Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.39 MB
2010-02-14 20:31:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1286
4569
Zalai Közlöny 1903. 018-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY KANIZSA, 1903. május hó 2-án.
Előfizetési ár: Egész ívre - . 10 kor. — fill.
Fíl évre . . . í> kor. — fiit. Kogycde.vro . . 2 kor. f>i« fill. Egryeft sxáin 20 flll.
HIRDETÉSEK
5 has&bospetitjorban 14,másodkor 13, s minden tovAbbi sorért 10 fill
NYILTTÉR8EN
petit soronként .20 fillérért vétetnek fel.
XLII. évfolyam.
í
A lap Rxelletai réwét lllctÖ min-dea közlemény a felelős szerkewttf nevére, az anyagi részt ílletó köx« iemények pedig n kiadó nevére eirpíetten Na&j-K&nlisára bérmentve inlézcndök.
Bérmíntetleri levelek nera fogadtatunk el-
Kéziratok risszanem küldetnek
A. nagy-kanizsai a Ipar-Testület,a „a nagy-kanizsai Tak&ékpénztár részvény-társaság,8 a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ aj ,nagy-kankaai pdedneveló egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskör/ a Bnagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyánegylet,0 a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEIN\'KI XT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nagykanizsa, lflOS. májuK 1,
Hát van ilyen? Nincsen. De kellene lennie. Őszre vált az .idő a mult esztendőben, amikor Sopronban a kereskedők IV. országos kongresz-szusán elhatározták, hogy lesz. Megcsinálták az alapszabályokat és a mikor hosszas vita után azt jelentette az elnök, hogy az alapszabályok ■letárgyalva, a szövetség megalakult, ■ hozsannával üdvözölte a tényt, a mely uj kort van hivatva megjelölni a kereskedők életében. Azóta hónapok teltek el. Elmúlt az ősz. A telet is legyűrte a rügyfakadás; de a kereskedők országos szövetsége mind iráig csak papiroson van. Azt se tudni, hogy az clökészitő-bizottság meg-tetté-e a kellő lépéseket arra, bogy az alapszabályok megnyerjék a miniszteri sankciót, avagy eltették nyugalomra, hogy. érjen.
Pedig ugy tudjuk, hogy nem igen. változtak azok a viszonyok, a melyek a szövetség működését az őszszel sü;£ették. Sem a közviszonyokban, sem az általános gazdasági törekvésekben nem történt változás. A gazdasági pangás a íégi. A pénz olcsé, de nem kell senkinek. A kereskedők váltéinak központi jgyfllőhélyén, az Osztrák-magyar bankban, épp a magyarországi váltók száma van csökkenésben. A tőzsde csöndes, szinte élettelen. A képviselőház gazdasági bizottságában készülődnek a kiegyo-zést érdeklő törvényjavaslatok, ,de a kereskedők és a kereskedői közvéle-- mény nélkül..
\' Hol van ez? Sehol. Abban a szép, . harctól meg nem ijedő beszédben, a melyet Sándor Pál, a IV. kongresszus
elnöke mondott a kongresszus megnyitása alkalmával, erősen hangsúlyozta, hogy az „indolens és szolga-lelkü kereskedelem napjai elmultak és elkövetkezett az önérzetes és a maga igazáért sikra szállni kész kereskedelem kora". Hát mi, legnagyobb sajnálatunkra, ezt a prognos-tikbnt tettekbe öltöztetve nem látjuk. Még az sem történt meg, amit már is meg kellett volna tenni, a szövet-, séget akciéképpeasé tenni. Ámde ez is szépen aluszik. Nem tréfa és érdemes följegyezni, hogy a kereskedelmi ügyekkel is alaposan foglalkozik ez idő szerint az Országos magyar gazdasági egyesület ipari és kereskedelmi szakosztálya. A mult hét során tartott ülésében határozta el, hogy lépéseket tesz a burgonya-liszt délafrikai exporíja, meg más egyéb kereskedelmi export-ügyekben. És a kereskedők? Az ő szavuk- a — némaság.
Fontosnak tartjuk mi ezt az ügyet már csak azért is szóvá tenni, mert a mult őszszel tartott kongresszuson épp a hang, a tenor, a melyből egynéhány beszéd elhangzott, nagyban hasonlított az előőrsök csatakiáltásaihoz. A ki a soproni koogresszu-son elhangzott beszédeket összevetette I a pozsonyi gazdakongresszuson elhangzottakkal, az bátran azt hihette, hogy csata is lesz, meg utána béke is:
■Si vis pacom, para beilum. A pax, az megjött. De nem az a béke, a melyre a kereskedők vágytak. Nem a tevékenység, nem a gyömölcster-melő béke korszaka. Sót, ami nyomós, számottevő dolog az utóbbi idők során megtörtént, az sem az, ami a kongresszus, meg annak vezető emberei által történt meg, hanem egy
másik kereskedői egyesülés, az ügynökök szövetsége által; hiszen ők moudták ki, hogy tőlük telhetőleg lehetetlenné fogják tenni, hogy az osztrák kereskedők, behajtott ágenseik által közvetítsék az ügyleteket, megfosztva ingyen kenyerétől azt, a ki ebben az országban a képviseleti közvetítést kenyérkereső\' foglalkozásként, űzve adót fizet, gondot visel és az ország kereskedelmi forgalmát szolgálja.
Mi már kifejezést adtunk annak a nézetünknek, hogy a békés munkát óhajtjuk. Annak az otthonául kívántuk látni a kereskedők, szövetségét: Annyi a tenni-valónk ezen a téren, hogy száz meg száz munkás kéz önfeláldozó munkájára lenne szükségünk, hogy csak valamivel is előbbre jussunk. Szinte irigy szemmel nézzük, hogy milyen áldásos munkát végez az iparosok országos szövetsége. Be is. valljuk, hogy immáron történt is egy-más az iparosok dolgában. Kezdeményeznek, agitálnak, informálják a kormányt és résen vaunak, ha valami ellenök fordulna. És á mezőgazdák? Az ő agitálásuk talán\'több is íz agitálásnál, de az 6 érdekükben van. Tesznek, beszélnek, mozognak és védik a maguk érdekeit. Taláu a kelleténél is többször bántanak vele más érdekeket, de hiszen ők nem . másokkal, csupán csak magukkal törődnek. És a kereskedők? Megszerezték & szövetség alapszabályait és azzal befejezni látszottak munkájukat: Hogy is mondta csak megnyitó beszédében Sándor Pál: „végtelenül elszomorító, hogy olykíf még kereskedők is restellik kereske1 : dói mivoltukat, hogy kereskedők valami érhetetlen diplomatikus féle-
lemből nem merik érdekeiket megvédeni, nem mernek azzal a hatalommal élni, amely kezökben van" ... Ezt a beszédét sohasem lehetne sikeresebben visszafordítani, mint a jelen esetben. Hiszen a vezetők is pihenni látszanak. Avagy meghátráltak? Ki merné ezt csak gondolni is. a harcias, a bátor kongresszus katonáiról.
Maga a legfőbb dolog, a melyért kongresszus együtt volt, a siri csönd legmélyebb fenekén várja a feltámadást.
Talán.meg is jön — hiszen tavasz van! l)r. lierhnri í«.
A szegénység tanyáján.
D.
— A taJcfccsműfccljv — A íalulc szállítója. — A hivatalos elj&rás.
Míg csenget a lélekharang .......„
fülemben, midőn folytattam utamat a szegénység tanyáján. Megvallom, szinte habozva mentem\' felkeresni P. F. takácsmester uramat, félve, hogy tán ő benne is felkeltem egy szebb mult emlékét a igy aunól jobban kitűnik a jelen \'sivársága. De midőn eszembe jutott, hogy mennyire jól esik a szenvedőnek, ha kiönti szive keservét, ekkor félre téve minden aggodalmamat, folytattara a Bze-gény tanya láthatását Hadd lássad társadalom a kisiparos nyomorát és íadd marja szivét az önvád, hogy e nyomor előidézésében néki is része van. De mit
is beszélek? Önvád és társadalom----1
Ilisz öifök tudják már, mit gondolok.
A takács-mester lakásának udvarába érve, már magam elé képzeltem égy tágas műhelyt, melyben a takács-legények víg danája egybeolvad a szövőszék egyhangúan csattogó zajával. Azt gondoltam, bogy ennél az iparágnál, melynek minden készítménye mindennapos a háznál, mert hisz manapság már a paraszt háznál sem a „térdük kalácsáról" étkeznek, hanem teritett asztalnál; nem lepedő
sarkával törülköznek, hanem kendővel és igy tovább, mondom azt hittem, hogy ennél az iparágnál megcáfolva találom majd a sokat\' koptatott „ipari pangás" jelszávát.
Kérdezösködésemre azzal utasítottak az .udvarban b /takács lakásához, hogy azon ;az ajtón menjek be, melyen három törött ablak vau. Vérmes reményeim kezdtek roskadozni. A szépen, folytonosan katagoló vetélő zaja és e zaj nyomán fakadó anyagi forrás, összeférhetetlen a törött ablakokkal. Mégis eszembe jutott a magyar közmondás: ,3ó bornak nem kell cégér* 8 én a legszebb gondolatokkal eltelve nyitottam ki s léptem be a bárom törött ablakú ajtón.
Egyszerű szűk kis konyha, benn egy ágy. De mi ez? Hol marad a szövőszék \' zaja? Bántott a műhely „kihallatszó csendje" s beléptem a műhelybe. A takácB gazda szomorúan ült ott, mereven bámulva az álló szövőszékre. Sárgásán halvány arca, mélyen a Bzemgödörben fekvő . szemei, kuszált haja és beesett mellé, Hauptmanu Gerhardt „Takácsok" cimü drámájának egye9 alakjaira emlékeztet. A műhelyben homály volt, ami e sötét képet, roég szomorúbbá tette.
A takács-mester fáradt volt. Faluról érkezett. Falura kell járnom, kezdte beszédét, mert itt e vároBban, bár egyedül vagyok damast takács, nem tudok megélni. A kereskedők nem veszik árumat Durválják ezövésemeí, ezért gyárosnál vásárolnak. A durvább árut is gyárostól szerzik be. uem tudok a gyáros áraival versenyezni. Igaz, hogy azok a szövések, gyári munkák, de ezzel a kereskedő nem törődik.
A közönség is alig vesz rólam tudomást. ők szinte lenézőnek tartják egy ily helybeli szegény iparos műhelyében rendelni valamit, nekik csillogó üzlethelyiség kell. (Igen, gondoltam én, ahol találkozva, bjrálják egymáfl legújabb - divatú cibelin kelméből készült tavaszi kabátjaikat; s irigykedve nézik, ha az egyiknek Bzebb a szőllö, cseresznye és eper, meg az ég tudja minő gyümölcs díszítésű kalapja, mint az övéké.) Az áru jóságával, tartósságával, no. meg fizzál, .hogy igy egy szegény családot
TARCZ A.
TBa három személyre. *
— A .Zalai Köxlöny\' l4rc*j.i. — — Angolból. —
, —• Nem veszi meg ezt a párnát, lady Poppereoiu ? .
Eliz egy asztmás, hajlott testű öreg dámától kérdezte^ezt s elébe tartott egy nagy khakiszatenból készült, rózsákkal és lucernával hímzett dívány-párnát.
— Belátom, hogy rettenetesen izlés-tolen — \'folytatta — s tudom, hogy nem lebeti.be a szalonjába, de mama azt mondja, hogy neki minden .áron meg kell szabadulni töle, mert elijeszti a vevőket!
—; -Minden portékádat ilyen módon árulód kedvesem ? — kérdezte az öreg lady nevetve.
— Legalábbv szokatlan! De hát ezt csök jó lelkiismeretté! nem is ajánlhatom másként s.enkinek. H.armine shillinget kér érte anyám, valóságos rablás! De ugy-o
..-kedves lady Pepporcorn, azért mégis .megveszi?
Lady Pepporcorn azt mondta, hogy az őszinteség a legszebb erény s kijelentette, hegy megveszi a párnát; ha színével lefordítja, majd jó lesz. a kis ölebének. Eliz pedig megkönnyebbült sóhajjal tért vissza sátrába.
A bazárt nagyon unalmasnak találta s \'szivesebben maradt volna inkább az üres . Londonban. A falhoz támaszkodott s szórakozottan nézte a vidéki .intelligenciát.
mély le s fel hullámzott a termekben.. Amint igy maga elé bámult, egyszerre egy magas, borotvált arcú, körülbelül harminc éves férfit látott maga felé közeledni. l)e valaki olfogta útközben s beszéliii kezdett vele. A "leány idegesen várakozott: kíváncsi volt megtudni, mit keres ez az ember itt. hiszen Londonban vélte 8 azt is mondta neki, hogy ott tölti ozt az egész hónapot. ■
" —- Miss Thynne, — búcsúzni. jöttein — szólt most á hangja, közvetlen közelében/
Erzsébet fájdalmas meglepetéssel nézett reá.
— Miért búcsúzni? — kérdezte csendesen.
— Visszamegyek Skóciába, a .vádijaim közé. Mire maguk visszatérnek Londonba, ón már régen otthon leszok. A kedves mamája a lfi-i mulatságra engem is kegyes volt nvegbivni, igy személyesen jöttem el kimenteni magamat, hogy ott nem lehetek.-
— Sajnálom, hogy oly soká nem fogjuk látni — mondta a leány halkau — de maga persze mulatni, fog otthon, s ez a-\'fó. \'
— Nem nagyon mulatságos dolog biz az, — szólt a férfi kissé szomorúan. — De kénytelen vagyok vele. Az anyám influenzás volt s most egyedül van otthon ...
Elhallgatott, majd vidámabban tette hozzá:
— Minthogy maga és. a mamája miatt rándultam le ide, hát most jogosan kérhetem, hogy körülvezessen s meg-
mutas-sa az éi\'d.\'kvioiili sátrakat. Azután uicg még egyetlen virággal sem kínált ! most. pedig ina pazarló- kedvemben |! vagyok és nlki-i-ülteni inhidín utamba lépő ifjü hölgyet, hogy goinblyukamat maga díszíthesse föl.
■ Erzsébet mélyen elpirult. s szorette volna tudni, e vidám szavak .alatt rojtózik-e komoly értelem is. Tréfásan beszélt, de mélyen a szemébe nézett.
— A virágok már csaknem, mind odavannak, — mondta tréfálva — s Londonban bizonyára frissebbet kaphatott \'volná.
— IIa ez. célzás akar lenni arra, hogy . akár azonnal .vissza - is térhetek oda,
ahonnanijöjtem, — iiein fogoiu elérteni.
Mindketten nevettek. Azután Erzsébet az asztalra mutatott, ahol .néhány fehér, rózsa állott\'egy vázában. \'\'
— íme: ezek még frissek.
Az elárusító-leány azonnal ajánlotta azokat megvételre, s kacér tekintettel hozzátette:
_ Egy-egy shilling minden szál; de
ha én tűzöm fel a kabátjára, az még egt shillingbe kerül az árán felül.
De Jim nem- reflektált az utób.bira, s tiz szálat vásári,t Eliznek, a maga számára meg egyet, azután Eliz olvezette még a jósiiőhöz is, s kivül várta me£, míg Jim eltűnt a függönyök mögött es jósoltatott magának.
_ kos? —\' mondta várakozásteljesen, mikor a másik ..ismét kijött a szobács-kából.
— AzJ. mondta, hogy egy nőszemély befolyása alatt állok, akinék fehér bóre
és nagyon szép. barna haja van. A szemei \' pedig épp oly változékonyak, mint az opál s ,az ember soha sincs tisztában vele, hogy mi rejlik mélyükben. A termete olyan, mint egy isténuöé s a I szive ... a szive ... Mit gondol Eliz, j mi van a szivében ?
— Én nem tudom.
— s nem is vezethet nyomra?
— Keni.
— S nem ismeri fel a kérdéses hölgyet a Icirás után ?
— N\'e . . . em. — A leány elpirult s félrefordította a fejét- E percben az öreg Peppercornné közeledőit feléjük s Eliz idegesen szólt: .
— A mamának még nem is köszönt, jöjjön, megmutatom a sátrát.
Mrs Thynne örömmel üdvözölte az uj vendéget; d.e a keze tele volt dologgal és különben is egyre jöttök-mentek a sátorban.
— Vezesse Elizt teázni — szólott már nagyon fáradt szegény.
\'_ Jöjjön Eliz, — mondta a fiatalember s megfogta a kezét. ^
— Ki engedte meg. hogy Trereszt-nevemen szólítson? — kérdezto a leány-tréfás haraggal.
■ — A mamája. Azt- mondta: Vezesse Ülizt teázni. S én nem ^ .iktam lemondani a — szerzett jogokról. Különben is emlékezem egy időre, amikor. Elükének hivtam.
— S én magát Jim-nek . . .
■ — Nos; tegyük fel, hogy második gyermekkornnkat éljük . . .
— Köszönöm; erre még ráérünk.
— IV én üonu|> élyeseu megesküszöm, hogy soha többé nem fogom Thynne kisasszonynak nevezni.
Most elérték as asztalt, de .Jim nem eresztette el a. leány karját s tovább vonszolta. ...
— Miért nem maradunk itt? — kérdezte amaz csodálkozva.
— Osak. . .
A szó nem magyarázott semmit, de a kísérő tekintetből megértette Eliz, hogy egyedül akar vole lenni.
V.égre egy kicsi kerek asztal mellé ültek.
A felszolgáló leánynak odaszólt\'a férd:
— Három csésze teát kérek.
— Máma már teázott — kockáztatta meg a leány.
— ürülök rajta — válaszolt amaz nyúgodtau. — Eleget dolgozott ma, megérdemelte . . .
— Hát másvalakinek adott itt találkát?
A csalódottság érzete rezgett - ki a
hangjából.
j— Nérn.
_ De három áésze teát rendojt.
— Ez az asztal három személy szá-. mára való. 1 *
— Igen, de . ...
— Nos, legalább igy más nem ülhet le mellénk.
Eliz mélyen elpirult, de hallgatott. A férfi ugy tett, mintha\'iuém venné észre zavarát — folytatta: \', \'•■,
— Tehát ebben az évadban nem találkozunk többet-?
— Ez iiem az én hibám — mondta a leány. __
Lapunk mai számához-rféiiv melléklet van csatolva.
XLn évfolyam.\'
mentenek még a nyomortól, ők eem törődnek.
Míg mielőtt a megrendelések gyűjtéséről szóló törvéoy volt, szinte nem tartották elegánsnak utalótól nem rendelni. De nem azért, mert tán annak áruja .jobb volt. Hanem, mert azok szép, sárga ffael pántolt ládával, elegáns szabása ■■„Reglau" felöltőben és divatos rubában kopogtattBk az előszobában az örököB „kÍ8ztihandM-jukkal, Míg én szegény takács, csak ily homályos, szűk műhelyben várom a megrendelőt. Sokszor napokig várt megrendelőre. Ha jött valaki durvállotta a szövést.
Egyszer értesült a kisiparosok felsegi-tésérő). Mult év január havában beadott egy kérvényt Nem o.lvastam, de eltudom gondolni tartalmát: .Leírja itt a ezegény takács nyomorát Elmondja családi életét, hogy nős, bárom kis gyermek atyja. Nagy azé ez egy ezegény csalidnál. A kenyérből délben Bt karéit Bzelni — és csak kettő jnt. Dolgozna, mert van két karja, amivel dolgozni\'tud és akar, (I) de nem kap munlJSt. A közönségnek finom munka kell, de ehhez fioom gép, finom fonal kell. Pénze $rre nincs. Tán beleirta azt is, hogy hányszor lebegett szeme előtt egy, az Oceáoon túllévő
idegén ország____ de nincs szive itt
hagyni szülő hazáját Az irgalom nevében segélyért könyörög.\'
Megindult erre a hivatalos eljárás ólomlábakkal.
Két hé múlva válasz: Kérését megvizsgáljuk."
Akkor jön egy miniszterválság.
Kis idő elteilik mig újra megindul az ólomláb. Kiküldött érkezik.
Leirat: „A segélyt kilátásba helyezik.\'
A miniszter hirtelen elhal, üj ember a bársonyszékben.
Nagy .csend.
Ezek az ügy fázisai.
A takács nem csüggedt el. SzegéoyeB bútorzatú szobájában ott lóg a falon a: „Hit, remény, szeretet* szent jelvénye. Ez önt lelkébe kitartást, de kell is az nagyon. A kérhetetlen és telhetetlen
gyomor zúgolódik____Kicsiny a keoyér-
karéj... Csak reméljünk I
Végre a mult hetekben egy nagy hivatalos levél. A takács arca felragyog. Szeme könyezik, szive heveBen dobog: ,A kért segélyt megadták.* Lesznek uj szövőszékek, nj minták, vetélők, finom fonalafc Most már nem mondhatják majd néki, hogy durvák árui, hisz ezentúl finom gépekkel dolgozik. Még a gyermekek is örülnek. A kis bárom éves egy karéj kenyeret kér, mert hiuz lesz finom gép, lesz kereset....
Eü bucsut véve meghatottan hagytam el kis lakásukat, a bárom törött ablakú ajtóé:
-Most már lesz finom gépe a tskáiu-nak, s tán ki is hurcolkodbalik a szegénység tanyájáról 1 .
HÍREK.
— Deák Ferenc születése szfcz éves évfordulójának megünneplését vármegyénk törvényhatósága elbatáipzis, s egy bizottságot küldött kj .Cserfán Károly alispán elnöklete alatt az.ünriep-\' ség módozataira nézve javaslattételre. .A kiküldött bizottság a vármegye alispánjának eloöfelésével m. hó 23-áu a vármegyeház nagytermében ülést tartott, melyen elnök a megjelent tagokat üdvözölte s egyúttal bejelentette, hogy az
ülésen való. megjelenésre \' felkérte dr. Jankovich László gróf főispánt, valamint a helybeli tanintézetek igazgatóit meghívta. Az ünnepségre nézve javasolja, hogy folyó évi október 17-én, mint vármegyénk nagy szülötte azáz éves évfordulóján, díszközgyűlés tartassák awlyet a vánnegye főispánja nyitana meg; a közgyűlési teremből a főispán vezetése alatt a bizottság tagjai a róm. kalh. templomba isteni tiszteletre mennének. Az isteni tisztelet megtartására felkéretnék dr. István Vilmos szombathelyi egyházmegyei püspök; mise .után a közön-Bég a Deák-szoborhoz vonulva, ahova a vármegye alispánja a megye közönsége nevében koszorút helyezne Azután visszavonulva a közönség vármegye - termébe a díszközgyűlés folytatására; az ünnepi beszéd megtartására Barcs László bizottsági tag kéretnék el; bezárni az ünnepséget, délben társas-ebéd ; az ünnepBég céljaira szükséges beruházások eszközlésére a vármegye törzsalapjáből 3000 K. a vármegye alispánjának rendelkezésére bocsáttatnék. A javaslatot a bizottság tagjai elfogadták s az elfogadott keretben a szükséges egyéb intézkedések megtételére Árvay Lajos vármegyei főjegyző elnöklete alatt a közgyülésileg kiküldött bizottságnak Zalaegerszegen lakó tagjait kiküldötték azzal, hogy részletes javaslatukat a nagybizottság elé terjeszszék.
— Kitüntetés. A párisi világkiállítás nemzetközi zsűrije az időben Darnay Kálmán muzeumát, a régi magyar hnszár-Bág múltját feltüntető, több száz hadtörténeti emlékből álló sorozatáért, melyek a történelmi csarnok huszártárá-nak (alit díszítették, díszoklevéllel tüntette ki, mely művészi kivitelű oklevelet csak most ké?besitelték Darnay Kálmánnak..
— Gyászhír, Őszinte részvéttel közöljük egy ifjú tanár elhunytát. Erdélyi (Weiszenböck) Gyula április 29-én 24 éves korában elhunyt, A fiatal, nagy reményekre jogosító tanférfiu ■\' nemrég végezte be mathematikai tanulmányait. Szorgalmát siker koronázta. Egészsége azonban megrendült és a halál élte virágában vitte sírba. A helybeli. főgimnáziumban egy évig néhai Pérger József tauár tanszékét látta el. Április 30 án temették nagy részvéttel. A főgimnázium ifjúsága és tanári kara megjelent . * végtisztességen. (
— Vidor Samcmé jnbilenma. Vidor Samunét, az izr. jótékony nőegylet és a népkonyha elnökét a nőegylet tagjai és a nemes lelkű urnö tisztelői telkesen megünnepelték. Az izr. templomban Kartschmaroff Leó\'*főkántor áldást, Neumann Ede dr. főrabbi pedig ünnepi beszédet mondott. Az izr. nőegylet tagjai testületileg tisztelegtek az elnöknél. Dr. Schwarz Adolfné tolmácsolta az egylet báláját, azután a felügyelő leányok nevében Heimler Anna üdvözölte & jubiláló nőt Az :izr. hitközség elöljárósága nevé-ben Dr. Neumann Ede beszélt, tisztelgett még a Chevra Kadisa Dr. Szabó Zsig-moud elnök vezetése mellett, az izraelita tanítótestületet Búo Samu iga7gató vezette, jankovich László j gróf főispán és Vécsey Zsigmond polgármester eze-mélyesen gratuláltak. Csertán Károly alispán és Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos\' tanfelügyelő levélben fejezték ki szerencsekivánataikat. Ezenkívül sok ezer levél és távirat érkezett & vidékről. A .Vidor Samuné* alapítványa anőegy-
ZALAI K ö Z LÖN Y
let \'és a Guttmann család tagjai adakoztak.
-Í-, Névváltoztatás, Manheim Béla magánhivatalnok,\' nagykanizsai, lakŐB nevének „Lukácsira kért változtatását a belügyminiszter megengedte.
J- Képt&rlatok. 8opronból írják: A Nemzeti Szalon ezidei .utolsó* tavaszi kiállítása Sopronban leaz, hol már erősen folynak az előkészületek a nagyszabásúnak Ígérkező tárlat sikere érdekében. A kiállítás Rendezőségének diezelnőkségét gróf Széchényi Emil, Sopronmegye főispánja, az elnökségét pedig dr. Tőpler Kálmán polgármester vállalta el. A Soproni Művészeti Kör gyűlésén egyhangú lelkesedéssel üdvözölte a fontos kezdeményezést s kimondta, hogy magára vállalja a társadalmi propaganda szervezését A kiállítás május 10 én nyílik meg és két hétig marad nyitva. A kiállításra lerándulj művészeket s a\'jSzalon igazgatóságát dr.\'-Töpler Kálmáa polgármester .mint a város vendégeit fogadja, a tárlatot pedig Széchényi Emil\' gróf főispán nyílja meg. Ez az igazi magyaros , vendégszeretet I ....
A kaposvári jképkiállitásra eddig ISO kép van bejelentve. Vaszary képei már megérkeztek ugyszintéu Rippl-Rónay is beküldött már • 60 képet. Megérkeztek még őzv. Gerhardt Alajosné, Kotai Horvát Jolán, Koroknyay Géza képei is. Boszuaytól, — ki jelenleg tanulmányúton van — nem letetett kapni képeket. — A kaposvári kiállítás első a megyében 8 első az országban, melyet önállóan csinálnak ily keretben és nagy érdeklődés tárgya. A kiállítás megnyitására — melyen jelen lesz Somogy vm. főispánja — lejőo Kadopsa Lippich Elek kultuszminiszteri osztálytanácsos. Somogymegye városaiból csoportos kirándulásokat terveznek b mint halljuk, fögymnáziumunk ifjúsága is berándul egy vasárnap a kiállítás megtekintésére. Budapestről ís mennek le műbírálók és-írók. Lesz konferencia (beszélgetés a képekről) 3—4, amelyek közül. egyet- okvetlenül egy budapesti műkritíkus fog tartani. A kiállítási jegyek, máf is rohamosan fogynak. Nálunk is rohamosan fogynak a jó eszmék és a mi képmutatásunkat a kaposvári tárlat sem fogja felülmúlni. Mint legújabban értesülünk a kiállítást\'dr. Wlas-sics. Gyula vallás és közoktatásügyi., miniszter fogja megnyitani, kinek kíséretében sok .fővárosi notabilitás fog lejönni az ünnepélyre Kaposvárra.
— Koazorntpótló ador^ányok, M. hó 24 éo elhunyt Alta.Udter Lipót iránti kegyelet jeléül adakoztak: A gyászoló család 30 kor., Loewy Ödön és Arnold 40 kor., Dr. Altstádter; Zágráb 60 kor., Fürst Margit, Dr. Hajís Soma és neje, Schulhof Ákos és neje 10—10 kor., Breyer Sándor, Sattler Mór és neje, Deutsch Vilmos, FucbB Ernő építés?, Broch Albert, Armuth Náthán és neje, Dr. Blau Simon és neje, Berger\' ée
\'Kaster család 5—6 kor. Összesen 190 kor. A nagykanizsai Szent.egylet.
— Beteg benpéB kormányzó, llao-dek Ágoston dr„ zala-apátii bencés kormányzó még -mindig súlyos betegen fekszik: Ciácson. Súlyos természetű. betegségében mellhártyagyuladás — ujabb komplikáció állott be. A beteg, kor-máuyzó iránt megyeszerte általános részvét nyilvánul.
— Színművészeti napilap indul meg az idei színi idényben. Az uj lap neve: .Nagykanizsai 8ziubá2i Lapok." A lapot a legváltozatosabb rovatok fogjak tarkítani. A lap munkatársainak neve, már a mi hasábjainkon is közkedvelteégü dolgokat irtak. Az uj színművészeti lap iránt már nagy az érdeklődés. Üdvözöljük a .Nagykanizsai Színházi Lapok"-at, mert oly szerepet lesz hivatva betölteni, melyet mi-főleg közügyekkel foglalkozó lapok nem végezhettünk. A lap szerkesztősége a következő előfizetési felhívást bocsátotta kt:
NAGYKANIZSAI SZÍNHÁZI LAPOK címmel színművészeti lapot adunk Nagykanizsa város műértő közönségének kezébe. Lapunk a nagykanizsai nyári szini szezon tartama alatt naponta fog megjelenni. Hármas cél szolgálatába állottunk, midőn a lap megindítására vállalkoztunk. — Segítségére akarunk lenni színészeinknek a hagyományos nagykanizsai közöny ellen vívandó\'küzdelmUcben; igyekszünk hasznára válni ama országszerte megindult nemes mozgalomnak, mely céljául a vidék irodalmi életének fellenditését tűzte ki és végűi szórakoztatni akarjuk a színházba járó közönséget az unalmas felvonásközök alatt. Hogy célt érhessünk, kérjük a színművészet ée
irodalom barátéit, támogassanak bennünket nehéz munkánkban.
Hazafias üdvözlettel
A .Nagykanizsai SzinMzi Lapot" szerkesztőségé.
— Az építkezési kedv hiány*. Lapunk tizenhatodik számában közzétett panaszos levél hamar tárgytalanná vált A bedőléssel fenyegető Király-utca 32. szám alatt levő utcam.entl tójásraktárt e héten lebontották. A városi épitési tervezet szerint e biz már beleeBik az emeletes építkezési határvonalba s ezért, értesülésünk szeriut, tulajdonosa ott nem fog építeni, hanem utcamentén egy kőfalat -^pit. így halad városunkbsn az építkezés. E kőfal még a Király-utcának Sem fog díszére válni.
> — TIsztujitás Egerszegen, A máit hó 29-én megtartott tisztújító közgyűlésen Zalaegerszeg városa tisztviselőit választották meg. A tisztviselők névsora a kővetkező: Várbidy Lajos polgármester, (Németh Elek főjegyző, Fülöp József aljegyző — állandóan.) Braunstein József beltanácsos árvaszéki előadó, Fischer László, Kaszás Kálmán Horváth Károly, Zsuppin Gergely kültanácsosok, dr. Szi-getby Elemér ügyész, Kubina András mérnők. Magyar Lajos pénztárnok, Simonffy István ellenőr és könyvelő, Horváth Béla gazda, Gábriel Alajos reudőrbiztos.
— Uj menetrend. Májas 1-től a magyénk területén levő M. Á. V. vonatok a következő időben közlekednek: Csáktornyáról indul Zágrábba személyvonat 4 óra 41 p. reggel, vegyesvonat 4 óra 20 p. délután. Érkezik Zágrábba 9 óra 45jtp. éjjel és 10 óra 47 perckor d. e. Ukkból Tapolcára indul 7 óra 53 p., 3 óra 43 p. és 8 óra 02 p. este.
— Zalaegerszeg főkapitánya. A magyar kir. államrendőrség egy nagyon derék és igen ügyes rendőrtisztviselője válik , meg az államrendőrség kötelékéből. Csengeri Csentericz Béla rendőrfogalmazót £alamegye főispánja Zalaegerszeg főkapitányának nevezte ki,
— Népgyűlés. Mult hó 25-án d. u.
. 1 órakor piros szegfüvei kitűzött szociáliata
hivők gyülekeztek a Deák téren s onnét sorrendben az indób4zboz indultak, hol a budapesti vonaton érkező agitátorukat fogadták. A Deák-téren pont 3 órákor kezdődött a népgyűlés.1 melyen a hatóságot Deák Péter főkapitány képviselte. Gyűlési elnök voltKléh Mibíly,.jegyzők Kirehknopf K. és Pöndör J. Kléh elnök üdvözölte a körülbelül 2 ezer főre rugó népgyűlést a bemutatta Malaeics Géza budapesti szónokot. Az első májast, mint munkás ünnepet Vadász J. szociáliata méltatta. Az ált. szavazati jogról 8 a katonai javaslatok ellen Halasics Géza budapesti a azociál-demokráta párt egyik kitűnő szónoka beszélt nagy hatással a közönség folytonos helyeslése és. éljenzése mellett. Egy óláig tartó beszédében erősen támadta a katonai javaslatokat és a civillista felemelését, mi csak ujabb terheket róna a már úgyis koldusbotra jutott földmivelő- és iparos osztályra. Kéri az elvtársakat, hogy legyenek buzgó harcosai at ált. szavazati jog kivívásában. Eiután még beszéltek Kovács és Kléh szociálisták, ezek után ismét Malasics vette át a szót, felhívja a munkásságot, hogy csatlakozzanak a szociálizmus zászlója alá; A népgyűlést \'[,5 őrskor Kléh M, befejezettnek nyilvánítja s egyszersmind kéri a munkásságot, hogy rendben oszoljanak szét Ez a népgyűlés csak tanújelét adja a haladásnak, melynek megindítója, a nagykanizsai könyvnyomdászok és könyvkötök szakegylete.
— A szinügyl bizottság április hó. utolsó napján tartott ülésén tudomásul vették, bogy Kövessy Albert.társulata r június hó első hetében tartja bevonulásét társulatával az arénába. Elhatározták, hogy javasolják á közgyűlésnek, hogy ez mondja ki határozatként, hogy a Szarvas szálló átellenében levő házcsoportot illetve ennek helyét állandó kőszinház céljára vásárolta.
— Tűzoltóink vigalma. A tűzoltó zenekar nem meBflze áll a feloszláatól. Azok az emberek, akik fáradságot nem ismerve, sokezor saját testi épségük kockáztatásával sietnek megmenteni emberbarátaik vagyonát, sőt sokszor életét i», a minap összejöttek, hogy megvitassák zenekaruk vagyoni helyzetét Elhatározták, hogy minden lehető lépést megtesznek a zenekar fentartása érdekében, hisz a tűzoltó testület egyedüli öröme sajnos csak az, hogy ha kivonulnak testületileg, legalább a zene ütemeire lépkednek. Hogy kiemeljék a zenekart az anyagi gondok közül, elhatározták, hogy Pünkösd első napján a Polgári Egyletben tánc-vigalómmal egybekötve egy .Párisi Bazár\'-t állítanak fel éa e mulatság
1903. MiJUS 2-án.
tiszta jövedelmét s senekar céljaira forditják. A helybeli kereskedő cégekhez, valamint magánosokhoz gyüjtjivvel fordulnak most hogy bármily csekély értéktárgyat szíveskedjenek küldeni a bazár céljaira, mert csak igy tudják megmenteni zenekarukat A>z ajándékok hirlapilag lesznek nyugtázvB. Teljesítsük derék tűzoltóink kérését, bad legyen meg ez az egy kívánságuk.
— Megtámadott figyvéS. Dr. Bernáth Béla a lapoknak azon hírére vonatkozólag, melyben az ellene elkövetett. támadásról van szó, a következő nyilatkozatot küldte be. Thassy Miklós kihallgatása f. április hó 16-én volt a nagykanizsai járásbíróságnál, Dreven LajoB kir. al-járáBbiró ur előtt. Stremné magára! hozta oda Thassy Ernőt is, akit tanuul akart kiballgattatui; az ilymódon való kihallgatást azonban a törvény kizárja. Thassy Miklós kihallgatása legnagyobb . rendben történt, sőt ellenkérdéseimre is olyan feleleteket . adott, amilyent én kívántam. Thassy Ernő egyik ellenkérdésemet kritizálni akarta, mire én rendreutasitást kértem. A lapok a történteket nem híven közölték. Először is Thassy nem nyug. kúriai biró. Nem is tárgyalás volt, hanem tauuballgatáe.
■ Ezen én legcsekélyebb megjegyzést sem tettem senkire, a ott még szóváltás sem volt, hisz. Thassy Miklósnak ellenkérdé-seimre adott feleletével meg vagyok elégedve I A tanúkihallgatás befejeztével először távoztak a többiek. Kekem a kezelő-irodában volt még dolgom. Midőn a járásbíróság hOBBzu folyosójáról a kapubejirat oszlopos csarnokába értem, abban a pillanatban hátulról nyakon ragadott Thasaj- Ernő, aki az egyik oszlop mellett elrejtőzve lesett rám. Én öt csak akkor vettem\' észre, midőn már megtámadott. Az.is téves, bogy ő engem a folyosón kérdőre vont volna, mert inkább olyan helyre állott, ahol én őt nem vehettem készre és igy szóváltás sem volt köztünk. Abban a pillanatban, \'midőn\' ő engem megtámadott; jobb karommal b jobb kezemben volt\' eser-nyőmmel .védekeztem, de mivel ő aránytalanul erősebb mint én, egyúttal segélyért Is kiabáltam, ö eközben fojtogatni kezdett, majd öklözni akart, s esernyőmet is összetörte. Az Bem felel meg a valóságnak, hogy többszőr arcul ütött volna, hanem lábamnak gáncsot vetett és én hanyatt estem. Mindez csak néhány pillanat müve volt, mire a hivatal-Irodákból többen kijöttek, Thassy Ernő pedig sietve távozott. Thassy Ernő tehát nem azért támadott meg, mert az atyján esett állítólagos sérelmet rögtön meg akarta torolni. Hanem megtámadott azért, mert mint ügyvéd, kötelességemet\' híven teljesítettem. Ellene a büntető feljelentést megteltem. Ezek elmondásával tartoztam az igazságnak.- Hadd tudja meg a közönség, hogy a jogvédő - ily öt) \'orvtámadásnak is ki van téve I Marcali, 1903. április 22.
Dr. Btrnáth BOa
Ogyréd.
NYILATKOZAT.
A Thassy család egy tagja sem méltatja dr. Bernáth Bélát hírlapi polémiára. Aki öt közelebbről ismeri, annak ez elég. taomj/ Ernő.
— H^jus I. A nagykanizsai szervezett munkásság május 1-én mint a munka a természet -világ-ünnepén d. u. S órakor jelző táblák alatt összegyülekeztek az EötvöB-téren: Innét a menet 3 órakor megindult a Fő-utcán a Kaziocy-, Zrínyi-és Csengeri-utcákon át a Sörgyárba. E tüntető körmeneten körülbelül 350 munkás vett részt .Bajnalbssadás" költe-. ményt Oszeszli V. hatással szavalta. Az ünnepi beszédet Kovács J. az építő ip.
r szakegyl. elnöke szépen mondotta el. Stocker A. k. a. ,A nőkhöz* című szózatát szavalta el. Az alkalmi beszédet Kléh M. mondotta a közönség folytonos éljenzése között. .A szociál-demokrácia szózatát\' Danis J. ékesszólóan szavalta el. Vadász J. németül B?ócokolt hatásosan. Az ünnepély a legnagyobb rendben folyt Is.
— Jé tanács. Mindazoknak, kik > pázsitot ákshjak létesiteni, ajánljuk;-hogy szerezzék\' be Mauthner Ödön csász. éa kir. udvari magkereskedéséből Budapesten a .Sétatéri" vagy a .Margitszigeti" fümagkeveréket Ezeket már 29 éve szállítja Mauthner Budapest és a Margitsziget oly bámulatra méltó és gyönyörű Bétaterei részére.
— X Divat Újság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre, postán való szétküldéssel, két korona húsz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII., a Rflkk Szilárd-utca 4. ezámu házában van.
— Nem. Kit hibáztassunk hát, az — Eliz, adja ide a kezét, inlluenzát, vagy szegény anyámat? . A leáuy nem mozdult.
— Vagy a maga honvágyát ... i A férfi ismételte:
Jim nevetett. [ —: Eliz. a kezét akarom. Senki se
— Aönyi. bizonyos, hogy gyűlölöm néz ide. — S azzal átnyúlt az. asztalon Londont- s a kezébe vette a leány rcmegói ujjait.
— Igazán kíváncsi vagyok, mi hozta — \'És most — folytatta — valamit le ide?" , kérni is akarok. Adja uekeiii a telkét,
— Az amit okul adott, nem nagyon a szivét s magát, egészen.
valósziutl. c" A leány hirtelen elfordult. Az ajka
—I Lehet De a mama elfogadta, ami remegett s könyek szöktek szemébe. De
pedig magát illeti, majd szolgálok bóvebb csakhamar erőt vett magáö s mosolygva
magyarázattal is. De előbb mondja mpg, kérdezte:
csakugyan visszamegy a jövő hónapban —Szerelmi vallomásnak vegyem-e ezt?
Londonba, a londoni mulatságokba? — Ennek a célomnak igyekeztem
— Oh kérem, tudja,, hogy én ís kifejezést adni — s egy kissé meggyülölöm Londont — mondta a leány. — szorította a kezét
Beszéljünk valami érdekesebbről. — Oh, Jim! — kiáltott fel.a leány.
.— Önmagunkról például. — S beleegyezésnek vegyem ezt? —
— Ez a théma könnyei) önző magán- tudakolta most a férfi ugyanazon hangon, jelenetté válhatnék a férfi részéről — r-mint az előbb a leány.
nevetett Eliz. i — Azt hiszem, ... azt hiszem, hogy
A; könyökét föltámasztotta az asztalra ■ — igen ...
s a másik keze a terítőn nyugodott Jim . S amint felálltak, hogy anyjuknak
meg akarta fogni, de S gyorsan az ölébe elmondják a nagy újságot, seuki se
csúsztatta. mondta volna róluk, -hogy szerelmesek.
— Most az egyszer nemcsak önző \' Csakhogy elfelejtették kifizetni a teánkat. . leszek, de despota is — mondta a férfi. ! __________
Majd parancsoló liaugon tette hozzá:

xnr. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 MÁJUS 2-án.
— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a lapunk mai számában megjelent Bihari Ede hirdetésre.
_A sz&sz-cseh Schwelz, ez a termé-
uzeti szépségekkel oly gazdagon megáldott darab íöldecake, az idén kényelmesen és olcsón \' leaz elérhető, miután az A.u«aig-ban megtarlandó iparkiállitás alkalmából több kQlön vonat íog mérsékelt árakkal közlekedni. Aussig a tájképilég gyönyörű Elba-völgyben fekszik, nagy . ipara következtében ismeretes kö:önösen az európai szárazföld maganemében legnagyobb a Georg Scbicht cég szappan és gyertya gyára által, mert ki ne ismerné b Schic bt-szappant. Ha már egyszer Aussig-ban vagyunk, akkor már a cseh-szász Schwéiz legszebb pontját könnyen elérhetjük.
— Áx osztálysorsjkték. Tudvalevő dolog, hogy a magy. kir. szab. osztály-eorsjáték játékterve már a most bevég-zWő sofSijátéknak is több nyereményt juttatott. Ez az uj játékterv, amely, természetesen a májusban kezdődő Borbálákra is vonatkozik, egész sor főnyere-méoynyel és nagyobb nyereménynyel Bzaporitja a nyereményeknek már amúgy is tekintélyes sommáját, a mennyiben ezt az összeget 13 160 000 koronáról 14.459 000 koronára emeli. Kgy millióval nagyobb tebát a nyeremények összege, raig a sorsjegyek száma tízezerrel lett nagyobb. Megjegyzendő, hogz az uj nyeremények közt van ecy 80 000 koronás, egy 50,000 koronás, egy 20,000 koroná",
•áJt 10,000 koronás. Mindez azt bizonyítja, hogy az uj játékterv folytán a nyerés e"élye megjavult.
selyem
60 kr -tói 11 frt 35 kr.-ig métereDkint, — Bérmentro és már elvámolva a háxhoz szállítva. — Nagy miaUgyfljtemény aeonnal. Henneberg flelyemgyór, Zürich.
elnökölt. Mint birák Dr. Kiss látván Dr. Eőri Szabó Jenő vettek részt.
Dr. Hérics Tóth Lajos, a vád képviselője, beigazolva látja a vádlott terhére rót cselekményt és ezért kéri őt a $33. és 389. szakaszok alapján el-marasztalui.
Dr. Koseoberg. Mór, a vádlott védője rövid, tartalmas beszédben igazolta védence ártatlanságát. Bár igaz, hogy védence beismerte a csendörök előtt tettét, de utal a csendőrök fenyegető vallatására, melyet tanuk igazolnak. Uta arr8, hogy a- vesszők azonossága nem tett bebizonyítva. Ezzel szemben csak egy tanú vall tertíelően. de akinek vallomását még a kir. törvényszék sem hiteltette meg. Mett a tényekből a vádlott bűnösségét nem látja beigazoltnak, kéri védence felmentését.
A kir. törvényszék a védő érveit helyesnek találta a a vádlottat felmentette.
Az ügyész és Dr. Schwarz Adolf, a panaszos ügyvédje, fellebeztek.
(*)
Szerkesztői üzenet.
— E. J. Kaxfncl-utca. 1. Értcsölése csakugyan helyes, mert miut topunk hírrovatában látja, a „Nagykanizsai Színházi Lapok\' a színi idény beálltával megindul. 2. Egyes szám ára 6 fillér lós*, előfizetés ar. egész idényre 4 korona,. S. Ml ez utóbbi módot ajánljuk, mert igy olcsóbb és házhoz lesz hordva. 4. Ha hirdetni akar olcsó tarifa szerint forduljon a „h\'a\'gy-kanizsai Színházi Lapok* kiadóhivatalához.
Szerkesztőséi/ : I>r. Villányi Henrik, telelős sterkesxlö. Kiadó: Jfj. Wajdits József.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
-i 1903. április 25-tól. —
Halálozások :
FaicB Ferenc rk. 6 hónapos. Varga Anna rk. napszámos, 24 éves. Altsiádter Lipót izr. kereskedő, 55 éves. Molnár Ferenc rk. bognár, 31 éves. Tibolt Rozália rk varrónő. 18 éves. Balázs Ferenc-rk. fold. (Sormáa ) 72 éves. Major Rozália rk, 14 napos. Szalai János rk. napszámos, 68 éves. Fülöp László rk. 2 órás. Horváth Istvánná rk. 54 éves. Lindoer János rk. vasnti-munkás. 70 éves. Vngrincsics Rezaő rk. (Csákiornya,) 36 éves.
Tóth Lajos i(j. rk. 7 órás. Schuch Mátyás rk. cseléd. 70 éves. Móger Jánosné rk. 66 éves. Horváth Ferenc rk. napszámos, 58 éve3. Ötv. Kamenár Jánosné rk. 66 éves. Krdélyi Gyula rk. tanár, 24 éves. Bakos Ilona rk. 17 hónapos. Treiber Kálmán rk. 1 hónapos.
Házasságot kötöttek:
Keller József földmives — Műiéi Annával. \'Neumaon Henrik kereskedő, (Ivanics vár)
— Kukec Máriával.
Kállovits László ács — Krisztián Rozival. Kálíovíte Láuzló földmives — Jámbor Rozival.
Gödinek László kőmiYös — Szerdahelyi Julival.
Péter Vendel honvéd számvivő őrmester
— GrDmbaum Katicával.
Törvényszéki csarnok,
Holdvilágos éjjelen ... Még múlt év április havának ugy a tizennyolcadik éjjele körül IBrtéot, hógy Qállcs József terhovesai szőllőjéből 333 darab oltott szőllóveeszőt elloptak. A nyomozás sokáig eredménytelen volt. Mig végre egy napon Ciálics József leVelet kapott egy Vemyák nevű szabó-segédtől, melyben azt irts, hogy \' egy kis pénzösszeg ellenében hajlandó elárulni a tettest, össze is jöttek egy korcsmában, ahol azt vallotta, hogy fi egy holdvilágos éjjel segített ga»dájának Szagai Mátyásnak a Bzőllőből oltováuyokat baza szállítani és amelyről később tudta csak meg, hogy lopott dolog volt.
Szagai ez ügyben a vádlottak padjára került és ügyét e héten vizBgálta meg a • kir. törvényszék, mint büntetőbíróság, melyben Mikoes Géza kir. táblabíró
■ VEGYES.
— Egy elterjedt háíhr.cr. A folyton emel-ked3 kercBlctc „Moll Fercncpálinkája éa sójának\'■ bizonyítja az eredményes használatát, ezen kalöaösen mint fájdalomcsillapító: bedörzsölő amirheumatikus szemek, üvegenként 1 kor. 90 fill. Naponti szétküldés niánvéttol Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udr. szállító által Bécs Xuchlauben-9. — Vidéki gyógytárak-ban határozottan Moll készitraényet kérjOk védjegy és aláírásával.
N y i 111 é r
Az e rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztSaég
„MARGri\'
GYÓGYFORRÁS
Kwitforrás-Ielei (BERE&-MEGTE-)
A budapesti m. kir. egyetem vegyelemzéae szerint kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot és lithlumot tartalmaz. Ezen tulajdonságai azok, melyek a hasonló összetételét vizek fölé emelik. Kitűnő; hatású a légutak & tUdö Imrntos állapotainál, különösen hi a köpet nehezen szaksd fel; tfldővéazeseknél még akkor >3, ha vérkö-pésük van, a „Marglt-vlz" megbecsülhe-tetleu szolgálatokat tesz kevés szabad Bzén-savánál fogva Kiváló hatást látni (tőle a gyomor és belek hurutos állapottalnál, íöleg azon esetekben, hol a íölös ibcnuyi-ségben képződött sav oka a rossz; emész tésnek.
A hugyaavas sók lerakodását akadályozván, ..ecsea szolgálatot tesz továbbá^ a hólyag: huruton báúialmainál, a k6- és iomok-képzódés eseteiben, miért i» a bmjapostt és bécsi egyetem orrostanáral, mint az orvosrllág egyéb elfikclóségel a légszire-sebbi-n használják, előnyt adnak a „Margit"-forrásnak a hozzáhasonló összetételű gyógyvizek fölött
8T MINT IVÓVÍZ ÍM
kiváló óvószeraek bizonyait járványos be* tegségek Idején, fölea typhat; eMen.
Mint bornz általinos kedyelt&égiek onead.
FÖEiKTÁS:
ÉDESKÜIY L. BUDAPESTEN
\'«!. és kir. adr. szállító.
- ÁstányTiE-nagykereskedől-
Kapható minden gyó^ysiertirba*,: fűszer-kereskedésben és vendéfllöben.
Yese, hngyhőlyaír, hngjrdara és a faöszYénybántalmafc ellen, torábbáa légió és emésztés! szervek hurntos bántál mainál, orvosi tekintélyek általa Llthion-forrá8
SALUATOR
sikerrel rendelre less. Hpyyhaj tő hat ásn!
Kellene! ni! -vb \\ Könnjen \'eméathetS
Kapható furknjÁltereikedéietljeo i>
gyígysxertárikban. A 8slí»tor-forrí» igMgíló«ig« Epcrjejaa
_:__S-—
8051. szám/t^. 1902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság kőzhirré teszi, hogy a nagykanizsai takarékpénztár által alapított önsegélyző szövetkezet végrehajtatnak ; Jankovics László, Iíj Jankovics József és Draxler József kiskanizsai lakóá végrehajtást szenvedettek elleni 200 kor. tőke, ennek 1902. évi március hó 31. napjától járó S3J,°[0 kamatai, a lejárt kamatok 6VI« 32 kor. 40 fill.
per, 18 kor. 20 fill. végrehajtás kérelmi 21 kor. 30 fill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez títrtoző 8 a nagykanizsai 290G sz. tjkvben f 8094. Iirsz. a. Jankovics László és neje Baa Juli tulajílo-nául felvett kiskanizsai ház és belsőség 825 kor.; — á nagykanizsai 2582. sz. Ijkvben f . 4G30|b hrsz. a. folerészben Jatikóvics László, feléréazhen Jankovics Ferenc tulajdonául felvett aiposdonibi keleti da:öi szántó és rét 30 kor. hecs-értékben; — á nagykanizsai 7655. sz tjkvbeo Jankovics László és neje üaa Juli tulajdoDául felveit f 5899. hrsz. rét az osztott réten 234\'kor.; — 6948. hrsz. szántó az osztott réten 42 bor. ; — 3.972|c hrsz. szántó a dobogóhidi dűlőben 198 kor. becsértékben az 1881. évi LX. t. c. 156." §-a alapján egészben; — továbbá a nagykanizsai 5146. sz. tjkvben Draxler József és neje Matolics Katalin tulajdonául felvett 8090ja hrsz. kis; kanizsai ház 770 kor.; — 6758.. hrsz; majkó berki szántó 66 kor.; — 6826. hrBz. ugyanottani szántó 192 kor.; — 7431. hrsz. jakabkoti szántó 67 kor. becsériékben szintén az 1881. évi LX. t. c. 156. §-a alapján egészben; — a nagykanizsai 7629. sz. tjkvben ifj. Jankovics József tulajdonát képező 7608. brez. Jakabkuti szántó 59 kor.; — 7509. hrsz. ugyanottani szántó 40 kor. becsértékben;.— a nagykanizsai 2673. sz. tjkvben Trsxler (budai) Jóísél tulajdonául felvett 8090|b 1. brsz. kiskanizsai ház 887 kor. becsértékben
19D3. évi május hó 23. napján délelőtt 10\'/, órakor
ezen telekkönyvi hatóságnál felperesi ügyvéd vagy helyetteie kőzbenjőtlével megtartandó . nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°|o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. trvszék, mint tkvi hatóságnál, 1903. éti január hó 31. napjáu.
hrsz. alatti rét a bodonkuti dűlőben 288 kor. — és 5521. brsz alatti szántóföld a Zsigárduti keleti dűlőben 86 kor. becsértékben
1903. évi május 23. napján délelőtt 9 órakor
ezen - tkvi hatóságnál felperesi ügyvéd vagy helyettese kőzbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
,Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°|ft-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leteuni.
Nagykanizsán, a kir. tyszék mint telekkönyvi hatóságnál, 19*03. évi január hó 31. usp án.
Ii5|903|végrb. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott \'bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré/teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1902. évi Sp. II. 540)3 számú végzése következtében dr. Fried Ödön nagykanizsai ügyvéd által képviselt H»as Vilmos nagykanizsai lakos javára Stern Lipót és nejé bpesti lakósok ellen 221 kor. 25 fillér, s jár. erejéig 1902. évi december hó 23-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt, és 726 koronára becsült szobabútorokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1902. évi V. 2352|2 számu végzése folytán 221 kor. 25 fill. tőkekövetelés, ennek 1902. évi julius hó 5. napjától járó 5kamatai, \'|3°|0 váltó dij és eddig összesen .64 korona 10 fillérben "bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán a helyszínen (Kel-ler Ignác-féle házban) leendő eszközlésére
1903. évi. május hó 11. napjának d. e. 10 órája
határidőül kitflzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsárou alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán 1903. évi május hó 1. napján.
Mazimovits György
kir. bir. vbajtó.
gyártmányt keres, ügyeljen a 1082
csertoszoraba foglalt „m agyar labda"
szavakból álló védjegyre, nehogy magyar felirásos külföldi
árut kapjon. Magyar ruggyantagyár részvénytársaság Budapest.
8050. azám|tk. 1902. Arveresi hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkkvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagykanizsai takarékpénztár állal alapított önsegélyző szövetkezet végrehaj taténak, Jankovics László és Baa Istók Kati férj. ■ Dani Istvápné kiskanizsai lakós végrehajtást szenvedettek elleni 200 kor. tőke, ennek 1902Aévi március bó 31. napjától\'járó 6V[o kamatai, a lejárt kamatok 6Vlo kamatai, 32 kor. 40 fill. per, 18:kor. .40 fill. végrehajtás kérelmi, 21 kor. 30 fill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iráuti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 2906. sz. tjkvbeo f 8094. hrsz. a. Jankovics László és oeje BaaJuli tulajdonául felvett kiskanizsai báz és belsőség 825 kor. becsértékben; — a nagykanizsai 2682. sz. tjkvben t \'46301b hrsz. alatt felérészben Jankovics László, felerészben Jankovics Ferenc tulajdonául felvett sipos-dombi keleti dűlői szántó éa.rét 30 kor. becsértékben; — a nagykanizsai 7655. sz. tjkvben jankovics László és neje Baa Juli tulajdonául felvett f 5899. hrsz. rét az .osztott réten 234 kor.; — t 5948. hraz. szántó az osztott réten 42 kor.; — 39.72jc hrsz. szántó a dobogóhidi dűlőben 198 kor. becsértékben az 1881. évi LX. t. c. 156. §. alapján\'egészben; — továbbá a nagykanizsai 1232. sz. tjkvbeo Baa Istók Kati f. Dani Istvánná tulajdonául feLVett 6368. hrsz. rét a Büki réten 89 kor.; — 6SÍ75. hrsz. szántó a ezokol-dombi dűlőben Í84 kor. becsértékben; — végül a nagykanizsai 1904. sz. tjkvben Baa Istók Kati tulajdonául felveti f 5413.
Kérje ön
ingyen és bírmentve illusztrált árjegyzékemet több mini BOO
nbrnval ór&k, arany, ezüst én hangszerekről
HANNS KONRÁD
óragyár é« kiviteli cég JBRUX 325. sr. Csehország. ,
tiszhlo
kivonattal
HszHfsunk
irány éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem B&cs. 1902.
Mindenütt kapható. Doboza IOj 16 és 80 fillér.
XXX$IKXXXK*XXXX
Med. Dr. Traub József gyomorpora
Q á S T R l G l K \'
orrosilaj is megínsgaira és taszuilra.
Ezer és raer ember gyomor, bél és más bajok küvetkezUben s.igorn ítrcndre van kényszerítve, awi ai életet kínossá leszi. Dr. Traub József Gastrlch. Sjomorportoak hssMÜatínil cren álicáJ mit Wvid ÍM múlva feleslegessé vilik. Betegek, k.k sok táplálék [elvételére! er5>ck akarnak lconi, elérhetik a Gsstricinnel a leírtvídebb ido alatt. Gartricín mulandó bajoVnil, mint eyomorógés, fclMfíg*, felfúvódás, gyomorfájás, hányás, görcsök, rosszallét, szorulás, fcjfSjis ós rossz emésztésnél ionnal haunil és bosszabb élvezetuól megsíünteti a régi gyomor és bél bántalmaKat, melyek eddig minden szemdt ellenünk, - Gafttrlcln nem hashajtó szer, a székelést azonban ssabályozia. - Toráhbi-kat a prospektusok szolgáltatják. - Orvosok részérc ingyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárban.
Főraktár „Salvalor" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógydrogueriikhan.
X.
Nagy dobos S kor., kis doboz 3 kor., bérmentve 20, ajánlja 45 hllírrel »hh
(Felsómagyarországon.) Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra.. Szezon: május 15-töl szeptember 30-ig.
Fölülmulhatatlan yérazegéráaég, sápkór, nói bajok, hátgmnc- és itleg-^ { bajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkásság után. i Fürdóorvosok: Grttnvrald B. dr., Holnár J. dr,, Stern J. dr„
A. Kortsák dr. Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderbergén át onnan 5 óra, délről Budapesten át innen szintén 5 óra. Szliácsról falragaszok mnim nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimentó toi-világósitás és prospektus utazás; lakás, árkedvezményről az első es otószezonban stb. ad.
XT,II ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. MÁJUS 2 át>.

ZK.
903.
Csak
tókor valódiak, ha. mlndeBylfc dobol Blairisát tüntoti fel.
Moll A. védjegyét és
A Moll A.-féto vt
kttS.ímk ellen, e jeles bási.zernek
u imi« itá sok törvényileg fenyíttetnek._
SOlL-FlLE FRANCI^
Csak akkor valódi,
h> mindegyik Öreg HOI.L A. védjegyét tantetí tol A. Moll" felirata. ínosáttsl vsa ilm.
és sí netisele.en mint fá|dal»moelllaplté bedürMÍlésI szer E t keményeinél legismero.esebb népwer.
_ EjySüOzoll oredstl D«<| 4r« I kor. 90 (III.
MOLL Gyermek szappanja.
\'Legfinomabb, légibb módezer szerint ^J^ é\' "S,8y . h«, ik.«rn ápolására gyermekek é> felníttek reszere. . bír Ép^tj^ _ 40 „I, 6, dsrab - I kor. 80 flll
Minden darab gyermek-szappsn Moll A. védjegyével van ellátva._
F 5
t k ü 1 d é a:
Moll A gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitd által,
Bécsi-Tucbtauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta posíintánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
jBoöoDööuuoaa luutsaa aauaoaao
íeu^f papiba ,
a
ta^joGG (y^oitttVi\'iípet pít\'. ^észitelte: \' t
S^íttáitJ: Séfet
, ííi-cfpiipU áill-lláí-.T
^BUDAPEST. IV. Ferencziek tere 9.
Kapható: Ifi. Wuiti.it a JAzscf ^ jm^irTecreskediaében.
.mayer"
és fémöntöde részv.-társ.
nÍDPViD reszv.-társ. UtrUlAn SZOMBATHELY
Budapest, V., L.ipót-korut 15.
99
Raktár
Késsie mindennemű
Gazdasági gépeket,^®.Benzin-iiiötorokat,
BeiiüInMiiotoroü cscplökénizleteh
r.o Lóerőig.
iTfllíBOSHt^líií PSzCÍ * beogerszékek, minden e szakmába vágó gép gyártása. --------- - —Ji----\' Teljes múmalmi berendezések.
Legújabb borsajtó.
szerkezetű csavaros és
lifilöntegesség:
Osliorne lí M.-féle "1^ amerikai avató H kaszáló —_____magyarországi kizárólagos képvtselSiége. Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. Kívánatra minden szükségletre külön köllségveléa.
szabad* víznyomású Képek
melyek már évek óta jóknak bizonyultak és hírneves orvosoktól, mint hjönpvlS hashajtó feloldó" szer
üjíinltnttatnaü, a;f emésztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok, Cukrozott minőségük következtében mág gyermekek által is szívesen bevétetnek. Epy 15 pilnlát tartalmázó doboi 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilnlát tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 f. előleges beküldőénél eey tekercs \'.bérmentve szállíttatik. 1 l/i-m líílll/\'jlensteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor mtnJUNft valódi, ha minden doboz hátulján a mi Wrvé; 1 nyileg bejegyzett „Szent Líp«t* védjegyünkkel van ellátva 8 vörös feketo nyomással. A mi törvényileg védett dobozaink Iutasításaink és csomagolásainkon PHILIPPb NEUbima | APOTHEKER aláírásnak kell lenni.
E U S T E I N FULOP
„Szent-Lip.óthoí" címzett gyógyszertára Z. K. ■/,
TTIUS, h, Flankengasse 6. Raktár Ragy-Kanizsán: BBLUS LAJOS és KBIK GYULA gyógyszerészeknél.
pDnaoaoooaooooaaaoooaaoooaa55oaoao oooDOQooao
JEGYZÉKE
55,000
- • L^cnuryobb nyordtnény $. ]e£*iorcno»4«©t>b e»oU>«B:
1.000,000 korona.
Korona
•S «Ji 1 Jülalom
ir.á
eooooo
400000 300000 lOOOOO 90000
soooo
70000 60000 50000 40000
soooo
25000 SOOOO 15OO0 ÍOOOO 5000 3000 SOOO lOOO 500 300
soo 170 ISO ÍOO 80 4Q
55,000^14.459,000
110,000
Ki vá1ó szerencse TÖRÖK-nél.
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.
Tiz millió koronánál tSbbet nyertek nálunk nagyrabecslllt vevőink.
Az egész világ legesélj dúsabb sorsjátéka a mi m. kir. szab. osztályeorsjátékuDk, mely nemsokára újból kezdetét veszi.
sorsjegy 55,000
PÉNZNl\'EBEMÉNYNYEt sorsoltatik ki, tehát az összes sorsjegyek feio nyer a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint.
5 hónap alatt összesóu Tizennégy millió Í59.000 koronát, >:.:y hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vallalat állami felügyelet, alatt áll..
Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek tervBzerü betétjei a kővetkezők:
egy nyolcad (\'!,) frt —.Iá vagyis 1,50 korona egy negyed (\'|,j . 1.50 , 3.— egy fél CIj) „ 3— , 6.- , egy egész (\'(,) „ 6.— . , 12.—
A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz .beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb
f. é. május íló 9-ig
bizalommal hozzánk küldeni.
bankhaza BCD4PE8 T.:
Hazánk legnagyobb osztálysorsj\'áték-lizlete.
Föárndánk osztálysorsjáték osztáiyíi:
Fóüzlet: VI., Teréz-körut 46/®. Fiókok: I. Váci-kSrut 4.
, 2. Muzeum-korut II.
3. Erzsébet«k5rut 54.
Rendeióieréi levágaadó. TÖJRÖK; 31 És baiikháza Budapest.
Kérek részemre_1_I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a
hivatalos tervezettel együtt küldeni.
t utiovételeznl kérőm
Az összeget_!_korona összegben ? poatautalványnyal küldöm
( mellékelom bankjegyekben (bélyegekben)
E, ___\' \' _■__
A teli tetsiS törleaiő.
I
1 i
Nyomatott tfj. Wajdits József könyvnyomdájabaü Nagy-Kanizsán.
^-Melléklet a „Zalai KfelBny\' 1903. évi május h6 2-lki 18-11; tzáwához.
XL1I. ÉVFOLYAM.
J
Z A :. A l| KÖZLÖNY
Augusztus hó 1 -én Boronkai Károly ur átveszi és ez ideig azt kiüríteni kénytelenek vagyunk. — Ebből kifolyólag alkalmat nyujtunk a n. é. -vevőközönségnek, hogy szükségleteit nálunk igen olcsón be-
Kiváló tisztelettel
FANTL TESTVÉREK.
Pompás ás olókeló nyári tartózkodási hely. — Déli-vasut állomás: Pöltsehaoh 6 óra Bécstől. Idény: májustól-szeptemberig.
A ZÖLD STAJERHON GYÖNGYE.
1902: Vendéglátogatás 3100 (legnagyobb látogatottság fennállása óta.)
A Tempelquelle" éa „Styriaquelle", Karlsbad és Marienbad forrásaihoz a legközelebb állanak. — Gyomor, bél- és vese-bajok, a . lésrzö szervek hurutai, ozukorbetegségek, epe kövek, hólyag ban-talmak gyógyító helye. Kiterjedt park ültetvények, nagy lombps es fenyves ordóséeek, mozgó gyógymódokhoz. 3 nagy fürdő intézet, meleg; hideg és ásványfürdőkkel. Tej savó és kefyr gyógymód. Pompás gyógy-mód. Pompás gyógyzene. Sport-játékok. Változatos társasági élet. — Brocljurfüí és prospektusokat ktlld
AZ IGAZGATÓSÁG.
Globus-TIsztitó
Kivonat
Frlb Sobnloz - Jna.
Legújabb kitüntetés Akü°^wSi!L,ft ara^ érem j, ^
. A vegy. ip^ri vgyaítesosllir,
Klndon&tt kapható.
Ferenez József császár-fiirdö Tüffer
Gyorsvonat-állomás Tűffer-helység. Stájerország legmelegebb forrása.
: ----Hasonló hatású mint Gasteln és Pföffers Stejczban.
. Mérsékelt árak.
HAGY GYÓGYEREDMÉKY EK.
Legnagyobb kényelem. Villamos világítás.
Höforrásvlz szétküldés.
____ Prospektusok Ingyen. ■-
GUNKEL TIVADAR.
ilh jaj!
Megfojt ez az átkozott kihSgés!
Köhögés, rekedtség és elnyálkásodés ellen gyors és biztos hatásnak
az étvágyat nem rontják és kitUni izliek.
Doboza I kor. ás 2 kor.
Pröbadoboz 50 fillér.
F5- fel síétknldéíi raktár:
„NÁDOR" . GYÓGYSZERTÁR
Bodapeit, VI., Vici-körut 1\'.
Égger mellpásztlfla
csattomariiiímöfijiiott.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Beik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
A Rtchter-féle
Llniment. Caps.-<
Hotfuony-Pain - Bxpellér
;i kipróbált hííiisxor, a mely
már több mint 33 év óta mec-bizltatóbéáörzsöléöfil alkalmattatTk Uut&rití, ettail ós atiHltokatt. Xnté8. Silányabb utáuutok miatt wi-x< -l«>vás^Hskor óvatoaak legyünk & csakis eredeti üvegeket dobozokban a„H*rmf\' védjegy gyol fe a..BldUr" cíc^jivyií\'Siol fovaxi-junk el. - 80 f.,1 k. <0f. és2 k. irban a legtöbb gyógYKsertirban S. Főraktár:Török,
Férfiak ingyen kapnak.
olyan, uj talilmiuyu oryosAgot,-mely ax elvesztett erőt újra möghoiia, Próbaesomagot s egy aki oldalas könyvet pottáiu jól becsomagolva, ingyen ; kapják mindazok a kic érte irtuk. Ez a legbi-muktramíltóbb csodaorvoíaig, mely megmenteit ezreket, a kik fiatalkori ki&gísok folyt&n nemi bajokban, lííliUsben, valamint\' elveszített férfierő bon szenvednek. Es okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen onrosigot magyarázó könyvrel ogyütt mindenkinek ingyen köld. Érzel a házior-voisiggal a baj otthon gyógyítható, < mindazok a kik a fiatalkori (kihigisokb6l-származó némi bajokban, szwüemi élgyöngülésben,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat, Ei a gyógyszer kórvetetlenül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja áz évek óta tartó. betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát State Medical Institutnak az alant jelzett címre, a honnan a csomagot rögtórf elküldik. Az intézet leg-inkibh azokat akarja megmenteni, a kik kezelés oéíjából az otthonukat nem hagyhatják eh . A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen, kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mirc\\titoklartás mellett postafordultával egy ingyen ■ cíómag orvosságot kap -"magyarázó könyvvel egyött. írjon még ma. A csomag oly szépen bo van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet Így kell cimozni: State Medical ínstitute, 17 Elektron Building, Fort Wayná, Ind. Amerika.
A levilek -mindig bérmentesítendő^.
xxxxxnxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
>
tisztessége* QgynökSk
magas
jutalék ellenében felvétetnek
Hlchard Jenbe Holzrouleaux & lalouslen Fabrlk Braunau Böltmen.
xxxxxxxxxnkxxx xxxxxxxxxxxxxx
Háziteendőkbenjártas
49 éves magányos nó
GAZDAASSZONYBA*
ajánlkozik magányos úrhoz helyben
vagy vidékre. Q Címe: Bakedi Erzíébet Nagykanizsa, Magyar-utca 42. sz.
nyavalyatörés
Ki aehézkórbfln, ggresökbea < éa máa ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brochurát. Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apótheke, Frankfnrt aiMain által.
1903. MÁJUS 2-án.
A Pesti Napló, amely eddigelé ni Enbír tragídtáját, Arany Jáaoa balladáit
Zichy Mihály illusztrációval, Katoaa József Sínk bitt-jit, a Hijafy-ílbttmot, a XÍlt\'tk-Albunát, tavaly a remek kivitelű ZUbjf-AtbBNOt, s.tb. adta olcsóinak a könyvpiacon általinoi (eltűnést keltő klíillitásban, az idén eddigi kiadványait felülmúló fénynyel éi pompával, a Viröiatrty llhály-Albanot fogja olvasóinak koricsonyl ajándékul adni.
A YŐrÖ»B«rty-Jllb«B, a Zichy-Albumndl is díszesebb kiállításban nagy kvart aUkban fog megjelenni. Magában foglalja a költő életrajzát. CSQDflOr ét TBudit, Vörös-martynak e kedves drámai költeményét, a Szózatot, a Vír elBáByt, 8zép Ilonkát és VŐráíiBirijMk legkiválóbb kóltöi alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rajzaival, "l0 mümell^kletben és számos szövegbe nyomott képpel és Illusztrációival, a valóban remek kivitelű mülapoknak egy része gyónyörií színnyomású lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar diszmüben. A VcrÖlUiarty-Hbümot megszerezhetik mindazok, akik a Pesti Naplóra, amely a legrégibb, legfúggetlenebb és egyike a legelterjedeltcbb politikai napilapokiifak, egy évre olölizetnek.
Akik most lépnek az előfizetők sorába és akár havonta is, dc állandóan, legalább egy évig előfizetők maradnak, szintéu megkapják a .VÖrÖJHUrty-ílbttiMt.. Minden félreértés elkerülése végett megjegyezzük, hogy akik a Zichy-Albumot az 1WI. évro való előfizetés alapján tehát 1103. évi ajándékul kapták, azok a Yflr5lB»rly-Albuaít c*ak
ugy kapják meg, ha; újra egész évre előfizetnek.
# $ ^ ^
A Pesti Napló előfizetési ára: Rgész évre 28 kor., félévre kor./ negyedévre 7 kor., egy hóra 2 kor. 4O fillér. Szerkesztősége ét kiadóhivatala: Budapsat. 11.. Afltfrá«t)r-at 27. tzín alatt van.
T.
cz.
Örömmel van szerencsém a t. közönség szivea tudomására hozni, hogy könyV- és papir-keréskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és líjiisági Kölcsöiikőnyvltal
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelíre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan böviteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IKODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ő számára Íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, abol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a, legkedvesebb, leghasznosabb, legnomeBebb foglalkozása -a fiúnak, leánynak \'a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekéinek.
Magamat a t. szfllók jóindulatába ajánlva maradtam Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdit* József
könyv-, papír- és írószer-kereskedés
Nagykanizsa.
;-L.;--:-<i-—.—
IIltíTlIIY. I \'
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Mágy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XII. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a fóárusitóknak árusítás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1903. Ittájut M 22. és 23 án tartatik meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és "királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utca felől.) - Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. - *\' .\',".
Budapest, 1903. évi április hó 26-án. \' V
MAGY. K/M. SZAB.
08ZTÁLY80RSJÁTÉK IGAZGATÓSÁGA.
LÓNYAI. HAZAY.
XLII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. MÁJUS 2-Sn.
STEYER •
gyógyintézet
ÍÖBEL-fÜRDÖ
0RÁCÉ MELLETT IDÉNY: május-októbsr.
380 mélcr & tcrger sxioe felett. 2 vasúti állomás Oricból kocsival egy óra. Pofsta- és tivirds állómat.
Rég ismert rastartálnm (xkrotherme)aefliorris 80 fok C. meleg (28 fok R.) Mérsékolt klim* 25 fok C. és 20 (R.) eröfl ordöleveső, kiterjedt fényroseHÍSk. Gyógy-jav*l*tok, id.gbáatalmftk ideggyeoKWég. hitgeriac-bctcgíég, hystorii, görcsök, neur*lgi» s0>. ellen. Női betegségek: vérszegénység, bél- és hóljmgharot stb.
rabaoygyógykezelés, napfQrdSk s&t. Olcsó jakisok és egyes sxobák, villák, gyógyterem, kiiOa$ étterem, kitűnő zenekar.. . ( [ A fUi dSIgMgatóságnál klmíritS proipektna Ingyen és bérraentre. Dr. BLVMAVBR SANDOR, orröB tulajdonos
Stubica Töplitz hévvizfürdö
Uj ftlrdöigazgatáság. Uj berendezés.
Fürdőidény : május i-től október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától •/, óra, Stiíbica Töplitz meg-Hló állomástól \'/, ára távolságban.
Ézen :53\'b C. fokii hévviz fölülmulhatlsn hatású, töleg csúzos! izom 8 izületi fájdalmak, idolt csonthárlyalob, idegzsábik, főleg Ischias, izületi zsu-górok s idolt Brightkőr ellen.
Természetes iszapfürdője 8 modérn berendezésű izzasztó helyiségei (Cal-darien) nagyhatásuak női bántalmaknál igy méhlob után visszamaradt izzad-mányok felszívódására. Kgyéb gyógybatányok Massage, villanyozás gaWán és faradicus árammal, villanyos Másságé 9. a. L
A IQrdó Zágoriának egjik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal. v
Állandó gjógyzene, Lawn Tennis, tekepálya.
Kocsik minden vonathoz Zabok s Stubica Töplitz állomásoknál. Több tagu családnak ajánlatos az érkezést előleg bejelenteni. Föltűnő olcsó árak, lakás, fQrdő s étkezésnél, kitűnő konyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a fürdőigazgatóság, s dr. Spanner I. iűrdőorvos magyar nyelven. Prospektus ingyen a bérmentve.
MIÉRT
van annyi utánzat?
MERT
l Mlitfl EISEÍSTiOTER-fili
LINÓLEUM padló-zománc
n tOrv. bej. „Yaslcrí?" TÍdJ»|J|yil a lijjabb is Isgtartósabb puha pidlo\'kcak öt ksnybabnteroksak 1 bemízolására.
aejft^yt^ Ai EisenslajMe ^ Liooleuni jiatamine
ssjf őrt alatt ksminy-rs szárad, bámulatosan szép fényoyol blr is tarfóssáa tekintetében iádig 15151-Kolhatatlan. Nagy cUcrjcdtsiigéMÓl fogva különliötö hiwou-hangzású nevek alatt ■irtóktclcn utániatokat bóznak forgalomba, niU-rt is kérjsn tslndeakl kizárólag csak Eissistidlsr-.fslc
„UIÖLEÖI

padi ó-zomincot,"
a tftrv. bej. .taslOTaB" védjegygyel.
Eisenstádter Testvérik
lakk- és fsstíkjyár. r
KAPHATÓ: Nagykanirsdo: Neu ó$ Klóin cégnél.
H9I

WfklütA*}* it bírálok
1Í«S. *r 6U ©reáeníaTnyo\' ^ U
3 ■ , BERGER-féle ^ gyógy-, egészségi-szappanok
íl«ll<t \\ oinp. *yöríUj<5l Troj>pao-b»n- ArtAjír«m PArfi 1MO.
Berger-féle 40 száz. káírányszappaa, Iter-féle kénes kátrányszappan ^ ilerjer-féleglywrm k;ltranyszappsn, j ♦J&Sg^fr Bcrger-féle panama kúíráiiyszappan i X^kn*
lr«« kedvtíték a *&Tttk«xo *«ppano<: lt««j«»«»»*pp«n. ..nruuappim, c;irbol**e.i>p»ii. n»|>bt©Ik*no!]r«íryóoeki*k * tikokkákAtrAnyna? kelIemotUn, l-$rb«tií5#<coki>&. k^ni^ppw.i, k*nt«J- 6* k4u-i>onioif»x»pi>*t«. »*«pI»M»|>p»n, p«tro-oaltolSMppnn vúrö» a« «» Tj*zkeW« eJJeo. T«n»<n»Rappnn. . iKrjet^ttío lOK-pAMXlA lobutxoktgio. 1. iUjiibtetxite íoyfck, í. txirav
Jlbhflnyxdknok, ki«m5 leytÍKtU-> 1
tMppwok O. H<J1 & UwotT^TnIWWíuk Jotíat alíirlMt Q. H»U A Ccwap.
WÍ»OÍÜC.\'
AxOmei BorKwJíU
Omp. cíArdNM, SO ét ÓU »i«i Tv:4iflíjfll <« a ct^i \' VJfúl nyomAstil S drotón
Uagryfuromxigl főraktár : Tördls.Józnof gyógy-BiertAja Bnd&poat, Klrály-utoa. Klo.nluvhoa Ma gynioifcsig tetiec gyogysaortaiaiban,
Eaktár NagykaDizsán: Práger Béla gyógyerertára, valamiot Magyarország több gyógytárában.
wm
Á IV. PARASZT-LÓ-YERSENY
BELOVAROTT
a ,Logoriste\'-n folyó évi május hó IO>éri lesz megtartva. Kezdete I firakor délután. 1903. május hó 11-ém
a Logoristen Beloyár
A G r 10 ¥ A 8
Felhajtatik ca. 1000 hátas, kocsi és igás ló.
^ Olcsó áraink
I lbáinalatot kéltének!
Nagyon erőis lői
füzós bőrczipó párja ■ 2 frt 80 kr.
T art ó s\'
tiöi
■börczi p ö párja 2 frt 40\' kr.
Kitűnő
Kői
gombos börczipő
párja 3 forint.
Hűi czipo
kettős.
kereszt csattal . P^ja 2 forint.
Fiókraktár
NAGYKANIZSÁN
Kazincy-utca
1. szám.
Tartós Férfi
bőr cz ip ő párja 2 frt 40 kr.
Kitűnő
Férfi
fűzős bőrczipő párja 3 forint.
Ia- Goodyear • • # • • • •«• • VilágcEipő
legdivatosabb forma.
Az árak a gyár által minden czjpó
talpában be vannak vésvé.
ÜM
Könnyű
Női
útezai \'czipő i párja 1 frt 50 kr.
: Tartós
g y e r me k
fűzős bőrczipő \\ párja: 88 krtíl folj.
:Rendkivüli
BIHARI
főárudájában, ahol eddig több mint
HAT MILLIÓ
koronái nyertek.
Sok 20,000! 10,000, 500ÓÍ 2000 koronás főnyereményen klvUl a követ-
URUL
czipő-gyár r észvóny-tár saság.
Kizárólag magyar gyártmány.,
600,000 L.___+___ kor. Í a 69,686 számra
600.000 ■W - J ti: 1 .ui . kor. a 28,718 „
200.000 kor. a 18,445 „
80,000 kor. a 6^91 „
60,000 kor. a 23,772 „
30,000 kor. a 103,208 „
30,000 továbbá f. évi március 28-án Ismét kor. a 14,199 „ i /í:
200,000 toron; íí a 28,632. számra,
Az I. osztálya strsjegytk ára:
eo wM (\'/.) -.15 Irt mi 1.501. \\ m neueí (\'/.) l,§o irt mi l- i e« fél CA) 3.-,, „ .6 — „ II e£j egész (\'/,) §,-„ 12 - „
Eredeti sorsjegyeket utánvéttel vagy. a betétősszeg előzetes beküldése ellenében küldök-Minden rendeléshez s hivatalos tervet ingyen meltéklem. A hivatalos nyereményjegyzéket hU2ás ntón azonnal küldőm. Szíveskedjék megrendeléseit azonnal, de legkésőbb
FOLYÓ ÉVI MÁJÜS HÓ 9-íG |
alólirt szerencsés főelárusitíhoz juttatni 2IJIA.RI EjDEj s Budapest, VároBház-utcza 14.
NAGYKANIZSA, 1903. május hó 9-én.
19-ik szám.
Előfizetési &r: Egén érre . . 10 kor. — ŰU. K41 <S»ro ... 0 kor. — <11. Nejtjedérre . . 2 kor. 50 üli. EsjfM szám 20 011.
HIRDETÉSEK 6 haliból petltiorban H,mi«o<l«or 13, ■ minden további lorírt 10 fllt
NYÍL tté rb e n
petit ioronkíat 20 fillfrírl vitetnek (el.

XLIIs évfolyam.
A lap tzollom! réuét illeti minden közlemény & felelői szerkesztő ncrére, ax Anra^i ré**t Illető kőz-lomények pedig & kiadó nerére címzetten Nasy-XanlKBára bérmentve intézeadők.
Bérmentetlen lerelek nem> fogadtatnak el.
Kéziratok visszanőni küldetnek
\\
nagy-kanizsai .Ipar-Testület," ha nagy-kauizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," nőegylet,* „o.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* t .katonai hadastyáaegyíet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztniányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ fEGYES TARTALMÚ HETILAP.
a .nagy-kanizsai keresztény jótékony
A magyar iparpártolás mint
kereskedelmi kérdés.
Jiaejlanlwa, >003. miijus 8.
A magyar iparpártolás kérdésének két megoldása van: vagy a társadalom kényszeríti a kereskedőket magyar iparoikkek beszerzésére, vagy a kereskedők beszélik ri a társadalmat magyar ipartermékek vételére.
Tegyük kezünket szivünkre és valljuk be, hogy az első megoldás nem képzelhető. Ez a társadalom nem szül vezetőket, kikből szétáradna az a fluidum, mely lelkesüléssel töltené ei a sziveket. Ebben az érzékiség, a szenvedély által aláásott egészségű, az önző szenvedélyek súlya alatt megroppant társadalomban nincs meg az az erkölcsi erő, hogy önönmagából vessen fel és tartson fenn egy erős mozgalmat. Nincs meg az a hatalmas elme, mely ráobtroyálja a maga akaratát az ezrekre és nincs meg az a fogékony tömeg, mely lelkesedésével tápot tud Önteni a vezető szivébe. Egyszóval ez a saját hálójában vergődő, önmaga ellen szélmalomharcot vivó társadalom nem alkalmas arra, hogy az iparpártolás kérdésében az ÍQitiatirát megragadja.
Marad a másik tényező: a kereskedelem. De Uram fia, hát hogyan lehet józan fővel megkövetelni ettől a kereskedelemtől, hogy felforgassa egész üzletvitelét, egy akadémikus elv kedvéért, melyet nyomatékkal senkisem emel érvényre. Hogy kipróbált minőségű, évtizedeken át megszokott iparcikkeket dobjon félre a piacon nemrég megjelont, még ki nem tapasztalt uj iparcikkekért.
Ki kívánhatja tőle, hogy a maga keserves napi munkája mellett még
megreformálni próbálja a közönség Ízlését? Hogy megszakítsa évtizedes összeköttetéseit, léket Ossön hitelviszonyain és kitegye magát a kegyetlen külföldi hitelezők kíméletlen hoszu jának. Ki kívánhatja mindezt a magyar kereskedőtől, amikor éppen az a baj, hogy ezt tőle senkisem kiváuja?!
A magyar ipar pedig egymagában áll és néz az élet völgyébe. Hallja a jóvoltáért kiejtett frázisokat, látja az egészségéért összekocíntott poharakat és keserűen mosolyog. Ö ismeri az iparpártolás augurjait, kik egymásra mosolyogva járnak-kelnek, 6 tudja, hogy amikor a közélet levegője csak ugy porzik & sok jóakarattól tulajdonképpen két táborral kell mérkőz-uie: az ellenségek cs a közönyösek táborával. Ö tudja, hogy a gazdasági élet iparpártolásí rózsaberkei mögött tulajdonképpen egy kíméletlen élethalál-harc folyik, amelyben a magyar ipar nem támaszkodhatik semmi egyébre, mint gyártmánya jóságára ; melyben ott süvítenek el mellette a tisztességes háborúban perhorreskált exploziós lövegek, hallatlan árleszállítások, rágalmak stb. alakjában melyeket a külföldi ellenfél rázudit a mi iparunkra.
Pedig a magyar iparnak ebben a harcban mégis győzedelmeskednie kell. Miért? Egyszerűen azért, mert e győzelem a magyar nemzet fennállásához szükséges. Mert a harcban a nemzet géniusza, de az igaz9ág is a magyar ipar oldalán van.
Kérdés most már, hogy a hadjáratot hogy kell megindítani, hogyan kell vezetni. Ha a szükséges két tényező egyike sincs meg, melyik mégis a hozzáférhetőbb, melyikre
fordított munka -kecsegtet gyorsabb sikerrel?
Véleményüuk szerint a magyar iparpártolást n magyar kereskedelmen kell kezdeni A magyar kereskedelmet kell megközelíteni miudeu áron, azzal a leleményességgel, melyet a helyzet diktál.
A társadalom vezetők után indul, a kereskedelem meghajol az üzleti érvek előtt. A társadalom millió fejíl szörnyeteg, a kereskedelem egy sokkal kevesebb főből álló közösség, mely egyénenként kereshető fel és győzhető meg. Azonkívül — bármily paradox állításnak lássék — a kereskedő, noha a gazdasági önzést írta zászlajára, impresszionista, és néhány elért siker után megnyitja szivét egy hazafias ügynek, melynek hasznát is látta.
Életbevágó fontos kérdés a magyar iparra, hogy helyes, hathatós formában meg tudja közelíteni a magyar kereskedelmet. Et végből szükséges, •hogy megtalálja a kellő közegeket, a kik a közvetítő szerepét vihessék. Ezeknek a közvetitőknak nem szabad úgynevezett , generál- közvetítőknek * lenni, kik ma itt, holnap ott keresik meg kenyerüket, kik egyik tarsolyukban magyar és a másikban külföldi ipart visznek.
A magyar iparnak speciális közvetítő szervezetre van szüksége, mely csak a magyar ipart írja zászlajára, mely elég erkölcsi tekiutélylyel bír arra, hogy a magyar kereskedőnek ne csak eszére, hanem szivére, hazafiságára is appelláljon.
Ennek a szervezetnek egy apostol fáradhatatlan buzgalmával és egy kereskedő leleményességével kell dolgoznia a magyar ipar
Egyénenkéntién felkeresni a kereskedőket, egyenként meggyózni a magyar, gyártmány jóságáról és arról a szükségességről, hogy a magyar kereskedőnek kötelessége, hogy egyenlő feltételek mellett a magyar iparnak adjon előnyt.
Álljon végre a magyar ipar szolgálatába a kereskedelmi leleményesség, akkor elfoglalhatja a magyar anyaföldet, mely a természet jogainál fogva őt megilleti.
Sugár Ottú.
A szegénység tanyáján,
III.
A lakás. — A rollrikltdó-.1— Rolclim, melyben mindem Ígérnek. — Logénykoroabaa és most.
— A iiegénv unja ősiméi. —
E héli-n az Eötvös-tér második számú házában kerestem fel a Hzegénység tanyájának lakóit. E házban lakik L. L cipész-mester. Jóravaló, józan gondolkodású, do kissé bizalmatlan természetű ember. Ugylátszík a sors tanította reá. Külön-bon nős. nyolc gyermek atyja, így föle-»éttével együtt üzen vannak.
Lakásuk nem nagy. Az udvar földszintjénél mélyebben .fekvő konybán keresztül e«y középnagyságú, egyaaerü, mondhatnám szegényesen berendezett szobába érünk. A szobából jobbra nyílik a műhely. A műhelyben mindjárt szeműmbe ötlött az egymásra állított két ágy, roelylyel a túlzsúfolt lakásoknál oly sokszor találkozunk. A mübely alsó ágyán a család legkisebb hét hónapos kis magzatja aludt.
— Élettörténetét szeretném megtudni s még azt, bogy miben véli megtalálói nehéz boldogulásának rugóit?
— Életem története nem más, mint örökös küzdés, bogy miért nem boldogulok, annak kitnlálásác önökre bízom, felelte némi zárkózottsággal.
Később eloszlott bizalmatlansága s nyelve megoldódott. Nem boldogulunk, pedig sokat dolgozunk. Van idő, hogy néha reggel 5 tői este 10-ig dolgozom.
Megtörtént már velem, hogy reggel négy órától este tizenketlóíg dolgoztam. (Mit szólnak ebhez a 9—10 órát dolgozó szocíálísták ?) Mégis ennek ellenére is csak annyit kerossk, hogy fenn tudom tartani nagyszámú családomat.
Mi kisiparosok elhagyottak vagyunk. Az uri nép nagy műhelyekben gyári üzemtől nom messze álló cipészmühelyek-beű dolgoztat. A köznép? Engedve a hangzatos reklámoknak gyári cipót hozat. Ráadásul kap sámfát, kenőcsöt, no meg egy képes árjegyzéket, sőt nyáron még egy állatkerti belépőjegyet is .. . Mindez cipővel együtt hat korona. Hogy a cipó elszakad bárom hét múlva és a hat koronáért maradt nékik egy képes árjegyzék, egy doboz kenyőcs, egy sámfa és egy állatkerti jegy, — melynek elhasználása végett mégis sajnál \'felutazni Pestre — mondom mindezzel nem törődik. Csak nemrégiben láttam így, egy helybeli embert becsapódni. Kekünk csak cseppenkéjt jut a megrendelés. A nagyközönségnek reklám kell s nem igazi jó ipari munka. Ezt csak a gyárak tudják meglenni, mi kisiparosok örülünk, ha megkeressük a mindennapit.
Betértem ez udvarban lakó T. Gy. csizmadia mesterhez is. Mégcsak pár éve önálló mester. Nős ember, gyermeke nincs s még kettőjüket is alig tudja fentarlani. Hogy a cipész-ipar hanyatlik — kezdte beszédét — ez még érthető, mert elnyomja a gyári verseny, de mi az oka a mi iparunk pangásának, mikor e téren még nem zudult annyira nyakunkba a gépok legyőző versenye.
Legény koromban, ha egy csizmára nem adott a paraszt 3—4 forint hasznot, akkor rossz verőnek tartottuk; ma megelégszünk 1 forint nyereséggel is. Akkor egy pár csizmáért ha jól eladtuk, kaptunk 12 forintot, ma legfeljebb 7—8 forintot. S mi áll őzzel szemben? Először is az akkorinál sokkal drágább megélhetés, másodszor pedÍR a bőr rohamos drágulása. Tehát előállítási költségeink nagyobbodása ellenére ii sülyed készítményeink ára. Gépeink nincsenek, ha van is némelyiknek, az is gyarló.
— Jó lenne tán ipari szövetkezeteket alakítani ?
TARCZ A.
k rákok.
— A .Z\'Ui Keilany* tkreiji. — hu - Paal loabanaa.
Mikor Marivonue. a Mercíer-hfczaspár fiatal nőcsölódje. félénken kérdezte úrnőiétől, hogy szabad lesz-e neki a legközelebbi vasárnap meglátogatnia a nagynénjét Párisban: Merciernó bátradőlt a karosszékben, fürkésző tekintettel nézett a leáuy szemű közé s így szólt:
— Figyelj rám, Marivonni\'! Légy őszinte s mondj ol nekem mindent, mert tudod, hogy egy tekintetben ugy én. mint a férjem, nagyon szigornak vagyunk — s nem törjük azt, hogy a cselédünk szeretőt tartson. Torkig vagyunk már a „vőlogényos- lányokkal s erősen föltettem magamban, hogy ilyeneket nem tűrök a házamnál. Tebát mondd meg nekem őszintén: csakugyan a nagynénédet szoktad-e meglátogatni Párisban?
A leány arca olyan piros lelt, mint a pipacs, s a kérdéstől meglepve így válaszolt:
— Hát ugyan hova mennék? . . . De mit gondol a nagysága ?
— Hja, hiába gyermekem: én azt nem tudhatom bizonyosan . . .
— De nagyága kérem! . . .
— Hogy őszintén szóljak, ennek éppen az ellenkezőjéről győződtem meg.
De már erre Marivonue se bírta tovább rejtegetni kitörő érzelmeit. Ajkai remegtek, szája félrehúzódott s a szeme
megtelt könynyel. Hirtelen elbocsátotta a Köténye szalagját, amit eddig a kezére csavargatott s fölkapta a köténye sarkát, azzal eltakarta az arcát és elkezdett zokogni:
— Bizony, nagysága, én mindig a nagynénémet szoktam meglátogatni, mikor a nagysága hazulról elereszt.
Mercierné meggyőződése kezdett meginogni. Furdalta a lelkiismeret Hátha csakugyan csalódott s hátha valódi igazgyöngy ez a lány, aki szerető nélkQl vándorol az élet utain? Végtére ez is lehetséges!
— Nos hát, gyermekem, akkor nincs sommi baj. Ha azt állítod, hogy valóban a uagynénédhez mégy: hát jó. én elhiszem. Hiszen az igazság előbb vagy utóbb úgyis mindig kiderül. Csak aunyit mondok még neked, hogyha megcsalsz bennünket, akkor köztünk vége a barátságnak, mert itt nem törünk Jegyes"-eket.
Erre megint kis híjjá, hogy könyekro nem fakadt a kis bretagnei lány, de úrnője biziatólag igy szólt:
— Nos. bát vasárnap majd elmehetsz a uagynénédhez, de most már aztán ne sírj.
Marivoune köszönt s befordult a konyhába, bogy ott kedvére kisírhassa —
vagy kinevethesse magát.
#
A kis cseléd kőnyei valóban nagyon megindították Merciemét.
Bár az is lehet, hogy nem őszinték voltak ezek a könyek, de erről a falusi ártatlanságról — aki csak egy éve került oda a Bretagueból s maga volt az
egyszerűség, természetesség — ilyesmit alig lehetett föltenni. Morcierné végre is nem győzte magát elég szemrehányással illetui a szigornságáért, minthogy a fiatal " breton lánynak — akit egy gyümölcsös kofa ajánlatára fogadolt szolgálatába — e tekintetben csakugyan nem vethetett szomére semmit. Sőt ellenkezőleg. Mikor a mészároslegény, aki naponkint hust hordott oda, egyszer egy rózsát akart neki adni: a leány nemcsak hogy el nem fogadta tőle, hanem a legényt még jól össze is szidta. Ez aztán nagyon tetszett Meretemének.
Még akkor este elbeszélte a férjének ezt a dolgot s igy szólt hozzá:
— Guszti, én azt hiszem, bogy mosl az egyszer derék, jóravaló lányra lettünk szert.
Szerencsétlenségre azonban Mercierné nemsokára olyau kellemetlen felfedezést tett, amely a lányról alkotott eddigi jó véleményében kissé megingatta. Egyszer, amint Mercierné a szobájából kijött, a lépcsőn egy darab papirost talált. Levél volt, még pedig a betűk után ítélve, durva, gyakorlatlan kéz írása. Kíváncsian olvasta el s már az első sorokból kitűnt, bogy Marivomieboz van intézve s bogy a levelet annak egy otthon maradt nővére irta.
A nővér nyers stílusban beszél el egyot-mást a fiatal cselédnek a falujukról, a szüléikről s levelét ezzel az anyai jó tanácscsal zárja be: .Kedves Testvérem, csak maradj mindig derék, jó kis lány; csak a gazdáidhoz ragaszkodjál, mert hiszen tudod, bogy nytuk kívül senkid
sincs abban a nogy Párisban, aki pártodat foguál Nincsenek ott rokonaink.- Ez a -pár sor aztán alaposan tönkre tette a jó Mercieruéuek minden illúzióját. Minthogy a leánynak a saját nővére írja, hogy Marivonnenak Párisbau nincsenek rokonai, tehát a leány föltétlenül hazudott, midőn azt állította, hogy vasáruaponkint a nagynénjét megy meglátogatni, aki szerinte egy gyárosnál szolgál mint szakácsné, a St Houoré-utcábau.
Elhatározta tehát, hogy réson lesz. s hocy Marivonnenak rögtön fölmond, ha valami igaz van a dologban. Eközben azonban mindig eleresztette a leányt Párisbu, hogy nagynénjét meglátogathassa, de erősen föltette magában, hogy nyomára jöu a dolognak.

