Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.67 MB
2010-02-14 20:34:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1489
4234
Rövid leírás | Teljes leírás (249.41 KB)

Zalai Közlöny 1903. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ftAGYKANIZSA, 1903. junius hó 6-án.

23-sk szám,
Előfizetési &n Egész <5»re . . 10 kor. — flU. Fél évre ... 0 kór. — ftli. Negyedévre . . 2 kór. 50 fii). K^jre* ítám 20 Öli.
HIRDETÉSEK
6h*9áhos pctitíorbau 14, másodsxor
12, » rűinden tov&bhi íorírt 10 fill
N Y I LTT É fi BEN
petit soronkéut 20 filterért ré\'.et-neSc fel.
XLII. évfolyam.
A l»p szellemi részét illető minden "k&rlomény a felelős íxerkmtő nőiére, az anyagi részt illeti Jföz-leményck pedig x kiadó nőiére címzetten Nagy-Kanlraára bérmentre iolézendök.
Bérmcntotlen levelok nem fogad^ tatnak el.
X&eiratokYlJSxanem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testaiet," „a nagy-kanizsai Ta; részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a „nagy-kanizsai nőegylet, • „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyj
részvény-társaság," a ,Eötori takarékpénztár íedneveló egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony let," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányán&k hivatalos lapja.
HETBNKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A munkapiac,
Nasj-kEmlüfla, 100S. jnnlus 5.
A hazai munkapiacról ma nincs tájékozódás. Pedig nemcsak a munkaadók és munkások érdeke teszi ezt . égetővé, hanem az általános gazdasági s jelesül az ipari helyzet időnkénti állapotának megismerése. Mert hogy a munkapiac is sok tekintetben azonos jelentőségű, mint az árupiac, az kétségtelen. De mig az árupiac mozgalmairól, áralakulásáról hivatalosan és nem hivatalosan gondoskodnak és szolgálatára áll a világsajtó, addig a legbecsesebb „áru"-ról; az emberi munka piacáról, keresletéről és kínálatáról nincs tájékozva senki. Igaz, hogy ennek előfeltételét nem csupán\' a szociális érzék, a munkások sorsával való törődés képezi, hanem fejlett munkaközvetítő intézmény, a minővel hazánk nem bir. Tudvalevő, bogy Magyarországon rendszeres ós u. n. pártatlan jellegű közvetítésre csak egy intézmény, a budapesti ipari munkaközvetítő áll fenn, a többi jobbadán vagy a munkát adók vagy a munkát keresők egyesületeitek" kezében van.
A munkaközvetítő intézmény rendszeres fejlesztésére tehát már ez okból is szükség van és így csak helyeselhető, hogy a kereskedelmi kormány most a vidéken létesítendő munkaközvetítők felállítását tervezi, hozzájárulván maga is ennek fentartási költségeihez. Külföldön\' 8 jelesül a német birodalomban a munkapiacról való tájékozódásra eddigelé a magántevékenység által alapított . szaklap szolgált. Ennek úttörő mtjnkáját dicséri, hogy most a birodalmi1 statisztikai hivatal vette kezébe s elsőül ad hivatalos statisz-
tikát a rounkapiacróJ.Ezzel hivatalosan is elismertetilt az ügy fontossága s mivel a szociálpolitikában a német vezérség el van ismerve, szinte előrelátható, hogy most már példáját követni fogják a többi államok. Bizonyára hazánk is.
K« örvendetes volná, de a jelzett szervezet hiánya miatt ez egyelőre aligha fog sikerülni. Pedig a mi országunknak is, mondottuk, szerfölött fontos volna megtudni, hogy tényleg minők a munkáskeresleti és kínálati viszonyok vidékenként és iparáganként. Ennek ismeretével emelkednék a munkapiac biztossága, alapos tájékozást nyerne munkaadó és; 11 .ukáe. A munkapiacról szóló tájékozódás mutatná gyorsan és igy gyakorlati haszonnal a gazdasági helyzet alakulását, amire aligha van jobb hőmérő,.: miut az, mely mutatja, hogy hány muhkás keresett ós nyert munkát és igy az ipar elfoglaltsága fokéiódott-e, vagy csökkent. Ma, midőn :
hogy a munkapiacról szóld. tn^ftSsok nyújtása immár a hivatalod adatgyűjtés és kiadványok tárgya, szinte, csodálkozunk azób, h\'ögyéSaigéíé nem* volt igy. Hisz szinte csodálatos, hogy a köz- és hatósági figyelem kiterjedt a gazdasági mozgás és mozgalom ezernyi részletére, árnyalatára, de: nem arra, ami elvégre is minden; gazdasági törekvés célja: a megélhetésre, illetve az erről való tájékozódásra, ami előbbinek nem alárendelt feladata.
Vajon tényleg van-e indusXriális reserva és ha igen, minő arányban, azt csak egy. helyes statisztika képes megvilágítani.
Az itt szerzendő tanulság tehát abban lesz példaadó, hogy megtudjuk
vatyi és mily .nagy .ipari tartalék munkássereg és mily hatással jár ez a többi muukásokra, a hü választ megadja és igy ujabb adathalmazt és anyagot bocsát a tudomáuy rendelkezésére. Bocsát a való élet számára is, mert az éles társadalmi és osztályküzdelmek harcai közepette mi sem jobb kiegyenlítő és igy békitő eszköz, mint valamoly társadalmi tünet megbízható ismerete.
Orvosaink bajai.
Városunk orvosi karáról akarnok egyet-máat elmondani a nagyközönségnek, sőt magának az orvosi karnak, előre bocsátva azt, hogy sob\' sem hittak volna, bogy a beteg emberek apostolai, a .szenvedő emberiség* gyógyítói közt, oíy egészségtelen állapotok tegyenek, mint a nagykanizsai orvosi karban.
Ugyebár furcsa dolog,\' hogy a betegségek gyógyítóinak egyetemes tömege, hagyja magát rágni, sorvasztani egy betegségtől. Egy oly betegségtől, mely nem orvosi szempont szerint mutatkozik a testen, haoem melynek neve a testületi szellem, a kollegiális érzület hiánya.
A laikus jabej; a betegségek meg-figyéWén\'éí\'iába)"ok\'átazereii k iitatn\'i. Az orvos a szimtomákat. Az utóbbi inód szerinti kezelése a betegségnek vezet a gyógyuláshoz. Az előbbi céltalan. Vizsgáljuk meg tehát a szimtomákat, nem törődve a baj okával. Bár a betegség csirája a szimtomákból úgyis kiviláglik.
Az orvosi testület biánya különösen az orvosoknak a nagyközönséghez való viszonyában lel élénk bizonyítékot. Értjük pedig ez alatt az orvosok díjazását. Az orvosbk anyagi helyzete egy-két orvos kivételével elég sajnálatos. Ez anyagi helyzet rugója pedig a silányos és rendszertelen díjazásban keresendő. Azt hitték az orvosolt, hogy a dijaknak halósági uton való megállapítása, segít az állapotokon. Azonban mit látunk? Az orvosok magok nyomják le ezeket a
korraápjtól megállapított árakat. Díjazásuk legtöbbször\' ";bly"\'csekély, hogyha atX az időt, melyet az orvos a beteg ágyánál töltött, mint írnok töltötte volna .el; valahol, akkor többet keresett volua. Melyik — ily nagy előtanulmányt megkívánó — foglalkozásnál tapasztalunk ily viszonyokat? Sehol. Hogy pedig e csekély. díjazás sokszor nem válik nagy hasznára a közegészségügynek ezt inkább szeretném állítani, mint hioni. A csekély díjazás még hagyján. De hányszor kell tapasztalniok az orvosoknak, hogy bizony a sok fáradság egyáltalában nem lesz díjazva. A beteg, aki előbb egész vagyonát Ígérte az orvosnak, felgyógyulva elfeledkezik gyógyítójáról. S merné most az orvos kérni a díjazását! Merne csak újévkor számlát küldeni, yagy tán perelni adósát! Macuk az orvostársak sietnének őt elitélni. uem is szólva a nagyközönségről, akik természetesnek találják, bogy az az ember, aki tán téli hideg éjben, ágyából felverve sietett embertársának egészségét, vagy tán életét megmenteni, mondom, bogy ez az orvos merje kérői az ö jogos követelését. Hogy mily másképp vau ez például az ügyvédi karnál, mutatja az a mulatságos, tán meg sem történt, de mégis jellemző eset, hogy mikor egy szigorló, ügyvédjelölttől azt kérdezték a professzorok, bogy mit kell tennie, ha valamely fél jogtanácsot kér tőle, akkor azt felelte. hoíy.-»Jüegkér-_ dezem a féltől, hogy mennyi előleget hozott!" Ismétlem, ba nem is történt ez meg, de nagyon jellemző.
Az orvosoknak kQzdeuiök kellene, miot szerves nagy testületnek e felfogás ellen. Egyesülve kellene legyőzniük a társadalom e félszegeégét, nem pedig még tán elitélni a Baját jogát érvényesítő orvost.
Vagy nem-e testületileg kelleue küz-deuiök a fizetésnek borítékos rendszere ellen, amely mintegy alamizsnának akarja feltüntetni az orvos fáradságának . jutalmát I Ennyi az anyagiakról.
A testületi szellemnek különösen a szellemi kérdések tisztázásában volna nagy szerepe. Németországban mindenütt vannak oly orvosegyesületek, ahol a tagok élénk eszmecserét folytatnak az
orvosi tudomány egyes kérdéseiről. Barátságos vitatkozásban \'tisztáznák egyes fontos kérdóíeket a beteg emberek nagy örömére. Magyarországban is több városban van ily orvostestület. Pozsonyban, személyes tapasztalásból tudom, a nagyközönséget is megbivják az ily gyűlésekre. Közérdekű dolgokat tisztáznak ott 8 ezzel egyúttal fejlesztik a nagyközönség tudását a közegészségügyben. Ne ejtsen bennünket az tévedésbe, hogy mert a nép na&y része hivatva érzi magát az orvos rendelését, bírálni, azért már van jártassága az orvostudományban. Ez csak a nép uagyképüsködése, melylyel kéjeleg, bogy „itoc még az orvostudományban is van jártasságom.* S mig bírálatival ezt akarja csillogtatni, addig, ba betegv akkor gyakran kuruzslókhoz fordul. S csak ha már ezeknek a lelketlen sáfárkodása a sir Hzélére juttatja, fordul az orvoBboz. Ha a segély már késő, akkor az orvos az oka a halálnak I . . . Igazán megdöbbentő, bogy a helybeli orvosi kar már rég nem egyesült leküzdeni, meggyógyítani ozt a nép felfogásán rágódó nagy fekélyt Az orvosok testülete, miot erkölcsi testület győzheti le n viszás állapotot. Egyes orvos ereje itt elvész a semmiségben.
A kollegiális érzület, az ez érzületet növelő\' testület biányát sokszor künn az életben is megfigyelhetjük. Megtörténik, bogy "a beteg bosszú betegségében elveszti ..türelmét s más orvost hivat, S mit gondolnak, hogy mit tesz eoksjor e másik orvos?"Tán azt hiszik — még ha jól kezelte is az első orvos s beteget — hogy jóváhagyja a rendelést? Nem. Bírálni kezdi társának kezelését s rosszalja a gyógymódot. A beteg hisz, mert gyógyulni akar. A második orvoB az elBŐ hátamögött jár a betegházhoz. Folyton bírálja az első rendelését. Az első orvos pedig lelkiismeretesen jár, fárad a betegházboz, nem is tudva azt, hogy egy másik kollegája is jár oda. Mily nevetséges .a gyanútlan első orvos helyzete. Az esetnek hamar lába kel. Az orvosikar pedig, tekintve, hogy ei Bokszor megtörténik, saját maga ássa alá tekintélyét.
Ezt meg kell szüntetniük orvosainknak. Az önzést, le kell küzdenie, egyesülniük kell. Hisz mindnyájan orvosok, mindnyájan
TAECZA.
Elkésett szerettess.
— A ,Zalai Köilöny* t&rctja. —
1:1-\': Radyard Kipling.
Félig gyorek volt még Dicky Hatt, amikor megnősült. A dolog egy hónappal azelőtt történt, hogy Dicky Indiába , ment;és hat nappal azután, hogy betöl-\' tötte huszonegyedik évét. A leány .tizen-kilone éves volt, vagyis közfelfogás szeriut viszonylag hat évvel idősebb, miut Dicky s nálánál akkor kétszerte dőrébb és szerelmesebb!
Mi sein könnyebb, mint az anyakönyvvezető előtt házasságra lépni. A ceremónia alig 15 shillingbe -kerül és erősen hasonlít ahhoz az eljáráshoz, a melylyel valamely értéktárgy zálogba tovödik. Miután bemondotta az-ember a személyére vonatkozó adatokat, a procedúra hátralévő része — bizonyítványok, fizetség és a többi — négy perc alatt rendben van s az anyakönyvvezető, fogai közt a tollszárral, hivatalos ridegséggel dörmögi feléjük: „önök most férj és feleség." Az uj pár pedig azzal az érzéssel távozik az utcára, bogy itt most valami borzasztó törvénytelenség történt.
Dicky azonban mindent nagyon szépnek látott most, mert olyan állást kapott Indiában, amely, az otthoni állásához viszonyítva, fényesnek volt mondható Ugy határozták, hogy b házasságot egy évig titokban tartják, akkor aztán míntross
Dicky ITalt utána megy az urának s j örömben, boldogságban éli át vele az éleiét. Ilyennek .látták a dolgot,\' amikor olt állottak az Addíson-Boad-StatioD lámpái alatt. Egy hónappal később azután elutazott Dicky, hogy megkezijje uj életét, az asszonyka pedig egymagában sírdogált a Moutpellier-Square -egyik mellékutcáján levő szobácskájában, amelyért 30 shillinget űzetett hetenként.
Ám az ország, abol Dicky megtelepedett, ígeu „szigora" ország volt. Huszonegy éves férfiakkal ott ugy bántak, mintba gyerekek volnának s az élet is drága volt. A fizetés.- amoly a hatezer mértföldnyi távolból oly nagynak tilut föl, korántsem bizonyult oly soknak, főképpen, ba Dicky azt két részre osztotta s a szebbik. felét a Montpellier Square-ra küldte. Ámde balgaság volna azt hinni, hogy mistress Hatt meg tudott élni abból a 20 fontból, amelyet Dicky neki küldött. Diciy belátja ezt és nyomban még rulána küldött. Eközben mindig arra gondolt, bogy tizenkét hónappal később 7H0 rúpia lesz fizetendő a hBjón, amelynek első osztálya a místresst Indiába hozza. Ha ehhez hozzá-veszszük a természetes érzéseit egy fiatalembernek, aki uj életet kezd egy új országban és hozzászámítjuk a sok kellemetlen muukával járó vesződséget, amoly tulajdonképpon egy fiatal omber egész figyelmét le kell. hogy liősne, ugy megérthetjük, hogy Dicky zugó fejjel kezdte meg uj életét I
Eleinte vastag, sürün teleirt kél ívnyi hosszú leveleket kapott n feleségétől, amelyekben wl irta neki, hogy mennyire
vágyódik utána és milyen menyei boldogság volna, ha már újra együtt lehetnének.
Dicky pedig ezalatt kíhurcolkodott a fogadóban levőlakásából, mert viszonyainem engedték meg neki, hogy vendéglői szobában lakjon, bárminő egyszerű is volt az. Közel a hivatalához egy hónapos-szobát bérelt ki, ahol egész nap dolgozott. Nagyon egyszerű szobácska volt, kevés bútorzattal és a koszttal együtt 37 rúpiát fizetett érte havonta., Ágya nem volt, mert azért külön 15 rúpiát kellett volna fizetni bavonkint,\' hanem. a földön bált s a felesége levelei szolgáltak neki párna gyanánt. Hébe-korba raeg-moghivták ebédre, drs ez ritkán fordult elő, mert az emberek nem sokat tartottak az olyan emberről, aki oly szánalmat keltő életmódot folytatott, miot valami skót gyertyamártó. Dicky semmiféle mulatságban nem vehetett részt s igy egyedüli élvezete az volt, ba üzleti könyvében a „Kölcsönök elégendő biztosíték ellenében" jelzésű rovatóir^&ttl-mányoxta. Ez legalább nem kerül pénzbe. Közben összeköttetésbe lépett .egy bombayi. .bankkal, de a privát foglalatosságáról a hivatala nem tudóit semmit.
Körülbelül ugyanez idótájt valami ideges, kínzó félelem lepte meg Dickyt, amely há^asemberekre olyankor szokott roátörni, ha a lelki egyensulyuk kissé megbillent. Nyugdijra nern számithatott; |ml lesz, hu hirtelen méghal s itt kell ; bugyuta a feleségét, anélkül, hogy a sorsáról gondoskodott volna. Csöndos, forró éjszakákon sokszor ébren tartották ezek a gondolatok és szirének hoves dobogása ■ azt a gondolatot koltollo bduwt, hogy
előbb-utóbb sírba viszi a szívbaj. No hát ez igazán olyan állapot, amelyet egy \'fiatalembernek sohasem kellene megismernie. Bzek érett, erős férfinak való gondok, ám az ilyen szegény, ágynélkoli Dicky Haítokat őrületbe kergetik. És nem \' volt egyetlenegy ember, akivel ezekről i dolgokról beszóllietott volna.
Dickynek szüksége volt a pénzre és , ugy megdolgozott érte, akár egy ló. Indiában a fizetést a korhoz mérik, nem -podig i az érdemhez s ha egy fiatal ombor mégis kettő helyett dolgozik, az üzleti érdek inegtiltja, hogy ebbeu megakadályozzák. Ám azt is megtiltja az üzleti érdek, hogy . ilyen nevfetségesen .éretlen korban valaki fizetési pótlékot kapjon. Ennek dacára Dicky többet keresett, mint amennyi egy fiatal embernek bőven elég, do bizouyára kevesebbel, mint amennyi egy asszonyi? ós egy gyerekre kell; ahhoz pedig.kétségtelenül jóval kevesebbet, hogy megszerezze a T"0 rúpia utazási költséget, amelyről inistress Hattal annak idején oly könnyedén beszélt.
\' A hazulról jövő levelek hangja pedig változott és haragos kezdett lenni. „Miért nem akarja Dicky Hatt, hogy a felesége és a gyermeke nála legyenek? Hiszen bizonyára szép jövedelme van és nem szép tőle, bogy egyedül akar mulatozni Indiában. De nem küldene, vagy nem küldhetne a jövő alkalommal talán nagyobb összeget?" Itt következett aztán egy lajstrom a gyermokre való kiadásokról, oly hosszú, akár egy tékozló világfi számlája. Erre Dicky, akinek szíve sóvárogva vágyott feleségére és kicsiny gyermekére,
akit sohasem látott, olyan érzés, amely a fiatal .embernek rosgiut nem való. fölemelte a felesége havi járandóságát és bolond, félig gyermekes, félig férfias levelet-irt, elmondván, hogy az élete teljességgel nem mulatságé; s nem lehetne-8 a kicsiny asszonyka még egy kis türelemmel. "Ám a kicsi asszonyka nem akart várni s valami furcsa, nyers bsng volt a leveleiben, amit Dicky nem értett.
Később, éppen amikor egy fiatalember esete alkalmából, aki szintén „megbolondult", elbeszélték Dickynok, hogy a házasság nemcsak az emelkedésre való jövőbeli kilátásait tenné tönkre, hanem még a jelenlegi jövedelmét is elveszítené, — jött a hír, bogy Baby, az ő édes kis 6a moghalt. Következett utána negyven sor, egy zsémbes- és haragos asszony irása, amely annak a nézetnek adott kifejezést, hogy a halál elkerülhető lett volna, ba bizonyos dolgok, amelyek természetesen pénzbe kerülnek, megtétettok volna, avagy, ha Dicky a babyt és mamáját magához hozatta volna. A levelet Dicky nsgyou a szivére vette, de mert hivatalosan nem volt joga a babyhoz, nem\' is viselhetett gyászt. Hogy a 700 rúpiát megszerezze, takarékosabb volt; mint valaha és életmódja változatlan maradt A munkában való megerőltetés, a pénzszerzésre fordított fáradság és kicsinye halálának a hi^e jobban megviselték, mint ahogy eáy korosabb férfit megviselt volna.,SzOrkOlő-haju öreg legények helyeselték a. takarékosságát és azt, hogy magától minden élvezetet megvont, Dicky pedig, aki ugy képzelte, hogy átélt .minden gondot,.
XUl ÉVFOLYAM.
ZALAI K ö Z L\\5 N Y
1903. JONIÜS 6-án.
egy nemés cél felé törekeduek gyógyítani a szenvedőket E cél csat jobban valósítható meg, ba kollegiális érzülettel viseltetnek egymással szemben. Az orvosi tudomány napról-napra .rohamosan halad, melynek vívmányai mindnyájukra fontos, mely azonban csak agy használható ki sikeresen, ha egyesülnek egy — az orvosok, az orvostudomány, a köz-egészségücy érdekét, sőt a nagyközönség érdekét szivén viselő — orvosok szövetségében.
Sze£onképek.
(Ezy hiányzó ís egy meglévő iriéateleniígroL)
A székesfővárosi deák úrfiak és kisasszonyok mostanában fejdíszül olyan furcsa sapkát hordanak, mintha valamennyien kerékpársportot űznének. Sötétkék, fekete, szürke posztóból vannak ezek a jelvények, elöl egy-porcellángombbal, melynek szine és rajza\'-\'intézetek szerint változik. Némelyik meg fehér vagy fekete huszárkócsagot is hord, a lányok pláne női\' tengerész- növendékeknek tűnnek föl. Az ilyen flsncolés hamarosan át szokott „ ragadni a vidéki deákokra is, s valóban nemrég több vasúti állomáson volt alkalmam ilyen fővárosi nyegleséget tapasztalnia Ezek a sapkák se nem magyarosak, se nem praktikusak. Ernyő és ellenig nélkül valók, uey hogy a viselőik maj^ a szemüket kezükkel lesznek kénytelenek a nyári\'nap ePen betartania hacsak a vakáció ideje alatt nem térnek észre és | sutba nem dobják a csúf sapkákat. Kanizsán a deákok még nem fanyalodtak erre a. viseletre, jól is tették. Egy izlés-telenséggel kevesebb van ebben a városban. Valószínűleg majd csak akkor kerül ide ez a mánia, mikor a fővárosban leszoktak róla és a kalapo.-ok a távolt ;vidíkre küldik megmaradt készletüket így jártunk mi „srro kucsma" is, mikor a véderőjavaslst évében grasszált a bársonyos, árvalánybajas magyar löveg. De ennek volt legalább valami látszatja, mig a mostani fővárosi deáksapkák csak divatosak, de nagyon ízléstelenek.
Ellenben láthatni KanizBán egy másik . jelvény-specialitást, melyről már többször volt szó e hasábokon, de azóta nem hogy segítettek volna a dolgon, hanem még jobban kiterjesztették. A koldusnép fehér tábláit érijük. Hát a legsötétebb középkorban élünk e, hogy megbélyegezzük nyilvánosan a társadalom .páriáit? Nálunk ) Petőfi rokkant vitéze nemcsak rongyos köpenyegét és érdemrendet kapna jutalmul, hanem egy zománcozott pléhtáblát is, mely országnak világnak hirdeti, hogy iroe, ez a város fenbaíósága alatt nyomorgó, ténfergő, tengődő alak, ennyi a ennyi számú hivatalos..városi szegény." Egy Hogarth raji-ónjára méltó szánalmas csoport volna a csütörtöki koldusok föl-vonulása. Ha már a szegényügyi bizottság nem viaelí még annyira sem gondjukat, hogy emberhez méltó gúnyát adna
nekik, hát akkor « .Szépítő Egyesület" vegye kezébe a dolgot, vagy a jótékony nőegyletek. Tekintetes uraim és nemee hölgyeim, bát nincs kegyetekben még annyi megindulás sem, bogy azokat az istenverte koldusokat egy-egy darócköpeny és egy kis meleg leves erejéig felsegítenék, hogy ne kellene őket csoportonként az ajtó elől elkergetni, mert az ember undorodik tőlük? ügy hagyjuk őket kuncsorogni, mint Konstantinápoly, utcáin a kóbor kutyákat? A nyakba akasztott pléhtábla nem azoknak a szégyenét jelenti, hanem az Önökét, tisztelt polgártársak. S meg aztán mi értelme is vau annak, bogy .városi szegény?" Hát más koldus nem méltó az alamizsnára, mint az, amelyiket a város hivatalból engedélyezi Ezek a terek táblácskák sokkal jobbao jellemzők Kanizsa külső képére, mint azok ai aranytól duzzadó cégtáblák.
Szegényházról, vagy menhelyféléről még álmodni se merünk. Ugylátszik abból a feltevésből indulnak ki. bógy nem is igazi koldus sz, akinek megvan az állandó; lakóhelye. A koldulásra csak ugy válik méltóvá az a szegény, ha piszokban fetreng, mocsokból táplálkozik és pléhtáblát hord a nyakán I
-Ti
HÍREK.
— Egybüzí hlr. özv. gr. Huoyady Imréné szül. Győry Felicitas grófoé bőkezűségéből Balatonberéoyben uj plébánia létesíttetett. Az nj plébánia hivatalos egybázlátogatási jegyzőkínyvét szerdán vették föl. A Vieisatici Canonica megállapítása után hivatalosan kiírják a pályázatot az uj plébániára.
— Érettségi biztos. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a zalaegerszegi állami felső kereskedelmi iskolához dr. Diószeghy József kereskedelmi miniszteri s. titkárt és a nagykanizsai izr, felső kereskedelmi iskolához Heltai József nagykanizsai terménykereskedőt, a kereskedő ifjak elnökét küldötte ki a folyó tanévi érettségi vizsgálatokra miniszteri biztosi minőségben.
— Hegemlékezés Fllssy Tamásról-Füssy Tamás, a közelmúltban elhunyt. Zalavári perjel tudvalevőleg huszonöt éven át volt igazgatója > Szent-István Társulatnak. A társulat e bosszú, buzgó működés elismerdseOl a ]egutóbb.,tartott igazgató választmányi ülésen elhatározta, bogy Füssy Tamás arcképét elhelyezik a társulat helyiségeiben és egyúttal sokszorosítják.
— A D&li Vssut közgyűlése. A Déli Vasut-Társaság Bécsben májas 28-án megtartott közgyűlésén foglalkozott azzal az egyezséggel, melyet a társaság elsőbbségi kötvényeinek gondnoka kötött a 3 százalékos kötvények tulajdonosaival. A közgyűlés előtt 790 részvényes 244.121
amelyet egy férfi megismerhet, mosolyogva bólintott igent. Eközben egyre a fejében kavarogtak üzleti könyvének utolsó számsorai.
De még egyéb gondok is vártak reá, mielőtt a végéhez ért volna. Levél jött a kicsi asszonykától, természetes következményeképp sz előzéknek, amint Dickynek-tulajdonképpen gondolnia kellett volna s a levél csattanója ez volt: .elmentem egy fiatalemberrel, aki csinosabb, mint to vagy." Meglehetősen furcsa kis irás volt. pontok nélkül és körülbelül ugy hangzott, hogy „ó nem akar örökké várni és a gyerek meghalt s Dieky még nagyon liatal s ő nem fog soha többé a szeme elé kerülni és Isten a tanuja, bogy ó egy könnyelmű nő -volna, de Dicky Indiában éli a világát, mig a másik tiszta szivból szereti öt és ha Dicky meg is bocsátana neki, ó nem fog megbocsátani Dickynek soha és nem is írja meg a címét, amelyre neki levelet küldhetne.
Ahelyett, hogy hálál adott volna teremtőjének, hogy szabaddá lett. ngy érezte magát, miut a sértett férfi, mert gondolatai miudunialan visszatértek a feleségére; visszaemlékezett rá a Montpellier Sqnsre-on levő harminc ehillioges lakásában, amikor az utolsó hajnal virradt rá Angliában s ó az ágyában sirt. Kimondhatatlan nyugtalanság fogta el és tehetetleit -kinjéban az ujjaiba harapott. A végzetes levél ■ jöttét követő éjszakát igy töltötte el a legkeserűbb fájdalmak közepett.
A következő reggelen nem volt kedve Dicky Hattnak a munkához. Arra a meggyőződésre jutott, hogy elveszítette a fiatalság öröméit Fáradt .volt és megízlelte az élet minden gondiát, mielőtt még a 23, évét betöltötte volna. A becsü-
letét elvitte az ördög, igy lázongott benne a férfi; és most ő is a pokolba 1 megy, ezt súgta bensőjében \'az ifjú. Fejét áz asztalra hajtotta, sirt és nem törődött a hivatalával.
Am érdemeinek elismerése nem maradt el. Három napi meggoodolási időt adlak neki, amidóu felmondását kézhez vették és a főnöke néhány eredménytelen sürgönyváltás után azt mondta ueki. hogy tekiutettel azokra a szolgálatokra, amelyeket ékkor ós ekkor, ebben és ebben az1 ! ügyben fejtett ki Diclry, abban a helyzetben van, hogy egy határtalanul maga sabb" állást ajánlhat föl nelii.
— És mennyi fizetéssel jár az az .állás? — kérdi Dieky.
— 650 rúpia fizetéssel, — mondta lassan és meggondoltan a főnők és azt várta, hogy a fiatal ember az örömtől és a .hálától leroskadjon a földre.
Nos, most. itt volt! A hétszáz rúpiába kerülő utazás — most itt volt; most volt már elege, hogy abból az asszonyt és gyormekét eltarthassa s egy biztos alapokra fektetett, nyiltan is bevall-.ható házasságot engedjen meg magának. Dicky bangos nevetésbe tört ki. nevetésbe, . amelyet nem birt visszafojtani. Beteges, rikoltó növelésbe, amelynek nem akart : vége. szakadni. Amikor újra magához tért, egész komolysággal igy szólt:
— Belefáradtam a munkába, Öregem:-, ber lettem ós ideje, hogy visszavonuljak, amit ezennel meg is teszek.
— Ez a fiatalember megbolondult 1 —
mondta a főnök.
Azt hiszem igaza volt, de Dicky Halt nem jelentkezett többé, hogy ezt a kérdést megoldja.
részvényt deponált. Jelen volt 150 részvényes, Clumecky báró elnök hosszabb beszédben méltatta a létre jött egyezséget, mely nemcsak a kötvény-tulajdonosok, hanem a részvényesek érdekeit képviseli és elősegíti a társaság pénzügyi konazo-lidáczióját Az egyezséget elfogadásra ajánlja. Ezután a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az egyezséget, úgyszintén az igazgatótanács jelentéseit és a fölment-vényt megadta,
— A nagykanlzsser magyarok. — Kardos & com\'p. Nagykanizsaer BOrsteo-fabrik csodacim viselőit kérjük legyenek szívesek czimüket magyarul írni. Legyünk már magyarok ne csak névben, de szellemben isi de legalább\' nyelvben. — Sebámen Sie sich nicht?l Igy kiált fel, helyes németséggel a: .Magyar Paizs". Tudtunkkal Kardos és Tsa teljesen magyar cég. A kivitelre szánt áruira persze aligha használhat magyar címet, mert az áruját visszadobnák, külöuösen horvát- véreink. A mennyire sajnálatos körülmény ez, mégis sajnálkozásunk nem változtat a rideg valón.
— Közegészség. Az elmúlt május hónapban — a városi tisztiorvos jelentése szerint — a város közegészségi állapota következő volt: \' Fertőző betegségek fordultak elő: Trachoma 2 esetben, dipbteritisz és torokgyik 1, fűltömirigy-lob 4, bárányhimlő 1, kauyaró 2, vörheny három esetben. Elmekóros kettő volt. Halálokok következők voltak: Tűdő-gümőkór 6, veselob I, agybántalom 4, vele született gyengeség 8, tüdőbáotalom <S, bélhurut 6, ránggörcs i, májsorvadás
. 1, korsszülöttség 1, ezervi-szivbaj 1, gyomorrák 1, bélzáródás 1, kimerülés 3. Halva született 2 fiumagzat Elvetélés történt 2 esetben.
— A koronázás évfordulója. ,A legelső magyar ember? koronázásának évfordulóját a hagyományhoz híven az írtéu is megünnepli a főgimnázium gyakorlóiskolája! Az ünnepséget, mely egyúttal a gyakorló .iskola záró ünnepe, folyó hó >8-án délután 4 és fél- órakor tartják a Polgári Egylet dísztermében. A gyűlés műsora a következő: 1. Bákóci-nyitány. Előadja az ifj. zenekar. 2. A drámaíró. Vig monológ. Előadja Szalay János TŰI. o. t. 3. Vándordal Böltcher Ágostontól. Énekli a férfikar. 4. - Népdal-egyveleg. Előadja az ifj. zenekar. 5. Jelentés a gyakorló-iskola ez évi működéséről. Felolvassa Tóth István, a gyakorló-iskola e. i. főjegyzője. 6. Népdal-egyveleg. Vegyeskarra alkalmazta\'Herzfeld Viktor. Előadja "k vegyeskar. Tiz perc szünet; uláns: 1. Gyere baza édes anyám. Magyar népballada. Karra alkalmazta H. I. Zene. kísérettel előadja az énekkar. 2 A vén cigány. Melodráma (Farkas Imre, Farkas Lajos.) Szavalja Kaffka József VIL o. t, zongorán kiséri Tóth István VI1L o. t. 3 Loreley-trió Neávadba Józseftől. Hegedűn előadják Sauermann József VHI. és Krátky István V. o. tanulók, zongorán kíséri Tóth István: 4. Jelentés a beérkezett pályamüvekről. Faloltassa Csóti Márk a gyakorló-iskola é. L vezető tanára. 6. Záró-beszéd; Tnrija az igazgató. .6. Bákóci-induló. Karra alkalmazta Szent-Gály Gyula. Zenekar kísérettel előadja azénekkar. A gyűlés pontban fél ötkor kezdődik. — Külön meghívók nem levén, az igen tisztelt siűlőket és tanügy-barátoicat ez uton hívja meg a vezetőség.
A-nagykanizsai felső kereskedelmi -iskola f. bó 8-án a korooázás évfordulóját ünnepli a következő műsorral: 1. Király hymnus. Énekli az ifjnaág énekkara. 2. .Vándor madár", irta^ Ábrányi Emil. Szavalja FriedlSnder Ödön k. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Tartja Krausz Ödöü k. o. t. 4. Diadal ének. Előadja az ifjúság énekkara. 5. ,A hontalan", irta Vörösmarty Mihály, Szavalják Kondor G. és Walteradórfer Ignác k. o. t. 6. Szózat. Énekli az ifjúság énekkara.
