Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.01 MB
2010-02-13 21:57:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
891
3614
Rövid leírás | Teljes leírás (253.17 KB)

Zalai Közlöny 1902. 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 0S02. ©kióbet* hó 4-én.
40-ik szám.
XLI. évfolyama
Előfizetési ár: Egósz ívre . .30 kor. — fii). Fél évr« ... 0 kor. — fili. KcgyodíTre . . 2 knr. 5:> fill. K?JCR sxám 20 flll.
HIRDETÉSEK
6hs8ábospctit$orbanl4,io&3ioilsKor 3 2, s minileo továblii sorért 10 fill
NYILTTÉR8EH
pocit soronkéül 2Ü fillórórt vételnek íeL
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagy-kanizsai „ Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,« a .Kotori takarékpénztár ~~
A lap sxcUeroi xéazét illetS minden kOtlomény t felelős gzcrkesstÖ nevére, &z aoyxuiréwt illető Wt-leméoyck p.*dig a kiadó nevére cimzetreu Naej-Kaalzftára bérmentve intéxendök.
Bórmentetlen levf-lek nem fogud* tatnak el.
Köziratok Ylssraneni küldőinek
részvény-társaság,ö „ nagy-kanizsai nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony
• HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ ;VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
galamboki önkéutes tllzoltó egylet," nőegylet," „szegények tápi\'útézete, * a
a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony katonai hadastyánegylet," a~„soprbjii kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kűlválasztmányának hivatalos lapja.
Könyv-szeretet.
Nagykanizsa. 1002. október 3.
Kem a muzeumok és könyvtárak azok, melyek a magyar közönséget legjobbau érdeklik. Az ideális törekvések mind ritkább jelenséggé válnak az országban. A felületesség mind általánosabb lesz, a mélyebb megismerés és az igazi tudás vágya mind kevesebb és kevesebb lelket kap meg. Könnyet] élni, könnyen szerezni 1 Ez az a jelszó, mely alatt a felnövő generációk az életbe indulnak ki. A biztatást azok adják, kik elül vannak és vajmi könnyen jutottak oda. A legkomolyabb tudományos képzettséget igénylő állásokhoz is az a legbiztosabb ut, mely a vacsorázó asztaltársaságok mellett vezet el.
Minek hát á. sok tanulás, a komoly igyekezet, a búvárkodásban való elmélyedés?
Ez a kérdés a társadalom minden rétegének lelkében megvillan?
Tudomány, irodalom, művészet mind-jobban háttérbe szorul a közérdeklődésben. És az asztaltársaságok, érdek-szövetkeztek, klikkek mindjobban szaporodnak.
Minek is a könyv ? Az ember bankigazgató lehet könyv nélkül, befolyásos politikus könyv nélkül, egyetemi tanár könyv nélkül, szóval minden a világon könyv nélkül. Hisz a legfontosabb vizsgákon is tuleshetik az ember a nélkül, hogy csak látott volna is könyvet. Néhány jó jegyzet is megteszi a szolgálatot.
Ilyetén körülmények között világos, hogy az úgynevezett illetékes köröknek — mert illetékes körök nélkül nincs hálunk megoldható probléma — mindent el kellene követniök,
hogy a könyvtárak és muzeumok közön ■ ségét gyarapítsák. - De az illetékes körök megelégszenek azzal, hogy felállítják a könyvtárakat és muzeumokat, a többit pedig a jó istenre és az illető intézetek igazgatására bízzák,
Az igazgató pedig nagy ur I Az nem törődhetik olyan csekélységekkel, mint a minő a közönség. Ha jön, jó, ha nem, az is jó.
És a közönség nem jön.
Hogy mennyire igaza van (a közönségnek arról a rétegéről szólok, mely szeretne olvasni és tanulni,) arról meggyőzhet bárkit egy kis, könyvtárainkba tett kirándulás. >
Már a bejutás is ceremóniákhoz van kötve. Jegy, igazolvány stb. Ha azután bent van a tudományra szomjas ur, akkor azután a kutya sem törődik vele. Mindenfelé merev, ünnepélyes arcok. Végre eligazodik a boldogtalan ember és kéri a könyvet. Száz eset közül kílencvenben nincs benn a könyvtárban. Kivette valami ur, többnyire egyetemi tanár. Évekig elhever nála. Aki panaszkodni mer, azt a tisztelt szolgák okvetlenül kidobják, A folyóiratokhoz némely könyvtárban, igy az egyetemiben is, egyáltalán nem lehet hozzájutni. Arra az ajtóra, melyen át közelükbe lehetne férkőzni, nagy betűkkel van rápingálva: „Ide csak egyetemi tanároknak szabad a bejárat." Az akadémiai könyvtárban talán csak akadémiai tagok eresztetnek a folyóiratterembe; legalább egy-két évvel ezelőtt igy volt. És igy van valószínűleg ma is, mert a tradícióknak nagy tisztelői vagyunk.
H& már mégis hozzájut az ember valami könyvhöz, akkor csak annyi ideje marad épen, hógy megnézze a
--__
címlapját és előszót. Azután visszaadhatja, mert a hivatalos idő nagyol} rövidre van szabva. És természetes, hogy olyan órákra, mikor az ember el van foglalva, mikor kenyeret kell keresnie. Természetes, hogy mindez nem nagyon csábítja az embert a könyvtárakba, illetőleg magyar könyvtárakba. Mert Franciaországban például a legkisebb nehézség nélkül adják kölcsön a könyveket, még a nemzeti könyvtárból is. Évenként töméntelen könyv vész el, de azért nem szakítanak e liberális szokással. A könyv olyan bankó, mely akkor is kamatot hajt az államnak, ha elvész. Tudják azt Olaszországban, Németországban, Angliában, szóval mindenütt, ahol a kultúráért lelkesednek, csak nálunk nem.
Külföldi könyvtárakban csupa előzékenység mindenki. Az igazgatótól kezdve a kapusig. Mindegyik a közönséget tekinti urnák, magát pedig alárendeltjének. Nálunk pedig fordítva van. Azért nem járunk könyvtárakba. Pedig, ha ott megszerezhetnék, akkor talánotthonunkbanisszivesebbeu látnók a könyvet. Talán -többet -vásárolnánk és rájönnénk, hogy nagy különbség van a máspktól kölcsönkért és a magunk könyve közt. A magunk könyve gazdagítja csak igazán lelkünket. Mert akkor lehetünk vele együtt, mikor vágyunk rá, nem pedig akkor, mikor a véletlen juttat hozzá egyszer, hogy ezután eltűnjék szeműnk elől őrökre. El, mielőtt még igazán ismernék, ugy, hogy benyomása csakhamar elmosódik, mint ahogy eltűnik szobánkból az illat, mely egy szép asszony távozása után maradt vissza.
De a mi könyvünk állandó gyönyörűségek forrása. Egészen szellemi tulaj-
donunkká válik és akkor szerez gyönyörűséget. mikor gyönyörre szomjazunk. És azt a könyvet vesszük elő, amely hangulatunkhoz legjobban illik, azt, melytói leginkább várunk vigasztalást, buzdítást vagy tanácsot.
De arra, hogy saját könyveink legyenek, csak akkor fogunk vágyódni, ha megszerettük a könyvet. És e szeretetet fel kell ébreszteni; ha már felébredt, istápolni koll. És épen ez volna a könyvtárak feladata. Ha maguktól nem jönnek rá, figyelmeztetni kellene őket rá. . . Mi hiába tesszük. De pl. az egyleteink választmányai megértethetnék a könyvtárosokkal azt a primitivigazságot, hogy nein a közönség van a könyvtárak kedvéért, hanem fordítva. Vj/
Közrend és rendőrség.
A legutóbbi közgyűlés alkalmával fordult elö a rendőrség baleset biztosításának Qgye. A képviselők nagy része helyesnek találta az eszmét a pénzügyi bizottság és a tanács javaslatával szemben. A terv helyes. A Nemzeti Baleset Biztosító-Társaság indítványa megszívlelendő dolog, mely fölött nem lehet napirendre térni. Igaz, hogy a rendőrük nyugdíjjogosultsággal bírnak, de ez a nyugdíj oly kevés, hogy a család alig képes bolőle megélői. Valahányszor a rendőr életveszélybe kerül, igyekszik menekülui, mert családját nem akarja kitenni a biztos nyomornak, a város pedig ugy is tele van fizetési kötelezettséged, nagy nyugdijat nem adhat. A Cíaládspa szeretete övéihez mindemkor van oly erös, mint a kötelességérzet és e két tényező a rendőrségnél gyakrau összeütközik egymással. A lövöldöző gyilkost Varga Vendel rendőr élete kockáztatásával elfogta, kitüntetést is kapott érte, de kérdés, hogy miuden renJór igy viselkedik e hasonló esetek alkalmával.
| A baleset elleni biztosítás megszünteti I a fegyelemléziló eshetőségeket. Ha a. rendőr élete biztosítva van, s ludja, hogy halála után övéiről gondoskodva van, eltűnnek az aggódó gondolatok, tisztén a kötelességérzet uralkodik benne és veszély esetén ha koll, élete árán ia megfelel annak a helynek, melyet részére a feljebbvalói parabCBa kijelölt A város csupán csekély összeggel nagy nyugdijat vagy tetemes végkielégítést biztosithat.
A baleset biztositáB alapja a rendőrség fegyelmezettségének. Fegyelmezett rendőrségre pedig szüksége van a városnak és pedig sokkal nagyobb szüksége mint a mennyi a biztosítás mellőzése által roeRtakaritott összeg.
Közgyűlés óta a közrendéBzet élénk beszédtárgyát képezi a közönség feosóbb köreinek. Érdemes is .e kérdést szőnyegen tartani, mert nem csekélységről, hanem életszükségletről van szó. A rendőrség a közélet -éB vagyonbiztonság őre, azért működése a társas életre döntő hatást gyakorol.
Rendőrségünk nem teljesíti ugy kötelességét és nem felel ugy meg hivatásának, mint ahogy máa városok rendőrségei és ennek nem a rendőrség, hanem a közönség az oka, mert csak panaszkodik, de nem jut eszébe az. bogy. it rendőrök számát szaporítani kellene, károsunk azóta mióta a rendőrséget megalkották sokat változott, lakóssága fzaporodott. Évek óta tart a kétes egyéniségek bevándorlása, növekedett a csavargók száma. A város fejlődésével a rendőrBég fejlesztése nem tartott lépé6t és ez okozta az összes bajokat. Rendőrségünk ellen panasza nem lehet senkinek. Tekintetbe véve a nehézségeket, melyek a működés elé gördülnek, a rendőrség megérdemli a dicséretet.
Nag^ianizsa városnak 23619 lakósa »«"!Í®át agy rendőrre 787 egyén figyelemmel tartása, vagyonának megőrzése jut. Éjjeli szolgálatot legföljebb 15 tesz, tehát egy rendőr vigyáz 1400 emberre. A városnak (csak az I—V. kerületnek) SO utcája van, és erre vigyáz kilenc ember. A város területe oly nagy, mint más százezer lakással biró városnak. A rendőrök közül bárom, állandóan irodai szolgálatot tjljesit. Egy kapus a
TASCZÁ.
Data]óniai szerelem.
Irta: Loronzl dl Bridl.
— A \'Zalai Közlöny* tircija. —
Egy catalóniai fensikon eltévedtem; már esteledett és az éj árnyai lassan, lassan ráborultak a földre.
Egy mohfedte sziklacsúcson álltam és melancholikus szomorúsággal bámultam bele a hangtalan egyedülvalóságba. Lábaim alatt hallgatva, titokzatos szürkeségbe burkolva, feküdt a völgy s a messzeségből koronként valami határozatlan bugás verődött fel hozzám a magányos kopár sziklára.
Hiába kémleltem kinos erőlködéssel a szürke esthomályt, sehol egy kunyhó, sehol egy emberlakta hely nem volt látható. Végre egészen besötétedett; nem lehetett egy lépésnyire sem látni, a visszatérésre tehát nem is gondolhattam.
Az ég peremén feltűnt egy csillag; olyan messzinek, olyan titokzatosnak látszott. A rét felől az enyhe ójjoli szellő, a friss fQ illatát hozta felém; s az illat megborzongatott: éreztem, hogy ez már az éjszaka.
Már-már rászántam magam, hogy az éjszakát kint töltöm a szabad ég alatt, mikor hátam megett a sziklákon hirtelen léptek neszét hallottam. Megfordultam; egy fiatalember ment a dombon keresztül. Elébe léptem. Az idegen megállott* ós * tisztességtudóan köszöntött.
— Eltévedtem — .-mondtam a fiatal-emberuek.
— Honnan jön ön? — kérdezte az ismeretlen.
— Cadaquésból.
— Óh az nagyon messze vau ide — válaszolt az éjjeli vándor — aztáu Ijis gondolkozás után hozzátette:
— A mi házunk itt van a begyhát mögött, a mesgye végében, jöjjön velem és oszsza meg velünk estebédünket.
Örömmel fogadtam ajánlatát ós követtem a fiatal embert. Hatalmas, karcsú /érfi volt, kabátját catalöniai szokás szerint ^bal vállán panyókára vetve viselte, s derekát széles bőröv szorította.
A cserjék között elbújva álló házikó előtt egy fiatal leány várta érkezésünket.
— Az Carolina, az én testvérem — szólt a fiatal catalóniai.
A fiatal leány elíbénk jött s bátyja megkérdezte tőle:
— Apám haza jött már?
— Igen — mondta leány — még este felé jött haza.
Aztán bemutatott bennünket egymásnak. A fiatal leány mosolyogva nyújtotta felém kezét.
Bejártam egész Spanyolországot, Szevil-lát, Valenciát, Andalúziát és láttam, ami szépet Isten az asszonyi testben csak megteremthetett^ hanem az a fiatal leány mindent felülmtilt, amit eddig valaha láttam, amilyen asszonyi szépségről csak fogalmam lehetett)
Az első pillanatok valósággal faseinálták lelkemet.
A leány feszesen simuló ruhában volt. amely termetének tökéletes vonalait sejteni engedte. Ilyen „formákról a görög klasz-szikus szobrászok sem álmodozhattak.
S arcának szépsége szintén maga volt a tökéletesség. Szemeinek pedig mondhatatlan bűvös ártatlan tekintetük volt. Az egész leány a báj és a tisztaság megtestesülése volt, s fején a csillogó mélysötét hajkorona, kívánatos, örök asszonyi kifejezést kölcsönzött lényének.
A ház küszöbén az apa fogadott bennünket. Hatalmas termetű, szép ön-g ember volt, s mikor engem meglátott, elembe sietett és megrázta kezemet, mintha már evek óta régi ismerősök lennénk.
Házuk szegényes volt külsőben, de lelkem nagy feledhetetlen boldogságban ittasult meg, aiuig olt időztem falai között.
Valóságos imádattal szerettem Carolinát. Már három nap óta tartózkodtam édes apja házánál és elutazásomat mindenféle lehetetlen kifogással halasztgattam. Napközben az apa ós a fiu kint dolgozott a földeken s csak az esti szürkület vetette őket haza. Órákon át ültem közelében néma csodálattal ós mélységes tisztelettel eltelve. Egy kicsit ő is elmélyedtnek látszott. Oh be szerettem volna a lelkét is ugy ismerni, amint az arcát ismertem! Annyit azonban már megismertem belőle, hogy ó is szereti a természet néma nagy szépségét és csöndes szomorúságát. Néha kiült a küszöbre ós hosszan maga elé merengett, vagy a távol sötétlő hegy-ormokat nézte hosszan.
A negyedik napon végre határoztam: elébe léptem és"igy szóltam hozzá:
— Carolina! éu szeretem magát...
A leány hirtelen felugrott és elszaladt. Kifutott az udvarra, onnan ki az útra és befordult egy mirtuszszal szegélyezett mesgyén.
Sokáig vártam, hogy visszajön. Nem jött. Végre elhatároztam, hogy elébe megyek Egy mirtuszbokor alatt találtam rá. El volt merülve nagyon, egy távoli hegyormot nézett, ügy tett, mintha nem hallaná jövetelemet. Pár lépésnyire tőle megálltam, letörtem egy mirtuszágacskát és feléje dobtam. Lehajolt érte és fölvette. Szemeiuk találkoztak és én az ó tekintetében mély szomorúságot, visszatartott könyeket láttam. Leborultam lábai előtt és kezét égő csókjaimmal borítva el, boldogságtól reszkető hangon suttogtam :
— Te szeretsz!... Te szeretsz!...
Az Ő ajkai is megromegtek és szeméből bársonyos simogató tekintet sugárzóit felém; egy néma vallomás. Szólni azonban most sem szólott, felállott és ismét elfutott.
Lerogytam a mirtuszbokor alatt és túláradó boldogsággal csókoltam a fijldef, ahol ó állott, a lábai nyomát. A szivem
ugy dobogott, hogy majd megszabadt... *
Éjszaka lett-- Kiléptem a házból, ki a hövös éjszakába. A lelkem egy mondhatatlan édes harmóniában olvadt fel. Az volt a szerelem, a mélységes, a mindenható szerelem harmóniája. A mirtuszbokor felé mentem. A hold szelíd, fehér
világa beezlistözött miudení, mindent \'— az én sötétlő mirtuszbokromat is.
Ledőltem a bársonyos pázsitra és bámultam a csillagos eget. Csak néhány\' pillanatig feküdtem álmodozva s egyszerre kivillaut a sötétből Carolina mag\'as, karcsu alakja; előttem állott. Ö is virrasztott s mikor az éjszakában engem elmenni látott, utánam jött.
— Ön szenved ? — kérdezte suttogva, reszkető hangon. — Öli barátom én is nagyon, nagyon szenvedek; de a mi számúnkra nincs boldog-ág a földön. Felejtsen el engemet, ha lehet . . .
Felugrottam és kétségbeesetten kiáltottam í
— Elfeledni önt?I Oh, sohal . . . Soha I . . .
-- Ennek meg kell lenni — mondta tompa megadással, aztán néma kétségbeeséssel tette..hozzá: én el vagyok jegyezve. Érti ? .Másnak vagyok elígért mátkája :. .
— Kié? — kérdeztem gépiesen.
— A Jósé Kussinoló — felelte lemondó fájdalommal.
— Ki az a Jósé?
— Birtokos itt a környéken.
— De te nem szereted! — kiáltottam kétségbeeséssel.
— De szavamat adtam neki.
— Hát vedd vissza? Megmondom apádnak, hogy szeretlek és feleségül akarlak.
— Hiába tonnéd; apám kérlelhetetlen lesz. Nálunk az adott szó szentség s aki megtagadja, becstelen. Szégyene lennék
XI.I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
••
1902. OKTÓBER 25-én.
városház elölt, egy pedig a vasúton Yao. Marad 25 ember. Tizenöt otthon pihent ki az éjjoli szolgálatot, uéhány kézbesíteni jár a városba, készenlétben kell a roudőr-tanyán is lenni ombereknek. Örtállásra jut hat rendőr.
Ha figyelembe veszszük a fölsoroltukat, beláthatjuk, hogy a rendőrség megfelel kötelességének. Csakhogy az sovány vigasztalás, hogy a rendőrség elvégzi a dolgát, mikor a közbiztossági állapot nero kielégitő. Minden éjjel történik egy lopás, némelykor kettő. Télen a padlás-fosztás, vasúton a szénszedegetés és a raktár dézsmálás, a város külső r&szeiben tyúk és egyéb szárnyas jószág eltűnik reggelre, a piacon rendetlenkednek a kofák. A város tele van vásott utcai kölykökkel. Éjjelenkint a jókedvű bandák tele tüdővel fújják a magyar népdalokat és az egész ufcduak szerenádot adnak. Ha a rendőr egyik utcában csendet csinál, a másikban egy másik énekkar zavartalanul működik. A kéregetek engedély és tábla nélkül szabadon járkálnak házrúl-házra, részeg vándorlók tesznek gyakran látogatást.
A facér cselédek száma megdöbbentően nagy. Mutatja a csavargó nők nagy számát két eset, mikor a hadkiegészítő parancsnokság megkeresésére a rendőrség ft rendelkezésére bocsátott katonaörséggel egyszer 40, máskor 53 személyt csípett el.
Ismerve az enyveskezü nyájas ismeretlenek Bzokását, megjósoljuk, hogy a nyári színház léckerítése télen el fog tűnni.
Vasárnap kész veszedelem este az ufeára kimenni. Az ember nem tudja, melyik csoport kőt he!e, vagy ki szúrja meg késsel csupa Iréfából.
A képviselőtestület a rendőrök baleset biztosításának elfogadásával megmutatta, hogy lu\'Iycs érzékkel bir a Itözbizlosság rendezésének javítására. Ezzel azonban csak egy lépést lett még. A második . hátravan és ez a rendőrök létszámának emelése.
A harmadik lépés volna a rendőrök elméleti kiképzése, mert városunk rendőrei a törvény és szabályrendeletek intézkedéseit kellően nem ismerik. Iskolázatlan rendőr n külső szolgálat teljesítésére sem képes, a mocgyfaszárat ott alkalmazza, ahol szőr mentén kellene báoni és piaszeget oly egyénekre,, kiket le kellene, csukni, vagy mellékutcába menekül, hogy valami kihágást észre ne vegyen.
Lateiner- és iparos.
E napoknak nevezetes mozgalma az, mély a jogi oktatás reformja körül folyik. Tudvalevőleg a közoktatásügyi miniszter javaslata olyképpen tervezi e reformot, hogy a jogi kiképzés egységes legyon s eltöröltessék az a különbség, mely az ügyvéd és biró quaiifikációja között most fennáll. A kötelező doktorátust el .akarja törölni, s helyéhe állítani az egységes államvizsgát, moly magában foglalná a jogi és államtudományi vizsgálatok anyagát és körülbelül akkora képzettséget adna, mint a mostani doktorátus.
Egy másik nevezeles mozgalma napjainknak az, mely a foglalkozási ágakban arányosságot törekszik behozni és kttlS-
családomnak akit megátkoznának s a gyász, a szomorúság feküdne frigyünkön. Ezt akarod ?... "
Le voltam sújtva Ez ;t vallomás minden reményemet összetörte. Éreztem, hogy mint fogja át sziromét valami borzalmas, jéghideg szorítás. Nem lesz az enyém, soha, soha sem lesz az enyém!
A leány mélyen felsóhajtott, aztán kezét nyujlá felém és csöndesen visszaindult a ház felé. Az ut fordulójánál még egyszer visszafordult és zokogástól elfojtott hangon susogta: — Menj el I . . . Menj el! .. . Annyi kétségbeesés, annyi vergődés-volt a hangjában . . .
És lerogytam a főidre, a fejemet belefúrtam az ut porába és sirtam. sírtam nagy, nehéz kétségbeeséssel, fiatalságom egyetlen szép álmát, a saját életemet sirattam.
Caroliűál sohasem láttam többé viszont.
nősen a lateiuerpályák túlzsúfoltságát megszüntetni. A lateiuerpályák közt is leginkább túlzsúfolt a jogi pálya és amikor az ebhez kötött qualifikáció reformját veszik tervbe, szinte természetszerűleg felmerül az a szükségérzet, hogy e reform oly irányban történjék, hogy ne-cssk a jogi kiképzés szempontját vegye tekintetbe, hanem azt a azűkségletet is, mely fennáll ma ezen pálya túlzsúfoltságának az orvoslása iránt. Ez a szempont az ismertetett tervezetben nincsen meg, sót ahelyett, hogy megnehezítve lenno a jogi qualifikáció megszerzése, meg van benne könnyítve- Azt hisszük azonban helyesen jártak el a tervezők, mikor ezt a szempontot mellőzték.\'Talán annak a meggondolása vezette őket, bogy a vizsgarend több-kovosebb módosítása nem lehet eszköz arra, bogy egészséges viszonyokat teremtsen és keresztülvigye azt, hogy annyian menjenek e pályára, amennyit a szükséglet megkiván s ha ez a megfontolás vezette őket, akkor álláspontjuk helyes. Sokkal is inkább az általános közgazdasági viszonyokban gyökerezik az a baj, mely a lateiner pályák túlzsúfoltsága tekintetében fennáll semhogy mint említettük, vizsgálati reíor-mokksí azt orvosolni lehetne. A bajnak okát Magyarország iparának és kereskedelmének fejletlen állapotában kell keresnünk. A társadalomnak az a rétege, melyből nálunk a lateinereknek zöme kerül ki. más országokban, melyek fejlett iparral és kereskedelemmel bírnak, ép annyi anyagot szolgáltat az ipari és kereskedelmi pályáuak, mint a diplomás pályáknak. Nálunk a lateiner apa irtózik attól, hogy fiát kereskedőnek adja a azt hiszi a család jó hire szenvedne csorbát, ha valamelyik tagja iparból, vagy kereskedésből élne. Ez a szük látkörü felfogás más országokban nem létezik. Más országokban a kereskedelmi pálya tisztolt és becsült, mert a lársadalom tisztában van azzal, mily fontos ága a kereskedelem a nemzeti termelésnek. Igaz, hogy nálunk ezt a jelenséget meg is lehet magyarázni. Fejlelt ipar nélkül szűkölködünk. A magyar. I ha pénzo van, siet földbirtokot vásárolni és szinte irtózik attól, hogy pénzét igazi vállalatokba fektesse az is, aki péozét kereskedésen és iparűzésen szerezte, nem arra törekszik, bogy összegyűjtött tőkéjével vállalatát kiterjessze, hanem nyugalomba vonul, mint a kiszolgált hivatalnok. TormészeteB ily körülmények között, hogy a forgó tőke ily hajlandósága álló tőkévé átalakulni, csak kárára vau a nemzeti iparnak és kereskedelemnek.
A munkaerő arányos eloszlásának kérdése nálunk azonos az ipar és kereske-dolera felvirágoztatásának kérdésével, mert az utóbbinak megoldása lenne az elsőnek is. Mert azok az okok. melyek az ifjúságot attól visszatartják, bogy kereskedelmi, vagy ipari pályára lépjenek, iparunk és kereskedelmünk fejletlen voltában gyökerezőek. Ezek a pályák művelőinknek nálunk nom kölcsönözhetnek annyi tekintélyt, mint a lateiner pályák, mert nem is biztosilják eléggé a megélhetést. Az önnálló kereskedelem Magyarországon monopolium, mely egyesek kezében van lerakva, a közvetítő kereskedelem pedig még oly gyenge lábon áll, hogy biztos oxistentiát cssk keveseknek nyújthat. Ép ugy vagyunk az iparral is, mely nálunk nem munkát, csupán tőkét igényel. A kisipar végóráit éli és teljesen enyésző félben van a gyári munka nyomása alatt, raüiparról pedig, mely érvényeBiti a kézi munka ügyességét, nálunk még sző sem lehet. Mindkét pályán korlátlanul ur a tőbe és a két gazdasági ág fejletlen volta megakadályozza, hogy az értelmes munka és a tudás a tőkével egyenrangúnak és egyenlő értékűnek ismertessék el. Valóban, Magyarországon kereskedő, vagy iparos — a nagyipart értve — senki sem lehet, csupán annak születhetik. Az önállóságnak még csak a reményével sem kecsegtetik e pályák, bár képzett, de vagyontalan tagjaikat. Pénzintézeteink nem bíznak annyira kereskedelmünkben, hogy pénzüket ennek rendelkezésére bocsáj-tauák, mint ez fejlett kereskedelemmel biró országokban történik; a magánosok pedig többre becsülik s pénzintézetek kevés, de biztos ksmateft a vállalkozás bizonytalan nyereségeinél.
Ilyen körülmények között nagyon indokolt, hogy miért tódul az ifjúság & lateiner pályákra. Miért keresne olyan foglalkozást, mely \'sem annyi tekintélyt, sem biztos existenciát, sem pedig önállóságot nom nyújthat neki ? Aki tanulni vágyik, miért lépne oly pályára, hol tudásáuak a pálya gyarlósága miatt nem veheti hasznát Hisz a mi kereskedelmünk még a kereskedelmi iskolák nynjtotta képzettséget sem bírja meg, mert egész kereskedelmünk csupán a közvetítés vegetatív éleiét éli. Külkereskedelmünk oly jelentékteleo, bogy a magasabb kereskedelmi kiképzést nem igényeli. Ipari állapotaink még szomorúbbak és nem tarthatnak számot arra, hogy gyermekéről jól gondoskodni akaró ember ezek közül válaszszon pályát fiának.
Ha lesz Magyarországnak virágzó ipara és kereskedelme, ezek majd fogoak maguknak munkásokat toborozni, de a rauukások nagy száma még Dem tud ipart és kereskedelmet teremteni. Nom, élniakarásuk versenyében legfeljebb lealacsonyítják azokat és még növelik e pályák nehézségeit.
Kereskedelmünk és iparunk még jelentéktelen, de a fejlődés sládiumában vannak. Útban vagyunk ahhoz, hogy e két foglalkozási ág gazdasági életünkbon elfoglalja az őt megillető helyet. És ha elérkezik az idő, hogy e pályák azokat az előnyöket tudják biztosítani munká-saikuak, mint a lateiner pályák, akkor minden mesterséges kényszer nélkül be fog következni az, ami most kedvezményekkel és megszorításokkal sem érhető ell
ír. s
HÍREK
— Kossuth Ferenc levole. Az első magyar asztaltársaság szept. 18 án este tartott díszközgyűlésén üdvözlő táviratot küldött Kossuth Ferenchez, édes atyja Kossuth Lajos nagy hazánkfia születése 100-ik éves évfordulója emlékünnepe alkalmából. Az üdvözletre Kossuth Ferenc a kővetkező választ küldte Horváth István elnökhöz:
Budapest, 1902. szept, 24.
Igen tisztelt elnök ur. Ar. olső nagykanizsai magyar asztaltársaság hazafias tagjainak nevében, felejthetetlen édes atyám, Kossuth Lajos születésének országos emlék ünnepe alkalmával hozzám intézett szíves üdvözletét és jó kivánatait legmélyebb köszönettel viszonzom. Kérem szives üdvözletemet a kör tagjainak tolmácsolni méltóztassék. Hazafias tisztelettel igaz hivük, Kossuth Ferenc s. k.
— Dr. Hanser János. Ma egy hete reggel virradóra dr. Hauser János ügyvéd a várost sok adósság hátrahagyásával elhagyta. Súlyos vádakat emeltek ellene a kir. ügyészségnél, okírathamisitás, csalás és sikkasztás miatt. A vádak következtében elrendelték letartóztatását, de ennek dr. Hauser neszét vette, hozzátartozóitól történt elbúcsúzás után állítólag kocsin Gyékényesig és onnsn mint hirlik, Budapestre ment. A kir. törvényszéknél Hauser ellen csődöt kérlek, mely kérelem következtében a csőd-kérvény tárgyalását hétfőn tartották meg. A tárgyalás alkalmával az érdekeltek azon reményben, hogy egyezséggel többre mennek, a csődkérvényt visszavonták. A zalaegerszegi ügyvédi kamara választmánya az ismeretlen helyre eltávozott dr. Hauser János ügyvéd irodája részére gondnokul Hartele. dy Béla ügyvédet rondelte ki, ki az iratok leltározását pénteken már meg is kezdette. Az összeg, mivel a felek megkárosodoak még meg nem állapítható, de az téuy, hogy az intézetek vesztesége nagyon csekély lesz.
— Kinevezések. A belügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök Zalavármegyében a kar-macsi anyakönyvi kerületbe Ellmann Béla segédjegyzőt, a muracsányiba Kalmár János jegyzői írnokot, a kiakomá-romiba Amtmann Sándor segédjegyzőt, a csabrendekibe pedig Tubl József segédjegyzőt, anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és Ellmann Bélát a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta.
— Halálozások. — Pollák Vilmos magáuzó élete 70-ik évében f. hó 2-áu
elhunyt. A boldogult üdvös tevékenységet fejtett ki a jótékonyügy terén. Dr. Pollák Ernő orvos és Pollák Miksa zongoratanár édes atyjukat siratják. A megboldogult földi maradványait vasárnap délelőtt 10 órakor fogják őrök nyugalomra helyezni.
Bokody Antal, kiváló jellemszinész, Köveasy Albert Bzintáraulatának tagja élete 65-ik évében Békés-Csabán elhunyt. Bokody a vidék egyik legkiválóbb színésze volt. Moliére vígjátékának alakjait játszotta legjobban. A kanizsai közönségnek is volt alkalma pompás alakításaiban gyönyörködni.
— Kereskedik szövetsége. A helybeli kereskedők szép számban jelentek meg az elmúlt vasárnap délután a kereskedő ifjak egyleti helyiségében, hogy az ott tartott alakuló közgyűlésen szervozelt egyesületté tömörüljenek. Azt remélik, bogy igy szövetkezve, a jövőben könnyűvé 8 egyáltalában elérhetővé tegyék sérelmeik orvosoltatását. A gyűlés lefolyása kővetkező volt. Az elnöki megnyitó után Schwarz Otló üdvözölve a megjelent érdeklődőket, tartalmas beszédben fejtegette a megalapítandó szövetség céljait, utalt arra, hogy mig az egyén tettereje a közügy teréu nem érvényesül s igy kárba vész, addig a szorrezett összeség együttes törekvése a kívánt siker elérésére vezet. Beszédében rámutatott a városunk közéletében uralgó lanyhasásra, amely legutóbb is nyaktörőja lett a lenbeváltó és kikészítő gyár ügyének, pedig ez városunk kereskedelmére nézve nem megvetendő előnyöket biztosított volna. Felhozott még több konkrét esetet, melyek egyesült erővel mind kivihetők lettek volna, de egyesek közönyössége és tehetetlensége folytán hajótörést szenvedtek. — Végül az összes önálló kereskedőket a szövetségbe való belépésre buzdította. Az élénk tetszéssel fogadott beszéd után az alapszabályokat olvasták fel és csekély módosítással elfogadtattak. Ezután a t\'sztikart választották meg közfelkiáltás utján, minek megtörténte után a gyülé.8 feloszlott.
— Pályázat. A .Nagykanizsai Tanítói Járáskör\' f. évi május hó 15-én tartott közgyűléséből kifolyólag — tagjai részére — pályázatot ..hirdet a következő léteire: .Miként járjon el a tanitó az ének-oktatást illetőleg, hogy népünk némi szabályossággal, legalább két szólamban szokja meg dalait énekelni." A pályamüvek — azokáeos alakbao — f. évi december hó Sl-ig a járáskör elnökségéhez küldendők be. Jutalom egy darab 20 koronás arany, ami a járáskőr 1903. tavaszi közgyűlésén fog a nyertes mü-szorzőnek kiadatni. Nagykanizsán, 1902. okt. hó 1. Hajgató Sándor jköri elnök.
— Esküdtbíróság! bizalmi fórBak. Az esküdtbiróeágokról szóló 1897. 33. t. c. 18. §-a szerint alakítandó bizottságba bizalmi férfiaku! a nagykanizsai kir. törvényszékhez beválasztanak: Tri-pammer Gyula. Dr. Tripammer Rezső, Dr. í\'ried Ödön, Knortzer György, Sallér Lajos. Faics Lajos. Remete Gáza, Dr. Fábián Zsigmond. Dr. Lőke Emil, Horte-leudy Béla, ifj. Fesselbofer József és Tuboly Viktor nagykanizsai lakós, bizottsági tagok.
— Az ovoddkrfll. A kisdednevélő egyesületekre felügyelő városi képviselőtestületi bizottság folyó hó 26-án délután ö órakor tartotta ülését Remete Géza elnöklete alatt a városháza nagytermében. Az ülésen a várost közeiről érintő közérdekű határozat hozatott. A bizottság ugyanis átiratot intéz a városi tanácshoz, melyben kéri, hogy sürgősen intézkedjék az iránt, bogy addig, is, mig az óvodákat a városi hatóság végleges kezelése alá veszi, az óvónók fizetést kapjanak s gondoskodjék a tanács arról is, bogy az ovodák kályhái fűtésére a tüzelő anyag beszerozteesék.
— Leréllndltris, F. évi október hó 1-töl a Budapesire és azon tul szóló levélpostát a 204. számú gyorsvonat utján is meg indítják és e célra a levélgyűjtő szekrények d. u. 4 órakor is kifognak Orittetni.
— A közigazgatási bizottság. Tekintettel arra, hogy a közigazgatási bizottság október havi rendes ülésének határnapja szüretre esik: ennélfogva az október bavi ülés nem október 14-én hanem október 7-én fog a szokott időben megtartatni.
— Ellenőrzési szemle. A város területén tartózkodó cs. és kir. közös hadseregbeli tartalékos és szabadságolt katonák ellenőrzési szemléje f. évi október 10. és 11-én az .Arany-SzarvaB" szállodában, az utószemle 1902. évi uovember hó 24-én a cs. és kir. 48-ik hadkiegészítő parancsnokság irodájában, mindig reggel 8 órakor kezdődöleg fog megtartatni.
— Kántorválasctás, A városi hatóság, a város I—V. kerületében üresedésben levő római katbolikus kántori állásra pályázatot hirdet. Az állással 2400 korona évi fizetés és a szokásos stóla-dij vau összekötve. A pályázati kérvények f. évi október bó 25-éig adhatók be. Végre ezen rég vajúdó kérdés, mely a volt kántor örökös felebbezése folylán ez ideig befejezést nem nyerhetett, most már dűlőre jut.
— Kimutatás n csemegeszőlőkről. A hazai szőlőbirtokosok által a folyó év őszén való eladásra bejelentett csemegeszőlő készletekről készített kimutatást a Nagyméltóságú főldmivelésügyi minisztérium azou fölhívással adta ki, hogy az esetleg aziránt érdeklődő szőlő és gyümölcskereskedők vagy fogyasztók a beszerzési helyekről, Csáktornyán a borászati felügyelőnél beszerezhetik.
— Mulatsögok. Az elmúlt vaBárnap az épitő iparossegédek szakegylete, ma az Altalános Munkásképző Egyesület tartja szüreti mulattágát.
— Istentisztelőt. Dicsőségesen uralkodó királyunk L Fereuc József név-ünnepén az ünnepélyei istentisztelet f. hó 4 én délelőtt 9 órakor volt a szent-ferencrendiok plébánia templomában.
■— Hadastyán egylet. A .nagykanizsai katonai hadastyán egylet" folyó-hó 28-áu a polgári egylet egyik termében rendkívüli közgyűlést tartott,- melyen a tagok a szokottnál nagyobb számmal jelentek meg. A közgyűlés tárgya volt az egyletnek ujjá alkotása teljes recoustrua-lása és ezzel kapcsolatban az uj tisztikar megválasztása. Ezen közgyűlésen több fontos határozat hozatott az egylet és a közönség érdekében, igy kivált a zenekar alapos orgonisatiója is elrendeltetett. A tisztikarba egyhangúlag megválasztattak: elnök Fatér Mihály, alelnök Kovácsics Mihály, jegyző Táncsics Béla, pénztárnok Krauaz Ignác, ügyész és helyettes Tuboly Viktor, orvos dr. Mayer Ferenc, főparancsnok Kárny Ferenc, zenetÍBzt Csillag Károly, stb.
— Rabbi lnsUllatiő Sümegen. A sümegi zsidó-község folyó hő IS-án iktatta be GKck dr. rabbit papi hivatalába. A nyugalomba vonult derék öreg ur, Krooberger rabbi, szép, megható beszéddel installálta hivatalába fiatal utódját Ezután szószékre lépett Qlück dr. és félórai beszédben papi működésére nézve kifejtette munkaprogrammjá^ mely vallásos és hazafias ihlettől áthatott voli. A fiatal zsidópap, Berlinben végezte tanulmányait, elég csinos magyarsággal azólt híveihez. A templomi ünnepség után hivek és vendégek üdvözölték lakásán az uj rabbit.
— A sertéavész megszűnt. A városunkban uralkodott sertésvész megszűnt és- ennek folytán a vároá a zár alul feloldatott. A Bzokásos heti serlósvásárok már szerdától kezdve megtartatnak.
— Két vadállaf. Érd\'ekes ügyet tárgyalt hétfőn a kir. törvényszék. Még élénk emlékezetünkben lehet Horváth Lajos és Bedő Péter nagykanizsai magyar-utcai legények azon kegyetlen vad-állatias cselekedete, melyet a lazBDaki kápolna közelében egy kukoricáéban Simon Róza nevezetű leányon követtek el. Ezért vonta tegnap felelősségre a kir. tőrvényszék Horváth Lajost és Bedő Pétert A vádlottak közül Horváth Lajos 2\'fa évi fegyházra; Bedő Péler p8dig, ki tulajdonképpen csak Begitő társ volt, 6 havi börtönre ítéltetett. Horváth és i közvádló az Ítélet ellen felebbeztek, előbbi enyhítésért az utóbbi súlyosbításért. Bedő, kinek büntetéséből a vizsgálati fogság által egy hónapot kitöltöttnek vettek, az Ítéletben megnyugodott.
— öngyilkosság. Szeptember 30-án reggel 8 órakor a Magyar-utca 34. Bzámu háznak lakóit egy pisztoly durranása zavarta mee, mely egy fiatal éleiét oltott ki. Reinbold Mór 19 éves pápai születésű, Kransz és Farkas cég nyomdá-
selyem"
fekete, febér é. ttfat. 60 kr. tói 14 frt 65 kr..|Sl Sima, líroiott, kockiMtt, minlAzott daraa.-tok ttb. (Cl. 210 küIOQlélo minfoSgO é» 2000 utaton, mlntiban.)
Menyasszony-aelycm 66 kr.-tíl 14 frt. 65 kr.|3.-tonHrd mintázott 66 kr.-tíl 8 frt. 66 kr. Sclyem-damwstok 65 . U . 66 . BálUelyem 60 . li „ 65 .
ti -bisztr. rohíokéflt 8 frt 65 kr. 42 . 76 . Isoljem-gnmadlnok 80 . 7 . 66 .
méterenként portó él koluégmentMen hiihouOllitTi. _ Mijfták Montul ktüdolnek, ketlíi lmélportó Srijcba.
HENNEBERG G., selíemi?Jros, Zürichben Ce. éa kir. udwi-wWlltó.
XI.I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER 25-én.
jában alkalmazva volt betűszedő, ki Deutsch Móráénál albérletben lakott, lakásán forgópisztollyal szivén lőtte magát. Tettéoek oka, mint hátrahagyott levelének végaoraiban írja —szerelem. Temetése október 2-án délutáír~*~órí&ftr volt az izr. temető halottas házából, melyre kartársai és jó barátai nagy számban megjelentek.
— Szöllg-Qgy. Sikkasztás és okirat-|jamiöitá88al vádolt ifj. Szélig Antal elleni büoügyben szeptember 30-án hirdette ki a kir. törvényszék a 111-ad bíróság által hozott ítéletet, mely szerint ifj. Szélig Antal a II-od fokú bírói ítélet helyben hagyásával bűnösnek mondatott ki és 2 évi fegyházra ítéltetett. A büntetés kitöltéso céljából a soproni fegyházba szállítják.
— Vakmerő betörés. Mult hó 24-ről 25-re átoienő éjjel ismeretlen egyén Lux Sándor ozeredes Deák-téren az Ujvári-féle házban levő lakásába betört A tolvaj az emeletes épülethez épített földszinti ház ereszén az e?.eredes lakásának ablakáig, majd annak kitörése után a szobába ment, hol legelőször a ker.eügyébe eső 4 pár cipő közül két pár legjobbikát kiválasztotta és az ablakon keresztül a földszinti ház ereszére tette. Mielőtt azonban megkezdett munkáját bevégezte volna, a zajra felébredt Horváth István huszár, az ezeredes szolgája és a tolvajt elfogni akarta. A tolvaj ezt észrevette és az ablakon kiugrott, mely alkalommal a huszár kardjával a tolvaj után vágott, kit mélyen megvághatott, mire enged következtetni a sok véríolt, mely a- tolvaj útját jelölte. A vakmerő tettesnek már nyomában van a rendőrség.
— (Ö Szentsége a pópa magyar gyógyvize.) XIII. Leo pápa Ö Szentsége, a kinek magas életkorát és szelemi frisseségét méltán csodálja az egész világ, magyar gyógyító itallal él. A Vatikánba ugyanis a „ Pál ma" jelzésű keserüvizet hozatják Ö Szentsége egyenes utasítására, aki e gyóeyitó itallal igen meg van elégedve. Ritka kitüntetés a magyar vizre. hogy a pápa asztalára kerül a méltó elismerés illeti Loser János, cs. és kir. udvari szállító céget, a „Pálma" forrás tulajdonosát, aki e vizet n pápai udvarba szállítja.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések :
Táncsics Ifinác asztalos: Mária és Magdolna.
Molnár János napszámos: Katalin.
Horváth Ferenc törvényszéki hivatalnok: Irén.
Tacheppeu Auguszta házvezetőnő: Antal.
Kvicsák Káról} cipész: Anna.
Fosselhofer Józsof kereskedő: Eleonóra, Valéria.
Sabjáu József kocsis: József.
Hnlólozfisok:
Baj József rk. löldmives 75 óves: vég-kimerülés.
Iioguár Juliánná rk. 1 hónapos: bélhurut.
Horváth István rk. napszámos 62 éves: tüdőlob.
Hegedűs Mária rk. 5 éves: vörheny.
Savanyu József rk. I hónapos: hörghurut.
Maschler Istvánná Fruchstuk Mária rk. 52 éves: szívbaj.
Németh György rk. ács 63 éves: tfldő-gilmökór.
Reinhold Mór izr. 19 éves: nyomdász öngyilkosság lövés által.
Hugó Péterné rk. 68 éves: sérv.
Gödinek Józsefné rk. 57 éves: vizkór.
Bóc János rk. 5 hónapos: bélhurut.
Nagy Károly rk. szabó 82 éves: végkimerülés.
Horváth György rk. ács 66 éves: tüdö-gömőkór.
Horváth Teréz rk. cseléd 58 éves: Bzivbaj.
Palkó Lőrincné rk. 33 éves: vizkór.
Gregorics Pálué rk. 59 éves: hólyagrák.
Hái&seágot kötöttek:
Horváth György bábos — Storck Otli ■ liával.
Gut Zsigmond vasúti hivatalnok — Spitzer Adéllel,
Fiiszár Forenc lakatos — Magai Annával.
Horváth József .földműves — Németh Annával.
Topler János vaButi alkalmazott — Bellonics Irénnel.
Házassági kihirdetések. Révész István kocsis — Kaszás Rozáliával. Horváth Mihály pincér — Freck Máriával. Puska Péter cipéBz-segéd — Hege Matilddal.
IRODALOM
— Az Éu Újságom. Ilogy a gyermekvilág nálunk maqyarabb lelt, abban sok érdeme van az Éu Uj?ágom-uak. S hogy a gondolkozásának köre tágabb lesz, az érzése tisztultabb, a fogalmai pedig gyorsan szaporodnak, ahhoz is nagyban hozzájárul egy ilyen szakavatott módon szerkesztett képes gyermekújság. Pósa Lajos, a szerkesztő, egész lelkét balé-viszi az újságba és velő együtt buzgólkodik egész serege a leghivatottabb tollaknak, hugy olyan lapot adjanak a gyermek kezébe, mely szórakoztató, mulatságos és mégis a nemes .érzést fejleszti. S ez a tartalomra legjobb, kiállításra legdíszesebb gyermekújság egyszersmind a legolcsóbb is. Kegyedéire előfizetési ára csakis két korona. Azoknak, akik megismerkedni óhajtanak irányával, kívánatra ingyen küld mutatványszámot a kiadóhivatal (Andrássy-ut 10. sz)
KÖZGAZDASÁG.
f)8ZÍ V8t886k.
Az őszi vetést nálunk Magyarországon még nem becsülik eléggé; van bizonyos előítélet, sokszor félelem, hogy a magvak télen át tönkre mennek, miért is többnyire tavaszözal vettetnek. Több főzelék, virág, fa és íauemüuél ex nagy hátrány, mivel azok a főzelék- és virágfajok, melyek őszi vetést igényelnek és télállók, tavaszszal sokkal jobban, gyorsabban fejlödnek és jobb eredményt hoznak; ía-és fanemümagvak, melyek őszkor vettetnek, már a jövő évbeu csíráznak, míg ellenben az ily fajok magvai tavaszi vetés folytán egy egész éven át fekszenek a földben, anélkül, hogy esiráznának és csak a következő évben kelnek ki. Külöuösen a következő magvakat kell november—decemberben vetni, hogy már májusban csírázzanak:
Alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, magvatváló szilva, myrabolán, kajszin-baruck és mandula; ősz&zel YetendŐk a dió, maroni, gesztenye és tölgymagvak is, mivel tavaszig sokszor elromlanak. Fafajokból sziotén már a tél beállta előtt vetendők: a jávor, bükk, kőrös, tölgy, gesztenye, hárs, platán, szofora, szilfa és gaiagouya Akác és gleditschia magvak csak április hónapban vetendők. mivel ezek vetés előtt forró vizzel leforrázva és még néhány óráig langyos Vizben áztatva, vetés után 14 nap alatt jól keluek ki.
Főzelékfajokból késő őszkor vessük mindjárt állandó ágyakba a következő magvakat: petrezselyem, pasztinák,\'sárgarépa, feketegyökér, mezei saláta, téli laboda és borsómagot első szükségletünk
Nyilttór
Az e rovat alatt köxlöttekórt nem vállal felelősaéect a axerkesítSióg.
Yese, húgyhólyag, húgydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légző és emészt&si szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lithion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelte loa*. Hngyhajtó hatása !
Kellemes ízi] | Konnjen emészthető
Kapható áaványviikereskcdésekbon éi
gyógysxortárakban. A Sabator-forrás igazgatósága Eperjeuou
Virágfajokból már nyár közepén vetendők a következők magvai: árvácska, nefelejts és a többi 2 éves virágnövény. KtfsŐ Őszszel (oovember) mindjárt állandó helyükre kell vetni: erdőmesterl, búzavirágot, szarkalábat, kerti mákot, kerti bükkönyt, nemophyllát, szalagvirágot és sziléna magot
Aki ezt teszi, mindennel meg lesz elégedve, mert az eredmény mindenkor a legkedvezőbb.
Szerkesttöse\'ff : J>r. VWAnyl HeniHJc, felelöl i«erke*xtö.
Kiadó : Ifj. WajdUi Jőzsef. • ___
VEGYES.
— Sok évi negfloyeléí. Emésrtéagyengeaé-gcknél 08 étvigy hiánynál általában minden gyomorbajnál, a valódi „Moll-íéle aeidlitx porok" bizonyultak a legsikebbereknek a többi szerek fölött, mint gyomor erősilók és vértísstítók. Egy dobo« ára 2 kor. Sxétkgldéa naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. éa kir. udv. szállító által. BécsJ. Tnchlauban fi. A vidéki gyógyszertárakban Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvéyével és aláírásával.
HIRDETÉSEK.
5609. azám/tk. 1902. Árverési hirdetmény.
A napykani\'/sai kir. tőrvényszék mint telekkönyvi hatóaég közhirré teszi, hogy Pakó Toréz férj. Pap Lajosáé íel&ő-halióti lakós végrehajtaténak; Sabján Vendülné szül. Szabadi Mári alsőhabóti lakós végrehajtást szenvedett elleu 341 kor. tőke, ennek 1S99. évi november hé I napjától járó 5°|0 kamatai, 19 kor. zálogjog bekeblezési, 3G kor. 60 fillér per, 16 kor. 70 fill. végrehajtás kérelmi, 27 kor. 30 fill. árverés kérelmi, 6 kor. 62 fill. árverés hirdetési, 12 kor. 30 fill. árverés kérolmi és még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nsgykanizsai kir törvényszék területéhez tartozó s a hahóti 134. sz. tjkvbea felvett Szabadi Mári tulajdonát képező A t 181. hraz. kert 19 kor., f 1034|14. hrsz. bajai lapi szánló 472 kor., továbbá az ottani 376. sz. tjkvben felvett Szabadi Mári tulajdonát képező A f 1143|a hrsz. öreghegyi szőlő 708 kor., az ottani 214. sz. tjkvben A I. 391. brsz. kertaljai szántónak Szabadi Marit illető \'I, része 108 kor., valamint az ottani 213. sz. tjkvben felvett A t 286. hrsz. 91. uép-sorsz. udvar és kertnek Szabadi Márit illető része 554 kor., végül a hahóti UG2. sz. tjkvben felvett Szabadi Mári tulajdonát képező A f 1187. brsz. belsőhegyi gyümölcsös 69 kor., ugyanott felvett A f 310|c hrsz. pőlöskealjai Bzántó 116 kor., ugyanott felvett A f 1603|a brsz. berek 132 kor., ugyanott felvett A f 1036|a 3. hrsz. bajai lapi szántó 126 kor. és ugyanott felvett A f 1036|a 4. hrsz. bajai szántó 7 kor. becsértékben
1902. évi november hó 4. napján délelőtt 10 órakor
Hahót községházánál Oroszváry Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog; megjegyeztetvén, hogy a hahóti 213. sz. tjkvben felvett A t 286. hrsz. ingatlanból! illetóség illetve a hahóti 1462. bz. tjkvben foglalt ingatlanok a 4977|891 iktsz. «. Bakonyi Rozi javára bekeblezett özvegyi haszonélvezeti szolgalmijoggal terhelten boc9áj-tatnak árverés alá, de sutiak épségben tartásával csak az esetben adatnak el, ha értük fenti szolgalommal terhelten külön-külön 1000 — 1000 korona beigér-tetik; ellenesetben az árverés hatályát veszti és az ingatlanok a szolgalom fenntartása nélkül újból eladatnak.
Kikiáltási ár a becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°|o-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi aug. hó 28. oapján.
gyógyítása biztosítva.
Azonnali eredmény minden kor és oemnél legifjabb szabadat mázolt eljárás
következtóbeo. Bizonyítványok és prospektusok iupyen.
B. Marbnrg, Bécs, V., Ramperstorflergasse 19.
fiojegyiot^
Kérje mindenütt csakis az uj Eisenstadter-féle
padlófénymázt.
Gyári jegy: „VAS-LOVAG" törvényesen védve. Gyorsan szárad 1 Kia-Vcdjíjy dósI Moshatói Tükör-fényül Tartós! Szagtalan I
padlóféuymáz utólag nem ragad igy tehát sem por, sem piszok a padlóba nem hatolhat be. EGLASINE használatban a legolcsóbb beeresztő szer. Takarékos használat mellett 1 kg. elegendő 12 □ méter területre.
Kapható mindenütt.
oooooor
TOCOCOOOOOOC
I Minden
1 Parquet Linóleum és | puhalafapymáz koronája
„ Takarókos és egyjaorű a hasz-nálatban miután folyékony és J mosható
I szép fényű és tartós I
a. "
Uj bemázoláí évente « I. legfeljebb 2-szor, igy olc$ó-o Ságban mindent felaimul.
J. Lorenz ón Tsa Egor, Ooehoruzág.
"2 Kapható Nagykanissin: Armuth "2 N. ós Neu és KJeinnil.
Hclioleli Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA
Bécs, L, Wollzeile 11, íöld&zlnt és I. emelet
Alapíttatott 187S. ® Telephon 809. A cs Jt. péitatikaríkpénztir Cleamg-niím-Uja 801. 516. , íyAolja magát hirdotésl megbiaások nyore i «• Dlos6 tlinlézíaére blt-ii kDlrjlii oJtiDok riszére.
; Sziktanáosok, hirdttéjí twvezMek, 4r»z«-
biiok di|inetitC3eti. 1 t-SjaJabb nagy hlrlap-ári«jyz«k birdgtíkosk lugyto és bérnuntve.
Saját gyUjteményes-hirdetfi
rovat &
| „fa Fneíe Presse" és „Heae-s Wr. Tagtlall";
; hírlapokban mindeanemö hirdetés rősaére ■ : mint: Ad4«-véte|l kSzlé.sk minden üzlet- i ; ágnak, Tar«, képviseleti, ügyníkl, illiet- 1 kereső, ilialatl hirdetések oth.
nélkülözhetlen háziszer. Kapható mindenütt.
ii és olcsó órák, 3
évi jóttálUeial privát ver5knek
KONRAO JÁNOS
órajyárn . arany, ezQat és ékazor árak azállltó-fcúa 8RÖX (Csehor«zig) J6 nickol-rem-ór* írt 8.75. Valódi ezOst-r«m..óra frt. 6.80. Valódi exüst lioc frt. 1. 20. , Nickel óbre«zt5 óra frt, 1.95. Cégem a cs. és k. birodalmi címerrel van kitüntetve, ssámtalan arany, ezQie kiállítási érem valamint exernyi elisme-rÖ-levél van birtokomba. J
Nagy képes árjegyzéket ingyen éabéna.
GYÜMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSCOWSERVÁKAT,
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
„ELSŐ KECSKEMÉTI CONSERVQYÁR"
ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.
SS
GLOBJT
jobban tisztit mint minden más tísztitó-szer.
XI,1. ÉVFOLYAM.
A L A I KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER i-én.

