Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.71 MB
2010-02-13 21:52:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1148
3796
Rövid leírás | Teljes leírás (254.13 KB)

Zalai Közlöny 1902. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Í8AGY&&W6ZS&, 1902. szeptember hó 6-án.
m
36-ik szám.
XLS. évfolyam.
JSlOfizelési ár: Kgíní lívra . . JO Itor. — fill. K\'.-l évre . . . ,r> kor. — üli. Ncgyiftlávrö . . 2 kar. fuv öli.
Kt\')"» nzáni ad mi.
HIRDETÉSEK
5 tiKS&bo& petit sárban 14, iiiáModRxor t\'2, r miutlcn további aortfrc 10 iill
.NYILTTÉR8EN
petit soroukdat 20 fillérári vétőinek fel.
ZALA! IOZLOITi
f
A lop szellemi réséét illető minden kür.leméöy a feleloB azerkmtí nevére, ar. anyagi résxt illető kö*-lemények pedig & kiadó nevére eimzetteu Nagy-Kanizsára bérmentve iűlézendők.
Bérmontetlcn levelek nem fogad-tatnak el.
Kéziratok Ytm&ueiu kUldemek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,8 a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület/ a „nagy-kanizsai tanitói járáskör/ a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet/ „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a „katonai hadastyánegylet/ a „soproni kereskedelmi iparkamara/ nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON M. EG J ELEN6 VEGYES; T A RTAL M ü HETILAP.
Sok a proletár ...
— A beirat&sok alkalmából. —
NHgykanlzHa, ISK)2. szeptember 6,
IJjra és újra felhangzik az a panasz: sok a proletár . . .
Sehol a világon nincs annyi ur, mint. nálunk, annyi diplomás éhező, annyi adóság csináló doktor, aki mind várja a klienst, a beteget, a hivatalt, a sült galambot.
És mivel a száj sok, a sült galamb pedig kevés, egyre szaporodik az elkeseredett urak, az önmagukkal meg-hasonlottak száma.
Mert ezek az állás és kliens nélküli urak elől el van\'zárva a munka mindenért vigaszt adó, mindenért kárpótoló áldása. Illetőleg ők maguk zárják el maglik elől. Ok csak olyan munkára vállalkoznak, amire a diploma képesiti őket, az olyan; amelyhez csak egészség, erős kéz, kitartás és szorgalom kell: derogál nekik. Mert ók latinul és görögül tanultak, mert ők urak. Hisz azért jártak gimnáziumba, hogv urak legyenek és az ur akkor is ur. ha nincs miből megélnie, ha éhezik és nyomorog, ha csak a legnagyobb találékonysággal és ötletességgel a különféle kölcsön-kérések legváltozatosabb kombinálásával tud megszerezni annyit, amenyi a külső szín megóvásához okvetlenül szükséges. Niucs annyi bátorsága, hogy szembe szálljon a társadalmi előítélettel ^és az egykori, de zöldágra vergőejött iskolatársak szánalmas mosolyával!
Mert ne áltassuk magunkat. Társadalmunk hipokrita. Nem győzi hangoztatni á munka dicső voltát hirdető frázisokat, de elhallgatja azt, hogy a munkán tulajdonképen,csak olyat ért, mely fehéren hagyja a kezet.
TÁRC.Z A.
NSegváltás,
— A .Zalai Közlöny tSic.ijn. — — Ilin: Roni Maizcroy. —
Magas fenyők között, amelyeket mintha lióliér kuz.i csavart volna ki s helyezett volna ide, a lomha, sötét folhőboltivek alá, átalcsillan néha — csak miként a?, árnykép — egy régi kastély omladozó tornya, a mellette elLcrfllú rónaság, mely-uek virágos bogáne-sai között nyájak keltőről nítk és messzebb, a tengerbe meredó vörös gr.uiith/.>gyfok, melyet a tajtékzó hullámok ostromolnak. A láthatáron vitorla nem mutatkozik; a smaragdszinti vízen ringó habfodor olyan, mint egy halotti szeiüfMél, a fel- s alámerülő hullámok játéka pedig a meg-megjelenő s tovatrmó kísérteteket juttatja eszünkbe. Madárdal uera zavarja itt az erdő s a róna méla csöndjét; amott az elhagyatott, fövenyes partra kidobott korhadt, mohlepte hajóroncsok a vidéknek képét mintha még koniorabbá festenék . . .
— Igen, — folytatta Le-Harnoyl, az útitársam, a kastély felé mulatva — ide menekültek I\'loumcur marquis és Gorlayo a mi régi jó barátaink, hogy távol a világi zajtól együtt szenvedjenek s együtt várják a megváltó halált, mely . . .
Szavába vágtam;
— Hogyan? Hiszen az nyílt titok, hogy a szegény marquisné . . .
— Benső viszonyban volt a csábitóval, akinek ugyan melyik asszony tudott volna ellenállni?! F
Persze, mert a társadalom is görögül és latinul tanult, vagy legalább taníttatja az utódait.
És amíg panaszkodik, hogy sok a proletár, addig nyakra-főre építteti a miniszterrel a gimnáziumokat.
Majd ha aztán nem lesz munkás kéz és az urak éhesek lesznek, legfeljebb egymást eszik meg. Máris majdnem tűrhetetlen a diplomák konkur-renciája. A sok pergament biró ur máris ferde szemmel néz egymásra és tiein ritkán hallat olyan hangokat, melyek nagyon emlékeztetnek az éhes fenevadak fogcsattogtatására.
Urak, sokan vagytok! Urak gondoljátok meg, hogy jobb kérges tenyérrel, lágy, fehér kenyeret keresni, mint a fehér tenyeret kölcsönért nyújtogatni. Urak, ne rohanjatok gyermekeitekkel olypn megrémült ábrázattal a gimnáziumok felé, rettegve attól az eshetőségtől, hogy niucs több hely! Bár ne volna sok, nagyon sok gyerek számára. Ki tudja mennyi keserű csalódástól menekülnének meg . . .
És gondoljátok meg urak, kik gyermekeitekből is minden áron urat akartok nevelni, hogy nem a doktori cím teszi az igazi urat. Gondoljátok meg, hogy az aranybányáknak sem a diploma a legtöbb ércet kiverő csákánya. Mérhetetlen kincseket rejt az áldott magyar föld magába és ezeknek kiaknázásához más tudás kell, mint amit a görög és latin nyelvnek studiuma nyújt . . .
Gondoljátok meg, hogy nincs ország, melyet ipari célokra jobban kilehetni! használni, mint édes magyar hazánkat és nincs ország, mely e tekintetben kevésbé ismerné en-becsét, mint a mienk.
Persze, mert a görög és latin nem adja meg a keJiówfclvMágositást . . .. | ííe gimnáziumok, hanem minél :\' több ipariskola felállítására kényszerit-\' séfek a miniszteri.
A reáliskolákról se feledkezzetek rocg, melyek a különböző műszaki pályákra készítenek elő, a reáliskolákról, melyek a klasszikus nyelvek helyett, a modernekre helyezvén a fősúlyt, már ezáltal is közelebb hozzák növendékeiket a gyakorlati élet szükségleteihez.
Ha azonban kitűnnék közbe, hogy tehetségük inkább a htimaniárákhoz vonzza őket, akkor sem vesztettek semmit, mert az ötödik osztálytól .kezdve a reáliskola is tanit már latint . .
És a reáliskolát végzett, de latinul is tudó ifjúnak az a nagy előnye van,, hogy reális isrceretei folytán nemcsak szárnya van röpülésre, hanem erős lába is a járásra. íls az élet nemcsak röpülésből áll, íianem keserves járásból is, még pedig olyau talajon, mely rémitően göröngyös és csakhamar kifárasztja azt, kinek lába nincs 4f>zzA edzve a kemény munkához . .
Latin és reáliskola!
Ezt nem is tudtuk, mondják rendesen a szülők kiket felvilágosítanak . .
És ez a baj!
Kell,, hogy tudják. Fel kell őket világosítani.
És legyen a reáliskola még reálisabb l
Ilozassék közelebb az ipariskolához. Helyeztessék benne nagyobb suly a gyakorlati ismeretek elsajátítására, a kézi ügyesség fejlesztésére. Ne álljanak végzett növendékei tehetetlenül, ha
— Akkor hát nem értem.
\'— Nem ün .17. egyed Mi. A hőstetteket; érteni nem, csak bámulni tudjuk. E szenvedélyes szilaj, e meghatóan gyötrelmes szerelmi viszony mását én sohasem ismertem.
— Nos Pleumeur nem látszott derekabbnak, mint ismerőseink bármelyike és ami Gorlayet illeti . . .
— Ne feledje, hogy n válságos helyzetek átalakítják ós nemesítik a kedélyeket. Különben hallgassa mug történetüket.
B szavukkal puskáját egy fatörzshöz támasztotta, letelepedett mellém egy mohos kőre, pipára gyújtott és folytatta:
— Nem túlzok, a legkisebb részletokig" ugy mondom el, ahogy megtörtént. Talán emlékszik még arra, hogy a marquisné is szerepelt ama jótékonyai bazárban, mely rövid pár perc alatt felgyult\\ mint a kátrányos fáklya és hogy a tolakodásban, a zűrzavarban a széltől korbácsolt borzalmas tüzlángokelólő sem bírt menekülni.
— Hogyne emlékezném! Hiszen az elsők között voltam, kik segítették felkutatni az üszkös holttesteket s a köztük szétáradó undorító bflz még sokáig üldözött. A szerencsétlen is ott fekildt a földön. Mereven kinynjtoU kezei segítséget lát-
j szotlak esdeni, arcát a szúró kaktuscsoport karmolhatta össze. — de felső teste — csodálatos módon — épen maradt, a lángok mintha nem hatolhattak volna fol a lenge, foszlányokra tépett ruhaderékig. .Rögtön felismertük, Souniéres, ki ha jól tudom, a nőnek unokabátyja volt, vállalkozott rá, hogy tudatja a férjjel a gyászos esetet.
— Pleumeur Dinardban. időzött, ahol egyik versenylovát lovagoltatta be, mikor
a sürgöny megérkezett Elképzelheti kétségbeesését! Mert nem volt ő az a fölületeS ember, akinek legtöbben tartották, sem az a bölcs, ki szemet huny sok oly dolog fölött, amelyet látni csak bántó, aki könnyen belenyugszik a változhatatlanba, könnyeit vigasztalódik és aki rendesen házunk közt a legboldogabb.
Nem. Pleumeur szerette nejét. Szerette ugyanazzal a gyöngédséggel, ugyanazzal az őszinte bizalommal, mint eljegyzésük napján. A csillagokat szó nélkül lábaihoz rakta volna és bizonyára égbekiáltó igazságtalansággal vádolta volna önmagát; a gyanú, vagy kétkedés puszta gondolatára is. — Esküdni mernék, hogy ez odaadó szeretetét, neje viszonozta, hogy a szivek legjobbikának egyik felo Pleumeur birtokában volt. A másik fele? A másik folct annak adta, ki a kísértések ama rontó, gyönyörteljes percek egyikében — lázas kézszoritások, csókok, ölelések, szerelmos suttogások fegyvereivel legyőzte őt.
Ks mintha a marquisné szelleme jelent meg volna előtte, réveteg szemmel nézett maga elé, miközben halk hangon ismételte:
— Szép, volt az az asszony, észbontóan szép. — — Nem olyan báb, mint a többi, kik teljesen hasonlók egymáshoz, egyforma a társalgásuk, a mosolyuk, kacérkodásuk; kikre aligha vetnénk ilgyet, ha ruhás, vagy zöldséges kosarat hordoznának, kik selyemben, bársonyban páváskodnak, — de akiknek kezük — bár gyürük és karosaitoktól csillogó — sejteti velünk kétes eredetüket.
Oh, a marquisné nem ilyen volt! Finom metszésű, erélyes arcéle méltóságteljes,
egy szegnek beveréséről, a legprimitívebb technikai, vagy mechanikai munka elvégzéséről van szó.
Ilyen irányban molesztálja a közönség a minisztert, a helyett,. hogy szakadatlanul uj gimnáziumok felállítására kényszeríti.
Ur van már elég, most már a miivelt, intelligens munkásokra volna szükség. Férfiakra, akik nemcsak az ország kincseinek elprédálásához, hanem gyarapításához is értenek 1
A tétlenségtől fehér kezek túlontúl nagy számban villognak már felénk, itt az ideje, hogy erős, kérges tenyerüek tarkítsák az egyhangú, látványt.
Kiművelt lélek — és erős, kérges kéz olyan szövetség, melyből csak áldás és áldás fakad úgy az egyesekre, mint a közösségre . . .
A haladás zászlója az a bizonyos zászló, melyet a vezércikkekből, pohárköszöntőkből és más egyéb frázisokból már az unalomig ismerünk . ..
De hinni csak akkor hiszünk majd benne, ha ilyen erős, de művelt lelkek dirigálta kezek fogják lobogtatni.
Nem volna talán egészen felesleges, ha a szülők is gondolkoznának kissé ilyesmikről a beiratások alkalmával és nem rohannáuak olyan eszeveszetten a gimnáziumok felé, az urak és proletárok tultömött előkészitő-iskolája tett- . Xy.
útvesztő.
Tisztviselők Ikotésrendezése.,
Egy mese szerint hazáokban egy magyar mágnásnak volt egy óriási kertje bozóttal, bokrokkal és össze-vissza vezető utakkal. Aki ebbe a kertbe bejutott, nem tudott kitalálni belőle. Mikor a tatárok betörtek, az uraság ide rejtette el az
egész helységet, a tatárok ide is követték a népet, de a kortben sokan bentrekedtek & éhen hallak, qki kimenekült rémülten szaladt el onuét.\'<Ezt a rejtélyes parkot a nép útvesztőnek nevezto. Ilyen útvesztő nálunk jelenleg a városi tiszt- \' viseíők fizété3reudezésének ögye. Bonyodalmas utrészleteket még zavarosabbá teszik, ujakat csinálnak, évről-évre nagyobbítják, hogy mire jönnek a tatárok, el lehesseu tévedni benne. De kik azok a tatárok. Talán á tisztviselők. Igaz. ök fognak ebbe az útvesztőbe belekeveredni és éhen halni, aki pedig kimenekül, tatármódra szalad ismét. A hasonlat mégsem helyes. Fordítva áll a dolog. A tatárok isaiorik az útvesztőt, a tisztviselők nem. így tehát könnyen el lehet velük bánni. Ob te titkos kert, de sok ember nem ismeri az utaidat, az okos megbolondul tőlük, a bolond.....még
bolondabb lesz, ha foglalkozik vele.
Volt. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren és a kiskanizsai homokbuckákon ia tul, messze keleten egy poros város közpalo/áj\'ának nagytermében egy milleniumi esztendő május, havának 27. napján volt egy díszközgyűlés. Itt sok üdvös dolog kőzött elhatározták, hogy a tisztviselő néven • emlegetett újkori rabszolgákat is föl fogják szabadítani a nyomor uralma alól. Megpróbálták, — azaz akarták — de nem engedték a gonosz istenek. Ezek a gonosz szellemek a Back korszakban növekedtek gombamódra a semmiből.
Bocsánat. Egész mesét mondok. Rosszul kezdtem, do igérem, hogy jól folytatom.
Az emiitett közgyűlésen minden egyes képviselő aláirta az ülési jegyzőkönyvet, ezzel a tettel az egész testület és külön-külön egyes tagok is kötelezték magukat a» ünnepélyes ígéret beváltására. Az aláirás egyenlő a becsületszóval. A becsületszóval megerősített, sőt még a puszta ígéret beváltását is megköveteljük minden tisztességes embertől. Egy erkölcs. testülettel szemben petfig mindenki fokozott mértékben várja az ígéret beváltását. A be nem tartott igéret, ámítás, a folytonos ámítás pedig csalás. Aki ígér, de nem ad, beszél és nem tesz, szószátjár fecsegő. Legyen szabad remél-
királynói. istennői kifejezési kölcsönzött arcának. Homloka sima volt és fehér, mint egy mély kut márvány perem éje, — s a kut — a szemei: ábrándozok, epedők, melyekből a nyári éj ezernyi csillaga tükröződött vissza — — És a szája! Az üde, ifjúságtól duzzadó cseresznyepiros szája, mely mögül parányi egér-fogak csillogtak elé — Kecses, ringó, harmonikus volt járása, lágy, mély behízelgő zene: a hangja. Valami varázslatos kollmn ömlött el egész lényén, ami ellenállhatatlanul bűvkörébe vonzott.--
— De hiszen ön áradozik, mint a szerelmesek.
Nem ügyelt szavaimra — folytatta:
— Pár nappal a szerencsétlenség után Pleumeur, nejének egy arcképét koresvén egy csomó, selyemszalaggal lekötött levélre akadt. Az elsők kétségbeesetten kérték, könyörögték, koldulták a szerelem alamizsnáját, a többi a \'teljesülés mámoros, szenvedélyes győzelmi éueke volt. Pleumeur \'feljajdult a dühtől, fájdalomtól s miként a vipera főjét —j ugy taposta lábaival az összetépett leveleket, Azután rohaui a csábitóhoz. GorJaye iqasa hasztalan iparkodott őt feltartóztatni Pleumeur izmos karjával utat tört magának. Alkonyodott. A szalonra bizonytalan félhomály borult. A fájdalomtól megtörten, arczát kezébe rejtve, ugy zokogott Gorlaye a pamlagon, mint a megkorbácsolt gyermek. A fejét nom emelte föl, még csak meg sem rezzent, mikor a marquis n\'evénN szólította. Támadására nem válaszolt, sértéseit, ütlegeit-szó nélkül tűrte s nem védekezett akkor sem, mikór az vad indulatában torkon ragadta s fojtogatni kezdte. Csak
mint egy sóhaj röppent el ajkáról a könyörgés:
— Oh öljön meg hát, oh szabadítson meg az élettől.
Az inastól, ki ura védelmére berohant és aki később elmondta nekem mindozoket, hallottam, hogy Pleumeur e szavakra megilletődve tántorodott vissza. Könny szökött szemébe, a gyilkos gyűlölet, szelíd részvétté változott. Kitárta karjait és a könyörület hangján mormogta.\'
— Uram, megbocsátok, én szánom önt.
Hogy mi történt közöttük azután ?
nem tudom. De másnap elhagyták Párist, anélkül, hogy valakitől elbúcsúztak volna! Azt meg már éppen a véletlen folytán tudtam meg, hogy ez azon kastély, amelyben élve temetkeztek s amelyben életüket ugyanazon fájdalmas emléknek szentelik.
E percben riadftan kiáltottam fel:
— Látja-o őket?
Amott a távolban két foketeruhás lovas — mint az alvilágból kiszabadult sötét árnyak — száguldott árkon-bokron kereszr tül a prüszkölő tüzes paripákon, amelyek mintha szárnyra keltek volna a szilaj ostorcsapásoktól, a földet alig érintve röpítették gazdáikat — a. mélység felé.
És az izgalomtól ziháló keblünkből rémes kiáltás tőrt elő.
... A vakon rohanó paripák Yad szökéssel a mélységbe ugrottak, magukkal
rántván gazdáikat is---és az ár
mohóu csapott össze fejeik fölött. . . .
XLI. ÉVFOLYAM. ZALAI \'KÖZLÖNY
nünk, hogy a képviselőtestületet á közel jövőben senki sem fogja ilyen gyengéd következtetések alapján bírálat tárgyává tenni.
Kezdjük az állapotok rajzát a leg-kéuyesebb dolgon: a tisztviselők vagyoni állapotán. A tisztviselők közül sokan el vaunak adósodva. A fizetés nem elég- A társadalmi állás müveit emberhez méltó életet követel, \'mihez okvetlenül alkalmazkodni kell. Ily fokozódott igények kielégítésére a fizetés nem elég, pardon még élelem, lakbér és ruhára is alig jut. A különbözetet pótolni kell kölcsönnel. A különböset mindig megvan, igy évről-évre több lesz a kölcsön éa többet kell törleszteni. A fizetésből mindig kevesebb marad meg a szegény szürke embernek, holott az törlesztés nélkül sem elég.
A családot fen kell tartani végső erőfeszítés árán is. Mit csinál a szegény családapa? Kölcsönt vesz váltóra. Az elfogy. Vesz másikat és ebből az előző kölcsönt is törleszti. Halad ez mindaddig raig a virilista jó ismerősök ki nincsenek meritve. De ezen is tul megy a hullám. A legutolsó védelmi eszköz következik, t. i. a városi tisztviselő nem virilistával, hanem egyik kollegájával iratja alá a váltóját. A kartárs szívesen megteszi, de ő is kibuz a belső zsebéből egy váltót és igy szól: ,irj alá te is nekem." így nsgy ez mindaddig míg a tisztviselőnek van egy csomó váltója (egy tucat) hol virilista a kibocsátó, rendelvényes éa forgatmányos, ő maga az elfogadó. A másik csoportban szintén ő az elfogadó, de itt már városi tisztviselők a kibocsátók, forgatók és rendelvényesek. A harmadik csoportban már Ő játsza a rendelvényes, reodelvényező éa forgató szerepét, mig kollegái az elfogadók.
A városi tisztviselő buzgón törleszt, minden héten Yan egy kis váltóház, ha sok váltó jár le, egy kis más kölcsönnel vagy uj váltóval segit magán, azonkívül minden nap attól tart, hogy megóvatolják valamelyik kollegájának azt a váltóját, ahol ő a váltóbirtokos, rendelvéoyeső vagy forgató. A három takarékpénztár és a két bank váltóinak tekintélyes részén fordul elő egy városi tisztviselő neve.
Némelyek erre azt felelik, mindenki ,■ addig nyújtózzék, meddig a takaró ér/ Ha városi tisztviselő ezt szorosan meg akarja tartani, akkor nyáron mezítláb, télen Z8ir09 buodáöan és bagariabőr csizmában járjon. Télen íél hétkor, nyáron nyolc órakor feküdjön le, hogy megtakarítsa a petroleumot. Valahogy a téli fűtést is mérsékelje, csupán annyit tegyen a kályhára, hogy meg ne fagyjanak. Ne járjon még nagy ünnepen se veudéelöbe. Húsételtől tartózkodjék Dohányzás tilos. Fiait küldje el friss újságot árulói, leáuyai menjenek varrodába vagy szegődjenek be cselédnek. Az ebéd személyenkint egy zsemlye és négy fillér értékű szalonnából álljon.
Ha valaki mindezt megteszi, ugy meg tud élni a városi tisztviselői fizetésből, máskép eltéved az útvesztőben.
A tisztviselő ily nyomorúságos fizetés mellett fut a mellékes után. hogy mennyire árt ez a hatóság tekintélyének, azt úgyis tudja mindenki. Hogy ilyesmi elő ne forduljon, emeljük a fizetést méltányosan. De azzal nem segítünk a bajon, ha egy városi hivatalnok, egy koronáért folyamodványt csinál valakinek s erre általánoB autodafé és inquizitió lesz.
A várost a tisztikar képviseli, ez a város müveltségéoek fokmérője. Igazságos, müveit és Önérzetes tisztikara csak ugy Idhet egy városnak, ha méltányos fizetést ad. Ellenkező esetben csak elzüllött cxistenoiákból lesznek tisztviselők, s aki tebeti a legelső alkalomnál faképnél hagyja a várost. Jogvég2ett egyént mog_ éppenséggel nem fog kapni a város. A közigazgatás mindig bonyolultabb lesz, a törvények sokaságában és miniszteri rendeletek tömkelegében nehéz eligazodni. Hát még a szabályrendeletek. Közigazgatási tanfolyamot végzett egyének éppenséggel nem állanak városi szolgálatba. Közérdekből tehát a fizetésemelés ajánlatos, mert képzelt emberékre van szükségünk, kik ne csak szolgálni tudjanak nekünk, hanem vezetni és képviselni is tudjanak bennünket. Nem élő gép, de öntudatos gondolkozó lény kell a hivatalokba.
A mostani tisztviselők kitartó szorgalommal dolgoznak. Nem kérnek, nem BÜrgetnek, nem panaszkodnak. Bíznak a képviselőtestület jóindulatában é3 igazságérzetében. Mi a jutalom? Rossz fizetés, nyomor és váltóadósság.
Dolgoznak annyit mint az állami tisztviselők, de nem élveznek annyit Munkájuk ugyanolyan fontos. A kérdés sürgős. Az ígéret beváltása sokáig késik. A tisztviselők már eddig is sokat veszítettek.
Sokáig húzódott az ügy. A szervezési szabályrendeletet is félretették. Remete Géza v. képviselő indítványozta, hogy a régi szabályrendeletbe illeszszék bele a tisztviselők fizetésrendezését. A vármegye már letiltotta a pótlékot.
Az első közgyűlésen az ügy szőnyegre kerül. Csak agyon ne bizottságolják.
A fizetésrendezés gondot nem-is okozhat. Egyszerű az egész. A jelenlegi fizetés arányában emelni kell a fizetéseket 20°|o-kal, a felemelt fizetésekhez fQgge-lékül járjon annyi lakbérilletmény, mennyi az ugyan oly javadalmazással biró állam-tisztelőknek van. Minden öt évben minden tisztviselő fizetésének 10°|0-kal lépjen elő, s ez előléptetés beszámíttassák a nyugdíjba. A fegyelmi büntetések az előléptetést természetesen késleltetik. Minden második emelkedésnél a lakbér-illetmény az alapfizetés 5%-kal növekedjék. Ha a tisztviselőt magasabb állásra megválasztják, ne a kitüntetett alapfizetést kapja, hanem ehhez számítsák hozzá az előlépéseket
Ez oly gyökeres reform lenne, mely-lyel lefőznénk az ország sok városát Ne vádolja & közönséget hálátlansággal senki. Az érdem legyen megjutalmazva, A szorgalom méltó elismeréssel legyen koronázva. Menjen ki már a divatból az a közmondás, hogy: „aki a város munkájában megszakad, annak ha meghal ingyen harangoznak."
A lenki&észitö és lenbeváltó telep.
Minden város emelkedésének az ipar, kereskedelem és közlekedés az alapföltétele. E három tényező egy város fejlődésében oly fontoe alkatrész, mint a fa részei között a gyökér. Ha a gyökér meg van támadva, szenved az egész i növény, sőt bele is pusztul, éppen igy a városok haladása is megáll, sőt visszamegy, ha az ipar és kereskedelemre nézve káros intézkedéseket léptet.ifik életbe. De nemcsak a helytelen intézkedés, hanem a gazdasági életre hasznos intézmény elmulasztása is kész veszteség, mert ha az eredményeket tekintjük, mit egy-egy uj vállalat elért volna, a vállalat keletkezése nélkül a nyereség is elmarad.
Nem csupán a folytonos visszafejlődés és értékcsökkenés tekinthető elszegényedésnek, de az állandóság is. Mert ha meggondoljuk, hogy egy bizonyos ősszeg pénz kamatokat hoz, a ezek a tőkéhez csatolvs azt idővel megkétszerezik, akkor a gazdasági életben is kell a tömeg-vagyonnak ugy gyarapodni, mint a kamatra elhelyezett pénznek, annál is inkább, mert a forgalom jobban kamatoztató és nagyobb százalékot ad a készpénznél.
Tehát egy város fejlődésében (gazdasági oldalról tekintve) a szép paloták, utcák és terek kevés értékkel birnak. Döntő szerepet visznek a termelési tényezők. Ezek közül legfontosabb a munka, különösen akkor, ha az iparűzés jellegével bir. Az ipart pedig a kereskedelem emeli a fejlődés legmagasabb fokaira. Egyik a máeik nélkül nem boldogul.
Városunknak egy ideig kedvezett a , Bzerencse. Forgalma folytonosan emelkedett ... de égyazerre megáll. Volt kereskedelme, de nem volt ipaia. Az ipar fejlődése nem tartott lépést a javak kicserélésének közvetítésével, minek következtében a forgalomnak Íb hanyatlani kellett.
Hogy a közvagyonosodáafc előmozdító kereskedelmet növeljük, elsősorban a meglévő ipart kell. támogatni és uj iparágakat meghonosítani, vagy azok megtelepülését — még áldozatokkal is előmozdítani.
Ilyen alkalom kínálkozik most városunknak. Az országos gazdasági egyesület
városunkban akarja létesíteni a len-ki készítő és lenbeváltó telepet. Ez egy uj iparág nálunk és egyúttal uj föld-mivelési foglalkozás is. A környék lakós-ságának nagyobb hasznot hajt az egyoldalú gabnatermelésnél és azt gyakori érintkezésbe hozza a várossal. A telep létesülése szaporítja a közvagyont (közgazdasági értelemben.) Ez egy uj tőke, melynek kamatai — közvetlenül a munkásoknak fizetendő bér és a később vállalat által fizetendő adóval, valamint a munkások szükségleteinek kielégítése folytán előálló nagyobb forgalom s az ő hozzájárulásuk a közterhekhez — közvetve pedig a beváltó gazdák a szükséges dolgokat beszerzik a kapott pénzből s ennek egy része itt maradva az iparos és kereskedők jövedelmét kissé emeli, s igy a közköltségekhez való hozzájárulás nagyobb lesz — szaporítják a nemzetgazdasági értelemben vett közvagyont
A fogyasztási, állami és pótadó növekedése bőven behozza a tizenhat föld átadása által keletkezett földbér veszteséget Azonkívül humáuus oldaláról tekintve az ipartelepet sok embernek sd kenyeret.
A két városrész összeépülését nem gátolja, hanem előmozdítja. Magától ugy csupa véletlenségből megterem a dudva az árokparton, de csak ugy, hogy két helység nem fog egyesülni egymással soha. Ehhez természetes helyzet kedvező fekvés, forgalom, meg egy összekötő kapocs is kell. Jelen esetben a lenbeváltó telep ilyen összekötő kapocs, mely képes még a természeti nehézségeket íb legyőzni. Minélfogva a két városrész közti egyesülésre valószínűségét is <yak ez ipartelep alapján lehet elképzelni, t i. ha ott van. A lengyár munkásai ezen a helyen fognak építkezni.
De igenis elcsúfítja a lentelep az összeépitkezést, sőt meg is akadályozza az alsóerdő mentén, mert az a hely kitűnő természetes útvonal. A város a kaszárnya felé fejlődik. Ott lesz a tisztviselőtelep is. De ba a lengyár odakerül, akkor a tisztviselőtelepet bizonyára nem fogják melléje épiteni, a lengyári munkásházak pedig egyszerűen meghosszabbítják a közeli utcákat. Igy az Ö88zeépülé8 itt nem fog megtörténni.
Ellenben az uj ut mentén a munkások házaikat kénytelenek az ut mellé épiteni. A vágóhíd felől pedig a két helység magától is egyesülni fog. Mig az alsóerdő felé a lentelep megakadályozza az egyesülést, ugyancsak a gőzmalom irányábau meg nem indítja.
A fennebbiek alapján a másik terv az ellensége az egyesülésnek, sőt meg* akadályozója, a felebbe/.és elhuzója az ügynek és következménye az ipartelep elvesztése. Vájjon hajlandó-e az illető felebbező képviselő kár esetén a várost kielégíteni? Meggondolta-e, hogy esetleges pör esetén a községi törvényben meghatározott képviselői felelősség alapján mint (minden bizonynyal) pörvesztes köteles a kárt megtéríteni ?
Sokkal helyesebb lett volna a magyarázatot megköszönni. Egy érv megcáfo-lása nem sértő az indítványozóra.
Por és egészség.
A mi tengeri kígyónk a por. Minden esztendő nyarán kell vele foglalkoznunk, mert akit sorsa nem képesit arra, hogy Tirol vagy a Kárpátok hűs fenyvesei között élvezhesse az üde hegyi levegőt, kénytelen kelletleu arra van kárhoztatva, hogy valahányszor az utcára lép, megtöltse tüdejét a kanizsai porral és a benne habitaló baktériumokkal. Egyenesen gyülölotesek a mi utcáink nyáron szeles időben. Az a sok szemét por, amit ilyenkor a járdáu összegyűlve talál a szél, mind a levegőben kóvályog, száguld, 8 neki megy a járó-kelőnek telehintve ruháját, szemét ugy, hogy valóságos harcot kell kifejtenie annak, ki a szél ellenében akar haladni. Egyenesen botrányos dolog, hogy egy 24000 lakóssal biró város, mely arra aspirál, hogy\' állandó színháza legyen, diszes gimnáziuma, impozáns kaszárnyája és egyébb ifényüző intézményei legyenek, Dem gondol a közegészséggel annyit sem, hogy utcáit pormentessé tegye. Egyáltalában azt tapasztaljuk, más téren
is, hogy városunk vezetősége ugyan eleget törődik a művészeti éa kulturális fejlődéssel, hogy társadalmunknak elég éráéke van az iránt, hogy az érintkezés a polgárok kőzött előraozdittasaék, 8 hogy a jótékonyság üdvös mértékben gyakoroltassák, de sem a vároa vezetősége, sem a társadalom nem gondol arra, hogy az emberek egészsége káros behatások ellen megóva legyen.
A helyi lapoknak van egy érdekes rovata, az „Anyakönyvi hirek," amelylyel nemcsak a statisztikusoknak érdemes foglalkozni, hanem mindnyájunknak, kik többé-kevésbbé súlyt fektetünk arra, hogy életben maradjunk. Ez a rovat kiáltó mérlege a heti halandóságnak és megdöbbentő statisztikája a balált hozó bajoknak. Hét-hét után látjuk, hogy a többiek között a tüdőluberkulózia az, mely tizedeli Kauizsa közönségét, a fiatalok és öregek sorában egyaránt, ez a súlyos kór, mely ellen még nem ismert gyógyitószert az orvostudomány. A tuberkulózist gyógyítani még nem vagyunk képesek, de módunkban van ellene védekezni és a védekezés egyik leghatásosabb eszköze a tiszta levegő. Ha már felebaráti szeretetből nem tesszük, önzésből is egyesülnünk kellene közös ellenségünk ellen, mely mértani arányban folytatja hódító útját a civilizált világban.
