Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.55 MB
2010-02-13 21:41:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1113
4019
Rövid leírás | Teljes leírás (288.38 KB)

Zalai Közlöny 1902. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


fóÁGVKAWIZSA, 8902. junius hó 7-én.
23-ik srám.
XLI. évfolyam;
Elöfizetési ár:
E^ész evro . . 10 kor. — fiit. Fel évre ... 5 kor. — Cili. i\\i-Ky.-d4Tre . . 2 kor. 5o fill. Kgycs .szám 20 ÍIll.
HIRDETÉSEK
6 h.vsAlxta petitsorban H.tnitaoiltznr 13, a minden további sorért 10 fill.
NYILTTÉR8EN
j>L-t.it soronkíut 20 fillérért vétct-uelc fel.
A lap szelletoi ré$sét illető minden kiUlemény & felelős szerkesztő nevére, as anyagi ré$?-t illető kőz-leníények pedig a. kiadó nevére cimzetten Nagy-Kanizsára bí-r-mentre intézendök.
Bírmentetlen levelek ,pom fogadtatnak el.
Kéziratok visszanemkUldeTiiek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,fl „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,0 a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki öukéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör,u a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai kütyálasztmányának hivatalos lapja.
; HETEN KI NT EGYSZER, _SZ 0 UBATON MEfíJELK\'NÓ VEGYES TARTALMI); HETILAP. _
A dzsentri és a közgazdasági pályák,
Xagjkaukfa, 1802. janin*
„A siker liija, mondja Széchenyi t. a Hitel berekesztésében, végre a leg-álltataiusbat is eigyengiti. elijeszti; s az. ki tíszem 9 esztendeig bajjal s mindig kárral vetett bu át, 10-ben
végre abban fogja hagyni.....Mi
készen vágynak mind a becses búzát 10-edszer is elvetni, s ezen vakság, szép remény fejében minden hasztalan tOrekedést s fáradozást elfelejteni tudói s uj erővel mindig kiállni, teszi azon magyar szellemet, melyet ki-ki érez, de tán senki világosan még ki nem mondott s mely országunk egykori bizonyos felemelkedését, amit senki sem gátolhat, nyilván igéri!*
Sem tudom, ha a legnagyobb magyar mai -viszonyaink között élne s látná ezt a vakságot, amit csökönös magyar konzervativizmusnak nevezünk, remélné-e országunk egykori bizonyos felemelkedését? Nem hiszem! Ő mondotta, hogy az igazi hazafiak azok, akik nem fényleni, hanem használni akarnak. Már pedig ami dzsentrink még ma is, a szép remény fejében mind a becses buziját elveti nem tudom hányadszor — de nem sikertelenség által nem csüggedve, hanem a siker által buzdítva. Köznapi nyelvre áttérve: minek menne a dzsentri kereskedelmi, reáliskolába? Minek készülne a közgazdasági pályákra, mikor a gimnázium imigy-aniugy való elvégzése, sokszor az utolsó hat ökör árán, még mindig elég neki arra, hogy akár a papi, akár a közigazgatási, akár bárrai más, még a közpályán is előre haladjon,
még akkor is, ha tudatlan vagy hülye, sőt a tehetséges igaz törekvésű, alapos készültségíl, de közönséges halandókat megelőzze? Minden u. n. lateincr pályán, de még a közgazdasági intézmények irodáiban is igen gyakran még most is többet ér egy cimeres-név. mint a tehetség és tudás cimer nélklll s ipari és pénzvállalatok sokszor keresik a fényes nevet cégérül. Soha a demokratia jelszavával nagyobb visszaélést nem űztek, mint ma!
S minthogy igv áll a dolog, panaszkodhatunk-e joggal amiatt, hogy a kereskedelmi iskolákat a dzsentri nem keresi fel. Konzervativizmusával amúgy is ragaszkodik a deákos iskolához s mert ma is épp ugy boldogulhat készületlenségével és nagyúri tulajdonságaival minden téren, csodálhatjuk-e, hogy az életet, a munkát ma aem veszi komolyan s még mindig abban a hitben van, hogy ő neki a haza mindennel tartozik, de ő semmivel sem tartozik a hazának, még munkával sem ? Csodálhatjuk-e, hogy a valódi kenyérkereső pályákat s az igazi nemes polgári osztályt lenézi? És fájdalom, nálunk még mindig kevésbe veszik a muukát s lenézik a munkást, még mindig több gondot fordítanak szinekurák teremtésére az egykor fényes nevek gyakran tudatlan, tehetségtelen, léha és érdemetlen viselői számára, mint arra, hogy a társadalom valóban nemesítő munkát teljesítő igazi munkásainak az illő megélhetésre módot nyújtsanak. Hiába ismerjük a méhek példáját !
Vannak kivételek, kétségkívül; a budapesti akadémián is voltak s vannak törekvő dzsentrifiuk, de ezek is más táplálékon nőttek fel: a tulajdonképpeni gyakorlati pályán való nevelés
hiányzik s azt whezen lehet pótolnia. Egy kúriai birő említette a közelmúltban, hogy a fia főbe Ióné magát,\' ha „handlé"-nek kellene lennie. Ex uno disce onines!
Aki a közgazdasági pályán sikerrel akar működni, komolyan dolgozni, komoly feladatok megoldására vállalkozni, annak nem elég a gimnázium elvégzése után beleszagolni nsgyurasan a közg. tanulmányokba, annak hazulról kell hoznia azt a meggyőződést, hogy a nemzeti életben minden munka tisztességes, ami a haza javára szol-! gál. hogy az ember értékét nem a név adja meg. hanem a kötelesség-tudás és a kötelességek hű teljesítése s minden ember, bármily pályán működjék is. bármely családból származzék is, csak annyit ér, amennyi értéket magának tehetségével és becsületes munkájával szerzett.
Mintha nem őstől származnál, légy tet-
|teid által öse családodnak s a haza áldani fogl
E meggyőződéssel kell a kereskedelmi iskolába lépnie mindenkinek s az az iskola azután kiképezi őt gyakorlati emberré, aki a munkát érti, a munkát szereti, a írunkát megbecsüli.
Mi tehát az eszköz arra, hogy a dzsentri is készüljön a gyakorlati pályákra? hogy ne kénytelenségből, mint utolsó menedékbe, hanem kedvből keresse fel a gyakorlati életre előkészítő iskolákat ? Szükséges, hogy mindenekelőtt nagy ipari vállalataink és pénzintézeteink vessék el a nevek kultuszát s előnyt csak a tehetségnek és munkának adjanak mindenkor. Szükséges, hogy .áz államkormányzat hasonló szellemben járjon el az egyházi, úgymint világi hivatalok betöltésében.
Szükséges, hogy a középosztályban meg legyen a polgári önérzet a legteljesebb mértékben.
Mert csak akkor, ha e hazában mindenki belátja, mindenki érzi, hogy boldogulásához tehetség, tudás, munka kell és nem ősi név és nem hatalmas összeköttetések, akkor fogja csak felkeresni minden szülő gyermekével, idejében, azt az iskolát, amely azt a gyakorlati életpálya komoly, nsgy feladatainak betöltésére előkészíti, alkalmassá teszi.
És a mi dzsentrink értse meg végre a nagy.Széchenyi I. magasztos térvét. aki azt kívánta, hogy a magyar nemesség magát kiképezze, hogy dolgozzék a haza javára, s akinek tehetsége van, áldozzék is, mert különben semmi ember, a haza gyalázatja; hogy munkálkodjék azon a téren, ahol legszükségesebb, mert a munka „a nemesség nemesítése 1"
Dr Kotlái Virgil.
ftz ovodaügy.
> A Kisdodoevelö Egyesület foloszlásá-val — mint megtörtéot eseméoynyel állunk ízeinbon Az eredméoy, bogy egy hasznos egyesülettel kevesebb van a I városban és az ovodák ideiglenesen ! városi kezelésbe mentek át.
Az ovodaügy jelenleg egy fejvesztett intézmény képét mutatja, mert mióta a 1 Kisdedneveló Egylet fölosztott a rendet: lenség és a visszásság minden nemével el vannak látva az ovodák.
Soroljuk (81, hogy melyek azok a rendellenségek én visszásságok, miket említettünk és miért mutatják ezek a fejetlenség állapotát. Allitani ciak bizonyítékok alapján lehet, a bizonyíték pedig csak akkor döntő, ba téuy. A tényekkel való bizonyítás pedig minden hírlapnak kötelessége, ha olyat állit, melynek következménye sürgős intézkedés kell, hogy legyen az illetékes körök részéről.
: Ilyen tények a következük: az ovodák fentartáüára, fűtésre, világításra, azok < tisztántartásáról senki nem intézkedik, csupán az óvónők ügyelnek föl mindenre, tandijat hónapok óta nem fizettek, s a közönség nem is tudja, hogy most kinek kell a tandíjat fizetni, a legutoljára einliijilk a legfőbbet, hogy az óvónők már két-három hónap óla nem kaptak fizetést.
így vagyunk a jelennel, de bogy leszünk a jövőben ha az óvodákat ideiglenesen kezeli és át nem veszi a város t. i. az ovodák senki tulajdonát sem képelik, baoem mint gazdátlan épületek állanak, mert az egylet fölosztott a a város még nem vette át, a Petőfi-ut óvodája után ki fog bért fizetni, a megszűnt egylet nem, a város ismét nem, mert nem ő birja az ovodát, s a háztulajdonos gondol egyet, szépen fölmond, s ha az idő lejárt az ovoda mehet amerre oeki tetszik, a padokat, asztalt és zászlókat biztosítási végrehajtási zár alá veszik.
Az óvónők közül kettő férjes nő — ök megélnek férjük keresményéből, a másik kettő leány, kik a fizetésre rá vannak azorulYa és ha még sokáig nem kapnak fizetést kénytelenek lesznek más állást keresni, s elmennek tőlünk éveken át folytatott hasznos munka után — fizetés nélkül kényszerűségből, a városi közművelődés és humanizmus dicsőségére.
Vájjon kí felelős az elmondottakért? Ki az oka annak, hogy a petőfi-utcai ovoda utáni bérfizetés, az óvónők fizetése késik, a dadák fizetésére, a termők rendes állapotban való tartására nem gondol aenki? Évre a kérdésre a válasz néma vállvooitás lehet, rai annyit jelent, hogy nem tudom.
Az egylet megszűnt, főloszlása napjától kezdve nem létezik és nem felelős semmiért, a várost szintén nem lehet okozni a jelenlegi állapotért, mert még nem mentek át a tulajdonába az ovodák.
Elsősorban azokat okozhatjuk, kik a szerződést megkötni szándékoztak a várossal, bogy annak idején elfeledték kikötni, hogy az egyesület megszűnésének időpontjától az ovodák b város tulajdonába mennek át, s az óvónők a városi tisztviselők kötelékébe lesznek fölvéve, vagy
TÁRCZ A.
Fesístiís György.
— A vZalai Közlyny* tárcája.
Az lS97-ik cv szeptember havában ünnepet ftllek a magyar mezőgazdasági kultúra barátjai. Akkor múlt száz esztendője annak, hogy tolnai gróf Festetits György, messze megelőzve korát, megalapította az első magyar gazdasági iskolát, a keszthelyi Georgikont.
Ez volt első fészke mezőgazdasági szakoktatósunknak, ahol előkelő szellemek kovácsollók a tudás fegyverét a magyar mezőgazdaság számára, mely azóta tö\'ké-letesitvo, legfontosabb létfentartási eszközünkké válód.
Innen röppent ki a haladás jelszava, itt forrottak ki azok a nemes ösztönök, melyek munkára késztették a nemzeti törekvések utegyengctöit.
S kinek nagy szivéből ez a hazafias mozgalom orót merített, az régen az enyészeté, de áldott munkásságának emlékezete egy évszázad multán is él az eredményekben, él a nemzet köztudatában és bizonyára élni fog századokon keresztül.
A Georgikon alapításának századik év-, fordulóját — mely a keszthelyi gazdasági tanintézet uj épületének zárkőletételével esttt egybe — a közérzűlet elismerése flnnepélylyé avatta, amelynek hatása alatt n Uunepélyen résztvevők nagy lelkesedé és osztailan helyeslése közepette tíarányi Ignácz feldmivelésügyi miniszter \'ölvctetlo azt az eszmét, hogy örökítsük
meg külső jellel is az első gazdasági iskola, tehát a magyar gazdasági tanügy kortmegelőző megalapítójának emlékezetét: állítsunk szobrot gróf Festetits Györgynek, áldásos tevékenységének színhelyén — Keszthelyen.
Darányi földmivelésügyi miniszter eszméje visszhangra talált az egész országban.
Ürömmel karolta azt fel különösen az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, s készségesen tett eleget a miniszter azon felkérésének, hogy vegye kezébe ezen kegyeletes ügyet és segítsen azt megoldásra vezetni. — K célból az O.VIGK egy bizottságot alakított, melynek feladata lett a szobor létesítésével kapcsolatos összes teendők lebonyolítása, a gyűjtés megindításától a szobor lelepiezéseíg.
k szoborbizottság gróf DessewŰy Aurél, az/OMGB elnökének elnöklete alatt alakult meg. Jegyzője Jeszenszky Pál OMGE titkár, tagjai pedig a következő urak-lettek: A földmivelésügyi minisztérium részéről: Máday Izidor és Tormay Béla. Az OMGE részérói gróf Andrássy Aladár, Bujanovies Sándor, Forster Géza., dr. Darányi Gyula. Kodolányi Antal, Libits Adólf, Reusz Henrik, Seitovszky János ^és gróf Zselénski Hébert. A zalavármegyei gazdasági egyesület részéről ller-telendy Ferenc és Koller István. Zalavármegye részéről: dr. gróf Jankovieh László és Bogyay Máté. — Keszthely város részéről: Nagy István és Csirke Iván. A keszthelyi gazdasági tanintézet részéről: dr. Csanády Gusztáv, 02akó Béla, dr. Lovassy Sándor és Séhádl János. A keszthelyi főgimnázium részé-
ről: dr. íiurány Gergely. Végül a keszthelyi gazd. tanintézet hallgatóságának képviseletében: gróf Wolkenstein Oszvald.
A szoborbizottság már az >S07-ik év-őszén alakult meg S mert aunak a szobornak, mely gróf Festetits György I emlékéhez s 3 magyar gazdaközönség I elismeréséhez egyaránt méltó legyen, a i közadakozás tilléreihől kellett létesülnie. • a szoborbizottság országos gyűjtés meg-j indítását határozta el ennek érdekében. : Sajnos azonban az t$97-ik év nem tartozott azok közé, melyeket jó gazdasági ! éveknek szokás mondani. sőt ellenkezőleg. [ a szóbanforgó év a hiellett, hogy sok j áldozatot követelt a magyar gazdaközön-j ségtól, ennek fáradozását nemcsak hogy ! nem jutalmazta szorgalma arányában, de j a kedvezőtlen természeti viszonyok káros összejátszása jogos reményeitől is megfosztotta, ugy hogy a szobor-bizottság e körülményekre való tigyelcmmel a gyűjtés megindításától ez évben eltekinteni volt kénytelen.
Mindazonáltal tekintettel arra a körülményre. hogy gróf Festetits György emlékének méltó ünneplése indokolttá tette, j hogy a gyűjtés abban az esztendőben vegye kezdetét, melyben gazdasági szakoktatásuk nagy áldozatkészséggel létesített első otthonának 100 éves emléknapját megültük, a bizottság a gyűjtést ebben az esztendőben habár tényleg nem indította ugyan meg, de a lapok utján mégis adakozásra szólította fel a közönséget. A ; tényleges gyűjtést az 1898 év nyarán indította meg a bizottság, lelkes hangú felhívás kíséretében szétküldött gyüjtőivek
utján. Az adakozók sorát Darányi földmivelésügyi miniszter és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület nyitották meg.\' ezer-ezer koronát adományozva a szobor költségeire.
A magyar gazdaközönség áldozatkészségébe vetett reményünk nem vallott kudarcot. Á közkegyelet, melyet felhívtunk, hogy segítsen megteremteni a szobrot, az első s igazi értékű emlékkövet a magyar mezőgazdasági kultura terén, engedett a hívó szózatnak s immár egy szép szobor hirdeti gróf frVstetits György nagyságát s tanúságot tesz egyúttal a magyar gazdák hálateljes kegy életerő I.
A gyűjtés eredményéről ez albumban számolunk be, feltüntetve ugy az adakozók-neveit, mint az általuk adományozott összegeket s kedves kötelességünknek tartjuk, a nemes adakozóknak áldozatkészségükért e helyütt is őszinte köszönetünket nyilvánítani.
A szobor elkészítésével a bizottság Lukácsy Lajos szobrászt bizta meg, aki azt Stróbl Alajos tanár felügyelete alatt mintózta s készítette el. A szobor sikerült alkotása a fiatal művésznek, melyet —. a szobor alját diszitó allegorikus csoport nélkül — az albumhoz csatolt fényképben mutatunk be.
A szobor a következő felírást viseli: az arc felöli oldalon: j
GRÓF FESTETITS GYÖRGY
A GEORGIKON MEGALAPÍTÓJA
1754—1819.
a hátoldalon:
EMELTE ELISMERÉSE JELÉÜL
A MAGYAR GAZDAKÖZOXSKG.
Az eredeti terv szerint a szobor már a mult év szeptember havában lett volíia leleplezendő. Erre az időre esett azonban az országgyűlés feloszlatása és a képviselőválasztások kiírása, mely közbejött körülmény az időpontot a leleplezési ünnepély megtartására alkalmatlanná tette, ugy hogy az eredeti terv elejtésével a f. évre kellett halasztani az ünnepélyt.
De most már áll a szobor, mely hir-detui fogja gróf Festetits György nagyságát, lánglelkü hazafiságát és áldozatkészségét az idők végtelenségéig.
Somlyó Zoltán versei.
Irta: Zboray Aladár.
— A »Zalai KOzlöny < tárcája. —
Van valami megható abban, hogy az emberek verseket irnak. Senki sem kényszeríti őket reá, senki sem kíváncsi a zöngeményükre de azért mégis irnak, sőt ki is adják, a versikéiket, — a még i náluk is fiatalabb poéták buzdítására.
Somlyó Zoltán is, azok közül való akik verselnek, verselnek, mert nagy gyönyörűségük telik hallani a saját muzsikájukat. Hogy nagy gyönyörüség-c másuak is megismerkedni ezzel a muzsikával, az már igazán más kérdés.
Ila arra kért volna fel Somlyó, hogy mutassam be néhány hízelgő szóval, néhány meleg frázissal, bizony uem
Lapunk mai számához ne^yediv melléklet van csatolva. "138$
XLI. ÉVFOLYAM.
zala! közlöny
1902. JUNIÜS 7-én
pedig bizonyos idő múlva veszi ceak át a város az ovodákat, de addig is a város gondoskodik az ovodákról esetleg az egylet bizonyos összeggel hozzájárul az ovodák fentartásához uébáoy hónapig a (eloszlás ulán is.
így ki lehetett volna kerülni a fölsorolt átmeneti nehézségeket. Az ovodákat nem lehet könnyelműen felügyelet és gazda nélkül hagyni, annáhnkább, mert nálunk a kisdednevelés fontossága és célszerűsége a társadalom nagy része olött ismeretlen, s az ilyen közönyös nemtörődömség többé kovésbbé népszerűtlenné teheti e szép intézményi, ugy, hogy ogy kis szórakozottság nagyot árthat a nemes ügynek.
Az ovodákoak a város kezelésébe valö átmeneteiének bwx!! előbb befejezett dolognak kell lenni, mert a jelenlegi •állapot legföljebb egy, vagy két hónapig tarthat, de tovább nom.
Csodálatos jelenség az, hogy a varos olv keveset törődik az óvodákkal. Igaz, hógv még nem mentek át a város tulajdonába, ennélfogva nem tartozik azovodák-ról gondolkodni és felelősséget nem vállalhat értük, mert nem kezeli, de sajnálkozásunkat fejezzük ki ama közöny fölött, molylyel a város az ovodák iránt viseltetik.
Egy erkölcsi testületnek nunl a városi képviselőtestület élénk érdeklődéssel kellene viseltetni a kisdednevelés iránt, a nem azt kellene jogi szempontból bírálgatni, hogy az enyém-e vagy nem, hanem slvailag gondoskodni az ovodákról, annál\'iukább, hogy a jövőben a város tulajdonába megy át és már most rendezni, javítani kellene az ovodákat az ideiglenes kezelés alatt, hogy mikor a város tényleges tulajdonába mennek át, sok gondot és kiadást ne okozzanak.
Van rendkívüli alap. abból lehet a városi tanácsnak is kiadni pénzt, s a jövő évi költségvetésben a kisdeduevelési alapból a kiadást vissza lehet téríteni a rendelkezési alapnak.
hírek.
— Halálozások. Musta Károly róm. kath. kántor, kinek szívhez szóló énekében igazi lelki gyönyört találtak a hivek, hosszabb sorvasztó betegség után f. hó 1-én délben életének 34. évében elhunyt Nagykanizsán. Özvegye és négy árvája gyászolja. Musza Károly nyolc éven át működött városunkban mint kántor-helyettes és nagv népszerflségnekörvendett. — Temetése kedden délután 4 órakor volt.
Mikolásch Samu festő, városunk egyik legrégibb éslegbecsültebb iparosa vasárnap délután 75. éves korában elhunyt Nagykanizsán. Temetése kedden délután 5 órakor volt.
— Városi közgyűlés. F. hó 4-én délután 3 órakor ismét közgyűlés volt. A rendkívül rossz akcesztikával bíró teremben összesen 24 képviselő volt. Ha egyik vagy másik tanácsos beszél, vagy ha valamelyik képviselő felszólal, annyira elhangzik a szó, hogy alig érthetik meg egymást « képviselők. A tárgyalás első pontja a Pesti Hazai Takarékpénztár egyesületnél levő régi tartozási tóko konvertálása volt. A város régebbi tartozása, melyet 5\'|, kamattal törleszt. F,zt az Első Hazai Takarékpénztárnál 4-7"lt kölcsönre óhajtja törleszteni a pénzügyi bizottság 93 kor. árfolyam mellett 60 évi törlesztésre. A városi tanács a bizottság javaslata ellen foglalt állást, mert azt számitolta, hogy 60 évi\' törlesztés mellett több tőKét fizet vissza, mint amennyivel tartozik. Elek Lipót, Schwarz Gusztáv és Kuortzer György szakszerű felszólalásai azonban meggyőzték a tanácsot a képviselőket is, hogy a város 11000 koronával törleszt évenkiiit kevesebbet a konvertált kölcsönnél mint a régi kölcsönnél és ez. a kisebb kiadás felkamatolva elönyösobb a városra még akkor is, ha CO évi törlesztés mellett esetleg több tőkét fizet vissza, mint amennyivel tartozik.
— Koszonitpótló adományok. Máj. hó 30-áti elhunyt Zerkovitz Albert iránti kegyelete jeléül adakoztak: Zerkovitz család 200 kor., Rapoch Gyula ügyvéd és neje, Hirschfeld Samu és neje 40--40 koi. Grűuhut család 30 kor. Schwarz Gusztáv és neje 25 kor. Deu\'.scb Bódog és nejo. Szigeti Kálmán, Schwarz Ssmuné, I)r. Mayerhofer. Sclierz I, M. és neje, Domborui Hirschler család, I)r. Roth-child Samu és neje, Rozenfeld József és neje, Rosenfuld Adolf és neje. Stern Sándor és neje 10 — 10 kor. Dr. Villányi Henrik és neje 0 kor. Spitzer Gyula és neje, Koho Manó és neje, Hirschler Sándor, Wöiszmayer Mark, Dr. Schwarz Károly 5—5 kor. Weiser József 10 kor. Osz-
\' szesen 476 kor.
F. hó 1-én elhunyt Mikolás Samu iránti kegjelete jeléül adakoztak: A gyászoló család 40 kor., Lőwy D. M. és neje 20 kor., Hirschl Ödöu 5 kor. Összesen G5 kor. A nagykanizsai Chevra Kadisa.
— Hazafi na QnnepMyek. A nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iskola Ifjúsága az iskola nagytermében folyó évi június hó 8-án délelőtt s/«\'0 órakor az 1807-iki koronázás emlékére hazafias ünnepet rendez, melvnek műsora a következő:
1. Szózat. Énekli az ifjúság énekkara.
2. Megnyitó beszéd. Tartja Msrkovita D. tanár ur. 3. Legszebb éoek. Czucxor Gergelytől. Szavalja Grosz Mór alsó o. t. 4. Király-Hymnus. Énekli az ifjúság énekkara. 5. Király Duo, Buday Elemértől. Előadják hegedűn Szitár B. és Schischa H. középső o. I., zougorán kiséri Sterneck
teljesítettem volna ezt a kívánságát, ó azonban csak annyit kért. hogy egy első kötethez írjak előszót.
Istenem! Az első kötet. Mennyi reménység mennyi álom, micsoda nagyratőró ambíciók temetője egy ilyen elsó kötet. Lesi, várja a kötetbe került poéta-gyerek a világhírt, a nagy dicsőséget, a babért az elismerést s kap helyette három gyönge sort az irodalom rovatban s tenger kétes értékű bókot (amelyik mind beillik gorombaságnak is) a maga baráti körében.
De ez még csak a kisebbik baj, mert ez a ma apró szenvedése. De hányszor recitálják szegényre később ezt az elsó eredendő bűnt. Micsoda furcsa érzéssel pirba boruló arccal olvassa később saját maga, amikor, már nem igen tudja kinek kedveért szegte nyakát néhány szépen csengő magyar szónak, kinek a szép szemeiért követett cl súlyos sértést a poétikán, vagy még rosszabb, ha eszébe jut, hogy a Panna, akit oly tiszta, szép, üdének nevezett ki. kissé döcögő jambu-saiban, tulajdonképpen kóristalány volt a Hóköm színházban s nem csak a kottákkal, de az ortografiával is. mindig hadi lábon állott.
Pedig minden elsó kötet egyforma. Szó sincs róla, nom szegődtem sem hír-harangnak. sem dicsőség kürtnek, amikor előszó Írásra adtam magamat. Megmondom az igazat most is, ugy amint megmondanám. ha nam előszót, hanom kritikát Írnék az itt következő versekről.
Gonosz, borzas kis elmeszülemények , ók. formátlanok is egy kicsit. Az én fiatal poétám még egy-két verslábért nem ugrik a kútba. A poétikát nem igen tiszteli, holmi egyéb szabályokkal egyáltalán nem törődik. Valami szuverén önhittséggel 1 fújja a nóláiát s azt se bánja, ha hamis hangokat ád a sipja. ó fújja, mert. hogy ugy érezi, flljnia kell. " És ez az ö elkeseredett hite. ez a tul-j tengő önbizalma az, ami neköm benne : tetszik. Mintha valamely szent őrület kényszerítené, hogy verje, paskolja, tépázza i a lantot. Ma még csupa diszonáncia, csupa formátlanság, kegyetlen hangzavar. Egy-egy jó sorért megszenvedtet huszonöt rosszal.de jó sorok már vannak a könyvében ! s én ugy hiszem, hogy ezek a jó sorok az fi irói egyénisége
Es ezt nemcsak azért hiszem mert arra kért. hogy előszót irjak a könyvecskéje elé. hanem inkább azért, mert ö olyan föltétlenül bízik önmagában.
Aki elolvassa, ne az! keresse benne, ami megvan, hanem arra gondoljon, ami lehetett volna belőle. Ez a jelen nagyon is fiatal, nagyon is kócos, de ha megtanul játszani ez a vad genie,hangszerén, ha megtalálja a maga formáit akkor —-föltétlenül eredeti lesz s önálló egyéniség.
Hogy lesz-e? Azt nem tudom megjósolni! De semmi okom sincs arra, hogy ne hi^yjein, hogy lesz.
Zsigmond zenetauár ur. 6. Ünnepi beszéd. Tartja Mautbner Ernő középső o. tac. 7. Ezer év után. melodráma Pósa L.-tól. Szavalja Rotter A. középső 0. t.. zongorán kiséri Schwarc Károly felső o. t. 3. Műkedvelő fotográfus. Rudnyáosky Gy. tói. Előadja Dukász Jenő középső o. t. 9. Magyar-tánc. Transcription Sterneck Zsigmondtól. Előadják hegedűn Szitár B. és Schischa H. középső o. t, zongorán kiséri Sterneck Zsigmond zenetanár ur. 10. Induló. Előadja az ifjúság énekkara.
A nagykanizsai izr. polgári és elemi iskola f. hó 8-án d. e. 8\'[, órakor koronázási emlékünnepet tart. Az ünuep sorrendje a következő: 1. Király-Hymous énekli a polgári iskolai ifjúság. 2. Unuepi beszéd. Kertész József tanártól. 3. Dobo Katica, Pásztor Árpádtól, szavalja Weisz Ella el. isk. IV. oszt. tan. 4. Őszi harmat után. Énekli a polg. isk. ifjúság. 5. A gólyához, Tompától szavalja Bettlheim Pál elemi isk IV. oszt tan. G. La der-niero Rose. Hegedűn előadják Morgenalern Dezső Neumann Frigyes tóig. isk. 111. oszt. tanulók. Zongorán kíséri Sterneck Zsigmond tanár. 7. Nemzeti ünnep Rudnyánszky Gyulától szavalja Weisz Oszkár polg. isk. IV. oszt taouló. S. llymnus énekli a polgári és elemi isk. ifjúság. 9. Ösztöndíjasok felolvasása. 10. Induló. Előadja az ifjúsági zenekar Sterneck Zs. tanár zongorakiséretével. (A zenekar tagjai: Havas Leó Fabró Győző, Morgeusiern Dezső, Neumaun Frigyes, Getz Viktor. Fietch József, Schossberger Ármin, Telemann Sándor, Király Béla, Rosenthal Gyula, l\'ollák Miksa, Weisz Aladár, Síréin Dezső) Vendégeket az iskola szívesen lát.
— Érie»l:úsek. A nagykanizsai róni. katholikus főgimnáziumban az évzáró vizsgálatok a következő sorrendben tartatnak meg: Junius 8 án d. e. \'], 11 \\ órakor a koronázás évfordulója alkalmából ünnepély lesz az intézet rajztermében. 11., 12-én magánvizsgálatok. 13., 14 és 16 án szóbeli érettségi vizsgálatok. 15-én d. u. 5 órakor tornaverseny. I 17-én vizsgálat a vallástanból. 18 án VII. oszt. német, latin és görög ny., VI. oszt. görög, latin és német ny, | V. oszt. történelem, magyar ny. és gör. pót!, irod. 19-én IV. oszt. történelem, magyar, német és latin ny., III. oszt. rajzoló geom., földrajz és számtan, II. oszt. latin és magyar ny. 20 án VII. oszt. politikai földrajz, magyar ny. és görög pótló irodalom. I A) latin és magyar nyelv, I. B) magyar és latin nyelv, 21-én VL oszt. terrn.-rajz, mennyiségtan, görög pótló rajz, V. oszt. görög pótló rajz, teron.-rajz, mennyiségtan, IV. oszt. mennyiségtan, rajzoló geom,, term.-rajz. 23-án III oszt. latin, magyar, német nyelv és történelem, II. oszt. számtan, földrajz, rajz. geom., term.-rajz, I. B) oszt. számtan, rajzoló geom., term.-rajz. földrajz. S4 én VII. oszt. mennyiséi:tan, természettan, gőrőg pótló rajz, VI. oszt. msgyar ny.. történelem, görög pólló irodalom, V. oszt. latin, görög és német nyelv, I. A) oszt. term.-rajz. rajz. geom., földrajz, számtan. 29-éu .Te Deum."
A nagykanizsai izr. hitközség által fontartott elemi, polgári és felső kereskedelmi iskola évzáró vizsgálatainak sorrendje az 1901|2-iki tanévben Juitius 13. d. ti. polg. I —IV. oszt. lestgyakorlat, 16., 17. és 18-áu f. ker/íll. oszt. érettségi szóbeli vizsgálatok, 191, d. e. f. ker. I. oszt. hittan, ker. ismeri, francia, német, magyar, II. oszt. jogi és közg. ism., könyvvitel, ker. számtan, mennyiségtan, történet, 20. d. e. f. ker. I. oszt. lör-téuet, földrajz, fizika, mennyiségtan, ker. számtan, II. oszt. hittan, francia, néruot, magyar, földrajz, áruiauiore\', polg. 1. oszt. az összes tantárgyakból, d u. II. oszt. az összes tantárgyakból. 21. ol. 1.1— IV. oszt. kézimunka-kiállítás, 22. d. e. el. I. I. oszt. az összes tantárgyakból, el. f. I. oszt. az összes tantárgyakból, polg. III. oszt. az összes tautárgyakból, 23. d. e. el. I. II. oszt. az összes tantárgyakból, ol f. II. oszt. az összes tantárgyakból, polg. IV. oszt. »z összes tautárgyakból. ének, polg. isk., 24. d. e. el. I. III. oszt. az összes tantárgyakból, ol f, III. oszt. az összes tantárgyakból\' polg. Írásbeli magánvizsgák, 25. d. el el. I. IV. oszt. az összes tautárgyakbó-és éoek, I. isk., el. f. IV. oszt. az összes tantárgyakból, 26. polg. szóbeli magán-vizBgák, 29. d. e. istentisztelet.
A nagykanizsai áll. el. népiskola I.. II. és III. igazgatósági kerületének 1901. — 1902-ik tanévi évzáró vizsgálatok sorrendje: Osztály vizsgálatok: I. igazgatói kerület. Junius hó 11. d. e. B) IV. fin osztály. 14. d. e. A) U. fiu osztály, 16. d. e. B) III. fiu osztály, 16. d. u. A) III. fiu osztály. 17. d. e. IV. leány osztály, 17. d. u. A) IV. fiu osztály, 18. d. e. 111. leány osztály, 19. d. e. II. leány osztály, 19. d. u. B) II. fiu osztály, 20. d. e. 1. leány osztály, 20. d. u. 1. fiu osztály.
II. igazgatói kerület Junius hó l-l- d. e. Rozgonyi-utcai II. fiu osztály, IC. d. e. Külső Telüki-uti I. leány osztály, 16. d. u. Belső Teleki-uti I. leány osztály, 17. d. e. Arany János-utcai I. leány osztály, 17. d. u. Arany János-utcai I. fiu osztály,
18. d. e. Eötvös téri I. fiu osztály, 18. d. u. Belső Teleki-uti 1 fiu osztály, 19. d. e. Rozgonyi-utcai II. leány osztály,
19. d. u. Belső Teleki-uti II leány osztály,
20. d. e. Belső Teleki-uti II fiu osztály.
20. d. u. Külső Toleki-uti III. leány osztály,
21. d. e. Rozgonyi-utcai III. leány osztály. 21. d. u. Eötvös-téri III. fiúosztály, 23. d. e. Rozgonyi-utcai IV. leány osztály, 23. d. u. Eötvös-téri IV. fiu osztály.
III. igazgatói kerüloL Junius hó II. d. e. közp. III fiu osztály. 14. d. e. kőzp.
IV. fiu osztály, 15. d. o. Ismétlő iskolán. 1G. d. e. Rác-utcai I. fiu osztály, 1G. d. u. Rác utcai I. leány osztály. 17. d. e. közp. III.—IV. leány osztály, 17. d. u. közp. II. leány osztály, 18. d. e. közp.
I. leány osztály, 19. d. e. közp. 1. fiu osztály, 19. a\\ u. közp II. fiu osztály, 22-én nói kézi-munka kiállítás. Az I. és
II. igazgatósági kerület leány-növendékei, nek kézimunkája a Kazincy-utcai iskolában ; a III. igazgatósági (kiskanizsai) kerület leány-növendékeinek kézi-munkája pedig a középponti iskolábau lesznek kiállilva. Junius 25-én magánvizsgálatok. 29 én hálaadó Istentisztelet és az értesítők kiosztása. A vizsgálatok d. e. 8- és d. u. 2 órakor kezdődnek pontosan.
A nagykanizsei m. kir. állami polgári fiu- és leányiskola nyilvános és magánvizsgálatainak sorrendje az 1901 — 1902. tanév végén. A polgári leányiskolában. Junius 16-áo (hétfő) d. e. 8-12. az 1 a) osztály vizsgálata, d. u. 5 órakor az I. a) és I. b) osztály tornavizsgálata, 17-én (kedd) d. e. 8—12. az I. b) osztály vizsgálata, d. u. 5 órakor a II. osztály tornavizsgálata, 18-án (szerda) d. e. S—12. a II. osztály vizsgálata, d. u. 2-6. «z I—II. osztályú magántanulók szóbeli vizsgálata, 19-én (csütörtök) d. e. 8 — 12. a III. osztály vizsgálata, d. u. 5 órakor a III—IV. osztály forna vizsgálata, 20-án (péntek) d. e. 8-12. a IV. osztály vizsgálata, d. u. 2—G. a 1X1—IV. osztályú magántanulók szóbeli viz_-gálat8, kézimunka-kiállítás\' junius IS., 19. és 20-án d. e. S -12-ig a rajzterembon, 29-én (vasárnap) d. e. 8—10.,Te Deum\' után a tanév bezárása. A polgári fiu-iskolábao. Junius 21-én (szombat) d. u. 5 órakor az I— IV. osztály tornavizsgálata és tornaverseny, 23-án (hétfő) d. e. ^8—12. az I. osztály vizsgálata, d. u. 2—6. az V. osztály vizsgálata, 24-én (kedd) d. e. 8 — 12. a II. osztály vizsgálata, d. u. 2— 5\'|2 a VI. osztály vizsgálata,
5\'[__G. a IV—VI. osztály énekviz.fgilata,
25-éu (szerda) d. e. 8 — 12 a III. osztály vizsgálata, d. u. 2—6. az I-IH. osztályú magáutanulók szóbeli vizsgálata, 26-án (csütörtök) d. e. 8 — 12. a IV. osztály vizsgálata, d. u. szünet, 27-én (péntek) d. e. 8—12. a IV—VI. osztályú magántanulók Írásbeli vizsgálata, d. u. 2 — 6. a IV—VI. osztályú magántanulók szóbeli vizsgálata, 29 én (vasárnap) d. e. 8—10. ,Te Deum" után a tanév bezárása. A nyilvános vizsgálatokra a t. szülőket, tanügybarátokat és érdeklődőket tisztelettel megbivja az igazgatóság.
— Uj emeleti kávéház. Finomult élvezetekben oly szegény városunk oly társalgóhelyiséggel szaporodik, mely a legkényesebb ízlésnek is megfelelhet: ez a helyiség a Központi kávéház nlső emeleti kávéháza. Képtárak, muzeumok reudelkezésűukre nincsenek. Allaudó színháznak is hiján vagyunk, ha volna is, nem volna neki közönsége. Kávéházakban sincs hiányunk, de olyan kávéházunk eddig nem volt, mely kényelem tekintetében pőtolUvolnaazOtthoot, összpontosított
volna társadalmat, mely nom exkluzív, ahol mindenki azon a jogon is jól érezheti magát, hogyha befizeti a piccolója vagy
fagylaltja árát Emellett Kardos uj kávéháza látványosság is. Szép barokk stílben díszített hét ablakos terem, mellékhelyiségekkel, társalgóval, kártya és billiárdteremmel. Helyet ad a kártyázónak ép ugy mint a társalgónak és nom kételkedünk benne, hogy a kávéházat látogató közönség örömmel fogja felkarolni a vállalkozó törekvését.