legkitűnőbb mázold-szer puha padló számára.
mmA ~"nRU | ÁRANY-FÉNYMÁZ
rAULU\'VlAbA ulunla ; képkeretek Btb. bearanyozására
képkeretek Btb. bearanyozáBára. legjobb éa legegyszerűbb beeresztő- } 1 kis palack ára 20 kr. szer kemény padló számára. !
FEHÉR „GUSUR"-FÉNYMÁZ
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujjonnaoi I 1 doboz ára 45 kr. — MindeDkor kaphatók:
NEU és KLEÍM cé0nél N A G Y K A NIZS ÁI
Zalaegerszeg r. t. Táros tanácsa közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező „Barossligeti" vendéglő, 1903. év január 1-től—1908. december 31-ig terjedő hat évre 1902. év október hó 11. napján d. e. 10 órakor a városház kis tanács termében tartandó Dyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 1200 (egyezerkétszáz) korona évi bér, mely összeg lO\'/.-át tartozik vállalkozó az árverés megkezdése előtt, a polgármester kezéhez letenni s a legnagyobb ajánlat tevő az árverés befejeztével ezen összeget \'/4 évi bérösszegre azonnal kiegészíteni:
Tartozik bérlő az évi bérösszegen felül a bérlet tárgyát képező épületek után mindennemű közterheket viselni a tüzbiztositási dijat a városnak megtéríteni s az épületeknél a belső javításokat s tisztogatást eszközölni.
A többi részletes feltételek Fülöp József v. aljegyzőnél a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Zalaegerszeg, r. t. város tanácsának 1902. szept. 17-én tartott tanácsüléséből.
NÉMETH,
főjegyző.
VÁRHID1,
polgármester.
CS.ÉsKiR.
HEIM H
ffesfia\'-\'Aá/yJidÁ^^
Heim féle folyfonégő-szabályozó-szellőző kályhák
TOBBM/IVT65. OOO HASZ/VAIA TBAjY.
Utánzatoktól
MEIDINGER-QFEN
óva intünk & H.HEIM ^
utalással az itt álló védjegyre
jFbly/ojté&o. Jkcrpcfcr/fóA
KÖZPONTI FUTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MINDEN TÜZELŐ ANyAGfíAK FÜSTMMreS TÜZEIÉSSEL. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFUTHET.
Sxeffazfefési bermdezéseA,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZ I FŰTÉSEK.
leff/o66refere/rcz/j/r. - Prospefe/soA és kö/fségre/és eA ingyen és bérmenfve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók bécs,obér-döbling.
CSAKIS^ARUNKBAN BÉpS, I.K0HLMARKT 7.
VAGY FIÓKJAINKBAN,
PRAGA, HYBERNERG. 7.
GF^AND PRIX
PARIS ^
1900 S
txiixxxxxxxaooonoopoooo
CHOCOLAT >
Suchard
XCACAO
JiSZTASÁGERT
Kezeskedem I^ítünő minőség.
/V
A Rlchter-féle
Llnlment. Cm. comp.
Horgony- Pain -ExpeUer
egy r£gi kipróbált hütiszer, & mely már több mint 33 óv óta meg-bizliatóbedörzsölésűl alkalmaztatok kóutia/íil, ctézoil és ntíkiUuhÜ. I&tés. Silányabb utánzatok miatt
__bevásárláskor óvatosak lo-
gyünk ós csakis oredeti ÜYOgokot dobozokban a „fi»rj $if vódjogygyel és a,.8icilir" czögjoyyzttfsel fogadjunk el.— 80 f., 1 k. <0 f. és 2 k. Árban a legtöbb gyógvKzertárban kapható. Főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten.
hlcbler F. Aú. és lársa,
wbi. ci klr. od-rnri (láilii^k-Lv ______Rudolatadl. _
JRH|
mpHIM
tisztító kivonattal tisztítsunk
Araoy éremmel kitüutetvn Párisi világkiállítás 1900. Arany érem Bécs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 és 80 fillér.
melyek már évek óta jóknak bizonyultak és hírneves orvosoktól, mint kőnnyü haahiijtó feloldó 8zer
aj An Itattatnak, az emésztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott, minösé-Kük következtében mái? gyermekek által is szívesen bevétetnek. Epy 15 pllnlát tartalmazó doboz 80, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 46 f. előleges beküldésénél ecy tekercs bérmentve szállíttatik. 1/tCj B|"l|I 1/ Nensteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor l\\lLnuUI1l\\ valódi, ha minden doboz hátulján a mi tbrvé-Inyileg bejegyzett ,8zeut Lipót" védjegyünkkel van ellátva jvórós fekete nyomással. A mi törvényileg védett dobozaink Iutasításaink és csomagolásainkon PHILIPFS NETJ8TEIN jAPOTHEKER aláírásnak kell lenni.
NEUSTEiN fOLÍP
,S»cnt-Llp6thoi- eimiett gyógyixertirí 2. K. "/« TTIKN, I,, PlankengaMí 6. Raktár Nigj-KaninAa: BELUS LAJOS éi BEIK GYULA, gjósjuoréliekna.
aaoaaooaoaaaaataaaaraaaooooooacraaoaooonoac
Z.K. >•/, 902.
MOLL SEIDLITZ POR
Csak
akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjogyót és aláírását tünteti feL » Moll A.-filc SeldlMi-porok tart/jt gyócjrhstisn a lepoakaaubb oyoacr* és «t-testbímtalHRk, ^yocnorgOrcs t>l íyomorhúr, rtgrQtt liékrekedál, mijbiatalom, vér ttlalál. aranyér és a Ieglc0l0nbö*5bb nöl betegségek ellop, e jelei hixiiioraek évtiíedek óla mindig nagyobb .Itoijedéit werzett. — Ara egy lepeoaótolt erődíti dobinak 2 kor.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FiLE FRANCIA!
SS
P«alr akknr Vftlrirfi ba mindegyik ü^eg MOLL A. tédjegyét tQntati fol aKKOr vaioai, Mí||FfeHratuK 4no„tul r« xííi. A Moll-fóle
franozln bor«re»z és >6 aeTexetesen mint fá|d«lo«oilllapit6 bedtrziBléal sz«r köszTÓny, csuz é« * meghűlés efryób köT©tke*raéayeinél legíimGr«tei«bb népsier. — Egy ónozott íredet! Qveg ára I kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb m6d$ter íxerint kómtek gyermek és hölgy jíAppan a bír okszerfl ípolAsára flyer*ekek és fe!o«ttek részére.
Ara daraboflklnt — 40 flll. öt darab — I kor. 80 flll. Minden darab gyermek-ssappan Moll A. védjogyévol van ellátta.
Föszétkaldé b:
Moll A- gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállltd áltat,
Bécs: TachUnbeo 9. sz. Vidéki megrendolések naponta poaUutAnvét mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán R08enföld Adolf 8S Fia.
aóaofxxiQdaaüxxxja^ KKKKXKXXKXKXKKK XXXXXXXXXXXXXX
KROHFELD NŐVÉREK
folyiatják a tanítási az idegem nyelvekben.
Férfiak ingyen kapnak, olyan uj ulilminyu orvosigot, mely az elvesztett erőt újra meghozta, Próbacsomagot * egy szix oltJalat könyvel po»t&n< jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok a kik írté irnak. Ki a Icfjbü-mulatramiltöbb c$odaorvo»»ig, ntely megmenteit ezreket, a kik fiatalkori kjhijjisok íolylán nemi bajokban, izililisben, valamint elveszített férfierö-ben szenvednek. Ez okból clhatirOita az intézet, hogy egy ingyen orvosAgot magyarázó--tfoitflrvei együtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a házíör-vossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból szármázó ncuii bajokban, szellemi elgyöngülésben.vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Eí a gyógyszer közvetetlenül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát State Medical iiutitutnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen k,gyögyithatók ebből a reitcnetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mtre titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon qiég ma. A csomag oly szépen bo van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelei igy kell cimezni: Stato Medical Instltuto, 17 Elektron Building, Fort Waype, Ind. Amerika
A levelek mindig bérmentesitendök.
A ZaÍ8megyében fekvő kiskomáromi uradalom vadászterületei f. évi november hó 1-től számítandó hat évre bérbe adatnak a következő beosztás szerint:
1. Alsóerdő a miháldi és tölösi mezővel, a komárváros-galamboki közlekedési útig terjedöleg; kerekszámban 4000, négyezer magyar hold terület.
Vadállománya: őz, fácán, fogoly, nyul, erdei szalonka, vadkacsa.
2. A csöntei, behijáki és karosi mezők; mintegy 3000, háromezer magyar hold terület.
Vadállománya: nyul, fogoly, fürj, vadkacsa.
3. A csaliti erdő és mező; együtt mintegy 1500, egyezerötszáz magyar hold.
Vadállománya: őz, fácán, fogoly, füij, erdei szalonka.
Tetszés szerinti zárt ajánlatok tehetők a három terület bármelyikének bérbevételére, s lOVo bánatpénzzel ellátva f. évi október hó 15-ig egyenesen a székes fókáptalan cimére Esztergomba küldendők.
Ajánlattevők közül az uradalom, tekintet nélkül a megajánlott összeg nagyságára, belátása szerint fog bérlőt választani.
A bérbeadási feltételek a kiskomáromi erdőgondnokságnál tudhatók meg.
Ki8komárom, 1902. évi szeptember hó 25-én.
Uradalmi erdőgondnokság.
Nyomatott Ifi Wajdit« Jfeief kiinyvn-omdíjíb m Nagy-Kanijsín.
NAGYKANIZSA, 1902. október hó Sí-én.
4fi-ik szám.
XLB. évfolyam.
Előfizetési ár: Egísx évre . ^r 10 kor. — üli. Fél övre . 5 kor. — üli.
Negyedévre . 2 kor. 50 fi 11. Egjes szám 20 1111.
HIRDETÉSEK
BhasáboR pctit8orti&n 14,másodszor 13, *
tintíeu továt\'bi >orért 10 fill
NYILTTER8EN
petit soronként 20 fillérért vétetnek fel. 4
A lap szellemi részét illető minden közlemény n felelős szerkesztő nevére, az anyaji részt illető kőz-leDíények podig a kiadó ncvéro cimzctteu Nagy-Kanizsára bérmentve intézeodők.
ntetleu levelek nem fogadtatnak cl.
Köziratok visszanőni küldetnek
A nagy-kanizsai BIpar-Testület,\' „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,0 a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,u wnagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,4 a „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Gazdasági ejőadások.
Sogjk»»l»». 1802. október 10.
Az ujabb irányú gazdasági actio egyik legéletrevalóbb részlete a gazdasági előadás. A néppel kedveltetjük meg általa a gazdasági haladást, a népet akarjuk segítségével a modern gazdálkodás ösvényére vezetni. Az eredmény mutatja, hogy helyes nyomon járnak az intéző körök, midőn ez intézményt propagálják; a nép kedvvel hallgatja az előadásokat, érdeklődést tanúsít, s azon gondolkodik, hogyan alkalmazhatná a hallottakat saját gazdaságában. Megjegyzem, hogy mind ezt annak a hatása alatt irom, amit a gazdasági előadások meghallgatása közben a nép — a hallgatók — körében észleltem. Szinte elfelejti az ember, hogy indolens magyar parasztok a hallgatók, midőn látja azt az érdeklődést, melylyel az előadást meghallgatják, s hallja a kérdéseket, melyekkel tudnivágyásukat kielégíteni akarják.
Bizonyos, hogy az egész intézmény még uj és tapasztalatokatcsak hosszabb idő alait lehet gyűjteni, de már most is rámutathatunk egyes oly jelenségekre, amelyek az egész hatását gyöngítik.
Helytelen, hogy az előadásokat hosszabb időközzel tartják; helytelen, hogy azok esetleg hónapokra elhúzódnak. A hallgatók elvesztik az összefüggést, s az előadó szerves egészet nyújtani nem tud. Mert tévedés volna azt hinni, hogy az előadó egy-egy ismeretkört fel tud ölelni egy-egy előadáson, a legszükségesebbekot el tndja mondani és tévedés volna azt hinni, hogy ez az alap a hallgatóknál a következő előadásig fructifikálódik,
vagy arra helyezkedve hallgatja a további előadásokat.
Az előadások hetenkint, vagy nagyobb időközzel tartatnak. Ahol én hallottam, ott egy-egy óráig tartottak. Valószínűleg másutt is igy van. Délelőtt hallottam az egyik faluban, délután a másikban, ügy-egy órának a felét a bevezetés vette el, a másik fele maradt a tárgyra. A talajmivelés-ról szólt az előadó minden esetben fél óráig. Az időből több nem jutott. Kitűnő volt az előadás, de fél óráig hallottuk a talajmivelést. Egy rendszeres. gazdasági cursusnak ez volt az első előadása. Utána fog következni a növénytermelés, bizonyára újra 1—\'/, óráig. Kgy néhány érdekes, megkapó dolgot elmond az előadó, de a legszükségesebbekből egy egészet adni nem tud.
Az előadások 7 — 8 napra vannak contemplálva, melyek azonban hetenkint tartatnak meg, tehát 7—8 hétig elhúzódnak. Mint a fenti példa mutatja, két nap két falut is elővesznek. A helyes megoldás az volna, hogy minden előadó mindon faluban egy-egy hétig tartózkodnék. Délelőtt tartana két órás előadást, s délután két órát, mig időközben elbeszélgetne a néppel, oktatná őket beszélgetés közben. Ennek volua megfelelő eredménye. Inkább kevesebb helyen kellene azt egy-egy évben tartani, de fél munkát végezni nem volna szabad. A mostani eljárás mellett a felvilágosultabbak egyes tanácsokat megtartanak emlékezetükben, de rendszeres egészet nem kapnak. Pedig ez volna a cél, ha az az egész csak egy dióhéjnyíre is zsugorodnék össze. Ez esetben azok is tanulnának, akiknek felfogása nehezebb. Mert nem fél a nép a
tanulástól, ha olyan a tanítója, aki tud a nyelvén beszélni. Ki sem akar menni a teremből az előadás végén, oly érdekkel hallgatja azt végig. S utána folytatja az eszmecserét.
Nem a hallgatók számának szaporítása a fő, hanem az, hogy olyanok hallgassák az előadásokat, a kiknek részére az tulajdonképp tartódik. Igaz, hogy a cigányok is tanulhatnak az ily előadásokból, de rendesen azért csődítik őket össze, hogy a hallgatók száma szaporodjon, hogy szégyenbe ne maradjon a falu. Ha az előadások egy héten át tartódnának, ugy nem volna szükséges a hallgatót kötéllel fogni, jönne az magától is. Mert tény. hogy o hallgatók egy jó részét a falusi jegyző csak ugy fogja, hogy a zászló becsülete meg legyen mentve. No de ez nem baj, mert hisz ez a rész is művelődik, ez is tanul. Mindenesetre jobb volna azonban, ha azok látogatnák az előadásokat, helyesebben, ha azok mind látogatnák az előadásokat, a kikre az érdekkel bírhat.
S ezt csak ugy érhetjük el, a gazdasági tudás nagyobb mérvű terjesztése csak ugy járhat megfelelő eredménynyel, ha ezeket az előadásokat folytatólagosan tartják. Határozottan állithatjuk, hogy két napi folytatólagos tanítás több eredménynyel járhat, mint 7—8 napi, ha az két hónapra oszlik meg 8 minden egyes esetben egy órára szorítkozik.
így, ahogy most történik, a gazdasági előadások céljukat a maga egészében el nem érhetik, ha ugyan az eredmény igy is meglepő. Éppen ezért kellene teljes hatásra törekedni.
Mil/tofl\'cr 4iúndttr.
A szövetkezeti vitákról.
A mult hetekben lofolyt agrár és merkantil kongresszusokon sok szó esett a szövetkezetekről. Az agráriusok az ebekig magasztalták, a merkantilisták ellenben a szóharc egész özönét zúdították rája. Mindez azt mulatja, hogy nxég mindig nem tudják felfogni a szövet-kezelők. mibenlétét. Legyünk tehát már egyszer tisztában a szövetkezetekkel, no halmozzuk éj minden roszszal mielőtt alaposan megvtzsgálaók.
Mily célt szolgálnak általában a szövetkezetek?- Abban látjuk a szövetkezet célját, íboiív tasjai hitelét, keresetét és gazdálkodását előmozdítsa. Az a szövetkezet, mely ezt az eszmét szolgálja hasznos a magyar közgazdaságra. Hiába minden erőlködés, mely meg akarja ezt cáfolni, mert ha az emiitett célt tűzi maga elé a szövetkezet, akkor ezt a közgazdasági alakulatot nem szabad fejlődésében meggátolni. Nem jól mondtam, hogy nem szabad, de nem is lehet.
Bisz ki tilthatja meg a kis embereknek, hogy kis hitelűket, kis keresetüket és gazdálkodásukat összetegyék és ezáltal nagyobb keresetre, gazdálkodásra és bitelre tegyenek szert ?! Ki tilthatja meg a kis erök egyesülését, hogy ne szövetkezzenek a nagy tőke ellen, mely ökot, mint valami nagy fergeteg gyönge bábként elnyomja? Ki gátolja meg a kis embert abban, bogy szükségletét egyeneseo a termelőnél szerezze be, s ezáltal kikerülje a négy-öt közvetitö — megjegyzem jogos — nyeroségét.
Ki akarják irtani a szatócs uzsorát I Szatócs uzsora — eltekintve a mindenben előforduló kivételtől — niocs. Hisz uzsora-e az, hogy a faluéi szatócsnál drágább az áru, mint egy városi kereskedőnél? Hisz míg az áru ahhoz a Meszes-Györököo lakó szatócshoz kerül, három-négy kézen megy keresztül, a természetesen miudegyik hozzáteszi a saját jogos nyereségét, igy az ár termé-szotesen jóval megnagyobbodott. No most már a szatócs is nyer valamit és igy világos, bogy az áru drágább lesz, mint a termelődéi. Az azonban nem uzsora,
ba mindegyik hozzáteszi a maga nyereségét I
„A magyar kereskedőnek rossz az áruja, a mértéke csak arra jó, hn«y a naiv kisgazda fejét elcsavarja és belé-hiDtse a más gazdasági ágak iráuti gyűlöletet." Ezek a szavak nem találhatnak hívőre e hazában, mert ez csak ráfogás a hazai kereskedelemre.
S korántse gondoljuk, hogy hazai szövetkezeteink hiba nélküliek. Nem, sőt ha ily mederben haladnak tovább, akkor egészen elvetendő nálunk a szövetkezet intézménye. A hazai „felekezetiijelzövel\' ellátott szövetkezetek nem szolgálják az előirt céltl Nem gazdasági, hanem felekezeti célokat szolgál ....
Ez okokból jogosnak tartjuk a soproni kongresszusi határozat azt a részét, mely kívánja a szövetkezeteknél a felekezeti jelíők törlését és a kedvezmények megvonását! Azzal, bogy különböző kedvezményük van a szövetkezőtöknek, azzal már erős fegyverrel is bírnak a kereskedelem ellen. Szabad verseny idejét éljük, tehát hagyjuk magukra a gazdasági ágakat. No adjunk egyiknek sem fegyvert a kezébe, melyet a másik ellen felhasználhat. Am had induljon meg a küzdés a kereskedők és a szövetkezetek között. Küzdjenek egyenlő fegyverrel, s ha ekkor a szövetkezetek győznek, akkor meg kell szűnni minden rágalomnak, mert akkor a szövetkezet a nemzeti haladás és boldogulás erős eszköze. Ez a győzelem az összetett, egyesült erők győzelme lesz.
Mi megvalljuk hivei vagyunk a szövetkezeti mozgalomnak. Hivei vagyunk azért, mert ha belye6 irányban működik, ha elvetik maguktól a viszály magvait, akkor nagy jövő vár rájuk.
OáspGr Jléta
A becsület.
Nagyváradról érkezik a hir. hogy ott okos emberek egyesületet alkottak a párbaj elleo. Csak nemrég történt, hogy egy előkelő nagyváradi ügyvédet ellenfele, ki egyszersmind a öértő fél is volt, párbajban halálosan megsebezett 8 ez a szerencsétlen kimenetelű párviadal kirivó
TÁECZA.
Aradi fohász,
1802. október 0-án.
A ,Zalai Köildny* crcdc.i lArc^ja. —
Magyarok Iston.*! Áldd meg a nomzeU\'t. M«Iv a vérpadra ma Oltárt emeltetett!
Oltáradon lángol Hazaszeretetünk! Az elhunyt hősí»l;<>rt Zokogva kesergdnk!
A hós martyrokért. Kiknek honfi vére A vérpadra hullott: Ötvenhárom éve!
Meghalt a hazáért Mind a tizenhárom! Érettünk az égbe Örök áldás szálljon!
Tuboly Viktor.
& baba.
Irta: Anatol Francé. — A *Zalai Kötlöny* táicfcja. —
Tavaszodik. A fecskék, a természet újjá ébredésének e kedves hírnökei, újból megjelennek és csicseregve ott röpdösnek a Malaquais sétánya folett. Irtásukra, az elmúltgyormekkor édes emlékei elevened-
nek mog előttem. Csak most értem igazá- > utolsó puskalövést, másrészt pedig, mert han a gyermek reménységgel, vágygyal \' nagyon jól értett a linóin pá*tétoni készi-
táplált kívánságait, amelyek betöltik az ártatlan kis szivecskét.
Magam elótt látom azt a kis babát, amelyet nyolcesztendős koromban oly sóvárogva néztem a Rite do Seine egyik-szegényes boltjának kirakatában. Hogy az ott felhalmozott sok játékszer között, miért tetszett meg éppen az az ijedtszoinü kis baba, még most som tudom. Különben nagyon- büszke vo\'tam arra, hogy fiu vagyok. Megvetettem a kis leányokat és alig vártain azt az időt — amely közben be is következett — hogy államat szakái díszítse. Kis katonáimmal el-eljátszadoztam és a hintalovamat a cserépben nevelt virágok leveleivel etettem. Enuél derekasabban, férfiasabbau csak nem lehet cselekedni, gondoltam; magamban. S mégis kodvem kerekedett egy babára. No, de hiszen Herkulesnek is voltak gyöngéi!\'
Játékszereimmel katonáimmal, dobbal, trombitával mit sem törődtem. A baba . után vágyakoztam. Egyedül a baba kellett. De kívánságomat, valami megmagyarázhatatlan, legyőzhetetlen szégyenkezés miatt, nem mertem megvallani az édes anyámnak. S igy tovább epesztett a vágy és nem szűntek meg szenvedéseim.
Végre elérkezett a nap, amelyet sohasem fogok elfelejteni. Nevelőnóm elkísért Viktor nagybátyámhoz, egy nyugdíjazott kapitányhoz, aki aznap uzsonnára hívott meg magához.
Nagy csodálattal csüngtem Viktor nagybácsimon, egyrészt azért, mert a Waterlooi csatatéren a franciák részéről ó tette az
tóséhez. í)e Viktor nagybácsi aranyzsinóros kabátja is tiszteletet parancsolt. Igen nagyrabecsültem ót azért is, hogy mihelyt betette az ajtón a lábát, az n\'gész ház mintha felfordult volna. Ha társaságban volt, egyes-egyedül az ó hangját lehetett csak hallani.
A nagybácsi teletömött kalácscsal, színtiszta borral itatott és elpanaszolta azt a sok igazságtalanságot, amely megesett vele. Főképpen a Bourbonokról panaszkodott igen keserűen. Minthogy a heves beszédben nagybácsim olfolejtette megmagyarázni, hogy tulajdonképpen kik is voltak azok a Bourbonok. azt hittem, hogy azok nem egyebek, mint lókupecek, akik Waterlooban kereskedtek.
Uzsouna után a nagybácsi fölvette az aranyzsinóros kabátját, széles kalapját a szemére vágta és azzal kimentünk az utcára, ahol minden nagyon furcsának tünt fel előttem. Mintha minden megváltozott volna, mintha soha, de sohasem lettem volna még abban az utcában. Mikor a Kue de Seineba értüuk, megint a baba jutott az eszembe. Szédült a fejem és agyam lüktetett az izgatottságtól. Elhatároztam, hogy kipattantom a titkot, bármi is történjék. Közben éppen odaértünk a kis boltocskához. A baba pirosló arccal, virágos ruhában ott trónolt a kirakatban.
— Bácsi, — szóltam félénken nagybátyámhoz — vegyo meg nekem azt a babát.
S lestem, vártam, mit fog orre a nagybácsi mondani.
— Mit? Egy fiúnak babát vegyek? Azt a jégeukopogóját! — dörgött a nagybácsi stentori hangja. — Hát becstelenné akarsz lenni ? S még hozzá egy ilyen torzonborz figuráért! No hiszen fickó, fiiiom gusztusod van, mondhatom! Ha továbbra is megmarad ez a jó Ízlésed, lesz majd mit eltűrnöd a bajtársaidtól, te anyámasszony katonája, to! Ha kardot, puskát kértél volna, azt megvonném neked gyerek, ha mindjárt az utolsó talléromba is kerülne. De egy babát, ezer millió láncos bomba! Soha, soha mig élek! És ha egy ilyen összedrótozott figurával látlak játszani, tudd meg nővéremnek igen tisztelt fia, hogy nem ismerlek el töbhé unokaöcsémnek!
Ezek a szavak aunyira megsebezték a szivemet, hogy tisztán csak a büszkeség tartott vissza a sírástól.
A nagybácsi, miután csillapodott a haragja, megint a Bourbonokról kezdett beszélni, mig én az erkölcsi feddés hatása alatt mély, kimondhatatlan nagy szégyent éreztem. Végre megnyugodtam a változbatatlauba és büszkeségtől dagadt a keblem, hogy hát csak még sem lettem becstelenné. Azután már nem is gondoltam többé a pirosarcu. ijedtszemü babára.
S neked, kedves nagybácsi, aki egész életedben ugy káromkodtál, mint egy kocsis, aki annyit pipáztál, füstöltél, mint egy gyárkémény és aki ugy ittál, mint egy szomjas kefekötő, neked köszönöm, hogy zsenge gyermekkoromban belém oltottad az önbecsülés fogalmát. Büszke
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
és lusta voltál, kedves Viktor bácsi, de azért nemes sziv dobogott a feszes, aranyzsinóros katonakabát alatt. Ha jól emlékszem, gomblyukadban mindig rówját viseltél. S ez a virág, ez a rózsaszín, amely minden szeüőuek kitárta kelyhét, ez jeí-képezi a te örömsugaras ifjúságodat. Te tanítottál meg arra, hogy mi a becsülés, mi a lemondás és sohasem fogom elfelejteni ezt a leckét.
Most már ott pihensz a Mont-Parnasse békés birodalmában. A fehér kőlapon, mely sírodat fedi ez a fölirás olvasható:
Itt nyugszik ARISTIDE VIKTOR MALDENT lovassági kapitány, a becsületrend lovagja.
Te egészen más föliratot szántál a sírodra, de utolsó akaratod nem teljesül. Irataid között egy szelet papirost találtak, melyre oz a rövid, büszke sirfölirat volt írva:
Itt nyugszik egy
^LOIRE-MENTI BRIGANTI.
A temető fái susogva hajtják össze lombjukat, mintha téged és porladozó pajtásaidat siratnák. A tavaszi nap fényében megcsillanó levelek meg ugy tüunek föl, mintha csillogó könyük lennének.
Gondolataimba mélyédve, lassan megyek utamon. Egy mézeskalácsos előtt visz el az utam, ahol egy rongyos ruhába öltözött, szegény fiúcska álldogál. Sóvárogva tekint az édes mézes figurákra. Különösen az egyiket, azt a nagy lovaskatonát nézi,
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER 18-án.
meztelenséggel tárta fel a becsületbeli ügyek ilyen elintézésének minden józan észszel ellenkező és barbár voltát. Valószínű, hogy a párbaj következményei érlelték meg Nagyvárad előkelő társadalmának tagjaiban a párbsjellones egyesület létesítésének eszméjét. De ha ez igaz, akkor az is valószínű, bogy ha az Ügy7éd, a sértett fél sebesítette volna meg ellenfelét, a párbaj nyomában nem támadt volna fol az általános megbotránkozás, sőt az ügyvéd diadala némileg szimpatikussá is tette voloa előttünk a párbajt. EbbeD az esetben a párbaj az igazság jól fuokcionált eszköze lett volna, de az ■i ügyvéd vereségével, bár az a lovagiasság y szabályai szorint folyt le. inégis igazságtalan eredménynyel végződött. Így ité-lüok általában a párbajokról, esetről esetre, aszerint, hogy nyujtott-e elégtételt a párbaj a sértettnok, vagy pedig elitélte azt, ki orvoslásért hozzáfolyamodott. Pedig valóban nincs okunk elitélni az ügyvéd ellenfelét sem e párbaj igazságtalan kimenetelő felett keseregnünk. Ha gyermekjátéknak tartjuk a párbajt akkor nevetséges, hogy ragaszkodunk hozzá; ha pedig komolyan veszszük, akkor senkit som Ítélhetünk el azért, hogy a párbajt ő is komolyan vette és élt a oyilt támadás elismert jogaival. Igazságtalan párbaj, képtelenség. Egy óriási hazugság szereplésében nem lehet igazságos, vagy igazságtalan, csupán következetes, vagy következetlen és valaháoyszor a párviadal intézménye egy párviadalból kifolyólag, mert az nem nyújtott jogorvoslatot, felkelti maga ellen b közfelháborodást, az azt jelenti, hogy ez íz intézmény következetes volt magához, azt nyújtott, ami a lényege: igazságtalanságot.
A párbaj eltörlése sok nehézségbe ütközik ma. Ez az intézmény nagyon régi keleta, családfáját még az isten Ítéletek koréból származtatja le és bogy ily bosszú életet élt, azt aoDak köszönheti, hogy tud alkalmazkodni a változó viszonyokhoz. Abban a korban, mikor nem a kúria, hanem a teremtő volt a bűnügyekben a legfőbb fórum, a párbaj, mint az isteni bíráskodás eszköze szeropelt és létjogosultságát megtalálta a középkori felfogás ferdeségoibeu. Mikor már az emberek vesztettek a véletlen és a földfelettiek igazságérzetébe vetett hitükből, a párbaj a lovagerények érvényesülésének szerve lett és létének jogot adott az erkölcsi felfogás. Azután, mint megmagyarázható céllal biro intézménvt, még soká éltette a romaotika és midőn ez is elhalt mellőle, a párbaj megmaradt céltalan, üres hazugságnak, mely napjainkban, mint a férfiasság patentirozott védjegye és a becsület őre akar magának hosszabb életet kierőszakolni. Azonban mi már közeli kimúlását látjuk, hogv egyre vészit abszolút tekintélyéből, mig teljesen összeomlik, elenyészik. Nálunk Budapesten indult meg a párbajollones mozgalom éa talált hívekre az ország egy másik nagy városában, Nagyváradon. Nem fog sok idóbe telni, bogy e mozgalom szélesebb körben fog\'figyelmet kelteni éB a közvélemény őszintén fog megnyilatkozni társadalmi életünk egyik legnagyobb hazugságával, a párbajjal szemben. Ma még sokan tartózkodnak attól, hogy a párbajellenesck nyilt pártjához csatlakozzanak, ha odavinné is őket meggyőződésük, mert ebhez ma bátorság és erély kell. A párbaj ellenzői ki vannak a gyanúnak téve, bogy nem elvből, hanem gyávaságból kivánják a párbaj eltörlését és hogy ez a vád el fog hangzani, az bizonyos. Aki megrögzött szokások és hagyományok ellen nkar küzdeni, ha azok butaságban gyökereznek
amolj mintha Viktor bácsira hasonlítana. Megveszem a mézeskalácsot és odanyújtom neki. A kis fiu félénken húzódozik tőlem és nern meri elfogadni a mézeskalácsos katonát. Nem mer hinni benne, hogy neki is része lehessen a boldogságban. Fekete, usgy szemeivel roám tekint, mintha mondani akarná:
— Be kegyetlen vagy, hogy rajtam akarsz mulatni.
— Vedd hát el. te kis tökfilkó te. _ szolok hozzá jóskarólsg. _ Nesze, itt \\an! Hisz te boldogabb vagy, mint amilyen én voltam a te korodban, mert kielégítheted vágyadat, anélkül, hogy becstelenné lennél általa.
S to Viktor bácsi, akinek jóságos arca, e mézeskalácsból készült katona láttára megjelenik előttem, szállj le te dicsteljes árnyék és légy s segítségemre, hozv elíoledjem az uj babámat! Ah mert mindörökre gyermekek maradunk és minduntalan ez ujabb játékszer után vágyakozunk.
is, anoak meg kell érte szenvednie; mint Heine mondja: .Ahol újító lép fel, ott van a Golgota.
A párbaj legerösobb támasza az, hogy okos emberek is pártolják éa elfogadható érvekkel bizonyítják annak szükséges voltát. Azt mondják, hogy törvényeink .\' nem védik meg eléggé a becsületet és nom nyújtanak elégtételt a sértésért. Ez igaz, de nem bizonyíték még a párbaj szükséges volta mellett Ez az érv legfeljebb azt hozza magával, hogy az igazságszolgáltatás gondoskodjék jobban az egyéni becsölet védelméről, de a törvénykezés hiányai sosem jogosíthatnak fel bennünket az önbíráskodásra; ez utóbbinak legfeljebb akkor volna igazolt jogosultsága, ha az igazságszolgáltatás eme gyarlóságáo segiteni nem lehetne. De lehet és pedig igeo egyszerűen 8 ezáltal megszűnik 8 párbaj minden mentsége. Szigorúbb itélkozéssel igenis nyújthat elégtételt u törvénykezés a sértett becsületnek és pedig fényesebb elégtételt, mint a párbaj, melynek kétes kimenetele nem felel meg az igazságszolgáltatás szellemének, akar a megtorlás, akár a célszerűség tekintetében. Ha a törvény-kozés venné át a becstllotbiróságok szerepét és hatalmi eszközeivel érvényesítené ítéleteit, tekintélyénél és nagyobb appara-tusánál fogva bizonyára módjában lenne megnyugtató elégtétolt nyújtani a hires patent becsületeknek is, melyek kényesebbek a selyemkendőnél.
Ismét visszatérünk a nagyváradiakra. E város társadalmi élete tetszik nekünk. Nagyvárad egyike ama kevés vidéki városainknak, abol élénk a közélet és működésben van a közvélemény; ennek a bizonyítéka a párbajellenes egylet megalakítása is. Valóban, Kanizsa társadalmának reatelkedésre van oka, valahányszor egy másik vidéki város társadalma valamely dicséretes tettel életjelt ad magáról. Benuünk hiányzik teljesen az érdeklődés és akarat, hogy kezdeményezők, vagy a követők közt elsők ; legyünk. Mi akkor cselekszünk, mikor már kívülünk miuden megmozdult és hátramaradva kényszerülünk mi is meg-indulói. Nálunk is általános kór a párbaj | és már szodett közülünk is nutn egy igazságtalan áldozatot. Elvben mi is gyűlöljük ezt az intézményt és mi is csupán a társadalmi kényszer nyomása alatt fogadjuk azt cl.\' Véleményünk, panaszunk éB kényszerhelyzetünk a párbajjal szemben ugyanaz, mi a nagyváradiaké; mi tart tehát bennünket vissza, hogy kövessük azoknak a példáját?!
K. S.
hírek.
— Közigazgatási ülés. Zalavármegye közigazgatási bizottsága dr. gr. Jankovich László főispán eloöklote alatt folyó hó 7-én tartotta havi rendes ülését. Az őszi vetés minden irányban megkezdetett, eső hiányában azonban nagyon lassan halad előre. A gazdasági viszonyok dacára annak, hogy a múlt évinél jobb termés volt az alacsony gabona árak mellett a kisbirtokosnál kedvezőtlenek; — szarvasmarhák és sertések jó keleu-dóségnek örvondenek, de a sertésvész az értékesítést nsgyban nehezíti. A pénzügyi adminisztrátió terén fennakadás nincsen, a kiucstári követelések és egyébb közterhek a vármegye területén az esedékességnek megfololő aránvban befizettetnek, a az év végére a\'folyó évi előírás remélhetőleg behajtatni fog. A körorvosok látogatásaikat teljositotték.
— Előléptetés. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsost, Zalavárraegyéoek nagyérdemű tanfelügyelőjét a közoktatásügyi miniszter a VII. fizetési osztály III. fokozatába léptette elő.
— Kinevezés LőwyAdolffiátdr.Ország Lajost október 1-én s. orvosnak nevezték ki a budapesti 8zent László kórházba.
— Eljegyzés. Tivolt János zalaegerszegi magánzó, a mi egykori Centrál-kávésunk, eljegyeato Somossy Mariska kisasszonyt, Somossy Nándor állomásfőnök kedves leányát.
— Névváltoztatások. Kiskorú Matters-dorfer-Mór, Jenő és Dezső zalaegerszegi lakósok családi nevének .Marton\'-ra kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
A m. kir. belügyminiszter Kohu Albert és Ede bnrabási lakósok vezeték nevének .Kie\'-re kért átváltoztatását megengedte.
Scbivarc József és Schwarc Gyula tapolcai lakósok, belügyminiszteri enge-délylyel nevüket „Székely-re változtatták
— Október 6. Kegyeteltel ülték meg az aradi vértanuk emléknapját a helybeli tanintézetek. Az előadás a főgimnáziumban és az állami polgári iskolában szünetelt.
A szt. ferencrendiek templomában gyászmise volt a martyrok lelkiüdveért. Néma és hideg nap borult a városra, de vájjon a múltnak jelenései hány embernek lelki szemei előtt vonultak el?
—_A Keresztény Jótékony Nóegylet koréból. Gr. Benitzkyné Batthányi Ilona uroő Ot méltósága Soniogv-Szt-Miklós alapító tagsága megváltása dijjául 200 (kettőszáz) koronát adományozott a Nőegylet pénztárának A nagylelkű adományért a nemes lelkű adakozónak ez utón is hálás köszönetet mond a Ker. Jótékony Nőegylet választmánya.
— Ellenőrzési szemle. Nagykanizsa város területén tartózkodó cs. és kir. közös hadseregbeli tartalékos és Bzabad-aágolt katonák ellenőrzési szemléje f. évi október hó 10. és 11-én az .Arany Szarvas* szállodában tartatik meg. moly reggel 8 órakor kezdődik. Az utószemle 1902. évi november hó 24-én a cs. éa kir. 4$. hadkiegészítő parancsnokságnál Nagykanizsán tartatik meg.
— A helybeli fölső kereskedelmi Iskola .Deák köre" f. hó 6-én tartotta alakuló gyűlését. Vezető tanár lelkes szavakban tolmácsolta a kör célját, mely azért alakult, hogy a tagokban a baza-fiuságot fentartsa, az édes magyar nyelv iránti szeretetet fokozza, s az intézetből kikerülő koreskedőket hazafias magyar kereskodőkké nevcljo. Az alapszabályoknak az alakuló gyűlésre vonatkozó fejezeteinek felolvasása után megkezdődtek a választások, melynek eredménye a következő: Elnök Rotter A. f.o. t., főjegyző Müller M. f. o. t, alelnök Krausz Ö. k. o. t, aljegyző Weisz N. k. o. L, főkönyvtáros Grassanovits 0. f. o. t„ al-könyvlárosok Brück H. Kobn 0 f. 0. t„ Grósz M. Tálossy I. k. o. t.
— Helyszíni pótbejárts. A kereskedelmi miniszter a Zsiavármogye területén átvonuló pécs vsrasdi állami kőzut 137.8—138.9. km. szskaszán folyamatba lévő utáthelyezési munkálatokra vonatkozólag Nagykanizsa város képviselőtestülete által az útpálya szélesbitése, az u\'pálya sziliének emelése és a hidaknak leszállítása iránt kért nagyobb mérvű terv-módosítás elbiiálása esetleg megállapítása céljából helyszíni pótbejárás megtartását elroudelte és a bejárás határidejéül folyó évi október 13-ik napjának d. e. 9 óráját összejöveteli helyül pedig Nagykanizsa r. t. város székházát tűzte ki. A bejárást egyidejűleg megbízott Kikindai Gyula kir. főmérnök fogja teljesíteni.
— AlapazabMy jóváhagyás. A kővágó-eörsi ágostai hitvallású ovángelikus gyülekezeti nőegylet alapszabályait a belügyminiszter a jóváhagyási záradékkal oltatta.
— Anyakönyvvezető kinevezés. Ellmann Béla segédjegyzőt a karmacsi, Kalmár János jegyzői Írnokot a mura-csányi, A ni [hihihi Sándor s. jegy/ót a kiskomáromi, Tuol József s. jegyzőt pedig a csabrendeki anyakönyvi \' kerületbe anyakönyvi helyettesekké a belügyminiszter kinevezte.
— A népfölkolés jelentkezéséről. Az 1893. évi 37. t. c. alspjáu mindazon Nagykanizsán tartózkodó katonailag kiképzett népfólkelésre kötelezettek, kit a közöa hadseregben, a hadi tengerészetben, a honvéd-égben, ezek póitartalékában vagy a csendőrségnél szolgáltak, továbbá oly katonailag ki nem képzettek, kik népfölkelési rózsaszínű ajánlati lappal cl vannak látva és még a 42-ik évet be nem töltötték és pedig az 1869 —1865-ig születési évfolyamok 1902. évi október hó 17-éu, az 1864-1860 ig születési évfolyamok 1902. évi október hó 18-án mindenkor reggel 8 órakor az. .Arany Szarvas" szállodában személyeven megjelenni, vagy irásbsu jelentkezni tartoznak. Az ajánlati lapok olhozandók. Az időszaki jelentkezést személyes megjelenés helyett Írásban te:jesithctik.
— Koszorutpótló adom&ny. F. hó
2-ánelhuuytPollák Vilmos uriránti kegyelete jeléül adakoztak. Dr. Pollák Ernő 25 k?r., Pollák Miksa, Osztreicber Bernát, Ledoísky csalid 10—10 kor, Pollák Fülöp, Singer Samu. Weisz. Károly
3—3 kor. Összesen 64 kor. A nagv-ksnizsa Chevra Kadisa.
— Hirdetmények. A cs. kir. szab. déli vaipályatársaság budapesti üzletigazgatósága 1800 köbméter kemény cserbasáb és 2000 köbméter puha fenyő hasáb szállítására hirdet pályázatot. A szállítás 1903. évi március bóbán kezdendő meg és u a. év juniut hó közepéig befejezendő. Az ajánlatok benyújtási határideje f. évi október hó 25-ike. Miről az érdek elteket (oly megjegyzéssel értesítjük, hogy az eredeti hirdetményt kívánatra készséggel megküldjük. Sopron, 1902. évi szeptomber hó 27-én.
A m. kir. államvasutak igazgatósága használt, de még teljesen jó állapotbou levő, gyári vagy iparvágányok előállítására alkalmas acélsínt és hozzátartozó hevedereket eladni szándékozik és erre nézve nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb f. évi október hó 22 ikéig nyújtandók be. Erről az érdeklődőket oly megjegyzéssel értesítjük, bogy a részletes adatokat tartalmazó pályázati hirdetményt kívánatra megküldjük. Sopron, 1902. évi szeptember hó 28-án.
A szombathelyi m. kir. állami építészeti hivatal a székesfebérrár-gráci állami közúton levő 150. az. Lapincs-bid helyreállítási munkálataira 14.866 korona költségvetési összeggel versenytárgyalást hir^st. Az ajánlatok benyújtási batárideje f. évi ok\'óber hó 14-ike. A részletes feltételek a nevezott állami építészeti hivatalnál tudhatók meg. Sopron, 1902. évi 8zoptcmber hó 29 én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hosszú böjt. Ma volt a zsidóság legnagyobb üonepe, az engosztelés ünnepnapja. Ezen a napon szakadatlanul imádkoznak a zsinagógákban, minden munka
I szünetel és a legtöbb ember kibékül ellenségeivel, mert a vallásos zsidó e napon böjtöléssel vezekel és bűnbocsánatot kér. Aki pedig saját vétkeinek megbocsátásáért esedezik, kell, hogy embertársának is megbocsásson. A város külsején meglátszott a zsidók ünnepe. Minden forgalom szünetelt, alig volt nyitva egy-két üzlet. A posta- és tiivirda-hivatalban alig volt dolog. Alkonyatkor az utcák megélénkültek.
— Hangverseny űcyer Stefi, a hírneves ifjn hegedümüvész.nő f. hó 15-én Nagykauizsáu hangversenyez. Geyer Stefi Európa fővárosaiban művészetével feltűnést keltett. Jelenleg dédelgetett kedvence a műértő közönségnek.
— A tapolcai népgyűlés. Tapolca nagyközség képviselőtestülete a mult hó végén népgyűlést tartott, melyen a környékből megjelent községek képvisolőivel együtt mintegy 2000 főnyi közönség vett részt. Glazer Sándor városbíró lelkes szavakkal nyitotta meg a szabad ég alatt tartott népgyűlést, mire Handlery Gusztáv földbirtokos alapos, kimerítő, általános belyesléssol többször félbeszakított indokolással a következő határozati javaslatot terjesztette elő: 1. Vettessék ki az olasz borra 40 kor. vám. 2. A kiegyezési tárgyalások alkalmával hasson óda a m. kir. kormány, hogy Ausztriában is a mienkhez hasonló borhamisítások ellen törvény lépjen életbe. 3. A boritalmérési adó eltöröltessék. 4. A szeszitalmérési adó felemeltessék. 5 Szesznek, mint iparfogyasztási cikknek adómentesítése. 6. Cognscgyártás megkönyitése. Ezek után Vsstagh János földbirtokos a már előterjesztett határozati javaslathoz a következő pontot javasolta csatoltatni: Mondja ki a közgyűlés, hogy azon esetre, h« a magas kormány bármilyen kényszerítő körülmények folytén olyan vám-szerződési javaslatot terjesztene elő a törvényhozásnak, moly az olasz borvámot 40 koronán aluli összegben állapítaná meg, egy országos tiltakozó népgyűlést hívjon össze az országház körüli térre, vagy Rákos mezejére. Mután a közgyűlés ezen javaslatokat tőbb.\'k hozzá szólása után határozattá emelte, Hertelendy Ferenc országgyűlési képviselő záró szavai után, melyben megígérte, hogy mindent elfog kővelni a közgyűlés határozatainak érvényre juttatása tárgyában, a népgyűlést lelkes éljenzés közben bezárták.
— Állatdljazás. Az állatdijazáB vasárnap délelőtt 10 órakor vette kezdetét, Elek Ernő megnyitó boszédével. A megnyíló beszéd után, oluök választására kérlo fel a felenvoltakat, kik n tiBzt-ségro egyhangúlag Jerffy Adolf récsei földbirtokost választották meg, aki rövi-den ismertette a kiállítás célját és indítványára a bírálóbizottságokat következőleg alakitolták meg: A teheneknél: Bosnyák Géza, Sebestyén József, Viosz Ferenc, Szoníhe Ferenc, Voigt Ede. Üszőknél: Gruner Lajos, Szommer Ignác, Vécsey Zsigmond, Stugel József, Deák Pétor. Bikáknál: Szentmihályi Dezső, Stern Sándor, Vizlendvay Sándor. Fűrszt Sándor, Hertelendy Béla. Borjuknál: Jerffy Adolf, Nuser János, Elek Ernő, Starzsinszky György. Nagy Dezső. Hivatalból tagjai voltak az összes bírálóbizottságnak: Balthauser Oltó állategészségügyi felügyelő Szombathelyről és Mayer Ottó törvényható.-ági állatorvos Zalaegerszegről. A bírálók működésükről az együttes ülésen beszámoltak.
— A keszthelyi szüret. A keszthelyi tzőlőhegyekbon a azűret októbor 13-án veszi kezdetét. Szőlősgazdák mennyiségre
jó, minőségre azonban nem valami fényes eredményt várnak az idei szürettől, mert a szeptemberi napok a szőlőérésre bizony nem a legkedvezőbbek voltak. A diási begyekben a már eddig leszüretelt mustőt hectoliterje S4—50 koronáért veszik.
— Csnrgői lengyiir. Mint értesülünk Friedler gyáros a csurgói lengyár építését már megkezdetto a Csurgótól ingyen kapott 15 holdnyi tcrűleteD és a kilátásba helyezett 10 évi adómentesség Reményében. A földmivelésügyi miniszter e célra 30 ezer korona szubvenciót adott.
— Iparos-sznllő. Az ipartestület által épített iparos segédek szállója immár egészen készou áll. A szálló a modern kor igényeinek megfelelőon készült és folyó október hó 15-én lesz a forgalomnak átadva. E naptól fogva tehát az átutazó iparos-segédeknek is lesz barátságos és tiszta otthonuk Nagykanizsán.
— Sertésvősz megszűnte. Palin, Korpavár és Vajda-pusztán a sertésvész járváuy megszűnt — a községek a zár alól feloldattak.
— Véres kardpárbaj. Nedecky Jenő fokelekastélyi földbirtokos és Győrfy Pongrác keszthelyi ügyvéd a köztük felmerült szóváltást n lovagiasság terére vitték. A párbajozó felek o bő 8-án délután 4 óra tájt az Amazon Szálloda nagytermében szálltak síkra, hogy a lovagiasság megkívánta elégtételadásnak megfeleljenek. A párbaj Győrfy Pongrác megsebesülésével végződött, aki is a fejtetőtől a szemig húzódó vágást kapott, mig ellenfele sértetlen maradt. Nedecky segédjei Herceg Hermán és Fügh Dénes nyugalmazott őrnagyok, orvosa Dr. Illés ezredorvos; Győrfy segédjei pedig Ányos Kálmán földbirtokos és Reiscbl Imre tart bonvédhadnsgy, orvosa Dr. Mojzer György voltak.
— A vigyázatlanság áldozata. Balaton-Györök község kovácsához egy ottani lakós fegyverét vitte el megjavítás végett. A kovács a fegyvert tűzbe tette, de oiy meggondolatlanul, hogy a töltött fegyver csövet sajátraaga felé fordította. A fegyver az erős tűzben elsült s a szerencsétlen alig 26 éves fiatal embert gyomrán találva holtan rogyott Ö3sze.
— Sajtóperek. A .Zala* megnyugtatja olvasóit azzal o kijelentéssel, hogy a kir. ügyészség Dr. Villányi Henrik szerkesztőnek Révész. Lajos ellen nyomtatvány utján elkövetett becsületsértés miatt emelt vádjának képviseletét nem fogadta cl. A kir. ügyészség magánembereken elkövetett becsületsértések éa rágalmazások vádját egyáltalán nem képviseli. Nem képviselte Révész Lajosnak Csillag Béla és Huckstett Jenő elion emelt vádját sem és Révész. Lajos mégis kapott elégtételt. Épugy Dr. Villányi Henrik, mint a „Zalai Közlöny" szerkesztője is roméiheti hogy a rajta olkövetett sértésekért elégtételt fog kapni akkor is, ha vádját mint magánfél fogja képviselni a törvényszék előtt.
— Mindég csak „Tolódl." A vásárlásnál nem ritkán halljuk azt a kívánságot hangoztatni, hogy csak .valódi" árut óhajt. Ámde mi a .valódi"? Ezzel az .eredeti," az .első" jelöltetik, amely upy van készítve, a mint azt maga a feltaláló akarta. A mai kor irányában fekszik azonban az uj, a jó dolgot, amely sikeres elterjedést nyert, azonnal .utánozni" éa az utánzatot mint .épen olyan jót," sőt mint .jobbat" kínálni. Többnyire a tápszereknél fordul oz elő, noha épon ennél a legfontosabb az, hogy elkerüljük a .hamisítványt." Több mint egy évtizeddel ezelőtt, a midőn a Kathreiner-féle Ktoipp-maláta kávé páratlan előnyei révén a családokban oly gyorsan meghonosodott, sz utánzók is csakhamar felmerültek, hogy közönséges pörkölt terményekkel, amelyek csak külsőleg hasonlítottak az eredeti áruhoz, mint .épen oly jót* jelezve elárasszák a piacot. Igaz, hogy a csalódás soha som tartott sokáig, mert háziasszonyaink, ha egyszer-másszor .rávenni" is hagyták magukat a hamisítvány megpróbálásári^csakhamar észre is vették az íz rendkívüli nagy különbségét. De lm az egyik felhagy vele, a másik újra ke/di, s azért jól leszi minden háziasszony, ha a malátakávé vásárlásánál mindég ezt a megjegyzést is használja: ,De csak a valódi Katbreioerl\' az ismert Katbreiner-féle csomagokban, még az eaetben is, ba a .hamisitváoynyal" kisérletot még nem is tett volna. Mert csakis ez birja azt a kedvelt, kellemes, a babkávét megközelítő fzt s csak egyedül ő javítja a naponta megszokott kávéitalt, A .valódi Katbreioer" mint a legjobb veo elismerve a babkávé pótlásául, ahol az orvosi rendeletre nélkülőzeudő. Éppen a .Kath-reiner* az első, a valődi gyártmány és
/


