh Székesfehérvár Ösigcthvár Szombathely Varasd Vetspréin Zala-Kgersieg
Kelőt:
liuza
7.1®—.—S.iojja.áO -3.11Í I. I\'ú.60—íi.3ol|3.50 -3.2(jj f. jö.70—6.203.60—3.20
J.|ö.76—6.6o}4.--3*1
). S.60 -6.2üj\'3.8ö-3.1o\' ).|ö.75— 5.öO|3.20-3.
r.D6.--6.601 js.40—3.20.
). |6.20—5.50-4.---3.60
) |6.50-6.20l\'4.l0- .. ). K.60—6.90||3.60—3.60
}. |6.80—6.3O!\'4.--3.7UÍ
5. p.40—5.Í0.3.50—3.40 ó.60-5.4t<|3.20—3.10
9. ||6.--6.5014.60-
-Ü4.36. . j{lí.90—3.80 -j l\'.M) -3.70
\\rpa /.ab
Kuko-
I Kolos Bab Hajdina
a k ó j i
1. ||i>.60—6.-1. !;\').00—&.40Í ií.\'tJ.iO -«.— B.IÍ6.20-6.10
i.--- .-
J.30 3.-S.30--3.
3.--2.1
>.--2.
2.60 - 2. 2.70—a.:
3.-2.i
3.20-2.;
i.--2.
3.30 -2, 3.16—3. 2.60-2 2.30-2. 3.50—3. 3.35— . 9.20—8. 2.65-2. 3.60-
r"
<tl> i.ÖO
-1.70 4.50 -1.203. - -
- .—kco—t.ioj......-
-1.7tM.»0— l;3»j:3.»0—3.45 -1.60J4.90—4.
—1.05 j .--.—|3.6U—3.20
)—3.60] .--.—
-I.5tlj4.50— .—II3.16—«. -
-,[4.20 -4.— 3.60— .-
.20-3.80*,,- - .-
.- .— 3.a»—3. -
5 70—5.40 I .--.-

Széna Szalma Kein. fa; Időjá-tm\'t/sája ináy.sájaji öle j rá8
Termények állapota
J -
--.— 8.--6.-
2OI.80--| 2.20 —«a.ao 101.95
,50l2.—
-hl H
-2.-jU.30—4.10 . .
-1.70. t.10—4.-J3.55 -3.601 .---.— I
-2.ítj 1.6O -4.40| .--l.Sí|t.80 —-1. -l.7lttl.20—3. I -2.-ll.60-4.— I -1.9OW.60- .--1.9<|i.60—4.30 .— - .—|l.90- .— 3.20 ..
-1.90|l.9O--3Í<ij«V5O-- .--..
-2.2l|l.2(>— .-p.---■—14.--.~4.2U—
>2 M •..4|2«|28-22j2l|27|-
_J
-21j2«j28-" 80—133 -
26i 30 31 — 1.40— .— 8.--

- 1.20— .— 114.-
(1 .60— .-||5.--12.
kedvező meleg kellemet meleg meleg 1«J Ji kiel., kiv. kuko ssár. m. roti it a.Jp.k kitUnl!
kellemes 1\'
lt
kecaegtelS
Jutányos, szép, ©s jó!!!
már régóta az én „J elszavam", ^^
melyet daczára annak, hogy valamennyi papírgyár óa a munka-cró 25% áromoléat nyert, ozontul is kövotek, ós azért bátor vagyok áruimat a régi mcscszorA jutányos árak mellutt ajánlani:
100 db látogató Jegy, 5 porcz alatt olkóazitvo......— frt 50 kr.
100 >t levélpapír nóvvcí vagy kozdóbotUkkcl......— „ 50 kr.
100 tt tt " fokoto nyomáa........— , 70 kr.
100 tt tt » boritókkal szóp papirtokban .... 1 . — kr.
100 tt ü*letí levél névvel, fokoto nyomás........1 , 30 kr.
ogy egész rizsma levélpapír vásárlásával a név ingyen nyomatik reá. Czimnok, eljegyzési és esketési jegyok, tánezrondek és áruszámlák legújabb uiucriknl Kvornhnjlóiiion legjutányosabban készíttetnek.
Irodai és czimtáblák 10 perez alatt olkészUlnok, darabja 50, 80 kr. 1 frt, a legnagyobbak és legszebbok 3 frt,
urak és hölgyekre nézvo, különösen utazások alkalmával igeu czélszerUek. l\'apir-gallér éa kézfodornak tuczatja 30, 35 kr;
úti*, varró és irósiükHCKlett\'k, útitáskák, könyvtárczák zárral és zár nélkill darabja 80 krtél egés^ 10—15 ftig; továbbá: urak, hölgyek éa gyormekok részére valé ajándékoknak igen alkalmas klllönfélo jutányos éa szép áruezikkek.
KUlOnOten ajánlom a divatot kottSs névvonátokat is ciimekvt, molyok nyoinégyá-ramban lovelekcn ét borítékokon arany- és egyéb színekben U-gfinofnabban és logpninpásabban kétaülnek, nem kUlSnben a még mindig Igen ritka franeaia rooooo leveleket, névizeriut: Neptiin, öilhouette, Kgyptieu, Muaiquo, Diaboliiiuo, Joujou, Atout, Itébé, (,\'améc tat. igen jutányot áron.
KANITZ C„
papír gy&rtmdny ii diizáru kerukódéte, nivvon&t- it peciitjegy-gyira l\'etten 6 Dedkutcea 6. — Ei ivi nov. í-jitOl fogva : l)orottya-utexa, 12. sx. Mfc* írásbeli megbliSsok teljes megelégitléire é» utánvét mellett azonnal teljeilttetnek.
Esedékes szelvények díjtalanul váltatnak be
; \' .................. "" 1
A soproni leszámitoló-bank
és njiiooi magyar jel/ilog liitcl-bank
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN.
Mindennemű állam és hitel papírok, állami elsőbbségi és füldteherinen-tesitési kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz éa elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre (»% kamatra fogadtatnak cl.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállitis utáni naptól G4/0 kamatoznák.
Tőzsdei megbízások a legjobb és* legolcsóbb feltételek alatt teljesítettnek.
rv
imum l"UM|HÍIP |l\'l|>|lll »M»M<3