— Hirdetmény. Az Egyptomba címzett élelmicikkeket, nevezetesen apró vadat és hentesárukat tartalmazó postacsomagok soron kívül való vámkezelése érdekében a legújabb rendelkezések szerint szükséges, hogy a nemzetközi postai csomagokhoz tartozó okmányok (szállítólevelek és vámnyilatkozatok) francin nyelven állíttassanak ki. Ennek elmulasztásaacsornsgok
vámkezelést késlelteti, a mi az átu megromlását vonhatja maga után. Sopron, 1902. évi junius hó 1-éu. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
CSÉPLŐSÉP.
Egy Clayton és Schutllcworl fele jó karban lévő 8 lóercju cséplő garnitúra olcsón eladó. —• Hol ? Megmondja a kiadóhivatal.
TÖRVÉNYSZÉK.
EskUdtszeki targyalások.
Törvényszékünknél az. esküdtbíróság , működésének juniusi időszaka 2-án kezdődött E napon Kotsiber János állt a bíróság előtt azzal vádolva, hogy gazda-I jának. Nink József korpavári lakósnak pajtáját felgyújtotta, ami által 4 ház, 1G gazdasági épület és sok termény elégett, mintegy 16000 korona értékben. | A tárgyalást Tóth László törvényszéki elnök vezette. Birák voltak dr. Neusiedler ■ Antal és dr. Éöri Szabó Jenő, jegyző Samuely Ottó. A vádat dr. Orosdv Lajos kir. ügyész képviselte, a vádlottat dr Bród Tivadar védte. Az esklldtrk a vádlottat gyújtogatás ban mondták ki bűnösnek és ennek alapján ót a törvényszék jogerősen 7 évi fegyházra\' ítélte.
A második nap.
A második napi tárgyalást vezette Mikoss Géza kir. táblai biró. Közvádló volt dr. Orosdy Lajos kir. ügyész, védők dr. Benczik Ferenc és dr. Weisz Lsjo?. A Vádlottak Kolompár József és Jancsi cigánygyerekek voltak, s bűnük az volt, liogv Horváth Erzsébetet a szeutpétoruri erdőben megtámadták, fejszével ütöiték, 3 10 koronát elraboltak tőle. A tárgyalás folyamán csak a sértett szolgáltatott terhelő bizonyítékot, do mert egyébb tanúi a cselekménynek nem voltak, az esküdtek verdiktje felmentő volt.
A harmadik nap.
Iiju Grabant Ferenc bajcsai lakósl, aki mostohája miatt állaodóao civako-dásban élt apjával, a kir. törvszék mint esküdtbíróság a f. Iió 4 én lefolytatott főtárgyaláson három évi fegyházra Ítélte azért mert apját, id. Grabant Ferencet 1902. április bő 21-én ölésre irányuló, de nem előro megfontolt szándékkal egy uégyágu vasvillával több helyen megsebezte, de meg nem ölte, mert atyja elmenekült. — Dr. Orosdy Lajos kir. ügyész az Ítéletben megnyugodott, Remete Géza védőügyvéd semmiségi panaszt jelentelt be.
Uskay Tivadar bűnügye.
F. hó 5 én kezdte tárgyalni a nagykanizsai kir. törvényszék Laskay Tivadar egykor gazdag keszthelyi fakereskedőnek bűnügyét Laskayt a kir. ügyészség saját gyermekcin elkövetett két rendbeli gyilkossággal vádolja. A vádirat ellen a vádlott kifogást nem tett. Ez a maga nemében páratlan bűneset a következő:
A mu:t év junius 10. napján a keszthelyi járásbiróhoz, Gőt2 Ferenchez névtelen feljelentés érkezett hogy Laskay Tivadar fiát Ferencet megmérgezte és loányának Margitnak életét is méreggel akarja kioltani. 1901. junius 2l-én a névtelen levélíró vádját határozott formában megismételte, mire a keBilhelyi kir. járásbíróság mindkét levelet ugyanazon év junius 26-ik napján a nagy kanizsai kir. ügyészséghoz tette át A
„Henneberg-selyem"
fekete, fehér és színei 60 kr. tói H írt 65 kr..ig. Sima, liroiott, kockíiott, minlizott dam««-tok atb. (ca. 240 kolönféle minőségű és 2000 színben, mintíbxn.)
Menyasszony .selyem 65 kr.-tól 14 frt. 65 kr.lS.-foalard mlaiizolt 66 kr..t6l 3 <rl. 65 kr Selyem-damasztok 65. . H . 65 . Bili-selyem 60 , 14 , 6o .
S -biutr. rabinként 8 frt 85 kr. 42 , 75 » ISeljem-gronadinok 80 . 7 , 66 . méterenként porló és köluégmeolesen hísho«s«illitTa. — Minták azonnal koldetnek, keltés lexúlportó Sttycba.
HENNEBERG G., seiyeraaros, Zürichben o. «.-■*.
i^r Melléklet a „Zalai KSzlöny 1902. évi juntus hó 7-iki 23-ik számához.
XIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
(éDvállás ekkor az volt. hogy a II éves Laskay Ferenc 32 napi kínlódás után 1901. május 11-éu ; a 7 éves kis Margit június 15-én hányással járó görcsök közt kimúlt. A kezelő orvosok akkor gfimős ,. agyhártya gyulladást állapitoltak meg, mint a halál okát. Dr. Orosdy Lajos kir. ügyész a vizsgálatot juniua 28 án indította meg, a két gyermek hullája eshuillállatott és Laskay Ferenc hullájából 1147 gr., a kis Margil hullájából pedig 831 gr. küldetett tueg az országos bírósági vegyésznek dr. Foiletár Lajosnak. Az országos bírósági vegyész Ferenc hullarészében 2;1 milligrammnak megfelelő arzensavat, Margit hullárészében azouban 4 í\'5 milligramm arzensavnak megfelelő mennyiségi! mérget talált.
J,:iskay Tivadart erre 1901. julius 17-éi] letartóztatták, Laskay a vizsgálat folyamán tagadta a terhére róll bűncselekményt ; azzal védekezett, hogy a kezelő orvosok gümős agyhártjafobbot állapítottak meg, ha pedig ar*en*av volt a kisdedek testében, azt csak valamelyik ellensége adhatta be a gyermekeknek. De o m-g van győződve, hogy a gyermekek az anyjuktól örökölt gümőkóros betegségbon haltuk meg.
Túli József, inas Lsskay Ernőnél, a vádlóit bátyjánál azonban a vizsgálat folyamán azt vallotta, ho^y a vádlott őt rábírni igyekezett arra, hogy főnőkétől, aki fiiszerkereskedő. lopjon patkánymérget. Seemann urad. álJat-praepuratortól ia ismételten kért arzeuikumot. Mikor pedig Scemaitu felesége a kis Ferenc betegsége alatt a/ atyát szemrehányásokkal illette, hogy miért hanyagolja el liát, a vádlott azt felelte: Már ugy sem tart sokáig, ismét nősülni fogok és elveszem egy volt szolgübiróoak özvegyét. Dr. Moyzer György kezelő orvos azt vallotta, hogy a kis Laskny Ferenc folyton hányt, de az apa őt hamis adatokkal megtévesztette, mert a kórkép is napról-napra változott és az arzemkum-mérgezés (üueteit ő később csak abban vélte megállapíthatni, hogy a íiu lábszárizinai mog voltak bénulva, de a betegséget ő gümős agyhárlyalobb-nak minősítette. A kis Margit halála rövid haláltusa után következett be. Mindkét gyermek kőrtüueteíből Laskay minilaf.okat titkolta az orvos elölt, mélyekből a mérgezés tllricteit meg fehntett volna Kilapítani.
Az idősebb fia betegségének tartama alatt a kis Margit elhunyt anyja testvérénél volt. Alig hogy visszatért a kis leány atyja házához, az leányának keserű izil befőttet és keserű vizet adott be. /Mint a kis Feri, mint Margit sokszor panaszkodtak Udvar; Mari esel.édleánynak, hogy apjuk utálatos iz\'ü befőttet és vizet ad nekik és ettől vannak ók olyan rosszul. Különösen a kis Margit panaszkodott, hogv apja ronda port is fuj az o\'rrába. 1901. június C-áo betegedett meg a leány, junius 15 érj panaszkodott, hogy nagyon rosszul érzi magát és ezekkel a szavakkal: „anyám, anvám mindjárt megyek én is* kia\'dta lelkét.
Gyermekeinek gyors egymásutánban bekövetkezett halálát Laskay azzal iye-kezett kimagyarázni, hogy ők anyjuktól örökölték bajukat, anyjuk is gllmókórbati halt meg; de az igazságügyi orvosi tanács megállapította, hogy a holttestekben sem az első, sem a második boncolás alkalmával semmiféle gümőkóros megbetegedésnek semmiféle nyomát nem találta.
Laskay kél gyermeke halála után semmiféle bánatot nem mutatott, sőt ■ kártyavetés alkalmával azt hangoztatta, I hogy a kártya azt mondja, hogy har- í madtk, de életben maradt fia, Jancsika is nemsokára el fog pusztulni.
Laskay rémes cselekedetének (itkos rugója szeretete eSJ vagyonos özvegy asszonyhoz Hermann Antóniához lehetett, akinek kezét meg is kérte ismételten, de mindenkor elulasitutott. Laskay egész vagyonát odaígérte az asszonynak monngnak, de az özvegy ezt az ajánlatot sem fogadta el, azt mondván hogy Laskay gyermekei egykor azzal íog)ak őt vádolni, hogy vagyonukat elharácsolta. Ezért kellett a gyermekeknek pusztultok, mert ők akadályozták meg látszólag Laskay házasságát. A kétrendbeli gyilkosság vádja miatt ül törvényt Laskay felett a nagykanizsai kir. torvényszék.
A tárgyalást Tóth László, kir. törvényszéki elnök vezeti, szavazóbirák dr. ZZ r,^\' és Sándor.
S I? ! • Era5 A Tád<" <ir. Orosdy L»l°s kir. ügyész képviseli.
Esküdtek: Zakál Henrik, Szommer Ignác, Oeeterreicher Bernát, Forster Ferenc, Kövesdi Kálmán, Wucskics János, Soós Pongrác, dr. Hajós Ferenc, báró Brezovics Viktor, Bruoner Lajos, Hofi-mann Béla, C-ompesz Kálmán. Pótesküdtek: Literáty István, Heimler József, Hajdinyák János.
A tárgyalás megnyitása után Orosz-váry védőügyvéd semmiségi panaszt jelent be, mert az eiküdtszék meg-alakulásnál a tanuk jelen voltak, holott ezt a perrendtartás tiltja. A vádirat felolvasása után kihallgatják Laskayt. Magas, erős ember a vádlott, az egy esztendei izgalom nvoiua nem látszik meg arcán, 48 éves, vagyonos ember. Azt ralija, hogy feleségét, valamint 3 édes és egy mostohagyermekét a rajongásig szerette, gyermekeit ő nem ölte meg, a ártstla □(ifik tudja ma^át. Kele.séfiO 1899. december 9-én halt el, reá körülbelül egy évre Feri fia, aztáo 1 hó múlva Margit leánya; neje betegsége alatt Morelli professzornál volt Budapesten Feri fiával, 8 a tanár fiáu is tuberkulózist észlelt. Mindkét eyermeke ebbeu halt el. A vádlott kihallgatása után a tanúkihallgatás következett.
Hohi itnre keszthelyi iskolai igazgató, az első tanú szerint Laskay szerelő és \' gondos atya, mert nagyon gyakran kérdezősködött tóle aziránt, hogy gyermekei hogyan viselik magukat és jól (anulnak-e. I Garai, Vcsei István és őzv. Nagy Pálné I tanuk vallják, hogv Laskay nagyon szerelmes volt özv. Hsrmanu Vincénébe, 20000 írt. értékű vagyont akart ráíratni^ ha nejévé lesz, füt-lát megmozgatott, hogy az asszonyt reábirja a házasságra. Ozv. Hermáim Vincéné vallja, ho^y Laskay személye iránti ellenszenvből nem ment hozzá, oz; többször is kijelentette Lískaynak, s megmondta neki, hogyha már nejévé lenne is, akkor is azért, hogy 3 gyermeke ne legyen anyátlan. Laskay késznek nyilatkozott vagyonát ráíratni, azonban ő ezt nem fogadta el, nehogy gyermekei idővel szemrehányásokkal illessék, mire azt felelte Lsskay, hogy a gyermekek az anyjuktól öröklött tuberkulózistól ugy is el fognak pusztulni hamarosan.
Bozó Géza gyógyszerész könyveiből és jegyzetoiböl megállapította, hogy I,as-kaynak soha. hanem Seemannak, — aki Laskaynál lakolt — adott receptre egyszer 50 gr. arzonikumot, a 4 gramm arzenikumra nézve, mely az 50 grammos üvegcséből hiányzik, kijelenti, hogy az elkallódhatott, akkor, midőn hozzá hozlak az üvegcsét azon céiból, hogy annak tartalmát megállapítsa, vagy a vegy-elemezés alkalmával is elkallódhatott.
Következik Morelli budapesti professzor kihallgatása, kinél Laskay uejévol és gyermekével megjelent, hogy őket általa kezeltesse; a finn tuberkulózis jelit nem állapította meg és kizártnak tartja, hogy a gyermekek ezen bajt anyjuktól örökölték volna ; ekkor behívták Lsskay-nak 18 éves mostoha és 5—6 éves Jancsika fiát; a kis fiu odaszaladt atyjához, kezet csókolt neki, azután a nyakába borult és az arcát csókolgatta; atyja :;icgölelte fiát és több másodpercig alja és fiu egymást átölelve tartották, ami:. a hslgatóságot a könnyekig meghatotta. A íiut a törvényszéki orvosok dr. Szigeti,, a dr. Szekeres, a védelem részéről dr. SchTvarc. a még a professzor tanú a tárgyalás folyama alatt ujhól megvizsgálták, s véleményük az, hogy a fiu ogészséges. Seemann főerdész azt vallja, hogy lőlo Laskay kért arzént, de nom adott neki. Mikor később — Keszthelyről való távozása után — Laskay dolgáról hallott, mondta is Pesten Vörös Sándornak, kit szintén Keszthelyről ismert, mennyire örül, hogy mikor tőle kért, nem adott mérget Laskayuak. Vörös ezt megerősíti. Különben azt vallja még Seemann, hogy Laskay gyermekeit nagyou szerette. Délután folytatták a tann-kihallgatást.
Különöseu terhetően vallottak a vád-. loltra nézve a délután folyamán Seemann Sándorilé és Tuly József. Laskay Ernőnek, a vádlott testvérének inasa. Ezek szerint Laskay mindenáron patkánymérget akart szerezni, de tőlük nem kapott. Egyébbkéot SeBmanné is azt állítja, hogy Laskay szerette gyermekeit, « hogy nőcselédet nem tartott a háznál,\' s elküldte azt is, aki nála volt, azért tette, mert azok rosszul bántak a gyermekekkel, s egyenesen a tanú tanácsára mellőzte őket. A keszthelyi orvosok, s különösen a kezelőorvosnak; dr. Mojzer Györgynek vallomása következett ezután. Az orvosnak Laskay mindig azt mondta a Feri gyerek betegsége idejében, hogy a fiu folyton háuy, s székrekedése van. Bármennyi hashajtót irt is, a vádlott
bemondása szerint eredménytelen volt. Míöthogy pedig az arzenmérgezésnek legelső symptomája az egyidejű hányás és hasmenés, nem következtethetett arzenmérgezésro. A kis Margitot som ez ellen kezelte, habár már akkor megérkezett a járásbirólinz a névtelen levél a fiu mcgmérgezcséről. A töobi keszthelyi orvosok vallomása semmi lényegeset sem tartalmazott. Az orvosok után Takáts csendőrőrmester tanúskodott, aki nagy buzgalmában a vizsgalat egész lefolyását el akarta beszélői, azonban dr. íiavas védő heves közbtszólására az elnök lefújta. Ujat egyébbkéot nem mondott. Az ő kihallgatásával a csütörtök délutáni tárgyalás 5 órakor véget érr.
Péntek délelőtt beborult a/, ég Liskay felett. Nagyon terhoiő vallomások hangzottak el, s meglátszott a vádlotton a hatás. Kitűnt, hogy Laskay uton-utfélen hangoztatta, hogy gyermekei hamarosan elhalnak az anyjuktól örökölt bajban. Mondta ezt Szalay Viktóriának, ki nála cseléd volt, Zriuyi József napszámosnak, Braun bábaasszonynak, vyfársáo.ik Tóth Imrének. Baudiích Ernőnek és majdnem minden tanúnak. A legterhelőbben vallott Holla Józsefné, aki azt állirja, hogy a Feri fiu paDa^kodott neki az apjára, mert ez valami keserűséggel etoti. Hallotta egyszer Margitka sikoltása\', 8 kérdezvén effelöl a vádlottat, ez azt felelte, hogy a kis lány sebes orrút puderozta. Mikor Ferike temetéséről haza mentek. Laskay kártyát vetett, s azt mondta, rosszat jósol a kártya, mert l halál lesz megint a házDál. A kis Jam | (a vádlottnak még élő harmadik fia) em.\'i-| tette a tanúnak, hogy apja egyszer biz-i tatta, feküdjék csak le szépen, ő is meg | fog halni, 8 hárman lesznek mama mellett kis angyalok, fírdeses volt Baudnch Ernő nyug. gazdatiszt vallomása, aki azt vallja, hogy ő — mikor a kis Margitot halálos ágyán látta — mnr akkor lehetségesnek tartotta az arzenmérgerést, mert a halott arcán semmiféle elváltozást sem lehetett észlelni, üde, piros volt az, s azt, miut gazdász tudja, hogy az élő szervezet arzénnel praeparálva konzerválódik. A vádlott vőtársa, Tóth Imre, kinél a kia lá«y nevelkedett, azt vallja, ho^y az egészséges volt mindig, do valahányszor apjától a látogatóból hazajött, hányt. Azt, hogy a gyermokek c<ak attól az ételtől hánytak, amit apjuktól kaptak, bizouyitja Baudischné vallomása, ak) vallja, hogy attói a barack-befőttől, amit ő adott nekik, nem hánytak, ellenben Caák Árpád keszthelyi szolgabíró vallomása szerint, a vádlott valahányszor inni adott a gyermekeknek — egy csorba-szájú üvegből itatta őket — mindig hánytak néhány porc múlva. Csák szolgabíró vallomása különösen terhelő a vádlottra. Előtte is felhozta Laskay gyermekei korai halálát, sőt a kis íiu halála előtt 2 héttel már azt mondta neki, hogy a salont majd ki fogja üriteui és ott fogja majd felállítani a ravatalt. Azt vallja, hogy özr. Hermanné elbeszélte neki, hogy midőn a vádlott a kezét kérte, s 20000 frt. móring Hdására késznek uyilatkozott, azzal kosarazta ki, hogy ő nem akar árvák pénzén férjhez jutni, mire a vádlott azt felelte, hogy a gyerekek ugy is el fognak hamarosan pusztulni. Zrinvi József szerint volt a fiúnak hasmenése, Bolla József a kocsis szintén azt vallja, hogy hismenése volt a fiúnak, s Laskay vele rejtette el a piszkos ruhát, de hogy az hova tünt az árnyék-székből, azt nem tudja. A tanuk mind azt vallják továbbá, hogy a vádlott Imában nem volt patkány, hogy a gyermekek mind egészségesek voltak, de viszont azt is megerősítik, hogy a vádlott jól bánt a gyermekeivel. A tárgyalás folyik.
Szcrkcjszlösdff : J>r. kilUlnyi Henrik, felelős sxerkesztő. Kiadó: Jfj. Wajdits József.
VEGYES.
— Fényképező készületek dlletánsok számára. Miudonkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki által könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljak a* 1854 év óta fenülló különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll C8. és kir. udv. sxáliitó Bérs Tnclaucben 9. céget s ennek illusztrál árjegyzékének átnézését, mely kívánatra ingyen küldetik meg.
N y i 111 é r
Az c ror»t_ alatt közlöttekért nem vállal felolösséjret a szerkesztíiíéjr
Mig a legutóbbi illókig egyetlen víz sem volt egészen biztosan adagolható a vérköpésben, szívbajban és aszthraában szenvedő emberok-ii»-k. az ujabb kísérletekből kiderült, hogy ilyeneknek egyedül a
„MARGIT4!
GYÓGYFORRÁS
MARGITTELEP, Bcregmegye. I
__ \' 2
ym^mammammmmmummmmmmm
vi?,«» aj;i::IutOs fogyasztásra, a mely <\'zY\'k ini\'lbMt nemcsak a húgyszervek betegségeiben a legjobb víz, hanem a Irskitünóbb borvíz s enyhén sós ize miatt mindenki, még a h\'gkisi-bb gvüniK\'kek is a legszivcsel) ben veszik magukhoz a gyomor és légcső hurutos mi-gheu-gedésitinél.
Országos főraktár:
ÉDESKÜTY L. BUDAPESTEN.
cs. és k. udv. szállitó.
-- Afványvlz-nagykft eskodó _
Kapható mindenütt.
1902. JUNIUS 7-éb.
MATTONI ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE
gyógyhely Budapest (Budán), Idény április hó 15-tól október hó 15-ig
Kiváló Ryógyhatássíil bír
nöi bajokban és altesti bántalmakban.
Rendelő orvos dr. POLGÁR EMIL. Egészséges fekvés.Jutányos lakások Jó vendéglő Vlllamofl\'vasúti összeköttetés a fővárossal.
— A sokszor előforduló védjegy hamisításoknál, íxülcségcs s jejjyck vnI6iii>hgara Ügyelni. A hirdetésekben lcnyonioic védjegye a Ber-gűr-félo orvosi és gyögyszappanoknak minden csomagolásiul, címképen, c> a • gún is elúi kell foninlui. - Ui.in-xalok vjsszaiilfiyimndók, niiujisi csak a valódiaknak mir 30 év úla fOr- > galondi.-in lévő Bergcr-féle szap- * panoknak G. Hcll & Co-tol v.m a rc£ös:nen é$ kipróbált hatásuk. Minden szappanon sajt van a* itt terajiolt vé«l;cgy. (Jyógy-tárakbnn kap]ia(t>.
HIRDETÉSEK. TŰZKÁR ELLEN,
épületeket, takarmánykészlcteket fel-szerelíseküi ós bútorokat
JÉGKÁR ELLEN,
takarminynüvényeket, gabonákat, szőlőt stb. csakis a .Gazdák Biztosító Szövetkezeté"-nél biztosítsunk a legkedvezőbb feltételeinél fogva. Ezen szövetkezetnél az ílzleli nyereség, a biztosítóknak visszatéríttetik. Bővebb felvilágosítást nyújt esetleg biztosításukat elfogad a képviselőség Nagykanizsán Sugár-ut, 18. sz. alatt.
HIRDETÉSEK.
felvétetnek e lap |
kiadóhivatalában.
Dr. Grimm Vasul.illom.is N.-fcnoizsától \' y ó g y - és44™*\'45"" viagyógy-mödok, czánsavas és villa.
vizgyógyinté- „yos. k4tceiiás fo^sk
ZCtC MiírsíkcH -ir:.\'-..
SaTajmBC?-:^1:
Sepron-megyo. n, -^A.-^.-ii.y
Vene, IinKyhőlj-ai;, hugydara és a köszréuybúntalmaií ellen, toviíbbán légzó éa emraztisl szervek Jmrntos b.intalmainál, orvosi tekintélyek által a Lltbion-forrás
SALVATOR
slfcorrel rendelve lesz. Hu«yliaj tó h at á8 n !
Kellemes izől | ^ Köddjcd müimő
Kap b a tó Asváiiyvizk<;reskedé3ekben és
gyógyszertárakban. A Salvator-forria igazgatósága Kperjescn
Schalck Henrik
? H J RD ETESf 1R ODAJA
| Becs, L Wolizeile II, Tolösziüt es I. emelet
Alapíttatott 1S73 S Telephon 809. j A cs k. póstatakaríkpéoztár Clcaring-szám-
lája S04. 316.
Egy a közjót, illetőleg még mindig keresett, ismert gjógys/.er gyógy-erftjéről a kővetkező hálanyilatkozat B\'/.ól legékoaebbeo:
Bizonyítvány. — Alulirt köszönetet mond ft Wilbelai Fcrcoc gyógyszerész úrtól Ncuökirchen Bécs molett í^ért » pósta utjAo kapott Wilhclm-félc antiarthritikus és antirbeumfttitcus teát. Es teljes hatást gyakorolt, és pedig midőn a felét elhasználtam, körülbelül S nap után csillapodott az a borzasstó rheuma-tikus tájdalom, mely a bal csípőm és lábamban volt, s mely már majdnem 3 hónapig tartott, álmatlan éjjcloket okozott és minden orvosi szernek dacolt, ugy hogy ét az ágyot elhagyhattam s házi teendőimet végezhettem. Minden ily betegségben szenvedőnek ajánlom eren olcsó és hatásos Wilhelm Ferenc gyógyszerész ur Keunkircbeu - Bécs mellett vértisztitó teáját.
Tisztelettel Hubor Barbara asszonyi „zum Rőssli,"
Aesch Ncstenbach, Kantiu Zürich.
Schweiz, 1901. február hó 10
ajánlja magát hirdetési megbízások gyors és olosó elintézésére bel-é$ külföldi újságok részére.
. Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, árszabások díjmentesen. : Legújabb nagy hirlap-árjegyzék hirdetőknek ingyen és bérmentve.
j Saját gyűjteményes-hirdető
rovat a
„Nme freic Prfüt" es „Seiies \\Yr. Tagblatt"
^ hírlapokban mindeanemft hirdetés részére, • mint: Adás-vételi közlések minden iizlet-; ágnak, Tars, képviseleti, ügynöki, állást-kere8ö, ajánlati hirdetések stb.
BlOMl
r
XI,I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. JUNIÜS 7-én.

1936]tk 902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közbirré teszi, hogy a délzalai takarékpénztár részvénytársaság vhsjtató-nak Fodor Ferenc bognár-menter nagykanizsai lakós Thajtáat szenvedett elleni 700 kor. töke, ennek 1900. december 30-től járó 8"[„ kamatai, a lejárt kamatok Sí, kés. kamatai, Si kor. 60 fill. per, 27 kor. 00 fill. óhajtás kérelmi, 30 kor. 90 fill. árverés kérelmi, ugy Bayer Gyula vendéglős nagykanizsai lakós vhajtatónak u. azon vhajtást szenvedett elleni 1260 kor. tőke, ennek 1901. augusztus 16-tól járó 6°/, kamatai, 43 kor. 30 fill. peri, 29 kor. 30 fill. vhajtás kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhoz tartozó s a sárszegi 22 8z. tkben f 45 hrsz. a. felvett s 528 koronára becsült ház, udvar, kert éa rét, — u. azon tkbon f 62 hrsz. alatt felvett a 222 koronára becsült kert alatti erdő, — u. azon tkben f 70 hrsz. alatt s 726 koronára becsült alsó mezői szántóföld, — végre u. a. tkben f 126 hrsz. alatt felvett s 466 koronára becsült Anna-hegyi szőlő
1902. évi julius hó 2. napján d. e. 9 óraícor
Sárszeg község házánál Simon Gábor és dr. Píosszer István felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi márc. hó 22. napján.
!662]tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tBzék mim tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. jbiróság 1901. ö 112|5. sz. végzéssel néb. Fehér István, hagyatéki ügyében a végrehajtási árverés joghatályával elrendelt önkéntes árverés folytán a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a galamboki 431. az. tkben felvett A f 318/b hrsz. 173. népsorsz. ház, udvar és kertnek Fehér Istvánt illetett 480 koronára becsült felerésze, valamint az oltani 904. sz. tkben Fehér István tulajdonául felvett A t 1778|b hrsz. öreghegyi szőlő és A t 1779. hrsz. öreghegyi szőlő és kaszáló pincével 1924 korona becsértékben
1902. évi jnnius hó 28. napjait d. e 10 órakor
Galambok községházánál hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°[o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leteuni.
Nagvkanizsáo, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál. 1902. évi márc. hó 15. napján.
IfK,----------- -
Friss
Iiijl Májusi sajtit
az elismert legjobb minőségben ajánl
MAKOVICKY PÉTER
aajtgyára Liptö-Rdzsahegyen. Minden csemege kereskedésben kapható.
Jó ós olcsó órák, 3
éri jóttállisial porát Törőknek
KONRÁD JÁNOS
óragyár* arany, ezüst és ékszar árak szallltó-hiza 8RÖX (Csehország) Jó nickol-rem-ór» trt 8.75. Valódi ezOst-rem.-óra frt. 5.80. Valódi ezQst Hoc írt. 1. 20.
Nickel ébresztő óra ftL 1.95. Cégem x cs. 6a k. birodalmi címerrel tan kitQatetre, számtalan arany, ezüst kiállítási érem valamint csernyi elismo-rő-lcTél ran birtokomba. N»87 képes ir\'jCgjzéVH ingyen ésbérm.
\\í \\í
M
A Rlchtor-féle
llnlment. Caps. eow.
Horgony-Paln-Expeller
egy rőgi kipróbált hiziiuer, a molv már (óbb mint 33 év óta mog-bi/.liatóbedorzsölwifil alkalmaz tátik kömtsjcél. ctútil ós Bt(hiUtetkatl. Illtés. Silinyabb utánzatok miatt btívásáriisloróvatosak lo-gyúnk és csakis eredeti üvegeket dobozokbao a,.8ar j»(y" vódjegygyol ós a..RlcHer"czóöógyiéssel fogadjunk el. — SO f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a legtöbb gvój:vj»zertárb»n kapható. Főraktár: Török Jóxael gyógyszerésznél Budapesten. ry*
Richter F. Ad. és társa,
<«iti. r* Vlf. vdr«rl «i»lllejk. II I Rudolatodt. IAX
fi
Régi hírneves kénfürdö Horvátországban.
Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
■VojjrelemeiTO Prof. Br. Lodwlfr odr. tandcios Utal 18M.
58 fok Celsim meleg fotria, » kín itupnldc feltllmulbautlan b»ti« van ijom í« ízület rheüms, iiQlet betegiégck, gjnllidkios (l ciontlíréii omehuiMUok, köaxvíny, neartlgikns bántalmak, toiot iichia* Itb. n5i btjok, bír- éá- titko, bíteg-sígok, idolt tciebajok, búlyaghurat, gírrélykór, angolkór, ólon bigany mírge-xttekaél atb. atb.
1YÓKURA, garat, gége, mell, míj, gyomor- <« bólbajoknll, aranyírnö. ttb.
^r^Sj ViSianyosság. — Massage, fij----
Gyógyintézet minden kinynle»mel. Hegji. vlzvizstík, Hld»jvil korák uhaayayal Xneipp szerint, ofíez éven it nyitva
Idény lartatn mfgm I-t51 október l-ig. — Pompia nagy park, terjed.lmei íltetvé-nyek, szép kir&ndnl&sok. — Állandó aenekar, a xigríbi kir. operabíl tagjaiból. — Zene- ós Unceitólyok atb.
A varaiad-toplicai UlomUon naponu tinaakocal rirja a vendégeket.
Külön fogatok ii rendelkezésre állanak, de ezek odaÁUittaa előbb a fQrdó Inti-zSaégnél megrendelendő.
Orvoai tudakozódásokat a fordóorros Dr. LONQHINO A. ad.
Proitpeklusokat bro/ichurAktit ínffl/en íji bérmentve küld.
A FÜRDŐ IGAZGATÓSÁS.
cooccocxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tavaszi és nyári idény 1902.
Valódi Brünni szövetek
Egy coupon 3.10 m*ter, teljea ur| ruhát. (kabát, nadrág ét mellény) caak trt 2.76, 3.70, 4.80 jó / y n »
minősegü 1 lalUul
ftrt 6—6.00 jobb ) gwanin
ftt 7.7ő finomabb S »J"J\'JM
frt 8.65 legfinomabb / SZÖYlt frt 10.— kiváló finom \\ Egy coupon fekete szalon ruhához 10 trí, további felöltő szövetek, turista daróc, legfinomabb kammgarnok stb. gyári árakon szctküld a tisztességes cs lelkiismeretesnek ismert posztógyiri raktár:
Siegel Imhof Brünnben.
Min tik Ingjon ós bérmontv®.Mlji-tiuix érinti »x411itA«6rtk«x®»kodv®.
A magánvevő előnyei szöveteket közvetlen rendelni a gyári helyről, igen nagyok.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj talMminyu orvo»igut, mely at elvcsrteU eröt újra meghoita, Próbacsomagot * egy síit oldalas könyvet pouin, jól becsomagolva, ingyen kapjik mindaxoV: a kik <rte irnak. Ht a legbi-mulatraméhúbb csodaorvossig, mely megmentett epreket, a kik fiatalkori klbigisok folytin nemi bajokban, «if»li*bcn, valamint elvesiitett fíxficrö-l»en szenvednek. Er oVbOl elhatározta az intézet, hoRY<i*Í>Y ingyen orvosigot magyarizö könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. tízzel a hizior-vossiggal a baj otthon gyögyithatö, » mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi elgyöngQlésben.vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyithatjik magukat. Ez a gyógyszer közvctetlenül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés .szükséges csodálatos eredmény«>\'«l gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öieg, fiatal egyaránt Írhat Slato Medical Institutnak az alant jelzett cimrc, a honnan a csomagot rögtön elküldik. A* intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel egyiUt. Írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical Institute, 17 Elektron ltuilding, Kort Wayne, Ind. Amerika
A levelek mindig bérmentesitendök.
Legfinomabb és táplálóbb leveskivonat é» jóira ételpötlék
sitogen.
Feliilmul tudományos vcgyvizsgilat szerint minden hus-kivonatot, leves, fűszer s hasonlókat jó Íz és táp erőben és
fele oly olcsó. A. Sitogen-kivonat társaság autztria
gyarországi képviselője: Hoffmann S. Budapest, VIII. Nipaxli ház-utca 38.
Kapható minden gyógytár, drogueria, csemege és gyarmatáru kereskedésben. MinUköcsög 66 gr. I kor.Mlnt*-űvegje 15 gr. 60 f.

nélkülözhetlen háziszer. Kapható mindenütt.
a Duna mellett
elrilUl tolje« malom bercndezéieket, áuUkitiíokat, minden rendizer é« tcrjedolemboa gyárt 6t aztílil:
HiBflWMékakat minden nagyíAfbanéimia5»ég-beo, tösQöröatía é» por-cel.Aa heugewkkel.
Franola malomköreket legjobb minöi6gben ét malomjáratokat, gabo-na-o»ztAlyoz6 hengereket és fejkoptatókat saját rendaxerüekot.
Konkílyválasztó, Eure-
■ ka. Tararek, liutke-verő gépek, dara és gőx-tis«Utógé»ek, elevátorok és szállitó-csigák, tr»nsxmiui6k, tengely-
XömörSntésörostélyok
igyak, perselyek. 8ell»-r és gyQrOkenés rendize-rfleket.
Gazdasági Halnak kézi és jirgAoy hajtásra. Turbinák és rizikere-kek, keret, kör ei stal lagfOrészek, fagyalnló és csisiológépek kitörőkkel és zozé-gépek mindennemQ érc tt kova, bazalt, mészkő, ebt-motte és gipsz réixére. Mbtd««féla azSrko fémőntéa saját és Ids-gea aodollek óa rajzok szerlit.
stb
Tytgolcabhb arak! ** Ár)e<n/zék ingyen bérmentve!
U* UeQgerrorátkoliiok leggyorsabban és olciőbban, szállítás jótállás mellett
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Hongerrovátkoló és köszörQlő-gépek, villanyos-világitási telepek.
TervmUk, k8H«^»ttiiek é» praktlkat taaáosnk gyorsaa ét la^yw.
Yezérképviielőség it raktár a magyar korona országai részére Dénis B.-nél Budapest, VL Váci körat 51.
fSWiftliiill
lí» lí!\\mm^ PMlil
111! 1Í9H 5i|S»l ilh $
S Íf ii f lii l ií ifpíPiff
illiSfín\'ÉlihiÉi1,


MMBBláBMBBI


acetylen
KLEMM ÉS NOWÁK KOLOZSVÁRT
olj Acetylen kéualéket iiüHun«Ic, moly rnindsa kit4o«loinii>k méffolel. Étre] minden hiányt mogBsíuitettok :
Robbanisblitonsíg,
Automatikus és gazdaságos gáifejl«8ité8, Kiérhoíetlen tiazU és gyorí utíntöltés, SoHd klritel és ngysierü kezelés.
Sxjit li&bkdilmftk Kur6p, él Amerik. legnagyobb ilIlmtibtQ-Ajinljik magukat toribbi Acetylen telepek létosttísere minden klrltelbon <Si aagyaAgban
(Vroipektoiok, eliimerS.iratok, köluéjterreietek ingyen él béraentTe.)
Elgörendll Carbid fo\'I\'oat",*IJ1]\'t"pkl irlkírt Fémnyomdal munkák .^r^e^oK\'éüt
uittetnek.
A.t lnat»H»tlokb»n jártas, tisztességeB képTlaelók kereitetnet.
»/, óra Stubica Töplitz óra távolságban.
hatású löleg csúzot iiooi s ídegisábák, íéleg Iechias, itBleti
1
STUBICA TÖPLITZ HÉVVIZFÖROÖ
Uj fUrdölgazgatótóg. "i bwendezss.
Fürdőidény : május l-tól október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától megálló állomástól \'/, Eien 53 b C. (Oku bérm aiulmuIbstUo izületi fájdalmak, idolt csonthártyslob, gorok a idült Brightkír ellen. , .
Természetes iszapnirdőjo a modern berendeiénQ ítzaszW helyiségei darien) nsgjhatásuak n« bánUlm.koál igr "éhlob után rissramaradt iimí" mánrok folszhódáaára. Ezyéb gTÓgrbatánjok Massíge, íillaojosás galtio
mánjrok felszívódására. Egyéb gyógybatányok
faradicus árammal, Tillauyos Massage a. a. t. . i„
A fürdő Zágoriának egjik legszebb tág völgyében feksstk kiterjedt »zep árnyas erdei sétányokkal.
Állandó gyógyzene, Lawa Tennts, tekepálya.
■Kocsik minden vonathoz Zabok a Stubica Tőplitz állomásoknál. Több tagú családnak ajánlatos az érkezést elóleg bejelenteni. Fóltttnó olcsó áras, lakás, fürdó a étkezésnél, kitüoö konyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a (Ordólgazgatóság, s dr. Spanner I. fürdóorroa magyar nyelven, Prospektus ingyen s bérmentve.