■X
W Melléklet a „Zalai Közlöny* 1902- évi október hó ll-iki 41-ik számához^
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER 11-éD.
A Rlchtor-félo
Linimnt. Cm. comu.
Horgony-Pala-ExpuUor
rógi kiprótxtlc háziszcr.;a mely m.-4r több jniot 33 év ót.n rncg-bixhatólvMrzx^ésGlalkftímaztr.ík Uuvcoyiíj. <tcuJ! ós ntglaltuML Illté3. Silányabb utánzatok miatl *• ■■ ■ bevásárláskor óvatosak legyünk és csakis orod.iti üvegeket
aobMokb.ma..Borgoaj"vódjV)íygYtíÍ ős a „Ricfcttr" owffltóyzéssd foeád-junk ol. — $0 í, 1 k. <0 (. ós 2 k. Árban a legtöbb £yó;v?zert&rtan kapható. Fór.ikuír: Török József gyógyszeres* női Budapesten.
filcMsr F. Áú. és farsa,
C•»»». ti .lir. idrin izaWuJk. ,RudolstQdt..
GRANO PRIX
Paris 1900.
/
XU. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÖBER 11-én.
CS.ésKIR.
heim nm
Ifesfiei \'-\'Aályfió/c^^^ Heim féle folylonégő-szabályozó.-szellőző kályhák
TÖBB M/XT 85. OOO HASZNAIA TBAM
Utánzatoktól óva intünk
MEIDINGHR-OFEN H.HEIM
EN i utalás: álló iré
utalással az itt védjegyre
í\'bíyío//é(/a qs kaudcrl/óA
KÖZPONTI FŰTÉSEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MINDEN TÜZELŐ AHYAG/VAK FÍ/Sm£/Vr£S TÜZSIÉSSEL. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFUTHET.
&ze//áz {e/ési bere/ictezéseA,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BEREINOEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
legyoóó refere/7Cz/JA. - Prospe/osoA és Aö/fségveféseA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók «r„ bécs,obér-döbling.
CSAK IS GYÁRUNKBAN trd* BÉCS, I.K0HLMARKT7. VAGY FIÓKJAINKBAN. ^ PRÁGA.HYBERNERG.7.
Szenzációs találmány!\'
Csak 4 kor. 25 fillérért köldök a legújabb szerkezetű, nagyon tinóm, pontosan 86 óráig járó
Amerikai Horgony-Órát
perc mutatóval, két évi jótállással a következő 20 darab válogatott csinos tárgyakkal mint ráadással: 1 finom zsebkés, 1 teljes készlet inggomb áll 6 drb. valódi tQzemailbíl, 1 pompás készlet külömböző zsuzsu n5i vagy férfi óraláncra (Újdonság) 1 nagyon szép női meltti, 1 szép pipere-tokör, 1 nagyon finom bajusz-kefe, 1 finom tüzemailos nyakkendő-tö, l nagyon finom Írókészlet, céUzerO, valódi nickel Az összes tárgyak nélkülözhetetlen mindenkinek, ajándéknak is nagyon alkalmas. Mindezeket, az Amerikai Horgony Órával egytttt ami egyedQl js megéri azt a pénzt,
Csak 4 kor. 25 fillérért
küldi utánvéttel
A Gelb, Krakau No. 40.
A meg nem felelőkért a pénz vl«$za.
XXXXXXXXXXXXXX
Schalek Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA\'
Bécs, i„ Wollzeile 11, földszint és I. emelet. j
Alapíttatott 1873. 8 Telephon 809. : A cs k. póstatakarékpénztár Clearing-szám- \\ Iája 804. 816.
ajánlja magát hirdetési megbízások flyors . és olcsó elintézésére bel-és külföldi újságok j részére.
Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, ársza- :
bások dijmentesen. Legújabb nagy hírlap-árjegyzék hirdetőknek ingyen és bérmentve.
Saját gyűjteményes-hirdető
rovat a
: „Neue Frcie Presse" és „Neues Wr. Tagblall"\'i
: hírlapokban mindennemű hirdetés részére, | mint: Adás-vételi közlések minden Dzlet-; ágnak, Tára, képviseleti, DgynSki, állást-! kereső, ajánlati hirdetések stb.
XXXXXXXXXXXXXX X X X X XXXXXXXXXXX
Mindaioknak, kik a gyomor megkötése, vagy túlterhelése, rosti, neheren cin&thctü, nagyon meleg, vagy hideg ételek élveicte állal, vagy rendetlen élctméd követker.tében gyomorbetegséget, mint
Gyomorhurut, gyomorgörcs. Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak, ajánlunk egy kitűnő hiiisrert, melynek kitűnő hatása már ivek 61a.ki van prébálva. Ez a-
Hubert üllrieh\' féle növényből-.
i Ezon növénybor klttnő, gyógyhatásúnak talált füvekből. jó borral van készítve ás I\'
erősíti, életre kolli az ember emésztő szervezetét. - A növénybor mégakada-li lyozza az emésztési zavarokat ás előmozdítja «z egészséges vér újraképződései. |
\\ növinybort idejekorán használva, gyomorbetegségek míg a csirájukban ellőj tatnak. Symptomák mint: Főfájás, felböíögis, gyomorégés, felfúvódás. rossíullit hányással, melyek chtonikus (időt) gyomorbetegsigeknil oly gyakran előfordulnak KMMfc. néhánystori ivás után.
... és ennek kellemetlen következményei, mint szorulás, kélik:,, Jziv-bZefcreKeaeS j0l)0g4Si álmatlanság, valamint virtolulás a májban, epében is a nagy Zsigcr-érben (Aranyér bántalmak) a növinybor állal gyorsan megszüntetnek. A növénybor megszünteti <u emészthetlcnsigct is könnyít székelés í.ltal eltávolíttatnak a gyomorbél és belekből alkalmatlan részek.
Sovány, halovány kinézés, vérszegénység,elerőtlenedés,
legtöbbször a rossz cmisitcs következményei, hiányos vérképződis is a máj betege-állapotáé, zstvágybiánynil, ideges bágyadtiág és rossz kedilybangulat, továbbá főfájások, álmatlan éjjelek következtében ily egyének lassan egészen elpusztulnak. W NSvénybor az elgyöngült életerőnek uj lüktetést aiL. SW" Növénybor fokozza ai étvágyát az emisztisl is táplálkozást előmozdítja, elősegíti as anyagcserét, gyorsítja a vérképződéit, megnyugtatja a feldúlt idegeket és életkedvet szerez. Számtalan clismeres is balany.lvá-nitás igazolják ezt.
NSvénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Ujudvari, Kis-Komáromi, Csákányi, Nomes-Vidi, Tapsonyi. Köhönyei. Nagy-Bajom., felso-begesd; Csurgó,, lie,zenesei, Gélai, I.igrádi, AlsO-Uomborui, Kotorii Mura-Uány., Kátka., Mt™». SzelniczAi Alsé-Lendvai, Pákai, llaksai. Novai, Hak., I>öl5skei, Pacsai. AUő-Kajk,. Nagy-Radai, Kithelyi, Marcsalii, Kaposvári, NagyAtSdi,/Iarány., \\.r,et, bt.-Geo.geni, Kalinovaci, Novigradi, Kaproneal, Perlaki, Csáktornyái. Vararsd. stb. gyögytárakban es füszcrüileíckbcn, és as os.t.ik magyar monarchia legtöbb gyógytárában. .
A kanizsai győgytárak J és több ilveg nívénj-bor rendelésnél iredeti árak mellett küldik síét mindenüvé a monarchiában.
ijtsr Utánzásoktól óvatik. "ffis
Kérjenek csakis
fffr Hubert UUrich\' féle növénybort.
XI.I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER 25-én.
még ma is eléretlen az ő előnyeiben. Reá legjobban alkalmazható e mondáé: az igazán jó csak a valódi.
— (ó Szentsége & pápa magyar gyógyvize.) XIII. Leo pápa ő Szentséfie, a kinek magas életkorát és ezelemi frisseségét méltán csodálja az egész világ, megjár gyógyító itallal él. A Vatikánba ugyanis a „Pálma" jelzésű keserüvizet hozatják ö Szentsége egyenes utasítására, aki e gyógyító itallal igen meg van elégedve. Ritka kitüntetés a magyar vizre. hogy a pápa asztalára kerül s méltó elismerés illeti Loser János, cs. és kir. udvari szállító céget, a „Pálma" forrás tulajdonosát, aki e vizet a pápai udvarba szállítja.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
Poszovec János földmives: Katalin. Férhezli Károly gyepüsegéd: Károly. Hafner Ferenc kalauz: János. Ilegetfihán István kőműves: János. Daoi György földmives: Juliánná. Sipos György íőldmivea: György. Patikasz István napszámos: Károly. Péter János napszámos: Mária. Horváth i Boldizsár szabó: Téré*. Dani János földmives: János. Farkas István cipész: József.
Halálozások:
Herceg Ferenc ifj. rk. cipész-tanonc 14
éves: güroőkór. Kocsi* Forencné, Polgár Róza rk. 43
éves: tüdögümőkór. Pollák Vilmos izr. magánzó 75 éves:
végkimerülés. " Özv. Fekete Vendelné, Ország Julián
rk. 76 éves: végkimerülés; Auer József rk. 1 éves: tüdőhurut. Mibálec Rozália rk. 8 hónapos: ránpgörcs. JaknpovicsIstván rk. 2 hónapos: bélhurut. Vajda Katalin rk. 9 éves: tüdőgümőkór. Mikó György rk. 1 hónapos: bélgörcs. Kovács Ferencné rk. 23 éves: tüdőhurut. Farkaó József rk. 4 hónapos: gyengeség.
/ Házasságot kötött: Plánd^r Ferenc földmives — Barbély Katalinára!.
IRODALOM
— A „Honi Ipar" legújabb számának vezércikkét Weisz Berthold országgyűlési képviselő irta azokról a kicsinyes eszközökről, melyekkel a magyar ipar sorsát előre akarják vinni. Az igeu érdekes szám tartalmának többi része is igen figyelemreméltó. Sugár Ottó felelős szerkesztő az öuái\'ó vámterület kérdését tárgyalja egész uj oldalról. Igen becses anyagot tartalmuz a „munkásjóléti intézmények" cimü cikk, mely az összes nagyobb gyári vállalatok munkásjóléti imézméoyeit ismerteti. Az „állami protekció" cimü cikk seosatios adatokat tartalmaz egjes vállalatok egyoldalú állami protegálásáról. Ha még megjegyezzük, hogy e díszesen kiállított lap hírrovata és közszállitási része a gyárosoknak •valósággal nélkülözhetetlen olvasmáoyt nyújt, nem kell külön felemlítenünk, hogy a magyar iparpártolás és iparfejlesztés ezen független közlönye valósággal hézagot pótol hazánk l.....
irodalmában.
KÖZGAZDASÁG.
„Az amerlknl alany-vesszők helyes megválasztása"
fordította és gjBjlötte Teleki Andor. Megjelent Teleki Zsigmond cs. és kir. udv. bornagykereskedő enját kiadásában Pécsett. Ára (1 korona 50 fillér) bérmentve.
Az uj szőlőknek ojtrányokksl való felújításánál a legnagyobb hibákat az alanyíajok helytelen megválasztása által követték el és ez az oka a számos balsikernek és nagy anyagi bárnak, mely szőlőtermelőinket érte. A szerző azt tilzte ki magának feladatul, hogy az idevágó francia szakirodalom és a hazai tapaszthatok nyomán, a mi talajunb, körülményeink és nemes szőlőfajaink részére a legalkalmasabb alanyfajokat leirja és ajánlja és különösen a mésztartalmú talajok felújítására fordított nagy figyelmet. Mindenkinek aki Bzőlőmiveléssel foglalkozik, ezen igen tanulságos könyvecske kitűnő szolgálatokat fog tenni és egy szőlőtermelőnél sem szabadna hiányozni.
Szerkesztősé.ff : l>r Vülünví Henrik, felelős liorkeiztS.
Ifi. WajdUs J/aset.
VEGYES.
— KOlsfi hmoálatra. Testrészek fajdalmai, csúzos és közvényes bajok és mindeoncmö gjula-dA»ok a rMoll-f61e francia borszesz"-»zel gyógyíttatnak biztoslkerre). Kgy Qreg ára 1 kor. 90 fill. Szétkatdés naponként utánvétellel Moll A gyógyszerész cs. és kir udv. sxállitó álíal Bécs, I Tuchlftuben 9 A vidéki gyógyszertárban és ftDyagkeroHkedéaekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő aé ő gyári jelvényével és aláírásával.
Nyilttér
Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
YeRe, hngyhólyatr, hugydara és a köszrénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztéai szervek hurntoa bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALUATOR
sikerrel rondolve Iph*.
Hu«yhajtó hatású! Kellemes ízül <*m | Xonojea tmÚS
Kapható isványvizkereskodéseklien és
gyógyszertárakban. A Sal7ator-forrás igazgatósága Eperjesen
Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen emlékű drága családfőnk Pollák Vilmos ur elhunyta és temetése alkalmából az oly megtisztelő módon megnyilvánult kegyeletért és jól eső részvétért ez uton is njilvánitjuk hálás köszönetünket.
Különös hálával adózunk a nacy-kanizsai Szent-Egylet (Chevra Ka-disa) tek. Elöljáróságának drága halottunk emberbaráti működésinek oly megható és megtisztelő módon való méltánylásáért.
Nagykanizsán, 1902. okt. 10.
A gyászoló család.
gyógyítása biztosítva.
Azonnali eredmény minden kor és nemnél legújabb szabadalmazott eljárás
következtében. Bizonyítványok és prospektusok Ingyen.
B Marburg, Bécs, V., Ramperstorffergasse 19.
-ÍUw
HIRDETÉSEK.
Deák Ferencz szülőháza kertjében fajbeli almák és körték kaphatók I-ső minőségű 12 frt., Il-ik minőségű 10 írt. mm., körte darab szám
i
Söjtörön Karancsy Istvánnál.
nélkülözhetlen háziszer. Kapható mindenütt.

