Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.29 MB
2010-02-14 20:08:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1352
4783
Zalai Közlöny 1903. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, IS03. január hó 3-án.
I nvvvHtfta^ií ifeáfe
l-sö izám.
\' -V.
XLII. évfolyam;
Eisrtzctfsi ár:
Ejín érre . ■ 10 kor. — 811. Fél érre . . . S kor. — fili. Negyedévre . 2 kor. 5í> fill. Egyeit kíqi 20 01 i.
H I R 0 E T É S 5b»iibo»pt\'lit.orbao 14,m: 12, > miodeo lotálibi »oré:
nyilttérb
petit soroakéut 2U tlllórói
* oek fel.
ALAI KÖZLÖNY.
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,*
részvény-társaság," .nagy-kanizsai és nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARÍALMU HETILAP.
a galamboki önkéntes tűzoltó egylet;" a .nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület,* a ,nagy-kani;
nőegylet," „szegények tápiuiézete.\' a .katonai hadastyánegylet,\' a .soproni kereskedelmi ig^kauizsai kUWálasztmányínak hivatalos lapja.
A lap szellemi réicét illeti min-(len közlemény a felelős izerketstS nevére, az luyaji részt illető kőz-leménjek pedig a kiadó netére eimzetteo Nagj-Kantisára bér-mcDtTe íotéxODdölc.
Bértaentetlen lerelek nem fogad-latnak el.
Kéziratok visszanőni küldetnek
a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a „Kotori takarékpénztár
:ör,\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony
Anonim levelek.
Nnsrlanlwa. 1903. Január 2.
Az anonim levél irása, mely nem egyszer már ugy egyeseknek, mint egész családoknak okozott bajt és kellemetlenséget, kezd modern társadalmunkban annyira terjedni és úgyszólván szokássá válni, hogy végre mi is idejét látjuk sz emberi gyarlóságok ezen kinövésének egy kis "gyeimet szentelni.
Anonim levél azt jelenti: levelet
i aláírás nélkül. Aki levelet kap es az irás nem árulja el annak beküldőjét, mindjárt az aláírást fogja keresni és nem kevésbbé lesz meg-epetve, ha ilyet nem talál. Az okos és értelmes ember, ki az ilyen anonim levél értékét és megveió voltát ismeri, olvasatlanul fogja eldobni. Nem igy a mindennapi, közönséges ember, ki embertársait még nem ismeri. Ez az írásban mindjárt egy titkos barátot gyanit, ki ótet figyelmeztetni akarja és gyanutlanul szivja be a mérget, melyet a másik levelével becsempészett.
Alig létezik gyalázatosabb,.gyávább, undokabb és jellemtelenebb eljárás, mint valakinek névtelen levelet küldeni.
Ha igaz a levél tartalma, miért nem irja akkor nevét is alá? Ha azonban az írottakért nem vállalhat kezességet, miért szükséges másokat hazugságokkal ámítani, tévútra vezetni, miért rágalmakat kikürtölni és ezzel az emberek életét megkeseríteni és szerencséjüket szétzúzni?
Egy őszinte, becsületes, intelligens, nyilt jellemű ember nem fog soha anonim leveleket irni.
Aki tehát anonim leveleket kap, semmiBitse meg azt olvasatlanul, vagy
ha már elolvasta, ne adjon hitelt tartalmának. A legjobb különben mindent elkövetni a levél ivójának kipuhatolására, hogy aljas rágalmazásáért megfenyíthető legyen. Azonban a rendkívül óvatos elővigyázat itt is nagyon helyén vau. meit maguk sz Írásszakértők is gyakran tévedhetnek és az ilyen impertinens becsületrabló kiderítésénél óvatos, körültekintő eljárás és ügyes csel vezethet csak biztos eredményre. (
Hogy az Írásszakértők is tévedhetnek, azt a bünkrónika számos példája bizonyítja és nem egy szomorú eset fordult már elő, hogy az Írásszakértők téves véleménye ártatlanokat juttatott börtönbe.
Az anonim levélírás példáit sokszor láttuk városuukban is. llt bizonyos körökben ezt a mesterséget szakszerűen fizik.
Anonim levelek rendszerint a legaljasabb gyanúsítás szándékáról tanúskodnak. Rendesen szerelmesekhez, vőlegény és menyasszonyhoz intézik, hogy elválaszszák őket egymástól; házasfelekhez, hogy a békés együttélést megzavarják; barátoühoz, hogy gyűlölséget keltsenek. És sajnos, a gonosz szándék sokszor sikerül és a gaz biztos rejtekéből örül aljas müve romboló hatásának. Valóban a legszomorúbb, legmegvetendóbb mesterség, mit egy ember űzhet!
Különösen az újságokat szokták az ilyen anonim levelekkel halomszámra ellepni. De ezek röviden végezuck azokkal: papírkosárba a piszok és mocsokkal! És az ítélet végrehajtása közben bizonyára a német költó szavai lebeg előttük:
Dűl Srhreilieoz ationyroer Duft
Verritb: daj aandte nnr ein Schuft,
Wer, was er icbreibt, aiebt n&tersclireibt, Cbarakterloier Stomper hleibt.
Újból hangoztatjuk, aki anonim levelet kap, ignorálja azt teljesen és ne adjon neki hitelt. Hisz jó barátunk sohsem lehet, ki névtelenül és megváltozott Írással levelet\' ir; az igaz, jó barátok, sokkal becsületesebbek. Hazugság, gyűlölség, ririgység és káröröm rugói az ilyen aljas, kellően meg nem bélyegezhető cselekedetnek. Az ilyen fajta levélírók az általuk okozott kárért mindig felelősségre vonaudók lennének és bizonyára minden tisztességes ember óhaja, hogy a büntető törvénykönyvben egy külön szakasz vétessék fel, mely ezek szigorú fenyítését határozza meg.
Hol a próféta?
Az esztendő immár IctQot. Ha visszatekintünk pályaiutására, nem tudjuk, hogy örvendjünk vagy bánkódjunk-e múlását). Hozott Fok mindenfélét, kevés vigasztalót és rengeteg bajt. bánatot, do nem hozta meg a világnak az uj prófétát.
Nem hozta meg sommilyen téren": Sem a művészetben, sem a litteraturában.
Nem hozta meg nekünk, magyaroknak sam. Más mindég i ,11:00**., h
nagy ember, ki hirdesse az igét, az igazságot, akinek a szavát pedig milliók és milliók epedve szomjazzák . . .
Hol az igazi nagy ember, hol tudományunkban és irodalmunkban ?
Ugy láUiik nem külön-külön jönnek a nagyok, hanem együttesen, mint ahogy a nagy viharokban a villám és inenuy-dörgéa egyesnl.
Csak a nagyok együttes munkája hoz áldást az emberiségre, valamint hogy csak több és aráuyoann szétosxlő folyó termékenyit meg egy országot.
És milyen szüksége volna ennek az országuak a megtermékenyítésére minden téren I
Atn hol vau a próféta? A próféta késik . . .
A na^y tudós, a nagy politikus késését sirassák másutt, mi itten a nagy iró elmaradásán kesergünk. A ,nagj" jelzői alatt persze nem a napi használatban elkoptatott szót értjük, hanem azt, mely a vezéreket, az elsóket, az emberiség, a nemzetek tanítóit és tökéletcsilőit illeti meg.
Mert tehetségünk, .jeles\' irónk van nekünk bóven. Sót talán tul-bóven. Mert az. udvarias, lágyszívű kritika folytán úgyszólván alig van más, mint .jeles," .kiváló." .ragyogó tehetségű" irónk.
Csak nagy irónk nem támad!
Van olyan, ki szűk területet világit meg, van olyan, ki hOBSZU, nagyon hosszú sugárban veti előre fényét, ugy, hogy sokan gyönyörködhetnek bonne, sokan eligazodhatnak mellette, csak olyan nincs, ki az országot bevilágítsa, mindeneket gyönyörködtessen.
Van irónk, ki a legmagasabb célok felé törekszik; van, ki részletekben hatalmasat alkot; van, ki éles szemű megfigyelője a természetnek, ragyogó stiliszta. Csak olyan irónk nincs, ki egészében nagyot alkosson, ki megdöbbentsen és megrázzon nagy igazságaival!
A speciálizmus uralkodik az irodalom-bku is. És ugy, mint a tudományban, itt is leszállítja a szinvonalat. A részlet-kutatás csak apró fénypontokat szolgáltat a tudománynak, aprót és sokat, ugy, hogy nehézzé tes?ik a szem számára a tájékozódást, a nagy a problémák mélyeibe világító fényforrásokat csak az összefoglaló elmék gyújtják meg.
Az- irodalomban sem lehet nagyot alkotni a speciálizmuBsal 1 Lehet vele fiuora csecsebecséket produkálni, melyek-k**l el-elszórakozik ez ember egf-egy félóráig, de nem lehet vele hatalmas műveket alkotni, olyanokat, melyek kitörülhetlen nyomokat hagynak lelkünkben. melyek natoak egész érzés- és gondolatvilágunkra . .
A részlet sohasem magáért, hanem az egészhez való viszonyéért érdekel bennünket. Abból a szempontból, hogy mU mond az egészben, mennyiben járul hozzá az. összhatáshoz. És nálunk roppantul elszaporodtak a speciálÍBták,
akik a világnak, az emberi társadalomnak valamely szűk zugát figyelik meg és dolgozzák fel irodalmilag. Természetei, bogy nem tehetnek ránk mély hatást. Hisz az élet mint valami egész, mint töméntelen apró hullámokból összetorlódó áradat zajlik előttünk. É8, bogy lehessen ilyképon az irodalom a mai magyar életnek tükre? Nem is az, mert csak részleteit, töredékeit, sőt leggyakrabban csak törmelékeit mutatja . .
A világirodalom legnagyobbjai mindig egészet aduk. Leírják a falut, leiiják a mezőt, az erdőt, le a várost, a parasztot, az urat, de nem külön-külön, hanem egymásmellet!, egymásba kapcsolódva, egymást kiegészítve, ugy, ahogy az élet mutatja ökjít. Minek, kinek a speciálistája Dickens, Tolstoi, Turgeojevr, Dosi-tojevezki,/ Zola, Maupassaut? Voltak előszereteteik, voltsk témák, alakok, melyek lobban vonzották, de azért az egész éljtet rajzolták. Urakat, aggokat, gyermekeket, férfiakat, asszonyokat, tökéleteseket és elzüllőtteket, jókat éa rosszakat, vegyest
Hát Gbrkij, kérdezhetik a nagy orosz imádói, k\\ mindig szegényeket, elzüllőtteket rajzfii? Először is nem mindig, hanem többnyire és ami fontosabb, ő az 6 szegényeink, elzüllöttjeinek alakjában az egész emberiséget rajzolja. Szegényei a legkűIöoíélébDMársadatmi osztályokból verődnek össze. Vwjnak köztük tönkrement gazdagok, hajótöröt. lángeszek, katonák, hivatalnokok, tudósok, arany-szivüek, gonoszok, nagyok és kicsinyek, bölcsészek és ostobák.
Azt mutatja meg, hogy mindez el-zDUöttflkben mint nyilatkozik meg az ember, bogy az egyszer más környezetben éltek, miul változnak, alakulnak az uj talajon. Nagy óriási világ az, melyet visszatükröztet, mondhatni, az egész világ a maga véghetetlen változatosságával. 0 nem darabolja azét a világot, baoem összeforrasztja, megmutatván, hogy a szegények, az elzüllöttok világa csak kiegészítő része az egésznek. Belekapcsolódik. tőle elválaszthatlak, ugyanazok a bűnei és erénye, miot & napsugaras részeknek . . ,
TARCZ A.
Az atléta.
— A >Z*Ui KöxlSuy Utcája. — \' ltu: Dorothy Deakin.
— Gyönyörű szép ember! — kiállolt föl Czeczilia elragadtatással. — De hogy élhetett huszonnégy esztendőt ily tökéletes tudatlanságban ?
— Pedig nagyon jó családból való — szóltam szomorúan. — Anglia most a lestedzést tartja a fódolognak. Belőlünk, szenzitívekből már alig akad egynéhány.
— Nézzö meg csak az arcélét — folytatta a leány. — Mintha csak Phoebus Apollo tért volna vissza a földre. Hát még a szemei, Kdmund, a szemei! I>átott-e valaha ehhez hasonló szemeket? í)s a vállai! Vájjon sokan szerelmesek belé?
— Jó lesz ezt tőle magától megkérdezni — válaszoltam kurtán. — S talán szerencsés gondolat volna egyúttal megmondani neki előbbi észleleteit is mind. S ha azt hallja is, hogy Phoobus Apollo kiskutya volt hozzáképost. ez sem fogja ót önhittó tenni, mert hiszen ugy sem érlené, miról van szó.
Kissé bosszantott ez a túlzott dicséret a ki is mutattam haragomat. Do Czecziliát ez nem hozta zavarba.
— Ugy táncol, mint egy félisten, — kezdte újra.
— De ugy beszél, mint egy kileuc éves gyermek, — vágtam vissza.
— Óh, do ki is kívánná egy férfitól, bogy valcerezés közben szónoklatokat tart-
I son Kdmund az egész idó alatt egyebet sem lesz mint engemet bosszant. Külön-
1 ben is. — folytatta hidegen — nem is kísérel lom meg vele beszélgetni. Behunytam szemeimet és azt képzeltem, hogy a \' paradicsomkertben vagyok. 6 pompásan \' megtartja a taktust, s egyszer sem ütődtünk össze más párokkal — s ezt nem | mindegyik jól nevelt és szenzibilis uri-\' ember mondhatja el magáról.
E célzás után, mely az én teljes zenei í tudatlanságomnak szólott, — visszadólt a ! székén és hallgatott.
Az „Apollo" ezalatt táucosnőjével ott állt meg a közeliinkben.
— Kipling ? — kérdezte éppen a szűne* alatt — Nem sokat tartok róla. Az az a szórakozott fráter, áki emberek helyett állatokat beszéltet? Én a magam részérói sokkal jobban mulatok egy-egy vadászepizód leírásán.
— Micsoda okos ember ez! - szóltam én, Czeczilia füléhez hajolva, halkan. — Hitte volna-e ezelőtt öt perccel, hogy legyen valaki olyan a világon, aki Kiplinget .szórakozott fráternek" merje nevezni? Igazán sajnálom magát, Czeczilia. Mit fog vele beszélni a szünetek alatt? Ma este azok igen hosszura nyúlnak.
Én felsóhajtottam. Csak ne lett volna oly gyönyörű ! De már kora gyermeksége óta szerelmes voltam belé, s bár sokszor szereltem volna ozt be is vallani neki, ugy éreztem, hogy sohase voltam mesz-szebb a szivétől, mint ma este. Szomorúan .néztem, hogyan viszi el ismét láncolni az az ember.
Mfwiap már tiz órakor lenn volt Czeczilia az ebédlőben. Az atléta. — ki szintén náluk töltötte karácsony hetét — már elfogyasztotta a reggelijét s azt ajánlta, hogy menjünk a szabadba.
tón sétát javasoltam. Apollo ur biciklizést. Czeczilia persze az utóbbit fogadta el.
— Velünk tartasz te is? kérdezte | Apollo.
— Igen, — mondtam mogorván, mert nem akartam, hogy egyedül maradjon
| Czecziliával.
Künn a szabadban azonban beláttam, i hogy óvatosságom hasztalan volt. Nemsokára eltűntök a szemeim elül. Az uton egy meglehetős meredek doinh állt ! keresztben s erre csak gyalogösvény vezetett fel. Reméltem, hogy itt majd utolérem őket. mert Czecziliának le kell szálluia gépéről s feltolni azt a merede-| ken. De mikor egy fordulónál egy pillanatra előtűnt a Czeczilia kék sergo-ruhája, ijedten láttam, hogy az atléta széles tenyerét a Czeczilia hátához forrasztja s ugy tolja ót fel gépestől együtt a i meredeken.
Villásreggeli után őrömmel láttam, hogy Coveutry ur. az Apollo,, nyitott szájjal elaludt egy karosszéken. Értékes felfedezésemmel íutottam Czecziliához, de oh. végzet — ó is szundikált. . . Dühösen vonultam vissza szobámba.
— Legalább az öt órai tea után vált-halnék vele néhány szót — gondoltam.
De az is lehetetlenné vált. Amint lenyelték teájukat, billiárdozni kezdtek ketten.
Mogorván kérdeztem Czecziliát:
— Meddig murád még itl ez a fickó?
— Oh — válaszolt ó ragyogó inosoly-lyal - Coveutry ur oly kedves volt és megígérte, hogy az Újévet is nálunk tölti. Nem pompás. ez ?
— Nem — mondtam kurtán és sarkon fordultain.
Ezen az éjen nem tudtam aludni. Másnap péntek volt s a Czeczilia fivérei hazajöttek. Coventry úrral egymás nyakába ngrotlak s uégyen — Czecziliát is beleértve — egész nap elválhatatlanok voltak egymástól. Az egész házban egyébről sem leintett hallani, mint a labdarúgás műszavairól.
Mikor végre a fiuk kimentek egy „rúgásra", egy egész órahosszat velem maradt a szobában. De ott is az ablakhoz ült s onnan bámult ki reájuk.
— Nem pompás rúgás volt-e ez? — kiáltott fel elragadtatással, mikor a Mr. Covenlry labdája átrepüli a fák tetejéu s benyomta az üvegház ablakait.
— Oh - válaszoltam mérgeseu — hagyjuk egy percre Coventry urat. Lelkemből meguutam már. Beszéljünk érdekesebbről.
— Önről talán V •••• kérdezte gúnyosan. — Miért nem szereti maga Coventry urat?
— Elismerem, hogy Mihály arkangyalnak a reincarnaciója. de az Isten áldja meg, hagyja nyugodtan egy félórára.
Megmondtam neki rövid és erélyes szavakban, hogy szeretem, hogy boldogságom, sorsom a kezében van, s hogy
\' nem hagyok játszani magammal, — igent, vagy nemet akarok, halogatás nélkül, azonnal.
— Nem vagyok barátja az efféle szerelmi vallomásoknak — szólt Czeczilia mosolyogva. — Egy kissé — hogy is mondjam — hirtelen jötl ... A hangjában. a hirtelen szónál, mintha guny csen-9 dült volna meg.
— Hiszen hét éves kora óta mindig udvarolok magának, Czeczilia. Azért, hogy nem tudok ugy lovagolni és biciklizni, mjnt. ..
— Igen. Kdmund, ez az. A hegyre saját erőmből kellene felmennem a maga oldalán . . .
— Amelyik asszony nem tud a saját lábán járni, az ne igyekezzék a hegyre, — válaszoltam mogorván. — De felel-e hát végre valahára kérdésemre? Az igaz, hogy úgyis sejtem előro a választ.
— Ha úgyis sejti, legalább megkímél annak megadásától.
Felálltam és kezet nyújtottam neki.
— Bocsásson meg. Czeczilia. Én nem kívánok boldogtalanságot a számára, mint a regényhősök, azért, mert az én életemet tönkretottc. Tizenegykor indul egy gyorsvonat, ha sietek, még eljutok hozzá. Islen vele.
— Isten vele, Edmund. Sajnálom, hogy elmegy. A Jézuskát még együtt várhattuk volna be.
Keresztülhaladtam a szobán. Do ó megelőzött. A hátát odatámasztotta az ajtóhoz.
df-
xlii. Évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. JANUÁR 3-án.
Gorkij nagy írói A próféták közül Taló . .. . Igazságra tanít, hirdeti az igét ■/.\'■
Am neküuk még várni kell. Bizodalommal nézünk az uj esztendő felé, hátha ez, hozza meg a nagyot, a prófétát ...
Am odáig sem vagyunk hálátlanok, örvendezünk, hogy a régiek között voltak és vannak igazi nagyjaink és hogy a hálálok közt is akadnak, kik ha nem ia nagyok, do kellemes fényű és messzire világító csillagok . . . akadnak,
_ kik nagy. nagy magasságokba
tarekednek és máris szép utakat tettének meg ...
Hátha elérik a célt és valamelyikük Mózesként szólal meg a Hórobon?
Ha nem, akkor sem vész Htjuk kárba. Mert közben ogyre fényt szórtak le és amint minden lény, ez is éltet, termékenyit és előkészíti a lelkeket a nagy pillanatra, mikor kisüt a nap .
Mikor megszólal a próféta .
Koboz Andor.
A küldöttség eljárásának eredménytelensége felett csupán sajnálkozni lehet. A mozgalom célja kétaégtelcnül üdvös éa óhajtjuk, hogy az eléroBsék. Ilogy ily nemes lolbuzdulás nem talál méltánylásra, az bizonyára deprimálólag hat, de nem bizooyit a törekvések jogosultsága ellen.
Helyén való, hogy most foglalkozzunk mi is a mozgalom céljával, melyet addig, mig az nem birt a megkívánható komolysággal, nem tehettüok.
Nem kell kiváló érzékkel birnunk a társadalmi és gazdasági helyzet megítélésére ahoz, hogy észrevegyük Karnisa iszonyú hanyatlását Szembeöltő a nagy pusztulás, mely városunkban tiz év alatt beállott. A kisipar elenyészett és még hogy helyét
Ebből kiindulva két kérdés vár itt megoldásra. Exek elseje úgyszólván magától következik az imént felállított tétel igazságából. T. i. eldöntendő, hogy a mesterséges tenyésztés, melyre iparuuk minden kétségen kivül reá van utalva, mint kitűzött cél a társadalmi agitáció utján mennyire éretik el, másodsorban pedig nem kovésbbé fontos kérdés, hogy minő eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyek segélyével a belföldi termékek előnyben részesítésének elve csakugyan hússá és vérré válaud és számottevő tényezőjévé a honi ipar fejlesztésének.
Az iparpártolási mozgalom nagyjelentőségű célját abban kell keresnünk, hogy egyesülve és párhuzamosan a közgazdasági kormányzat iparpolitikai ténykedésével a fokozatos fejlesztés utján reá-
A deputáció.
Kanizsa legújabb szonzációja az, hogy a polgármester nagyon kurtán bánt cl a vasárnapi népgyűlés megbízásából nála járt 92 tagu küldöttségééi. Boldog újévet kivánt sz uraknak és kijelentette, hogy uem szivein látja őket. A polgármester ur ugyanis nagyon megharagudott, bogy a küldöttség annak idején a város hivatalos áldása nélkül indult el miniszter-bu«itó útjára és — mint mondta — illetéktelen emberekkel ö nem tárcyal-hat. a megindult mozgalomról nem vehet tudomást és — és több semmi.
De hát van-e nka a polgármester urnák a haragra? Nincs, Igaz, boey a mozgalom elejétől kezdve el volt hibázva az által. hocy vtvelői nagvoo sokat biztsk magukban, ügyükben és » miniszterekben és nagyon kevésre becsülték a városi támogatás énekét, azonban a vasárnapi népcyöté-eo kinyilatkoztatták, hosry belátják hibájukat s azt utólat; jóvá akarják tenui. Ezért kere\'ték fel oly impnzáus számban a polgármestert is. A polgármester magatartása, hoey a mozgalomról eddig nem vett tudomást, nem eshetik kifuiiás alá, mert a mozgalomnak semmi hivatalos jelleee sem volt 8 a polgarmoster magánosokkal ily üeyben nem tárgyalhat. De mikor a mozgalom törekvéseit annak vezetői a polgármester kezeibe akarták letenni, tehát mikor a vezetők rátértek a helyes útra, akkor egy egészen uj, az előbbitől teljesen különálló mozgalom állott elő, amely helyeB, kifogástalan uton akar célt érni u igy a polgármesternek nem lehet semmi helyes oka, hogy erről tudomást ne vegyen. A mozgalom eddigi zűrzavarában, a vezetők tapasztalatlan experlmentálásábsn tényleg sok volt a humor, azonban ez megszűnt, mikor a mozgalom hivatalos jelleget akart felvenni. amit azonban a polgármester vonakodik neki megadni. Hosy miért vonakodik, az teljesen érthető. — Azt mondta a polgármester, hogy a küldöttségben épp azokat az embereket nem látja, kiket ott látni szeretne. Tehát kételkedik a yezetök illetékességéheti; utty véli. hogy a mozgalom célja nem egyezik meg a kezdeményezők érdekeltségével. E pontban téved a polgármester ur. mert a népgyűlés tagjai csupa iparosokból és kereskedőkből állott s a küldöttségben is ez a két osztály volt a legnagyobb mértékben képviselve s a mozgalom épp e két osztály érdekébon indult meg. Sőt a küldöttség tagjainak illetékességét még inkább meeállapitja az a körülmény, hogy az ő többségük szegény iparosokból és vegetáló kereskedőkből állott, akik tehát legtöbb joggal várják sorsuk javulását.
— Hál teljesen vak? — kérdezte halkan. — Hát Ttom érezte meg. hogy évek óta szeretőm és várom vallomását ? — Az apáni már haragúdon a dologért, mert a szomszédságban már egyébről sem beszéltek, mint erről. — Azt mondta, még egy hetet ad. s ha azalatt sem nyilatkozik, ugy beszüntetteti látogatásait. A szegény atléta tehát, mint látja, nyomorult szerepei vitt — eszköz volt arra. hogy magát, édes. nagy gyermekem, szólásra birjatii. És most — mondja, —-még mindig szeret?
Nemmel akartam válaszolni, mert nagyon megkínozott az utolsó hét alatt, de ő a két karját a nyakamra tette. Szeretném látni, önök közül lett volna-e ereje valakinek, ilyen körülmények között kimondani azt a „nemet" ?
csak azt sem mondhatjuk, UyÖJ -- ----- - - , .-
nálunk is a nagyipar foglalta el. Ép vezesse hazankat az igy megszűnt a város egykor virágé amelytől mo>t még bennünket ha már terménykereskedő, anélkül, hogy ett uem isia ™h*l*é**l\\ d®
a kereskedelem más ága felváltotta volna. muokaéskomoly küzdelmek választanak el. Nálunk az egyes gazdasági ágak bukását | Ha mondottakban s.kerQ l a nngyobt nem nivellálta más ágak felvirágzása: lendülettel megindult iparpártolási moz piacunk minden vonalán dekadencia állott be; Kanizsa piacát legyőzték más piacok. Nem egyes szakok, e város egész gazdasági élete haldoklik és nem csupán a kézmQáru kereskedőknek, hanem Kanizsa városának sürgős érdeke a helyzet javulása.
Két hónapja, hogy egy népgjülés komolyau foglalkozott e szomorú állapotokkal és az orvoslás eszméjével.
Általáuoscágban az volt a népgyűlés véleménye, hogy Kanizsa sorsán olyan iparvállalatok segíthetnének, melyeknek terméke is Kanu*án volna értékesíthető 8 igy a* ip*r és kereskedelem bajai egy csapásra lennének orvosolhatók. Ezenkívül fejlődne Kanizsán egy biztos exi*tenciával biró munkásosztály, amely nálunk költené el keresményét.
Nagy értéket tulajdonított a népgyűlés egy Kanizsán felállítandó lenbevalló telppnek is, azonban ez mellett atitálni már késő. A leubeváltó telepet városunk könnyelműen eljátszotta és a földmivHésüeyi miniszter mézes madzagja nem jöhet komoly számításba.
Amit mi akarunk, azt több más vidéki város is akarja. A hanyatlás nemcsak nálunk állott be, azonban mi vagyunk az utolsók, kik b tökéletes pusztulásnak útját aknrjuk állani. Napról-napra értesülünk vidéki városoknak mozgolódásáról. Egyik iskolákat, másik katonaságot, gyárakat, vagy hivatalokat kér; némely helyen, hol a város szegény, az érdekelt osztályok mapuk áldoznak, hopy célt érjenek. Igy Kézsmárkon a kereskedők alapítottak egy kaszárnya építéséhez részvény-társaságot és az építkezést mdr meg is kezdették. Pancsova városa nem régen százezer forint szubvencióval seei-tette elő egy kikötő és egy vasútvonal kiépítését. Mit tettek eddig Kanizsa^ kereskedői és Kanizsa városa? Semmit. A város idegeu a gazdaság mozgalmaktól, a kereskedők és iparosok pedig szegények. Ami tőkével rendelkezüuk,. az elbuvik az uj vállalatok elől és félui lehet, hojiy Kanizsa lesz az utolsó város, ahol a javulásra célzó törekvések ered ménynyel fognak Járni.
A mozgalom nálunk, ha helytelenül is, de lelkesedéssel indult meg s e lelkesedésben lehetett is bizni valamit. Nagy kár, hofiy a nemes felbuzdulás indokolatlan hidegséggel találkozott. — Kétségtelen, hogy a mozgalom célja jogos éa a városnak feltétlen szüksége raj arra, hogy ar. eléressék. Lehetetlen, hogy maga a város soká elzárkózzék e törekvés elől, moly habár ez egyszer csütörtököt mondott is, nincs végleg elnyomva, mert a nyomorúság növeked-tével mindig követelőbben fog fellépni.
.V. s.
ÜL__
Célok és eszközök.
Az iparpártolás ügyének kátéját ugyan még nem irták meg, de azzal bizonyára mindenki tisztában van, hogy a belföldi termelés védelmének leghatásosabb eszközét a belföldi származásnak következetes kezdvezményezésében kelt képezni. A mi sajátos viszonyaink között, az iparpártolás helyott okszerűen iparvédelemről illenék szólani, amint az első ilynemű keideméoyezés hazánkban tényleg védő mozgalom volt, illetve a negyvenes évek védegyletének cimén" szerepelt is. A jelenleg folyamatos akci$ azonban tényleg netncak a meglevőnek védelmét, hanem a még hiányzók életrohivását is célozza a ezért az iparpártolás elnevezése, mely a védelem és fejlesztés fogalmát egyaránt képes feltűntetni a szem előtt tartandó célok és eszközök oldaláról tekintve is a legtalálóbb megjelölés.
r?
galom számára közgazdasági törekvéseink ambitusán illó díszhelyet biztosítani, megnyugtató válaszszal kell szolgálnunk azon eszközök tekintetében is, rmciyek felhasználása révén az iparpártolás ügyét az eszme magasztosságának és a kitűzött célnak meglelelö érvényre fogjuk juttatni.
Miként az iparpárlolási mozgalom fen-maradásának lundamentális biztosítékát az e belyrö\' kezdeményezett és rövidesen megvalósuló szervezel van hivatva nyújtani, szintúgy elsőrangú feltétel, bogy a létesítendő országos hálózat a lakosság minél szélesebb rétegeit, a termelők és fogyasztók lehető legkülönbözőbb kategóriáját ölelje fel. Ez azon hatalmas, meg-becülhetleu anyag, mely idővel az ország legkisebb községére is kiterjedvén, a központ céltudatos irányítása mellett kitűnő eszközöket fog szolgáltatni arra nézve, bogy a macyar ipar termékei a legutolsó kunyhóba is megtalálják utjokit.
Az iparpártolás szempontjából véve a kereseti ágak legnagyobb csoportja u. m. mezőgazdaság, ipar és kereskedelem már az egymásta utaltságbói folyó érdekközösség hangoztatásával megnyeretvén, a fogyasztók másik, számra kisebb, de műveltségi fokára való tekintettel fon-tosabb csoportja, melybe a hivatalnok és értelmiségi osztály számitható. egyenest vezérszerepre hivatott e mozgalom szervezésében. Az iskola, szószék és a nagy befolyású sajtó lesznek azon belvek, honnét a vásárló közönség milliói fognak szívhez szóló ficyelmez.tetésben részesülni, hogy hazafias kötelességükről soha egy pillanatig meg ne feledkezzenek. Nem lesz közhivatal avagy más nyilvános helyiség, melynek faláról hazafias szózat ne ajánlaná a belföldi termék védelmét, de reméljük, nem lesz. magyar háztartás sem, ahol a nehéz létharcot vívó magyar ipar oltalmazó pártfogiera nem találua. A társaskörök, egyletek és testületeknek állatidé napirendjén fog szerepelni az iparpártolásnak valamely konkrét napikérdése. behatolván az ipar iránti érdeklődés oly körökbe is, ahol eddig annak még csirája sem leiedzett. De legfőképp azon mindennapos észletet, hogy kz ipar-pártolás következetesen szigorú érvényesítése a gyakorlatban nem egyeseknek. hanem az összességnek válik javára, valóságos nemzeti üeygyé fogja szentelni az iparpártolás kérdését s uj, biztosabb alapokra fekteti hazánk anyagi boldogulását.
l\'rotovhi Orza.
^hirekT
Uj esztendő.
Itt a nagy halott elültünk,
Kiterítve mereven.
A hideg, a téli éjben,
CiillagoHó iCtétiéKbeu
Mi vagyunk még ébren.
Vajda.
Heverészünk az időtenger pariján, hol nesztelenül siklik az öbölbe az esztendő árja. Belesikltk és elvész: nincs többé. Vége egy esztendőnek, mondják máskor ilyen tájban. Habjai piroslanak,, nem az alkonyattól, hanem emberek vérétől és tarkák apró virágoktól, amiket az ár elragadott. Vér és virág, szép sziuű, komoly, gyümölcstermésre való virág adja meg ueki a szint. A\'^parloo heverészve nézegetjük az eszteodök portékáját, mit összesodort a világ négy tájáról. Miért hozta, mi lesz belőle?. .
Az ár, amely a tengerbe folyik, nem vész el. A tengerre rátűz a nap, finom párát vált ki víztömegéből, az föluszik az égre fehér felhő-formákban. Jön 4 szél és tovahajtja uj földek fölé a fellegeket. Egy napon aztán megnyílnak az eresztékek: termékeny eső hull a magas-
ból, ama régi árnak megtisztult vize. S a föld gyümölcsöt terem tőle, amely élteti és erősiti az embert. És Bzines szivárványt is formál, amely gyönyörűséget ad az embernek.
Talán az idők árja is ilyen. Talán, amit a mult folyója elsodor, az tisztul-tabb (ormában újra lecsajjódik erre a földre. Talán fakaszt gazdagító, éltető gyümölcsöt, talán a mi egünkre íb ráhímezi művészi szivárványát. Talán a jövő abból konatruálódik, amit a mult adott, talán csak folytatása vagyunk valaminek, aminek nincsen vége.
— Eljegyzések. Berger Jenő, a Déli Vaspálya Társasát\' hivatalnoka Lepsényben eljegyezte Kirchmaver Erzsike kisasszonyt, Kirchmayer Lajos Déli vasúti főellenőr éa lepsényi állomás-főnök leányát.
Kaufmsou Izsó, a Gutmann cég főtisztviselője Vocin-beu eljegyezte Wesse\'.y Aranka kisasszonyt Duna-Adonyban.-
Blau Béla, a Blau M. fiai cs. és kir. udv. szállítók cég beltagja eljegyezte Boebm Erzsike kisasszonyt, Boehm Emil húgát Péc«ett.
— Uj vidéki lap. Győrben újévtől kezdve uj politikai napilap indul meg .Győri Napló" cim alatt, melynek főszerkesztője Kiss Jenő, felelős szerkesztője Gelsei Biró Zoltán.
— Egyházmegyei lilrek. llaibik Ciipriáu tihanyi apitot a megyés püspök a veszprémi szentszék ülnökévé nevezte ki. — A Galdon Károly lemondásával jogilag és tényleg megüresedott sármelléki plébánia-javadalmat a megyés püspök, mint kegyúr. Vida János aűmosi káplánnak adományozta. — Csontos Károly kenesni lelkész, beteges állapotára való hivatkozással a kenesoi plébánia-javadalomról lemondott.
— Népgyűlés. A kilenc tagból álló küldöttség, auiely egy korábbi népgyűlés megbízásából o hó 20-án felkereste Darányi Ignác és Láng L<jos minisztereket, hogy tőlük Kanizsa részére iparvállalatot kérjenek, vasárnap délután mintegy több száz főnyi tömegből álló népgyűlés előtt a Polgári Egylet nagytermében beszámolt útjáról. A gyűlést Josifovics Milivoj gyáros nyitotta meg. Schwarz O.tó okosan és szépen fejtegette a megindított mozgalom célját és meggyőző érvekkel magyarázta, hogy miért kel! Kanizsa közönségének éppen ipar-
| vállalat létesítéséhez ragaszkodnia. A küldöttség útjáról Kövesdi Jenő számolt be. Beszéde elején exkuzálta a küldött-Béget, hogy az a fővárosba való indulása előtt nem kérte ki a polgármester támogatását, msjd részletesen ismertette a miuíszterekuél lefolyt fogadtatásuk történetét. Darányi miniszter hidegen fogadta őket és nem is ígért semmit, ellenben a kereskedelemügyi miniszter őszintén érdeklődött városunk gazdasági helyzetű iránt és megígért mindent, amit kötelezettség nélkül megígérhetett. Ezeken kívül pedig gróf Ztcby Aladár képviselőnk rendkívül barátságosan fogadta a depu-tációt. Köyesdi végül összetartásra buzdította a jeleuvoltakat, kik a nagy vervvel előadott tartalmas beszédet hosszan megéljenezték. Ezek utáu Révész Lijos határozati javaslatokat torjeaztett a népgyűlés elé. uiclyek elfogadtattak. Ezek szerint a népgyűlés táíiratilag megköszönte a két miniszternek a szives fogadtatást és gróf Zichy képviselőnek közbenjárását, és egy ötven tagu küldöttséggel felkeresteti a polgármestert s megkéri, bogy ő lépjen a mozgalom élére. A népgyűlésen, mely körülbelül egy óra hosszat tartott, leginkább a kis-kani/saiak voltak képviselve.
— Küldöttség a polgármesternél. A kereskedők és iparosok vasárnapi nagygyűlése által kiküldött küldöttség, mely 92 tagból állott, folyó hó 1-én járult Vécsey Zsigmond-polgármester elé, hogy őt a mozgalom további vezetésére felkérje. Murányi János ev. ref. lelkész volt a küldöttség szónoka, ki ismertette a mozgalom és a küldöttség célját és előadta kérelmét A válasz meglepte a deputációt. A polgármester kijelentette, hogy nem hajlandó a mozgalom élére állani, mert az ó támogatását eljátszották akkor, mikor a hivatalos fórum megkerülésével akarták elérni céljukat, a a többi között oda nyilatkozott, hogy nem látja a mozgalom emberei között azokat, kiket szeretne ott látni. A polgármester szavai visszatetszést kellettek a küldöttség tagjaiban, ami. ugyan érthető, de végül az egész mozgalom, a miuiszterjárás ÍB polgármester nélkül történt éa nem érthető, hogy amikor megfeneklett a mozgalom, miért kívánják épp akkor\' hogy a polgármester a mozgalom élére álljon?
— Uj tanácsjegyző. Az igazságügy
miniszter dr. Kobilic Elek perlaki járásbirósági albirót a pécsi ítélőtáblához tanácsjegyzóül rendelte be.
— Ügyészségi megbízott. Az igazságügyi miniszter Gedeon János keszthelyi kir. járáabirósági aljegyzőt a keszthelyi járásbíróság mellett alkalmazott OgyészBégi megbízottnak állandó helyetteséül rendelte ki.
— Iskola bez&rhs. Balatonederica községben az iskolás gyermekek közt a kanyaró fellépett, at iskolákat bezárták.
— Költségvetés jóváhagyás. Zala-vármegye törvényhatósági - bizottsága Nagykanizsa város 1903. évi költségvetését jóváhagyta.
— Iparhatósági megbízottak. — Szombaton mult hó 27-én volt a város és a szolgabiróság területére sz ípsr-halósági megbízottak választása, mely alkalommal Nagykanizsa város tanácsa / mellé Irmler József, Babits Antal, Halphen Mór, Bozár József, Darvas János, Francsics István, Milhoffsr Ödön, Falcer Jakab. Fatér Mihály. Grátz Antal, Hoch Fülöp, Hild Ferenc, Horváth Károly, Heisler Gyula, Iszák János, Kaufmann Mór, Kabiuek Sándor, Rosenthal Géza, Sárkőzy Kálmán és Reichenfeld Albert.
a nagykanizsai szolgabiróság mellé Kaufer József Keszey Károly, Lodner Ferenc, Mezei Mátyás, Morandini Román, Nagy Antal Nóvák Frigyes, Pilcer Albert, Pleifer Jakab, Sóbar György, Szabó Károly, Szatler Károly, Szvetec Lajos,.\' Szécsenyi István, Sőrlei Zsigmond, Torma Lajos, Trajkó Gyula, Zolner János. Bedekovics István, Folkmayer József helybeli iparosok én kereskedők választattak meg.
— Halálozás. Persa Ferenc nyűg gazdatiszt élete 83 évében meghalt. Az elhunytat nagy rokonság gyászo\'ja. Temetése f. hó 3-án 9 órakor volt. A holttestet Sár-Egresre szállították.
— Előléptetés. Dr. Kisa Istváu nagykanizsai kir. tőrvényszéki bírót az ígazságüaymiDÍszter a hetedik fizetési osztályba előléptette.
— Agyonütötte a fa. Utrosa Márton csereucsóci lakóst, favágáB közben egy ledülő fa agyonütötte.
— Általánosan tudott dolog, hogy miudeunemű köhögés és tüdóbajnál kiváló jóbatásu a csukamájolaj. melyet az orvosok különösen azóta rendelnek, a mióta Zoltán Béla budapesti gyógyszerész a szag éa iznélküli Zoltán féle csukamájolajat forgalomba hozta. Üvegje 2 kor. a gyógyszertárakban.
— A szombathelyi m. kir. bába-képezdéhen az 1902)3. évi nyári tanfolyamra a beiratávok 1903. március bó 1—3-ig tartatnak A felvételhez szükséges: 1. 20—40 közötti életkort igazoló születési bizonyítvány, 2. férjozetteknél eskülevél, 3. erkölcsi (községi) és orvosi bizooyitvány, 5 jártasság a magyar vagy német írás- és olvasásban. A tanfolyamban 10 tanuló 100—100 korona államsegélyben részesülhet. Akik azt elnyerni óhajtják, az idézett okmányokon kívül szegénységi bizonyitványnyal ellátott, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz iniézett bélyegmemes folyamodványukat 1903. január bó 31-ig a szombathelyi m. kir. bábakéjezdo igazgatójához küldjék be.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Halálozások:
Flumbort József rk. iöldmives, 67 éves: vérvizelés.
üzv. Meskó Józsefné szül. Metz Terézia rk. 70 éves: aggkori végkimerülés. Papp Péterné szül Tiszai Katalin rk.
18 éves: szervi szivbsj. Tersztooyák Mihály rk. honv. puska-
műves, 61 éves: szervi szivbsj. Kósi Jánosné szül. Cseh Juliánná rk. 75
éves:- méhrák. Martinec Jánosné szül. Mikó Katalin rk.
57 éves: tűdőgümökór. Friekó Mária rk. -i éves: agyhártyalob. Lakics József rk. I hónapos: ránttgörcs. Fekete Juliánná rk. 14 éves: tüíőhurut.
HzerkaUG&o : 2>r. rulanvi Henrik, ielelíi i.erkentí. Kiadó: Ifi. WaldUs Jóitcf.
XLII. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1903 JANUÁR 3-án.
VEGYED
— Egj osxtrik különlegesség. Gyomor b*jb*n ixonrcd5knek ajánlatos a valódi .Mo\'.l-seidlitz por" haizoálata, mint egy régen boriit hixisrer, mely a, gyomrot erőniti és ar toéíitíjt tfTókeoyiégét íokoxxa. Dobozonként 2 korona. N\'tponti ixétküldéí ntinréttel Moll Á Byégyizoréss CJ. ét kir udr sxillitó iltal B^d Tuchlaaben 9. Vidéki gfójrytirakbaa batíroxotian Molí készítményét kérjQk védjegy éi aliirisjal.
Nyilttór
Az e rOTit alatt Icörlöttílcért Dtn villái Íclíléiséfet a Merít esit5«íz.
Ycse. bugyhólyne, hugydara és o kösziénybiinUlnialí ellen, torábháa légió é» emésztSíI szervek hurutos bántalmaínál,orvosi tekintélyek általa Lltblon-forrás
SALUATOR
sikerrel renilelre lesx. Huícyhajtó h»tá»nl
Kellemes lúl | w Kenjen emésillelö
Kapható itiinyTixkereakedélckbeo él
gyágj-sierlirakbao. A Saliator-forrka igai:6»14siS»
HIRDETÉSEK.
0G\'24|tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A naeybanizíai kir. törvtzék toiot tkkti hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Loszléoyi lenre végrebajtatónak, Kollay László baböli lakóa végrehajtást szenvedett ellem 156 kor. 70 611. tóke és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagykaoi-ztai kir. tvszék területéhez tartozó és a habótí 3. sz. tjkvbeu 959. hraz. azt. telki azáutűfótd 194 kor., u. azon tjkvben (609. 610)26.) hrsz. lejeló 142 kor, u azon tjkvben 109. hrsz. ház. udvar és kert 415 kor., u. azon tjkvben 13. sorsz. al. (elvett 899|19057/ rész erdő illetőség 90 kor., a bahóti 3. »z. tjkvból az 1620. az. tjkvbe átjegyzett 3. hrsz. ház, udvar, keltnek Koltay Lászlót illető
ré^e 321 kor., u. azou tjkvben log-lait 90$. hrsz. örettbegji szilinek Koltay Lászlót illető \'t ré»ze 178 kor., u. azoo tjkvben foglak 961. hrsz. azt. telki szántóföldnek Koltay Lászlót illető <U része 140 kur. becíérlékoeu, Koltay Lajos, Irén és Teréz korábbi vevőknél hátralékos 6668 kor. vételár és ennek
1902. április 21-től 5"|„ kamatai, 51 kor. ujabb árverés kérelmi költségek behaj-tasa céljából Domjáu Júlia jelzálogos \'hitelező kérelmére
1903. évi február h6 10. napján délslött II órakor
Hahót község házánál Sebestén)\' Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közhen-jöttévől megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feutebb kitett becsár.
Arveiezui kívánók tarto/nsk a becsár 10\'lo-ál készpénzben vagy óvadékkepos papi rés n a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, ■> kir. törvényszék, mint tkvi hatóságnál, 1902. évi december hó 12. napján.
7467|lk. 902. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tolekkvi hatóság közhírré teszt, hogy a in. kir. államkincstár végrebajlatónak, Lenkovics József éa neje Fandli Katalin végrehajtást szenvedettek elleni végrehajtási Ogyében a nagykanizsai kir. tőrvszék területéhez tartozó s a csapi 458. sz. tjkvben f 478|b brsz. alatt felvett 1448 koronára becsült istóezhegyi szőlő Dr. Kovács József ügyvéd kaposvári lakós késedelmes árverésem vevő költségo és veszélyére a nála hátralékban lévő 455 kor. 20 fill. vételár, ennek 1902. május 24-tőí járó 5°|„ kamatai s 12 koronában ezúttal megállapított költség behajtása céljából
1903. évi január hó 28 napjának
déielótti 10 órakor
Csapi község házánál megtsrlaudó nyilvános árverésen eladatDi fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezébe* letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi november hó 20. napján.
7229|tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Sebes-lény Lajos ügyvéd nagykanizsai lakós végrehajtatónak Tál János szt.-liazlói lakós végrehajtást szenvedett elleni 157 kor. 80 fill. tőke, ennek 1891. juoius hó 14. napjától járó 6\'|, kamatai, 31 kor. 20 fill. per. 14 kor. 90 fill. végrehajtás kérelmi, 22 kor. 30 fill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tőrvszék területéhez tartozó s a börzön-czei 317. sz. tjkvben felvett A f 545. hraz. szerelemvőlgyi szőlőnek Pál Jánost illetó *ji része 198 kor, — továbbá a szt.-liszlói 21. sz. tjkvben \'jj részben Pál János, \'[i résiben kkoru Rimfel Károly és Lóri tulajdonául felvett A f \' 25. hrsz. 45. sz. báz, psjta, udvar és kert a vhjt. törv. 156 §-a értelmében egészben 948 kor.. — az. ottani 83. sz. íjkvbon felvett. A f 385. hrsz. alsó mezői száDtóoak Pál Jánost illetett s most Pál László és neje tulajdonát képező *i részű 528 kor., — az ottani 160. sz. tjkvbeu fela részben Pál János, felében kkoru Rimfel Károly és Lóri tulajdooául A f 355. hrsz. újhegyi szőlő és pince a végrebjt. törv. 156. § a értelmében egészben 332 kor.,, — u. olt nevezettek tulajdonául felvett A | 363. brsz. újhegyi szántó u. azon törvényszakasz értelmében egészben 240 kor.. — végül , a szt.-liszlói 283. sz. tjkvben felvett A t 389. brsz. alsó mezői szárítónak Pá! Jánost illetett, de most Köves Imre és neje, ugy Pál László és neje tulajdonát képező 3j8 része 362 kor. becsértékben, még pedig a börzöncei ingatlan
1903. évi március hó II. napján délelőtt 10 érakor Börzőnce köza&g házánál, — s szt.-Ilszlói Ingatlanok pedig Szt.-Llszló község házánál u. az napon délután 2 órakor Sebostény Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöltével megtartandó nyilvános árverésen el adatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'1,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1902. évi november hó 25. napján.
Indulás Havrc-tióI minden atoiobaton. Menetjegyek a francia vonal által. Jó la Kjrjrí átgfállitás. Kitünö ellátás borral ég likőrrel. Közelebbi felvilágovitást ad
Joser Flsolier
Sí Bécs, IV. Alleegasse 69. S
7620|tk. 902.
A nagykanizsai kir. törvényszék miot tkvi hatóság közhírré teszi, bogy Krénusz Bódiné szül. Lőczi Rozi nsaykanizsai lakót végrehajtstónak, Herczeg Istvár.né szül. Lukács Mária nagykanizsai lakós végrehajtási szenvedett elleni 20 kor. büuQgyi költség, ennek 1902 juoius 15. □apjától játó 6°|0 kamatai, 11 kor. 20 fill. végrehajtás kérelmi, 10 kor. 30 fill. árverés kérelmi, ugy Neiues Istvánná nagykanizsai lakós csallakozoll végrehajtatónak 10 kor. hünOgyi költség, 9 kor. 70 611. végrhjlás kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrchjlási ügyében a nagykenizsai kir. tőrvszék területéhez tartozó s a gelsei 705. sz. tjkvben Herczeg Istvánné szül. Lukács Mária tulajdonául felvett A t "39. hrsz. szorosi szőlő és pince 1360 korona becsértékben
1903. évi február hó 24. napján délelőtt 10 órakor
Gelse község házánál Sebe.-tény Lajos és Dr. Havas Hugó felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár" a lentebb kitett becsár.
Árverezői kívánók tartoznak a becsár 10\'lj-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letouni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi november hó 29. napján.
6302|tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Lőwy Sándor nagykanizsai lakós vbajtatónak, Böröody József kilimáni lakós vhajtásl szenvedett ellen 325 kor. 20 fill. tőkének 1901. okt. 1-től 1902. szept. 16-ig járó 6°i„ kamatai. 137 kor. tóke, ennek 1902. szept. 16-tól járó 6\'|» kamatai, 23 kor. 30 fill. per, 19 kor. vbsjtás kérelmi, 23 kor. 60 fill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti vhsj-tási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tarloző a a gelsei 661. sz. tkben felvett A f 115. hrsz. 91. sz. ház, udvar és szántónak Böröndy Józsefet illető \'iz része 617 kor., — lovábbá a gelse-kiiimáni 433. sz. tkben felvett A II. 536|b és 552|» hrsz. 2 drb. szántóból álló úrbéri birtok 362 kor.. — végül a kerecsenyi 123. sz. tkben felvett f 788. hrsz. törökcsspási szőlőnek Böröndy Józsefet illetó \'Íj része 1228 kor., — s u. olt f 78". hrsz. törökcsspásoni szőlőnek u. azt illető \'It része 550 korona becsértékben még pedig a gelsei és gelse-kiiimáni ingatlanok
1903. január 13-án d. e. 10 órakor
Golse község házáná1, a kerecsenyi ingatlanok pedig u a. napon d. u. 2 órakor Kerecseny község házánál dr. Dick József felperesi ügyvéd vagy helyettese közben* jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár \'10\'1,-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvezék mint te-íekköuyvi hatóságnál, 1902. évi okt. hó 9. napján.
>r» ti
a dr. Forü-fele SEBTAPASZ.
Még eddig semmiféle tapa.Hr. ncra érte cl ennek a Jó hat&aát 1
Forti László eredeti gynrlm&nya.^
RendkivOli gyógy- é» fájdalomcíilUpitó hi-tAsa mindcnnemQ aeboVnél, ége«eknél, daganatoknál stb. Azoonal csillapítja a fájdalmat, osxlatja a daganatot és rögtön gyógyítja » sebet, a nélkül, bogy tágni kellene. A nól emlőgyulladá*nal bittos eredménynyol alkalmastatik. Ar* 2 kor., kisebb 1 kor. és a Iűk* kisebb 70 fill. Kapható a gyirbao, Porti L&gxló Budape«t, II k*r., Iskola* utca 24. sxdim és a lörak-tkrb&u Budapesten, Tó-ríik Jóxacf gyógytárában, Király-n 12., valamint Budapc-vtcn minden és a tideken a f-cr^ nerezetosoMi y /O
Dw&Axenii
Ar. ereóeii dr. Forti-félc sebtapasz kQlsÓ csomagolásán, mely F. í.. betűről van le-peciiételvc, az Itt 1* látható védjegyet, ••jatkexO aláírását a Budapesti kereskedelmi és iparkamara 6030/1899 hx. Tégxé-
•ével megerősitett". A számtalan értéktelen és ártalmas utáo-satok a\'ra indítottak, misxerint az utánxó ellen a törvényét lépéseket megtegyem. A ki egy olyan tapaszt bckQM, a mely fönti aláiraasal és *édjegyj:yel t-llátva ninca, jutalomban résxesQl, mert a tapaszhamisitókat folytouosau törvényileg üldözöm.
Nagyon fontos
gyomorbetegeknek!
Étvágytalanság, gyomorbajuk, rosszullét, főfájás, rohM eménztestől gyo-morgycugeitég, emésztési zavarok stb. meosziintetnek az Isnert
Brady féle Máriacelli gyomor-cseppek.
MINDEN GYÓÍJYTAKBAN KAPHATÓK. Sok ezer koxzönó és hala Irat. Egy Qveg ára használati utasítással együtt 80
fill. Kettős Qveg 1 kor. 40 fill. Főraktár Nagykanizsán : Belut Lajos és Práfler
Béla gyógytárában. Hamisításoktól óvakodjMk _ aláJ-a valódi Máriaozelll gyo- C*/I>ZűÍ*j* rait morcícppeknck védjegyet és kell viselni.
Ünyeljdnk arra. hogy régi hirnere» valödi Brady féle Máriacelli gyomorcseppek üvegje 80 fill. Kettős üveg 1 kor. 40 f. kerül, mert a nem valódiak utánzatok olcsóbb áron legtöbbsxör 35 kr.-ért Iessnok eladva.
Nyavalyatörés.
Ki nehézkórbsn, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburáL Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Fraoklurt alMain által.
nclkülözhetlen háziszer.
Kapható mindenütt.
\\
JA ópák
legolcsóbb torrája3 éviiris-beli jótállás mellett
HANNS KONRÁD
óra és aranyáru kiviteli háza
BRÖX8EN (Csehország.) Saját gyártelep óragyártáshoz és fémmunkákhoz. Jó nickel Rcm.-óra Irt 3.76 Valódi ezüst R.-óra 5.25 Valódi ezüitláac 1.20 Nickel ébresztő óra (1.76 Cxégem a birodalmi czimcrrel van kitüntetve, — arany és ezüst kiállítási érmek és
ezernyi elismerőlerél vau birtokomban. Képes árjegyzék Ingyen és bérmeutre.