Napról-napra mludlnkábö
jótéteménynek,
rfjff) és szUKscgktneK, bizonyul minden családban a a
Kathreiner-féle zzz I Kneipp-maláta Kávéi\'
használata. ---■ \\
Gondos háziasszony ne KéstcKcdjék 1 tovább ezt a Jóizű és cg<tsrségcs Kávé Italt bevezetni. -
Tisztább pótkávé nem létezik., es nincsen jobo pótlás a babkávé , helyébe, a hol ez orvosilag eltiltatott. |
K.Áthrelner-féle Knelpp-maláta kávé \' csakis a »Knelpp páter- védjegyű i eredeti csomagokban valódi. Nyitva mérlegelt, vagy másképen csoma->7 golt maláta kávé soha sem 1 ■
Kathreiner.
ooo^ o o o o I oQoo0 I
°o °c \\t
00000
000001 0o opo
oooo0 0i
000oO
o rpopc O OC\'-yV;u <-ro/-;.r HWCCTSlÖBCMeEfl® OO.
utazójegyek a francia voual által. Jó és olcsó utazás, kitűnő ellátás borral és liqueurrel. Közelebbi felvilágosítás ingyen és bérmentve. Josef Fischer, Wien, IV, Alleegasse 69.
G A. R 13 C) L TNEIJ M
Avenarius szabadalma
"NCS\' 25 év óta bevált faconserválószer.
ut&nztiioUtöl ővakod]unk.
Carbolineum gyár R Avenarius, Amstetten. N.- ö
Iroda: Bécs. 111,1., Hauptstrassc 18.
Raktár: FESSELHOFER JÓZSEFNÉL Nagykanizsán
SZLUCS-ACÉLFÜRDÖ
(Felsőmagyarországon.) Az egyedül ismert szénsavdús vaolöriáa. LeglöoO vusut tartalmazó ivóforrás belső használatra. — Idény : május 15-től szeptember 30-ig.
Fölülmulhatatlan vérszegénység, sápkor, női bajok, bálgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkásság utéjs, Fürdőorvosok:-Grilnwakt M. dr., Molnár I. dr., Stern I. dr. Utazás liécsből 9 óra, északról OJerbergen át, onnan 5 óra, délről Budapesten át, innen szintén 5 óra, Szliácsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak ki-IQgSesztve. Kimeritő fölvilágosítást és prospektust utazás, lakás-árkedvezmény-ről az eiő- és utószezonban stb. ad a fürdőigazgatóság. Szliács (Zólyonimegye).
GLÓBUS
Afleínígtr
PUTZ-
abrika/rt
EXTRA
Lrfi.r\'inc
Kor acitmifc
m
huu
rt-\'.ns uMat
Madtin
GLOBIS
Thititf-ldmftt
jobban tisztit mint minden más tisztitd-szsr.

Ferenc József csészar-íiirdö Töffer helység
& déli vasul mellett (Gyor^ynal- megállóhely) 7 óra Bécstől. ■V Kúra haszniilatra egész éven át nyitva. Tfe Fűlhető mol>ik és étterem. Stájerország legmelegebb hőtorrása (33V C) Olv hatású mint Gastein Piaiéra (Schvríúe) Legnagyobb kényelem, villanyos világiias 2 tennis hely. üasv újítások éi átalakítások. Szénsavas furaoK. — I Xililnö fekvés napfiirdíkhöz.
Fürdő orvos: Tulajdonos:
Med. Univ. Dr. Beck Rudolf. Gunkel Tivadar.
jelenleg Koca, I. Ilaarhol 4.
Most csak IHERMAI vizet i írjunk
a I\'oronc jMseí császár fordő-forrásbél. Legjobb és olcsóbb baktériummentes Mltőita!
Közvetlen szétküldés a Ferenc József csáraSrfttrdó gondnokságától
TÜFFER HELYSEG.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
XLI. ÉVFOLYAM.
i>I« jajt
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Köhögés, rekedtség és
elnynllíásodás ellen gyors és biztos hatásúak
Effir mBllDaszlillái
az étvágyat nem rontják és kitUnö izüek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Ffl- 6b ssélknldési raktár:
.NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váci-kőrut 17.
Éljen!
Egger mellpasztilla
csakbamar raeser fteritolt.
1902 JUNIDS 7 éo.

A leghíresebb és legnagyobb kolbász és füstölt áruk gyára.
A bécsi Kóser Mészárosok ipar szövetkezete.
Főraktár: Bécs. II., Praterstrasse 52. Ajánlja a tiszteit közönségnek és amsoknak Becsben és a vidéken ki-tűnő készítményeit az összes kalbúsz, szal&mf, fíls ölt marhahús és nyelv faj ákban.
Elsőrendü h i zo 11 marh r hus
CftHkts xajal vágásit FOLYTON FRISS ÁRUK A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ. Naponta posta és vasúti szétküldés. A.rjegy/,ékek lágyon es üeruieuLve. — Toleiou Nr. 410\'J. u. Nr. 13051. Osztr. postatakarékpénztár számla 802.454. Magyar postatakarékpénztár számla 7984.
mr Szöllömivelák és mezőgazdák számára !
A szöllőtelepek befecskendezéséhez
valamint a gyümölcsfákat károsito rovarok,
továbbá a szegecs és tormános teljes kiirtására ift
MAYFARTH PH ÉS TÁRSA FÉLE ^JM
&&r 5 11 111 ű k ö <1 « ~
ugy hordozható, mint kocsira szerelt _MlJ^
XK J^y —~ ----- ----
feoskcndöi .1 leajoMnknafc biz,nyúltak 1 molyok szlvattyuris nélkül .1 f"\'^®"" g a fövényekre p«mí«»k. Kaon fecskendőknek már s.k: .»rr. »»« példánya vao slkalmaíisban és számos elismerő tnz.ny.tvany igazolja ezeknek clv.tar, hatlaa kiválóságát minden más rendszerrel szemben.
A\': legjobb vetögépek
Maytartb Ph. és társa legajabb szerkezein
„ft G R 1 S o L. a"
(tolévetSkorék-renilszer) vctógípei. Mindennemű msg-é> különbözS magmennyiség számára, viltókerckek nel-101, dombon avagy sikon. 1 legkönnyebb járás li-g-nagyobb tsrtóiság ís mind a mellett a legolcsóbb ar, — által tnnnék ki.
A lehető legnagyobb rnnnks, idó- (. pénzmegtakaritást tcsziklohetové Különlegességeket izénk- és ajalmaprések- kezi hasrnalatrs k"kono. mo«so6k cséplügépsk, lárgányúk. j.bosaroslák, (rleurök, ekek, hengerek é1 boronSkb.n \'í ujabb rendszer, és elismert legjobb alkotás alkalmasa mellett gyártanak és szállítanak
MnjTartli PU. és társa
cs. és kir. kiz. szaliádslmazott mes8gaid»ság. gépgyárak
BÉCS, II. Taborstrasse 71.
több mint 490 arany-, ezüst és broncéremmel kitüntetve. Kimerítő árjegyzékek és elismerő okiratok kívánatra ingyen küldetnek. Képviselők és ismételnáók alkalmaztatnak.

3 n O o
o
s « r\\
°<?oPo 0,000° Oq^O íoassffc
O ooc o o goOoű 00
0n°nO 000(1
O 0^000? OqOOOO.
So o 0 % oo°00pp0°p°00o ° 00 ö0 o „ o O
^,, .. 1r> ^
;oo ^
O00uo OO o O°00 o öjo O o O °o
■ no o O O
co o O0°
2///° Oo° 000
mm?,
Sjavnljntöréü.
Ki nehézkórb8n, görcsökben és más ideKcs állapotokban szenved, kérjen ezekről brochurát. Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apptheke, Frankfurt al.Main által.
XU. ÉVFOLYAM.
K f-;
X 8 H
X
I r r\'
Vastartalmú táp és erösitöszer, vértképzö és idaperbsitö ízletes és könnyen felszívódik. Kérdezősködjünk az orvosunknál.
Főraktár Zalamegye részére: Práger Béla gyógyszerésznél
Nagykanizsán.
ooooaaDQtJDooaoaoaDocJootsaDiooonooDnooaDOoaDac
o
melyek már évek óta jóknak bizonyultuk éshiroeves orvosoktól, mint. könnvü hashajló
feloldó szer
ajánltat tatnak,__Q
az emésztést nem zavar- ^
ják és teljesen ártalmat- g
lanok. Cukrozott minősé- 5
cflk következtében m&z gyermekek által is szívesen bevétetnek. g
Efy 15 pilnlát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely S dobozt, c
tehát 120 pilnlát tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 í. előleges beküldésénél p
egy tekercs bérmentve szállíttatik. E;
[sffií&iíSSÍlAÉD 11*1111/ íieustein F. hashajtó labdacsait. Csak akkor g
L:5!*^i^;|\\tn«IUril\\ valódi, ha minden doboz hátulján a mi törvé- ö
nyileí bejegyzett rSzeut Lipót* védjegyünkkel van ellátva g
jj V5r0s fekote nyomással. A mi törvényiles! védett dobozaink c
utasításaink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEUSTEIK g
APOTÍIEKER aláírásnak kell lenni. C
MEUSTEIH FÜLÖP Q
„Szent-Lipóthoz\' cimtett gyógyszertára Z. K. \'/,, O
WIÍN, I., l\'lankenfrosso 0. g
= K&ktár Kagy-Eaniuáa: BEI.L\'S r.AJOS é> ItKIK GYULA jjígyMoréjzoknél. Q □aaaaaaooaoaanaaaaaa°2oaaaoacxxjanooaoaoanoaa
Arlejtési hirdetmény,
Nagykanizsa város közönsége által emelt lij honvéd gy. laktanyához vezető utak építési és csatornázási munkáira ezennel zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
Az építés összes költsége kerek számban 98000 koronával van előirányozva.
1. Ajánlat csak az összes muukákra tehető.
2. A sajátkezülcg aláírt ajánlatba kiteendö az ajánlattevő cég neve, továbbá tisztán és minden kételyt kizáró módon számokkal és betűkkel azon százalék, melynek a költségvetési összegből való leengedése mellett ajánlattevő a munkákra vállalkozik.
Ezenkívül az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő abbeli nyilatkozatát, hogy az építési terveket, az előméret költségvetést, az általános és részletes építési feltételeket, a szerződési mintát és a helyi viszonyokat teljesen ismeri, végül csatolandó az ajánlathoz a bánatpénz letételéről szóló elismervény.
3. Minden ajánlattevő köteles bánatpénz fejében az előirányzott összeg 5 százalékát azaz kerek számban 4000 koronát, vagy ennek megfelelő alább jelzett értéket Nagykanizsa város pénztárába letenni és az erről nyert elismervényt ajánlatához csatolni.
4. Bánatpénzül készpénz az állam által óvadékképesnek jelölt értékpapírok, végill a nagykanizsai pénzintézetek betétkönyvecskéje fogadtatik el.
0. Távirati uton beküldött ajánlatok és utóajánlatok nem vétetnek figyelembe.
6. A városi közgyűlés tetszésétől függ a benyújtott ajánlatok közül bármelyiket az ajánlatra való tekintet nélkül elfogadni, vagy indokolás nélkül visszautasítani, esetleg uj árlejtés megtartását elrendelni.
7. Az l koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok az 1902. évi junius hó 15-ik napjáig d. e. 10 órájáig Nagykanizsa város tanácsi iktatójába adandók be. Később érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
8. Egyebekben a kibocsájtott általános és részletes feltételek és a szerződés mérvadók.
9. Ezen árlejtés tárgyát képező építkezésre vonatkozó műszaki művelet, továbbá az ái\'talános és részletes feltételek és a szerződési mánta Nagykanizsa város kiadó hivatalánál a hivatalos órák alait naponta megtekinthetők.
Nagykanizsán a városi tanácsnak 1902. évi május hó 30. napján tartott üléséből.
V ÉCSEY,
polgármester.
z a i. « i közlöny
2766|tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság kői hírré teszi, hoRy a nagykanizsai takarékpénztár által alapitolt önsegélyző szövetkezet vhBjtatónak Cimmermann József és érdektársai obornaki lakósok vbajtást szenvedettek ellen 400 kor. töke éB jár. iránti vhajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s az obornaki 24. sz. tkben Horváth János és neje Klein Juli tulajdonául felvett f 45|a. 1. és 45|b. 1. braz. 90 koronára becsült hosszulöldi szántóföld — »z obornaki 38. sz. tkben I 1—3 és 5 sorsz. a. Horváth János tulajdonául felvett s 102 koronára becsült ingatlanok; — az obornaki 43. sz. tkbeu t 59|». hrsz. a. u. azok tulajdonául felvett b 62 koronára becsült ujréti rét a a m.-szerda-helyi 519. sz. tkben f 904|» hrsz. ingatlannak Cimmormnnn József, Hováth János, Perkó Istváu és Kacs Pált illető a 1555 koronára becsült 17|72 része, a délzalai takarékpénztár utó ajánlata következtében, még pedig az obornaki ingatlanok
1902. évi julius 16. napján d. e. 10 órakor
Óbornak község hazánál, a m.-szerda-helyi ingatlan u. azon uapou d. u. 3 órakor Magyar-Szordabely kőwég házánál hivatalból megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog. — Kikiáltási ár: az obornaki 24. sí. tkben loglolt ingatlanra nézve 105 kor., az obornaki 38 sz. tkben foglalt ingatlanra nézve 149 kor., az obornaki 43. »z. tkben foglalt ingatlanra nézve 17 kor., a ni.-sierdahelyi 519. sz. tkben foglalt ingatlanra nézve 183 kor.
Árverezni kívánók tartoznak & becsár 10°|,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leteuni.
Nagykanizsán, a kir. tszék mint tkri hatóság, 1902. május bó 13-án.
2588| tk 902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Szmodics Ferenc nagykanizsai lakós mint Takács Anna férj. Plander Ferencné jogutóda vhajtatónak Varija (makár) László által képviselt kk. Varga László és Juli kiskanizaai lakós vhajtást szenvedett elleni 98 kor. tőke, ennek 1895. január 3 tói S°|„ kamatai, 80 kor. 30 fill. eddigi. 12 kor, 20 fill. jelenlegi árverés kérelmi és még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó a a nagykanizsai 1255 sz. tkben kiskorú Varga László és Juli tulajdonául íelvett f 30221a hrsz. 187S koronára becsült cscríói szőlő, — ugyanott t 9043|b. hrsz. alatt felvett 394 koronára becsült jadsi szántó és rét, — s u. ott 3G08|t) hrsz. alatt (elveit 188 koronára becsült récsei utmenti szántó
1902. évi junius hó 17. napján d. e. 10 órakor
ezeo tkvi hatójáénál Sebeatéoy Lajos lelperesi ügyvéd, vagy helyettese kőzben-jötlével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feutebb kitett becsár.
Árverezői kívánók tartoznak a becsár 10\'1,-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi április bó 21. napján.
1902. JUNIUS 7-én.
tisztító kivonattal tisztítsunk
Arany éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem Bécs 1902.
Mindenütt kapható, Doboza 10, 16 és 30 fillér.
Z.K. s/.t 902.
MOLL SEIDLITZ POR
Ci«k
okkor valódiak, ha mindegyik dobon Moll A. vfidjogyit és aláírását tüntotl fel. A Mail A.-r»H Sflldtlll-porok tártéi gyózybaltoa a legmakacsabb jyoator- él «|-ttatbáotalnak, gyomorgtSrei <« gyooorMv, MgzOtt azékrokjdao, loijbiatalnm, v«r Ululál aranyér és » legkülönbözőbb níl betojaSaok ellen, e jcloi hinnének ÓTÜípd.k «ta mindig nagyebb Kiterjedést izerzelt. — Ara tjy lopioiétslt oro-dtll doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Soll-fEle francia^
Csal^akkor^ddi, S^K A°S-«IÖ
fraaoxla boroze" »• oeTezeieaen mint ttfditonoiltlapltd badirztdlaal izer köszvény c.«i» * meghtlléj egyéb következményeinél legj\'tmeroteisbb ndpazor — Egy ónozott eredeti ív«í i" I kor. 90 (111.
MOLL Gyermek szappanja,
I.egflnomabb, legújabb mdílzer "Orint kéizitek gyermek é. hal*,- szappan a bír okozerB ipoláaira gyoroiakok Sí folnítlok roaiore.
Ara darabonklot - 40 tilt. Öt darab - I kor. 80 IMI. Minden darab jyenpek-ixappatl Moll A. vidlegyévol van elUUa._
Főszétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, Bécs: Tucblauben 9. sz.
Vidéki mcgrcudeléick naponta poatautiovét mellolt teljeiittetnek A raktárukban tessék határozottan MOLL A. aláírásával éj védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raklár: Nagy-Kanizsán R08enfeld Adolf és Fia.
Zalaegerszeg város tulajdonát képező .Baross-ligeti" és .Fehérkép* vendéglőknek 1903. évi január hó 1-ső napjától — 1908. deczember 31-ig terjedő hat évre leeudő bérbeadására a v. tanács 1902. évi junius hó 19-én d. e. 10 órára a városház kistanács termében nyilvános árverést hirdet.
1.) Kikiáltási ár a .Barosligetre" 1200 (ezerkétszáz) korona, a .Fehérkép* vendéglőre 1400 (ezernégyszáz) korona évi bér. mely Összeg 107o-át tartozik vállalkozó az árverés megkezdése elölt a polgármester kezéhez letenni s a legnagyobb ajánlat tevő az árverés befejeztével ezen összeget \'/, évi bérösszegre azonnal kiegészíteni.
2.) Tartozik a bérlő az évi bérösszegen felül a bérlet tárgyát képező épületek után mindennemű közterheket viselni, a tűzbiztosítás! dijat a városnak megtéríteni s az épületeket jókarban fenntartani.
3.) A többi részletes feltételek is Fülöp József városi aljegyzőnél, a hivatalos órák alatt betekinthetók.
\' Zalaegerszeg, r. t. város tanácsának 1902. junius 4-én tartott üléséből.
NÉMETH,
Jüjegyzü.
V ÁRHID,
volaármester.
wa
A magyar általános köszénbánya részvény-társaság
BUDAPEST.
Ajánlja:
liiiisfiü szeneit
ki I
Tatai ] Királdi
Sajó-Szent Péteri {
Doroghi )
Tofcodi (
Ebszönyi í Jtészpor trágyázáshoz )
TATAI TOJÁS SZÉN. (Brikett!) !EBSZÖNYI MÉSZ!
®«r A tatai tojás szén (brikett) minőségben vetekedik a porosz szénnel és sokkal olcsóbb!
f
i
Nyomatott Ifj. Waidíts József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 8902. junius hó ff4-én.
üfizetbxi ár: Erííz érre . . 10 kor. — fill. Fél érro . . . 6 kor. — fii). Nvgyedévrft 2 kor. 50 fill.
Ezjks szám 20 fill.
HIRDETÉSEK i hajaljuspi<1i^»rtixn H, niaxodazor 13, s mimieu tovablii^orórt 10 fill
NYILTTÉHUEH
pctii soronkOut 20 illlerért Tetetnek fel.
XLI. évfolyam.
A lap srellemi réstét illető mia-den küzlemény a folelős ízerkesr.tf) nevére, ar. anyagi réírt illető közlemények P\'díg a kiadó nevére cimzettou Nagy-Kanlwára bér-meutve ínlézeodök.
Bérmontetlen levelek nem fogadtatnak el.
Köziratok rissranem küldetnek
részvény-társaság," „nagy-kanizsai és nőegylet, * „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a „nagykanizsai kisdcdnevelö egyesület,\' a „nagy-kanizsai tanítói járáskór,« a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" szegények tápintézete,\' a „katonai hadastyánegylet." a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külyálasztmányáoak hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. _
A magyar nő.
Xat.-rl.aiil/Ra, 1902. junlus 13.
Egy jónevtt Írónőnk, Sulyok Ilda, igen érdekes felolvasást tartóit a modern magyar asszony természetrajzáról. Kegyetien szavakkal ment neki asszonyaink műveltségének, modorának s magyartalan killfőldiea-ketlésének. Fájlalta a hű feleség s a jó auya kihaltát, s a jukker-asszouy fogalmának létrejöttét.
De amilyen kegyetlenek voltak e szavak, annyira nem tagadhatjuk le azok igazságát. Forduljunk akármerre, veszendőben az asszony ideál. Valami olyan átmeneti stádiumban vannak asszonyaink, a régi fajta kihalt s az uj még csak kiforróban. Az bizonyos, liogy ma már egészen más életfelfogást kívánunk a nőktől, mint hajdanában. A fejlődő kornak itten is meg vannak a maga kívánságai s nem kell \' mindjárt feministáknak lennünk, amikor nem clégszüuk meg annyi asszonyi tudással, mely képesiti őket, hogy az eső elől az eresz alá meneküljenek. S érzik ezt ók maguk is, sót meg is van bennük a törekvés, hogy fejlődjenek ez irányban. Csakhogy még bizonytalanok az eszközök megválogatásában.
Vegyük sorra törekvéseik egyes megnyilatkozásait. Érzik, hogy a tudás mai napság nemcsak lelki szükséglet (ha már ott tartanánk, nagy dolog volna) de egyúttal társadalmi is. Ennek eleget is igyekszenek tenni azáltal, hogy el-elolvasnak egynéhány egészen modern, a társalgás folyamán szóba kerülhető írót s eljárnak a sziuházakba, lehetőleg természetesen bemutató-előadásokra, mert itt nemcsak látni, de magukat láttatni is
lehet. De arra, hogy alapos irodalmi ; képzettségük legyen, már csak nem : is gondolnak.
Az úgynevezett zenei műveltség talán egyik legrégibb ágazata asszonyaink képzettségének. De miből áll ez is? A divatos hangversenyek j látogatásából, a zenei tudás kis-kátéjá- I hoz tartozó zenedarabok s néhány modern operett lejátszásából. Kérjünk fel egy hölgyet társaságban, hogy ! zongorázzék valamit. Először termé- ; szetesen unszolni kell, mert ez ugy 1 illik, azután minden sziv, minden i érzés nélkül fog lejátszani néhány | zeneszámot. Nem szólunk természetesen a zenésmokk-nőkről, mert azoktól pláne ments\' Isten. A zenében nyilvánuló aesthetikai érzék kifejlődését alig fogjuk megtalálni tiz közül egybeu is.
Érdeklődnek-e a képzőművészetek iránt? Oh igen, sót túlságosan. A divathoz tartozik, hogy minden jól nevelt leány tudjon festeni, akár van ehhez tehetsége, akár nem. Mintha csak az írás-olvasásról volna szó, amit minden ember megtanulhat. ! Mennyivel okosabb, lenne, ha e helyett ízlésüket fejlesztenék, hogy nem csupán a vernissageok és zeneestélyek alkal-i mával tudják élvezni a képkiállitásokat, hanem akkor is, midőn igazán módjuk volna az esztétikai élvezetek szerzésére.
S e szerint alakul társadalmi életünk is, melynek tulajdonképpeni mozgató eleme s központja az asszony. Szalon-életünk, legalább a középosztályban nincsen. Vannak zsurjaink, szoaréink, de szalonéletünk nincsen. A vendégsereg az ilyen társas összejövetelek alkalmával rendszerint a csalid jó barátaiból, s egynémely ismert zsur-alakból toborzódik össze. Két három festő, ugyanannyi művész és zenész j járja végig sa. összes estélyeket, azok, ! akik éppen a legdivatosabbak. Mert : nem az a lényeges, hogy csak a j maguk világából hozzanak be egy ! kis levegőt, hanem, hogy a következő • nap arról beszéljenek, hogy H. estélyén ott volt ez meg ez a festő, vagy az a szinész. S talán művészetről beszélnek ezek az urak? Uehogv, éppen olyan léliaságokról, mint a többiek, csakhogy éppen szabadabban, mert hisz művész-embernek jussa van ehhez.
Valóban aktuális volt tehát Sulyok Ilda úrhölgy felolvasása, talán megszívlelik majd asszonyaink a szavaiban rejlő igazságot s maguk is gondolkozóba fognak esni társas életünk orvoslásának módjai felett. Élvezetesebbé teszik majd azt, s szívesen\' megyünk majd oda, hova ma csak kénytetve járunk.
Tovább menni már szinte nem is merünk. Kulturális, humánus akciókra asszonyaink képtelenek. Vereinsdame van köztük temérdek, de legtöbbje azt sem tndja, mi célja az egyesületnek;, melynek talán választmányi tagja. Ez túlzásnak látszik, de magamnak is volt alkalmam tapasztald ennek
Az érettségi.
Csak a birhedt velencei ólomkarorák fojtó, nyomasztó levegője lehetett olyan elviselhetetlen, amilyen az az atmos\'/férs, amelyben az érettségi vizsgálatok évről-évre lemorzsolódnak. A na«y hőség, de még inkább s vizsgálatokkal járó izgalmak nemcsak a vizsgázó ifjúságot, hanem a tanárokat, sót legtöbb helyen magukat a miniszteri biztosokat is erősen meg-
viselik. Az érettségi mumus rendszerint még asokat tíz ifjakat is elcsöKgeszti, demoralizálja, akik nyolc éven át nemcsak szorgalmukká1, hanem jó magaviseletükkel is kiérdemelték tanáraik jóindulatát. A páni rettegés a leg- : jellemesebbek akaraterején is léket üt. I Nem csoda hát hogy azok ia puskáznak és uzok is sv\'mdliznek, akiket tudásuk éj a nyolc évi becsületes munkásság I távol kellene, boity tartson az efajta 1 deákíogásoktő1.
Az érettségi mai tormájában a legjobb j e zkőz s főiskolákra készülő iljuság | erkőlcsC integritásának a kikezdésére.
S ami? egyrészről ez az érettségi erős próbára teszi a lelki szilárdságot, másrészről a serdülő ifjúság idegrendszerét is erősen megtépázza. Igazuk van azok-nak, nkik a?t hiszik, hogy az egész iateinerséget, vagyis a magyar érteimisé?" osztályt szomorúan jellemző idegességnek a bscíllusaít az érettségi vizsgálatok izgalmaiban kell keresni. Akiknél ezek az izgalmak egyformán támadják meg a lelket meg a testet ia, azok rendszerint pisztolvlyal, revolverrel oldják meg a hamleti kérdést, — magyar viszonyokra való alkalmazásában — mondván: érettségizni, vagy nem érettségizni I S elvetik maguktól a fegyvert, vagy az életet, asverípt. umínt kevésbbn vagy pedig eresebben feszülcek az idegek.
Évről-évre szaporodik a száma azoknak, akiket az érettségitől való félelem, vagy a bekövetkezett bukás -képtelenné tesz az élet küzdelmeire. Nem akarunk szentimentálisak lenni. Az angol lapok évente kimutatást közölnek a íootball, a kricket és egyél) nehezebb sportjátékok alkalmából történt halálesetekről. Nincsen olyan esztendő, bogv néhány százan áldozatul ne esnének a sportszeuve-délynek.
Am az angol anyák ha siratják is gyermekeik pusztulását, mégsem kívánják a íootball vagy kricket eltörlését. Az angol közvélemény tudja, hogy ezen áldozatok nélkül az aDgol nép virilitása nem érné el azt a magas fokot, melyet világ ámulatára eléri, mert a férSas bátorság, a fegyelem és önmérséklet a
sport nehezebb és kockázatosabb nemeiből meríti legjobb erejét.
Ámde mi haszna van a magyar nemzetnek az érettségiből folyó etikai és fizikai megpróbáltatásokból? Semmil Még az sem mondható, hogy az érettségi alkalmából kifejlett msgolási tevékenység néhány százalékkal is fokozza a magyar iíjuság tudását és értelmiségét. Hisz miudnyájan tudjuk, akik keresztül e3tünk ezen a torturán, liopy ugy héttel az érettségi után ép[>en annyit, vagy még annál is kevesebbet tudniuk, mint az. érettségire való készülődés előtt. A legtöbb maturáas, még pedig nem éppen a leggyengébbek, undorral eltelve, sutba dobja könyveit, szinte örül, hogy megszakadt a lelke és a tanulás kényszere közti kapocs.
Innen az a különös jelenség ia, hogy az egyetemen s még inkább az életben csak igen kevesen válnak be azok közül, akik kitüuően tették le a középiskolai érettségit. Az érettséginek mai formájában való fentartáaát már a németek sem tartják lehetségesnek. A jövő év április havában náluk életbeléptetendő uj érettségi vizsgálati szabályzat már igen jelentós reformokat tartalmaz. Kzen uj szabályzat értelmében a tanári kar egy közös konferencián mindenekelőtt kijelöli azokat, ! akikről okkal meg van győződve, hogy sikerrel kiállják az érettségit. Következik az írásbeli érettségi. Mindazok, akikről a tanári konferencia azt a véleményt táplálta, hogy éretteknek nyilváníthatók, ha írásbeli dolgozataik révén is igazolják ezt a föltevést, a szóbeli vizsgálatok alól egyszerűen főlmentetnek.
A gyengébbekre nézve pedig azt határozza a német szabályzat, hogy a mennyiben a tanári kar ogyes matnránsok feleleteiből, értelmiségéből és egész egyéniségéből azt a meggyőződést meríti, hogy az illető jóllehet egyik-másik tárgyból elégtelen osztályzatot kapotr, garauciát nyújt az iránt, hogy szaktanulmányait az egyetemen sikerrel folytathatja, a tanári testületnek jogában áll, bogy az elégtelen osztályzatot, sőt ügyeimet érdemlő esetekben két elégtelen osztályzatot is elégségesre változtasson.
TARCZ A.
A vándor-bu.
A .Zalai Köilöny* eredeti tircAja.
Ajtómon kopogást hallok S kiáltom, hogy: szabad!
Az ajtó nyílik s bámulok, Be: vándor-bu halad.
Arca halvány, mint holdvilág. Lába inog-binog:
Teste hervad, mint rört virág, Hervasztják a kínok
Térdét meghajtva elöltem, Igy kór. igy esd szava:
Árva, hajléktalan lettem, Oh fogadj házadba!
Hajléktalan lettél — mondok S aztán: mi-az oka?
Tán makacs voltál s konok, Hogy urad elcsapa.
Ah nem, iukább igyekeztem, Jókedvében járni;
Parancsára nem engedtem, Kétszer sohse várni.
Mindez sajnos! nem segített, Mert irigyem támadt;
Uramnál befeketített, Kmelvén, nagy vádat.
Irigyem lelt, a víg öröm S azt- hazudta reám ;
Hogy uramat folyton gyötröm. Gyötröm késón-korán.
Uram hitt a gonosz szónak S rtagy haragra lobbant;
Végét se várta a hónak, Kicsapott ártatlanul.
Yojt uram szivét azóta. Öröm foglalja el;
S mindig igy szól a víg nóta: A bu többé nem kell!
Hajléktalan járok, bolygók. Keresve, uj helyet;
A reményből már kifogyok. Hogy nem lelek kegyet.
Fogadj hát, oh fogadj — kérlek -Te engem szivedbe!
Hú szolgálatot igérek, Hálából, érette.
K.önyörgésedre a szivem.
/ Tán meg is indulna;
Ha a kintól, mit szeuvedtem, Most is nem sajogna.
Ámde, butestvéred engem Annyira meggyötört;
Hogy egészen fásult lettem S nem ismerek könyört.
Örülök, hogy szakíthattam A búval, végtére;
Nem paktálok — megfogadtam -Soha többé véle!
Keress hát magadnak másutt.
Keress foglalkozást!
Mig szivemben öröm ár fut.
Iiu nem kap ott lakást!
Nith János Norbert.
Színpad és divat.
— A \'Zalai Közlöny* tárcija. --
Igazán fehér holló számba menő, ritka 1 ! eset minálunk, hogy ez a két fogalom ! ilyen közvetlen közelségbe kerül egymás ! mellé. Ks ha mégis eszünkbo jutna, hogy j valakinek igy egy sütetben tálaljuk föl a kettőt, az illetó tán őszinte csodálattal és 1 naiv megütődéssel fogná kérdezni: Ugyan ; I mi keresni valója van kérem a divatnak j a — szinpadon? I
Pedig hát szinpad\'nak — divatnak sok- | 1 kai több köze van egymáshoz, mint — hogy stílszerű hasonlattal éljek — primadonnának a vasajtóhoz. Ks egy fíist alatt könnyű megállapítani azt is, hogy a kettő I közül melyik van inkább ráutalva a | másikra. A* divat, lehet mondani, megáll ! a saját lábán és egyre nagyobb tért hódit a szinpad nélkül, sót néha a színpad dacára is; ellenben a szinpad mindent inkább száműzhet a maga köztársaságából, mint a divatot.
Olyan volna a színpad divat nélkül, mint a magatehetetlen százéves aggastyán, aki otthon feledte mankóját, pápaszemét és hamis fogait.
És a művészek, akiket „Thália fölkent papjaiu-nak szeretünk nevezni, nemcsak az imént említett pogány isteuasszony
szántóit palástját hordják testükön, netn-c-ak az ó igéit hirdetik a „világot jelentő deszkák" már kissé profanizált oltár-székéből, hanem — mondhatni, öntudatlanul -- szolgálatába szegődtek egy másik, sokkal ujabb keletű istenségnek (melyről a görög mitológia aligha tud) — a divat istennőjének.
Nincsen kellő tudatában a szinész, de még csak nem is sejti azt a hatást, amelyet művészi játékán fölül külső eleganciája álta.l 3 nézőközönségre gyakorolni képes. Ks nem öntudata, hanem ösztöne vezeti a közönséget is akkor, amidőn valamely művészi előkelőséget annyira rokonszenvébe fogad, hogy azt külső csín tekintetében valóságos fórummá emeli önmaga fölé és meggondolás nélkül, csaknem járványszerűleg utánozza nemcsak nagyobb ~ dolgokban, hanem akárhányszor még apró szeszélyek, jelentéktelen semmiségek tekintetében is.
Mi, magyarok, egyelőre (természetesen!) még messze vagyunk tőle. bogy a színművészt tanítómesterünknek fogadjuk d a divatra nézve. Még pedig olyan okból, amelyért nem szükség a távolban kalandoznunk: ez az ok ugyanis nem művészeinkben. vagy legalább nem egyedül ó bennük rejlik." Mert egyik-másik szinész művészi kvalitásai mellett olykor bámulatos dívatérzéket és ízlést árul el külső megjelenésében, do mi, a publikum, ezt nem vesszük észre. Nem vesszük észre, mert nem akarjuk észrevenni, nem akarjuk pedig azért, minthogy derogál nekünk. A vérünkben van valami abból a bizonyos arisztokratikus szittya dacból amely nem
engedi, hogy a színészt (még 3 legkivá-lóbbat is) lelkünk legmélyén komédiásnál, vásári ponyva alatt bukfencet járó hisztrió-nál többnek tekintsük. Annyit még megengedünk neki nagy kegyesen, hogy gyönyörködtessen bennünket, de azt már eí nem türjük semmiért, hogy akár a divat, akár más dolog tekintetében nekünk valamit „előírjon." Ha mégis megkísérti, „juszt semu követjük
Más nemzetek fiai kevésbbé rátartok. Az okos és művelt franciák éppen nem tartják méltóságukon alólinak, hogy a divat valamely ujabb alakulása felől a színpadról oktassák ki őket. Megértik ők az ilyen hallgatag leckét és — a saját jóizlésükön átszűrve — szívesen meg is fogadják. Megbecsülik a színészt, benne és általa önönmagukat. Egy Le Bargy, egy Coquelin kétségtelenül épp oly nagy a divat művészetében, mint amilyen jeles a színjátszáséban és a divat hivatott művelése és tudatos tovább fejlesztése révéu bizonyára csak- aunál könnyebben találták meg az utat a párisiak meg a többi franciák szivéhez.
A mi közönségünknek egyre csak igényei (olykor — valljnk be — merőben igazságtalan igényei) vannak, amelyek fejében azonban nem mindig becsülni, hanem olykor lebecsülni is szokott.
Szembeszökő ellentétet fogunk tapasztalni magában a kulisszák mögötti világban akkor, hogy ha egy futó bepillantást vetünk előbb a női. azután férfiszinészeink öltözőszobáiba. Minő gazdagsága a divatos ízlésnek, soha ki nem apadó változatosságnak, körmönfont leleményességnek
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. JUNIÜS U-én
Mindenesetre már ez is nagy haladás a mai állapottal szemben már csak azért is, mivel a humánus rendszer reményt és bátorságot Önthet az érettségiző ifjúság lelkébe. A 17 — 19 éves ifjakban már eléggé mutatkozik az egyéni hajlam 3 az egyes stádiumok iránti szeretet. Akárháoyan vannak, akik a latin, görög nyelvet szeretik mások az irodalmat és történelmet, ismét mások a fizikát és matematikát. De csak kevesen vaunak, akik az összes tárgyakat egyformán kedvelik. Nagyon természetes, hogy a jobb tanulók is csak. ritkán fognak az általuk kevésbbő kedvelt tantárgyakból ugyanoly eredményeket felmutatni, mint azokból, melyeket kedvteléssel tanulnak. A jövő év áprilisában életbeléptetendö uémet szabályzat c részben tehát nagy segítségére leend fóleg a gyengébb tanu-ióknak.
Mindazonáltal e reformnál is helyesebbnek tartjuk a francia rendszert, mely nem ismeri az érettségi nyűgét, mely csak az egyetem ajtói előtt kiált megállj-t a belépni akaróknak. Az egyetem falai közé akartok belépői, a tudomány csarnokaiban akartak otthonosok lenni? HelyesI Ám előbb tegyetek itt fölvételi vizsgát, mutassátok meg, hogy elég értelmesek vagytok-e az egyetemi előadások megértésére s van annyi szakbeli előképzettségiek, ameunyi szükségos a főiskolai tanulmányok megkezdésére és folytatására.
Nekünk ex a francia rendszer annál is inkább tetszik, mivel alkalmazása módot nyújtana az oda nem való elemeknek 82 egyetemtől való távoltartására.
Ámde közoktatásügyi kormányunk bizonyára a legjobban tudja, hogy melyik rendszer felel meg leginkább a magyar viszonyoknak. Azt az egyet azonban határozottan ki kell jelentenünk, hogy a nálunk divatos érettiégi rendszer nem felel meg.
Ebben, reméljük, nemcsak az agyoncsigázott ifjúság, de a tanári kar túlnyomó része is egyetért velünk.
Yeritan.
Szezonképek.
