Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.9 MB
2010-02-13 20:41:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1334
5113
Rövid leírás | Teljes leírás (341.8 KB)

Zalai Közlöny 1901. 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, >901- március hó 2-án.
9-ik szám.
E!öfIxctini Ar: Egást erre . . 10 kor. — fill. Fél érre ... 5 Icor. — fill. NpgyodÚTre 2 kor. 5f> fii!.
EgrjPH <rám 20 fill.
HIRDETÉSEK
6 li*Bll>aa pclitmrlian 14, misoiUaor ÍJ, ■ miodou (oribl>I «or£rí 10 fill
NYÍLTTÉR8EN
petit soronként 20 fillérért Tétettek fel..*
XXXX. évfolyam.
A lap szellemi régiét illető minden közlemény a felelői ixerkeaitó neréro, a* anyagi réíxt illető kft*-lemények p^dlfe a kiadó Derére cimxctten Nagy-Kaniznára bér-mentre intézend6k.
Bérmentctlcii levelek nem fogad-tatnak el.
Kéziratuk rlsszaneni küldetnek 6 _
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,!1 „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,\' a „Kotori-takarékpénztár részvény-társaság,\' „nagy-kanizsai éa a galamboki önkéntes tttzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kiadedneveló egyesület,\' a .nagv-kanizsai tanítói járáskflr," a „nagy-kanizaai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények-tápintéxete\',!\' a „katonai hadastyáu egylet,: a .aojpUni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
______HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEÖJELENÍÓ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Elhagyott gyermekek.
Narjkanlzss, 1901. miire. 1.
A végkiraerülés számos jeleivel biró társadalom ráér szociális kérdésekkel foglalkozni, belenyúl a szegény-ügy szomorú részleteibe b e tevékenységének viszfénye némileg bearanyozza a megszűnő, ideálizmus gyorsan ttlnő napjait. A lelencházak Dgye mégis érdemli, hogy velő a társadalom foglalkozzék. Sajnos, a társadalmi eró gyöngesége folytán állami beavatkozás nélkül nálunk alig lehetséges alkotni, megtartani valamelyes intézményt. Kincs még elég érzékünk a Nyugatot felizgató, tevékenységre sarkaié nagy társadalmi problémák iránt. Bajaink azonban megvanoak, orvoslást követelnek. Ezzel várai addig, mig\'. a szociális eró és tudat fölébred, nem lehet. A JdiUröl^yaló kezdeményezés tehát értheló éa indokolható) ha szíveseiben látnók is, hogy egy szer már aMról is hajtana gyümölcsöt a tett- és alkotásvágy.
A társadalom legbecsesebb elemeinek, az embei nek megmentése, gyámnli-tása, erősbitése bizonyára a minden körülmények között a legelőkelőbb feladat. Ez célja, oka és eredménye az állami és szociális tevékenységnek. Főleg az életnek a megmentése s föntartása, melyre születésünknél fogva jogot szereztünk. Az .emberanyag" a legfontosabb alkotó eleme a társadalmi, a közgazdasági és kulturális életnek, erőkifejtésnek és haladásnak. Malthus elmélete bármennyire is terjedi irodalmilag és gyakorlatilag, két-ségbevonhatlan, hogy minden együttes létnek, a mire utalva vagyunk, az emberek egy bizonyos tömege szükséges. Csak egy bizonyos ily tömeg-
gel-alapitható és tarthaté fenn áliam, társadalmi organizáció. Sót korúnkban, midőn az életnyilvánulás minden ágazata a tömegek uralmára jvan helyezve, leginkább. !
A nagy nemzetek uralma, hatása és fölénye ezen alapszik, ezen az életképes, fejlődő, szaporodó fajok hegemóniája. Az a nép, mely szaporább, és életképesebb, nyűge alá haijtja, felszívja és magába olvaszsza azt mely e tekintetben elmaradt Itt is jelentkezik a nagyok harca a kicsinyelt ellen. A „nagy" Jrancia nemzet ijedten ocsúdik fel, midőn kérlelhet-len statisztikai adatok igazolják, üiogy a népszaporodás stagnál, mialatt trök ellenfele a germán Jaj nOvelcvési aránya kedvező. És előlép a statisztika, mely eleve számit és igyekszik megáilapitani, hogy a kimutatott szaporodási arányok fennmaradása esetén beáll azon szomorú időpont, midőn egyik nemzet ugy tuljzárnjíslja a becses emberanyagban, a ...