fflindan Parquet Linóleum és puhalafánymáz koronája
Takarékos 6c egyszerű a használatban miután folyékony ós mosdató
szép fényű és tarlós!
a
Uj\' bemdzolás évento ó I. legfeljebb 2-szer, igy olcsó-ál Jigban minden! felülmúl.
Vastartalmú táp és erősitószer, vértképzö és idegerositö Ízletes és könnyen felszivddik. Kérdezősködjünk az orvosunknál.
Q
Főraktár Zalamegye részére: í?
Prágee Béla gyógyszerésznél \'Q
Nagykanizsán.
GYÜMÖLCS., FŐZELÉK- ÉS HUSCONSERVÁKAT,
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
„ELSŐ KECSKEMÉTI CONSERVGYÁR"
ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.
legkitűnőbb mázold-szer puha padló számára.
padló-vTsz glória Ki?i,!3!?ÉNYMAZ
legjobb éa legegyszerűbb boeresztő- j 1 kis palack ára 20 kr szer kemény padló számára. j
FEHÉR „GLASUR"-FÉNYMÁZ
Legjobb szer mosdó-asztalok, sjrók, ablakdeszkák stb. ujjonnani befestésére 1 doboz ára 45 kr. — Mindenkor kaphatók:
NEU és KLEIN cégnél NAGYKANIZSÁN.
padlófénymázt.
Gyári jegy: .VAS-LOVAG" törvényesen védve. Gyorsan száradt Kia-hi védjejy dós f Mosható 1 Tükör-°"?yfényQI Tartós 1 Szagtalan I
| padlófénymáz utólag nem j ragad igy J tebátaem por, Bem piszok a padlóba nem hatolhat be. EGLASIKE használatban a [ legolcsóbb beereazlö szer. Takarékos használat mellett I kg. ele-gendó 12 □ méter területre.
Kapható minden üti,
GOOOOO—r=OOOCDCXXXX3
KRONFELD NŐVÉREK folytatják a tanitást az idegen nyelvekben.
Arany éremmel kitüntetve Párisi Yllágklállltán 1300. Arany érem Bécs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 10 éa 30 fillér.
Jó és olcsó órák. 3
éri jólt&lUsssl privát Tevőknek
KONRÁD JÁNOS "
órajjyár* \' arany, ezOst ót ék««r árok
SZjdlItt-kÍH
BRUX (CtehonzSg) Jó nickel-rem-ór* Irt 8.76. Valódi czQst-rem..óra frt. fi.S0. Valódi ezttit linc frt. 1. S0.
Nickel ébresztő óra frt. 1.95. Cégem a cs. éa k. birodalmi címerrel yan kitűntetve, számtalan arany, eiflat kiállítási érem Tslamint ezernyi elisme-rfl-leTÓl Tan birtokomba. Nagy képes árjegyzéket ingyen ésbérm.
Zalaegerszeg r. t. város tanácsa közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező „Barossligeti\' vendéglő, január 1-től—1908. december 31rig terjedő hat évre 1902. év október hó 11. napján d. e. 10 órakor a városház kis tanács termében tartandó nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 1200 (egyezerkétszáz) korona évi bér, mely összeg 10%-át tartozik vállalkozó az árverés megkezdése elótt, a polgármester kezéhez letenni s a legnagyobb ajánlat tevő az árverés befejeztével ezen összeget y4 évi bérösszegre azonnal kiegészíteni:
Tartozik bérlő az évi bérösszegen felül a bérlet tárgyát képező épületek után mindennemű közterheket viselni a tüzbiztositási dijat a városnak megtéríteni s az épületeknél a belső javításokat s tisztogatást eszközölni.
A többi részletes feltételek Fülöp József v. aljegyzőnél a hivatalos órák alatt betekinthetób.
Zalaegerszeg, r. t. város tanácsának 1902. szept. 17-én tartott tanácsüléséből.
NEMETff,
főj egy* Ő.
VÁR ff!01,
polgármester.
xi,i. évfolyam.
ZtLlI KÖZLÖNY
1902 OKTÓBER U-én.
goaoDoaoaaanaoDrejaaaoaoaoaaíXjaDananaatxxjoaa^
nelyek már évek óta jók-


Ifhashajtó labdacsai!
nak bizonyullak éshirnoves orvosoktól, mint. könnyű hashajtó feloldó szer Bjánllattatnnk,_
azremészt&t nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minósé-Bük követkcítében méz gyermekek által is szívesen bevétetnek. Eíy 15 pllulát tartalmazó doboz.30, egy tekercs, mely 8 dobozt, tohát 120 pilntat tartalmaz, csak2bor. 2 k. 45f. előleges beküldésénél
ecy tekercs^bérmentve szállíttatik. fSS|M§sj l/fő III111/ Nenstolu F. hashajtó labdacsait. Csak akkor
KÉRJÜNK valódi, ha minden doboz hátulján a mi tíirvé-
^sS nyileg bejegyzett .Szent Lipót\' védjegyünkkel van ellátva 3$ vörös fekete nyomással. A mi törvényilec védett dobozaink \'í utasitáiaink és csomagolásainkon PIIILIPP\'S NEUSTEIN. \' APOTHEKER aláírásnak koll lonni.
NEUSTEIH FULOP fi
.Szeut-I.ipótboz* cimzett gyógyszertára Z. K. \'*/,, SS WIKK, I., Plankengaiue 0. H
g EsktAr Nagy-Kaoizsáa: ItKI.IJS LAJOS él RK1K GYULA gyógysxcrészcJcoél. g
aanDoaűaoDaaaanaaaaaooaaaaaaoaaaaaaanaoaaoaD
Férfiak ingyen kapnak
ulyan uj talAlinányu orvonigot, moly az elvc-utett ciGt újra meghoria, PíóbacsomivKOt * egv oldala* VOnyvet jKnUn. jól {*c»omaj;olva. ingyen kapjak mindazok a kiíc ítte irnafc. K* a mutnlrainóUább ctodaorvosx&g, mcljr megmenteit ezreket, a kik fiatalkori kihigAsok folyt&n nomi bajokban, *xifitWI>cn, valamint elvet/itett ícrtierü l»en izenvednek. R» okKM elhatArOxta ü intézet, hogy egy ingyen orvojAgot magyariió JcOnyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. tízzel a hi/.ior-vossiggal a baj o:thon gyigyilható, * mltvhuok s kik a futaikori kihAgA<okbAl •xármazA n*roi hajokban, iiellenil elgyöngDlc»bon,VAgy króniku* bajokban *tenve\\inek, otthon gyOgyithatjik magukat. Kvs a gyógyszer ktovetcilcnül azokra a tervekre hat, a hol a raegerösödé* txUksiige* o»od&-lato.* credmiinynyel gyógyitja az évek 61a tartó betegacgekel. Öreg. fiatal egyarAnt ithat State Mc«iical Inttitutnak az alant jelzett cioire, a honnan a csomagot rdgtön elküldik. Az intózet leginkább azokat akarja tnegmeuteni, a kik kexelOS céljából ai otthonukat nem hagyhatják cl. A }>:öbac\\omsg xnegmutatji. hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetei bajitól otthon. Az intézet kivételt uco» tesz. Mindenki irhát crette bárhonnan magyarul, mire titokiart&s mellett |>o*(a-fordultával egy ingyen csomag orvosságot kaj» magyarázó könyvvel egytitl. írjon még ina. A csomag oly ijepen l>e van csomagolva, hogy a tartalmát sciikisem fogja megtudni. A levele: igy kell cimoxiil: State Mcdical Iiuiituto, 17 Elektron lt-.iil.iing, Kon Wayne, liuL Amerika
A levelek min iig bérmcn\'.cii\'.cnilök.
Ifnjlsiinl Imii szerenesánBk!
Már sokan szerencsések leitek egy nálunk vásárolt sorsjegy által.
A legesélydusabb sorsjáték a mi m. kir. osztálysorsjátékunk.
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény jut.
Legnagyobb nyeremény esetleg
I.Q0Q.000 KORONA.
1 jutalom 000.000, I nyereménv A 100.000, 200.000, 2 A 100.000, 1 A 90.000,
2 á 80.000, 1 A 70.000, 2 i G0.000, 1 A 50.000, 40.000, 5 á 30.000,
3 á 25.000, 8 n 20.000, 8 A 15.000, 36 á 10.000, G7 A 5000. 3 A 3000, 437 A 2000, 803 ú 1000, 1528 á 500, 140 A 300 , 34450 A 200, 4850 á 170,
4850 A 130, 100 A 100, 4350 a 80, 3350 A 40. Összesen :
14459,000 kor., azaz Tizennégy millió 459.000 kor.
S^ERE&CSESüAPTM.
$ w, c| tf JX.V-h ?.;>■/?
>\' N XW.-k" 6, sic/.\' ^ - 5«at < s w,:
S ■>. 67 tv,
" im mi • in »«.
?V:1
Iv/Sv
\'j S! 2e/r. > rfT^isi v
ii: 4; jími:{ "<| 6] & 10.11 ^ SJ f.\' svtids
r s 1\' g9 777M S • |l«"«3ilJ > ii;ii S331VU K\'ltilOy.lS K IS lC/J IC %
•K...
4 3s:r. -
\'.< 4r.\'A r c wr,
s
rcttf.
Il\', SXf. ti1 \\-r.-si •//•ín; I
ij i\' w//í c u sry,7t c\'
; 9iW.
C «! fi7iéJ
I\' iv W4: s3i7 JcWiv
K !\'//>< «Í7I
-•t:
««;;
«i7c í^Wéű I K«« i!f> 91WS &IOKK íí>I0»II
ÍIVtOWí-4l! \'6 WtllX IO, w.
írj iw;:.
Ift 5U\'.<
nebf l&tCKRte
i; -s .v:
II JSi tftJi;
\'íU.tóííi — 1
\' 15-1_MMIJ,1V CI^C ISj ifcífí V VS.....
.i m:?
» S-tti <■2í
HJ\'JK 67IV, K p», 797;
\' 27: sir.., . .
ji ir»> s x-. mi/:
.....