— Laskay-fi\'Ie búopör. — A koizthclyi ftnne-pély — Az cső. — A munká*képzö népünnepélye. — Az aréna. — A virágot ember, mint nappali tcór&koztató. —
Körülbelül egy éve, hogy itt volt a Barnum és Bailey féle cirkusz. Mozgásba jött az egész vidék és mint az arabok Mekkába, ugy zarándokoltak a környékből Kanizsára. A régi nevezetesség ujult fel egy időre, városunk központja lett ismét a vidéknek. Azt hittük, hogy ráró-sunk életében ez az utolsó felvonás, de
amott és ezzel szemben micsoda lepel J nélküli, szánalomra méltó, vigasztalan szegénysége- mindannak emitt. Mintha a férfiak e tekintetben valóságos antitalentumok volnának! Mert az az álláspont, hogy a divat — mint fölösleges cicoma, komolytalan aprólékosság — a teremtés koronájához, a férfihoz nem méltó, sőt azt bizonyos fokig le.is alacsonyítja: — hál\' Isten! — már rég meghaladottnak tekinthető ... Ks a divat a férfiaknál még sem életszükséglet ma sem. így eshetik meg azután az. hogy mig a nők manapság (Színpadon és a mindennapi életben egyaránt) 3 szivárvány valamenuyi színében pompázva, az ezerégyéj csodáit elevenítik meg előttünk, addig a.férfiak nagyjábau és egészében — kíméletesen szólva — libériában járnak. És teljes igazságossággal fölállíthatjuk a tételt akként, hogy a színésznők oly elenyészően csekély százaléka hány fittyet a divatnak (ezt a fittyet egyébbként a közönség kamatostul szokta visszahányni a színésznőnek.) mint amilyen számba se vehető j kicsiny hányada azoknak a férfiszinészek-nek. akik komoly művészi készségen, 1 szereptudáson, klakkon és még egy s máson kívül számot vetnek a nyolcadik nagyhatalommal is: a divattal
Ez ellentétesség egyik legfőbb oka a nónek („Eva leányának-) veleszületett megmérhetetlen hiúsága és a szép iránt való ösztönszerű nagy fogékonysága. Másik, sziutén nem kicsinyelhető magyarázata azonban a — pénzkérdés. Mert eltekintve attól, hogy — kivált ami a ruházkodást és általában divatot illet — csaknem minden nő a legmesszebb menő
csalódtunk, mert az idén nem a vidék, b8nem az egész ország érdeklődésének központjává lett Kanizsa. A Laskoy-féle bünpör lázba hozta az egész várost, mindenki sietett jegyet kapni a tárgyalásra. Irigylendő boldogok voltak, kik jegyet kaphattak. A aajtó munkásai izzadtak, a nyomdászok fejet veszitve kapkodtak, a postáu éjféltől reggelig is 8Ürgönyszolgála(ot tartottak 8 a rikkancsok rekedi papagályhangja sértette a járókelők dobhártyáját. Az alsózó körökben a zöld asztal mellett a kártya fölött jogi viták voltak. A faltámogatók ajka káromkodás helyett Laskay tettét bírálgatta. Az anyák éa leányok a vádirat olvasásakor halálra kívánták az undok gonosztevőt, de már az első tárgyalás után — szánalommal viseltettek a szép ember iránt. A varrólányok izgatottan lesték bét óra felé a szép Laskayt.
Miut a méhkas ugy dongott az egész város, a hasonlat helyes — mert kofáiük nyelvének csípőssége egyenlő a méhek fullánkjával.
Csupán a keszthelyi Üonepélyre volt a Laskay féle ügy kellemetlen hatással. Leszámítva a keszthelyiek nyomott hangulatát, az ünnepély nagyszerűen sikerült. Városunk kitett magáért. Remek szép koszorút helyezett a képviselőtestület küldöttsége a szobor talapzatára. A boldogság érzelmét a mi kü\'dőttségünk jó paprikás halászlé fogyasztásával tanulmányozta és a kanizsai portól veszedelmes bacillusokkal megtelt garatjukat tüzes badacsonyi borral fertőtleoitették. Azt tapasztalták, hogy a tüdővész ellen a Balaton gyöngyének rózsagőze a legjobb orvosság, a az az eredeti, hogy közülük egyik sem szenvedett e veszedelmes betegségben.
Sajnos, hogy a küldöttség nem használhatott külső kúrát, csupán belsőleg fürődhetetf, pedig Farkas kapitány szerint az igazi balatoni gyógymód a következő: kivül balatonviz, belül badacsonyi bor.
A nagyszerű gyógymódot az eső miatt nem lehetett megtartani. A rossz idő folytán az ünnepély sokat veszített fényéből. A jövőbe nem látunk, s az időnek uem lehet parancsolni. H* lehetne, a munkásképző egyesület bizonyára verőfényes napot rendelt volna. Az időnek nem Iphet parancsolni, de ellenszegülni igen. Mint például a kanizsai korzón a legíagyosabb időben is tavaszi köpenyben és tavaszi kalapban vnn a bőlgykőzőnség, mert divat. íme, az idő tönkreteszi százak éa százak reményét, de tehetetlen a divattal szemben.
Sajnáljuk a Munkásképző Egyesület mulatságát, szerettük volna látni a társalgó
pazarlásra képes, nem szabad szem elöl téveszteni azt, hogy a nói színészeknek a férfiaknál aránylag mindenütt jóval dúsabb fizetésben, sót ruhaszámla cimén akárhányának még külön tetemes dotációban is van része. A ruházatban 3nnyi fényűzést, mint a nők, a férfiak tehát már csupán ez egyért sem engedhetnek meg maguknak. Sajnos azonban, hogy legtöbbször még annyi Jukszust sem fejtenek ki, amennyit anyagi viszonyaik igenis megengednének és amennyit tőlük joggal el is lehetne várni.
Összes színházaink közül talán még a derék Vígszínházát (ezt az — előadó művészeit tekintve — par excellence férfiszin házat) említhetjük föl dicsérettel miut olyant, amelyet e tekintetben is a többinél valamivel modernebb, nyugotia-sabb szellem leng át. Tiszteletreméltó kivételek, habár csak elvétve is, — megengedem — néha másutt is akadnak.
Igen gyakran hiányzik a színpadi öltözékekben a szükséges egyöntetűség is. a harmónia a helylyel. korral és időjárással, ami pedig (közönségre és partnerekre egyaránt) fölötte zavarólag szokott hatni. Elvégre a rendező nem lehet mindig perfekt, „up to date" divatművész, azután meg az ő árgusszemei sem érhetnek cl mindenüvé és olyik francia vígjátékban bizony az ina? ruházata tetőtől talpig fashionable léhát, tulajdon gazdája pediglen ugyanakkor még a legtürelmesebb divat-kodifikátort is a kétségbeesésbe kergethetné, divatnak, ízlésnek valamely föltűnő arcul ütése által.VIIasonló komikumot különben az élet színpada is elégszer szolgáltat, hanem ezt még menteni tudjuk, mivel-
táocot. Sebaj. Ami késik, nom múlik. Hanem egy tanácsot adhatunk a munkás-képzőnek, — tanulmányozza az időváltozás előjeleit.
Itt van egy régi vers, mely csalhatatlanul megjósolja a következő napokra az időjárást Megjelents komáromi naptárbao, de bizonyára bent lesz a jövőben a vigalomrendező bizottság könyvében Í8.
Az évszázados megfigyeléseken alapuló, mindenkor teljesülő jóslat a következő:
,Ha & kacsa ruen aszik, s al&meral,
Akkor majd vagy rossz idő lesz, vagy kiderUl."
Mikor reggel kérdezték, lesz-e estére mulatság a sörgyárban, Hardy Gyula árvaszéki ellenőr így felelt:
„Ma etto bál lészon — ha c»5 nom lésren,
Ha nem lésren, lészen — ba lészen nem lészen.4
Bizony szeszélyes az idő, mint Petőfi is mondja: „mint szeszélyes hölgy a menybolt msjd borul majd kiderül, ajkán mé« mosolyg s szemébe köny tolul, annak sincs vége s ajkán újra mosoly ül.\'
Az eső nem akar állni. Az arénából a közönség csolnakon fogja az utat a Kölcsey-utonát megtenni. A Blumenscbein ház és az exyletkert sarka között komp lesz fölállítva, a közönség számára. A kanális tele van, a rostélynyilás bedugult, de nem baj, mert lehet legalább onnét vizet szivattyúzni, ha íjseggyulad a nyári színház.
A hazatérő közönség orra le fogja radírozni a Kölcsey-utca emelkedéseit. Orrnnk olyan miut a pénzszekrény, — nincs biztosítva a betörés ellen, — legalább a Kölcsey-utcán.
A színház csak esti szórakozás. A nappali szórakozást városunk daliás alakja nyújtotta, teletűzdelve kalapját mezei virágokkal s a sétatér kedvelőinek zenét adott. Egy szemlélő azt a megjegyzést tette a kedélyes úrra, mikor a virágokat meglátta a kalapján „virág a virágok közt." A junói termetű víg cimbora jó öblös bangón ekkor éppen azt énekelte, hogy .árvalányhaj a süvegem bokrétája,\' pedig csak vadcsalán volt a kalapjában.
A nevezetes férfiú junius 6-án reggel a bérkocsisoknak bemutatta magát, s az arra haladó Orbán Józsefet homlokon csókolta. Most a fővárosban nyaral, foglalkozik Kanizsa város főlvirágoztatá-sának eszméjével, s a bölcu férfiú nem olvashatja a szezonképeket.
HÍREK.
— Festetlek Gjörgy szobra. Keszthely Andrássy-teréo ott áll immár Fes-tetich György grófnak, az első modern magyar gazdának 8 az első főldmives-
iskola megalapítójának ércszobra. F. hó 8-áo leplezték le a szobrot fényes ünnep keretében s nemcsak Keszthelynek, de az egész nemzetnek ünnepe volt e szobor leleplezése. A szép ünnepről itt következik tudósításunk: Négy évvel ezelőtt Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter vetette föl az eszmét, hogy a nemzet rójja le háláját Festetich György grófnak, a Georgikon megalapítójának azzal, hogy emlékét áldásos munkássága 8 örök pihenője helyén, Keszthelyen ércszoborral örökítse meg. Fölvetett tervének ezer koronás adománynyal rakta le alapját. Ehhez csatlakozott az 0. M. G. E. szintén ezer koronás adományával s ezzel megindult a gyűjtés, — amelynek gyümölcséről, az egyszerű, de szép szoborról, Lukácsy Lajos sikerült alkotásáról f. bó 8-án hullott Ie_ a lepel. Az üonepségre az ország számos kitűnőségét látta Keszthely vendégül falai közt. Ott voltak: Festetich Tasziló gróf főpohárnokmester, Festetich György dédunokíja, mint vendéglátó gazda éa a fagy előd csaknem összes sarjadéka, Darányi Ignác miniszter, De-sewffy Aurél gróf, a szoborbizottság elnöke, a földmivelési minisztérium, az 0. M. G. E,, gróf Jankovich Lászíó Zalavármegye főispánja, Csertán Károly Zalavármegye alispánja. Nagykanizsa város képviseletében Vécsey Zsigmond polgármester, Elek Lipót kir. tanácsos. Knortzer György, dr. Fábián Zsigmond, dr. Tuboly Gyula stb. Városunk polgármestere a város közönségo nevében koszorút lelt le Festetich György szobrára. A beállott esőzés zavarta az Ünnepet.
— Közigazgatási havi ülés. A közigazgatási bizottság folyó évi junius hó 10-én dr. gróf Jaukovich László főispán elnöklete alatt tartotta havi rebdes Ülését. Alispáni jelentés szerint a lefolyt időszakban a személy és vsgyonbiztooság erőszakos módon veszélyeztetve nem volt, kisebb büntettek tettesei ellen az oljárás folyamatba tétetett. OrvosrendŐri eljárásnak az alábbi esetekben volt helye: Folyó évi május 10-én Pap József nagy-görbŐi lakós 4 éves Mari nevü leányát mostoha anyja ugy megverte, hogy a gyermek meghalt. Gáli Mihály sümegi lakós 3 éves Mari nevü leánya május 27-én játszás közben a vonyóazéket magára rántotta, s olyan sérülést szenvedett, hogy ennek következtében meghalt. Május 17-én Hőcs Bódi garabonci lakós hegyi pincéjénél áll. elmezavarban magát mozsárral agyonlőtte. Május 2-án sötét Kőműves József halápi lakós Kardos Kiss József ugyanottani lakóa sógora által összeszólalkozásból kifolyólag megöletett, tettes elfogattatván. A m. kir. csendőrőrjáratok által letartóztatva lett
39 egyén és a közigazgatósági hatósághoz átadatott. Tüzesetek közül május hóban bejelentetett 16, melyeknél az Ős3ze3 kár 28654 koronát tett ki. Ebből biztosítás által megtérült 15310 kor., így a biztosítatlanul maradt kár 13344 koronára rug. Közgazdasági állapotot illetőleg a májusi fagyok a laposabb helyeken a gabonában észrevehető kárt okoztak. A rendkívüli esők a szép fejlődésben levő rozsokat annyira leverték, hogy a bujább vetések érzékeny kárt szenvedtek. A május hó végén beállott kedvező időjárás a takarmánynemüek elmaradt fejlődését nagyban elősegítette. A gyümölcsfélékben és szőlőkben szintén tett a fagy káit. De az átlagos termésre befolyással nem fognak lenni. A pénzügyi adminisztráció terén fennakadás nincs a közadók és közterhek jelenleg csekély mértékben folynak be. A miniszter elrendelte, hogy szeptember elsején meg fognak nyittatni a Csáktornyái állami fiu és állami leányiskolát a drávaszent-mibályi, orehovicai, podbreszti és tur-nischai áll. elemi iskolát ekképp a zalavármegyében jelenleg működő és szeptember hó 1-én megnyitandó uj állami iskolákkal együtt eltekintve a magasabb fokozatú áll. jellegű tanintézetektől csupán elemi népiskolai keretben a jövő tanévben már 46 állami iskola fogja szolgálni a magyar közmivelődést. A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint az adók ezeu időszakban nagyobb mérvben folytak be, mint a mult év hason időszakában. A zalaegerszegi ker. ifjak módositott alapszabályuk értelmében f. é. junius hó 10-én tartották évi rendes tisztújító közgyűlésüket. Megválasztattak: Elnök: Balassa Benő, alelnök: Schütz Frigyes, ügyész: dr. Czinder István, főtitkár: Fenyveay Simon, titkár: Erdős Gyula, igazgató: Eizner József, jegyző: Kovács Géza, ellenőr: Zinger Miksa, háznagyok: Berger Miksa és Lövy Henrik, pénztárnok : Fangler Miklós, könyvtárnok: Kovács Mór. Megválasztatott még továbbá 12 választmányi tag, 3 póttag és 3 számvizsgáló bizottsági tag.
— A Laskay-ilgy és a táviroda. Laskay bűnügyének tárgyalását a fővárosi lapok részletesen közölték. Az éjfél utáni egy órakor kihirdetett Ítéletek a főváros közönsége már 5 órakor reggel újságjaiban olvashatta. A hasábos szöveget a helybeli távíró közvetítette nem csekély buzgósággal és pontossággal, sót Szommer Nátán posta- és távirodai felügyelő személyesen őrködött még az éjfél utáni órákban is, hogy a sürgönyök halmaza gyorsan lebonyolittassék.
— Katonai vezérkari ntsziw. Kisebb vezérkari utazás egy gyakorló csoportja, mintegy bárom törzs 22 főtiszt. 59 legénység 49 lóval f. é. juliua hó 11-én Zalaszentgróton 12 és 13-án pedig Keszthelyen fog meghálni.
— Halálozás. Hild Ferencné szül. ílófer Szidónia folyó hó 9-én, hosszas szenvedés után életéoek 42. évében elhunyt Nagykanizsán. Temetése í. hó 10-én, délután 4 órakor volt a király-utcai 4 számú gyászházból. Hitvesén kivül öt fm gyászolja.
— Eljegyzés. Tóth István, budapesti *m. kir. postatiszt eljegyezte Szalay Jolán
kisasszonyt, Szalay Lajos ügyéd, az írod. és Művészeti Kör elnökének leányát.
— Házasság. Mair József posta- és távírda tiszt f. hó 14-én vezeti oltárhoz Fiálovits Antónia kisasszooyt a Ferenciek templomában.
— Ezred összpontosítás. Julius hó 3-ától 4 hétig a 20. honvédgyalogezred Nagykanizsán lesz összpontosítva. Jelzett napon városunkba érkezik a körmendi zászlóalj és a fiumei század.
— A laktanyai utak. Az uj honvédlaktanya utainak építésére kiirt pályázat ma járt le. Az utak éa csatornák építésére közel 100.000 korona van előirányozva.
— Tréfáért emberölet. Herg Mihály 10 éves kotori fiu kedden délben a mezőről ment haza. Az uton elébe jöttek Fuss Mari és Margit kis leányok, kiknek lábait a fiu, a nála volt vesszővel, ütni kezdte. Meglátta ezt Fuss Iván, a leáoyok bátyja, oda jutott ós arcul ütötte Herget. Ez pedig a vesszővel ütötte vissza Fuss Ivánt, azután elmenekült. De Fuss utána rohant és a nála levő kapa nyelével akkorát ütött Herg hátára, hogy ez elbukott, a nyelvét kiöltötte és azonnal
hogy\'ötletszerűbb. Ellenben a színpadi festett világban több precizitást követe-: lünk (a pénzűnkért t. i.)
Az a varázserejű bűvös klenódium, I amely a művészt mindig a kellő határok közé utalja, az örökérvénvességű egyéni j jóizlés. Ezt a talizmánt még a kiállitásos vagy u. n. „látványos*" daraboknál is \' haszonnal érvényesítheti az intelligens színész, lévén legelőkelőbb színházaink szabóműhelyei is gyarló jel mezgyáraknál nem egyebek. Az egyéni jóizlés adja meg azt a semmi mással nem pótolható „sikkjét, 1 amely elől tudvalevőleg még a nagy | francia akadémia sem tudott már elzárkózni. amint azt a távíró csak nemrég I adta tudtára a nagyobbrészt nem akadémikusokból álló világnak.
I Egy testhez álló. helyes szabású csípős i öltöny {meg ami ahhoz tartozik) valami különös öntudatot, könnyed biztosságot ! kölcsönözhet a sziuésznek játék közben és viszont némely lelkiismeretes művész lehet, tüstént kiesnék a szerepéből, amint j — kijővén a lámpák elé — ruházatának valamely felöllóhibájáról venne tudomást. Ámbár a vidéken (a „kedves és romlatlan" vidéken!) láttunk jól táplált, llegma-tikus Rómeókat is. akiknek még félbajuszuk i elvesztése sem vette el halvérüket, sőt egy-egy kisebb színész-centrumban ma is \' gyakori az olyan csoda, hogy — ; teszom föl — Balassa Bálint lakkcipősen, I keztyüsen és gavallérmancsettásan (!) jele-I nik meg a színen, ellenben a „Vasgyáros" j Bligny hercege középkori lovagruiiában, l kardosau. A divatnak ez az u. n. , auachronizmusa azonban, mint említeni 1 bátor voltam, nagyobbára a vidék sajátja.
T ,--. —
A fővárosi színésztől már megkívánja a haladottabb ízlésű közönség (legfőképp , az, amely a páholyokat és zsőliéket a j maga öröklött tulajdonának tekinti), hogy 1 akkor, amidőn őt, vagyis a mai társadalom emberét ábrázolja a színpadon, — divatos ruhát, divatos nyakkendőt, divatos cipőt és divatos sétabotot hordjon és hogy ne csupán az ékszere, az illatszere, hanem még a mosolya, sőt hanghordozása és taglejtése is "divatos legyen. Kbben a fokról-fokra való nagy alkalmazkodási processzusban azután, az esztétikával rokon etika kárára, kifejlődött lassankint a színpadon a közízlést visszatükrözni hivatott divatos morál, amelyben azouban köztudomás szeriut nem sok köszönet vagyon.
A111 a legkellemesebben talán mégis akkor érinti a színészeket a divat, amikor ők maguk „divatba jönnek"; legérzékenyebben minden bizonynyal akkor, amikor a divatból .kimennek- . . .
. . . Többé-kovésbbé nem emancipálhatja magát a divat áramlataitól ma már egyféle hivatás sem. A festők, szobrászok, zeneköltók művészi alkotásaikban, — ha nem is mindig bevallottan. — koruk divatjának hódolnak az ipar munkásai nemkülönben. De divatos irányban halad (mert kénytelen vele^ az ujabb tudomány és divatos talárt viselnek ina az egyház jámbor életű szolgái is. Divatszerü a mai egész irodalom és ezen kis cikk is, mert hiszen a divat szempontjából mérlegelni és bírálni mindent, de mindent: ina — divat.
Ámon Ottó.
^^ (Mi* M sa^M S fl Jsfr - - 3 frt. $5 kr.-ig valamint folytonosan a legtyabb fekete, fi>hér és 8iinc» ílenoebcrg-selyemben
Se wm h lh ■ W* ■ wp awm iisRffi \\t iro ~ I kr.-tól móterenkiot. 14 frt, 65 kr.-ig sima, hAtozoU, kockázott, mintázott, damasztok atb.
x uuiaxti-seiveni uu kf.-iüí ^^^^ %kr
mm — —- W ■ VBflifli ^ÍF S -báixtr. ruhAoként $ frt. 85 kr. 42 . 75 „ |$elyúm-gronadinok 80 7 . 66 .
____ ^^ métereDként portó 6s költségmentesen hfczhoxs«Allitva. — Minták azonnal küldetnek, kflttőa
^^\'^^\'^^^^^■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■^■^■■^■■■■■■■■■liHHHMHHBH Icrélportó fWajcba.
henneberg g., selyemárus, zürichben c. ís u,.
XLI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902 JUNIU8 14 éo.
meghalt. Az ütés éppeD a hátgerincét érte, mely eltörött. A gyilkost letartóztatták és behozták 8 nagykanizsai kir. ügyészség fogházába, de honnan, miután teljes vallomást tett. ha7a bocsátották.
— Gazdasági tudósító. Lizter Eroő kehillái lakost a földmivelésügyi miniszter a zalfiözentgróti járásra nézve a gazdasági tudósilói tiszttel megbizta.
— Az ügyYÓdl kamarából. A zalaegerszegi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Kar&bélyoa Elek ügyvédét Alsó-lendva székholylyel a kamara ügyvédi lajstromába felvette, ellenben Szalay Ferenc zaíaegcrszegi, Nagy József alsó-lendvai ügyvédet önkéntes lemondása, dr. Mánvoky Gyula tapolcai ügyvédet ezen kamara területéről való eltávozása és néhai Varga Lajos nagykanizsai ügyvédet elhalálozása folytán a lajstromból törölte.
— Névmagyarosítás. Gurtuekker Ferenc naeykaimsai illetőségű szombathelyi lakós családi nevének „Fodoru-ra kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— Kirendelés. A zalaegerszegi ügyvédi kamara néhai Varga Lajos ügyvédi irodájának gondnokául SebestéDy Lajos nagykanizsai ünyvédet rendelte ki.
— .Felhívja. A zalavármegyei gazdasági egyesület részéről felkéreinek mindazon kiáiliiók, kik a pozsonyi mezőgazdasági kiállításon az egyesület gyűjteményes csoportjában kiváunak részt Yenni, hogy ebbeli szándékukat s a szükséglendő fal v. asztal terület nagyságát a bejelentés eszközlése végett juoius hó 20-itt az egyesület titkári hivatalába bejelenteni szíveskedjenek.
— Lópatkoló! tanfolyam. A magyar királyi foldmivelésügyi miniszter a folyó év őszén Nagykanizsán időleges lópatkolási tanfolyamot szándékozik rendeltetni: mely tanfolyam szervezési munkálatainak ellátásával Trombitáa Ignác szombathelyi magy. kir. állategészségügyi felügyelőt bízza meg.
— Alapszabály jóváhagyás, A uovai polgári és iparoskor alapszabályait és a Nagykanizsai Kath. Legény-Egyesület alapszabályait a belügyminiszter a bemutatási záradékkal ellátta.
— Megégett gyermek. Hétfőn egy súlyosan őss/.eégett gyermeket hoztak ho Galambokról a nagykanizsai közkórházba. A 14 éves fiút — névleg Nóvák .Józsefet még áprilisban leforrázta C.-dre Imre galan>boki lakós. De akkor nem vették gyógykezelés alá. Most azonban állapota oly aggasztó lett, bogy felgyógyulásához nincs remény.
— Nyári táncvigalmak. A Munkás-képző Egyesület mult vasárnapra tervezett uépüunepélyét. miután akkor esett az eső e hó 22-í\'re halasztották. Rom idő esetén, a mulatság f. hó 29-én lesz megtartva a sörgyárban.
A nagykanizsai szabó munkások és szabó munkásnők szakegylete julius hó 6-án S8ját dalárdája közreműködése mellett zártkörű nyári táncvigalmat rendez.
— Meghívó. A „Zalamegyei Altalános Tanítótestület" 1902. julius 2-án és 3 ikán tartja rendes közgyűlését „Zala-Szeot-Gróthon" a következő renddel: Julius 2 ikán d. u. 5 órakor gyülekezés a zalaszei.tgróthi kastélykertben, s onuan kirándulás Berényi Jenő urnák 5 percnyi távolságban levő, 35 holdas szőlő- és o\'.tvánjtelepéhez. Este 8 órakor eló-értekezlet a Casino helyiségében; utána ismerkedés. Julius 3-ikán reggel 8\'/2 órakor ,Veni Sancte." — 9 órakor rendes közgyűlés a Casino helyiségében következő tárgysorozattal: 1. Évi jelentén. — 2: Az jrva-olvasás tanításának egy uj módjáról. Előadó: Nagy Ferenc (Draskovec.) ~ 3. A tanítói fizetések szabályozása. Előadó: Horváth János (Zala-Egew.eg.) — 4. Az ifjúság erkölcsi életének megóvása. Előadó: Bóry Imre (Keszthely.) — 5. A\' szakszerű tanítóképzés éa képesítés. Előadó: Banekovich János (Nagykanizsa.) — 6. Az uj gondnoksági utasítás ismertetése. Előadó: Brauner Lajos (Csáktornya.) — 7. Az alapszabályok módosítása. — 8. Folyó ügyek. — 9. Indítványok. — 10. A tisztikarnak és választmánynak a módosított alapszabályok szerint való kiegészítése, esetleg teljes ujraalakitása. E közgyűlésre a tanítótestület rendes tagjait és a tanitósügy iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja: Szalay Sándor s. k. tantestületi elnök.
— Tüzll&rma. Szerdán délelőtt 10 órakor tűzveszélyt jelzett a tűzoltók harsonája. A Királyutcai Rothschild Albert-íéle házban kigyúlt a kátrány, roely óriási füsttel égett. De mire a !®£!«í kivonultak, a tüzet már eloltották.
— Kinevezés, Az alispán dr. Pollák Ernő nagykanizsai gyakorló orvost a helybeli közkórházhoz kórházi orvossá nevezte ki.
— Elfogott tolvaj. Kámán János notórus csavargó f. hó 5-én betört Ménesek látván kiskanizsai lakós házába és több értékes holmit ellopott. A tolvaj a tett elkövetése után megszökött, de a csendőrség Pacsáu elfogta és tegnap visszakísérte Nagjkanizsára.
— Fegyvergynkoriat, Nagjkanizsára a 20. honvédgyalogezredhez augusztus hó 12-én 1200 ember vonul be fegyver-gya korlatra.
—■ Ékszeres hölgy. A napokban egy parasztosan öltözött leány állított be Berény József helybeli ékszerészhez és előmutatva két gyémánt gyűrű\', egy nyakláncot szívvel és egy karkötőt, az értéküket kérdezte. Berényoek gyanús volt a dolog és jeleulést tett a rendőr-fégnek. Itt vallatóra fogták a leány\', ki elmondta, hogy Katicának hívják nagykanizsai illetőségű, édes apja is itt lakik, öt 14 éves korában valami Kövesi Gyula nevű lélekkufár kivitte Dél-Amerikába és egész mostig Buenos-Ayresben volt. Az ékszereket — melyek 3—4000 frtot érnek. — ott szerezte. A rendőrség a dolog iránt, a buenos-ayresi osztr. magy. konzulátus utján, megkereste az ottani rendőrségei.
— Juniális. A Keresztény Jót. Nőegylet elnöksége gondoskodott arról, hogy a sörgyárban holnap tartaudó juniálisára 40 fillérért koc-út lehessen kapui a Deák Ferenc téreu,
— Lövöldöző pincér. Nagy riadalmat okozott a napokban Csáktornyán a Hackl féle vendéglőben Rezsek József nagykanizsai illetőségű ottani pincér. A leszámoláskor összeveszett Houbauser Gyula üzletvezetővel, majd revolvert rántott elő és kétszer reá lőtt Honbauserre. A lövések, szerencsére nem találtak. Rezseket letaitóztatták és átadták a járásbíróságnak.
— Öngyilkosság. S/őllőay Orbán köve?kuti lakós f. é. junius hó 3-án öngyilkossági szándékból felakasztotta magát.
— Mint értesülünk, a Magyar Le-számitotó- és Péuzváltóbank, ezen előzékenységéről általánosan ismert, előkelő fővárosi pénzintézet ujabban jelzálog-osztályt nyitott 8 ajánljuk mai számunkban megjelent idevonatkozó hirdetését különösen gazdaközönségü- k figyelmébe.
— Yirágbarátok! A ,Floro:« virágtrágya-kivonat használata bámulatos hatással van a virágok fejlődése, szín-pompája és illatára. Postán bérmentve küldi 1, 2\'/, és 4 korona ellenében Waltercdorfer K. Pál droguista, Budapest; VII., Kerepesi-ut 8|a
— Költözködés. Dukes M. utódai hirdetési iroda Bécsben, kiknek helyisége hosszú évek során a Rothschild bazárban volt I. Wollzeile 6—8. a napokban az átellenben lévő házba I. Wollzeile 9. költözködött, ahol a cég, melynek üzleti forgalma évről-évre hatalmasanemelkedett, kiterjedt iroda helyiségeket vett át Ezen nagyszabású berendezkedés folytán, képes a Dukes M. utódai cég, mely már több mint 28 éves fenállása óta, előzékenysége, megbizhal ósága és messze szétágazó összeköttetései következtében a bal és külföldi napi és szaksajtóval az üzleti világ, és nyilvánosságra utalt körök bizalmát megnyerte, az üzleti érintkezés minden igényeinek pontosan megfelel.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
— 1902. jun. S-tí>l -jun. 14-ig. —
Sebestény Ferenc városi hivatalnok: 1 Karolina.
Szerdahelyi László földmives: József. Bolf László földmives: Antal. Horváth Lajoa vasúti munkás: Mária. Varga Ferehc földmives: Anna. Plánder György földmives: Boldizsár. Felde Hetírik vasúti kalauz: Lajos. Kósek Ferenc földmives: Katalin. Plánder Ferenc vasúti munkás: Ferenc. Fercsel Erzsébet cseléd: IatTán. Fasching Antal mérnök: Gertrúd. Pammer Mihály vasúti munkás: Jenő. Hoffdr Káröly csizmadia: József. Guzsvinec István napszámos: halva
született. Krefíi Péter földmives: Katalin. Gorinek György földmives: József. Paár János vasúti munkás: Margit. Schweitzer József fodrász mester: Margit. Hóbor Antal hivatalszolga: Lajos. Molnár István kőmives: István. Mecz Ferenc földmives: János. Krall Károly napszámos: Mária.
Szendrei Károly vasúti hivatalnok: Ilonka. Anek József földmives: László. Csicsics János vasúti váltóőr: halva született.
Weinacht József mozdonyvezető: halva
született ikrek. Makó János szobrász: Lajos. Horváth Vendel földmives: Boldizsár. Vajda József napszámos: József.
SZÍNHÁZ.
A nyári szinhéz építését a jobb ízlésű közönség tetszéssel fogadta, mert a finomabb műélvezet állandósítását váro-Bunbbon hathatósan előmozdítja. Pereze vannak emberek, kik ennél a vállalkozásnál is csak Kövess? Albert jövedelmére gondolnak, de nem arra is, menynyivel üdvösebb, hogyha közönségünk kávéház helyett színházba jár. F. hó ll-én nyitották meg az arénát Fényes Samu hazafias darabjával, Kurucz Feja Dáviddal. Makó Ida tttnt ki, mint drámai színésznő. Szép alak, jó arckifejezés, beszédes szem és zengzetes hang jellemzik játékát.
Benedek Gyula első fellépte nem volt a legszerencsésebb, még szerepének elttő részében megálta helyét, de később a leghatásosabb jelenetei egészen ellaposodlak.
Csütörtökön, jvmius 12-én A .Cigánybáró" e kedvezően ismert operelte került szinre. A színház elég látogatott volt, ami azért kiemelendő, mert régi ismert darabról lévén szó, ez érdeklődésben a közönség pártolását láthatjuk. Ez bizalommal töltheti el színtársulatunkat e szezon sikerére nézve.
Az előadás igen jó volt és teljesen kielégítette a műértő közönség Ízlését is, ami a gyakran ismétlődő tspsvihar-ban nyilvánult. A női szereplök közt kiemelendő Aradi Giza, aki üde hangjával és sikkes mozdulataival mindvégig lekötötte a figyelmet. Sok derültséget okozott Károlyiné, mint nevelő kisasszony. Kitűnő volt Kővcssyné cigányasszony alakítása.
Máoyai Aranka • művészi hangjával aratott sikert és több kupiéját ismételnie kellett.
A férfiszereplők közt Kövessy Albert színházigazgatót kell első sorban kiemelnünk, ki most is mint zootinirozott komiku3 mutatkozott be. Előadási modora derültséget keltenek. A hallgatóság élénk tapssal honorálta fényes játékát.
Dicséretet érdemel az ének- és zenekar is, melyek méltóan illeszkedtek a jó játék keretébe.
M. x>
Szerkeszlöséff : Dr. Villányi Henrik, felelős szerkesztő. Kiadó : Ifi. Wajtlits József.
Nyilttcr
Az e rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
„MARGIT\'
GYÓGYFORRÁS
Marsitforris-telCB (BEREG-MEG-YE-)
A budapesti m. kir. egyetem veRjrelemzése szériát kevés szabad nzénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot és lithiumot tartalmaz. Ezen tulajdonságai azok, melyek a hasonló összetételű vizek falé emelik. KitOnö hatású a légutak s tüdő huruton állapotainál, különösen ha a köpet nehezen szakad fel; lüdŐvésxPseknél més akkor is, ha rérkfl-pésük van, a „Mar^it-rlzu megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kérés ssabad szénsavánál fogva Kiváló hatást látni tölc a gyomor és belek hnrutos állapotainál, löleg azon esetekben, hol a íölös mennyiségben képződött sav oka a rossz emész tésoek.
A bugysavas sók lerakodását akadályozván, becses szolgálatot, tesz továbbá a hólyag hnrutos bántalmainál, a kő- és homokképződés eseteiben, miért is a budapesti és bécxl egyetom orvostanára!, mint a* orvosrllág egyéb előkelőségei a legszívesebben használják, előnyt adnak a „Margit"-forrásnak a bozzáhasonló összetételi* gyógyvizek fölött.
asr mint ivóvíz -we
kiváló óvószernek bizonyait járványos betegségek Idején, füeg typhus elten.
Mini tonii általános MrclUtjjnet ofMj.
FŐRAKTÁR:
édeskuty l. budapesten,
cs. és kir. udv. szállító.
- Asványríz-nagykei eskedő.
Kapható minden gyógyszertárban, fűszer-kereskedésben és vendéglőben.
Vese, húgyhólyag, hngydara éa a bÖ8ZYénybóntaImafe ellen, továbbá a Iégző és emésztési szervek hurntos bántalraainól, orvosi tekintélyek általa Llthion-forráa
S ALI/A TOR
sikerrel rendelve lesz. Huxyhajtó hatású!
Kellemes \\ü\\ tm i KoDDjeo emésrtbeto
Kapható ásványTizkereskedésekben és
gyógyszertárakban. A SaWator-forráa igazgatósága Eperjesen
V-S N I E JS
•rn p I
1 N— I
\' « ml
■ m
■ ni ni
\'0»J3 O)
Q-
•W enjp
..■y.v-io-ffisSPl
W.SL
ni Oí
HATTONI
ERZSÉBET SÓSFÖRDÖJE
gyógyhely Budapest (Bud&n), Idény április hó 15-tól október hó 15-Ig
Kiváfó Ryógybatással bír
noi bajokban és altesti bántalmakban.
Rendelő orvos dr. POLGÁR EMIL. Egészséges fekvés. Jutányos lakások Jó vendéglő Villamos vasúti összeköttetés a fővárossal.
Dr. Grimm Vasútállomás N.-kanizsától gyógy- e:
módok, szónsavas és villa-
vizgyógyinté- nyos, kétccllas fürdők sti ze te
Mérsékelt irak.
Sopron-magya.
VEGYES.
— Műkedvelők fényképezéséhez? Elismert legjobb szalon és utazási fénykepezó készülékek uj felülmúlhatatlan pillanatnyi kézi-készülékek, továbbá mindennemű fényképezőkellé-kek A. Moll cs. és kir. udvari szállítónál, Bécs, I. Tuchlaubcn 9. Fényképező kellék üzlet alapiitatott 1854. — Kívánatra nagy képes árjegyzék injyen.
HIRDETÉSEK.
i
Ül
Jé és olcsó órák, 3
évi jóttálHsaal privát vevőknek
KONRÁD JÁNOS
óragyára arany. ezQst és ékszer áruk szaliitó-háza BRÜX (Csehország) Jó nickel-rem-ór* Irt 8.76. Valódi ezü8t-rem.«őr& frt. 5.80. Valódi ezüst lánc frt. 1. 20.
Nickél ébresztő óra írt. 1 95. Cégem a cs. és k. birodalmi címerrel ran kitüntetve, st&mtalan arany, ezüse kiállítási érem valamiut ezernyi elismerő-levél van birtokomba. Nagy képes árjegyzéket ingyen ésbérm.
Teljes tejfel csokoládé — táblákban és hengerekben. — A legtejfelgazdagabb
Tej-cs o kóládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH SUCHARD.

A Rlchter-féle
LinlmenLCmjML
Horgony-Patn-Expoller
<wy r>-g\' kipróbált háziszer, a mely »iár több mint 33 óv óta meg-l.ixharóbedörzsöl&űl alkalmaztat:!: kcE.ivenyr.tl. cjú«íI cs Btfbülötkití. Illtés. Süúnyabb utánzatok miatt ——— bcvíLSiirlóskoróvatosak legyünk ós Cisikis eredeti üvegeket dobozokban a „Rírjoaf" vódjegj\'gj\'ül ós a „Ricittr" czégjegN\'zéssel fopi-iunk ol. — SO f\'., 1 k. 40 f. ós 2 k. ?irb:ui a logtóbb gyógyfizortárban kapható, főraktár; Török Józsof gyógyszerésznél Budapesten. ^
Richter F. Ad. és társa;\'^
í»áf*.é» Vlr.udv.ui ixálIltóV. Rudolstadt.
Xjavuljatörés.
Ki oehézkórbso, görcsökhen é8 mis idcee8 állapotokban szented, kérjen ezekről brocburát. Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt alMain által.
tf. hói.
1 Prospektusok és folvittgosi-; igaígatófAg AltaJ.
nélkülüzhetlen háziszer. Kapható mindenütt.
Nyári és őszi idény 1902.
