Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.21 MB
2010-02-14 20:44:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1429
4867
Zalai Közlöny 1903. 031-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

gBAGYKAMZSA, 1903. auousztua hó l-én.
v
Előfizetési árt Egóix érre . . 10 kor. — flll. Fél érre ... & kor. — flli. Netyodérre . . 2 kor. 5í> fill. Effyf* mám 20-flll.
HIRDETÉSEK 6 bxiáboi pi\'titiorban 14, má»od»xor 12, i minden további lorírt 10 fill
NYÍL TTÉ R BEN
petit norookéut 20 fillérért Télét-nek fel.
31-ik
részvénytársaság," .nagykanizsai és
A nagykanizsai .Ipar-Testület,\' ,i s galamboki önkéntes tűzoltó egylet,"
XLII. évfolyam;
A lap szellemi réuít illető minden körlcmény a fel.15, .Mrkflití netíre, at anyaji rétil illeti köz. leniinjek pedig . kiadó ncjírs címzetten Nagy-Kutaira bérmentve inlAzend&k.
Bérmcntctlen levelek nem fogadtatnak el.
Efelratokvtaszaneu kltdeuak
nagykanizsai Tjj|aij)&kpénztár résxfénytársaság, ■ a .Kotori takarékpénztár
a ,nagy-kanizs»t"kisdcdnevel6 Egyesület,\' a .nagykanizsai tanítói járáskor,\' a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony
nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a .katonai badaslfluegylet,\'
„soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai kttlrálasztmányának hivatalos lapja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A sztrájk.
_ Narjkaalzaa. 1003. jallBB 31.
(Sz. Gy.) Általánosságban jellemzi az embereket az, hogy elégedetlenek, nincsenek megnyugodva sorsnkban és zúgolódnak akkor is, mikor a zugoló-dásra semmi okuk sincsen.
Természetes és könnyen érthető tehát az. hogy még inkább kiszabadítják magukat nyűgeikből azok, kiknek okuk van a zugolódisra, akik járomban sínylődnek. akik kihasználtjai lesznek a telhetetleneknek.
Mikor ilyen kihasznált csoportok kelnek ki a kihasználók Önkényesen megszabott rendszabályai ellen, mely rendszabályok vasgyürük gyauánt préselik össze és Övezik körül a járomba dobottakat, mikor ezek a vasgyürüt magukról együttes erővel leszólítják és emberi feltételeket követelnek, akkor bekövetkezett a sztrájk, az a sztrájk, mely az emberi szent jogok uevében használtatik fegyverül azok ellen, kik csak a saját jogaikat széles-bitik és a mások jogát eltiporják és akkor ez a sztrájk az eltiprott lelkek jogos harca, még ha Ökölbe szorulnak is a kihasznált kérges tenyerek.
Mikor szünetelnek a gépek, szünetelnek a gyárak, a milliomosoknak van elég idejük, hogy gondolkozzanak afelett, mit tesz az, ha a jog követeli miszerint elismerjék; ba az emberi egyenlőség csak annyit kiván, hogy ne csak a kazánokat táplálják az anyaggal, hanem az embereknek is megadják azt, mit munkájukért megérdemelnek, az életfentartáshoz szükséges anyagot.
Tagadhatatlan, hogy nálunk is mindenütt panasz és keserűség hangzik fel ott, hol a munkások összejönnek.
Tartsuk a munkásokat tárol az Önző céla izgatók mesterkedéseitól, de végre valabys foglalkjzzunk a munkás kérdéssel.
A munkások erejét ne a lóerő szerint taksáljuk. Mert most igy van. A gyárak billáncai óriási nyereséget, nagy osztalékokat tüntetnek fel, most a ucliéz anyagi körülmények között is, legyeu a billáncban kisebb a nyereség, az osztalék egy százalékkal kevesebb, ezt a töke urai nem érzik meg és fordítsák ezt az egy százalékot arra, hogy a munkások jogos követelései teljesedésbe menjenek.
