Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.83 MB
2010-02-14 20:26:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1546
4276
Zalai Közlöny 1903. 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA.

XLII. évfolyam.
Rtöfizetési fir: Egíss: évre . . 10\'kór. — £111. Fél évre . . . Ft kor. —fili. Kegyodérre 2 kor. 5i»\'fi11.
RgynH Mám 20 fill.
HIRDETÉSEK
5 hatálio* petitsorban l4,miso«l*ieor
12, « miuiieu lováblii sorírc 10 fill
NY I LTTÉR B £ N
[K<lit soronkéui 20 fillérért vétet-oek íeJ.
A lap Kellemi rétxét Illető min-dcnköilftmény á felolős 8rerke«tS
lemCDyek pedig a kiadó\' nerére ciruzfitten Na^y-Kanlzsára bér-iopouo iniézendSk,
ftérmcntctlea levolck nem fogad-tatuak el.
Kéziratok YlsszancmklUdemek
A. nagyrkauizsai Jpar-Testület/ „a nagy-kanizsai-TakÖ^péDztár részvény-társaság,a a „Kotori takarékpénztár . részvény-társasig.0 „nagy-kanizsai és a galamboki őukőntes tűzoltó egylet/ a ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a »nagy-kanizsai tanitói járáskör/ a „nagy-kanizsai keresztény jótékony oöogylet,* „n^-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a „katonai hadastyánegylet.* a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEXKIXT EGYSZER, SZÓMBATON ME-GJELEN0 VK(1YES TARTALMü HETILAP.
A drágaság.
Xasykaiilí«a, 1908. április 8.
Az ipar pang, a kereskedelem egyre szűkebb körben mozog, a vállalkozás szünetel, a munkanélküliek száma szaporodik, a közterhek növekednek. A gabónaüzlet lehanyatlott, a tőkék, ha lehet, még jobban visszahúzódnak és mindeme, mizériákhoz hozzájárul a drágaság, amely a különben is igen nehéz megélhetést még inkább problematikussá teszi, még nagyobb pangást idéz elő és még inkább visszariasztja a vállalkozási kedvet A z-é1elmi._ szerek és élvezeti cikkek ára, a liszt," cukor és kávé kivételével, rohamosan emelkedik; a marha- és sertéshús, a zsiradékok, a szárnyasok, a tejtermékek ára nagy arányokban, szinte naponként felfelé megy és ezek árai a két év előtti állapothoz képest 50—100 . százalékkal emelkedtek. De egyéb közszükségletet képező cikkekben is nagy és folytonos az áremelkedés. £ téren az ércek, különösen a réz lépett előtérbe, melynek ára a londoni ércpiacon háromnegyed év alatt SOYí-kat emelkedett, aminek természetes következménye az ércáruk és mindazon vegyészeti és villamossági szerek árának felszökése, amelyek rézből készütnek. A gyapot árát is folyvást feljebb csavarja a spekuláció, a vas és vasáruk árát egyezményileg kötötték meg; a .széndrágaság aránytalan és egész ipari életünket lenyűgözi; a gyapjú ára pedig már két. év óta magas nivőn áll, amelylyel karöltve a kender, len és juta ára "is emelkedett és lielyen-kint óriási árkülönbözeteket találunk közszükségletet képező egyéb cikkek--
nél is, mint faszén, ecetsav, egy csomó vegyi cikk, stb.
A drágaságnak általános, országos és helyi okai vannak. Számos nyerstermék, például a réz, gyapja termelése csökkent, ellenben a fogyasztás rohamosan emelkedik. Magyarországon, de más országokban is, a sertés-vész, a szarvasmarha-kórok, a tavalyi gyenge kukorica-termés idézték elő az állatállomány csökkenését. De hozzájárultak a drágaság előidézéséhez, még pedig nem kis mérvben, a kartelek is, amelyek ma már gazdasági intéz-méhyektll tolták fel magukat és a nyilvános és titkos kartelek már nemcsak a nagyipar, hanem a kisipar terén is annyira elszaporodtak, hogy például a hentes-, mésiáros- és pék-ipartestületek tulajdonképpen kábelszövetségekké változtak át. Ami pedig az exportot illeti,- e téren a pénzvágy számos országot a túlzás^ terére ragadott és ezek. közé tartozik Magyarország is, illetve annak gazdaközön-sége. Mindent eladni, mindent pénzzé tenni, a kivitelt minden megragadható eszközzel fejleszteni: valóságos jelszóvá vált s ez az oka, ho\'gy a termelő államok belpiacain, de légióként nálunk, drágábbak az j élelmiszerek, mint ott, ahova ezek exportáltainak.
A tapasztalatok arra utalnak, hogy a közgazdasági intézkedés hézagos, addig, amíg a közellátásról kellőképpen nem gondoskodik: nem fordit figyelmet arra, hogy a belföldi szükséglet minden esetben biztosíttassák és az exportnak cssk a valóban feleslegeket képező áruk, különösen nyerstermények kivitelére terjesztessék ki. De látjuk azt is, hogy a pénzügyi és a közgazdasági ténykedések közt
nincs, meg a kellő vfilum. Az egyik kétszeresen veszi vissza azt, amit ,a másik adott; a rendkívüli súlyos ipari és üzleti adót az ipar és a kereskedelem a fogyasztókra igyekszik\' áthárítani, akik pedig szintén sulyós adókkal vannak terhelve. Határt kellene szabni a városok pénzügyi $nkény-kedésének is. Nem volna szabad megengedni, hogy például a mi városunk a közélelmezési terhes fogyasztási adókkal, magas közvágóhidi dijak és helypénzek szedésével szertelenül megdrágítsa, hogy aztán az alig tengődő szegényebb néposztálytól ily módon kicsikart bevételekből a pótadót mesterségesen csökkentse.
Szóval, a gazdasági intézkedésnek jobban kell simulni a közérdekhez és nemcsak a mezőgazdasági termelök. hauem a fogyasztók érdekeit is szolgálni, összeegyeztetni: ez a helyes feladata a céltudatos-gazdasági rendszernek; «
Városunk iparáról és
ntúnkásképzéséről.
A városok fejlődését nagyon szeretik az iparra visszavezetni. S ha jól megvizsgáljuk ez ügyet, akkor csakugyan azt látjuk, hogy egy város népességének szaporodását és közéletének fellendülését, mindig megelőzi az ipari fellendülés. Né23ünk csak magunk kőrlll. Az 1890-iki népszámlálásnál Szombathely városának körülbelül négyezer lakóssal kevesebb volt, tnint városunknak. Az 1900-iki népszámlálásnál nemcsak hogy eltűnt közöttünk e különbség, hanem Szombathely közvetlen elibank került népesség tekintetében. Voltak, akik csodálkozva kérdezték, hogy honnan e nagy és gyors; de azért mégis természetes és egészséges fellendülése e \'városnak? Honnan van az, kérdezték, hogy egy évtized alatt egész: palotasorok épültek ott és hogy
-az egész város fővárosi képet öltött? Hát ez bizony az ipari fellendülésben \' keresendő.
\'Ez utolsó évtizedben e városban sok ipari vállalat keletkezett, a vonaton odaérkezőket mindig több és több gyér-... kémény üdvözölte. A kisiparosok nagyon virágzó műhelyeket alapították. Ezek nyomán azután ott volt a kulturális fellendülés is. Mert hisz az iparban uemcsak a gazdasági fellendülés csirája keresendő, hanem a társadalmi élet fellendülése is, s az ily vidéki virágzó empóriumokban. keresendő azután a nemzeti erősség, a nemzeti nagyság egyik fő támasza.
Az utolsó évtized nem tartozik váró-sunk gazdasági fellendülésének évkönyvébe. Az ipari hanyatlást újonnan követte a gazdasági és társadalmi züllés, moly áruyfoltok megjelenése béklyóként szorította városunk haladását. Ha városunk baladni akar, akkor le kell dobnunk magunkról ez ipari pangásra, sót néhol hiányra visszavezethető béklyókat. Fel kell használnunk az ipari fellendülés összes oszközeit. Ha haladni, reformálni akarunk, miudeoekelött tudnunk koll, hogy az ipar, mely részében van erre szükség. S honnan tudnók ezt meg máshonnan, mint ipari kiállítás rendezéséből.
Az ily kiállításon, melyben réBztvesz az összes iparág, meghgyelhető, hogy mely iparág erős, melyik gyenge, melyik van feles számban, melyik hiányzik. Az ipartestület feladata volna, hogy az ipar-kiállit\'ás tanúságait világosan megszerkesztett jelentésben odaállítanák az ipa-rosok szeme elé, amelyből azután meglátnák, hogy hol Yan szükségünk orvoslásra. Az ily iparkiállításon mindegyik iparos látva a másik készítményé^ tanulnak egymástól. A szép, Ízléses munkák késáítése, ha már kővetőre találós az iparosság minden körében. Az ily kiállításon megismerné a. nagyközönség iparosainkat. Számos oly iparcikkről vennének itt tudomást, melyet eddig \'városunk falain kivül, legyen az a külföld, vagy más bazai város, szereztek be.
Az ipari kiállítások nagyon praktikusan vihetők keresztül. Az összes iparosok például egy szövetkezetben tömörülnek
és egy állandó mintaraktárt, vagyis egy kiállítást szervezuének. A mintaraktárakban le lehetne bonyolítani a kisiparos műhelyében, oly nagyon gyarlón kezelt áru értékesítést Az állandó mintarabtárak hazánk több városában Bzépen műkődnek. De ha tán, vezetők hiányában, nem tudnák az ily miutaraktérakat szervezni, akkor időleges kiállítás volna rendezendő, mint ez a közeljövőben Zsolnán és Szombathelyen lesz.
Előre is tudjuk, hogy az ily kiállításon nem valami fényes képét kapnék iparunknak, mert hisz alig egy-két iparosunk emelkedik felül az ipari sablonos tucat munkán. De legalább ezt nagy arányban, világosan látnók bemutatva, \'s igy tudnók bogy hol a seb, amely gyógyítandó. Fő-törekvésünk oda volna irányítandó, hogy ügyes, szakmáját jól értő, egyéni ízléssel dolgozó niunkásokat\'neveljOnk. Erre hívatott szeríntüuk a munká3képző egyesület. Ez egyesület nem halad jó uton. Ez egylet elfeledi, hogy címük is azt mondja .munkásképző" egyesület és ők e helyett bálok, káprázatos vörbs redoutok rendezésével színészeket, ballerinákat, e az ég tudja még mit cem. akarnak kiművelni. Hiszen szép, szép, hogy szellemi táplálékot uyujtanak a tagoknak, de nem azabad elfeledkezni arról sem, hogy ez egyesületnek mégis muukásokat kell nevelni. Ez ■egyesület működéséből közgazdasági hasznot várunk, nem pedig szemet lelket elbűvölő ■ (már kinek - kinek I) produkciókat.
De ez egyesület caak folytathatná az ügyes munkások nevelését Az alapvetést. már olt a tanonciskolában keilene meg- \' kezdenünk. Itt először ia az érek óta mutatkozó tanár-hiány volna orvo\'slandó. Azután praktikusabb alapra volna ez iskola fektetendő. Most főleg csak az általános műveltség egy részét sajátítják el a tanoncok, pedig itt arra kellene a fősúlyt fektetnünk, hogy ez iskola az iparos műhely-szerves, kiegészítő .ipari" része .legyen. Ezek a tennivalók, ha iparunkat előbbre akarjuk vinni.
Mindig azon panaszkodunk, hogy városunk külső képe nem változik 8 megmarad minden a maga csúnyaságában és rendezetlenségében. Ha iparunkat
TÁRCZ A._
Por,!
(Vin fugedüj éntki.)
— A .Zalai KSxlöny4. oredeli tárcája. —
Mindig abban jártam, fáradék is bezzeg. Hogy Nagykanizsának hirt-nevet szerezzek, Hogy dicsérjék a várost minden alkotását. Hogy messze a vidéken ne. találják mását. •<Nem\' dicsekszem evvel — uem is azért
[mondom . . . Istenem! de hát azt kell-e igazoluom Közönségünk előtt, (hisz mi tudjuk ketten) Hogy kanizsai népet^ mily igen szerettem !
Vagy hát nem szeretet volt, hanem gyűlölség Hogy mindig mondogattam, ne nappal [seperjék
A város utcáit? Ez már mégis szégyen. Hogy az egész légkör mindig poros légyen ! A városi tűzoltó pokolgépet talált.\' Mely egé.sz hadakra képes szórni halált. Gyenge vagy erős — hull előtte sorban: Egész tudománya győz abban a nagy [porban!
Á betegek.
_ A »Zalai Közlöny tfcrcfcja. — Itta: Ciput Alfréd.
(A vizsgálóbíró szobájában. — A biró; a hires dr. Lombroso; egy gonosztevő, akit két csendőr kisór.)
A biró. Azért hivattam önt, kedves doktor, hogy ezt az embert megvizsgálja.
Nagyon komplikált eset; méggyilkolt és kirab.olt egy öreg asszonyt. Nem értem a dolgot s különösen megmagyarázhatatlannak találom, hogy ez a szerencsétlen kimerítő vallomást tett. Természetesnek tartja ön ezt?
Dr. Lombroso. Ez teljesen természetellenes. (A gonosztevőhöz.) Mutassa a nyelvét, barátom. (A gonosztevő kiölti a nyelvét.) Ohl oh! JGz a nyelv valóban arra vall, hogy nagyon érdekes p&thologikus esettel állunk szemben. De - kezdjük az elején s vizsgáljuk először a szimptómákat. Ön tehát megölt egy asszonyt ?
A gonosztevő. Igen. Hisz bevallom, csak hagyjanak már, békén!
A doktor. Észrei .lehet\'-venni ... ez egy beteg ember válasza . . . csak hagyjanak már békén. (Nyájasan.) Nos, csak nyugalom és erős akarat, majd meggyógyítjuk önt. És azután, hogy meggyilkolta az asszonyt, mit tett ön?
A gonosztevő. Hát százszor ismételjem ? Elraboltam a pénzét
A biró (a doktorhoz.) Mit mondtanf-? Bevallja! — E? megfoghatatlan.
A doktori Engedje meg, hogy tovább folytassam a vizsgálatot. (Megfogja a gonosztevő pulzusát.) Nincs néha migrénje ?
A gonosztevői Oh igen, néha, ha sokat ittam.
A doktor. Gondoltam. És gyomorgörcsei? •
A gonosztevő, ügy reggelente sokszor.
A doktor. Helyes. Tehát most nézzük a koponyát. Hajoljon meg, édesem, ne féljen, nem lesz semmi baja. (Megtapogatja a fejbőrt.) Vizsgálóbíró ur, nézze csak
ezt az alakulatot.--Nos? Én hiszem
és vallom, szükség esetén fogadást Is ajánlok, hogy itt az agy és á koponyacsontok abnormálisan vannak \'kifejlődve. Ez az egyén, aki az igazságszolgáltatást egy nevetséges vallomással akarja félrevezetni, teljességgel beszámíthatatlan és cselekedeteiért nem vonható felelősségre. (Szigorúan.) Az orvost nem" lehet ám megcsalni, kedvesem. (A bíróhoz.) Egyébként magam mal_hoztam ezt a szerszámot, eg£.j§gyszerü kis léket ütők a koponyáján5 és meg fogom önt győzni arról, hogy tényleg rendellenes agy . . . (Kutat a szerszámai között.)
A gonosztevő (visszahőkölve.) Oh ne, ne . . . Mire való ez a $ok okoskodás? Bűnös vagyok, a legnagyobb mértékben bűnös. Bevallók mindent,! amit akarnak. Meg vannak elégedve?
A doktor. (Az arcába nézve.) S bevallja, hogy ön, amikor az áldozatát imoggyilkoltá, tudatában volt annak, hogy mit csinál?
A gonosztevő. Igen.
A doktor. No hát mesélje azt másnak, ezt még egy kis gyerek sem hiszi el magának. Mi értjük egymást (A bíróhoz.) Még sohasem láttam az őrületnek ilyen nyilvánvaló példáját.
A gonosztevő. Micsoda? Én bolond vagyok ?
A doktor. Teljesen érett; a tébolydára, édesem (A bíróhoz.) Térjünk most át az atavisztikus jelenségekre, vizsgálóbíró ur. Alig van rá eset, hogyvalamblyik családban csak egy őrült legyen. A biró azt kérdezi a vádlottól: ,Mit tett ön azon éjszakán?" Mi, tudósok, az idők
éjjelében keressük bizonyságainkat. (A ! gonosztevő felé fordul.) Egy kérdést fogok intézni önhöz, jól vigyázzon, hogy mit felei rá.
A gonosztevő. Hallom.
A doktor. Mit csináltak az ön ősei a tizennyolcadik század közepén?
A gonosztevő. A közepén?
A doktor. Örültek voltak, nemde?
A gonosztevő. Hml Nem merném azt állítani . . .
A doktor. Ah, ön azt akarja velem elhitetni, velem, hogy az\' ön atyjának dédapja néra volt örült?
A gonosztevő. Hm! fr
A doktor. Vagy a nagyapja az atyjának ?
■ A gonosztevő. Menydörgős adta!
A doktor. Avagy tán az ön nagyapja, vagy éppen az apja? Lássa, én nem akarok valami különös dolgot magától, mondja egyszerűen csak azt, hogy az ön bácsija bolond volt, csak a bácsija vagy a nagybátyja .... vagy a nagynérye . . .. No, ő talán csak őrült volt, ez a jó néni?! . . .
A gonosztevő. Azt én nem tudom megmondani önnek. Én talált gyermek vagyok és a szüleimet sohasem ismertem.
A doktor (diadalmasán.) Ah! Nos, ez mindent megmagyaráz. Talált gyermek! Nem mertem volna remélni ezt az eredményt, Szegény ííu! Tehát az ön atyja őrült volt s valószínűleg a nagyatyja is. (A bíróhoz.) Csöppet sem csodálkoznám nyta, ha ebben a családban már a keresztes háborúk idején is akadtak Yolna elmebajosok. (A gonosztevőhöz.)
Nos, kedvesem, maga velem fog jönni és én ki fogom magát gyógyítani.
A gonosztevő. A börtönbe?
A doktor. Ej, dehogy! Nem a börtönbe, hanem hozzám, egy szép szobába, amely a kertem közepén áll. ón kitűnő ápolásban fog részesülni.
A gonosztevő. Hót nem akasztanak föíi?
A doktor (gyöngéden.) Ugyan hova gondol? Hisz mondom önnek, hogy.ugy lesz nálam, mintha otthon volna.
A gonosztevő. És "enni is kapok ?
A doktor. Naponta kőt ebédet. Reggelire lágy tojást, hideg sültet, estére egy adag pecsenyét és egy porció főzeléket, néhány csöpp bort is, vizespohárban.
A gonosztevő. Most már magam is azt hiszem, hogy bolond vagyok. Éljen a doktor! .
A doktor (könnyeit törülve.) Szegény fiu!
A biró. Csodálatís! Ha már itt fvani ra^g egy. ^eset felől\' kell konzultálnom önnel. Képzelje,, legújabban letartóztatták egy nagy brüsszeli bankház pénztárosát, aki egy napon a pénztár egész tartalmával megszökött. A dolog annál rejtélyesebb, mert az illetőnek mindezideig semmit sem lehetett a szemére vetni; mintaszerű hivatalnok volt s egy napon . . .
A doktor (mosolyogva.) Ön persze csodálkozik ezen, mert nem orvos. Tudja-e, hogy mi az ön pénztárosa?
A biró. Nyilván sikkasztó.
A doktor (a vállát vonogatva.) Sikkasztó l Az nem jelent semmit, sikkasztó! . . . Ah, manapság, ha Valaki elemel egy pénztárt, könnyen rámondják, > hogy: sikkasztó!
Lapruik mai számához fóliv melléklet van csatolva.
1 \' .
XLÍI. ÉVFOLYAM.
virágzóvá, jól mükadövé fejleaztjttt, ha oly színvonalra emeljük, hogy ez msg-< tudjon felelni a legkényesebb egyéni_ ízlésnek iö, akkor megszűnik e panasz in; mert njból ismételjük, az ipari munka az, amelynek fellendülése nyomán i ■ gyönyörű, rendezett utcasorok épülnek, 8 ami a legfőbb, hogy az ipar az, melynek nyoméban a gazdasági jólét és a társadalmi élet fellendülése támad.
Mozgalmas közgyűlés.
A nagykanizsai ipartestület március hó .utolsó vasárnapján rendkívüli közgyűlést tartott. Bár elég kevesen voltak jelen a gyűlésen, mégis szenvedélyes vitatkozások folytak le. A tárgysorozat első pontjának tárgyalásáoálr-már kitört & vihar. Az ipartestületi betegsegélyző pénztár megindításához szükséges 800 korona megadásáról volt szó. Az elnökség javaslata az volt, hogy ez összeget az . ipartestületi pénztárból fedezzék. A zajos helyeslés közepette, felemelkedett a -kissebbség táborából Kománovícs Pál éB élénken tiltakozott az ellen, hogy e .kölcsönt az ipartestület kicsiny pénztárából fedezzék. Hasonló értelemben szólalt fel Fischl Lajos, aki már CBak, mint ő mondta, azért is ellenzi e kölcsön megadását, mert az újonnan megalakulandó betegsegélyző pénztárban nem talál biztosítékot arra, hogy áz vissza j tudja a kölcsönt fizetni. Általában a sürü közbeszólásokból azt vettük ki, hógv ez uj pénztár megalakulása nem . találkozott a tagok osztatlan tetszésével. Mi pedig azt hisszük, hogy ha már felállítanak egy ily pénztárt, akkor nem ok nélkül tes2ik ezt. és ilyen pénztár támogatása minden iparosnak kötelessége.
A pénztár támogatásának kérdésénél érdekes vita merült fel. Az elnökség ugyanis a meghívóban azt mondja, hogy „miuláu a kereskedelemügyi miniszter ur 0 méltósága, az Ip\'artestttieti betegsegélyző . pénztár alapszabályait jóváhagyási záradékkal látta el, ennek folytán az ipartestületi betegsegélyző pénztár alapszabályának 6. §. szakasza szerint az ipartestület tagjainál levő segédek és tanoncok a betegsegélyző pénztárnak kötelezett tagjai. Ennél fogva felhívja az Ipartestületnek mindazon tagjait, akiknél . segédek és tanoncok vannak alkalmazva, hogy a folyó év április hó 1-vel az Ipartestületi betegsegélyző pénztár működését megkezdi és a megkezdés alkalmával alkalmazottaikat a kerületi betegsegélyző pénztárból kijelenteni és alkalmazottaikat még pediglen az ipartestületi betegsegélyző pénztárba azonnal bejelenteni -el ne mulasz^zák." Erré a kerületi beieg.<egély>ő, pénztár igazgatósága ..egy körlevélben felelt, melyben azt mondja, hogy; inisden félreértés kikerülése végett s rnejíjéítyzi, hogy minden iparos annak a pénztárnak lebet tagjB, amelyik neki tetszik. Már most ily bizonytalanságban nem lehet hagyni az iparosokat. Nagyon .-szerettük volna, ha az ipartestület ügyésze ti»?tázta volna e kérdést. Mi ■ nem ismerjük, az alapszabály 6. § át, .", amelyből az elnökség a kötelező ipar-. testületi betegségélyző pénztári tagságot magyarázta. Mi azt hisszük, hogy rosszul magyarázták az alapszabály e szakaszát. H« e szakasz, a kötelező tagságról szil, akkor ugy. véljük, ez csak ama ipari munkásokra touatkozik, akik még nem tagjai a kerületi pénztárnak, azért mert nem lettek bejelentve és azokra, akik még csak ezután lesznek az ipartestület tagjainak munkásai.
A betegsegélyző pénztárakról szóló törvény csak azt mondja, hogy minden munkásnak, munkást a szó tág értel-mében véve, tagja kell lenni egy betegsegélyző pénztárnak, ha napi fizetése a 8 koronát felül nem haladja. Arról, hogy vájjon melyik pénztárnak legyen tagja nem intézkedik. így tehát az a magyarázat nem helyes, amely azt mondja, hogy ez uj pénztárba be .muszáj* lépni minden tagnak. Azonban méltányos, ha már egy ipartestületi betegsegélyző pénztárt álitottak fel, hogy akkor ezt az iparosok teljea erejükkel támogassák. Hisz e pénztár speciáliter csak az iparosok érdekét szolgálja és ahol ily pénztár van, ott az iparosoknak erkölcsi kötelességük ezt támogatni. Tehát közérdekből újból hangsúlyozzuk, hogy ez uj pénztárba való belépés nem .muszáj," mint az elnöki magyarázat mondja; hanem ez igenis erkölcsi kötelessége az iparosoknak. A dolog fontossága késztetett bennünket ez ügy tisztázására. Névszerinti szavazásnál a kért kölcsönt 54 szavazattal kilenc ellenében megadták.
Eközben a vitatkozás kinos mederbe jutott Midőn a jegyző többször beleszólt a tárgyalás rendjébe, hátulról egy éles hang hallatszott: „Az elnök vezesse az ülést, ne a jegyzi.\' ,Ide jöjjön beszélni kibukott elnök* replikázott egy hang erre. „Elál, nem ide tartozik" zajongták erre mindnyájan. Még több ily közbeszólás volt, amely csak az elnöki csengő csitító szavára simult el.
A jegyzi éa a szolga fizetés emelésének megállapításánál Halvsx Frigyes, mint iparhatósági megbízott emelkedett szólásra. Hangsúlyozva kijelentette, hogy nem a fizetés emelés ellen szólal fel, hanem mert itt szabálytalanságot vél ebben találni és pedig azért, mert a jegyzőkönyv tanúsága szerint a jegyző fizetése 1901. február havában 3 évre h&tároztatott meg. Tehát itt szerződéses viszony van, mely csak 1904-ben jár le s igy a tárgysorozat 2.-és 3. pontját, mivel ebben szabálytalanságot vél látni, mint iparhatósági megbízott levette a napirendről. Áz elnök e magyarázat után elejtette a választmány által jóváhagyott 2 pont kereBztül vitelét. A gyűlés ezzel véget.ért.
, G. B.
Szinészet.
Közeledik az idő, mikor a város előkelő közönségének utja is keresztül fog vezetni naponta a szemétdombok és homokbuckát ama láncolatán, melyet mi Kiskereszt-utcának nevezünk. Csak egy rövid hónap választ el bennünket a kanizsai színházi szezon kezdetétől. Időszerű, hogy most foglalkozzunk színészetünk ügyével és az azzal összefüggő körülményekkel.
Először is a mi kedves Kiskereszt-utcánkkal.
Tavaly azt jósoltam, hogy ez. az utca \'Kövessyt arenástól meg fogja buktatni. Csalódtam. Kövessynek nálunk nagyszerűen ment a dolga. Ma már — egy éj alatt az ember sokat tanul — megtudom magyarázni csalódásom és a közönség meglepő műpsrtolásának titkát. A dolog ugy "áll, hogy nálunk akkor kezdődik a szini szezon, mikor másutt végződik: a nyár .elején és tart egész nyáron át. Ugy tetszik tehát, hogy Kövessy, mint \'&. római :caászárok, a plebs kedvéért.tartja fenn érénáját, mert hiszen mig ö társaságával itt időzik, addig Kanizsa krémje Ausztriában nyaral és a kávéházi ponyvák alatt csupán az hűsöl \'.itthon, kit erszényének negatív tartalma a lokalpatriotiz-
ZALAI KÖZLÖNY
musra ráutal. De ez a szegényebb osztály nem egykönnyen engedi magát lepipálni Ha nem mehet Abbáziába, a téli szezon alatt itthon csinál Abbáziát ésiha nem mászhat fel a Rigire, megmászsza a Kiskereszt-utcát, kevesebb költséggel, de nem kisebb veszélyek között. Ne bízza hát el magát Kővessy; nem az fi, primadonnája és szubrettjének hangja, vagy lábikrái vonzzák ezt a közönséget. Nem egyedül csak a stréber urhatnámság.-Látott-e már Kövessy városi képviselőket arénájában vendégül? Meglehet, hogy látott, de azt hiszem, nem jutott minden estére egy képviselő; mert a városatyáknak feleslegbs színházba járni. És a hegymászás tekintetében is valószínűleg előnyt adnak a Riginek á Kereszt-utca felett. Pedig, na okv.etlen szükséges, hogy a Kiskereszt-utca változatos felületén kitörjék egynéhány láb, bizony méltányos dolog lenne, ha ezek a lábak nem csupán szegény ember lába lenne.
Kövessy bátor ember és nálunk arénájának felépítésével nem kisebb csodál vitt végbe, mint klasszikus színdarabjának, a Goldsteiu Száminak főhőse, ki állítólag már bölcsöjéből is kiugrott. Azt rebesgetik, hogy Kővessy \' titokban arra spekulál, hogy ö valamikor direktora lesz a nagykanizsai állandó színháznak. Kövessy derék ember, hát kívánom neki, hogy az Isten addig éltesse, mig ő társulatával a helybeli épített színházba bevonul. De nem hiszem, hogy ezt a methuzsslemi kort ő elérje; különösen, ha tovább is oly nemes lelkesedéssel karolja fel közönségünk a színház ügyét, mint eddig tette. Egy uri ember, mikor alig negyvenezer forint volt együtt, a; színház építés céljaira felajánlott ötezer, forintot, de azon kikötéssel, hogy az építkezést két hónapon belül megkezdjék, különben ő nem fizeti ki az aláirt összeget.-Egy kereskedő valami olcsó kíellékeket, azt hiszem festéket, ingyen felajánlott; a színészek számára, ha a színházat azj általa kijelölendő helyen, valószínűleg az ö boltja közelében fogják építeni. Ki tudja, ilyen körülmények közölt talán mégis megéri Kővessy hő vágyának teljesülését. .
A színház ügye már rég ótá húzódik, . A közönség városfejlesztési rohamaiban hol lelkesedik érte,, hol pedig teljesen megfeledkezik róla. Ez az ingatagság könnyen megmagyarázható. Városunkban annyi a kívánni való, hogy egy intézraéuy szükségessége a közönség érdeklődését hosszabb időre nem képes lekötni. Télen a szegényügy tolakodik előtérbe ezer apróságaival; nyáron a por és az öntözés hiánya eltan tombolja ki magát egész érdeklődésünk, melylyel a közügyek iránt viseltetünk-.. Egy töredék az ipart, a másik a kereskedelmet óhajtja Kanizsán felvirágoztatni. Ma a zálogházak, holnap a fürdők mizériái boszantanak bennünket. És miután e legszükségesebb intézmények létesítését, vagy rendezését sem tudjuk keresztülvinni, természetes, hoey oly másodrendű kérdés, mint a színházé ia állandóan napirenden nem maradhat
Mit várunk mi egy állandó színháztól? Sokat, de megvagyunk róla győződve, hogy az várakozásainknak meg fog felelni. Első Borban is városi jelleget adna Nagykanizsának. Mert ma Nagykanizsa csupán közigazgatásilag város, do lakói nem élvezik a városi élet előnyeit Továbbá fejlesztené a közízlést, amire -vajmi, nagyon rászorultunk. Talán egy kis irodalmi életet ia keltene nálunk. Végül teljesíthetné határszéli városunkban a magyar nyelv ügyében nem csekély fontosságú misszióját A színház, elinyeit különben felesleges részletezni. Annyira nyilvánvalók azok, hogy — mint említettük — maga a közönség is áldozatokra hajlandó e fontos ügy érdekében; igaz, hogy ezeknek az áldozatoknak kissé gyanús színezetük van, de mégis meg-beesülendők és sokat jelentenek, tekintve, hogy egyéb intézményeink a közönségnek még ily feltételes ajándékaiban sem részesülnek.
A közönség ellen-e tekintetben nem is panaszkodhatunk. Kövessy a holt szezonban jön hozzánk és a szini. szezon kezdetén nagy nyerességgel távozik, Tehát a közönség az arénával szemben nagyon megbecsüli magát, szükséges éa méltányos, hogy az igazgató ia legyen hálás e lelkes müpártoláBért Legfőbb kötelessége, hogy ne kicsinyelje a kanizsai szinházjáró közönség intelligenciáját, mint e?t a legtöbb vidéki színigazgató tesz. Legalább gyarló és kétes értékű daraboktól hemzsegi repertoárjuk já kicslnylésről tesz lenuságot Igáz, hogy Kanizsa lakóinak kevés módjuk van árrá, hogy ízlésűket fejlesszék. Mig & Bzomszéd városokból, Szómbathelyril, Pécsről, egyre mürészestélyekröl, képkiállitásokról ér-
kezik hír, addig nálunk évek múlnak el anélkül, hogy kiművelt Ízlésű embernek művészi élvezetben része lehetne. De mi tudjuk, hogy e szomorú körülmény dacára is van városunknak műértő közönsége, mely lelkesen pártol minden megbecsülendő irodalmi és művészeti mozgalmat. A színigazgató tehát jól teszi, ha nem csak a tömeg ízlésével számol. Ne a karzat tapsai legyenek művészi ambíciójának netovábbja; a páholy ugyan válogatóbb, de az ő tetszése már igaz művészet kritériuma és amellett jövedelmező is.
y. s.
_.__> ____
HIJRE ÍC.
—.Szövetkezetok Zalában. Megyénkben, értesülésünk szerint, két helyen is van most értékesiti szövetkezét alakulóban.\'És pedig a ,"Balatonvidéki bortermelők értékesítő szövetkezete", Tapolca székhelylyel. Az eliértekezlet az alapszabályok rendszeres kidolgozása egy bizottságot küldött ki. Az alakuló köz-gyüléa április 26-án lesz. Azután pedig a „Sümegvidéki Gazdakör* indított mozgalmat egy \'Sümeg és vidékére kiható tejszövetkezet felállítása végett.
— Halálozások. Az az élet a legjobb, melynek nincsen mozgalmas története. Csendes élet volt Varga Dezső m. kir. adótiszt élete. Csendes és lelkiismeretes munkában töltötte, el napjait, egyedül hivataláuak szentelve idejét. Leselkedett rá a halál 8 kioltotta ifjú életét.
Horschetzki Fer.enc nyug. tiszttartó március hó 30-án élete 73. évében elhunyt. Fia volt néhai Dr. Horschetzki Mór. kanizsai hírneves orvosnak. Két éve, hogy Kanizsán telepedett le. csendes visszavonultságbao töltötte el utolsó életéveit Halálát nagyszámú rokonsága gyászolja.
Vajda Adolf letenyei járás.birósági tisztviselő 42. éves korában meghalt. 0 \'veit a Sági-Vajda-féle „Telekkönyvvi Mintatár" ez, elterjedt szakkönyv társszerzője.
— Katonaságvazaporltása. Megírtuk volt, hogy Sopron városa visszautasította a pozsonyi hadtestparancsunkság ama felhívását, hogy egy ott felállítandó taracküteg számára kaszárnyát építsen. Siettünk felhívni városunk vezetőinek figyelmét e dologra, hogy tán sikerül majd ez üteget , városunk részére megnyerni. Sajnos ez még sem lesz keresztülvihető. Mert Sopron városa megbánva elutasító határozatát, b azért egy a minep tartott közgyűlésen, a múltkori elutasító határozat módosításával elvben kimondták, hogy a tervezett uj taracküteg Bzá-■mára kaszárnyát épiten.ek. De azért bizva nézünk e tekintetben a jövő elé, hisp a legutóbbi városi közgyűlésünkön azt hallottuk a vezetőség részéről, hogy városunk katonaságának szaporítása céljából, tárgyalások folynak közöttünk és egy badtestparancsnokaág között.
— Gyermekmenhelyek, A vidéki városok érdeklődése a gyermekmenhelyek jegyében áll. Mindegyik város siet ajánlatot tenni a kormánynak, hogy. csak elnyerjen egy ily menhelyet. A minap Keszthely városában iudult meg ez irányiban \'egy mozgalom.
— Zafavárnaegye czelluloze-lpara. E cim alatt Ereki Károly gépészmérnök tollából, a Sümeg és Vidéke figyelemre mélti cikket közöl. Az ügyes tollú cikkíró eliadja, hogy Zalavármegyéuek van 37 ezer hektár fenyveserdeje, meg 140 ezer hektár lomberdeje. Ha ezekből csak a feuyőerdőket használná ki Zala-vármegye lakossága celluloze gyártásra éa pedig a legkíméletesebb gazdálkodás mellett, évi 4 köbméter fát számítva hoktáronkint, akkor a 17 ezer hektár feuyveserdő évi bruttó jövedelme 250 ezer métermázsa csiszolt celluloze volna 3—4 millió korona értékben. A\' celluloze ipar 20—30 százalék nyerességgel dolgozik, de- ha a 3—4 millió korona évi forgalomhoz nem 20, hanem 60 százalékot, mint tiszta nyereséget számítunk, akkor isi 150—200 ezer koronával emelkednék Zilavármegye erdő tulajdonosainak az évi tiszta jövedelme erdőiknek eme modern kihasználásával.
— Falep&rolőgy&r Zalamegyében, Zílamegyébeu, Gutorföldön. mint a közgazdaság értesül, nagyszabású falepároló feyár épül mintegy 1500 vaggon faszén előállítására. A gyárat egy Zalamegyei faszéunagykereskedő kedvezményezésére a francia tökepénzesek építtetik. A gyár nem fog csatlakozni a kartelhez.
j — Tanulmányi kirándulás. A felső kérósk. iskolának felső osztálya mult hó 30 és 31-én megtekintette a Franz Lajosféle gyártelepet A tudnivágyó ifjakat, a főnök maga kalauzolta. Villammotor,
1903. ÁPRILIS 4-én.
gizgép, malom és a sodronyvezeték, nem kis mértékben kötötte le az ifjak figyelmét. Látták, honnan ered Kanizsán & világosság és hogy minden pangás dacára, Nagykanizsán is lehetséges a virágzó ipari
— Méregkeveró asszony. Púpos Mari szigetvári lakós mérget kevert férje Lengyeltóti János rendőr ételébe, remélvén, hogy férje azt megeszi s attól, meghal. A férj azonban megízlelvén az eledelt rögtön észrevette annak mérges voltát, s azonnal jelentést tett a csendörségnél. A csendőrség a méregkeverő asszonyt a férj feljelentésére letartóztatta s a bűnjelként szolgáló eledelt elkobozta.
— Közgyűlés- A nagykanizssi izr. hitközség közgyűlését mult hó 29-én tartotta meg Grünhut Henrik h. elnök elnöklete alatt. A kisorsolt 10 hitközségi tagokat egy \'kivételével újra raegválasZ\' tották és pedig elnök: gelsei Gutmann Vilmos, elüljárósági tagok: Bettlbeim Samn, Grünhut Henrik, Halphen Mór, Klein Illés, Ötvös Emil (uj,) Rapoch Gyula, Rosenberg Richárd, Sommer Sándor, Vidor Samu. Számvizsgálóbizottsági tagok: Beck Miksa, Léudvai Samu (íj,) Rothschild Zsigmond, Sattler József, Strem Tivadar. A hitközségnek az évi jelentés szerint 623 adófizeti tagja van. Ezek 29.000 kor. hitközségi adót fizetnek.
— Szegénytigy rendezése. A szegényügy rendezése közeleg a megoldás stádiuma (elé. De ne gondoljuk, hógy Ián azért, mert nagyon sietünk e dolgot rendezni; nem. Hanem mert mint anyakönyvi rovatunk mutatja az elmúlt héten is négy városi szegény hagyta itt e földi kálváriát megunva a várakozást; a szegényügy rendezésére.
— Köztudomású, hogy a Zoltán-fáls csnz és köszvény elleni kenőcsben egy oly kipróbált szert ösmernek orvosok és betegek, melytől még azok is, kik 16—20 év óta szenvednek, b a fürdőket és különféle szereket eredménytelenül használtak, néhányszori bedörzsölés után meggyógyulnak. Üveg|e 2 kor. Zoltán B. gyógy- .. tárában, Bpesten.
— Az 08itrák-mRgy%r bank fiókintézete 1903. április fj-ával üzleti helyiségeit a Deák Ferenc-tér és Fő-utca sarkán levő saját házába helyezi át.
— Anyakönyvi statisztika. A folyó év első negyedében Nagykanizsán született összesen 215 gyermek, ebből törvényes 94 fiu és 81 leány; házasságon kívüli 20 fiu és 15 leány. 3 fiu és \'2 leáoy halva született. Az elhaltak"száma 167, melyből 86 finemü és 81 nőnemű volt. Természetes szaporodás 48. HázaBSág kötés céljából jelentkezett 82 pár. Házasságot kötött 84 pár. Vegyes házasság 9 esetben köttetett, még pedig izr. férfi rím. kath. nővel 3. róm. katb. férfi izr. növel 2, ev. ref. férfi róm. katb. növel 1 és róm. kath. férfi ág. hitv. ev. nővel 3 esetben.
—\' JJivat l\'jság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre, postán való szétküldéssel, két korona húsz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII., a Rókk Szilárd-Utca 4. számú házában van.
— Pályázati kiírás lparo»ok kM-foldl ntazási öírtöndijára. őnagymél-tósáfiá\'a kereskedelemügyi m. kir. minisz-" ter ur, folyó évi március hó 19-én 11.729|IX. szám alatt valamennyi magyarországi kereskedelmi és iparkamarához intézett leirata szerint, a pesti magyar kereskedelmi bank által 1892. évben alapított 30.000 koronás külföldi tanulmányútra szánt ösztöndíj 4\'|jl>/o-0s kamatait, vagyis összesen 1350 koronát, a í. évben az alapító levél értelmébeu egy felai ipariskolát jó sikerrel végzett iparosnak szándékozik kisdni. JEzen 1350 koronás ösztöndíjra, Őnagyméltósága megbízása folytán eienuefpályázstot hirdetünk, melynek feltételeit a következőkben, állapítjuk meg: ösztöndíj elnyerése iránt folyamodhatnak oly iparosok, kik a budapesti vagy a kassai felső ipariskolát jó sikerrel végezték, mely körülmény iskolai végbizouyitványnyal igazolandó. A folyamodványban megjelölendő azon speciális ismeret, melynek elsajátítása vagy tovább tanulmányozása végett folyamodó a tanulmányutat megtenni szándékozik. Felemlitendők folyamodónak esetleges szakmunkálatai az illeti ismereti- . körben, valamint a nyelvismeretek és a tervezett tanulmányut programmja és időtartama, nemkűlömben azon körölmény is, hogy folyamodó hány évet] töltött szakba vágó műhelyben vagy gyárban s katonai kötelezettségének eléget tétt-e vagy sem? Végül megemlítendő á folyamodványban, hogy ifolyamodó miként véli
A biró. Micsoda bát?
■ A.doktor. Minden valószínűség szerint olyan egyén, akit megszállotta kleptománia. Ez egy. neine a tébolynak és abból áll, liogv valaki tárgyakat és értékpapírokat, lop el s valami ellenállhatatlan kényszer nyomása alatt a magáévá .teszi. Ez a mánia az egyik agvtekorvényben székel, amely négy. centimétérnyire van a homlokcsonttól. \'
A bíró. S hogy magyarázza ön a Brüsszelből való szökést?
A doktor. Ez egyik alfaja a klepto- ■ mániának, a brüsszeli kleptománia, amely .\' a legnehezebben gyógyítható. Különben i vezettesse be ezt az embert;
A biró (kiszól az ajtón.) Vezessék be a^ vádlottat.
A. doktor. Jó napot, barátom, jó napot! Milyen \'idö van Brüsszelben? i A. pénztáros. Rossz idó. A doktor (a bíróhoz.) íme, ez a brüsszeli kleptománia. (A pénztároshoz.) S mit tett a pénzzel, a melyet elvitt? . Hol van?
A pénztáros. Elköltöttem.
A doktor. Talán nókre?- (A bíróhoz.) Jól figyeljen, hogy mit fog ez az egyén felelni. Ha csakugyan kleptomanikús, ugy nókre költötte a pénzt.
A pénztáros. Igenis, nókre.
A doktor (a bíróhoz.) Nos?l — Most térjünk át más dologra. A tébolyodottak-nak ez a fajtája nagyon elővigyázatlan és nem előrelátó. Majd meglássuk. (A pénztároshoz.) Gondolt legalább arra, hogy valami, pénzt-félretegyen? . A pénztáros (elbámulva.) Félretenni? Lelkemre . . .
A doktor. .Nem gondolt rá. a szerencsétlen l Hála Istennek, drágám, maga a bíróság kezébe került és ez díjtalanul fogja kezelni önt.. (A bíróhoz.) Elviszem öt azzal a másikkal együtt és két külön pavillónban helyezem el őket. (Megszorítja a pénztáros kezét) Majd meg fog gyógyulni, kedves barátom, de máskor legyen okosabb és tegyen magának félre egy kis pénzt.
is:
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 ÁPRILIS 4-fn.
szeriett ismereteit és tapasztalatait a tamilmáojut befejeztével itthon értékeait-lietűi: Öly páljáző, ki jeles iskolai képzettség mellett a tanulmányozaudó vagy elsajátítandó speciális ismeretek körébea mér elméleti vagy gyakorlati irányú tanulmányokra hivatkozhatni ét ezt igazolni képes, valamint kellő nyelvismerettel is bir, az ösztöndíj odaitélé-eénel előuyben fog részesittetoi. A pályanyertes a tanulmányúiról Oaagyiuéltósá-sáUoz jelentést tenni tartozik. A fenntiek flív-elembe véteiével szerkesztendő folyamodványok kereskedelemügyi miniszter ur őnagyoűéltóságáboz címezve, a pályázó rendes lakhelyére illetékes kereskedelmi és iparkamarához, légkésőbb í. évi május hó 30-áig oyujtandók be. Sopron, 1903. évi március hó S\'l-éo. A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében: Ullein József s. k. elnök. Kiichknopf s. k. titkár.
__ Mindenki tudja, hogy a Msuibner-/íló impregnált takarmányrépamag a legnagyobb termést adja, hogy kouyb»-keni magvaiból a legjobb főzelék és zöldség terem és bogy virágmagvaiból fakad a legszebb virág. Szóval a Mauthner-félé magvak a legjobbak, készletei a legnagyobbak és árai igen olcsók.
_ Oly szépek mintha ujjak lennének, lesznek az összes fémtárgyak arany, ezüst, nickel, alfeoid, sárga éa vörös réz stb.-ból, ha azokat az ismert „Globus tisztító kivooaf-tal tisztítják. Kzen jól bevált és általánosan kedvelt készítmény körülbelül 10 év előtt lettFritz Schultz juo. Leipzíg cég tulajdonosaitól feltalálva • és kereskedelembe hozva. Evvel gyorsan és fáradság nélkül pompás és vakító lényt, hosszan tartósat érünk el. E mellett nem karcol, nem. kenny, nem marja a fémeket, és szabad. 3 törvényszéktleg megesketett cü~emikus~~véleméhye szerint minden méregtől mont\'és felülmúlhatatlan kitűnő tulajdonságaikban. Ezen kitűnő tulajdonságok első sorban a "főalkatrész-ben fekszenek a kovakrétában, mely a cég saját bányáiban lesz nyerve, és a szintén saját nagy gőziszspoló telepeibeo szakszerű megmunkálásnak alávetve. Nem csoda ha „Glóbus tisztító kivonat folyton lokozódó elterjedésnek örvend. —\' Circa 200,000 doboz lesz most naponta a gyárból minden világrészbe azétküldve. Nemcsak a háztartások, hanem a császári tengerészeti, katonai kaolinok, vasúti gondnokságok, utcai vasutak, nagy ipari telepek stb- állandó használói a pompás hatásában egyedül álló Glóbus tisztító kivonatnak, mely már az előbbi kitüntetéseken kivtsl az 1900. párisi világkiállításon az arany, és az ez évi bécsi kiállításon Bzintén az aranyéremmel lett kitüntetve. Ezen tökéletes tisztító 6zer jelentőségéről olvasóinknak fogalma lehet ha felemiitjük, hogy a cégnek 5.1 millió márka alaptőkéje van és telepein ca 500 munkást, 50 kereskedelmi s műszaki hivatalnokot foglalkoztat; még egy ilyeu fémtisztitó gyár sehol-sora létezik. Saját pléh csomagoló, car-tonage és rekesz gyár egészítik ki a Frits Schultz jun. r. t. Lipcse és Eger versenyképességét, moly a fémtisztitó szer gyártás terén úttörő és az egész világra hangadó lett. Do miután minden jó és valódi utánzókra talál, ugy a vevésnél legyünk elövigyázók, miután többé vagy kevésbé rossz utánzatok, még az után-zott „tisztító kivonat" elnevezéssel leáz ajánlva. Glóbus tisztító kivonat jobban készül, mint minden más tisztító szer. Kérjünk minden droguista éa fűszer üzlet-■ ben csak Glóbus tisztító kivonatot dobozokban á 10, 16 és 30 fillér. Megismerhető Glóbus vörös ferde mezőben védjegyről.
— Eredeti Schweighofer zongora
pompás hanggal kitűnő állapotban eladó. Bövelibet e lap iiadó-hivatalábán.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Halálozások:
— 1908. mSidm 26-tól április l-ig. -Málék Éva rk. koldus, 58 éves. Horváth István rk. koldus, 61 éves. Klepács József rk. 1 hónapos. Vizéli József rk. koldus, -40 éves. Horschecky Ferenc rk. magánzó, T6 éves. Koller Hermann rk. asztalos, 75 éves. Krompaker Pál ág. ev. mészáros, 61 éves; Varga Dezső rk. m. Sir. adótiszt. 32 éves. Patalics József rk. 2 napos. 8tefánovits Alajos rk. cukrász, 66. éves. Hermao József rk. koldus, 72 éves.
Házasságot kötött: Steiner Ármin bankhivatalnok Bpestről —. Weisz Szabinoal.
KÖZGAZDASÁG.
— Els6 leáuyklházasltásl egylet m. sz. Ezen intézet XL. rendes közgyűlése március 25-én.a tagok élénk réBzvétele mellett tartatott meg. Az évi jelentésből, mely., kiemeli, hogy az i\'ntézett 1902. kezelési év végével fenállásának, negyvenedik évét töltötte be, kivehető, hogy az 1902. üzleti év dacára a nehéz kereseti viszonyoknak kedvező és kielégítő volt. üj beiratkozás volt-11.837 jutalékrész K. 12,001.400 biztosított tőkévet; a biztosítási állomány az év végével K. 4G 128.450 volt. Díj- és mellékilletékek bevétele az elmúlt évben volt K. 2,280.864-93, tehát 119,368-12 koronával több\'miot az 1901. évbeo, Értékpapír kamat Házbér éa Takarékbetét kamatok címén 372.393 10 K. vaRyis, 64.371-20 koronával több vételeztelett be miut az elmúlt évben. Kiházasifási jutalék és visszafizetések cimén 663.721 97 K. utaltatott ki és 392 kedtezményezolt között 956 jutalékrészazel oszlik meg, mely között 25 árva kedvezményezett 54,000 K. összegével foglal helyet. A díjtartalékhoz K. 1,192.324 csatoltalott és ennek összege az 1902. év végével K. 8,131.691-86 volt. Az újonnan szervezett árfolyarukülömbözeti tartalék 50,000 K. összegében nagy megelégedéssel fogadtatott. A fennmaradó kezelési felesleg K. 165.752-16 az alapszabályok értelmében alapszabályszerü javadalmazások, nászjutalék. felemelési alap és külön tartalék tételeire osztandó fel. mely utóbbiak 894.494-48 koronára rúgnak. A hivatalnoki nyugdíjalap 107.680 51 K. képvisel, melynek a közgyűlés által 5000 K. szavaztatott meg. Tetemes leírások után a mérleg végösszege K. 9,323.257-91, mely végösszeg kizárólag reális éitéklételekben nyeri fedezetét. Az igazgatóság jelentése az előző közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a pénzkészletek egy -részének ujabban egy kitűnő bérház vétele által történt beruházása tárgyában egyhangú helyesléssel tudomásul vétetett úgyszintén néhány ujabbi biztosítási combinalió és tabella bevezetése helyeslőleg és tetszéssel fogadtatott A felügyelöbizottság indítványához képest a mérleg és jelentés egyhangúlag jóváhagyólag tudomásul vétetik és az igazgatóságnak a felment-véDy megadatik Tanay JózBef és Fenyvesi Adolf tág indítványára pedig az igazgatóságnak, az összes intézőknek különösen pedig SchTrarz Ármin elnöknek és Kohn Arnold vezérigazgatónak köszönet éa elismerés szavaztatok. A közgyűlés jegyzökönyvének hitelesítésére kijelentetnek. Iládl Ignác és Zádor Alajos tag urak. A felügyelő bizottságnak volt tagjai, úgymint: dr. Alexander Bernát, dr. Simonyi Zsigmond, Héger József, \\Yerl-beimer Albert. Seifensieder József és Weil J. Dávid egy év tartamára újból mégválasztatnak. Miután még a márc. hó 16-án dr. Stamberger Ferenc kir. közjegyző jelenlétében megejtett és a jelentésben foglalt „D" osztályú nyereménykötvények kisorsolására utalás történt, melynek eredményét alább közöljük, az agg elnök lelkes éltetésével a közgyűlés bezárult. 1675 Braun Mór ur. Budapest, 328.1 Szabó Benedek ur, Budapest, 1383 Biodfeld Márk ur, Hatvan, 4504 Büchler Mór ur, Csurgó, 5625 Sziklai Sándor ur, Gyón, 6481 Gintner Áron Salamon ur, Szczucin, 646091 Cseley József ur, Szt-Gotthard, 3T47 Papo Juda Gavriel ur, Sarajevo.
"i TRIESTI ALTALÁNOS B1ST.-TÁBSÁSÍ&.
(ASSICIRAZIOXI UEKEEAI.I)
f. é. március hó 18-án tartott Tl-ik közgyűlésen terjesztettek be az 1902. évi mérlegek.
Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1902. december 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 611,658.220 korona 13 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 27,001.880 korona 96 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 18,024.702 korona 24 fillérrel 160,189.849 korona 13 fillérre emelkedett.
A tüzbiztositási ágban a díjbevétel 12,271,371.38:5 — korona biztosítási összeg után 20,219.214 korona 97 fillér volt, miből 9,132.779 korona 87 fillér viszont-biztositásra forditatott ugy, hogy a tiszta díjbevétel 11,086.436; korona 10 fillérre rúgott, mely ősszegből 7,881.010 korona 61 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vitetett át; a díjtartalék tehát a tiszta díjbevétel 71.10°),-át teszi el A jövő években esedékessé váló dijkötelezvények összege 82,371.684 korona 24 fillér.
A szállítmánybiztosítási ágban a díj bevétel kitett 4,316 155 korona 18 fillért mely a viszontbiztosítások levonása után ^ 1.457.860 korona 40 fillérre rúgott.
A betöréses-lopás ellepi biztOBitási ágban a díjbevétel 363.7Ö0 korona 26 fillért tett ki. . i
Károkért a társaság 1902-ben 25,473.446 korona 63 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket a társaság alapítása óta károk fejében . 742 014.072 korona és 65 fillérnyi igen tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési összegből hazánkra 138,794.885 korona 03 fillér esik.
A nyereség tartalékok jközül, melyek összesen 20,313.106 korona 94.fillérre rúgnak, különösen kiemelen.dök; az alapszabály szerinti nyereségtartalék, mely 5,250.000 koronát tesz kl, > az érték-. pápirok ál-folyamingadozására alakított tartalék, mely a 4;729.624 korona 17 fillér külön tartalékkal egyjltt"14,010.830 korona 16 fillérre emelkedett, továbbá felemlítendő még a 160.000 koronára rugó kétes követelések tartaléka. Ezeken kívül lennáil még egy 726.138 korona 39 fillért kitevő külön alap, melynek az a .rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első rangú értékben vannak elhelyezve az idei átutalások folytán .190,319.427 korona ill fillérré! 208,632.918 korona 73 fillérre emelkedtek, melyek következőképpen vannak elhelyezve: . j
1. Ingatlanok és jelzálog követelések 33 144.493 kor. 62 fii!., 2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 118,600.000 kor. 19 fill., 3. Letéteméoye-zett értékpapírokra adott kölcsönök 682.782 kor. 13 fill., 4; Értékpapírok 141,290.011 kor. 09 fill., 5. Tárcaváltók 1,035,953 kor. 91 fill, 6-. A részvényesek biztosított adóslevelei 7,360.000 kor., 7. Bankoknál pevö rendelkezésre álló követelések, \'készpénz és az intézet követelései, a hitelezők követelései levo-násával 6.529.6T6 kor. 79 fill. Összesen 208,632.918 kor. 73 fill. Ezen értékekből 43 millió korona magyar értékre esik. ... .
Dr. Vtílünvi Benrilc. iololís nerkcsztö. Kiadó: If j. WcnclUs Jizsef.
VEGYES.
— Sok oldala használat. Alig léterik háziszer, melynek használhatósági, többoldalú lenae, mint „Moll Fer-jnc-pálinkája és sója," moly ép
fürdő pótlék stb. le^e-TiasználTa. Üvegje 1 90 fill. Naponti szétküldés utánvéttel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udr. sxállitó által Bécs, Tuc&lauben 9. —. Vidéki gyógjtárakban határozottan Moll készítményét kérjük védjegy és aláírásával.
Nyilttér
.Az e rorat alatt MellStielért nem tíIIiI íclolSBSfüct a szerkesztőség.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légzó is emésztösl szervek hurutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Litb Ion-forrás
SALIfATQR
sikerrel rendelve lesz. J
Hnityhajtó hatásul
Kel lenes izíl | KőaDjes eoMctü
Kapható isv&nyTizkoreskedéaekben és
gyógyszertárakban. A Sabitor-íorri» igazgatósága Eperjesen
A Rlchter-fóle
LlMmenl Caps.cm.
Horgoay-Pain-Exgellör
egy,régi kipróbált háziszer, a moly ■ már tübb inint 33 év óta bizhatóbedórzsölcstil alkalmaztatok kiurtajsti, «mll és neghKtMkaél. IlltéB. Silányabb utánzatok miatt boYtalrifekoróyatosak ló-gyünk és csakis orédeti üvegbket dobozokban ;i„Hof|Bttj" vcdjogygyol és a „Ricltler" cégjegyzéssel imádjunk el. — 80 1,1 k. <0 f. és:
árban a legtöbb gyózy*zcrt&rban kapható. FóráktáriTorök JÓZ$ef gyógyszerésznél Budapesten.
filciler F.ií.i^s lirss,
476|903.|végrh: szán).
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1381. évi LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai-kir. járásbíróságnak 1903. évi V. 124[2. számú végzése következtében Dr. Kreisler József nagykanizsai Qgyvéd által képviselt Seiner és Klinger budapesti cég javára Braun Sándor kereskedő nagykanizsai lakós ellen 683 kor. 4 fill. s jár. erejéig 1903. évi január hó. 31\'-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 2800 koronára becsalt nöi téli kabátok, ágyteritők, függSnyók, bolti álványok és felszerelés, valamint 1 Wertheim szek-rényböl\'álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi V. 12412. számú végzése folytán 563 kor. 4 fill. tőkekövetelés, ennek 1902. évi december hó 10. napjától járó 5\'|„ kamatai és eddig összesen 105 korona 80 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a már fizetett összeg levonásával Nagy-ksnizaán a bolyszioén leendő eszközlésére
1903. évi április hó 6. napjának délutáni 2\' órája
határidőül kittlzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy-az érintett ingóságok az -1881. évi.XX- t.-cz. 107.-és 108. §-a,értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak ad&tni.
Kelt Nagykanizsán 1903. évi március hó 23. napján.
Maximovits György kir. bir. vbajtó.
iiszhTo
kivonatta!
tisztítsunk
Arany éremmel kitüntetve Párisi Yilágbiállitóg 1900. Arany érem B&cs 19Ö2.
MindenQtt kapható. Dobozi 10, 16 és 30 fillér.
Nyavalyatörés.
Ki oebézkórban, görcsökben és más ideRes állapotokban szenved, kérjen ezekről brocbnrát Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfort aiMain által.
^oitc^, kx. életben sohasem fordul (Ra \\ többé elö e?y hasonló ritka £ frjffS, « alkalom, csak 2 ft^96 kr.^rt V frwTTO.^ a kővetkező pompá« ára gyűjteményt megkaphatni:
12 darab 2 frt 96 kr.
1 Níckel horgony rem. ríeWra pontosan jtod 3 éri jótillissal, 1 tiitódi goldln vért lánc (t«gy nickel), 3 darab valódi goldln györű legnjabb alakú simill gyém in tokkal, 2 nagyon finom i goldin nyakkendőtű, 2 valódi goldín függő legnjabb alakn, 1 tok a horgony órához, 1 geldin xaelltö páriasi rendwerO,
1 goldln vagy- nickel linc-aiw. A meg nem felflö készséggel becserélteük, vagy a pénz vissxaadatik, miért ii kockáxat kizáxra. — Hasonló hirdetések utánzatok. — Mind a 12 pompás ékszer a horgony rom. órával csak
2 frt kr. Megrendelhető elöro pőnzköldéa
i vagy utánvéttel
KAPELLHER & HOLZER
Őra és aranyárok oyárl en gro raktárábaa.
KRAKAÜ, Dietesgaasel (Ausztria.)
ESI CSODA HANGSZER!
OTT U j l A TROMBIKO
ön azonnal fuj tanítás és kottaisme et nélkUl, » legszebb dalokat, táncokat, indulókat, mint: »SSckingi trombi-tis, »Scinlcbt bö.i< , Vcrlasscn, Ver-„ „, . lassen*, , Do:nu-
\' >Bcim J)ic P.ost im
N\\aiac% »Ra<lclzky-Marsch", ,J2«<tsjKoalc«, >Ou mem v.irl *, .J^ndstrcíchcr\' cs míg több mú.t 20U míls ícncdarubot a mi legújabban fchalih t8 hímtfu kitűnően is elegánsan nickelezett hang. szerünkön
„A TROMBINOH«.
A Tromtilnö ív jelenkor kgícllilnöbb találrrtínya, ? mmclcuHi OriAsi feltűnést. Jcdt, annil inkib^ , a valaki egyszerre mint Trombino
muvésx ló(- fel, miután senkinek sem volt tehet-•jségéröj tudba. Több száz melódia azonnal tana-■ \'?ts.2h,tó- BÍlld8B <S B8fl-
\'SroltetíS ntlkül, csupSn a szükséges hangjegy wnlIngok boillesztésévcl. ^f* Pompái zene,-szép .sroj haaggal. Ugsiebb mulats&g csalidok, *4r.<aíi«ok. és Ünnepségek részére. Kírinduíisok, gyalog-, kerék- és kocsi sétÁk, csolnak kirándu-a^tokiiíil a vidíi;n kísérő. Tínczzenct szolgáltai és ■".ix énekel kiséri. A Trombino gíizdag hangjegy műsorral cs könnyen érthető magyarAiattal 1. minőség finoman nickelezve 9 hanggal 3 frt 5o kr., 11. minőség finoman nickelezve t$ hanggal G fit, \' Slangjegy szálligok az 1. minőséghez 30 kr., a II..minőséghez ó" kr., EgyeilUli szétküldés utánvéttel.
KEIHRICH KERTÉSZ. Wien, I. Fleisch-markt Hr. 18-235.
, MIÉRT
van. annyi utánzat?,
MERT j
i illőd EISEISTÍDTES-ltle
LINÓLEUM padló-zománc
a tűrv. bej. M*as!oiaj- rédjejyjjel a legjobb és Isttartósabb puha padlóknak éi kosykabutorokaak
bemázolására.
Itt Az fasládler-íéle Linolenüi padlózoiiidDC
t(y óra alatt kemény-ra szárad, bámulatosan sz\'sp féayoytI bir ss tartósság tekio-tetibsn addig fölül— nalfaatatlan. Nagy elterjedtségénél fogva kaíönMzö hason-bangzásu nevek alatt értéktelen utánzatokat hoznak forgalomba, miért is kérjSB nindenki kizárólag csak Eissustádtsr-,féle -
fi . -.! Bajegy
Védjífy „Vaslovacf _Ü10LEU1 -
padli-zora.áncot,"
a t\'jrv. bej. .VAtlOTI,- vídjcgj\'gyel.
Eisensfádter Testvérek
lakk- ái fislíkgirár.
KAPHATÓ: Nagykanizsán: Neu ÓS Klein cégnél.
Kérje ön
ingyen
és bérmentve
illusztrált árjegyzé-
kemet
tob b mint 500
ábruyal \'
órák; aranyt ezüst
6h bangszerehról
HANNS KONRÁD óragyár és kirí teli cég BUÜX 325. sz.
Tsehorsrág.
ügyes,
tisxtességes ügynökök
magas
jutalék ellenében felvétetnek
Uichard Jenbe Holzroutsaux & Jalousien Fabrik Braunau Böhmen.
xi,ii Évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
190S. XPRILIS 4 ön.
TrmpnnocmooooDoaaai
jDooooooqqgoaegggB\'ipgqqQppg
Z.K. 7, 903.
MOLL SEÍDLÍTZ POR
C«ak vHidiak. ho mlndogylk dobói Moll A. védjogyót és
olilriíit tttntoti fol.
A U.ll A..«l, S.ÍdllU.p.r.k ÜTÍWk"*" « „"
teolbáatalaak, ryoteorMrci »i cyomorliív, rtgabtt ozíkr»ktdto, mkjbírataloui, VW t.íaláaHJÍvír» jWkolilr.bt.Sbb nil bot«.íjík ellen, e jele. »l«ia«croek évtiied.k 4ta mindig nagyobb elterjedést lacrcetl. — Art egy lopeoattalt art-deli illünk 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Boll-fEle francía!
Csak akkor valddl. ,-JXi.Sf S-V^SS?
fraaoili boriieaz ti tí novMCtcicn mint fáldilctaosiilapIIS b«dSri»3líil a«r kí.sí»*py, ciux í-« a mecbQlél egyíb kovetkoamdoyeinél legiimpretoiebb nópiaer. Egy énoiolí eredell üvaí In I kor 90 <11.
MOLL Gyermek szappanja. .
Legfinomabb legújabb mdduor iwrint kénitek gyermek ía hölgy aiappan t bír tkilKEl ápolftaára gy»r»ek»k és falníltík réaiirt.
Art d.rtbotkltl - 40 üli. öl darab - I kar. 80 011 Minden darab gyermek-uappan Moll A. vid|aayeval clltna._
FSsxétkOldés: Moll A. gyógyszerész, cs. ós klr. udvari szállító által, Bécs: Tucbl&ubeo 9. »r„
Vidíki megrendelések naponu posuutiovét mellett tcljeailtetoek.
A raktárakban tessék határozottan UOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
Hm *?|i
i-lils -5?í
.1 !||i|Í ^
lisiil
%4n«-
mW
lliiH" fii
í^iP mm
3
Wflíípj
=■1 C
ti f frt
■Síi w-ia
Pályázati hirdetmény.
A uagykanizsaí ipartestttleti betegsegélyzó pénztárnál egy orvosi állásra 800 korona évi fizetéssel pályázat hirdettetik, felhivatnak mindazok, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy pályázati kérvényüket * folyó év április hó 14-ére déli 12 Óráig az ipartestület irodájában annál is inkább adják be, mert később érkezettek -figyelembe Yétetni nem fognak.
i
AZ IGAZGATÓSÁG.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai ipartestületi betegsegélyző pénztárnál a folyó I , ér március hó 25-ére hirdetett pályázat, a pályázók hiánya folytán 800 korona évi fizetéssel és 400 korona biztosítéki Összeg . letétele mellett egy ujabb pályázat hirdetése határoztatott el, ezennel felhivatnak mindazok, akik ezen állást elnyerni óhajtják, : h°gy pályázati kérvényüket » foiyd év április hó 14-ére déli 12 óráig az ipartestület irodájában annál is inkább adják be,
mert később érkezettek figyolembe vétetni nem fognak.
t
AZ IGAZGATÓSÁG.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvo*ágot, mely ax elvcsxtett erőt újra meghozza, Prólucsomagot * egy sxáx oldala* könyvet postán, jól becsomagolva. ingyen kapják mindazok a kik érte imak. Ex a legbá-mulatraraéltöbb csodaorvosság, mely megmentett ezreket. a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, sxütíisbcn, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ex okból elhatározta ax intézet, hogy egy ingyen orrosigot magyari*6 könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Exxcl a háxior-\' voitiggal a baj ouhtm g>-6gyilhntó, s miodwok a. kik a fiatalkori kih£gi*okb6l *z£rmxr«\'i némi Wxjokban, szellemi elgyöngalétben.vagy ktönikus bajokban stenvednek, o\'.tkon gyögyithaljik magukat. Et a g)\'ógyszer köiYctellenai axokra a szervekre hat, a hol a megerősödés sxl&téget c*odi-latox credmcnynyel gyögyitja ax évdi óta tartf. betegségeket. Öreg, fiatal egyarint irhát State Medical Inititutnak ax alajst jelzett címre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Ax • intézet Ic^-\'inkAbb azokat akarja megmenteni, a; kik kezelés céljibö! ax otthonukat nem hagyhatjik cl. Á próbacsomag " megmuutjn, hogy mijy könnyen kigyögyithatók ebből a rettenetes tájból oithoru Ax intézet kivételt nem tevx. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire litoklartás jrncllctt j»o>ia-fordult&sal egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly »zéi»cn be van csomagolva, ho^y a tartalmit senkisem fogj* megtudni. A levelei i^y kell címezni: State Medical laslituie, lJ-Klektroti Itui Idinj^ Kort SVayne, Ind. Amerika / A levilek miodig bérnicntc«iten<lök.
ias?^]fo labdacsai
melyek már évek óta jóknak bizonyultak és biroem orvosoktól, mint kSnn>0 luuhtjló feloldó szer
_UjtolUtUtnaU,_
8r. emésztfot Dera zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minósé-gük következtében még Ryormekek által is síiveseo bevétetnek. Bct 15 pllulát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 plInlAt tartalmaz, es»k2kor. 2 k. 45 f. elóleges beküldésénél ecy tekercs bérmentve szállíttatik. IlfÍD llilll/ Neueteln F. hashajtó labdacsait. Csak ükkor j (VtndUniY valódi, ha minden doboz hátulján a mi Wrvé-jnyileg bejegyzutt .Szent Lipót* védjegyünkkel Van ellátva 8 vörös fekete nyomással. A mi törvényileg védett dobozaink IuUsitá-aink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEUSTKIN | APOTHEKER aláirásnak kell lenni.
HE USTEIH FÜLÖP
.Szent-I.ipótbox\' cimiett gjísy\'WrtAft Z- K- V. W1KN, I., FUsk«>ituie 6. Rtklir Ntjj-Ktniiiin: BELKS LAJOS ét REIK 6YULA jj6cr«icr<«eknél.
öooDaaaoaaaaooaaoDDaoaDaaaosöaaaaa aooanooo
KKxxxxmxKxxx xxuxnxxxxuxxxxx
TRIESTIALTALANOS BIZT0S1TÜ TABSASAG
(ASSICIJKAXIOiM 6EKEK1LI) Budapest, V., Dorottya-utcza 10. izám,
A „Közgazdaság" rovatban közöljük a TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG,
a legnagyobb leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk /ffj*^--.
mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, a ki e czólbdl hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.
Az intézet elfogad: élet-, tüz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás- ós harang tűrés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a .Magyar jég- ós viszontbiztosító r-t.", valamint baleset elleni biztosításokat az „Első o. általános baleset ellen biztositd társaság\'
számára.
A nagykanizsai főBgynSkség "" SCHERTZ RICHÁRD.
YÉRTISZTITO LABDACSAI,
Évtizedek óta ezen lalKJacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van culid, rnclyl»cn ezen kitűnő hixUzcrből .\'"UJ
volna található. Számtalan orvos Altnl ezen labdacsok h4?i»zcr«ll ajánltattak miniíen «ly bajoknál, melyek a ro»«Z «n«BZ(ÍShcl t« sztkrikldisbol erednek, mint ap«-ZirJirsk, nájb»Jol(. kóllkí. fírtolcliiok, MCtnjtr. billélUltíg n hasonló betegségokné). Vénlsztitó tulajdonsí-guknál fogva kitü.w hatással vaunak tíri2íjéliys»S s ax abból eredő bajoknál ix, igy sipkórnil, idegességből sxánnazö fejfájásoknál «b. Hwn véctisititó lab^bcsok t-y könnyen hatnak, hogy n legcsekélyebb fájdalmat seni okottik cs\' ennek folytán még a leggyengébb egyének, «lo még gvcjmckck állal is Ikcvcbctől;.
Ezen vcrtisxtitö labdacsok csakis a P«»rhttir J.-Í»li u „Artsjr blroíilnl almákoz" clnzitl jjfiíyjzirlárbtB Bietbio I.. SlBjir-slrassi 15. tz. t. készíttetnek valódi minőségben s egy 15 szem laMac.ot tartalmazó dolióz ára 21 kr Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaz tátik, 1 frt 05 krba kerfll. Ax. ös»xeg előzetes beküldésénél l«irmentcs küldéssel együtt 1 csomag 1 frt 26 kr., a csomag 2 írt 30 kr., :< csou..ig 3 frt 3S kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag S frt 20 kr. |és lO csomag 9 írt 20 krlw kcrUÍ. .
lí.."NTagy eltérjeslésűk következtében eten labdacsok a legkülönfélébb nevek cs alakok alatt utáno^tatnak: ennek következtélien kéxctiK Cilkit Pscrhofer j.-félc vértisxtitó labdacsokat követelni és cíikis izok tekinthetők való<Haknak, melyek használati utasítása a f\'.scrhufer J. névaláírással, fekete színben és nunden egyes doboz fedele ugyanaxop aláírással, vörös szinl>en van ellátvx
\\ számtalan hálairatból, melyet a lalnlacsok fogyósxtói a legkülönbözőbb c\\ legnehezebb betegségek után egészségük visszanycts.se \' folytán hozzánk intéztek, exen helyen csakis néhányat eihlitünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, ki őzen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább\'fogja ajánlani.
Tisztelt Pscrhofer ur! Köln, !&i\\ ipril. hó 3^-in
l-egyen oly sxives és küldjön nekem ismét ö tekercset ax ön felülmúlhatatlan vértisxtitó labdacsaiból utánvétellcL Fogadja ex utón is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáért. Maradok teljes tisztelettel PawlLstik Fcrcncx, Köln, Lindcnthal.
Tekintetei ur! Hrascho, Földnik mellett, 1SS7. izept. hó I?.
Isten akarata Volt, hogy ax ön labdacsai kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megiromi -Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát »em *oJtam többé képes végfxtii és bizonyára már a holtak közt volnék, ha ax_ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Ax lsten^Aldja" meg ónt ezért ezerszer. Xagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fogtuk gyógyítani, a mint már másokr»ak it egészségük visszanyerésére segítségül sxolgáltak. Kníhcx Teréz.
Mélyen tisztelt ur! Jlécs.Ujhyly, 1SS". nov. 9-én.
A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek 60 éves nagynéném nevében. Ax illető 5 éven át szenvedett gyotnorhozutban és vixkórságbaa, mi.- életét is megunta, melyről egyébként le is mon-
dott, midőn véletlenül egy dobozt kapóit ax ön kitűnő vértisxtitó labdacsaiból s azoknak állandó hasxnálata folytán tökéletesen kigyógyult Legfőbb - tisztelettel Wcinxettel Josefa
tS93. mircx 27.
Eichcngrabcramt, Oföhl mellett, Tekintetes ur!
Alulírott ismételten kér i csomagot ax ön valóban hasznos ét kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értéke felett és azokat, a hol <sák alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajinlani. f^en hálatratOm tetszés szerinti használására önt ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel Hahn Ignácz.
Gótschdorf, Kolbach mollett. Sxlléxia, 1S86. okt. 8-in.
T. ur! Felkérem, miszerint ax ón vértisxtitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal kQldeni sxivetkedjék. Csakis ax ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajból, mely engem ót éven át gyötört, megszabadultam. Exen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel ZwxcU Anna.
Iirahardi alpul-fi llqinr, Birakard I. 6.-UI Iriia^tkii.Egésx üveg
V frt $0 kr., fél üveg t frt 4O kr., negyed üveg. 70 kr Intrika) kíszrtajktltet, gyors é( biztos hatású, legjobb szer minden köíxvényet és csúzos bajok, u. m.: genncagybántalom, tagszaggatás, "ischiij, migrainc. Ideges fogfájás, főfájás, fdlszaggatás stb. stb." ollen 1 frt 2\'» ii|«I etodibalzjan, Plirkofir J.-től egy üveg 50 kr. FaijkalzttR, Ptirhlfir J -tol. Évek-Óta a fagyos Ugokra és minden idolt sebre, mint. legbixtoiabb szer eHsmerre,„t köcsög 40 kr. Bérmentve 65 J^r. ^
„3ttll--fí!l IltapraiparatlBlk, kitttnő szer gyomor és bélbctegségcknél. Itla-illxlr Tljy bor, 1 liter 3 frt, fél liter 1 frt 60 kr., negyed liter S5 kr. 8»lj»a-kilz«t«, Pttrkoíir J.-től kitűnő Í*<r golyva ellca, 1 üveg -Í0
kr., bérmentve 66 kr. fcllt-isazaiezia. (prágai csöppök), Pscrhofer J.-től, megrontott gyomor, rossz emésztés és mindennema altesti bajok ellen kitűnő háxiizcr, 1 Üveg 22 kr., 12 flveg 2 írt. ötiííaidi, Pscrhofer J.-től, egy ált ismert kitűnő hizlixer hurut, rc-kedtség, görcsös köhögés- xtb. ellen. I üvcgecskc 5O kr., 2 üveg bérmentve 1 frt $0 kr.
P S E R\' H 0 F E R J.
TillOcliUlt ka|kllíei, Picrhofcr J.-151. Évei hoiuu w.-a 6:» v>la-mcnayl hajnövesztő sier leüli orvolok ilttl a Icgjobbnale elismerve. Egy elegini nagy sieleneiível t írt. ilUUlll ttflll, Steubel lanittOI. C\'lís ti u«tis ilul ofcoiolt sebeinél mífges daganatoknál, ujjStukact, sebes, vagy gyulladt mell vagy mis Ily bajoknll, mint kllüniS saei lüti lílpcíbilva. 1 tégely 6tt kr.-\'JKÍrmentvc 75 kr. illllilK tllllltö-lé, Birllrich A -tíll. Kltütó hiiljaer a rosui emfu-t(s minden k«velkeunínyelní| t: a. f3(ijis, «<d01ís, gyomorgörcs, gyom\'orWv, araoyír, dtigulij, stb. elleo. 1 csomag ira 1 írt. K.er, Itt felsorolt kísalunínyeken klvol ai ojilr. lapokban hirdetett Jssres bel- íi kalf. gyOgynerísieti külínlegessígek raktiron vannA ii a kísrletbcn notin nem lorOk gyorsan és olcsón megnero<telnel. Postai megrendelések a leggyorsabban esrUrtltetnek, ha a pétujssteg clSre bcklldetlk; nagyobb megrendelések utínvéttel kaldetnei.
Yilodia.it cuk azok Kklllkltik, nllyik kauailatl «tMlti«> t Pjirholir J. liulílríiiil ia aladia lir» \'akol (odola iu»azaa alikiiaal löröi izlakaa m allítta.
Védve Védjegy Utal. Védjegy uliaiisa silgoroan boatetlctlk
■yáljawfaz, .ion loldiooa lalekaajttl- WIEI, I., Slagorolrtlio 16.
Nyomatott tfj. WajdíM Júzséf köayvayomdájábin Nagy-KaDÍ*8in.