Valódi Brünni szövetek
Egy coupon 3.10 méter, teljes url ru-hiit, (kabát, nadrág ós mellény) csak frt 2.75, 3.70. 4.80 jó f y_|iJt
minősegü lalOÜi
frt 6-6.90 jobb J nvaQju
frt 7.75 finomabb ^ öí^fJ"
frt 8.65 legfinomabb I SZÖVQt frt 10.— kiváló Unom \\ Égy coupon fekete szalon ruhához 10 frt, továbbá •felöltő szövetek, turista daróc, legfinomabb kammgarnok stb. gyári árakon szétküld a tisztességes cs lelkiismeretesnek ismert posztógyári raktár :
Siegel Imhof Brtinnben.
Minták ingyen ón bórmontve.Min-taazorlntl szállitáBért kezoBkodvo.
A magánvevö előnyei szöveteket közvetlen rendelni a gyári helyről, igen nagyofc.
xli évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. JUNIUS 14 éo.
ocxjaoooocxxjoootjcxxjcxxxiaocxjooaaaooaoooaaog
melyek már évek óta jók- g
nak bizonyultak és hirnoves g
orvosoktól, mint könnyű n
hashajló_feloldó szer g
ajánltattatuak,______fi
az emésztést nem zavar- q
ják és teljesen ártnlmal- Q
lanok. Cukrozott minősé- Ö
gök következtében más gyermekek által is sziveBen bevétetnek. g
E?? 15 pllnlát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely S dobozt,, c
tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 f. előleges beküldésénél C
egy tekercs bérmentve szállíttatik. r;
ISEsS; 1/ÍD IIIUI/ Senntolii F. hashajtó labdacsait. Csak akkor X
NvkSs-: ntilÜUNlX valódi, ha minden doboz hátulján a m. törvé- O
.-^Unyileg bejegyzett ,Szont Lipót" védjegyünkkel van ellátva g
1 Vörös fekete nyomással. A mi törvényileg védott dobozaink g
Iutasításaink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEU8TEIS B
3 APOTHEKER aláírásnak kell lenni. C
NEUSTEIM FÜLÖP g
„Szent-Lipóthoz* címzett gyógyszertára Z. K. Q
WIKN, I., Plankensasse 6. Q i
Raktár Nagy-KaWasin: BELIIÜ LAJOS ét KEIK GYULA gyógyszerészeknél. g
öooDQD loooooo\'ootxxMDaóngMoooöixjócöaoonoaóo o
a i
8
55. K.
902.
HMIKdliH^ljil:!
Csak akkor valódiak, ha mindogyik dobos Moll A. vódjogyöt fa
aláírását tünteti fol. A Moll A.-féls Seldlltz-porok tartós xyógrfc&tása x lejsrankacífibb gyomor- é« *!-Itstb.intalmak, scyomor>fflrcii SQ\'omorhév, rögzült *zékroVcad«s, ra&jh&ntatora, vér tolulna, aranyér 6s a lcgkftlftnbözőbb női betagaéqek ellen, © jeles h&zi«xeruek évtizedek óta mindig nagyabb v\'terjedí-it szerzett. — Ára egy lepeo««lelt eredeti doboznak 2 kor.
H a m i s i tások törvényileg f enyittetnsk.
[MOLL-F É LEFRAN Cl Aj
Haak akknr valódi ba mindegyik nveg MOLL A. Yédimát tnntwti lel i/saK aKKor vamui, A HcnríeVir^ Anoz&tVAn ^irvJA. a Moii-fóie
fraoozla borszesz és só nevezetesen mint fájdalomcsillapító bedörzsölesl szer
köszvény, csnz és a meghűlés egyéb kóvetkeaméoyeiaól legisraeretesebb népszer. - Egy ónozott eredeti üveg 4ra I kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, tegnjabb módszer szerint készítek gyermek és hólgy szappan a bör okszerű ápolására gyermakek és fölnőttek részére.
Ara darabonklnt — 40 flll. Öt darab — I kor. 80 (III. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van ellátva,
F ó s z é t k ü I (l é s:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, Bécs: Tucblanbcn 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta postantánvét melleit teljesittetuelí.
A raktárukban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
§ ocxxiaauaQaaaoQOoaaaoaoQdbQaaaaDOQ2:,3anaaoaD
Fürdőidény májna—október. V. « 3 Fürdőidény májú*— október.
ÁSVÁNY- ÉS ISZAPFÜRDŐ
(Szlavóniában.)
A cs. kir. dili v.npalya áliom&a. — {Kvívctkn ^ssicköttclcs Bmlapdt líces.)
Vastartalmú forrás- és iszapfarilök. ÍT^Zt&S^
hatással iir az összis sii bajokoál, lirjzíjanjiigsil is riaaás J2»ai«désekatl. l/jonriau epük Knigo-ositilyok. Beg3nKydHt6áck a rendkívülien gyógyhatású dsruiifi áSTáa)iszapp3). Fényes eredmények úrhctÚk cl idilli, csúzos cs rcuinás bajokn.\'d, Clürvclycs Yerv.cj{iny gyermekek részére egy »6jsrnnkaeöbíl)" kényelmes is előnyös módosatok melleit, épp nw»t leletül. M&r a római idük Ota réghirQ, jóhatisu fiirdő a szlavóniai középhegyek gyönyóríl völgyében. erdői mag.vlaioklól kóiülvéve. A gyó^yhelyiségek egy remek, árnyékos scliny kezein fekszenek. Acelylen-légswsvilAgiiis, zenekar, Íawn-iennií, tekepálya, táncmulatságok, kölcsönkönyvtár. (JyönyörU kirándultok a történetileg érdekes és lájképileg gyönyűiü kórnyéklien. Fölséges séták, melyek leginkább nyugalmat é* fcliWlUlcsi igénylő városiaknak alkalmasak.
Teljes ellátás a f\'ürdöszállodábao: (I. osztály) 40 írt. dl. osztály) 30 frt.
Kiváló előzékeny kitzolgálá>. A t. kalona urak. állatni és vasúti tistlvi»elők kedvezményben részesülnek. Az elő- és uióidcnybcn tetemes árengedmények. FürdSariOS dr Fiscbtr, azonkívül a városban még kél orvos működik. Prospektusokkal, felvilágosításokkal készségesen szolgai az
uradalmi fUrdő-ignr.gattSMatg.
STUBICA TÖPLITZ HÉVVIZFÖRDÖ
Uj fdrdöigazgatóság. Uj berendezés.
Fürdőidény : május i-től október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától 7< óra Stubica Töplitz megálló állomástól \'/; óra távolságban.
Kzen 53-b C. íoku hévviz fölulmulbatlnn hatású főiec csúzos izom s izületi fájdalmak, idült csonlbártyalob, idegzsábák, főleg Ischias, izüluti zsu gorok s idült Brigbtkór ellen.
Természetes iszapfürdője s modem berendezésű izzasztó helyiségei (Cal-darien) nagybatásuak uői bántalmaknil igy méhiüb után visszamaradt izzad-máuyok felszívódására. Egyéb syógyhatányok ^issago, villanyozás galván és. faradicus árammal, villanyos Masaage s. a. r.
A fürdő Zájforiának egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal.
Állandó gyógyzene, Lawo Tennis, tekepálya.
Kocsik minden vonathoz Zabok s Stubica Töplitz állomásoknál. Több taau családnak ajánlatos az érkezést előleg bejeleuteni. Föltűnő olcsó árak, lakás, fürdő s étkezésnél, kitűnő konyha, természetes bornk.
Útbaigazítást ad a lürdőinnzgatősáp, s dr. Spaunor I. filrdöorros magyar nyelven. Prospektus ingyen a (xítmuntve.
■pvCagyar leszámítoló- és
JPénzváltó-JBank
Budapesten, T., Dorottya ntca 6. sz. saját li&z.
JBenzetelt részvénytőke 30
millió korona.
A bank ujabban a
vette fel üzleti körébe.
Jelzálogkölcsönöket engedélyez
földbirtokokra
rárosi nagy bérházakra saját kibocsátású
4 százalékos záloglevelek
alapján 20 éve?, 30, 40, 50, 60, 65 és 70 éves törlesztésre a legelőnyösebb feltételek mellett. A benyújtásokat a leggyorsabban bonyolítja le; minden megkeresést 48 óra alatt válaszban részesít.
Fcríiak ingyen kapnak.
olyan uj lalAlmánvu orvoslót, mely at elvesztell eiol újra meghozta, Pi«M>nc<som»sut N cKy
• •ltlalax könyvet i>s>>tán, jól l>ec<oni3^«>lva. ingyen kapják niitnla/ok a kik érte írnak. Kx a le^la-iuuU:r;tméltOl>b esmlaorvosfág, mely megmenteit sv.rckct. n kik liatnlkori kihágások folytán nemi bajiA\'iOsi, >:híli>ben. valamint clveszitcll fériiciö-ben vjcnvc.inek. Ki okbül elhatárolta ai intéxel, ho»v csy ingyen osvoságot n»agya«áió könyvvel ceyift miutie-ikinck ingyen kfthl. líxicl a há/.ior-vo>sággal a haj otthon gyOgyitható, * minda/ok a kik a liatalkocí kihágásokból s/.ánnn/ó némi lojolban, vícIIcjjí elgyóngülévl.en.vagy krónikus lujokbaii íxenveJnek, otthon gyógyitbaljiV rnagu-ka:. K< a gyOgy>>.er kótvctellenUl azokra a szervekre hat, a hol a mcgerösóJc* »*Uk*cgei esoilá-la«0» embninynyel gyógyítja az- évek óla tarló betegingeket. Oicg. Halai egyaránt iiliat Sialo Me-liol Instsiutaak ar alánt jeUett cinire, a honnan a csomagot rógtón clkablik. A/, intézet leg-inkálih axokat akarja megnionteni, a kik kezdői ciljáhi\'l a* otthonukat nem hagyhatják el. A (•róhaoujiiag megmiitatj i, hogy mily könnyön kigyógyiiit: tvk ebtwl a rettenetes bajiul otthon. Az inté-et kivételt «eoi teu. Miudcnki írhat cretto kSrhnim.tn magyarul, n>ire litokiastás »nclle!l]>osta-forduSlával\' egy ingyen Csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel egylUt. írjon míg n\\n. A csomag oly »/cj>cn l»e van csomagolva, hogy a tartalmát scnki>em fogja niegtuiini. A levelet ij»y kell címezni: State MciHcal Inslítule, I? Klektroii liiiiUling, l-\'oit WajiiCj Ind. Amerika
A levelek mindig birmenlcsitendők.
A szőllő Peronospora (penéaz) betegsége ellen legjobb a
ír,
A szőllő Oidium (lisztliarmat) betegsége ellen legjobb a
Dr,
mely porok a „Gazdasági Közvetítő Iroda" utján leszállított árak mellett megszerc7.1ietők Nagykanizsán Sugárút, IS. sz. ai3tt.
Friss
intői üira saitot
az elismert legjobb minőségben ajánl
MAKOVICKY PÉTER
sajtgyára Llptö-Rözsahegyen. Minden csemege kereskedésben kapható.
TŰZKÁR ELLEN,
épületeket, takarraiuykészleteket felszereléseket és bútorokat
JÉGKÁR ELLEM,
takarmánynövényeket, gabonákat, szólót stb. csakis a .Gazdik Biztosító Szövetkezeté"-nél biztosítsunk a legkedvezőbb feltételeinél fogva. Ezen szövetkezetnél az üzleti nyereség, a biztositóknak visszatérittetik. Bővebb felvilágosítást nyújt esetleg biztosításokat elfogad a képviselőség Nagykanizsán Sugár-ut, 18. sz. alatt.
SZLIACS-ÁCÉLFÜRDÖ
(Felsömagyarországoii.) Az eeyedlll ismert széosavdúi vneforráa. Legtöbb vasit tartalmazó ivóforrás belsó használatra. — Idény: május 15-tól szeptember 30-ig.
Felülmúlhatatlan vérszegénység, sápfeór, női bajok, hátgerinc- és idegbajok bénulás ellen, átszenvedett betegság és erós munkásság után. Fürdó-orvoaok: Grüuwald M. dr., Molnár I. dr., Stem I. dr. Utazás Bécsből 9 ór», északról Oderbergeo át, onnan 5 óra, délről Budapesten át, innen Bzintén 5 óra, Szliácsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak ki-lűggesztve. Kimerítő (őlvilágositást és ptOípektust utazás, lakás-árkedvezményről az elő- és utószezonban stb. ad a lürdöigazgatóság. Síliács (Zólyommegye).
Ip;-.--------------- l<fj
^ Kcst liirneves kénfiirdő ltorvátwrszágluiii.
s Ym a»d-T opllön1
Vasúi i
álloiu.\'a
Póstfc- és távírda
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Yegjelomezvo I\'iof. Ili\' I.urlivl? tulr. tanácsos által ISOt
5S fok Celsius mclc» íorrAs. a kén iszapnak felölmnlbaUlUn hatáftA vfin írom és itnlft rhpnms, isnlpl hetccsfstk, íyullidísos és csonciorfsi «»-zi-bn.4di«ok, kSsíTÍnv noarslíikus bSnlalmsk. mint ischias slb. noi bajok, bor- fa tilkos bclcg-ai\'üok. idölt Tcscbajok, bólyagburol, g6rtílyk«r, aníolkir, 6lonl éi bigsnj míric-jíickaíl slb. atb.
IVÓKÚRA, garat, pégc, mell, mij, gjomor- és bílbsjokníl, aranyérnfl, slb.
rtíT^Sl Villanyosság. — Massage,
GyÓDYintezat minden kányelcmniBl. Hetji vízvezeték, Hldtjvlz knrák znhanynyal Kneipp szerint, ejisz éven át nyitva
I.léiiT tanain május 1-tól október l-ig. - I\'oinpís nagy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások. — Állandó icnekar. a zagrilit kir. operaház tagjaibél. — Zene- és táncoítélyck stb.
A varazsd-toplieai illocnison napenta társaskocsi virja a vendégeket.
Külön fogatok is rendelkezésre állanak, dn\'ezck odaillitása clnbb a íürdö inté-zöségnél inegrendclenilij.
Orroai tudakozódásokat a filrdóorvos Dr. LONGII1NO A. ad.
S^- Pruwcktusoknl éx bro*cJinrfil;itl iiif/tjen í* t/érmentvt kaid.
A FŰRDŐIGAZGATÓSÁG.
(x
;>C<XXX^OOCXXXXXXXXXXXXXXX5Cöt
ACETYLEN
KLEfflM ÉS NOWÁK KOLOZSVÁRT
oly acetylcu kéizeléket szállítanak, mely nindsn kívánalomnak megteli). Ezzel minden hiányt megszüntettek:
RobbanásblztonsSg,
Automatikus és gazdaságos gázrejlesztés, mérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solitl kivitel ás egyszerű kezelés.
Saját szabadalmak Európa és Amerika legnagyobb Államaiban. Ajánlják magukat tovibbá Acctylon telepek létesítésére minden kivitelben és nagyaab\'btiu
(Prospektusok, olismerS-iratok, kbltségtervezetek ingyen és bérmentve.)
Elsőrendű Carbid foijton»»n a =«pí árakén
Fómnvnmriai munkák bármilyent is, vórss sárgaréz, horgany, alpaccastb.
i-emnyomaai munKan ,ajrok\'v(f). minUk ,TCnut gyorsan é. oi«6n eikó-
Zalaegerszeg város tulajdonát képező „Baross-ligeti" és .Fehérkép" vendéglőknek 1903. évi január hó l-ső napjától — 1908. december 31-ig terjedő hat évre leendő bérbeadására a v, tanács 1902. évi junius hó 19 én d. e. 10 órára a városház kis tanácstermében nyilvános árverést hirdet.
1. Kikiáltási ár a .Baross-ligetre* 1200 (ezerkétszáz) korona, a „Fehérkép* vendéglőre 1400 (ezernégyszáz) korona évi bér, mely összeg 10\'/.-át tartozik vállalkozó az árverés megkezdése előtt a polgármester kezéhez letenni s a legnagyobb ajánlattevő az árverés befejeztével ezen összeget \'/» évi bérösszegre azonnal kiegésziteni.
2. Tartozik a bérlő az évi bérösszegen felül a bérlet tárgyát képező épületek ntán mindennemű közterheket viselni, a tüzbiztositási dijat a városnak megtéríteni 3 az épületeket jókarban fenntartani.
3. A többi részletes feltételek is Fülöp József városi aljegyzőnél, a hivatalos órák alatt betekinthetók.
Zalaegerszeg, r, t. város tanácsának 1902. junius 4-én tartott üléséből.
VÁRHIDI,
polgármester.
NÉMETH,
főjegyző.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 8902. junius hó 21-én
25-ik szám.
XLI. évfolyam-
Előfizetési őr; Egész évre . - 10 kor. — fill. Fél évre ... & kor. — fili. Negyedévre - • 2 kor. f>0 fill.
Bgyca szám 20 HU.
HIRDETÉSEK
6 htsábospetiUorban 14,másodkor 13, b minden tovibbi sorért 10 611
nyilttérben
petit soronként 20 fillérért vétet-Dck fel-
részvény-társaság," „ nagy-kanizsai nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,"
HETEN KI NT EGYSZER,
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár . galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület/ a .nagy-kaiiizsai tanítói járáskör," a szegények tápintézete,\' a „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kamzsai
SZOMBATON1 MEGJELENŐ VEGYES TÁRTÁL
A lap szellemi részét illető min-aen közlemény a felelős szerkesrtő nevére, az anyagi részt illető közlemények ppdig a, kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bérmentve inlézendők.
Bérmentetlen levelek nero fogadtatnak el.
Kéziratok Yls&zauem küldőinek
„nagy-kanizsai keresztény jótékony kíllválasztmányának hivatalos lapja.
HETILAP.
A kivándorlás ügye.
Naeylanlna, 1902. jttnlos 30.
A kivándorlás kérdésével már több ízben foglalkoztunk. Jelentőségében e
kérdés mindinkább fokozódik. Ezért leköti a hatóságok és a társadalom figyelmét. Bizonyára eléggé fontos is erre, akár mint tünetet tekintjük, akár mint fogható fejleményt. Ha nincs alapos és részletes statistikánk a kivándorlásról, ami az ügy elbírálásához a legelső és legnélkülözhetetlenebb alap, már a legutóbbi népszámlálásról a m. kir. központi statistikai hivatal által kiadott első kötet adatai is j bevilágítják a szomorú jelenség hord-erejét. A statistika szerint az anyaországnak tiz év alatti szaporodása 151,639 lélekkel kedvezőtlenebb, mint aminőnek a születések és halálozások alapján kiszámítva lenni kellett volna. Vagyis utóbbi alapon a szaporodás 11-37. ra rúgna, tényleg azonban csak rO-3\'/,. A kedvezőtlen eredmény szülőoka a kivándorlás.
A számadatokkal ezúttal részletesebben nem foglalkozunk. Elég ezúttal, ha magára a kivándorlás tényére hivatkozva, főleg a miskolci u. n. kivándorlási kongresszusra vetünk némi pillantást. Az első, amin fen-akadhat a figyelmes szemlélő szeme, az, hogy nálunk, fájdalom, egész nemzetet, az összegységet érintő és érdeklő kérdéseknél — ugy látszik ez most végzetünk — nem tudjuk kikerülni azt, miszerint ily egyetemes kérdések is egyes gazdaságpolitikai pártok vagy tendentiák céljaivá és eszközeivé ne legyenek. A mezőgazdasági egyesületek szervezete, ha szabad magunkat ekként kifejezni, mintegy reáült a kivándorlási ügyre, mintha
—-—?-
TARCZ A.
Tavasz.
— Irta; Hajdú Gyula. — — A -Zalai Kü/Iijny* [Src.ija.
Tavasz! Kikelet!
Hálával köszönitek, szívből Üdvözöllek Kinnlláztad a vén telet, eloszlattad a természet fehér szeinfedelét.
A fák ágain rügyek hasadoznak, a kis bokrok vesszőin bimbók fesledeznek. Az alsó kis virágok elfoglalják helyeiket a serkedező zöld között s örömmel kelve feltárják kelyheiket s ugy csillog rajtuk a harmat, mintha csak örömkönnyü lenne.
A komor, sötét, vészes felhógomolyok helyett szelíd bárányfelhők vonulnak át a légen s lassan tovaszállva eltűnnek a lat-haláron. Nyílt lesz a lég. Nem zavarja semmi felhő a végtelent. Teljes fényével tllník elő a nap, mosolygva ragyog éltető sugara.
Tavasz, természet ujjá ébredése íme itt vagy hát!
A fenséges kikelet enyhe furaimára s az áldott nap csókjaitól hevülni kezd a dormedt, kopár föld, kizöldül a határ.
A tavasz nyomán tenyészet fakad mindenütt. Virul a mező. fcltotő, illatdus a lég. Feltámadnak a színes lepék ezrei. Megszólalnak a mi erdei és mezei énekeseink. A pacsirta, az Isten madara ott zeDg a szegény földmivesnek, akit fárasztó munkája közepette a Gondviselésen kivül csak ez a kis madár keres fel. Megérkeznek kéthazáju vándoraink, a gólyák,
j ez nem volna akár nemzeti, akár ; sociális, akár gazdasági szempontból | egyetemes, az összes osztályokat és \' rétegeket érdeklő kérdés. Igaz, első sorban, mivel a mezőgazdasági népréteg adja a kivándorlóknak tulnagy zömét, gyakorlatilag a mezőgazdasági foglalkozási ág érzi az elnéptelenedésből a munkaerők elvonásából és a megmaradt munkaerők bérének emelkedéséből folyó súlyos helyzetet. Ámde ebből éppenséggel nem következik, hogy a kivándorlás most már kizárólagos mezőgazdasági kérdés. Nemcsak nem folyik, de hátrányára van az ügy tárgyilagos és egyetemesebb szempontból való megítélésének, a követendő együtlmilkődésnek és a baj leküzdésének.
Az egyoldalú felkarolás, a kérdésnek u. n. agrár jellegűvé való tétele és igy gazdaságpolitikai célzatokra való kiaknázása hazánk eme nagy ügyének sorsát, orvoslását veszélyezteti. És tévútra vezet, mert majd könnyen lábra kap azon hiedelem, hogy a kivándorlással csak a mezőgazdaság sorsa kapcsolatos. Tévútra vezet azért, mert igy az orvoslás föltételei is elhomályosulhatnak. Nyilvánvaló, hogy az orvoslást a mezőgazdaság helyzetének javítása ugy sem hozhatja meg. Ha javulna is, ami nagyon kívánatos, a helyzet, a mezőgazdasági népesség nagy rajainak megélhetést, világszerte meg van reá a tapasztalat, nem biztosíthat. Erre vall a városi lakosság számának iutensiv szaporodása, melyről az uj statisztika első kötete ismételten beszámol. Ez a jelenség a foglalkozás természetével jár együtt., mely a terjeszkedésre nem képes ugy, mint az ipar vagy kereskedelem. Erre vall az is, hogy minden országok
az i ő \'
kivándorlóinak legnagyobb kontingensét e foglalkozási réteg adja meg. A kérdésnek egyoldalúvá tétele tehát egyfelől arra a következtetésre vezethet, hogy a mezőgazdaság sorsának javul-tával megszűnik a kivándorlás, ami helytállónak nem fogadható el; másfelöl pedig ok nélkül való felelősséget vállal magára, midőn az ügynek agrár jellegűvé való kidomboritásával — az ügyet magáénak vindicálja.
Ez általános kifogásunk a kivándorlási kérdésnek ily jellegű tárgyalisa ellen. Ennek a helyzetnek hatása látszott meg a miskolci kivándorlási kongresszus szervezetén és tárgyalásain, mert e gyűlésen is érvényesültek, éppen jellege miatt, azon — e társadalompolitikai törekvésekkel együtt járó elvek és nézetek, melyek a szükséges összhangot előmozdítani éppenséggel nem alkalmasak. A kivándorlási kongresszus tizenkilenc tárgyai közül nagy rész tulajdonképpen nagyon laza összefüggésben áll magával a nemzeti ügygyei. És ha a kivándorlási okok oly széles mederben mozognak, mint amiként
a miskolci kongresszusonhömpölyögtek,
akkor komoly Is szakszerű, egyetemes tárgyalás nem is\' remélhető.
Jól tudjuk, hogy az egymásba szövődő okok végnélküli sorozatának okozata a kivándorlás. De hogy a kivándorlás kérdésével kapcsolatosan az uj bányatörvény, a borhamisítás, fogyasztási szövetkezetek, turistika, középosztály megerősítése, örökösödési törvény, középbirtoki hitbizománjok (!), váltóképesség korlátozása, gazdakörök szervezése, népkönyvtárak, vallásos és hazafias nevelés stb. egy kalap alatt tárgyaltassanak, oly sajátos benyomást kelt a szemlélőben,
ami fentebb kifejtett álláspontunkat, azt hiszszük, teljesen megokolja. Egy kérdés ily széttagolása nemcsak a tárgyalások technikai rendjével ellenkezik, de magát az ügyet annyira össze-vissza kuszálja, hogy elriaszthatja mindazokat, akik ezen egyetemes nemzeti ügygyei szakszerűen és tárgyilagosan óhajtanak foglalkozni.
Az ügyek jelzett csoportosítása elvonja a fő és közvetetlen figyelmet magáról a Jökérdésröl, amelynek megvitatása célja a kongresszusnak. De igenis alkalmat ad a nemzet nagy és széles rétegeiben visszhangot éppen nem, sőt ellentétes törekvéseket keltő eszmék propagálására. Vagyis, a miként bevezetőleg elmondottuk,
a szükséges nemzeti egység előmozdítása
helyett, ami ha valahol, éppen a kivándorlás ügyében nemcsak meg- | okolt, de az egyedül helyén való, , csak szaporítja társadalmunkban az i amúgy is élesen és nagy számban nyilvánuló ellentéteket. Ezen komoly veszélylyel jár az, ha egy egyetemes nemzeti kérdés bizonyos gazdaságpolitikai tendentiák céljaira kisajátit-tatnak. Ettől a kivándorlás ügyét meg kell óvni. Erre tanított meg mindenkit a legutóbb lezajlott u. n. kivándorlási kongresszus.
Az aratás.
Közeledik Péter és Pál napja, az aratás ünnepe. A magyar nép naptáriban az aratás ideje junius bó vége és juliua eleje. Némelykor tér csak el a rendes időtől az aratia, mikor előzőleg oly rossz idők járnak, hogy a gabona csak későn érik meg. Az idén minden valószínűség szerint junius végén nem lehet megkezdeni az aratást, hanem csak julius közepe táján, mert az idén az időjárás kedvezőtlen volt.
Március hó első fels hűvös szeles volt, a hő utolsó felén kissé meiosre fordult az idő, áprilisban jobbára verőfényes napok voltak, aőt némelykor nyári bőség bágyasztotta a fejlődni kezdő veteméuyeket.
Május első napjaiban hirtelen megváltozott az idő a egész 27-éig szünet nélkül hetes esők voltak, csak olykor sütött ki a nap. Azonkívül az ország északkeleti ré3zain, ha az ég kiaaé kiderült, az éjjeli fagy pusztította a termést. A tavasz legazebb hónapja jégesőkkel is kitelt magáért, délkeleti vidékeken Bánátban — Szeged és Temea-vár környékén négy-öt jégeső egymást követte éá majdnem 75°|0 al megsemmisítette a termést, nálunk is volt egy rövid jégeső, mi szintén elég volt arra, bogy lefektesse és fejlődésében egy időre meg-akaazsza a gabonát.
Májusban a gabona nagy változáson megy át, a fúnemü növényből kalász növény leaz, kinól a feje és megkezdődik a virágzás. Juoiuaban a virágzás befejeződik, a magok mindig nagyobbak lesznek s a hó végén megérnek.
E két hónap a kalászos növények fejlődésének ^időszaka és éppen ebben a két bóbán van szükség meleg és derült napokra. A virágzáshoz napfény, a magok fejlődé8éhez és az érés előre- ■ haladásához meleg napsugár kell, s az idén e két legfontosabb bónapban esett lectőbbet az eső, junius első fele esős volt, minden bizonynyal ilyen lesz a máaik fele is.
A tavalyi évben a gabonaterméa rossz volt, az idén még roaBzabb leaz. A felaő tiszavidéki részeken a fagy folytán aííány termésre van kilátás, a délnyugotí vidékeken a vetések nagyobbrészt elpusztultak, az alföldi vetéseken kis kalász és kevés mag észlelhető, a dunántuli gabonaföldek szépen mutatkoznak, csakhogy a magas vékony kalászok sugarainak nagy része a magházzal együtt már moat kezd kihullani. Az északi, dunántuli vidékeken a sok esőzés folytán a gabona kezd üszkösödni éB a nyirkos időjáráa folytán föltűnően sok az anyarozs. Rendea állapotban csak Pestmegye északi részein
ugy örülünk
első
fecskék é: fecskének.
Hangos lesz egyszerre a természet. Klet van mindenütt, a luldön, fákon és
i a légbe]].
Ezer meg ezer fűszál emelkedik a | szelíd légbe. Minden bokorban ifjú hajtás. A parányi ökörszem remegve lll a piciny fészek gazdag reményén. ! A fákon madársereg versenyez danáival az L\'r dicsőítésén. Daltól zeng az egész vidék.
A léget száz meg száz bogár dongása, szisszenése és zngása tölti be.
A természet feltámadásával vidul a mi kedélyünk is. Kiemelkedik lelkünk rideg lehaugoltságábúl, amelybe a természet pusztulása, az ősz kergette.
Örül minden a tavasznak. A csörgedező patak is a hegy tövében vigabjjan csörög a viz tükörébe hajló virágszirmok alatt. A hold nyájasabban köszönti a vándort éji magányában, útjában biztatóan elkíséri s ha az éj tündére szende képével egy tó felett átvonul, mintha csak megállna fölötte, akárcsak képéi fürösz-tenc tükörében.
Öröm mindenütt, pezsgő élet.
A nap sem kívánkozik oly hamar a begyek mögé bújni, késve jön az alkony is.
Valóban bámulatos, csodás a természet, a mindenség alkotása.
Mily lassan fejlődik az a kis rügy, melynek magva a dermesztő hideg télben megkezdi^csöndes alakulását; mily várakozásteljesen feslik ki az a bimbó, s mily nehezen várjuk mi a táj zöldülését; s bár lassú ezen átalakulás, megvárakoztat ben
nllnkot a hosszú tél után. mégis oly gyorsnak lllnik lel a kikelet megérkezése. " Mily kéjjel bolyong az ember tavaszszal az ibolya illatárjábau s mily élvvel fürdik a lélek a tavaszi nap tündöklő verőfényében.
í)e nemcsak a természet ébred újra, tavaszszal: igazán táplálja, élteti, emeli, fokozza az emberi kedélyt is a tavasz jövetével: nj erői kölcsönöz s nj örömmel, ifjudott erővel veszszük fel az év kezdetével előállóit küzdelmeknek sorát s bizalommal folytatjuk végig, mert éltei a remény, hogy lesz még ujabb tavasz, lesz idő vigabb, jobb, boldogabb.
És valóban a természet eme nagy .munkájával munkára serkent bennünket is. Amint tavaszszal eljön az idő a természet feltámadására, felkelti reményeinket is, melyek a teljesillés gyümölcshozó üdvére várnak.
Fenséges is a terméázet berendezése; örömeiből egyaránt juttat szegénynek, gazdagnak. A kis madár nem nézi, valjou szegény vagy gazdag hallgatja dalát. Az a kis fecske madár nem keresi az uri tetőket, roskadozó ház eresze alján épp oly szorgalommal építi fel fészket s minőén tavaszszal oly hiven felkeresi.
Szegény kis madár!
Mint vissza-visszatérsz évenként hozzánk, második hazádba bizonytalanra: nem tudod, váljon nem találsz-e hideg égaljat még, hol meleg léget, enyhet kerestél magad s kis családod részére.
S mily összhang van a természet ébredésében. Mintha minden egymásért történnék a természetben; a föld alvó kis
virága akárcsak a madarak énekére ébredne fel. s a madarak mintha csak 3z erdők, ligetek, rónák zöldülésére érkeztek volna meg. hiszen nélkülök igazán oly néma. kihalt erdő, mező, liget.
fin sokszor keresem fel a természetet s ott feltalálok mindent, mert mindenünk, agvuuk minden gondolata, szivünk min-deu érzelme a természetben van. Hitünk, reményünk szeretetünk kiapaszthatatlan forrása a természet.
Az ősember a természetben találta vallását; imádta a napot, holdat, csillagokat. s a természet különféle jelenségei adták meg vallása megannyi sejtelmeit. A polgárosodás első csirája is az ős-természetből, az élet eredeti természetességéből keletkezett. A polgárosodás kezdetén az emberek a törvényt, jogot, igazságot a természettől, annak jelenségeiből, változatosságaiból, hegyektől, vizektől, tűztől tauulták; s a természetnek, a miu-denségnek nagyszerűsége s végtelensége ébresztette fel keblükben a szabadságnak éltető hajnalát.
Keresd fel a természetet s fonj virágaiból koszorút; mert boldog az, aki a kéklő ég alatt csörgedező patak partján szemlélheti és tudja szemlélni a mindenséget; aki nemcsak nézi a természet nyílt könyvét, de olvasni is lud belőle, mert a természet nekünk otthonunk, iskolánk, templomunk, mindenünk. Valóban a tavasz érkeztekor bátran bezárhatni iskolákat, templomokat, s otthonunkból ki a szabadba, az Isten szent ege alá kellene zarándokolnunk, mert legmagasabb oktatónk nekünk a természet. Templom az, ha imázni
akarunk, mprt még az őserdőben is templom van. ba ott Isién imádására vagyunk.
A szabadságnak pedig elemi iskolája a természet, mert hiszen irigyeljük annak a kis bogárnak, annak a kis faszálnak vagy egy pórszemnek a helyzetét, pedig ezeknek semmijük sincs, de meg van egv s ez minden, a szabadságuk, s a természettől belénk oltott isteni szikra csak ugy nem fog kialudni soha, ha azf a szabadság szellője éleszti, amely nélkül kiholt az élet.
Jöjj hát el tavasz, kikelet, termeszet ébredése s jöjjön el szabadság a te országod.
S zsidó és örmény pereskedése.
— A .Zalai K&ilSny. lArcija. —
Grünbaum, a zsidó asztalos és Meskő, az örmény boltos örökös civódásban vannak Vásárhelyen. Mert tudvalevő, hogy amelyik városban örmény lakik, ott nem nyit boltot a zsidó.
Grünbaum, az asztalos egyszer hosszú levelet irt az örménynek Ami düh volt benne, azt mind belerakta a levélbe. Tolvaj, csaló, zsivány és miegymás esak szelid nyájasságok voltak a vaskosabb sértésekhez mérve.
Mikor elkészült a levelével, piros ten-tába mártotta a tollát és keresztül húzta az összes sértő szavakat. Ekkor aztán ! elküldte a levelet az örménynek.
Mcskó dühöngve olvasta végig a levelet.
— Na várj csak piszkas zsidai Ezért megfökalsz!
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. JUNIUS 21-i
van a gabona, ezeken a vidékeken jő termés mutatkozik.
A földmivelésügyi minisztériumhoz beküldött jelentnek legnagyobb része rossz termést jo!oz, a kedvezőbb jelentések i8 kevéssé rossz, vagy közepes termést jósolnak.
A rossz termés előreláthatólag zavarokat fog okozni a tőzsdén és télre alaposan megdrágul a liszt. Tavaly is kevesebb termett, mint amennyi az ország szükségleteinek fedezésére elégséges, az idén még kisebb arányú lesz a gabonatermés, upy hogy Ínséges esztendőre van kilátás.
A rossz esztendő és ráadásul a nyár idején való lanyha gabonaárak kevés keresményt juttatnak a földművelő osztálynak.
A nemzet parasztosztálya — ritka kivétellel — minden vidéken kizárólag mezőgazdasággal foglalkozik, házi-iparnak még csak csirája sincsen. A kereset nem elég, az aratás rosszul ütött ki, a szegény pazda nagy nyomorba jut és keservesen tengődik téleo keresztül.
Az aratás nálunk életkérdés, ettől függ egész esztendőre a uép gazdasági állapota, sót gyakran egy rossz aratás több évre kibatólag pangást idéz elő.
A kivándorlásnak főleg az utóbbi évek rossz termései az okozói. A termés nom fedezi az életszükségleteket, nom lőhet törleszteni az adósságot, ház, íőld, szőlő tele van teherrel, napszám kevés van, a oép végre is kénytelen az utolsó eszközt megragadni — elhagyni hazáját éa kivándorolni boldogabb hazába.
A kivándorlási ügynökök kihasználják a nép sanyarú állapotát és ezrével viszik a szegény népet Amerikába.
A muraközi nép kivándorlási tilrek-íése megszűnt, s a gőcaeiek sem költöznek Slavoniába. Félő azonban, hogy a csökkenés időleges, mert a jelenlegi kedvezötelen aratás sok családnak az utolsó hullámcsapása lesz, s menekülni akar a nyomortól jobb hazát keres magánsk.
Magyarország még hátra van, még földmivelő állam s igy ki van téve az időjárás szeszélyoinek úgyannyira, hogy egész gazdasági ös kulturális állapota az időtől függ.
Szezonképek.
Pihenés után édes a nyugalom. Ez a sarkigazság élteti és virágoztalja fel az összes üdülő helyeket, hová szatooi életünk fecskéi elvonulnak a melcg-hőnapokra, hogy kipihenjék három évszak élvezetét. Aki leheti nem marad itthon, mert itthon pihenni be\'nyeség; tekintottel társadalmunk hívatlan kritikusaira, a szociálistáskodó szegényekre, szükséges, hogy az ember valamelyik nevezetes gyógyfürdőbe vonuljon el s igy a betegség ürügye\' alatt a kényszerűség látszatát kölcsönözze a nyaralásnak. Meg aztán, az igazat megvallva, itthon, teszem fel Kanizsán, nem is lehet pihenni. Az ember, bármennyire akarja is, nem tud megszabadulni a közélet gondjaitól. Ah, a nemes allruismus már annyira vérünkké vált, hogy a megszokott környezetben egészou megsemmisül a magunk egyéni-
Szaladt egyenesen a bíróhoz a panaszával. De a tárgyaláson Grünbaum ravaszul mondta:
— leérem aliisan, mikor leirtani a levelemet, mindjárt észrevettem, "hogy azokértfa szavakért engem meg lehetne büntetni. Hisz éppen azért húztam ki azokat!
A jókedvű biró fölmentette az asztalost a becsületsértés vádja aiól és az örmény mérgében ezt a levelet irta Qrtlhbaumnak még aznap:
„Hallad-e le zsída! Nalad sakkal kisebb gazembereket felakasztattak mar! Csak azt akartam tmmlani!1-
Dejszen most már az asztalos fortyant fel. Vitte a levelet nagy diadallal a bíróhoz. No ha most se csukják el az örményt, hát soha!
A tárgyalás alatt Meskó vallott töredelmesen.
— Ön irta ezt a levelet?
— Éo!
— Es volt rá valami oka? Pillanatnyi fölhovülése diktálta talán ! .
. — Debagy diktálta, deli3gy! Csupa ja barátságban vagyak én az én kamamioal.