Ennek a cikknek a lényege a kővetkező: mi huszonnégy ezereu, kik Kanizsa lakóinak mondhatjuk magunkat, adót fizetünk, községi együttélésünk érdekében terhes kötelezettségeket viselünk és mégis nélkülözzük a polgári állapot legfőbb előnyeit Életünket nem látjuk megvédve. Körülvesz, elnyel bennünket egészségünk hatalmas ellensége, a porfelleg. mely tréfának veszi az önk. tüzoltóegylet napi huszonhat lajt vizét Ily nevetséges védekezés nem lehet akadálya az ő hódításainak. A hatást, amit a tűzoltók öntözése elér, két megrakott ökrös szekér lerontja, mely a kocsiúton poroszkálva ismét szélnek ereszti a pillanatnyira elfeküdt port és szemetet Tudjuk ugyanis, hogy a tfáros és a tűzoltó egyesület között fenuálló szerződés értelmében az utóbbi köteles ellátni az utcák öntözését és ennek a szerződésnek meg is felel a tűzoltó-egyesület a maga napi 26 lajt vizével. Ez a 26 lajt oly csekélység, ami elég lenne egy ulca öntözésére, de nem az egész városéra. Az a kifogás, hogy ninca elég víz, nem elfogadható. Hasson oda a yáros minden erejével, hogy megszűnjön ez az akadály, a számtalan fiatal élet megmentésére semmi áldozat sem nagy. Lemondunk minden élvezetről, amivel a városi élet kinál. de ragaszkoduok az egészségűnkhöz. A terhekért, melyeket viselünk elsősorban élni akarunk és az életösztön nem ismer szaloni modort, az goromba és követelő tud lenni, mikor az ő érvényesüléséről van bzó. A polgároknak követelni van joguk és hatalmas bizonyiték van kezükben arra, hogy követelésük nem alaptalan • az anyakönyvi hirek. Egyetlenegy elfogadható érvet sem hallottunk eddig, hogy miért né lehetne utcáinkat tisztán és az egészségügy követelményeinek megfelelően tartani.
Sok bajnak nálunk az oka az. hogy a tanács idegenkedik az újításoktól éB amit változtat, az is csak az eddigi Bzük határok között mozog. Városunk korhadt szervezetében pedig gyökeres reformokra volna szükség, mert nap-nap után jobban érezzük a régi állapotok tarthatatlanságát Az utcaöntözés szempontjából azt tapasztaljuk, hogy a tűzoltóság vagy nem akar. vagy nem tud megfelelni a vele kötött szerződés követelményeinek. Nem vezet tehát célra, ha tovább íh alkudozunk a tűzoltó-egyesülettel és szép szavakkal igyekezünk rábírni azt, hogy feleljen meg annak, amit elvállalt A legegyenesebb és leghelyesebb mód, mivel ezt a gordiusi csomót ketté lehet vágni az, hogy bontsa fel a város a tűzoltó-egyesülettel kötött szerződést azon a jogcímen, hogy az utóbbi nem teljesiti a szerződésből reáháramló kötelességeket dacára annak, hogy a szerződés igen kedvező elöuyöket biztosit viszontszolgálatul a tűzoltó-egyesületnek. Békésebb megoldás lenne ugyan a tűzoltókkal uj szerződés alapján egyezkedui éa az uj szerződésben tekintetbe véve a
1902. SZEPTEMBER 6-án
város mai fejlettebb állapotát, az ő kötelességeiket határozottabban kijelölni, de ha uj egyezmény kötésétől a tűzoltók idegenkednének, egyszerűen ki kell venni, kezeikből az öntözést és lássa el azt a város maga, olyan lelkiismeretességgel, amilyet tőle megkövetelni jogunk van. Szükség van erre a kis ujitásra, mert eltekintve a tűzoltó-egylet hanyagságától, a régi szerződés is rászorul már, hogy átdolgozzák. A szerződés megkötése óta nagyot haladt a város, megváltozott berendezése és épültek uj utcák, melyek a szerződésben még nincsenek megemlítve, amelyek tehát a tűzoltó-egyletre nézve nem léteznek.
Szóval tenni kell valamit a gyalázatos por ellen, mely pusztítja a Yáros lakóit. Előbbrevaló kötelességet ennél nem ismerünk a városi tanács részére. Mikor a művészetekről, tudományról, a gazdasági bajokról van szó, ott vagyunk mi is mindig a jóért lelkesülők táborában, de mikor egészségünk, életbonmaradásuok és polgártársaink élete van kockán, a létkérdés mellett jelentékteleunek tetszik nekünk minden más törekvés, mely szórakoztatásunkat és kényelmünket célozza.
HÍREK.
— Kinevezések, A pénzügyminiszter Dénes Jenő letenyei lakóst a fogarasi adóhivatalhoz adótisztté nevezte ki.
A közoktatásügyi miniszter\' a zalaegerszegi állami főgimnáziumhoz helyettes tanároknak kinevezte: dr. Kovács Gyulát, dr. Urbanek Károlyt és dr. Váradi Bélát
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Lőriocy öéza nagykanizsai polgári leányiskolái rajztanárt a kassai főreáüskolához, Nagy Gusztáv polgári iskolai tanítót Pásztóról pedig a nagykanizsai polgári fiúiskolához nevezte ki.
— Előléptetés. Medgyesi Lajos zalaegerszegi állami főgimnáziumi tanárt a VIII. fizetési osztály első fokozatába léptette elő a közoktatásügyi miniszter.
— Nyugdíjazás. Báró Zmajic István, a 20. honvéd gyalogezred Körmenden állomásozó honvédzászlóalj századosa, saját kérelmére nyugállományba helyeztetett.
— Nól keresk. tanfolyam. Élénken panaszkodnak a szülők, bogy ÍSipyaikkal nem tudnak mit kezdeni, ha ezek Nagykanizsán a polgári iskolát befejezték. „Taníttassuk magáuuton" — javasolja az. egyik szülő. .Küldjük Szombathelyre női keresk. tanfolyamra,* — indítványozza a másik, de nincsen módomban, siránkozik a harmadik. A hiáovon az idén segitve lesz. A közoktatásügyi miniszter 55675. sz reudelettel felszólította a helybeli felső keresk. iskola taotestület, hogy szervezzeu az idén női keresk. tanfolyamot és nyomban meg is adta az engedélyt A miniszter nem 8kar többé állásnélküli tanítónőket kiképeztetni. Ha körülnézünk a helybeli bankokban és pénzintézetekben, az^ tapasztaljuk, hogy szívesen alkal-miip5íák a hozzá értő lányokat irodai munkára éa nagyon meg vannak elégedve velők. A tanfolyam ínég szeptember hóban kezdődik. Jelentkezni lehet az izr. bitközség irodájában. A tandíj éveukint 100 kor. A tanfolyam tanárai a helybeli felső keresk. isk. tanárai. Az állandó felügyeletet egy oki. tanitónő fogja teljesíteni. A résztvevők számától függ,, hogy a miniszter a tanfolyamot Nagykanizsán állandósítja. Ajánljuk ezt az uj iskolát az érdeklődő körök figyelmébe.
— A sajtó a pozsonyi mezőgazdaság! kiállítson. Kiküldött tudósítónktól. A pozsonyi mezőgazdasági országos kiállítást szeptember 7-én nyitja meg (3 fensége^ Frigyes főherceg, a sajtó embereit azonban már aug. 31-ére hívta meg a gazdaszövetség. Kiküldött tudósi tó uk a következő .részletes tudósítással számol be a kiállításról. Nagy napja volt augusztus 31-én az ős régi koronázó városnak —-Pozsonynak. A hazai és a testvér sajtó képviselői mentek el a ligeti ősfák alatt rendezett kiállítást megtekinteni. Maga a helyválasztás a lehető legsikerültebb. Gyönyörű virágágyak között, díszfák, diszbokrok árnyában szépen rendezett utakon van elhelyezve a kiállítás mintegy 80 különböző nagyságú ízléses pavíllooja. Egy kis paradicsomban elhelyezett őserő
Sjfii * Kg) flffl am §£&. /áSSL. fiBBSi ís feljebb — 4 meter — valamint mindig a legújabb fekete, fehér és axinos „Henneberg-
^gfev H iimiimi ^fe SMMfe ÜN^ H JfL 4HH jpgp ■■i ffiHÉI jgfgaE* 1 Selyemben 60 kr.-tól 14 frt. 65 kr -ig — sima, aávozott, kockázott, mintázott, damasztok stb.
^HlS* H m¥ ffi» 111 MB ■■ fl flfi Wm Cll UM. M/ T PT Menyasszony -selyem 66 kr.-tól 14 frt. 65 kr.lS.-foalard mintázott 65 kr.-tól 8 írt. 65 kr.
1WJ7A W iiIllWlll.llll ^HfcP AlUU XI l® Selyem-damasztok 65 , 14 „ 65 . Báli-solyem 60 „ 14 „ 65 ,
—J . wB®® PrfllW Mí8# vU. oHH^W^^gfF 8-bá«ztr.rnhÁnként8 frt 65 kr. 42 „ 76 „ |Selyem.gretudinok 80 7 , 65 ,
. __méterenként portó és költségmentesen házboxa&állitva. — Minták azonnal küldetnek, kettős
levélportó öv&jcba.
HENNEBERG G., seljeiiyaros, Zürichben
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. SZEPTEMBER IS-áu.
— a mezőgazdaság! Be van itt mutatva minden, ami szép éa tanulságos. A kiállitás megtekintése után Palugyay ligeti vtítidéglőjébeu diszes lakomával Yondégolték meg a sajtó embereit a város és a gazdaszövetség. A pecsenyénél megindult a pohárköszöntők egésí sora. Kumlik helyettes polgármester a város nevében üdvözölte a sajtót B2Ületése helyén- Rubinek Gyula országgyűlési képviselő szintén a sajtóra — mint nagy hatalomra — emelte poharát és kérte a sajtót, hogy buzdítsa a gazdákat az ősi erő e forrásának megtekintésére, melyből erőt meríthet a jövőre. Végre utoljára
— bár első helyen kellett volna — emlékezem meg Horváth Jenő a „Pozsouyi Gazdagági Egyesület" titkáráról kinek legnagyobb része van e kiállítás ilyetén való sikerében s aki a legnagyobb előzékenységgel fogadta a 3ajtó muuká$aitl
— JEgyletí élet. A nagykanizsai Irodalmi éa Művészeti Kör dalárdája működését szeptember 4-én, a Nagykanizsai Szabómunkások Szakegyletének énekkara pedig e hó végén kezdi meg működését. Egyúttal kéretnek mindazok, kik bármelyik dalárdába belépni óhajtanak, hogy ebbeli kívánságukat a körnél, ogy-let elnökénél, vagy a dalárda karnagyával akár közvetlenül, akár pedig egy tag közvetítésével bejelenteni szíveskedjenek. — A hadastyáu egylet zenekarát ujjászervfízi és uj tagokat vesz fel. kik jelentkezhetnek vasárnap délután 2 órakor az egyleti helyiségben, esetleg a Gőxfördöböz címzett vendéglőben.
— Vásár áthelyezés. Á kereskedelem ögyi m. kir. miniszter megengedte, hogy Tapolca községben az eddigi augusztus 16-ára eső omágos vásár ezentúl állandóan augusztus 15-ét (Boldogasszony napját) megelőző hétfőn és az eddigi december 6-ára eső országos vásár ezentúl december 6-át (Miklós napját) megelőző hétfőn tartasaék meg.
— Jegyzőválasztás- — Csáktornya nagyközségnél üresedésben volt adóügyi jegyzői állásra m. hó 30-án Simon Istváu helyettes jegyző választatott meg.
— Halálozások. Molnár Lipót gutor-földi birtokos, Zaiavármegyo törvényhatósági bizottságáuak tagja, szombaton 71 éves korában meghált.
A következő gyászjelentést vettük: WuszlI Lajosné szül. Götz Mária a saját, valamint alulírottak és számos rokonság nevében mély fájdalomtól megtört szívvel ludatja. hogy felejtbetleu szerető jó férj, illetve édes atya, ipa és nagyatya Wusztl Lajos 1902. évi szeptember hó 2-áu roggeli ,fa7 órakor hosszas és kínos szenvedés — életének 68-ik, boldog házasságának 34-ik évében a hal&rélók szentségeinek ájtatos felvétele utárj meghall. A szeretett drága halott- földi msradványa folyó hó 3-án délután 5 órakor fog Deák Ferunc-tér 7. Bzámu gyászházban a róm. hath. hitvallás szertartásai szerint beszenteitetni és a helybeli róm. kath. sirkertbeu levő családi Hir-boltba örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat f. hó 4-én d. e. 10 órakor fog a helybeli szent Fereucrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagykanizsa, 1902. évi szeptember hó 2-án. Áldás és béke hamvaira l Koszorúkat helyeztek a ravatalra: Tisztelete jeléül, Tripainmor család. Legjobb férjnek, szerető nőd. Örök álmod legyen nyugtod, Faics Szidónia. Felejtbetleu jó atyámnak, szerető fiadtól Alajos. Szeretett nagy apának, kis unokáitól. Kedves sógoruknak, Anna és Manó. Felejthetetlen jó atyánknak, hálás leányai. Buzgó tiszviselő-jéuek, A Délzalai Takarékpénztár igazgatósága. Szeretett kartái\'sának, A Óéi-zalai Takarékpénztár tiszti kara. i
— Áthelyezés. Az igazságtlgyminiszter Zdelár József perlaki járásbíróság\' írnokot a Jetenyei járásbírósághoz helyezte át.
— Kutyák gar&zdklkodasa. Az elmúlt héten 4 esetben kaptunk hirt arról, hogy a kutyák többeket megmartak és dacára annak a kutyatartó gazdák a rendőrség által kiadott helyes utasításokat nem foganatosítják. Még szerencse a szerencsétlenségben, hogy azok a kutyák közül, melyek másokst megmartak egy .sem volt veszett A kővetkező esetek merültek fel: Takács Ferenc 13 éves leányát Tóth János kutyája vállán megmarta. Vucskica János kutyája pedig egy elaggott asszonyt harapott meg. Kenyeres Imre bicikliző gőzmalmi alkalmazottat Panics Ferenc kutyája lábán sértette meg és Buzék vasqti mozdonyvezető kis 8 éves leányát Pasqaaletti vasüti harapó* természetű kutyája sebesítette meg. A kutyák lebunkóztattak és állatorvosilag megvizsgáltattak.
— Lopások. Városunkban az utóbbi napokban vakmerő lopások adták elő
magukat zárt és záratlan lakosztályokból. A lopások elkövetésének módja arra euged következtetni, hogy a lopásokat egy és ugyanazon egyén követi el, kinek a rendőrségünk már nyomában is van. A következő lopások történtek: Kohn Albert vasúti kalauz Kinizsy-utcai lakásából egy pár cipőt, Szűcs Ferenc azikviz-gyáros Kazincy-utcai lakásából l ezüst zsebórát lánccal, egy kék és egy piros köves gyűrűt, Schlesinger Mór sszta-láról 76 korona készpénzt, Dasir Samu és Horváth Ferenc pajtájaból kaszákat, Nagy János csizmadia műhelyéből 2 pár csizmát loptak eJ. A közönség figyelmeztetik, hogy helyiségeiket kellőleg zárják el. hogy ily károsodásoknak elejét vegyék.
— SzorencsétIou8<Sg. Weiszenstein Sándor 40 éves kereskedő kocsijával a csurgói vásárról haza felé jövet egy fordulónál felborult és oly szerencsétlenül esett ki, hogy súlyos agyrázkódást szenvedett.-
— AllatkJ&IIitás. Nagykanizsa város küíüuséKe írf vidőko bevonásával Nagy-\'\' kaüizsa város közönsége állatdijazássat egybekötött iíllatkiállitásit rendez « zala-megyei gazdasági ogyeaillet támogatásával. A kiállítás rendezésére kiMklGtt bizottság működését már megkezdte éa eredménynyel mert több helybeli pénzintézet és gyáros az állatdijuzásra (ordítandó adománynyal hajlandóuak mutatkoztak a kiállítás sikerct előidézni. Adományoztak: a Nagykanizsai Takarékpénztár 50 kor., Gazdasági Takarékpénztár 25 koronát. Weiser J. C. géjigyáros egy ekét, Jozsííoyícs és t\'ascbing egy alfa aepe-ralurt. A kiállítás f. évi október hó 5-én aj\'heti állatvásár féken tartatík és csakis kisgazdák által elővezetett állatok fognak dijsztalni. Dijuztatni fognak: tehenek borjakkal és artélkil! üszők, bikák és bikák gondozói.
— Veszettséni ziirlst. Miután a törvényszerű 40 nap letelt folyó hó 5-én a veszettségi zárlat megszűnt és a rendőrhatóságnak erre vonatkozó kiadott rendeletei hatályon kívül helyeztetnek. Figyelmeztetik azoubau a város közönségét, hogy az ebtartási szabályrendelet értelmében mészáros, dag, buldogg, ugy a harapós és hasonló nagyságú kutyákra nézve a szájkosár kényszer továbbra is fennáll.
— Tanügy. A beiratkozások többé-kevésbbé befejeztettek. A beiratkozások orcdinéoye a következő: beirva lett a, főgimnázium I. a) és b) osztályába 123, 31. osztályába 08, III. osztályába 62, IV. osztályába 53, V. osztályába 47, VI. osztályába 39, VH. osztályába 3G, VIII. osztályába 20. Összesen 454 tanuló.
A kereskedelmi iskola I. osztályába 38, II. Osztályába 28, III. osztályába 34. Összesen 100 tanuló.
A polgári fiúiskola I. osztályába 50, II. osztályába 46, III. osztályába 35, IV. osztályába 40, V. osztályába 7, VI. osztályába 9. Összesen 187 tanuló.
A polgári leányiskola I. a) és b) osztályába 7G, II. osztályába 50, III. osztályába 46, IV. osztályába 40. Ösz-szesen 212 £w>uló.
Az állarái elemi népiskolába összesen 372 leány és 409 fin tanuló.
Az izr. hitközség áital fentartott elemi iskolába 113 leány és 154 6u tanuló.
A iparos és kereskedelmi iskolában a beiratkozások folyamatban vannak.
— Táncmulatság. A nagykanizsai épitó iparos-segédek szakegylete vasárnap este, saját könyvtár alapja javára a Gőzfürdő helyiségében jól sikeralt táncmulatságot rendezett
— (ijllkossig. A Keszthely mellett levő Gencsen Magyar Vendel és Máté János fuvarosok szóváltásba elegyedtok két drótos tóttal. A dolognak az lett a vége, hogy Magyar Vendel kikapta szekeréből a lőcsöt, azzal az egyik tótot ugy főbe ütötte, hogy ez szörnyet halt, a másiknak pedig a jobb kezét ketté törte. A gyilkost elfogták és bovittek a keszthelyi járásbíróság börtönébo.
— Áthelyezett hetivásár, A Kossuth Lajos 100-ik születésnapjára (péntekre) eső rendes hetivásár ujabb intézkedés folytán a reá következő szombaton, szeptember 20-án tartatík meg.
— Tüz. TSz volt Zalakoppányban, mely alkalommal leégett 10 ház a hozzátartozókkal együtt.
— Öngyilkossági kísérlet. Hutter János a 20. honvéd gyalogezred körmendi zászlóaljánál szolgál mint szakaszvezető. A napokban hangos puskadurranás riasztotta fel a kaszárnya lakóit. Hutter szakaszvezető főbe lőtte magát. A golyó nem talált halálosan, de a bal szemét ugy összeroncsolta, hogy arra örökre vak marad.
— Befizetések, A Déizalai Takarékpénztárnál egyesült önsegélyző Szövet-
kezetnél a folyó hó 8-ára vagyis Kisasszony napjára eső befizetések e hó 11-én tartatnak tneg.
S Z I N H A Z. *
Szerda a gavallér parasztok estéje volt. A „Bort" adták, ujabb irodalmunk remek gyöngyét, mely megérdemli, hogy az Isten óvja meg a vidéki aziuészek ambíciójától. A népszínmű eddig ismert fajá-baa színészeink mindig jól megálllák helyüket és a színi akadémia illemszabályait mindenkor előnyösen érvényesítették; de zavarban voltak szerdán este egy oly darabbal szemben, melyet áthat az egyszerűség és természetesség és melyben a szaloni pórok helyett a hus és vérből való parasztoknak a természetből lemásolt alakjai szerepelnek. Ambíció volt ez este íb a színészekben, da hiányzott náluk a tanulmány és megfigyelés. Igyekeztek parasztok lenni a végletekig, de ambi-ciójuk csütörtököt mondott. Túlzásaik nevetségeik voltak. Akadt Jiöztük, kik ezt a szót .kenyeret" így ejtette: .kenyérét" és .leves" helyett „löves"-t mondott. Da eltekintve az ilyen kiejtési karikatúráktól, nem tudták utánozni a parasztot sem mozdulataikban sem hangjukban. Bokody kiváló alakítása, Mihály bácsi, az öreg paraszt, megkapó közvetlenségével kirítt a többiek sablonjátékából. Benedek tudott egyszerű lenni, de ö is ur volt hanghordozásában és mozdulataibau. Kövessyné tűzről pattant Eszti volt; kifogástalanul játszott. Makó Ayda is jó yolt. Latabár már alakjár,ál fogva sem illett Matyi szerepébe, nyughatatlan vére. mely percig sem tud komoly maradni, kiforgatta a jó fiu szerepét valójából! Pestiről lelógott Göre Gábor szerepe, mint a törpéről a frakk. Pesti gyenge testalkatával igen szépen megférne a bíró ur egyik ingujjában is. Somló Margit nagyon kedves uri kisasszouy volt. A színészek már megkezdték a hurcolkodást s igy csak nagyon szegényes díszletek-jutottak a szerda esti darabnak.
Szer/iesztöse\'ff : Dr. Villányi Henrik, lelelös íKCrkesztö. Kiadj: Jfj. »\'<t]dtts Jöxset.
\' VEGYES.
—Megbízható pyögykoxolcs. Zavart emésx-tésnel ellátott egyének Kik étvágyhiányban, a felfúvódásban, gyomorgörcsökbcm és rcodetícn szókolésbon szeuvednek, 4 „Moll-féle seldlitx por\'- használata által rövid idő múlva visszanyerik egcflüségQkvt, Egy dóhoz ára 1.90 kor. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Béc3, I. Tuchlaubcn 0. Vidéki gyósyszertárakban határozottan Moll féle kósr.itmény kérendő az 5 gyiri jelvényével és aláírásával..
Nyílt tér
Az 0 rovat alatt könlöltokórt nem vállal folclösííget a Bzerkesxt5»ég.
Vese,, hngyhólyag, hugydara és a köszvénj-bnntalmnt: ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalinaítiál,orvosi tekintélyek általa Jjlthion-forrás
SALI/ATOR
sikerről renrtnlro lösz. Uugyhajtó hatású!
Kellem izil -«= | KÖBBjen emésUMí)
Kapható áaványvistyrcskedóBckben és
gyógyszertárakban. A Salvator-íorrás igazgatósága Eperjesen
Köszönetnyilvánítás.
Istenben boldogult férjem, illetve atyánk, Wusztl Lajos ur elhunyta alkalmával az igaz részvét oly azácoos jelével találkoztunk, hogy indíttatva érezzük magunkat mindazon kedves rokonaink, jó barátainknak, nemkülönben azon testű* leteknek, kik még fájdalmunkat részvétük nyilvánításával, koszorúk küldésével ós a temetésen való megjelenésükkel enyhítették, ezúton is legmélyebb köszönetünket nyilvánítani.
A gyászoló család.
HIRDETÉSEK.
3705./tk. 9Ó2.
Árverési hirdelméniy.
A nkanizsai kir. tazék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Szalay Lajo3 ügyvéd nkanizsai lakós végrehajtatónak Kdncöl János (uéh. K3nci)í József fia) újlaki lakós vhajtást szenvedett ellen 45 kor. lóké, ennek 1901. aug. l-tól járó 6°|0 kamatai, 12 kor. 40 £11. per, 13 kor. 20 £11. vbajtás kérelmi, 25 kor. 40 £11. ingó vbajtás foganatositási, 14 kor. 60 £11. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a nkanizsai kir. tszék területéhez tartozó 8 az újlaki 56. sz. tkben felvett A L
1 — 12 Borsz. \'/» feleknek KiJncöl Jáuost illetó \'/, része 817 kor. becsértékben, ugy a bakónaki 491. sz. tkben felvett fele részben Köncöl János, fele részben pedig Köncöl Anna tulajdonát képezó A f 1801. hrsz. balázs mezői szántó 266 kor. becsértékben a végreh. törvény 156 § a értelmében egészben s az u. ott fölvett e nevezettek tulajdonát képező A f 1805. hrsz. balázs mezői szántó u. azon törvényszakasz értelmében szintén egészben és 276 kor. becsértékben, míg psdig a feltorolt összes ingatlanokra Hsjdinás Katalin özv. Köncöl Józsefné javára bekeblozett holtig tartó haszonélvezeti szolgalmi jog épségben tartásával az újlaki ingatlanokra nézve
1902. szeptember hó 24 én A. e. 10 órakor
Újlak község házánál a bakónaki ingatlanokra nézve pedig u. azon napon d.(u.
2 órakor Bakónak község házánál Szalay Lajos ügyvéd vagy belyettéso közben-jöitével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°|o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi június hó 15. nap;án.
QCXSOOCXXXDaOOOOOOOOOOCXJOOOOOO
R Francia myeJwben §
g alapos oktatást ad kezdők és § g haladóknak. g
g Oonvert Reraé §
g Nagykanizsán 8
Főút 21. Zsombor-féle ház.
ELADÓ:
2 vörös és 1 fehér virágú Leander edényben 1 darab Aputilon B
1 , Tatura
1 „ Patti flóra (passivus virág) 1 „ Filodendrun
és több más értékes virág cserepek és edényekben. Megtekinthető Batthyányi-utca S. Berényi-féle ház.
KRONFELD NŐVÉREK folytatják a tanítást az idegen nyelvekben.
4151.[tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A nkanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Hlatkó János végrehajtatónak Botka Miklós hahóti lakós végrehajtást szenvedett ellen 213 kor. 70 £11. töke, ennek 1898. évi febr, hó 1 napjától járó 6°|0 kamatai, 25 kor. 80 üli. árverés kérelmi és még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó a hahóti 311. ez. tkben f 850. hrsz. 1210 koronára becsült öreghegyi szőlő, továbbá a bahóti 1161. sz. tkben f 481. hrsz. alatt felvett s 2168 koronára becsült berektói szántőröld 1902. évi szeptember hó 26 napján d. e. 10 órakor ■ Hahót közBég házánál Dr. Tripammer Xtezső felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.\':
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 107o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi június hó 25. napján.
&

nélkülözhetlen háziszer. Kapható mindenütt.
: Sclinlek Henrik
|HIRDETÉSI JRODÁJA
? Bécs, L, WollzelJe II, földszint és
í Alapíttatott 1873 8* Telephon 809.
A cs k. póatatakarékpénsUír Clear>ug-8z&m-| Iája 804. 816.
í ajánlja magát hirdetési megbízások gyors : ( és oleftó elintézésére bel-és külföldi újságok < részére.
\\ Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, ársza-\\ \' bások dijwentesen. \\ Legújabb nagy hlrlap-árjeflyzíik hirdetőknek \\ ingyen és bérmentve.
Saját gyűjteményes-hirdető
rovat a
| „te Fieit Presse" és „tas Wr- Tagblatt";
; birlapokban mitjdijntcrDÜ hirdetés ríszére, : j mint: Aiit-vételi kíxléjek niodsn üzlet- ;
4goak, Tirs, kSpvIselotl. UjynSkl, álláat- ! kereső, ajánlati hirdetések stb 1
K é pwiá^e D ő k5 kik gázberendezések szerelésében jártasa^ kerestetnek
világítási vállalathoz. ■
Ajánlatok referenciák megjelölésével
KLINGER RICH.
Gumpoldskircheni gép- ós fémáru-\'\'
gyár magyarországi telepe Budapest. VII., Hernád utca 43. sz. „ACETTLÉN-UDTAE" clrazendök.
XI,I ÉVFOLYAM.
Vastartalmú táp és erösitöszer, vértképzö és Idegerösltö Ízletes és könnyen felszívódik. Kérdezősködjünk az orvosunknál.
Főraktár Zalamegye részére: Práger Béta gyógyszerészijét Nagykanizsán.
Minden előbbi mt
Eredeti
mint
krtél
Qveg
Irt20krig
1902. SZEPTEMBER 6-án.
s f
Sxixxxixxxxxxxixixxxixxxxxxxpa,
QC^QDlHOPOOO«»XXX30i30ao;OOOOOOOPDOOOOOOOOt»3a
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mlndogylk doboz Moll A. védjogyét és
aláir&flót tűntoti fol. A Moll A.réls Seldlür-porok tartós gyégyhatása a legmakacsabb lyonor- ás «l-teslbántalmak, gyomorgörcs és gyomorliév, rügxött székrekedés, loájliáiiulora, ver tolulás arsnvér és a legkülönbözőbb rtil betegségek ellen, e jeles báziazernek évtizedek fitá miiulíg uwy.^bb elterjedést szeneit. — Ara e«y lepeosétell ere-1 detl doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg f6nyi11etnek.
i MOLL-FÉLE FRANCIA)
Cs^_akkor_valödi, ^^tiS Su^\'S\' Á\'SÍÍ-hÍ! franozla borszesz é» só nevezetesen mint fájdalomcsillapító hedb"rz»3lé«l «zcr köszvény, c8uz és n meghűlés etcyób követkczméuyeioél légi«mcrote«ebb népszer. — Egy ónozott eredeti üveg ara I kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, leglljább módszer szerint készítek _ gyermek is hölgy szappan a bór oksrerü ápolására gyermekek és feléltek részére*
Ara dsrabonklnt — 40 flll. Öt darab — I kor. 80 flll. Minden darab gyerroek-szappan Moll A. védjegyével van ellátva.
~ F 6 s 7. é t k ü 1 d é b:
Wnll A. gyógyszerész, cs. érkir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlöubect 9. az.
Vidéki megrendelések napouta poatsutánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
SasOTDoanöo
dfáimfefe
Afeltalaio
D? MEDINGER TANAR ALTAL
kizár, jogositon- gyára
CS.ÉS KIR.
UDVARI SZÁLLÍTÓ
llfes/ia \'/íá/y/zd/^^
-HEIM Hm
lehetővé teszi, hogy » szobák a mázolás alatt iá használtattassanak, mivel a kellemetlen szag és a lassú, ragadés száradás, mely az olajfestéknek és az olailakknak sajátja, elkerMtetik. Emellett a használata olyan egyszerit, hogy kiki msjja végezheti a mázolást. A palié nedves tárgygyal íeltörül-hots, anélkül, hogy elvesztené fényét. Meg kell
különböztetni: .....
srluezolt sr.obapallo-fenyni&zt, sárgásbarnát és mahagonlbarnit, mely akár csak az olajfesték födi be a psllüt s egyúttal fényt is ad. B.érl egyaránt alkalmazható régi vagy ti) paliéra. Teljesen bofiSd minden foltot, korábbi mázolást stl,., van azután tlazta fenytnáz. (színczetlen) o] palldkra és parketre, mely cinpán fényi ad. Különösen parketre s olaj festékkel már bemázolt egéazen uj pallökra vald.
Csak fényt ad, ennélfogva nem födi el a íaniustrát.
Postaosomag körülbelül 35 négyszög mtr. (két középnagyságú szobára való) 6 Irt 80 kr., vagy 9\'|, márka , t . .
A közvetlen megrendelések minden városban, abol raktárak vannak, ide kSIdeadök. Mintamazolások és prospektusok ingyen és bérmentve küldetnek. A bevásárlásnál lessék jól vigyázni a cégre s a gyári jegyre, mivel ezt a több mint 1850 éve leteli) gyártmányt sokfelé utánozzák és hamisítják,s sokkal rosszabb, s gyakran a célnak meg nem telelő minőségben hozzák forgalomba.
Nagykanizsán Gyár-utca
27. számú ház kerttel együtt olcsó áron eladó.
Heim féle folyfonégő-szabályózó-szellőző kályhák
TÖBBM/ATT65. OOO HASZAÍALA TBAM
Utánzatoktól óva intünk
MEIDINGER-OFEN EPEIM ^
utalással az ilt álló védjegyre
Folyion é«/á\'éí kceuí/arllójk
KÖZPONTI FUTE5EK
MINDEN RENDSZERBEN,
M/NDEN TÜZELŐ ANYAG/VAK FÜSTM£/VT£S TÜZELÉSSEí. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜ66ETLENÜL BESÜTHET.
Szel/őrfe/ési, őere/ulezéseAt
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NŐVÉPHYHÁZl FŰTÉSEK.
leg/066referencz/á/r. - Pros/tefuso/t e\'sAö/fségvefése/c ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetibenmphatók bécs,ober-döbling.
CSAK IS GYÁRUNKBAN BÉCS, I.K0HLMARKT7.
fió
VAGY FIÓKJAINKBAN.
PRAGA, HYBERNER6.7.
Teljes tejfel csokoládé
— táblákban és hengerekben. — A legtejfelgazdagabb
Tej-esok^ládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
MÉHÉSZGAZDÁK FIGYELMÉBE.
Az ősá roézszedéa beköszöntött évadja alkalmából értesítjük az \' i. t. méhészgazdákat, hogy a termelt
bármily nagy mennyiségben legjobban értékesíthetik
Rothschild Samu méz nagykereskedőnél Nagykanizsán (Magyar-utca 19. szánv
Kapható Xagikan üill & KI-KIK régnél. PAR.QÖET-FÉNYMÁZ Cristoph_FeTBEGtáL
Zongora és ének órákat
ad mérsékelt árak mellett házban
és házon kiviil Goldner Hirschel Juliska
oki. zenetanárnő. Jelentkezhetni naponta III. Bajza-utca 10.
acetylen
KLEMM ÉS HOWÁK ROLOZSIIBT
oly acetylen késaüléket aiSllltauak, mely minden kívánalomnak megfelel. Kzzel minden hiányt megszűntettek:
Robbanásbktonsíg,
AntomatiUna és gazdaságos gázfejlesztés, Elérhetetlen tiszta, és gyors utántöltés, Solid klíltel és egyszeril kezelés.
Saját srabadalmak Európa és Amerika legnagyobb államaiban Ajánlják magukat további AeétyJen telopek lét«ílté»oro rnlndeu kivitelbe" és jmgyaagban.
(Prospektusok, olisioerö-iratok, költségtervezelek ingyen ös bérmentve.)