Pályázat
felső népiskolai tanítói állásokra.
Tapolcza városá1-fiuk számára az 1872-3-íki tanévre felállítandó gazduságLszakosztálylyal bővítőit négy osztályú fel sőbb népiskolának l-ső osztály a folyó évi október 1-ón megfog nyittatni.
Ennek folytán \'J rendos ós 3 segédtanítói állásra ezenuol pályáxHt nyittatik, úgymint:
1 Magyarnyelv ós németnyelv tudományi-, történőt- és földrajzi szakra;
5f. mennyiségtani, (szám- és mértan) könyvvitel- és természettani szakra;
3. mezei-, gazdasági- és természetrajzi szakra.
Mindozou rendes tanítói állásokkal külön-külön f>f>0 forint
fizetés, 200 forint helyi pótlék ós 100 frt lakbér van egybekapcsolva.
4. Kajz- és szépirási tanítói állásra 250 frt fizótéssol ;
5. éncktanitói állásra 200 frt fizetéssel;
ti. testgyakorlati tanitói állásra-200 Irt fizetéssel.
A pályázni kívánók tisztelettel felhívatnak, hogy életkoruk-, végzott tanulmányai-, felső népiskolai szakképzettségükről tanúskodó okmányokkul fölszerelt felszerelt kérvényeiket f. évi augusztus 30-ig aíólirott tanácshoz beküldeni szíveskedjenek.
Tapolozán, 1872. augusztus 5-én.
A városi tanács.
Dle Akademle fllr Haudel und Industrie i*í%raz,
eine von Kaufleuten und InduatrielUu Stvirrmarka gegrdndetc hMicro kaafniKuiilach-induatriell« Hilduiigaanatall, beglnnt am I.
Október |. J. Ihr i hntes Sohuljahr. Zweok d«r Schule : Oio Iheorí-tiache Und prakliacko Auíliil-dung tllclitiger OeaehKfatloute.
Orflsnlsatlon : Die Hcliule l/eateht au« awel Kachacbnleii j der kauftaKnnlichen und dór kaufmnnnisch-industriellen. jede mit 3 Jahreakuraen ; die letatere gliederl »icb lu ,»jne cheniitche und In ehie meotuuiliohe Kícbtung. Ainier dcu Eacligcgenallínden wer-den 3 8pracheu gelehrt (Ita hmmh. Ii, Krnnxöaiacli uíid Engliach.l KOr die prakliache Auabililiing bcatelit .-in Mustcrcomptolr, cm obimliohei Laboratórium, und ciné mechanlsohe Lehrwerkstátte.
Anfnahmi-Bedlngungen l)a. l-t L,.boii»jabr uud die Kennt nl»»e der Unterrealachlilu, der lltSigefai-lmle "d«r d- * Uniergyiima-aiuma. KOr aolcbc, welche die1 Knnutniia- uiclil bceitxeu, beateht •ine Vprbereítungathule.
Wehrpfllcht: Die Sti.die.enden der Akademie genieaaen. wie die Ktudicrendrn der L\'ní\'eraitit, dei (iymuaaiuma eto., die durcli dal Wehrgeaetx auageaprocliouo llegunatiguiig dea eiujUhrig h\'rei-willlgeodienatca.
Penslonate: Zur l.\'nlerbriiigutig fremder .Studierendcn bc-(tehen von xwei l\'rofeaaoreu der Anslalt gcleiteto und fllr Sludio-rende der Anatalt errichtete Penaionale und Erziehuiigaiiiatitute, ala : dai dea Herru Prof. Aloii Kulin, Haydngaaae Nr. 4.,
„ . . . w«ln»fr\', *tl.i«»irtitttga«ar, 2t>.
Auch kOiinen achtbare l-\'ainilieu, wo Stu icrende aorgfliUige Aufaicbt uud l\'flege vrhalten, von der Direktion naclig.wie.en werden. (»70-3,l)
Auf allo Anfnigen erthcilt bereilwilligat Auakunft und aua-fnhrllctie Proápoete
Dia Direktion der Akademie fUr Handel u. Industrie in Graz.
l)r Alyttu, Dji.ktor.
Au8serordentiich vorthellhafte
GLÜCKSO FFEBTK.
(ilűek und Sogen boi Coliü.
(ároMHo voti der ronp. LandeH-Ktgieruiig gmuitfirfe tífld-l.otterie von ö!»« r
íMilion 820,000Tlialer.
Dicse vorthoilhafto Oeld-Lott\'orio ist <IícniiiuI >vic-deruui durcb íicwluiie k»>>* bedftiteiid vermelirt, sio ónthillt uur 68,000 Looso, und wordon in wonigon Mo-naton in 5 Abthoiíungon fiilgcndi\' (íflwlnnc híoIht k<«-wonnen, niímlich: cin iieuer KroNnt r ll»ti|ifgeH Ilin evem. 120.000 Thrtler. speciel Tlilr. 80,000. -10,000. 26.000, 20,000. 15,000. 12,000, 2-mai 10,000, 3-mal 8000, 1 mai 6000, 3-mal 6000, 12 mai 4000, 1-inal 3000, 3-1-inal 2000, 3-mal 1600, 16 l-mal 1000, Ü-mal 600, 310-mal 400, 16-mal 300, 430 mai 200, 670 inal 100, 76-mal 80, 67 mai 00, 60-iual 60, 20.600 mai 47, 7260-mal 40, 31, 22 A 12 Thali r.
Dio íaewInii-Zieíiung der zweiteu Abthnilung ist nnitlirli auf dou
19-ten und 20 sten August d. J.
fcstgcstol\'.t. Es kos te t liii-rzu die Renovation für
djis gHiur üriKinnllooM nur JjOk Old. Ö. W. da* hnlbe do. nur Old. <"). W. dus vicrtcl do. imr 23/% Old. Ó. W. und sondo-ich dieso Orig nul-LtMine mit itcgiei-uiiK^-wappen (nicht von don verbotenen I\'romessen oder l\'ri-vat-Lotteríün) gegon frankirti\' Einsendung des Hefraui n in Haiikiiott-n solbstntch den nilferiilcolcn Cii-Kcndcn don geohrton Auftrag-Oebern Hofort zu. Die aintliclie ZirhuiiKHÜHte und
dio Vorsonduiifí der Gewinugolder
erfolgt Mofort nueli der Zli litmu an-jedon der Hetheilig-ton prompt uud * erm-hwlegei).
Moin Geschllft ist beknnntlich d(iH AcUextc und. AllerffUlrkllchste, indom bel mir lietheillf/teii schon die yrÖHHtcn Ilauptgcwlnne von Thalev 100,000, 00,000, 60,000, ofinmls 40.000, -20,000, sehr hliufig 12,000, Thalcr, 10.000 riuifrroic.rtc.,un(lJtínffnt in don im Mount Mai (l. J. -siattgohabten Ziehungen dia Geaammt-Summe von Hber 80.000 Thaler laut amtllchen QewtnnlMen bei mir yewonnen habén.
LAZ. SAMS. COHN, in Hamburg.
Ilaupt-Comptoir, Bank-uud Wechsolgeschiift.
M
OLL A. SEIDLITZ-PORA.
dkivtlli a a lcgclKrHbb oaetekbon bebixonyult gyógy-li.At.Unk által mindun, eddig iiinortliáxl .xorok köxött, tagadhatatla-t cl a." helyet foglalják cl j mint axt nők e«cr, a caáaxári birodalom minden réaxébr.l kexcinkhex kllldtitt hála-Iratok a li\'gr.\'axlctoaobhon tann-•itj.-ik, ln\'gv " porok ri.Kz.itt srorulásoknál, emésilhotetlenségeknél. gyo morhévnél. \'lováhí.á görcsök, vese- ó* Ideg bajokban, s2lvdobogasn.1l, Ido gesseg okozta főfájás, verlolulás. -égül hysterlára bukó.- <\'* huznmos hányásra hnjUi\'nnál a. legjuhb ^Ik-rrel alkalmaztatnak. « a legla.t-.ab eyó()hatnal crcdim\'nyoxiek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
Sós PÁLINKA és SO.
A legmegbízhatóbb orroaazor a axenvedö cmbcriiíg aegcdíl-móro minden helaS óa klllaö gyuladáa, legtlíbb l.cteg\'aig, miudnune. mfl aob-, fej-, fül- ín togfájáa, rígl eórvek .la nyitott ael-k, rák, fen-, axemgyudáa, bínuláa c« inindewicmfi zírlllía ollcn. stb. atb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
DA legtisztább óa leghathatóaabb orvoai azor Norvégia bcgyeibCl nem cmrólendS fel a meatera/gcucn tlaztitott halmájtslr-olajjal.
A. valódi Dorsch-halmájzslr-olaJ mell- óa tUdő-bájoknél, sorophu-lus- «a raohllis-l\'ctcgavgekbcn legjobb gyógybatáaaal van; meggyógyítja a Icgidiiltebb köszvény, ta osúzbnjokat, valamint ax idöazaki bórklltegekef.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak Nayy-KanixHán: Bolus J. gyógysz. Lovák K.
gyógysz. t\'esselhoffer J. és Kosonfold F. uraknál. Belovárott l.akorica\'0. Csáktornyán Káráaz ll. Csurgón Kr.ijlcr Dávid Kaposvárott Kob\'n Jakab Kapronoián Wcrli Sánd. gyógyít. Keszthelyen Wúnach K. Kereszten Hreyer Jakab fiai Kőszegen Caacainoviu laiv. gyógyaz
IOBSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
M leienyen Kalívoda J. gyógyzz. | Marczalíban Iaztl Nándor
Bánok-Szt.-gy0rgy8n Kibicz J. gv-II Szambathelyen I\'llíeh Eerencz gy !| Sopronybsn Mezey Andrái gyógyaz. i! Zágrábban Mitielbach 7.a. gyógyax.
, Ceyíeck J. J. gy>5gy«z. || , IJrweiax Fr. gyógyzz.
Í]1\\ K1 x Vilma
ozennel nyilvánosan kijelentem, hogy én, mint boldogult Dr. Rix A. özvegye 15 óv óta e1lliexcflye<lüll készitőjo vagyok a valódi és hamisítatlan Ponii>atlour-I*átixMuuk, mert csákón magam ismerem ennek készítési titkát.-Midőn özönnel jelentein, hogy nevezett l\'ompadour-l\'ászta mostantól kozdvo csak laká, somon, Bécs, Leopoldstadt, grosso Mohrengasso 14. I. Stiegc-Thflr 62, valódi minőségben kapható, intők mindenkit a lilásnál való vétel ellen, minthogy jolonlog sem fő- sem pcd.ig fiók-raktárt nem tartok és a« ozelőtti raktárakat, o l ő f o r d u 11 hamisítások végett megszüntettem. Valódi PompaJour-Pásztám, csodapásztának is nevezve, hatását soha som fogja elhibázni; o felitlmulhatlan arezpaszta eredménye minden várakozáson túli, s egyedül biztos szer arc/.bőrküteg, bőr-atkák, szeplők, májfoltok és pörsenések gyors és esalh.itatlan elűzésére. A vevők annyira biztositvák, hogy nem tapasztalt siker csoté-bon, a pénz visszaadntik. li kitűnő J)ásztábyl l.tégulyvutaaiU ványnyál égylfti 1 frt. ,">0 kr. o. o. (7H7-12.2)
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. — Postai utánvéttel is kUldetik.
q lat dio grOastc, vUlseitig auagczcichncto crato ^
•kals. kön. Ilof-Wasclicfabrlk!
Einzig in ihrer Art in Európa
iat dio gröiatc, vielacltig auagczcíchncto cratc
Pályázat
felső népiskolai tanitói állásokra.
Alsó-I^ndva városában fiuk számára az 1872—3-iki tanévre felállítandó gazdasági szukosztálylyal bővitott, illetőleg négy osztályú felső népiskolának első osztálya a jövő oktobor l-jén megfog nyittatni.
Ennek folytán 3 rendes éa 3 segédtanítói állásra ozonnol pályázat hirdettetik, úgymint:
1. A magyarnyelv és esetleg németnyelv tudományi-, történet- és földrajzi szakra;
2. mennyiségtani-, (szám- és mértnu) könyvvitol- és természettani szakra;
3. mezei-, gazdasági-, és természetrajzi szakra;
Mindezen rendes tanitói állásokkal külön külön 550 frt
fizetés, 200 forint helyi pótlék és 100 frt lakbér van egybekapcsolva. — Az igfizgató-tanitó évi pótlék dija 200 frt.
4. Kajz- és szépirási tanitói állásra 250 frt fizetéssel;
5. énoktanitói állásra 2oO frt fizetéssel; 0. testgyakorlati tanitói állásra 200 frt fizetéssel.
•25
dea E. Fogl, in Wien, 3NT lederlagen UartahUf, Ha.pt.tram
ie
Stadt, Kárntnerslraese 27.
Cckc der lliinmclpfortgaaae, _ ,,zum KrzJicrzoy Kari",
0 weleho durcli atren^ato Solidiilt und auf jedem StUck Waaro mit 0 ZifTern erziclitlicheii Preia oa bei iürer Maaaenprodaction dabin ge-0 braclit hat, dai sio dem Exporté, Engroa- aowio Detailverkaufe 0 von kehiem der anpreiaondou Handlcr Krieiclibarca, auaaorordent- a A lich Uílligei und Hcatct, unter vollator Oarautio bictet uud nach 0 0 deu Provinzet) auf briefliches Verlangcn llcatcllungen prompt zu- A 0 aendet und N\'ichtpaaaendea retour nimmt. A
- Engl. Ch iffon-He in tleii mit| lUtmen- Untcrröcke *ut I\'or- % oder ohno UalzkrHgon,acliAner alaicail odor feinatcui ltoi k-Karclient * I.cinen (boi bricflicher Healcllung zu ll. 4, mii Ktiukorei-KinaKtzcn ti. £ iat der Malaumrang anzugeben)daa 5, 6 —811. S
0 StUck U. 1,80, 2,2.60, 3—8.&0.Da»i lXtmiiuttrUinpfc oder Her- Z 0 Eleganteato uud Praktlaeheate. \\retl Fussaocken, daa Dtzdll.6, 0
• liumburg. lAlnen llerrcti.p\'»-10 ^inaién. a
• /Z«Mrf«í(llalzutnfanganxugebon) Jfauiennite<ler xum ScImUron % ~ zu II. 2, », •!, f), ti die allorbeiten. kTaillcnuuifang iat anzugoben) zu A
ll(U*krHgen, noneator Ea<J-on,!fl- *r P." per D,lzd II. 2,3-4 11. (Halaumfang anxugebeo.)
; 1 Duí-I i.cincn-Tamhcttfíl- a c/ier zu ll. 1.60—2 ll. gröaaore und m , „ feinero zu ti 2.60,3.60, 4, 6—8 fl. Z Herren-Crufrt/eu odor 1 l)t,d Zwirn-HuUhI THc/ür m
lonbhaleti per StUck 76 kr., ü. 1,|... a r. t .. .ma m. •
2 biz ll. 8. |
A pályázni kívánók tisztelettol felhivatnak, hogy élotkó- • j w^f\'w-, végzett tanulmányaik-, fölső népiskolai szakképességökről S iöaiiehe.od.
11. 6, 7, U- 10 Ü. dic felnaten. Seri\'lrtíen od. Ihunitttchcr, j r Dtxd nurfl. 6, ti, 7—9 fl
ruk-
tanúskodó okmányokkal felszerelt kérvéuyciket f. évi augusztus 30-ig alulírott tan .cshoz beküldeni sziveakedjenok. Alsó-Lendván, augusztus 2 áu 1872.
A városi tanács.
Vendcglő-liérliead.m
Molyszorint az osztorgáini főkáptalan zonyéri c j uradalmi tisztségo tudatja: Somogy inogyo t a p s o-
u y i községében levő vendéglőt bor - s pálinkámé- » j
rési joggal, három egymáut kövotő évro, u. m. 1873- I /
diki január 1-től 1875-diki deczomber 31-ig árverés \' ^
I utján bérbeadja; — a-bérleui, szándékozók 200 frt £
bánatpénzzel ellátva, f. évi augusztus hó 25-iki dél- < »
utáni 3 órára helyben, a tiszttartói irodában megjo- ~A [
lenni sziveskedjonok, — avagy : foutobbi bánatpénz- % 3
zel ellátott zárt ievélbcni ajánlataikat\' ugyanazon l\'
ideig a tapsonyi tiszttartói hivatalba bcküldjék. f j}
Kelt Tapsonyban, julius 28-án 1872. ( ü
(864—3,2) Az uradalmi tisztség. < j
llcrren-Unterhosen xu fi.
•60—X II. KeiUchnitt, frai. .........
oder uiiganaohc KaijOli. j 1 fy€lrieH-Tiac/l-OttrilIIIIr WollSne OcHiiiul/feUit - ,I,t-fUr0 I\\r*onen (1 Tiaehtuch init • " " - - -■. paaacnden Serviottcn) xu 0. 6, 6, f
i- 10 fi., ÍUr 12 l\'ora.da&J)oppelte. j
0 ckenzu II. 2, 3, -I, aua Keide II. ti,
:gepclzto oder gcwlrkto Vnterho-»en II. 3—4. Schutz gegen Oi
• ü Letnen - iMunen - llemden
• glatt, zu fl. 1.60,2, főin geschlungen
• fl. 2.60, aowio Sfhwoizorl\'orm, gam
30 Ellen Jlandyarn-Mn- 9 foand goblclcht, auch Donpel. 0 e Kormon mit Slickeroion xu fl" xw\'ra u"gebleicbt zu II. 7.60,11.60, m „toLoil10- >8-16fl. Z
íSticke- 1 8l- ol\'igo »/, breito ltum- 0 ;--lo ii \\buraer IMnwatal xu fl 12,13. m " 18 11.
3,3.60,4,6, ao auch alloi uoe- und llatialliemdon roi, Aitoh Spitzon, xu fl.
lkunen-Narht- oder IHnicr-, ,,, ... ...... .„ „ . „. -
hrlllllen mit laugen Aermeln zu fl Wl,n V °he A
3.60, auch gca.icktfl 7- üli. \'\'"^"\'\'\'"\'f,tt »•\' »•«• 9
cail, oder üarchent fl. 2, 2.60—3 fl. ií „n-„„ , . •\' , „ / f mit Stickcrci i , , •
\\ . \\Letnu>an<l xu fl. \'22,26,30—36, £
l>«inen-Xe{/lifft odor Nac/it-\'fl. auagexóichuci ach5n. Z
w CometH aua felnaten llarchent xuj . 60 und 64 Ellen unvorgl gnte Zl
• U: W, auaYransOalaeliem Ua-\'Itunihurger oder llotMnOei- m
• JlV.űíw.0 "U ^ 3 4 Ú-j f (Handgcapinnat und \'/, br. ,
Eine vorzüglicho Schrift für Loidende aller Art unter dem Titel:
Krankenheil
oder: Die Kunst, das menschliche Lében zu verlangern,
sich von jeder Krankhel^ zu befreien und vor den-selben zu sofaUtzen.
Ein untrüglicher Kathgebor in állon Krankheiten, wolchen
Namon sic auch lühron mögon. I\'i cíh 30 kr. bietet L o i d o n d o n aller Art — ihro Krunkhoit möge oinon Namon habon, vrolchon sio wollo — zuvorliissigon Kath uud sicherp IlÜlfo. \\Yor seino .Oosuudhoit liébt, won-do don geringen Botrag von 30 kr. an. Zu habon in der Buchhandlung von J. WAJD1TS in 0 r o s s-K a n i z s a.
ntgebeo.)
0 (Halaumfang
• Brlefliche Besteiiungen
0 gen odor Poatnachuabme unter
a El FOGL,
- Mariahllfer8tra8S6 25.
ii.Ju,uo,timi.
in heliet.igcr P|K,rho .UI ilcn Pro- Z
viui.IIK.-Kl.il g,Krn Q«M.«lllllin. Z (Jar.uliu Qberallliin iu^.\'.oimI.I _ Z adíM.imn: 12,10) Z"
Mlcii, k. k. Ilofllcferaiit, •
Í • Bő11" Kiokaufo von jo fl. 5U 0 St. liali.ltüdio i-rati.. 2
V- " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa •
Wajdila Jóisr.f kiadó-, l«p- ós nyooidntniajdouos, gyorssujtónyomtaii Nagy-Kauizsíín.
Kdldniís figyelmet írdemeinek i legújabb találmányú valódi amerikai
Littlc AVanzer-féle
Képelj Kkézzel és lábbal hajthatók.^" \'
A legegyszerűbb és legtökéletesebb varrógép Ara asztal nélkül 48 . frt, asztallal egyQtt 68 frt. j
legolcsóbb eredeti gyári áron
kaphatók:
ROSENFELD ADOLF
raktárában, a Imi izíiite a hozzávaló ■
tű, czérna, selyem, olaj,
jutányosán kaphatók.
A varrógépek tartósságát és szilárd szerkezetét több bizonyítvány tanúsítja, melyeket helyben s vidéken elárusított gépek vevői elismerésül küldöttek a fpatirt raktárbizományoshoz.
NABY-KAJJIZ8A, 1878. augusztus 15-én. QS-llt azá,m. Tizenegyedik évfolyam.
r
—...... "-Ta \'
nl.il ár: 1
t Ti
Elóflzetéti
egésr 4rre fél «i*r« negyed Kgyfutáin 10 /„•
Hirdetések jutányosán
j ,-N V-1LT I\'KIUIKX
aoroukiot 10 kró \' totnek fel. fek..
Zala-Soinoijyi közlöny
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" es a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
Hetenklnt kétszer, vasárnap-vS csütörtökön,
megjelenő
vegyes tartalnt
A lap szellemi részét illetó kóalcmények tzcrkesxtóhez, —
anyagi részét illetó közlemények pedig kíadohox bérmentve in-tízttudflkt. .
NAGY-KANIZSA Wlasaloiház.
A
Magyar délnyugati (pápa-esáktor-nyai) vasút.
*Ezen, az ország dunántuli részére nézve oly fontos, de különösen Zalamegyére — ennek egy eddig a világ forgalmát elzárva volt részét, a Göcsejt —- keresztül metszvén — életkérdéssé vált vasúti vonal, mely egyszeismint a megye székvárosát, Zala-Egerszogct, minden tekintetben emelni és virágzó kereskedői várossá tenni van hivatva, ~ Ugye mai nap cképen áll.
A tervezők megnyervén a mérnöki előmunkálatokra szükséges ministeri engedélyt — ifjabb gróf Batthyány Zsigmond érdektársai nevében f, hó ö-én Zala-Eger-szegre értekezletet hivdtt össze, a további teendők megvitatása végett.
Zala-Egerszeg városa és az épen* az évnegyedes megyei gyűlés alkalmával jelenlévő vidéki urak szép bizonyságát adták annak, hogy ők a korszellem intő szavát megértvén, nemcsak tömegesen vettek részt a városházán tartott tanácskozmányban, de tettleges áldozatokkal a vaspálya" létesítésére közreműködni részint kötelezóleg magukat elhatározták, részint ezt tenui megígérték. Az értekezlot ugyanis e kővetkezőkben állapodott niögr\' .....
A mérnöki előmunkálatok- ós egyéb előleges kiadásoAi szükséges 16,000 frt 1600 darab 10 frtos részvények által fog beszereztetni. E végből egy társaság alakit-tatik, mely alapszabályait megerősítés végett a kormányhoz felküldi, és azoknak rc-ménylhctőleg gyors visszaérkezése után megalakul, megválasztván elnökét, pénztárnokát és jogügyi tanácsosát, ki egyszers mint a jegyzői teendőket is végzendi, valamint a 4 tagbői álló igazgató-választmányt. Elnökül előre is Qróf Batthyány Zsigmond ur. jegyzőül pedig Szigethy Antal ur választatott meg egyhangúlag, -t- az engedélyeik képezendik azigazgató-választmányt. Az alapszabályok szerkesztésével Sgigethy Antal, Árvay István, Kaiser Zsigmond és Fackh Gedó urak bízattak meg. 00 aláírási
iv bocsájtatott ki, melyük a létesítendő vasr ut-voual mentében lakó uruk kö/.ött kiosztatván — a folyó hó 25-én Zakt:Egerszegen tartandó ujabb értekezletig vissza váratnak. Az, ulairusok sorát Zalit-Egerszeg városa 100 rész.ényilyel kezdette meg, és bizton lehet remény leni, hogy e szép példa követőkre fog találni, és az löOO részvény-rövid idó alatt elkelend. Annál is inkább várható ez eredmény, miután az engedélyesek elhatározták, hogy minden részvényes ugyanannyi vasúti részvényre tarthat Számol a kibocsátási árért — a liánv 10 frtos részvényt aláir.
Most már tehát Zalamegye polgáraitól függ az cI.hó .elhatározó lépést lehetővé tenni egv oly ügyben, melynek kivitele egy nagy vidéknek a közlekedés hiánya miatt részben parlagon hevert gazdagságát nap-fényro jutaudja, annak szellemi és anyagi gyarapodást, művelődést biztositánd.
Hiszszük, hogy c megye minden szép-és jóra fogékony lakói, számtalanszor bebizonyított áldozatkészségüket újra előveszik, s ez által oly közügyet segítenek elő, melyben a nép ezerciuek vagyoni emelkedéséről van szó. i . v
Máskor ezen tervezett v&sut-ver.&l irányáról és\'műszaki oldaláról fogjuk a tisztelt közönséget e lapok^itjáu értesíteni.
Zala-Egerszeg, augusztusban 1872.
V, G.
Zalamegye alispánjának évnegyedes Jelentése."
Megyénknek a indít május, jtinius és július hónapokban! állapotáról van szerencsém évnegyedes jelentésemet a tekintetes bizottmány i közgyűlésnek a következőkben előterjeszteni :
A beérkezett főorvosi jelentés szerint a múlt évnegyedben általában az egészségi állapot nem volt kedvezőnek mondható. — Mert habár apri} hóban a londvai, muraközi, kanizsai és keszthelyi járásokban a beteg-forgalom csekélyet»b volt is, de a. többi járásokban már a betegedósok nagyobb számban fordultak elő.
— Május bóban\'a vörheny a baksai és zalaegerszegi jnrasokbau észleltetvén, az elsőben ugyun nutii huká tartott, de az utóbbiban, különösen ZalnKgeraz. g mezőváróénban járvány-uvá fuj,ni, a juiiitts vegéig folytonosan fokozódott, a gyermekük közitI »zuiuos nliiozatot ragadott oi, olyannyira: hogy a nyavalyának rugafyoa volta miau az iskolák bezáratása is szükségessé .yalt; -r a járvány junitis végével olórvéi> tetőpontját, azóta folytonosan alább hágy.
A hasznos házi állatoknál: april és május honapokbnu semminemű ragály vagy járvány nem mutatkozott ugyan, de a lovak kö zött eg^yes takony, bőrféreg- «S8 kosz-esetek ad-\' ták elő magukat, melyeknek azonban tovább; terjedésük megakadályoztatott, nevezetesen Uossenyóben 2 es felhő Szemen} ón egy darab ló takiíyosság miatt megsemmisíttetett. — Ju uius hóban a szarvasmarháknál a magában i>em életveszélyes, de a gazdaságra lelőtte alkalmatlan, s nagy hátramaradást okozó száj-és koröíu járvány a mégy.e több helyén kiütvén, megsziintnek még most sem mondható, s e tekintetben a keriileti állatorvosok utasitva lőnek, hogy a gyógykezelést járásaikban szorgalmasan teljesítsék, a népet a szükséges okszerű gyógyításra oktassák, s az ezen bajban szenvedő marháktól nyerhető tápanyagokat, úgymint hust, tejet, vajat emberi táplálkozásra fordítani lehetőleg akadályozzák.
Szerencsétlen szülés, hol szülési beavatkozásra volt szükség, történt -1, melyek közül 3 esetben,az.anyák és gyermekek életben maradtak, egyben pedig elhalt. — Gyermek-gyilkolás 2 fordult elő,egyiknél a gyermekko-ponyája összezúzatott, a másiknál a köldökzsinór elmetszette és el neui kötése miatt bokó vetkezett el vérzés okozta a halalt.
lionczolás teljesíttetett összesen 21-on. — 13 törvényszéki és 8 rendőri, külbőhulla vizsgálat rendőri esetekben teljesíttetett ltf. — Mérgezés egy som történt. — Veszett állat általi marás 1 fordult elő Ilosszufaluban, hol az állítólag dühös eb által mogmarj^ogyén a járásorvos által gyógykezelés alá vétetvén, meg-gyógyult, liellatinczon és Isqákóczou a veszett eb a falu kutyáit megmarván, ezek mindany-nyían agyonlövetlek.
Elmezavar bárom esetben éazleltotott, egy gyermekágyas nőnél, ki meggyógyult és egy szabadságos katonánál Koppány ban, ki
— minthogy valöbzinülog csak gombaevéstói kapta baját, sziule meggyógyult, és ogy keszthelyi nőnél,\\ ki gyógykozoléa és felügyelet alatt tartntik.
Véletlen azerenca tént Ü. — Ezek közű esett, 2 leány Monoat agyongázoltatok, 8 egy fal által agyonny\\omuto Öngyilkos volt (J tán, 2 agyonlövés álla Zalavárott juuiut ges gombaevés1 utáu r gyér inuk moggyógy ult Csáfordou egy t feldűlvén, a kocsisnak A természetes hí ril hóban Muraközben, ezai járásokban olőfor bajnak a betegek elkUl sikeres beoltása által hogy juniua bobau u természetes himlőnek i a védhimlő-ojtás meg, folytattatík, az ismét o, nem vehető.
Az alispáni biva rói jelentések egyikéi szerint Letenyén mult pedig 1, összesen 4 telié a baj azonbau, ugy Iái dott, miután erről ájul tés említést nem tesz. Egerszegen is egy is kedéa tekintetéből a ca vér és nehéz tehén, a i tásból eredt tUdógyula minek azonbau a hejylj semmi befolyása mnea\' Az orvo\'si jelent ban felhozott véletlen halálozások az alispáui lentések szerint követi l\'etráír József oi még april 2-án vélotlo és hullája az alsó-don 17-én kifogatott éa el László aöjtöri béres töt lógépet vontatván hazu nal meghalt. — l\'.-cde bort juniiia hóban a bi József deklezsini h rohamokban szenvedv a Murába fult, houm Hagladi Feroncz kis-ca juniue 4-én a mezőn ló Varga János vadamos reit és tehenét Mészár geltetvén, ezek a kárt — de mivel másnap.\\
TÁRCZA.
Gyász-lombok Gizellául sírjára.
IV.
Még ne, ne vigyétek ol fit,
Hadd adjunk ogy caókot neki: Tán plr Omlik a bilit aroara S folnéxnek még ránk axomcl.
Arcxdortl I a aiemén egy sugár I
BaivUnk gyökéréig hatna. 8 bol must dúl a kluok gyilka, Helyt a aaelld üdv foglalna ...
V.
Legyen, legyen tehát, kinoxiatok agyon, Tépjétek ki axlvem, hordjátok axét agyam, Itlax o kedvea lánynyal érxelm, a gondolatom, Köményein, axerelmoui, mind temotve vagyon... Oh I miéit la axerettem én 6t oly nagyon I Hinen éaxletimre, K búi aiUrkdletre,
Most még a hit la csak mesén világot von ... De, ne támadj kétely, uyotnoru ^ebiemben, A jóságos ég végtete ollenébo f ... Ea h« pillanatig téveteg bántálak, Nagy Itten, srámitsd bo kínjaim lilának .. .
VI.
Kitemettétek máríl.Xjí, jé,... do oda-e,
Hol ai ös.apáoak rivlgyáihat neme ? I
Hol majd saellemelk, s/.ép csillagos éijel
Sxundergetik ogy miit ttlndéri mcaével
Kx a kis liny meg ott bujésdit játax\' nila,
Mint baxatért gerlo a lomb al\'tonyiba ;
H mlg a resiliet\'i aKg lígyelme felleli, •
Oda iiOkik, a keblét titkon átöleli.
Moat aajiwé Oreg axlvéhox siorltja,
Hfrmatfja\'túrtólt irycngén elslmitja,
lité arnit bfitl hideg rsékjaival ; f
Nyng4g>"< bebiuti tündérek ilmival____—
Majd a stelid boldogsttjf.ir folcsjdia őket, 8 Tiraiitják álmukat,... mit ha sxlvüuk megsejt,
l.elktlnk kOxepére beerősítjük némán,
! H cgylllt élnek velünk, aok nyájas éjszakán.......
, Mi meg majd kimegyüuk aOtét fojfájukhita. ; 8 síivUnk sajgó axerelmével virágot boa*
llalvány nebátu-a, a gyászló árva ibolyákat, — ! 8 • kia virágok ajka majd Caak Ügyeljétek, igy sóhajt : „A porléstivnél la Istent imádjátok."
\'. GUOTU GYULA.
Táreza tílrgaczlából.*)
(A axombatbelyl ptlspUk. — Nyelvéaiok. — GUcaej a ax Ortég. — Utunk. — TtlkOrdaiabuk. — Dalok.)
Uoichenhallhól, Ischlből, Berchtcsgaden-bői egyszorro az Órségbo, vagy épeu a Göcsej kellő közepébe repülni, merész vállalkozás. Én roegtotte\'n. Budenz és Szarvas Gábor barátaim az akadémia megbízásából a göcseji tájnyelv tanulmányozására (evén kiküldvo, hozzá-jok szegődtem mükcdvolŐnek.
Szombathely volt a találkozás helye, hol a kollő tájékozást megszerozni kívántuk. A premontreiek (kiknek minden házában nyájasan mosolygó penátosek lakoznak) derék igazgatójukkal : I\'auerral oly szívesen fogadtak, mint a püspök ur maga< Ha a magyar y) elvtudomány o kutatások által gyarapodni fog, az nagyrészt Szabó Imre pi^pöknek loaz köszönhető, mert ö hazafias készséggel a nóvai uradalom lakát a Göca-j kellő közepében ku tatóink rondelkezéaérn boeaátn. Ki a Göcsej (őgaclá nélküli ketdeiics viszonyait ismeri, az
*) Kmlékextllnk lapunkban, hogy iludenx és ! Sxsrvas Gábor jelos nyelvbuvn\'rok. megyénkben vau-| nak, Uerrxik Árpid axéptehstséglt fiatal Irrink axintn - lioxiájuk társulván, a követkexó KOiIoméuyl iria. 1 . • 8xeek. í
érteni fogja ez ajánlat teljes becsét. A novai | uradalmi lakban mindenesotro több lelkinyu- ! galommal élhetnek tanulmányaiknak, mint éltek volna azon legtisztább vityilló-stylban épült kürtő nélküli szellőzetlon azurodékokban, melyekre az ottaiH ópitészek vergődtek. Köszö-not a lolkea főpapnak !
AGöcaoj képezi kutatáaaik derokát, előzményül azonban az őrséget óhajtják rnogto-kinténi, a mjnt figyolmükot utólag az orinány-ságra fogják fordítani.
Az Őrség,\' vagy mint tréfásau nevezik Girgáczia, oly kovéssé földrajzi fogálom, mint r Göcaoj. Amaz Vasvármegyének alsó csücskét foglalja magában 21 községgel, ornoz Zalának legagyagosabb, legszegényebb nyugati részén terül el.
Oraég Kerczáig terjed; BKerczán (ul — úgymond egy paraszt — elfogy a magyar imádság". Kezdődik a tótság.
A kettő igen különbözik egymástól. Kör-mondi kocsisunk igy itélt Göcsejről: caunya ország a\', az Isten ínég huótt lábba se fordios-caon arra. — Girgaczia ellenben, ha nem is termékeny, mégis kellemes, sokszor — mint Uri szt.-Péiernél — andalítón kedves a föld. Valóságjs kert, porsze nem az emberi kéznek^ hanem a \'természetnek ke .yelméből.
"Az őrséget vágigjármk főbb helyein, s duzzadt jegyzőkönyvekkel fértünk meg ideiglenes főhadi szállásunkra: Körmendre. Mindenütt élénk visszhangra talált barátaimnak felszólítása, hogy a vasutak korában oly gvora enyészetnek induló sajátságok tüzeteaon méllá-nyoltatváil, szorgalmas\'gyűjtés á\'tal megtnen-teaaonok, JÓrí-szt.-Péterbcn, Kc ;czán, Nagy- | itákoion mindkét felekezeti lelkészok és tanítók
! nem csak érintkezésbe hoztak a néppel, hanem | jövőre Í8azorgalmá8 inunkatársakul felcsaptak. Még a nők ia .felkarolták az oazmét, és aok érdekes adat épeu tőlök került ki. Azon vdéki köztudalmában régóta élt o gyüjtéa azükaégea-sége, s kutatóink megjelenése caak irányt adott s fellobbantá e törekvést.
Ez az útnak történoti része o sorok meg-irtáig. Szinképzéaül szolgálok néhány tükör-darábbal.
*
Egy faluba érünk a a helység olején találkozunk két kia leány nyal. Szóba olegyodünk velük éa Szarvas (az expeditió kincstartója) egy valóságos rézaranyból készült melltüt csillogtat olóttük, ha a legújabb nótát éneklik. Az egyik gyereknek azemo szinto ragyog a boldogságtól, hamun fájdalom I szégyenlős éa nem mor belekapui. Ezalatt ogy tiz éves fiu csatlakozott hozzájuk, ez már moréazobb, legalább a biztatáaban „mongyátok iazen tudjátokl" Váltig tuszkolja őket, hanom a kicsinyek caak húzódnak, hogy ők bizony nőin éne-keluek.
A csoport észrevétlenül megnőtt.
A kicsinyek a nagyokat nóggatják, mig végro egy kia vállalkozó képű ficzkó rá-
gy ujt:
.Temploinsaeri liires lányok,
llerelynhatyu, ■ Sr.igvák, átkoxxák a papot,
llerotyuhatyu, Sxigyik, átk.oxiák a papot,
Hereiyuhatyu. Mé hagyott rövid /arsángot,
.Heretynhatyit.* \'
Most a jég megvan törve; eloínte beleaflU nek ugyan, néha el is nevetik magukat, hanem
gyanú mertllt fel, váljon nem Mészárostól vott ütések következtében halt é meg? a vizsgálat eredménye a jelentésből ki nom tUnik. — Merse I\'éternét monostor apáti lakost május 20-án ölében levó negyedéves fiával Gerencsér János kékkúti lakos szekerével legázolván, a kis gyermek azonnal meghalt, az anya nehéz sobo ket k apott. — Juliim 22-én Omátor Fereuez vasmegyei horvátfalusi illetőségű szabósegéd fürdés közben, ugy annak fürdötáran Takács Kálmán kárpitos legény, midőn amazt kisegíteni akarná, a z. egerszegi, úgynevezett Gö •>-bös-maloinuál mindketten a Zalába haltak, kiknek szerencsétlen sorsa iránt az illető rokonok Vasmegye utján már értesítve vannak.
Somogyi József bérezi illetőségű szabadságos katona s a letenyei plébánosnál szolgálatban volt kocsis szinte fürdés alkalmáv I ju-lius 26-én a Murái,.-, fuludt.
Körmendi Ferenc* r igy ácsi lakos 3 éves fiát juliui 22-én a hos/zú lajtorja agyonütötte. — Kanász Mihály, béczi 14 éves szolgugyerek agylobb következtében rögtöa elhalálozott. — Smodits József, zala egerszegi szolga >uliua 2ti-án gutaütés által rögtön megbalt. -p Kovács György káptalantóti lakos 1 éves fiát Kóbi Márton, ottani lakos szokerével legázolta és a fiu rögtön meghalt.
Kemendy Oergály Antalnak 12 éves fia július 11-én avöczköndi tilalomnál a vízbe fult.
Öngyilkossági esetek következők fordultak elő: Milley József kis-kanizsai luko* és birtokos april 23 ikán magát pajtájában felakasztotta. — Kósa Márton közép ns-apáti cseléd Gál Mihályné, ugyanottani lakos pajtájában april 21-én magát felakasztotta. — Gro-gor János álladalmt méniovász junius 20. és 21. közti éjjel A^só Londván magát szinte fol-. akasztotta. — Németh Mihály, lescncso-tomaji lakos saját szobájában a gerendára magát felakasztotta. — Fíap Juli tárnoki születésű ven-tei pusztában szolgálatban volt szolgáló magát
{\'unius 2ü-án hasonlóképen felakasztotta. — lakos Forencz, káptalaufai 74 éves aggastyán saját padlásáu magát felakasztotta.
Nagy István söjtöri lakos julius ló ikén pisztolylövéssel veteti /éget ^életének. — No-\' vák József tolvajlás miatt a pacsai börtönben létezett csavargó, mielőtt a keszthelyi kir. járásbírósághoz átkísértetett volna^megelőző éjjel nyakkendőjével a bortönablJk vasára magát felakasztotta.
Gyilkössági esetek, melyek uz utolsó évnegyedes jelentés óta történtek, következők : Poredos Fereuez gumiliczai lakos korcsmáros nőjét f. évi junius ÍÜ-án először fehér tn\'.reuy-nyel megmérgezvén, de ezzel rögtöni halálát elő nem idézhetvén, agyonverto, ellene a bűnvádi eljárás folyamatban v^p. — Zalauéuiot-falusi Hencsey Feronczet saját lakában ugyan németfalusi Szabó Józsefnek József nevű fia baltával agyonvagdalta, a bűnvádi oljárát ellene folyamatban van. — Szabó Imre, rigácsi béres junius 29.-én a gafsai búcsúról hazatérvén, este 11 — \\2 óra kózt a galsai temetőnél Szíjártó József hosztóti lakos állal bováratváu, agyouüttetett, a büuvádi eljárás ellene is folyamatba tétetett. — Takács Mihály szent-iváni szabadságolt honvéd Vörös Jáuos molnárlegény t arczul ütvén,ez az épen|kezébou volt vusdorfcngot ugy sujtá bántaltnazójának tejéhoz, hogy az azonnal meghalt. — Sohwarcz Adolf kehidai izraelita magát meggyilkolni akarván, elfogatott. — Kiss Jáuos dörögdi kanász, Maj-
dász Józsof kanásztársát, köztük fölmerült pör-
lokcdés folytán egy kővel oly mértékben haj totta meg, hogy az azonnal meghalt, a gyilkos elfogatott,. — Mindezen esőtek közt &jnálatra legméltóbb az, miszerint julius 24-én a Szent Háláson állomásozó 4-ik buszárezrodboli, köz katonák Tóth István ottani lakost, kivol már azelőtt perlekedtok, a beérkezett jelentésekből általam ki nom vohotott okokból agyonverték, és pedig töinttgMSB, két szakaszvvzetónek. jo lenlétében. A vizsgálóbíró a kanizsai törvényszéktől llahóton már kinu és a hulla-bonczo-lásnál a századparancsnokság is jelen volt, — minthogy pedig tényleges szolgálatban álló katonák ellen kizárólag a katonai törvényszék van hivatva eljárni, nem szabad kételkednünk benne, hogy az maga kötelességet toljesitcndi, mindamellett-jónak láttáin az ezredparancsnok-Ságot felhívni, hogy a bűnös katonák megfő-nyitését eszközölje, s az eredményről annak idejében a megyét tudósítsa.
(Folytatja* kbvrtkciik.)
Ral.aton-Füire(l, aug. 9. 1872.
Siófokon hajóra szállva — a világhírű szép táj gyöngysorában csakhamar előliünk áll mintegy vonzó vizi lündér: Füred. A kies fürdőhelyre utazó ainlódó beteg melancholicus, vagy blazírt kedély, ha egyebet nem találna is, itl a látvány, melyben a Kisfaludy-gőzösról le és anullámok felett eltekintve, gyönyörködhetik; gazdag kárpótlás uii fáradalmaiért I A pitrl hibánál elnyúló paloták, kioszkok és szebbnél szebb nyaralók tarka cioportozata mint valami keleti regében előforduló képtunya, — melyből még a mecsetekre emlékeztető ku-pólya som hiányzik —\' mintegy luvólag integet a parthoz hintázó hajó felé. 1 kilenczedik éve már annak, hogy nom voltam itt; azóta egypár emeletes épülőiénél, falusi egyszerűségnél egyebet előbb alig mutató1, Füredet, most az utas egy élénk tengeri kikötőnek nézhetné —> partjára lépve. A parton a sétány, mely a Halálon-parijának közvetlen éke, bármely európai fürdő sétányával kiállja a versenyt. A kiloncz évvel ezelőtt még itt elterült szemétdombokat és ide nem illett gondot-en zöldséges kerteket gyönyörű fasor, árnyas ugosok, kényelmes ülhelyek, változtatták fel. A szerteszét látható csinos hitlik, feslett kiosz-cok és villák (juodlibotjo elragadón tünteti fel az olőbb puszta és kopár partokat. — Az ujo-nan épült nagyszerű fürdőház, ékes stylbon (észült és a Balatonra néző homlokzatával, gőzfürdőjével, comfort-szerü belső elrendezésével, mozaikkal kirakott csarnokával, virág-parthiekkol szegélyzeit udvarával, mind, mind arra mutatnak, hogy mindez még rövid pár évvel ezelőtt itt nem létezett. Szóval: Füred virágzik ! Füred oinolkcdikftí ép iuuét származik ama hiány, moly tulajdonképen béltartalmának hiánya.
Külső nagyszerüségo, öltözete megvan. Pompás ruhákba öltözött néhány év óta, mint egy vén leány, kinek a selyem, bársony, a utoiró anti((iio habfodraiban ós megvannak ter mésxotos— puszlanágai I Ilyen itt a lakásszük-ség és bizonyos czihkek árszabályának hiánya. A fürdő tagadhatluu emelkedésével a vasutakkal emelkedett uz igény is. Legyen szabad verseny, s hogy uz légy en, kell: 200 lakszobával még egy botol, kell ugy bapar, kell ogy conr-
salon ido és Ecsy igazgató ur tevékeny sielle-In0 _ kínok eddig is oly sokat, majd mindent köszönhet a füredi fürdőközönség — ezen még égetőleg szükségelt építkezésekkol, omlékszob-rot állitund itt magának — az utókor számára.
De szóljunk az ittoui társas körökről is. /
Az idei idény még mindig virágzik; néha egy ogy bouquotto-t olhord innét a szél, do jön isméi másik a így áhéíag be van töltve. Tegnap ós ma azonban a kedvezőtlen időjárás s orkáuszirü hivesszél egész koszorúkat elhajlott a vendegek közül hazafelé; legtöbb vendég az izraelita kereskedő osztályból látható, iróink közül az itt is szorgalmas méh gyauánt szakadatlanul munkálkodó koszorús iró, Jókai is itt van családjávul, továbbá Koboz István, megyénk fiai közül Kovács Károly és Kálmán, WIhssícs Antal, fiával, Gyulával, a tehetséges fiatal Íróval, Hegedűs József, Inkoy Adá m, Tarányi Fereuez ós Lajos, Nagy-Kanizsáról a BljPfcsnlád itt általános feltűnést okozó szép asszonyával,Svastic«,apátur, Dergyo Jánossal. — továbbá Dóry JáuOs, kinek mellesleg mondva, Pestről ideérkezett, progranimját volt alkalmam olvasni és1 Letcnyén f. hó 13-án\' leendő follépési szándékáról meggyőződni. Itt van ezenkívül a beteges Diotrich Ignácz, volt pécsi képviselő, a Dóry család több tagja. Tolnából gróf Keglovics, b. Fiáth, Majthényi, gróf Esz-terházy, b. Dóry sat. családok tagjai. Az utóbbiak közül pár itteni dandy a juenes dorééból, tegnapjaié, 8 án zártközli pi{[Uoni(|Ue-t rendezett 50 lorint személy-couvortiel. Nem tudom, mennyi fölösleg maradt meg? Hanem uraim! ha már minden európai fürdővel ellentétesen önök nyilvános helyiségben teremtenek cotteriát, s pár quadrille ellejthctéao végett 50 foriutot könnyen képesok kiadni, ugy leg-lább jótékony czélru is szánhattak volna abból néhány nyomorult forintot, vagy legalább a folyosókon rajongva, kíméletesebbek lehettek volna a miattok aludni nom tudó fürdővendégek iránt.
Latabár, jól rendezett számos tagból álló színtársulata még mindig mulattatja a közönséget.
A viharos idő ínég mindig tart. Haragos hullám hegyek forrongása látható a Balaton-taván. Csupán az az egy remény tart iit vissza mindenkit, ogy szebb — jövőhöz.
TIJBÖLY VICTOK.
lióvlz, mint fürdőhelyiség, Keszthely mellett.
A viztiok hómértéko 27 — 30 fokig változó, épen ma 27®. — Hogy minő alkatrészekből áll a viz? hiszen u vegyészek ezt már régen megtették: a tapasztalás azt bizonyítja, hogy rheuinaiicus bajukban, contracturákban, gyógyuló leiben lövő lábbadozó botegek orőjii-lésében, bór viszketegségek eloszlatásában, -csonttörések, sérülések utófájdalmai enyhítésében, s több ilyesekbeu kitűnő hatású. Innen vau uz, hogy itt leginkább a lábfájós, csúzos s reconvalescons betegek vannak képviselve, kik is a vizuek kitűnő eredményű hatásáról tesznek bizonyságot. Már csak ezen tulajdonainál fog** ia méltó hát Héviz, hogy fölkarol-la#sék.
Hogy a szenvedő közönség ftl is karolja, mutatja a körülmény, miszerént még most is oly nagy a fürdőt látogató betegok száma, hogy szállást az igazgatóság alig képes számukra elegendőt adni, — kévés lóvén a von-dégek számához arányosítva azon hat ház, ^mely még oz ideig épitvo van. — Megérdemelné oz érdekes helyiség, hogy lakházak építtetnének a vondégok befogadására. Emelné ez a fűrdőintézet jövodolmét is, amennyiben most a kevée, —s épen azért drága azálíáw\'k miatt a vondégok jó nagy része a szomszéd Szent-András faluba mennek szállásolni.
Hogy a vendégok szórakoztatására nagy-szorfl, hosszú sétányok alakíttassanak, arra szükiég alig van, az itt megjelenő botegok na-gyobbrészo egészben azt ugy aora élvezhetné. Ezek számára a jelenlegi sétányok is elegendők. — Csak uz az jgy hiba, hogy nyárfákkal vannak szegélyezve, — melyek idővel megvénülvén, hangyák képében hozzák Hévízre az aegyptomi negyedik csapást; mennyivel szebb lett volna ezeket hársfákkal ültetni bo, a melyek épen a legszebb fürdőidéuyben, júliusban kellemes illatú virágaikkal a vendégeket szinte újították volna, vagy platanokkal, melyek itt jól díszlenek.
A reconvalesccnsok számára,kiknok jobb lábaik vannak, s a hegyi léget is megkívánják, szinte van sétányról gondoskodva, a menynyiben a fürdőintézeti épületek hála mcgoiti nyugati domb sétányokká vau alakítva. — Igaz, hogy csak akászfákkal vannak szegélyezve, do ha tekintjük a talaj minőségét, itt más élőfák gyors neveléséről alig lehet szó, a mennyiben minden elültetondő fa helyén kőré-tegoket kell keresztültörni, s ezek alatt ia a fák gyökereinek nem igen kedvező aok mész tartalmú köves\' földből állván a talaj. Sétányok melletti körzeteknek a luez fenyő, ugy látszik, diazleni fog, de a kerekes fenyőnek ezen talaj aligha mostoha anyja nem leend. Szinte, ugy-látazík, apróbb körzeteknek a apiraeák, syrin-gák, hibiscusok, tamarix, rhus stb. használhatók, mert diszlenok. A dombtetőről kicsinyben gyönyörű kilátás van: kelet felé a koszthelyi és rezí hegy\'okro; — délre a Somogyig lenyúló szép rétek kellemes kilátást nyújtanak, — észak- f nyugatra érdektelenobb.
Flórája a vidéknek nom valami gazdag, hacsak a füvészot-kedvolö a hogyok közt nem találna bővebb élvezetet.
A műkortészotnek nyomát kicsinyben is hiába keressük, moly & kevesobb mozgásra Bzorilott botegot némileg gyönyörködtetné. A házak elei szogélyozvék ugyan virágvonalok kai, do a inolyokben a legközönségesebb virágok, mint a georgina, amaranthus, a kellemetlen szagú tagutas nana, antyrhinum, vatoriana, kaleopsis, ziunia, pesunia, s néhány ogyszerű polargonium vaunak képviselve. Hogy Héviz kéjfürdőül nem használható, az önként folyik a betegség fajaiból, melyekről használ. Nem is láthatni itt mást, mintegy pár vhist, vagy tárkli parthiet, — hasaid játékoknak, lármás mulatságoknak itt híre sincs. — Jobb is igy I vannak elég mulató-fŰrdóink országszerte. — Maradjon ez az igazi szenvedők enyhülésének monholyc! No legyen itt, hogy a lábbadozó beteg a mulatság által még betegebb legyen, — no legyen itt, hogy a barát barátját, ismerős ismerősét barátságos játék szino alatt kirabolja I
bi IP
a fényes .kariczár* ^krajezár) s a molltók hatalmas csáberejének nein állhatnak ellen. A jegyzőkönyv megkezd telni. Odább megyünk. Két asszouy a kerítésnél áll.
.Jó napot, húgaim !"
pRészök legyen magukuak is benne.*
Most bevonjuk őket beszélgetésbe.
Eu, vagy szarvas viszszűk a társalgást, mig Budeuz lesbe! irogat. Nagyon bőbeszédű, vig asszonyok és Budenz ironja izzad bele.
„Iú esz fogó. Förti (férfi). BostörÜ (boratö-ró). lliés. legény (uótlen). Megórik (őrlik), ólad (létra). Östök (ereszalj). A után (azután). Aiok, ejek (azok, ezek). Hit (irt). Szülésig ^takarmány). Fájsz (házi szövósaák). Vidéki, idegen (hét országra szóló). Szalu (vályuvágó). Sza-mallu (szénavonó). Görbül (kérődzik). Meg takargatta magát (mogszedto magát).* Ezekkel és számtalan egyéb szókifejezés- és ejtési kincs-csel töltik ínég könyvecskéiket Hudónz és Szarvas.
Erre már hiro futamodott a faluban a mi járásunknak. Egy elmés bérta szóba áll velüuk magától, s igen jó rögtönzésekkel közmondásokkal gyarspit. Örege apraja körünkbe gyűl, mi kiválogatjuk a legbeszédesebbeket,s ollíijjuk egy pohár borr&.
Hanem mhelyt a könyveket észreveszik, mihelyt tudtára jutnak annak, hogy amit mondanak, azt ezek t* urak leirják, elvész a zamat, a korosetletfség, a természetesség bája elmúlik, s mi b<látjuk, hogy embereinket megkell lesnünk uj y, hogy ctélunkat no gyanítsák.
Ekkor már az egéss helységvforradalom-ban van. A gyermekek — Szarvas bőkezűségé-Ml várszemet kapva — csapatosan vonulnak
elénk, dalaikat kiuálva,a czigányok megorrolták, hogy itt pénzmagot szórnak s a primás a banda élén beköszöntött a csapszékbe, asszonyok, gyerekek állják körül az udvart. Ideje, hogy elkövetkezzünk, mert sok leszajóból. j Ahogy kifelé haladunk, az elmés béres hozzánk lép, i» ravasz megcsippontéssel odasúg : .hát ma játék lesz a koronában !u (A korona természetesen vendéglő novo.)
Eleinte nem tudjuk, mire vélni aczélzást, aztán rájövünk.
Minket bizony komédiásoknak tartottak.
Másutt vagyunk.
Az o napi aratás igen jól ütött ki. Egy pompás vénasszony egészen elbájolta Hudenzet, s olyan dolgokat mondott, hogy azt hitlük, Budenz rögtön megkéri s elveszi a 80 éves persónát.
• Aztán két kis lány hatalmUsan énekelt, majd meghasadt bulé a fülünk. Kifogyhatatlanok voltak, miut az özvegyasszony korsaja. .Sir a ráitám, hogy m-m lehet a« enyém\', „ 8. Ui kekeUn már elhervadt * remény.
\' AksiUlyos tflrvény mondta a maliit, KfttonAimk hAiaiodni nrui fialtad.*
En épen azon tűnődöm, mily fölségesen tudja a nép költőjo cszniéít kifejezni, midőn egy uj, .kedves hírrel lepnek meg. A szivos házigazda egy élénk mesemondó lányért küldött. Ez egy Kálmán Kóza nevű hajadon, kinek szép arcza oly élénken beszél, mint nyelve. A házigazdával kimegyünk a kertbe, egy pompás .tölfának" árnyékában leheveredünk s a szép Rózát faggatni kezdjük tudományos szempontokból.
A lány azt hiszi, hogy o gyöngéd pillantások, molyok föléje repülnok, őt illotik. Csa-lódol! E gyengéd biztatás csak arra való, hogy valami jogyezui valót mondj, a mikor a nyol vészek édes szavakkal forduluak bozzád, ne higyj nekik, mert te csak tudományos objektum vagy az ő szemükben.
E bolyon azonbau nagy gyanút költöttünk. A házigazdának már besúgták, hogy mi .ÍBpionok vagyunk, mert miudont felirunk". Erre aztán házigazdánk két falubelit felvilágosítani iparkodott, a megmagyarázta uokik,hogy mi járatbeliok volnánk.
.Ejnye do na bolondok, — felelt rá as egyik flegmatice — tná minek küóttenok annyi pénzt illen hiábavalóságra.
A másik elgondolkozott.
De komám nom uvvau a. Azér haggat-nak kü bennünket, meg írnak fő mindent, hoj aulán folobb agyák a diák pártuok.
Voltunk tehát: 1. komédiások,2. iapiónok.
Még legkegyeaebben bánt el velünk ogy azolgáló, a ki elkereaztclt országvizsgálóuak. E kifejezés általánossága semmi gyauusitást sem foglal magában.
Az alkotmányosságnak is találtuk egyik
— bár gyanús — nyomát ez éuekekben.
.No tirj róttim, megfordult mír ax koctka, Ki engeiKíl magyar tOrvíny mrglioita. Mu«iaidi^roip ívo» vilii (í-r lehet, Kljén a holci uiagyar honvéd rendelet.*
E strófáa ugyan kissé megérzik a mesterkéltség, s lehetséges ia, hogy valami naptárból került, azonban igy is érdekes, hogy lábra tudott kapni, amint általában vóvo tapasztaltam, hogy a honvédelmi törvény gépszerű.
Még egy pár notabeno nyelvészeinknek. A „gyufát* sehol sem tudják megszokni, s s .gyújtó szálka- a .gyojtó" (gyufatok, gyujtó-ház) foglalja el megillető holyét. A .szivar* szóra pedig azt mondta ogy azombatfai parasztunk, hogy a ki magyarul beszél, az czigárét mond, a ki némot szóval akar élni pedig .szivart*. A .szivaréból a magyarságot senki sem érezto ki, mindönki — a kit megkérdénk — idegen szónak tartá. Végül Szász Károly megnyugtatására mondhatom, hogy az őrségi és göcsoii nép (podig ennél még a székely sem szüzobb) „igon* szóval válaszol, miből természetesen követkozik, hogy az „igon" szóval válaszolni nem a pesti romlott magyarságnak szüleménye. A Hü US.
Keleti közmondások gyűjteménye.
(I)r. Kichardi: „OrientalUelis Hprirhworts" (Stutlgardt 1807.) ciimfi munkájából.)
94. 11a kútba ugrik valaki, megmutatta, hogy nem szereti a vizet. (Persa.)
95. Okosan beszélni és bolondul tenni épen annyi, mint jó étvágygyal nom tudni \'enni. (Török.)
96. A kigyó, ha meg nem marhat, rátc kérődzik testedre. Képe a dühös embernek, ki tehetetlon harajnáb^n^olyat akar véghezvinni, a mi ereiéníeghuladja. (Arab.)
próféta köze tisztább az aranynál.
agy és boldog csak becsületes om-(Törük.)
A vondégok ellátására holybon csupán • ogy éttorom van, meglohetőa drága oledolekkel más városokhoz mérvo, a olégtelon szolgálattal. Ez az oka, hogy a vendégek egészségesebb a takarékosabb részo, a fürdőholyhot mintegy 4(K) ölnyiro eső m e x i k ónak nevezett magánházhoz mennek étkezni, hol — mint mondják 00 krért fejenkint egész bőségig lőhet ebédelni. — A konyhára egyéb iránt a legnagyobb inyoncz som panaszkodhatik, — mert az éto-luk jósága a szakácsnőnek dicséretére szolgál.
Mint a szenvedő emberiség hasznára fölállított ityógyholyre tehát még e hó folytán is bizton jöhomok a szenvedők.
SOMOGYI.
Hírek.
— Fdklyás-xene. Hója Gorgely budapesti tanfolügyolő urat Keszthelyen fáklyás-zonével tisztelték meg. Nagy György kir. al-járásbiró tartott rövid, do találó beszédet, molyre a megtisztelt hosszan válaszolt, szilnni nom akaró éljonzés kisérte azt.
—ó.— JDalestély. A keszthelyi dalárda f. hó 11-én táuczkoszoruval egybekötött dal-estélyt rondozott a Niosznor-félo vondéglő helyiségében. A nagyszámú közönség közt o sorok írója is szerencsés volt jolen lenni, s csak dicséretet mondhatok azon buzgó törekvés felett, melyet a dőrék tagok mindinkább bemutatni iparkodnak. Kiválóan sikerült a .pusztai élet" egyveleg. Különben a többi darab is .kiérdemelte a nyert tapsokat. Üdv a lolkos haladásnak I „
— A Csáktornyái kir. törvényszéki fogházba f. évi január—julius 7 hónapban be-kisértoiott 103 egyéu, elitéltotott 52, folinen-totott 18, más hatósághoz áttétetett 11, ítélet nélküli 22.
— A Csáktornyái kir. járásbíróság fogházába ugyancsak január—julius héuapok-bau 105 egyén lett letartóztatva, elitéit 55-öt, a kir. törvényszéknek átadott 41, folmontott fi. A vizsgálat beszüntetése lolytán szabadlábra tett 2, más hatósághoz áttéigtott 2. Aug. 5-ón a csáktornyai kir. törvényszék s kir. járásbíróság börtönholyisógoibon 50 egyén volt letartóztatva, öiixoson mindkét helyütt 208.
— A Kesxtlielyen f. hó 10-éu tartott versony- dijlövészot alkalmakor az olső dijat, egy magyararany és tiégy oaüst forint, Polgár József, titkár, mint legtöbb kört lövő ; — a másodikat egy két forintos ós négy egy forintos,\' mint legtöbb feketét lövő Tratyánszky Lajos lövészmoster; — a harmadikat ogy két foriutos és három egy forintos, Kocli Adolf, kanizsai kir. járáabiró és főlovászmester, mint az első után legtöbb kört lövő; — a nogyodikot Göde Lajos, mint ozután legtöbb kürt lövő, 1 egy foriutos és 4 magyar húszas; — az 5 ikot, 1 egy forintos és négy 25 kroj dijat pedig Voszter ügyvéd ur, mint legmélyebb lövést tovő — nyerte.
— Német sxhlésxet. Kosonfeld Sigfried marburgi azinigazgató társulatával a rohitachi fürdőből 16 előadásra a napokban Nagy-Kanizsára jó.
— Érett sxölök. Ismert jolos szőlészünk s borászunk Toraánczky József urnái már érett idei|szőlők vannak, ezt nem.azért említjük meg, hogy szőlojébon minél többen s többször látogatási tegyünk, hauom, hogy Ínyünket fokozzuk.
— UJ könyvek. Lauffor Vilmos tevé. keny posli könyvkiadónál megjelent s békül-deleit hozzánk: .Párisi titkok" irta Sue Jonő, francziából fordítják többen, XIV. és XV. kötőt. Ára kötelonkint 80 kr. Gyors megjole-uéao o világhírű rogénynok különösen ajánlatossá toszi a kiadó vállalatát.
— Vásár. A nagy-kanizsai országos vásár igeu silány volt, do szerencsétlenségben gazdag; többi közt: 1. egy ombor tohonét vezetvén, eaotleg egyik szarvát a végbélbo döfte, melynok hegye a haaon keresztül szűrődött; élőiéhez ninca remény. — 2. Egy kocsisnak lovai megugorván, a kocái rúdja ogy gyalog menő ember gyomrába fúródott. — 3. Egy embert jól elnáspágoltak, mert pénz nélkül akart vásárolni.—{4. Néhány úrnőt megszóltak, hogy rövid ruhában jártak, néhány tuczat srolgáló b szakácsnét pedig megdicsértük, hogy uszályos ruhájukkal az utozákat söpörték.
— Lapunk hitelét nem kovésbbé emeli azon körülmény, hogy o vidék gabna-üzleti orodoti tudósításait távolabb vidékeken is irányadóul veszik s viszonzással kívánnak lenni; igy a .Schlesische Centralbank fürLand-wirthschafl und Handel" Breslauban a filialja Dresda-, Stettiu- éa Lipcséből ozentul eredeti árjegyzékeit közlésül átküldeni ígérte hozzánk, — melyekből ozontul kivonatos közlést hozunk; előfizetőink részére pedig használatul sziveson átengedjük. A fentisztelt bank ezen intézkedése még azt io elismeri tényleg ez által, hogy o vidék \'gabna-koreske-doltue az európai nagy gabnapiarezokban élénk figyelem tárgya.Ez alkalommal mogjogyorzük, hogy gabnaár-tudósitáaaink mindig a hivatar, loa bejegyzésekből moritvék, s no ongodjék\'az eladók magukat a vovők netání pressiojának alávetni, hogy a\' lapunkliani árközlé&ok túlzottak.
— Pályáxat. Bakonyi Vilmoa lemondása folytán a Csáktornyái kir. ügyéazsógi Írnoki állás megüresedvén, az ezen állást olnyerni kiváuók okirataikkal felszerelt folyamodásaikat a csáktornyai kir. ügyészség vezetésével megbízott dr. Laky Kristóf kir. ügyész urnái Nagy-Kanizsán nyújtsák be.
— Cxáfolat. Azon cholora-kiütési hirro nézvo, moly lapunkban is emlilvo volt, a nagykanizsai várysi kapitányság rögtön tudakozódást tett a zágrábi. városi. kapiiAuyságnál uz. eset hogyállásáról, honnan hivatalosan inog-czáfoltatott a rosz bír. Elismerés a tovékeuy kapitányi hivataluak s a kedélyek megnyugtatására sietüuk közölni. Eszmolánczolaiúal fogva jónak látjuk mégis megomliloni, hogy Pestváros közgyűlése a hírlapi hirokro nézve is elhatározta a ministoríumaak a-choloraügy-beni tavali intézkedését leljositoni.
— Megölték az üstököst, nom Jókai élénken világoló .Üstököséét, hauom Planta-mour által jósolt fóldromboló üstököst, rnoly-nok aug. 12-én kellett volna a fölüot megsemmisíteni, do hála az ismeri ötvilágréez minden rendű s rangú állatjai nevében, hála Szent-Miklós néhány bátor polgárának hősies magaviseletéért, ez óriási calastrophától megmerítette-uok vala bennünket s maradékainkat. A fény-álladók ez: vidékünkön a világ végénok közeledtét temérdeken hitték, s emiatt nom dolgoztak, otto(i-ittak s éjjol losték a szörnycsillagot ásó, kapa, vasvilla s egyéb ölő szerszámmal. Aug. 11-ou esto Bay kertjében luftbalon eresztotett fel, egy elrepült s .->zout Miklósnál bocsátkozott lefele, az éjjelezök ozt látva, noki, itt az üstökös, üssük, vágjuk, szurjuk s mentsük meg a világot .... az áldozat kimúlt, a diadal nagy . \'. . szegény luftbalon I
— liüvUl hírek. Szabadkán többek szerkesztése mellett .Havi Krónika" czimü politikai és társadalmi lap jelenik meg. — A szolnoki csata hőse, Püchlor J. ezredes, Csanádon véletlenül a Marosba fult. — Az ujonan kinevozett lrauozia consul Guyot-Montpeyroux állomását Pesten a napokban foglalja el. — Szigligeti Edének legújabban olfogadott színmüve az „Uj világ", épon századik müve. — A muzeumot julius hóbau 19,272 személy látogatta meg. — Ország József, pécsi ügyvéd o hó 4-én 43 éves korában meghalt. — Czillich Edo honvéd ozrodoa e hó 8-áu meghalt Budán. — Óriási saskesolyü mutatkozik a budai hegyek közt, melyet ollogni még senkinek som sikerült.
— Egy indiai berezeg volt a napokban az Európában — Pesten —| szállva; Bzáinos kísérete hét szobában alig fért. — Torontálban a váltóláz annyira uralkodik,^>.ogy falukon ritka az a ház, hol 2 — 3 boteg no volna. — A spanyol király aláirt ogy docrotumot, moly a cubai és portoriccoi rabszolgák fokozatos einancipa-tioját rondeli el. — Az összes kalholikus egyletek közgyűlése szept. 9— 12-ig fog megtartatni Boroszlóban. — Az istvánnapi körmonetet Budán Simor János prímás fogja vezetni. — Pesten a forenozreudiek templomában egy lolki atya a szószékről intézőit előfizetési felnivást megjelenendő egyházi beszédjeiről. — Arany János koszorús költőnk Karsbadból — hol egészségét toljeson visszanyerő — múlt héten jött haza Pestre. — Beru város mellett levő nagyszerű fonoda leégett; a kár több milióra megy. — Lomborgből tudatjálf hogy a zbarazi kerületben a cholora feuyogotőiog lópott fel.
— Fest Irnra az államtitkár lemondását boadia. — József fhg. fia ifz. napján 2 és fél órakor Folcsutban megkereszteltetett: József, Ágoston, Viktor, Kelemen, Mária nevet nyort.
— A spanyol király több cgyénnok, kik a carlista folkolébboni részvétel miatt olitéltot-tok: megkegyelmezett. — Bősze János .Az életunt betyár" czim alatt ogy kötetet adott ki, moly 1849—50-ki ólotbőPvala rujzokkal.
— Prágából távirják a ,Gy. lV-nak: Hír szerint Sabina mogmérgezto magát. — Józsof flig. abboli örömébon, hogy neje fiúval ajándékozta mog, Sz. Margit tiszteletére a Margit-szigeten kápolnát szándékszik omolni. — Villány és Magyarboly közt a személyvonat a sínekről kisiklott, két egyén mogserült, okául a sebes menést mondják.
Fogadtam mási|cat, és ezt elkergotni voltam kénytelen, mert egy éjen át som hált ágyában vagy csak másodmagával. Kaphattam voloa egy tanult fózőnét is 8 frt havi fizetéssel, mégis fogadtam volna, mórt különben csiuos küllemű fiatal nő volt. Visszaküldto azonban a foglalot, úgymond: oly házba nom szegődik be, melyben a konyhán vasgátor van. Epén tegnap történt ujonan fogadott szobalányommal, hogy midőn (az ezüst kanalak lemosasu) a laczi Ou-lm • .iulara loH utalva; az utczáa fölkapott ó\'g\'y hou véd L a e z i t és azt hozta a szobába toljes megerőltetéssel.
Megunván a sok port, patvart és böstör-ködést, elhatároztam magamban, hogy míg a cselédség helyes csolédreudszer által rendezve nem leend, fózőnét tartani nem fogok, de másrészt küszöbén állunk a nők emancipaliójáuak, azt gondolám, legjobb lesz ellenkezőn megtanulni minden női munkát, mert úgyis ugy lesz az emancipatióval, hogy a mit egyik évben a nö vegoz, azt a másikban a férjnek kell teljesíteni. — Örvendenek önnek a nők, legkivált pedig a bábák. Dixit
Paprika Janeti.
| Gyorsan és kiváló figyelőmmel eiikík* \' lök betű- vagy czimbevéséseket. j S mi loginkább szives figyelembe yeen-I dő: saját magam ic folytonosan dolgosom.
PKftL fogorvos BÉCSBŐL
L--.—-Ajánlja mngát a\' ftígfttjáüba\'ű\' stenvodö i közönségnek, :>,.gy-Kanizsán igon rövid ideig
fog tartózkodni, végez mindennemű fogorvosló 1 mfttótot (operatiot) ugyszinte művészileg készi-: tett fogak és fogsorok a legújabb amerikai : minta szerint — a foggyükér kivétele nélkül— i helyeztetnek be. \'
j Vidékieknek tudomásul: egy fog ogy j ér u alatt, egész sor ogynap alatt h o-i lyoztotik.
| Műterme .Korona" vendéglő 11- és 12-\' dik számai alatt van.
Paprika Jancsi.
Az ördög látott oly szakácsnékat, minők Nagy-Kanizsán vannak. 6 — 8 forint havi fizetést kér oly nő, a ki alig töltött ogy évet valamely korcsmában a mosogató sajtár mellett.— Fogadtam egyot 5 frt 50 kr. havi bér mellett, és alig tudóit kedvem szerinti rántott levest főzni. Fogadtam egy másikat 6 forint havi tize-téaaol, éa azt ia olkello kergetném, meri egykor, midőn olrendoltom, hogy az uj pecsenyés tálban adja föl a sült pecsenyét, e helyett mosdótálban (lavour) adta azt föl; fogadtam újból egy másikat, 7 forint havi bér mellott, főzni .azonban ez som tudott, ezenkívül történt, hogy tisztes vendégeim érkezvén,,az uj leveses tál helyett valamiben adta asztalra a lovest*. Fogadtam Újból mást, ez meglett volna helyével olégedvo, mórt többot takaritott magának,— mint nokom, do nom kollott. Fogadtam ismét egyot, azt azért nem tarthattam mog, mert 2. törvónyiolon gyermeke élődött velo kosztomon.
Történeti uaptftr.
Aug. 15. 1000. Szont István Esztergomban királylyá koronáztatik. — 1849. Lu-gosi csata. Kmoty hős tetto. — 1771. szül. Scott Walter, az angolok egyik legnagyobb költőjo, — Edinburgban (bootia.)
. 16. 1768. Krakót az oroszok .olfoglalják.
. 17. 1682. Tököly Imre Eperjest elfoglalja. — 1849. Bem, Guyou Oláhországba menekülnek.
„ 18. 1830. szül. I. Feroncz József, osztrák császár és magyar király, Bécsbou. — 1855. Ooncordatum 1. Foroncz Józsof és IX. Píub pápa közt.—1849. Guyou és Bem m. tábornokok seregeinek maradványa Boko alatt Dévánál (Erdély) Lűders or. tb. olőtt lerakja a fegyvert.
„ 19. 1821. Kaminar Sawa, az aruauták vozéro, kit Ypsilanti a törökökhöz való átpártolása miatt árulónak bé-lyogzott, Bukarestbon 26 golyó által mogiövulik.
, 20. 1849. Visoczky Orsováuál átmegy.— Proclamaiiójk.
, 21. 1597. Miksa osztr. fhg. Pápát a törököktől visszafoglalja.
Szerkesztői üzenet.
270. L. Szegőd Hiszem, hogy li ó t f ö r o megkaptad levelemet. Az omlitolt íven még néhány aláírás vau.
271. II. J. Vasvár. Gy. A bizonyítványok megküldésében! intézkedést megigérle.
272. fiz. Győr. A mennyire lehetett, kimerítő-leg feleltem.
YÍ3. Sz. Pest. A levelet azonnal átkUldém. Hova ezimezzem magánlevelemet í
274. A polgári iskola sat. a vasárnapi szám-
275. K. U. Közreműködését szívesen veszem, véleméuyt csak a bukUMött müvek felelt mondhatok. Legyen meggyőződve : uem a k i t,hanem amit keressllk, s örülünk, ha vidékünkön ujabb munkaerők, tehetségek merülitek föl.
270. D. A külön nyomulásról intézkolom.
277. N. Az arczkép átadásának eszméje a miivésztől keletkezőit, különbon örülök rajta. Mire valók azok a setét képük V Figyelmeitotlek Kölcseyre : küzdés «z élet.
Érték- és váltófolyam aug. 14.
5®/t, metaliques 66.60; 5% uomz. kölcsön 72.90; 1865-ki álladalmi kölcsön 103.30; bankrészvények 872; hitelintézeti részvények 342.10 London 110.15 ezüst ágió 108.10; arany darabja 6.29; 20 frankos arany 8. kr.761/,
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
ÜXTylllytór-.
WW STKIN SAMU
ékszerárus, arany- és ezüstműves Zala - Bg-erazegen,
Körmendi utexa, 35. sx.
Van szeroncsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy a már 22 év óta fennálló arany-és ékszer raktáromat ujolaga legválogatottabb arany- és ozüst ékszerekkel dúsan szereltem föl. Kapható nálam minden választékú i tüif-és aranyórák 8 frttól kezdve egv** 200 frtiK ; továbbá mindennemű ókszorok, u. m.: k ar p o r o c ztfk, függők, lánczok, gombok, omlényok, étszerek, szóval: mindenféle arany- és ezüsttárgyak, a legegyszerűbbtől kc/.dvo a logdnomabbig.
» E< miudamóllett,. hogy raktárom nagyság- és gazdagságban vetélykedhotfk minden nagyvárosival, az árak felfüunrii olcsóbbak; mint nagyvárosban, a miről íb a n. é. közönség már a legcsekélyebb vásárlásnál is meggyőződhetik. — A v u 11 és r é g i a-r a n y-s ezüsttárgy akat a 1 e gj q b b & r o n becserélek.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és telietetlenséffet
hasoitszenvi gyógymód szerint gyógyít dr. Erssf L., Pesten, bálványutcza G. az. 2. em. 15. ajtó.
Houdelési idő délután 2—6 óráig.
K betegségek gyakran, hogy azonuali eredmény éressék el — könnyelműen uagy .adag jód vagy kénesővel kezeltetnek. As igy gyd-gyultak azonban a legborzas>tóbb utóbajoktól támadlatnak meg ; annyira, hogy a könnyelmű gyógykezelés miatt késő vénségüklg szenvednek. Ily veszélyek ellen mouedéket nyújt a ha-sonuzeuvi gyógymód, mert nomcsak a logrégibb bajokat meggyógyítja, de hatása oly jótékony, hogy utóbajoktól félni nőin lehet. Az életroinl mellette oly egyszerű, hogy mindenkitől megtartható.
l.ovélileg is eszköaöltetik rendelés.
Wajdits József ^
köny vkorcakedéso
N.-Kanlzsá/n.
Ajánlja a hazat és külföldi irodalom terén -megjeleni művekből gazdagon felszerelt raktárát; kü-louösou nagy készletet tart magyar, uémetk franczia diszmfivek- és rogényekből, ifjúsági iratok- és képeskönyvekből, egyszorfl és olejó, valamint legdíszesebb, kötésű imakönyvekből, orvosi, jogtudomáuyi és építészeti munkákból, nyelvUnok- és szótárakból, tankönyvek éa tanszorokből, valamint a hazai és külföldi, ujabb és régi remekírók olosó és díszes kiadáau műveiből. A következő jelesebb és remokművekel ajáuljuk :
Arany János öais. költöm. 6 kötetbon fűzve 7.90 kr.
... . pompás diszkót. 13.— kr. Kisfaludy Károly miuden munkája uj, olcsó
kiadás -l kötetbon ...... 2.— kr.
Petőfi Sándor Ossz. (régibb) költ. 2 köt. f. 3__kr.
.... díszkőt. 5.25 kr. „ . (ujabb) . 2 köt. f. 3— kr.
. . díszköt. 5.25 kr. Tompa Mihály összegyűjtött köl;. 6 \' öt f. 7.20 kr.
Ugyanazok pompás diszkötésbon 12.-- kr. Vörösmarty Mihály minden munkája tí köt. f. -6.— kr. Dlokena Károly Uarnaby ltudge reg. 3 köt 6.— kr. Baborlau, a lí3sz. porcsomó. Regény 4 kot. 4.— kr. fiondreoourt, az augerrl félegvár 4 köt. 4.— kr. Horváth Mihály, Magyarország független harcsának történote 3 kötőt .... 6.— kr.
Illisy György, költeményei......1.20 kr.
Jókai Mór Kppur si tnuovo. És mégis mozog
a föld? Kegény ti köt......6.— kr
, Mór, a szerelem bolondjai 4 köt. . . 4.— kr. , . a kőszívű ember fiai 6 köt. . . 6.— kr. . a fekete gyémántok 6 köt . . 6.— kr. Kemény Zsigmond, tanulmányok 2 köt, . . 4.6J kr. Lukáoa Béla, az arany rabjai ..... 1.40 kr. Pongráoz Lents, Hervadt virágok .... 1.— kr. Gróf Széchenyi látván, fenmaradt munkái
ll-lk kiadás.........8.— kr.
Szemere Bertalan minden munkája 13 fUzet 13.— kr. Hazallnazky, magyarhon edényes növényei-
nok füvészetl kézikönyve .... 2.80 kr. Medva Imre, magyar gazdaasszony teendői
ll-dik kiadás........2. - kr.
Bartók Jánoi, népszerű egyházi beszédek 1.40 kr. Kersohbaumer, katholikua neveléstan . . 1.40 kr. Mi;ravlua, egyházi és szertartási beszédek 1. 1.20 kr., VÖgtlin, Jézus története és a keresztyén
egyház orodete...........1.60 kr.
Apathy, polg. törv. rendtartás ll-lk kiadás 8.40 kr. Az Ideiglenos bűnvádi eljárásról szóló tör-
vé\'nyjavas at ..... ......áO kr.
Dárday Sándor, kézikönyv a bírósági végrehajtók számára.......2.— kr.
Döntvénytár V. folyam ....... 2.— kr.
Hajnik Imre, a magyar jogélet az Árpádok a. 1.10 kr. Herozegh, a telekkönyvi rendtartás az nj bírósági szervezetre való tekintettel 1.40 kr. Julius, az l»8il|72 országgyűlés -története,
visszapillantások........48 kr.
• Sllemínloa Pál, magy. fenyítő törvényköny-
vo V. kiadás........ 2.— kr.
Az 1872-ikl országgyűlési törvónyozlkkek
zsebkiadása, 1 füset \'.......70 kr.
Az uj Ipartörvény..........30 kr.
Az uj vadtiztörvény . . . .....40 kr.
Az uj szorvezelt királyi törvénySlékík és
járásbíróságok tiszti névsora ... .40 kr.
^f Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan teljesíttetnek, m
- ___H I
Árverési hirdetmény,
Az alulírott urodalmi igazgatóság részéről köz-hirté tétetik, miszerént f. 1872-ik évi augusztus hó 26-ífn a nempthi, óh augusztus hó 27-én az ulttó-lendvaí gazdasági irodiflíbuii a reggeli órákban nyilvános árverés utjiín többrendbeli
vendégfogadók, korcsmák és malmok,
továbbá nagyobb és kisebb területi!
föld, rét és legelők,
a vétyemi üveghuta cselédházak kai és. 106 hold;
föld és réttel,
ugy szinte az Összes Afró-Lendva s Nempihy! urudalmi erdőkben az idei makkolraiasisgnbnes- j szedési jogok haszonbérbe adatnak Az árverési feltételek AlsÖ-Lendván a gazdasági irodában megtekinthetők "
Kelt Alsó-Lendván. aguszt. 12-éi. I872.
Az Alsó Lendva s Nempthy
nradalomnak,i^z^at<-8ága.
R
33
353
3*3
IC
Pály áza i
felső népiskolai tanítói állásokra.
Keszthely városában leányok számára az 1872—3-iki tanévre fölállítandó két osztályú felső-népiskola első osztálya a jövő október 1-én. megfog nyiitatni.
Ennek folytán a következő tahitól állásra pályázat nyit* tátik, úgymint:
1. Két rendes tanitói lillii.-ra
a) magyarnyelv és esetii g a németnyelv tudományi-, föld-rajzi- és történeti szakra ;
b) a mennyiség- és\'természnttudományi Kzukrn.
Mindkét állásokkal külön-külön őt>0 forint fizetés, 200 frt.
holyi pótlék és 100 frt lakbér van egybekapcsolva.
2. Női kézimunka tanitói állásra 300 frt fizetéssel;
3. énektanitói állásra 200 frt lizeléssel
A pályázni kivánók tisztelettel (elhivatnak, hogy életkorukat, nyelvismereteikel, felső népiskolai szakképzettségükről tanúskodó okmányokkal felszerelt kérvényeiket f. évi augusztus 30-ig alólirott tanácshoz beküldeni szíveskedjenek.
Keszthelyen, 1872. augusztus 8-án.
A városi tanács.
Au88erordentlich vortheilhafte
GLÜCKSOFFERTE.
. -Glück. und Sogon boi Coluu
Gro*tte voii der rt\'Hp. LnndeN-H< k\'^uug Karantlrte Oeld-Lotteric von über
1 Mlllon 820,000Tha] ©r.
Diese vorthoilhaíto Geld-Lotterio ist difNinnl wio-dtriini dtirch Gewiuiie gniiz bcdeiHi-ud veriuihH, sie eiitliítlt nur 58,000 Looso, und werden in wenigen Mo-uaten in ö Abthoilungeu folj{nide (iewiiino ni In r Kettőimen. iiiimlieh : cin ncm r gros-t r l|jiuplK<-wImi ovent. 120.000 Tlmirr. speciel Tlilr. 80,000. 10 000. 25.000, 20,000 15.000. 12,000, 2-inal 10,000, 3-mal 8000. I mai 0000, 3-ma) 5()00, 12 mai <1000, 1-nial 3000, 31 inal 2H00, 3-maJ 1500, 15 l-mul 1000. 0-mal 600, :U0-m.il \'100. 16-tnaI 300, 430 mai 200, 570 mai 100, 75 inal 80. 57 inul (\'<(), 50-mal 50, ^0.500-mal- «7, 7250-innÍ 40, ;l. 22 A 1 í Thnl. r.
Die inii Z i iiiing dur\' zwcil^u Abtheilung is£ iiinl.lii li au( dfii -At-b""-\' V \'
19-ten.untl 20 sten August d. J.
festgestel.-l. Es koslet liP rzti die Kunúviition fiir
dí««. K\'titxf ()i igiiuilloiiN nur io Old. ö. W. dn-li.llie do. nur íi\'/% Old. Ö W. dn« vl. rt.-1 do mii \'i\' \\ Old. t). W. und seiide ich diese Orig iiuI-Loom* mit Heun riiiiu\'*-WH|ip> u (ni< ht von den vurbotenon l\'romessen od«r Privát Lotierien) gi-gen f. niiltii ic Einsciidung d«-s Üvlrit\'v* in ISmiUnol ii Hclliht ii icli den i i»if« i nl" hl< ii <»rgindcii den goehrton Auflrag Oobnrn -oforl zu. I)ie iinitlíclie ZiiliUim»IM«- und
dio Versendun^ der Gewinngelder
erfolgt »oíort mi. li der Zicbuiiit anjeden der betheilig-ten prompt und < ci »< li\\vicyi\'n.
Moiii Gi-schiift ist bekaniitlich tltts A el tente und Allcrftlilekllehtfe, indem&e/ mir Jiethelllf/ten schon dio ,(/rönntetl Hait/tft/eielnne von Thttler 100,000, 00,000, 50,000, oftmals 40.000, 20.000, sehr h»ufig 12,000, Thttler, 10.000 Thttler ote. «tc.. und jihif/nt in den im Mount MaI d■ J. slatlgohabten Ziohungen die Gtmannnt-Siinime von über 80,000 Thttler laut umtliehen <íeívlnnlinten bel ni ír {/ewonnen habén.
LAZ. SAMS. COHN. in Hamburg.
llaupt-Coinptoir, Dank-und WcchselgcschaC.
Pályázat
tanári állásokra.
Keszthely városában fiuk számára az 1872—3-iki tanévre felállilandó 0. osztályú }>olgári iskolában az első osztály a jövő , uktóber l-jén megfog nyittatni.
Ennél fogva pályázat hirdettetik, 2 rendes és 3 segédta-nitői állásra úgymint:
1. /V magyarnyelv és esotlog németnyelv tudományi-, földrajzi- és történeti szakra;
2. mennyiség- és természettani szakra.
Ezen tanitói állásók mindegyikével 800 frt évi fizetés, és 200 Irt lakbér van egybokapcsolva. — Az igazgató teendőkkel megbízandó tanár évi illetménye a fentobbi fizetésen kivül 200 forint.
Továbbá a 3 segédtanári állás:
1. rajz- és szépirási szakra 4ü0 frttal,
2. a testgyakorlási szakra az első évben 200 frt évi díjjal, : 3. a zene- és énoktanitási szakra az első évbon szintén , 200 frttal.
I A pályázni kivánók tisztelettel felhívatnak, hogy életkoruk-, végzett tanulmányaikat, nyelvismereteiket és szaktanári j képoi-ségöket tanúskodó okmányokkal felszerelt kérvényeiket f, évi augusztus30 ig alulírott tanácshoz-beküldeni (ziyeskcdjcnck.
Keszthelyen, augusztus 8 aii 1872.
A városi tanács.
A zala-cgerszegi járás közig, szolgabirája által, ezen-; nel közhírré tétetik, hogy a novai jegyzői állomás — rneg-! üresedés folytán — pályázat utján be fog töltetni, melyre határnapul f. évi szeptember hó 9-ik napjának délelőtti 10 j órája kitüzetik, melynek folytán a pályázni óhajtók felhi-ivatnak, hogy folyamodványaikat kellően felszerelve, legké-sóbb f. évi augusztus hó 31-ig e szolgabiróságná/benyujt-1 síik, maguk pedig Movában a pályázat helyszínén mc\'gje-henjenek.
} Zala-Égerszegen, 1872. évi augusztus hó 9-én.
Skublics István;
olgablrá.
^.eja.. sislv^nyfk di|t,lanul vTTTTTÖjtTT
A soproni leszámitoló-bank
FJ cs nyiigot magyar jelzálog; lii(cl-b»iik ;
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN.
Mindennemű állam és hitelpapírok, állami elsőbbségi és földtehermen-tesitósi kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre (5% kamatra fogadtatnak\'el.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatn.ik ki, melyek mára kiállítás utáni naptól G4/0 kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltétejek , alatt teljesítettnek.
••O
1 i •\'p
Kézi cséplőgépek,
3 egyén egész i bői vuu készitv
csépöl mindennemű mag-. terményokot 2 egyén haj-/ tásávul annyit, a mennyit ap fáradtan végoz; a legújabb modor szorint toljos kovácsolt vas-s; ára darabonként csak 115, 125, 130 frt o. é. szállítás és vám-bérmontcsitvo Bécsig.
Ilavi küldetés 200 darabra megy. MT Rajzolatok ós leírások kívánat után ingyen, bórmentve küldetnek.
(852—8,2) Forduljon miudobki bizalommal
Pti. Mayfartli é>a társa
__________________ gépgyárak raktárukba Frankfort a/M.
immmmsmmm
\\ Licbí«\'-íclc Kiimys kivonaí,
mely a bécsi orvpsi hatóságtól mint gyógyszer elismertetett és a krnkaui orvosi kartól különösen ajánltatott, n\'zláltalános orvosi véleményezések szerint minden eddig használt szer között az első helyet foglalja cl mell betegségeknél. Ugyan gyorsan gyógyítja a tüdővészt (már clőhaladtabb állapotban is)-a tüdő gűmőkórt (jelek: vérköhögést,\'légzésnehézség), gyomorhas és bronchiálhurutot, vérhiányt, sápkórt, sorvadást, hysteriál éa idcggyengeség\'et. Egy üveg ára 1 frt. 4 üveget tartalmazó csomagtői feljebb történik a szétküldés a ,
K umys gyógyi ntézet
iíécs, Mariahilferstrasse 36. ieicvict : Oly mellbetegek, kik eddig — orvossággal — minden látható eredmény nélkül gyógyíttattak, felhívatunk, miszerint a Liobig-féle kivonattal utolsó kísérletet tegyenek. . (873—JIC,I )
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos, gy^maitó^yom
Örök-eladási hirdetmény,
a nagyméltóságú vallás- és közoktatási m. kir. ininisteriuin 1871*ík évi 19,928. számú magas roudoloto folytán, a bánfalvi kózségbou fekvő alább ulósorolt alapítványi épülőtök örök-eladása határozta!ván ol; ozok ogyouként, külön-külön— ilyilváhos szóboli árvorés és zárt aján-) lat utján — 1872-ík évi augusztus hó 30-án délelőtti 10 órakor Biufalván, az uradalmi vondég-v fogadóban fognak — a fen tisztelt m. kir. ministorium hely bon hagyása fentartásával — eladatni, í Árverezni óhajtók a becsár 10 száztóliával ollátva, Bzivojkedjeuek a fent kitett helyen
- és határidőben megjelenni. — Zárt ajánlatok a közalapítványi kerületi főtisztségnél _ Győ-
, rött — folyó 1872?ik évi augusztus hó 27-iki déli 12 óráig, vagy a m. kir. pénzügyi igazgatóságnál Sopronban, a kitűzött határnap délelőtti b órájáig — ollogadtatnak. — A zárt ajánlatok-| hoz a becsár 10%-ka melléklendő, azon nyilatkozattal : hogy az árvorozési föltételek az ajánlat-| tevő előtt ismorotesek.
A zárt ajánlat boritékán világosan kiteendő, hogy mily tárgyra vorsonyoz.
Az eladási feltételek Győrött, a közalapítványi korűloti főtiszti irodában, és Sopronbau a m. kir. páíjziigyi igazgatóságnál megtokinthetők.
Utó-ajitnlat, vagy a foltótoloktől eltérő ajánlat tokintotbo nem fog vétotni.
, eladó tárgy megnevezése
Vendégfogadó (regálé-joggal) -Major-épület . . - . Pajta
Krisztus sirja . . Sörház .... Malom (regale-joggal) I-£ó borpincze /Tí-jk borpincze . Ill-ik borpincze i Sörpincze . \'. Kelt Győrött. 1872. évi julius hó 24-én.
; A sóiyolnváeárhelyl kerületi jcözalapitványi gazdászati főtisztsép.
.NAGY-KANIZSA, lf>72. augusztus 18-án.
67-111 szó, m.
Tizenegyedik évfolyam.
(n.
EISfliett.l ár
«re . . 8
:\'Sl tvr...... í ,
i.|(,ed o.ro . 2 ,
VVíí VfíK 70
M
Sala-Somogyi Közlöny
P • —"--q
A lap szellemi részét
illető közlemények »
Hirdetések |utányoian.
XY1LTTKHBRN loronkint 10 krért. i- tutnek fel.
£ :............,------" -............; - ................"áfifcr
llctenklnt kétszer, vasar»ai>vs csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú
u - - k pedk\' \'. Iiúriiiemvi> ii
ia ..zalamegyai gazdasagi egyesület\'- es a „nagy-kanusai kereskedelmi 3 iparbank" hivatalos értesítője.)
XAGY-KAN1ZSA Wlaailoiház.
iapc
A
A polgári ln.kola
tanítói vdlatttdta előtt.
Megczáfolhatlan tény az, hogy a napi események zajában mi sem vonja inkább magára *z összes czivilizált világ figyelmét
— mikor európai állandó bókóról ir minden lap,mikorméga42,0U0,000l000-ósfinancz-oporatiók is háttérbe szorulnak, mint Magyarország anyagi és szcilemi állapotának hullámzása;,mi sem merül föl napjainkban többször, mint hazánk népnevelési viszonyai;ügyei. És az is megczáfolhat-hatlan igazság, hogy amily mérvben volt a népnovelós ügye é nemzet mostoha gyer-> moko a múltban, ép oly arányban létt azóta, hogy a sajtó felszabadult s a gondolatok nincsenek kényszerítve szárnyszígetten világgá indulni — mondhatni vessző-paripája, avatottaknák szintúgy, mint avatlanoknak.\' Mindennek daczára a nagy közönség — legalább a mennyire én tapasztaltam, o fontos kérdésben teljesen tájékozatlan. Itt az idfi, hogy kiki — tehetségéhez képest hozzáfogjon a fel világositások, capatitálások nagy és fárasztó munkájához, líogy végre azon törvények, molyek az ország felvirágzásának alauiát képezik, ne csak a papiron, hapcin az éfnbcn alkalmazva is legyenek ; azon ellenszenv, mely ezen intézmény ellen
— sokszor még kabátos embernél található
— eloszláttassék s annak nagyszerű hord-erejéről mindenki meglegyen győződve és belássa majdan, hogy mindazt, ami Magyarországban nagyszerű: mindazt az iskoláknak, népnevclésnek lehet köszönni. Mig ez köztudattá nem válik, nddig hazánk szellemi és anyagi emelkedéséről szó se Ithet.
Nagy-Kanizsa, a „Dunántuli kerület" ^ kereskedelmének e központja, a kis Pest, néhány nap múlva — ha nem is világra szóló, de mindenesetre, nagy horderejű kérdés megoldását fogja tárgyalni. Ez a fölállítandó polgári oskola tanítóinak megválasztása. EzazIdőpont úagyon alkalmatosnak tű-
nik föl előttem, hogy magyarországi népnevelési viszonyokból elmondjak cgyetmást; megkérve szerkésztó b^ratoiuat,"Itogy ezen, tapasztalaton al tpuly nézetüket és javaslatokat — ha- táu-a úugy-kanizsai t. iskolaszéki tagok, városi képviselők nem volnának e Kö/.löny előfizetőinek diszos sorában — saját költségemen hozzájok is eljuttatni-szíveskedjék ; természete^ dolog — ha jónak látja, az ügy .szeut czélja tekintetéből, minél szélesebb körben terjeszsze.
Hazánkban a néptnüvelődési iustitulu-mok — mielőtt azokat az 1805/8 ki törvényhozás némileg a XXXVill. t. ez. által rendezte volna — következőképen voltak felosztva:
a)Népiskolák: 1. triviális (falusi és várojijazután elemi fotauodák; tanitóké-pezdék.
•A falusi s legtöbb helyen városi népiskolákban fiuk, leányok egy tanteremben (?) taníttattak — leginkább csak a téli hónapokon át: káté, biblia s imádságokra, az.írás és olvasás mechanismusán kívül egy kis számolásra, mely azonban az ^egyszoregyen" tuí uem> igen terjeszkedett. A reform, val-lásuaknál a kátét és szentírást kibővítették még a zsoltárokkal, tígy kis „liaranyamegyc vagyon utoljára "-féle földrajzzal, azután meg olyan természettannal, mely azt tárgyalja valamelyik .malom alatti" professnr tlícoriája szerint, hogy a „mennykő" — , kocsonyaféle anyag I" Versbe szedve mindez, megspékelve ^os rítmusu magyarok történetével és ejllo\'mszabályók"-kal. A hol kétféle nemzetiség lakott, ott egy kis német vagy magyarnyelv. Amazoknál (rkalh.) 2. ezeknél (ref.) o borzasztó tudomai.yt 5 osztályban (??) tanulta a muzsasereg. A városi oskolák abban külöuböztek a falusiaktól, hogy itt három osztály (?) volt felállítva, - Az ugy nevezett elemi fótanódák pedig négy osztályból állottak, melyek egyikén, vagy másikán, mindazoknak keresztül kellett úszni, akik felsőbb tanintézetbe szándé-
koztak lépni; tehát ezek képezték, a felsőbb kiképeztetés alapját; (no uieg- ebben is külöuböztek a falusi iskoláktól.) 2. tanítóképző intézetek, mint ilyenek nem léteztek, a fennállott enem\'i cursusok csak arra Valók voltak, hogy azowat, kiket minden intézetből kicsaptuk, vagy a kik mesterségük után megélni nem bírtak, vagy végre azt a ne hányt, kik a hivatottsúg szelleme vezetett e pályára, par cxccllencc tanítóvá, népnevelővé megtegyen. Egy kis irás, olvasás tudása elég volt arra, hogy vrflaki — hajó torka* volt — „kön^ökös mester" lehessen; 9 ki meg orgonálni is tudott, az pláne proffossornak neveztetett.
b) Felsőbb, iskolák: 1. gyinna-sium,,(algyuinasium 4 osztalylyal; kö/.épta-, noda 2,"illetőleg ö osztály lyul és felgjniiia-siűrn ismét 2, illetőleg 8 osztalylyal.) 2. Reáliskola (3 osztályú al- és G osztályú fcl-reáltanoda.) Amazokat végig kellett tanulni azoknak,kik tanárok, papok, fiskálisok sat. akartak lenni, emezekből jóra való kereskedő, iparos, mérnökségre, építészetre sat. készülök kerültek ki. A ki algymnasiumot végzett, sokszor még jrnok sem lehetett, mert helyesen írni sem tudtak az onnan kikerültek, annál kevésbbé egyebet; a la tiníiyéív —az ötvenes években a német és görög — tudása volt itt. a fodulog: aki elvégzett 6 iskolát az lehetett csak gazdasági írnok, gyógyszerész-gyakornok, borbély vagy ment inasnak; van még ma is Kanizsán akárhány becsületes csizmadia mester, a ki alfúr pap lehelne, ha csak a latinuvelv tudásán múlna a kérdés. A ki pedig elvégezte mind a nyolez iskolát, az vagy tógát öltött, vagy ment az egyetemre jogot,-phi-lologiát, technikát, meaikát sat. tanulni, már pedig volt akkbr vagy 22 — 24 öves. A ki\' a később keletkezett reáliskolák csak 3 osztályát végezte is — szívesen befogadták báríiová, mert ha egyebet nem is tudott, helyesen irni és többnyire jól szá-moluijjtzutáii pedig volt egy kis jdeája a viliig forgásáról. A felreált elvégzett ifjú, — igaz, hogy még nem volt, a ki nem
akart teljesen „végzott* ember — már Önállóságra juthatott, akár mint mérnök-segéd, akár mint könyvvivő sat.; noha sokszor alig árte el a 18 — 20 évet. Szóval a gymnasiu:n\\csák egy#|j^soVel volt magasabb a nőiskolánál; mig a reáltanodák kész embereket képeztek ki. .
c) Egyetem: theologifi, jogi, philo-logiai, medicai sat. fakultásával,; Ha ezek egyikét 2, 4, ö évig szorgalmasan járt a már erősen megbarkósodott ifjú — elmehetett praxisra. Tehát amit eddig tanult, az mind csak arra való volt, hogy azt, a mi után élűi akart, csak ez utan tanulja meg iuaskodása és legényi éveiben. Mire aztán valaki elakarta mondani; végeztem, magam ura vagyok, arra vele is végzett az élet -és elkoppantotta kaszás ur életgyertyáját.
Edtiig terjedt a magyurországi népnevelési intézetek halára; ezt nem lehetett máskép póiolui, mint csák irtózatos erőfeszítéssel és költséggel, önművelődés által, melyhez anyagot maga a hazai társadalmi I élet is vajmi soványan adott!
- Mindennek okát azonbail nem ezen j intézetek c/.élszerütlenségébcn, hanem a kiviteli rendszerben és a népnevelés czéljában <t> találjuk.
lsmétlés^ktöKkibontakozni nehéz ós hálátlan mtíííkaTen; sem akarok ilyenhez fogni j-taígvolt az már számtalanszor irva, mi volt praeneribálra czélul a magyarországi népnevelés számára- Csak a mióta hflzáuk politikai viszonyai váltóztak, változott a recept is és — ugy látszik — „emberíséj „ált lános műveltség," \'„hazafi"-ság poraí q. s.-(quumuii) salis a mennyi eleg) skl jelölte meg. Már most régi állapotot feutartaw, a „régi jó időket" i liíni vissza ujbóljvagy egy uj élqterós alap-j ját rakni le. Afmultat ismerjük ; tele vau \' az a barbár dicsőség véres emlékeivel, tele ! van a/, a keserűség, elnyomatás sat. sajtolta i fájdalommal; nép művelődési tekiutetben j mi yan benne jó? Azért a kevésért nincs I okunk visszakívánni, megemésztené az egé-\' szét az idők rombol) hatalma. A jelen:
TARCZA.
Egy boldog pár naplójába.*)
\'.•gyetek isertucaéiek, es h6 kirAiuAgoin, I.egy«n ■<Álatok ralá. ml lokakniil Alom ; —
l.eljotok flrttmct abban, ml szép a nemvi, Hln a ti(r már a ti, ki reá írdomcs ; l.clkeníuon virág, erltny, dal, dlcsb\'slg, Ne lánittok ai életnek ciak fényét, gyOngyét j A valót ábránddal ne kelljen enyldlnetek; A mit kiván, óhajt, mindazt birja ssívetak ; Ki r dalt tengje ajkaitok tnosolygáia : ..Szeretem azt, kl ueret, i leszek boldogiága 11" DESZÁTlI GÉZA.
V i 11 a ii y o 8 h á g.
A múlt hó 28-án ójjol bárom bolyon ütött be a villám, a a többi között ogyik a város*" templomát értő. A reggel odnsoreglottok között a monnyköWJl nyilvánított ferdo vtSlomónyek ballása ««on ezáudékot gerjesstŐ fol bonnom, bogy a mennyire lehet, a tiagy közöpsíjggcl megismorteuoin a villám\' termöszotót «5a hatását, ha szorke8ztó ur becse* lapjában tért engod szerény soraimnak. ,
V Miután .azofiban a zivatar alkalinakor végbe ineuők helyes megiSrtőséhoz egy kis elóismerot is szükséges, ha épen untaiénak iienj találja szerkeszti ur, úgy! megelőzőleg a
\') \'Horváth Apollonia i$ Ptantnor Gyula ei-küvSjo napján Kii-Kowárom, aug. lö. 1S7V. -
villauyosságról általánosságban fogok nohány szóval omlékozui.
Vegyünk ogy üveg pálezát s dörzsöljük hosszában selyommol, vagy foucsorozott (foncsor áll: 3 rész higany, 1 r. ón és 1 r. horganyból, moly zsírral vagy íaggyiival keverve kenetik) bőrrel, közolitsük pnpirszoletko-, bod-zabély-, korpa- vagy ftlrészpurhoz, azt fogjuk tapasztalni, hogy a dörzsölt páleza ezokot n tárgyakat magához ragadja, érintés után pedig azokat nyoinbau ol is tnszitja.
Ha ujjunk bütykét dörzsölt üvegpálcza hosszában huzzuk,"ebből apró serczegő szikrák ugranak át ujjunkbn, melyek sötétben világítanak is ; az ilyen tüueményekot mutató testről azt mondjuk, hogy villanyos.
És imo oz kicsinyben a villám!
Vanuak testek, molyek a villanyosságot könnyen felveszik; az ilyen testekot jó villany v özet ők nok nevezzük. Ilyenek p\'. a fémek, szén, nedves vsgyis fris bodzabél, parafa, nomzsiros folyadékok, nedves \'levegő, nedves fa, nedves szalma, általában luindeu nedves test, az állati tost sat.
Vaunak azonban tostok,(molyek a villa-nyosságot csuk nohozon veszik fel, és azt azon helyről, a hol valotuely villanyos testtel érintkeztek, csak igou nehezen vagy épen nem on-godik tovább terjedni, uz ily testek rosz villanyvezeték. Ilyenek: üveg, selyem, gyántunemek, elefántcsont, ha t. i. szárazuk ezen testek ; továbbá száraz levegő,-száraz huj, zsiros olajok sat. tol vezetők is vannak, n mennyiben azok sem jó,; som rosz villany vezetők ; ilyenek: a kréta, csontok, nedves bőr, haj sat. \'
Ila valamely jó vozotőt minden oldalról rosz vezetőkkel veszünk körül, ükkor nzt elszigeteltük,vagyis a vilianyósságot mintegy el-; zártuk beuno. Tökéletesen elszigetelő tost i nem mondható olyannak, hogy a villanyosságot éjien no%ezetné tovább.
Ha elszigetelt vezotőt valamely villanyossá ! tett üvegpálczávnl érintünk, akkor az érintett j test egész felületén villanyossá lesz,moly esotbon \' nz érintőit test közlés által nyerte a villanyos-ságot, ha t. i. rosz vozotőt valuiiioly tőle különböző tárgyhoz dörzsöljük.
Az igy gerjesztőit villanyosságot dörzs-villanyosMÍgnuk mondjuk.
Valamely villanyossá tott jó vezetőitől villanyszikra ugrik a foléjo tarlóit fémgoly<-ru, ujjunk bütykéro sat.
Kétfélo villanyosságot különböztetünk meg: a) azt melyet uz Üveg dörzsölése által nyerünk, s ezt Üveg-, vagy ttivŐloges>villanyos-síjguak nevezzük, és
b) azt,\'melyhez valamoly- gyanta, vagy pecsétviasz dörzsölése\'által jutunk; és ennek neve: gyánta, vagy tagadó villanyosság.
.Ezon két • villauyosságról áll, hogy az egyuevüuk egymást taszítják, — különböző iievüek pedig egymást vouzák, mPltlkalmns segédszerok által be is bizonyítható; és ezen alapszik tulujdonképen a villám-, vagy nienny-kőütés. \'•
Minden természeti test már eredetileg bír ezen két villanyossággul; hogy uzoubitn a test rendes álliipotábnirez nem észlelhető,.oka iv két különnemű .villanyosság teljes ogyo^ültaégo a Unikor is azok, mint ellenkező tulajdonságnak ogy máB hatását ellensúlyozzák.
Midőn tehát pl. dörzsölés áltul teszünk villanyossá valamely, testet, itt nom ogyéb történik, minthogy azon dörzsölt testben oredoti-h-g meglevő, do egymást ellensúlyozó vagyis mintegy lekötve tarlókét villanyosság külön/ válik,"azaz felszubadul ugy, hogy ogyik átmegy a dör\'zsöló anyagba, a másik podig a dörzsöli testben uiarud ; oz a szabad villanyosság, mely mint ilyen már érezteti hatását és bizouyos feszültséggel bir, a mennyiben az illető testből kiáramlani törekszik.
Ily nogyobb^ftgy kisobb feszültségű vil-luuyossággul bírnak a levegő felső rétegei is 111 i n d o n k o r; a közönséges felhők majdnem mindig nemleges — a zivuturos felhők azon-b;tn itínjd .igobleges, majd nemleges villanyos-hágót tartalmaznak.
Zivatar alkalmával ezon szabad villanyosságok a füld — s az ezen lévő tárgyakban eredetileg egymást megkötve tartott tevőleges és tagadó vi\'llanyosságokra osztólag hatnak, éa pedig pl. ha szabad tevőleges villanyossággal lelt iMltő olég közel jő ogy különösen jó vozető földi testhez, ounok tevőleges villatfyosságát tnszitja, mig u nom egy nemű. tagadó villanyos-húgot vonzz\'t; Ilit olég nagy a feszorő, ugy yil« I.ifnlás éa dörgés k.izt egyesülnek, ós ez uz, mit menykö loütéauok szokás nevezni, mijiáln a termúszet o törvényének, ritka «s«t, mert a kú-l.inböző felhőkben levő nem egyszerű villanyos-áá^ok többnyire jó vezotő, t. i. nedves lovegő áljai könnyen egyeslllhctnek^mi többször egész csendességben mén is végbe j\'do turtóf, száraz idóbon a levegő rosz vezetővé válása altul u a különböző fulhök kUlönnonitl villanyosságai nem egyesülhetnek, sőt há « fjildöu lévő jó vo-zutőkUoz elég közöl jöhetnek, ezeknek vi/|a-
a munka és küzdelem; a jiVvő: a remény és dicsőség korszaka áll előttünk. Mimién elmúlt nappal kevesbedik a munka, minden órával közelebb jó a dicsőség csillagának fénye ós minden porczczcl távolabb losz tőlünk a mull, melynek képein elmerengni, fényeiből csak tanulságot vonni jó.
Láttuk a multat; tekintsünk körül a jelenben I
A magyar törvényhozás 18G8-bau csupán a népiskolai közoktatás tárgyában \'hozott törvényt, melyben kimondta azt egyebeken kivül. hogy vannak népiskolák ós pedig felekezetiek s községiek. Különbség e kettő közt\' csak annyi, hogy a kik terheit viselik — az utóbbinál, bele is szól- j hatnak ügyeibe; annak mindennemű dolgát > maguk a fentartók intézik, szelhme: hu- j manisztikus.. A másik az mindenek elölt vallásos embert akar nevelni; szeriuto, elég a kátó é^ .biblia, mint minduu tudomány anyja arra, Ijogy valaki az életben önállóan cselekedhessék, boldogulhasson. — 1. felsőbb népiskolák, fiuk és leányok számára külön; 2. polgári oskolák, szintén külön a fórlf, külön a nőneműek részére; továbbá tanítóképző intézetek.
Kendezve van — legalább némileg a reáliskolák, gyuinasiutuok egyetemek kérdése. Szóval megindult hazánkban a nép-művelődés nagy munkája egy bizonyos irány, és elv szerént egy bizonyos czél felé.
Mik legyenek azon elvek és czélok, molyeket a törvényhozás a népiskolai tan intézetek által elérni óhajtott — különösen minket íltatóleg — a négy felső nép- és polgári oskolákra nézve, legközelebb tárgyalom. ^ ,
Addjg is kérem azjolvasók azon részét, kik c tollal is szoktak fon vonatni, szíves-, ködjének e nemű nézeteiket szintén följegyezni 8 az előidézett öszmecs< ns által e lapok szerkesztőjét nemes törekvésében támogatni, a szent \'ügyek pedig elóűmz-ditani.
szuMoit.
Zalauiegye alispánjának évnegyedes Jelentési4.
(KwlyUUU.)
• Sajnálattal értesítem a t. megyei bizottmányt közgyűlést a ui)£po kebelében előfordult több rendbeli elemi csapásokról is, — nevezetesen: jttnius 30 ált délután 2\'/i óra tájban a jé-? Sxuut-llaláza, l\'ölöskefö, paesui kürtös, A.-Hahót, Szabor, Díóskál ói Ungli, részint helységek, részint puszták. határait; továbbá: Muraközbon, Máczinecz, Felső-llrástyán, Tor-noveez, Osrecsán és l\'rototivecz, Szlákoveez, Urorje helységek halárait, — máju-t 12 én, utóbb julius 15 éu, eMik közül a 1 első helyütt megemlített helységek határait pedig nuUod-
izbon is elverte, emlitett alkalommtl a villám I a szent balázsi toronyba is bolecsapván, abban I 1000 frt ára kiirt okozott. — Még elvortía jég julius 2-án a kömárvárosi hegyet is, a mellette I lévő mozőséggel egyeteinbon, julius 15-én pedig a villám Gerencsér Jánosné kis komáromi lakosnak az ottani szöllőhogyben fekvő piticzé-jébe, mégis julius U én dekfcnovjczi l\'interics I István pajtájába becsapván, Gerencsér János né pino/ójéi, u,\'y Dokánoveozon 5 pajtát a tűz elhamvasztott.
Számos tüzeset is fordult elő a mult 3 hónap alatt a megye vto ületén, molyok közül legnevezetesebb a május 20 án meg.-sutt b. inagyarodi, mely val aziiiüleg egy pnjtábin játszott gyermekek állal okoztatvau, 30 lak-hazat, s egyéb gazdasági épületükül, 14 ser-test, s egy uorjut megemésztett, a tlkkárosul-tak ro«zere a m.. minisztériumnál országszerte köuyöradoiúány gyújtóiét eszközöltem. — S/euiGrót in." városabao april 25 ón egy lakház, Zala Szent Lászlón april 24-én a község-és más 2 haz melléképületeivel, april 27 éu Újudvaron egy p\'jla isiuereileu ökbol származott tftz altul elegmk. — Május 21 éu Dióskal-ban Vida György nejo buszúból • férje házát meggj ujlotta, s négy ház, leégett, a bünö.yW kir.ilyijárásbirósaguak átadatott. —Toskándon Dömötör Gyiy-gy Községbiróiiak lakháza, pajtája ós istállója allitolag gyújtás következtóoeu .leégett.— Vimonyai hegyben Gereneser Lázár és Kolaszek Antal vakonyai lakosok közös pin-ezójük gyanú szerint bizonyos lelarióztatolt Sirávovies György útlevél nélkül csavargó által május 2S án felgyújtatott. — Hotl-r Fo; renc* kis-katiizsai jegyzőnek a huinokkoiná-romi hegyben volt piuczéjo gyauilolag szinte gyujlás következtében elegeit. — Friek Fe- i renez, lovasi lakosnak a lovusi hegyeti volt , pinczéju valószínűleg pártoskodási gyűlölség nzulle gyújtás kovetkezlében jutiius 21-éu este szinte leógotl. — Korpics Feroncz szopetki lakosnak a zala i<4vnudi hegyen levő piuczéjo május \'-".• éu vigyáztalanságból eredeti toiz által megemésztetett. — Gombosszegben gyani-tóiag gyermekek által a szülők honn ueiu létében gerjesztett tűz által juuius 3Ó-áu ""laipos Józsid és Gombos Károly lakosoknak lakhaza, gazdasági épületekéi eszközeik, — mégis Lapos Józsofuok ;> db szarvasmarhája és egy sertése elégett. •— Koiyárvárosbiin julius 10-ón ismeretlen okból támadt tiiz által 0 lakház, gazdasági épületek* és takarmány lellek felemésztve ; — ugyanott Német György községbiróiiak pajtája es istállója julius. 10-án miut-egy 100 kereszt őszi és tavaszi gabonával és 10 szekér szénával eléglek. — Gyöinörő köz-segben julius 20 án ismeretlen okból származóit tűz állal egy háznak lelője leégett. — Go-rics Istváu vitai lakos pinozéjo, — május 10-dikén a s/enl-békállai plébános piuczéjo, — Széliugor Jáuos uéinelfalusi lakos pinezoje,— Keszthelyen egy ház május 2l-éit, liees l\'ál gellóuházi árvának háza, — Kovács István bi^psutai lakos haza ismeretlen okokból származott tűz állal elégtük^ — Gergály Jáuos bel-laliidai lakos házat ismeretlen tettes felgyujiá, minek lolytán háza, pajtája és tuiuUen takar-iiiáuya elégett \'
A közbiztonság a megye területén a műit 3 hónapban, habár gyéren előfordult -esetek-ben itt-ott megsértetett is, dw- veszélyeztetve egyáltalában neiu volt, s az ellenébe véteni vakmérőskódott egyes tettesek is nagydbb rész-
nyosságára osztólag hatnának, szabaddá tétetvén, könnyen egyesülés vagy monnyköiilés következik be.
Útjában rendesen a jóvozolókot, követi, molyeket mrgizzit, felolvaszt vagy elpárolo gtat, inig ellenben a rosz vezetőkéi szétroncsoljn.
A város templomát érő villámcsapás ily módon történhetett:
1. Minden természeti lestben eredetileg a tevőleges és tagadó villanyosság egymást leköti, azaz tevőleges és tagadó villanyosság egy iránt van minden testben, melyek egymás hatásait megsemmisítik.
2. A felhőben volt szabiul villanyosság a templom s egész környezetének ugyan vele egynemű villanyosságát taszitotta, mi az előbb felsoroltakból könnyen megérthető, s
3. a vele neui egynemű villanyosaágot pedig vonzta,\' illetőleg egy mást kölcsönösen vónzták ; miután a feszültség legmagasabb fokát elérték, mi a jóvezotő legmagasabb pontjain történik leginkább, villámlás ós mennydörgés közt egyesültek, épen ugy, mintha uj-
1\'unk bütykét dörzsölt üvegpáloza _ hosszában iAzr.uk, ebből apró, serczegő szikrák ugranak át ujjunkba; csakhogy itt kicsinyben, ott pedig a terinétzotlüneméuyck egyik legpompá-shbbíka észlelhető. Utjábart a jóvezetéket köpetvén, a kereszten, a bádogon l-> az ablak qü-rfl vasdrótja által vonzatott; itt azonban rosz vezelőro, t. i. a falra találván, azt jelen téli tele,-nül megrepesztj1; az ablakon és szárai ..(Ün, mint rosz vezelfttön át nem h-tolhatván, d« a templomban levő aránvozott tárgvak. mint jó. vezetők legjobbika által vonzatva,- a fw|. os ub-lakráma közt törvén be, az egyik .oltárnál \\uilt Aranyozott kép taUáröl, utána a másik olda-
I Ion volt kép aranyozitát elpárologtatá, a nélkül, hogy magán, a képtől, csak legkisebb sertés is történt volna, innét egy mcllotto lévő gyengébben aranyozott gyertyatartóra, melyet fdlíikvén, egy ninsik oltár felett 1. M. aranyozott b \'KJkre; s mint végre minden erőnek ha-í \' < v ennek is ereje a vele nem egyuoiuü viiluiiyó.-ság állal leköttetett. I . A természettudósok kiszámították, h"gy \' a villany-folyam sebessége a távírda rézsodro-nyáu 00,<A)0 in Ihlet egy másodpere/, alatt\', vagy , ia a holdon túl még l l,<)tiO mtldnyiro sürgönyözhetnénk egy másodpercz alatt; a napba pedig, mely 20.t 00,000 mériloldnyiro vau tőlünk, ;>V9 perez alatt.
Ha tehát a villámütés sohi\'aaége, — mi a távírda rózsodronyán tovahaladó villanyfo-I) ammal egy, —csakhogy ennek utja jiivezelő állal iheghalározott, minden eddig észk-lt se-be.-ségei felüitnul,ok nélküli azok télelme,kik zivatar alkalmakor rettegnek, ha villámlik ! Mert a kit sújt, az sem villámlást, sem menuydör gést nem hall.
A dörgés V ineg kevésbbé ijeszthet meg valakit, mert az a h-vegő hirtelen félretolása, szettnek isméli visszacsupiidásából származik ; mikor ez hallatszik, a lecsapott moutiykő már akkor ki is pihenhette uiugái. •
Ha volnék szerencsés czikkomnek- téri ny%hetni, íigy a jövő számban még a vizes és tüzes mennykőrőla villámütés elleni óy{z«r —. de különösen a villáinháriii\'> s annak lm/.nos-•ágáról értekezuí.*) KOSliNULÜH LAJOS.
*) ^aiveien- vexitllk a különben ajinlhaljnk i koiaip tiK/uluivbe. _ 8i«ik.
I bőn kézrokorültok. — Legnevezotesobb otfí i niény az, miszerint Gyóry József már előbb ís fogva volt fegyveres csavargó 5 öd magával a] miliáldi plébánia-háznál jun. 25 én megjelenvén, a olfogalására az intézkedések az alispáni hivatal állal azonnal megtótetvén, jun. 30-án az úgynevezett razurai vágásban, minthogy ellentálló szándékot tanúsítóit\', Szokolics József, Horda Dávid Gömbös Józsof ói Fiizár István íoglá-r.tiiik lövései által halálosan találtatvayjlfoga-(ott, váljon azonbau meghalt o, vagy Jmég élőiben van o, nincs tudomásomra.
Utonállással párosult fosztogatások kö-vetkőzök fordultak oló: Csepregi József apátfai lakos május 3 án a Zala eg. rszegi utozán, D-rvarics János ur kocsisa által — megtá-inadtatott, megveretett, órájától, kalap- ós tsebKeudójétől megfoszlatott, a kocsis elfogatott. — Vaktor József urasági erdős ogy, as uten alvó üveges lótot pénzétől losztott meg, az erdős szinte elfogatolt.
Fellóróssol párosult és egyéb ogysrorft tol-vajlások, sajnos, do ismét számosan fordultak eló a tuegye területén, uovozoteson : Kokas József, Kok.is Adain luitenbergi éa Z-óuer Orzso hidegkuli lakosok l\'oigerileer Mátyás sziámi-liveczi lakos,%píiiczejét feltörvén, abból 3 akó bort, I akó |5\'áliukát tolvaj >lt el. A lopott tárgyukat átvevő Kercsák József vám-csárdai korcsmáros\\el:ögatott, do a stridói börtönből éjjel megszökött,, a tolvajok a bíróságnak átadva vaunak. — Adorján Márton zsidi lakos piuczójél Kocsis János oltani lakos feltörvén, ubból egy páliukafóző kazánt oltolvajolt. de wlfogatvtt. — Soos l\'éter zajdai csősz, és Sóós János kzigeti lakos, kisbíró több pinczo törést-kovetvéu el, — oltogatlak, és a bíróságnak arudaitak. — Szeller Audrásnó kapolcsai lakos kamarája feltöretvén, abból 3*1 ilcze zsir és több ruhaneinU ultolvajoltatoit, a tettes nom tudatik, de uyouioztatik. — Zsiborács FerV-ucz homokkoinárotui kanász szobáját ismoretleu tettes fgllörvéu, abból pénzt és tuhaiiemü-oket lopott el, — nyoraoztatik. — (Jzolter József komárvárosi lakos szobáját a fellebb emiitett és meglőtt Győry József tegvveres csavargó f.-llörvén, abból ágyneműt, egy faf. órát, mégis a jégveremből egy akó sert tolvajéit el. — Gyoueso Jáuos csehi lakos pinczéjét Molnár József,Moliiár\'János és Lukács Feroncz fölverték, károk niucsonck jelentve, a lettesek a bíróságnak átadatlak. — Kreinsor József szent-balási kereskedő boltját Gaál János ottani lakatos, Gáspár Antal szolga és egy közhuszár feltörték, abból 220 Irt ára ruhekelméket tolvajoltak el, de elfogattak. — Pletschhackcr József kis-kanizsai kereskedő boltját, Kberhard József és 2 más társa feltörvén, abból nagyobb mennyiségit pénzt tolvajoltak el, »zinto elfogattak ; — ugyanezen boltnak 1800 ik évben történt feltöresét elkövetők felfedeztettek és elfogullak, nevezeteseu Dávidovics László, György és Nagy Jáuos, kanizsai lakosok. — Gold-schmidt Lipót légrádi lakos boltját ismeretit nek feltörvén, abból 100 frt pénzt vittek el,— nyomozlatnak. — Csuka György és Hucsák Jozset 1.-kápolnái kauászok a szécsi szigeti ka-násxuál elkövetett betörés és tolvajlás mi^tt elfogattak, a kár neiu jelentetik.—Tóth György lenti kápolnai lakos pinczéju feltöretvén, abból 2 akó bor és 2 piiit pálinka --- Vizy Gyula ur s\'.iloinvári leltört házi pinczéjéből 40 iteze zsír isiuereileu tettesek által ellopatlak, a nyomozás eddig eredményre nem vezetett, - Dőröndi l\'éter nemes-apáti lakosnak május 1-én 0 db sértése ellopatott, a tettesek elfogattak és a bíróságnak átadattak, usertések a tulajdonosnak visszakerültek. — IJnger János felső hahóli lakosnak egy db sertése ollopatván, a tolvaj elfoguiotl. — Dénes Lajos egerszegi pinozér ládájába! t\')8 frt 70 kr. ellopatván, a tolvaj elfogatott. — Neuwirth l\'ál sümegi pinczértól liOO frt készpénz és aranyékazorek lopatván el, a tolvaj Keszthelyen el lógatott C9 a bíróságnak átadatott. — Keszler Gábor szent-pcloruri asz-talossegéd a kis komáromi legelőről Keuesei egy lovát ullopván, elfogatott. — Tóth Jáuos aenyelái (vasmegyei) lakosnak kocsisa lovaival és szekerével inogszökött, do Zala-Lövő vidékén elfogatott. — Marth Samu vaspöri lakos egy lova ismeretlen tettes által ellopatváu, a tolvaj nyomoztatik. — Németh l\'ál szent-gróti lakostol május hó ll-éti két ló, ugyanottani lakos Horvát Ferencitől pedig egy szekér ismeretlen tettes által ellopatván, a nyomozás folyamatban van. — Mondschein Farkas szilvágyi lakostól május 23-án egy ló és szerszám ollopatván, a ti Ivaj Somogyban Szont-Miklóson feltaláltatott ós UutVay csendbiztos ur által vl-fogatolt. — Györok l\'éter bakónaki lakostól ellopott egy tehén Schwarcz nevezetű kebelei korcsmárosná^ feltaláltatván, — a tehén tulajdonosának viwznadatoit, a korcsmáros pedig a bíróságnak íoljelontétett. — Márczius 10 ikén Stéin Sándor szeiit^gróti lakos kocsijáról Egerszeg és l\'ozva közt több kelmo lopatott el, a tettes czigányok 17 en Mihályfán elfogattak, ezek közül 0 a sümegi börtönből az ajtó kife-szité-ével megszökött, a többi Egerszegre beki-sértetett. — Kaszás István kurácsoufai lakostól május 23 án ismeretlen tettes állni. 2 ló a piuzta-odericsi kauásztól pedig 26 án 7 db serié* •KÍntouuicretlouek álul ellolvajoltatván, a
tolvajok nyomoztatnak. — Dothán Mihály 1 koszthelyi lakosuak ing elejéből kostök kiiuot-szettotott, a pénz 20 frt híjával Német Jánosnak gatyapártázatában lalaltatott, ki is elfogatott. — Ueninger Mári ovosiczai lakos, l\'odge-rilecr, Katalin sztánotiveczi lakos tehenét a le-; gelőről ellopván, -^elfogatott. —Tólh Vendel I. kápolnai lakosnak egy telieno ismeretlen let-! tos által ellopatott, oz nyomoztatik. — Horvát László hahóti lakosoktól 4 db sertés, - Gróf 1 Niczky kámánházi birtokostól 2 ló, — Krausz • István kis komáromi lakostól 2 ló, — | Hajdú József b.-magyarodl lukoslól 2 ló ismo I retlen tottesek által ellopatváu, — nyomoz \' tatnak.
| (Vág* köratkailk )
Keszthely, aug. 1872.
F. hó 9-én városi képv. gyűlés tartatott, melyen jelenlevő tanfelügyelő ur örömmel tudatja, hogy Kcrílholy városa a vallás- éa közoktatási m. kir. MiniBtor urnái kérvényezőit 0 osztályú polgáii ti- éa 2 osztályú felsőnépiskola (lányok szamára) államsegély meliott le endő fölállítását megnyerte,továbbá hogy mindkét iskola első osztálya már a jövő lauévbon megfog nyittatni.
Taneszk >zökkoli fölszerelésre egyelőre 1000" frt utalványoztatok
Sporzon l\'ál ur, a gazd. fölső tanintézet igazgató-tanára éa az iskolaszék elnöke, hála-érzettel köszöni meg miniater urnák városunk érdekében tolt 1.egyes éa mcgbecsülhcllou in tézkodéaét, egyazersmint tanfelügyelő urnák is iskoláink érdekében kifejtett tevékenységét.
A jeleuvolt képvisíilotból bizottmány választatott, melynok feladata a leendő iskolák . nak addig is, inig a szükséges épületek felépíttetnének, a megnyitandó osztályok -részére helyiséget bérelni, illetőleg kiszemelni.
10-éu uyitá meg tanfelügyelő ur a póttanfolyamot, üdvözölvéu a szép számmal meg iolent néptanítókat, különösön elismerőleg nyilatkozott a vallás- éa közoktatási minisler urnák azon üdvös intézkedéséért, hogy a tanítóknak alkalmat nyújt a lovábbképzéaro. Kiemeli a jelenlevő tauitók buzgóságát, kik tán mind maguk., mind pedig családjuk s_ teendőik hátrányára, Irfrgy édűí haürtjukn\\k további képex-teté,ükkel minél inkább hus/.náljanak, öröm - . 113.01 vesznek részt a pótluiiiolyamon, biztosítja Jket, hogy fáradozásuk jutalom nélkül nem marad atb.
A póttanfolyamon előadáat tartanának Szente Józaof és Kozma Józaef poati képezdei tanár ur, JJolko Tivadar ur, gazd. felső iutózoti kertészet tanára, kiknek jeles szakképzettségükről mult évben volt alkalmunk meggyőződni.
A város lakossága tantelügyolő urat megtisztelendő fáklyászenét rendezett. Már esto 8 órakor a város minden részéből tömegesen so-reglet lek ■issze a kiindulás helyére. Az egybo* gyűltek közt képviselve voltak városunk miu-den egyesületei. A fáklyavivők azáma meghaladta a lüO-et. A menet éléu nemzeti zászlók loboglak, középen foglalt helyet a polgári dal-egylet, melynek lámpái, melyok a menet ünno-piességét még inkább emolék, éa a zenészek, igy haladluuk a premontreiek házához, mely, ben tanfelügyelő ur azállva volt. A tiaztelgi-»t a dalegylet a hytnnusaal nvitá meg. — Ezután Nagy György ur, járási albiró, üdvözölte tanfelügyelő urut a város lakossága nevében, beszéde igon gyakran harsány éljenzésael szikil-taiott meg. Erro tanfelügyelő ur válaszolt, bo-síédo közben, különösen midőn minister urat, mint kinek as uj iskolák feállitásában legtöbb hálával tartozunk, ómlité, a midőn öntevékenységét továbbra is fólajánlá, eget rázó éljenbon tört ki a jolonlevőknok alig boláthaté tömege. Lehetetlen leirúi a lelkesedést, melyet városunk lakossága ez alkalommal tanúsított. — Tanfelügyelő ur beszédo után a dalárda ismét énekeit.- Az ónok már olhangzolt, a táklyásmenet mégis mozdulatlanul állt, szüntelen éljenezve. Itt következett a legmoghatóbbjelenetek egyike. Látta ugyanié tanfelügyelő ur, hogy a gyermekek azemközt velő tokintélyca számmal foglaltak helyet, bozzájok ia intéze szót, Isten, király, haza és szülék iráati szoretelro buzdítván őket. Do hiszen fogolt ia rajtuk a beazéd, mert oly halalmaa discant éljennel válaszoltak, hogy csakúgy csengett az ember füle belé. Nem ogy szülő szemébon csillogtak az öröm könyoi.
Ugyanozon éjjel lanfolügyelö ur éjjeli 7.o-nét is kapott. — Másnap Tapolczára távozott, visszajövet megjelent a póltanfolyami előadá-son, reggeli 11 órakor pedig eltávozott, hogy még a Zulában töltendő kevés napot ia tanügyünk előmozdítására forditsa. Az ég áldása kisórjo lépteit! _r.
1 111 r o k.
I . . — ® W\'éQ\' nülótén oapjAn, ma, az | izr. imaházban-ttz-ütMiepély nagyságát emeli a férhNkMHlalárda közroiuűködéso. A szózat | és hytniruiOfog énekeltetni.
\\-H*m>er Károly színtársulata Zala-I LgerazeBéiJ Also-Lendvára inent.
— Ismét ttix / K.•Komáromban o hó 12. az az n.-kanizsai vásár-napján, midőn az itioni "uzdák ott időztök, még eddig ismeretlen ok hói, tüz ütvén ki, 7 pajtit és 1 házat, a városház felső részé\', az úgynevezett kis korcsmát einészté ol. KliiünÖe csoda, hogy o nagy szélben ..- ily azoronosésok voltak a komáromiak, mert ha az ép dühöngött szól a már roskadt kis korcjma szalma-tetejét a földro lo nom dobja, akkor biz Komáromuak végo és nem a v i hígnak. A tüz ü órakor Ütött ki. A kár igeu tetemes, inert pajtákban sok gabona volt. — 11-én délután 2 orakor A kis-kouiáromi hegyen N. J. pinozéjo meggyújtatott s a présházzal elégolt. fttfőko-Doncson 12-én szinto tüz támadt, elégett egy ház.
— Kozma Sándor, kir. fóállamügyész ur, folyó évi augusztus 13-án a nagy-kanizsai kir- törvényszéki fogházat vizsgálta mog, hol minden egyes fegyenezot bűntettéről és befoga-tási idője, ugy olitéltotéso idejének mennyiségű felöl kérdezősködött j — annál; utána az étko.k és kenyér minőségéről tett kérdést, uiolyré a lotnrtóztatottak általános inogolégodésöket\'je-loutotték ki, o közben Ács Imre fogház felügyelő elóvott egy rabkenyoret, s azt kétfelé vágva, fóállamügyész urnuk adta át, melyet az megízlelvén, jóuuk találta, nem különben az étkeket is megízlelvén, szinto jónak találta, egyszorsmind a tisztaság-- és renddel teljeson megelégedve, eltávozott.
— I. Értesltvény a pannonhalmi szont-llonedok-rend győri főgymnasiumáról 1871/72-ki tanév végén. Vaszary Kolos bő tárgyismerettől értekezik „Árpád és közeli utódai mily hatalomkörrel voltak folruházva" czimü nagybecsű közleményben. Tüzetesen ismertetik u főgymn. önképzó-kör ""állapota, a jótékonysági Ugy, a musoum 12,495 darab tárgyat bir. A tanuló ifjúság létszáma 39ü. — II. a bajai állami tanítóképezde értesitvényo dr. Bartsch tiatuu, Czirfusz Forcncz, Mihalovits Jánostól hoz érdekes közlemény okot. 81 hallgató volt, köztük a bádoni nagyhcrczegségböl 1. A képezdéhoz kapcsolt l> osztályú gyakorló iskola állapotát is olólüututi.—.111. A soproni községi 11. osztályú magyar-némot tannyelvű felsőbb leány tanoda értusitvényéről későbben bővebbou szólunk, a növendékek száma 32.
— Axargaul tehenek, melyekot Sza-lacsv Farkas ur nagy költséggel vciitei uradalmába szállított, jól érzik i.iogukut s még eddig a légváltozás nőin hatott reájok, egyenkint 20 iteze sűrű tejet adnak, mint Árgauban. A szállitás-okozta lábfájásból kiépülve, teljesen egészségesok. Albrecht fóhcrczeg magyaróvári uradalmába szinto o fajból 300-at hozatott a eddig bulólök 7 hullott ol.
— Orgyilkosnál/. Gróf Dubszky Richárd, távírász urat o hó 15-én, déli 12 órakor a komárvárosi indóház körül agyonverték. A nevezett távírász urnák lakása Komárvárosou levén,, ebédelni naponta haza ment. A jelzett napoil is hazamenvén, útközben valaki, vagy valakik által a nyakszirten holmi fokossal négy oly sértést kapott, hogy azok helyén a koponyacsont több darabra tört és behorpadt, álkap-czája a jobboldalon ko\'.té zúzott; arcza balfo-lén lőporpontok voltak láthatók, anyák mellső részén pedig 9 sörét nyom. A hulla körül-cgy rozzant pisztoly volt föltalálható; elvitték tilalmi arany zajbóráját, pénzo nom volt; do mint állíttatik, maga a megtestesült becsületesség és szorgalom példáját követte. Mindenkinél tisz-telotbon állt, — hivatal főnöke csuk dicsére-
?
( tekkol tudja halmazni. A tettes még oz időig tudva nincs, szigorú a nyomozás. A vizsgáin-, ton jelen voltak: Kanizsáról, az államügyész, ■ aZ aljárásbiró és két orvos. — Nem csekély ! aggodalmat szerzett ezen körülmény a körül-lövőknek, in. rt a mtilt évben a kis komáromi i postamestert is ugy lőtték agyon Kis-Komá-romből Kopuiryárosra történt hazamenetelő-alkalmával. Egymásután két gyilkolást olkö-vetiii egyes-Kozíéghatárab.\'ii, annyi: tesz, mint \' föllazítani a kedélyeket és komoly intézkedési\'-\' igényt tartaiií.
r — Látogátáh. Dr,-P»ul«r Tivadar, vallás és közoktatási miuister, f. hó.13-án látogatja mog Keszthelyen a gazd. és képezdei pót-j tanfolyami oléadásokat. Ez alkalommal egy tanító per tekintetes ur szólitá ő excdlcntiáját, ! mely körülmény valamennyinek ajakára mosolyt idézett elő. A minister ur badacsonyi ! szőlejébeni .dőzéso alkalmával tolta e váratlan I látogatást.
I — UJ könyvek. Mogjelont s beküldő-tott hozzánk: Eugénia, vagy a tuilleriák tit-j kai czimü történeti regény XVII. füzete. Ugy-i színia a szépirodalmi könyvtár. II. évfolyamának 1,11. ós III. füzeto .Egy orosz lurczegnő" regény,,irta Gonzales Manó. Frnncziából fordította Milussin Vilmos. E nagy elismerésben .részesült regényt ujánljuk a t. közönség figyelmébe. Elöfizotési ár a könyvtár 24 füzeiére 0 frt, 12-ro 3 frt, 8 0 ra 1 frt 50 kr. Szerkesztő s kiadó Skultéty Josefa Peston, Duna-utcza 7. sz. I. omelot.
— Vakmerő tolvaj. F. hó 16-ára virradóra özv. Horváth Mihályué hálószobájába
\' egy tolvaj bemont, s nom elégedvén meg a | már sötétben összeszedett ruhákkal, a szóba közepén gyufát gyujtvA, folytatni akará cso-maglási kísérletét, midőn a házi kisasszonytól észrevét\'jtvén, korokét oldott s ijedtébon ledobva a n.igyobbréjzt, csakis pár ruhaneműt vitt ol.
— Lapunk mai szántához van mellékelve Hamburger Adolf jéhirü pesti ezé* divatáru és vászonuemü raktárának árjegyzéke; a Szent-István napjára l\'estro történendő kéj-utazások alkalmával a legszebb ruhákat jutányos Arak mellett megszerezni lehet nála miu-donkinek.
— A magyar dlJkülciön\'J ik húzása aug. 14-én eszközöltetett, kihúzattak a következő sorozatok: 432, 7G*J, 1138, 1288,-1309, 1557, 1845, 2106, 2508, 252 T, 2983, 3900, 4414, -1(370, 5040, 5329, 5010 és 5745. Mind-egyik sorszám 50 nyerőszámot tartalmaz. Főnyeremény 150,000 frt s a 2983 sorozat 38 számára esett. — Legkisebb nyeremény 112 forint.
— JCf/y Hxvlyálóleány o hó lG-án, délutáni 1 órakor a ZS&a- és Somogymogyék közt levő hidról — kedvese hűtlensége miatt — a Balatonba ugrott.
— Jtüütd hírek, l\'otrik Józsof, soproni lakos, saját és érdektársai novébon egy .soproni építő és hitelbank\' aláírására kért engedélyt. — Romai hír szerint Don Carlos kész Izabellával alkudozni a trónról való lemondás Ügyében. — Gróf Rhédoy János, a szabadelvű politika híve, o hó 13 án meghalt 77 éves korában Pesten. — A Broitnor Alajos-féle komé-nyitógyár Poston leégett, a kár roppant nagy. — Eíjerbon Szent István napján losz Lévay Sándor püspöki felszentelése — Insbruckban múlt héten többszöri földrengést éreztek, pár ház meg is repedt. — Náuáson aug. 12-én is-
! meretlen okból tüz táipadt, több mint száz lak- [ ház, melléképületek-, behordott gabnákkal a lángok martaléka lőtt. — A berlini találkozás ra nézve az osztr. és orosz császár köfötti rang-kérdésre a „Krouzzlg" azt mondja:, hogy az idegen vagy lavolub\'ii rokon a gazda közelobbi rokona elé teendő; ergo: az osztrák c»á»záré az elsőség. — Havannában több felkelő vezér elfogadta az ainnustiát, kilátás v.m rá, hogy az ország röviu ,dőu pacinoáltutui- fog. — Prágában 1 5-éro összehívóit muu^asgyülokuzot ue-tiltnőtt. — A .Hon* erősen jajveszékel, hogy Somugyban nincs baloldali lup. — Br. Jósika. Kálmánnak ismét egy 5 flv. tragtödiáját fogadta el a színházi drama-biraló Oizoitság. — Arany János költőnk bevégezte a „Daliás idők\'-et— Pozsonyban pár napelőitogy muu-kásnő oly gyermeket szült, melynek három fejő ca\'négy lába volt; miután nem él, a múzeumnak küld.k. — Berlinben az asztalos legényük elhatározták, hogy boszüutolik a munkát. — Parmstiidlból távirjak a „P. N.u-nak: Bach* tpld\'bulü yminister 14-én meghalt. — Autó-nelli bibornok kijelenté, hogy lemondását befogja adni, ha a pápa nem békül ki az olasz kormánynyal, — Azt modják. mintha Ormos Zsigm., icmcsmcgyoi főispán lonno belügyéi-(?). — A magyar színészet egyik úttörője, Láng Lujos, közelebb hunyt el 72 éves korában. —
Papírszeletek.
— (N.) Találékony rokonok. 1 alig 20 évoa Ifjú Hil.li ixl.eu hosszasan bfSI.\'-Ige egy közel 4o évei apácxá>al titokbau a corridoron ! — állváu pedig a* apácza természetesen a rácsoxa- \' ton belül, az ifiu kivdl. A véletlen ugy akarta, hogy J a kiviine.iian fürkésző éber l\'ejedelomassxony egy. al- [ kálóimnál épeú akkor lépdeljen végig .a. folyosón,\' I midőn e*ok szokásuk szerint egymással Ismét bixal- |
1 „Ki exeu liatal ember? térdé a fejedoWmaai- \'
I sxuny in-gütkilxvo a kiváncaian.*
.Itokonom, feleié habozva ax apácxa.\' !
.Rokona?" I
1 .Igen: ax ő édes anyja ax én édes anyámnak 1
egyetlen leánya.• I A l\'oiedolomas«xony elégülten bólintva főjével, j
1 tovább b ill.igott; \'iiogéitetle-o a rokoning oompli-| cált ágazatát — nem tudom.
— 111 h i á ll y i p ó t ló, o 11 hiúság. • Kwpsp*! mond csak. ini ax, mit to a feji
283. Sx. «y«r. W. ur nincs honn ; ha mogj«, közlöm vele.
2-tJ. B. Mi sajnáljuk, ha gyorsabban nem kö-xOlboijlIk ; különben se baj
\\!Hb Mit háborgats< ? sat, vorsexetekre, biiony mii lúborgaUx veink ebben a nagy melegben.
•280 Népdal. Nagy-Kanizsa mellett vagyon ax vasul, Kei habira, axt raoudtad : fel és le \'al ut. s a l. Klialftlta. mi ia axt mru^juk.
\'26?. II K. Ne bolygassuk axt; bizonyos dolguk maglikat fölemésztik. A nyilvánosság olaj sok-txor i tűzre.
248 X x. .1". lesz, a gőxfürdS - ugy látsxik — sok ai.ygft |I> 1^1 Paprika Jancsinak. — Merést ignoi\'áláaa bix ax a közvéleménynek, csak tessék a nyulat kiugrasztani a bokorból. K lap teiéo szabad a verseny, ifíhó" bérbeadva a lér.
ií^\'J Az uiialuiasság króuikája ; igen Jó, élre-xcttol olvastuk át.
Érték- és váltofolyam aug. i7.
5°/0 metaliques (jti.55; 5®/0 nemz. kölcsön 71.90; 18ü5-ki álladalini kölcsön 103.25; bankrészvények b85;-hitelintézeti részvenyok 342.40 Loudou 199.05 ezüst ágió 107.85; arany darabja 5.20; 20 frankos arany b.71 */a kr.
Hletl naptár.
Auguiitus 18-161 24 lg. (872.
II... . s holi- Kalbolikus nap- Pjotestaus
nap tár naptár utj.
1.3, Józni Juru sáletuhu moniio, át méuo Szama rian
Luk. XVII, .
i» Vásárnap F 13 Sz. Joa F 12 Hona
l\'J ll.-nd l.ajo. p. Seliat.
J\'t Kedd István kir. István kir.
121 -xerda B.ruat Ueruil
ii Caülörtük
l\'éutek ben. fül. Zacbáriás
Kortalan Uerlal.ni tm
Fulelós szerkesztő: Bátorfi Lajos.

