Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.73 MB
2010-02-13 20:37:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1507
3823
Rövid leírás | Teljes leírás (274.97 KB)

Zalai Közlöny 1901. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. február hó 2-án.
___l_
5-ik szám.
XXXX. évfolyam.
F.lifi*ctt,l ári
Kgíu étre . . 10 kor. — 311. KM étre ... 5 knr. — üli. NrgjrdéTre . . 2 kor. EtO atl. ^IfjoN mim eo Dll.
HIRDETÉSEK 6 haiiboi pelitiorbio 14, náaodMor 12. i minden toiibhi soríri 10 QH
NYILTTÉRBEH
petit soroakínl 20 Cl:éré.-l Tételnek fal.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lip Biellcmi rí8*ít Illel5 minden kftíleméiiy a fole)5» iterkfíttŐ ncrére, »* anyagi részt illető közlemények f- dig a kiadó nerérí cimselíca Xngj-KaiiUi>ára bér-menlre int^zendók.
Bérmcntptlrn 1rrrl<>l< npm fojad-tatnak el.
Kéziratok YÍH«rauciii küldőinek
A nagy-kanizsai ,Ipar-Testület,« „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság/ a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság,« .nagy-kanizsai és & galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagy-kanizsai kisdedncvelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanitói járáskör,\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ,VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Társadalom és müícszöL\'
Na^jkanlzea, 1001. febr. 1,
Alig távozott tőlünk Fedák Sári és Kováa Mihály, a komikus színész, jönnek ime Pewny Irén, a kiváló énekművésznő és Sauret Emil, a világhírű belga művész, hogy, egy kellemes estén át szórakoztassák közönségünket. Kanizsa hasonlít az északi sark vidékéhez, hol a fól-esztundei szakadatlan éjjelt félévig tartó fényes nappal váltja fel. Nálunk nyáron, öszszel és a tavasz elején tart az éjjeli 6Ötétség és a tél néhány hetében meg a színi szezonban tündöklik rövid időre a nappal. Ilyenkor megmozdulnak egyleteink és a bőkezűbb szinidirektorok éa áldozatokat hoznak, hogy a budapesti ég csillagait hozzánk csalogassák, hogy rövid néhány órán át országszerte bámult fényükkel nékünk is világítsanak. Idegen ember szemlélvén ezen, Budapest és Kanizsa közötti sürü érintkezést, a látszattól megcsalatva köny-nyen hiheti, hogy a falakon bélül Kanizsán mintaszerű társadalmi élet árj& foly, a melynek méretei elnyúlnak az ország centrumáig is. Valóban ritka az a Kanizsával egy kaliberű város, mely annyi fővárosi jelességet látna vendégül falai között és Kanizsa a többiek — Eger, Szegazárd, Kaposvár, Székes-Fehérvár stb. — Zárkócottságával szemben ugy tűnik fel, mint egy terjeszkedni törekvő, uj erőre kapó vidéki centrum, mely országos perspektívák mellett akar reusalni.
Ez az idegen, ki igy gondolkodik, természetesen csalódik, nem látja tisztán a viszouyokat, de a látszat
mögött mindenesetre van annyi való hogy ez az élénkség a művészetek kultuszában valami jobb töreki vésnek jele, melyből lehet arra is következtetni, hogy a kanizsai társadalomból nem halt ki az a tudat, hogy az egyes tagok iránt vaunak kötelességei s nem halt ki az a remény, hogy a szórakoztatás kitűnőbb eszközeivel nem lehetetlen a széthúzó elemeket esetleg egyesíteni. A művészet ehhez elég vonzó-erővel bírj s ha valami, 5 a legmegfelelőbb ennek a szép eszmének megvalósítására. Az a sajnos csupán, hogy ezt az eszközt nem mindenütt használják fel, hanem alig néhány társadalmi kör. Pedig pld. a Polgári Egylet kórjainak igen jó remediuma volna, ha követné a Casino példáját. Exempla docent! Csodáljuk, hogy nem vonja le az Egylet a konzekvenciákat, a nem fordítja a maga javára azt az okulást, hogy a fővárosi kiváló művészet kultuszával aj erőre kapjon. A szellem knltuaza megmenthetné, Kanizsán a demokráciát, hiszen bebizonyított dolog, hogy ott kezdődik a d...