Mercier ur egyszor a szokottnál is megelégedettebben\' és derűsebb kedvvel ment haza, megölelto a feleségét, s mint az olyan ember, aki a nejét valami kellemes meglepetésben akarja részesíteni, örömmel dörzsölgette a kezét. Mercierné is örült a férje jókedvének, do hirtelen másra terelődött,a figyelmük. Marivonue ugyanis dult arccal rohant be-a szobába és ugyancsak kiabált, hogy:
— Nagyságai . . . Nagysága kérem . . . jöjjön csak hamar a konyhába s nézze meg azokat az állatokat I . .
— Allatokat? ... A konyhában? . . .
— Igen. nagysága\'.-. . csúnya, fekete állatok . . .
mindenfelé mászkálnak mér . . . j^j, jaj, nagysága, én nagyon félek! . . .
Mercierné kiment a konyhába.
Marivonue nem hazudott. A kosárnak, — amelyben Marcier nr pár tucat rákot csempészett haza titokban — a födele az élő tartalom nyomása folytán fölpattant s a fekete jószágok hamarosan elözönlötték a konyha minden zugát, sőt még a konyhaszekrényre meg a tűzhely ajtajába is jutott belőlük egy-kettő.
Mercierné meglepetve kiáltott fel. do ennek * felkiáltásuak egészen más volt a jelentése, mint amit Marivoune gondolt. A derék asszonyság nagyon szerotte a rákot s férjének ez a gyengéd figyelme mélyen meghatotta. De ezt nem árulta el a leánynak, hanem inkább legyőzni igyekezett érzéseit, lehajolt a ogymásután felszedte az ide-oda mászkáló rákokat s szépen visszarakta a kosárba, miközben igy szólt:
— Gyermekem, te bizonyára nem tudod, miféle állatok ezek, ugy-e?
— Nom én! — felelte félénken a leány.
— Nos hát tudd meg: özek megenni való állatok.
— Megenni valók?
— Igon, igen No. majd meglátod, hogy megeszszűk.
— Ezeket a fokete micsodákat?
A leány összecsapta a kezeit s nyitott szájjal bámult
— Nemcsak hogy megeszszűk — folytatta Mercíorné, akinek hirtelen kitűnő ötleto támadt — hanem van ezeknek az állatoknak egy igazán különös tulajdonságuk is. Kiderítik az igazságot s annak, akit valaki meg akar csalni, tudtára adják: mi az igaz.
Lapunk mai számához fóliv melléklet van csatolva.
xm. évfolyam.
zalai közlöny
1908. MiJÜS 9-én.
— Tudf Isten. Sok helyen bevált, aok helyen nem. Ftlgg ez attól, hogy kik vezetik. azt, s hogy vau-e egyetértés az iparosok között... Az értékeBitS szövetkezetek ntgyon nehezen vezethetők. A cikknek nagyon különbözik az előállítási költségei s igy egy egységes eladási ár szorint nehezen szabályozhatók. — Nem akartam ellenvetéseket tenni erre s ráhagytam ezt. — Bennünket egyfelől a paraBzt, másfelöl a kereskedő szipolyoz ki.
— Tehát a nyers anyagot kellene olcsóbban beszerezni?
— Ez könnyebben vihető keresztül, jegyezte meg és fejével jóváhagyólag bólintott.
Már többször gondolkodtam, hogy hogyan lehetne bajunkon segíteni. Mi nem tndnnk segíteni és a mentő kéz lassan érkezik. Pedig ennek meg kell változni, mert a dolog tarthatatlan már. Ha nem változik, mondta némi keserűséggel, felkerekedem feleségemmel s addig megyek, ameddig vagy jobb sorom lesz, vagy rosszabb ....
.Ez is & kivándorlás eszméjének kezdő .csirája! A csizmadia, a „régi jó idők" hiros politikusa is már a .felkerekedés" eszméjét forgatja agyában. Én nem csodálom. A szegény tanya kiöli a lélekből minden józan és ideális érzelmet s csak a prózai való marad meg ott, teljes mivoltában:
Változtatni kell ez állapotokon, mert a tanya lakói zúgolódnak. Ha mi nem változtatunk, változtat majd az érlelő idő. Csakhogy mig az első megnyugtató b a nemzeti erőt növelő, addig ez utóbbi minden hazafi érzelmét bántó, b nemzetet pusztitó.
Könnyű választanunk!\'
Városi kBzgyülés.
Aki jelen volt a csütörtöki városi közgyűlésen, midőn Vécsey Zsigmond polgármester délután 1 három ónkor mintegy 30 városatya jelenlétében a gyűlést megnyitotta, nem hitte volna, hogy olyan szenvedélyes vitatkozások színhelye lesz a még akkor ürességtől tátongó cifra festésű városi nagy gyűlés terem.
A gyűlés csendesen indult Nem volt mit megvitatni. A tárgyalás a szervezési szabályrendelet ügyében leküldött alispáni leirat felolvasásakor kezdett éléokűlni.
— Nem lehet a szervezési szabályrendeletet megcsinálni, mert a bizottsági tagok közül csak egy-két ember jelenik meg az o\'éseken; jegyezte meg Mikoss Géza.
— Igaz — szólt közbe egy hang.
— Vagy jöjjenek el, vagy mondjanak lel — kiáltotta Mikoss Géza ingerülten.
A levegő kezdett izzadni. A folytonos zaj egy sokáig tartó vitának volt elő-hulláms.
Az előadó a helyettes városi mérnők fizetésjávitáai kérvényét adta elő a tanácsi javaslattal együtt. Elfogadásira ajánlotta.
— Mikoss városi képviselő emelkedett szólásra. Elvben nincs ellene a fizetés emelésnek, de idő előttinek tartja ezt, mikor most készül úgyis a szervezési szabályrendelet
— Dick v. képviselő: Ha nem teljesítjük kérését, itt hagy bennünket egy hét múlva.
— Nem félünk attól — zajongták vissza karban.
A zaj folyton növekedett. Az elnöki csengő nyugalomra intette a városatyákat
Msrivonne kissé meghökkent s lesütötte a szemét.
.— Majd mindjárt megmutatom, hogyan kell megfőzni . . . Tégy fol egy fazék vizet a tűzhelyre s rakd bele ezeket az állatokat. Ha életedben sohasem hazudtál, akkor, ha a viz fölforrt is, feketék maradnak a rákok, ... de, ha csak egyszer is megcsaltál — folytatta Mercierné emelt, hangon s erősen a 6zeme közé nézett Marivonnenat — akkor vérpirosakká válnak!.
A szegény. leány erre már nem tudott szólni semmit.
— "ügy ám. — szólt Mercierné — és . most adj ide bamsr egy kis tbymiánt, babérlevelet, köményt és szegfűszeget onnan a tartójából.
Marivonne szorongó szívvel vitte oda úrnőjének a fűszeres dobozt Mercierné telte föl a vizet a tűzhelyre s meghagyta a leánynak, hogy rakja bele a rákokat. Ekkor bement a szobába, hogy meg^ köszönje férjének a gyöngéd figyelmet s elmondja neki, milyen cselt eszelt ki hogy végre megtudja a valót.
Remete Géza: Várja be a szervezési szabályrendeletet! — Akkor ugyan soká várhat — jegyezték meg némi gunynyal a városatyák.
Elek szintén elfogadásra ajánlja * kérelmet
Győrffy János: Nem érdemlik meg a pártolást Az nj mérnökség nem teljesíti kötelességét Az ntcák ázsiai állapotban vannak I (Zajos ugy van, ugy van, kiáltások.)
Elnök figyelmezteti a szólót, hogy a tárgynál maradjon.
Győrffy János: Nem fogadom el » figyelmeztetést Ha valamit nem akar megadni, akkor joga van ezt megokolni is. Vagy ha nem akarják ezt meghallgatni, ne hívjanak meg a gyűlésre!
Schwárc Adolf: Nem lát e felhozott ázsiai állapotra példát felhozva. (Olvassa a Zalai Közlönyt!)
— Még a főutca is ily állapotban van — felelte erre Győrffy.
A vita már közel 50 percig tartott — Szavazzunk — kiáltották a türelmetlen városatyák. A szavazásnál 42 igeonel, 18 nemmol szavaztak.
A kővetkező pont nem felelt meg az izzó hangulatnak. Egyhangúlag elfogadták, hogy a város területén széukéneg raktárt állítanak fol.
Villányi Henrik a bejelentésekről szóló szabályrendelet tárgyalásánál kifogásolja a kijelentéseknél most divó szelvény-rendszert. Ha nincs meg a bejelentésnél kapott szelvény, akkor nem veszik tudomásul a kijelentést Pedig nem ezres bankó az. hogy azt megőrizzék. Kéri a szelvény-rendszer törlését Az eljárást különben is vexatoriusnak^\'tartja a közönségre nézve.
A következő pont már ismét alkalmas volt egy félórás vitára. Az előadó jelentette, hogy a feloszlott kisdednevélő egyesület óvó épületét egy árvaház céljára felajánlotta a városaik.
Remete Géza egy hosszabb beszédben igyekezett bizonyítani, hogy nincs joga ez egyesületnek, hogy az óvó céltól eltérő dologra adja oda ez egyesület vagyonát.
Adják oda a teherrel (már t L az ővóiBkola fentartáBa) együtt vagyonukat is, mondta Győrffy János.
Fried Ödön szerint, nincs jogunk azon vitatkozni, hogy mire adja ez egyesület vagyonát, ez a joga alapszabályban van nékik biztosítva.
Az ez ügyben következő pro és kontra valamint a közvetítő felszólalások végső eredménye a tanács javaslatának elfogadása volt \'
De íme már fél hat és még a tárgysor tizedik \'pontjánál tartanak. A v. képviselők kezdenek hazafelé indulni. Két pontot álmosan, egyhangúan letárgyalnak.
Egyszerre nj élet jön az egyhangúságba.
— Sürgősségi indítványom van — kiáltja Dick. (Halljuk.) Kéri a polgármestert, hogy holnap folytassák a tárgyalást. Midőn a polgármester e kérés teljesítésére nem volt hajlandó, Dick nem mással, mint\'azzal fenyegetődzölt. hogy minden ponthoz egy óráig hozzászól.
A jelenlevő 31 képviselő arcára kiült a veríték.
— Itt az obstrukció nálunk is — jegyezték meg kedélyesen. Majd esdő pillantásokat vetnek Dlckre. Mintha csak azt mondták volns, hogy ne vicceljen az ur.
— Hát nem hiszitek — felelte erre az obstrukciós városatys. — No jó, hát
Mercierné türelmetlenül vért fél ó,ráig," hogy megtudja, milyen eredménye, lesz próbatételének s nagyon kíváncsi volt arra, milyen nagyot néz majd Marivonne, mikor a fazék fedőjét leveszi s megpillantja a skarlátpirosra főtt rákokai. Már előre gratulált maginak e pompás, eszméért.
Ezalatt a félóra is letelt, s már itt volt az ebéd ideje — és MarivoDüe még mindig a konyhában foglalatoskodott.
Mercierné már türelmetlenkedni kezdelt. s nagy csendesen lement a lépcsőn, majd hirtelen belépett a konyhába.
De alig pillantotta meg: úrnőjét Marivonne, ijedtében elejtette az üvegcsét és a kefét, melyet a kezében tartott.
Ott állt a leányka könnytói ázott arccal,-vörösre sirt szemmel szomorúan, kezében tartva a rákot, amelyet — hogy hazugsága nyomát eltüntesse az úrnője cipőlakkjával akart feketére festeni ... \'•!■
Két héttel későbben már más helyen szolgált Marivonno.
ide figyeljetek. — .Kérem az egész kérvény felolvasását, mely most szőnyegen forog.\'
Ez már obstrukciós hadüzeneti Lefegyverezni, volt a jelszó!
— Ha a képviselő ur obstruáloi akar, hát én itt maradok akár éjfélig ia — mondta a polgármester
— Nem obstrukció ez, hanem méltányos kérelem! Nem lehet ily fáradtan ellenőrizni a tárgyalást
Az elnök kérhetetlen. A tárgyalást folytatják. A főgimnáziumi játék-térnek a Bánci vásártér mögé helyezéséről volt 8zó. De íme, Dick kéri a pénzügyi és az építészeti bizottság véleményének felolvasását (Derültség.)
— Tovább, további — (Vergődve, fázva bár, gondolják a városatyák.)
Következik néhány bérleti szerződés bemutatása. Elfogadjuk, zajongták a megrémült képviselők. — Hogyan, csak ugy látatlanba, mondja Dick. Nem! Kérem felolvasását — S ime olvassák. Dick, mint legyőzött fél távozik.
Az obstrukció ámya elmúlt tehát A csillárok is felgyúlnak.
Tanácsi javaslat következett néhány az uj kaszárnya felé lévő ingatlannak közcélra való megvétele tárgyában. Lőke Emil: A fontos tárgyra való tekintettel kéri ennek tárgyalását máskorra kitűzni. Nem akarja azt mondani, hogy itt becsempészés történt, hogy e pont keresztül csuszszon, de igenis kéri ez ügyben a tárgyalás elhalasztását. Mikoss Géza előre Í8 ellenzi e kisajátitást, mely nem mntatkozik üdvösnek. .Ezreket dobtunk ki már kisajátításra.* Ha fejlődne ez a város, akkor nem volna ellene, de igy ellene van. 1
Az elnök sértőnek\' tartja az ott jelen levő képviselőkre, hogy a kis számra való tekintettel elakarják halasztani a tárgyalást.
A jelen levők többsége az elhalasztás mellett szavazott.
Mikoss Géza a vágóhídi szabályrendelet betartására i#jtve ennek szigorú felügyeletére hivta fel a főkapitány figyelmét.
Végül Ollop Mór adta elő indítványát a gyermekmenhelyek ügyében, hogy tegyen lépéseket a város egy ily menhely elnyerése érdekében. Elfogadták
Fél bét mult midőn a harminc város-.; atya elhagyta a termet, melyben ott koválygott már az obstrukció sötét fátyla.. . .
S még mondja valaki ezek után, hogy ném vagyunk modern és előrehaladott város! ....
■ ab.
Szezonkópek.
— Mindenről és lem miről. -
Május 1-én munkásűnnep volt. A természet felébredéséve! esik össze a munkásnép álma, hogy t i. valamikor a jogegyenlőség és politikai egyenlőség mellett a harmadik nagy egyenlőség: a gazdasági is meglesz. Nem tudjuk, vájjon a felébredés az álomból kijózanodás lesz-e vagy csalódás, de azok az ébresztők, melyeket a nagykanizsai zenekarok fújtak májua 1-én kijózanodások voltak, emlékeztetők arra, hogy minden ebben az életben csak diszbármónia. Ha én parancsolnék :ebben a városban, megtiltanám a szélnek és a zenekaroknak, hogy fújjanak; de fájdalom, azok, akik parancsoloak, éppen azok fiinak — maguktól — és a közönségre is, amit a mi jóindulata közönségünk azzal hálál meg, hogy éppen a fujtatókat tiszteli meg egyhangú választással vagy valamely magas takarékpénztári tisztséggel. Erre az egyhangúságra annyira stimmőlve van a mi közönségünk, hogy az, aki máa húron pendül, mint ók, megégetni való eretnek. Azért Kanizsán hangoló nem is hir megélni, mert nincs mit és kit ebben az unísonóban hangolnl. Az eretnek-égetés azonban nálunk nem a köztereken, hanem a kávéházakban és szűkebb körű klikkekben történik. Ha az ember ilyen kávéházi vagy klubb klikkhez közeledik, mindjárt pörkölt-szagot értt Hogy ez Bem marha, sem borjú pörkölt szag, hanem égetésből származó, azt bővebben nem kell magyarázni. Pedig a magyarázattól sok fűggl Igy pl. mi Bohase tudtuk volna, hogy miért leez Sopronban a .Nemzeti Szalon*-nak mütárlata, ha a „Friss Újság\' : nekünk meg nem magyarázza, hogy Kanizsán azért nincs, mert meg lett sértve az etikett. Ha a mi kanizsai közönségünk ezt meg nem tudja, hogy\'. mennyi illemtudás lakozik bennünk, el sem hiszi, hogy a képmutatás többet ér, mint a képkiállítás, mert a képmutatás-hoz már csak sokan értenek, de kiállított képekhez ? legfeljebb csak a szépségversenyek birái és az agglegények. Külön-
ben is, a mi gyengénk az élő kép, nem pedig a festett vászon, festett világ, az még hagyján; de festett vászon? A magyar ember csak a női alakra, vagy á blattra mondja, hogy szépen fest Egyébbkéot általános a vélemény, jobb, hogy a Nemzeti Szalont le nem hozattuk, mert felsültünk volna. A Nemzeti 8zalon-nak Kanizsán nincs elég nagy közönsége. Ha valaki Divat-Szalonra vállalkoznék, tslán látogatott volna. De ^nnek ae mernénk nagy közönséget jósolni. Még a szocialisták gyűlését is csak kevés ember hallgatta meg. A tűntető körmenethez már többen csatlakoztak, de ez a körmenet is csak - gyenge szárnypróbálgatás volt, ami eléggé mutatja, hogy kevés a szegény ember és kevés a szegény ember híve. Mióta uj zálogház nyílt meg, mindenki könnyen jut pénzhez, akinek valBmi értéktárgya van. Az embernek kevés az értéke, de mindenki annyit ér, a mennyit elzálogosíthat A zálogházban az értéktárgyakat belérté-kük szerint becsülik, a társadalomban az embereket névértékűk szerint A társadalomban nincsen még aranyvaluta. Itt a fej meg az irás beszél. Ez sokszor kiáltó ellentétben van a belértékkel, do ez nem baj, az érvényes, amit kívül látunk. Ha azonban az irás lekopik, vagy (Idővel elkopik, csak akkor józanodunk \'a csalódásból: látjuk, bogy felebarátunk értéktelen ércből volt kiverve, bogy a társadalomban csak amolyan váltópénz volt, mely a forgalmat megkönnyíti ugyan, de csak korlátolt mennyiségben alkalmas tőkegyűjtésre.
Sikeresen gyűjtöttek az asszonyok a Vidor Samuné alapra. Azt állítják 7000 korona van együtt Ez sok. Vidor Samuné egy koronával is megelégszik, azzal a koronával, melyet az igazi érdemnek : oszt a közelismerés.
Huszonöt pontból álló tárgysorozatot tárgyalt a tanács előterjesztésére a városi képviselőtestület f. hó 7-én. A tárgysorozat azonban nem pontokból állott, , hanem terjedelmes javaslatokból és jelentésekből meg névszerinti szavazásokból, ugy, hogy ez az ülés elég lett volna | egy egész ülésszakra, amelyben azonban nem obstruálnak.. A t. városi tanács a i képviselőket valószínűleg kotlós tyúkoknak képzeli, melyek mostanában kacaa-tojásokat költenek ki. Azért ültetik meg őket oly hosszú időre I Bocsánatot kérünk, tisztelt városi tanácsi M! nem vagyunk ilyen türelmes jó madarak 1 Mi békés polgárok vagyunk és jó családapák, kik mindent szó nélkül lenyelünk, még k kanizsai port is; de ennyi tárgyat meg nem emésztünk. Tessék szavazni I Igen, vagy nem?
F.
^HIREK.
— A hadsereg köréből, A májusi előléptetésekről mult számunk zárta után értesültünk s igy csak most tehetjük közzé A 20. honvéd gyalogezred alezredesét Barancsi Józsa Gábort a miskolci 10. honvéd gyalogezred parancsnokárá nevezte ki-5 felsége a király. Távozása folytán megüresedett alezredesi rangra Pléheisz Gusztáv a 20. honvéd gyalogezred őrnagya léptettetett elő. Lausch-mann Jenő H. oszt. századost I. osztályú Bzázadossá nevezték ki. A cs. és kir.,48. gyalogezredben: Belsenzain János, és Pircher Ödön hadnagyok főhadnagyokká, Kragora Rudolf hadapród tiszthelyettes hadnagygyá, dr. Kolacny Henrik főorvos IL osztályú ezredorvoBsá léptettek elő.
— Halálozások. Gáál Ferenc, főgimnáziumi tanár élete 27-ik évében Szabadkán elhunyt.
Fiedler József nyűg. posta- és távirda főtiszt f. hó 5 én hosszas szenvedés után elhunyt Derült kedélyű, lelkiismeretes hivatalnok veit, kit a közönség és tiszttársai egyaránt szerettek. Gyógyíthatatlan betegség következtében kénytelen volt hivatalától megválni; ezzel azonban a külvilágtól, a társadalomtól is megvált Klastromi visszavonultságban töltötte el utolsó életéveit; felesége odaadó ápolása hosszabbította csak meg napjait Most végleg nyugalomra tért A halál végleg feloldott* azt a közösséget, mely őt ehhez a reá nézve siralmas világhoz láncolta. F. hó 7-én temették. Tiszttársai kisérték utolsó útjában.
Weiszberger Zsigmond kőfaragó és sirkő-kereskedő f. hó 6-án 70 ik életévébea elhunyt. Derék iparos és odaadó családapa volt A holtak esteinek Beállította S. a síremlékeket Az örök csend birodalmának ő volt az első szobrásza Nagykaninán. A legszebb szobrot önmagának tartotta fenn; jó emléket hagyott hátra polgártársai szivében. Halálát özvegye és nagyszáma
családja valamint sok jő barátja gyászolja.
Hirschler Ödön, a Lővrtnger Izrael és fiai cég volt intézője, Bécsben influenza következtében rövid szenvedés után 46-ik életévében meghalt. Halálát özvegye és két fia gyászolja.
Dr. Fülöp Kázmér, köz- és váltó ügyvéd Dárdán életének 49-ik- évében elhunyt. Dr. Fülöp Kázmér ezelőtt néhány évvel Nagykanizsán is folytatott ügyvédi praxist. Halálát neje, szül. Lerch Mária S gyermek és nagyszámú rokonság gyászolja.
— Bérmálás s veszprémi egyházmegyében. A veszprémi egyházmegyében a zalai főeaperesség több esperesi kerületében ja bérmálás szertartás Katrovács Ernő győri felszentelt püspök a következő sorrendben végzi; május bó 9., 10. és 11-én Keszthelyen (a keszthelyi plébánia hivei részére); 12-én Sármelléken (a sármelléki és zslavári plébániák hivei részére); 13-án Alsó-páhokon (az alsó-páhoki és szentgyörgyvári plébánia hivei részére); 14-én Zsidón (a zsidi és rezii plébániák hívei részére); 16-án Zalaazán-tón (a zalaBzáotói és^armacsi plébániák hivei részére); n-én-\'Zalaszentlászlón (a zslasientlászlói és nemesböki plébániák és a vindornyaszőllősi fiókegyház hivei részére); 18-án Zalaszentgróton (a z.ala-szentgróti és tekenyei plébániák hivei részére); 19-én Tűrjén (a tflrjei és kia-görbői plébániák hívei részére); 20-án Zalabéren (a zalabéri és pakodi plébániák hivei részére); 21-én Szepetken (a sze-petki és zilsszentiváni plébániák hivei részére); 23-án Nagykapornakon (á nagy-kapornaki és nemesapátii plébániák hivei részére); 24-én Bucsuszentlászlóu (a bucsuszentlászlól, csatári, csécsi plébániák és a pölöskei fiókegyház hivei részére); 26-én Felsőhahóton (a felsó-hahóti és a zalaszentmihályi plébániák hivei részére); 26-án Gelsén (a gelsel és zalaszentbalázsi plébániák hivei részére); 27-én Nagykanizsán (a homokkomáromi plébánia és a kiskanizsai fiókegyház hivei részére); 28-án Nagykanizsán (ugyanazon plébánia hivei részére); 30-áüNagyrécsén (a nagyrécsei és bakónak! plébániák hivei részére).
— A letenyel vasút. Van egy járáa, van egy járási székhely a megyében, valóságosan az Isten háta mögött: á letenyei járás és székhelye Letenye. Ha az ember oda akar jutni, Kanizsán fogad 10 koronáért bérkocsit a azon hajtat oda, avagy a murakereBzturi ób.murakirályi állomásokról iparkodik többé-kevésbbé jő alkalmatosságokon. Letenye nagy vidék központja; Van járásbírósága, Bzolgábirósága, uradalmi központja, szép azámu intellingenciája, melyre legjobban nehezedtek a vasút hiányával járó hátrányok. Letenyén, falusiassága mellett ia nagyon drága az élet Piaca nincs. Úriembernek való rendes lakás alig és ez is méreg drága. A különben csinos, egészséges fekvésű, jó magyar község, termékeny vidékével együtt elszigetelten áll a nagy világban, akárcsak valami elátkozott terület Ily körülmények kőzött mi sem természetesebb, minthogy a letenyeiek régóta vágynak vasúti összeköttetésre. Győrffy János nsgykanizsai ügyvéd tervet vetett föl, amelynek értelmében az előmunkálati engedélyt 1900-ban meg is nyerte. E terv szeriut a letenyeiéknek az előbb ismertebb terv szerinti vonalnál jóval rövidebb vasútja a .Magyar Államvasutak* üzemében levő Kis-Oell, Boba, Csáktornya fővonal Bak állomásából kiágazva. Söjtör, Pusztá-Szt-László, Puszta-Magyaród, Szt-László, Bánok-Szent-György, Borsfa, Tolmács, Béc. Letenye. Egyeduta, Tótszmdabely, Mura-kereeztur állomásig, esetleg: Borsfa, Becsehely, Tót-Szent-Márton Molnári, Murakeresztur állomásig vonulva, azaz. az előbbi tervtől eltérőleg, a megyébeu északról délre baladna.
— Alapítvány. Eperjesi Gábor délzalai takarékpénztár pénztárosa boldogult emlékű édesanyja elhalálozásának 5 ik évfordulója alkalmából 200 korona összeget tett le alapítványul a Délzalai takarékpénztárnál, mely összeg a már általa 1899. évi április hó 25-én letett 200 kor. összeggel kamatoztatandó az évi kamatok\'[, részének hozzácsatolásával növelendő, a kamatok része pedig a nagykanizsai Ker. J«V. Nőegylet javára szolgál, s minden év "január havában rendelkezésére álL A Keresztény Jót. Nőegylet legutóbbi üléséből kifolyólag, a nemeslelkű alapitó tagnak ezen ujabbi alapítványáért elismerő köszönetet szavazott.
— Hirdető oszlopok. Napról-napra jobban érezzük a hirdető oszlopok szükségességét. Már a megszokott hirdető helyek rém Ízléstelen csúnyasága is bizonyltja felszólalásunk üdvös Voltát, melyhez még hozzájárulnak az időnként
JXD. ÉVFOLYAM.
fellépi hirdetési .módok*. E hetekben C0 komédiás csapat hagyott méltó emiékot maga után, teleragasztva a villám oszlopokat hirdetéseivel. Ha már a Szé-pílő-egyeaület — sajnos anyagi viszonyai nem engedik ily hirdető oszlopok felállítását, a rendőrségnek kellene meggátolói a közszépben nagyon hátramaradt városunk még nagyobb csunyitáaát.
— Érdekes házasság. Erdekos egy pár kötött házasságot e héten a helybeli anyakönyvi hivatalban. A vőlegény Kész János kéregető 69 éves. Neje tiz évvel fiatalabb. A házasság meséje az, hogy Papper Katalint kivel Kész együtt kéregetett, elabarták tolencolni városunkból. Kész azonban mindeme kész volt és Papper Katalint megváltotta a Hymen rózsaláncával a toloncuttól. Hogy a toloncut helyett nászútra Indulnak e, arról nem szól & krónika.
— A Zalai közlöny panaszkönyve. A kővetkező megszívlelendő panaszos levelet ksptuk: Tavaly a kereskedők nagy többsége az esti 8 órai záróra mellett .foglalt állást. Nagy küzdelmébe került az alkalmazottaknak e teljesen méltányos engedmény diadalra vivéeo. E kérés elől, mely minden városban megszívlelésre talált, nem térhetnek ki a helybeli főnökök sem és teljesítették az alkalmazottak kérését. Most o nagyon üdvös záróra ismét veszélyeztetve van. Néhány kereskedő — kikel megnevezni nem akarunk — nyitva hagyja az üzletét \'|i 9 sót 9 óráig is. Az alkalmazót taknsk pedig ott kell álluiok fáradtan ba jön vevő, ba nem jő. Van kőztük olyan is, aki a levelezést ekkor végezteti és a segédeknek betett boltajtó mögött kell olt álluiok I Igy tebát az esti záróra csak a papiron van meg. Igaz, hogy most még csak néhány kereskedő tart nyitva a zárórán tul, de félő, hogy majd ugy gondolkodnak a többiek, hogy ami szabad X-nek, szabad nekem is. Veszélyeztetvo van esti pihenőnk 1 A nagyközönséghez fordulunk ne vásároljon esti -.8 óráu tul. Pártolják a munkában agyongyötört alkalmazottak kérelmét. A tekintetes szerkesztőség e sorok közzétételéért fogadja hálás köszönetünket a maradunk hazafias tisztelettel. Több koreskedelmi alkalmazott.
— Koszorúi pótló adományok. F. hó 6 áo elhunyt Woiszberger Zzigmond iránti kegyelet jeléül adakoztak: A gyászoló család 20 kor., Maitinsky Sándor Győr 5 kor, Maitinsky Géza, Barta Lajos és neje, Somogyi Henrik és neje 3—3 kor., Mutb Adám és neje 2 kor., Armuth Náthán 3 kor., nagykanizsai általános bctegsegályző egylet 6 kor. Összesen 44 kor. A nagykanizsai izr. Szout egylet.
— Duna-ünnepély. Az az óriási érdeklődés, mely az egész országban mutatkozik a május 13-iki Duna-Ünnepély iránt, igen helyes intézkedésre ösztönözte a rendező-bizottságot. A vidéki közönség ugyanis csak az ünnepélyt közvetlen megelőző napokon érkezhetik Budapestre és csak ekkor válthatja meg jegyeit a tribünökre és séta-bajókra. Hogy azonban a közönségnek ez a része a budapesti közönséggel szemben hátrányba ne jusson, a rendező-bizottság a vidékről feljövök számára nagyszámú tribün-jegyet tart fenn. Ezek a jegyek a legjobb ülésekre szólnak, mert az ünnep országos jellegére való tekintettel a vidéki közönséget a legnagyobb előzékenységgel fogadja a rendezőség. Támogatja ebben a törekvésében a rendezőséget a Máv. menetjegyirodája is, mely az ünnepélyre külön lakásirodát szervezett. Több ezer kényelmes és olcsó lakás áll a vidéki közönség rendelkezésére. Akik lakást akarnak rendelni, már most megtehetik azt. Egyszerű levélbeli felszólításra a Máv. menetjegyirodája (Vigadótér 1.) mindenkinek alkalmas lakást tart fönn.
— Herknlesfürdó. Mint Herkules-fürdőből (Mehádia) írják nékünk, Dr. Klein Eberhard a szívbajosok, valamint az elhízásban szenvedők számára ott meghonosított nauheimi gyógymódot a jövő évad alatt folytatói fogja.
— A Badacsonyvidéki borértéke-
Bltő szövetség április 26-áu tartotta meg Tapolcáu Hertelendy Ferenc országos képviselő elnöklete mellett alakuló gyűlését. Az ezen alkalomra mér megnyomatott alapszabályok még\' egyszer fölolvastatván, azok kevés változtatással egyhangúlag elfogadtattak. Az elnevezés-ben tőrtént változás, • mennyiben a címből a .szövetkezet* szó töröltetett és szövetség elnevezéssel pótoltatott éa pedig azért, mert a tagok csak úgynevezett tagsági dijat fizetnek és nem üzletrészvényeket váltanak és igy csak szövetséget képezhetnek. A megalakulás
ZALAI K Ö Z L ö NXT
kimondatván a szövetség elnökéül nagy lelkesedéssel Hertelendy Ferenc választatott meg. Eddig 80 szőlőbirtokos kötelezte magát aláírásával a szövetségbe való belépésre. A polgárság, bár taláu alaptalanul, egy kissé húzódozik a belépéstől, mivel a borkereskedők is tagjai lehelnek a szővetséguek, de csak a mennyiben bortermelők.
— Jő tanács. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be Mauthuer Ödön csász. és kir. udvari magkereskedéséből Budapesten a .Sétatéri* vagy a .Margitszigeti" fümagkeveréket. Ezeket már 29 éve szállítja Mauthuer Budapest és a Margitsziget oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.
— Bohltsch-Sanerbnmnból. Ez évben éppen 102 éve annak, hogy a híres Rohitscb Souerbrunni fürdő, a .stájer KarlsbaJ" stajerország tulajdona lett. — Ezen nevezetes alkalom emlékére a fürdő agilis vezetősége (Trotter igazgató) ugy külsőleg mint tartalmilag gondosan kiállított leírását adta ki a stájer lürdők gyöngyének. Ezen fürdóleirásbao — melynek borítéklapján pompás azínnyomatban látható a fürdő teljes képe — találjuk, bogy ez év őszén nyitják meg az uj vasútvonalat, mely Bohitsch-Sauerbrunuot (Grobelni mellett a délívasuton) összeköti a Bécs-Triesli fővonallal; — újonnan rendeztek be fenyő és Kénsavas fürdőket Is. A fürdőző közönséget érdekelni fogja az is, hogy a lakások árai május lő-től junius 20-ig sokkal olcsóbbak. Kunok tekintetbe vételével, valamint azon előnynél fogva és hogy a fenti időtartamban a hőmérséklet és az időzés egy gyógyhelyen sokkal kellemesebb, mint a fő-idényben, nagyon ajánlható az előidényt igénybe venni.
— Taraiad Topllcáról ezen kanizsaiaktól is igen szívesen felkeresett gyógyfürdőről írják lapunknak, hogy ott semmiféle magyarellenes tüntetésnek még csak híre sem volt, > ezért a gyógyulást és üdülést keresők minden aggodalom nélkül utazhatnak Horvátország e gyöugyébe, ott ép oly barátságos fogadtatásra és társaságra találnak, mint azelőtt.
— Llplk fürdő már pompázik a legszebb tavaszi díszben, a nagy számban már jelenlevő fürdővendégek élvezik az erősítő balzsamos levegőt és reményteljes bizalommal vannak a kitűnőnek elismert lipiki forrás gyógyeredméoyében. A tulajdonosok dicséretére méltó áldozatkészsége folytán a fürdővendégeknek minden évben ujabb meg ujabb nyujta-tik, hogy a mai kor igényeinek megfeleljen: ugy bogy Lipik a kontinensen lévő egyetlen jód- és oátrontartalmu hőforrásával és a modern berendezés kiállításával, a legelőkelőbb nyugat-európai fürdőkkel ogyeoraogunak méltán mondható.
— Óriási azok száma, kik anyagi boldogulásukat a magy. kir. szab. osz-tálysorsjáték intézménynek köszönhetik, őszintén örvendüuk, hogy közülök igen sokan Bihari Ede föe!árusitóo*k, (Budapest, IV., Városház-utca 1-i.) köszönhetik szerencséjüket. Érdekelni fogja az olvasót, hogy hol nyerték azokat a nyereményeket, melyeket a nevezett főelárusitó fizetett kí. íme itt következik: Az elsó sorsjátékbau a 600.000 korooás jutalomdíj \'|,-át Maros-Vásárhelyon, *,-át Med-gyesen, :|,-át Újpesten, *\', át Budapesten. A hatodik sorsjátékbau nyert 600 000 korooás jutalomdíj Jf,-ét Csík megyében, ■|,-ét Bácsmegyében, \'|,-ét Gőmőrmegyé-ben. A 200.000 koronás főnyeremény Vát Pozsonyban, aj,-át Veszprémtnegyé-\'1,-ál Kolozsvárott, Vát Cinkotán, \'|,-át Alsó-Fejérmegyében és "|,-át Budapesten. A folyó év március 28 án nálam nvert 200.000 korona >|,-ét Braasóban, \'f,-ét Torontálmegyében, \'|,-ét Sotnoeymegyé-ben, \'|| ét Zemplénmegyében nyerték. A többi főnyeremény szíotén az ország különböző helyén jutott kifizetésre. Felhívjuk a t. olvasó figyelmét Bihari Ede szerencsés főelárutitó mai hirdetésire, kihez megrendelések — tekintettel a nagy keresletre — mielőbb intézeodök. A húzás f. bó 22-én kezdődik. <1, sorajegy l\'őO korona, — 3 kor, — 6 kor., \'I, — 12 korona.
— Fél utón nincs eredmény. Ha célunkat sUkarjuk érni, akkor utunkból minden akadályt el kell gördíteni éa nem szabad sem visszafelé haladnunk, sem megéllanuuk, mert akkor a megtett utat elveszítjük és célhoz sem jutunk. Bármiért küzdünk is, az eredményt sohase tudjuk az nt közepén olétni, hanem mindig csak a cél végén. Céltudatos következetesség éa erős elhatározás vezéreljen bennünket minden cselekvésünkben. Különösen ha arról vu szó, hogy
1903. MÍJUS 9-én.\'
csekély anyagi eszközzel óriási eredményeket akarunk magunknak biztosítani. Ezt a követkoztetést pedig abból az alkalomból írjuk, bogy egy url ember egy osztályon át játszott egy sorsjegygyel és most keservesen panaszkodik, bogy, ha nem veszti ol türelmét, akkor ma ő a legszerencsésebb ember lehetné, mert a 11. sorsjáték első osztályában ő volt az 57060. számú torsjegynek tulajdonosa és e számot a hatodik föbuzásnál 600.000 koronával búzták ki. De ó megállt a fél uton, mert nem játszott .tovább e sorsjegygyei. Annál nagyobb volt az öröme azoknak a szerfcnesés embereknek, akik ő utána vásárolták meg e sorsjegyet Török A. és Táráa bankházában, Budapesten, Toréz-körut 46., ahol egyedül a hatodik osztályban egy éa egy fél millió koronát nyertek e cég szerencsés vevői. A sorsjegyek tervezet szerinti árai: \'fi sorsjegy 12. >|, sorsjegy 6. sorsjegy 3, *|, sorsjegy 1 korona 50 fillér. Ajánlatos, hogy a sorajegyvásárló közön-Bég a Török bonkbázuál szerezze be sorsjegyeit, mert e céget rendkívüli sze-rencso kíséri és a vevőknek minden irányban biztonságot nyújt.
SOkr-tól Zl írt 35 kr.-lf miu-Kmlciot. legolcsóbb ujdoasi-8ok. — Bírmcotro is már clvimolvi a házbox azillitva. — Nagy minujtfnjteméoy axonoal. Henaeberg sclyemgy&r, Zörlch.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
- 1903. április 60-tél- májas B-ig. —
Halálozások :
Polai József ífj. rk. 21 uspos. Horváth József rk. kőműves, 28 éves. Horváth Rozália rk. 14 éves. Lőrinc György rk. 20 évos. Proazonyák Ferenc ilj. rk. 1 éves. Kovács Anna rk. 2 ^ves. Junker József rk. 5 uapos. özv. Berdio Mártonná rk. magánzó, 40 éves.
Kollet Terézia rk. 14 hónapos. Fiedlor Antal rk. nyug. posta- és t.
tiszt, 57 éves. Sípos Margit rk. 13 hónapos. Özv. Gelencsér Józsefné rk. magánzó,
64 éves. Furman Lajos rk. 3 hónapos. Weíszberger Zsigmond izr. kőfaragó, $4 éves.
Mátyás István rk. bérkocsi tulajdonos, 60 éves.
özv. Horboní Józsefné rk. cseléd, 47 éves.
Kovácki József ifj. rk. 3 napos.
Házasságot kötöttek:
Sínkó József géplakatos — Veicbsel Margittal.
Scbranc Ödön honvéd főhadnagy —
Elischer Etelkával. Bődy Béla géplakatos — Purger Annával. Bálint Ferenc vasúti — Láng Rozáliával. Asperján István vincellér (Igrice) —
Tarsoly Gizellával. Farkas Dávid asztalos, (Galambok) --
Hermész Juliskával. Kész János kéregető — Papper Katalinnal.
Szeibert József vendéglőB, (Német Lad)
— Chínorányi Mariskával. Orosz József magánzó — Tollár Rozáliával.
Törvényszéki csarnok.
Gyermek vádlottak. Ket gyermekvádlott állt e hó 5-éu.a kir. törvényszék előtt, melynek itélőtanácsában Tóth László kir. törvényszéki elnök elnöklete alatt, Dr. Kiss István és Kóri Szabó Jenő, mint ozavazóbírák vettek részt.
Az egyik vádlott Matotek Vince 15 éves gyerkőc, aki mult év utolsó hónapjaiban fityebázi gazdájától, kinél szolga-gyerek volt, kukoricát éa egy kisebb pénzösszeget ellopott. A lopott kukoricát Pokec Annának adta el. Pokec Anna ia a vádlottak padjárt került emiatt. A vád és védelem meghallgatása után a kir. törvényszék Matotekot lopás, Pokec Annát pedig orgazdaság vétségében mondott* ki bünöiuek a ezért mindketten 1 — 1 havi fogházra lettek ítélve. As ítélet jogerős.
A másik gyerpiekvádlott Tandli Anna volt, aki szintén gazdáját lopta meg. 0 még csak 14 éves. A tárgyaláson (írva valotta be bűnösségét. Két hónapi fogházra ítélték, melyből 20 napot kitöltöttnek vetttek. Az Ítélet jegerős.
Lakodalmas házhoz menet. Ez év farsangjában egy lakodalmas. házhoz volt
roeghiva Bálint György felső zsídi legényember. Virágos jókedvvel, hangos nóta-szóval ment végig a falun, semmit som sejtve, hogy mily veszedelem leBekedik rá az estében. Amint igy dallozva ment, ott termett két régi haragosa Ambrus József és Horváth József és .balaská-jukkal" \'(balta) ugy megvagdalták, hogy Bálint őrökre munkaképtelen lett s bal lábára.
A kir. törvényszék e hó 6-án vizsgálta meg ez ügyel. Az itélőtauács Igy alakult: Eluök: Dr. Kiss Ietváu, szavazóbirák Csesznák Miklós és Dr. Eőri Szabó Jenő. A vád hatóságot Dr. Hérics Tóth Lajos afügyész képviselte. Orvosszikértö Dr. Schwarz Károly kir. törvényszéki orvos.
A vádlottak a tárgyalás során azt igyekeztek bizonyítani, hogy Bálint kezdte a veszekedést, amit azonban a tanuk és a sértett fogadtak. Egy mentő tfnu lett volna, akioek azonban sok gyanú fért szavahihetőségéhez s ezért a törvényszék mellőzte e tanú inegesketését. Az orvosszakértő véleménye után, a vád képviselőin adta elő vádboszédét. Tiz perc múlva ,Ő felsége a király nevében" hirdette ki a törvényszék az íteletet, moly szerint Ambrus Józsefet és Horváth Józsefet oulyos testi sértés bűntettében bűnösöknek mondotta ki s ezért őket a 801. és 303. szakaszok alapján a 70-ik
Ízakasz értelmében mint tettestársakat lindegyiket külön 2 évi és 6 hónapi börtönre ítélte.
Az alügyéaz súlyosbításért, a vádlottak enyhítésért felebbeztek.
C)
Szerkesztőség : Dr. VUUtnvi Henrik, felcISi i.erkesztó, Xi.idó: I/j. WajMlí József.
I
VEGYES.
— Eej osztrák kOWnlegesaeif. Gyomor bajban ízeDtcdökcck ajánlatos * -ralódi ,Mo)l-féle seidlili por\' hlitniUla, mist egr régen bevilt hisisxer, mely a gyomrot erőiili éa az .cmöaxtÓBl lovékenyiégót tokon*. Dobozonként a korona. Naponti szitkaidéi utinréttel Moll k. g)\'6g)>«cré«i cs, ti kir. udr. Ilillltó által Béa Toddtobea 9 Vidéki gTógjtirakban baürosotun Moll készítményét kírjQk védjegv és aláírással.
Nyilttér
i Ax e rovat alatt kOslöttekórt nem vállal felelősséget a sxerkesxtSiíg
Mig a legutóbbi időkig egyetlen vis sem volt egészen biztosan adagolható a vórköpósben, szívbajban •és aszthmában szenvedő embereknek. az ujabb kísérletekből kiderült, hogy ilyoneknek egyedül a
,,MA.RGITM
GYÓGYFORRÁS
MARGITTELEP, Bcrcgmcgjc.
vize ajánlatos fogyasztásra, a moly ezek mellett nomcsak a húgyszervek betegségeiben a legjobb viz, hanem a legkitűnőbb borvíz s enyhén sós ize miatt mindenki, még a legkisebb gyermekek is a legszívesebben veszik magukhoz a gyomor és légcső hurutos megbetegedéseinél.
Országol főraktár:
ÉDESKUTY L. Budapesten,
cs. és k. udv. szállító. Ásványvíz-nagykereskedő.
Kapható mindenütt.
Vese, húgyhólyag, hugydar* és a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
•Ikerrel rendelre le$x.
Hmyhajtő hatáBPl
ItWtm ni! | Kóínje-i mitletf
Kapható ásránymkoreskedósekbcn éa gy<5gjáx©rtlr*kban. A Salrator-forrJu if&xgalósfcga Eperjesen
»HIRDETÉSEK.
S13 /903,/végr. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1861. évi LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel közbirré teszi, bogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1903. évi V. 77/1. számú végzése következtében Dr. Reicb Sándor budapesti ügyvéd által képviseltFriedmanu Farkas s tsa. bpesti javára Psulus György kiskanízsai lakós ellen 105 kor. s jár erejéig 1903. évi február hó 5-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 800 koronára becsült 1 gőzmozdony cséplőgéppel álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi V. 77|1. számú végzése-folytán 105 kor. 80 fill. tőkekövetelés. ennek 1902. évi április hó 5. uapjától járó 5"|, kamatai, váltó
díj ős eddig összesen 69 korona 60 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Kískanizsán a helyszínen leendő eszközlésére
1903. évi május hó 19. napjának délelőtti 9 órája
határidőül kitüzetík és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1903.. évi május hó 4. napján.
Maximovits György
kir. bír. vbajtó.
2182. szám.jtk. 903.
Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbirőság, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Sebestény Lajos ügyvéd nagykanizsai lakőscak, Autalasics Józsefné szül. Zadravec Lucia, novakoveci lakós elleni vhajtási ügyében 410 korona töke s járulékai ugy 20 kor. 80 fill. árverési kérvényi költség kielégítése végett a nagykanizsai kir. törvóoyszék a perlaki kir. járásbíróság területén fekvő a novakoveci 865. sz. tjkvbon 95/c hrsz. a. felvett ingatlan a vhajtási törvény 155. és 159. §§-aí alapján egészbon 16 kor., a novakoveci 865. sz. tjkvben 1447|a hrsz. a. felvett ingatlan a vh. törv. 155. és 15G. §§-ai alapján ogészben 112 kor., a novakoveci 865. sz. tjkvben-1532|a hrsz. a. felvett ingatlan a vh. törv. löö. és 156. §§-ai alapján egészben ISO kor., a novakoveci
865. sz. tjkvben 16401b hrsz. a. fölvett ingatlan a vh. törv. 155. és 156. §J-ai alapján egészben 134 kor., a novakoveci
866. sz. tjkvben 78213. hrsz. a felvett ingatlan a vh. törv. 155. és 156. §§-ai alapján egészben 86 kor. a novakoveci 865. sz. tjkvben 782|7. hrsz. a. felvett ingatlan a vh. törv. 155. és 156. §§-ai alapján egészben 88 kor., végül a novakoveci 1314. sz. tjkvben 1745|a hrsz. a. felvett ingatlan 218 korona kikiáltási árbau mint becsárban mégis Biber Borbála özv. Piszánecz Ivánné javára bekoblezett szolgalmi jog érintetlenül hagyásával az
1903. évi jnlius hó 10. napján
d. e. 10 órakor Novakovec község házánál Sebestény Lajos nagykanizsai ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó árverésen eladatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy az árverés megkezdése előtt, a fenti kikiáltási ér 10 °|0-át bánatpénz fejében letenni kell.
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1903. április 9-én.
Dr. Sánta,
kir. alblró.
Ügyes,
tisztességes ügynökök
magas
jutalék ellenében felvétetnek
lllchard Jenke Holzrouleaux & Jalousien Fabrik Braunau Böhmen.
XLII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 MiJDS 9-én.
ÜllítlCljiSÍllltít
Augusztus hó I -én Boronkai Károly ur átveszi és ez ideig, azt kiüríteni kénytelenek vagyunk. — Ebből kifolyólag alkalmat nyujtunk- a n. é. vevőközönségnek, hogy szükségleteit nálunk igen olcsón beszerezhesse.
Kiváló tisztelettel
FANTL TESTVÉREK.
Med. Dr. Traub József íiyomorpora
GA $TR/ClN
orvosilaj is iE£ti2SJálfa cs ími\\n.
Ezer és ezer ember gyomor, bél és mis bajok következtében síigoru étrendre van kényszerítve, ami az életet kínosai testi. Dr. Traub Jéztef Gaatrleln gyomorporinak hasznilatinil ezen étrend már rövid idő múlva feleslegciaó vilik. Betegek, kik sok láp-lilék (elvételével erűtek akarnak lenni, elérhetik a Gattricinnel a legrövidebb idö alatt. Gaatricin mulandó bajoknil, mint gyomorégés, felbörögéa, felíuvódia, gyomorfijia, hinyit. görcsök, romollét, szorulia, fejfijia és rotsi emésztésnél azonnal baszni! éa -hosszabb élvezetnél raegszanteti a régi gyomor éa bél bántalmakat, melyek eddig minden szernek clIenáltAk. — tiaatrlcin nem hasbajtö szer, a azékolést azonban azabilyozza. — Tovibbi-kat a prospektusok azolgiltatjik. — Orvosok részére ingyen pröbik
Kaphatö a legtöbb gyégytirban.
Főraktár „Salvalor" jtyögytártsia Pozrony.
Nagyban a gy ógydroguor i ikban.
Nagy dobot S kor., kis doboz 2 kor., bérmentve 20, ajinlra 45 (lllérrel több
1101. szám/tk. 1903.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tórvényszék mint tkvi hatóság közhirré\' teszi, hogy Auer Bozália férjezett Matalica Ferencné és társai kérelme folytán a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó, a a nagykanizsai 2719. számú tjkvben Auer Rozáliát férjezett Matalics Ferencné, Auer László és neje Dolmányos Juli, Auer Mári férjezett Bedenek Károlyné éa Auer Anna férjezett Kunics Lászlóné tulajdonául felvett 8258. hrszám alatt felvett kiskanizsai báz, udvar és kert 922 korona becsértékben, a vagyonközös-ség megszüntetése céljából, végrehajtási árverés joghatályával Auer László fizetésben késedelmes korábbi vevó költségére éa veszélyére a a nála kint levő 861 kor. 8 £11. vételár hátralék, ennek 1902. november 20-tól ö"|» kamatai éa 12 kor. ujabb árverés kérelmi költség bo-hajtása végett
1903. évi jrtnius hó 18 ik napjának délelőtt 10 órakor
ezeu tkvi halóságnál Sebestónv Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°J0-át készpénzben vagy óvndékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tv.nzék mint telekkönyvi batóságr.ál, 1903. ,évi április hó 16. napján.
Z.K. \'/> 903.
MOLL SEIDLITZ POR
Cnk ukor valódiak, ha mindegyik doboi Moll k. védjegyét és
aláírását tünteti fol. A Kall A.-ftl. SiWItz-parak urtéa gyógyhatiaa a legmakacsabb jyont.r- é> al-ttatbiatalaak, gyomorgorct «■ gyomorhév, rögzött azékrekadét, mijbiutalom, yir tolalit aranyér ét a legkol\'MbözSbb oll bat»gt*l«k ellen, e jelet hititicrnek évti*ed«k éta mindig napibb olteijedétt azertett. — Ara agy lipscsetslt ara-dttl doboznak 2 kar
Hamuitások törvényileg fenyíttetnek.
eÖLL-FÜLE FRANCfAl
C»ak akkor valódi, Saf v^\' Atf
fraaozla btriltír éa ti nevozocesen mint ftjdalMoalllapIM tadlrzailíll tz«r kístvény, etuz ét a megboléa egyéb következményeinél legitmoretetebb néptter. _ Egy ioszatt aradatl Ovag ara I kor. 90 üli.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb mödst.r tterlut kétaitek gyermek él bölgy tzappan a bír oktzerO ipoUtára gyamakak éa falalttek raazéra.
Ara darabcaklat — <0 (II. Őt darab — I kar. 80 (II. Minden darab gyermek-aiappan Hall A. vtd|agyéval »an ellilra._
Fő szétküldés:
Moll gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblauben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta postaatinvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nágy-Kanizsán R080nf0ld Adolf és Fia.
Árlejtést hirflelméiry.
Nagykanizsa város közönsége által a cs. és kir. gyalogsági laktanyában építendő pótraktár építési munkáira ezennel Írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetünk.
Az épités összes költsége kerekszámban 37.000 koronával van előirányozva.
1. Ajánlat csak az összes munkákra tehető.
2. A sajátkezüleg aláirt ajánlatban kiteendő: az ajánlattevő neve, polgári állása, lakhelye, kiteendő továbbá tisztán és minden kételyt kizáró módon számokkal és betűkkel azon százalék, melynek a költségvetési összegből való leengedése mellett ajánlattevő a kérdéses munkákra vállalkozik. Ezen kívül az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő abbeli nyilatkozatát, hogy az építési terveket, az előméret költségvetést, az általános és részletes építési feltételeket és a szerződési tervezetet, valamint a helyi viszonyokat ismeri, végül csatolandó az ajánlatokhoz a bánatpénz letételéről szóló elismervény.
^ 3. Bánatpénz fejében a városi pénztárnál 1850 korona készpénz vagy ily értékű helybeli pénzintézeti betétkönyv, vagy végül az Összegnek megfelelő értékű az állam által óvadékképesnek jelölt értékpapír teendő le.
4. Távirati vagy elkésve érkezett ajánlatok nem vétetnek figyelembe.
6. A városi közgyűlés tetszésétől függ a benyújtott ajánlatok közül bármelyiket az ajánlatra való tekintet nélkül elfogadni, vagy indokolás nélkül visszautasítani, esetleg nj árlejtés megtartását elrendelni.
6. Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok az 1903. évi május hi 25. napjának d. e.
IO órájáig
a tanácsi iktatóban adandók be, melyek ugyanazon napon d. e. 10 órakor nyilvánosan felbontatnak.
7. Az árlejtés tárgyát képező építkezésre vonatkozó műszaki művelet a tanácsi kiadóban a hivatalos órák alatt megtekinthető.
Kelt Nagykanizsán, a városi tanácsnak 1903. április hó 30-án tartott üléséből.
VÉCSEY,
polgármester.
Kiváló szerencse TÖRÖK-nél.
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.
Tiz millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsfiit vevőink.
Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka a mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nemsokára újból kezdetét veszi.
110,000 sorsjegy 55,000
PÉNZNYEBEMÉNINIEI; sorsoltatik ki, tehát az összes sorsjegyek fele nyer a- mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása Bzerint.
5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 159.000 koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész villalat állami felügyelet alatt áll.
Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű betéljei a kővetkezők:
egy nyolcad (■!,) frt —.75 vagyis 1.50 koronn egy negyed (\'I,) , 1.50 „ 3.— > egy fél Cl,) „ 3. . 6.- . egj egész (\'I,) . 6.- . 12.- .
A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb
f. é. május hó 22-ig,
mely napon a húzás megkezdődik, bizalommal hozzánk kUldenl.
JEGYZÉKE .1
" 55,000 nyereménynek.
Lff-QMrrobb nyerem tnjr % l«ij»«crflnc»4Mbb e««tb«a:
1.000,000 korona.
Korona
•Sjd 1 jafalom GOOOOO Sí® 1 nyer. á lOOOOO SOOOOO ÍOOOOO 90000 80000 70000 GOOOO 50000 4LOOOO 30000 25000 20000 15000 ÍOOOO 5000 3000 ÍSOOO lOOO 500 300 1 SOO 170 130 ÍOO SO
___4Q
55,000^,14.459,000
Bendeiüievéi levigandó. tÖ^RÖK 3*. És TS^Rf&l bankháza Budapest.
Kérek részemre _I. oszt m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a
bankháza :B€D APE8T.
Hazánk legnajyobb osztálysorsjáték-üzlete. Fóárndánk osztálysorejáték osztályai:
FBUzlet: VI., Teréz-kSrut 46/». Fiókok: 1. Váoi-körut 4.
2. Muzeum-körut II.
3. Erzséhet-körut 54.
hivatalos tervezettel együtt küldeni.
I ntáuTételeznl kérem
Az összeget-koron, összegben | (bélyegekben ,
1 nem tetssí tSrlulö.
Nyomatott If). Wajditi József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
Malléklet a „Zalai K8zl8ny >903. évi május hó 9-lki Igjk számához.
XLll. RVFOLYAM. __
ZALAI KÖZLÖNY
1903. MÁJŰ8 9 én.
Ferencz József császár-fürdő Tüffer
Gyorsvonat-állomás TDffer helység. Stájerország legmelegebb forrása. Hasonló hatásn mint Gasteln és Pftfferg Svejozban. — _ Mérsékelt árak. -
MAGY GYÓGY EREDMÉNY EK..
Legnagyobb kényelem. Villamos világítás. Ilöforrásviz szétküldés.
- --. Prospektusok ingyen. -
<i GUNKEL TIVADAR.
s Stubica Töplitz hévvizfürdö
Uj fürdőigazgató ság. UJ berendezés.
Fürdőidény: május i-től október végiig. A taqoriai vonal Zabok állomásától \'/. óra, Stubica Töplitz meg álló állomástól \'/, óra távolságban.
Ezen 53\'b C fokn hévviz fölülmulhatlan hatású, főleg csúzos izom s izületi fájdalmak, idült csootbártyalob. ldegzsábák, fóleg Iscbias, izületi zsu
corok s idült Brightkór ellen. . .,.,.,. ,
Természetes iszapfürdője s modern berendezésű izzasztó helyiségei (Ul-darienl nagybatásusk nói bántaltnakoál igy méhlob utáo visszamaradt Kiadmányok felszívódására. Egyéb eyógybatányok Massage, villanyozás galván és faradicus árammal, villanyos M»ssage a. a. t. ,,.,..,- ,
A fürdő Zígoriáaak egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép
árDvas erdei sétányokkal.
Állandó gjógyzene, Lawn Tennie, tekepálya.
Kocsik miude\'n vonalhoz Zabok s Stubica Töplitz állomásoknál Több tagú családnak ajánlatos az érkézért előleg bejelenteni. Föltűnő olcső árak, lakás, fürdő s étkezésnél, kitűnő konyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a fürdőigazgatóság. s dr. Spanner I. fürdőorvos magyar nyelven. Prospektus ingyen a bérmentve.
^oooooc^yoo^x
PÍV
Yainli
illOdlil
P6M1- él tivirtU
Kégl hírneves kénfürdő Horvátországban.
Vaia siá-fopHega1
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Tegyelomezve Prof. Dr. Lnivrlr »d>. tanácsos által 18M
S8 fok Celsius meleg forrás, . kén iszapnak leWlnulbatatlan i. Volet rlianoa, iralet betegíéitek, gynlladiM. t, cionttoré.i esuehniódiiok. köuvény^neuriS bint.to.krSlnTliSu .«.- női b.j.k bír- í., titko. b«eg-hélyaghnrat, górvétykér, an«olk6r, ólon, é. h.g.n, mérge-
,éteknél itb. etb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, mij, gyomor- ét bélbajoknAl, aranyérnél, itb.
^g^fl Villanyosság. — Massage. [ff*---m
Gyógyintézet ■InUsn kéaytlMMl. Hogyl vízvezeték Hldtgvlz k.rák zahaayayal \' Kneipp szerint, ojítz ím át ayltva
Idény tartam májna 1-151 oktéber l-ig. - Pompá, nagy park, tcrjed.toe. qllrtvé-ayek aié» kirinduliaok. - Állandó .entk.r, a xi«ribi kir. operahi. tagjaiból. -\' >\' Zene- éa táncertélyek llb.
A raraiad-toplicai illomáion naponta táraukoci várja a vendégeket.
Kólón fogatok la rendelkezésre állanak, de etek od.illitiw elóbb a ÍOrdö Inté-EŐségnél megrendelendő.
Orroil tndakosöditokat a (Ordóorroi Dr. LONOHINO A. ad.
mr Prospektusokat és broschurákal ingyen is bérmentve kaid
fürdő igazgatóság.

Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk .kDiönlsan arra, hogy mindan darab szappan a „Schicht" névvel, s a fenti . legyen ellátva.

A Rlohtor-féle
llnlment. cm.
Horgony- Paln-Expoller
egy régi kipróbált hózisx^r, a mely mar több mint 33 év óta mit-bizludóbedSnujőloefil alkalmaitaük-kkntafrti. Cidnil ^- Bqtruiatíiü. Intés. Silányabb utinzat&k miatt bevásárláskor óvatosak lo-eyünk éa csakis orodeti üvegeket dobotokban a..Kírf h|m védjegygyol
és a „Rkkltf" ci^cgyzéss-cl fogyjunk eL — SO í., 1 k.<0í.és2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Fóraktár: Török « József gyógysrerísítnél ff t Budapesten. (H
rlsilír F.alis társi,
csitt, n Mr. wávirl «iállítók. _____HudoUtadt---.
6h jaj!
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Fcrfíuk ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvo*ágot, mely ax elvetitelt eröt újra mcghoiia, Prúbacsomagot * egy «áx oldalas könyvet jwstán, jól bociomagolra. ingyen kapják mindazok a kik érte Írnak. Ex a legbi-mulatram6llöbb csodaor»-o*»ág, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágáiok folytán nemi hajokban, tzifilUben, valamint cl veszett férfierő ben trenvednek. 1-j okból eftatiroxia az intézet, hogy egy Ingyen oivoiágot magyarázó könyrYcl együtt mindenkinek Ingyen küld. Ezxel a háíiot-vox»ággal a baj cython gyógyítható, 1 mindazok » kik a fiatalkori kihágásokból származó némi hajokban, aeellemi elgyÓngúléshen,vagy krónikus hajokban »xenve«lnek, otthon gyógyíthatják magukat. Ee a gyógyszer köxvetcllenUI azokra a <zer-vekfe hat. a hol a meger5\\ödés szükséges csotlá: latOí: eredményuyel gyógyítja ax évek óta tartó betegségeket, öreg, llalal egyaránt irhal Slato Mcdjcal institutnak az alant jelzett dinre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Ax intéxet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából a* otthonukat nem hagyhatják cL A próbacsomag megmutatja hogy mily könnyen kigyógyilhatók ebből a rettenetes bajból otthon. ^ Intézet kivételt nem teszv Mindenki irhaf érette bárhonnan magyarul, lmrc titokiartás mellett postafordultával egy ingyen ciomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medici) Institute, 17 Elektron Building, Kort Wayue, Ind. Amerika
A levelek mindig bérmentesitendök. 1
1 Legfinomabb nemesebb
Gyógy borok
áldott állapotban lévőknek, betegek , és lábbadozóknak, legnevesebb / lL_ erősítő sxerek gyenge egyé- / ^
neknek. /*
Legjobb, gyomorbetegek- / * / nek, legfinomabb / / »
csentegeborok / / 4/
f/4 / ax „lehilal"
/ /bortermelő társaságtól \'W / Pitrít-ban (Görög ó } / V / »Mavro-daphne« arany f Ov / bartu és -édes. »AchaIai« V/ fehér nem édes, >Malvksier« V / fehér és édes. Vcxér-kcpviselő-ség Ausztria Magyar o. réxzére
\' c. J. Schrauth
Vi». IX 3 Frukiusi 4\'. Raktár laiyktiiziái IEU u ILEIMél.
Kérje ön
Ingyen és bérmentve illusztrált árjegyzékemet több mint 500
nbrával órák, arany, ezfflst és hangszerekről
HANNS KONRÁD
éragyar éi kiviteli cég IÍHUX 826. il Ceehoruág.
lyavaiyalSrés.
KI nehézkórban, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburáL Ingyen és bérmentve kapható Schvranen Apotheke, Frankfurt alMain által.
Köhögés, rekedtaég és
elnyálkásodás ellen gyors ós biztos hatásnak
hm iBlaszlái
az étvágyat nem rontják és kltdnfi izliek.
Doboza l kor. es 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fé- éa tiétitaldéil raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Bndapeit, Vf„ Váci-kOrat 17.
Eljeu!
Eiiger mellpasztllla
csaltiamariemiiíTltoit.
Kapható Nagykanizsán: Bellis Lajos, Práger Béla, Beik Gyula és.Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
3-4 középiskolát végzett jd házból valá
gyakormok
szép kézírásul, kl a magyar és német nyelvet bírja, emelkedi flze-téssel azonnal felvétetik IfJ. Wajdits Jóxsefnél,
Nagykanizsán.
siuacs-acielfurdű
\\
(FelsómagyarorszáBon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb ^asat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: május 15-töl szeptember 30-ig.
FÖlülmulbatatlan várszegénység, sápkó.r, női bajok, hátgerioc- és idegbajok, bénulás elleD, átszenvedett betegség és erős munkásság után. Fürdőorvotok: Grünvrald H. dr., Molnár J. ár., Stern J. dr.,
A. Korteák dr. Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderbergen át onnan 5 óra. délről Budapesten át innen szintén 5 óra. Szliácsről falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimerítő fől-világositás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről az elBő és utószezonban stb. ad.
ROHITSCHI TEMPLOM-FORRÁS
étvágyat hoz, elősegíti az emésztést és anyagváltozást.

BÉRBEADÁS.
A Nagykanizsai Polgári Egylet bérbeadja 1903. évi október hó 1. napjától kezdve az egyleti helyiségekkel és a bálokra alkalmas nagyteremmel kapcsolatos épületek földszintjét korcsmaüzletül a hozzátartozó mulató-kerttel együtt. Bővebb felvilágosit íst
dr. rosehberg mór,
titkár ad. \'
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI..KÖZLÖNY
1903 MÁJUS 9 én.
oooooooononoooi
ioooooooooaooonnnpoQOO
oooooo
melyek már évek óta jóknak bizonyultak és birDevesj orvosoktól, mlat könnyű hashajtó feloldó sier
_íjánltattktnak,
az emésztést nem zavar-ják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minőségük következtében még gyermekek által is szívesen bevétetnek. Egy 16 pilnlát tartalmazó doboz SO, egy tekercs, mely 8 dobott, tehát 120 ptlnlnt tartalmaz, csak 2kor. 2 k. 45f. előleges beküldésénél egy tekercs bérmentve szállíttatik. VÉD IIIUV Noo\'toln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor l\\tnJUlll\\ valódi, ha minden doboz hátalján a mi törvé-I nyileg bejegyzett .Szent Lipót" védjegyekkel van ellátva I rörös fekelc nyomással. A mi törvényileg védett dobozaink Iutasításaink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEU8TEIN I APOTHEKER aláírásnak kell lenni.
EUSTE1N FÜLÖP
.Sxent-Lipötboz* címlett gy6&r»«ertiri Z. K. V,
WIÍN, I., FlankíuTOse 6. Eaitár Nígj-KíaiiOa: BELUS LAJOS él BEIK GYULA nfógjutróueknól.
Háziteendőkben jártas
49 éves magányos nő
gazdaasszomtmak
ajánlkozik magányos úrhoz helyben vagy vidékre.
Cime: Bakodl Erzsébet Nagykanizsa, Magyar-utca 42. sz.
STEVEK
gyógyintézet
TÖBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT IDÉNYí május-október.
S80 méter a tenger inine felett. 2 vasúti állom át Gricból kocairal egy óra. Po*U- é« távírda állomás.
Rég lamert raatartalmu (akrotberme) acélforris 80 fok C- meleg (28 fok R.) Méraékalt klíma 25 fok C. éa 20 (R.) erís tőerdőlevegő, kiterjedt fenyreserdők. Gyógy-javalatok, idegbAntalmak ideggyengeség, hitgerincbetegség, byataria, görcsök, neuralgia stb. »llea. Női betegségek: vérszegénység, bél- éa hólyaghnmt itb. Igen ajánlható üdolökcck és gyenge gyermekeknek. Gyógyeszköx: külön gyógy- é« uazóhaxin, kádfürdők melegvízzel, fenyőíardők, villanyos fürdők, maasage, zahanygyógykczelés, napfürdők sat. Olcsó lakások éa egyea axobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, Tcitünő zenekar.
A fürdőigazgatci»ágnal kimarltö prospektus ingyen és bérmentve.
Dr. BL VMA. VER SANDOR, orvos tulajdonos
c
o
Suchard
G.ÍAND PRIX
Paris
A daruvári ásvány és iszap fürdővel összefüggésben álló uradalmi vendéglő részére megfelelő
D É G L Ő
kerestetik. A vendéglő újonnan lesz átalakítva és berendezve és utóbbival vagy anélkül lesz átadandó. Állandó üzlet egész éven át.
A daruvári ásvány- ét Iszap-fBrdé bérleti igazgatósága, Szlavónia.
f HIMt. óv óta rntdrn*MT»y«< M- U klMllli a
, BERGER.féle
gyógy-, egészségi-szappanok
O. Ilalt A . otnp „MMI TroppAO-Ua. knsj4*m PhU 1M«.
Kerger-íéle 40 nái. kátránysuppaa, j iterger-fél« kénes kálránysiappsu • I •»«■ Kerger-ltl«jlye«rin kítráaymppia, t\\ B\'reer-fcle panama kátráaysiappan j 1
% <t*n k«4v«lUk a kSrrtkMó axappaao*: Slimw«»p»». . •ruiuppiui. nrboli»ppan, aaplitalli»a oly fyínikaik • diHi a kel.tmMl**, b&btUfrtfkoil. himmimppmm,
x*at«j- tm k*H-b»iii«k«uatiaM. tMpltwappaa, p«uo-lUlloUMppan rOrtK arc M intlutM tiltó. Tinnlmi«pp«n. Htrt* **>« /o((.M«tk tobeaaoUiso, l. saáaia nődet fofsk. «. máma dohúnjmöUumh. Hl tinó toftfcatitó Mnt + I1M
ia Ímhí Bti*»fl«í«
Cocip. fjkrtbM, Mét ÓU ««« vM)HT*t tt a o«í
tírti o<
rs
a iMt *
tiT—e vurstli sUlriaét O. H*K * Cw;.
Xa*yarorm»4fl főraktár . Török Jómaaf gyógy-ssartár* Budapest, Xlrily-utoa. Klosinvbon X* g} siómig Latxas tyogyaaartaralbaxL
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában. ^

Tartós Női
b ő r c z i p ő
párja
2 írt 40 kr. Nagyon erős
Női
fűzős bőrczipő párja 2 frt 80 kr.
Kitűnő
Női
párja 3 forint.
Női czipo
kettős
kereszt csattal párja 2 forint.
Fiókraktár
NAGYKANIZSÁN
Kazincy-utea
1. szám.
Ia Goodyear • • • • • • • • • • Világczipő
legdivatosabb forma.
Az árak a gyár által minden czipó talpában be vannak vésve.
K i t fi n ő
Férfi
fűzős bórczipó
3 forint.
Könnyű
Nő i
utczai czipó párja 1 frt 50 kr.
Tartós
gyermek
fűzős bőrczipő
párja 85 krtél filj.
TURUL
czipő-gyár részvény-társaság.
Kizárólag magyar gyártmány.
BIHARI EDE
főárudájában, ahol eddig több mint
wmr HAT MILLIÓ ~m%
koronát nyertek.
Sok 20,000, 10,000, BOOO, 2000 koronás főnyereményen kívül a kővetkező főnyereményeket fizettem már ki:
600,000 kor. a 09,686 számra
600,000 kor. a 28,718 „ 200,000 kor. a 4445 „
80,000 kor. a 69,691 „
60,000 kor. a 23,772 „ 30,000 kor. a 103,298 „ 30,000 kor, a 14,199 „
továbbá f. évi március 28-án ixaét
200,000 koronát a 28,632, számra
Az I osztálya »or»]#ay«k ári:
6ÍT tjolcai (\'/.) --55 Irt yaií 1.501. I eti unni (\'/.) 1.50 Irt ragr 3- l oifííl (\'/») 3- - „ „ 6—„ I eaj m (\'/.) 6.-,, „ 12- „
Eredeti sorsjegyeket utánvéttel vagy a betétösszeg előzetes bekttldéw ellenében küldők. Minden rendeléshez a hivatalos tervet ingyen melléklem. & hivatalos ayeremiiyjegyzéket húzás után uounal kttldőm. Szíveskedjék megrendeléseit — minthogy a hutás már L hó 22-én kezdődik — mielőbb, de mindenesetre
FOLYÓ ÉVI MÁJUS HÓ 22-IG
alólirt sserencsés íőeláruiltóhoz juttatni ^ T~?.T ELDE
I. e»zt húzása f. é. május 22. is 23. Budapest, IV„ Váro«ház-utc»a 14. mm~ Húzás már f. hó 22-én I
I.
NAGYKANIZSA, 1903. máiul hó 16-án.
20-ik szám.
Elinacté* I írt Égéit érre . . 10 kor. — 611. Fél érre . . . !• kor. — 611. Negyedévre . . S kor. 50 611. Egyea **ám 20 111.
HIRDETÉSEK i bilibos puli llorbin 14,misodizor 13, ■ mindeo toribhl sorért 10 dll
NYÍLT T E K 1EI petit soronként :iU lilleré.-l vétetnek fel.
XLII. évfolyam.
ZALAI I0ZL0IT.
részvény-társaság," , nagy-kanizsai és nőegylet,\' „n.-kanizsaí izr. jótékony
HETENKINT
.Kotorí takarékpénztár
A lap ssellomi) részét Illeti minden közlemény a felelte szerkeszti nevére, as anvsjl résst Illeti kós. lemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagy-Xanlxaír» bórmentve Iniézendök.
Bérmentetlcn levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlsszanem küldetnek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,- „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság, a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület.- a .nagy-kanizsai tanitói járáskor,- a .nagy-kanizsai keresztény jótékony
nőegylet," „szegények tápintézete,
EGYSZER

katonai hadastyánegylet.- a .soproni kereskedelmi iparkamara,- nagy-kanizsai kttlvilasztmányának hivatalos lapja
SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMIT HETILAP.
Mi Érnie* raiiye.
Nagykanizsa. 1903. májna 16.
Az ugyanazon városban vagy ugyanazon vidéken fennálló pénzintézetek közt kifejlődött éles verseny fenforgását maguk a vidéki pénzintézetek sem tagadják, sőt már majdnem épp ugy panaszkodnak miatta, mint a kereskedők, akik elkeseredve látják, hogy a piac egyre szűkebbé válik a gombamód szaporodó ty\' cégek íolytán.
A vidéki uj pénzintézetek alapítása terén az utóbbi két érben visszaesés - mutatkozik ugyan, de ehelyett nyomasztóbbá teszi a helyzetet a fővárosi pénzintézeteknek a vidékre is egyre inkább kiterjedő hatalmas versenye. Jelentékeny már ama vidéki pénziutézetek száma, amelyeket valamely fővárosi pénzintézet alapított; ezek gazdagon dotáltainak és az anyaiutézet jelentékeny befolyása révén előkelő emberek pártfogása alatt a helybeli, évtizedek óta fennálló pénzintézetektől egyre több ügyfelet von-uak el. Ezenkívül a nagy jelzálogbankok megbízottai az ország legtávolabb fekvő vidékeit is bejárják és ma már a biztosítási ügynökök eljárásához hasonló módon igyekeznek a kisbirtokosokat jelzálogterheiknek a megbízott állal képviselt intézetnél való konvertálására rábírni. Körülbelül hasonlít a fővárosi pénzintézetek eme versenye — mondja egy vidéki pénzintézet igazgatója — a gyárosok és a detailkereskedók közt folyó illó jális versenyhez. A gyáros -igyekszik gyártmányait a vidéki detailkereske-dónél elhelyezni, de ezzel szemben egyes gyárak is kilépnek a verseny terére, sót kicsinyben elárusító üzle-
teket is állítanak fel és igy elvonják a detailkereskedók vevőit. A fővárosi pénzintézetek is — úgymond — pénzbőség idején kiváló előzékenységgel kínálják a vidéki kisebb pénzintézeteknek a visszleszámitolási hitelt, de aztán expozituráik vagy az általuk kreált verseny-intézetek utján lehetetlenné teszik a vidéki pénzintézetekre nézve az igénybevett visszleszámitolási hitel haszonnal való értékesítését. A verseny ma már egyes helyeken oly méreteket öltött, hogy a vidéki pénzintézetek a visszleszámi-tolás utján nyert pénzt majdnem minden haszon nélkül kénytelenek forgatni, illetve az elérhető haszon alig elég a rezsi fedezésére, egy tekintélyes részük pedig épp ezen körülmények hatása alatt visszleszámitolási hitelt abszolúte nem. vesz igénybe. A vidéki pénzintézetek vezetői keresik a modus procendeudit, amely a káros verseny lehető megszüntetését eredményezné annyival inkább, mert a mindinkább kiélesedő konkurrencia egyes pénzintézetekkel tultömött városokban már nemcsak gazdaságilag eredményez káros jelenségeket, de hátráDyos befolyással van a társadalmi életre, sőt néhol a nemzetiségi viszonyokra is. A pénzintézeti üzletek arányos megosztásában vélik legtöbben a baj orvosszerét feltalálhatni. Ma ugyanis az egy helyen lévő majdnem valamennyi pénzintézet az összes hitelüzleteket kultiválja és pedig azok összes elágazásaiban. A nagyobb pénzintézetek nem vetik meg az apró, törlesztéses paraszt-váltókat, kis jelzálogkölcsönökre formális hajtő-vadászatot tartanak és e tekintetben főleg a községi jegyzők, papok és tanítók teljesitik az ügynöki teendő-
ket. Egy-egy ügyesebb, népszerű ügynöknek magas ára van; az ilyent a a maga részére bódítani a versenyző pénzintézetek mindenike igyekszik. Másfelől a tisztán jelzálogkölcsön nyújtása céljából alakult pénziutézetek is mindinkább felölelik a \' váltóhitel kultiválását és tárcájukban ■ nem ritkák a jelzáloglekítési okmáoynyal fedezett 200—300 koronás apró váltójt. Lombard-üzletet, folyószámla-hitelflzletet, betéteknek pénztárjegyek ellenében és csekk-számlára elfogadását egyre több vidéki pénzintézet | gyakorolja, sőt mindinkább kifejlődik \' a verseny a kézizálog-Dzlet terén is.
A vidéki pénzintézetek prosperi-i tásának biztosítása, az éles verseny-! bői származó gazdasági hátrányok elhárítása végett tehát az ugyanegy helyen működő pénziutézetek közt a különböző hitelüzletek kultiválásának egyértelmű felosztására volua szűkség. A takarékbetét üzletet természetesen — a zálogleveleket kibocsátó jelzálogintézetek kivételével — egyetlen pénzintézet sem nélkülözheti, hiszen ez képezi valamennyinek a legjelentékenyebb erőforrását, de már az idegen pénzek kezelésbevételének más módozatai megosztás tárgyát képezhetnék. Nevezetesen az. egyik pénzintézet a péuztárjegy-iuíet, másik a letétüzlet, slb. kultiválásával volna megbízható. De a megosztásnak sokkal tágabb teret biztosítanak a hitelműveletek. Itt elsősorban merőben el kell különíteni egymástól a jelzálogkölcsönöket a személyi hitelektől, ügy. hogyjelzáloghitelintézetnek váltő-kölcsönök adásával és megfordítva soha sem volua szabad foglalkóznia. A személyi hitelek is kategőriák szerint volnának megoíztandók; neve-
zetesen a nagyobb pénzintézetek csakis úgynevezett bankválték és kereskedelmi váltók leszámításával foglalkoznának, a törlesztéses kis vál-_tók leszámítását pedig teljesen engedjék át az ecélból alakult kisebb pénzintézeteknek. A lombard-üzlet és kézizálogüzlet egy kategóriába tartoznak, ezek kultiválása végett a nagyobb vidéki városokban is elégséges egy-egy pénzintézet, mely aztán esetleg a közraktári üzletet is bevonhatná üzleti működése körébe.
Csak általános rajza ez a pénzintézeti hitelműveletek megosztásának, mely helyenként, a viszonyokhoz képest, módosulj sőt esetleg a meg-. osztás egyes helyeken egy ujabb pénzintézet felállítását eredményezheti. De ki fogja a hitelműveletek megosztását keresztülvinni? Remélhető-e, hogy e fontos ügyben az egymással versenyző pénzintézetek egymás közt barátságosan megegyeznek és egyikmásik üzletág kultiválásáról önként lemondanak? E kérdésre nem mernénk igenlőleg felelni. Ugy vagyunk értesülve, hogy e tek.utetbou egyes helyeken kísérletek tétettek, valamelyes megállapodás létre is jött, de — papíron maradt, mert egyik pénzintézet sem volt hajlandó a kezdeményezés terére kilépni.
Az eszme megvalósítása tehát egyedül a pénzintézetek országos kötelékének működésétől várható. Ha ez megalakul és ha vidéki csoportokra oszlik fel, <j csoportok idővel sikeresen munkálhatják a pénzintézeti üzletágaknak az egy helyen működő pénzintézetek közt való megosztását és ezzel amaz éles, gyakran illojális verseny megszüntetését, amely az ország nem egy városában fennálló
pénzintézetek közt egyre inkább kiélesedik.
A szegénység tanyáján.
ív.
Negyvenöt éve iparoi. — Ax eredmény. — üj
munka a koponó. — Viroii htdnteUa.
Ha azt mondom Önöknek, bogv harminckét évi önálló kisipari mosteraégnek az utolsó stációja a szegénység tanyája, akkor önök kételkednek ebben. Ámde ba bebizonyítva látják itt ez állításunk Igazságát, ugy vallják be, hogy a társadalom nem jutalmazza érdemileg az igazi kisiparost.
Ezúttal G. I. asztalos mester az, akit itt bemutatni akarunk. Kis lakáaa éa műhelye a Teleky-nton van. A mester becsületes munkában megőszült éa meggörnyedt alak. Egyike ama, most már ritka számban levő kisiparosoknak, akik mesteri levelokct még a céhek korában szerezték. Négy és fél évtized óta szorongatja kenyérkereső gyaluját. Ekkor lett inas. A kiegyezés után két évvel önálló kisiparos műhelyt nyitott. Ekkor jól ment a sora. Műhelyét nyolc Begéd danája l öltötte be, s keresetéből Bzép összeg jutott a ládafiába. I(ty volt egész a nyolcvanas évekig.
A nyolcvanas években a gyáripar kezdett erősödni. A gépek hatalmas dübörgésétől mindinkább zajos lett hazánk, de még inkább Ausztria ... Ekkor nagy változás állt be műhelyében. A megrendelések lassankint elmaradtak. A helybeli butorraktárak tekintélyes részét ő látta el addig készítményeivel. Most lassankint elmaradtak ezek a megrendelések is. Segédeit elküldte a igy most már tán 15 évo egyedül dolgozik. — EgyedOI is győzöm mookámat — mondta a mester. Az itteoi butorraktárak gyárakból hozatják többnyire bútoraikat. A helybeli kisiparoB munka nélkül van. Pedig dolgoznék — bir öreg vagyok — szívesen.
A nagyközönség sem igen keres fel bennünket megrendeléseivel. Ha egy legközönségesebb Íróasztalra van szükségük, már raktárt keresnek fel. Pedig mi kis-
TAECZ A.
Az állatok át i zine.
— A .Zalai Köilöíiy" lircAji. — Irta: £ei,ll V.
Giténoii A. állatorvos különféle észlelőieket közöl a zenének hálásáról a lóra. Azt már régóta tudjuk, hogy az emberiségnek legnemesebb állatja a ló. szereti a trombitát és a rézhangszerek hangját, de felette érdekes megismerni a ló ízlését a többi hangszereket illetőleg is. Uuéuon állítása szerint például a fuvolának sokkal érzékenyebb Itatása van a lóra, mint a hegoduuek: és a lovakat is ugyanaz a zene érdekli legjobban és bir reájuk legnagyobb hatással, melv a mi föleinket is leginkább gyönyörködteti; az egyes szakadozott hangok s a határozott dallamot nem képező zene sokkal kevésbbé, vagy eppon nem ragadja meg. Azoknak, akti* ezen állításokról meggyőződni kívánnak, ajánlatos, hogy csakis jóllakott, jól táplált lovakkal tegyenek ,kisérlolet; mert épp ugy a lovak, mint mi emberek is, üres gyumorral nem vagyunk fogékonyak a zenére. Számtalanszor bebizonyult dolog hogy a zene rendkívüli b8tással bír a lorakra és ami legkülönösebb, a fiatal állatok sokkal fogékonyabbak erre a physiológiai tüneményre, mint a vének.
Hajdan a lovasezredeknek állítólag volt rendes zenéjok: valamely zenedarab játszása közben a zenészeknek egészen el kellett ereszteni lovaik nyakán a kantárt. De különben is föltűnhetett mindig a paripa
szelíd engedelmessége, alláuyszor csak a zeue hangzott. Olyankor még a leg-csökönyösebb lovak is ugy megszelídültek, mint a bárányok. Nom egyszer bebizonyult tehát, hogy a zette csillapító hatással bir a szilajságra. Guénon gyakran megfigyelte azt is; hogy az ezredbeli lovak akkor, midőn a harangok zugnak, mind reudes, üleuiszerll lépésben haladnak; tapasztalta továbbá, hogy csaknem valamennyi csataló jellemző magatartást vesz fel, mihelyt a trombita olsó hangja felharsog; sokkal élénkebbek lesznek; a hanghullámok pezsgésbe hozzák vérüket, feltüzelik ós sziute diadalmas jókedvre hangolják, (íuénon állatorvos ismert egy trombitás szállásmesteri, aki nagyon értelmesen használta fel a trombitaszó befolyását. Így például, midőn emberei élén valamely akadályba ütközött, vagy olyasmire akadt, amitől a lovak megijedhetnének, mint a vasút, villamos vasút, függőhíd stb., azonnal megfúvatta a trombitát Akkor azután a lovak rögtön átkeltek egész nyugodtan, mivel a trombita hatása loköti ezen állatoknak összes figyelmét.
Guénon állítása szerint az lS82-ik évben Basl iában az 58-ik gyalogezred menetgyakorlatokat tartott éa midőn a zenészek elkezdték az indulót fújni, R. kapitány lova többszörös ficánkolással. lovasa akarata ellenére, erőszakkal oda helyezkedett a zenészek utolsó sora mögé. Onnan aztán el nem tudták tóbbé mozdítani, hanem csendes lépésben haladt nyomukban. Az induló befejezése után azonban a kapitány tyra elfoglalhatta helyéi csapata élén; hanem a második zenedarab
hallatára a paripa megint csak oda vágtatott a zenészek háta mögé. mint az első alkalommal. Kz a művelet iiiitideu uj dallam felhangzásakor ismétlődött. A tüzérség hadnagya, 1.. bízatott meg a szenvedélyes zcuekedreló ló idomilásával; egy egész hónapi fáradtságába került, mig annyira vihette,, hogy a paripa arról a helyről hallgassa végig a zenét, ataelyet el kelleti foglalnia. Határozottan el lehetett mondani arról az állatról, hogy ösztönszerű zenekedvelő volt.
Azt általánosságban elismerik, hogy a lovasok állal lovagolt cirkuszlovak maguktól végzik a magas iskola lépéseit, mihelyt az arra az alkalomra szánt zenének első hangjait meghallják. Ebben sok a túlzás; a valóság az ítogy a lóidomitó lovsr elősegíti a mozgást és * iráuyilja a ló lépéseit a kezek és lábszárak nyomásával, fíuénou ur a saját hálaalovánál győződött meg erről, mely kanca meglehetősen Ogyes és gyakorlott volt a magas iskolában. Olyan könnyedséggel lejtette a táncokat, mintha csak az lett volua a természetes lépése. Sokszor még a laktanya udvarán is táncolni kezdett, mialatt a zenekar kedvenc polkáját eljátszotta. He viszont megtörtént, hogy a határozott ritmikus -dallam hallása se volt képes megindítani a kívánt táncba, mig csak lovasa kézzel és lábbal elő nem segitette taglejtéseit.
Léteznek azonban a zene iránt közönyös lovak is, habár a többség többé-kevésbbé sok zenei érzékkel bir. sőt némelyik annyira zenekedvelő, hogy valósággal megbüvöltuek látszik. A túlságosan lármás
zenétől azonban valamennyi ló megijed, különösen fél a nagy dobtól. Ez kétségtelenül élesen, fájdalmasan hat a halló érzékre, ntely, miként tudjuk, rendkívül linóin ós kifejlett a lovaknál, igy a lármás fülsiketítő zeno bántóan hat a fülükre.
Még a szamár is érzékeny a zenére. Franklin ennek bizonyításául előhozza a kővetkező esetet: ühartrésből. egy szamár «l szokott járni a Guerville-kastélyba. A kastély tulajdonosnője kitOuő hanggal biró hölgy volt. Valahányszor elkezdett énekelni, a szamár rendesen odament az ablakok alá és ott rendkívüli figyelemmel hallgatta. Egyik nap, raidón egy uj dallamot adott elő. mely alkalmasint jobban tetszett a zenekedvelő szamárnak a többinél, az állat elhagyta szokotl helyét, minden teketória nélkül bebandukolt a szobába és a\'hangverseny kiegészítésiül teljes erővel elkezdett iázni.
A zenei érzék sok ráás állatnál is be leli már bizonyítva, nevezetesen a kutyánál, macskánál, kígyónál, a gyíknál, a madaraknál, a tehénnél, a tevénél, a medvénél és a póknál Mi azouban megelégszünk, ba előadjuk Guénon észleleteit az elefántoknál.
Svetonius szerint, Galba császár Spanyolországból való visszatérte után előadást tartatott Kómában, melyben az elefántok bizonyos hangszerek zenéjére végig lépdeltek egy kifeszített kötélen. Domilianus császár szintén meglehetősen komplikált ballettet hozatott létre elefántokkal. De hogy ne menjünk vissza ilyen messzire,
Lapunk mai számához féliv melléklet van csatolva.
vannak nekünk -sokkal furcsább és kézzelfoghatóbb példáink is a zenének befolyásáról az állatokra.
A „Déeades philosophiqtie" egy sajátságos kísérletről tesz említést a francia köztársaság első idejéből, a Jardiu des Plantes két elefántjával; valóságos hangversenyt rendeztek ugyanis számukra. A zonekar nagy részben a konzervatórium művészeiből állott és egy csapóajtó körül volt felállítva az elefántok ketrecei mögött ugy. hogy uc lássák őket; a nőstény és him elefántpárt Margitnak és Hansznak nevezték. Az előkészületek után a csapóajtó felemeltetett a legmélyebb csendesség közepette és a hangverseny megkezdődött különféle apró dallamu" trióval, két hegedűre és egy bőgőre alkalmazva.
Az első akkordok ballalára Hansz és Margit olyan figyelemmel hegyezték füleiket, hogy még az elefántvezeló által kináll nyalánkságokat is visszautasították. A láthatatlan zené rendkívüli hatást gyakorolt rájuk. Végre meglátva a zenészeket hangszereikkel, körben forogtak a csapóajtó körül, orrmányukat a nyilás felé irányitolták és olykor-olykor két hátulsó lábukra ágaskodva, cirógatni kezdték elefántvezetőjüket; majd nyugtalanok lőttek, mintha valamely kelepcétől féltek volna.
De az aggodalom nemsokára eltűnt és a zene, melyet a művészek szilaj lármás tánczenével fejeztek be. egészen lebilincselte őket. Az elefántok mozdulatai követni látszottak a dallam hullámzásait; majd sebes, majd lassúbb taglejtéasel az ütemek szerint. Néha harapdálták ketrecük
XLn ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1903. MAJÜ8 16-áo.
iparosok bármilyen megrendelést szívesen teljesítenénk.
— Más városban sem pártolják a kisiparosokat?
— Nem mondom, hogy máshol nem érezheti inog a gyáripar pusztító hatása, a közöDség nemtörődömsége, de mégsem ennyire, mint nálunk. Más sok városban méí 3—4 segéddel dolgoznak e szakmában. Nálunk őrülünk, ha családunkat saját munkánkkal fenn tudjuk tartani.
Már sokszor irt a furnir gyáros levelet, bogy miért oly kevés a megrendelésem, s hogy mi ODnek az oki? De mit csináljunk, ha mi helybeli kisiparosok többnyire csak javitani valé munkát kapunk. Nálunk uj munka cssk a kopoisó megrendelés, mondta némi keserűséggel. Más munka ritkáo jön hozzánk.
Nem tarthat ez soká. Van egy keresztem, amit egy csatában kaptam, s még más katonai érmem, felteszem ezt mellemre 8 kérek még egy kitüntetést hozzá a várostól.
— Minő az ?
Hát csak olyan, amin egy szám van, s amire kapni egy kis száraz kenyeret.
Hogyan, hát még egy stáció van a szegénység tanyáján ? . ...
Sütőmunkások sztrájkja.
A 8ütőmuokások országos mozgalma, mely vagy harminc vidéki városban hullámzik, városunkba is eljutott. A sogédek mozgalma oleinte elhibázott mederben folyt. Ők ugyanazokat a kívánalmakat terjesztették a helybeli mesterek elé, amit a fővárosi segédek terjesztettek a fővárosi mesterek elé. Már pedig ezt nem lehot egy elbírálás alá venni. Elhibázott volt e kívánalmak némelyike, mert például a segédek azt kivánták, hogy .húsvét, pünkösd és karácsonykor a munkások (ele egyik nap, a másik fele a másik nap ünnepel az egész napon," holott városunkban már rég volt e kívánalom teljesítve, amonnyiben az első ünnepnapon egy pékmühelyben sem, a második napon pedig cssk\' némelyikben dolgoztak. Kérelmüket különben tíz pontba foglalták, melyre folyó hó 11-ig kértek választ.
Fóbb kívánalmak.
Napi 14 órai keretben legfeljebb 10 órai munkaidő. A négy órát a U órai keretben egyszerre vagy egyszer megszakítva piheoni.
A hetibéreket, a helyi eddigi béreket alapul vévo körülbelül 60—100 percenttel kérik emelni. (E kiváoalmon különösen meglátszott, hogy a lövárosi viszonyok alapján készült.)
A törvényes vasárnapi munkaszünet szigorú betartása. A hetibéreket, vagy az élelem pénzt a munkaszünet miatt megcsonkítani nem szabad.
A heti élelem pénz 12 korona legyen. A kívánalom némely pontja törvényen alapuló.
A mesterek válasza.
A helybeli pékmesterek válaszukat erre vonatkozólag igy szövegezték:
A helyi sütödékben az összes munkaidőt 12 órában akarják megállapítani.
A kért béremelést, (melynek csak a fővárosban van helye ily mértékben) elutasítják.
A vasárnapi munkaszünetet csak reggel héttől este nyolcig hajlandók megadni. A segédek azt a kérelmét, hogy a munkaszünet délelőtt 10 érától este 11 óráig tartson, elutasították, mert ez a sütőiparnál nem teljesíthető.
A heti élelemnek pénzben való kiadását nem adják meg.
A mesterek és segédek tárgyalása.
Folyó hó 11-éo az ipartestület helyiségében gyűltek össze a mesterek és segédek tárgyalni. A segédek maguk ii belátták béremelési kérelmük tarthatatlanságát. Béremelési kérelmüket 15—20 percentre redukálták. A mesterek e kérelmet csak arra az esetre voltak hajlandók megadni, bt » segédek beleegyeznek b reggel héttől esti nyolcig tartó munkaszünctbe. Vagy ha > béremelés ilyetén való rendezésébe nem hajlandók beleegyezni, akkor a vasárnapi munkaszünetet déli 12 órától bétfó reggelig hajlandók megadni a segédeknek, csakhogy oz esetben a kívánt béremelést nem adják meg. Ragaszkodnak azonban a mesterek a heti élelemnek természetben való kiadásához.
Kimondják m sztrájkot.
A sütősegédek (mintegy harmincan vannak) erre gyűlésre jöttek össze, ahol kimondták a sztrájkot. Kedd déli tizenkét órakor kiléptek a munkából. Sztrájktanyájuk a .Fekete aas"-ban van.
Emelik a sütemény árát
A pékmesterek külön tartott értekezletükön tekintettel arra, hogy reájuk tetemes anyagi terhek nehezednek ezután, tekintettel továbbá a mostani alacsony sütemény árakra kartellt kötöttek, melyben kimondták, hogy egy drb. sütemény ára 4 fillér, 3 drb. 10 fillér, 6 drb. 20 fillér lesz. Szóval a fővároshoz hasonló árakért veszszük ezután mi is süteményünket.
A sztrájkolók.
A sztrájkolók a Sasban ütöttek tanyát. A központból segélyt kaptak. Erősen hangoztatják, hogy nem állnak el követelésüktől. A sztrájkolók elég jól vannak szervezve. Az utcákban őrszemek járnak közülök. akik arra vigyáznak, hogy a városba jövö segédek ne szegődjenek be a mesterekhez. Egyebekben, értesüléaüuk szerint, eltökélt szándékuk sz. hogy ha a mesterek rövid időn belül nem teljesitik kérelmüket, akkor mind itt hagyják a vároöt. Egy mesternél, aki megadta kérelmüket, munkába álltak.
A pékmesterek. Kedd éjjel már a mestereknek maguknak kellett dolgozniok. A keresletnek a körülményekhez mérten elég jól meg tudnak felelni. Tudvalevőleg hétfőn megbeszélték a kartellt, de néhány mester nem tartotta meg és a régi árakoo
roslélyait, össze-vissza Iniiiák ormányukkal és időnkint éles kiáltásokat, üvöltéseket hallattak. Vájjon az öröm vagr a harag nyilvánulása volt-e az? — kérdezték az elefánt-vezetőtől. — Ezek sohase harasrusz-nak, — volt a felelet.
Egy a bőgős által minden kiséret nélkül olöadolt magándal más, egészen különböző hatást idézett eló. A szép románcnak mclaticbólikus zenéje valósággal megbűvölte az elefántokat. Pár lépést tettek előre, megállottak, hallgatóztak elhelyezkedtek a zenekar alatt és oly szelíden riugatták orrmáuyaikat, mintha csak igazi kéjjel élveznék a zenét. A dalnak egész előadása alatt egyetlen kiáltást se hallattak, mozgásuk" lassú üteinezerü és a dal lágyságához mért volt. Az ének különben nem hatott egyformán mindkettőre. Margit nagyon ideges lett, mig Hansz nyugodt, hidOK es figyelmes maradt.
A zenekar által előadott élénkebb dallam hallatára az állatokat valóságos lázroham lepte meg. Elragadtatásukat feltüntető majd komoly, majd éles, de hangsúlyban mindig változatos üvöltésüket hallva, ide s tova mozgásukat, jövésmenésüket látva, azt lehetett hinui, hogy a dallam rhylhmusa ösztönzi és buzdítja őket a különös viselkedésre.
Egyszerre két emberi hang lágy harmóuiája, egy adagio előadása mérsékelte az állatok hevességét.
Azután a zenekar megismétlő előbbi víg dalát; mire az elefántok már tökéletes .. t,oinilottak.
A „falubeli jósnair nyitánya aztán valóságos jókedvre hangolta őket, mig egy mélabús daltól egészen elaudalodtak. A harmadszor ismételt vig zene végül egészen felvillanyozta az elefántokat, különösen Margitot. Később, a pár perenvi szünet után a második részt másfajta hangszerekkel adták eló s a művészek közvetlen az elefántok mellett működtek ugy, hogy azok láthassák őket. Hansz miudakkoráig nagyon nyugodt volt. De egy klarinéton előadott dal olyan ol- I ragad tatásba hozta, melv nem ismert határt
árulta a süteményt. E miatt a mesterek nagyon boszonkodnak, mert szerintük a régi alacsony aüteményárak mellett éppen ném lehetséges • követelések teljesítése. Szerdán délután Gertner Vilmos pékmester vezetése mellett egy 3 tagú mesterekből álló küldöttség kereste fel a főkapitányt és figyelmeztették az utcán cirkáló őrszemekre, akik meg akarják gátolni a városba jövő sütőmunkásoknak a munkába állást. A főkapitány válaszában kijelentette, hogy a segédeknek ez a cirkálás* nem tiltható el, de amennyiben ezek a dolgozni akarókat, vagy jobban mondva a visszaszegődő munkásokat szabad elhatározásukban fenyegetésekkel gátolnák, ugy ezek ellen • törvény teljes szigorával (600 koronáig terjedhető pénzbírság, esetleg 30 napig terjedő elzáráa) fog fellépni.
Römerbád.
— A .Zilál KOiItay. eredeti tirciji. —
Milyen büszke névl A rómaiak korába nyul vissza eredete. A történelmi mult büszkesége mellett figyelemre méltó a jelen is. Kedves a fekvése. A meleg források felelevenítik a testet. Az idillikus csend fogadja a vendéget. Ki nom hallott volna Itömerbadról, a hires gyógyhelyről, Steierország délvidékén. Szellős magaslatról köszönt bennünket a tekintélyes gyógyintézet, moly alatt elhalad a valiparipa és kevesen lesznek azok, kik nem vetnek kíváncsi tekintetet erre a kedves rerdőre. A rómaiak kora óta sok változott, de nem. változott a források gyógyerejo. Két forrás fakad a hegyből. Az ó római forrás es az Amália forrás. Az elsőnek hőfoka aü" 3-C, az utóbbi 38° 4C. Mind ! a ket forrás naponkint 20000 hl. vizet I
Péntek eseményei.
Tegnap azaz pénteken délután néhány fiatal munkás az élelmezésnek \'pénzben való követelésétől elállva mnnkába állott Ugy látszik, hogy csak a családos aegédek vannak ellene a természetben való élelmezésnek. A sztrájkolók kedve kezd hanyatlani. A látszat szerint • sztrájk hsmar elmúlik, mert hisz a vasárnapi munkaszünetet és a béremelést elérték, a természetbon való élelmeiésro pedig, néhány kivételével, nem fektetnek nagy súlyt.
HIRÉK."
— Zalavármegye törvényhatósága nagy közgyűlést tartott hétfőn dr. gróf Jankovicti László főispán elnökletével. Igen sokan megjelentek. Talán négyszázan is voltak a bizottsági tsgok. Sok tárgyalni való volt. 200 nál is több pont. De nem ez a sok oont vonzotta o tanokat, hanem csak egy :#Ievos»ármeeyo átiraiáunk a tárgyalása — az önálló magyar hadsereg kérdésében. .Lesz valami." .Lesz valami." Czukelter Lajos I. aljegyző, előadta az állandó válssztmáuy javaslatát: — tekintve, hogy a katonajavaslat elles az aradi és szatmárnémeti átiratok értelmében már küldtünk feliratot s tekintve, hogy a mai alakulatok nom alkalmasak stb. stb., tehát Hevesmegye átiratát sz önálló magyar hadsereg ügyében egyszerűen tudomásul vesszük. Az elnöki enun-ciatió pedig: a tek. Törvényhatóság tehát elfogadja az állandó választmány javaslatát . . . Határozott a közgyűlés fontos dolgot arra Dézve, hogy a jégveréstől s egyéb csapástól tönkrement göcseji nép lőlaegélyeztessék, egy úgynevezett ineég ut építésével. A kormány erre a célra 20 ezer koronát adott. A legnyomasztóbb helyen: Bazits, Gellén-háza s Nagyleogyel irányában fognak épitni Zalaegerszeggel összekötve. — Badacsonyban egy állandó kikölőt építtet a megye 33 ezer koronával. — Elhatáiozta a vármegye egy ulmesteri iskola létesítését is a keresk. miniszter leirata értelmében, hogy legyen szakember az apróbb kiküldetésekre s no legyen szükség a költséges mérnöki vizsgálatokra
ad és vegyi összetételében az úgynevezett közömbös meleg forrásokhoz tartozik. Ezeknek tartalma szilárd alkatrészekben nem nagyobb mint a közönséges forrásvízé. Steierország hévforrásai közt a rőnterbádi források az első helyet foglalják el és hasonlók üastein és Faffors forrásaival. Sok ezer ember visszanyerte egészségét Hömerbiidban. Gyönyörű feívése van a Sophienschloss-nak 64 szép szobával és teremmel, többnyire erkélvekkel ellátva. A gyógyépülét földszintjén" van a nagy tükörfnrdó. a tulajdonképpeni Römerbád. A fürdó fenekét márványlapok borítják. A fordő oldalfalain kényelmes padok vannak Két karzat díszíti a fürdó belsejét Ezenkívül van még 12 külön tükörfürdő, nagy eleganciával és költséggel felépítve. Mindegyik fürdó karrarai márvánvból készült és 8 perc alatt i fürdővíz 36-O-ról 20" C.-ra lehűtheti. A lovegó tiszta, nagy park és fenyvesek környékezik a fürdőhelyet. A sok kiníndulólielv felemlítése nagyon hosszadalmas volna Csak néhányat omlitünk fel. Itt van pl. a Sarolta-liget, mely a szerencsétlen "lliksa főherceg, mezikói császár nejének nevét viseli. 1879-ben négy hétig időzött itt a későbbi III. Frigyes német császár neje. Viktória császárné. Sokszor látogatott ido ef Grillparzer Ferenc is, a „Medea- hires költője^
Itömorliádban minden üdülni óhajtó fürdővendég megtalálja azokat a gyógv-téuyezókot, molyok gyógyulást hoznak
a hogy a kisebb rendű közdűlő utakat is szakszerűen fejlesszék. E célra hat évre évenként 1980 koronát állapítottak meg. — Tapolcára megválasztották Lan-ger Istvánt szolgabírónak.
— Érettségi biztos. A helybeli, valamint a zalaegerszegi felső kereskedelmi Iskolához vallás- és közoktatásügyi miniszteri biztosul ez évben Dr. Beke Manó budapesti tud. egyetemi ny. r. tanár lett kiküldve. Beke ismert nevű matematikus, kinek szakkönyveit sok középiskolában forgatják. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a helybeli felső kereskedelmi iskolában az érettségi Írásbeli vizsgálat e hó 20-ától folytatólagosan lesz megtartva.
— Szeszfinomltögyár városunkban. A dunántúli mezőgazdasági szesztermelőket már régóta foglalkoztatta egy szesz-finomitógyár felállítása. Csak o terv keresztül viteléhez első feltétel sz volt, bogy o gyár prosperálásához szükséges ezeszmenyiség (13.000 hl.) biztosítva legyen. A nagytermelők élénk érdeklődése végre megérlelte ez üdvös tervet és e hó 12-én Kaposvárott tartott értekezletükön ki is mondták a megalakulást. A dunán-tuli mezőgazdák szeszfinomitó részvénytársasága elnökéül gróf Szécheoyi Gézát választották. A szép számban megjelent nagybirtokosok az általuk előállított ca 16.000 hl. szesznek a társaság finomítójába való beszállítását magukra kötelezték. A felállítandó telep székhelyéül Elek Ernő előadó indítványára városunkat jelölték ki, ama feltétel alatt, ha váro-•uok a kért kedvezményeket -- ingyen telek (1 hold) 12 évi pótadó és kövezet-vám mentesség — megadja. A vállalat helyéül a Fracz-féle gőzmalommal azem-ben fekvő terület van kiszemelve. Az előmunkálatok megtevésére egy 6 tagu küldöttséget küldtek városunkba. Az érdekelt azeaztermelők számítása szerint • szeszfinomitógyár első évi forgalma körülbelül 2 millió koront lesz.
— Wlassics Gyula levele. A kaposvári képkiállítás alkalmából Wlassics Gyula minisztor a következő levelet intézte a ren-dező-bizottságboz. A Kaposvárott rendezett képzőművészeti kiállítás megnyitásánál elfoglaltságom folytán személyesen részt nem vehetvén. Somogymegye főiapánját kénem fel. hogy képviselotembeo a kiállítást megnyitni szíveskedjék. Egyidejűleg megbíztam dr. K. Lippich Elek művészeti osztálytanácsost, a művészeti ügyosztály vezetőjét, hogy a kiállítást alkalmilag tekintse meg s nekem róla jelentést tegyen. Örömömre szolRál Kaposvár társadalmának a hazai művészet iránt való érdeklődése s igen szép jelenségnek tartom, hogy művészeink közül legelső sorban is azokat tiszteli meg figyelmével, akik mint a vármegye szülöttei, közüle származtak, — s akiknek minden eddig elért és ezután elérendő sikereiből szülőföldjükre is erkölcsi érdem és diez háramlik. E szép alkalomból szívesen üdvözlöm Kaposvár é» Somogy-vármegye tárasdalmát. Budapesten, 1903. évi május hó 6-án. Wlassics sk. A képzőművészeti kiállítás reudező bizottságának, Kaposvár.
— A házaié kereskedés eltiltása tárgyában Zalavármegye törvényhatósága által alkotott azsbályrendeletet a kereskedelemügyi miniszter véleményes jelentéstétel végett megküldötte a soprooi kereskedelmi- és iparkamarának, mely legutóbbi közgyűléséből a szabályrendelet jóváhagyását hozza javaslatba, mert egyrészt Zalavármegye megtelepedett és terhes állami községi adókat fizető kereskedői, különösen a megyének horvátok és vendek lakta vidékein, szinte összeroskadnak a nyelv- és fajrokon borvát-és krajnai bázalók ellonőrizhetlon a épp azért egészségtelen versenye alatt s azért ezen verseny tervbe vett korlátozása megtelepedett kereskedőink jogosult érdeke szempontjábél nemcsak kívánatos, hanem éppen szükséges és mert ezen szabályrendelet megerősítésével jogosult érdekek és szerzett jogok sérelmet nem szenvednek.
— tj bencés apát. A pannonhalmi főapát Koller Miksa pannonhalmi perjelt a beadott szavazatok alapján zalavári apáttá nevezte ki. Az igy üresedésbe jött pannonhalmi perjelség betöltésére határnapul t hó 81-ét tűzte ki.
— Berzsenyi Dániel mint gazda. Érdekes kéziratot kapott a mult napokban Darnay Kálmán sümegi muzeuma, mely ha képét adja, miként gazdálkodtak nagyjaink, kik lantjaikat pengetve uttörii voltak hazai irodalmunknak. Berzsenyi ii 100 anyablrkát vett 600 váltó frt.-érL dí mert erre valé péaze nem volt, 6 hold birtokot adott kifizetéséig zálogba.
— F&UjAsmenet. Bariba Miklós, Holló Lajos éa Hellebrontb Géza ország-
gyűlési képviselők folyó hó 2-án este Sümegre érkeztek, hogy részt vegyenek képviselőtársuk, Eitner Zsigmond nevenapjának megünneplésében. A képviselőket a polgárság lelkes meleg tüntetéasel fogadta, ükkon a közeli falvak polgársága élén Semetke József üdvözölte a képviselőket, kis leánya Erzsike pedig szép koszorút nyújtott át Barthának. Az üdvözlő beszédre Holló Lajos válaszolt; megköszöove a lelkes ovációt Sümegen hatalmas fáklyásmenettel fogadták a képviselőket, akik a kerület képviselőjének, Eitner Zsigmondnak kíséretében érkeztek meg.
— A balatontari fürdóóvad díjszabása. A Déli Vasút üzletigazgatósága által kiadott balatontavi fürdöévad díjszabásának folyó évi uj kiadása ama számos menetkedvezméuyeo kívül, mely a székesfővárosból, valamint Székesfehérvár- és Nagykanizsáról a balatonmenti fürdőhelyekre és visszautazó közönség részére eddig is rendelkezésre állott, több fontos újítást Ultalmaz. Ezentúl Keszthely (Héviz) állomásra is rendkívüli kedvezményes áru menottérti jegyek kap. hatók és Csáktornya állomáson is az összes balatonmenti fürdőhelyekre menettérti és hajójegyek adatnak ki. 8tintugy megfelelő kibővítést nyertek a balaton-tavi állomások egymás-közti forgalmában fennálló kedvezményes menettérti jegyek. A főváros közönsége részére, mely vasárnapokon és ünnepeken a Balatonra kirándulni óbajt, julius hó 1-től augusztus hó végéig az összes balatonmenti állomásokra különvonatok állanak rendelkezésre, melyek minden vasároapoo és ünnepnapon Budapest Déli vasútról reggel ö óra 10 perckor indulnak és Balaton-Szent-Gjőrgyre délelőtt 10 ó. 11 perckor érkeznek; a visszaindulás Balaton-Szent-Györgyről ugyanaznap délután 6 ó. öO perckor, a visszaérkezés Budapest Déli vasútra pedig este 11 ó. 30 perckor történik. A különvonatokkal való utazásra a menetárak rendkívül mérsékeltek. A különvonatok indulásához és érkezéséhez (az utóbbiaknál Kelenföldről is) a Közúti villamosvasút csatlakozó kocsikat indit Az uj díjszabás ezen leiül az egész évadra, vagy pedig egy hónapra azóló időleges fűrdőévadjegyék ártáblázatát is tartalmazza. Ily jegyek a budapest-déli vaaut—siófoki és budapest-déli vasút— balatonföldvári viszonylatok részére adat-nak ki és tetszés szerinti menetekre jogositáuak (gyorsvonatokkal is).
— Egy röpirat. Szemere Miklós a főrendiházról szóló mostani röpiratában oly nagyfontosságú és nemzeti kihatású kérdést vet fel, melyről akár arisztokratikus, akár demokratikus alapon áll az ember, el fogja ismerni, bogy mélyen belenyúl a legnagyobb nemzeti ügy tárgyalásába. Csak meg ne téveszszeoek senkit a divatos jelszavak, csak vegyük észre Szemere Miklós munkájának lényegét, politikai magját s nyomban látni fogjuk, hogy a miről Szemere Miklós beszél, az voltaképpen a főrendiház egy egészen uj reform-terve, még pedig olyan, amely mindeneseire lényegesebben nemzetibbé és demokratikusabbá tenné a mai főrendiházat
— Keghlvks. A kiskanizsai Polgári Olvasókör saját helyiségében f. hó 17-éo rendkívüli közgyűlést tart, melyre a Polgári Olvasókör tisztelt tagjait ez uton tisztelettel meghívja az^ elnökség.
— Jő tanács. Mindazoknak, kik pázaitot akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be Mauthner Ödön caáaz. és kir. udvari msgkereskedéséből Budapesten a .Sétatéri* vagy a .Margitszigeti" fümagkeveréket Ezeket már 29 éve szállítja Mautbuer Budapest és a Margitsziget oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.
— Elővigyázat szükséges! Nagyya-becsült háziasszonyaink saját érdekében ismételten figyelmeztetünk, hogy a kedvelt éa egy évtizednél már tovább mindenütt kitűnőnek bizonyult Kathreiner-féle Xneípp.maláta kávé csak a zárt eredeti csomagokban Kneipp "páter védjegygyel valódi. Csak a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé birja a babkávé izét és zamatját, amiért is mint pótlék a kávéitalhoz azt fioomabbá, enyhébbé és az Ínynek kellemesebbé teszi. Babkávé hozzáadás nélkül is a Kathreinor-féle Kneipp-maláta kávé kiválóan jóízű és az egyedüli megfelelő pótlás annak helyébe. Ellenben, amit nyitva mézlegelve, árusítanak, mindég csak egyszerűen pörkölt árpa vagy maláta, de hoha sem .Kath-reiner",
XUI. ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö ZL Ö NY
1903 MÁJUS lián.
Hímzett Mini
Appenzelli-hlmzésl ■
Kimírré 2 frt ^i kr.-től 60 frt-lg. - Bérmeotve ti már plTimoWa a házhoz izAllltta. — Nagy mintdayojtcnióiiy azonnal. Henneborg solyem-Sjir, Zürich.
anyakönyvi hírek.
— 1903. mijui 9-tól mijnl H-ig. — Halálos ások: Ilj. Horválb Ferenc rk. Oldmives, 30 éves.
ü Ildiin Lászlóoé rk. 70 éves. Szemlics Mári rk. 2 éves. Zunek Márton rk. kéregeti, 73 éves. Horváth .Mária rk. cseléd. 21 éves. Ifj. Mibálec Jézsel rk. 1 napos. Scbwarz Gyürgy rk. 25 napos, llilc Pál rk. varga, 76 éves. Horváth Ferenc rk. < bénapos.. Aszalai Gáborné rk. magánzó, 82 éves.
Házasságot kötöttek:
Müller Béla posta- és t. segédtiszt —
Zrínyi Jolánnal. Nagy József földmives — Gudlin Annával. Márton József ííldmives — Nagy Rozáliával.
Sosterics Pál kereskedó (Perlikról) —
Péntek Matilddal. Uj József géplakatos — Kedmeaec Viktóriával.
Törvényszéki csarnok.
Bomlott erkölcsök. Bár Zola, • naturalizmus nagy mestere, erós szivekkel ecsetelte e kor romlott erkölcsi életét, mégsem találuok bent egy részletre, mely o!) megdöbbenlö lenne, mint »z u eset, melyet e héton tárgyaluk a helybeli törvényszék előtt. A tárgyalásról ez a tudósításunk:
E hét csütörtökén ifj. Szabó József Ilit a vádlottak padján. K tárgyalást délelőtt kileDC órakor nyitotta meg az iiélőlanács elnöke Tóth László kir. táblai biró törvényszéki elnök és a fótírgyalái anyagára való tekintettel nyomban zárt Illést rendelt el, melyen > feleken kivül csak belmunkatárauuk, mint a sajtó képviselője volt jelen.
A vádlott 1885. szeptember első napján született. Fiatal képű paraszt gyerek, aki az elnök kérdésére néha moBOlygva válaszolt. Büntetve már volt egyszer lopásért. Most bűne «z volt, hogy mult év december 30-án az erdő felé tarló Kovács Katalin 14 éves leányt tiltott szerelemre akarta rábírni, de mikor ez ellent állt, erőszakkal az erdőbe hurcolta.
Bir a vádlott e tettét erősen akarta szépíteni különböző mesével, de a sértett és a UDUk terhelő vallomása után a kir. törvényszék beigazolva látta a vád részéről előadott cselekményt éa a védelem mtRhsIlgatása után, a korán romlott erkölcsű Szabó Józsefet e cselekedeléért 6 hónapi börtönre ítélte. A vádlott és védője,\' valsmínt a véd képviselője felebbeztek.
Ái nnya büne. Gondatlanságból okozott emberölés vétsége miatt volt vádolva Pintér Jóisefné Cserszeg-Tomaji lakós. A vádlott ez év februárjában az udvaron lévén, sírást hallott lakásából. BBmenve kis szopós babájához és másik két éves kis Erzsébet nevü leányát ai udvaron hagyta egy négy éves kis leány táraa-ságábsn. Míg odabent beteg gyermekét ápolta, addig kis Erzsébet játszadozva a vizlogó közelébe ért, melybe beleesve, belefalt. Az anya hangos jajkiáltásai már nem tudták életre kelteni az ártatlau kis Erzsébet hideg tetemét. Sírva vallotta be a szegény anya, hogy bűnösnek érzi magát.
Védője Dr. Scbvrarz Adolf éléok színekkel ecsetelte a vádlott családi viszonyait, illetve az enyhítő körülményeket. A törvényszék ítélethozatalra vonult. Lélekzetét visszafojtva hallgatta a szegény anya, midőn Tóth László az
itélótanács elnöke kihirdette az ítéletet, mely szerint a gondatlanságért, gyermeke életének elvesztésével a már amugyis lesújtott anyát a 290. szakasz alapján bűnösnek mondotta ki, de mégis tekintettel a sok enyhitö körülményre, a vádlottat a 92. szakasz alkalmarásával busz korona pénzbüntetéssel sújtotta. Az Ítélet jogerős.
Egy fejkendő — 6 hónapi börtön, A törvén; szigora kérlelhetetlenül sújtotta özv. Budai Józsefnél. Már két ízben lett elitélve lopásért. A legutolsó lopás óta csak 1 év mullott el. Most e héten harmadszor felelt ily tettéért.
Március hó ntolsó napján egy főtéri üzlet előtt lógó kendőt akart ellopni, de a rend 25. számú őre elcsípte. Bár ipy kár nem tőrtént. mégis keservesen lakolt a visszaeső bűnös. A törvény betűje szerint fegyházzal volna büntetendő Bndainé, tekintve azonbao & sok eoyhilő körülményt, maga a vád képviselője kérte a 92. szakasz alkalmazását. A íírvéoyszék helyt adott e kérésnek s fegyház helyett a börtön büntetés legkisebb mértékét a 6 hónapot szabta ki büntetésül. .Felebbezek, mondta Budainé, mert sok egy kendőért 6 hónap.* A vád képviselője megnyugodott.
(*)
Sxerkestt/Sseg : l
Dr. Villányt Henrik, telelői i.erkeiztő. Kiadó: //>. Haldlls Jbtset.
VEGYES.
— Fényképező készületek dlletánaok Mániára. Mindönkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki álul könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk az 1854 ér óta fen álló különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll cs. és kir. udv. siállitó Bérs Tuclaucben 8. céget a ennek illusatrá\'t árjegyzékének átnézését, mely kívánatra ingyen küldetik mer-
Nyilttór
rovat alatt közlőitekért nem felelősséget a szerkesztőség.
..MARGIT\'
GYÓGYFORRÁS
Maríilforrás-telec (BERES-ME&YE-)
A budipeiü m kir. egyetem veg yelestzóie lierint keréz tubád izéniavat, eílrabea lok némával nátriumot él lithlnmot tartalmaz Klen tulajdonságai ások, melyek a hzionló öiszetélclQ vizek fölé emelik. Kltttní hztiiu a légutak s tSdó huruto* Állapotainál, knlöoóieo hl a köpet nehezen luhd fel; (Bdítészeseknél mé< skkor Is, ha <érkö. péiok vm, a „Marylt-vlz" megbecznlhr-tetlen izolgálztokat tesz keWi i.abid izén-lávánál fogra Klválé batiit látni tílo a gyomor és belek hnrutog állapoUinal. I&leg utón eletekben, hol a lölól menőéi-légben képződött ur oka a roaii cméia télnek.
A bugyii vai zók lerakodáiit akadályozván, becsei szolgálatot tetz továbbá a hólyag hnrnto* bánislmalnll, a kt- is homok-képződés eseteiben, miért li a badapetU él béoil egyetem orroststnáral, mint az orvozvllig egyéb elókelőiégel a le\'gizlve-lebben haiználjik, előnyt adnak a „Marglt"-forráloak a hozzihzzouló öuzelételo győgy-tizek fölött
MINT IVÓVÍZ
kivált íiiuimk bizonyait Járváiyei I Idején. fSlH typkas <N».
tejiéiek I
Miit boni; iiminot MwMsmI inad.
FŐBXETAH:
ÉDESKUTY L. BUDAPESTEN,
OS. él kir. udv. azlllltó.
__AsTánjTlr-nagykerenkcdó.-
Kaphaté .lidin gytfyszarUrbu, flizer-kernkedéiben M vendéjlíban.
Te«e, húgyhólyag, hugydara és a köszvénybóntalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Lltblon-rorrns
SALVATOR
sikerrel rendelve les*^ Hnnyhaj tó.hatás a!
KellcBW ui] I Kóííjei eaéplbetí
Kapható áavfcnyvixkcreskcdéaekben és
gyógysiertárakbao. A SaWator-forrás igazgatósága Eperjesen
MATTONI
ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE
gyógyhely 8udapest (Budán), Idény éprüia hó 15-tól október hó 15-ig; Kiváló gyógyhatáasal bir
nöí bajokban és altesti bántalmakban
Rsadelf örves dr. P0L8AR EMIL. Egészsége*fskvés.Jatáayotlakasek Jéveadéglé. Villamos vasatl SsszekSttolés a fővárossal.
Indulás Ilavre-ból minden stoiobaton. ütijegyek a francia vonsű-nál. Jó és olcsó áts•állítás. Kitűnő ellátás borral és likőrrel. Bővebb felvilágosítást ingyen ad a
francia Fonal.
Bécs, IY. Kejríiíenasjg No. 8.
~ Kérje ön
Ingyen é 8 bérmentve illusztrált árjegyzékemet több mint 500
nbrátal órák, arany, ezüst éu hangszerekről/ HANNS KONRÁD
óragyar és kiviteli eég (BRÜX 32ft. as. Csehország.
Férfink ingyen kapnak.
olyan uj ullűmóinyu orvoságot, mely cu clve«ztelt ctwt újra inc^houa, 1\'rOliac^ytuax\'o! i egy *xAi olilala» könyvel potlin. jól bccaoma^olva. ingyen kapjik inindwok a kik iite irr.Ak. Ha a legbi-aiulalramélióbb ctodaorvosiig, mely meyaienteu etreket. & kik tiaialkori kih&gixok folyün nemi bajokban, ttifilUben, valamint elvesztett feifierő ben aienredaek. Et okból elhatifOiU ax intézet, hogy egy ingyea orxoiigot nugyaiixó könyrTcí egyiUt mindenkinek ingyen kQ2d. Ezzel a hizior-voiiAggai a baj oilhon gyógyithatö, 1 mindazok a kik a fiatalkori kQságfeokból származó nimi bajq^ban, uelleml elgyöngOlétbeo.ragy krOnikui j l>ajokban azenvednek, otthon gyOgyithaljik maga-; kat. Ex a gyógyazer közvetetlcoUl azokra a uer-vekre hat, a hol a meger3*ödéi azttkí^jea caodi-I lato* eredménynyel gyógyítja az évek óta taitó | betegeket. öreg, fiatal egyarint irhát Suto , Medical iouitotoak az alant jelzett eimre, a honnan a csomagot rögtön plküJdik. At intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezeié* céljáltól az otthonukat nem hagyhatják el. A l>róbac>omag megmuutji, hogy. mily .könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenete* bajból otthon. Ai intézet kivételt nem teáz. Mindenki lihat érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy Ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. Iijön még ma- A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet Igy kell cimerni: Suté Medical Inititate, 17 Elektron \'Building, Kort Wayne, Ind. Amerika
A levelek mindig b^montaitcadök.
n
Hégl hírneves kénfflrdö Slorvátorw^rtyHaii.
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Tegjelemezve Pror. Dr. Lódult ndv. Unicsos által 1SM
68 lok Cellltii meleg forrii, a kén llzapnak felOlmulhaUllan hitási van izom él Iznlet rhenmi, Izolot beteglégek, gyulladiwi él aonttöríil öi>zehuzödtiok, köuvény, nenralglkui bánulmik, mint iiciizi stb. női bajok, bír- íi mkoi beteglégek. Idült veiebzjok, híljagh^ görrélykör, angolkdr, ólom él higiny mérgezéseknél itb. itb. :
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, máj, gyomor- is bélbajoknál, aranyérnél, itb.
rfíJl VillaiíjfOSsiB. — Massage. —
Byéjylalézst aladei kízyele.asl. Hejyi vlzvazsték, Hldfjvlz korák znhaayayal Kaslpp izerlnt, i|é» évin át ayltva
Idéo, uium m»Jt.l l-151 október 1.1,. - f-ompáz nlgr p«k, terjedelmei nltel.é-njek, nép k.rándnliiok. — Állandó lenekar, a zágrábi kir. operaház Ugjzlból. —