— Akkor miért sértette raeg a becsületében ?
— Hiszen nem sértettem ón meg őtet. Csak azt irtam, hogy kisebb gazembere-
. köt is felakasztattak mar. Ez pedig tiszta igaröag. Hát a tizenhárom vértanét nem felakasztattak?
sége és minden érzésünk, mindBn\' gondolatunk a közé. Bizony, bizony, szükségünk van, hogy egy időre elvonuljunk magányunkba, spórolni könnyeinkkel, melyekből három évszakon át patakokat ootunk embertársaink nyomorúságának és utcáink kö\'fezetlenségének láttára. El kell moonünk takarékossági szempontból, hogy erszényünket, melyet itthon leapasztottunk" a jótékonyság érdekében, Karlsbadban némileg kikúráljuk. Tanulmányútra kell vinnünk feleségeinket, hogy az idegenben tanuljanak egy kis sikket valami kin divatot, mert itthon bizony oly egyszerűen és takarékosan járnak, hogy megesik a szivünk szegényeken. Aztán betegok is vagyunk, igazán, nagyon betegek. A közügy, az, az az átkozott 1 Miudig más bajával törődni, másért fájjon egyre a fejünk I Öh, szükséges ezt a hatványozott fejfájást is némileg gyógyíttatni. Igaz-e, képviselő ur? A városatya nom felel. Tűnődve szemléli a korzó népét és midőn a szoknyák uszályától üiött szellő arcát érinti, az a gondolat fogamzik meg benne öokén-telenül is, nem volna-e jobb feleségét a gyerekekkel egyedül küldeni nyaralni messze, minél messzebb, 6 pedig itt maradna és élno — a köznek.
Ej, ej képviselő ur, ne okoskodjék. Vagy annyin szereti Ön a rántott levest? A képviselő megiszonyodik, mikor a rántott levesre gondol; mérgében összerágja a szivarja végét és haza megy pakkolni.
A rántott leves és egyéb levesek kozmás állspotban, ezek virágoztalják fel a hazai balneologiát.
A képvitelő ur (maradjunk csak nála) | ezelőtt négy éve mit som sejtve, egy | juoiusi délután a szokottnál hevesebben csókolta meg a feleségét és ez a csók (nem ért meg annyit) neki kétszáz forintjába került. Az asszony azintoly hevesen csókolta vissza az urát és hűsítőül suttogott hozzá édes szavakai: .Ugy e Mucus, Füredre megyünk az idén ?•
Ma három éve, — a képviselő ur molankólikus lesz, mikor visszagondol — az asszony nem is várta meg a csókot, az idillt Ü kezdte itlhon é» végezték Villachbau.
Két éve idegrohamokat kspolt az asz-szony, kelleti a fürdő
Tavaly a kolera elől menekültek. Mi lesz az idéu ?
A képviselő ur érzi, hogy valami lóg a levegőben. Kíváncsi is, mikép kezdi a feleségi dühös, édes, ördög, angyal, beteg, vérmes lesz-e?
Nem. őnagysága ez ügyhez szellemes volt. Csak ugy per apropos veteite oda ebéd utáa a kaszinóba távozó férjének: ,Azt áiszem, édeBom, a legjobb lesz, ha csak a jövő hóban megyünk fürdőre. Tudod a ruhák, meg a gyerekek . . ."
A képviselő ur azonban nom volt szellemelí, csak smucig. Az ajtóból (eleit vissza, aztán megszökött.
.Tévedsz, angyalom, az idén ilthou
aggodalommal szemléli annak tartalmát. Annyit meg tud állapítani, hogy az Tőrös és hosszú. Hát aztán? Mt legyen ez a téglaporral kevert habarcs.
„Ez, kérlek szépen .pálcás karaly" — magyarázza az asszony — és ami fő, ■magam készítettem.- _
A férj mutatja, hogy az uj eledel nagyon kedvesen lepi meg és különösen örül a felesége ambiciójának. Lenyom egy nagy falatot s utána elégodetten csettint a nyelvével. „Valóban pompás 1\' Óh, — válaszol az asszony ba neked isiik, egy hétig le sem vesszük az étrendről. Marcsa, hozza be a spenótot. Igen, friss spenót, alaposan berántva, ahogy te szereted."
Marcsa meg is jelenik a spenóttal, amelyik fajsúly lekintetében a gránittal vorseuyez.
Azonban a tál még alig érinti az aszúit, máris egész tartalmával együtt repül ki az ablakon, a férj pedig lázongó gyomorral, a szenteket emlegetve elrohan a kávéházba.
Az anyós megrettenve kérdi leányát, ki jóízűen kacag férje vak dühén:\'* „Mi fog most történni, Ilonka?" „Semmi különös — feleli hidegvérrel a\'\' feleség — csakhogy a jövő héton Tátra-Füredre megyünk.\'
És mennok is. Kívánunk nekik jó-mulatást.
Természetes az asszony sírt és háromszor elájult. De ez mellékes. A döntő pillanat másnap délben következett be.
A képviselő ur helyet foglalt az asztalnál és tüntetőleg dúdolgatni kezdett Azonban a dúdolást kissé alábbhagyta, mikor * felosége is óp oly jókedvűen elkezdett vele dúdolni. A férj isszonyuat sejlett.
A szakácsné behozta a levest. Őnagysága telemerte a leveses kanalat és csordultig megtöltötte vele a férje tányérját
A képviselő ur eRy pillanatra megfeledkezve magáról, boszusan kiáltott (el:
„Rántott levesl Ejnye azt a ...a felesége azonban közbevágott:
„Igeo, édes, fioom kis ráütött leves" és közben sunyin pislantott a mamája (elé.
A képviselő ur azonban nem engedte legyőzüi magát.
„Ab, rántott leves — sóhajtott lágy, fisztuln hangon, miközben az üdvözültek boldopága derengett vonásain, — csókolom a kezeidet angyalom, hogy ily kimondhatatlan örömet szereztél nekem. Ab, rántott leves, ez az eszményi, légies folyadék, ez álmaimnak netovábbjai" és a Bzsgény tulboldog férj lenyomta a tányér folyadékot, amit pedig utált teljes világéletében.
„Nem parancsolnál, talán, még egy tányérral?" kérdi a gyengéd feleség.
A férj gondolja magában, hogy kétszáz forintért bárom hordóval is megiszik és kiüríti a leveses tálat fenékig, majd győzedelmes tekintetet vet az anyósára.
A szakácsné beérkezik a hússal is. A tál az asztalon van és a férj érthető
Kereskedelmi s iparkamara,
— Hirdetmény. A m, kir. államvasutak igazgatósága különböző, még jó karban levő és ipari vagy egyéb célokra jól használható, a budapesti központi szeriárban megtekinthető azerszámokat, mérő eszközöket, lámpákat stb. szándékozik eladni és o célra nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok f. évi julius hó 10-ikénck déli 12 órájáig nyújtandók be. A pályázati hirdetményt és ajánlati űrlapot az érdeklődőknek készséggel megküldjük. Sopron, 1902. junius hó 9-ikén.
— Hirdetmény. A szombathelyi m. kir. állami épitészeli hivatal hidak fa-felszerkeztének helyreállítására, több híd és áteresz kijavítására körülbelül $00 korona költségvetési összeggel versenytárgyalást hirdet Az ajánlatok benyújtási határideje junius hó 25-ikének d. e. 10 órája. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a részletes föltételek a szombathelyi m. kir. áll. építészeti hivatal tudhatók meg. Sopron, 1902. évi junius hó 9-ikén.
— Hirdetmény. A ro. kir. államvasutak igazgatósága az 1902. szeptember 1-től 1903. augusztus 31-ig terjedő időközben összegyűlő mintegy 6300 darab üres repceolajos hordót eladni óhajt, s erre nézve nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok f. évi junius hő 20-ikának déli 12 órájáig nyújtandók be. A ré»z-letes hirdetményt ób ajánlati űrlapot kívánatra készséggel megküldjük. Sopron, 1902. évi junius hó 9-ikén.
— Hlrdetmimy. A m; kir. állam-rasutak igazgatósága 81 \'drb. leBzerelt régi vasbid szerkezetet eladni óhajt és e célból nyilvános pályázatot hirdet Az ajánlatok legkésőbb f. évi július hó 16 ikán déli 12 óráig nyújtandók be., A pályázati hirdetmény és a hidak méreteit föltüiitelö ajánlati űrlap kamaránknál kapható. Sopro.i, 1902. évi junius hó 10-ikén.
A kerületi keresk. és iparkamara.
HÍREK.
— Személyi hlr. Pap Béla cs. és k. vezérőrnagy a m. k. honvédelmi minisztérium gazdászali osztály főnöke e hó 16—18-ig városunkban időzött, a m. k. 20. honvéd gyalogezred gazdászait és az újonnan épülendő honvéd laktanyát vizsgálta, fia volt cs. és k. haditengerészeti hadapród ki mult évben a cbinaiak ellen vívott harcban elesett.
— Yiirosi közgyűlés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete 1902. évi junius hó 23-án, hélfőn d. u. 3 órakor a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart Tárgysorozat: 1. Tanácsi javaslat az nj honvédlaktanyához vezető utak építés és csatornázás munkálataira beérkezett ajánlatok tárgyában. 2. Tanácsi előterjesztés a v. képviselőtestületnek 1901. május hó 25-én tartott üléséből 35 jkv. sz. alatti határozatával kinyittatni rendelt utcákhoz szükségelt területek megvétele tárgyában. 3. Kálócy János főgimnáziumi rajztanár bosezabb szabadságidő iránti kérelme javaslattal, i. A folyó építkezés költségei fedezésére a
nagy kölcsön realizálásáig — a v. alapokból kölcsönök felvételére felhatalmazás adása Iránti javaBlat
— Érettafcgi vizsgálatok. L nagykanizsai főgimnáziumban az idén érettségit tett 24 tanuló\', ezekből jelesen érett: Bartha József, Simon Kálmán és Süle Antal; jól érelt hat, érett tíz, öt tanulót két hóra visszavetettek.
A nagykanizsai felső keresk. iskolában az érettségi vizsgálatot f. hó 16., 17. és 18-án tartották\' meg, dr. Kövealigety Radó elnök, Holtai József társelnök vezetése alatt. Az eredmény a következő: jelesen megfeleltek: Barna Gyíla és Feldmár Béla. Jól megfelelt őt, megfelelt tiz, két hónap múlva javító vizsgát tehet 7.
— Anyakönyvi kinevezés. A belügyminiszter\'a galamboki anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Dulicky Gyula segédjegyzőt nevezte ki.
— Kirendelés. Az igazságügyminisz-ter a nagykanizsai kir. tőrvényszék területére vizsgálóbíróul Véber Károly tőrvényszéki birót, állandó helyetteséül pedig Csesznák Miklós törvényszéki birót rendelte ki.
-- A polgármester ügye. Ozv. Fénusz Jánosné azon panaszt emelte Vécsey Zsigmond polgármester ellen, hogy midőn nyugdíj ügyében nála járt, őt megpofozta, megrugdalta és rajta könnyű testi sértést ejtett. Ez a \'ád a helybeli kir. járásbíróság előtt kedden lefolytatott tárgyaláson alaptalannak bizonyulván, Vécsey Zsigmondot fölmentenék.
— Halálozások. Bossáoyi Ferenc nyug. egyh. tanfelügyelő és esperes, csehii plébános élete 58-ik évében rövid szenvedés után meghalt.
özv. Maulwurf Lázárné f. hó 17-én szívszélhűdés következtében Barcson hirtelen elhunyt. Nagyszámú család gyászolja az özvegyasszony elhunytát. F. hó 20-án temették Nagykanizsán.
— Egyházi kinevezések, ö felsége Szalay Mihály zalai (őesperesnek a hantai prépostságra és székesegyházi főespereaségre, dr. Rédey Gyula somogyi föesperesnek a zalai főesperességre való (okozatos előléptetését jóváhagyva, az ekként megüresedő mesterkanonokságot Péller Pál murakereszturi apátpiébánosuak, továbbá ugyanazon székeskáptalanban Kránitz Kálmán kanonoknak a hévízi címzetes apáiságot adományozta.
— Zkróvizsg&k. A nagykanizsai ovódák ez idei zárévizsgája a következő sorrendben lesz megtartva: junius hó 28-án d. u. 3 órakor a Nádor-utcai, — 29-én d. e. 10 órakor a Petőfi-utcai, — ugyanazon nap d. u. 3 órakor az Arany János utcai ovodában. A záróvizsgákon a szülök és tanügyi barátokat ezivesen látják. A VI. és VIL kerületi ovodában később lesz a záróvizsga,
— Juniális. Verőfényes, szép idő kedvezett a nagykanizsai Keresztény Jót. Nőegylet vasárnapi juniálisáoak. Igen sokan mentek ki a sörgyár féoyosen díszített parkjába, abol a mulatság lezajlott Mindjárt a bejáratnál hatalmas felirat jelezte, hogy ez most „Tündérkert." Elsőnek a virág-sátorral találkoztunk, bol városunk Bzép hölgyei árulták jó borsos áron a virágokat, azután jött a „Zsákban macska" feliratú sátor. Itt 20 fillérért egy-egy csomagot lehetett kapni. A harmadik sátornál volt a tréfás amerikai tombola, hol szintén 20 fillérért vitték el a Bzebbnél-szebb tárgyakat Fortuna istenasszony kegyeltjei. Mezitlábos lurkók helyett fehérruhás, mosolygó arcú, szép hölgyek árultak perecet. Szóval, meg volt miudeu kellék a nagy számban megjelent intelligens közönség mulattatására. Este G órakor kezdetét vette a tánc, melynek csak az éjiéli órákban lett vége. S igy a Keresztény Jót. Nőegylet juniálisa nemcsak anyagilag, de erkölcsileg is fényesen sikerült. ^
— Kinevezések, Ludwíg János nagykanizsai kir. ügyészségi, Kiss Károly keszthelyi kir. járásbíróság!, Megyeresy Géza perlaki kir. járásbiróságl Írnokok irodatisztekké, — Plichta Kázmér perlaki Begéd-telekkőnyvvezető telekkönyv-vezetővé és Bozzay RezBő keszthelyi végzett joghallgató a pécai kir. Ítélőtábla kerületébe díjtalan joggyakornokká neveztetett ki.
— Uj tivirSa. A kereskedelemügyi miniBZter Iháros-Berényben a postahivatallal egyesitett távirdahivatalt létesített.
— Eohltsch. A szomszédos Steier-orazág gyógy- és nyaralóhelyei kőzt Robitsch-Savanyukut kiváló helyet foglal el. Gyönyörű fekvése miatt Steierország gyöngyének nevezik. Mindenki, aki ezen a kies helyen volt, szívesen tér oda vissza. A gyógyhely ésványforrásai világ-
hírnek örvendenek. Ásványvizének kivitele évről-évre emelkedik és mindazok, kik az úgynevezett marienbadi betegségben szenvednek, Rohitsch gyógyforrásait csodás sikerrel használják, különösen azok, kik gyomor és bélhurutbao, máj és altesti bántalmakban szenvednek, ebben a steier Karlsbadban felgyógyulnak. Rohitsch-Sauerbranni gyógyforrásai közül a Styria forrás 91 gramm szilárd alkatrészeket, mig a karlsbadi sprudel csak 63 gramm alkatrészeket tartalmaz. A szakértők Rohilschot Marienbaddal szeretik összehasonlítani nemcsak azért, mivel Rohit3Ch fekvése gyönyörű, hanem azért », mivel forrásainak gyógyhatása is hasonló cseh fürdő forrásaihoz. Miről azonban az orvosok nem szólnak, az a vidék szépsége, a szórakoztató mulatságok, melyek Robitschban napirenden vannak.-Ezek a tényezők Bem hagyandók figyelmen kivül.\' Rohitsch -Sörnyéke gyönyörű. Közel van a szép Saun völgye, Krapioa-Toplica, a Donali hegy, melyet a Steier Réginek neveztek el. Az élelmezésre az orvosok különös gondot fordítanak. A gyógyhely vendéglőiben az előirt élrend szerint főznek. .
— Házasság. Domány Ármin felső keresk. isk. tanár julius hó 1-én tartja esküvőjét Krausz Olga kisaBSzonynyal Krausz Lipót Zöldfa vendéglős leányával.
— Tanoncok munkaklállltiisa. A helybeli alsáfoku ipariskola, bemutatandó a növendékek haladását, ezek munkáiból vasárnap kiállítást reudezett az állami iskola rajztermében. A kiállítást sokan nézték meg és mindenkit meglepett az iparos tanoncok szép munkája. A kiálli-
..táson közszemlére voltak téve a bőr-,1 ruha-, fa-, ke(ekölő-, fém-, hentes-, kosárfonó-, fodrász- és nyomdász ipar egyes termékei. 113 növendék 173 drb. tárgyat állított ki. Befolyt körülbelül 160 korona adomány, mit a szorgalmas és jó magaviseletű tanoncok megjutalmazására fordítanak. .
— öngyilkossági klsbrlot. Faix Alajos nagykanizsai lakatos mester nejo hétfőn délelőtt öngyilkosaági szándékból gyufaoldatot ivott. A korán érkezett orvosi segély azonban megmentette az életnek.
— Halál az állomáson. Hétfőn esle
9 órakor váratlan halállal mult ki a k murakereszturi állomáson Kerber Pál nagykanizsai lakós, vasúti kalauz. Tolatás közben a kocsik ütközői közé került melyek a szerencsétlen ember álkapcát és összes bordáit összetörték. Dr. Goda Lipót pályaotvos külön segélyvonaton azonnal a szerencsétlenség színhelyére sietett, de Kerberen már nem segíthetett Két órai kínos szenvedés ulán meghalt
— Hunknsok szive. Dicséretes dologra határozta el magát az „Első nagykanizsai épitő iparos segédok szakegylete." Vasárnap délelőtt értekezletet tartott, melyen elhatározták, hogy ogy felolvasást tartanak, melynek tiszta jövedelmét a Martimque sziget szerencsétlen lakóinak segélyezésére a francia parlamentnek küldi meg. (?)
— Borbélyok mozgolódása, Tiszteit borotválkozó emberiség, tessék figyelni. Ezentúl nem ugy leBi, mint volt régen. A nagykanizsai borbélyok kartellt kötöttek. (Megtartják egy hétig, mint a bőrkereskedők. S.) A segédek ugyanis sztrájk kimondásának terhe mellett azt kérték, hogy minden este 8 órakor, junius és julius hónapok vasárnapján 12 órakor és minden más kisebb ünnepen délután 4 órakor 2ára8sanak a fodráét műhelyek. A mesterek hétfőn tartott gyűlésükön teljesítették a segédek kérelmét azzal a módosítással, hogy vasárnap nem 12, hanem délután 1 órakor záruak. Az uj szabály julius 1-én lép életbe, amikor tehát este 8 órán tul nem lehet többé borotválkozni.
— A mtmka áldozata. Góca Ferenc szepetueki iBkós a sopronmegyei Pimnyén dolgozott mint tolefon dróthuzal-munkás. E héten rövid táviratban értesítették Szepetneken lakó szülőit, hogy fiuk, midőn az oszlop tetején dolgozott, megcsúszott éa fejjel alábukván, szörnyet halt
— Bankett. A nagykanizsai borbélyok elhatározták, hogy városuuk legrégibb iparosának, Hirschl Henrik borbély mesternek tiszteletére, ki már 5S éves önálló iparos, bankettet rendeznek és a
minisztert kérni fogják, hogy ajánlja kitüntetésre e régi, derék iparost, ki mint honvédorvos, a 48-as szabadságharcot is végig küzdötte.
— Áthelyezés- A- & ki»ok-tatásügyi miniszter Prém Erzsébet dras-koveci állami kisdedovónőt a zay-ugröci állami óvodához jelen minőségben áthelyezte, helyébe pedig Merc Mária okleveles kisdedovónőt nevezte ki.
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. JUNtCIS 2) én.
— Előléptetés. A vallás és közoktatásügyi miniszter Waligurszky Antal nagykanizsai polgáriskolai tanárt a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, — Bittera Béla alsóletidvaí tanítót pedig & X. fizetési osztály 3. fokozatába léptette ol5.
— \' Katonai gyakorlat. A m. kir. -.varasdi 10. honvéd huszárezred törzse
és I; osztálya körülbelül 2 törzstiszt
19 főtiszt 217 legéoy és 22C lóállománnyal a mogye területén való átvonulás közben juníus hó 2-án Benkovecben és 3-án Becsehtilybeu éjjeleznek.
— A gaiamboki tűzoltó mulatság. -Galambok önkéntes tűzoltósága í. évi juoius hó 15-én tartotta meg tavaszi mulatságát, mely elég sikerültnek mondható. Ueyanoz alkalommal lett kitüntetve Erdélyt Ferónc araió, galamboki lakós, a n. m. földmivelési miniszter ur által 50 korona és elismerő díszoklevéllel. Az ünnepélyt Tekintetes Viosz Ferenc járási főbíró ur nyitotta meg, — az ünnepély
...Itatásáról pedig, a nagyaoksságu aratók és . vendégek jelenlétében tek. Tuboly Gvuta megyebizottsági tag mondott sziv-hezszóló beszédet. Felüllizetők voltak: Dr. Hauser János 9 kor. 20 fill., Bahonek József 9 kor., 20 fill, ör. Jerfi Adolí <) kor. 20 fill, föt. Juk József 3 kor, Horváth Dezső 1 kor. 20 fill. Deli Béla t kor. 20 fill, Viosz Ferenc főbíró 4 kor., Neifeld Sándor 1 kór. 20 fill., ifi-Jerí Adolf 1 kor, 20-fill, Starzsinszky György I kor. 60 fill. Szigeti Lajos I kor. 20 fill, föl. Csánk Béla 1 kor. 20 fill, Fialovics Kálmán 1 kor. 20 fill, Ktíüdl Imre 1 kor. 20 fill. Szemző Zsiga 2 kor. 20 fill, Buzáti László 1 kor. 40 fill, Biu Barnabás I kor. 40 fill, Lenkei Zsiga 1 kor. 20 fili. Gelencsér Pál 1 kor. 20 fill, Szinger József 1 kor.
20 till, CsíkoB József, Lurbek Ignác, Lieb Gvuls, Kilóci Mátyás, Pál István, Marton László, Kápolna Ferenc, Detkorazkí Károly 20—20 fill.. Málik János 40 fill. Mészáros Vendel, Marton Antal, Tormáli József 20-20 611. Matakovics György ■10 fill, Horváth Imre,.Tóth Lajos 20—20 fill. Szabó József 10 fill, Németh Bódi Deics János 20-20\' fill, Hürömpölyi Gvuláné 40 fill, l\'.orsfai József Varga István, Hegyi Imre, Kelemet) Pál 20—20 f. Farkas Dávid 10 fill. A felttlfizetőknek becses megjelenésük és íelülfizetéstikért, köBzöngíet szavaz a tűzoltótestület.
— Borászati és borkereskedelmi kongresszus Yorsecen. Magyarország bortermelői súlyosan érzik a borok értékesítésének nehézségét. S jíjos csapás, nagy baj .az, bogy borainkat értékesíteni nem tudjuk. Ezen baj megszüntetése, a borértékesítés akadályainak elhárítása, fontos életkérdése a boni. bortermelésnek. Ezen kérdés alapos és helyes megoldása pedig, csak a borkereskedelem közreműködésével lehetséges. Ez okból határozta el a verseci ipar- és mezőgazdasági kiállítás rendező bizottsága, hogy kapcsolatosan a borkiállítással f. évi szeptember hű 7. és 8 án borászati és borkereskedelmi kongresszust rendez, melyen a szőlészetre vonatkozó szakkérdéseken kívül, elsősorban a borértékesítés útjainak egyengetése és a borkereskedelem föllenditéso körül szükséges teendők fognak tárgyaltaiul. A bizottság ezen kongresszus borkereskedelmi részének szervezésévé! Molnár Lipótot, a „Magyar Borkereskedelemé főszerkesztőjét bízta meg. Ezen kongresszusra meghívatnak az ország összes bortermő vidékeinek nagyobb \'termelői, valamint az összea magyarországi és ausztriai borkereskedők is. Együtt lesznek tehát a termelők a borkereskedőkkel, hogy a kölcsönős kívánságok közvetlen meghallgatásával közösen állapítsák meg, a hazai termékek gyors és jó értékesítésének érdekébeu szükséges teendőket. Fontos nemzetgazdasági kérdés megvitatása és a magyarországi borkereskedők országos szövetségének meg-tflakulása lesz a kongresszus főfeladata, a miért is remélhető, hogy a termelők és kereskedők ezen együttes szaktanács* kozmányának meg lesz a jó eredménye. Felhívjuk tehát vidékünk termelőit és kereskedőit, hogy ezen fontos kongresz-szuson minél számosabban részt vegyenek és ez iránti szándékukat a „Zerkowitz Albert cég" főnőkénél Zerkowitz Lsjos urnái ■ Nagykanizsán bejelentsék, ki az előkészítő bizottság képviselője," "Zalamegyében. A kongresszus borkereskedelmi részére vonatkozó bárminemű Jelvílágo-sifással a „Magyar Borkereskedelem" szerkesztősége (Budapest, YI^Kmetty-utca 19. szám,) valamint Zerkowitz bajos ur, Nagykanizsán szolgálnak. ■\'
— Tagadhatatlanul az elsó helyet foglalja el ma a Katbreiner-féle\'Knéípp-mslita kávé, ugy pótkávé gyanánt a babkávéhoz, valamint adnák teljes pót-
• Ezt pedig annak a körülménynek
\' X
köszöni, hogy egyéb előayei mellett egyedül tartalmazza a babkávé izét és zamatját. Elsőrangú szaktekintélyek számtalan véleményei bizonyítják ezt. Peltenkofen, a hirneves tanár következőleg nyilatkozik: ,A. kávéhoz hasonló ize által minden egyéb kávépótlékot lényegesen felülmúlja.* Mások azt mondják: „A pörkölt babkávé kiválóan átható illatával és izével bir.c .Zamatja különösen erős, kávészerü és tiszta." „Kimutatható mennyiségben oly zamatos alkatrészeket tartalmaz, amelyek a babkávé ..tulajdonságai.\' .Többszöri kisérjetek egyezően azt eredményezték, hogy a babkávéboz igen közel álló kéazit-méoynek jelezhető.4 .Zamatos anyagok tartalmánál fogva a Katbreiner-fóle maláta kávé élvezet értéke a tulajdonképpeoi kávéhoz igen hasonló." stb. stb. Ezek után érthető, bogy kedveltBége és általános használata folyton növekszik és hogy mint ízletes és egészséges családi kávé mindjobban befészkeli magát.
— Mint értesülünk, a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóban!*, e£en előzékenységéről általáaosan ismert, előkelő fővárosi pénzintézet ujabban jelzálogosztályt nyitott s ajáoljuk maj, számunkban megjelent idevonatkozó\'^iirdetését különöseu ga/.dakőzőníégüok figyelmébe.
— 25 éves jubileum. Dr. Blumauer Sándor az ismert fürdő orvos Tóbelfürdö gyógyhely tulajdonosa ezelőtt ünnepelte 25 éves orvos jubileumát. 1877-ben jött Dr. Klumauer mint fürdő orvos Tóbel-fürdőbe, mely akkoribán még Stájer ország, tulajdonosa volfe\' Évek mulláa megvette a fQrdőt. Nem Bokára ma Dr. Blumauer igen keresett orvos lett, és az ő kedveltségének a fürdőközönség körében köszönheti a gyógyhely évről-évro emelkedő látogatottságát.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Halálozások:
— 1902. jen. 14-tól—20-ig. — Kütíaön Rozália rk. 7 hetes: gyermek-
Komez Katalin, özv. Harsay Györgyéé rk. magánzó, 73 éves: agyszélbttdés. Sípos Mária rk, 15 bónapos: kanyaró: Horváth Anna, rk. 21 napos: gyengeség. Varga Antal rk. 19 hónapos: kanyaró. Auer Qyörgy rk. magánzó, 59 éves:
gyomorhurut. Tóth Mária rk. 4 hónapos: bélhurnt. Katona Mária rk. 5 hónapos: tüdőhurut. Barkó Károly rk. 2:|, hónapos: bélhurut. Magory Márton rk. napszámos, 66 éves: gyomorrák.
SZÍNHÁZ.
Szombaton San-Toy került szinre. A nagykanizsai közönség, amely bizony eddig nem törte magát a színházlátogatásban, Kövessy önzetlen áldozatkészségét ime tudja méltáuyolui, amennyiben majd egész héten telt ház volt. A darab csinos zenéje, a szereplők igyekezete nem egyszer zugó tapsvihart idézett fel. Arady, San-Toy szépen csengő hangja; bájos, kedves játéka igazán elragadó. Mányayt már évek előtt is hallottuk, s azóta végtelenül BOkat javult. A férfiszereplők közül elöő helyen Latabár — Csulit említhetjük. Bohóságával nem egyszer fakasztotta kacajra a közönséget. Határozott tehetség, amely előbb-utóbb tán roásütt h érvényesülni fog. A partnere Jászay kevesebb kedvvel játszott. Ügyes volt Pesti is a mandarin szerepében. Érckövy és Benedek kevesebbet igyekeztek. A kardalok és kettősök mintaszerűek voltak. Ezt elmondhatjuk az egész előadásra i?, melyet csak egy kis epizód zavart, t. i. a kinai császárnak leesett a parókája; ugylátszik, megszemélyesítője nem tudja, hogy a copf elvesztése Kínában halálbüntetést von maga után. Nálunk már enyhébb az igazságszolgáltatás és igy tán Kövessy ur egy kis birsággal is megelégedett.
Vasárnap a .Bor"-t láttuk, A kritika Ítélete szerint Gárdonyi darabja a legjobb magyar népszínmű. Mondhatom, hogy a vasárnapi előadás az illúzióból mit se rontott. A tárgya röviden az, hogy Baracs, Hogy feleségének kezét elnj erhesse, örökre lemond a borivásról. Vagy hat éven át hiven szavának áll, de mikor felesége felszólítására egy ünnepiea alkalomkor a kancsót kezébe veszi, boros állapotában feleségét megveri. A házastársak közt majdnem törésre kerül a dolog, ha kis gyermekük őket ismét ki nem békiti. A. szereplők igazán meghatóan és művésziesen játszottak. Makó Aida sok melegséget öntött szerepébe; Kövessy né É3zthert már jobban nem is adhatta volna; igy
történt, hogy kettőseit Érckövyvel többször is megújrázták. Kedves volt Vedrődi a Rozi szerepében; kicsit\' selypít, de ez nagyon jól áll neki. Dicséretet érdemel Bokody, az öreg paraszt embert bámulatos hűséggel és természetességgel vitte a színpadra; a társulat legtehetségesebb tagjai közé tartozik. Latabár — Matyi túlzott ugyan, de közönségünk szívesen elnézi neki, amely elnézést jobban megérdemli, mint bárki más. Benedekről kevés jót mondhatunk. Baracs Imréjéből hiányzott a közvetlenség.
Élvezetes és mulatságos volt a hétfői est- A „Zsába" cimü francia bohózat került színre. Sok frivolság és mulatságos helyzetek jellemzik legjobban a jdarabot A szereplők igyekezete szembeötlő volt; Makó Ayda Marainelle orvosnó szerepét, a legfurfangosabb férfi eszén is túljáró asszonyét, adta. Többet nem mondok játékáról, minthogy elhittem neki, hogy képes arra, amit mondott és tett. Bájosan játszott Somló Margit Colette szerepében, szép megjelenés s hangja olyan csengésű, hogy ilyet még ritkán hallottam. Éppen ezért méltán bánt a kíváncsiság, hogy miképp tudná azt egy nagyobb és mozgalmasabb szerepben érvényesíteni. Káro-lyiné kissé tulzqtt, kifakadásai katonásak, de siránkozása túlságosan nőies. Az este azután végre Benedek is kapott természetéhez illő szerepet; ma Ő róla csak jót lehet mondani. Ugylátszik a parketten jobban mozop, mint" a cifra szűrben. Kitűnő volt Pesti Kálmán, s Latabárt ismét csak dicséret érheti. •
Kedden a .Baba\' került szinre. Már többször láttuk Halmaynál is, Deák Péter-uél is, 8 mégis telt ház. Kövessy Ililariust jobban adta, mint akár Deák Péter, akár Nagy Gyula. Latabár ismét csak remekelt. Alesiát Arady jobban játszotta, mint Feledj Boriska, a hangja gyengébb ugyan, de a játéka kedvesebb éa bájo-sabb. A többi szereplő körülbelül egy niveauu állanak. Végül uéhány szó a zenekarról, ügylátszik egyenkint és Ösz-szeaen nem voltak diszponálva;
Szerdán Sudermann .Otthon"-át láttuk. Figyelemre méltó Makó Ayda játéka. A II. felvonásban szerepébe sok eredetit és egyénit öntött, azonban utóbb valami érdekeset tapasztaltam. Míg mozdulatai, szemejárása, arcjátéka egyaránt elragadó volt, beszédmodora és előadása ezzel nem állott arányban. Ez azt bizonyítja, hogy sokat tanult Márkus Emiliától. Az igyekezet dicséretreméltó, annál is inkább, mert ami a gesztusokat illeti, kitűnően sikerült, is. De énnekem csak mégis jobban tetszik akkor, midőn több egyénit out a azerepébe, igy a Borban, Zsábában, sőt még jelen azinmű második felvonásában is. Bájosan játszott Somló Margit, kinek gyönyörű organumában ismét alkalmunk nyilt gyönyörködni. Ügyes volt Károlyiné. Végre adózzunk Bokodynak teljes elismeréssel. ő tartja legjobban szem előtt a következetességet, 8 ezért hivta annyiszor a tapsvihar.
Csütörtökön Strauss öröksziép operetteje gyönyörködtette a színház látogatóit. Bár a „Bőregera-et már többször is láttuk városunkban előadni, az arénában egy üres hely sem volt. A szereplők egyforma igyekezettel játszottak, de valamennyi közül Mányay megragadó énekével, Arady bájos játékával, Kövessy és Pesti kacagtató bohóságaikkal váltak ki. Latabárnak kisebb szerep jutott, de ezt mint mindig ma is kitűnőéi) töltötte be. Megjegyzem, hogy az énekszámok hatását zavarja a zenekar tulhangos kísérete.
B I
Szerkcjttőséff : Dr. Villanyi Henrik, felelős szerkesztő. Kiadó : Jfj. Wa)dite József,
Hegy lehat gyermekeink halandó-ságát apasztani ?
Klső sorban nem társadalmi reformokról van szó, a csecsemő és gyermekápolás terén az anyák erkölcsi és anyagi támogatásával és a gyermek és anya betegségeinél tudományos segítséggel.
A legfontosabb kérdés, mely még mindig megoldásra vár, hogy lehet a világ czivilizált országaiban még folyton duló halandóságát, a csecsemőknek apasztani.
Franciaországban, hol az anyagi és hygienikus természetű károk következtében a gyermekhalandóság ijesztő rémképpé fejlődött, ismételten állami bizottságok jöttek össze, sociologusok és orvosokból, melyek a veszedelmeket felfedezték ugyan, de a kik elméleti tanácsajkkal nagyon kevés eredményt értek el. Németország és különösen Ausztria-Magyarországon a halálozási viszonyok a csecsemő ós gyermek korban már sok-
kal kedvezőbbek és az első sorban csak 1 annak köszönhető, hogy itt nemcsnak szé- : pen hangzó frázisok lesznek az ember- : barátok részéről világgá kürtölve és min- • denütt bizottságok bukannak fel, kik sta- j tisztikai adatokat szolgáltatnak, hanem hi- ; vatott szakférfiak az eredeti okokat fog- j ták fel t. i. figyelmüket a csecsemők és j gyermekek óttanára irányították.
Miben fekszik tehát a nálunk még min- ! dig oly nagy halandóság a zsenge gyer- | mekkorban. Nem mindig a társadalmi bajokban. Miután a szegényeknek legsze-gényebbike is okszerű ápolás mellett gyermekeit erőben felnevelheti, mint Crősus a palotájában gyermekét a siny-lódés és rövid életnek teszi ki, ha oktalanul jár el.
. itt fel kell sorolnuuk gyermekeink táplálkozási viszonyait a fejlődési korszakokban. Némely anya és ápolónő félreismerik, mily fontos a csecsemő táplálkozásának kezdete, mely annak életerejét és erős fejlődését van hivatva előmozdítani és nem kevesebben azon tévedésben vannak, a gyermeknek az első hónapokban minél több tápszert és tejet adagolni, tekintet nélkül azok állapotára, miután az a hit, hogy kövér felpuffadl gyermekek jól érzik magukat és fejlődnek, a lakosság több rétegében uralkodik.
Igen soka^\\ nem gondolják meg, hogy a szülés olsó- napjaiban, a tápszer minősége sokkal fontossabb vátságosabb a csecsemő életére mint az elfogyasztott mennyiség.
Az elsó napokban a tápszükséglet még ritka, a gyomor rövid és szük és nem képes sokat felvenni, minden nagyobb mennyiség túlterhelést eredményez és a tulétetett gyermek gyomortulterheléssel lesz kínozva.
Sok gyenge gyermeknél, kiknél a tej felvétel, bármiyen formában is nem eredményezték az élet fentartáshoz szükséges eredményeket és hot az anya vagy dajka tej bizonyos oknál fogva nem volt használható, tejkivonatokat kell idénybe venni, melyek közül csak azokat lehet komolyan venni, a melyek tartalmukra h összetételükre á próbát kiáltották, melyek valódi tejet egybekötve tojásfehérnye részekkel tartalmúak.
Ezen kivánálinaknak megfelel a már évtizedek óta használatban íevÓ Nestléféle tejpor, mely egy--könnyen adagolható egyéniség szerint nyújtható, a gyermek emésztési szerveinek megfelelő minőséggel megegyezik, mivel tiszta, csira., é baktériummentes alpesi tejet tartalmaz, s oly tápanyagot képez, mely a csecsemő és gyermek táplálásban nagy szerepet játszik.
Kppen a gyermekhalandóság fejezetben, mely különösen mint elől említettük Franciaországban pusztit és Ausztria-Magyarországban is bizonyos határokat átlép, ép ezen a téren érdemel Nestlétáplisztje miut életfentartó felomlitést.
Már a hires gyermekorvos Morpan, évekkel ezelőtt szegény-praxisábán kedvezőtlen egészségügyi viszonyok közt használta, és az ewel táplált gyermekek halandóságát a felére látta csökkentve, viszonyítva a másként etetett gyermekeihez.
Már ezen kevés sorokban sok van, s igv; határozottan állítható, hogy ezen táp-készitmény, a mi időnkben, hol a humanisták és gyermekbarátok jótékony fáradozásaikat a gyermekek felé fordítják s hol a humánus irányok joggal az ifjúság anyagi és szellemi fejlődésére vonatkozik, első sorban oly szerhez .kell folyamodnunk, mely 3z életerőt növoli és az uj szülötteket sok esetben az életnek meg-: tartja és gyarapodó növés- és fejlődéshez vozet.
Egy orvos.
VjEGYJES.
