Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.41 MB
2010-02-13 20:24:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1593
4609
Rövid leírás | Teljes leírás (372.26 KB)

Zalai Közlöny 1900. 048-052. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. december hó l-én
.Előfizetési ár:
Egén étre . . 10 kor. — fill. Fél érre . . . 6 kor. — fiti. Negycdivre . . 2 kor. 50 fill. Esje» szám 20 flll.
HIRDETESEK
ft luoáboí petitiorban 14, másocUzor 12, b mindco további soréri 10 fill
NYÍL TTÉ « BEN
pctil soronként -20 fillérért vétetnek fel.
XXXIX. évfolyam.

A lap szellemi réisét illető minden közlemény a felelős izcrkcittó nerére, ax anyagi részt Illető közlemények pedig a (kiadó neVére címzetten Nupj-KánizHüra bér-mentre intézendők.
Rérmentetlen lerelek nera fogadtatnak cl.
Kéziratok TÍH»zanein küldetnek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület/ részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tüzoltti Jgyl< nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézeie,*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ .VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

a nagy-kanizeai Takarékpénztár részvény-társaság,\' a .KotAri takarékpénztár \' a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai\' keresztény jótékony „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külváiasztmányának-hivatalos lapja.
Nagy-Kanizsa, 1000. nor. 80.
Álljatok meg egy pillanatra utai-tokban és lelketek teljen meg emlékezéssel e mai napon! Szűnjön meg rohanásotok, üljön el az élet versenye, küzdése és egyesüljetek Vörösmarty emlékezetében! Petőfi és Arany mellett egyik tagja ő ama nagy triásznak, mely irodalmunk történetében mint három pyramid emelkedik ki az alanti környezetből, mint háhom világító torony, melyek fényt hintenek a hazaszeretet ösvényeire, mint három sugárzó nap, melyek meleget árasztanak a honfi-szivekbe mindaddig, míg\'a magyar nemzet élete tart.
Örök emlékezés annak, ki faataziá jának káprázatos fényével tárta fel előttünk honszerző eleink hadi dicsőségét, költészetének ragyogásával íedte be nemzeti történetünk legszebb emlékeit, örök emlékezés annak, ki megteremtette a magyar költői nyelvet, s a durva anyagot csiszolva műremeket formált, örök hála, soha el nem muló hódolat annak, ki eldalolta legszebb dalunkát, a Szózatot. A Szózat ! Örök forrása nemzeti lelkesedésünknek, örök zenéje a mi magyar lelkünknek. Vigasztalója bánatunknak, éneke vigaszságunknak, ke3ergője meg aláztatásunknak, hirdetője bü«zkesé-.
günknek. Vörösmarty lelkéből fakadt e fenséges költemény, a hazaszeretet ihletésének egy magasztos órájában.
A nyéki gazdatiszt 6a 26 eszten-> dós korábau már országos nevezetesség volt. Az ország melyik zugában ne ismerték volna Zalánt, e lelkes eposzt, mitiőt addig ,nem zengett el magyar lant." És a reformkornak első esztendejétől 1825 tói kezdve élete végéig résztvett Magyarország újjáalakításában; Rövid néhány év alatt Kisfaludy Károlynak 1830 ban bekövetkezett halála után átvette, azon kicsiny irodalmi körnek vezetését, mely akkor élén állott a magyar litteraturáriak. E vezérszerepet megtartotta egész a forradalomig; s mig maga is örökszép remekművekkel gazdagitá hazája irodalmát, uj tehetségeket fedezett fel, buzdított a munkál-1 kodásra, segélyezett anyagiakkal, s erkölcsi jókkal és eme maecén\'ásí működésének köszönhetjüje, hogy a mienk lett ama másik költőkirály: Petőfi Sándor. ,
Hatása a magyar kulturára örökké fog érzeni, mert Széchenyi és Kossuth mellett benne \' valósult nagyrászben az a hatás, melylyel az egész reformkorszak nemzetünk életére befolyt. Isten kegyelméből való költő volt, a ki elmondhatta Horaciussal: Est Deus in nobis! Isten van mibennünk 1
Mint emberről, számos apró adoma beszél. Mindegyik bizonysága határtalan sz...