Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.83 MB
2010-02-14 20:26:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1302
3891
Rövid leírás | Teljes leírás (328.49 KB)

Zalai Közlöny 1903. 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA.

XLII. évfolyam.
Rtöfizetési fir: Egíss: évre . . 10\'kór. — £111. Fél évre . . . Ft kor. —fili. Kegyodérre 2 kor. 5i»\'fi11.
RgynH Mám 20 fill.
HIRDETÉSEK
5 hatálio* petitsorban l4,miso«l*ieor
12, « miuiieu lováblii sorírc 10 fill
NY I LTTÉR B £ N
[K<lit soronkéui 20 fillérért vétet-oek íeJ.
A lap Kellemi rétxét Illető min-dcnköilftmény á felolős 8rerke«tS
lemCDyek pedig a kiadó\' nerére ciruzfitten Na^y-Kanlzsára bér-iopouo iniézendSk,
ftérmcntctlea levolck nem fogad-tatuak el.
Kéziratok YlsszancmklUdemek
A. nagyrkauizsai Jpar-Testület/ „a nagy-kanizsai-TakÖ^péDztár részvény-társaság,a a „Kotori takarékpénztár . részvény-társasig.0 „nagy-kanizsai és a galamboki őukőntes tűzoltó egylet/ a ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a »nagy-kanizsai tanitói járáskör/ a „nagy-kanizsai keresztény jótékony oöogylet,* „n^-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a „katonai hadastyánegylet.* a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEXKIXT EGYSZER, SZÓMBATON ME-GJELEN0 VK(1YES TARTALMü HETILAP.
A drágaság.
Xasykaiilí«a, 1908. április 8.
Az ipar pang, a kereskedelem egyre szűkebb körben mozog, a vállalkozás szünetel, a munkanélküliek száma szaporodik, a közterhek növekednek. A gabónaüzlet lehanyatlott, a tőkék, ha lehet, még jobban visszahúzódnak és mindeme, mizériákhoz hozzájárul a drágaság, amely a különben is igen nehéz megélhetést még inkább problematikussá teszi, még nagyobb pangást idéz elő és még inkább visszariasztja a vállalkozási kedvet A z-é1elmi._ szerek és élvezeti cikkek ára, a liszt," cukor és kávé kivételével, rohamosan emelkedik; a marha- és sertéshús, a zsiradékok, a szárnyasok, a tejtermékek ára nagy arányokban, szinte naponként felfelé megy és ezek árai a két év előtti állapothoz képest 50—100 . százalékkal emelkedtek. De egyéb közszükségletet képező cikkekben is nagy és folytonos az áremelkedés. £ téren az ércek, különösen a réz lépett előtérbe, melynek ára a londoni ércpiacon háromnegyed év alatt SOYí-kat emelkedett, aminek természetes következménye az ércáruk és mindazon vegyészeti és villamossági szerek árának felszökése, amelyek rézből készütnek. A gyapot árát is folyvást feljebb csavarja a spekuláció, a vas és vasáruk árát egyezményileg kötötték meg; a .széndrágaság aránytalan és egész ipari életünket lenyűgözi; a gyapjú ára pedig már két. év óta magas nivőn áll, amelylyel karöltve a kender, len és juta ára "is emelkedett és lielyen-kint óriási árkülönbözeteket találunk közszükségletet képező egyéb cikkek--
nél is, mint faszén, ecetsav, egy csomó vegyi cikk, stb.
A drágaságnak általános, országos és helyi okai vannak. Számos nyerstermék, például a réz, gyapja termelése csökkent, ellenben a fogyasztás rohamosan emelkedik. Magyarországon, de más országokban is, a sertés-vész, a szarvasmarha-kórok, a tavalyi gyenge kukorica-termés idézték elő az állatállomány csökkenését. De hozzájárultak a drágaság előidézéséhez, még pedig nem kis mérvben, a kartelek is, amelyek ma már gazdasági intéz-méhyektll tolták fel magukat és a nyilvános és titkos kartelek már nemcsak a nagyipar, hanem a kisipar terén is annyira elszaporodtak, hogy például a hentes-, mésiáros- és pék-ipartestületek tulajdonképpen kábelszövetségekké változtak át. Ami pedig az exportot illeti,- e téren a pénzvágy számos országot a túlzás^ terére ragadott és ezek. közé tartozik Magyarország is, illetve annak gazdaközön-sége. Mindent eladni, mindent pénzzé tenni, a kivitelt minden megragadható eszközzel fejleszteni: valóságos jelszóvá vált s ez...