ez.
Örömmel van szereucsém a t. közönség szíves tudomására hozni, hogy könyv- 6s papir-kcreskcdésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Ifjúsági Kölcsönkflnyvlárral
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg k\'ölcsönkönyvtáramat, hogy azt állaodóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel. j
Nem az volt a célom, hogy mennél több\' könyvet halmozzak össze hanem, hogy csak kitüuö könyveket adjak az ifjuságnak, olyanokat, melyek az ó számára íródtak, amelyekből szórakozik is tanul.
a 60 fillér.
Számba sem vehető csekély
Kölcsöndij egy hónap
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. \'összeg ez. s méltán remélhetem, hogy minden1 házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20—2ű-sV(ör cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb ör«möt\\ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elöl menekül, télben a meleg szobábau, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülők jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. jnlius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
könyv-, papír- és írószer-kereskedés Nagykanizsa.
AIÉTDÍNŐEF KA0AK
4 * DSMEDINGER TANARALTAL
CS.és KIR.
Utánzatoktól MEIDINGER-OFEN óva intünk ^ H.HEIM ^
kizár.jogosiMtgyára.
UDVARI SZÁLLÍTÓ <?----^
^HEIMHfe
1,/festiu kcí/yfiú/í^ ^ Heim félefolylonégő-szabályozó-szelló\'ző kályhák TOBBM/NT65. OOO HASZA/AIA TBA/V.
utalással az itt álló védjegyre
jTolyíonégrő\' kcwctcrllóA
KÖZPONTI FŰTÉSEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MMíN TÜZELŐ ANMGJVM FÜSTM£/Vr£S ri/Z£i£SS£L. E6Y KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFUTHET.
Szef/ozfe/ési bere/tdezése/c,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
let/joóórefere/tcz/JA. - Prospe/e/soA ésAö/fségyeféseA ingyen és berni e/7f/e.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók bécs,obér-döbling.
CSAK IS GYÁRUNKBAN BÉCS, I.K0HLMARKT7.
FlÓf \'
VAGY FIÓKJAINKBAN.
PRAGA,HYBERNERG.7.
XL1I ÉVFOLYAM.
A L A I KÖZLÖNY
1903. JANUÁR 3-án.
Párizsi világ-kiállítás 1900: „Grand Prix."
Legmagasabb kitüntetés!
Elóbbeni 7 kiállításon első érmekkel kitüntetve.
Napi gyártásunk 40.000 pár!
^ , P 0
r l V w

H
GV


kV*"