Zalai KBilüny* 1903. év) áprilit hé 4-lki 14-lk tzámáho*.
XL1I EVKOI-YAM
^gLOBÜ) POTZ->
Télies tejfel csokoládé — táblákban és hengerekben. — A lcgtejfelgazdagabb 1
Tej-csokoládé.
MJnduo&i^k, kik a gyomor mcghütcíC, vagy túlterhelése, rossz, nehoten cméíithctv, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvezete által, vagy rendetlen életmód következtében gyomorbetegiiégát, mint
Gyomorhurut, gyomorgörcs, Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak, ajánlunk
egy kitQnö háxitiert, melynek kitűnő haltea mir évek úta ki van próbálva. Ez a
Hubeíi üllriclr féle növény bor.
II Ezen növónybor kitönö, gyógyhatásúnak talált ÍGvckbŐl, jó borral van készitve ós I í orősiti, ílotrc kelti az ombor «mós*t$ szervozotót. — A növénybor megakadd-i lyozza az emésztési zavarokat ós előmozdítja az egészséges vér ujjákópxődósóf. |
A növenybort idcjckor&n hasxnilva, gyomorbetegségek még a cárijukban olfoj-tatnak. Symptomik mint: Föfijis, felböfögéi, gyomorégés, felfúvódás. rowrullét hányással, melyek chroiíiku* (idős gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori ivás. utin.
^y^Wr^k-^é*? kellemetlen következményei, mint szorulás, kólika,- «lv-
oacmckcucö dobogás. álmatlanság, valamint vértolulás a májban/ epében és a nagy. Zsiger-érbea (Arany-ér bántalmak) a növénybor által gyorsan megszüntetnek. A növénybor megszűnteti az cméízthetlcnséget és könnyű székelés\' által eltávolíttatnak a gyomorból éj belekből alkalmatlan részek.
Sovány,halovány kinézés, vérszegénység,elerŐtlenedés,
legtöbbször a rossz emértét következményei, hiányos vérképződéi és a máj beteges állapotáé, atvágyhiánynil, ideges bigyadtíAg és rossz kedély hangulat, további főfájások, álmatlan éjjelek következtében ily egyének lassan egészen elpusztulnak. 0BF" Növénybor ax elgyöngUU életerőnek uj lüktetést ad. WtT Növénybor fokozza- a* élvágyat, az cmésHést é> táplálkozást előmozdítja, elősegíti az anyagcserét, gyorsítja a vérképződéit, megnyugtatja a feldúlt Idegeket és életkedvet szerez. Számtalan elísmoréi és hálanyilvA-nltis igazolják ezt.
Xövényl>or kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, üjudyarf, Kls-Komáromi, Csákányi, Ncmes-Vidi, Tapsonyi, Bűhönyei, N\'agy-Bajomi, Felsö-Sogesdí, Csurgói, Bcrzciícxci, Oólai, Légrádi, Alsó-Domborui, Kotorii, Mura-Csányi, Rátkai, Podtureni, Szelhiczai, Alsó-Lendvai, Pákai, l!ak«ai, Novai, Baki, Pölöskei, Pacsai, Alsó-Kajki, Nagy Kadai, Réthelyi, Marczalii, Kaposvári, Nagy»Atádi, Tarányi, VJrjei, St.-Oeorgeni, Xalinovaci, Novigraúi, Kaproncai, Perlaki, Csáktornyai. Varaxsdi stb. gyógytirakban és. fUszenlzletckbcD, és az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógytárak 3 és több üveg növénybor rendélésnél eredeti árak mclleü küldik szét mindenüvé a monarchiában.
SüSP Utánzásoktól óvatik. -fefí
1 Kérjenek, csakis
c^gp. Hubert Ullrich\' féle növénybort. tfffi-—^
tisztit mint minden más tisztitó-szer.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyám ak
Köhögés, rekedtség és elnynlkáeodáö elten gyors és biztos hatásnak
PH. SUCHARD,
az étvágyat n8m rontják és kitllnö izllek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fő- íi szótkflldósi raktárt
NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Vici-körnt 1?.
Sclinlek Henrik ?
Bécs, I.. Vollieile H, rsiősiint és I. emelet
Alapíttatott 1873 » Telephon 809 A cs k. póitatakarúkpóoxlAr Clearing-sxám-
lája 804. 816. ajánlja, magát hirdetési megbiitóok gyera ét olcsó elintézésére bel-és külföldi újságok ré«ére
Szaktanácsok,\' hirdetési tervezetek, árszabások di|aentesea. LeguJabb nagy hlrlap-árjegyzik hirdetőknek ingyen és bérmentve.
Saját gyűjteményes-hirdető
rovat &
„Heti Fttie Presse" és „faj TagM"
hírlapokban miodeSDemQ hirdetés részére, miot: AdAs-vételi kdrlóitk minden üilat-ignnk,\' Tire, Mpvisslatl. Dgyoiltl, áitást-kereiő, ajánlati hirdetések atb.
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Egger mellpasztllla
csatlmanűeffiteitott
Kapható Nagykanizsáa ^JBelus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő. gyógyszertárakban.
KLEMNI ÉS HOWÁK KOLOZSVÁRT
oly acctylen kéizOléket szállítanak, mely minden kivinalomnak. megfelel. Ezzel minden hiáoyt mcgszQnlettek :
Robbanásbiztonság,
Automatikus ís gazdaságon gSzffJlesztés, Klérhetflien tiszta és gyors utántöltés, Solid kivitel ís Bgjrszerü keznléa. Saj&t szabadalmak Európa és Amorika legnagyobb fillamaiban AjioíjAk majukat toribbá Awtylon telepek litíaltésero minden kivitelben és ita^ysá^\'bau.
(Prospektusok, elismero-iratok, kftlulgteryeietek ingyen és.bírmentTC.)
Elsőrendű Carbid foljtonotan a napi Irakírt
_ v__sz&llittatik.
Fémnvomdai munkák >s™\'|J?nt \'irs»rí\'\',
rgiiuiyuitiuat iiiunaan miu(ífc s<erio( 8J0r,.,n olción elké-
azittotuek.
Az inetallatlokbnn jártas, Ü8zte««égen_képvi»elók korcatetnek.
Minden háziasszony
üdvözölheti), aki az egészség, takarékosság ós jóizr© való tekintetből a Kathreinor-\'fólo Knéipp-maUta kávét használja.
Tiszteletteljes kérelem: A bevteárláihál ne kérjen cgy.^zerüen »tnaláu , hauom mindég batáfozouan — Kathreinor-fóle — Kneipp-maldta kávét, is uxt csftkia az itt úbrázolt erödoti caomngokban fogadja el!
Ám csomagonként 50 fillér.
•amm.
\'-öíalá.^
München
XLÍI. ÉVFOLYAM.
ÍJ«
•^TEGT
Legjobb, legkla-
pj kulcs"
dósabbés ezért a Isgolcsöb szappan. Minden kártékony hoz zákeveréstíl mentes. Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a „Schlcht" névvel, s a fenti egyik védjegygyel legyen ellátva.
.SS
l«t. <r 6U ««ácri(jaTI\'T<^ hinnilUtMií bol- fa kOlCÜiía «
BERGER-féle
gyógy-, egészségi-szappanok
HtUAi omp Araajírto,
Bergerféle 40 száz, kátránvsiappan, í J^Jgas llerger-féle kénes kiífráttyszappau * | ">«■ llwger-íélcgiyeerin kStnínyszappan, l^íi\'niS" Bfrger-fcle panama kátriiiyszappan j rz^f
>m *cáv«lt»í< a iOtsUoiv Mapt>*nu*: U»nx»(iRi>pniii ,orttx*XApt>nn,o^rbol»*npp«M>,nnphfoIk<>u oly osy«Mko»>. i kikJiok »>lattiiij>2AC k«llíoio«l<n. bírbetf^\'^ktid. k^ntoj- kín.homoUwapMin. ^xopluomppna, pc«ro\'

M.

Ax4>uei 8er|(«r-l«l« ű Coajp. ryfriM!, 4U fl 01*0 é. a oíg^
njomAwal a
ixnppnnolí 0. HoU & I í^ríMlre^klödlUpjkJ^MQ; I a\'iirltjt Ű. floíl 4 Corop.
Mog^&rorsiágtf íSrAktir . Török Jó«oí gyó^v-axartAra. Budapest, Kirily-utoa. Klosln7bfca Ma gs*joj«2,6g gyogyszeitajaibaa.
Ferencz József császár-fürdő, Tüffér
Gyorsvonat-állomás Tilffer-helység. Stájerország legmelegebb forrása.
— Hasonló halién mint Gasteln és PfafTeri Srejczban.
HAGY GYÓGYEREDMÉMYEK.
Legnagyobb kényelem, -ve ír Villamos világítás.
- Höforrásviz szétküldés. \'
Prospektusok ingyen.
GUNKEL TIVADAR.
T. cz.
Örömmel ved szerencsém a t. közönség szived tudomására hozni, hogy könyv- és papir-kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Ifjúsági Kölcsöokönyvtárral
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre •400 kötettel, de a2zal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak öBsze, i hanem, hogy csak kitttnó könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az.ő számára Íródtak, amelyekből szórakozik és tanai.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem,, hogy minden házban, ahol ifja. olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20—25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havoDkéut, mindannyiszor ajabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a .fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t szfllók jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. jnlius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdita József
köaj.vt, papír- és írószer-kereskedés \' í Nagykanizsa, i
ZALAI közlöny
1903. APBILIS 4 én.