Figyelmeztetjük azokat, kik a nagy iparvállalatok vezetését és igy millió munkás sorsát kezükben tartják, jóakarattal kell viseltetni a munkások irányában és nem szabad a kapitálisuknak a munkásokban a tőke ellenségeit látni, mert hisz kérges tenyereik szerzik ép a tőkét és akkor a kapitalistákban nem fogják a munkások a saját megrontóikat gy*nitani.
A szociális kérdések azok, melyek egy bölcs kormányzást legjobban kell, hogy foglalkoztassanak, a bölcs államférfiak legfontosabb feladata az, hogy ezen a téren találjanak megoldást és nem kibúvót.
De hogy a kormányzás e kérdésekben eredménynyel, avagy csak némi sikerrel is tudjon foglalkozni, abhoz első sorban az szükséges, hogy jóaka-rólag maga mellett találja azokat, kik a munkások sorsát és soksZor életét, családi javát, egészségét, létfentartását és nem egyszer — sajnos — még a lelki üdvösségét is kezeikben tartják.
A polgáriasodás fiivei voltak a magyarság szószólói mindig. Kossuth, Széchenyi, Deák, mind más és más elveket vallottak, a nagy kérdésekben
mindhárman ellenlábasok voltak, de az emberek egw^ijtiiusJtásáHn iií^. hárman megegyeztek. Az Isten képére alkotott ember nem bibliai alak és nem csak a mesékben ura a földnek, hanem a valóságban is.
Nem szabad tehát az ember és ember között külömbséget tenni akként, hogy a szegény embernek ne respektáljuk a jogait. £s ha a munkások jogait a tőkések nem csak, hogy nem sértik meg, hauem tiszteletben tartják, mint saját jogaikat, ugy elértük\' azt, hogy\' a külföld tanulságaira szükség sem lesz, mert nem lesz munkás kérdés, nem lesz nálunk sztrájk.
De a meddig jogtalanság van a világon s mig az elnyomottak szenvedik az elnyomók jogtiprásait, addig a lenyűgözött emberek milliói egyetlen erős fegyvere, egyetlen célhoz vezető eszköze a sztrájk lesz, mely — sajnos — néptelenné teszi a gyárakat, megrémíti a tőkéseket és megakasztja a közgazdasági élet minden ágának virulását.
Aratási gondolatok.
Aranykalászos rónán egész évi fáradságos, verejtékes munkájúnak gyümölcsét aratja * főldtnives. A -ha)oali csillag még tündöklik as égen, árikor elkezdi a rendet s az Ave Máriára hívó harang szavára teszi le a kaszál, hogy megemelve kalapját, hálát adjon az egek Urának II áldásért. Peng a kasza, tlül a kalász, nó a larló s hosszú, dus rendezve tekint vissza a koronkinl pihenő ember, mikor a nap forró hevében megtörli izzadt homlokát. Mert hát nagy az Istennek az ő hatalma, kegyelme, hogy a picinyko máéból dus kalászt termelt, életet adott a fekete rögön. — Miközben a kasza alatt egymásra hull a> aranykalász, számítgatja, foglalgatja magában, begy mit is adott a menybáli Úristen. Hiszen attól a darab földtói függ az ó egész létezése a magból
kalászt nevelő rög az ö mindensége s a felette elterülő kék ég a reménysége.
