Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.25 MB
2010-02-14 20:22:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
989
3315
Rövid leírás | Teljes leírás (263.07 KB)

Zalai Közlöny 1903. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

liflGYICAMIZSAi, Í903. március hó 7-én.
10-üt szám.
X1.II. évfolyam.
Előfizetési á,rs Ke/-.ir. cvrc . \'. 10 kor. — 611. Kél évre . . . — fili.
Nf«yodóyrc 2 k<»r.- JVo fiit.
Kjjye* H/ám 20,-fllÍ.
HIRDETÉSEK
6 husMo* petitsorban l4,iiiá>niJw»r 12, k miüdeu továl»l>i ?nrért 10 hll
NYÍL TT ÉRBEN
IM\'tit soronkéut íllltreil vetetnek te 1.

A nagy-kanizsai „ Ipar-Testület,\'
A lap szellemi részét illető tnio-den kiiílftroéoy afrlelös werkesito nevére, az anyagi résxt illető köz-Icuiényok a kiadó nevére
cimzetien N agy-Kan Ixaárft bér-meotve inlrzendök.\'
Bórmoritetlen levelek nco) fogadtatnak cl.
K czirfxtok vissza ucm küldetnek
V
nagy-kanizsai Takarékpénztárt részvény-társaság," i „Kotori takarékpénztár j ~
részvény-társaság,"1 ,nagykanizsai \'és á galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai \'kisdedneveló egyesület." a\'.nagykanizsai tanítói járáskör,«:a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet \' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VfiGYfí.S TARTÁLMü HETILAP.
Élet és iskola.
Na«) kiiiii»», 190S. joirclus «.
\' A közoktatásügyi miniszter tollából égy rendelet jelent meg a minap, a mely a középiskolai tanárok figyelmét felhívja arra, hogy a IV. osztály vizsgáinál kettőzött szigorral folytassák a vizsgát, hogy az V. osztályba, tehát oda, a hova már rendesen a magasabb iskolák előkészítése céljából lép a növendék, csakis az alsóbb osztályok, vizsgálatait teljes sikerrel letévó diák léphessen.-
Ha ez a rendelet a tanároi: részéről épp oly komolysággal fog fogadtatni, mint a mennyi körültekintés és társadalmi viszonyainkat teljes mértékben ismerő alaposság diktálta a miniszter urnák ezt, akkor társadalmi bajáink egyik legfontosabbja ellen tették meg ezzel a rendelettel az elsó lépést.
Higyjünk a komolyságában és próbáljuk ennek a rendeletnek a messze, haló horderojét ebben a pár sorban kifejteni, Jobban mondva csak vázolni is nagy vonásokban követni a miniszteri rendelet természetesen csak a jövőben mutatkozó, de előreláthatólag nagyon üdvös, hatását.
Az elsó, a mi nálunk szokatlan komolyságra vall, hogy ezzel a rendelettel a tanárok hatásköre egyszerre megbővül. Beleszólási joga van ezúttal a hivatásos pedagógusnak a gyermek-pályája megválasztásában. Ha nem is döntő erejű, de a tanács, a mit a szülőknek ad, valószínűleg elfogulatlanabb. mint a mit a szülő, a maga gyermekével szemben saját magánakadhat.
Azzal a felhívással, hogy a tanár közvotlen érintkezésbe iparkodjék lépni
a szülőkkel, nagyot lendült a nevelés dolga. A sztlló nagy szeretetével szemben, a melylycl természetszerűleg gyermeke iránt van, szemben áll a tanár tárgyilagos megfigyelése. A szil-tök rendesen nagy véleménynyel van ■ nák- gyermekeik képességei iránt; ugyan melyik szülő az, a ki nem miniszternek vagy püspöknek neveli a fiát. A tárgyilagos felvilágosítások, eszmecserék vannak hivatva arra, hogy a tanár meggyőzze a szülőt egynéhány körülményről, hogy kíméletlenül hat-e ez és a szülők csak nehezen tudnak egy-egy kedvenc ideájukról lemondani, éppen a mellett szól, hogy a rendelet eme részére már nagyon régóta szükr ség lelt volna.
A vizsgaszigoritás pedig sohasem volt annyira megokolt, mint épen a mostani napokban. Fájdalom, a társadalmi félszegségek között első helyen áll, hogy egyes pályákon nem a talentum, a munka és egyéb erény, hanem speciálisan a saját egyéni...