ÁP.A.P.W-x
Egyedüli szerződöttek IWes«torff, Behn & Co., Béc«, I.
Kicsinyben! elad&n minden jobb clpü, gnmml és divatára cikkekben.
OOaOOQDDOQODOCXJQOODtXXaaöCXJDOQDaCltJa tXJOODDC
melyek már évek óta jók- E
nak bizonyultak és hírneves J
orvosoktól, nilnt könmü | hashajtó
jfhashajtó labdacsai
feloldó szer
ajúultatUtuak,
a77~eniésztéat nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minösé-
8 hüV követtíeztíbBn mis gyermekek által is szívesen bevétetnek.
2 Efr 15 pllnlát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, 5 tehát 120 pllnlát tartalmaz, c8Bk2kor. 2 k. 45 f. előleges bekfildéséuét
9 eey tekercs bérmentve szállíttatik. I/ÉD líilll/ Nensteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor IVtnJUlllv valódi, ha minden doboz hátulján ami torvé-nyiles bejegyzett .Szent Lipót" védjeüyOnkkel van ellátva vörös fekela nyomással. A mi törvényilfü védntt dobozaink utasításaink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEUSTK1N
Q AP0THEKEK aláírásnak kell lenni.
NEUSTEIN FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz* cimzeit gyógyszertár* Z. Vi
WIBN, I., PlankengaHne C. Raktár Kagy-Kanit.in: BEI.CS LAJOS él BK1K ÜTUI.A gyógyszer}izeknél.
SooaDoaDaaoonDDQ □ooaeaoaa ooooaoaaaaaaooaooj:
Öh jaj!
Megfojt ez az átkozott köhögés 1
Röhögés, rekedtség és elnynlkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
íim mBllDasztillái
az étvágyat nem rontják és kitlinS izűek.
Doboza 1 kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
FJ- és sxéikaWési raktfir:
„NÁDQtR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váci-kSrut
Éljen!
Egger melipasztilla
Dsatbamar meg£ib£7itott.
Kapbató Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
j\'Víl e a Ht I V Q„
A nagykanizsai VI—VII. ker. főtéri ker. fogy. szövetkezetei évi január hó 11-én ö. u. 1 órakor saját helyiségében a
III. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
tartja.
TÁRGYSOROZATi
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének tárgyalása.
2. Mérleg megvizsgálása.
3. Határozat hozatal az 1902. évi veszteség, vagy nyereség mikénti fedezése vagy hová fordítása iránt.
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak a felmentvény megadása.
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság megválasztása.
6. Esetleges indítványok.
Nagykanizsa, 1903. január 3-án.
AZ IGAZGATÓSÁG.
A Rtchter-féle
Llnlment. Caps.
Horflony-Pala-ExpeUcr
egy regi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 év óta mep-bizhatóbedörzsölfeCLl alkalmaztatok kiuftijitl trtnil és-jMhlttukiO. Tntéa. Silányabb utániatok miatt bovásirliskor óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a..Horfluf védjegy gyei és aJickltTczcgjegyzéssel fogad- ,
jónk el. — 80 1., l,k.-10Í. ós 2 k. árban a legtöbb gyógyszortárban kapható. Főraktár:Tőrök József gyógyszerésznél Budapesten.
• RlcMerF.Ád.és lársa,
Ctiit. ti Vir, udvari nkllitók. . . _RudoUtadt. _ .
gg^nriiocotxxxicxxaoqn
CfcCAo
GRAND PKiX -.vA-
. PARIS i9oo.
Akácmagot bármely mennyiségben vásárol a
Faragó Béla, Zalaegerszegen a hova ajánlatok küldendők.
Z.K. \'/» 903.
mm
Csak a«or valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és
aláírásit ta»teti fol. A Mell A.-fila Saldlltz-pirok tartó, gyógyhatis. a le»oakac«.bb gyiaar- é. al-hatUatalaak gvomorglre. ís gyomorhé., rófzStt .likr.ked.., raijbantalom, »•\' a fegkól^bóztbb nfll betűinek elee, e jele. "\'\'.«er<>ek "tue\'.k ój mindig nagyobb .Ueqedé.t zzerze... - Ara ejy l.p.o.it.lt dall dobozna* 2 kr
Hamisítások\'törvényileg fenyíttetnek.
1 MOLL-FÉLE FRANCIAl
BORSZESZ ESSO
P.ol, akknr Valódi bt mindegyik öreg MOI.L A. védjegyé, tonwl lel Csatt aKKQr vaiuui, A Mí|1. \'(c]irstn anozattil v»n ztrra. A Mell-fél.
7 her.ze.z •• .4 nevezetesen mint rá|d.l.«o.lll.p»4 b.d5rz.3l«.J >»\'
k6..".», MOz é\' » meghitté, egyét, kóv.tkezméeyeioél lagi.mere.e.ebb aép...r, - Egy laautt ."de" üv.g ara\' I k.r. 90 III.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb mód.xer\'\' hÖ"7 t bír okizerfl ápolá.Ar. gyer-ekek ét UMiUk rétiére.
Art darabonklnt - 40 UH. Öt d.r.b - I k«r. 80 flll. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyévtl van ellátva.
K 6 8 í é t k ft I d é h: Moll A. győgyszerósz, cs. ós kir. udvari szállitd által,
Bécs: Tachlaubeo 9. ez.
Vidéki megrendelések naponta postaatinvét mellett teljeiittetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Ro80nfeld Adolf 88 Fia.
BöOTlJQQaööQőöQoaa^^
^^ ^^ <$> <$> ^^
Minden
Parquet Linóleum "és g
puhafafénymáz koronája 3
Takarókos és egyszerű a hasz-
nálat&an miután folyékony és ^
mosható © 3
szép fényű és tartós! ©|
3 «
Uj bemázolás évente
I. legföljebb 2-szer, így olcsó- ~ g
Ságban mindent felülmúl. E
J. Loroni óm Taa Egor, x"
, co
Ciehoroz&gr. ^
Kapható Nugykanizsán: Armuth q. N. és Neu és Kleinnél.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvuságot, mely az elvesztett erőt újra meghoixa, l\'röbacsonoagot * egy száz oldalas könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok a kik áttc iniak. Kz a Icgbi-ntulalrainóltóbb csodaorvös*ág, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, süilili*ben, valamint elvozltett férlicrö ben szenvednek. Hz okból elhalározta az intézet, hogy egy ingyen orvo»agot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen kUld. tízzel a há/.ioA voss:\'iggal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó n4mi bajokban, szclleníi clgyöngQléibcn,vagy krónikus bajokban szenveJnek, otthon gyógyithatjái magukat. Ez a gyógyszer közvetetlenül azokra a szervekre hat, a hol a megerösödéi szükséges csodálatos eredménynycl gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhal State Medical lustitutnak az alant jelzett \'-cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyön kigyógyithatók ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon\' még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: Suté Medical Institute, 17 Elektron Building, Kort Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig bénncntesitendSk.
Esü
Köhögés és rekedteég ellen nincs jobb a RÉTHY-félo
PEMETEFŰ CUKORKÁNÁL,
de vásárlásánál vigyázzunk és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. &SfT~ i doboz ára 60 fillér. Csak RÉTHY-félét fogadjunk el 1
at,«»««sB A leghireaebb és legnagyobb kolbász
I^SZJ és füstölt árak gyára. V** —1
A bécsi Kóser Mészárosok ipar szövetkezete.
a vidéken
füstölt
Féraktir: Bécs, II,, Praterstrásse 52. Ajánlja a tisstelt közönségnek és árasoknak Bécsben és kitünö készítményeit az összes KALBÁSZ, SZALÁMI, MARHAHÚS és NYELV FAJTÁKBAN. ,-^pfa Elsőrendű hízott marhahús -
csakis saját, vágású. FOLYTON FRISS ÁRUK A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ. Naponta posta és TaBntl szétküldés. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. — Telefon Nr. 4109. u. Nr. 13051. Osztr. postatakarékpénztár számla 802.45*. Magyar postatakarékpénztár számla 7984.
Nyomatott Ifj. Wajtlíts József köuyvuyomdájábun Na^y-Kaoizsán.
NAGYKANIZSA, 8903. január (só iO-én.
2-ik szám.
XLII. évfolyam.
JEl&tixettni ár: EgíBt étre . . 10 kor. — fill. Fél évre . . . 5 kor. — fili. Negyedévre - . 2 kor. 5lt fill. \' Kgjcs s/íitii 20 fill.
HIRDETÉSE. K
5hassboípetitíorbfctil4fml?oilB7.or
12,\'b minden [oviblii sorért 10 till
NYILTTÉRBEN
petit soronként 20 lillűrérl vitet-
«l
A lap szellemi részét illetS minden közlemény & felelős szerkesztő nevére, a* anyagi részt il\\eto közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bérmentve intézendők.
Bénnentetlen levelek i$em fogadtatnak el.
KéztratokrisszanemkUldeTttok
részvény-társaság,ft „nagy-kanizsai és nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT
A Dagy-kanizsaí „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,■ a „Kotori takarékpénztár a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdedneveté egyesület," a ,nagy-kanizsai tanítói járáskór," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony, nőegylet," „szegények tápintézete,\' a „katonai.hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai ktllválasztmányának hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGtES TARTALMÚ HETILAP.
_ ___ _ ____> ______________________—---. —-------- . — - .--------------------------------
Kicsiny lések.
XarxVauiita, IMS. január 9.
Príma persona sum ego. Én vagyok az elsó személy. Azután jöttök ti, meg ók. Én tólem élhet a haza, a társadalom, élhetnek a felebarátaim, de az elsó, hogy én éljek és pedig hogy jól éljek.
Ezt a közmondást ralószintileg a mi városunk társadalmi életéből szűrték le. Nálunk uralkodik mindenben a hatalmas Éo, mely nem alkuszik, nem ad engedményeket. Fix pont a világegyetembei), honnan az újkor Archimedesei igazgatni és sarkából kiemelni akarják a mindcuséget.
És ez a hatalmas Ego elvekkel is •dicsekszik; minden lépését, minden mozdulatát elvek igazgatják. Igaz, hogy ezek az elvek nem^yebek az önérdek rafBnált elméletednél, de az Ego mégis büszke ezekre és kicsinyel mindent, ami az ó elveivel nem fér mlg. Sőt ennek a kicsinylésnek is van külön elmélete ilyenformán. Én mindenkinek jót akarok és pártolok mindent, ami helyes. De íme . ezt a mozgalmat, ezt a törekvést nem pártolom, tehát az hélytelen s ezért azt lenézem.
Óh, ez a kicsinylés jobb fegyver ai ágyúnál s a dinamitnál. A gáncsolás, az ellenszegülés, sót a leg-sértóbb guny is csak bántó, de ellenszegülésre késztet; azonban a kicsinylés, az agyonhallgatás halálos, a legnemesebb törekvéseket képes csirájában megfojtani, hogy azok többé fel se ébredhesseuck.
Nálunk is sok szép dolgot agyon-kicsinyelték már. Legújabban az iparosok és kereskedők mozgalmát várja ez a sors. E mozgalom törekvésé
"~TXR C Z A.
A Sáv irat.
— A K-V:}\' tíiciji. —
hu: Henri Lavodnn.
A báró 40. éves.
A báróné 31 éves.
Történik júliusban a báróék kastélyában. A béróné egyedül van szobájában, mikor a báró hirtelen benyit.
A báró (Közében egy táviratot lobogtatva, nagyon rosszkedvűen lép be.) Kedves barátnőm, egy váratlan ás igen kellemetlen incidens!
A báróné. Talán lemondott a püspök?
A báró. Dehogy I A püspök okvetlenül itt lesz. Nem is az a baj, hogy elmarad valaki, hanem az, hogy olyan valaki is itt.lesz, akira egyáltalán nem számitottunk. Nem sejted, hogy ki?
A báróné. Nem.
A báró. Mama.
A báróné. A te anyád? -
^ A báró. Igen. (Indignálódva.) Ez már mégis csak sok, hogy az ember már a jaját házában sincsen biztonságban! Itt van a távirat. Éppen ebben a pillanatban kaptam. .Jövök. Mama." 0 jön! Egész egyszerűen jön!
A báróné. De nyugodj meg hát egy kicsit!
A báró. Es mindig ugyanazt a kellemetlenséget szerzi nekem. Már százszor . is elmondtam neki: Ne zavartasd magad,
csak addig élhetett meg\'"Kanizsán, amíg titokban lappangott; mihelyt napfényre került, ráeresztettek a lenézés zuhanyát, ami hatott is annyira, hogy a vezetők elvesztették reményüket és bizalmukat és a mozgalom lángja lohadni kezdett, mint a szalmatüzé. .
De a tüz most újra lángra kapott és atcily, erővel igyekeztek azt elnyomni, az a visszahatás törvényénél fogva épp oly eróvel lobog fel ismét. A szerénységből bátorság s a kérésből követelés lett. A kevés közül ez is egy örvendetes eset, mikor a lenézés csütörtököt mondott és éppen ellenkezőjét érte el annak, amit elérni akart. A mozgalom eredményt ért el, olyan eredményt, amilyet a legvérmesebb optimizmus sem várt volna. És minden kicsinylés, rosszakarat dacára és minden hivatalos tiidomás-vétel nélkül is megjött ez az eredmény.
A-löldmivelésügyi miniszter megbízásából gróf Zichy Aladár képviselő arról értesítette a mozgalom vezetőit, hogy a miniszternek eltökélt szándéka Kanizsán is ienbeválló telepet létesíteni, feltéve, hogy némi anyagi áldozatok elöl a város sem zárkózik el.
A raiuiszteri határozat öt nappal az emlékezetes polgármesteri fogadtatás után érkezett. Jamiár elsején még azt hallottuk, hogy a vezetők elhamarkodott eljárása miatt a nagyhatalmak nem fogják megengedni, hógy a mozgalomnak eredménye legyen s ime, öt nap múlva egy még nagyobb hatalom megküldi nekünk a kész eredményt. Mulatságos egy dolog ez és gyönyörűségünkre szolgál, mint a nagyhatalmak minden versengése.
De talán még korai az ,öröm. A miniszter anvagi áldozatot kér a város-
tól s igy visszatértünk ada, hol egy félévvel ezelőtt voltunk. Kezdhetjük elülről a mozgalmat és az előszobázást a városháza első emeletén. Akik előbb ellenezték a lenbeváltó felállítását, rendelkeznek ma is régi érveikkel, csak éppen uj lére kell azokat ereszteni. Ugyanazoknak\' a kezében van a lenbeváltó sorsa, kikében tavaly volt és fél év alatt sem a munkanélküliek, sem a bukott kereskedők száma nem változott. Tehát változatlanul a tavalyi kilátásaink vannak arra, hogy a telep létesül. De mégis változott valami e tekintetben: van, aki a telepet követelje. Tavaly a miniszter szándékáról csak akkor vett tudomást a város, mikor az már nem volt megvalósítható. Most a város közönsége maga kérte a leubeváltót és ugy látszik,\' e kívánságához a végsőkig ragaszkodik. Ennek a mozgalomnak nem az a jellege van, mintha ez ismét megelégedne valami titkos, szőnyegalatti elintézéssel. A mozgalom nyílt és őszinte és ilyen magatartást követel azoktól is, akik az ő sorsa felett ítélni hivatva vannak.
Ha vannak emberek, akik eddig azt hitték, hogy kereskedőink mozgalma nem egyéb néhány szereplési viszketegben szenvedő egyén fészkélö-déséné.l, azok alaposan csalódtak ebben a véleményükben, Láthatják most, hogy a kis hógolyóból lavina lett, mely gnrul-gurul lefelé a magasból, ám nemhogy romboljon, hanem hogy alkosson, s romboló hálását egyedül abban éreztesse, hogy ílsszedöutsc a cynizmusnak és klikk szellemnek haladásullkat gálló korhadt oszlopait. Erre valóban szükiég van Kanizsán. Sehol az országban nem észlelhető az az olygarchia, mely nálunk .ural-
kodik. A „kevesek-uralma" .a többséggel szemben, mely a világtöjté\'--nelem tanúsága sztoint is sohase vezetett még\' jóra.
Ha semmi más eredménye sem volna ennek a^ mozgalomnak\'. már az is nagy érdeme, hogy társadalmunkat, s közéletünket öntudatra ébresztette, tudatára annak, hogy Kanizsán igen rosszul van, s még több niucsen oly jól; mint ahogy lehetne. Mi azt hisz-szük, hogy a város intéző hívei is komolyan veszik azt, s nem fognak vele iudokolliatl&nul ellentétbe helyezkedni. Hisz végre is jót akar, s ha eszközei nagy eredmények kivivására hiányoznak is, mégis lehetetlen, hogy a város érdekeit szolgáló törekvéseiben ellenállásra találjon épp azon a részen, mely ezeu érdekek ápolásának ■ letétcményc. Szilárdan hisszük, hogy a „viribus unitis" elve fogja vezetni lépéseinket.
Leltározás a
pénzintézeteknél.
Az ünnepek csöndjében mintha megkövesedett voloa u gazdasági tevékenység. Ünnepelünk és e kö|ben nem érünk rá foglalkozni a napi események zsivajával, de kedvünk sincs rá, hogy foglalkozzunk a súlyosabb természetű anyagi gondokkal. De majd azután. Alin hántjuk le majd magunkról az ünnepi köntöst, muo-kábtt kell állmunk. Az egyes kereskedő a maga szűk határu vállalatában, a részvényes társaság igazgatósága nagykörű te\'vékenyséee során iparkodik beszámolni a lemult év eredményeivel. Leltározunk.
A. kereskedelmi törvény megmondja, hogy mikor és megmondja, hogy miképpen kell/Nem mindis történik azonban annak szellemében, Azok a.kollemetlen események, amely-k a részvényes vállalatok, nevezetesen pedig a pénzintézetek történetében megestek, mindmegannyi arról
beszélnek, hogy mulasztás történt a -leltározás körül. Nem a törvény rendelkezik bát hiányosan, hanem a leltározás végrehajtásában van a hiba.
A helyes leltározás nem történhetik egyébként, minthogy minden egyes vagyonrészt, mivolta szerint való értékére becsüljön föl a leltározó. Ha ennek kezén keresztül megyen minden vagyonrész és énnek igazi értékéről tudomást vett: lehetetleo, hogy valamelyest el lehessen titkolni vagy \' sikkasztani. De elengedhetetlen fökötelesség, hogy min-. dent meglásson és/Való értékére becsüljön.
A vidéki pénzintézeteknél — no meg a nagyvárosiaknál á la Lauderbank, — az a ínba, bpgy a leltározást nem végezi re és ellenőrzésre -hivatott közeg telítsen önállóan. Bizony nem mondható;/ hogy a pénzintézeteké-leltározása .sok /munkával járna. A legnagyobb intézetnél se ve^z a munka sok időt igénybe, /ügyességgel, jártassággal, pláne a munkamegosztás révén pedig ugyancsak könnyen. is megy. Csak egy kis elszántság, meg erős akarat kell hozzá A tisztviselőket pihenőre kel! küldeni egy mellékszobába: és hozzá kell látni az összeWsboz.
Azalébbiakban arrakiránnékrámutatni, hogy melyek azok a stereotypikua módok, a raelyekeox rendszerint megtévesztik a leltározókat, \'sár tudniillik azokat, akik nem vizsgálják\\a dolgot alaposan. Már a készpénz leltározásánál is megesik a téradés. A hamisságra, megtévesztésre törekvó tisztviselöuek az levén első törekvése, hogy megnöveszsze az aktívákat. Ebben a törekvésében első munkája az leszen, hogy több pénzt mulasson ki, mint a mennyi az intézetet jogosan megilleti. De mivel pénzt nem lehet csinálni, ahhoz az eszközhöz folyamodik, hogy vagy kölcsönbe vesz pénzt, vagy visszatart az év utolsó napján olyan összegeket, a melyeket épp az utolsó napok soián el kellett volna szállítania. De bz az eljárás csak akkor növeszti az aktivál, ha a\'bevétel cimének megfelelő ellentétel a >assivákat nem növelte. No, ezen nem nehéz segíteni. Eey ujabb könyvelési tétel a Naplóban megkorrigálja e tekintetben is a vagyonállapotot. Ez a..
mama. Maradj otthon. Hiszen mikor csak tehetem, úgyis meglátogatlak! De nem! Ez nem elég. Bizonyisten már azt kezdem hinni, hogy szándékosan cselekszi.
A báróné. De Oeorges!
A báró. Az ember igazán elfeledkezik magáról és tul megy a batáron ... De ismerd.be te is... Hát nem borzasztó ez ?! És éppen ina, mikor látogatásokat várunk. Négy órakor itt lesznek Fontazieék, hat órára pedig a püspök jelezte érkezését. Hát nem kétségbeejtő helyzet ez? Éppen ezt a szerencsétlen napot választotta ki-magának! Mit szólsz hozzá? (Szünet.) Nos? Nincs egy szavad sem? Na persze! Ugy kényelmesebb. Neked ez olyan mindegy! . . .
A báróné. De ne veszekedj hát velem édes.
A báró. Én nem veszekszem, de. elvárnám tőled, hogy legalább színből részt vennél az én kellemetlenségemben. Ha legalább mutatnád . . .
A báróné. Hiszen én éppen azon gondolkodom ...
A báró. Min?
A báróné. Valami módon, hogy miképpen lehetne ezt a dolgot rendezni?
A báró. Nincs rá mód. En legalább nem tudok. Téged hívlak fel tanuul, hogy jehet-e mamát a püspökkel és Fontaziéék-kal összehozni ?
A báróné. Oh, Istenem; végre is . ..
A báró. Nem, nem! Ns is próbáid meg a kapacitálást.
A báróné. De hát végre is az anyád! Az édes anyját az ember mindig büszkén megmutattatja az egész világnak.
A báró. Trabtlala! Az az anyától függ, nii\'g a világtól*. Én szeretem mamát. . . . ezt te igen jól tndod ... de végre is \' szegény asszony ... vannak dolgok, linóin : nuanveok, amelyeket érezni kell . . . Én I az ó helyén, ugy hiszem, sokkal, hogy is mondjam . - - sokkal diszkrétebb lennék.; Én nem hangoztatnám például folytonosan, ; hogy egy öreg fejkötős parasztasszony j j vagyok ...
A baromi. -No de ez csak nem ok arra, hogy megtagadjad öt!
A báró. 1><- istenem! Hát megtagadom : én? De te igen jól tudod, hogy én i mindenkinek azt mondtam, hogy az édes anyám egyik régi kastélyában lakik. Az csész világ azt hiszi felőle, hogy ő is bárónő.\' Hiszen hallhattad elégszer, hogy mindig ugy kérdezősködnek felőle. Nó és most "le egyszerre azt akarod, hogy az egész világnak bemutassam az anyámat, aki hiszen igen derék jó asszony, de mégis .csak egy egyszeri! lélek. Ugyan, kérlek, hol van a fejed ? . . .
A báróné. Valószínűleg ott, ahol neked a szived van! Azt akarod, hogy a véleményemet mondjam mog erről a dologról? No hát tudd meg. hogy én az én anyámat a búbos fejkötőjével együtt oda ültetnem az asztalfőre és csak ennyit mondanék:
— Az édes anyám I Es meg van,! Ha nem .tetszik nektek, tegyetek róla. Es én fogadok akármibe veled, hogy Jj\'ontaziéék a legjobb vélcménynyel lennének felöld.
A báró. Oh micsoda tévedés!
A báróné. Tévedés?! Oh nemi Te tévedsz, mikor azt hiszed, hogy a világot
bolonddá lehet tartani. Oh. hidd el nekem, hogy a világ mindenről igen jól van értesülve. Sokáig nem lehet titokban tartani semmit és meg vagyok róla győződte, hogy\' \'előkelő barátaink már jó ideje tudják, \'hogy a te szüleid csak egyszerű fSldmiveló emberek voltak. Egyszerű, de becsületes emberek.
A-báró. És én büszke vagyok arra!
A báróné. Na az nem nagyon látszik; legalább ma nem ugy cselekszel, mintha büszke lennél rájuk. Pedig nincs okod az ellenkezőjére! Egy csöpp okod sincs rá. liízd csak rám a dolgot. Meglásd jól folyik le minden. Sem az anyádon, sem rajtunk nem fognak nevetni.
A báró. Nem; nem! Csak azt ne! Kérj tőlem bármit, csak ezt az egyet ne!
A báróné. De hát miért? Miért?!
A báró. Már megmondtam neked. Száz és egy okom van reá I Első sorban mindjárt azért nem, mert az alatt a három nap alatt, amig a püspök és Fontazieék nálunk maradnak, nem adhatnék maraáuak szállást. Nincs egyetlen űros szobám sem.
A báróné. Adok én neki az enyimekből.
A báró. Azt nem akarom!
A báróné. Hát ugy is jól van. A te anyád nem nagy igényű ós meglesz elégedve a volt gazdaasszony kis szobájával is.
A báró. Azt sem tehetem l Én tudóim, hogy mivel tartozom az édesanyámnak,
A báróné. Mit?! Hát el akarod küldeni?
A báró. Igen is, nem is. ■ Azaz meg fogom kérni, hogy menjen Toursba. Miu-dsn pillanatban van odainduló vonat és
az utazás alig husz porcig tart. A vidék gyönyörű, a Fácánban igen jó ellátást kap, sétálni mohot és három nap múlva, mikor a vendégek eltávoznak, áthozzuk ide, neki adjuk a legjobb szobánkat és mama a menyországban lesz a boldog-, ságtól. Nem lesz ez igy nagyszerűen rendezve?
A béróné Oh de igen! Várj csak.j\' amig a kalapomat fölteszem.
A báró. Elébe akarsz menni; hogy meg inondd neki?
A báróné. Igen.
A báró. Lásd, ez nagyon kedves dolog lesz tőled.
A báróné. Oh, ez csak kötelességem. (Csenget.)
A báró. Mi az, mit akarsz, kedvesem ?
A báróné. A kézi bóröndömet csomagoltatom be.
A báró. Hát az minek?
A báróné. Na bát hogy a két napra való ruhaneműmet magammal vigyem -Toursba.
A báró (elképedve). Mí . . . Mit mondasz?
A báróné. Na ez csak természetes. Ott maradok az anyádnál, hogy ne legyen egyedül egy idegen helyen és majd agy- . szerre jövünk haza, hogy ha a vendégeid ^ eltávoztak.
A báró (tanácstalanul). T« tréfálsz!
A báróné. Eszemágában sincsen. Ugy látom neked szükséged, van erre a kis leckére; és hidd el, hogy én sokkal job- ■
XLII ÉVFOLYAM.
alai közlöny
1903. JANüXR 10-én.
tétel leggyakrabban későbben kerül a Naplóba; a mikor már a helyes és.igazi pénztári,"\'állapot megengedi a fingáit naplói \'tétel rektifikálását is. Hogy az ilyen megtévesztésnek eleje vétessek, a pénztár leltározásánál nem szabad meg-\' elégedni pusztán \'csak a készpénzmennyiség megolvadásával. Meg kell vizsgálni tételről-tételre az utolsó néhány nap összes bevételeit és kiadásait Ezekből meg kell állapítani, hogy nincsen-e olyan bevétel, a melynek alapja kívül esik a rondes és megokolt bevételek sorozatából, avagy nincsen-e olyan bevétel, a melynek külön rendeltetése van, de bennmaradt az intézet kasszájában. A Naplóban pedig ugyanakkor, a mikor megkezdődik a pénztár leltározása, az utolsó tétel után. felismerhető vízszintes vonalat kell liuzni, nehogy utóbb december 31-iki kelet alatt olyan tételek kerülhessenek december 31-ike alá, a melyek oda joggal nom valók.
A megtévesztések rendszeres eszköze a váltóállomány megállapításánál szokott előfordulni A véltóállományt rendszerint olyképpen leltározzák, hogy az igazgatósáénak vagy a felügyelő-bizottságnak egyik tagja olvassa a váltókat, az egyik tisztviselő irja a tollba mondott összegeket és lejáratokat, egy harmadik pedig egy másik tisztviselő mellett ál), nézve, hogy az miképpen vonalozza be az egyes tételeket. Eddigien rendben is van a dolog. De fölvéve a váltóállomány leltárát, elfeledik azt lezárni, vagyis nyomban aláírni, megakadályozandó, hogy folytatólagosan, még utóbb, hozzá lehessen írni valamit. Pedig, ha hely van rá, mi sem könnyebb ennél. A íelügyolő-bizotteág leggyakrabban nem zárja le a fölvett váltóállomány-leltárt, hanem aláírás nélkül adja át a tisztviselőknek; ezek annyi váltót írnak hozzá, a mennyit akarnak. Ki emlékezik rá, betek utáo, a mikor a leltárt össze kell hasonliuni a mérleggel, hogy nincsen-e a váltók készletéhez egy-mis hozzéirva.
Általában az legyen az elve mindenik leltározó igazgatóságoak és felügyelő-bizottságnak, hogy egyetlen leltéri lapot se adjon ki a kezéből a nélkül, hogy azt alá ne irta volna. A törvény megköveteli a leltár aláírását, meg kell azt ejteni nyomban, a mikor a leltározásnak vége van. Az a leltár, amely aláirásra csak utóbb kerül, könnyen megmásítható. Természetes dolog, hogy az összegezést sem szabad senkire sem átruházni; maga a leltározó-bizottság végezze azt el.
Azt fogják felhozni azok a leltározók, akik a könyvelés és a pénzintézeti technika dolgában nem jártasak, hogy az adósok és a hitelezők leltározása roppantul nehéz és ha a tisztviselő hotelen, könnyen kijátsza a leltározókat. Nem igy van a dolog. Az adósok tartozása és a hitelezők követelése a folyó számlakönyvből olvasható ki csupán csak. De a folyó számlakönyvet a leltározás napjára lehetetlon elkészíteni. Ez tényleg utólagos munka feladata. Azt Írhatja bele a tisztviselő, amit akar; a felügyelő-bizottság és az igazgatóság pedig nem lehet abban a helyzetben, hogy egyes számlákat, avagy azokat mind tételről-tételre, napról-napra felülvizsgálja. Igaz, ez bajos és körülményes munka. De ezen is könnyű a segítség. Mert a mikorra a mérleg felülvizsgálására kerül a sor, mind be kell hogy kerüljenek azok az eliBmerő-levelek, a melyek az adósok folyó számlájának a helyességét, meg azok a folyó számlakivonatok, a melyek a hitelezők követelésének a helyességét bizonyítják. Ezek a bizonyítékok föltétlenek. A hamisítás kizárt.
l)r. TI. P.
Bor és pálinka.
Ha valahol, hát nálunk nagyon elkelne valamelyes intézkedés az alkoholizmus ellen. Mert igazán fájdalmas érzete ébresztő valami az, hogy nálunk, ezzel a szörnyű nagy társadalmi bajjal — senki se törődik. — Az alkoholizmus óriási pusztításokat tesz, egéBZ generációkat juttat tőnkre, egész nemzedékeket nyomorít el testileg és szellemileg _ éB emellett meg éppen az alkoholizmus az alkalmi bünőzéBek kimenthetlen forráBa és motora.
És ezzel a szörnyű nagy bajjal szemben a magyar lörvénytárn.k nincsen semmi egyébb intézkedése, mint a kibá-gási törvény 84-ik és 85 ik § aiban foglalt egy pár rövidke intézkedés. — Az előbbi azt mondja, hogy:
,aki botrányos részeg állapotban nyilvános helyen megjelen — 50 írtig büntethető." , .
És ez » §. is inkább csak az alkalmi részegekre, mint a hivatásszerű alkoholistákra vonatkozbatik. De az is igaz. hogy ennek a 84. §-nak csak éppen olyan kevés a haszna az alkoholizmus ellen, mint a mily kevés az értelme jogi szempontból.
Haszna nincs, mert a §. tulajdonképpen nem is a részeg állapotot bünteti, — hanem azt, ha valaki ezen állapotban botrányt csinálva — nyilvános helyen megjelen.
A részegség tehát szabad, attól senkit el nem riaszt.
De értelme sincs e § nak, mert hiszen ha valaki részeggé itta le magát, — akkor nem bir szabad elhatározással a felett, amit tesz, — tehát ugyszólváu öntudatlanul csinálja a botrányt — nyilvános helyen pedig kénytelen megjelenni, ha előbb nem, hát zátórakor — amikor kidobják a nyilvános helyre.
Miért lehessen tehát büntetni azt a szerencsétlen részegei, ha a botrányt öntudatlanul csinálja, a nyilvános helyen pedig kénytelen megjelenni?...
így állunk mi mai napság az alkoholizmus grasszálásával és az erkölcs-rendészet ide vonatkozó bajaival szemben. _ Nemcsak hogy filantróp intézményeink nincsenek amik a bajt szanálhatnák, _ de sót az 1879. 40. tc. 84. §-ának rendőri intézkedése is, kerOlü uton valósággal neveli az alkoholisták .törzskarát". T. i. nem maga a részegség levén büntetendő, — hanem csupán bz, ha ilyen botráuyos részeg állapotban valaki a nyilvános helyen mégjelenik — a törvény ezen körülírásának hatása alatt igyekszik a legtöbb iszákos — jól kiképezni magát, hogy minél jobban bírja az italt és minél kevésbé látszék meg rajta, hogy igy feltűnés nélkül jelenhessék meg a nyilvános helyenlll
így következik be aztán az, hogy a szegény díjnok, aki egyszer-egyszer két-három deci bortól berngva a rendőrség elé kerül s ott megbüntetődik — addig az egyre jobban begyakorlódó .hivatásos iszákosok" egyenesen mint a lénia vonulnak át a nyilvános helyeken és uem jönnek összeütközésbe-a törvénynyel — soha!
Csak nézzünk azét a korcsmák és ivó-házakban ismeretlen erény az, hogy a már ittas ember részére ne adjanak több italt. Ellenkezőleg I Az ittas emberek társasága merkantil szempontból előnyös és pompásul ki is lesz használva, a záróráig, amikor aztán ugyanazon korcsmáros, aki az Utasokat tovább itatta, ugyan ő az, aki (elszólítja őket (a Csemegbv-codex sima kifejezésével élve) a nyilvános helyen való megjelenésre;., ahol aztán balsorsuk a 84-ik §. alapján eljáró tendőrközeggel hozza ismét összeütközésbe I
.. És ez igy megy régi időtől kezdve.
Az alkoholisták tönkre teszik magukat, övéiket s e mellett sürüen látogatják a kapitányságok fogházait . . . Réveteg pöffedt arcuk kétségbeejtő vonásokkal beszél a magyar közigazgatás gondatlanságáról ... ,.
A korcsmárosok éa pálinkások pedig — építik a házakat — aztán vísbzs-vonulnak — és adják az emberbarátot I
HÍREK.
ban fogom érezni magam az édesanyád mellett, mint a te előkelő vendégeid körében.
A báró. Óli tudom 1 Tudom ! Te mindig vele tartottál. De most igazán nem szép tőled, hogy magamra hagysz mikor vendégeim érkeznek. Jó csak meni! Hagyj cserbe engemet . . . Csak tudnám, hogy mit inomlink a püspöknek, meg Foulasie-éknak.
A báróné. Mondj, amit akarsz! De legjobb lesz. ha uz igazat mondod. A feleségem elment Toursba az édesanyámhoz, akit szégyenlek megmutatni a világnak. Elment, hogy az öregasszonynak társasága legyen; amíg nálam vendégek vannak, mert én csak zárt ajtók mellett fogadom az édesanyámat azért, mert búbos fejkötót visel az az áldott, jó üreg lélek! (Elmegy: az ajtót idegesen berántja > A báró. (A bezárt ajtóra bámul.)
Én megvallom, hogy azon erős meggyőződésben vagyok, hogy a». 1879. 40. tc. 84. §-a minden filantróp, sőt jogi felfogással ellenkezik.
Az elhatározás és öntudat teljessége nélkül, részben pedig kényszerülve elkövetett cselekmény büntetése — legelébb is abszurdum. E melleit valóságos meg-üldözése a kevesebb italt elbiró embereknek — a többet, a sokat elbiró emberekkel szemben. — E §. tehát egyrészt igazságtalan másrészt pedig az alkoholizmus fejlesztésére dolgozik reá.
— Városi közgyűlés. Hétfőn délután tartott Városi képviselőtestületi közgyűlésen 18 képviselő jelenlétében, melyek közül 10 városi tisztviselő volt, következő ügyek tárgyaltattak: A kül-döttségi jelentés, az 1903. évre érvényes legtöbb adót fizető képviselők névjegyzéke kiigazítása. Elfogadtak. Benedek JózBef v. Írnokot egyhangúlag tiszteletbeli aljegyzővé választották. Badíerszka Ilonának a város illetőségi kötelékébe leendő felvétele kilátásba helyeztetett.
— Eljegyzés. Csillag Lajos a Polgári Egylet tagdíj beszedője C-án eljegyezte őzv. Halasi Ferencné Erzsi leányát.
— Halálozások. Németh Mihályoé szül. Sebmid Borbála, Németh Mihály áll. polg. iskolai tanár neje f. hó 3 án este ■|,10 órakor hosszas szenvedés után elhunyt éloto 33-ik évében. F. bó 5-én temetlék nagy részvét mellett.
Singer Lipót élete 63-ik évében elhunyt Budapesten.
— Estély Tltlpubnu. A Kereszténv Jótékony Nőegylet f. bó 10 én tartandó estélye iránt az érdeklődés oly nagy, hogy a mai nappal mioden jegy elfogyott.
— Jonr. Az Izr. Jótékony Nőegylet f. hó 11-én délután a Casino helyiségeiben jourt rendez.
— Szavatómúvésznó Kanlzsiin. Mint fővároBi lapokban olvastuk R. Kovács Laura recitátoroó Kanizsán íb előadást fog tartani. Az Egyetértés, Budapesti Hírlap és Pesti Hirlsp igen elismerőleg nyilatkoznak Kovács Laura művészetéről, aki a tréfás műfajokat is műveli. Különösen Kanizsa tanuló ifjúságának ajánljuk figyelmébe a recitátorné előadását.
— A Csáktornyái állami tanitó-képzö-intézet a jövő taoévben ünnepeli meg (eoállásának negyedszázados évfordulóját. Az ünnepély előkészitéso és sikere érdekében felkérem a ciáktornyai
i tanítóképző-intézetben tanult szeretett j volt növendékeimet: legyenek szívesek I levelező-lapon mielőbb tudatni velem mostani működési helyűket, állásukat, címüket. Csáktornya, 1903. január 7-én. Margitai József igazgató.
— A népkonyha a héten kü:dte azét az 1901)1902. évről szóló kimutatását. A népkonyha városunk legáldásosabb jótékony intézete és ha felnőtt szegények nem látogatják oly nagy számban, mint a milyen arányban Bzegéoy a város népessége, ennek oka nem a népkonyhában, hanem abban a körülményben rejlik, hogy a népkonyhában a város kicsisége miatt ismernek miuden szegényt,
Lajos főgimnáziumi igazgató nejének édes anyja, régi bizalmas ismerőse.
_ Keszthely város virilistái az 1903. évben Festetics Tassílo gróf, Reischl Vencel, Bozzay Pál, Beck Gyula, Hoffmano Jakab, Neumark Ignác. Berényi Béla, Hauny Ödön dr.. Dunst Ferenc dr„ Laskay Emil, Krausz Lajos, Weltner Jakabné, OsBman Pál, Lénárd Ernő, Bronner Hermán, Lázár lg. Sándor, Forster Ferenc, Fizári Alajos, Laskaj Ernő, Bozzay Bálint.
— Állatni »»sot. A Keszthely-balatonszentgyörgyi helyi érdekű vasút valószínűleg, mér néhány nap múlva, a miut erre a kereskedelmi miniszter rendelete megérkezik, átmegy az államvasutak kezelésébe. A vasút eddigi msgán kezelése megszűnik és a személyzet is átmegy az államvasutak létszámába. Reméljük, hogy a magyar állam ezen hatalmas intézményének bevonulása városunkban nagy befolyással lesz városunk forgalmára nézve, a mennyiben ugy a személy, mint az áru szállítási díjtételek rövid időn bolül tetemesen le lesznek szállítva.
— A Siófok Balaton-fürdő Részvénytársaság vasárnap tartotta közgyűlését bélavári Burcbardt Konrád elnöklete alatt. A részvényesek helyeslőleg vették tudomásul az igazgatóságnak előterjesztett jelentését, mely szerint a társaságnak ez évadban 3456 állaodó
volt. Az egy napnál tovább
Addig is tehát, míg eljön az ideje, hogy a mi törvényhozásunk is követheti a nemzetközivé váló példát s az iszá-kosBág gyökeres orvoslásához intézmények utján hozzáláthat; — addig is. — egyrészt az erköicsrendészet, másrészt a filantrópia érdekébeu -— célszerűnek találnám, ha a közrendészeti müszervek nagyobb gondot fordítanának a kihágásí törvény 85-ik. mint a 84 ik §-ára. •
Éo nem látom annyira veszélyeztetve a közrendet sem a 84-ik §. .alkalmi részegei" által, öntudatlanul s legtöbbször kényszerítve elkövetett cselekmények révén, hogy őket racionáliter büntetendőknek. sőt bűntetteknek is elismerjem.
De annál büntetendőbbeknek s büntet-tetőbbeknek tartom azokat a bor, sör és pálinkamérőket, akik az 1879: 40. tc. 85-ik §*ában minősített kihágást országszerte folytatják éB az alkoholizmusnak úgyszólván az ágyát vetik meg, a fundamentumát rakják le.
már pedig éppen szegénységét akarja titkolni a legtöbb ember «és inkább
otthon éhezik, semhogy jó ebédre a népkonyhába menni. Innen van hogy felnőttek csak 3754 ebédet ettek ott, mig gyermekek 23.398 ebédet, tehát körülbelül hétszer annyi gyermek látogatta a népkonyhát, mint felnőtt. A Vidor Samuué elnöklete alatt álló tápiutézet vagyona 11861 korona, mult évi jövedelme pedig 4820 kor. volt, kiadása 4532 kor. Az éhezőket tápláló intézet az ősszea társadalmi körök támogatására tarthat igényt.
— Magas vendég. Előkelő-, vendége volt Medgyesí Lajos zalaegerszegi főgimnáziumi igazgatónak e hó 2-ikán. Oldenburgl Eiimán herceg fia, Sándor, a jelenleg uralkodó oldenburgi nagyherceg unokaöcscse, aki a német császár Potsdamban állomásozó testőrezredének hadnagya, a karácsonyi ünnepeket anyjával, Oldenburgi Natália hercegnőnél & bars-megyei Brogyánban töltötte. A hercegi családnak özv. Karg bárónő, Medgyesí
icluc^. ...- ..j ---
nem tartózkodó vendégek száma 12. 567-et tett ki. A terjedelmes jelentés végre háromszázhuszonkílenc korona kilencvenhárom fillér nyereséget tüntet föl, a melyet levonva, a mult évi egyenleg-elővitel 390 korona 20 fill.-ből, a»Ien-maradó 60 korona 27 fillért uj számlára Írják. A felmeutések megadása után az igazgatóság tagjait újra megválasztották.
_ YlllaraosviláglUs Zalaegerszegen. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár a világítás céljaira hajlandó 191 500 K. kölcsönt adni a városnsk, ötven évig terjedő évi 10.000 K. amortizálásra. A Ganz és társa cég a városi közvilágítás fentartására nézve költségvetést állított össze. A költségvetés összege, beleértve 2000 lángot magán-felek részére, az összes beruházáB, építkezésekkel és vezetés költségeivel, 185,000 K.-t tesz ki. Az első 6 évre elvállalná a cég évi 32,000 K-val »z üzem kezelését ugy a köz-, mint a magánvilágitás költségeivel egyetemben.
— Húsfogyasztásnak. Az elmúlt évben a közvágóhídon levágatott 10 bika, 541 ökör, 1072 tehén, 7167 növendék, 3105 borjú, 20 bivaly, 776 birka, 21 bárány, 7 kecske és magán-vágóhídon 3417 sertés, összesen 11136 darab állat.
— Az Iparsó ára. A m. kit. pénzügyminiszter az 1902. évi november hó 28-án 80.567. szám alatt kiadott reude-letében az iparsó árát 1903-ra a következőleg szabta meg: A tiszta iparsó ára 100 mázsáo alóli mennyiségben métermázsánként 3 kor. 37 fill,, tisztátalan iparsó 2 kor. 97 fill. 100 mázsa, vagy annál nagyobb mennyiségben mázsánként a tiazta iparsó 3 kor., a tisztátlan 2 kor. GO fill. Az iparsót a m. kereskedelmi részvénytársaság, mint a m. kir. BÓjövedék vezérűgynöksége, a Sziget-kamarán vagy Marosujvárott létesített denaturáló telepein szolgáltatja ki. A sziget-kamarai iparsó.telepen az iparsó métermázsánként 18 fillér szállítási dij hozzáezámitása tolytán nagyobb. Sopron, 1902. évi decomber bó 28-án A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Pályázat Iskola-építésre. A ma-gyar-óvári királyi tanfelügyelőség pályázatot hirdet a páodorfi állami óvoda építésére. Az előirányzati ősszeg 16.711 kor. 82 fillér. A zárt ajánlati versenytárgyalást ez ügyben 1903. évi január bó 12 én d. u. 3 órakor Pándorl községháznál fogják megtartani; ugyanez időpontig nyújtandók be az Írásbeli zárt ajánlatok is. A részletes föltételek a m.-óvári m. kir. állami építészeti hivatalnál tudhatók meg. Sopron, 1902. évi december hó 27-ikén. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hinta-szállítás tengeri hiyőkon. Az .Adria" m. kir. tengerhajózási részvénytársaság kötelezettséget vállalt, hogy a kereskedelemügyi magyar kir. miniszter felhívására magyar ipari termékekből minta-küldeményeket, melyek összsúlya hajónként 10 tonnát vagy térfogata összesen 10 köbmétert meg nem halad, minden hajóján díjmentesen és iparcikkeket, melyek súlya összesen hajónként BO tonnát vagy térfogata összesen 00 köbmétert meg nem halad, a rendes viteldijak öOVáért fogja szállítani. A kereskedelmi miniszter .ur
az ,Adria" társasággal most olj megállapodásra jutott hogy a társaság a minta-küldeményeket a szerződésileg biztosított kedvezményes módon további intézkedésig közvetlen bejelentésre miniszteri felhívás nélkül íb el fogja szállítani. SoproD, 190S; évi január hó 3-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara. , • -— Hangverseny. A nagykanizsai felső keresk. iskola ifjúsága f. hó 24-én a kővetkező műsorral rendez hangversenyt. 1. Tavasz, Endrőditől. Előadja az ifjúság énekkara. 2. Le pardon de ploermel. HegedO-solo. Előadja Szitár Béla f. o. t. zongoráo kiséri Sterneck Zsigm. zenetanár ur. S. A vén cigány, melodráma. Szavalja Rotter Andor I. o. t. zongorán kiséri Strém Károly s. o. t. 4. Beteg leány, Egressytől. Előadja az ifjúság énekkara. 5. Az amatenr, monolog. Előadja Dukász Jenő f. o. t. 6. Részlet a cigánybáróból. Transcriptjo Sterneck Zs.-tól. Előadják Szitár Béla éa Schíacba Hugó f. 0. t. zongorán kíséri Sterneck Zsigm. zenetanár ur. 7. Népdalegyveleg. Előadja az ifjúság énekkara.
— Redoute. Az Általános Munkásképző Egyesület február 1-én vörös redoute cím alatt kedélyesnek Ígérkező mulatságot rendez a Polgári Egylet nagytermében.
— Vitriol-dráma. Németh Éva cselédleány viszonyt lolytatott Réder János háziszolgával. Egy idő óta Réder azonban hűtlen lett Németh Éváboz, ami annyira haragra gerjeBztette Évát, hogy elhatározta Rédemek ártalmatlanná lételét. A 8attler-féle házban a leáoj lesbe állt és mikor Réder arra ment, ennek arcába vitriol-olajat öntött Réder fájdalmában elájult, a haragos leányt pedig letartóztatták.
— Anyakönyvi hirek. A mult évbsn 204-en kötöttek bázasBágot a nagy-kaoízssi anyakönyvvezető előtt, 700 halálesetet éB 800 születési esetet jelentettek ugyanott be, a születések a halálesetek számát tehát 180-nal felülmúlják.
— Grammophon -javítás. Fontos körülmény a grammophon tulajdonosokra nézve, hogyha ezt a finom szerkezetű gépel helyben javíthatják. Nem kell gépjüket Bécsbe küldeni, ami nagyon költséges, a szállítási dijtól eg&zen eltekintve, a Javítási költségek is sokba kerülnek. \'Helyben Strasser Márton látszerész és mechanikus foglalkozik ezeknek a gépeknek javításával éa ezzel nagyon megkönyitette a grammophonokat
, vásártó közönségnek a gép biztos kezelését
törvényszék.
Az 1903. évi február bó 3- 4 éa tartandó esküdtszéki tárgyalásokra kisorsolt esküdtek névjegyzéke.
L RENDES ESKÜDTEK:
l.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
10. 11. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 21. 22.
23.
24. 26. 26 27. 28
29.
30,
Szabó András földműves. Kerecseny. Dr. Kreisler József ügyvéd, Helyben. Wollák Rezső ügyvéd, Csáktornya, gr. Batthyány Ernő íőldb., Kustány. Wittenberg I. fűlöházi-főoök. Helyben. Vécsey Zsigm. polgármester, . Uuger Ullmann Elek keresk., . Rauscbenberger A. főmérnök. . Scbwarcz Gusztáv kereskedő, , Szentmihályi Dezső földb., Pacsa. Torma Lajos asztalos. Helyben. Tripammer Gy. tkptári igazg., , Harkányi Ede vállalkozó ,
Zimics Sándor ny. jegyző, Keszthely. Hajgató Sándor lanitó, Helyben. Fekete József biit. hív., .
Dr. Scbwarz Za. ügyvéd, Keszthely. Grünbut Alfréd kereskedő, Helyben. Sándor Elek szabó, Keszthely.
Simon Gábor ügyvéd. Helyben. Gstettnnr Vilmos kereskedő, , Sebestény Lajos ügyvéd, , Gúth Arnold kereskedő, „
Sauermann Mihály tanitó, , Barna György erdőmester, Keszthely. . Szabadi Gusztáv hivataln., Helyben. . Hencz Géza Dy. főmérnök, Keszthely. Somogyi Elek kereskedő, , Dr. Rosenberg Mór ügyvéd, Helyben. Polin Péter kéményseprő, ,
IL HELYETTES ESKÜDTEK: Blau Lajos konyak-gyáros, Helyben. Berger Jakab szatócs, ,
Goldstein Jakab kereskedő, . Marton Ignác kereskedő, . Ojváry Mihály adótiszt, .
Viola József msgáuzó, ,
Bettlheim Rezső kereskedő, . Csóka Ferdinánd háztulajdonos . Dante Kálmán asztalos, ,
Geisl Viktor építőmester,
XUI. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1903. JANUÁR 10-én
A sorsolást teljesített bizottság elnöke ,olt Tóth László kir. tszéki elnök, s
tsüi\'i ">ltak: dr\' Ki83 l3t\'án\' dr" Nea" giedler Antal kir. tszéki bírók, Szenes Dozaó \' jegyző. Herteleody Béla Qftyvédi kamarai alelnök s dr. Hérics Tóth Lajos alOgyto- _
irodalom
_ ^ Divat lljsig minden bónapb«n
kétszer jelenik meg. Előfizetési ára „agyon olcsó: negyedévre, postán való szélküldéssel, két korona husz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Ujsáe kiadóhivatala Budapesten, Vili., « Rökk Szilárd-utca számú basában van.
HxerkcsitMéo : Dr. VUlAnyl Bcnrlk. íelelSa iwrkeittG. KisOi. : J/f. rfaldUs Jóitef.
VEGYES.
_ Sokoldalú használat. AliS líteiik uer, mulvuck ba.ii.ilbal4.ig. többo\'dslo leonc, min „Kill Fmne-pilloMJa H .ója." owll fv r mint ..p.igsi.i.i.koil fijd»iom cll.p.tó ffira.blö .zer, valarclnt Uon. ts„.d« erősíti fnrdS pótlék Bib len basrnkl.a. l\'cgjeI »0 611. Napon,i sxétkOldéa "\'\'"í ,, " ,*\' gyógyszerész c. (• kir. udt. ..állit*.állal Bía. TucUantcn 9. - Vidéki „égjtirtkban határozottan Moll készítményét kér,nk védjegy és aláírásával.
Nyilttér
Az e ro\'at alatt kösHm-kírt nem .állal felelősséget a szerkeíztS.ét
Köszönetnyilvánítás.
IndittBtva érzem magamat, mindazon kedves ismerőseimnek, kik íelejthetlen szeretett édes atyám elhunyta alkalmával mély gyászomban osztozkodtak o helyen ÍB hálás köszönetet mondani.
Persa Nándor.
Tese, hueyhőlyasr, hngydara és a köszvénybniitalmnk ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek hurutod bántalmsinál,orvosi tekintélyek általa Lltfolon-forrns
SALVATOR
sikerrel rendelve les* H u H y h aj tó hatású!
[ellíBts nil 1 Kölnjét etnésriíielö
Kapbati. ásványviz kereskedésekben és
gyógyszertárakban A Silvator-íorris igazgatósága Eperjesen
hirdetések.
Indnlis Havre-bóí minden szombaton. Menetjegyek a francia vonal által. Jó és gyors itwállitás. KitOnö ellátás borral és likőrrel. Közelebbi felvilágosítást ad
Josef Flscher
5J Bécs, 17. ÁlleeEasse 69. Xí
a drl-\'eU SEBTAPASZ.
Még eddig semmiféle tapasz nom ért© ©1 eiinek a Jó hatását I
Fort! László eredeti gj-nrlni&nja. Rendkivílli gyógy- éa íájdalomcaillapitó hatása mindennemű seboUiél, égósekn&l, daganatoknál »lb. Atonnal csillapítja a fájdalmat, oszlatja a daganatot ét rögtön gyógyítja » aebet, a nelkol, hogy vágni kellene. A nül emlögynUadásnal bj.toi ©redméDynyel Alkalmasul!". Ar» 2 kor., kisebb 1 kor. és a los-kisebb 70 fíll. tfaphaió a gyárbao, Fortl Láatlú Badape»t, II kar., lakoln-utca 24. 8zAra ég a főraktárban Budapesten, Tűrök József gyógytárában, Kírily-u 12-, Yftiamint Budapesten minden éa a vidékén a -
nevexeteaebb " y0 yO
gyígyúrak- .j, .., tvi^ojji
A* eredei dr. Forti-féle sebtapasz külső csomagolíháu, mely F. t. betQtel van lepecsételve, az Itt Is lálbató védjegyet, sajátkezű nláirását a Budapesti kereskedelmi és iparkamara 6080/1899 végzé-
aével mcgerősiteUtf. A számtalan értéktelen és ártalmas utánzatok a-Ti indítottak, miszerint az utánzó ellen a törvényes lépéseltet megtegyem. A ki egy olyan tapaszt beküld, a mely fönti aláir&ssal é» védjegygyei ellátva uinca, jutalomban részesül, meit a tapaszhamisitókal íolytonnsan törvényileg üldözöm
Jo órák
legolcsóbb torrása 3 évi írásbeli jótállás mellett
HANNS KONRÁD
ír* é. aranyánt kiviteli hfixa
BRÜXBEN t Csehország) Saját gyártelep óragyártáshoz é. féDimuiikákhoK. Jé nlekel Rum.-óra Irt B.75 Valódi eznst R.-órft 5.25 Valódi i\'zOítlanc 1 20 Nickel ébresztő óra 1.76 Czégem i birodalmi czimerrel van kitüntetve, — arany ós eznst kiállítási érmék és
ezernyi elismerőlevel van birtokomban. Kúpos árjegjzék Ingyen é» bermentve.
Nagyon fontos
gyomorbetegeknek!
Étvágytalanság, gyomorbajnk, rosszullét, főfájás, rossz emísztentól gyo-morgyengcség, emé«*lé»l zavarok stb. megszüntetnek az Ismert
Brady féle Máriacelli gyomor-cseppek.
M1SDKN GYÓGYTÁRBAN KAPHATÓK. Sok ezer köszönő é« hála Irat. Egy üveg ára használati utasilázsal egyött 30
fill. Keltés Qrug 1 kor. 40 fill. Főraktár Nagykanizsán: Belus Lajo. és Práfler
Béla gyógytárában. Hamisításoktól óvakodjunk alá •
■ valódi Marlaozelll jyo- .i.Vtaiiy rasl morcseppsknek védjegyet és kell viseln\'.
Ügyeljünk arra. hogy rigi birneves valódi Brady félé Máriacelli gyomorcseppek üregje 80 BH. Kettős meg 1 kor. 40 f. kerül, mert a nem valódiak utánzatok olcsóbb áron leglóbbszór 35 kr.-ért lcs.nek eladra.
Nyavalyatörés.
Ki ochézkórbsD, g5rra5kben és más Ídeee8 állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát. Ingyen éa bérmentve kapható Scbwanen Apotheke, Frankfurt alMain által.
Teljes tejfel csokoládé
_ táblákban és hengerekben. — A legtejfelgazdagabb
Tej-csokoládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
Akácmagot bármely mennyiségben wásárol a
A Rlchtor-fóle
Llniment. Caps. comp.
Horgony-Paln-Expoller
ogy régi kipróbált háziszor, a moly már több mint 33 .óv óta tneg-bizliatóbedörzsölcsúl alkalmaz tátik Uuttsfatl. csúlll ós ffleghilHtlitL Intés. Silányabb utánzatok miatt ... bevásárláskor óvatosak legyünk ós csakis orodeti üvegekot dobozokban a..Bsrfoaf vódjcgygyel éa a „Richltt" czOgjogyzóssul íogad-junk ol. — 80 1,1 k.40í.és2 k. írban a legtöbb gj-ógywrertárban kapható. Főraktár:TÖrt^k József gyógj-szerésztiól Budapesten.
• Mentor F. Át és társa,
CIMX. t» Vlr. udvari tiallitók. . .Rudol»tnd«._ _ .
nélkülözhetlen háziszer. Kapható mindenütt.
HEIM
^Ufesf/a "kdly/id/^y^
Heim féle folytonégő-szabályozó.-szellözö kályhák
TÖBB MINT 65. OOO HASZNAIA TBAM
Utánzatoktól óva ifitünk
MEIDINGER-OFEN
H.HEIM álló védjegyre
utalással az itt
Folylonéffó^ jkcrnifcrlló/c
KÖZPONTI FÜTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MINDEN TÜZELŐ ANYAGNAK Ft/SMEA/reS TÜZEIÉSSEI. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜ66E:TLENÜL BEFÚ\'THET.
Sze//özfe/ési berendezése/c,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENOEZESEK. növényházi fűtések.
leffjoób referenciák - ProspetuM és kö/fséff vetés eA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETÜDVAR
Eredetiben kaphatók ,»> b|cs,obér-döbling.
CSAK IS GYÁRUNKBAN BECS, I.K0HLMARKT7.
VAGY FIÓKJAINKBAN. *** PRÁGA,HYBERNERG.7.
Sclialck Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA
Bécs, I., Wollzeíle 11, földszint és 1. Ginelet
Alapíttatott 1S73 « Tclcpbon 809. A cs k. póstatakjirí\'JípénztAr Clesrios-síta-
lija 804. S16. tiiAülia majAt hirietiil meítbit»!tik gy»r« íiololi elintézésért, bel-él külfíliii n|.ájok részére
Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, Arezi-basok di|assntesee. ■ Legnlibb nagy hlrlap-ir|e(yzík hirdetíknek legyen és bérmentve.
Saját gyüjt8ményB8-hirdető
j ror»t &
: „Sene Fttie Fresse" és „ta Wr- Tagblall"
J hírlapokban mÍDdenncmtt hirdetés réssírr,
. mint- Adás-vételi kízlések mieden Ozlet-
: ágnak, Társ, képviseleti, ügyeik!, álliit-: kereső, a|ántatl hirdetések stb.
T. cz.
ÖrOmmel van szerencsém a t. közönség szíves tudomására hozni, hogy könyv- és papir-kereskedésemet egy uj üzletággal
gyermek- és ifjúsági kölcsönkönyvtárral
\'bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bóviteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI \' IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitünö könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ó számára Íródtak, amelyekből\' szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér. .
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülök jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
könjv-, papir- és Irószer-lieresked&s
Nagykanizsa.
fH EGIIf Qb
Faragó Béla, Zalaegerszegen a hova ajánlatok küldendők.
KXKXX XXKKÍÍ****
A német-Bzt. miklósi keresztény fogyasztási szövetkezet 1903. január 25-én délután 1 órakor a községi iskola tantermében
évi rendes közgyűlését
tartja, melyre a szövetkezet tagjai tisztelettel meghivatnak.
TÁRGYSOROZAT:
1. Az igazgatósig jelentése a lefolyt 1902-ik üzlet évről.
2. Az évi zárszámadás és a mérleg beterjesztése, megvizsgálása és az igazgatóságnak a felmentvény megadása.
3. Felügyelő tagok választása.
4. Egyébb határozatok.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. JANUÁR 10-én.
Legjobb, legkiadósabb és azért a legolcsóbb szappan.
Mindenütt kapható.
Csak
altltot valódiak, ha mlndogylk dobon Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fol. A Moll A.ftlt Setdlltz-perok tartós gyógyhatása a legmakacsabb jyopur- ii «l-Itatbinlalmk, gjomorgflrcs tyomorhív, rögzött síékrskídíí, m»ibáo.»lom, v«r tolulás aranyér és a legkrtnnbózíbh nil bstejilljtk ollon. e jclos háziszcroek évtizedek óta mindig nw\'t.bb vttorjedést szorzott. — Art éjy lepeoletalt deli doboznak 2 kor
H a m is i tá so k törvényileg f en y i 11 e t n a k.
Soll-fElTfrancíáI
23|193.|tégrh. 8iátn.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági »écreh«jló az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, bocy a nnujksnítsai kir. járásbíróságnak 1902. évi V 1252(1. »zámu végzése következtében Dr. Reik Ferenc budapesti ügyvéd által képviselt Katzburg Fülöp budapesti lakós javára, Rosenberg Salamon nagykanizsai lakós ellen 237 kor. 1 fin. S jár. erejéig 1902. évi december hó 10-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 750 koronára becsült bolti felszerelés, kendők, ingekből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1902. évi V 1252|2. számú végzése folytán 237 kor. 1 611. tóke-követelés, ennek 1902. évi október hó 15. napjától járó 6«j0 kamatai. V|o "á"6 díj és eddig összesen 57 kor. 70 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán a helyszínén leendő eszközlésére
1903. óvi január hó 12. napjának délelőtti 9 órája
határidőül kitü/otik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöhbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adHtui.
Kelt Nagykanizsán 1903. évi január hó 3. napján.
Maximovits György
kir. bír. vhajtó.
Csak akkor valódi,
ha mindegyik üveg MOl.L A. véjjetyét tontnti tel
________ nx. Moll" feliratú ónozattál van zíirva. A Ho!l-fal«
franoila borweaz ós «4 nevezetesen mint fijdalonoailliplU bedarztülísl a«r köízvénv, c9us és « megkötés efjíh következményéinél Icgismoreteacbb népszer. — Egy\'ónozott irtdjll Ing ara I kor 90 «"•
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, lemjabb módízer szerint készítek gyermek és hölgy szappan t hír okszerű ápolásira gyermekik ét filníltek részéra.
Ara daraboaklat — 40 Ml. Öt darab — I kor. BO Ml. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van ellátta.
F őszétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tüchlaubeu 9. az.
Vidéki megrendelések naponta poatautásvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán R088nfeld Adolf és Fia.
axxx3aoaoooúaaaaaa:ioaDoaaaooaaaaaooaiaaaaooa i
Oh jaj!
Megfojt ez az átkozott köhögés I
Köhögés, rekedtség és elnynlkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
az étvágyat nem rontják és kitünö izliek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fő- és szétkuldési raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váci-körűt 17.
Eljeii!
Egger mellpasztllla
csaVIiaiiiar me£gyö£7ilott.
Kapható Nagykanizsán: Bellis Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
lm, E G Et I V Ó,
ím
tessa eísíhi
kóiíg
íípi ty-,.y-<
fpsS
í". ,.<
Evwaj
r^\'.-i
foga ÍÜ5Í3
Köhögcs és rekedtség ellen nincs jobb a RÉTHY-félo

PEMETEFŰ CUKORKÁNÁL, |§|
de vásárlásánál vigyázzunk és határozottan RÉTHY-félct kérjllnk. mivel sok haszontalan utánzata van. i doboz f5ia 60 fillér. Csak RÉTHY félét fogadjunk el!

fess

Minden
Parquet LinolBum és =
puhafafénymáz koronája :
Takarékos és egyszerű a hasz- $
nátatban miután folyékony és 3
mosható to f
szép fényO és tarlós! fj
3 <f
Uj bomázolás évente £ J;
I. legfeljobb 2-szer, igy olcsó- ? £
Ságban mindent felOlmul. c
J. Loronz é« T»a Egor, £
Csehország. ,
Kapható N\'agvknniasan: Armuth í N. ós Ncu és Klcinnél.