Hideg ősiméi, aivitó szélben, mikor befogja az eke elé két tehenét a aztán szántja végighosszat, mély barázdákban » földet, azt számítgatja magában, hogy nieDoyi mag is kellene hozzá, hogy ele-ségre is maradjon. Még a" delelón is odatapad a szeme a feketo barázdára. Aztán beveti, megboronálja s várja a bavat, a melegtakarót. Mennyi aggódalom szállja meg a lelkét, ba hó nélkül köszöot be a tél Kijön a tavasz, a nap heve kicsalja az életet. A városi ur burjánnak nézi a zöldet, gazda pedig botjára támaszkodva legelteti rajta a szemét. Ez az ő boldogsága, ez az ó gyönyörűsége. Ismeri min-deoik barázdát. Itt ritkább az áldás, nem érte a mag, ptt dúsabb a föld, csomóba jön az élet, erre egyenes a rend, arra fatburjánzók. Mennyi aggodalom, mennyi kétség kiséri a magtól a kalászig. Hány-»zor tekint borzongta az égre. ha látfa a kavargó felleget, a jéggyüjtö szürke réteget a milyen félő\'tisztelettel fordul a magasságos Istenhez, hogy vegye kegyelmébe. A rozsda, az üszög, a bogár, az eső, az aszály semmit nyugtalanítják csendes álmát, mig kalászt nevel a nap heve. — És ez az aggodalom, ez a félelem, ez az Istenben vetett bizalom alapja a magyar földmives hazafiságának. Csak az tudja, csak az érzi ezt, aki vetette a magot s várta szivszakadva, aggodalmaskodva a termést. Nincs az Isten ege alatt nép, mely jobban szeretné a kaszáját, mint • magyar íöldmirej. Nem kiván mást csupán egy darabka\' földet, amig él a ez a (öld az ö mindensége. Csak az érti meg ezt, aki látott vándorbotjával a kezében a halárra igyekvő parasztot, amint vissza-visszatekiot s kérges tenyerével törli le hulló könyoit. Csak az érti meg ezt, aki látta visszatérőben a kivándorolt parasztot, amint átöleli az édes hazai rögöt. Vajha átéreznék egyszer a maga valóságában, hogy mit jelent a magyar paraszt hazafisága s ha minden erőnkkel gazda-ági életünk felvirágoztatására igyekeznénk.
Arat a magyar gazda, lelkének csupán egy gondolatja van: a betakarítás. Mert hát nagy az Isten kegyelme, ba megadta
TÁRCZ A.
k kegyelmes ur.
.Zalai KOilAny. eroletl tárcája, — Ina: SitMdj Király,
A berkenyéi szürke-falu, üreg megyeháza nagyterméből kihordták a zöld [jiisztóvid leborított hosszú asztalokat. Pár napig folyt a rondozicedés. Rövidesen átalakították a komoly tanácskozó termet, Mii teremmé. Este kivirullak a csillám-lánipák. Fényárban úszott ott minden.
Nagy -dolog is volt. A főispán ur tizedik esztendeje kormányozza a vármegyét. Ennek az évfordulóját ülték meg. Lassan-lassan tele lett az egész terein, csak ngy kavargott a selyem báliruháha "Itözött hölgyek, komoly fekote, frakkos "rak, délceg egyonruhás lisztek egész tömege.
Felhangzott a zene. Megkezdték a táncot. s folyt előbb méltóságteljes komolysággal, majd lázasan, tüzesen ....
A főispán ur egykedvűen nézte mindezt, környezve a tisztelők, hódolók egész seregétől. Csak néha-néha jött mosoly ajkaira, mikor odapillantott a terem közelire. ahol leányát, az egész vidék legszebb l(%St kézről-kézre adta a táncosok lömego.
\\ Milv.\'n szép dolog is az, ha az embert ünneplik, de mennyivel szebb még, ba 11 Ivánját ünneplik.
(Wd lett pár pillanatra Valami magas "ndég érkezhetett meg, mert mindenkinek " "gyeimé a- ajtó felé összpontosult. Azuiiu ment minden mint előbb.
Fáradtan ült le az egyik pamlagra a főispán leánya, a szép Jcssa.
