Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.06 MB
2010-02-13 20:45:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1210
3820
Rövid leírás | Teljes leírás (330.96 KB)

Zalai Közlöny 1901. 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. április hó G-án.
14-ik szám.

XXXX. évfolyam.
Előfizetfni ár: Eei\'-sx cvre . .10 kor. — 611. Fél érre ....\') kar — fllí. Negyed érre . 2 kor. 5u flll. Kgyen i«4ui 20 mi.
hirdetések 6 hasábot petiUorban H,niAsod»r.or i miodea (OT&tiln sorért 10 fllf
NYILTTEKBEN
petit soronként 2i) fiileró. t fétel-ack fel.
A l\'P szellemi ríaiót illető minden körlnmóoy a ít\'lplőa azerkesitö nevére, at anyagi réait ílletS kö*-leniényfk p-dif? a kl3dó neTéro eímectteo Napj-KR»i!*»ira bér-mc-ntie inté/.cndőlc.
részvény-társaság," .nagy-kanizsai és nőegylet,• „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT
zalai mm.
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület/ „a nagy-laoizsai Takaréltpénztir résivény-tirsasig,\'"* .Kotori takarékpénztár a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,- a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a ,nagy-k»niz«i keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápinlézete," a .katoüai liadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai kalváUsztmánj inak liiiatalos lapj?.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Rérmentttlen letelek nem fogadtatnak cl
Kéziratok rl»t»r.aneiu küldetnek
Feltámadás.
UljLaalm. UAL ápiUl K.
Hozsánna néked, nagy nap, Húsvét magasztos örömünnep az emberi megváltás dicső allegóriája!
Az egyetemes történet legszebb,, legnagyobb, lélekemelő eseménye évfordulójához értünk el ismét, hogy ünnepelj fink az ünneplőkkel, higy-jíínk a hívükkel és vigadjunk a vigadozókkal őzen a szent napon, a mely nap világra kiható fordulópont. ékes határkő az emberiség változatos történetében. Vetkőzzünk ki egy pillanatra földi gyarlóságunkból s hálatelt szívvel emeljük lói megtisztult tekintetünket a názáreti Jézus szikla-sírja fele. a honnan most ezerkilencszáz esztendeje dicsőségeseit föltámadott az Isten egyszülött Fia, hirdetvén mindenfele az eszme teljes diadalát.
Tizenkilenc évszázad elölt a föld megromlott lakói, a lejtőre jutott emberiség dőre vakságában nem ismerte azaz. hogy réges-régen elfelejtette a kölcsönös felebaráti szeretet és a testvériség szűzi fogalmát. Embernek akkoriban nem volt embertársa,\'1 ja kivel tiszta közösségben éljen, a kinek segítségére legyen, a kit megvigasztaljon s a kihez bizalommal forduljon; de igenis, a hatalmas zsarnok csak azt látta, hogy megalázkodó rabszolgái vannak, a kik az ó kényelmére szillel!ek és viszont az elnyomott alantos egyedül azt tudta, hogy föltétlen ura és parancsolója van. a kitől remegve kell félteni
üres. rideg életét..... Ur és
szolga, gőg és meghunyászkodás..
jís íme, megjelent ekkor o vál-
ságos időben az igénytelen származású. a lélekben Istennel rokon zsidó férfiú, a ki három évi csodálatos szereplésével elvégezte a tökéletes munkát: megakadályozta iszonyatos sülyedésében a nagy világot és odamutatott arra az egyedüli útra, a mely kivezet a veszedelmes örvényből; örökös példaképül egyszersmind odaállítván a tulajdon szeplótelenségét és szenvedéseinek végtelenségéi. A történelem azóta\' fényesen igazolta az ő mogjeiené-aét. hiszen immár az egész világon clterjedettuek mondhatjuk a szeretet isteni tanát, a melynek magvait elhintette közöttünk s a melynek áldásos csírázását a hit nélkül valók is mindinkább elismerni kénytelenek.
Szeretet! testvériség 1 e világboldogító. termékenyítő eszmék most inúr közkincscsé váltak mindnyájunk számára Nincs okunk többé sivárnak látni az életet, nincs okunk többé reménytelenül, lemondással elviselni a nekünk kijutó szenvedéseket, mert magunkba szívtuk ezeket nz eszméket, a melyek f...