— Tanfelügyelői látogatás. Dr. Bnzeicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő, junius hó 2 án Nagykanizsára érkezett a még aznap\' délután az első igazgatósági körzet állami elemi iskoláit, este pedig az iparostanoncok osztályait látogatta meg. Junius 3-án a második igazgatósági körzet állami elemi iskoláit, folytatólag a kisdedovodákat látogatta. Junius 4-ére a harmadik igazgatósági körzet állami iskolái maraduk.
— Vizsgálatok sorrendje a nagy. kanizsai m. kir. állami polgári fin- és leányiskolában az 1902/3. tanév végén, lunitu 16-én d. e. 8—12. Az L a) leány-Osztály vizsgálata, d. u! 5—6. Az l a) ésL h) leányosztály tornavizsgálata. 16-án d. e. 8—12. Az L b) leányoszlály vizsgálata, d. u. 6—6. A IL leáoyosztály toroavizsgálata. 17-én d: e. 8—12. A IL leányosztály vizsgálata, d. -o. 6—6. A
HL és IV. leányosztály toroavizsgálata.
18-án d. e. 8-12. A HL leányosztály vizsgálata és az I. II. oszt magántanulók írásbelii vizsgálata, d. n, 2—6. Az t IL oszt magántanalók szóbeli vizsgálata.
19-én d. e. 8—12. A IV. leányosztály vizsgálata és a HL IV. oszt magántanulók Írásbeli vizsgálata, d. o. 2—6. A HL
IV. oszt. magántanulók szóbeli vizsgálata.
20-án és 21-én szünet 22-én d. e. 8—12. Az L fiúosztály vizsgálata, d. u. 5—7. A fiúiskola tornavizsgálata verseoy-nj.el- 23-án d. e. 8—12. A H. fiúosztály vizsgálata, d. u. 2—6. A IV. fiúosztály vizsgálata. 24-én d. e. 8—12. A Hl. fiúosztály vizsgálata, d. ú. 2—5\'|, az
V. fiúosztály vizsgálata, 6\'/»—6. A IV. V. VL fiúosztály énekvizsgálata. 26-én d. e. 8—12. A IV. fiúosztály visz-gálata. 26-án d. e. 8—12. Magántanulók (fiuk) írásbeli vizsgálata, d. u. 2—6. Ugyanezek szóbeli vizsgálata. 27-én szünet. 28-án d. e. 8—10. ,Te Deum" és a tanév bezárása. Junius 16. 16. délelőtt a leányiskola rajzkiállitása a rajzterembe!;. Junius 18. és 19. délelőtt a leányiskola kézimunka kiállitáia a rajzteremben. A nyilvános vizsgálatokra az érdekelt szülőket és taoügybarátokat tisztelettel meghívja az igazgatóság.
— „Országos Irodalmi Szövetség," A magyar irodalomban, különösen a vidék irodalmát Biemlélve. már régóta éreztük egy oly egyesűlej hiányát, mely az irodalmat fellendíti a már meglevő, de cél és eszmében széthúzó irodalmi életet összetartja, illetve ennek irányitóul szolgál. Ez a hiány most pótolva lelt Az Országos Irodalmi Szövetség eszméje már testté tőn. Az Akadémia képes termében alakították meg az irodalom lelkes vezérei. Jókai Mór az elnöké, Az alap. szabály tervezet szerint aji Országos Irodalmi Szövetség feladata első sorban, .hogy egészséges viszonyokat teremtsen a magyar irodalomban, a nyelvet is az irodalmat országszerte egyszerűsítse és kölcsönösen művelje, terjeszsze; az országban a szétforgácsolt nemzeti eszmék egyesítésére irányuló törekvéseket összpontosítsa; támogassa az irodalmi és más hasonló célt szolgáló egyesületeket; ápolja és fejleBzsze a magyar irodalom iránt való szeretetet, végűi pedig, hogy az ősi nemzeti érzésekhez való ragaszkodást fölébreazsze éa megerőaitse. Mind e célok megvalósifása végett a szövetség az ország irodalmi és közművelődési egyesületeit lehetőleg teljes számbau bevonná munkásságának keretébe; a kisebb egyesületeket támogatná, a hol pedig szükséges, ujakat is alakítani. Az ország különböző részein felolvasásokat rendez a szövetség. Az ifjuaág számára pályadijakat oszt ki a szövetség, a tehetséges fiatal írókat segíti, könyveik kiadásában, terjesztésében pártolja, végül pedig nagyobb eondot fordit az erői jog megvédésére." Üdvözöljük e nemes célú szövetséget, mely a mi városunkban is hivatva Iobz, „fejleszteni, ápolni az irodalom szeretetét" I
— Meghívó. A galamboki önk. tűzoltó egyesület saját alapja javára 1903. évi junius hó 7 én, vasárnap a galamboki közséci erdőben tavaszi mulatságot rendez. Kezdete délulán 3 órakor.
.— A Ueszthely-ispolcal vasút a legújabb hír szerint legközelebb megnyílik. Junius 6-án vau a műtanrendőri bejárás, junius 7-én jön az osztó vonat s a közlekedésnek 8 án fog átadatni. Az uj vasúti díjszabás a kővetkező lesz: Keszthely-Balatonszentgyörgy 80, 44 és 30 fillér, Keszthely—Tapolca 1 K. 60 L 90 és 60 f. Keszthely—B.-Ederics 80, 44 ób 30 fi\'lér.
— A Divat Ujsig minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre, postán való szétküldéssel, két korona húsz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VHI., a Rökk Szilárd-Utca 4. számú házában van.
— Lipit ÍBrdó. Amint értesülünk, a nagymértékben fejlődő előkelő lipiki fürdőhely, az idén is Ausztria és Magyarország, a Balkán-vidék részéről, valamint egyéb külföldi helyekről odaérkező vendégek élénk látogatottságának örvend. — A kitűnő hatású gyógyforrás és fényesen berendezett fürdők, továbbá nagy terjedelmű ritka szépségű park, jeles zenekar, fényes étkező és kávéház-, gyógy-\' és olvasó-termek, stb., úgymint egyéb szórakoztató & sportjátékhelyek nagyban járóinak «hoz, bogy Liplk fürdővendégei nemcsak a keresett gyógyulást, de az ehez szintén hozzájáruló szórakozást is föltalálhassák. Ezen- célok elérésére « fürdőhelyen 8 neves, fürdőorvos, a fürdő-igazgatóság, a fürdőbiztos és helyi ható-
ságok fáradhatatlanul közreműködnek Fölemlitésre méltó végűi azon körülmény, hogy a Horvátország egynémely részében előfordult zavargásoktól — melyekről a sajtóban nagyban túlzott hírek terjesztettek — Szlavóniának azon egész vidéke melyen Lipik feleszik, ezektől tökéletesen ment maradt és ugy Lipik, valamint vidékén teljesen nyugalom uralkodott éa uralkodik, ami \'általános kellemes hatást gyakorolt Ez idény alatt Lipik már eddig a harmadik névjegyzékét adta ki fürdővendégeiről.
— Gaetrlcln. Nagyon fontos ,gyomor és hélhajosoknak tudni, hogy van egy szer, mely muló bajokat azonnal, krónikus gyomor és bélbetegségeket hosszabbi használat után megszüntet. És máB szenvedőknél, kik magukat bő táplálkozással erőiknél megtartani kell, szintén ajánlható Dr. Traub József Gastricin gyomorpora. Egy rövid kísérlet meggyőz már, a kitűnő emésztési képességéről. Gastricin egy házban se hiányozzék, különösen ott, hol nincs orvos a közelben.
60 kr.-tól 8 (W 70 te -it méterenklnt blouiok és mMlraik. — Bérmontie íi mir alrámolva • bálhoz uillitva. — Nigy miutagyöjtraíny azonnal. Heimebsrg selyemgyár Züríoh.
ANYAKÖNYVI HÍREK,.
— 1908. májas 29-15] jnnlni 4-Ig. —
Halálozások:
8zarvas György rk. koldus 77 éves. Marton Mária rk. 6 perces. Hodusek Mihály ág. ev. cipész 62 éves. Brűller Albertné izr. 69 éves. Szúnyog Mária rk. napszámos 19 éves. Özv. Polanec Józsefné rk. 88 éves. Özv. Wild Bóbertué 78 éves."
Házasságot kötöttek:
Buza Pál asztalos — Fukcsiss Erzsébettel. Lövik József nyomdász — Kolárits
Máriával, \\ Horváth Károly kömives — Bűrger Terézzel.
Tóth István p. és t tiszt — Szalay Jolánnal.
Törvényszéki Csarnok.
Kirendelés. Az igazságflgyminiszter Fábián Zsigmond dr. nagykanizsai ügyvédet a nagykanizsai ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottul rendelte ki.
Hatóság elleni erőszak miatt került Pongrác Balázs perlaki lakós a helybeli törvényszéknél a vádlottak padjára.
A fótárgyalást Tóth László kir. táblabíró, törvényszéki elnök vezette; szavazó-birák: Dr. Kiss István és Gózony Sándor törvényazéki bírák. A vádhatóságot Dr. Héricí Tóth Iatvéo kir. alügyéaz képviselte. Jegyző Samuely Ottó.
Pongrác Balázs ez év április másodikán részt akart venni az ottani községi elöljáróság tárgyalásán, mely a vádlott nővérének ügyét tárgyalta. A vádlott egy kissé boros fővel állított be a tárgyaló terembe s ezért a községi biró őt kiküldötte. Később újra,visszatért Pongrác, 8 midőn a községi rendőr nem akarta az ittas Pongrácót beengedni, a vádlott bántalmazta a rend őrét.
A kir. törvényszék a vádlottat hatóság elleni erőszak büntette helyett, tekintettel a sok enyhíti körülményre csak,hatóság elleni erőszak vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért őt 4 napi fogházra Ítélte. , ■ "
Az indokolásban az itélőtaoács elnöke érdekesen nyilatkozott. A vádlottnak enyhítő körülményül tudták be, hogy ő i községi elöljáróság tárgyalásán akart résztvenni, mely ép oly nyilvános, miut az itteni kir. tőrvényszék főtárgyalásai. Kivévén azokat a tárgyalásokat, melynél megkívánja némely ok a zárt ülés elrendelését, de — folytatta «z itélőtanács elnöke — a bizalmi férfiak és a sajtó képviselői, még a zárt tárgyaláson is, mindig résztvehetnek.
Az ítélet jogerős.
A. kérvényezőit. A tótfalusi adófizető polgárok nem voltak megelégedve a község birájának Zelenjrák Pálnak benynj-. tott költségvetésével. Össze is állt Nóvák István gazda hat más gazdával és egy kérvényt nyújtottak be az óda illetékes csáktornyai főszolgabíróhoz, melyben a költségvetés egy-két tételét kifogásolva, kérték az 1900|90l-iki községi számadá-
XLII. ÉVFOLYAM.
U!UI KÖZLÖNY
1908 JÚNIUS\'" 6 án.
sok feldlvizsgálísit. A fóazolgabiró e kétvíoyt vádnak minSsitetta (I) & fegjelmi vizsgálatot rendelt el a községi bíró ellen. A vimgálat eredménye az volt, hogy a fegyelmi vizsgálatot megszüntették. A magjidatetett fegyelmi vizsgálat után áttette az iratokat az itteni ügyészségre, és egyúttal feljelentést tettek Nóvák és iát társa ellen, — hivatalból üldözendő,
— közhivatalook ellen hatóság előtt elkövetett rágalmazás miatt.
A csütörtökön megtartott főtárgyaláson
— melyen a kir. törványszék részéről a fenti vádtanács vett részt — a vádlottak egybebaogzóaD vallották, hogy ők nem vádolták a birót semmivel, hanem csak polgári jogukat gyakorolták, midőn egy kérvényben a felettes hatóságtól a számadás .felülvizsgálását* kérték.
A kir. törvényszék a vádlottakat rágal-matá8 vétsége alól felmentette.
A bűivel. Staud Mária rigyáci paraszt-leány büoöB Bzerelmet folytatott egy falubéli szolgalegéoynyel. Szerelmük soká titokban maradt. Még az édes anya aem sejtett semmit. Ez év március 24-én a kora reggelt órában a major egy félreeső helyén rejtette el a szerelem bűnjelét. Ott talált reá egy szolgagyerek.
A leáuy-auya tegbap állt a helybeli törvényszék Ítélőszéke előtt, felelni tettéért\'. Gyermekkitétel bűntettében mondották ki bűnösnek és az euyhitő szakasz figyelembe vételével 6 hónapi börtönre Ítélték. A vádló súlyosbításért fellebbezett. A leány védője Remete Qéza semmiségi panaszt adott be a minősítés miatt.
(,)
Dr. ViUAnyt Henrik, felelői szerkesztő. Kiadó: Jfí. Wajdits József.
VEGYES.
— KükídvelJk fényképezéséhez? JSIismert lejjobb sr»lon íí utazási fényképező készülékek uj felül coulhatsdan pillanstnyi kézi-készü-lékok, továbbá mindennemű fényképezőkellékok A Moll c$. éa kir. udvari szállítónál, Bées.I. Tneblaaben 9. Fényképexő kellék Üzlet ala-pítutoti 18ö<. - Kívánatra nagy képei árjegyzék ingyen,
Nyílttér
Az e rorát alatt közlőitekért nem ráüti felolSaségct a szerkesztőség
Mig a legutóbbi idókig egyetlen víz sem volt egészen biztosan adagolható a vérköpésben, szívbajban és aszthmában szenvedő embereknek, az uiabb kísérletekből kiderült, liogy ilyeneknek egyedül a
„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS
MARGITTELEP, Beregmegye.
vize ajánlatos fogyasztásra, a mely ezek mellett nemcsak a húgyszervek betegségeiben a legjobb viz, hanem a legkitűnőbb borviz s enyhén sós ize miatt mindenki, még a „.íisebb gyermekek is a legszívesebben veszik magukhoz a gyomor és légcső hurutos megbetegedéseinél. Országos förafetír:
ÉDESKUTY L. Bűd apesten,
cs. és k. udv. szállító. Ásvány viz -nagy kereskedő.
Kapható mindenütt
Tese, hngyhőlyijt, hngjdaw és a koszTényhnntalmatt ellen, továbbá a légzó és-emtetíal szervek hurntos bántalmamál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrAs
sikerrel.rendélre leax.
Hagyjuj tó hat ás a,!
bíI ^\'I^ Kiijm
Kapható isrinyrlzkerezkedésekben ét
gyágyszert&rakban. A Sahator-forrA* ígazgatésÉiga Eperjesen
fillli | HIRDETÉSEK.
Teljes tejfel csokoládé
— táblákban és hengerekben. —
A legtejfelgazdagabb
Tej-csokoládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH SUCHARD
fevóCpa-p K^a a
CiOMtfcvC^papvt.
Kapható:

tisztító kivonattal HszNf-sunk
Arany éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem Bécs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 és 80 fillér.
Kérje ön
Ingyen éí bérmentve illusztrált árjegyzékemet több- mint 500
ábrával órük, arany, eiflst és hangszerekről HANNS KONRÁD
órserir és kiviteli cég • BBÜX 826. ii.
Csehorsxlg.
HtyavalyafSrés.
KI nebézkórban, górcsőkben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brochurát. Ingyen\' és\' bérmentve kapható Schvranen Apotheke, Frankfurt alMain által.
Nagy
szerencse
annak, kl néhai özv. - Matlos Jd-zsefné házát megveheti, mely Csen-, geriutca 40. szám alatt áll, az örökösök kielégítése céljából olcsó áron azonnal eladó. — Bővebb felvilágosítást nyújt
Mattos Ernő.
Sehalek Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA!
Bécs, 1, WollzeiiB\'li. rdlÉEszint és I. emelet
Alapíttatott 1878. a Telephon 809. A et k. póstatakarékpéoztir Clesriog-íiitn-lája 804. 816.
ajánlja magit hirdetési megbízások gyors éa olosó elintézésire bel- és kílBIdi ojsajok részére.
Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, áraza-
bisek dijnwntesep. Legajabb nagy UH>p-ár|egyzik UrdetSknek legyen éa bérmentve.
Saját gyűjtenényes-hlrdetS
rovat a
„fa Fteie Pteas" és „Knes Wr- TagM"
hírlapokban mindennemű hirdetés réazére, mint: Adás-vételi kizlések alatta üzletágnak, Táré, képviseleti. Boyoíkl, állást-kereaS, ajánlati hirdetések sth.
Med Dr. Traub József gyotnorpora
GASTRIÓIN
orrosilae is meims^lra és tasaíiía.
Ezer és eier ember gyomor, bél ét más bajok következtében szigorú étrendre van kényszerítve, ami az életet kínossá teszi. Dr. Traub József Gastricln gyomorporinsde használatánál ezen élrend már rövid idö múlva feleslegessé válik. Betegek, kik sok táplálék felrételérel erőiek akarnak lenni, elérhetik & Gastri cinnel a legrövidebb idő alatt, Qastricin mulandó bkoknál, mint gyomorégés, felböfögós, felfúvódás, gypmorttjls, hányás, görcsök, rosszullét, szorul is, fejfájás és rossz emésztésnél azonnal bassnál és hosszabb élvezetnél megszünteti a régi gyomor és bél Mntalmaaat, melyek eddig minden szernek ellenáltak. Gaatricin nem hashajtó szer, a axékelést azonban szabályoz**. — További-kat a prospektusok szolgáltatják. — Orvosok részér© ingyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárban. Nagykanizsán PRÁGEE BÉLA gyógytárában. ,
Főraktár „Salvaíör" gyógytárban\' Pozsony. • \'
Nagyban a, gyógydrognoriákban.
Nagy dobóm 8 kor., kis doboz 2 ;kor., bérmentve 20, ajánlva 45 filJé?rel több
STEÍER
gyógyintézet
TÖBEL-FŰRDÖ
GRÁCZ MELLETT , IDÉNY: május-októbar.
SSO méter & teoger siine felett. 2 vasúti állomás Grácból kocsival egy óra. Posta- és távird* állomáf.
Rég ismert Tastartalmu (akrotherme) aeéllorrás 80 fok C.. meleg (23 fok R\'.j Mérsékelt klíma 25 fok C. ós 20 (R.) erői tó erdölevegó, kiterjedt fenyveserdók. Gyógy-jatalatok, idegbántalmak ideggyengeség, hátgerincbetegség, hysteria, görcsök, neuralgia stb. ollen. NÖt betegségek: vérszegénység, bél- és hólyaghurat stb. Igen ajánlható údQtókoek ós gyenge gyermekeknek. Gyógyeszköz: külön KyÓgy- és nsróbazin, kádfürdők melegrizzel, fenyöfördók, villanyos fördók. másságé, znhanygyógykezelés, napfQrdík sat. Olcsó lakások és egyes szobák,\' villák, gyógyterea, Idtűnö étterem, JdtünÓ zenekar.
A fttrdöigazgfttdaágnál kimerítő prospektus l Ingyen és bérmentve.
Dr. BLVMA VER S JlNDOIl, orros xuliydonoa
UM. 4r Hm «*Sm4*r*jtt h»«xoUt»tojJt b^- ItlIMh a
j BÉRGER.féle gyógy-, egészségi-szappanok
O.Hen *<\'omp MV^.or.ÍJ.T Arnj&mn
Hergcr-féle 40 siái. kátrányszappan, j ^jj^í Iterger-féle kénes kűtnSaysiappaii \'"> j Herger-féleglvwrin kátRlnvsiappan, j RiTser-fcIe panama kiStrán\'jszappan |
9 x«4v«it^< 3 iCveU:«xA üapr«iio«;: iicniocrnippmi,
.■vfaxunppRU.TnrboliinppBu.niiphrolh\'nolfttrÍMkixt i siktvo* nkAtrifik*>l«racit«o. t£rb<(<?:/*$«<n4r. MiiaiHppmi, WnWJ- *ÍM.Jii>mok»Mpii»n, kxpjelonxnppttn, peiro milloUuippan Töröx arc rluXtUs «l«.n. I miiiltiaisppmi, H+fiei-U\'.t lOK\'iKtxtn to5<jncií«o, 1. uAnattrAo* Jo«ak. I. jjitnf JohAojr»dkn»u, JűtaívJ tojtüiUW MCN.*. N
AZSmki OCT(«r-Ml# Ceep. rririt^, M ír óU| o«a rWI<>j7ot U a evjl r3r$> ayominal a dmkta
unppaaok 0. HoU 4
»lüJÍ4Ít a. Hoíl A CcKop. JiHUk.
Magyarországi főraktár : Török Jóazef gyógyszertára Budapest, Király-utoa. Kioslnybcn Ma gyaioiazág tsixta gyógyszertár^baa.
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.
cs
vas- és fémBntöde ró8zv.-tar8.
GÉPGYÁR SZOMBATHELY
99
Raktára Budapest, V., Lipót-korut 15.
K&xít mlndcasema
Gazdasági gépeket^f Benzin-motorokat,
Benzin-motor os csép lök é szí etek.
2-60 \'lóerőig.
ftf aloménitéftzet: üi heogerszékek, minden c siskmába vágó gép-gyártása. , -—- Teljes roümalmi berendezések.
iÁíllŐnleSCeSMéCT: Leg«j*bb sxerkezetü csavaron és szabad, víznyomású \' borsajtó.
OftlinriM" VI 1W világbirQ\' amerikai arató és kaszáló gépek
Képes árjegyzék Ingyen ós bérmentve. Kívánatra minden szükséglelre külön költségvetés.
Férfiul gyengeség (impotentla, ségek, a fiatalság titkos bQnéí s klcsapon-
Idegbeteg--í \'"
gá&ái ogyedOl csak a
Dr. BRUN-féle PERÜIN-PÖR
(peri! nívényekhől készítve)
álul gyógyíthatók biito-san, mert csak egyedül a dr. üran-íéle .Peraln por" alkalmas a nemiő- s szüló-szerrek mindennemű gyengeségének elhárítására, s igy férfiaknál a tehetetlenség s nóknél a m\'agtalanság eltárolitásárs, nemkülönben pótol-hatlan gyógyszer a nedt- és térresstések által elóidézeU erlltetésaél, a klosspoeflások, ön-fertózós és az ^jeli msgSnlések, a gyeogeséfi a a tehetatleasétt, férflal gyengsség eme két-ségbevonhatlan előjelei által előidézett gyengeség! állapotoknál, továbbá mindennemű Ideg-báatalmskiil, u. m.: ■IgrUne, fejfájás, az ideg .összezsugorodása, általános Icsoványkodás és elerőtlenedés, az arexa sápadtsága, mélyen boesett kék •
gyengeség, derékcsontíájás, gőrcsók, dugulások, okoélkali remegés, a vig társaságok kerülése, tehetetlenség, a női bsjok, .gyengeségi állapotok, a lábak és kezek reszke-téso, Térsiogénysóg stb -nél. Mindezen itt elő-sorolt idegbetégségek a gyógyászatbán eddig semmiféle Umeret«s szer által sem gyógjithatók oly biztosan és tökéletesen,. mint a perui növényekből készített dr. Brun-féle Peruin-por által. Ártalmat! anságáért kezesség vállaltatik. Ezen por titkát egyedül én birom s ezért kérem ciacmet figyelembe venni. — Ara egy doboznak pontos leírással együtt 3 korona.
ARCZKEVOCS
legjobb a világon. Hatása osedás.Pár
nap alatt ifjúja és szépiti az aroot. — Eltávolít rodóket, szeplót, mi foltot, bóratkit (Mitcser) és minden más bőr-bajt. 8<m higanyt, sem ólmot, sem más ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nagy tégely 2 kor., klosl I kor. HSIgypor I kor. Szappan 80 411. Fogpép I kor. Arovlz 2 kor.
REGENERÁTOR.
ArtalmatllD szer st Síz haj eredeti Isi*
aÉnok riiBí*nyerűaére. Fej- Cs iiAkíűlhsj DApoatn ejjuor bo-nedreíltends és nyolc aAp mnlT» visszs-kapji. eredeti színét, később hctcnkéot csat kétezer hiuoáUndó. Egy flvefl ára
2 korona.
Kaph&tt u efjídali kétdtínél *EHLSCH*U)T JÓZSEF fjírtMeréMnSl GjSrtStt »•!«-mist a főraktárbaa lux Sikálj drogaa.tuletébea Budapest, IV., Hozeum-kérut 7. sz. PoslamqreittfDlések otinvit ■ ellett eslküjíltítnek.
A L A I K 0 Z L Ö N T
1903 JUNIÜS 6-án.
XLII. ÉVFOLYAM.
Augusztus .
Boronkai Károly ur átveszi és ez ideig azt kiüríteni kényte-
lenek vagyunk. - Ebből kifolyólag alkalmat nyújtunk a a í. vevőkCzönségnek, hogy szükségleteit nálunk igen olcsón be-
A Rlehter-féls
LlnlmenLCrn. eam
HorflOny-Paln-Expelier
33 b" it» megbízható bedörzsöljél alkalmaztatik UMÍtjad, titotll fe Btjbülítíiitl.
Rüinvabb utánzatok miatt U1"li- tovtóiiáskorévatosak le-
gyünk ée oaaJcis oredtíti üvegeket
<tobozokbsua..«tr5«lJ\'\'íóJjoBs\'syel
és a.teMir,\'eíismzéKol foldjunk oL - 80 f..li.<0f.es2 k.
• - ■1 ---—-lerttrtaö
ífigaisftiBUigQPSgagsg 8is
BÉRBE APÁS.
A nagykanizsai Polgári Egylet bérbeadja 1903. évi október hó 1.. napjától kezdve az egyleti helyiségekkel és a bálokra alkalmas nagyteremmel kapcsolatos épületek Jöldsnnijét korcsma-üzletül a hozzátartozó mulató-kerttel egyiitt.
Bővebb felvilágosítást
DR. ROSEHBERG MÓR,
titkár ad.
fgvinDcaotxxxJcxic^^qg^nnnnnnooopo^
Z.K. »/„ 903,
MOLL SEIDLITZ POR
Ctk a«»r valódiad. xotndesyik dobo. Moll A. védjegyét é^ - atótóksát tünteti íaL
Hamisítások türvényll ag fenyíttetnek.
—FTLE FRANCIA]
gOLL
P.,t akknr valddl bl <^nr«\'-tn* M01\'L ,!?]
Csak aKKOr vaium, Moll* felintn ónozattil van ntrra. A Kall-rtl!
- „,. .„,„.. z, ^„„„ételen mint fild.l.Moalllepltí b.dSrzrilé.l i«r
k5" ny " . legiBmeretesebb nép.zer.
_ É,y Uiott eredeti Ov.g ira I kor. 90 «"■
MOLL Gyermek szappanja.
Legfloomabb, légibb I0W«er .MrIct ké.xi.ek í;í.rmelI 4. WlgJ B»PP»«
, Mr .k£«H ip.li.ir, .^\'\'"í? ÍL 80 01!
ira darabooklnt - 40 ML 6t darab - I kor. 80 01.
Minden darab gyermek-itappan Mail A. gdjwtvd «\'»"*■
Moll
f 6 s z é t k ü.1 d é s: A. gyógyszerész, cs. és\'klr. udvari szállitd. által,
nz.n • TnAklonlian O 17.
Bécs: To\'chlaubea 9. sz.
Vidéki megrendelőiek naponta poitaotinvét mellett teleltetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláirtával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán RoSBtlfeld Adolf ÁS Fia.
van annyi utánzat ?
•MERT
a i.léil ElSEtSTÜDTER-lili
LIIOtEUH padló-zománc a törv. tüj. .lüllmi" iHJ.Wir\'1
i lietolk <i liitirtíubh poka padiaknak ál kH;kikltlr>kiak hinízllilára.
_ Beje^ywtt
in ira alatt lBH<iy-r. ozárxd. kUllati-iii aiil liijijtinr
> ■■ tirtillíl tlkla-totékii addlc tílül-I MBlkltatllI. Nagy 1 elterjedtségénél fog-| va kalöuljóző hason-f hangAíU nevek alatt f\' értéktelen utánzatokat hóinak Forgalomba, miért l« tírjti aladllki kUírilaj —- esik Elniltldtir-Vcdjegy fali .Vas lovag\' „uiOLEllí
padló-zománcot,"
a tOri. bej. „l!Sl0Tl|a vídjegygyel.
Eisenstádtur Tastifórek
llkk- it (altíkiyír.
KAPHATÓ: Nagykanlüaán: N«u is Klein cts«él.
További gyártmányok: mindennemű üvegek, Dvegelzárók, sajtolt Üveg, Öntett üveg, tükör üveg, dombom üveg, szab. üvegbordók erjedési és más célokra stb.
lica -Töplitz h évvizfürdö
Uj fördilgazgatdság. üj Iwrendezés.
Fürdőidény: május i-tól október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától \'/, óra, Stubica Tóplitz megálló állomástól \'/, óra távolságban.
Esen S3-b C foko hévviz {Slülmnlbatlan hatású, főleg caüios izom s Izületi fájdalmak, idült caonthártyalob, idegzsábák, főleg Iscblas, izületi zsn-gorok s idült Brightkór ellen. , . . ,
TermészetOB iszapfürdője s modern berendezésű izzasztó helyiségei (Cal-darien) nagybalásuak női bántalinaknál igy wéhlob után visszamaradt izzad-mányolc felazivódásárs. Egyéb gyógyhalányok Maasage, villanyozáa galván és faradicus árammal, villanyos Masaage s. a. t. , .
\' A fürdő Zágoriának egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal.
Állandó gyógysene^-Lawa Tennls, tekepálya.
Kocáik mindén vonalhoz Zabok s 8tubica Töplitz állomásoknál. Több tagu családnak ajánlatos az érkezést előleg bejelenteni. Föltűnő olcaó áran, lakás, fürdő a étkezésnél, kitűnő konyha, terméBzetea borok,
.Útbaigazítást ad a fürdőigazgatóság, s\'dr. Spanner I. fürdőorvoa magyar nyelven. Proapektús ingyen a bérmentve. \' (
Xr"
Fcrfiak ingyen Icapnalc.
olyan uj latiUainjT, ötíoíigot, mely ar «lv«ít«l i oröt újra megboiia, PrObacsomagot t egy azAi oldalas könyvet poslAn, jól becsomagolva, ingyen : kapjik Miaunk a kik 4rte Inuk. Ea a legbi-Taulawanifiltöbb taodaorvossig, inoly megmenteit j Sítekéi, a kik fiatalkori ktblgiaok folytin non,! . bajokban, srtfilliben,. valamint elvcwitctt férfierő ben sienvednek. Eafokböl olhatirorta ai tntéaet, bogy egy ingyen\' orVosigot náagyariiO könyvvel . egyiitt mindenkinek ingyen küld. tixxel a bizior- ; voasiggal a baj otthon gyógyítható, s mlndaaok a kik \'a fiatalkori k!big*sokbOl jiinnaió némi . bajokban, atellími elgyOngfllésboo.vagjr krónikus I bajokban aaonvednei, otthon gyógyíthatjuk magukat. Ki a gyógyszer kórretctlcnttl aookra a srer-vekre hat, a hol a raegerösódés ssttksiges csodalatos eredminynyel gyógyítja ax ivek óta tartó . betegségeket. Öreg, fiatal egyarint Írhat State \' Mcdical luslitutnalt ax alant jellett címre, a hori. ■\' aan a csomagot rógtón elkaldlk. As Intétct leginkább ajokat akarja megmenteni, a kik kcrolés cüjiból as otthonukat nem hagyhatjik cL A próbacsomag megmtaatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetos bajból otthon. Ai intései kivételt nem tesl. Mindenki Írhat érelto í birhónnaji magyaml, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvowigot kap magyáríuó könyvvel egyott. Írjon, még ma. A csomag oly ssépen be van csomagolva, hogy a tartalmat .senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell cimeinl: State Medícal Inititute, 17 Elektron Building, Fort Wayne, Ind. Amerika
A levjlek tniadlg bérmentcsitoudSk.
Nyomatott líj. Wajdiia József könyvnyomdájában
Ké«l hírneves kénfttrdö Honátomáitban.
Vaauti Ulomia
PÓBta- éa a Uvirda
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
VegyolomexTe Prof. Dr. Lndwig udr. taoáoso. Által 18W.
68 (ok Celsius meleg forrta, a kén iBiapnak felütaralialatlja ^tíía .an Izoin ésjiOlfet rhentno, Met betegBégek, gvall^» «..«on<törí.i ömebnaódáBek, köBBTfev ncoralaikas bintalmak, időt iiáiiaa atb. n6i bajoV, bír- «b tltko. beteg-ÍS idOU voBeíijok, höljaghomt, górvélykír, atígolkór, ólom éa higany ntfage-lileknél stb. stb.
IVÓKÚRA, garat, gége, nett, mij, gyomor- ét bélhajokeil, aranjérnél, «b.
Villanyosság. — Massage.
Bvátylaltot atlaijefl (té.y.lea»«I. Hajyi vlivKatált, HW^.Iz k.rik zrtaaynytí Kncipp szerint, ojl.z *»«■ it ayltva.
Idény tartam mHtti 1-tSl október l-ig. — Pompás nagj park, terjedelmei nltetvé-uyek. azép klrtSoliaok. - Állandó aenekar, » sigribi Wr. operahii tagjaiból. — Zene- é. tinceatélyek alb.
A var&xad-toplicftt illomiaon naponta timskoai virja a vendégeket.
Sülön fogatok la reudelkeséBre .áUaaak, de eaek o4aáffiU«t elübb a fírdS Inté-xSaégnél megrendelendő.
Orroii tnlakosMáaokat a fOrdüorvo. Sr. LONQHINO A. ad.
■v jEVoajxi/dusokat és broscliiiráJcat ingyen és bérmenttw fcflW.
FÜRDŐ /GAZGATQSÁGi

NAGYKANIZSA, 1903. junUia H6 13-án.
Ellfinetisi ír:
Egó" . . 10 kor. — 611.
Fél érre . . . G kor. — Őll. Negyedévre . . S. kor. fi(i fill.
Fejős imán 20 mi.
H I R 0 E T É SEK
ihasibospetitiorbao 14,mfcsotI«°r 13, I miüJCE totibbi lorírt 10 flll.
KY1LTT ÉRBEN
petit soronként 20 fillérirt rítot-sok (el.