AZ OSZTRÁK-MAGYAR BAHK FIÓKINTÉZETE
ÁPRILÍS Ü-ÁVAL
ÜZLETI HELYISÉGEIT A DEÁK FEREMCZ-TÉR ÉS FŐ-UTCZA SARKÁN LEVŐ SAJÁT HÁZÁRA HELYEZ/ ÁT.
Pompás és előkelő nyári tartózkodási hely. — Déli-vasut állomás: Pöltsehaeh 6 óra Bécstől. Idény: májustól—szeptemberig.
I-egfínomabb nemesebb
Gyógy borok
Áldott illapotban lívüknek, betegek
l&bbatjozóknak, legnevesebby/t^, isilö Egerek gyenge egyé- /
neknek. /éL \'
I.egjobb, gyotnprbetegck- / V /
)

nek, legfinomabb cseinegeborok

I
az „Achajál"
r bortemtcly társaságtól \' PttriS-ban (Görög o ) ♦Mavro-dáphnc« arany barna is. <Sdes. »Áchaiai* T/ fehír nco» »Málvasier«
V / fehér és cdc.t. Vezéj-kcpvlsclü-fti / : íég Ausztria Magyar o. részérc
C. J. Schrauth NIID. IX 3 Fnnkiim 4. Ríktír lamtulztii <Ell is KLEII-iü.
A ZÖLD STAJERHON GYÖNGYE.
1902.: Vendéglátogatás 3100 (legnagyobb látogatottság fennállása óta.)
A „Tempelquelle" és „Styriaquelle", Karlsbad és Marienbad forrásaihoz a legközelebb állanak. — Gyomor, bél- és vese-bajok, a légzo szervek hurutai, ezukorbetegségek, epe kövek, hólyag bán-, talmak, gyógyító helye. Kiterjedt, park ültetvények, ca^y lombos és fenyves erdósépek, mozgó gyógymódokhoz. 3 nagy fürdó\' intézet, meleg, hideg és ásványfürdőkkel. Tej savó és kéfyr gyógymód. Pompás gyógymód. Pompás gyógyieno. Sport-játékok. Változatos társasági élet. —. Brochurák és prospektusokat küld
AZ IGAZGATÓSÁG.
Olcsó áraink
bá.nralatot keltenek!
Tartós Hői
b ő r c z i p ő párja 2 frt 40 kr.
Nagyon erős
Női
fűzős bőrczipő párja ^ 2 frt 80 kr.
Kitűnő
Női
gombos Itlraipfí
párja
3 forint.
Női czipő
kettős
kereszt csattal párja. 2 forint.
Fiókraktár
NAGYKANIZSÁN
Kazincy-utca
1. szám.
Ia- Goodyear • • • • • • • • • • Világczipő
legdivatosabb forma.
Áz árak a gyár által minden czipő talpában be vannak vésve.
Tartós Férfi
bőrczipő párja 2 frt 40 kr.
K it ü n ő
Pórja
fűzős bőrczipő párja 3 forint.
Könnyű
Női x
utczai czipő párja 1 frt 50 kr.
Tartói
gyermek
fűzős bőrczipő párja 86 krtól falj
CZ 1
TURUL
pő-gyár részvény-társaság.
Kizárólag magyar gyártmány.
■-\'■fS V;
NAGYKANIZSA, 1903. április hó Il-én.
í
szám.
XLlí. évfolyam.
Bismtttul ár:
Egíaz évre . . 10 kor. .— fill. ÍY1 érre . . . ü.kor. —Ülj. Jicgyedívre; . . 2 kor. r>u fill.
K^yr* szám 20 fill.
HIRDETÉSEK
frhasAlioí petitsorban 14,iűáao<lsxnr 1-2, t miuiliiu [OváMii aor/\'ri 10
NYILTTÉRBEN
prtii .oroiiiém Sl> fillorén lélel-nck le 1. .
részvény-társasig," „nagy-kanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
HBTENKINT
A lap Bxollemi részéi ill«t5 mio-dea közlemény i felelős szerkesztő neví-rc, &z anyaöl résst illegő köz-lemídyek prdig a kiadó nevére címzetten JJaffy-KanJzsára bér-i mentve iniézend5k\\
Bérmcntotlen levelek nem fogadtatnak el.- 1
Kéziratok vlsszauem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,0 nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,B a „Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tttzöltó egylet/ a »nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a\' ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a „katonai hadastyánegylet,B a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ ¥JBGYE8 TARTALMÚ HETILAP.
Feltámadás.
NaíjVanitia, 1908. április 10.
örvendezzen a mi. szivünk Jézus feltámadásán: a keresztre .feszitett, az eltemetett igaisig feltámadását példázza az ő szenvedése, halála s harmadnapon való feltámadása. Ha szivüpket bátortalanság, lelkünket csüggeiegség szállja meg az igazság diadaláért való küzdelmeinknek közepette, olvassuk\' az Uj testamentom könyvét, Isten fiának tanításait, a mi bűnös lelkünk megváltásáért szenvedett nagy fájdalmait s hazánkért, felebarátainkért való küzdelmeink folytatására bizonynyal uj eföt nyerünk.
Jézus Isten _ fia.._yolf, az ó nagyságát földi ember meg- nem" közelitheti, de nem elég-e. ha példája megedzi erőnket; eleven lángolásban tartja lelkességünket; nagy elhatározásokra bátorítja.szivünket? Ha nem rettegünk" a tudatlanság és a ro§sz-indulat félremagyarázásaitól; törekvéseinknek, cselekedeteilik tisztaságának moggyanusitásaitól; ha nem törődünk gunynyal; szidalommal meg-gysláztatással: Jézus a mi vezérünk, az ó élete, példája a mi erősségünk s ha kell, halálnak halálával balufik meg az igazságért. Az igazságnak\' diadaláért.
\' Ki az, akit meg nem száll időnkint a;csüggetegség? Ki az, aki egy-egy bús órában fel nem sóhajtott, miként a keresztfán szenvedő Jézus: Én Istenem, miért ;hagyál el engemet? Ám akit nagy cselekedetekre, akit nemzete javának\' szolgálatára hívott el az. isteni Gondviselés, készüljön el a nel)éz megpróbáltatásokra s ne állítsa meg útjában a tépelődő gon-
dolat: oh jaj, ha babér helyett töviskoszoru lesz a jutalmam 1
Aki az emberek, hálájára számit; aki földi javakban, a tömegnek tapsaiban várja a közért való fáradozásainak jutalmát: megérdemli a keseril csalódást. Oktalan volt a számításban s nem volt önzetlen az 5 cselekedeteiben. Az apostol — legyen apóstól. Aki fél, hogy lábát uiegvérezi a tövis, apostolnak.nem való: mert lám, gyalogszerrel járták a világot az apostolok s amerre jártak, mégis megvilágosodott az ég, oszlott-foszlott a sötétség; jótevő melegséget árasz-tának mindenütt, amerre jártak; hitet, reményt, egy szebb jövendő reményét oltogatták a csüggedő szivekbe.
Buzdithatod-e az embereket egyszerűségre, ha magad1 nem vagy egyszerű minden dolgaidban, életednek egész folyásában? A jóllakott vigasztalhatja e az éhezőt? Aki. nem tud sirni a sírókkal, örvendezni az örvendezökkel, szavaival! megindit-hatja-e szivemet, fakaszthat-e jótevő k(ínyét az én szivemnek a.mélyéről? Fakaszthat-e vidámságot -az én lel-"kembén, akit csak a mágí üdve, boldogsága vidámít? Serkenthet-e nagy elhatározásokra, önzetlen cselekedetekre, kinél csak látszat az önzetlenség, az . önfeláldozás s hiszékenysé-gemet\'önös céljaira használja ki?;
Sokan emelkednek magasba a földi létrán, de kevés azoknak száma, kiknek a lelke, a szeretete itt marad közöttünk, segitő jobbját a roskado-zók felé nyújtván. Mind égy Atyának \' a gyermekei vagyunk, de kevesen vallják cselekedeteikkel: az én Atyámnak gyermeke az én édes testvérem. Sokan vallják:- .szeretem az Istent", de nem szeretik az ők attyok fiait.
Pedig: „ha válási\' azt mondáadja: Szeretem az Istent és az 6 attyafiát gyülöíéndi, hazug az; mert aki nem szereti ,oz ő attyafiát. akit\'látott, mi módon szeretheti az Istent, akit nem látott? (János I. levjsle 4. rész, 20 vers.)
Ez az atyafiúi szeretet nincs meg közöttünk, testvéreim, holotf az „a vétkeknek sokaságát is elfedezi". Ezt a szeretetet tanította Jézus, ezért a szeretetért halt meg a keresztfán — miért hogy nenr követitek ti, kik Istennek és az 6 fiának nevében kezdetek munk\'ába; kik az ő segedelmében bizakodva jártok az életnek utjain? kik hozzá fordultok, mihelyt a csapások megsokasodnak rajtatok!
Ünnepelvén Jézusnak feltámadását, váljunk egygyé a szeretetben, az\' erőtlent erősítő, a félénket bátorító, a roskadozót magjinkhoz emelő szeretetben, testvéreim az Úrban I Szálljon el a csüggedés lelkűnkről, némuljon el a kesergés, a panasz ajakiakon,I Serkentsen aj erőre, lelkességre Jézus feltámadása s a keresztre feszit-tetése ne töltse el félelemmel ami szivünket 1 Akiben lakozik Isten fiának lelke, hite, induljon a szent küzdelemre bátor szívvel, a győzelemnek sziklápál erősebb reménységével, az ■apostoloknak ihletével 1 Emeljük a népet szivünkhöz, hadd érezze melegét- Ke mondhassa e földön senki, ne kesereghessen sénki: óh, jaj hiába haltál\', meg érettünk Istennek fia, nem vagyunk egy Atyának a gyermekei i B. E.
Óvoda és napközi otthon
;i>
Gondolataink jutalma érzésünkben fekszik, mondja br. Eötvös József. Ez az, ami tollúnkat vezérli. Bennünket .nem
lankaazt (önzés nélkül mondjuk) eemm\'i lenézés, semmi agyonhallgatás, melyben cikkeink nagy tömege részesül, mert hisz, ha erre adnánk, uey már rég sutba kellett volna dobni tollúnkat. Ez a nálunk hagyományos letargia nem ked?etlenit el bennüüker, sót csak újból arra ösztönöz, bogy az igaz ügyeknek szószélói legyünk, 8 hogy meggyőzzük az illetékes köröket arTÓl, hogy az igaz, szükséges kívánalmak elöl elzárkózni bün, önmagunk ellen. Hogy ez vezette tollúnkat hivatkozunk ama számtalan cikkre, mely lapunk hasábjain, .az ovodák ügyében is megjelent Nem rajtunk múlik, hogy erre újból visszatérünk ....
Á mult fátyolát borítjuk arra a sajnálatos esetre, midőn a Kisdedneveló egyesület feloszlása után az óvónők tán négy hónapig nem kaptak fizetést. Bárcsak ezt mondhatnók az ovoda épületek állapotára isi Nem akartuk magunknak el-hiooi. hogy vájjon csakugyan ovoda épületéket látuuk-e szemünk előtt, melyben « nemzeti nagyság szempontjából oly fontos kisdeduevelés történik. Nem tudtuk magunknak- megmagyarázni, hogy léhet okot^felhozni az épületek\'ily elhagyatottságára. Hisz az, hogy most az ovoda nem a városé, a ezért nem kell gondozni, csak nevetséges, gyermekes ellenvetés, melylyel nem szabadna élnünk ez ügyben. Ha nem is a miénk ■még- az ovodák épülete, vagy job.ban mondva az ovodák intézménye, de.valószínű & miénk lesz. sőt ba nem, még akkor is vállainkra nehezedik az épületek jelenlegi fentartása, hissr a mi véreink, a mi gyermekeink szellemi és testi tápotthona ez intézmény. így csak magunkkal teszünk jót, ba gyorsan meg-teszszük azokat a dolgokat, melyeknek elmulasztása veszélyezteti, ez intézmény sikerét, sőt kisdedeink nagyon féltett egészségét is. Személyesen győződtünk , meg az épületek állapotáról 8 itt adjuk \' tudtára s-oknak, akiket illet 1
Legsajoálatosabb. állapotban a Nádor-utcai központi ovóiskola van. Az ablakok közül sok betörve, a szélnek szabad bejárata van. Az Összes ablakok rosszul záródnak, elgondolhatjuk, hogy mennyire [áztak itt a szüfők kedvencei ez idei
82igoru télben. Egy ép állapotban levő szék nincs ott. Ha egy gyermeke iránt érdeklődő szülő elmegy oda. nem tudják egy székkel megkínálni. De ez még hagyján. A falak oly piszkosak, hogy még a legtudatlanabb paraszt lakása is szaloo ahhoz a teremhez. Játékszerek alig vannak. Az udvar, melyben a közelgő szép nyári napokban a tanítás folyik, elhagyatott. Valamikor kertész gondozta ezt, most felé sem néznek. Kuglizó kidőlve, hasznavehetetlen. A nyári félszer.-tetejének nagy része beszakadva, ugy hogy esős uapokoo ott lehetetlen a tanítás. Sőt az. egész alkotmány oly düledező, hogy hatóságilag kellene ott megtiltani a tanítást. Ilyenek a viszonyok Nagykanizsa rendezett tanácsú város központi ovőiskolájábaó.
Majdnem teljesen, hasonlók ebhez a Petőfi és az Arany János-utcai ovóiskolák épülete. Az előbbi egy kis terem, melyben 50 kis ártatlan gyermek szorong. A levegő ott rendkívül rosez. A gyermekkori tfidővész . csirája bizony Bokszot idevezethető vissza. Ha égy akkora magánlakásban csak tizenöten laknának, a hatóság — nagyon helyesen — már túlzsúfolt lakásnak minősítené, s most városunk, egy erkölcsi testület,, követi el a legnagyobb közegészségügyi kihágást, mikor összetett kézzel nézi az ott uralkodó ázsiai állapotot
Az Arany János-utcai! épületnél a menyszeten — az átszivárgó nedvesség-, tői — penészfoltok vannak. A padok töröttek, Játékszerek már régóta hiányoznak. Az óvónő sajátjából szerzett be némi kis játékszert, mert nem tudta nézni tovább azokat a hiányokat, amelyek sikertelenné teszik fáradságukat. Hasonló viszonyok vannak, értesülésünk szerint, a VI—VII. kerületi ovóiakolában.
A szülők látva ez intézmények elhanyagoltságát, lassankint kiveszik onnan gyermeküket. Azzal, hogy otthon nincs, meg a gyermekeknél az állandó felügyelet, nem törődik ugylátBzik a hatóság. Pedig, az 1891, évi XV. t. c. világosan kimondja, hogy minden 3—6 év köiőtti gyermeket a szülő, ha otthon nincs meg az állandó felügyelet, ovóiskolába köteles járatni és az ez ellen vétőket a törvény
T1RCZÁ, -
Jézus föltámadása.
— A .Zalai Közlöny* ereded tárcAja. — Xéma cscod üli a\'szent város futott, Mély álomban ringott millió népe; yA muli napok unalmai körött Kimerülvén, nyugodt lett n képe. A halvány hold Sxelid lénye, lligyadt sugári szőrt feléje.
Ámde-álma nem -volt zavartalan, Rémes képek lebtgtek előtte\'; A véres drinia u»eg-megujultan A szálakat feketére szőtte. Fölében a lármák zaja Zúgott, mint tenger moraja.
• A pirkadó hajnal letekinUtt Első sugarával, mii a földre; At éjlepel szakadozni kezdett; S a sugár fényt vetett: hegyre, völgyre. Ekkor megnyilt a sziklasír, S Jézus kijött segély nélkdl.
A hajnali sugár gyönge fénye. Egy alakot láttat a tir fölt; Driga szerekkel telt a köténye, VigyAiva néz s; tekint, lába elé. Győrt szellőként surran tova.\', Hogy ne li$sa vscaki:<liova.
A szent sirhoz minél közelebb ért, Szive annál harigosabban dobbant; Az öröm benne alighogy elfért, i Égö vágya erős lángra lobbant. Hogy a Mestert megláthatja. Ez a tudat boldogítja.
De öröme bánatra változott, Hogy a szent sirt üresen találta; Kesergett és jajjal siránkozott, >•
S-a nagy kertet végig-hoisiat járta. • »Mária — szólt hozzi Jézus -: Ne sírj, s no legyen szived bós.<
►Ilogyne sírnék — víszonzáj Mária — Mikor ellopták Jézust, az Ujat ; S ha tudod mondd: Kűl van Isten Fia, Hova. vitték, mutasd meg a* utat.« Kertésznek vélte az embert, * Ki előtt sirt és kesergett.\'
> Mária — szólt ismét az Ur — halljad"! Ku vagyok Jé*u$, a ki meghala; Hirdesd hát ajkaiddal és vglljad. Hogy fölkelt az őrök élet u^pja. Kezeiddel meg ne érints,. \'Hogy láthattál, égre tekints"...*
»Rabboni< -kiáltott most\' Mária — S leborulván örömkőuyet ejtett; „Te vagy Jézus, Istennek egy Fia, Kit a sziklasír magiban rejtett. Kjjöveteled belőle Lett, népednek örök üdv^.*
Zengjen ma minden ajk >AlIelujit<, Hogy Jézus a sirból föltámadott; Váltságunknak örök bérét, dijait \' lefizetve, menybe utat Nyitott. "Keblünk hálaáldozáta, \' Legyen erényünk illatai -
Nlth János Norbort.
Gyermekek a parkban.
—. A »Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Az ebéd utáni órákban nem jár a parkol? utjain, nem öl a fasorok padjain, csak akinek nap$a többé-kevíésbbó semmi-tevéssel telik el., Rosszul öltözött alakok, öreg bácsik, nénik/szárazdajkák, olcsó bonnek sütkéreznek ilyenkor a nagyváros zöld szigetein. Bár nem számítom magam a feotirt néphez, mégis .bizonyos előszeretettel keresem fel a nyilvános parkokat ebben az idóben. Mert ilyenkor honcu-roznak ott a gyermekek, kiket késóbb
feszélyez a gyülekező sétálók iöite-meutc. A gyerekeket podlg bolondul\' szeretem, kezdve a mczitlábos lurkóktól egészen a babatündér formájú uri csemetékig.
A gyermekeknek különös ösztönük van a megfigyeltetés iránt. Mihelyest látják, hogy valaki kémíeli őket, szeretik a , „nagyot" játszani és röstellik a játékot, csacsogást. Ezért hót ..rendesen ugy szoktam, bogy újságlap mögül, vagy szuuditást színlelve, loppal nézegetem/ mint Sdják át magukat a zsenge fiatalság -gyönyöreinek. Kgy-egy órára aztán, vissza-. tér -lelkem abba az aranykorba, aminthogy zenét hallgatva, ideig-óráig földön tul lebeg a képzelet . .
Epizódokról írok, kedves, eredeti jelenetekről, nem annyira az olvasónak (aki tán érdekfeszitót vár,) hanem inkább azért, hogy egy kicsit felmelegítsem, amit a kicsinyek közt észleltem.
--- Kora tavaszi nap első délutáni
órájában, padon ülve lesegetem az éh kis barátaimat, s színleg belemélyedek egy lap olvasásába Mögöttem két kerti munkás zöld pázsitot csinál olyanformán, hogy fiatal fűvel benőtt négyszögű földdarabokat rakosgat egymás mellé, mintegy felöltöztetvén a puSzta földet. Hát csak érzem, hogy valami a hátamat simogatja., Félig megfordítom a fejemet s egy kis matrózrubás vitézt észlelek, aki mélységesen figyeli a kertészek munkáját, s nem is veszi észre, hogy hozzám dörgölőzik. ..."-\'... : \' Mit nézel annyira, hallod-e ? kérdem halkan tőle.
A fiu fölrezzen és dadogva felel :
— Az Emmi azt mo . . . mondja, hogy ez nem igazi fű. Mondja, igazán nem igazi? Csak ugy ideteszik, hogy
legyen? .
Ejnye micsoda problémákban fő ennek á_fiúnak a fejeli Most mit feleljek neki? tía azt mondom, hogy a fű igazi, akkor Emiuike húzza a rövidebbet, ha meg azt mondom hogy „csak ugy odateszik" ákkor nem felelek meg \'a valóságnak. Tehát kibúvó gyanánt/ odaküldóm a fiút a munkásokhoz.
— "Menj fiam a kertészhez, s kérdezd meg attól,
A kis matróz nem rest és odamegy a munkáshoz, aki a maga módja szerint elmulat a gyerekekkel, de nem\'ad neki feleletet a kérdésére. Visszajön hozzám nagy büszkén:
— Az a kertész buta, azt se tudja, mit csinál. Elmegyek a kisasszonyhoz megkérdezni.
De biz ez a legfelsőbb fórum se volt okosabb. A fiúnak nyilván kételyei voltak most már az iránt, hogy egyáltalán vannak-e nálánál okosabb emberek a világon. Odáront hozzám, félig ismeretlenhez ós elpanaszolja szive keservét:
— Jaj Istenem; hát mórt nem tudják maguk megmondani? Most törtetem rajta a fejemet!
Ezzel odaplántálta magát ismét mögém és szájtátva nézte a munkát. Vájjon rájött-e a problémára?
A filozófusnak induló apróságtól egy másik Hüvelyk Matyi felé fordult figyelmem, ki igazán rászolgált erre a névre. Hátukéi nézve alig látszott más, mint
egy nagy-nagy szalmákalap \'és\' két tipegő lábacska, melyeknek tulajdonósa ke^ervesen kiabált: mama mamuska! Ujjait kétoldalt szétterpesztette, fejét tétován forgatta mindenfelé a kis jámbor, ki" játékába elmélyedve^nyilván nem talált vissza\'a park utjain anyjához. Már-már kitört bolőle a keserűség, midőn egyik játszótársa — alig arasznyival nagyobb legényke — odamegy hozzá, erélyesen megfogja kézét,., s a bámész fiúcskát elvezeti a. padhoz, hol az elveszett mama kötögetett. Itt szótlanul megfordult és — mint aki . jól végezte dolgát — egy spanyol grandhoz illó léptekkel ment vissza a homokbuckához játszani. Ebben a peckes komolyságbán aunyi komikum rejlett, s ebben az egyszerű epizódban annyi eredetiség volt, hogy hangosan fel kellett nevetnem.
Minek is menne áz ember holmi kétes értékű bohózatot meghallgatni, Wkor itt a gyerekek között, hol az élet verőfénye uralkodik, annyi bájos jeleneten örvendhet az ember, ha egy kis érzéke van iránta! ^ \'
Minek is mennék ón a hires és nevezetes . Miss Isadora D.uncan rafőnált . tánc-mutatványait megnézni, mikor itt a gyermekek között kedvesnél-kedvosebb epizódokon mulathatok .... Előttem három uri gyerek, két fiúcska és egy kis lány. Az egyik fiu (alig rőfnyi gyerek) hosszunadrágos angol • matrózi;uhát visel, a másik kis bársonyzekét,, rövid, nadrággal, csupasz lábszárakkal. A lányka fején, széles csipkebóbita, amolyan „babykalap;u s tetőtől-talpig, fehérbe van, öltözve, még a tópánkája is világosszürke őz-bőr.\'
Laponk
mai számához féliv melléklet van csatolva.


XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖ.ZLÖN!
1908. Április u-én.
pénzbüntetései sújtja. Miért mondja ezt a törvény? Mert a statisztika adatai szerint a sok gyermek szerencsétlenségnek ok?, mind az állandó felügyelet hiányában keresendő. Ezt akarja ezzel meggátolni az 1891. évi XV. t. c.
Már "most az a kérdés, hogy e törvénycikk megalkotási eszméjének elég van e téve a jelenlegi ovóiskolák tanítási időrendjével. Az ovodás gyermekek 90°lo\'ának Bsegény szülői vannak, vizsgáljak tehát e dolgot az ő szempontúkból. Egy szegény napszámos asszony például, ski otthonán kivfil dolgozik egédz nap, örül, hogy reggel kisdedét elviheti ovodába. Nem kell néki aggódni*, hogy mig ő távol van hazulról, addig kis gyermeke játszás közben felgyújtja magát, vagy más hasonló sok szerencsétlenségtől. Igen ám, dö kis gyermeke 11 órakor haza megy, természetesen felügyelet nélkül, s otthon a kellő felügyelet hiányában, lévén az anya távol a háztól, újból csak ki. van téve ama veszélyeknek, melyektől az ovodá-ban megmeneküli. Ha otthon is van az • a özegény munkás asszony, akkor :az elfoglaltság ^miatt nem tud felügyelni gyermekére. Az ovodák ily időrendje tehát nem felel meg ama célnik, amely miatt e tőrvényt megalkották.
Nagyon üdvösen oldották meg e fontos ügyet a fővárosban, ahol az idén\' télen 8 ovóiskolában állítottak fel napközi otthoookat. Ahol ily napközi otthon volt, ott a nagyon szegény és felügyeletet nélkülöző gyermekeknek nem kellett az ovó órák utáo hazamenniök délelőtt, hanem ott maradtak kellő felügyelet mellett és délben jószivü emberek nemes-leiküségéből ebédet is élveztek. A rendszer bevált 8 most égy bizotúág dolgozza ki az állandó napkőzi otthonok szervezetét. Ily napközi otthon létesítését kellene beleillesztenünk az ovóiskolák belső életébe, ha azt akarjuk, hogy elég legyen téve e törvény szellemének. Az ebédekhez szükséges összeget pedig társadalmi uton kellene Összehoznunk, de nagy segítségére volna ez ügynek — legalább azt gondoljuk — a népkonyha jónzivü vezetősége is.
De hisz az ovodák mostani állapotánál e n8gyon üdvös e*zme ia csak utópia. Lemondunk .egyelőre" erről is. Azonban az épületek leggyorsabb helyreigazítását. igenis kérjük az ageódó szülők nevében, akik féltik gyermekük egészségét feláldozni az illetékes körök lassú cselekvése miatt.
<?. B.
Az Ügyvédek mellett és ellen.
Reformtervektől duzzad a Budapesti Ügyvédi Kamara legújabb jelentése az ügyvédség bajainak orvoslására. Bölcs
tanácsa van mindenkinek, hogy mit lehetne és mit kellene tenni és nem zavarja semmi az általános felfogásnak összhangját, hogy az állapotokon segíteni kell.
A mindennapi életben, sőt egyene3en a megtévedt köztudatban gyökerező okai vannak, hogy az ügyvédség ellen nagy averzió mutatkozik.
A perköltségeket behajtó minőségében szerepel az\'ügyvéd a köztudat előterében 8 működése többnyire közreműködés arra, hogy valaki másvalakin pénzt behajtson, olyan pénzt, melynek behajtását többnyire az egyik éppúgy a maga jogának tartja, mint ahogy a másik ezt -a maga igaza sérelmének tekinti. Az ügyvéd a maga közreműködését sokszor tulbuzgóau értelmezi és ezzel aztán már pozitív anyagot szolgáltat az egész kar ellen megnyilatkozó ellenszenvnek.
Nézzük most, hogy mi mód kinálkozik az orvoslásra és vegyük sorra először azt, amit maguk az ügyvédek hangoztat* nak, akik szintén érzik helyzetüknek kellemetlen visszásságát.
Az embernyuzás prototípusára van a magyar fantáziának egy külön szimbolikus jelensége és ez — a végrehajtó. E derék tisztviselőnők csak neve is a lesújtó megítélések egész raját idézi fel. A végrehajtó az, akit ugy képzel el a közhit, hogy könyörtelen keménységgel elviszi a szegény adósnak utolsó párnáját is. Istennél lehet kegyelem, de a végrehajtónál semmi esetre sincs. £s ennek az igy felmagasztalt végrehajtónak társaságába minden hivatalos funkciója alkalmával a törvény értelmében vájjon kicsoda tartozik bele? — Az ügyvéd.
A finomlelküség, a nemes érzékenység egyik bizonyságaként hirdetik az elsőéves medikusról például, hogy cjtt hagyja az orvosi pályát, mert idegzete nem birja el a boncolásnál való közreműködést. Állítólag statisztika is van róla, hogy minden évben vannak . medikusok, akik ilyen sokból lépnek más pályára. Ellenben Ügy véd bojtárok vagy ügyvédek nem igeii akadnak, akik más hivatásba adnák magukat azért, mert lelki finomságuk berzenkednék a végrehajtás §lkalmával fel-felmerülő kinos impressziók ellen. Jókairól magasztalásként emlegetik, hogy megszerezvén ügyvédi diplomáját, mindiárt sutba is vágta mert ügyvédi hivatását egy végrehajtással kellett megkezdenie. Ennek a példáunk mását nem mutatja föl a krónika. Pedig a valóságban URy van, hogy az ügyvédek csakugyan lelkük mélyében idegenkeduek a végrehajtásnál való közreműködéstől és valósággal struc-politikát követnek a kinos helyzetük elkerülésére. Az ügyvéd caak a legritkább esetben megy el maga az ilyen funkciót teljesíteni és ez az a terrénum, melyen legszívesebben helyettesitceti mRgát a segédjével. Az ügyvédbojtár pedig, bár
Hármasban összo fogóznak ugy, liogy egymásnak bátat fordiiva kőrb ökörbe forognak egy maguk-alkotta gyerekes táncdal ütemére. Minden harmadik fordulónál kibújik az cgvik a korból és helyet . változtat. Kunéi üdébb és kecsesebb . táncot nem képzelhet az ember, pedig őt nem tanította sem balett-mester, som muzsikus.
Pár lépéssel odább a park akrobatái hancúroznak az ugrózsinórral. Valóságos „kunsztokat" műtőinek a fürgelábu lánykák, kik egymávon- tul akarnak tenni ügyesség dolgában. Némelyik két zsinórral „dolgozik*- egyszerre, mint például a variétéb.eli tornászok a „kettős nyújtón." Ebbe az egyhangúnak tetsző játékba is belevitt a gyermekész sok mindenféle változatot Az egyik kis mester minden ugrásnál tamburját csörgeti meg, a másik lapdáját kapkodja az ugrás ütemé szerint.
Itt is csak azt látom, arairól már régen meg vagyok belsőleg győződve: hogy a gyermek testileg legjobban önmaga neveli magát játék és ugráudozás közben. Adjunk neki teret és levegőt. — a többit elvégzi a gyermekes temperamentum és találékonyság. Minek zárjuk a két- nembeli gyermekeket fülledt tornatermekbe, mindenféle agyafúrt szerszám közé, mikor kinn a szabadban a legegyszerűbb eszközökkel gyakorolhatja magát a testi ügyes-
— — — Hiába, mégis csak jobb falusi, vagy kisvárosi gyereknek lenni, mint ilyen nagyvárosi csemetének.
Ez, ba szabadba akar menni, kénytelen magát peckeseu felöltöztetni, a pázsitra nem szabad neki járni — -f- míg a boldog kisvárosi gyerekek ! pendelyes koruktól fogva úgyszólván a : szabadban lebzselnek. Hát még a falusi palánták paradicsomi mezitlábos mulatságai abban az isteni sárb.ao, mely után a\' „sasfiók," a kis Napoleonű, olyan vágyat érzett, amidőn hatalmas papája sírásának oka felöl tudakolta!
Mit gondolhatott erre a; hatalmas császár, kit nem nevoltek parkban, jól ápolt utakon, hanem, mint minden igazi erős növény, — vadul nőtt fel és
lelkében szintén idegenkedik ettől a működéstől, teljesíteni teljesíti mégis, de abban az önmegnyugvásban, hogyha majd neki is meg lesz a diplomája meg a segédje, akkor ő is a segédjével fogja végeztetni ezt a kellemetlen dolgot. Csakhogy persze ez* a strucpoliiika csak a személyes kellemetlen impresszióktól ment meg, de éppenséggel nem veszi elejét annak a közhitnek, hogy a könyörtelenség proto\'ipuaa mellett, mint annak szövetséges társa, sőt értelmi szerzője, ott szerepel az ügyvéd. Világos, hogy ennek a balmegitélésoek az eloszlatására csak egy mód van és ez az, hogy az ügyvédet a törvény szabadítsa fel a végrehajtásnál való közreműködéstől. Maguk az ügyvédek kívánják ír ezt már. Nekik nem fűződik érdekük ahhoz, hogy személyesen funkcionáljanak a végre hajtásnál, föltéve,-ho^y.az állami közegek a jog igazság és méltányosság betartásával \'teljesítik e feladatot. Sőt minden érdekük ahhoz fűződik, hogy felszabaduljanak e kínos és jövedelmezés szempontjából it> jelentéktelen kötelesség alól, A tőrvényhozás nagyot tenne az ügyvédi tekintély reaktiválja érdekében, ha a mind szélesebbkörü kívánságoknak engedne és felszabadítaná az ügyvédet a végrehajtásoknál való közreműködéstől.
A második orvoslási mód>az ügyvédi munka költ8Ógdíj megállapítása.
A bíróságaink gyakran csekély dijat állapítanak meg az érdemleges ügyvédi munkáért. Ez a panasz azonban indokolatlan. mert más hivatásu lateinerek még annyi biztos jövedelemmel sem rendelkeznek mint az ügyvédek, maga a biró sem, .aki legalább ia annyit dolgozik mint az ügyvéd. Ami leginkább emelné az ügyvédi kar tekintélyét, az nem a busás honorárium, hanem hogy van fÓxum, ahol a jogkereső fél még a nem kellő méltányossággal történt ügyvédi eljárás ellen is orvoslást talál. É* nemcsak a félnek jogává hanem bármely mfc ügyvédnek éö az ellenfeles ügyvédnek is kötelességévé kellene tenni, hogy minden olyan eljárást, melyhez a bal-megítélés ároya férkőzhetik. ennek az ellenőrző bizottságnak bejelentsen. Nem lehet ennek olyan színezetet tulajdonítani, hogy ezzel az egyik ügyvéd kellemetlenkedő befolyási szabadságot kap a másik ügyvéd dolgába. Mert tisztán áll ez intézkedés célja: az ügyvédi kar reputációját kell helyreütni. azt a reputációt, mely, maguknak az ügyvédeknek bevallása- azerint is, erősen megrendült.
r. n.
^hírekT
— í>roai tisztújító közgyűlés, i
Folyó hó 7-én délután 3 órakor tartott közgyülés egyedüli tárgya az üresedésben levő aljegyzői Állás betöltése volt
A közgyűlésen Csertán Károly vármegyénk alispánja elnökölt. A választáshoz Bzflküáges bizottságok megválasztása és a kandidáló bizottság jelölése utáo, megtartották titkos szavazással a választást Beadatott 137 szavazat. Ebből Perger Károly .72, Hajdú Lajos 34 és Zala Ernő 34 szavazatot kapott. így tehát Perger Károly kataszteri nyilvántartó szótöbbséggel aljegyzőnek választatott E választással megüresedett kataszteri nyilvántartói álláara Kálovits Lajost választották meg. A megválasztott tisztviselők rögtön letették a hivatalos esküt
— Nyugalomba vomilt plébánosok. Pály János tisztb. kanonok, kisgörbői plébános, sOmegkerületi érd. esperes és Fatér Mihály szentszéki ülnök, szent-békállai plébános, javadalmaikról lemondván, nyugdíjaztattak. Mind a kél érdeme* papnak, több mint félszázados buzgó működéséért, a veszprémi egyházmegyei hatóság ez alkalommal meleg hangú köszönetét-éB elismerését fejezte\' ki.
— Közkórházak napi Ápolási dija. A m. kir. belügyminisztérium f. évi március hó 13 án 22-269[1903. szám alatt kelt körrendeletével a közkórházak napi ápolási diját megállapítván, e szerint a nagykanizsai-é 1 K. 42 f;, a zalaegerszegi-ó 1 K. 40 í., a sümegM[ 1 K. 30 f.
— Keszthely—tapoleAl vasút. A Keszthely—tapolcai vasút épitöbizotWá-gának jelei.tése szerint a Tapolca és Keszthely között a menetidő 1 óra 7 perc lesz. és hogy e vonalrészen egyelőre mindkét irányban 3—3 vonat fog naponkint közlekedni. Keszthelyről indul Tapolca felé reggel 8 ó. 14 p. kor, délutáo 3 ó. 47 perckor ós este 8 ó. 15 perckor. Viszont Tapolca (elől érkezik Keszthelyre reggel-.6 órakor, délelőtt 10 ó. 47 perckor és délután 6 6. 43 perckor.
— Gépkezelők és kazáufülók figyelmébe. A soproni vizsgá.ó bizottság ezentúl minden vasárnap délelőtt tart vizsgát. Azok akik a gépkezelésből vagy kazán-fűtésből vizsgát óhajtanak előzetes folyamodás nélkül személyesen jelentkezhetoek bármely vasárnapon délelőtt a soproni kir. iparfeíügyelőségnél.
— Meghalt a kapóban. Nagy Gyula bobai lakós gazdálkodó évek bosazu sora óta szenvedett tüdőbajban. Megjárta az orvosok egész légióját^bevett megmérhetetlen gyógyszert, de eredménytelenül. Utóbb más, üdébb, balzsamosabb éghajlat alá menekült. Meránban keresett bajára gyógyírt, de itt is\' minden siker nélkül. Az orvosok haza küldték, mert látták, hogy a szerencsétlen emberen emberi tudomány segiteni képtelen. Nagy haza felé utazott. Megváltotta a jegyét Bobáig, de nem juthatott el rendeltetési helyére, mert útközben — a Bak és Zalaegerszeg közötti útrészen — csendesen elaludt, hog\'y többé föl se óbred-
És a gyermekek valóságos Eldorádőja \'a:jjarkbeli nagy tó, melyben a vízimadarak raja lubickol. Ili mulatnak aztán, az apróságok a gólya bácsi roppant ügyetlen repülési próbáin, a tarka kacsák- zajos bukdácsolásán, itt táplálják zsemlye belével a büszke "hattyúkat ,-melyeJt legjobban hasonlítanak » mesebeli csodamadarakhoz. Én\' legalább ugy emlékezem gyerekkoromból, ha mesékben valamely madárról volt szó, mindig olyannak képzeltem, mint a hattyú.
í cilliiir.
Iiu: Birtfat Jíllil.
— A j-Zatai Körlöny< c.\'cde:: tlrcija. —
Múltkor délután ott üldögéltem egy körúti kávéház ablaka mellett, midőn , megpillantom Jenő barátomat, aki el-] végezve a technikát most szolgálta Is\' 1 önkéntességi évét. Én intek, ö is int,; : majd bejö a kávéházba, s miután kabátját és cilinderét a fogasra akasztja, mellém I telepszik s megindul köztünk a beszélgetés.
.Hát nem etlek meg a svarcgelbek? Be kitűnő színben vagy. Mikor is jöttél?
Tegnap délben jöttem1 meg, ,de még ■nem voltam setiol." \'
Megjegyzem, hogy Jeuö barátom még .! technikus korában voszedelraes udvarló ! buzgó vizitelő volt. Azonnal feltűnt nekem, I hogy a különben élénk és léha fiatalember
ma mennyire szórakozott és elmélázó. A kérdésekre fukarul válaszol és ha a feleletekre nem kényszerítem, elgondolkozik, meróu uéz maga elé. Meg nent állhattam, hogy ne kérdezzem: .Te gyerek, nincs valami bajod?"
Ő tagadólag int íeiévej, majd az ajtó felé pillant, mely kinyílt, egyszerre el-sáj;pad, összerezzen, s szinte összetörve temetkezik bele az előtte fekvő újság hasábjaiba.Figyelmomet a rajta végbemenő változás nem kerülte ki, de legnagyobb meglepetésemre a kávéház ajtaján belépő öreges úriemberben nem valami hitelezőjét, hanem egy nyugalmazott tanárt, közös ismerősünket ismertem fel, aki özvogy . omber és szép eladó leányáról, szórakozottságáról, bogarairól, néhány lélektani munkájáról volt hires L.
Egyencson ; felénk tart, bennünket barátságosan üdvözöl, s\'mialatt felöltőjét . és cilinderét Jenő holmija mellé akasztja, I igy szói Jenótiöz: >. ■ „Enyje öcsém, innen-onnan egy éve, hogy nem láttam. Bemélem, hogy legközelebb felnéz egyszer hozzánk !"
Jenő dadog. valamit. Ezuláu tanárunk a kávéház belseje felé távozik. Jenő szeme most felvillan, felugrik, s mint a zsákmányára törő tigris terem oli a fogasnál, a- cilindereket- kicseréli. Majd magára rántva kabátját, fejébe nyomja , a tanár cilinderét szónólkül, mint egy őrült elrohan.
Nem tudtam, hogy mit gondoljak. Világosan láttam, hogy szántszándékkal cserélte el a kalapokat. De miért tehette ? Nem vehetteoi fel más okot, mint órülési rohamot Jenőt nemhogy, becsületesnek;-hanem túlságosan érzékenynek és korrektnek ismertem, tehát va lopás már ezért is ki van zárva. De már ha lop, miért viszi: el a rosszabb kalapot s hagyja ott a jobbikat, .a sajátját. Aggódva mentem az ajtóhoz, hogy kinézzek, de Jenő ^)ár
nincs sohol. Mire visszatértem asztalomhoz, a mi tanárunk már utrakészen áll, de a cilindert kezében\' ide-oda forgatja és gvanus szemmel méregeti. „No most észrevette!-\' gondoltam magamban, s izgatottan figyelők.-6 meg nevelve szól:
„Lássa édes barátom, hogy érzékeinkben menuyiro nem bizhatunk. íme önmagainon észleltem egy pszichológiai jelenséget, az illúziót. Bele is fogom venni példaképen „Az illúzió" cimo művembe. Képzelje csak, tegnap délután óta ugy éreztem, mintha egy idegen kalapot hordanék a fejemen. Esküdni mertem volna, hogy szórakozottságomban .elcseréltem valakivel a kalapomat. És ime a sajátom 1"
Ezzel felém mutatja a Jenő cilinderét, melynek fenekén azonban aranybetükkel .pompázott a tulajdonos neve: Barla Dénes tanár.
.Igen! beleveszem .Az illúzió" cimo müvembe!" Mondta és fejét csóválva távozott.
Én csodálkozásómban majduem elhüllera a látottak és hallottak fölött. Hiszeu nem csekélység. Egy jó barátom, aki a priori minden gyanúnak fölötte áll, "szántszándékkal kalapot cserél a kávéházban, még pedig ugy, hogy a rosszabbat elviszi és a jobbat ott hagyja. Másodszor pedig a károsult, sajátját ismeri fel a cilinderben, melyet JenőN hozott a tején ide. Hogj^in kerül harmadszor Barla cilindere Jenőhöz,-mikor, több. mint egy éve, hogy egymást nem látták? A következőkből azután kiviláglik, hogy vannak körülmények, midőn az ember azért cserél kalapot, hogy a jobbikat otthagyhassa. Sőt megérthetjük azt is, hogy miképpen cserélhet kalapot két olyan ember, akik egy éve ■már össze nem kerüllek, ugyanezen év tartama alatt......
jen. A zalaegerszegi állomáson vették észre. Kiemelték a kocsiból, beszállították a közkórház halottas kamarájába. A rendőrség táviratára eljöttek a rokonok és elszállították övéi közé, hogy olt aludhassa örök álmát.
— Házasság. Kaufmann Izsó, a Gutmann S. H. cég főtisztviselője Vocinban f. hó 26-án tartja esküvőjét Dnna-Adooyban Wessely Aranka kisasazonynyal.
— Köszönetnyilvánítás, A \'nagykanizsai könyvnyomdászok f. é. feb\'r. 28-áu rendezett társasvacsorán a következők szíveskedtek felülfizetni: Weiss L. és F. ő kor., Dobrovila Milán 3- kor. 40 fill., Leitner Ödön 2 kor., Klein Ede, Farkas Jenő i—1 kor., Krausz Jakab 2 kor., Székely N. I kor., Keszey Károly 2 kor., Tretter Mihály őrnagy 1 kor. 60 fill., Hiller Károly 40 fill. A szives felül-űzeiők, valamint ifj. Wajdits József a műsor ingyenes elkészítéséért fogadják ezúton hálás köszönetüoket A nagykanizsai könyvnyomdászok.
— Pilyiiatl kiírna felső kereskedelmi iskolát végzett tanulók külföldi utazási ösztöndíjára. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur ^nagyméltósága f. évi március hő 23-áu 15.969. szám alatt kelt magas körrendeletealapján, ezennel pályázatot hirdetünk, a pesti magyar kereskedelmi bank által 1892. évben alapitott 30.000 koronás ösztöndijalap 4\'|,c|0-kos kamataiból, vagyis összesen 13Ö0 koronából álló külföldi utazási ösztöndíjára. A pályázat feltételei a következők: Az ösztöndíj elnyerése iránt folyamodhatnak oly iijak, kik valamely kereskedelmi akadémiát vagy felső kereskedelmi iskolát kiváló sikerrel végezték, mely körülmény iskolai végbizonyitváoy-
. nyal igazolandó. A folyamodványban megjelölendő azon speciális ismeret, melynek elsajátítása vagy tovább tanulmányozása végett az illető a tanulmányutat megtenni szándékozik. Felemlitendők folyamodónak esetleges azskmunkálatai az illető ismeretkörben, valamint a nyelvismeretek és a tervezett tannlmányut programmja és időtartama. Végül megemlítendő,a folyamodványban, bogy folyamodó miként véli szerzett ismereteit és tapasztalatait a tanulmányut befejeztével itthon értékesíthetni. Oly pályázó, ki jeles iskolai\' képzettség mellett a tanulmányozandó, vagy elsajátítandó speciális ismeretek körében már elméleti, vagy gyakorlati irányú tanulmányokra hivat-kozhatik s ezt igazolni képes, valamint kellő nyelvismerettel is bir, az ösztöndíj odaítélésénél előnyben fog rémsittetfii. A pályanyertea a tanulmáoyutról önagy-méltőságához jelentést tenni tartozik. A fentiek figyelembevételével szerkesztendő folyamodványok őoagymóltóságá-\' hoz címezve a pályázó rendes lakhelyére . illetékes kereskedelmi és iparkamarához nyújtandók be legkésőbb f. évi július hó végéig. Sopron, 1903. évi március hó 31-én. A kereskedelmi és iparkamara nevében: Ullein József s. k. elnök. Kircbknopf 8. k. titkár.
— A Zalai Közlöny panaszkönyve. Következő panaszos sorokat vettük: Tekintetes Szerkesztőségi Sétatereink ügyében már olvastam b. lapjuk hasábjain megszívlelendő dolgokat. Érintve láttam ez ügyben a Guttman-féle sétákért kérdését is, amelyről pauaszolta a cikbiró, hogy ajtós sétateret még nem látott. Nagyon igaz. de még ez megjárná hacsak ajtós volnál Mert e sétatér ajtója, nem tudom kinek a bölcs intézkedéséből csukva van s mi Magyar utcai polgárok joggal kérdezzük az érdemes városi tanácstól, hogy vájjon mire jók a köz-sétaterek, ha elvannak zárva a nagyközönség elől? Vagy tán oly jók azegész-ségügyi viszonyaink, hogy. nincsenek Ily sétaterekra szükségünk ?l Várjuk ez ügyben az intézkedést, melynek érdemében kéljük a tek. Szerkesztőséget e sorokat közzétenni. Tisztelettel töb ádó-fizető polgár.
— Angliának híres p&zslt-terBletel valóban Igen szépek; ámde azok sem szebbek, miut\' Budapest sétatereinek pázsitrészletei .és a Margitsziget díszgyepterületei. Ugyan ki ne gyönyörködött volna már ezekben? Egy év hiányzik csupán éa akkor harminc éve lesz, hogy ezen remek pázsitokhoz\'* fűmagot Mjuth-ner Ödön cs. és kir. udvari magkereskedése Budapesten szállítja. Méltán lett oly nagy hire már e fűmagnak, hogy nemcsak a monarchia minden nagyobb parkja részére szállítja az említett cég ezt a fűmagot, hanem Német-, Francia-éa Oroszországból is érkeznek tömegesen rendelések. Most, midőn a pázsitíűmsg vetésének ideje elérkezett, jó tanácsot vélünk adni, midőn azoknak, kik hasonló gyönyörű, üde zöld pázsitot akarnak létesíteni, azt tanácsoljuk, hogy szerezzék
XLH. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 ÁPRILIS 11-é:
bo Maulhnertól vagy a .Sétatéri\' vagy a Margitszigeti" fümaskeveréket.
— Meghívó.. A nagykanizsai „Társaskör" 1903. évj április 18-án, szombaton este fél 9 órakor saját helyiségeiben családias jellegi Pikniket rendez. Tagok által hívott vendegek szívesen láttatnak.
— A-„Nemzeti Szalon" nálunk. A Nemzeti Szalon* Szabadkán nagy sikerrel rekesztette be képkiállitását. A város
1000-K. segélyt szavazott meg, a kiállítást a város és vidék színe-java látogatta. Dr. Rózsa Miklós a Nemzeti Szalon titkára tegnap Nagykanizsán járt, és Kézdi-Kovács László fostóműiész ajanlatára óhajtott Vécsey Zsigmond polgármesternél tisztelegni, hogy megnyerje öt egy Kanizsán rendezendő műtárlát eszoiéjének. A .polgármester a nagypénteki ünnepre való tekintettel hivatalban
. ugyan nem volt, de tudatta Dr. Rózsa
■ Miklós, a Nemzeti Szalon titkárával és a Jövendő segédszerkesztőjére!, hogy mikor lógja öt fogadni. A polgármester ur főlakája azonban megfeledkezett Dr. Rózsa Miklósról és ilyképpen ez kihallgatásra uem jelentkezhetett. Dr. Eózsa megunva az anbisarobrirozást még tegnap elutazott és £ mütárlat cszmt\'jét elejtette, mert azt mondja-.ebitS! az ügyhez lelkesedés és műérzék kell és ö nem találta ezt meg azokban, kik a várost hivataiosau reprezentálják.
— Városunk közegészségügye. Tiszti orvosunk, a városi tanácshoz beadott jelentésében, városunk elmúlt havi közegészségügyi állapotát elég kedvezőnek mondja. A betegségekben a légzőszervek hurutos bánlalmai fordultak éíő leginkább, amely teljesen érlhetö is a tavsszi időjárás szeszélyéből. Járványos és fertőző betegség 27 eset volt. Az ujraoltás az iskolákban megkezdődött.
— Befizetések, A Dólzalai-Tákarék-pfnztárral egyesült Önsegélyző Szövet-xezetuél, a Húsvét hétfőre eső befizetések folyó bó 16-én tartatnak meg.
— Csodás eredmények nevezbétők a gyógyítás leréo azon sikerek, melyeket a csuz és köszvényes betegek érnek el a hírneves Zoltán-féle kenőcscsel. Oly betegek, kik évek óta különböző szereket és gyógyfürdőket eredménytelenül használtak és kísérleteket toltok e csodásnak nevezhető szerrel, meggyőződtek arról, hogy. a Zoltán-féle kenőcs csuz <>s köszvényes bajok biztos gyógyszere. .Városunk lakósai közül is már sokan dicsekedhetnek azzal, hogy e szer adta vissza nem remélt egészségüket, meleghangú levelekben mondtak köszönetet e szer készítője Zoltán B. budapesti gyógyszerésznek, kinél mint egyedüli készítőnél kapható üvegeuként 2 korona.
— A múzsa és a költó hamvai. Az a mozgalom, mely pár évvol ezelőtt" indult meg Sümeg, társadalma körében, hogy Kisfaludy Sándor hamvait egyesíti nejének s egyúttal tnuzsájinak, Szagedy Rozáliának hamvaival, szép eredménynyel járt. Az egybegyűlt összeg már elégséges a szép terv megvalósítására. E terv Bzerint Szngedy Rozália tetemei Kisfaludy Sándor szobra alá .közös sírban lesznek elhelyezve és a szobor lépcsőzete falé jön Istók János szobrász tervezete patinázott bronz - kivitelben. A dombormű
\' Szegedy Rozáliát, tnint fiatal asszonyt ábrázolja, stilizált Kisfaludy és Szegedy cimer és rózsá koszom között A dombormű őszig megkészül és így a£ áthelyezés az ér folyamin, valószínűleg egy nsgy ünnepség keretében, megtörténik.
— Rendőr és verekedés. S2erdáu este 9—10 óra tájban rémes kiáltozás verte fel az JSrzsébet-tér csendjét.-- A lárma egy pálinkás butikból hangzott ki, mely az .Igazságügyi palotával"^ éppen szemben vau. A butikban az esté\' két vándorló, egy i§*bb és egy öreg mulattak; végül, nem tndni, mi okból, összevesztek a butikossal és a fiatalabb vándorló, kését előrántva, azt mélyen a butikos.karjába szúrta, aztán elmenekült A korcsmáros pedig, mintán a tettesen nem állhatott boszut, az ott maradt öregnek rohant és azt valami kezeügyébe akadt szerszámmal oly kegyetlenül agybafőbe verte, hogy a magával tehetetlen vándorlót csak a gyore orvosi segély mentette meg a biztos elvérzéstől. Az öreg vándorló vérfagyasztó kiáltására ugyanis a késő és esős éjjel dacára is nagy tömeg verődött ösBze; a Német-utca végén lakó emberek meghallották a lármát és rohsüiak a tett színhelyéről de rendőr sehol -\'sem mutatkozott; a fülét sem billentette az, amelyik a városháza sarkán \'posztol. Később, mikor a bntikoB már. kidühöngté magát és a vándorló ájultán feküdt vérében az utca kövezetén, a körülállók, kik nem tudták mitévők legyenek a félig holt emberrel,
elküldtek a rendőrért, hogy annak a protekciója folytán, talán majd a mentők eljönnek a vándorlóért, azonban a rendőr éppen humoros kedvébon viílt és azt izente vissza, hogy nem jön, minthogy a verekedésnek már vége van. A nézőközönség a vándorló kínjait látva, tehetetlenségének tudatában \' valóban kétségbe volt esve, midőn szerencsére odaérkezett Dr. Goda Lipót vároBÍ orvos,\' ki aztán a vándorlót és a butikost is ápolás alá vette. Érdekes, hogy mikor az orvos már bekötözte a sebesülteket és a városban elterjedt a véres, emberek érdekes látványának a bire, az oda-özönlő közönség között három csendőr is szállingózott a betegek látogatására és miután egyéb dolguk ott már nem akadt, az érdeklődőknek akadémikus értekezést tartottak a vándorló-legények erkölcsi életéről általában.
— A legelőkelőbb orvosi kapacitások legmelegebben ajánlják a stájerországi Rohitsch-Sauerbriinn fürdőt, a gyomor és belek megbetegedéseinél, úgyszintén a diabétes (cukorbetegség) és brightkóros vesebajnál. Már évszázadok óta mint a kies Stájerország gyöngye ismeretes e lürdöbely s ékes tttndérlakhoz hasonlít, melyhez a fenyők és bükkök zamatos zöldje fölséges keretet nyújt. Pompás sétautak, jól gondozott gyógypark, napjában kétszer hangversenyző zenekar, tenniszhely, olvasószoba és kávéházak szórakoztatják a fürdővendégeket A szobaárak mérsékeltek s ,a tartományi gyógyintézet vezelő Trotter igazgató ur készséggel megad mindennemű felvilágosítást. Legnagyobb a látogatottság julius -és augusztus hónapokban s így igén célszerű a gyógyintézetet május és júniusban felkeresni.
— A boldogult Kneipp pAter érdeme volt az, hogy ő hívta fel legelőször az általános figyelmet az egészségileg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kathreiner egy sajátszerű találmánya által a babkávé izével oly kitűnő módon előállított. Ebben még ma is lényegesen külömbözik ez az egyedül valódi .Kneipp-kávé" minden egyéb hasonló gyártmánytól, és ez okból Kneipp páter egyedül és minden időkre a Katbreirer céget ruházta fel azzal a joggal, hogy a Kathreiner-féle Kneipp maláta kávéja részére az 5 nevét és arcképét védjegyűi használhassa. Ennek dacára mégis a közönség hátrányára egyszerűen pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kneipp-kávé" gyanánt Éltől óvandó, kérjük mindég határozottan a valódi .Kathreiner-féle" Kneipp-maláta kávét az eredeti csomagokban, melyek a Kneipp páter védjegyet és a Kathreiner nevet viselik.
— Zalaegerszeg város központján harminc év óta fennálló igen jó hirnevü asztalos-műhely folyó \'évi junius 1-től bérbeadó. Érdeklődök forduljanak Zalaégerszegen a Wlassics-utca 19. .számú lakihoz.
v — Eredeti Schweighofer zongora
\' pompás hanggal kitűnő állap.ot-- ban eladó. Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Halálozások:
— 1903. április S-tól—10->g. —
Mátyás. Ferencné rk. 62 éves. Huber Balázs rk. napszámos, 20 éves. Cermak Alfréd rk. vasúti állomáskezelő,
36 éves. Schneff Julianna rk. 10 éves. Szancsek Gizella rk. 1 napok. Szokol György rk. 8 hónapos. Steiqer Erzsébet izr. 10 hónapos. Stróbl Rozália rk. 3 hónapos. Eisenbut Gusztáv rk. nyng. gazdatiszt,
87 éves. Tersics Balázsoé rk. 60 éves. Pákai Józsefné rk. 21 éves. Sági Mária rk. CBeléd, 26 éves.
Házasságot kötöttek;
Brüll Ignác korcsmáros — Maschancker
Antillával. Ladecky Szilárd nyűg. postavezető — Bohra Rozáliával.
Törvényszéki csarnok,
Az nzsorá-t emberek ói, méltán .iegvetését kell követ-lyeket el-t üdvözöltél, amely eri huma-kiküszöbö-s tolgálatába ügyészség királyi fő-Utasította a ig tagjait, a törvény-itésre, nem á vádlottat, ien, hanem
Az uzsorások ellen. _. sok, mint a pénzben megszóró\' gazdasági erejének kiszipolyoz megérdemlik a társadalom ,t A társadalomnak mindent el nie, hogy az ily erkölcsi távolítsa kebeléből, s épp ezé nünk kell-minden lépést és lé ez erkölcsi sülyedség., az eml nízmus egyik nagy ellenségének: lését tUsi ki céljául. E cél s azegődött a budapesti királyi vezetője, Geguss Gusztáv dr. ügyészi helyettes is; midőn vezetése alatt álló ügyész, hogy ojyan esetben, a mikor szék uzsoravétségért péuzbünt pedig szabadságvesztésre ítéli ne nyugodjanak meg az ítélet\' éljenek1 fölebbezéBÍ jogukkal.
Magyar virtus. Sok vidéken a magyar parasztnak az r természete van, hogy nem hagy elmenni egy ünnepnapot sem -anélkül, hogy egy kis verekedéssel meg ne örökítse a szent nspttt. így volt mult év Karácsony másnapján Rezi községben is. v j
E; napon Pálfi Ferenc, testvére János s egy barátja, ugy este hét íjra tájban, hazajövet a hegyről, Összeszólalkozott bent a faluban Lánc Fereiccel. .Pálfi testvérek látva, hogy Lancnakisegitségére siet a falu hires verekedójé: Gerencsér János, elsiettek .Onnan. Nemsokára karóval felfegyverkezve jelentek meg a porondon, s ott Pál£ János, ugy iiHenigazábso ráütött egyet Gerencsér Jánosra. Gerencsér látva a túlnyomó eröt,: elfutott és csak a seaitségéré érkezett \' testvérével Gerencsér Ferenccel és a még hozzájuk csatlakozó Kecskés Boldizsárral tértek vissza lemosni a gyalázatot. Most már négyen estek neki Pálfi Ferencnek. Csapott az ököl, a karó, megvillant a bicska, melynek eredménye a;z volt, hogy Pálfi Ferenc több sebből vérezve futott meg-a csatatérről. _Majd Gerencsér János Pálfi Jánosnak sietett nyomába, b elérve öt alaposan mégizwrkélia. E dulakodás hevében leesett Paífi Jáoós kalapja, melyet Lánc Ferenc, mint diadaljelvényt vitt.el a csata\'térről, magasan lobogtatva egy csoport-falubeli leánynak e győzelmi jelvényt. Ekkor ért oda Kecskés is, aki mintegy virtust látva abbanj hogy ö a kalapot kettévágja, az elővett kést oly erővel vágta a kalapba, hogy ez ketté hasítva a kalapot, Kecskés báta mögött álló Dénes Borbála 17 éveB csinosnak mondható parasztleánynak basába vágódott. A leány súlyos belső; sérülésévé! több hétig ágybau feküdt, B\' gyógyulása igazán Isteg csodája volt, mert az orvos-BzakértŐ véleménye szerint,\' ily termé--szélű sérülések legtöbboyire halálosak és tán minden tízezer esetben egyszer történik meg. az ily bajból váló felgyógyulás.
Ez ügyben kerültek folyó hó 7-éJ. a nagykanizsai törvényszék előtt a vádlottak padjára Kecskés Boldizsár, Gerencsér lestvérek és Lanc Ferenc. Az Ítélő tanácsban Tóth László törvényszéki eluök elnöklete alatt Dr. Kiss István és Csesznák Miklós mint bírák, Szamuely Ottó mint jegyző vettek részt. A vádhatóságot Dr. Hérics Tóth Lajos kir. alügyész képviselte.. Orvosszakértőnek Dr. Schwarc Károly törvényszéki orvos volt behiva.
A tárgyalás során, Gerencsér-testvérek tagadása ellenére is, a tanuk vallomásából e fenti tényállás derült ki. Az ügyész vádbeszéde után -a kir. lörvéuyözék Kecskés Boldizsárt X rendbeli .súlyos testi sértésben mondta ki bűnösnek és pedig a 310. §- megbatározott gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt és Pálfi Ferenc bántalmazására, de nem ölési szándékból elkövetett a 301. és 302. §. méghatározott súlyos testi sértésben 3 társával egyetemben. Ezenkivül Gelencsér Jánost még Pálfi. János sérelmére ^követett súlyos testi sértésben mondotta ki bűnösnek. Kecskést össz-bűntetésül 6 hóra, Gerencsér Ferencet 4 hóra, Lanc Ferencet 3 bóra és Gerencsér Jánost összbűntetésül 7 hónapi fogházra Ítélte.
Az ítélet elleo a vádlottak enybitésért, az ügyész súlyosbításért felebbezett
A megcsalt malac, — Jogászr körökben mint — állítólag — megtörtént dolgot beszélik a kővetkező esetet: Egy vidéki járásbiró előtt egy psrasztlegény áll törvényt, ki malacot lopott.
— Hogy loptad azt a malacot? kérdezi a biró a vádlottól. Talán zsákban vitted: el? I.
— Instálom aláBao, ugy történt, hogy vittem magámmal egy kosárban kukoricát s azzal csalogattam e malacot egész hazáig.
A biró kihirdette az\'ítéletet. Nem lopásnak, hanem csalásnak minősítette sz esetet, mert a vádlott a malacot ravasz fondorlattal tévedésbe ejtette.
IRODALOM
— A „Honi Ipar" most megjelent legutolsó számát Schwartz Lajos, a budapesti kereskedelmi és iparkamara beltagja nyitja meg egy nsgyérdekű tanulmánynyal, mely a főváros ipaxi és kereskedelmi hanyatlásának okait világítja xmeg. Steru Henrik a vámtarifa néháuy tételeiről ir. Löbl Mátyás (Bécs) a Szté-rényi-űgy hatását iparunkra irja. le. Igen érdekes cikket találunk a lapban a beruházási kölcsön elhalasztásának igaz okairól és az érdekes és eredeti hírek egész sorozatát, mely a .Honi Ipár" kitűnő hírszolgálatára tanúskodik.
Szerkesztősig : />r. Villanyi Henrik, iolűlös aserkesztő. Kiadó: ff). Waldits Jizse/.
VEGYES.
— Egy olcsó háxlaxer, A jó emésztés szabályozására és megtartására, ajánlatos e sok évtized óta elismert valódi „Moll-féla seidlitz-por," mely kevés költség mellett a legjobb eredményt nyitja emé3zté»i zavargásoknál. Eredeti doboz 2 kor. Naponti szétküldés utánvéttel Moll\'A gyógyszerész cs.: és kir. udv. szállító állal Bécs, Tuchlauben 9. — Vidéki gyógytárakban határozottan Moll készítményét kérjük Tédjegy és aláirisával.
Nyílttól-
Az e rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget á szerkesztőség.
Vese, bugyhólyag, hugydara és a kÖszTénybántalraaií ellen, továbbá a légzó és emésztés! szervek hurutos bántalroainál, orvosig tekintélyek által a Llthlon-forn*8
SALVATQR
sikerrel rendelre Iobz. H p k y h a j t ó h a t á 8 p!
Kellemes ü\\ <«■ | Köoajeii eraésithetö
Kapható ásv&oyvizkereskedóBokbeD és
gyógyszertárakban. A SaWator-íorr&s igazgatósága Eperjesen
Kérje ön
Ingyen és bérmentve illusztrált árjegyzé-.
kemet több mint 500
ábrával órák, arany, ezflst és hangszerekről
HANNS KONRÁD
óragyár-és kiviteli cég BRÜX 825. sr. Csehország.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj lalilminyu orvoságot, mely az «lvesrtcU oröt újra meghoxia, Próbacsomagot i egf si&x oldalas könyvet pojtáii, jól becsomagolva, ingyen kapjik mindazok a kik érte Írnak. Ez a. legbi-mulalraméltObb csodaorvossig, mely megmentett ezreket, o kik fiatalkori . kjhigiisok folytio nemi bajokban, szifilisben, valamint elveszített\'férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta ,sz intéret hogy .egy ingyen orvOsSgol níagyarizó könyvvel együtt mindeuklnek ingyen köld. tíwcl a hizior-vossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból sz&rnmó némi bajokban, szellemi elgyöngülásbcn.vagy krónikus hajokban szenvednek, otthon gyógylthatjik magukat. Ez a gyógyszer közvetetlcnül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos credményuyel gyógyitja a* évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt írhat -St\'até Medical lustltutnak az alant jelzett ciotre, a hon* nan a csomagot rögtön elküldik. Az ^ intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezeiéi iéljáhúl az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kJgyógyithatók cbbiíl a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivétek nem tesz. Mindenki irhát ércUe bárhonnan magyarul, mire titoktartás melletlposta-forduhával egy ingyen csomag orvosságot kap tuagyarázó könyvvel együtt. írjon még tna. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmai senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell cimezni: State Medical, Institute, ITElektroií -Building, Kort Waync, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmentesitendak.
ím ^iMí\'m^m^
Nyavalyatörés.
Ki nehézkőrban, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt slMaín által.
BUKKFAERQO
Körülbelül 100 hold eladó, ritka szép hossza csomómentes törzsek, elszállítás előnyös, közeli vasútállomás Ivanec Wárssd mellett, több évi munkaidő, ára 20.000 korona, Ajánlatok csakis elsőrangú igénylőktói .Buchenwald" Wien, I. Hauptposf-lagernd vevény ellenében kéretnek.
esnfi órák nyári raktára . ^p^yjg & H0LZE8
óraklvllel naflybaa
KRAKAU, Dietelgasse C8. (ánsztríaj ajánlják a jelen lejjobb óráit, valósásoB 3 évi Jótállással. U] órák 35 órai járással
gyári árakoD. Nickel rem. óra 2 írt BO kt Nickel Rosskopí rendszerű óra 4 frt 80 kr. Valódi ezüst rem. óra 3 frt 65 kr. Yalódi ezdst horgony rem. dra 3 ezüst fedéllel 5 frt 90 kr. 14 karátos arany rom." dra 8 frt 90 kr. Jó ébresitó óra 1 frt 35 kr. JJickel vagy goldin lánc S5 kr. Yalódi ezüst vért.lánc 1 írt 60 kr. 14 karátos arany gyürü valódi kövei 2 frt 95 kr. Mist ujdontágok különösen ajinljük a Herkules zsebórát ébresztővel, erősen ébreszt, elalvás lehetetlen jól járó S frt 80 kr. Meg nem felel 5 készséggel becseréltetik, vagy pénz vissza adatik. így kockázás kizárva.
Sokkal jobb
b uöröc tlaxtító boaőoonél
a.
Globu8-Tl32titó
Legújabb kitüntetés arany érem
1900 párisi Eiállitásoo
A. vegy. ipari BgyaitesicííŰJit.
KJronat
Friti 8ohnloz Jnn. Aktlengoseüschaít
gyáraiból
Lsipíj is Egsr
Mladenütt kajihati.
XL1I ÉVFOLYAM.
ZALAI K 0 7. L Ö N Y
1903. ÁPRILIS 11 én.
ZOOOQQOIIüOOOOOOOOOOQUOOOO
Z. K. \'/,. 903.
MOLLSEIDLITZ POR
Csak akkor vaiidiak
ha mindegyik dobou aláírásét tünteti fal.
Moll A. védjegyét éa
A Moll A.-fiit Sstdlltz-porok taitéa (n\'^ykatií* a lcemVaesaljb jyomor- ís «l-testbiatalmak, gyoraorgsrca it syomorhér, raprttt uikrakadaj, mijbintalom, vér telulns. aranyér és a legkQlftnbözobb oOf betefl.flgek ellen, e jelei hizlazernek éttiaedek 6ta mindig nagyobb eltetjedést szerzott. — Ara efly Ispeol.t.lt er»-detl doboznak 2 kor.
HamUitások törvényileg fenyíttetnek.
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi,
a mindegyik Üveg MOI.L A. Té^jegyét tünteti fel A. Moll\' felirata <5nozattal van ziro. ik Moll-féls franozla borszesz és só nevezetesen miat fá|dalorooíl1lapitó bed3rzt3léal szer* köszvény, csqs és a meghűlés egyéb következményeinél legisraoreteseb\'b népizer. — Egy ónozott eredeti üveg ára I kor. 90 1111.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan á bír okszerű ápolísira jyernekek és felníltek ríazíre.
■ Ara.darahonklnt — 40 flll. 6t darab — I kor. 80 III. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van ollitva.
FöazétkOldé b:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tnchlauben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta postantinvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanhsán Rosenfeld Adolf és Fia.
GLÓBUS
jobban tisztit mint minden más tisztitó-szer.
melyek már évek óta jók-nak bizonyultak és hírneves orvosoktól, mint könnvll hashajlő feloldó szer
ajánltattatnati, _ az emésztést nerc zavarják és teljesen ártalmat-lanok. Cukrozott minósá-Blllt kSvetkejtében még gyermekek által ie szívesen bevétetnek. Efry 15 pilulát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehdt 120 pilulát tartalmaz,, csak 2 kor. 2 k. 45 f. előleges beküldésénél sej tekercs bérmentve szállíttatik. I/ÉD |j"ll|lf Neusteln F. hashajtó labdacsait. Gsak akkor [Vl.nifUNi\\ valódi, ha minden doboz hátulján a mi tervé-Inyiieg bejegyzett ,Szent Lipót* védjegyünkkel van ellátva I vörös fekete nyomással. A mi törvényileg védett dobozaink Iutnsi\'tá«aink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEUSTEIN | APOTHEKER aláírásnak kell .lenni.
N E U S T E I N FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz* címzett gyógyszertára Z. &. V,,
» WIKN, I., Plankengasse 6. \'
g Raktár Kagy-Eanlzsin: BELUS LAJOS és BEIK ÖTDLA gyógyszerészeknél.
QQC30QQOODQaDQCX3DQDOQQOK30nQ53000aQ OOOG
ügyi
Rohitschi „Styíi a-forrás"
gyógyvíz
Gyomor daganatok és görcsök Bright-féle vese-lob, garat és gége, gyomor és bélhurut, hugysavas-bántalmak, cukor-betegségek, kemény székelés, májbajok ellen kitűnő gyógyered-mények.
ires,
tisztességes ügynökök
pagas
jutalék ellenében felvétetnek
lilchard Jen ke Holzrouleaux & Jalousien Fafarlk
Braunau Bötimen. KXXXXXXXXXXXXX
jaj \\
MIEBT
van annyi utánzat ?
MERT
b r«|Óil EISERSTADTES-fála
LINÓLEUM padló-zománc
a lörv. bej. HVasIovagM lédjagygyal a logjobb és Isgtartósabb pulit \' padlóknak át ksnyhabutarckiiak biaázolására.
Bejegyzett Jl £í S t ad 16 r - fél e
Liíioleaai pailózoaáiii;
így éra alatt kaminy-r« szárad, bámulatosan szőp fényayal blr ét tarlésság taklt-ttlébai sédig folül-mnlbatatlin. Nagy elterjedtségénél fogva különböző ha*on-hingzásu nevek alatt értéktelen utániatokat hortiak forgalomba, Jinfrt i< kérjtB mindenki kizárólag csak Elsiastadttr-féU
HLIIBLEM
p a d I ó-2 o m á n c o t,"
i t-Vv. boj. Jfasiovag" védjegygyei.
Eisenstádter Testvérek
lakk- és festékgyár.
f| KAPHATÓ: Nagykanizsán: Neu és Klein cégnél.
Jy a s j o.vft
BERBER-Téle BYdBY-
KÁTRÁNY-SZAPPAN
MdbMr^t utal aíialt., UtmtSb** Uejn
•Oc«rr«t »IUlmMt»t)k
mindennemű bőrkÜtegek
1\' wtut plkkílT-^°flí> kowoíiWflI katMttwmria.-
Berser-féíe gy6pjr.kátráit^kónsz«ppwi.
az srobSr tlucUtalsnaiui
teMvnlUAtat «MÍ«tl
Berger-féis gljoerlii-kátpátisszappan
bOTM-WW

m,B*Tt*r-i*
toayú íirütH
Boro«f-fé!e PotrMttlfol^MPP*" .
U HCteUHtN^ 6ŰM. *
b*)kQr.\'llt«: •M«n.
,k a rípir»toirt. Amny ér+Bk B pírfcri XUlüi*.

non i»O0.
OUe a TlűMl r»r bevAU map-
MM«k MiwdA, « itt limjovaou r*4~ Ktm t«M4k Dryclnl - mint*a m*.
«%»MtMU(
HT Ytrto njo-
rontbnn tIhU.
Und»p«*i«D nBCTbaa topható i lörtk
J«iw: tyt^jísKUritSn Klfétj^Ue*,
, Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország: több gyógytárában.
*—-—->*

TÜZSZERSZÁM.
írji
„TIF
Vjl
Á t,Tip,fc ÍU***eTWÍi» legf. nickcle^VC a jelenkor legsUier&ltebb\' taülmájjya.
Csak egy nyomás szükséges
s inin<lj.\\rt égy
vakítóan világító lángot kapunk
pipik stb„ mely ugy szivarok meggyujtisára szolgál, valamint mint Mcbiimpa kitünü szolgalatokat teljexit.
•"•\'.Évekhosszu bastnülhatiságért kezeikedvc. ^BB Ara darabonWut- írt 1.--.
;> a > , » a.ss.
Pánj előreküldés esetében bérmentes küldés, másként utánvéttel.
•Egíyodali sxétküldés; .
Henrich Kertész, Becs, 1. Fleiscbinarkl IS 23ö.
YÉRTISZTITO ilBMCSll
Évt5íc<lek 6ta czoi lalxlacsok általános dterjedéshek örvendenek és alig-van család, melyben ézen kUűnő . háziszerből készlet nem \\-olna található. Számtalan orvo.< által ezen labdacsok háziszeríll ajánltattak minden oly bajoknál,\' melyek a rossz smésztésböl és jzékríkldísb\'ol erednek, mint ipi-zaiarok, Biájbajok, kóllka. rértolulások, aranyér, béltétlsnség * )»asonló bwegacgókiiél. Vénisititó tulajdon»águknál fogva kitűnő ha;ással vannak lérazagénytég s az abból |eredő bajoknál is, így tápkÓrBál, idegességből sütmaz<>; ftjfájásoliaál stb. líxen vértis^titó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalma*, sem okomk, és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gye/mekek áltál Is bevehetök.
Eien vértisitítő labdacsok csakis a Psarbofar sJ.-féla az „Araay birodalmi almához" dmzatt gyógyszirtárbao Béctbin I., Singsr-strasss 16. SZ. a. késrittetnek valódi minőségben s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaz tátik,* J írt OS krba kerfll. Az összeg előzetes beküldésénél btrmentcs küldéssel eeyütt 1 csomag j frt 25 kr., 2 csomag\' 2 frt 30 kr., 3 csomag 3 frt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 6 frt 20 kr. és lO csotnag 8 fit 20 krba keröl.
Hfl. Nagy elterjedésOk következtében ezen labdacsök á legkülönfélébb nevek és alakok alatt utánoztatn\'akennek következtében kéretik csakis l\'serhofer J.-félc vértliztiiö laMacsokat követelni és «jakis>..azok lekiníhclők valódiaknak, melyek használati utasítási a I\'serhofer J. névaláírással, fekete >.xliiben és minden egyes dobox fedele ngyanaJton aláírással, vörös színben van ellátva.
A számtalan hálairatból, melyet a-labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségek után egészségük visszanyerése fol)tán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat emllfilnk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, azokat iovább fogja ajánlani.
vagyunk győződve, • azokat "ovább fogja ajánlani.
Tisztelt Pserhofcr-ur! Köln, 18$ápril. hó 30-án
I.egyen oly szives és\'küldjön nekem ismét 5 tekercset az ön felülmúlhatatlan vértisziitó labdacsaiból utánvétellek Fogadja ez uton *is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahalásáért. Maradok teljes tisztelettel Pawlístik Ferencz, Köln, Lindenthal.
.Tekintetes ur! 1 Urasche, Földnik mellett, 18S7. szept. hó l?.
Isten akarata volt, hogy az \'ön labdacsai, kezeim közé- kerültek, melyeknek baíácát ezennel megírom. Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát • sem voltam többé képes végezni és bizonyára már r holtak közt volnék, ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. M Isten áldja meg . ónt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy, ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mint uiár másoknak is egészségük vlsszauyc-résére:segítségül szolgáltak. \\ Krűfia Teréz.
Mélyen tisztelt ur"! Bécs-Ujhely, 1S87. nov. 9-én.
A legforróbb köszönetemet/ mondom ezennel önnek 6Ü éves nagynéném nevében. Az illető $ éven át szenvedett gyomorhurutban és fizkórságban, már életét is megunta, melyről egyébként le is mon-
dott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az Ön kitíbiü vértisztító labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult Legfőbb tisztelettel Wciiízette! Josefa
Eichengraberamt, Gföhl mellett, iS93. márcz 27.
. Tekintetes ur! Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. IE1 nem mulaszthatom IcgnagyobbVliimerésemct kifejezni ezen labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek\'legmelegebben fogom ajánlani. Uxen hálairaiomv tetszés szerinti használására önt ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel Hahn Ignácz.
Gótschdorf, Kolbaeh mellett. SzUézia, 18S6. okt. 8-án T. ur! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsáiból egy csomagot 6 dobozzal; küldeni\' szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajból, mely engem öt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel Zwickl Anna.
8irflbardi alpasMfi llqttsar, SirBkartf W. O.-tél Brigiazbu. Egész üveg
X frt 60 kr„ fél üyeg 1 frt 4O kr.> negyed üveg 70 kr Amirlkai kösziré»yklflöcs, gyors és biztos hatású, legjobb szer minden köszvényes és csúzos bajok, u.m.: gerincagybánUlom, tagszaggatás, íschiás, migraine, ideges fogfájás, főfájás, ÍUlízaggatás\' 3tb. stb. ellen i írt kr. Afl|oi csodabalzsam, Psarbefsr J.-töl egy üveg 50 kr. Fagjbalziam, Pitrkofir i -tők Évek óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, • mint legbiztosabb _ szer elismerve, X köcsög 40 kr. Bérmontve 65 kr. ,
„StollMálo Kolairasparatonok, kitűnő szer gyomor és bélbetegségeknél. KOla-Blixir ra|y hír. 1 liter 8 frt, fél liter 1 frt 60 kr., negyed liter 85 kr. Bolyu-balztaa. Paarbofír J.-töl ki,tün5 szer golyva ellen, 1 üveg 40 ■ kr., bérmentve 65 kr.
Éltt-BISZBlcZÍt. prágai csöppök), Pserhofcr J.-től, megrontott gyomor/, rossz emésztés éí-mindennemű altesti bajok ellen\' kitűnő htziszer, A üveg 22 kr,, üveg 2 üt. UtlfBBldr, Pserhofer J.-töl, egy ált ismert kitűnő háziszer. hurut, re-kedtség, gBrcsÖs köhögés stb. ellen. 1 üvegecske 5O kr„ 2 üreg bérmentve 1 frt 5O kr.
TaonőcblalB bajksnöcs, Pserhofer J.-től. Évek hosszú sora óta valamennyi hajnövesztő szer közt orvosok -által xlegjobbnak elismerve. Egy elegáns nagy szelenczéyel 2 frt. <-
Általános tapasz, Stcubel tanártóL Ctés és szúrás által okozott sebeknél mérges daganatoknál, ujjkuk&cz, sebes, vagy gyulladt mell vagy mis ily bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva, l tégely 5o kz. Bérm«c&ve 75 kr. t-\'*- ^
Általános trszt»M«, Bulirich A W -tő]. Kitűnő háziszer a rossz emésztés minden következményeinél, u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomoíhéy, aranyér, dugulás, stb. -ellen. 1 csomag ára 1 frt; Ezen Itt felsorolt készítményeken kivül az^ osztr. rlapokbm hirdetett összes bel- és külf. gyógyszerészeti különlegességek; raktáron vannak és a készletben netán netn levők gyorsan és olcsón megszercxtclnek. \'Postái megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ba a pénzösszeg előre bekütdetik; nagyobb megrendelések utánvéttel küldetnek.
Valódiaknak csak azok ttklBthstft, o«W«k használatI alasitása a fstrhoftr J. RíulátrásBBl és Nladto ogyas doboz fidala ogyanazon aláírással toros sziabia vu ollátra-Védve védjegy által. Védjegy utánzása/szigorúan büntettetik
P S E R H 0 F E R J.
oyííjiMríar, gsldina R.leHapfal" WIEI, íl., Ill|ir<triiit 15.
Nyomatott Iíj. W&jtiih József kfloyvaj omdAjábm Nagj-Kaoiisin.
Melléklet a .Zalai Kgzlüny 1903. évi április hó II -iki 15-lk számához.
XI,II KVKOLYA.M. ZALAI KÖ7.I.ÓNY
s»JS5;5

1903. ÁPRILIS 11-én.
A Rlehter-féle
LlnImént. Cm. cnm
Horgony-Píln-Erpeller
kipróbált hisiszor, a mely több mint S3 év óta mc^-ttslmtóbodöroulteülalkalmiu tátik Huftiyrtl, ttúinil és ntgislhíkcíl. Intés. Silányabb utánzatok miau
bevásárláskor óvatosak ló-eyüoi te csakis eredeti üve#okbt aobozokban a „Hwj»xf védjegygycl te ajllcilcr" czcgegj-ztestl fogadjunk ol — S0 £, 1 k. 40i. te 2 k. árban a Icctöbb gyógyszertárban kapható, fóraktár: Török JÓ286Í gvógyszorvsznól i Budaposton.
• hmm FJd. és társa,
C*u*. Cl kir. uárari *tilHtók, . . . .Rudolaladt., .
GRAND PRIX
PARIS . 1900^
7X
W *W«lf:\\
SUCH
m

\\«f\'V*J
JÍSZTASÁGERT
Kezeskedem ^ítüno minőség.Oli jaj!
Mégfojt ez az átkozott köhSgésl
Köhögés, rekedtség és
elnynluilsodés ellen gyors és biztos hatásnak
az étvágyat nem rontják és kitUnfi iztlek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F5- és uétkoldési raktár:
„NÁDOR" G.YÖGYSZERTÁR
Budapest, VI., VAci-faörot 17.
Éljen!
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Beik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban. i
"X


■ÍEGT
Ijobb, legkia
rKur,cs
dSÜbbés ezért a legolcsobb szappan. Minden kártékony hoz zákeveréstöl mentés. Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk kOISnBsen arra, hogy minden darab szappan a „Schlchf névvel, s a fenti egyik védjegygyei ,\' legyen ellátva.
XLII ÉVFOLYAM.
Z A L A 1 K ö 7, L öl !Y
1903. ÁPRILIS 11 én.
Ferenc/ József császár-fürdö Tüffer
JEGYZÉKE nz
55,000 nyereménynek.
r>»ejMfpyobb nyeremény «. lcfc»*oc«nc«*»«rt>b e*«tÍKQ:
lr-000,000 korona.
Korona
n »\\
l l l
l a
i
&
i i
5 «
- S

G7 «
4»7
1538
S-Í-4SO 4850 4850 lOO . 4350 835©
■«s® ? "KS
S 03 £ &
« N
» M-J
M •g Ö
•s N
I"«
l\'S. £
a Ol
s-a>
M "
K> W5
-•3
Jalalom nyer. á
600000
400000
sooooo
lOOOOO
90000 80000 70000 60000 50000 40000 BOOOO S5000
soooo
15000 lOOOO 5000
sooo 2000
lOOO 500 soo so® 17© IS© lOO
m

55,000^14.459,000
Kiváló szerencse , TÖRÖK-nél.
Nagyon j sokan szerencsések lettek általunk.
Tiz millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsült vevSink.
Az egész viliig legeBélydúsabb sorsjátéka a mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nemsokéra újból kezdetét veszi.
110,000 sorsjegy 55,000
PÉNZNYEREMÉNYNÉL sorsoltatik ki, tehát az összes sorsjegyek fele nyer a\' mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint. 1
S hónap alatt összesen Tizennégy millió 459.000 koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet alatt áll.
Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű betétjei a következők:
egy nyolcad (\'Is) írt —.75 vagyis 1.50 koronn egy negyed (\'|,) . 1.50 „ 3.— , C egy tél C|,) „ 3.- . 6.— \'. egy egész (>|,) „ 6— . 12.—
A sorsjegyeket utánvéttel vacy a pénz beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de
f. é. április hó 20-ig
bizalommal hozzánk küldeni.
bankháza
IJ D A P E 8 T.
Haz&nk legnagyobb osztálysorsjáték-DzIete.
Fó&rudánk osztálysorsjáték osztályai: Fóüzlet: VI., Teréz-kSrut 4G/a. Fiókok: í. Váci-kőrut 4. , - 2. Muzeum-köput II. 3. Erzsébet-körűi 54.
Kendeisieréi lerázandó. TÖ|RÖ^K 3*. És bankháza Budapest.
Kérek részemre-1. oszt. m. kir. szab. osztálysorajáték eredeti sorajegyet a
hivatalos tervezettel.együtt küldeni. L"
í nUnrételernl Wrem
Az összeget_korona összegben j postantalváujnyal kaldöm
( mellékelem bankjegyekben [bélyegekben)
S I
\\
A ua teíssö töHeodő.
V í„^f*",„:ílp!í\',a",\':ly » tr«l«HJát, trui Júts bilUdéll
/.lehy Mihlty illumriclóval. Katona József Bílk Ml-jit, 3 Htalj-klblcot, a Hllik-ilbiait. tavaly » remek kiviteli! Zlekjf-llblBIt, stb. adta olvasóinak a kónyvplaeon iltalinos feltűnést keltő killlitisban, az [din odtligi kiadványait fcllllmula fínynyet és pompival, a »ir!iairl> Hlhíljr-Albunot fogja olvasóinak kariesonyi ajindéko) adni.
A Verosairtj-Alkln, a Ziehy-Albumnil Is díszesebb kíMlititban nagy kvart alakban fog megjelenni. Magiban íogfalja a kóltö életrajzit. Csoiltr él Tildét Vörösmartynak o kedves drámai költeményét, n Srézilot, a léi ei|é«jt, lri» lilikét és TirOIBIrtfBlk .legkiv&lóbb kólltSi rikotísall, klviló művészek eredeti feümínyeivel ti rajtatral, ZO mümetlikletben és íiíimos szövegbe nyomott kíppel is illuiztrícI6ival a valóban remek kivileltl mülapoknak egy rtae gyjnyjiril íilnnyomiju le«. amilyen e<ldlg alig jelent meg magyar di«müt>en. A Vireinirly-AIhlnlt mcgaiereihelik niindarok, akik x Pe^li Naplóra, amely .1 legrégibb, legfllggetlenebb it egyike a tegeheriedeltebb politikai napilapoknak, egy évre elütitelnek.
Akik most lípnek ai elüliíetük BOrdba 6« akár havonta is, de állandóan, legallbb egy évig olotweíök maradnak. >itü!ín megkapjak a Vir&xnirtjf-ilbnait. Minden félreértés elkerüttse végett megjegyestOk. hogy akik a Xichy-Albumot ar 150". évre\' való elötiretes alapjin tehit 11.03. ívi ajindeknl kaptik, azok a KiriiairlT-llbuiilt csak WY kapjak meg, ha njra egész ívre elvhzetnek.
« 4 4>
A Pesti Napló eISfüetesi Ara: Kgísz evre 2S kor., fítívre I4 kor., negyedívre 7&vkor„. egy hóra 2 kor. 4O tiltír. Szerkcsitíísege cs kiadóhivatala: Badapilt TI ladrasiy-it 27. izén alatt m.
T. cz.
Örömmel vau szerencsém s t. közönség szíves tudomására hozni, hogy könyv- és papir-kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Ifjúsági KölcsOnkőnyvlárrat
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg köIcsöntóSnyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR ŰYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel. i-\'
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ő számára Íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 25-8zörx;.<geréllíeti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve msgáuak. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t szttlők jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
......könyv-, papír- és Iréazer-kereskedéB
Nagykanizsa.

