Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.3 MB
2010-02-13 19:56:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1433
4833
Rövid leírás | Teljes leírás (338.53 KB)

Zalai Közlöny 1900. 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. március hó 3-án. 9-ik szám. XXXIX. évfolyam.
ElUfitetéai Art Egész érro . . 10 kor. — fii). Fél é?re ... 5 kor. — fili. Negyedétre . 2 kor. 60 fill. Kgyes mám 20 flll.
HIRDETÉSEK 5 haiibos petitiorban 14, m&sodazor 12, a minden to»ibbt »orért 10 fill.
HYI LTTÉ IRBEN
petit loronkéot 20 fillérért rétetneV fel. Kincítiri illeték minden egjea hirdetésért 60 fill. fizetendő.
A lsp szellemi részét illető minden közlemény & felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető közlemények pi-dig a kiadó Derére cimzetteD Nagy-Kanizsára bérmentve intézeodók.
részvény-társaság," „nagy-kanizsai és nőegylet, ■ „n.-kanizsai izr. jótékony
- HETENKINT
ZALAI RQZLOHY.
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,- „a nagy-kanizsai Takarékpénztir részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdecineveló egyesület,* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor,\' a , nőegylet," „szegények tápintézete," a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai 1
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMI
Bérmentetlcn levelek nem fogadtatnak cl.
Kéziratok visszanőni kUldctnek.
A tisztviselők sorsa.
Nagy-Kanizsa, 1000. márc. 2-én.
Oly országban, mint hazánk, a tiaztviseló-ügy azért domborodik ki szociális jelentőségre, mert nincs meg az a középosztályunk, a polgárságnak az a magra, mely föltétlenül szükséges. Középosztályunk fő alkotó elemei ma még az u. n. lateiner- és tisztviselő-elem és csak kisebb mértékben a vagyonilag független, müveit kereskedő, iparos és gazda. Ez utóbbiak gazdagabbjai arisztokratikus irányzatúak, kisebb elemei pedig nem birnak még ma azokkal a kellékekkel, melyek\' alapján őket föltétlenül a középosztályhoz számithatnók. A jegece-dési pont e szerint a lateiner és tisztviselő-réteg körül van. Mindkettőnek béltartalma, anyagi helyzeti* tehát az egész középosztályra nézve szinte döntő. A honoracior-osztály1 gazdasági helyzetéről most nem szólunk. Tudvalevőleg kedvezőtlen ez is, a miként a tisztviselőké is az. A kellő hatást fehát a többi rétegekre nem gyakorolhatják, sőt saj-uosan tapasztal ha tór. hogy nincs meg az a tekintélyük, líéfolyásuk és szerepük, mely a vezetésre illetékes osztályokat megilleti.
E viszonyoknak azonban nem egyedüli oka a fizetés. Közrejátszanak ebben társadalmi iránylataink is. A társadalom messzemenő kielégíthet? len követelményekkel lépeti föl az állam és-intézményei iránt.\' A gazdasági átalakulás nyomán járó torlódások és változások bizonytalansága mindenütt felköltötte a biztos kenyér vágyát. És mi biztosabb e fölfogás" szerint a közhivatalénál? A társadalom valamennyi rétege inficiálva
van e . nézettől. A \'létküzdelemtől fázik, retteg társadalmunk. Inkább belemegy a nyomorba, mert legalább biztos. Ipari, kereskedelmi pálya, hiába hangoztatjuk, nem kedves a magyar középosztály elemei előtt, a mioek súlyos hatása vpn az ipari és kereskedelmi réteg összetételére, kialakulására. . A « biztos pálya értéke társadalmunkban túlzott.
E képnek csak megfelel az, hogy a Joymax mioőaités pusztít ez országban a oly károkat okoz egyetemeken, iskolákon, a tudományban s irodalombao, melyet érdeme 6zeriot méltatni szinte lehetetlen. Mindenki és minden azért a hitvány papírért küzd, kínlódik, tanul, a melylyel formaszerint igazolják iskolai minősítését. \' 0
Beállott egyébként az a helyzet, a mivel egyetemeink is kínlódnak, hogy bőven vannak formailag minősített, de tényleg nem hivatottvele-mek a köztisztviselői pályán és ezek teremtették meg azt a kapaszkodó, gerinc nélkül való gárdát, mely...