„Paróka, é.lc
mókám
nélkül üreg lé-
I .Maináoaka, mit csiuálx ?•
| .Toll ltot, kodves gyernU-kom, n/.táii aélálni
.Ah, hrsxen to még nem v.iuy olyan öreg. — mini a nagypapa, és már te is koptax vagy, hogy 1 parókát viselsz ?... .
! Ax á\'tatlan kis gyermek még nom ludá, hogy
Szerkesztői Üzenet.
273. ,l!\')szil«ág áldoxala" czimü novella sxor-! zSjének. Bizony-bizony, majd mi lentink áldozat bo-tzankodásunknak, hogy ol Ivaani valánk kérytele-| nek. Doli\'igv b\'Kranijuk volo jó ktannségilnkot. \' 279. Koaxtholy.ű. — A tanítók nagygyllléséröl inár emlukeztiliik, noliogy ismétlésbe jilijünk, elhngy-tír<; a helyett inkábl. a megyei Iskola lanácsróll szívós tudósiiásnt kérilik volna.
24U I.. A kis ö-nak átadtam, csodáljuk liosy . nom ludqd, vajh ki 8, • merre van hasítja! Többiro | idóvrl magáulovétbon.
Jót. .Alom ésalmoxás\' cziinl kel kOs Aiíjllk.
282. Etbé. \\ papirsxelot valanioiniyi .taug-1 lieh.* liesoiozzuk !
mfi gyakorlati cxik-
Myiltter.
I»EUL fogorvos BECSBŐL.
Ajánlj* magát a fogfájásban szouvedó közönsegnuK, Nugy-Kanizsaii igen rövid ideig fog luriozkodtíi, vegez miudeuneiuú fogorvosló in álé let ^opcruliot^ ugysziuto művészileg készítőn fogak és fogsorok a legújabb amerikai minta szerint — a foggyökér kivótolo nélkül — helyeztetnek be.
Vidékiekuek tudomásul: egy fog ogy óraalatt, egószsorogynapaluttho-
ly ozto ti k.
Műterme .Korona" vendéglő 11- és 12-dik számai alatt van.
Két gyakornok
jo házitól származottak a Hupruiii leasiilUi-tolo bank iiagy-ÁiiiiiiHui Uliúljábuii lol-
vétetik.
A nehéz nyavalyát é$ a nyava-lyatoresi görcsöket
gyógyítja dr. O. Killincli, a nehéz nyavalj a bpecialis orvosa. — Előbb liorli u, Louiseustra8so 45., most lluiiiburK. A—11—P Strasse Nr. 2ö. — Mar száznál lobbot teljeson kigyógyított.
Jutányos, szép, es jó!!!
már régóta az én „Jelszavam",
inolyot daczára annak, hogy valamennyi papírgyár és a munkaerő 25% áremelést nyert, ezentúl is követek, és azért bátor vagyok áruimat a régi meseszerű jutányos árak mellett ajánlani:

100 db látogató Jegy, 5 perez alatt olkészitvo 100 100 100 100
. . . . — frt uw kr.
Ievélpapír ~\\í6vvü\\ vagy kozdőbetükkol......— „ 50 kr.
,, . fekoto nyomás........— . 70 kr»
„ . borítékkal szép papírtokban .... 1 . — kr.
ilxletl levél névvel, fekoto nyomás . ... . . . . . 1 , 30 kr. ogy egész rizsma levélpapír vásárlásával a név ingyen nyomalik reá. Czimnok, eljegyzési és oskotési jegyek, tánezrendok és áruszámlák legújabb amerikai lO\'OI\'hMijlóiHOII legjutányosabban készíttetnek.
Irodai és ozitntáblák 10 poroz Alatt elkészülnek, darabja 50, 80 kr. 1 frt, a
lognagvobbak és legszebbek 3 frt, >
" urak és hölgyekre nézvo, különösön utazások Alkalmával igen czólszerUok. Papír-gallér és kézfodornak mosatja 30, 35 kr;
uli-. varró «« lrónzük*é«lotek, útitáskák, könyvtárczák zárral és zár nélkül darabja 80 krtól egész 10—15 ftig ; továbbá: urak, hölgyek és gyermekek részére való ajándékoknak igen alkalmas külöufolo jutányos és szép áruezikkok.
Különösen ajánlom a divatos kettős levonásokat és oxiraekot, molyok ny.omógyá-rainban leveleken és borítékokon arany- és- egyéb axinokbou IVgiinoinabban és legpompásabban késxüluok, tioin külttiibon a még mindig igen riika francai* rooooo leveleket, névszonnt: Nopjun, Hilhouelto, Kgyptleu, Musi.|uc, Dlaboliquo, Joujou, Atoul. Ilébé, .Caméo sat. igen juiányos-áron.
KANITZ C.,
papir gyArtmitny és disz&rú kwski\'déte, névvonAs- é* pecsétjtgy-gyAr* Pesten i 6 Dndkutczu 6. — Ez évi nov. I jétlil fogva: DoroHya-ütcxn, 12. *x. Mu Irásbc\'.l mejjblzAiok teljes mege\'égedésre és utUnvét mellett azonnal teljesíttetnek
Med^kes szel vények dljlalanut váltatnakbe.
A soproni leszámitoló-bank
j és iijii»oI inugyar jelzálog liiícl-bank i
1 FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN.
.Mindennemű állam és hitol|inpiriik, állomi elaöbbsígi és fiUdtchcrmeii-lesilési kötvények — arany s ezilst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó sz&uilira és beléli könyvecskékre OV.- kamatra fogad-\' lalnak el.
Kölcsönök hazakra, földekre s mis ingatlan javakra a legkedvczíbb | feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsálatnak ki, melyek már a kiállítás utáni ! naptól ti V. kamatoznak. .
\' , • Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb foltétolok alatt teljesítettnek.
. ii.i\'iiii. "inu.i.111p mm
S
J Elnzig in ihrer Art in Európa
0 Ul dle grös.tc, vielseitíg ansgczcichncte erste
Jkals. kos. Hof-Wásclicíiilirlk
2 dcs E. Fog], in Wien,
5 Nlederlasen:
• \\<„*.<„hne a»< Stadt, KMrntnerstrasse 27,
• Qr Marianilf, AC , Ecke iW „imn,rl|lf(.rl|f,M#i
0 Hauptstrasse ] Erxhcrzou Kari",
0 welche durch strengsts SollditlU .ind auf jodcm Stílek \'.Vaaro mit
• ZliTcrn orslchtllcheu Fkíi c< bel llirer Ma»«oiiproduetlon dabln go-0 bracht hat, dai *le dem Kxporte, Engr.n- sowio Detailverkattfo A von kelnem der anpreliondeu Handler Krioichbnru*. attMcrordent-0 lieb Biliigei und Uostes, unler vollster Oaranti" biotot nud uach 0 den Provinscu auf bríefllchcz Verlangcn lU-aleliungcn prompt zu-0 aendet uud Nicblpassendc. relour iiimml.
0 Engl. CMffon-Hetnden mii: Jtamen-UnlerrOckeauiPer-0 oder obne HaHkrügen.ichOncr al« cail oder feiust"m Ito-k-Barchant 0 Leinen (bei brieflicbor Uestollung au fl. 4, mit Htickeioi-Kinsllzen Ű.
0 iit der llalsumfang aii*ugoben)da»:6, t> - 8 ll.
0 SlUck fl. 1.80, 2,2.50, 3—8.60. Da*! \' DamemlrMupfe odor Jírr-
0 Eleganteste und Praktl.olie.te, \'réti FilMMOcken, daa Otíd fl. 6,
• Rumburg.-LxlMn lltrren-\\Z< 10 fr"""*"-
• I/e»#ld<?»HlUUu<ní«\'>IC«\'\'\'»íí<l\'<:u) \' zuin Hchnüron
• au fl. 2, 3, 4. 5, 6 die allerbesten. ITaillenninl «ng ist anzugebito) zu
• Ualskrügen, neue.ter Fagon,jfl- á<4 "
• t» .» <> o i a ,n i / 1 Leiiun-\'laurhenlO-J per Utad fl. 2, 3-4 fl. (ll.l.umfaug . ^ |U „ „ UhJ
5 »o«ug«ben.) feinerc zu ll 2.Ö0. 3.60, 4, A- 8 fl. x Herren-Oravatm oder i bud Ztolrn-IlaU.it Tttchcr x lonblnden per Stílek 76 kr., fl. fl. .\',,7, ......
2 bial
Oervtéttm ■> . l,lper Iltzjl nurtl
0 llerren-Vtiíerhoien Z 1.6", 2. 2.50—3 Ú. KeiUcbu.it, frau-jl>a: 0 ■Ositcbe, oder ungarisebo Faijon. 1 /<W fl f/1 - Tlsch-tíurnitur 0 Wollene Qemndheita - ,Ja~füv " r* ™oi,cn i1 Tisebtuch mit 0 ckenia fl.2,3,4, au* .Sei.le fl.O, 7.i \' PM"™\'" •-\'•rMo.ie,,) »u tl. A 6, 0- gepelzle oder gewirkt >"a-.",r 12 Per*, da: Doppeltc.
0 Ben fl. 2, 3-4. Scbutz gcgenSTÍÍÍí-J 3" Élleu fürbiges lhUzcuy,
• Leinen - Danién - Hem&n, s, ,f" fl 1" fl; ,
• tiatt,»ufl.l.60,21feiug«Kblung«ul M tlle" Hundgarn-Lein-
• fl.2 50j.owieSchweizerform.gai.zi\'"""1 K\'hlci.l.t auch l-oppel.
• oeue Vormen mit Stickfreieu zu fl zvri.n uugebletcbí-,n fl. 7.50,9.60,
• 8.3.60,4,5, a..anchallerfcii.noLei 1"» 13 „li,"-» ,
• n.. - ntd Bali.lhemdeu mit 8ticke j. 1 \'
Árverési hirdetmény,
Az alulírott urodnlmi ignzgntrtsápr részdr-Sl köz-hírré tétetik, miszerdnt !\'. 1872-Ík évi nu^usz-IU8 lló 2U-IÍI1 n iiemplhi, és augusztus hó 27-énJ it-z ulsó-lonilvai gazdnsitgi iroddkhan a reggeli, órákban.nyilvános árverés utján többrendbeli i
vendégfogadók, korcsmák és malmok,
továbbá nagyobb és kisebb terUlellt
föld, rét és legelők,
a v&yemi üveghutn cselddházakkal én lOfi hold
fold és réttel,
u^y szinte az Összes Alsó-Le 11 (Jva s Nempthy urodalmi erdőkben az idei makkoltntdsi s gubacs-szeddsi jogok haszonbdrbe adatnak. . I Az árverési feltételek Alsó-Lendván a guz^ dasági irodában megtekinthetők.
Kelt Alsó-Lendván, nguszt. 12-én 1872.
Az Alsó-Lendva s Nempthy
uradulomnak igazgatósága.

:. 30 elli gé
: /Mweii-liacht■ oder H\'lnter I hetnüen iuit lángon Aenm".. /.u 11. J 8.50, anob geztlcki fl 7 8(1. [ IMiincnhosen, »ui Leinen, Pci-[ cail, oder liarcheut fl. 2, 2.60 -3 fl., [ mit 8tickerei.
11-42 Ellen von i-Lelntvaiitl {» ohc o.lei 12 Dam. 15,18.22 24 d.
illglicho lle-
48
ml i
Lein i
Dumen-SeglIgéoAti Sncht \'fl. aungezcii comei* a)ü fein.teio liarcheut zu !,(> und .\'i| KII, fl. 2—1$,60, aui frauzöíinchcin lln- JUiin/mrffer ... tilt mit fltickorei zufl. 3 50, 3 1 11. MVAen tllandgci, (Halzuinfang anzugeben.) í/.u ll 30, 36, 4(1. 50
belíeliigi
:
• Brieftiche Bestelluneen
a íra oj.r fo.la.obii.b.i.. itul.r (j.t.nli. Uliut.Iliim .hk. \'ci. (pl. -S Uíl.f. ... ..I....„,„: iilil —12,111! |
• El FQOL, Wien, k. k. IlullletViiinl, i J Mariatiilferstras8e 25.
0 Beim Kiiikniifo von ju tl. i\'s) (> St. BhIÍRUIIcIio (;rRli.;
Dr. POPP J G. c. kir. udvari fogKrvu.
NÖVÉNYI FOüPOEA.
A fogakat oly módon tisztítja, hogy uaponkinti használata által nemcsak a közönségoson oly alkalmatlan fogkd tá-olittatik ol, hunom a fogak zoiuáucza is fehérség és tínomab-iaa mindig gyarapszik. E.»y skatulya ára üb kr. o. é.
Dr. POPP J. O. Cl. kir. udvari fogorvos
Anatüerln,sz&J vize.
A legbiztosabb szór a fogak és foghus úpségbeni m-,g-tartása, ugy szinte száj- és fugbotegségek gyógyításához, leg jobban ajanlván a raktárakat:
Kaphatok: Nagy-Kanizsán: llelui JázsefVgyógyaze., Hoaenherü íoaenfeld, Weliach, J.\'éz PeatclliofTer J. kerezkediaében. — Pápán: \'zchepeu J., Keizthelyen : Pfiizteror gyógyazerízz, Siuger M. Wei»» .. Zala-Egerazeg.-n : laóJ K.. gydgyazeriaz. Kaprouczán : Wcrii gyógy-cei^az. Varaadou : Malter gyóg)az*ríaz. HUmegen : Dorner Kajet. .Szom-athelyeu: Pillich Kcrcucz ft Kndolí gyígyazer. Ilatárfírvidíkl .Sz.-Oyör-fOn. Pibio E. C, Veazpríinben -. M. yr Tuazkau, ugy Oulbard Tivadar ■ liainál. — 8zéke«fehérvárott i I.rginann A. Krauii J. gydgyiz. Lovaa-orínybeu: llcialer gyógyaz. Kalocsait : Horváth K. gy<igyazerraz. Keca-i-móten : Mllhoícr ía Macbleid gyógyaz. Pakson : Flórián J- gydgysz Ormenden: Horváth J.Soinzonrend g>ágy»z Kajioavárott: Kobu J.. Itogl, llclua ía Schrüder gyógyaz. Szcgazárd: lirahsay gyógyaz. — Konyhádon : Kramolin J. Szigotvárott-. Ilarwarth, Salamon gyógyaz.— iáján : Michitsch St. óa llcrzfold liai, ugy llerzog Iguácznál. — l\'íczett • izolnay W. éa E. Záeh, Sip.lkb gyógyaz. Kárádon: Kadtibánaaky gyógyaz Marczalil.au: Kiaa gyógyza. Tolnában : Oralf gyógyaz. — Ü\'tnaíöld-árott I.ukáca gyógyaz. Szont-Oyörgyön : Ndthig. — Alaó-Le.idván, Cisa gyógyaz. - Kohonozon: Sliuou gyógyixeríaz urakuál.

ll
A zaja-egerszegt járás közig, szolgablrája által ezen- f nel közhírré tétutik, hogy a novai jegyzői állomás — meg-üresedtís folytán — pályázat utján be fog töltetni, melyre , r^ határnapul f. évi szeptember hó i)-ik napjának délelőtti 10 | órája kitüzetik, melynek folytán a pályázni óhajtók felhi-vatnak, hogy folyamodványaikat kellően felszerelve, legké-rfTvjAóbb f. évi augusztus hó .\'Jl-ig c szolgabiróságnál benyujt-y^lsák, maguk pedig Kovában a pályázat helyszínén megjelenjenek.
Zala-Egerszegen, 1872. évi augusztus hó 9-én.
Skublics István,
szolgabíró,
UOLL a7seíi)litz-pora.
Hcsondcre-Hi\'hcIiIiiiik vcrdii-nt dio Schrift:
Kelne IIA111 orrjioidcn melirl
Radicale Hellung dieses qualvollen Uebela und andrer Unterteibsleiden.
Hitth uud \'I ráni fdr lluudi rllnu»< ndi.. "M
ProlH 30 kreuzor.
Dice höcb.t nUlilíchc uud »c!ir bolphrondb-klcico Sohrifl Ul lUr 30 kr. tu h.bon in dor-lliicliluindlung von 1. WAJDITS in Omu-K.uii... (HÜ0- 3,1)
Háj
RIX ANTAL,
ajánlja t. cz. vovSinek, éa kegye* levélbeli megrendeléaekre következő logujabb találmányokat a logpontoaabban küldi azét: U.,nl-álli.w»\'trmtr a azerért jótállanak. hogy hatáaa olyan,
hzakainagyma, mi,ierinl tiienn«0y n«P autuiogko.
paszahb Jiolyuii a legaaebb ar.akált ndveastl. A jótálláa annyira blztoait, \'hogy nzoil eaetben, ha ninca hatáaa .-i azornok,;a pcn« viaazaadallk. Egy csomag ára 90 kr. Vf/xlt.oiiin jólállott azi-r, hogy tizenkét nap alatt azeplht, iUClUSllie, májfoltot, bubnrcaékot, himlőt Itb. ürrtkro ol-
ve*alt. 1 csomag nidusiue ára,90 kr. utaaitáaaal egyUtt. A «„«!,1a »* egyetlen lítMZÖ azer, inílylyel rögtön űnom Amorme, fohl(r kezeket kaphatni. Jó\'.álláa mellett. Egy Üveg ára G5 kr.
3n..B/i„ oloff Taki,á f®h4r*íglt fogak, bogjobj) fogazor. perez aiatt Kxeil „őrrel a fokote fogak 3 perez alatt
vakító fehéraégüek é* tiizták leszuek, azonkívül a fogkiíi eltií-volitja 6a a száj kellemetlen szagát elvoíiti. 1 c»omag ára 46 kr. lenini Rl* Antiitól. Ezen dióolaj a dió zöld héjából zaj-J_/1UU1UJj toltatik éa minden világos hajat a legrövidebb idő alatt megbaruitja. Egy Uvog ára 25 kr. RÖZiaolaj egy üveg 16 kr. llufíif mó\'/ 1 Uve« 75 I" ,« ciéKaígua egy egész azoba DULUt"II1UZ, bútorzatára éa minden politurát uélkülöx-botövé teaz.
Kol\'/Cilin r°PP»»l íontoaiágu találmány, moly
-DtllAStUll. h i^rmóazet törvényét a hajuövést illetőleg kítaláitatott Dr. Wakerion Londonban oly hajbalzsamot talált f<-l, mely jnindazt helyette.ili; a ini eddig lehetetlennek Utazott; a bajkihuiás általa rOgtön elmúlik, elosogiti a haj növéaét hihetetlen módou ós a növést csodálatotau előiegiti, ugy annyira, hogy a logkopaszabb holycu ellrüu bajt, és 17 éve* liatal embereknél már (IWU azakált növcazt. A kozOntég tisztelettel felazól-littatik, hogy e találmányt no ctoréljo fel ez igou gyakran elő-fordului szokott vásári czikkekkel. Dr. •W\'akessou hajbalatama oredcli szeleuczébeu 2 frt éa -t frt 60 kr.
Az újkor csodája, íT^taií
mcgtaitás.it eliirogiti és a szájnak miu.k-ii kellemetlen szagát eltávolít a, 1 eredeti üveg Anodiu-azájvi* 35 kr.
Jóságban felülniulliatiau
mellett, hogy 6 perez alatt uiiuden hsiutk bullamazorüen fodrozva kell lenni*. Egy doboz fodritó b .Izaatu 96 kr.
Eskimo-lágy-illanj,
jótállá*. mellett inog kell gyógyulni. 1 üveg fagyillany 45 kr.
líix szabadalmazott pálisi ruhatisz-
titó-vlze, mely izövetből * minden töltőt veszély nélkül nyoui-talau eltávolitái". 1 Uvog ára -12 kr.
Uix salon-füstölő-i 1 lanya, r.\';bí,° í1;."/."\'\'
meiebb szaggal tölti be, és uiiudenkiro nézve uélkülb hetleu. 1 üveg ára 78 kr., poralakbau 20 kr , papjralakban 16 kr.
Haj festő-anyag, ^„HIL\'tfX
uáta vagy feketéro feat. Ez i, anyag ftlvokből kéaiilll é* log-kovésbbó sem ártalma*. 1 csomag ára 90 kr.
Villanyos fogkefék 4ő kr. Villanyos köszvény gyűrűk i1^\'a",leU
P|T Fent Irt c\'zikkek egye, egyedül (788—12,1)
AKT ftIX, Wien, Pratersirasse 1(5,
gyáros u .iái kaphatók é* mi ezen hnazno* czikket aajnt tapasz-taláaunk folytán bárkinek eléggé ajánlhatjuk. Árjegyzékek lOllap vastag é* 1000 ábrával 20 krért kaphatok.
III E porok rcudki^llli a a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy-■ ■ihatáank által minden, eddig iametti.ázi »zorck köz ltt, tagadhatatlanul aa elaő h.-lyot foglalják el; mint azt nők ezer, a ct/axári birodalom minden réazéből kezeinkhez küldött hála-iratok a logréazlelesobl.cn tanú-állják, hogy o porok riiL\'z»tt szoruláioknál, emuszthetetlcnségeknél, gyo morhévnél. továbbá görosök. vese- óa Ideg-bajokban, szlvdobogásnál, Ide gesség okozta főfájás, vertolulás, vígul hysterlára, btikór éa huzamos hányásra hajlamnál a legjobb alkerrel alkalmaztatnak, a a leglartúab eyógybatáat eredményeztek.
\'Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
Sós PÁLINKA és so.
A legmegbízhatóbb orvosszer a tzonvodő emboiUég icgodél-méro mindou belső éa külső gyuladá*, legtöbb beteg*5g, miudonue-mfi .eb-, fej-, fül- é« fogfájáa,. régi sérvek é* nyitott *«Uk, rák, főne, azemgyudás, bénulás é» míndeuiienifi aírllléa ellen, *lb »tb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
DORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább éa leghathatósabb orvosi axJKiorvégla hegyoiből nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halinájzslr-oíajjal.
A valódi Dorsch-halmájzsir-olaj mell- és tüdő-bajoknál, sorophu-lus- és rachlllt•betegségekbeii legjobb gyógybatással van; picggyógyitja
a legídültobb köszvény i .csúzbajokat, valamint a* ídoazakrbőrkűlegéket.l ii.,1\' . , - i rr , , , „
Ara l üvegnek használati utasítással I frt. Aluiirtnai Kaszahazan, Z.-Egerszeg
iflfcjT^ K j mellett, valódi kisjenei fajta sertvések \\tPW8 kocz,.lk\' meggöbettek, eladan-
Csurgón Krei.le. Dávid Bánok-Szt.-györgyön Kii
Kaposvárott Kohn Jakab S/ambathelyen Pllich Fércncz gv : \'___
Kapronczán \\V«.li Kánd. gyógy... Scproayban Mezcy A./uá. gyógy.,. elftttUSra.
Zágrábban" Mittelbacb /.». gyógyaz.
a
O
E
« f
^ í
«
bL)
Oí %
"Z
O
M
M
0
01 O M N O
M
«
.2 ^ te §
■X V o

Eladó sertvesek.
Keszthelyen Wünsch F.
Kereszten lireyer Jakab Bai x<szegea Csacsinovíts i.tv. gydgyti
Ceyleck J. J.
Wajdita JózsfJt kiadó-, lap- ós nyomdatukjd.ouoi, gyorMfjtonyoaUs»líi^y.KÍ^AÍ;
dók, sőt vannak valódi, eívdeti kanok is
Báró GiiiBlch Alajos, _
NAGY-KANIZSA, 1872. augusztus 22-én.
68-lk szám.
Tizenegyedik évfolyam.
— \' .......\'■\'Pg
Előfizetési ár: \'
ogésr \'írre . * frt.\' I : fól érre. . . • i , !• • uctiyed «vr<< J . |
Kan «»\'» i"
Hirdetések |utónyosnn
/ NYILTTKHItKN , I goronkint ló krért vé-
Zala-Somogyi Közlöny
i soronkii
i teuok fai. ^ ,a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.
Ileteiikliit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú
__f •
E»— \' -----
I* A lap szellemi részit 1
1 illaté kftzlrniénvck a | \' s»>rkcs«tAÍiPS, jj .Mf)*a|(i résziit llloM ;! kózlcnw.\'iiyi\'k p. di* a kiadóhoz bérm<-nivo in-tézonddk:
NAGY-KANIZSA Wlaaslosház.
ií-a.
lap.
Polgártársak!
Zalamegyének letenyei és szent-gróthi vAlasztó-korülotében a követv&las/tas ma, ftngusztns,22 én van A választó meggyőződésének, elvének ad kifejezést, melylyel ahaza jólétét mozdítja elő; ige* üaza jólétét előmozdítani oly édes kötelesség, mely a honpolgárt dics őnevére érdemessé saz utókor olőtt hálássá leszi. .Ép ezért o meggyőződés legyentiszta, edzett, mert a tiszta szerotot zomüncza az, mely az odzett elvhüségot diadalra emelve, szazadokig ragyogóvá teszi. A bizalom átnyújtása tetterős, kipróbált érdemnél lehet üdvhozó.
Szerencsés az a kérület, hol a gyöngyöt nem kell soka keresni, mely gvöngy méltó díszben tündökölhet a honpolgárok alkotmányos joggyakorlatának koszorújában.
Királyi Pal, a letenyei kerület három izbeni követő, edzett hazafi. lolkes népbarát és bölcs törvényalkotó, a megye ttiszét, az ország javat óhajtja Szivének minden dobbanása a hazaért, lelkének mindon gondolata a nép boldogságáért s egész életének tevékenysége a sokat szenvedett magyar nemzet hosszú életeért van.
E tevékeny, szellem- s erődús népflira bizalommal tekintenek a fölséges kir ilyi trónról alá, szeretettel tokintenek rea az ország nagyjai s kegyelettel tekintenek felé a nép milliói
íme polgártársak, e férfiú nevét nem szabad, nem lőhet ajkaitokra vonni a nélkül, hogy benne, vele és általa magatokat ne emelnétek, mert ö e körből való, e kört nem feledi soha, még akkor sem, ha szülőföldjén a hálátlanság vad burjána a
nemes növényt elfedéssel fenyegetne Is.----\'
Mi nem hiszszük, nem hihetjük, hogy megyénk nem lehet szerencsés ós boldog, önerőből nagygyá lett fiát a honatyák sorába küldoni, kétszeres öröm ez s százszoros bú volna nélkülözve látni őt Azért
r r r
Éljen KIRÁLYI PAL, a letenyei kerület ncgycili/Jic
eni orszaggy.