l\'JJS\'IOTOJN"! \'/I
" •»mc/>;:JX bi
v31 «?/ll i i
IlLT iv>vrlv_-7 ________,
r. iwc> i: Pllt, 3&I43 H li h\'i7i p&x. k i:
li*\' \'f\'"\' K37 v i-)/ |(yyr< á
— - sf-\'i\'-w^jsi/ y/ts.vflp-\'ft 92t5t., ,
viTit C;a» vái ^w^^- ««i|i\' anssá
• llpcj 8741T
STjnji\'■-v\'.:c>;f>i\'.,r ■iS íxso v.-.-i iwia: •-
íJlí-íi^}\'\' : -Viwi\'í. :
\\ :•: itl\'.vis v. iir/j-.\'J
.Mindenki kuvn-lic meg »Ker«noa4J«t a ■ztU©tó»onap]4m ícljrg>--t«t ízanimal. ijcii najilárKin az év mir.Jt-ri «Cy« napiira mis n teliegvoíw, mcJyok j>o»t»fordalatttOt rncjreodeíi1* rwí-
Miior ven születésnapom? , ........-____________________________..............
ll.i i«kO,b™ . „lm dfoCT.,, volná, ........AíSÍ "" ^^
--------__J__» ^
Az pgífi vAllnlat Ailnuii fclagyeU-t alatt ül. A* I. nutily erciletl. sorsjegyek lerrstcrö tKMítjej a kdrttkezök: egy nyolcad (\'(,) frt. —.75 vagy 1.50 kor. 1 egy negyed (\'!,) frt. 1.50 vagy 3.— kor. „ fél (\'[,) frt. 3.- „ 6.- „ I „ egész (|,)frt. 6— „ 12.- „
A joríjegjeket nlanvsttel v»gy Ostzcgnok ro«lautal»áDyon való olÖJOtcn ljeklil(16.e ellenéhen inegVftldjük. Hivatalos tervezet dijlalacul Megbiz4«.kat kérőnk azonoal, dc legkésőbb.
f. é. október hó 19-ig
liozzíink bizalommal bekilliloal.
FIÓKOK:
V., Váezi-körüt 4. Muzeum-körut II. Erzsébet-körut 54.
T
SA
ES _
BANKHÁZA. BUDAPEST, VI., Teréz-körut 4B/a.
Legnagyobb oszUtyjorsJiték-UzIjt bazinkban
Sok és igen nagy nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek és pedig rövid ióő ___alatt kilenc* millió koronánál többet.
„Ité^événeviga^ TÖí^ÖK a. É3 bankházának Budapest.
megrendelek a m. klr szab. nsztilysoreJSték I. oszlityibtiz __darab eredeti
oaztilyíorijeflyet a hivatalos tcrvozetlol cgyoti. ----—— orcoen
/ utánvetodó. i
A--------.korona összeg utalvlnynyal kül\'düm.
> mellékelve bankjtjyekbsn (bélyegekben.)
A nem kiránt törlendő.
o\\ —
Csak

akkor validtok. ho mindegyik doboz Hol! A. védjogyót és aláírását tünteti fol. A Mell A.-féli Seldlltz.porok tartés gyígyhstisa a legmakacsabb gyomor- éj «l-tesIb\'ántalMak, gyomorgörcs íi gyomorhév, rögzött ezökrekedéa, ra&jblaíal.ira, vér tolulás. aranyér és a logkitlönhözőbb nól betegségek ellen, 0 jelen hAziszernck évtized.k óta mindig nagyobb wlterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti doboznak 2 kor
H a m i s 11 á sok törvényileg f e n y i 11 e t n e k.
MOLL-F¥LE FRANCIÁI
hu mindegyik dveg MOLL A. véJjegyét tQntnti fel „A. Moll* felirata <*noz»tt&l mti xim. A Holl-féle
Csak akkor valódi,
fraoozU borszesz él si Dorczetesen mint fájdalonosíllapltó bedorzsötésl szer
köszTÍ-ny, csqz és a meghűlés egyéb kóvetkezraóayűioól legismerctesebb népszer. — Hsy ónozott eredeti övcq ára i kor. 90 flff.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, Icgojabb mödszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan a bír okszerű ápolásira gyermekek és felaítlék részére.
Ara dsrabonklnt — 40 KII. Öt dsrab — I kor. 80 011. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van ellátva.
Kószétküldés:
Moll A- gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécu: Tacblauben 9. ar..
Vidéki megrendelések naponta postsutáavét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
i QCxxjoaaataouoaodOTbQaáaaDoaaaaaotMoi-oaaoaaao
SOKKAL JOBB
tisztító kenócs
Glóbus femtisztító kivonat
LegujabfakitDntetés ^ FRITZ SCHULZ ^ AKT.-6ES.,*
EyvÉnru ^^ UiPzi8 und E9® cé8tö1\' ^^ AnANYtntln ^Mindenütt kapható!^
Párisi-világkiállítás 1900. __
Csoport kiáll. kém. iparnak. [
ímif
Nagykanizsa város rendezett tanácsa részéről ezenSel közhírré tétetik, hogy Nagykanizsa város közönségét illető belső piaci és heti marhavásári helypénzszedési jog 30024 kor. évi bér kikiáltási ár mellett és az országos marhavásári helypénzszedéBi jog pedig 2640 kor. évi bér kikiáltási ár mellett a f. évi november hő 12. napján d. e. 10 órakor a városház tanácstermében nyilvános szóbeli és zárt írásbeli ajánlatok melleit megtartandó árverds utján külön-külön a legtöbbet ígérőnek az 1903. évi január hó 1-től kezdődő három egymás után következő évre bérbe adatik.
Mely árverésre bérbevenni szándékozók ezennel meghivatnak azzal, hogy a szóbeli árverésen résztvevők tartoznak a kikiáltási ár 10Vo-át bánatpénzül készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban, esetleg helybeli takarékpénztári betétkönyvben az árverés megkezdése előtt a kiküldöttek kezeihez letenni, a zárt Írásbeli ajánlatok pedig a fent körülírt óvadékkal ellátva a f. dvi november hó 12. napjának d. e. 10 órájáig, vagyis az árverés megkezdéséig a v. iktatóba annyival is inkább beadandót, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek.
A feltételek a hivatalos órák alatt a v. kiadóhivatalban betekinthetek.
Nagykanizsán, 1902. évi október hó 4-én.
A VÁROS/ TANÁCS.
Nyomatott Ifj. Wajdit* József könyvnyomdijában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 1902. október hó 18-án.
42-ik szám.
Elfífixctéat &r: Kjén erre . . 10 kor. — fill. Kél érrt . . . !. kor. — fili. tiegypdirit . . 1 kor. 50 fill. Kgyes agám 20 flll. hirdetések
6 hííAhoi prlitiorbin 1-l.náioiiunr 1*3, a mimli\'u lováblii sorért 10 fill
nyilttérben
petii lorookéDt 20 fillérén Tétetnél (ol.
XLI. évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,"
HETENKINT
A )«p »xellcmi résiét Illető minden kOxlomínjr & felelöl »xerk«ixtŐ norére, ax anva^i rísxt illető kőx-lemények ppdig * ki»d6 ncréro címzetten Nagy-Kanlrsárft bér-mentre íntíxeDdök.
Bérmentetlen lerelek nem fogadtatnak cl.
Kéziratok Yinszaneni küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,■ a .Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevolő egyesület," a .nagy-kanizsai Unitéi járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony
Ügyvéd és közönség.
Nai.-jl.anii,a, 1902. okióbor 17.
Szinte veszedelmes foglalkozás manapság az ügyvédség. Az egyik alperes lelövi a felperes ügyvédjét és felmenti az esküdtszék. A másik alperes arculcsapjá és párbajban lelövi a felperesi Ügyvédet. Itt is, ott is olvasni arról, hogy egy ügyvédet megtámadott ellenfele.
Hát ez veszedelmes, elfajulása a társadalmi életnek. Csak a nagy anyagi züllésekkel együtt járó erkölcsi romlások hozhatják magukkal az ilyen viszonyokat. Az egy esekre száll át a tömegeknél ismeretes az a szellem, amely a rendőrség egyénei ellen esküszik boszut a rendőri intézmény túlkapásai miatt.
Csakugyan nehéz hivatás az ügyvédé. Sokban hasonlít az orvoséhoz. Az ügyvéd is. csak ugy, mint az orvos, sokszor az eleveube kénytelen vágni. Ott áll a nyomor előtt, nem tud rajta segíteni. S valamint az orvos a fájó sebnek még kénytelen késsel nekimenni, épugy az ügyvéd is ott kénytelen IcgerdJycscbben fellépni, ahol tudja, hogy fellépése kellemetlenséget és fájdalmat okoz.
De vájjon szokták-c épeszű betegek az orvost megtámadni azért, mert keserű orvosságot adott vagy mert az operál és fájdalmat okoz. Ép nem vall ép észre vagy legalább higgadt lélekre az, ha valaki az ügyvédet támadja meg, mikor ez hivatását teljesíti.
S hogy az ügyvédek ellen igy feltámad a gyűlölet heve, az csak arra vall, hogy az emberek anyagi érde- I keiket jobban féltik és védik, miut akár tulajdon testüket.
szegények tápintézete," a .katonai hadastyánegylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külyálasztmányának hivatalos lapj
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A közönség nincs tisztában az ügyvédi hivatással, ez kétségtelen. Nem szeret egyebet látni a közönség az ügyvédben, mint ki a pereket csinálja és okozza. Azt elfelejti a közönség, hogy a pereket nem az ügyvéd, hanem a közönség csinálja s okozza s az ügyvéd csak akkor lép közbe, mikor a per már tulajdonkép megvan. Lényegtelen emellett az, hogy az ügyvédség az, aki a pernek megadja a per formáját. A perek már elevenek s élnek, a mikor 3z ügyvéd a kezébe kapja. Uogy Rabelais hasonlataival éljek: az ügyvéd az a vén medve, aki a.medvebocsol miután a világra lett, medve formára nyalja.
De elfelejt a közönség még egyet: hogy az ügyvéd nem a saját ügyét intézi, hanem az idegen emberét, más szóval: hogy az ügyvédnek van megbízója. Elvégre is az ügyvéd a megbízója érdekeinek szolgálója. A tisztesség szabályai között kell, hogy minden lehetőt elkövessen megbízója érdekeinek védelmére. Ezt minden flgj\'fíl joggal megkövetelheti. Hogy ez a szolgálat aztán sérti az ellenfele érdekeit, ez csak természetes, de épp ezért nem kelthet felháborodást. A jogszolgáltatás színjáték, a melyben szemtül-szemben állanak a szereplők. A melyik jobban győzi, azé a győzelem. Az igazság ugy alakulhat ki legjobban, ha mindenik fél teljesen a saját érdekeinek álláspontjára helyezkedik. A kölcsönös védekezésből jegecesedik ki azutáu az igazság a biró segítségével.
Az ügyvédi hivatásban a laikus — kivált ha alperes — ezt a feladatot nem látja meg. Még kevésbé veszi észre a laikus, hogy az ügyvéd
a közszabadság leghiveKb védője. Ahol a közszabadság intézményei a legfejlettebbek, ott a leghatalmasabb az ügyvédi kar. Csak a közszabadság kincseibeu részes nemzetek bírják megbecsülni az ügyvédet, aki a szabadság és jog élő lelkiismerete.
Semmi kétség, az ügyvédi pálya is kenyérpálya. De elvégre is minden humánus pálya kenyérpálya manapság. Azért nem lesz Itisebb az ügyvédi hivatás etikai értéke, mert az ügyvéd díjazásra lart és tarthat jogot. A díjazás maga neru tette mássá e hivatást. Vájjon a védő, aki a Drcyfus-affért a megoldás felé juttatta, kisebb dolgot müveit azért, mert nem tette ingyen amit tett. Elég volt már a régi sablónból, hogy a humánus cs etikai hivatásokat díjazni erkölcstelenség. Mai társadalmi és gazdasági berendezkedésünk tiltakozik e felfogás ellen. Ma minden hivatás kell. hogy elnyerje díjazását és ez nem alacsonyítja le. Nincs hát észszerüség, se méltányosság abban, hogy az ügyvéd hivatását kissebbiteni próbálják azért, mert az ügyvéd a maga hasznát nézi.
Ezt az észszerütlcnséget azonban állandóan elköveti mostanában a közönség, csak a perköltségcsinálét nézvén az ügyvédben. Az ügyvedeken állna bebizonyítani, hogy az ügyvédi hivatás nagyobb megbecsülést és védelmet érdemel. Az egész ügyvédi kar érdeke, hogy ilyen nevelő hatással legyen. Mert épp az ügyvédi kar érdeke leginkább, hogy az ügyvédet nálunk is megbecsüljék s olyan támadásoknak ki ne tegyék, a milyenekről uton-utfélcn hallottunk.
JJtttiffarits.
A helyi sajtó.
A közéletnek egyik legfontosabb kelléke a sajtó. A szó elröppen, a beszéd elhangzik, do az iráa megmarad, azt ol lőhet olvasni újra meg újra és lobot fölötte hosszabban gondolkozni.
Az eszmét mindenkinek tudomására hozhatja. A véleményt, melyet nyilvánít hozzáférhetővé teszi a legszélesebb körben. A legnagyobb fokú eszmecserét biztosítja a napirenden lévő tárgynak.
A sajtó nagyhatalom. Igen elterjedt közmondás bz, do fájdalom kevés az igaz benne. A viszonyok sokat változtak azót8, mióta a sajtó nagyhatalom volt. Manapság unaloműző, szórakoztató semmi eityéb, bármilyon netoes szándékkal folytassa is a szerkeszlö munkáját.
Valaha a hírlapi cikk szent volt. A közönség becsülte, a lap oktatója, tauács-adója volt a népnék. Aki szemrehányást kapott valatnefy- vezércikkben — habár csak célzás alakjában is — nyugtalanul bolyongott az omborek közt, s igyekezett magát tisztázni.
Jelenleg azonban máskép van. A hírlap tajtékzik a dühről, mint részeg fuvaros a lovát, ugy ostorozza a társadalom hibáit, vagy némely kimagasló tagját a közéletnek, a társadalom és a megbírált vezérürü a mesebeli holdvilág módjára halad tovább a maga utján, nom löródve a pincsikutya ugatásával.
A változás okát főleg abban kell keresni, bogy a sajtó ma már kenyérkereset lott, napszámmá aljasult. Tehetségtelen egyének, íakolázatlan é3 lágyfejü kosza-kapa kerülők is tollat ragadnak kezűkbe. Irodalmi színvonalon csak az országos napilapok néhány vezércikke áll, néha-néha a helyi lapokban is jelenik CR.v-egy értékes dolgozal. A helyi lapok közül tán egy tucat van az országban, melybon megtaláljuk a sajtó méltóságát. A lapok kilenctized része nem lant, hanom nyikorgó taliga. A cikkekben nincs meg a gondolatok közti szoros kapcsolat, kővetkesség sincs bennük, szóval üres szalmacséplés az egész. Nom mond az író semmit csak beszél, nom eszméket társit, hanem fecseg. Vádjai ritkán tényen, alapulnak, csupán pletykákon rágódnak.
Ha igazat beszél, akkor is a legtöbb
Tfn0? .URÍ ir\' h0«r De kelljen érte elvállalni a folelősséget. Ezt hallottuk de -fel nem tételezzük. Közbeszéd tárgyát képezi, csúnya dolog, ha igaz, de mi nem hiszszük cl éa az ő jelleme kizárja azt hogy ő ilyenre képes legyen. Ilyen a mai fogalmazás. Ehhez hasonló az eszmemenete a finomabb lapoknak.
Az ilyenen pedig egy értelmes paraszt is nevet. Művelt ember pedig csak nagy unalmában veszi kezébe az újságot, hogy más okos dolog hiányában elűzze az ilyen kotyvalékkal unalmát és olvasás közben oly fólénynyel mosolyog, mint a tanító, mikor egy handabandás iskolai dolgozatot javít.
Ügyetlen kereskedősegédet urhatnám-ság után vágyó cipészaegédek, ponyvaregények Olvasása által kicsiszolódott facérpincérek pennát vesznek kezükbe és firkálnak a gombamódra elszaporodott lapokba. Hiányzik a műveltség és hiányzik az ész.
A sajtó terén uincs kutyabőr. Azagyvelő-fejlődés nincs oklevélhez kötve, de két eset lehetséges, vagy tud iroi az illető, vagy nem. Lehet egy némíkép olvasott egyénnek kitűnő irálya és egy magasan képzett egyénnok rosaz fogalmazása. Az írásra csupán a tehetség képesít. A tehetség pedig születésünk alkalmával Istontől nyert nemesség, mely ellen semmi-féle egyenlőségi elvekkel nom lehet küzdoni.
_ Csupán e nemesség tagjainak van joga írni. Ami szabad Jupítornek, az nem szabad az ökörnek. Ha pedig az ökör azt teszi amit Jupiter, akkor szemtelenkedik, — ha az ő helyére megy, tola-kodiir, — ha az ó jogait gyakorolja, ugy bitorol.
A tehetséges nemeseknek nincB palotájuk, hol összejönnek az Istentől adományozott nemesség alapján az észbeli főrendek, hanom ők. is ott vannak az istállóban a patások, csülkösök és fülesek kőzött. A tehetségtelenek bitorolnak, igy aztán a sajtó tekintélye szappanbuborék. Senki sem fogadja el nálánál ostobább ember tanácsát, különösen akkor, hs a cikkből ki lehet számítani az iró által elrágott tollszárak mennyiségét.
TARCZA.
Asszonyok lázadása.
- A .Zslii KöilOny* ercdcií lLr<4j». —
Mikor még az élesztőt cájgnak hívták, mely szó ma már csak a varrócájg kifejezésben fordul elő és a bor literje négy krajcár vala. a kanizsai polgárok egylől-ogyig olyan kedélyes kis dombocskákat viseltok has gyanánt, mint Storbeczky Ferenc katonaügyi előadó ós Perger Károly földbirtok nyilvántartó, nagy esemény előtt állt Kanizsa, épp ugy, mint a jelen esztendőben.
Polgármester választásra készülődött a város apraja-nagyja. De milyen készülődés volt az. Az értekezletek bor mellett folytak le, a tanácskozások ivással voltak egybekötve, s a megállapodásokat az ürmös poharak gyakori megtöltése szentesítette.
Az ur 1872-ik évében volt ilyen nagy mozgalom. A hunok nem készülődtek ugy a katalaunumi ütközetre, mint váro-suuií vezérférliai a választásra. A századosok itattak, hogy tovább is megmaradjanak, a képviselőségre vágyakozó nyárspolgárok egyre-másra vitték ki a szólóbo a szájasabb vezéreket. Aki látta o sugást-bugást, áldomás ivásokat, kirándulást és tanácskozási, anuak fogalmit volt arról is, hogy Álmos apánk íiogvsn vezette ki őseinket Ázsiából.
A századosok (ez a régi neve a v. képviselőknek) választása is megtörténi, \'
Pressburger doktor is bejutott a képviselőtestületbe. A közgyűlés nagy lelkesedéssel Belus József gyógyszerészt választotta meg polgármesternek. A választás egyhangú volt, mi arra késztette a városatyákat, hogy estére mindjárt összejöjjenek a Kozma-féle korcsmában.
Szombat este volt. Gyönyörűen sütött a márciusi holdvilág. Á Gyuri bácsi szobáiban aiig lehetett mozdulni" A gulyáshusi valahogy bekanalazták, a löilótt I káposzta is eitilnt a tekintélyes donibok-! ball, u túrós csusza is becsúszott ráadásnak azokon a bárzsíngokon. melyek gazdáiknak héberül is szolgáltak. Klbang-I zott Pressburger bátyánk köszöntője is, mi ugy végződött, bocy .a hasatok istenit,- tőle tanulta e szokást Tersáuszky József cs Tersánszkylól tanulta meg a legkedvesebb öcscse a Farkas bácsi
Mild Károly indítványára mindenki mondott egy viccet, a sorrendet a has nagysága szerint állapították meg. Klószőr I\'lnff József térdighas mondla el a Bécsben járó göcsoji ember esetét, utána a tekintélyes pocaku Dvorzsák Flórián mesélt arról a kél orvosról, kik fölfogadlak, hogy melyik kőzniük a nagyobb disznó. Már a két mese hatása alatt sorün harmatozlak a könyek a szemekből és recseglek az ablakok 3 hangos kacajtól. Majd Czvotkó Vendel szűcsmester (Czvotkó Tamás Teleky-uti háztulajdonos nagybátyja) adla eló művészi módon a német búcsúsok énekét és papígályrikácsoló hanghordozással elénekelte a Jesszusz na és Druumten in üntorland cimn stájer ncp-dalokal igazi stájer kofamódon. Egy stájer
kofa sem tudott jobban dalokat riltác-solni, ! hamar tekintélyes: lábor állt szikrázó mint \\ ende háe.íi [>.> L-ir„.<i . 1..1 _ - . r
mini Vendel bácsi. De kapott is érte lelkes tapsokat.
Uentzik József a sudárbajszu városi képviselő (ilyen bajusza jelenleg Ludwig kir. ügyészségi irodatisztuek vau) emelkedett (81, néhány hatalmas korty Ormóst olaj gyanánt torkába öntvéu elszavalta a .politikus csizmadiát- ol.v sikerülion, hogy minden mondat után fulladozni kezdtek a nevetéstől. Áz éljenzaj lecsillapulta uláu hálából elénekelték azt a darabot, hogy .Józsi bácsi iszik most."
E néhány kitérés uláu igazságos sorrendben tovább folyt az adoinázás. Utoljára került sorra az öreg Muraközy, kinek csak olyan kis pocakja volt, mint Hardy Gyula árvaszéki ellenőrnek. Sxloyul a nemzedék, akkor ez a gyomor kicsi volt, ma pedig a városházán ráfogják Hardyra, hogy az ó hasacskája is tekintélyes.
Mild Károly természete csak nem tudott nyugodni. Indítványt tett, hogy össze koll csődíteni az asszonyokat. De hogyan, kérdezték tőle. Hizzátuk rám, majd elvégzem. Ezzel bucsut mondott -és elment. Hirtelen elszaladt és bezörgetett Mánrn-gorné ablakán, .llé asszonynélii baj van, az emberek összebeszéllek, hogy megszöknek Amerikába és újra házasodnak." .Magához fordulok segélyért, mert engem is el akarnak vinni." .Megyek rögtőn, szólt Máningerné, addig maga hívja összo az asszonyokat." Mild Károly egykeftóre befutotta a jelenlegi Eötvös-teret és a sopron-utcai asszonyokat is összehívta a szóua-piaera, ók tovább szaladtak sógorasszonyért és komaasszonyért és esak-
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
szemekkel a széna-piacon. A seprűk, sodrófák és csipóvasak félelmesen villogtak a hold fényében.
Mild Károly orre fölállt egy ott üreson álló kocsira és buzdító beszédet tartott, kérte az asszonyokat, hogy montsék meg életéi, meri ót a fogadás" szerint agyonlövik. Halál fia az, ki a tervel elárulja. Az ő lelkével nem egyez meg 3z ördögi elhatározás, azért megakadályozza, hogv valósággá váljon. De igy neki meg keíl halni. Kéri a hős kanizsai nőket, hogy érdekében férjeiknél könyörögjenek, vagy ha meghal, mondjanak \'egy miatyánkot lelki üdvösségeért.
.Agyonütöm a vörös rókái, ha a puskát kezébe veszi,- kiáltott Máningerné.
„Előbb kitekerem az én emberem nyakát, mint maga meghal," szólt Dvor-csákué. .No csak csipjom meg az én emberemet, megrázom mint Krisztus a vargát,- fűzte tovább a haragkitörésót jelentő nyilatkozatokat Munkácsiné.
Hölgyeiül óvatosságra van szükség, mert különben megszöknek a jómadarak. A szent-miklós—szent-györgyvári ut felé mennek a vasútra. Legyenek csöndben ós várjanak. Ha szöknek én elsütöm a revolveremet. Akkor jöjjenek gvorsan a boszuálló égi angyalok módjára."
..Megyünk" kiáltottak a hős amazonok es .ütűuk" tette ulána id. Knausz Fo-rencué, ki férjét állandóan papucskormány alatt tartotta. A harag kitörését a seprűk, sodrófák, csipővasak, tüzlapátok és tüz-piszkálók msgasba való emelkedése jelezte.
.Türelem rózsát terem," szólt Mild leiekkönyvvezető és futólépésben nyomult előre a Gyuri bácsi kastélya felé.
Az ajtót hirtelen kinyitotta és egy ugrással bennterraett. Meglepődve állt meg. A szobában mély csend honolt A sarokban kinyújtva feküdt Knausz Ferenc, arca szederjessé vált. Pressburger Jakab és Tersanszky József orvosok fojcsóválva
Mi történt, kérdezte Mild? .^egeny ember hirlelon lehanyatlott a székéről és elájult, alig lélegzik már," felölte id. » ajdits József — ,lelke még ma szent Péter kulacsából fog bennünklt felköszöntem."
.Doktor urak, (alán meghalt," kérdezte Gáspár Bálint. Szegény cimborának lefuj-. tak, filazofált Kuthy Emil tőrvényszéki Írnok.
Egy kis kábulás az egész, világosította föl Tersánszkv az aggódó kompániát.
.Csallánba nom üt menydörgós monykő, rossz pénz nom vesz ol, más jóravaló\' ember eddig már eldobta volna a kanalát, de ennek nem árt,- kontrázott Pressburger bácsi, ki a beteget azzal vigasz-talia meg némelykor, hogy hivasson papot édes barátom, mert holnap ilyenkor már az angyalok karában énokli a dicső éneket.
.Egy kis szilvóriumot kérek,- hallatszott Tersánszky doktor hangja.
Rémült szaladgálás támadt erre, senkinek sem volt szilvóriumja, a Gyuri bácsié is elfogyott. Végre Wajdits József mosolyogva húzta ki zsebóból a gyomorerősítőt, odamont és orvosi kezekkel töltötte be Kuausz szájába a csodáshatásu folya-
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER 18-án.
A zuglapok gorombaságs, á Gzotatt lapok tányérnyaláss és az érdekcsoportok sajtója alaposan befűtött a sajtó tekintélyének.
A aajló mostoha gyermeko a vidéki, újság. Ha erősen piszkálja a várost vagy vármegyét, a kiadó figyelmezteti a szor-kesztőt ebbeli működése abbanhagyására, mert különben nom kap hivatalos megrendelést. A szerkesztőnek nem szabad a kasztszeliemet sokat bolygatoi. különben a müveit társaságban lenézik mint parasztvezért. A piac, általános drágaság szollőz-totése miatt az oladó körök haragja zúdul nyakába. ír a közegészségügyről, ez a házigazdáknak nem tetszik, mivel obben benfoglaltatik a járda, kanálistisztitás és az úttest bepiszkitása is.
Minden cikkel egy-egy érdekcsoport haragját vonja magára a szerkesztő. Bocsánat nincs számára. Száz udvarias hazugság sem feledteti el azt, hogy az újság valakire egyszer ráolvasta az igazságot. Száz kézcsók balzsama sem enybiti a tüszurás okozta fájdalmat
A helyi lap erélyes működésének az lesz a következménye, hogy az egész város gyűlöli a szerkesztőt. Szólj igazat, betörik a fejedet. Az iró ezt kikerülendő óvatos. Kerülgeti az igazságot, mint macska a forró kását. Keztyüs kézzel nyul bele a közügyek darázsfészkébe.
Az óratos szerkesztőt gyávának tartják, lenézik. A bátort gyűlölik. De idővel megszokják, megvastagodik 8z arcbőr és rándulás nélkül kibirja az apró szuoyog-csipéseket.
Tebát akármit tesz a szerkesztő, falrahányt borsó a munkája, keveset használ a közügynek és sokat árt magának.
A helyi lapoknak annyi hasznuk azonban van, hogy szünet nélkül szőnyegen tartva a fontos kérdéseket, nem engedik elmerülni a feledés mélységes tengerébe.
Szezonképek.
Zola már nem él 8 vele a valóság leghatalmasabb irodalmi képviselője halt meg. Ha az ó élete hosszú lot! volna, mint Mathuzsálemé és tovább is az eddigiek arányában folytatta volna vizsgálódásait az élet szemétdombjain, lett volna idő, mikor az ő regényeiből bársony pamlagon és illatos Pecco tea mellett megismerhettük volna mindnyájan az élet árnyékos részeit, azok is, kikoek ezt a valóságban megismerni oincs módjukban. Szóval, társadalmi szempontból nagy kár Zoláért, de mint minden, ugy ő sem pótolhatatlan. A nyomorúságnak ma már nincs szüksége képviselőkre, előadókra, felfedezőkre és kutatókra, hogy maga iránt {gyeimet ébresszon, á nyomorúság ma a piacon mutogatja
magát és hangja van, vadabb és hatásosabb, mint volt Behemótnak. Nyomorúság kétségkívül mindig létezett, de hogy egy külön osztályt jelentsen sósam apadó számmal, nagy szájjal, öklökkel, parlamenti és irodalmi képviselőkkel, ez a jelenség nem régi kelotű. A régi kor szegényeinek csupán gyomruk és hitük volt; a maiaknál megvan még a gyomor, de a hit — sz nincs többé. Esz, erő és anarkia van helyette.
Miről is jut mindez eszembe, éppen ma, mikor a tegnaphoz képest sem nem csökkent, sem nem növekedett láthatólag a világ nyomorúsága. Nem Vojtak e héten népgyűlések, tüntető körmenetek, semmi, semmi, ami figyelmünket oda terelné, ami iránt nem szeretünk figyelemmel lenni De a múlt héten nagy böjtje volt egy felekezetnek s arra emlékezem viasza, már pedig semmi sem közolfekvőbb, mint a böjt és a nyomor. Meg aztán jön a tél elvitázhatatlanul. A tél, az. maga a szegénység, a nyomor, a megfagyás és az éhhslál azoknak, kik a sors mostoha-sága" folytán nélkülözni kénytelenek a védelmi eszközöket a hideg ellen. A társadalom soha oly élénken nom érzett a szegények és s kis emberok sorsa iránt, mint manapság. Legalább erre mutat az a sok u. n. akció, melyek napjaiokban a kis emborek érdokében folynak. A krajcáros újságok keletkezése is ezen mozgalomnak folyománya. A kis embert akarja ez a sajtó öntudatra ébreszteni és az ő ujságszűkségleteiket kielégíteni. iBmót uj terméke van ennek a törekvésnek: az .Uj lap" cimü újság, melyet már Kanizsán is ajkukra veitek a rikkancsok. Ó is jót akar minden bizony nyal, s azok sorába tartozik, kik az általános boldogulás elősegítését célozzák, a igy kell, hogy minden jót kívánjunk neki, mint kollegánknak. A sajtó — mint 7-ik nagyhalalom — követi a többi nagyhatalmak példáját: imperializmusra tör. Idegen területeket hódit, eddig müvelet- 1 leneket. Ez az eddig kultiválatlan terület a nép osztálya, s ennek nagysága akkora, hogyha ezt hatalma alá bájtja, egy világtörténeti jelentőségű tény lesz végrehajtva. Ez a kultura haladása. Am a kultura haladásával som apad a szegénység. A haladást csak a gazdagok érzik. Ök mulatnak és élveznek. Jól esik látnunk, ha az ő féoyüzésök a művészet szolgálatába szegődik. Ez podig Kanizsán gyakori eset. Nagyon musikalis a mi városunk. Ritka vidéki város dicsekedhetik oly nagy számával a zeneértóknok és zenekedvelőknek, mint Kanizsa. E héten egy csoda-gyermek ragyogtatta művészetét a Casino dísztermében, hallgatására azouban kevés közönség gyülekezett.
dékot, mig l\'ressburger a fejét fogta. Torsánszky a száját nyitva tartotta.
Él! kiáltott W\'sjdits József. Hál porsze hogy élek, nom is ettem bolondgombát, hogy meghaljak, dörmögte méltatlankodva Knausz Ferenc.
Hát mi bajod volt, faggatták többen.
Semmi, csak mindig az járt az eszemben. hogyha én török-pasa lennék és hét feleség várna otthon. Nem tudtam a gondolattól megszabadulni, később eltűnt olólem a korcsma és hét asszonyt láttam, kik mindannyian nekem rontottak a söp-rüvel. Nem birtam tovább és elájultam, magyarázta meg a dolgot Knausz bátyánk.\'
Harsogó k3caj kísérte az életre kelt beteg elbeszélését.
_ Aki hú képet akar nyerni az erős képzeletű Knausz Ferencről, az ismerkedjék meg Tóth Nándor árvaszéki irattárnokkal.
„Csöndöt kérek Uraim, beszámolok visolt dolgaimról," csondült meg Mild Károly telekkönyvvozcfő szép baritou hangja.
Halljuk, halljuk, tört ki a kíváncsiság mindon oldalról.
Az asszonyok ott állnak a templom mögött sőprűvel, ha lövök egyet, idejönnek pusztító fergoteg módjára. Azt \' mondtam nekik, hogy Amerikába szökünk, ott újra megnősülünk. Összetobo- , roztam az egész város asszonyait, mert egyiknek a férje sincs otthon. Igv magyarázott Mild telek-könyvvezető a víg társaságnak, miközben gyakran kigvultak a szemek és kiki oldalbabökte szomszédját I
Ezzel megkezdődött az estélyek szezonja.
Hogy a téli szezon vidám, mulattató, a bálok és hangversenyek látogatottak lesznek-e, azt könnyű megjósolni. E kérdésnél nem kell sok és különféle okokkal számolnunk, elég az, hogy van még Kanizsán sok eladó lány és táncos fiatalember. A Polgári Egylet és a Casino nagyterme még éppen áll, a cigányok hazaérkeztek és igy megvan minden garancia arra, hogy a szezon sikerülni fog. Gazdasági, politikai állapotok, pénzhiány, időjárás, csődök és a nagy halandóság minden mást befolyásolhatnak, csupán a mulatságok sikere független ezektől. Ezt azonban nem megrovásképpen konstatáljuk, 6őt ellenkezőleg, örülünk, hogy ez igy van. Hisz a tél ugy is örömtelen, szomorú a hatalmas hólepel és kietlenek a csupasz erdők. A természetnek halálos éjszakája a tél, ha mégis van benno egy kis élet, fény és vidámság, gyönyörködjünk benne é! melegedjünk a tél napos ábrázatában. És ha a napos részen állunk, verjen ott gyökeret a lábunk, ne tegyünk egy lépést sem jobbra, vagy balra az árnyékos rész felé, mert olt ismét sz éjszakát találjuk, a kinok, a reménytelen nyomorúság meztelen komédiáját.
Olt vagyunk, honnan elindultunk, visszaérkeztünk a nyomoraság stációjához. A nagyböjt hozta elénk ennek a szomorú képét A böjtnek fontos szerepe ven társadalmi szempontból s üdvös volua, ha ez sz intézmény általánosabbá válna és a böjtnapok száma megszaporodna. Igy talán megoldódna a szegéoyügy. Éheztek a nagy napon olókelő gyomrok is, melyek eddig valószínűleg azt hitték, hogy az éhség a szafaládé és az aszalt szilva; aki ezzel él, az éhezik. Pedig még ez is lucullusi táplálkozás az éhezés ama fajához képest, amelyik a pattogatott kukoricánál kezdődik éB megy le a semmiig. Ebben a magasabb foju éhezésben volt részük s fenti gyomroknak, melyeknek gazdái 24 őrsi éhezés után azt hiszik, hogy tiszta fogalmat nyertek gyakorlati uton a szegény emberek uyomoruságáról. De tévednek, a szegény-Béget a jó mód sosem tanulmányozhatja; megismerheti annak kellemetlenségeit, de a nyomorúságát nem. Az ő önkéntes éhezéaük bárom lényeges pontban eltér attól az éhségtől, mely tilnszszal végződik. Eltér a kezdetében, a végében és abbao a körülményben, hogy az ő böjtjük önkéntes. Ez az éhezés lakomával kezdődik és végződik. A nyomor éhsége reménytelenséggel kezdődik és kétségbeesés a vége. A reménytelenség különbözteti meg a két böjtöt, mert a remény-telon éhezés a nyomorúság. Reméoytolen-ség éa kétségbeesés, ezzel van ma alá-
aknázva a világ, ez él alattunk és ez dübörög a társadalom földrengéseiben. Várjuk, melyik télen tör ki a tűzhányói Mi táncolunk a tűzhányó felett és hála Isten jól érezzük magunkat
v s. s.
Az uj menetrend.
1902. évi október hó I 6ta érvényes vasúti téli menetrend.
Budapest—prágerhofi irány.
201. st. gyorsv. ind. Bpeat este 8 órakor, érk. Nagykanizsára éjjel 12 óra
2 p., ind. Nagykanizsa éjjel 12 óra 12 p., érk. Prágerhof éjfólután 2 óra 15 p.
203. az. gyorsv. ind. Bpestről regg. 8 órakor, érk. Nagykanizja délb. 12 óra, ind. Nagykanizsa 12 óra 10 p., érk. Prágerhof d. u. 2 óra 7 p.
205. sz. személyv. ind. Bpest regg. 6 óra 00 p., érk. Nagykanizsa d. u. 1 óra 30 p., ind. Nagykanizsa 2 óra 30 p., érk. Prágerhof 5 óra 40 p. d. u.
207. 8z. személyv. ind. Bpest este 10 óra, érk. Nagykanizsa regg. 3 óra 58 p., ind. Nagykanizsa regg. 4 óra 43 p., érk. Prágerhof regg. 7 óra 48 p.
PrágerlwJ—budapesti irány.
202. sz. gyorsv. ind. Prágerhof regg.
3 óra 30 p., érk. Nagykanizsa regg. 6 óra 32 p., ind. Nagykanizsa regg. 6 óra 47 p., érk. Bpest d. o. 9 óra 55 p.
204. sz. gyorsv. ind. Prágerhof d. u. 2 óra 55 p., érk. Nagykanizsa d. u. 4 óta 54 p., ind. Nagykanizsa 5 óra 6 p., érk. Bpest este 9 óra 20 p.
206. sz. személyv. ind. Prágerhof d. e.
9 óra 6 p„ érk. Nagykanizsára d. u. 12 óra 9 p., ind. Nagykanizsa d. u. 2 óra
10 p., érk. Bpeslro este 8 óra 30 p.
208. sz. személyv. ind. Prágerhof este 8 óra 25 p„ érk. Nagykanizsára 11 óra 22 p., ind. Nagykanizsa éjjel 12 óra 40 p., érk. Bpestre regg. 6 óra 30 p.
210. sz. személyv. ind. Nagykanizsa d. e. 9 óra 30 p., érk. Bpestre d. n.
4 óra 50 p.
Nagykanizsa—bécsi irány.
301. sz. gyorsv. ind. Nagykanizsa regg. 4 óra 25 p., érk. Bécsbe d. e. 9 óra 15 és (9 óra 62 p.)
303. st. személyv. ind. Nagykanizsa d. a. 2 óra érk. Bécsbe este 8 óra 50 p., gyora és 9 óra 39 p. személyv.
305. sz. személyv. ind. Nagykanizsa éjjel 12 óra 50 p., érk. Bécsbe regg. 8 óra 30 p., gyors és 8 óra 55 p.
307. sz. személyv. ind. Nagykanizsa regg. 6 órakor érk. Bécs d. u. 1 óra 10 p. Bécs—nagykanizsai irány.
302. sz. gyorsv. ind. Bécs d. u. 5 óra 30 p., érk. Nagykanizsára este 10 óra 50 p.
mondván egy-egy szellemes viccet az életpárjáról.
Itt az idő most vagy soha, jöjjetek, szökjünk a szólóhegyre, van kitűnő borom, somogyi dohányom, egy zsák csempész szivarom, hallatszott egy nyájas szózat a másik ajtóból, odanéznek, hál Chinorányi Boldizsár áll ott mosolygó arccal.
Az ajánlatot elfogadták, mindenki fizetett és gyorsan elhagyták a vendéglőt. Mild pedig meghagyta a Gyuri bácsinak, hogy az asszonyok elölt zárja be az ajtót és ó is a banda után sietett.
A távozás után a kedélyes Karcsi kilőtte pisztolyát. Rövid idő múlva hangos lárma és erélyes kopogás riasztotta fel a vendéglőst.
Ki sz. kérdé az ovó bácsi. Én. felelt húsz hang is egyszerre. De ki az az én ? A kanizsai asszonyok, kik azokat a betyárokat keresik.
Mifélo betyárokat? Akik Amerikába akarnak szökni.
Nem tudok róla semmit. , Szóljon, vagy beverjük az ablakját. El innét, mert lövök, ordított Kozma és a szétnyílt függönyrés felé tartott egy óeska csapot. Hangos sikolv volt erre a felelet. A tréfa tetszett Kozmának és kikiáltott mégegyszer a kővetkezőképpen, .sürgönyözni fogok, hogy Mildet dobják a tengerbe, ha pedig visszaszökik, én lövöm ót agyon,- e szavaknál alaposan oldalbacsapta feleségét, ki majd eldőlt a kacagástól.
Az asszonyok hallgattak egy darabig. Egyszerre fölhallatszott kórusban a ripi-tyom gyere be rózsám az ölembe.
Rajta, utánam! kiállóit Muukácsiné, fölemelve magasra a padlózsuroló kefét.
Erre rohanlak a hős amazonok a temető felé. Elérkeztek a szentgyörgyvári uton körülbelül a temető közepéig, ott pislogott a temető árkában egy halálfej. A hós .sereg romegvo állt meg. Se előre, se \'\'hátra menni nem mert, olv ijesztő volt a néma csend, csak szivük dobogását hallották.
A halálfej beszélni kezdett vékony vontatott hangon. ,En vagvok a halál szelleme, férjeitek már náíam vannak. Először agyonlőtték Mildet, azután meg-1 haltak ők, mert ogy német vándorlólegény tegnap megmérgezte Kozms borát. Ők j azt hitték, hogy Mild tette a mérget. . . j a ... bo-o-o-o-orba. í-é nek-Ii szel-le-mük I a ha-lál ds-a-lát. Eljün-ne-nek érto-e-te-e-ek és magukkal visznek bennetek a má-á-ás-vi-ii-lá-á-ág-ra.■
Rémesen kezdődött távolból az ének, az éji szellő hozta közelebb mindig erö-sebben, hosszan, vontatottan hallatszott, bogy .Uh édes Megváltóm, ne nézd bűneimet."
i És közeledett méltósággal félkörből egy sereg, elől lecsukott szemekkel Kovács Domonkos, kezében egv kétszárnyú fehér lobogóval. Fussunk — sikoltott valamelyik j női hang, s mint egy fensőbb szózatra, az egész hadsereg a városba futóit. Haza-I térve az éjet imával töltölték, r j pedig zokogva vigasztalták egymást.
Reggel, mikor ugy nvolc óra felé haza- j botologtak, szemük-szájuk elállt a hazatérő ; : kurucoknak, hogy az oldalbordák a szolá- I
sos szidás helyett öloléssel, csókkal fogadták ókel és boldogan mondták, csakhogy nem haltól meg.
Öreg Knausz (kolecl Ferenc is bemenvén az ajtón, a feleség hangos sikoly-lyal menekült előle, (azt hitte, hogy az ura ^zelleme jött érto a másvilágról.) Ez jó dolog, gondolá magábau. máskor én szoktam sarokba húzódni. Kegyelem, szép az élet, ne vigy magaddal, elég volt ezen a világon. De az áldóját, hol csatangoltál az éjjel, ezzel aztán csibi, puhi, piti. pafl\'. puff. alaposan eldöngette kedves élettársát. És megmagyarázta, hogy ó az ur a háznál. Ettől a pillanattól fogva Knausz bácsi nom volt papucs-lovag.
Mild Károlyra ezután haragudtak a kanizsai asszonyok, különösen akkor, mikor megtudták, fhogy a halálfej fából volt és gyertya égett benne s az árokból Darázs Miska beszélt és a zászlót egy gereblyéro kötött magyar alsónadrág képezte, mely Horváth Ignác tulajdona volt.
Kiderült sz is, hogy Knausz Ferenc .mintaférjnek" Prossburger magyarázta meg, bogy a törökpasa még huszonnégy feleségnek is parancsol, mert tudja, hogy az ssszony verve jó és hitvány ember az, ki még egynek sem tud parancsolni. Knausz nem beszélt, hanem kitört belőle az önérzot, és megmutatta, hogy ember a gáton. Érvényt szerzett annak a mondásnak, hogy „minden DemosthenosnóI szebben beszél a tett."
tupa Sándor.
804. sz. személyv. ind. Bécs regg. 6 óra 45 p., 7 óra 40 p. érk. Nagykanizja d. u. 1 óra 45 p.
306. »z. személyv. ind. Bécs este 7 óra 40 p., 8 óra 25 p. érk. Nagykanizsa regg. 3 óra 40 p.
308. az. személyv. ind. Bécs d. e.
10 óra 15 p. érk. Nagykanizsa d. u. 5 órakor.
Nagykanizsa—barcsi irány.
901. sz. személyv. ind. Nagykanizsáról este 11 óra 2 p. érk. Gyékényes 11 óra ^ 45,p. itt csatlakozik a zágráb-fiumei
M. A. V. vonathoz 8* a déli vasúti vonat feloszlik.
905. sz. szomélyv. ind. Nagykanizsa d. u. 3 óra 10 p. érk. Barcsra d. u. 5 óra 15 p.
909. sz. személyv. ind. Nagykanizsa regg. 4 óra 57 p. érk. Barcsra 7 óra 11 p.
Barcs—nagykanizsai irány.
902. ». azemélyv. ind. Gyékényes regg. 3 óra 35 p. érk. 4 óra 18 p.
906. ez. személyv. Ind. Barcs d. e.
11 óra 10 p. érk. Nagykanizsa d. u. 1 óra 24 p.
910. sz. személyv. ind. Barcs este 9 óra 40 p. érk. Nagykanizsa éjjel 12 óra 1 p.
Helyi vonatok.
Nagykanizsa—Barcs.
913. sz. vegyesv. ind. Nagykanizsa d. u. 5 óra 20 p. érk. Barcsra este 9 óra 17 p.
912. sz. vegyesv. ind. Barcs regg. 3 óra 30 p. érk. Nagykanizsára regg. 7 órakor.
Nagykanizsa—Szombathely.
313. sz. másodraogu személyv. ind. Nagykanizsa d.u. 5 óra 1 p. érk. Szombathelyre este 8 óra 50 p.
314. sz. m. r. sz. v. ind. Szombathely regg. 5 óra 15 p. érk. 8 óra 50 p.
Nagykanizsa—Csáktornya.
249. sz. vegyesv. ind. este 6 órakor érk. 8 óra 13 p.
246. sz. vegyesv. ind. Csáktornya regg. 5 óra 61 p. érk. Nogykanizsárs regg. 8 óra 10 p.
Selyem-blonsok 2.35
HÍREK.
— Kinevezés. A közoktatásügyi miniszter Haba Feronc h. tanárt a trencséni katb. főgimnáziumhoz nevezte ki, helyettes tanárnak. Haba Ferenc, amint ismeretes a nagykanizsai főgimnáziumnál üresedésben volt tornatanári állásra pályázott vala.
— Eljegyzések. Suler Lajos cs. éa kir. őrnagy a 32-ik gyalogezredbon f. hó 18-án tartja esküvőjét Dareay Sándor és neje sz. Valentiny Mária leányával Malvina kisasszonynyal.
Dr. Hajós Soma a .nagykanizsai beteg-segélyző pénztár" orvosa, 16-án tartotta eljegyzését Kramor Hildegard kisoBszony-nyal Károly városban.
Kléb Mihály könyvkötő eljegyezte Egyed Emma kisasszonyt Nagykanizsán.
— Halálozás. Gstettner Regina, özv. Gstettner Henrikné leánya, Gstettner Vilmos és Henrik borkereskedők édes testvére, f. hó 13-án Budapesten elhunyt Súlyos idegbaj kloozta az utolsó időben a müveit leányt. A budapesti miilcniumi kiállításon kiállított kézimunkáit elismerő éremmel tüntették ki. Temetése f. hó 14-én volt Budapesten.
—- Hangverseny, Geyer Stefi a hírneves gyermek f. hó I5-én mutatta be hegedűművészeiét a nagykanizsai közön-ségnok, vagyis csak egy kis tőredékének, mert s hangverseny terme csak félig telt meg. A hangverseny rendezése st ősz elejére esott, amikor a mi közönségünkben még nincs mog a kellő kedv, müelőadások látogatására. Hogy Geyer Stefi beváltotta valóra a nagy reményeket, miket hozzá fűztek, azt felemlíteni ugyan hirlapirói köteleségünk, de Geyer Stefitől mindenki elvárja. A zongorakiséretet Dienet ur vállalta magára és pedig nagy sikerrel.
— Kis- és nagykanizsai nt, A Nagy-és Kiskanizsa között átvonuló állami közutnak, a város által az útpálya széles-bilése, az utpályaszinek emelése és a hidaknak leszállítása iránt kért nagyobb mérvű terv módosítás elbírálása, esetleg megállapítása céljából a kereskedelemügyi
frt.
él feljebb — 4 metor — valamint mloílj a lep^abb fekete, fehér él ulora .Hcnncbeij:-Seljembeo 60 kr.-i«l 14 írt. 64 kr -ij - sima, liroiott, kockiiotl, mínliion, damasztok itb. Menyauiony-selyro 6S kr.-tél 14 frt 65 kr.lS.-fooIird miniizolt 66 kr.-tél S frt. 85 kr. Selyem MÍxraaiztok 65 . 14 . 86 , Bíli-aolrem 60 . 14 (S ,
ü -biulr. rubinként 6 frt «6 kr. 42 . 75 , ISelyom-gronadlnok 80 . 7 . ,tí , métereiként portó ti köluéfmeotesen klthoiiiillitra. _ Mimii uonnal knldetotk, kettői loiélportó Svájcba.
HENNEBERG G., sElyemniros, Zürichben &. «> ur. „arati-mimi.
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER 18-án.
miniszter által elrendelt helyszíni pótjárás f. hó 13-án reggel 9 órakor tette kezdetét a miniszteri megbízott, Kikindai Gyula kir. főmérnök közbejötte mellett. Jelen voltak továbbá a törvényhatóság képviseletében Vécaey polgármester, a váro6 képviseletében Lengyel főjegyző, több szakember és érdekelt polgár. Az eredmény mint előre látható volt az, hogy a város kérelme, melyszerint az úttest felemeltessék, illetve a hidak le-szállitassanak, javasoltatik a miniszternek, az ut kiszélesítése elleti pedig akadály oem fog gördittelni.
— Tanítónő választás. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Steiner Janka és Ábrahám Katalin helybeli állami elemi iskolai helyettes tanítónőket rendes tanítónőkké nevezte ki.
— Kossuth Ferenc levole. Tuboly Viktor ügyvédhez, Kossuth Ferenc országgyűlési képviselő a függetlenségi és 48-88 párt elnöke a következő levelet intézte: Budapest, 1902. okt. 7. Igen tieztelt Ügyvéd Drl Felejthetetlen édes atyám, Kossuth Lajos születésének országos emléküiiDepe alkalmával szerrett s hozzám is beküldött hazafias azép költeményért fogadja legőszintébb köszönetem kifejezését. A költeményt ét küldötlem a .független Magyarország\' cimü lap szerkesztőségéhez, hogy utólagosan közöltessék. Szívélyes üdvözlettel I Tisztelő bive: Kossuth Ferenc s. k.
— A balalonftredí fürdót a beküldött legutolsó kimutatás szerint az idén 2803 vendég látogatta átutazó vendég volt sz egész nyáron 4000 s igy az összes vendégek Bzáma volt $.803.
— Yasutl balesetek. Hodics István 80 éves holybeli lakos o hó 16-án amint a lálótiegyi szőllőből haza igyekezett, Nagykanizsa-íiécse közötti vonalrészen 113. szelvényben a sorompóval lezárt páljatestre lépett akkor amidőn a Nagykanizsáról d. u. 5 óra 10 pkor indított 204. bz. gyorsvonat a jelzett helyre érkezett — hol a vonatgépje által elüttetett és rögtön meghalt. A nyilt pályán történt baleset megakadályozható nem volt, mert közvetlen a mozdony oda érkezésekor ment végbe Vooatkisérő személyzet Récsén az elüljárónak jelentést tett, k\'i táviratilag Nagykanizsa állomást értesítette, honnét nyomban hajtényon p. orvossal a helyszínére a vasút részéről bizottság ment ki.
E hó 14 én Serman Gábor nsgy-kapor-neki cipészt a Zala.-Szt.-Ivánról este jövő gyorsvonat elgázolta, levágva mindkét lábát. Könnyelmű ember lóvén az öngyilkosság nincs kizárva. Holttestét Szent-András községbe vitték,
— Tüz. Csütörtökre átmenő éjjel 2 óra 45 perckor Németh György magyar-utcai liikós tulajdonát képező istálló, pajta és lakóház kigyulladt A tűznél gyorsan megjelent holybeli tűzoltóság reggel 5 óra 30 perckor iocslÍ2álta a tüzet, mikor a kivonult honvédségi és közös hadseregbeli készültség is haza vonult. Nagy hiba volt, a vízhiány. Az Erzsébet királyoé-téren levő városi közkutat már betek óta javítják és még mindig nem kész, üdvös volna, hogy a munkálatok ellenőre, a v. mérnök, a kut gyora elkészítését sürgetné, nehogy ismét oly helyzetbe jusson a tűzoltóság, mint az elmúlt tűzesetnél, hogy vízhiánya miatt tétlenül kellett a tüz pusztítását nézni.
— Az országos váskr forgalma, A hétfői országos állatvásárra felhajtatott 1156, eladatott 523 szarvasmarha, falhajtatott 530 éB eladatott 206 ló.
— Állutveszedelem Somogyban. Somogyvármegyében a szarvasmarhák legnagyobb ellensége a száj- és körömfájás a hasított körmű állatok között fellépett. Az egész megye zár alá helyeztetett és az összes heti és országos marhavásárokat beszüntették Somogyban. — Miután ezen veszedelmes kór közvetlen szomszédságunkban van, figyelmeztetjük a msrha-tartó gazdákat, hogy állatjaik megbetegedését azonnal jelentsék be a hatóságnál, esetleg az állatorvosnál.
— Hirdetmény. A m. kir. posta- és távirda-intézet részére az 1903. évbeD 1591 drb. 10 méter, 23.888 drb. 8 méter és 24.205 6\'(i méter hosszú területben faoszlop szükséges. Akik ily faoszlopot, habár az emiitett mennyiségnek csak egy részletét is, szállítani hajlandók, iráBbeli ajánlataikat legkésőbb f. évi október hó 23-án déli 12 óráig nyújtsák be a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium segédhivatali igazgatósághoz. A részletes adatok a kereskedelmi minisztérium VII. szakosztályában (Posta- és távirda-vezérigazgatóság, Budapest, Alb-recht-ut 3—5 sz. III. emelet, 6. ügyosztály) valamint & soproni m. kir.
posta- és távirdaigazgatóságnál tudhatók meg. Sopron, 1902. évi október hó 6-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Különös jogeset. Furcsa perben kell legközelebb a bíróságnak döntenie. S. kisasszony, ki a szini pálya kezdetén áll, éppen oly tehetséges színésznő, mint aminő szegény a gyakorlati tapasztalatokban. Ezért szívesen fogadta egy vidéki társa meghívását és F.-ra szegődött R. színigazgató társulatához. Művészi körökben el volt terjedve a directorról, hogy egy egész hónap bevételeit összeszedi, zsebrevágja és a „gázsi"-fizetéa napjáu hidegvérrel jelenti: .nincs pénz, pakkol-nunk kell I" így történt ez F. on is, azonban, hogy a személyes mentengetőd-zést elkerülje, az igazgató ur ez alkalommal kivételesen titokban eltűnt a városból. S. kisasszony igy nemcsak a szerződését veBztette el, hanem oly kinos helyzetbe jutott, hogy kartársai szedték össze részére azt a pár koronát, melynek segélyével hazautazhatott anyjához. Minő meglepetésben részesült azonban, midőn a vasúti kocsiban hfitelen gazdájával találkozott 1 Heves szemrehányás, ingerült szóváltás követte e találkozást, mig végre az igazgatót mégis meghatotta a fiatal, tehetséges művésznő erélyes fellépése és cinikus szavakkal egy papírszeletet nyújtott át a kisasszonynak. „Fogadja tőlem egész vagyonomat 1 Egy fél osztály-aorsjáték. Talán szerencséje lesz éa nyer valamitl\' — E napokban a művésznő Budapestre érkezett és felkereste Török A. és Tsa bankházát, Teréz-kőrot 46. alatt, hogy megtudja, váljon a cégnél Váíárolt sorsjegy nyert-e? A cég örömmel jelentette, hogy a sorsjegy nagy lő-nyereményt nyert. Közben R. igazgató megtudtaa kisasszonytól, hogy az ajándéksorsjegy nyert és most visszaköveteli azt az összeget, mely a fizetésen felül megmaradt, Művészkörökben feszült kíváncsisággal várják a per kimenetelét.
— Felliivjuk t. olvasóink figyelmét a lapunk mai számában megjelent Bihari Edo hirdetésére.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések: Kóc József takács: József. Hórovitz Károly festő: Géza. Mihalic György földmivea: Mária. Musil Antal cipész: Ferenc. Kollarics József földmivea: Teréz. Kalmár József vasúti munkás: Katalin. Vadász látván földmives: Rozália. Kuzsner György földmives: Rozália. Zieger András őrmester: Anna.
Halálozások:
Szmodics Antal rk. 3 hónapos: bélhurut. Reicbard Imre rk. v. rendőr 34 éves:
BzivszélhUdés. Sranc Jánosné rk. szegény G2 éves: veselob.
Fehér János rk. 15 éves: napszámos ránggörcs.
Takács Rozália rk. 1 hónapos: gyermek-
Dani János ifj. rk, G napos: ránggörcs. Csigaházi Lajos rk. gazd. gyakornok 23
éves: h8si hagyma. Szalai József rk. napszámos 62 éves:
gyomorrák. Baj Lászlóné rk. napszámos 70 éves:
végkimerülés. Gyuritz Antal rk. föidmives: vizkór.
Házasságot kötöttek:
Varga Károly földmives — Táloai Terézzel
Tompos Jánba kovács — Gazsika Annával.
TÖRVÉNYSZÉK.
Novemberi esküdteink.
A .nagykanizsai kir. tőrvényszék ma tartotta meg a f. évi november hónapban tárgyalásra kerülő esküdtszéki bűnügyekben ítélkezni hivatott esküdtek sorsolását.
A sorsolás Tóth László kir. tszéki elnök elnöklete mellett ment végbe. A nyilvános ülésben részt vettek dr. Kiss István és dr. Neusiedler Antal kir. tszéki birók, dr. Orosdy Lajos kir. ügyész, Hertelendy Béla ügyvédi kamarai alelnök és Szenes Dezső aljegyző. Rendes esküdtekként kisorsoltattak: Reífechl Vencel földbirtokos Keszthely. Rosenfeld József kereskedő Nkanizsa. Reick Gyula gyógyszerész ,
Rapoch Gyula ügyvéd ,
Vírös János főldmüveB N.-Rada.
Salamon Gábor földműves Karmacs. Horváth István földműves Zrinyifaiu. Nunfeovics Vilmos földbirtokos Gétye.
Dr. Ollop Mór ügyvéd Nkanizsa.
Nóvák János föidmüveB Drávavásárhely. Kis József gazd. int tanár Keszthely. Bartos Géza fogtechnikus Nkanizsa. Beck Sándor tkptárí igazgató Keszthely. Andri András földműves Újudvar.
Gr. Batthyány József főldbirt. Z.-Csány. Tatarek Lajos főerdész Vallus.
Szilágyi Mihály földműves Rigyác. Havas Samu\'ügynök Nkanizsa.
Strém Dénes bérlő Bánok-Szt.-György. Hertelendy Józsof főldbirt. Vindornyal&k. Mnlovecz Gyula vendéglős Nkanizsa. Nagy Károly oy. tanító Keszthely, Kuti József földműves Gelseszigot. Bariba Lajos hitk. titkár Nkanizsa. Pollák Ferenc kereskedő Keszthely. Murai Róbert jószágkezelő Belicza. Szabó Lajos főldbirt. Szentgyörgyvár. Baronyi Ede nagybirtokos Kehida. Bozzay Pál birtokos Keszthely.
Koller István földbirtokos Alsórajk.
Helyettes esküdtek: Vlasics János ny. városi imok. Weiser József gyáros. Selek József bérkocsis. Veiaz Emil kereskedő. Koltay Ferenc korcsmáros. Tóth Lajos borbély. Zampa Antal szabó. Szépe Boldizsár korcsmáros. Scbmidt Sándor kereskedő. liotBChild Samu kereskedő.
Sxerkesitösöo : Dr. VülAnvl Henrik, ielclős sserkcaztő. Kiadó: Jff. Wa)<tUs Jüsset.
VEGYES.
—Megbízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel cilátott egyének Kik étvágyhíáuybau, «. felfúvódásban, gyomorgörcsökben ós rendetlen székelésben szenvednek, a „Moll-féle soidlltz por\'* használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz ára 1.90 kor. Szél-küldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszc. rész, ca. és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuchlaabeu 9. Vidéki gyógyszertárakban hatá. rozottan Moll féle készítmény kérendő az J> gyári jelvényével és aláírásával.
Nyilttér
Az o rovat alatt köxlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
Vese, húgyhólyag, hugydara és n köszYénybántalmafc ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LIthion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hu«yhajtó hatású!
Kellemes ízül | Kouojen enésillielH
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban. A Sabator-forrás igazgatósága Eperjesoo
HIRDETÉSEK.
gQOOODOOOOO:
Ujabb haladás!
Kérje mindenütt csakis az uj Eisenstadter-féle
padlófénymázt.
Gyári jegy: „VAS-LOVAG" törvényesen védve. Gyorsan Bzáradl Kia-.--.-„ dósI Mosható! Tükör-fényül TartósI Szagtalan 1
| padlófénymáz ntölog nem ragad igy 1 tehát Bem por, Bem piszok a padlóba nem hatolhat be. EGLASIKE használatban a legolcsóbb beeresztő szer. Takarékos használat mellett 1 kg. elegendő 12 □ méter területre.
Kapható mindenütt.
OOOQOOr-------ooooo
VidJejy
42S0|tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A nkanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a Veszprémi káptalan alapítványi pénztára végrehajtatónak Horváth István és neje Tálos Anna oroaztonyi lakős végrehajtást szenvedettek ellen 5200 kor. tőke, ennek 1900. marc. 4-től járó 6°|„ kamatai, 8°!,, késed, kamatok, 59 kor. 30 £11. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a nkanizsai kir. tszék területéhez tartozó s az oroaztonyi 102. sz. tkben felvett A I. 2—6 sorsz. úrbéri birtok 644 kor. az ottani 103. sz. tkben felvett AL 1—5 sorsz. úrbéri telek 234 kor., az ottani 118. sz. tkben felvett A f 210. hrsz. vasfurkói szántó 2260 kor., 211. hrsz. vasfurkói szóló és pince 1660 kor, és 156|5 hrsz. asztag gyatai szántó 825 kor., továbbá a 635. sz. tkben felvett A f 143. hrsz. népsorsz. hás, udvar és kert 1047 kor., továbbá a 9. sz. tkben A I. 3—6 sorsz.\'/i mb. telek 469 kor. és az ottani 104. sz. tkben I. 1—5 sorsz. alatt felvett A I. \'js urb. telek 1729 kor. becsértékben
1902. november 17-én d. e. 10 órakor
OroBztony község házáoál dr. Kőszegby József felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°io-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint te-lekfcöuyvi hatóságnál, 1902. évi julius hó 11. nap;án.
Zongora és ének órákat
ad mérsékelt árak mellett házban
és házon kívül Soldner Hirschel Juliska
oki, zenetanárnő. Jelentkezhetni naponta III. Bajzautca 10.
Teljes tejfel csokoládé — táblákban cs hengerekben. — A legtejfelgazdagabb
Tej-cs o kóládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH SUCHARD.
Jő és olcsó órák, 3 ^
évi jóttálUssal privát vevőknek
KONRÁD JÁNOS
óragyára arany, ezüst és ékszer áruk szailltó-háza BRÜX (Csehország) Jó nickel-rom-ór* trt $.75. Valódi exü8t-rem.-óra frt. 6.80. Valódi ezüst lánc frt. i. 20.
Nickel ébresztő óra ftt. 1.95. Cégem a cs. és k. birodalmi címerrel van kitüntetve, Btámtalan arany, ezüse kiállítási érem valamint ezernyi elisme-rő-levél van birtokomba. Nagy képes árjegyzéket ingyen ésbúrm.