XLII. évfolyam.
k lip iiellemí réitét Illeti mltt-dea IcörleméDj t felelSi writMitö nevére, ax anyjt^i rílit UletS köi-leménjok twdig • kiad* oerére ciwxotton Nagr-XanlMárA bérmentve iutéronáfik.
Rénnontotlefc levolok nem foíjdd-utDAk flt;
Jíéelmtok rlssüRneni kllldetuek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testölet,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,\' a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,* .nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagy-kanizsai kisáedneveló egyesület,\' a .nagy-kanizsai tanítói járáskör,« a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,\' „o.-kanízsaí ár. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,■ a .katonai hadastyánegylet,\' a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külTálasztmányának hivatalos\' lapja,
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEÉJELENÓ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Magyar gabonakereskedők Bécsben.
A nyugotmagyarországí vármegyék gabonakereskedői rendszeresen látogatják a bécsi terménytőzsdét. Szerdán meg szombaton egész halom magyarországi gabonakereskedőt visznek .Bécsbe a reggeli vonatok. Régi szokás, olyanféle öröklött elfogultság, hogy a bécsi gabonatőzsdén jó áron lehet eladni a magyar gabonát. Az egészből azonban csak annyi az igaz, i hogy szerda meg szombat kivételével csak a professiouátus játékosok látogatták a bécsi tőzsdét, amikor ott még nagyban járta a födözetlen határidőQzlet, az u. n. papiros-buza. Most persze síri csOnd honol benne; csak a hét közepén, de legkivált szombaton van benne élet. Ilyenkor eftVktive kötik az ügyleteket sörgyárosokkal, molnárokkal, hizlalókkal meg kereskedőkkel. Az eladó leg-többnyi.re a magyarországi kereskedő, akinek éves belépőjegye van, ennek alapján egy kicsinyke asztalkája, a melybe elrakhatja mintáit
A bécsieknek nem tetszik a magyarországi kereskedők rendszeres látogatása. Kégi dolog ugyan, hogy ez a látogatás rendszeres, megszokott; de végre ezt is megunhatja az ember, hát el kell pnsztitani. Ha a legbölcsebb törvényhozóknak ugy tetszett, hogy a határidőüzletet kivágják a börzei forgalomból, az alsóbb rendű bölcseknek illik azon munkálkodniok, hogy alulról Yágják el a börzei forgalom fonalát. Kieszelték hát a megadóztatást. A magyarországi kereskedők ne járjanak ingyen a bécsi . tőzsdére; fizessenek adót is Ausztriának, mint akármelyik osztrák gabonakereskedő.
Az osztrák adókincstár azonképpen akarja most adóbevallásra kényszeríteni a magyar gabonakereskedőket mint az osztrákot. Fizessenek adót, ha Bécsben ügyletet kötnek. Persze elfelejtik, hogy mit mond a kiegyezés és felejtik, hogy milyen a magyarországi kereskedők osztrák üzletének a mivolta. A legfurcsább a dologban, hogy amire évtizedoken át nem gondolt az osztrák finánc, arra most magát a magyar hatóságot is igénybe veszi, amennyiben a magyar adóhivatalok és azoknak szeryei utján kívánja őket adóbevallásra kényszeríteni. A mult hetek során a soproni, szombathelyi, zalaegerszegi, kanizsai, pozsonyi, nyitrai, esztergomi és győri városi adóhivataloknál valóságos tárgyalások folytak a megidézett gabonakereskedőkkel azon kérdés fölött: ha vájjon van-e Bécsben adóbevallásra köteles telepük? Persze, hogy egyhangú volt a válasz: nincsen. Mert ez a valóság is, ha ugyan a börze termében fölállított asztalkákat nem qualifikálja valamelyik elcsavarintott osztrák finánc üzleti telepnek. Mert valójában efitiér nagyobb helyet nein foglalnak le Bécsben a magyarországi gabonakereskedők, legfölebb, hogy a névjegyüket vagy az azt pótló réztáblát szúrják az asztal fólött levő léckeretre. Már pedig ez netn telep. Ha az ilyen is adóköteles telepszámba menne, akkor bizony semmi sem tartóztathatná vissza a magyar pénzügyi hatóságot attól, hogy a Magyarországot látogató osztrák kereskedőket, kivétel nélkül meg ne adóztassák.
De hiszen komolyan talán senki se veszi\' megadóztatási törekvésnek azt, amit az osztrákok akarnak. Mert ók tudják a legjobban, hogy a Bécsbe
járó magyar gabonakereskedők bécsi üzlete mindenre inkább alkalmas, mint adózásra. Az, amit egyebekben akarnak kiokoskodni, sehogy sem állja meg a helyét. Azt vetik az osztrákok ellenünk, hogy a magyarországi kereskedők a bécsi börzének rendes tagjai, mint ilyenek egy osztrák intézmény keretén belül folytatnak ipart, sőt igénybe véve a bécsi börze választott bíróságát, az osztrák igazságszolgáltatás egyik szerve alá menekülnek. Csodálatos dolog, hogy mindezt nem látták be az osztrákok évtizedekkel ezelőtt. Az oka nyilvánvaló. A bécsi tőzsde a monarchia tőzsdéjének girálta magát és nem látta a Lajtán vert hídban a határt Magyarország és Ausztria között. A budapesti tőzsdét csak előkapunak tekintette, amelyen keresztül jut az effektív-üzlet Bécsbe, magát a magyarországi piacot pedig olyannak, amely magát a bécsi árak után köteles tartani. Mpst, hogy fordalt a dolog, másképp ítélik meg a helyzetet. A bécsi tőzsde igen olcsó-szerű piaccá devalválódott. Ármeg-állapitó ereje, zérus. Meg kell hit i mutatni, hogy a bécsi piacnak " van ereje arra, hogy emancipálja magát a magyarok befolyása alól. Adót hát a nyakukba, hogy pnsztuljanak Bécsből.
őszintén szólva, nincsen kifogásunk ellene. Levén a bécsi piac most kizárólagosan csak effektiv-adások és vételek piaca, a hol a forgalom a l lehető legminimálisabb, nem látnánk benne nagy bajt, ha a magyar gabonakereskedők kiszorulnának a börzéjéről. Mi egy pillanatig sem kételkedünk benne, hogy az az osztrák molnár, sörgyáros, szesztermelő, meg hizlaló, aki most szerdára és szom-
batra Bécsbe várja a magyar eladót, készséggel menne Pozsonyba, Sopronba, esetleg Győrbe is, ha ott rendszeres gyülekező helye akadna az eladóknak. Ki tudja, hogy nem volna-e általában is elónyösebb mind a két félre? Hiszen volt rá példa a marha- meg a sertéspiacban. Amaz igen szépen el volt egy darabig Pozsonyban, emezért meg harcot vivott Bécsújhely a soproniakkal és csak az által győzött, hogy a déli vasút állatdijszabására tudott befolyást gyakorolni. Persze, ha élelmesebbek lennénk, áz alsóausztriai mészárosok azonképp járnának hetenként kétszer még ma is a Lajtán innen, mint jártak ezelőtt, és a minthogy a lócsiszáraik még most is lejárnak a soproni lóvásárra.
Különben örömmel halljuk, hogy gabonakereskedőinket nem szállta meg a nyulak bátorsága és rokonszenves elszántsággal állanak útjába a háborúnak. Megidéztetve az illetékes magyar hatóság elé, egyhangúlag vallották, hogy nekik Bécsben nincsen üzletük. Feljárnak ugyan, mint a bécsi tőzsde tágjai a tőzsdére, de állandó telepük akkora sincs, mint egy rozoga sátor.
A dologba beleszólanak egyébiránt majd a kereskedelmi és iparkamarák, ha a bécsi finánc jónak látná a dolgot végletekig vinni. Mert azt föltétlenül bizonyosnak valljuk, hogy a Bécsbe járó magyar gabonakereskedők csak azonképpen nem adóztathatók meg Ausztriában, — a most még érvényben levő gazdasági szerződés alapján — mint a hogyan nem lehet megadóztatni Magyarországon azokat az osztrák kereskedőket, akik állandó üzleti telep híján hozzánk jönnek át
egy-egy üzlet kötésére. Hogy itt kötvén ügyletet, élvezik a magyar igazságszolgáltatás védelmét, az csak természetes és ez éppen nem ok arra, hogy adót akaszsznnk a nyakukba. Föltétlenül bizonyosak vagyunk hát benne, hogy a gabonakereskedőink ellen indított hadjáratnak gyalázatos kudarc lesz a vége, vagy pedig az, hogy az az 50—60 kereskedő, aki hetenként kétszer Bécsbe jár, kimarad a bécsi börzéről és piacot csinál valahol a határon. Ennek mi őszintén örülnénk.
Különben is tudjuk, hogy az az üzlet amely egykoron számottevő volt, ma a lehelő legsilányabb. Bizony a feljáró kereskedők legtöbbje még a költségét se nyeri meg, nem hogy adéra valót szerezne rajta. Valamelyes okos kitelepítés Sopronba, az Ausztriába irányuló gabonakereskedésnek is uj irányt adna.
I>r. llrrfnyi Pál.
TÁRCZ A.
A tüz.
— A .Zilit KOiltoy* Ikrája. — Irta: Jolit Bolt.
Esti hat óra felé járt az idö a new-yorlti nagy szálló zsúfolásig telt terraszán. A kocsik végtelen sora robogott, dübörgött az. utcán a kíváncsiak és utasok tömkelegében. Nőit fel-fel hangzott a gromok éles füttye, amelylyel a hosszú sorban álló kocsisokat hívták.
Baudrilas, a tenorista, szivarja hamuiát leverve, egy pohár hűsítő italt ürített ki. Macskaszór módjára felálló bajusza alatt érzékiséget kifejező száját mosoly futotta át. Haraíakás szerelmi ügyek izgatták e pillanatban egész lényét. Utolsó szerenesés kalandját mesélte barátjainak.
Orrhangjáo, kérkedve, lom bán, vontatva foljtatá:
— Tyhü I Hogy -el volt bájolva az a szép nö, amint Rómeót végighallgatta! Tudjátok, kedveseim, az orvosok azt mondják, hogy neuraszténikus. Arca halvány, haja szóké, olyan mint a sör habja,.. Amerikai milliomosai.. . Annyira belém\' van habarodva, hogy most férjével együtt társulatunkat kiséri. Körutat lednek velünk. Az efajta embereknek nincs gyermekük, nem tudnak mit csinálni a milliókkal, hát folyton utaznak -.. Tipikus alakok! Én részemről nem értem ókéi. Ha nem kellene pénz .után .látnom magamért, nőmért, meg gyermekeimért, Msrseilleban maradtam volna ... A szép
Rhone hiányát nagyon ériem . . . Vasár-jiaponkint kóborolnék a Jolietle kövein, várván a bouillabaisse-re . . .
Az énekesnők megvető mosolylval hallgatták e cinikus beszédet.
Valójában Baudrilas nem volt sem íjé, sem rossz, de lelve durva ösztönökkel, szerette a könnyű, ledér gyönyöröket. Igazi déli tipus.
Ha hozzáteszszök, hogy örökké vig volt s folyton nagyzolt, akkor megértjük a milliomos amoríkai nővel való nagy sikerét, aki mindig unta magát nélküle .,.. Követte is Haudrilas-t szorgalmasan várösról-városra, mindenhová, ahol énekelt. Persze, a férj is velük volt mindig, egy korlátlan bizalmú félj, aki tisztelte is, szerelte is nejét szive mélyéből, de az ilyen érzelmek csak a kivételes esetekhez tartoznak.
— A férj egy. bájos gyermek. Valahányszor zsebemhez nyúltam, már fizetett. Teringettét 1 Éppen most jönnek felénk. Jó éji, pajtások! Végre ebédelhetek velük.
Az amerikai magas, száraz alakja mellett, — kinek erélyes, kissé bágyadt arca azt árulta el, hogy a gazdagságot is megunta, — ott lépdelt a szép asszony esti toaletteben, amely töhdöklő s kecses vállait gyönyörűen emelte ki. Az újságok ünnepelték pompás ruháját, jó illését és
Kék szeme\' fenyves erdők közepén levő tiszta tó tükréhez hasonlított, páratlan sióké haja liliom arcát napsugarakként boritá be.
Baudrilas ez alkalommal nem hazudott, az asszony tényleg szerette ót. Nem .kell elfelejtenünk, hogy minden nőre iiagy befolyást gyakorol a hang, már pedig a
Provence napja meleg és hangzatos torokkal áldá meg Baudrilast.
Vannak szenvedélyek, melyek szívós, do egyszersmind törékeny illúzióból keletkeztek, melyek néha sokáig tartanak, de a melyeket egy kis szél is hirtelen elfújhat.
E pillanatban azonban a legbízalmat-lanabb szemlélő se kétkedhetett volna az asszony heves és mély szerelmében, a mikor az igazi szerelmeseket jellemző merészséggel és őszinteséggel a feléje induló Baudrilas-ra egy testeUolkot adó tekintetet vetett . . t
A szerencsétlen asszonyt tényleg egész rabbá tette a tenorista.
Ma is hárman együtt vacsoráztak és éjjel, miut rendesen, miután meggyőződött alvó férje egyenletes lélekzéséról, az asszony . lábujjhegyen kiosont szobájából.
A rendesnél kissé jobban megindulva, mintha homályos előérzetek gyötörnék, felkeresi Baudrilast és hevesen veti magát annak karjaiba..
A tenorista csaknem teljes őszinteséggel játszía szerepét. Annyira hízelgett neki a bájos hódítás . . -.
. .De egyszerre csak nagy lárma keletkezett. A sötét éjben különös siketitő záj hatott be hozzájuk, mely mint valami hirtelen fölszabadult elem, bebarangolván a földszintet, .a korridort,, a lépcsőkhöz ér,, fiit; attint a zivatar, .mint egy ciklon.
Különös szavak hangzottak.
Az ajtók zörögtek, az ablakok csörömpöltek ; hosszú, iszonyatos, lárma töltötte be az. egész házat. ," ......
._ Íívvan! Tus vanl.— hallatszott kívülről.
A tenorista ijedelmében -----„
átkokat szórt. Csak magával foglalkozott, csak égy dologra gondolt: menekülni mindenáron ...
Az asszony azonban teljes erővel szorította a nyakát, s őrülten, szerelemmel tele kíáltá:
— Menekül|Onk együtt! Vígy magaddal.
Csípős fost hatólt be az ajtón, óriási zaj hallatszott, melyet emberi testek, csomagok zuhanása okozott. Hosszas jajgatás,. sivitás, segítségért kiáltó női hangok, kétségbeesett gyermekek sírása ... fojtó meleg hatolt be hozzájuk a szőnyegeken és tapétákon át.
A füstös, melog levegőben csaknem megfulladtak.
— Ments meg! Ments meg 1 — könyörgött a nö.
Kétségbeesésében minden reményét a férfiba helyezte, aki, kiragadván őt e nagyon is igaz rémálomból, hőssé, sőt \'istenné válhatott volna szemeiben.
De a vadállat hirtelen kitört Baudrilasban.
Hatalmas ökölcsapással visszalökte a szerelom által őröltté tett nőt, felnyitá az ajtót s kiszaladt. Az amerikai nő ott maradt egyedül. Ennyi gyávaság, mélyhez még szerelmét is kialudni látta, teljesen megtörte. Ugy ahogy volt, a folyosóra rohant. Már a lift is lángokban állott.
Szerencsére férje a. lépcső mellett hirtelen előtte termett.
— Hol volt ön? Mindenütt kerestem 1 . Nejéért valófélelmébenhalotthalvány volt.
Felesége nem felelt; a kétségbeeséstől lesújtva, még annyi ereje sem volt, hogy kövesse az alig fölébredt, jól-rosszul fel-
KözegészségQgyi orwoái vizegálatok.
. — Latéi r sserkMstöbOz. — • --\' •-
E lap hasábjain olvastam * múltkor ecy orvosokról szóló cikket. Össze voltak foglalva ebben orvosaink kívánalmai, melyet ha megvalósítunk, hasznára lesz az orvosi karnak és magának a nagyközönségnek. Caak egy kérdést nem láttam, e cikk keretében érinteni, egy oly kérdést, mely édes mindnyájunkra fontos: a közegészségügyi orvosi vizsgálatok kérdését. Erről akarok most irni éa elmondani a nagyközönség kívánalmait.
A közegészségügyi orvosi vizsgálatokat városunkban két hatósági orvos látja el. Nem irigylem őket óriási munkaanyag van vállaikon, melynek igazán csak az ő megfeszített munkájukkal tudnak megfelelni. Hogy mily nagy e munka, már abból az egy tényből ia kiviláglik, ha
öltözött, vagy öltözetlen emberek siető tömegét. j
Lábai reszkettek, mindeu forgott körülötte. Belenyugodott a halálba.
De hirtelen karjai közé kapta valaki: férje, hogy a saját életét kockáztatva megmentse drága feleségét.
A fedél és a hatodik emelet óriási csörömpöléssel omlott össze. Néhány pillanat múlva a hotelXomhalmazzá vált.
A férfi kimerülve, ereje végén érezte magát, a uohéz suly futásában nagyon akadályozta és néhányszor csak óriási küzdelemmel sikerült megvédni magát és nejét a rohanó tömeg ellen, amely nélkllle bizonyosan összetaposta volna nejét a légkisebb könyörQlet nélkül.
Végre, csodálatos akaraterővel, csaknem teljesen éleitelenOl az utcára ért. Neje a férje öleléséből kibontakozva kíáltá: — Oh! Te mily jő és erős vagy I Csak téged szeretlek I
És a férfi ugy érezte, hogy lelke mélyéig megjutalmazták ..
.. . Este ogy nagy hotel ünnepi termében Olt az amerikai/pár. Pillantásaikból, szeretetteljes mozdultaikból a figyelmes szemlélő azonnal kitalálhatta, hogy valami uj kötelék kapcsolta őket össze.
i- Es « szegény Baudrilas? — kérdezte a férj. ■ ..
S— Érte nem nyugtalankodom. Igen gyorsan megmenekült, — válaszolta Klára késerO mosolylval. — Különben, remélem, nem fogjuk többé viszontlátni. Ttaulata holnap Kaliforniába utazik . . . >tgr «[ engem messze innen, Franciaországba I Akarod-e? Menjünk, de csak\' mi ketten.
Lapúnikínai számához negyediv melléklet na csatolva.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI közlöny
1908. JUNIUS 13-áo.
rámutatunk arra a körülményre, hogy e két hatósági orvosnak egy közel 25,000 lakosságú város közegészségügyi teendőit kell elvégezni. A nagyközönség szívesen elismerj, hogy e két orvoB működése kifogástalan. De mégis megfigyelve e működést azt látjuk, hogy bizony e buzgó működés sem meriti ki azt a mookaaoyagot, melyet a nagyközönség egészségének megóvása végett joggal elvérhatua. Nam meriti ki pedig azért, mert két orvos munkaereje nem elégséges e nagy munkaanyagnak az elvégzésére. Nincs szándékom elősorolni azt a nagy munkakört, melyet hatósági orvosaink elvégeznek s igy bebizonyítani azt, hogy íme többet e két orvosnak elvégezni nem lehet. Hanem rámutalok itt alább csak bz első szempillantásra szemembe ötlött aoyagra, melyet nem tudnak elvégezni. de amelynek elvégzését a közegészségügy haogosan követeli.
Diákkoromban, mikor áruisuieretet tanuitaro, egész elszöroyüködtem, hogy az élelmiszereknek mily ..nagy tömegét hamisítják. Olvastam kéíóbb a fővárosi lapokban, bogy hány és báuy élelmiszer hamisítót büntetnek ott meg. Csak még nálunk nem hallottam erről. Azt hittem, hogv például nálunk azért nincsenek büntetések, illene vizsgálatok, mért a paraszt nép becsületes, s nem hamisítja meg az Binb,erek mindennapi táplálékát. Az élet keservesen kijózanított e hiedelemből. Égy ízben kora reggel sétálva tejest láttam valamely udvarból kijönni. Ez a tejes hozzánk is hordott tejet. S ime mit láttam? A tejes egy tíz literes „kannából" eladott egy litert és a hiányt vízzel öntötte fel I Ilyen nálunk a valódi tej. Hogy a tejest másnap kidobattam, az nagyon természetes. Csak az érthetetlen előttem, hogy miért nem hallunk . soha arról, bogy megbüntettek egy tojhamisitót I Hát még mennyi a vaj-hamisító. Literszám gyúrják bele a vajba a vizet ós a nagyközönségnek meg kell ezt fizetni, mint vajat. A piaci vizsgálatoknál tartva, szóljon az ének a husvízsgálatokról. Igazán szerelném megkérdezni önöket kedves házurnők. hogy hányszor Boszankodtak már, különösen igy nyár tájban a romlott hus miatt, melyet a mészárosok küldtek.
Nodo nem hozok fel eseteket. Hisz elég lesz arra rámutatnom, hogy míg az orvosi éö gyógyszerészi folyóiratokban mind több bolti élelmiszerré\' sütik ki, hogy hamisított és hogyau hamisítják, , addig Nagykanizsán néma csend. Itt külön gyárakból és termelőktől rendelnek, ahol nem hamisítanak I Hol az a Bantumba a mutogatható ember, aki meg van elégedve a vároo közepén fennálló disznóhizlaldákkal? Akinek szemét elkápráztatta fürdőink ragyogása, vagy a borbélyműhelyek kifogástalan közegészségügyi állapota? Aki meg volna elégedve csatornáink állapotával, vagy a mostani házi szemétdomb rendszerrel? Aki nem látja ba a pöcegödrök nappali tisztításának egészségtelen voltát? Nincs senki is? Hát akkor hol van a kétszer baruumi alak, 8ki azt meri állítani, hogy ő hallott már arról valaha, hogy erre orvosi körökből (t. i. az illetékes körökből) megjegyzés, vagy jobbau mondva kifogás tétetett?*, Én még azt som hallottam, — sőt nem hallottak arról nálam hivatottabb, az orvosi körökben benfentes emberek sem, — hogy nálunk a dajkaságba adott gyermekeket bavonkint megvizsgálják?** De elég legyen már a .szemelvényekből.* Ezek már erősen, múlhatatlanul megkívánják egy harmadik hatósági orvosi állás létesítését, mert már ez is nagy munkaanyag egy embernek, ha azt lelkiismeretesen el akarjuk végezui. Szegényház felépítésével azután e harmadik orvos láthatná el a szegényház betegeit.
Tartózkodom minden érzelgős kifaka-dástól s csak annyit mondok az érdemes városi tanácsnak: Tessék rendszeresíteni egy harmadik hatósági orvosi állást, mert a közegészségügy a nemzet ügye, mely ellen véteni a nemzet égy részének sem szabad. Már pedig a mostani állapot bün önmagnnk és a nemzet ellen. "Orvost az orvoBlandóknakl
* A ktoeg&sségOgji bizottság már sokszer Jet*. (A síért) *• A levélírót ebben rosszul informálták. ,
Szezonképek.
A jólét tanyáján.
A modern élet bágyadt színfoltja a női divat A női egyenjognság korszakában a vagyonos férfi a nőből bábot csinált. Ahelyett, hogy a nő a férje munkálkodásában tevékenyen részt venne,
ahelyett, hogy önálló működési kört keresne magának, penészes tunyaságban és költözködésben tölü el életét
Egy hónapon keresztül írtunk a szer génység tanyájáról. Megírtok1; hogy a megváltozott termelési viszonyok mily könyörtelenül bántak el a kisiparossal, aki alig egy pár garast képes hetenkínt keresni és e mellett tengeti életét A műhely manapság a szegénység tanyája lelt, melylyel nem törődik a társadalomban senki E
De mégis van egy műhely, mely kivételt képez: a női szabók műhelye.; ez a jólét tanyája.
A nő az öltözködésben a magasabb rendű harmóniát keresi. Hercegi fehérnemű, sikalmas bluz, angol ruba, puha lágy selyemszövetek megszerzése képezi a női ambíció legmagasabb fokát — legalább nálunk, városunkban. A nő egygyé olvad öltözetével. És ne higyjük, hogy csak a kiváltságosoknak ez a becsvágya. Nem, a példa vonz, a szegényebb néposztály cinkostársa lesz, a gazdag, léha nőnek és külsőségekben utánozza & high life nő őrült fényűzését. A szegény család nőtagjai is annyit bajlódnak ma a fehérneművel, a nőruhával, hogy a szívnek és észnek nem marad már foglalkozása.
Nincsenek kétségek I nincsenek érzések I a nyugalom nem boldogsági a lemondás nem boldogsági csak rubal csak póz! csak szemfényvesztés! csak írigységkeltés I íme nötársadalmunk mozgató vágyai, óbBjai. Az a szegény kis asszony minden földi bajtól idegen. Ezt viselje a férj I Az a szegény kis asszony későn kel, házi gondjai a 28 koronás szakácsnét, a 24 koronás szobaleányt és az 60 koronás bonnet terhelik, ő maga talán egy kicsit olvas is. Olvasmányát persze senki ellen nem őrzi. Olvasás közben persze egy kicsit felmelegszik, egy kicsit meg is szédül, egy kicsit lázas. Csók a levegőben, szerelem mindenütt, beleszeret tehát egy férfiba, de nem a saját férjébe. Éppen, csak fiiáa férfiak azok, kiket mulattatni vágyik. Az utcán ismerősök jónapotjára csak egy atereotyp válasz van: Nem ismerlek I Hogy is ismerne a kis asszony valakit, ba alsószoknyáját igazi csipke szegélyzi, ba cipője igazi ;chevreau, ha szoknyája suhogó selyem, ha bluzja 100 koronát, kalapja 60 koronát éri És még a bouton! 1
Az ilyen szenzációért, mely legfeljebb 10—15 évig szokott eltartani, eltékozolja a család, ami az övé volt, elfecsérli ami jussa volt és amivel a gyermekei jövőjét megmenthette volna. De ilyen sötét gondolatok, ilyen megfontolások nem zavarják a kis asszonyt, Hajszáról-hajszára követi a bolond divat ugrásait De végre a kicsi asszony baja íb megritkult, a szeme sarkába tyoklábak rajzolódnak és ami rajta megmarad, az mindig csak a ruha és a cifra rongy I Hogy micsoda becstelenségek közt hurcolja sokszor végig az utcán rongyait, az mellékes, a fö, hogy a rongyok feltűnjenek.
Mi, csoda hát! ha városnnkban a legtöbb nő szabó és szabódó 20—30 varró-leányoyal dolgozik szünetlen és ha a férjek keresménye elvándorol Bécs város1 szabóműhelyeibe. Ezek a műhelyek az igazi jólét tanyái.
Alkalmatlan írások ezek. Miattuk ugyan a világ, a mi világunk, haladni fog, gurulni fog, ha meg Is rajzoljuk tollai és tintával igazi képét. Fanyar lélek sivár túlzása ez az irka-firka, mondja a divathölgy. Mephistó sántító bölcsessége, mondja a kicsi asszony. Ostoba beszéd, mondja a kávéházi bölcs. Egy szemernyi igazság, mondjuk mi és ebből ilyen kis adag is elég. Mert az igazság nagy méreg I Az igazság előtt Bzéjjel fosztanak a képzelet játszi képei, ledőlnek a légvárak.
r B.
s HIRBK.
— Űrnapja. A katbolikus egyház hagyományos diszszel ülte meg csütörtökön Űrnapját. A reggel 9 órakor tartott mise ntán megindult a körmenet az egyes oltárokhoz. A körmenetben résztvettek a polgári hatóságok, a helyőrség tisztikara, városunk iskolái, több zászló alatt kivonult egyesület, a díszszázad s végül a hivők ezrei. A szép verőfényes nap nagyon kedvezett a körmenetnek.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa rendezett tanácsú város képviselőtestülete 1903. évi június hó 13-án délután.S órakor a városház nagy gyüléstermében közgyűlést tart Tárgysorozat: 1. A cs. éa kir. gyalogsági laktanyában egy pótraktár építése iránti tanácsi javaslat és az építés vállálatba - adása tárgyában
megtartott árlejtés eredményének bejelen-, tése. 2. & vicinális és közdűlő utak megállapítására tanácsi Javaslat ,8. Tanácsi előterjesztés az árratári pénzek elhelyezéséről évenkinti közgyűlést intézkedés tárgyában. 4. A József- és Sngár-utak építését ellenőrző bizottság határozatának bejelentése Berényi Béla vállalkozó vég-leszámolása tárgyában. 6. A városház építését ellenőrző bizottság bitározatának előterjesztése gallér Lajos vállalkozó végleszámolása tárgyéban. 6. Az újonnan építendő főgimnázium és társház építési helyzeti rajza és tervpályázati érdemében tanácsi \'javaslat 7. .Főgimnáziumba a H-ik párhuzamos osztály felállítása tárgyában tacácsi előterjesztés. 8. Bolt bérleti szerződések jóváhagyás céljából való bejelentése.
— Záróünnepély. A főgimnázium f. hó 8-án tartotta záróünnepélyét nagyszámú közönség jelenlétében. Az önképző , Kör pályadíjait is ez alkalommal osztották ki. A kezdő Íróknak szolgáljanak a dijak buzdításul. A pályadíj elnyerése is szép cél. Üdvözöljük\' a nyerteséket; legyen nekik ez a distinkció gyógyító ír s fáradalmak sebeire. A dij-nyertesek a következők: Szabó Lijos Vitt o. t. Dávid László VH. o. t„ Gergely Géza VIL o. t, Szeitl János VIH. o. t., Bíró János VIII. o. t„ Pickel- Ferenc VII. 0. t, Botbscbild Béla VHI. o. t., Fiálovits Béla VIH. o. t., Tóth István VIIL o. t, Blau Arthur VII. o. t , Kövesdí Dezső VIL o. t, Bettlheim Aladár VHI. 0- t , —.Vizsgák sorrendje. A nagykanizsai izr. hitközség által fentartott elemi és felső kereskedelmi iskola évzáró vizsgálatainak sorrendje az 1902|B-iki tanévben a következő: Junius 18-án d. e. kér. isk. I. oszt. hittan, ker. ismeretek, francia, német, 18-án d. e. ker. isk. II. oszt jogi és közg. ismeretek, ker. számtan, mennyiségtan, vegytan-áruismeret, 19*0(1 d. e. ker. isk. L oszt. történelem, földrajz, mennyiségtan, ker. számtan, fizika, 19-én d. e. ker. isk. II oszt. hittan, könyvvitel, magyar, francia, 20-án d. c. el. 1. isk. I—IV. oszt kézimunka-kiállítás,
21-én d.\' ,e. ker.1 isk. I oszt. magyar, . 2f»én d. s. ker. isk. IL oszt német
történelem, földrajz, ker. levelezés, 21-én
d. e. el. 1. isk. I. oszt az összes tantárgyakból, 21-én d. e. el. fiu isk. I. oszt az összes tantárgyakból, 22-én d. e. el. I. isk. II. oszt. az összes tantárgyakból,
22-én d. e. el. fiu isk. IL oszt az összes tantárgyakból, 23-áo ü. e. el. I. isk. IH. oszt. az összes tantárgyakból, 23-án d.
e. el. fiu isk. III. oszt az összes tantárgyakból, 24-én d. e. el. 1. isk. IV. oszt az összes tantárgyakból és ének H.-IV. oszt, 24-én d. e. el. fiu isk. IV. oszt. az összes tantárgyakból, 25-én d. e. ker. isk. HL oszt szóbeli érettségi vizsgálatok, 25-én d. u. ker. isk. HL oszt szóbeli érettségi vizsgálatok, 26-án <t e. ker. isk. Hl. oszt szóbeli érettségi vizsgálatok, 26-án d. u. ker. isk. IIL oszt szóbeli érettségi vizsgálatok, 29-én istentisztelet. Az osztály-vizsgálatok a ker. iskolában, d. e. 8, az elemi iskolában 9 órakor kezdődőek. Az elemi leányiskola vizsgálatai a .leányiskola, az elemi fiúiskola vizsgálatai a fiúiskola nagytermében, a felső kereskedelmi iskola L és H. osxtályáuak vizsgálatai az illető osztályokban tarutnak meg. A nyilvános vizsgálatokra » t c. szülőket és tanügybarátokat tisztelettel meghívja az igazgatóság.
A nagykanizsai róm. kath. főgimnázium vizsgálatainak sorrendje: Junius 12-én és 13-án a magántanulók vizsgálata. 14-én és 17-én érettségi szóbsli vizsgálata. 17-én d. u.,tornaverseny. 18-áu vallástan I—VII. oszt., 19 én d. e. VIL oszt. német, latin, görög ny., VL görög, latin, német ny., V. oszt történelem, magyar ny. és görög p. írod., d. u. L
A) oszt latin, és magyar ny., I. B) oszt latin és magyar ny., 20-án IV. oszt történelem, német, latin és magyar ny., HL oszt rajz. geom., földrajz, számtan, IL oszt. latin éa magyar ny„ 21-én az izraeliták vallástana az I—VIL oszt-bsn, 22-én VL oszt. term.-rajz, számtan, gór. p. rajz, V. oszt. gör. p. rajz, tenn. rajz, számtan, IV. oszt számtan, rajz. geom., term.-rnjz, d. n. VIL oszt történelem, magyar ny., gör. p. iród, 23-án m. oszt latin, magyar ny., törtéuelefn. német ny., IL oszt számtan, rajz. geom-földrajz, term.-rajz, L B) oszt. tenn. rajz, számtan, rajz. geom., földrajz, d. u. gyorsírás, francia ny., 24-én VII. oszt, számtan, fizika, gör. p. rajz, VL oszt, magyar ny., történelem, gör; p. írod-V. oszt latin, görög és német ny., L
B)* oszt. term.-rajz, rajz.-geom , földrajz, számtan, 29-én évzárás. Te Deum. Jutalmak és bizonyítvány kiosztás.