Elsőrendű Carbid \'"\'f0"^,,^ \'r*kírt Fémnyomdai munkák
ííiUetDök.
ki iu8ta 11a11okbHüjárt^^ t[8zt^é^ee bkerestetnek-

Gyümölcs ós szöllö bor készítési gépek.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj talilmSnyu orvos&got, mely ax clvosilett erőt újra meghozza, Pf6bacsomago« * egy szix oldala-; könyvei poslán, jól l>ecsomagolva. ingyen kapják mindazok a kik éito írnak. Kz a legbi-mulatraméllóbb exodaorvossig, mely mcgnxeutctt Círeket. a kik fiatalkori kihágisok folylAn nemi bajokban, sxífilisben, valamint elveszteti férfiero-ben szenvednek. Kx okból elhatározta az intózet, hogy egy ingyen órvoságot magyarázó könyvvel cgyiltt mindenkinek ingyen killd. tixzel a h&v.ior-vossítggal a baj otthon gyógyítható, s mindaxok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi elgyengülésben,vagy krónikus bajokbán szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez W.gyí>gysxer kózvetetlenOl azokra a szervekre bat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket. Öreg, fiatal egyaránt írhat Slalo Medical Instilutnak az^alant jelzett címre, a honnan a csomagot rögtöi elkaldik. Az ■ intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés célj&ból az otthonukat nem hagyhatják el. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem te*z. Mindenki írhat érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett posta-fordultáyal egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen bo van csomagolva, hogy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A levelet így. kell cimezni: Slatc Medical Iiwtltute, 17 Elektron Building, Fórt Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmentcsitendök.
folytoooíftu b&tó kettős oueltyfi srerkozettel, ée-nyomóerő tubályxóTkl. A mnnka képMiéfl22*U ««Byobb mint bármely mát eajtónál-HydraulikuEs sajtók.
SzollS h lyümölcs mit
és bogyd morzsolik.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Ssélló és gyjlmélcs 5r)5k. Ászaié készdlékek gySmSlCT is
A legjobb vetögépek,
Mayfarth Ph. éa társa legújabb srprkeseto
„ft G R B C 0 L W\'
(tolévetékerék-rendszer) vetSfépei. Mindenneműi magéi kulönbésö magmenyiség sxámára.tHtékerekek nélkül, dombon avagy síkon, a legkönnyebb járás leg-nagrobb tartésság és mind a mellett a legolcsobb ár __, által tdonek ki.
ssafeűí!^
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és rasbátnormfivek
Alap. 1872. BÉCS, II/, Taborstrasse 71. ^ amkí»-
Kitüntetve több mint «0 arany, ezOst és bronzéremmel, a*össaesnagyobb kiállításokon. Készletea árjegyzék ingyen. - Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek
.EGHITá
A Nagykanizsai VI.—\'VII. kerület főtéri Keresztény Fogyasztási Szövetkezet folyó évi szeptember hé 14-én délután 2 érakor a saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, amelyre t. c. részvényes tagok
TÁRGYSOROZAT:
1. Igazgatósági elnök megválasztása.
2. Esetleges indítványok.
Nyomatott Itj. Wajititi József kíinyvavomdájában Nagy-Kaiiizsiii.
Az igazgatóság.
\\
szeptember hó 83-án
Előfizetési ár: Eríís évre . . 10 kor. — fii). Fél évre . . . . f> kf»r. — űli. üt^yvdC-Tré 2 W. Bo fill.
ügyes szám 20 ílll.
HIRDETÉSEK
b hasábos y> eti tsorb ad 14.. másoilnzor 1*2, s Toimien további sorérc 10 till
NYÍLTTÉRBEN
petit soroukéat 20 fillérért vótet-neJt fel.
^ Dagy-kanizsai „ Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a „Kotori takarékpénztár iai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a *nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,* a „nagy-kanizsai tanitói járáskör, kony nőegylet," „szegények tápintézete/ a „ katonai hadastyánegylet,
T
XU. évfolyam.
A lap szellőim részét illető min-aen közlemény & felelői szerkesztő norére, at anyaji részt illeti köz. len>ényok pedig n kittd6 nevére címzetten Nagy-Kanizsára Wr-mentve iatézendők.
Bérmcntctlen letelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem ktlldemek
nagy-kanizsai keresztény jótékony ,soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai killválasztmányának hivatalos lapja,
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Magyaroi az iflepii.
JiuKrkaiiizea, 1ÍH)2. azcpUmber 12,
Congresszusaink egymásután foglalkoznak a kivándorlás kérdésével s módokat ajánlanak arra, hogyan lehetni; a mind nagyobb arányokat Oltó idegenbe özönlésnek határokat szabni. A kivándorlás, ha nagyobb arányokat ölt, oly államnál, melynek gyarmatai nincsenek, mindig súlyos társadalmi és gazdasági életi kórtünet. Már pedig nálunk ez a helyzet- Az északamerikai kivándorlás évről-évre nagyobb lesz. Az- északamerikai kivándorlási főfelügyelőnek a congresz-szus elé terjesztett legutóbbi jelentése szerint az 1901. kincstári évben (vagyis 1900. juliustól 1901. junius 30-ig) az Egyesült-Államok összes kikötőiben Ausztria-Magyarországból összesen 117,061 kivándorló szállott partra. A Magyarországból kivándorlókat a jelentés külön ki nem mutatja, de fogalmat alkothatunk erröl, ha tudjuk, hogy a fenti számban volt 13,310 magyar, 29,243 tót, 5276 rutén és 17,905 horvát-siavon.
A kivándorlásnak ez a nagy aránya még csak tűrhető lenne, ha a dolog ugy állna, hogy a kivándorlók csak munkakeresés s ennek révén tőkegyűjtés végett mennek ki s ha céljukat elérték, haza jönnek s aztán rvégleg itthon is maradnak. Eddig csaiugyan azt hittük, hogy ez igy van, hogy a kivándorlóknak aránylag igen csekély része az, mely nem tér haza. Azonban a dolog nem igy áll. Kétségtelen hitelességű forrásból megállapíthatjuk, hogy a kivándorlóknak átlag csupán 15 — 20"/o-a jó haza s marad itthou végleg, a többi soha se tér vissza.
TÁRCZ A.
Egykor és most.
— A .Zalai K\'jzlijny. tirclja.
Irta: Suy de Haupnjsnnt-
A tizennyolcadik század stíljében épült kastély áll egy erdős fensikon; nagy fák sötét, .zöld lombjai vetuek rá árnyékot; a nagy park végtelennek látszó alléi részint az ordő mélyére, részint a .körülfekvő vidékre nyiluak perspektívát. A kastély homlokzata előtt néhány méternyi távolságban egy gránit-medence terpeszkedik, amelynek habjaiban márvány-leányok fürdenek; a terraszformáju helyen még több medence is van, egészen le a domb aljáig; fölül egy forrásbői csobog a viz s hull egyik medencéből a másikba.
Az ósdi épület, amely valami meg-vénbedt kokotthoz hasonlit, a falba vájt s kagylókkal kirakott üregek, amelyekben múlt századbeli ainorettek szunnyadoznak, egyszóval ez antik házban minden megőrizte az elmúlt idők iíziognomiáját s ugy tetszik, mintha minden a régi szoká-.sokröl beszélne, amik itt „egykor" uralkodtak, elmúlt szerelmekről és könnyelmű eleganciáról, amivel őseink hivalogtak.
Egy XV. I/ajos-korabeli kicsiny szalonban, amelynek tapétáit pásztorleányokkal enyelgő pásztorok rajza díszíti, más oldalon meg szép dámák, legyezővel a kezükbon, rizsporoshaju finom urakkal évődnek: széles karosszékben egy öregöreg asszony ül, akit. mert egészen mozdulatlanul ül, könnyen holtnak lehetne
Vannak olyanok, kik kétszer-háromszor is megteszik az iitat (ul az "ÜCéánra s elvégre is ottan maradnak. Maguk a kint levő magyarok, melyek száma egy-egy nagyobb ipari emporiumon ezrekre megy és papjaik is legföljebb a fenti arányra becsülik a visszatérőket. Ebből látható, hogy a kivándorlás sokkal nagyobb veszteség ránk nézve, mint azt talán eddig gondoltuk.
Hogy a kivándorlás korlátozására mi fog történni, még nem tudjak.
Mi az oka a kivándorlás mind nagyobb arányának? mi a megfejtése ama csodálatos vonzó erőnek, melylyel az uj világ bir ami embereinkre. A megfejtése pedig a következő rövid válaszba foglalható össze: Először is az uj világban a kivándorló éppen olyan .mister," mint bárki más, épp ugy megbecsülik minden oldalról. Másodszor a mi kivándorló embereink idehaza a hatóságoknak csak terhét, kellemetlenségeit érzik, akáriniaő érintkezésbe jönnek azzal, áldását nem, odaát pedig az állammal és hivatalaival semmi bajuk. Nagy vád van ebben ami állapotainkra s éppen azért helyesen jegyzi "meg az a szemtanú, kinek előadását idéztem, hogy a kivándorlás korlátozására mi odaát semmi intézkedést nem tehetünk, hanem csakis idehaza. De tehetünk .valamit a kivándorlók érdekében tul az Óceánon is, ami igen fontos s a mire éppen rátérni akarunk; nevezetesen oda hathatunk, hogy essek az emberek ne veszszenek el a magyar hazára nézve még akkor sem, ha végleg nem is akarnak többé hazatérni.
Az ez irányú tevékenységünkben nem keli egyebet tennünk, mint az angol és német példák után indulni.
vélni. Szinte ugy látszik, mintha feküdnék az öblös fauteuiiben és sovány, kiaszott mumia-kezei bágyadtan lőguak a zsöllye oldalára.
Fátyolos tekintete a távolba vész. mintha a park alléin ifjúságának vízióit látná. A nyitott ablakon át füvek és virágok illatát hajtja be a szellő és fehér haját, amely ráncos homlokát körülveszi, könnyedén ineglibbenti, s agyában minden emléket életre ébreszt.
Oldalánál egy alacsony tabouretteri fiatal leányka ül és oltárvánkost liirooz. Hosszú szőke haját hátul a nyakánál lazán tartja össze egy szalag. A fiatal leánykának álmodozó -szemei vannak, s mialatt ügyes ujjai nyomán szaporán folyik a munka, észre lehet vonni, hogy valami fölött tűnődik.
A dédanya lassan feléje fordítja a fejét.
— Berta — mondja — olvass föl valamit az újságból, hadd tudjam, mi történik a világban.
A leányka kezébe vesz egy újságot és átfutja.
— Sok a politika, nagyanya, hagyjam el azt?
— Igen, igen, persze, kicsikém, azt hagyd el. Nincs valami szerelmi történet? Kihalt volna Franciaországban a lovagiasság? Nincs többé szó mogszöktetésekról, gáláns kalandokról? . . .
A leányka sokáig keresgélt.
— Ah, itt valami a szerelemről —■ mondta végre — az a cime: Szerelmi dráma.
Az öreg asszony mosolygott.
Az oly tekintéjje^angol és német fterest\'e\'dcléftn\'flr a ilífeáze külálla-mokban maguk a kivándorlók vetették meg alapját, soha se veszvén ki belőlük az anyaországhoz való tartozás élénk tudata. Ilyen gazdasági kapcsokkal kell a mi kivándorlóinkat is magunkhoz csatolnunk s hogy ez az idetartozási érzet ami kivándorlóinkban se hiányzik, annak élénk tanúbizonysága egy az északamerikai magyarok által nemrég a kormányhoz intézett memorandum, meiyben megjelölik azokat az eszközöket, melyekkel az ó idetartozásuk érzete erös-bitbetö, fentartható lenne; nevezetesen sürgetik a nagyobb északamerikai emporiumokon, hol kivándorlóink nagy számmal vaunak, consuli hivatalok felállítását, melyek különféle ügyesbajos dolgaik elintézésében is idehaza kezükre járhatnának.
Ezzel az eszmével csakugyan még akkor is foglalkoznunk kellene, ha valami nagyobb, speciális kereskedelmi érdekek nem követelnék eme helyeken : consuli hivatalok felállítását, hiszen ezeknek elvégre egyik főfeladatuk éppen az lenne, hogy idegenbe szakadt honosainkat minden kitelhető módon támogassák s ne engedjék meg, hogy egészen beleolvadjanak az idegen társadalomba, látván, hogy országuk róluk nem gondoskodik. Már aztán, hogy erre a nagy feladatra a mi consulságaínk képesek-e, az más kérdés. Éppen azért leghelyesebb lenne maguk a kivándorlók közül kiválogatni az <erre alkalmas egyéneket, akik ismerik a hazai viszonyokat éppen ugy, mint az ottani állapotokat és szükségeiknek tudomásával vannak. Ha egyszer, amit az amerikai magyarok ujabban már nagyon emlegetnek, ők egészen
— Olvasd ezt föl nekem, édes gyermekem.
És Berta olvasott. Egy vitrioldrámáról volt szó. Egy asszony az ura kedvesét, hogy bosszút álljon rajta, vitriollal leön-tötto és kiégette az arcát és a szemeit. Az esküdtek fölmentették s az asszony a tömeg üdvkiáltásai mellett távozott a bíróság terméből.
A dédanya nyugtalanul feszengett a helyén, s rosszalóan rázva a fejét, igy szólt:
— Hiszen . ez rettenetes 1 Kétségbeejtően rettenetes! Koress valami mást, kicsikém.
Borta keresett; újra egy törvényszéki dolgot talált, ezzol a címmel: Sötét dráma. Egy bolti leányt, kissé már idősebbet, egy fiatalembor karjai közt leptek ineg. Az ifjú, társai gúnyolódásai miatt, faképnél hagyta a vénülő leányt. A vénülő leányban azonban szenvedelem égett és megbosszulta magát egy revolverlövéssel. A szerencsétlen nyomorékká lett. Az esküdtek — kétségkívül igen erkölcsös omberek — a törvénytelen szerelem mollett foglaltak állást és fölmentő ítéletet hoztak.
A dédanya ezúttal még jobban föl volt háborodva és remegő hangon mondta:
— Hát manapság mindnyájan bolondok vagytok ? Bizonyos, hogy mindnyájan meg vagytok bolondulva I A jó Isten a szerelmet adta nektek, az egyetlen vonzó dolgot, ami az életben van s ti vitriolt meg revolvert ragadtok a kőzetekbe! Oh, ez folháboritó, ez épp olyan, mintha egy üveg spanyol borba moslékot és piszkot öntenénk!
beleolvadnak az ottani társadalomba, megszerezvén az amerikai polgári jogot, akkor természetesen minden hiábavaló. Éppen azért kellene ennek elejét venni megfelelő intézkedésekkel, melyékből láthatnák kivándorlóink, hogy a magyar haza nem feledkezik meg róluk és kormányunk gondoskodását rájuk is kiterjeszti.
Ismeretesek azok a visszaélések, melyek kivándorlóink pénzküldeményeinél előfordulnak. Ugy tudjuk, a kormáuy első sorban ennél a kérdésnél igyekszik segitőleg föllépni és máris tanulmány tárgyát képezi, hogy egy, a magyar kormány által ezzel megbizott, solid bankház végezné ezt a teendőt, melynél most lelkiismeretlen pénzügynökök működése folytán kivándorlóink nagyon megkárosittatnak. Ez azonban csak egy lépés abban az irányban, hogy honosainkról, ha már a messze idegenbe kénytelenittettek menni, ott a távolban is gondoskodjunk. Kétségtelen, hogy minden ily irányú intézkedés a kivándorlóknak az anya-földhöz való ragaszkodását erősíteni fogja s ha minél több irányban hathatósan föllépünk, remélheíjük, hogy kedvezőbben fog alakulni a jövőben az az arány, mely a kivándorlók és végleg visszatérők száma közt mutatkozik. A kivándorlókról az idegenben való gondoskodás mindezeknél fogva épp oly sürgős feladatunkat kell, hogy képezze, mint maga a kivándorlás lehető korlátozása. a.
A beíratások.
Ezrek pályájáról döntetlek a szülök igy az iskolaév kezdetén: a szülők és az ezrek muguk. Sok aggódó gondolkodás és gondoskodás eredménye az a lépés, melyet a szülő és gyermek az iskola
Berta, ugy látszik, nem értottc a dédanya méltatlankodását.
— De nagyanya — mondta — az asszonyok csak megbőszülték magukat. Gondold meg, cz az asszony férjnél volt s az ura megcsalta.
Az öreg asszony lázadó haraggal kiáltotta:
— Jóságos Isten. Micsoda gondolatokat nevelnek belétek!
Berta igy válaszolt:
— De a házasság szent, nagyanya!
A dédanya szive mélyéből megrendült. Szivéből, mely a lovagiasság elmúlt nagy századából való volt.
— A szerelem a szent, — mondta. — Hallod, kicsikém, én, aki bárom nemzedéket túléltem, már csak tudhatok valamit a férfiakról és az asszonyokról. A házasságnak és a szerelőmnek nincs közük egymáshoz. Azért házasodnak, hogy családot alapítsanak és azért alapítanak családot, hogy fónmaradjon a társadalom. A társadalom házasság nélkül nem állhat fönn. Ha a társadalom lánc, ugy minden család egy-egy láncszem ezen a bilincsen. Hogy ezeket a láncszemeket egymáshoz fűzzék, hasonló fémeket kell keresni Ha megházasodik az ember, tekintettel kell lennie a konvenciókra, hasonló fajtából való párt kell választania és a közös érdekek javára kell munkálkodnia, hogy gazdagságot szerezzen és gyermekeket neveljen. Házasodni csak egyszer lehet, kicsikém, szeretni azonban húszszor is lehet az életben, mert a természet ezt igy rendeli. A házasság törvény, a szerelem ellenben ösztön, amely bennünket hol jobbra, hol balra kerget. Törvényeket alkotnak, hogy
küszöbén át tesz. Talán csak egyes családokra vagy egyénekre nézve látszanak fontosaknak e lépések. Mikor u szülő és a diák bekopogtat az iskola igazgatójának ajtaján, fölvételét kérve, inkább könyörög, mert rendesen könyörögni kell ezért: akkor nem is sejti a azölő vagy a szülök tömege, hogy tulajdonképp egy nemzedék s egy nemzet jövőjére nézve tett elhatározó, döntő lépést
Igy szeptember hónaphoz fűződik évről-évre a nemzet kulturális és talán anyagi jövőjének is a sorsa. A beiratások dolga persze mindig csak a jelen kérdésének látszanak, de egy darab jövő foglaltatik benne. Jó jövő, vagy rossz jövő: ki tudja? De egyénre is, társadalomra is, nemzetre is: a jövö.
Vájjon helyes irányban terelödik-8 az ifjak azon csoportja, mely most az iskolák felé vette útját? Vájjon komoly, egészséges irányban haladnak-e ez ifjak,, akik pályát kezdenek, .vágy pályát foly-~ tatnak. Vájjon az egyének boldogulásukat fogják-e nyerni azon az uton, amelyre lépnek most? Vájjon az egyének boldogulásának összessége adja-e majd egykor a nemzet boldogulását?
Ezer és ezer ily kérdés rajzik annak fejében, aki elmélkedik azon a szülőknek a gyermekeknek egyaránt sok dolgot, aggodalmat, fáradságot okozó mozgalmon, amelynek neve; beíratás.
Kevesebbek e kérdések ott, ahol csak az alsófoku, elemi oktatásról van szó. Ezen mindenki, aki ember akar lenni a talpán, átesik. Köteles is átesni, igy parancsolja a törvény. Erre kényszerít a törvény. Aki kibújni próbál az elemi oktatás alól, azt bünteti a törvény. A művelődés ez elemeit rákényszeríti az állam az egyénekre, akár ha az akaratuk ellenére íb.
Az egyénre nézve t|hát nincs jelentősége annak, ha bekerül az elemi iskolába. Csak annak volna ránézve jelentősége,-ha nem kerülne be. Ez az egész\' életre mintegy tehetetlenné tenné s megfosztaná az előrehaladástól. Az pedig állami érdek, hogy minden embert képessé tegyünk az előrehaladásra. A kultúrpolitikának jel-
ösztöneinket fékezzék, ezek a törvények szükségesok; azonban az ösztönök mindig erősebbek és nem kellone azokat ugy lebecsülni, mert Istentói valók, miglen a törvényeket emberek alkotják. Ha az életet nem fűszerezné az ember szerelemmel, amennyi csak lehetséges, mint ahogy a gyermeknek cukrot kell tenni az orvosságába: ugy hidd meg, gyermekem, senkinek sem kellene ez az élet ugy, amint van.
Berta egészen kétségbeesve, nagy, ijedt szomekel meresztett és rebegő hangon mondta:
— Oh, nagyanya, nagyanya, az életben esak egyszer lehet szeretni 1
A fehérhajú asszony ég felé emette remegő, csontos kezeit, mintha a szerelem és galantéria halott isteneit akarná maga melié hivni és szinte fölháborodva mondta:
— Ti hitvány teremtményekké, közönséges teremtményekké váltatok. A forradalom óta fölismerh^etlenné lett a világ. Minden dolgotokra van valami nagy szavatok és egész életmódotokat mindenféle unalmas kötelességekkel nehezítettétek meg. Ti hisztek a lehetőségében és a tartósságában az örök szerelemnek. Injmár olyau emberek is vannak, akik
\'még verseket is írnak, hogy bebizonyítsák nektek hogy a szerelembe bele lehet halni. Az én időmben is írtak verseket, de csak azért,, hogy megtanítsák a férfiakat arra, hogy minden asszonyt szeretni kell. Es mi.. .Ha tetszett nekünk egy levente, kicsikém, üzenetet küldtünk hozzá. S.ha tetszett a szivünknek, hogy uj szeszélyünk legyen, egyszerűen elbucsuztunk a volt
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. SZEPTEMBER 13-án
szava az elemi oktatásnál: kényszoritlek, hogy tanulj.
Persze ezt a kényszert — sajnos — ma mis nem alkalmazzák a kellő szigorral, mert nem lehet. Nincs míg annyira kifejlett népoktatási szervezetünk, hiányzanak a legolemibb követelmények: ax iskolák. A haladás óriási. Wlassics minisztersége korszakalkotó jelentőségű ugyan o téren, do anyagi okokból mindent Wlassics se tudott megtenni.
Más jelentősége van a középiskola és folsőiskolai beiratásoknak. Ezek már pályaválasztás jellegével birnak. A gyermek vágyat fojoz ki, mely pályára lépjen, de a szülőiknek — törvényadta joga a gyermek pályaválasztása lölött határozni. A szülői szeretetnek és szülői gondosságnak és éleslátásnak ekkor kell igazán érvényesülnie.
Engedni kell a gyermok hajlamának s mégis meg kell gátolni a helytelen irányba húzódó hsjlam érvényesülését. Vágy ellenére nom szabad iskolába adni a gyormeket; do a szülőuok épp az a legnagyobb hivatása, hogy a gyermok vágyát oly irányba tereljo neveléssel, ahogy a gyermok temperameatumát\'ak, tehetségének — az élőt körülményeinok legjobbao megfelel.
Meg kell érteni a szülőnek a gyermek lelkét. Tudnia kell, hogy a gyermek, mely hajlama állandó, melyik múlékony," melyik fakad a gyermek könnyelműségéből, melyik a lélek mélyéből. Ezek szerint kell azután intézni a pályaválasztást. Persze a gyermeki hajlam egészen azonmód el nem fogadható. A pályaválasztás alapját mégis e hajlamnak kell képeznie. Az elnyomott hajlam megmérhetlen lelki károk okozója lehet. Természetesen a vakon elfogadott hajlam épugy. Az arany középutat a szülői bölcseségnek és a szülői szívnek kell megtalálni.
Nálunk — sajnos — a gyermeki hajlamok nincsenek a gyakorlati pályákra előkészítve, kinevelve. A gyermokeknek, mint a legszebb példákat, katonákat s intelligenciálisfoglalkozásunagyembereket mulatnak be kisgyermekkortól fogva. Arról, hogy holmi iparos, kereskedői pályát akármely nevelési formákban megkedveltessenek, szó siccs. Sőt fenyegetéskép tartogatja a szülő a holmi iparosi pályát s ijesztgeti gyermekét azzal, hogy iparosnak adja.
lfiábn fogunk prédikálni és sopánkodni, hogy tuItengenek nálunk az iotellineo-ctális pályán levők, amig gyermekeink hajlandóságét Dem neveljük, az összes tisztességes pályák tiszteidére, addig javulás aligha fog beköszönteni.
Az idei nagy tolongás a középiskolák felé, a tülekedések a gimnáziumok kapui előtt legalább is nem kecsegtetnek ily közeli javulással.
Hungariuf.
R. kanizsai szüretről.
Itt van az ősz. A magyarok legfontosabb évszaka ez, mert ekkor érik a szőlő. Az édes must csillaqrugó jókedvet csinál. A szüretre készülődés, a szedés, a szüretet befejező múlatás és ürmösíözés együttvéve egész ünnepélyt alkotnak. Valaha a szüret örömünnep volt. Ilyenkor hatalmas tüzeket gyújtottak a hegytetőkön, daltól, kacajtól hangzott a hegy.
Most azonban más az élőt Nem ugy van, amint volt régen, nem az a nap süt az égen. Más időkot élünk, más csillagok járnak. A szedők éneke is ritkán hangzik. Mulatság kevés helyen van, 8 a legtöbb nem ér egy hajítófát.
Bizony manapság a szüret valóságos temetés a régi ti/.(Íretekhez képest. Van
is ok rá bőven. Az utolsó két évtizedben a szőlőt mindig több és több betegség lepte meg. Philloxera, peronospora, lisztharmat, rothadás. Az időjárás is kedvezőtlen. Tavasz nincs. Április hideg. Május és juniua esős. A kánikula idő mérsékelt, úgyannyira, hogy a szőlő ha megérik is valahogy, de tökéletlenül érik meg. A kánikula (naptár szerint) julios 20-án kezdődik éa Szent István-napjáig tart, valóságban pedig akkor kezd meleg lenni, mikor csillagászat szorint a log-molcgebb időszak lejárt. Szeptember végén már hidog van. Október, november hó nyirkos és hideg. A kéaői nyár rövid ideig tart és nom pótolja ki a. különbözetet az őszi hónapokból. így a rendetlen és kevés meleg idő nem képes a szőlőt oly tökéletesen megérlelni, hogyannak nedvébon mindenféle alkatrész zamatos legyen.
Minden év bormennyisége más. A bor alkatrészeinek aránya is változik éven-kint Legjobban lehet észlelni a változást két főalkatrésznél: a szósz és cukortartalomnál. Érdekes megfigyelni a Kanizsa melletti szőlőhegyeken termett bor e két fóalkatrészének arányváltozásait Boraink 3— ő\'lo szesztartalommal birnak. A legnagyobb ritkaság, ha a mi boraink közül valamelyik szesztartalma eléri a 7°[0-ot. Egy kanizsai szőlőbirtokos megfigyelései szerint tizedszázalékos pontossággal mérve 1890-től fogva 1897-ig a borok szesztartalma évről-évre csökkent, 1890-ben 5-27»|0 volt, 1897-ben pedig 2-98Vra szállt alá. Lassankint növekedett a szesztartalom és 1900-ban 3\'48°|0 volt, 1901-ben 4-37V Az idén való-szinüleg jóval kisebb lesz, kevéssel lesz magasabb a 3°J0-nál.
A zamatot adó anyagok a rossz időjárás folytán kevéssé szaporodtak el a szőlőlében és nem is értek meg tökéletesen, mert gyakori hőmérsékleti rázkó-dásoknak voltak kitéve. Az érési vegy-folyamat pedig tartós és állandó hőmérsékletet kiván. így tehát savanykás mustra és még savanyúbb és kissé kesernyés borra van kilátás, ugy, hogy az uj bort csak gondos kezeléssol lehet némiképp is tűrhető izüvé tenni, sőt kénytelenek lesznek a gazdák és bor-koreskedők a környékbeli borokat más borokkal kevorni. A környékbeli borokat legjobban olaszborral lehet vegyíteni, az olaszborban meg van a nagy szesztartalom savanyuság nélkül, a kanizsai borokban kevés a szesz és savanyu izü, összeházasítva tehát a kétféle bort, kipótolják egymás hiányait.
Még májusban szépen mutatott a szőlő és jó teroiésro volt kilátás. De a juniusi és juliusi két jégverés agyonverte a szemeket. Negyedrészét a szemeknek leverte, a felét ugy összoverte, hogy még érés előtt elrohadt. Tehát körülbelül fele a termésnek megsemmisült. Tokajban a májusi fagyok ártottak a szőlőnek, Ruszt vidékén a lisztharmat pusztított, az egri szőlőhegyek lovele túlságos korán kezd hullani. Az orszAg nagy részében a szőlő most ia olyan kemény, mint máskor augusztus elején szokott lenni. A pozsonymegvei begyek jó terméssel kecsegtetnek
Zalamegyében a balatonvidéki hegyek jobb állapotban vannak, mint tavaly, termés körülbelül másfélszer annyi lesz. Sümeg vidékén szintén jobb termés lesz, mint az simult esztendőben volt.
Legsiralmasabb állapotban a mi szőlőink vannak az egész vármegyében. A legkevesebb és legsilányabb minőségű termés itt losz. De azért ez az esztendő sem rosszabb a tavalyinál, amennyivel
kedvestől ... és kerestünk ujat, vagy — megtartottuk mind a kettőt. . .
Az öreg jeleulóségeson mosolygott és szürke szemeiben megvillant V3l3mi elmés és szkeptikus harag, ami azoknak az embereknek a sajátsága, akik nem olyan tésztából vannak gyúrva, mint mások s akik emancipálták magukat a közfelfogás alól.
A leányka halaványra váltan rebegte:
— Ugy hát az akkori asszonyoknak nem volt becsületük?
Az anyó nem nevetett többé. Ha volt is a lelkében valami Voltaira iróniájából, bizonyos, hogy a J\'ean Jscques lolkes filozófiájából is szunnyadozott valami a szivo mélyén.
— Nem volt becsületük! Azért, mert szerettünk, nem lett volna becsületünk? Ugyan, ugyan, fiacskám, hiszen ha valamelyikünknek Franciaország nagy asszonyai közül nem lett volna kedvesünk, az.egósz udvar kigúnyolt volna bennünket. Céltáblái lettünk volna az éiceknekl
Azok. akik másképpen akartak élni, beléphetlek a kolostorba, nem akadá-
lyozta meg őket ebben senki, És ti, ti azt Jiiszitok, hogy a férjeitek egész életükön át lúvcn szeretni fognak benneteket, csak egyedül titeket? . . . Mintha bizony ez lehetséges volna. Ismétlem neko\'l, hogy a házasság szükséges dolog a társadalom szempontjából., ellene mond azonban fajunk\'ősztőneinek. Értesz engem ? Az életben csak egy jó dolog van és ez a szerelem. S mily hamisan fogjátok föl ti azt! Hogy elrontjátok, amikor valami fölségeset, szentséget csináltok belőle, vagy olyasvalamit, amit vásárolni lehet, mint a ruhát. <
A leányka reszkető kézzel nyúlt az öreg asszony ráncos kezei után.
— Hallgass, nagyanyó, könyörgök,
rosszabb minőségű bor lesz az idén, annyival több terem.
Az időjárás jóval kedvozőtlenebb volt a mult évinél, a hogy az idén csupán silányabb izü, de több termés lesz és a rossz időjárás hatása csak a borzamat csökkenésében mutatkozik, az a gazdák szorgalmának köszönhető.
Sok szőlőt ezelőtt négy-öt évvel föl-ujitottak és az uj tőkék most kezdik meg a jó termést. A gördövényi telepről tavaly sok vesszőt vásároltak a gazdák, azonkívül a balatonmelléki nevelő telepekről vaggonszámra vásárolták az anya-tőkéket. A szőlőfelujitás lassankint halad előre. Évról-évro egy-egy részt beültetnek oj tökékkel.
A földmivelésűgyí kormány kisérloti állomásai és a kincstári birtokok egyaránt bizonyítják, hogy a szőlőfelujitás Bikerrol jár. Örömmel látjuk, hogy birtokosaink is kozdik már a szőlőket felújítani.
Csakhogy az ily (fsjleges toldás-foldás keveset ér. Gyökeres átalakításra van szükség. A legcsekélyebb viszontagság is halálos csapást mér a termésre. A kedvezőtlen időjárásnak nem tud eilout-állni. A betegségek könnyen diadalmaskodnak a régi tökéken. Uj fajta friss tőkék kellenek. Ezek Dincsenek ugy kitéve a betegségeknek, mint a régi fajták. A betegségek ellen a védekezési eljárások között legsikeresebb a szőlőfelujitás. Mig a régi fajtájú idős tőkénél a rézgálic oldat, kéuezés, szénkéneg alkalmazása a betegségeket nagy mértékben redukálja t. i. azok hatását tetemesen gyöngíti, addig az uj fajtájú fiatal tökénél egészon megszünteti.
Remélhető, hogy a közeli években a köroyék szőlői fel lesznek ujitva, s ha az idő meg nem bolondul, visszajön a régi jó termés.
Sajnálatos dolog, hogy az idén is ily nagyon is közepes termésre van kilátás, pedig most leginkább szükség van arra, hogy a bor olcsóbb legyen, mert az élet szomorúságát ellensúlyozni csak sok borral lehet. Ma százszor keservesebb az élet. mint valaha volt, igazság szorint sokkal több bornak íb kolleno teremni. Ahol sok a bánat, ott nagyobbnak kell lenni a vipasztalásnak is.
És térdre borulva, könnyekkel a szemé-bon kérte az eget, hogy adjon a szivébo csak egyetlonegy r,3gy. örök szerelmet, szerelmet, amilyenről a költők álmodoznak.
Szezonképek.
Hangok ox éjszakában.
Szombat este, mikor éjfélt ütött a toronyóra, megingott az én erős hitem a társadalom jutalomosztó igazságérzoté-beo. íme, más araija az én érdemoim babérját. A szerkesztőt éri az elismerés a munkatárs feltűnést keltő cikkéért s mig a munkatársat az ismeretlenség homálya fedi, a szerkesztőt, ki erre semmi érdemet sem szerzett, ünnepelik hírlapi cikkekkol és macskazenével.
