Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.01 MB
2010-02-13 21:57:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
859
3538
Rövid leírás | Teljes leírás (253.17 KB)

Zalai Közlöny 1902. 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 0S02. ©kióbet* hó 4-én.
40-ik szám.
XLI. évfolyama
Előfizetési ár: Egósz ívre . .30 kor. — fii). Fél évr« ... 0 kor. — fili. KcgyodíTre . . 2 knr. 5:> fill. K?JCR sxám 20 flll.
HIRDETÉSEK
6hs8ábospctit$orbanl4,io&3ioilsKor 3 2, s minileo továblii sorért 10 fill
NYILTTÉR8EH
pocit soronkéül 2Ü fillórórt vételnek íeL
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagy-kanizsai „ Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,« a .Kotori takarékpénztár ~~
A lap sxcUeroi xéazét illetS minden kOtlomény t felelős gzcrkesstÖ nevére, &z aoyxuiréwt illető Wt-leméoyck p.*dig a kiadó nevére cimzetreu Naej-Kaalzftára bérmentve intéxendök.
Bórmentetlen levf-lek nem fogud* tatnak el.
Köziratok Ylssraneni küldőinek
részvény-társaság,ö „ nagy-kanizsai nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony
• HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ ;VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
galamboki önkéutes tllzoltó egylet," nőegylet," „szegények tápi\'útézete, * a
a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony katonai hadastyánegylet," a~„soprbjii kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kűlválasztmányának hivatalos lapja.
Könyv-szeretet.
Nagykanizsa. 1002. október 3.
Kem a muzeumok és könyvtárak azok, melyek a magyar közönséget legjobbau érdeklik. Az ideális törekvések mind ritkább jelenséggé válnak az országban. A felületesség mind általánosabb lesz, a mélyebb megismerés és az igazi tudás vágya mind kevesebb és kevesebb lelket kap meg. Könnyet] élni, könnyen szerezni 1 Ez az a jelszó, mely alatt a felnövő generációk az életbe indulnak ki. A biztatást azok adják, kik elül vannak és vajmi könnyen jutottak oda. A legkomolyabb tudományos képzettséget igénylő állásokhoz is az a legbiztosabb ut, mely a vacsorázó asztaltársaságok mellett vezet el.
Minek hát á. sok tanulás, a komoly igyekezet, a búvárkodásban való elmélyedés?
Ez a kérdés a társadalom minden rétegének lelkében megvillan?
Tudomány, irodalom, művészet mind-jobban háttérbe szorul a közérdeklődésben. És az asztaltársaságok, érdek-szövetkeztek, klikkek mindjobban szaporodnak.
Minek is a könyv ? Az ember bankigazgató lehet könyv nélkül, befolyásos politikus könyv nélkül, egyetemi tanár könyv nélkül, szóval minden a világon könyv nélkül. Hisz a legfontosabb vizsgákon is tuleshetik az ember a nélkül, hogy csak látott volna is könyvet. Néhány jó jegyzet is megteszi a szolgálatot.
Ilyetén körülmények között világos, hogy az úgynevezett illetékes köröknek — mert illetékes körök nélkül nincs hálunk megoldható probléma — mindent el kellene követniök,
hogy a könyvtárak és muzeumok közön ■ ségét gyarapítsák. - De az illetékes körök megelégszenek azzal, hogy felállítják a könyvtárakat és muzeumokat, a többit pedig a jó istenre és az illető intézetek igazgatására bízzák,
Az igazgató pedig nagy ur I Az nem törődhetik olyan csekélységekkel, mint a minő a közönség. Ha jön, jó, ha nem, az is jó.
És a közönség nem jön.
Hogy mennyire igaza van (a közönségnek arról a rétegéről szólok, mely szeretne olvasni és tanulni,) arról meggyőzhet bárkit egy kis, könyvtárainkba tett kirándulás. >
Már a bejutás is ceremóniákhoz van kötve. Jegy, igazolvány stb. Ha azután bent van a tudományra szomjas ur, akkor azután a kutya sem törődik vele. Mindenfelé merev, ünnepélyes arcok. Végre eligazodik a boldogtalan ember és kéri a könyvet. Száz eset közül kílencvenben nincs benn a könyvtárban. Kivette valami ur, többnyire egyetemi tanár. Évekig elhever nála. Aki panaszkodni mer, az...