A nagykanizsai áll. el. népiskola L, IL és Hl. Igazgatósági kerületének 1902 —1903-ik évzáró; vizsgálatok sorrendje: Jnnlua 9-én délelőtt az L ée IL Igazgatósági kerület róm. kath. fiu- és délután rém. kath. l.-nörendékeínek hlttani vizsgálata a Kazincy-utcal iskolában. 10-éu délután a IH. (kiakanizsai) Igazgatósági kerület róm. kath. fin- és leánynövendé-kelnek hittani vizsgálata a központi iskolában. 10-én délután 3 órakor az L, IL és IIL igazgatósági kerület ág. svaiig, fiu- és leány-növendékeinek hittani vizsgálata a Kazincy-ntcai iskolában. 10-én délután 3 órakor az I., II. és IIL igazgatósági kerület izraelita fiu- és leánynövendékeinek hittsni vizsgálataa Kazincy-ntcaí iskolában. 14-én délután 3 órakor az L, IL és IH. igazgatósági kerület ev. ref. fiu- és leány-növendékeinek hittani vizsgálata a Kisfaludy-utcai imaházban. Az OBztályvizsgálalok juoins 15—24-ig \'tartatnak mefr
. A nagykanizsai községi ipariskolában az 1902—903. tanévi évzáró vizsgálatok a következő sorrendben tartatnak meg: Junius 14-én délelőtt 9—12-ig a B) I. osztályban, 16-én délután 5—8-ig az A) és B) elők. osztályban, 16-án délután 5—8-ig az A) I. osztályban, 17 én délután 5—8-ig az A) H. osztályban, 18 án délután 5—8-ig a B) IL osztályban,
19-én délután 6-8-ig a IH. osztáiyban,
20-án és 21-én d. e. 9 —12-ig és d. u. 2—5-ig rajz- és mnnkakiállitás.
— A koronázás évfordulója. E héten is kegyelettel ülték meg városunkban i koronázás évfordulóját Az iskolákban lelkes ünnepet tirtottak a nap emlékére s a nemzeti zászlók ott lengtek a középületeken. Még pár évvel ezelőtt mellette volt őrangyala, Erzsébet királyné Ma az öregség magányában 01 a király. Ám a szent korona fénye ott ragyog a magyar címer fölött ( angyalok tartják, olyan angyalok, miut az üdvözült Erzsébet királyné Ne féltsük hát ezt a koronát, melynek jó őrei vaunak a mennyben és e földön. ő;zi az egéBz magyar nemzet, mert mindnyájan tagja vagyunk a szent koronának és őrzi a király, kinek ez legfőbb ékessége.
— Anyakönyvi kinevezés. A belügyminiszter Mikolajtsik -László segédjegyzőt a zalamihályfai anyakönyvi kerületbe .anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki. " —! Városi köakutak. Már többször
irtunk a városi kőzkutak szaporítása érdekében, mert hisz tudvalevő dolog, hogy bár az Erzsébet-téri közkutra nagyon sokat költöttünk, sőt költünk, (most Is javitják) még sem ad annyi vizet, mely a város köztisztaságának (?) fentartására elégséges. Most már a mérnöki hivatal is belátja felszólalásaink jogosságát, s mint értesülünk, azzal a tervvel foglalkozik, bogy a felső templom előtt levő kutat is fölhasználja a vízbeszerzésire. Sőt tervbe van véve 6 uj közkút építése. Csak gyorsan cselekedjünk, mert itt a nyár és ennek hirés kanizsai speciálitása — a por.
— „Rozika meghalt." Ily rövid volt az a távirat, melyet e hó hatodikán este kapott Fülöp József a Szombathelyen állomásozó huszárezred 3. századának őrsvezetője. Rövid volt e távirat, de mégis szomorú. Hisz Rozika az ő édes testvére volt, aki itt halt meg Nagykanizsán. Másnap őrmestere utján egy nap szabadságot kért a temetésre. Egy rövidke napot, hogy résztvehessen szereltének utolsó utján. A\', századparancsnok nem adu meg az engedélyt. Majd személyesen jelentkezett nála. Eredménytelenül. Fülöp nem látta be, hogy a testvéri szeretetnél hatalmasabb a rideg katonai szellem s hazajött. Hétfőn délután volt Rozika temetése. Délután bárom óra után már készülődtek a VI. kerületi gyászháznál a gyászszertartásra. Ott Tolt a jó József testvér is. Egyszerre csendőrszurony csillant meg Fűlőpék portáján. Értem jönnek, mondta a huszár édes anyjának. Csak annyi időt engedtek neki, hogy elbúcsúzhasson szeretett halottjától. Az utolsó rögöt már nem dobhatta rá. Akkor, kardját elvéve, közrevették. Csendőrszurony közt kisérték be városunkba, a hat polgári osztályt végzett Fülöpöt, kinek szívből jövő érzelmét nem tudta széjjeltépni századosának meg nem adott engedélye. Fülöp\' pedig bűnhődni fog, mert erőszakkal réazt akart venni testívére, Rozika temetésén......
" — HállMágok. Molnár József déli vasuti mérnök e héten kötött házasságot a helybeli anyakönyvi hivatalban Sznroví Géza déli vasúti felügyelő leányával, í Ilaninl.
F. hó 11-én vezette oltárhoz a Budapesti Dobány-otcai templomban Stsiner Rózsika kisasszonyt Wolí Géza bankhivatalnok.
— Tttz. Folyó bó 8-án este iéltizkor rendőr jelentette a tűzoltó laktanyán lévő őrségnek, hogy a Dobrin-íéle házban egy melléképület kigyulladt. A bat emberből álló őraég egy kézílecskendővel azonnal a tüz (színhelyére sietett, hol csakugyan egy mosókonyha tetőzete már kisebb lángokban állott. A tűzoltók néhány embere s Uifger- Ullmann Elek ur feliramodtak a padlásra s itt fél órai emberfeletti munka után az égő tetőzet
részét megmentették, egyszersmind nagyobb tűzveszélynek eleje is vétetett. Az oltásnál néhány rendőr is derekasan megállta a helyét Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a telefon a tüzérség és rendőrség résiéra az éjjeli órákban is álljon rendelkezésre, mert csakis igy felelhet meg a tűzoltóság missziójának. Mert a telefonnak este 9 órakor való lezárása csak hátrányára van a tűzrendészetnek. Kanizsa utóvégre nem falu, s a veszély a nap és éjjel bármely órájában meglepheti az amúgy is türelmes háztulajdonosokat.
— Közigazgatási bizottsági ülés. Zalavármegye közigazgatási bizottsága dr. Jankovich László.gróf főispán elnöklete alatt f. hó 9 én tartott* havi rendes ülését,
— Tiltakozó zalaszentgrótlak. —
Levelezőnk írja: A zalaszentgróti korü-letből mintegy kétszáz tsgu küldöttség vitt fel tiltakozó kérvényt a katonai javaslatok ellen. A kérvényt szerdán adták át a képviselőház elnökének.
— Sikerült mfiklUIItás. A somogyi művészeknek Kaposvárott rendezett ki-, állítása a várakozáson felül sikerült. Közel négyezren nézték meg, sokan Kaposvár környékéről is, sőt egyizben külön, vonaton ment a dráv&melléki közönság a tárlat megtekintésére. Elkelt háromezer korona ára rajz és kép, hátra van még Kaposvár város éá Somogy-megye vásárlása, mintegy ötezer korona összegben,
— A szesz központi értékesítése ügyében ez Omge nagy plropagandát fejtett ki s fővárosi lapokban. Az eszme üdvös. A dunántúli szesstermelőkből alakult szeszfioomitó részvénytársaság elnöke gróf Széchenyi Géza folyó hó 17-ére értekezletre hívta östze a tagokat. Az értekezleten, mely a városháza tanácstermében lesz megtartva, egy fővárosi előadó kiküldött fogja ismertetni a központi értékesítés ügyét.
— Jótékonysági néptombola. Holnap, vasárnap délután tartják szép idő esetén a szokáaos néptombolát az áldásos működésű népkonyha javára. Áldozzunk minél többen a jótékonyság oltárára, különösen, ba egy oly egyesületről van szó, mint a népkonyha, mely oly sok könnyet szárit fel a téli hideg időben.
— Halálozás, Jntassy István városi ti»«tvisélö neje szül. Vidákovica Gizella f; hó I2-én házasságának 8-ik hónapjában elhunyt A fiatal, alig 22 éves asszony korai halála nagy részvétet kelt Temetése ma délután 5 órakor volt.
— Piiljtmit-Ullrns. — A .Zalamegyei Általános Tanítótestület\' középponti választmánya a következő tételt: ,Az olvasás tanításának ujabb irányai s ezeknek előnyei éa hátrányai az irvaolvaBási tanitásmóddal szemben\' pályatételűl tűzi ki. 1. I. dij: hatvan. II. díj: negyven, III.. díj: husz korona. 2. A pályázatban csak a .Zalamegyei Ált Tanítótestület" rendes tagjai vehetnek részt. 3.) Az idegen kézzel írott munkákat a Bzerző nevét fejtő, lepecsételt jeligéi levéllel bezárólag 1904. március hó 1-éig kell beküldeni a .Zalamegyei Altalános Tanítótestület\' elnökéhez, Szalay Sándorhoz, Nagykanizsára. 4. A pályázat eredményének kihirdetése az 1904 julius havi közgyűlésben történik. 5. A pályadíjjal kitüntetett munkákkal a szerzők szabadon rendelkeznek; de az I dijat nyert munkát a szerzőnek a pályázati eredményt kihirdető közgyűlésben föl kell olvasnia.
— A Zalai Közlöny panaszkönyve. A kereskedő osztályból kaptuk az álájibí panaszos levelet, melyet az illetékes körök figyelmébe ajánlunk: .Nagykanizsa kereskedő város; nagy tehát a postaforgalom. E forgalom lebonyolításának nagy része, bár van egy fiók postagyüjtőhely, a főpostán történik, ahol e lebonyolítás a felvevő postautalvány osztálynál és az ajánlott levél és csomagosztálynál nagyon lassan történik. A hó első-utolsó-napjaiban, oly nagy a forgalom, hogy sokszor jó órákhosszat egymás hátán szoronsanak a felek, mig reájuk kerül a sor. Különösen tapasztaltuk ezt a mult hét utolsó napjain az ajánlott levél és csomag-osztálynál. Itt egy hivatalnok végzi a teendőket Pedig még nem is oly régen a leveleket és a csomagok két hivatalnok
XLIt. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1908 JÜN1ÜS 13 án.
vette fel. A postaigazgatóság ugy tátsiik a munkaerővel .akar takarékoskodni, mikor egy ily nagy »«tály anyagi egy hivatalnokkal akarja végeitetni. J>e utóvásre is, mi e takarékosaággal nem tőrődtlok, nincs is abba belesiólásunlz, de igenis abba mér van, ba üzletkezeléüOnk gyors menete sínyli meg e takarékosságot. Gjors orvoslást kérünk e bajra.\' Mi is reméljük, hogy kereskedőink e kérelme elöl nem zárkózik el a postaigazgatóság.
— Eljegyzés. Löbl Marci, a Lobi Dávid és Fia budapesti könyvnyomda és papiruagykereBkedő cég beltagja, eljegyezte Koho Margit kisasszonyt Ozv. Kohu Ödönné urnő leányát.
— Galambok község önkéntes tOz-ollóegyesütete, folyó évi juniua hő 7-én tartotta meg tavaszi mulatságát mely alkalommal íelOlfitettek : Nagys. Bogyai Máté országos képviselő 5 kor., Bahonek István 4 kor., 20 fill., Sragel József 4 kor. 20 fill., Rosenfeld Adolf Fiai i kor., Koseothal Jakab 4 kor., Franc Adolf 2 kor. 60 fill., Mibálfi Mváu 2 kor. 20 fill, Ivanics Józsefné 2 kor., főt Juk József 1 kor. 60 fill., Slarzsinazky György 1 kor. 20 fillér., Bagyari Imre 1 kor. 20 fill.. Jerfi testvérek 1 kor. 60 fill, Ferenci János 1 kor. 20 fill.. Goldman
/Ignác 1 kor. 40 fill., Haláp Imre,.Benőik József, Bobáti József 1 — 1 kor., Csőndőr láttán 1 kor. 20, Szigeti Károly 60 fill., Schramely Jánosné 40 fill.. Horváth József, Pásti István, Révész Lajos, Kelemen Pál, Gulyás János, Németh Mári, Szeidl Ferenc, Matyi Józsefné, Kálóci Mátyás 20—20 fill., Hőrötupölyí Gyula 30 fill., Pintér Sándor, Tormási Lajos, Borsfai József 20—20 fill, Eper jesi Gábor 40 fill, Gálos Béla, Bazsó Bódi, Csire Imre, Marton László, Kiepál Ferenc, Bence András, Szólák Imre. Matskovics György, Müller Károly 20—20 fill. A galamboki önkéntes tttzoltóegye-sület a fent irt felülfizetőknek ezúttal bálás köszönetét nyilvánítja.
— - Hú-hazaflság. Ninca magasztosabb érzés a hazafiságnál, de nincs furcsább aouá!, ba valaki a hazafiságot csak azért fitogtatja, bogy ebből hasznot húzzon. Egy kirívó példája az ilyen mű-hazafiak-aalt egy gyáros, ki nagy garral hirdet .magyar1 Thomasaaíakoí .kartellen kivH!" mintegy reámatatván ezzel arra, hogy a többi Thomassalakgyárak kartellbe léptek volna a gazdaközönség kizsákmányolására, ami nem egyéb meri ráfogásnál. Továbbá azt hirdeti emiitett gyárosunk, hogy .ugyanoly íoszforsftvtartalommal és por-finomsággal, mint a német vagy a cseh salak* a világért sem említené azonban, bogy ezen foszforsavból mennyi az oldható. mert megvan a maita oka, hogy erről hölcsen hallgasson I Ugyanis tény »r, bogy a magyar Thomassalak ugyan-anuyi íoazforsavat tartalmaz minta német vagy cseh ám, de ami e magyar salak oldhatóságát illeti, ugy jobb erről nem is beszélni, míg p. o. a\' német gyárak legalább 80 0[° oldhatóságot szavatolnak, már pedig a növénynek oldható foszforsav kell, nem pedig olyan, amilyet egyáltalán fel nem vehet, táplálkozására, fejlődésére nem fordíthat. Ha már állást akarunk foglalni a cseh gyártmány ellen, mert a csehek is azon igyekeznek, hogy a magyar lisztet kiszorítsák, ám tegyük, megvan íz okunk rá, de hogy csupa képzelt hazafiBgből a kifogástalan minőségű német, „csillag" védjegyű árut saját kárunkra szintén visszaveeeQk, ehhez nem elég az, hogy ily eljárással elősegítjük egy magyar gyár felvirágoztatását, mert ezt csak az esetben tehetnék; de ekkor hazafias kötelességQuk is volna, ha a magyar gyár ugyanazon árért, ugyanazon minőségű árut szállítaná
v— Sérelem. „Flock" névre hallgató, 7 éves, hosszúszőrű, vörössziuű cseh vizslám í. hó 3-ára virradóra lakásomról, a szepetneki rk. iskolaépületből nyomtalanul eltűnt Teljes tisztelettel igen szépen felkérem a becsületes megtalálót, ■ssiveskedjék elveszett hűséges állstunkat nekünk átszolgáltatni. Megfelelő julalom biztosítva. A kutya befelé ferdült hátulsó \' lábairól könnyen felismerhető.
Szepetuók, 1904. juu. 11.
Tóth Miért rk. kántor és ÍSnmitó.
—A szólók, A szőlő vesszők a múlt hetek meleg időjárásában szépen fejlődtek. Hiába szép azonban a vessző, ha kevés rajt a fürt, ha már korábban leszüretelt a nagy fagy. Azok a gazdák, akik az idén későn kapáltattak ki éa későn metszettek, szerencsések, mert a tőkéiken szépen fejlSJő fürtök tekintélyes száma bő termést igér. De kevesen vannak ezek a gazdák, akiket az idén elfogott a jóravaló restség. A permetezéssel mindenki sietett, mert a közelmult időkben tanúsított hanyagság következtében
lepergett szőlőlevelek jő időre nyújtottak tanúságot. A piacon számos szekéren árulják a sást a siőlőkötözéshez. A kik még nem kötöztek, azoknak a csütörtök éjjel dühöngött szél sok kárt tett, mert a gyenge vesszőket letördelte, lltalában kevés bort várhatnnk. Nem csoda tehát, ha a boroknak ára fölszökkent és bosz-szunkodnak azok, akik örültek akkor, a midőn az őszi termést eladhatták.
— Növénjbelegaég. Keszthely vidékén az idén a kajszibarackiák levelein nagy mértékben lépett föl egy lisztharmat-gomba, a: Fodosphaera tridaclyla. Most még a levelek alján képez apró, fehér, penészes foltokat Később a foltok miud nagyobbak lesznek s a leveleket tönkre teszik. Védekezés: kicsiben kén-porozás, nagyban: őszszel a lehullott levelet összeszedetése mindjárt lombhul-latás után s azok elégetése.
ANYAKÖNYVI. HÍREK.
— 190S. jtmius 6-t51— 10-lg. — Halálozások: Lőci Katalin rk. 4 hónapos. Zergler Nándor rk. 10 napos. Böröndi Zsigmond rk. gépész (Becsehely,)
ö4 éves. Pap Lajos rk. 4 hónapos. Sifter Istvánné rk. 25 éves. Pátek Vendel rk. főkertész (Belica);71 éves.
Kozma Margit rk. 3 hónapos. Adler Józsefné izr. magánzó, 64 éves. Kunszt Sándor ifj. ág. ev. 5 hónapos. Szabó Istvánné rk. 83 éves. Pákai Mária rk. 2 hónspos.
Házasságot kötöttek: Mészáros Kálmán vasuti-fűttő — Tóth
Franciskával. Dömő Ferenc bérkocsis — Kollarits
Katalinnal. Kiss JáüOB földmives — Hegedűs
Erzsébettel. Fekete János kovács — Popesnyák Rozival.
Molnár JózBef mérnök — Szurovi Ilonával. Molnár Béla mészáros — Bencik Annával.
Törvényszéki Csarnok.
— Kézirat-e a kőnyomatos t A Knria szerdán döntött abban a magyar újságírást különösen érdeklő kérdésben, vájjon a szerkesztőségek számára kövön eokszorositoLt hírforrás kézirat gyanánt ezolgál-e, vagy pedig önálló sajtótermék? Okot erre az szolgáltatott, \' hogy egy ssjtóbirőság egy hírlapi hírben becsülelükben megsértettek panaszára rágalma-zás sajtóvéteége miatt nemcsak a kőnyomatos lap tudósítóját ítélte el, akitől a hír származott, hanem több lap szerkesztőjét és belBő dolgozótársát is, akik a bírt átvették. Ezt az ítéletet a királyi tábla is jóváhagyta, pedig a kőzvádió azt az álláspontot foglalta el, hogy a kőnyomatos, mint hírforrás, kéziratnak tekintendő s a közleményeiért egyedül felelős, nem pedig az a lap is, amely birét lenyomatja. A koronaűgyész szintén azt vitatta, hogy a kőnyomatost kéziratnak kell tekinteni. A Kúria a vádlottak érdekében benyújtott semmiségi panaszokat elutasította, tebát megerősitette az alsóbiróságok ítéletét Eszerint tehát a kőnyomatoe külön sajtótermék, melynek tartalmáért a fokozatos felelősség elvénél fogva* kérdőre vonhstók azok a lapok is, amelyek a kőnyomatos tudósításait közlik
— A megvádolt gyám. Zsohár József bucsutai gazda szülei halála után négy testvérével együtt\' öten maradt, árván. Maradt egy kis birtok az öregek:után. Először birtokközösségben éltek együtt, később azonban nem igen fértek össze a testvérek és kfllöu válták. A kiskora-oknab József rendeltetett ki természetes gyámul. A gyámi számadást tudatlanul kezelte Zíohár, több vagyont tűntetett föl, mint amennyi csakugyan megellette a kiskorút Különböző adósságokét is fizetett ki az örökségből, melyet! nem vett fel a gyámi számadásba, ügy,; hogy a számadások szerint pár száz korona hiányzott a gyámi vagyonból. A gyámság magát Zsohár Józsefet is szegény-, ségbe döntötte, amennyiben saját birtokát is, mely vagy négyszáz koronát ért, 86 koronáért elkotyavetélték az árverésen. Ez tán mind ném bántotta volna a gyámot, ha még ezenfelül nem kérte az árvaszék elleoe a büntető eljárás megindítását Hűtlen kezelés miatt vádolták Zsohár Józsefet s igy került folyó hó 10-én a nagykanizsai kir. törvényszék, ítélőszéke elé, mely igy alakult: Elnök Dr. Kiss István kir. törv. biró, ezavazó-birák Csesr.nák Miklós. Knorr Kálmán kir. törv. birák vettek részt A vádható-
ságot Dr. Hérics Tóth Lajos alűgyész képviselte. Jegyző Dr. Stolzer László.
A tárgyaláson a vádlott ártatlansága tudódott ki. Tudatlan paraszt ember, aki a számadáshoz nem- értett, aláirt oly számadást, mely több vagyont tüntetett fel, mint amennyi tényleg volt a kiskorú testvérének. Jóhiszeműségének élénk bizonyitéks, hogy kiskorú testvérét 2 éven át ingyen uevelte saját házánál. Az óriási aktacsomó bonyodalmas anyagát Dr. Kiss István elnök ismertette az itélötanácscsal.
A közvádló a vádbeli cselekményt a főtárgyalás során nem látta beigazolva s a vádat elejtette. ;
A kir. törvényszék az eljárást a 323. szakasz alapján megszűntette.
— A cirkusz Imádó. Gombóc Károly borfiú nagyon rajongott a csepűrágó művészekért Szerette a „bohém" köröket Hogy e bohém kör csak a májusban városunkban .eddig soha nem létezőket" produkáló Brabanti cirkusz csapat volt, azzal ö-nem törődött. Különösen a bohémok közül Vendel bá\',t a cirkusz kocsisát ismerte legjobban, akinek protekciója folytán esténké üt bejuthatott a cirkuszba ingyen csodálni a XX. század csodákat művelő művészeit. De hát semmi sem tart örökké. A cirkuszosok is felszedték sátorfáikat s az- ifjúnak lelkiben csak Veudel bá\' tanítása hagyott élénk nyomott Vendel legalább Gombóc szerint, mindig biztatta, a .rajongót," hogy ütközzék össze a tízparancsolat „Ne lopj" pontjával. A tanítás fogott Gombóc egy szép május estéjén gazdája egy király ulcsi veudéglős Bzobájába lopódzott s ott hatvau korona eltűnése mutatta Vendel bá\' tanításának eredményét Még azoap éjjel útra kelt Balaton Magyaród felé, ahol állítólag a pénzt kóbor cigányok ellopták Gombóctól. Nagyobb a valószínűség, hogy elköltötte. Végeredményében egy forma mind a kettő. Bárhogyan költötte el Vendel tanítványa a pénzt, azért ő elkövette a lopás büntettéL Sok volt az enyhítő körülmény s ezért, a királyi törvényszék e hó 10-iki itélő-tanácsa. öt a börtönbüntetés legkisebb összegével a hat hónapi börtönnel büntette. Az ítélet jogerős.
. . . . (*) ?
IRODALOM
— Előfizetési felhívás. Ipartestületek és betegsegélyző pénztárak évi működésűkről a közgyűlés elé jelentést terjesztenek. A jelentés legfontosabb része a zátBzámadás, melynek feladata az, hogy a tartozásokat ésköveteléseket, a cselekvő és szenvedő vagyon-alkatrészeket. a pénztárforgalmat és jövedelmet feltüntesse. A kimutatott adatok csak akkor megbízhatók, ha az alapul szolgáló feljegyzések, az n. n. könyvelési munkálatok pontosak ét rendszeresek. Megfelelő szakkönyv hiányában a közügynek akaiok szolgálatot tenni, midőn az ipartestületek és betegsegélyző pénztárak használatára irt. „Kettős Köoyvitel" cimű művemet sajtó alá bocsátim. Müvem folyó év július havában jelenik meg és magában egyesíti az ipartealületek és betegsegélyző pénztárak számviteli körébe vágó elméleti és gyakorlati tudnivalókat; nevezetesen: a leltározást, vagyonbecslést, pénztárkönyvet, naplót, főkönyvet, a tanoncok, segédek, munkaadók, felszabadulások, tanonc-szerződések, betegedések és egyéb nyilvántartóit; a könyvek lezárási módját, a zárszámadások elkészítését, az ellenőrzést és ezeken kívül három-három bavi kidolgozott üzlettervezetet ugy az ipartestületi, mint bBtegsegélyző pénztári könyvelés gyakorlati kivitelére és a közgyűlés elé terjesztendő zárszámadások elkészítésére. Ara 4 korona. A nyomandó példányok számát a beérkező rendelj sekhez szabom, miért is tisztelettel kérem a ipartestületek és betegsegélyző pénztárak vezetőit hogy rendeléseiket f. hó 20.-ig hozzám küldeni szíveskedjenek. Zalaegerszeg, \'1903. junins hó. Balassa Benő állami felső kereskedelmi iskolai tanár.
~ SatrktfWtég:
Dr. rmtnvi Henrik, feletói «.erkes*tS,
Kiadó: Ifj. WajdU* J/ntet.
VEGYES.
— Fényképezi iéasUletek ŰJletánsok számár*. Mindenkinek, kik a fányképexés eien kellemes át bWd. álul kíenjen megtanulható aport irint érdeüStoek altaljuk «J 18M ír ÓU fenilló kSlSnOsen ténjkipoző készülékekkel foglalkozó A. Moll CS..6S far. odv. .sálMO B4cs Tuclaocheo 9. céget «■ ennek illuitríltárjep-tékének átnézését, mely kívánatra ingjén küldetik meg. __
Nyilttér
Ax e rovat alatt köxlöttekért nem vállal
felelSeíéget & nerkesstSié*
„MARQIT*
GYÓGYFORRÁS
Mar£itforrís-telej (BEREG-IEGYE-)
A budapesti m. kir. egyetem vegyelemzéae szerint kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavai nátriumot és ljthínmot tartalmaz. Ezen tnlajdons&eai azok, molyok a \'hasonló összetételei vizek fSlé emelik. Kitoníí hatású a légutak s tüdő lraratos állapotainál, különösen ha a köpet nehezen szakad fel; IDdívészesekuél még akkor is, ha vérkí-pésük vau, a „Wárgtt-viz" megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kérés szabad szén-sav&o&l fogva Kividé batist látni tőle a gyomor és belek hmntos állapotainál, lölcg azon esetekben, hol a íölöB mennyiségben képződött sav oka a rossz emész lésnek.
A bt
hnratos baúialmaiuál, a k5- és homok-képződés eseteiben, miért i« a budapesti és bécsi ogyetem orvostanára!, mint az orvosvllig egyéb elíkelíségel a legsilve-schhen használják, előnyt adnak a „Marglt"-fotiásnak a hozzáhasonld összetételű gyógyvizek fölött.
_ MINT IVÓVÍZ
Idvais ivóBzernek bliooyull Jirváoyos h«-tegséflek Idején, fölei typhos ellen.
Miit toiii általános htolfafeatk öfrend.
nek, í
K hugysavas sók lerakodását akidilyozrán, :ses szolgálatot tesz továbbá a hólyag
FŐBAKTAB:
ÉDESKUrY L. BUDAPESTEN:
cs. és kir. ndv. szállító.
- AsrányvIz-nagykereskedS--
Kapható minden gyógyszertárbu, fűszer-kersskedésbea is vendésióben.
Tese, hpgyhólyag, hngydara és a köszvéuybnntalraak ellen, továbbá a légzó és emésztési Bzervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthion-forrág
SALUATOR
sikerrel rendelve Iobz. Hnnyhajtó hatáanl
Kellíats ual -wn | Könjei eB®itkt5
Kapható ásványvlzkereskedéiekbon és .
gyógyssertárakban. A Salvator-forrás igazgátősiga Eperjesen
1654,/lk. 903. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Kovács Lajos és neje Györkös Rozália szeat-liszlói lakós végrehajtatóknak, Györkös József és neje Tuboly Mária u. ottani lakós végrehajtást szenvedettek elleni 340 kor. töke, b jár., valamint 16 kor. jelenlegi árverés kéreliüi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvazék területéhez tartozó, s a szentliszlói 98. , az. tkvben \'I, részben Tuboly János, 3|, részben Györkös JózBef és neje Tuboly Mári tulajdonául felvett f 892. hrsz. alsómezői szántó az 1881. évi IX. t.-c. 156. §-a értelmében egészben 109 kor.; továbbá a szentliszlói 166. sz. tkvben f 167. hrsz. Tuholyföldi szántóföldnek Györkös József éa nejét illető *|, része 322 kor.; u. azon tkvben részben Tuboly János, réazben Györkös Józsei és neje tulajdonául felvett 400. hrsz. alsómért szántó 292 kor., 401. hrsz. alsómezői szántó 164 kor., 142. hrsz. CBÖrgőréti rét 80 kor., 184. hrsz. Tuboly-földi szántó 2S2 kor., 876. hrsz. alsó-, mezői szántó 32 kor., S82[a hrsz. alsómezői szántó 381 kor. becsértékben ai 1881. évi IX lörv.-cikk 166. §-a értelmében egészben mégis u. azon ■ tkvben f 372. brszámu alsómezői szántónak Györkös József és neje nevén álló része 462 korona becsértékben
1903 évi julius 14-ik sápján délelőtt 10 órakor
Szeut-Liszló község házánál SebeBÍény Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános átverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|o-át kéBzpénzben vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez leteuni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1908. évi ápriliB hó 23. napján.
181___ IC
MATTONI ERZSÉBET SÖSFŰRDÖJE
gyógyhely Budapest (Budán), Idény áprlllBhó 15-tól október hő I6-lg.
Kiváló gyógy hatással blr
női hajokban és altesti bántalmakban.
Rendeli örves dr. POLŰAR EMIL.
Egészséges fekvés. Jutányaslakások. Jó veadégiC.
Villamoe-vasntl isazeküttetét a fiváressal.
Nyavalyatörés,
Ki nehézkórbsn, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brochurát Ingyen és bérmentve ksp-ható Schwanen Ápotheke, Frankfurt alMain által.
MIÉRT
van annyi utánzat ?
MERT
a vtléril EltEMtitTEI-féls
LINÓLEUM padló -zománc
a törv. bej. Jatlmg" véj]l|J|ytl a legjobb ái l>tttrté««kb puha padiokaik át konyhatutorűkoak boroázolílári.
Böjegy*^
Védjejy Vaslovag
Ái íiseisladler-fíle Linóiéin paillónniácD
•Sjr óra alatt Imísj-rs szsrad, táHlitt-sas szép físjiysl blr ás tirlóssll tahin— tsfsboH eddig lilll-■■Ihstatlii. Nsgy elterjedtségénél fogva kOlönbSiö hison-liMigiisu nevek slátt értéktelen utjinMW-kal hwask forgalomba, miért b ISrJl 1
■Ifldsskl kizárólag esik ElnsstMter-féls
.LIKOLEDB
4-zoiaiBcot,"
a an. bej. .Vislerig- védjegygyeL
Essensiátlíor TestvórsU
lakk- és fistékgyár.
KAPHATÓ: Nagykanizsán: Neu ós Klein cógnól.
Legújabb kitüntetés
arany érem
1900 párisi ffllMsoi
A vejy. Ip»ri esjoitesíialüt.
Minden háziasszony
üdvözölhető, aki az ogés^ég, takarókosság ós jóírro való tekintetből a Kathreiner-fóle Kneipp-raaláta kávét használja,
Tiwtelottoljea kérelem: A bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen »malita kávét<, Lauobi mindég határozottan —- Katbreiner-fóle — Kneipp-maláta kávét, a wst csakis ax itt ábrázolt eredeti csomagokban fogadja el 1
ÁTa csomagodként 50 fillér.
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Ye&yelemexre Brot. Dr. Xndwlg udr. tanácsos által 18W
58 fok Celaios\' meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása *an ixora éi isOHt rhenma, Ízület betegségek, jíynlladAsos és csonttörést ömehtuódisok, köurény, neuralgikus bántalmak, mist iicalas stb. n5i bajok* bőr- és titkos betegségek. idült rejcbsgoV, hóljaghurat, górtélykór, angolkór, ólom én higany mérge-séleknél stb. yb.
IVÓKÚRA, garat, góge, mell, máj, gyomor- ét bélbajoknál, aranyérnél, stb.
Villanyotság. — Másságé, fi^
Gyógyintézet minden kényelemmel. Hegyi vízvezeték, Hidegvíz knrftk xabanynyal KneJpp szerint, egéaz éven át nyitva
Idény tartam xaíyaa l-töl október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes Oltetré-nyek, szép kirándulások. — Állandó «enekar, a zágrábi klr. operaház tagjaiból.:— Zenei és táncestének stb.
A varazsd-topllcai állomáson naponta tánaskocsi rárja a rendégeket
Külön\'fogatok is rendelkezésre állanak, do ezek odaállitása előbb a fürdő intézőiéinél megrendeleadS.
Orrosi tudakozódásokat a fQrdóorros Dr. LONGELNO A ad,
MT J^rospvklttsokat és broscJutrAkat ingyen is bérmentve küld, "W
FÜRDŐ IOAZOATÓSAO. I
\'■ttLtúb&
München.
omatutt Iíj. Wajdits Jíaef nyomdájában Nagykínioin,
ocxjtxx^.aoooQTOaocxMíxxxK^isooat^cxxMaoooooo
MOLL SEÍDLITZ POR
Cs*k ,»kicor valódiak, ha mindegyik doboa Moll A. védjogyét ók
aláírását tünteti fel. A Mell \'A.-félo Seldlltx-porek tartós gyŐRybattoa a IOffm«knrinbh «y«M*r- él al-trsIbAntitnak, gyomorgörcs ís ^yomorhér, rögxött »zékr»ktdfc», m-ijliAiif«1<>mk vér tolulás. aranyér <* a legknlftuböxóbb nii b«logséaek ollen, íi jele* hAjtiisenlfk. évtíxedtk óta mindi* nagyobb «\'»«rjedést szerért. — Ára ogy Ispsaselalt ero-riell dobornaK 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyittetnak.
BOLL-FELE FFMNCÍg
Csak akkor vaíődl.
ha mindegyik öreg MOLL A. védjegyé iQnt«U tel;
________,A. Mell* feliratú ónozattal van zárva. A Mell-fél*
fraaozla borszesz ée sé ncrezeteseu mint fá]dale»oslllapUé bed5r?s5lésl szer köszvény, csax és a meghűlés egyéb körotkexraóuyeinél legismoretesebb nópsxor. — - Egy ónozott eredeti Dveg ára l kor. 90 <111.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb :.ii\'.!»*or aserlnt kósaitek gjenuok t-\'1 hfllgy aa.ppaa > bir okuw-D ipolitira jy.r«ekak é* felnőttek réuérj.