A kis Dömley Gyula hamarjában azt sem tudta, hogy mit is tegyen, mikor Jes.\'a megköszönte a kíséretét. A főispán ur előtt állva, — tiki pedig nagy polenuit volt 6 előtte, a szegény kis megyei al-jegyzócske előtt — sem volt annyira elfogult, niiut most. Szeméből kisugárzott az a titkos vágy, amelynek alig lehet reménysége Hajós dnlng is volt az — taláu kissé furcsa is. Ö és a főispán leánya az ünnepelt szépség. Pedig rajongott azért a leányért.
Sok álmatlan éjszakán gondolkodott ó ezen. Sokszor akart ő már beszélni, de uent ment. sehogyan sem ment. Valami emberfeletti erő szállta meg egy pillanntban, midőn találkozott tekintete a szép Jcssa vakító pillantásával —- s elkezdett beszélni. Beszélt Ixssan. Eleinte kissé elfogultan, azután merészen. Beleöntötte azokba a szavakba szivének minden melegét, tengernyi imádatát és szeretetét. Azután mintha megbánta volna merészségét, halálra vált arccal várta a választ.
A leány határozatlanul gondolkodva nézett végig a szinte reszkető fiatal emberen, azulán pedig ujn visszatért ajkaira a mosoly s vidáman szólt hozzá:
Mégis csak bohó egy fiu maga Dömley, hogy beszélhet ezekről a dolgokról. Ne építsünk légvárakat. Keserves volna azután a csalódás nagyon. Jöjjön vezessen «z apához. Úgyis éppen integet felém.
A kis jegyző pár pillanatra nem iátta a diszes termet, pedig a sok fényes csillár vakító világosságot szórt szét, azután erőt
vett magán és odavezette Jossát a főispán ur elé, a meghajlás lilán pedig lassiui lépdelt kifele az üvegezett lerrasse (elé.
Mérhetetlen fájdalom fogla cl, szorelell volna sírni, zokogni, mint ralami gyermek .... Odftfeut pedig újra szólt a zene s hangzott a terein a jókedvtől.
Másnap reggel a mindig ponlos Dömley I nem ment be a hivatalába. Harmadnap beküldte a lemondását, negyedikén pedig elhagyta a városkát. Egyszerre néhány év múlva ugy ttint már fel, mint képviselő. Valamelyik erdélyi kerületben választották meg, ahol egyik öreg; fukar bácsija jobblétre szenderülésével váratlanul nagy birtokos lett.
Bámulatos volt az a karriér, amit végig futott. Ha szóra kell, mintegy varázsütésre teltek meg a karzat ülései. A nagyszabású, az óriási tehetségű Dömleyról beszélt mindenki. Alig egy pár év múlva ott Olt már az egyik bársonyszékben.
Valami emlékei leplezlek le Berkenyén. Nagy jelentősége volt a dolognak, hát meghívták reá a kegyelmes urat is.
Azóta alig hallott valami szót a városkáról, melyhez annyi boldog emlék kötötte, kis gondolkozás után igenlő választ adott a boldog deputáoiónak. ,
Ezrek üdvrivalgásai s ünneplése melleit ronnlt be oda, ahonnan egykor olyan árván távozott. Végig hallgatta a helyi nagyságok szóáradatát, kik hajdan alig hogy meglátták ót. Igy változnak az idők s velük együtt az emberek.
Ebédre járt már az idő, megszakadt egy kis időre a terhes ünnapeltetós, midőn
titkárja bejelentette, hogy egy nő óhajtana velő beszélni.
Az egykor ünnepelt Jessa volt. Alig ismert reá. Az a kopott fekete ruha sok szenvedésről tanúskodó, beesett arc bizony megváltoztatták ót.
ilallolla ugyan Dömley, hogy a főispán állásáról való leköszönése után anyagilag is rossz helyzetbe jutott, do ezt a látványt nem tudta megmagyarázni magának.