Zene- éi táneoitélyek itb.
A varazzd-to^Scai állomáion nipoota tinukoczi virja a vendégeket.
Ktllón fogatok li rendelkezéire állanak, de ezek odzáUitiia elóbb a fdrdó inté-zősígnél megrendelendő.
Orvozl tndakozódázokit a fdrdőorvoi Dr. LONGHIMO A. ad.
W Prospektusokat t* hrotchurákat inguen is bérmentve kOld. -mm
fOrdő igazgatóság.
Legújabb kitüntetés arany érem
1900 párisi tiálliláson
A yt.ry. ipart egyOiteasialliu
Sokkal jobb
• vörö. tl.ltltó k.aSoanél a
Glóbus-Tisztító Bronat
■ Prttr Soknloi Jnn. ( AktUngoaotliohAlt
gyáraihói
Lsipi ss Eger
Mindenütt kaplutt.
STE1KU
gyógyintézet
TÖBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT IDÉNY: május-október.
S80 méter a tetjger iilni felett. 2 vasutS Allomih Grácból kociirzl egy óra. FoiU- ói távírda állomai.
RSg limert vaitartalmn (ifaolherme) acéllorrts SO fok C. meleg (SS fok K.l Móriékeit klíma S5 fok C. éi 20 (R.) erői t{ erdőlevegő, kiterjedt fenjnreierdők. Gvögj-JaraUtok, idegbántalmak ideggyengeiég, hátgerincbeteglég, hyitoria, görcsök, neoralgia ilb. ellen. Női betegségek: vérizegényiőg, bél- ét hólyaghurnt itb. Igen ajánlható ndnlőkoek ól gyenge gyermekeknek. Gyógyeizköz: knlöo gjógy- ól nizóbzzin, kádíflrdók mele«»izzel, fenrőfűrdők, rlllanjos fürdők, mjuiage, zuhznygyógykczeléi, napfQrdők saL OIció lakások él egyes izobák, villák, gyógytorem, kltnnő ótterem, kitanő zenekar.
A rardőlpugatdiAgnal kimerítő prospektm Ingyen éi bérmentve, Dr. BLÜMAUER SAXDOlt, orrol tulajdonol.
Med. Dr. Traub József gyomorpora
G A $ TRIÓIN
orrosilag is neríis^Ha és basziiálra.
Ezer él eier ember gyomor, bél ét mii bajok köretkeztébon iilgoru étrendre van kénjuterilre, ami az életet klnoui teizl. Dr. Traub Józief Gastrlöln gjomorporinak huznilatinil eien étrend mir rórid Idő mulra feleslegesió vilik. Betegek, kik lok tip-lilék íelrételérel erőiek akarnik lenn!, elérhetik a Giztrieinnel a legrövidebb idő alatt. Gaitrlcln mulandó bajoknil, mint gyomorégól," felböfögél, felfuvódil, gyomoríljii, hinyii, görcsök, rouznllét, Izotulál, fej fáj iz ól roiiz emétztóioól azonnal baiznil él hollzabb éltezetoél megizdnteü a régi gyomor él bél bintalmaut, melyek eddig minden izernek ellenáltak. — Gaatrlcln nem huhijtó izer, a izékelóit azonban izabályozza. — További-kat a prospektutok izolgilutják. — Orvoiok róizére Ingjen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárbm. Nagykanlziin PRiGEE BÉLi gjógyUrában.
Főraktár „Salvalor* gyógytárban Pozsony.
Kagyban a gyógydrognoriikban.
Nagy dobói S kor., kii doboz 1 kor., bérmentve SO, ajiolia <6 fillérrel több

BÉRMA-AJÁNDÉKUL
a legalkalmasabb ajándéktárgyak bámulatos választékban
kaphatók
Ifj. WAJJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében.
XL1I ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 MÁJUS 16 Ad.
tíitiut imt/vt.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa részérói ezennel közhírré tétetik, hogy a v. hivatalszolgák, erdóőrök és a v. rendőrök részére az 1903. évben beszerzendő egyenruházati cikkek szállításának biztosítása tárgyában a helybeli szabómesterekkel 3312 korona, költség előirányzat mellett folyó 1903. évi június 2-lk napján délelőtt 10 órakor a városház tanácstermében nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyalás fog tartatni, a megállapított minták, költségvetés és feltételek alapján.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak 200 koronát készpénzben, vagy óvadékképes papírokban, esetleg takarékpénztári betétkönyvben és pedig a szóbeli árlejtík az árlejtést vezetőbizottság kezéhez. A zárt írásbeli ajánlatok az árlejtés megkezdéséig, vagyis legkésőbb 1903. évi junins hó 2. napjának d. e. 10 órájáig lesznek a v. iktatóba boadandók, annál is inkább, mert a később érkezők figyelembe vétetni nem fognak.
A mintaszövetek, költségvetés és árlejtést feltételek a v. kiadóhivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1903. évi május hó 8-án.
v ecs ey,
polgármester.
Árlejtés! hirdetmény.
Nagykanizsa város közönsége által a cs. és kir. gyalogsági laktanyában építendő pótraktár építési munkáira ezennel Írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetünk.
Az építés összes költsége kerekszámban 37.000 koronával van előirányozva.
1. Ajánlat csak az összes munkákra tehető.
2. A sajátkezűiig aláirt ajánlatban kiteendő: az ajánlattevő neve, polgári állása, lakhelye, kiteendő továbbá tisztán és minden kételyt kizáró módon számokkal és betűkkel azop százalék, melynek a költségvetési összegből való leengedése mellett ajánlattevő a kérdéses munkákra vállalkozik. Ezen kívül sz ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő abbeli nyilatkozatát, hogy az építési terveket, az előméret költségvetést, az általános és részletes épitési feltételeket és a szerződési tervezetet, valamint a helyi viszonyokat ismeri, végül csatolandó az ajánlatokhoz a bánatpénz letételéről szóló elismervény.
3. Bánatpénz fejében a városi pénztárnál 1850 korona "pz vagy ily értékű helybeli pénzintézeti betétkönyv,
vagy végül az összegnek megfelelő értékű az állam által óvadékképesnek jelölt értékpapír teendő la
4. Távirati vagy elkésve érkezett ajánlatok nem vétetnek figyelembe.
5. A városi közgyűlés tetszésétől függ a benyojtott ajánlatok közül bármelyiket az ajánlatra való tekintet nélkül elfogadni, vagy indokolás nélkül visszautasítani, esetleg nj árlejtés megtartását elrendelni.
6. Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok az 1903. évi május hó 25. napjának d. e.
10 órájáig
a tanácsi iktatóban adandók be. melyek ugyanazon napon d. e. 10 órakor nyilvánosan felbontatnak.
7. Az árlejtés tárgyát képező építkezésre vonatkozó műszaki művelet a tanácsi kiadóban a hivatalos órák alatt megtekinthető.
Kelt Nagykanizsán, a városi tanácsnak 1903. április hó 30-án tartott üléséből.
Teljes tejfel csokoládé — táblákban és hengerekben. — A legtejfelgazdagabb
Tej-csokoládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
Több vaggon szalma és zab
kerestetik Knittelfeld állomásra bérmentve szállítva megvételre. Szíves ajánlatokat:
W. i. 3225. sz. alatt Rudolf-Mssse, Bécs I. továbbit.
Z.K. •/, 908.
MOLL SEIDLITZ POR
Ctak
Hckor vadódtak, hu mlndogyOc dobol aliiráftát tünteti feL
Moll A. Ttdjexyit és
A Mail A.-féle Seldtltz-perok tartós gyépbatUa • leirm»k»c.«bb gy»«r- él «l-teetbiatatmak, gyomorgörcs is gyomorhór, rtgiOtt ilékrekldli, mijbiaulom, vir tellláe, aranyér él a legkíltobíiübb .51 betegiéQek ellen, e jelei bióizernek évtiied.k ót* mindig nagyobb elterjedőt uerxett. — Ara egy lipeoeitalt trt-dotl lakénak 2 ker
Hamisítások törvényileg fanylttetnek.
Boll-fele franciái
Csak akkor vaiidl, ZZXJX? a"KWH
fraiozla hereien il ti noroieteaea miét ft|dalMe«llliplti hldlrzellill szer
köiiTÍnr, ciui ói a meghaléi egyéb következményeinél legiimereteiebb népiser. - Egy éMzett eredeti Bvej ára I ker. 90 ílt.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer neríot kóisltek gyermek 6i hölgy szappan i bír ekiierfi ápeliiira gyermekek él falaittak részéri.
Ara derakeaklRt — 40 HL fit darab — I ker. 80 <11. Minden darab gyermek-uappan Nett A. védjegyével van ellitra.
Fószétküldé s: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tacblanben 9. sz. Vidéki megrendeléiek naponU poitaatinvét melleit toljeilttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Roíenfald Adolf és Fia.
_ JEGYZÉKEu
55,000
L+r**€70*>*> cTíTMoior » W?*x«r«nc»*»»bt> omINo t
1 >000)000 korona.
Korona
g a
s <x>
fm N H3

- <x>
II
e a.
s co s-® i-*
1 járnom 600000 1 nyer. i <100000
1
2
1
»
1 2 1 1
5
M 00
v 8 8 36 67 3
437 808 15»8 ■ 14© 34450 485© 485© ÍOO ,435© 335©
200000 ÍOOOOO
ooooo soooo
70000
00000
50000 4:0000 30000 SSOOO SOOOO 15000 ÍOOOO 5000 SOOO
sooo
ÍOOO 500 300 J 200
1 170 j 130
: íoo 80 JO
55,000^14.459,000
Kiváló szerencse TÖRÖK-nél.
Nagyon sokan szerencsések lettek áltálnak.
Tíz millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsQlt vevőink.
Az egész világ legeséljdúubb sorsjátéka a mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nemsokára újból kezdetét veszi.
110,000 sorsjegy 55,000
PÉNZNTKBEMÉNTKÍKt sorsoltatik ki, tehát ai ösezes sorajogjek fele nyer a mellékelt sorsoláai jegyzék kimutatása szerint.
ó bónap alatt Összesen Tizennégy millió 459,000 korosát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet alatt áll.
Az I-bö osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű betétjei a kővetkezők:
egy nyolcad (\'|9) Irt —.75 vagyis 1.50 korona egy negyed (\'),) . 1.50 , S.— , egy fél C|,) „ 3.- . 6.- . egy egész (>|,) .6.- . 12.- .
A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése ellenében küldjük síét Hivatalos tervezet dijtalaDul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb
f. é. május hó 22-ig,
mely napon a húzás megkezdődik,
bizalommal hozzánk küldeni.
bankháza = B CD APEST,
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-Uziete.
Fóárndánk oszUlysorsjéték osztályai: Fóllzlet: VI., Teréz-kSrut 46/*. Fiikok: 1. Váei-kSrut 4.
2. Muzeum-kSrut II.
3. Erzsébat-kBrut 54.
Beadeisieréuhvigandó. tÖJRÖK És T&JR0SÍ. bankháza Budapest.
Kérek részemre_I. oszt m. kir. «sab. oeitályíorajáték eredeti sorsjegyet «
hivatalos tervezettel együtt küldeni.
I itáavételezil kórén
Az összeget-korona óatóegben j wtMtalváinijr^ kiljf
I mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.)
B
AienteölöM.
Nyomatott l(j. Wajdi:s József könyvnyomdájában .Nagykanizsán.
tr Melléklet a .ZaUI KSzIBwy 1903. évi május hó 16-lkl 20 Ik számához.
XLll. fiVFOLYill.
U L 1 I KÖZLÖNY
1903. MiJUS 16 ín.
IklGtlelFiséitiifcet
Augusztus hó I-én Boronkai Károly ur átveszi és ez ideig azt kiönteni kénytelenek vagyunk. — Ebből kifolyólag alkalmat nyujtuuk a n. é. vevőközönségnek, hogy szükségleteit nálunk igen olcsón beszerezhesse.
Kiváló tisztelettel
FANTL TESTVÉREK.
Legfinomabb németebb
Gyógy borok
áfdott állapotban livOknek, lietegek é« lábbadoxóknnk, legnevesebb cfővhü szerek gyenge egyé- /
\'neknek. Legjobb, gyomorhetegek-nck, legfinomabb csczucgcborok
XKKXXKmKKKKXXKKXXXXXXXXKXXK
Fcrencz József császár-fürdő Töffer
Gyorsvonat-állomás Ttlffer helység. , Stájerország legmelegebb forrása. ,
r ____ .. Hasonló haláau mint Gasteln és PíSffers Svejczban. -•
- Mérsékelt árak. -
HAGY 0YÓ6YEREDláÉNYEK.
p s az „Icllllll"
^ / bortermelő t^rsanágtól VV /Ní»tr«»-l>an (Cörög o ) . z\' »M*MO-«laphne« arany
/ barna cJck »Acbaiai«. \'/ fekír nem i»le<, >Ma!ruler> V / .fehér é* edeá. Vezér-képviselő-/ ség Ausztria^ingj;ar o. részérc
C. i. Schrauth
Vita. 113 Fraakfiui 4. Raktár lanfkanltua IE0 ét ILEII-aél.
xxxxxxxkxxxxxx
iWí. <v 6U «odmínynT«l hannAltataak Ui- 6* kalOMOa *
» BERGER-féle « gyógy-, egészségi-szappanok
ftllduromp Kjr-4r*b«H Troppio-barv ArwijíwmPiri,
Bergerféle 40 síiiz. kílránvszappan, ) l!«gw-fi!e kénes kálnínysiáppaii > j «2-*!<* Bergff-léleglyterin UtnínysiappanJ\',,",;:^"^-ÜTOr-félc panauia kitráiiyszuppmi j \'CC^.4\'
• Aca cojreSUk c. ti>v«U«z^ tsap.Mboc UeaioMMvpm ^oruu«ppnD,Mrk«luappiiii. t>«|>l>\'olk*« o!f »íj<o<kr*Í
ti • * »>*B hoinok««|»..»tt »«»|.lg.,«I,jmn, p«lr© .uUolM»p,m„ ^ cuc M v.aikctM «l* n. T«Iiulfi»y■ |)pnIt L iutnaNodM lo«Ak. i.\'.Vím ! Uolxfti.yudJm.u, HtOrw lOftiuÜU. -n «J>í

Aiftuw .
Uiap. » ÍUíj
Tdíj. IJMli.ll a ■
U.ppuok 0. HtOi 4 1 titutr^iiM^ldlMt. I idUnUOl 0. K*li 4 c«np. L vüdik.
U»Ryar«r«Ugl foratetir Törölt JÓI.cl syÓBy. »»rt»t» Bua»?.»t, Klrkly utoa. Kto.lnvben Ma gj aioi axág tlmi gyOsy.to.-tMiíbm.
Baktér Nagykanizsán: Prágor Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.
Legnagyobb kényelem. Villamos világítás. Höforrásviz szétküldés.
----Prospektusok ingyen. =:
GUHKEL TIVADAR.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SZU ÁCS mA CIÉLFÜRDÓ
(Felsómagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: május 15-től szeptember 30-ig.
Fölülmulbatatian vérszegénység, eápkór, nói bajok, hátgerinc- és ideg-, bajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkásság után. Fürdöorvosok: Grüovrald M. dr., Molnár J. dr., Stern J. dr., A. Kortsák dr.
| Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderbergen át onnan 6 óra, délről Budapesten át innen szintén 5 óra. Szliáciról falragaszok minden nagyobb vaanti állomáson vannak kifSggosztve — Kimerítő íöl-világoaitás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről az elsó és utószezonban stb. ad.
Háziteendökben jártas
49 éves magányos nó
gazdaasszomymak
ajánlkozik magányos úrhoz helyben
vagy vidékre. Cime: Bakodi Erzsébet Nagykanizsa, Magyar-utca 42. sz.
^vé^papi-cja a
Kapható: papiéi;
A Rlchter-félo
Linlmeut. Caps. emu.
Horrojr-Ptla-Erpellor
régi kfyróbilt hiimor. & m«ly mkr több ntiat 33 <Jv óta meg-biiliatóbcKliír£«Ö!6s(ilalkiilinftrtatik Uurítjití. ctíriil (s ■cfKltttkttl Intés. Süinyabbutioxatök miatt ■ ■— --■ bovivlrüsioróvatovak le-
Jyűnk\' és cKikis orodeti üvegokot cborokban a,.Korsoay" vWjcgygyol fe ícgad-
jnok eL — SO Í-, 1 k. <01. 2 k. árban a l<RWbb p-ó-\'v^icrtirban kapható. Kóraktár: Török JÖZ8©f gyógysjwró«znól Budapesten.
hlrtferF.Áó.és firsi,
<• XW. xlrtri Iiilllrtk. Rudolfttndl.
Nyavalyatörés.
Ki oehézkórbsn, görcsökben és más tdeses állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburáL Ingyen és bérmentve kap. ható Schwanen Apotheke, Frankfurt alMain állal.
Ügyes,
\' \\
tisztességes ügynökök
v magas
jutalék ellenében felvétetnek
llicharil Jenke Holzrouleaux & ialousien Fabrlk Braunau Böhmen.

ILBfl IMÜTKMT
A Testi Napló, amely eddigelé xi Eatír tra|ÍtfUjá(, kmj Jil»t lllMüt Zichy MihMy illuwtrAcidval, Katona Józief Báak ká«-Jlt, a Hlrfj-AlborJt, a Kiltik-ilkaaiát. tavaly a remek kivitelű Zichy-AlblHPt, stb. adta olvatOiaak a könyvpiacon iltalino* (eltűnést keltő killlititban. at idén eddigi kiadványait felülmúló fénynyel és pompával, a TirílBtrtj Ilkálj-AIhlUlt fogja olvasóinak karácsonyi ajándékai adni.
A Tiritairty-Alkia, a Zichy-Albumnál is distesebb kiáJlitásban nagy kvart alakban fog megjelenni. JUgában fogUljai a költo iletrajdt. CtOIOtr ét Tíatít, Vörös-martynak e kedves drámai költeményét, a Szózatot, a Vél eiglayt. Szép lloikát é« Variiaartyaak legkiválóbb költői alkotásait, kiváló müvének eredeti íeslményoivel és rajzaival, 20 mumellékletben és stámos szövegbe nyomott képpel és illusxtiádólval, a valóban remek kivitelű inúlapoknak egy része gyönyörű színnyomása lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar diszműben. A UrílBartj-llkaaut megsierezbetík mindazok,-akik a Pesti Naplóra, amely a legrégibb, logfilggetlenebb és egyike a legcltorjedettebb politikai napilapoknak, egy évro előfizetnek.
Akik most lépnek az előfizetik sorába é* ikár havonta is. de állandóan, legalább egy évig előfizetők maradnak, szintén megkapjak a liríl»arty-JUka««t. Minden félreértés elkerülése végett megjegyezzük, hogy akik a Zichy-Albumot az 1901; évre vjűö előfizetés alapján tehát 1V03. évi ajándékul kapták, azok a TirílBirly-ilbiBflt cs*k
ugy kapják meg, ha újra egész évre előfizetnek.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
A Pesti Napló előfizetési ára: Kgész évre 2$ kor., félévre I4 kor^ negyedévre 7 <gy ^ kor. 4O fillér. Szerkesxtüíége és kiadóhivatala: laáa|lllt. VI., iatfráiijr-X 27; azía alatt via.

E!
XLII ÉVFOLYAM.
vas- és fémöntöde
részv.-tíré. SZOMBATHELY
„WlflYER" GÉPGYÁR
Raktár s Budapest, V., Lipót-kfirut IB.
Készit mindeanema
Gazdasági gépeket,^-Benzíii-motoi\'okatöj.
Benzin-motoros cséplőkészletek.
E —
MIo1»t>wiil^»pt\' üj hengemékek, minden e szekmiba vágí gip gyírtiia.
maiomepnesm. TJcljM \'mümümj Wndo.éiek.
HÜlSnleiteSSéK: L=g<V\'bl> szerkezetű cBUTaros 6s szabad, ilinjomisn ákwlxtni^ lt M .fplr vüüjbipo amerikai ttratö és kasziló grépek
usnorne n. iw -ieie kirirtiagos képviscK.ége.
Képes árjegyzék lajyen és bérmentve. Kívánatra mloden azSkséglelrs killBn kSlUéjvetés
CL^
O _J
<S> Q_
CJr^j
h <*>
További gyártmányok: mindennemű üvegek, üvegelzárók, sajtolt üveg, öntött üveg, tükör üveg, domború üveg, szab. üvegbordók . erjedési és más célokra stb.
ZALAI KÖZLÖNY
1908 MÁJUS Ifi átL
101
MIÉRT
van annyi utánzat ?
MERT
a TltiSI EISEISTlDTEMsIf
LIIOLEUM padlá-zománc
a törv. Hej JiillTIf lééJl|J|Ill a liijakk ét lutirtéiikk nki padiaknak és kairklkltarskuk binázoliiíri.
Ai EiSfisljilifr-ltle Linóleum pad lóionsáiic
■II irt tlatt kiaélj-
rs szárad, kfMlat>-4 síi szép téiysyel kir és tárténál tlkls- ! .ö titékii addll tölti- j = ■llkltltlll. N»Sy í ~ elterjedtoéginil fog- 3 va ktltOnbSiü bmoh- j haugxásü nevek alall értéktelen utániatokat hornaV fwrxatoin-l,á, miért is kérjél aiatitikl klzirélio esik Elliailidtír-lila
.UIOLEBÜ
.. Védj.jy „Vas lovag
padló-zománcot,"
a lörv. bej. „Vatlirar vétljegyuycl.
Eisenstádter Testtérak
lakk- él (eitékiiir. (
KAPHATÓ: Nagykanizsán: Neu Klein cégnél.
Rohitschi „Styria-forrás\'\'
\' gyógyvíz Gyomor daganatok és görcsök Bright-féle vese-lob, garat és gege, gyomor és bélhurut, hugysavas-bántslmak. cukor betegségek, kemény székelés, májbajok ellen kitűnő gyógyered-mények.
1 Bekltiekl iimjailzik ainbill raktiri HOFF-•111 JÓZSEF eéiiél Bidipiit IatkH|-itn I.
Olcsó áraink
bámulatot keltenek!
Tartós Női
b ő r c z i p ő párja 2 frt 40 kr.
Nagyon erős
Női
fiizős bórczipó párja 2 frt 80 kr.
Kitűnő
Női
gombos bőrezipö
párja 3 forint.
Női czipő
kettős
kereszt csattal párja 2 forint
Fiókraktár
NAGYKANIZSÁN
Kazincy-utca
t. szám.
Ia Goodyear • • • • •
• • • • • Világczipő
ti
legdivatosabb forma.
Az árak a gyár állal minden czipó talpában be vannak vésve.
Tartós -Férfi
b ő re z ipő párja 2 frt 40 kr.
Kitűnő
Férfi
fűzős bórczipó párja 3 forint
Könnyű
N ő i
utczai czipp párja 1 frt 50 kr.
Tartós
gyermek
fűzős bórczipó \' párja 85 krt&l falj.
TURUL
czipő-gyár részvény-társaság.
Kizárólag magyar gyártmány.