Ára dar.ko.klat — 40 (II. öt darab — I k.r. 80 III. MIndoo darib gyennek-asAppsn Moll A. vódj.flyóval v&a ellilra.
FősrétkQldö s:
Mell A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Béce: Tuchlaubea 9. hx.
Vidéki megrendelitek naponta poitautinvét mellett tolletiltetnok.
A raktárakban tessék határozottan MOLL Á. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 88 Fia.
llfiá/--------
Bé»I hírneves kénfürdő Horvátországban.
Yaanti illomia
Vsuraagd-Tapliesa1
Ingyen és bérmentre illnaztrált árjespé-
keraet több mint 500
ábrnYal órák, arany. e2fl«t hangszerekről
HANNS KONRÁD
ÖragyAr és kiviteli cég BBÜX 82fi. ax. Csehoroig.
I \\
Q. V) qS
Q tíl O
< ?
o
-<1
A Rlohter-féle
Horj«>y-P<i»-E*5«lIer
m&^bb^miat 33 Ív ótn mcX i
bitliítíbotóraöl&ílíll.lmsjWil; ,
thjrttrid. ctíiill ís atilHiuliH ;
Intás. Siliínvilbb utínxjitok miatt . r..„- bovi>\'árii\'ukoróvnto-»V le-. \' cyiiok íjs otókií críduti üvegeket
Soboíokbao»,.lir(lir>rWj<*yg>,e! \'
és f<wid- \'
juuk oL — S0 f.,\'l k. <0 (. is 2 k. \' árbjui x tc«tobb jp>\'ÓR>\'«ertArb«i
k.pbatí, F6ntktár:Török Józ&ef . ft-ígystecwxni\'l Budapesten.
RitmF.it.ismi,
klr. uJvait -Iliinek.
íűdulia navrc-b&l tuindon acoioSatoD.
UtijeCT^k 1 -francia Yonal-n&l.
J6 ói olcaű kltxállitM. Kitűnő elüti* Jiorr»l 6a likirrol. B6vi-tib (elTiligoaitlat ingyen ad a y
Frfliicía vonal.
Bécs, IV. weyriíieríasse »o. 8.
ÁZ ELADÁS.
Molnáriban Via Murakeresztur (Zalamegye) egy ház alkalmas üzlethelyiségnek — melléképületekkel, 2 hold kerttel és 3 hold szántófölddel együtt olcsón eladó.
Cim: Szalal iózőöf korcsmáros, Molnári Via Murakeresztur (Zalamegye).
jobban tisztit mint minden más tisztitd-szer
>1908 JÜNIUS 13-ín.
XLII ÉVFOLYAM.
vas- fémöntöde
jjllinihll GÉPGYÁR SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., Lipót-körut IB.
Kéaxit mindennemű 1
Gazdasági gejpokéfe,^-Benzin-motorokat, !rJ?s.
Benzin-motoron cséplökészletek.
aloniépitészet: UJ heogemékek, mjnáon o szakmába rigó gép gyártiia
. ...... ; ■■ Telje* mümalmi borcndexísck.
HülOIlle^e.SKésr: uorkezoto osararoü éa Azubad. vianyomásu
. . boraaJtö.
0«liorne O. jVI.-féle ,i,k8bira »"!e,rlk»i„ »">«> ^ ,"«««!>
——--magyaroraxigi kiairölaROa Wp*iael5.ég«.
ktpei bjtgytik lagyíajét bérmentve. Klvin.tr> minden tiOKtéglelre klllün kiltttgvetil.
NAGYKANIZSA, 1903. junius hé 20-án
Elifixettsi &r: ■Egitt évre . . 10 tor. — AH,
Fél érre . . . & kor. — fill.
Negyedére . .. 2 kor. 50 fill. Eíryos sxöm 20 fill. H I R D E T É S E K
6 hasábos petltsorban 14, misodsíor
12, s minden további sorért 10 fill
NYÍL TTÉ RB É N
petit soronként 20 fillérért tétetnek fel.
k nagy-kanizsai ,Ipar-Testület,• „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság, " a „Kotori takarékpénztár
: M \'"-.:\'■ \' ■ s i
részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,\' a ,nagy-kanizsai tanítói járáskor," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony
oőegylet" n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara/nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. J
I
Nsgjkaulsa, 100S Janlns 19.
Sanyarú közgazdasági állapotainkat mi se jellemzi annyira, mint a kivándorlásnak,\' nerezetesen az amerikai kivándorlásnak évről-évre való növekedése. Mert a kivándorlásnak, lia nagyobb mérveket mai napság már tisztán gazdasági okai vannak, az a körülmény, hogy a népesség egy része képtelen a hazában legszükségesebb létföltételeit megszerezni és ennélfogva idegen földön kénytelen magának vagy végleg, vagy legalább ideiglenesen írj\' hazát keresni. A kivándorlás minden államból főleg az északamerikai Egyesült-Államok felé irányai, bár az utóbbi évtizedekben Dél-Amerikába és Dél-Afrikába is mentek nagyobb számban kivándorlók. Mindazáltal főleg az Egyesült-Államoknál! az utóbbi évtizedekben bekövetkezett rohamos gazdasági föllendülése, másfelől azon államokban, honnan a kivándorlók útra kelnek, a gazdasági viszonyoknak az utóbbi időkben bekövetkezett rosszabbodása az uj világnak ama részét tették a kivándorlók fő célpontjává.
Az EgyesUlt-Államok tndvalevőleg \' sok évtized óta tüzetes statisztikát vezetnek az oda kivándorlókról. Ezekből a statisztikákbél már eddig is azt s meggyőződést meríthettük magunknak, hogy a gazdasági viszonyok rosszabbodása különösen Olaszországból, Ansztria-Magyaroszágből és Oroszországból mind nagyobb mérvben készteti az embereket hazájuk elhagyására, dacára azon mind szigorúbb rendszabályoknak, melyeket az Egyesült-Államok a kivándorlókkal szemben fokozatosan behoztak s melyek
által a megbizhatlan, az ottani társadalomra veszélyes vagy a segélyreszorulással fenyegető elemeket partjaiktól távol tartani igyekeztek.
A kivándorlók száma az Egyesült-Államokba Olaszországból, Ausztria-Magyarországból, — Oroszországból, Svéd- és Görögországból, Romániából, Portugáliából, Belgiumból és; ütólsé sorban Spanyolországból folyton emelkedett.
Egész Európából 619,068 kivándorló érkezett sz Egyesült-Államokba. De látjuk ebből, hogy az osztrák-magyar monarchiából jött kivándorlók száma az Összes európai kivándorlók számának 27-7%-át teszi ki, ugy hogy csak Olaszország előz meg bennünket ebben a szomorú statisztikában, 28\'8-kal%- Valóban, alig lehet szörnyűbb vádra gondolni sanyarú gazdasági viszonyainkkal szemben annál, hogy egyetlen , év leforgása alatt majdnem 172,000 embernek kellett elhagynia az Osztrák-Magyar monarchia határait, hogy az uj világban szerezhessék meg maguknak azt, a mit idehaza megszerezniük nem sikerült, gazdasági existentjájnk biztosítását. \'
A kivándorlók foglalkozását tekintve, a szláv, horvát, magyar és rutén kivándorlók túlnyomó része napszámos, a csehek és morvák túlnyomó részé tanult munkás. Teljésen tiszta képet csak ugy nyerhetnénk az egyes államokból az északamerikai Egyiesttlt-Államokba özönlő kivándorlókról, illetve a kivándorlási ügy egészéről, ha a kimutatás nem nemzetiségek, hanem /származási. országok szerint tüntetné ki a kivándorlókat, összehasonlítva százalékokban az illető állam lakosságának számával. Ha az
utóbbi számítást ^megejtjük, akkor Olaszországra a fcéjj kétségkívül sókkal kedvezőtlenebb, mint Ausztria-Magyarországra, miután Olaszország lakosságának sokkal nagyobb százalékát küldi az uj világba évente, mint monarchiánk, bár a következő kincstári év l$imuta\'tásábaii Ausztria-Magyarország fog szerepelni minden bizonynyal a legmagasabb abszolút számokkal."
A legkomolyabb gondolkodásra kéli, hogy késztessék ezek a számadatok a közállapotok megfigyelőit. Sajnos, csábítás nélkül is igen nagy már a kivándorlási hajlam népünkben s azért a feladat tulajdonképpen abban áli e kérdésnél, hogy maga az ok, mély az embereket kivándorlásra készteti, lehetőleg megszüntéttessék. A kereseti alkalmak, módok javulása itt természetesen a fő, kapcsolatban ezzel a közigazgatás javitása. A megélhetési viszonyok azonban nem hogy javulnának, hanem úgyszólván napról-napra kedvezőtlenebbek lesznek minden foglalkozási ágban. Ez a körülmény ugyan egyfelől az általános gazdasági haladás ujabb irányának következménye, de a nemzetek céltudatos mún-, kája sok részbén segíthet ezeken az állapotokon. Annyival égetőbb feladat a\'\' nemzet gazdasági megerősítésén munkálni minden erővel. Sajnos, nálunk az anyagi létfejlesztésre irányuló tervszerű munkát minduntalan megakasztják. a.
Egy felállítandó dohánygyárral.
— Beszélgetés egy szakemberrel---.
-A szürke egyhangúság, a közgazdaság jeligéje. Vállalkozás, gyáralapító nincs, pedig a kamatláb hallatlan alacsony. Ez
egyhangúságba egy-két eúbvencionált gyár felállítása ad néha egy kis elevenséget. Ha ,egy állami gyár, felépítéséről vau szó, akkor kezdődik még csak a mozgalom. Hogy micsoda mozgalom? Hát a városoké. Mindegyik város siet magának állami gyárat, vállalatot, vagy egyesületet biztositanifNagykanizBa ebben is mostoha elbánásban részesült. A Dunántul majd minden városa részesült valami a kormány alapította, vagy segélyezte vállalatból.
A kormány most újból gyárat alapit — dohánygyárat. Városunk vezetőinek jő alkalma nyílik most megcáfolni, hogy nem igyekezik állami intézményt elnyerni. De viszont meglehetünk róla győződve, bogy kormányunk is méltányolni fogja városunk kérelmét. Méltányolni fogja, mert már rég nem részesültünk valamely gazdasági intézményben, — nem részesültünk, mert nem is kértük, — méltányolui fogja azért is, mert városunknak szüksége van .gyárra, mely az olcsód de most dologtalan sok munkáskezet foglalkoztatja, de főképp méltányolni fogja azért, mert kérelmünk a dohánygyár elnyerésében jogos és alapos. A Zalai Közlöny munkatársának alkalma volt a felállítandó dohánygyárról szakemberrel értekezni. Tán nem lesz
felesleges átadni ezt a nyilvánosságnak. *
— Egy. Nagykanizsán felállítandó uj dohánygyárról szeretnénk egyet-mást megtudni.
— -Szívesen, bár megjegyzem, hogy ez
uj dohánygyár csak kárpótolója
egy régi, városuktól elvett dohánygyárnak.
— Nem érti? Ezzel arra 1800-as évek körülbelül első .őt évtizedében fennálló dohánygyárra célozok, melyre városukban már nagyon kevesen emlékeznek. Pedig ilyen is volt városukban. Ha kutatnának a városi levéltár poros aktái között, bizonyára nyoma akadna ennek valahol. Ott meglátnák, hogy volt városokban egy szépen virágzó magándobánygyár. A Viszonyok akkor igen kedvezőek voltak e gyárnál. Az ötvenéi években kezdte a kormány a magándohánygyárakat megszüntetni és államiakat felállítani. Az
államiakat a magándohánygyárak helyén, állították fel. Hogy. Kanizsán miért nem állítottak fel! Valószínűleg, mert a fogyasztás nagysága nem szükségelte ezt.
— Mikor szándékozik a kormány e gyárat -felállítani ? . .
— A közel jövőben.. Dohányjövedéki bombázásra 6 820,000 korona vau a költségvetésbe beállítva, 5 évi időtartamra felosztva, s ezek közt van még egy uj,1 szivarka és tőrökpipadobány gyártmányok előállítására berendezett gyártelep 800.000 korona árban. Hogy hol, arról még nem\' hallottam. De annyit tudok, hogy a Dunántulban.
— Mekkora munkaerőt foglalkoztat majd ez uj gyér?
-- Körülbelül 800—1000 főre lesz szükség.
—- Számithat-e Nagykanizsa e dohánygyár elnyerésére?
—• Szerény nézetem szerint," a z ösz-szes dunántuli városok közt legjobban. Sokszor jártam már városukban. Wérem az ottani viszonyokat, melyekben\\fel lelem a dohánygyár felállításához Xszükséges alapfeltételeket. Városuk vasúti központ. Közeibén nincs dohánygyár, — ez utóbbi különben csak\' mellékes alapfeltétel, — a víz jó, a "vidék egészséges. A munkaerő, ami a legfőbb egy dohánygyárnál, a dolgos klskanizsai parasztleányok, a nagykanizsai, sőt a közeli falvak leányai közt. feltalálható, E munkaerő, személyes tapasztalásból tudom, nagyon olcsó ott. Mindezeket és azt alapul véve, hogy városukban már volt dohánygyár, azt vélem, — hs városuk a kormány figyelmét magára fel-hivja s a magas kormány látja városok viszonyait, — hogy akkor nem zárkózik el attól, hogy e gyárat városuk kapja meg.
—■ Még egyet, ön ismeri városunk viszonyait s igy tudja, bogy hol vau e gyár felépítésére a legalkalmasabb hely városunkban?
— A Csengery-ut folytatását képező Horvát-Set.-Miklóa uton, a sörgyár felé eső területen. E terület a vasúti indóházhoz közel van, magaslaton fekszik, mely szabad, szellős és száraz. A Kis-kaoizsa felé vezető ut, alkalmas ugyan
TARCZA.
S kígyóké.
Dél-afrikai történet.
— A .Zalai Közlöny\' tircAja. — Irta: Aslilay Tsltr.
— Peemot folyamon láttam a legnagyobb kígyót — mondta Koos. — Vannak ott sárga kigyók, boom slangs-ek, zöld kigyók, melyek a fákon élnek s ráesnek az emberre, ha alattuk ellovagol, meg apró sebaap steekers-ek, amelyek hátulról felugranak a lovasra, A cobráról nem is beszélek.
Koos e szavakkal kihúzta vadmacska-bőrböl készült dohányzsacskóját s csendesen- -megtömte pipáját jóféle raagalies-bergivel. Okos, apró szemeivel rám pislogott, mintha azt vizsgálná rajtam, milyen hatást tettek rám az előbbi meg-
I
A nap egyenesen oda tűzött a- krsals nagy fehér falaira. A juhokat már régen kihajtották a legelőre s minthogy Koosnak nem volt semmi, dolgí, én meg ,ij jövevény Toltam a tanyán, szivesen beszélt nekem az afrikai dolgokról.
Amint így ültünk az ut felé fordulva, egyszerre egy mozgósátort pillantottam meg, mely elé kél ló volt fogva.
— Vendégek I -- mondta\' Koos. — A Verter Vlée-i skót fogata ez. A Mac Gowan nré,
A járműben ketten ültek: egy nó és egy férfi. •
— A leányát is magával hoztál — kiáltott Koos.
A fiatal nő nagyon csinos volt s fehér bőre még jobban előtűnt itt, a forró égöv alatt, ahol minden asszonyszemély barna-arcu éspufók volt. Koos „mooi meísje"-nek mondta, ami körülbelül annyit jelent nagyon szép kisasszony.
Csakhamar megbarátkoztunk egymással s midőn Potgíeterné, a háziasszony arra kért, hogy mennénk a kertbe, míg az ebédet elkészíti, mind a ketten szivesen megfogadtuk a tanácsát.
Koos és Mac Gowan azalatt a gazdasági udvart tekintették meg.
Mac Gowan kisasszony egy kosarat is hozott magával, hogy abba faepret szedjünk.
— Hogy tetszik a dél-afrikai tanyai élet önnek — kérdezte.
— Pompásnak találom — feleltem lelkesülten, habár egy félóra előtt az ellenkezőjét is gondoltam ennek.
— A többi idegen ellenszenvvel viseltetik a vidék iránt — jegyezte meg, a leány.
— Ez neveletlenség a részükről — válaszoltam melegen — de talán mentségül szolgál a számukra, hogy nem ismerik kegyedét!
Midőn kimondtam, magam is beláttam, hogy igy ajtóstól a házba rohanni illetlenség volt. Mac Qowan kisasszony gúnyosan mosolygott, a kosarába nézett és Szólt: 1 \' •";
— Talán már elég is e mulatságból. Vigyük be az epret Potgieteráének.
— Potgíeterné most nem érjrá ezzel törődni — mondtam -kúrián.
A leány nem felelt, de néhány pillanat múlva újra jó barátok lettünk. A gránátfa-sövény mellett zöld rózsabokor nyújtotta előre tüskés,ágait s egy csokrot szedtem neki belőle. Már majdnem kész voltam vele, midőn igy szólt:
— Oh. még odafönt van egy gyönyörű bimbó. Nézze .... Obi...
Hirtelen fölsikoltott 8 éppen csak annyit láttam, hogy. egy széles, sárga fej kinyúlt a bokrok közül, sziszegve odacsapódott a leány keskeny csuklójára, azután ismét visszahúzódott a levelek közé.
— Óh — siránkozott a leány — a-kigyó megcsípett! Cobra volt! Meg fogok halni! Oh, vezessen az atyámhoz! . . .
Kéműlten támogattam a házig a roskadozó leányt. A Potgíeterné arca halálsápadt, lett, midőn megtudta a történteket, de> nem vesztette el lélekjelenlétét. Egy pohárka orós szeszt adott a leánynak s a seb fölött nagyon szorosan bokötötte a karját, azután a férjéért küldött. A csukló már földagadt s két haragos vörös folt mutatta a méregfog harapását. En ügyetlenül néztem a Potgíeterné ténykedését és azt ajánlottam, hogy kiszívom a mérget az ajkammal; De ő egyre azt ismételte:
— Csak a kigyókő segít, a kígyóké.
A leány egy karosszékben feküdt s
csakhamar elvesztette eszméletét. Az-arca pillanatról-pillanatra sápadtabb lett, majd görcsösen vonaglott sebesült karja.
Potgíeterné csak akkor lett nyugodtabb, midőn a férje belépett.
Potgieter Koos szonnsl megértette a történteket. Nadrágja zsebéből kis fekete faládát vont elő, melynek födele acél
lánccal a derekas volt erősítve. Kivett belőle egy hosszúkás esontdarabot (akkor annak tartottam) s egy zsebkendővel rákötötte a Mae Gowan kisasszony csuklójára. Azután nyugodtan leült az egyik székre.
— Meggyógyul? — kérdeztem halkan s oly fájdalommal, melyén magam is csodálkoztam.
— Nézzen oda — válaszolt a dán lakonikusan.
A szín lassankint visszatért az alélt leány arcába s karjának rángatódzása alább hagyott.
E percben Mac Qowan Ur is a szobába lépett.
— Nem győzöm önt bevárni, Potgieter ur — szólott. Majd meglátva a boteg leányt, felkiáltott: — Mi a baj, Lizzie-kém ?
Koos hirtelen elmondta, amit tudott: az atyának könnyek szöktek szemeibe.
— Drága gyermekem, szegény kis leánykám 1 — mormogta.
—• Már a javulás utján van — sietett ót megnyugtatni Koos, — de azért ágyba kell fektetni. Aludnia kell a nagy ijedtség után.
A fiatal leány most megfordult székén, de nem. nyitotta ki a szemét. Az élet lassan visszatért, de az öntudat még mindig fel volt függesztve.
Lélegzetünket visszafojtva figyeltünk reá. Végre fölnézett üres tekintettel, szíúte bambán,..de Mac Gowan és Koos ennek is megörültek. Az utóbbi most kikötötte a zsebkendőt a leány csuklóján, s én előbbre hajoltam, hogy lássam a csodát. \' Meglepetésemre" a gyuladás már meg-szont.\'s a kar csaknem egészen lelohadt.
Csak éppen a fogak helye maradt még vörös. De a legkülönösebb volt a\'dologban, hogy a föltett esontocska tetemesen megnőtt, s kétszer akkora volt, mint mielőtt a csuklóra került. A szine is megváltozott s furcsa zöldes szürkévé lett, melyen apró fokoto pontok látszottak. Koos vigyázva visszatette azt a kis faskatulyábá. De a fedél sehogy sem akart reá menni.
— Igy — mondta, •— mérges egy kigyó volt, s látva kíváncsiságomat, hozzátette: Waacht een bietje! (Várjon egy kicsit) most mutatok önnek valamit. Azzal Z6ebrevágta a csontot, s Mac Gowan kisasszonyhoz fordult:
— Nu! Nu, hogy érzi magát meísje?
A leány szólni nem tudott még, de
mosolygott reá, s ekkor Koos- meleg, vizet kért. Azután,, karjára vette, Mac Gowan kisasszonyt, s mint egy kis gyermeket vitte a\' hálószobába. . *
Mikor visszajött, kérdéssel fogadtara :
— Hogy érzi most magát ?
— Holnapra nem lesz semmi baja, de ha idejében nem jövök bazá, ugy már régen halott. Ez a kigyó cobra volt, ia leggonoszabb fajtából. A követ legalább húszszor használtam már, de még soha-, sem dagadt meg ennyire. Majd megmutatom önnek.
IJjra kiment s egy félig tejjel telt lábast hozott be. Azután a kezémlie adta a követ —■ Nézze.
Én inkább csontnak tartottam volna azt, mely kiszáradt á napon, s pórusai előtűntek. Mikor Koos először kivette a zsebéből csaknem egészen fehér - volt, most azonban zöld lett és pettyes.
XLn. ÉVFOLYAM.
! t
ZALAI KÖZLÖNY
1903. ÖÜNIÜ8 20,fa.
gyárj^: építésére, de nem szivarka éa törökpipadohány gyárnak. Eonek nagyon száraz hely kell s ennek a feltételnek
az előbbi torület jél megfelel.
*
így nyilatkozott egy dohánygyári szakember munkatársunknak. Tebát a feltételek megvannak a gyáralapitáshoz és mint 6 mondja, csak .magunkra kell felhívni a kormány figyelmét." Misem természetesebb. A kormány, egy ily,,, gyár alapításakor, a beérkező ajánlatokat bírálja és nem megy ily helyet városról-városra keresni. Városunknak meg kell találni az utal, melyen ide terelhetjük a magas kormány figyelmét Akkor nyert ügyünk van. Hisz az alapfeltételek megvannak I
Mozogjunk I Ajánljunk fel minden tőlünk telhető kedvezményt, hívjuk fel magunkra a kormány figyelmét A multat és a jelent tekintve mi számíthatunk legjobban az uj felállítandó dohánygyárra 1
Városi közgyűlés.
— Ssjit tudósítónktól. —
Fontosnak tartjuk az e hó 13-án tartott városi közgyűlést Régóta hnzóóó városi közügyet vitt előbbre: Kiirták a pályázatot az uj gimnázium felépítésének tervére. Szép summába kerül ugyan, de ugy mondják monumentális épület lesz. Ha jól hallottuk, a rossz akkusztikával bíró városi díszteremben, bizottságot küldtek a tervek mogbirálására. A bizottság egyik \' tagjának szaktudása ellen sincs kifogásunk, mégsem vagyunk vele megelégedve. Nem vagyunk pedig megelégedve azért, mert itt a városnak évtizedekre szélé középületéről van szó, melytől elvárjuk, hogy az célszerűen legyen építve. Ha pedig ily sokba kerülő épület pályatervéről kell határoznunk, bírálnunk, ugy elvártuk volna, hogy a bizottságba valamely országos nevü szaktekintélyt bivtunk volna meg. Hisz elég szavaink bizonyítására reámutatnunk, hogy a fővárosban, ahol országos nevü emberek vannak e téren, egy szobor pályásat eldöntésénél külföldi szakembert hívnak meg. Ez ügy reánk nézve aránylag épp oly fontos, mint a fővárosban a szoborpályázat.
A közgyűléstől, melyről itt alább részletesen beszámolunk, a nyilvánosság, nem tudjuk, kinek a bölcs intézkedéséből kizáratott, amennyiben a karzat a nagyközönség elől zárva voltl...
A közgyűlést délután bárom órakor nyitotta meg Vécsey Zsigmond polgármester. Az Qléa elején álmosan indult Egyhangúlag jóváhagyták a tanácsi jelentést, mely szerint a cs. és kir. gyalogsági laktanyában szükséges raktár felépítésével Morandini Román nagykanizsai építőmester bizatott meg, mint a legolcsóbb ajánlattevő. Az építést valószínűleg a jövő év tavaszán kezdik meg, melynek ellenőrzésére 6 tagu bizottságot küldöttek ki.
Ezután lemorzsolták a tárgysorozat következő négy pontját. Egybangu szavazással hagyták jóvá a vicinális éa közdűlő utakról szóló tanácsi jelentést, az árvatári pénzek mikénti elhelyezését és két vállalkozóval való végelszámolást
Ezután mintha airi csend támadt volna a terembeo. A képviselők egymás arcát vizsgálgatták.. Hogyne, mikor a tanácsi javaslat következett az uj gimnázium felépítéséről. Lengyel Lajos előadó kezdte ismertetni az ügyet Visszament jelentésében az ismert városi millenáris dísz-gyűlésig. Ismertette, hogy meddig halasztottuk el az ügyel, mikor szavazták meg a szükséges összeget és mint halaszta-
tott el a felépítés a kaszárnya építése miatt Most végre ott vagyunk a pályatervek kiírásánál. A városnak 280,000 korona áll rendelkezésére, de az építésre 860,000 korona szükséges. A kormánytól és Zalavármegye törvényhatóságától évi segélyt kérnek. (Közbekiáltás: Helyes.) Felhatalmazást kért a tanács a terv pályázat kiírása, melynek lejárata hat hét Az elBö terv 1000, a máüodik terv 600 koronával lesz díjazva, azonkívül néhány jobb tervet 800 koronáért megvesznek. Az építés a tanácsi ajánlat, ; illetve pályaterv szerint ngy vieudő keresztül, hogy a kilakollatás szükségessé ne váljék. De, folytatta az előadó, — ahogy ezt már a Zalai Közlöny rég megmondta vezető cikkében — a kilakollatás elkerülésének, (vagyis, hogy míg az uj gimnáziumot építik, addig a régi fennáljon, illetve részlegesen lebontassák,) nem szabad veszélyeztetni a terv művészi kivitelét és nem szabad zavaruia a tanítást Remete Géza v. képviselő helyesen cselekedett, midőn véleményünkhöz hasonlóan aggodalmát fejezte ki az építés Ily módjával szemben.
A vélemények nem egyformák. Ezt igazolta egy öreg városatya felszólalása. A képviselők örültek, hogy az ügy már a pályázat kiirás stádiumában és ím a most felállott szóló Mibálec József v. képviselő, kiskanizsai polgártárs, ily kis beszédecskét tartott: Nem jó van er. így. Meg kell gosdóni mit beszél az emberi Minek uj gimnáziumi? Nemrég (?) építették ezt és máris ujat akarnak épiteni és nemsokára tán majd megint ujat akarnak. Ö nem szavazza meg ezt. „Rngasc-szanak" annyi épületet hozzá amennyi
A jelenvoltak élénk derültség közt hallgatták a képviselőtestület, Makkayját"
— Eperjesy Sándor kevesli a felállítandó épületben a 14 tanári szobát. Szerinte kivált, ha az alsó négy párhuzamos osztály létesül, legalább is 17 szoba kell. Bár ő tudja, hogy a piarista rendkormány már egyszer leirt, hogy a közeljövőben nem adhat tanerőt a hely-beli intézetnek, mégia mielőtt kiíratnék e pályázat, kérdeznék meg a rendfönököt személyesen, tán enuek volna eredménye.
Közbeszólás: Ez csak elodázná ez ügyet I
— Dick József pártolja Eperjesy indítványát
— Villányi Henrik szólalt fel ezután. Szakszerű adatokkal bizonyítja, hogy még abban az esetben sem kell több szoba mint 14, ha felállítják a párhuzamos osztályokat Nem kell pedig azért, mert az így felmerülő óratöbblelet elvégzik részint a piarista tanárok, részint pedig az esetleg alkalmazandó civil tanárok. A rend ngy sem ad több tanerőt Alkalmaznunk kell tehát civil tanárokat, mert ő nem osztja egyik felszólaló képviselő társa abbeli nézetét, hogy a piarista rend tagjai nem néznék jó szemmel a világi tanárok alkalmazását.
Fried Ödön: Igaz, ugy van.
Villányi Henrik: Ha tebát ninca kilátásunk, hogy a rend több tanerőt adjon, vagyis nékünk úgyis világi tanerőket kell alkalmaznunk, akkor miért építenénk a szükségesnél több szobát, miért legyünk kegyesrendüebbek maguknál a kegyesrendleknél I
Horváth György, Remete Géza, Vécsey Zsigmond polgármester, aki szintén .ellene volt a 17 szoba felépítésének, felszólalása után elhatározták, hogy 17 tanárt szobát építenek fel.
Az utolsó pont volt a főgimnáziumi II párhuzamos osztály felállítására vonatkozó tanácsi előterjesztés. A IL párhuzamos osztály felállítása szükségessé
■Borzadálylyal vegyes érdeklődéssel vizsgáltam ^meg. Mi lehetett ez? Talizmán talán, melyet -e félig barbár világrész vad fiai ismernek csupán? Szinte őröltem, mikor Koos újra elvette a kezemből és bedobta a tejes lábasba. Néhány bugy-borék támadt a nyomában, azulán Koos félretette és beszélgetni kezdtünk.
— Már tíz éve nálam van ez a kó, — mondla. — Nagybátyám, Oom Willem hagyta reám, de\'legalább száz évig volt a családban. Kelét-Indiából hozta egy ősünk, aki viszont egy ültetvényestül kapta; kit a vízbefulástól menteit meg. Ez azt mondta neki, hogy egy pogány templomból került, ahol. a benszülöttek Istenül imádták. Nem tudom, mi igaz ebből, de annyi bizonyos, hogy minden kigyómarást meggyógyít. Rátapad a sebre, mintha ajka volna, s kiszívja a mérget. Néha én magam is félek tőle. Vau ebben valami természetfölötti. Használat ulán tejbe kell tennem, s a tej éppúgy kiszívja a mérget, mint az előbb a kó tette a
teszi 2 világi tanár alkalmazását A tanácsi javaslat e tanári állással kapcsolatos pályázatot mutatta be, mely szerint, két évi próbaidő után az uj tanárt véglegesitik.
— Villányi Henrik a pályázatnak véglegesítésről szóló része ellen szólalt fel. A mostani tanári tulprodukciónál tnlkedvező e pályázati feltétel. A véglegesítésről szóló rész mellőzését kéri, mert az osztályok párhuzamosításának szüksége idővel fölöslegessé is válhatik.
— Eperjesy Sándor pírtolja Villányi Henrik indítványát.
— Dick hasonló értelemben szólalt, de ezt még egy érvel akarta lűszerezni s azt mondta, hogy a piarista rend helybeli tagjai irigyelnék a világiaktól a jó fizetést Különben sem igen barátságos a civil és a piaristák közötti viszony.
Fried Ödön folytonos helyeslés közt cáfolta Dick ez utóbbi ezavait A szóló ismeri a világi és a rendi tanárok közti viszonyt, de ez, a lehető legjobb.
Többek hozzászólása után, tekintve, hogy néhány a pályázat ellen felszólaló v. képviselő távozott, egyhangúlag elfogadták a tanácai javaslatot.
Az ülés végén Hegedűs László figyelmeztette a polgármestert, hogy özv. Somogyiné, a Palin urodalom úrnője, homokot fuvaroztat a város határában levő homokbányákból, anélkül, bogy valamit fizetne.
A polgármester — sajnálattal bár — köszönettel tudomásul veszi e felszólalást és rosszalását fejezte ki amiatt, bogy a hatósági közegek ez ügyben oem tettek jeléntát Az ügyet különben megfogja vizsgálni..
Hat óra volt mikor a közgyűlés véget árt
sebbel. Kétszer egymásután enélkol nem ! használhatnám.
Felállt helyéről s a lábast az asztalra j tette. A tej forrni látszott s betegesen I zöld szint nyert Gyenge aciduni siag | áradt ki belőle, valami oly mellékillattal keverve, molybez hasonlót soha életemben ! nem éreztem. Koos a késével kihalászta i belőle a követ s az ismét feliér volt és | könnyű Most újra a kezembe véltéin, de most sem bírtam eldönteni, hogy áz állat, növény vagy ásványvilághoz tartozik-e.
— Egyszer, régebben mogmutattam Grahamstownbau az ásványtan professzorának s ó azt mondta, hogy a kígyóké nem ismeretlen dolog s\' hogy rendesen ■ szaruból készítik azokat, de hogy ez nem tartozik abba a kategóriába — folytatta Koos. — Erről ő setn tudta megmondani • határozottan, hogy micsoda s faj azt hiszem, hogy oz is oly természetű ajándéka az Úristennek, mint a többi gyógylü vagy gyógyuövéuy. •• - : - j
H X JRE K..
— Halálozások. Weisz Ármin magánzó f. hó ló-én élete 73-ik érében elhunyt A család a következő gyászjelentést adta ki: Weisz Ármínué, ugy saját, valamint gyermekei Richárd és neje, Lujza és férje Viola Adolf, Teréz és férje Lendvai Samu, úgyszintén alólirt rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik a legjobb férjnek, illetve apának, apósnak, nagyapának és rokonnak Weisz Annin urnák életének IS-lk évében, hosszn, kínos szenvedés után folyó hó lö-éa reggel 8 órakor történt gyászos elbunylát. A boldogult drága maradványai 1908. junins 16-án délután ö órakor fognak a helybeli izraelita sírkertben őrök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1903. juoius lő én. Áldás és béke poraira! Koszorúk mellőzését kérjük 1 Stern L Mórné, Weisz Sarolta, Vidor Samu, testvérei. Stern L Mór, Vidor Samüné, Gelsei Gutmann Hedvig, Hirschl László és neje, Hirschl Miksa éa neje, Hirschl Benő és neje, Hirschl Simon és neje, Sterzfiuger Mór éa nejé, özv. Hirschl Lina és özv. Hirschl Mina, sógorok illetve BÓgornök. Viola Lajos. Margit, Jenő és Ferenc, Lendvai Dezső éa Renée,\' unokái.