€p>
# # # ■"£> <}£>
anooooationaoooaaooooDOOoatxxJOCXjnQDoa
OOOOQC
melyek mór évek óta jók-Dak bizonyultak és hiroevea orvosoktól, mint- könmfl haahajlő feloldó s
ajánltattatnak, n7remé8ztéat nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minósé-cilk kSvetkentében míü syermekek állal is szívesen bevétetnek. Epy 15 pllnlát tartalmazó doboz 30, egy lekeres, mely 8 dobozt, tehát 120 pllolnt tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 f. elóleges beküldésénél eey tekercs bérmentve szállíttatik. I/ÉO lí\'lUI/ Nensteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor l\\bnJUIll\\ valódi, ha minden doboz hátulján a pi törvényileg bejegyzett .Szent Lipót\' íédjegyünkkel van ellátva vdrös fekete nyomással. A mi tórvényiles védett doWa.nk atasitá^aink csomagolásainkon PHILIPP\'S NhUSTblK APOTHEKER aláírásnak kell lenni.
MEUSTEIH FÜLÖP
.Saent-Lipóthoz- cimiett gyósjsicrtira Z. K. V,.
Q WIKN, I., Plankoosasse C.
O RjVtir Nagy-Kanizsán: BELUS l.AJOS 61 BK1K GYUI,i gjójyazcréaieknél. Q
aooaonaDoaanaaoaaaoaeaaaooooDooaooaaaoaoaooo
A nagykanizsai VI—VII. kerületi keresztény fogyasztási szövetkezet (Rác-utca) f. évi január hó 25-én az üzlethelyiségében a kővetkező tárgysorozattal tartja
rendes évi közgyűlését:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése.
2. Felügyelő-bizottság választása.
3. Az évi mérleg bemutatása.
4. A tiszta nyereség miként való felhasználásáról hozandó határozat.
5. Folyó ügyek s netáni indítványok.
AZ IGAZGATÓSÁG.
\'.a \'. k ti ss st sí íí n ss u » n
Férfiak ingyen, kapnak
olyan uj talilmAnyu orvos&gol, mely- ax elvcs/tcit cröl újra ni«j;hütta, Pr6liacs<imagot s cj;y szú i.Malas kOnyvct poi-láti, jwl l»cc<oa»aj;olvo. ingyen kapjak mimlaiok a kik erte iniak. El a lcjjbá-mulalraniC-ltölilj cs<nlaorvosíáj:, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágásuk folytán nemi bajokban, Kilalfeben, valamint elvcszitett férfierő ben itenvednek. Kz okból clhatüiozta a/, iutv/et, hogy egy ingyen orv»>sAgot ningyaráió könyvvel együtt tniiideakinek ingyen kfllil. E«el a bk/ior-vossiggal a I-aj ottliun ,;yógyithatú. <; niintloiok a kik a fiatalkori kil>Agisokli6l Síárnia/.ó némi bajokban, *ic!lcmi elgywngillésben.vagy krOmlku* bajukban szenvednek, otthon i;y«Sgytthaiják magukat. Kz a gyógyszer k^zvetetlenill azokia a s/ci-vekre hat. a hol :i megcíí\'.sóilé* í/.iik\\éj;cs c-O\'lá-latos ercüménynyel gyö>;>\'i(jA ax évek ú:a tartó betegségeket. Öifg, fiaiul egyaránt irliai State Mcilical Institutnak ai alant jelzett cimro, a 1hm»-lun a csouwgot rvgtön elkültlik. Ax intézet lo,;-inkább azokat akarja megmenteni, a kik kczcL-s céljából az utlhonukat nem hagyhatjuk el. A próbacsomag lue^mutaiji, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a reitcnetes bajból otthon. At intézet kivételt nem lesc. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, uure titoktartás melleit postafordultával egy ingyen c*o>nag orvo»iágot kaji magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szci>cn be van csomagolva, hógy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A levelet iny kell cimcxni: State Medlcal Institute, 17 Elektron Building, Fort NVajnie, Ind, Amerika
A levelek mindig bérmentesilcndök.
CSOKOLÁDÉGYÁR
Nagykanizsa és vidéke részére
megbizható képviselőt
keres. Csakis oly érdeklődök, kik a czikkeladásával komolyan szándékoznak foglalkozni, szíveskedjenek ajánlataikat .csokoládé" jelige alatt e lap kiadóhivítálához küldeni.
HwiUiulüak, kit .i gyunior mtghatíse. vasy túlterhelése, tossi, ueiicien emtathetS. iusyo„ meteg, v.gy hi.icfi ítélek ilvcicie illa., vijy rcnaelleu íletnM Mvclkciliba gyomorbetegségei, jnitii
Qyomorliurut. gyomorgörcs. Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak, ajánlunk 1 egy Litllnü hiiitierl, melynek kilünö halasa mlr ívek Ma ki van piúhslva. Ei a
Hubert Ullrieli\' í\'óle növénybor.
E2«o növénybor kitüní. gyógyhatásúnak talilt füvekből, jó borral van késiltve 4a I erősíti, életre kelti az ember emósató saerveaetét. — A nóvénybor megakada-lyozza az emésztési zavarokat és otömozditja az egészséges vér ujjáképződését. |
A növényben i.tejekorin hasznilva, gyomorbetegségek még a csiríjukban elfojtását. Syn,|.toinik mint: RSnjfcc, fetbjfjgés, gyomoréjés. felfuvédls, rosoullét hinylual, mélyek chronikus (iitös gyomorberegségefcne\'l oly gyakran előfordulnak elmúlnak téhinysiori ivi-. ulau.
„ ., , . - és ennek kellemetlen következményei, mint szorulis, kölika, «iiv-bzekrekedes Iima.iantig, valánünt vénotutis a ruijban, epében é.
a naev /.slger-érben (Aranyér bintjlmik) a nOvénybor éltal gyorsan megs.tbiletnek. A níWinybor megs.tmteti a,, eniésrtliellenséget és könnyű srékelés ilt.l etlivolitlainak a gyomorból és belekből alkalmatlan részek.
Sovány,halovány kinézés, vérszegénység,elerőtlenedés, legtöbbször a rossz emész.ií következményei, hiinyos vérképződéi és a mlj betege, illaiiotéé. r.lvigyhiinyuil, ideges bigyaduág és rossz kedélyhangulat, tovibbi Ibrtjiiok, ílmallan éjjelek következtében ily egyének lassan egésren elpusztulnak. W Növénybor az elgyöngült éltlerőnek uj lüktetést ad. Xövénybor fokozza az étvlgyat az
emésztési és idplükózist eliSmozdilja, elüsegili az anyagcserét, gyorsítja a vérképződéit, megnyugtatja a fclilult idegeket és életkedvet szerez. SzAmtalan elismerés é* hltanyilvt-nitis igazoljík ezt.
Növénybor kapható 3 és 4 koroniért a Nagykanizsai, Ujudvarl, Kis-Komiromi, Csikinyi, Nemcs-Vidi, Tapsouyi, líöhönyci, N\'agy-líajomi, Kelsö-Scgesd^ Csurgói, lícrzenezei, Gólai, I.égridi, Alsó-Domboiui, Kotorii, Mura-Csinyi, Ritkái, Podtureni. Szelniozai, Alsó-Lendvai, i\'ikal, ljaksai, Novai, liaki, Pölöskei, P.csai, Alsó-Kajkr, Nagy Hadai, Kéthelyl, Marczalii, Kaposviri, Nagy-Alidi, Taiinyi, Virjei, St.-üeorgem. Kaliuovaci, Novigradi, Kaproncai, Perlaki, Csáktornyai. Varazsdi slb. gyógytirakban é» fllszerUzIctekben, és az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógytárak J és több Uvzg r.ívénybor rendelésnél eredeti árak mellett küldik szét mindenüvé a monarchiában.
Utánzásoktól óvatík. *H
Kérjenek csakis
Hubert Ullrich\' féle növénybort.
Nyomatott lij. Wajditi József kOnyvuyomdájlban Nagy-Kanizsán,
NAGYKANIZSA, 8903. január (só iO-én.
3-ik szám.
XLII. évfolyam.
F.ISfi*ctt\'i ár:
Egiit erre . . 10 kor. — fii! Fél Cvrr . . . kor — fill. .SVgyed irr* 2 kor. í>» fill.
Kgjrn szám 20 mi.
HIRDETÉSEK 1 ba.Atio. petitaorbaa 11, nii.oit"«nr 13, ■ miodcD lOTiblii >orérl 10 UII
N YI LTTFR lí«-
pelil loronlcóol io fill«e\'< «Ml- |
[K\'k fffl. j
ZALAI KO
A ]»p szellemi réttét illető min-«ko köxleméüy a felelős srerkeiitő ne»ére, ke anyaji részt illető köt-leoténjrek p»\'dig a kiadó acrére citumteo Napy-KanlxKára bérmentve Intéxendők.
Bérmentetlen levelek oem fojjad-latnak el. )
Kézlratokiissxanem küldetnek
~~ ~~~f~ A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társasig," a .Kotori takarékpénztár
részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,\' a .nagy-kanizsai tanitói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,- a .katonai hadastyánegylet." a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Jótékonyság.
Katjlaiilisa, 190S. Janoár 18.
A héten jourpkoak járói, urinők, gondtalan férfiak állottak össze, hogy segítsenek olyanokon, a kiknek ilyen és másfajta nyomoráról talán csak egy hideg korcsolya-nap végy a színház után való kocsira várás tudta a fantáziájukat egész a nyomor át-érzéseig felsegíteni.
Aki akarja, ezt a dilettánskodó apostolságot is a szokásos gunymosoly-lyal nézheti és tegye hozzá az ennél a témáüél divatos megjegyzést, hogy egy olyau uzsonna, a melyet a jótékonyság nevében hívnak össze, rendesen hasonlíthatatlanul nagyobb jótétemény volna a szegények számára, ha nem az eredméoyét, hanem annak a költségét ajánlanák fel a szűkölködők számára. A ker. nőegylet mulatságának magas költségei részben felemésztették azt az összeget, a melyet a jótékonyság számára jövedelmezett. A dolognak ez az oldala is érdekes lehetne a megvitatásra.
Ebben a pillanatban azonban én egészen mist látok: azt, hogy\' Nagykanizsa egynehány nyomorgéja meg lesz kímélve a Dyomor fájdalmaitól és nem kérdeni mindjárt azt is, hogy egyéb szűkös viszonyait miért nem javítja meg az erre móddal biró szalón-világ. Ha egyetlenegy embert mentettek meg a hideg veszedelmétől, máris tettek valamit. A legelső ez, amit meg kell látni. Hiúság, feltűnni vágyás, ennél a gondolatnál mindez mindegy az első pillanatban: a fontos az, hogy csakugyan jótékonyság.
A pszihológiának régi tézise, hogy a legüagyobb dolgok véghezvitelének
rugója az emberi gyengeség. Világraszóló tettek és alkotások, a fejlődésnek legnagyobb faktumul liiuság vagy egyéb emberi gyengeség által keletkeztek. Az emberiség igen nagy Yivmányai, a iángészuek nagyon sok megnyilatkozása sohasem jutottak volna napvilágra, ha mögöttük nem egy egyszerű emberi gyarlóság intézi a dolgaikat. .Tiszteljük az emberek gyengéit — mondotta egyszer Crom-well, — képességeink adják meg az erőt, hogy valamit véghezvigyQuk, de fogyatkozásaink és indulataink hozzák mozgásba ezeket az erőket."
[gazán nincs okom megvetni azt a hiúságot, a melynek eredménye, akármilyen kis pontra tömörül is, de üdvös hatású. Feladnám azt az érdekes találós mesét egy-egy gondolkozni szerető emberuek; a világtörténelein nagy példái és eredményei miré válnának, ha a legeredendóbb emberi vonást, a hiúságot nem teremtették volna.
A „la propriété, cest U vol* elve, a szociálizmus égő kérdéseink megvitatása ennél a pontnál teljesen tárgytalan. Ami Iaz8, csakis a saját szórakozásaink céljából élő társadalmunk tisztán logikai vagy gondolkodási processzus után nagy eszméket sohasem fog megvalósítani. Ahhoz belülről érő kérdések kiforrásának ereje szükséges, hogy nálunk üagy dolgok jöjjenek létre. A társadalom maga oagy nyomások és kényszerítő okok nélkUl nem produkál nagy vívmányokat.
Az emberiség apostolai, akik más szenvedéseinek feloldásáért maguk viselik a töviskoszorut, máskép gondolkodhatnak, mint a polgári megalkuvás emberei.
Tolsztoj, a költ;, a főrangú ur az ekeszarva melié állott, nagy elveket hirdetett és szolgálta is őket. De ezeknek a példáján induljon el a nagyrészt közepes lelki és szellemi adouiáuyokkal felruházott többség ? És, mert bámulom az emberiség nagy eszmeit hordozó lángelmék tanait, megvessem azokat, akik gyengék ahhoz, hogy szolgálatába szegődjenek az apostolok igéjének. Csak a kiválasztottak azok, akik nagy példákkal mutatnak utat az emberi tökéletesedés felé és mert ma nem minden tehetős és jémódu ember Tolsztoj, azért még senkisem méltó a teljes megvetésre.
Nem érzem azt a gúnyt, amely a jótékonyság eszméjéből azok örök meleg- és fényben élők megteremtői felé sugározik. A gazdag embernek, aki a nyomort maga nem ismeri, a szegénység csak olyan könyvekből ismert romantika, mint a szűkölködők képzelme az örökös fényről és gazdaságról. Leszáll egy kissé hozzá, szórakozásból, érdeklődésből, talán egy kis jószívűségből is. A nyomorúság piszkos padlóján felfogott selyemszoknyák alul kivillog a drága csillogó csipke. Ha hullajt egy pár garast, — igaz, többet is hullajthatott volna. De van egy pár napra való kenyere azoknak, a kiket felkeresett.
Nagy tanácskozások, ülések, párnázott illési kocsikban érkező báli vendégek, nyilvános ünnepségek, igen nagy pompájú és költségű estélyek, mind-mind igeu nagy örömmel üdvözölöm. ha a jótékonyság leple alatt történnek.
Kevés a része a jótékonyságnak benne, de hiába, valami mégis. Akik mindig a maguk gyönyörűségére élveznek, szép, ha ennél az élvezetnek
hulladékait odaadják a nyomorgók számára. Olyan dolog ez, mint a mikor ebéd után jóllakott gyomorral rágyujtunk a sz!s-aruokra és a lecsípett végét nem dobjuk el: összegyűjtjük a szegények számára. Jó, jó, — ez a jótékonyság sem valami megindító, de a szegény embereknek ,mégis van belőle valami kis haszna, több, mintha egészen eldobnánk a jótékonycélu lecsípett szivarvégeinket.
Ugor.
A gazdasági válság.
Az elmúlt év gazdasági viszonyait vizsgálva, arra a szomorú eredményre jutunk, hogy gazdasági életünkben hosszú idő óta tartó stagnálást nemhogy felváltotta volna újból az ipari ténykedés, vagy a befektetésekre való kilátások emelkedtek volna, liánom ellenkezőleg kilátás vau arra, hogy a tőke még inkább kivonul az ipar és kereskedelmi életből. Legalább erre enged következtetni, a budapesti pénzintézetek azon elhatározása, hogy a 10®/o-os tókekamat adót a betevőkre fogják átbáritaui. Ezek a/, augurok s,-m észlelnek tehát biztató kilátást a jövöbeu és hogy saját tőkéjüket megtarthassák, bogy több kamatot ne űzessenek, mint kapnak, egy a saját jósrántukból magukra vett tehertől akarnak a mostani alkalmas időben szabadulni.
Ua optimisták lennénk ugy ezen cselekedetben talán csiráját fedeznénk fel egy újból fejlődésnek induló termelési processzusnak. Ugy gondoljuk ezt, hogy a betevő lőke tulajdonosok miutáo tőkéjük kamata, még a legkevesebbet jövedelmező járadékpapir kamatlábát sem éri el, feltétlenül ki fogja azt a bankból vonni és járadékba vagy iparvállalati papírba, no mog talán vállalatokba helyezi el. Normális gazdasági viszonyok mellett, csak ez az eshetőség lehetséges, miután a tőkének az a tulajdonsága a jelenlegi gazdasági rendszerűnk mellett, hogy oda vonul, ahol többet bajt Igen ám, de a magyar tőke oz egy speciális tőke, egyik fő tulajdonsága az, bogy
inkább kicsiny biztos, miot nagy. de bizonytalan jövedelmet óbajt, hever a pénz továbbra is, mert ba az Isten ugy akarja, majd csak fölmegy a kamatláb magától.
Hét év előtt voltak az első symplbomái a gazdasági válságnak. Neves nemzet-gazdászok miután a* egész világon jelentkezett ez a betegség, a diagnózist abban állapították meg, hogy minden bajnak okozója a túltermelés. Orvoslást azonban seokisem talált ki. Sokat reméltek a kioai expedíció eredményétől, még többet a délafrikai háborútól, bogy majd sok érték felhasználódik, melynek legalább egy részét újra k;ell termelni, a háború befejezésétől pedig — általánosan — azt várták, hogy a/fokozódó fogyasztás természetszerűleg fogja maga utáo vonni a fokozódó tördelést. Euyelőre azt látjuk, hogy csak /Anglia, moly az áldozatot bozts, fogjí a gyümölcsöt élvezni. Az általános gazdasági viszonyok nem változtak sehol, oly mértékben, mint ahogy várták, meh ha külföldön oly oagy lenne a tőke utKoi kereset, akkor a magán kamatláb nálunk nem lenne 5—3.4—3
Ne az egyes gyártmányokat vizsgáljuk, hanem nézzllk a gazdasági összténykedést két szempontból és pedig legyen az első a világ gazdaság, a második pedig Magyarország önálló1 termelése és fogyasztása. Miután potlig \\a túltermelésről annak téoyleges létezésből vagy nemlétezéséről beszélünk első sorban, minden további magyarázatot elhagyhatok, mikor azt állítom, bogy Magyarországban ipari túltermelés nem létezik. Hisz mindenki előtt világos, hogy mi ipari cikkek behozatalára szorulunk, a liszt termékek kivételével majdnem minden téren.
Hogy azonban a világ-gazdaságban van-e még túltermelés t. i. jelenleg, annak a mogállapitáaa sokkal bajosabb ugyan, de nem lehetetlen. Az okozatból következtessünk az okokra. A túltermelés első következméoye az, hogy a termei-vények értéke csökken, mert a kínálat nagy. Meddig csökkenhet azonban a termékek ára? Nemde addig, a meddig a termelési költségek és a befektetett tőke-kamat, az eladási ár alá nem száll. Miután egyéni dolog, hogy mily kamatot
TÁRCZA.
A hős.
— A .Zalai KC,t.lnr. tirejj*. — Iim^G.brlel. D\'Annunzio.
A Szent Gonselvousk szentelt nagy lobogókat kivitték már a főtérre; ott lengette azokat a szellő. Óriási erejű férfiak szorították ökölbe kezüket; az arcuk kipirult, nyakukon kidagadtak az erek.
Masealico falu népe szokatlan pompával ülte meg szeptemberben a ratlusaiak fölött aratott győzelem ünnepét. Csodálatos hitbeli buzgóság égett a lelkekben. BÓ gabonatermésükből áldozatot vittek védő szentjök oltárára. Az utjokon minden ablakot szőnyegekkel ékesítettek föl az asszonyok. A férfiak felkoszorúzták a kapukat és a házak küszöbét. Utcahosszat hullámzott a csodálattól megittasodott végtelen tömeg.
A templomból a fótér felé vonult a körmeuet. Az oltár eló.tt, hol Szent Pantaleone elesett, uyolc kiváltságos férfi várt a\' pillanatra, midőn fölemelhetik Szent Gonselvo szobrát. Igy hivták óket: Giovanni O\'uro, Ummálido, Mattala, Vin-cenzio Guknno, Rocco di Céuzo, Benedetto Galante, Biagio di Clisci, Giovanni Senza-paura. Csendesen, kissé zavarodottan állottak, hivataluk méltóságával eltelve. Nagyon ••rős embereknek látszottak; a fanatizmus v tüze izikrázott a szemükben ; arauy karika fülbevalókat viseltek, mint az asszonyok. Néha-néha megtapogatták karjaikon az izmokat ós a pulzust, mintha az erejöket
akarnák megmérni; vagy pedig mosolyogva ; váltottak egymással egy-egy futó pillantást.
A védő szent, nagy, feketés szobra bölül üres bronzból készQlt, a feje meg a két keze vert ezüstből.
Mattala ezt mondta:
— Előre!
A nép oda tódult, hogy lássa. A temp-I lom ablakai recsegtek, valahányszor egy-egy szélroham támadt. A templom hajója megtelt tömjénfüsttel. A zene hangjai 1 olykor behallatszottak Vallásos lázféle fogta el azt 5 nyolc férfit a népáradat-, ban. Tettre készen nyújtották ki karjaikat.
1 Ezt mondta Mattala:
— Kgy! . . . kettő! . . . bárom!
Megállapodás szerint összeszedték az
erejöket a férfiak, hogy a szobrot leemeljék az oltárról. De túlságosan nagy volt a szobor súlya: balra billent a szobor. Nem tudták jól alája tenni a kezöket, hogy igazában megfoghatták volna. Lehajlottak, hogy újra megpróbálkozzanak vele. Biagio di Clisci és Giovanni Curo valamivel ügyetlenebbek voltak j» többieknél és kiszalasztották a kezükből. A szobor egészen oldalvást dőlt. Ummálido felsikoltott.
— Vigyázz! Vigyázz! — kiáltották köröskörül, mikor látták, hogy bajba került a védő szent. A piacon olyan uagy volt a lárma, hogy elnyomta a kiáltásukat.
Ummálido térdre esett, jobb keze a szobor alatt maradt. Ugy térden állva, kimeredt szemmel nézett a kezére, melyet nem tudott kihúzni; meredt szemeiből félelem és fájdalom sirt ki, de eltorzult ajaka nem kiáltott többet. Néhány vércsöpp csordult az oltárra.
Társai újra nekifohászkodtak, hogy fölemellék i\\ terhet. Bajosan ment a dolog. Ummálido ajkai vonaglottak a kíntól. Az asszonyok, akik látták, elborzadlak.
Végre fölemelték a szobrot. Ummálido kihúzta alóla szétzúzott, vérző kezét. Nem volt annak többé kézformája.
— Kredj haza, de rögtön! Kredj haza! , — kiáltotta a nép és taszigálták kifelé a templomajtó felé.
Az egyik asszony leoldta a kötényét és be akarta kötni. Ummálido nem fogadta »•!. Nem szólt, csak azokat az embereket nézte, kik a szobor körül tanakodtak.
— Én viszem!
— Nem biz azt! Kngem illet!
— Dehogy téged! Kii viszem, én!
Cicco Ponno. Matia Scafarola és Tom-
maso di Clisci a fölött tusakodtak, hogy Ummálido helyett melyikük legyen a nyolcadik.
* Ez odament a vitatkozókhoz. Szétzúzott keze az oldalán lógott, a másik kezével pedig utal nyitott maga előtt.
Csupán ennyit mondott:
— Kngem illet meg ez a hely.
És nekivetette a bal vállát a védő szent szobrának. Fogcsikorgatva, roppant erőfeszítéssel fojtotta el a fájdalmát.
Mattala ezt kérdezte tőle:
— Fiát te mit akarsz?
Ezt fülelte vissza:
— Amit Szent Gonselvo akar.
S a többiekkel együtt utnák indult. Elcsodálkozva nézte a nép. Mikor egyikmásik meglátta a vérző és üszkösödni kezdő sebet, ezt kérdezték tőle:
— Uromá, mi van az egyik keheddel?
Nem felelt. Komolyan ment előre, ütemre lépve, kissé megindultan, a széltől lengő mennyezet alatt, a mindegyre növekvő tolongásban.
Az egyik utca sarkán hirtelen elesett. A szent egy pillanatra megállt és ingadozott a váratlanul bekövetkezott zavarban, de azután megindult, útnak indult. Matti* Scafarola foglalta el a megüresedett helyet. Két rokona fölszedte az elájult embert s bevitték egy közeli házba.
Anna di Céuzo. aki járatos asszony volt a sebek gyógyításában, megvizsgálta az éktelen véres testrészt és a fejét rázta.
— Mit lehel itt csinálni?
Az asszony nem boldogult itt a tudományával.
Ummálido magához jött. de nem nyitotta fel a száját. L\'Mllt. nézegette a sebét csendesen. A keze lógott, a csontok szétzúzódtok benne, elveszett örökre.
Két-három öreg paraszt is megnézte. Az egyik taglejtéssel, a másik pedig szóval, de mindegyik ugyanazt az egyet gondolta.
Ummálido ezt kérdezte tőlük:
— Ki vitte a szentet helyettem ?
lgv feleltek neki:
— Mattiü Scafarola.
Ismét meg ezt kérdezte:
— Hát most mit csinálnak?
— Vecsernyére harangoznak. — mondták neki.
A parasztok köszöntek s mentek a vecsernyére. Az öreg templomból zúgott mindegyre a harangszó. Az egyik atyafi letett a\' sebesült mellé egy dézsa hideg vizet s ezt mondta neki:
— Tartsd csak benne a kezedet. Mindjárt jövünk. Beharangoztak vecsernyére.
Ummálido egyedül maradt, A harangok tovább kongtak. Sötétedni kezdett. A szél bele kapott egy olajfába s az ágait odaverte az%alacsony ablakhoz.
Ummálido ülve locsolgatta a kezét. Nagy volt ott a baj, sokkal nagyobb, mint ahogy eleintén gondolta. Igy okoskodott
— Mind hiában! Oda van! Szent Gonselvo, neked ajánlom fel!
Elővette a kését s elindult. Az utcák üresek voltak. A hivek mindnyájan a templomban ájtatoskodtak. A házak felett kékes fel hók futkároztak, mint a megszaladt nyáj. A templomban összegyűlt nép karban énekelt zeneszó mellett, felváltva. Iszonyú hőség áradt ki - az emberi testekből s az égő viaszgyertyákból. Szent Gonselvo ezüst feje ugy villogott felülről, mint valami világítótorony.
Ummálido belépett. Altalános csodálkozás közepette az oltárig ment. Baljában a kést tartva ezt mondta hangosan, érthetően:
— Szent Gonselvo. ezt neked ajánlom fel 1
És az elszörnyedt nép szemeláttára
lenyeste kerekeu a jobb keze fejét. At alaktalan kéz vérezve, lassan vált két darabba. Kgy pillanatig csak pár in tartotta össze a lelógó darabot. Azután beleesett a réz medencébe, melyben alamizsnát szoktak gyűjteni, a védő szent lábainál.
Ummálido akkor fölemelte a véres, csonka tetemet és hangosan ismételte:
— Szent Gonselvo, ezt neked ajánlom fel!
XLU ÉVFOLYAM.
7, A I. A ! KÖZLŐ N
1903 JANUÁR 17-én.
űhajt valaki, a számítás kűlöaböző lehet, do a nullára-. nem redukálódhatik. mivel akkor a befekteti gyáros megélhetése lehelellen. Tekintve azt, hogy a fölhalmozott árukat a termelőnek minden körülmények közölt el kell adnia, vagy redukálja a termelési, mert ujabb előhozatal még inkább növeli a kínálatot és ezzel összefüggő árcsökkenést, vagy leszáll az árakkal a megélhetés határig — sz alá azonban nem mehet. Miután a viszonyok olyanok voltak, bogy már a redukció sem hozott javulás, mert az elö állított érték évekre halmozódott (öl, de állt a válság, vagyis a gyári üzemeknek beszüntetése sok termelési ágban ami összefügcés szerint kihatott az egész, gazdasági életro.
A legnehezebb viszonyok 1900,1901. évre tehetők. Ezen időtartam alatt szüntették be főlec\'NéaietOrezágbao az egyes gyárak üzemüket, vagy részben redukáltak, Azonban u hatás még a múlt évben is mindig érezhető volt.
Fűzzük tovább vizsgálódásunkat. A termelés egészséges gazdasági viszonyok mellett mindig a fogyasztás körül mozog, ahhoz alkalmazkodik. Hisz a válság ts azért tört ki, mert nem vették figyelembe a fogyasztást és kilátásokra alapították az egész termelést fölei? Németországban t. i. hogy Kelet-Ázsiában lág tért fog kapni a tőke produkciója.
Nézzük most a fogyasztást. A népes-Bég fogyasztási képessége attól függ, hogy mily nagy a munkateljesítmény r utáói ellenérték. Nagy munkabér mellett a fogyasztás is uagy, ellenkező esetbeo kicsiny. Munkabeszüntetés természetesen csak kítobb munkabért involválhat, egyenlő munkáslétszám mellett. A fogyasztás még alább száll, ha csak a népesség nem szaporodik fordított arányban a termeléshez viszonyítva. Ez az eset pedig — bevándorlást kivéve — nem áll be, mint a hogy Lassalle a .vaslörvényben" alaposan megindokolja. Fókérdés most már az, nem-e a népesség fogyasztási képes-ségének emelése fogja * válságot megszüntetni? Éo azt hiszem, hogy ígeu, mort azért termelünk, hogy amit termeltünk elfogyaszszuk. Angliában, Franciaországban, Németországban ugy oldották meg a kérdést, hogy távol földrészeken befektetéseket eszközölnek olyan célból, hogy ahova árukat kivinni akarnak, annak a területnek fogyasztási előfeltételeit megvalósítják; vasutal építenek, hogy azon terület nyers termékeinek értékét ; emeljék és ezáltal az ottani népesség fogyasztási képességét emelik. Ezzel világosan együtt jár saját népességüknek adott munksalkalom, ami viszont ezeknek fogyasztási képességük emelkedését idézi elő.
Nekünk nom nyílik ez a perspektíva, de nem is kell, nekünk még nem a fogyasztási képességet kell emelnünk, mert a mostanit sem tudjuk saját erőnkből kielégíteni. Magyarországon tehát túltermelésről beszélni nevetséges lenoe.
Eddig folyton a péozhíánynyal hozakodtunk elő, hogy nincs befektetésre tőke. mert mi mezőgazdasági állam vagyunk és tőkénk földbirtokban fekszik. Már tavaly kellemes meglepetést okozott, mikor megtudtuk, hogy járadék-papir-jaiokoak több mint fele magyar birtokosok tulajdonát képezi, most pedig azt látjuk, hogy annyi töke fekszik lorgalmou kívül, hogy pénzintézeteink szabadkoznak minden módon az elfogadás ellen. Saját jószáoluokból nem akarnok csak ipart alapítani, várjuk míg a viszonyok kéoyszeríteni fognak rája, mikor már t. i. pénzünk után a takarékban igazán nem kapunk semmit. Persze-persze felhangzik mindig a motto: ,eh rá ériluk mi arra még." Meddig?
Andor g\'i/GrffU-
Szezonképek.
Egy est Titlpnban.
Útleírásoknak nálunk nem akad olvasóközönsége Magyar ember nem szeret idegenben kóborolni. Hiányzik ott a hazai koszt, a kényelmes ágy, a társaság, az alhózó kompánia, 8 nspi pletykák ; hiáoy-. zanak mindazok a kicsinységek, melyek kellemessé teszik az életet.
Az angolok elhajóznak Japánba világot látni. M l idehozzuk a japánt, ha kíváncsiak vagyunk reá.
Szombaton este megjártam én is ezt az idevarázsolt exotikus országot. Újságíróhoz méltóau igyekeztem olt mindent megnézni, ami látható volt, sót azt is, ami el volt rejtve. A Baedecker utasításai szerint bejártam minden zeg-zugol, tanulmányoztam a benlakók szokásait, erkölcseit, társadalmi életét és politikai állapotát. Egyedül csak a benazülöttek
gazdasági viszonyait nem tanulmányozhattam, mert tudtam, hogy az ezirany-ban kifejteit ténykedéssel indiszkréciót követtem volna el.
Először is konstatálom, hogy fiakker-összeköttetésünk Japánnal a lehető legjobb. Másodszor azt konstatálom, bogy egy ilyen nagyobb szabású keleti utazás ezerény ígéDyek mellett (állóhely valahol a sziget legsötétebb pontján) nyolcvao krajcárral véghez vihető.
Hát akinek van nyolcvao krajcárja, szúrja le azt a pénztárnál és jöjjön velem, Japánba, az angol operettek hazájába.
Japánunkat a hatalmas Sár („ga" nélküli) tenger övezi. Nekünk éppen sze rencsénk van: nem dühöng a Cjclon és mi épké\'láb a lépcsőhöz érünk. A lépcsó felső fokán egy rokokko úriember a halárvámot és a kezében tartott dorong annak egyik alfaját, a tiltó vámot képviseli. Azonban ez az intézmény bennünket, nyolcvan krajcárral rendelkező urakat nem érdekel, ő és marcbal-pálcája csupán azoknak a szerencsétleneknek az intelmére van felállítva, kik a leDgeren túlról, a talsó aszfaltról éhes szemmel bámulják a boldog kéjutazókal. Szeretnék persze ők is megjárni a keleti országot, de nincs útiköltségük s végre valakinek itthon is kell maradni.
Tessék cssk beljebb 1
A terom ajtaja nyitva. Keleti bóség és kínai parlumszag árad ki az ország belsejéből. A bejáratot japán hölgyek őrzik (a férfiak már isznak) és Baedecke-reket árulnak busz krajcárért. Az elárusítók iránt való tiszteletből poraze fogy-osk a programtuok és szaporodnak a husz krajcárok, melyeket a Sárga tenger partjára kitett meztelen kínai gyerekek felruházására fognak fordítani.
Elsó tudományos adat: obben az országban nemcsak n kultura napja, do a villamos lámpák sem ragyognak; minlba cak egy villanytelep látná el (éoynyel Japánt és Nagykanizsát. Különben jelen van a világítás minisztere is. Esküszöm, hogy tninden japáni vonása dacára is hasonlít Franzhoz
Japánban épen nagyon kellemes társaságot találtam együtt. Leányok, fiatal emberek báli toalettben, jókedvű öregek és b8zai cigányok. A tropikus égöv imitált növényein kívül európai itt minden, még a hadsereg is, melyről közelebbi adatokat egy japán kupié énekes közölt velünk.
Miután szemeim megszokták a lampi-óook fényéi, egy japáni bűvészt pillantottam meg, ki — eltérőleg az európai bűvészektől — ingyen produkálta magát a közöjség elölt. Lenyelt minden meg-emészthetetlen tárgyat és eltüntetett minden!, amit a büntető törvények határain belül eltüntetni lehet. Végül párfumöt öntött a kalapjába, melyből aztán egy egész, rövidáru kereskedést és virágos kertet húzott elő. A bűvésznek munkájában egy bájos japáni kisasszony volt segítségére, aki a kalapból elővarázsolt virágokkal a közönséget agyoo-hajigálta.
Miulán a bűvész kilopott zsebünkből mindent, ami benne volt, egy izmos, hatalmas teslü akrobata váltotta fel öt. Ez az erőművész csodákat müveit. A mázsás vasakat egyszerűen felfújta a levegőbe. Nehezebben boldogult kél óriási vasgolyóval, melyeket egy vasrúd kötött össze. Felemelte ugyan ezt is, de izmai megdagadtak a szétpattanásig, arca kivörösödött s az akrobata maga ugy zihált, miut egy lokomotív. Tovább aztáu □em is birta. Meghajtotta magát és visszavonult. A közönség csendes csodálattal adózott a hatalmas fizikumnak, mígnem előjött egy hat éves gyermek és összepakolván a mázsás vasakat, azokat egy kezében köooyedén elvitte a pódiumról. >
öt perc múlva egy karcsú japáni lány lebegett elő és kísérőjével, egy meghatóan kopasz és rnt japáo férfivel kettős dalban és táocbau. bemutatták, bogy análuk mi szokás.\' Á kisasszony tisztán énekelt és kecsesen táncolt; kísérője ia ügyosen forgolódott a deszkákon és a japáni bugyogóban is rá lehetett ismerni Kanizsa teooristájára.
Majd a japán mithológia tündérei szálltak alá és táncot lejtettek. Ez volt az estély féoypontja. A zeDekar valami exotikus motívumokkal telt kiaéröt -játszott, melynek ütemeire a japán hölgyek plasztikusan és kecsesen hajlongtak. A táocosoők nagy gárdáját a azinfalak mögül egy ügyesen rendező kéz dirigálta.
Ez a japán tánc valóban a különlegesség jellegével hatott reánk. Készleteiben és kifejezésében teljesen elütött a mi azaloni táncainktól. Hiányzott belőle az elevenség, hiányoztak az erősebb érzések és ezeket a naivság, az egyszerűség és a ritmikusabb
mozdulatok helyettesitették. Ugy tetszett, mintha a táncolók zsineggel lettek volna a hegedüprimmel összekötve, oly össze-vágók volt a táncosnők mozdulatai a zene taktusával. A táncosnők öltözete minden kicsinységben is találóan styl-Bzerü volt.
Láttam egy japáni vígjátékot ib. Kapitális egy őrültség volt, de a szereplők (Nyuli Mariska és Unger Ullmann Elek) jól játszottak. A kisasszony naiv volt a lehetőségig, a férfi pedig groteszk a kiíütjölésig.
Aztán előkerült egy coplos japáni és kuplékat énekelt. A kuplék szövege szellemes volt. zenéje pedig kedves. Ma már a közvélumény szájában vannak ezek a kuplék.
A tartalmas műsort egy élőkép zárta be. Ez egy japáni teaház közönségét ábrázolta. Nagyon szép volt.
Éjfél után Japán megszűnt létezői, Európa váltotta fel. A naivitás kiröppent a teremből, jött helyébe a szigorú illeni; az eredetiség is elmenekült a civilizáció eme éjfélutáni bazájáből és felváltotta őt a konvenció. Ha volt jelen költő az estélyen, az éjféli óraütésre bizonyára elsiratta azt a tarks, jókedvű, naiv és bolondos világot.
Benuem a hangulatok nagyon állandók és még éjfél után is kétkedtem benne, vájjon Európába tértem-e viísza? De egy pillantás a szomszéd termekbe, bol r jó/suság már erősen tusakodott a bor mámorával, moggyőzött róla, hogyha nem is éppen Európában, de Nngykaoi-zsán vagyok.
Hol előbb az exotikus művészek sral-lák a tap-ot és bájoa japán leányok lejtettek a zene ütemére, most a cigáuy-rauz8Íkából táplálkozva o valcer árja uralkodott az. idegek felelt. Forgott körülem a világ tüzes, vad futásban. A fehér és fekete ruhák nyüzsgő tömegéből itt-ott kivált egy japáni leányka tarka toalettje éa ugy hatott reám, mint a hervadt lalombok másnap ruggol a Polgári Egylet üres, fojtó párával lelt nagytermében.
Szóval eltűnt Japáo Nagykanizsáról, el kedvességeivel, bájával, csak egyvalami maradt ilt utána e boldog városban. — az, amiről a kupié azt mondja, hogy .csúnya divat\' — a copf.
tt. S.
A csokoládégyár.
Idegen ember vetődött a héleu a városba, é elmes vállalkozó. Mikor meglátta az esőben az utcán a tengernyi sarat, merészet gondolt, felment a városháza első emeletére és Olt azon az ajtón kopogott, melyen .polgármestet" áll. Az előszobában csinos külsejű úrral találkozók.
„Mivel szolgálhatok," kérdi ez az idogeutől.
— Csokoládé gyárat szeretnék Kaui-zsán felállítani.
— Csokoládé gyárat? kérdi a csino3 külsejű ur, homlokát ráncba szedve. Elővesz egy darab papirt és jegyzeteket készít. Aztán csenget és oda szól a szolgának: .Vigye ezt hamar a nyomdába."
.Hát bizony ez jó voIds," mondja az előszoba ura. A város az ilyeti vállalatot minden erővel támogat. Da honnan veszi majd a nyers aoyagot?
.A nyersanyagot?" válaszol az idegen, ,nyers anyag Kanizsán elég vao. Minden eső után ősszekolratom az utcákat, aztán lesz. nyers anyag elég."
Az előszoba ura ajkát harapdálja, aztán igy szól: Tessék csak lemenni az udvarra, ott balra ni, tessék kopogni.
A vállalkozó lemegy ée kopog a főkapitányi hivatal ajtajáo; benyit és mondja:
.Nem beszélhetnék a polgármester úrral?"
— Milyen ügyben óhajt vele beszélni? kérdi a bivalaluok kíváncsian.
— Egy csokoládégyár ügyében jöttem.
— Az nagyon szép ügy és a város hasznára lehetne, de honnan veszi majd a nyers anyagot?
— A nyers anyagot? az van elég. Minden eső után összekotratom a város utcáinak sarát, lesz nyers anyag elég.
A hivatalnok azonnal tisztában volt.
Csönget és odaszól a napos rendőrnek: .szaladjou a városi orvosért,", aztán a telefóchoz siet és a mentőkocsit rendeli ki.
A városi orvos csakhamar megjelent. ,Mi baj vao?" kérdi lihegve.
Erre felpattan az idegen: .nekem semmi bajom sincs, én gyáros vagyok, én csokoládégyárat akarok alapítani." Az orvos mindjárt tisztában volt Két markos rendőr megfogta a vállalkozót ós a mentőkocsiba emelte.
Vágtatva hajtattak a közkórházba. Ott biztosságba helyezték a vállalkozót és azonnal adtak neki kellő adag chlorált, a mitől az idegen vállalkozó szelleme azonnal lelohadt, fél óra múlva pedig már hortyogott. Másnap megvizsgálták az orvosok a beteget és kijelentették bogy szimuláns és kiadták neki az utilapot.
Az idegen azonnal összeszedte magát és a pályaudvarra hajtatott
Legközelebbi vasárnapon már gyűléseztek a város frondőrjeí. Izzó szónoklatokat tartottak egy felállítandó csokoládégyár érdekében. Deputációt menesztettek Budapestre, hol igen szívesen fogadták őket. Egy hét múlva meg is érkezett a válasz a központból. A miniszter szívesen támogatja a vállalatot, volt a leiratbao olvasható, ha a város szintén hozzájárul a terhekhez.
A tanács azonban a vállalat eszméjét elejtette azzal az indokolással, hogy a mérvadó körök, a virilisták, Nagykanizsán nem isznak csokoládét, hanem kávét, vagy teát.
A terv tehát aárba esett Mégis csak van hová esniök a terveknek Hála Istennek I >\'.
HÍREK.
— Megyei közigazgatás. Zalavár-megye közigazgatási bizottsága f. hó 13-án tartotta havi rendes ülését. A csendőröktől letartóztattak: hatósági közegek elleni erőszakért 1, gyermekölésért 2, szándékos emberölésért 3. az ember élete és testi épsége elleni cselekményekért 2, lopásért 27, vagyon elleni cselekményért\' 1 egyént; továbbá különböző kihágásokért 6 egyént vittek a hatóságok elé. 21 tüzosetnél U061 kor. 20 fill. kárból biztosítva volt 7723 kor. tiszta kár 6338 kor. 20 fill. Az adózás a lefolyt gazdasági évben igazán silány volt, a miatt az eredmény egészen kielégitónek nem mondható. A közigazgatási eljárás egyszerűsítése január 1-én éleibe lépett. A nagykauizsai kir. tőrvényszéki börtönhöz Eperjesay Sándort, Koller Istvánt és dr. Ruzaicska Kálmánt választották meg börtönvizsgáló tagoknak.
— Halálozás. Scbwarz Samu, kaposvári ügyvéd f. bó 9 én élete 62-ik évében elhunyt. Nagyszámú családot hagyott bátra. Az elhunyt köztiszteletben álló férfiú volt Nagykanizsán is vannak rokonai.
— Eljegyzés. — Knortzer Aranka, Koortzer György takarékpénztári igazgató kedves leányával Illés FriRyes budapesti m. kir postatiszt jegyet váltott.
— A vármegyei pénztárak átadása. A vármegye az állam kezelésébe adja át pénzeit. Az átadás már napok óta folyik. A házi pénztár átadása már befejezést nyert a ez után a bizottság hozzáfogott a gyámi pénztár átvételéhez. A vármegye részéről Csertáu Károly alispán, Trsztyánszky Ödön árvaszéki elnök, Tbassy Kristóf m t. főügyész, Caillagb Gyula és Deák Mibály törvényhatósági bizottsági tagok, továbbá a felelős számadók; az állam részéről Odor Géza kir. pénzllgyigazgató, Láog Lajos számvizsgáló. Sultzberger Alajos volt megyei főszámvevő és Pochner Ferenc adólárnok végzik a oagy munkát, amely valószínűleg a jövő bét folyamán befejezéshez jut. --*
— Kosárfonó tanfolyamok vármegyénk területén. A Zilamegyeí Gazdasági Egyesület a főldmivelésügyi minisztérium anyagi támogatása mellett Sümegen, Tapolcán, Csabrendeken, Zalaszent-mihályon, Zalaszántóo, Zalaegerszegen és Nagyrécsén rendez az. idei télen tanfolyamokat, amelyek 4—0 bétig tartanak. Ezeken a tanfolyamokon tanitják a kosárfonást, kefekötést, szalmafonást. Nagyrécsén 3-ik, Tapolcán 2 ik ily tanfolyam van. Az összes tanfolyamokon készített tárgyakból egy kis kiállítást fognak rendezni. A tanulók az általuk készített tárgyak egy részét emlékül kapják; mig a szorgalmasabbakat mezőgazdasági kőnyvekkel ajándékozzák meg; a mult télen ezen a címen 500 kötet könyvet osztottak szét.
— Megszűnt lapok. A mult év végén két közeli lap szűnt meg. Az egyik a .Tapolca és Vidéke" a lapot Feleki Alajos polgári iakolai tanársok szeretettel Tapolca iránt érzett jóindulattal 12 éven át szerkesztette. Noba Tapolcának és vidékének számos érdeke van, mely rászorul a sajtó ntjáu való támogatásra, a lapot még sem \'pártfogolták. E miatt kell megszünuie. Jellemzők a vidéki sajtóviszonyokra azok a sorok, a melyekkel — a többek között — a szerkesztő búcsúzik: .A kedves potya-laptartók és
olvasók pedig fogadják őszinte elismerésünket azért a kedvességért és kitartásén, melylyel e lapot kitüntetni méltóztattak és azért a szívós következetességért, melylyel lapunkkal szemben kritikát gyakorolni kegyeskedtek.\' — A másik megszűnt lap a .Dombovár és Vidéke," mely 4 évi, lenállás után mult ki. £ lap hattyúdalában ezeket írja: .Nem mondhatjuk, bogy lapunkat nem elvasták szívesen és kétségtelen, hogy olvasták volna a jövőben ia, de csak ugy — mondjuk ki magyarén — ba nem kerül pénzbe. Azzal, bogy t. polgártársaink kaszinókban, olvasókörökben, borbély-műhelyben, vagy Isten tudja melyik ismerősétől kölcsönkérve elolvasták a lapot, még nem támogatták a vállalatot és nem biztosították annak fenmaradását"
— A halál torkában. Reé István siófoki halászati felügyelő, hivatásának teljesítése végett korcsolyán Boglár alatt a jégen dolgozó balászokhoz ment. Véletlenül a hálókidöntő lyukhoz ért, melyet éBzre nem vett és beleesett. Föltétlenül a halál fia lesz. ba a közelben dolgozó halászok oda nem sietnek s kezénél fogva ki nem húzzák a vízben vergődő felügyelőt. A be nem fagyott, vagy CBak gyengén befagyott halászlékek EOk veszedelemnek okozói. Akik a Balatonon korcsolyáznak, vagy hosszabb útra indulnak, nagy óvatosságot fejtsenek ki, mert lépten-nyomon életűkkel játszanak.
— Állatvásár Söjtör községben.
Az 1903. évben az állatvásárok március bó 2 án, május hó 11-én, augusztus bó 10-én. október bó 5-én lesznek.
— Iskolalátogató. Az ipari és kereskedelmi tanács kebeléből az 190V\'k iskolai évrs a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Trautman Henriket küldötte ki a nagykanizsai izr. felső kereskedelmi iskolához.
— Színi kerületek. A színi kerületek alig hogy megalakultak, máris bomladozni kezdeuek. Mint értesülünk, Győr mái felmondta Szombathelynek a ezövetséget. Nálunk még nem alakult mog a tervezett Pécs—Kanizsa —Mohács éa Kaposvári színi kerület.
— Irodalmi előadás. Kovács Laura 1903. jaouár hó 18 án vasárnap Nagykanizsán, a városház dísztermében jóté-konycélu tréfás irodalmi előadást tart. Műsor: Kovács Laura urnő, az egyedüli jeles magyar recitátor művésznő 30 különböző nagyhatású, szemléitelő jellem-alakítása. I. szakasz. 1. A müvéazuő. 2. A reményekben gazdag ifju. 3. Egy öreg asszony. 4. Egy 80 éves aggaatyáo. 6. Egy 18 éves leány. 6. Földműves apa, anya éa fiuk Ptstika. 7. 3 modern hátaspár. II. szakasz. 1. Az angyal. 2. A házi sárkány. 3. Egy aaszonygyülölö. 4. Tragikus művésznő. 5. Drámai hősnő. 6. A kuruc hősök. III. szakasz. 1. A műszavaié. 2. A laikus, 3. A gymnazista, 4. Elemista szavalók. 5,. Az ovodás kis leány. 6. Egy hü férj. 7. A felolvasó. 8. Fiatal, középkorú, öreg, volapük prédikátor. 9. A recitátor előadása, hogy mi a szerelem.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet koréból. A .Keresztény Jót. Nőegylet\' január hó 10-éo megtartott mulatságán felűlfizetni szíveskedtek: alsódomborui Hirscbler Miksáoé, Franc Károly, Reik Gyula 20—20 kor., dr. Szigetby Károly. Unger Ullmann Elek, Elek Lipót, Elek Ernő, Elek Géza, EbenBpanger Leó, Rapocb Gyuláné Zerkovitz Lajos, dr. Rothschild Samu, Weiser József, Sebestény Lajosné, Zadubánszky Lajosné, MaDtuaoo József né 10—10 kor., Csesznák Miklós, Franc Lajos 8 kor. 40 fill—8 kor. 40 fill., Remete Géza, Bajer Vincéné 8—8 kor., Grüohut Alfrédué, Fesselbofer Józsefné, dr. Plibál Viktor, Oszterhnber László. Grűnhut Henrik 6—6 kor., Lenkey Károly 5 kor. 20 fill., Vidor Samuné, id. Fesselbofer Józsefné, Eperjesy Gábor, dr. Tuboly Gyuláné, Vécsey Zsígmondné, Belus Lajos, özv. Wusztl Lajosné, dr. Winkler Ernő 5—5 kor., iíj. Wajdita Józaef, Szalay Lajos, Kraoaica Farkas, Tretter Mibály, legifj. Fesselholer József, özv. Stirling Sándorné. Neufeld Ödön, Marton Ignác 4—4 kor., Tripammer Gyula, N. N. 3. kor. 40 fill -3 kor. 40 fill., dr. Villányi Henrik, dr. Kiss István, özv. Csima Jáoosné 3 -3 kor., Brucker Czelesztin 2 kor. 80 fill., Mathea Károly, Ledofszky Ernő 2 kor. 40 fill.—2 kor. 40 fill., Markó Nándor, özv. Fischer Józsefné, Tinagl Lajosné, Sterneck Zsigmond, Murányi János. Kalcsok Leó, Klein József, Simon Gábor, Berényi József 2—2 kor., Szemző Zsigmond, Strém Oltó 1 kor. 40 fill.—1 kor. 40 fill.,\\ Kohn L Lajos N. N., Halász Eleknó, N. N„ N. N., 1—1 kor., Darvas Lajos, N. N, N. N., Markorica Dávid, Blau
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. JANUÁR 17-én.
Jáoos, N. N„ Magyar József, Orbán József, Rosenberg Henrik, Wilheim Manó, dr Rálz Kálmán, Jaeger Ferenc, N. N„ Miltényi Gyula. N. N., Puscbmann Vencel. Mátyási Zoltán, Pilcer Albert 40-40 fillér, Faics Lajos ügyvéd, 10 korona, összesen 396 kor. 60 fill. A virig éB tea Bátorhoz adakoztak: dr. Bentzik Ferencné 10 kor, Sebestény LBjosné, Bogenrieder Józsefné, Fialovtcs Lajosné 4-4 kor.. Farkas Vilma, Plihál Ferencné, Sallér Lajosné 3-3 kor., Jaeger Ferencné. Kaan Irma 2-2 kor Z^^y Lajosné. dr. Bzekeres Józsefné Horváth Jánosné dr. Tuboly Gyuláné, Tinagl Laiősné Szalay Sándorné, Pranger Karolin, ünger Dllmann Elekné választmányi tagok és ifj. Feaselhofer József nedig teát. rumot és cukrot adakoztak. A szives felülfizetóknek és ad«kozókn»k bálás köszönetét nyilvánítja a .Keresztény Jótékony Nőegylet- választmánya.
A I hó 10-én megtartott estély tiszta jövedelme mintegy 1100 korona (egyezeregyszáz). Ez alkalomból kedves kötelességet teljesítünk, amikor az összes közreműködő hölgyek és uraknak szíves fáradozásaikért, Josifovica Miltvoj urnák a terem ízléses feldÍB^itéseért. Hlld Ferenc urnák a srökókut berendezéseért Lajpzig Antalué uruőnek és Böhm Emil urnák a progrsmm összeállításáért. Pálfy Alajos urad. erdömester urnák a színpad és páholyok felállíttatásáért s válasitmany tagjainak és az összes feiülfizetóknek nagylelkű áldozatkészségükért bálás köszönetet mondunk. Leljék jutalmukat nemes tetteik megnyugtató öntudatában és az ekKépen segélyhez jutott szegényeknek hálás örömnyilvánitásaiban. A Keresztény Jótékony Nőegylet elnöksége és választmánya.
— KöszönetnyllTénltás. Krausz San dor bródi szállodás és vendéglős ur szives volt a nagykanizsai ev. ref. egyház orgonája javára 10 koronát küldeni lelkészi hivatalomhoz, a mit egyházam nevében ez utoo is köszönettel nyugtatok. Nagykanizsa, 1903. január 15. Murányi János ev. ref. lelkész.
— Kísérletek-eredmények. A meghűlésből eredó csuz és köszvényes fájdalmak legkínzóbb megbetegedésnek nevezhetők már azért is, mert olykor egész évtizedig tartó különféle gyógyítási kísérletek, sőt hírneves gyógyfürdők használata is eredménytelen marad. Ezért mindenkinek fontos tudni, hogy létezik egy szer, melyről minden kétséget kizárólag be van igazolva, hogy még oly betegok igen súlyos baját is meggyógyítja, kik 10—15 év óta teljesen eredménytelenül keresték a gyógyulási, sőt enyhülést sem tudtak találni. E szer a hírneves Zoltán féle csuz keuőcs, amelyről ugy a bel- mint a külföldi kórházakban telt kísérletek alapján igen előkelő orvos tanárok, valamint Bok ezer gyógyult elismerő irata bizonyítja, bogy; e szer hatásban felűlmulbalatlai:. Üvegje 2 kor. Zoltán Béla gyógyszertárában. Budapest, Szabadságtér.
— Nem párbajozott. Nagy Lajos Tapolcán vasúti pénztáros volt. Egy bálból jó kedvvel ment haza s bele-kőtőlődzött egy emberbe, ez az ember pedig elverte. Nagy Lajos szégyelte a dolgot s otthon főbe lőtte magát.
irodalom
— A „Vasárnapi Újság" január 11-iki száma 25 képpel s a következő tartalommal jelent meg: „A főrendiház uj taRjai" (képekkel). — .Bercsényi László." Költemény gróf Zichy Gézától.
— ,Az a bizonyos Mikoa." Elbeszélés. Irta Mikszáth Kálmán. — .Fölfelé." Regény. Irta Vértesi Arnold (Goró Lajos eredeti rajzaival.) — ,A nádasban." Regény. Irta Karazin N. Orosz eredetiből fordította Ambrozovics Dezaő (képekkel.)
— .Napoleon jellemzése" Marcali Henriktől. (Arcképpel és képekkel.) — ,A budai királyi várpalota" (Háry Gyula rajzaival.) — .a jég" (képekkel a Dunáról Kiss Ferenc fényképei után.) — ,A Bocskay-Bzobor Budapesten" (képpel Holló Barnabás szobormüve után.) — .Meddig lesz az emberiségnek buza-kenyere?" Hoitay Páltól. — .Sagasta" (arcképpel.) — .Szétszedhető iskolák."
— ,A marokkói szultán" (képpel.) — ,A Petőfi-Társaság közgyűlése." — Irodalom és művészet. Közintézetek és Egyletek, Sakkjáték, Képtaláoy, Egyveleg «tb. rendea heti rovatok. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre négy kor., .Politikai Újdonságok"-kai és .Világkrónikáival együtt hat korooa. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, IV., ker. Egyetem-
utca 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap" legolcsóbb újság a macyarnép számára, félévre 2 korooa 40 fillér.
Szerkeatitoto : Dr VtílAnul Henrik, relelóa ucrluiiitS. Kiadó: Ifi. Wajdits Jőtset.
VEGYES.
— Rsj olcsó hAzl8f.fr. A jó emésztés szabályozására éB megtartására, ajánlatos e sok évtized óu elismert valódi „Moll-féla neidlitz-por," mely ke*** költség mellett a legjobb eredményt nyújtja ax emészté»i zavargásoknál. Eredeti doboz 2 kor Naponti szétküldés utánvéttel Moll A EyógyMerész c«. és kir. adv. szállító által Bécs, Tnchlauben 9 — Vidéki gyózytárakban határozottan Moll készítményét kérjük védjegy 6a aláírásával.
Nyilttér
At e romi alatt kóslötlekárt nem villái felelősséget a sicrkotiLSaéc
Vese, hngyhólyae, hngydara és a kösrrénybiintalraaü ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek hurutoB bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALUATOR
sikerrel rendelte lesz. H n * y h ajtó hatásn!
Kelleoes uöl •»■ 1 Könajea etnésithetö
Kapható a(vi»jviik<!relkedó«ekbeo é.
gyógyszertárakban A Salvator-forra. ültgatólig. Eperjele
HIRDETÉSEK.
S355|lk. 902.
Árverési hlrdetiuétay.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatósag közhírré teszi, hogy a Délzalai takarékpénztár végrehajtatónak, Babos Jusztina özv. Pap Sándorné körmendi lakós végrehajtást szenvedett ellen 125 drb. cs. kir. arany tőke, ennek 1901. évi január hó 24. napjától járó 6\'|,°l0 kamatai, 6Vl» k«3ed\' kamatai aranyban, 68 kor. per, 27 kor. 70 fill. végrehajtás kérelmi, 26 .kor. 30 fill. árverés kérelmi és még leimerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvszék területéhez tartozó a a nagykanizsai 5055. az. tjkvben felvett A f 4120. brsz. 1128. az- ház 4909 korona becsértékben
1903. évi február hó 7 ik napján délelőtt 10 órakor
ezen telekkönyvi hatóságnál Simon Gábor felperesi ügyvéd vacy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilváoos árverésen eladatni fog. .
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO\'l.-át készpénzben, vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi- okt. hó 9. napján.