NAGYKANIZSA, 1903. május hó 23-án.
! • » 21-ik Bxám.
XLI1. évfolyam.
Előfizetési ári
Eeétt évre .• . 10 kor. — ült. Fél érre ... 0 kor. — fiit. Negyedévre . 2 kor. 6t> fill. Egyes szám 20 -fill. HIRDETÉSEK
5 hasábos petitsorban 14,méksoduzor 12, * minden további íorért 10 fill
NYÍL TTÉ R 8 E N
petit Borookéut 20 fillérért vétetnek fel.
A lap Mellemi réísét illető minden körlomény * felel5« excrketrtí nevére, ts anyagi részt illető köz* lemények pndig a kiadó nevére ciaiotten Nagj-Kaairairft -bérmentve IntóxondSk.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok TlsBzacemkQldeiaek
; " A nagy-kanizsai „Ipar-Testalet,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotorí takarékpénztár
részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdedrievelő egyesület," a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy—kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápiútézete," a ,katonai,^hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENÓ VEGIKS TARTALMÚ HETILAP.
Sa«jk»nlí«m 190S májas 82.
(L.) Az idén ötvennégy kisasszony jelentkezett érettségi vizsgálatra. Ahogy mi a tanuló leányok nagy szorgalmát és intelligenciáját ismerjük, bizonyára fényes eredménynyel fognak levizsgázni. A kisasszonyok megkapják a jeles érettségi bizonyítványt, a boldogabbak aztán beteszik szekrényükbe és kegyeletes, örvendező szívvel őrzik, mert végre is a tudás mindig szép, mindig értékes, mindig becses s ha erről hivatalos, komoly férfiak hiteles bizonyítványt adnak ki, annál jobb, annál örvendetesebb. Fájdalom, a kisasszonyok nagyrésze nincs abban a helyzetben, hogy a tüdős és komoly emberek bélyeges bizonyítványát egyszerűen kegyeletes emléknek vegye, öszszel majd megint beszámolnak az újságok arról, hogy hány nagy leány iratkozott be az egyetemre filozopter-nek, vagy medikusnak. Bizonyára mindnyájukat komoly szándék viszi előre útjaikon, bizonyára mi volnánk legnagyobb ellenségei annak az embernek, ki az egyéíi szabadság joga ellen egyetlen szót merne emelni. Az élet legfőbb java, amiért bele lehet törődni minden földi nyomorúságba, az, hogy a törvény határain belül mindenki az ó egyéni ízlése szerint rendezheti be életét. Akik elszántan, erős lélekkel, előrelátó szemmel indulnak meg pályájukon, azokhoz nincs szavunk. Aki tettének következését előre látta, az nyugodtan viselheti el érte a felelősséget, Ám bánj szerencsétlen női teremtést szédít meg a csinosan hangzó frázis, a nagyképű, felkapott, hangzatos jelszó? Ónálló, erős, logikus fő kevés van a férfiak közt is, olyan, aki ki tudná
szabadítani magát a korszellem \' jfo-lyása alól.,, talán egyáltalában nincs. •Előre kijelentjük, hogy az asszonyi elmét csöppet sem tartjuk kisebbuek, vagy alacsonyrendübbnek, mint a férfiét. Az asszonyi agy nem hitványabb, mint a férfi agy, csak másforma. Ebben a másformaságban nincs som reá, sem a férfire nézve semmi megalázó, éppen csak azt akartuk mondani, hogy az asszonyi elme karakteréhez tudvalevőleg nem tartozik sem a nagyon erős önállóság, sem a túlságosan szigorú logika.
Hogyan tudnák hát szegények kiválasztani ások üres — megengedem, hogy jóhiszemű, de mégis hazug — frázis közül az igazságot? Megnyílt előttük egy hatalmas, óriási perspektíva és ők rohannak előre az uton. Egyikük tudományszomját akarja kielégíteni, ezekhez nincs szavunk. A kultura édes mindnyájunké, mint a viz, a levegő, a napfény, s akikben igazán ég a vágyakozás utána, azt oda kell ereszteni a patakhoz, hadd oltsa szomját kedve szerint. S ki tudja, hány termelő, vagy éppen lángelme elől zárnók el az utat holmi kislélkü és avult kétségekkel ? De különben is ez megint az egyéni szabadság dolga: a tudomány után szomjuhozónak adassék annyi ital, amennyit kíván s a mennyit el tud fogyasztani.
Ámde itt van a kenyérkereseti kérdés, mert a kisasszonyok nagy; részét mégis ez viszi az egyetemre s itt lehetetlen, hogy pár szót ne szóljunk azoknak, kiknek lelkét még nem. hódította el a mérges maszlag. A jó Isten a megmondhatója, hogy mennyire nehéz a helyzetünk, mikor még jóakaratunkat is bizonygatni kell azok előtt, kiket egj- nagy veszélytől szeretnénk
megmentenie Nincs bennünk semmi kicsinyes elfogultság, semmi rosszhiszemű ellenszeuv, még csak azt a lelketlen tanácsot sem harsogjuk a szerencsétlen teremtések fülébe, amit műkedvelő társadalom tudósoktól oly gyakran hallunk: „menjenek férjhez 1" Nem beszélve arról a már sokszor emlegetett egyéni szabadságról, hogy mindenki ugy rendezi be életét, ahogy neki tetszik, hogy még a vénleány-ságra is joga vau a nősek — ha éppen ugy akarja — azt hiszszük minden épeszű ember tudja, hogy a leányok pártában való maradása többnyire Dem is szándékos, hanem inkább kényszerű dolog. A házassághoz mindenesetre és múlhatatlanul férj szükséges. A férjjelöltek pedig tudvalevőleg nincsenek fölös számmal. A konyhába sem utasíthatjuk a kisasszonyokat, először, mert megint nincs reá jogunk, másodszor, mert szerfölött sok konyhában nincs mit főzni.
Ha csak egyetlen-egy nő nem találná m^g a helyét a mai társadalmi berendezésben, annak az egynek tnár joga volná protestálni, küzdeni és boldogulását más uton\'keresni. Ám ugye jól tudjuk, hogy nem igy áll a dolog? Hogy a női proletárok száma egyre nő. Látjuk, hogy a leány egy bizonyos koron tul mint válik terhére szüleinek, családjának, önönmagáuak, mint szenved, mint vergődik, mert nincs nyomorúságosabb, szégyenteljesebb érzés, mint a fölöslegesség érzése.
Csodáljuk hát, ha az értelmesebb, okosabb, önérzetesebb lányfajta biztosítani akarja életét és önálló életcélt keres? \'Nem, ez a világ legtermészetesebb törekvése. (Csak az ut, melyen járnak, nehezen visz célhoz. JÉs évről-
évre nehezebben. Akik tudomány-szeretetből, művelődésből mennek az egyetemre, azoknak szerenpsés utat, szép sikereket,.? sok örömöt kívánunk, de Ifcík kenyérkereseti célból iratkoztak be, azokhoz lenne egy pár szavunk. Mielőtt leckekönyvüket megváltanák, gondolkodjanak egy kicsit a mai állapotokon, hányják-vessék meg a dolgot, nem hallomások és üres szavák, hanem szemlélődés és körülnézés után. Gondoljanak a sok férfi-kollegára, aki állás, foglalkozás nélkül ténfereg; gondoljanak a sok női proletárra, akik velük együtt hiába várják az égi mannát. E szerencsétlen ország, mely folyton kivándorlásról kesereg és bent élő gyermekeit sem birja eltartani, egy darabig nem igen lesz abban a helyzetben, hogy akár a férfi, akár a női proletárjaiért tehessen valamit. Gondoljanak a meddő várakozásban eltöltött évekre, egyre jobban összesorvadó lelkükre, keserűségtől megmérgezett szivükre és — és aztán váltsák meg a leckekönyvüket.
A szegénység tanyáján.
V. -
Miért nem boldogulnak. — Gépet gépek elleo. — z élet nt, eszme pedig utmuuiő." — A jOfő látképe.
Iía Dem volna egy végtelen folytatása a szegénység tanyájának, ugy azt mondanók. bog; a tauyác végig menő ösvény szélén állunk.
Szomorúan tanulságos ut, amelyet, bejártunk ... Bemutattuk azokat a szánalmas kisiparos családokát, akikben meg-testasitvw láttuk a szegény tanya tanul-sícait. Mondhatná valaki, bogy hisz vannak jómódú, gazdag kisiparosok is, akik nem lakói a szegénység tanyájának s ezzel mintegy halomra akarná dönteni az éleiből kikapott képekből, történe-
tekből merítendő tanulságokat. Igen ám, csakhogy ez ellenvetés hangoztatója ol-feledi, bogy a kivitel erősiti meg a szabályt,: vagyis, ha mi a2t mondjuk, bogy városunk kisiparának nyolcvan százaléka pang, nyomorog, akkor ezt a kijelentést egéBz nyugodtan aláírhatjuk. Mikor pedig a kisiparosok ily nagy számban lakói a szegénység tanyájának, mikor azt látjuk, hogy mily sok kisiparos útja tövises, akkor szent kötelességünk, világító fáklyát nyújtani a sötétben tapogatódzóknak.
A bejárt ut eseményeit mintegy pillanatnyi felvételben látjuk megörökítve magunk előtt, Látjuk a küzkődő kisiparosokat, akik nem tudnak boldogulni. Az egyik durva kezdetleges gépjét okozza nyomora rugójául. Dolgozna szívesen, de nem tud megfelelni a rohamosan finomult ízlés kívánalmainak, a közönség szerinte csak csillogó üzlethelyiséget keres fel. SötéteaMparos műhely készítményeiben nem biz mpg, Vádolják s kereskedőket, akik Dem a kisiparost, hanem a gyárost keresik fel megrendelésükkel. Érzik a gépek legyőző versenyét A hatalmasan fejlődő reklám, mely a gépek diadalát hirdeti, egyúttal szomorú hirdetője a haldokló kisiparnak.
A kisipar haldoklik, mert régi, avult szervezete nem illik bele a rohamosan fejlődő közgazdasági élet keretébe. Ha azt akarjuk, hogy e fontos közgazdaaágí alakulat megmaradjon, mint a nemzeti erőnek egyik nagy támasza, akkor fel kell emelnünk őket e kor magas színvonalára. Gépeket kell kezükbe adnunk, bogy küzdhessenek a gépek ellen, tökét kell nékik összegyüjteniök, hogy csillogó üzlethelyiséget tarthassanak feDn, amelyet hangzatos reklámmal juttatnának jó hírnévre. De hol az a kisiparos, aki ennek meg tud felelni? i holdban, szivei olvasó. Ez egyúttal az alapérve következtetésünknek. Ha azt látjuk, hogy a közgazdasági élet kívánalmainak a kevéa egyéni, gazdasági erővel bíró kisiparos nem tud megfelelni, akkor egyesülniök kell az eléggé nem ajánlható Ipari szövetkezetekben. Össze kell tenni kis gazdasági erejüket, ha meg akarják találni boldogulásuk csiráját. , A kisiparosok
TAECZA.
Bérmálási elöhangok.
— A > Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Városunkban minden Dnnepi diszt vészen, Hogy méltön fogadjuk, az Ur apostolát; Bu helyett szivünkben tenger öröm leszen. Boldogságnak hordja ajkunk a mosolyát: Gazdagok, szegények mind együtt vigadnak, >Ho«annát< zeng ajka: aggoknak, iíjuknak. Ex ének szöl mindenütt dicsőn: •> Áldott, ki az Ur nevében jön!<
Ziszlók lengnek sürün éi örömdal cseadlll, Betöltve a léget messze nagy térségen; A sziveknek húrja vidám bangón rezdül, S a Hang zengve Átfut: hegyormon, mélységen. Zsenge ifjú keblek sok vágytól dagadnak, Melyekre az Égnek kegyelmi fakadnak. Ez ének szól mindenütt dicsőn: •Áldott, ki az Ur nevében jön!«
A menynek kaput megnyílnak legottan, A püspök imája esdve, ha égbe száll; Hull le a kegyelem, * hit erős lesz nyomban. Erős, ha rá harcok sok nehéz napja vár. A Hitnek leszen mind höslelkü bajnoka, Kit érint homlokán, az üdvnek balzsama. Ez ének szöl mindenütt dicsőn: »Aldotl, ki az Ur nevében jönU
Meggyengült az erő, a hitbástya körén, Pedig dühvel tör rá, a hitlenség szele; Ingva jár a hajö, a hullámok ölén, S alig védi más azt, csupán Isten keze. A Hit uj bajnoki lesznek h& matrózok, Kik védik a hajót, ha jönnek kalózok. Ez ének szól mindenütt dicsőn: »Áldott, ki áz Ur nevében jönU
órákat, perceket számlálgatjuk folyvást, Angyali szivedtől, mik még elvilasztnak; Mint szomjuzó szarvas, az üdítő forrást, Epedő leikeink Téged ugy óhajinak.
Megihletett ajkad beszédre nyilása Lesz, örök üdvünknek bajnalhasadisa. Ez ének szól mindenütt dicsőn: * Áldott, ki az Ur nevében jön!«
Hozzon Isten közénk, fenköltlelkü Püspök! Hálánk majd koszorút fon, szent fejed körül; Edzd meg a gyengéket, s legyen- ősi bitók, Vértanukat, amely nevelt számon fölül. Avasdd bajnokokká őket, szent jobboddal, Hogy érjen küzdelmük véget diadallal. Ez ének szól mindenütt dicsőn: »Áldott, ki az Ur nevében jönl«
Nith János Norbert.
Bolygó lelkik.
Irta: lurlca Llfll.
— A .Zalai Közlöny* tárcája. — \\ A plébános, a kanyarulatnál megállt, hogy tájékozódjon az éjjeli sötétben.
Az egyre erősbödő szélroham megmegrezegtette s kioltással fenyegette a kézilámpáját.
A nagy csöppekben aláhulló eső átáztatta a homokos talajt, a tengereu zagó szélvész vad táncot járt a hullámokkal, melvek kelletlenül morogva engedtek neki.\' Olykor a cikázó villám megvilágította a távoli kis halászfalut, a mögötte meredó kopár sziklafalat, amelynek a tengerbe nynló oldalán — mint a csatatéren elhullt tetemek — hajóroncsok hevertek szanaszéjjel. A szól majd fájdalmasan jajdult fel, majd haragosan bömbölt a vak sötétségbe, mely mindig feketébb lett, mindig reménytelenebb.
A plébános dideregve. Tejét válla közé hozva, meggyorsította lépteit. Má- ^m látta a mögötte elmaradó faluja tunyát.
sem a távoli halászfalu mécsvilágát, dc azért ment, haladt olóre.
Az .ösvény azonban — ugy rémlett neki — mindjobban kanyarodott, a kemény, letiport ut helyett süppedős, bogáncsos talajon járt, lehajolt, bogy a gyér világnál tájékozódjon. — semmi kétség, letévedt az ösvényről.
Olt állt a mérhetetlen homokos puszta közepén, az orkánnal viaskodó koromfekete éjszakában.
Borzongás futotta végig, az elhagyatottság kinos érzete csai; raóst lepte meg; nem mert elóre haladni, de a kötelesség érzete azt sem engedé meg, hogy visszaforduljon.
És amint kimeresztett szemmel kémlelve néz körül, a villám fényénél egy alakot lát maga mellett elsurranni.
— Hó! . . . barátom! . . . álljon meg!
— kiáltott utána a plébános, s amint felemelte a kézilámpáját, látta, hogy a siető ember visszafordul. Alacsony, zömök volt termetre, arcát a széleskarimáju kalap egészen beárnyékolta.
— Plébános ur. ön ittl? ... . Ilyen időbenl t
—: Letévedtem az útról, s most-nem tudom, hol botorkálok.
— Nem csoda, ebben a sötétségben
— ós hova-indult plébános ur?
— Binicbe, — nem mutatná meg nekem az arra vezető Ösvényt?
— Binicbe?! — s az idegen habozni látszott. — Binicbe? — ismételte újra — éu -is oda tartok.
— Talán, odavaló ?
— Binic szülőföldem, do már jó ideje, hogy elkerültem onnan. Támaszkodjon a
I karomra, plébános ur, siessünk, mert egy óra múlva itt a dagály, s akkor nagyot kell kerülnünk
Útközben aztán beszédbe ereszkedtek.
— Tehát Binicbe való és most. hosszú távollét után tér oda vissza?
— Ugy van, uram.
\' — A katonai szolgálat szólította el, vagy..gyöngyhalász talán?
Az idegen eleinte alig, vagy csak kitérően válaszolt a plébános kérdéseire, de később nekibátorodott.
— Nem voltam katona s nem vagyok gyöngyhalász, csak földönfutó — vallotta íe végre keserűen — a szégyen kergeteti él hazulról, meg a gyűlölet. Egyébiránt ha Önnek, plébános ur, itt, az Isten szabad ege alatt elmondom történetemet, annyi, mintha gyónnék.
Binicben születtem, ott temettem el apámat, anyámat . . . Volt nekem is házam, volt bárkára, földecském, csakúgy, mint a többieknek, s én is, mint a többi halász, oda való lányt választottam hitestársul.
Boldogan éltünk, már, amennyire boldogan élhet a gyermektelen házaspár.
Egyszer azonban, amikor hosszú idő múlva tértem vissza halásztársaimmal Izlandból, azt hallom, hogy az asszony távollétem alatt szeretőt tartott. Oh — nem fórt ahhoz kétség! — kutattam, s a teljes bizonyossággal tudtam meg mindent. Vadállattá váltam. Zúztam, tiportam volna mindent, mindenkit.
Abban az idóboa meg is gyóntam ezt a plébános urnák, de a gyónás nem könnyitett lelkemen. Éreztem, hogy ha otthon maradok, elkövetem a bűnök bűnét: a hitvosgyilkosságot, s bogy e kísértésnek ellent tudjak állni, elhagytam mindent, az otthonomat, földemet, szülőim sírját és a bárkámat,- — értsen meg, plébános ur: a bárkámat is!
Már négy éve, hogy földönfutó vagyok, bujdosok messze, idegenben, de — hiszen ön is prédikálta egyszer, plébános ur, hogy az ember ragaszkodik ahhoz a röghöz, amelyen született, amelyet ápolt, szeretett.
Azt hittem, a távolság enyhit, feledtet, elhagytam országunkat, bolyongtam olasz főidőn, s most onnan sarkal, kerget haza a honvágy. Látni akarom, hacsak egy órára is, a házamat, a bárkámat, a tengerpartot!
Nem fognak megismerni. Az éjszaka .sötét az idő alkalmas, lopva surranok be a faluba, körülnézek s virradatkor ismét távozom, de legalább addig,, oh hála néked Isten! — legalább addig boldog leszek. Plébános ur uiya nemde a fecsegésem? Ha meg nem sértem, ilyen időben miért igyekszik Binicbe jutni, oda még verőfényben sem vágyódik idegen.
— Az utolsó kenetet adom fel egy haldokló nőnek s gyermekének. Sietnem \'.\' kell, félek, hogy későn érkezem.
— Akkor sem, plébános ur, a förgeteg lenne az oka.
— Igaz, de ha a szegény asszony feloldozás és lelkivigasz nélkül hal meg! S a gyermek, mondják, meg sincs
Lapunk mai számához féliv melléklet van csatolva.

XLH ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1908. MÍJU8 23-án.
csakis a szövetkezetben tömörülő erőben találják meg mentsvárakat, mely kiemeli őket a szegénységből. Ezottal nincs szándékunkban a már sokator ajánlott ipari szövetkezetek szervezetéről szólni, csak eszmét akartunk adni, az útra, melyen most céltalanul kóvályognak.
Ha nem állnának a kisiparosok vezető nélkül, ba nem volna meg bennük a magyar ember közgazdasági éretlensége, nemtörődömsége, akkor azt mondanánk, bogy a szövetkezet eszméjének meghódolnak éa megtalálják boldogulások rugóit. A magyar kisiparosokban nem tudunk bizni. Azt biszszük. bogy a kisipar, bármily fontos nemzeti erő is, kihat és a kisiparosokból gyári munkások lesznek, akik felveszik a nagy tőkével azt az örökös versenyt, melyet a gépek zaja és a munkások BÓhaja a veritéke sejtet, de amelyei a száraz kenyér iránti azeretet nem enged kitörni.. .
A közgazdaság forrong, változik. A szegénység tanyáján levő iparosok, most még e forrongó közgazdasági vulkán kidobott részei, akik azt várják, hogy felszivja őket a gyárak, a szocializmus melegágyának falai. Nem telik bele sok idő, ők nyomtalanul eltűnnek.
A szegénység tanyáján azért mindig laknak majd.
Városi közgyűlés.
A szerdán délután tartott városi közgyűlés érdekesség dolgában nem maradt bátra a múltkori obstrukciős ülésnek. A gyűlésnek — mBlyen Vécsey polgármester elnökölt — érdekességet, a dunántuli mezőgazdasági szeszgyárosokból alakult szeszfinomiló részvénytársaság kérvénye kölcsönzött. A részvénytársaság városunkat szemelte ki e gyár helyéül. Egyedüli kérelmük a várostól az volt, hogy a Fraoz-féle gyárteleppel Bzemben fekvő várrétből engedje át a vároB ingyen a telep \'és az iparvágányhoz szükséges területet és adjon 12 évi pótadó éa kövezetvám menteseéget.
A kérvény felolvasását zajos .megadjuk* kiáltások követték, mely caak fokozódott midőn a tanács indokolu javaslatát: Pang városunkban a gazdasági élet a ezért tennünk kell valamit. Minden vároB siet magának biztosítani gyári vállalatokat, nekünk sem szabad kiengedni kezűnkből. A kérelem oly csekély, hogy nem áll arányban e vállalat nyomán fellépő gazdasági haszonnal.
— Helyes, megadjuk — kiáltották a városatyák. Sőt többen rögtön szavazást kértek, valószínűleg (élve attól, hogy .valaki" felBzólal e kérelem ellen.
S Eperjesi Sándor felszólalt Hogy mit mondott, azt önök ugyebár sejtik ... Hát csak azt, hogy ellenzi a kért terület átengedését, mert ez meggátolná a két városrész összeépítését.
— Nem gátolja — kiáltották izgatottan a városatyák.
Eperjesi: Hozzájárul más terület odaadásához illetve e célra való megszerzéséhez, de ezt határozottan ellenzi.
A Bzomoru emlékű lentelep Qeye kezdett lebegni a v. képviselők szeme előtt.
— Hogyan, bét ezt íb atb. etbl — gondolták a városatyák.
Elek Ernő kéri e telek átengedését. Ne gondolkodjunk más, tán e gyár építésére nem is alkalmai területekről, ne toljuk ki e gyár építését, mert a (elépítés batáridőhöz van kötve.
Eperjesi Sándor: Nem attól függ . . .
Scbwarz Adolf: Tehát majd meggátolja I
Elek Ernő köszönettel veszi tudomásul Eperjesi képviselő társa e közbeszólását, melyből azt látjt, hogy hü maradt elvéhez. A mily lelkesen t?) támogatta Eperjesi a lentelep ügyit, ngy támogatja ezt ia.
A képviselők derültséggel jutalmazták b kijelentést Elek Ernő: Köszönettel kell adóznunk e részvénytársaságnak, hogy városunkat szemelték ki a gyár felépítésére, nem pedig ellenezni az ily fontoa ügyet.
— Ugy van — zengték karban a városatyák.
Mikoss Géza emelkedett szólásra. Emlékezteti a jelenlevőket, hogy az uj ut építésének célja a két városréaz összeépítése, már pedig e gyár meggátolja a lakások építését. Ha összeépül a két város ott lehet-e majd e gyár a város közepén ?
— Sobasem épül össze és ha összeépül, akkor is ott lebet — kiáltották szenvedélyesen a városatyák. A levegőt óriási zaj tölti be, mely csak ax elnöki csengő szavára csendesedik.
Mikoss: Azt is kösse ki a város, hogy csak magyar munkásokat legyen szabad alkalmazni.
Szigeti Károly: Az uj at mentén levő terület lakásépítésre nem egészséges.
Mikos: Hát akkor miért építették az uj utat
— Azon már nem lehet változtatni — jegyezte meg erre egy v. képviselő.
Szigeti: Ha minden kérelmező gyárat elutaaitunk, ugy hamar arra fogunk felébredni, hogy kerülik a vállalatok városunkat.
Schnarc Adolf: Ha az a nézet, hogy az ottani területek nem alkalmasak a lakásépítésre, akkor a következetesség elvénél fogva gyárakat kell olt építenünk. A két vároB összeépülése a jövő zenéje. A késő azázadok gyermekeiről ily szőr-szálhasogatőan gondoskodni különben is nevetséges. Nálunk, folytatta gchwarc folytonos helyeslés közt, ha valami üdvös eszme felmerült rögtön elakarják temetni. (Zajos ,ugy van, kiáltások.) A tanács javaslatát fogadja el.
Eperjesi: Miért utaznak eire a területre?
— Mert alkalmas — felelték erre helyesen a városatyák.
Elek Lipót a fővárosban a város közepén fekvő gyárakra hivja fel a képviselők ügyeimét- Ma midőn a füstölgő gyárké mények jelzik a gazdasági haladást, akkor egy ily kérelmet ellenezni, érthetetlen előtte. Reméli, hogy sikerülni fog Eperjesit megnyerni e szép tervnek.
Elek Ernő Mikos Gézának válaszolt ama felszólítására, hogy a gyár magyar munkásokat alkalmazzon. A részvénytársaság szent kötelességének tartja ezt, de csak a méltányosság keretén belül.
Már a szavazáshoz közelgett az idő, midőn Löke Emil névszerint szavazást kérő ivet körözött.
Ai elnöklő polgármester a névszerinti szavazást el is rendelte. Az .lgen.-ek egymásután hangzottak. Egyszerre egy .nem\' hangzott el. Eperjesi 8ándor adta la ekkor szavazatit A szavazás eredménye igazán kellemesen érintett bennünket Hatvannyolcan szavaztak a telek megadáaa mellett, Eperjesi egyedül szavazott ellene.
Pietrovsiky (a társai telkének város rendezési célra való megvétele iránti tanácai javaslat, ellenkezett a pénzügyi bizottság véleményével. A pénzügyi bizottság ellenezte a telkek megszerzését, a tanács javasolta. Felszólaltak ez ügyben Knortzer György, Tripammer Gyula, Löke Emil. Mikos Géza, Király v. mérnök és Szommer Nátbán. A tanács javaslatát elvetettéi. Lökének inditványa, hogy itt egyáltalában ne vegyenek lelket, baaonló sorsban részesült. De ellogadták Tripammer Gyula közvetítő indítványát, bogy a telekből csak annyi vásároltassák meg, amennyi a Sugár-ut hosszabbításához, illetve befejezéséhez szükséges.
Néhány kisebb bejelentés éa Elek Lipót egy uj postaépület felépítése ügyében tett inditványa után a közgyűlés véget ért.
~HIREK.
— Bérmálás. A bérmálás alkalmából városunkba érkező Kutrovác Ernő győri felszentelt püspököt ünnepélylyel fogadják. A Főúton díszkapu lesz lombokból és gályákból. A kolostor előtt is diszkaput állítanak fel. A bevonulás Palin felől történik a Magyar-utcán keresztül. Feldíszített lovas-bandérium a püspök elé megy. A hatóságok pedig a laxenaki hídig vonulnak ki és ott üdvözlik az egyházi férfiút.
— Kinevezés. A király Gőzony Sándor kir. albirót a nagykanizsai törvényszéknél ugyanezen törvényszékhez bíróvá nevezte ki. A kinevezés hosszú, kipróbált szolgálatnak méltó jutalma.
— Elmebajosok hkza. Ezeotul ilyen is fog létezni Kanizsán. Eddig az elme-bajosok megfigyelésére a közkórházban 3 zárka Ilit rendelkezésre. Ezek persze mindig le voltak foglalva éa a megfigyelés alá helyezett egyéneket vagy a hon-védksszárnyában vagy a rendőrségi fogházban kellett elhelyezni. Most a város ezeken a bajokon némileg segiteni fog. Megveszi a Varga-féle házat a Magyar-utca és József főherceg utca sarkán, átalakíttatja megfigyelő helyiségre 4 zárkával és ápoló lakással. Egerazegen is építik az elmegyógyintézetet 30 beteg azámára. De mindez csepp a tengerben. A statisztika kimutatása szerint 26.000 elmebajos egyén számára nincsen bely.
— Tornaverseny. A soproni kerületi tornaversenyre f. hó 20-án indultak el a főgimnázium tornázó ifjai Grnber tornatanár, Földi és Csóli főgimnáziumi tanárok vezetése mellett. Ré«zt vettek " következő tanulók: Kovács Boldizsár, Ajer János, Láng József, Ratbmann Béla, Fábián János, Gogl Vilmos. Svastics János, Szabó János, Végh József. Sauer-mann Mihály, Wentzely Sándor, Kottnig János, Berger Géza, Berényi György, Us« Ferenc, Cigány Ignác, Scbaffer Endre, Hegedűs György, Szabó Lajos,
Stalay Jánoa, Szeitl János, Vegele Károly. 100 m. futás: Kovács Boldizsár V. o. t. Szabó János VL o. t. 1Ö0 m. futás: Usz Ferenc VH. o. L, Szeitl János VIIL o. t. Póznamászás: Ajer Jánoa V. o. t, Gogl VUmoe VL o. t. Függeszkedés: Scbaffer Eadre VII. o. t Hegedűs György VIII. o. t. Verseoytornázáa nyújtón: Berényi György VII o. L, Szabd Ltjos VIII. o. t. Csapatok összetett versenye (magasugrás éa sulydobás:) Vegele Károly, Berger Géza, Szalay János, Fábián János, Vigb József, Lang József. A füleslabda versenyben a következő öaszeállitásbau játszanak: 8auermann Mihály, Hegedűs György. Berényi György, Wentzely Sándor, Svastics János csatárok; Kottnig János, Végh József, Rathmann Béla fedezetek; Vegele Károly, Berger Géza hátvédek. Ellenfelük Érsekújvári k. (ógimn. füleslabda csapata.
— 8ütók mozgalma. Mint előre látható volt, a sütősegédek sztrájkja bamar elsimult. A segédek elállottak a .koszt-pénztől" éa megelégedtek az élelmezés javításinak kérelmezésével, mely szerintük Bok mesternél nagyon gyarló. A sztrájk eredménye a munkabér 2 illetve 1 koronával való emelése a a vaaárnapi munkaszünel. (Vasárnap déli 12 órától hétfő reggelig.) Hétfőn nem lesz ezentúl friaa aütemény. A mesterek kertelt kötöttek, melyben elhatározták, hogy ezentúl a fogyasztónak aüteméoyt másként tniat darabját i fillérért nem adják. A fővárosban, tekintve, hogy olt 6 drb. 20 fillér, olcsóbb a sütemény.
— ínséges nL A Zalaegerszeg, Bazita, Lickó Gellénháza közt kiépítendő utat már elkeresztelték ínséges útnak, mert a kiépítésének egyik indító oka az ezen vidéken uralkodó keresethiány orvoalána. Rajt is marad az a név mindörökké; hadd maradjon, csak a vidék lendüljön fel általa.
— A városok jövődelme. A jövő közigazgatási szervezetének sakpontja a községeken a különösen a városokon fog nyugodni, amelyek nemcsak saját adminiBztracionalis teendőikkel, hanem állami feladatok teljesítésével ia nagy munkakört töltenek be. Éhez azonban ma már akkora jövödelemre van szükségük, hogy azt pótadókból, vagyonukból ■ azokból az adólorrásokból, amelyeket a mostani azervezet számukra fenbagyott, fedezni nem képesek. Kénytelen lesz tehát az állam a már eddig lefoglalt valamely jövödelmi fotrást a városoknak átengedni. A kormány már jelezte ia, hogy a közvetett adók egy része lesz az, innely a városokoak át fog engedtetni. Legujabbao az a bir, bogy a belügyminiszter és a pénzügyminiszter már tárgyalnak afelett, hogy a bor és a hus-fogyasztási adók a városoknak átengedtessenek a evvel a városok uj jövödelmi forráshoz jussanak. A kormány belátja, hogy a városok oly jelentékeny állami funkciókat végezoek, hogy joggal tarthatnak állami láinogetá.ra igényt.
— A bévlzi raolegföldl lótusz növö-nyek szépen virágoznak; jelenleg a kékek dominálnak, de vannak fehérek és vörösek is, bár ez utóbbiak a legkésőbb fejlődnek. Minthogy ezen, most már európai nevezetességű növénytenyészetben eddig, a virágok szertelen szedése s a tövek
kihuzgálása folytán tok kirt lettek, a magyar földrajzi társaság, mint amelynek költségén történnek a viztnlajdonoa Festetics Tasailo gróf engedélye alapján folyó ültetések, indíttatva érezte magát, hogy-e növények megvédelmezése ügyében a belügyminisztériumhoz forduljon. A belügyminiszter a napokban a m. k. csendőrség felügyelete alá helyezte a Hévíz e nevezetességeit, utasítva a csendőrséget, hogy a növények bántalmazóit minden esetben jelentse fel. Itt megemlítjük hogy az idén Dr. Lovasey tanár ismét 51 lótusz-gumót ültetett kl.
— A Balatonpart minden fürdőhelyén folynak az évadra szóló készülődések. A villákat tatarozzák, a télen át OreBeu állott szállodákat azellőztetik, parkíroznak mindenfelé, mert az idén a szokottnál élénkebb\'idényre számítanak. Különöseu Balatonfüreden lesznek az idén nagyobb átalakítások. A savanyúvíz forrás fölé diszea pavillout építenek, csatornáznak; a gyógylermet díszesen kifestik és átalakítják. Füreden a savanyuvizet eddig póznákkal meregették s a kut fedetlenül állott. A vízből, ilyenformán a azénsav legnagyobb részé elillant. A kutat tehát egészen befedik, a vizet légnyomású géppel hajtják fel b a palackokat csapokon töltik meg. A csatornázás hiányát már régóta érzi a Balaton legszebb fürdője. Az igazgatóság most ezt is elkészítteti. Vaazary Kolos herceg-primás nyaralójában villamos világítás rendeztetett be.
— Épül a veszprémi gyermekmenhely. A mig más városok sopánkodnak az egyik gyermekmenhely elnyerése végett, addig Veszprémben megkezdették az első munkálatokat. Dr. Franki Ödön orsz. közegészségi felügyelő és Ibly műépítész Veszprémbon jártak az épi-tendö gyermekmenhely ügyében. 8zeg-lítby György polgármester társaságában megvizsgálták azt a területet, amelyet Hornig püspök adott a gyermekmenhely számára a azt minden tekintetben teljesen megfelelőnek találták.
— Llplk fürdő már pompázik a legszebb tavaszi díszben, a nagy Bzámban már jelenlevő fürdővendégek élvezik az erősítő balzsamos levegőt ős reményteljes bizalommal vannak a kitűnőnek elismert lipiki forrás gyógyeredményében. A tulajdonOBOk dicséretére méltó áidozat-készBége folytán a fürdővendégeknek minden évben ujabb meg ujabb nyujta-tik, hogy a mai kor igényeinek megfeleljen: ugy bogy Lipik a kontinensen lévő egyetlen jód- éa nátrontartalmu hőforrásával éa a modern berendezés kiállításával, a legelőkelőbb nyugateurópai fürdőkkel egyenrangúnak méltán mondható.
Törvényszéki Csarnok.
Tízezer koronás magánokirat hamisítás. Érdekes büoOgyet tárgyalt tegnap a nagykanizsai kir. törvényszék, mint büntetöbiróság. A tárgyalást Tóth László kir. táblabíró, törvényszéki elnök vezette nagy jogáazi tudással. Az itélőtanácsban Mikoss Géza kir. táblabíró és Dr. Kiss István törv. bíró, mint szavazó birák vettek részt. A vádhalÓ3ágot Dr. Orosdy Lajos képviselte.
gonosz szellem Ozölt játékot velem? 6 akadályozott meg abban, bogy az elkárhozott bocsánatot tte nyerjen ? Talán engem szállott meg. késztetve arra, llogy kiejtsem a bűnös nő nevét? En uram. teremtóm. ha meggondolatlan beszédeinbúl származott a hiba. boosáss meg a bűnös asszonynak, ródd föl nokom a vétkeit!
A halász házában csend honol. Gyertyavilág lobog a fehérfllggönyös ágy mellett. Kicsi bölcső áll az ágyszögletben. Az asztalon fehér tányérban fenyőgaly. a kuckóban egy vén asszony morzsolja olvasóját.
A plébános megállt a küszöbön, levette kalapját.
Az öreg asszony halk hangon fogadta:
— Elkésett plébános ur, meghaltak mindketten.
— Mikor?
— Amikor megérkezett a dagály.
A plébános szeméből könyek törtek elő, letérdelt s imádkozott
A szél kimerült az\'éjjeli tobzódásban, elszendergett a ringó habokon, a tenger nyugodt móltósággal vonult vissza egész a violaszinü láthatárig, a foszladozó szürke felhőkön keresztültört a napfény, amely mögött a térdeplő pap égre emelt tekintete látni vélte a két bolygó lelket, kik ott könyörögnek bebocsáttatásérl a paradicsom kapuja előtt időtlen időkig.
keresztelve. Ezelőtt három órával küldtek értem, de akkor rögtön nem mehettem. Messze van-e még?
— Egy mérföldnyire körülbelül, de sietnünk kell. mert — figyeljen csak I — már zug a dagály.
Egy ideig szótlauul haladlak egymás mellett.
— A falu melyik végén lakik a beteg? — kérdezto ismét az idegen.
— Le Gqrrecné asszony? A túlsón, legslább igy magyarázták nekem.
A férfi hirtelen megállott s kezével homlokához kapott.
— Hogy mondja, plébános ur? Le Gorrecné asszony a beteg? Ó haldoklik a gyermekével együtt?
Fájdalmas nyögését tolzugta a közeledő hullámok moraja; a plébános izgatottan szólt:
— Siessünk.
De amaz mozdulatlanul, megkövülve állott helyén.
— Éb ba az asszony meghal, mielőtt meggyónna? — s mintha a föld alól jött volna, olyan tompa volt a hangja.
— Az ür bezárná előtte a paradicsom kapuját. A pokolba jutna, mint mindazok, akik vétkükért nem vezekeltek.
— És ha meggyónt?
— Akkor a jó Isten megbocsátja bűneit.
— Minden bonét megbocsátja?! mindeniket!? Egyért sem kell meglakolnia?!
— Egyért sem. A bűubánók mindig kegyelmet nyernek.
— És a vétkezők?
— A vétkezők nem érdemlik a kegyelmet, bár az Ur azok iránt sem irgalmatlan, a tisztitó tűzőn keresztül bejuthatnak a paradicsomba ... De mindezt a keresztény hívőnek tudnia kell.
— Tudom, tudom. — suttogta szórakozottan.
— Akkor beláthatja, hogy uekem nincs vesztegetni való időm, induljunk, a dagály már közeledik.
A férfi még mindig nem mozdult.
— Minden hibáját megbocsátja az Ur, minden vétkét I ? — mormogta gépiesen.
Végre lassú, roskadozó léptekkel indult meg. A fejében régi, fájdalmas őb boldog emlékek gomolyogtak. Az egész élete elvonult lelki szemei előtt. A szerelme, bizodalma, a keserves foglalkozása, a tengeron kiállott veszélyek, a szerencsés hazatérés, a viszontlátás öröme, — majd az összeomlott boldogsága, — s mindez egy csalfa asszony miatti . . . És a leg-őrjitőbb 1 ... a gyermek I ... a bűnös szerelem gyümölcsei
Melle zihált, halántéka lüktetett, s felizgatott képzeletében a haldokló szobájában, látta magát.
Látja a fehérfüggönyös ágy mellett égő viaszgyertyákat, érzi azoknak nehéz, fojtó szagát. A függönyt meglebbenti a látja a haldoklónak a rémülettől tágranyilt
szemeit, föléje hajol. Hallja a hörgését, s megérti, amit önkívületében mormog: imádkozik. Azt az imát rebegi el. ámít a halászok feleségei mondanak el naponta uruk szereucsés visszatéréseért.
A szivében valami lágy melegséget érez, túlfeszített idegei mintha engeduéuek — de óh — mit lát ott, ott az ágy-szögletben?! Egy kicsi ringó bölcsöt, benne egy kisded vonaglik, nyöszörög. — a gyermek az, — a másik gyermek!
— Menjünk, meujüuk — siettette most ő a plébánost, s a benszülöttek jártasságával a sötétben is ráakadt az ösvényre. A dagály ezalatt nóttön-nőtt. a szél indulatosan kergette a part felé a hullámokat.
Az idegen qjrá gondolataiba mélyedi.
— Ez Isten qjja, legyen meg a szent akarata. A bűnt a büntetés követi. Jó, hogy halogattam a bosszúmat. Haldoklik éa senki sem térdel ágya mellett. A plébánossal együtt lépek be, ágyához megyek, főiéje hajolok s azt mondom: eljöttem, itt vagyok, én, a büntetésed; és eltorzítom arcomat, hogy féljen, reszkessen tőlem.
Hirtelen megállt s fejéhez kapott:
— Hogyan ?! én vezetem ahhoz az asszonyhoz a papot I? — Általam uyer bűnbocsánatot, lelki üdvösséget? Én juttatom a paradicsomba ót, aki miatt én már e földön Is a pokol gyötrelmeit
szenvedem! Nemi Nem megyok tovább, uoin mehetek I
A dagály már ott zugotl a közelükben, a hullámok végigsöpörték a partot.
Lihegve, mint az őrült, ki rémképeket iüz e! magától, kezeivel a légben hadonászott, majd hirtelen a plóbáuos ksrját megragadva, hangosan, a zugó árt is tulkiáltva, mondá:
— Nem kisérem tovább, meujen egyedül, plébános ur. Ha idejekorán érkezik, az Isten akarta igy — hozzám nem volt oly irgalmas — engem: Gor-recnak hívnak.
Keresztet vetett magára, az ösvényt néhány gyors szökéssel elhagyva, eltűnt > tajtékzó hullámok közt.
— Segítség! Sogitség! — kiáltott a plébános.
Villámcikázás, haragos menydörgés, hullámcsapkodás felelt a vészkiáltásra.
És ott bolyongott, keresve az utat egész hajnalig. Csak a derengő vírradatnál vette észre, egy magányosan álló sziklatömbről, hogy mióta egyedül maradt, órákhosszáig egy helyen keringett, a Biuicbe vezető ösvéuytől alig ötven lépésnyire. ,
S mialatt szinte futfa tartott a kis halászfalu felé, különös kísérőjén gondolkozott:
— Vájjon igazat beszélt e az az ember? Isten akarta-e. hogy a házasságtörő asszony föloldozás nélkül haljon megl? Vagy a
XLII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. MÁJUS 23-án.
A tárgyalás, mely szép számú hallgatóság elölt folyt le s mely iránt kfllö-iiösen a jogászkörökben volt nagy érdeklődés — auyaga a kővetkező: Koltay László hahóti jegyző 1900-ban 100,000 korona kölcsönt vett fel helyben lakó Pongrác Józsefuétől, szül. Domjáo Júliáimétól. Mikor a kamatokat Koltay nem fizette meg, Dómján Juliánná ót beperelte követelésének bebsjtása végett. E követelési per folyamán Koltay László szövetkezve volt aegédjegyzőjével Horváth Józseffel és sógorával Tbassy Józseffel ez év február htvábao, egy hamis okiratot szerkesztett azzal a tartalommal, hogy 6 -- Koltay László — Tbassy Ábel és Horváth József jelenlétében 1902. évi február 2-ao Dómján Júliával kiegyezett, Dómján Júliának 10.000 koronát fizetett és ezért Dómján Júlia 100,000 korona követeléséről e ennek járulékairól lemondott illetőleg mér szerzett jogait Cigány Mariskára ruházta át. Az okirat szövegét Koltay moudta tollba és Horváth irta. S ezt a hamis okiratot a benne megjelölt Ogylet valódiságának bizonyítására Thsssy Ábel és Horváth József mint tanú aláirta. Dómján Joli hamis név aláírását Koltay irta. Az eset kitudódott és a vizsgálóbíró elé került. Itt március 14-én megjelent Dobiás József és azt vallotta, hogy ő az egyes-ségi okirat megszerkesztésénél jelen volt. Megjegyzendő, hogy Dobiás Koltay-val történt megbeszélés után jelent meg a vizsgálóbíró előtt ezt vallani; s miot Koltay vallotta, némi jutalom igérésének ellenébeD. A kir. ügyészség Koltay ellen vádat emelt a btk. 401. és 103. §. 4. pontjában megbatározott magánokirat hamisítás bűntette é« a btk. első bekezdésében meghatározott hamis tanu-zásra való reábirás büntette miatt Horváth József és Thassy Abel cselekménye ellen a btk. 401. és 403. §. 4. pontjában meghatározott magánokirat hamisítás büutettére vonatkozó és a btk. 62. §. 2. poutjában megjelölt bünrészesség miatt emelt vádat a kir. ügyészBég, Végül Dobiás József ellen a btk. 374. és 376. §. megbatározott és a btk. 3ő6. §. szerint tüntetendő bűnpártolás vétsége miatt. A tárgyalás lefolyását röviden itt adjuk:
A vádlottak, Tbassy kivételével, március óta fogva voltak és őket három szuronyos börtönös vezette elő\'. MÍnáa négy vádlott fekete ruhába öltözve jelent meg. Koltay László vádlott 4ő éves büntetve még nem volt. Elnöknek arra a kérdésére, hogy bünösuek érzi e magát sirva igennel válaszolt. Majd elmondja a kölcsön felvétel és az okirat hamisítás történetét. Beszédjét többször elfojtotta hangos zokogása. Általában a vádlott tárgyalás soráo többször sírt. A vádlott büuét töredelmesen bevallotta. Szintúgy Horváth József volt segédjegyzője is. Horváth, aki 21 éves azzal védekezik, hogy ő azért tette ezt, mert azt hitte, bogy más tanú ugy sem akad majd. TbsBsy Abel 70 éves ősszbeoavarodott fejd nyug. honvédhadnagy. Bűnösségét nem ismeri el. Azzal védekezik, hogy ő csak az okirat aláírása után tudta meg bogy hamis az. Koltay elsőrocdő vádlott szemébe mondja Thassynak, hogy igenis tudta az iratról hogy hamisítva van. Dómján Juliánná tanú különösen a kölcsön adásról beszél. A kölcsönt dr. Weisz Lajos közvetítette. Dr. Weisz volt férjével fenn megnézni Koltay felsőmagyarországi birtokát. Budapesten a birtok megnézése után összejöttek s itt adott át a vádlottnak 60 drb. ezrW bankót Dómján Juli férje Pongrác József elmondja, hogy ők Dr. Weisz Lajos biztatására adtak kölcsönt, aki azt mondotta, hogy a birtok jő nagy. lehet reá adni kölcsönt. Nem tudta, hogy a birtok nem ér annyit, mint amennyit adott reá. <5 neki azt mondotta birtokmegnézésénél, hogy ez oly nagy, hogy Lengyelországig ér. (DerMtaég) Dr. Kreizler József volt a következő tanu.
„ MariBks, a «ádlott sógornője, törvény adu jogával élve, nem vallott. A tanuk megesketése után, az elnök felolvas egy vádiratot, melyből kitűnik, hogy Koltay ellen 2 rend. közokirat-hamisítás bűntette miatt a budapesti kir. törvényszéknél van ellene eljárái.
Ezután Dr. Orosdy Lajos kir. ügyész mondta el nagyszabású, félóránál tovább tartó, tartalmas vádbeszédét. Fentartja egész terjedelmében vádját a vádlottak padján ülő bűnszövetkezett ellen. Szépen vázolja, hogy már az ügylet megkötése is bűnben született. Bünbeo, mert el.\' mulasztatott sz érdekeltek részéről az ügylet megkötésekor a kellő ellenőrzés.
5 íme a bűnben született Ogylet bűnben is hal meg. A bűnszövetkezet leje Koltay volt. 0 vezette ez ügy szálait A vádat beigazolva látja, kéri a vádlottak elitélését
Dr. Hajós Ignác ügyvéd Koltay védője Zalaegerszegről, egy nagyon hatájos, szépen megszerkesztett védőbeszédben igyekezett megnyerni a védence iránti jóindulatot Vitába bocsátkozott a vád képviselőjével a 403. § 4. pontjának kérdésében. Igazat ad a vádhatóságnak, hogy az üzlet bűnben született, de o születésnél ott voltak a bábák, a, «ek alkalmuk lett volna e büut meggátolni, de akik ezt elmulasztották. Élénk színekkel rajzolja az emberiség pénzvágyát Sok sár és piszok vao ez ügyben, mely bűnben ott ragyog védencének szülői iránti szeretete, mint ez esemény rugója. Védence nem tudott megmenekülni az őt körülvevő, az imában is benn levő kiBértésnek s ezért esett bűnbe. Enyhe büntetést kér. A ezép védőbeszéd jó hatást tett a jelenlevőkre. Erutáo Dr. Ollop, Horváth védője é3 Dr. Bród, Dóbiás védője mondták el védőbeszédűket. Thassy maga védte magát Az OgyéBz viszontválasza után az elnök d. u. 1 órakor a tárgyalást felfüggesztette.
Délután már bire futott a városban a tárgyalásnak s még nagyobb hallgatóság jelent meg az Ítéletet meghallgatni.
*/i5 órakor siri csendben hirdette ki az elnök az ítéletet. Koltay Lászlót magánokirat hamisítás bűntettében és a hamis tauuzásra való rábírás bűntettében mondotta ki bűnösnek s ezért őt 3 évi fegyházra és a büntetés kiállása után 8 évi hivatalveeztésre ítélte. Horváth Józsefet és Thassy Ábelt bünrészes-ségben mondotta ki bűnösnek b ezért Horváthot 9 hónapi börtönre. Thassyt
6 hónapi börtönre ítélte. Dóbiás Józsofet pedig bűnpalástolásban mondották ki bűnösnek s ezért 4 hónapi börtönre ítélték, melyből 2 hónapot kitöltöttnek vettek. Az ügyész az Ítéletet egész terjedelmében tudomásul vette. A védők fellebeztek. Dóbiást és Thassyt szabadlábra helyezték, Koltayt és Horváthot nem. Ez ellen a védők felfolyamodással éltek.
Egy födél alatt. A magyar gazda fia, ha megnősül, ugy sokszor az apja házához viszi feleségét Ez a szokás \'dirik Felső-Rajkón is. Igy Kovács Vendel felső-rajki gazdának bárom fia vitt asszonyt az ősi portára. Három asszony együtt pedig mindig nagy veszedelem a háznál. Kovács Veodel gazd1 uram ugy igyekezett e tán az asszonyi hatáskör összeütközéséből származó veszedelmet elhárítani, hogy az évet, három menyének számához viszooyitva, három részre osztotta fel. Mindegyik asszooyoak megvolt a négy hónapja, amikor kormányozhatta a közös háztartás gyeplőjét
Ez év február havában az öreg gazda János nevű fiának felesége volt az .ios-pekciós.* Az öreg Vendel bá\' egy alkalommal egy megjegyzést tett .inspekciós" menyére. No még C3ak ez kellett
— Leányom, mondá a menyecske kis leányának, gyere gyermekem itt hagyjuk apádat, ha még saját feleségét sem tudja megvédeni a bántalmazások ellen.
A harag pírja öntötte el Kovács Jánost e szavakra. Bement a házba b ott feledve a gyermeknek az apa iránti kötelező tiszteletet, az öreg, hetvenöt évea édes apját véresre verte. Szintúgy járt testvére Antal és eDnek felesége ís, akik védelmére keltek az öregnek.
A harminchat éves hálátlan fint feljelentette az apa és ez ügyben e héten volt a Íőtárgyalá8 a helybeli kir. törvényszéknél. A tárgyalást Tóth Lászlé kir. táblabíró, törvényszéki elnök vezette, mint szavazébírák Dr. Kise István és Knoor Kálmán vettek részt az itélőta-
náctban. A vádhatóságot Dr. Hérics Tóth István alügyész képviselte, a vádlottat Deutsch Mór ügyvédjelölt védte. A sértetteket Bemete Géza képviselte. Orvosszakértő Dr. Schwarz Károly kir. törvényszéki orvos volt
Kovács Jánossal együtt még a vádlottak padjára került ennek bátyja István, mint bűnrészes.
A tárgyalás Borán mindkét vádlott tagadta a terhére rót cselekményt A taouk terhelóen valottak.
A vád és védelem meghallgatása után a kir. törvéoyszék a következő ítéletet hozta: Kovács Jánost bűnösnek mondotta ki a felmenő ágon elkövetett 1 rendbeli könnyű testi sértés vétségében; bűnösnek mondták ki testvére sérelmére elkövetett könnyű és sógornője terhére elkövetett súlyos testi sértés vétségében s ezért őt összbüntetésül 3 hónapi fogházra és harminc korona pénzbüntetésre Ítélte.
Kovács István vádlottal kellő bizonyíték hiányában felmentette a kir. törvényszék.
Az alügyész az első vádlott terhére sulyosbitásért felebbezet, a második vádlott felmentése miatt semmiségi panaszt adott be.
A vádlott védője a bűnösség kimondása, illetve a 92. szakasz nem alkalmazása miatt jelentett be f;lebbezést.
(.)
Szerkesztőig : Dr. ViUAnvl Benrik. felolSi nerkoMtó. KiadO : Jff. }Va)<tUs Jizset.
VEGYES.
— KQkedvaltk fényképezésébe*? Elismeri legjobb emlőn és uUrkni fényképező készülékek uj felOlmalhaUtUn pillanatnyi kéxi-késxü-lékck, további mindennemű fénykópczőkcllékek A, Moll cs. és kir. udvari szállítónál, Bécs, I. Tttchlftaben 9. JFényképwő kellék üzlot alapíttatott 1854. — Kívánatra nagy képes árjegyzék ingyen.
Nyilttér
Az e rovat alatt köröttekért nem villa] telelSuéaet a uerkeastSiég.
.Míg a legutóbbi időkig egyetlen víz sem volt .egészen biztosan adagol-, ható a vérköpésben, szívbajban ós aszthmában szenvedő embereknek, az uiabb kísérletekből kiderült, hogy ilyeneknek egyedül a
„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS
MARGITTELEP, Beregmcgye.
vize ajánlatos fogyasztásra, a mely ezek mellett nemcsak a húgyszervek betegségeiben a legjobb viz, hanem a legkitűnőbb borvíz s enyhén sós ize miatt mindenki, még a legkisebb gyermekek is a legszívesebben veszik magukhoz a gyomor és légcső hurutos megbetegedéseinél.
Országos főraktár:
ÉDESKUTY L. Budapesten,
cs. és k. udv. szállító. Ásványvíz-nagykereskedő.
Kapható mindenütt.
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llth Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelvo lesz. Hn K/haj tő hatású!
Kelteti Ilii\'-** I íöiajei erátketf
Kapható átTinyriskereákedéiekben él
gyögyfxertirakban. A 8alvator-(oni> igaifltóilgi Kpwjeaen
2222,/tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Málék Ferenc és neje Magdlsz Juli fityebázi lakós végrehajtatónak Matallcs József fityehází lakós végrehajtást szenvedett elleni 260 kor. tőke, ennek 1901. évi auguBztus hő 6. napjától járő 8*1, kamatai, 20 kor. 60 611. zálogjog előjegyzési, 8ő kor. per, 18 kor. végrehajtás kérelmi, 21 kor. 30 fiU. előző árverés kérelmi, 12 kor. ezuttali és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvszék területéhez tartozó s a fityebázi 368. az. tjkvben L 810|b és 638|a brsz. alatt Va részben Matalica József s "j, részben Nóvák Márton tulajdonául felvett 297 koronára becBÜlt homokdombi és kiamezői két drb. Bzántóföld az 1881. évi LX. t c. 166. §. értelmében egészben, — ugy a fityebázi 366. sz. tjkvben I. 2681a hrsz. a. felvett válent táblai szántóföldnek Matalica Józsefet illető s 621 koronára becsült része
1903. évi jmiitts hó 8-ik napján délelőtt 10 örakor
Fityebáz község házánál Dr. Tripammer Kezsö alperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°|g-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi április hó 16. napján.
MIÉRT
vau annyi utánzat?
MERT
a lilétl EISEItlIITEI-féll
LINÓLEUM padló-zománc
a törv. bej. „Vitlmg" TÜjagjgjll i liljskb is Isgtarlósabb pibt M\'ltuak is kujkibitirskaak binázolására.
Bejegyzőt^
Védjegy
Ái Eiteüsladter-fél? Lisoleoo pidlóiosánt
agjira alatt ksaíaj-r« szirti, bámnlato-saa Mip-fisyajsl blr is Mrtiaaág tskln-tatibsa idill lólil-■alkatatlaa. Nagy elterjedtségénél fogva különböző bason-bangzásu nevek alatt értéktelen utániatokat hoznak forgalomba, miért is kirjaa mladaakl Uráról* csak Elaaflslidtar-fits
-YáSjOveC^ „LII9LE0I
padló-zománcot,"
a tön-, bej. .Tallérig" védjtgygyel.
Eisenstádter Testvérek
lakk- is fastikgjfár.
KAPHATÓ: Nagykanizsán: N«u és Klein cégnél.

