Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.08 MB
2010-02-13 21:43:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
449
3261
Rövid leírás | Teljes leírás (487.2 KB)

Zalai Közlöny 1902. 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA, 1902. julius hó 5-én.
27-ik szám.
XLI. évfolyam.
Előfizetési Ar: Egósz óvrc . . 10 kor. — fill Ki-1 i\'vrc . . . í» kor — fili. Nojry. ii«\'-vro 2 kor. ftn fill.
Ksvpx :H/ám 20 fill.
HIRDETÉSEK
6 hasábos i\'Ctitnorlian 14, másodszor 12, » initiiícu további soróri 10 ti 11
NYIITTÉR8EN
{•etil sorojikóut 20 lillórcrt vfttet- !
KOZLOIY.
A lop grcllemi réséét illető minden közlomény & felelős BzerkesztŐ nevére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bér-mentre inlézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza ucm küldexnolr
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület/ „a nagy-kanizBai Takarékpénztár részvény-társaság,8 a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,B „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony uóegylet," „szegények tápintézete/ a ,katonai hadastyánegylet." a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Pályaválasztás.
• XaujkanlMn, lilOS. jullns
Pozsonyban ezelőtt néhány esztendővel megjelent egy hasznos könyv: „Életpályák* a cime. A könyv szerzője uagy szorgalommal összeállította a különböző életpályákra vonatkozó adatokat, természetesen arról sem feledkezett meg, hogy az egyes állásokkal minő fizetések járnak. Ez a könyv most talán a harmadik vagy negyedik kiadásban forog közkézen. Nagyon kapós portéka. Szülők és tanulók egyaránt keresik. A szülők is, a tanulók is azt igyekeznek belőle kibetűzni, hogy melyik pályán lesz az ember hamarább kenyérkereső, mennyi lesz az első, második, harmadik fizetése.
Szóval: eléggé józanok és számitók vagyunk, midőn pályát választunk magunknak vagy gyermekeinknek.
Eddig nincs baj. Mindenki arra törekszik, hogy a mindennapi kenyerét jól, rosszul, nehezen vagy könnyen megszerezhesse. A szülőt, aki sok-áldozattal nevelteti gyermekeit, nem érheti vád ez aggódóskodó gond miatt, mert néki fölöttébb kívánatos, hogy minél előbb könnyítsen a terheu, amely vállára nehezedik; a gyermeket sem érheti vád, midőn arra törekszik, hogy fölmentse szüleit a gondtól, tehertől ... és mégis fáj nekünk, ha ezt a józan, de lázas sietséget látjuk a pályaválasztásnál. Nagyon józan és nagyon lázas. Az évi fizetés, a hamar célhoz jutás eshetőségei, összeköttetés, támogatás jobban előtérbe lépnek, hogysem kívánatos volna.
Az ifjú, kiuek zsebében van az érettségi bizonyítvány, elmegy tanácsot
kérni Dióstól, okos\' és\' tapasztalt emberektől, akik már régóta keresik a kenyeret. Ám vajmi ritkán fordul elő, hogy az érett ifjú önmagától kérne tanácsot. Fontolgatná, hogy mire van hajlandósága, mihez vonzza, öt a szive; kihagyná a számításból azt az ,öt-hat esztendőt, mely öt az első fizetéstől elválasztja; kihagyná a számításból azt is, hogy ez alatt az öt-hat esztendő alatt neki esetleg éheznie is, fáznia is kell: gondolna csupán arra, hogy lelkének hívó, unszoló, lglkesitö szózatát követi. Nekünk ugy tetszik, hogy az ilyesmi homlok-egyenest ellenkezik a mai józansággal. Jelszóvá lón: „boldogulj minél könnyebben!* Hamis jelszó ez; az a néhány, akinek látszólag sikerül a könnyű szerrel való boldogulás, nem szentesíti; az a sok ezer, aki megpróbálja, s zátonyra jut, megcáfolja, meghazudtolja a hangzatos, józan jelszót.
Száz meg száz olyan embert ismerünk, aki józan tanács után indulva választott pályát, s csak későn ébredt anna...