A polgári iskola
jfr tanítói vdlasztdtu előtt.
11.
A magyar nép az Isten kiváló adománya által a lcgbámulatosabb józanészszel van megáldva. — Nincs a kerek földön oly nép, mely a Magyarhon mind eredeti észjárása, mind kecsteljes, férfias testalkata miatt — hozzá hasonlítható lenne.
Az Úristen megadta az ép testet és lelket, s mégis — ha a szláv-neinzct és a török nem lenne - minket tartanának, a mint tartanák is, a hol ismernek: a világ legbarbarahb és neveletlenebb népének.
fos honnét mindez ama sok előny mellett ? -
Mert nincs népnevelésünk olyan, minőt annak czélja követei.
A uiagyar paraszt szereti a földet, szőlőt, melyet művel, a helyet, melyen barmait legelteti, de az egész művelt társadalom ellen őseitől örökölt, szive mélyében engesztelhetlen gyűlöletet hord.
Honnét c gyűlölet? A nevelés hiányából.
Innét van az, hogy a „szegény legény" -ben, „betyár"-ban vértanuját látja a társadalomnak.
Honnét c balga felfogás? A népnevelés hiányából.
Csak a legelemibb ismereteket tudni, megtanulni fölöslegesnek tartja. „Ilajsze én sem akarok különb ember lenni apámnál, pedig az biró is vót."
Vagy ha a szigor és kényszerűség cl is űzi egyikét vagy másikát a múzsák hajlékába és kitanulta a „Faics iskoláját s a papok elejbe jár", már az a kérdés: mi lesz a Fráncziból, barát-e, vagy pap? mint ha bizony-a szántó-vető embernek, kézműves,- és iparosnak nem épen oly clkcrülhet-len volna szüksége a saját körébe vágó ismeretekre, tudományra, inint a társadalmi rétegei* bármelyikében helyctfoglaló egyénnek, mintha nem is volna az államnak pol- | gára, kit hazájának alkotmánya7~szabadsá- | ga, haladása, művelődése, sat. érdekelne. |
Mindezeket megváltoztatni a népoktatási törvény feladata. Mindezekkel körvo-naloztuk egyúttal azt a tért, melyeket hazánkban a népoktatási tanintézeteknek cl kell foglalniok. Már most áttérhetünk a tu-lajdonképeni tárgyunkra: a polgári iskolákra.
Nem árt itt ismételni, hogy Magyarországon jelenleg a nép lúűvclődését csz-közlő intézetek minő viszonyban állanak egymáshoz és melyek azok.
Van tehát: népiskola; a városi és falusi egyenlő szervezettel és czéllal; azután felsőbb népiskola.
Midőn Németországban á népnevelés rcorganisatiójához fogtak, a városi nép azért zaklatta a kormányt, hogy - miután ők társadalmi és anyagi szempontból valamivel magasabb fokon állnak a falusi földműveseknél: illó, hogy ezen állapotuk lig)c-lembe vétele mellett — népiskoláik is valamivel többet nyújtsanak azoknak, a kik részint mód, részint tehetség tekintetében a magasabb tanintézeteket nem akarják látogatni ; megkapták; származtak a felső népiskolák, különbség ez és a népiskolák-közt csak annyi, hogy ami emezekben taníttatik, ott bővebben tárgyaltatik, megtoldva egyet-mással, a mi a falusi ember encyclopediai ismeret-körét, kissé felülmúlja. fos mivel Magyország nagyon szereti mindenben, a jóban ép ugy, mint a rosz-ban, utánozni Németországot, mi természetesebb, mint az, hogy c felső népiskolák nálunk is meghonositvák, de leginkább csak ott, hol az ezeket helyettesítő növeldék hiányzanak és csak leányok számára. Mert fiuk részére jobb, czélszerűbb és\' haszuosb a polgári iskola; ennek czélját majd alább fejtegetem.
Van reál-iskola, reál-gymnasium , gymijflsium, egyotem^ műegyetem.
Ezek szerént már most ilyen képletet lehetne a«különfélc szakok szerént felállítani :
I. Népiskola (alap) t. Mpcaft > Tj?.0"4\'*"
Gymnatium (ki.*í.«.) II. I4|*.S> ^^ j.
J. Egyetem (c.il) l.gfsU« fok j ^\'\'\'^nti .;, \'
, 4 azután :
)
1 Népiskola (alap) I. IV1" > :!. Reáliskola (kloicfox.) 11. lópiisií ) real-ismeretek ;i. Műegyetem (cr.il) u-gfalsS fok )
) lv»i, ipa
és
*r- é- kot
I. Népiskola Felsőnép-
polgári Un
.lap) I. Icpo,
)
"la r. )( kieg.) II, I.) Eiioyrlopolia
:i. Tanító kepezde va
ganla»ági tanúitól
y H.ly.l
1. Népiskola (alap Felsőnépiskola
1. fok
végre
) >•"<-, ) k.</.. ) krr,
I. Népiskola (alap) I. fok ■J. Polgári Iskola (o*íl)
legvégül
) Kni-vcl. Irgliülktl-I. Népiskola (o.íl) ) Ir.zhciUnebbi.u.o
) • retek.
Mindezekből világos lesz előttünk, melyik iskola a társadalom mely osztálya számára áll fönn; a polgári iskola ezek szerént oly tanintézet, mely hazánk azon osztálya részérc létezik, kik gyermekeiket sem tiulo-mányos (pap, fiskális, sat., sat.) pályára Ineveli,sem felsőbb reális szakmára (gépész, mérnök, sat., sat.) kiképeztetni nem akarják, hanem az eleminél bővebb oktatásban kívánták részesíteni gyermekeiket. A polgári iskolák előismereteket nyújtanak annak, kijensőbb tudományos pályára kiván átmenni; (mindezt a nélkül, hogy a tanuló időt veszitne), de egyszersmind befejezett oktatást is ad az ember és polgár általános kiképzésére, sőt még a szakiskolákat is.pótolja, a mennyiben a vüiékek szüksége szerént az iparos .és gazda kiképzése is egyik czélja. Világos továbbá is, hogy addig, inig a törvényhozás ez ügyben nem rendelkezett, azok, kik a polgári ^iskolák által eltérendő czélt tftztek ki az ifjabb nemzedék nevelésében irányul : kénytelenek voltak al-gyinnasium-és reál-iskolákban szerezni meg az ismereteket, melyek semjni bevégzett egészet nem nyújtottak, mert mindkettő mint láttuk, előkészítő intézetei a fensóbb , tudományos iskoláknak. Világos lesz végül | előttünk az is, ha az imént említett tanin- í tózetekben előállottaknak csak az veszi \' hasznát, a ki tudományos szakpályára ké-r \'
1/szlflTMort a gymnasium nyelvekre, külö-| nősen a latínnytjlvre s némileg a görögre fekteti a fősúlyt, a reál-iskolák pedig <— előismeretek nélkül — reál-tudományokat ad elő. Mindezen félszegáUapoton segitni a polgári iskola van hivatva; afeazWs szóval : polgári iskolába adja gycrtmetcél mind az, a ki jóra való, üzletét é/tő és annak horderejét tidjiís\\mérvbelrfílftyó mesterember, kercskúlő, földműves, jiostakezelő, távírda i éyvasuti hivatalnok, korcsmáros, vállalkozóvá sat., sat. akarja képeztetni kizárólag. Kgyébiránt a polgári iskolai növendék az osztályok bármelyikének bevégzése után átléphet — időveszteség nélkül — akár a gymnasiumba, akár a reáliskolába, ha magát valamely szakpályára kiváuja szentelni, mert a polgári iskola.ezekre is előismereteket nyújt elegendő mértékben.
Ez levén a polgári iskolák általános czélja; már most könnyen kimagyarázható ispécialiter a nagy-kanizsai polgári iskola czélja.
Nagy Kanizsa .kiválóan kereskedelmi város, és\'mcglehetős mérvben központja a consuaitiónak (fogyasztásnak) is; ipara, gaz-dászata is a Zala-, Somogymegyék társadalmi szempontjából. Vidéke, sót maga a város ugyan e tekintetben elegendő termeléssel "biivmennyiségre, de nem minőségre nézve.
Nagy-Kanizsa az alatta összefutó és szélágazó vasúthálózatnál fogva a világkereskedelem egyik hatalmas városává cmcl-kedhetik; mert legközelebb esik vasúti ösz-szeköttetésc által a tengerhez; így már most is gyüpontja a kivitel és behozatal té.nyc-zóinck. (Kereskedelmi szempont.)
Nagy-Kanizsán a kézmű-ipar a legutóbbi évtized alatt is oly mérvben haladt előre, hogy a/, igon figyelemreméltó. (Ipar szempont.) ,
Nagy Kanizsa és vkiékénck földmű-veléso, szóval gazdászata nemcsak a hol-, d<> a külföld előtt is méltánylatra talált. (Gazdászat.)
Továbbá N.-Kanizsa gyülhelyo egyúttal nemcsak a két szomszédos megye, de még a duuántuli kerület délkoloti részén
^ \' "i
levő mindennemű iutelligentiának, terjesztője a tudomány- és felvilágosodásnak, fák lyavivőjc a haladásnak sat. (Nemzet gazdásági és társadalmi szempont.)
A nagy-kanizsai polgári iskolának tehát a kövotkezó feladatot kell megoldani;
1. Kereskedelmi szempontból. Eszközölnie kell, hogy a kebelébe íépő kereskedők, vagy az onnan eltávozók, mind szak-ismerot, mind soliditás tekintetében, nemkülönben polgári, hazaliui és nemzetiség-
. tekintetében kitűnjenek, illetőleg értelmes, megbízható, ügyes, gyors és olc$á bizományosokat, szállítókat, konyvüivoketf keres-ketlöket képezzen, a kik szakképzettség tekintetében — lm kell — imponálni is tudjanak.
2. A hazai ipar szempontjából oly nemzedéket kell nevelnie, kiknek jelszavuk legyén a munkai a becsületes munka, a kik az iparban, a kézművességben ne lássák a társadalom páriáit, n)kik ez oknál fogva ne vágyakozzanak „imik* lenni, (szeréiltök úr az irnok, diurnista ós mind ez osztályhoz tartozók) hanem saját körükben épen oly működési, tért, sőt nagyobbat találjanak s lássanak, mint a milyent jelenleg a, tollal, kereskedelemmel, és ebez hasonnemű > foglalkozást.Űzőknek- tulajdonítanak!,
Szakképzettség és.értelem.Jpkinteté-ben maguknak ép ugyfmint a hazai iparnak dicsőséget, hirt szerezzenek. Tapasztalataikat necsak Pécsett, Szigetvárt, Kaj>-ronczán szerezzék, hanem az ország távolabb vidékein is, sőt. htrdess.\'-k - ti-rjeszszók ez által a nagy-kanizsai 1 r>;i»*; íVjhMtségét, kitűnőségét. <
3. Gazdászati szempontból nemcsak az ifjabb «neuized(jket, ifle a már meglevő erőket is oktatnia^kell mindarra, a mi inkább a minőséi}, mint mennyisül termelésének hasznosságában mutatkozik ; m-r.sell gy>iz-ine árröl. líógy ázlilo p?íiz, \'igy"á Vzízfcli\'\' levő apró darab főid nem jjozh.u meg aíiy-* nyi gyümölcsét a munkának, mint; egy helyen levő (tagosítás hasznosságának eszméi:) Bekell bizonyítania, hogy a \'jTöld termelő erejének nincs pihenésre szüksége, hanem az — okos\'kezelés mellett — mégegyszer annyi hasznot hajt, mint a mostani. .Meg kell gvóznie a népet arról, hogy e tekintetben igen sok iparág van még nálunk műveletlenül.; megkell tanítania, hogy a kévés ideig tartó fáradságot igónv^ó sclyenVte-me-lés\' lO-szcrcsen jutalmazza a faradságot, a gyümölcstermelés lendületet a kereskedelemnek a nélkül, hogy azzal valami sokat kellenék bajmolódni, a kertészet előmozdítja termékeink keresettségét, szőlészetünkben a minőség legyen irányadó és;ne maguk a termelők legyenek a fogyasztók is. Sat. sat.
Végre társadalmi és szempontból lékeli rombolnia a különféle osztályok, felekezetek és nemzetiségek közötti különbséget. A kereskedő ne tartsa magát különb embernek, iuint az iparos & milyen; a mosteréiuber ne hordja ionnebb orrát, mint a szántó-vető; mert az is csak oly ember, mint a bíborban született: - A A kis-kanizsai ne legyen UkaT s a nagykanizsai ne „hernyó*; egyformán hazafiak legyenek karöltve, előmozdítandó a közjóiétól és.saját magunk javát.
Ezek az én nézeteim polgári iskolák czéljait illetőleg, ezeket szeretném én kivi-ve látni, melynek módjáról majd a jövőben. Addig is mondja a ki jobbat tud.
SZüMOlt. ).
Zala megye alispánjának évnegyedes jelentése.
Üuraboncz-községból julius ó-ón éjjel isuicrutlc\'uok által II db si-rlés cltolvajoltutván, nyomoztatunk. — ^Jajor Játiosné, k.-kaumai lakosnak 1 lova 18íO-ik évben , ellopat van, Gáspár István nagy-kanizsai lakos közén felismertetett,. a vizsgálat folyamatban-, vau. — Bognár Antal készt helyi lakos kezén több. lopott lü találtatván, elfogatott. — l\'ap, vagy Varga János kiistánszegi Inkős 1.-kápolnai ka-násztól egy tehenet lopván, ó ki miíjdnem egész életf a tómlöczökbcu töltötte, hihetőleg inuga sem tudná megmondani, most már hányadszor, ismét elfogatott. — Császár Józsof pudári lakostól kél db tiuó ós ogy tehén,Kujsz Antal kővágó-őrsi lakostól julius IS-áu tj db birka és Lakatos József bozóti molnártól julius 22-én szintén (i db birka,—<&och Ignácz csábi korcsmáros zárt istállójából -12 db birka ismerctll-ij tettesok által eholv.vjoltalván, a tettesek nyomoztat nak. — Tüttös Sándor és Csiszár János bárándi gulyás-bojtárok Zala-Apátiban 2 tinfct lopván, hajtás közben a foglárok által elfogat? tak. —Dabronyf Jáiios z.-upáti, cs FarkAis \'JőHiíf.líöKTír-^
sok miatt elfogattak.—- Sir^-uisz János, Lipótvárból szabadult fegyenc/., Káfjiczfáról ruhát és pénzt lopván, megugrott, a köveskáli foglárok által elfogatott, és -a bíróságnak átadatott. —• Kurdon József kutonu, még-1860-ik évben állo-.mási bolyéról,- Veszpréinból megszökött, július 0-án a foglárok által elfogatott..—-Hali í\'étor, rezi lakos, többrendbeli tolvajlás és orgazdaság miatt elfogva, .julius 15-én a pacsai börtönből a fal kibontásával megszokott, azonban az ül-dözésro kirendelt 30 foglár elől monekülhotni reményét vesztvén, Keszthelyre sietett, s itt magát önkóiu fel/uUuué. .— Kápolna Isjyán galamboki lakostól julius 29 én virradóra a közlendőről ismiYetlen tettes által 1 ló eltolva-joltatott. — TUttósi Jáno&^íila-apáti ésLangszt János osztorgüli lakosok kezén lopott lovak találtatván, elfogattak; — valamint Mayer Loopold keszthelyi aranyműves .is elfogatott, miután fifi, Emánuel által, Bécsben tolvajolt több ékszer nála megtaláltatott. —\'\' Molnár János pápai murhukcreskedőtől ji szt.-gróti nagy vendéglő istállójában, hol vőjóvol hált,
1300 frtot állítása szorint ellopattak junlus 23—24. közti éjjel; a tolvaj nyomozására fő-csendbiztos ur utasíttatott ugyan, de az vred-mény eddig tudomásomra nincs.
Számos, do \'mindannyian fegyvertelen csavargó\' lőtt elfogva és illető helyére kisérvo, kiknek olőszámlálásávol folesleges volna a tettes bizottmány! közgyűlés béketürését fáraszla-i...iu, do mogkoll említenem, ft kupornoki or-dősnél jul. lli-án megjelent és Imrmadmngára éldt és italt parancsoló, magát Horváth Józsefnek nevezett. csavargót, kinek ilhhMctéso végett nz intézkedések, megtétotvén, Király-\' Lajos sz.biró urnák legközelebb vett jelentsél iől értesülök, hogy.öt Horváth János, Koszt-lliilyon állomásozó foglár — tizeilea által a kösz-véilyesi csárdában elfogatott, s elioue az elővizsgálat jelenleg folyamatban van.
Ezen általam elszámlált számos kisobb-nagyobb tolvajságok igon is alkalmasak arra, hogy a nevelés országának eljövololeért buzgó fohászokat\' sajtóinak ki kebleinkből, — - do másfelől kitüntetik azt,\'mily kövesen maradlak az azokat elkövetők közUl büntetetlonül, mi csendórségünk orélyes eljárásának köszönhető, moly nélkül bizonyára kétszerezve louné-■mik a hasonló büllös csulekníÓnyok.
Az aratás és bolakaritás elég kedvező időjárással bevégeztetvén, köztudomású dolog, do a hivatalos j-dentcsoK is azt fanusitják, hogy az idei gabuatermés szalmára a várakozásnak megfelel, ele sajnos, hogy a búzatermésben a megye legnagyobb részében a gabuaérési utolsó-időszakban beállott kártékony eső, köd, vagy ragyn iiltaKérzékény kár okoztatott, el-fekotülveti n búzának szalmája és a már csak megkeményedés hijával volt szomek baszonvo-hetetleuül összocseperodyén. — A rozs jobbini-nőség^óigyau, do súlyra nehezen fog a tavalihoz haKi.nlitani, — árpa, zab, lóh-r jól, .— lentiek rendkivülileg díszlett; a kukoricza a mostani épen szoi\'nzés idejére esett vagy szárazság által kétségen kívül sokat szenvedtek, ezen bájon azonban a legközelebb beállott esőzés még bo-kut segíthet ;■— a burgonyára itt-ott a (ollia-dási panasz hallatszik; — a kovés gyümölcs ass uralkodott forróság miatt többnyire megfér-gesedvo vagy rothadva n fákról lehull, sőt a kevés szóllö is ragyás és napégotte szemekot t\'ii\'tulrau\'z, s igeu hihető, hogy a sarjú monnyi-
la^sirfi^rwtK^
felhozott okokból az idei esztendő olvégro a középszerűek közé sem lesz — gazdászati szempontból — sorozható.
Szükségesnok látom megemlitoni, miszerint az idei ujonezozás csak april végével vé-geztotvén bo, minthogy az akkor hamarjában megesett megyei közgyűlésre ez iráut jelentést nem adhattam, annak minden tokiutétbon kielégítő bevégeztél most kell a t. megyei bizottmánynak bojuleutuliem, mit is ozenuei. tisztelettel teljesítők.
A nmltgu in, kir. honvédelmi ministeri-itmtól. f; évi jiinins 22-én 5209. sz. Á. kolt, — az ujonezozási kerületek megállapítására vonatkozó, — oly értelmik, jeluntés érkezett a megye közönségéhez, melyszeriut a megyének kötelességévé\' tétotik, a rondolütben foglaltak teljesi-téso végett, egy bizottmányt kiküldeni, mint-hogy pedig közgyűlés akkoriban nom volt, é czélra egy különös közgyűlést összehini petng azért iit-.m lehetett, mert a rendelelbun"világo-so n ben ne foglal tutik,hogy a roudolet vétőiétől számitaudó 8 nap alatt tt választmány műkö-
dését megkezdje, — ennélfogva a szolgabíró Cocákat, ide Zala- Egorszegro borondelvén, mint-liS5y)nkkor épau központi választmányi iilés is tnrtifíott, bátorkodtam a központi választmány több\\oly un tagját, kik ogyszersmind iilogyői bizotthiányi tagok is, nz ujonezozási járások mogállapitása iránt julius 11-én tartott tanács kozmányra meghini, kik is megjelenvén, a választmányilag toondőkot clvégezlük. — Kérem a t. bizottmányi közgyűlést, hogy ezuu intézkedésemet jóváhagyni méltóztassék.
A megyoi községok rendezése, ugy hiszem, már mindouütt buvanjvégozve, ezt azonban c.sak akkor jelenthetem, lm mindannyi szolgabirii urnák e feletti jelentéseik befognak érkezni. Sajnosán kell itt azonban megemlítenem, hügy • a körjegyzőségek alakítása miatt cdtlig számos panasz merült fel, melyoket annyival inkább nehezebb olintézni, mert a községi törvényben nincs megfogható rakoncza arra, hogy midőn a szövetkező Községek szövetkezés! bajukat maguk elintézni nem tudják, — ki van hivatva az ilyes kérdéseket politikai birókópon eldönteni V •••..•■
Számos hozzám intézett nz iránti kérdésekből, váljon a\' vadásztörvény nem lész-e a megyo terülotén bővebben kihirdetve, —.n-/,t veszem észre, miszerint a megye közönsége ezon törvénynek helységenkinti részletesebb kihirdotését ohajtnná. Ezt azért vagyok bátor felhozni a t. bizottmányi közgyűlés «IŐtl, hogy az iránt, — ha szükségesnek látná, intézkodni méltóztassék.
Nom titkolhatom el kelleniotlen érzései mot a felett, miszoriut a nmltgu közmunka és\' közlekedési miuisterium, moly megyénket első, esztendőben 14,000 frt országos segcdeloniben részesítette, s o szorint\'a megyét bizonyos költségesebb készpénzbeli utépitésekbo is, mintegy boievitt.OjVz évbon —\' mint ftjyó évi julius hó 30-ról kelt leiratában bennünkot értesíteni méltóztatott, csak 4.500 frt csekély összeget adományozott az országos utépitészeti sogedulmi pénzekből, mi annyiból felette kellomotlen a inc gyéro nézve, mert a keszthely-fonéki és egér-s\'zeg-baki utaknak készpénzbeli épitéso még 1870-ik évben elrendelve lóvén, ez utóbbi iránt akkor 14,000 frtos szerződés köttetett, moly összegből G000. frtot a vállalkozónak tavai kifizettetvén, ez idén ö 8000 írtot vár a \'ntegyörőfr —-^^íTrtohnr^^ ^-k1vdh;ittlntihniv: • •
elnom lialu\'sr/ihatott és azért részint tavali é> végofelé, részint az idén is elrendelt hídé pitések\' miatt u^éjiitészeti alapunk felette gyenge lábon állott,a nmltgu rniuistoriuni által ajánlott össz)»g cSekélységo felett megdöbbenve, a váí-lalltozöt azonnal hivattam, s telhivtnm, hogy rnindon további készülődésoit hagyja abba, s a még hátralevő útnak legfeljebb csak felére szállítson kavicsot ez évben, — de tőlo azon íelolotot vettem, hogy kavicsa mind készen van, annak egy részét halomba nom tarthatja ogy évig, sőt most is már ag"gódik, hogy a többi kayicsozók azt olhordják, azért ő ok vet-Ion eljár szerződése értelmében és logfeljobb azt a barátságot toboti inog a megyének, miszerint pár ezer forinttal elvár jövő évig. Ily helyzetben rögtön irtam a ininisteriumnak; esedezve, hogy legalább-10,C00 forintot ad jon, inegirtam . neki felebbi körülményoinkot; irtani főispán ur ő méltóságának \'is, hogy magát közbevetni . méltóztassék, demindunnok eredménye uz előbbi leirat ismétlése lett, mely a kért összeget korokon megtagadja. Ezt tehát u t. közgyűlés-
TARCZA.
M e n y e g ■/. ő r e.*)
Mint n nliu\'t éj nwg nom férhet a n«|.|\'all fényiiyol,
Síé. ukot oly ritkán s/illlj.i a női erény, Am.lo lloifát (!lluii|K<klát nyújt: Inltoy KI la
llájui alakjában tllnittfköl égi erény. I\'úl.laboaxó\'l moml: .nózil.l inog nz -anvjAt, ve.M ol 8zcii<1p arájiiboa Kciidcfyt «•* vexeté. |n lányát.* Inkey éa Uatlbyányl uiavyar\'yér bíVzog crúbim,
K\'tnkiílt leik* müveit, augynli keble nemet. Jaj de Húgát fejlő liliomját cjiy deli kertéi/.
Számos imádé közt ineaizc vidékre viszi. 1-S átlllteti atende, rsniádi.K édeni kcitbc.i Ív* <• virágszál félszázados évre vir.il. 1 Férje a>hk évük liosszu során á|>oljn virájrját, , S akkor o földűli már mennyei il.lve I-szmi. K* lm a sora viharos, hús\' fellege leniyie H.lölto,
FMzzo meg a kegyes\'ég liékítllrő kel.el.\'i Kgy lélek tegyon és ogy szív" vyzelöjo o (járunk,
Tarlós boldogság zárja ülébtf valón. Még vau egy óhajom -. iiuljon ax\' ég Ura boMzifidőii át Jó azllloikúek e szóul-frigyre itrtim-iiai>»kat!\'
MK/.KIC/.KY l\'KTKIt.
\\Yijluiui u Hcimnlföl"
./ vftgy ha totazlk
„Semmi tt vttllúnlró\'i."
\' Mítí kezdjem 1
Félóra óta rágom u tollat a olőttom* üres papír — vigasztnélküli pusztaság.\'
Hojárom 1. birok tarka mezéét, tálán mogbotlik\'ohó I mogakad szellumi lúiérzékem
\') Pallni Inkv.y Klla és Keiulefy Árpád csktl-\\ tfiiuk alkalmára, Peí\\ aug. lü-én lMü.
valami — logyun, melyből elefántot lohol csinálni, de hiába! u tapló uedvcs, nem\'fog.
A Dunzinger historiat inár a középkorhoz tartozik, a „szont allianz* még a jövő méhében szundikál, „az arany kalászt hullámzó" tér csak mosó.
Kétségbe kell esni ebben nz uborka-idényben/ (ugorka talán V Nyelvőr), mort hiábn, gyarló teremtés uz einbor, semmiből mégseiii-iud valamit teremteni.
De taláu mégis! .
Hátha uz a semmi csak a végtelenség fogalma, mely után (a huszár szeriut) még ott ■áll teljes dicsőségében a — baka.
Hiszen a ,a v in in i\' fogalmát az ember mindig valami létezőhez köti,, s csak ennek kapcsolatában lesz fogalma .a semmiről.
SJgy talán ebből már levonható volna azon elv, hogy a ,semmi" tulajdonképciu mégis csák „valami". Itt azonban a nyelvi foga-lomfi\'.l teljesen elkuil tekintenünk, inert nyelvi | fogalomban a valami mégis csak több, miut a | semmi. . . \'.
• Alanyi fogalmát tekintvo a „8cmmi"-t \' talán a következő bölcsészeti rendszerbe Ichotuú 1 foglalni.
A .semmi" felosztá^ & osztályozása. .. \' l." A ^sommi" mint gondolt tárgy. \' % 2. A .somini" mint togaloin; ós pedig: j - a) A „semmi" phisikai szempontból.
b) A .semmi" szellemi szem|iontból. | 3. A ■ .sennni" a művészetben ; és pedig: j. a) A .soiniuLa költészetben;
b) detto á festészetben; | .. , o). detto a szobrászatban:
d) dotto a zenében.
4. A n80iu,mi" az emberiség szempontjából.
í>. A .semmi" a felekozotiség szempontjából.
0. A kis „semmi".
7. A nagy „sommi".
8. A tiszta „semmi"; és pedig:
a) miut töredéke a valaminők ;
b) mint a tttlajdonképoni valami; és végro:
9. A „aommi*\' a végtolonben.
Hála Istennek, ezon is tul vagyunk. De no ijedj mog szép\' és nyájas, vagy akár rut ol-vasónőm, (mi tulujdouképon nom a te hibád) no ijedj meg;\' nem fogok mindjárt-az itt elszámlált fejezetek fejtegetésébe bocsátkozni, elég hu ismét leírtam. — Sok magyar kritikus tesz igy, — csak a könyv czimét olvassa, s azután leírja a kritikát, melyből azután könnyű mog-i tél ni, vájjon kritikus uram éhes volt-e vagy jóllakott; no de már megszokott állapot ez nálunk, annyira megszokott, hogy már föl so veszszük. Tehát ne ijedj meg. De hogy mégse magadra hagyjalak, ama nagy tudományit fejezet feliratok fojtogotésébon, mortuom akarom, hogy akár unahinból is fejecskédet törjed rnj; ta, egy kis utjnutatást fogok nyújtani, fejtegetvén az egyiket, vagy másikat, csakúgy futólag , — talán a többi\'azután könnyebben megy. — Mielőtt azonban az egyik, vagy másik fejtegetésébe bocsátkoznám, előre js megakarom jegyezni, hogy ama feliratok egymást kiogészitik, s nem oly könnyelműen vannak ám odavotvo, aminthogy látszauak. Így, például, ha a „semmit" hzóllomi szempontból taglalnám, okvetlenül, szólnom kellene mintegy kiogészitőlog a
.sommi*-ről a művészetben, és pedig a) A „som-mi" a költészetben.
Csodálatos tUnoményo n nyelvérzők sajátságainak I Ha azt akarod tudni, mi tulajdon-képon a „semmi* szellemi szempontból, akkor ezt legjobban az ozt ktívotő fojozet magyarázatából önként kínálkozó gyakorlati példán ész-lelhoted. A .spmmi* bólesészoti rendszere tehát, tisztán a reciprocitás törvényo szorint éa alapján készült, az egyes fogalmak körülírása tehát sokkal kövesebb fáradságot igényel, mintsem azt az első pillanatra gondolnád. S igy tokát, ha fejecskéd nom is szokott még hozzá a logikai gondolkozáshoz, oz a vonás alatti, tárczaszerü bőlcsészoti okoskodás legkevesebb gondot so okozzon, s pillanatig so szakítsd félbe a nőeinanczipaczio fölötti elmélkedésedet, mert amaz sokkal közolebbi érintkezésben áll a „nagy semmi\'-hez, (lástl a rondszor 1. pontját) mintsem gondolnád.
De\'térjünk át már ogyszor a mi fojtogo-téaünkro, és nézzük mog már egyszer mi az a „s o m m i a kö 11és zotbo n."
A uiai világban mindent gyakorlatilag lesz az omber, mi is tehát practiuo okoskodjunk. t
Azt tudod nomdo, hogy a költészet mű-vészot, hogyne tudnád, mikor, már legkisebb leánykorod óta foglalkozol volo; az idő óta tudniillik, mikor az édes mama vásártiát hozott a bábostól, egy nagy szivet; melynek a köze péil rá volt ragasztva egy kis kép, .azon a kis képen volt a költészet; te szépen letépted az^ kis fogaiddal, hogy^anagy bz\'iv édes birtokába jiithft^ál^Víldő ótaToglálkozol a költészettel, nemdep^
nok bejolentoni kötelességemnek (ártottam r,vi/int a végett, liogy a nmltgu közmunka és i\' < közlekedési ministeriumhoz legalább még csak 3000 Itnnk megadása végott fölírni méltóztassék, részint pedig, hogyha a sogodelem megtagadtatnék, legalább it következő bajról n t. bizottmánynak előre is tudomása lőhessen s annak elhárítása iránt, a mennyire lohotno, -----annak idejében intézkedni méltóztassék.
Épen, midőn jelentősemet bozárni akarnám, értesültem a felől, miszerint -mult pénteken, vagyis augusztus 2-án délután támadt \'vihar alkalmával Baksa táján , s onniin észak-keletnek tartva, Göcsej egy részében, ugy a zitíáinolloki némely határokban is, kü- . lönösen Bagodok táján a jég tetemes kárt oko-zot\', mit annyival bizonyosabban jolenthet^k, mert magnin is a károsultak közé tartozom, s családom ált »1 mutatványul ide beküldött jégverte szőlőfürtöket kaptam is.
A mi-gyei pénztár folyó évi január hó-búi) megesett tisztviselő választás után a volt pénztáritoktól átvétetvén, mi természetesebb, miitihogy".akkor azt egy krajezárig megvizsgálni kellett. E/en-kivtil megvizsgáltatott még február 20-án, május 4-én és juliuR 3u-án, mindannyiszor tökéletesen rendben találtutott.
Sziikségesuok látom még azt is bejelenteni a t. bizottmányi közgyűlésnek, miszerint iv lendvai s baksai járások volt utbiztosa Nngy László ur körjegyzővé megválasztatván, utbiz-tosi hivataláról lemondott, s hulyetto~Egyíid Mihály volt zala ogorszegi járásbeli utbiztos saját kérelmére lett. főispán ur ő méltósága ^fáltal oda áthelyezve, az egerszegi járásbeli ut-biztosi állomásra pedig Mártinkovics Lajos ur lett kinevezvo, ki is hivatalos esküját nálam , lotettó.
Sajnálkozva kell végre megemlítenem, miszerint az állandó választmányi illések folyó évi julius 30-ára kitüzotvén, első nap a miatt, mórt csak 2 tag joíont meg, ülést nom tarthattunk. Másnap, vagyis 31-én a megyei szabályrendeletben meghatározott, csakis legkisebb számban, vagyis 5-on tisztelt választmáuyi tag urak összejővén, az ülés megtartható lelt, s a fotitosabb ügy darabok átvizsgáltatván,. vélemény nyel elláttattak, do már a bokövotkozett napúkon, minden igyekezetom mellett ia elégséges számit választmányi tagokat ucu kaphat-.. Uulváu. az üici\'ikvt abimi liugyjULU^. kuUuU, mit is a végett jolontok be a tettes bizottmányi közgyűlésnek, hogy részint azon esetben, midőn állandó választmányi véloménynyel ol nem látott ügydnrabok kerülondnck jelen gyülé-. sünk alatt elintézés alá, ozt •» fenuebbi körülménynek tulajdonítani, egyszersmind pedig az állandó választmányi tag urakat pontosabb niogjeloné8ro végzésileg felhiui méltóztassék.
Közigazgatási ügydarabok f. évi april
23-tól augusztus 4-ig bcadatott 2055, elintézetlenül volt april végévol 116, összeson tehát 2071. Eliutéztotott aug. 3-ig 2050, éspedig" közgyliléailog 78, alispáuilag 1.072, elitézetlo-nül vun 78 ügydarab.
A megyéi árvaszéknél 1872. évi april
24-én elintézotlonül maradt 380, azóta beada-. tott 1077, összesen 2357, moly bői aug. 3-áig
eliutéztotott 1892, elintézotlonül van 465 db.
Kelt Z.-Égerszögön, augusztus 4. 1872.
CSUTOK IMHE m. k.,
aliipán.
Hírek.
— ö fclüége ^lotése napját az izr. hitközség, saját imaházában a legnagyobb pompával ünnopolto meg. — Az ünnepély nagyságát — mint már mult számunkban clőrcbocsátotluk — növelte a női dalárda közreműködésével Kölcsoynk „Hymnus" sa és „Tartsa Isten", mindkét darabnak magyar szöYegoni előadása. — Hogy mily jól esett hallani a fonnt emlitott két szerzemény, valóban., harmonias összovágó éneklését arról j»ak ou nak léhot fogalma, ki jelen volt! — Éljenek!
— fíalaton-Füreden is a fürdő von-dégok kegyeletesen üunepolték meg ő Felsége, a király születésnapját. Csoniegy Károly igazságügy iüiiiiatbri államtitkár vozotésu alatt a Füreden időző kir. hivatulnokok Nóvák minis-tori tanácsos, Wlassics Antal nagy-kanizsai, Majorszky besztorezobányui kir. törvényszéki elnökök, töryéuyszéki biró s kir. ügyész, a még \' számosan a fürdővendégek közül vottok részt a füredi kápolnában tartott isteni tisztoloten. Dél bon díszebéd rondoztotott, melyen 40-ou vettek részt. Osomegy állanititkár ur omolt ő Felségéért poharat, továbbá a Felséges király?, néért s Hudolf korouaherczegért. Székács super-intendoiis a főhorczegnőkérl, Gizella\' és Y\'ale-riáért ürítette poharát. Ezzel az ebéd hivatalos színezete véget ért, s jó kedvű, humoros pohárköszöntésekben nem vollhiáuy. Az oroszlánrész Székácsot ez örökifjú férüut illeti, kiuek igazi jó humora folytonos élénksegben tartotta a társaságot.
— Dlsxp\'ilyárrá választotta Bója Gorgoly tanfelügyelő urat\' Csáktornya városa s a következő levél kíséretében . értesítette: 250. sz. Csáktornya mezővárosa nagyságodat f. 1872. évi jul. 23-án tartott közgyűlése alkalmával nzoö számtalan jótéteménye, leereszkedő nyájas bánásmódju, e város nópnoveieso terén nyújtott hathatós pártfogás és iskolájának felvirágoztatására nyújtott odaadó tanácsaiért némi hálanyilvánitása jeleül díszpolgárrá egyhangúlag megválusztván, midőn ezt ngoddal tudatnánk, fogadja e város polgárai részéről a legmélyebb hála-nyilatkozatunkat azon kérésnek adott kifejezésével: iniszeriut jótanácsa-és pártfogásával özet: várost jövőre is támogatni kegyeskedjék. A Mindenható kisérje lépteit és siker koronáz/a törekvéseit. Kelt Csáktornya Vnezővárösáiíak lK72-ik" évi július 2\'í-áii tartott közgyűléséből. Marczius József m. k., városbíró. Huszár Nándor ih. k., városi jegyző.
(P. h.)
— UJ táv irdal állomások. A duna-drávai vasútvonalon, Zákány, Csurgó, Nagy-Atád, Szob, Beleg, Jakó, Kis Korpád, Bate, Dombovár magánsürgönyök fölvételére is fel-hatalmaztaftak.
— A helybeli torna póttanfolyam hallgatóinak száma 9. Pongrácz Adolf a gyakorlati, HofTmann Mór az elmélo^rész tanára.
— Tantíyy. A nngy kanizsai izr. népiskola valamint az azzal egybokütött korosko-delmi tanodánál az uj tanév már szeptember hó elsején veszi kezdetét. — A beiratások f. hó 28., 29., és 30-án a délelőtti órákban tör-télinek.Nagy-Konizsa,augusztus hó 21\'éu. 1872. E i o h b e r g A d o 1 f, tanoda-igazgató.
— Mint blxtoH forrásból értesülünk, a polgári iskola tanári állomásaira pályázók sorában van Eperjcssy Kálmán ur is a „Pécsi lapok szerkesztőjo. Tokintve azt, hogy Eperjcssy ur boldogult Eötvös által a külföldi álla-
Az idő óta azonban sok esztendő mult ol, (menta Isten, nom akarom kutatni, hány éves vagy) s to azt is tudod már, hogy a költészet oly művészet, melylyol a költő, a művész az ő műtermékével, költeményével, szivedre, lel-kedro, azaz érzolinoidre akar .hatni.
Már most vigyázz! ■
A hol oz a hatás nincs, ott hiányzik a varázs, a hol a varázs hiánysik, ott nincs művészet, a bol művészot nincs, ott valódi költé-. szotsom lehet, a művészet helyén pedig ott van •— a semmi.
Ha cgy kissé homályos is oz, romélem, hogy mégis értotted, s ha nom értetted, bi-_ zony, bizony mondom, nem én tehetek rJttt, inert komolyabban hálálitélotol som leliot aláírni, mint én irtani ozt lo.
No de egy kissé világosabban:
Végy elő (bocsánat, hogy consequonter per tu szólítalak) ogy költoményíüzért. (E füzérek vadoú tenyésznek nagy Magyarországban ; hiába hitetik ol tbhát volünk, hogy a RfépmŰvésiotok iránt nincs érzék nálunk.) — üsd fel akármelyik lapját annak a költeményfüzérnek, és olvasd ol az ama lapon lövő kis költoményt, legyen annak czimo: „Esti táj"; „ivbránd" 5 „Haza fölé", vagy „Kedvosomhoz, — vagy akármicsoda." Idomítsd kedélyedet az illető czim hangulatához. Az elaőilél mintha virágzó, völgy volna előtted, csak imitt-amott fehérlik ogy kis házikó, a tchérro meszelt ké-" ményből füstoszlop omolkedik sut. A másodiknál oly hangulatot erőszakolj magadra, mintha magányos sziklá\'u ülnél a tengerpart mellett messzo honodból, b majd az alattad elterülő teugerro, majd fol as égro tokintenél, b keble-
-q.,---------. - - v . v-:j-.-i
dot a honvágy-érzelem ragadná el, s lolkedot a multak ábrándjában, mint valami fehér lepedőbon — ringatnád — sat. A harmadikban mintha sima tó tükrének közepén csónakban ütnél; s az ovezőt a víz kegyelmének és saját szabad akaratának engedve át, gyengéden hagynád magad tovavinni a víz mentében sat.
A negyediknél pedig, no mit is mondjak őrről, o hangulatot ugyia eltalálod, vagy ha\'nom, akkor vajmi\'könnyön bolotalálod magad, vogy legalább is képzelheted.
Tehát tégy ugy, mint mondám, azután olvasd el a költoményt. Ha hat reád, akkor ugy fogod magad érezni, mint mikor ogy kitűnő minőségű csésze kávé élvezete után jótékony meleg folyja át tagjaidat s a viditó hutás után élotkedv derül fel homlokodon.
Ha nom hat reád, akkor ugy fogod magad érezni, mikor czikória lofőzotolt ittál, melyben nyoma sincs a kávénak, do annál több a viznok, inert a rosz, hatástalan költeményben vulgó versolméuybon is több ám a czikória, meg a viz, mint a valódi költészet, amaz pedig emebben annyi, mint a „sem m i."
11a most sem értottél meg^akkor még kevesebbel tohotok róla, és figyelmetlenségednek büntetéséül találkozunk még.
S ha azután kérdeznéd tőlem; mi tulaj-donképo.n értolnio az előbbi okoskodásnak, la-konice azt fogom (elélni rá: „Semmi."
• A viszontlátásig türelmes olvasóm !
„BKUTUS."
mokba volt kiküldvo> honnan dús tapasziola-lokkul térve vissza, Bzorzott tanulmányainak ismertetésével növel szerzett, — mint teljesen igazol fővárosi napi lapjaink nom régi nyilatkozata, midőu őt a 1\'esten1 felállítandó szer-\' tol-liiíz igazgatói állására csaknem egyhangúlag ajánlották. Mi szívből óhajtjuk megválasztását, f hiszszük a köznevelés városunkban vola (chetséges és tevékony férfiúval fog szaporodni. \'
•• — Pályásat. A nagy-kanizsai „polgári .iskola" tanári állásaira a határnapig, mely aug. 20-iin telt le, összesen 57 folyamodó pályázott.
— Xlyyelmextetés. Illetékes helyről fehivattltnk kijelentésére unnak, hogy a csáktornyai polgári iskola tunári állásainak elnyc-. résére nem nélkülözhotlen kellék, a horvát-nyelv érté\'se, előnyt azonban mindenesetre nyújt.\'
— Tdöjánpi. Aug. 18-án 17 R. 72 F., ; l\'.l-én 18 U. 73 F., felhős; 20 áu 20 K.
7b F., derült; 21.-én 20 K. 77 F., borongós; délben s a hévmérő árnyékban.
— Sillríeyhröl következő megkeres-vényt kaptunk,: Van szoreiicsénk a t. közönsé- * get értesíteni, hogy a jövő 1872 — 73. tanévre az 1872. april 10-én keltez, liiinisteri leirat szerint, Sünieglieu a harmadik réálosztály megnyílik. A beiratások szept.-20-011 kezdődnek.és Okt. 2-áu fojezlotnek be. A beiratások a reggeli, a pót-és felvéti vizsgálatok a délutáni órákban történnek. Miután a sümeghi reálintézot ezáltal, de különösen az 1873—-74-ben felállítandó negyedik os?táiylyuJ, teljes alreáltaiiodává fejlődik, a.város pedig olcsóság és egészségi szexi-pontból ritkítja párját, azt hiszszük, kedves szolgálatot teszünk az illető szülőknek, .kik gyermekei neveltetése ügyében biztos tájékozást óhajtottak. Az igazgatóság.
— Kaposvárott okt. 7-ón tartatik meg az erdészeti államvizsga, melynél elnök íJedő Albert budai m. kir. iőerdóiiiester, vizsgáló biztosok: Girtl Adám bakouyai fóerdész, l\'alisch Károly kaposvári erdőfolügyelő, póttag: Krug József h.-sz.-miklósi tóerdea/. lesz.
— Itövld hirek.Á mcxicói felkelés teljesen ol van nyomva. — A világkiállítási bizottmány elnökévó br. Orczy Béla neveztetett ki. — Oroszország 33 kerületében f. évi jun. 27-től, jul. 7-ig -182.\') uholera eset fordult elő, 2355 meggy.\'.gy üli; \'1862 íneghiilt.\' — ( >-Budán aug. l«-án, daczára a szakadozó zápornak s a tűzoltók orólyességénok, 12 ház hatii-yádt\'el. — Linzben is 0 hó 15-én nagy tűz voii; az összes kár 180,^000 Irtot t«#z. —- A fogorvosok congre88Usa Bécsben megnyílt, elnök Clury lipcsei orvos. — Klotzor Fereiicz gordonkaművész török- és görögországi útjából visszajött. — A n.-váradi fohér papok templomának tetején terebélyes fa nőtt. — A szombathelyi székesegyház tornyainak helyreállítása bofo-joztétett. - Ziehrer ioneszerző \'Gizella fhgnő eljegyzésére „Verlobung\'s Marsoli\'\' czim aiutt zenemű vet adott ki. — A Marosba iult honvéd ezredest nem Püohlcrnek, hanem l\'uchlynak hitük. — A „Bokréta" szépirodalmi női lap megszűnt. — A képviselőház leendő olnökoiü! Horváth Lajost és Korizmits Lászlót is emlegetik. — Londont strrckovel fenyegetik a pék-legények. — A jövő hóban Arad -éjj Temesvár közt nágy hadi gyakorlatok lesznek, — mezeken Scudio altbnagy fog vezényelni s Józsof flig is jolou lesz. — Az állatkertbe égy szép leopárd, nagy óriás-kígyó, 40 db ujhollan-di luíjdács és 12 észak-amerikai vöfös bibornok érkezett..— Pesten a nőképző-egylel választmánya Dusoroky Károlyné okleveles nevelőuőt választá meg igazgatónőül. — Petőfi örökom-lékü költőnk kis-kőrösi szülőházának megvételére.az adakozások országszerte megkezdődtek. — Gliyczy Béla lionvédőrnagy — az elhunyt Czillich helyére — legközelebb budai parancsnokká fog kiuovozte\'.ni.
TUrtéiieji naptár.
Aug. 22. 1848. A szerbek Moldvát fölégetik.
— 1541. Buda közelében Hogendorf ca. vezér a törökserogok által megve-. rotik.
„ 23. 1436. Zsigmóud ni. király csehkiráíy-lyá koronáztatása olőtt Prágába vonul. .— 1866. Béko Ausztria és Poroszország közt, inulybon Ausztria 30 millió hadiköltség lizetésére ítéltetik.
„ 24. 1759. sz. Kleis Ewald jolos lantos és idylli költő, Frankfurtban az Oderu mellett.
„ 25.-1786. sz. Mindszenty Antal, m. iró, Komáromban. — 1556; halt meg 11a-
Bolbeu (SchwoisJ) Joris Dávid, anu-baptista és külön-valhUfolokozot alapitója.
„ 26. 1849, Munkács feladja magát. — 1813. I. Napolcon.fr.\' cs. Drezdánál \' utoljára, győz Németországban. 1778. sz. Vifkovics Mihály, magyar költő, Egerben.
„ 27. 1851. Imit\'meg Koburg Koliary Fe-reuez hg.. cs. tábornok. — 184K. Blomberg, Nugont és Mayerhofer találkozása. .
Aug.128. 1749. sz. Götlio Farkas, minden- korszak legnagyobb kültőiiyjc egyike . Fruukfurtbuu, a Majna mellett.
Szerkesztői Üzenet.
\'2ll-i. il. 8. „Az én G/url bátyára* csimU bu-inoros- Knituiüúoyl lo.ykUxelebb liuxtuk.
291. 1>. Jókni. legújabb regóiiyo kdlOnbsnsom volt nmdetkozis alntt.\'
2!ia. K. -Már hogy .lchut noklink „bóilola t-sálógul" k.iílcni.T a napi asjtót aligha kiséri Ou komoly llgyclomriu-l. Ily bssaellsnes dolgokat do-hogy kü/.liink, liiííuii a toll koxUnkbon tfi rlonno.
\' 2»3. M. I\'. No ni lehutott ott •narádaí, a k\'iz-li-iiiúuyi xzivoseii voMorn » nyilatkoxatol caak átol-va»á* illán lobotok.
2íi|. It; l-Bti-nyü. Ig.11, hogy a íiyiltléri köz-lumóiiyért -n Hsorkesstü nein foloiüs, "mlndsinollott oiigcdjo mog, midüii ii)i)idou indokolás nőikül ép az egyik kUvetjelillt n vál,-isztá»i olnük személyét sérti, bm\'iiilctórxetét gyaiiiinit-ilng megtámadja, a választá* inugejtése olüti illoynlis ki>/te»fog^»iiak tlluvéii fel, I). lyi la|>l>,tni közlésének eszközlése\'hoiulokegy.-nest ellenkezője volna a kzabadelvfiség ■ alkotmányos ■joggyakorlat magasztos esziuéjéue.k, mert \\i elnük ssO)l(ó)ye jnökluKsi i.lejcnek letoltéig s é r t h e t e t lou.
Ertek- 03 váltófolyam aug. 21.
5tf/0\' nieWiiiques. ÜÜ.55; 5% nemz, kölcsou 71.90; la65-kiáltitdalmi kölcsön 103.25; bankrészvények «b5; hitelintézeti részvények 342.40 . Loudou 1U0.85 oziist ágio .107.85; arany darabja 5.26 ; 2U frankos arany 8.71 \'/a kr..
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. IWyllttór.
iMiiidenkinek különös ügyeimébe ajáultatik a
JDr. Forty-féle általános
S-E B-T A P ASZ,
tnely rendkívül) gyógyorejo, elválasztó, érlelő s fáj-•l.ilinat i-»illa|iit<i lialnsa áltnl leggyorsabb, legblzto. sabb s egyszersmind gyökeres gyógyulási eszközöP küionlleiiiii bajokban. — Ily bajoa « lorokgyuladás, legcsőliiirni, b. ő r k ó a-barnaság, bártyásgyik (C\'roup," angina) luindeiilnnlt mugsérlésok, harapás, szúrás vágás vagy égés áltat táuiadhaté seben, megíorrá-xásoK, darázs-" vagy muhszurasok, ftoiiok-l\'ekélyok, xnzalok (ooiitusiék) - meglepő gyors fájdalom, csilla-pil.Tial — iilgzi.it daganatok, gUinük, tályogok, pokol-var ^carbniíi-ulas pusliila mnligna), inegkemónyedések, • jgt-nyedésok, vérkelések, ibinden mirigybetegségok, ygoi vi\'lyi-s fekélyek, fagy daganat, njjler.-g, körilmniéreg, VvALliü, touuUiJÚr.- iiltúijjnniliU <». menrán- ■
dotálok, helyi esii/.; továbbá a szülés folytá)ii láb-felfakadások és sql/L-k, fájós lekélyzett vagy már genyes uöi mell. — «ók nü már esirában volt emlő-, ráktól, — a kllliiiiboii elkurlilhetlou életveszélyes sebészi mfitétiMik mellözésúvel — vgyodlll uzou jeles sebtapasz használata álisl munekillt meg.
Végro a te.tbe l.-ljesi-u beuiélyodt bármin.-mü szálka, vagy darázs- és méhfnláukja csupán ozeu tapaszunk rövid idei liaszuálala folytán annyira elő •"\'lik, hogy azután a testből köxttnségcAon szabad kézzel, sebészi, mdtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezeu incgbecslllhelleu gyógyszer, melynek-jolos-ségo. legbilelusobb egyének számos s külOuHs kívánatra bármikor, felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismwtetott — \'rendkívüli, s Icgkillöiniuiiubh esetekben megpróbáll hatásánál és Ivltlliiö sikerUú* eredméuyeinél lógva, melyek használata állal még elavult bajukhaii is eléretnek, jól megalapított é« elteijedutt hírét kétségbovouliailauul igazolja:
Kgy csomagára 50 kr.( nagyobb csomag I frt, használati .utasítással egyíitt, postau küldve 10 krral több. — -Kgy fituyi cituma/iiál kisebb szálliluiViny uoin teljeMttvtik. . - \'
Kozpoun kUbloinényezö raktár: Pesten Ttfrdk József gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kanizsán s WAJDITS JÓZSEF urnái. Pakson: .Malatiuszky 8. — Pecsett: Sipóca J. - Sümegen: Hiamborszky. - Sz.-Fehérvá-rott: Hraun .1. _ Szombathelyen: Píllícb K. — Veszpremben: Kercnczy k. - Zágrábban: Mitlbach zt.
a t, ez. gyógyszerész és koreskedő írtak, kik raklárt.elvállalni hajlandók lennének, íelsxóliltátnak, inrszeriut u részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer ké»»l-töjébuz FORTY LÁSZLÓHOZ .zimozvo: Hadára, (Kácz-varos, lőutcza, i\'.\'K). szám) beküldeni szJveskodjenok, ki megrendeléseket is pontosan teljeslt-
W" Vidéki bérinputes levelek általi megron-delések az árnak készpénzben! bokü|dése, vagy postai utalvány vagy utánvét mollett tUsténl és legpónto-sabbnii teljeslttetuok. *
Kct gyakornok
jó házból származottak a Hoproni IcmiúiuI-tnló bank unKy-.\'.uiiizHiti flllúljúbaii felvétetik.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és telietetlenaéget
hnsoiíMciivl éy égy mód szerint gyógyít dr. Emit I.., Pesten, bálváuyulcza (». sz. a. cm. lö. ajtó.
Itemlolési idő délután 2—ti óráig.
K betegségek gyakran, l,ogy azonnali orod-mény éressék ol — könuyolmfleii nagy adag jód\' vagy kénesővel közöltetnek. Ar. így "(ey<t-gyult.ik azonban a legborzasztóbb, utAbajoktól láiiiadtalnak meg ; annyira, hogy a kíiunyeliaB gyógykezelés mi»tt késő vénségükig szenvednek. Hy vószélyek ellou-menodékot nyújt a ha-soiiszeiivi gyógymódomért nemcsak,a legrégibb bajokat m.\'ggyógyiija, de h.tása oly jótékony, hogy illób.ij.jkt.il-félni nem lehet. A* életrend melletto óly egjxeift, hogy miudcnkittii\'mog-
•V l.ovélileg is oszkOsöltetik reudelés.
Faraktár megnyílás Létrádon. -^g i
Alulírott tisztelettel jelenteni, miszerint Stnjerorszdg-eflKarinthiií-ból szállított faanyagokból I
Mgi\'iidon a Mura és Dráva partján
raktárt nyitottam s mifltlonncniű épülotf\'a, deszka, léez kii!. azonnal, ; jutányosán és n legpontosabban kiszolgáltatnak. ;
Megjegyzendő, hogy t. vevőim részére a raktár mellett lek vő déli vasúton a megrendelt anyagok gyorsan s könnyen szállíthatók.
Valamint nagy-kanizsai taiizletembeli szilárd és pontos szolgálattal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezntálira is bizodalomra midőn fölkérném, ajánlom a nagy-kanizsai lő- és légrádi fiók-laraktáramat.
UACnUACH GYULA,
fakercHkedo N.-KantexAn.
\\ Licbig-lelc kiimys kivonat, |
moly a béi-si orvuai Imté.áglAI uiiiil gyógyszer uli.niurtoti-lt i\'-n a krakuiii kartól kuiiiaö.oa ajáliltatutt, ua liltnlillKi. orvosi véliiniényuaiVk azi-rinl oiimlou oddig hMsmllt ftíiir kiizött aa olaő liclyot foglalja ni mull iM\'ti.g.ógnkiiél. Ugyan
$ I
f
gyorsan gyógyítja a tüdövészt (már előhalndtabb állapotban in) a liidó gflmókórt sjj^ \' (jolek; vérköliögést, légzésnohézség), gyomorba* és. bronchiálhuriitot, vérhiányt, jfjb sapkórt, sorvadást, liystoriát ós idoggyoiigcsóget. Egy tivog ára 1 Irt. 4 üveget tartalmazó csomagtól loljobb történik a szétküldés a
K uniys gyógy intézet
Mécs, Mariuhilforstrassí! 3G.\' . Jt\'UVzel : Oly mi\'llbotogokf kik eddig — orvossággal — minden látható eredmény nólktU gyógyíttattak, felhivatnak, miazeruit i _ még egy utolsó kísérletet teg4<7\'" k.
1
( Einzig in ihrer Art in Európa
| lat dio grliaate, vicU. it c ail\'gexeloliucto erate
ikals. kön. Hol-Wa.sclicrahrik:
| des K. Fogl, In Wien, 3
| rvTlecaerlaBen: •
| AC Marlnhltf, nr i^^!?^"\'\'"\'"
I Zu H.upt.tra... Zu, „;»,,, t:r:/" r:i\'U Kari" \'. %
w.lcb. duri\'h -1r. \'i,I■■ Holi\'lilU und *uí j.d.ii, Sitink W.ii, mii 0
----£,.d.k.. ,..l»e«>fk díjtalanul « á I ta In a k b t.
) 7 \' . : V
A soproni leszámitoló-bank
és iiyiipl magyar jelzálog lillcl-baiik
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN.
Mindennemű állam és hitelpapírok, állami elsőbbségi és földtchermen-tesitési kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre <»% kamatra fogadlatnak el. .
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak. v
Pénztári utalványok bocsátatimk ki, melyek már a kiállítás utáni naptól (>"/„ kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt telje-
i Krs/ierzoff Huri", jelem .stílek Wft.ire ni • |ici,il|"\'r MftSWtlRWUlJi\'.UftU da.liin g. \'.xporte, K,ugrói- *•\'.»,.. D.\'t.iilvrrkaiifV
| Zifferu. ««ÍKl|t|icKs!Í, Prej
) braebt liiit, dm
k von keinem dor anpreiseudcu llandU-r Krreiciiimrea, aiixaumrilent-
) licli Bíllígea uud lteatoa, untor vollator Uaranlie bietet uud nacli
| den Provinzon auf brietlicliea Verlangen lleatelluugen prompt zu-
| aoudet und Niclitpaaaendea rol..ur iiimmt.
( Engl. Chlffon-Ilenulen mit; JMitnen-UnU-rrOckcaua l\'or-
| oder ohno llalakrXgeu, aelilíuer ala;cail oder feiuatem Uoi k-llarehent
> I.uinon (hol brleflloher »ealolluug|/u ll. 4, mit Mtlokoroi-ElnaKUcn ll. k ist der HaUumfang atizugabcu)dasj6, t>—8 ll.
a Stílek 11. 1.80, 2, 2.60, 3—3.60. Daaj Dtuiu iw/rihiip/c oder J/er-
| Eleganteato und l\'raktiaclieato. \'»•<•/» Fllxusorken, «laa l)lzd tl. 6, tíuinbiirff.Mnen-lIerren-fi.10 .*J;?i\';;i,",c"- u , „
► /f«Mrf«l(ltalaumfanganxugebon)| ltomenmteth-r xum Ncbndrcn ) xu.ll. 3,4, 6. li dio allerbeaten. ^Ta\'llenu.ufang iat snxugebon) xu
nnmentlich ditrcli J u g n n d s 11 n d o n (Scl bstbellcc kungs) A iiasc h w oi f ii ng und Anstcukiing ím Z « u g g ti n ge- und N o r v o n s y s t e m ZurUttoten kann roollo, sichoro und dauorndo Ililfe vorhoíssen werden durch dass bokannto,. bereits in 73 Anilagon 000 E x o in pI a r o\'n) vorbroiteto Ducii:
„Die Selbsthewahruiig/\'
Von Dr. KKTAU. Mit l2l pathól. ana\'tom. AbbiMun-gon. I\'reis 2 ll.
Qfl^* Nachweislich verdankon demselbcm binnen 4 .labreu Ubor 1000 l\'ersonen die Wiedorberstcllung ihrer Oesundhoit. — llobor Zwock und Erlolgdieses Bu-
clies wurdon allén Kogiorungen iu cinor besondóron Denk-sohrift Uerit\'ht orstattot. Verlag v. C. l\'oouicke\'s, Hchul-buclihandlting in Leipzig und zu liabeu boi J. NVA.\'DlTS in Or.-Kanizsa,súwio in jeder Hiichhniidlttng7.il bokommen.
a > ű i. 5 l - - ,
tlűlÜlM
5 S-s!
Hulnkrüi/cn, poue
> perUtxdll. 2, 3—4\'fl. (HáUumísng!r/|t,r xll\'„ , \' anxúgebeu.) 1
Wajdits József
„Szegényből lesz gazdag."
Ara 90 krajezár.
1 l)i/.d LciHcn-Taurhctitllf q \\ rher XU tl. l.öo—II. grt\'.saere uud A Joinero xu ll 2.511, 3.60, 4, f.- 8 ll. Z Herrrn-ürtiviUen oder .Vr«-| 1 l)Ui\\ Zwirn-ttalM Ttlrhcr Z, . ...... .,, VT . , ., . ,, .
: lonbhulen per Htlick 76 kr., tl. 1,L„ n.f(| 7,» Jo il. di» fcinaton. Sj könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán megjelentés általa min-(abisfl.8. Servletten od. JlumUllr/ur, q | den hiteles könyvkereskedésben kaphatók:
i Herren- Unterho.ietl xu,fl. 1, por Dixd- inir (1.6; 0, 7—!MI. iu „ • /» » „1* 1 I íl
; k.i,.«i,„hi, r, ..................Z„ li a j ta ti u k, vigadiunk!"
[..licb., udrr iinKarlacli. F..-.m. ! 1.rí,k ii- lUrh-IJ/irullilr Z < J T ~ ■ J
Wullcn. o«,„;,//,ri/»...........................................ll { lv-.lik ilj, olvaí kiad*.. Ara !JI) kr.
\' truűtt\'^^íá.\':!; SSffiü^ 8! leányok, mulassunk!"
ten fl. 2,3—4. Scbutx gegeu Uic!it,| 30 Kllon Jilrltiffex Hcttzeui/, C Mulattató kézikönyv. Ara 1 frt 50 kr.
I ^.7,-tSSiír1 < aaftajt® pfcok, tájttexoHí aok l" ! .............. a™ I f««kr
i^Síss^a^ha •/.—«,.,„. s „II álljuk a szép s z o t!"
| r.i, auoti Sjili.en, tu n. li, ö » "W™""\'™ \' \'V, • Magyar folköatónlö (to.uzl) kt/nyv. Ara 1 frt Ml kr. .\'V" u KH.n-v.nmtltibí IC,- S ~ - ---- •
tond,,, ,1,1. Un,™ A.,u,r» a..........•
3.50 auui,,..!,^, ll 7- i.a. ,Ml „d,„ 12,„\'„„.„„„J,.,,. 9. I iJon»«^iíMwi1.u,L.!n.n,P.,.:u |5 ,H TJ_ „ »
> mit Silck.roi- M„„,„„/ ,., £ 3J. M-U, 5 !
, IMimeH-Xeffllfft:il*r Xiirfil fl. au.|t..GÍi-liiiet icbúii.\' £
, coraetM an. foltnlom li.ndi.ut ml mi mid M i,lln- ......—■ -..... —
I 11. W, au. ( - \'
, tl.tmit Síink.,.i , (llal.atnt.nK i
| Brletliohe
I K.B adu Po.in.obiiahm. uui.r daráaH. liberali\'liln .uair.«iidel. — Z ,...i > .... t ,, ■ . , , ~
I iiri.ío .a ..............*7ci— vj ió) S1 tus Jo-áli ft iicuipllit, es augusztus |,o 27-én
I E3 POGL, IVlen, k. k. llolllcfVi\'alit. • az aVó-lendvai gazdasági irodákban a re"-eli scbl\' varr**\'B6Pasztal nélkül 48 5 „ . .,, , Marlahilferstrasse 25. «j órákban nyilvános árverés utján többrendbeli frt\' "" 68 IVl\'
I S vtmilÚKtbgmlók, korcsmák ÓS malmok, : legolcsóbb eredeti gyári áron
•"\'•■"V^mj. \'.7 . . . továbbá nagyobb és kisebb területit -a Jlíttí.
Palyazali llirdetllléliy. föld, rét és legelők, ROSENFELD ADOLF
A zala-egorazogi járás kaiig, szolgabi,ája által ezen- j „ V1!lyt,,ni üveghuta eselédházakkal és 10(! hold „ rakt"r\'iba". » ho1 Mint® a hozzávaló nel közhírré tétetik, liogy a nov5i jegyzői állomás — tucg- a., i i ,.. , » I ( 11 í< /. <» V Ilii «plv i\\ m 1 „ 4
Üresedés folytán -.pályázat atjáu be fog Wltetni, melyre folü CS VOttcl, , .tU, tZtllld, hCiy^lll, O 1 ttj,
liatáruapul f. évi szeptember bó It-ik napjának ilúlelütti lti: ugy szinte az összes Alsó-I.endva •Nempthy érája kltüzétik melynek folytán a pályázni él.ajt.lk rellü- „rodalmi erdőkben az idei makkoltat,ffisgubacs-vatnak, hogy folyamodványaikat kellően felszerelve, legké- „.,, , , ,,, , . ,
sóbb f. évi angasztus hó 31-ig e szolgabiróságnál bínynjl-! , ,Mftó" |\'«^onb<irl.o adatnak,
sák, maguk pedig Noválian a pályázat helyszínén megfő- árverési teltetelok Alsó-I.ondván a gaz-
lenjenek. dasági irodában megtekinthetők.
Zala-Egerszegen, 1872. évi augusztus lió ü-íin. Kelt Alsó-Kondvátl, aguszt, 12-en IH72.
Skublics István, Az Alsó Londva s Nempthy
——-—--i.........nUaldrd- " uradaluioaak igaigató.Aga. X
Wajdits Jóaarf kiadó-, lap- "és nyomdatulajdonos, gyorsstytónyomása SágySBIff
Árverési hirdetmény,
is íranzfiaiacliont tinAltnmhttroer odor JliMlllílt r X f
>ei xu fl. 3.60, 3 - 1 fl.j Weben (Itandgcápinnat und br. g |
inxugeiicu.) Izuii. no,36,4o,6o -iwu. J! Az ululirott urodulmi i^az}íató.sáií rdszdr^l köz-Bestellungen \'^^^Z^Zl^xrM tétetik, misZeidnt,r. 1872-ikV^vi au^isz-
Különös figyelmet érdemelnek a legújabb találmányú valódi amerikai
Llttle Waiizer-féle
Képek, jgkézzel is lábbal hajthatók.^;
A legegyszerűbb és legtrtkélete-
jutányosan kaphatók.
A varrógépek tartósságát ós szilárd Szerkezetét több bizonyít-\' vány tanúsítja, melyeket helyben s vidéken elárusított gépek vevői elismerésül küldöttek a fenfirt\' raktárbízoinányoslioz.
XA(« V-K AM\'/^A, 1872. augusztus 25-én.
69-lk szám.
Tizenegyedik évfolyam.
Előfizetési ár: 1
egész -ívre . . 8 frt. | félévre....-*,, | négyed évre . 2 i, | Euy imám, 10 kr.
yr---------- -.""■""•ígi
f A lap szellemi részét
lllutó közlemények a >/orlceiXh}lic-z, •—
ir.vutri részét illotó k.izi\'Wti.ik pedig a kiadóhoz Ijérmeuite in-tézoudók:
NAGY-KANIZSA Wlastloshix.
Hctenkint
SAV-
ia „zalamegyei gazdasági egyesület- es a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank- hivatalos értesítője.*
kétszer, vasáríiip- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
A népmozgaloin nyilvántartásának előnyeiről.
Az e tárgyban létesítendő intézkedés számtalan sok bajnak gyökeresen elejét veszi, mert az által eleje vétetnék az ide-oda barangolásnak, valamint többneiuü tol vaj-lábnak, ugy az ez elöli menekülésnek is gát vettetnék, ez által a közrendőrség működése megkönnyítetnék, a tulajdon biztonsága megörökíttetnék; vegyük a dolgot jelen állásában, most igen. sok helyütt az egyik helyről menekült egyén a másik helyen a nélkül, hogy rendes igazolványt felmutatna — felfogadtatik, azt, hogy honnét jött, mivel esetleg ott bűntényt követe el, az uj gazdájának bo sem mondja, következve az elkövetett bűnért ott kérdőre vonni sem lehet, de ha a népmozgalmi nyilvántartás a 65. számú c lapok hasábjain közlött elmélkedésem szerint létesíttetik, ugy azon hatóság, melynek hatósági keretébe az illető felfogadtatott, a szökevény születési hatóságát az illctóuck megtelepedése-vágy szolgálatba lépéséről értesíti, ekkor holléte tudva lesz, mig azon hatóság is, honnét az illető íűögügratt, annak rllctóségt hatóságát azzal értesíti, hogy az illetőnek bejelentendő holtartózkodását vele közölje, melynek megtörténtével a sértett fél hatósága a bűnt elkövetőt kérdőre is vonhatja, ez eset még akkor is beáll, ha u bűnös saját szülőföldjére menekült, még ez esetben is — a kölcsönös értesítés folytán — tudomás szerezhető; már pedig, ha bún kö-vettetik cl, a bűnösnek menedék nem adatik, ugAt bűnesetek száma fogyatkozván, az ily hivalkodók munkára kényszerülnének, miből folyólag a nagy közönségre két haszon háramolnék, egyik a nagyobb biztonság, másik a munkaerő szaporítása, végül a nemzetre magára a dicsőség, melyet nem kétlem, a palotáktól kezdve az utolsó kunyhóig a tiszta jellem ne óhajtana.
Nézzük a katona-parancsnokok eljárását, ők az állítási főkönyveket, mint első sorban hivatott eszközt, használják a nyíl-
TÁRCZA.
1\' e I li ő.
Sxcllocake » napaugir enyelg
A lombok sátorán, Pekaiem bG* méla rengeteg Z\'jM báraony pamlagáu.
fi mindenfelé egyazerre oly
Hövlla dal árja kol, Tán egy haldokló caalogány llueaiiját zengi cl ?
Vagy ■■Klímára sok virág
Kja cacugetyfijo azól, fts bála-ének Omledez A rónia ajkiról 1
Ue bálba ni ront tí li hang E btlvOs zengcmóiiy ( S a lélekhlvó angyalok lleazédjét hallom én.
Nom az, nem airontúli bang,
\'Nom vttlgyi csalogány. Ilii oinlék szárnyain te \\Stt Keblemre honleány!
Kélébren, eaongü ajkaid
Zenéiét hallgatom, .S hogy fáradt Jclkoiu ég fölé Kingatja, álmodom.
\' II.
^rétiek, mint az tldve.KIt,
Magaaztoa pereztit, Melyekben látja iatciidnk C\'aodáa filmegvil.
vántatfásra a beállt szabadságolások alkalmává^ jgy p. o. ha egy kanizsai fin szabad-ságoltatik, szabadság-levelén megjegyezve van, mert tőle -kérdezik, hova fog menni, azon község is, a nielyben szabadság-idejét töltendő, kijeleli, bejegyeztetik; eljön a bc-hivási idő, nmstWm azon hatóságot keresi meg a katona-parancsnokság, hova az illető szabadságos helyét kilelte,..hanem azon hatóságot, mely az illetőt, mint honost állította, ezt annál inkább is tennie kell,mert nem tudhatja, hogy a szabadságos az elbocsátás és behívás közti időtartam alatt általa kijelelt szabadság-helyét neui változtatta-e? már most, ha a népmozgalmi lyil-\' vántartás óletbelép, nem is lehet arra gondolni, hogy minden lény hollétéről tudomása az arra hivatott közegnek no volna, ez áltpl eléretnék a csapatok gyors és pontos össz pontosítása, azt jjytlig ismét csak óhajthatjuk, ha jólétet és biztos alapra fektetett biztonságot akarunk, hogy a sorkatonaság ép ugyt mint a honvédség, gyorsan és biztosan Összpontosítható legyen, mert miben áll egy állam jóléte, népe boldogságában és hadereje gyors összpontosításában, mert ekkor még az ellenség ia visszariad-, tudva azt. hogy egy oly állammal áll szemközt, melynek alattvalói boldogok, hadereje pedig gyors és pontos.
Szerintem igen sok anyagi haszon is háramolnék ez által a nemzetre annálfogva iSj mert a^gyors összpontosítás által az ezredek létszámát a mulhatlan nélkülözhető egyének kivételével, a lehető csekély számra leszállitni lehptnc ; valamint egyfelől a költség kiméltctnék, ugy másfelől a munkaerő szaporodnék, s mind két esetben a nemzetgazdászat nyerne. •
Midőn c tárgyban elmélkedésemet befejezném, szabadjon a tisztelt szerkesztőséget arra kérni, hogy. közölni szíveskedjék.*) N.-Kanizsa; aug. 23. 1872.
kováts János.
*) Kgéaz Ürömmel kazaljuk az ily gyakorlati cxikkekol, felkérjük továbbra ii a lapunkbani szíves kOirciíiffkildétre. Kxork.
I Szeretlek, mint elkárhozott,
A vizeaepp édenét, | Mi purezro bár megoltaná
Kin szomja láoghovét.
Szeretlek, mint lángkcholfi
Dalnok az ideált, Mindegy iiekom, tanujelfil Kérj éltet, vagy liaiált.
Szeretlek, mint háj-énekut, . Mit nem hallat* sehol, S caak akkor cendHI meg, inidön A hattyú haldokol.
Oh érted nom ia íöl.lt Ifiz,
üyulaaztja keblemet, Angyal-azivekben sincs talán, Ily égő- azorotot.
III.
Felhőcske! majd mikor SzlllKlilldeinr- azállaz, Nevűmben (Idvllzíild, Kit hívemnek találaz.
De mintha hallanám,
Mit válaszolsz nekem V Kiért o aok be*xéd, S ily balga kérelem ?
\\ \'Rövid peres múlva lá«.l EltfiuUk, a meghatok, Mert én csak ogy kiesi liárányfelhő vagyok. \'
_ Koqoi.v.
"A* egészségről.
títuyau „ÉletboUloysdy könyve". lUdn. ■ / (Ötndik k«»louióiiy.) , • „ Az egészség, mint már emlitők, az élct-functiék egyensúlyul alapul, ez megint főleg a test bevételei és .kiadásai közti helyes arányon,
í r í e h 1 tv é ii y
« kenzlhotyi mngy. kir. ftildmüvet-Mnodu fxlöt.
1. A tanoda czélja. — K földinflves-tanodábau fóleg majoros-gazdák, kis gazdaságok vezetésére alkalmas a a haszon-kertészet minden ágában gyakorlott egyének képeztetitek.
2. Tani tán. — A tanfolyam két évre terjed s oktober l-jén veszi kezdetét. A tanitás tólog gyakorlati irányit. A tanoiiczok az iuló zeti gazdaság rendes munkásai s a földműves-tanoda tanárának illetőleg fókertészo- ós majoros gardájának vezetése alatt miiideu az ittté-.zeti gazdaságban előforduló mezei, kerti, és pzQlöboli munkában tényleges részt vesznek; e mellett az itdvnrban, istálókbiin, magtár-, pajtit , faragóban stb. alkalmaztatnak.
A gyakorlati beavatás mellett a téli félévben naponta 2—nyári félévben naponta 1 —2 óráig a tanteremben oktatást nyernek: a fiild untvelés, állattenyésztés, kertészét, szöloszut tanszakaiban, iigys/.iute irás-, olvasás-, fogalmazás-, számolás- és száinvetésbeu. — írószereket az intézel szolgáltat.
.*(. A fölvételi föltételek követ kezók :
N a) 17,legfeljebb 22 éves kor,, b"| ép, egészséges testalkat, t-i hit-les b\'zonyitváuy erkölcsös .előéletről, kiállítva az illető helyhatóság áltnl,
d) o|viih\'is-, irás- (;s azáiiiohk.sbiiii ki\'-Ié-gitő jártusság.
4. Tan- és t a r t á á i d i j a k. — Minden tanonuzoktatás és tuljta ellátásért egy é ro ÖU Irtot lizet; továbbá gyógj itnsi vugy i - .eb kisebb költségek és uetaui kart ;u k fodözesére még 0 forintot.
10 dijak a belépéskor Iclizotcudók. ö. K u b á z a t s á g y u u m ü. — Kubáról, 1 ágVíiemfiról, (u. m. vánkos 2 ezihával, 2 takaró, •2 lepedő, 2 törülköző kendő) a tanoiiczok maguk gondoskodnak, szintúgy fehér ruhájuk mosatásáról.
A tanoiiczoknak csak egyszerű — az évszakhoz valamin! foglalkozásukhoz mért — szabás-, kelme- éa költségre nézve meghatáro zottj egyenruha viselése ongedtetik meg, melynek kéazitése és költsége az intézet által ellenőriztetik, *
ti Ösztöndíjak. — Szegény sorsú, példás magaviseletű és szorgalmú tanoiiczok számára 4 orsz. ösztöndíj van rend-sy^resitve — egy-egy Ű0 írtjával, — melyért a már fölvett tauonezok folyamodhatnak.
7. H ej e I e n t é a ti k a keszthelyi magyar kir. földműves-tanoda tanáránál személyesen vagy irásbati f. évi szeptember végoig eszköz-lendfik.
Keszthely.
Az intézet iyazyalótdga.
Tanügy Pákán.
A „X-ilai Tanközlöny" szünetelvén, Uik. szeriek ur remélt engedelmével bátor vagyok a következő közley|uB(>-nék — hallgatag vidékünk életjelenségWl- — becses lapjában tért kérni. ■ •
Pákán egy*II. tanterem felállítása érdekében az egy beiskolázott Páka, Dömefold ós <\'sömödér községek elöljárói én számos — egy a már oz ügyben jttlitis 27-én a\'plébániai lakban megtartott kisebbkörü előértekezlot követ-k íztében egybohivott érdekoltuk - mégis nt. liulázsi Lajos helybeli káplán, Budenz és \'i^arvns, pesti hirnoves tanárok jelenlétében aug. 4-én u köviit,>oző Ünnepélyes tárgyalásunk valáuk tanúi.
Ftdő IJalaton József közkcd^tcsségű plébános éa iskolaszéki elnök az egybegyűlteket a/.ivélyeseti üdvözölvén, hazafias mély érzel-liléinek fényes bizonyítékait! szolgáló ihletett-•\'éggel, a a napjainkban oly foutfisnak ismert népnevelésiig}\' igaz bajuokakéut férfias erély-I vei és szigorral tört pálezát a nemzeti jólétünk "kif-jlésétK-k. hrtz tnk virágzása- és fcnnállhatá-viiiak alapfeltételeit- veszélyeztető hideg kö-zötty\'és részvétlenség felett. Hathatós s a nép által ia könnyen fclfoghatii érvekkel bizonyitá be, miszerént korunkban a \'kardok és szuronyok ellen többé nem csupán az aczélvértek rengetege, hanem igen is, a tudományosságnak széles e hazában a nép között is bizonyO* fokra emelése biztosit és véd meg. — Es mivel — úgymond —^íTtudomány u közéletben is nem c.iak tia*ttfíut«t~szorez birtokosának, hanem Ugyaifyagi, mint szellemi tekintetben leghívebb segiteje, legőszintébb barátja, s a szoros értelemben vett megélhetés sanyarú fokáról akélit emel a valódi jobblét felé, a mily mórv-ben kiaknázva, szellemi kincsünkké, vérünkké válik, azért minden, ki hazáját, nenntatét és családját szereti, pedig ki ne szeretné?! siess tőle telhetőleg elősegíteni n szent ügyet, [mert inig a tudatlanság sötét háj^oga ill.szcmjrokön, addig szabudok, najn^rfc és oolűogoknem ler hetünk. /
Kzek folytért felhivá a jelenvolt elöljárókat és szUlőlw»t7 bogy u három községben találtató töl^ mint 2üO tanköteles gyennok bo-
A kiadások munka és kiválások által szenvedett erői és nedvveszteségekben állanak; a bevételek nyugalomban és tápszerek élvezetében, ^z életműködések egyensúlya háborgattatik, midőn a bevételek és kiadások közli helyes arány megváltozik. Iln a lest többet ad ki, mint bevesz, elóbb-tltóbb kimerültségnek kell, hogy bekövetkezzék; ha többot vesz be, mint kiad, ugy emésztési noliczüiésok * bónedvüség következései.
Testünknek az életprocessus által haaznál-hntlniiokká lett részeinek kiválása megleh-ló mozgás által előscgiltetik. Elégtelen testi mozgás tuRágos bő táplálat mellett nz egészségre szintoly hátrányos, mint szerlolötti erőlködés elégtelen táplálat mellett. Kzt kcritlni, fáidalom ! nom mindig uz ügyesek aknratától lugg. Ez a társadalmi kérdések -ogyjkj legfontoslnká-val ftigg össze, melynek vitatásával itt iíciii 1 foglalkozhatunk, t. i. azon kérdéssel: mi mó- < tlon lehetne a patiperismust clháritiini ? -- 1 mort nem önnkarat, hanem a szükség kénysze- ! rí ti rendesc-n az embert omberfölötti munkára, J, anélkül, hogy ö gyermekekkel dúsan megáldva I — Vigy más köriilményok következtébiuf, a , a nieglelelő táplálkozásnak örvetidhot. Ellen j ben a jómódii osztályok teljes akaratától függ, I ti testi nedvek bősége s az abból származó be- | . togségektiok elejét veuui. Mérsékeltnek lenni "mindenki hatalmában áll, kinek szilárd\' icka- \' rrftil van hozzá, — testének is aiihyi . mozgást j szerozliet\'mindenki, mennyi egészségének fon : tartására szükségea.
Egyik igen jeles óvszer sok baj, ső£.lolki [ tormészetüek ellen is, a ezélszertím, véghez vitt testgy.akorlatok. - Nfivezoteson embefek. kiknek hivatása kiválólag Ulö életmódot meg
. kiván, jól cselekesznek, ha gyakran tornásznak, lluzgó tornász még sohasem\'szenvedett aranyer-, vizkórság- vagy Urszék-uehozülésekbon. Még az úszás, bvagolás, tekézés, lapdázás, vadászat sat, is jelesül szolgálnak az egészségre; mert mind. e nemű testi mozgások a vér keringését s ezzel á használatlanokká lett testrészek kiválását s ujakkitli pótlását olósegilik. A« anyag rendszeres változásán pedig alapul lényegesen áz egészség fim tartása.
- Azt mondottuk, miszerint az étkek és italok minősége, melyeket élvözünk, nem loh&t közönséges; do még fontosabbak a légnemű anyagok, melyeket életünk fontartására magunkba fel veszünk ; inert az evés és ivás csak némelykor történik napjában, — ellenben a levegő beszivána minden lélekzettel történik ■ még nz alvásközben sem szűnik meg. Sót oly lizerloLötti szűkség életünknek a levegőben tar-mlmnzou élcnvii.\'k szüntelen b\'eszivása, hogy ínég tiz perczig sem lehetünk ol nélkülo, — ha csak életünket komolyan uom koczkáz-tatjuk.
Hogy minő mérges anyagok loholnék a levegőben, egyebek közölt a veszélyes lázak bizonyítják, melyeknek a posványos-vidékek lakói kivannalrtéve. Nedves-1 lakások is mog-loltik a leVegöt liliom méregnnyaggal; sót maga nz ember is méregforrás, mert a kileholés-nél a tüdőből kibocsátott széneny js méreg. Azért a nedves tís szűk lakásokban! tartózkodás káros az egészségre. A szegények, kivált nagyobb városbkban,;hoi a tér, világosság és levegő drágák, ugyan nineaenok azon helyzetben, hogy lakásaikat az ogészségtan szerint választhassák; de a sjtük szobákat tisztán tar-tflHM a gyakran szellőztetni, azt megtehetik, mi
fogudáaára ia oléglolon ogy tanterem mollé ogy I ncbeu még o nyáron felépíttetni fog; a pioly-II. osztály építését unnál inkább határozzák el, j nok alapköve a képezdei igazgatótanács éa mivel orro uézvo a megyei lotan felügyelő ur ó ; különnemű a rangn nagy közönség jolenlétébon-na^a legközelebb érkezett\' rendelete ia i&méllő f. évi augusztus hólO-én Uunopélypseá kövot-leg sürgeti őket. I kozflleg tétetett ló :
Kfro, mint csatajnlro, az eddig uralgott J Klősztir ia Czirftisz ur, képo/dei igazgató-ünno\'ptSIyM CBundot diónk zaj éa vita váltrt IVI. ; tanár, mint a iiiiiiistorium által az alapkő loté-yV .maradiak* olaüték bodzaíapuakájukat, do | toléro megbízott omolt szót: röviden körvo-épon, mivel észjárásuk oly alant hordoz, a mai | nalozá a .mai együttlét okát. ünuopély jelentő-oinolkodott kor sziiivouu|án allé W/.mo a pákai , ségét, a uovozolosb épÜ|otok alapkövének szo-éa dömefüldi józanabb gondolkozású többs.ég j kásos lotétolét; mondván: „<> is nyilvánosan becsületére a a sánciaihól kiszorított csönui.léri\' j tuondi lo ezen épülőt alapkövét, moly fölött u szárnyaszegett ősdiek vereségéről, győzelemre múvoltség temploma, a közoktatás csarnoka 1 fog emelkedni." Kzok utáu mindazoknak, kik a képozdo létrehozása tekintetében csak fára-doztult. köszönetet mondott.
K rövid, do annál tartalomdúsabb hoszéd
jutott..
Ka hát aztán végro ia megállnpittalott, hogy miután az uj tanév kezdőiéig a készület lenséghez képest már röviefaz idő. a II. osztál;
éa őzzel kapcsolatban az oszlályituiiui lakása-\' "Ián a képozdo gondnoka, a tanügy nagy apósunk felépítésű a jövő .1873 ik évbeü fog ésikö- " 1 • ^i-i-t- tu\\-------------- ----------.l
zöjtotni. •
S igy körünkből távozott folujthotoiloii\' emlékű tanfelügyelőnk egyik hő óhajtása, tel-jesüléso felé közéig ; merthogy e határozat nom marad teljesülödön, arról uj plobúnosunk őszin te jóakarata és lankadatlan urélve kezeskedik.
Adjon az Kg uoki orőt, a küví-sai- itldns biugo törokvésijit!
KUY JKLKNVOftr.
Haja, augusztus 10. INÍ2.
•hi