mint a vörös tisztító kenőcs
SOKKAL JOBB Glóbus fémtisztitö kivonat
Legújabb kitüntetét
ARANYÉREM
Párisi világkiállítás 1900.
Csoport kiáll. kém. iparnak.
•^FRITZ SCHULZ jun. AKT. GES.,^ Leipzig und Ege cégtől. í&tp Mindenütt kapható! íto
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.
PADLÓ-VIASZ GLÓRIA képkeretek stb. bearanyozásá^.
legjobb és legegyszerűbb beeresztő- \\ 1 kis palack ára 20 kr. szer kemény padló számára. i
FEHÉR „GLASinr-FÉNYMAZ
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdest\'.kák stb. ujjonnani befestésóre. 1 doboz ára 45 .kr. — Mindenkor kaphatok:
NEU és KLEBN cégnél NAGYKANIZSÁN.
Mielőbb valaki magának férfi ruhát rendelne, kérjen levelezőlapon a „Brassói posztóáruháztól" poszt6mintáka:l, melyeket szívesen portómentesen küldjük.
Azonkívül nagy raktárunk van, Brassdi pokróezok és csergékben,
szürke, fehér és különféle színekben és külfínbOző bélésnemüekben. 20 koronán felüli posztórendeléseket portómentesen küldjük.
Kiváló tisztelettel
mm, E0T5 fe WESTE1AN
T0SZTÓÁHUHÁ2A, BRASSÓBAN-
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER 18-iio.

