Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.39 MB
2010-02-14 20:31:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1067
4176
Rövid leírás | Teljes leírás (376.31 KB)

Zalai Közlöny 1903. 018-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY KANIZSA, 1903. május hó 2-án.
Előfizetési ár: Egész ívre - . 10 kor. — fill.
Fíl évre . . . í> kor. — fiit. Kogycde.vro . . 2 kor. f>i« fill. Egryeft sxáin 20 flll.
HIRDETÉSEK
5 has&bospetitjorban 14,másodkor 13, s minden tovAbbi sorért 10 fill
NYILTTÉR8EN
petit soronként .20 fillérért vétetnek fel.
XLII. évfolyam.
í
A lap Rxelletai réwét lllctÖ min-dea közlemény a felelős szerkewttf nevére, az anyagi részt ílletó köx« iemények pedig n kiadó nevére eirpíetten Na&j-K&nlisára bérmentve inlézcndök.
Bérmíntetleri levelek nera fogadtatunk el-
Kéziratok risszanem küldetnek
A. nagy-kanizsai a Ipar-Testület,a „a nagy-kanizsai Tak&ékpénztár részvény-társaság,8 a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ aj ,nagy-kankaai pdedneveló egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskör/ a Bnagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyánegylet,0 a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEIN\'KI XT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nagykanizsa, lflOS. májuK 1,
Hát van ilyen? Nincsen. De kellene lennie. Őszre vált az .idő a mult esztendőben, amikor Sopronban a kereskedők IV. országos kongresz-szusán elhatározták, hogy lesz. Megcsinálták az alapszabályokat és a mikor hosszas vita után azt jelentette az elnök, hogy az alapszabályok ■letárgyalva, a szövetség megalakult, ■ hozsannával üdvözölte a tényt, a mely uj kort van hivatva megjelölni a kereskedők életében. Azóta hónapok teltek el. Elmúlt az ősz. A telet is legyűrte a rügyfakadás; de a kereskedők országos szövetsége mind iráig csak papiroson van. Azt se tudni, hogy az clökészitő-bizottság meg-tetté-e a kellő lépéseket arra, bogy az alapszabályok megnyerjék a miniszteri sankciót, avagy eltették nyugalomra, hogy. érjen.
Pedig ugy tudjuk, hogy nem igen. változtak azok a viszonyok, a melyek a szövetség működését az őszszel sü;£ették. Sem a közviszonyokban, sem az általános gazdasági törekvésekben nem történt változás. A gazdasági pangás a íégi. A pénz olcsé, de nem kell senkinek. A kereskedők váltéinak központi jgyfllőhélyén, az Osztrák-magyar bankban, épp a magyarországi váltók száma van csökkenésben. A tőzsde csöndes, szinte élettelen. A képviselőház gazdasági bizottságában készülődnek a kiegyo-zést érdeklő törvényjavaslatok, ,de a kereskedők és a kereskedői közvéle-- mény nélkül..
\' Hol van ez? Sehol. Abban a szép, . harctól meg nem ijedő beszédben, a melyet Sándor Pál, a IV. kongresszus
elnöke mondott a kongresszus megnyitása alkalmával, erősen hangsúlyozta, hogy az „indolens és szolga-lelkü kereskedelem napjai elmultak és elkövetkezett az önérzetes és a maga igazáért sikra szállni kész kereskedelem kora". Hát mi, legnagyobb sajnálatunkra, ezt a prognos-tikbnt tettekbe öltöztetve nem látjuk. Még az sem történt meg, amit már is meg kellett volna tenni, a szövet-, séget akciéképpeasé tenni. Ámde ez is szépen aluszik. Nem tréfa és érdemes följegyezni, hogy a kereskedelmi ügyekkel is alaposan foglalkozik ez idő szerint az Országos magyar gazdasági egyesület ipari és kereskedelmi szakosztálya. A mult hét során tartott ülésében határozta el, hogy lépéseket tesz a burgonya-liszt délafrikai exporíja, meg más egyéb kereskedelmi export-ügyekben. És a kereskedők? Az ő szavuk- a — némaság.
Fontosnak tartjuk mi ezt az ügyet már csak azért is szóvá tenni, mert a mult őszszel tartott kongresszuson épp a hang, a tenor, a melyből egynéhány beszéd elhan...