Jcssa azután elmondta, hogy jutott ennyire. Férjhez is ment. Valami kis hivatalnok az ura a szomszéd városban. , Akadozó hanggal kért annak számára egy i kis protekciót
.A kegyelmes ur szóuélkül intelt a fejével, kezet fogolt Jessával, azután szinte kővé meredten tekintett a hajlongó asz-szony felé.
, ;Nem tudta volna egy szó sem elhagyni, az ajkát. Szédülve lámolygott a legközelebbi paínlagboz. Alig tudta rondbe-hozni gondolatait, felujnlt előtte az egykori jelenet a kis aljegyző és az ünnepelt főispán leány közölt..... Talán sohasem érzeti akkora fájdalmat,
mini most.....
A titkár pedig jelenté, hogy a kegyelmes lurat várják már a tiszteletére rendezett ;bankettro. Pár pere múlva ott volt. Egy ideig nyomasztólag hatott reá ax előbbi jelenet s a notabilitások azt sem tudták, mint járjanak kedvébe a szórakozott és lehangolt kegyelmes urnaki De amikor kezdtek durrogni a pezsgős palackok, szállongaui kezdtek belőlük a jókedv mindent elfeledtető koboldjai, megsimította a homlokát és a másik perebea már
a kalászt, megadja a magot ii. Egy hosz-szu esztendőre mindene az neki, élelme, ruházata, adója.
Papp Ferenc
Rendőri nyomozás.
— A L viroal képviselőtestület flgjclmíbe. —
A Zalai Közlöny már nagyon sokszor foglalkozott rendőrségünkkel. Kimondta már rég róla, hogy szervezetlen, iskolázatlan és hogy a csekély rendőri létszám nem elég városunk rendjét fen-tartani. Bűnügyi nyomozásban a lehető leggyatrább, legósdibb. — E hét elején ia történt városunkban egy kis szélhámos-sági kaland, melynél élénken bebizonyosodott rendőrségünk ósdisága, amiért azonban „inkább* vádolhatjuk önmagunkat, „inkább" szemrehányást tehet a város önöemagának, mint rendőrségünk vezetőinek. Az eset anyagiakban nem Micsinai féle, do a rendőrség ügyességének jó próbaköve volt. A dolgok Borrendjét követve krónikásunk a következőket irja:
Az állami mérnök.
Juliua 25 ikén déltájban elég jól öltözött alak jelent meg özv. Mezgár Péterné helybeli edényárusnönél és a nála kiadó bútorozott szoba után tudakozódott Kővid néhány szó után a lakást felvette, mert, mint a .szobaúr\' mondta, elfáradt a nagy utazástól. Egyenesen Temesvárról jött, (az ő előadása szerint) ahol állam-mérnöki álláit töltött be ás most ugyanebben a minőségben helyezték át Nagykanizsára. Mezgárné nagyon szívélyesen fogadu a .mérnököt.\' Csak egyedül ai volt előtte kissé furcsa, hogy a szobám egész nap a szoba sarkában levő díványon húzódott meg és gondosan kerülte ai ablakot. A lakásadóaó végre azt hitte, hogy ez nagyúri hóbort, mert meg kell jegyeznünk, hogy a s».obaur is nagyúri családból való volt. ö maga mesélte, hogy közeli rokonságban van Mailáth püspök rokonságával. Ez már azután teljesen elég volt Mezgárné gyanúját eloszlatni és csak még az képezte a megbeszélés tárgyát, vájjon hova helyezik el, majd a vasúton érkező drága
mosolygó arccal kezdte el beszédét, amely méltó volt hozzá — a Kegyelmes úrhoz. ....
Egy fizetetten számla regénye.
— Angoltjót. — — A .Zalai Kft.lflny* Urcija. —
Sinclairué édes, kék szemű, fitos orrú, cperajku asszonyka volt Dacára ennek, uémán ültek egytnás mellett a reggeliző asztalnál fíeralddal — a férjével.
fis ezt az a kis összehajtogatott fehér cédula okozta, amely ott feküdt az asztal kellő közepén. Podig az csak amolyan ártatlan papírlap volt, amelyen a kereskedők figyelmeztetik hitelezőiket arra, hogy pénzre van szükségük.
