Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.52 MB
2010-02-14 20:12:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1056
4007
Rövid leírás | Teljes leírás (271.92 KB)

Zalai Közlöny 1903. 006-009. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\'NAGYKANIZSA, 1903. február hó 7-én.
6-ik szám.
XLII. évfolyam.
Előfizetési Sr: Kqíií É«e . . 10 kor. — 611. pél ívre ...\'■> kor. — üli. Neüj-fdfTre . . . J kor. 5(1 Bsycs szám; 20 IMI. HIRDETÉSEI: i liasibot i>elit««rb(in 14, aí"»"\'-\'\'\' 12, « minden loribhi sorrr: 10 mi
NYILTTÉ08EN
pciii iort.Dkéi.t 20 rillér&i <ríiel-uck ícl.
— A nagy-kanizsai ,Ipar-Testület,\'
„a nagy-kauizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részTény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tllzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kísdednevelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskBr, nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," - „szegények tápintézete," -
A lap szellemi részét illető minden közlemény & felelőt sxerkestt$ nevére, a* anyagi részt illciő közlemények pedig n kiadó nevéro címzetten Nagy-Kanizsára bér-rucntYö iniézendők.
Bérmeutetlcn levelek Dcm fogadtatnak el.
Kéziratok YlssranomkBldctaek
a „ nagy-kanizsai keresztény jótékony katonai hadastyánegylet, * a „soproni kereskedelmi .iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
„L, nouiioui líit . jvvvuvu; —--DJ---> "---O- V - f
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
XagylanlMa, 1908. február 6.
Beleronui az íparpártolási mozgalomba a magyar kereskedelmet, kétségtelenül igen nehezen megoldható feladat. Aki a mindennapi kenyérért küzd, .aonak vajmi kevés hajlandósága van reformokra. Az örök logika törvényei 6zerint előszűr a keres-■ kedelem megerősítésén kellene kezdeni. Először a kereskedelmet kellene recipiálásra képessé tenni és a meg-, erősített kereskedelmet kellene azután erélyesen igénybe venni az íparpár: tolás doigában. Első sorbsu biztosítani kellene a belső fogyasztást a magyar kereskedelemnek, ezzel párhuzamosan minden eszközzel a már meglevő magyar ipar megerősítésén kellene dolgozni.
Aközben a magyar társadalmat hozzá kellene szoktatni a magyar iparhoz, fel kellene ébreszteni szuny-nyadó iparpártolási ösztönét, hogy az existenciájában biztosított magyar ipar, felvilágosult fővel és erélyes kézzel láthasson bozzá természetes feladatához.
Ezen átmeneti állapot alatt is azonban a súlyos viszonyok által nyomott magyar kereskedőnek minden tőle telhetőt el kellene kivetni, hogy a magyar ipar haladását elősegítse. Ha már elfoglalva a létfentartás küzdelmeitől figyelmét a magyar ipar fejlesztésére nem koncentrálhatja, legalább annyit meg kellene tennie, hogy hozzásimul a lassan-lassan felvilágosuló közönség iparpártoló törekvéseihez. Semmi esetre sem szabad azonban útját állania a mindennapi egvéni fogyasztás tárgyát képező iparcikkek előállításával foglalkozó
uj gyárak fejlődésének. Ez már a hazafiságba ütköző dolgok, melyet eléggé el nem Ítélhetünk.
Látható, hogy nem foglalunk el intransigens álláspontot e kérdésbeu, minthogy kezdettől fogva abból az álláspontból indulunk ki, hogy\' a magyar iparfejlesztést ésMparpártolást csak a kereskedelemmel karöltve lehet megoldani.
Azonban erre a mi mementónkra szükség van. Napról-napra szaporodik azoknak a kereskedőknek tábora, akik sbból az álláspontból indulnak ki, hogy egy uj gyár ,auf Gnade und üngnade" ki van szolgáltatva a kereskedelemnek: Ezek a jó urak kegyvesztéssel büntetik azt a magyar gyárost, ki kérelmével a közönséghez mer fordulni, retorziókkal fenyegetőznek, mire a gyáros rendesen meghátrál és megszakít a nagyközönséggel minden szellemi összeköttetést.
Nemrég egy gyár alakult Budapesten, mely egy, a miudennapi szükséglet tárgyát képező, cikket honosított meg...