nlbun gésiileiii, a gazdagítani

Örömmel tudatom, hogy i levő, hiányos képzettségüket ki birt ismereteket megerősíteni. akaró tauitók számáru a helybeli ; képezdébou, miut a múlt, ugy a jelen évi szünnapokra is hat hétig tartó püttanfolyam állitta-tolt fül.
Aj e póttanfolyam a környt-k éa az or-\'szág különböző megyéiből idesercgl- tt és részt-vevő tanítók éa tanítónők nagy száma; uz előadások szorgalmas lálugat.mu * ligyelemmel való végighallgatása hatalmas tanukéul lépnek föl n v. éa közoktutásijiuiniati iiiiin által bölcsön reiiilozott pdttanfolyamok szükségessége,éleire-vulósága mellett.
A hullgntók (lOO-aii felül) két külön, tantárgy előadásainak hallgaiiisnija kötelezőit csoportra "osztva és a heti tanórjik akkéiit beosztva, vannak,-hogy mindegeik kötelezeti tanomnak • jhuWzUíku „mükul JwigálbftÚ\'A,Y«J. másikáét.
Az előadásokat bét jeles szakképzettségű képozdo tanár heti •!.\') órán át tartja a helybeli állami képozdo legtágasabb helyiségében.
A képozdo .könyvtár-, muzouminul, cl látva, czélszorüon bor.oudozve a folszvrWvo van; legnagyobb díszére válik a közelében levő, a növendékeknek a kerlészguzdászutbUui kiképzésére szolgáló mintákért, inely — bár inárcziusban még egészen elhagyatott s gyiin-gyoiniual tolcnőtt azáutólöld volt — nioal uuvéuek mogfelulüleg átalakittatotl.
Kzen 727ü~*.kert a város nimi áldozatkészsége éa a iiiinistoritiin bőkezűségének kö szöuheli létét; beosztása inogieln! az uoslhoti-eai Ízlésnek, ugy; miiit.tilkulmua konyhakorié-íjtot, szülészül, gazdasági és gyümölcsfák te-
tőin, Lattnbvios (iábor prépost ur emelt azót. A jelenvoltak lolkea viazhangjával találkozva, éltette a vallás éa közokt. miniater urat, mint akinek ozou — a vidék, tlo különösön városunk anyagi és szellőim virágzását elősegítő hasznos intézet felállitásá köszönhető; meleg köszönetet i \'szavazott eíőite szóló Oz. F. urnák, ia azou nagy-leik ű odudásu-ésbuzgóságuért, mely eket ozou in- | tézet létrehozása és felvirágzása tekintetében érdemére szolgálólug oly ritka tapintat- és púrntlun kitartással tanúsított; úgymond : Neki köszönhető nagyrészt, hogy uz alapkövet mu letehetjük ; ,noki: hogy áOlasdus működése folytán a közbizalom és általános ügyelem a képezdében összpontosul;\'végül pedig ezen uj intézetre, úíint a műveltség, szabadság magas (-színéinek hirdetője-, terjesztőjére a£ égáidáaát kérve és a I Ci. K. ur által fölulvaaott éa többek által ulá-.
irt, Jl.ijayáros történetét,álláspontját, viszonyait j tartalmazó\' okmányt az alapkőbe\'elhelyezve, oz olrfőiépés éa szokásos három kalapácsiíltist megtéve, az ünnepély végét érte.
Az épület már ia felényire emelve, előro egész büazReséggel jelezfs\' mjly óriás magasságra nőve, fog a város diszo, az"orszáír szellemi s anyagi hasznára lenni! tSZÉLlU FKKKNCZ.
Hírek.
— J)cák Fvrcni\'x nagy hazánkfia ma Na^v Kunizsáu a .Zöldfa" vendéglőbe szállva,
{ körünkben időzik,
— Köretnilasxti\'m Zulamogyében. i Aug,-\'2.éu ivoU-aigíu\'ixui ói áZiaiL^rii^úi-ki^i-
l.etben a követ választás. Letenyén Királyi l\'ál parija óvástétel mellett visszavonult, s nenf \'.izuyazott, mivel .fy ellenzéki követjelölt Uomotft | (léza ügyvéd olien a kir. tábla, közpénzek , illetéktelen, visszatartása miatt, bünvizsgálatot , roútf-lt. A szont-gróthí kerületben grófHatthyá-j nyf Zsigmond, uiiiit egy hozzánk küldött távirat jelenti . — lUJÍ\'.l szavazattal l\'aly János görbül\'plébános s ellenzéki jelölt G szavazata ellenében ineg válasz tátott. 1 —- Kottorlból következő aggasztó ioro-. kat vettünk . F. hó 22-éu á Lotenyéről hazatérő | balpárliak a városházul körülfogták, a jobb I párti elüjjárókou boszui állani akarván. Katona-l^ignak kollett beleavatkoznia. A r^tnd nagy ! nehezen hely re állíttathatott, és a ftépből az
. , „ „ ____\' engedetlenség következtéién meg is sebesültek
nyésztéso-, UemesitéiK\'uek stb. gyakorlati tani- | többen. Mi lesz, ha a katonaság elmegy ? J^ tására. j alsó muraközi nép már nem ismer elöljárót,
Valamint a mintákért, ugy emelni fogjk | jiom akarja érteni a törvény előtti tiszteletet. Haja sz. kir. várost azon óriási díszes épület, • _ Midrenyést észlellek egyik éjjel
mely uz idoiglones^.u használt képozdo utollo- | Kaposvár.ölt. f
I — BeklihlcteH: .Néhány ószinto szó | felekezeti, különösön holv. hitv. tanítóink társadalmi jogállása felett." Irta egy pótUnfolyam hallgató. Haján, Horváth .Fniiw bizományn.
— Ztihl-Somof/!/ gőzhajózási társulat fí.ilulon novtl gőzöse rnudos közlekedését naponkint Kéb-Flilö^Hoglar közt személy- és áruszil-litásokuiszoptomb. elején megkozdi s hotenkitat ogyszer Badacsonyba is liétfőu olmogy és viszi az utasokat s terhokot. Ilővobbon a nein sokára ncgiolonondő hitolesiiésok nyújtanak tudomást. 2> Zánkáu, aug. 2U-áu, 1872. Nagy l\'ál, igazgató.
— A bti/aton-kcresxturl tüzká^osul-tuk számára JSeck Kálmán ur Koszthelyről 1(A) szép kenyeret küldött, a moly nomes ado-uiányéri az emberiség novébon hálás köszönet mondatik.
— A „Zöldfa\'* vendéglő éttermének nagyobbitásálioz hozzá fogtak. Ugyanis: az étterem még hároui kia oldalazöba keresztül-vágása által fog meghosszabbíttatni. Ideje ia volt már, hisz a téli estékon majd megfőtt az etAber, a a mi több, üáboruuk zenekarának mindig arra kellett vigyázni, hogy a vonó no .nyomódjék erőaen a húrhoz, nehogy az előidézett hang az ablakon keresztül a szabadban keressen magának menedéket.
— fipUkexének. A nagy-kanizsai városház ósurok-épülotét lebontani megkezdették.
— A takarékpénztári jipdlot mollott levő NVoiaa ur emolotca bérépüloto tető alatt vani»— A kia-kanizsai uj templom fajai kéazek, most u tornyot csinálják s ozután a (előzéshez fognak.
— A kis-kanizsai iskolaházat javítják, Kszmo-lánczolatiiál fogva uiegomlitjük, hogy a harmadik klinkerut is bofejezéséboz közéig.
— Vadá#xat. A kis kunizaai határban levő nlsó éa felső közös ordőKot Mnrtinkovics Károly ur — mint legtöbbet ígérő — votto ki vudászali bérbe; u mezőket p lig a k.-kanizsai közönség tartotta fen mnglfcak.
— Jloffmann Mór helybeli tanitó, az országos tanítói szövetség bizottmányi tagjává választatott.
— Siófokon részvénytársaság alakul nagyobbszerű fürdőépület etnoléséro.
-- Kővárt Gábor a Boros János ogyo-sült jeles zenekara a harkányi fürdőből, hol a nyári idényt töltötte, N.-Kanizsára érkezott.
— A, dtnut-drával vaautvonai zá-.káuy• doni!\'"vú"jírikí.o.li-ikuüu — fenn-akadás nélkül — reudesou közlekedik.
— A xUmeyhi iskola ujabb tanári állá-l,aáru & pályázó jeloutkozott.
— THx. Múlt szombaton Sogosdon tüz volt a 10 házat hamvasztott el, gyermok\'ok játszottak gyufával s innen kolotkozott. — Kővágó-Körsün azinto pusztított a tüz-elom.
— A xulamegyei főtanfolügyolői állásra, mint benuünket illetékes helyről értesítenek, 81 pályázó van.
— ltokody Antal jeles szintáraulata Kaposvárott pártolásban részesül. — Előadták eddig a „Jó húzattak", a .tilricke" tat. ujabb darabokat.
— Mg fádról irják nekünk : A magas vallás- éa közoktatási miniater ur, folyó évben megengedni méltóztatott, hogy a tornászaiból póttanfolyam tarlussék. Ilyen póttanfolyain kezdődött LéKrml mezővárosában" julius hó 20-an és tnrlott egéjiz augusztus 21-éig, midőn is liútuu, muraközi rendes- és al-tanitó urak a szigorlatot igazán; e kevés időre, és korukhoz
. képest a mogolégodésig letették. Mogomlités-{ és dicsero\'.ro méltók azon urak, u. m.: Lesuydk I vidoveczi, Sporus kottorii, Marajts domborui; i Horváth íégrádi, tWmkovita azt.-máriai éa Haramia domborui altRUÍtÓ ura^ — a három utolaó itt helyben volt ogé8Z hónapig) á három olaó pedig, mint hajdan \\az apostolok mindon nap haza ballagtak, hogy másnap a kitűzött órára itt legyenok. Magán a szigorlaton aug. 21-én megjelent főt. Légin Mihály domborui , plébános és osperea ur — ugy Légrád érdomea elöljárósága és az iakolaszék tagjai. Bovezetésül^ az iskolaszék érdomdús s tevékeny olnöke, ngos Tallián £do kanonok ur aiivélyeson Üdvözölte, ugy az órdomoa nézőségot, mint uz izzadni kéaz tyrnngyakorlókat, elmondván a tornászat történetét, hivatkozván a hajdani görögnép szokásaira ; romaiak tcatgyakorlatára éa a mai kor tornáazat azükaégére, záradékul hozzátévén, hogy a tornászat edzi a testet, uz ép testben lakhatik csak ép lélok — és a ki-bon oz van, az lohot csakis jó és hasznos polgára édes magyar hazánkuak. Midőn vége lőu mindennqk —- bucsut is vett az iakolaazék el-nöko a jóravaló tanitó uraktól, éa hogy logulábh pár napig emlékezzenek meg a mai uapról, — a torna fáradhatlan tanárával ogyütt, mindegyiknek egy magyar ozüst forintost kézbesített, azon kéréssel, hogy ozou csekélységet mutassák meg mindig tanonczaikuak, hogy ők is valaha izzadtak — o hasznos tanulmány megszerzésében.
— Névlegen jegyzéke a nagy kanizsai tornatanfplyambaii résztvevőkről: Alsó-Lond-váról Helyes Lajoa, Csáktornyáról Alazéghy Alajos, Silmoghról Liaztuor József és ltuisz Fe ronoz, Szécai-Szigothről Horváth József, Tu-polczárói Auerbach Miklós éa l\'ruska Alajos, Kis-Kanizsáról Wonczol Itozsö ■ Nagy-Kuni-zsáról Juhász l\'étor tanitó urak vannak ,jolon.
— Kővetkező levqlot vottünk: Gélse,-\'aug. 24. 1872. A .Zala-Somogyi Közlöny-G8-ik szám\'2U4-ik sz. szerkosztői üzenet kózle-ményébeu K. Letenyo, előadatik, hogy egyik követjolölt a válaaztáai olnt^k személyét Bérti, bocaülotérzotét gyanuaitólag megtámadja; tisztelt szerkesztő ur azon közleményt elég lovagiasan visszautasította, azonban alulirt a közvélemény előtt ily homályban maradni nem akarok, éa a közlemény kiudását elvárom. Séllyey Lászlóm, k.. volt loteuyei kö.vot-választási tdnük. (.K kivüuuloui jogosultságát cl-iaiuerom a a jövő azámbnu teljt^tjtem. Sze\'rk.)
— RöoUl hírek, Berlh.ben vasárnap leplezték lo a „Forencz Józa^f ésászár" gárdu-ozj-ed l87U/71-ki elesottjoin^i emlékkövét. — .Életképek" cziuH^szépírj^.almi lap indul meg Kriza János vozetéso^íTon, molyet több, mint 00 erdélyi iró támogat/— A Troppa vize kiáradt a Troppau nagy réazét elborította. — Moutouffel poroaz tábornok leaz az osztrák császár ordonnance-tisztje a berlini találkozás ideje alatt. — Japánban nagy előkészületeket tesznek a bécsi kiállítás számára. — Münchenben a Ludwigs-hengormalom részvénytelep leégett. — Vasárnap gyújtatott meg l\'ortorébaii a m. kormány által épített első világítótorony. — Gyülai Pál ,Homhányiu.ja harmadik énekét bevégezte, mely a Kisfaludy-társuság elaő ülé-sén fog felolvastatni. — A jezsuita törvény Németországban végre lett hajtva, caak Klazász-éa Mainzban tiltakoznak. — A vatikáni zsinat befojezt\'itéaéro^tézvo több bibornok kezdeményező lép&ekot tett. — Indali Gyula,, ludali
által mindoncsetr^émileg segítve van.A kinek körülményei kovésbbé korlátoltak, az, hu máskülönben lehctdjjgpf inkább uz ételek s italok, mulatságok s piperében takarítson, semhogy magától száraz, szellős és téres lakást iiiegia-gwdjon. Főleg u hálószoba legyeu téres; mci; azon helyeken, hol nuppal tartózkodunk, a lég ujitás az ido-tova járkálna, uz ajtók nyitogutüsd és záfogatása, s télen a fiitéa által is előidézte-tik. KjSpl u légujitási szerek inegazünnek; ennél f(^[&a csuk a azobábau foglalt lovegőro kell azorijnzuuuk, mely az ablaknyiliisokból be hatódén kevés friss levegővel csuk jelentéktelen ujitáat azon ved. Hogy mily elégtelen ez az i^ánt 8Zolgáló — életműveink felvilágosíthatnak, midőn reggel valamely hálószobába lépünk, különös, hogy még a logjot.b módú ca.dióknál azon roaz szokás uralg, melvnel fogva.fi álé szobáknak épen a»legkisebb szobákat vákisztják. Itt is az észre kell hivatkoznunk, kérdezvén: ugyan okszerű e lakásunk azon részével ily mostoha inodon bánni, hol á betc»B«\'gokot nem számítva, éltünk inujiliiem h irmadrészét töltjük \'( — Ugynn miért nem szüntetjük meg inkább a szükségtelen diszszo bákal, minők legtöbb esotb"n niuc«t;uek lakva, a nem ritkán caak butorraktár, Vagy rakszek-rényok gyanánt az ezüstnomilok^, puliulSg- éa Bjsékekiiek szolgálnak, melyekre a)[ig mer valaki ráülni? Miért maradjon épun lakásunk leg sz(fbb része huszuálutlan i A ki látogatásba jő •hozzánk, az úgyau saját magunk értenem pedig ■ kedveért jó; a ii kiúék a hikszobánk-
buni fogadtatás nincs ínyére, az inkább el is maradhat. i
Do mit tegyen az ember, ha nifiden ok-szurU életmód daczára mégis iui<gboVogudik V
Akk>.r ügyes orvoshoz menjen, nem pedig ku-ruzslóhoz. Csak unnál kupíiatjuk legnagyobb valószínűséggel a legjobb tanácsot; csak uz ! iránt viseltethetünk a szükséges bizalommal, mi már fél segedelem. Hisz ükkor, midőn bújna . jv.;\'!>r.\'\' üuk van,sziutén ügyes ügy védhez,do m-m 1 v:w .l ely zúgirnokhoz szoktunk menni. Avagy ji/.\'.n processus. melyet az orvos egészségünkért ! I folytat, csekélyebb jelontóségü, mint ügyvé- I (lünknek rét-, szántótöld vagy nehezen béluijt- | \' ható udósságérti processusa? y J t Vannak tigyau omburok, — a ezok épen i 1 olyanok, kik magukat erős elméjüknek thrtjak i — kik mivel megesik, hogy még jóhirű orvosok is némelykor tévednek, a gyermeket fürdéstől kihányják,így ítélvén : .uz orvosok mind cemmit som értenek; testem belsejében nom pilh.nihut senki; a halál elleni óvszer nein létezik ; akár orvos segélyével, ukár nélküle halok I meg, egészen mindegy, — hisz meghalnom még is csak kell: házi szerekkel élek.*
Nom hisz8zük,hogy ez«»kosan vsn ítélve. . Igen szomorú volna, hu uzou férfiak, kik a betegségek természetének s azok \'iránti gyógyszereinek buvárlatait életfeladatukká tevén, 1 minden fáradozásaik, minden tapasztulutuik hiába volnának. Kz esetben hát az.összes tudomány egyáltalában nem volna egyéb Üres szalmánál,. s a volo toglulkozók, mind bnlgatagok vagy csalók, lgu/., h&gy minden embernek a \'gyógytudomány b u legügyesebb orvosok da-uzára, egyszer inegkoll hullnia, — hogy ez utóbbiak csudákat művelni a egy végképen megrongált életerő helyett új életet belehelni < nem képesek; do ilyeamit uz okoa ember nein ; is fog füLteuni felölök- Hogy .a gyógy mdomá\'nj \' haladásai csakugyan voltuk kedvező bfoljda-o
sal az egéazségi viszonyokn, azt számokkal lehet a halálozási lajstromokból kimutatni.
Kégdfcb idei halálozások viszonyainak a jelenkoréi*ali. összhitsonlitásából kitetszik, miszerint nz cm bőr i élet középtartaina folytonos növekvésben van. £ tény mintegy ujjinutatá-buI szolgál, — mit várhatunk méltányoasággal orvosainktól, hogy életünket hossznbbitni so-gitsenek. A legtöbbet azonban mugtink mivel-hetjUk alkalmas életmód által. Az egészaég öltönyhöz\'hasoulit; ki kimélotter bánik vele, a» soty jó állapotban tarthatja fön; ki ezt noiu teszi, csakhamar lekoptatja s unnak fogytát, tulpasztalja.
(K«lytatá*a knv>tk«ilk.)
OOLDSCHMIDT ü.
Keleti kO/uiondások gyiljteménye.
(Ur. Kicharda: „Orionlaliiiclio H|irichworte"
(ötuttgardt lUtií.) czimfi munkájából.)
\' U(J. Valamint a harmatot iszszp a homok : ugy enyészteti el némely zsarnok alattvalóinak boldogságát. (Arab.)
100. 11a ellenségednek homloka arany, nyilad gyémánt legyen.
IQl. Sok ember nem csak odanéz, hova szeme Iát. (Mór.)
102. Ha hallgatagon tűröd cl meggyaláz-tatásodul, megerősíted rágulmazóid állítását. (IW)
103. A törvény a azogéuyoké, a jog a guzdagoké. (Török.]
104. Hu Alah szeme elé akarsz jutni, hgész élotedon át ogyeugesd magad előtt az odavezető utat. (Arab.)
105. Ha megcsendül a rézdob szent szava, feledd világi gondjaidat. (Hindu.)
10G. Miként az aranyat, olvasztás, kalapálás és reszelés áltul próbálják meg, oly képen vizsgálta meg a próféta a nagy Alah parancsait. (Arab.)
(Folytatása kOvetk.)
KÓVÁHY BÉLA.
Az én Oyurl bátyáin.
Emlik»z»l-e bátyám, hogy na T ki oly híven KltnonilW » nemsot rigeu mnlt IdSit; Ki\'..tartod cmlékít a nagy áldomáinak, Melyre elhuzattad-. nótáin karmanádlit.
Klottom vagy gyakran callUgoa zekédbe, Piros zsinórokkal tele ludóroava; Kiaggott hüvelyben ifjú, tUsca síivvel, Mit Ámor uagyiám ii még u.ogbabéroxna, —
llettiltéd klllüBbei. itt li hivatásod\', Dórék magzatokat adván a hazának; Kgyik kUlmmieu, no d» nem dicsérem : Tettel • síkra mindenkor kiállnak.
Mint to kiáltottál Ko«snth viharában, A népjog s szabadság elszánt védrlmére, Melynek a rát ármány gat feladásiból .Zsandár, fináuca s még t«bb . . . lett taomorá bóra.
Oyermek voltam akkor, ámdo jól emléksiom, Mikor ránk QtUtt a terhek bíisi dúlása; Néma könyozéssol hallgattuk a dobszól, — — Míg lo azt fütyölted: .j5ni kuli . . . ." utáua.
KI tl sUtét képek ! feuragyog a hajnal. — Mért niucs a ctlginy. itt, ki cgyillt kisért el I í — Rád ói a liazira vgekig dusoluánk: áldjon meg as Isteu mind a két keiével 1
HAJGATÓ aiNDOU.
Péter (in, fogadásból — melyet meg is nyert ;
— egy lióüup alatt bntanultn Katonn „Bánk-Hán"-ját. — Karlovitzban aug. 21-du a con- \' gressus feloszlattatott. — Atzél. l\'éter aradmegyei főispán -- hir szerint — grófi rangra fog ; emeltetni. — llrody Zsigmond, a magyar jour-nnlistika kiváló tagja, a „l\'estor Journal" ezi- r liifl napilapot megvette. -- A brucki táborban
a király ézületéso napján pl agyar felírásokat is 1 lehetett látni. — A székesfehérvári színház alapkiivét f. hó 20-án — Szont István napján I
— nagy Ünnepélyességgel tették lo. |
Hessenj ö, aug. 18<2.
A lotenyei kövotválusztás tegnap megtörtént; — addig is, mig ezon választás külön- I böző tragicomikus részleteit és előzményeit le- j iruám, kötelességemnek ismerom, — mint o i megye ogyik idősb tényezője, do bizottmányi tagja is, azou botráuyt folomlitoni s a nyilvá- I nosság elé hozni, moly — fáidalom, o választás | napján — a választás sziuholyén, ozerok szeme- | láttára magát előadta.
Kollay Hókus, muraközi, alsóvidéki szolgabíró, szolgabirája épen azon közsé-goknok, molyokből 1900, mond ozor-kilonczszáz választó-képos, mog-jelenondó vala gyalog 1\'/, óra alatt, Lotouyén, a v á I a s z t á s s z i n h e I y é n, nem tekintve azon diszes tisztviselői állást, melyben van, — s melyből épeu részogségo folytán esett ki ozolőtt 9—10 évvel, nem tekintvo a napnak azon magasztos\'jelentőségét, hogy o napon kellett és lehetott volna Királyi Pált, az ország, — nem a lotenyei választókerület Királyi Pál iát — képviaolóvé választani, — ha az 19CO horvát-ajku választó szolgabirája — józan.
Do oltokintvo mindenoktól, nem tekintvo Kollay lióku8 szolgabíró azon tiszti állást, ino-lyot ily mozgalmas időkben, kellőkép és tapintatosan bptöltsni, még józan embernek is dolgot ád, holtrészegen jelent meg, s a választási elnökkel, Schortz Albert becsehelyi birtokos úrral, — a rendre folügyolő k a n i-zsai csondbiztossal, tettlegesen gorombáskodott, ugy, hogy az ott jelenvolt négy azolgttbiró társa kijelentették, hogy velo b e-csülettol szolgálni nem lehet.
Kz eddig a száraz tényállás, ezt ujsági-lag közölni most ogyszorro — elég lesz.
Megvárjuk megyénk alispánjától, hogy oz érdemben nyilvánosnn eljárván,\'elégtételt szolgáltat a sértett közbecsületnek.
Hanem untatja t. szerkesztő urat, leirom jövő lovelemben a loteuyoi választás előzményeit is, hadd jöjjön napfónyro némely telro-isinert hősök fény- és árnyoldalai, — tartozunk mi ezzel Királyi Pál-, mint e megyo szülöttjének.
Id. SKUBLICS LÁSZLÓ.
Paprika Jancsi
iustantiát fog beuyujtaui az iránt, engedtetnék meg neki a város utczáibau a birkalegeltotés, hógy kárba no veszszon az a sok drága fű, — mely a házsorok mentében árkon 8 azon kjvfll egész.nyáron át mintegy kínálkozva sikít, krinolint, ozipőt piszkit, disznót, marhát mogállit. Ha a háztulajdonosoknak ez ellen kifogásuk uein leond, reményem van az engedély megnyeréséhez, mert vannak képviaolók, kik trá-gyaszapvritási szempontból is fogják védoni kérvényemet.
Apropo. Csodálatos ogylet az a nagy-kanizsai tűzoltó-testület, ugy uéznok ki egyes tagjai, mint a stigliczok, furcsa sisak, tarka ruha, kötél és vas, képezik öltözékeikot. Kuri-ose Loilto sitid allo, — mert mindegyiknek oly hatulinaa figyelője, szemo és füle van, hogy azok által olőbb észreveszi a tűzveszélyt, mint inaga a gazda, szomszéd, bakter és harangozó.
A gazda jobbára csak a tűzoltók lármájára vo-szí észre, hogy égett a háza.Ugy tudnak mászni az istonadták, mint a patkányok,\' egerek, most\' a földön, ogy perez alatt a lángok közt, később mindenütt láthatók, hol tűzszikrn éledezik, szunnyadozik. — Mondhatom, hogy ily csodabogarakat széles .^.világon nem láttam, és legfurcsább az, hogy lizotéso ogyiknok sincs, sőt nemcsak, hogy nincs, liánom még ők fizetnek, hogy olthassák u tüzet, menthessék a vagyont, személyt.
Indítványozza Paprika Jancs i, hogy onnek a ritka-szerű társaságnak a közöuseg együttesen hozzon évonkinti áldozatot, még pedig olyankép, hogy a földszintes háztulajdonos 1, az egy omelotes 2, a kétemeletes a három omeletes pedig 4 forint évi ajándékkal növel jo azok alaptőkéjét. — Dan wordon sic orst ku-rioso Leute sein, mert lesz pénz és minden, mi orőt, tohotségot fog adni a sikeres tűzoltáshoz.
Első leeud az adakozásban
Paprika Jancti.
Papimeletek.
- K g y li a n g j o gy k e r c a k e d é a h * n.
• N u in ifjú úrhölgy: Néhány nj énekhang-jogyre volna sxtlkségein, szíveskedjék ujalik darabo-kai ajánlani. ^s
Haugjogyárua : Tatán ozt: .Ismered a szerelmi sóhajukat V*
U r li ö I g y : Oh igen, már rég ismerem.
K ang jegy árus: Már mogvan nagysí innak a« „első csók?"
Ur h ö I g_v : Köszönöm, az ia már rég megvan.\'*
II au g j ogy á ru a : Ks most repülj vílom {a légy hitv^siársam.
Úrhölgy: No ez már nekem való, el.be már beleegyezem I
- új divatu jótállás. Kgy órás fénykéneket is tett kirakatába, s egy csinos no arczképe alá illesztette tévődéiből a* óra alá szánt cxédiilát, melyen eme felirat volt olvasható: .Kgy é»i jótállással l"
- Kgv oraher, kinek inár a negyedik felesége hall meg, vigasxtalákkép mondja : Ha ar. ur Isten elvosx cgyH, — akkor én is megint elveszek egyel.
- (Elbé.) Kgy a a ugor i azzal Ijcaztugeté cselédjét, hogy bezáratja, mig ex teljes meggyőző léssel válasxol : Caak pénzes ládájába no, mert ekkor soha sem látok napvilágot.
- (Klbé.) Nnvolö korúmban történt, hogy ogyik kisebb növendékein a hittannak amnx is-inerelea kifejoxéseit ; „Axért vagyok a földön, hogy Istent megismerjem, öl azoros«em, noki sxolgáljak sat." — következő más módon fllxto össxa, —. és n.-dig : .Azért vagyok a földön, hogy Isteu szolgálóját ize-
f*",B,_ (Ktbá) Hogy mily magasak a vá-
gyak s miként képzelik némelyek ax élet-élvek auper-fativuinát, kitetsxik ogy kanásznak a .következő jám-bor fölsohajtozásából i „Uram, én Isloncm I ha éu
király lehetnék, úgy én.....éu lóhátról (trizném a
—disznókat."
Szerkesztői üzenet.
21)5. Sz. Ax iskclák megkozdéaének idejéről lapunk szániára Z.-Kgcraxegröl nem érkezett semmi.
296. 8. K. Kösxünot; a 3 után még (ok axáin következik.
297. Tóni, Tóni I hogy tiidsz mást ugy megróni 1 Ha nem volna sajtóhiba, nem tudnád mi a
298. ,A szemetes* epigrauim, elég belölo ax első hexameter: A szemet-s szemetet szór, mert sze-
2119. A. Ha tüzetesen egyénről ir, szívesen, do általánosságban a ily komoly tlgybeu — uom lehet kötölui; kUlönbeu uont szabad szein elöl aolia. egy porezre aein téveszteni : alkotmányos országban élünk, a minden polgárnak joga van.
300. K. J/ Kéilics. Szívesen várunk, csak az agglcányok uom várnak sxivesen,
301. Sx. A ás. Polgárral ltom vagyunk csere-visxonyban a igy sajnáljuk, hogy a .tarka lovoleket" nem olvassuk.
302. t.égrádra. Nagy kösxönettel vesxem.
303. „Széna terem . . . ."/bixony szalma ia. • Nem adható.
304. A aörkertben. C\'snk tessék odajárni, » ottlétéről nem kérllnk versexetoket.
\'!()•.. A szörplgék jók, de uom a lapban.
30G. Cs. No már nem álljuk meg, hogy izlo-lőtll no közöljük ax- utolsó strophát:
Vadgalamb ax én szerelmes
\'rublkáin, (visszhang : bikám.)
Ott fogám a Uxenk alatt, *.i\\l , A Kikáu-, (Hasznos!. volna: trafikán.)
XetelaM verseimmel (oh !)
ftltmein;... (Talán-.\'etetem.)
Ileh bolond is az a titkos (Kz a legjobb.) -
Szerelem
307. Az „Klegiák\'-bil egy közölhető.
3US. N. N. Keszthely. Noiu lehet előre ni\' ■ danil hogy közöljük azt," n melyet n-rn olvasunk. Mi mindenkit szívesen látunk a a közlésre inélt.\'t I ö-\'Öljük, természetesen a iiuiu közölhetőt megaratni, sltjllk,
309. Sxogoilrp. A törlesztési csőre \\V. ni- \'ált .l elíogaltalik. A lap rciideaen. küldetik.
310 .A fecskék elköltöztetlek." Sajnáljuk, b\'v nem lehot közölhetni.
Vasúti naponkinti menetrend:
lluda-peali idő azeréut.
•lul N\'..Kanizsáról Budára reggel G óra I» pere.
délután 1 „
cstve 10 a 43 l
. . Bécsbe dél után 2 . 18 .
estve 10 ■ 58 ,
. . Szombathelyre reg. ö . 48 .
. Trlesi felé . 6 > d. u. 2 . 3 23 .
a . Pragerhofba éjjel 11 . 30
. . Mohács, Barcs,Kszok reg. 6 „ 18
, délbe 2 . 43 ,
rk S. Kanizsára Hildáról röggel 4 . 43 .
délután 1 . 4>> .
■ • . estve. 9 . 20 .
. . Bécsből reggel 4" „ 33 .
estve 10 . ÍH\' ,
. Szombathelyről d. e 10 . 2V l t
. , Triest felöl d. u. 1 .
eatvo 10 „ 22 )
. . Pragerhofb&l reggel 3 „ 50 ,
„ „ Barcsról 4 , 19 ,
- • délylán 1 . •-ÍI ,
Ax éjjel l\'l óra 30.pi. rézkor Kanizsáról induló
Diial a Triostbdl Bécsbe n oiiü 5-ös számi személy
szállító vonallal l\'ragerhufnál csatlakozik.
Érték- és váitófolyam aug. 24.
;>°/„ metaliques Od.öö; ö°/0 nemz, kölcsön 71.90; 18135-ki álladaimi kólesöu 103.20; bankrészvények «8;">; hiteliutézoti részvények 342.40 London 1DU.8Ó ozust ágió 107.60; aranv ila-rabja 5.20; 20 frankos arany 8.71 \'/j kr.
Heti naptár.
Augusztus 25-tól 31 lg. 1872
11. é. heti- Katholikus nap- Protestáns" . |
nap | tar naptár
Hl, Sulik két urnák ne szolgálhat.
Máté VI.
2.i Vasarnap F 14 l.aj. k. F 13 aj os
Sámuel Samu
21 Kedd. K. József Uebli. JÜ
1 2o A^MI.
! 29 Csütörtök Ján. lófej.
| ;to Péntek Limai Kóza
! Szombat ltujmuiid h. Paulin 1 >»
Felulös szerkesztő: Bátorfi Lajos.
ONryiitit^i:.
NTIIINSAMIJ1\'
ékszerárus, arany- és ezUstműves Zala - Bfferazeffen,
Körmendi utexa, UJ. hz.
Van szerencséin a u..é. közönséget érte-siteni, hogy a már \',l\'i év óta fennálló arany-és ékBzer-ruktáromat ujolagU legválogatottabb arany- és ezüst ékszerekkel dúsan szereltom föl. Kapható nálam minden választékú <>zü»t-, és aranyórák 8 frttó! kezdve egén* 200 IVÜK; továbbá mindonnemü ékszerek, ti. m.: karporoczek, függők, lánczok, gombok, ouiléuyck, étszerok, szóval: min-detlféle arany- és ezüsttárgyak, a legegyszerűbbtől kezdve a legtiuomabbig.
Es mindamellett, hogy raktárom nagyság- és gazdagságban votélykodhotik minden nagyvárosival, az áruk feltüuöeii olcsóbbak, mint nagyvárosban, a miről is a n. é. közöuség már a legcsekélyebb vásárlásnál is
meggyőződhotik. — A v u 11 és r é g i a r á^ny-8 oz ü8 t tár gy a k at a I ogjo b b ár on becserélek.
Clyorsan és kiváló figyelommol eszköz-liil; betű- vagy czimbovésésekot.
Srmi loginkább szives figyelembe veendő; saját iimgain íh folytonosan dolgozom.
A neliáz nyavalyát és a nyava-ly^iorési görcsöket
gyógyítja dr. O. KíIIÍncIi, a-nohéí nyavalya speciális orvosa. — Előbb Boriin, Louisenstrasse 45., most linmliurK. A —li—C\'-Strasso Nr. 28. — Már száznál többet teljesen kigyógyított.
AVajdits József
könyvkereskedése
M.-KantzsÉin.
Ajánlja a hazai és külföldi irodalom terén o.egjeleut mfivekbül gazdagon felszorell raktárát; különösen nagy készletet tart magyar, német, franczia disxmfívek- és regényekből, Ifjúsági iratok- éa képei-könyvekből, egys/.orS és olcsji, valamint legdtsaeaobb kötésű imakönyvckhöl, orvosi, jogtudományi éa épi-tésxeti munkákból, nyelvtanok- és sxótárakból, tankönyvek és tanszerekből, valamint a hasai és -külföldi, ujabb és régi remekírók olcsó, éa áiaaea kiadású ir.Bveil.3l. A következő jelesebb éa remekmfivsket ajánljuk:.
Arany Jinos ö«ax. költcin. 6 kötetben füava 7.20 kr.
... . pompás díszkőt, 13.— kr. Kisfaludy Károly minden munkája uj, oloaó
kiadás 2 kötetben ......2.— kr.
PetAft Sándor össx. (régibb) költ. 2 köt. f. 8.-- kr.
, diszköt. 6.26 kr.
. . . . (ujabb) , -i köt. f 8__kr.
. . .. . dfszköt. 6.26 kr. Tompa Mihály öMzcgyüjtöít köl.. 0 köt. f 7.20 kr.
t\'gyanaxok pompás disxkötéaben 12.— kr. Vörösmarty Mihály minden, munkája 6 köt. f. 6.— kr. Diokens Károly lUrual.y Kudge reg. 3 köt. 6.— kr. Gaboriau.a I I3sx. peicsomo. Kogény i köt. 4.— kr. 6ondrecourt; ax nngerri félegvár 4 köt. 4.— kr. Horváth Mihály. Magyarország fllggotlen bar-
c ának története 3 kötet .... G.— kr.
Illésy György, költeményei......1.20 kr.
Jókai Mor Kppur .i muovo. És mégis mozog
a föld? Kegénv « köt. . . . . . C.— kr-
, Mór, a szerelőm l.ol.....íjai 4 köt. . . 4.- kr.
. , a kösxivtt ember dai 6 köt. . . 6.— kr. , a fekete gyémántok 6 köt . . (,.— kr. Kemény Zsigmond, tanulmányok 2 köt.. . 4.BJ kr.
Lukáos Béla. az arany rabjai.....]. tl) kr.
Pongráoz Lente. Hervadt virágok .... 1.— kr. Gróf Szeohcnyl István, fenmaradt munkái
Il ik kiadás.........3.— kr.
Szemere Bertalan minden munkája 13 fűxat 13.— kr. Haisllnszky, .magyarhon edényos növényeinek fíivésxeti kézikönyve .... 2.80 kr. Medve Imre, magyar gaxdaaasxony teendői
ll-dik kiadás........2. - kr.
Bartók János. népsx..|« egyházi beszédok 1.40 kr. Ker.sohbaumer, katholikus neveléstan . . 1.40 kr. Ml rávlus, egyházi és szertartási beszédek l. 1.20 kr. Vögelin, Jézus története és a keresztyén
egyház eredete ... ......1.60 kr*
Apathy, polg. törv. rendtartás ll-ik kiadás 3.40 kr. Ax ideiglenes bűnvádi eljárásról »a..ló tör-
\' vényjavas at . . .....40 kr.
Dárday Sándor, kézikönyv a bírósági végrehajtók számára . ......2.— kr.
Döntvénytár V. folyam ....... 2.— kr.
Hajnik Imre, a magyar jogélet az Árpádok á. 1.10 kr. Herozeih, •» telekkönyvi rendtartás ax uj bírósági szervezetre való tekintettől 1.40 kr. Julius, az lhö:i|72 országgyűlés története,
vissxapillautások........48 kr.
Sllemenlos Pál. magy, fenyítő törvénykönyve V. kiadás....... . 2.- kr.
Ax 1872-ikl országgyűlési törvényozlkkek
zsebkiadása, l füzet.......70 kr.
Az uj Ipartörvény..........80 kr.
Az uj vadásztörvény . ......r .40 kr.
Ax uj szervezett királyi törvényszikek és
járásbíróságok tiszti névaora ... ,40 kr.
£MT Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan teljesíttetnek. "Wl
Gazdá,Bzatl jegyzélc saját tudósítóinktól.
Gabnapiarcz:
Uoglár Csáktornya Oyör Kaposvár Keszthely Marezali Nagy-Kanizsa Pápa l\'éca Pest Hopron Hllmcgh Hxékeafohérvár Bzigethvár Sxoinbatlíely Varasd Veszprém Zala-Kgerszog
Augusztád «j 40—Ii.siw.60-
2o. \'a.60—6.3tti3.50 -3.20ls.30—8,-
Kelet: I, üuza
i Árpa Zab
Kozsj
3.40^(3.60 -3.10jjt.70—l.ÖO
Kuko-1 ríeza i
Köles í Hab Hajdina
-] 4.1)0— -I.7oil.-t0-
21. <i.70-«.40;|3.60-a.20p.lO—2.71 23. jp.tJO-23. kG0-6.20jtJ.85. 23. Hó.70—6..r>\'ij3.ö0—3.
21. Iö.:)0-6.30:il.60—3.4oj3.60-3.-»Jl.05- l.Ű0[í.f>0-
—ja.--.—\'4.80 l.fii)
-ía.8o—3.40Í.20-
1-3.—ik---2.8ojil.80—1 .Ctm.íiO—4.—| .--.-,k--t.fiO 3.20-3.-
_3.10]2.80-2.Gi); 1.70-1.661 .--.— a.50—3.2QÖ 70-6.4uji .--.—
—3.40«.8(t-S.Go|t.fl.r)—l.GOk-2.90|j .---.—, .--.—jj.40- .-
!—3,40 3.60—3.—\'1.06— l.dofi.öo—4.1(Í3.I6—3.- ---.-\'4.10—4.—
23.
ö.iii)
1,80 4.50-4.30.1 .
..-J5.lO-r-8.8(Sp.——2.G0J2.-
ja.—6.61ÍI4.—"-3.80IJ3.—2.90I2.10—2.—Í1.30—t.ioJ.— .-
ii.W-G.2ob.G0—3,50[3.»0-2.80||l.70-1.70^,10—4. -j|3.65- -3.1 0.80—G.3o|4.-
3.700.16—3.-|ü.20 -2.10 t.G0-4.4t)j| ----
\'pj.60—2.20 1.60—1.204,20--4. .-----
28.
10. fe.go—6.20!j3.40-23. G.3O-0.-p.rM)-3.4o2.6O-2.5O|l.GO-1.6(^.-. 21-. ;g.--5.ö04.50-4 —y.60--3.—;2.20-2.—jí.60-19. !«.— - 6.4fijj3.7U—3,Goj2.70—2,6611.70—í.gi 21. Ip.OO—ö.-tUfJ.yO—3.8O]\'\' \'\' *
23. g.\'io -«.—p-90 23.k20-0.10ll*.--
__ ,—14.10—4.-
* ii—•
■S.HO) .- . --.
3.80a-W-3.10 l.ü\'ó—1.91H4.60—4.30\'J .--.;—íjl.tK)—\'.—í.3.30 ..
3.70)2.00 —2.60 2.—«—1.90^13.90—3.80jjö.60— .\'-fit.--.—ji .—; .
. .—113.00— , —1)2.60—2.2o|[t,20— ,—!b.--.-][».--.-H^\'-\'O- •
22 2G 30 • 2-l\'28|28-22 2t;2Gj-2.\'» 2S:3S;-28 30 32 -
2l\'2t 28\' 30 30,80 2(1
2G:30:3t!
ia|26|2ö|-
1.30-1.40-
t.10— t.20—
a k 6 j a
7.60—7.—1|1.— 11.76 9.60 j 18.—
8.--G.—I—.-
8.--7.-
10.— 9.— 14.-13.
11.6012,60 -0.—
8.— - .—jtt
Széna Szalma Keni. fa mázsája. mázsájai tilc
,G0—
.J .
I"
.50— .— _._
.— .—j;.— .-nö.—- 9.
l.:tO— .—90.— .80il5.---.
1.30—1.20 .70— .—Il2.---II.
I.GO .—\'t.----||4.—10—.
1.70— .—jilO.--j2o.--18.
76.— .—j .80-- .öojj—.-.
.90— .—\' .75— .70.15 —12.—
1.20—1.10 .---.—[22.—20—.
1.80—1.—\' .--.—4:12.—11—.
2.--1.80|..50-
-1,16.-
Időjárás Termények állapota
JA
kedvező j-5
borús a
esős . jd
meleg szántás ea. kiv
szeles
meleg középszert!
kitűnő
kellemes
hllvös i<»
jü ji
i4 ,
.saáraa \'
I
OLL A. SE IDLITZ-Pi )ll A.
K porok rendkívüli a a legeltérőbb, osotekbon bebizonyult gyógy. ■ hatásuk Alul minden, eddig ismortliáxl Hzorck közölt, tagadhatalla-noI ax elaS helyet. foglalják el; mint a/.t nők ezer, a. .batári birodalom minden résxéből közeinkhez küldött hála-imlok a Icgri\'wleteaobhcn tai|U-aitják, hogy o porok rögiöti szorulásoknál, emészlhetctlenségeknél, gyo marhévnél, továbbá görosölr vese- .\'•■< Idea-bajokban, szivdobogasnái, ide
Ktség okozta főfájás, vérlolulás, vétfui hyslerlára búkúr és huzamos nyásra hajlamnál a legjobb aikorrel alkalmaxlatnak, » a leglartoab gyégyhatást oroduiéuyoxtuk.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SOS PÁLINKA és SO.
A legmegbízhatóbb Wvoaszor \'á azouvedíi cmb.-inég aoge.lcl-mére in in de n belaő és külső gyuladá«, legtöbb b.-legsSg, inlndonuo-mfi seb-, fej-, fül- éa fogfájá., régi sérvek és nyitott ael-k, rak, fene, saemgyudái, bénulás és mindoiinemft\' aérülés ellen, atli atb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.^ ^ ^
DL^ISWSS ■ ■ w mm — -w - - - —-----
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiből nem cserélendő fel a mcsterségoacn tiaztitott Imlmájxsirnlajjal.
A valódi Dorsch halmájzsir-olaj rriell- éa tüdő bajoknál, sorophu-ílis- és raohltls-b elégségekben legjobb gv0pyhal.ia.nl vau ; meggyógyítja a leKidültebbkíízvény- és osúzbajokat, valamint a/. id..-/.iki borkfltegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Itaktárak \'Nagy-Kanizsán : Belus J. gyógyaz. l.ovák K.
• gyógysz. Fesselhoffer J. é»-Koson leld K. uraknál. Belovároll Lakovies O. I elenyen Kaliw.da J. gyógys*,
Csáktornyán Kárász II. Marozallbsn l- ii Nándor
Csurgón Kreisler Dávid Bnnok-Szt.-györgyön Kibiez J. gy.
Kaposvárott Kohn Jakab Szambalhelyen -l\'ili.-l. K-roncx gy
Ktpronozán Werli Sitid. gyógyaz. Sopronyban Mezoy András gyógyaz.
......... \' Zagrábban Miti.lha.-h /.a. gyógyaz.
| , Ceyli i-k .1. I. gyógys*. I l.\'rwi i" Kr.. iryógyaz,.
ssgnwwffwnwwnrnwCTiwn ÁmaMipat
• Einzig in ihror Art in Európa • tT» ü Á ílPPP.Tf
° i.| dio grfl.ata, v|p|,i-ili|t »n.)t.\'..icl"níto er.to \\ JX VX ÍJ A AJ .X*.
Skals. kön. Ilol\'-Wilscheritliiike
8 do, e. i-offi,i»»ím. s sclierx Louiseiiui
U Nleaerlagen: J
2 w .../..!.//,■ «... St.dt, KlrnlBinlr.l.e 27, «
• i)r MartHhllj, nr ......... nim.i..i|.r,i«K..... •
2 ZU K.upt.lr.M, ZU, ,.:<"" /.rí/in;,.;/ Kart", # ^ wpI.-Ii. durrh -Ir.n.\'.l- Holi.lilil ...id ."I
IORSCH-HALNIAJ-ZSIROLAJ.
.......Stílek Waare mit 0
..............ilstliolisssi Prei* e. bei ihror Maa.enproduetión dahin go- %
Z braeh\'. hal, daa aie .lein Kxporlv, Kngroa- aow.o Dolailverkaufe 0
Z von k, inuin .lor anproisouil. n llan.il.\'r Krrciclibaroa. ausserordent- 0
2 licit\' llilligoa und lleatca, uutor vollstor Oaranlio biotot und naeh £
Z don l\'rovinzou auf briolli.-l.es Vorl oig. n Hostollungen prompt zu- §
Z seudot und Nlehipassonites retour nlininl. %
Z Hugi. Chifí\'on• ílemden mii JHiinen-Uitlerrfíeke*«* Por- Q
2 odor ohuo llalskrügeii.achttner ala i-ail "\'lor feinalom Ko-k-llarchent 0
2 U-inoi. (bei briefliohor lleat.dtung zu fl. 1, mit Slickoroi-Kinaítxoii ll. #
a iat dor llalsumfaug auzugob.-i.)da« \'» 8 H- #
2 .Sittek fl. 1.8", -,M>, .\'I—.\'S.fKl. Dt 7>«mrtwtrflllipjo odor Jlrr- 0
2 Elogánteate\'und l\'raktiscliosio. |/-rti (•\'MMUtorAen, da» Dlxd ll.
O tinmbnru.- I.el tieii - ilenvn-
O //cMl</<\'/HllnlBumfaiiRanxugobon\'
0 zu II \'2, :i. -I, f», ii dio altertioaton.
o Ultiul;rtluvn, neueator Far;"ii, 9 per Hízd 11.ít I fl. Olal«imfa<i|!
• anz.ig.
• lhi
Keszthelyen Wüuseh K. Kereszten lireyor Jakab llai Kőszegen Csaesiuovlts latv. gy<>,
III tl. dio feinaten. iHtinvniltiuU-r tiim Sehnüren 0 l l\'aillenumfaug isi an/.ugc-l.on) zu A 11. II. I :\'Ml #
1 Dtzd Lcliirn-Tttnrhrnlü- 0 rlier zu II. i.-i"—- ll. gnlaaor- und 0 i . jfeinero mi ll 2.60,\':í..\'.o, -I, l, - 8 ll. g) Cnirtt/cn odor Su- nnrA Zívlrifllttllsl TUvhcr ? lon\'illHlen per .Snl.-k 76 kr.. tl- I.|/|| ll. \'>, 7, lo 11. dio foinston. 0 \' • bis II. f. " Scrrit lfin od. llitlttUUilívt, -
5 Herren-l nterhosen tu fl. I.L r Ktzd nur ll. fi, ti, 7—9 ll. 2 l-f\'".
- íltiiai\'liL. ............................... -........
lltlllll
jxr.-Kanlzaán.
A iául ja inindcnnouifl, sok évi jótállás mollott — amerikai varrógépek nagy raktárát
Wlieoler&.Wilsontól 70 írttól följebb. Singer-félét 70 írttól feljebb. Howo-félét 80—»0 frt. The Littlo Wanzor iv 45 frt. ^ • (.884 - V) La Siloueieus a Vi frt sat. Ezen gépek részlet-lizotésok mellett is megszerezhetők. -Tisztelettel
Seherz L o u i 8 e,
N.-Kanhsán.
.......ftmpm^ii.iiiiiiiiiiiiiunm mim11II>i11111m.■ ■»■ ■ v■ ■ ■ tlu^\'tl