Ami a kellemes szerenádot és Braun Sándor nyilatkozatát, tehát a társadalom érdekelt részének nemes méltánylását illeti — Isten látja lelkemet — nem irigylem a szerkesztő úrtól, de s szerzőséget elvitatni nem engedem magamtól. A lehetőségig szerényen, de nyugodtan és a meggyőződés bátorságával tehát kilépek a lámpák elé és jelentem alássan: azt a sokat csépelt szezonképet én írtam, írtam, mert irok minden héten osy cikket a Zalai Közlönynek és azért irtam azt. amit irtam, mert az volt a meggyőződésem. Révész ur, mikor a Dómján Juliánná boszujától félt, ezt irta a maga .Friss Újság"-jába: .Meglátom, ki lehet-e még Magyarországon az igazságot mondani anélkül, hogy betörjék értő az omber fejéti* Én sokkal szerényebb hangon igyekezem igazolni álláspontomat és azt mondom: az igazságot minden esetben megtalálni nem lőhet, de kutatni kell és az igazság kutatásának módja ebben az esetben bizonyára nem a maeskazone, hanem egy elfogadható, okos véleménynyilvánítás. Braun uré sem elfogadható, sem okos nem volt. A Zalai Közlöny szerkesztősége még mindig várja és készon várja, hogy azoknak a táborából, kik kifogásolták a Szezonképeket. akadjon egy, aki okosan fogja megmagyarázni nekünk az ő álláspontjukat. Ha azok az urak, kik szombat este felverték 4 Sugár-ut csendjét, büszkék arra a glacé kesztyűs modorra, shogy a kongresszuson viselkedtek, lelki fejlettségük ologanciáját és meggyőződésük helyes voltát bizonyítsák be előttünk oly eszközökkel, amily eszközökkel mi igyekeztünk felvilágosítani őket álláspontjuk tarthatatlanságáról. Ezt elvárhatjuk tőlük mi, kiköt nem érdek, csupán Jóindulat és a közügyek Iránt való azon önzetlon érdeklődés vezetett, amelynek meg koll lenni minden jóérzésű emberben.
Most tárgyalás alá veszem az inkriminált Szezonképeket éa pedig annak legkisobb
részleteit, mert azt tapasztaltam, hogy ami kifogást ellene tettek, az mind nem a cikk lényegére, hanem annak aprólékos részleteire vonatkozott
Bünömül rótták fel, hogy a kongresz-szusról humoros hangon emlékeztem meg. Eltekintve attól, hogy én akármit is ugy fogok fel, amint nekem totszik, a humoros hangot a Szezonképek rovata is megkövetelte. Ebbe a rovatba nem lobét rövid híreket irni, sem oseményeket szárazan regisztrálni. Ez már nom a hirlap. hanem az irodalom rovata, mely aktuálitásokkal irodalmi formában foglalkozik. Ezzel mindenesetre legyen tisztában az, kinek ollenvetésoi vannak. Különben, uraim, az ódák kora lejárt és a huszadik század kritikai szelleme már alkotott magának irodalmi formát, amit eltiltani az orosz cár som képes.
A .calstokk, stanicli és rőf" kifejezéseken csak azok akadhatnak fenn, akik restellik a foglalkozásukat, mert ezek a jámbor eszközök magukban véve még nem diszkvalifikáló dolgok. A Szezonképekben való vonatkozásunkat pedig félreértették. Ezeknek az értelme ott nem az volt, hogy a kereskedő segédek ezeket a valóságban vigyék magukkal a koogrosszusrs, hanem bogy ne feledkezzenek meg róla, mivel keresik kenyerüket, mik ők és mit akarnak tulajdonképpen? Tehát ezek szóképek éa az ily figurát, kérem szépen, a poétikában metaforának nevozik. Hogy a .boltos legény\' tud goromba lenni, az valóban nem sértés, sőt dicséret akart lenni, mert aki a maga helyén — tehát nem ott, ahol nincs igaza — tud goromba lenni, azt némely esetben szellemes embernek is tartják. Példa rá Cambronne francia tábornok, kinek egy igen közönséges gorombaságát kiváló szellemosség képen használják. Hogy mi az a .mot de Cambronne" azt itt nem lehet megmondani.
Azt hiszem n cikk egyébb aprólékossága\'! nem keltettek visszatetszést, hacsak a .kancsal mészáros* kitétele nem, vonat kozással az őszinteségre, amely idézetet — mert idézőjelben volt — egy hires jogtanártól citáltam és elég általánosságban volt mondva ahhoz, bogy rajta csupán kicsinyeskedő embor akadjon fel.
Tessék a védőbeszédem a részletekre I Nem azért adom ezeket a magyarázatokat, mintha kényszerítve érezném rá magamat, hanem hogy felvilágosítsam azokat, kik oly dologból csaptak lármát, amit nem értettek. A kereskedő segédek ismét nem voltak őszinték és most hiányzott náluk teljesen az elegancia és mondhatom, a szerénység. A cikk alatt nem volt a nevem és ők szerzőként oly embert tekintettek, ki társadalmi állásánál és kvalifikációjánál fogva felettük áll, kereskedelmi alkalmazottakon. Ha tehát kifogásuk volt a cikk ellen, igyekeztek volna azt megérteni, kértek volna udvariasabban felvilágosítást, miolőtt intelligens emberhez nem méltó eszközökhöz folyamodtak. Kell annyi méltányosságnak mindnyájunkban lenni, hogy ha egy felöltünk álló ember cselekedeteit akarjuk megbírálni, előbb magyarázatokat kérjünk tőle és csal: aztán bátorkodjunk mi véleményt nyilvánítani. Különben egy olyan lap szerkesztőjéről, amelyik társadalmi tekintetben hasznos voltáról és létjogosultságáról negyven esztendős fennállással bizonyságot tesz, fel kell tételeznünk, hogy amit lapja véleményeként megír, azt az igazság érdekébeu jóhisze-műleg irja
Miutáo ismerős már a szerző, a Szezonképek igazságát egy erős érvvel támogatom még meg, azzal, bogy én is kereskedelmi alkalmazott vagyok, tebát nekem is érdekemben áll, hogy a kongresszus kedvező eredménynyol járt legyen. De nekem egy egéaz táborral szemben meggyőzödésom. az és oz a meggyőződése sok más olyan embernek is, kiknek Ítéletében megnyugodhatom, hogy a keresk. alkalmazottak azokkal a szerény eszközökkel, melyeket a kongresszuson használtak és azon az utón és módon soha semmit sem fognak elérni. Maradnak tovább is rabszolgái a szabad századnak és zsámolyai azoknak, kik rajtuk emelkedni akarnak. Hogy nem vagyok ellensége a magam osztályának, bizonyítják azok a. cikkek, melyeket a Zalai Közlöny hasábjain irtam a keresk. alkalmazottak érdekében, melyek ha nem is keltettek akkora szenzációt, mint a .Szezonképek*, de érdemesebbek voltak arra, hogy az érdekeltek inkább azokkal éa az azokban tárgyalt oszmékkel foglalkoztak volna. Sajnos, mogvallocn, azok a cikkek sohasem adtak volna alkalmat macskazenék rendezéséhez.
Több mondanivalóm nincs. Ha engem — érdemetlent — is ki akarnak tün-
tetni macskazenével, lakom a Királyutcában 29. szám alatt.
Naffy S<tmu.
Révész Lajosnak ,Egy tüntetés tör-ténote" cimü kiruccanására Nagy Samu munkatársunk válaszol, kihagyva válaszában a személyemet illető részleteket; minthogy Révész Lajos emiitett cikkében az ón személyemmel is foglalkozik, meg-foldok éo*
Révész Lajosnak irántam tanúsított kímélete az utcai tüntetés rendezésében igazán megható. A tüntetés előtt a tüntetőkkel vacsorál, élvezi a kongresszusi fioom-borok mámorító hatását, a városnál bejelenti az utcai botráoyt éjjeli zonének, aztán feszélyeztetve azáltal, hogy szerkesztői kollegája vagyok, vélot-lenűl csatlakozik a tüntetőkhöz és teljos passzivitással, de benső őrCmmel hallgatja a zenebonát. Csak akkor lép ki a csendes szemlélő szerepéből, mikor Mar-kotáoy József városi rendőr veszélyezteti a tüntetés sikerét és széjjel akarja oszlatni a tüntetőket.
Hohó! kiáltja a kis bohóc, hogy mer maga itt rendet csinálni! nem tudja, hogy én ezt az utcai botrányt a főkapitányságnál bojelontottem. Ha nem takarodik innen, elcsapatom. Erro aztán szegény Markotány rendőr srijába olyan kifojezéselet ad. melyekkel felekezeti izgatást vél statuálni, pedig1 a szegény rondőr maga ártatlan.
A felekezet elleni izgatás vádját ugy burkolva ellenem is megkísérli, mikor kövér betűkkel nyomatja ki lapjában, hogy én az izraelita kereskedelmi isko-lánál vagyok alkalmazva és megtűröm, hogy az általam szerkesztett lapban Kohn-okat is emlegetnek.
Tisztelt Róvész url Az izr. hitközség nekem lapszerkesztésre megbízást nőm adott, s hírlapírói működésemre befolyást nem gyakorol; az én megbízóm ifj. Wajdite József, a .Zalai Közlöny* kiadótulajdonosa, aki nekem szabad kezet enged arra nézve, hogy a közügyeket miképpen szolgáljam a lapban. A szerkesztésben nekem irányt tehát csak a sajtótörvény, a tisztességtudás és az egyéni becsület iránti tiszteletem ad, nem pedig az Ön által rendezett utcai botrány 1
X>r. VtUánvl Henrik.
HÍREK.
— Szeptember 10. Négyszer fordult az év, mióta Erzsébet királyné egy megtévelyedett elméjű ember tőrszurása alatt kilehelte dicső szent lelkét. Mély szomorúsággal emlékezik meg a magyar nemzet e gyászos napról és hő imákat rebeg a megdicsőült nagy asszony lelkiüdveért Az iskolák niluuk Erzsébet napján tartják meg a hivatalos gyászistentiszteletet. Csak a városház kupolájáról leogott a gyászlobogó és a Szent-Ferencrendiek templomában gyászistentisztelet volt
— Zalavármegyo törvényhalósága f. hő 10-én tartott ^közgyűlést Még a délelőtt folyamán letárgyalták a 165 ügyet Ezek közül nj.egemlitjük a következőket.
— Kossuth Lajos születése évfordulójának megünneplésére kiküld a vármegye Csertán Károly alispán vezetése alatt egy öttagú bizottságot, mely részt vesz a Budapesti országos ünnepen.
— Az alispáni jolentést tudomásul veszi a közgyűlés.
.— A zalaegerszegi szolgabiróság hív. házbérét 500 koronáról 700-ra emelik.
— A vmegye közgazdasági ügyeinek a vezetésére rendszeresítenek egy iroda-tÍBZti állást évi 1600 korona fizetéssel és 200 korona lakás pénzzel.
— A tiszti főügyészi állás javadalmazását, mely eddig csekély volt, fölemelik.
— Láng Lajos ipar és kereskedelmi minisztert kineveztetéseért üdvözli a vármegye.
— Tudomásul veszik özv. Horánszky Nándorué köszönetét a hozzá intézett rénvétiratért
— Az állami kezelésbe átmenő pénztárak számára átengedi a földszinti helyiségeket a vármegye ai államnak évi 1000 kor. bérért.
— Módosítják az ebtartás szabályrendeletét Ezután minden kutya adóköteles.
— A vármegyétll falajált 3 a közművelődési alap terhére létesített mille-niami 400—400 koronás tanulói ösztöndíj közül az egyiket Brieglevits Kálmán zalaegerszegi IL osz. gimnáziumi tanulónak, a másikat pedig Itarey Jenő nagykanizsai HL oszt gimnáziumi tanulónak adományozta a közgyűlés.
— Kihirdeti a vármegya a következő okleveleket: dr. Szász Géza nagykanizsai
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. SZEPTEMBER IS-áu.
fogorvos, dr. Halász Adolf balatonfüredi orvos, Porteleky FereDCüé nagykanizsai szülésznő, Balog Istvánná «z. Kalász Katalin íelsőőrsi szülésznő, Horváth Jánosáé szül. Horváth Rozália nagykanizsai szülésznő, Pásztó Ede perlaki trachoma orvos, Láng János tapolcai állatorvos, Csrenkó Mária szülésznő.
— Kinevezések. A m. kir. közoktatásügyi miniszter Lisztner Antal okleveles tauitóta baglavi állatni elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki.
A m. kir. pénzügyminiszter Dénes Jenő letenyei lakóst a íogarasi m. kir. adóhivatalhoz adótiszté nevezte ki.
A csoroai prépost Vucakics Jenő tanárjelöltet a keszthelyi katb. főgimnáziumhoz tanárnak nevezte ki.
— Egyházi hírek. A szombathelyi megyés püspök Volper Pál alsólendvai segédlelkészt Zalaegerszegre, Holnig József kemenesmibályfai segédlelké&zt Alsólendvára helyezte át.
— Igazgatói megbízás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Polyák Mátyás csáktornyai áll. elemi iskolai tanitót bizta meg az intézetnél az igazgatói teendőkkel.
— Véglegesítés. A vallás- és köz-oktstásüeyi m. kir. miniszter Kunfalvi II. Rezső zalaegerszegi állami főgimnáziumi rendes tanárt jelenlegi állásában yéglegesitette.
— Személyi blrek, Vécsey Zsigmond városunk polgármestere, szabadságából visszatérvén, hivatalát elfoglalta.
Lörincy Géza volt .polgáriskolai tanító városunkat elhagyta, hogy uj állását a kassai fóreáliskolánál elfoglalja.
— Kitüntetett gyár. A pozsonyi biráló bizottság tekintettel gyártmányaink kiválóságára legelső rangúnak minősítette, legnagyobb kitüntetésre érdemesítette a Weiser gyár W. B és W. B. T. eketesteket és ekéket.
— Uj laktanyánk. A szombatkai dűlőben épített uj honvéd laktanya, el-kéfjzBU és nem sokára rendeltetésének át fog adatni. Az átadás a f. hó 20-án kezdődő vegyes bizottsági tárgyalással veszi kezdetét.
— Közgyűlés. A nagykanizsai ipartestület 1902. évi szeptember hó 14-én délután 2 órakor saját helyiségében rendkivüli közgyűlést tart, a következő tárgysorozattal: 1. Az ipartestületnek mindezideig nem létezett ügykezelési és házszabály, valamint munka közvetítő és szálló szabály bemutatása és azoknak jóváhagyása. 2. A szálló kölcsön felvétele jráoti jelentés. /
— Pályázat ösztöndíjra, AÍ nagyi kanizsai főgimnáziumot érdeklő boldogul-Plosszer kanonok által tett ösztöndíj alap egy helye évi 166 kor. 66 fill. ősszeggel üresedésbe jött. Ezen ösztöndíjért csakis kanizsai születésü, róm. katb., kifogástalan viseletű, jó tanulók pályázhatnak. Az egy koronás bélyeggel, keresztelő levéllel és a-mult évi iskolai bizonyít-ványnyal felszerelt kérvények a veszprémi székes káptalan kezelése alatt levő egyházmegyei alapítványi hivatalhoz Veszprémbe címezve a főgimnázium igazgatóságához szeptember 16-ig adandók be.
— Eltűnt flu. Kálmán József helybeli iskolás fiu szülei házától már hetek óta nyomtalanul eltűnt, hollétét nem tudják. A kalandor fiu körözése elrendeltetett
— Az adő csökkenése. A pénzügyminiszter két üdvös rendeletet bocsátott ki, mikkel csökkenti az adóhátralék után járó késedelmi kamatot, az adó túlfizetés után pedig állami kamat fizetését rendeli el. A késedelmi kamatra vonatkozólag elrendelte a miniszter, hogy a késedelmi kamatot csak azon összeg után számítsák, amelyet valaki az adóhátraléka törlesztésére fizetni akar. A másik intézkedése a pénzügyminiszternek az volt, hogy az állam a jogtalanul beszedett adó után, akár visszafizettetik, akár adóba számíttatik be, öt százalék kamatot térit meg.
— Lő eladás. A palini ménosztálynál f. hó 16-án délelőtt 10 órakor 3 vérű és 3 nori herélt ló u. m.: Elő-
.! szállás pej, 3 éves, 178 cm. magas;
.Szántor pej, 6 éves, 175 cm. magas; Bálványos pej, 4 éves, 170 cm. magas; továbbá Dartaguan pej, 6 éves, 180 cm. magas; Coco pej, 169 cm. magas; Coco paj, 169 cm. magas ló nyilvános árverésen készpénz fizetés mellett el fog adatni.
— Katonai hírek. F. évi október 17. és 18-án a városunkban tartózkodó népfölkelők időszaki jelentkezése a „Szarvas" szállodában tartatik meg. Tényleges szolgálatok megkezdése végett október 6-án 1200 újonc vonul be a 48. hadkiegészítő ós a 20. honvéd kiegészítő parancsnoksághoz. Jövő hó 3*án
pedig 8 heti kiképzésre 650 cs. és kir. 48. gyalogezredben póttartalékos, 6*án pedig 700 m. kir. 20. honvéd gyalogezredben póttartalékos vonul be szintén 8 heti kiképzésre.
— Táncoktatás. A Nagykanizsai Katb. Legényegylet folyó hó 14-én megkezdi a táncoktatást Krénusz Károly ur vezetése alatt; kedden.csütörtökön 6— 8-ig és vasárnap d. u. 3—Ö-ig tánctanitás és minden vasárnap este 8—11-ig közős gyakorlatot rendez, melyre tisztelettel meghívja a tánckédvelő ifjúságot bz elnökség.
— Kövezik a Kisfalndy-ntcát. Yégre a Kisfaludy-utca lakóira is gondolt a városi mérnöki hivatal, mert már hordják oda a kongo téglát a Kisfaludy-utcai lakósok nagy őrömére, kik azt hitték, hogy tán az egész utcát fogják kikövezni, pedig csalódtak, mert egyelőre csak 8 drb. 1-20 cm. széles klinker átjáró készíttetik.
— Lopás. Kocsis Endre, ifj. \\Yajdita József könyvkereskedőnél alkalmazott segéd, szerdán reggel arra ébredt fel, hogy az éj folyamán erszényéből 2 drb. 20, 1 drb. 10 és 2 drb. 1 koronását, ösz-szesen 52 koronát elvettek. A rendőrségnél a feljelentés megtétetett, hol már a tettes nyomában vannak.
— Első temetkezési egylet. A „Nagykanizsai Első Temetkezési Egylet" f. hó 8-án tartott választmányi ülésen, melynek tárgya a pénztári forgalom volt Leitner Ödön számvizsgáló bizottsági elnök következőkben számolt be: Az egylet fenállása óta a bevétel 9814 kor. 98 fill., a kiadás 7303 kor. 64 fillér volt és igy tiszta készpénz vagyona az egyesületnek 2511 kor. 28 fillér, melyből a takarékpénztárba 1894 kor. van elhelyezve, 617 kor. 22 fillér pedig az egyleti pénztárnoknál vau a folyó kiadások fedezetére. Ezen kivül vagyonát képezi az egyletnek: gyászkocsi, gyászzászló, Szent-Mibály lova, temetési lámpák, továbbá irodai berendezés és egyebek.
— Hirdetmény. A cs. és kir. közös hadügyminisztérium a hadseregnek 1903. évi bőrből való ruházati és főiszerelési cikkei egy részét magyarországi kisiparosoknál óhajtja beszerezni. A szállítandó cikkek, bakancs, különféle csizmák, szíjak és szíjazatok, valamint lószerszámok. Erre az érdekeltek figyelmét oly megjegyzéssel hivjuk föl, hogy a részletes pályázati hirdetmény a „Budapesti Közlöny* f. évi augusztus hó 12-iki számában jelent meg, azonkívül a többi közt a Magyar Ipar cimü szaklapban is kőzzé-tétetett, 8 e lapok kiadóhivatalaitól a kérdéses lappéldány akadály nélkül megszerezhető. Az ajánlatok legkésőbb f. évi október hó 30-ikáig nyújtandók be az alulirt kamaránál. Minden irányú részletes fölvilágositással készségesen szolgál a kamara titkári hivatala (Sopron, Lackner Kristóf-utca 3. szám I. emelet) Sopron, 1902. évi augusztus hó 16 án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
SzerfcesxtCség : J>r. VüUtnvl Henrik, felelői sterkesxtö. Kiadó: Ifj. WajdUs JOzsef.
VEGYES.
— Tartós pyögysiker. Fájdalmas caúznál, a derók-, teatrészek ét a forgó köszvényes b&ntalroainál x ,Moll-félc francia borsxcsx és só"-Yal való bcdöreiölés sikerrel hasxoAJtatik. ügy Öreg ár* 1 kor. 80 fii). Szétküldés naponta atinrétellel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. adv. Btállitó &\'tal Bécs, I. Tucblaabsn 9. Yidéki Kyógytzertárakb&n és Anyagkereskedésékben hitiroxotUn Moll-féle készítmény kérendő az 0 gy^ri jelrónyérel és aliirAsÁTaJ.
Nyilttér
Ax e rov.-.t alatt kOxlOUdcért nem ráll.l felclSasínet a 8zcrke3xt5sőff.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a kSszTénybnntalmaK ellen, továbbá a légié és emésztóal szervek hurntoa bántaltnainál, orvosi tekintélyek általa Uthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hngyhajté hatosat
Kelta uil | Eoibjci eűésilbcto
Kapható isrányriskereskedésekbea és
gyógyszertirakban. A 8al7fitor-íorrá« igazgatósága Eperjesen
HIRDETÉSEK.
1901. V. 1161/20. 22./?égrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykauizsai kir. járésbirósáfmek 1301. évi V. 1161/20. és 22. számu végzése következtében Dr. Kisfalvi Albert Rezső budapesti ügyvéd által képviselt Simay Anna, illetve Marton József bpesti lakós javára Koltay László és neje hahóti lakósok ellen 4846 kor. 40 fill. s jár. erejéig 1902. évi májns bó 24-én és julios 1-én és 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 4717 koronára becsült bútorok, faneniüek, borok, hordók, élolmicikkek, zsir, marhák, disznók, lovak, arany és ezüstnemüek stb.-böl átló ingóságok nyilvános árveréseo eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1901. évfT. 1161(20. és 22. számu végzése folytán 4846 kor. 40 fill. tőkekövetelés, ennek 1898. évi márciuB hó 21. napjától járó 5*|0 kamatai és eddig összesen 632 kor. 41 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig (820 kor. lefizetett összeg leszámításával) Alsó-Hahóton leendő eszköz-
1902. évi szeptember hó 27-ik napjának délelőtti 10 órája
batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1902. évi szeptember hó 11. napján.
Huclstedt Gocsárd.
kir. bír. vhajtó. 1611J902,|végrh. szám.
Árverést hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtő a kir. törv. 352. §-a értelmében ozennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1902. évi P. v. L 121|1. számu végzése következtében Dr. Kreisler Józaef ukanizsai ügyvéd által képviselt Brill József terménykereskedő siófoki lakós javára Hoffmaon Gyula kereskedő nkanizsai lakós ellen a nagykanizsai tárházakban elhelyezett 6091 kilogram árja métermázsáaként 11 kor. 40 fillér kikiáltási árban nyilvános árverésen eladatik.
, Mely árverésnek a nagykanizsai k. járásbíróság 1902. évi í>. v. L 121)1- számu végzése folytán a nagykanizsai tárházaknál leendő eszközlésére
1902. évi szeptember hó 22. napjának délutáni 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintettingőságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsa 1902, évi szeptember hó 7. napján.
Maximovits György
kir. bir. vhsjtó.
VATTAI
HONI GYÁRTMÁNY!
„MUHGO." Vattagyár Budakalász.
Államsególyezett gozözemre berendezett gyár ajánlja készítményeit tekercs és #. # ip # # # táblavattákban.
Jfásüsagjapot magyar szabok részére. Bpesti raktár Deák Ferenc-utca 21.
Zongora és ének órákat
ad mérsékelt árak mellett háv.ban
ós házon kivül Soldner Hirsohel Juliska
oki, zenetanárnő. Jelentkezhetni naponta Ili. Bajzautca 10.
Férfiak ingyen kapnak. •
olyan uj UlUminyu orvosigot, mely ax clvcuitcU erűt újra meghoixa, Próba csomagot s egy jiAe oldala* köayvet po»t&n, jól becsomagolva. Ingyen kapjik mindazok a kik <irtc írnak. Ez a l«gbi-mulalraméltóbb c*odaorvoss&g, moly megmentett ezreket, a kik fiatalkori kih&gisok íolytáa nemi bajokban, wifilitben, valamint elveszített fírfiero-ben szenvednek. Ez okból elhatározta ae intízet, hogy egy ingyen orvoiAgot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek Ingyen kllld. tízzel a hizior-voitiggal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihAgisokból íxirmazó némi bajokban, szellemi clgyóogülé»ben,vagy krónikus bajokban szenvednok, otthon gyógyíthatják magukat. Ex a gyógyszer közvetotlenül azokra a szervekre hat, a hol a mcgerösódís szükséges csodálatos credménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal cgyarint irhát State Medlcal Institutnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyithatók ebbt51 a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivétolt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával eg>\' ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen bo van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy-kell elmerni: Ststo Mcdical lnvtitute, 17 Elektron Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmentesitendök.
Ügyes utazók
kerestetnek egy nagyon keresett cikk elárusitására. Nagy kercaet. Ajánlatok F. D H. 745. alatt Rndolí Mösse Frankfurt a/Main intézendök.
Nagykanizsán Gyár-utca
27. számu ház kerttel egyCtt olcsó áron eladó.
Jd és olcsó órák, 3
ávE jóttíJUM&l privát vtirSkaek
KONRÁD JÁNOS
6 ragyára arany, ezDit é* ékmr árak tzállltó-báza BRÖX (Caehorazdg) Jó nickol-rem-ór* trt 8.76, Valódi eeüít-reto.-óra írt. 6.80. Valódi exüit lioc írt. 1. 20.
Nickel ébresxtS óra &t 1.96. Cégem a ca. ét k. birodalmi címerrel Yau kitöütetro, számtalan arany, czüit kiállítási érem valamint ezernyi eUsme-rő-lerél van birtokomba. Nagy képea árjegyzékot ingyen óabérm.
KRONFELD NŐVÉREK ! folytatják a tanítást a 1 idegen nyelvékben.
eladó:
2 vörös és 1 fehér virágú Leander edényben 1 darab Aputilon B
1 , Tatura
1 „ Patti Sora (psssivus virág) 1 „ Filodendrun
és több roás értékes virág cserepek és edényekben. Meg tek i n the t ö
Batthyányi-utca 8. Berényi-féle ház.
legkitűnőbb mázold-szer puha padló számára.
s arany-fénymáz
képkerotek Btb. bearanyozására.
1 kis palack ára 20 kr.
.i.n^ miau
padló-viasz glória
legjobb é* legegyszerűbb beere#ztő-B7.er kemény padló számára. \\
fehér „glásur-fénymáz
Logjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák atb. ujjonnani befestésére. 1 doboz ára 46 kr. — Mindenkor kaphatók:
NEU és KLEIN cégnél NAGYKANIZSÁN.
GYÜMÖLCS., FŐZELÉK- ÉS HUSCONSERVÁKAT,
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
„ELSŐ KECSKEMÉTI CQNSERVGrÁR"
KECSKEMÉTEM*
ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. ÍM!
MÉHÉSZGAZDÁK FIGYELMÉBE.
Az őszi roézszedés beköszöntött évadja alkalmából értesítjük az i. t. méhészgazdákat, hogy a termelt
bármily nagy mennyiségben legjobban értékesíthetik Rothschild Samu méz nagykereskedőnél Nagykanizsán (Magyar-utca 19. szám.
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. SZEPTEMBER IS-áu.

aiiuiigjii!
20 6% / \\ kültag clktK\'bíU
JPE" californlBi üajnövesztö Imi
egy Jicníiciús bajaöiiszloszer, amilyen Európában eddig nij soha sin volt. Egy cvonug „Ipi"-hl||jfia<b6l minden gyermek nap* ktszllkll mintegy 2 liter Jpi-bljrlzit" a melynek aztazáciOS hltált valóban mindenkit meglep. A ktj mir i xi eltö motis útin ha\'roaszor oljaa airi iiaz a mint előbb volt. A haj soha meg nem Oizil. — A baj aErfiaődaaaért felettiséget vállalunk. Korpa azonnal eltűnik 1 aagy ctoraaj valitfi ..Ipa-baijaál" 2 írt. fél csomagot 1 írtírt itállitnuk minden világréíibe, (ax dsizeg „ ,í» bekdldéie ellenében, esetleg bélyegje- j. gyekben vagy utánvéttel) Mindenkinek saját érdekében 411, hogy i ilyen cvomag vtlidf .lpa-ba|TBÍt" megrendeljen. Egyébiránt uál-lituak ktSZ „lpi-bajTÍZll" is üvegekben nagyság szerint 250 t\'SO és t írtén Orlzzt ölj mindenki erén hirdetést, mert ritkán fog megjelenni. Tessék a ciltnre pontosan Sgjllai mert máskülönben fele löwége: nem vállalhatunk. Elsí amerikai „OJA" vállalat, Bócí, IX. WÁhrfngerstrasso 16 I, emelőt. =
sssRrasiwwy. m


Gyümölcs és szöltö bor készítési gépek.
ilc
folytonosan ható kettős omoltyfi szerkezettel, 6a nyomóerő szabályzóval.
A mntikíképMaéfl22,l» nagyobb mint bármelynissajtésál.
Hydraulikus sajtók.
Szö 11 ű h oliiölcs
és boflyd norzsoték.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
SzSllő él gyümölcs őrlők. Aszaló kéliOlfkek gyémélcs és főzelék aszaliira, gyömőlcs-vAgó és hámozó gépek, leír- szőlló ekék,
ujabb szerkezetű szabad.ónmíktidő .SYPHONIA- gyáméin és szőllóvMsző permetezők.
A i8gjobb veíögépek
Mayferth Pb. és társa legojabb szerkexetQ
■ „«(iRICDLA"
(tolórctókerék-rcndsxer) Yetö*épei.MJodennea>űmag-és különböző magmenyjség sx&mir*,Yáltókcrekdk cél-kai, dombon ftragy aikon, a legkönnyebb járás, legnagyobb tartóséig óa mind a mellett a legolcsóbb ár által tűnnek kí.
A lehető legnagyobb munka, id5- és pénzmegtakarítást teázik lehetóró. KBlMMméfltkot «zéna- és szalmapréaek- kézi használatra, kokorioa norzsolók. Oféploflépek, J*rg*nyok, oabonarosták, trieur8k, ekék hengerek óa boronákban a legújabb rendszor és elismert legjobb alkotás alkalmaztoamellett gyártanak és szállítanak
]S4TFI.RTH PH. ÉS TÁRS&
gazdasági gépgyárak, vasöntödék él vashámormúvek
ai»p. 1872. BÉCS, I!/, Taboratrasse 71-
xJ&AQ
O
Suchard
GRAND PRIX
PARIS 1900.
|ff™
h\'szhlo
kivonatfal
^HszHfsunk,
AraDy éremmel kitüotelvo Párisi Tllágklálillás 1900. .•Arany érem BScs 1902. Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 és 30 fillér.
850 mnnkrfx
ltímj4
nélkülözhetlen háziszer. Kapható mindenütt.
Kiiaoi. tr.\' több raiot 490 .rany, ezost és bronzéremmel, az ésizes nagyobb kiállításokon. Rénletes árjegyzék ingyen. — Képviselők éj viszont clárusitók kerestetnek
ooodoooooqoh
-W—Ke—MWíü—M
le—»M—^ sv ..1,\'
ACETYLEN
klemm és nowák kolozsvárt
oly aeetylon kéisolékct szállítanak. mely minden kívánalomnak megtelel. Kszel minden hiányt megszűntettek:
Bobbanásblztonség,
Automatikus é8 gazdaságos gázfejlesztő, Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, 8olld kivitel és egyszerű kezelés.
Saját- szabadalmak Enrópa és Amerika legnagyobb államaiban. Ajánlják magokat továbbá Aeetylon telepek l&tflsttéaero minden kivitelben és nngyaágbon.
(Prospektusok, ellsmerő-iratok, költségtervezetek ingyen és bérmentve.) Elsőrendű Carbld folytonosan a napi árakért
—---szállíttatik.
Fémnyomdal munkák Mrmllycnt is, vörös, sárgaréz, horgany, alpacea itb. -—--rajzok vagy minták szerint gyorsan és ölesén elkészíttetnek.
Az la8tall»tIokbattJá^M,_tl8ztes8éges_képTl8el6k kerestetnek
Ujabb haladás!
Bejegyzőt) Kérje mindenütt csakis az
ujEisenstSdter-fele
Védjegy
padlofénymázt.
Gyári jegy: „VAS-LOVAG" történj-e-
8eD védve. Gjorsao szárad I Kia-., - .(iésl Moshatói TükSr--"8Sil0vaa. fényűi TartósI Szagtalan I
padlóíéuymáz utftlsg nem ragad igy tobátíompor, sem piszok a padlóba nem hatolhat be EGLASINE használatban a legolcsóbb beeresztő szer. Takarékos használat mellett 1 kg. elegendő 12 Q méter területre.
Kapható mindenBtt.
COOOOOOGOO^:----iOOOOOOOOOOÍ

Vastartalmú táp és erSsltöszer, vértképzS és Idegerüsitü Ízletes és könnyen felszívódik. Kérdezősködjünk az orvosunknál.
Főraktár Zalamegye részére: Práger Béla gyógyszerésznél
Nagykanizsán.
CXXXXXXXXXXXXXíOXXXc
Z.K.\'/,» 902.
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor Tolódlak, ha mlndogylk dobol Koll A. vMJosyót és
alilriaát tűntett fel. A Mail A.-félt Seldlltr-perek tártéi gyégybatása a legmakacsabb jyo««r- is al-testbiatalsaak, gyomorgores és gyonsorhév, régzétt székrekedés, ntájbáatalom, vér találás, aranyér és a legkolénbbzőbb nöl betegségek elleo, e jeles hárdsxernek évtizedek éta mindig nagyobb elteijcdést szerzett. — Ara tyy lepeosé.elt trft-dstl doboznak 2 kor.
