Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.68 MB
2010-02-13 20:46:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
510
3394
Rövid leírás | Teljes leírás (326.68 KB)

Zalai Közlöny 1901. 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. május hó 4-én
t;lőfiieténi Art evro . .10 kor. — fill. Ff) í»rc . . . !> kor. — fili. NVgy.détrre . . 2 kor. 50 611.
Kirjo* Rx&m eo mi. hirdetések
8 hasábot pelitaort\'&n l4,mA*oti«*nr 1 -J, b miuilrn lOTlhlii Borért 10 fill
NYILTTÉRBEN
potit soronként \'20 fillérért rétéinek fel.
XXXX. évfolyam.
A nagy-kanizsai ,Ipar-Testület,■ „a nagy-kanizsai Takarékpénztár réslz vény-társaság,\' a .Kotori takarékpénztár
A Inp txellemi réaiét illető minden közlemény a felelöl ixerkesitő ncróre, ne anyagi río*t illciS köx-leméoyík pfdig a kiadó Herére címzetten Nagjr-Kanhaára bér-mentre ictézenüők.
Hénnentetlen terelek nem fogad-Útnak cl.
Kéziratok Tlsszancmkflldetuek
részvény-társaság," .nagy-kanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,• a .cagy-kaoizsai kisdeáneveló egyesület," a .oagy-kanizsai tanítói járáskCr," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tSpintézete," a „katonai hadastyán egylet,- a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai kahálasztmányáDak hivatalos lapja.
Naffjk.nluo, 1901.
Most már együtt vannak a vélemények, a melyek a magántisztviselők torvényére vonttkoznak. A javaslatot az ország magántisztviselői -és egyéb kereskedelmi alkalmazottai egyenként és a maguk szövetkezéseiben, egye-\' sületeiben osztatlan örömmel fogadták. A kereskedők pedig kolöu is és a maguk egyestlleteiveíis többé-kevésbbé állást foglaltak a javaslat ellen. Némelyek B7-t hiszik, hogy a javaslatból nem lesz törvény, de sokan vannak mis véleményen és meg is van a remény rf-á, hogy a kérdés napirenden marad és a javaslnt tör-vénynyó válik.
Nézzük már most, micsoda ellenvetéseket mozgósítanak lönDki részen a korszakos javaslat ellen. Azt mondják, hogy a javaslat oem időszerű, mert a gazdasági viszonyok most súlyosak. De vájjon nem érzik-o az alkalmazónak a viszonyok súlyát legalább is annyira, mint a kereskedők? És jelent-e a javaslat akkora megterhelést, hogy a jelen viszonyok között nem lehet elviselni? Mi azt mondjuk és mindjárt ki is fogjuk mutatni, hogy a tervbevett javaslat különös, anyagi terhet a kereskedővilág szempontjából nem jelent. És had mutassunk itt rá arra a készségre, a melylyel a magyar gazdák —1 ugyancsak komoly gazdasági viszonyok közt — csak nemrégiben megszavazták a gazdatiszti törvényt. A magyar kereskedőkre árnyékot vetne, szegénységi biionyitváuy volna rájuk nézve, ha ók sz alkalmazottaikkal szemben elzárkóznának az olyan humánus rendelkezések elöl, a melyeket jő
szívvel, a méltányos főnök igazságos belátásával szavaztak meg a magyar, gazdák.
Ha sorra veszszUk a tervezetnek főbb intézkedéseit: különös terhet bennük nem látunk. A javaslat ki akaija küszöbölni a szabad egyezkedést. Méltán: meri, a hol kilCn-bözó gazdasági erejű telek állanak egymással szemben, ott nincsen helye a szabad egyezkedésnek. A szerződő szabadság az oka, hogy a kereskedelem alkalmazottai mindmostanáig cselédsorban vannak, hogy két heti felmondással,, vagy felmondás nélkül is kiteheti őket a főnök a kenyérből. A szerződés kötelezettsége anyagi terhet nem jelent A ki jót akart szerződő-kényszer nélkül: a szerződés nem fogja alterálui. A ki pedig nem volt jó szándékkal az alkalmazottja iránt: majd beléje szerzi ezt a jó szándékot a tör.véuy a szerződésnek kimondott kényszerével.
A javaslat kívánja a hygienia szem-ponljain a k figyelembevételét :kimondja, hogy a segédek napi munkamaiimuma 12 óra; hogy éveukiut legalább egy heti szabadságot kell nekik adni. Hogy mi...