A Rlchter-féle
Llnlmí. Cm ennw.
Horgony-Pain-Expíller
egy regi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 óv óta mo^-bizhatóbedörzsölé^űl alkalmaztatik HirtiíJiÜ, cüzait ós BtílBKukiÜ. IlltéS. Silányabb utánzatok miatt ■ i bová&lrtáskor óvatosak le-gyúhk és csakis eredeti üvegoket dobozok Ixui o „Hír^oai" vöd jcgygyel és a..R\'Kkler\'\'czófte^zés-sol föladjunk el. — 80 í.,lk.40í.ós2k. árbun a legtöbb gyójsvszertirban kapható. Jfóraktár:Török, József gyógyszí.-: \' Budapesten.
hlcMer F.Áá.és tirsa,
Cián. r« Vlf. ud*«rk ítállitóV.
_Rudo1»tndt------
Ö G£
Jo órák
legolcsóbb torrása3 évi írásbeli jótállás mellett
HANNS KONRÁD
óra és aranyáru kiviteli háza
BRÜX8EN (Csehország.) Saját gyártelep óragyártáshoz éi íémmunkákhoz. Jó nickel Rcm.-óra trt 8.76 Valódi ezüst R.:óra 5.25 Valódi ezüstlánc 1 20 Nickel ébresztő óra 1.75 Czégem a birodalmi czimerrel ván kitüntetve, — arany és ezQst kiállítási érmek és
ezernyi elismerólevél van birtokomban. Képes árjegjzék ingyen és bérmentve.
o oC o z <
O
Vl
M «"
UJ ;0
t * Z , CC t/i .í
.!2 y^
Iigynökök
ismeretséggel magáufeleknél 60 korona havi rendes fizetéssel és magas jutalék ellenében azonnal, mindenütt, minden városban, helyeégben és megyében kerestetnek egy oly uj szab. cikk eladására, mely minden háztarUsban, polgár és falusi gazdának elkerülhet-lenfll szükséges. Ezen ügynökséget bárki is mint mellékjövedelmet él-yállalhatja, kinek magánkörökben ismeretsége van. Ajánlatok „Neuheit P. 1903 " jegy alatt Rudolf Mossa, Wien intézendók.
Párizsi világ-kiállitás 1900: „Grand Prix."
Legmagasabb kitüntetés!
Elöblieni 7 kiállításon első érmekkel kitüntetve.
Napi gyártásunk 40.000 phr!
h
0