NAGYKANIZSA, 1903. április hó 18-án.
rísr-, • -
•Ml
16-ik szám.
Előfixolési ár: érre . . lo kor. — fill. Fél írre ... 6 kor. — fili. Xcrycdétre . 2 kor. 5o fill. Kgy^* £x&m 20 ftll. HIRDETÉSEK
6 In Jábos peiit«orb»H H, n>Áio»l*íOr 12, » miixlco tov&bbi «orvri 10 611
NY I LfTFR 8 E N petit »oroukéai 20 fillöré/t vétetnek fel.
XLII. évfolyam.
A lap szellemi részét illeti minden köxleményfelelős ítcrkes*to nerére, az rdtíjí részt illető köt. le\'mények p«\'dig ti kiadó nevére címzetten Nafcjr-Xanlzaára . bérmentve iniéxendök.
Bérmentetleu levelek bem fogadtatnak. el.
Kéziratok Ylmanem küldetnek
A nagy-kánizsai „Ipar-Testület/ „a nagy-kaoizsai Takarébónztór-részvény-társaság,a .Kótori takarékpénztár részvény-társaság,6 ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör,« a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/, a „katonai hadastyánegylet;" a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai kölválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES T. A RT ALMI; HETILAP.
A kereskedeiein és a fogyasztási szövetkezetek.
íiasjtianlzsa, 1908. április 17.
(I.) A harc, mely a fogyasztási szövetkezetek és a kereskedelem között (olyik, azóta lett élénkeb.b, mióta a fogyasztási szövetkezetek száma nagyobbodott. Mind nagyobb az az érdekkör, melynek működését érinti, mindinkább nagyobbodik az a terület, melyet működési, köre felölel. A panaszok tehát egyenes arányban állanak számuk nagyobbodásával.
A szövetkezetek általában, felszínre hoztak egy oly küzdelmet, amely a maga élességében uj közgazdaságunk történetében. Kiélesitette az. agrárius és merkaiitilis jelszavakat, s a közélet embereit sorakoztatta az egyik vagy másik táborba, melyek egymás ellen felvonultak. Mindkét fél azt állitja, hogy neki van igaza, s ezen az alapon folyt a szóharc, \'miközben az agrár fegyverek folyton edződtek, ami az ellenfelet még jobban elkeserítette. Elkeseredésben is nőtt tehát a küzdelem, ami a helyzet tisztázását éppen nem mozdította elő. Amint nem is tisztázhatja a helyzetet a jelen esetben semmiféle küzdelem, mert hisz mindkét fél ragaszkodik elfoglalt álláspontjához.
A küzdelem tehát ez esetbeu tisztult légkört nem teremthet; az elkeseredés békés megegyezésre nem vezethet. Azok a támadások, melyek a szövetkezeteket érik, békét nem teremthotnek. Nem teremtlietuek akkor, midón a fel-felcsspkodó láng folyton uj táplálékot nyer a továbbterjedésre, midón a békés- megegyezés érintke-zési pontjait , nem igyekszünk csoportosítani, s igy a békés együtthaladást,
vagy egymás mellett való haladást nem igyekszünk lehetővé tenni.
Az ügynek a legjobb . szolgálatot mindenesetre az teheti,; aki békés irányban munkálkodik. Azért js csak kárhoztatni lehet azt az eljárást, mely folyton csak a sérelmeket igyekszik felsorolni, mely folyton fsak a véres posztót lobogtatja a kázködó előtt.
Föltétlenül áll az, hogy a szövetkezetek a jövóben mind nagyobb elterjedést véve, virágozni és mind jobban megerősödni is fognak. A helyzet alakulásukra nagyon kedvező. Föltétlenül áll az is, hogy a\' kereskedelem igyekezni fog az uj helyzetben oly alakulást venni;, hogy jövő prosperálása biztosittasséi;. A jelszavak kora lejár, megizmosodnak az elvek, melyek a küzdelembe \' vitettek és jól-rosszul értve kisebb ; összeütközéseket a alatt, meg -fog! férni e két ága az elárusitásnak egymás mellett békességben. Mindkét íjászról kívánatos, hogy ez az idő mennél hamarább elérkezzék.
Mindenesetre be kell azt ismerni; hogy a kereskedői pályára a múltban sok oly elem tódult, mely nem odavaló. Jórészty ez szülte a visszahatást, ezek tevékenysége fölött volt a feljajdulás a leghangosabb. Ez természetes is, mert hisz ezek működése nyomán fakadt a legtöbb yisszaélés. Ezt be koll ismerni az objektív szemlélőnek. Az üzletek alakulása nagyon meg volt könnyítve, mert a nagyobb kereskedő köunyen hitelezett. Minden reális alap nélkül alakultak a kiskereskedések, melyek tulajdonosai igyekeztek megélhetésüket biztosítani; igyekeztek boldogulásukat előmozdítani, a vagyongyűjtés alapját megvetni. Visszaéltek azzal a hely- :
zettel, melyet a versenynélküliség teremtett, s az eredmény az lett, hogy rossz hirét költötték annak a testületnek, melynek méltatlan tágját képezték. Azt állítják, hogy a nagykereskedelem az oka annak, hogy az ily kétes elemek elszaporodtak, mert hitelt nyújtott olyan, teljesen vagyontalan exisztenciáknak, kiknek e téren való elszaporodása semmi esetre sem volt kívánatosnak mondható; hisz az eredmény előttünk van. Hibáztatni azonban ezért a nagykereskedelmet semmi esetre sem lehet, .mert hisz annak feladata a kereskedelmet áruval ellátni és bajos v&logatnia, ha nincs miben. Ha tehát a nagykereskedelem is az oka annak, hogy sok kétes exisztencia e térre húzódva, a kereskedelem jó hírnevét veszélyeztette, de a helyzet, a közgazdasági állapot okozta azt, hogy a nem ide való egyének helyét más nem foglalta el. Nem volt kereskedőnek való más megfelelőbb elem, s erről a nagykereskedelem csakugyan nem tehet. Számolnia kellett a helyzettel, mely más módot a prosperálásra nem adott. Ha a visszaéléseknek hamarabb meg lett volna a visszahatásuk, ugy nem lett volna oly nagy a baj, melyet e kétes elisztenciáknak e térre tódulása előidézett. Szövetkezetek mindenesetre" alakultak volna; hisz azokat a kor szelleme hozza magával, de talán nem lett volna a küzdelem ily elkeseredett.
A kereskedelem általában követ vet a szövetkezetekre. Bennök legnagyobb ellenségét látja. Ennek dacára azt állithatjuk, hogy amint a helyzet tisztul, melynek előjeléi már mutatkoznak, ugy alul marad az a kétes elem,\' mely a jelenlegi forron-
TÁRCZA.\'
Az Ibolyáról.
— A , Zal.i KOíli\'ny\' lilája. —
Hogy az ibolya (Viola odorata) az őskor kertjeiben épp oly kedves volt, mint ina, hogy talán az egyedüli, virág, amely mindig divatos volt — hogy ezt a virágok körében oly ellenszenves szót használjuk — nem szorul bizonyításra, mert már reg átment a köztudatba, mint ahogy mondani szokták. És mégis tagadhatatlan, hogy még az >{ népszerűségében is vannak hullámzások, do amit csak ugy lehet kifejezni, hogy: kedvelt, kedveltebb, legkedveltebb. 6
Most megint a közkedveltség csúcspontján van. mert talán\'inog sohasem szerettek annyira ezt az igazán büvös-bájos kis. virágot, mint ma Meg van az "E. xr ISl ho«)\' beszélni róla mindig aktuális, mart minden évszaknak meg van a maga ibolyája, a tavasznak; nyárnak ősznek és télnek. A (él (hajtatott) ibolyájáról most nem akarói beszélni, az már kellőleg ismertetve volt .A Kert\'-ben ebben az évadban. De beszélek , az ibolva . sokféleségéről, ültetési idejéról stb a mivel talán minden kertész, de nagyon kevés kertkedveló van tisztában.
Rendesen azt tartják, hogy az ibolyát legjobb augusztusban ültetni, pedig erről sínes. Mihelyt elvirágzott,\' sót be sem kell várni egészen az elvirágzás idejét,. • bátran lehet ultelni az ibolyát gyökosztás utján^akár a végtelenségig megszaporítva,
gást okozta, mig az egészséges része a kereskedőknek felszínen marad, dolgozik s boldogul, dacára a fogyasztási szövetkezetek versenyének, halad \' velük párhuzamban, s megerősíti a hazai kereskedelmet,
Keresni kell mindenesetre az érintkezési pontokat, melyek a helyzet tisztázását elősegítik. Az bizonyos, hogy a felületes szemlélő még most nem nyeri azt a képet, melyet az imént adtunk, mert a\' mozgalom a maga egészében még kiforrva nincs. Ezért halljuk csak mindig a sérelmeket, s ezért keressük hiába a békés megegyezés fonalát.
A jótékonyság jubileuma.
Az Izraelita Jótékony Nőegylot legutóbbi rendkívüli közgyűlése a szószoros értelemben rendkivüli volt. Rendkívüli volt azért, mert e már 60 óv óta fennálló egyesületnek ez volt az első rendkívüli közgyűlése, de rendkívüli eltéró volt e közgyűlés a többitől igazán lélekemelő tárgyánál fogva is, mely nem volt más. mint megünnepelni egy 25 éves jótékonysági jubileumot.
Negyedévszázados jótékonysági tevékenységi Amily könuyQ e szavakat kiejteni, épp oly neliSz ezt kellően felfogni és gondosan mérlegelni. Igazán ritkaság a mai korban ily lelkes, áldásthozó, lázas, fáradságot nem ismerő jótékonysági tevékenység, mint a minő volt ez egyesület elnök úrnőjének. Vidor Samuné szül. Gelsei fiuttmann Hedvig, e 25 évi működése. Mondom- létekemelő a mai korbao, — midőn az emberek leguagyobb részét a rideg önzés vezérli, — egy ily áldásos működésre való visszatekintés, melynek nyomán száz és száz szegény könyei száradtak fel.
Vidor Samuné úrnő ily tevékenységre tekinthet vissza. Mikor ő átvette az Izraelita. Jótékony Nőegylet vezetését még úgyszólván csemetefa volt az, melynek oly kicsiny volt a koronája, hogy
bizony csak kevesen élvezhették e fa gyümölcsét, mig ma, e 26 évi gondos vezetés után, ez egyesület terebélyes gyümölcsfa, mely alatt nagyon sok szegény család talál \' vigaszt és megnyngvást, segélyt és boldogulást E fának áldásthozó gyümölcsei pedig igazán csak annak a gondos lelkesítő vezetésnek köszönhetők, melylyel az egyesület elnök nrnője működött. E működés, mely ismétlem kQIönáltólag is ritka e korban, eltér a többi jótékonysági működéstől. E működés nem arra volt szánva, hogy ezt százak és százak tapsai, százak és százak > örömköuyei kísérjék, mint ezt e téren nagyon sokszor lápjuk, haoem e neme? érzület egy igazán ideálisan érző szív l kifolyása volt, mely ssiv megkönnyebbülést nyeri, ba százak könyeit felszárította. ba anyai szeretettel kiejtett szavai a szegényekbe vigaszt és reményt csepegtetett.
Amily csendben történt e 25 éri buzgó működés, épp oly csendes, lélekemelő ennek megünneplése. Pedig- nemcsak ez egyesület részesült abban a lelkes vezetésben, mely lelkes vezetés nyomán oly gördülékenyen elsimultak a néha felmerülő anyagi kérdések, hanem élvezte e gondos vezetés nyomán fellépő sikert a nemrég feloszlott áldásos Kisdednevelő egyesület is és élvezte ezt a népkonyha intézménye is. Ez egyesületek méltó részt kérhetnek ebből a csendes lélekemelő jubileumi ünnepségből.
Mindig bámultuk Vidor Sarouoé űrnő lelkes, fáradságot nem ismerő működését, bámultuk, hogy e sivár korban nem fásulnak el ideális érzelmei. 6 pedig napról-napra tevékenyebben vett részt városunk összes jótékonysági mozgalmaiban, mely mozgalmaknak előre is bizto- • sitva volt a sikerük, ba annak vezetése, irányítása az ő kezében volt letéve.
A 25 évi jótékonysági tevékenységben Vidor Samuné feltalálta lelkének jutalmát. Azt a gondos anyai szeretetet, melyet a sors kegyetlensége folytán gyermekeire nem ruházhatott, oda adta a szegényeknek, akik a tegnapi napon, — midón 25 éve volt annak, hogy Vidor Samuné urnő oda állt ez egyesület élére — igazán hálával tekintettek
csak arra legyen gond| hogy mig kellőleg begyökeresedett,- néhányszor hatalmasan megöntöztessék. Ha "nincs szárazság, még erre sincsen szükség akkor egyetlen megöntözéssel, mint ahogy többször tapasztaltam, el van érve a cél. Mint ahogy elvirágzás ntán, ugy lehet ültetni az egész nyár é6 ősz folyamán is késő őszig az ibolyát, sít olyan teleken, mint a tavalyi, akár tavaszig is. Csanakkor sínyli meg az ibolya az átültetést, ha mér kora taraszszal a bimbók kifolé törekednek; ebben az egy időben barbárság megbolygatni az iboJyatelepeket, de hát . majdnem lehetetlenség is, hogy a -rendelkezésűnkre álló sok időben rendbe ne jöhettünk volna ibolyáinkkal.
Ahol elegendő hely áli rendelkezésre, csakugyau egész éven át virulni, illatozni kollene, az ibolya egymást követő fajtáinak, hiszen ezt á virágot megunni nem lehet és ha egyszer el vannak — ki-ki a\' megfelelő helyre — ültetve, alig van rájuk gond. Hely dolgában is csak annyibaq válogatós az ibolya, hogy az egyik több árnyékot, a másik több napsugarat szeret. Minden fajta földben díszlenek, kicsit homokos, , jó erőteljes földben legszebben, dc illatosak ós szépek sovány talajban is. Egyedüli kifogásuk csupán a tulnagy árnyék és az ellen van, ha nagyon sokáig maradván egy helyen, a mind nagyobbodó gyökérgomoly nem bir elég táplálókot találni. De ez is csak ott fordul \'elő, ahol az ibolya „ültetve* van. Ahol szabadon, illetve, vadon nőnek, soh\' sem esnek egymásnak terhére, mert bátran elküldözik győkérszálaikat minden
Lapunk
felé, Jriagyacskáikat meg elviszi a szél. vihordja a madár közelre-távólra ugy. j hogy a uekik való helyeken mind ujabb ; és ujabb\' telepek" keletkeznek. így régi ; Kertek gyepjei is tavaszszal be vannak : hintve ibolyával, hacsak egy kis figyelem-\' mel vagy ;elnézéssol voltunk is valaha az | első bokrocskák iránt. A kaszálás/ külö-: nősen, ha teljes elvirágzás után éri, nem j árt az ibolyának, de ó sem árt a-gyep szépségének az apró, finom, kerek levélkék, miket . a gyepben otthonos\' ibolya a kaszálások időközoibon hajtani szokott, fel sem tQnik a fű között, és csak tavaszszal pompás illatáról, bájos kék • fejecskéiről tudjuk meg. hogy még megvan.
Most még hadd mondjam el azt, amit az ibolya ismertebb fajtáiról tudok. : Tizeikét, sót többféle kerti ibolyánk is van, hogy csak az ismertebbeket emlegessük ós ; bármolyiket tenyészszük is kértüukben. mindegyik hálásan fizet a. ráfordított kis gondozásért, ámbár sokan azt tartják és közöttük magam is, hogy mégis csak legszebb marad a nagy, sötét, lilaszihbe átmenő teljetlen ibolya, ennek utolérhetetlen az illata is. Adjuk hát az első helyet neki. Hogy a teljetleneket egy sorban említsük, másodiknak következik a szintén nagyon illatos halaványkék. Mindkettő szabadban ép oly szép, mint kertekben. Aztán van egy faj világoskék szagtalan ibolya, amely hegyesebb vidékek csererdőiben egész nyáron át hosszú. hajladozó száron virít és ugyancsak meglepi, aki véle nem ismerős. A tarka ibolyát nem mindenki ismeri, ez sötétebb ós világosabb kék foltos, nem is illatos.
mai számához íóliv melléklet van
, Yan fehér és kék sávos is. A rózsaszín teljetlen ibolya már kellemesebben hat, , bár illata ennek sem nagy, ép oly kevéssé az úgynevezett sárga ibolyának, amely ugyan inkább krém színűnek mondhátó, csak a Iegközepe igazán sárga. Az illatnélküli, de mégis- kedves fehér ibolyát mindenki ismeri , és szereti, különösen — talán — aki ismeri az olasz költő szép kis versét a fehér ibolyáról, mit itt idézek hű fordításban:
KüldOk neked íahér ibolyát, Elvesztette színét, illatát. Illatos kékszemű tcstvéreital, Cssk alakot s nevet kapott Örökül.
S 4 fehér ibolya mit jeleot? Hogy örök az igaz szoretet, Cs6k és mosoly nélkül édesem, Mégis szerelem a szerelem.
Nagy erénye a teljetlen fehér ibolyának az is, hogy bárhol megél: fal tövében, kövek között, agyagban, mészporban vagy jó földben, napon vagy árnyékban egyforma buzgósággal ontja hófehér virágait. És nem jól mondtam, hogy illata nincs. Menjen csak el valaki eső után, alkonyatkor, virágzó fehér ibolyaszegély fellett, bizonyára azt fogja mondani, hogy föllentettem, mikor az illatot megtagadtam tőle, ha még idejében vissza nem vonom ezt az állításomat.
Ezzel aztán áttérünk a teljes ibolyákra, azaz még meg kell említenünk — sőt igen kiváló helyet biztosítva neki a teljetlenek között — az úgynevezett hónapos ibolyát, igazán hónapos, mert kora tavasztól fagyig mindig van virág, rajta, amint\' bizonyítja itt előttem ez a
ma leszakított néhány szálacska is. Ibolyaszínű, erőteljes növésű, illatos.
A teljesek között első helyet foglalja el az úgynevezett pármai ibolya. Napos, homokos, jó vérmes földet szerét. Nagyon illatos szép ibolyafaj. A színe nagyon elegáns lilaszin és oly teljes, hogy szinte valami csöpp kis* rózsához hasonlít. Sokáig virít, junius végéig, sót később is találni egy-egy-piruló szálat a levelek kőzött. Nem könnyen fajzjk el. Annál hajlandóbb erre a szép, teljes, sötétkék ibolya, hacsak nincs nagyon elkülönítve, a második évben rendesen már feliben teljetlen virágokat hoz, sőt gondos el-különözés dacára is megtörténik, hogy csak az első virágok teljesek. Harmadiknak emlitem a teljes fehér ibolyát, ez a legritkább és legkényesebb a három között. Nagyon szép és illatos. Van aztán egy különös faj teljes ibolya, amelynek a küíső levelei kékek, a közepe- egészen fehér; valami kis illata ennek is van.
íme ezzel felsoroltunk tizenhárom egymástól eltérő fajt, amivel még bizonyára nincs a sor kimerítve, úgyhogy örömmel venném, ha megé\'rálitené, aki még .tud.
l\'saáú Márt/ut.
Világfürdő vagy alpesi gyógyhely?
— A .Zalitl K6tlöny« crcdítt tircüja. -77
A tavaszi nap ismét ragyog, a világos ruhák előhozatnak és alig látható bokrokon « és fákon az első zöld. midőn sok ezer - ; — olyanok, kiknek kell és olyanok, kik megengedhetik maguknak — felveti a
csatolva.
xlii: évfolyam.
ZALAI KÖZlöíí
1903,Április isío.
az Izraelita Jótékony Nőegylet elnök urnőjéro. Vidor Samuné kis családja körét, felcserélte egy nagy szegény család karével, ányai szeretetét a nagy szegény családok tömege élvezte, 8 amely családok ragaszkodása, hálája Vidor Sanuné iránt pótolja tán a gyermeki szeretet, a gyermeki ragaszkodás hiányát A ,Vidor Samuné jubileumi alapítvány" pedig nekünk mindig figyelmeztetésül szolgál arra, hogy miképp kell a jótékonyságot, igazán önzetlenül, fárad-ságot nem ismerve gyakorolni. Ez alapítványban lesz megörökítve, megtestesítve e 25 évi áldásos működés, mely áldásos működésben adja Isten, hogy sokéig részt vegyen még a szegények igaz örömére!
G. B.
A Nemzeti Szalon :
■ Nagykanizsán.
Kanizsa legújabb szenzációját, a Nemzeti Szalon tárlatának ügyét élénken tárgyalják mindenfelé. A szokatlan érdeklődés, melylyel az egész város ezen agy iránt viseltetik, amellett bizonyít, hogy Nagykanizsa közönsége intelligenciájánál fogva rászolgált á; Szalon megtisztelő figyelmére és egyben kielégítő eredményt garantál már előre is a Szalon vállalatéhoz. >
Rövid, pár nap alatt különféle, egymással merőben ellenkeziPvéleméöyeket hallottunk nyilvánítani a kellemetlen incidensről, mely ha — amint hinni szeretnők — nem is akadályozta meg, de mindeneseire késleiteli a tárlat megnyitását. Miután-elsőnek lapunk tárgyalta a tárlat ügyét és\' hozta oyilvánosságra az okot, mely ;miatt esetleg a Nemzeti Szalon szándéka nem fog megvalósulni, szükségesnek látjuk, hogy beleszóljunk az ellentétes vélemények hangzavarába és amennyire a rendelkezésünkre álló tények ezt megengedik, rávilágítsunk a maga nemében nálunk páratlanul álló és nagy fontosságú eseményre.
Először is azt jelentjük ki, hogy a sokféle véleménynyel szemben mi ma még nem vagyunk képesek oz ügyben határozott véieméoyt alkotni. Ugyanis két eshetőséggel állunk szemben, amelyek közöl az igazságot megállapítani még nem lehet.
.Az első eshetőség, melyet feltételezhetünk és- mely némileg a valószínűség látszatával is bír, az. hogy a kellemetlen esetet félreértés idézte elő. Emellett az .eshetőség mellett ugyan az eddig ismert tényék egyik© sem bizonyít, mégis ezt feltételezni annyiban jogunk van, amennyiben egyéb elfogadható magyarázatot a polgármester magatartására nem tudunk
A másik eshetőség, melyet az elsőnél is kevesebb valószínűség támogat, de melylyel a logikai teljesség kedvéért* mégis számolnunk kell, az, hogy a polgármester á Nemzeti Szalon titkárát ennek itt tartózkodása alatt szándékosan nem fogadta. Azonban ebben az esetben még kevésbbé lehet határozott véieméoyt egyelőre nyilvánítani, mint ez elsőben, mert ha a polgármester minden félre-
értéstől menten követte el e fontos lépést, ugy erre neki olyan lényeges okai lehettek, melyeknek ismerete nélkül eljárását nem szabad megbírálnunk.
Azonban bárhogyan történt is, tagadhatatlan, hogy Nagykanizsát érzékenyen érintik a polgármester ur és a Szalon titkára között felmerült differenciák. A fővárosi lapok már pozitív formában közölték, hogy a kanizsai tárlat elmarad és a Nemzeti Szalon, mintán Szabadkán, hol az elmúlt héten zárták be a tárlatét, nagyon szép eredményoket ért el, legközelebb Pozsonyban fog nsgyobb-szabásu kiállítást rendezni.
íme, egyszer volt alkalom, hogy Nagykanizsa is az ország legnagyobb városai közt szerepeljen éB ez az egy alkalom is kiszaladt a kezeink közül. — Bizony nagy kár volt kiszalaszlani, mert a Nemzeti Szalon knltnrális támogatására alig Bzorult rá egy város is annyira, mint Kanizsa. A Yidék parlagi ízlése uralkodik nálunk, melynek megnemesi-tésére országos kultúrintézmény most akart először vállalkozni. A művészeteknek nemcsak hogy művelője nem akad városunkban, de műértő közönségünk is egy osztálynak oly kicsi társasága, mely magéban, ha meg is volna benne a jó szándék, nem sokat tehetne a művészetek érdekében. — Megteszi a kiválasztottak e kis csapata, ami tőle telik: ba néha-napján közénk téted egy-egy művészember, azt pártfogásába veszi, aziránc lerójja kötelességét. Azonban e müpártolásnak is több hátráoya, mint előnye van. Közönségünk rendszerint érdemetlenekre pazarolja jóindulatát és egy kóbor cimerfestő kimeríti évszámra a műpártolók áldozatkészségét, lelkesedését és budgetjének e célra rendelt tartalékát. Ennek bizonyítására érdemes lenne végigjárni a kanizsai szalonokat és a valóban művészi becaü tárgyakat egyenkint megszámlálni. Az eredmény előreláthatólag nagyon bizalmas lenne. Mindeofelé a falra aggatva találjuk Butkie-witz, a humoros lengyel és más kontárok műveit, de nem hiszszfik, hogy az egész városban találhatnák öt — ez a szám csak elég szerény — művészi tárgyát, amely díszére válnék a helynek, melyet díszíteni hivatva lenne.
De mint mondtuk, városunk műértő közönségének kicsiny táborát ezért aj általános Ízléstelenségért nem kárhoztathatjuk. Hogy ez eredményuyel megküzd-hessen a kanizsai nagyközönság hagyományos ridegségével, ahhoz neki kívülről jövő és hatbatós támogatásra lenne szüksége. E támogatást most felajánlotta a Nemzeti Szalon, melyben előkelő és nagy eredményekért garantáló társra leltek volna azok, kik a civilizáció érdekében Kanizsán tettekre kéBzek.
Ismét visszatérünk a tárlat ügyére. A mondottakból kővotkezik, hogy Kanizsa közönségét nagy báléra kötelezné a Szalon maga iránt, ha eredeti Bzándékát megvalósítaná,, vagy máa szórál, a tárlat létrejötte sokkal inkább érdeke Kanissá nak, mint a Nemzeti Szalonnak, melynek megtisztelő látogatásáért az ország legnagyobb városai versengenek. Tehát tévednek azok, kik a Nemzeti Szalon
titkárának eljárását mint kérelmezőét Ítélik meg. Neki á várostól semmi kérni valója sem volt és a városunk vezetőjénél tervezett látogatása tisztára udvariassági aktus akart lenni. A Szalon titkára megbízójának, az ország egyik legkiválóbb kulturális egyesülete tekintélyének megsértése nélkül máskép nem cselekedhetett és mert Kanizsán nem talált az őt megillető fogadtatásra, joga volt feltételezni. hogy városunk nem .^kívánja a Szalon látogatását. N
Azonban mi a fővárosi lapok közleményeinek dacára sem adjuk fél a reményt, hogy még « év folyamán városuokban üdvözölhetjük a Nemzeti Szalont és meg vagyunk róla győződve, hogy a Szalon vállalkozása mindkét részről a legszebb eredméoyoyel járna. Közönségünk a művészetek tekintetében ugy szólván ki van éheztetve és bizonyára örömmel fogja megragadni az alkalmat, hogy esztetikai szükségleteit kielégíthesse.
Feltéve, hogy félr^ártéa hozta létre a a Szalon titkára és városunk polgármestere közt .a differenciákat,\' akkor ezek könnyen kiegyenlíthetők és mi sem fog útjában állani a Nemzeti Szalon óhajtott látogatásának. /
/ -v s.
nyári sorskérdést: hova.megyünk :iz idén\'? mért ez a modern ember módja. KI nyáron a városból és szűk utcáiból, hogy ui ogészségkészletot gyűjtsön, hogy a tél munka — és szórakoztatásokkal lelt jdején kitartson a jövő évig.
A hercegi szájból eredő egészség — és bölcsessépmoüdat értekezésében: az állam legértékesebb vagyma az ember; a diseuscionak a megnyugvás és ,meg-gyógyuláshoz közeledő " nyári napijainál nagy szerepe van.
És számtalan .ember dicsért- ez alkatommal a fürdőkkel megáldott monarhiát, hegyeivel és völgyeivel, gyógykutaival és forrásaival, egészséges erdő zöld helyeivel északon és délen.
Mások ismét szóvilábá ereszkednek, világftlrdó-e vagy félreeső nyaraló. Gyakran a középen van a meggyógyulásra vezető ut erre a kérdésre és azok, kik sem a lármftra, sem az elszigetelésre nem tudják magukat elhatározni, azok azt. mire szükségük van, megtalálják Délstájerország kedves földjén, hói a hegyek lassan ereszkednek alá a tenger állal mosott parthoz.
E gyönyörű ország számos gyógyhelyei és nyaralói között mindenesetre a legelső helyei, Róhils-Savanyukut foglalja el, mely éppenséggel paradicsomi fekvésénif fogva neveztetik a zöld „Steiormark1 gyöngyének.
Mindenki, ki ebbeli a világfürdő eleganciájával párosult idylli alpfalubau
valamikor tartózkodott, egész éleién ál visszaemlékszik és mindig szívesen megy ide vissza.
Könyvekben, monographiákban, útleírásokban — még mielőtt fiohits az volt ami most, — sokat beszéltek e gyönyörű fürdő- cs gyógyhelyről, vidéke szépségeiről, gyógyforrásairól, enyhítő és egészséges italairól, melyeket nyuj\'t. Ezóta e gyógyhely ásványforrásai világjelentö-ségre emelkedtek és kiváltképpen azok körébeo, kik a fájdalom, sérolem és indispositióban, melyeket egy szóval „karlsbadi betegségnek" neveznek, szenvednek, Rohits-Savanyukut második Mekka lett. Bécs egyik szaktekintélye következőképpen szól a „.Styria forrásáról. A Styria forrás tapasztalataim alapián a legnagyobb hasonlatosságot mutatja a karlsbadi forrásokkal és ezektől csak nagy szénsavtartalmával és alacsony hómérsék-lelével különbözik. A Styria forrásnak tehát ugyanolyan gyógyhatásúnak kell lennie, mint a karlsbadi forrásoknak, ezeknél azonban tapasztalataim\' szerint előnyben részesítendő, amennyiben ideges betegekről van szó.
De oly embereknek is, kik úem szenvednek tényleges betegségben, hanem kik ülő és buja életmódjuknál fogva jól teszik, ha nyáron előépilenek, hogy a tél ne végződjék rosszul, ezekre. az ugynevezott állam-aranyérben szenvedőkre, a képzelődő betegekre és a fiatal korukban már vig életet folytatott bonvivantokrs nézve, Rohits-Savanyukut, enyhe ég-
HÍREK.
— Személyi hlr. Pblepsz Ferenc pécsi főügyész e héten néhány napig városunkban időzött, megvizsgálta az itteni törvényszék ügykezelését, s részt vett, mint hallgató néhány főtárgyaláson.
— Nemzeti Szalon. A Nagykanizsai ■ Friss Újság szerdai számában a Nemzeti Szalon ügyével is foglalkozik, ami .tekintve a Friss Újságnak a város ügyeivel szemben eddig tennsitott tartozkodő viselkedését, már magában véve is meglepő. De ennél ís sokkal meglepőbb az a mód, ahogyan és a hang. amelyen a F. U. ezt teszi. Nem elégszik meg azzal, hogy védelmére kel a polgármesternek, hanem egyenesen . nekiront Dr. Rózsa Mikiéinek, a Nemzeti Szalon titkárának és az egész sajnálatos eseményért őt teszi felelőssé. Szerencsére azonban vádjai oly nevetségesen tarthatatlanok, hogy felesleges is lenne rájuk reflektálnunk, ba azok egy felsőbb helyről való sngal-mazás határozott jellegét nem viselnék magukon. Nem akarjuk egyenkint megcáfolni a F. U. tévedéseit. Mindenki be fogja látni azok tarthatatlanságát és célját, ha mi e helyen ismételten elmondjuk a meg nem történt látogatás történetét és hangsnlyozz.uk, hogy bennünket nemcsak Dr. Rózsa informált e tárgyban, hanem ugyanazon körnek egy ;tagj« is, melyből a F. Ú. információját merítette. A mi értesülésünk a következő: Dr. Rózsa Miklós Nagypénteken délelőtt kereste a polgármestert hivatalában, miután azonban őt nem találhatta ott, délután Kézdi Kovács László megbízólevelével és a saját névjegyével a Szarvas azálloda portását elküldte a polgármesterhez és aznap délután öt óráig — mert ő még a pénteki nap folyamán Nagykanizsáról el akart utazni
— az audiencia tárgyában „választ" kéretett. A F. ü. állítása, mely azerint Dr. Rózsa a polgármeatert magához rendelte volna .mint valami vigécet," még a F. U. hasábjain is nevetséges. Az egyik veriió szerint azlán a polgármester axnap egyáltalában nem válaszolt Dr. Rózsának, a másik szerint pedig tzt válaszolta, hogy rövidesen tudatni fogja vele az elfogadás idejét. Tény, hogy Dr. Rózsa péntek délután 6 óráig, amig városunkban tartózkodott, a polgármestertől érdemleges választ nem kapott. A helyettes polgármestert a Szalon titkára azért nem kereste fel, mert ennek létezéséről neki sejtelme sem volt. Annak, ki vele péntek délelőtt tudatta, hogy a polgármester nem fogadhatja, kötelessége lett volna őt a polgármester helyetteséhez utasítani. Szóval ebben a dologban is mindenki más a hibás, csak Dr. Rózsa nem. Ezek után még csak az volna megengedhető, bogy Dr. Rózsa levelének átadója helytelenül és elferdítve közölte a. polgármesterrel a Szalon titkárának izenetét. Ez lehetne még a legészszerübb magyarázata a polgármester magatartásának. De ezzel szemben a Szarvas kapusa azt állítja, hogy ő Dr. Rózsa nevében annak levelére esupán választ kért a polgármester úrtól. Azonban ennek dacára sincs kizárva 8z, bogy az egész ügy valamely sajnálatos tévedéseo alapszik, melynek mielőbb való szerencsés tisztázása városunk érdekében nagyon kívánatos lenne.
— Bendklvüli közgyűlés, A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet tagjai folyó hó 14-én rendkívüli közgyűlésre jöttek össze, hogy elhatározzák Vidor Samuoé egyleti elnök úrasszony 25 évi elnöki működésének megünueplési módozatait. A szép számban látogatott közgyűlésen Sommer Sándorné urnó, az egyosület pénztárosa, mint helyettes elnök úrnő elnökölt Révész Lajos egyl. titkár néhány szdban méltatta Vidor Samuné úrnő áldásos működését, mely után a tagok osztatlan tetszése közt kimondta a közgyűlés, hogy örömtől áthatva és legnagyobb hálával tekint vissza Vidor Satnuué szül. Gelsei Gutt-mann Hedvig urnő elnökének 25 évi elnöki működésére, mely áldásos működés elismeréseül elhatározták egy jótékonysági alap létesítését, melyet az egyesület .Vidor 8amuné jubeliumi alapítvány" névep kezel. Az egylet e célra saját tökéjébííl 5000 koronát, a jelenlegi választmány 300 koronát ad, melyet gyarapítani fog még a tagoknak önkéntes adományai. Az egyesület az elnök urnő érdemeit jegyzőkönyvben örökíti meg. E hó 25-én személyesen üdvözlik a tagok a jubiláns úrnőt, akiknek érzelmeit Dr. Schwarc Adolfné úrasszony fogja tolmácsolni az ünnepeltnek. Az egyesület Vidor Samuné határozott kívánságára eláll minden nagyobbazerü és nyilvános ováciőlól. Ez volt a tárgya e rendkívüli közgyűlésnek, melyet lapunk más helyén külön is\' méltatunk. Végül megjegyezzük, hogy ez egyesület az elnök urnő iránti szeretetét már akkor is bebizonyította, amidőn 10 évvel ezelőtt, örökös elnökéül választotta őt.-
hajlatával, szép táj- és kulturképoivél, melyeket e gyógyhely nyuit. oly terület, mely-op az egészség sarjadzik. Különösen jó hatással Van azokra, kik gyomor- vagy hélhurutban, májbetegsógben vagy gégefó-betegségben szenvednek. Ez ugysn nem kellemes felszámolás: azonban nemcsak arra szabád gondolnunk miképpen és hol tudjuk magunkat a juliusi iTap fényében szórakoztatni, mulattatni és kipihenni, hanem, arra is, .hogyan és hol erősítsük és frissítsük meg a teli fáradságtól kifáradt testünket.
A megifjtilásnak egyik ilyen helye Rohits-Savanyukut, egészségeseknek épugy mint betegeknek. Voltak omberek, kik e gyógyhelyet stájerországi Karlsbadnak nevezték és oda utallak, hogy példaképpen a Styria forrás fii alkotórészeinek összege magasabb, mint a karlsbadiaké és voltak szakértők, kik Marienbaddal hasonlították össze, nemcsak ami a hely fekvésének szépséget illeti, hanem egyszersmind gyógyerejét és gyógyhatását is. De hiszen ezt az örvösök tudják, ós tanácsaikban gyakran és határozottan fordul elő ez a név: Rohits-Savanyukui.
Azonban amiről nem kell beszélniök, az a sceníai, a tájképi, mely tekintetbe jó.; továbbá, hogy a rohitsi források, a balzsami levegőben, mely az egész vidéket áthatja, csodáttevó társnőt bírnak.
Egész könyvet és\'\'egy terjedelmes útbaigazítót lehetne írni e gyógyhely elragadó vidékéről, kirándulásairól, melyeket a Sann völgybe lehet tenni, magaa-
; latsival, váraival és romjaival, bájos kilátásaival, melyeket* könnyen megmászható hegyekről élvez az ember, jeleneteivel, ; melyek iftaid hegyszakadékokat, majd : hegyhátakat tárnak éleibénk.
Ha pajkosak akarnánk lenni, még Hyiíien fejezetének is szentelnénk egy tis megvizsgálást, — még pedig történetit. — Az erdő csendes kis helyein, zöld magányaiban, melyekkel itt-ott találkozunk, bizonyára már egymáshoz vonzódó szivek megtalálták egymást, kik a szép természetben tanulták egymást ; tisztelni és becsülni és kiknek frigye a közeledő (élen egy templomban költetett | meg.\' Ez minden fürdőben fordul elö és a pletyka mai fürdőinket modorú házassági vásároknak\'keresztelték. De miért éppen a pletyka ? Nem méltányosabb hely-e a szabad, gyönyörű természet, hogy .pirulva kövessük nyomait," mint a fehér, dohos konventióval és ünnepélyességgel telt bálteremben? És itt, Rohita lőldjén, hol találkoznak a szép Magyarhon fekete szemű leányai és észak szőke fórfiai, már sokszor nyert .Amor" Isten egy-egy játszmát, mely a mamák és papák örömére később boldog kimenetű volt, melynél mindnyájan áldották e kedves helyet, hol a betegek egészségesek, az egészségesek még egészségesebbek, a buskomorok boldogok és az elhagyottak felvidámítva lesznek.
Üdv legyen e\'helynek.
— Halálozás, A halál iámét egy ifjú életet ragadott el szeretetteinek köréből. Ezúttal könyürelotes volt, mert hosszú szenvedéstől váltotta meg. Vámbéri Ernő 21 éves magánhivatalnok e földi kálváriáról elszólított ifju. Nagyreményekre jogosító pályája korán kettészakadt. A mélyen Bujtott szülők elvesztették szeretett fiukat, megfosztotta őket reményüktől, szolgáljon vigaszul nekik s közönség részvéte é« megmaradt szeretteiknek boldogulást. Tegnap délután temették nagy részvét mellett.
— A Nemzeti Szövetség. A nemzeti szövetségnek e napokban széjjel küldött jelentéséből tudtuk meg * Nemzeti Szövetség célját Ez egész programmot foglal magában és a mai széjjelhuzó társadalmi elemek szives figyelmébe ajánlják a célt. Első helyen állanak : a társadalmi \' egység klvivása, az emberséges és hazafias gondolkodás és érzéa fölébresztése és ébrentartása, a vallás-, nemzetiségi-és osztálykülönbségek\' eloszlatása, mindenben az igaz hazafias, a nemzeti szem: pontok érvényre emelése, a társadalmi életben felmerülő ellentétek szitásának kerülése, az ütköző, szétválasztó pontok felállítása helyett az együvétartozás, a testvéri szeretet kötélékeinek fűzése és ápolása.
— A törvényhatósági bizottság folyó évi május havi rendes közgyűlésén felveendő 1902. évi vármegyei házipénztári- s a vármegyei pénztárban kezelt összes alapok 1902. évi számadásai tárgyában teendő véleményes jelentés elkészítése végett az állandó választmány ülése 1903. évi április hő 23-án; ugyan a fent kitett bizottsági közgyűlésen felveendő egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése végett pedig az állandó választmányi ülés 1903. éri május hó 4 én mindenkor délelőtt\'9 órakor Zalaegerszegen a vármegyeház gyűlés termében fog megtartatni.
— Ipartestületi betegsegélyzó pénztár. A nagykanizsai ipartestület kebelében felállított betegeegélyző pénztárnál levő orvosi és könyvelői állás betöltése végett folyó hó 14 én igazgatósági ülés volt. Az orvosi állást Dr. Fodor Aladár nyerte el egyhangú választással. A könyvelői állásra 12 pályázó közül Sárközi Kálmánt választották. A pénztáré hő 20-án már megkezdi működését. :
— Szövetkezeti mozgalmak. Sümeg az ujabb időben egyre több jelét adja gazdasági elöhaladáaának. Ujabban a sümeg-vidéki gazdakör a vidék közguz-daBági életére fontos, a kisgazdák anyagi helyzetére és a nagyközönségnek is hasznos mozgalmat indított meg a tejszövetkezét felállítása érdekében.
Szintúgy jeleztük volt, hogy a badacsonyvidéki gazdák belátva, hogy a borok jő értékesítésének legfőbb skádálya a drága közvetítés, egy szövetkezetben tömörültek. A hozzánk érkezett alapszabály tervezet szerint a szövetség célja: Badacsoúy-borvidék szőlő-és mellékterményeinek a legtágabb körben való megismertetése. A szőlő- és mellékter-mányeinek értékesítése, illetőleg az értékesítés közvetítése. Szőlő-\'és borgazdasági cikkek beszerzése az egyesületi tagok részére. Szőlőkultúra fejlesztése. Hasonló célú szövetkezet bizony nagy hasznára volna a mi vidékünk bortermelésére is.
— Szomorú adat. A belügyminiszter jelentése szerint ugyanis a Duna jobbpartján ez ér január havában 928 egyén halt el tüdövészben. Ezen halálesetek pedig a következőleg oszoltak meg: Somogy 141, Zala 137, Vas 120, Baranya 109, Tolna 77, Fejér 66, Komárom 66, Győr 54, Sopron 48, Mosonvárme-gye 35 egyén- — A mi nugyénk tehát második helyen állNhalandó9ág dolgában. Hát még a közegészség terén is hátra vagyunk I
— Útépítés. A két városrészünk közötti állami útszakasz építéséi e héten már megkezdették. Az útszakasz tudvalevőleg a ker. minisztérium terve szerint lesz átalakítva, illetve megépítve a valószínű, hogy már az őszre átadható lesz a közforgalomnak. .
— Hírek Amerikából. Amerikából érkezett tudósítás szerint- Rosenberg Lajos, a kiacelll takarékpénztár volt igazgatója, képeket árulgat az utcán. Bachvald Lipót volt döbrétel bérlő pedig egy szállodában szobapincér, neje ugyanott takarítónő. 8zép karrier, az bizonyos 1
— A lentelep. A zalavármegyei gazdasági egyesület legutóbbi közgyűlésén ezóba került a lentelep ügye is. Elek Ernő az ez ügyben kiküldött bizottság előadója jelentette, amit mi az itteni gyűlés után jeleztünk hogy a nevezett telep etövetkezeti uton a nagy költségek
XLII. ÉVFOLYAM.
űiatt amely egy hold ulán esnék a termelőre, nem létesíthető. Egy uj momentum ez ügyben, hogy akadt egy vállalkozó, ki hajlandó a telepet létesíteni, ha a 30,000 korona állami subveuciót megkapja. Az előadó javasolja, hogy hasson oda az egyesület, hogy a 80,000 korona államsegély a vállalkozónak kiadasBék. Mielőtt ez ügyben véglegesen döntöttek volna, elhatározták, hogy felszólítják a vállalkozót egy konkrét ajánlat benyújtására.
— Koszornipőtló adományok. F. hó 10-én elhunyt Kenfsld Adolf iránti kegyelet jeléül adakoztak: A gyászoló család 50 kor., Neufeld Henrik és neje 20 kor., Reich Samuoé, Weiss Szelvia, Neufeld Ödön, Breier Ignác és neje, özv. Koho Fülöpoé 10—10 kor.. Kürscboer Igoác. Kürschner ifatilda, Dr. Rothschild Jakab ét neje. Rosenberger Pálné, Rothschild Samu, Rothschild Zsigmond és neje, Kohn Jacques és neje 5—5 kor. összesen 165 kor. A nagykanizsai izr. Szentegylet.
— A Zalai Közlöny panaszkönyve. A következő sorok közzétételére kérettünk (el: Abból az alkalomból, hogy az olmult napokban is egy Petőfi-utcai ház bedőlt, nem losz tán felesleges az ille-tékea batóság figyelmét egy szintén bedöléssel fenyegető házra felhívni. E ház Király-utca 32 S2ám alatt levő ntca-meoti tojás raktár, amely a már\' néhány helyen hulló tégláival, repedt és az utcafelé kihajló falával arra mutat, hogy e ház a bedöléstől nem messze van. Mi
- arra járó Király-utcai lakók, saját testi épségünk megóvása végett, kérjük az illetékes hatóságot ez ügyben a leggyorsabb intézkedésre, mert igy egy esetleges nagy szerencsétlenség lesz elhárítva.
— Baleset. Csütörtökön délutón V órakor Vacsák Antal bádogos segéd egy vasúti épület tetőzetén dolgozott, s onnan leesett. Külső zuzódáeokkal borítva a mentők szállítottak be a városi kórházba.
— Számtalan ellsmerólevfcl és azon biteles orvosi nyilatkozatok, melyeket a fővárosi, vidéki és külföldi kórházakban folytatott kísérletekről és azok kiváló eredményeiről állították ki, bizonyítják, hogy a Zoltán-féle kenőcs a csuz és köszvényes bajok biztos gyógyszere. Üvegje 2 kor. Zoltán B. gyógyszertárában Bpe3ten.
— Hózivatar. A tegnapról mára virradó éjjel az időjárás még rosszabbra fordult. Derűs napfény helyett hófergeteg seper végig a város utcáin, nagy károkat okozva szőllőben, gyümölcsösben, és telefonhálózatban. A teleion összeköttetés és a villamos-világítás teljeíen szünetel.
— Baromfitenyésztés cim alatt Hreb-layné Dedinszky Adél szerkesztésében húsvét vasárnapján uj heti képes folyóirat indult meg. £* lap, amelynek munkatársai hazánk legelőkelőbb gazdasági irói, felöleli a gazdasági és aportbaromfi a galamb és éneklő madár és a házinyúl-tenyésztési ágozatokat Az első szám igen változatos és értékes tartalommal cimes alakban jelent meg. E heti folyóirat ára a folyó évre 6 korpna. — Mag-rendelhető a Baromfitenyésztés kiadóhivatalában Budapást VII., Csöraöri-ut ö 8Z. póstautalváuyon. \'— Mutatványszámot bárkinek azonnal é» ingyen küldünk. — Ezen kilOnő lapot az érdeklődők figyelmébe melegen ajánljuk.
— Hirdetmények. A m. kir. államvasutak igazgatósága a tulajdonában levő, leltárilag kezeit, mintegy 3000 darab irhasubának 1903.\' május 1-től ő éven át leendő fentarcása éa javítása iránt pályázatot hirdet. Az ajánlatok benyújtási határideje április hó 22 ike. A részletes hirdetmény hivatali helyiségünkben megtekinthető. Sopron, 1903. április hó 9-ikén. A kerületi kereskedelmi é3 iparkamara.