Hamisítások törvényileg fenyittetnek.
ÍM
m
MOLL-FÉLE~FRANCiAl
Csak akkor valódi, ,M0I\'P ,A- rW*r6t Áfl
__— ,A. Mell* felirata <Snozatul raa xárra. A Holl-féle
frnoozla borszesz és sé nevezetesen mint fá]dalo«>os[llspltó hed5rzs3lésl szer köszvény, csaz ós a moghftléa egyób kÖTOtkeztaónyeinól lcgiatnerotcaobb nőpaaor. — Egy ónozott eredeti üveg ára I kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, Icgnjabb módszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan a bír okszerű ápolására jyerssskek és felníttek részire.
Ara dsrabonklnt — <0 íll. fit darab — I kor. 80 flll. Minden darab gyermek-szappan Mell A. védjegyével van ellátva.
Fószétk/fildés: Moll A- gyógyszerész, cs. és kir. udvari szálllld által, Bécs: Tocblaubon 9. sz. Vidéki megrendelések naponta postantánvét mollett teljoilttotnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ás védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
DÍXXXX3aOCX3aaOt3ÖOBbCXM00O0t30OQa0CMa:OÖÖ^
cs.cs kir. udvari szállító
^heimhl5
heim féle folyíonégő-szabályozó.-szeltó\'ző kályhák
TÓBBM/NT65. OOO HASZA/AJ.----
Utánzatoktól óva intünk
MEIDINGER-OFEN ^ H.HE1M ^
■ZNALA T&AM
utalással az itt álló védjegyre
JTolyíonégra. ka/pdarllóA
KÖZPONTI FUTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
M/ND£N TÜZEIŐ AHMGflAK FÜSrM£A/T£S TÜZ£l£SS£l. egy kandalló több helyiséget függetlenül befüthet-
NOVENYHAZI FUTESEK.
le</yoó6refere/7Cz/jA. - frospe/asoA ésAö/fségveféseA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
eredetibefíkaphatók bécs,obér-döbling. csak is gyarunkban bé?s, i.k0hlmarkt7.
vagy fiókjainkban. ^ praga, hybernerg.7.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kariinsin.
ftiAGYKANIiZSA, 1902. szeptember hé 20-án.
38-ik srám.
XLI. évfolyam.
Előfizetési ár: Egész i\'ivrí . . 1Q kor. — fill. Fél évre . . . f> kor. — fili. Negyedévre ... 2 kor. 5o fill. R&yex Hzám £0 fiII.
HIRDETÉSEK
^Ijiisibos petitsorb&n l4,m/wo«l*7.or 1-2, 8 minden további sorért 10 fill
N Y/ÍT "íj ÉR 8EN
pcíjj^Bííróuként &0 fillérért vétet-
.
iSjjS—áfít.----

I
1
Kotori takarékpénztár
A lap szellemi részét illeti? minden közlemény a, felelős szerkesztő nevére, &7. anyagi réfizt illető kö*. leményck ]..<dig s kiadó nováre
cimzetipii N agy-Kan Ixsslr a bérmentve intézendfik.
líérmí\'ntotlpn levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok visszanőni küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság, „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,« a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járáskőr," a snagy-kanizsai keresztény jótékony izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézetfe," a „katonai hadastyánegylet,0 a „soproni kereskedelmi iparkamara/ nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
- MíETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Sxy? ho.fhf.iu 1902. szojtíembor II),
Babot, dfetsa, úrbér volt még, miMi; Kítssulfi íiajos l 826-ban m«g-taótfritgyvétH pilyáját.\'A népet, a nem-■.\'•SSÉfefc* uefttesjég képelte, ez volt toíaájfelpgék éivezetében, ez volt a íjís^jis; .ember,! ur a megyén, az Hrs^t^fséayiozisábau, közigazga-íssö)iáji§t.vp»iaszt adózott, fuvaro-• íatt. ittíd^jatít,. robotolt, a birája ÍSiitesi.ilM.^olt, nem választott, nem ízavéaúíf-tiirtoka, tulajdona nem volt, liiv»yiíiok nem lehetett, katonás-Wt^étott, szóval a nemesek kiváltsággal ;*4íőjogokka] birtak, mig a nép szenvedett. s miuden jogból ki volt szorítva. / \\
A megyei zöld asztalnál, az országgyűlési tudósításokban Kossuth fel-ka rolts a szegény nép érdekeit, s az uradalmi ügyész, a jog embere, nagy . lelkével, éles elmével, lángoló szivével átérezte, hogy a jobbágyok/felszabadítása, az országnak első £ legfontosabb érdeke.
Az 1831-ki pnras2t-lázadás megérlelte már benne a gondolatot, hogy a lázongás csirája mélyebben: a nép nyomorában fekszik, s 1837 ben fogságba vetve, börtöne falai között elmélkedései bizonyossá tették a felöl, hogy a hazai intézmények leginkább
azért évűitek el, mert nem felelnek meg a korszellemnek. Ezóta Kossuth a demokratikus eszmék szolgálatábií állott, s a jogegyenlőség, testvériség, szabadság eszméi lettek eszményei, s ezek megvalósítását erős kézzel: szóval, tollal, szilárd akarattal keresztül is vinni törekedett.
Metternich Kelemen nem kérdezte a nemzetet, vagy az országgyűlést, megszavazza-e a kért adót,1 ád-o katonát, felemelheti-e a só árát? Katonát szedeti, újoncokat, s minthogy az országgyűlés nem volt egybe-hiva, a megyék emelték fel szavukat, mire bekövetkezett az adminisztrátori rendszer, királyi biztosokat küldött teljhatalommal katonai erővel a megyékbe, s elhatározta, hogy a rendi a nemesi alkotmányt nem engedi megbolygatni, bármit tegyen Széchényi és Kossuth.
Ekkor kezdődött a korteskedés a régi alkotmány ellen és mellett, melyben a bécsi kormány párthívei küzdöttek azon alkotmány mellett, melyet tönkretenni, megsemmisíteni, kijátszani volt örökös gondjuk és törekvésük.
Ekkor lép fel Kossuth az .országgyűlési tudósításokkal," melyben szép. világos, meggyőző irályával adja elő a haza s népszabadságról, elmondott beszédeket, ékesen tolmácsolva a szabad eszméket. A közvélemény nieg-alakult, Kossuth dicsőséges a demokratikus eszmék, s velők az ellenzék terjedt, s a kormány tehetetlen dühében betiltja a lapot, majd elfogatja Kossuthot, Lovassyt, Wesselényit, s felségárulási pert akaszt nyakukba amiatt, hogy bátrak voltak áz igazságot, a jogot, a jogegyenlőséget, a és testvériséget hirdetni.
1841.. jan. , 2-íu azonban ismét lapszerkesztő lett Kossuth, érezve, hogy csak a hírlap az, ami milliókkal közli, érteti meg gondolatait, s nyeri meg a közönséget a nemes eszméknek, s megindította a „l\'esti Hírlapot"
E lap fontos szerepet játszott a nemzet életében, uj eszméket, uj gondolatokat hozott forgalomba, s mig a régebbieket tisztázta, uj reformokat javasolt s a visszaéléseket ostorozta.
Lázas forrongás vett erőt a nemzeten, a szivek feldobogtak, mert látták, hogy a nemzeti erők kifejtése, a sajté, a nép és földbirtok fölszabadítása a politikai jogoknak a nem nemesekre való kiterjesztése, a törvény előtti egyenlőség, az ősiség, robot eltörlése a közteherviselés behozatala célja Kossuthnak, a lap jár.ak: a .Pesti Hírlapnak."
A kormány megtesz mindentKossuth ellensúlyozására, szolgálataiért esetleg nagy jutalmat is helyez kilátásba, Széchenyi a vasúti társaság illnök-ségét ajálja fel neki, de ő független akar maradni, szegüiiy;,a népért akar élni, mely örök, melynek élni kell.
Kossuth megveti az ajánlatokat Tinyére vonul, s felveti a honi ipar védelmét, rámutat Ausztria gyáriparára, az igaztalan vámra és meg-szervezi a védegyleteket, fejleszti a műipart, hogy felszabadítsa hazáját Ausztria gyámsága alul, fojtó karjai közlll, s Ausztria érzékeny anyagi veszteségeket szenvedett Magyarország kereskedelmi s igazi önállósága folytán.
A sors azonban azt akarta, hogyne mint ember, mint a szabadság eszmék harcosa, vagy mint nemzetgazda vigye el az érdem babérjait,
mint politikust érte az a jutalom, melyben politikus népszénokot a világ még alig részesített.
1847-ben követté választatván, 1848. márc. 3-án emelte politikánkat európai színvonalra, midőn megértve a kornak intő szavát, feliratot indítványoz, hogy küldjön a király felelős tanácsosokat az országgyűlésre (minisztereket) s adjon alkotmányt Ausztriának is.
Az alkotmányt a2 1848-ki törvényekben testesítette megKossuth,midőn mindazokat az eszméket., miket hirdetett, törvényeinkbe lefektette, oly fundamentumot adva az uj alkotmány épületének, melyek, mint Deák is kijelentette, örökre fen fognak maradni.
Az 1848. márc. 3-án tartott beszéd hatása alatt Lajtán tul is megszületett az alkotmány, s az ország nádorának vezetése alatt a király elé járult küldöttség felelős minisztériumot, nemzetőrséget, népképviselet, vallás és sajtószabadságot, évenkinti országgyűlést, közteherviselést hozott Magyarországnak.\'
Ez óriási vívmányok sikerülte Kossuthé, lángtelke, ékesszólása, merész fellépte teremtette meg a modern Magyarországot, s mily nagy volt az ereje s akarata annak kivívásában, oly.nagy volt annak megvédésében. 1848. jul. 11-én rámutat, hogy a haza veszélyben van, a felbujtogatott nemzetiségek rátörtek hazánkra, Erdélyben az oláh, délen a szerb és a horvát, éjszakon a tótok, megrohanják a városokat, falvakat, legyilkolják a. magyarokat! Mily lelkesedés közt szavazta meg a nemzet a 200 ezer katonát s 42 milliót, hogy járja be Kossuth lelkesítve fegyverre az Alföld nagyobb városait, hogy gyűl fegyver
alá a nép, hogy győz, hogy fosztja meg 1849. április 14-én a debreceni országgyűlés a Habsburg Lotaringi házát a tróntól, azt a történelem fentartotta; ármány, viszály s 200 ezer orosz mégis leveri a szabadságharcot, de Kossuth a külföldön is csak hazájára, szabadságára gondol, s igy veszik el mint hazája hű 6a 1 Ba/wss Ltíxzld.
TÁRCZ A.
Egy veszedelmes riport-
- a -Zalai Kűzlöny* t:\\rcAja. — Itta: Ervin Carte.
Azt hiszem, Jenkins is gondol még néha rám; pedig, Istenem, de sok esztendő pergeti le azóta! Valamikor, irodalmi kamaszéveinkben testi-lelki jó-barátok voltunk. I)e szép idők is voltak azok, Isteuora!
Nem hűségesebb, nem elválhatatlanabb kísérője a testnek az árnyék, mint Jenkins és éu voltunk egymásnak Ulóbb már ugy is hiytak bennünket Jenkins és én. EsryniL kódorogniuk redakció után az éjszakában, együtt. koplaltunk és együtt ettünk —- ha volt mit, együtt laktunk, együtt álmodoztunk ás egy Ott és egyszerre ébredtünk fel a szürke valóságra . . .
Akkoriban a New-York Piurnal munkatársai voltunk és a templomi riportot kellett ellátnunk. Ha visszagondolok rá, hogy a legtöbb szentbeszédet, ahelyett, hogy becsületes riporterekhez illően a templomi istentiszteletek alatt a kalapunkba stetiografáltuk volna, ugy szerkesztettük össze sör mellett a korcsmákban lebzselve, mondom, ha ez eszembe jut, már előre érzem a pokol gyehennatüzét, mert egész bizonyosnak látszik -előttem, hogy balálom után a pokolba kerülök. Csak az az egy vigasztal, hogy Jenkins is ott lesz. véle pedig még a pokolban is lehet kedélyes 6rákat tölteni. Hát igy volt ez azokkal a
A városi zálogház.
Kívánatos intézmény alkotását kísérelte meg a városi tanács a f. hő 15-iki hétfői közgyűlésen. A zálogházakról volt szó, hocy azokat városi kezelésbe vonnák. Kfilöuböző nézetek, különféle vélemények kerültek napirendre, melyek közül a legtöbb a zálogházak rendezése mellett nyilatkozott.
Valóban szükség is van-a zálogházak rendezésére. Keli még szigorú ellenőrzésnek és felügyeletnek is kisérni a zálogház működését, mert ez a szegény emberek bankja. A társadalom alsó osztálya, szegény emberek, szorult helyzetbe jutott egyének, mind a zálogházra vannak utalva. Aki takarékpénztárban nem kaj> kölcsönt, váltógiráns nem ajánlkozik, magánfél kamatra nem hajlandó pénzt adui — de a kölcsönre elkerülhetetlen azükség van, — akkor az utolsó eszközhöz folyamodik és zálogba, teszi valamely nélkülözhető holmiját. Nyáron a télikabát, télen a szalmakalap, porcipő, nyári öltöny és porköpöuyeg, zsebóra, ékszer, vagy \' más kevésbé szükséges tárgy a zálogházba vándorol.
Sokszor jut az ember oly helyzetbe, mikor rendkívül fontos reá nézve, ha azonnal pénzhez jut. Némelykor a segítség annyira kell, hogy uzsorapénzhes is fordul a megszorult egjjín. Ilyen esetek az alsóbb néposztályban gyakran fordulnak elő. A családapának • nincs állása, -niücs bitele. a család éhezik, a siró gyermekeknek kenyér kell, mi lesz addig a pár napig, mig a családfő alkalmazás utáu néz. Esetleg a családfő kórházba kerül, nem tagja a betegsegélyző pénz-
lemplomi riportokkal. Egyszer gyalázatosan meg is jártuk véle. Na, hanem, ez nem tartozik most a dologra . . .
— Jenkins ott ült az Íróasztala mellett velem szemben és angolul káromkodott, mert utálta, teljes lelkéből gyűlölte a rendőri riportot, abban a pillanatban pedig éppen ilyen fajtájú irodalmi alkotással vesződött. Én magyarul káromkodtam — tehát meglehetős előnyben voltam Jcnkins-sel szemben. A világ semmiféle nyelvén nem lehet ugyanis olyan jóizüen káromkodni, mint magyarul. Annyi azonban igaz, hogy ezzel a kis elégtétellel — azzal ugyanis, hogy magyarul káromkodhattam némiképpen tartozott is a sors nekem, mert én börze-sürgönyöket desiffriroztam. az pedig jóval utálatosabb foglalkozás, mint a rendőri riport.
Kgyszerre megszólal a villamos tűzjelző készrHék és éles berregése nagy tüzet jelent. A riadó hangja az egész szerkesztőséget lázba hozta. A szerkesztő berohant hozzánk a riporter szobába
— Ki van itt — kiáltotta magából kikelve. — Ah! Jenkins és én. Üljenek kocsiba és lóhalálba menjeuek a veszedelem színhelyére. Vigyenek magukkal egy rajzolót. Ha pénz kell menjenek le a főpénztárhoz. Hanem tényeket akarok urak! Tényeket! Frázisokat az ujjamból kiszopni én is tudok. Tehát rajta! Két hasábot nyitva tartok.
A szerkesztő szinte reszketett az ujság-irói láztól, látszott rajta, hogy legjobban maga szeretne oda menni, hogy a kéthasábos riportremeket megalkothassa. Ez a láz pedig ragadós; egyszerre benuünket
| is valami belső tik h-pett meg. Mint j mikor a vén csataló trombila harsogást j hall/
Kocsiba vágtuk magunkat és indultunk. A kocsist egész uton vág tatásra öszíökél-i lük és az ember, dollárjaink meggyőző ! rábeszélésének engedve, becsületesen ; husángolta tisztes aggkorát ölő állatját.
A dock közelében égett. A raktározatlan j árutömegekben keletkezett a tüz: való-j színűleg valami részeg matróz fapipájából j hullott ki a gyújtó szikra. A veszedelem j rémes gyorsasággal terjedt s az egész dockoi fenyegette.
A kikötő közelébe érve, Jenkins megállíttatta a kocsit és kiugrott. Sejtettem, hogy mit akar. Az ilyen nagy lűz-j veszedelemnél roppant néptömegek szoktak összeverődni. Nem tudom miért szereli j az ember olyan nagyon a tűzet látni. Tény azonban az, hogy egy kicsit mindenki piromanikus.
Jenkins iarra gondolt, hogy a tömegben kocsin ugy sem juthatnánk a tüz közelébe. Kifizettük a kocsist és lefutottunk a parton a kikötőbe. Hajót kerestünk vagy gőz-bárkát. amely jó pénzért a part mentén a tűz közelébe vigyen.
Egyetlen egy gőzcsónak feküdt horgonyon a kikötőben, egy olyan villámgyors járású, könnyű jószág, amely ugy siklik a habok tetojén, mint valami nagy, barna vízimadár.
Alkudozni kezdtünk, a kapitány azotibau sehogy sem akart kötélnek állani. Sötét is volt, a hajót is féltette a veszedelem közelébe vinni, elég az hozzá, hogy
! mindenféle kifogást csinált, csakhogy ; lerázzon a nyakáról bennünket.
Jenkins azonban nem az az ember volt, akivel könnyen végezhet valaki. Ó képes volt egy vén négerrel is te-tu poharat iuni, ha arról volt szó, hogy valamit meg kell csinálni. A kapitány szerette a dollárt, a kérdés tehát nem volt nagyon bonyolult.
A gőzesónak megmozdult és belefúrta hegyes, keskeny omt a hullámokba. A kis hajócska igazán becsületére vált építőjének, szinte cikázva- járta a tengert. Ott álltunk a fedélzeten s a korláton kihajolva j lesifik, hogy mint nőtt, mint terjedt félelmes gyorsasággal a part felől lobogó tüzesóva, amint közeledtünk feléje.
A tüz előtt hatalmas, fekete tömeg vette nl a kilátást, amely élesen kivált a háta megett lobogó vörösségből. Valami nagy hajó lehetett. Első tekintetre ugy látszott, hogy a tüz a közelség dacára iV megkímélte. Amint azonban szemeink hozzá szoktak a tüz kápráztató lobogásához, láttuk, hogy a hajó\' orrát is kékes lángok nyaldossák. v
A partról áthallatszott hozzánk a gőz-szivattyuk nehéz zihálása, az érkező szivaítyukoesik tompa dübörgése és éles kürtjelzése. Az ezernyi embertömeg zaja azonban csak ugy szűrődött át a távolságon, mint a méh döngése és összevegyült a hajónk oldalához verődő hullámok morajlásával.
A tenger felől két tűzoltó-naszád lővelte hatalmas vizsugarait a parton égő gyehennába; és minden vízsugár után sftrü, fekete füsttömeg csapott fel a tüz-
tcngorböl, amely milliárd szikrát és eleven zsarátnokot okádott a part felé.
Lassan, vigyázva közlekedtünk az égő hajó felé. A dockhoz erősített kikötőkötelek el voltak szakadva, vagy elégtek s a hajó fenék horgonyán megfordult. Elejét hatalmas lángok nyaldosták, a partnak, álló fara azonban, ahol a fülkék vannak, még egészen sötét volt.
Mikor egészen a hajó közelébe értünk, a kajütök felől egész világosan kutya vinuyogást és gyermeksirást hallottunk.
Jenkins és én rémülten tekintettünk a kapitányra, akinek arcáról szintén névtelen ijedelem ritt le.
Egyetlen borzasztó gondolat markolt bele a lelkünkbe. Egy pár pillanat alatt a hajón elfog hatalmasodni a tüz! 1
Mind a hárman a kötél hágcsóhoz szaladtunk. amely ott feküdt összegöngyölgétve a parancsnoki híd közelében. \'
Néhány sikertelen kiscrlot után sikerült a kapitánynak a hágcsót ugy dobni az égő hajó fedélzetére hogy egyik fokával szilárdan fennakadt egy kiálló korlátrudon.
A forróság kezdett kiállhatatlanná válni, nem volt idő a habozásra, — cselekedni kellett. Jenkins egy hatalmas szökéssel a. kötél hágcsón termett és felfutott rajta. En követtem őt. A sürü, fojtó füstfellegeken keresztül, lélekzet nélkül lutottunk a kajüt felé, ahonnan a gyermeksirás hallatszott. Szerencsére nem volt kulcscsal bezárva. \'Betaszítottuk az ajtót, s á nyiláson egy hatalmas ujfundlandi kutya ugrott felénk\' örvendő vakkantással. Közvetlen-az ajtó közelében, apró kacsóival görcsösen egy bábut ölelve magához, egy szőke
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. SZEPTEMBER 20-án
tárnak. Egy szegény iparossegédet haldokló édesapjához hívják, hitel hiányában honnét vegyen annyi pénzt, mennyi a vasúti költségre szükséges.
A felsorolt esetek és hozzájuk hasonlók nagyon gyakran fordulnak elö. A mai nehéz megélhetési viszonyok, a fárasztó életküzdelem, a beálló változások mindegyike szükségessé teszi azt a körülményt, hogy zálogház legyen minden nagyobb városbaD.
Minthogy a zálogházhoz olyanok fordulnak segítségért, kiknek veszítenivalójuk ninc3, fölösleges pénzök szintén nincs és minden veszteség közelebb juttathatja őket a koldusbothoz, a zálogházaknak biztos alappal kell rendelkezni, hogy az esetleges rázkódások a szegény embereknek odahelyezett véres verejtékkel szerzett tőkéjét ne veszélyeztethesse. A nyerészkedési vágy, bamis csőd, sikkasztás és egyébb oly okok, melyek nagy pénzintézetei alapjában való meg-rázkódását okozhatják, a zálogházakat végleg töokreteszik, minek következménye lesz a legszegényebb emberek érzékeny megkároöitása.
Azért a zálogházakat szigorúan kelt ellenőrizni, folytonos felügyelet alatt tartani, számadásait, raktárkészletét, pénzét szigorúan megvizsgálni, a kezelésről gyakran fölvilágosítást kérni. Isy lehet csak a zálogház zavartalan működését biztosítani és az esetleges visszaéléseket - megakadályozni.
Ily tartós állandó felügyeletre csak a város képes. S a zálogház csak akkor lehet biztos intézmény, ha városi — esetleg takarékpénztári kezelésbe megy át. De jobb, hs városi kezelés alatt áll, mert a város jobb ellenőrzést gyakorol, mint bármely felügyelő bizottság, mert mig a pénzintézetnél a felügyelő bizottság csak némelykor tarthat vizsgálatot, addig a város hetenkint megvizsgálhatja, sőt naponkint ia ellenőrizheti működését:
A zálogházi üzlet nem valami jövedelmező. Csak kevés hasznot hajt. Magán-felek nem szeretnek zálogüzletet .alapítani a .csekély nyereség miatt Ha az üzlet lanyhán megy, a zálogtárgyakat zálogba adja az illető üzlettulajdonos egy másik zálogosnak, mi semmi esetre Bem helyes. A kiváltó félnek két üzletbe is járni, esetleg várakozni, mig a zálogos a tárgyat visszaváltja, kellemetlen dolog. Az alzálogos üzletet ellenőrizni sokkal nehezebb és itt könnyen módjában áll a zálogosnak visszaélést elkövetni.
Az alzálog üzletet egyszerűen nem kell megengedni. Bőt ki kell kötni, hogy a város rögtön betiltja a zálogházat ha alzálogba adják a tárgyakat. Ily kikötés mellett azonban zálogház nem fog létesülni, ba pedig létesül, pár év alatt
bekövetkezik az idő, hogy az üzletet a tilalom megszegése miatt be kell szüntetni, mert az üzlet folyton hullámzik.
A városnál ily eset nem fordulhat elő. Ha az üzlet nem megy, lassankint kiadja a tárgyakat a kiváltóknak. A fölösleges bejött összeget a zálogüzlet beszolgáltatja a városi pénztárba. Élni a jövedelemből nem kell senkinek. A kockázat a városnál sokkal kisebb, mint más magánosnál. Azonkívül lehet az üzletet biztosság okáért betörés, sikkasztás, tűzvész ellen biztosítani, mit magános nem képes megtenni. ,, .
A kezelés egyszerű. Kell egy folyó számmal ellátott zálogcédula-füzet, hova a tárgy értéke, leirása, a kiadott ősszeg s a kamat lesz mindkét oldalon beírva. A füzet folyó számmal van ellátva s a megmaradt ellenőrző jegyet a kölcsönt fölvevő fél aláírja. Mindkét cédulán a tárgy raktári száma is föl van jegyezve. Egy gyűjtő könyv, hova a tárgy neve és értéke, a kiadott pénz és kamat, a zálog-cédula száma, a tárgy raktári száma lesz bevezetve, egy rovattal a viaszafizetés Bzámára. A harmadik könyvben csupán két rovat van, kifizetett kölcsönösszeg, melléje a gvüjtőkönyvi szám, betétel mellé a gyüjtőkönyvi szám, ez a pénztárkönyv vagy napló.
E módszer egyBzerü és világos. Az ellenőrzés könnyű, mert egyik könyv ellenőrzi a másikat. Végül lehet egy zárlati könyvet is vezetni, melybe a naplói zárlatot naponkint beírják. ,
Igaz. hogy a zálogház üzlet Sfontos üzlet, közszükségletet képez, tehát nem sérti a vároB tekintélyét ha kezébo veszi annak kezelését. A város e tettével a közönség iránti humáous érzékét előnyös színben mutatja be. Ha külföldön községi takarékpénztár, Magyarországon Győrben és Kassán városi zálogház létezik, akkor nálunk is lehet. Nem akarjuk, hogy megismétlődjön a legutóbbi szenzációs éset. A zálogház létesítésével a város a szegényügyet és a humanizmust pártolja, nem pedig nyereségre akar dolgozni. Ha a zálogház évenkint csak pár száz forint tiszta jövedelmet hoz is, nem vészit vele a város, mert az erkölcsi haszon legalább is tízszer nagyobb lesz a tiszta nyereségnél.
hírek
— Nyilatkozat, Révész Lajos a ;Z«la* 75. számában egy sértésektől és személyeskedésektől hemzsegő nyilatkozatot tett közzé ellenem. Én Révész Lajost arra a térre, melyen ő mozogni szokott, nem követhetem, nem fogom megkísérelni, hogy őt meggyalázó kifejezésekkel a közvéleményben lealacsonyítsam. A közönség
hajú, gyönyörű gyermek kuporgott a földön, & a leányka kipirult, rózsás ar-cocskáin nagy könycseppek peregtek végig.
Jenkins magához Ölelte a gyermeket és futott vele, vissza a kötél hágcsóhoz. Én a kutyát vettem pártfogásomba, nem akartam, hogy, elpusztuljon. Mondhatom, bogy jókora1 munka volt azzal a nehéz ; döggel a hágcsón lekúszni.
A leánykát kapitányunk felesége vette gondjai 3lá akt véletlenül szintén velőnk tartott a kiráuduláson, mi pedig arra kértük a kapitányt, bogy térjen vissza velünk a kikötőbe. Kezdett bennünk ugyanis a riporter lelkiismeret dolgozni a tények miatt, még nem voltak tényeink pedig a szerkesztőnek tények kellettek.
Ideje volt !;
Alig kanyarodtunk el az égő hajótól 50 , yardnyira, a kajütök felól hatalmas" lángoszlop csapott fel a fekete, csillagtalan égre . . .
Nos, aztán megkezdődött a tulajdon-képeni, fáradságos riportermunka: A kárt megállapitani, kitudni a károsultak nevét, meg a biztosító társaságok címeit, amelyek-nél az elpusztult dolgok biztosítva voltak, j Kipuhatolni a tüz keletkezésének okát és
Aztán hajrá, be a szerkesztőségbe!
Jenkins magának tartotta fenn a „tényeket" én pedig klasszikus stilvirá-gokat gyártottam a dolog elébe fejnek, amelyben montési kalandunknak igen nagy és igen rokonszenves szerepet juttattam.
Kutya-nyelv kutya-nyelv után röpült fel a pneumatikus vezetéken a szedőtermekbe és nem telt bele egy óra sem, az öreg már ott állt előttünk a kefelevonattal kezében.
— Jó estét uraim 1 — szólt hunyorgatva bozontos, szürke szemöldökei alatt, fíz jó munka volt!
Valósággal igy mondta. Nem akartunk hinni a saját feleinknek. Igazi, valóságos dicséret az öreg szájából! Na a föld bizonyosan visszafelé fordult forgásában, mert ez már nem megy a régi rend szerint!
-/ És mégis ugy volt!
Mikor az öreg visszakullogott barlangjába, Jenkins és én haditanácsot ültünk. Alapos mérlegelés alá vettünk mindent. Az egyik serpenyőbe tettük a dicséretet, a másikba pedig a rovásunkat,. amelyen sürü vonalakban volt felróva némely sötét alacsonyságok emléke. A mérleg azonban hitünk szerint csakis a másik
iupunatoim a tuz tceietkezeseneK oKat es ; ,rr\\..< • ? * * , ., r
az egész olla-potridát egy generálszószszaU \\ 0,ddra billenthetett es pedig olykeppon,
a szárnyra kelt pletykákkal felereszteni. \' hogy a billenés valamelyes fizetósjav^ban
Na, dehát szerencsénk volt - a mi i ^beri érzékekkelis felfogható módon
hagyományos, gondviselésszerű riporter- 1 nyi nunh
M.ftV.nuCrtTlt tYIrtof ImTTánlr
szerencsénk most is hozzánk szegődött és egy koesiderékra való „tényt" böngésztünk össze. Az öreg meg lesz velünk elégedve-.
Igy hittük mi: Es billent!
Jenkins és ón.
jobb illemtanár Révész Lajosnál és kellő értékére tudja leszállítani az ő hírlapi közleményeit De azzal tartozom állásomnak. hogy ellene a bíróságnál keressek jogorvoslást Dr. VlWnyi Henrik.
— Kossuth ünnepélyek. Kossuth emlékét hervadás nem bántja. Szent ereklyeképen áll a magyar nemzet emlékcsarnokában képe. Ő róla beszél rezgő hurok énekében a magyar népdal. Nagykanizsa város közönsége is méltó módon megemlékezett születésének századik évfordulóján. Szeptember bó 19-én az összes egyházakban valláskülönbség nélkül ünnepélyeB istentisztelet volt Délelőtt 11 és fél órakor a városház nagytermében díszközgyűlés volt Ezen Vécsey Zsigmoutl polgármester tartotta a megnyitó beszédet, Lengyel Lajos főjegyző pedig magasröptű ünnepi beszédet mondott. Kossuth Lajos lángoló hazaszeretete olyan láng, mely mindenkor világítani fog, valahányszor besötétedik a haza ege. A város közönsége zajosan megéljenezte a minden írében hazafias szabadelvű beszédet és elhatározta, hogy Kossuth Lajos arcképét az ülésterem számára megfesteti.
Délelőtt 9—12-ig az üzletek zárva voltak, 18-án este a Magyar Asztaltársaság kezdeményezéséből a helybeli egyletek nagy fáklyásmenetet rendeztek. A legtöbb ház ablaka fényesen ki volt világítva. Igen szép volt a kivilágítás a városházán, hol két elektromos reflektor nappali világosságot szórt, Franz Lajos a villamos oszloptarlókat nemzeti szinü izzólámpákkal látta el. Gyönyörűen volt kivilágítva a Deák Fereoc-tér előtti emelvény is.
8\'[j órakor vonultak fel a nagykanizsai összes egyletek. A fáklya és lampion százait vitték á\\ tagok. A Deák-téren Remete Géza és Hajdú Gyula mondottak beszédet, Tuboly Viktor pedig elszavalta alkalmi ódáját.
A magán és nyilvános épületek mind ki voltak világítva. Melyik volt szebb, melyik díszesebb, ki tudná elsorolni, elég bogy sok ház volt, melyet fel kellene említeni. Az iskolákban az önképző körök megünnepelték a nap emlékét A felső keresk. iskola is méltó kegyelettel ünnepelte a oapot.
A nagykanizsai rém. kath. főgimnázium tanári kara és ifjúsága Kossuth szüle-téséuek századik évfordulóján 1902. Bzeptember hó 19-én délután 4 órakor a főgimnázium rajztermében kegyeletes emlék-ünnepélyt rendezett a kővetkező műsorral: 1. Kölcsey: Hymnus. Előadta a főgimn. énekkar. 2. Kossuth születésé™. Alkalmi óda. Előadta Rozgonyi Vendel VIIL o. t. 3. Emlékbeszéd. Tartotta Szabó Lajos VUI. o. t a Gyakorló-iBkola elnöke. 4. Hódolá* Pósa Lajostól. Szavalta Kaffka József VU. o. t 5. Kuruc dslok. Előadta a főgimn. énekkar. 6. Rákosi Viktor fohásza. Előadta Spitzer Lajos VI. o. t. 7. Vörösmarty Szózata. Énekelte a főgimn. énekkar vezetésével az egész ifjúság.
F. bó 21-én délután fél három órakor az Irodalmi éa Művészeti Kör az összes helybeli egyletek bevonásával a Deák Ferenc-téren nagy népünnepélyt rendez.
— Városi közgyűlés. A városi képviselőtestület f. hó lö-én délután közgyűlést tartott, melyen a napirend előtt elnöklő polgármester bejelentette, hogy a szombatkai dűlőben épített L oszt laktanya átvétele f. hó 20-án veszi kezdetét. Az átvételhez Eperjessy Sándor küldetett ki.
Tuboly Viktor a napirend előtt kérdést intézett az ovodák ügyében a polgármesterhez, kinek megnyugtató kijelentését a v. képviselők tudomásul vetlek.
Ezek után a napirendre tértek át és határozta tott:
1. A pécs-varaz8di állami uj úttest két oldalán 3—8 méter gyalogjáró készíttessék, az úttest 60 centiméterrel emeltessék és a híd 1 méterrel leszállit-tassék. A miniszter pedig küldöttségileg kéresBék fel, hogy a felmerült költségeket a kincstár viselje.
