Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.04 MB
2010-02-13 20:02:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1121
3065
Rövid leírás | Teljes leírás (299.62 KB)

Zalai Közlöny 1900. 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. május hó 5-én.

18-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
Előfizetési ár: Egén érre . . 10 kor. — flll-Fél étre . . . f> kor. — 611. NegyedéTre . . 2 kor. 50 fii). Kgjes Hzám 20 flll. HIRDETÉSEK 6 htiiboi petitiorban 14, mAsodtr.or 12, i minden további sorért 10 flll.
NYILTTÉRBEH
petit soronként 20 fillérért Tétetnek tel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 60 fill. fiietendö.
ZALÁI I0ZL0IT.
A l&p szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesstő nevére, a* anyagi részt yiető köi-lemények ppdig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bérmentve intézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéz! ratok\\l8szanem küldetnek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a ,nagy-kanizsai tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az életrevaló nevelés.
Nary-Kanlua, 1900. májas 4.
(V.) Wlassics Gyula miniszter ajkáról Hangzott ej a panasz, hogy a tanítók és tanárok nem nevelik az ifjúságot eléggé a gyakorlati élet követelményeinek megfelelő módon. Az ó fiára még egy vasúti jegy megváltását sem bizhatja. Ha közoktatásügyünk feje nyilatkozik, bizonyára elég alappal birnak az ő szavai. Az iskola és az élet nincsenek többé hármóniában.
, Az iskola nem szolgálja eléggé a gyakorlati életet, azon egyszerű okból, hogy az iskola nem tanit gyakorlati tantárgyakat. Nevelésünk alapját az irodalom és a filológia tantárgyai képezik még mindig. Terheljük az ifjúságot régiségekkel, de nem oktatjuk ki abban, hogy az állami szervezet, a társadalom, milyen változásokon ment keresztül a technika és a modern közgazdaság tanainak az életbe való átültetése következtében. Pedig a gimnáziumok nem régiben kaptak uj tantervet. Ennek megalkotásánál mért nem voltak figyelemmel a gyakorlati élet követelményeire? Miért elégedtek meg foldozással, miért nem változtatták meg gyökeresen a tantervet? Azon egyszerű okból, hogy még mindig az osztrák iskolák szolgálnak nekünk mintául. Kaptafát mindig csak Ausztriától kérünk kölcsön és arra készítjük a magyar csizmát.
Nehéz arra nézve utasítást adni\', hogy az ifjúságot életrevalóságra hogyan kell nevelni, megkisérlették azt már a filantropisták a múlt században, de kudarcot vallottak rendszerükkel. A század elején mégis csak. visszatértek a humanisztikus
nevelési rendszerhez, vagyis az im-praktikua szisztémához. Ujabban kísérletet tettek a slöjd rendszerrel, vagyis a kéziügyesség tanítással a népiskolában, de ez a rendszer nálunk "még eléggé elterjedve nincs, különösen városokban, hol a gazdag, elkényeztetett gyermekekre való tekintetből a kéziügyesség tanításában még nagyon tartózkodók az iskolák. A középiskolákban pedig a rendszer abban a tekintetben elhibázott, hogy még túlsókat előadnak — puszta szóval, tankönyv alapján. Az ifjúság nem rándul ki műhelyekbe, gyárakba, csak a dohánygyárak termékeit szereti titokban elfogyasztani a maga módja szerint és ezt élvezetnek nevezi. Az ifjúság nagyon sokat tud a rómaiak hadviseléséről, a föníciaiak tengeri utazásairól, de alig tud valamit a világrészeket összekötő tengeri utakról, a nagy vasutakról, aminek folyománya csak az, hogy csak falujába t...