IIIDITIIII
Nagykanizsa város közkórházának folyó évi Jászon, fehérnemű és pakrócok szükségletére, mely körülbelül egyezerhétszáz korona értéket képvisel, versenytárgyalás hirdettetik.
Főihivatnak a helybeli kereskedők, hogy zárt 08 lepecsételt ajánlataikat folyó évi október hó 30-áig a kórházi igazgatósághoz adják be, az erre vonatkozó föltételek a kórházi irodában és fönöknőnél megtekinthetők.
Megegyeztetik, hogy ajánlataikban a kül- és belföldi gyártmányok árait külön-külön tüntessék fel.
Jó minőségű hazai gyártmányok előnyben részesülnek.
Nagykanizsán, 1902. Október hó 15.
DR. SZEKERES JÓZSEF,
közkórházi igazgató.
Mlndan
1 Parquat Linóleum ps j
I pahatafénymáz koronája :
«, Takar<SV.oi 4s egyszerű a hasx-
nálatban miután folyékony ós 3
j> moaható 0 5T
I szép féoyQ és tartós! <f|
.e- I «
Uj bemázolis Óvonto £ £
v I. legföljebb 2-srer, igy olcsó* ~ ?
v Ságban mindent felülmúl. S
? J. Loronx óm T«a Egor,
Caohorxxág. w
„ Kapható Nagykanizsán: Armuth 5: N. ói Ncu ós Kleinnól.
1
Nyíjlsiiit leezet a szerencsénet:!
Mar sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt sorsjegy által.
A legesélydusabb sorsjáték a mi m. kir. osztálysorsjátékunk.
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény jut.
Legnagyobb nyeremény esetleg
1.000.000 KORONA.
1 jutalom 600.000, I nyereménv a 400.000, 200.000, 2 a 100.000. 1 A OO.OOO,
2 A 80.000, 1 A 70.000, 2 A 60.000, l A 50.000, 40.000, 5 A 30.000,
3 A 25.000, 8 ÍL 20.000, 8 A 15.000, 36 á 10.000 , 67 A 6000. 3 3000, 437 A 2000, S03 A 1000, 152S A 500, 140 A 300, 34450 A 200, 4850 á 170,
4S50 A 130, 100 A 100, 4350 a 80, 3350 A 40. Ösazeeen:
14.459,000 kor, azaz Tizennégy millió 459.000 kor.
SZEREKCSEWttPTAK.
Mí 3 ....
c. ». zákA
«\'l 4 J7Ö3 IS\'
rvsttó
•t: •>, < -.17 ■ :-
í.- >12 KO* V|T Kii! VTj^íJtű K, < tXKi Kl t>: Mttl « &SOI4 ... 7> <6*74O
í*i (71 Cl r i V 7»7ii r
iV íSS
i £« »•» wss ••
J2-ÍI K.iriOXl! K l^rtM S Uicr/JK * t<ICr/»CU W6-JC W6a
KKt
iftli, SJTvj >< S*IM .1 AUlS
— szwi
UCl ... .
*u « X/íti <
- ; 40lv, 3 » ixw S
• i siccsö\'.mi whj
........P 2i CM7; .__„.
i:i:< Sj£iea>;v fpn vfív *y.v «:& vnc 1 K-jí.
S\'-íTiOKír
CpS.IMMf......
IMoJGli: *» wc7i
* xn: £
a. ssixr e.
t s»« .
a OXJ1.V ]<
Ki tJl<> >1 7V771
., —TB7
2 1W,Í 2 l£» > 85311 < tUf
,\'z\'iexh
II 0
" 7 wjít K C&M1
15 91.ÍN7 14 lOKt? IMiV/IVI
16 W7H
s
< 3SI9I 6 -U-WS
t> mr,
8 ttfiSí f. 75»;
to socw.
■ Il| S3JSI
• iá wft:
Cj V \'AVf. ril ll
II I3I09G
ISIWCIl
»i y/7*i
" te. wr.
IftlTJ |i* iití*
fi? 3sia-
VI211 K>W;
tó esc-/, r 71»; SMli,
^\'piMíctfX
\' s
i mm i-jr cm:v -^i ; «k»
Vil> JS :i b> K il; U Sp 01--,
„■ - xns wí
-fmm^
i; K: 2 ssaa s* „flí, $ ssasj ^ .
tvűti 2 * 4V0\'; pj ,
a, s s^ía < 4 non s y w5« o e- etiu
; -4 fc 7Ü17 « s 71V/ r. $ ■ r V Mlt*^ ^ P \'> Ss^.v \' II irt kbjj -<ln>|09Wr
: I ICTKO V(n 10M0Ű *
\'■•IJMÍ 5 * ^ llblWA < J. ;is,io»is fiis.K.yw KU I\' U lOMIr v U V/773 " H W79; H!U ^ ■ -jr " | V " >-\'• Cím o-l V 19XC v l.v jj
v, 4t««C C 110X35
r
ri»«M
— vfíríöiöj t> íusí ii v.iown
- KÍIO £
9««M r.\'xxiiy tuss iíL\'VW
17 l-Cí<j
V(IS» ss.i,^. „ VVAI,
,. 17ak \' 17 STOÍ ISSV/V
K lo ITT^lih »" U ir 17 sswck
tVVúrjcíü Tti^ V TiU/Jl-hs siTfc II
rS-ÍOWl - tt K4T2 -
"2< ((//>! Si
Mikor van szüleíésnsnom? í
ii j-, - ... * Ifti n.Miin]
Ml líluJcoibín e síim rffoíTon völni. SaionlAI küldünk.
:■■ (iriowif
? \' í ^llst isjojik Í; .!).»«, iíitoim
■ «íieds hinfíci;\' i TyjKÍr ii imv. s \'i JCOlflp^ílOSCI. V 1V- WNvnvliSKOTn II
^ \'• iíj KMí riDíiu \'t >\'• Mkrir -Jíi inr.il V|»10/HY, ■ -i r.yfi \\ 1,1 iTOsn
KII ,Iimm«l. &,„ „jplírb,,, „ ív nii„lVn ,,„,"^,,„\'21,
Sí „.V,\'\\ ítT\'.It rr"!>\'\'.k HMnfckUrt mipnidtlft «.
nllnok k»pbl\'vk. Ujy bon\' l>iiki ki»»Jauibalj> uimit
Az cgíaz rSllalat illami felügyelet alatt Alt. Az I. oazlAly eredeti Korüjogjok tervszerű betítjei a kSTeüiczík • egy nyolcad ( | ) frt. -.75 vagy 1.50 kor. | egy negyed (■[,) frt. 1.50 vagy 3— kor. » "» CIO I". 3.— „ 6.— „ \\ „ egész Öl,) frt. 6.— I"—
„e.wou líí"!^?1 «»«ünele postamalrAayon ralo elözctca bek?ldí»c\'elleDibco
oeBkoWjok. Hivatalos tervezet díjtalanul. Mcgbiai.ok.t kírönk aíonnal, do legkísübb
f. é. október hó 26-áig
liozzank bizalommal bektldenl.
FIÓKOK:
V., Váczi-körút Muzeum-körut II. Erzsébet-körűt 54.
ÉS
Tm
4. - ^ ^
BANKHÁZA. BUDAPEST, VI., Teréz.kSrut 4B/a.
Lejaajyobb olíHlyi.r»|átik-0;líl bazánkbaa. * H W na«J ayorcményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek & pedig rövid it)ő __alatt kilencz millió koronánál többot.
- TÖI^ÖK A. és T&Ftf&i bankházának Budapest.
„.,,,, Ezennel megrendelek a ». kir. tzab. oirUlyjsriJátík I. outályáboz_darab eredíll
osztilysorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt. ---weoati
^ / utAnveendíí. j
.. --k0r°°a ímC8 I ÍS1ÍÍM&,. (bélyegekben.) I 4 ""
1) _____
s\\-—----
a
ol .____
O^- --------
Z.K. \'•/„ 902.
MOLL SEIDLITZ POR
C«ak akkor valódiak, ha mindegyik doboK Holl A. védjogyót és
alálráaát tünt«tl foL A Moll A.-féle Seldlltz-porok tartói gy6?yha&*& a legtsakaeiabb jiyomcr- ii al-totbáalilaik, gyomorgörci íi fyotnorbÓT, rö^iött >zékr«k«dét, májbáotaloai, vér tchiláa, aranyér a legknlónbóxíbb nél htt«gsé«ek elleo, e jelei báxisíeroek ÓYtixodflk óta mindig nagyobb olterjedóst sxerxett. — Ara egy lopaoaitalt «r»-detl doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyittetnek. fMOLL-FELE FRANCIAl
C8ak akkor valddl, mindegyik M0I,L A. víJje«iSl tűnteti lel
- ,A. Mell- feliratú irtózattal van zirva. A Noll-fél!
fraiozla birszesz ét lé nevezetein mint fiJtliloBoslllapItS bedlrziültsl szer kbiavény, eanz ét a mezhűlét egyéb következményeinél legitniereteaebb népizer. - Egy éiozotl eredeti Uvtj irt I kir. 90 (II.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legojabb médtzer izeriot kéttitek gyermek ét hölgy tztppao > bír Oktztfj ipslátára gyiratkik él filalttek rélzére.
Ara darabovklot — 40 Bll. Öt darab — I kor. S0 011. Minden darab gyermok-szappan Mell A. védjegyével van olUtva.
Főa\'zétkOld é7:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Béca: Tncblauben 9. az. Vidéki megrendelitek oaponu potUutAnvét mellett teljotittetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanhsán R08Bnfeld Adolf és Fia.
a oocxxxjuooaucKiooö^xjoanooooaoaQQoaa.aooöaBaa XXX^KKKKXXKXXX KKKKSeKKKKKKKKXK
iQ0aD0QaD0aaDQ00cx>aDaaaacxa3aQanaaaaQa0aanc
melyek már évek óta jók- E Dak bizonyullak és birneves g orvosoktól, mint könnyű c baabajló "feloldó szer í
ajAnltattatnaL, az omésztéat nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minőségük következtében még gyermekek által is szívesen bevétetnek. Efry 15 pllnlát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilnlnt tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 f. előleges beküldésénél eey tekercs bérmentve szállíttatik, [/to ||||||/ Nensteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor l\\cnuuni\\ valódi, ha minden doboz bátuljáo a mi törvényileg bojegyzott .Szent Lipót" védjegyünkkel van ellátva vörös feketo nyomással. A mi törvényilec védett dohozaiok utasításaink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEUSTEIX APOTHEKER aláírásnak kell lenni.
NEUSTEIM FÜLÖP
.Stenl-Lipétboz* elmiett gy6gytzertira 2. K. "/,, WIBX, í., PlankcBg&ate S. Raktér Nagj-Kaniztin: B81DS LAJOS ét ltKIK GYULA gjígyizeréizeknél.
aoocoDaonaDaa92aoa aoaaaaaQaaQDQaoaDaG
10681.
1902.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Nagykanizsa város közönségét illető belső piaci és heti marhavásári helypénzszedési jog 30024 kor. évi bér kikiáltási ár mellett és az országos marhavásári helypénzszedési jog pedig 2640 kor. évi bér kikiáltási ár mellett a f. évi november hó 12. napján d. e. 10 órakor a városház tanácstermébe!) nyilvános szóbeli és zárt írásbeli , ajánlatok mellett megtartandó árverés ntján külön-külön a legtöbbet ígérőnek az 1903. évi január hó 1-től kezdődő három egymás után következő évro bérbe adatik.
Mely árverésre bérbevenni szándékozók ezennel meghívatnak azzal, hogy a szóbeli árverésen résztvevők tartoznak a kikiáltási ár 10\'/,-át bánatpénzül készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban, esetleg helybeli takarékpénztári betétkönyvben az árverés megkezdése előtt a kiküldöttek kezeihez letenni, a zárt Írásbeli ajánlatok pedig a fent körülírt óvadékkal ellátva a f. évi november hó 12. napjának d. e. 10 órájáig, vagyis az árverés megkezdéséig a v. iktatóba annyival is inkább beadandók, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek.
A feltételek a hivatalos órák alatt a v. kiadóhivatalban betekiüthetők. &
Nagykanizsán, 1902. évi október hő 4-én.
A VÁROS/ TANÁCS„
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
43-ik sxám.
XLI. évfolyam.
Előfizetési ür:
Kfétz évre . . 10 kor. — fill. Fél érre ... 5 kor. — fill. tfrgyedévrc . . 2 kor. 50 fill. Egrje* szám 20 flll.
HIRDETÉSEK
5 hasábos pet itsnrban 14, tuásodsxor 12, i miodou további sorérc 10 (111
NYÍL TTÉ R BEN
petit sorouként 20 fillérért vétetnek fel.
A lap szellemi részét illető minden közlemény & felelős szerkesztő nevére, as anyaji részt illető k&x-kötények pedig a kiadó nevére cimzetteo Kagy-Kanlr..*ár& bérmentve iníézendők.
Rérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézlrnlok YÍftftzáJiem küldetnek
"j A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,0 „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,• a BKotori takarékpénztár
részvény-társaság,0 „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," ff , nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a , nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,14 „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az intelligencia.
Nngjktuilnm, 1IKK. oVUbor 24.
Egy ország műveltségének és fejlődésének biztosítékai az intelligencia nevelésében vannak lefektetve. Kérdés, milyen intelligenciát neveljünk a magunk számára ?
Ha ezt a kérdést megoldottuk, a játszmát tulajdonképpen megnyertük. Mert nagyon nehéz eltalálni, hogy milyen intelligenciát neveljünk. Nálunk Magyarországon pedig bebizonyosodott, hogy eddig téves irányban haladtunk. Itt van a sok jogász, ügyvéd, hivatalnok és az egyetemek jogi fakultásai és tu jogi akadémiák még mindig túlzsúfolva vannak. A joghallgatók száma évről-évre emelkedik, a helyett, hogy apadna.
De túlzsúfolva van a budapesti műegyetem is technikai hallgatókkal. Az igaz, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen műszaki iskolánk van az egész országban. Ellenben az orvos-növendékek száma évről-évre apad, valamint évenként minól több gyakorló orvos hagyja abban a praxist és más foglalkozás után lát. Itt a fővárosban nem egv pénzintézet hivatalnokai kőzött több volt gyakorló orvos fordul elő.
Ugyanígy nem igen megy ifjnságunk a papi pályára. A dúsgazdag római papság száma szintén apad. A püspökök panaszkodnak, hogy a szemináriumokba felvétel végett kevés ifjú jelentkezik. Több papra volna szükség, mint a mennyit évenként felszentelnek. A szerzetes-rendek noviciátusai is konganak az ürességtől. A tanító-rendeket pedig egymásután hagyják el okleveles tanár tagjai, akik világi iskolákban nyernek alkalmazást.
íme. nincs helyes beosztás, nincs okos ökonómiánk az intelligencia nevelésére és alkalmaztatására nézve. Némely pálya túlzsúfolt, a másik pályán pedig alig akad vállalkozó. Ennek pedig különböző okai vannak.
Az orvosok válságának oka könnyen megmagyarázható. Az orvosfanhallgatói pálya a leghosszabb, 5 évig tart; a legterhesebb és a legköltségesebb és mégsem nyújt biztos exiszlenciát. Az orvosok ugyanis a városokban túlzsúfolva vaunak, a vidéken pedig néhol 10 — 15 kilométer távolságban, sót napi járásnyi területen sem található orvos. Ennek oka abban van, hogy Magyarországnak vannak még igen sok elhagyatott vidékei, amelyek oly szegények, hogy orvosra, patikára nem telik. így, miként a néphumor tréfásan kifejezi, a betegek orvos segítsége nélkül kénytelenek maguktól meghalni.
Ámde éppen ezek az elhagyatott vidékek egyszersmind a járványok és fertőző betegségek, főként a kolera i fészkei, éppen azért a belügyi kormány ezeken a vidékeken államosítani akarja a közegészségügyet, akként, hogy ide ingyenes orvosokat nevez ki és ingyenes gyógyszertárakat állit föl. De ez még mind csak tervbe van véve, mert minálunk sok minden tervben van és semmihez sinci pénzünk.
A közegészségügy ekként való államosítása utján az orvosi kar helyes el- és megosztást nyerhetne. A városi orvostulzsufoltság megszűnnék, mert az állami orvosi állásokra szívesen pályáznának azok a városi orvosok, akiknek most alig akad gyakorlatuk, míg az államnál tisztességes és biztos jövedelemre tennének szert.
A papi pály*? üressége jóformán a világtelfogással áil kapcsolatban. Mindinkább keveshedik azok száma, akik meggyőződésből lépnének az egyházi rendbe. Akik pedig csupán kenyérkereset avagy könnyebb, jobb és kényelmesebb megélhetés végett mennének erre az egyházi pályára, azoknak a papi állással egybekötött korlátoltabb, megszorított életmód ^Appeii nem tetszik. Ez kitűnt most, midőn az egyes szerzetes rendek életmódját szigorították, a régi, eredeti rendi szabályokhoz terelték őket. Erre egyszerre tömegesen elhagyták a rendeket, mert némelyek ott élvczct-hajliászat miatt voltak csupán s midőn ennek véget vetettek és a komoly, súlyos és valóban nyomorúságos szerzetes életet léptették életbe, ez már a hivatásos lelkület nélkül szűkölködő szerzeteseknek nem tetszett, hát kivetkőztek.
Természetes, hogy eddig az intelligencia nagy részét az egyházi rend foglalván le a msga részére, ennyivel kevésbé voltak zsúfolva a világi értelmiség pályái. Most ennyivel is szaporodik az intelligens proletárság. Pedig ez sokkal veszedelmesebb, mint a munkás proletárság. Az intelligens proletárságnak igen nsgy igényei vannak és ennek kielégítéséről nem akarnak lemondani, de minden áron ki akarják azt elégíteni. Az eszközökben sem igen válogatósak. Innét van, hogy a lpgnagyobb vagyon elleni bűntények elkövetői az intelligens emberek.
A világi intelligencia ckkínt szaporodván, ezzel kapcsolatban sem az értelmi pályák exisztenciálís feltételei nem szaporodtak; sem az egyes pályákon a helyesebb felosztás elve keresztül vive nem lett. Például a
jogászok mindinkább szaporodnak. De a jogász pályák ma is ugyanolyan létszámmal bírnak. Csak az ügyvédek száma szaporodik évről-évre, pedig már a mostani létszám mellett is alig tudnak az ügyvédek megélni egymástól. De itt van a honmentő gondolat: a jogi szakoktatás reformja. Részben megszigorítják a jogász pályát; részben egységesitik a kvalifikációt. Ettől az utóbbi reformtól várják a helyesebb eloszlását az egyes pályákon a fiatal jogász nemzedéknek. Azt hiszik, hogy ha a bíró és az ügyvéd egyforma kvalifikációval fog bírni, ugv a bírósági hivatalokra többen pályáznak, mint most, midőn a legmagasabb jogi képzettséggel biró ügyvédnek mintegy lefelé menést jeleut, ha bírósági hivatalt vállal, melyet kevesebb Itvalífi-; kációval is elért volna. Lehet, hogy ez a körülmény is apasztani fogja az ügyvédek számát.
Igen ám, de a magyarországi közhivatalnoki pályák éppen nem vonzók. Rengeteg sok a munka és csekély a fizetés. A magyar állami tisztviselő, főként akinek családja van, bizony igen szigorú gazdálkodás mellett tud megélni. Ekkor is szakadatlan nélkülözéseknek van kitéve. Az még szerencse, ha nélkülözni tud, ha meg tud magától tagadni valamely élvezetet az állami tisztviselő. Mert ha ezekkel a spártai erényekkel nem bővelkedik, ugy hamar hűtlen lehet állásának tisztességéhez és sikkaszt a rábízott közvagyonból, vagy részrehajló, megvesztegethető lehet a közérdek rovására.
Szerencsénkre, hogy a mi derék köztisztviselőink ezekkel a lemondás, a szerény és igénytelen életmód erényeivel nem szűkölködnek. Ha
nagyra volt Görögország az ő egyetlen Arisztidesével, aki habár az ország vagyonával rendelkezett, mégis oly szegényen halt meg, miként állami költségen kellett eltemettetni, ugy mi is büszkén hivatkozhatunk arra, hogy érdemes köztisztviselői karunk díszes sorában igenis nem egy Arisztidessel találkozunk, akiknek szegénységük mellett legfőbb erényük az egyéni megbízhatóság.
Azonban a köztisztviselők óhajtott és követelt fizetésemelése ollen ezt az erényt felhasználnunk nem szabad. Az állami tisztviselők fizetésének rendezése az igazság, a méltányosság kérdése és egy igen fontos társadalmi kérdés. Más pályák zsúfoltsága meg lesz szüntethető, ha a köztisztviselők életfeltételeit szaporítjuk.
Gazdasági életűnk, anyagi erőnk forrásai tetemesen gyarapodtak azon idő óta, a midőn utoljára rendezték a köztisztviselők fizetését. Igazságos tehát, hogy a közhivatalnoki kar, mely életfeltételeinknek gondozója, közigazgatója, részesüljön azokban a jogos anyagi javakban is. amelyek a közjólét emelkedése utján előállottak, így például a polgári keresetek száma megsokszorosodott a bíróságoknál. Egy bírónak százszor annyi dolga van, mint azelőtt. De ez mit bizonyít? Azt, hogy a hasznot hajtó jogügyletek és ebből a haszon is tetemesen szaporodott. Igazságos és méltányos tehát, hogy a bírák fizetését emeljük. Ugyanígy vagyunk a többi közhivatalnoki állásokkal. A közigazgatási tisztviselőnek p. o. most sokkal több ipari, kereskedelmi, közigazgatási ügyet kell végeznie; a postán sokkal több levelet és táviratot adnak fel, mint azelőtt. Méltányos és igazságos a
TARCZÁ.
Lemondás.
A ,Zalai Kózlűiiy* eredeti tftrcAja. —
Felugrott a kocsijába. Rácsaptál: az ajtót s a gyorsvonat ugy elrobogott, hogy csak a füstje maradt itt.
Eudre azonban sietett visszajutni a fővárosba, hol sürgős dolgai akadtak. Hazajött, Iiogv beteg anyját meglátogassa. Vágyott fia után. Valami bánatos előérzet fogta, cl hogy élctlámpája nemsokára cl fog aludni A2 orvosok is mondták, hogy a betegségből ki nem gyógyul. Kendéitek sósfürdőket, fájdulomcsi\'lapitó szereket, do nom nagyon biztak azok sikerűben. Érzékeny bucsut vett (iától, aki megígérte, hogy az elsó nyugtalauitó birre ismét hazajön.
A fővárosba érkezve, bérkocsira ült, mely a Lipót-körut egyik háza előtt megállt. A kapualjában alig vette figyelembe a házmesterné köszöntését, csak sietett fel a lépcsőn és csengetett. A csengetésre az ajtónál nein jelentkezett senki. Ismét próbálkozott, de a csendet körülötte nem zavarta semmi zaj. Kissé elkedvetlenedve sietett le a lépcsőn és benyitott a házmesterné lakásába, líol van Loló ? kérdezte nyugtalankodva. —r Akartam szólni, feleié a házmesterné, de a nagyságos ur annyira el volt mélyedve gondolataiba, hogy észre se vette, hogy jó estét kívánlani.
— Jó. jó. Andris néni, monda türelmet lenkedve Endre. do most csak mondja meg.\'hol van Loló.
— Loló kisasszony tegnap este bérkocsin elment.
— Nem volt vele senki? kérdezte megrémülve Kndre.
— De egy libériás inast láttam az utcasarkon állni, hanem azt nem tudnám megmoudaui, l.oló kisasszonyt várta-e, vagy miért lődörgött olt? A szoba kulcsa nálam van nagyságos nr!
— Adja ide. talán levelet hagyott az íróasztalon.
Szórakozottan vette át a kulcsot és gondolatokba merülve, sokszor megállt a lépcsőkön. Megemelte kalapját, hogy friss lovegő érje homlokát, melyet az izzadtság von ki.
Aztán gépiesen nyitotta fel az ajtót. Ez volt régóta az első alkalom, hogy egyedül volt a szobájában. Tapogatózva kereste a villamvilágitás gombját. A középen függő lámpa barátságos fényt árasztott a szobában, de.a kedves hajlék Endrére most szomorú impressziót gyakorolt. Az Íróasztalhoz sietett, hogy nincs-e ott egy pár sor írás Loló kezétől.
heves zokogásba tört ki. Mivé lesznek most az ó ábrándjai, miket Lolóval való együttélésről szőtt? Talán elveszett a leány ó reá nézve ? Iiáunt! Talán sohse szerette, hogy igy szótlanul, minden előzetes bejelentés nélkül elhagyta! Köny-nyek csillantak meg szemében, különös fájdalom fogta el szivét, olyan, amilyet sohase érzett.
Alig három hete, hogy együtt éltek. Igaz. nom igen érintkeztek a külvilággal, mert Kndre csak boldogságának élt, de talán éppen ezt a magányt unta meg Loló? Egy fehér rózsái pillantott meg Kndre a tükörrámába tűzve, ez lett volna\' egyedüli emléke a multak örömének?
Már tiz óra volt. Lefeküdt. Alom nem jött szemére. Elméjében csak forgatta ennek a hirtelen elhagyásnak indokait, szőtte a terveket, hogy hol keresse Loló nyomait.
Hirtelen gondolat cikkázott elméjén keresztül.
o
Emlékszik arra, hogy néhány nappal ezelőtt egy földbirtokos kérdezősködött I/olóra. Honnan ismerte Bodó Antal a leányi ? Loló atyja ispáu volt gróf Stankay Péternél, kihez ő, Bodó, sokszor járt vadászgatni Monor környékén. Ott látta Bodó Antal Lolót, mint 16 éves fesló bimbót. Hat éve mult el annak. Azóta Loló atyja meghalt, anyja pedig szorény kegydijon élt Monoron. Leánya posta-kezelőnő volt egy Lipót-körúti postahivatalnál. Itt ismerkedett meg Endrével, aki
Nem volt semmi. Körülnézett a szobában. A szekrényben ott voltak Loló ruhái, emléktárgyai, ajándékai, miket egy-egy alkalommal kapott.
Eadre lankadtan dült a karosszékbe. Könnyök csillantak meg szemébon, majd
BV Lapnak mai számához negyediv melléklet van csatolva.
sürüen eljárt a postahivatalba. Vonzalmat érzett a szorgalmas, beszédes, ábrándos kékszemű leány iránt. Ott volt Endre szemtanuja a leány mindennapi szorgalmának, mindennapi küzdésének. Mindezért jutalma csak annyi volt, hogy tisztességgel eltarthatta önmagát.
Emellett barátságos nyugodt kedélyű volt, mert erkölcsi magasságának tudatában élhetett.
Házasságra Endre még nem gondolhatott, hisz csak miniszteri, fogalmazó volt 1600 korona fizetéssel! És bár szép apanázst is kapott, kétséges volt, hogy szülei valaha beleegyeztek volna abba, hogy elvegye a szép. bújós, de szegény Lolót, kinek apja csak uradalmi ispán volt, anyja pedig csak kegydijon tengődött. Tudta ezt Loló is és ha mégis áldozatul hozta Endrének tiszta múltját, cselekedte ezt azért, mivel remélte, hogy a jövő meghozza mindkettőjüknek a várt boldogságot.
Endre egy ideig el tudta oszlatni a kételyt, mely Loló lolkéro ránehezedett, de a lélkiiurdalás fájdalma csak kitört néha, de szeretete túlharsogta a lelkiismeret hangját.
Mikor Endre haza utazott, hogy beteg anyját meglátogassa és Loló egy időre csak hű cselédje társaságában otthon maradt, ismét megszállta lelkét a bánat, a kétely. Elvonult olőtte sanyarú, de tisztességes múltja, örömtelen, de munkás éloto. Bántotta öt az az erkölcsi viszás
helyzet, melybe jutott, mely öt ugyan közelebb hozta Endréhez, do-eltávolitotta családjától, szegény anyjától.* barátnőitől, szokott környezetétől. Endrének távolléte még élénkebb színekben állította lolki-szemci elé helyzetét. Ilyen fájdalmas pillanatban határozta el magát arra. hogy Endrével szakit.
Az ő jelenlétébon erre sohse lett volna lelki ereje. Most. hogy nom volt jelen, megtetto a lépést.
Elment, elbujdosott. Endro kétségbeesettől! kutatta a leány hollétét. Néhány nap múlva levelet kapott. Alig volt képes azt kibontani. Arca földszínű lett, aztán sirógörcs fogta el. A levél tartalma írójának nemes szivére vallott és igy szólt:
Kedves barátom! Felmentlek adott szavad alól! Minek e küzködés a családdal, az előitéletekkol. Brémában hajóra ülök és elmegyek az Egyesült Állmok valamelyik városába, hol ügyességemet a távirdánál talán értékesíthetem. Rólam addig nem fogsz hallani semmit, mig boldognak nom tudlak. Őrizd meg barátnéd emlékét és fogadd forró csókomat. Küzdjél és légy erős.! Egy ujolsó csókot! Isten veled!
f Szerető barátnéd
Loló.
XI.I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER 25-én.
követelés, hogy a postások és közigazgatási tisztviselők fizetésit javítsuk. Persze ez már nem mehet tul az állam rendes bevételein. De ezen kereten belül kötelességünk a felesleget megosztanunk tisztviselőinkkel.
Az állami tisztviselők fizetésrendezése fontos szociális kérdés. Az irodalom, a tudomány és művészet kedvelőit és pártolóit csakis az intelligenciában kell keresnünk. Ámde, hogy várjuk cl a hazai intelligenciától, hogy könyvet vásároljon, hogy zenei, színművészeti stb. igényeit kielégítse, ha élelmére, ruházatára is kevés, a": fizetése. ít.
Felsőbb leánynevelés.
Általános műveltség. Derék egy kifejezés ez. Általános nem azért, mert a tudományok és művészetek mindon ágát msgábao foglalja, hsoem mert e kifejezés aoovira jólelkű és általános, hogy megenged minden magyarázatot és illik a műveltség minden állapotára. Értelme osztályok és alkalmak szeriol változik. Van olyan osztálya a társadalomnak, racly az általános műveltség alatt a posta-és távirdatarifák, a katonaság változó uniformisának ismeretét és társas érintkezés legszükségesebb szabályait érti. A középosztály, amelynek szárijára élnek az írók és tudósok és melynek részére építik a színházakat, kétes értékű idézeteket. közuapi szellemességet, társalgási finomságot, nyelvismeretet és némi zenei képzettséget ért az általános műveltség alatt. Magasabb képzettségű és finomult ízlésű emberek tisztában vaunak e kifejezés értelmével alatta nem a lexikonokból össr.ebalrnozotl ismereteket, hanem inkább az ismeretek által megtisztult egységes és rendszeres gondolkodást értik. Ezek, kik tisztában vannak sz általános műveltség mivoltával, maguk az általánosan müveit emberek, de őket e titulussal nyilvánosan megtisztelni illetlenség, mert c kifejezés ma már annyira blamirozva van, hogy csupán a varróleányok és mesterlegények társalgásában vao még helye. Általános intelligenciára mindenki törekszik, de mindenki más irányban, más elvek szerint. Ha egy városi dijnokot, egy kereskedősegédet, egy képviselőt, egy hírlapiról megkérdezünk, kit tart általánosan müveit embernek, a válasz egy lesz: .magamat". Mindnyájan mintaképei vagyunk az általános műveltségnek, annak a műveltségnek, amit e kifejezés alatt az osztály ért, melyhez tartozunk.
Az általános műveltség cégéro alatt ismert felületesség, ürességeivel és hiábavalóságaival célja felsőbb nőnevelésünknek is, mely a francia nyelvvel kozdődik és Chopinben csúcsosodik ki. E szűkkor ü haladás háttere pedig az illik és nern illik. Valóban, a mai nőnevelés legtipikusabb példája az ürességek, hiábavalóságok után való törekvésnek. E nevelési rendszer nélkülöz minden tudományos komolyságot és célszerűséget. Mindenütt felüllcbeg a tudományok és művészetek színén, sehol sem bátorkodik a mélybe hatolni. Nincs sem általános eszméje, sem meghatározott iránya, mely egységessé tudná tenni a fölszedett anyagot és módot nyújtana, hogy az.okon áttekintést lehessen nyerni.
Mi ma 8 nőnevelés és minek kellene lennio?
Üresség tartalom helyett, eszmeszegénység és tapogatózás ott, hol eszmei gazdagságnak és önállóságnak kellene lenni.
Nem kívánunk mély tudományosságot a nőktől. Képességeiknél, hajlamaiknál és társadalmi-állásuknál fogvR elég, ha műveltségük csupán az általánosságokban kielégítő. A nőknek ma még nem megélhetési forrásuk a tudomány, szükségtelen őket tudományokra nevelni. Az ő tulajdonuk legyen az általános műveltség o kifejezés nemes értelmében. Igaz, hogy .az általános műveltséget célozza a nőnevelés mai iránya is, do ez az általános műveltség — mint mondtuk — hiábavalóság. Lehet az általános műveltség is tartalmas, annélkül, hogy a tudományok mélységeit is magában foglalná. A gondolkodás és érzés kiművelése legyen feladata a nőnevelésnek « e nevolés a tudományok és művészetek csupán ama ágaiban bocsájlkozzék n részletekbe, melyek megfelelnek .a női lélek hajlamainak. A tudományok szárazságai és filozófiája nem férnek összo a nők csekély energiájával ét kedélyvilágával, miR a legtöbb művészet és ama tudományok, melyoknek müveléséhez épp oly szükséges a lelki finomság, mint az értelom,
pl. irodalom, esztetika, műtörténet, képo-sek a nőnek a tőle kiránt általános műveltséget megadni.
A nóemancipáció ügye napjainkban győzelmesen halad előre. Megnyíltak a nők előtt az egyetemek kapui és a társadalom részt énged nekik is a lét-fentartó muokában.\'~Vála8zthatnak ók is maguknak pályát belátásuk és hajlamaik szerint. Ez a mozgalom a Dőnevelés kérdésén korszakalkotó. Eddig flanzoltunk a nők nevelésével, mert kiképzésük szüksége is nem az élőt kérdése, hanem a luxusé volt. Ám ha már most a nők az ó tudásukkal megélhetést akarnak biztosítani maguknak, akkor nevelésük som maradhat az eddigi mederben, bauem komoly jelleget kell felöltenie, olyat mely a nőket képessé tegyo arra. hogy az életben megálljanak. Nem elég tehát egy kis számtan, egy kis ortografia, történelem, kis zene, s egy kis zongora, hanem alapos legyen a képzés, hogy azt, aki az emancipáció adta joggal élve magasabb tanulmányokra adja magát, hogy magának megélhetést biztosítson, ne legyen készületlen tanulmányai küszöbén, hauem a férfiakkal egyenlő fegyverekkel ellátva iuduljon azon magasabb rendű stúdiumokkal megvívni a harcot. A nőnevelés kérdését tehát ma már ebből a szempontból kel] megoldanunk, s nem azt kell szeműnk előtt tartanunk, hogy a nő képzése ncni való egyébre, minthogy elsajátítsa azokat az elemi ismereteket, molyok az írás — olvasás — tudatlan néptől megkülönböztessék.
Szóval tartalom koll a nőnevelésbe is. Tartalom és komolyság, melyeknél fogva a leányok, ha tehetségük van hozzá, élhessenek az-emancipáció adta jogokkal, ha pedig nem akarják magukat kizárólag valamely tudománynak szentelni, nevelésük kölcsönözze nekik az általános műveltséget, melyből ők Ítélőképességet, gondolkodás és érzésbeli intelligenciát nyerhessenek. A nők műveltsége nem ékesség, nern pipere csupán s ezért a leánynevelés ügyétiek fontosságát sem lehet kicsinyelni. Lcbet határozott és okos iránya a nő-képzésnek, az a nevelés, mely a civilisatió részesévé akarja tenni a nőt és ha kell, neki megélhetést is nyújtani.
X !..
Közlcutak.
A szerdai tűzvész alkalmával vettük legjobbao észre, hogy városunkban kevés a viz. a lajtok kifogytak és mig az egyik elment vízért, mig telemerték, addig a tűz szabadon dühöngbetott volna, do a tűzoltók föltalálták magukat és a közeli hátak kútjába leeresztették a csövet és igy két kutat kiszivattyúztak.
Az egyik szivattyú elromlott, szerencsére volt egy tartalékban, azt rögtön igénybe vették. De addig is, mig a szivattyút boállitották, a csővot leeresztették, jó negyedóra telt el. És ba nagy a tüz a közeli kutak hamar kifogynak, szárazság idején a magánkutakban* alig van viz. A kutak nagyobb részo alacsony és kevésvizű. így uagyobb tüz esetén könnyen zavarba jöhetüok.
Tekintettel arra a körülményre, hogy Nagykanizsa mollott nagyobb viz nincs és talajunk állapota száraz, szükségesnek tartjuk a közkutaknak szaporítását mindaddig, mig egy bővizű artézi kutat nem létesítünk.
A magánkutak tűzvész alkalmával keveset segítenek. A mély kútból a vizet nem lehet direkt a tűzhöz szivattyúzni, dc a lajtba som, mert a vizet a külső légnyomás 10 méter és 33 cm. magasra képes fölhajtani és vannak 14-15 méteres kutak is. ezekből már nem lehet szivattyúzni.
A szivattyús kut kovés vizet ai a fecskendőhöz képest. A fecskendő vastagabb a szivattyús kut csövének átmetsző ténél, tehát a tartóból több fogy, mint a monoyit kap, b az eredmény végre is a viz elfogyása lesz.
Alacsony kutak alkalmasak a direkt szivattyúzásra, de alacsony kútban kevés a viz.
A legtöbb házigazda városunkban kimé-lotlen szerencsétlen felebarátja iránt. Akárhányan megtagadják kutjuknak az oltás céljára való használatát.
Egy vödrös mély kut szives gazda mellett ia kevés segítség, mert a vödörről való vízhuzás roppant lassú és négy-szor, vagy ötször kövesebb vizet ad a fecskendő által kilővolt vízmennyiség térfogatánál.
Ugy lehet a bajon segíteni, hogy szaporítani -koll a lajtok számát és tüz alkalmával öt hat Jajtot tölteni ugyanazon utcában lövő magánkutaknál. így meg-lohctős gyors időközökben érkeznek a vízzel megtöltött tartályok. Szomorú
állapot, ha a tüzoltókoak a város végére is az Erzeébet-téri kuttól koll vizet hordani. Ily nagy távolság mellett a legjobb akarat és végső erőfeszítéssel vitt munka is keveset segit, A tüz nem vár a viz megérkezésére, hanem ég tovább.
Városunk vízügyét rendezni kellene nemcsak tűzvész, hanem tisztasági és közegészségügyi tekintetből is. A szomorú pénzügyi viszonyok nehi ongedik meg a hirtelen kutszaporitást s » drága artézi-kutról álmodni som lehet a közeli időkben.
Azonhan átmeneti intézkedést lehet tenni minden uj megterhelés nélkül. Csupán u kegydijskkal kell kissé szűkebben bánni és mollőzni a vágóhid felé szabályozandó utcák terveit, mert arra felé a város nem fog fejlődni. Az ily megtakarítással nyert összegből lehet kibérelni utcánkint magánosok kútjait mérsékelt ősszegért. E helyeken nyáron az öntöző kocsi is kaphat vizet. ;
Csinos kis könyvet lehelne összeállítani. ha mindazokat a közleményeket összeszedné valaki, melyek a helyi lapokban a vízhiány, utcaöntözés, artézikul és a nyári porról megjelentek.
Tudja mindenki, hogy veszedolmos baciilusokat rejt magában az \' utca pora és ezt a szél fölkapva a ragályos betegségeket könnyen az emberekbe juttathatja. Azért saját egészségünk iránti tekintetből a köztisztaság minél nagyobb gondozását kell úgyszólván életszükségletnek tekintenüok. Köztisztaság pedig viz nélkül el sem képzelhotő.
Van azonban két helye városunknak, mely oagyon sinyli a kut hiányát és itt minden várakozás haszontalan idővoszte-ség. Ez a két holy a temotő és a sétatér. Mindkét helylyol már bőven foglalkoztunk lapunk hasábjain, do figyelmeztetésünk és — nagyon is méltányos kérelmünk pusztában elhangzott sző volt már több esetben. Közoledik a költségvetés ideje, az. uj képviselők megtehetnék, hogy indítványt tennének a vízhiány-orvoslására, sétatéri és tometői kut léto-.Hitéséro. mert ez közóhsjt képez. A közönség reménye bennük összpontosul. Tiz évre valót haladnánk, ha az öntözési szerződés megváltoztatása és egy temotői kut készitéso bent lehetno a jövő évi költségvetésben.
Szezonképek.
Szombathelyen voltam. Mit tartozik oz a nagyközönségre? Mások is már voltak ott, azért a nagyközönség arról tudomást nom vott?
De én újságíró is vagyok, nem ugyan hős tenor, vagy iirikus az ujságirásbRO, hanem karénekes, éneklek a többiekkel karbau, tiéba harmóniában, néha hamisan ahogy jön, de olykor megszáll a kitünés vagya és ilyenkor jobban kiabálok, mint a mennyire az. koristához illik, do a kardalosnak megbocsát a közönség, ha mindjárt vét a színházi szabály ellen.
Azért hát kikiabálom a nézőtérre, hogy Szombathelyen is voltam I Sz.ombat-helyen is lehet egyet-mást tapasztalni. A tapasztalatra minden ember hivatott, nemcsak az újságíró, de mióta ezt a mesterséget űzőm, nagyon kevés ember foglalta irásba azt, aminek örül, vagy ami őt bántja. Átengedik ezt az indiskre-ciót az újságíróknak, fia az indiskreció-bót sok emberre uémi haszon háramlik, hát nem egészen indokolatlan, ha azt el is követjük.
Indiskrecióból tudtuk meg az utolsó betekben, ki a tisztességtudó ember, ki a puritán jellem, ki a kviikker, kínok alakja magaalik ki a közéletben és ki tűnik el a tömegben? Csak egyet nem tudtunk meg, hogy az emberek alakjára, vagy tevékenységére vonatkoztatta az ékesitő jelzőt a cikkíró?
Mert az első értolembon Fabick János lelt volna közéletünk legkimagaslóbb alakja, amint hát tényleg Oíy ideig az is volt, addig amíg ő dr. Dick József érvoléseit revolverrel meg nem döntötte éa a belügyminiszter órizot alá nem helyeztotte, bár a rondőrség erősen tiltakozott az ilyen roegrendszabályozás ollon, mert az egyéni szabadság tiszteletben tartása egyik sarkalatos olve rendőrségünk tevékenységének.
No, do Szombathelyről akartam valamit mondani. Mikor a szombathelyi vasúti ntcán végig montom, valamolyik fiúcska apjának obédet vitt. Do a kendőbe burkolt ebéd oda ütődött egy gyorsan haladó járó-kelőhöz. Az ebéd egy részo a földre hullott. A fin nem fakadt sírva, hanem fölszedte a kenyerot, az uborkát, a sült krumplit a szekérút aszfaltjáról és ismét belerakta a kondőbe. Ez a jelenet semmi undort nem keltett, mort a szombathelyi szekérút aszfaltja olyan
tiszta, hogy a szegény fiu folszedhetto az ételt és bár nem tanácsos a fazekat feldönteni, csak azért, hogy a tiszta földről fölszedhessük a maradékot, mégis jellomző ez a kis jelenet a szombathelyi köztisztaságra nézve. Ott a Rózsa-utdfe is olyan tiszta, mint a főtér. Közkút minden utcában van egy, az öntözést lehot könnyen és minden nehézség nélkül végezni. A szombathelyi közegészségi intézkedések leírása bátran helyet foglalhat a vidéki közegészségügyi muzeumokban. melyeket Liebermann Leó tanár óbajt felállíttatni a vidéki városokban. Nem kétlem, bogy Kanizsa város igeo sok intézménye és épületeinek leírása helyet kap obbeo a muzeumban, csak azért, hogy tanuljanak a többi városok, miként kell elkerülni az észszerütlen közegészségügyi berendezést és ba majd a muzeumokban meglátjuk, mivel tartozik egy város lakó\'ságáoak, akkor kezdjük majd magunk előtt fölvetni a kérdési:
Mojttottcd, amit kclle?
Megtetted, amit lelictett?
Azt hiszem erre csak azt a feleletet adhatjuk majd önmagunknak:
Magai terrektől ir.iad a fejQnk, GyOoOlCíOt azonban lobié szedünk. Ili Tirolunkon bOszkío cezúck Ili:, Ott látjuk a szombálkai dűlőt. S látunk boizke virkAot íakiauyát, Kmeljok adónkat — és utak nívóját!!
HÍREK.
— Egyházi hlrok. Rosos István mura-kereszturi apát-plébánost a veszprémi megyéspüspök szentszéki ülnökké, továbbá a helybeli és csurgói főgimnáziumhoz püspöki biztossá nevezte ki.
A veszprémi egyházmegyében a lomon-dás kővelkoztében mogüresedett csab-reudeki plébános javadalmát a megyés pü pök Tótb Kálmán csurgói főgimnáziumi hittanárnsk adományozta.
— Blról áthelyezés, ó Felsége a király dr. Szegő Hugó csáktornyai kir. járásbiróssgi albirónak saját kérelmére a felső-pulyai kir. járásbírósághoz való áthelyezését megeogodto.
— Anyakönyvi klnovezések. A belügyminiszter a langvizi anyakönyvi kerületbe Molnár Józsefet, a zalalövői anyakönyvi kerületbe Paslok Géza segédjegyzöt anyakönyvvezető holyettesekké nevezte ki.
— A városházából. Az elmúlt héten érdekes tárgyú üléseket tartott a városi pénzügyi éa építészeti bizottság. Ezen ülésoken tárgyalták és javasolták: 1. Két közillembely állíttassák fel a város belterületén. egy a Gutmann-féle kertben, másik Szécsonyi-téren. 2. Hirdetési táblák, oszlopok és pavillonok állíttassanak fel. 3. A zöldség-piac kikőveztossék. 4. A vágóhidra vezető ut egyenes vonalba kiépíttessék. 5. A csoportházak között levő Eisinger ház — hova a sziubáz terveztetik — megvétessék. 6. Katooai kórház építtessék. Ezek az ügyök tel-joseu előkészített dolgok, melyek legközelebb már közgyűlés elé kerülnek. Felhívjuk a városi tauács figyelmét most, mikor ennyi kész javaslattal lépett elő, a közkutakra is, &mik ugyan niucsenok, de ha kicsit gondoskodik ezek szükségességéről a városi tauács, hiszszűk, hogy leaztfek, mert ezek szükségessége részben öntözés, részben tüzek lokalizálása céljából és stb, kétségtelen.
— Hirtelen halál. Fekete László, c-sufnéven (Bunda Laci) városunk ismert züllött alakját, folyó hó 19-én reggel virradóra Szeidmsnn istállójában, hova éjjeli nyugalomra belopódzott, halva találták. A nagy alkoholistát szívszélhűdés ölte meg. A hatóság a boncolást f. hó 20-án tartotta meg.
— Jubileum, F. hó 25-én ünnepelte Goldnianu Samu másodtítkár és. izr. kántor hivatatbalépésének 40-ik évfordulóját. A fáradhatatlan ernbort, aki sohse vesztegelt és mindig dolgozott és ki még 40 évi szolgálat után aem tér ki a kötelesség fáradalmai elől, ma fogadta elöljáróságának üdvkiváuatait. Az istentiszteleten Dr. Neumann Edo főrabbi méltatta a derék hivatalnok érdemeit. Azután a tanácsteremben tisztelgett az elöljáróság, a szont egylet, az izr. nöogyesület, az izr. iskolák tantestületeinek és az izr. iroda tisztikarának küldöttsége. A küldöttségek átadták egyúttal diazos és értékos ajándékaikat. Az idegenből sok száz sürgöny érkezett. Az ünnepelt lakása égést nap búcsújáró-helye volt az odvözlóknok és barátoknak.
— HofTmiran jubJloumiu A nagykanizsai m. kir. állami polgári fiúiskola tantestülete egyik érdemes és szeretett tagjának, Hoffaiaon Mór igazgatói cim-mol felruházott rendes tanárnak b nyil-
vános tanítás terén kifejtett 35 évi odaadó működése után saját kérelmére történt nyugalmazása alkalmából folyó évi november hó 9-én délelőtt 10 órakor az iskola tornatermében bucsuünnepélyt rendez, melyre a helybeli t. tantestületeket, az üonepelt tauférfiu volt tanítványait és más tisztelőit, valamint a tanügy és munkásai iránt érdeklődő t. közönséget tisztelettel meghívja. Egyúttal fölkéri mindazokat, akik az ünne-pélyoek később megállapítandóprogranim-jában maguknak helyet kívánnak, szíveskedjenek eziránti szándékukat az iskolai igazgatóságnak bejelenteni legkésőbb november 5-ig. Az ünuepély napján este 8 órakor rendezendő társas-vacsorára jelentkezni lehet a kibocsátandó aláírási iveken, melyek egyike sz igazgatói irodában tesz letéve.
— Házasság. Strém Károly kereskedő nov. hó 2-án tartja esküvőjét Schwarr Zsigmondié leáoyával Matild kisasszony-pyal Orosztonyban.
— Nyilatkozat. A Nagykanizsai Friss Újság a .Vasvármegye\' nyomán dörgedelmes vezércikket kőzöl az ,Uj Lsp" el-árusítása ellen. Felhozza, bogy az elárusító fiuk felekezeti izgatást követnők ol, szidják a zsidólapokat. Ösztökélik a közönséget, ne vegyék meg a zsidó lapokat stb. Jólétekkel kijelenthetem, bogy nokom az árusító fiuk ilyneruU üzelmeiről tudomásom nincs, hogy a kikiáltásra nézve tőlem semmiféle- utasítást nom kaptak és hogy elbocsátás terho alatt szigorúan megtiltottam az elárusítóknak, hogy ezentúl az újság címén kívül bármit is kiabáljanak. Ha pedig ot ,lij Lap" a .Friss Ujság"-nak bánatot szerez, arról nem tehetek; én a lapnak csak elárusítója vagyok, a politikába nom ártom magam és tisztességes keresethet aunyi jogom Yan, mint bármely más lap kiadójának.
lt>. HaiilUt Jixsrf.
— Szerencsétlenség. — Borzalmas sierencsétlenség történt folyó hó\'22-én délután 5 órakor o „Stróm\'-féle gőzmalomban. Kovács Jáuos gépész-inas jobb kezét a gép egy vigyázatlan pillanatbau olkapta a teljesen összeroncsolta. A súlyosan sérült fiút a montők (vannak? Szedő) a köikórbázba szállították.
— Elitéit vadállatok. Fenti jelző rá Illik Tótb Takács Józaof és Tóth Lajos nagykanizsai lakós rovott múltú csivargókra, kiket hétfőn vont felelősségre a helybeli törvényszék, azon ocsmány és vadillítias tettükért, melyet a nagykanizsai erdőben ogy védtelon menyecskén elkövettek. Az aljas bűn rájuk bizonyulván, Tóth Józsefet 2 és félévi, Tólh Lajost pedig 2 évi fegyházra ítélte a törvényszék. Az ítélet ellon ugy az elitéltek, mint a kir. ügyész felebbozoit, előbbiek enyhítésért, utóbbi súlyosbításért.
\'— Megkerült aranyak. Megírtuk, bogy a sümegi Darnay uiuzeumból öt darab régi aranypénzt elloptak. A sárga csikók hamarosan megkerültök. A tolvaj a zsákmányt értékesíteni akarta, a nemzeti muzeumnok kínálta megvételre. A muzoum igazgatója r lapokból értesült a lopásról, táviratilag értesítette Darnay Kálmánt, hogy kinél vannak az aranyak. Darnay visszakapta a régiségeket, de a tottost nom jelentette tel.
— Lópatkolásl tanfolyam. A föld-miveléaOgyi m. kir minisster városunkban időleges lópatkolási tanfolyamot engedélyozett, folyó hóban kozdődőleg 1903. évi február hó végéig terjedő időre. A tanfolyam minden ünuep és vasárnap fog megtartatni az, l. igazgatósági kcrülotll./a fiu osztályában, a gyakorlati tanítás pedig Tólh helybeli kovács műhelyében. Az első előadás az elmúlt vasárnap vette kozdetét Yécsoy Zsigmond v. polgármesterünk lolkos mog-nyitó beszéde után. A tanfolyamra 27 jelentkező vao. ezek közül helybeli 4. A tanfolyam vezetésével a palini m. kir. állami méntelep-állatorvos, a felügyelettel pedig Trombitás szombathelyi állategészségügyi felűgyolő vao megbízva.
— llndkötelesok. Nagykanizsa város területén tartózkodó és a logközelobbi ujoncállitásra megjelenni tartozó hadkötelesek felhívatnak miszerint f. évi novembor havában összeírás végett a városi tanács katonai ügyosztályában munkakönyvvel, igazolváoyoyal, vagy illetőségi bizonyitványnyal jelentkezzenek.
— Egy szökött katona balesete. Németh Irare hotosi születésü 20. honvéd gyalogezredben újonc megunta a katona életet, ezredétől haza szökött, a lelkiismeretének furdalása azonban nem hagyta szülőföldjén nyugodni. Vasárnap délután bűnbánólsg vissza akart térni ezredéboz. Azonban akkor érkezett a bucsu-szont-lászlói indóházhoz, midőn a vonat mát elindult, a szökevény felugrott a kocsi
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. OKTÓBER 18-án.
lépcsőjére, bogy előbb visszatérhessen századához mint elfogják, de oly szerencsétlenül, hogy onnan leesett és egyik lábát a vonat szétroncsolta. Németh bámulatos akaraterővel S8ját maga vágta le késével a lelógó húsrészeket, a bakancsban levő lábrészét pedig zsebébe tette és térden csúszva vánszorgott tovább, mig eszmélete el nem h8gyta. Ily állapotban találták meg és szállították haza. A helybeli kórházba hova beszállították, műtétet végeztek rajta, a műtét alalt magit elaltatni nem engedte és egy arcizma »em mozdult meg a fájdalomtól. Az életét megmentették a szökevénynek, de örökké nyomorult lesz.
— Yns&r-átlielyezés. A kereskedelemügyi in. kir. miniszter megengedte, hogy Zalaegerszeg városban a f. évi november hó 30-ára eső országos vásár ez évben kivételesen f. évi december 1-én, a f. évi december hó 2S-ára eső országos vásár pedig ez évben kivételesen f. évi december hó 29-én tartassék meg.
— Kicsípett kirakat fosztogatók. Nagyszerű fogást csinált Csordás János alsó-domborui csendörórsvozető. Három jeles madnrat sikerült neki elfogni, Hóbor Mária Grabant Anna és Horváth Mári bajcsai lakósok személyében. Nevezett nők tojás kereskedéssel foglalkoztak s hatalmas puttonyokkal bojárták az egész Dunántult. Többek között hozzánk is elvetődtek, de itt már jövedelmezőbb foglalkozás után néztek, mint a tojáskereskedés. Az üzletek elől külöüféle női ruhanemüeket nagy ügyességgel lopkodtak össze és tojás helyett puttonyukba rakták a lopott tárgyakat. Itt talált a tárgyakra Csordás csendőrőrsvezető, ki ezen szarka termésxetü nőket régen figyelemmel kisérte. 27 rendbeli kisebb\'tiagyobb lopás bizonyult rájuk. Nálunk Thuro A.-tói 42 méter kartont és egy kascbrair kendőt 44 kor értékben, Kohn és Kaufmann cégtől C méter ruha kelmét 12 kor. értékben, Rosenberg Salamontól egy fejkendőt 4 kor. értékben loptak el. A jómadarak a helybeli rendőrség kalitkájában vannak.
— Lotartóztalós. A helybsli kir. ügyész, Steioherc Vilmos laibachi kereskedő cég panaszára, Bergl József helybeli gabona ügynök letartóztatását elrendelte, mert Bergl megbízójától, Stein-berctől levélileg sürgősen 3900 koronát kért a célból, hogy a részérő vett gabonát kifizethesse. Steiuherc küldött is pénzt és várta a gabonát. Gabona helyeit azonban levelet kapott, melyben Bergl értesíti, hogy a gabonát, miután a pénz későn érkezett, más vette meg. de visszatartja a pénzt, mert kilátásai vannak, hogy rövid időn belül vehet gabonát. Ez egy fél évo történt már, mely idő alatt Steiuherc többszöri sürgetés dacára sem gabonát sem pénzt nem kapott s miután reménye sem volt péuzét visszakaphatni, Berglt, ki a nemrégiben lefolytatott Dobrín-íéie ügyben is szerepelt, (eljelentette.
— Uj gyógyintézet. Dr. Klein Eber-hard, ki Herkules-fürdőn szívbajosok és elhizásban szenvedők számára uj sikeres gyógymódokat honosított meg, a télen át Budapesten folytatja orvosi működését, IX. Ferenc-kőrut 23. sz.
— Ingyenes dlszroú aj&ndök. Aki e cimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a képtelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal közelebbrő\', Budapestről, kél szárnyra e hir. A Pesti Napló Magyar-or?.zágn8k e legrégibb pártoktól és klikkektől teljesen ÍÜggerlen, sxabadelvü és szókimondó n&piiapja lepi meg vele karácsonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal diszitett Zichy Mihály- albumot. E valóban értékes és nagy irodalmi becscsel biró művet, — melynek az Athenaeum kiadásában megjelent eredetije 90 koronába k^rűl — a Pesti Napló uj kvárt kiadásában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője. És megkapják dijtalanul r.zok az uj előfizetők ií, akik egész éven át fél, negyedév vagy havon-kiot, do megszakítás nélkül fizetnek eiő a Pesti Naplóra.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
Bagonyai József főldmives: Ferenc. Csöiidőr József főldmives: József. Parti István napszámos: István. Csonták István napszómos: Jenő. Zákonyi Károly cipész: Erzsébet. Csöndes Ferenc Dapszámos: Etel. Mátés György főldmives: Juliánná. Surányi Jenő ellenőr: István. Bálint József főldmives: József.
Halálozások:
Horváth Katalin rk. 3 napos: gyoogeség. Farkas Teréz rk. 30 éves: tüdőgümőkór. Kuzsner Kati rk. 2 éves: tüdőhurut. Wieland Béla rk. kőmives 42 éves: tüdőgümőkór.
Molnár János rk. 2 hónapos: agyhártyalob. Horváth Borbála rk. 39 éves: hashártyalob. Hodics Istváa rk. fazekas 78 éves: vonat
általi elgázolás. Fekete László rk. 3G éves: belső elvérzés. Horváth Ferenc rk. 1 hónapos: bélhtfrut. Eiszenbart Lsjos rk. 46 éves: elmezavar.
IRODALOM
— Technológiai Lapok. Eonek a gépészeti, elektrotechnikai és ipari szakfolyóiratnak október 15 én kelt, XlV-dik évf. 19. száma a következő érdekes tartalommal jelent meg: Munkás-telepek. Materna Feronc. — A technikumok kongresszusa. — A Bacher-féle acetilén készülék. — Ipari szerulo. — Vegyes közlemények. -— Üzleti hirek. — Állásközvetítő-, eladási és vételi rovat. — Hirdetések. Mindazoknak, akik a gépészeti és elektrotechnikai ismeretek és tevékenység iránt érdeklődnek és a hazai műszaki irodalomnak fejlődését pártolni hajlandók, ezt a kivá\'ó hazai szakfolyóiratot, melyet Zachara Lajos és Sziklai János szerkeszti, a legmelegebben ajánljuk. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Budapest V, Mária Valéria-utca 11. sz.) kívánatra iugyen küld.
Szerkesztőset/ : Dr. Viltfliiyl Ilenrik, telelös snerkeíztő. Kiadó : Jf). Wajdits József.
VEGYES.
— Tartós gyógyslker. Fájdalmai raknál, ít derék-, testrészek ét a forgó köszvényes bántalmainál a .Moll-féle francia borszesz * és só*-val való bedörzsölés sikerrel használtatik. Kgy üveg ári l kor. SO (II). Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. én kir. udv. szállitó á\'tal Bécs, I. Tuchtauban 9. Vidéki Kyógyszertárakbaa és anyagkeroskcdé.tekbeo határozottau Moll-téle készítmény kércudő az e gyári jelvényével és aláírásával
N y i 111 é r
Ai o rovat alatt kflxltittokért nem vállat felelSMt\'íct a norkemSiég
Vese, liucjliólyae. hugydara és a köazvénybnntalniak ellen, továbbá a légzó és cnirszteM szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrós
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz. Hn kt li aj t 6 h at ás n!
Kellemes ízül •«■ | »*. Komp emátlelö
Kapható áarányvixkereskedésekboa és
gyógyszertárakban. A Sabalor-íorrá* igazgatósága Eperjesen
HIRDETESEK.
Jó és olcsó órák. 3
évi jóttalUninl privát vevőknek
KONRÁD JÁNOS draoyára arany, ezüst és ékszar árak szallltó-biza BRÜX (Csehország) Jó nickel-rem-ór* írt 8.75. Valódi ezOst-rem.-óra frt. 6.80. Valódi ezüst lánc írt. J. 20.
Nickel ébresztő óra frt 1.95. Cégem a ca. és k. birodalmi cimerrel van kitüntetve, snámtalan arany, ezüst kiállítási érem Yalamiut ezernyi elisme-rő-lerél van birtokomba. N*gy képes árjegyzéket ingyen ésbérm.
gyógyításit biztosítva,
Azonnali eredro\'ény minden kor és nemnél legújabb szabadalmazott eljárás
következtében. Bizonyítványok és prospektusok ingyen.
B. Marburg. Bécs. V., Ramperstorffergasse 19.
Nagyon fontos oyomorbetegekn8k!
Étvágytalanság, gyomorbnjok, rosszullét, főfájás, rossz emésztéstől gyo-uiorgyeitgcség, omÓKztésJ zavarok stb. mrgszQotetnek az fimert
Brady-fóle IWáriacelli gyomor-cseppek.
H INDEX GYÓGYTÁRBAN* KAPHATÓK. .Sok exer köszönő és liúla Irat. Kgy üveg Ara használati utasítással együtt SO
1111. Kettős üveg 1 kor. 40 fii). Főraktár Kagykanittán : Belus Lajos és Práger Béla gyógytárában.
Hamisításoktól óvakodjunk __ alál-
a valódi Márlaozelll Qyo- \'•■•\' •\',•• rást morcaeppcknek védjeoyotés |<eu viselni.
Ügyeljünk arra. bogy régi hirnove» valódi Brady féle Máriacelli gyomorcseppek üregje SO tlll. Kettős üveg 1 kor. -10 í. kerül, mert a nem valódiak utánzatok olcsóbb áron legtóbbször 35 kr.-ért lesznek eladva.