— Fényképező készületek dllötánaoK szá-> inára.\\Miudcukinek, kik a fénykápezée ezen I kííleméB és bárki által könnyen megtanulható : sport iránt érdeklődnek ajánljuk aü 1854 év óta J fenálló külöoőícn fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll cs. és kir. ndv. szállító Bécs Tuclaucben 9. céget s enaek illusetrá t árjegyzékének átnézését, moly kívánatra ingyen küldetik meg.
Nyilttér
Az o rovat alatt közlöttvkért nem vállal felelősséget & szerkesztőség.
Dr. Grimm Vasútállomás N.-kanizsától
gyó&y- és 4 óra*Az összes vi2syósy-
7* . módok, szénsavas és villa-
vizgyógyinté^nyos, kétcelláa fürdők stb. zete ttéwékelt árak.
t: Háj. hói.
Míg a. legutóbbi időkig egyetlen viz sem v^olt egészen biztosan adagolható a vérköpésben, szívbajban és aszthmában szenvedő emberek-\' nek, m ujabb kisérlctskbíl kiderült, hogy ilyeneknek egyedül a
.MARGIT"
GYÓGYFORRÁS
MARGITTELEP, Beregmegye,
vize ajínlatos fogyasztásra, a reely ezek mellett nemcsak a húgyszervek betegségeiben a legjobb viz, hanem a legkitűnőbb borvíz s enyhén sós ize miatt mindenki, még "a legkisebb gyermekek, is a legszívesebben veszik magukhoz a gyomor és légcső hurutos megbetegedéseinél. Országos főraktér:
ÉDESKUTY L. BUDAPESTEN.
cs. és k. udv. szállító. --Aaványvlz-naítykc eskedö.
Kapható mindenütt.
Vese, lmjj-hólj-ae, hngydara és a köszTénybántalraatt ellen, továbbá a Iőgzó- és eméRztesl szervek buratos bántalmáinsl,orvosi tekintélyek általa LltMon-forrns
SALUATOR
* sikerrel rendelve losz. Hugyhajtő hatásul
Kellemes ú\\ | KŐDDjeB rntiüM
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.
A Sahator-forrás igazgatósága iáperjeson
Tisztelet a tiszteletreméltónak!
Wllheim Fereno gyógyszerééi urnák Neunkirchen. Béo8 mellett.
Alnürt már 70 éves vagyok és ti* év óta Szolét, csuzés ar&oyerea görcsökben szenvedtem éa nem tudtam gyógyulást találni. — Csakis az Ön Wlthelm féle antíarthrftJkus
anllrheumatlkus theája gyógyított meg szenvedéseimtől teljese— A legforróbb köszönetemet nyilvánítom önnek, ugysrintén a grófnőnek, kinek nyilatkozatát az újságokban olvastam. KitQoő tisztelettel
Ackermann Kereszt,
járadék élvező Altosában Hamburg mollett Eeichenstrasse 6.
Minden gyógytárban kapható.
Soprofl-mtgya.
Prospektusok és felvilágosítások az igaigatóság által.
MATTONI ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE
gyógyhely Budapest (Budán), Idóny április hó lo-től október hó 15-ig
Kiváló gyógyhatással bír
női bajokban ós altesti bántalmakban.
Rendelő-orvos dr. POLGÁR EMIL Egészséges fekvés. Jutányos lakások Jóvendég\'ő Villamos vasúti összeköttetés a ffivárossal.
- Eerger-féle orvosi és gyógysrappanok 1868. óta vannak emclkedSlég bajzalUtban és a* legmcs\'íicbb fekvö országokba is eljutottak. — A líergcr-file kítriny-isappan gyógyító ereje is desinficáló hátasa etcr«erescn kipróbáltatott. Mint nélkillóihetelíeu mosdó és ÍUrdö sxappati mindennapi hassnálatra a Berger-féle gly-cerín k&trítny-siappati Bergcr-féle orvosi is gyógyszappanok ai ostt-:lk magy. mon. és a külföld össies 1 gyógytirakban kaphatók. Minden darab az itt látható védjegyet viseli.
MOLL SEIDLITZ POR
1902. JUNIDS 21-én.
XU ÉVFOLYAM.
^vCagyar leszámítoló- és
^Pénzváltó- JBank
Budapesten, ?., Dorottji-utca 6. az. saját h&E.
^Befizetett részvénytöke 30
millió korona.
A bank ujabban a
vas- és fémöntöde rés/.v - SZOMBATHELY.
Vasúti állomás
vette íel üzleti körébe.
Jelzálogkölcsönöket engedóljez
földbirtokokra
ís városi ítflgj bérltázakra sajal kibocsátású
4 százalékos záloglevelek
alapján 20 éve., 30, 40, 50, 60, 65 és 70 éves törlesztésre a legelőnyösebb feltételek mellett. A benyújtásokat a leggyorsabban bonyolítja le; minden megkeresést 48 fira alatt válaszban részesit.
Nyári és ószi idény 1902.
Valódi Brünni szövetek
Egy coupon 3.10 mótcr. teljos url ruhát. (kabát, nadrág 6s mellény) csak trt 2.76, 3.70, 4.80 jó / y .. ..
minőségű t mtuut
rrt 6-6.90 )obl> l nwaniu
frt 7.76 finomabb 1 BJ"fJ
ftrt 8.65 legfinomabb / SZ&Y8t
frt 10.— kiváló finom \\ F.gy cou?"" fekete szalon ruhához 10 frt, továbbá felöltő szövetek, turista Ju-róc, legfinomabb kammgurnok stb. gyári árakon szctküld a tisztességes cs lelkiismeretesnek ismert posztógyári raktár:
Siegel Imhof Brünnben.
Minták Ingyen óh bérmentve. min-tiazerintiszáUitkaértkezoakodvo.
A magánvevő előnyei szöveteket közvetlen rendelni a gyári helyről, igen nagyok.
Gyümölcs és szöllö bor készítési gépek,
folytonosan ható kettős emeltyí szerkezettel, él nyomóerő szabályzóval.
A munka k4pea»ij2Z\'|. "agyobb miol bármily más sajtiaál. Hydrauiikus sajtók.
MOLL-FÉLE FRANCIA
Ríj avrtlj atörés.
Ki nehézkórbsn, görcsökben és mé8 ideees állapotokban Bzenved, kérjen ezekről brocburát Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt alMain által.
A Rlchtor-féle
llnlmeiit. Caps. mp.
Horgony - Paln - Exp oller
egy régi kipróbált háziszer, a moly már tübb mint 33 óv óta meg-bizlnV.ól«idörzsölésöl alkalmaztatok k6iz*icji)il. & ■tfHltttWL
Intéi. Silányabb utánzatok miatt —-—- büvisárláskor óvatosak legyünk és csakis erodoti üvegeket dobozokban a..ll»r$oaf" vcdjegygyel és a „Rirtttr1\' czégjegyxóssel fogadjunk ol. — 80 í., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten,
Richter F. Aü. ós társa, f
(lin.a kir. udvari .1 allluJk. ÍL I
RudoUtndt. KSA
STEY15K
gyógyintézet
TÖBEL-FÜRDÖ
grácz mellett IDÉNY: május—október.
880 méter & tenger szioe felett. 2 vwtuiC6UomA.it Grácból kocsival egy óra. Posta- és tirirda állomás.
Med. Univ. Dr. SZÁSZ GÉZA fogorvos é3 volt Abazia fürdőorvos tisztelettel tudtára adja a nagyérdemű közönségnek, hogy ideiglenes tartózkodását itten, a nagyérdemű közönségnek nagy pártfogása miatt feladja és állandóau itten mint specialista fogorvos letelepedik és Erzsébet királyné tér 4. az. alatt e hó vasárnap teljesen felszerelt műtermét megnyitja, a nagyérdemű közöüség pártfogását továbbra is kérve, tisztelettel
Dr. SZÁSZ GÉZA specialista fogorvos.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvoságot, mely az elvesztett erőt újra meghozza, Próbacsomagot s egy síit oldalas könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok a kik érte irtuk. Ex a legbá-mulalraméltóbb csodaorvosság, mely megmentett ezreket. a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, szifilisben, valamint elveszített férfierö-beu szenvednek. Ez okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a há^ior-vossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból itzármazó némi bajokban, szellemi elgyöngUléshen.vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer közvetetlenül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos credményuyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát State Medical Institutnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. Írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy. kell cimezni: State Medical Institote, 17 Elektron Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérment esitendök.
Nyomatott lfj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán,
Fog és fogtöhuzá8 a legújabb amerikai módszer szerinti érzéstelenítéssel teljesen fájdalom nélkül.
Fogtisztítás fájdalom nélkül. Fogtömések aranynyal, platina, ezüst, cement, opál, üveg é3 porcellánnal.
Fogak é8 fogsorok mesteri kivitelben, kitünó anyagból.
Szájpadlás nélküli fogak, fogsorok és arany koronák készítése a gyökereknek eltávolítása nélkUI. Legújabb fogsorok fémlappal. Mérsékelt árak.
Vastartalmú táp és erösltöszer, vértképzö és idegerösitö ízletes és könnyen felszívódik. Kérdezősködjünk az orvosunknál.
Főraktár Zalamegye részére: Práger Béla gyógyszerésznél
Nagykanizsán.
Loxxxxxxxjjoxxxxxxxxxx^^^^^
Katonák, vasúti és állami hivatalnokoknak 50 százalék engedmény.
Szegényeknek-ingyen délelőtt 8—9-ig,
NAGYKANIZSA, 1902. junius hó 28-án.
26-ik szám.
XLI. évfolyam:
Előfizetési ár:
Egész ívre . . 10 kor. — AH. Fél évre ... & kor. — Ali-Negyedévre . . 2 kor. 50 fill. Kgye* **ám 20 011.
HIRDETÉSEK
6 hasábos petitsorban 14, másodszor 12, s mindeu további sorért 10 nll
NYÍLTTFR BEN
petit soronként 20 fillérért vétetnek fel.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető közlemények pedig h kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bérmentve intézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok YÍBízanemkflldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," \'.nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet,0 a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet * „u.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a „katonai hadastyánegylet,0 a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
IIBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. A nyaralásról.
Nagjkanizna, 1902. jnnius 27.
A 800 forintos lakásban éppúgy, mint a polgári lakás szürke falai közt nyaralásról folyik most a szó. Hol fosunk nyaralni? kérdi az .otium cum dignitate" elvéc valló előkelőség, — hová megyünk nyaralni? szól a szellemi élet munkása; ezt kérdi az iparos, ezt a kereskedő.
A villamosság korszakát éljük. Lázas sebesség, idegboutó idegesség jellemzi egész életünket s az ellankadt test, a kimerült izmok, a társadalmi berendezkedés egyik fontos s kiegészítő részévé teszik a nyaralást. Tiz hÓDapi lázas munka után a két hónapi üdülés valóságos megváltása az emberiségnek. — Ámde ez az üdülés is sokféle lehet... Vaunak, akik csak a város porától, zajától óhajtanak menekülni, kiknek a városi élet is .üdülés0 lehetne; ezek rendszerint külföldre vágynak. S az idegenbe vágyó magyar urak és hölgyek \'felvirágoztatják a külföldi fürdőhelyeket és ha visszatérnek, hogy megnyugtassák lelkiismeretüket, sopánkodnak a honi fürdőhelyek drágaságán, felpanaszolva egyúttal hazai" fürdő-telepeink kényelemhiányát is.
Vannak, akik mindenekelőtt mulatni akarnak. Ezek felkeresnek valamely zajosabb fürdőhelyet, hol „igazi" élet, változatos szórakozás és .előkelő társaság" van. Az ember társas lény, tehát nem megróni való, ha keresi a társaságot Ezeknek hát mindegy, hogy hol vannak, csak szórakozni s mulatni tudjanak.
A nyaralóhelyeken, melyeket a bourgeoisie osztálya keres fel, rendszerint az asszony és gyermeknépség
dominál. A félj, az apa a városban marad és dolgozik, csak a vasárnap az övé, illetőleg családjaé s ekkor távozik a város zajából és porából — meglátogatja nejét, gyermekét, midőn pedig vasárnap este, vagv másnap reggel távozik, boldog, hogy oly jól töltötte el ünnepnapját és családja oly egészséges, oly vidám . .. Ezek a felvirágoztatói a főváros környékén lévő nyaraló helyeknek. Ámde az az igazi nyaralás, midőn az egész család együtt van. Erre leginkább a szellemi munkásoknál nyilik alkalom- Tanár, ügyvéd, biró és más ily személyiségek használhatják csak fel igazán a nyarat és szentelhetik a két hónapot családjuknak. Az ö tevékenységük többnyire véget ér a nyár beköszöntével, két hónapra szabadok é3 tisztelettel emlitem fel róluk, hogy ók keresik fel leginkább a magyar nyaraló és fürdőhelyeket.
S mit szóljak azok nyaralásáról, akik nem nyaralnak? Hát erről is Írhatnék, hisz témának ez a dolog is nagyon érdekes.
Sajnos, még nagyon messze vagyunk attól az ideális kortól, amidőn szegény és gazdag egyaránt pihenheti ki az év fáradalmait. Sőt alapjában véve, a szegénynek s a munkában elcsigázottaknak még nagyobb szüksége van a pihenésre, mint azoknak a gazdagoknak, akiknek nagyobb része téleu át is ugy él, mintha csak nyaralna. Ámde ezen a téren is immár nagy haladás mutatkozik. A humanizmus segítségére siet a szegényeknek és gvámolitójává lesz az elhagyottaknak.
íme a szünidei gyermektelep* áldásos működése is mindjobban érezhetővé lesz. Ez az egylet legalább egy pár hétre varázsol paradicsomot
a szegény gyermekek életébe. A humanizmus uj életet önt a csenevész gyermekekbe. Mily kár, hogy a társadalmi tevékenység nem minden szegény gyermeknek szerezheti meg a nyári üdülés örömeit. Nem akarom senkinek elrontani kellemes hangulatát sötét képek festésével, csak figyelmeztetek és kérek. Kérlek benneteket, tőkékben duslalkodó boldog szülők! — kik gondatlanul töltitek cl a nyári hónapokat derűs napsugárban, balzsamos fenyvesekben és örvendezve egészséget adó vizeknek, gondoljatok azokra is, akik betegek és szegények, kik tikkasztó hőségben szívják magukba a városok porát és annak fojtó levegőjét.
Balázs l)ezsö.
Vizsgák előtt.
A francia Ispok már hetek óla hirdetik a2oknak a könyveknek a jegyzékét, melyek alkalmasak jó- tanulóknak a vizsgákon való megjutalmazására.
Miféle könyvek ezek?
vRészben olyanok, melyeket a francia akadémia jutalmazott meg, részben olyanok, melyeket a közoktatásügyi miniszter tüntetett ki valami módon.
Egyes cégek külön katalógusát adják ki azoknak az ifjúsági müveknek, melyeket Paris városa és a közoktatásügyi kormány szerzett meg ez iskolákban való kiosztás céljából.
Mind olyau munkák ezek, melyek kiáltották a kritika tüzpróbáját és pénzt és dicsőséget hoztak szerzőiknek.
Nálunk is folynak a vizsgák. Sőt néhány év óta nálunk is akadnak iskolák, melyek könyvekkel jutalmazzák meg a jobb tanulók buzgóságát.
De miféle könyvek ezek? Olyanok, melyeket a kiadók hirdetnek és melyeket az igazgató vagy szaktanár megrendel,
És miféle szempoutok vezérlik a megrendelőket a hirdetett müvek kiválasztásánál?
A dolog igen egyszerű. Vagy olyan könyveket hozatnak, melyeket maguk is olvastak, vagy megbíznak a kiadóban ...
És aztán már ugy érzi és hallja az ember, hogy melyik a jó könyv. Nem mese ez a pedagógiai szimat... No ez még szerencse!
Mert ilyen pedagógiai szimat nélkül valóbau bajos volna eligazodni a megjelenő ifjúsági munkák tömkelegében ...
A magyar könyvkritika általában is nagyon Hzegéayen, do ifjúsági könyv-kritikánk abszolúte nincs. A magyar sajtó a kiadók értesítéseinek leközlésén kivül egy sort sem áldoz ifjúsági könyveinknek. Én legalább nem emlékszem, hogy az utóbbi években beható kritika jelent volna meg valamely ifjúsági munkáról. Az irodalomnak ezt az ágát nem akarják bírálóink komolyan venni. Az ifjúsági könyvek szerzőit olyanoknak tekintik, mint a gyermekjáték-készitőt, kit nem illendő a művészek mellett emlegetni.
Az akadémia és szépirodalmi társulataink pláne roppant magasságból néznek alá azokra az irókra, kik gyermekeinknek szentelik tehetségüket.
Mily szégyen is volna, ha a magyar Tudományos Akadémia vagy a Kisfaludy-Táreaság egy-egy ifjúsági munkát jutalmazna meg évenként!
A pénz kell a ver3e» szomorujátékokra, a történeti vígjátékokra és más egyébb fontos játékokra! Ki merné azt állítani, hogy egy jó ifjúsági munka legalább is annyit ér, mint egy rossz tragédia, még akkor is, ha ez utóbbinak hősei a legtökéletesebb jambusokban kiáltják világgá fájdalmaikat!
Igaz, hogy a rossz szomorujátékok megjutalmazása és jó ifjúsági munkák negligálása egy és ugyanazon eredményre vezet: az izlés megraételyezésére . . .
Mert ha már a szülőnek ninc9 semmi tájékoztatója gyermekei könyvének meg-Yálogatdsánál, van iegalább valami, ami könnyebbé és kellemesebbé teszi a vásár-, lást és ez a valami: az olcsósági
És ezen a ponton, tudniillik az antikvárius polcán együvé kerül a rossz sso-moru-játék és a rossz ifjúsági munka. Mert az antikváriusok igen élelmesek.
Tudván, hogy az olcsóság az egyedüli szempont, mely a szülőt a könyvbeszerzésre irányithatja, ezen szemponton kivül nem is törődnek mással. Nyakra-főre gyártatják az ifjúsági munkákat.
Rossz képekhez rossz diákokkal iratnak rossz verseket, a külföldi könyvpiac termékeiből, vaktában fordíttatnak le egy csomót, csakis arra ügyelvén, hogy a fordító potom áron végezze munkáját.
Akad olyan antikvárius kiadó is. ki az ifjúsági irodalom mellett a külföldi perverz literatura átültetésén fáradozik nsgy buzgalommal. Mindkettővel nagy forgalmat lehet [csinálni 1 Minden egyéb mellékes
A szegény tanító és szülő pedig, aki nem olvashat el minden könyvet, mielőtt megveszi, nagy lelki nyugtalansággal olvassa ilyenkor vizsga idején a kiadók hirdetését és lesi, hogy milyen irányban szólal meg az a bizonyos pedagógiai ösztön.
Mert ezen kivül nincs más tájékoztatója l Legújabban néhány hét elölt indítottak ugyan Szegeden olyan havonként megjelenő lapocskát, mely az ifjúsági munkák megbirálását tü2te ki céljául, de erről, minthogy még csak egy számát láttuk, nem nyilatkozhatunk!
De különben sincs arra hivatva, hogy a bajon segítsen. Nem a nagy közönség számára készül, nem olyan karakterű, \' mely a közfigyelmet az ifjúsági irodalomra irányithatjai
Pedig az ifjúsági irodalom közügy, foutösabb ügy minden más irodalomnál l Neményi Imre „Ifjúsági könyvtárak és ifj. olvasmányok a nevelés szolgálatában" cimü munkájában csak a minap mutatott rá a veszedelmekre, melyeket a mai viszonyok rejtenek magukban, de csak kevesen vettek róla tudomást.
A sajtóban nem keltett visszhangot, mint a hogy a sajtóban semmi sem kelt manapság visszhangot, ami nem politika I A legkisebb politikai tanulmányról hasábokat írnak. Alexandernek Hamletről irt vaskos kötetével néhány sorban végeztek!
Ifjúsági irodalom pedig egyáltalán nincs számára 1 Tehát ez nincs rendén I
TARCZ A.
Virág és történelem.
— A «Zalai Közlöny* tárcája. — Rózsa.
A rózsáról aránylag kevesebb a mondani valónk, talán éppeu azért mert sokféleségénél, tartósságánál, hasonlíthatatlan szépségénél fogva nagyon is közvetlen és folytonos összeköttetésben volt mindig az ember történetével ahhoz, hogy neki magának külön története, külön érdekkel bírjon.
Az ismeretesebb mozzanatok: hogy Angolországban egy 30 évig tartó háborút az ellenségeskedő York és Lancaster házak címerei után fehér és piros rózsa háborúnak nevezték, meg hogy a római fényűzés korában, Nero csak egy ünnepélyre egész vagyont adott a rózsadiszért s hogy a virágok királynője nevét már századok óta viseli, talán még abból a korból mikor, mint a fehér liliom, az ós perzsák tisztelete tárgya volt, — ezek a dolgok, mondom, újságként, senki előU sem szerepelhetnek már.
A kevésbbé ismert tények közé tartozik talán, hogy a „sub rosa", illetve titkot jelentő kifejezés onnan vette eredetét, hogy a rómaiak titkosnak mondták a rózsát, mert a sok hullámos levéltől nem látszik a virág kelyhe. Azért is függesztették a rózsa füzéreket az asztal fölé, hogy a vendégek meg ne feledkezzenek an-61, hogy legjobb, ha a társalgás .sub rosa- marad.
A rómaiak a zsidóktól vették .át a rózsa cultuszt, s mint mindent a mihez hozzányúltak, túlfejlesztettek ezt is. A zsidókhoz az egyiptomi fogság révén jutott el, mert ott már sokkal előbb ismerték. Kleopatra korában ott is óriási arányokat ért el a rózsa pazarlás, mert az Antonius tiszteletére adott lakomán két lábnyi magas puha, hálóval leszorított rózsalevél szőnyeg borította az étterem padlóját. Amely szónyeg, a vendégek távozása után nem lehetett ideális látvány.
Hogy tulajdonképpen mikor virított ki az első rózsa, hogy az ember szépet kereső szemének a tekintete érte-e születésekor? Vagy még a formátlan állatok rémes világában illatozott hiába kezdetben, azt nehéz volna elhatározni. Annyi bizonyos, hogy a Csud sirokban melyek ötezer évvel régiebbek mint a mi idószámlálásunk kezdete, már találtak a rózsa kezdetleges, de megismerhető képével díszített érmet.
Később, a nap imádó nemzetek, írásjegyeikben a rózsa alakjával fejezték ki a legfóbbet a napot.
A monda, a mibe a rózsa származását a görögök és rómaiak burkolják, mindig Aphrodithével, a szépség istennőjével van összefüggésben: hol a lábából kifröcscsent vérből származtatják, hol a habból, amelyből Venus szüfetett. Mondjuk, hogy egyikből a piros, a másikból a fehér rózsa lett.
Hogy minő szeretettel és figyelemmel fordultak az emberek már századok óta a rózsa felé, azt legjobban mutatja a ma létező megszámlálhatatlan faja. És el lehet mondani, hogy a vadrózsától kezdve,
a legtökéletesebb, szinpompája és bársony-szerű szépsége által kitűnő rosomená-ig, (a damaskusi rózsából lett Bourbon r. egy faja) vagy bármelyik királynőéig a tearózsáknak, valamenuyi — gyönyörű. Nem csoda ha voltak költök, akik elég változatosnak elég gyöuyörködtetónek érezték, ha folyton folyvást csak a rózsáról énekelnek. De — hiába — a tárgy kimerítve még nincs Támadhatna uj költőjük, s ha érti a dolgát, még mindig újnak éreznók mondani valóit mert:
Természet Uny* ö, Hatalmi rcszese . . .
A természet hatalma pedig végtelen.
Hogy az enyészetnek az elmúlásnak is symboluma lett, az csak azt mutatja, hogy a rózsa semmitől sem választható el ami — természetes. Régi időben a sírokat rózsával hintették be. Később, a misztikus rajongások korában a rózsa (rózsafüzér) a martiromság jelképe lett, különösen a piros, mit Jézus kiömlött vérével hoztak összeköttetésbe míg a fehér egyenesen a halál előhírnökeként szerepelt.
Itt említendő meg egy érdekesen keletkezett s állítólag az egyház és állam, tehát az egész társadalom javítására törekvő titkos egylet: a rózsakeresztesek társasába. — Andrea Jáuos Valentin, adelbergi superintendens, aki maga semmiféle beteges misztikusságban nem hitt, éppen az e féle hajlamok ellen irányzott irataival s különösen erről, a talán addig csak képzeletben létezett, társulatról irt ismertetésével felelevenítette, úgyszólván megteremtette a Rózsakeresztesek egyesületét
ugy, hogy még a tizennyolcadik század végén is nyomaira akadtak.
Ismételjük hogy nem volt emberi kor — a meddig vissza tudunk nézpi — mely a rózsával összeköttetésben ne lett volna ugy, hogy kimeríthetetlen qz amit róla és a történelemről egvazoi^lapon mondani lehetne: de ép ezért, szinte felesleges róla túlsókat beszélni. Nézzünk inkább szét a jelenben és következtethetünk a múltra is.
A rózsa ma mindazt nevében viseli, ami a legszebb (legkedvesebbet is jelent) ugy, hogy arról a szépségről, amit a rózsához hasonlítottunk, már nem igen marad más mondani való. Az élénk derült szépséget-„a szinesetu a piros rózsa adja vissza jól, legkivált, de ott van a „fehér rózsa" amely a tökéletes bájt sziute hasonlíthatatlanul fejezi ki. Hát e két jellemző, dalban, szójárásban, hasonlatban anuyiszor előforduló (rózsa) színen kivül, hol találunk annyi árnyalatot, olyau kifejező átmeneteket miut a rózsánál? Vagy fajtában és formában? Rózsa nélkül semmiféle kort nem egész! Egy-egy szál belőle, egész csokor más virággal felér. Tenyésztése könnyű, a megfelelő ápolást hálásan köszöni meg. A népnek ép oly kedves mint hercegeknek. Mindenféle /ilemzet nyelvében. szokásaiban, törtenetében fejedelemuói szerepet játszik /a virágok között.
Kell e még róla többet mondanunk?
Kellene, mert a legszebbet még elhallgattuk róla, de azt majd meg mondja a rózsa maga, annak aki szereti öt.
Orosz források nyomán: r$aák Mártha.
Jó társnxng.
. Az elhunyt szász király benső barátja és legkedvesebb vadásztársa volt királyunknak. Sokszor vadászgattak együtt, napokig kalandozva kettesben a tiroli hegyek között. Egy ilyen vadászkirándulásuk alkalmával történt velük a következő mulatságos eset: A szász király még trónörökös volt s királyunkkal egy hosszú vadászatból tértek haza. Útközben leültek az országút mellett, miközben egy parasztszekér közeledett feléjük. A szekeres tisztességtudóan köszöntötte a vadászokat s felajánlotta nekik a szekerét."
— Elférünk ezen hárman is!
A vadászok elfogadták a szívességet s felültek a szekérre. A paraszt holmi elemózsiával is meg akarta kinálni óket, do ezt már nem fogadták el.
Van nekünk is ennivalónk a tarisznyánkban. inkább mi vendégelünk majd meg téged.
Es kirakták a tariszuya fejedelmi tartalmát. A paraszt csodálkozva kérdezte az egyszerűen öltözött vadászoktól:
— Hol a csodába tettek szert ilyen elemózsiára, a miyenben csak nagy uraknak lehet részük ?
Királyuuk mosolyogva mondotta:
— En bécsi vagyok.
— Én meg Szászországból kerültem ide. Hát te ki vagy ?
— Én idevaló vagyok a hegyek közé, a nevem König (király.)
A szász trónörökös erre nevetve jegyezte meg:
— Hiszen akkor jó társaságba kerültünk. Ez itt a császár, te vagy a király, én meg a trónörökös vagyok.
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
XLI. ÉVFOLYAM.
A L A I KÖZLÖNY
1902. JUN1ÜS 28-án
Az ifjúsági irodalom hinti ol a jövő vetését Az ifjúsági irodalom a j6vö generáció nevelője és alakitója.
És ezekkel a nevelőkkel nem törődik senkii
Meg kell azt a közönyt törni I
Sajna, e tekintetben is a kormánytól kell az első lépéseket várnunk, mint minden más téren. Mert a közoktatásügyi kormány az egyetlen éber órszem mindazon faktoraink között, melyekre az ilyen kulturmissziók hárulnak . .
A többiek mélységes álomba merülnek ée irtóznak az ébredéstől.
Szándékosan irunk e kérdéBről újra. Szándékosan, mert a hogy látjuk a vizsgákról haza özönlő gyermekeket és látjuk kezükben a könyvet, melyet jutalmul kaptak, elszorul a szivünk. Egy-két igazén kiváló munkán kivül csupa silányság. Munkák, melyekből sem lelkesedést, sem tanulságot nem meríthetnek gyermekeink. Mnnkák, melyek nem fejlesztik Ízlésüket, nem finomítják szépérzéküket és határozottan rontják njelvérzékükel.
Ennek nem szabad így maradnia!
Az ifjúsági irodalomnak közügygyé kell válnia, melylyel sajtó irodalmi társulat és kormány egyforma szeretette] és lelkesedéssel foglalkozik.
Hogy igazán örömünk teljék abban, ha fiaink és leáoyaink könyvet hoznak haza a vizsgáról és nem ugy, mint most, mikor eltölt bz aggodalom, hogy hát ha jobb lett volna, ha jutalmul valami mást osztanak ki gyermekeinknek . ..
És ma nem is mindig indokolatlan az ilyen aggodalom 1 -Vv
Városunk járdái-
Valahányszor a kávéházban egy jó billiárdozó társaságba keveredem, mindenkor forró vágy keletkezik bennem valaha elelántcsont golyóvá lehetni. Boldog golyó, te sima puha lapon gurulsz, boldogtalan kanizsaiak mi göbörcsös nyaktörő talajon tesszük meg mindennapi utainkat. Igaz, hogy a tekególyóval sokszor történik karambol, de oz nem lehet kellemetleo, hiszen ilyestéle öBszeötkö-zés a korzón gyakran előfordul, és mégis megyünk a korzón sétálni. Csakugyan. Vasárnap délelőtt ha a korzón sétálok, beképzelem magamnak, hogy billiárdgo-lyó vagyok, mert sokszor csinálok karambolt.
Városunk járdája hűen jellemzi a kanizsai járás és Göcsej vidékét. Az emiitett vidékek talaja hullámzatos, apró dombocskák és völgyecskék kia terjedelmű lensikokkal és mélysikokkal váltakoznak. Nálunk minden egyes téglajárda művésziesen készült dombormű a göcseji vidékről. A változatos hullámzatos talajt némely helyen fölváltja egy-egy egyhangú aszfaltsikság.
A tereken, főúton, Csengeri- és Ka-zincy-utcán van nagyobb számmal aszfalt járda, a többi utcákban egy-kettő, a legtöbben egy sem létezik.
A Csengery-úttól az Osztrák Magyar Bank jövendő palntíja helyéig a gyalogjáró meglehetős sima. Ez a téglajárda mintaszerű. A másik oldalon a Zombor háztól az első aszfaltig és a Kőlcsey-utca egész végig hepe hupás állapotban van.
Különösen ez a sokat emlegetett Köl-csey-ulca az, mely nagyon elhanyagolt gondozatlan állapotban van. Pedig ez az utca nagyobb figyelmet igényel, közel van a központhoz és meglehetős élénk forgalmú utca. Elég baj az, hogy szűk, de ha ezen nem is lehet segíteni, legalább a járdát igyekezzünk rendbe hozni annál inkább, mert a nyári szinkői a Kölcsey-utca sarkán van.
A világitás hiányos a katonai raktáron tul, arra már nem hat el a színházi ívlámpa fénye, a Samu-féle háztól az ipartestületi épületig valóságos őserdő sötétség van, a ha látni ilyenformán már nem lehet, legalább a járda lenne rendes állapotban.
A Kölcsey-utcáboz hasonló siralmas állapotban vannak városunk külső részének utcái. Ilyen pld. Rákócy-utca, Sugár -uttól a Hunyadi-utcáig terjedő utcarészlet déli oldali járdája három négy báz előtt teljesen hiányzik. Arai van az is egyenetlen tucat számra van tégla, mely msgasabban áll a többinél, a legtöbb pedig a járda eredeti saine alatt mélyen bennt fekszik, ráadásul itt-ott egy két tégla is hiányzik. Ugyanezen a helyen a másik oldali gyalogjáró ép állapotban van, de azért mentsen meg a Mindenható minden jó lelket attól, hogy ezen a járdán sétálgasson este, mert a járda annyi magasságban van abány báz mellett elvonul, négy öt centiméter különbség is van némely helyen.
A Petőfi-ut vége felé a keleti járda keskeny. Honvéd-utca járdái hasonlók a
távírói papírszalaghoz, ha valaki, ki széjjelvetett lábbal megy, — akkor jobbról is a földre lép. Az Attila-utca Igazán az Isten háta mögött van. A középső részek felé a járda alacsonyabban fekszik a kocsiutnál s eső alkalmával a vizes sár ráfolyik, s a járda apró göd-röcskéi elősegítik azoknak a jellemzetes apró tavaknak képződését, melyek városunk minden részében találhatók.
Azonkivül némi hasonlatosság van &z Attila-utcai éa Honvéd-utcai járdák kőzött. Az ntca vége derékszögben csatlakozik Rózsa-ulcza végéhez. A belső érintkezési részt az teszi nevezetessé, hogy eső alkalmával egyik atcából nem lehet álmenni a másikba azon egyszerű okból, mivel a sarok zsuppos háztól körülbelül három ház távolságig egyáltalán nincs járda, az esőviz tócsákban áll, s még akkor is, midőn a többi vidékek fölszáradtak, e helyen nagy sár van.
Tovább menve azl találjuk, hogy a Gomhert-féle ház átellenében egy kiugró épület előtt egyáltalában nincs járda, a Teleky-ut sarkánál lévő kiálló ház mögött a szekérút majd a kerítésig ér s itt nincs járda.
Hunyadi-utca járdái rendesek, itt csak az a hiba, hogy a kocsiút domború és magasabban fekszik a gyalogjárónál, miáltal esős időben a víz ráfolyik a gyalogjáróra magával hordva a sárt is.
Kazinczy-utcában a Gőzfürdő-utcai részek felé a járdáo mélységek tátongnak. Kisfaludy-utcában a gőzfürdő felé a gyalogjáró sáros, téglák hiányzanak belőle, melyek lehullanak a mellette levő födött kanálisba, melynek téglái gyakran összetörnek és a hézagokon bedül a járda.
Sugár-ut folytatása egynevüen botrányos, gyalogjáró nagy helyen nincs, a talaj egyenetlen, este erre járni nyaktörő vállalkozás, nedves időben pedig valóságos mocsár van itt.
Ismét a képviselőtestülethez fordulunk, mint minden fontosabb esetben, és kérjük városunk vozető férfiait keressenek módot arra, hogy a járdák végre már alaposan rendbe legyenek hozva.
Nem a háztulajdonosok zaklatását vagy drága költséges javítgatásokat várunk, hanem a kényazer aszfaltozást. Aszfaltoztassa be a város a néhány év alatt a főbb utcákat végig és a mellék utcák élénkebb forgalmú részeit a a közönség azt évi részletekben fizesse vissza.
A járda javításnál tekintettel kell lennünk a VI. éB VII. korületekre is, mert itt az ulcák sokkal elhanyagoltabb állapotban vannak mint nálunk.
Segítség kell minél előbb, mert elmaradunk a világtól, utcáink egy része kényelmetlenebb a legutolsó falunál is. Nem annyira a biuság beszél belőlünk, mint a végső elkeseredés, mert már eleget szenvedtünk, sokat kínlódtunk és a közönség nevében a közönság számára kérünk egy kis kíméletet
Előfizetési felhivás.
F éri jtUitu 1-én uj Jélév kezdődik. Régi közönségünknek, amely bizalmával eddig is elhalmozott bennünket, igényeit kielégíteni követelményeinek megjelelni, célunk, irá-! nyunk és törekvésünk a jövöben is, Nagykanizsán, 1902. junius 28.
A „Zalai KGxlönv4\' tzerkesxlösiffe 6s kiadóhivatala.
A ,Zalai Közlöny\' előfizetési ára: Egész évre . 10 korona.
Fél évre
5
HÍREK,
— Személyi hlr. Báró Taxis József cs. és kir. tábornok, dandárparancsnok Pécsről, csütörtökön és pénteken megszemlélte a helybeli 20. honvéd gyalogezredet.
— Bizottsági ülés. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága folyó évi juiius hó 8-án délelőtt 9\'|, órakor a vármegyeház gyüléstermében rendkívüli közgyűlést tart, melynek kizárólagos tárgyát képe-zendík: I. Nagykanizsa rend. tan. város képviselőtestületének a pesti hazai első takarékpénztár egyesülettől kedvezőbb feltételek mellett 2 millió korona kölcsön felvétele; 2. ugyancsak Nagykanizsa rend. tan; város, képviselőtestületének, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülettől 1902. évi február 13-án felvett lf>66 902 korona kölcsön converaioja tárgyában hozott határozatainak törvényhatósági jóváhagyása.
— Alapítvány. Gelsei Gutmann Aladár élte virágában elhunyt leánya nevére a helybeli izr. hitközségnél 8000 koronás alapítványt tett Ennek kamatait szerencsétlen árvaleányok fogják élvezni, kiknek vigasztalója akar lenni a szomorodott apa.
— Egyházi kinevezte. A király Rat-kovics Vendel pápóci perjel és zalaegerszegi főeaperesnek az éneklő és Illés Ferenc alsó-lendvai fóesperesnek az őrkanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő pápóci perjelségre éa zalaegerszegi fóeaperesBégre Horváth István szombathelyi prépostplébáoost, az utolsó kanonokságra és alsólendvíi fóesperes-Bégre Vidos Lajos püspöki titkárt kinevezte. Illés Ferenc kanonoknak pedig a Boldogságos Szűz Mária hegyéről nevezett címzetes apátságot adományozta.
— Közigazgatási bejária. Az uj honvédlakUnya előtt elhúzódó, a Pető6 és Magyar-utcákat összekötő .József főherceg-utca" uttestének közigazgatási bejárását csütörtökön eszközölte Vécsey Zsigmond polgármester, dr. Beotzik Ferenc V. t ügyész, Király Sándor v. mérnők, Nagy Dezső előadó tanácsos és Berényt Béla vállalkozó kíséretében. A munkát formálisan is átadták vállalkozónak, ki azt e hét elején megkezdi.