Koch József nyug. levél-kihordő f. hó 13-án. meghalt. A kereveten újságot olvasva, hunyta le örökre szemeit. A szerb fővárosban lejátszódott gyilkosságot olvasta éppen, mikor őt is elfogta a halál és lekaszabolta. Koch bácsi katonaviselt ember volt 1854-ben a krimi báboru alatt Romániában táborozott, 1859-ben és 1866-ban csatározottTalján-orazágban, aztán levélhordó lett Kanizsán. Husz évig teljesítette \' ezt a munkát Regényeket ez idő alatt nem csinált, de segítette keletkezésűket bár nem érezte annak a tengersok levélnek tartalmát amit kihordott Tjzenkét évvel ezelőtt nyugalomba vonult\' és "a befégsegélyző és temetkezési egyesületnél lett hivatalszolga. Az aggharcosok egyesületi életében tevékenyen vett részt. Yeteranus társai temették f. bó lö-én az őt megillető \' pompával.
— Koszörnlpótló adomány. F. bő 15-én elhunyt Weisz Ármin ur iránti kegyelet jeléül adakoztak: Vidor Samu és neje 10 kor., Lőwy Adolfné, Lendvay Samnné 5—5 kor. összesen 20 kor. A nagykanizsai izr. .szent egylet\'
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Babucay Margit balázsfalvgi és Szlttner Mária perlaki elemi iskolai tanítónőket kölcsönösen áthelyezte.
— Tisztelgés a miniszternél. Az izr. bitközség többtagú bizottsága járt f. hó 12-én Budapesten és Wlassics\' Gyula közoktatásügyi miniszternél tisztelgett a végből, hogy a helybeli felső keresk. iskolának államsegélyt eszközöljön ki. A küldöttséget Gutmann Vilmos kir. tanácsos hitközségi elnök vezette. A küldöttség tagjai voltak: Dr. Rothschild
Jakab, Dr. Rothschild Samu, Grflnhut Henrik, Bapoch Gyula; Dr. Ollop Mér, Dr. Schwarz Adolf, Heltai József, Rosen-berg Bikhárd és Bun Samu Igazgató. A miniszter, figyelemmel hallgatta Dr. Rothschild Jakab előterjesztését, a küldöttség minden egyes tagjával beszélgetett és élénken érdeklődött Nagykanizsa város közgazdasági éa kulturális fejlődése iránt A küldöttség még Dr. Morlin Emil osztálytanácsos és Dr. Schack Béla valamint Kirchner Béla főigazgatóknál i> tisztelgett ök is megigérték, hogy a hitközségnek, mint Iskolafentartónak jogos igényeinek is kívánságainak kielégítését támogatni fogják.
— Jótékonysági tombola. Vasároap tartották i népkonyha javára a szokásos néptombolát Ezúttal is százan és százan jelentek meg az Erzsébet királyné-téren, ahol a húzást tartották. Mindegyik játszó nyerni akart és izgatottan magyarázta számai természetéből, hogy neki nyerni kell. Természetesen e sok .kell" nem teljesült, de azértmindouki megelégedetten távozott. Hisz addig míg ők nyeremény szenvedélyüket elégítették ki, már egyúttal a jótékonyság oltárára is áldoztak. Az első nyeremény-tárgy boldog nyerője Haszon László kiskaoizsai csizmadia-mester volt, aki egy szoba magyaros bútort nyert. Az idő oem igen kedvezett a tombolának, mert eső is esett, de azért a tábor ernyő alatt kitartott a játék végéig. A uéptombola tiszta jövedelme körülbelül 2500 iogyen ebédet hozott a jótékony népkonyhának.
— Orvosaink bajai. Ily cimü cikk jelent meg lapunk e hónapi első számában. Az orvosok anyagi helyzetének javítása vezette főleg tollúnkat, mert hisz tudvalevő dolog, hogy egy két orvos kivételével nagyon sajnálatos anyagi helyzetük. A közelmúlt napok igazolták cikkünk jogosságát A fővárosi és vidéki orvotok és gyógyszeréízek nagy bizottságot alakítva felhívást bocsátottak a kortársakhoz. Lapunk is ez igaz ügynek akar szószólója lenni, midőn közli a felhívásból a következő részt: Nehéz hivatásunk, emberbaráti tevékenységűnk ezrek hálálkodását, becsülését, tiszteletét és szeretetét szerzi meg nekünk, de ritkán biztosítja gond nélkül való megélhetésünket és anyagi javunkat. A tisztességes önfendtartás, a létért való nehéz küzdelem kartársai nk teljes munkaerejét emészti föl és közülünk nem egy derék bajtárs dől ki idő előtt a kemény munkában, az élet harcában, itt hagyva szeretteit, gyermekeit árván, gondozatlanul, sokszor a legnagyobb Ínségben és nyomorban. Ezeket az elhagyott, szegény árvákat vegyük, kedves kartársak, védő szárnyaink alél Enyhítsük veszteségüket, gyógyítsuk fájdalmukat jóindulattal, gyöngédséggel, szeretettel. Biztosítsunk számukra kellemes, nyugalmas uj otthont! Teremtsük meg az orvosok és gyógyszerészek árváinak otthonátl
— Szeszfluomltő gy&r. F. hó 16-án és 17-én gyűit össze a helyben felállítandó szeszfioomitó gyár érdekeltsége a városház tanácstermében alakuló közgyűlésre. A részvények jegyzésre nem kerülnek, mert az érdekeltség azokat megtartja. A részvénytársaság elnöke gróf Széchenyi Gáza lett. Igazgatósági tagok: gróf Apponyi Géza, Horváth Miklós, Policer Géza, Roszky Károly, dr. Széiner Leó, Elek Ernő, Gimesi. László és Weisz Tivadar választattak meg. Felügyelő-bizottsági tagok lettek: Silbann Gyula, Günsberger 8oma, Strasser Henrik, Kollmann Gyula és Unger Ullraano Elek. A gyár f. évi november 1-én üzembe lép. A szeszfioomitó gyáraknak az üzemhez csak kevés munkásra van szükségök. A munkásszükséglet a helybeli gyárhál is csak csekély lesz.
— Közérdek rejllk-e a gyáripar létesítésében! Csurgó nagyközség a végből, hogy a lengyár ott létesüljön, 15 hold földet ajánlott meg a gyár alapítása céljaira. Magának földje nem levén, gróf Festetics TasBÍló földesúrtól vette meg a szükséges területet még pedig\' elég jutányosán. Ügy de pénze Bem levén, képviselő testülete a név szerinti szavazás utján az erre szükséges kölcsön felrételét rendelte el. Ezen határozatot jóváhagyásra irányuló kérelemmel a vármegyéhez "beküldötte. Azonban onnét azzal küldetett vissza, hogy csurgó községe igazolja a gyár létesítésének közérdekű voltát
— Orvosaink gj ülése. A\'i országos orvosszövetség zslavármegyei fiókszövetsége ez idei közgyűlését ma juoius 20-án tartja Tapolcán. Gyűlés után az orvosok Badacsonyba rándulnak, ahol a .Hableány6 vendéglőben társas ebéd lesz.
— Deák Ferenc StttSadU. A haza bölcsének, vármegyénk büszkeségének,
Deák Ferencnek születése századik évfordulójának megünneplése tárgyában a vármegye törvényhatósága által Csertán Károly alispán elnöklésével a módozatok megállapítása végett kiküldött bizottság feladatául tűzte ki a százéves évfordulót megörökíteni és pedig alapítvány létesítésével, melynek kamatai évről-évre szegény sorsú, szorgalmas zalamegyei tanulók ösztöndijára fordíttatnának. A bizottság Csertán Károly alispán elnöklésével tartott ülésén foglalkozott ezzel a tárgygyal és elhatározta, hogy a vármegye közönségéhez felhívást intéz; hogy a kitűzött célra adományát legkésőbb f. évi augusztus végéig küldje be a vármegye alispánjához. Ezzel kapcsolatban Árvay Lajos vármegyei főjegyző, a bizottság előadója, felolvasta a vármegye közönségéhez intézendő, meleg hangon\' irt felhívást, melyet a bizottság általános helyesléssel fogadott, annak kínyomatását elhatározta s egyúttal intézkedett a tekintetben, hogy a gyűjtő ivet kiknek fogja megküldeni.
— Uj telegráf. Lentiben a kereskedelemügyi miniszter telegráf állomást engedélyezett A közigazgatási bejárás í. é. juníus bó .I6rán lesz.
— Uj függetlenségi lap. Sopron város régi kormánypárti lapja a szerkesztőség változásával függetlenségi lappá alakult A lap szerkesztője Galeji Frigyes.
— Pártszervezéa Sopronban. A Sopronban megalakítandó .Függetlenségi és 48-as párt" szervező bizottsága nevében Berec Ábel elnök és Geléji Frigyes titkár átiratot intéztek Kossuth Ferenchez, mint országos pártelnökhöz, melyben bejelentik, hogy a polgárságot a párt megalakítása céljából juníus 21-re gyűlésre hívták. Kossuth Ferenc a központ képviseletére Kelemen Béla és Dr. Lengyel Zoltán képviselőket küldötte ki Sopronba.
— A belgrádi véres éjszaka eseményeiről lassaokint oszladozni kezd a homály. Biztos forrásból értesülünk, hogy a szigorú terv szerint előkészített éa végrehajtott morénylet előtt pár órával több száz sürgöny érkezeit a Budapesten időző belgrádi illetőségű kereskedőkhöz azon intelemmel, hogy mindenki ott maradjon, íjhol a hír találja s egyelőre ne térjen vissza senki.
— A Kormos ügy. Az Orsz. Sajtóiroda a Kormos ügyről írva következőképpen nyilatkozik: Ha elgondolkozunk Kormos tüneményes pályáján, melyet saját tudásával, protekció nélkül, ideg és erőpu8ztiló munka mellett haladt végig az egykori kúriai biró; ba elgondoljuk, hogy a hosszú 28 évi szolgálatból huszonhat évet mily becsületes munkával töltött el, mennyit szolgált jogszolgáltatásunknak éz Idő alatt, hány éjjelt virrasztott hivatalos dolgai mellett, akkor töprengenünk kell afelett, vájjon igazságos-e az Ítéletnek az a része, mely a szolgálatának utolsó két évében megtévelyedett embert oyngdijától teljesen megfosztotta. Amikor ettől az embertől elvették a betevő falatot, mert ugyan ki ad egy elitélt embernek, akitől az állam is elvonja a maga kegyelem nyugdíj krajcárjait — akkor nem is annyira Kormost büntették, mint a családját
_ A. vashrnapl munkaszünet- A
kereskedelmi miniszter e héten kelt rendelőié rendezte a vasárnapi munkaszünet kérdését A rendelet különösen a fővárosi alkalmazottak diadala, mert az élelmiszer üzleteken kívül, .minden egyéb üzlet a fővárosban egész vasárnapon zárva tartandó. A vidéki kereskedelmi alkalmazottak nem részesültek e jótéteményben. Bennünket vidéket érdeklő rendelkezés körülbelül a következő: A vidéken ugy az élelmiszer eláruaitásával foglalkozó, valamint egyéb üzletek délelőtt tiz óráig nyitva tarthatók. A pékipari alkalmazottak munkaszünete tiz órakor kezdődik és tart másnap reggel hat őriág. A borbély- és fodrászüzletekre nézve a rendelet azt a változtatást lépteti életbe, hogy a fodrász és borbélyipari munka ezentúl csak déli tizenkét óráig végezhető. A régebbi rendeletnek ama része, amely megengedte, hogy hideg husnemű és ax úgynevezett hideg fölvágott, valamint a sajtaemü vasárnapokon este hat órától kilenc óráig árusítható, az nj rendelet érvényen kivül helyezte.
— Érettsfcgl vizsgák eredménye. A helybeli róm. kath. főgimnáziumban f. hó 16-án fejezték be az idei érettségi vizsgálatokat A vizsgálatokon Spitkó Lajos székesfehérvári tankerületi főigazgató elnökölt Az érettségi vizsgák tanulmányi eredméoyét a vizsgáló bizott-ség igen kedvezőnek találta. Jelesen feleltek meg Rothschild Béla, Szabó Lajos, Tóth István, Vegele Károly. Jól feleltek meg: Bock Dávid, BenUik Ferenc,
h\'szh\'fo kivonatfal HszHfrsunk
Arany éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem B&cb 1908.
Mindenütt kapható. Doboza 10) 16 és 80 fillér.

XLII. ÉVFOLYAM.
Bettlheim Aladár, Biró Imre, Fiálovics Bála Fiscbel Viktor, Gábor JőzBef, Mezgár József, Scberz Alfréd. Schmidt László, Szeitler János. Megfeleltek: Bakay Árpád, Hegedűs Ferenc, Korber Ernő Locke Jenő, Mautoer József, Folt Viktor, Sauermann József, Szalay János. _ Két hónap mnlva javítóvizsgát tehetnek ketten.
A helybeli felső kereskedelmi »k»lábB,n azéretUégi vizsgálatok f. hó 26. S6. és 28-án tartatnak meg. A vizsgáó-b.zoUság : elnöke Baké Manó. dr., egyetetrn r. tanár; társelnök Heltai József. A vizsgára jelentkezett 27 tanuló.
_ Szinőazet. Lapunk zártakor érte-afllttnk hoíV Kőveasy Albert kedden
ntonlaXl megérek. Az e>ső elő-adáa szerdác lesz amikor a népszerű Bob , íkerül szinre. Károlyi . titkár már »» megérkezett városunkba
Zl Szőlősgazdák figyelmébe. Ahol fol«ó tavaszszal a közönsége* szölőmoly tömegesebben rajzott, ott egyik-másik helyen azt tspaaztalták, hogy a közönséges szőlőmolyon (Cocbilison) kívül más fajú moly is mutatkozott, míg pedig sokkal nagyobb számban, mint az előbbi. E molyról kitűnt, hogy az a vörhenyes szölőmoly (Eudemis botrana,) mely légebben Ausztriában pusztított, ujabban pedig Amerika, Francia és Bajorország szőlőiben pusztít. Nálunk eddig nem volt miatta panasz, de ngy látszik, hogy a mostani tömeges rajzáaa után okunk lehet az aggodalomra. A közönséges szőlő molynál (Cocbiliscál) veszedelmesebb, mart évenkéut három ivadéka van fo tömegesebben ia mutatkozik. Felismerőse csak lepke-korában lehetséges, mert hernyója és . életmódja egészen \' olyan, mint a közönséges .Bzólőmojyé. Ez oknál fogva\' jól teszik a szőlőbirtokosok, hogyha nagyon is szemmel kísérik szőlőjüket és a benne akadó molyokat, hogy nincs-e ott az uj kártévő ia. Az ellen való védekezés ugyanolyan, mint a közönséges Bzőlömoly ellen, de uagyobb kitartással éa több gonddal kell folytatni. A azükségea útmutatással szolgálnak a kerületi szőlöszétí felügyelők & a vincellér iskolák; de kapható az erre vonatkozó utmutatás a fóldmivelésügyi minisztérium borászati, osztályában és a Rovartani Állomáson. Budapesten, IL Oazlop-uíca 26-ik azám.
— A Ker. Jót. Nőegylet köréből. A Kapoch Gyuláoé a/. Grűnhut 8zeliua féle alapítvány évi kamatainak felét az alapítólevél rendelkezése szerint az Izr. Jót. Nőegylet a Ker. Jót. Nőegylet pénn-tárába átküldötte, amely adományért ezúton. ia háláa köszönetet mond a Ker. Jét. Nőegylet választmánya.
— Vizsgák Borrendje. A kereskedő tanonciskolában az évzáró vizsgákat f. hó 28-án délután tartják meg.
— Közgyűlés, A nagykanizsai szépitő-egyesület 1903. évi junius hó 22-én délután 5 órakor a Nagykanizsai takarékpénztár helyiségében közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. A választmány és a száravizsgáló bizottság jelentése, ezekhez képest a felmentés megadása. 2 Indítványok.
— Egy niiv jogtalan használat*. B napokban Waidhofen a|d Ybbs városában a Singer névnek jogtalan használatát elitélték és megbDnteték. Mint sok más tekintélyes cég, ugy a Singer Co.is sok mindenféle piszkos konkurenssel küzd, melyek, hogy utánzott gépeik keletjét emeljék, a Singer nevét ugy nyomtatványaikon éa cégtábláikon, valamint gépeiken ós különösen hirdetéseikben alkalmazzák. Többek közt egy ilyen konku-reust, ki a lapokban, eredeti Singer varrógépeket hirdetett, oly varrógépek hirdetése és élárusitásáért, melyek nem a Singer Co.-tól származnak és „eredeti Singer gépek gyanánt ajánlott, az ipartörvény határozata értelmében pénzbüntetésre Ítélték éa egyidejűleg mioden további ilynemű hirdetést eltiltottak. Figyelmeztetjük tehát a Singer varrógépek vevőit, b konkurencia e jogtalan eljárására és felkérjük őket, szerezzenek maguknak biztonságot afelől, hogy bevásárlásukat illetékes helyen, azaz a Singer Co. varrógép részvénytársaság egyik fióküzletében, amilyen minden nagyobb helyen létezik, eszközük-e, mert csak ezáltal kerüli ki a sok kellemetlen csalódást,
annak, ki néhai özv. Mattos Józsefné házát megveheti, mely Csengerí-utca 40. szám alatt áll, az örökösök kielégítése céljából * olcsó áron azonnal eladó. — Bővebb fölvilágosítást nynjt
MuUos Ernő.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1308. jnmtu 10 t51—lá-ig. —
Halálozások:
Vidákovits Gizella, Jutási Istvánné rk. 22 éves.
FÍ8cher József izr. magánzó, 92 éves. Kármán Antal rk. napszámos, 69-éves. Horváth György rk. I hónapos. Hollender Kálmán rk. 23 bénapos. \' Koch József rk. nyng. levélhordó 71 éves. Locbnich Antal rk. 3 hónapos. Weiez Ármin izr. magánzó . 73 éves. Horváth Péter rk. koldus (Orosztony) 60 éves.
Goldberger Jozefa rk. 2 hónapos. Bakó Józséf rk. koldus 74 éves.
Házasságot kötöttek:
Samuely Ottó tőrvényszéki jegyző —
Heimler Annával. Németh József ifj. napszámos — Tamás Annával.
■ Steiner Sándor magánzó — BQrcheim
Georginával. Orning Károly vasúti állomáskezelő — Tascbner Juliannává).
adományokat a Belvárosi Takarékpénstárhox (Budapest, Kigyő-tér,) a« adakoxo ivet Hadai Emil dr.-hoE (Budapest, Váci-utca 34.) kell küldeni julius 15-éig.
8xerkestUM9 : Dr. ViUünyi Henrik, /elelüa aaerkeaxt6. Kiadó: 9ff. WajdUs Jőtscí,
VEGYES.
— Kökwivelík fényképezéséhez? EUimert legjobb szalon és utazási fényképező készülékek uj felülmúlhatatlan pHUnatnyi kézi-készülékek, további mindennemű fényképczSkellékek A. Moll C9. és kir. udrari azáíliténál, Bécs, I. Tachlaubcn 9. Fényképoző kellék üzlet alapíttatott 185*. — Kívánatra nagy képes áijegy-zék ingyen.
NyilUér
eo kr.-tól li frt 35 kr.-ig móterenkint. — Bérmentre és már elrámolra a házhoz srállitra. — Nigj mintagyüjtemény azonnal. Henneberg gelyemgjár, Zürich*
Törvényszéki Csarnok.
Kinevezés. Az ígazságügyminiszter Kondor Jenő dr. nagykanizsai törvseéki aljegyzőt a nagykanizsai törvényszékhez jegyzővé nevezte ki.
Blvl határozatok. A miniszter tanács a közelmúltban több oly elvi határozatot hozott, melyben eddig a joggyakorlat nem volt egyöntetű. Különösen az illetékes hatóságok elbírálásában volt sok zavar. Néhány ily közérdekű elvi hatásköri határozatot közlünk mi is itt alább: A szőlő csősznek gazdája ellen hátralékos bérért indított ügyének elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.
— Arról, hogy valamely község utcáján a szekerekkel való közlekedés közbiz-tOBBági szempontból megengedhető e, vagy sem, első. fokon a főszolgabíró határoz.
— Cselédbér követelések elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. — Kihágási ügyekben ojrafőlvételi kérelemnek megfelelő uj bizonyítékok alapján többször is lehet helye. — Idegen rétnek jogtalan lekaszálása miatt Indított ügy elbírálása, ha a károsult a kártevő megbüntetését nem kívánja, nem a közigazgatási, hanem a kir. bíróság hatáskörébe tartozik.
A bahótl jegyző üzelmei. Mnlt hó 22-én a helybeli kir. törvényszék Koltay László habóti jegyzőt okirat hamisításért és hamis tanuzásra való rábírásért 3 évi fegyházra Ítélte. Még ez ítélet nem is jogerős a e hó 13-án már hasonló ügye került a bírák elé. Ezúttal bűne az volt, hogy 1901. julius hó folyamán hamisított okiratokkal 90,000 koronát akart felvenni a más bittokára, a Pesti Magyar Keresk. Banktól. A budapesti törvényszék, mely ez ügyet tárgyalta, 8 hónapi börtönre ítélte Koltayt.
Megváltoztatott halálos ítélet. A
zalaegerszegi esküdtbíróság a télen kettős halálos Ítéletet hozott. Sőb Ferencné a kedvese, Bali János segítségével megölte az urát, « az esküdtbíróság .mind a kettőjüket halálra ítélte. A Kúria a minap foglalkozott ez ügygyei, megváltoztatta az ítéletet s egyenkint tizenöt esztendei fegyházat mért a bűnösökre.
yp
Szerkesztői üzenetek.
— .Yllmucl.- PoaBOny. Köszönet szíves soraiért, felhaaaníltnk. Napokban levél, addig Is üdvözlet a .munkatárstól t« :
— Maisa. Tersére » „legnagyobb magyar" mondása .bírálatnak- ,Hágjon sokan voltnnk szerelmetek éa szerencsétlenek la, do áléit nem lettonk költők.\' MielSrt verset kttld be kosaink, em gomloljon.b_ Ait
hogy mi az ok. á sok pipere hassnUalának? Sok minden. Bgv némít uS eat mondai Xerf.el valé tnlhalmo.4. mindig ivaSunely
biinynalc a\'jele, legyen e hiány a Wtbeo, rafer a fajtán.* Figyelje meg aa életet éB nagy rétiben beigaxolv. látja Mt. , ,
,_ OrroL HiErovatankban MtólMUc a íf ÜTia. Ajt orvosok é* gyögyiaerísxek u
rovat alatt .kbalftttekért nem vállal felel&aaéget . azerkeaztESség
Mig a legutóbbi időkig egyetlen viz sem volt egészen biztosan adagolható a vérköpésben, szívbajban és aszthmában $ze»t/edő otnberek-tiek, az ujabb kisérietokbőlkiderült, bogv ilyeneknek egyedül a
„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS
MARGITTELEP, Beregmegyc.
vizo ajánlatos \'fogyasztásra, a moly ezek mellett nemcsak a húgyszervek betegségeiben a legjobb viz, liaiíem a legkitűnőbb\' borvíz s enyhén sós ize miatt, mindenki,, móg a legkisebb gyermekek is a legsziveaeb ben veszik magukhoz a gyomor ét légcső hurutos megbetegedéseinél.
Országos főraktár: 1
ÉDESKUTY L. Budapesten.
cs.és k. údv. szál li tó.
Ásványviz-n^gykcrcskedő.
Kapható mindenütt.
HIRDETÉSEK.
1959. sz.|tk, 1903^.: Árverési hirdetiuéuy.
A uagykanizaai kir. törvényszék mint tkkvi hatóság közhírré teszi, hogy a Délzalai takarékpénztár végrehajtatónak, Kálovics József (mibina) kiskanizsai lakós végrehajtást szenvedett elleni 40 ltor. tőke, ennek 1901. évi május hó 15. napjától járó 6°]0 kamatai, 62 kor. eddigi végrehajtás és árverés kérelmi, 12 kor. 72 £11. árverés megkisérlési, 11 kor. jelenlegi éa a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó » a nagykanizsai 4381. számú tjkvbeo f 917ő|b brszám alatt a 47 koronára becsült cigányberkí rét, ugy a nagykanizsai 3368. számú tjkvben f 8089|a brszám alatt fele részben Kálovics Mibina József s fele részben neje született Marosa Juli tulajdonéul felvett b 760 koronára becsült ház, udvar éa kert a végrehajtási törvény 166. § a értelmében egészben
1903. évi julius ló 7. napján
délelőtt 10 órakor ezen tkvi hatóságnál EperjeBy Sándor felperesi ügyvéd vagy helyettese közben^ jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett beosár.
Árverezni kiváoók tartoznak a becsár 10\'L-á\' készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvazék mint te-lekktajvi hatóüágnál, 1908; évi április hó 21. napján.
Sodronyüveg
r felülvilágítók, gyári- éa mOhelyabUkok, ^ i melegWázak, kertészetek, verandák, padozatok . stb. stb. ciéljttira,
[a jelenkor legjobb üvegezés! anyaga.]
j ■ Szállítja áz
, Aktleniéíellgchaft fOr Glagindustrle
vorm. Frledr. Sleujtaa ozés
Neusattl, Elbogen mellett.
(Csebortzág)
iCHICIIT-

\'JEQT
Legjobb,legkiadósabb és ezért a legolcsébb szappanündan kártékony hoz zákeveréstöl mentes. Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a .Schicht" névvel, s la fenti egyik védjegygyei legyen ellátva.
a—»
Vese, hngyhólyaet hugydara és a köszvénybántalmalt ellen, továbbá a légzó és emóBÍtiiai szervek hurutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. H n ny h aj tó hatásn!
Mltm iti! I Könarea eaisilliílö
Kapható iavinyviakereakodeaekben éa
gydgysaertir&kbati. A Salv.tor-forria Igaagatíaípi Sperjeaett
1S03 JTJNItJS 20 án.
íevélpafiizjar 4 a \'.
\\ccx>ntfevé<Cpai>U\'. Kapható;

További gyártmányok: mindennemű üvegek, üvegelzárók, sajtolt Üveg, öntött ttveg, tttkör üveg, domború üveg, szab. üveghordók erjedési máa célokra atb.
Rohitschi „S tyria-for rás"
gyógyvíz ! Gyomor daganatok és göfrcsök Bright-féle vese-lob, garat és gége, gyomor és béltaunjt, hugysavas-bántalmak, cukor-bet^fségek, kemény székelés, májbajok ellen kitűnő gyógyered-mények.
k Robltichl tmoyuilzek R»ojb»a] raktárt HOFF-HAH JÓZSEF cégníl findapaul Balhorg-ntca 8.
1908 JUNIUS 20-án.
XLH. ÉVFOLYAM.
Rég ismert vastartalmú (áJccotheme) acélfordu 80 fok 0. meleg (28 fok R.) Móriékelt klima 25 fok C. éa 20 (R.) er8s tö ordölercgS, kiterjedt fenyveacrdők. Oy6gy-J&valatok, idegbintalmak ideggyengcség. hitgeriac-betegség, hysteria, görcsök, neuralgia stb. ellen. N5.í betegségek: rérszcgénység, bél- és hólyaghurqt stb. IgoD ajánlható üdülőknek éa gyenge gyermekeknek. Gyógymköx: külön gjógy- éa tiizóhazin, kidíürdők melegvízzel, fenyífQrdÖk, villanyos fürdők, mmage, xuhanygyógykezelás, napfúrdok aat. Olcsó lak&sok éa egyes szobik, villák, gyógy terem, kitűnő étterem, kilönS zenekar.
A fardöigazgattíságnál kimerítő prospektus ingyen én bérmentre.
Dr BLTJMAVEK SÁNDOR, oivob tulajdonos.
STEi\'KB
gyógyintézet
TÚBEL-FÜRDÖ
> GRÁCZ MELLETT IDÉNY: május-oktöber.
33U méter a teeger eaioo felölt. 2 vasúti áUottuis Srácból kocsival egy óra. Posta- ti távirta állomii.
A Rlchter-féle
Gyorsvonat-állomás TUffer helység. Stájerország legmelegebb forrása.
— Hasonló hatású mint Gasteln és Pföffers Svojczban. -3
- Mérsékelt ár«k. --,
HAGY 0YÓGYEREDMÉKY EK. j
Legnagyobb kényelem. Villamos világítás.
Hőforrásviz szétküldés. , . Prospektusok ingyen. =
GUHKEL TIVADAR.
Horsony-Paln-ExpeUar
egy rígi kipróbált Mziszor, a moly mir töVb mint 33 ÓT óta nio^-bilhalólxKtóraölfsSlíűlalmaztntik UuthjiH ciliil! ós at{bílíjeiaíL
Intés.
_____ji. bev^ni-láskor óvatosak lp-
gyüni; & csati* orcdűti úve^oVet dobozokbaaa „Earoísj" véd jcgygy«il és ft „Rlcblfí" ozógjogyziswt fo\'-ad-jnok. el. - 60 f., 1 k. <01. is 2 k. árban a U^tobb gyó^VNMrtárbíUi kapható. Ffettir:Ttirök József gvógyszorfeíűó! Budapesten. í "V"
hlcttsrF.ÁtlsIúrss, i f
dili. ro kir. id.aií ílilllw\'V.
. . . Hudolstodt.. ..
jobban tisztit mint minden más tisztitd-szer.
Ferencz József császár-fürdő Tüffer
Stájerhon legmelegebb szénsavas hőforrása!
Gyorsvonat állomás M. TQffer.
TÖBB EZER GYÓGYEREDMÉNY.
PROSPEKTUSOK I N 6 Y E N
ü\'javaljatörés,
\'Ki oebézkórbsn, görcsökben és más ideees állapotokban szenved, kórjen ezek-\' röl brochurát. Ingyen és bérmentve kap-haló\' Schwanen Apotheke, Frankfurt slMain által.
K IP 2 U ifflföi®! i gs ilifesÉi 2i.
RÜIiil IL
i s : ÍM ® s -Ili
!•» w -. g IISíiítM f s. £
ilif ^élQfl-S ti
Kérje ön
ingyen fs bérmentvé illusztrált árjegyzékemet több mint 500
ebrAval <5rák, arany, ezüst és hangszerekről
HANNS KONRÁD
óragyir éa kiviteli cég
feRÜX 325. sr. ; Ceehowzig.
BERBER-fále GVÓGY-
KÁTRÁHSY-SZAPPAN
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj taliliviímyu orvosigot, mely íz clvcjztelt erőt újra meghozza, l\'róbacsomagot s egy száz oldnlas könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapjftk mindazok a.- klk>éitc inuk. liz a legbA-mulau^m^llóbb ^iaQárea^íg, mely j^cjgmé^tcU ezreket, n kik fiatalkoVi ki.Wgíáok ...folytán...nemi bajokban, sztfiUsbén, valamhu elveszített fírficíö ben!<szenvcdnekv Ex .okból elhatározta rz intézet," hogy egy ingyeo orvosügot inAgyArtzO könyvvel együtt mindenkinek ingyen kilUU" líuel a hiúiíor-vossiggsil a baj otthon gyógyítható, s mindazok \'a kik a fiatalkori fehigisokból szíirmozó ^néoii • bajokban, szellemi clgyiJ»güWsbcn,Yagy krónikus bajokban szenvednek,, otthon gyógyithátjik magu-kau Ez a gyógyszer közvetotlenül azokra a tervekre .hat, a hol a megerősödés szükséges c$odA-latos eredménynyel gyógyítja az évek óta j tartó betegségeket, öreg, fiatal egyarint irhát State Medical Institutnak az alant jelzett cimre, a. honnan a csomagot rögtön elkQldlV. Az intézet leg-inkibb azokat akarja-megmenteni, a kik keielés ccljftból az otthonukat nem hagyhatjftk el. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a reitcnetes. bajból otthon: Az intézet kiveiéit nem tesz. Mindenki Írhat érette . bárhonnan magyarul, mire íitoklartós mollettposta--jordullával egy Ingyen csomag orvössigot" kap qiagyarizó könyvvel együtt. Írjon még \'mii. A Cíoiuag oly szépen be vau csomagolva, hogy a tartalmit senki»cm fógja megtudni- A levelet ijjy kell cimezni: Stato bledical Institute, 17 Elektron Kullding, Fort \\Vayn<j, Ind. Amerika
A levílek miudíg bérmentcsitendök.- :
SIUÉÚS
H.d.|»M«i nacylíoö űn KiariMyfcoia Enph.lAt TMk Jvi^i fjotjwuríSSíi XkUretat,
Kaktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.
Nyomatott ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykaniasáu,
NAGYKANIZSA, 1903. juitius hó 27-én,
- 3
Előfizetési Un Egíu ÍTI8 . . )0 kor. — ail. fél tni . . Négjedévre
Egres szám 30 flU.
H I R DE T É S E K
6 h«Abos petitsorban H, mAsodssor 13, • minden tovibti Borin 10 flll
N Y I LT T É RB EK
petit .ötönként 20 fillérért vétetnek, fel.
XLII. évfolyam.
, 3p srellem! réssét iltot5 minden kfizlemény & felölSe szerkeestó nevér^ ftr anyagi réwt illető két-lejnények pedig a kiadé Devére cituzotten Nagy-Kanlxsára bérmentve inléaondök.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratokvleszanom küldetnek
nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság," a „Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a .nagykanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony
( A nagykanizsai „Ipar-Testület,*
.nagykanizsai
nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézéte," a „katonai hadastyánegylet,\'1 a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kánizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEfiJELENO VEGYES TARTALMI] HETILAP.
A tanév végén.
Tanulóifjuságunk egy\' lépéssel ismét közeledett a célhoz, melyet az iskola segítségével elérni törekszik. Ahogy bezárulnak az iskolának komor termei és csend honol a tudományok csarnokaiban, midőn az „alma mater" falai közül a szélrózsa minden irányába távozik tőlünk az ifj.u diáksereg, jóleső örömérzés fog el bennünket, hazai ifjúságiink haladásának szemléletén. Az eredmény, melyet közoktatásügyi intézményeink az ifjúság nevelésében elérnek, általában kielégítőnek mondható, mert maga a közoktatásügy is elég jól szervezett állapotnak örvend.
Midőn azonban ezt készséggel elismerjük, az iskolaiév végén középiskoláinknak két szembetűnőbb hibájára figyelmet felhívni el nem mulaszthatjuk.
