Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.67 MB
2010-02-14 20:34:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1227
3832
Rövid leírás | Teljes leírás (249.41 KB)

Zalai Közlöny 1903. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ftAGYKANIZSA, 1903. junius hó 6-án.

23-sk szám,
Előfizetési &n Egész <5»re . . 10 kor. — flU. Fél évre ... 0 kór. — ftli. Negyedévre . . 2 kór. 50 fii). K^jre* ítám 20 Öli.
HIRDETÉSEK
6h*9áhos pctitíorbau 14, másodsxor
12, » rűinden tov&bhi íorírt 10 fill
N Y I LTT É fi BEN
petit soronkéut 20 filterért ré\'.et-neSc fel.
XLII. évfolyam.
A l»p szellemi részét illető minden "k&rlomény a felelős íxerkmtő nőiére, az anyagi részt illeti Jföz-leményck pedig x kiadó nőiére címzetten Nagy-Kanlraára bérmentre iolézendök.
Bérmcntotlen levelok nem fogad^ tatnak el.
X&eiratokYlJSxanem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testaiet," „a nagy-kanizsai Ta; részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a „nagy-kanizsai nőegylet, • „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyj
részvény-társaság," a ,Eötori takarékpénztár íedneveló egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony let," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányán&k hivatalos lapja.
HETBNKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A munkapiac,
Nasj-kEmlüfla, 100S. jnnlus 5.
A hazai munkapiacról ma nincs tájékozódás. Pedig nemcsak a munkaadók és munkások érdeke teszi ezt . égetővé, hanem az általános gazdasági s jelesül az ipari helyzet időnkénti állapotának megismerése. Mert hogy a munkapiac is sok tekintetben azonos jelentőségű, mint az árupiac, az kétségtelen. De mig az árupiac mozgalmairól, áralakulásáról hivatalosan és nem hivatalosan gondoskodnak és szolgálatára áll a világsajtó, addig a legbecsesebb „áru"-ról; az emberi munka piacáról, keresletéről és kínálatáról nincs tájékozva senki. Igaz, hogy ennek előfeltételét nem csupán\' a szociális érzék, a munkások sorsával való törődés képezi, hanem fejlett munkaközvetítő intézmény, a minővel hazánk nem bir. Tudvalevő, bogy Magyarországon rendszeres ós u. n. pártatlan jellegű közvetítésre csak egy intézmény, a budapesti ipari munkaközvetítő áll fenn, a többi jobbadán vagy a munkát adók vagy a munkát keresők egyesületeitek" kezében van.
A munkaközvetítő intézmény rendszeres fejlesztésére tehát már ez okból is szükség van és így csak helyeselhető, hogy a kereskedelmi kormány most a vidéken létesítendő munkaközvetítők felállítását tervezi, hozzájárulván maga is ennek fentartási költségeihez. Külföldön\' 8 jelesül a német birodalomban a munkapiacról való tájékozódásra eddigelé a magántevékenység által alapított . szaklap szolgált. Ennek úttörő mtjnkáját dicséri, hogy most a birodalmi1 statisztikai hivatal vette kezébe s elsőül ad hivatalos statisz-
tikát a rounkapiacróJ.Ezzel hivatalosan is elismertetilt az ügy fontossága s mivel a szociálpolitikában a német vezérség el van ismerve, szinte előrelátható, hogy most már példáját követni fogják a többi államok. Bizonyára hazánk is.
K« örvendetes volná, de a jelzett szervezet hiánya miatt ez egyelőre aligha fog sikerülni. Pedig a mi országunknak is, mondottuk, szerfölött fontos volna megtudni, hogy tényleg minők a munkáskeresleti és kínálati viszonyok vidékenként és iparáganként. Ennek ismeretével emelkednék a munkapiac biztossága, alapos tájékozást nyerne munkaadó és; 11 .ukáe. A munkapiacról szóló tájékozódás mutatná gyorsan és igy gyakorlati haszonnal a gazdasági helyzet alakulását, amire aligha van jobb hőmérő,.: miut az, mely mutatja, hogy hány muhkás keresett ós nyert munkát és igy az ipar elfoglaltsága fokéiódott-e, vagy csökkent. Ma, midőn :
hogy a mun...