— Ykrosl közgyűlés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete hétfőn délután rendkívüli közgyűlést tartott. Bár fontos kérdések vollak napirenden, a képviselő urak közül alig volt 20 jelen, midőn Vécsey Zsigmond polgármester a közgyűlést megnyitotta. Napirend előttTuboly Viktor két interpellációt intézett a polgár-mesterhez. Először azl kérdi, hogy mi lesz a kisdednevelési Ogygyel. Mert tudomása szerint a kisdednevelő egyesület feloszlott, a város pedig még nem vette át az ovodákat Második interpellációjában azt pinaszolja, hogy a külvárosi csatornákat sohasem tisztogatják. így pl. a Király-utcai kanális utoljára 1852-ben lett tisztitva. Felszólaló ez ügyben tavaly, több polgár aláírásával, egy kérvényt nyújtott be, de ezt még ma sem intézték el. Vécsey Zsigmond az első kérdésre azt válaszolja, hogy a kisdednevelő egyesület még nem oszlott fel, csak fel-oszlóban van. A tárgyalások a Kisdednevelő Egyesület és a város között,
-folyamatban vannak. A második kérdésre azl feleli, hogy utána néz a dolognak és ha a kérvény tényleg nem lőtt még elintézve, akkor sürgősen iutézkedni fog. A közgyűlés a válaszokat tudomásul vevéo, áttért a napirendre, melynek első tárgyát az uj kaszárnyához vezető utcákhoz szükségelt területek megvétele képezte. — Minthogy a képviselők abszolút többsége nincs jelen és igy a közgyűlés 0 tárgyban nem határozatképes, 30 oapon belül uj közgyűlést bivnak egybe. Azonban — tekintettel az ügy Bürgós voltára — a képviselőtestület felhatalmazza a tanácsot, hogy az ingatlanokat a szerződések véglegesítése előtt is a város birtokába vegye. Az uj honvéd-laktanyához vezető utak építésére és csatornázására S ajánlat érkezett A legkedvezőbb Beiényi Béla keszthelyi lakósé, ki 10-5\'1,-ot enged, miért is a képviselőtestület ezt fogadta el. Kálócy János főgimoáziumi rajztanár egészségének helyreállítására G havi szabadságidőt kér. A közgyűlés ezt megadja ugy, hogy teljes fizetését folyósítja és helyettesítésről a város gondoskodik. Végül felhatalmazták a tanácsot, hogy a folyó építkezések költségeinek fedezésére, a nagy kölcsön lebonyolításáig, a 4\'1,-os alapokból kölcsönt vegyen.
— Honvédségünk köriiból, Németh Ödön honvédhsdnagy a 20. honvédgyalogezrednek Körmenden állomásozó zászlóaljától Nagykanizsára helyeztetett át
— Kinevezések. A király dr. Révffy Zoltán zalaegerszegi kir. ügyészségi al-ügyészt a komáromi ügyészséghez ügyész-szé nevezte ki.
Az igazságügyminiszter Galló István rozsnyói kir. járásbirósági joggyakornokot a zalaegerszegi kir. törvényszékhez aljegyzőnek nevezte ki.
— Elnök választás. A kiskomáromi espereBi kerület tanítói köre a legutóbb megtartott tiaztnjitó gyűlésen a tanítói kör elnökévé Szabó Lajos galamboki kántortanítót választotta meg.
— Távbeszélő Csáktornyán. A Csáktornyán létesítendő távbeszélő érdekében már megtartották a közigazgatási bejárást.
— Gazdasági tudósító. A földmivelés-űgyi miniszter Sanveber József zalabaksai földbirtokost az alsólendvai járásra állandó gazdasági tudósítói tisztelettel bizta meg.
— Kirendelés. A Siófokon folyó bó 28. és 29-én tartandó kivándorlási kong-
vár-
resszusra — mint referenst — a megye alispánja, Kauffmann Mátyás vármegyei aljegyzőt küldötte ki.
A m. kir. államvasutak igazgatósága a kesztholy—tapolcai b. é. vasút építési munkáinak ellenőrzésére Lányi Nándor máv. mérnököt kirendelte és az épitós idejére Keszthelyre helyezte.
— Aszfaltlroznak. Végre valami I A eok felszólalás — ngy látszik, nem lesz teljesen eredménytelen. A jövő héten megkezdik az aszfaltirozást az urodalmi házak előtt így léhát aszfaltjárda lesz az Erzsébet Királyné tér és Kaziucy-utca egy részén, a Főút északi részén és a törvényszéki palota előtt. Ha már nincs általános aszfaltirozás, örüljünk ennek a kevésnek. Egész önkéntelenül eszünkbe jut a Kölcsey-ntca, ahol most a legtöbb oép jár. Mi lesz az Itt levő gyalázatos járdával? Nem hajlandók addig javítani, mig olt valaki a nyakát nem töri? .
— Népünnepély. A Nagykanizsai Alt Munkásképiő Egyesület vasárnap tariott nyári vigalmát .népünnepélynek\' keresz-tellék el. Ez a cím azonban nem felelt meg, mert a főkellék, a nép — hiányzóit Az erkölcsi Biker azonban nem maradt el és a kedvező időjárás lolytán, elég jól mulathattak azok, akik ott megjeleotek. A sokféle verseny közül legérdekesebb volt a nők szépségversenye. A pálmát a sok asziráus közül egy zala-szent-gróti barna szépség: Sínger Szidi vitte el. A kis leányok közül Heisler Melanie, a babák közül Rosenfeld Bözsike lett a győztes. A népünnepélynek csak az éjjeli órákban lett vége.
-- Körjegyző válnsztás. Bona Jenő bánok szent-györgyi okleveles aljegyzőt Becsehelyi körjegyzővé megválasztották.
— Phono-Clnema színház. A Phono-Cinema színház ma este kezdi előadásait a nyári színházban. A Phono-Cinema előadása phonograf é8 a kinematograf szerencsés kombinációja, olyannyira, hogy pl. a Sara Bernhard és Magnier közti Hamlet jelenetben nemcsak a két alakot látjuk a színpadon cselekedni, hanem a kardok összemérésénél ezek csörtetését is halljuk. A phono-cínema bemutatja a híres Rejanc Reichenberg asszonyok előadását is és szerepelteti a LittleTiche komikumát. A mutatváoyuk ott, ahol bemutatták, bámulatra ragadták a közönséget.
— A záró-óra. A nagykanizsai fűszer-kereskedők elhatározták, hogy üzleteiket jnlius hó 1-tól fogva este 8 órakor zárják. Ez ügyben csűlörtökön a fűszer-kereskedők gyűlést tartottak, de miután nem voltak azzal tisztában, hogy váljon azok is zárbstnak-e 8 órakor, akiknek kis tőzsdéjük van, táviratban kérték ennek megengedését Lukács Láailó pénzügyminisztertől.
— Küldöttség a miniszternél. A jelenlegi mostoha gazdasági viszonyokat egyaránt érzi iparos és kereskedő. Különösen a rőfös és divatáru kereskedők panaszkodnak a rossz üzletmenet miatt. Rendkívül fájdalmasan érintette őket ama körülmény, bogy ennek dacára az idei harmadosztályú kereseti adót tulmsgasra szabták ki. Miután sérelmüket itt nem orvosolták, küldöttséget menesztettok dr. Lukács László pénzügyminiszterhez. E küldöttség — melynek tagjai voltak: Braun Sándor, Kövesdy Kálmán, Kiss S. Zsigmond és Kondor Ödön — Zichy Aladár gróí kerületünk képviselőjének vezetése alatt hétfőn tisztelgett a miniszternél, arra kérvén a kegyelmes urat, hogy adójukat méltányos alapra szállíttassa le. Dr. Lukács Láazló megígérte, hogy megvizsgálja az ügyet és amennyiben a kereskedőkön tényleg sérelem esett, azt haladéktalanul orvosolni fogja.
— Elcsatolás. A pénzügyminiszter a Tarányi Ferenc tulajdonát képező Nyírlak pusztát Sümeg nagyközséglől Gyömrő községhez csatolta\' át.
— Gőzhenger. A Nagykanizsa—Keszthely—Tapolca állami nt <7—49. szakaszát újra kiépítik. Ezen ut kiépítéséhez, nem ugy, mint eddig, lovakkal vontatott hengert, hanem gőzhengert fognak használni.
— Javlthatlan. Hercegh Mihály oro8ztonyi lakós életének felét a fegyházban töltötte. Ezelőtt 3 esztendővel az urodalmi házban betörést kísérelt meg, de megcsípték és elitélték ismét 2\'[, évi fegyházra. Nemrég szabadult ki éa már ismét bajbsn van. Most meg a felesége tulajdonát képező pincét törte fel és elhordván onnan a bort, azt eladta. Most tehát ismét törvény elé kerül a javithatlan Hercegh Mihály.
— A tűzoltók uj ruhája. Bár hüvős, esős időjárásunk van, azért a kalendárium szerint nyár van, amikor könnyű ruhában kell járni. Tűzoltóink is melegnek találták a régi uniformist, azért elhatározták,
hogy nyári ruhát csináltatnak maguknak. Már meg ia rendeltek 115 nj nyári egyenruhát, mely — kék csíkos zubbonyból és vitorlavászon nadrágból fog állani, az uj nyári ruhát jövő hó 15-én szedik magukra tűzoltóink.
— A jon. 15-én megtartott mulat-aágon felülfizetések és készpénzadukozá-sok : Alsódomborui Hirschler Miksa, özv. Somogyi Gyuláné, Ebenspanger Leó, Elek Ernő 10-10 kor., Unger Ullmann Elek 6 k., Eperjesy Gábor. dr. Hauser Jáoos, Vidor Samuné 0 — 5 k., Wusztl Lajosné 4 k„ Bogenrieder Józsefné, Osz-terhuber László, Pálfi Alajos, Radoai Jenő 3—3 k., Saller Lajosné 2 k. 60 f., özv. Dobrovics Dömötörné, Hajdú Gyula, Bakalarz százados, Rosenfeld József, N. N., Tinagl Lajosné. Knortzer Györgyné, Viezner Gyula, Köhler Antii. Dauscha Ottó, dr. Lőke Emil, Bajer Vinczéné, Kasztl testvérek, Juk Béla 2—2 k., Fábián Zsigmondné 1 k. 60 f., N. N., Dézsányi Géza, Birck Miksa, özv. Bárláné, Bogenrieder József, Galubich Lajos, Trelter Mihály,Sterueck Zsigmond, Franz Lajos, Marton Ignác, N. N„ dr. Blau Simon, Erdélyi Gyula, Kálóczy János, Wéber Károly, N. N., JerHy Adolf l-l k., Hiyek József 60 f., Lsjpczig Antal 50 f., dr. Bentzik Ferencné 10 k., özv. Mantuano Józsefné G k., Böbm Emil 7 k. 70 f., ifj. Wajdits József 3 k, Farkas Vilma, dr. Szigetby Károlyné. Deák Péterné 2—2 k., Zadubánszky Lajosné 5 k. 96 f., Pálfy Alsjosné 4 k.
— Az olvasóhoz! Az Egyetértés ma az egyetlen újság, amely függetlenül pártoktól, érdekcsoportoktól védi sz ország nagy igazait, jogait, alkotmányát. Ez őrségen nem ismer tekintetet, alku-vást, köntörfalazást Manapság politikai legíőbb célja abban csúcsosodik ki, bogy -kivívja az ország gazdasági önállóságát. A szerkesztőség, megerősödve az irodalom és a zsurnalisztika legjobb munkásaival, élén Fenyő Sándor főszerkesztővel és Eötvös Károlylyal, nagynevű szépirodalmi főmunkatársával, lelkesen éa szeretettel szolgálja e kitűzött célokat. Arra törekszik ax Egyetértés, bogy hírszolgálata a legkimeritőbb legyen, gondoskodik érdekes és aktuális olvasmányokról bőségesen, tárcarovata változatosság dolgában kimerithctlen. Mint a nemzeti ügyek és érdekek védője éa harcosa, kéri az Egyetértés a nagy közönség támogatását. Eítvös Károly tovább irja feltűnést keltő nagy munkáját: Az eszlári nagy per-t Egyre fokozódik az Egyetértés nagynevű szépirodalmi főmunkatársa e müvének nagy érdekessége. Az eddig megjelent közleményeket az újonnan belépő előfizetők külön lenyomatban, díjtalanul kapják meg. Karácsonyra az Egyetértés nagy meglepetésben részesíti olvasóit Érdekes és ériékes lesz, amivel kedveskedni fog, olyan nagyszabású ajándék, amilyenhez hasoulót csak a külföldi nagy lapok juttatnak közönségüknek. Az uj évnegyedben feltűnést keltő uj regény közlését kezdi meg: Sienkiewic, a világhírű lengyel író, egyik legragyogóbb uj müvét mutatja be A kis ezredes cimeo. Figyelembe ajánljuk olvasóinkoak, hogy a legszebb és legtartalmasabb magyar divatlapnak: a Divatszalon kiadóhivatalával kötött szerződésűnk értelmében előfizetőink e lapot kedvezményes áron: egész évre 8 koronáért, félévre 4 koronáért, negyedévre 2 koronáért rendelhetik meg. Az előfizetési dijak az Egyetértés előfizetésével egy utalványon beküldhetők. Az Egyetértés előfizetési ára: Egy hóra 3 kor. 60 fill., negyedévre 10 kor., félévre 20 kor., egész évre 40 kor. Tisztviselők, lelkészek, tanítók és katonák számára kedvezményes áron küldjük. És pedig: Egy hóra 2 koroua 40 fillérért, negyedévre 7 koronáért, félévre 14 koronáért, egész évre 28 koronáért Mutatványszámot kívánatra szívesen küldünk. Az Egyetértés szerkesztősége és kiadóhivatala, Budapest, IV., Papnövelde-utca 8.
— A „Tarka Színpad" nagy sikereket aratott pompás műsorával két hóospi vidéki körúton van. Előadott műsorszámai mindenkinél kedves emlékben maradnak. Klöknor Ede budapesti zeneműkiadónál a kinél a .Tarka Színpad\' összes műsorszámai megjelentek ép most jelent meg ée küldetett be hozzáok: A „Tekintetes url" dalos cigánytörténet 8zövege Kalotay Sándortól, zenéje Láoyi Ernőtől énekli Baamann Károly. Ara 1 kor. 60 fill. .Forgalmi akadály\' vasutas kupié Kalotay és Donáthtól énekli Kornay Berta. Ara 2 kor. és Huber 8ándor .Tarka Szinpad induló" összeállítva a .Tarka Szinpad" legBzebb dallamaiból. Ara 1 kor. 50 fill. A műsor összes számai megrendelhetők Klökner Ede zenemű kiadóhivatalában Budapesten,
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. JUNIUS 28 án.
VIII, József-körut 22|24. s ajánljuk a zenepiac e mindvégig hazai termékeit lelkes közönségünk figyelmébe.
— Ingyenes dlszmú ajándék. Aki e cimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a képtelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal közelebbről. Budapestről, kél szárnyra e hir. A Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb pártoktól éB klikkektől teljesen független, szabadelvű éB szókimondó napilapja lepi meg vele karácsonyra olvasóit, ajándékul adván _ teljesen ingyen — «.gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal díszített Zichy Mihály alhumót. E valóban értékes és nagy irodalmi becscsel biró művet — melynek az Atbenaeum kiadásában megjelent eredetije 90 koronába kerül — « Pesti Napló uj kvárt kiadásában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője. Es megkapják díjtalanul azok az uj előfizetők is, akik egész éven át (él, negyedév vagy havon-kint. de megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti N»plóra.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
- 1902. jun. 21-161—27-ig. —
Matic.f Milán géplakatos: Rozália. Ilahn Miksa bodegás: halva született leány.
Tőke János kocsis: János. Kálovics György (öldmives: Erzsébet. Snept György íöldmives: József. Gorina János (öldmives: Juliánná. Singer Márkus házaló: Margit. Robinsohn Albert kereskedő: Gizella. Remete Géza ügyvéd: Ilona. Csiszár Gábor napszámos: Teréz. Kálovics József főldmives: Juliánná.
Halálozások :
- 1902. jun. 21-töl—27-ig. —
Auer János (öldmives rk. 62 éves: gyomorrák.
Sneí Károly (öldmives, rk. 16 éves: lüdögtlmőkór.
Szal\'ay Anna rk. 29 napos: bujakór.
Tóth Károly rk. 1 hónapos: bélhurut.
Buzánec István rk. v. muukás, 78 éves: bárzsingrák.
Remecz István rk. G hónapos: bélhurut.
Berke Juliánná rk. 23 hónapos: hörghurut.
Velecz Géza rk. kovács, 28 éves: hashártyalob.
Hára8»ágot kötöttek:
— 1902. jno. Sl-UI-27-ir. —
Vincék József napszámos —- Bertók-Rozáliával.
Prucser József p. és t. s. tiszt — flajdu Máriával.
Godina József főldmives — Polai Katalinnal.
Berger György cipész — Pacsiis Juli-ánnával.
SZÍNHÁZ.
Pénteken a .Suhanc" került azinre. Arady igen kedvesen játszotta a címszerepet. Pajkos volt, mint egy suhanc, de a mellett bájos is. Mányay ez este kevésbbé volt diszponálva. Sokat nevettünk Kövessynek és Latabámak, ki ismét kitüntette msgát. Marad végre Knzma a tenorista. Rendelkezik a tenoristák összes kitüntető és megkülönböztető sajátságaival, t. i.: bajusza van, s kezét, ha énekel mellére teszi. Különben hangja eléggé csengő. Ma csak kis szerepe volt, várjunk bát a végleges ítélettel, moudjuk .Ilofimann meséi"-ig.
Szombaton ment másodszor a .Zsába".
Vasárnap délután ,Az uj honpolgár",. Kövessyvel a címszerepben. Kár volt, nem este adni. Végre vasárnap este a .Sárga csikó*, került színre, A szereplők szembetűnő igyekezettel játszottak. Ugylátszik mégis csak a népszínmű éB operette az a tér, amelyen Kőveasy társasága legügyesebben működik.
Hétfőn .Katalin\'-t láttuk amaz .operettet, melyet a (óvárosi lapok még nem is olyan régen annyi dicsérettel fogadlak. Talán a fejletlen müérzék okozta, hogy ai annyira feldicsért darab nekem
sehogysem tetszett. Lehet talán az is, hogy a tulcsigázott, feszült várakozást az előadás nem elégíthette ki. -De ezt kevésbbé hiszem; mégis csak a darabban lehet a hiba. Kellemes pihenőnek véltem ,Katalin"-t az angol operetteknek a néger muzsikára emlékeztető zenéje é.< örökös inas és szobaleány szerelmei között. S íme hOBizu, unalmas négy felvonás tele émelygős zenével, perverz jelenetekkel. A cárnő ostromolja Bzerelmével a fiatal Germaio hadnagyot. Valósággal tolakodik,\'\'a híjával van minden büszkeségnek. Igaz, hogy az operettétől nem várhatunk jellemeket, de mégis furcsa, mikor azt kell mondanunk: Katalin cárnő nagyzási hóbortban szenved, azt hiszi, hogy 6 a Virág Marcsa. Mányay igyekezte megszemélyesíteni ezt a lehetetlen és következetlen alakot. Zenei tudással énekelt. De a fájdalma?, mély érzéssel teli ének nem állott összhangban a mohó szerelmi vágygyal. Iíy legalább cárnői méltóságához volt következetes; mert a másik véglet: az érzékiség visszaadása az énekszámok zenéjéhez nem illett volna. Egyáltalában tatárul van az, hogy a cárnő boldogtalanságról dalol, s minden nap más szeretője vau. Elmoudhatjuk hát az operetterői, hogy a hősnő érzékiségéhez képest nem eléggé zsarnok ; zenéje pedig nincs összhangban a hősnő lelkiállapotával. Germaiu — Arady nem játszott olyan kedvvel, mint máskor. Külöoösen a IV. (elvonásban volt igen lanyha. Pedig a .Gárdanóta," de szépen hangzanék az ö ajkairól! Valószínűleg a partnere rontotta el a jó kedvét, mint Bzerény magamnak is. Sem Latabár, sem Pesti nem tudóit élénkséget önteni ez unalmas darabba.
Kedden a .Páholy" járta. A kacagtató (rancia bohózatok közül való. Az após éa vő szabadkőmiveseknek vallják magukat, mindkelten azért, hogy görbe napjaikat leplezzék. Azonbau rajt vesztenek. A kacagtató jelenetek egymást érték. Kövessy remekül játszott; Könyves olyan könnyed eleganciával, hogy bárki is megirigyelhetné. Pesti, mint nőimitator, Latabár, mint Dinszky olyan jól játszottak, hogy jobban alig lehet. Azonban ..... hogy mindig -felütik (ejüket
ezek az ,azonbao\'-ok . .. Bokodyné gyöngén alakított és vele együtt az ősz-szes női Bzereplők. A hatást még igy se rontották, olyan kitűnő volt partnereik játéka.
Szerdán hosszas akaródzás és vajúdás után végre .Hoffmaon meséi" kerültek Bzinre. Ezt az operát már sokan próbálták megérteni, a sajnos csak az igyekezet mellett maradt. Különösen a szerdai előadás nyomán volt ez lehetetlen, u. i. igen megtizedelték. A szereplők meglepő ügyességgel adták Bzerepeiket. Kozma — Hoffinann kitűnően énekelt és játszott, ugyanez szól Mányayra is. Érckövy csengő baritonja és kitűnő maszkja meg-borzongtatta a nézőközönség hátát. Szép hangja van Ádámnak is. Kár, hogy a zenekar oly hangosan kisér, igy az első padsorokban az énekből keveset hallani.
Igazán élvezetes volt a csütörtöki est. Sardounak .Szókimondó asszonyság "-át láttuk. Vidéki színpadon alig adják a darabot, mert az összes szerepekhez igazi művészek kellenek. Színészeink igazán (ényesen (eleitek meg feladatuknak. Kiemelkedik mindannyi közül Makó Ayda. Kifogástalanul adta szerepét. Benedek elég ügyesen maszkirozta Napoleoot, de még ügyesebben játszotta a szeszélyes, ideges zsarnokot. A fényes előadásban előkelő része volt még Pestinek, Könyvesnek, Bokodynénak és Latabárnak. Valamennyien azonban messze elmaradlak Makó Ayda természetes játéka mögött.
Szerkesitöstsr : Dr. VíllAiiyt Henrik, telelői s.erkwítfi. Kiadó: ///. Wittdito Jözarf.
VEGYES.
— Műkedvelők fényképezéséhez ? Elismert legjobb szalon és utazási fényképező készülékek uj felülmúlhatatlan pillanatnyi kéri-kó. szQlékek, továbbá mindennemű fénykópezőkellé-kek A. Moll cs. és kir. udvari szállítónál, Bécs. I. Tuchlauben 9. Fényképező kellék üzlet alapíttatott 1854. — Kívánatra nagy képes árjegyzék injyen.
Nyílttól-
rorat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
..MARGIT\'
GYÓGYFORRÁS
Marsitforras-telep (BEREG-BE&TE-)
A budspesti m kir egyetem vcgyclemiéio sterint kevés >*«I»<1 Mámatal, elle°b«» siínHTH nátriumot 6»-lithlumot tartalmú. Eien tulajdonságai azok, melyek a b»sonlf> összetétele vizek (616 emelik. KitOnö haldiu a lé"utak s tüdő hnrntos állapotainál, knlOuüsen ha t kOpet nehezen szakad fel; (Oilírészesekníi még akkor is, ha vurko r.rsíik van, a „Marglt-vlz" megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés szabad szén-saváuál fogva Kiváló hatást látni tőle ly gyomor és belek hurutos állapotainál loleg azon esetekben, hol a lölös mennyiségben képződött sav oka a rossz emész tésnek.
A hugysavas sók lerakodását akadályozván, becses szolgálatot tesz továbbá a hólyag hurutos bántalmainil, n kő- és homok-képződé-H eseteiben, miért is a budapesti é* bécsi egyetem orvostanárai, mint az orvonrllág egyéb előkelőségei a legsxive-sebben baazuálják, előnyt adoaka „Margit -forrásnak a hozzáhasonló összetételű gyógyvizek fölött.
MINT ivóvíz -m,
kiváló óvúszernek bizonyult Járványos bí-tegségek tdejen. filét typbuí ellen.
Miit lórii! alUtoMrclIsépet örvend.
FŐRAKTÁR:
ÉDESKUTY L. BUDAPESTEN
cs és kir. udv. szállító.
_ Ásványvíz-nagykereskedő. -
Kipható minden gyógyszertárban, füszer-kereskedösben és vendéglőben.
Nyilvános köszönet.
Wilhelm Ferenc gyóeysserés* urnák" Ntsuuklrclieii A. Ausztria. Feltalálója az Antlrhcumatlkus éx Antlathrltlkní V(M tls/.tlto teának, köszvény ésv rheumánal.
Mid\'"n én a nyilvánosság elé lépek, csakis azért történik, -miután kötelességemnek tartom, Wilhelm gyógyszerész urnák Nennkircbenben legmélyebb kö szönetemet fejezni azon szolgálatokért, melyo!<et az ő vértisztitő teája fájdalmas rheomatiku* szenvedéseimben tett és hogy azokat, akik ettől a borzasztó azenvdés-töl felkerestetuek, figyelmessé tegyeme Nem vagyok képes azon öldöklő fájdalmakat leírni, melyeket már 3 év óta minden időváltozásnál tagjaimban éreztem, s melyektől sem gyógyszerek, Bem a hadeiii (Bécs mellett) kénfürdők használata szabadított meg Álmatlanul hánykódtam éjjelenkint ágyimbun, étvágyora -napról-napra fogyott, kinézésem szemlátomást rosszabodott cs egész testi erőm veszített. Néfjyhe:i használata utáu fenti teának fájdalmaimtól nemcsak hogy megszabadultam, s vagyok megszabadítva, miután már hat hét óta nem iszom e teából, de egész testi hogylétem javult. Szoros meggyőződésem, hogy mindenki, ki hasonló fájdalmakban szenved ésezen tea használatához folyamodott, szintúgy fogja Wilhelm Ferenc urat áldani, mint én.
Őszinte nagyrabecsüléssel
Butschin—Streitfeld grófnő
alezredes neje.
fetel*
gÍ2*8 \'f—l ra
R Má*
tels
& o. 2L
Dr. Grimm Vasútállomás N.-kanizsától
pvóev és 4ö""5,llCTÓ6y-
S y u 6 y módok, szénsavas é» vllla-
VÍZgyÓgyinté-nyos. kétcellis fürdik ill).
Mtoikelt árak.
HIRDETÉSEK.
Teae, hugyhólyae, hngydars és a köszTénybántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurutos bántalmaínál.nrvosi tekintélyek által a Lltlilon-forrás
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz, H u u y h aj tó hutásul
Kellemes ízül <«■ | Kőddj&h emészthető
Kapható ásványvizkereskedűsekben és
gyógyszertárakban. A SaWator-forrás igazgatósága Eperjesen
Jd és olcsó órák, 3 a
évi jóttállissal privát vevőknek
konbad jános
óragyára arany, ezüst él ékszer áruk szállító-háza BRÖX (Csehország) Jó nickel-rom-óra Irt 8.76, Valódi ezüst-rem.-óra frt. 5.80. Valódi ezüst lánc frt. 1. 20.
Nickel ébresztő óra írt. 1 95. Cégem a cs. ós k. birodalmi cimerrel van kitüntetve, számtalan .arany, ezüst kiállítási érem Talamint ezernyi elisme-fő-levél van birtokomba. Nagy képes árjegyzéket ingyen ésbérm.
MATTONI ERZSÉBET SÓSFŰROÖJE
gyógyhely BndapBst (Budán), Idény április hó 15-tól október hó 15-ig
Kiváló gyógyhatással bír
női bajokban és altesti bántalmakban.
Rendelő orvos dr. POLGÁR EMIL Egészséges fekvés.Jutányos lakások Jó vendéglő Villamos vasúti összeköttetés a fővárossal.
Sehalek Henrik
^HIRDETÉSI IRODÁJA
| Bécs, I., Wollzeíle 11, fölösziut és 1. emeltsl i
; Alapíttatott 1873 ® Telephon 809. s > A cs k. póstatakarékpénztár Clearing-szám- } Iája 804. 816. -j
< ajánlja magát hirdetési megbízások gyors \\
< és olosó elintézésére bel-és külföldi újságok <
részére. ^
1; Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, ársza- >
bások díjmentesen.
: Legújabb nagy hirUp-ár)egyzék hirdetőknek í
legyen és bérmentve. í
Saját gyűjteményes-hirdető i
rorat a
i „ücaí Freie Pfesst" és „Seiies Wr. TagUall" i
i hírlapokban mindeanoraa hirdetés réiíért\', í ; mint: Adii-véttll kSziémk minden Elitet- í - ágnak. Társ, képviseleti, DgyoSkl, állást-keretű, ajánlati hirdetések stb.
ooaDDDDaoaaDQüaDoaoooaaoQaaDaaaBQDDaanaac
melyek már évek óta jók- £ nak bizonyultak és hírneves r orvosoktól, mint könnyű c haahajtó feloldó szer
aj án Itattatnak, ár. emésztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minőségük következtében még gyermokek által is szivesen bevétetnek. Est 15 pllnlát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, tohát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 f. előleges beküldésénél egy tekercs bérmentve szállíttatik.
Meustelu F. hasbajt\'ó labdacsait. Csak akkor valódi, ha minden doboz hátulján a mi törvé-(jnyileg bejegyzett ,Szent Lipót" védjegyünkkel van ellátva J vörös fekete nyomással. A mi törvényileg védett dobozaink Iutasításaink és csomagolásainkon PHILIPFS NEU8TEIN ] APOTHEKER aláírásnak, kell lenni.
N EU STEIN FÜLÖP
.Szent-Lipóthoz* címzett gyógyszertára Z. K. e/M WIBN, I., Plankengasse G. Raktár Nagy-Kanizsán: BBLUS LAJOS és REIK GYULA gyógyszerészeknél.
aoDOQQaQoaaooaoD ODaaogaao oDooaooDDaaooooaoDO
elvállal teljes malom borondezéseket, áulakitásokat, minden rendszer és terjedelemben gyárt és szállít:
zete
^ a V fl n y 11 k" II1 irfénykezdot: Máj. bó I.
ŰIH d 11J U AI11 prospektusok ti fclvilágoHi-Ssprsi-Bsiya. táwk az igazgatósig által.
Heagerszékeket minden nagyságban ésmínőiég ■ ben, tömöröntés.és por-cel:án heugerekkel.
Franola malomköveket legjobb minőségbeli/és malomjáratokat, gabo-na-osztályozó hengereket és fej kőplatókat saját rendszerüeket
Ktakolyválaazté, Eure-ka. Tararek, lisztkeverő gépek, dara és gőz-tisztítógépek, elevátorok és szállító csigák, transzmissiók, tengely-
ágyak, perselyek. 8eller és gyürükenés rendszerüeket.
Gazdaaáflt malmok kézi és járgány hajtásra. Turbinák és vizikere-kek, keret, kör es szal lagfürészek, fagyalnló és csiszológépek kőtö-rőkkel és zuzó-gépek mindennemű érc és kova, bazalt, mészkő, cba-motte és gipsz részére. Mindenféle S20rke éa fémőntée aaját ét Idegen modellek és rajzok azerint.
T5ni5rönté8ÜrostéIyok stb.
legolcsóbb árak! ^ Árjegyzék ingyen bérmentvel
PT" Hengerrovátkolások leggyorsabban és olcsóbban, szállítás jótállás mellett.
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Hengerrovátkoló éa köszörülŐ-gópek, Tillanyoa-világitáai telepek.
Tervezetek, kBltaégvetéaek ét praktikai tanáosok gyoraaa\' éa lanven.
Yezérképvitelőség ét rakUr a magyar korona országai részére Dénes B.-nél Budapest, VL Váci körút 61. ^
\\
MOLL SEIDLITZ POR
1902. JUNIUS 28-án
XLI. ÉVFOLYAM.
1135(902. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtató az 1881. évi LX. L-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1901. évi V. 770)3 számú végzése következtében dr. Rothschild Jakab nagykanizsai ügyvéd által képviselt nagykanizsai takarékpénztári önsegélyző szövetkezet javéra Ro-senfeld (Révész) Lajos, Dr. Lőke Emil, Sialay Sándor ellen 300 k. b jár. erőjéig 1901. évi oktőber hó 4-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt 630 koronára becsült Rosenfeld (Révész) Lajosnál Bzobabuto-rokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1901. évi V. 770 b azámu végzése folytán 300 k. tőkekövetelés, ennek 1899. évi január hó 9. napjától járó 6Vlo kamatai, VI. »\'áltó dij és eddig összesen 79 k. 20 fillérben bíróilag mér megállapított költségek erejéig a netán fizetett összeg levonásával N.-Kanizsán a helyszínén leendő eszközlésére
1902. évi julius hó 4 napjának d. u. 2 órája
batáridőül kitüzetik éB ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alulis el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1902. évi július hó 22. napján.
Maximovits György
kir. bír. vbajtó.
Hinti lágyan!
fcu litl. postaköltség ellenében
■ iltl llfljlfl I
20 fill. postaköltség ellenében
Kégi hírneves kénfiirdö Horvátországban
A Rlchter-féla
Liniment. Cm. oom
vas- és fémöntöde részv.-társ, - SZOMBATHELY. ==
Pósta- és távírda
Horgony - Pain - Expeller
egy régi kipróbált háziszer, a mely már tobb mint 33 óv óta megbízható l»edörzsölcsGl alkalmazta tik kowtdojitl. Cttiail és nejkiiiaUntl. Intés. Silányabb utánzóitok miatt \\ bevásárláskor óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a. ,rí rj»n j" véd jegygyei és a„Rieh!tf" ezégjegyzésscl fogad-juuk ol. — BO f., 1 k. 40 í. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Török Jórsel gyógyszerésznél Budapoiten.
Richter F. Ad. és társa. /*
cián, c« Vir. odtail «i állítók. L I Rudolatadt.
Vasúti állomás
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Yegyelemezve Prof. I)r. Ludnlg udr. tanácsos által 18M
58 lok Celsius meleg íorrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan batáBa vao izom és izület rheuma, ízület betegségek, gyulladásos és csonttörési ósuebuxódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint ischias slb. nói bajok, bőr- es titkos betegségek, idült vesebjyok, hólyaghurut, górrélykór, angolkór, ólom é» higany mérgezéseknél stb. stb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél, Btb.
rr-zZZB\\ Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel Hegyi vízvezeték, Hidegvíz kurik znhtnynyal Kneipp szerint, egész éven át nyitva
Idény tartam május 1-tól október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások. — Állandó zenekar, & zágrábi kir operaház tagjaiból. — Zene- és táncestélyek stb.
A varazsd-toplicai állomáson naponta társaskocsi várja a vendégeket.
Külfin fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaállitása előbb a íürdő inté-zöségnél megrendelendő.
Orvosi tudakozódásokat a fürdöorvos Dr. LOXGHINO A ad.
J\'ri-spekíusokttf <-\'.i hroschiirákat ingyen itt bérment ve küld.
n , , V Mindennemű MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZŐLŐMÜVE-liyartlinK: LÉgl GÉPEKET. Kitűnő szerkezetű BENZINMOTOROKAT 2 — 30 lóerőig, stabil alakban különféle ipari célokra, valamint locomobil alakban gazdasági gépek stb. hajtására. — Teljes MÜMALOM BERENDEZÉSI GÉPEKET, valamint AZ OLAJGYÁRTÁSHOZ szükséges BERENDEZÉSEKET ÉS GÉPEKET. — Elvállalunk MINDEN A GÉPSZAKMÁBA. VÁGÓ ALKALMI SZÜKSÉGLETEK szerkesztését és kivitelét.
Modern berendezésű VAS- ÉS FÉMÖNTÖDÉNK MINDENNEMŰ VAS- ÉS FÉMÖNTÉST nyers és megmunkált állapotban szállít.
A FURDO/GAZGATOSAG. ^
---------ÜM
«XXXXXXXXXXXXXXX31Ü
sésborssesz
nélkülözhetlen háziszer.
Kapható mindenütt.
Med. Univ^Dr. SZÁSZ GÉZA fogorvos és volt Abazia lürdőorvos tiaztelettel tudtára adja a nagyérdemű közönségnek, hogy ideiglenes tartózkodását ilien, a nagyérdemű közönségnek nagy pártfogása miatt feladja és állandóan itten mint specialista fogorvos letelepedik é» Erzsébet királyné lér 4. az, alatt e hó vasárnap teljesen felszerelt műtermét megnyitja, a nagyérdemű közönség pártfogását továbbra is kérve, tisztelettel
Dr. SZÁSZ GÉZA specialista fogorvos.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy a közvágóhídon lévő béltisztitó, pacalmosó és szárító nyilvános szóbeli árlejtés utján 1902. évi szeptember hótól számított 3 egymásután következő évre haszonbérbe fog adatni.
Az évi haszonbérre kikiáltási árul 910 korona állapittatik meg, az árverezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 10°/,-át bánatpénzül letenni, ezen bánatpénz a bérlő által egy negyed évi bérösszeg erejéig lesz kiegészítendő, mely ősszeg a bérleti időtartamára kaucióul fog szolgálni.
Az árverés határidejéül f. évi julius hó 19-ik napjának d. e. 10 órája, helyéttl a v. tanács terme tűzetik.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a v. kiadónál a tanácsi irodában bárki által betekinthetők.
Mely árlejtésre a bérelni szándékozók ezennel meghivatnak.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1902. évi junius hó 13.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan nj találmányú orvoságot, mely a* elvesztett ertic ujia meghozza, l\'róbacsomagot s egy száz oldalas könyvet postán, jól becsomagolva. Ingyen kapják mindazok a kik érte irrtak. Ez a legbá-inulalraméltóbb csndaorvusság, mely megmentet! . ezreket, a kjk fiatalkori kihágisok folytan nemi bajokban, szitilisbcn, valamint elveszített fértíerö-ben szenvednek. Ke okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Kzzel a házior-vossággai a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó néuit bajokban, szellemi elgyöngütésben.vngy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer közvccetlenUl azokra a szervekre hat, a bot a megerősödés szükséges csodálatos ercdménynycl gyógyítja az évek óta tartó betegségeket. Öreg, fiatal egyaránt írhat State Medlcal lnstitutnak az alant jelzett címre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyithatók ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki írhat érette bárhonnan magyarul, mtre titoktartás mellett posta-SUJ fordultával egy Ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A St csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a 5i tartalmát senki,cm fogja megtudni. A levelet Igy j^ü 1 kell címezni: State Mcdical Institule, 17 Elektron mk ltullding, Kort Waync, tud. Amerika
A levelek mindig bérnientesilendttk.
Nyomatott Ifj. Wajdits J«>«cf ktinyvnyom iájibi\'i Nagy-Kanizsán.
Fog és fagtöhuzá8 a legújabb amerikai módszer szerinti érzéstelenítéssel teljesen fájdalom nélkül.
Fogtisztitás fájdalom nélkül. Fogtömések aranynyal, platina, ezüst, cement, opál, üveg és porcellánnal.
Fogak és fogsorok mesteri kivitelben, kitűnő anyagból.
Szájpadlás nélküli fogak, fogsorok és arany koronák készítése a gyökereknek eltávolítása nélkül. Legújabb fogsorok fémlappal. Mérsékelt árak.
Katonák, vasúti és állami hivatalnokoknak 50 százalék engedmény.
Szegényeknek ingyen délelőtt 8—9-ig.
polgármester.