a
tcy job6 coo nUcA> c£p a pvz>.
Kapható :
Férfiak ingyen kapnak.
Olyan uj találmányú orvoságot, mely at elvesztett\' erőt újra tneghoixa, Próbactomagot s egy sxáz oldala* könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok a kik érte inuk. Ex a legbá-mulatraméltóbb csodaorvosaág, mély megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágázok folytán nemi bajokban, szlfilisben, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta az intézet, i*>gy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen kaid. Kz*el a háziorvossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, jxelleml elgyengülésben,vagy krónikás bajokban zzenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Et a gyógyszer kőzvetetlenlll azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés axdkiéges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát State l Medical lustitotnak az alant jelzett cimre, a hon-; nan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leg-I inkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés l céljából az otthonukat nem hagyhatják eL A j próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyithatók ebből a rettenetes bajból otthon,
l Az Intézet kivételt nem tesz. Mindenki Írhat éretto bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet Igy-kell elmerni: State Medical Institute, 17 Elektron Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levslek mindig bérmentesitendök.
?a? 1

ikletlfiliisétMer
Augusztus iio I -én Boronkai Károly ur átveszi és er ideig azt kiürítem kénytelenek vagyunk. — Ebból kifolyólag alkalmat nynjtunk a n. é. vevökOzöoségnek, hogy szükségleteit nálnok igen olcsón beszerezhesse.
Kiváló tisztelettel
FANTL TESTVÉREK.
BÉRMA-AJÁ11DÉKUL
a legalkalmasabb ajándéktárgyak bámulatos választókban.
kaphatók
\' l Ifj. WAJDITS JÓZSEF kf myvkereskedésében.
XLII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. MXJDS 38 ín.
■T^WOT naQumx*XXCOOqgggg»g&\' ■ - " * H HMffiffl*
Z.K. \'/„ 903,
MOLL SEÍDLITZ POR
Caak
akkor valódiak. ha mindojyflc doboa »lilri.it tünteti fül.
Moll A. védjogyét éa
Hamisítások tervén yll eg fenyíttetnek.
BORSZESZ ES SO
pM|, akknr valódi " mlndctytk í«g MOLL A. .ÍJJjnrét t»nt«i 1.1 USaK aKKIir vauiul. A H|||. \'(eii„ta Jnomtal Tan ilrra. A Kall-NH tr..«l. btrucix ál a» aavMetea.» mint Cá|4a»MlUlaplM >.dln.ll»ll tar
- Ety »««•» ir.detl üv.g tra I k«r. 90 011.
MOLL Gyermek szappanja.
Uzünomabb, legalább mSdu«r ii.riat ké.ilt.k sjrénn.k é. Win »«PP"
. tir d|rib|,,k;„ _ <0 8t ilnt _ , kar. 80 011.
Hindin darab ajévmck-ixappan Mail A. vMiny*"\' «»*\'«• Físxétküldéa:
Mail A. gyógyszerész, csv és klr. udvari szállító által,
Bécs: Tochlauben 9. az.
Vidéki mogrcndetéaok naponta poiUntin.ét mellett tol|MÍH«nek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával h védjegyével ellátott kétzitményekel kérn* Raktár: Ham-Kanizsán Rossnfeld Adolf ÓS Fia.
1445. ai./tk. 1903.
Arveréal hirdetmény.
A letenyei kir. járíabirézilt mint tkkvl balóság kóihirré teaii, hogy Simon Gábor nagykaniuai ügyvéd végrehajtattalak, Oprovcsáo Jakab erdfiafal, Oprovceáo Borbélya fér). Premecz Varga Aodráeoé petri lakóeok elleni 62 kor. 30 fill. ISke. oaoek 1901. évi március hé 16-tól járó 6*1, kamatai, 19 kor. por, lOkor. 60 fi", végrehajtási. 19 kor. 80 fill. előbbi. 10 kor. einttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykaniisai kir. törvéoysiék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő Sömjéoföld vagy erdősfa köiségi 131. ss. tjkvben A L 1—6 , 8—14. sor 3141b, 226|b, 281jc, 836|b, 31l|d, 469|«, 679|b, 620|b, 800. 992|b, 1069|b, 1125ld, 1165|c hrsx. ingatlanoknak Oprovcsáo Borbálya és Oprovcsáo Jakabot illető \'L—része 632 kor. kikiáltási árban, ai erdósfai 334. az. tjkiben A f 678|a hraz. ingatlannak u. a. illető —*|» résxe 80 kor. kikiáltási árban Erdősfa kö\'aétt biró házánál
1903. évi junius hó 18. napján d. e. 10 órakor
Simon Gábor nagylfaniuai lakói alperesi ügyvéd vagy helyettese kötbenjOttévol megtartandó nyilvános árveréaon eladatni log.
Kikiáltási ár a fentebb kitett brcjár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10\'1,-át készpénzben, vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyéo, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi május hó 4. napján.
Tartós
N ői
bór c 2 i p ó párja 2 írt 40 kr.
Nagyon erős
Női
fiizós bórczipó párja 2 írt 80 kr.
Kitűnő
Női
gombos
párja 3 forint.
Női czípő
kettői
kereszt csattal
párja
2 forint:
Fiókraktár
nagykanizsán
Kazincy-utca
1. szám.
Ia Goodyear • • • • • • • • • • Világczipő
legdivatosabb forma.
Az árak a gyár által minden czipö talpában be vannak vésve.
Tartós Férfi
b ö r c z i p ö
párja 2 frt 40 kr.
Kitűnő
Férfi
fiizós bórczipó
párja 3 forint.
Könnyű
n a i
utczai czipó
párja 1 Jrt SO kr.
Tartós
gyermek
fiizós bórczipó párja 86 krtél falj.
TURUL
czipő-gyár részvény-társaság.
Kizárólag magyar gyártmány.
Jl1
EGHIYÁS,
Kiskanizsai VII. ker. Templomtéri Keresztény Fogyasztási Szövetkezet folyó év május hó 31-én
RENDKÍVÜLI közgyűlést
tart, melyre a szövetkezet t. tagjait ezúton is meghívja az
ELNÖKSÉG.
Tárgytsrözat:
1. Kintlevőségek behajtásának meghatározása.
2. Tagok felszólítása napibiztosi szolgálat teljesítésére.
3. Folyó ügyek.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Wégl hírnévén kénfOrdö Horvátországban.
Yasatí tllomU
Ya?a*sd-Toplieg&
Pilla- éi tirlrda
a Zagoriai vasút menten (Zágráb-Csák tornya.)
V«tjele»eir6 Prot Dr. Lndwlg ndr. taxácioh által 1SM
58 tok Ccliiiu meleg forrás, a kén {napnak felalmalhautlea hatása ran liom t» i.alet rbenma, lifllet betegaégek, gyulladáios é« csonttóréii ómebosódáaok, kóairény, neoralgikoa bántalmak, mint lieblaa stb. nöl balok, Wr- H titkos bctoB-•éfek, IdOH rnobajok, b&lyaghurat, firréljkór, angolkór, álom t> blgu; mírje-létcksél itb. nb.
IVÓKÚRA, (arat, gége, mull, máj, gyomor- bélbujoknll, araayáraél, ub.
------ Villanyoooáo. — Maooage. gC^,
GyHyliU"! Biadta káijrilMHll. HhjI vtzvszsték, Hldnvlz kartk zabaayiyal Kaaipp szarlat, Ifül ávsa át ayltva
láínj tartam nájoi 1-161 október 1-lg. — Pompái oagír park, terjed.ImM altotté-nytk, tsáp klriodoláaok. — Állandó uoekat, a aágribl klr. operabál ujjaiból. — Zeor- íi UaoMtályok itb.
A varaxsd-toplicat állomáson naponta tártaakocsl tárja a vendégeket.
KOlón fogatok la rcndelkoxéire állanak, da uok odaállitása elóbb a ÍOrfó Intá-tóiégnél megrondslendó.
Orrod tndakosódásokat a (Ordóorvoa Dr. LOKGHISO A. ad.
mm- Prospektusokat ts brosctiurákai Ingyen 4a bérmentve kaid. -mm
fürdő /gmzg*tósáo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MlnJaiokaak, kllc a gyomor mcghüttsr, r*sjr túlterhelése. ros«, uebucn emtMthciÖ, najjroo meleg, vagy hideg é<elek «!veiete Által, vagy rentledesi életmód kÖTelkeiiél>cu gyonxorbetegtéK\'et. miut
Gyomoi hurut, gyomorgörcs, Gyomorfájdalom, nché* emésztés, vagy nyálkásodást kapuk ajánlunk
egy kit&aü hixitxert, melynek kitűnő hatJua m»r érek ÓU ki ran próhilva. Ex a
Hubert. Ullrich\' féle növénybor.
Ez»n növ4nybor kitűnő, gydgyhatlaunak talált fDvakböl. jó borral van kiultv* ét | • róalti, életre kelti az ember oméaxtő uerveretét. — A növénybor m«s«kadá-lyoxza az eméaztési zavarokat 4« előmozdítja az egé»*ségei vér ujjiképzödéaél- |
A növénybort idejekorin huxnilra, gyomorbetegségek még a csirájukban elfőj tatnak. Symptomfck mint: Föfájia. íelbOfÖgé*. gyomorégé*, felfúvódás, roitxullét hányással, melyek chronikiu (Időt gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori lrá» utin.
^JyAkrfWi\'HAsi ** cnnek kellemetlen következményei, mint ixoruláa, kólika, txiv-0 ,0 tlobogia. álmatUnaág, valamint vértolulá. a májban, ebében ét
a nagy Ztlger-érben (Aranyár bántalqtak) a növénybor által gyorean megacllntctnek. A növénybor megszünteti ax emé«xthetlen»éget és könnyű axékelé* által eltávolittatnak a gyomorból és belekből*alkalmatlan részek.
Sovány, halovány-kinézés, vérszegénység,elerőtlenedés,
legtöbbször a rossx emésxtcs következményei, hiányos vérképződéi és a máj beteges állapotáé, ctvágyhiánynál, idege* liágyadtxág és rossz kedéljrhangulat, továbbá főfájások, álmatlan éjjelek követkextében ily egyének lassan égésien elpusztulnak. Sövénybot
az elgyöngült életeriiuck uj lüktetést ad. flV Növénybor fokozxa az étvágyat, az emévztétt ét táplálkozást előmozdítja, elősegíti az anyagcserét, gyorsítja a vérképződéit, megnyugtatja a feldúlt idegeket ét életkedvet szeret. Sxámtalan elismerés és hálanyilvá-niuv Igazolják ezt.
Növénybor kapható 3 é» 4 koronáért a Nagykanizsai, Újudvart, Kts-Komáromi, Csákányi, Nemes-Vidi, Tapsonyi, Üöhönyei, Nagy-Bajomi, Felső-Segevii, Cturgói, Berzenczei, Cólal, Légrádl, A Is 0-Domborul, Kotorii, Muia-Ctányl, Rátkai. Podturenl, Sxcinlcjal, AUó-Leodval, Pákai, Baktal, Novai, Baki, Pölöskei, Pacsai, Altó-Rajki, Nagy Radil. Kéthelyl. Marcxalü, Kaposvári. Nagy-Atádi, Tarányi, Virjd, St.-Georgenl. KaBnovad, Novigradi, Kaproood, Perlaki, Csáktornyái. Varazsdl stb. gyógytáxakban és fOizarOzleukbea, és az oaztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógytárak 3 ét több üveg nC vény bor rendelésnél eredeti árak mellett kOldlk síét mindenáré a monarchiában.
■V Utánzásoktól óvatik. "M
Kérjenek csakis
zzZXfi Hubert Ullrich\' féle növénybort.
Nagykanizsán.
wr Melléklet a .Zalil Kfajggy\' B03. évi májat hé 23-lkl 21-lk sztaáboz.
XL1I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. MÁJUS 23-án.
legjobb, legkiadósabb és ezért a legolcsóbb szappan Minden kártékony hoz zákeveréstól mentes. Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk klllönösen arra, hogy minden darab „Schicht* névvel, s a fenti egyik védjegygyei legyen ellátva.
„MAYER GÉPGYÁR
Raktári Budapest, V., Lipót-korut 15.
Készit mindennemű
Gazdasági gépeket^ Benzin-motorokat^
Benzin -motoros cscplökész letek.
vas- és fémöntcde
részv.-tars. SZOMBATHELY
u>
óerőlg.
ilf UlOUlépitéRzet: \'\'J hengenzékek, minden e szakmába rigó gép gjArlAia.
—--—-\' Teljes míunalmi berendezések.
R4ftlÖnlei£eSHé&: * Legújabb szerkezem csavaros éi szabad. víznyomású
—--2-- borsajtö.
Osliorne I). Jrt.-féle *5«í!i»\', »»«* *f ,k"lAtó
--magyarorizági kizirólagoi képviielötege.
Képes ir|egyzík lagyea is UrMlll. Kiváaatra mleden zzBklóglstrs kJlía kólt«4|v«tél
Pompás és olókeló nyári tartózkodási hely. — Déli-vasut állomás: Pöltsohach 7 óra Budapesttől (Pragerhofon át.) Idény: májustól — szept.-ig
A GYÓGYHELYEK GYÖNGYE. 1902: Vendéglátogatás 3100 (legnagyobb látogatotfság fennállása óta.) A „Tempelquelle" és „Styriaquelle-, Karlsbad és Marienbad forrásaihoz a legközelebb állanak. — yomor, bél- és vese-bajok, a légző szervek burutai, czukorbetegségek, epe kövek, hólyag bántalmak, gyógyító helye. Kiterjedt park ültetvények, nagy lombos és fenyves erdőségek, mozgó gyógymódokhoz. 3 nagy fiirdő intézet, meleg, hideg és ásványfürdőkkel. Tej savó és kefyr gyógymód. Pompás gyógymód. Pompás gyógyzeno Sport-játékok. Változatos társasági élet. — Brochurák és prospektusokat küld AZ IGAZGATÓSÁG
A Rohitschl savanyúvizek nagybani raktára HOFFMANN JÓZSEF cégnél Budapest Bathorg-utca 8.

A Nagykanizsai Polgári Egylet bérbeadja 1903. évi október hó 1. napjától kezdve ai egyleti helyiségekkel és á bálokra alkalmas nagyteremmel kapcsolatos épületek földszintjét korctma-wtelvX. a hozzátartozó mulató-kerttel együtt.
Bővebb felvilágosítást
DR. ROSEMBERO MÓR,
titkár ad.
A Rlchter-félo
UbIbuLCíh. comp,
Horgony.Paln - ExpeUer
ogy regi kipróbált liÁziszer, a moly máz több mint 33 év éta meg-bizhatóbodömölésül alkalmzztabl:
IMlrtzjta. ttlxzll és KltSItláztl.
Intét. Süinyabb utánzatok miatt ■ l i bovfeáriázkorÓTztotak legyünk ért eaaltís eredeti üvegeket dobozokban zJUrsiirvódjegygyol ée a„klrtkT c&Vjetíyxwsel foi-iul-junk el. — 80 f., Ik.40f.is3 k. árban a legtöbb gyÓCTZzertiifan kapható, t\'órnktár: Török — József gyógyszerárnál [ Budapesten.
hicitirF.il ti nrst,
Indulás Havre-ból mindem azorabaton. Utijegyek a francia vonal-nál. Jó éz olció átsUllltái. KitQnő ellátáz borral él likőrrel. Bóvebb felvilágosítást ingyen ed a
francia vonal,
BÉCS, 17. Weyriizergasse Ho. 8.
♦ Kérje ön
ingyen és bérmentve illusztrált árjegyzékemet több mint 500
AbrAval órák, arany, ezüst és hangszerekről
HANNS KONRÁD
órlgyír és kivifeli cég BRÜX 32:,. íz. Csebortzig.
KjaviilyatSréi*.
Ki nebézkórbsn, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát. Ingyen és bérmentve kapható Scbvranen Apotheke, Frankfurt alMain által.
Schalek Henrik
IHIRDETESI íRODAJA
Bécs, UoMle 11, liuUttiL emelet |
! Alapíttatott 1873 ® Telephon 809. ! A a k. póstatakarékpénztár Clearing-szám- j ! Iája 804. 816. 1
S íjiolja migát hirdetési megblzázok gyors : í éi olosé elintóiéiére bil-é« kHlfőidi njiájok : ! részérs i
j Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, ánia-
. bások dilmenteien. í Leisjabb nigy Urlap-ár(sgyzek hirdstíknek j i lagysa és bérmentve.
Saját gyfljteményes-hirdető
rovat a
„Sete Freie- Pksm" és „Hetes Wr- Tagllatl" |
hírlapokban mindennemű hirdetés részére, j mint: Adás-véllll klzlisak miiden üzletágnak, Tára, képvlielití, ügynöki, állást-keriló, aJáalaU hlrdlléllk Itb.
3-4 középiskolát végzett jő házbél valé
Gr A KORMOK
szép kézírással, ki a magyar és német nyelvet bírja, emelkedő fizetéssel azonnal félvétetik Ifj. Wajdits Józsefnél, Nagykanizsán.
SMtOUMk fa bört^ok
UM. UK. StOTHXlMV M- U I.I—H •
, BERGER-féle * gyógy-, egészségi-szappanok
U. HeU A i omp. Kt Trepp»o-b*n. ArtaHrtaPUillM.
I\'erser-íóle 40 ab. kátrinysiappan, ll«rger-f«le kénes kálránvsiappsE * . Berger-féle glv«rin kátrínysiappan, i^\'SügíííE" Bfrger-féle panama kálrányszappan | Vit^ZíJ"
9 .edr.ít.. a zír^keio BwiMm.pp»n
.uruiMepnn enrbrtU*.pp«". olf »<JÍ.-.Í-.0l
, tlzooz »k.,líinj.i.v- zellMMílea, NSfbetepSiek&íl.
ke*I"}. e. ..^14.,.;.^., p.trO
.alf»l.i«PP>„ »0»4» wc o. *wket« T«ii»l.«.ppw,
Bme»-uu leci-Htu tobe«okb.o. \'.. ,Hm- loj^, s. «*tn-
deS.n„4hn.h. Hlűftí ^ptkitite u«rt. N «">
iiIhm. líencer-ieio
oxop. m eu
,ua rWlHT*1 <» » rStói n^olf.,1 • SnUa
O. Kd * bmuti^nieaMfak^Ql ^iliirft 0. Hril i ÜMP. TinU.
Magryaroraai«l főraktár : Törők Jóaaof gyógy-nxertara Budapoat, KirALy-oteta. Ktonlnybon Hz taig: tatsea (yógyazertaxatban-
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.

