Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2 MB
2010-02-14 20:36:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
723
3074
Rövid leírás | Teljes leírás (17.87 KB)

Zalai Közlöny 1903. 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, IB03. julius hó 25-én.
30-ilc szám.
XLII. évfolyam.
F.l&tlxetfAl Ari E|íaz évre . . 10 kor. — >11. Fél évre ... 6 kor. — (111. Netytdérrt . . i kor. 50 flll. Kzjea azim 20 111.
HIRDETÉSE* b haaábo. petitaorban 14,máioii«xor 12. • minden további aorírl 10 1111
NYILTTER8EN pclii .oroukcnl 110 illírért vílel-nok fel.
ZALAI KOZLOIY.
A nagykanizsai , Ipar-Testület, ■ „a nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság, ■ a .Kotori takarékpénztár ~
A lap Kellemi rjaaét HlotS min. den kOzlamány a felelSa aaerke.itS nevére, a« anyaji réazt illotS kOi. lemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bér-meotTo iníóxeodök
Hrrmpntptlm levelek nem fogad-útnak el.
Kéziratok vlaazanem küldetnek
részvénytársaság," .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kísdedncvelő egyesület,\' a .nagykanizsai Unitéi járáskor,\' a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a .katonai hadastyánegylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HBTBNKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Iparunk jelenleg kétségtelenül a haladás jegyében kering. Megfeszített erével igyekszik a külföld iparával lépést tsrlani és mit sem változtat e tényen az, liogy e verseny még nem egészen önerejében, hanem részben a kormány és társadalom hazafias és kötelességszerű támogatásában leli támaszát. A haladásnak az árban és minőségben egyaránt kell érvényesülni, hisz nem érjük be a jóval, megkívánjuk, hogy a jó olcsó is legyen és nem érjük be az olcsóval, megkívánjak, hogy az olcsó jó is legyen, amint a fának legszebb gyümölcsét sem vesszük meg. ha az lórges és nem kelendő, szép és érett gyümölcs sem, ha az drága.
Iparunk, ha mindjárt hathatós támogatás árán, számos ágában árban és minőségben egyaránt megmérkőzik a külföld iparával. A behozatali statisztika tanu9itja, hogy számos iparcikk, melyet ennekelőtte csaknem kizárólag külföldről hozattunk, ma megfelelő árban és minőségben hazánkban gyár-tatík és a fogyasztók körében megelégedésnek örvend.
Mégis egy veszedelmes körülményt látunk fenforogni, mely megbéníthatja iparuuk sikerrel megindult fejlesztését és visszaesést szülhet.
És ez az abszolút objektivitás ipa runk bírálatánál.
Tény és ez tagadhatatlan, hogy iparunkat fejleszthessük, hogy gyártmányainkat tökéletesíthessük, szükséges, hogy iparunk hibái és hiányai tekintetében beismeréssel legyünk, hogy ezeket felfedjük, mert e nélkül hiányzik a lehetősége annak, hogy ezeket leküzdjük és tőlük iparunkat
mentesíts lik. A társadalomnak, mini a legnagyobb fogyasztónak gyakorlatias megfigyeléseit, a tudományos testületeknek és szakfértiakuak theoretikus és praktikus észleleteit, útbaigazításait iparunk nem nélkülözheti, mert ezek világítják meg a haladás mesgyéjét és adnak irányt a tovalejlódésnek.
Ám károssá és veszedelmessé vál-liatik a támogatás és haladás ezen eszköze, ha nem alkalmazkodik használatában azon erőmértékhez, melylycl iparuuk haladását még vizsgálnunk kell és végzetessé válliatik, ha nz iparfejlesztés ezen oklató eszközével nem kellő helyen és módon élünk. Valamint a gyermeknevelés pedagógiai ismereteket követel, nehogy tuldicsé-réssel a gj ermeket elbizakodottá tegyük és tulfeddéssel elkedvetlenítsük, épp ugy zsenge növésben lévő iparunk is tapiutatos bánásmódot igényel.
Mi történnék, ha valamely szakférfiú kiindulva azon elvből, hogy iparunk előrehaladásának hibái felismerése az első alapfőfeltétele, e feletti buzgal-málan sorra járná az összes szakkörök...