Egyediili szerződöttek Nlesatorff, Behn & Co., Bécs, I.
Klcslnjbent eladat mlndOD jobb clpti, gumnii és divatára cikkekben.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan ni tattlminyu orvosigol, mely ai clves.telt e,üt újra meghoua, l>rtb»ciOma£ot i cey oldalai köuyvct poslín, jól becsomagolva, ingyen kauiJi mtndaiok a kik 4"to imák. Ex a legbi-mulatramtlUbb esodaorvossig, mely megmcnlell eitekel. a kik fiatalkori klhígisofc íolyiin nemi bajokban, «:itili>ben, valamint elvesiltett fírfieio bei uenveOnek. E. okbíl elhaIiro<la aa inliaet hocy ecy ingyen onrosigot magyarttö könyvvel együtt mindenkinek ingyen kold. liuel a hil.or-voíilggal a baj ottion gyigyithali, . mindaaok a kik a fiatalkori kihigiiokbil itirmut, ntmi balokban, uellemi elgyöngOltiben.vagy krtnlkui bajokban s.envednek, otthon gyógyilhaljik oagu-kal Ea a gyígysier k5i»elellen01 aaoki. a laet-vekre hal, a hol a megeiS.üdti í.ük.igei e.odi-latoa eredményei gyögyitj. aa 4-ek 61. larli belegaígeiel. Ö.eg. lialal egyarinl itha! btale Medical tnatilulnak aa alant jetaett eimre, a honnan . csomagol rtgtín elkoldik. Aa intíaet ieg-inkibl, aaokat akarja megmenteni, a kik keaeies cíljlMI ax otthonukat nem hagyhaljik el. A prtb.e.omag megmnutj^ hogy mily kicyoíryilhatok íbbSl . retlenelei bajból olthon. A,gVaS.et kivitelt nem tesx. Mindenki ich.t íre... birhonnan m^yaml, mire titokl.rti. melleit posla-fotdullival egy iogy" """"í «»P
magyaiixó Mnyvrel egyOll. írjon míg A csomag oly .lípen be van csonkolva, hogy a tartalmai aenkisem fogja megtadnt. A levelet igy kell cimoini: State Medical Initimle, 11 Elektton Huilding. Kort W.yne, Ind. Amerika
A levelek mindig bíímcittesileudSk.
>1
XL1I ÉVFOLYAM.
Z
L A I KÖZLÖNY
1903. JANUÍR 17-ín.
Csofeoládégyár
NAGYKANIZSA ÉS YIDKKE RÉSZÉRE
keres. Csakis oly érdeklődők, kik a cikk eladásával komolyan szándékoznak foglalkozni, szíveskedjenek ajánlataikat „csokoládé" jelige alatt c lap kiadóhivatalához küldeni.
□aooaooaooooaaaoaooaaaoaQQaaoaiaooQaaoac^aa
ül —. l ■■■■■■ 5
Z.K. \'/,: 903. |
Csak altkor valódiak, ha mlDdogylk dobon Moll A. védjouyót és
aláírását tünteti fel. A Moll A.-féle Seldlltz-porok tartól gyógyhátáea a legmakacsabb jyomor- é! allé,tbántalMBk, gyomorgörcs "S gyomorliév, rögzött székrekedés, máibánlalom, ver telulát. aranyér és a legkülönbözőbb nöl beleBségek ellen, e jelen bázi.zeruck évtizedek óta mindig nasryt.bb ^terjedést szerzett. — Árt ejjy lepecsételt eredeti doboznak 2 kor
Ham is I tá sok törvényileg fenyíttetnek.
BOLL-FÉLE FRANCIA;
Csak akkor valódi.
ha mindegyik «veg MOliL A. TÍdjoey^t iUui«ti tel
___„A. Moll-1 feliratú óiiozaunl vnn sárra. A Moll-féle
tranozla bortzesz é» "6 nevezetesen mint fá|dalomosilUpitó bedörzs\'ólesl azer köszvény, csűr és * meghűlés cgy^h következményeinél kgismeretesebb nep»z«\'r. — Egy ónozott eredeti üveg ara I kor 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinnmabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan a bír okszerű ápolására gyermekek ás felütitek részére.
Ara dsrabonklnt — 40 flll. 5t d.rab — I kor. 80 011. Minden darai. gyermek-szappan Moll A. védjegyével van ellátva.
F őszétküldés: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta postautánvét mellett tcljoiittcltick.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
Xy»valj«<5ré«.
Ki nehézkórban, görcsökben és más ideces állapotokban szenved, kérjen ezekről brrfehurát Insyeu és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt aiMaill által.
□0000000000000000 0000000000000000000
S —i___—VT*\'\'il-n+gsil """\'jek már évek óta jók-
pak bizonyultak és hírneves orvosoktól, mint hönnyfl hashajtó feloldó szer
aján Itattatnak, _ az~~emé8ztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minősé-_ oük következtében még gyermekek által is sziveson bevétetnek. ° Erv 15 pllulát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 tobozt, tehát 120 pilnlHt tartalmaz, csak 2kor. 2 k. 45 f. előleges beküldésénél * ecv tekercs bérmentve szállíttatik.
1/ÉD IIÍUI/ Sensteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor l\\tnJUIlft valódi, ha minden doboz hátulján a mi törvé-S nyíléi bejegyzett .Szent Lipót■ védjegyünkkel van ellátva 1 vörös fekete nyomással. A mi törvényilmt védett dobozaink 1 utasításaink és csomsgoláaaiukon PHILIPPo NLUSltia 1 APOTHEKER aláirásoak kell lenni.
EUSTEIH FULOP
„Szent-Lipóthoz- cimzett gyógyixertára Z. K. \'/„
W1KS, I., Plankepgasse 6. , . ,.
o Raktér NaKy-K.»ir,án: BElllS LAJOS é. RBIK GYULA gyógyszerészeknél. Q
ooDoaoooaaoo3aoDOooo92aaoaoooooaDOOoaoMTOno
a dr,
oaobonaböoaaoaaQaj
aaooaöaoaooaaaaoauoaaooao
XX. ÉVFOLYAM.
A CSÁKTORNYÁI TAKARÉKPÉNZTARRAL EGYESÜLT
ÖNSEGÉLYZŐ, SZÖVETKEZET T. CZ. TAGJAI
FOLYÓ ÉVI FEBR. HÓ 15-ÉN DÉLUTÁN 2 ÓRA.KOR CSÁKTORNYÁN, 3 Csáktornyái tataréljéiztár rcszYéaylársasái helylseséíien tartandó
KÖZGYŰLÉSRE,
hivatkozva az alapszabályok 20*) §-ára, tisztelettel meghivatnak.
Tárgyiki
1. Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. A folyamatban levő IX. és X. csoporti számadások fölötti határozathozatal és a felmentvény megadása.
4. Hét igazgató-tanácsi tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
5. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. Netáni indítványok.
CsáktornyáD, 1903. január 18-áo.
AZ IGAZGATÓSÁG.
■MKU. SEBTAPASZ.
Még eddi? semmiféle tapasz nem érte cl ennek a jó hatásátt
Forti Lá«zló eredeti gyártmánya.
Rendkívüli gyógy- é* fájdalomcsillapító határa mindennemű »cbe» nel, égéseknél, daganatoknál «tb. Azonnal csillapítja a fájdalmat, oszlatja a daganatot és rögtön gyógyítja » sebet, a nélkül, hogy vágni kellene. A nöi euilügynlladásnál^ hialos eredménynycl alkalmasaiig Ara 2 kisebb I kor és a le<-kisebb 70 fill. Kapható a gyárban, Forti László fíadapest, II ker., Iskola,, utca 24. ftzáin és a főraktárban Budapesten, Török József gyógytárában, Király-n la,, valamint Budapesten minden és a Tidekeu a -nevezetesebb /O . .
Btí\'1" t/A a^JjB
Az eredési dr. Forti-féle sebtapasz külső csomagolásán, mely F. L. bi-tüvel vau lepecsételve, az Itt Is lúiliatö védjegyet, sajátkezű aláírását a líudapéltí kereskedelmi és iparkamara 6030/1899 sz. végzésével megerősített.-. A számtalan értéktelen és ártalmas utánzatok a-ra indítottak, miszerint az utáuzó ellen a törvényes lépéseket megtegyem. A ki egv olyan tapaszt l.ckttld, a mely fönti aláírással és védjegvgvol ellátva nincs, jutalomban részééit], ir>ert a tapaszbamisitdkat folytonosan törvényileg üldözöm
*) Hogy a közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, arra legalább 20 szövetkezeti tagnak jelenléte szükséceltetik, kik 500 törzsbetétet képviselnek.
Ha a közejQiés nem válhatnék határozatképessé, akkor 15 nsppal későbbre egy uj közgyűlés bivandó össze, mely az első közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül a tápok vagy törzsbetétek számára, josérvéoyes határozatokat hoz.
A megvizssált évi szároadáBok, az üzleti jelentés és a felügyelő bizottság jelentése a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 9 nsppsl megelőzőlog a részvényesek állal betekinlhető.-
4>li JnJ!
Megfojt ez az átkozott köhögési
Köhögés, refeedtség és
elnynlkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
Eiser mellflaszíillái
az étvágyat nem rontják és kitilnö izliek.
Doboza I kor. es 2 kor.
Pröbadoboz 50 fillér.
Kö. é, sxétküldési raktárt
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váci-körut !\'■
Éljen!
Egger mellpasztllla
csatbamar me££yö£7Uott.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
SC\'BÍCBT-siappa&
„SZARVAS Y1GI ryKULCS
puhaiaíenymáz koronája
Takarókos és egyszerű a használatban miután folyékony mosható
és tartós!
3 Uj bemázolás évente v I. legfeljebb 2-szer, igy olcsó-« tágban mindent felülmúl. a
C 3
.r J. Loronz ós T*» Egror, *
Csehország. ^
« Kaphntii Nagykanizsán: Armuth ő"-■2 N. és Neu és Kleinnél.
Akácmagot bármely mennyiségben vásárol a
„Magyar Maiirotő-W\'\'
Faragó Béla, Zalaegerszegen a hova ajánlatok küldendők.
Nagykanizsa rend. tan. városánál a közigazgatási előadó tanácsosi állás megüresedett, inelynek\' választás utján leendő betöltésére Zalavármegye alispánjának \'"/,,„. sz, a. rendeletéből pályázatot hirdetünk.
Ezen állás a v. szervezési szabályrendelet szerint 2000 korona évi fizetéssel, ez évre külön még 400 korona pótlékkal van össze kötve.
Felhívjuk mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy kellően felszerelt pályázati kérvényüket folyó évi január hó 26-ig a v. tanács iktatójába adják be, esetleg a választás napján a kijelelő választmány élőit okmányaikkal jelentkezzenek.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1903. évi január hó 9-én.
VÉCSEf,
polgármester.
Nyomatott Ifi. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-K&nizsin.
NAGYKANIZSA, 8903. január (só iO-én.
4-ik szám.
XLII. évfolyam.
Előfizetési ár: Er<éii ótrt . 10 kor. — fii! Fél érre . . . f» kor — Hit .Neftj-fdi\'vro 2 k.ir. í»:> fill.
kijjr* hxftin 20 ilii.
hirdetések
öh.i»AI\'i"» pfklit«orlmiVt.iiiÁ"»\'l»n«if
12, r ouuiIod luváhhi *«>r.»r: 10 fill
nyílttékben
petit Honinként tíl
ZALAI K0Z10IT.
A lap icdlemi réixét illeti", minden kililcroény & íel<»15» ízerkcí\'tő ttt>rére, kx tuy^jí ré«*t*lleií lenióny«k j>-dÍR n. kiadó nctére cimxctréu Na&y-Kanlzsúra bér-mentttí ínW\'zeodnk.
Hénm-iitrllen icvj-lok nem fo<»d-Útnak el.
Kéziratok rissr.ancm küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület, ■ „a nagykanizsai Takarékpénztár részvény-társaság/ a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó .egylet,8 a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,\' a .nagy-kanizsai tanítói járáskör,- a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a .katonai hadastyánegylet/ a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A hazai ipar fejlesztése,
SaS)Uul*«a, 1903. Janoar 23.
Arról, hogy iparunkat miképpen kellene és lehetne föllenditeni, erőssé és állandóvá tenni, már nagyon sok szó esett és kötette rúgna az, a mit e kétségkívül fontos és életbevágó tárgyról összeírtak. Mások azt hiszik, hogy közönségünk indolenciája a hazai gyártmányok iránt okozza azt. hogy nálunk ipar nem fejlődhetik és ba egyik-másik vállalat mégis létesül, az legrövidebb idő alatt beadja a kulcsot, más szóval tönkre megy, ezzel elvevén a vállalkozási kedvet olyanoktól is, a kik esetleg ujabb kísérletekre hajlandók lettek volna. Légió az okok száma, a melyeknek iparunk fejletlenségét tulajdonítják ós ennélfogva lehetetlen is felsorolni mindazokat a nézeteket, a melyek e kérdésben hivatottaknál és nem hivatottaknál el vannak terjedve. Niucsazon-ban az a téves nézet vagy felfogás, a melynek valami alapja nem volna és a melyből valami igazságot kihámozni ne lehetne.
Tévedés és igazságtalanság az is, hogy közönségünk a hazai iparral nem törődnék, annak termékeit mellőzné és ez által okozná a mindenhol és mindenben észlelhető pangást.
Ez állitásunk igazságát rögtöo belátják azok is, a kik a fenti nézeteket vallják, ha azt a kérdést tesz-szük fel, hogy ugyan kit gátolnak meg abban, hogy iparcikkeiben való szükségletét ne magyarországi gyárból fedezze? Senkit. És hol van az a magyar ember, a ki azért utasítana vissza egy árucikket, mert az magyar gyártmány\'? Sehol.
Ugy vagyunk ezzel a kérdéssel, mint például az olasz borral voltunk.
Addig, a mig elég jó és olcsó magyar borunk volt, senki sem gondolt arra, hogy éppen olasz bort hozasson, a mikor pedig szőlőink kipusztultuk és boraink rosszak és drágák voltak, az olasz bor hozatala óriási mérveket öltölt. Most azonban, hogy boraink ismét jók és olcsók, az olasz bornak csillaga ismét \'letünóben van és föltétlenül le fog tűnni egészen, minden törvényes intézkedés uélklll is, még pedig azon egyszerű okuál fogva, mert szükségleteinket megfelelő minőségben és menyiségben — és a mi a legfőbb — elég olcsón itthou is fedezhetjük.
Ez a példa utmutatásul szolgálhat arra nézve, hogy hazai iparunkat miképpen íejlcszszük és tegyük életképessé és annak termékeit a közönségnek hozzáférhetővé és megfelelővé. Hazai iparcikkeink önálló vámlerttlet nélkül is fognak fogyasztatni, ha azok ugyanoly jő minőségben és jutányos árban lesznek beszerezhetők, mint Ausztriában. Csak jelenvalósitanunk kell egy bevásárlást és annak körülményeit, hogy a lönti konciusióra jussunk.
A dolog ugyanis ugy áll, hogy ha valakinek cipőre, kalapra, mi egyébre szüksége van, akkor nem azzal a szándékkal megy a boltba, hogy most karlsbádi cipót, bécsi kalapot stb. vásároljon, hanem egyáltalában lehetőleg jó cipót és jó kalapot. Csak a boltban, az illető áruk megtekintésénél győződik meg arról, hogy a karlsbadi cipő, a bécsi kalap stb. szebb, ízlésesebb és jutányosabb, mint a másik gyártmány, tehát mi sem természetesebb, mini az, hogy a neki megfelolóbbet választja és hogy szükségletének megismétlésekor ugyan-
csak azt a gyártmányt kéri. a mely első izben megelégedését kiérdemelte. Arról a vevő nem tehet, hogy a neki megfelelő áru nem magyar gyártmány. de nem tehet crról a kereskedő sem, ki nem hazafiságból, hanem hivatásból foglalkozván • az áruk közvetítésével, természetesen olyan árut szerez be, a mely jóságánál, tetszetős voltánál és a mellett jutányosságá-uál fogva könnyen eladható. Arra tehát ne is számítsunk, hogy akadnak olyan kereskedők, a kik hazafiságból nem tekintik kenyérkeresetüket, mert ez sem kívánható, sem üdvös ucm volna. Ha találkoznék is ilyen fehér holló, az a legelső hat hónap után boltját bezárná és egygyel sza-poritauá a bukott kereskedők számát, a kik miatt ellenségeink oly szívesen híresztelik, hogy a magyar kereskedő nem megbízható és nem szolid. Polgárainktól pedig, kik semmivel sem rosszabb, de sokban sokkal jobb hazafiak, mint más országok polgárai, ne követeljük, hogy csupa patriotis-musból drága péuzeu vegyen selejtesebb árut, csupán azért, mert az magyar gyáitmány.
A magyar ember, ha szükségét látja, életét adja a házáért, de, nem adja filléreit, különösen a msS nehéz megélhetési viszonyok között, olyan valamiért, aminek hasznát általánosságban felfogja, megérti, de hasznát nem látta és közvetlenül nem élvezi. Követi ezt az eljárásit pedig teljes joggal, mort ha másképp cselekedne, azaz csupán hazafiságból venne magyar gyártmányt, noha az rosszabb és drágább más, idegen gyártmánynál, nem tenne mást, minthogy maga magára igen súlyos adót róna. Már pedig ilyet nem követelhetünk sen
kitől és alighanem hiába is követelnék, mert egyszer-kétszer ezt megteszi mindenki, a miut megteszi azt, hogy egy felállítandó szoborra vagy szegény gyermekek felruházására egyszer-másszor adakozik. Ipart azonban ily adakozásokhoz nagyon hasonló egy-kétszeri áldozatból teremteni és fentartani nem lehet, de hozzánk méltó sem volna. Egészséges iparhoz szolidabb, megbízhatóbb, biztosabb alap szükségeltetik. Ez a biztos alap pedig nem más, mint versenyképesség minden irányban a külföldi gyártmányokkal szemben.
Első és fő törekvésünk tehát kell, hogy oda irányuljon, hogy meglevő iparvállalatainkat a tökéletességig fej-leszszük, oly annyira, hogy termékei a versenyt minden irányban sikerrel megállhassák s minden magyar ember által osztatlanul gyűlölt osztrák ipar termékeivel és akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy nem fog találkozni olyan magyar ember, a ki a honi gyártmánynak nem ezer örrömmel ad előnyt, ha az épp oly jó és jutányos, miut az idegen gyártmány. Ellenben épp oly bizonyosak lehetünk ! abban, hogy ellenkező esetben is csak idegen árut vásárol majd a közönség, ha — hogy az első hasonlat mellett maradjunk — a magyar cipő, a magyar kalap félannyi ideig fog tartani, mint az osztr&k, a mely csak a hozatali vámmal, de esetleg még azzal sem lesz drágább emennél, mert az egész csak számítás dolga. 2X2—4 nálunk is, Ausztriában.
, l\'ick Jósser.
Novella és dráma.
Éppen ugy, mint Németországban, nálunk is előszeretetei dolgozzák át íróink novelláikat drámákká. Novellából készült
Herceg Ferenc Dolovai Dábob-j», novellából Gárdonyi Bor-a és Anouská-ja, novellából Brótly Sándor Dada cimO színdarabja, hogy csak néhányat említsünk fel a sok példa kötül.
Mi az oka ennek a tünetnek? Talán az, bogy novelláink drámai cselekményüek, hogy tárüyuk szinte kikívánkozik a novella kereteiből, bogy predesztinálva vaonak a színpad számára vnló átdolgozásra?
Aki modern novellákat olvas, az tisztában van vele, bogy semmi sincs bennük, anij/a színház számára kívánatossá tenné öketí Mert a modern novella épen ugy, mint,a regény, uetn a cselekményre helyezi í íósulyt, hanem a lélektani elemzésre, a bsngulat-festésre, at intim-rajira, aj árnyalatok pontos megfigyelésére és feltüntetésére. Nem az érdekli novella-íróinkat hogy mit tesz az ember, hanem, hogy mjt érsz. Nem u, bogy mint küzd a külső világ ellen, bsnem, hogy mint küzd macával. Nem »z eró az ambíciójuk, hanem a\\ finomság, a bensőség.
A drámának pedig a cselekméoy a lényege. Hőse sem az álmodó, hanem « cselekvő ember. Hogy lesz tebát a jó novellából jő, dráma? Sehogysem. Hát akkor mi hat a. közönségre, miért van a novellákból átgyür: drámáknak i» hatásuk? Azért, mert a jót\\ehéz egészen elrontani. Mert a jó novella a dráma (ormijában is megmarad jó novellának. Ami jó benne, bat a sziopadról is. És a közönség ezért a jáért megbocsátja ideig-óráig a dráma gyöngeségét. Megbocsátja és elszokik íz igazi drámától. De azért ösztönszerűen érzi, hogy baj van a szinbái körQI. És a. közérzés az, hogy a magyar drámairodalom pang, hogy nincs igazi drámairól
De más veszedelem is lámsd a novelladráma felemás müíajíusk miveléséből. Legtehetségesebb elbeszélőink elhanyagolják tehetségüknek azt az oldalát, mely legjobban kidomborodik. Novellákat írnak a színpad számára és tehetségüket nem tudván egészen beleilleszteni az uj keretbe, addig fúrnak, faragnak rajta, mig kifaragják eredeli alakjából: És a novelladrámának megfelelően felemis tehetségek alskulnak ki. írók, kik végül sem jó drámát, sem jó novellát nem
T A RCZ A.
Ottilla hercegkisasszony.
— A »Zalai Köxtony tircija. — Irta: Jean Lorraln.
A szép, fiatal leányka gépiesen emelkedett íól a fehér«felyempáruák közöl s merengó tekintettél nézett ki a nyitott ablakon, a királyi park fáinak zöld lombjai felett, a város felé.
A nagy, selyemmel kárpitozott szobában egy sereg szolgálóleány hárfákat pengetett, s a huroknak lágy, andalító hangjai a nyolcszögletű terem minden zugát betöltötték; de a hercegkisasszony nem hallotta ezt, mert sQket volt már születése óta, azonkívül néma is. Tehetetlenségében visszavonulva a világtól, huszonöt évig élt teljesen elzárkózva; nem érintkezett senkivel, csak szolgálói értették meg a keze által adott jeleket; szomorúan jártkelt aranynyal ós ezüsttel áttört, drága szövetű ruháiban, amelyekre fantasztikus alakú cirádák meg sárkányok voltak himezve; mindig bus volt, nevetni nem látta ót senkisem, sürü szempillák árnyékolták be nagy, ragyogó szemeit, amelyeknek sötét, lelket vesztő mélysége nem fejezett ki sem gondolatot, sem érzelmet.
Ottilia a szicíliai király legidősebb leánya Tolt, szánalomra méltó gyümölcse egy, unokatestvérek között kötött politikai kényszerházasságnak, aki születésével egyszersmind anyja száműzetését is okozta.
A király nem igen szívelte a herceg-kisasszonyt szórakozott, merengő tekintete
| és néma ajkai miatt, s ellenállhatatlan \' fzépsége sem tudta rávenni, hogy szeresse. ! A királyi palota egy elkülönített részében \' neveltette, melyhez még az udvari személyzetnek sem volt szabad közelíteni: sürü lombok fogták körül és rejtették el mindenki elótt a rózsaszínű márványtornyot, hol Ottilia hercegkisasszony felnőtt és lassankint már liervadui is kezdett egy sereg dologtalan szolgálóleány között.
A lovagjálékok. az udvar mozgalmas élete, az ünnepségek és rajongó udvarlók hiányában a beláthatatlan tenger és mérhetetlen égboltozat örökké uj és változatos pompája, a kikötő uyüzsgó élete, a beevező, majd onnan tovasikló gályák és a révpart hosszában zajgó népnek szakadatlan munkája szórakoztatták a szomorn herccgkisasszo »yt, mig n király szégyenének tartotta sinlődó gyermekét; a sápadt Ottilia megtagadta hozzátartozóit" visszavonultan élve márvány tornyocskájá-ban és homályos, titokzatos kertjében és csak néha-néha hagyta el azt, hogy részt-vegyen a tróu valamely egyházi ünnepségén. ahol miudenki megbámulta szemfényvesztő szépségét.
Kgy ilyen alkalommal az öreg király elhatározta, hogy megnézi gyermekét. Amint ott ült méltóságteljesen, a meg-meg-lebbenő lobogók, a selyemtől és más drágaságoktól pompázó lovagkiséret közepette, valóban királyi jelenség volt; mozdulatlan arca szinte túlvilági volt. Amint ott ült a menyezetes emelvényen, körülvéve virágokkal és a fölszálló tömjén-füsttől. egész lényén meglátszott, hogy uralkodásra van teremtve és az arauynyal,
drágakövekkel és hermelin-prémmel dUzi * leit pompás ruha alatt megdöbbent a ; dölyfös lejedelem szive.
De ezek csak igen ritka és rövid ideig tartó percek voltak. A király egész lelkével fián, u hercegen csüngött, ki Ottilia anyjának elűzése után, második házasságából született: a gőgös, hevesvérű és hirtelen haragú trónörökös volt kedvence, akit már húszesztendős korában nagykorúsított és aki azután csupa kedvtelésből olyan botrányokat rögtönzött, lío^v ucmesak a város, hanem az egész királysig polgárai rettegtek tőle.
f *
Ottilia hercegkisasszony igen ritkán látta öcscsét. Néha. hogy egy-más baját feledje, a trónörökös meglátogatta testvérét, az ábrándos tekintetű némát és , taglejtésekkel igyekezett magát vele meg-j értetni. De őrökké szomorú testvére félt j tőle és a szegény elhagyatottnak csák j abban telt kedve, ha a nagy, hatalmas, ! öreg misekönyvekben lapozgathatott, amelyeknek lapjai a mindenféle szinü belük miatt olyau tarkák voltak, akárcsak a falakat beburkoló selyemkárpit; vagy ha az ékszerészeket és ruhakészítőket fogadhatta, akik gyönyörű, drágaköves csatokat. \' karpereceket, nyakláncokat, mindenféle árnyalatú, művészi hímzésekkel ellátott szöveteket hoztak. Ilyonkor fölvidámult kissé szomorú magányában.
A márványtorony termének félhomályában majd megölte az unalom a sok szolgálóleányt, akik egyedül azzal .szórakoztak, hogy naphosszat pengették hírfáikat vagy összebújtak egy sarokban s
hangosan kacaglak egymás tréfáin De a süketnéma hercegkisasszony mindebből nem hallott semmit.
A nyitott ablaknál állott, kezeivel a márvány párkányra támaszkodva; de merengő szemeinek tekintete, most nem siklott el a pálmák és ciprusok lombjai telelt, hogy a templomtornyokon és a kastélyok magas kupoláin nyugodjon meg. Ottilia a torony aljára nézett, merően ligvelve. oda. hol a virágágyak és bokrok-állal képezett kacskaringós utak összetalálkoztak.
Három ismeretlen férfi tartott arra. egy lovag és két zenész. Az utóbbiak egyikénél fuvola volt, u másik viola d\'amourt tariott kezében. A fiatal lovag leült egy kerek kőpadra s kibontva egy pergament tekercset, amelyet eddig kezében tartott, jelt adott a másik kettőnek. A hercegkisasszony., akinek a magas ablakból a három ember ugy tűnt fel, mintha valami mély kut fenekén állanának s arcukat a zöld cipruslombok árnyékában valami különös sáppadtság öntenő el, látta, amint a fuvolás szájához emelte hangszerét, a másik pedig vállához szorította n hegedűt.
A lovag megadta a zenészeknek az ütemet s meghajtva magát, a játék kezdetét jelezte: figyelemmé! kisérte a zone hangjait, majd énekelni kezdett, amit a hercegkisasszony mozdulataiból és szája mozgásáról vett észre, de hangokat nem hallott.
Valami szerenádot gyakoroltak, amit bizonyára imádott hölgyének akart adni a fiatal lovag s ezt az elhagyatott helyet
választották ki e célra, ahol nem háborgatta őket senki Amint a lovag boldogságtól ragyogó arcábólj sugárzó tekinte- , tóból, s örömkönnyekkel telt szemeiből megítélni lehetett, ugy a dal, mint 8nnal/ zenéje az ó szerzeménye volt.
A hercegkisasszonynak pedig sohasem fájt még annyira, mint most, hogy nem hallja a hangokat, s nem értheti meg az epedő vágyakat, amelyek a dalból kiáradnak. Az ismeretlen egész lénye, délceg termete, halvány szép arca, különösen pedig előkelő magatartása és rajongó tekintete elbűvölte őt; tudni akarta, ki 7 az a hölgy, akihez az epedő dalt intézik. A szerelmes lovag nagyon jól tudta, mit cselekszik akkor, mikor a süketnéma hercegkisasszony kertjének ezt az elhagyatott részét szemelte ki művének begyakorlására . . .
Egyik szobaleány az ablakhoz közeledett s látta a három férfit a kertből eltávozni Megismerte a lovagot.
Beppino de Fiesoles volt, a herceg kedvence.
Akkor éjjel Ottilia hercegkisasszony álmában ismét látta a szép ismeretlent ós a két zenészt; és — csodálatos — hallotta a zene bűvös-bájos hangjait, melyek kábulatba ejtve őt, .magukkal ragadták; ugy érezte, hogy ereje gyengül, \' majd hirtelen újraéled valami megkapó molegségtól, végre nem érzett mást, csak minden idegén átrezgő, fájdalmas gyönyört.
Másnap, ugy négy óra tájban, egy eddig még sohasem érzett édes sejtelem
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. JANUÁR 24-én.
fognak írni ... A napi dicsőségért feláldozzák az állandó elismerést.
Mert csakis a napi dicsőség az, mely novella-iróinkat a színpadhoz vonzza. Az a Bzemtől-szembe megoyilatkoxó elismerés, melyre a könyvirónak olyan sokáig kell várni. Várni különösen nálunk, hol nem vesznek könyveket. Nálunk, hol a közönségnek olyan kevés érzéke vao a művészi finomságok iránt, hol a lárma, a külső fény még mindig oiyan nagy vonzóerőt gyakorol még az intelligensebb publikumra. Hol a napisajtó éber figyelemmel kiséri a szinház minden mozzanatát, hetekig foglalkoztatja a közönséget az előadandó darabokkal és szinte a végletekig csigázza kíváncsiságát. .A könyvről pedig mélyen hallgat vagy nagyon röviden végez vele. Rendszeres könyvbiráláttál egyáltalában nem foglalkozik. Csak jól ismert irók munkáira fektet egy kis figyelmet. De csak f/Bele udvariassági figyelmet. Mond néhány bókot, eg) másra halmoz néhány szuperlativuszt és az ügy el van intézve. A könyv másnap elmerül a feledékenység homályába. A nélkül, hogy a közönségnek\' alkalma lett volna komoly véleményt hallani róla. A nélkül, hogy rámutatott volna valaki a benue rejlő kincsekre vagy fogyatkozásokra.
A könyv az agyonhallgatást jelenti, a dráma a bírt a dicsőségét. Még akkor íp, ha a darab középszerű, ha 10—15 előadást ér meg. Komoly bírálók komolyan foglalkoznak vele, a közönség rendkívüli érdeklődéssel fordul feléje.
A szer/ő nemcsak elismeréshez jut, de pén7hez is. Aránylag sok pénzhez, a mennyit a legjobb novella kötettel, a legkitűnőbb regénynyel sem lehet sz-erezni. A középszerű darab ezreket hozhat szerzőjének, a kitűnő regény pedig nem ér második kiadást sem. Ha ér, Bem jutalmazza szerzőjét kellőképen . . .
SzÓYrtl a könvvirók elkedvetlenednek. A színpad pedig hódit. Jó novellistákat középszerű drámaírókká gyúr át. Végső eredményképeu a színpadnak sincs belőle igazi haszna, a novellisztikának pedig védtelen kárt okoz.
Ezen 8z anomálián csak az segíthet, ha a közönség érdeklődését a könyv felé fordítják, ha a kőnyvirót nem szorítják há\'lérbe a drámaíró rovására. Ha a köuyviró is számithatna arra az anyagi és erkölcsi elismerésre, mint a drámaíró . . .
Éh ez jó részben ugyaoattól a sajtótól függ, mely a drámaírót annyira dédelgeti. Vegye a könyvbirálatot is legalább annyira komolyan, mint a dráma kritikát és akkor a szinpad felé csak azok fogoak fordulni, kiket az igazi hivatás ösztönöz a drámaírásra. A magyar dráma-irodalom legfeljebb kvantitásban vészit, de a novellisztika kvalitásban nyer.
Jtohoz Andor.
Jól tevő versengők.
A Keresztény Jótékony/Nőegylet ez idei báljának nagy tikere — amint ball-
juk — nagy mozgást idézett elő az ellentáborban: a zsidó nőegylet vezető-ttége körében. Tul akarnak tenni társukon és idei báljuk sikerét valami szokatlan szenzációval akarják biztosítani.
Soha versenyt még nem üdvözöltünk szívesebben, mint ezt. A jótékonyság szolgálatában dúlhat a legpiszkosabb konkurrencia is, az mind megtisztul itt a cél reávetődő glóriás fényében. Inter duos litigantes tertius gandet I Az a harmadik, aki ennek a versenynek örül: a sok Bzegény ember, ki a két egyesület jótékonyságát élvezi.
Ha közügyeink minden ágában folyna e nemes verseny, Kanizsa csakhamar felvirágozna. Azonban eajnos, a két nőegylet versengése a maga nemében egye dül áll városunkban. Hölgyeink a közügyekből csak a jótékonyság resszortját foglalták le maguknak, de ex egy irányban meg is állják helyüket. É téren igyekeznek minden tehetségüket érvényesíteni s ez annyival is inkább sikerül nekik, mert munkájuk nemcsak az ésr, hanem a sziv munkája is. Nőegrleteink tevékenységének megvan az eredménye és elmondhatjuk, hogy a közügyek ama kis csoportja, melyet a nők a maguk részére kiszakítottak, gondos és avatott kezek ápolása alatt van.
A fény erőssége szerint válik ki az ároyék homálya. A nőegyletek dicséretes versengése nagy árnyékot vet a férfiak munkájára. Közéletünk minden mái ága, mely nem áll a nők gondozása alatt, parlagon hever gondozatlanul, mint a Csáki szalmája. Nincs tán város Magyarországon, melynek lakóinál oly nzembe-ötlően tapasztalni lehetne a közügyek iránt való érdeklődés és helyes érzék abszolút hiányát, mint a kanizsaiakban Minden kicsinyes magánügyeinkben vezérel bennünket az önzés, ez igazgatja minden lépé-ünket, minden gondolatunkat és csodálatot, még az öozésbnu sem tudunk következetesek lenni. Hogy legfontosabb érdekeinket magunk intézhessük és hogy azokat megvédjük ehhez nincs meg bennünk sem a műveltségbeli emelkedettség, sem pedig az önzés és az I allruizmuii azükséges helyes aránya.
Nemcsak közüayeink, de tár^aséletünk ferde«égei ia mind azzal vádolnak bennünket, hogy nwz pásztorai vagyunk a magunk nyájának. Nevetséges rang-megkülönbözteté*eink és társadalmi feszültségünk ugy iÖntetnek fel bennünket, mint kik a művelődés utján megálltunk, belefáradtunk a haladásba és elmaradtunk a haladó kortól. Eljutottunk az érdemek osztályozásáig, de munkánkat hibásan végeztük és az eredményekbe j belekövűltünk. Valóban karrikaturái va-; gyünk a kisvárosianságnak, meg vagyunk áldva mindennel, ami nevetséges és kevés olyannal, ami dicséretes volna.
Nőegyleteink versengenek. Hogy más vonalon is álljon elő a nemes verseny, nálunk ez még titkos óhajnak is nevetséges. Bárki is, aki a kanizsai viszonyokat ismeri, untig megelégedhetne i azzal, ha városunk minden tagja tényke-
désével és magatartásával csak felét is teljesítené ama kötelességeknek, melyeket a társadalmi lét civilizált államban minden polgárra ruház.
HÍREK. -
— Közgyűlés. A nagykanizsai .Társukat" 1903. éri január hó 25-én, vasárnap délután 6 órakor tartja rendes közgyűlését, a követkelő tárgysorozatul. 1. A választmány jelentése. 2. A számvizsgálók jelentése. 3. A költségvetés megállapítása. 4 Kötvények kisorsolása. 5. A tisztikar, a választmány és számvizsgálók választása. 6. Netáni indítványok. Este 8 órakor társasvacaora > Társaskör helyiségében.
— Miniszteri elismerés. A vallás-és közoktatásügyi n>. kir. miniszter Szabó Lajos galamboki r. katb. kántortanítónak, a kiskomáromi tanítói kör elnökének, eddigi sikeren működéséért elismerését nyilvánította. 1
— Halálozások. Özv. Schefinger Hen-rikné f. hó 19-én 80 éves korában végelgyengülésben elhunyt. A tisztes úrnő a m. évben elhunyt Szegő Gyula édes anyja volt. Halálát leányai és nagyszámú rokona gyászolja.
Steiner Ignác terménykereskedő í. hó 19-én 48 éves korában elhunyt. Az elhunyt legényember volt, halálát gyermekei nem BÍratják, de annál inkább agg édeB anyja, testvérei Halphen Mórné éa Steiner Zsigmond és rokonai, kiknek ó egész odaadással élt és kik neki a családi életet pótolták. F. hó 21-én temették oagy részvét mellett.
Özv. Mattos Józsefoé született Kiss Katalin folyó évi január hó 21-én reggeli 7 órakor eletének 67-ik évébou elhunyt. Az elhunyt földi tnaradváoya folyó hó 23 án d. u. 3 órakor lett Csengerl-ut 40. sz. gyászbázban a róm. katb. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni s a helybeli sírkertben levő családi sirboliltao örök nyugalomra helyeztetni. Az engesz-telő szent mise-áldozat pedig folyó hó 24-én d. e. \'|,10 órakor volt a helybeli szent Forencrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatui. — A következő feliratú koszorúk helyeztettek a ravatalra: Forrón szeretett anyánknak, Gizi, Jani. Felejlhetleu jó anyámnak, Vilma. Szeretett nagynénénk-uek, Ignác és Etelka. Szereteti kedves anyánknak, Jenő és Erneaztin. Isten voled anyám a viszontlátásra, Ernő. Drága jó oagyanyáoknak, Lajos László. látván. Szeretett nénjüknek. Mariska éa családja. A kedves rokonnak, Müller Mária és 2 felirntnélkűli koszorú.
Lövr inger Mór városunk egyik tekintélyes polgára folyó évi jauuár hó 22 én reggel 8 órakor életéuek 71-ik évében, rövid szenvedés után elhunyt F. hó 22. délután 3 órakor helyezték örök nyugalomra a helybeli izr. temetőben.
— Koszorulpótló adományok. F. hó 19-én elhunyt özvegy Schefinger Henrlkné
kényszeritette ót megszokott helyére, a parkra nviló ablakhoz.
A három f.\'-ríi már tegnapi helyén volt: a szép Ik\'ppino de Fiesnles a kőpadra Olt. a két zenész pedig előtte állott. A fuvola és hegcdli hangjaiból egy epekedő dal édes melódiája áradt ki és a szenvedélyes, de mégis gyöngéd szavakat Beppo énekelte hozzá, melyek hol elragadtatást, hol szemrehányást fejezlek ki egy hölgy iránt: a sükei hercegkisasszony megértette a dalt és szomorúsággal telt meg szive, meri az epekedés, a zene. nem ó neki volt szánva; érezte, hogy szive hevesebben dobog, érezte, hogy — szeret.
A tlőrenei lovag éneke egy érzéketlen hölgy szépségét magasztalta, kinek haja puha, mint a selyem, ragyogó, mint a nap, bőre illatos, mint a tömjén és áttetsző, mint a friss, érett szőlőszem: dicsőitette hölgyének harmatos, rózsabimbóhoz hasonló ajkait és acélszürke szemeit, melyeknek tekintete mélyebb sebet üt a gyiloknál. Ks Ottilia hercegkisasszony, anélkül, hogy a szavak értelmét ismorte volna, tudta. hogy az ó tükro ragyogó, éjfekete hajat.\' sápadt, halvány arcol és türkizkék szemekel mutat.
Ösztönszerűleg utána nyúlt, fölvette a közelfekvő asztalról, s hosszasan nézte magát benne. Mikor újra lenézett a kertbe, látta, hogy a fiatal lovag ót bámulja. Ottilia hercegkisasszony érezte, hogy elpirul. s gyorsan visszahúzódott az ablakból.
Másnap nem is ment az ablakhoz, hogv kinézzen rajta lieppo lovag és zenészei elhelyezkedtek a ciprusok sűrűjében, s a hegedű és fuvola isméi megszólalt, bána-űí-an, epedóeu.
De,, óh csoda, a dallam nem a régi volt. 0 hozzá esedeztek, sokkal gyengédebben. sokkal köuyörgőbben és á\' süket hercegkisasszony hallotta azt. A dal is más volt; uem a szürke szemeket, a rózsás arcot dicsőítette, hanem a halvány arc szemeinek szépségét, melynek fénye lebilincselő, olyan, mint a holdé és magasztalta az éjfekete haj ragyogását.
Az énekes dala zengett, mialatt rajongó lekiutetél a hercegkisasszonyra szegezte, aki megittasodott a gyönyörtől és nem kérdezte többé tükrét, hogy szép-e.
Akkor éjjel álmai esapongó ábránd-képekkel voltak tele.
Nem sok időre a történtek után. egy este. amikor Sándor herceg drága genuai szőnyegekkel és scutari-i bársonynya! beterített nyugágyán heverészett s hosszú kezeivel a szép Calarins selymes haját simogatta, közömbös hangon "kérdezte a hercegnő:
— Nos. mi történt a mi barátunkkal, Beppoval ?
Szicília örökös hercege az ittasságtól akadozó hangon felelt:
— A\' mi üeppónk alighanem valami esztelenségeu löri a fejét. Nem tűnik fel öunek, hogy az utóbbi időben egészen elhanyagol beunünketV
— Ugyan miért is lenne ellenünkre az ó udvarlása? Talán nem ó a legtökéletesebb lovag, ön után, uram, az\'egész királysághall ? De a mi llorenci lovagunknak sokkal magasztosabb céljai vanuak. 0 megtanítja beszélni a .némákat és hallani a süketeket.
— Mit hallott ön erről?
— Semmit, uram, mert az udvar netn lud róla semmit, kivéve a hercegnőt éa
önt. Menjen csak holnap embereivel sétálni, a délutáui órákban, a hercegkisasszony kertjébe.
— Ottilia, a testvérem ? Szép hercegnő, édes Catarinám, ha ön hazudott, akkor meghal.
Az erre következő második éjjelen Ottilia hercegkisasszonynak rettenetes álma volt. A szép Fiesoles gróf, kisérve zenészeitől, ismét hozzá intézte a mindennapi zenél. Fölhangzott a dal, szenvedélyesen és ó — kihajolva az ablakon — öt nézte, reszketve a szeroleintól és az örömtől, hogy hallhatja, vagyis láthatja, mint zenél . . . Egyszerre csak elsápadt az énekes, megtántorodott, s hangja elnémult. Elhalt a begedü hangja is. s ő érezte, hogy ismét süket lelt, uem hall többé semmit ... A hercegkisasszony fölébredt, hideg borzongás futott végig rajta, s szivét kimondhatatlan aggodalom szorította össze . . .
Másnap, amiol fölkelt, szolgálói egy udvari inast vezettek be hozzá, aki egy ; különös alakú, zománcokkal gazdagon díszített, velencei szekréuyl helyezett elébe. A hercegkisasszony lázas sietséggel nyitotta azt föl és benue, selyempárnára helyezve. Boppo levágott fejét találta, amint nyitott szemeivel érzéketlenül mered reá. Az ijedtség és a borzalom, amely erre a látványra elfogta, még ugyanakkor éjjel megölte.
így halt meg Ottilia hercegkisasszony, mert meghallgatta, hogy mit zong a szerelemről a viola d\'araour.
született Rosenfeld Roza iránti kegyeletének jeléül adakoztak: A gyászoló család 120 kor., Btrasszer Miksáné úrnő 10 kor. Összesen 130 kor.
F. hó 19-éo elhunyt Steiner Ignác ur iránti kegyelet jeléül adakoztak: A gyászoló család 50 kor. Halphen Mór ur és neje, Halphen Jenő ur, Steiner Zsigm. ur, Gerő Károly nr és neje 25 kor. összesen 75 kor. A nagykanizsai izr. szent egylet.
— Deák Ferenc születése, századik évfordulójának megünneplése tárgyában — mint annak idején közöltük — a vármegye törvényhatóságának decemberi közgyűléséhez indítványt tétetett, amelyet a közgyűlés egyhangú helyesléssel fogadott s az Onnepélyre nézve javaslattétel végett egy bizottságot küldött ki, amelynek tagjaivá választotta Csertán Károly alispán elnöklete alatt Arvay Lajos vármegyei főjegyzőt, Thassy Kristóf vármegyei t. főügyészt, továbbá Deák Mihály, Koller Istváo, Eperjessy Sáodor, Ziegler Kálmán, Szily Dezső, dr. Györoörey Vince, Barca László, gróf Batthyány József, dr. Haudek Ágoston, Kőnigmayer János. Stolcer Jakab, Taráoyi Ferenc, Illés Káfáel, Hortelendy Béla, dr. Szigethy Elemér, Hsjik István, dr. Cinder látván, báró Harkányi Károly,. Boscháo Gyula, Elek Lipót, Németh János, Fischer László, Lányi Kálmán, dr. RuzsicBka Kálmán, Sztaniszlavszky Adolf. Udvsrdy Ignác, Margilai József, Hangay Géza, Odor Géza, Gaál Ödön. Hertelendy Feronc, Hittcbler Miksa, Tóth István, Pajlhy Elek. Vécsey Zsigmond és Vár-hidy Lajos törvényhatósági bizottsági tagokat.
— Állandó választmány. A folyó évi február hó 9-ikéo tartandó törvényhatósági bizottsági rendes közgyűlésen telveendő törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése végett az állandó választmányi Ölés folyó évi január hó 31-én délelőtt 9 órakor Zalaegerszegen a vármegyeház gyüléatermében fog megtartatni.
— Előadó tanáctoi választása. A városi közigazgatási előadói tanácsosi állás választás utján a folyó hó 29. napján fog betöltetni, líirszerinj pályáznak Áta József T. aljegyző, Sabján Gyula ügyvédjelölt éa Révész Lajos hírlapíró. Szükségesnek tartjuk ezúttal megjegyezni, hogy a községekről szóló törvény értelmében nem válaazthaló községi elöljáróvá az, ki községi képviselő nem lehet, községi képviselő pedig csak az lehet, ki választási joggal bir, községi válasxtónak pedig a törvény értelmében csak az tekinthető, ki saját vagyonától vagy jövedelmétől az állami adót a községben már két év óta fizeti. Aki tehát két év óta nem Szelelt, elöljáró nem lehet.
— Laskay levelei. Lsskay Tivadar az illavai fegyházból szorgalmasan irogat leveleket. Ügyvédjét kéri, tegyen meg mindent, hogy ót .kellemetlen" helyzetéből kiszabadítsa. Még mindig azt hangoztatja, hogy ártatlanul Bzenved, azt irja, hogy házának bizonyos lakrészeit nem kell kiadni, mert ö nemsokára úgyis haza kerül stb. stb.
— Egy est Nizzában. Az izr. jótékony nőegylet f. hó 31 én reudez jótékonycélu mulatságot. A tengerpart azúrkék ege alatt lezajló életet fogja a közönség elé varázsolni. Tenger ugyan nem lesz, de lesz tengersok szép hölgy, kik a jótékonyság szolgálatában miuden áldozatot meghoznak; hogy az est fényes sikere biztositassék. Az ég csillagait tündöklő villamos lámpák és különféle fényhatások lógják pótolni. Varátaitalt tündér szépségű nők lógnak osztogatni éa nem a hivatalos szolgálat komolyságával, hanem a szireoák csábító erejével Hogy férfi áldozatot is fogoak keresői, minden kételyen felül van, de hogy senkit baleset ne érjen, arra szolgálnak a biztosító szelvények, melyek egy pár fillér ellenében, édességet és a cukrászat műremekeit is biztosítják a biztosítottaknak. Katona zene cigányzenével felváltva fog közreműködni. Aki tehát a házi zenét nem szereti, az menjen el Nizzába 1
— HUasaág. Dr. Kondor Jenő, törvényszéki jegyző február hó l én tartja esküvőjét Lusztig Ilona kisasszonynyal Jászberényben.
— Szavatómóvészet. Vasárnap, folyó hó 18-án tartotta d. u. V órakor R. Kovács Laura szavalati előadását. A közönség csak apránkint kezdett gyülekezni ugy, hogy csak késócskén kezdődött az előadás ,A honvágy* cimü bevezető költeménjnyel, melyet a művésznő szépen, hatásosan adott elő, mire a közönség lelkesen tapsolt Ettől kezdve a művésznő mindig előre megmagyarázta a következő költeményt és hogy milyen irányt akar kővetői t költemény elsztviláiábtn.
Mindent igyekezett a lehető legjobban előadni, különösen pedig azon viszonyokat igyekezett hűen visszatükröztetni, melyek között a költemények főhősei éltek. Komoly és tréfás szavalatai egyaránt sikerült és a közönség élvezettel halgatta a szavalást.
— Diák hangverseny. A nagykanizsai róm. katb. főgymnásium ifjúsága saját .Segitő-Egyesűlete* javára I. i. február 11-én a .Polgári Egylet\' nagytermében jótékonycélu hangveísenyt tart. Kezdete pontosan este 8 órakor. A helyek árai: Páholy 16 korona, Ülőhely az 1 — 4. sorban 3 kor., a többiben 2 korona. Karzati ülőhely 1 kor. 50 fillér, állóhely 1 kor. A hangverseny után tánc. Szives relűlfizetéseket a jótékonycélra való tekintetből hálásan tógádnak ás hirlapilag nyugtáznak. Jegyek előre válthatók Csóti Márk tanár uroál és a hangverseny estéjén a pénztárnál. — Műsor: 1. D. 7,. E. Huber. Nyitány a .Portici néma* c. operából. Előadja az iljusági zenekar. 2. Bordal, Zeller Károlytól. Előadja az ifjúsági énekkar. 3. Angyal és ördög, Szász Károlytól. Előadja : Kadka József VII. o. t. 4. Charlen de Beriot. 7 hegedükoncertje. Hegedűn előadja: Sauermann Józsel VIII. 0. t. Cimbalmon kiséri: Sauermann Mihály
VI. o. t 5. A czelli bucsu, Endrődi Sándortól. Előadja: Lenkey Bertalan
VII. 0. t. Harmoniumon kíséri: Tóth István VIII. o. t. Zongorán pedig: Fiachel Viktor VIII. o. t. 6. Kuruc-nóték. Előadja az ifjúsági zenekar. — 10 perc szünet. — 7. Egy középkori doktori di<-putáció. Drámai paródia drr Sárffy Aladártól. Előadják: Fischel Viktor, Gábor József, Rothschild Béla, Scberz Alfréd, Szalsy János és Tóth István VIII. o. tanulók. 8. Gaudeamue igiur. Régi diáknóta Előadja az ifjúsági énekkar. 9. Rákóczy induló. Előadja az ifjúsági ének-
— A 48-as honvédek közgyűlése.
A Zalamegyei 1848|9-iki honvédeknek egylete évi rendes közgyűlését f. évi január hó 25-én délután 3 órakor tartja Zalaegerszegen a Zslamegyei Gazdasági Egyesület helyiségében, amely közgyűlésre az egyesület tagjait meghívja az elnökség.
— Iparklállltás Szombathelyen. Szombathelyen nagyobb szabásn ipar-kiállítás van tervbe véve. Az értekezletet e tárgyban mult vasárnap d. e. 10 órakor tartották meg az érdeklődók. A kiállítás az eddigi megállapodás szerint, folyó év augusztus havában lenne. Vidéki résztvevőket is ellogadoak.
— Felhívás. Az 1882. évben született nagykanizsai illetőségű hadkötelesek ezennel felhivatnak, hogy 1903. évi január hó 31-én reggel 8 órakor a városház I-ső emeletén sorshúzásra jelenjenek ^neg.
— Kerületi felügyelő kinevezése. A kereskedelemügyi ni. kir, miniszter a Il-ik közúti kerület felügyelőjévé Zala-, Somogy-. Vas-, Veszprém- és Sopron vármegyék területére Újhelyi Gynia kir. fíoiéruököt, államépitészeti hivatali főnököt, kinevezte.
— Magyar kereskedelmi uUxők igazolványt Anaitrliban wlő ntazaa céljaira. A kereskedelmi utazóknak az Ausztriában való működéshez legújabb törvényes intézkedés folytán igazolványra van szükségük, míg az önálló iparüzők-nak és ónálló kereskedelmi ügynökök e célra elég. ha iparigazolványukat a megrendelések gyűjtése közben magukkal hordják, hogy szükség esetén fölmutat hassák. A szolgáimban álló kereskedelmi utazóknak éa meghatalmazottaknak azonban speciális igazolványt kell magukkal vinniök, a melyet az Ausztriába készülő magyarországi kereBkedelmi utazók számára a szolgálatadó iparos telephelyére nézve illetékes kereskedelmi és iparkamara állit ki. Ez az igazolványok csakis az osztrák területen érvényes, még pedig az illető utazó szolgálati viszonyának egész larulma alatt, míg a vámkülföldön egyáltalában nem használható. Ép így nem használható Ausztriában a vámkülföldön való működéshez szükséges egyéb igazolvány. Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy az Ausztriában való működéshez szükségei igazolvány az illetékes I. fokú iparhatóságtól beszerzendő és a kamarához beküldendő bizonyítvány alapján két darab két koronás bélyegjegy beszolgáltatás, után, állíttatik k,.AzL fokú iparhatóság bizonyítványának tartalmaznia kell: 1. Az iparosnak, illetőleg cégének nevét. 2. Az iparos telephelyének megjelölését (ország, vármegye, helység). 3. Az ipari vagy kereskedelmi vállalat megjelölését. 4 Az utazó a) születési évét, b) születési helyét, c) lakhelyét, d) családi állapotát, e) személyleirását (termet, arc,
XL1I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
«
1903 JANÜÁR 24-én.
baj, ütem, száj, orr, netáni különös ismertető jelek). Az igazolványban jelzett szolgálati viszony megszűntéről és igy ii igazolvány hatálytalanná váltáról — ha lehet, az igazolvány beszolgáltatása mellett — az illetékes kereskedelmi és iparkamarának azonnal jelentés teendő. Sopron, 1903. jaouár hó 12-ikén. A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében: Ulleio József, elnök. Kircbknopf Frigyen, titkár. ,
— Tudományos kntatáaok eredménye balzsam és szenvedésre, mert néha oly kiváló kincs birtokába jutatja az emberiséget, l.ogy gyötrelmektől, kínoktól szsbadul meg. Egy ily kutatás eredménye hogy acsuz és köszvényes betegek bajéra\' van egy biztos gyógyító hatású siér A csuz és köszvényes betegek olykor évekig keresnek enyhülést bajukra, mert néba 10-15 évig tsrtó fürdóhasz-„álat sem képes\' enyhülést hozut kínzó fájdalmukra. Ugy a szenvedőknek mint mindenkinek foutos tudni azért, liogy létezik egy szer, mely e kinzó megbetegedést bizton meggyógyítja s ezért kár különféle szerekkel kísérletezni, mert azok az előkelő orvosi nyilatkozatok s az a sok ezor köszönő levél, melyekbe bárki betekintést nyerhet, kétségtelenül igazolják, liogy a Zoltán-féle csuz, kenőcsben egy ily szert birunk. A szer készítője Zoltán Béla gyógyszerész, Budapest, Szabadság-tér. A kinek gyógyszertárában a kenőcs 2 koronáért kapható.
— Zalaegerszegi vásárok. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur jsnuár hó 7-ikéo 86;3«!902. sz. a. kolt rendeletével megengedte, hogy a Zalaegerszeg városban a f. évi február hó U-ikére és a június hó 2-ikára eső országos vásárok ez évben kivételesen február hó 16-ikán, illetve június hó 3-ikán tartassanak meg. Sopron, 1903. évi január hó 17-ikén. A kerületi kereskedelmi éj iparkamara.
— Csokrok és koszorúk friss virigokból, elegáns és legfinomabb. Póstaszétkiildés pontosan Agátsy Benedek virágkertészet Temesvár.
törvényszék.
A mi perünk.
E percben még nem tudjuk, milyen ítéletet fog hozni a nagykanizsai kir. törvényszék a lapunk szerkesztője és Hévész Lajos, a .Zala" táraazerkesztője közötti kölcsönős becsületsértési perek-ben. De az Ítélet maga reánk nézve nem fontos; bennüuket inkább azok az eredmények érdekelnek, melyekre e becsületsértési perekről gondolkodva rájövünk.
A per előzményei a következők voltak:
A mult év augusztus 20-án a kereskedelmi alkalmazottak kougresszust tartottak Nagykanizsán A kongresszusról lapunk egyik munkatáras .Szezouképek\' citnü rovatunkban bár humoros hangon, de jóakarstulsg emlekezett meg, azonban e Siezonképi-ket a naaykauizsai kereskedő-segédek felreértették és indíttatva érezték magukat, hogy rosszalasuknak egy, lapuuk szerkesztője ellen irányúit utcai tüntetéssel kifejezési adjanak. Euuek a tüntetésnek a vezeióje Révész Lajos volt, akiről pedig éppen nem tételezhetjük fel, hogy a cikket félreértette volna.
Oe nap múlva Révész a .Zalában" nyiltan megtámadta lapunk szerkesztőjét azért, bogy a Szezonképeket a .Zalai Közlöny"-ben leközölte. Erre szerkesztőnk röviden és erélyesen válaszolt, mire Révész egy sértésekkel tolt közleményben fejezte be a hírlapi polémiát. Szerkesztőnk becsületsértésért beperelte Révészt, ki viszonvádat emelt ellene, mely vádak ügyében f. hó 23-án tartatott meg a főtárgyalás.
Ennek az ügynek személyi részéhoz ma már nincs közünk. Csak arról az oldaláról érdekel bennünket, amelyről a kanizsai sajtóviszonyokra fényt vet. íme egy semmiért, nem Bemmiért — egy jóakarattal telt közleményért macskazene a jutalom. A macskazene, mint megtorló eszköz már régi keletű, s a macska nem a nyávogáeával támad, hanem a . körmeivel, amelyik az elsőhöz folyamodik, annak kiányzanak a körmei. A macskazene rendezője is e hiányban szenvedett, kifogyván a nyomdafestékre érdemes más komoly érvekből. Ámde mindenesetre Jellemző az, hogy mi minden kellemetlenségnek lehet kitéve a szabad szó szólója nálunk. Először el akarják venni bz álmát,\'azután a becsületét, kényszeritik perre, kellemetlen utánjárásokra, s azután a közérdek szolgálatában végzett tiszta munkájáért kiteszik a perei eljárás min-
dig rizikóval járó kimenetelének. Az már ugy is régi dolog, hogy a fővárosi és a vidéki sajtó szólásszabadsága között ég és föld a különbség. Ha a fővárosi sajtó nagybalalom, ugy a vidéki — már nálunk Magyarországban — egy hűbéres állam, mely minden szabad törekvésért, minden hatalmi ábrándjáért leckét kénytelen elszenvedni azokuak az embereknek osztályától, kiknek érdekeit a kimondott igaz szó sérti. A vidéki sajtó ne is legyen más, mint krónikása az eseményeknek. Véleményével hallgasson, mert az valakinek mindig kellemetlen lehet, már pedig akárki legyen is az a valaki, még mindig nagyobb ur a sajtónál. így moudják őkl De nem oda Budai Lapunkat egy macskazene és egy por nem ijesztette meg. Haladunk az eddigi uton, melyen az igazságot kerestük, s élünk az eddigi eszközökkel, melyekkel a feltalált igazságot nyilvánosságra hoztuk. És az olya.] emberek feje felett, kiknek oz a munka nem tetszik, könnyen el tudunk tekinteni.
X. s.
Tudósításunk a tárgyalásról a kővetkező : Dr. Villányi Henrik éa Révész Lajos lapszerkesztőknek sajtó utján elkövetett kölcsönös becsületsértési ügyét f. hó 23-áó\' tárgyalta a nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbíróság.
Az itélő biróság elnöke Mikos Géza kir. táblai biró a tárgyalás megkezdése előtt a közérdek és magánérdekből merített okokkal nyomatékosau felkérte a feleket, hogy ügyüket békés uton intézzék el. A felszólalásnak eredménye is lett, amennyiben Révész Lajos lap. szerkesztő kijelentene, hogy ő dr. Villányi Henrik egyéni tisztességét és becsületét cikkében kétségbe vouni nem akarta a erre alapja nem is volt éa amennyiben elhamarkodott kitételei dr. Villányi Henrik becsületét érintették, ezért ó bocsánatot kér, Bértó kitételeit visszavonja és ezen nyilatkozatát a lapjában is kész közzé tenni.
Ezután di. Villányi Henrik is kijelentette, hogy ö sem akarta Révész Lajos becsületét érinteni, netc állott száudéká-ban Révész Lajost meggyalázni vagy sérteni és amennyiben bárki is cikkében Révész Lajosra nézve Bértő kitételt találna, ő azt kéazségsel visszavonja és a történtek felett sajnálatát fejezi ki és ezt lapjábau ő is kész közzé teuni,
Dr. Villányi Henrik védőjével Dr. Fried Ödönnel jeleni meg. Révész Lajos maga képviselte a vádat és védelmet.
Elitélt gyilkos.
F. hó 18-án tárgyalta a helybeli kir. törvényszék Horváth Csauádi Antalnak, 17 öves muraszerdahelyi legénynek ügyét, aki azzal volt vádolva, hogy gyilkos kést szúrt két falubeli legénynek mellébe, kik uéháuy napig nyomva fekhelyüket, sebeikbe belehaltak. A tárgyaláson Mikos Géza tablabiró elnökölt szsvazóbirák voltak dr. Kisa litván ésdr. Neusziedler A utal, védő Oroszváry Gyula. A törvényszék Cmnadi Antalt 2 rendbeli balalt okozó sulyoa testi sértésért és egy rendbeli au>yoa testi sértésért 2 évi börtönre ítélte, melybe a kitöltött vizsgálati fogságból 3 hónap beazamittatntu E -rnarasztaltatoll továbbá a felmerült büuügyi költségek megtérítésében. A védő és vádlott enyhitéaért, a vád képviselője pedig súlyosbításért felehbezett A védőnek a vádlott szabidon bocsátása, iránti kérelmét a kir. törvényszék elutasította.
KÖZGAZDASÁG.
Pályázati hirdetmény.
Az okszerű pincekezelésre vonatkozó gyakorlati ismeretek terjesztése végett a budafoki egyéves pincemesteri tanfolyammal kapcsolatosan , a tél folyamán a jelentkezők számához képest egy. vagy több időleges borkezelési tanfnlyam log tartatni.
1. A borkezelési tanfolyam célja az, hogy a kisbortermelők, vagy azok vincellérjei ezen tanfolyamon a legszükségesebb borkezelési ismereteket — főleg gyakorlatilag — elsajátítsák.
2. A borkezelési tanfolyam 2 hétre terjed és Budafokon a pincemesteri tanfolyam helyiségeiben fog megtartatni.
3. Az első borkezelési tanfolyam 1903. évi február hó 5-én kezdődik.
4. A tanfolyam tandíjmentes, ellátásukról (lakás éa élelmezés) azonban a résztvevők saját költségükön maguk kötelesek gondoskodni.
5. A tanfolyamra való felvétel végett 1 koronás bélyegjegygyei ellátott s hozzám
intézett kérvények f. évi január 20 ig a budafoki m. kir. pincemesteri tanfolyam igazgatóságához nyújtandók be.
A folyamodványhoz melléklendő:
a) A folyamodó életkorát tanúsító anyakönyvi kivonat, vagy községi bizonyítvány (esetleg cselédkönyv,)
b) községi erkölcsi bizonyítvány, melyben a folyamodó jelenlegi, valamint lehetőleg az előbbi foglalkozása is kitüntetendő, v
c) a folyamodóknak eddigi alkalmazásukra (szolgálatukra) vonatkozólag munkaadóiktól nyert bizonyítványaik,
d) annak igazolása, hogy a folyamodó magyarul iroi és olvasni tud,
e) olyan egyének felvételéért, akik másnak szolgálatában állanak, az őket alkalmarő szőlőbirtokosnak kell a folyamodványt aláírnia és benyújtania.
A folyamodókat felvételükről a pincemesteri tanfolyam igazgatósága a kellő időben értesíteni fogja.
Budapest, 1903. január 3.
M. kir. földmiv. miniszter.
Szerkesztőség : űr. ViUAnyi Henrik, telelés szerkesztő.
Kiadó: Jfj. Wajdits .ltizset-
VEGYES.
— Egy népszer. Mint ilyen un a lájdalom : csillapító, izom és idegorősitS bedörzsölő saer „Moll Fereuc-pálinkája í-b sója" elismerve, mely tagszaggatáa és a meghűlések mis következményeiné a legáltalánosabban és eredményesebben lesz baszDálva. Egy üreg ára 1 kor. 90 fill. Naponti szétküldés utánvéttel Moll A. gyógyszerész c». éa k. udvari saállitó álral Bécs, Tucblauben 9. Vidéki gyógy tárakban határozottan Moll készítményét kérjCLk védjegy és aláírásával.
Nyilttér
Az c rovat alatt közlőitekért nem válla) íolelösséeet a szerkesztőség.
Köszönetnyilvánítás.
Háláé köszönetet mondunk mindazoknak, kik édes jó anyánkat, özv. Mattos Józsefnél utolsó útjára ki-kisérték s részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
Nagykanizsán, 1903. jan. 24-én.
A gyáizoló család.
Vese. hncybólyat, hngydara és » köszvényböntalniak ellen, továbbá a légző és emésztö&l szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forirás
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz. Huxyhajtó hatásul
Kellemes uá! -»» | Kölnjén emésithelő
Kapható áataoyvizkereskédésekl.ec és
gyógyszertárakban. A Salvator-forraa igazgatósaga Eperjesen
HÍRŰ ETESEK,
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvoságút, mely az elvesztett cröt újra meghozta, l\'róbacsomagot s egy száx oldala* könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok a kik érte irmifc. Ez a legbá-mulatrsméltóbb csodaorvos*ig, mily megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihigá/ok folytán nemi bajokban, szirilisben, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a háziorvossággal a baj otthon gyógyítható, s minda/.ok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban. szellemi elgyöngalésbcn.vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer közvetellenCLl azokra a szervekre hat, a hol a megerösödés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek ót* tartó betegségeket, öreg. fiatal egyaránt irhát State Medical Institutnak az alant jelzett cünre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat non hagyhatják el. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyithatók ebbül a rettenetes bajból otthon. At intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy Ingyen csomag orvosságót kap magyarázó könyvvel együtt. Írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a j urtalmát senkisein fogja megtudni. A levelet így kell címezni: State Medical Institute, 17 Elektron Huilding, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A Icv\'lek mindig bérmentesiteadök.
13/1-903. ügyszám.
Árverési hirdetmény.
Alulirt királyi közjegyző a 13/1903. ügyszám alatt felvett jegyzőkönyv alapján ezennel közhírré teszem, hogy Goldmaun Ignácz kereskedő zalaszentmihályi lakós megkeresésére, az ennek tulajdonát képező és általa Hirschmann A. csáktornyai kereskedelmi cégnek eladott, de át nem vett a Szentmihály—pacsai vasúti állomás raktárhelyiségébe beraktározott (2) két waggon, az az mintegy 200 métermázsa bükkönymagot
1903. évi január hó 29-ik napján délután Spórakor
a Szentmihály—pacsai vasúti állomáson, az árunak azonnali átvétele s a zsákoknak visszaszolgáltatási kötelezettsége mellett nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek bármely áron, de azounali készpénzfizetés mellett eladom.
Kelt Zalaegerszegen, 1903. évi január hó 20-ik napján.
SKUBUCS IMRE,
királyi közjegytií.
/iEGHIYÓ,
A .Nagykanizsai VII. ker. templomtéri keresztény fogyasztási szövetkezet f. é. február hó 1-én tartja
iii. rendes évi közgyűlését,
melyre t. cz. tagjait ezennel meghívja
Az igazgatóság.
TÁRGYSOROZAT:
1. Igazgatósági jelentés. J. Felügyelő bizottsági jelentés.
3. A zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a veszteség fedezésére vonatkozó határozathozatal és a Jelmentvények megadása.
4. Igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok választása.
5. Egyéb indítványok. Nagykanizsa, 1903. január 20.
XLII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. JANUÁR 24-éo.

