Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.23 MB
2010-02-13 20:13:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1492
4948
Rövid leírás | Teljes leírás (262.01 KB)

Zalai Közlöny 1900. 031-034. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. augusztus hó 4-én.
31-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
El & fizet é* l fi r: Krói* évre . .10 kor" — fill. Kel évre . . . b k«r. — fiit. NrRyrdévre . . 2 kr.r. bo fill. K«jres axirn 20 fill.
hirdetések^
6 Iwiálmi |.t\'«i«iorl\'nn 14tmá*oil»ri>r 13, i niiiiilcci tnváM.i torért 10 fill
nyilttérben
petit üoruukcut fillérért vétetnek fel
A 1*p ixellcmi réíxét illető min <!rn köílfroíny a íeli-löi szirWea/tn nrr(tc, ti anyagi réazt illető kft/-leciények |i»\'di|i a kiailó nevére rímcticu Naifj-KaiiUítárft li/>r-tnentve iutéxendfik."
Hérmentetlen letrlrk nrm íorrJ. tatnak el.
Kéziratok t Ixftznnem ktlliletne k
Nftgy-Kanizna, 1000. aup. 3.
Más esztendőkben, igy nyaratszaka, mindig a gazdag emberekről beszéltek ; ijt is, ott is. A munka telje lévén ilyenkor országszerte, kiki bízott a jólétben, mellet meghoz a természet érése. A szegény ember önérzetesen gondolt a közel jövőjére, mert ettől remélte a megváltatását és beszélt ma^a is a gazdagokról, a kiket nem irigyelt vala meg, ha magának megvan a mindennapi kenyere.
Rossz idők jele mindig, ha a szegényekről beszélnek sokat. Még a szegény ember is a gazdagról beszél, ha magának jól folyik a sorja; ha azonban a maga szegénységét emlegeti, akkor baj vau, mert akkor igazán érzi, hogy szegény. A mai idők jelé uek valljuk hát, hogy nagyon emlegetik a szegényeket. Kivált most, mikor várjuk azt, hogy a természet uj erőket hozott a gazdálkodásba. Nem anuyira a mának, mint inkább a holnapnak szól a panasz.
Ez a panasz nemcsak Dálunk hangzik föl. Idegeu országokból épp ilyen panaszokról hallunk liiit azoktól, a kik olt járnak, meg a nyilvánosság orgánumaiból: a sajtóból. Ahol évtizedek óta gazdasági virulásnak örvendtek az emberek, ott is beköszöntött a panaszkodás ideje.
Messze tengerentúli országok nyomorúságáról nem szólunk. Kétszáz európainak éhezése jobban meghat bennünket, mintha olvassuk Kelet-India alkirályának jelentését, mely azt beszéli, hogy 10 millió emboi küzködik Indiában az éhhalállal. Szinte közönyösen tudjuk elnézni az angol és amerikai illusztrált lapok
A nagy-k^uizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó ogylet," a „\'nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a „uagy-kanizsai tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai^izr. jótékony nőegylet," „szegények,tápintézete,* a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYE8 TAUTALM Lm_ HÉT1 LAP.
nem ártana, mert akkor (alán télro száraz/a tennék a falakat, melyekről különben már leroth&J & tapéta. 1 Minket az inteni kegyelem egy uszodával és a Principális-csaturna vizével áldott meg, hogy azoknak, a kik ilthou nyaralnak, legyen, mivel szórakozniok. Az elsőt egy mellbajos gép látja el viz-
I ^ . TTJ?5tuaiu»4v m\\*m . tt ^IT™ * másik terméazutes vastartalmú
viz. Mindkettő jó lenne — ha jó lenne. A/, uszoda nivója még jobban sQlyeilt az utóbbi időben, bár tudnivaló dolog, hogy sohse állott valami magas fokon. AunyibHn azonbau haladt, hogy mig mintegy 5 év előtt, minden esztendőben „ujouuau berendezve és a modern hygieiua vívmányaival felszerelve* nyitották meg, addig ma nem adnak ki pénzt ilyen huszontalan nyomtatványokra. Különbeu pedig beleeresztik a kútból a vizet, a mely az első nap olyan hideg, hogy 2 percnél tovább nem lehet kibírni; a második nap kellemes (bár felül m...