Dlxd iiurll.fi, «>, 7—9 ll. ilí 0;
^raú-lDamasi. Qj
.„n. ] I Lciiicii-Tlnc/i,-(J<iriiiltir, q] ! .hll\'\'rsoiientl Tiseblu.-h mit 0 ]
valódi
uraz. «zab. I. .rujabban » l\'oUége által ,\'<í-: váltaággal kitünteieit, "n/ orvosi kartól megvizsgált, » ail .-: roaiiek talált cxorfél.-\'- . • lupróhált lilk... .a/.er a patkányok. házi » mezei eger.k,. vnkandok «-a svábok t.-lj.-* kiirtására, (melyet sokfelé .....gpr-\'ncillak liauu
árulni.) hamUillan miiióaéiíboii
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
koroskedéaébon,
zhí keri-íKodé-
7.)
czilrom kenócs -
-ii Nchnoiilcr U. I.ipol séheu kapható. Kgy nagy %ádog I frl, kia liádog kii kr. Egyes bádog iiiegrei>di-lc»f i.i utánvétel n aitlolik.
Ugyanott kaphat\'
lyagok éa tyúkszem «-t
Kivonat egy, napt)iita érkező hasonbi\' dicsérő-li
Szíveskedjék uekein ismét Ii adagot az ön a r o a u u in j ból küldeni, moly magát Hl fényesen Igazolta
Teljen tia/t lelt.-l
Hnllliyányl grólnt\'.
fagyhó-
•lekből:
GESUNDHEIT
und WoiilboHhden k.inn sich Jeder leicht und biliig ver-suha(l\'en untl dauernd orhalton durch das allbekannto, aus-gozcichnoto liUchelchen: .Dr. WERNER\'s Wegwolser zur Hilfe fdr alle Kranke." Q0F" 800Adressen von l\'ersonen; dio durchdas hier dargel»-gte Hcilverfahren vollstandig geheilt wurden, sitid der neuesten Aullago bcigedruckt. — Vorriithig íiir
nur 40 kir. bei J. WAJD1TS in Or.-Kanizsa und in jeder. liuchchandlung.
Verlango man nur dio ín Q. Poenloke\'S Sehutbuohliandlung in Lelpzlg ersohienono Orlglnalausgaho, (8|i\'--r-j. i
| Ser eteti vn
• l \'nterhosen xi - :i d. Itoitschiiii 0 zosisi-lie, odor ung.iriaeho i\'.i
A \' Wotleiie OemindlieilH -.»««-<* --- . c „ . n , .. _
S rArnzu ll.2,3. I,«.„ .«.,-,.te 11 ü, i. " «"\' i.ll. V í," J, \' •
2 ge|u-l*í« óder gow.rkio ( „lerho-S • "" l-\'IVr. d«.Dopp.\'ltr. #
0 aen II. -I. Sehntxgogon Uioln.| :i\'l Kllon f/lfh/Uer-ftliftettQ, %
V ueiio t-ormon mit Mirkeroiou zu II f. S
• 3,:l.ft0,4..\\aoauehallerfoiilatel.ei.M\'^ . , »!
• noii-ui.d llalisihemden mit Nlieke I I Hl. .iOellig.- , bi.-.to 7ÍIÍ,,- n
• rei auoh Spíixen zu ll ii « lo ll \\f\'tiruer Mnwund xu ll 12, l.i, ^ | ezennel nyilvánosan kijelentői
• IXtmenMt. od «,,..„ v,„.(lltlU,ie „,. J I ■ f\' ^ e0U egyeit ült ké.zitőjo vagyok a
• hemtln, mit i.n.goi,Ae.i.i.l.. zu fl. ^^fJ|(y|,,"„. • | lódi és hamisítatlan l\'omjttidoiir-J\'a.sxtáiiak, mert ?:sak
• 3..V>, aueh goaliokl 11 7 6 ll. i^\'i.Á 0liur 12 Dau.on-Hem.len) 11. -X Ihtmeiiliosi.......\'—°...............
• ~ii. X mit.Slioke
ím IU\\ Vilma-*
hogy én, mint boldogult Dr. liix
\'magam ismerem ennek készítési litkát. .Midőn ezennel jelentei
Mir-M/<Oíj<\'/i,aual.eineii1Por.j|4i |fviöi^-2-1 tl. ^ hogy nevozett Pompadour-l\'ászta mostantól kezdve csak lakii, lí-W,, \'1 J"\'" ,S ," l«i"\' u1. "/\'V:, \'9 1 somon, Bécs, Leopoldstadt, grosso Mohrengasse 14. I. Stieee ........... lyi- -u\\ex Murlit \'fl\'^\'ísgoxóí\'hnot scliön. \'\' ® Tliür 02, v a I ó d i m i nő s ég b o n kapható, intek mindenkit
Diiuien-Segltyi
fl. 2-2
ítSiieko.
^ (llal<umlaug anzuceb
• Briefliche Bestellungen
^ gen o.ijer
liarohent zu mi inul fii Kllon unvorgl Riito q I a másnál való vétel ellen, minthogy jolonleg som fő- sem pedig frauxUaiacheni lla- Uiimlntiycr odor IhUIUmler 0 \\ liiik raktárt nem tartok és az ezelőtti raktárakat, e l ó fu r d u 11 •III. II éhen (llandKespint.st uu.tk(| br. 0
■apinnat unif
ii ti. ;h», .ct, -jo, fiu üti 11, bollohigor Spraoho aua lir.en Wi rdon g. g\'. n (leld. Uarnntio llbernllhiii xugosendot. — m llriofo /.u adrosairen : (85:1—12.) 2
• ES FOGL, WltMi. k. k. Ilonieferiint, •
• Mariahilferstrasse 25. f
r l\'oslnaohnahin
ha m^itások végett megszüntettem. Valódi Pompadour-.l. ii l\'ro- 2 j Pásztám, csodapásztának is nevezve, hatását soha som fogja el-l.laondun- hibázni; o folUlmulhatlan arezpaszta eredménye minden vár-i-— - kozáson túli, s egyedill b i z t o s.szer arc/.bórkUteg, bőr-atkák, szeplők, májfoltok és pörsenésolTgyors és csalhatatlan elűzésére. A vevők annyira biztositvák, hogy nom tápasztalt siker ese-j>t ben, a pénz visszaadatik. K kitűnő pásztából 1 tégely, utasít-2 Bőim Einkaufo von je fl. í>0 6 St. HatisttUcho gratis. 5|vAny»y"l együtt t frt. 50 kr. o. é. i7B7—12.2)
^•iaA«aMaa«a»iMaa*aaotÉÉM*É>S Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. — Postai után-
vc.woe^.r.sooBB- ammmmm^mamm^mmmmmm yótte| jg ku|detjk
es
Esedekes szelvenyek díjtalanul vallatnak be
A soproni leszámitoló-bank
^yar jelzálog
■i\'.LKPr.
NAGY-KANIZSÁN.
Mindennemű állam és Witclpapirok, állami elsőbbségi és földtcliprmcn-tcsitési kötvények — arany s ezüst péii/.okot vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és bci -ii könyvecskékre G"/o kanjatra fogadtatnak el.
Kölcsönök hazakra, földekre s inas ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már. a kiállitás utáni naptól (j% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt telje-sittetnek.
(842- ifi.) -
gőz-, víz-, igásmarha- és kézmű zot számára Uő-tfTtól kezdve.— Ügynökük.kerestetnek. — Kuj-zok és kimutatások kívánatra ingyen küldetnek.
Ifj. WEILL MÓRICZ,
V 1 (882-1.)
Frankfurt aj, vagy Becsben ll-ta Bezirk, FranzensbrUckenstrasse Nr. 13.
^ liicbiw-félc Kiiiiijs kivonat,
nW9 a bécsi orvosi hatóságtól, mint gyógyszer elismertotetjt és a krakaííi orvosi kartól különösen ajáultatott, iA általános orvosi\' véleményezések szerint minden eddig használt szer között az olső .helyet joglalju .el mell betegségeknél. Ugyan gyorsan gyógyítja a tüdővészt (már előhalad.tabb ÁÖapiitbau is) a. tüdő gflinókórt yélok: vérköhögést, légzésnehézség), gyoniorhas éj bronchiálhiirútot, vérhiányt, sápkórt, sorvadást, hystoriát .és idoggyengoségot. Egy üvegáru 1 IrU 4 üveget tartalmazó csomagtól foljebb-történik a szétküldés a
Ktmiys gyógyintézet
Bécs, Mariahilforstrasso 3Ü.
Jegyzet ; Oly mellbetegek, kik eddig —• orvossággal — minden^átható eredmény nélkül gyógyíttattak^ felhivntnak, miszerint a Liobig-.félo kH^pnuttnl , még egy utolsó kísérletet-tegyenek. "\'.. (873—20,1) .
Jutányos, szép, es jóü!
már régóta az ón „Jelszavam",
Níf
melyet daczára annak, hogy valamennyi papírgyár éa a munkaerő 2;\')% áremelést nyert, ezentúl is követok, és azért biítor vagyok áruimat a régi meseszerű jutányos árak
mellett ajánlani: (8W^8.)
100 <lt> tátogató Jegy, f> porcz alatt olkészitvj ......— frt öl) kr.
100 „ levélpapír névvel \\jftgy kozdőbotükkol...... _ r)0 j^r
100 ,, „ n fekete nyomás ..\'...., . _ 70 kr.
\'100 „ ,, » borítékkal szép papírtokban . ... 1 — kr.
100 ,, üzleti levél névvel, fekete nyomás...........1 " ílO kr.
ogy "g®815 rizsina levélpapír vásárlásával a név ingyen nyomatik reá" Cziinnek, eljegyzési és esketési jegyek, táuczrendek és áruszáinlák legújabb mii erikni KyorhNnjtóinon lofyutányosabban készittetnek.
Irodai és czimtáblák 10 porcz alatt elkészülnek, darabja öQ, 80 kr. 1 frt, a legnagyobbak és legszebbek 3\' frt,
urak és hölgyekre nézvo, különösen utazások alkalmával igen czélszerüek. l\'apir-gallér és kézfodornak tuczatja 30, 3í> kr;
Utl-, varró ÓaJrÖáiflUénlt lfk. útitáskák, könyvtárezák zárral és zár nélkül darabja 80 krtól egtUz 10-10 llig; továbbá: urak, hölgyek és gyermekok részere való ajándékoknak igeu^lkalmas különféle jutányos és szép ácuezikkek
Különösen ajánlom a divatos keltő, „^vonásokat éa r.im.krl. m-ly.k uyom\'ógyá-ramban lev. lok,,, , .rtlókokoi. sr.nj^e. egyéb s.inokbeu logdno,„abban A« logpompás.bb.l.
k. azllln. k, nem különben a mog miii.li^on rilka franexia rooooo lovo\' \' - "
Hilhouollo, Kgypliou, Muslqiio, Diabuli^flö, Joujou, Atoul, Itébé, \'•»••.■•
KANITZ C.,
el, ti.Vvaz. iat. idilli j.
julányoi
prtpir ijyArlmiíny it diiiAru\'kereiUUie, nivvonA*. h vtctilitgtj m.Arn Vetten tí líedh*u*a<ti. - A\'s évi wtl.jitlH fogva : Uorottya-uteza, ti. hx. Ír4lbíl1 megbízások teljes megi égrdósre és utáavét ■elleti ,,0nn«l teljesíttetnek
Waiditö ■!o/.M\'f kiadó-, lap-, .és nyomdatulajdonos, gyorss^jtónyom^A Nagy-KanizsAo.

. NAGY-KANIZSA, auRiisztus 20-én.
, Eliflietési ár :
\'••tféüT 4*rn \'. . ■ 8 frt.. Í.-1 iirr.1. . .1 i •u\'ijyoii évre- - -, Egu Httim 10 kr. í. —. Hirdetések jutányosu
X\\\'1LTTKU»KX mronkint 10 krért v£ tétnek fél.
few-*
i; .... " •< y. <
.i ia ..zaiamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank\'\'hivatalos órtesitője.) ^ *»•■■■»
llet(riiklii( ké(N/rr, vasárnap- s estttortököii/ megjelenő vegyes. tartalmú lap
Tizenegyedik évfolyam.
FT Up (írllemí réxzot
•J\' lll.\'t.\'i kr.xlimünyek a ; •xi rki-nzuMit z, -■ .tii>ju> riucl illető | kw iii\' it.vk }.< dig * kiaiiohiu liviniLMitve In tún\'udck: \'
NAGY-KANIZSA WIUKmMI.
Jfc W,MM
í\'li* -ill.lMl»\'«l
.M
t
A p o l k á r I 1 h k o 1 a
t miifői vdlmttiiiu elöli. • 111.
Mindazon kérdések sikeres megoldásához, melyeket a polgári iskola czéljául tekinthetni kívántatik mindenek előtt, hogy az intézet helyisége legkevmibb 3 — 4 hold . belsőséggel legyen összekötve.
Áz iskola épületében 6 tanterem, mu zeurn, könyvtári hefyiség, veg/ész-müte-icm, iroda, igazgatói szállás, szolga-kertész lakása, gazdasági eszközök kamarája; se-lycmT<*rmelésro alkalmas terem, dohúnyszá-ritásra szükséges helyiség, istálló, pajta, s a t. legyen, még pqdig.ugy, hogy azt kf-i^ lehessen bővíteni, mikor az kívántatni fog.
A 3 —4 holdnyi belsőség, ha lehetséges, már most kész fákkal beültetett kerttel. szükséges mülhatatlanúl a kertészet, selyemtcrmclés, fatenyéísztés, dohány sat. szóval gazdászatra neiu csak, hanem egyúttal növénykertje, talán állatkertje is, lehetne ez az intézetnek. Gazdasági telfip.
ilyen kész húzat, íllctóleghelyiséget lehetne szerezni a liobeustein-féíe. házban, Hlau Károly és a Lackenbachcr-féle házak • közt, vagy a S/akonyi-fclo fundusbau. Az elsőben csak némi, igen ^sekély változással minden készen, vau, mig az utóbbinál építeni kellene s egy kissé félre is esik, ellenben ez a piarezhoz közel fekszik.
Intézkedjék o tekintetben bármikép az iskolaszék — -azouban ha azt akarja, liógy a polgári iskola czéljáuak megfeleljen, máskép nem intézkedhetik; mert ha ellenkezőleg cselekszik, elkölt 61) - 60 ezeret és utóbb se felelne meg a kivánáíoflftak — az illető taiiitók tanácsát mind aTautermek, különösen a vegy tani kouyha sat. építésénél kikérni el ne íuulaszsza; mert^z iskola nem
tómmal csak a cohmiai (pécs-Uányatelepi) j Belső szervezetében a polgári iskola Baranyában felel inig nevének. Mimikét növendékeinekpaeilagogiai alapókra fekttf-helyoii nein építőmester, de az jllető tani- 1 tett „ifjfiMÍgi véderó-társulahi, önképző-tók: ott Than,itt Fuchs ferve s felügyelete \' köre. ifjúsági könyvtára-, mind megannyi alatt készült minden. Igaz, hogy amaz száz i hatalmas tényezőknek bizonyult be ; fólté-ezcrckbc került, emerre szintén elment GO ve. hogy a vezetés ügyes- és törékeny ke-ezer frt, de az is igaz, hogy uniemn mindezekbe jut. — Ami aztán az itt tanult ifjú kettő. Itt nom azért hozom fel Vpeíti labo- !)ság értelmi fejlődésének alaposságát illeti, ratoriumot, hogy N.-Kaniz«a t< épnkkorá\\_/senki se higyje azt, hogy mindaz, a mii itt építsen, hanem azért, hogy az kicsiben ép könyvből megfognak tanulni, valami nagy olyan legyen, különben minduntalan meg- \' szerepet fog játszin e tekintetben; de igen lesz a sok költség és mégis ha«zontalanül.. • is,""kis-zátóithatlan horderóvel fogaz\'maj-Kz a 3 -4 holdnvi fundus egvntlal dan biriű,. váljon önerejéből, ?^ját raunkás-jó jövedelmi forrása is lenne az intézetnek, , s*8a A,tal *««•« cl az iflu a czélt, váljon j n mennyibon-termékeiből tisztességes liasz- öntapasztalása vezette-e. a meggyőződésre. . nót Ivajthat.\'Termelni kelleno benno fákat, ,,:rrc nézv« kcli ,né8 »nkább az a gazdasági ] dohánVt, még pedig ez utóbbit kiváló gond- ,\'elí!l>- még*az év végén, Vagy ha lehet, . dal azért, hogv a muraszigetiek itt tamilják- kétszer is -rendezendő tanulmányi kirán- j meg ennek kezelését, nehogy termelésük Magamről tudom, hogy tyikor a.leg* [
ezentúl oly aromájú legven, melvtol a \' első patak malmot, melylyel deszkametszó , legyek is lepotvognak; azután a kertészet n,alom is vo,t összeköt ve, megláttam: nyit-.! minden neme tizendő lenne sat.\' va u»a™it a szám, pedig négy gymnnsialis j
Mikor*aztán az intézet mindennel, iT osztályt végeztem; hát még akkor hogy hámi kell -- ezeket csak azért nem számla- \'"ultaui, >»»kor Pákán (Göcsejben) villámlom itt\'cl. mert sok tért venne igéuvbe - ! faritól, vörös agyagot, meg olyan futcsa föl lesz szerelve, Uup/en az oktatas inqyenes. be>zédü magyar^ emberek^ láttam!! Az j Valami agyafúrt ember tyjébe^fó-- JgavUmy: jiytótui?5ííck most már nem i^n . gamzhatott meg az az eszme, hogy a szel- fcrduiliutnak elo, de azért gazdászati ipar- ; lemet is megkell adóztatni. Pedig tudjuk azt, hogy népünknél mily terhes a/, adó egyéb neme is, hát még az iskola adny hát még mily nehezére esik azt az egypár forintot kiadni, melyet gyermeke neveltetése-és tnhitásárn kídl fordítani? No meg aztán mindaz, ami uj, már cs ipso^mert V, nem mondhatni, képzett kalauz. Nálunk
valami csjibitó ingorti, Mváll1 ha iskola. — \' ~ »zaz N.-Kanizsán, alfad még mai nap is Egy szóval: minden arra tuutat. hogy a4 felnőtt ember akárhány, nem csupáti.gyer-
e< etbnograliai s egyéb tekintetben e kirándulások hasznát nem szükség — azt 1í-szem — olyan igen ajánlani. — Küiföliöii jártamban — hamarjában m in jut eszembe ntí-Uik város oly helyre akadtam, hol minden gyermek kész cicerone s a legögye-
Kgy szóval: minden árra tuutat. hogy polgári iskola fölvirágzását, — részben — csak^ugy érhetni cl, ha nz oktatás ingyé; nes lesz. . >
Nom kis mértékben emelnék a polgári iskolák becsét a nép előtt: a nyilvános
~tnek, ki Szepetnekről, Pfríífí-és Szent-Miklósról nzt hiszi, hogy ott a világ vége; a csónakot, gőzhajót és több c féle szerszámot njég nevéről sem ismeri.
Az\'elósoroltakat kivinni, meghonosita-
ojy ház, mint akármelyik, a vegytani mu- vizsgákon kiosztandó jutalmak, ösztöudi- ni: lesz feladata a n.:kanizsais kevéskivétel-zeutu sem szappanos műhely; annyira nem, jak, kitüntetésük. az itt rendezendő ipdr, lel a keszthelyi és csáktornjUi pojgári ísko-Imgy Kurópubau csak egyetlenegy <van tö- J. yozdasági. kiálWások, azután a kikcrüleiMíKIáknak; még pedig a vázolt irányban és kélete8,ésez a posti vegytani laboratórium i ifjak azor nali alkalmazása azon a ^éren, módon. Ue hogy mindezekben a czél el is j a régi füvészkert helyén; iskolaház is tud- j melyre hivatással bírnak. . - ; legyen érve, igen helyesen fogja tenni az ;
regi
«ÍH»8K
iskolaszék, ha a megválasztandó tanitókat eyyr.lilí\'c csak ideiglenes minőségben alkalmazza. Igaz. hogy a törvény c tekintetben máskép szól, de nz is igaz, hogy aunak is van §-a a törvényben, raiszerént az ügy kárára levő tanítók elmozdíthatók. Azért kívánom pedig egyelőre az ideig!, minőség-bon való alkalmazást, mert a bizonyítványok sokszor tele vannak a legragyogóbb kalkulusokkal és — a praxis megezáfolja; már pedig ha a n.-kanizsai polgári iskola ilyen kezekbe kerül, nem lesz annak jövője; pedig a nagy-kanizsai, de a másutt levő polgári iskoláknak van csak jövőjök a jeleld aerában ; mert a hazának külső, belső emelkedésre. iparra, korcskcdeletn- és értelmed népre van szüksége.
Adná Isten, hogy a választás jól végződnék! fis ha ez megtörténik, akkor el ne mulaszs/ii az iskolaszék népiskoláit is rendezni ; mert hej! sok szó fér ám még azokhoz is! -- Uzekről, meg aztán a felsőnépiskolákról legközelebb.
8/0 MOH.KÁROLY.
lk A 1 y á z a t.
A l ildioüvídés-, ipar- és kuresk. ministu-rinm te gazilasági üzakképzés előmozdítása czél-jálntl, kühinos tekintettel itz e szakra készülő tanárjelöltek további kiképeztetéséro, évenkint bizonyos számú, ily cgyéut küld ki jelesb külföldi gazdasági szakintézetek látogatására, kik is ezen intézetek b-m — évi 800 frt segély mellett — egv vagy esetleg két évet töltenek.
Az 1S72—3 iki tanévre ezon ösztöndíjakból még négy kiadandó levén, azok elnyorhe-lesére á következő pályázat hirdettetik :
T. Pályáié tartozik kimutatni:
a) korát, egészségi állapotát, ctkfilcsíJJó magaviseletét;
b) eddigi elméleti és gyakorlati szaktanulmányai!, melyekre nézve megjegyeztetik, miszerint felst\'.bli guzdas. tanintézetet végzett egyéneknek elsőbbség adatik ;
c) nyelvismereteit;
d) tanítási vagy előadási képességét, m mennyiben e pályán már működött, v»gy e tekintetben kísérletet tett; .
o) ázou tanszakot és tanítási közt, melyen miiködni különös hivatási vagy hajlamot érez;

HM
mtrnmm
iáSjtMjü
TÁRCZA
K á n a t o in b a n.
IténAKNi; volt egykor a világ, Dviitio lárNiltaui.\'nias.tAin úli. t.\'iiillogA kép Kint fiemvin cl.-, Dt-ll báb ként Cislfs «*i\'i> reinriiy.
S«íp jflvCl Igírl n lávuUsg — lleiom rei^ett buldognágnnniak UAjvlnigol terinő fája l«, Mert rsjf txlv-vlrágok nyiltanak.
• « », H ín rolisntain lihegő exivvvl, Kili-» ábránd It-iigii au-lliijvii, Mrjf «->»k egy |ivrrx, nn\'n vgy |>ill.-inal, jlivoiiilniiilitix kllxolv\'lvin.
Do n |>ii»ták dilbOnglí ttele,
— A s«erviie«e forgti vjlmm — < l>ílibábkúnt tlliidokú|t«íl,
Sk\'ji ri-intSiiyiiiiet — sxíljlyol scóila.
Mont n vibar — a bánat »x«ln" — l.<\'ngeti *xiv<>iu bulláiiiAit.
— I\'ílibáboiii tán llritkrr\'tCiil ? !
H m vlbar, tán mindig xitg\'— sivít ? I
;
BCM\'KOIIV KÁI.MáN.