Z.K.
, 903.
moll seidlitz por
C»k akkor vuódtak. ha mindegyik: doboi Moll A. ródjogyöt és
alilri.it tünteti fol. A Mail A.-fill Sotdllti-parak urtíi gyógjbatiti a legmikiciabb gyoaor- ii al-
tiatbiatalaak, gyooorgörca íi gyomorbé*. rögxött irékrikodéi, IDtjbáiuilom. vér talaláa, araajér él a legkolftnböiSbb Ifi hltagiigak ellen, e jelei bliliieroek ÚTtiiod.k óta mladlg Difrobb olterjedíit uenect. — Ara egy lapaoiétalt irt-ditl doboziak 2 kar
Hamltltisok törvényileg fenyíttetnek.
BOLL-FfiLE FRANCIAl
■= i.i
Csak akkor valódi, k" oiodegrik moi.l a. t éjjelt tont-ii tel
-- ,A. Holt\' felirata dnomul »»n lirvl. a Nell-félo
fraiozlt bonznz li ti oereaeteion mlot fájdatomaiillaplto badírziíléit aaer köméoj, cini él a mogboléi egyib köretkeiroéciyeiaél legiimoreteiebb nópner. - Egy éaozall iriilll ünj ara I kor 90 III. \'
MOLL Gyermek szappanja.
Legfiaumabb, legújabb möditer ixeriot köiiitck gyermek él hölgy ixappaa a bir ikuerű ápoliiira gyaraakek él folilttik réazéra.
Art dirabonklot - 40 ílt. öt darab — I kar. 80 911. Minden darab gyermck-iiappan Hall A. védjegyével van ellétta.
Készét küldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitá által,
Bécs: Tucblauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta poiUatiorét mellett teljoilttetaek.
A raktárakban tették határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
melyek mír évek éta jók-nak bizonyultak és birneves orvosoktól, mint kSnnyll hashajtó feloldó azer
_ ajinlututnak,_
•z emésztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minősé-
-.
kérjünk
Bük következtében még gyermekek által is szivesoo bevétetnek. Eer 15 pllnlát tartalmazó doboz 30, egj tekerea, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2kor. 4 k. 45f. előleges beküldésénél ecy tekercs bérmentve azállittatik.
Nensteln F. haahajtó labdacsait. Csak akkor valódi, h> miuden doboz hátulján a mi törvé-Inyileg bejegyzett .SzeDt Llpóf védjegyünkkel van ellátva I vörös fekete nyomással. A mi törvényílee védett dobozaink Iutasításaink és csomagolásainkon PHILIPF3 NEU8TF.IN | APOTHEKER aláírásnak kell lenni.
EUSTEIN FÜLÖP
„Steot-Lipöthoz- cifflzelt gyögyiiertint Z. K. V*
TTIHX, I., ri»nke»ga..e 0. Raktir bagy-Kaniiiin: BELUX LAJOS él REIK OVUI.Í. gyógjízorílaeknü.
Qoooooaooono oaaaonaaasooo ooaoooaaaaaooooooaa
mm mmmmm
Nyavalyatörés.
Ki oebézkórbtn, görcsökben éa más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt al.Nlain által.
mmmmmmm
| Akácmagot bármely mennyiségben váaárol
Faragó Béla, Zalaegerszegen a hova ajánlatok killdendik.
11G11 ¥ 1
A „GAZDASÁGI ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET NAGYKANIZSÁN."
V. RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT
f, évi február hó 22-én d. e. 10 érakor a Zalamegyei Gazdasági takarékpénztár helyiségében tartja meg, melyre a t. szövetkezeti tagokat tiszteleltei meghívja.
-cíobcratí-— Az ifla*B"*ó»ág.
T fl R G Y S O R O Z A Ti
1. Igazgatósági és fel ügyelőbizottsági jelentések az 1902. évi üzletmenet és számadásokról.
2. Az 1902. évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a Dyereség mikénti felosztására vonatkozó határozat hozatai és a felmentvény megadása.
3: A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok 35. §a értelmében a működési sorrend szeriot kilépő ifj. Faics József, ifj. Hegedűs László, Klein Ignácz, Dr. Rátz Kálmáo Ratbmann Gyula és ifj. Samu József igazgatósági tagok helyeit ujak — vagy ugyanazoknak 3 évre; — mégis az alapszabályok 40. §-a értelmében felOgyelóbizottsági 3 rendes és 2 póttagnak 1 évre megválasztása. Kelt Nagykanizsán. 1903. január hé 15 én.
Jei-yzet: A fnlüeye\'őhizoti.ág á\'tal felolvasná t és hitelesített számadások és mérleg a szövetkezet helyiségében a hivatalos órák alatt betekintbetők. Szavazati Ispok ugyanott f. é. február 20. é» 21-én átvehetők.
VAGYON
1 Icotona _ fiiiít jj
1 1899/1902. évt. kőtelező számlában 56307 TTj
; 1900/1903. „ 83775 _
! 1901/1904. ~„ 163292 _
: 1902/1905. r 167335 _
Feloszlott évtársulati függő ^ 758 25
Kintlevő kamat 3030 38 ;
Ideiglenesen elhelyezett tőke 53419 24
Pénztár 2372 17

530289 04
|
É R L E G E
TEHER
korona üUir
1899/1902. évt. üzletrész számlában i, 90735 _
1,900/1903. . 119237 —
1901/1904. r 155406 —
1902/1905. „ 123877 — j
1899/1902. „ tőkésített nyeremény 5684 94
1900/1903. „ 4556 44
1901/1904. ..... 1968 —
Tartalékalap 5288 46
Függő kezelési költség 3687 13
Tiszta nyereség , 19849 07
\\ 530289 04

Hertelendy Béla s. k.
elnök.
Rothschild Samu
íclllgy. bit. lug.
Kelt Nagykanizsán, 1902. deczember SÍ-én.
FaÍCS k\' Knortzer György s. k. Lányi Uaxló s. k.
*le,n4t elleabr. kí«y»,lö.
Jelen zármérleget a bemutatott fó- és mellékkőnyvokkel megegyezőnek találtuk. Kelt Nagykanizsán, 1903. január 21.
k Schmidt Frigyes s. k. Waligursxky Antal s. k.
íelUgy. bit. tag. ___f.lagy. bU.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
8161. számjtk. 1902.
Eoütles árverési MMii
A nagykanizsai kir. törvényszék mint .tkkvi hatóság közhírré teszi, bogy Gecii András oormási lakós végrehajtatónak, Vajda Sándor aormáai lakós végrehajtást szenvedett elleni 400 kor. tőke, ennek 1900. évi február hó 24. napjától járó 8*|, kamatai, — 73 kor. 80 611. eddigi per és végrehajtás kérelmi, — 20 kor. 70 fill. jelenlegi árverés" kérelmi. — továbbá a Oélzaltl takarékpénztár végrehajtatnak, ugyanazon végrehajtást szenvedett 1600 kor. tőke, ennek 1699.. október 24 tői járó 8\'|, kamatai, 8\'|, késedelmi kamat, — 85 kor. 10 fill. eddigi, — mégis Dr. Schwarcz Adolf ügyvéd csatlakozott végrehajtatásak ugyanazon végrehajtást szenvedett elleoi 600 kor. tőke, ebből 300 kor. után 1896. október l-töl 7\'|0 éa 300 kor. után 1896. október 1-től 8"[, kamatai, — 98 kor. eddigi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a sorolási 272. sz. tjkvben f 40ja brsz. alatt felvett e 884 koronárt becsült ház, udvar éa kert
1903. évi április hó 6-ik napján délelőtt 9 órakor
Sormás községházánál Remete Gézn és Dr. Schwarcz Adolf felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett beceár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10Ve-át készpénzben vagy évadékképee papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi december hó 29. napján.
flg
Í Minden
1 Parquet Linóleum és |
? puhafafénymáz koronája i
m Takarékos és egyszerű a hasi- 5-
nAlatban mlutin folyékony és 3
5 mosható 0 5\'
1 szép fényű és tartós! ő;
a --s;
3 Uj bomÁzolás évente £
v I. legfeljebb 2-szer. igy olcsó- ~ g
u fiigban mindent felülmúl. a
13 2.
.t: J. Loronx ól T»a Eger, ^
CuohorBzig. >r
"2 Kapható Nagykanizsán: Armuth ő-■S N. és Neu és Kleinnél. <0
Jó drák
legolcsóbb IcrriiaB ériirii-beli jóllllil mellett
HANNSKONRÁD
óra és artojira kiviteli hixa
BRÖX8EN iCsehorszíkg.) Sujit gyártelep óragyirtAs-
boz és fémmankákbos. Jó nickel Rem.-órt Irt 8.76 Valódi esQat B.-óra Valódi eiQlUinc 1 SO Nickol ébresztő óra 1.76 Ctégtm % birodalmi eximerrd van kltOn-tetT«, — arany és esOst kiáliitá*! értnek é«
ezernyi elitoiorólerél van birtokomban* Kópéi árjegjrék Ingyen é» bórmentro.
Ügynökök
ismereteéggel magáofeleknél 60 koron* havi rendes fizetéssel és magss jutalék ellenében azonnal, mindenütt, minden városban, helységben és megyében kerestetnek egy oly nj siab. cikk eladására, mely minden háztartásban, polgár és falusi gazdának elkerOlhét-lenül szükséges. Ezen ügynökséget bárki is mint mellékjövedelmet elvállalhatja, kinek magánkörökben ismeretsége van. Ajánlatok „Neubeit P. 1903.\' jegy alatt Rudttf «MM, Wien intézendők.
NAGYKANIZSA, 8903. január (só iO-én.
5-ik szám.
XLII. évfolyam.
Előfizetési ír; Kk^ií érre . . 10 kor. — fill. Kél érre ... & kor: — flli. fü-Rj-i\'iléYre 2 kor í»li fill.
Kyrjrx HXÍim 20 nil. HIRDETÉSEK 5 h.tlktio.pelitaorbiti 11. 13. ■ miuilcn lovil\'l\'í sor.-rl 10 till
NY I LTTÉ B B E N
petit Boronként 20 íllíwl >\'«1«-uek (el.
ZALAI KÖZLÖNY

