Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.65 MB
2010-02-13 20:32:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1235
3858
Rövid leírás | Teljes leírás (267.31 KB)

Zalai Közlöny 1901. 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901
XIlfhttiB i ír,\'
kV" etn . 10 kor. — fitt Ml éftc ... 5 kor. — ah. Kegyedé vra . . 8 kor. 60 öli. tgyes szám 20 flll.
H I R DETÉ S U í hsiábos petitlorbio 1 í, öiiiodnor 13, i minden torfcbli lorórt 10 flll
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület," „a nagy-kanizaai Takarékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpéni^
részvény-társaság, .nagy-kanligai és.a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagy-líanizaai kisdedneveló egyesale,,\'a .nagy-kanizsai tanítói járáskör,* a^nag. oücgylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony uoegylet/„szegények tápintézete,*\' a .katonái hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmfiparkamara,\' nagy-kanizsai kQlválaar.
HETENKINT EGYSZÍIR, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HE\'i.
Népszámlálási
l\'lll-IullM, 1001. Jaa. 1.
Néhány hét múlva meg fogjuk tudni, milyen eredménynyel teljesítette a magyar nemzet fajfentartó és faj-terjesztö hivatását. Népszátnláló biztosok járják be az országot, mioden \'kunyhót lelkerosnek, számon kérik, lakóit, iját-fiát felkutatják minden embernek, honnan jött, hová készül, mivel keresi kenyerét, oiro Bzánta magát; mindezt fel fogják jegyezni, hogy a beszerzett adatokat azután beadják annak a hivatalnak, mely bizonyára fóliánsokat fog rövidesen kiadni a beszerzett adatokról.
A népszámlálás tekcikai munkája nagy szellemi és etikai tőkét képvisel. Akik a munkát elvégzik, azok a lofin.ipyobbszabáau politika számára adnak anyait a gondolkodásra ós a tevékenységre. Csak\' ez adatok ismeretével lehet irányítani egy nem zet értelmif és erkölcsi vezetését, uiert a nemzet testét csak ez adatok lévén ismerhetni meg. A legnagyobb értelmi és erkölcsi nivón álló nem-.zttc-k ezért fui.üljünk\'-olyan kiváló gondot a népszámlálás intézményére.
A legutóbbi évtized való történetét és eredményeit majd csak a mostani népszámlálás révén fogjuk megismerhetni és méltathatni. Lehetetlen, hogy nemzetünk sikerei kí ne fejeződjenek majdan a statisztikai allatokban. Hát még milyen érdekes volna, ha kisebb időközökben is tarthatnánk népszámlálást. A nemzetek legtevékenyebb korszakai a népesedési adatokban visszatükröződnek 8 a nemzeti és erkölcsi élet elsekélyese-dése kifejezést nyerhet a demográfiai libellákban. Vájjon a német biroda-
• T A R C Z A.
Berlini levél.
— A „Zalai KötlOnj" eredeti tárcája. —
A rígi él az uj Poronoraxig. — A katonák teronulá-aa. A némot egyetem.— A.diákiig.— A diák egjeiület.
Egyike a legkellemesebb könyveknek, a melyet valaha Németországról irlak, bironyára Staöl asBiony könyve, amelyet Del\' Allemagne cimen uémelorazági útjáról irt. Ebben a könyvbeu mondja StaSI a«8*ooy: »A ki Poroszországot ismerői akarja, taoulmáoyozea Nagy Frigyes jellemét." Ez a mondás nein csak a XIX század elején, hanem most h áll még. Nagy Frigyes ugyanis o*y tukiothetö, rolni u mai Pöroaroras-ág megteremtője, « ar 6 törekvésoi sokáig fognak még nyomokat hagyni Porosior->/ág történetében. Törekvése ax volt, hoKy a Déroet emberből a XVIII. század recipéje szerint franciát c-«ináljoo. Ez sikerűit ia neki látaiólag. a mig ural-i odott. Azóta azonban sok idő elmúlt. Valamint pedig a Saossonciban a falon fo-grt régi porcelláo tányérokról lekopott e francia müvésaek kéaxitotte tománc, « előiöuik a porcellán anyag eredeti Bzine. agy ídók folyamán lekoptak Nagy Frigyes Iraociáa sxokáaai, a «n» már alig látszik meg ,a oémet emberen. 8 a régi Poroszországról csak ax épQlelek regélnek, a melyekben hiába keresőnk rokowo kitenet, rudereadobozt, íranciáakodó pro-c ölöket. — De megmiradt a német
lom hatalmas lendületével nem járt-e együtt a németség hatalmas szaporodása s a francia erk...