2. A főgimiJáziumi tornatanári álláara Gruber ifjyula 1 szavazattöbbséggel meg-választetbtt
3. Kemény Jenőné községi pótadó leirása iránti kérvényének hely adatott
4. Nóvák Lujza elmaradt 5-öd éves korpótléka megállapittatott
5. Özv. Pongrácz Adolfné részére 600 korona évi kegydij adományoztatott
6. Több alapítványról Bzóló tanácsi javaslat tudomásul vétetett
7. Zálogüzlet nyitására a vállalkozók hlrdetményileg fognak felhivatni éa egy hatósági zálogüzlet érdemében intézkedések teendők.
8. Tagositási perben hozott HL fokú határozat tudomását vétetett.
9. A ny.\' rendőrség baleset elleni biztosítása iránti javaslatot a napirendről levették.
10. Bugyácz Ignác VL—VII. ker. kántor azoa kérelme, hogy a nyugdíj intézethe felvétessék, elutasittatott
— Ártatlanul meghurcolva. Kínos meglepetést keltett városunkban a vasárnap reggel elterjedt hír, hogy Mágics Ferencet az Első Magyar Alt Biztosító Társaság Nagykanizsai Főügynökségének általánosan ismert tisztviselőjét a csendőrség keresi. A terhére rótt bűncselekményről a legkülönfélébb variaciók keringtek. Mágics napok óta hivatalos uton lévén, a vidéki ügynökségeket vizsgálta felül és Perlakon érte a hir, hogy péntekről-szombatra menő éjjel Bánok-Szent Györgyön Maschanzker vendéglős káiára ugy ott meghált vendég betöréses lopást követett el, amennyiben annak elzárt fiókjából 150 koronát elemeit és azzal tovább állt A tettes Mágics Ferenc neve alatt szerepelt és ez adott okot arra, hogy MágicB Ferencet a csendőrségnek elő kellett állítani. Ez vasárnap este megtörténvén, a helyszinéu csakhamar kiderült hogy Mágics Ferencet ártatlanul érte a meghurcoltatás, de kiderült az is, hogy Cifrái Kálmán nevü egyén, nagykanizsai lakós követte el a bűncselekményt. Cifrái Kálmánt a csendőrség letartóztatta.
— Ellenőrzési szemle. Nagykanizsa város területén tartózkodó magy. kir. honvédségben tartalékos és szabadságolt katonák ellenőrzési szemléjét f. évi okt. hó 1-én és 2-án az „Arany Szarvas" szállodában tartják meg. Az utószemlét pedig f. évi november hó 19-én a bonvéd-kiegészitő irodában.
— Eljegyzés. Hirsehler Sándor, a nagykanizsai Bankegyaaület főtisztviselője eljegyezte Spitzer Flóra kisasszonyt, a Bankegyesület segédtisztviielőjét Nagykanizsán.
— Névváltoztatás. Rothauser Imre
Foulard-selyem 60 ^
.-tó 1
—• Nagy füzek. Folyó hó 16-án délután 4 órakor Kovács Pál récsei lakó? tulajdonát képező lakóháza ismeretlen okból kigyulladt A közvetlen siomszéd-ságban levő pásztorház, két más lakóház és több gazdasági épület lángot fogott Emberéletben kár nem esett. A tüzet a helybeli, sárszegi és récsei tűzoltóságnak sikerült lokalizálni.
Folyó hó 8-án Szent-Mária községben Horváth Flórián 4 éves Mihály fia az udvaron levő Bzalmakazalt játék közben felgyújtotta. A gyorsan érkezett segítség a tüz tovaterjedését megakadályozta. Biztosítva nem volt
F. hó 12-én délután 4 órakor a kisfakosi bérlő tulajdonát képező egy kazal rozs-szalma kigyulladt és mig az oltáshoz foghattak volna, a nagy szélviharban pár pillanat alatt a szerükertbeu volt öBBzes 12 kazal takarmány lángot fogott és a gyorsan ott megjelent uagykanizsai„!>ago]ai és szentpéteruri tűzoltóságnak legnagyobb erőfeszítéssel sem volt már módjában a tüzet lokalizálni. A kár 3000 korona, melyből biztosítás utján egy rész megtérül. — F. hő 11-én pedig Dávid János bagolai lakóanak lakóháza, az összes vagyona dett a lángok martaléka.
— Felhívás. A folyó évi 3727. sz. rendeletben érintett ebzárlat folyó évi szeptember ő-én megszűnt, felhívom azonban az ebtartó gazdákat, hogy az-ebtartási szab. rendelet 6- §-a értelmében mészáros, dogg, buldog és hasonló nagyobb fajta valamint a harapós természetű kutyák ezentúl is csak szájkosárral járhatnak szabadon és a gyepmeBter utasítva van a felsorolt fajú szájkosár nélkül talált kutyákat feltétlenül elfogni; ezenkívül a tulajdonos pénzbírsággal lesz sújtandó. A 40 napi zárlat alatt történt kiirtások folytán a létszám megváltozván, uj összeírás rendeltetett el, mely f. hó 16 áo befejeztetik; e naptői fogva tehát az ebadó a városi számvevőségnél akadálytalanul befizethető; felhívom az ebtulaj-donosokat, hogy az ebadót legkésőbb folyó szeptember hó 30 ig befizessék, mert a határidőn tul az adózatlan kutyák kiirtatnak az illető gazdák pedig a vonatkozó szab. rendelet 18. és 19. §. szerint lesznek büntetendők. Nagykanizsán, 1902. évi szeptember hó 10-én.
Deák Péter s. k, rendőrfőkapitány. ______
— Értesítés. A kapitányi hivatal a következő értesítés közlésére kért fel bennünket: Vasárnap délután tartandó népünnepélyre meghivott v. képviselők, hivatalok, testületek és egyesületek fel-kérelnek, hogy a részükre fenntartott ülőhelyekre szóló jegyeket vasárnap délelőtt a kapitányságtól vitessék el, mert azok ülőhelyei, kik a jegyeket délig el nem vitetik, nem fognak részükre fenntartatni. Kedvezőtlen idő esetén az üone-pély a Polgári Egylet nagytermében tartatik, itt azonban helyszűke miatt ezek a jegyek két harmada érvényes — jelesen azok, melyek a Polgári Egylet ülőhelyeire nézve külön is/ ki vannak töltve.
— Hirdetmények. A székesfehérvári m. kir. V. honvéd kerületi \'-parancsnokság f. évi október hó 1., 6., 10. & 14. napján ajánlati tárgyalást tartat a Sopronban, illetve Pécsett, Székesfehérváron, Nagykanizsán és Pápán állomásozó m. kir. honvédcsapatok élelem - szükségletének (kenyér, zab) szállítása céljából. Az ajánlatok legkésőbb a tárgyalá3 napján d. e. 10 óráig nyújtandók be. A részletes adatokat tartalmazó hirdetmény kamaránknál megtekinthető.
A pozsonyi cs. és kir, 5. hadtest had-biztossága kétszersültgyártás céljára szükséges 1030 métermázsa 3-sb számú buza-8Ütöliszt Bzállitására hirdet pályázatot. Az ajánlatok legkésőbb f. évi szeptember hő 25-ikén d. e. 10 óráig küldendők be a nevezett hadbiztoseághoz. Részletre szóló ajánlatok is elfogadtatnak. A részletes adatokat tartalmazó hirdetmény kamaránknál megtekinthető. Sopron, 1902. évi szeptember hó 2-án.
A m. kir. III. sz. csendőr- kerületi parancsnokság a m. kir. csendőrség számára az 1903. évi január 1-től 1905. évi december hó végéig szükséges föl-szerelési cikkek (um. vászouzsebkendők, pamut-ingek és gatyáit stijgyártó cikkek, bőrkesztyűk, paszomány-áruk, gyapjúszövet, kőtszővő áruk,; lábbeliekhez való bőranyagok stb.) szállítására pályázatot hirdet. Az ajánlatot? legkésőbb f. évi
6 frt 65 kr.-ig valamint folytonosa a legnjabb fekete, fehár éB/ázine^nenneberg-selyemben 35 kr.-tól méterenkint. U írt, 65 kr.-ig sima, aávozott, kockásött, mintázott, damasztok Blb. Menyasszony-selyem 65 kr.-tó! 14 frt. 65 kr.|S.-loul«rd mínttzott 66 kr..tól 3 frt. 65 kr. Selyem-damasztok 65 . 14 , 65 . Bili-selyem 60 „ 14 „ 65 ,
S -bfculr. rubinként S frt. 65 kr. tó . 75 » |8e]yem-gwnadinok 80 . 7 , 66 . méterenként porló és költségmentesen hiühozssállitví, — Mintái azonnal küldetnek, keltés lOTélportó Svájcba.
HENNEBERG G., selyem^m, Zürichben C. kir. ^...uutó.
\\
nevét belügyminiszteri engedélylyel „Kő-vesdi\'re változtatta.
— Kitüntetett klállltő. A pozsonyi kiállításon tiszteletdíjat kaptak Elek Lipót, Ernő és Géza az ujnépi gazdaságukból kiállított simenthali és második dijat borzveres szarvasmarha kollekciójukért.
— A Ker. Jót. Nőegylet köréből. Tek. özv. Wusztl Lajosné urnő őnagysága bold. emlékű férje, Wusztl Lajos ur elhunyta alkalmából 20 (busz) koronát adományozott a Ker. Jót. Nőegylet pénztára részére kegyelete kifejezéseül. A nemes lelkű adományért ez uton is hálás köszönetet mond a Ker. Jót. Nőegylet elnöksége.
— Lopás a postán. Zalaegerszegen kedden éjjel Móritz József 44 éves csácsi születésű posta-altiszt a reá bizott 2000 koronával terhelt ajánlott levéllel éa 210 kor. elszámolatlan pénzzel megszökött. Körözik.
— Yasutl szerencsétlenség, F. hó 13-án Luskár József helybeli vasúti alkalmazott saját vigyázatlansága folytán egy tolató vonat elé került A vonat nevezettet szerencsére ugy lökte meg, hogy az a sínpárról kiesett és lábán nyert könnyebb sérüléseken kívül nagyobb baj nem érte a vigyázatlau embert.
— Felvétel a vincellér Iskolába. A tapolcai m. kir. vincellér iskolába 1903. január 1-étől kezdődő egy évi tanfolyamra növendékeket vesznek fel. Az ez iránti kérvények legkésőbb november l-ig az intézet igazgatóságához nyújtandók be.
— Lópatkolási tanfolyam, A m. kir. főldmivelésügyi miniszter Nagykanizsán folyó évi október hó 11-től 1903. évi február hó végéig terjedő időben lópatkolási tanfolyamot rendeztet, melynek felügyeletével Trombitás Ignác szombathelyi m. kir. állategészségügyi felügyelőt bizta meg.
— SerSfcstész. Bagola-sánc községben a 8ertéavész fellépett -— Bajosa községbe
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
október hó l-ig nyújtandók be. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel éne-Bitjük. hogy a részletes hirdetmény és a szállítási föltételek példányai kamaránknál (Lakner-utca 3. sz. L em.) kaphatók. Sopron, 1902. évi augusztus hó 28-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara, — Oly szépek mintha njjak lennének, lesznek ftz összes rémtárgyak arany, ezüst, nickel, alfenid, sárga és Yórós réz atb.-ből, ha azokat az ismert ,Glóbus tisztító kivonatu-tal tisztítják. Krou jól bevált és általánosan kedvelt készít-• edény körftlbelQl 10 ér előtt lett Fritz Schnltz jun. Leipczig cég tulajdonosaitól feltalálva én kereskedelembe hozva. Evvel gyorsan és fáradtság nélkül porapás és vakító tényt, hossran-tartósat órüok el. E mellett nem karcol, nem keny, nem marja a fémeket és axabad. S tör-vénysxékijcg megesketott chemikas véleménye Sieriot minden méregtől meot és felalmulhatat-lao kitfinS tulajdonságaikban. Ezen kitűnő tulajdonságok első sorban a íőalkatrénzben fekszenek 3 kovákról ában, -mely a cég saját bányáiban lesz nyervo és a «zintéo saját nagy gfíziszapoló telepeiben szakszerű megtaunkáiás-nak alávetve. Nem csoda, ba „Glóbus tisztító kivonat" folyton fokozódó t Iterjodósnek örvend. — Circa 2(i0;000 doboz lesz most naponta a gyárból minden világrészbe axétküldve. Nemcsak a háztartások, hanem a császári tengerészeti, katonai kantinok, vasúti g >\'űdnokságok, u\'cai vasutak, nagy ipari telepek síb. állandó használói a pompás hatásában egyedül álló Glóbus tisztilO kivonatnak, mely már az előbbi \'kitüntetéseken ktval az 1900. pami világkiálli-tá<on az arany és a mult évi bécsi kiállításon szintén ajj aranyéremmel lett kitüntetve. Econ tökéletes tisztító szer jelentőségéről olvasóinknak fogalma lehet, ha felemiitjük, hogy a cégnek 5.1 millió márka alaptőkéje van és telepein ca 500 muokftst, 50 kereskedelmi s műszaki hivatalnokot foglalkoztat; még egy ilyen fémtisztító gyár seliolsem létezik. Saját pléh csomagoló, C3rtonage és rekesz gyár egészítik ki a Fritz Scbul* jtio. r. t. Lipcse és Eger versenyképességét, mely a fémtissstitó. szer gyártás terén ultörCi és az egész világra hangadó íett. De qjiutáa minden jó és valódi utánzókra talál, ugy a vevésuél legyünk elővigyázók, miután ifibbé vagy kérésbe rossz utánzatok, még az utánzott .tisztító kivonat" elnevezéssel lesz :yánJrö. Glohus tisztító kivonat jobban készül, mint mindet) más íisztitó szer. Kérjüok minden droguísta és fűszer üzletben csak Glóbus tis*» tító kivonatot dobozokban á 10, 16 és SO fillér. Megismerhető Glóbus vörös ferde mezőben védjegyről.
és kereskedők között szert tett. A lap előfizetési ára egész évre 10 korona a kiadóhivatal Budapesten Aradi-utca 15 sz. alatt van.
— Kossuth őlefce a serdülő IQnsAg számára, Dr. Szalay Mihály, a kinek a főváros közgyűlésén tett indítványára teszi le szept. 19-ikén országos részvétel mellett Kossuth mauzoleumuak alapkövét, „Kossuth" címmel életrajzot irt a serdülő ifjúság számára. Ez az életrajz tömören, mintegy dióhéjban ösmerteti meg Kossuth Lajost és életpályáját Magyarország serdülő ifjúságával. A gyönyörűen kiállított, pompás képekkel (arkitott füzet a Dob-rowsky és Franké kiadásában jelent meg. S valóban bámulatra méltó, hogy ilyen olvasmányt, ilyen költséges ós luxuri-ozu8 kiadatással, ilyen olcsón lehet adni. A szép füzet ára ugyanis nem több, mint 20 fillér. A szerző is, a kiadó is az ügyet akarta szolgálni, a mikor ilyen olcsóvá tették a Kossuth életrajzát.
anyakönyvi hírek.
Születések:
— 1902. szept. 12—19-ig ~
Lajli István cipész: Margit. Kovács István földműves: István. Havas Hugó dr. ügyvéd: Lili. Szilágyi István asztalos: Erzsébet. Hári István napszámos: Éva. Dávidorics Ferenc földműves: Rozália. Dávídovics László földműves: György. Horváth László napszámos: József- r Szele Karoly kőműves: István. f Ötvös József földműves: halva szűleíett
gyermek. Térdi György molDár: Amália. Molnár Anna cseléd: Anna. Dómján Teréz cseléd: József.
Halálozások:
— 1902. szept. 12——
Szilágyi Erzsébet rk. 9 hónapos: bélhumt. Vörös Károly rk. 1 hónapos: bélhuruL Plánder Mária rk. 9 hónapos: bélhurut. Hári Éva rk. 10 órás: gyengeség. Özv. Fiiszár Jánosné Schware Franciska
rk. szakácsnő: méhrák. Vizer Erzsébet rk. 4 hónapos: bélhurut Tilinger Jakab rk. napszámos: tüdőburut. Kis Ignácué Henc Ju\'íáoDa rk. 65 éves:
végkímerülés. Bakon Jáuos rk. napszámos 5G éves:
két hegyű billentyű elégtelenség. Szövedics Katalin rk. 7 hónapos: bélhurnt. Takács György ifj. rk. napszámos: veselob. Takács Ilona. rk. 15 napos: gyengeség. Horváth Antal rk. 2 hónapos : bélhurut.
Házasságot kötöttek:
— 1902. aiept. 12—19-ig. —
KDronya István kántortaniló — Vegeié
Karolinával. Lódner Lajos kőműves — Dékán Annával. Tóth József napszámos — Bakon Erzsébettel.
Szerkesttöfula : Dr. Villányi Henrik, felelős mserkesztfl. Kiadó: Ifi. Waidil-s József.
VEGYES:
— Biztos gyógyliatáít. Mindazok, kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágyhiány, v«gy egyéb bajokbau szenvednek, a valódi -Moll fele soldlltz porok" használata által biztos gyógyulást érnek cl. %y "doboz ára 2 kor. Szétküldés naponta utánréttel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udv. szállítótól, Béc3, I. Tachlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottól! Moll A. készítmény kérendő a/, ő gyári jelvényével és aláírásával.
Nyílt tér
Az o rovat alatt közlőitekért nom .állni feilelnsBÉgct & szcrkMztSgíf;
Vese, hueyhólyas, hngydara és a koszvénybnntalmat ellen, továbbá a légző és emésztési szervek liurntoe bantuiméinál, orvosi tekintélyek által a Lith Ion-forrás
SALVATOR
slkorral rendelve loax. H u « y h a j 1ó hatású !
Kellemes ízi! -w | KSoujen emésilklö
Kapható ásványvizkercskedésekben és
gyógyszertárakban. A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen
írodalom
— A „Honi Ipar" legújabb Bzáma teész sorozatát tartalmazza az érdekesebbnél érdekesebb cikkeknek és közleményeknek. Sugár Ottó felelős szer-«8iztö cikke az „Udvarképes kereskedelmi & iparkamarákról," Tsufc Sándor cikke J magyar díszműáruiparról, Dán Leo Mresk. tanácsos cikke .Sóhajok hidjp,-™dos Jenő cikke a világítási iparról, "rtos Lajos cikke az .Ékszeriparról\' "az a számtalan eleven fair és közlési mely e Bzámban van, igazolásául »ISáloak azon közkedveltségnek, melyre a díszesen kiállítóit lap az iparosok
HIRDETÉSEK,
5389. szám/tk. 1902.
Árverési hirtietinéiiy.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi halóság közhírré teszi, hogy a Délzalai takarékpénztár végrehajtatónak, — Fodor Ferenc nagykanizsai lakós végrehajtást szenvedett ellen 700 kor. tőke éa jár., ugy Bsyer űyula nagykanizsai lakós csatlakozott végrehajtntónak 1250 kor. tőke és jár. iránti végrehajiási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a sárszegi 22. sz. tjkvben felvett A f 45. hrsz. ház, udvar, kert és rét 528 kor., — ugyanott felvett A t 62. hrsz. kert alatti erdő 222 kor, — ugyanott felvett A f 70. hrsz. alsó mezői szántó 726 kor., végül ugyanott felvett A f 126. hrsz. annabegyi szőlő 466 kor. becsértékben Gáspár Pál és neje Farkas Julianna utóajánlata folyián
1902. ovi október hó 24. napján délelőtt 10 órakor
Sárszeg községházánál bivalalból megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a 45, hrsz. ingatlanra 728 kor. 20 fill, a 62. hrsz. ingatlanra 486 kor. 20 fi.ll, a 70. hrsz. ingatlanra 903 kor. 10 fill. és a 126. hrsz. ingatlanra 243 kor. 10 fill beígért utóajánlati ősszeg.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I0»|o át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.\'
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi aug. hó 28. napján.
3921. szám/tk. 1902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint telekkönyvi halóság közhírré teszi, hogy a kir. államkincstár végrebajtetónak, Berkes Istvánné szül. Németh Erzsébet volt esztergáli lakós végrehajtást szenvedett ellen 65 kor. 20 fill. tőke, ennek
1901. évi julius hó 4. napjától járó 5°(0\' kamatai, 6 kor. 50 fill. lejárt kamat, 1 kor. 30 fill. behajtási illeték, 9 kor. 40 fill. végrehajtás kérelmi, 14 kor. 30 fill. árverés kérelmi éB még felmerülendő költségek iránti végrehajiási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a palkonyai 86. sz. tjkvben fölvett A f 146. hrsz. aleó-pogányvári szőlő 442 kor. és az ugyanott fölvett A f 150. hraz. alsó-pogányvári szőlő 882 kor. becsértékben
1902. évi október hö 15. napján
délelőtt 10 órakor
I\'jlkonya községházánál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közben-jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|0-át készpénzben vagy óvsdékképes papírban a kiküldött kezéhez leteuní.
Nagykanizsán, a kir. tVHzék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi junius hó 18. nap án.
gyógyítása biztosítva.
Azonnali eredmény minden kor és nemnél legújabb szabadalmazott eljárás
következtében. Bizonyítványok és prospektusok Ingyen.
B. Marburg, Bécs, V., Ramperstorffergasse 19.
Azagtatau
PADLÓ-VIASZ GLÓRIA
legkitűnőbb mázold-szer puha padló számára
! ARANY-FÉNYMÁZ
lü ..kl . . ~rr~.....í Wpkeretek stb. bearanyozáaára.
legjobb es legegyszerűbb beeresztő- 1 kis palack ára 20 kr
szer kemény padló számára. |
fehér „glasur--fénymáz.
Logjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujjonnani befestésére. 1 doboz árts 45 kr. —-Mindenkor kaphatók: HEU és K LE I SS cégnél K A G V & A M I2S Á M.
MÉHÉSZGAZDÁK FIGYELMÉBE.
Az őszi raézszedés beköszöntött évadja alkalmából értesítjük az i. t. méhészgazdákat, hogy a termelt
séf ii
bármily nagy mennyiségben legjobban értékesíthetik Rothschild Samu méz nagykereskedőnél Nagykanizsán (Magyar-utca 19. szám.
í Hlndsn
1 Parquet Linóleum és
-o —--———-
| puhafafénymáz koronája
„ Takarókos ós egyszerű a hasz-nálatban miután folyékony és mosható
1 szép fényű és tartós!
a.
m Uj bemázolás évente
j> I. legfeljebb 2-szer, Igy olcsó-
v Ságban mindent felülmúl.
? J. Iioronz és Taa, Egor, Csehoruzág;.
"« Kapható Nagykanizsán: Armuth •g N. ÓS Ncu és Klelnné!.
ló és olcsó órák. 3
évi jóttálláMsl privát vevőknek •
KONRÁD JÁNOS \'
óragyára arany, ezflst és ékszer árak szállító-háza BRÜX (Csehország) Jó nickel-rcm-óra írt 8.75. Valódi ezüst-rem.-óra frt. Ő.SO. Valódi ezüst lánc frt. 1. 20. » Nickel ébresztő óra frt. 1.95. Cégem a cs. és k. birodalmi címerrel van kitüntetve, Bzámtalan arany, ezüst kiállítási érem valamint ezernyi elisme-rő-levél van birtokomba. N*gy képeB árjegyzéket ingyen és bérm.
SOKKAL JOBB tisztító kenőce Glóbus fémtisztitó kivonat
Legújabb kitüntetés ^ FRITZ SCHULZ jun. AKT. GES,
ABÁNYÉREM ^^Leipz\'8 ünd E9e cé0tö1\'
Párisi világkiállítás 1900
Csoport kiáll. kém. iparnak.
\'Mindenütt kapható! íf*
XKKXXXKKXXKXKKKX XXXXXXXXXXXXX
ITESITÉS,
Zongora és ének órákat
ad mérsékelt árak mellett házban
és házon kivül Soldner Hirschél Juliska oki, zenetanárnő.
Jelentkezhetni naponta III. Bajzautca 10.
A kenyér és zabszükséglct biztositfaára /1903 évi január hó 1-tól 1903. december hó 31.\' időtartamra a cs és kir. hadsereg Nagykanizsán, \'Kőszegen és Kismartonban állomásozó csapatai és intézetei részére f; é. 14-én délelőtt 10 órakor a soproni csász. és" kir. katonai élelmezési raktárnál (uj épület Flandorfer-ut 26. sz.) írásbeli ajánlattárgyalás tartatik és erre vonatkozólag a Budapesten megjelenő Budapesti Közlöny, Pesti Napló, Budapesti Napló, Magyar Géninsz. Egyetértés, Köztelek, Képes Néplap, Ország-Világ, Vasárnapi Újság, Pester Lloyd és Budapester Tagblatt lapokban egész terjedelemben megjelent hirdetésekre utaltaök.
Közelebbi feltételek az Élelmezési raktárnál Sopronban, bopron és Kőszeg szab. kir., Nagykanizsa városok tanácsánál és Sopron Szombathely, Magyaróvár, Zalaegerszeg megyei hatóságánál kitett feltételi füzetekből tudhatók meg.
XLI. ÉVFOLYAM.
KÖZLÖNY
1902. SZEPTEMBER 20-án.
Vastartalmú táp és erösitöszer, vértkópzö ízletes és könnyen felszívódik. Kérdezősködjünk az orvosunknál.
Főraktár Zalamegye részére: Práger Béla gyógyszerésznél
Nagykanizsán.
egy szenzációs l)2jnOT83Z(i}3Z8r. amilyen Európában eddig még sobíi sem rolt. Egy csomag ..Ipe^-fcagymából minden gyermek naga kitzithít mintegy 2 liter „Ips-hajrlztt" a melynek szenzációs hatása valóban .mindenkit meglep. A f-aj már 1 az első mosás utón háromszor olyan sara lesz a dggl mint elí>bl> volt. A haj Sűha meg nem ÖSZÖI.
_ A haj jörüsödísosrl felelősseget vállalunk. _
Korpa azonnal eltűnik 1 oagjr csomag ralótfi Jpe-baQjroát" 2 írt. fél csomagot- 1 frtért
suállitnuk minden világrészbe, (az összeg X beküldése ellcncbenj, esetleg bélyegje- X gyekben vagy utánvéttel) Mindenkinek saját erdekében áll, högv 1 ilyen csomag valódi ,lpa-bagjmát" megrendeljen. Egyébiránt szál-Utunk km „Ipe-hajrizst" is üvegekben nagyság szerint 2\'SO-I\'SO és 1 frtén Őrizze raeg mindenki ezen hirdetést, mert ritkán fog megjelenni. Tessék a czimre pontosan ügyelni mert máskülönben fele lüsséget nem vállalhatunk. EUo amerikai „OJA" vállalat, Bécs, IX. Wáhringerstrasso 16 I. emelet.
AfeKaláió D? MEDINGER TANÁR ÁLTAL kizár.jogosiíoft gyára.
CS.És K1R. UDVARI SZÁLLÍTÓ
€heimiip
Heím féle folyfonégo-szabályozó,-szelló\'ző kályhák
TOBB M/JVT 65. OOO HASZATAIA TBAjV.
Utánzatoktól MEIDINGER-OFEN utalással az ifi óva intünk ^ H.ti E IM ^ álló védjegyre
Folytoné f/ő. A\'a// í/cí/Ióá
KOZP0MTI FŰTÉSEK
. MINDEM RENBSZERBEN,
M/NDEN TÜZELŐ ANMGJVAK FÜSTMEA/rES TÜZELÉSSEL. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFÚTHET.
Sze//azfefési bere/ídezése/C;
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
leg/oóórefere/rezté/r. - Prospefi/soA és Aö/fséff vetések ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETÜDVAR
Eredetiben kaphatók bécs,obér-döbung.
PRAGA, KYBERNERG. 7.
CSAKIS GYÁRUNKBAN VAGY FIÓKJAINKBAN.
lehetővé teszi, bogy a szobák a mfccol&s alatt is hosználtattassanak, mivel a kellemetlen szag és a lassú, ragadós száradás, mely az olajfestéknek és ax olajlakknak Bajátja, elkerflltetik. EmelloU a használata olyan egyszerű, hogy kiki maga végezheti a mázolást- A palló nedves tárgygyal feltörülhető, anélkül, hogy clresxtoaé fényét. Meg kell különböztetni:
szlttczett szobapalló-fénymázt, sárgásbarnát és mahagonlbarnát, muly akár csak ax olajfeaték födi be a pallöt 8 egyúttal lényt is id. Ezért egyaránt alkalmazható régi vagy uj pallóra. Teljesen beföd minden foltot, korábbi mázolást stb., van azután tiszta fény mái (sxinezetlen) uj pallökra és parketre, mely csupán fényt ad Különösen parketre s olaj festékkel már bemázolt egészen uj pallökra való.
Csak fényt ad, ennélfogva nem födi el a lamustra\'.
Postacsomag körülbelül 85 négyszög mtr. (ket középnagyságú szobára való) 5 írt 90 kr., vagy 9\'|, márka , . ,
A kS?vetlen megrendelések minden városban, ahol raktárak vannak, ide küldendők. Miatamazolások és prospektusok ingyen és bérmentre küldetnek. A bevásárlásnál tessék jól vigyán-i * cégre s a gytri jegyre, mivel ezt a több mint 1850 éve létező gyártmányt sokfelé utánozzák és hamisítják,? sokkal ross*abb, s gyakran a célnak meg nem telelő minőségben hoxzák forgalomba.
Kapható Nagjtaizsán 5181) & KLEIN cégnél. PáRQUET-FÉNYMAZ Cristopl Ferenctől.
KRONFELD NŐVÉREK folytatják a tanitást az idegen nyelvekben.
Ügyes utazók
kerestetnek egy nagyoo keresett cikk elárusitására. Nagy kereset. Ajánlatok F. D H 745. alatt Rudolf Mo»se Frankfurt a/Main intézendök.
Fcrfiak ingyen kapnak.
olyan uj. találmányú orvoságot, mely az elvesztett erőt. újra meghozta, Próbacsomagot s egy $zá* oldalas könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok a kik érte irnak, Ez a legbá-mulatraméltóhb csodaorvosság, mely megmentett ezreket, a kii: fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, sxililislien, valamint elveszített férfierö-l>en szenvednek, E/ okból elhatározta a* intézet, liDgy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt, mindenkinek ingyen küld. Ezzel a hátfior-vossúggal a l>aj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból lármázó némi bajokban, szellemi clgyóngülésben,vagy króniku.s bajokban .szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer kőzvctetlenül azokra a szervekre hat, a hol,a megerősödés szükséges csodálatos eredménynycl gyógyítja az évek óla tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát State Mcdical Institutnak az alant jelzett cini re, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A prúbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyóg.yithatók ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt neo» tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, uurc titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel egyiltt. írjon még ma. A csomag oly szépen bo van csomagolva, hogy a tartalmát Rcnkísem fogja megtudni. A levelet így kell címezni: State Mcdical Institute, 17 Elektron Building, Fort Wayrto, Ind. Amerika
A levelek mindig bérmentesitendök.
GYÜMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSCOHSERVÁKAT,
aszait főzeléket ajánl a legjobb minőségben az.
„ELSŐ KECSKEMÉTI CONSERVGYÁR"
KECSKEMÉTEK;.: mtr ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.
DnoooniiQDtMOOoaoooooDtMoiDonaooooapooooooc^o□
Z.K. \'/„ 902..
MOLL SEIDLITZ POR
Csak aKfcor valódiot. ha mindegyik: dobos Moll A. véSJORyat fa
alMráaát tttritoti fol. A Moll A.rélB Seldlltz-porok tartós gyóeybatiss n legmakacsabb gyomor- 6s al-testbáittalmak, gyomorgörcs it gyomorhér, rögzött íZékralcsdBí, inijhintaíom. vór toluiás. aranyér é8 a legknlfinbörőbb n5l betegségek clteo, c jeles biziíjteroek ívtijieíJ.k i\'ita miedig nagyabb ftlterjedést eaeneett. — Ara egy lepeosételt eredeti doboznak 2 kor
Hamisitások törvényileg fenyíttetnek.
mOLLTFFLTFRANCIA]
; BORSZESZESSD
r-aali alílrnr valádl mindegyik ttveg MOI.L A. tQot«ti tel
QgaK aKKOr vaioni, ^ Mg||. felirata ónozattal van íirva. A MoII-rél« fraoozla borazeaz i» nerozetesen mint fijilalomojíllapltí bed5rzi6n«l azer köaxríny, «az ós a megbtllós egyéb köyetkeümónyeinét IftgismoreteBebb népszer. - Egy íaozotl eredeti üvej ara I kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
I.sífinumabb, legiijabb midszer szerint készítek gyermek ét hölgy sza^ao a bír okszerű ápolisira jyeraekek é» felníttek részere.
Art darabonklnt — 40 flll. Öt darab - I kor. 80 flll. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van a]látya._
Föszétk&ldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitá által,
Bécs: Tachlauben 9- bz. %
Vidéki megrendelések napouu postautánvét mellett teljesiUetaek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Ós F|a.
ooaacraua5aiuöT55^
Gyümölcs és szöllö bor készítési gépek.
yiilcs ésjÉli sajtol
folytonosan ható kettős eraeltyfi szerkezettel, és nyomóerő szabályzóval.
A monkakópesség22,|9 nagyobb mint bármely más sajténál-
Hidraulikus sajtók.
Szöllö és lümlu nül
is bogyrf morzBolók.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szöllő és gyomíles Srl5k. Aszaló készülékek gjSmtIlcs ís --
fózelék aszali.ra, gyömölcs-véíi és Mmozé gépek, leg- ez5H5 ekék.
ujabb szerkezete szabad, önmtikfidő .SYPHONIA" gyümölra és szollovesssS permetezek.
A legjobb vetögépek
Mayíarth Ph. és t&rua legajabb szerkezetű
„a G R II C O 5- A"
(tolóvetSkerók-rendszer) vctSpépei. Mindeűnemű mag-és különböző magrüenyiség Sí\'.áruArí, vált6kerokek nélkül. dombon avagy sikon, a legkönnyebb jftrás, legnagyobb tartósság éB miud a mellett a legolcsóbb ir által tünuek ki.
a lehető legnagyobb munka, idó- és pénzmegtakarítást teszik lehetővé. ___
Különlegességeket széna- és ezalmapréssk- kézi ^baeznilatr.
oséplffgépek. járgányok, gabonarosták, trieurtk, ekék hengjrek it borortkbas a lotr-ujabb rendszer és olismert legjobb alkotás alkalmasása mellett gyártanak és szállítanak
I
/IIIF1RTH Pl, ÉS TÁRS-^
gazdasági gépgyárak, vasöntödék Cs vashámormOvek
Ai»p. 1872. BÉCS, IIA Taborstrasse 71. 850 mn^jj-
1 Kitüntetve tübb mint 490 arany, ezüst és bronzéremmel, az összes nagyobb kiállításokon. Részletes árjegyzék ingyen. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek.