A ra. kir. államvasutak igaigatósága a folyó év első felében fölöslegként összegyűlő ócska fémanyagok eladása iránt pályázatott hirdet. Az ajánlatok benyújtási határideje 1903. évi április hó 28. napjának déli 12 órája. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a részletes hirdetmény és ajánlati űrlap kamaránk\'hivatali helyiségében kapható. 8opron, 1903. évi április hó 9-ikén. A kerületi kereskedelmi
. és iparkamara.
— Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be Mauthner Ödön csász! éa kir. udíari magkereskedéséből Budapesten a „Sétatéri-" vagy > .Margit, szigeti* füm?gkeveréket Ezeket már 29 éve szállítja\' Mauthner Budapest és a Margitsziget oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 áPRILIS 18 án.
— Felhlvjnk t. olvasóink figyelmét a lapunk mai számában megjelent Bihari Ede hirdetésre.
— Eladd: Finom SchweighoÉfer koncert zongora kitttnó állapotban féláron, bonzollükör 3 méter magas fehérmárvány asztallal karmadáion. Természettudományi Közlöny 15 évfolyam olcsón megtekinthetők Márk Géza posta- és tiv. fótisznél, Tóth-féle ház Széchényi-tér 4. szám:
9 frt SO kr.-tól 43 írt 25 kr..ig egy teljes rnhára..— Bérmentve ír m&r elyimolya a hü*, tor tzatlitia. — Nagy rainugytylctnény azonnal. Hcnoeberg: seljemgyár ZOrlch.
ANYAKÖNYVI HIREKT
Halálozások :
- 1803. április 10-től—lí-iy, —
Beck Lajos izr. 24 napos. Erdélyszky Mária rk. cseléd, 16 éves. Özv. Bolf Györgyné rk főldmives, 65 éves.
Neufeld Adolf izr. magánzó, 68 éves. Kocsis Ilona rk. ő hónapos, Gábor Rozália rk. 11 hónapos. Schueff Anna rk. lő éves. Rechnicer Albert izr. szür-szabó, 32 éves. Biró Ilona rk. 7 napos. Dávid Jánosné rk. magánzó, 68 éves. Hardi Györgyné rk. cseléd (Hahót,) .22 éves.
Vámbéri Ernő izr. magánhivatalnok, 21 éves.
SÓS István rk. cseléd (Inke,) 60 éves.
Házasságot kötöttek:
Hocke József építész Erzsóbetfalva —
Győre Annával. Cár Iván pincér Makár Annával.
Törvényszéki csarnok.
A villamosság védelme. Jogászkörökben már sok érdekes eszmecserére adott alkalmat a villamosság védelme. A bfln-teiőtörvénykönyv tudvalevőleg nem gondoskodik a villamosságnak, mint különleges bűncselekmény büntetéséről. A közönséges lopásra vonatkozó rendelkezés alá a villamos áram lopása pedig azért nem vonbató, mert a törvény szerint a lopás tárgya csak ingó dolog lehet, már pedig a villamosság nem ingó dolog, hanem a dolognak csupáu egy állapota. A magyar elektroteknikai egyesület az közelmúltban memorandumot intézett Plősz Sándor igazaágügymíniszterbez, melyben kéri, hogy a miniszter törvényhozási uton aegitseo ezen az állapoloo, amely mellett a nemzeti vagyonnak rmi már jelentékeny része, a villamos energia, közprédára van bocsátva. A miniszter válaszában megígérte, hogy az általános büntetőjogi novella keretében minden bizonyuynyal gondoskodni fog megfelelő rendelkezésről, esetleg külön törvényben fogja megvédeni a villamosságot, a hogy addig is a kir. ügyészség számára kiadandó utasítással elviselhetőbbé fogja . tenni a majd jogállapotot.
Söz és magánokirat hamlallfcs
ügyiben tárgyalt tegnap a nagykanizsai, kir. törvényszék itélőtanácsa, melyben Dr. Kiss István kir. törv.\' biró, mint elnök,. Dr. Eöri Szabó Jenő és Csesznék Miklós pedig mint hírák vettek részt. A vádhatóságot Dr. Hérics Tótb Lajos alügyéaz képviseKe. A vádlottakat Órosz-váry Gyula, Győrfy János és Dr. Fonyó ügyvédjelölt védték. írásszakértők voltak: Stolcer\' Gusztáv és Németh Mihály.
A vádlottak padján Krizsován Csutorás József szentmiklósi, Szakái József és ifj. Kjzaica István légrádi lakósok Qltek. Bünflk a következő volt: Krizsován marhákat szándékozott lopni Horvátországban. Tudva azonban azt, hogy marhát csak marhalevéllel lehet eladni, Krizsován marhalevelek megszerezésót tűzte ki céljául, nehogy a majd jogtalanul megszerezendő állatokat ne tudja értékesíteni. E terv véghezvitelére Szakált szemelle ki, akit 1900-ik év március lö-én az itteni állomás felé menet, fel is szólított 4 marhalevél megszerzésére. Nyolc koronát adott néki ezért jutalmul, e azonkívül «z igazán ,nagy nap" emlékőre egy kis áldomást is csaptak. Szakái Légrádra hazaérve a megbízás véghezviteléhez fogott Nehogy azonban a négy levél msgazerezéae feltűnő .legyén,
Ruzsics Istvánt is felkérte a segédkezésre, aki gyanútlanul, nem is sejtve, hogy a levél mire lesz felhasználva, engedett a kérésnek. Mindketten 2—2 levelet kérlek, úgymond Baját nevelésű marháikra, melyet mivel Krizsovánnak már el Is adtak, az ő nevére ráiratták. Igy jutott Krizsován .négy marhalevél birtokába. Krizsován nehogy a marhalevelek .kárba vesszenek" lopott a levélhez marhát\'is. Krizsovánnak e tette kitudódott és ezért á belovári. törvényszék 1 évre elitélte, melyet már .kitöltött" Tegnap csak a marhalevél ügyben Ítélkezett fölötte\' és két társa fölött a kir. törvényszék.
Szalainak egyúttal az ia a bűne, hogy felesége és sógora nevének hamisításával egy adóslevélre kétszáz koronát felvett
A tárgyalás során a köz és magánokirat hamisítás vádja beigazolódott, a védés a védelem meghallgatása után a kir. törvényszék bűnösöknek mondotta ki a vádlottakat, a ezért Krizsován Csutorás Józsefet 7: havi, Szakái Józsefot 9 havi börtönre és" ifj. Ruzsics Istvánt 2.\'havi fogházra Ítélte.
Az ítélet ellen a vádló, a védők és ai elitéltek féllebeztek.
A bölca 0szt08zk0dás. Az esztereg-nyei Öreghegyen egy még öregebb pince állott, melynek közös tulajdonjogát két unokaöcs és nagynénjük birta. A két unokaöcs\' a tulajdonjog fogalmát uagyon tág értelemben véve, egy szép napon az őket megillető fél pincét lebontatták és haza vitték. A nagynénjük a helybeli bíróságnál akarja megtudni, hogy e bölcs osztoszkodás mennyiben sértette tulajdonjogát?
Az erdőben. Kovács Abel mint faszállító felügyelő volt alkalmazva Schmiedt Emil annamajori erdejében. Ott találkozott Varga Adám polai lakossal, aki fát venni ment ki az erdőre Kovács, az uraság tudta nélkül, eladott Vargának 3 köbméter fát.
Abel, hátha baj lesz ebből! jegyezte meg Varga.
Eb, ugy sem tudják meg ezt, válaszolta a másik.
Pedig biz a dolog kitudódott, a tegnap előtt kellett felelniök tettükért az itteni törvényszék előtt.. Tekintettel a tárgyalás sorián felmerült sok enyhítő körülményre a 02. szakasz alkalmazásával Kovács Ábelt lopás b(Intette helyett, lopás vétségében, Varga Ádámot ;pedig orgazdaság büntette helyett, orgazdaság vétségében mondották ki bűnösnek s ezért Kovácsot 1 havi Vargát 14, napi fogházra Ítélték. A vádlottak felebbez-tek az ítélet ellen, az ügyész megnyugodott
— Érdekes Itelet. Egy törvényszéki batóság ellen való erőszak és súlyos .testi. Bértés miatt elitélt egy kocsist, mert ostorával végighúzott egy detekti-Vbn. aki őt lovai bántalmazása miatt felelősségre vonta. Az Ítélőtábla a vádlottat a balóság ellen való erőszak vádja alól fölmentette és csak testi Bérlésért ítélte el. A fölmentést a tábla azzal okolta meg, bogy mivel a polgári rendőrt ruházatáról fölismerni nem lehet, köteles magát közokirattal,igazolni; nem elég, ha kijelenti, hogy detektív, mert senki sem köteles azt elhiooi.
O
Szerkesztőt 6g : X>r. Villányi Henrik, folelős sierkesztő. Kiadó: If). Wajdits József.
VEGYES.
— Egy népszer. Miót iljca tu a láidxlom • [tó, izom és idegerötitő bedörzsölő s«er „Moll Fereac-pálinkája és sója" elismerve," moly mgszaggatia <jS a moghűlések mis követ-kozménydnéi a legáltalánosabban és eredményesebben less használva. Egy üveg ára X kor. 90 fill. Napon ti szétküldés utánvéttel Mol) A. gyógyszerész es. és k. udvari scillitó által Bécs, Tuchlauben.9. Vidéki gyógytirakb&n hxtározot-tan Moll készítményét kórjük védjegy és aláírásával. .
Jarilástit a umzrni permetezőnél.,
Az eddig szerzett tapasztalatok bebiionyi-tóttá*,, bogy a .Peronospom vilicola* és egyéb számos nSvénybotegségnek réz- vagy mur-talmű oldatokkal való okszerű befecskendezéssel lehet elejét, vonni, mely okból az ugynere-zett pexono»pora-permete*Óket használták.
A kűlómböző és kolóniáié szerkezetű ilyen permetezik közül, , melyek azonban egy és ugjr*ö»»>a hátrányban szenvednek, hogy az OlOAt * —" \'-•-•*- • • . -p. ..
legkitűnőbbnek bebizonyult és az összes kul-turálla,mokbans zabadalmazott .Syphonla* permetező mert úgy szivattyúzás, valamint az emeltyű m^ztfatása uólkQl az oldatot önműködőlég az utolsó ceeppig finom harmatéiként elszórj t.
Ezen lehető legegyszerűbb szerkezetű permetező áll egy Qres üstből, manométerből és szelepből. Az Qst közönségesen ónozott éo ólmozott erős v&splébből — megrendelésre azonban rézből is állíttatik elő — tartós ós ót ellentálló, mivel sem mechanizmust*!, som sűrűiitétekkel, sem pedig semmiféle csavarral elzáró nyitásokkal nem bir.
Egy külön k^zazivattyu, mely csakis töltésre szolgál, minden egyes üsthöz adatik hozzá, ez azonban hat Ott megtöltésére is teljesen elegendő.
A kezelés a lehető legegyszerűbb. A munkás csak a befecskendező növényokro tartozik figyelni: nem kell szivattyúznia, hanem csakis a sugárcsöret tartani, minélfogva egyik kezo miadenkor szabadon mozoghat, ugy. hogy a monkától el nem Yáradvá, szárazon és tisztin érkezik haza.
A .Syphonis.V mely elérhetetlen szerkezeténél fogva nemcsak a peronospora elfojtására, hanem egyéb növéoyi ót állati kárttevők, mint bnrgonyabetegség, szegecs és rértetű kiirtására, a száj és körömfájás fertőtlenítésére, üvegházakban gyengo növényágyak és növények per-metezésére kitűnően szolgál, Mayfarth Ph. ós .Társa, Bécs II/l, gépgyára álul 10, 16 és 100 L töltésű nagyságban, ugy hordható, valamint szállítható szerkezetben ós dacára megcáfolhatatlan előnyeinél, megfclolő olcsó árban szállíttatik.
Azon előny, hogy egy szivattyú több űst megtöltésére elegondő, kfllöoöten nagyobb telkek birtokosainak, községeknek, szövetkezeteknek és egyesületeknek javára szolgál, mivel a szivattyú eletése folytán a permetező ára sokkal alacsonyabb
. Képes árjegyzéket említett c4g ingyen kaid.
Nyilttér
Az e rovat alatt k&zlGttekért nem vállal felelősséget a BzerkesztStés.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszvénybántaimak ellen, továbbá a lógzó és emésztési szervek hnrntos Untalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrna
SALVATOR
sikerrel rendelve losz. Hnttyhajtó hatásni
iiíI\'<mi | Mujen ess
Kapható AsTinymkorcske^sokben éa
. gyógyszertárakban. A 8ilv»tor-forri» ÍR&EgalíBfcga Eperjesen
axon körülmény ii, hogj mily módon cstUi-leodö a pemettzés. legnagyobb foototiggal bir — U immir VSbb\'Ua példányban uálllttti,
841/tk. 903. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék mint tkvi batóság közhírré teszi, hogy Szabar és vidéke kereaztény fogyasztási szövetkezet végrehajtatónak, Tóth (bazeóki) Imre végrehajtást szenvedett elleni 98 kor. 17 fill. töke, ennek 1902. évi augusztus 7-től járó 5°|0- kamatai, 26 kor. SO fill. per, 11 kor. 60 fill. végrehajtás kérelmi, 1$ kor. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében, a nagykanizsai kir. törvszék területéhez tartozó, 6 a szabari 935. 8z. tkvbeo 1263|a hrsz. diaszói hegyi szőlő ISlt kor., — a szabari 936. sz. tkvben f 2038. hrsz. haranti szántóföldnek Tóth (bazsóki) Imrét , illető \'I, része 252 kor., — a szabari 937. sz. tkvben 1913. hrsz. péterföldi szántóföldnek u. azt illető része S6 kor. becsértékben
1903. évi jrain8 hó 23-ik napján d. e. 10 órakor--
Szabar község házánál Sebestény Lajos felperesi ügyvéd, vagy helyettose. kőzben-jőttével megtartandó nyilvános \'sr\'verésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 101,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. trvszék, mint tkvi hatóságnál, 1908. évi március hó 7. napján.
669|908. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi IX t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1903. $vi 0 azámu végzése következtében néhai Vak-
kant Anna özv. Buchgraber Károlyné volt nagykanizsai lakós hagyatéka ellen a hagyatéki leltárban 11—256. tétel számig felvett s 1262 kor. 85 fillérre becsült szobabútorok, ruhanemüek, konyha eszközök stb.-ből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek .a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi Ö, ""J,—"1s>-azámu végzése folytán Nagykanizsán a helyszínen teendő eszközlésére
1903. évi április ho 29, napjának délelőtti 8 órája
határidőül kilüzetik éa abhoz a venni Bzáodékozők oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingÓBágok az 1881. évi LX. t-cz.,107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán 1903. évi április hó 14. napján.
Maximovits György
kir. bir. vhajtó.
I MIÉRT
van annyi utánzat?
MERT
t valódi EISEXSTÜOTEFt-fil*
LINÓLEUM padló-zománc
a törv. hej. JfasloTig" TÍdjsijgyil a ligjobb is ligtsrtössfab puha padlóknak is konyhabútoroknak birnízclátára.
; Bej«9yiet^
Az Eisenstldur-fele
Védjegy JVBS lova <1
agy óra alatt kaminy-rt szárad, faáailato-sas szép fiojayil bír is tartóstál ttklR-tetéban eddig (3101-milhttktlan: Nagy eltcrjcdisóginél fogva külúnbvtö hason-hangíiju nevek *latt értéktelen utánzato-kai ho.-nak forgalomba, ni^rt js kérjen Qlfldtikl kizárólag csak Eissistadtsr-
r«i»
.LIIOLEOI
padló-zománco t,"
a törv. bej: „Tasiéiig" vídjegygyd.
Eis8nstádt8r Testvérek
lakk- ít festékgyár.
KAPHATÓ: Nagykanizsán: Neu és Klein cégnél.
H
HszWo kivonásai NszMf-sunk
Arany éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. < Arany érem Bécs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 éa SO fillér.
gyártmányt keres, ügyeljen a 1082
cserkoszoruba foglalt ,,m agyar labda"
szavakból álló védjegyre, nehogy magyar felirásos külföldi
árut kapjon.\' Magyar ruggyantagyár részvénytársaság Budapest.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI E 0 Z L Ö NY
íaos Április is án.
lEGIIflS-
Miután a nagykanizsai fűrdS részvénytársaságnak folyó évi április 13-ára egybehívott évi rendes közgyűlésén a részvényesek az alapszabályok
18. §-ábao előirt számban meg nem jelentek, ennélfogva, ugyanazon § értelmében a közgyűlés ujabbi határnapján!
1903. április 30. napjának d. e. II órája
a dél-zalai takarékpénztár helyiségébe kitüzetvén arra a t. részvényes ^akat oly hozzáadással hivjuk meg, hogy akkor a megjelenő részvényesek, számukra és az általuk képviselt részvények számára való tekintet nélkül, a meg nem tarthatott közgyűlés napirendjére kitűzött alábbi tárgyak felett jogérvényesen fognak határozni.
Tárgysorozat:
1 Igazgatósági jelentés a vállalat állapotáról.
2 Az 1902 évi számadásokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentés, ennek alapján a mérleg megállapítása s a számadók felmentése.
3 A társulati közlönynek a folyó évre való kijelölése.
A A részvényvisszaváltásra adott korábbi megbízás megújítása. " 5 Á sor szerint kilépő Vidor Samu és Harkányi Ede, igazgatósági tagok helyett ujak vagy ugyanazoknak njból 3 évre megválasztása. \' :6.\'A 3 tagu felügyelő bizottságnak 1 évre megválasztása.. 1903. április 15-én.
Az igazgatóság. ■.
Jegyzet- a felügyelő bizottság által megvizsgált zármérleg, a dél-zalai takarékpénztár helyiségében a hivatalos órák alatt betekinthető.
ír
Kérje ön
Ingyen és bérmentve illusztrált \'árjegyzékemet több mint 500
nbrnnl órák, arany, ezOst: és hangszerekről
HANNS KONRÁD
óragyar és kiviteli cég BítflX 325. sa. Caéb.oroig.
I
i
Ügyes:, -
tisztességes ügynökök
magas 1
jutalék ellenében felvétetnek
ftlichard Jenbe Holzrouleaux & Jalousien Fabrik - Braunau Böhmen.
JEGYZÉKE «s
55,000
LofTi\'ifryűbb tjyoromíay » ]ee*torcn«»«i»bb *»oU>w»:
"1-000>000 korona.
Korona
s ö
S CD
1 1
1 s 1 s 1 a i a
5 9 8
8© 67
Jutatott nyer. á
_ « la
<o IK3
M a l-o s a
f. n
& ca
g-®
g **
S •
» M
487
mm isas
140 3445® 4850 4850 IO©
, 4850
335Q
&OOOOO !©©00© 90000 SOOOO 7000® 60000 50000 40000 SOOOO 35000 3OOO0 13000 ÍOOOO
3000
lO®® 500 800 «o© iy«
> ISO lOO 8© 4 ©
55,000X^,14.459,000
Kiváló szerencse
TÖRÖK-nél,
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.
Tíz miilid koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsült vevőink.
Az egész világ legesélydűsabb sorajátéka a mi in. kir. szab. osztálysórejátékunk, mely nemsokára-újból kezdetét Veszi.
110,000 sorsjegy 55,000
PÉNZNYEKEMÉNYNYJBL sorsoltatik ki, léhát a?, összes sorsjegyek feje nyer a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint.
6 hónap álatt összesen Tizennégy millió 45.9,000 koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. .Az egész vállalat állami felügyelet alatt áll.
Az I-eö osztály eredeti sorsjegyeinek tervszérű betétjei a következők-: \\
egy nyolcad (\'|9) frt —175 vagyÍB egy negyed (\'|,l , 1.50 „ egy KI ("tó „. ».-egy egész (\'j,) . 6.— .
A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb
f. é. április hó 27-ig
bizalommal hozzánk küldeni.
1.50 korona 3.- . 6.— ., 12.- „
bar
:B 1) D
k h á z a
A. F E S X .:
Hazánk legnagyobb osztalysorsjáték-iizlete.
Főárudánk osztálysorsjátók osztályai:
Ffiüzlet: VI., Teréz-körut 46/a. Fiikok: iL Váoi-körut 4. , 2. Muzeum-kSmit II. 3. Erzsébet-körűt 54.
Scpdeicieyél levágását. TOJRÖ^K És TSÍJR^a. bankháza Budapest.
Kérek részemre __I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyét a
hivatalos tervezettel együtt küldeni.
A ura teW térieiidö.
Az összeget -
x atánvételeziü körém, -korona ősszegben , postantalványojal küldöm
( mollékelem bankjegyekben (bélyegekben)
opoooeaooooo opaooaon
Z.K. Vn 903.
MOLL SEÍDUTZ POR
XJftflk atkor valódiak, ha mlndORvit dobos Moll A. vócUe^yöt és
aláírását tünteti f«t 1 \'
\' a Mpll A.-féls Saldlltz-por.k tartós gyógyhatása a legmakacsabb nyomor- ói al-
tutbiílalaak, gyoraorjírcs íj gyomorhér, r6ga«tt acékrekedéa, mtjbintaWia, vtr telHlía: aranyér és a legknl^nb&xtSbb Ril betefllígek ellen, e jelei hésíMeroek érliicedek óta mindig nagyi bb ^Iterjedéít a*erzelt. — Ára t^, lepensétolt eredeti dib.ínak 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
] MOLL-FELE FRANCIA]
Csak akkor valódi, nlndegyik öreg MOI^L A. télimét tdotflti fel yatin aA> Mo„- fe]ir4ta önowtUl van lirvá. A MoN-féla
franozl* btrszesz ée só nov.oxetesen mint fájdolonoalllapitó bedSrxsfilé*! szer köíz*éoy, c8Uí é« a mogbüléa egyéb kőyotkeíroéQyeinél legjatnorotesebb aéptier. — Egy íno2otr eredeti üveg ára I kor. 90 tUl.
MOLL Gyermek szappanja.
Iregfioorcabb, legújabb módszer aaerínt kétaitek gyermek éa liőlgy eiappac a bör. akazerü ápoliaira gyermekek és felatttek részére.
Ara darabonklnt — 40 (III. 9.t darab — I kor. 80 üli.
Minden darab gyermeli-Baappan Kell A. védjegyével van ellátva.
f f stílkülií s: ~~
Moll. A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállttá által,
Bécs: Tucblauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta pnstantánrét mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A, aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
saoaaDoaoDDoauoacijaoaaaaaaaoooo
jobban tisztit mint minden más tisztitd-szer.
ocx3paDOOtxxaooooooooooot«xx»nooaQntx3 oqqqd^c
melyek már évek, 6ta jók- £ nak bizonyultak és hírneves
orvosoktól, mint könnyű r
hashajtó feloldó szer E
ajánl tattatnak, _ C
az emésztést nem zavar- £
ják és teljesen ártalmat- r
lanok. Cukrozott minősé- C
Kük következtében még gyermekek által isiszívesen bevétetnek. C
Efry 15 pllnlát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, c
tehát 120 pllulát tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 f. előleges beküldésénél t
eey tekercs bérmentve szállíttatik. £
llfÉD líiuV Nenateln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor J
3 (VHÍIU UIIi\\ valódi, ha minden doboz hátulján a mi törvé- C
joyileg bejegyzett r8zent Lipót1 védjegyünkkél van ellátva C
S«örö3 fekela nyomással. A mi törvényileg védett dobozaink 9
Iutasításaink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEUSTEIN ?
| APOTHEKER aláírásnak kell lenni. ^ S
NEUSTEIN FÜLÍP
oSzent-Lipóthoz\' címzett gyógypiertára Z. K.
TT1SS, I., Plonlengasse «... Raktár Nagy-Klniaain: BELUS LAJOS é> KEIK GYULA gj6Er«or.éazeknél.
EGHIfÁS.
A ,ífémet-Szent-MikIós és Vidéke Keresztény Fogyasztási Szövetkezet*
III. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
N.-Szt.-Miklóson 1903. április 26-án délután 2 órakor a kjjzségi iskola tantermében tartja meg, melyre a t. részvényeséket ,tisztelettel meghívja
Az igazgatósig.
A közgyűlés tárgyai:
1. Igazgatósági jelentés az 1902. évi üzletmenetről.
2. A felügyelő-bizottság jelentése az 1902. évi számadásokról.
3. A mérleg megállapítása, a veszteség fedezete iránt való határozat és a felmentvény megadása.
i. A veszteség miait .a feloszlás kimondása és ennek esetén a 3 tagn felszámoló bizottság megválasztása.
5. Esetléges lemondás folytán egy, vagy több igazgatósági tag.választása.
6. Felügyelő-bizottsági tagok választása 1 évre. - };
7. Netáoi indítványok tárgyalása.
Nyomatott Uj. Wajdíts József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. április is én.
JM3. «» Ktict-y^\'r bun^lUtaik brf- U ItfíflMae k
BERGER-féle „ gyógy-, egészségi-szappanok
G. Utíl^l\'omp ffyanUidl Troppsa-bin. Atmj^wbPiriiJWfl.
Berger-féle 40 szál. kátráiiyszappan, j Kerger-féle kcnes tú(rán\\srappau » j Berger-féle giyeerin kálrányszappsn, j\'.ftLSlí\'t BTjcr-fcle panama kitlrányaappan j "íSii^T
a M*ÍIPIUIO< : Hod«ÍIF»«»PJ>»H.
i ci*o«k a katrarifttag k«lifltt.HKu.
k«nU>J- «m h*n-boro<.k«iip"Mi ..„.H.ííppnn, potro-»uilols*«ppt»ri Tórüa arc vl vi«ket«* frlro. tannln.wppui, •Iwier-Wo roieoa»x<» üiln-jMkr-jin, l.»iArnu rwwáfs wAaao
dohftnyxdkonk, kitűnő lojtintltO ««rek. - «ltS
B
Cocnp. sylrá^M, 34 61 6U A nyocii«*»l » dmíia |
HDppMok ü. Heil &
I t»v«« Irtf.r^iíAfti k ^UOil I aJilnUAt ű. K«l( * Comp. rWür.
KCaHrynromaAgl főraktár Török Jóx«©í gyógy-Buertira Bn\'dapMt, Király-uto&. Kloslayboa Ma gjaioitxig ennen gyógy»x«tt«tzalb&n.
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.
„FUGHSQL
5
i í
Mér^qmcntes.
Méregmentes vegyi preparatum a mezei egerek ég patkányok teljes kiirtására. Alkalmazása nagyon egyszerű, hatósági engedélyhez nincsen kötve éa nagyon olcsó. A biztos sikert számtalan elismerő nyilatkozat hatóságoktól, nyilvános intézetektől, kísérleti állomásoktól és jószágigazgatóságoktól bizonyítja. Árjegyzéket és prospektust kívánatra ingyen és bérmentve ktlld a „Fuchsoi" Vegyészeti Laboratórium. Ujházy árpád és Társai Pozsonyban, Vörösmarty-utca 7. sz.
1
Szabadalmazott,
Szabadalmazott.
Rendkívüli
Nagyon erős
N ő i
fűzős börczipő párja 2 írt 80 kr.
Kitűnő
Női
gombos börczipő
párja 3 forint.
Nöi czipő
kettős
kereszt csattal ■ párja 2 forint.
Fiókraktár
NAGYKANIZSÁN
Kazincy-utca
1. szám.
Ia- Goodyear • • • • • • • • • • Világiczipő
legdivatosabb forma.
Az árak a gyár által minden czipó talpában be vannak vésve.
Férfi
fűzős börczipő párja 3 forint.
Könnyű
Női
utczai czipő párja 1 frt 50 kr.
Tartós
gyermek
fűzős börczipő párja 85 krtél feli.
TURUL
czipő-gyár részvén y-t ársasá g.
Kizárólag magyar gyártmány.
Rl EDE
főárudájában, ahol eddig tBbb mim
par HAT MILLIÓ
koronát nyertek.
Sok 20,OOOj 10,000, 5000, 2000 koronás főnyereményen kivül a következő főnyereményeket fizettem már ki:
kor. a 69,688 számra
200.000 ^■>000
600,000 600,000 kor. a 28,718 „
kor. a 18,445 „ kor. a 69,691 „ \'
60,000 kor. a 23,772 „
30,000 kor. a 183,208 „ 30,000 kor. a 14,198 „. ,
továbbá f. évi március 28-án ismét
200,000 koronát a 28,632. számra
Az I. o«tályriSi>ri)»iyek árt: - ^ "
én nyolcaié/.) --15 frt mi 1.60t |j oh neayeá (V.) 150 irt raz? 3,- t. síyfei \'(\'/=) 3—„ „ 6—„ II ejjeiész (\'/■) 6.-,, „ 4- „
Eredeti sorsjegyeket utánvéttel vagy a betétösszeg elősetes beküldése ellenében küldők. Minden rendeléshez s hivatalos tervet ingyen mailéklem. A hivatalos nyereményjegyiéket hozás után azonnal küldőm. Szíveskedjék megrendeléseit azonnal, de legkésőbb
■wm- FOLYÓ ÉVI ÁPRILIS HÓ 25-IG *
alólirt ez^encoés főelárnsltőhoz juttatni gJg^J^J E2DÉ
Budapest, Városbáz-utcsa 14.\'
Melléklet a „Zalai Kfelgny\'
1903. ÁPRILIS 18-áo.
xlh. Évfolyam.
j Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj ulálmJnyu oivoságot, mely az elvesztett cr5t ujr* meghozza, Próbaciomagot s egy száz oldalas könyvet postán, jól becsomagolva. ingyen kapják mindazok a kik értő irnAk. Ez a logbá-múlntraméltóbb csodaorvosság, mely megmontett exrekcfc a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajókban, Klfilisben, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatárolta az intéxet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a háziorvossággal a baj otthon gyógyítható, $ mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi clgyöngülésben.vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer közvetetten ül azokra a- szervekre ha£?a hol a megerősödés szüksége* csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta Urtó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt Irha; State Medical loaiitutnak ju alant jelzett címre) a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leg-iukábh azokat akarja megmenteni, a kik kezelés célji\'ból az Otthonukat nem hagyhatják el. A próbacsomag megmutatja bogy mily könnyen .kigyógyíthatok ebből á rettenetes bajból otthon. iU,Intézet kivitelt nem .tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellottpostafordultával egy ingyen .csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. Ixjon még ma. A csomag ojy" szépen be van csomagolva, hogy a tartatmát seukisem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical Lnstitute, 17 Elektron Kullding, Fort.Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmentesitendők.
A--Pesti Napló, amely eddigelé az &Éb»r\' trlféiláját, Artl* JilOl balladáit Zichy Mihály illusztrációval, Katooa Jóxsefi lálk\'-\'Wl-ját, a HlBÍJ-AlbíBOt, a Költek-AlblBÍt, tavaly a remek kivitelű ZUhj-ArtfBlt, itb.- adta olvasóinak a könyvpiacon általános feltűnés keltő kiállításban, az idén eddigi\'kiadványait felülmúló fénynyel és pompával, a lírh«lrty Ilkíljf-llbiBOt fogj* olvasóinak-karáctonyl ajándékul adni.
A\'TiritfMriy-AtfclB, a Zichy-Albumnál i* díszesebb kiállításban nagy kvart alakban fog megjelenni. Magában foglalja * költő életrajzát. ClOIIIT <t Tindát, Vörös, martynak e kedves drámai költeményét, a- Ízlíítlt, á-Wl CÍ|Éljt,Szép = llllkít és VSrSlBirtjfllk legkiválóbb költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rajzaival, üO mümollékletben és számos szövegbe nyomott képpel és illusztrációival, a valóban remek kivitelű mülapoknak egy része gyönyörű sxinnyomásu lesz, amilyen-eddig alig jelent meg magyar disxmüben. A ¥lri«Btrty-Alb»flflt megszerezhetik mindazok, akik a Pfcstí Naplóra, amely & legrégibb, legőlggetleaebb és egyike a legelterjedettebb politikai napilapoknak, egy évre előfizotnok." -.
Akik most lépnek az előfizetők sorába és akár havonta is, de állandóan, legalább egy. évig előfizetők maradnak, szintén megkapják a YirilBirty-AIbBBít. Minden félreértés elkerülése végett megjegyezzük, hogy akik a Zichy-Albumot az 190\'«. évre való előfizetés alapján tehát l\'J03. évi ajándékul kapták, azok a l5r5lB*rtj-AlblBít csak ugy kapják meg, ha. újra egész évre előfizetnek.
A Pesti Napló előfizetési ára: Egész érro 28 kor., félévre 1* kor., negyedévre 7 kor., egy hóra 2 kor. 4O fillér. Sxerkesxtőségo és kiadóhivatala: lldipilt,\' II.. Aidránj-at 27. izáa alitt m.
KULCS
„SZARVAS JEGY tj
__. Legjobb, legkia-,-
dösabb és ezért ililr. a legolcsóbb
^^^■tr^nCÍ^ szappan Minden ^OTl^SX kártékony hoz- ™ .:zákeveréstöl
— mentes. -
Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a ,Schicht« névvel, s a fenti egyik védjeggyel legyen ellátva.
Köhögés, rekodtség és elnyulkásodáa ellen gyors és biztos hatásnak
az étvágyat nem ront- Sígj\'J v*, ják és kitűnő Ízűek.
Doboza 1 kor. és 2 kor. , .^jlíjsSMW
Próbadoboz 50Jflllér. ISföMuW/,
FS- 61 szólkcúdés! rftktir; ^^fj
„NÁDOR"
GYÓGYSZERTÁR E«ger mellpasztllla
Bndapcjt, VI.. Váci-kömt 17. csatlaaariiiEMííinitiiit.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Keik Gyula es Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Ferencz József császár-fürdő Taffér
Stájerhon legmelegebb szénsavas hőforrása! Gyorsvonat állomás M. Tüffer.
TÖBB EZER GYÓGYEREDMÉNY.
PROSPEKTUSOK IN6YEK.
YÉRTISSTITÓ. X, ABBA OS AI,
Örömmel van szerencsém a t; közönség szíves tudomására hozni, hogy
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bóyiteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak Össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ő, számára Íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély Beszeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjn olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 26-ször cserélheti ki á könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elól menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fluaak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat i t szülők jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. juliusrhó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
könyv-, papír- ös Irőszer-kereakedfca Nagykanizsa.
flUGYKANIZSA, 1903. április hó 25-éit.
17-ifa szám.
RlÓfixetéti ár: ■ Egíss étre . . 10 kor. — 611. Ftfl étre ... & kor. — fili.
Negyedévre . . -2 kor. ftfl flll. Egyen Kzátn 20 1111.
HIRDETÉSEK
& hat&boa pctidorban 14, másodszor 15, ■ mi ódon tovAbbi sorén 10 fill\'
nyílTTÉ R"B E N
petit áoroakéut 20 lillrrírt Tetetnek fel.
XLII. évfolyam.
A kp szellemi részét illető minden körloménv a felelős sxerkesitő nevére, ax auv&^i résxt illető közlemények pedig a kiadó nevére cimxetten Nágy-Kanlz&ára bérmentve intézeod&k.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézlratoktluszaneraküldetnek
. j A nagy-kanizsai „Ipar-Testület/ „a nagy-kanizsai TakafSkpénztár részvény-társaság," a „Kötori takarékpénztár
részvény-társaság,* ,uagy-kauizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a .nagy-kanizsai-kisdedneveló egyesület,* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör,« a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „u.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézetq,\' a „katonai hadastyánegylet/ a „soproni kereskedelmi iparkamara,* Snagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES_TA RT A jLMU 11ETILAP._^
Xaiykaiilxaa, 100S. április 2t.
Most, hogy az államtisztviselők helyzete javulófélben van, hogy a fizetésüket a törvényhozás előbb-utóbb rendezni fogja: megint előre kívánkozik a magántisztviselők problémája.\' Az állami tisztviselőket a sikerhez erős összetartásuk, de a társadalom jóindulata és a törvényhozás belátása is hozzásegítették. A magántisztviselők között nincs ekkora összetartás. Van ugyan nevezetes középpontjak: a Magántisztviselők országos szövetsége, ez cselekszik szávai, írással, gyülekezésekkel, emlékiratok szerkesztésével, —- a társadalomnak is megvan valahogy a jóindulata a magántisztviselő-kérdések iránt. Mit kívánnak a magántisztviselők a törvényhozástól ?
Első sorban jogi helyzetük szabályozását.
A magántisztviselők helyzete mind a mai napig cselédsor. A fennálló törvényes intézkedések hat heti vagy három havi felmondást .biztosítanak» nekik. És emellett a rendkívüli ked-vezés mellett meg van a szerződós, az egyezkedés szabadsága, a gazdasági szabadság, a szabadelvüség szent és félelmetes nevében. Szerződést tehát úgyis lehet kötni velük, a megszorult emberekkel, hogy kiteszik őket felmondás nélkül, vagy elbocsátják őket 2, 3, 4 heti felmondással. Ez aztán a kenyér I Mikor az embernek ott van a feje fölött a kedves kis szerződés. Avagy nagyszerű az a kenyér akkor is, ha külön szerződéssel nem adta el magát a magántisztviselő, hanem lia meg vannak törvényadta jogai.
Ha dolgozott tiz, busz esztendeig és három havi, esetleg csak hat heti végkielégítéssel kiadják neki az uti-levelet, Az élet fejlődik, az emberi gazdaság sok változáson ment keresztül, különösen a legújabb időkben, de a magántisztviselők helyzete ugyanolyan maradt, mint volt régente, a patriarkális időben. Ebben a boldog időben a kereskedelem alkalmazottjából csakugyan kereskedő is lett. Tanulta a kereskedést és azután kis tőkével a maga gazdájává lehetett. Akkor az alkalmazottság átmeneti foglalkozás volt. Akkor nem jelentett szerencsétlenséget, ha ezt az átmeneti foglalkozást nem bástyázták körül különös erősségekkel. Más a helyzet mostanában. A kiskereskedelem jelen* tősége egyre csökken. A kiskereskedő exisztenciája egyre bizonytalanabb. Az uj gazdasági alakulás a kiskereskedőkkel szembeszögeszte a szövetkezeteket. Amiként a gép az iparban, akként öltötte föl az imperátori tégát a tőke a kereskedelemben. A tőke lett úrrá, intéző, alkotó hatalommá és tőke nélkül az ember kereskedővé nem lehet. Hiába mondja Wlassics miniszter, hogy a gyakorlati pályára lépjen az ifjúság. Hiába hangoztatja és bizonyítja Neményi Ambrus képviselő, hogy a bürokrácia túlteng minálunk és itt az ideje, hogy visszaszorítsuk az állami hivatalba tolon-gókat; menjenek ágyakorlati pályára! Miféle gyakorlati pályára? Menjenek iparosokuak, amikor az országnak nincsen ipara? Menjenek kereskedőknek? Re hogyan, hiszen nincs, aki tőkével lássa el óket, nincsen olyan csodaforrás, amelyből tókepénz bugyogna ki a kereskedelmi pályára lépők részére.
Az egyetlen gyakorlati pályára, amelyre léphetnének, a magántisztviselői pálya és Wlassics és Neményi meg más államférfiak is kétségtelenül erre a pályára gondolnak, de nem \' ismerik ennek a pályának a sivárságait. zord és hihetetlen nyomorúságait. Hiába a sok fölszólitás, hogy erre a pályára lépjenek az emberek, hiába a fölkinálása ennek a pályának, a fiatal emberek mégis csak szivesebben lépnek az állami hivatalokba, szivesebben mennek a megyéhez, a városhoz. Az országnak 38 kereske-kedelmi iskolája van. Ez a 38 kereskedelmi iskola ezernél több fiatal embert bocsát ki évenkint az életbe. És a megérett emberek nevezetes része közhivatalokba megy, szaporítja a számvivó személyzetet és mindjobban túltengeti a bürokráciát. A másik rész azután elmegy — a gyakorlati pályára: magántisztviselőnek, kereskedelmi alkalmazottnak. A szerencsésebbek részvénytársaságokhoz kerülnek. A kevésbbé szerencsések magáncégekhez. Kis számban vannak azok a kiváltságosok, akik gazdagabb vállalatokhoz kerülnek, ahol van szolgálati szabályzat, penzió és a sorsuk, ugy ahogy,\' biztosítva van. A nagy többségnek a sorsa, azonban a teljes bizonytalanság: a hat heti, vagy három havi felmondás törvényes klauzulájával. Nincsen statisztikánk az ország magántisztviselőinek számáról. Sem a számukról, sem foglalkozásuk egyéb viszonyairól.
A?onbat) tudjuk statisztika nélkül is, hogy néhányszor tizezor a magántisztviselők száma az országban. És ösmerjük statisztika nélkül is az életük viszonyait. Kiváltságos hely-, zetben levő ember nincsen sok közöt-
tük. Kiváltságos helyzetben a nagy vállalatok igazgatói, cégvezetői, irodafőnökei vannak. Az ő fizetésük, egyéb járandóságuk a legtöbb esetben szertelen — és a legtöbb esetben a többi tisztviselő rovására.\' Ha nézzük a részvénytársaságok szervezetét tapasztaljuk először is, hogy a\'haszon felét az igazgatóság szedi le. És ha tovább vizsgálódunk, az a tapasztalásunk, hogy néhány vezető embernek igen nagy a jövedelme a magánhivatalokban, a többi száz, vagy néhány száznak tengés-lengés a sorsa. Akik a magántisztviselő pályát még mindig rózsásnak hiszik: a kereskedelmi iskolai tanulók szülei, a pályán kivül álló egyéb emberek, mind csak a hegycsúcsot látják, a büszke ormot, amely az égig nyúlik: a kiváltságos helyzetben lévő, vezető emberek csoportját Az ö sorsukról ítélik meg a pályát, amely megítélés optikai csalódás. A nagy többségnek silány a fizetése. Évekig tart, amig elérkeznek a 200 koronához. Évekig és ezalatt nőnek az adósságok, mert a magántisztviselőnek standesgemte kell élnie. Az előrelépésre sommi szabály sincs. Minden a konjunktúráktól függ. A konjunktúrák: az üzleti viszonyok és a fölebbvalói jóindulat. Az üzleti viszonyok sokszor csat metafora. Rájuk "hivatkozik a főnök, amikor kevés benne a jóakarat. És ha bosszú szolgálat után elérkezik a magántisztviselő a 3—4000 korona évi fizetéshez: mi ez penzióra való jogosultság nélkül, mi ez avval a lehetőséggel szemben, hogy akármely pillanatban elvesztheti az állását 1 És mi ez a fizetés azért a munkáért, amit a kereskedelem alkalmazottjától kívánnak. Ahol naponkint csak 8 órai
a munka, ott még úrinak mondják a helyzetet. A hivatalok többségében 8 órán tul, 9—10, néhol 12 óra hosszat folyik a munka, télen-nyáron és vau akárhány hivatal, ahol évekig nem mehet szabadságra az alkalmazott. És van olyan hivatal is nem egy, ahol rossz a helyiség; ahol sötétek a szobák. Sőt tudunk egy budapesti takarékpénztárt, ahol eddig villamos volt a világítás és ahol most takarékoskodni kezdelek és visszatérnek a villámról az Auergázra. Ilyen sötét tervek megfogamzanak akárhány elmés főnök fejében. Az iparfelügyelők csak a gyárakat vizsgálják meg, csak a műhelyekét ellenőrzik, ar\' kereskedelmi hivatalokhoz, nincs köztik, oda nem küldik ki őket. Hadd végezzük mi tehát időnkint azt a munkát, amelyet az ilyen hivatalOB közegeknek kellene végezniük. Ha volna valamelyes ellenőrzés: akkor látnák az ellenőrzők, hogy a vasárnapi munkaszünetről szóló törvényt sem tartja meg sok kereskedelmi vállalat, Üzlet törvényt bont, — és a vasredök mögött vasárnap 12 után is dolgoznak a kereskedelem alkalmazottjai.
Hiu az a remény is, hogy a kérdést társadalmi uton lehet majd megoldani. A kicsinyes és korlátolt, az embertelen, a kőkorszakbeli alkalmazókkal szemben csak egy a segítség: a törvény ereje. Ilyen tehát a magántisztviselők helyzete. A munka olyan sok, mint egyetlen foglalkozás keretében sem; munka vásárnapon is; a kemény munkát súlyosbítják igen sokszor a siralmas helyi viszonyok; a hétköznapi munkaidőnek nincsen szabályozása, a nyári szabadság csak kivételes, többnyire csak kegyelem,
TÁRCZA.
A kis borbély-ltány.
— A .Zalai KöllOny- i&rctja. —
— Spanyollal,
— Mily könnyű kezed van, kis leány," ily kellemes borotváláson még soha életemben nem estem át.
— Ne nehezteljen Eminenciád, He ezt a szakállt igen nehéz leborotválni.
— Bizony a szakállam nagyon erős.
— Ks az area meg nagyon ráncos í,Tiunenciádnak.
— Ez igaz, kis leány és mégsem vágtál meg. Leberetváltad az utolsó volna \'S\' anélk0i\' hoÍT ""éreztem
.*uT ?icaolí»»\'n is vele, hogy nincs több olyan borbély-leány a környéken, mint én vagyok.
—\' Oklevelet adok neked, saját pecsétemmel.
— Ezerszer köszönöm Eminénciádnak
A borbély-leány elővette a szappanos-
tálat és bekente habbal a nagy inkvizítor arcát.
— Mit csinálsz, kis borbély-leány ? Kiment az eszed?
— Látszik, hogy Eminenciást még sohasem borotválták, ugy ahogy kell. Eminénciádnak szakállát kétszer egymásután kell leberetválni. S én szemrehányást tennék magamnak, ha e pompás szakállal nem ugy bánnék el, ahogyan kell.
— Vigyázz, kis leány; te hízelegsz nekems én ki nem állhatom a hizelgést.
— Ha hízelegni akarnék, nem mondtam volna Eminénciádnak, hogy az arca ráncos.
-— Igazad van .kis leány Végezd hát a munkát. De kíváncsi vagyok, találsz-e még valami borotválni valót az arcomon?
■— Oh többet, mintsem Eminenciád gondolná.
í> a borbély-leány még egyszer\' elkezdte borotválni az iuqnisitort.
— Kis leány, te csakugyan páratlan borbély vagyl
— Hogyne lennék kitűnő borbély éppen ma, midőn életem leghőbb vágya teljesül!
— Mit jelentsen ez, kis leány? Magyarázd meg szavaidal!
— Emlékszik még Eminenciád, mikor Alieanteban, Sa. Maris de los Angolosbau elevenen égette a boszorkányokat?
— Bizony, kis borbély-leány.\'én nagvon sok tartományban égettem el boszorkányokat. Mindegyikre csak nem emlékezhetem?
— A Citanokról beszélek. A nevükre Cíak emlékszik Eminenciád?
— A Gitanok ? Valóban nem emlékszem rájuk.
— Egy egész család volt, —• tizenegy ember.
— Tizenegy? Mi ez a szám a sok ezerhez képest, akikből kiűztem a gonosz széllemet. De miért akarod, hogy éppen az va tizenegy jusson eszembe? S az ö haláluknak mi köze van a te leghőbb vágyadhoz?
— Mikor Eminenciád ezt a tizenegy embert megégette elovenen, éppen öt éves voltam Most tizennyolc éves vagyok.
S e tizenhárom év alatt mindig arra a pillanatra vágyódtam, melyben Kmiueu-ciádat megborotválhatom.
— Mily gyöngéden simogatod az arcomat, mialatt ezt mondod!
— Eminenciá\'d persze nem érti az én nagy vágyamat, hogy én borotválhassam meg a nagy inkvizitort, aki annyi boszorkányt és eretneket égelletett el. Mindig arra gondoltam, mily kitüntetés lesz az, ha Eminénciádnak borbélya l&szek.
— Bizonyos vagy benne, hogy borbélyommá kinevezlek?
— Oh. Eminenciád sokkal igazságosabb, semhogj? e\' sikorült\' próba után engemet mellőzne. Hiszen, íme, Eminénciádnak épp olyan az arcbőre, mint egy ifjú leányé. Ki más; tudná ily pompásan megberetválni? Jót állok érte, hogy senki a világőú.