Középiskoláink törzsintézményének, a gimniiziumnak kettős célja, van: előkészíteni az ifjat a felsőbb egyetemi, vagy akadémiai tanulmányokra, másrészt bizonyos mértékben az élet számára is gyakorlati oktatást nyújtani, mert hiszen érettségiző gimnáziumi ifjainknak hányad része kerül felsőbb tanintézetékbe? Kevés, mond hatnók alig egy harmada; a többi jegyzői, vasúti, gyógyszerészi, adótiszti stb. pályára iép, melyek a szakbavágó rövid ntánképzést kívánják ugyan, azonban az élet egyéb szakmájukon kivttl eső viszonyaira kiterjedő oktatásban nem részesitik. S igy tapasztalhatjuk, hogy a gimnáziumot jeles eredménynyel végzett érett ifjú Horacius szép strófáiból, Homeros gördülő hexámétereihől minden nehézség nélkül citál, azonban
hazája jelen viszonyairól, szervezetéről s az élet egyébb mindennapi körülményeiről sajnálatos tájékozatlanságot árul el.
Ezen visszásságon segíteni szerény véleményünk szerint csakis azzal lehetne, ba a gimnázium két felső osztályában az alkotmány tant, k közigazgatást szervezetének működéséről szóló valami kevés jogi ismeretet tartalmazó tant kötelező tantárgygyá tennénk. Eégi nóta ez, sokszor elfújták már, de mindig uj marad.
A másik visszásság, mely mindennemű közép és alsó iskolánknak közöstulajdona, az évzáró vizsgáknak mai módja, rendje. Nézetünk szerint a vizsga mai alakjában nem egyéb üres formalitásnál, mely céljának egy tekintetben sem felel meg s ez által létjogosultságának alapját önmaga routja le.
Azt hiszszük, hogy az évzáró-vizsga célja egyrészt az, hogy a tanulóifjúság szorgalmának eredményével a tanári kar, szülők, szóval a nyilvánosság előtt beszámoljon, márészt pedig, hogy az előadó tanárok roúkö--dése felett a nyilvánosság, - tanártársainak egész testülete ellenőrző s felülbíráló Bzerepet vigyen, E célt az évzáró-vizsga mai szabályai szerint elérni nem fogja. A tanuló ifjúság tudását a rövid délelőtt, mig a vizsga folyik, ki nem tárhatja, másrészt pedig a tanári testületnek nincs megadva azon jog, hogy tagjai felett Ítéletet hozzanak. Mert hiszen mi egyebet cselekesznek akkor, midőn konstatálják, hogy tanításuk mily eredménynyel járt.
Mit mondjunk a középiskolai legfőbb vizsgálatáról, az. érettségiről, melyen a tanári testület a kormány
képviselőjével együtt hivatva vannak a kilépő tanuló*-* életrevalóságát műveltségük alapján . megítélni f És ime e nagy feladat ugy. teljesül, hogy a vaskalappsság egyesül a szobatudós bölcsességével.
Az érettségi vizsgálatról bátran elmondhatjuk, hogy. a szerencse többet segíthet, mind a. tudás. Igaz ugyan, hogy egy, algimnázium nyolc osztályában jó sikerrel tanuló ifjú bátran nézhet az érettségi vizsga elé, sőj, az őt megillető jeles, vagy jó fokra bátran aspirálhat, de hisz itt nem az a fő, hogy- mily eredménynyel bocsájtják el tanítványaikat, hanem egyedül az; lehet, hogy az életre képtelen növendékeket ue ereszszék neki a fagyos életnek, mely a fejletlen növényt míg csirájában elfagyasztaná. Ezen visszás állapot megszüntetésére irányult Marcali Henrik indítványa, hogy ugy az érettségi, mint a tanári vizsga egyedül csak írásbeliből s legfeljebb egy szóbeli tárgyból, — hogy a tanulók előadó képességet megítélhessék — álljon.
Okos indítvány, kár hogy a nemes haladással az ósdi konzervatizmus áll szemben.
Ezen gondolatok fogantak meg bennünk az elmúlt iskolai év végével, bennünk, kik féltékeny gonddal őrködünk hazánk reményeinek nevelése és vezetése felett.
Akié a föld, azé az ország.
Elmúlt már egy esztendeje, hogy Somogyvármegye közgyűlési terméből a öZÜrke, unalmas tárgysorozat egyhangú-aágából elrebbent az ige: akié a föld, azé az ország. Dr. Kacskovics Kálmán bizottsági tág, a Plularcbns fordítója,
TÁRCZA._
A Rákócyafa sasfészke.
— A » Zalai K0z!3uy< eredeti t&rc&ja. — Irta: Sárospataki.
A szőke Bodrog partján. északnyugatról a Tokaj-Hegyalja hegylánc vulkanikus eredetö festői bérceitől ölelve, dólkeletfelé a nagy magyar alföldbe okádó bodrogközi ..rónát inalva áll Sárospatak régi vára, a Rákócyak egykori hatalmas sas fészke. Az Árpádok korában,. saracen motívumok szerint épített s It-ik Endre óta több királyunk által szívesen lakott, páratlan fekvésű • várhoz, hazai történetünknek nem égy következményeiben messzire kiható eseménye fűződik.
Talán már a honfoglalás \\ korában is állott itt valami várkastély féíe-s" Árpád egyik vezéréről Rétéiről a nép , ajkán máig fennmaradt mondák, e város és környéke régi nevezetességéről tanúskodnak. Temesvári Pelbárt szerint a thüríngiai-nak elkeresztelt magyarországi Szent Erzsébet is e vár falai között született. Némelyek -- igy Anonymus is — a vár eredetét egészen I. Endre korába (1047—1060) vezetik vissza s bár arra nézve is\'van hiteles adatunk, hogy V. István építtette a máig is álló u. n. yerestornyot: legvalószínűbb, hogy a vár a Szentföldről visszatért II. Endrének köszöni léteiét. A várnak Earacén-arab jollego is emellett látszik bizonyítani s a lőpor fellalálásaelótti időből származó s kizárólag nyilazás céljából épített hármas-
w w - ma már a föld |
színe alá pár méterre került — lövései 1." egész Európában unicum számba helyezik 1 a várat. , j j| ..
Sárospatak majdnem ezeréves: története alatt sokszor cserélt urat. IV. Béla; Nagy Lajos s anyja Erzsébet, Zsigmond sokszor és sokáig meglaktak e királyi birtoktikban; majd a Percnyiek, Pálócsiak, Dobók és Lorántffiak kezéro szállott, közben rövid időre a husziták is birtokukba vették, mig végre 1608. táján a Lorántffi Mihály leánya, a nagynevű Zsuzsánna kezevél I. Rákócy György kezére szállott. A Bákócy család kezén 17jll-ig meg te inaradt, amikor is a kincstár kobozza; eí s ez időtől kezdve folyton német kézben van és pedig 1720—1776-ig 200,00(0 forintért donatió inicta címen a Trauss.on Donát Lipót császári főudvarmester birtokába jutott, kinek emlékét máig is őtzl Sáros-patak közvetlen közelében, két magyarrá lenni nem tudó, vagy nem akaró köuség: Tróconfalva\'és Károlyfalva munkás sváb ; lakóival. Majd ennek kihallása, után 1 1776— I806rig ismét a kincstör kezébe került, de már előbb is lakatlanul, állott, \\ mert Trausson nem igen szeretett itt tartózkodni s az 1770-ben itt járt Il-ik; József kénytelen volt a, nagy korcsmában ebédelni, mert a várban nem! volt; aki fogadta volna. .
1806-ban a Bretzenheim Ágost Lajos herceg kezére került, ki a Bodení -tó mellett fekvő Lindán városáért cserélte volt el s özvegyének, Schwarzenberg Karolinának 1875-ben bekövetkezett halá-; Iáig e család birtokában maradt.
A Bretzenheim család örököseitől 1876-bau "Windisch-Gráetz Lajos herceg lovassági tábornok vette meg s ma is- birja.
A II. Rákócy Forenc szabadságharcának szomorú befejezése óta, mint látjuk, te vár nem birt magyar gazdára szert tenni, muszkák származású mai is meglehetős\' gyors egymásutánban-vállalkoztak. Mintha igazán valami balvégzet Üldözné az idegenből ideszakadt,tulajdonosokat! Sárospatak a a környék részben még honfoglalás korából erédő lakossága nem is mulasztá el e gyakori német gazda változásból mondavilágát gazdagítani s mint már gyermekkoromban is hallám, a Rákócy elbujdosása után\'ideszakadt idegen tulajdonosok magvaszskadását egyenesen annak tulajdonítják máig, hogy megfogta őket a „Bákócy átka!"
Beszélik ugyanis?, hogy midőn 1709. aug. I S-án utoljára tette ki lábát II. Rákócy Ferenc e kedves várából, azzal átkozta meg, hogy, „minden német, aki valaha a birtokát tulajdonába veszi: magvastól egy üti pusztuljon ki." S -különös szeszélye a sorsnak, hogy e népies babona idáig majdnem szórói-sióra bekövetkezett. Mint egykori pajalti déák máig emlékszem rá, hogy mikor a vár jelenlegi humánus érzésű tulajdonosa legelső nyarát töltötte, ez uj dominoumán, ha nem csalódom; elsőszülött fia itt halt meg 8 ezzel a nép ajkán forgó Bákócy-átok meséje ujabb táplálékot nyerfc
Nem akarván e helyen a sárospataki vár mötörténeti jelentőségéről beszélni, mely \'az olasz renaissance számos nagybecsű emlékét őrzi ma is vészben omlatag
erős nemzeti eszmétől áthatott javaslatot terjesztett a közgyűlés elé. Hogy az árverésre, jutott földbirtoknál lépjen előtérbe a magyar borona elővételi joga, az idegenek birtokvásárlása akadályoztassák meg és a külföldön élők, kiknek it,t hazánkban van birtokuk, adóztassanak meg.
A javaslatot nagy lelkesedéssel fogadta el a közgyűlés és elhatározta, hogy megküldi pártolás és csatlakozás végett a többi törvényhatóságoknak.
Vajha regélne e felirat a rég elmúlt időkről, mikor azoknak a régi kastélyoknak környékén nem idegenek, nem osztrák urak lövöldözték a vadat, hanem kacagányos, mentés urak üldözték hol a töröSot, hol a németet.
Vajba eszükbe jutna, hogy a felvidéken, hol ■ egykor Rákóczy lobogtatta a magyar szabadság zászlaját, ma idegen urak cseh napszámosai túrják a földet.
De ha* elfeledik a multat, jusson eszükbe a jelen. Dunántul, Baranyában, a mohácsi sikon, négyezer hold területen német kupiókat énekelve szántja a mi földünket. Ausztria szülötte, A zsellér-házakban némef szóval dicséri az Istent a stejer, a német, hogy ilyen áldott helyré\'került.
Zemplén vármegye 6301.58 □ km. területéből I2\'9.879 katasztrális hold külföldi állampolgár tulajdona. E másfélszázezer hóid területen nincs egyetlen magyar gazdatiszt, nincs egyetlen magyar ispán, nincs magyar cseléd.
Igy van az a többi fel vidéki uradalommal is.
Csehországból, Ausztriából ide telepitett személyzet végzi a. munkát, A magyar paraszt pedig mit tehetne mást, — kivándorol. Földje nincs, parányi viskója felétt megperdül a do9: 8 hajléktalanul raared a saját hazájában. Kenyeret, munkát nem juttat.neki az a föld. amelyhez pedig neki volna a legtöbb jóga, Nem maradt hazájában egyebe, canpán a koldusbot, megy^ vele tovább, mig ki-Bzakad a lába alul az ut s az amerikai kohók tüzében pusztul el.
Pedig r, magyar földmives a világ legkitűnőbb munkása. Reggeltől késő eBtig túrja a földet. Erős hazaszeretete
legyőzött minden külföldről importált szociális eszmét. Nem kért ettől a földtől. mely hazája, soha mást, canpán éltében egy darabka kenyeret, holta után . egy sírhelyet. Itt nem jat részére az első, a másikat megtalálja bárhol. Mit keresne itt a magyar? Az idegen uradalom emberei egy , külön államot képeznek az államban fenséges gazdájuk védelme alatt. Elzárkóznak, külön társadalmat alkotnak, de nem lesznek magyarok soha.
; Nem a Jókai Ankerachmidjei ezek. Rideg, reálisan gondolkodó emberek, kik kihasználják a duB .; Kanaánt és tölt zsebbel tova állanak.
Gazdájuk sem tesz máskép. Az óriáé uradalom \'illusztris hercegei; grófjai eljönnek ide szarvast Űzni, vadat hajtani. YHlaha őket hajtották a „Hej Rákóczy, hej Berc>ényil" akkordjai mellett. Éven-\' kint egyszer kinyitják a kastélyok nagy termét a feltálalják a kenyértől a sóig Bécsből hozott iélelmet, megiszazák a gyöngyöző magyar bort, sztán Isten veled ország I \' . \'j
Az uradalom óriási jövedelmét elviszi 8 posta Bécsbe és ott költik el az urak ^tolaó fillérig. Még & személyzet eem vásárol itt Bemmit. Gráczi lódent hord a gazdatiszt, tiroli korcsmába jár a cseléd. A legkisebb szeg, a legnagyobb gép külföldről kerül. Nem bajt nekünk semmi ha8znot,.az. idegen., földes, ur. ;
A somogyi javaslat nagy horderejű. Gondolkodjanak felette.
A kivándorlás szomorú bizonyítéka a tényeknek.
Nincs az Isten ege. alatt nép, mely , ugy szeretné a hazáját, mint á magyar paraszt és íme mégis kivándorol, mert nincs földje, munkája. Csinálhatnak törvényt a kivándorlásról, azért mégis elmegy, mert életösztöne hajtja.
Még egyet. A földet ijesztőéit váeá-Tolják a nemzetiségi takarékpénztárak. Ha kéBőn ébredünk, azon veszszük észre magunkat, hogy, keserűen bizonyosodik be rajtunk: „akié a föld, azé á haza.*
Topp Fercncz.
falain egy pár nevezetesebb történeti adatot.sorolok még fel halhatatlan érdemű történetírónk Thaly Kálmán müveinek-alapján s e maga nemében ma még; jóformán egyetlen műépijtészeti monografify\'a alapján Divald Kori.éjnak („A sárospataki vár" 1902)
A yár és hozzácsatlakozó várkastély bőkezű átalakítója, díszítője Perényi Péter erdélyi vajda és koronaőr volt, ki 1526. Őszén erőszakkal foglalta el a gazdátlanul maradt paíaki Tárat. Restauráló munkáját fia Gábor folytatta, kinek halála után a királyi kamara tulajdonába ment át, mig 1576-ban Mik§a király Ruszkai Dobó Ferenc bárónak adta. A várban lezajlott nevezetesebb történeti események közül felein literi az 1605-ben Bocskay által itt fogadott fényes török követséget, ki ekkor erősítette még a szultán hévében Bocskayt Erdély fejedelmi székében. I. Rákócy György nejével Lorántffy Zsuzsannával 1616. óta majdnem szakadatlanul itt lakott haláláig ; itt született II. Rákócy \'•György, majd azlíjabb Zsigmond. 1626-ban itt ajánlották\'fel az erdélyi rendek I Rákócy Györgynek Erdély fejedelemségét, 1651-ben, fia Zsigmond itt ülte lakodalmát a p/alzi választófejedelem leányával Hemiettával, kit még-ez óv őszén himlőben elhalván itt temetnek el is a vártemplomban. A vesztett csatájából menekülő Nagy-Váradon meghalt II. Rákócy György is itt tatólt -.örök pihenőt nagynevű anyja mellett )66l-ben. Az I. Rákócy Ferenc és Zrinyi Ilona itt tartott menyegzői .Ünnepén megjelent "Wesselényi Ferenc nádor itt vette fel a későbbi összeesküvés
első fonalait a fényes ünnepség cimén, idesereglett hazájuk elnyomatását fájöj \'■szívvel^ viselő főurak ösztönzésére. ,SII.V -Rákócy"Ferenc gyermekkorát nagyrészben a pataki, várban élte át, itt tanult\'lóvágolni egy a szerencsi tiszttartótól kapott apró lovacskán; itt lakott 1693-ban Rákócy Julianua s férje Aspremont gróf: ide hozta II. Rákócy Ferenc i(ju feleségét Hesse\'ní Sarolta Amália hercegnőt s itteni udvartartásának fénye, hire messze országokba eljutott.
1708-ban a Rákócy-féle szabadságharc egy tragikus eseménye is itt játszódott le, amikor Rákócy híres brigadérosát, a „Magyar Herkulest41 Bezerédy Imrét árulás bűne miatt itt fejezték le, kinek kivégeztetésekor, mint Thaly K. írja „a fejedelem arcán két könnycsepp gördült végig" — de szótlanul visszavonult ablakából a hozzá esdő Bezerédy esdekl&se elöl, — „mert a dűnántuli hadtest határozott kijelentésével szemben, mely Bezerédy halálát kívánta az árulásért, lehetetlen volt kegyelmet adnia.
E futó visszapillantás is mutatja, hogy. a sárospataki várhoz valamint hazánknak, ugy különösen a Rákócy családnak sok nagyfontosságú eseménye fűződik « hogy e város történeti jelentősége, dicső múltja — nem is említve nagyhírű református főiskoláját, a hazafias nevelésnek e valódi védővárát, Comenins egykori működési helyét — mintegy kötelességévé tette á város jelenlegi hazafias közönségének ép e napokban lefolyt lélekemelő, nagyszabású ünneplését, melynek rendezését e nagiyhirü főiskola - tanári kara vállalti

XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖtt*
1908. JUNIUS 27-én.
Piaci drágaság.
Az idő rohamosan halad. Változik a világnézet, a kullura, a társadalom képe az összes tudomány, csak egy dolog nem változik. Ez elhisérte az embert a természet bölcsőjétől a villamosság mai korszakáig s e hü kisérő: a gyomor telhetetlensége. Ez nem törődik a külvilággal, miatta száguldhatnak automobilok, feltalálhatják a repülőgépet, ö azért csak megmarad kérhetetlennek. Ha vágyai nem teljesülnek zúgolódik. Ö orálkodója az emberiségnek. Hisz a mai korban — sajnos — az emberek nsgyon sok cselekedetének rugója egyedül csak a prózai gyomor. Mégis e nagy uralkodói erejének ellenére vágyainak kielégitése mindiokább szűkebb térre szorul és a gyomort kezdi legyőzni a Bzegénység előidézője — a drágaság.
Óriási szociáliB jelentősége van e szónak. Meggátolja azt. hogy a nép zöme magához vegye azt a táplálékot, mely okvetlen szükséges ahhoz, hogy kellő erővel részt vegyen az élet küzdelmében. Mikor pedig ily óriási jelentősége a drágaságnak, akkor ezzel nem foglalkozni, bűn önmagunk ellen.
A piaci árak az idén tnindenléle cikknél a rendesnél jóval drágább. De különösen drága a bus, az emberek egyik legfőbb tápláléka. \'A Zalai Közlöny már egyik márciusi számában foglalkozott a húsárak drágulásával, de . mégis vissza kell erre újból térnünk, mert azóta a húsárak tetemesen felszálltak.
Ui akkor a húsárak rendkívüli drágulását első sorban országos okokban kerestük. De ez állitásunk azóta nagyon megingott bennünk. Hisz, ha országOB okok játszanának közre, akkor mindenütt körülbelül egyforma árak alakulnának. Azonban mit látnók? Az árakban különböző vidéken nagy szélsőBégek vaonak. -Egy kicsiny somogyi faluban egy korona annak a marhahúsnak a kilogrammja, mely nálunk egy korona és oegyven fillér. Az élő marba ára majdnem olyan ott, mint bálunk. A negyven fillér különbség eaját speciális viszonyainkban keresendő.
Abban a kicsiny somogyi faluban a mészáros potom községi fogyasztás* pótadóban kiegyezik. Városunkban ez 2B7o, mely percenttel még csak 2 város tárt velünk egyet az egész országban. Yágóhidi dij a faluban ismeretlen. Nálunk drágább, mint magában a fővárosban. Az ügynöki intézmény egy városban sem . <llvik tán oly erősen, mint éppen városunkban. Jóformán lehetetlen már a piacon zöldség, gyümölcs vagy baromfi félét venui máBtól.r mint a .kofáktól." A mészárosoknak különösen busásan kell megfizetniük az ügynököket. Mondják, hogy városuok már alkotott szabályrendéletet az ügynökök ellen, 3e a miniszter ezt nem erősítette meg. Ez igazán érthetetlen előttünk. Ugy tudjuk, Szombathelyen behoztak ily szabályrendeletet. Miért nem lehetne nálunk is ezt. megvalósítani. A miniszter annak i idején állítólag azt válaszolts,., hogy e drágulási ok csak látszólagos. Nem hisszük ezt. Hisz a legegyszerűbb nemzetgazdaságtan! törvénytudó ember is belátja, bogy minél több valamely dolognál a közvetítő, annál drágább ez. Nálunk pedig a közvetítő paraziták ezáma szaporodik, mint a gyorsan fejlődő baleterium.
Érdekes az is városunkbsn, bogy ahány mészáros, annyiféle ár. A szerint, hogy mindegyik mennyi busás nyereséget akar
zsebrevágni, határozza meg az,árt Azzal nem törődnek, bogy e jogosulatlan nyereséget a nép alsó rétege sinyli meg.
A helyi lapok már mind foglalkoztak a drágasággal. Mind — nagyon helyesen -- hangosan kiáltották: nagy a drágaság, de azt, hogy a bajnak kut-forráBára rámutatnának óvatosad kerülik. Mi megtettük. A baj gyógyítható. Városunknak meg kell reformálni az adókat, a vágóhidi dijakat, korlátozni az ügynöki garázdálkodást. De ez CBak részleges •gyógyítás. A viszonyok rendkívüliek, az orvosság is legyen rendkívüli Függesszük fel e nagy drágaság idejére a falukról behozott húsra a városi pótadót. E hns sokkal olcsóbb lenne. Hisz nekünk a falusi mészárosnál nem kell megfizetnünk sem a drága vágóhidi dijakat, sem pedig az ügynökök tolakodását. Fontos a 25000 fogyasztónak az érdeke. De mielőtt e rendkívüli intézkedést tennők, reformáljuk a különböző dijakat.
Újból azzal végezzük cikkünket, mint múltkor. Tennünk kell, mert a .szegénység szülte" szocializmus már erősen döngeti a közvélemény kapuját, mintha azt kérdeznék, hát már a húsevés is mouopoliuma a gazdagoknak? Miért éljen a szegény munkás, ba nehéz munkától veritékes teste már annyit sem tud keresni, amivel leküzdheti a gyomor zúgolódását I...
e. íj.
HÍREK.
— Gyászhír, Kaszonyi Mihályt éa nejét nagy szomorúság érie. Leányuk KaBzonyi Irma f. hó 22-én 6\'|, éves korábao elhunyt.
— Névmagyarosítás. Kiekoru Samek Margit, nagykanizsai lakós ,8zabó".-ra kért magyarosítását a belügyminiszter megengedte. .
— Eljegyzés. Dr. Vida Sándor állami főgimnáziumi tanár eljegyezte Udvardy Ilonkát. Udvardy Ignác zalaegerszegi állami felső kereskedelmi iskolai igazgató, leányál.
— Ovodák vizsgája. Az ovodák záróvizsgáira határnapul junius hó 29-éüek d. e. 9 óráját tűzi ki, a v. tanács azzal, bogy a vizsgák az illető ovodák rendes helyiségeiben tartatnak meg. Ellenőrző elnökükül és pedig a VI. és VK kerületi ovodáboz Remete Géza az Arany JáuoB-utcai ovodához Fiscbl Lajos, a Petőfiutcai ovodához Dr. Villányi Henrik, a Nádor-utcai ovodához Scbmidt Frigyes v. képviselő és bizottsági tagok kérettek fel. Az óvónők szünidejét a régi gyakorlathoz képest julins hóra engedélyeztetett.
— Érettségi vizsgált eredménye. A helybeli felső kereskedelmi iskolában f. hő 20. és 26-ikán tartották meg az érettségi vizsgákat dr. Beke Manó és Heltai József miniszteri kiküldött biztosok elnöklete alatt. Az oredméoy a követke?ő volt: jelesen felelt meg: ScbiBcba Hugó. Jól feleltek meg: Acél Lipót, Brück Henrik, Laufer Sándor, Mauthner Ernő, Müller Mór. Megfeleltek: Altmann Aladár, Grassanovics Ottó, Hamburger Zsigmond, Kohn Oszkár, Kondor Hugó, Marion Géza, Rotter Andor, Bosenberger Gyula, Weisz Arnold, Weiaz Ernő, Vermes Géza, Fóliák Jakab. 5 tanuló a f. é. szeptemberben tartandó javító vizsgálatra, 1 tanuló egy év múlva teendő érettségi vizsgálatra utasíttatott, 1 tauuló pedig betegség miatt visszalépett.
— Kinevezés, A pénzügyminiszter Mérő Géza zalaegerszegi pénzügyi fogalmazó gyakornokot fogalmazóvá nevezte ki a zombori péozügyigazgstóságboz.
magára s melynek fénye emelésére, a -Rákóey kor halhatatlan történetírója Tbaly Kálmán képviselő is odautazott.
A történet nagy alakjainak kegyeletes vísszaidézése a régmúltak köréből, már magában is lelkesítő és fölemelő,\' százszorosan az e II. Rákóey JPerenc eszményi alakjának felidézése ós üoucplése, kinél többet senki sem áldozott fel a haza-. szeretet oltárén, hogy-, aztán száműzetés legyen osztályrészévé.
Az egész ország szeme néz Sárospatak felé.-mikor a nagy száműzött első vészkiáltásának kétszáz éves fordulóján az \'ország minden részéből odasereglők fényes gyülekezetében a Rákóey eszméinek alkuvást nem tűrő jogosultságát s részleges diadalát hirdetik .és ünnepelik. Igy termékenyíti meg a multak szelleme a sivár jelent s támasztja fel százados halottaiból egy nemzet Messiásait.
: Légy üdvöz Rákócyuak sasfészke. Sárospatak 1 ::: Hej, ha azok a századok által megtépett barnult várfalak beszélni tudnának ! Ha az az esküvő , kar gyanáut árván,
romladozva ég felé meredő hármas tornyú
...... \'
váriorom\' ágyúi megszólalhatnának s a rég porladozó vértanuk, hősök, honszerzök és védelmezők árnyai testet ölthetnének felrázni e nemzet sokszor szunnyadó lelkiismeretét!
Mig írom e sorokat, feltűnik előttem j a Patakhoz\' alig órányira eső, a pataki ; Rákóey uradalomhoz tartozó Bortó falu j roskadozó Rákóey kastélya, a nágy i szabadsághős szülőháza! melynek ugyan ! emléktáblával megjelölt, dé istállókká j átalakítóit egykori díszes .termeiben talán j éppen a Rákóey bölcsője egykori helyén
I bamba egykedvűséggel \'kérődzenek az j egykori magyar birtokon német gazdát j. hizlaló siementhali s hollandi ökrök és tehenek 1
Más országban a sárospataki vár kiváltképpon a borsii kastély nemzeti tulajdont képezne s a nemzet kegyeletének, emlénezetének szent- helyévé avatná a hálás utókoY, hova erőt; lelkesedést meríteni járnának az egymást váltó nemzedékek 1 -Hja I Iie hát mi Magyarországon élünk I
—Zalavármegye selyemtenyösztése.
Bezerédy Pál, az országos selyemte-nyésztési felügyelőség vezetője á Közel\', múltban küldötte meg a törvényhatósági bizottsági tagoknak vármegyénk selyem-tenyÓBztéséről, szóló jelentését melyet, a földmiveléai miniszternek felterjesztett. Sok tanulság van e közérdekű jelentésben, melyet közreadva itt alább, figyelmébe ajánljuk az illetékes köröknek. Zalavármegyében 1902-ben 65 községben 494 tenyésztő 3,865 kgr. gubót termeit és 6,904 koronát keresett. Átlagos keresete egy tenyésztőnek 18 korona volt; legmagasabb kereBete pedig egy tenyésztőnek 82 koronára rúgott A selyemtenyésztés megkezdése 1880. óta 58,000 koronát fizettek ki a vármegyében a beváltott gubókért Városunkról Így szól a jelentés: Nagykanizsa városbab 1902-ben 66 tenyésztő 6 kgr. gubót termelt és 10 koronát keresett. A selyemtenyésztés megkezdése óta 829 koronát fizettünk ki a városban. Szedasfoállomány: Közterületeken lombszedésre alkalmas szederfa van 7 drb. Később igy folytatja: Nagykanizsa városban, ahol pedig ugy tavaly, mint az idén 56 selyemtermelő volt, a szederfa hiánya miatt egyáltalán uem sikerült a selyemtenyésztés, elannyira, hogy törülnünk kell a selyemtenyésztő városok Borából. Ez annál sajnosabb, mert az ily nagyobb városok volnának hivatva arra, hogy példát mutassanak a kisebb városoknak éa községeknek. Teljesen értjük, ha nagyobb városokban a központon,-főutcákon uem ültetnek szederfákat; de ültethetnének ilyeneket s ezt a nép érdeke meg is kívánná a szegényebb sorsú családok által lakott külső városrészekben; de itt az nem történik, sőt a mát meglevő 286 drb. fiatal szederfa sem fejlődik. Pedig hogy mily nagy fontossággal bír a aelyemteoyésztés a nagyobb városokra nézve is, bizonyítja a többek közt Zombor. szab. kir. város példája, ahol az idén 060 tenyésztő 11,190 koronát keresett, a selyemtenyészlés megkezdése óta pedig kifizettünk ezen városban selyemgubóért összesen 270,026 koronát. Igen melegén kérjük ezeknélfogva Nagykanizsa város tanácsát bogy ne kicsinyelje a selyem- és azederfalenyésztés ügyét b tegye lehetővé a város szegényebb soreu lakosainak, bogy a selyemtenyésztés révéu is tisztességes keresethez juthassanak. A aelyemtenyésztéshez nem szükséges semmi költséges befektetés vagy berendezés. Ezen kereseti ág nem köti le a család feniartólt és ezeket nem vonja el más keresettől. A aelfemtenyé8z-tést elvégezhetik öregek és gyermekok akik más munkára nem alkalmasak.
— Balatoni gőzhajózás. Julins és augusztus hónapokban a balatoni gőzhajók a következőkép fognak közlekedni. Siófok és Füred közölt naponkint minkét irányban 4—4 hajójárat lesz, ezek egyiké Almádit és Kénesét is érinti. — Boglár—Révfülöp—Badacsony és Fonyód között naponkint 2—2 s ezenkívül Boglár és Révfülöp kőzött 1—1 harmadik járat is lesz. — Az összes állomások között hetenkínt 3—S hajójárat fog közlekedni Keszthelyre érkezik szerdán déli 1 ó., csütörtökön 2 ó. lO-p.-kor és pénteken este 10 ó. 50 p.-kor. Keszthelyről indul szerdán délután 3, pénteken éa szombaton reggel $ órakor. Keszthelyről ezenkívül indul Fonyód érintésével Badacsonyba csütörtökön d. u. 3 ő.-kor, vlszaérkezik eBte 9 ó: 45 p.
— Á bal. mnzenm javára fényképeznek. Hruska Gyula, az egyetem gyógyszerészeti végzett hallgatója, a kiváló műkedvelő Keszthelyen tartózkodik, hogy a múzeum javára fényképezzen. Mintegy kétszáz képet készít az egész. Balatonról. A mult héten a balászok részéről rendezett bal\'ászási módokat vette föl, ugy, hogy a Balaton halászatának múltját és jelenét is: bemutathatja. Csütörtökön és pénteken a Balatonnak Sze-pezdig terjedő partját kocsizta be, bogy innen teljes- képsorozatot állíthasson össze. Meglátogatja a Balaton minden fürdőhelyét, bogy ÖDzetlen fáradsággal egyszerre megteremthesse a muzeum szép tájrajzi osztályát
— Városi hordár. A mult hét szenzációja egy piros sapka volt, mely ékes betűkkel ezt a fölírást viseli: Városi hordár. Tehát hordát is van már és pedig hivatalosan kikiáltott hordár. Ismert meghízható ember, akinek 100 korona biztosítéka van a hatóságnál. A hordár vállalkozása mindenesetre haladás. Ilyen városban, ahol sók idegen forda) meg és soknak van szüksége megbízható szolgálattételre. létjogosultsága van a hordárnak, A hordár Keszthelyen működik.
— Építkezések vármegyénkben. Az alsólendvai járásbitósági épület és fogház építésére a z.-egerezegi kir, törvényszék
árlejtést irt ki. A kivitelre kerülő munkálatokra 116 142 K. 49 f. vau előirányozva s ál ajánlatokat, melyek egyes munkanemekre is tehetők, julius 18-án déli 12 óráig kell benyújtani a z.-eger-szegi kir. törvényszék irodaigazgatójától.
— Adományok a Deák Ferenc alapítványra. Zalavármégje nagy fia, Deák Ferenc születése századik évfordulójának emlékét alapitvánfoyal óhajtja megörökíteni, s a hazafias közönséget a nemes célra való adakozásra szóllitotta fel. — Ezideig a következő adományok érkeztek: Battbiány Strattmann Ödöntől 2000 korona, dr. Jankovich László gróf főispántól 2000 korona és Németh János sümegi plébánostól 20 korona.
— Belefúlt a Zalába. Babics János Ördöghenye község határában eddig ki nem déritett körülmények közt a Zalába esett. A hullámok lettek halottas ágyává, mert Babics belefúlt. A vizsgálatot megindították.
— A vasárnap! munkaszünet. A vasárnapi munkaszünetiről szóló rendeletről már megemlékeztünk. A rendelet holnap lép életbe. Ez uj rendelet is, nsgyon természeteses, ismer kivételeket a vasárnapi\' muukaszünetben. Azonban ki mondja, bogy oly iparágakban, melyekben a munka vaBárnap is végezhető, a munkaadó köteles minden alkalmzottnak minden hónapban egy teljes, vagy minden kéthétben fél vásárnapon munkaszünetet engedni.
