Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.02 MB
2010-02-13 21:35:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
535
4356
Rövid leírás | Teljes leírás (360.61 KB)

Zalai Közlöny 1902. 018-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA, 1902. május hó 3-án.
18-ik szám.
Előfizetési árs Eg^st Évre . . 10 kor. — fill.
Pét évre . . . f, kor. _ fiU. Nepjiídévre . . 2 kor. 50 fiit. Kgyos sxám 20 fill.
HIRDETÉSEK
6 hasábos pctitBorban 14, rois0i1$r.or 12, a miodca torábbi soréri 10 fill
N YI LTTE R 8 E N
petit soronként 20 filléréit vétőinek fel.
A nagy-kanizsai „ Ipar-Testölet,B „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,a
„Kotori takarékpénztár
A lap szellemi róssít illelö minden kOr.lfimÍDy a felelős szcrkesxto nevére, az anvíijj rés/.t illető közlemények .piaiig ív kiadó nevére cimr.ctten Xa&y-Kanixsára bérmentve iutézendők.
Bérmentctlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok Yisw.aneinkUldcinck
részvény-társaság,a „nagy-kanizsai és a gaiamboki önkéntes tűzoltó egylet, nőegylet,* rtn.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegének tápintézete,411 a „
HETEN KI NT EGYSZER, SZÓMBA
a ,nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kttlválasztmány&uak hivatalos lapja.
TON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kisbirtok hitele.
Nagykanizsa, 1002. májas 2, A kisbirtok hitelének nem uj kérdése ismét előtérbe lépett. Méltó is ezzel az agygyei különösebben foglalkozni éppen olyan országban, mint hazánk, ahol e társadalmi réteggel hasonló jelentőségre a városi elem fölvergődni még nem birt. De még abban az esetben is, ha a kereskedelmi és ipari népesség egykor eléri azt a fontosságot, mely a társadalmi erők egyensnlya érdekében minden államban szükséges, a kisbirtokos sorsa akkor is kiváló horderejű lesz. Rendezett és jól sítuált kisbirtokos, vagy mondjuk ki: paraszt-osztály a sociális fejlődés nyugodtsága, az állami szervezet és társadalmi fejlődés biztonsága szempontjából a legnagyobb kívánalmak egyike. Még kimagaslóbb ez osztály hordereje népesedési szempontból. A Nyugat népességének megoszlása és főként városi lakosságának szaporodása egyik kiegyenlítő és főforrását a falvak, tehát a kisbirtokos népesség képezi. Ez a réteg az, mely a nemzettestben erkölcsileg és testileg legépebben maradt a rnult század nagy alakulásai közepette. Kz a uépszaporodás ősi kiapadhatatlan medencéje, melynek ki-, áramló tartalma felfrissíti a városok fojtó levegőjében küzkötiő lakosságát.
A kisbirtokos-osztály ethikai és physikai épségének föntartása tehát egyik legnagyobb fontosságú kérdés, melylyel talán sohasem is lehet eléggé foglalkozni. Magától értetődik, hogy a kiindulási alap a kisbirtokos-osztály anyagi helyzete. Ettől függ, hogy képes-e azt a hivatását teljesíteni, melyre a társadalmi szervezet mos-
! tani rendje utalja. És mivel anyagi sorsa a birtok, jelesül a földbirtokkal kapcsolatos, nyilvánvaló, hogy elsőül mindig a birtokviszonyok és a birtokmegoszlás dominál.
Nem fejtegetjük most, milyennek kell lenni annak a birtokátlagnak, mely a jelzett feladatok teljesítésének megfelel. E tekintetben nemcsak a külünhöző államok, de ugyanegy ország része között is nagy az eltérés, így tudvalevő, hogy a német birodalomban, Franciaországban az átlag kisebb, mint hazánkban, mert a fejlett viszonyok, az intensivebb mivelés és földkihasználás lehetővé teszi azt., hogy kisebb birtok is lentartja és megőrzi a kisbirtokos önállóságát, hogy föjövedeltci forrása és főfoglalkozása saját gazdasági üzeme. Nálunk az átlag általában magasabb és országrészenként szerfölött változó. Statisztikailag is megvilágítható volna ez, amit azonban most mellőzünk; hisz köztudomású dolgok ezek,
A földbirtok...