A lnp szellemi réséét illotö minden közlemény n íolflős szerkesztő nővére, az anyuci részt illető közlemények p\'-dig * kiadó ne»ére cimzcttcn Xmcy-Kanl/sárft bér-meutve iiilézcndök
Btanrntetlen Icvi-lek nom fo**d-intnnk cl.
Kéziratok 1 iMxancm Küldetnek
A uagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság^ a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,\' a .nagy-kanizsai tanítói járáskör,\' a anagy-kanizsai keresztény jótékony oóegylet " „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápiutézetc,\' a „katonai hadastyánegylet." a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
06 HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. _
Népség és katonaság.
Sacjkanlua. \'SOS\' j«"""»r 3:\'.
Az elsó pillanatban, hogy azon gondolkodtam, ini okozza azt az örökös eilcnmondást, amely polgári részről a katonaság ellen szólal fel, majdnem magam is beleestem abba a stereotyp gondolatba, amelyet gyakran, főleg egy-egy kávéházi össze-szólalkozás után „a katonaság és polgárság közötti rosz viszony\'-uak deklarál egy-egy hangzatos újságcikk. Ez a sokat emlegetett rosz viszony más egyéb is lehetne, mint egy rosz-szul alkalmazott frázis, amelynek rögvest szétmálik az értelme, mihelyt egy kevéssé a mélyére akarunk nézni.
A mi szalon, kávéházi és egyéb érintkezésekre alkalmas életünket — teljességgel látogatja a katonaság. Ha valamely összeszólalkozás támad a civil és uniformis között, akik semmi egyebet nem reprezeutáliiak ebben a vitában, mint a saját személyüket, egész fölöslcgesuck tartom, hogy rögtön mögéjük gondoljam azt a két nagy osztályt, a melyekhez tartoznak. Még ha a két osztály elvein csapna össze a két fél: akkor is két vélemény és semmi messzebbmenő ellentét nem áll egymással szemben; de a mennyire szerencsém volt megfigyelhetni az eddigi össze-szólalkozásokat, nem igen volt alkalmam mögöttük a privát vonatkozásokon felül holmi magasabb rendű os\'z-tálygógöt is tapasztalhatni. [la két személy valami miatt összeszólalkozik és azok közül az egyik véletlenül uniformisban van, akkor két társadalmi rend összeütközését lássam a legjelentéktelenebb vitában is? Ha pedig, rendszerint boros fejjel, tett-
legességre kerül a dolog és az egyes személyek mögé egy-egy párt is kerül, roppant egyszerű, hogy a katona mögé a katona fog állni, lévén rendszerint közelebbi barátságban a kamerádjával ó is, meg a civil is a magáéval.
Az a lenézés, a melylyel egymás jiáut viseltetik .népség" és „katonaság", nem komoly dolog. A háborúra nevelt és fegyelmezett ember a békében mindig ferde helyzetű. A katona fogalmának lényege a harciasság, keménység és harcedzettség lévén, fiatal, daliás hadapródjaink allűrjei, a melyet céhük nevében öltenek magukra, tárgytalanságukbau az edzettebb szeműek elölt kissé különös, a türelmetlenebbek elótt némiképen bo-szantó.
A katona nem a békére, csak a béke érdekében született és hurced-zettsége - ismétlem, a saját hibáján kivül — csendesebb időben nem igen kamatoztatható adomány. De neveléséből kifolyólag lenézi a puhább természetueket és erre a célra az ó rendszerint egyoldalú gondolkodása a civileken állapodik meg. Ilyenformán csakugyan van valami kölcsönös kis ellentét a két felfogás között: éppen annyi mint a mennyire a maga mesterségét szerető polgárember is le tudja nézni polgártársainak is más gondolkodást igénylő mesterségét. Se több, se kevesebb !
Hol lehet magasabb rendű ellentétről beszélni azonban, akkor, mikor számban egyáltalán össze nem vethe-tően, kisebb á katonaság, mint a polgárság. Hogy szalonjainkban, löleg a hölgyek előtt mindig pár lépéssel előttünk van egy egy uniformis, erre csak nem féltékenykedik a komolyabb természetű civil ember. A sarkautyu-
peugés zenéje inkább a felizma, mint
a viselőjének a karaktere. És ha délceg katonáink néha civilöltözetben közénk néznek, rendesen ugyanaz a csalódás éri őket a hölgyek részéről, mint a milyen kellemes meglepetés önkéntes! minőségben levő polgártársainkat, ha felöltik az uniformisaikat, a melynek levetését egyébként óhajtva várják egy nyugalmasabb és szabadabb disciplinü élet reményében.
Ugyanez a féltékenység lephetne meg minket akkor is, mikor egy-egy művészember szalonjainkban valóíhódi-tásait látjuk hölgyeink között, őket se az értékük disze emeli föléuk, közönséges halandók fölé, inkább az említettségük, közvetve tehát a nők hiúsága. Ez is csak az idegesebb természetüeket boszauthatja, a szalon-élet apróbb gyengeségeit mi már régen besoroztuk ^ társaságbeli szó- ! rakozásaink közé.
Nem, komolyon nem haragszunk egymásra, akárhogy büszkélkedik a Civil, hogy az ó adójának zsírján liizik a katonaság és akármennyire is a mi Bayardjaink védenek is meg minket az egyelőre nem igen fenyegető ellenség támadásától. Ez a kis incselkedés nem komoly harag. Csak sokat ne emlegessük. Jó igy, a inig ennyire vagyunk.
Csak az Isten szerelméért, valamelyik tulbuzgó impressziónkban arra ■ic faiiyarodjunk, hogy egy el nem foglalt percüukhen a katonaság és polgárság közötti jó viszony ápolására akarjunk megteremteni valamit. Azt hiszem, az igazi baj csak akkor kezdődnék.
! \'t/or.
Postatakarékpénztár
és betéti kamat.
Mindenekelőtt tisztába kell jönnünk azzal, hogy vájjon a földmives egyáltalában kedveli-e * takarékosságnak azt a lor-móját, mely « betét gyűjtését foglalja magában. Sajnos, e téren nincsenek megbízható statisztikai adataink. A vidéki takarékpénztárak vagy cgyáltalábau nem számolnak a betevőik foglalkozásával, vacy csak elvétve tüntetik azt föl jelentéseikben. Azt tudjuk, hogy a postatakarékpénztár betevőinek hány százalékát képezik a földmivesek de mennyi löld-mives betevője van a vidéki takarékpénztáraknak, erro megbízható választ tieui kaphatunk Nem lehet tehát az állam pénzintézetének politikaját oly viszonylatokba hozni, melyek annyira eltérők egymástól és uem lehet az érem egyik oldalát kritizálni, ha annak másik ré*z<j nem domborodhalik ki. A mint állitlintó,\' hogy a íölrftnivcs azért nem vütizí jobban igénybe a postatakarékpénztárt, mert kovcsli a kamatot, épp ugy állitható, hogy a fultlmives egyáltalában nem szereti igénybe venni a takarékpénztárt oly értelemben, hogy abban megtakarított pénzét elbelyozze. Ha vhu fölös ptnze, igás állatot, gazdasági gépeket vesz. vagy földet vásárol. A takarékpénztárt akkor szereti és ismeri, mikor péu/.t vesz kölcsön. Ismerni kell a vidéki gazda eszejárását, a pénzt otthon biz:o<abban véli őrizni. Ha köxsön \'■kell. erre vau. a takarékpénztár. Ezen aem a postatakarékpénztár, sem a vidéki takarékpénztárak kanidlhullátn/ása nem változtat. Ez a népnevelés körébeu nyerhet csak megoldást.
Elismerjük, hogy üdvös volna, ha a postatakarékpénztárnál elhelyezett betétek nagyobb kamatozásban részesülnének, mint a magántakarékpénztárak betétei. I).i közgazdasági szempontok épp az ellenkezőt javalják.
Os/daságl életünknek talán egyik nagy baja. hogy a tőkét fix kamatozásban szereti tartani. E miatt pang a vállalkozás. csöndes az egész gazdasági élet. A tőkét tebát nem arra kell növelni, hogy tétlenül élje \'e kamatozását, hauem
hogy közkézon íorogva— éltetője minden tétiyozőuek. mely gazdasági életünkben / heiyet kér. Látjuk, hogy magának áz államnak a törekvése ia oda irányul, hogy értékpapírjainak kamatlábát \' mérsékelje. Természetes, bogy e ténykedésnél a pénzügyi szempontok játszák a főszerepet. De ki tagadhatja azt, hogy az elhatározásoknál a közgazdasági szempontok is nem érvényesülnének? S az állam nyomán nem vesz-sz.űk-o t-V re a magánpénzintézeteknek azt a törekvését, melynek végcélja a betéti kajtat mérséklése? Hisz alig egy hete, hogy\\a pénzintézetek elhatározták, miképp a \\betéti tőkekamat adóját a betevőre áthárítják. Mit jelent ez 1 Annyit, bogy a betovőNaz eddig élvezett 4-4°j0 helyeit, betétje után ezentúl csak 3\'!jVot fog-kapni. Példájukat követik a vidéki takarékpénztárak. Tehát végig az egész vonalon látjuk betéti kamat leszállítását.
Már most e nagy tőkegazdasági át* alakulással szemben hibának tartani azt, ha a postatakarékpénztár betéti kamatját nom omeli — valóban mély indokoláat igényel. Tegyük (öl, hogy a postatakarékpénztár a betéti kamatát \'|,°i0-kal emelné. Volua tebát az állami takarékpénztár kamatlába 3\'kV A vidéki takarékpénztárak kamatja inegközelittetuék, a fővárosi intézetek kamatlába pedig lulszárnvaltat-nék. Mi volna e lépés következménye? Bizooyára »z, hogy a vidéki és fővárosi pénzintézetek betétjeinek tetemes része helyet cserélne és a postatakarékpénztárnál keresne elhelyezést. S e tőkemozgó-aitást lebetne-e ellensúlyozni? Nem lehetne, mert anuak a felfogásnak- helyt kell adni, hogy az állami takarékpénztár \'biztonsága kérdés tárgyát nem képezheti. Egyenlő hozadék mellett pedig a biztosabb hely a jobb.
Hogy mily erdekek sértetnének meg azzal, ha az átőzőnlés processzusa beállana, az bövobb fejtegetést nem igényel. Kézen fekvő dolog tehát, bogy a postatakarékpénztár betétkamatlába j akkor van helyesen megállapítva, a mikor az átterelés veszélye ki van záiva. Közgazdasági szempontból indokoltabb volna, ha a postatakarékpénztár betéti kamatját mérsékelné. Azok a tókélj, melyek ma a
TÁRCZ A._
Január 28.
(Vél higidüs •■•*«.)
A .Zalai Köxtöny* eredeti t»io»ja. -
Kopiran Alinak a* erdők vén fal. Hólepellel íedvek Kanlna szép Üji. Én otthon maiadtam, c»cndbcn vxundikiltaiu, lróaiitalomon meghívót nem találtain.
Som szorul bit én 1A111 társadalmunk krémje? Nem woret mát engem ic ilja, »e vénje? A hovi ma gyűlnek a hunoknak íobbi, Od* nem mehetek. ín ét még %ok többi ?
Vigaiztalist ember bizvn mikép leljen. Kivitt niAK-i ülvén a hiti tűzhelyen ? Ide-oda lelkét ugy verdesi baj." gond. Mint hegy tetején fa »zél menti ti c hajlong.
Hatalmuk tctejct im liM ma kiintik, VilasítottaV setgét éljennel köszöntik! Nem ctúkken az Jdtal hunok hiiodalma. Hogy. aki nem egy vér, onnan kitagadva!
Megdöbbent Sém törzse. llanem aztán mk»ra Fordultak xr eloiék, vidor ildoniiwa; Kcggelig örömmel ittanak éi ettek, Hogy Buda éi törne Ilyen o»xiilyt lettek.
Szó szerint.
Irta: LlOa XnrcJ.
_ A i* Zalai Közlöny tárcája. —
Személyek: Cloisonué kapitány, egy nyugalmazott Adonisz. Key kicsit el is van hizva. ami az elegáns és könnyöd mozdulatokban nagy mértékben terhére van.
Dousalair kisasszony alig egy öl magas tölgyecske, köze! a negyvenhez.
A kapitány: Nos kedves Dousalair kisasszony, akar vajry in-in V
A kisasszony: (Alíeklálva 1 Igen kapitány nr; az ön ajánlata nagyon hízelgő és megtisztelő rám nézve, de . . . d» . . na igen. tudja, a házasság olyan nagyon komoly dolog. Nagyon komolyan meg kell gondolni elöbh. mielőtt az ember rászánja magát . .
A kapitány: Kz igaz. kisasszony, (kacagva) de azért ínég sem szabad a ! tüz wialvásáig gondolkozni, hogy ha az ! ember meg akarja gyújtani a lámpáját!
A kisasszony: (Krósen affektált ajjfcodal-\' ittassággal.) A lámpáját!?... Remélem, i vsak nem akart ezzel valami illelleut mondani ? . . .
A kapitány: (Csodálkozva.) Kn?!... Na vigyen »•! engem az ördög, ha .. . I A kisasszony: (Szigorúim.) De kapitány ur, gondolja meg. nr. én vallási meggyőződésem ! . . .
A kapitány: Oh bocsánat! . . . De válaszoljon líát nekem őszintén: Miért habozik olyan soká? (Illegeti magát, mint egy szerelmes einoge.* Nom leiszem talán önnek? ...
A kisasszony: (Bizonyos mohósággal.)
I De igen, de igen, kedves kapitány! ... . : (Szemérmesen, hevesen elpirulva.) Un tetszik nekem ...
A kapitány: Talán az anyagi kordesek ? Hát az igaz, hogy nem vagyok gazdag.
A kisasszony: Ne beszéljen kérem az anyagiakról! Hiszen elég gazdag vagyok én mindkettőnk számára!
A kapitány: Tudom . . . (zavartan) azaz . . . tehát az anyagi kérdés a mi
frigyünknél egészen mellékes. (Hirtelen egy eszmétől megkapatva.) Talán valami fiatalkori bolondságomat mesélték el önnek?
A kisasszony ■ oh d.hogy! . . . Tehát önnek vannak fiatalkori bolondságai?..
A kapitány: (Megnyugodva, nagy niú-felháborodással.) Kinek V Nekem? Ist»\'n őrizzen! De hál hiszen tudja, hogv a világnak milyen rossz nyelve vau. (Ügyes fordulattal visszatérve a kiindulási pontra.) Na de mont már mondja el, hogy miért nem egyezik bele a házasságba, ha tetszem önnek? Miért h-sz békét az érzelmeire ?
A kisasszony: (Nekibuzdulva.) Hát... \'hát . . . Nos hál azért, mert igen jól tudom, houy mi szokott történni a házasság után . . .
A kapitány: (Kinyújtott hangon.) II... ti... g.v ?
A kisasszony: Igen! Kimondták nekem a barátnőim, akik férjhez mentek.
A kapitány: (homlokát törülgetve, még jobban elnyújtva.) IJ V. . ú . . . úgy.?!
A kisasszony: (elpirulva.) Ks aztán regényeket is olvastam a „Divat és művészet- cimQ folyóiratban.
A kapitány: (megkönnyebbülve felsóhajt.) I • • • \'g*-4" • • • •s\'09
tovább? .. . . .
A kisasszony: Nos tehát én igen jól tudom, hogy a férjek a házasság után mind meg szoktak változni.
A kapitány: (érdeklődéssel.) Ezt moud-ták önnek a barátnői ? . . .
A kisasszony: t,A szemeit szemérmesen lesütve.) Még egyebei is! Azl is mond-
ták, hogy néhány hónap, vairy icgfülMdi egy <<sziendő múlva mé*; a/.«»k is akik a legszeretetrcméltóbbiik voltak, akik azelőtt esaktiem a tenyerilkön hordták a kis feleségüket, lassankint megint e>ak visszatérnek onf. legénykori szokásaikhoz.
A kapitány: (A legártatlanabb areeál Ne mondja! . . . Lehetetlen! . .
A kisasszony: (ítótrabhau » Ksie kávéházba mennek . . . billiardoznak . szivaroznak, meg abszinthot isznak keserű pálinkát és ...
A kapitány: (t\'iiikénytelenHl.) Ks köménymagost . . .
A kisasszony: Igen és lei>zszák magukat és kártyáznak: elkövetnek mindenféle alacsonyságot, amig a szegény asz-szonyka egész éjszaka virrasztva tll az á\'*ya szélén és sirva gondol vissza házasságának első idejére, mikor még olyan boldog volt!
A kapitány: (A feje búbját vakarva.| Tehát ön attól fél. hogy bizonyos idő múlva én is .-. .
A kisasszony: (Halkan. Nzemlesfltve.) Istenem! . . . igen . . . egy kicsit. Ks ezért, mielőtt a felesége lennék, előbb határozott igéretét akarorti. hogy . .
(Szttnet. A kisasszony elhallgat: a kapitány is hallgat és a körmét rágja, látszik rajta, hogy nem mer kérdezősködni. Végre felsóhajt és rászánja magát.)
A kapitány: Hát micsoda igéret legyen az?
A kisasszony: (Ünnepélyesen ) Fogadja meg lovagi, tisztid férfiúi becsületszavára, hogy nem fog a házasság után megváltozni, hogy minden ugy lesz mindig, mint a legelső napon!
,A kapitány: Hogy érti ezt?
A kisasszony: Na. hat a kimenetel tekintetében! A kávéház, a klub . . .
A kapitány: Ah ugv?.\\. Hm... (Kny kicsit fontolgatva.) Hát jól van. becsületszavamra ugy lesz! . . .
A kisasszony: (kitörő érzelmekkel.) Ah milyen boldog* vagyok! (A kezét nyújtja neki, amelyet a kapitány vörösre dörzsöld a bajuszával.)
*
(Kgypár hónappal később.)
Dusalair kisasszony 12 óra 25 perckor Isten és ember előtt Oloisonné kapitanyné letl. A lakodalmi ebéd délutáni négy óráig tartott, akkor haza mentek, hogy a fiatal asszony átöltözhessen s a kényelmetlen lakodalmi selyem ruhát könnyebb liáziruhával cserélhesse fel.
A menyecske még egy utolsó tekin* tetet vet a tabörbe. aztán félénken és megindulva lemegy férjéhez a szalonba.
A kapitány: (utcai toiletteben.) Végre! Olyan régen várom már, kedves barátnőm!
Az asszonyka: Igazán? £s init akar nokein mondani? . . .
A kapitány: (a kalapját feltéve.) Azt akaróin mondani, hogy öt óra és a Mer-cedes-kávéházba megyek, megiszom az absziutomat és játszom egy parti kétszázas karambolt.
Az asszonyka: (hüledezve.) Mi?... Mit mond?
A kapitány: (kétségbeejtő nyugalommal.) Pont hétkor itthon leszek. Gondoskodjék róla, hogy a vacsora készen legyen, mert azután ismét el kell mennem.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. JANUÁR 31-én.
postatakarékpénztárnál keresnek elholye-zésl, bizonyára az állandóság jelében maradnak, "mert ba megizmosodnak is, nem keresnők elhelyezést a raagántaka-rékpéuztárnál, mely nincs többé abban a helyzetben, hogy nagyobb hozadékkal reájuk vouzerót gyakoroljon.
A postatakarókpénztárnál megerósödött betét, ha eléri a lörvénvszabta kamatozó maximumot, átváltozik értékpapír betétté, iia pedig a takarékpénztárak betéti kamata nagyobb, mint a postatakarékpénztár kamata, a postatakarékpénztárt betét, mihelyt elég erősnek érzi magát, ott hBgvja eddigi szerény helyét és bevonul a takarékpénztárak pénzszekrényeibe.
S ez utóboi a helyes. A postatakarékpénztár akkor tölti be hivatását, ha a tőkegyűjtést az egyénben megkedvelteti és engodi útnak, a mikor a gazdasági célja felé igyekszik. A postatakarékpénztár kamatpolitikája nem nyugszik a tartalékalap mikénti alakulásán — melvnék végtére is egész más célja és rendeltetése vao — hanem a kamatpolitika mozgató ereje az általános gazdasági helyzet, melynek keretében a többi érdekek figyelembe vételével szabályozandó.
Delhiéi OHn.
A mi?mulatságaink.
Karnevál hercegnek reánk nem lehel panasza. Hívei vagyunk lestestöl-lelkestől az utolsó fillérünkig, cipőnk talpától a füleink csúcsáig. Jön a vidám farsang és tíii zavartalan kéjjel, teljosen odaadással élünk örömeinek, megfelodkezve egy év bujáról, bajáról. Báljaink, koncertjeink, felolvasó estélyeink; Nizzánk, japánunk és Vörös Retlouluuk egymást éri. Ami változatosat, bolondságot, Ízlésest és izlésteleut csak megteremteni tud az emberi..elme, összehordjuk azt mi mind és kél hónapon át végigélvezzük azokoak minden gyönyörét és minden unslmát. Kanizsa a farsangi mulatozások tekintetében a legnagyobb rekordot éri, mit csak egy ilyen társadalmi szektákra szétdarabolt koldus város elérhet.
Farsaug a bolondságok ideje. Mennél nagyobb a disszonancia, a zavar, a íarBaog annál sikerültebb. Ez a két hónap oázis a gondokkal telt év elején. Mihelyt kiteszi lábát közülünk a farsangi pipereherceg, a báltermek faláról fonnyadtán lehullanak a zöld lombok, Irakkos gavallérok demokrata-társasága szétoszlik műhelyekbe, pultok mögé. a bálkirálynő,. ki varróleány, munka után lát és a varráfölé hajolva elsiratja a szép álmok elmúlását. Kihal a kacsj. elillan a termek mátnoritó illata s következik a hétköznapok végnélküli unalma.
Érhet-e bennünket vád, hogy mig az. oázis tart, élvezni akarjuk annak mindeo gyönyörét? Ha a végletekig fokozzuk a bolondságokat, hogy olnyomjuk a hétköznap özavál; ha huzatjuk a cigánynyal eszeveszetten, hogy a hegedűszó túlharsogja a valóság nyomorát; ba dobzódni akarunk a fényben, a színekben, hogy ne lássuk a homályt és szürkeségot, mely a báltermen kívül uralkodik. Ha homokba dugjuk fejünket, mint a strucc, bogy ne lásBuk azt, mit látni nem szeretünk: érhet-e bennüuket mindezekért a léhaság vádja?
Nem. A farsangnak filozófiája van és szükséges, bogy ehhez következetesek maradjunk. Két hónap tartamára halmoztuk össze az egész esztendő minden mulatságát, hogy miotegy tömörítve, élvezzük végig azokat. Sem lébák, Bem .. kapzBÍak nem vagyunk tehát, ha e két bónap alatl megakarunk telni az élvezetekkei a, letarolt másik tiz hónapra is.
Az assztiiiyi;:i: (ti.jvekvö kétségbeesés-sel.i l.»ti ... ón ... . el akar menni?
A kapitány: \\ K-y arcizma sem rándul ineg.i igen ... a klubba, minden este (ida megyek egy kicsit újságot olvasni és bílliárdoziii.
Az asszonyka: (Székre roskadva.) Istenem! Ez lelicK-tlt-ti! KI akar menni1... Most . . esté is\' . ..
A kapitány: i Meglepetéssel.) I)e Istenein. hát mi baja űiitii-k szivecském V!
Az asszonyka: (Magánkívül.) És az esküje? Hát így tarlja meg az esküjét?1.
A kapitány: tMéltóságosan.) Hogy tartom meg? Szó szerint asszonyom! Szó szerint. Meri mit is Ígértem én- önnek, kedvesein? Azt, hogy mindig ugy lesz, iiiiiit :i legelső napon. Ne aggódjék tollát szivein semmit, mert ez mindennap így lesz.
És inéllósáeleljeseii, boldog megelé-godésí-el kifordult a szobáitól
A csodálatos csupán az, bogy miben keresik a kanizsaiak az élvezetek, a művészi gyönvörök netovábbját A mi farsangi mulatságaink, de még azok Í8, melyeket elvétve a nyári hónapok alatt tartanak, hü kifejezői közönségünk eBzte-tikai érzékének. Kevés mulatságunk vsn, molynek programmja gyönyörködtetni tudná a kiművelt Ízlést is; a legtöbb csupa üresség éa középszerűség. Semmi tartalom. Valami .nesze semmi, fogd mog jól" jellegük van: C3upa pompa, ragyogás, minden a szemnek, de eemmi az észnek. Szezonok múlnak el, bogy hallanánk, vagy lámánk valamit, mire visszaemlékezni érdemes lenne, vagy csak olyat, mely percnyire is letuduá kölni a figyolmet. Mulatságaink szereplői nem sajnálják aem a költséget, sem a fáradságot, hogy megállják helyüket; a női szereplők öltözete, az előadott pontok kiállítása gyakran nagy értéket képvisel. A próbák egy-egy mulatság előtt hónapokon át folyoak, sok vesződséggel és sok időt emésztenek fel. de sem b pénz-áldozat, sem a fáradság, sem az elpszsrolt idő eobasem hozza meg a várt eredményt, mert a pénz. az idő és a fáradság is ürességekre pazaroltattak.
Ha végigélveztük a kanizsai eBtélyeket, joggal kétségbevonbatjuk, hogy van-e Kanizsán intelligens izlésü, műértő elem. Mi tudjuk, hogy van. A színészeknek náiunk mindig jól megy a dolguk; a Kaszinó -/eueestélyei is mindig látogatottak és az a közönség, melyik a Kaszinó termében Európa legkiválóbb művészeinek tapsol és megérti azoknak játékát, ennek a közönségnek az intelligenciája magas nivón áll. Érthetetlen csupán az, hogy ez a közönség Saunr Emil zongorajátéka és Márkus Eniilia szavalatai után hogyan tudja megemészteni a farsangi mulatságok habarékát Hogyan férhet meg egymás mellett a klasszikus a groteszkkel, hogyan férhet el egy gyomorban Kugler édessége és az alföldi paprikás.
Természetesen mindenki olyao mulatságot rendez, amilyet neki tetszik és mindenki a saját tetszése szerint megy bármely mulatságra. Nincs is beleszólásunk, ha társasköreink ugy mulatnak, ahogy nekik jól esik; de van nekünk egy Irodalmi és Művészeti Körüuk, amelytől jogunk van megvárni, hogy minden ténykedésével a közizlés fejlődését segítse elő E kör mulatságai sem különböznek a többiektől, a sylveszteri estélyek. melyeket az írod, éa Művészeti Kör rendez, semmivel sem állnak magasabb fokon egyéb farsangi bohóságoknál és éppen nem egyeznek meg a kór kulturális feladatával. Igaz, hogy ez az egyletünk nem is rendez máskor estélyi, csak Sylveszter napján és ez a nap is kizárólag a bolondságoké. De hát miért ragaszkodik az írod. és Művészeti Kör éppen ehez. a naphoz, ha már egyálulá-bao estélyt akar rendezni? Tudjuk, bogy * kör Bzegény, mint a devecseri éneklő koldus és nincs arra pénze, hogy hírneves művészeket hozasson ide a mi mulattatásunkra. De viszont meg vagyunk arról győződve, hogy azok a műkedvelők, kik estélyeinken szerepelnek, képesek volnának a farsangi ürességeknél tartalmasabb, esetleg irodalmi becsű dolgokat íb előadni.
Mindezzel az akartuk elmondani, hogy Kanizsa közönségének Ízlését mulatságaink nem elégítik ki és nagyon meg kell adóznunk azért a felfogásért, bogy az év egyes napjain csakis bolondságokat szabad művelni.
X s.
HÍREK.
— A városi tanácsos választása.
A városi tanácsos megválasztása f. hó 29-én délután megtörtént. Egy órai időtartamra nagyobb mozgalmat is idézett elő. Mintegy 160 városi képviselő gyűlt össze a városház dísztermében. A jelölő bizottság EperjesBy Sándor, Elek L\'pót. dr. Lőke Emil és Mikos Géza városi képviaolökböl alakult meg. A kijelölő-bizottság első helyre Sabján Gyula ügyvédjelöltet, második helyro Áts József városi aljegyzőt, harmadik helyre Révész Lajos lapszerkesztőt jelölte. Két szavazat-szedő-bizottság osztozkodott a szavazat-szedés munkájában. A szavazatok megszámláltatván, Sabjánra esett 53, Átsra 70 és Révészre 30 szavazat. Erre Áts és Sabján közt szűkebb szavazás ejtetett meg. Ennek eredménye volt: Áts 92 szavazatot, Sabján 50 szavazatot kapott Áts József tehát 42 szótöbbséggel választatott meg. Az uj előadó tanácsos nyomban letette a hivatalos esküt.
— Városi képviselők választása. Csáktornyán Kolbeuscblag Béla főszolga-
bíró elnöklete alatt volt a kilépett városi képviselők helyébe uj képviselők választása. Városi képviselőkké megválasztat-tak- Probszt Ferenc, Prusacz Alajos, Pálya Mihály, Tink Nándor, dr. Hajós Ferenc, Ivacsics Ignác, Fejér Jenő. Bene-dikt Béla. Szilágyi Gyula, Zrínyi Viktor; póttagok lettek: Mózes Bernát, Margitay Józief, Fischer Endre, Kalcsecz István és Krizsán Ferenc.
_ A Déli vasút kedvezményes jegyei. A cs. kir. szab. Déli vasút az állami éa törvényhalósági tisztviselők részére mérsékelt menetekre szóló utalványokat ejgedélyez, amelyeket az osztrák állomásokra is a budappsti igazgatóság állit ki. Ausztriában 1903. évi január 1-én a menetjegy adóról uj törvény lépett életbe, amely szerint minden mérsékelt áru jegyre szóló utalvány személyenként az I. osztályban 1 K, a II. osztályban 50 f. s a III. osztályban 25 I. értékű osztrák bélyeggel látandó el. Ennek alapján az utazóra az a kellemetlenség báru\'na, hogy a határon való átlépésnél, az osztrák területen fekvő első halárállomáson az utalványt a megfelelő osztrák bélyeggel kellene ellátnia a a jegypénztárnál lebélyegeztetnie. A cs. kir. szab. Déli vasúttársaság budapesti igazgatósága az utasoknak ezen kényelmetlenségtől való megkímélése céljából az utalványokat már a kiállítás alkalmával ellátja osztrák bélyegjegyekkel, de a kedvezményt kérőnek u bélyegjegy árát előre be kell küldenie, mert enélkül nz utalványt nem adják ki.
— Eljegyzés. Rosenberger Miksa Belovárról eljegyezte Leituer Irma kisasszonyt Tót Szent-Mártonban.
— Házasság. Halálos ágyán kötött házasságot Szarvas György Pivári utcai lakos, özv. Dénes Jánosnéval. A párt a kihirdetés kötelezettsége alól Kimentették. A házasságkötést Horváth Istváo anyakönyvvezető végezte. Tanuk voltak Dr* Goda Lipót városi orvos és Mibá-lecz József.\'
— Koszorntpötló adományok. F. hó 22-éu elhunyt Lőwinger Mór iránti kegyelet jeléül adakoztak: Lőwinger Katalin 10 kor.. Steasel Miksa és neje, Ste.-sel Laura és neje, Pollák Simon 5—5 kor., Lőwinger Lajos és nej" 4 kor., Weiez Zsigmond 6 kor., Recbnitz Vllniosué 10 kor., Sirem Vilmos és neje. Lóvey Adolf és neje 3-3 kor. ös.-zesen 51 kor. A nagykanizsai izr. Szent egylet.
— Szélhámosság. F. hó 28-áu jól öltözködött uri ember mutatkozott be Linzor Béla urodalmi bérlőnek és Dr. Piihál Viktor közjegyzőnek. Bizalomkeltő előadással ez egyiknél föcrdészoek, a másiknál közjegyzőnek mondta magát, de egyutial, teljesen kifogyva pénzéből, őszinte vallomást tett, hogy segélyre vau szüksége, aztán türelemmel folytatta szélhámosságát és tigris bőröket próbált eladni egy vasgyárosnak. Do itt rajtavesztett, mert a rendőrségnek feljelen-tetvén, letartóztatott. A rendőrségen megállapították. hogy a szélhámos asonos Kú.z Győző nevezetű ország szerte körözött zsebnietszővel.
— Befizetések. A Délzalai takarékpénztárral egyesűit öusegélyző szövetkezetnél, a február hó 2 ra vagyis Gyertyaszentelő ünnepére eső befizetések február bó 5-éu tartatnak meg.
— Hangverseny. A felső kereak. iskola ifjúsága f. hó 24-én rendezett hangversenyt a .Casino" dísztermében. Szépszámú közönség jelent meg, ami mér a versenyekben gazdag farsangunkban is szép siker. De kiteltek magukért az ifjak is, kik a mü<or minden egyes darabját összevágó előadásban juttatták érvényre. Az éuekkart Hirscbfeld Rezső tanár a zeneszámokat Sterneck Zs. tanár tanították be, a hangversenyt pedig Markovics Dávid tanár rendezte az ifjakból álló bizottság sogitségével, dicséretreméltó fáradozással. A tiszta jövedelem az intézet segítő-egyesületéé. Hangverseny után az iljuság karja és lába működött és pedig kitartással és hévvel vitték a leányokat táncra. — Felűlfizeltek: Dr. Rotschild Jakab, Harkányi Ede, Grünhot Henrik, Vidor Samuné, dr. Rotschild Samu, Elek Lipót, Ebenspanger Leó, Rosenberg Iticbárd, Heltai József, dr. Blau Simon, Fischl Lajos 10—10 kor., özv. dr. Szukits Nándorné 6 kor, Műller Jenő Fiume. Loewy Ödön, Halphen Mór, 8cherz Richárd. Bun Samu igazgató, dr. Ollop Mór 5—5 kor.. Rapoch Gyula, dr. Villányi Henrik, dr. Neumann Ede 4—4 kor, Wittenberg Ignác, Lewitan Timafi Moszkva, Scblesinger Henrik Stupnik, Braun Sándor Tolna 3—3 kor, dr. Schwarz Adolf, Kertész József, dr. Rosenberg Richárd, Domány Ármin, Markovits Dávid 2—2 kor, Horváth József, Gerstuer Antal, Karcag Jenő 1—1 kor. Vértea
Antal, Nőthig László, Buchhalter N„ Kálmán N. 80—80 fill., Deutsch Lipótné 50 fill., N. N. 20 fill. Összesen 186 kor. 90 fill. Fogadják a jótékony adakozók ez uton is hálás köszönelűiiket. Nagykanizsa, 1903. január 27. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola igazgatósága.
— Meghívó.- Josifovita éa Fascbiog mérnők urak .Mercur" gépgyárának,sze-mélyzete 1903 január 31-én, a Sörgyári vendéglő nagytermében, segélyalapja javára kotillonnal egybekötött zártkörű táncestélyt rendez.
— Vörös Redout cim alatt a Nagykanizsai Általános Munkásképző Egyesület a könyvtáralap javéra 1903. évi február l-én, vasárnap a Polgári Egylet termeiben zártkörű jótékony célú az eddig rendezett fényes estélyeket mindenben felülmúló, műkedvelői előadásokkal és tánccal egybekötött, nsgy szenzá-cz.iót keltő vigalmat rendez. Kezdete 9 órakor. Az estély fénypontját képezi a remek látváoyosságu óriási azenzácziót kellő tündéri képet ábrázoló Piros cipő biros ballett vetitett világítással, 4 képben 40 hölgy és 25 férfi által fog előadatni. Betanítja és rendezi: Mayersberg Frida táocművésznő. A zenél Mader Iia-oul operai igazgató szorzó. Zongorán előadja Bischítzky Mikea, tanár ur. Tüu-déri világítás mellett 80 szereplő álul élőképekben bemutatiatnak: I. Álom a ró/sa ligetben. II. Ördögök csoportja. III. A bálkirálynő távozása. IV. Alom az égben. Rendezi Dob-rovits Miláo egyleti elnök.
— Pusztul a magyar. A Keszthelyi járásból teuiérdek ember vándorol ki Horvátországba. Nem érdekteleo megemlítenünk, hogy Száraz számok czim alatt az Eszéken megjeleuö Narodna Obrana egyik január bavi számában cik-kot kőzöl az 1900. évbeo Horvát-Szla-vooországba beköltözött magyarokról. E szerint (Horvát-Sziavonországban van összesen 70589 magyar, akik legnagyobb részt földmivelök. Van közöttük sok hivatalnok — és különőseu nsgy számmal uradalmi cseléd; mertaz. ittéui uro-dalmak egy részo túlnyomóan mBgyar cselédséget alkalmaz. Érdekes a magyaroknak megyék szerinti eloszlás?.. Legtöbb van Vorőco megyeben: 31001. A dolujimiholjáci kerületben van: 2707. Doluji Miholác mezővárosban: 700. Val-póu; 615. A többi megyék igy sorakoznak: Szerémmegyo: 22783. Pozsega 13762 magyar lakossal, a többi eloszlik más megyékre. Kiemeli az emiitett lap, hogy a magyarok könnyebben elhorváto-sodnak, mint a németek. Ahol netn vol lak nagyobb számban együtt, már a beköltözőitek gyermekei elfeledték anyanyelvüket Ujabb idóbeu mesterséges módon őrzik meg nemzetiségüket, a református lelkészek, ezek iskolái által, amiben segítségükre vao a kormáoy is. A németek a horvát nyelvet nehezen és később tanulják meg. tniot a magyarok. Az összes Szlavóniai magyaroknak 59-46 százaléka beszél horvátul. Ezek az adatok lehelnek a horvátokra nézve száraz számok, do nekünk magyaroknak hangosan beszélnek\', szinte kiáltanak.
— A csuz és köszvényes betegek a háziszerek sok fajtáját alkalmazzák auél-kűl, hogy orvos tanácsához folyamodnának. Köztudomású, hogy a Zoltáu-iéle csuz éa kőBzvéoy elleni kenőcsben oly kipróbált azért ismernek orvosok és betegek, melytől még azok is kik 15 — 20 év óta szeuvedoek s fürdőket és külöDféle szerekei eredménytelenül használtak, néhányszori bedórzsölés után meggyógyultak. - Ezt bizonyítja számtalan kószönő levél és azon hiteles orvosi nyilatkozatok, melyek a fővárosi, vidéki és külföldi kórházakban lolylatott kísérletekről és azok eredményeiről állítottak ki Zoltán Béla budapesti gyógyszerész részére, kíné: a szer üvegenként 2 koronáért kapható.
— Yivó-tanfolyara. Volpini Attila hírneves olasz vívómester hal hetes vívó-tanfolyamot akar városunkban nyitui. Volpini ezelőtt néhány évvel vivó akadémián vett részt. Ez alkalommal a szakértők általános elismerését vivta ki magának.
— Mének szétosztása. A pallini méu-telepeken a méneket február hó 3-án osztják szét.
— Fontos njltás a szappangyártás-banl Az Aussigi Schicht-féle világhírű nagy ezappangyárban ez évi január hó óta oly uj szervezetű gép van üzemben, amely közvetlen a folyékony még forró állapotban levő szappanból kemény rudakat alakit. Eddig kellett a készen főzött szappant a főzőedényből széjjel szedhető nagy vas vagy fa szekrényekbe önteni, kiszárítás után oagyobbtáblákra, ezeket megint kisebb rudakra és darabokra
vágni. A hűtő Biekrény nagysága azerint csak 8—14 nap múlva, meleg időben még hosszabb idő kívántatott mig a szappan szállításra alkalmas volt, ellenben az uj szervezetű öntőgép b még forró és folyékony Bzappant 30 porc alatt kemény rudakban szolgálja. 8 melyek a Scbicht féle gyárban toló-kocsikra rakva, bosszú száritó-csatoroákban erős léghuzamnál szárítva, felosztva, sajtolva és végűi csomagolva lesznek. Ez mind oly bámulatos gyorsasággal és ügyességgel lesz végrehajtva, hogy a forró folyékony szappan, amely délelőtt még a főző edényben volt, még ugyanazon nap folyamán elszállittalik. A szappangyártás ezzel az uj szervezetű öntőgéppel, amely a cég egyik mérnöke Scbnetzer Károly ur több évi tanulmányozás eredménye, oly csodálatos haladásban részesüli, hogy 3 ember képes 10 óra alatt 2 gépen 15000—20000 kg. szappant szállítás készen előállítani ás az eddigi szappanokat ugy minőségben, valamint szépségben jóval felülmúlja.
— Csokrok és koszorúk friss virágokból, elegáns és legfinomabb. Póstaszótfcüldés- pontosan Agátsy Benedek virágkertészet Temesvár.
IRODALOM
— Az én Újságom kedvez meglepe-tésael örvendezteti meg kis olvasóit: pósa bácsi szép, formás naptárt szerkesztett számukra, amely tele van jóizü mesével, magyaron történettel, hazafias és alkalmi verssel, képpel és rejtvény nyel, rajzmintával. Haiznos tndofvalók tarkítják a legjobb ifjúsági írók cikkeit, a könyvecske maga ízléses, az.ines kartonba van kötve. Ezt a 110 lopós gyermek-naptárt ingyen kapja Az én Újságom minden előfizetője, bolti ára különben egv korona. Az én Újságom előfizetési ára: negyedévre 2 kotooa. Kiadóhivatal Budapest, Andrássy-ut 10.
— Magyar Lányok. Egy ország irodalma som bővelkedik olyan könyvekben, amelyek egészen megfelelnének a leányok gondolat- és érzésvilágának. Nálunk a Magyar Lányok című képes hetilap teljesili ezt a fontos misaiót A moat bo-kö\'.ölt állapotban kibocsátott felévi kötél, mely 26 azámot tartalmaz, egész tárháza a kitűnő olvasmánynak. Tutsek Anna uagy körültekintéssel és ritka jó ízléssel szerkeszti azt a lapot, közöl benuo Irodalmi színvonalon álló becses regényt, elbeszéléseket, verset, a háztartás és kézimunka körül való tudnivalókat, szép képekot, mindent, ami a magyar lányok gondolatvilágának megfelel 8 gazdagítja elméjüket, szivüket. Amellett ez a hetilap. amelynek munkatársai a legjobb hazai irók, igazán olcsó: félévre 3 korona. A szülök aligha ápolhatják jobbau leányaik lelki világát, mint. ha ezt a lapot juttatják nekik szellemi táplálékul.
— A Pesti Napló Magyarország legrégibb napilapja, mely ötvennegyedik évfolyamába lépett, A régi hagyományaihoz biveu pártoktól függetlenül, mást, mint az ország érdekét uem ismerve, küzd a magyar alkotmány sértetlenségeért a nemzeti jogok kivívásáért, az ország érdekeinek istápoláeáért. Bátor szókimondása a napi politikában éa közéletünk minden terén, társadalmi, irodalmi, művészeti és közgazdasági kérdésekben a hazafias éa művelt magyar közönség kedveltjévé telték az újságot. Munkatársai a legkiválóbb publicisták és irók, kikuok kumoly, magvas és gazdag munkája mellé pompásan illeszkedik a vidám és hamar országszerte népszerűvé vált Tarka Krónika. A lap irányán és lartalmáo kívül barátaivá tette olvasóit azokkal az irodalmi és művészeti jelentőségű diszmü-vekkel, amelyeket hat éven át, évről -évre előfizetőinek karácsonyi ajándékul adott: Madách .Ember tragédiája", .Arany ,bal-ladái" Zichy Mihály rajzaival, „Bánk-bán-Album", .Hirofy-Album" s a .Költők-Albuma" után az idén országos feltűnést keltett .Zichy Mihály-Albumá" ■ val. A lap előfizetési ára egész évre 28 kor., félévre 14.. negyedévre 7 kor. Aki most legalább egy félévre előfizet a magát kötelezi, hogy egy további féléven át előfizető marad, mig a készlet tart megkapja a Zichy-Albumot. Az előfizetések a lap kiadóhivatalába, Budapeat, VI, Andiássy-ut 27. szám, küldendők.
— A tavasz hírnökei. Noha ínég « tél uralg, de azért máris megjelennek a tavasz első hirnökei — műkertészeink faiskola- tulajdooosaink és magkereskedö-iuk ajánlatai é« katalóguaai, minden ujat, szépet és hasznosat jelezve, melyekkel mi az 1903. évben kertjeinket díszíthet-
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI K 6 7, !. Ö N T
jak és szántóinkat elláthatjuk. Ellőttünk (ekszik a már előnyösen inmert temesvári Mühle Vilmos cs. és kic. udtari szállító, magkereskedö cég nagy éa rajzokkal bőven ellátott fókatalóguaa a legelegánsabb kivitelben, mely minden asztal-uak diszére válik s egyszersmind annyi bssznos tudnivalót tartalmaz, hogy sokféle kertikönvvet pótol; mert b számos képleteken és a cikkeknek objektív tárgyilagos leírásán kivOl, még az egyes
növények teuyészthetésáre nézve is, hasznos útmutatásokat tartalmaz-s kéréBre a cég által ingyenesen megküldntik. Ezen elegáns kiállítású katalógus a rég. )ó hírnevű 1/grády testvérek budapesti nyomdájából került ki a a magyar nyomdaipar disze.
— A „Honi Ipar" legutolsó számának szenzációja » lap kiküldött tudósítójának, Demeter Istránoak Durbónból küldött eredeti tudósítása .Vosszakmánk kilátásairól DélafrikábaiT, mely nélkülözhetetlen értesitéBeket tartalmaz a magyar céceknek. Jó\'.esó örömmel tölt el az a tndat hocy ép a maavar iparpártolás és iparfejlesztés kö/.lönyéuek van módja arra. hogy az egész világon elsőnek szervezzen rendes hírszolgálatot a Délafrikat piac és a hazai ipar között. Ezzel a lap fejlődésének és haladásának oly jelét adta, mely büszkeséggel töltheti el a mag var ipar minden barátját.
— Ttchnológlal Lapok. Ennek a gépészeti elektrotechnikai és ipari szak (olvéiratnak 1902. éri december 31-én megjelent 24-ik számáhoi van az egész évfolyam tartalomjegyzéke mellékelve, melí újból tanúskodik, bogy ez az egyedüli\' és legrégibb magyar nyelvű szakfolyóirat, melyet Zsebara Lajos éa Szik-Iki János szerkeszti, tonuiságos és változatos tartalmánál fogva inindazokra-nézve valójában nélkülözhetetlen, akik gépészeti és ele\'-trotechnikai szakismeretek _ és Újdonságok iránt érdeklődnek. K XIV. évi. 24-ik számának meglepően dus tartalmából kiemeljük a következőket: Tizennégy év. — A kisipar fejlesztésének praktikus programmja. Golléri Mór — Az esztereaváltókerekek számításának uj módja. Hii.aenkstnp Barnátli, — Az oissz elektromos uogyvasut. (Vége.) — Köcyvnvoiiidsi rotációs gépek. — Mily föltételek mellett ajánlatos az nszlalos-ipaio.nak gépekkel dolgozni? Gsul Ká-joly. — A pozsonyi kiállitán és mezőgazdasági Gépiparunk. — A logarlécek alkalmazása a syakorlatban. Scbürger János. — Gyári szemle. — Ipari azemle. — Vegve\'s közlemények. — Az Orszájos Műszaki Egyesület közleményei. — Üzleti liírek. — Állásközvetítő-, eladási és vételi rovat. — Hirdetések. — Mutat-vánvszámot a kiadóhivatal (Budapest V, Mária Valéria utca 11. sz) kivánatra ingyen kül\'J.
Szerkeartőse\'o : J)r. Villányi Henrik, ieletfií «rrkcsít6. Kiadó: Ifi. Wajdité Jbzsef.
Vose, .húgyhólyag, hngydara és a köszvénybnntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztöal szervek hurntos bánfáiméinál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forres
SALUATOR
sikerrel rendelve lest. H n í y h aj tó hat ásul
Kellemes ízi! -«■ I Köodjcd emtallelö
Kapható Íírltyvizkereskedéiekbeo ís gySgysiertárakbaü.
A Salvator-forrí. Igazgatósiga Eperjeisn
HIRDETÉSEK.
7139. 8zám.Jtk. 1902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. államkincstár végrehajtatónak. Kredics Mártonná szül. Bakos Juli két-helyi végrehajtást szenvedett ellen 59 kor. 18 fill. töke, ennek 1899. évi október hó 16. napjától járó 5C|, kamatai, 9 kor.. 40 fill. végrehajtás kérelmi, 13 kor. 30 fill. árverés kérelmi és még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a csnpi 152. a?, tjkvben leivott A f 55". hrsz. I. öreghegyi szőlő, kaszáló és pincének Bakos Juli férj. Krédics Mártonnét illető része 1180 korona becsértékben
1903. évi február hó 23-ik napján délelőtt 10 órakor
Csapi községházánál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megiartaudó nyilvános birói árverésen eladatni fog; — megjegyeztetvén, bogy finti illetőség CG12]899. iktsz. a. Nagy Juli özv. Bakos Imrént: javára hökehlezett özvegyi haszonélvezeti jog épségben hagyásával locsájtatik ugyan árverés alá. de avval terhelten csak az esetre adatik el, ha érte fenti szolgalommal együtt a megelőző jelzálogos hitelező kielégítésére szükséges 800 korona beigértetik, elleneseiben a jelzeit ingatlan a szolgalom fentartása nélkül adatik el.
Kikiáltási ár,.a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a bpcsár 10°j„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez. letcSbi.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1902. évi november hó 14. uapján.
VEGYES.
— Varost laktik, hivatalnokok stb. Emfsitéii zavarok íj-sz 016 életmód ís meg-erölteteu Jiclltmi miiíka kürctkejmínjc ellen ..Moll, Midiin pora", az eméaalest hathatósan tzaliílvozó ís enyhén hashajtó uitajdomisat köví-tkezlól\'CQ teljeaou núlküloxlietlen iiánazer. Kgy doboz 2 kor. Nsponti szútkaldéJ ntinvéttel Moll A. gvógysaereni cs. és kir udv szálllló 41ul Kies Tiichtauboo 9. Vidéki cyógjlAr«kb»n Latírozottao Moll kósaitraóoyét kérjek védjegy éi aláírásival.
Nyílttól-
ál e" rovat alatt kö*lótt,-kért nem vállal telelösiéget a szerkesrtSség .
8167,|tk. ,902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatósás közhírré teszi, hogy Ur. Schwartz Adolf éa csatlakozott társai vhajtatóknak, Vajda Sándor vhajtést szenvedett elleni vhajtási ügyében Geczi András kérelme folytán a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó "B" a sotmási 339. sz. Ikben 1. 1—14. sorsz. 27J1GO. úrbéri telek 825 kor. becsértékben. Vajda Sándorné sz. Kele Éva sormási lakós árverési vevőnél kint levő 2762 kor. 50 fill. vételárhátralék, aunak 1002. április 3 tói járó 5°|0 kamatai, 15 kor. jelenlegi költség behajtása céljából, a nevezett vevő költsége és veszélyére
1903. máTCiiis hó 5 óa (1. e. 10 órakor
Sormás községházánál Remeié Géza ügyvéd vagy helyettese köz.benjöttével meg tartandó\' nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi december hó 27. napján.
7400.|tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Sebestény Lajos nagykanizsai lakós ügyvéd végre-\' lmjtatónak, Benke György és neje Farkas Katalin esztregnyei lakós végrehajtást szenvedőitek elleni 200 kor. tőke, ennek 1893. évi junius 15 lel járó 8CÍ,, kamatai, 33 kor. per, 16 kor. 80 fill. végrehajtás kérelmi, 18 kor. 30 fill. árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyébon a qagykani-1 zsai kir. törvszék torületéhez tartozó s az esztregnyei 411. sz. tjkvben Benke János és György tulajdonául felvett A I. 456]b hrsz. vadalmáéi szántó a vhjt. törv. 156. §-a értelmében egészben 116 kor. becsértékben, — továbbá, az ottani 530. sz. tjkvben felvett A I. 2—7., 10., 12—14., 17—22.. 25., 27—29. és 33. sorsz. úrbéri birtok 1368 kor. becsértékben, végül a rigyáci 626. sz. tjkvben Farkas Katalin tulajdouául felvitt A f 1890. hrsz. Ferenc-hegyi szőlőjének felerésze 392 kor. becsértékben, még pedig ar, esztregnyei ingatlanok
1903. évi március hó 3-ik napján (lslelött 10 órakor
Esztregnye községházánál, a rigyáci Ingatlanok pedig u. nzon napon d. n. 2 órakor Bigjác községházánál Sebestény Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbeojöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási át a lentebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartozunk a becsár 10°jo-át készpénzben <vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi november hó 25..nap án.
7017.|tk. 902. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. államkincstár vhnjtatóuak, Tuboly Pál szt.-iiszlói lakói vhajtást szenvedett ellen 5S3 kor. 75 fill. tőke, ennek 1901. július 10. tlípjá\'ól járó 50Je kamatai, 172 kor. 40 fill. lejárt kamat és 19 kor. 30 fill. vhajlás kérelmi, 25 kor. 30 fill. árveráa kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a szt.-liazlói 22. sz. tkben felvett A f 61. hrsz. házhely 379 korona becsértékben, — továbbá az ottani 31. hz. Ikbon felvett A t 102. hrsz. .csörgőréti rét 135 kor, — 189. hrsz. tubolyföldi szántó ÖG kor., — 286. hrsz. legelő 82, — és 265|b hrsz. felső mezói szántó 344 korúim becsértékben
1903. február hó 20-án d. e. 11 órakor
Szt. Liszló községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a föntebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10"|t-át készpénzben vngy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. trvazék, mint tkvi hatóságnál, 1902. éri uovembor hó 10. napján.
Az életben sohasem fordnl ttlbbe olö egy hasonló ritka alkalom, caak2 frtOOkr.-ért 4 a Jíövetkczö poiupás áru gyűjteményt megkaphatni :
12 darab 2 frt 96 kr.
1 Nickcl horgony rom. zsebóra pomosau járó 3 éri jótállással, 1 valódi goldin vért 1&dc (v&gy nicktrty, S darab valódi goldin g\\úrQ legújabb alnku eimili gyémántokkal, 2 nagyon fiuom goldiu nyakkcodtftíi, 2 valódi goldin függő legújabb alaka, 1 tok a horgony óróhoz, 1 goldin molltfi párizsi rendszerű,
1 goldin vagy nickel Unc-disz. A meg nem felelő készséggel becseréltetik, vagy a pénz vis8zaadatik, miért it kockázat kizárva, — Hasonló hirdetések utánzatok. — Mind a 12 pompás ékszer a horgony rem. órával csak
2 frt ÖC kr. Megrendelhető előre pénzküldés
vagy utánvéttel
KAPELLNER & HOLZER
Óra és aranyáruk gyári en gro raktárában.
KRAKAU, Dietelsgasse 68, (Ausztria.)
fik
Telies tejfel csokoládé
— táblákban és hengerekben. —
A legtejfelgazdagabb
T o j - a o k o 1 á d é.
Legutolsó újdonsága a vi-lághirü csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
S.|:k. 903.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint telekkvi hatóság közhírré teszi, hoity a Délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezet végrehajiatónak, Vadász György és társai végrehajtást | I szenvedettek elleni 292 kor. töke és jár. iránti végrehijtási ügyében a nagy- i kanizsai kir. törvszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 2907. sz. tjkvben f 996. hrsz. al. felvett ház, udvar és kert 1318 kor. becsértékben Vadász József utóajánlata folytán
1903. évi fehruár hó 25. napján délelőtt 11 órakor
ezen tkvi halóságnál hivatalból megtar-taodó nyilvános birói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár 3080 korona.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO\'l.-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék miot telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi január hó 3. napján.
Jó órák
legolcsóbb lorráaa.3 éTÍirií-
bcli jótállás mellett
HANNS KONRÁD
ór* és aranyáru kiviteli há/.a
BRÜXBEN (Cacbország.) Saját gyártelep óragyártáshoz és fémmunkákhoz. Jó nickcl Rem.-ira irt 8.75 Valódi ezQst R.-óra 5.25 Valódi ezQBtlánc 1.20 Nickel ébresztő óra 1.76 Czégem a birodalmi czimerrel Yan kitüntetve, — arany és ezöst kiállítási érmek és
ezernyi elismerölevél van birtokomban. Képes árjegyzék Ingyen én bérmentro.
Seltatek Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA
Bécs, I., Wollzeile 11, földsziut é&l. emelet.
Alapíttatott 1873 8 Telephon 800. A cs k. póstatakarékpénztár Cleariog-szám- j
Iája 804. 816. ajánlja magát hirdetési megbízások gyors és 0I08Ó elintézésére bel-és kQlfáldi újságok i részére
Szaktanaosok, hirdetési tervezetek, árszabások dijnentesen. Legújabb nagy hirlap-árfe^yzek hirdetőknek ingyen és bérmentve.
Saját gyűjteményes-hirdető
rovat a
„lm Freíc I\'resse\'4 cs „Hetes Wr- Tagllatt":
hírlapokban mindcnuemü bird«ics részére, : mint: Adas-véleli közlések minden Ozlet- ; ágnak. Társ. képviseleti. Dgynöki, állást-kereső, ajánlati hirdetések stb.
HIRDETÉSEK.
felvétetne\\ e lap
tb
| ty kiadóhivatalában.
mmmmmmmmmm. $ mmm/\\M-$mm i
CD
eo
-OS
nyavalyatörés.
Ki nehézkórbso, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburáL Ingyen és bérmentve kapható Schwaoen Apotheke, Frankfurt alMain által.
T. cz.
Örömmel van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, hogy könyv- és papir-kereskelésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Ií]iisá£i Kölcsönkönyvtárnl
bővítettem ki. Általános óhajnik vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bóviteni fogom a MAGYAR GYERMEK- cs IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitünó könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az 6 számára Íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg cz, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20-25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap el6l menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legucmesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, miuden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekemet.
Magamat a t. szülök jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
könyv , papír- 6a írószer-kereskedés Nagykanizsa.
XL1I ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. JASOiR 31-ío.
CXXXXTOXXXKlfOTCCTXiniOOt^OOOTOOOBgagPPPaOOOC
s °
Z.K. \'/.. 903.
moll seidlitz por
CMk okkor valódiak, ha mindogylk dobo« Moll A. védjogyót és
olMriaát tünteti fol, A Moll A.-féle Seldlltz-porok tartól gyéra-batisa a Icgmakaciabb gyeair- il al-testbáetaluak,\' gyoroorgSrcs íi gyomorbőr, röglött sxékrekidé,, mSjbAmalom, var tolulás, aranyér és a legkftlóobózSbb nfll betegségek ellen, o jeles bisisseraek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szeraelt. — Ara egy Ispeaaitell era-detl debezsak 2 kor.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
IMOLL-FÉLE FRANCIA]
BORSZESZ ES SO
Hflatí akWnr valódi ka mindegyik üveg MOI.L A. védjegyét tünteti fel Q83K dKKOr vaiuui, ^ idoli felírató ónomtal van aárva. A Mell-féle franoila bors*e»z és sé novczetesen mint fájdalomcsillapító bed8rz»íle»l «xei" köszvény, csoz és a meghűlés egyéb következményeinél legistnoretesebb népszer. — Egy ónozott eredeti Bv«fl ára l kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek éa hölgy szappan a bír okszerB ápolására, gyermekek és felnHtek részére.
ira dsrabonklnt — 40 1111. Öt darab — I kor. 80 011. Mindén darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van ellátva,
Főszétküldé a: Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító által,
Bécs: Ttichlauben 9. ez. Vidéki megrendelések naponta postantánvét mellett teljesíttetnek. A raktárakban lessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérnie Raktár-. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
30000ooooQQ(xsDaooaiixaooo0Oo«3oooioooooooooDoa0
lOOOCJOc
melyek már évek óta jóknak bizonyultak és birneves orvosoktól, mint könnyű hashajtó feloldó ezer
njánltattataalí, _ az emésztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minőségük következtében még gyermekek által is szívesen bevétetnek. E(tf 16 pllnlát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobost, tehát 120 pilulát tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 f. előleges beküldésénél egy tekercs bérmentve szállíttatik.
Neusteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor valódi, ha minden doboz hátulján a mi törvé-Bnyileg bejegyzett rSzent Lipót" védjegyünkkel van ellátva vörös fekele nyomással. A mi törvényileg\'védett dobozaink Iutasításaink és csomagolásainkon PHILIPFS NEUSTEIN | APOTHEKER aláírásnak kell lenni.
NEUSTEIN FÜLÖP
„Szént-Lipóthoz\' címzett gyógyszertára 2. K. V,, „ , , „ „ WIEN, I., Plankeixgasse «.
Kaktár hagy-Kanízsáii: BELUS LAJOS és BEIK GYULA gyógyszeréizeknél.
\'oaaaanoaaoaaaaanaaosaaaaDooooaaaaaaoDanoaD
■MapUva 1SSH.
A tninUbk fddijít az/ima 1200 ftíal.
Első Pozsonyi Katonai előkészítő Intézet.
t.iaí /\'í."5\'?"1,\' , \'"é" * 0 b!l" \'\'lökészitö tanfolyamba oly egyéves önkéntes jelölték vétetnek fél, kik a képesíts vi»sgát f. évi szeptember hóban óhajtják letenni é, esetleg októberbén mint önkéntesek sorozandók.
Fél vételi évkor: 17-20 éves. Előképzés: uébtuy középiskolai otzlály. (Kereskedelmi tanfolyam vagy Ipariskola.) \' 1 Mintaszerű internátus, katonailag "berendezve, tanulmányi ellenőrzéssel . * s,,»? \'utézeti hallgató, mint hivatásos, vagy tartalékos tiszt, htclapród, vagy Sríí, ««)» « hadseregnek és ...égállapitják ezáltal ezen legnagyobb és leg-teklnlélyejieljb vidéki iutézet kltOnö hírnevét. .
kapbatók\'" l0\'ibbi rcl,iI4íMÍ,4«. prospektusok, értesítők az igazgató,ágnál iogyen
Drozdek Viktor,
nyug. alezredes, intézeti igazgató.
Jegyzet:
<* n1?!"™ t6 13-16 é,cs i5llk P»%íri =«>• iskolával is felvétetnék, kik
Í5v5 évbon egy kadét Iskolába óhajtanak belépni.
Elektro-technilíis Szakiskola
(laboratórium és tanműhelyekkel)
epybekötvo.
Pozsony, Walloner-utca 14. szám
f. évi március hó lO-én megnyitja az eliö félévet oly tanulóig srámára, kik magukat
Elektro-teclmikusokká (gyári tisztviselőkké stb.)
gyakorlatilag és elméletig (három szemeszteren át á 0 hónap) óhajtják kiképezni.
Felvételi életkor: 16—30 év. Előképzés: néhány közép, vagy polgári iskolai, kereskedelmi vagy ipariskolai osztály.
20 éven alóli tanulók itt holyben .az cgvÓ7es ön&éu\'eai jogot is elvégezhetik. Mintaszerű internátus.
állandóan növekedő értékesítése a villanyos erőknek haitó és égetési célokra, továbbá a vegji gyárakban stb. stb. igep ajánlható a t. c. szőlőknek is gyámoknak fiaikat. Illetve gyíttflaikat ezen szég és jó kilátásokkal kíjcaegtetó pályára, a fenti Intézeti belépéssel, kiképezni. Jelentkezés naponta. \'
, ■ .Az iga«gat<i,ág kívánatra hirdetményeket, prospektusokat szélkoM és közelebbi felviligoutáaokat azonnal ad.
Letz Antal,
igazgató.
A Rlchter-féle
Unlmt. Cm. mm
Horgony-Pala -Expeller
egy régi kipróbált háziazer, a mely már több mint 33 ér óta meg- , bizható bodörzsölésűl alkalmaztat* Muíííjíü. ctazíil és atfMltttkrtL Intés. Silányabb utiozatok miatt
......— bevásárláskor óvatosak le- \'
gyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a. Jlirjlij" véd jcgygyel fa a„HickJK" cxógjegyz&wtil íocad-juokel. — 60 f.,lk. <Of. ós2 k. árban a legtöbb g>*ósy8tortárban kapható. Főraktár:Török József gyógyszerésznél Budapesten.
BmrFJü.ístirsí,
eaisx. <> klr. udvari iiilHrtk.
...-RudoUtndf..
Nagyon fontos
gyomorbetegeknek!
Étvágytalanság, gyomorbajok, rosszullét, főfájás, roaw emésistéHtSl gyo-morgyenge>cg, emé«té8Í zavarok atb. megízuntetoek az Imert
Brady féle Máriacelli gyomor-cseppek.
XIKDEN GYÓGYTÁRBAN KAPHATÓK. Sok exer kó&zönS és hála irat. Egy üveg ára használati utasítással együtt 80
fill. Kettős üveg 1 kor. 40 flll. Főraktár Nagykanizsán : Bolus Lajoe és Priger Béla g)\'ógytárában.
Hamisításoktól tfvakedjmk ^ __ alál-
a valódi MártaozellI gyo- C\\AhCubj* ri«t moroseppeknek védjegyet és kell viselni-
Ügyeljünk arra, bogy rógi birneves valódi Brady íélo Máriacelli gyomorcicppek Qvegjc 80 fill. Kettős üveg l kor. 40 f. kerül, mert a nem valódiak" utánzatok olcsóbb áron logtöbbszór 85 kr.-ért lesznek eladva.
Akácmagot bármely mennyiségben vásárol a
Mm Mwotő-Gyár"
Farajo Béla, Zalaegerszegen a hova ajánlatok kfildendök.
a dr^For^f-féle SEBTAPASZ.
Még eddig semmiféle tapasz nem érte el ennek a Jd hatását t
Forti Ltazló eredeti gyártmánya.
Rcndkivftli Ryógy- és fájdalomcsillapító ha-tája mindennemű sebeknél, égéseknél, daganatoknál stb. Azonnal csillapítja a fájdalmat, oszlatja a daganatot ós rögtön gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni kellene. A nöi emlőgyulladásuál bi»tos eredménynyel alkalmastatik. Ara 2 kor., kisebb 1 kor. és a legkisebb 70 fill. Kapható a gyárbao, Forti László Bodapc«t, II kir.> Iskolautca 24. szám és a törak-tárban Budapesten, Török József gyógytárában. Királj-u lí., valamint Budapesten minden és a vidékea a . nevezetesebb
Az ^redeii dr. Forti-féle sebtapasz külső csomagolásán, mely F. L. betűvel van le» pecsételve,„ az Itt Is látható védjogyot, sajátkezű Aláírását\' a Budapesti kereskedelmi é^fparkamara $080/1899 sz. végzé-
sérel megerősitettc. A számtalan értékteloo és ártalmas utáa-xatok; arra indítottak, miszerint az utánzó elleu a törvényes lépéseket megtegyem. A ki egy olyan tapaszt beküld, a mely fönti aláírással és védjegygyei ellátva oincs, jutalomban részesül, mert a tapaszhamisitőkat folytonosan törvényileg üldözöm.
Férfiak ingyen kapnak, olyan új cxlllmlnyu orvos&got, mely a* elvesztett erűt újra mcghoxza, Próbaciomagot t egy szlx oldalas könyvel postán, jól becsomagolva. Ingyen kapjUi o»5n»Urok a kik íjte irajk. Ez a legbl-niuSatraméltóbb csodaorvos<ig, mely megmentett ezreket, a kik liatalkori klh&gások folytán nemi bajokban, sxllilisben, valamint elveszített fériserö ben szenvednek. Ki okból elhatározta intézet, hogy egy ingyeu oivoságot magyarázó könyvvel együtt mindeokinek ingyen küld. Ezzel a házior-vossággal a t>aj otthon gyógyítható, s mindazok
* kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, «ollcmi clgyöngülésben,vagy krónikus bajokban szenvednek, ollhon gyógyíthatják magukat. Kz a gyógyszer kóivetcilenül azokra a szervekre hat, a hol a_ megerősödés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségekéi, öreg, fiatal egyaránt irhát State Mcdical instilutnak az alaut jelzett címre, a honnan a csomagol rögtón elküldik. As intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés Céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A pröbacsomag inegmutatj-i, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebböl a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki írhat érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt.\' írjon még ma. A csomag: oly szépen be van csomagolva, hogy a tan almát senki *em fogja megtudni. A levelet igy kell cimezni: State Mcdical Inslliutc, 17 Elektron Building, Fort .Wayne, Ind. Amerika.
A lcvjlck mindig bérmentesltcndök.

ÍEGT
Legjobb, legkiadósabb és ezért a legolcsobb szappan Minden kártékony hozzákeveréstől mentes.

ICULCS
MindenUtt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a .Schicht* névvel, s a fenti egyik védjegygyei legyen ellátva.
Öli Jaj!
Megfojt eí az átkozott köhögés!
Köhögés, rekedteég éa elnj-iilkásodiís ellen gyors és biztos hatásúak
az étvágyat nem rontják és kitQnö izUek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Pröbadoboz 50 fillér.
Fő- és szétkoldési raktár:
„NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Yici.kórut 17-
Élj
eni
Kapható Nagykanizsán; Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
^ Köhögés és rekedtség ellen nincs jobb a
ji RÉTHY-félo
p PEMETEFŰ CUKORKÁNÁL,
q dc vásárlásánál vigyázzunk és
5 határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel
P sok haszontalan utánzata van.
Í SJBtr i doboz ára 60 fillér. WW
| Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!
I.EGH Út
és Vidéke keresztéoy 1 i én délelőtt 11 órakor a
évi rendes közgyűlést
A , BánokszentgyOrgy és Vidéke keresztéoy fogyasztási szövetkezet* f. 1903. év február h6 15 én délelőtt 11 órakor saját helyiségében
fog tartani, melyre az összes részvényesek ezennel a legnagyobb tisztelettel meghivatnak.
TÁRGYSOROZAT:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének tárgyalása.
2. A zárszámadások és az egybeállított mérleg megvizsgálása és jóváhagyása.
3. Határozat a tiszta jövedelem hovaforditását illetőleg.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak, — mintán az alapszabályok értelmében megbízatásuk lejárván, — a felmentvény megadása s helyettük nj tagok választása.
Bánokszentgyörgy, 1903. január hő 24-én.
AZ IGAZQATÓSÁO,
Nyomatott Ifj. W&jdits József könyvnyomdájábau Nagy-Kanizsán.