Brázay-
sosboíszesz
nélkülözhctlcn háziszer. Kopható mindenütt.

mint a vörös tisztító kenőcs
SOKKAL JOBB Glóbus fémtisztitó kivonat
Legújabb kitüntetés ® FRITZ SCHULZ jun. AKT. GES,^
ARANYÉREM ^^ Leipz\'s und Efle céBtő1\'
Párisi világkiállítás 1900.
Csoport kiáll. kém. iparnak
ip Mindenütt kapható!

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.
PADLÓ-VÍASZ GLÓRIA \' árANY-F£NYMÁZ
[ m / , ÜLUKIA : képkeretek stb. bearanyoz.ására.
lepjobb és legegyszerűbb beereszti- ! 1 kis palack ára «o kr szer kemény padló számára. i
FEHÉR „GLÁSUR"-FÉNYMÁZ
r.egjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujjonnani beíestésére. 1 doboz ára 40 kr. — Mindenkor kaphatók: NEU és KLEIN cégnél NAGYKANIZSÁN.
ftlindan Parquet linóleum ós puhalafénymáz koronája
Takarékos és egyszerű a használatban miután folyékony és mosható
szép fónyíi és tartós!
Uj bemázolÁs évente I. legfeljebb 2-szer, igy olcsp-lágban mindent felülmúl.v
J. Lorcnx ca Tsa Eger, Cxohor«zá.g:.
Kaphatii Nagykanizsán: Armuth N. ós Neu és Kloinnél.
Vastartalmú táp és erösitöszer, vértképzö és ictegerösitö ízletes és könnyen felszívódik. Kérdezősködjünk az orvosunknál.
Főraktár Zalamegye részére: Práger Béla gyógyszerésznél
Nagykanizsán.
;xxxxx®KxxxxDoxxoa
KWiiiilli
Czipök iiagjoii olcsón
i jár ml csafc i Kor, 10 fill.
lesznek csakis a raktár tultömötuége folytán, addig mig a készlet tart eladra. 1 pár url. 1 pár női, l pár leány, 1 pár gyormek-clpo nagyon jó minőségben, tartós és könnyű legjobb wabáí, legjobb gyártmány, csak 4 kor. 10 Bll.-be kerül. Rendelésnél elég a hossz. Szétküldés utánvéttel a
Karlsbaíi Mipö üiyjlell bázMI A Gelb, Krakau No. 40/115.
Kicser^léa Tigy péaet vinza
T. ez.
Örömmel van szerencsém a\'t. közönség szíves tudomására hozoi/ hoCT könyv- és papir-kercskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Iíjusági Kőlcsönkönyvíárra!
bevitettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, antkor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat melyek az 0 számára íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsímdij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20-25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elöl menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a nunak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülők jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
ifj. Wajdits József
könyv-, papír- ös irószer-ltoreakeilüs Nagykanizsa.
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902 OKTÓBER 25 ín.

A Pesti Napló karácsonyi ajándéka

ZICHY MIHÁLY±LBUM.
sar.wtt
Zichy Mihály kepánek
_____________. . ■. foglalja maga-
Mihály viiighitu "\'"í\'" ico-sxcbb festményeit es rajzai.v ina«a<iíum» iK-oyvcn mulapon, biriióink uc-^nusp^f-A ÍS
.., . ..,,.. ,..„... i, Zichv Mihály C5Y<ni»ésín»k
A r.cgvven pompás mutapot. o "üvege. \' •= r > KVÍn^„i
viltozatos ilctp.\\lyijinak rrazdfl0\' bckÖtCSl tabui ,|j,„, Mull*.
Férfiak ingyen kapnak, olyan uj találmányú orvovágot, mely ai clveutett cröt újra meghozza, Próhactomagot » egy ttAt oldala* könyvet poitftn, jól bectonugolva. ingyen kapják mindazok a kik írtc írnak. K* a legbá-mulatramíltöbb csodaotvoisig, mely megmenteit ezreket. a kik fiatalkori kihigl«ok folytán nemi hajókban, »zlfiH*beii. valamint elveMltcU íírfiero l.en szenvednek. Kr okból elhat AiOrta az intízet. hogy egy ingyen ozvotágOt magyarázd könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. tíue 1 a házior-voiíággal a baj otthon gyögyithat»\\ * mindazok a kik a fiatalkori kihAgitokböl mAtouuö ními bajokban.: szellemi elgyöngUW»ben.vagy krönikut bajokban Szenvednek, otthon gyögyithatják magukat. Rí a gyögyizer közvctctlcmll azokra a wer-vekre ha». a hol a megcr5<öd4i «0ktígc» wIá-latos credminynycl gyögyitja \\»t ivek óta taitö betegingeket, öieg. fiatal egyaránt írhat Matc Mcdical Inititotnak az alant jelzett cimre, a honnan a ciomagot rögtön elküldik. At inthet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezeli* ciljátvöl at otthonukat nem hagyhatják cl. A próba c*oinag megmutatja. hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenete* bajból otthon. Az intézet kivitek nem tevs. Mindenki irhát irctte bárhonnan magyarul, nme litoktartA* mellett postafordultával egy ingyen csomag ocvo^ágot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon meg ma. A etomag oly wipen be van ek©maj;olva, hogy a tartalmit »cnki»em fogja megtudni. A levelet i>:y kell cimezni: Siate Mcdical Institute. 17 Elektron ltulkling. Fort Wayne, Ind. Amerika
A levelek miudig Wnncateiitendök.

Sfijtsiil lezeta szerencsÉiBi!
Mán sokan szerencsések lettek env nálunk vásárolt sorsjegy által.
A legesélydusabb sorsjáték a mi m. kir. osztálysarsjátékunk.
sorsjegyre 55.000 pénznyeremény jut.
Legnagyobb nyeremény esetleg
1.000.000 KORONA.
1 jutalom GOO.OOO, I nyerőmén, 4 400.000, 200 000, 2 4 »0;000._ I 4 90.000,
2 a SO.OOO, I 4 70.000, 2 4 00.000, l 4 50.000, 40-000, ,5 4 80. «u, 5 A 25.000, S k 20.000, S 4 15.000, 36 h 10.000 67 4 ^ JJ :. ,ro\' 437 4 2000, SOS 4 1000. I52S 4 500, 140 4 300, 3UÓ0 4 200, ISoO 4 1.0,
ÍS50 4 130, ÍÖO 4 100, 4350 6 80, 3350 4 40. üresen:
iaou II lOU, mi) .V —, —----- w , .
14.459,000 kor., azaz Tizennégy millió 4o9.000 kor.
Mindenki k»»fr»líc meg •rer»nc«*j4t a ■>G:»t^B*nnp]\\r* feljeg>--
7,elt Klmmikl. Kreii nap<Arbkii a* ^v minden fjvw n»pjira mU ► rÁm van feliem ve* v<\\ ntrwk pottftíoráulfc\'t*\'! m\';rfnJeMi e»e-tin nálnnk kaphatok, iijv l»ogy hífúi kjva!:.«\'UMja aaiát számit. Ha Mókóiben c szám elfogyott vo!na. bajon\'ít kúMúr.h. ^
Mikor von születésnapom? i
Az Ofíjr vili:,lat állami íclOcj-elct alatt SÍI.
Ai I. ositily eredet! noríjecyek lemizcrO betétjei i kőtelkeit*:
Pgy nyolcad (\'(«) frt. —.75 vagy 1.50 kor. I egy negyed (*;»> fr<- 1.50 vagy X.— kor. „ fél (\'ÍJ frt. 3.— „ 6.- „ | » egész d»> W. G.— „ 12.— „ A teríjesyeket utánvéttel «sy at OHzecaek poiuutalrinyon >ató elizetct bekUldese ellem-ben meskűliljak. Ilivatales tervezel dijlalaoul. Megbizitukat kí-rínk azonnal, de lejkézöbb
f. é.
Iiozzjuik bizalommal beküldeni.
november hó 2-ig
FIÓKOK i
V., Váczi-körüt Muzeum-körut II.
ES
T
SA
4. V ^
BANKHÁZA. BUDAPEST, VI., Teréz-körut -4G/a.
Erz8ébet-k0rut 54. tegoigyobb olitilyiorljiték-ailat buiakbia
Solt és igen naijy nyereményt fizettünk ki nagyrabecsQlt vevőinknek és pedig rövid alatt kilencr. millió koronánál többet.
idő
Rendciöierti kvigandé. TÖf^ÖK És TSi^A bankházának Budapest.
Ezennel megrendelek a kir mb otrtltyiertjitik I. outilyibíz_darab eredatl
osrtálytorí]pgyet a bivalaloz terrezeiiel egyou.
Íutánveifldő. 1
utalvinyayal kütdSn. j A nem kirint ICrlcndü.
mellekelva baokjegyikbe. (bélyegekben.) \'
II
ol
rvfBpaatxvxjaoocKXXXjaaaoaixx^ a
i! ....... M ■■! ■■■ . .
Z.K. \'•/„ 902.
MOLL SEIDLITZ POR
(tMk akkor volódtak. bo mlndogylk doboz Moll A. vódjoKyót éa
lűilr&aát tűntotl fol. A Holt A.-Hit Saldlltz-porvk llrtót gyégybaliia > legmakawibb jyooor- ét ,|. testbifltllMlk, gyomorgJirca t* gyomorhír, rigzOtt tlikr.kedál, mAjbintaUni. vér t.l.lás aranvír íb a legkal^nbbzöbb ni) betegtégek ellen, e jelez biziizeroek (■uized.k 6ui mindig nagyibb clterjcdtlt zzerzeit. — Árt egy lepeoiét.lt or.. d.tl doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Csak akkor valódi.
"MOLL- FÉLE FRANCIA]
hu roiodegyik Orcg MOLL A. t^djos7Ít tdntfiti fel
--------.A. Moll\' felirata fooxntu! vnn xirt*. A Moll-fele
fraiozlt borizeiz öt »ö ncrexcteiea mint fá|dxlonto&llUpH6 bcdőrzaölftal szer kösxvíny eiux 6s a meghalni egyéb kóYetkexmóuyeiuót icgisracreteadbb aópíier. — Egy ónozott eredőt) üveg ára I kor 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
legfinomabb, legnjabb m6d,zcr .zerint kéizitek gyormek íz bólgy jz.pp,,, a bir okozerü ápoliiira gy«r«okok él fllníttek róizóro.
Ara diraboaklit — 40 flll. Üt darab — I kor. 80 Ml. Minden darab gyermek-ízappan Moll A. védjegyével van ellítva.
K őszétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: TucMaubon 9. sz. Yidí-ki megrendeléiek naponta poslxutini-ét mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán R08enfeld Adolf és Fia.
DÖc>cxx3aaoaiuauaooaaaaaaOQaaaaoaoQOQ::c»ocKjQaa □aooaoaQOoooaoaaaaaoocxKjaoooaoaDaDaaaaoaosc ° ...... i
melyek mér évek óta jóknak bizonyultak éshirueves orvosoktól, mint könnvü hanhajtó feloldó szer
_ »j4nlutt«tn»li, az emésztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minósé-
..j — • -ÜKÉRJÜNK
eük kővetkoztébon még gyermekek által is szívesen bevétetnek. --
Efry 15 pllnlát tnrlalmazó dobos 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, c-
tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 f. előleges beküldésénél ö
eey tekercs bérmootve szállíttatik. O
Xeusteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor g
valódi, ha minden doboz hátulján a mi lörvé- ü
ínyileg bejegyzett .Szeut Lipót" védjegyüokkel van ellátva g
fi vörös fekete nyomással. A mi tőrvényilee védett dobozaink g
JuUsitá\'aink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEU8TEIS g
] APOTHEKER aláirásoak kell lenni. C
EUSTEIN FÜLÖP g
.Szent-I.ipötboz\' eimzett gyógyzzerlira Z. K. \'*/„ Ö
WIBtí, I., Plankengasse 6. S
Raktir N"«gj-K«niziin: BEI.US LAJOS éi RKIK GYULA gyégyizeréizeknél. g
aaoaaQaoaanaaanaanaasaoaaaanoacjaaaaanoanaooQ
ACETYLEN
KLEMM ÉS HOWÁK KOLOZSVÁRT
oly iectylen kétzQléket izillitantk, mely minden kivinalomntdc megfelel. I Ezzel miodea hiányt megszüntettek
llobbanásblztonság,
Automatikus és gazdaságos gázfojlesztés, Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solld kivitel és egyszerű kezelés.
Ssjit iiAbadnlmak Európa él Amerika legnagyobb illamaibzn. Ajinljik magukat tovibbi Acetylen telepek létisltésere minden klrltelben es nagyuftgbail.
(Vroipcktiuok, elismerő-iratok, kdltségterrezetek ingyen éa Wrmeatre.)
El8Örendü Carbíd \'oljtonojao a napi árakért --zz&llitutlk.
Fémnyomdai munkák birmilyent li, vSriSj, sárgaréz, horgany, alpaeea >tb.
--rajzok vagy miolilt azoriut gyorsan \':> olcón elké-
■zlttetnek.
Ax Installatlokban járUs, tisztességes képviselők kerestetnek.
iW\' W aw W .gfaB—au1 \'tiU 1>1) Wl IMf \'WI Ul
Mielőbb valaki magának- férfi ruhát rendelne, kérjen levelezőlapon » „Brassói posztoáruháztól" posítómintákat. melyeket szívesen portómente-sen küldjük.
Azonkívül nagy raktárunk van, Brassói pokréczok és C86rgékb8n, szürke, fehér és különféle színekben és különböző bélésnemüekben. 20 koronán felüli posztórendeléseket portómentesen küldjük.
Kiváló tisztelettel
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán,
POSZTÓARÜHÁZA. BR&SSÜBAN-