Stubica Töplitz hév vízfürdő
Uj fürdölgazgatóság. Uj berendezés.
Fürdőidény: május i-től október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától >/< óra, Stubica Töplitz megálló állomástól \'/, óra távolságban.
Ezen 53-b fokú hévviz fölOlmulhatlan hatású, főleg csúzos izom e izOleti fájdalmak, idolt csonthárlyalob, ldegzsábék, főleg Iscbias, izOleti zsu gorok 8 idült Brightkór ellen.
i Természetes iszapfürdője s modern berendezésű izzasztó helyiségei (Cal-darieu) nagybalásuak női bántalmaknál igy méblob után visszamaradt izzad-niányok felszívódására. Egyéb gyógyhatányok Massage, villanyozás galván és faradicus árammal, villanyos Massage 3. a. t.
A fürdő Zágoriának egyik legszebb lág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal.
Állandó gjógyzene, Lawn Tennie, tekepálya.
Kocsik minden vonathoz Zabok s Stobica Töplitz állomásoknál. Több tagu családnak ajánlatos az érkezést előleg bejelenteni. FöltOnő olcsó árak, lakás, fürdő\' s étkezésnél, kitűnő konyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a fordőigazgatőság, 8 dr. Spanner I. fOrdőorvos magyar nyelven. Prospektus ingyen s bérmentve.
T. ez,
Örömmel van szerencsém a t. közönség szives tudomásáig hozni, hogy könyv- és ptpir-kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és IQnságl Kölcsönkőnyvíárral
bővítettem ki Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bóriteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitttnö könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az 6 számára íródtak, amelyekből szórakozik és tanul. /
Kölcsöndij egy\' hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, 8 méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szüló szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t szülők jóindnlaíába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Kj. Wajdits József
könyv-, papír- és Irőszer-kereakedéi Nagykanizsa.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. MÁJUS 23 áo.
A Petti Napló, amely eddigelé ax Emitir tttlHIÍJát,árui JllM MMált
Zichy Mihily illimtridóval, Katona Jó«ef Iáik fcál-jit, • MlBfj-ilkBBat. a Hlltt-llbuBát, tavaly a remei kMula 2lckjf-*lk«"i». »tb. adta olvasóinak a könyvpiacon iltalinot íelttlníft keltő küdHtisban, ax Idén eddigi kiadványait felOltnuló fénynyel ét pompával, a főrilBirtjr Ilkálj-llklBlt fogja olvatólnak karictonyi ajindékul adnL
A íirilBírtj-llklB, a Zichy-Albumnil lt ditxetebb klillitiiban nagy kvart alakban fog megjelenni. Magiban foglalja a költS ttetnUt. ClMlir él Iliiét. VÖTÖI-martynak o kedvei drámai költeményét, a Szézatttt, a fél «i|áljt. Szép IlilUt éi Viróiairtymk legkiválóbb költői alkotásait, kiváló művének eredeti fettaényoivol él rajzaival, 20 m\'úmellékletben ét tiimot tzövegbe nyomott képpel ét lllmttrádóival, a valóban remek kivitelű mülapoknak egy réti© gyönyörű tilnnyomáta lett, amilyen eddig alig jelent meg magyar dlixenübeo. A TÍri»Birtjr-llklBlt megtxercxhelik mindaxok, akik a Peiti Naplóra, amely a legrégibb, legfUggetlenebb ét egyike a legelterjedettebb politikai napilapoknak, egy évre olöüzetnek.
Akik mott lépnek at elSfuetök toriba ét. akár havonta i», de állandóan, legalább egy évig eltffixetök maradnak, txintén megkapják a l5rŐIBtrtjr-Alk«BDt. Minden félreértét clkerQléie végett megjegyetx&k, bogjyakik a Zichy-Albumot m 1*0S. évre való eiafixeféi alapján tehit 1*03. évi ajindékul kapták, axok a TirÍ»B«rty-*lk«Btl ctak ugy kapjik meg, ha újra égés* évre előfizetnek.
0 ♦ ♦ ♦ ♦
A Poiti Napló elöfiietéti ir*: Kgéw évre 2$ kor., félévre U kor., negyedévre 7 kór., egy hóra 2 kor. 4O fillér. Sxerkejttfiége ét kladóhlvaUla: lltfipilt,
Aníráiij-at 27. szán alatt na.
O_I
00 o_
cz>
00
I1S18PI1
iííPilli" I \'-ÍIHllfíi ffljJ\'i mtüis&A
Hirdetések
Bécsi lapok,
tovibbi at öttiet kii- él ktlfiltfi Bjlá|»k\'rétiére » legolcsóbban ettkÖili
RUDOLF 10SSE.
AutK>ncca-£xpcdilion WIEN. I, In.. Jlillhtittl 2
Háiiteendökben Járta*
49 éves magányos nő
gazdaasszonynak
ajánlkozik magányos úrhoz helyben vagy vidé"kre.
Cimé: Bakodi Erzsébet Nagykanizsa, Magyar-utca 42. sz.
HIRDETÉSEK. M
felvétetnek e lap J
| ip kiadóhivatalában.
Legújabb kitüntetés arany érem
1900 irémi Mintáson
Á Tegy. ip.iri cgyQitwsiallit.
; Sokkal jobb
a vSrfin Uutlti kaafoMél
a
Globus-Tis2titó Eivonat
Frltz Sehnloi Jnn. AkUeajeaellieluft
gyiraiM!
Isípíij és Eger
BinJouatt kapható.
"F
Med. Dr. Traub József gyoraorpora
mma G A S T R / C / N
ormilai is metrizsíaira és Használta.
- Eier h cier ember gyomor, bél í> mii bajok körelkeltében nigom élrendro raa kénysieritro, ami a. életet kiaoui tewi. Dr. Tranb Jfa.cí Gaatrteli. gyomorporinak laijnilitinil exoa étrend mir rórid idü mulra foloilegisMé tílik. Botegok, kik eok tiplilék íelrételérel eríiek akarnak lenni, elérhetik a Gaitritlnnel a legrtlridebb ld5 alatt. Oaitridn mnlandé bajoknil, mint gjomorégél, lelWfégél, íelfoTÓdis, gjomorfAjéa, hinria, güraok, rouinllét, KOraia, fejfíjU é, run eméeztéínél .aonnal baunil «i hoiuabb élreaetnél megliQnteli 1 régi gyomor él bél binUlmakat. melyek eddig minden Kernek elleni!lak. - Saetrieln nem hiihijtó ner, a Kékeiéit aionban iiabilyeria - Toribbi. kat a proipektnlok ixolgilutjik. - Orrolok réiiére ingyen prébik.
Kapható a legtóbljtgyógytirban. Nagykanisiín PRAQBR BÉLA gyógytirfban.
Főraktár „Salvator" gyógytárban Pozsony. \\
Kagyban a gyógydrogneriikban. Nigy dobo. S kor., kii dobot 2 kor., bérmentre 20, ajinlra 45 6llérrel tóbb
Minden háziasszony
üdvözölhető, aki az egészség, takárókosaág és jóizre veűó tekintetből a Kathreiner-félo Knoipp-maláta kávét használja.
Tiszteletteljes kérelem: A bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen »maláUi kivét", bonem mindég határozottan — K&threiner-féle — Kneipp-raaláta kávét, 8 azt csakis az itt ábrázolt eredeti csomagokban fogadja ell
Ferencz József császár-fürdő Tüffer
Gyorsvonat-állomás Tflffer-helység. Stájerország legmelegebb forrósa.
= Hasonlé hatású mint Gastein és Pfáffers Srejozban. ■ - Mérsékelt 4r«k. _
maoy gyógy,eredméhyek.
Legnagyobb kényelem. Villamos világítás.
Höforrásviz szétküldés. - Prospektusok ingyen. - ■ . —
GUBKEL TIVADAR.
SZUÁCS-ACZÉLFŰRDŐ
(Felséniagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: május 15-tól szeptember SO.ig.
I Földi múlhatatlan vérszegénység, aápkér, n5i bajok, hátgerinc- és ides-t bajok, bénulás ellen, átszeove\'dett betegség és\' eiés munkLfe uZ Fördöorvoaok: Grünwald M. dr., Molnár 3. dr., Stern J. dr., I A, Kortaák dr.
1 B^ÍLt^ift94"\' fe"krÓ1 O/\'rt\'W- át ODuai) 6 éra, délrél T !""(é° 6 ór,L S\'1^"01 l«l»6«szok minden SSÍÍí ^ f\'ooí»n vannak kiMggeaztTo. - Kimenté ISI-világositás és prospektus utasás, lakás, árkedvezményrtl az el«6 és utészezonbau stb. ad.
22-ik szám.
XLII. évfolyam.
ElSfixctési ár:
R$éax evre . . 10 kor. — fili. Fél övre . . . f> kor. — fili. NYftvdérre 2 kor. f»:» fill.
KíCjrc* Mám 20 fllt.
HIRDETÉSEK
6 hasábos H\'titBorhan 14, mánoitxxiir 12, s miiideo további sorért 10 fill
NYÍL TTÉ R 8 E N
petit soronként 20 filterért •étetne fc fel.
A l>p •xellctai réizét ülotí tnio-dea kOxlemény a felelőt sxerkesxtö nevére, ar anyagi ré»*t illető közlemények p.\'dlg a kiadó netóre eisixetten Nagy-Kanixnára bér-mrntre iniézftodők.
Bérmontutlffn lerelek nem fogadtatnak cl.
Késiratok TÍ5»zancmkQldetRok
|~~ A. nagy-kanizsai .Ipar-Testület,■ na nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galambobi önkéntes tűzoltó egylet/ a , nagy-kanizsai kisdé&oeveló egyesület,\' a „nagy-kanizsai tanitói járáskör,\' a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet/ „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,- „szegények tápintézete,\' a .katonai hadastyánegylet." a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Pünkösd.
Kutgykanlxsa, 1003 májns 29.
(Sí. K.) Krisztus földi munkájiuak utolsó mozzanata a Pünkösd. Az .Urnák utolsó, szemmel látható ténye a Szentlélek kitöltetése az apostolokra. .Ilikor a pünkösd napja eljött, az apostolok mindnyájan együtt, egy akarattal raláuak. Akkor nagy hirtelenséggel lón, az égből, mint egy sebesen zugó szélnek rendülése, mely elteié az egész házat, melyben ültek. És láttak kettős tüzes nyelveket és üle mindenikre azok közül. Megtelé-nek pedig mindnyájan Szentlélekkel és kezdenék szólni mis nyelveken, amint a Szentlélek nd vala nekik szólniok." (Ar. Cselek. II. 1 — 4.)
És szóltak. Mert volt ki, és voltak, akiknek szólni lehetett, levén Jeruzsálemben, kik ott lakoztak, istenfélő zsidó férfiak; nemcsak helybeliek, hanem minden nemzetségekből, kik az ég alatt laknak s mikor a hir kiment, egybegyüle a sokaság s bámultak egymáson, hogy mindenik a maga nyelvén szóla s mind megértette egymást.
És Péter, a Krisztus legelső tanítványa, kit az 0r halászból maga mellé vett, hogy mellette embereket halászszon, (Mat. IV. 19.) — beszéle a sok nyelven beszélő néphez s mindenik megérté és követte szavát, miutegy három ezerén — s meg-keresztelkedénck.
Ez volt a Pünkösd diadalma s lőn e napon három ezer keresztyén, — kik azóta két ezer év alatt ugyanannyi millióra szaporodtak.
íme, a Jézus utolsó, — de azóta folyvást működő munkája 1 Azé a Jézusé, ki Istentől fogantatva, Szaz-
anyitói jászolban született, Heródes \'elől Egyiptomba menekült s hazatérve ácsmester műhelyében nevelkedett, gyermek-korában a jeruzsálemi templomban bölcselkedett tanított st< .u-latra ragadott, majd feluöve, keresztelő János által megkereszteltetett, majd a pusztába menve 8 elvonulva, elmélkedett s Istentói sugallatott, a gonosztól megkísértetett, de azt meggyőzte, — azután Isten szavával tanítványokat gyűjtött maga körül s tanított, csodákat tett, betegeket gyógyított, holtakat támasztott fel, s az ellene felzudnlt zsidók által üldözve, halilra keresve, tanitvinyaival vég-vncsoriját kenyérrel és borral örök értékű első szentséggé avatta, — de elfogatvín, megfeszíttetett és eltemettetett, harmadnapon feltámadott és tanítványait még tanította, a keresztelés második szentségét szerezte, bogy tiz nap mnlva a Szentlelket minden népek számira leküldje az égből 8 negyven napra mennybe ment.
[me, a Krisztus élete, munkája; — ime, Pünkösd s annak örökéletű muukája. Ez $ jézusi ünnepek koro-nija.
Városok gyűlése.
Az úgynevezett öoálló törvényhatósági joggal bíró hazai városok pár év óta meghonosított összejövetelüket az idén is megtartották. A birlapok pár soros közleménye az, ami erről megemlékezett, pedig a városi kérdés — mert az — megérdemelné éppen ebben az országban, bogy a legnagyobb figyelemre méltassák. Hisz ba a városok mellett egyéb nem szólana, mint az, hogy ezek a magyarság igazi s nem képletes várai, elegendő volna, illetve lehetne ügyük lelkes felkarolására. Ami fejlődést ez ország ujabb korszaka alatt mutat, jobbadán a városokra, a városi életre
jót. Igaz. mes8.e vagyunk még a nyugati államok lejlelt városi életétől, de ez nem lehet ok kicsinyelni és lenézni a mienkét, amint ez, sajnos, elterjedt köznézét a magyar társadalomban. Nom lehet ugyanis mellőzni a történeti fejleményeket, melyek nem eegedték, hogy ez országban igazi város a multbsn keletkezzék. A felvidéki és erdélyrészi városok, bár megvolt e jellegük, szintén nem válhattak ua^-y omporiutnokká a gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok hián. így hát csak 1807 lói kezdhetjük u magyar városok modernebb fejlődését számituui, holott ez osztrák, német stb. városok részére századokra terjedő múlt állott Nincs ugrás a természetben. Századokat nem lehet évtizedek alatt helyrehozui s mivel a magyarság állandó és lázas törekvése az állami és társadalmi lét minden vonalán sürgősen haladni, hogy egy vonalba jussunk a nyugattal, mulat fel fejlődésünk számos hirtelen, alapnélküli és félszeg munkál. Mindegy, a fejlődés megvan és másként a kialakulás nem is lehet.
Megnyugtató azért mégis az, hogy a magyar városok a múlthoz képest uagyot lendüllek 8 legnagyobb részben mégis vau az akarat a városi lét fejlesztésére. A haladásnak nehéz gátja minden városban az anyagi erő csekély volta, ami együtt jár a keletkezéssel és emelkedéssel. Conlroversnek látszik ugyan fejlődés és egyszersmind^ anyagi erö elégtelenségét konstatálni, de tényleg ugy van. A kontroverzia abból áll elő. hozy az igények jogossága és az eróbirás ellentétes arányban nyilvánulnak, amihez hozzájárul, hogy a követelmények teljesítése sürgős és egyetemes. Nincs idő a várakozásia. Ez hazánkban, szemben a küllőiddel, a nagy hátrány. Amott volt idő a lassúbb, az anyagi erőhöz mért létesítményekre, mi pedig egyszerre csöppentünk be k feladatok tömkelegébe. Egyszerre keli külső és belső munka, teremtés és fejlesztés.
Nagy akadály az is, hogy az állami feladatok teljesítése érdekéhen városaink anyagi ereje túlzott mértékben köttetik le.
Messze vezotne, hu ve nemzeti jelentőségű kérdés egyéb részieleivel ia e
cikkelyben foglalkoznánk. Hisz városaink virágzása szoros összefüggésben van a nemzeti lét egész komplexumával, de kölcsönhatásban ia. E szempontok azok, melyekből a magyar városi kérdés megítélendő. De kell különösen az, bogy a nemzet szeretete, miként az ország középpontját, ugy az összes városokat felkarolja, mert ma már talán nem kell bizonyítgatni, a tömérdek retrográd és ellentétes felfogások dacára sem, hogy nemzeti létünk igazi alapjai a városok.
Bérmálás városunkban.
A római kalholikus vallás hívei városunkban már több mint egy évtized óta uem részesültek a bérmálás szentségében Innen van, hogy oly sokan votték fel a hivők, Kutrovác Ernő győri felszentelt püspök által osztott .üdvösség krizmá-ját." Tudósításunk a kővetkező:
A püspök fogadása.
A bérmálásra jövő püspök kedd délután C órakor érkezett Gelse felöl városunkba. Fogadása igen szép volt. Délután fél öt órakor ötvori emberből álló, árvaleány-hajas, zászlós, magyar lovasbandérium vágtatott a pfl3pök elé. Távolról a szemlélő egy tovalobogó zászló tömeget látott öt óra után pedig egy di82es fogatsor ügetett az Erzsébet-térről a püspök fogadására. A hosszú fogatsor szép számú városi képviselőt vitt élén a város polgármesterével Vécsey Zsigmonddal., Résztvett abban az egész városi tisztikar is. Ott volt az izr. hitközség képr viseletében Dr. Neumann Ede főrabbi, a hitközség alelnökével. Kuortzer György, az önk. tűzoltó egyesület főparancsnoka segédtisztjével a tüzoitó egylet kocsijában vett részt a fogadásban. A lovasbandé-riurc Palin közelében jött szembe Óméltó-ságával, s ott élére álltak a Gelséról jövő néhány fogatnak. Lazsnaknál, a város határában, a diszmsgyarba öltözött polgármester néhány rövid szívélyes szóval üdvözölte a főpapot a város nevében. Ennek köszönő szavai után a püspök a polgármesterrel együtt átült egy négyes fogatba. Városunk felső templomának harangjai zúgva hirdették a püspök köze-
ledtét. Végre hat órakor száguldva futott végig a városon: .Jön a püspöki"
A l)0V0nnlÍ8.
A bevonulás Magyar utcán kezdődött. Itt volt a püspök üdvözlésére az első diszkapu felállítva. Az ügető lovasok zaja mindinkább közelebb ért. A fő utón álló deák sereg izgatottan mozgott. Végre ott voltak. Elől a bandérium. Ulánna a fogatsor. A négyesben Kutrovác Ernő püspök balján a polgármester ült. A lelkes és barátságos üdvözlésre áldást hint — A fő-uton egy zöld fenyő galyakkal díszített, a nemzet é3 a város színeivel és címerével ellátott óriási diszkapu üdvözölte a főpapot e fölirás-sal: .Isten Hozolt." A diszkapu láthatóan jó hatást tett a püspökre. Amerre a menet elvonult mindenütt nagy tömeg üdvözölte Öméltóságát. A belvárosban virágokkal szépen díszített ablakok óiaz-lettek. Több ház nagyon szépen volt diszitve. Az egész város, de különösen a bevonulási vonal valóságos zászlóerdő volt. Az ablakok mind megteltek üdvözlőkkel. A menet a Csengeri-uton, a Nádor-utcán át ért a Cintóriumhoz. A püspök ott leszállva a fogatról, fehér ruhás, koszorús fejű, liliom szálat tartó leánykák sorfala közt gyalog ment be a szerzetesek klastromába. A bevonulás szép rendben történt. A rendőrség szép számmal volt az útvonalra kivezényelve. A karszallagos renderők jó szolgálatot tettek.
A kivonult Iskolkk és testületek.
A püspök fogadására kivonullak a helybeli leány és fiu elemi iskolák hall-\' gatói, a városi polgári iskola ifjúsága, a főgimnázium ifjúsága,» Katholikus Legényegylet, az Iparteslület, a Mészárosok, Vendéglősök és Pincérek Szakegylete, a Hadastyán egylet és a Zalamegyei Agg-Wcósok egylete. Az intézetek növendékei csaknem teljes számban a fő-uton, az egyesületek a Cintóriumban foglaltak állást-
Tisztelgő küldöttségek.
Szerdán délután 1 órakor fogadta a püspök a nála tisztelgő küldöttségeket. A
TARCZÁ.
Pünkösd.
— A .Zalai Kaztóny. eredeti tircAja. —
Kora regg volt, csendes, néma. Nyugodt volt, az álmoszféra: Lég nem mozdult, sem falevél. Zajtalan volt: utca és tér.
Alom angyala egyre járt, Minden embert karjába zárt; Csak néhány ajk imádkozott, És égbe hőn fohászkodott.
Apostolok voltak ezek, liyáva és félénk emberek; Kik. hogy veszélyt kerüljenek, liezárl házba rojtóztenek.
Nagy zugás jött, a mély csendre, S mindon házat bejárt rendro: Tűnt. az álom .. . |0tt ébredés, Lett: lelelem és ijedés.
Ijedtében álmos fővel, Aggályoktól gyötört szívvel, Tódult a nép, szaladt oda. Honnan a nagy hang szétfuta.
A zugó szél gyors szárnyain, Szentlélek jött és ajkain \' Vigasz csüngött, mit a földnek Kllldolt Jézus, -s övéinek.
Abba házba bocsájlkozolt, Hol a kis nyáj várakozott;
S tüzes nyelvek alakjába, Mindegyik fejére szállá.
Ilitvigaszszal ajándékot Hozott nekik, pedig nagyot: Igeu sok lett, szivük kincse, S eszüknek lett csillag-fénye.
Bölcsesség s hozzá érlelem, Tanács és Iston-fólelem; Lolkierő meg jámborság, S Ítéletben nagy
I
Voltak a hét ajándékok. Miket vévén apostolok, Kimentek a szabad térre, S ajkuk megnyílt üdvigúre.
Ma is gyávák sok emberek, Bár \'fölnőttek, nom gyerekek; Ha hitet kell megvallani, Bátor szót, alig hallant.
Okosságuk pláno kevés, ítéletük csak tévedés; Erkölcst, erényt magán hordó Ritka, mint a fehér holló.
Szeretetük semmi sincsen, Önzés tartja rabbilincsen Ókét, meg sárga irigység. Szemükből néz a kincséhség1.
Éppen azért, oh* Szentlélek! Csak ogy az, mit Tőled kérek: Áraszd ránk is ajándékid, Hogy viruljon: erkölcs és hit!
Nith János Norbert.
A helyettes.
— A .Zalai Köxlöny4 t&rtfja. — Irta: H. dl FIlSSll.
Amikor Lavirot Arnold az esti órókbau „A naphoz" címzett kávéházba jött, hogy szokása szerint kissé scatozzon a két barátjáva!, csodálatosan elfogult és szórakozott volt. Igy hát természetes, hogy rosszul játszott és a kezében levő jó kártyákat nem használta ki, ugy hogy végül a partnerét, Merkát is magával rántotta a veszteségbe. Kz heves szemrehányásokat tett emiatt és olyan neveket vagdosott a lejéhez. — mint „ügyetlen," meg „fülesbagoly" — amik \'tulajdonképpen fölöttébb inparlamentális kifejezések. Utóvégre a legnagyobb zseni is elkövethet hibát a játéknál, mennyivel inkább Lavirot, aki nem volt zseni, csupán egy derék, jó ember, aki becsületesen teljesítette hivatalnoki teendőit.
Lavirot egyénisége mindenesetre teljesen elütött a Merkáétól; szelíd volt és türelmes, amig Merkát heves természete miatt mindenütt csak tűrték inkább, mint szerették & mivelhogy senkisem akart vele veszekedni, a kis városkában lassaukint valóságos kiskirályig „káromkodta föl" magát
Lavirot rossz játéka épp elegendő ok volt arra, \'hogy Merka neki rontson szegénynek és kitöltse rajta a mérgét.
— Hisz maga mindig rosszul játszik. — kiabált — de amit ma müvei, az már minden kéozeletet meghalad! Ügy látszik, az a csöpp sütnivalója is elveszett] Jó volna, ha szólna a hivatalszolgájának, hogy
járja be csengővel az utcákat és igérjon jutalmat annak, aki a maga eszét megtalálja. .
— Jó. jó, — mondta Lavirot szelíden — igaz. hogy rosszul játszottam, de a gondolataim épp másutt jártak.
— A7. ördögbe, hát hol másutt? Talán a venezuelai kérdést akarja megoldani? Nem csodálnám!
— Azt kevésbbé. - . . hanem — házasságon jár az eszem ...
, — Mi? Hogy? . . . Házasságon?-. . . Es mi lesz aztán a scattal? . . . Hisz az tehes lehetetlenség, nézzen csak bele a tükörbe, — na! mondhatom, szépet fog látni! A boldogtalan teremtés! ... Ha ugyan Yalóbau eszébe jutna vaíakinek, hogy igent mondjon I
— Oh. volna valaki, aki kész erre . . .
— És maga árról nem szólt nekünk előbb? Igazán kedvem volna emiatt a magam és mások nevében kérdőre vonni öut . . .
— .De kérem, — spólt most a dologba Champin ur. a harmadik, — azt hiszem, Lavirot urnák sem az, ön beleegyezésére, som -az enyémre nincs szüksége
— Hm! — dörmögött Merka, kelletlen tekintetet vetvén az uj ellenfélre — hisz az meglehet. És mondja, ki ar, a boldogtalan, aki Lavirotné akar lenni?
— No, annyira még nem vagyunk . . .
— Akkor hát még jóra fordulhat minden I
— Magam is remélem . . .
— ügy értem, még vissza lehet szivni a dolgot
— Eszem ágában sincs!
— Pedig mégis ugy lesz!
— Mit tudja azt maga, Merka. — szólt bole ismét Champin a beszélgetésbe — hagyja Lavirot-t békében!
— Rendre akar talán utasitani? — ordított Merka. — Jegyezze meg magának Champin ur, hogy senkitől sem fogadok el leckét.
— Bánom is én! Ahogy tetszik!
— Jó, jó — szólt Merka, aki valahányszor komoly ellentáll&ra talált, óvatosau visszavonult. — Hát valami bővebbet nem mondhat nekünk, Lavirot ? Vagy mindez titok?
— Oh, éppenséggel nem. Először is még nem ismerem az illetőt.
— És mégis mindjárt a házasságra gondol ?
— Nem, . . . először látnom kell a hölgyet . . . Egy rokonom beszélte, hogy ismer egy idősobb, de még mindig igen derék asszonyt, aki özvegy és gazdag.
— ügy, gazdag? — szólt Merka, aki figyelmessé lett. — S maga tetszik az asszonynak?
—\' Mondtam már, hogy még nem ismerjük egymást. Ó is/.csak hallott rólam és elvben nincs kifogása a dolog ellen. Nos, el fogok utazni Párisba és fölkeresem őt . . Holnap várja a látogatásomat.
— Ks hol lakik? — kérdezte Merka hosszas elgondolkozás után. )
— Honoré-tér 394. . . . Buriton,-öz a nevo . . . Én egyszerűen, mint „a nervillei ur" jelentkezem nála.
— Sok szerencsét kívánok önnek, kedves Lavirot, — szólt most Champin. — Maga derék ember és megérdemli, hogy: szerencséje legyen.
Lapunk mai Számához negyediv melléklet van csatolva.
XLII ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1908. MÁJUS 80-án.
városi képviselőtestület és hatóság küldöttségét Vécsey Zsigmond polgármester. a nagykanizsai kir. törvényszék küldöttségét Tóth László kir. táblabíró, törvénysiékl elnök vezette. A piarisU rend és a Katholikus Legény egylet tisztelgő küldöttségének élén Horváth György főgimnáziumi igazgató állott Az egyházak részéről az izr. bitközség, ai ev. református, az ág evang. éa a görög kel. egybáz képviselői tisztelegtek.
A bérmálás.
Szerdán, csütörtökön "és pénteken részesültek a katbolikus hívek a bérmálás szentségében. Első nap a kiaksnizaal és homokkomáromi hivek, második nap a nagykanizsai diáksereg, harmadik nap a hivek birmálkoztak. A bérmálást mindig mise elóite meg, melyei maga Kutrovác Ernő püspök végzett nagy segédlettel.
A püspök elutazása.
Kutrovác Ernő győri püspök ma reggel Bécsére utazott az ottani hivek bérroá-lása céljából s ugyancsak még a mai nup folyamán, városunkba visszaérkezik. Délután 5 óra C perckor a Budapest felé induló gyorsvonattal hagyja el végleg városunkat.
Szezonképek.
— Oyermekek aisioayok. — Forró vasárnap délután, mig a pihenő kanizsaiak t vasúti állomás felé tódulnak, hogy a vonatok indulásában gyönyörködjenek és sört igyanak, én négy fal között rágom a tollam szárát éa amennyire a gyilkos hőség engedi, igyekszem magamat egy megcsömörlött moralista haogula-tába ringatni. A hangulatra azükségem van. bogy garu,ondcikket Írhassak Kanizsa társadalmának lerdeségeiröl.
A riogatás sehogy sem akar sikerülni. A csömör minden iránt, ami garmond és ami társadalmi ferdeség, csak meg volna bennem, de moralista nem tudok lenni. Érzem, bogy ehhez olyan valamire van szükségem, amit a vasul felé kapni. Akár sört, skár iuspiráciét. Aki 35 fokos hőségben, a sült verobek potyogásáoak idején társadalmi problémákat akar feszegetni, annak szüksége van mind a kettőre. És én öt perc múlva már a Kazincy-utcában vadászom ferdeségek után.
Nyájas Olvasó, kinek ártatlan lelkét nem nvomjs a heti garmondcikk leszállításának kötelezettsége, tudod-e, sejted-e, megálmodod-e, bogy hogyan történik ez a hivatalos engedély nélkül való vadászat ? Tanulni sohasem árt és bár tied a jog és a batalom, hogy engem megbírálj, én mondom, hogy rád is fér még valami. Jöjj velem és vsdászazunk együtt. Talán ha in nitura szemléled az éiő és élettelen tárgyakat, kikről az epigrammátó) a uioraltragédiáig a poétika minden bsoguemében esiengtük mi már szivünk keserveit, mondom, talán akkor te is felbHgyar egy nevezetes tulajdonságoddal, — éppen ezeredszer írom le e azót — a közönynyel.
Ali rígbtl íme bemutatom neked a etréberség, az oktalan és jogosulatlan
gőg, a beképzeltség, a divtlrabszolgatág,
a század____eleji erkölcsi züllöttség,
egy-egy típusát. Nem típusát I E jelet-aégeket magukat fogom neked perszonifikálva bemutatni. Szóval, illetve .egy* azőval — a parvenűt
A vasárnapi közönség közöttünk sürőg-forog, kl frakkban, lawo-tennys ruhában, ki reform, vagy reformálatlan mezben. Aszerint, bogy ki nő, ki férfi.
Először Is egy gyermekei szeretnék neked bemutatói. De gyerek -- az nincs. Vannak fiuk, egy méter a magasaáguk és rövid a nadrágjuk, de rémeik minden szobalánynak éa általában minden fehér-személynek. Szavamra, érdemes megbámulni, hogy mily műértő szemmel és mily alapoa készültséggel gyönyörködnek ezek a ringó nöi test esztétikájában, melyet a legújabb uszályvíaelési divat oly plasztikusan juttat ériéoyre. Hasonlóképp bámulatraméltó az a biztos ítélet, amelylyel ez a fiatalság értekezik a női test anatómiájának legkényesebb részletei felöl. Ez az alaposság valóban díszére válnék bármely angol argiptologusuak, a találó szellemesség, a raktáron tartott legújabb szállóigék és a chevvalereszk gesztusok, melyek azzal párosulnak, a legkeretnélkülibb cilinderü lipótvárosi arszlánnak is.
Aztán a kis leányok. Kedvesek. okosak, felvilágoaodoltak. Igazán remekbe készült példányai a felvilágosodáa századának. A lírában még bimbónak, vagy szerény ibolyának bivják őket. A valóságban már nem érvényesül ez a botanikai specifikáció. Do ez nem baj. Abszolutbecaü elméleteket ember felállítani nem képos. Igy bát az ilyen drákói utasítások alól, mini: aki gyermok, legyen gyermek — szabad, hogy kivétel legyen. A fin, ba rövid a nadrágja és szemtelenkedik, utálatos. Korcs. A kis leány, ba kokettiroz, bár még nem ismerős a hézagpótló divatcikkekkel, kedves. A fiúnál a szemtelen fizirozáe és a szexuális tekintetben való koraérettség éa ez undorító. A kis leány kacsintgatása csupán naivság. És ez bájos. Lehet, hogy komoly emberek, kik az emberi nem fejlődését nagyon szivükön viselik, ezt is megrovaudónak tartják. Az ó szempontjukból igazuk lehet; de én itt nem komolykodom. Beszélek az esztstika szempontjából és ami kedves, az kedves.
Sokkal kevésbbé inesztetlkusakapapák és mamák. A férfiak még csak megvolnának valahogy. Bennük mindig több érzék van a valóság iránt, mint a nőkben éa ezért ürességektől nem hagyják magukat oly könnyen elkapatni. Meg aztán ók dolgoznak és aki dolgozik, áz megkomolyodik. De az asszonyok legalább egy oazlály asszonyai, nem dolgoznak és mint férjeiknek a szocializmus, ép oly ellenségük nekik a nóemancipáció, mely az ó egükre is egy munkás kort akar felderíteni. Dolgozhassanak a nők isi Ez a lényege a nóemaocipációnális törekvéseknek. Hál tessék megkérdezni ezeket az asszonyokat, egyes osztályok hölgyeit: ebben az emancipáció nélküli körben érzik-e valamely intézmény hiányát? Nincsenek-e megelégedve jogaik-
kal ; akarnak-e többet? Igaz-e hogy ók rabszolgái a háztartás kötelmeinek és a férfi zsarnoksága alatt állanak? Megvagyok róla győződve, hogy ez lenne a felelet:
,Ha a férfioemet velem szemben az uram képviseli, akkor minden kérdésre tagadó választ adok. Nekem uj intézményekre nincs szükségem, aminthogy intézményekre egyáltalában nem vagyok ráazorulva;.mert az én uralmam abazolut, mini az oroSz cáré. Amit én akarok, az megtörténik. Nézze az én háztartásomat. A ráfordított költségek háromnegyed részét én emésztem fel. Nekem szolgál a cselédség; nem a gyermekek oktatására, hanem .az én díszemre, az én kíséretem növelésére van a nevelőnő és a bonne, én tartóm a zsurjaimat és áz tquipáget. Ki mondja, hogy az uram reprezentálja kifelé • családot ? Nem igaz. Eal Ea u uramnak foltos > cipója ét zairos • kalapja, azt mondják, akik ezt észre veszik, hogy\' az uram szerény ember. De ba én nem hordok Spencert, mikor a> divat és hossiu a palelőm, a rövid paletót uralmának idején, akkor minden ellenségem éa még jobban minden jó harálném teljes\' vagyoni* bukásunkról fog regélni. Hogy én a házboz vagyok kötve? Ez sem igaz. Engem a nap- huszonnégy órája körül tizenötben láthat a házon kivül és csak kilencben otthon. Akkor alszom. A közügyek? Gyerekségl A közügyekben is részt veszek, részint direct. részint indi-rect. Direct a nöegyletben, hol szónokolok, debattirozok, indítványozok, és korteskedem. Indirect pedig a férjem által, ki oda szavaz, hová én akarom; teszi, amit én parancsolok I És a városi ügyek I Hát kiért existál a korzó? Ki koptatja gödrösre annak aszfaltját? És ami fő, ki veri fel a piaci árakat, ki csinálja a drágaságot? Más szóval, ki irányítja korlátlanabból Miáralakulást a helyi piacon?*
.Láthatja, bogy az éu belyzetemen nincs mit javítani. Jogaimhoz hozzátenni nem, azokból már csak elveoni lehetne. És amint látja, megérdemlem kiváltságos állásomat, mert azzal élői tudok. Az én filozófiám ez : .Mindenki annyi, amennyinek tartja magát." Én pedig aokra tartom magamat Tehát személyiség vagyok. Kapacitáa. Itthon, a korsón, a szalonban, a nöegyletben. És mert tudom, hogy ki és mi vagyok, büszke vagyok. Ha akarom gőgös. Ehhez jogom van, mert ellentétben azokkal az aaszonyokkal, kik a tűzhelyet őrzik és gyereket nevelnek — én arisztokrata vagyok. Azok a demokraták I*. ..
A nagyságotasszooy igy beszél. És jól leszi, bozy igy beszáll, legalább elmondta helyettem, amit én akartam elmondani. Nincs is már több mondani valóm. Ebhez az értelmes bestédhez nincs mit hozzátenni----De mégis. Bármily értelmes
is e retorikai remek, egy passzusa még sem egészen világos. Úgyania, nyájas olvasó, te még trfosl érted teljesen, hogy mire is büszke, sőt — mint mondja — gőgös ó. Hát bizony ezt én sem tudom.
K. 8.
Mindenki hnlyeselle e szavakat, csak Merka hallgatott, legalább ebbeu a pillanatban .... mert később, mikor hazafelé ballagott, hosszabb beszélgetést folytatott önmagával s ha valaki követte volna, egy gúnyos novetés kíséretében ezeket a szavakat hallhatta volna tőle: — Igen, igen, ez remek esiuy volna . . .
— Nagysága, egy ur van itt, azt mondta, csak mondjam a nagyságának, hogy 5 a norvillei ur.
A szobaleány szavaira Buriton asszony az örömnek és meglepetésnek kiállásába tört ki, ami nem hangzott nagyon kellemesen és • fölöttébb basonlitott egy vértos-őrmester kommandó-szavához.
Különben Buriton asszony külső megjelenése teljesen igazolta ezt a katonai hasonlatot. Nagyság és terjedelem mind megvolt, sót mi több: egész takaros kis bajuszkája is volt, csak épp az uoiformis hiányzott.
— Üdvözlőm önt uram. — szólott a tiszteletreméltó nő mély hangon — vártam az ön látogatását.
E szavaknál a vendégét székkel kínálta meg és pedig oly mozdulattal, aminőt akkor tesz az ember, ha valakit főbe kólint.
— A mennykóbe! — gondolta magában a látogató — hisz ez valódi óriás Góliát! Ez nz asszony ugy fog elbánni szegény Lavirottal, akár egy sziiuyoggal I En csak meg akartam tréfálni ót és ime megmentem az életét, amikor meghiúsítom a házasságát.
Igy gondolkozott Merka. mert - mint az ötletes olvasó már nyilván kitalálta — ó volt „a nervilleí ur." Tréfát akart űzni Lavirot rovására s mert jól tudta, hogy ez nem szeret koráu kelni, ó már az elsó vonattal Párisba ment s a gyanútlanul reábízott módon bejoleutelte\' magát. Az volt a terve, hogy szükség esetén egy kissé a szeretetreméltó udvarlót fogia játsziul az özvegynél s aztán odébb áll. Ha aztán Lavirot jönni fog. ót, mint tolakodó embert, egyszerűen ki fogják dobni. Igy a házasság füstbe megy — és a scat-partiet uetn fenyegeti többé veszedelem.
— Tudom, uram, hogy miért jön, — kezdte Buritonné Mentori hangon — és előre is kijelentem, hogy nem szeretem a sok beszédet. Az üzlet — üzlet a a házasság nem egyéb, mint Ozlot I Mivelhogy pedig itt a házasságunkról van szó . . .
Merka csak nehezen tudott leküzdeni | egy kis borzadályt. Egy pillanatnyi szűuet után. mialatt ót mustrálta, igy folytatta az özvegy:
— Maga nem valami szép ugyan, . . . I no de vannak még csúfabbak is.
Merka olyan arcot vágott, amely éppenséggel nem tette szebbé.
— Egyébként a külsőre nem sokat adok. — tette hozzá Buritonné — Álljon csak föl, kérem.
Ez olyan hangon vult mondva, hogy Merka nem tehetett mást, minthogy fölállott.
— Kiég kicsi és gyönge. — széli Buritonné — az elsó uram erósebb volt, mint éu. Arra szűkség is volt az üzletünknél. Ha összekaptunk néha. én mindig a rövidebbet húztam. Tudja taláu. bogy mészárszékünk rolt I. ..
— Ezt igazán nem tudtam, — motvogla Merka.
— Igen. és pedig tizenöt évig. Fz idő alatt csinos kis vagyont kuporgattam össze, lehet ugy 260J100 frank Mit szól hozzá? Tudom, hogy magának semmije sincs, de az nem tesz semmit. . . Ner-villeben. vagy valami más fészekben egéazon jól meg lehet élni ebből. Én csak b vidékre vágyódom, erdőket és mezőket akarok látni 1
— Es a mezókön ökröket 1 — jegyezte meg Merka.
— Hahaha, hohoho I — nevetett Buritonné, hogy ciakugy rengett a szoba. — Azért mondja ezt. mert mészárszékem volt ... Ez elmés ... az ilyesmi tetszik nekem. Szeretek nevetni. — látja, ilyen vagyok. Megmondom nyíltan: maga egészen megfelel nekem 1 Talán kaphattam volna külömbel is a pénzemért, no de semmi. Ha magának is ugy tetszik, megegyeztünk. Parolát ide. csapjon föl I És visszavonulni nem szabad többé.
Merka pár pillanat óta wjáfcágos kedélyállapotban volt. Ez az asszonyi Góliát megszelídítette, urTá lett fölötte. <j. aki máskor a legbékésebb scatnál is szigorú úrként koinmiudirozott, most bármi ellentmondásra képtelen volt.
HÍREK.
— Hivatalos látogatás. Dr. 8cfiack Béla, a felső kar. iskolák kir. Igazgatója, f. bó 26-án Nagykanizsára érkezett ét a helybeli ker. iskola tanulmányi ügyeit felülvizsgálta. Innen Zalaegerszegre távozott.
— Igazgató választás. A csurgói takarékpénztár réazvéoytársulat I. bó 17-én délután 8 órakor választotta meg uj Igazgatóját MayerboOer Ödön személyében.
— Ejegyzések. Wajdita Géza tn. kir. pósta- és táv. tiszt lapunk kiadójának testvéröcscse pünkösd vasárnapján tartja oljegyzését Dr. Sey Ernő előkelő pécsi ügyvéd leányával, Vilmával.
Berlin Ágoston * Csáktornyái kir. al-járásbiró Jegy*-, váltott f. bó 20-án Nagykanizsán Krátky József kir. telekkönyvvezető leányával, Margit kisaaz-szonynyal.
Bárcay András, cs. és kir. kamarás a z.-egerazegi osztálynál azázidpsrancs-nokl teendőkkel megbízott főhadnagy, eljegyezte Deák Mihály zalamegyei nagybirtokot leáoyát, Emmát.
Deutacb Tivadar, a Lővenstein és Deutscb gabonakereskedő cég beltagja f. bó 2l-én tartotta eljegyzését Bettlheim Aranka kiaaaszonynyal, Bettlheim Győző nagykaoizsai nagykereskedő leányával.
— A püspök és városunk köztisztasága, Sohasem hittük volna, hogy Kut-rovátx püspök látogatását összefüggésbe lebet huzal az utcák tiaztitáiával. Nem gáncáképpeu írjuk ezt, banem igenis azért, hogy végre egysier megragadjuk az alkalmat arra, hogy kimondjuk azt a ritka fehér hollót, bogy városuok utcái, legalább merre a bevonulás történt, nagyon tiszták voltak. De e dicséret egyúttal erős vád köztisztaság ügyének intézői ellen. Ml mindig mondtuk, hogy lebet utcáinkat tisztán tartani. Csak annyit kell öntöznünk, amennyit kedden (értesülésünk szerint egész délután 4 kocsi járt) ás nem három, hanem nyolc utcaseprőt kell alkalmaznunk, mint a fogadás napján. Akarni kell, akkor javítható nálunk a. most még ázsiai köztisztaság.
— Ai I. él K, Az írod. és Művészeti Kór igazgató tanácsa f. bó 25-én gyűlést tartott. Ezen a gyűlésen jelentette be Szalay Lajos, a kör elnöke lemondását A tanács sajnálattal vette tudomásul Szalay elnök lemondását, aki a kör elnökségét válságos időben vette át éa megmentette a végleges feloszlástól. A tanács a rendet közgyűlés megtartásáig Horváth György főgimnáziumi igazgatót válaiztotta meg egyhangúlag. A megüresedett sjakosztályu elnökségre pedig Csóti Márk főgimnáziumi tanárt választotta meg. Kívánatos voloa, ba a körnek elkerülje a két jelet erőt e tiszt-ségekbeo véglég megtartani. Az ülésen t Deák-emléktábla leleplezése it szóba került. Az emléktábla elkészítése iránta kör Nyári Sándor műegyetemi tanárhoz fordult, aki Teles Ödön szobrászt ajánlotta legmelegebben.
— Pénzügyi áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter dr. Bajkovtzky Gusztáv
zalaegerszegi és Martínec Rikhárd Ipolysági kir. pénzügyi ssgédtitkárokat, továbbá Horváth Ferenc tapolcai éa Faragó Manó leteoyei m. kir. adóhivatali ellenőröket kölcsönösen áthelyezte.
— Állami gyermekmeshely a Bala-tonpartján, A kormány a Balaton vidékén állami gyermek-Bzanatoriumot szándékozik felállítani. Jelenleg minden iráoyban viztgálódás folyik arra nézve, hogy a Balaton mely részén lehetne ily iotézetet a legsikeresebben szervezni. A napokban Raisz Gedeon osztálytanácsos, Frank Ödön egészségügyi felügyelő és Ruffy Pál miniszteri tanácsos, az állami gyermekmenhelyek országos felügvelóje, a somogyi partot Fonyódtól Siófokig részint kocsin, részint gyalog bejárták és a legközelebbi napokban a Balaton többi vidékét fogják felkeresni, hogy a minisztériumnak javaslatot tehessenek arra nézve, mely helyen állitaaaék lel a szanatórium. Alkalmasint módját fogják ejthetni annak is, hogy ezt az intézetet kapcsolatba hozzák a szünidei gyermektelepek intézményével.
— Befizetések elhalasztása. A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezőméi f. évi junius hó 1-ére azaz Pünkösd hétfőre eső befizetések junius 4-én tartatnak meg.
— A tűzoltók vigalmit holnap délután tartják a Polgári Egylet kertbelyi-ségében. A vigalom tiszta jövedelme a zenekari alapnak jut
— Meghívó. A nagykanizsai szépitő-egyesüiet 1903. évi junius bó 6-án délután 5 órakor a nagykanizsai takarékpénztár helyiségében közgyűlést tart. melynek tárgysorozata: 1. A választmány és a számvizsgáló bizottság jelentése, ezekhez képest a felmentés megadása. 2. Indítványok.
— Vörösmarty-Albnm, Kultur-missziót teljesít a .Pesti Napló\', mikor miodeu esztendőben díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza a nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi és művészi alkotásokat és azzal, hogy megismerteti, egyúttal meg is szeretteti e művészetet Év-év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka disz-müvekkel lepi meg karácsonyra olvssóit a .Pesti Napló-*, ez a tzó legnemesebb értelmében független, szabadelvű éa szókimondó lap és most Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejü költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotásalt (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde ás számos mást) foglalja díszes albumba és adja karácsonyra ajándékul. A Vörösmarty-Album a Zichy Mibály-Album alakjában és nagyságában készül és e tartalmas dltzkönyvot 20 nagy, több színben nyomott műmelléklet, továbbá 40—50 szövegkép fogja díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi ajándékul megkapja a .Pesti Napló* minden állandó előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj előfizetője, aki egész éven át fél-vagy negyedéveukiot, vagy havonkiot, de megszakítás nélkül fizet elő a .Pesti Napló\'-ra.
Sót egészen megváltozott a szeméhen özvegy Buritonné külseje is, amióta a 350.000 frankjáról beszélt . . . Kolosz-szális alakját egyszeriben komolynak és méltóságosnak találta, még a bajuszkája is igen eredetinek és pikánsnak tűnt fel most neki.
Özvegy buritonné most igy szólt:
— Jó lesz, ha együttesen elmegyünk kissé hazulról . .. Kibeszélhetnék magunkat! . . . Természetesen kocsit veszünk . . . En fizetem . . .
Merka ugy érezte, bogy a sorsa eldőlt. Beltégyezóleg bólintott, félig aggodalmasan. félig várakozásteljesen és mondta:
— Jól van hát, menjünk I
A nap további folyamán aztán Buritou asszony kívánságára egy restaurantba mentek, ahová régebbeu ó Mállilotta a bust (.és finom husii" mondhatom",) a lakomához a vendéglőst it meghívták. Bordeani-it itttk, azután pezsgőt. A dessertnél Buritonné már Gusztávnak szólította Merkát, aki viszont engedelmet kapott, hogy ól Adolfine-nek nevezze.
A kávénál és a likőrnél már megállapították az esküvő napját: kerek három hél múlva
Igy akarta özvegy Buritonné, mert nem szerelte a hosszas teketóriát.
Közben Lavirot Jelentkezett sz özvegy Honoré-tér 394. szám alatti lakásán, az asszonyt persze nem találta otthon és fölöttébb csalódottan tért vissza Nervlllebe.
Három esztendő lelt el azóta. Hébe-korba, de csak nagyritkán, megjelenik Merka .A naphoz" címzett kávéházban. Nagyon féléukun, sunyin nyit be s ha rendel valamit, az rendszerint .egy csésze ■ világos."
Merka ismerősei e változásból többféle következtetést vonnak; azt mondják, hngv Merkáné ifiasszony, özvegy Buriton inészárosmesterné, oagyon szigorúan fogja a gyeplőt és Merka köteles engedelmeskedni * parancsainak . . . Mondják továbbá, hogy az oly csábos 2MI.000 frankból Merka csak nagyritkán láthat egyet .Mert
— igy következtetnek az okos tiervilleick
— különben nem rendelne uiindig csak egy csésze világosat . . ."
És. már ilyenek az emberek, sokat uevotuek és pedig kárörvendező, a Merka sorsán. Hisz ó valamikor miudnyájukat roppantul megkínozta ...
Csupán Lavirot érez egykori kiuzója iránt őszinte szánakozást. amelybe por.-zo a hála érzete is belévegyül.
— Ha meggondolom. — vallotta be nemrég Champin barátjának. — hogy ez az ember akaratom ellenére milv nagv szolgálatot toll nekem . . . Mert\'mi lett volna velem, ba történetesen én jelentkezem elsőnek az özvegynél ... Oh. jóságos Isten I
Most mindketten, Lavirot és Cbampiu csak piquet-et játszanak, mert a scathoz hiányzik a harmadik.
XL1I. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1903 MÍJUS 30 in.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1S0S. máj J2-151 - S8-ig. —
Halálozások:
Scbweiger Emil rk. 1 hónapos Sidó Julianna rk. napszámos 50 éves. Kear.ler Miksa izr. 7 órás. Kálovits Györgyoé rk. 53 éves.
Házasságot kötöttek:
Szarvas Lajoa mészáros — Csík Máriával. Horváth Ferenc vasöntő — Stabó Teréziával.
Törvényszéki Csarnok.
Az erkölcs és a sajtó. Még csak a
uiult hetek egyik napján tárgyalta a helybeli kir. törvényszék egy romlott erkölcsű paraszt suhanc bűnűgjét a e héton mér hasonló Ogy került a birák Ítélőszéke elé. Igazán megdöbbentő az iíjuiág erkölcsi élete. Emberi mivoltukból kivetkőzve, sr.inie állattá lesznek.
A sajtó mindig siet ilyenkot fölemelni tiltakozó szavát. Rámutat az esotre, — ha hurkoltán is — de egyúttal gondja vau reá, hogy szégyeopadra hurcolva a tett elkövetői nevét és cselekedetét, elriasztja az ifjúságot e bűn követelésétől. A tisztességes sajtó az ily eset tárgyalásának referálásakor nem egy pikáns viclap szerepét tölti be, hanom igenis az eset fölötti megbotránkozásával, elitélésével, világító fáklyául akar szolgálni az iljuság erkölcsi életében. A sajtó ez QdvöB szerepét nem lehet tagadni. Mi azt hiszszQk, hogy az eset nyilvánosaágra hozása legrettentőbb eszköze az ily förtelmes cselekedeteknek.
Mindezt abból az esetből kifolyólag mondjuk el, hogy e héten egy Ily Ogy tárgyalásakor a sajló képviselője kizáratott. Dr. Orosdy Lajos kir. ügyész indítványozta a zárt tárgyalást a nyilvánosság kizárásával. De egyúttal — nagyon hulyeseo — rámutatott, hogy a tőrvény szelleme nem célozza a sajtó kizárását, valószínűleg abból a véleményből kiindulva, melyet mi itt foDtebb vázoltunk. Indítványozta, bogy a sajtó képviselője jelen lehessen a tárgyaláskor. A jelen volt hat védő-ügyvéd mind hozzájárult a vádhatóság ez indítványához. Mikosa Géza, az itélótanács elnöke, dacára a vádhatóság — hat védő által jóváhagyott
— indítványának elnöki jogénál fogva, a sajtót kizárta a tárgyalásról. Anélkül, hogy ehhez kommentárt füzuénk, megjegyezzük, bogy a sajtó jelenlétét a közelmúltban ugyancsak egy Ily Ogy tárgyalásakor az akkori itélótanács elnöke
— anélkül, bogy ezáltal a közerkölcsi-»égen Bérelem eaoll volna — megengedte.
„Forradalmi proklamáló." Jogosan nevezi Dr. Orosdy Lajos kir. ügyész forradalmi proklamációnak azt a röpiratot, melyet ez év májos 8-án éa következő napjain Drávavásárhelyen és a Drávának zalavármegyei partjain fekvő más községekben egy biciklin tovaszáguldó. ismeretlen egyén — illír horváth nyelven szerkesztett .Navode" (Nemzet) feliratú — terjesztett. A röpirat terjesztői impertinens módon .Nemzeti védelmi bizottság\' aláírást haszuáltak. Rogy mily jó hazafiak <e röpirat kibocaátői, álljon ut e röpirat tartalmának biráláaa, melyet Dr. Orosdy terjesztett be a kir. törvényszékhez: ,A nyomtatvány büntetendő cselekményének elkövetésére való felhívást, izgatást és a horvát országos kormány meggyalázását foglalja magában. A röpirat, a magyar államot alkotó országok közt fanálló államközösség erőszakos megszűntetésére éa az állam alkotmányának erőszakos megváltozta-tiaára irányuló cselekményre buzdít. Fölhívás ez a törvényes kormány elleni lázadásra, a hatóságok és a hatóságok rendeleteivel szemben való engedetlenség™. Izgatja a horvát nemzetiséget a magyarság elleni gyűlöletre éa végül nyilváoos meggyalázása eza horvát-izlavoo országos kormánynak.\' A terjesztők kézrekerítbetők nem voltak. Ismeretlen tettesek ellen emelt vádat a kir. ügyészség, akik .valószínűleg ama ambuláns csoportsak a tagjai, akik mindenfelé az egész horvátságban, eddig nagy részben büntetlenül, a magyar államiság ellen tüntetnek.\'
A kir. ügyész a tegnap tartott főtárgyalás során, melyen Dr. Kiss István kir. tör-
\'éoysrékiblróelnökölt.aröpiratok elkobzá-
sát éa megsemmisítését kérte kimondani. A bücvádí eljárás senki ellen megindítható nem volt. Különben ít folytatja a kir. ügyész „az álruhában utazgató izgatók, magyar állam éa a magyar nemzet elleni gyülölségnok szítása, a borválság közé ékelt magyarok megfélemlítésére törekvő esapatokoak > nagykanizsai és általában Horvátország területén kivül való lázl-tó működése — a mi hatóságaink megbízhatósága, erélyessége, ébersége, valamint a zalavármegyei horvát- vend ajkú népnek a mozgalommal szemben tanúsított közönyössége folytán — megszűntnek tekinthető." A kir. törvényszék Dr. Orosdy Lajoa ügyész Indítványa értelmében határozott és a példányok elkobzása e megsemmisítése mellett, az eljárást megszüntette.
(.)
IRODALOM
— Az „Olcsó könyvtár" legutolsó füzetei ismét tanúságot tesznek arról a gondról, melvlyel Gyuiai Pál, a .er-kesztö változatossá Igyekszik tenni ennek a gyűjteményes vállalatnak a tartalmát.
— Oisian énekeit (127ő|80. szám) az eredeti gael mértékben fordította le Fábián Gábor s a versek elé Heinrich Gueztáv terjedelmes bevezetést irt. A következő kettős számban (1281132.) Sophokles .Pbiloktetes\'-ét közli Gyulsi a Csiky Gergely fordításában: s ez a két név egymás mellett fölment bennünket a kis füzet becsének az emlegetésétől. Mert Csiky, aki maga is kitűnő verselő és jeles drámaíró volt. igazán klss8zikns művészettel fordította le a tragédia atyjának ezt a remek alkotását.
— Közel félszáz esztendős Gyulai Pál novellája, a .Glűek-Szerencse ur\', mely 18ö6 ban jelent meg először (most 1283184. szám) de ma is épp oly üde és kedves, mint ötven esztendő előtt volt — Regőci Exoer Győző költői elbeszélése, a .Réka Gyásza* (128ö|86. szám) a Nídasdy-dijal nyerte az Akadémia 1901. évi pályázatán. Ügyes verselőnek érdemes munkája, mely a Ravennai csata néven ismert mondát dolgozza föl költői elbeszélésnek, de sok tekintetben eredeti fölfogással és nagy költői önállósággal. — Egész kis kötelet tesz s .XII. Károly története", melyet Voltaire irt és Pruzsinszky Pál forditolt magyarra (1287|9S. szám). Voltaire négy évig dolgozott a svéd király viszontagságokkal teljes életének történetén és se időt, se fáradságot nem kiméit, csakhogy lehetőleg hü és tiszta képét adhassa a nagyfontosságú mozgalmaknak. Nem csoda hit, bs a kritikusok a francia történeti irodalom egyik legtökéletesebb munkájaként dicsérik ezt a könyvet A magyar fordításról csak azt jegyezzük meg, hogy minden tekintetben méltó a francia eredetihez, melynek klasazikus szépségei és tömör méltóságos a nyelve magyarul Is a legteljesebb mértékben érvényesülnek.
— Az .OlCEŐ könyvlár"-t a Franklin-Tiraulat, adja ki; egy-egy szím ára 20 fillér.
Szerkesztői üzenetek.
— l(J. Z. K. Caafc alkalmi verseket kazlunk.
— K- V A kóisóntés vjízooOaa az eletei illemtudás szabálya. Ha nól ssabó által sdo-mányosott oemesiígtól lelfutslkodott bólgy Öot énre sem veszi, ezért öanek megtorlással élnie nem szabad. timeri a Siokritei adomáját; Vagy a róka éa az álarc meséjét?
Szrrkclitfac\'o : Dr. yUUnví Henrik, felelól i.eikeutó. Kiadó: lff. WajdUs JtnKt.
VEGYES.
— Fényképezd készítetek dlletáasok számira. Mindenkinek, kik a fénykápeséa ezen kellemes és bárid által kóonyen megtanulható sport Iránt érdeklődnek ajánljuk as 1851 ér óta feoálló ktUOnóseo fényképező kiszalékokkel foglalkozó A. Moll cs. és kir. adv. szállító Bóra Tndaocben ». céget a ennek illusztrált árjegj-.ékéoek átnézését, mely kívánatra Ingjén ktlde-tlk meg.
Nyilttór
rovat alatt költöttekért nem vilit] fdettaaéfet a szerkesztőség.
..MARGIT\'
GYÓGYFORRÁS
KariiMMelei (BEREMEGTE)
A budapesti m kir. egyetem .egyelemséae szerint kevé* szabad iiéniavat, ellenben sok izénuvsi nstriumot és lithintnot tartalmas. Exea tolsj\'doosáfsl ások, melyek a hasonló OissMételn vlsek fölé emelik. KltQsó hatású a légutak s lOdö karátos állapotainál, knlönöaeu ha s kópét nehezen szakad fel; tldivészeseknél még akkor is, ha rérkó. pésftk van, a „Xargtt-vlz" megbecsülhetetlen szolgálatokat tess kevés asabad sséa-savánál fogva Kiváló hatást látni tóls a gyomor éi belek batxtos állapotaiaál. löleg azon esnekbaá|*^él a fölös meonjl-séghen képaSdótt sav oka a rosss emész tessék.
A hngyaavsa lók lerakodását aksdályosváo, becses azolgálstot tesz továbbá a hólyag hnrato* bán\'slmslnál, a kó- ós homok-képzldó. eseteibea, miért ti a budapesti ss\' bécsi egyetem orvostanAral, mint áa orvoavllág egyéb ellkelósógel a leglsive-■ebbvo baisnálják, elóoyt adnak a „M.rglt"-forrásnsk a hozsábssoaló öiasetílein gyógyvizek fölólt. ,
mr mint ivóvíz
kiváló svSszaraek blieayalt Járváayss bs. legiógak Mejea, fil.j typbss sHl«
Hiil tomi Íluliwi Mdtentt önd.
röliáKTARt
ÉDESKUTY L. BUDAPESTEN,
cs. éa kir. udv. isállltó.
- isvAayvlz-nagykereskedó. -
Kaptató mladeo gyógyszertárba!, flazer-keraikedíibra is vssdótlóbae.
Vese. hoeyhólyae, hngydara és a kőazvénybánUlmak ellen, további a légzó és emésztési szervek hurutos bintalmsinil.orvosi tekintélyek ilul a Llthlou-rorrns
SALVATOR
sikerrel readelve less. H n K y h aj tó hatáan!
Itlletti uil -tm | ■» lóujn taculkílí
Kapbstó ásványvlskereakedésekboo ét
Byígyssortárakbao. A Sslvator-torrái Igssgatóaágs Eperjesen
MATTONI
ERZSÉBET SÖSFÜRDÖJE
gyógyhely Badip.it (Budáo),
Idény áprltln hó 15-tól október hó 10-lg.
Kiváló gyógyhatásial bir
női bajokban és altesti bántaltnakban.
Rendeli arvas dr. POLQAR EMIL. Egóazsáiasfakvóa Jaláaysalakáaak Jévaadágli. Vlllsasas vssstl iiszaklltstát a fóvárssasl.
Indulás Havre-ból minden ssombatoo. Dtijegyék a francia voaal-nál. Jó és olcsó átsuUlitás.\' KítQnó ellátás borral és IlkSrrel. Bivebb felvilágosítást iogyeo ad a
francia vonal.
Bécs, 17. Werriiíeriaiie No. 8.
^javulja törés.
Ki nebéskórbsn, görcsökben éa mis ideges illapotokbau szenved, kérjen ezekről brocburát Ingyen éa bérmentve kap-ható Schwanen Apotheke, Fnutkfuit alMain által
Med Dr. Traub József gyomorpora
G A S T R / C / N
orrosi!a£ is leiTízsiálra és tatáira.
EUT ét ezer «nb«r fjomor, bél ét mit bajok köretkextibeo «»igoni Atríndre tm» kénjízerittíi, ami as élclel kinoui t«uű. Dr. Tr»ub Jóxief Gwtrlcln gyomorporiaak buxQilalisil (us étr«od már rörid idő múlva felcilrgcuó válik. Betegek, kik tok táplilik felvételével er6*ek akarnak lenni, elérhetik a Gaatrídnoel a legrövidebb idő alatt Outrido mulandó bajoknál, mint fjomoréfét, íelbWöféa, felfovódia, |jomorfijá», binyia, görcsök, rouiollét, acornláa, fejfájás éa ro«ai eméaxtéinél axonoal baianál éa hosazabb élvesetnél mcgssOntcti a régi gyomor éa bél bánUlmskat, melyek eddig minden szernek elleniluk. — Gaatricla nem hashajtó szer. a asékelést azonban szabályozz*. — További\' kat a proapektnsok isolgáltatjik. — Orvosok részére ingyen pröbik.
Kapható a legtöbb gyógytirban. Nagykanizsán PRÁGEE BÉLA gyógytiriban.
Főraktár „Salvator" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógydrogaeriákban.
Nagy dobos S kor., kia doboz 2 kor., bérmentve ÍO, ajánlva 46 fillérrel több
Rohitschi „S ty ria-forrás"
gyógyvíz
Gyomor daganatok és görcsök Bright-féle vese-lob. garat és gége, gyomor és bélhurut, hugysavas-bántalmak, cukor betegségek, kemény székelés, májbajok ellen kitűnő gyógyered-mények.
A Ribitiekl taiaajitUik aaijbail raktári IBFF-■III JÓZSEF eéisél la<ipnt latkarf itea I.
BERBER-féle 6Y06Y-
KÁTRÁNY-SZAPPAN
•fMlUkWMt UUI *(A»IT», K»róp* UU»»fb«
■Onrrat aIk»lmirt«Ck
mindennemű bőrkűtejfek
«•«. mi—tmm Httt BOckdr^tmtr. hm. éOmfl Wt*^ ■pwte-
IS
á ■»!■> Ilii kUrl.v-.iJ..
r^^E^rsiSlír:

B•rger-féle gféff^*trttanhk6it«x«p|WBi.
A t|W1Hl hAUAarnoppM1 ar mrob<r tt.rfAt.l.n«*o«l ,
- --—I Kyla SS lr.
BaraM^SéUsaM
■ l i -T77- i ------—
Sju.ni.
B«rn«« «*!» «o»»xt> ts^o.xokt..f-i-*
I
I
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.
SZL/ÁCS-ACZÉLFŰRDŐ
(Felsimagyarországon.) Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: május 15-tol azepiembsr 30-ig.
Fölülmulbatatlu vérszegénység, sápkór, női bajok, hátgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkisaig után. Fürdöorvoaok: Grüowald «. dr., Molnár 1. dr., Stern J. dr.,
A. Kortsák dr. XJtszás Bécsből 9 órs, észskról Oderbergen át onnan 6 óra, délről Budapesten át innen szintén 6 óra. Szliicsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomison vannak kifüggesztve — Kimentő 101-viligositia és prospektus utazás, Ukis, irkodvezményről az első ea utószezonban itb. ad.
XL1I ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1908. MÁJÜ8 30-án.
HIRDETMÉNY
A közkórházi igazgatóság, részérói » kórházi épületeken előforduló Összes javítási, meszelést, tisztítási és egyéb apró munkák elvégzésére versenytárgyalás hirdettetik.
Fölhivatnak a helybeli vállalkozók, hogy zárt és lepecsételt ajánlataikat f. évi junlus « 10-Mí 8 kórhíli igazgatóságnál adják be.
A vonatkozó föltételek & gondnokságnál hivatalos órák
alatt betekinthetók.
Nagykanizsán, 1903. évi május hó 23.
dr. szekeres józsef,
f közkórháti igazgató.
A Rlchter-fólo
Llnlment. Caps.
JjpűOÖÖOQÖÖOGOe:
Ifpvr1----
Régi hírneves kénffirdö Horvátorwr.ngbnii
a Zagorlal vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Lndnlg ttdv. tanácson által 19£tl
58 tok Celiiui meleg forrái, a kén iizapnak lelOlmolbalatlan hátán tan izom él iiOlet rheuma, iiQtet beteglégek, gyolladáioi S< cionttöréll Sa.zehuiódáaok, köazvóny, neoralgikui bántalmak, mint iichiai atb. nél bajok, Mr- fi titkol beteglégek, idült veaebajok, hélyagburut, górrélykór, aogolkór, ólom éi higany mérge-zéieknél atb. atb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, máj, gyomor- h bélbajoknál, aranjérríl atb.
Villanyosság. — Massage. gtj^
Byégylatézat minden kényelemmel Hejyi vízvezeték. Hidegvíz korák labaayayil Kaaipp azarlat, ageaz éve a át ayltva
Idény tartam májua l-t51 október l-ig. — Pompáj c»ry park, terjed.Imca nltetvé-nyek, Izép klráadaláaok. — Állandó leoekar. a zágrábi kir. operabáa tagjaiból. — Zene- éa tánceatélyek atb.
A varazld-toplicai állomáioo naponta táraaakoeai várja a vendégeket.
KGlón fogatok ii rendelkeiéiro állanak, de ezok odaállitáu etlSbb a fordö intó-lólégnél megrendelendő.
Orroii tndakozódáaokat a fnrdóorvoi Dr LONOHINO A. ad.
■V Prospektusokat és broschurúkut inffi/en is bérmentve kaid. "WM
fürdő igazgatóság.
ÍXXXXÍOCOO
Z.K.
903.
MOLL SEIÜLITZ POR
Caak
akkor valódiak, ha mtodogyik doboa alUráaát tUntetl fel.
Xoll A. védjegyét éa
A Dall A.-féle Saldlltz-parak tartói gytobatáaa a legmakacsabb lyia.r- ti al-teatbáatalmak, gyomorgarea él gyomorhév, rógxótt izakrokedaa, májháoulnra, vér talaláa. aranyér él a legkolenbózSbb all hetagiágek ellen, e jelei báaiaaeroek évtíaed.k ÓU mindig nagyobb .Uezjedéat aierzett. — Ara aflv lepeeiatllt ar»-datl dabazaak 1 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Boll-fele franciai
Panlr akkor Valódi miDderyik tive* MOLL A. véJjrirrAt tönUiU lel
UWK. WMr ^ M.II- felirata ónoxzttal v«n zárva. A Nsll-féle
fraiazla berszesz él li nevazetasen mint ft|dal«a«illUplU b«dir»8llil txtr köszvény, csax és a m«cbal«t e*yób következményeinél legiamereieaobb népszer - Egy áaazatt eredoll Ovsg Ara I k#r 90 flli.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan i kir akszerfl ápolásira lytraiakak ás falaitttk részéra.
Ara darakaaklit — 40 flIL Ot darab - I kar. 80 lil. Minden darab gyermek-szappan Mail A. védjegyével van ellátva.
Fiöiétkttldé a:
Mail Á. gyógyszerész, ct. és kir. udvari szállitd által,
Béca: Tachlauben 9.
Vidéki megrendelések naponta poaUotáavét mellett teljesíttetnek
A raktárakban Üssék határozottan MOLL A. aláírásával és * védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kaniuán Rosenfdld Adolf 6S Fii.
Horgony-Pala-Expellsr
ogr régi kipróbált Iniiisxer, a moly mar több mint 33 év ótn tneg-buhatóbod^mdlcsfil alkalmntahk kkntifséi. aiziil ás ■t|kilu*kttl Illtéa. Silinvabb Utániatok miatt i boráairiiskor óvatosak le-cyutik ó» osaka eredttti üvegüket doboxokbaua„Ilf|SSf\'4tMj«yygyvl és a ..IkUtT oxi-gjí^yxwtwl feladjunk ol — 80 Lilk.40f.fa8 k. árban a \'legtöbb .gvóoyrtxertárban kapható. Főraktár: Török Jözsef gyógysierwímrl Budapesten.
hlcllirF.il tstirsi,
csitt, t< kir. «4va<l .z.llltJk
\\tJgyesf
tisztességes ügynökök
magas
jutalék ellenében fölvétetnek
Klclistrd Jenke Holzrouleaux & Jalousien Fabrik Braunau Böhmen.
Kérje ön
ingyen és bérmentve illusztrált árjegyzékemet több mint 500
ábrnval órák, arany, ezOst és hangszerekről
HANNS KONRÁD
óragyar éa kiviteli cég BRÜX 825. ss. Csehország.
fopffnnüooocxxxxiooooi»K»
NyomatoU
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj tulMin.lnyo orvo>&got( mely at elvcxttelt erő; újra meghoixa, Próbncsucua^ot s e^y sxáx üldalav könyvet po.tan, jöl beo*omaj{olva. ingyen kapjak mind.txok a kik érte Írnak. Kx a Icgbá-mulatxou^Uóhb csodaorvoss4g, moly megmentett exreket. a kik fialalkori kihágások folytáu nemi bajokban, sxitili*ben, valamint elvoaxitett ferfterü ben sxenvednek. Kx okböl elhatiroxta ax intézet, hogy egy ingyen orvosigot magyaráxó könyvvel egyiltt mindenkinek ingyen küld. Kiícl a hizlor-vos sággal a baj otthon gyögyithatö, s mindaxok a kik a fiatalkori kihágásokból sxArmiixó némi bajokban, taellemi elgyöngU!4sh«n,VAgy kröuikus bajokban sxenveilnek, otthon gyógyíthatják magukat. Eí a gyogysxer köxvctetlenül axokra a »iervekre hat, a hol a megerösödis mUks^get csodálatos cxedméuynyel gyögyitja ax ^vek óla tartö betegségeket. Öreg, fiatal egyaránt irhát State Medical lustltutnak ax alant jelxett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Ax im£xet leg-inkábli azokat akaxjx megmenteni, a kik kexelés coljából ax oQhonukat nem hagyhatják cl. A próbacsontag megmutatja, hpgy mily könuyen kigyógyithatók ebből a reitenetes bajból otthon. At intézet kivételt nem tcsx. Mindenki irhát érette bárbomuin ma^yitrul, mire titoklaftás tnelletl postafordultával ejjy ingyen csotnag orvosságot Tuji magyaráxo könyvvel egyiltta írjon még toa. A csomag oly sxéj»en -be van, csomagolva, hogy a tartalmat senkjsem fogja megtudni. A levelet it*y kell ciutcxni: Suté Medical Institute, !7 Elektron Kuilding, Kort Wayne, IndV Amerika
A levilck mindig bésmeutesitcnilők.
XXXXXXXKXXXKXX
971/903 /végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi IX t-c. 102. § a értelmében ezennel kózbirré teszi, hogy a nagykanizaai kir. járásbíróságnak 1903, évi ö 100|7., 101|8„ 9. azámu végzéae következtében néhai Vakkand Anna özvegy Bucbgraber Károlyné volt nagyltanizaai lakós hagyatéka ellen a hagyatéki leltárban 41—256. tételszámig felvett e 1262 korona 86 fillérre becsült szobabútorok, ruhanemOek, konyha-eszközökből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Uely árverésnek a nagykanizaai kir. járásbíróság 1903. évi ó 100111. száma végxése folytán Nagykanizsán a helyszínén leendő eazközlésére
1903. évi junius hó 3. napjának
délutáni 3 órája határidőm kitflietik éa ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett Ingóságok az 1881. évi IX l-cz. 107. éa 108. |-a értelmében készpénzfizetés mellett,, a legtöbbet Ígérőnek becaáron tini ital fognak aditoi.
Kelt Nagykanizsán, 1908. évi májtu hó 21. napján.
Maxünovite György
kir. bir. vbajtó.
ikletlelfiséíIiiM
Augusztus hó I-én Bsronkal Károly ur átveszi és ez ideig azt kiüríteni kénytelenek vagyunk. —• Ebból kifolyólag alkalmat nyujtunk a n. é. vevőközönségnek, hogy szükségleteit nálunk igen olcsón beszerezhesse.
, Kiváló tisztelettel
FANTL TESTVÉREK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JAYER GÉPGYÁR
vas- és fémSntöde
részv.-társ. SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., L.ipót-körut 15.
Készit mindennemű
Gazdasági gépeket,»3\'BöJizin-motorokat,L".
Benzln-niotoroíi cséplő készletek.
MnloniépItéHzet: beogemékek, minden e izakmába vágó gép gyártáaa.
Teljci mtimalmi beroodaaéiek. ÜÜlfilllcxeNKég: Legújabb iserkezetQ caavaroa él szabad, víznyomású ----bora Ajtó.
Oüborne 1). ItS.-féle vllágbiro amerikai arató (a kaszáló gépek
-- magyarorlzági kiaárólagol képvieel5»ége.
Képei árjegyzék lagyu él bérmeatve. Klváaatra ailadaa azBkaéglatra kOtta klltaégvatáa
r,SZARYAS
■ -j--Legjobb, legkla
fffe. dósabb és ezért a legolcsóbb szappan Minden kártékony hoz zákeveristil mentes. MindenQtt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk kOliinüsen arra, hogy minden darab szappan a .Schicht" névvel, s a fenti egyik védjegygyei legyen ellátva.
XXXKX XXXXXX XXX X XXXXXkX xxxxxx
Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
xui. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
ifljl
=K» 1 j I
IP
iÍP! iilili!
5 iíÍJVsi íifelipi
iy pf
síi?
IPIIH-iÉlpSH
ííürfil MiIliL-
A Pesti Napló, amely eddigelé az Erabír tragédiáját. IraiJ Jálll btllliált
Zichy Mihály illusztrációval, Katona JÓZNef Iáik kél-ját, » Ilaíj-Ílkiait, a liltik-ilbinát, tavaly a remek kivitelű Zlehj-álbaait. stb. adta olvasóinak a könyvpiacon iltalinoj (elttlnétt keltő kiállításban, ai idén eddigi kiadványait felülmúló fénynyel és pompával, a Virösaartj llhálj-Albiimit fogja olvadóinak karácsonyi ajándékul adni.
A liriiaarty-ilklB, a Zichy-Albumnál Is díszesebb kiállításban nagy kvart alakban fog megjelenni. Magában foglalja a költő életrajzát. Cllllir él Tildét, Vörösmartynak e kedve* drámai költeményét, a Szézatlt, a Vél CÍ|áiyt, Szép lilikét és Tirillirtjllk legkiválóbb költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rsjzaivll, fcO mümellékletben és számos szövegbe nyomott képpel és Illusztrációival, a valóban remek kivitelű miilapoknak egy része gyönyörű színnyomású lesz, amilyen eddig síig jelent meg magyar díszemben. A YÖrélMrtj-álkiait megszerezhetik mindazok, akik a Pesti Naplóra, amely a legrégibb, legfúggetlenebb és egyike a legelterjedeltebb politikai napilapoknak, egy évre előfizetnek.
Akik most lépnek az előfizetők sorába és akár havonta is, de állandóan, legalább t£7 évig előfizetők maradnak, szintén megkapják a liriiairlj-Alkiait. Minden félreértéi elkerülése végett megjegyezzük, hogy akik a Zichy-Albumol az 1901. évre való előfizetés alapján tehát 1V(W. évi ajándékul kapták, azok a VirilBirtj-AlklBlt csak ujy kapják meg, ha újra egész évre előfizetnek.
A Pesti Napló előfizetési ára: Kgész évre 28 kor., félévre U kor., negyedévre 7 kot, egy hóra 2 kor. 4o fillér. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Bldipilt.
liírmj-it 27. izáa ilitt m.
MIÉRT
van annyi utánzat?
MERT
1 valéát Elt£IITÍITEI-llll
LINÓLEUM padló-zománc
a törv. bej. „Vailoti|~ védj«|yfysl ■ liijikk éi liitartéiikk pika padlokaak él kMjfkakvtinkiak kiaáziláiára.
Az taitölUr-íele LiioleiD ptdlózonioc
Hjr éri alatt kiaéiy-r« izárid, kéaiUti-iaa szép féiyivil klr éi tirtéiiig likli-
tilékii addig filil-■ilkatallaa. Nagy elterjedtségénél fogva különböző hasor.-bangZMSu nevek alatt értéktelen utánzatokat hoznak forgalomba, miért 1* kérjia
■ladipkl klrérélii — etak Elniitidtír-
v^>jy hu JsíMl .LUBLEOI
padló-zománcét,"
a törv. bej. .latlltÍB" védjegygyei.
Elssnitidtír Testvérek
lakk- •> íiilatirir.
KAPHATÓ: Nagykanizsán: n.u áa Klein cégnál.
TTT

1903. MÁJUS 30-án.
c
o
2
ifí
X C£
cc d
D^
Q
z
<n
cc
13


tevit pa pi t ja a
ítyjotá oonttcvélpapiz. Kapható:
■rimiTTCi
Hsztíto kivonatai HszWsunk
Arany éremmel kitüntetze Páriái TllágUállltia 1900. lr»nj érem Bfeca 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 éa 30 fillér.


1903. MÁJÜS 30 in.
i \'im mi i

Hirdetések r
Bécsi lapok,
lovibbA. 3i iísze, Hl- it belföldi Ijtiicli títtiíc a legolcsóbban ctikCzH
RUDOLF MOSSE,
Annoncen-Expcdition wien. |. III., SliUritttU 2-
■o 00 <D
N L.
22, C> >% T3 ca a) (0 CD
CD is CD E £
ca •CD > ^ cc CD <£
■H 75 25 > o JX <=> oo JQ ö5 c § co
:I > CD "3
:S JX KI >» C 00 5
1 M ca cu 15 00 © e <x> c=
n cö
si
r