Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.71 MB
2010-02-13 21:52:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1104
3731
Rövid leírás | Teljes leírás (254.13 KB)

Zalai Közlöny 1902. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Í8AGY&&W6ZS&, 1902. szeptember hó 6-án.
m
36-ik szám.
XLS. évfolyam.
JSlOfizelési ár: Kgíní lívra . . JO Itor. — fill. K\'.-l évre . . . ,r> kor. — üli. Ncgyiftlávrö . . 2 kar. fuv öli.
Kt\')"» nzáni ad mi.
HIRDETÉSEK
5 tiKS&bo& petit sárban 14, iiiáModRxor t\'2, r miutlcn további aortfrc 10 iill
.NYILTTÉR8EN
petit soroukdat 20 fillérári vétőinek fel.
ZALA! IOZLOITi
f
A lop szellemi réséét illető minden kür.leméöy a feleloB azerkmtí nevére, ar. anyagi résxt illető kö*-lemények pedig & kiadó nevére eimzetteu Nagy-Kanizsára bérmentve iűlézendők.
Bérmontetlcn levelek nem fogad-tatnak el.
Kéziratok Ytm&ueiu kUldemek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,8 a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület/ a „nagy-kanizsai tanitói járáskör/ a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet/ „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a „katonai hadastyánegylet/ a „soproni kereskedelmi iparkamara/ nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON M. EG J ELEN6 VEGYES; T A RTAL M ü HETILAP.
Sok a proletár ...
— A beirat&sok alkalmából. —
NHgykanlzHa, ISK)2. szeptember 6,
IJjra és újra felhangzik az a panasz: sok a proletár . . .
Sehol a világon nincs annyi ur, mint. nálunk, annyi diplomás éhező, annyi adóság csináló doktor, aki mind várja a klienst, a beteget, a hivatalt, a sült galambot.
És mivel a száj sok, a sült galamb pedig kevés, egyre szaporodik az elkeseredett urak, az önmagukkal meg-hasonlottak száma.
Mert ezek az állás és kliens nélküli urak elől el van\'zárva a munka mindenért vigaszt adó, mindenért kárpótoló áldása. Illetőleg ők maguk zárják el maglik elől. Ok csak olyan munkára vállalkoznak, amire a diploma képesiti őket, az olyan; amelyhez csak egészség, erős kéz, kitartás és szorgalom kell: derogál nekik. Mert ók latinul és görögül tanultak, mert ők urak. Hisz azért jártak gimnáziumba, hogv urak legyenek és az ur akkor is ur. ha nincs miből megélnie, ha éhezik és nyomorog, ha csak a legnagyobb találékonysággal és ötletességgel a különféle kölcsön-kérések legváltozatosabb kombinálásával tud megszerezni annyit, amenyi a külső szín megóvásához okvetlenül szükséges. Niucs annyi bátorsága, hogy szembe szálljon a társadalmi előítélettel ^és az egykori, de zöldágra vergőejött iskolatársak szánalmas mosolyával!
Mert ne áltassuk magunkat. Társadalmunk hipokrita. Nem győzi hangoztatni á munka dicső voltát hirdető frázisokat, de elhallgatja azt, hogy a munkán tulajdonképen,csak olyat ért, mely fehéren hagyja a kezet.
TÁRC.Z A.
NSegváltás,
— A .Zalai Közlöny tSic.ijn. — — Ilin: Roni Maizcroy. —
Magas fenyők között, amelyeket mintha lióliér kuz.i csavart volna ki s helyezett volna ide, a lomha, sötét folhőboltivek alá, átalcsillan néha — csak miként a?, árnykép — egy régi kastély omladozó tornya, a mellette elLcrfllú rónaság, mely-uek virágos bogáne-sai között nyájak keltőről nítk és messzebb, a tengerbe meredó vörös gr.uiith/.>gyfok, melyet a tajtékzó hullámok ostromolnak. A láthatáron vitorla nem mutatkozik; a smaragdszinti vízen ringó habfodor olyan, mint egy halotti szeiüfMél, a fel- s alámerülő hullámok játéka pedig a meg-megjelenő s tovatrmó kísérteteket juttatja eszünkbe. Madárdal uera zavarja itt az erdő s a róna méla csöndjét; amott az elhagyatott, fövenyes partra kidobott korhadt, mohlepte hajóroncsok a vidéknek képét mi...