— Tehát számithatsz igazságomra. Ezennel kinevezlek borbélyómmá.
— Áb, kezét csókolom Eminénciádnak! Türelmem végre hát megtermetté gyümölcsét!
Az inkvizítor végigsimította arcát tenyerével s: a sok ránc között fölfedezett egy durva szőrszálát, melyet a leány nem borotvált le.
— Mi ez? — kérdezte. — Miért hagytad, ezt itt?
— Féltem, hogy bajt okoznék le-borolvátásával. Enuek az egy szálnak gyökere oly hosszú, hogy Eminénciádnak egész a szivéig ér.
— Ugy látom \' kis leány, • hogy egy kissé hóbortos vagy.
— Bocsánatot kérek Emínenciádtól, de i azt hiszem, tévedni méltóztatik.
\'— S mivef ilyennek látlak, még sem nevezlek ki borbélyomnak.
— Ugyan? Hiszen ugy se sokáig lennék borbélya Eminénciádnak.
— Miért? Mert öreg vagyok és közel vau halálom ?
— Sokkal közelebb lehot az, sem mint Eminenciád hinné.
— Mit akar ezzel mondani, kis borbélyleány ?
A leány kezébe vette a borotvát, végigl\'ente a tenyerén s gonosz hangon szólt:
— \' Eminenciád tehát határozottan óhajtja, hogy leborotváljam azt az utolsó szál szőrt is, mely Eminénciádnak egész a szivéig ér?
— Igen, igen. kis leány. Azt akarom, hogy az arcbőröm mindenütt oly sima legyen, mint.^ te arcod.
— És mint a lelkiismeretem — bocsássa niog Eminenciád a szerénytelcnségemet.
. A kis borbély-leány újra megnézte a borotvát, megcsókolta a lápját s olyan hangon, mintha a kedveséhez beszélne, a nagy inkvizítor szemeibe nézve szólt:
— Santa Maria de los Angolosban, Alicante tartományban, tizenhárom évvel ezelőtt Eminenciád megégetett tizenegy boszorkányt, a Gitano családoV Közöttük volt az atyám, az anyám, a fivérem és a nővéreim s Josó az unokabátyám, akinek feloségül szántak engem.
S mialatt a nagy inkvizítor bámulva nézett reá s nem tudott szabadulni hipnotikus tekintetétől, a kis borbély-
leány egyetlen biztos, erős vágással elmetszette az inkvizítor torkát s aztán tizenegyszer mondta egymásután: — Amen, Amen, Ámen . ■■ .
A . c I I I n i í r. -
lm: Bartfaa Jézní.
— A .Zalai KöilOn)r< crcdítf [ircíja. —
Hosszú hat hónap telt el ama rejtélyos kávéházi eset óta. Vagy három napig gondoltam reá, kereslem Jenőt ama kávéházban, egyszer még a címjegyzéket is forgattam. De mivel nyomára akadni nem tudtam, a rejtély nyitjára sem jöhettem. Annyira belenyugodtam, hogy a história őrökké rejtély maradt előttem,
bogy el is felejtettem.........
„Éppen a velencei kocsiba?" „Ott is ...csak egy szakaszban van hely."
— „Hallja kérem ez nem megy! Ennyi cók-mókkal a túlzsúfolt kocsiba szállni, mikor minden utas az igazak álmát aluszs\'za. Bizony Isten nem megy I" „Dehogy se megy I Még hozzá azonnal! Szent ucscse lemarad az ur, ba mindjárt föl nem száll!"
Ez olyan nyomós érv volt, hogy sietve ugrottam be a kocsiba. A gyorsvonat megindult és száguldva vitt Budapest folé.
Bepillantok az első szakaszba és óvatosan nyomom meg a kilincset, (mindkettő nagyon ajánlatos a velencei kocsiban) a kilincs engedés belépek. A félhomályban mindössze két\'utast, iátok, egy férfit és egy nőt. Nagyon közel ültek egymáshoz,
Lapunk mai számához féliv melléklet van csatolva.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. ÁPRILIS 25-én.
jog nincs hozzá, szabályozva csak igen kevés helyen van; a kezdő fizetés nyomorúságos; az előrehaladás a jószerencse dolga; szolgálati szabályzat nincs; nyugdíj nincsen sok helyen; a helyzet örökké bizonytalan; 25 évi szolgálat után is bekövetkezhető a három havi felmondás. A jelen ós a jövő: a főnök, a fölebbvaló kezében van V état c\'est moi. És ezt hívják gyakorlati pályának. És erre a pályára ösztökélik a Salai embereket. A magántisztviselő-kérdés megoldatlan, a magéntisztviselők sorsa proletársor marad. Krcutzcr LlpM.
A szegénység tanyáján.
I.
_ Az ipari püj*. - Bost»° ">u
Tizonkít (Svtel czelStt. - II.rMgoznl mcgjt*.
- Az iskolai belratások elkalméval. irt vezércikkek nagyon megérdemlik, hogy foglalkozzunk velük. Még hallani véljük az intő szót, amelvbeo figyelmeztetve lettek a szülők, bogy rio adják gyermekeiket a laloiner pályákra, mert ott sok a proletár, sok az uri szegény, hanem küldjék gyermekeiket az ipari pályákra, _ mely alatt nem a gyáripart, hanem a kisipart értik — hisz hazánkban még, nagyon tág tere van az ipari működésnek, az ipari boldogulásnak és ntóbb végre Jobb kérges tonyérrel lágy, lehér kenyeret keresni, mint uri febér tenyeret kölcsönért nyújtogatni." Nem akarjuk, söt nem is tudnók megcáfoloi ez idézett szavakat, hisz a társadalomban naprólnapra mindjobban megboszulja magát ez igaz szavak nem követése, de mégsem tudjuk elhallgatni, hogy bizooy e más működési térre való buzdítást egy kissé felületesen Ítélő szem ajánlja, mert hisz a kisipar, melyen kérges tenyérrel keresik a fehér cipőt napról-napra satnyul, nyomorog. A kisipar napjainkban a szegénység tanyája, melynek lakói sugárzó arccal, örömtől fénylő szemekkel tekintenek vissza e- múltra, de köny gördül szemükből, ba reá néznek a jelen állapotra. A kisiparosok, a Biegénység tanyájának lakói szomorúan nézik a gyárkéményekből kiömlő fekete füstgoraolyo-kat, mely nékik gyászfátyoluk. Hogy nem ok nélkül mondjuk szegénység tanyaja, ám győződjön meg az olvasó ssját szemével, olvassa e sorokat, melyet összegyűjtöttünk a szegénység tanyáján végig menő öBvényen .....
A szegény tanya legszánalmasabb lakói a szűcs iparosok és a szürszabók. Felkerestünk egy ily helybéli szegény volt -szűcs ipsrost. Iparunkról akarnak egyet-mást megtudni, kezdte beszédét.
talán közelebb nom is ülhettek volna. Mondom, hogy .talán," mert az ember szommértéke. gyakran csal, mert itne, hogy beléptem, még közelebb iparkodtak 1 egymáshoz. Mialatt holmimat beraktam a hálóba, igy monologizáltam magamból: „Násíuton vannak. Még pedig visszajövet. Bizonyosat) szerelmi házasság." \'(Következtetéseim magyarázatául álljanak itt a következik: 1. Amelyik ölelkező pár nem nászuton van, becsukja az ajtót 2. Csak Budapestről Velencébe, s nem Velencéből Budapestre szokás nászutazni. 3. ; A következtetés harmadik részének magyarázatául a tények szolgáltak.) A további következtetésnek útját vágta a fúrli, mert a lámpán széjjelvonta függönyt.
„Szervusz öregemi"
„Szervusz \'.fiatal!"
„Csak nom nászuton ?*
„De monnyire! Engedd meg Mici,
hogy......urat bemutassam. Pardon
hiszen ismeritek egymást!"
A nászutazók Jenő barátom és Barla Mici, Barla Dénes nyűg. főginiu. tanár leánya volt. \'
Boldogságukban sokat, beszélnek az emberek és igy olyan dolgokat is megtudtam, amiket nem is kérdezhettem volna. Végre a beszédfonalat a kalap-kicserélési históriára téritettom. Mindketten felkacagtak, s mindenik egyszorro akarta elmondani; végre megegyoztek, hogy felét Mici, másik felét Jenő fogja előadni.
Mici pedig elkezdte: „Bizony a cilinder a mi boldogságunk okozója. Ön bizonyosan tudja, hogy mi Jenővel egymást már régóta szeretjük. Hát mikor egy féléve, hogy egy évi távollét után viszontláttam, adtam neki egy csókot. D.e becsületszavamra, hogy csak egyet és hogy akkor először 1"
Hej, szép is volt az valamikor, mondta örömtől sugárzó arccal. A hetvenes években ötven-hatvan szűcsmester volt városunkban nem sokkal kevesebb segéddel. Ma két mester s egy segéd vau az egész városban és ezek is csak tengődnek .... ,„ .
Valamikor, folytatta beszédéi kis szünet múlva, ugy 2 évtizeddel, vagy táí még kevesebbel ezelőtt szép, jövedelmező mesterség vólt ez. A lakodalmas háznál nem volt szabad hiányozni a menyasz-szonyi és a vőlegényi .dómánynak," mert különben uem volt „tekintélye\' a nász-párnak. De szépek is voltak azokl Selyem kivárássá!, piros lulipánoal, olyau szép volt az, hogy .még egy gróí is reá vehette volna. Nem volt ez kontár munka, hanem ismertük mi a . dolog csínját-bínját, s ismertük a paraszt „szája Ízlését.\' Olyan művészet volt az, hogyha Zalába eljött egy somogyi szűcs, hát akkor újra tanulhatta a mester, ségét, mort itt már más ízlés, más szokás szerint" csinálták. Nyáron, ba tt-gazda bement a városba és a nagy meleg miatt fel nem vehette, hát maga mellé tette dísznek a kocsi ülésre, anélkül nem tett volna egy tapodtat sem. Jóravaló magyar gazda „dóiiiány," vagy szürköpeny nélkül el sem volt képzelhető.
Egyszerre azután, ugy tizenkét évvel , ezelőtt nagyot .fordult a világ." A bort és gabonát nem tudta jól értékesíteni a gazda, fogyott a pénze. A szép „dómény" drága jószág, nem „tellett" reá. Leszoktak róla a pénzszükség mialt, _s vett azután olcsó német .ködment." No meg mi tagadás, sz az egyszerű jóravaló magyar paraszt maga mondta, hogy nom „módi" ez, nem uriss már. De nem szabad azt gondolni, hogy Ián ő ezt a saját eszéből vette volna, nom. Hanom, mert lenézték őt a bőrdómányban, ha a hatóság és a „fiskslissal" érintkezett, akkor rákiáltottak: ,De rossz szaga van a ködmenénekl* Igy szokott, vagy jobban mondva szoktatták le a „dómány" viselésről, s igy mentünk tönkre mi szűcs iparosok.
— Tán kényelmetlensége miatt saját aksratából szokott le a paraszt, e viseletről ?
— Ne tessék azt hinni. Emlékszem reá, hogy már mikor kezdtek alábbhagyni e viselettel, sokszor álltak meg sátram előtt a parasztok és szinte sajnálattal, elmerengve mondották: „Hej. de szép viselet volt ez, hanem hát rossz a termés, s még rosszabb a világ.\' Egy ideig vártam, tán fogy majd még a „dóraáoy," de biz nem ment. Mi lassankint elszegényedtünk s vérző szívvel mondtunk bucsut e foglalkozásnak. Családjaink sínylették meg sokszor azt a ragaszkodást, melylyel csüngtünk iparunkon. Ucyebár. ön előtt ismeretlen e nagy ragaszkodás oka. Pedig úgy van ez minden igaz iparosnál.
„Oii nagysád fölösleges igy erősilgetni; nem lehet okom kételkedni!" végok közbe én.
„Amint igy ülünk a szalonban, egyszorro nyílik sz előszoba ajtó. s a papa lépteit ballom. Tudja, hogy mily lulszigoru volt. Most ha itt talál Jenövei, egy lélek se volt otthon. Most egy érzékeny, de kevés, pillanatig tartó jelenet következik, melynek eredménye, hogy Jenő, még mielőtt a papa belépett, .íltfliit a ruhásszekrény mélyében. A cilinderét azonban künnhagyta az ogyik pulíou és a papa — hiszen tudja milyen szórakozott — elvitte. Jenó szeleburdi lévén, utána elrohadt, anélkül, hogy valami tervet megállapíthattunk volna."
„Mici azonban nem lévén szeleburdi.
— iolytatta Jenó — egymaga állapította még a tervet. Elment az én szállás-adónémhoz; térden állva és sírva vallott ineg neki mindént. Alikor a jó sváb asszony megértette, hogy. itt egy nő becsülete forog kockán,^készségesen meg-igérte, hogy majd az ifiur ciliudorét kicseréli avval, amit majd fi kisasszonyka este ide küld. Az este későn jöttem haza; az asszonnyal nem beszélhettem s miro felébredtem, megtörtént- a katasztrófa. Megkockáztatva jó híremet, vissza cseréltom a cilindereket, s ime reggelre ujra kicserélődtek. Képzelheted, hogy rémültem el én; Mici beteg lelt; s az öreg ur csak ugy hitt leánya ártatlanságában, mikor a sváb asszonyunk letette vallomására az esküt.\' Mert déluláu elcserélni az udvarlóval kalapunkat az semmi, hanem ha az éjjel viszi el kalapunkat cs hagyja olt a sajátját, az már valami. S ebben a valamiben való téves hit hozta meg nekilnk az apai áldást és a
Van egy öreg szürszabó ismerősöm.. Nem veBzik az áruját. Vásárra jár, sokszor felé sem néznek sátorának s igy a fuvart sem árulja meg. Hiába mondom, hagyja abba mesterségét, nem logad szót. Nincs szive hozzá. .Ebben nevelődtem, ebben akarok megbalui," szokta , felelni.
Én felhagytam az enyimmel, nem tudtam belőle megélni ., v No de bocsánat temetés vtin és mennem kell haraugozni.;
8 a jóravaló szűcsmester harangozott. Szépen áiólt a lélekharang, meg a „fertályos," lehet, hogy azért, mert a I jóravaló szűcsből lett harangozó saját iparának haldoklására-gondolt. Elgondolta, hogy mint lesz nz ember síját hibáján kivül szegény ....
Á kor változása jultatla őket a szegénység tanyájára. A lélekharang pedig sokáig csengeti fülemben,, oly szépen és meghatóan ... de bisz nem csoda, saját baját panaszolta el a harangozó.
Haldoklik a sittes, a szürszabó ipar-és még sok más iparág.. ..No de erről majd más alkalommal.
Demagógia az iparban.
Forduli az idő kereke é» megváltoztak a viszonyok. Régebben a kisiparos ugy nézett fel a gyárosra, mint Istenére, ma a kisiparos tőnkre ment és önhibájáért, valamint a gazdasági viszonyok fejlődéséért ugy áll bosszút a gyároson, hogy lenézi, lehetetlen feltételeket szab ueki és valósággal en canaille bánik vele. A gyáros pedig^ levétt kalappal áll., és kéri a kisiparos ur támogatását.
Ne lessék hinni, hogy ez túlzás. Saját szemeimmel láttam, saját füleimmel hallottan, hogy igy van. Olt voltam múltkor i cipőgyárosok orsz. egyesületének ülésén\\ Ezek az urak életbevágó, s magyar iparra nézve roérbetlen fontos dolgokat akarnak kérni a kormánytói. (Azt akarják, hogy szakmájukban . a \' közszállitásoke.t ne dobják oda 3—4 bórgyárosnak örök -prédául, kik a bad-sereguek szükséges cipőt\'sokszor bécsi kisiparosokkal csináltatják meg, hanem\' osszák fel arányosan a cipőgyárak és a kisiparosok között Azt óhajtják, hogy a szubvenciók osztogatásánál az igazság elvei lépjenek érvénybe. Azt akarják, hogy az állam mozdítsa elő ogy jó munkástörzs nevelésének lehetőségét azáltal,: hogy megjutalmazza avokat a gyárosokat és kisiparosokat, kik a tanonc-nevoléS: érdekében különös érdemekét szereznek és végül azt akarják, hogy a kormány minden tőle telhető eszközzel émeljeq gátat az osztrák; cipőáru be-özönlésének, mely évenkint 20 milliót víbz ki az országból.
Ugyebár igazságos kérések ezek, melyekpt aláírhat u magyar ipar minden barátja?
Ezek a gyáros nrak oly naivak voltak, hogy tárgyalásaikra meghívták a kisipar képviselőit is, kiknek az érdekében szinte bátorkodtak szót emelni.
Méltóztatott \'volna hallani azokat a beszédeket, melyek a kisipar képviselői részéről elhangzottak, azokat a követelé-sekot, azokat a feltételeket, melyekhez a - kisipar az ő" támogatását kötöttel Látni . és\' élvezni \'\'kellett volna azt a gőgöt, azt a iőlényt, melylyel a uagy-ipair\'^ képviselőivel bántak. Az egyik belomegy, ha . becsületszóval erősitik, hogy őt uem fogják becsapni. A másik belemegy, ha a gyárosok csak akkor fognak dolgoztatni, a mikor a kisiparosoknak . tetszik, a harmadik, ha a munkáskérdést az ő szája ize szerint rendelik, a negyedik, ha a gyárosok (eladják üzleteiket és elállnak a detail-kereskedelemtöl. Egy másik, ha a gyárosok közszállitásoknál csak olyan quantumra pályásnak, mély a kisiparosok judiciuma szerint őket megilleti. A szocialista apostolok valóban gyöuyörü-séggel hallották volna azt a mélységes gonyl, azt a letipró megvetést, melylyel a füstölgő gyári kéményről és a gyárakban uzuális munkabérekről beszéltek, amire hiába felellek azzal, hogy sohasem fizettek olyan munkabéreket, mint mióta e szakmában gyárak fennállnak.
Szó ami szó, a hajlongó gyárosoknak nem sikerült megnyerni a büszke kisiparosok támogatását Minden szó, minden érv falra hányt borsó.
Előttünk azonban feltárultak kisiparunk hanyatlásának igaz okai. Előttünk állott az a szellemi kör, melyben mozognak, az a lelki színvonal, melyet magukénak vallbatnak. Az ilyen kisiparnak bukni kell I Nem a gyárban zakatoló gép teszi tönkre, hanem az a gép, melyet kebelében hord, mely cselekedeteit irányítja. 8zegény magyar gyáripar, mely a hazán belül ilyen szövetségekre van utalvaI
_ . sio.
Az uj menetrend.
Az 1903. évi május hó 1-étől a Déli vasút nagykanizsai állomásán a vonatok következőképp indulnak és érkeznek:
Indulás Nagykanizsáról Budapestre:
202. sz. gy. v. reggel 6 óra 47 perc
204. , „ „ d. u. 6 . 06 . 206. . szí , . 2 - „ 10 ,
208. , „ éjjel 12 „ 40 . , 210. „ „ , d. o. 9 „ 30 .
"212. . fürdő „ reggel 4 „ 18 .
Érkezés Budapestről Nagykanizsára: 201. sz. gy. v. éjjel 12 óra 02 perc
203. . , . délben 12 „ — „
206. , ez. , d. u. 1 „ 30 „
207. . ... . reggol 4 ,„ — „
209. ,\' „ „ esto 8 . 46 „ •211. .fürdő. , 10 . 28 .
Ijdulás Nagykanizsáról Pragerhofba:
201. sz. gy. v. éjjel 12 óra 12 perc
203. „ „ , délben 12 , 10 .
205. , sz. , d. u. 2 .\' 30 „
207. „ . „ reggol 4 „ 43 „
Érkezés Pragerbofról Nagykanizsára:
202. sz. gy. v. reggel 5 óra 32 perc
204. „ , „ d. u. 4 , 64 .
206. . sz. . „ 12 „ 09 „
208. , „ . este 11 . 22 .
Indulás Nagykanizsáról Bécsbe:
301. sz. gy. v. reggel 4 óra 22 peic
303. , . . d. u. 12 , 16 „
305. . sz. „ , 2 . — ,
307. . . „ éjjel 12 . 60 ,
Érkezés Bécsből Nagykanizsára:
302. sz. gy. v. este 10 óra 60 perc
304. ,\' az. , d. u. 1 , 60 ,
306. . ^ „ reggel 3 .40 ,
308. „ „ „ d. u. 5 , — .
Indulás Nagykanizsáról Barcsra:
901.sz.sz. v. este 11 ó. 02 p (csat GjétóííSig)
905. „ „ „ d. Uj. 3 * 10 ,
909. •;■ . , regg. 4 „ 67 „ 913. . . , d.u. 5 „ 20.
Érkezés Barcsról Nagykanizsára:
902. sz. sz. v. regg. 4 ó. 18 p.(csak Gjékéljestí])
906. . . . d. u. 1 . 24.
910. , , ..éjjel 12 . 01. 912. „ , .regg. 7 . — ,
A Helyiérdekű vonatok: 309- sz. személy v, indul Nagykanizsáról reggel 6 óra 10 perckor, érkezik\' Szombathelyre reggel 8 óra 40 perckor.
310. sz. személy v. indul Szombathelyről reggel 5 őra 20 perckor, érkezik Nagykanizsára reggel 8 órakor.
329. sz. vegyes v. iudut"\'Nagykaoizsá-ról d. u. 6 őra 25 perckor, érkezik Z.-Szt-Ivánra este 7 óra 20 perckor.
249. sz. vegyes v. indul Nagykanizsáról e3te 6 órakor, érkezik . C.-áktornyára este 8 óra 13 perckor.
240. sz. vegyes v. indul Csáktornyáról reggel 6 őra 51 perckor, érkezik Nagykanizsára reggel 8 őra 10 perckor.
HÍREIK.
— Irodalmi felolvasás. Az Izr. Magyar Irodalmi Társaság holnap Szombathelyen tartandó felolvasásán mint
^-felolvasó résztvesz dr. Neumann Ede helybeli főrabbi is.
— Halálozás. Altstádter L;uác. az Altsiádter és Lőwy cég beltagja, f. hő 24 én 1 hosszss betegség után. elhunyt .Amig egészséges ember volt, nagyszabású üzletet folytatott Ausztria hegyvidékével. A magánéletben csendes, szerény és a társaságban kedvelt ember volt. Halálát özvegyén kivül három gyermeke, Andor, Oszkár, György, Heltai Józsefné, nagyszámú rokonság é> sok jóbarát gyászolja. Temetése f. hó 26.án lesz.
, — Ujul, szépül Zalaegerszeg. Nemsokára megkezdik a város kataszteri fölmérését, rendezéséi. Lesznek uj egyenes utcák. Budapestről á központi kataszteri mérnökségtől Dobrovits Győző fogja mindezeket végezni 18 ezer koronáért Áz utcák rendezése bizooy városunkban is megoldásra vár még.
— Koszorntpótló adományok. — Vámbéri Ernő elhalálozása alkalmából kegyeletük jejéűl jótékony célra adakoztak: Vambsrger Sándor és neje 2ö kor., Schvtarz Gusztáv és neje, 8cberz I. Mór és neje 16—16 kor, Munkapáholy 20 kor., Stern Sándor és neje 10 kor., Dr. Blau Simon, Strém Ottó, Rosenherg Károly, Klein József 5—5 kor. Összesen 105 kor. A Chewra Kadisa egylet.
"A 211. és 218. u. ÍOrdővonat vasár- és
I Ünnepnapokon caalc joalns hé 10-étöl izep-| tember 16-ig tszlekeilk Nagykanktiril, Illetvo Kagyhuüuira uenMysrtllltiwal
— A tárgyilagos ujskg. A helyben megjelenő egyetlen napilapunk, a .Nagykanizsai Friss Újság" megható bizonyít-\' ványt állit ki magának, mikor azt Írja\', hogy az igazságérzet és pártatlanság a jelszava és ez vezérli cikkei megírásában, mig ellenben a ,Zalai Közlöny" a személyes ellonszem fátylán át nézni és bírálja ol a város ügyeit. Hát ha közelebbről vizsgáljuk ezt a bizonyítványt, bizony többféle elégtelent találunk, benne. Az állitások az igazságezeretetröl és pártatlanságról bebizonyítva nincsenek, mert az a kötelék, mely a szerkesztőséget a-podesta előszobájához fűzi, ezt az igazságszeretelet és pártatlanságot legalább nagyon gyanússá teszi. A...Friss Újság" irása nagyon emlékeztet az Uj Testamentum pharisáusára, aki csak azért ad bálát Istennek^ mivel nem tereaité őt embertársainak hasonmására. Hogy miféle fátyolou nézzük mi a városi ügyekot. azt csak bitza ránk a „Friss Újság". Nekünk fátyolra nincs szükségünk. Nom hölgyek szerkesztik lapunkat, hanem bátor férfiak, kik szemébe néznek minden önhitt elleoBéguek és egyenes szókiinoodásBal rámutatnak városunk bajaira. Ha ezt animozitásnak nevezi a -F. U., akkor legyen neki igaza, valamint igaza van annak a bizonyos portásnak is, akinek nincsen érdekében az igazságot elferdíteni, hisz neki uem esik baja akkor sem. ha megmondja a valót ? ...
— Az nj gimnázium ügye, A régóta húzódó uj gimnázium építésének, ügye e héten egy fokkal előbbre zökkent. A pénzügyi bizottság ugy határozott — amint mi ezt lapunk ez évi február 23-iki számában ajánlottuk — tudnillik, bogy az ifjúságot az uj gimnázium felépítéséig a régi kaszárnyában helyezik el és az uj épületet a legrövidebb idő alatt leiépitik a régi helyén. A kaszárnya átalakítási költséget, értesüléseink szerint, 8000 korooa. Az uj épület építési tervének pályázata — sajnos — még nem jutott dűlőre.
— Öngyilkosság. Grunner Hermán, irnok a helybeli járásbíróságnál, f. hó 21-én Bayer-féle vendéglő egy udvari szobájában felakasztotta magát Végzett teológus volt, hires pataki diák, de. beszédhiba miatt nem ment a papi pályára, hanem irnok lett a járásbíróságnál, itt az iktatói teendőket bízták reá. Sok lelki barcot vívhatott önmagában, feledni akart és feledést vélt találni yig poharazás közben. Szegre akasztotta, a papi pályát, az irnokoskodáB nem lehetett Ínyére, betegeskedett is, végre utána indult elveszelt pályájának éa szintén szegre akasztotta. — önmagát. Benne eTős magyar faji érzés vólt, nőmet neve dacára, mindig magyar nadrágban, pörge kalapban járt és rojtos nyakkendőt viselt. Halálát már csak mi iktatjuk a helyi krónika könyvébe, mert ő erre nem képes. Nyugodjék békében 1
— Klskanlzsai „Népbank," mint szövetkezet, folyó hó 26-ára hirdetett alakuló közgyűlése, később meghatározandó napon fog megtartatni. Kik ezen létesítendő szövetkezetbe belépni óhajtanak, .alulírottnál (Kiskanizsa, Alsé-Teraető-utca 15. Bzám) jelentkezhetnek;\' Kárlovits. József ideiglenes elnök, I. Horváth István, ideiglenes titkár.
— Rövid özvegysög. Anyakönyvi rovatunk ismét szomorúan is érdekes dolgot mutat. Egy héten halt még a férj ós fejeság. A férj Kóstyák Ferenc fazekas mester, ákit felesége 2 nspi özvegység után követett a sirba. A sors különös véletlenje folytán mindketten tüdőlobban haltak el.
— Az egyletkerti sétatér rendezését megkezdették. Ez alkalommal újból felkérjük az illetékes körökét, e sétatérnek padokkal való ellátása végett, meit csak igy lesz e szép tér.igazán kellemes nyári pihenő helye, a nagyközönségnek.
— Füssy Tamás temetése. Április 16-án, csütörtökön ment végbe Füssy Tamás Zalavári perjel temetése Zala-Apátibau óriási részvét mellett. A temetési szertartást Wágner Lőrinc kis-celli apát végezte MórocNStnilián pannonhalmi ujoncmester, vHőgyészi Amand kőszegi bencés tanári Gyürkis Auaklét nsgy-radai és Humor János szabari plébánosok segédkezése mellett. A temetést megelőző gyászmise alatt a környékbeli tanítóság Herboly Géza zala-apátii főtanitó vezetése mellett gyöoyörü gyászéneket adott elő. A ravatalon a Szent István-Társulat diezea koszorúja volt elhelyezve ezzel a fölirással: .Huszonöt éven át volt igazgatójának — Hálás kegyelettel a Szeot István-Társulat," A Társulatot a temetésen Kaposi József jelenlegi igazgató képviselte. A bencés rénd képviseletében ax egyes házak\' régiéről a következők
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 ÁPRILIS 26 én.
voltak jelen: Vojnica Döme alperjel <8 Méroc Emílián ujoncm\'eBter Pannonhalmáról, Bora Mihály jószágkormányzó Szántódról, Németh Gábor plébános Csácsról, Hőgyéezi Amand tanár Köszeg-ró!, Horváth Czézár tanár Pápáról, Zanathy Bódog plébános Zalavárról, Öyürkis Anaklét plébános Nagy-Radáról. A- környékbeli földbirtokosok szintén nagy számmal voltak jelen a temetésen. Köztük láttuk özv. Bogyayné, Mala-tínszky, Botka és Nunkovics földbirtokosokat, továbbá Gaál Miklós pscsai főszolgabírót és Pálffy szolgabírót, Takács Imre zala-spátii körjegyzőt. Keszthelyről Duoszt Ferenc apát dr., Pákor Adorján premontrei kanonok és főgymn. tanár, Hanny Ödön dr. apátsági orvos, Németh János szerkesztő és segédlelkész, és az irgalmas nővérek kiküldöttjei vottek részt.
— A Tapolca—keszthelyi vasutat legközelebb megnyitják & forgalomnak s már a menetrendet is megállapították. A menetrend azonban a jogos igényeket egyáltalában nem elégili ki, mert a fővonalakkal valő. csatlakozására nincs tekintettel s a vicinális vasutak régen ismert mizériáit .erősen szaporítaná. Természetes, hogy rosz menetrend mellett az ilyen ; rövid vasút nem számíthat nagyobb személyforgalomra. — A közigazgatási bizottság legutóbbi üléséből felirt a kereskedelmi miniszterhez, bogy a tervbe vett menetrendet, ne engedje életbe léptetni; egyszersmind megjelölte azokat a kívánalmakat, amelyeket a közóűség az nj vasúttal szemben támaszt.
~ Meghívó, A .Zalamegyei ált tanítótestület\' nagykanizsai járáskőre ez évi rendes közgyűlését 1903. május hó 7-én (csütörtök) d. e. 9 órakor Paliinban, az el. népiskola helyiségében fogja megtartani. Tárgyai: 1. Mull gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 2. A „fonomimikai tanmód" — felolvasás és gyakorlati előadás Steiner Janka úrhölgy rendes tagtól. 8. ,Az emberiség ős-történetéről". Felolvasás, tartj*: Er\'dősi Bálint r. t. ur.. 4. Felolvasás Kovács Miklós ur r, tagtól .Korunk nevelési rendszerének ferdeségei- és hibáiról." 6. Folyó ügyek: a) Jeleutés a pénztár állapotáról. b) Pályatétel ajánlása a központi választmányhoz, c) Képviselő beválasztása a kö2pontí választmányba és a ,-Magyarországi Tanítók Oraz. Bizottságá\'-ba. d) Az .Eötvös-alap" Ugye. $. Netáni inditváuyok. Gyűlés után társas-ebéd lesz; — egy teríték 2 kor. 40 611.
— Felhívás! A nagyméltóságú vallás-éa közoktatásügyi ..miniszter ur f. évi 91.094-ik rendeletével tanulmányaikat már bevégzett és a gyakorlati pályán működő azon tanítók számára, kikben hivatásuk szeretetéből áthatva, a továbbképzés óhaja él. a nagy szünidőben továbbképző taiifolyamotrendez. Miniszter ur ezen tanfolyamok helyéül a csáktornyai állami tanítóképző intézetet jelölte ki. Felhivom azokat a t. urakat, kik részt óhajtanak venni ezen tanfolyamon, hofty hozzám intézett bélyegmentes kérvényükkel folyó április bó 3Ö-ig jelentkezzenek. A bárom hétre terjedő tanfolyam július- hó 6-án kezdődik s ugyanazon hó 26-én záródik le. A tanfolyamra 50 hallgató vétetik fel, akik közül 30 állami költségen nyer az intézet internátusában teljes ellátást, azonkívül 15 korona utazási költséftben is részesül. Azonban a saját költségükre jelentkező másik 20 hallgató is a tanfolyam egész idejére fizetendő 20 korona fejében: az előbbiekhez hasonlóan étkezést és lakást nyernek. Ez utóbbiak útiköltséget nem kapnak. A tanfolyamra vonatkozó egyébb tudnivalókról bővebb értesülést az érdeklődők a Néptanítók Lapjának f. hó 9-én megjelent 16-ik számában nyerhetnek. A folyamodókat a fölvételről, " megjelenés idejéről a egyebekről a Csáktornyái állami tanítóképző-intézet igazgatója fogja kellő időben értesíteni. Zalaegerszeg, 1903. április hó 16. Dr. Rnzsicska Kálmán királyi tanácsos, tan-felügyelő.
— Lóosztályozts, Zalavármegye alispáni hivatalának 1903. évi február 12-én 1760. szám alatt kelt rendelete értelmében a lótnlajdonosok felhivatnak, hogy 1908. évi április hó 27Tén reggel 7 Órakor á .Kossuth Lajos" téren lovaikat osztályozás végett elővezettessék. Az elő nem vezetett lovak tulajdonosai, amennyiben ezen mulasztást kellőleg igazolni nem tudják, az 1873. évi XX. t. c. végrehajtási tárgyában kibocsátott utasítás 7. §. rendelkezése Bzerint lovaiknak esetleg valamely szomszéd községbeni utólagos elővezetésére kötelezendők és a városi szegónyalap javárt
minden ló után 30 koronáig- terjedő birsággal büntetendők.
— Ne tnnlaszszák el a köszvényes és csúzos betegeit a hirneves Zoltáo-féle kenőcsöt használni, mert e páratlan kitűnő ezer még oly betegeknél Is, kik évek óta szenvednek és különböző szereket, gyógyfürdőket eredménytelenül használtak, pár nap alatt gyógyulást idéz elő. Kapható Zoltán Béla gyógyszertárában üvegenként 2 koronáért Budapesten.
— Értesítés. A nagykanizsai munkások f. hó 26-án d. u. 3 órakor a Deák-téren nyilvános népgyűlést tartanak a következő napirenddel: 1. Május elsejének jelentősége. 2. Az általános választói jog. 3. Katonai javaslatok.
— Ipari munkások jutalma, A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara területén székelő összes gyár;-, közép-és kisiparos munkaadóihoz, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter nr ö nagyméltósága által as ipari munkások kiváló szorgalmának, buzgalmának és jó magaviseletének jutalmazására rendszeresített jutalomdijak tárgyában Ö nagyméltósága a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur a hazai kereskedelmi és iparkamarák együttes kezdeményezése folytén, mult 1902. évi december hó 31-én 60.167|VIII|1902 szám alatt kelt magss elhatározásával az ipari munkások kiváló szorgalmának, buzgalmának és jó magaviseletének jutalmazására száz egyeokint 100, azsz egyszáz koronás állami jutalomdijat rendszeresíteti, mely jutalomdijakból Ö nágy-rnéltósága az ipari munkások számaránya alapján felállított felosztási tervezete szerint, kamarai kerületünk területén hat fog szétosztásra kerülni. A jutalma-zott munkások mindegyike a jmalomdijon kívül a jutalmazás tényét és a jutalmazás indokait tartalmazó elismerő okmányt kap. A jutalmazások iránti javaslattétel és a jutalmak kiosztása a kereskedelmi és iparkamarák feladatát képezvén, felhívjuk a kamarakerületünk területén működő gyárosokat, közép- és kisiparosokat, hogy legkésőbb az év juniua hó végéig közöljük á kamarával azon munkásaik névsorát, sz azokra vonatkozó és a jutalomra való érdemességet bizonyító adatok kíséretében, kiket a szóban levő jutalmakra érdemeseknek tartanak. A jutalomra való igény előfeltételei a következők: 1. magyar állampolgárság; 2. tényleges ipari munkában való állandó alkalmaztatás (kapus, kocsis, gyári iroda-szolga és más ily természetű szolgálatot teljesítő a jutalomra igényt nem tarthat); 3. legalább 15 évi megszakítás nélküli működés sz ipari munka körében (lenonc-évek beszámíthatók, évadboz kötőit ipari munkában alkalmazottaknál a teljesen betöltött évadok teljes évekkel egyenértékűeknek fékintetnek; 4. a rendes rouokabér vagy munkakereset évi összege a bejelentés évében 2000 koronát meg nem haladhat. Mindezen feltételek teljesítése hiteles okiratokkal, esetleg s munkakönyvvel vagy aunak hiteles másn-latáva.l bizonyíthatók. Ugyanazon mun-\'. kás a szóban levő jutalomban csak egy* szer részesülhet. Az a beadváuy illetve elöteijeszté.\', amelyet a munkaadó ipari munkása megjutalmazása tárgyában a kereskedelmi és iparkamarához iutéz, közügyre vonatkozó javaslatnak tekinthető 8 mint ilyen az illetéki díjjegyzék 14. tétel g) pontja alatt felvett rendelkezés értőimében bélyegmentes. Ugyancsak hasonló, indokból, de kizárólag erre a célra bélyegmentesen állíthatók ki azok »z iratok is, a melyek a jutalom feltételeit képező körülmények igazolására szolgálnak, az illetéki díjjegyzék 79. tétel e) pontja értelmében. Azonban ezekre az iratokra fel kell jegyezni, hogy kizárólag erre a célra állíttattak ki s hivatkozni kell a m. kir. pénzügyminiszter ur Ö nagyméltóságának 1903. évi febmár hó 28-án 17.465. szám alatt kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur ö nsgyméltó-ságához ez ügyben intézett átiratára. A munkás jutalmazásokra vönatkoző ezen iratok, visszaélések meggátlasa végett, vissza fognak tartatni. Koll Sopronban, a kerületi kereskedelmi és iparkamara 1903. évi március hó 12-én tartott rendes közös üléséből. Ullein József s. k., elnök. Kirchknopf Frigyes s. k. titítár.
— 36 tanács.. Mindazoknak, kik pázsitot- akarnak\' létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be Mauthner Ödön csász. és kir. udvari magkereskedéséből Budapesten a „Sétatéri" vagy s .Margitszigeti* fümagkeveréket. Ezeket már 29 éve szállítja Mauthner Budapest és a Margitsziget .oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.
— A hazai zongoragyárosok kőzött Keresztély 8ándorzongoragyárának magas nívóját mi sem jelemzi jobban mint az,
bogy fenomenális raktárán a világ legelső mestereitől is találunk zongorákat, de nemcsak azért bogy ezeket eladja, hanem hogy a vásárló közönség saját gyártmányait azokkal összehasonlíthassa és ilyenformán meggyőződést szerezhessen arról, hogy ezen hazai gyártmány ugy hangjára, mint kiállítására nézve teljesen kiállja velük a versenyt. Bizonyság erre a Keresztély-féle zongorák meseszerű elterjedtsége is. Olvasó közönségünknek igen ajánljuk, ba Budapestre utaznak, tekintsék meg Keresztély grandiózus mintatelepét a Váci-körut 21 sz. alatt, mely magában véve is igazi látványosság.
— VSrösniarty-AIbnm, Kultur-missziót teljesít a .Pesti Napló" mikor mhideu esztendőben, díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmerteti, egyúttal meg íb szeretteti e művészetet. Év-év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka dísz-művekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a .Pesti Napló", ez a szó legnemesebb értelmében független, szabadelvű és szókimondó lap és most Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejü költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotásait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és számos mást) foglalja díszes albumba .és adja karácsonyra ajándékul. A VőröBmarty-Album a Zichy \'Mihály-Album alakjábtin és nagyságában készül és e tartalmas diszkönyvel 20 nagy, több színben nyomott műmelléklet, továbbá 40—50 ijzövegkép fogja díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi ajándékul megkapja a .Pesti Napló" minden állandó előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj előfizetője, aki egész éven át félvagy negyedévenként, vagy havonkint, de megszakítás nélkül fizet elő a .Pesti Napló*-ra.
— Eladd: Finom Scbveighoffer koncert zongora kittlnö állapotban féláron, konzollOkőr 3 méter magas fehérmárváoy asztallal harmadálon. Természettudományi Közlöny 18 évfolyam olcsón megtekinthetők Márk Géza posta- és táv. főtisznél, Tóth-féle ház Széchényi-tér 4. szám.
60 kr.-l«l s frt 70 ler .ij mítítenkiot bloniok és robAknik. — Bérmentve iz mir alvimolva * h&xhox felállítva. — Nxgy miűtagyníteméay axonaal.; Henneberg solyompyár Zllrioh.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 190S. április 16-tól—28->l. —
Halálozások :
özv. Stritzkó Ödönné rk. magánzó, 63 éves.
Kiss Rozália rk. 16 hónapos. Baksa Jánosné rk. 20 éves. Horváth Ilona rk. 1 hónapos. Mencigár Ferenc rk. erdőőr (Surd) 40 éves.
Kostyák Ferenc rk. fszekas, 66 éves. Samu György iíj. rk. 3 napos. Hajdú Józselné rk. 44 éves. Horváth Mária rk. napszámos (Börzönce,) 26 éves.
Gruner Hermán ev. ref. törvényszéki
hivatalnok, 48 éves. Sz&lai Józsefnó rk. (Molnári) 30 éves. Özv. Kostyák Ferencné rk. magánzó, 65 éves.
Kvicsák Károly né rk. 64 éveB.
Házasságot kötöttek:
Sida Károly kereskedő Ujbuta — Haba Gizellával.
Nagy István pénzügyőri szemlész Pécsvárad — Krámár Magdolnával.
Törvényszéki csarnok.
A szegények jogvédelmed Egy vármegye törvényhatósága nagyon humánná ügy érdekében irt fel \'-az igazságügy-miniszterhez a közelmúltban. Kifejti abban a vármegye törvényhatósága, hogy a szegény nép helyzete a jogvédelem terén elviselhetetlen. A szegény ember, amidón ügyvédhez kénytelen fordulni, a nagy költségek miatt gyakran a meglevő vagyonát is elveszti. Számos megdöbbentő példát boz föl erre a fölirat. Kéri a fölirat a minisztert, hogy szolgáltasson igazat azoknak, "akik ennek hiján csak veszedelemnek vannak kitéve. A vármegye közönsége a szegény-ügyvédi intézmény reformját vagy helyesebben:
megteremtését kéri, mert az most a legkezdetlegesebb állapotban van. Követendő példa lehetne minden törvényhatóságnak e humánus szellemű felirati
A vádlottak padján. Tegnapelőtt, a nagykanizsai kir. törvényszék, mint büntetőbíróság, melyben mint elnök Tóth László kir. törvényszéki elnök, mint bírák Dr. Kiss István és Knorr Kálmán vettek részt a következő ügyben Ítélkezett :
\'Bazsika István mult év junins hó 28—29 közti éjjelen, egy helybeli pékmesternél alkalmazva levő két segédtől és egy báziszolgától. különböző rnha-nemüeket, körülbelül 200 korona értékben ellopott.
A-vádlott a tettét töredelmesen be-vallotta, do azt hozta fel mentségére, bog; őt Somogyi Lqjos biztatta fel.
Somogyi Lajos, ki már többször volt lopás miatt büntetve s még most is van egy elintézetlen ügye, önérzetesen, mint aki jó hírében sértve volna, jegyezte meg erre: Már én az .ilyen" ügyet nem .bízom" senkire I A tanú szép múltjából ez .önérzetes" visszautasítás teljesen érthető.
A törvényszék Dr. Hérics Tóth Lajos alügyész vádbeazéde után, tekintettel a sok onyhitó körülményre Bazeika vádlottat a 92. szakasz alkalmazásával 7 hónapi fogházra Ítélte. Az ügyész és a vádlott megnyugodott.
246. §. Nehogy olvasóink megijedjenek e ridegnek mutatkozó paragrafustól, előre íb kijelentjük, bogy e szakaBz a legdiszkrétebb dologban rendelkezik. Ez a szakasz az utolsó felvonása a megcsalt házastársak között felmerülő viszálynak abban az esetben, hogyha a megcsalt házastárs feljelenti a bázasságtörókeL Minden művelt állambsn van ily ügyekben rendelkező szakasz. A mi büntető-törvénykönyvünk e szakasza 6 hónapig terjedő fogházzal sújtja az ellene vétőket. Eddig még nem volt rá eset, hogy a bíróság ezt a büntető szakaszt alkalmazta volna. E hónapban tőrtént először, hogy a bíróságtól egy asszony házasságtörő férjének a megbüntetését kérte, s a járásbíróság e kérést teljesítette is és e szakasz alapján a házasságtörőket elitélte. Nagyon aktuális tehát szólnunk a házastársi kalandokat befejező 246. §-ről.
Elnapolt tárgyalás. Csóka Nándor Teleki-uti-szatócs üzletében tavaly julins 31-én este 8—9 óra közt történt kár ügyében, folyó hó 21-én volt a tárgyalás. A vádlottak padján U-en ültek, akik magánosok elleni erőszak miatt vannak vádolva. A vádlottak és a tanuk ki-nalgattattak, azonban egy korona tanú meg nem jelenése miatt a tárgyalást május hó 8-árá elnapolták.
(*)
Dr. VUUmyl Henrik, IclclSi uerkesztS. Kiadí: Jfj. Wajdits József. .
VEGYES.
— Y&rosl iakök, htratalnokok stb. Emésztési zavarok és az aló életméd és megerőltetett szellemi munka következménye ellen .Moll, seidlitz pora\' az emésxtést hathatósán szabályozó és enyhén hashajtó tulajdonságai következtében teljesen nélkülözhetlon hámzor. Egr doboz 2 kor. NAponti r/étköldés utánvéttel Moll A. gyógyszeréit ei. és Jár. udtr. szállító ilta] Bécs Tuchlauben 9. Vidéki gyógrtárakban határozottan Moll késwtraéayét kéijak védjegy és aiáixásávA).
Nyilttér
Ai e rovat alatt kSilöttekárt nom villa! felelSuézet a sxcrkesxtSiéz.
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köszvésybnntalmatc ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
slkorrel rendelve lesz. Hnnyhajtó hatású!
Kellemes uöl tm | Könayea--eméiílhstS
Kaptató kirinyrixkorosk&dáeckboa é«
gyágywertirakbta. A Salvator-íorris Igaigatíliga Eperjesen
703.|90Sjvégrb. szí-:i.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az. 1881. évi LX. t.-C. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1902. évi sp. III. 768.|3. azámn végzése következtében Burgbardt János bucsu-szt-lászlői javára Szűcs Mihály z.-szt-balázsi lakós ellen 160 kor. s jár. erejéig 1903. évi március hó 13-án (oganatositott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 3560 koronára becsült 1 gőzmozdony cséplőve!, 1 járgány, 2 lóból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi V. 188|2. számú végzése folytán 160 kor. tőkekövetelés, ennek 1903. évi január hő 24. napjától járó 5°Je kamatai, V°lo váltó dij ób eddig összeseo 37 korona 40 fillérben bíróilag má^ megállapított költségek erejéig Szent-Balásson a helyszínen leendő eszközlésére
1903. évi május hó 7. napjának délntáni 3 órája
határidőül kitttzetik és abboz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-cz. 107. és .108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alulis el fogoak adatni.
Kelt Nagykanizsán 1903. évi április hó 23. napján.
Maximovits György
kir. bír. vbajtó.
MIÉRT
van. annyi utánzat ?
MERT
> valódi EISEISTÁSTES-tili
LINÓLEUM padló-zománc
a tórv. bej. „Villong" TÁcJjcgyg/al a Ugjsbb is Iiptirlósatib p>ha padloknik é$ kosiykaluitorojinak bsnizolására-
Bejegyzőit ^ fastáilier-félc ~ Liüólenn padlwomáw
sgjóra alatt kimsnj-ra szárad, báraulatc-san szép íinyoyil blr és tartósság tskla-UMbíB addig fölál-rmnbatatlaa. Nagy cUcrjedWágónél fog-vji ktilönhö/ö hason-hang*A*u nevek alatt értéktelen utánzatokat hoirtak forgalomba, miért I* kérjsa niodsokl kizárólag csak Elsiastidtsr-Védjegy fél* „Vaslovacf „LIIOLEON
padló-zpmánco t,"
a töfv. l>cj. .Yasloiag" védjcgygyel.
Eisenstadter Testvérek
lakk- ói fistókgyár.
KAPHATÓ: Nagykan\'Min: Neu és Klóin cégnél.
........................................... >
ISI ISI