Nyora.ití-itt tfi Wajtíit-S J.ízwf kSnyvayomdijában Nisy-Kanixsin.
MAGYKflHIZSR, Í9Q2, tteptembe, M 2?.én
39-ik szám.
BÍSfizetési &r: Egész évre . . jo kor. — 611 Fél ívre , . . 6 kor. - flll. f.egjedévre . . u tor 50 m]>
K^yea szám 20 flll.
HIRDETÉSEK
thisibokpetitsorbau 14,na ásodsxor 13,8 tniqdea tovíibbi sorért 10 fiit
KyilTTTR B E H
petit soronként 20 fillérért Tértnek fel.
XLI. éwfoíyam.
A top szellemi részét illető minden kilzlomíny a felelés szerkesztő nevére, a* anys^i részt illots közlemények p.-dig n kiadó nevére címzetten Sag,-Kanizsára bérmentve ínlézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlsszaneni kUldeTnot
A "W-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a „nagykanizsai\' kisdednevelő egyesület,- a „nagykanizsai Unitéi járáskör," a „nagykanizsai keresztény iétékonv nőegylet, • „,-kanizsai iz, jótékony „óegy.et, „szegények\' tápintézete,- a „katonai hadaatyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara, niykani.ai ^
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELELI VEGYES TÁR/TAL M ü HETÍ L A P
Legyünk résen!
Nagykanizsa, 1902, sxeptembor 28.
A „Honi Ipar" révén az egész országot bejárta immár az iparpártolás torzműve. Tudvalevőleg arról van sző, hogy a budapesti Bettelheim Miksa és Társa rövid és díszműáru nagykereskedő cég felhatalmazást nyert arra, hogy a MÁV. összes erre alkalmas állomásain bódékat állíttathasson fel, amelyben kizárólag magyar iparcikkeket szabad eladnia.
Már ez a tény magában véve is olyan, amely méltóképen lázithatja fel a hasonló árukkal kereskedőket. De ehhez járni még az is, hogy a cég a helyiségért bért nem fizet, fel van mentve az adó alél s csnpán engedély-illeték fejében fizet l-l bódé után 10—10 koronát Szó van továbbá árról is, hogy a cég az ilyen elárusitási helyekre szállítandó áruk után szállítási dijat nem fizet.
Olyan sérelem ez a szóban forgó kereskedelem ellen, aminővel eddig nem találkoztunk. Országszerte hangzik a panasz a rossz üzletmenet, a nagy konkurrencia miatt s aki a kereskedelmi lapok tudósításait figyelemmel kiséri, ssjnossn tapasztalhatja, hogy a tények igazolják a panaszt nagy számú fizetésképtelenségekkel. S mindezt csak ott nem ak^ják látni, ahol kellene. A nagy ko\'pkur-renciát megtoldják egy még nagyobbal, mely nagy tőkével s a többi kereskedőkkel szemben költség nélkül dolgozik. A „Honi Ipar" kimutatta azt is, hogy a többi hasonnemü nagykereskedők, még vidékiek is, legalább olyannyira istápolták a magyar ipart, mint a szóban forgó szabadalommal
felruházott cég s igy e tekintetben sem lehetett ok ezen vitézkedésre.
Bizonyos, hogy a honi ipar előmozdítására nagyon rossz eszközt választottak. Most, amidőn a sajtó és az ujabb gyárak lángoló akciója folytán mind nagyobb és nagyobb térben sikerült zsenge iparunknak hazánkban is piacot teremteni, enuek folytatását sem észszerű, sem célirányos a kereskedők elidegenítésével eszközölni. Mert misem természetesebb, hogy az árban a külföldivel nem mindig egyenrangú hazai portékát csak a kereskedők közös egyetértése mellett lehet csak árusítani a menten háttérbe szorul az, amidőn a kereskedelem ilyen óriási előnyökkel dicsekedő versenytársat kap.
Az ország összes kamarái (az egy szogedit kivéve), kereskedelmi testületei és maguk a kereskedők nagy számmal érthető felháborodással tiltakoznak tehát a verseny eme módja ellen, amely nemcsak a kereskedelmet — még pedig első sorban a vidéki kereskedelmet — hanem ennek révén zsenge iparunkat is a tőnk szélére juttatja. Nagykanizsa kereskedői, kiknek véleményét ez ügyben még nem hallottuk, különösen fogékonyak lehetnek ezen sérelem iránt, mert a füszerkereskedök kétségkívül visszaemlékeznek azon kárra, amelyet évekkel ezelőtt a lazsnaki olcsó bolt okozott. Tudjuk jól, hogy a nagy távolság dacára naponta tetemes mennyiségű élelmiszert hoztak be onnan a kanizsaiak, mert néhány krajcárt megtakaríthattak. Most tessék elképzelni, hogy a vasút közel van a városhoz, oda amúgy is kisétál a közönség, ezen bolt bérlője adót sem fizet, olcsóbban vásárol, — tehát
olcsóbban is ad el; s elegendő tőkével bir, amelylyePi versenyt hossza időre könnyen felveheti. Ha a lazsnaki bolt kárt okozott a fűszereseknek, százszorta jobban megérzik ezt a nagykanizsai rövidáru detailkeres-kedők, akik bizonyára nem kérték ezt az extrakonkurrencíát.
Azért idején mondom még Kanizsa kereskedőinek: résen legyenek s védjék magukat ezen igazságtalan támadással szembeni 2í„dli
t\'ihHos.
Gyiimolcstermefésiink.
A gyümölcsérés közepében vagyunk. Sajnos, a termés aránylagos silánysága ezídei gyüroölcskereskedelmünket is meglehetősen le fogja nyomni. Hacsak a szőlő nem lendít valamit a dolgon; mert most már kétségtelen, hogy ez utóbbi kivételével gyümölcstermésünk nagyon gyönge.
Ha mezőgazdasági termeiéjünk valamely ágában az időjárás döntő hatása, ugy a gyümölcstermelésnél ez kétszeresen áll. A gyümölcs sokkal érzékenyebb, mint más mezőgazdasági termény, s igy minden abnormitás, bármily kis mértékben jelentkezik is az, hatásában a termést gyengíti, a minőséget vagy mennyiséget rontja.
Az is áll azonban, hogy a mezőgazdasági termelés egy ágában sem maradtunk ,ugy el, mint a gyümölcstermelésben. A rendszeres kezelésnek még most is sok vidéken nyoma sincs, míg alig egy-két éve, az ország túlnyomó részében e tekintetben semmit sem tettek.
Tény, hogy sokfelé a gyümölcstermelés kiterjedésben óriásit nyert, de kétségtelen, hogy ott, hol a kisgazdák kezeiben van a gyümölcstermelés, ott a hemyózás 8 gyümölcsszedésen kívül a gyümölcsfákkal mit sem törődnek. Vagy ha a szőlőt veszszük; azon már vitatkozni sem lehet, hogy a permetezés és kénporozás a szőlöbetegségek nélkülözhetetlen profilakiikus szere. Éppen nem kell keresni azonban azért azt a kisgazdát, ki permetezni vonakodik, ki
TÁHCZ A.
h tenger kincsei.
— A >Zalai Kütlúny- tircAja. —
Társaságban, szóbeszéd közben földi hatalomról, gazdagságról szólván, sokszor fölmerül az 3 kérdés, hogy ugyan ki is volt a világ leggazdagabb uralkodója. Aztán ide-oda találgatunk.
Hát azt, hogy ki volt kincsekben a leggazdagabb uralkodója a földnek, nein igen lehet eldönteni; de hogy ki lehetne az, azt könnyű kitalálni: Aki a tenger mélyét hódítja meg, azlo6z a leggazdagabb földi hatalmas, mertatengersötétmélységi\'i mérhetetlen kincseket rejtenek magtikban. Ha semmi más drágasága nem volna is, csak az, amit a vizekben bolyongó ember vagyonából évszázadok óta elnyelt, már akkor is mérhetetlen nagy az a kincs, ami a tengerfenék iszapjában el van temetve.
. Hogy miért nem történtek eddig nagyobb-szabáeu kísérletek a tengerfenék kincseinek felszínre hozatalára, az szinte érthetetlen, lia meggondoljuk, hogy mennyi drágaságot ad vissza a tenger néha önmagától is.
Oornwallis sziklapartjainál tett ugyan egy társaság kísérletet, de eredménytelenül. A nép száján ugyanis az a hagyomány öl, hogy 1784-ben egy aranynyal terhelt spanyol bajó ment tönkre a partok előtt s a rengeteg kincs ott van eltemetve á partok és a sziklacsompók kőzött.
A kincs felhozatalára egy társaság — nunt említettük — tett is kísérletet, de
Sikeresebb volt az 1883-ban Tafelbaíban történt kísérlet. Az öbölben 1648-iían egy Ázsiából jövő hollandi hajó sílljedt el, mely muzeumi ritkaságokat és / müipari remekoket hozott magával. A kincs Kikeresése sikerült s a felszínre hozott ezüst- és porcellán-régíségek teljesen épek és sértetlenek voltak.
II. Jakab angol király uralkodása alatt 1687-bon. a dólamerikai partok közelében szintén felszínre hozták 44 esztendő multán egy angol hajó 3 milliót érő aranyrakományát.
1885-beh Point-Guado mellett elsüiyedt a Don Alfonzo nevll spanyol postahajó, amelynek rakományában egy milliót érő aranynemü is tönkre ment. A biztosítótársaság, amelyiknél a hajó biztosítva volt, expedíciót szervezett az elsüiyedt kincsek nwgmentésére. A vállalkozást részben siker koronázta, mert a rakomány jelentékeny részét meg lehetett menteni.
Hát igy egyes esetekben történtek kísérletek a tengerfenék kincseinek fel-szinrehozatalára és sok esetben eredménynyel is jártak ezek a kísérletek, de a nagy nemzetkőzi hajós utak kikotrását még nem próbálta meg senki.
Pedig érdemes volna. A tenger maga bizonyítja, ha néhanapján önként vissza ad egyetmást eltemetett kincseiből.
Igy fogtak ki 180G-ban Veymouth közelében egész véletlenül 62 hajóládát 350,000 dollár tartalommal.
A legtöbb hajó azonban 1700 és 1890 között pusztult el a tengeren, amelyeknek drága rakománya sohasem került felszínre. A legborzalmasabb volt azonban 1798-ban
abban nem hisz, mort hisz van számtalan\' ilyen. Pedig ezen fordul meg az egész szőlőtermés. A kénporozásról nem is szólunk.
Általában véve áll az, bogy a gyümölcstermelést kisgazdáink nett) űzik okszerűen. Szinte közhelylyé vált már az, hogy hazánk a gyümölcstermelés teréo mily óriásit tud produkálni. Ezt tehát hangoztatni fölösleges.. Általában vallják, hogy ezen a réven az országnak egy nagy vagyon biztosíttatik, mégis oagyou alapos és nagyon sok a panasz, mi e téren fölmerülhet.
A gyümölcstermelőnek számtalon ellensége van. A gyakrabban föllépő betegségek ellen többnyire meg vau a biztos, csalhatatlan óvszer. S még sem használják. Ismétlem, kisgazdáinkról van sző, a kiknek kezén pedig óriási mennyiségű gyümölcsterület áll.
Nem védekeznek a betegségek s ellenségek ellen, s nem termelnek jó minőséget. A gyümölcstermelő Magyarországba hozzák az olasz körtét s barackot Btb., a minek sikerül piacot is biztosítani, a honi, sok esetben síláuyabb minőség mellett. Hogy a szállításhoz, pakoláshoz sem értünk s igy a megfelelő,kivitelünk nincs, az viszont más lapra tartozik. Szőlő-exportunk például jórészt azért gyönge, mert nem érkezik meg árunk ép állapotban; az olasz szőlő sértetlen az exportban, a mienk törődött áru.
.Gyümölcstermelésünk minőségi s meny-nyiségi föllendülése pedig épp az exportra való tekintetből volua nagyon fontos. Nagy jövedelmünk vau belőle most is, de az aránytalanul lokozható volna, ha a kívánalmaknak megfelelnénk. De nemcsak az alma, körte, szőlő, barack a szilvára áll ez, amelyek kivitelére eddig is a legnagyobb gondot fordítottuk, hanem más gyümölcsféléinkre is, melynek exportja eddig meglehetősen elhanyagolt volt. Isy diót nem termelhetünk annyit, mintamennyire vevő találkozik. 1901-ben ötször annyit vittünk ki, mint 1900-ban, de kivihetnénk akár 10—20-szor annyit is, csak volna. Dinyoyét 1899-ben 11,000 q-t vittünk ki, 1901-ben 28 ezret. Óriási az az összeg, melyot gyümölcsből kiárul-hatnáok; csak a megfelelő kezelés hiányzik
8 a megfelelő terméü mennyiségileg és minőségileg. Ez különben még nem elég • a kiválogatás, csomagolás s szállítás az\' «mt a gyümölcsöt értékessé teszi. Ezt nem lehet eléggé figyelmébe ajánlani a kereskedőnek s gazdának.
A kisgazda a gyümölcstermelésben oly kereseti forrást talál, mely a mezőgazdaság bármely ágával felveheti a versenyt. Befektetés alig kell hozzá, csak szorgalom s szakértelem. A szakértelmet megszerezheti most már ki-ki könnyen, hisz a kormány külön tanfolyamokon, de meg tanítókkal,, lelkészekkel s könyvekkel igyekszik terjeszteni az okszerű kezelés ismereteit. Csak megtörjék népünkben az az mdolentia, mely az ujabb ismeretekkel szemben megnyilvánul,
A gyümölcstermelé\'s jövedelmezősége föltételezi a termelés okszerűségét de meg az árusilás megfelelő voltát is. \'
Mit koffer Súndor.
a „De Hroock* novü angol fregát puszlti-lása, amelynek fedélzetén kétszáznál több megvasalt fogoly sínylődött, s ezok a szerencsétlenek szintén tehetetlen áldozataivá lettek a rettenetes viharnak.
Az eddig megtörtént buvárkisérietek között azonban a leghíresebb mégis csak az a bravúros kísérlet volt, amelyik az Abnkir mellett légberöpitett francia hadibajónak, a L\'Orientnek, roncsait hozta felszínre. Kzt a csatahajót, amely hét ipillió forintot szállított aranyban Bona-parténok a francia hadsereg hátralékos zsoldjára, tudvalevőleg Nelson robbantotta fel s a francia hadipénztáron kívül még rablott kincseket is vitt magával rakományában. A buvármunkálatokat Pousonby kapiláuy végezte, aki a hajó fóárbócából Nelsonnak koporsót csináltatott, amelyet a hősnek egy levél kíséretében küldött el, azt írván benne, hogy ha fényes katonai pályájának vége elkövetkezik — amit a sors még sokáig meg ne eugedjon — utolsó pihenője az ö nagy dicsőségének ebben a tropheumában legyen. Nelson a koporsót egész életében nagy gonddal őrizte, s mikor hét évvel később^ 1805. október 21-én a trafalgári csatában elesott, abban a fakoporsóban helyezték örök nyugalomra a londoni Szt.-Pál-templom csarnokában.
A L\'Orient felszínre hozott kincsei között a legértékesebb két darab 80 négyzet call terjedelmű faládikó volt, amelyek színültig telve voltak csiszolatlan, nyers gyémánttal.
A víz alatti munkát nagyon megnehezítették a cápák, amelyek folytonosan
Köztisztaság.
Köztisztasági állapotunk a következő: Az. Erzsébet-téren hetekig hevernek saláta narancs, citromhéj, zöldség, vér, lőtrágya[ gyümölcsmag, apró csont, vöröshagyma stb. hulladékokból álló keverékek. Paripa pirnla és tebén spenót dombok hosszú láncolata a főúton végigmegy mindazon az elszállási fokozatokon, melyeken a különböző kőzetek az ősidőktől a mai napig átestek.
A városház előtti köpködő és bagózó urak keblének tejszínhez, fagylalthoz és fekete-kávéhoz hasonló terméke szilárd állapotba jutva poralakban száll a csatornák rostnyilásából kijövő lanyha szellőnek szárnyain és igyekezik bejutni egy-egy nagy lélegzetet vevő tüdőbe.
A vízhiány egyik főoka a bajoknak. A gyakori öntözés, öntözés utáni söprés elejét venné a ragályoJ betegségek elterjedésének, de a jelen állapotban azok pusztítanak tovább, ugy, hogy megdöb- \' benve olvassuk az anyakönyvi hirek rovatában a „tüdővész" szót.
A zárt csatornákon sokat tisztítana, ha azokon naponkint vizet lehetne végig folyatni. Az összes szerves anyagokat
ott ólálkodtak a búvárok körül, s ha lehetett, egy-egy embert bizony el is kapkodtak a dolgozók közül.
Bátrau elmondhatjuk, hogy a jövő század egyik legérdekesebb megoldandó technikai kérdése a tengerfenék felkutatása lesz, amely ha sikerülni fog, gazdagon megjutalmazza majd azt a munkát, amelyet reá fordítottak.
Lapunk inai számához negyediv meildklet vau csatolva.
Kagyar divatférfialt.
Itta: Itj Sándor jróí.
— A .Zalai Kíjzlüny. tircüja —
Manapság mindenki divatosan öltözködik. Várady bácsi áruháza a legészakibb eszkimót is korrekt klnbgentlemanné varázsolja. Fonomenálís anyagot, fehérneműt cipőt, kalapot vásárolhat, anélkül, hogy ülőhelyéből csak egy lépésre is mozdulnia kellene.
Nem igy volt oz hajdan, amikor az\' öltözködés művészete a legfelsőbb eírek kiváltsága volt. A párisi szabók adták akkor a hangot, s az utolsó divat szerint öltöztetett bábukat 1 küldtek a külföldi nagyvárosokba, melyekről a párisi izlést tanulmányozták a szabók és varrónők. Jellemzi az akkori időket, s azt hogy akkor is törődtek a divattal, hogy a XVIII. század folytonos háborúskodásai közepett, az ellenséges táborok hallgatólagos megegyezéssel szabad járást-kelés\'t engedtek táboraikon át a divalbábukat szállító kereskedőknek.
A divat annak idején sokkal komplikáltabb volt. A XVIII. századbeli divat-tudósítók rendkívül virágos stílusban írtak
így például, egy 1787-iki párisi-divatlapban következőket olvasunk: „D . . kisasszony tegnap elfojtott sóhaj ruhában jelent meg az opera előadásán. Toilette-je csalfa mosollyal, a szűzi ártatlanság betét pedig késő bánattal volt bélelve . stb " később a férfidivat is nagyobb igényekkei lepe t föl es jöttek a koronázatlan felségek, a divatkirályok. Angliában őrök hírnévre tett szert a bean Brumel, IV György királynak kedves pajtása. Neve a nyakkendő történetében halhatatlan. 6 találta ki a mai éeharpe kötés ükanvját l>e olyan féltékenyen őrizte ezt a titkot, hogy senkinek el nem árulta. Végre négy gavallér rálesetett, két markos szolgával lefogatta s egy pincébe záratla. then-szomjan ott tartották, inig végre megtanította a kérdéses nyakkendő köté- \' sónek a titkát.
Franciaországban D\'Orsav gróf állt divattekintély hírében. Temérdek öltöny-darabot és egy frizurái is neveztek el utána.
A XVIII. század végén, majd a XIX elején nálunk is kezdtok u urak párisi módi ruhában járni. A magyar ruhát fölvették ugyan 1790-ben, de csak szalma-láng volt ez, már a béesi kongresszus idején, de jóval előbb is, mindenki párisi és bécsi mustra után öltözködött A Bothkrepf — később Mátrayra változtatta nevet — Honművész cimü újságja foglalkozott először nálunk behatóbban a divattól. Ennek a harmincas években Viseleti Divat címen állandó rovata volt, s itt már férfidivatról is írtak, sít férfidivatkénet is adtak mellékletül.
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. SZEPTEMBER 27-én
el
kihordaná. Mig jelenleg ott a főibomlási vegyfolyamat.
Több mély kútra vau szüksége a városnak. A próba 1893-ban nem sikerfiit, 8 azóta egyetlen kísérlet sem volt De nem kell oly messze meuni, — pedig egy bővizű nagy kut, (lehetőleg ártéri kut) köztisztaságunk szempontjából szükséges — elég, ba a jelen kutakat rendezik.
A Teleky-uti közkutak vizei kezdenek posványosak lenni. A Honvéd-utcai gémes kut tégláinak föle hiányzik. A Petöfi-utí két utoleó kut vize zavaros, mi azt jelenti, hogy sok az iBzap benoük. Kitllnó közkút az Eötvös-téri, ebben a viz írias és tiszta, mellékíze nincs, igazi jó forrásvíz, csupán némelykor romlik ol a szivattyq, de a város azonnal meg Bzokta csináltatni. Ez a kut az édes gyermek.
A kaszárnya kutjai mind kitflnó vizet fognak adni, jelenleg azonban némi kívánni valót hagynak hátra iz tekintetében. Egy kis föld ize van még a viznek, dacára annak, hogy a kutak mélyek. Ez a nehézség minden kútnál előfordul, mikor még uj. Egy kis idő kell mig jó viz lesz benne. Ezt főleg gyakori használattal lőhet elérni, sót az uj kutakat ki is szokták merni. A szivattyús kútnál a kimérést pótolja a gyakori használat. Az uj laktanya kútjait naponkiiit jól ki kel! búzni, hogy miro a hadsereg beköltözködik. a viz jó legyen. így a csatornák íb tisztulnak. A Sugár-uti föcsatorná-ban levő víznyomás erőművi hatást gyakorol a főúti zárt csatorna mélyebben fekvő részeiben levő vizre és ez gyors folyásnak indulva, könnyen kihordja az akadályokat.
A köztisztaság nálunk mostoha elbánásban részesül. A köztisztaság képezi alapját a város közönsége egészségének. : A város közönsége a köztisztaságot csupán kényelem szempontjából itéli meg. Folytonosan panaszkodik, de nem tesz semmit. A képviselőkkel nem igyekezik érintkezésbe lépni és nem informálja őket kellően. j
Közeledik a költségvetés ideje, jó_ lesz már most gondolkozni a dolog fölött. Reméljük, fog akadni a képviselőtestületben oly férfiú, ki javaslatot terjeszt elő, megkísérli az öntözés reformálását és. -egy artézi kut jövöben való létesítésének módozatait. A régi (tűzoltókkal kötött) szerződés nem felel meg a mai viszonyoknak.
Sz ez on képe
Les jourB de fóte sönt passée. Szégyen megvallani, de didergek az őszi hidegben. A felöltő már kevés, a télikabát még sok 8 a legolcsóbb fűtőanyag, a lelkesedés ma már nem aktuális. Ma egy beto még az volt". Ugy tetszett, mintha aranyport fújtak volna a levegőbe és az leüllepedett fűre, fára, virágra, az utcákra, a várOB-házára, Tuboly Viktorra és a vén, szakadt ruhájú negyvennyolcasokra. Pedig ezek a tárgyak és személyek maradiak köznapi valójukban, csupán a mi szemeink elé ereszkedett le az óráról-órára növekedő nemzeti színű hályog. És virágosnak láttuk az életet, dicsőségesnek a multat, reményteljesnek a jövőt.
Valóban szeretetreméltó volt Kanizsa csütörtök este. Láttuk, hogy milyen lenne a város rendes világítás mellett és ha élet lenne a benlakókban. Minden oly komoly, fenséges, mégis megnyerő és barátságos volt Azt hiszem a tűzoltó-banda oly precíze még sosem játszott, az Ívlámpák így még sosem világítottak; Tuboly Viktoroakcez volt
legjobb
ódája, hisz egy-két rim is volt benne; Hajdú Gyula valóban lelkes ember, Böbm Emil a legjobb karmester és Vidos József tenorja ritkítja párját A rendőrség, ah, mily kedves, igazán utolérhetetlen volt nyájaBaágában. Ha a főkapitány valakivel gorombáskodni akart, azt mondta neki: .Nagyságos ur, legyen azives." Mert akikkel emberségesen bánt el, azokat igy szólította: „Méltóztassék exellenciás url" Amit más alkalommal tán igy ejtett volna: .Mara a gyalogúira," az most igy hangzott: ,óh, meonyi elragadó szép hely van még a járdánl" És csodálatos, ezt a gyöngéd célzást is megértette a lelkes közönség, sőt azt tapasztaltam, hogy a főkapitány tapintatos udvariasságának sokkal több eredménye ■ volt, mint más alkalmakkor ennek a kipróbált hires tőmondatnak: „Röndnek muszáj lönnil*
Sok lélekemelő jelenete volt Kanizsán is a Kossuth napnak, de a legszerényebb volt tán a legtnegbatóbb. A Kisfaludy-utcában egy alig négy deciméter magas kis ablakban egy sercegő -konyhsmécses pislogott, mellette egy szentkép, egy törött játékbaba és egy megsárgult nikkel óra. Látszott, hogy a tulajdonosuk minden pompájával ünnepel a nagy napon. A szoba homályos hátterében pedig egy öreg ember üldögélt, kopottan öltözve. Azt mondják, hogy negyvennyolcban katona volt. Könnyen elhiheti, hisz nem julott pénze egy szál fagygyugyertyára.
Pénteken azok ünnepeltek, kik szabadok az idejükkel, vasárnap volt azoknak Unt-epe, kik igazán átértik Kossuth Lajos nagyságát, mert ismerik a szolgaaágot. És ez az ünnep őszinte volt és impozánB.
A kokárda alatt erősen dobogott a sziv, és alig fért meg helyén, mikor a magyar pap őszinte keresetleoséggel, egy művész fenséges egyszerűségével megmagyarázta nekünk a mi örömünket és kifejezte azokat az érzéseket és reményeket. amelyek eddig bennünk alaktalanul szenderegtok. Murányi János magával hozta hozzánk az Alföld megható egyszerűségét és az igaz magyar vér tiszta lelkesülését. Mikor az ő igénytelen alakja jelent meg Kossuth képe alatt és remegő hangon mondta el, mennyire örül ő Kanizsa lelkesedésének, mit várt tőlünk éa mit tapasztalt nálunk, éreztük mindnyájan, -hogy magyar pap az, ki most a pódiumon áll. Magyar pap .... éa érzéseinek /hevében s kifejezéseinek lendületében költő is.
Bölcs beszéd volt az is, melyet Lengyel Lajos városi főjegyző tartott; Szinte megremegtek bele a városházi gyűlés-teremnek tartalmas beszédekhez nem szokott oszlopai. Remete Gézának gyenge a hangja, kevés ia volt, amit mondott, de a rövid beszédnek volt veleje: festessük meg Kossuth képét Ha ott fog függeni az ö képe-a gyűlésteremben, talán megszállja egv kissé a vároaatyákat is a tevékenység azelleme; mert azt, hogy Kossuth képe alatt tétlenül üljenek, talán mégsem bírja el a lelkiismeretük.
Égy hete már, hogy kialudtak a mécsesek és begöngyölgették a zászlókat. Tovább forog a hétköznap kereke szakadatlan, unalmasau. Ha maradt valami bennünk a Murányi János lelkes szavaiból, azt megtakarítjuk későbbre, egy másik piros betüa nemzeti ünnepre. Tartogatjuk magunkban a lelkesedést, mint a vén aasznoy a garast, elismert alkalmakra; kár azt hétköznapon elpazarolni. Ahogy visszarakjuk a trikolort a padlás egy zugába, ugy rejtjük el a jobb érzést is bensőnk legtitkosabb rejtekébe és köznapi ruhát öltve vagyunk ma, akik
voltunk az ünnep előtt Ha Kanizsának egy arca lenne, az bizonyára elpirult volna az alföldi pap dicsérő szavaínak Bulya alatt A gyertyalángok fényesek voltak, nappali világosságot varázsoltak az ünneplő utcákra, de ami a meleget kölcsönözte volta nekik, az hiányzott belőlünk. Az önzés jege ha olvad ia bennünk valamit, csak pár fokkal száll feljebb a hőmérő, de a forráB pontját nem képes elérni. Egyik ünnepi szónok sem hagyta ki beszéde végéről, hogy mi történne akkor, ha ismét elkövetkeznének a negyvennyolcadiki nagy napok. Mindnyájan rózsás színben látják a jövőt, csupán nekünk jut osztályrészül a szerep, hogy a sötét kétségnek kifejezést adjunk: miértünk aligha izonne Kossuth Lajos.
Nagy Samu.
Ilyen 1833-ból, Kostyál kígyó-utcai tallont, vakandok-bórból. vagy sötétzöld szabónak divattudósitása: „A stntzcrék- frakkot, apró aranygombokkal&hozzá szürke
most selyemposztó vagy bársony-nadrágot, aranynyal vagy ezüsttel hímzett mellényt, habzó (moire) selyemmel bélelt felsőruhát, fekete bársony nykkravalót viselnek, molly-nek a\' mellyig lefüggó vegei nagy gyöngyből álló tűvel erősíttetnek a\' mollyre és nyakról lelógó, pici, finom láncot hordanak ; mellyre a mellyzsebbon lévő óra vau akasztva." Ugyancsak Kostyál írja 1834. telén: „A1 viseleti divat ezen a\' télen fekete köpönyeg rövid gallérral, kék plüss bársony előzettel, zöld frakk sárga gombokkal és szürke csíkos téli nadrág."
Érdekei Klasszy Vencelnek egy birtokomban lévó levele, amelyet ugyancsak a harmincas években irt egy akkori gavailór-urnak. Klasszy a március előtti) divat-királyoknak szállított, s igy hangzik; levelének egy paszszusa: ... a\' mi pedig\'" a\' nyári tántzhoz való Anzugot illeti, kommendálok Nagyságodnak, Kegyes Uramnak, sötét zöld Gehrokkot, bársony shawl gallérral, a mely hasonló szinü paszománttal van beszegve. Fehér pan-
; casimir-pantallót; és gomb nélküli lajblit.
Ezt pedig vagy egészen fehér, vagy , virágfüzéres pikéböl. Ez most hoch modi és a Báron Wenckheim Béla urnák hatot küldtem n héten . ..
Hires divatkirályok voltak nálunk Komá-romy György és Csernovies Péter, az utolsó temesi gróf. akinek\' 305 öltözet ruhája éilt a szekrényben. Az esztendő minden napjára\' egy másik. A legnagyobb emberek is törődtek különben a divattal. Igy a világhódító I. Napoleon dühbe jött, ha fehér nadrágja csak egyetlen egy ráncot vetett is, Kossuth Lajos pedig órákig konferált Tóth\' Gáspárral, az 1 £48/49. éra hires magyar szabójával.
Most EdrcardfTí) angöl király Európának elismert lcgiobban öltözködő gentlemanje. Úgyde, azthiszfim, ehhez a kvalifikációhoz valamelyest segíti vagyoni állapota is. A legszebbet, legújabbat veheti, rendelheti, a mikor csak akarja és rendelkezésére áll a világegyetem összes Virady bácsi-ja.
HÍREK.
— Esküvő. Jú\'fssBy István rendőraégi tiaztyiselő f. hó 29-én vezeti oltárhoz Vidafcovics JózBef polai lakós leányát Gizellát
— Névváltoztatás. Fitos Gábor csík-tornyai lakós családi nevének „Hencsei\'-re kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— Kossuth ünnepély, Nagykanizsa város közönségét méltó elismerés illeti meg azért a valóban impozáns részvételért, melylyel e hó 21-én másodízben ünnepelte meg a haza atyjának 100 éves születési évfordulóját, de épp oly mértékű dicséret illeti a város tanácsát, hogy az ünnepélynek vasárnapi rendezésével a város minden lakójának erre alkalmat nyújtott. Maga az ünnepély lefolyása magasztos és lélekemelő volt Délután 3 órakor történt a felvonulás az Erzsébet királyné-lérröl a Deák Fe-renc-térre, b itt folyt le sz latén szabad ege alatt az ünnepély, mely maradandó emléket vésett az ezrekre menő közönség lelkébe. A műsort az Irodalmi ós Művészeti Kör dalárdája nyitotta meg a Hymnusz. eléneklésével, ez után Kaffka főgimnáziumi tanuló szavalta el Pósa Lajosnak .Kossuth születés napján" cimü remek költeményét szónoki hévvel és mély érzéssel. Az ünnepély fénypontját MurányiíJános beszéde képezte; a szónok művészi hévvel ecsetelte Kossuth életrajzát, működésének hálását nemzetére melyet az a múltban és jelenben gyakorol s a messze jövőben gyakorolni fog. S a szónok belemelegedett előadásába, ugy ragadta magával egész hallgatóságát, mely végül frenetikus tapssal jutalmazta öt. Az Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája énekelte ezután .Napnyugatról\' 8 végül „Tavasz eljött" cimü dalt kitűnő precizitással éa Banekovics János szavalta nagy tetszés közöttRSkosi Viktor Fohászát Helyén valónak tartjuk fölemlíteni, hogy a városi tanács az összes ünnepségek alatt hazafiságának fényes tanúságát szolgáltatta.
— Negyven éves jubileum. Szeptember végén negyven éve lesz annak, hogy Goldmann Samu, az izr. hitközség segédtitkára és máeodkántora a helybeli hitközség szolgálatába lépett A szerény ember azt a munkakört, melyet neki kijelöltek, teljesen töltötte be. A felekezeti szegényügyet, kórházat, temetkezési egyletet négy évtizeden át ő látta el. Végezte az oly nehéz reggeli ée esteli istentiszteletet, azonkívül az ifjúsági istentiszteletet is. Levett kalappal szolgálta elöljáróságát, de most emelt fővel pillanthat vissza a (áradthatatl&n ember hosszú pályájára. Emellett szorgalmas mivelője volt a keleti irodalomnak is és számos kötetből álló könyvtára tanúságot tesz tudós hajlamairól. Az izr. hitközség az érdemekben gazdag hivatalnokot üdvözölni készül ezelőtt negyven évvel történt hivatalba lépése napján. A hosszú szolgálat jutalma híveinek osztatlan szeretete lesz.