Eszel kapcsolatban megemlítjük, hogy a helybeli kereskedelmi alkalmazottak közt (a fűszeresek kivételével) mozgalom indult meg. hogy a főnököket megnyerjék a teljes vasárnapi munkaszünet eszméjének. Az alkalmazottak e kérelme nagyon szociális jelentőségű, melyet a főnökök a bir szerint teljesíteni is fognak. Ha a nagyforgalmu fővárosi kereskedőkre a vasárn\'api munkaszünetrőí szóló rendelkezés kőtelezővé mondja ki a teljes mnukaszűnetet s ott a főnökök nem tiltakoztak ellene, akkor a sokkal kisebb forgalmú városunkban is teljesíthető e kérelem.
— Tüz. Gógánfa zalamegyei kis községben, mint nekünk jelentik, a mult hét végén tüz ütött, mely 6 lakóházat, 3 pajtát és egyéb melléképületet elhamvasztott. A megindult vizsgálat a tüz okát nem tudta megállapítani. A kár nagy. része biztosiiás ulján megtérül.
— Énekló csendháborítók. Gyakran tapasztaltuk már városunkban, hogy a munkából hazatérő mezei munkások zajos énekléssel verik fel nemcsak a külváros, hanem még 8 Fő-utca csendjét is. Mult szombaton este is nagy munkáscsapat danája töltötte be a belvárost Az őrtálló rendőrszem figyelmeztetése ellenére ia, folytatták az éneklést Mi nem .vagyunk ellene á népdalnak, Bőt helylyel és idővel él is vele mindenki, < azonban még sem vagyunk oly rajongók, hogy hajlandók volnánk é kedvtelés! elnézni. Kérjük a nagyközönség nevében rendőrségünk vezetőit, bógy utasítsák a reud embereit, hogy az ily csendháborítókat ne csak figyelmeztessék, hanem névleg jelentsék fel.
— A magyar védó egyesület. A magyar V-édő Egyesület folyó hó 14 én tartotta alakuló közgyűlését az uj városháza dísztermében. Mintegy negyedfél-százaa jelenlek meg a magyar társadalom minden rétegéből, közöttük közéletünk számos kitűnősége. Az elnöki széket Somasich Tihamér gróf, Hlatky István és Barthos Tivadar foglalták el. Somssich gróf lelkes szavakkal magyarázta a mult század negyvenes éveinek mozgalmát és köztetszéa között fejtette ki. hogy az alakuló egyesület becsületes homlokára csak ez vau írva: .Szeretem hazámat jobban mint a külföldét, anélkül, hogy a külföldet gyűlölném. A hazai ipar és mezőgazdaság gyönge növényét skirom táplálni mig megerősödik annyira, hogy maga. is megküzdhet erősebb verseny tárnával." Felhívta a társadalom minden rétegét a mozgalomhoz való csatlakozásra. Üdvözölte az iparosokat a kereskedőket éB gazdákat kik együtt megjelenvén fényes tanúságot tettek a mellett, hogy nem ők ellenségei egymásnak, hanem a külföld valamennyinek. Védnökül megválasztották: Császka György kalocsai érseket, Károlyi Sándor grófot, Cborín Ferencet, Bánffy Dezső bárót, Mailáth Gusztáv püspököt, Dessewfiy Aurái grófot, Rákosi! Jenőt.
— Nagy Idők tannja. Zalaegerszegről írják: Baumgartner József nyűg. kir. töbényszékí bíró, I848|49. hocvéd hadnagy e- hó 18-án 72 éves korában meghalt Zalaegerszegen. A megboldogult évek hosszú során keresztül mint vizsgáló bíró működött a zalaegerszegi kir. törvényszéknél. A zalamegyei honvédegyletnek buzgó alelnöke, a zalaegerszegi
kaszinó választmányának hOBSzu időn keresztül tevékeny tagja volt. Az egész város részvéte kisérte utolsó Útjára.
— Mének selejtezése. Palinban az állami méntelep osztályozása illetve selejtezése, mint értesülünk, folyó évi augnaz-tns 8-án lesz.
— A jó szly bűnhődése. Még emlékezni fognak olvasóink arra birünkre, meiyben megírtuk, hogy Fülöp József, a Szombathelyen állomásozó huszárezred egyik századának őrsvezetője engedély nélkül jött haza Nagykanizsára nővére temetésére. A jó szítü testvér megbűnhődött Mint értesülünk kőzhuszáriá fokozták le és három napi egyest kapott.
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesült öuBegélyző szövetkezetnél, Péter és Pál ünnepére, azaz folyó .hó 29-ére eső befizetések, julius hó 2-án tartatnak meg.
annak, ki néhai özv. Mattos JózBefné házát megveheti, mely Csengeri-utca «0. szám alatt áll, az örökösök kielégitése céljából olcsó áron azonnal eladó. — Bővebb fölvilágosítást nyújt
Mattos EmS.
9 frt 90 kr.-tól 43 frt 2Í kr.-ig egy teljes ruhára. — Bérmentve és már elvámolva a házhoz szállítva. — Nasy mintagyftjtemóny azonnal. Heaneberg selyem&jár Zürich.
Törvényszéki Csarnok.
Áthelyezés és kinevezés. — Az igazsáeügyminiszter Lisziák Jenő perlaki járásbirósági írnokot a nagykanizsai\' járáB-birÓBághaz helyezte át és helyébe Jako-bovica Igoácot nevezte ki.
A zkrőra. Hoaszu küzdelembe került a helybeli kereskedelmi alkalmazottaknak, mig ki tudták vivni maguknak az esti 8 órai zárórát. Féltékenyen is őrizték ezt .Sőt egy kissé tulbuzgóan. E buzgóságból kifolyólag tavaly julius 81-én este 8—9 óra közt tSbb mint ezáz főből álló alkalmazott, melyhez az utcai csőcselék is csatlakozott, megrohanták Csóka Nándor Teleki-uti szatócs üzletét s ott, mert ö a kereskedők többsége által meghatározott 8 órai záridőt uem tartotta be, nagy rombolást vittek véghez. Ez esetből kifolyólag 11-eu kerültek a vádlónak padjára. A vád ellenök: magánosok elleni erőszak volt- Már két izben ki volt tűzve a helybeli kir. törvényszéknél ez ügyben a tárgyalás, azonban ezt egy korona tanúnak vélelmezett egyén miatt elkellett halasztani- Végre tegnap | megtarthatták ez Ügyben a tárgyalást.
Az ítélőtanáCB elnöke Mikoss Géza kir. láélabiró volt. Szavazóbirák: Dr. Kisa Islván és Dr. Eörí Szabó Jenő. Dr. Hérics Tóth LajoB alügyész volt a vád képviseíője. A jegyzőkönyvet Dr. Stolzer László \'jegyző vezette. Védőügyvédek: Dr.HavásHugó és Dn^ród Tivadar voltak.
A tárgyalás során" majdnem mind a 11 vádlott tagadta a testére lót caelek-ményL A vélt korona tsnu majdnem lényegtelen dolgot vallott
A vád képviselője beszédében kifejti, bogy bár a vádlottakra nem nyert belga-zolást. jiogy részt vettek a rombolásban, de beigazolást nyert Bzerinte az, hogy tagjai voltak annak a csoportnak. A törvény pedig a csoport ellen, mint ilyen elleu lép fel. Kéri a vádlottakat a B. T: K. 176. §-a bűnösnek kimondani, de kéri egyúttal a 92. szakasz alkalmazását.
Dr. Havas Hugó, hét vádlott érdekében tarlóit ezután védőbeszédet ő nem látja a magánosok elleni erőszak bűntettét fenforogní. A szólószerint ez csak akkor következik el, ha az erőszak előre megfontolt, Itt et fenn nem forog. Hivatkozik a joggyakorlatra. Elítélés esetén kén figyelembe venni, hogy ez eset gazdáik érdekének megóvása és saját szociális helyzetük javítása érdekében törtónt ■
Dr. Bród Tivadar a többi vádlott védője volt ő Is abban a gondolatban vsn, hogy ílt áz erőszak nem előre mégfontolt volt Ha igaz az, hogy a csoportban való jelenléti már elégséges, a bűnösséghez, agy u 6 kiskora vádlottja nem .tudja elbírálni ezt * cselekedetet,. j
Hifi : \'\'■:■■:"-■"■\' . .:•\'■
mm

XJJL ÉVFOLYAM.
I
ZALAI KÖZLÖNY
A bír. törvényszék három vádlottat 6—6, négy vádlottat 3—3 és négy vádlottat 1 — 1 napi fogházra ítélte.
A vádlottak és. védöígyvédjeík fellebbezlek, az ügyész megnyugodott
(*)
SZÍNHÁZ.
Bob h e.r c e g operette szerda esti előadása nyitotta meg a szioi évadot „Bob láz" hozzánk is eljutott Telt páholysor hallgatta Huszka Jenő darabhoz simuló, kőltői részletekben gazdag zenéjét A daraboknak az ideális szerelem kól-csöuöz költői értéket, de^mely hatástalan volna a magyar szerző fülbemászó zenéje nélkül. A címszerepet Sárossy Paula játszotta. Csinos arc, kedves megjelenés, sikkes mozdulatok, graciozus táoc jellemzője. Hangja kicsiny, mely néhol színtelen; Az első felvonásban kissé ugyhanguan játszott, dea másikfelvonáselején már élénkebb lett Ekkor volt legnagyobb sikere. A harmadik felvonásban már ismét halvány volt játéka. A szerep több élénkséget kivin, mert „Bob ur6 hej legény a talpán." Mányai Arankát (An.nle) a közönség mint ismerősét szíveBen fogadta. A sok tapsra méltóan rászolgál üde., hangjával, mely különösen a felső regiszterekben megkapó. Kővessy mókáinak sokat nevettek. Az ének. és zenekar külön.külön jó viszbangban vau. Együttesben ez utóbbi kissé fegyelmezetlen. Hol siet, hol elmarad. Az ügyes karmesteri pálcának akad még dolga. Az előadás jól gördült
A Doktor Ur, premier, került színre csütörtökön. A darab szerzője Molnár Ferenc fővárosi hírlapíró. A címszerep doktor uré, de mégis a darab főalakja a fővárosi\'betörő Puzsér. Nagy ötletességgel és ügyesen rajzolt alak. A darabban a szerző egy kiasé elveti a sulykol, amennyiben egy betörőt ugy szerepeltet, mint akire az összes szereplők bizonyos felaőbbséggel néznek. De mégis ez alak mulattató tettei . elfelejtetik velünk e kis hibát éB a közönség jókedvvel kiséri végig a darabon Puzsgrt Ö nagy ur. 0 alapította meg saját tetteivel az ügyvéd jó hírét. Az ügyvéd családja a betörőt mint kedves vendéget fogadja, a háznál. Tanácsot osztogat, szerelmeseket ér rajt & csőkolődzásOD, randevúkat zavar meg, betör saját ügyvédjéhez, bezáratja maga helyett ügyvédjét, elmegy ügyvédje helyett a tiz éves találkozóra, ott ellopja a kollegák óráját éa ezért mind uem bűnhődik — mert ő a család protektora. A közönség sokat kacagott ez estén ez alaknak, amelyet KöveBsy játszott jó komikummal. Almásy Endre vitte a címszerepet. Jól beszélő szioésr, de szerepében egy kissé túlozott Neje volt Makó Aida, aki szerepét művéBzieBen\'\' játszotta. Kedvesen játszott egy üeánygimnázista szerepet Hevesy Mariska. Ügyesen játszott Károlyiné is. Jók voltak még Nagy Dezső (Cseresnyés jólzü ábrázolója) Pesti Kálmán (bár töle többet várunk) és Gózoo Béla. Sok taps jutott a szereplőknek. Az elöadáB nem volt érdeméhez méltóan eléggé látogatva. .
Tegnap\'a Bor ment, ma Bob herceget ismétlik. -
j ai>.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1&03. juniós 19-tól—26-ig. —
Halálozások:^-,
Dlaek Ilona rk. 2 hónapos. Torma Mária rk. 1 évea. Perlaki Erzsébet rk. 3 hónapos. \' . Kovács Teréz, Mibó\' GyŐrgyné rk. 22 0*03.
Dávid János rk. 12 napos. Geregye Mária rk. napszámos, 24 éves. Gerócs Józset ilj. rk. 4 hónBpos. Frankberger Karolina rk. napszámos,
70 éves. 8zalai János* ifj. rk. 21 napos. Varga István rk. 14 napos. Janzfe Ilona rk. 8 hónapos. Móger Gusztáv rk. 1. hónapos. Vidovics Mária rk. 1 hónapos. Kolongya János rk. földmivés 76 éveB. Rálovies Anna rk. napszámos, 27 éves*
Házasságot kötöttek :
Hajda József p. és t altiszt — Leposa Annával.
Pólai Ferenc földmivea — Martinec
Katalinnal. • 4
Simon Istvátfiientes — Kálovita Apollóniával.
Barla BenÓ p. és t. főtiszt (Pécs) — Eger Etelkával,
Szerkesztői üzenetek.
; — Orros. A közegészségügyi vmgMatok oímü cikket 1 apánk belmunk&tám irtfr. Hogy Információit honnan vette, az az 0 legdiskretebb ügye. Minden ecetre a legjobb w&ndék vexóreUe 6t a cikk megirásib&n. Katónben egy hámadik várcsi orvosi állás sxervexéae még nagyon is & jöv5 zenéje és ha lenne, akkor is tx orvosnak Kiskanizs&n kellene lakója.
— Dohánygyári érdeklődő, helybén. Azt kérdezi, minő kedvezményeket adjon a város, hogy elnyerje a dohánygyárat? Ennek a kérdésnek eldöntésénél nom szaba-1 feledoöok, hogy itt állami intézményről van sző. Pőtadó kedvezmény tehát nem kell nekik. KöTczctrám mentesség\' szintén nem igen jöhet számításba. Marad t«bát a telek felajánlás, az épitéahes ingven tériafatarozis, sőt »z építéshez szükséges téglaraenyíaéjr egy rewének ingyen adása ttb. Ez a felajánlott összeg nagyon hasisán megtérülne a vállalat nyomán fellépő gazdasági tellendolésbeo. Nem kell felednünk, hógy mily nagy munkaerőt foglalkoztat e dohánygyár I Aránylag ez még kicsiny kedvezmény, ba meggondoljuk, hogy mi mindent kapott a majd néhány munkással rendelkező sxeszfinomité. gyár. Érte&QlésDnk szerint városnnk vezetői élénken érdeklődnek a dohánygyár felállításának eszméje jránt. Másik kérdésére sajnálatunkra, nincs módunkban felelni
Szerkeattöe^a : i>r. Villányi Henrik, felelős s«erkesstő. Kiadó: Jfj. Wajdits Jöxsef.
VEGYES.
— Fényképező készületek dlletáusok számára. Mindenkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki által köonyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk az 1854 ér óta fenálló különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll cs. és kir. udv. szállító Bóra Tuclaucbcn 9. céget s ennek illusztrá t árjegyr sékének átnézését, mely kívánatra ingyen küldetik meg.
Nyilttér
Az « rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
„MARGIT\'
GYÓGYFORRÁS
Margilforris-telep (BEREÖ-HE&TE-)
A bndape\'sti m. kir. egyetem vegyelemzése szerint kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas/iiatriamot és lithinmot tartalmaz.
n tulajdonságai azok, melyek a hasonló összetételű vizek fólé emelik. KItünŐ hatása a légntak g tüdő hurutos .állapotainál, különösen ha a köpet nehezed szakad fel; IDdfirésxeseknél még akkor is, ha vérkö-pésok van, a „Marg-It-rlr0 megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés stabid szénsavánál fogva Kiváló batást látni tőle a gyomor és belek hnrnto\'s állapotainál, főleg azon esetekben, hol a "iölös mennyiségben képződött sav oka a rossz emész tésnek. .
A hugyuavas sók lerakodását akadályozván, becses szolgálatot tesz továbbá a hólyag; hurutom bántalmainál, a kő- és homók-; képződés eseteiben, miért is a budapesti ós bécsi egyetem orvostanára!, mint az orrosvUág egyéb clőkolfiaégel a legstive. sebben használják, előnyt adnak a „M arglt"-forrásnak a bozzáhasonló összetételű gyógyvizek fölött.
«r mint ivóvíz ~wm
kiváló óvőszeraek bizonyult járványos betegségek Idején, fálefl typhus eHen.
FŐBAKTlR:
édesküty l. budapesten,
C3. és kir. udr. sx&llilO.
- isTányvJz-uagxkereskedő.-
Kapható minden gyógyszertárban, ÍBszer-kereakedé&ben Í8 vendéglőben.
Tese, húgyhólyag, hngjrdara és » köszvénybóntalmak ellen, továbbá o légző éa emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lithlon-forráB
SALVATOR
sikerről rendéire lesz. Hnnyhajté hatásni
Keltaes iái | Kömjer emtletí
Kapható isyiűyYiEkereskedéiekbca és
gjígyíicrtirakbao. A SalTator-forráa ipugitósiga Eperjesen
MATTONi
ERZSÉBET SÖSFÜRDÖJE
flyöflybely Budapest (Bndán), Idény április hó 15 tói október hó 15-lg. fijviló. gjógybatáaaal bir
női bajokban és altesti bántalmakban.
Rendelő orvos dr. POLÖAR .EMIL. Eséusegufskvit.Jalisystlikiuk KvMdigK. Vlllaau rantl OunUttstii a (írirtml.
1903.NJÜNniS 27-én.
ffifíüE TESEK.
1416. sz.|tk. 1908,
Árverési hirdetmény.
A letenyoi bir. járásbíróság mint tkvi batósáü közhírré teszi, hogy a délzalai takarékpénztár végrehajtatóoak. Itacseus György tót-szont-mártooi lakós elleni 13Ó kor. tőbe, ennek 1899. évi jannár bó.80-tól járó 8% kamatai 33 kor. 80 fill. per és végrebajlásí 18 kor. 76 fill. eznttali költségek iránti végrehajtási ügyében a n»gykaniz<ai kir. törvényszék ,(a letenyei kir. járábiróség) területén fekvó Tót-Szent-Márton bdzaégí 8. sz. tjbvben A I. 1—13 Borsz. ingatlanoknak a 3. brsz. ingatlanon épült 4. népsoraz. háznak Itacseus Györgyöt illető felerészo — 2549 bor. kikiáltási árban a Tót-Szent-Márion községi 163.\'bz. tjkvben A f 862. brsz. váltságkőtelea ingatlannak n. a. illető része — 166 kor. kikiáltási árban Tót-Szent-Márton község biró házánál
1903. évi julius hó 20-ik napján d. 8. ]0 órakor
Simon Gábor nagykanizsai lakós felperesi ügyvéd vagy helyettese közbeqjöttével megtartandó nyíKénos árverésen eladatni. fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I0°ji-át készpénzben, vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni. 1 "Kelt Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1908. évi május bó 4. napján.
liszhlo kivonatai HszHfsunk
Arany éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem Bfccs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 és 30 fillér.
Egy irodai célokra is. kiválóan alkalmas sarok
BOLTHELYIS ÉG
azonnal kiadd.
Bővebbet az Izraelita Hitközség titkári Mvatalában.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj talilmAnyn orvosigot, mely az elvesztett erőt újra megbom, Próbacsomagot s egy sxAi oldalas könyvet poitin, jól becsomagolva, ingyen kapjlk mindaiok. a kik érte imák. Ez a legbi-mulatrsuaéUóbb cso<iaorvoj$lg, moly megmentett ezreket, a kik fiatalkori klhig&sok folytia nemi bajokban, ttifilUben, valamink elvesritett férfierő ben tz«nve<inek. Ex okból elhatározta ai intézeí, hogy egy Ingyen orrojigot magyariző könyvvel egyiltt mindenkinek ingyen ktlld. Ezzel a hizlor-vossftggal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihfcg&sokból származó némi bajokban, szellemi elgy5ngüJisben,vagy\' krónikás bajokban azenVedniek, otthon gyógyíthatják magu-kaL Bz a gyógyszer körvetetlenal azokra a szervekre hat, a hol a meg erősödéi szükséges csodi-latoj crcdménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket öreg, flataj egyarint írhat State Medical Instítntnak ax alant jeúett cimre, a hon-nan a csomagot rögtön elküldik. Ax intézet leginkább azokat akarja megmenteni, % kik kezelés céljából ax otthonukat nem hagyhatják cL A próbacsomag megmutatj-s, hogy mily könnyen Ugyőgyithatok ebbŐJ. a rettenetes bajból otthon. Ax intézet kivételt nem tesx. Mindenki írhat érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel egytUt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A levelet Így kell dmexni: State Medical Insdtute, 17 Elektron Building, Fort Waync, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmentesitendők.
• -fevé^pa-pve^o.
a
\' Kapható;

mSUm ^ * uJ ci
co * S tíS co s 5
« S-s- * s-z S
OS «w ^
■a 2 ^ § í 5
Nyavalyatörés.
Ki űehfekórb8n, görcsökben és máa ideges állapotokban azeoved, kérjen ezekről brochurát. Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt alMain által.
Süfcalefc Henrik
HIRDETÉSI IR0DÁJA i
i Bécs)I„lolMell jilsait ésL emelet-1
j Alapíttatott 1S7S. B Telephon 809. I A\' ca. k póBtat&k&rékpéDxtár CleariDg-szim- ■ | Iája 804. SIS.
; ajánlja magát hirdetési" mcgbíaáaok oyors ; él aloti elintézésére bel- és kfllffildi Djságok í réezépe. :
Szaktaaáosok, birdstési tervezetek, ársza- : báeok dijBflntesen. : Legújabb nagy hlrhp-árjegyzlk hirdettluiek i j lagyen ée bératíatve.
| Saját gyUjteményes-hirdető
í rovat a
i; Jm Freie Prm&" h Jenes Wp. TagtlaU"
j: hírlapokban mindeoneaia hlrdetós réwtéro, ; talnt: Adás-vételi közlések miadea flzlet-ágnak, Társ, képviseleti, 0öyn8kl, áltat-kere®5, ajánlati Wrdetéaek eth.
A Pesti Napló, amely eddigelé az Enkír traaídKiít. Ir«y Jíoot ballatfáit
Zichy Mihály illusztrációval, Xatoaa József Bánk kál-ját, a Hlafy-ílhimot, a IJItik-llbDBát, tavaly a remek kivitelű Zleby-Altuaot, stb. adta" olvasóinak a könj-vplacön általinoí. feltűnést keltő kiálHtásban, ax idén eddigi kiadványait felülmúló fénynyel és pompával,-a Y5r5»B*rlj Blbály-AlfaUUOt fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.
A HírStnurty-AlblB, a Zlchy-Albumnál is díszesebb kiállításban nagy kvart alakban fog megjelenni. Magában foglalja a költő életrajiát. CtODBOr é» Hadit, Vörös; martynak e kedves drámai költeményét, a Szózatot, a Vén cigányt, Szép Ilonkát ét íoróiaartyaak legkiválóbb költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rajtáival, 20 mümellékletben és számos szövegbe nyomott képpel és illusxtrícíóival, a valóban remek kivitelű mülapoknak egy része gyönyörű színnyomású lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar dlszműben. A YörilBarty-AlbüBOt megszerezhetik mindazok, akik a Pe«Ü Naplóra, amely a legrégibb, legíUggetlenebb és egyike a legelterjedettebb politikai napilapoknak, egy évre előfizetnek.
Akik most lépnek ax elö&zelők sorába, és akár havonta ii, de állandóan, legalább egy évig előfizetők maradnak, szintén megkapják a ÍBrÖlBartjf-llkíMOt. Minden félreértés elkerülése végett megjegyezzük, hogy akik a \' Zichy-Alhumot ax 190S, évre való előfizetés alapján tehát jm évi ajándékul kapták, axok a VirfSBartj-tikaBSt csak ugy meg, ha újra egész évre előfizetnek. •
A Pesti Napló előfizetési ára: Egész évre 28 kor., félévre I4 kor., negyedévre 7 kor., egy hóra 2 kor. 4o fillér. Szerkesztősége éi kiadóhivatala: laátaaat. II., Aiáráiay-Kt 27. azáa átall ui.
XLII. ÉVFOLYAM.
Z A L A I K 0Z LÖN I
1903 JUNIUS 27-én.:
Ferencz József császár-flirdő Tttffer
Gyorsvonat-állomás Tüffer-helység. Stájerország legmelegebb forrása.
— Hasonló hatása mint Gasteln ós Ffáffers Svejczbsn. _ Mérsékelt árak.
HAOr GYÓGYEREDMÉHYEK.
Legnagyobb kényelem. Villamos ttílágitás.
Hóforrásvlz; szétküldés. ■ ■ Prospektusok ingyen. =
GUNKEL TIVADAR.

tegujaba kitüntetés arany érem
A Yopy IJTíríI-UNQ tl^KMÍíít.
Kivonat
Pritz Schttloz Jtm. Aktlengesollschait
gyáraiból
lapig és Eger
ElnilcmiHt kuphatí.
KI IDŐS AKAR LENNI:
^ & J É l £ T ;
Eerenez József császár-fürdő Tüífer
Stájerhon legmelegebb szénsavas hőforrása! Gyorsvonat állomás M. Tüffer.
TÖBB EZER GYÓGYEREDMÉNY.
PROSPEKTUSOK INGYEN
JAYER GÉPGYÁR
v.as- és fémöntöde
részv.-társ. SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., Lipót-körut 15.
Késilt mindennemö
Gazdasági gépekét^-B^^
Ben2sÍn«iuotoros cséplő készletek.
maloménltészet: hengerszéket, minden o szakmába vágó gép gyártása. ------" i Teljes saúmalxai berendezések.
Ü.ÍIIÖllle&reSSélC:szerkezetű csavaros és szabad, vlznyomásn -----—-1 borsajtO. • V
Osliorne m.Mféle ^^irü amerikai arató kaszáló gépek
-1——_ • i magyarországi kizárólagos képfiselÖ»ége.
Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. Kívánatra minden szükségletre kOIBn költségvetés.
1968. év ÓU ojCKlmíny^íJ h»tmifí»bnk bd-\'fe kaittlün *
3 BERGER.féle gyóqy-, egészségi-szappanok
ÍJ. II\'IM I Ouip ^yAnUxil „TVoppia-tan. Annjíwt, Pirin MO.
lierger-íélé 40 száz. fcStrányszappan, \\ ifíSJg Berger-féle kcnes kátnSnyszappan * j llerger-féle glyt-erin tátrinysiappsn, j "ÍLS^fc Bcrgcr-fclc panama Mrányszappan | Tr\'xZZtJ"
^ >C<Jt«Heiv a nüveütexo erapoatx>\'<: ilomoonrtvppon.
iiiritxunppiiii.«arI>t>lk»ippitn,Dnphlolk*iioly ej rgeknek i CÍKnGX akatrfnjecaí ktlknxtlen, kéntiuippm,
UonwJ-: Ch liéa-lioiHöUvxapT\'iMi. i-Mpl(i«»ppnn, peiro NQltoJ«xoppr»n rfntn-^zi ci visilcette «ll«a. Taualn*xappau. K«Mtt>t4lO íoicv&ssxo labu»n>kbflfl, J. axorau rv>4ot lefak, V. rtAmn
JoHttnyiOUnnk. kitOoó (ojtUiUW tzonk- v elli
mppowh O. HeU &
üdiinUáil 0. ÍW1 Comp. YÍMtUí.
,Vl6MI« Bérije «--1<51O 2 GwiJ>. W <* 6UÍ
rroa vM|«n«t,6i » ««
Tör3» nTOta**r«l a dmVfa J
:Kagya*or»»4gl főraktár : Török Jósief gyégy-asertára Buda-post, Klrály-ntoa. Kicsinyben Ma tiix«& gyógysiortaxalbaa..
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.
: A Rlchter-féle
Linirnt. Cm. som
fiorgoay-Paln-ExpelIer
egy jígi kipróbált bázözer, a mely már; több mint 33 év óta meg-bizlíAtóbodÖraolcaül alkalmas (Atik
kSmlarua. ctilníl & ■ghllftctiiL.
Intés. Silányabb utánzatok miatt
I___^JXitWXtmt/UtV 1A.
gyünk ós csakis orodoti üvegeket dobozokban a,,BorflMf>édjcgygyel és a.lfcbltr" ezógjogyzóssd fogadjunk el — 80 í., 1 k. <01. és 2 k. árban a legtöbb gyÓKYKzortárban kaptíató. Fóraktár: Tőrök — Jo2Sef gyógyszerésznél y\\ Budapesten.
mmttkut ma,
cUlL ci kLr. u4r.rl (imlUtdk.
Teljes tpjfél csokoládé — táblákban és hengerekben. — A legtejfelgazdagabb
Tej-csokoládé,
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
Kérje ön
\'\' Ingjén\' és bérmentve illusztrált árjegyzékemet több mint 500
ábrával órák, arany, ezüst és hangszerekről
HANNS KONRÁD
óramr é» kiviteli cág BRÜX 325. Csehország.
2406[tk. 903
Árverési hirdetmény.
A napykaitizBSÍ kir. törvszék mint tkvl hatóság közhírré teszi, hogy a m. állsm-kíocstár véEri-hajtatÓDak, Kozárí Isire zala koppányi lakós Tégrehsjtást szenvedett elleni 38 kor. 50 fill. illeték töke és jár., 15 kor. 30 fill. árverés kérelmi és a még (elmerülendő költségek úráoti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. türvszék területéhez tartozó, s a nsgy-ksnizsai 6675. sz. tkvben részben Kspoli Teréz 8zv. Kozári Jáoosné, —
részben Kozári Imre. — 4[e részben Kozári Gyula, Mári, Erzse és Kézsa nagykorúak, — \'I, részben Kozári József, György, István, Juli, János és Menyhért kiskorúak tulajdonáol felvett 1130[b. 5. hréz. ház és belséség 2792 kor. becsértékben az 1881. évi XX t.-c. 166. g. alapján egészben \'
19Ö3. évi jnlius Ixó 22-ik napján d. e. 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közben-jöttével megtartaiidó nyilvános bírói árverésen élédatDi fog; — még pedig ezen iugatlannak fele részére özv. Eozári Jáoosné, szül. Kapoli Teréz javára be-keblezett- holtiglsni haszonélvezeti joggal egyQtt akkor, ha a szolgaimijogot megelőző jelzálogos hitelezők kielégítésére szükségesnek mutatkozó s 100 koronában ^megállapított SsBzeg beigértetik; ellenkező . eiiítben az árverés hatálytalanná válik és az ingatlan a szolgalmijogra való tekintet nélktil a fentebbi határnapon ujabban elárvereztetik.
\'Kikiáltási: ár a -fentebb kitett\' becsár.
Árverezni kivánők tartoznak a becsár 10°|o-át készpénzben vagy évadékképea pspirban á kiküldött kezébess íeteuni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint te- . lekkönyvi hatóságnál, 1903. évi ápriÜB hó 26. .napián.
Med Dr. Traub József gyoraorpora
QAS TR I C/N
orrosllae is me£?jzs£íilyiés üasználra.
Bser és exor ember gyomor, bél H mis bajok kSvatkeitóbea »t>gom étrendre «n kényszerítve, «mi a« életet kinőni teaii. Dr. Traob J6«ef -Sastrlcin gjomorporiiisli: hiwniUatiuil ez«n éirend mto rívid id5 mutv« feleségessé vilik. Betegek, kik sok Up-iilék felvételivel erőiek akaraak lenni, elérhetik «• Qijtricinnel a le^rtvidobb id5 olitt. Qnstricln mulundo bajokoíl, mint gjomoréjés, felbsfőgSs, felfnvidíí, ryomorfijíi, Woylls, görcsök, rosuatlét, ssoralis, fejíijis és rossz emésztésnél azonnal bajinál ét hosszabb élrezetiiil megszűnteti a régi gyomor éa bél bintalmífcat. melyek eddig minden szemek ellenáltak. — Qastrloln nem hashajtó szer, a asékolést azonban azabityozia. — Továbbl-bat.a prospektoBok azolgiltatjik. — Orvosok részére iogyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytirban. Nagykanizsin PBLÁGER BÉLA gyógytiriban.
Főraktár „Salvalor" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógjdrogneriákb\'au.
Nagy dobo. S kir., kis doboz 2 korn bérmentve SO. sjinlva\'iü1 fillérrel több
Z.K. «/„ 903
MOLL SEIDL1TZ POR
Csak
BlcKor valódiak, ha mindegyik dobol Moll A. védjegyét és aláírását ttmteti fel. a Noll A.-féla Ssldlltz-porok tarlis gyögyhatiia a5 legmakaesabb jyessor- á« «l-tsstbántaln&k, gyomorgörcs és gyomorhfiv, rögsött székrekedés, rniobiotaloin, vsr talBt\'ás. aranyér és a legkülönbözőbb fl&l betegségek ellen, e jeles hisiBzernek évtizedek éta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — ára egy lspeoset.lt ere-detl doboznék 2 ker.
Hamisitások tarvénylleg fenyíttetnek.
IMOLL-FÉLE FRANCTÁ!
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valádl, \'» mindegyik nveg MOLL A. Té-ijegyét i&ntflll tél trSrflt aKKUi vamui, ^ Mo||. fenrllUl inozattil van «4rva. A Moll-féte
franozla berazesz éa e6 nerezetesen mint fijdalemoslllapUé bBd&rzsdtésI szer köszvény, csnz és a meghűlés egyéb ■ következményeinél legiamefeteaebb népszer. - Egy inozett eredeti tiveg ira I kar. 90 itt. -
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legojabb médsssr szerint készitek gyermek és hölgy szappan a bír okezerB ápolilára gyermkek íe telníttek részére.
ira darabenklnt — 40 411. üt darab - I kor. 80 Hit. Minden darab gyermek-szappan Mell A. védjegyével van elUtra._
F ó a z ^t k (1 I d é s:
Mpll A. gyígyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tnchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta póstantánvét mellett teljesíttetnek. A raktárakban iesséfc határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-, Nagy-Kanhtán Rosenfeld Adolf és Fia.,
SlUiüS\'
(Felsóraagyarországon.)
A2 egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: május IB-töl szeptember 30-ig.
FölMmulhatatlati vérszegénység, aápkór, u6i bajok, hátgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség éa érés munkásság után. FördöorvoBok: Grttewald M. dr., Kolnár J. dr., Stern J. dr.,
A. Eortsák dr; I \' :
tltazáa Bécsből 9 óra, északról Oderbergen át onnan \'6 éra, délről Budapesten it innen szintén B éra. Szliácsrél falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — KimeritO fol-l vllágosilás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről- az elaé és utószezonban stb. ad.
Nyomatott Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
:í r