KlUOnös ruhatár.
Az embori agy szekrény a gondolat lakhelye. A lakás elég téres,sok gondolatnak szállást adhat. Kgéez fesztelenül élnek itt a gondolatok, szabadon lóghatnak, hosszú magány-bn szédet tartanak és éiiokelm<k, ámbár , silány
tet élnek, meddig vágyuk vagy alkalmuk leend lakhelyüket elhagyni.és a világnak rövidebb, vagy hosszabb látogatási tenni.
11a a gondolat zugából kilép, felöltözik, illendő ruhát vesz magára. A sr.ő a gjndolat ruháju. A meztelen szó nem jelen soha nyilvánosan, habár sok gondolat szózati ruházat teljességében f legnagyobb \' mozitlünséget mutat.
A gondolat csak a házzal társalkodva, pongyola- és papucsban mutatja magát, vagy pedig egyszerű ruha- vagy oUnonkábnn. Társaságban menvén, öltönye társasága-, faja- és osztályához illő,-
Munkások előtt az egyszeri! gúnyában,\' az emelkedett osztály előtt szövotbo veti magát, kelme, idom «-s-szabás a csinos, kedvencz köntöshöz szebbre nom kívánható. Más öitözetbeu jelen a szószéken, másban az országházban, a hitel- és a vád-padon. Másképen öltözik, ha barátjának, vagy kegyelmességnek mutatja be magát. A jó gondolat más módon van ruházva, miut n rosz, — a nagy máskép, mint a kicsiny. — Kp a kiciiiy, (oganatlan ékesili magát legtöbbet. — Szereti a s/omszuró szilieket és a művészi ékesszólást, a mi\'hiánya van, azt eZ által akarja tekintetbe juttatni. I)e a ruhában mutatkozik az ember, és többnyire a gondolat öltözetén mt-gismerhető, mely szellem gyermeke.
A gondolat öltönyéről felelős; mert nem csak a kölniét választja txlésu szorint. de sót ruháját is ő maga szabja.Mimiig maga szabója, ámbár nem mindig mester. Tetszik, im rendszerint van «zahvjt,lia ú Indyes arányt tul nem hat ja és általában, hu* hozzávaló kelméje van.
zár ajatt tartatnak; szabad és va^neut^s éle ; Csak ritka gondolat érti a helyes öíti/ny isi mi
lását. A legszebb gondolat gyakran islés nélkül | ruházkodik, a legegyszerűbb s legjobb gondo j lat gyakorta tarka és egyezés nélküli viseletben jelen.meg, mnjd a ruha nem simul a gon- -golatlioz, majd a felső nem illik q\'z alsóhoz, a j im-lléiiy a kabáthoz, nincs egyezés és egység s l igy valóban nom tudható, hol találhatni a sa- \' játságos gondolatot. |
Sok gondolat nagyon csekély súlyt helyes , a nyelvruháeatra. Sok nom fordítja u illendő idői reá, vagy inövelkedik bizonyos veleszületett lomhnsággal, mely eszerint akadályoztatja a ruhatárt érdeme gyanánt elhelyezni ugy, mint a gondolat-tan ruházata kívánja.
Az idő, melyet a gondolat öltözködésre fordit, nem mindig érdemének rcudszah/.sa. N\'émejy gondolat csak kimonWire gondnka, már ruházata kész, mint egy pillanati are/l;ép. Szövetbe veti mffgát és készen áll, mint Mi nerva Jupiter,fején, s nincs divnthirnhí, moly j rajt kitenné. Kpon a szóruha, mely -y r au éi szorosan s feszesen jön az ajak szómAhelyéliől, \' tetszik legtöbbnyire és tulhatja a kevés hízelgő kérdést: mi a hosszú ruha rövid tartalma. Igen. gondoltuál, mofv hosszú beszéd és sxólás-mód uszályban »éiál, a körülot köniiyelíiiften egy darabot lelapod.
A hiúság, a lolszvágy, az önélegültség a beszéd ruházatból könnyen kiismerhető. —• Kiáltó színek, szembotlinó szabás, dis/, pillangó, ! ezifrázat és más ptjszamaiiyos munka altul lel ■ tiinő, b. s/t\'-dvirágokkal gyapjuzvn, idegen tollakkal befoglalva, do mcn\'uyivol válogátottabb \' ruhája, annál kevrsb található b.;|ine. A nugy.i diszbíráló, T"Jfgrun<l feltette a hitet. A sziiój-töny nem a gondolat ruházatára való, hanem befedezésére. Kzen tan nagy tetszést cs \'terjo
dést nyeri. Valóbau sok gondolat, AT beszéd nem mindig egyeulő ruha ali veti magát. Hejtve akarja tudni iiKogniloját. Felprémezve, mentézvv, fülig begombolva jelen meg, csak a ruha liUlmtó, nem tudható mi — van alatta.
Ks pedig nincs szebb,\' mintha a gondolat nz érzemény dushatárából mindig aton szóöl-tönyt választja, mely illesztőén, fesztelenül, tisztán és ugy, hogy ssinetlen képet .ne mutasson a természet tükrében, mer.t csak a természetes szép és fenséges.
Löwenatoin A. után : SOMMKR HOZ A.
Klnttzetésl felhlváH.
Kewald Fanni .Für und wieder die, Fraiioii" cziiu alatt közzétett leveleit, magyar foi(lilásban khidni szándékozván, arra előfise-ti\'-st nyitok. "
* A nevezett levelek a nők társadalmi felszabadítását tárgyazzák, és a „KölniscKtr^Zei-tuug"-brtii lett első közzététel után nagy figyel-mci k< Itottek külídldrtti és Írónőjüket, ki kü-loiilii\'ii is a nőmet irónők égyik legkitűnőbbje, l"kiniélylyé tették a nőómaneipatio kérdésé-jiek fejtegetésé bon úgyannyira,\'hogy a fenti levelek megjelonése után egy tekiutélyes amerikai lap; által kérutett tel nyilatkozatra,* nők politikai eiiiaiu ipaliója tárgyában, lróuőnknok o felhívásra adott, válaszát jónak láttam függő-lék gyanánt csatolni a jelűn kiadvány hoz,mely-lu k f.\'ládrtta oly munkát ültetni At irodalmunkba. mely nem csak a felvett tárgy körüli nézetek tisztázására nézvo nagy haszounal loeod, de a nők társadalmi* emanoipatióját a munka* \'
) f) esetleg irodalmi működését, vagy irá lyának egyéb mutatványait.
2. Az ösztöndijak elnyerése körül mindunok előtt a már mult tanévbon kiküldötteknek • ezután azon egyéneknek fog elsőség adatni, kik a vándortauitói pályára készülnek..
3. Azok, kik őzen ösztöndíjak egyikét elnyerik, kötelesek értesíttetünk után azonnal az egész tanulmányi évre nézve Hlsetva tanulmányi tervezetet ezen miiiisteriuínhoz benyújtani, mely tervezet itten jóváhagyatván, a ki-küldendőnek miheztartással szolgálatid.
4. A kiküldöttek Olíindetl hóban taiiiiliuá nyaikról jelentést tenni, s a tanév végén tüzol.s j jelentést szerkeszteni kötelesek.
5. Az ezen feltételekhez való jarulást ki fejező leiszerelt folyamodványok szepieiul..-/ | hó lö ig a földművelés-, ipar és k. rtekcdolem j
ügyi in. k. ministeriumhoz nyújtandók be. j 0. A kiküldöttek közül azok, kik tanul \' mányaikat kitilnó sikerrel végzenilik, puih- , sági szaktanítói állások esetleg betöltése ulknl- ! mával ezen ministerium által elsőségben lógnak ugyan részesiltotlii, azoubau alkalmazását t arra nézve nevezett ministerium kötelezettséget nom vállal.
Csáktornya, aiiff. 44. ls;2.
Tisztelt sri-rkesztő ur! Az idecsatolt ./■ alatti nyilatkozatot még f. évi augusztus 10-én küldöttem át a „Pesti Napló" szerkesztőségéhez, hogy h/. ott megjelent sürgönyjUtal történt mistiljoatio helyreüttessék ; a szeríeaztóség azonban - tudtommal — sem a közzétételt nem\' eszközölt.-, sem et.-n eljárásának indokát isinételt felszólításomra velem nem közölte.
Közbeesett llécslieni h<>*sxal»l> időzésein : j igy késtem el es ügy k^rálA.t tis/.tába hozá- -sával. • I
Felkérem tisztelt s/erkes/tő ur«(. szive* , keljék az alábbi nyilatkozatot, ezen soraim előrebocsátása mellett — becse* lapjának h-g-\' j közelebbi számában közzétenni.
Megkülönböztetett tisztelettel maradtam s a többi. t
Nyilatkozat.
A .l\'esti |saplóu ix<)-dik számában egy I —Zala-Kgerszegról keltezett - eredeti sürgöny j jelent meg, a melynek tartalma a haniifitatlaii valósággal nem mindenben egyezik meg. -
Ez indit arra, hogy miután szeniélyeiii is j emlilvo lett, e pár felvilágosító sorral a valódi«| tényállást tisztázzam. \'
A sürgöny ezeket tartalmazza: „M-.\'vá- 1 lasztatott a baloldali Szigony Antal 30 szótöbbséggel a jobboldali jelölt, ifj. .Sknhlu-«
László ellen* sat.....-. holott tudtommal !Szi-
gethy Antal,az aug. 4-én tartott dc^ikpafii.értekezleten, mint egyik jobboldali jelölt szer- 1 pelt, a hol ugyan ellenemben kisebbségben maradt én a párt jelöltjének én leltem kimond-va, azonban ezért nem lehet a baloldalnak jo^a \' őt* magáénak reclamálni, erre sem Ssigothy eddigi múltja, som a Deáknárt érdekében, miudoti alkalommal kitünteH<Ti tevékeny ugy- \' buzgalma fel nem jogosithatuak senkit.\'
Hihetőleg vuiaini vérmis baloldali. mi- | után a baloldal 34 tagja, eddig ismeretlen okokból, a másnap tartotO megyei közgyűlésen I
Szigethyre e/avazott, — kapott yérsz»mot s indította útnak a kétes jelentőséül sürgönyt.
Mindez azonban nem gátolhat engem ab ban. hogy a megválasztott ui ügyészt továbbl-a is a Deák-párt egyik igen tevékeny tagjának tartsam s higyjoiu; és azon biztosítást is merem koczkáztatni, hogy megyénkben a fojt éa czélt vesztett baloldal többé soha, vagv pedig igenigen hosszú ideig nom fog activ szerepet játsz-hatui.
Csáktornyán, 1872. évi aug. 7.
Uj. SKUBLIOS LÁSZLÓ,
Muia-S/.nit-.M úrion, aiig. 24. IS72.
A mura-szent mártoni (Zalaijiegve) nö vendékeknek o hó 22-ikén örvendetes napjak volt. Arvuv István ur, a zalaiüegyoi gazdasági egyesület elnöke, inoglátogatta a községet,hogy a luneinesilésben magukat kitüntetett növendékek közt az e czélra való jutalmakat kiosz-s/a. - A faiskolában már összegyűltek a gyermekek, midőn Arvay ur a helybeli lelkész és Horváth l\'étor egyesületi tag, ygybiugó urak kíséretében oda megérkezett. - A gyermekek egyenként szemeitek előtte, s ő magit ijt közreműködve, teljes türelemmel szemlélte .mindegyik munkáját. A,sikerrel Arvay ur megvolt elégedve, s a gyermekek közt háromféle jutalmat osztott ki: ketten kaptak egy-egy két fo-rinlt»-, hárman egy-egy forintos ezüstöt, h nyolezan egy-egy régi máriás húszast. Az elnök ur délután lbly\\alta körútját s nekem el kell isínorueiui hogy a zalauiogyoi gazdasági egyesület nagyon helyesen fogta f.il ciélját, midőn a fanomcsitós meghoiiositás* tekintetéből a növendékeket ösztönzi jutalmai ált.il.
E látogatással kapcsolatban tartatott-meg az évi vizsgálat is, mit főleg azért hozok fel, inivyl ezen a horvátajkú gyermekek nagyrésze örvendetes ejőhaladást taiiusitott a magyarnyelvben. Ila Muraköz minden iskolájában oly igyekezettel taníttatnék nyelvünk, mint itt, akkor Zalumegyo kitűzött nemes czélja: Muraközt teljesen mag varrá tenni, csakhamar valósulna.
bAkAny j. gyula.
Fővárosi tárczalovtfl. ^Vllx \'
fost, fHíi, aug. hó ite-vn.
E hét ax ünnepélyek hejte volt s o héttel egyszersmint kezdi végét érni a .holt idény" * lassankint visazaSzállinkózuak az eltávozottak, mint a tavasz közeledtével a vándormadaruk, midőn az első meleg napsugár varázs-hatást gyakorol az egész természetre. Kz időpont rendesen a jelen hét szokott lenni.
Do nem csoda, hisz o héten a városháza, a kikötök és hajók árboc/.ai, a középületek kóts/er felváltak lobogózva, a a (lellérthogy ágyúi kétszer hirdettek ünneput. Egyik nap most élő Icirdlgunk tzIllelStn nn/ijn. a másik kImö mogyír királyunk halálának évfordulója volt. Mindkét nap.ni ujár kora regg.-l ágyuk moraja- és hurungzngásrVjStfrcdtünk. Elsőink az idő nem kedvezett, mert csaknem egész dél előtt eső esett. Mars fiait azonban ezlegkovésb-
bé som gátolta, csak a közönség, a néző-publi-cuqi nom mert volo dnczolni; magam is megadtam az árát vakmerőségemnek. — Koggel 9 órakor az összes helyőrség s a budai és pesti honvédség teljes díszben a vérmezőre vonult, hol tábori misét hallgatott; utána szemlét tartottak fölöttük, do ozt is a nagy pső félbosza-kitá. A budui vártemplomban tartott ünnopé-lyos isteni tiszteleten jelen voltak: a ministorok, a tábornoki és főtiszti kar, a Budán székelő kormány- s községi hatóságok, a törvényszékek személyzete s a közönség azon része, mely a vérmezőre ki nem ment. A pesti belvárosi plébániatemplomban ugyanazon időben lénves assisiéntia mellett — Schwondtner apát pontificált a pesti hatóságok, tisztek és nagyszámú közönség jelenlétében. — Kunok végeztével a távollevő ininisterelnök holyoV* Szlávy miiiister\'ur fogadta a különféle szeren csekivánuiokut. Délután pedig díszebéd volt a ininistorclnöki palotában. A színházak részint e nap ulóestéjéu. részint estéjén díszelőadást rendeztek ; a nemzeti színházban az .afrikai női" adták teljes kivilágítás mellett.
Délután ;\') órára mindenki a Duna foló tartott, — minthogy akkorra volt hirdetve a nyiitta. Kgy ideig türelmesen várt a tömeg, habár mindig gyanús szemmel nézett a kijelölt versenytér felé. mert sem az ígért gőzösök ott nem voltuk, sem előkészületeket nem látott i versenyhez még hat óra tájban sem. Végre az a hír terjedt el, hogy a nagy szél iniatl 20-ára, va-^ris Szí István napra Ii .lasztatott. Erre azután bosZiiukodv.i s^toszloit a közönség; némelyek ^szerencsés felfordulást* kívántak 20-ára u versenyzőknek, míg mások a kózyli „Uj világ4 buti kerestek kárpótlást az elmaradt látványosságért.
8 z. István napjának megülése azonban sokkal jobban sikerült, — az idő is kedvezőbb volt, csupán délután 3 — 4 óra tájban esett az eső, mi néhányat az 5 órai regattáról még is visszatartott. Már hétfőn este uagysz*%iu idegent láttunk a» város utczáin, — kikhez kedden reggel még többeu érkeztek a kéjvonatokon és gőzhajókon, ugy, hogy számuk bizton 10,<)lH)-ro tehető. Alig hangzottak el uz első ágyúdurranások, ajáncz-Iti.lat, helyi propellereket ós a siklót folyton ezer meg ezer ómber ostromolta; a lánczhidnál tizen is osztogatták a jegyeket, u siklónál azonban formális verekedés fejlődőit volna ki, ha a rendőri közegek jelenléte azt uom akadályozza. Az ünnepélyes m«net a „szent jobb kézzel." 7 órakor iuditlt Zsigmond király kápolnájából Ó\'.\'mor herczeg-primás vezetése alatt a várbeli plébánia templomba; hol uz isteni tisztelet tartandó volt. A menetben részt vett az összes budapesti papság, a czéhok, különféle temetkezési es más egyletek zászlnikkal, a in. kir. testőrség fényes uj egyenruhájukban és kezeikben csillogó alabárdot tartva, — a pesti tűzoltók parancsnokuk, gróf Széchényi Ödön vezetése alatt stb. — A templomban érvén. dr. Schhiuch, csanádi kanonok tartott nagyhatású beszédet, azután a herczeg-primás mondott misét, moly-nek részleteit a dis/téron felállított katonaság diiulövósekkel kisértu. Mise végeztévnl a menet ugyanazon rendben, a sorfalat képező katonásig között, ismét u kiindulási lulyro, Zsigmond király kápolnájához tért vissza, közben-közbon majd a katonai zenekar játszott egy indulót, vagy vnlaini polkafélét, majd pedig a menőt énekelt egy ..Ikalini versszakot, ad nolam:
0 deuehejsegei seoth lob ksei, mel\'et msgiar obaitua neei, ilrasRh* g«Dche ncpeunknec, uag\' eoreomn sineunknoe,
V Mintegy 11 órakor az egészszerUrtáa véget ért, azután roliant mindenki ismét hazafelé. A „jobb kéz" pedig aranytartaléku üvegszekrényéből! délutáni ö óráig közszemlére volt u kápoluábau kitéve, melynek ajtajánál szűk-nadrága bakancsos kerubok álltak őrt, hogy a tolongok roppaut száma az egész kápolnát magával no ragadja, vagy be ne döutso. — Kár, hogy o nagy uomzoti ünnepre, illetőleg az ünnep délutáujára valami nagyszerű uépüunepet nem szoktak rendezni, hisz ár nemzeti ünnepe-kot csaknem mindouütt azzal fejezik bo és teázik kiválóvá.
Most az egyszer ugyan volt a kö zöuségnek délutáu is valami nézni valója, t. i. a rágatta; de az, miut tapasztal luk, a legnagyobb részt nom elégítette ki. — Ezt onnét tudom, mivel a gőzhajókról, melyek 3 Írtjával száüiták oda a közönségei, elkéstem s igy kéuytolon voltam magam is a pesti partról nézui a komédiát, honnét bizony szépkoveset láttam. Majd két majd három hajó indult, azután lőttek, mozsaraztuk; igy tartott csaknem 8 óráig. Ez volt a regatta I
Stenlan az űnnepélyro jött vidékiek a vásárt özönlötték el; csütörtökön azonban már jobbára hazatakarodtak. ÍV ezzel, mint a üzlet emberei mondják, a vásár is véget ért; még áll ugyan, de vevőt még nem tudnak fogni. Hetnénylik, hogy az őszi, illetőleg novemberi vásár annál jobbau sikerülend.
Végül örömmel jelenthetem, hogy az uj hid czölöpjeinok leverotéso is a^Margitszigot közelében már inegkezdotett, s a hid szélessége 10 öl lesz, tehát 2 és fél üllol kzélosobb a lánczhidnál.
A királyt a jövő hót végén várjuk ; az országgyűlési képviselők is már jönnek. Isten hozza őket!
GYULA Y.
Hírek.
— Jóxnef föhercxey ő fenségo aug. 20. az esti- vonattal érkezett Nagy-Kanizsára s a honvédség tiszti kara s számos mások által szívélyes örömmel üdvözöltololt. 27-én reggel kíséretével együtt szemlét tartani kiment Kécsé ro, hol pár órai gyakorlat után megelégedését fejezte ki a honvédek képzettségén. Délben 12 és 1 líra Ifözf tért vissza városunkba, hol a közös hadser^hez tartozó összes tisztikar által ünnepélyein fogadtatva, az „Arany szarvas" vendéglőin - folyton magyarul társologva — ebédezett s délután tovautazott.
\' — Glavina ÍAtJos, megyénk egyik legtevékenyebb polgára névostéjén Palilibu Nagy-Kanizsáról is számosan megjelentek, üd-vözölui ót s azon hő óhajnak adni kifejezést, hogy a megyo díszére, javára sokáig éljen ! Olt láttuk NVIasaics Antal kir. törv. elnököt, dr. Laky Kristóf kir. államügyészt, Gózony Eoroncz, Molnár Alajos, Gabolics Ithre kir. törv. ülnököket, Kováta Jáuoa szolgabírót, llluu l\'ált, Chinorányi Géza kir. postagóndnokot, Hátorfit sat.
— Balaton-Füreden a XV-ik kimutatás szerint aug. 20-ig 1901 bejegyzett fürdő-voudég volt.
képesítésbe, ennek czélszerü nevelés általi közvetítésébe helyezvén, az eszme gyakorlati kivitelére nézve is irányadóul szolgálhat. Azt feles leges lesz inondanomjhogyLewaldKaiinimirtdv.tr munkáját a tiszta felfogás, tárgyillógós előadás, tárgyának érd késségé és a szép irály tes/ii. , vonzóvá. i
A 12 ivre terjedő kiadvány czimo les/: „Lownld Fanni levelei a nők m U n-ka képesítéséről" s 1. évi szeptember első napjaiban j-ih-m-nd meg. — Egy példány előfizetési ára X(> kr. (Bolti ára 1 frt leeiul. i tlyüj-tőknek 10 példány,után tisztelotpéldány adatik.
Az előtizetési határidő szeptember l-jo, mely idfközben az előfizetési pénzeket Vodiá-ner F. kiadóhoz kérem (Pestre; iiM-gyehá/.tér ü. sz.) küldetni. Külön előfizetési ivek iiem kiil detnek szét, mivel postai utalványok által könnyebben és olcsóbban eszközölhető a in elrendelés.
Pesten, 1872. aug. l-J-én.
KEVAY SANDGH. Keleti kOziiioiKlások^yliJteménye.
(l)r. Richsnls: „Odniitalisebo Sprii-hwoite"
(Mtutlgardt lbtíí.j\'ciimfi munkájából.)
107. A dicsőség a haladásban fekszik Példa reá a ,nap, meiy ha a vcztoglés nngy czéljához vezethetné, soha olnem hagyná kos-jegyi lakát. (Arab,í
108. Orwmed napjaiban háromszor hajolj meg Allah\'előtt, do nyon>v>r^dbau .hár,omszor-háromszor. (Török.)
109. A szljnvedének erósebbé teszik a lelket; míg a mértéktelen élvezetek elpuhilják is bUuos csolekiüetekre buzdítják. (Penta.)
110. A nyertesre a vesztes, rendszerint boszus. (Arab.)
111. Ha szerre tea akarsz lenni, viz meg elébb magadat, ha képes vagy-e lemondani a világ örömeiről. (Török.)
112. Olyan embernek nem lehetnek ne- ; m-s teltei, kinek minden gondolatit\', a guzáág I
i-vl.i jii ul. (Mdr.)
113. Ha kilonczszer áteveztél egy f.%01), | ne gondold,hogy tizedszer ugyanott élnem ine- | rülhetsz. (persa.)
114. Hu kiieticzven évig éltél, ne gondolj többé az életre. (Arab;)
Hó. Ila esküdet mogszegted, kétszer meghaltál. (Mundsu )
110. A világ Allah vetése,mely na örökkévalóságban fog learattatni. (Torok.)
117. A kaktusz levele igénytelen és tövi-8o#, de kifejlett virága, a nagyszerűség példája. Képe az egyszerű nagyságnak. ^Tö\'rök.)
1 IS. A szél űzi a hullámot, a hullám a hajót és a hajó legyőzi mindkettőt. (Persa.)
110. (Syujtsd meg az illatos olajat és világosítsd.meg a tengerek sötétségét. (Arab.)
12(V Soha inegiie nyisd u szenvedélyek ajtaját, ha azt annak idejében Ismét bezárni nem tudod. (Aritb.)
121. Ha bort iszol, mérget iszol, mert legfőbb értékű kincseidet, lelkedet, szivedet és eszedet veszted vele. (Török.).
122. Az ópium elkábítja a testet, de boldogítja a lelket, (l\'ersa.)
123. Az okoa is bolondot, a bolond is tesz okosat. (Mór.) - .
124. Olyan útnak, melyről már kétszer viss\'fcuérté.l, harmadszor neki ni» indulj, inert megégeted talpaidat. (Persa.)
12ö. A király, hu jó, hasonlít a patakhoz mely -öntözve élteti a pázsitot; inig, ha lrosz, a villámhoz hasonlít, mely gyakran ártatlanokat darabokra szukgat. (Arab.)
120. Ila a vallás védelmére liiuuk, siess, mert csak ez igazi tulajdonod a földön. (Arab.)
127. A szellőm nyomoréka szánandóbb a test nyomorékánál. (Török.)
128. Ha rózsát nyújtanak neked, csak ugy fogadd ol, ha elébb adóját megismerteti. (Persa.)
129. Ha száz ember közül kilenczven-kilencz jóakaród és egy ellenséged, — igyekezzél azt is megengesztelni és barátoddá tenni. (Kopt.)
130. Ha pézsmaillattal tölt teremben sokáig időzöl, magad.is pézsuiaszaguvá lesz. Így hu gnzok társaságában sokat forgolódni, neiu leszesz ment minden hibától. (Török.)
131. Az igazság nem kiváu védelmezőt. (Török.)
132. Hu sokat játszol, íz élet képoi jusson eszedbe. (Mór.)
133. A gaz- és becsületes ember épen ugy egyezhetnek össze, mint a.tűz és viz. (Arab.)
134. Ha elnéző vagy mások iránt, joggal követelhetsz elnézést másoktól magad irányában. (Arab. Ogus könyvéből.)
13á. Kinek nincsenek tövéi és lovai, do lelke gazdiig oz erényben ; tekintsen nyugodtan a jövő elé és a jelent megvetve utálja. (Arab.)
130. Valamint nem le hot szántani a kősziklán ugy hiába könyörögsz a keiuényszi-vüuek, nem fog könyörülni bzereucsétlonsége-don, kanom elüzend magaolól a setétségbo. (Arab.) 6
137. Alant repülő madarak, rendszerint magusau fészkelnek. (Persa.)
13S. ,11 a magas holyon fejedet szédülni érzed, ugy ne hatolj többé oly magasra. (Mór.)
139. Ha Sivah haragja felzudul, a világ porszemként hull a semmiségbe. (Hindu.)
140. Az arany csillog, de a gyémánt ragyog. (l\'ersa.)
141. A vitéz «oha sem lehet orgyilkossá, (l\'ersa.)
142. Gyakran megesik, hogy a patkót feláldozzuk a lóért. (Török.)
143. A zápor elől szaladót, gyakran jégeső éri mii un. (Töfök.)
144. Minél többet vetsz, annál többi t aratsz. (Mandsu.)
14:>. A szülők áldása, a jövő tőkéje. (Arab.)
14(í. A fösvénynek bár a világ minden országát bezarándokolja, mégsem leszen helye Allah országában, (l\'ersa.)
147. A sok beszéd elfárasztja a nyelvet, legyen az bár oly szent, mint az ádoni gyöngy (végzet). (Arab.)
148. A mi homlokodra íratott, okvetlen megtörténendik. (Török.)
149. A csalót még a rabló is méltáu megvetheti. (Arab.)
150. Az ördög sohasem olyan, mint milyennek képzeljük. (Persa.)
151. Véghetetlen a messzeség a föld és uap között és még sem oly nagy, mint a próféta és a fejedelem közt. (Aruli.)
\' 152. A meddig ellátsz,addig tied a világ. (Mandsu.)
153. A ki vért szomjazik, mérget iszik. (Mandiu.)
— TÜX. \\ t. szerkeay\'tőség becses tudó mására juttatjuk, hogy f. hő 20-án hótlőn Szt.-LőrinczonJ Zala-Szt.lván vasúti állomás mellett fekvő községben, délelőtti 11\'/, órakor tüz támadván, áldozatul esott 4 ház, 3 pajta és cubona takarmánynyal ogyUtt. — Midőn a tüz Z.-Szt.-Mihályon észrovótotott,Schnomann állomás főnök ur rögtön óvóintézkedésoket tett: ugvanis az állomási leeskondőt kid vasúti kocsira tétette és a raktáritokkal egyetemben sietett a vész színhelyére; ezen tett annál is dicsé-rotro méltóbb, mert a felső tehervonat már ekkor jelezve volt. — Nevezett állomásfőnöknek oroszlán része vau a tüz terjedésének megakadályozására olkövetott mindennemű intézkedéseknek, miért is neki ezennel elismerést szavazunk. Tübbon.
— Hercxegh Antal, franczia és német nyelvmester, ki egész életét a nyelvészet tudományának szentelte, mint jelenti nálunk, uj tanmódot talált fel, molyszorint gyorsan bírni lehet a német- vagy franczia-nyelvol. Hővebbon értekezhetni vele. Lakik: (lábor-utc/a, Tersánczky-ház.
— Uj (lép. Küllőidről egy nagyobbszerU gyors-metszőgép érkozett Wajdits József könyv nyomdája és könyvkötészete* számára, mely egy óriási angolkéssel egyszerre két rizsma papirt feldarabolhat éa rövid idő alatt előnyösen azt végzi, mit előbb a kéz napok alatt teljesíteni képes volt; ajánljuk szíves megtekintésre annyival is inkább, miután ily gyors-iuetszőgép hazánkban még nagyon kevés van. Alkalmilag megemlítjük, hogy Wajdits ur nyomdájában ez már 8 ik különböző gép,a nyomda ismét uj divatozó betűkkel lett bővítve, mindennemű mii-munkát gyorsan s divatosan állit ki, s bármely fővárosi nyomda terméuynyel is versen\'vezhot; ajánljuk a korigényeinek híven megfelelő nyomdát a közönség szíves ügyeimébe és pártfogásába.
— Paprika Jancsinak meggyűlt a baja, a helybeli tüzoltócgylet iránti lánghove annyira kigyuladt, hogy annak eloltása vált szükségessé; ugyanis, hogy ő a derék tűzoltó-ogylot iránt itt-ott uralgó közönyt a közönségben inogtörjo, élczezéssel élt, sokan ezt félremagyarázzák ; persze akadnak olyas hősök, kik a kákán is csomót keresvén, felhasználjak az alkaluvnt s a közleményhői azt veszik ki, a mi többi nélkül persze, hogy sértő — volna; éa most kijelentjük, ha az komoly és sertő akart volna lenni, semmi esetre sem közöltetik, hanem az élezés közlemény által a harangot akartuk verni, mi kilátszik onnan is, hogy l\'aprika Jancsi mindjárt forintossal verte, sajnos, hogy félroverésnek magyaráztatik.
— BeklUdetett szorkesztőségünkkóz: A kolozs-monostori m. kir. gazdasági tanintézet évkönyve, az 1869-70. éa az 1871 — 72-iki tanévekről. Első évi folyam, szorkeszté Kodo lányi Antal, igazgató. Nyomatott Kolozsvárt, 1872. l\\tp Miklósnál. 10 od rét, 180 lap. Ezon .évkönyv" tudós szorkesztője fő feladatát akép fogta iol, hogy a nevezett intézet évkönyvének szeckesztésénél ugy a jelenro, mint a követkoző évekre is, a tanítás, oktatás minden módozatának és az intézetre vonatkozó mindén mozzanatnak teljes nyilvántartását eszközölje; miért is ajánljuk ez ügyesen szerkesztett „évkönyvet* minden a gazdászati pályán foglalatos hazatinak tigyolmébo.
— A nénietsxintársnlat mult vasárnap megkezdette előadásait a .Zöldfa" vendéglő nagyteremében.
154. A ki elhagyja a próféta vallását, megtérhet és boldog lehet, de ki a nagy Alaht káramolja, annak lakhelye a setétaég-országa lészen. (Arab.)
11)5. Ha száz erszény pénzt osztasz ki a szegények között, ezer erszéuy leszen jutalmad. (Török.)
156. Betegségedbon nem használhat az orvos,tudománya, mertő sem olvashat a végzet könyvében. (Török.)
157. Kiuok van hatalma az élet és halál fölött? (Arab.)
158. A sivatag homokját elragadja a szél és igy némely tapasztalatlan ifjú lelkét a gonoszság árja sodorja ol. (Mór.)
159. Ha nőid arczát idegen szóin látta, ugy nom méltók többé, hogy to arczaikra tekints. (Törökig
1(50. A farkas sokasom lesz báránynyá.
(Mór.)
101. Lo no szállj a sírokba, gyalázni a megholtak emlékét, morta hy.ena közel tanyáz u temetőkhöz.
102. Az erdők vadai okosabbak a kevélynél. (Per^a.)
103. Ha rottegtetö rémek üldöznek, ha-rangoztaad a próféta nevét, s megfoguak semmisülni. (Török.)
104. Az érczből kéazült odény is elzítz-hátik, (l\'ersa.)
105. Oh fejedelem, tekintsd meg lelkeinket és áldozd fel vérünket a meunydörgés urának. (Mongol.)
(Folytatása követk.)
KÚVAKY BKLA.
\' — Üvegopát-ttnykápak (Ilyalominia-
tur-Portrills) készilcso meglepő hiven cszköröl-| tetik C\'lomoiítini miiíhtéz-jtébon,minták Wajd.Us I József bizományos urnái megtekinthetők; v9 I maradandó bei-ni "munkálat 5 forinttól 25 forin-! ti;» tetszés szerinti alakban készittotik s nem j szükséges egyéb, mint egy fénykép, aczél, vagy j kőmetszetü kép, s leírása a haj-, szóin- s arcz-n..k, ugy a ruházatnak, s l-l nap alatt elkészül. . Bővebb értesítést ád o vidékre egyedüli fent-I nevozott bizományos.
— Városunkban a távirdai mellékállomás-vezetői tanfolyam hallgatóinak száma,mely
I 0- 8 hétig tart — mindössze 15; kik közül 8 I férli és 7 nő. Az előadások folynak. Tanárok: Németh Pál és ünéth Mátyás, mindkettő 1. oszt. m. k. távirdatiszt. Az első a gyakorlati, az utóbbi az elméleti részt adja elő.
— Maholnap, mm hogy pardon! — tán ugy egy pár hétre megérjük a régi város ház lebontását, hanem addig lássák, mit csinálnak a visá-vis kereskedők, különösen pedig a ápolda-uiczaiak, s törjék a fejőket azon, hogy mivel védjék magukat s övéiket a portól! Az az ő bajok. Azzal bizony sem én, de jótállok érte, még l\'aprika Jancsi sem sokat törődik !
— Sxonwr Károly barátunk és lapunk egyik legrégibb, szorgalmas munkatársa, kinek csak imént fejeztük be a polgári iskolákról, a fővárosi sajtóban is sensatiot kelteti, (1. a „Hon" aug. Ib. számát) ép oly szakavatottsággal irt, miht tapintatos szorvozó tehetséget-eláruló czikksorozatát: érdekes irodalmi újsággal lepett meg bennünket. Ez: „A magyar nemzeti irodalom története vázlatban." — Felső nép- és polgári iskolák, leányneveidók s tani-töképozdók számára irt müve, mely a jelen so rokkal egyidejűleg hagyja el a sajtot —\'//«■ ckenaitO. kiadásában. — A mennyire időnk engedte átlapoztuk a legkiválóbb figyelemmel e IU kis nyomatbtt ivro* terjedő müvet és azt tol-
1\'es megelégedéssel tettük lu; mert általa iskola-lönyveink száma: egy igen kitűnő példány -nyal szaporodott s az különösen azon intézetekben, melyek számára van írva : várva- várt barát loend. Maga a történelmi rész a legszükségesebbokot tartalmazza, inig a „szemelvények" Ízletes gyakorlottsággal foglalja magában koszorús költőink gyöngyeit. Egyelőre, inig bővebben szólunk róla, csak annyit kiVántiiiik róla mondani még, hogy ajánlásra nem szorul az olyan munka, mely Heckenost kiadásából kerül ki.
— Lapunk 08-ik számának szerkesztői 294-ik üzenetébon emiitett nyílttéri közleményt Séllyey László ur felhívására megígértük,hogy adjuk, azonban annak irója nálunk személyesen megjelenvén, a közleményt visszavonta s igy ez ügyet lapunkban befejezettnek nyilvánítjuk.
— Polgár-iskola tanárai Nagy-Kanizsán a következők lettek: igazgató, magyijr-, németnyelv- és földrajztanítására Teeti János, okleveles polgári iskolai tanár Testről. Mennyi* ségtauár Udvardy lyndcz, soproni fóreáltanodai helyottostanár. — Természettan-tímár Csókát Qyüryy, zilahi képczd.oi tanár. ftajz- és szép-irásta:iár tichultz Károly Fehérvárról. Ének-éa zenetanár lierecs Imre Magyar Goucsről. Tornatanár Oóson Zsigmond Keő-ről Baranya-megye.
— \'"\'f/í/ falragasz küldetett b" hozzánk, mely irott s Keszthelyen ragasztatott ki, megtámadván I\'. 1\'. színházlátogatót, hogy merte marosát (kis m-mel van a keresztnév irva) megróni uzért, mert hatot (hátat akart lenni) fordított a publikumnak, mellet (oh szegény toll) a szerep ugy kivánt sat. Ez együgyű irka-firkanezot ajánljuk Keszthely város erélyes rendőriégo figyelmébe; különben — mint halljuk — a törvényes lépések megtétettek. Készünkről sajnáljuk, hogy Demjén Károlvné-nak Jelenleg Keszthelyen működő színtársulatában a magyar színészet szégyene- s gyalázatára oly hetvenkedő egyén türetik meg, kinek a nyelvtanról fogalma sincs, a falragaszokban is adja szánandó észszegénységénok gyarló bizo-nyitványát.
— Ml olvastukt olvassa máa is. Egy kis ház mellett levő nagy ház kapuján olvasható: „Ki adótik Somi házarakettü sobba Ety konlin." Kiadatik Szont-Mihályra két szoba, egy konyha — holyott.
— Ji la]) felelős szerkcsztőjo Budára a (\'sászárfürdőbe távozott s onnan a mohádiai nagygyűlésre fog utazni s alkalmasint Konstantinápolyt Atlieu s Trieszten át tér vissza.
— UJ naptár. Megjelent a beküldetett .Egri képes naptár a nép számára 1873-ik évre" í) ik évfolyam. Szerkeszti Luga László, *ra 20 kr.
— IIginen. Suchoíumol Ottomár főhadnagy ur szeptember^ hóban vezeti oltárhoz a kellomdús Godiua üizela kisasszonyt Palinban. Aldáa kisérje a szeut frigyet 1
— Alukuló-gyiÚés.. A nagy-kanizsai vadásztársaság mult vasárnap, aug. 25-én a a polgári olvasóegylet helyiségében megtartotta alakuló-gyűlését. Elnök Martinkovics Károly, alelnök Berjtayi József, titkár Albanics József, választmányi tagok: Darázs Zsigmond, Koch Adolf, Wellermatiu, Chinórányi Bódi és Blau Pál. 1)0 rend.-s tag vétetik fel, 12 forint éven-kiat a dij, póttagokúi pedig uem önálló ogyá-
nek is felvételnek, dc-oZok az évi dijt olőre lo-fizetui kötelesek.
—-Rövid hírek. Kichtor Jánost, a nemzeti színház karnagyát, Berltnbo akarják meginni. — Kolozsvárott a jótékony nő-ogylot által ke/doniényezott árvaház már felszereltetett. — Az országgyűlés ünnepélyes megnyitása szept. "8-Ara van kitüzvo. — A honvódmonházra a Kolo-svároit állomásozó siékelyhonvédelf közt 30 frt gyük össze. - Nagy Váradra, a bojeh-n-tt" szerint, 700 dnlár megy el. -E hó 20-án a Szalontától nem messze szabadban sétáló lelkészt a villám agyonsújtotta. — Debreczen bon a scarlat kezd uralkodni a gyormekek közt. — Egy- Oráczor nevű 14 éves ifin közelebbről másodízben mentett meg egy úszni nem tudó katonát a vizbefulástól. — Hajnnld érsek Kölnben a dómban misét mondott és magyar huszárja álttl ininistráltatott. — A zágrábi országgyűlés nov. 3-ig eluapoltatolt. - A margitszigeti hid czölöpzését megkezdették, mely harmadfél öllel lesz szélesebb a lánczhidnál. — Tisza Kálmán liávnli tornázás közben elesett s térdét megsértette annyira, hogy az ágyat kell őriznie. — Szt. István napján 501-1 idegen volt a fővárosban. — Erényi József, pesti ügyvéd a Dunába ugrott. — Káldy uram, pest-megyeházi 70 éves hajdú, Jókai regényeit a „Ilon" táruzájából másolgatja; az .Arany, ember- már az ötödik. —
Tttrténetl naptár.
Aug. 29. 1521. A törökök lielgrádot elfoglalják. — 1848. A ráczok Temerint és Jarekot kiprédálják. - 1529. 11. Szuleimán zultán Budát árulás, által elfoglalja. -- 1541. Zápolya János Zsigmond, II. Szuleimán zultán kívánatára a Buda közelében levő táborba vitetik.
» 30. 1848. Nugeut hasztalan ^Hibáztatja Fehér-Templomot.
. 31. 1848. A horvátok Bunyovacz alispáu alatt Fiumét megszállják.
Szept. I. 1839. (Juzmics Isidor, egyháztudoiná-nyi író, hellenista és magyar költő halála Bakonybélben.
2. 18-18. Kiits Ernő Purlaszt beveszi. — | 1595. Mátyás osztr. berezeg Eszter-gom várát visszafoglalja. - 1541. II. Szuleimán zultán,-nngypompával bevonul az Izabellától, János m.-Ui-rály özvegyétől, csellel elfoglalt Buda városába.
. 3. 1855 Imit meg Maár lionifácz, tudor, beticzés áldor^és m. törtéuetiró Bala-ton-Füredon.
. 4. 17<;4. Habutiu cs. tb. a Teleky és Tho-roczk\'ty alatti szövetséges magyarokat Kolozsvárnál megveri.
Szerkesztői üzenet.
.\'Ill.ltt ülök ... Szőko angyal czimft gyöngéi! költeményeket vettük a miolölib klljillljllk.
.112. 1\'. 1\'. Szigotvnr. Hagyjunk békét kórom, áiiuák a kutunk, mert olvaajlnk bíz laton vlfutunk, éa jó 1-zikk-iiik árvnaágra jutnak. Klll\'lnbi\'u h .klIHin-l\'élék* jók, i-aak a/, a liiba, bogy kvvéa a magja. Tarlalmmlúsabbat kórllnk, mert onnan lelik.
313. A raor-nikai azőlöbe! Az éa.rcvétol lie-Ivea ; tulsjilonitail sajtóhibának. Üilvöalot I
311. tioniliilnttUredékek HSriiv után, czak a .Keleti kitzinomlánok* kOzléaének bofejozte\'után lioz-liatjuk. I.o\'aing őli fnrilitiiaokat azíveaou venr.lluk.
3lf>. l\'aprika Jancai egy kia?é paprikásan hozzá látott a politikához, hagyjuk azt a letouyoi llgyet i-«illnpoilni; eléggé fol vau az paprikázva, meg bor-
31ö. .Kmil" kOxOltoinl fog. .Emlékoim" azinto. Noui iokára azomélyt-a találkozásra kérjllk fel.
317. Z. L. Mind kbaíUhotö
318. /.. A letouyoi választásról irt ezikkét nem azért nom k»xölillk, mintha a uem valót állituá >-lö, hanoin mert volo uem használhatunk, do meg killiln-hen is a Reformban m-gjolent.
3l\'J. Keszthelyre. Jllvö számra maradi, minden kor szívesen veszszl\'lk. Állandó lakása V
320. Felkérjük t. munkatársainkat, hogy a lapba szánt kOzloméuyoket a szorkeszlö hosszasb lá-\' X-olléto miatt egyedül „/.ala-Somogyi Kflzlllny* szerkesztőségének e.ziinozve, küldjék, mivel a «zerko«zté»t tlibb ktlz-li bolmiinkatárs viszi, s a Hálorll ur ue-véro szóló levelek utánn küldotvéu, a küzleményuk gyora fölvételét akadáiyoxuá.
Vasúti naponkint i menet rend
lluda-pesli Idő
Indul N.-Kanizsáról Budára reggel « úi\'a *T
délután 1 -
cstvo 10 ^ 43
" - * Hécsbo \' léi után 2 n IH
estvo 10 . fiS
[ Szombathelyre reg. » a 4»
. . Ine.t folo d.\'u. 2 [ 23
" l\'ragerhofba " éjjel 11 . 30
, Mohács. Itarcs.l- szék reg. 5 . 1H
. délbe 2 . 43
Krk. N.-Kaűixsára llud\'áról reggel 4 . 43
délután 1 . 4<;
eatve \'J . 20
; " nécsb.\'il ri\'ggol 4 . 33

. . Kzombathelyrü d. o. 10 . 27
. Tritst felől- d. u. 1 . \'J
cslvo 10 . 22
Fragerhofból reggel 3 . W)
. . barcsról 4 . IÖ
délután 1 , 21
Az éjjel 11 óra 30 pcrcakor k\'.Miizaáró\' Induló vonat n Trlestbiil Hécsbo inenii »*.ámu személy
szállító vonattal l\'rágcrhofnál csatlakozik.
Érték- és váltófolyam aug. 29.
5%, metaliques 60.55; 5% nemz. kölcsön 71.90; 1865-ki alladalmi kölcsön 103:25; bank-r.iszvényok 885; hitelintézeti részvények 342.40 l.oudon 199 85 ezüst ágió 107.85 ; arany darabja 5.20; 20 frankos arany 8.71 \'/j kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfl LajOS.
rvrylltitór .*) n y ii váiioh kUszíhiet.
Kiizsavölgyi nagy-kanizsai elemi tanár urnák azon jó hajlama, ernyedetlen szorgalma é.H szép tehetsége elismerése jolcAl, melyet fiam iránt öt éven át a zongora tanulmányozása körül tejjes megelégedésünkre tanúsítani szíves volt. Éljen hosszú évek során )it, hogy szerencsés lehessek folytatólag általa többi fiaimat is részesíthetni i ktatásában. TEUSAN\'CZKY, megyei tiszti orvoa.
Nagy-Kanizsán Uábor utczában a 885-ik számit házban egy öt octávu jó karban levő zongora eladó.,— Bővebb tudósítás ugyanott t. S z i I á gy i n ő asszonyságnál vehető.
Szcnila\'legekiit\'hrb\'r.rKi;
xzcilív i/..inéi,}- u tolérh e 11 on femlklvUll nyónyorpjni-rl már 1822 ótu a föld minden részében ismeretes \'és elhiresedott, a mely ál- . tnl E li r h a r d t T r a u g o 11 Óroszbreiten-bachból Thüringiában (a megrendelésnél k ü-I i) n ö se n erre kell vigyázni) inár exert\'kft llli\'UK> ÓK> ilott H különféle sxcinbeteg-^égcktöl, megmentett a HM\'KvnkulÓNtúl s látószerveiket niCKei\'öxHctte; őzért örvend olyan vilngliii tíHt-Kiit\'k ; a mit a n a p o n-k é n t érkező kösz ö n ő-;) e v e I e k tanúsítanak. Az, a fe I s ő b b orvosi hatóság által van megvizsgálva éa mint a legjobb »j!l)li);i;yógy- CS erósitőszer ajánlva.
1 üveg ára 1 frt o. é. s kapható: Nagy-Kanizsán Wujdit* JózHcf urnái.
Elirhardt Th. ur ! Midőn a mult nyáron Weslplialiábau voltam,i\'l\'iiilM vili rrin nli\'lll-rájtUl Unptiilli, teljen i lfötclcdessel; a fájdalom igen nagy volt, görcsökkel egybekötve. Egy asszonyság, hírlapi hirdetés nyomáu, az ön Wlil.f föle nzciiivizérc tett figyelmessé. En ezt az utasitás szerint használváu, az által beteg szemeim rOvíd itlöninK meggyógyultak. — Minthogy több rokonom szom-bajban szeny.qd, — ezennel kérek több Üveg valódi White-szemvizet küldeni. — Legszivesb köszönetemet ismétlem..— Kranmus l\'ont, ShIihí Itlnf, Fuida mellett,13/! 71.__
Az „ANKER I8i2*ik évi lulius havi llzletki-
mutatása. ~ K hó au a láisulatiiál benyujtatolt b\'68
bevallás 1.0! frt bizto\'aílandö jlsszeggel, és pe-
ilig : 4 ló he •állás 77ó,!H7 frltal halálesetre, és 243
bevallás 31!)
Kiállít -a l.\'ii :t9S kötvény (.81,010 írttal halál-
esetre, éa 24 ki.t\\ éi,y 30O.ÍHI;. írttal életeavtre j ö
szesen tehát •i:ir> nt\\éiiy Wl.üiri fittal.
A ba\\ h.v. lel v.> 11 127,r. 10 Itt baláleseti díj
és 101,8lft f Kz év telekbon. összesen : 22!),425 frt. nyújtatott 4t»4« bevallás 8.512,384
fittal, és kiállittat< tt 4551 kütvéliy : ".Ii!l!l,!l40 frltal j
bevételeit 1 I174.W2 frt; — halál-

eseteké,! po ig\'ki izetletetl 221,478 frt.
A tá sa.ág mftködéso kez.letét-\'.l fogva halál-
esetokért kit 4.:ifO.!H4 frtot és az 1872-ik túl-
élési társnlá i A ss ciatio) eredménye G05.J»ltí frt volt,
mely összeg 732 l\'.xt tag aránylagusan folosztatott.
W Két gyakornok
jó házból származottak a soproni leMiiiliii-tnl» bank aaKy-l.ni)ÍiNiii llliáljában felvétetik.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és telietetlenaéffet
hasonszei vi gyógymód szerii gyógyít dr. Ernsf
1.., Festet , bnlványulcza •!. z, 2. em. 15. ajtó.
lto dőlési idő délután 2—8 óráig.
B he eg\'égek gyakran, hogy azonnali orcd-
mény ér ssék ol — könnyelműen nagy ádag
jihl vaijy kénesővel kezelte iok. A* igy gy<í-
irynltak Zoliban a lcgb.,rza • t.\'.bb ut.\'.bajoktól
támadtali ak meg ; annyira. i»gy a köui.yelintt ,
g)"gykez lés miatt késő vé iségükig szenved-
nek. Ily .-szélyek ellen niei eiléket nyújt a ha-
sonsicnvl gy.\'.gyinó.|, mert u. mvsak a legrégibb
bajokat i eggyógyiljn, do ha tása- oly jótékony,
hogy utó lohnt. Az életrond
mellette oly egyszorfi, hogy iliiudenkitöl inog-
Ultható.
Loyólilfg is eszkóznltctik rendelés.
*) B rovat alatt k\'ialtlttokért folol^sséget nem vállal a Mark.
Hirdetmény.
Olinr Medicin.
A kir. közalapítványi hikócsai. uradalomhoz tartozó lakó-j esni helységbon az ujonan épült" böltliáz, melyen egy bolt, 3 lak- j szoba előszobával, cselédszoba, konyha, magazin és pinczo van,, a beltolkon lövő istálló-, szin- és pajtával, konyhakerttel, ugy ogy tagban kijelölt ti/. l\'JOO Qilta Íio!.l s/ántófölddeí, 187:5 ik évi január 1-től kozdvo — hat egymásulnii kövotko/ő évokre. vagyis 1879. évi deozomber utoljáig, íolyó évi szeptember hó lti-án Lakócsáua tiszttartói irodában reggeli Mórakor tartandó j árverésen, folsőbbi jóváhagyás,fttii^rtasáva\'niaszonbérbo fog adat- i ni, moly napra a bérloni szándékozók ezennel meghivatnak ; az árverési feltételek addig is a tiszttartói -irodában megtekinthetők., Ezen bohiiáz béríoto érdoniébeu zárt Írásbeli ajánlatok isi elfogadtatnak, ha azok f. évi szeptember I;") ón esteli ti óráig a l tiszttartóságnál, az ajánlott bérleti összeg mennyiségéhez képest, 10% bána\'tpéuzzol és az ár vetési liili.itolok ism.r.srnek kijelentésével ellátva, bnadatnak. (880-1) Kelt Lakócsán, 1872. évi aug. hó 24 én. \'
Az uradalmi tiszttartóság. ^
Hirdetmény. |
Kitsziuyai uradalomba kebelezelt^torcseezi 4 kerekíí maliim,\' dürnyei vasúti lillniuáslioz ne- £5 gyedórn távolságra jamuir l-jétől 18711. a évre ® haszonbérbe adatik a legtiiÖbet igérőnok, mire || nézve a viillalknzili kivánók szept. lü-iki dél- JK előtti 10 órakor az urad. irodában tartandó nyil- »3 vános árverésre egész tisztelettel megliivatliak. .gjg Knszinván, ang. \'jó. 1K72. (HK7 — l)!lff
NEMES EI)E, tiszttartó. «
Brust- u. Lungen-
laliirgcinüaaen WVgo ii filr uulieilli n n Hcllutlfl ilir. « l.eble
l\'Hllott radica c
(HSO-
? olrine Medicin. IKí
Nrn-li ap.rioller lirat-liroilmng ilt\'r Krankheit niilierea li durcli
l)ir. j h. fickert, Ho-lin,
Wall-Strasse No. 23.
lonorar Tl ll. A. W., welcl.o .lom Hriefo hi-ixnfUgeii
tt&r Ohm- Midii-in.
Einzig in ihrer Art in Európa
iat dio griiasto, vielaeitig auigexeiebneto erato
I) Skals. kön. llof-WíIscIiclalHik s
c S ács K. 1\'oul. In Miett. ~
ÍJ Nloaerlagen: w
125
i; ® a

* §.
S
O » _
wJL\'
\\i,...i„i,iif a m Stadt. Kárntnerstrasse 27. MarlahiiJ, QC , _>;rk(1 ,,„, iiiml„ipfor,„.„,., JJ
__Hauptstrasse £.V, | „zum Krzhersog Jiarl"\', ^
Zl í ® welclio durcli strotigato Soliditlt uud auf jodem Stílek Waaro mit jj = \' • ZilTorii orai. litlifliuu Prois «>« tel ihrer Mansoliproductioii daliiu go- ^
" bracbt hat, das aio dem Exporté, . Engron- nowío Dotailverkaufc | keiltoin der anpreiaeiidon llattdlor Erroiehbarea. auaaurordont |
I — livli ililligua utitl lleatca, itntor vollatír Oaraulio liiotet und naeh ^ , ® den Proviuxuu auf briellielioa Verlangen Beatellungen prompt. ».u ^
® fotidot und Nicbtpaaaendca retour nimini. ^
• Kn gl. C/i Ift\'oii ■ Ifem den min líamen- Unicrröcke aua Per- %
• odor -.huo ll.-iWk ragon. «i-li.iiior ala\'oail oder feiuatem Hot k-IIar. li.\'nt ^
• l.eiiion (boi brielliólior llyal. lltingjitu II. 4, útit Ötickoroi-Kinsíúeii ll. ^
9 iat der líalauniíang aiiiiigoW^nJdaaj.7), 6—8 fl. ^
• Sillok ll.\'l.öo, 2, £:">0, 3—3.50. l>a« Duniennlrllmpfc odor He,- J
• Kleganteat.- und Pinktiacbeatc. Wl FlIHMKOiken, \'laa l»U,l H. ,
• Ilninhnro. Ulnen llerren.^\'•j\'H",
• //#-mrf«-M(llala..mfau({anauKcbcii;! J>»i»ieiunleder >«m Hcl.nftrei. ^
• xu ll. 2, 3.4, f>, ü dio allorbeatcn. (Tailloiiii.nfaiig tat anxugoben) xu .
• llalttkrllfien, neuostor P»<jon, fl,7\' , . , «
• n. t .i .i -t i .i ,u i f I "\'x\'1 1-elnen-Tu*rhcntU- I ^ per Ul.d II. 2, .1-- 4 ll. (H»l«umf...Kjr/4<T IU „. lM_.j „. „nd J J atixttgoben.) (U „ ,<ifl0ift0>. 8 „ J 0 / fvrrcn -Cru vaten odor .SV/- \\\\n,AZwlrn-Itat Int T(te/ier !
• lon\'ilnden per 8tlU-k 76 kr., 11. !,!„„ n. 7 )0 ll. die felnaten. 0 2 bla ll. f
! «
<9 Hvrren-l\'nterho.ien xu fl. l,!p«r Jilxd
Ser vittten od. HandlUrher, J

, 7—11II.
E « -é 4 í

Eino vorztlglieho Söhrift für Leidend-: aller Art unter dem Titelj
fM .
Krankeiffieil
oder: Dio Kunst, das monschlicho Lobon zu vorliiiigorn,
8ich von jeder Krankheit zu befreien und vor den-selben zu sclúitzen.
Ein untrüglichorKathgeber in allén Krankhi-iten. wnlchen
Namon sio auch liihren nio^.-n. I?r«\'i.n Il<» kr. bietet Lei den d en aller. Art - ihre Krankheit miigo cinen Namen h^lién> welcheli fie wollo -- /.uverliissigen Hath uud sichóro Hlllfe. Wer s -iue (i,•sttn.lli. it 1i. bt, w. do den geringcu Helrag von kr. an. Zu habon in der Bucbbandlung von .I. WAJDITS in (1 ross-K a n i zsií.
£ "5
bc (S 2
1.60, 2.60—3 ll. Itellaciin.il, írall•jl>aruaal.\',•
• X»a\'m-be, oiler ungariaolic Faljon. , 1 Retnen-Tlnc/i-Giirntltír J*
• Wolleuo tíeaundheitH - ./„JfOrttl\'cr\'iunen (1 Tia.-btu. b mit »
• rkm m tl J, 3. 4,aus Seldo fl.li, |>asa«ntleii .\'•ervioltoti) xu fl. 6, (i, £
• gepelxto o.l\'er gowirklo UnterhoA*- 10 íllr ^Pers.das Doppelte. ®
• Bea fl. 2, 3 — I. Scbutx gégén Uiebt.i 30 Ellen /Virbtyvn ItfUscuf/, •
• ,,.,,..•\'„,.......mii Sllck.relen a,, fl *\'c \' 1M.VM, *
. ........................................M";" , , . .
• ll.L. atil líatl.llirinitrii mit StlckcJ, / üj \'h.">".""",\';
• 1.1. .u..i. ......... ... II S I.................í*lmva„d .» n 12,13,
• >
r, H
l liicliio-l\'éle Kiunys kivonal,
mely a bécsi orvosi hatóságtól i kartól különösen ajánltat itt, a/, alt eddig használt szer között az elsú gyorsad gyógyítja a tiidúvés/.i (már (jelek: vérkölíögést, h\'-gzésuehé/seg
«..d liatiatlirmden mit Slicke t, , .-
i, auob Spit.en, «u fl. 6, 8 - lo \'I1/
Jtamen Sacbt oder H intcr \'411-42 KII..., vortUglielte H e- •
• «ug. u Aormvb. xu ll. fcwt. ,h(ci„c, ,„„. t
• 3.60 auobKo,.,ok..l 7 «fl. ............ter 12Damea-Itemde,^fl. •
^ lhnnenlnmen, aua l.cinen, Per-; |.j 16,18,22 - 24 11 tí
M 9 cail o.der llarelient fl. 2, 2.60- 3 ll.; 48 \'-llrgo bolgi\'aeho Weben &
• ""\'S,"\'k\'rv\'- el nioand xuil. 22.26,30 -3 .. O Hí • J>mnen-Sealigé\'<\'\\tT Xwht A. auagext-iolinui acbim. O ^ £ roméin aua Mustom Itnrclient xuj ft<» und 61 Ellen unvergl riii.- V SJ 0 ll. 2-2 50, aua frauxaaia.-boui ttn- ítumbiirffer ..der Uollilnder <0 Í\'.X 0 Hat mit 8tickoioi xu ll. 3 60. 3 4 fl.j Weben (Ilnudg)-apiimat uud l.i (i? ÍjS illalaumfnng niiíiiKol.eu.) J|u H. 30, 36, I 1. .\',>• üo II. i.1
: ! $? • Brieflicho Bestellungen W^Xí^^ZSZSZ S
z ^ g ^^ 0 gon odor Puatna.-^nalime unter Oarantio lll.oi.illbiu xiigoaondct. — © \'r. gpt % J llrief.- r.n adreaairon: (863—13.1 l£i
=1 w • E3 ^oo-L, Wien, k. k. Holllefeiaiil. g ^ i Mariahilfer8tra88e 25. g
« ^ Z k-\'5 • 1,uim Einkaufe von jo (1. i)0 (5 St. Uatisttücho gratis. O
-3 § X • \' ®
Esedékes szelvenyek di|talanu\' v á 11 a I n a k b e l
ilv\'yszer elismertetett és a krakaui orvosi láuos orvosi véleményezések szerint minden ely.it foglalja el mell betegs.-g-kiiél. Ugyan előhaladtabb állapotban is) a tii.lő güniúkórt gyomorhas és bronehiálhurutot. vérliiánvt,
sápkórt, sorvaHiist, hysteriát és iduggyi-ngeségot. Egy üvegáru 1 Irt.-I üv.-get tartalmazó esotnagtól telj\'-bh történik a szétküldés a
kumys gyógyintézet
IJécs, Marialtilferstrasso 30.
Jt\'Kyzi\'t : Oly mellbetegek, kik oddig — orvossággal — minden lálható eredmény nélkül gyógyíttattak, (elhivatnak, miszerint a Liobig-féle kivonattal még egy utolsó l^isérlutcl tegyenek. (873—•.,i>,6)
■■o
O | í
Kézi cséplőgépek,
3 egyén egész nap fáradtan vége\'/ ; l< x \' ból vau készítve; áru darabonként . s; •
bérm.-uti:.HÍ/
csépül mindennemű mag* terményeket 2 egyén hajtásával annyit, a mennyit .iili modor szerint teljes kovácsolt vas-;». llTi, 130 frt o..é. szállítás és vám-■ Ih^.g.
Iíavi küldetés 200 darabra mogy. Rajzolatok és leírások kívánat után ingyen, bórmentye küldetnek, flhj
(852-8,7)
Forduljon mindenki bizalommal
Pli- iv ayfarth. és társa
m\'p-\'.v-ijak raktárukba Frankfurt aM.
A soproni leszámitoló-bank
és nyitót inagvar jel/ilog hitel-bank
HOKTÉLEPE
nagy-kanizsAn.
MiiitletiiieRHi állnia és liitel|tn|iirnk, Állami elsőbbségi és [űliltelicrincti-tesitési kiitvénvek — arany h ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre tl*/, kamatra fogadtatunk cl.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári atnlványok boesátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni nnpti\'il tiV. kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és lcgolci.íbb feltételek alatt teljesíttetnek.
Alulírott tisztekittül jeliMitum, mjszerint Stájerország- i:s K\'arintliiii-ból s/.dllitott fanuynjroklx\')!
lii\'gniilon <i )lnia ós ürín.i iiarljjin
raktárt nyitottam s iniiidfiitieimí i-pületfa, deszka-,» lóez sji jutányosán tís á le<í|M)iitos;i1hb;iii. ki-z »l^általjial<.
Megjegyzendő, lio^ t. vnyöhuVrósztüre a \'raklár mellett l\'ekvö d»: vaauton a megrendelt anyaLjok gyorsán s könnyen .szállíthatók.
(8i8-m
Hiniiil,
-atl 1\'"1»IH> | n u » | b t [ [ p ^ a <iii >

_r
W K 1 8 S 11 K It (l K \\i Z S l (i M O N 1) "HB Nagy-Kanizsán, a főtéren
ajánlja (7iiO-7)
Valamint nagy-kanizsai f-iü/Jetemljen Szilárd és pontos \'szolgáiul- !
gazdagon ellátott nnulenneini\'l
síremlékeit
liomokkö-, mávány-(/ráii itköhöl >
k.\'.a\'xllll r-uLtá i at
tal vagyok t. ine-íbízóim iritnf. ugv . zutánra is. bizodalomra midőn lói- i Sz,"l"|í.y \\Kn*Jú
I \' f -t i " . •• - ,.".. , ,, , kövek nala k-iiiha(ok
K\'-rnem. ajanh.m a^iagy-kanizsai lo 1\'.....» .....4
dsjdgrvdi liók-faraktáramat.
1UCUUAGH GYULA,
fa kereskedő X. - Ka \'< txm\'i u.
Elvállal képrámázánfikat stb.
nagy választékú
ÉRC2KOPORSÓ
raktárát beagv.ixásaal o/ylitt. Ily ér<;zkoporsók olcsóbbak a fakoporsónál, pedig tartósabbak és díszesebbek s igon ajálhatók \' mindazoknak, kik övéik vógtisz \' lenség tételénél szomorú kötelességet teljesítenek.
Wajdita József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos, gyorssajUínyouiása Nagy-Rauizsán.
»-». «. — oujj.a ii.-íjcnueiiuK.
Viuekt megrendeléseknél érczkoporsok s ugy lialotlias készleteknél, történjék Ml\'W, a legközelebbi vitspálja nlloinásltoz azonnal szállíttatnak.