— Jubileum. Szabó Lajos 44 év óta működik mint tanító. Ez alkalomból tisztelői jnbileumotrendeztek és Záborazky Kálmán tanár emléklapot irt, melyből a következő adatokat vesszük: Szabó Lajos 1833-ban született Kaposváron. Szülői: Szabó Bertalan, Bankovits Erzsébet, egyszerű derék emberek, kik fiukat a tanítói pályára szánták. Az akkori szokás azerint a gyakorlatnak megkellett előzni az elméletet a igy ő is 4 étig gyakornokoskodott b azután 2 évet a győri képezdében töltött s 1868-ban megkapta az oklevelet, igy ezen óv elején már Veszprémben találjuk őt mint segédtanítót, hol a következő év novemberig működött. Ezntán Nemes-Vidra választatott meg, mint kántortanító, hol 3 évig munkált, tanított éa tanult s innét 1862. november 27-én Galambokra választatik meg s ez időtől & mai napig, tehát
hosszú 40 évig terjeszté a világosságot, prédikálni a munkaszeretetet mint a boldogulás egyik főtitkát, gyenge szivekbe beleoltá az isteni félelmet és a hazaszeretetet és tanított njabb kor színvonalán, nem maradt el, sőt az elsők sorában is első vala.
— Törvényhatósági közgyűlés. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága folyó évi október hó 7-én délelőtt 9\'|, órakor a vármegyeház gyüléatermében rendkívüli közgyűlést tart melynek kizárólagos tárgyát képezendik: 1. A nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter urnák folyó é. 9876SJIL szám alatt kelt rendelete a törvényhatóság 190S. évi költségvetésének módosítása és a pénztárak és számvevőségek államosítása folytán a megyei pótadóból és a megyei alapok hozzájárulásából felszabadult összegek bova-forditása tárgyában. 2. Ugyanannak 4310]eln. számú rendelete a föpénztárook-nak helyettesített Vidócy Pál alpénz-tárnok és az alpénztárnokuak helyette-Bitett Záborszky József kiadó által illetéktelenül felvett fizetés különbözeteknek a házipénztár javára leendő megtérítése tárgyában.
— Jóváhagyott alapszabály. Az .Emberbarát" temetkezési szövetkezet alapszabályait — mint értesülünk — a belügyminiszter jóváhagyta.
— ÁHatkláUltás. A Zalavármegyei Gazdaíági Egyesület Nagykanizsa város tanácsával karöltve folyó évi október hó 6-ik napján Nagykanizsán, állami segély-lyel tenyészállat-díjazást rendez, amelyen résztvehet Baját nevelésű szarvasmarhájával minden Nagykanizsa és vidékén, a megye területén lakó tenyésztő, a külföldről esetleg behozott marhának kizárásával. Eiővezetendök egészséges és szép testállásu teoyész- és növendék-állatok az alább megnevezett osztályokból, amelyek közt 725 korona aranyban éa pedig 450 kor. mint a nagym. íöldroiv. minisztérium. 200 kor mint Nagykanizsa város, 50 kor. mint a Nagykanizsai Tak-ptár R. T., 25 kor. mint a Zalamegyei Gazdasági Takptár R. T. által dijakra adományozott ősszeg, azonkívül az Alfa Separátor r. t. által adományozott különböző szarvasmarha ápolási eszközök és tejgazdasági felszerelések, Weiser J. C. gépgyára által adomáoyozott egy drb. eke, Jozifovits és Fasching gépgyára által adomáoyozott egy drb. szecskavágó éB Zalavármegyei Gazdasági Egyesület által adományozott egy drb. eke fog kiosztatni.
Magyar és nyugoti származású vörös-tarka marba, tiszta vér, vagy keresztezésekre dijosztás: A.) Tehenek borjukkal vagy anélkül. 1) Két I. dij á 50 kor. (államdij és Nagykanizsa város dijs.) 2) Két II. dij á 35 kor. (államdij és Nagykanizsa város dija.) 3) Két III. dij á 20 kor. (államdij és Nagykanizsa város dija.) . 4) Két IV. dij á 10 kor. (államdij ós. Nagykanizsa város dija.)
B.) Üszök (1—3 évig.) I) Két I. dij á 30 kor. (államdij és Nagykanizsa város díja.) 2) Két II. dij á 20 kor. (államdij és Nagykanizsa város dija.) 3) Két IH. dij á 10 kor. (államdij ós Nagykanizsa város dija.)
C.) Választolt borjuk. 1) Három I. bikaborju dij á 20 kor. (államdij.) 2) Négy I. üszőborju dij á 25 kor. (ebből kettő a Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. dija, egy a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár dija és egy Nagykanizsa város dija.)
D.) Tenyészbikák. I Államdij: 50 kor. II. Államdij: 30 kor. III. Államdij: 20 kor. IV. Államdij\' 15 kor.
E.) Községi bikák gondozóinak díjazására. -1) Két L dij á 20 kor. (államdij.) 2) Hi\\t II dij á 10 kor. (államdij.)
Felhívatnak tehát a Nagykanizsán és vidékén lakó kisebb és nagyobb tenyésztők, hogy ezen díjazáson Bikerültebb állatjaikkal minél számosabban jelenjenek meg. A díjazás délelőtt 10 órakor veszi kezdetét A tenyészállatdijazás helye Nagykanizsa város hativásártere.
A rendexö-bizottság.
— Laktanya átvétel. Az uj laktanya felülvizsgálatát folyó hó 18-án Nádori Vilmos budapesti kir. főmérnök, a miniszter kiküldöttje megkezdette. A vegyes bizottság, mely áll: Csertán Károly alispán, Yécsey Zsigmond polgármester, EperjesBy Sándor, Morandini Román, Sallér Lajos v. képviselők, Király Sándor v. mérnök, Nagy Dezső v. előadó tanácsos, Rauscher Mikia műépítész, Bora Jenő hadbiztos, Czeh József ezredes, Kannán Hugó, Faragó János századosok, dr. Cirják ezredorvosból, folyó hó 20-án kezdte meg a laktanya átvételét, mely átvétel valószínű l-t napig fog eltartani.
— Tanár változós. Szőllősi Arnold felső keresk. iskolai tanár október hó 1-én Németországba indul tanulmány-
útra. Állásáról lemondott Helyette az izr. hitközség elöljárósága Buxbaum Dezső tanárjelöltet választotta meg.
— Sikkasztás Zalaegerszegen. —-Lapunk legutóbbi számában már hirt adtunk a zalaegerszegi postán elkövetett sikkasztásról. A sikkasztás története a következő: 16-áo Szombathelyről Löwene-teiu zalaegerszegi lakós részére 2000 koronával terhelt ajánlott levél érkezett, mely levél azonban Löweneteinnek nem adatott át. Löwenstein panaszára a vizsgálatot megindították és a vizsgálat eorán, miután a gyanú Moritz posta altisztre esett — Moritzot állásától felfüggesztették. Moritz, kinél ezen kívül még 210 korona elszámolatlan pénz is volt, még aznap eltűnt. Ellene elrendol-ték a körözést. Moritz egy napi távollét után, mely időt állítólag az erdőben töltötte, jelentkezett Kihallgatása alkalmával tagadta, hogy a 2000 koronával terhelt ajánlott levél az ő kezén veszett volna el, de beÍBmerte, hogy a 210 korona elszámolatlan ősszeg nála volt, mely öeszeget az erdőn elvesztette. A hiányzó 210 koronát a postahivatal egyik tisztviselője, kinek Moritzzal leszámolni kellett volna é8 elmulasztotta, a 210 koronát megtérítette.
— Táncoktatás. A Nagykanizsai Kath. Legényegylet folyó hó 28-án folytatja a táncoktatást Kréousz Károly ur vezetése alatt; d. u. 4—6-ig tánctaoitás és este 8—11-ig közös gyakoriatot rendez, melyre tisztelettel meghívja a tánckedvelő ifjúságot az elnökség.
— Érdekes lelet. Érdekes leletre találtak a Stern J.-féle téglagyárnál folyó hó 22-én a földáaáB alkalmával. Az agyag közé beágyalva találtak egy 75 cm. hosszú 55 cm. kerületű maramut fel-combcsontot. Az érdekes leletet a hatósághoz beszállították.
— Hirdetmény. Nagykanizsa város tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy Nagykanizsa város 1902. évi badmontes-ségi dij kivetési lajstroma az 1883. évi 44. t c. 16. 18. §§-ai értelmében a mai naptól fogva 8 napou át a városi adóhivatal helyiségében közszemlére kitétetett oly célból, hogy a hivatalos órán bárki által betekinthető legyen, s hogy az ellen észre vételét megtehesse és pedig: Azon adózók, kik az illető lajstromban megállapított adónemmel már a múlt évben íb megvoltak róva, a lajstrom közszemlére kitételének napját, azon adózók, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval folyó évben először rovattak meg, adótartozásuknak az adó-könyvecskében történt bejegyzését követő 15 nap alatt Írásban a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatósághoz benyújthatják,
— Tüzek, Vidékünkön az elmúlt héten ismét tüzesetek voltak és pedig: Kisházi János galamboki lakós udvarán levő biztosítatlan szalma kigyuladl. A tűz mielőtt tovább terjedhetett volna lokalizáltatok A tüzet a károsait 4 éves Pál nevü fia a konyhában tálélt gyufával szította.
Molnáriban Szalay György ottani lakós
3 éves Márton nevü és Vgorváth István
4 éves Antal nevü Sa játszás közben Horváth György ki nem csépelt gabonáját felgyújtották. Biztosítva nem volt, a kár 600 korona.
— Phllloxera. Korpavár község határbeli szőlőkben a philloxera jelenléte meg-állapittatván, a földmivelésügyi miniBz-terium zár alá helyeztette.
■ _ Sertésvósz. Rigyác község, mely sertéavész miatt lezárva volt, folyó hó 21-én feloldatott
— Sertésvész állása városunkban, A folyó évi junius hő 1-éu" városunkban fellépett sertésvész tartama alatt a mai napig megbetegedett 71, gyógyult 35, elhullott 35 sertés.
—■ Jiopáeok. Lázár Dezső cs. és kir. 48. gyalogezredbeli őrsvezető ládáját ismeretlen tettesek f. hó 16-án feltörték és onnan 1 drb. 15 kor. értékű aranygyűrűt elloptak. A tettes titán ugy a rendőrség, mint a laktanya parancsnokság nyomoz.
Kengyel FerencnéuéI lakó Fülöp György ládáját állítólag Balaton helybeli kereskedő háziszolgája feltörte és onnan Fülöp 8 korona megtakarított pénzét ellopta. A vizsgálatot a rendőraég megindította.
Molnár Miklós petöfi-utcai lakós vasúti alkalmazott lakásába mig s családtagok az erdőn voltak betörtek, a szobábR levő zárt szekréliyt vésővel feltörték és onnan 28 korona készpénzt elloptak. A gyanú Kelemen Ferenc ellen irányult, kinél a házkutatás alkalmával a vésőt megtalálták.
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. SZEPTEMBER IS-áu.
Hinta Ingym!
20 fill. postaköltség ellenében
Hinta ingyen I
L\'O till, postaköltség ellenében
MEMETH
ÍSjegyxó.
VÁRHIDl
polgármester.
fejleszthet Ez a gyöngyvirág kivételével a többi virághagymábra is vonatkozik, melyek a cserepekbe való ültetésük után azonnal meleg helyiségbe hozandók é3 egyenlőre nedvesen tartandók. Tulipán, tazetta és nárcis a hajtatás előtt 5—6 hétig sötét hűvös helyekre állitandók, ami a jövendő virágokra nagy előnynyel van; úgyszintén a freésiák is, melyek kiváló finom illatúak; ha 5—6 hét után a gumók hajtanak, világos, nem nagyon meiég helyre — legjobban ablakokba — állitandók, ép ugy a koránvirágzó crocust is. Az amaryllisek elegáns növények meleg- szobák részére.
Az elültetett virághagymákat folyvást mérsékelt nedvesen kell tartani, hogy jól gyökerezzenek, ha * cserepekben hajtatunk, ós a föld csak kissé sxáraz lesz, langyos esővízzel kell öntözni; ha a levelek már hajtanak és a bimbók már láthatók, teljes virágzásukig sokat kell öntözni; az elvirágzás után mindig mérsékeltebben kell öntözni és ha a levelek elsárguloak, már fel kell hagyni az öntözéssel és a hagymákat egész szárazou hagyjuk állani. Valamennyi cserépben elvirágzott virágbagyma a kővetkező évben hsjtatásra már nein képes és értéktelen, de őszszcl a kertbe beültetve, még több éven át állhatnak és virágozhatnak.
Szerkesztőség : Dr. ViUánf/i Henrik, felelős szerkesztő. Kiadó: Jfj. WajdUs József.
VEGYES.
— Ejjy népszer. A Moll-féle francia borszesz 6b bó által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik köményes és csúzos bántálwakbau, sebeknél és daganatoknál. Egy tlreg ára utasítással együtt 1 kor. 80 fill. Szétküldés naponta utánTétellel Moll A. gyógyszerész . és k. udvari seállitó álfal Bécs I. Tuchlan-
ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
NyilttéíT
Az e rovat alatt kózlöUokért nem vállal felelősséget-a szerkesztőség.
T. K., D., R., üy 0. uraknak Helyben.
Küldött lapjukat megkaptam, melybon önök mindenféle rágalmakkal illetnek, hogy én névtelen leveleket irok J-r M-a leánynak, ez nem más, mint koholmány és rágalom. Tessék először bizonyságot szerezni és ugy írni. Legjobb lesz, ha a leánykának egy üvegszekrényt csináltatnak.
Frankó Ferenez.
Yese, húgyhólyag, hugydsra és a köszvénybántalmafe ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvo8Í tekintélyek által a Llthlon-forrá8
SALI/ATOR
sikerrel rendelve lösz. Hugyhajtó hatás u !
ReUcffies \\ü\\ tm | w+ KSnojen eBiésílklő
Kapható ásvánpizkereskedésekbeu és
gyógyszertárakban. A Salvator-forrás igazgatósba Kperjesen
HIRDETÉSEK.
nélkülözhetlen háziszer. Kapható mindenütt.

e Mind8n
1 ParquBt Linóleum és | puhatafénymáz koronája
„ Takarékos és cgys*ora a hasz-nálatban miután folyékony és > mosható
| szép fényö és tarlós!
Uj bemAzolás óvonto £ I. legfeljebb 2-sxer, Így olcsó-c tágban mindent felülmúl, c
2 J. Loroxiz és T»& £g;or,
Coohorszig-.
"S KaphatóNagykaniiisán: Armuth "S N. ós Nou és Kleinnél.
Scliiilek Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA
Bécs, I., Wollzeile 11, íoldsíiiit és 1. emelet
Alapíttatott 1873 S Telephon 809. A cs k. póstatakarókpénztár Clearing-$2áro- í Iája 804. 816. ;
ajánlja magát hirdetési megbízások gyors \\ és olos6 elintézésére bel-és külföldi ajságok ;
részére. ;
Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, árszabások díjmentesen. Legújabb nagy hirlap-árjegyzök hirdetőknek ;
ingyen és bérmentve. \\
Saját gyűjteményes-hirdető \\
rovat a ^
„Neue Freie Presse" és „Neues Tagblaíl")
hirlapokban miodcanema hirdetés részére, •>
mint: Adás-vételi közlések mieden D^et- \\ ágnak, Társ, képviseleti. Qgynöki, állást-
kereső, ajánlati hirdetések stb. \\
— Ingyenes dlssmu ajándék. Aki e
cimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a képtelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. A Pesti Napló Magyar-országosk e legrégibb pártoktól és klikkektől teljesen független, szabadelvű és szókimoudó napilapja lepi meg vele karácsonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — a gyönyörű kötésű,, \' remek illusztrációkkal diszitett Zichy Mihály albumot. E yalóban értékes és nagy irodalmi becscsel biró müvet, — melynek az Atbenaeum kiadásában meg-/ jelent eredetije 90 koronába kerül —a\' Pesti Napló uj kvárt kiadásában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője. És megkapják díjtalanul azok az uj előfizetők ié, akik egész éven át fél, negyedév vagy havon-kint, de megszakitás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
Ötvös Józsefnek halva született gyermeke. Terdi György molnár:. Amália. Molnár Anoa cseléd: Anna. Dómján Terézia cseléd : József. Lenkovics Ferenc földmives: Ferenc. Szokolica József napszámos: Auna, Opitz József mészáros-segéd: Jóísef. Vajda József napszámos: Katalin. Gudlin György földmives: György. Tarödy Viktor szabó: Ferenc. Tiszai József ács: Juliánná. Pint József földmives: György. Heisler- Gyula fodrász: László-
Halálozások:
Jánosa Károly rk. 2 éves: tudőgBmőkór. Varga Károly rk. 2 éves: tüdőgümőkór. Szabó György rk. 5 hónapos: bélhurut. Bagarus Mibályné szül. Herceg Mária rk.
cseléd. 48 éves: vérszegénység. Varga Alojzia rk. 6 hóaapos: bélhurut. Eavi Illés Dénesné szöl. Perlaki Perlaky
Janka rk. 56 éves: veselob. Anek Aranka rk. 2 éves: bélhurut. Wappel János rk. 1 hónapos: bélhurut. Bakosi János rk. napszámos,\' 56 éves: szivbsj.
Szö?edics Katalin rk. 7 hónapos: béJhurut. Ifj. Takács György rk. napszámos, 62
éves: veselob. Takács Ilona rk. 15 napos: gyengeség. Horváth Antal rk. 2 hónapos: bélhurut
Hátasságot kötöttek:
Tóth József napszámos — Balázs Erzsével. Kelemen György kőmives-aegéd — Mikos Katival.
Lódner Lajos kőmives-segéd — Dékán Annával.
Házassági kihirdetések.
Tompa Jáoos kovács-8egéd — Gazsikh Anoával.
Varga Károly földmives — Tálosi Terézzel. Plander Ferenc földmives — Borbély Katival.
KÖZGAZDASÁG.
A virághagymák kezelése, hogy télen a szobában bőségesen virágozzanak.
Főfeltételek ehhez 1. erős, egészséges, jól előkészített virághagymák, 2. jó, egészséges, homokos kertiföld és 3. a kellő időben, tehát szeptember, legkésőbb október közepéig a hagymákat cserepekbe elültetni A legjobb föld a vakondturás által felhányt, vagy gyeptéglákból eredő legelőföld, melyet még \\ rész jó folyó-homokkal kell vegyíteni. A legszebb téli-virágok a jácint, tulipán, freésia, tazetta, nárcis, crocus, amaryllis és a gyöngy-virág; utóbbi csak november elejével ültetendő, mig az elöbbenieket már szeptember—október elejével kell ültetni.
Egy-egy cserépbe ültetendők: , Jácintból 1—2 darab, — tulipánból 3—5 darab, — freésiából 6—8 darab, — nárcisból 3—4 darab, — crocueból 6—10 darab, amaryllisból csak 1 darab és gyöngyvirágból 10—16 darab, hogy virágzó növényekkel telt cserepeket kapjunk.
A jácintok teljes 4 hónapot igényelnek; a cserepeket egészen a főidbe kell beásni és valamely fedett sötét helyre állítani, j hol azok a cserepekben lassan gyökerezzenek; hogy ezután a szoba melegében hajtathassuk. Gyökér nélküli virághagymákat soha sem/szabad meleg helyiségben hajtatni, mivel a bimbó a hagymában megromlik és táplálék hiányában, mely a gyökerek által szivatik fel, virágot nem
ACETYLEN
KLEBKM ÉS NOWÁK KOLOZSMÜEiT
oly acetylen készüléket szállítanak, mély minden kívánalomnak megfelel. Ezzel minden biíiuyt megszüntettek:
Kobbanásblztonság,
Automatikus és gazdaságos gázfejlesztői, Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solld kivitel és egyszerű kozelés.
Saját szabadalmak Európa ís Amerika legnagyobb államaiban. Ajánlják magnkat továbbá Acetylen telepek IMesitésére mindén kivitelben és nagyságban.
(Prospektusok, elismerö-irátok, kíltaSgtervezetek ingyen ís bérmentve.)
Elsőrendű Carbid folytonosan a napi árakért •--szállíttatik.
Fémnyomdai munkák Mrafljciit is, v&ms, tárgarés, borgaoy, alpaoMstfc.
--rajzok vagy minták szerint gyorsan olcsón elkészíttetnek.
Ali inatollatlotban jártas, tlazte^ge^éPTlselők, berestetnet

Teljes tejfel csokoládé
— táblákban és hengerekben. —
A legtejfelgazdagabb
Tej-csokoládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
KRONFELD NŐVÉREK
folytatják a tanítást az idegen nyelvekben.
Zalaegerszeg r. t. Táros tanácsa közhírré teszi, hogy város tulajdonát képező „Barossligeti* vendéglő, 1903. január 1-től—1908. december 31-ig terjedő hat évre 1902. év október hé 11. napján d. e. 10 órakor a városház kis tanács termében tartandó nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 1200 (egyezerkétszáz) korona évi bér mely összeg 10%-át tartozik vállalkozó az árverés megkezdése előtt, a polgármester kezéhez letenni s a legnagyobb ajánlat tevó az árverés befejeztével ezen összeget y4 évi bérösszegre azonnal kiegészíteni:
Tartozik bérlő az évi bérösszegen felül a bérlet tárgyát képező épületek után mindennemű közterheket viselni a tüzbiztositási dijat a városnak megtéríteni s az épületeknél ^ belső javításokat s tisztogatást eszközölni.
A többi részletes feltételek Fülöp József v. aljegyzőnél a hivatalos órák alatt betekinthetók.
Zalaegerszeg, r. t. város tanácsának 1902. szept. 17-én tartott tanácsüléséből.
XII ÉVFOLYAM.
ZALAI közlöny
1902. SZEPTEMBER 27-én.
GYÜMÖLCS., FŐZELÉK- feS HUSCOHSERVÁKAT,
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az „ELSŐ KECSKEMÉT/ CONSERVGYÁR" KECSKEMÉTEM, ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. "W
Nagykanizsa rendezett tanácsú Táros I—V. kerületében az üresedésben levő római katholikus kántori állásra pályázat nyittatik.
Az állással 2400 korona évi fizetés és a szokásos stoladij van összekötve, köteles azonban saját költségén egy zeneképzett segédet tartani, templomi zene és énekkart szervezni, tanítani és fentartani, ezeknek helyiségéről sajátjából gondoskodni.
A pályázók tartoznak rém. katli. vallásukat, kántori teendőkre való képesítéseiket, valamint zeueképzettségüket okmányokkal igazolni.
A pályázók zene és énekpróbát adni kötelessek, ennek határidejéről külön értesítés fog kiadatni.
A megválasztott kántor szerződéses alkalmazottja lesz a városnak, a szerződési pontozatok a város kiadóhivatalában a hivatalos órák alatt bárki által betekinthetek és lemásolhatók,
A próbához az útiköltség csak a megválasztott kántornak fog megfizettetni.
A pályázati kérvények Nagykanizsa rendezett tanácsú Táros iktató hivatalába 1902. évi október hó 25-éig lesznek beadandót, a később érkezettek figyelembe vétetni nem fognak.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1902. szeptember hó 6-án.
:.•• TARTÓS AZONNAL •
i (iTiMslopi?-^-^
i« A LEGJOBB MMM.0 fcNYASAFKlöKÍA___•
l\'ehetóvé te.ll, hogy a szobák a máiolás alatt is használtattalak, mivel • kell.« IM «•! ás » i.IgQ ragadós asáradáa, mely " olojtetékock és 1nJftSU "játlt ^«ait.tit E»cHe«a
használata olyan ÍBFMMH, hogy Iriki mag. heti a másolást. A palló nedves ;
hetó, anélkal, hogy elveaitené fényét. Meg kell kolónbóitetni:
színezett asobapallo-MnjmMt. .
sárgásbarnát és nutaioilMrail, mely\' akit■ <a* az olajfesték fódi be a pallót » egynttal fenvt is ad. Elért egyaránt alkalmazható régl\'agy njpallóra. Toljesen boád mlnían faltot, korábbi »álolist «tb., van axatán tiszta fénymüs (sslnezetlenl ol pallókra és parkéira, mely esupáu lényt »d. Különösen paiketre s olajtostékkel már bemáiolt egészen uj pallókra való.
Csak fényt ad, ennélfogva nem lódi el a lamnstrfct.
Postacsomag kórOlbelQl SS négyszóg mtr. (két középnagyságú szobára Taté) 6 frt 90 kr., vagy 9*1. márka , \' . .
A küzvetleQ megrendelések Bloden váróiban, ahol raktárak vannak, ido kaideadők. Mintamázolások és prospektusok ingyen és bérmentve küldetnek. A bevásárlásnál tessék jrfl vigyázni a cégre" a gyári jegyre, mivel ezt a tóbb mint 1850 áve lítozB gyártmányt sokfelé utánozzák és hamisítják,s sokkal rosszabb, 8 gyakran a célnak meg nem letelő minőségben hozzák forgalomba.
i Kaptató Kagjkanimii KEU & KLEIH cégnél. P ARQÜET-FENIM.ÍZ Crístoph FCMCtil
VÉCSEY,
polgármester.
CS.és KIR.
Heim féle folyton égő-szabályozó,-szeIlőzc> kályhák
TÖBB M/NT 65. OOO HASZNA/. A TBAAf.
Utánzatoktól óva intünk
MEID1NGER-0FEN
^ H.HEIM álló védjegyre
utalással az itt
Fólyioné&ő. jkapdcrllóA
KÖZPONTI FUTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MINDEN TÜZELŐ ANYAG/VAK FÜSTMENTES TÜZELÉSSEl. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFUTHEt.
Sxe/fó&fefésí őere/idezése/f,
MINDENNEMŰ SZARSTO NÖVÉ NYHÁZI
BERENDEZESEK. FŰTÉSEK.
leff/oáörefere/Jcz/JA. - frospe/tisofiésJcö/fségveféseA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetibenkaphatok «r„ bécs.obér-döbling.
CSAK IS^GYARUNKBAN BÉCS, I.K0HLMARKT 7.
VAGY FIÓKJAINKBAN.
PRAGA, HYBERNERG. 7.
iisztíta
kivonatfal
hszHf-sunk
Arany éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem Becs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 és 80 fillér.
Jó és olcaö órák, 3
éri jóttállíssal privát vevóknek
KONRÁD JÁNOS
ó ragyám
arany, exfl»t é< ékszer árak szállltó-Wa* BRÖX (Csehomig) Jó nickel-rem-ór* írt 8.75, Valódi czOit-rem.*óra frt. 5.80. Valódi ex üst l*nc írt. I. 20.
Nickel ébresztő óra frt 1.95. Cégem a cs. éa k. birodalmi címerrel ran kitüntetve, számtalan arany, ezüst kiállítási érem valamint ezernyi elisme-rö-levél ran birtokomba. Nagy képes árjegyzéket ingyen ésbérm.
Z.K. 7*7 902.
MOLL SEIDLITZ POR
CMtk akkor valódiak. k» mindegyik dobon Koll A. vóajegy4t és
oliimBöt tanteti íeL A Vall A -féli Seldlltz-parak tartós gyégyhatáaa a legmakacsabb gyaatar- h al-teatbántalnak gyomorrtres is gyomorhév, rSgzMt Kékrakldí., májhátttalom, «ár í?«láa ír"yér ^ a l\'egkítónbSsbb XI ellen, e jele. "1«ernek
níekk 6U mindig nagyobb elterjedést szerzett. _ Ara „y l.peosMelt dotl doboznak 2 kor.
Hawltltások t8r vényileg fen ylttatnak.
! MO L L^ FlL ÉFRÁN CIA
.BORSZESZ ES SO
P«alr akkor Valjdl k* mindegyik Oveg HOI.L &. .édjegyét tantetl tel ÜSaK aKKOr YaiBUl, A K,||í felirata énoxattal van tórva. A Mall-féli fr.oojla borszesz éa si novezoteaen mint fá|d«loaoslllapltí hedírzsílssl s«r kíúvénv esni és a meghűlés egyéb köretkeiményeinél lagijmoretesebb népsaer. - ESy iaíiott eredeti Bvej ára I kar. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Lerfnomabb, legnjabb médsier sierint késiitck gyermek és Mlgy s.appan « bír okszerű ápolására „yem.k.k áa fttalttA részire.
Ari daraboaklat - 40 Ml. St darab - I k.r. 80 «ll. Minden darab gyermok-aaappatrM.il A. vtdluyá^l van ellátva.
Föszétk&l d (
Mell A. oyágyszerész, os. és klr. udvari szállító által,
Bécs: Tnchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponu postantinvét melleit teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményekéi, kérni. « Raktár: Nagy-Kanizsán Rosetlfeld Adolf és Fia.
I oüoooaoocM\'^^^öBBSa^aBÖBaocxioiCT^Üül
XX*KK*XKK>t**X***nX**X**X**XX*
---------1
A Pesti Napló karácsonyi ajándéka
ZIQHY MIHÁLY ALBUM.
\\ Ponti Napló, amely eddigelé Mjdlch Ember tragédiáját, Ar.oy balladáit Zlehy Mihály képelve*, Katona József Bánk bánját, Kisfaludy Staior Himfy szer.lm.1 temek albumba fogklv. é. leg«tolji\'« » KSItók Albumát adta ol.».o.nak . koriesooy, ajtodéknl, „ Idén alWíl ts nagyobb s^bí.u, dissbe. tatomban » «
kokat felQlmulO, de a könyvpiacon II ritkásig szlmba menő dmmu.et, i « » w " Zichy Mihály Albumot sziata olvasóinak kaiScsonyi ajándékul.
Mihil., Wncinrk vSlogatott, impoiins albumba foglalt gyttjtemínyét a
Zichy Mjhaiy KepemeK Kju6k A1\'blm£u mEyo!jl) íf J1<M1ebi> alakban, zichy MiháirjiiigbM oüvissi ie2.szebb festményeit és rajzait ffiidü\'Ss
tern,élésének legjavát, mlnie(yikthe/,.Kkl.dlóbb eitétlk.salnk ós mü-
negyven mulapotl, bírálóink imak ssevegmagysrisaiol. A valóban remet ktvitcW maisaiknak egy réssé gyOnySrd szlnnyomiso less, olyan, amilyen eddig alig jelent meg magyar disunüben. . \'
A negyven pompt. mlllapol, , kisíró szóveget és Zichy Mihály egyéniségének: és
gazdag bekötési tábla ^SsíS
e<9> A Pesti Napló c nagyswbisu dtsimüvít at Atbcnacom illitja ki A Zichy M\'MUY Albumot, amelynek ira a. Athonacum eredeti kiadásiban koron., a >P«U Napló* uj kvart kiadóban karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Nap ó ^.Qden^hndó clo-Ltöi " megkapják díjtalanul «ok az uj előfizetők la, ak k eKé« éven át fél, ne^edév. vagy havon kint, do megszakítás nélkOl fizetnek elő a festi Naplóra.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvos&got, mely a* elvesrtclt erőt újra meghozza, Próbacsomagot s egy. szói oktatás könytet postia. jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok a kik érte Írnak. Ez a lcgbi-mulfttraméltább c.5odaorvossig, mely megmenteit ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, stlfilisbcn, valamint elveszített férfierö-ben szenvednek. Ex okból elhatározta 02 intézet, hogy egy ingyen orvóságot magyarázó könyvvel egyíttt mindenkinek ingyen killd. Exzcl a háziorvossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból szárnmzó némi bajokban, szellemi elgyengülésben,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer közvetetlenül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükségei csodálatos ercdménynycl gyógyítip—ax^-évek "^ta tartó , betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhat-^iate V Medical Inslitutnak az oj.-oit jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön^elkaidík. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatjákyel. A próbacsomag megmutatja, hogy mily Ocönnycu kigyógyithatók ebből a rertenetes bajbóTotthon. Az intézet klvótelt nem tosz. Mindenki irhafirette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkísein fogja megtudni. A levelét igy. kell címezni: Stato Medicál Institute, 17 Elektron Building, Fort Wayne* Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmcnteiltendők.
Gyümölcs és szöllo bor készítési gépek.
Gyümölcs fis szollá saiii
folytonosan bató kctt5a emeltyö wcrke*ettel, éa nyomóerő saabilyzéral.
A munka képe$iéfl22»l« nagyobb mint bir»e!ym4í MjténAl.
Hidraulikus sajtoka
SífillB is oiiiölcs nül
éa bouytí morisslók.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Sióllő és gyQmólea 5rl«k. Aszaló készülékek gyómólia óa . főzelék aszalásra, gyűmOlc^vágó éa hámozó gépek, leg- sióUó ekék.
njsbb .SkSéS,sSbad.ónmSM5 .SYPHOKIA- gjamóle. é. aieilóv.MiS peraeteiSk.
A legjobb vetögépsk
Mayfatth Ph. é« tirsa legnjabb szerkezetű
„AGRICOL A"
(tolóvetókerék-rendszer) vetSfépei.Mindennemű inag-és kolöobózó magtnenyiség sxámira, yáltókerekok nélkOl, dombén avagy alkon, a legkónnjebb járis, leg-nagyobb tartósság éa mind % mellett a legolcióbb ár által tflnnek ki.
A lehétó Rgnágyobb monka, 136- és pénamegtakJtritáat tesxlk lebetSvé. KBlínlefleaségeket tzéaa- «. aralat.prés.k- kizi taazailatra knkcnoa aerüo ^, oeéplöíepsk, Járeáayolt, jabonaroaták, trlMrtk, ekék baagar* ts btrertkbaa a l^-
ujabb rendaier és elismert legjobb alkotás alkalmazása mellett gyártanak éi saálllttnitk
JKlYFARTH PH. ÉS TÁRSA
gaxdasági gépgyárak, vasöntödék éí Ywhkmormörek
1872. BÉCS, 11/, Tabor»ti*a*se 71. 850
Kitantetve tóbb mint «0 arany, elült ésbronséremmel, ízósszestwiuobbklállitisokon. Részletes árjegyzék ingyen. — Képviselik és viszont elárusítók kerestetnek.
Nyomatott Ifj. Wujdits Jiíz-sef könyvnyomdájába.". Nagj-Kuniisán.