mm

Kérje ön
Ingyen és bérmentve illusztrált árjegyzékemet több mint 500
ábrával órák, arany, ezüst és hangszerekről
HANNS KONRÁD
6rasy*r í«. kiviteli c«g gKÜX 826. sz. CsehoríxftR.
XXII ÉVFOLYAM.
ZALAI K 0 Z L Ö N Y
1903. Április 2s

■Z.K. Vis 903.
Hűi
C«ak íkfcor valódiak, ha xalndogyüt doboa Holl A. vídjogyöt ü
aláírását tünteti fel. A Moll A.-féli Seldlltr-porik tartó. gyógyb^tása a legmakacsabb gyomor- és al-tíatbintalmnk, gromorgíres <■ gjomorhév, rfglOlt tzékrekedés, májbán-.alom. ttr fotaláe aranyér és a logkóMnbósdbb aJI betegeégek ellen, e jele. háslazernsk • évtfzod\'ok óla mindig nagyobb olterjsdéat ezerxolt. — Ara egy lepeoiítelt eredeti dobolnak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
SOLl-FELE FRANCIÁI
C^jkkorj^alM, rÜtm
franozla boraiesz éa >6 nevezetesen mint fá|dalomoalllapltó hedSrzajleel »«r kóezvénj, csőt és a raogbnlés egyéb kóvelkezmjJnyeinSl legismorotoiobb né[>i«er. — Egy*6aazol> eredeti öveg ára I kar. 90 1111.
MOJjL Gyermek szappanja.
Legfinomabb,\' legnjabb módíaer azorint kéttitek gyermek ét hólgy szappan a bír okszerű ápoláaára gyeraiekek ét feloéttek rétiére.
Ara darabooklnt — 40 11II. Öl darab — I kor. 80 011. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van ellátva.
í ( i i é t k I I d é s:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, Bécs: Tuchlaubeo 9. sz. Vidéki megrendülések naponta poatautiavét melleit -teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
gyártmányt keres, ügyeljen a 1082 cserkoszoraba foglalt
„m a g y a r . I a b d a"
szavakból álló védjegyre, nehogy magyar felirásos külföldi
árut kapjon. Magyar ruggyantagyár részvénytársaság Budapest.
i tiaiíiar: vt
&X30CXXXXXXXXÍÍ
DcoaaoaoaDooouDaaiQooaa oaoaaööo
SZUÁQS-A OIÉLFŰRDŰ
(Felsömagyarországon.) {
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasal, tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon:, május 15-töl szeptember 30-ig.
Főlülmulbatatlao vérszegénység, sápkér, női bajok, hátgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkásság után. Fürdóorvosok: Grttnwald S. dr./ Molnár J. dr., Stern J. dr., A, Kortsák dr.
Utazás Bécsből 9 órs, északról Oderbergen át oonstr 5 óra, délról \' Budapesten át innen szintén 6 óra. Síliácsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimeríts fől-világositás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről az első és utószezonban stb. ad.
iooooac
melyek már évek óta jók-nak bizonyultak és birneves orvosoktól, pint könmO hashajtó feloldó" szer
_ ajánltattatnnk,__
az emésztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minőségük következtében még gyermekek által is szívesen bevétetnek. Egy 16 pilulát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 130 püniát tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 46 f. előleges beküldésénél
egy tekercs bérmentve szállíttatik. fc
l/f p lí\'llllf Neustein F. hashajtó labdacsait. Csak akkor g l\\CnÜUIllV valódi, ha minden doboz hátulján a mi tőrvé- O nyileg bejegyzett .Szent Lipót* védjegyünkkel van ellátva fi vőrős fekete nyomással. A mi törvényileg védett dobozaink Jt utasításaink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEU8TEIN X 4P0THEKER aláírásnak kell lenni. C.
NEUSTEIN FÜLÖP g
„Szent-Lipóthoz* cimxolt gyógyszertára K. K. 0 WIEN, l., Piankenfrasso G. K
Raktár Nagj-Kaniatán: BELUS LAJOS 6« KEIK GYÜLJl gjógytzerészekoél. jg
loaaaaoaoooaaaaaaQoöaaaaoonxiDaaaaa

Egyetlen jódtartalmú alkalikus hőforrás (64\'\' C.) a kontinensen.
A lonjavílgyi vasút tllomálo (Dögoielton it.) AzonkitOl Pakrae-Llplk déli vaut juvv állomása (xóaa-tanía.)
!S> Kitüntetve; Budapest, Bécs, London, Rima, Brüsszel.
®® A.J berendezett gyógyterem, kávéhix és éttermek, nagytzabásn park, fedett
sétány, térzene, kitdaS gyógyazállodák, katooatiasti gyógjház, gyermck-Banatdriam, _ :pompáian berendezett fOrddépOletek, villamos világítás.
. , ™.u?»|l»tlan Hatása gyoaior-, bél- ét gégehnrutaál, kötzvényaél ét otuot Bajoknál. isonlainéf, ciontbajokaál, mindennemű faornlot binttlmakail, ralaniat minden ia vírbetegtigoél. A fordöidény alatt avoío kivált orvot rendel. Bcidspeíte^ hévvtx "étkoldda egyenesen a forrástól, továbbá Édatkoly L. cégtdl
Lipiki forrástt felvilágotltással szolgál
közvetlen a fürdöigazgatóságnál
a fürdőigazgatóság
Teljes tejfel csokoládé — táblákban és hengerekben. -— A legtcjfelgazdagabb
Te j-csokohíde.
Legutolsó újdonsága a vi-lá^hirü csokoládégyárnak
PH SÜCHAKD.
« BERSER-félo SYtíBT-
KÁTRÁNT-SZAPPAN
a«l utbMnk áttal tt^ta
mindennemű börküt
u. ........It, etvsv, ÍUtoíl..
as« aarobSr tlmxttteliaitaásri
frriiMri""
**nii »cr*> n kr.
Biriir f*l> PotroMtHol-uepiiaD wwwr, tiaU^bMekt^^AwMw**^, <7S Iwv),
Um^JSríéSim UJucappan
■ n 4* »irWiiHHiM<t «0«a. Tiwaihi. w»piin Ubte
iVjavalyatSrés.
Ki oehézkórban, górcsőkben és más ideges állapotokban szenved, kérjen etekről brochuráL Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt alilain által. ^
M\'

_ . ____ X kww BwcmsMI*--
mm fu iM/ooiMt v«*. 5«C7r« te—tfc d^jrolal — mlstAa Ml. ftWttotalMrtáiitliW^fc-mlxU,
WT —
toMlJdMl •BHtlMV\'" "
Raktár Sagykaní^aán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország tőbb gyógytárában.
XKXXXKttKXKK*X*XXXXKKi3KXKXXKKK
STKSTKK
gyógyintézet
TÓBEL-FÜRDÖ
. GRÁCZ MELLETT IDÉNY: május-oktdber.
880 méter a\'tenger sxioe folett. /£ vasiul állomát . Grácbél koesivil egy óra. Posta- és távírda álloma..
Rég Ismert Yftslartalmn (akrotherme) acéltorrás 30 fok C. meleg (88 fok K.| Mértékeit klima 25 fok C. ét 20 (R.) eros IS ordSIevegd, kileriedt fenyvesuidók. Gydgy-Javalatok, idrgbáotllmak ideggyengeaég. tátgerií^ betegség, hysteria, güroidk, oenralgla stb. ellen Síi botegségek: vérszegénység, bél- ét bólyaghurat atb. Igon ajánlható üdOHkoek ét gyenge gyermekeknek. Oyógyestkóz: kálón gyógy- éa aszóbarin, kádfordók roelegvizzol, fenySÍQrdók, villanyos Inrdók, massage zabanygyógykezeléa, napfordEk aat. Olcsó lakisok és egyes szobák, villák, gyógyterem, kitond étterem, kitünfi zenekar.
A ruiddigazsaltiságnil kimeríti prospektus Jugjen és bérmentve.
Dr. BLVMAUBB SAXIXtB, orvos tulajdonos
YEKTISZTÍTÓ LABDACSAI.
Évti.eJti tier, labdaook Jltalíno. cUerjoaé.nek 0,«ndeoek é< aüg van oalíd, melyben ezen ki.OnS bi.i,.ethS! tí„l« vol„» tzKIbató. S.imul.n or»c« állal e«n lazacok bá^iszerU .»nltatlak n.in.le.1 oly balotoíl melyek , , n aiíSialJ iá „tk^l.íi K ....... .p.-«v.r.k, Fiib.j.t, Mílkfc térioloiátoh. i,,„ír. báltétl.a.i, . baL.ó\'blg\'zégeta vJ.Ü\'L " ^
h«>»«al r.r.r.l.ajt.s s a, altból eredő bajokakl i«, !gy ................................tórma.O lllltitaakaál , b EzervínKo iSSLeí ^
könnye,, bamak hogy a legcekílyebb íijdal^t « okozzak ennek íolylin még a legnyongóbb LVei "cíveí»SiS,al í
Ezen virlimitó Ubdanok e,akt< a Pt.rttltr J.-fjlt >2 „ártty llro/.lni l í
yMM « IS ■«« l.lA«ot tartalmazó ilol>oz i,a 21 k" Egy esomag meív^n d dol»z ií"
uuk, I frt OS krba\' keiül. Az S.«zeg elüzel\'e. bekUUéataél bérmen.ea kOMésatl egyUt, l e.omag I f,i ífb ! 1,, 11 f tavtalnuu
3 fn 35 kr., 4 cioaiag « trt <0 kr.. 5 e,omag 5 frt 20 ki. t, tO ! írt 20 krba Lrill? E " 3
1B. Nagy clterjetlésük kivelkezlélíen ezen Iab<lac..ok a legkülönfileblj nevek e. alakok akli min,Ktim.t-- i a ., , , , ..
C.ZU. K,e,hofe, SMÜC vézliazlitO labdaezokat kívelelni éa «Ms azok lekialheiSk \'Í^S\'"
... .. . ... - . ,. , . .. . .....—-.-,- ----——-. -- ------- -—: tcklnthet&k valóUfnko.ik. melyek basuiálati uiasüisá
aiairivsaJ, íck«c rnnbea <s minden egyes dobot fedele ugyanazon xláiriswl, vC-rös stfnbcn van ellitvA.
a Psjrhofer J. ntv-
A^íimtalan hilairatb^l. melyet a labdacsok foyyaútöi a IcgkOlOnbOiöbb ii lecnehciebb bcteM^t- t •
■k ln»««k. ___-i______, icgncncieoo Octegítgei. Utin Cgés«<gnk viMtanyeíc»e
egyszer hastnMta, üteg
folyi&n Kószánk ínftxtek, e.en helyen csakt, néhányat említünk megjegyzései, hogy mindenki, ki ezen labdacsokat\' vagyuuk gyoiödve, azokat tovább fogja ajánlani. \' 0KSt
Tisztelt Psethofer ur! Kilo, 18$\\ ipril. h6 3«\'-in
l.egyea oly szíves is küldjön nekem ismét (> tekercset at ón felülmúlhatatlan Vértisetitó labdacsból utánvétellel. Fogadja ez uton is a legmélyebb köszönetemet labdacsai, csodabatásáért. Maradok teljci tisztelettel y Pawlisttk Ferencz, Köln, Lindenthal.
Tekintetes ur! llrasche, Földnlk mellett^ 18S7. szept. hó Isten akarata volt, hog>- az ön labdacval kezeim közé kerültek, melyeknek hatiíát ezennel megirom. Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni és bizonyára már a hollak közt volnék, ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem menteitek volna meg. Az Isten Üdja mog ónt ezért ezerszer. Xagy bizalmam van. hogy ezen labdacsok • engem Is tökéletesen ki fognak gyógyitaoi, x mint már másoknak is egéttségük visszanyerésére segítségül szolgáltak._ , Knl%1 ^réz.
Mélyen tisztelt ur! Bécs-Ujhely. 1887. nov. 9-én.
A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek 60 éves nagynéném nevében. At Illétü. 5 éven át szenvedet gyomorhuruiban é» vizkórságban, már életéi Is megunta, melyről egyébként le is mon-
dott, rnidűn véletlenül egy dobozt kapott at ön kitűnő rértlsxthó lab-dacsa,ból . azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyul: Legfóbb tisztelettel __Welnzettol Jozefa
Eichcngrxberamt, Gfóhl mellett, iS93. mircz 27.
Tekintetes ur!
Alulírott Ismélelten kér A csomagot az ön valóban hasznos és kilüuo labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elltmerésemeí kifejezni ezen labdacsok értéke felett és azokat, * hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajtulanl. txen háUiratóm tetszés szerinti használására öax ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel Huhn Ignác*.
Cótschdorf, KolbAch mellett. Szilézia, 1886. okt, 8-án T. ur! Felkérem, miszerint az ön vértiszlitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajböl, .mely engem öt éven át gyötört, megsiabadultam. Ezen labdacsok nálam sohwcm foír-nak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, vx2yok
Dsrakardl slMtl-fl llqattr. B.rnk.rj f. O.-UI lr«|«tt„. Egí,. oveg
a frt 60 kr.. fíl dveg 1 frt 40 kr., negyed llveg 70 kr
tisrlksl kstzréayttltcs, gyora 4,.blztöi Laliin, legjobb szer n.Meo köszvényes einzos bajok, u. m.: ge.-ineagybSatalom. tagízaggaia,, iiebtts, ralgraine. Ideges fogíájis, Kfijjs, IMízaggalis „|,. slb. ellen 1 ftt 2" fcr.
áiftl citéakaiisu, rtirktltr i-tsi egy ívcg 50 Vr.
Ft|)kilzi», fstrkelar J -151. Évek ota a fagyos tagokra tt minden idült sebre, mint legbiztosabb azer ellzmervo, 1 kőcsOg do kr nérmeiilve 6j kr.
.ÍUIlMélt KalstraiparatBBet, kllünö szer gyomor « belbetegzegeknél.
It l-lllllr VI,y lir. > liter S frt, rel liter I fit 6Ókr„ negyed liier 85 kr.
Bolyva-balztam, Ptlrtaltr J.-t81 kitllnS ízer golyra olien. I llveg <0 kr., bérmentve 65 kr.
Éltt\'lsizeiczll. (prigal etóppók), P.erbofer J.-iill, megrontott gyomor ro«sz eoií.zlÉt H mindenncmll alléul bajok ellen kitOnS bazizzer l üveg 22 kt., ]■_\' aveg J frt.
Utllálliv. i\'.erhofer J.-WI, egy ált I.mert ktlUno\' bizlzzer hmm, re-kedtsig, gíretos köhógt. .tb. ellen. I Ovegeeíke 50 kr.. 3 Orer bérmentve I frt JO kr. £
Tsanotllslt kljkllict. Pserbofer J.-tCÍI. Évek hottzn sora óta valamennyi bajn&vcuto zzer kózt orvotok által a legjobbnak elismerve hgy elogins nagy szelenezével 2 frt. —
illtlállt ItMII. Steubel t.nirtoL Clés e. szaris Utal okozolt sebeknél mérges daganatoktól, njjkukacz, wbea, vagy gyulladt mell vagy máz ily bajoknál, mint kitöaS szer ldn kipróbálva. 1 légelr Mt kr. liérmenlve 75 kv. illtláaos tllltlM-té, Bullrich A W -töl. Kittlnö hizizzor a rossz emész-lé! minden kijvelkezményeinél a m. fMkjas, tzédülé, gyomorgOre. gyomorhív, aranyér dugulls, stb. ellen. 1 o(omag ír. 1 frt" Ezen iu felsorolt készítményeken kívol ze oszlr. lapokban hirdetett ósszea be - é> kait. gyógyizeréazeti ktlISnleges.égok rakliron vannak S. a készletben netán nem levOk gyor!„ 4, olc.o,, ,„og,I0rozlelnok. roital megreodelézek » leggyorsabban eizküzSltetnek, ha a pénzds.zeg bekOldetik; nagyobb megrendelések utánvéttel küldettél.
,.!MÍÍUl,,a ■elrak ksiraálsll elatlKla > \'
fairhtltr J. ■évllilráitii aaladac egyei iiltr IKtlt <|yu»i>l aláírással iirit tlllktl iái allátra.
Védve védjegy állal. Védjegy utánzása azigoroan bHatotletik
PSERHOFER J.
gyéiyiteritr, .zn goldtut lilikHfliI\' VIEI, 1.. üiitrtlrute\' IS.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Na*y-K»oixsin.
melléklet i ,Zalai KStlSny* 1903. évi április hé 25-lki 17-ik számához.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. ÁPRICIS 25-:éo.
-ecj fst
co co
esr>
oo cs
UT3
55
CTs) e-o
co
ca
"CCS r-j co
CN CO
CN
^oa
- =|2 I 1*6
g\'K s s S = = i-S
I
o
o o

QOÜS
OSQO
80@@ i \\ m m m
80S@
" 0.(9
>i.
i 5
» l.|S -""SS\' „
s
. 8 a S<! » -O
SS* ^
SS®!"3 5 21.1 S
: I

>.23
H Qi
hI
(VI Wg
4t
Mf ÍÜ
ü fca* aj © ®
. 00 K5
> o C/2
\'Ed
Ölesé áraink r
neki 1
bámulatot keltenek!
T art ós N Ói
b: ó r c z i p ő párja 2 frt 40 kr.
Nagyon erős
Női
fűzős bőrczipő párja. . 2 frt 80 kr.
Kitűnő
Hői
górni) as\' bírczipfi
párja 3 fariul.
Női £ZÍpŐ
kettős
kereszt csattal párja 2 forint.
Fiókraktár
.-NAGYKANIZSÁIK
Kazincy-ufcca
1. szám.
Ia- Goodyear • • • é • • • • • • "Világczipő
legdivatosabb fonna, i
Az árak a gyár által . minden czipö talpában be vannak vésve. ,
Tartós Férfi
bőrczipő párja 2 frt 40 kr.
Kitűnő
Férfi
fűzős bőrczipő párja 3 forint.
Könnyű
N ő i
utczai czipő . párja 1 frt SO kr.
Tartós
gyermek
fűzős bőrczipő párja 86 krti! felj.
TURUL
. „ \' • Wl- , |. !•■\' • i
czipő-gyár rész vó n y-t árvaság.
Kizárólag magyar gyártmány. ■
<55ca £>-<
=:tí ca T
* S
J > fo CD
- . -2 2 2 rv. I • h-jx
I
a
~ - «? a
\' ÖCS g
__ © <d 2
« -5"g
CJ> o © a
c=» t 00
o SS fl ö
®.S 2
ws-g-
I
Rohitschi „Sty ria-f-orrás" gyógyvíz
Gyomor daganatok és görcsök Bright-féle vese-lob, garat és gége, gyomor és bélhurut, hugysavas-bántalmak, cukor-betegségek, kemény székelés, májbajok ellen kitUnő gyógyered-mények.
<>h ja]!
Megfojt ez az átkozott köhögés I
Köhögés, rekedtsőg és elnyáltásodés ellen gyors és biztos hatásúak
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek.
Dobozaikor, ós 2 kor.
Pröbadoboz 50 fillér.
Fő- és stélkaldóai nüctir:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI, Yáci-körut 17-
Éljem!
Egger meílpaaztlHa
csa^amarűiomtoiíoít.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Beik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
A Pesti Kapló, amely eddigelé ne Embír -tragédiáját, Aranv János balladáit
Zichy StiMIy illusttricíöval, Katon.\\ József Báflk báu-jit, a Klnfy-Alhnmot, Xöltök-. Albiaát, tavaly a remek kivitelű Zlefay-AIbBHOt, $tb. adta olvasóinak • * Uönyvpiacoa általinos feltűnést keltő kiállttisban, at idén eddigi kiadvinyait felQlmuló fénynyel és pompÁval, a Y5r5««arlj ilhálj-Aliuraít fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.
A VőrőSMKrtjf-Alfann, n Zichy-Albumnil is disícsebb küülitisban nagy kvart alakban fog megjelenni. Magiban foglalja a kOltö cletrajiát. CaO0||Or ét TflOdét, Vöröí-martynak c kedves dríunai kCdtecnényét, a $2Ó2ítot, a Tén cigányt, S.ZÍp llűflkát és íöröanartjaak legkiválóbb költői alkotásait, kiváló miivéssek eredeti festményeivel és rajzaival, 20 mumclléktetben és swmos szövegbe nyomott képpel és illusstrícióival,. * valóban remek kivitelű mulapoknak egy résre gyönyörű színnyomású lesz, amilyen eddig alig jeleni meg magyar disrmüben. A YöroSBarty-AHmnot megszerezhetik mindazok, akik r Pesti Naplóra, amely a legrégibb, lcgfUggetlencbb és egyike a \' legelterjedcttebb politikai napilapoknak, egy évre előfizetnek.
Akik "most lépnek az elSfizetők soriba és akir havonta is, de állandóan, legalább egy évig előfizetők-maradnak, szintén megkapják a ¥jrÖia»artjr-AlbBBít. ~i«nden félreértés elkerülése végett megjegyezzük, hogy akik a Zichy-Albumot az 1905-. évre való előfizetés alapján .tehát 1S0S. évi, ajándékul kapták, azok a YiriSftirty-Albanot csak ugy kapják meg, ha újra egész évre előfizetnek.
A Pesti Napló előfizetési ára: Egész. évre 28 kor., félévre I4 kor., negyedévre 7 kor., egy bóra 2 kor. 4O fillér. Szerkesztősége és kiadóhivatala; Bodapiát, fl., Andrássy-at 27. I2áa alatt vas.
A Rlchter-fóle
Linl\'ment. Caps. cum
Horgoay - Paiu - ExpíiIIer egy regi .kipróbált húzisxer, a meiy már több mint 33 ór öta meg- | bizliAtóbedömőlé.söl alkalmazta^;. 1 kíififittfíél. «áíiil és E^iíliídűéJ. | Illté8. Silányabb utánatok miatt n in.im byvúiáriáskoróvarosak 1©-gyuok és csakis eredeti üve^okot cobozöfclwn a, Jír^to/" védjegygj\'el
árban fi legtöbb gyógyszertárban knplintó. Főraktár: TöVök József, gyógN-Ezerwznó! Budapesten.
hmsrFMés társa,
-t kfr. odruri cciilltík. \\ ^^^Rudolatadt.
ügyes, . .
tisztességes;--iigynö^D!(
magas
jutalék ellenében felvétetnek
Ülcliard Jeube Holzroul8aux & Jalousien Fabrik Braunau Böhmen.


XLII. ÉVFOLYAM. - ______-_
Ferencz József császár-fürdő Tttffer
Gyorsvonat-állomás Tliffer-helység. \' ■ y
Stájerország legmelegebb forrása. ^
-- Hasonló hatású mint Gaateln és Pfaffers Svejozban. --
_Mérsékelt árak---
HAGY 0YÓGYEREDMÉNYEK.
Legnagyobb kényelem. Villamos világítás.
Höforrásviz szétküldés. — prospektusok ingyen. ■
GUMKEL TIVADAR.
A- L A I KÖZLÖNY
1903. ÁPRILIS 25 én.
Med
Dr. : Traub József, gyomorpora
Q A S T H / € / N
ormilaE is meíiizsíálTa fis hasztólra.
Ezer és eicr ember gyomor, b4l é< mis bajok köretkoztében ssigoiu éirendro wn kénysaorilve ami az életei teszi.\'Dr. Traub Jtaief flastrlcln gyomorportnak
haszoklaténSl ezen étrend mér rírid idő mnlra feloíl-gessé vilik. Betegek, kik sok tip-lílék felvételével erőiek akarnak lenni, elérhetik a Gaatricinnel a. legrtridebb .ío alatt. Qastricln mnlandO bajoinil, mint gyomorégés, felbWígéa, felínrédis, gyomorfájás, hányta gírcsOk rosszallét, szorulás, fcjfíjis és rom emésztésnél azonnal használ és hosszabb élvezetnél meguonteti a régi gyomor él bél bántalmakat, melyek eddig minden szernek ellenáltak. - Onatrlcin nem hashajtó aicr, a aiékeléit azonban siabályozsa. - Toribb.-kat a prospektusok szolgáltatják. - Orrotok részére Ingyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárban.
Főraktár „Salvator" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyégydrogtieriikban.
Nagy dobot S kor., kii doboz 2 kor., bérmentre 20, ajánlra 46 fillérrel tsbb
KI IDŐS. AKAR LEJNpSTI: U J ÉLET\'®**
Ferencz József császár-fürdő Tliffer
Stajerhon legmelegebb szénsavas hőforrása! Gyorsvonat állomás M. Tdffer.
TÖBB EZER GYÓGYEREDMÉNY.
PROSPEKTUSOK INGYEN
ICBICBT-nappan
JEGX jjKULCS
Legjobb, legkiadósabb és ezért \'á legolcsob szappan. Minden kártékonyához zákeveréstöl mentes.

Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk kíilonöaen arra, hogy minden darab szappan a „Schlcht* névvel, s a fenti egyik vedjegygyel legyen ellátva.
. A daruvári ásvány és iszap fürdővel összefüggésben álló uradalmi vendéglő részére megfelelő
VENDÉGLŐS
kerestetik. A vendéglő njonnan lesz átalakítva és berendezve és utóbbival vagy anélkül lesz átadandó. Állandó üzlét egész éven át.
A daruvári ásvány- ét iszap-fördő bérleti igazgatósága, Szlavónia.
Férfiak ingyen kapnak, olyan uj találmányú orvoxigot, mely « elvesztett eríSt újra meghozza, • P.-óbacso magol s egy száz oldalas könyvet postán, jól \'bc<yomagolv9. ingyen kapják mindazok a kik ártó iruak. Et a legbá-mulatraméltóbb csodaorvosság, mely • megmentett ezreket, a kik fiatalkori kih&gások folytán nemi bajokban, izlfilisbea, valamint elvcszitett férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvosigot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek iingyejJ küld. tízzel a.htaior-vossággal a baj otthon gyógyíthat^, t miudizok a kik a futaikon.- kihágásokból származó némi bajokban, szellemi \'clgy3ngaléiben;vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magu-tjat. Ez a gyógyszer, kózvctetlenill azokra a s*cr-yekro hat, a hol a; megeröiiödé* szllksóges csodálatos eredménynyel gyógyítja xi évek óta tartó betegségeket, öreg. fiatal egyaránt irhát Stato Medical InsUlutnak.ju alant jelzett címre, » hon-., ban a csomagot rigtöV elküldik. Az intézet, leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés Céljából az otthonukat nem hagyhatják .el. A próbacsomig megmuiatji, hogy mily könnyen kigyógyítható\'* ebből a rettenetei hajból otthon. Az intézet kivételt nem te»z. Mi»de»ki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás melleit postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépein be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. .V levelet így kell címezni: Sta[te Mcdical Institote, 17 Elektron Building, Kort W\'ayne, Ind.-Amerika
A lev:lek mindig bcimcnte*it«fldök.
<Qh í-m

JIAYÉR" GÉPGYÁR
vas- és fémöntöde
részv.-társ. SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., Lipót-körut 15.
Kéezit mindennemQ
Gazdasági gépeket «5Benzm-motorokatU°g;
Ben/.In-motoros cséplökészletek.
- l\'j hengemékek, minden e seskméba végé gép gvirt&za.
iwaioiMepiteMzet. y—
UiliOHlClíCSSéff\' Legojabb szerkexetQ csavai-oa és yxnbnd. vlznyomáBU
Osiiorne D. Jll.-féle \'"^b\'"1 é* kcpc11
____— magyarországi kizárólagos képviseli,ége.
Képes áriefiyzék Ingyen és bérmentve. Kívánatra minden ezllkségletre kG ín költségvetés. I
KORONA ..
ESETLEG ft LEÚNflOYOBS MYERE/AEKYl\'
JEGYZÉKE az
55,000
»ffn««yobt> nyorömtay » l»jr»x«teao»í»«bb w«tben:
1*000«000 korona.
% Korona
1 ]tilalom OOOOOO 3ͧ i Djer. i 400000
I a 1
s eo
8 1 2 1
_ a>
S NJ
Ch «
CD
•s isi
1
1-® i g-e.
f.N 5
" tn
■ s-a> 8
m CQ
8
86 «r s
437 SOS 1538 14© 34450 4850 485© 1©© ,4850 885©
sooooo ÍOOQÖO 90000 80000 70OOO 60000 50OOO 40000 SOOOO S5000
soooo
15000 ÍOOOO 5000 ^OOO
dooo ÍOOO 50O
soo soo
170 130 ÍOO 80 4Q
55,00014.459,000
Kiváló szerencse TÖRÖK-nél.
Nagjon sokan szerencsések lettek kltaloBk.
TIz millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsült vevőink.
Az 6gé32 yllág l6gesélydÚ8atiti sorsjátéka a mi m. kir. szab. osztályeorsjátékank, mely nemsokáfa ujb61 kezdetét veszi.
110,000 sorsjegy 55,000
PÉNZNYEEESÉNINYEL sorsolUtik ki, tehát az ÖSÜZOB sorajogyok föle nyer a. mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint.
5 hónap alatt összesen Tizennégy mllllő 459.000 koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet alátt áll.
Az I-s6 osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű betétjei a kővetkezők:
egy nyolcad (\'Is) frt —.75 vagyis 1.50 korona egí negyi-d (\'!,) , 1.50 „ 3.— egy «l CM „3.- .\' 6.- . egy egész (>|,) , 6.- , 12.— \' ,
"A sorsjegyeket ntónvéttel vagy a pénz beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb
f. é. május hó 2-ig
bizalommal hozzánk küldeni.
b a n k h BCD AP
a z a JE S T.:
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-ilzlete.
Fóárudánk osztálysorsjáték osztályai:
Féilzlet: VI., Teréz-körut 46/«.~ Fiókok: 1. Váoi-körut 4. x , 2. Muzeum-kSrut II. 3. Erzsébet-kSrut 54.
Bendeisiwéi lertnnaé. TÖJRÖ^K Sk. és bankháza Budapest.
Kérek részemre_I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a
hivatalos tervezettel együtt küldeni.
ntánvételezni k*rem
Az összeget_korona ísszegbeo j po (b.
|
A ueiB teísiS törleüdö.
1 « v