A Breuford és Flowor divatáru-kereskedése a számlát 84 fontról és 10 shillingről állította ki. Ez szolgálhat csak eny-hitő körülményül Herald hallgatagságával szembon.
Végre is ó szakította meg a csendet.
— Még alig bat hónap óta vagyunk házasok és már is 84 font ruhaszámlát csináltál. Érthetetlen előttem I Azt kell hinnem, hogy nagyon préda vagyl
— Oh, Gerald I — kiáltott fel a fiatal asszony. — Hidd el, hogy nekem nem lehet ennyi kontóm 1
— Asszonyi észszel beszólsz I Ilyen nagy cég nem szokott tévedoi. Te vagy a prédál Igen, prédál
— De, oh Gerald, hogy lehetsz ilyen szívtelen 1 — zokogott a fiatal asszony. — Oh, bárcsak sohase lettem volna a feleséged!
Lapunk mai qsimihoz negyediv melléklet van csatolva.
XU1. ÉVFOLYAM.
mérnöki műszereket. A dolgok további folyamin látni fogjuk, hogy e megbeszélés felesleges volt.
Az ujsighir.
Az esetnek kérőbbí menetébe belenyúlt e helyi reggeli újság vasárnspi, julius 26-ikí számában megjelent kővetkező bír: A szombathelyi rendőrség táviratilag figyelmeztette ma rendőrségünket egy szélhámosra. Az illett sötét szürke ruhás, szalmakalapos, napbarnított arcú 28 év körüli fiatal ember, ott lakást bérelt és egy éjjel után megszökött Magával vitte lakás adójának pénzét és ruhaneműit. A szélhámost, aki szerencsét próbálni esetleg városunkba is átrándul, nyomozzák. A szobaúr, aki reggel kevés idóre elmeot .hazulról," ugylátszik olvasta e hirt, mert hazajőve roppant idegeson mozgott és még gondosabban kerülte az ablakot.
A műtét.
Ez idegesség okát megmagyarázza vasárnap délután eseménye. A .szobaúr" délután főfájásról panaszkodott. Megmondta lakásadónőjének, délután nem megy el hazulról és csak az érdekelte, hogy Mezgárné mikor jön meg a délutánt litániáról. Ugy hat óra tájban hazament Mezgárné. A szobaúr már nem volt szobájában. A lakásadónó szobájában levő ágy fel volt hányva, ahonnao hiányzott az özvegy asszony harminc koronányi kis pénze. A pénz és a szobaúr eltünéso közt nem nehéz az összefüggést megkeresni. A bázbeliek délután egy negyed négykor látták távozni az udvarból.
A mérnök szélhámos.
Most jutott mindenkinek eszébe a reggeli lap hire. A szombathelyi hős azonos a nagykanizsaival. Személyleirása hasonló. Napbarnított, kissé foltos arcú, harminc év körüli ember. Nadrágja, mellénye szürke. Eltérés volt a kabát színénél, amely fekete volt a nagykanizsai szoba-urnák. A szombathelyi Hzcmólyleirást megmagyarázza a felöltő szürke volta, melyet a szobaúr felöltve. eredhetett a szombathelyi személyleírás. Városunkban • szélhámos fekete puha kalapot viselt.
Feljeleotés a rendőrségen.
Elképzelhető a szegény özvegy ijedsége. Meglepetésében eszébe sem jutott, hogy mindjárt hat órakor tegyen jelentést a rendőrségen. Végre hét óra tájban, értesülésünk szerint a károsult rokona ment feljelentést tenni a rendőr Bégre, ahol azonban azt mondták oéki, hogy az eljárást csak a panaszos feljelentésére indítják meg. Szerkesztőségünk két tsgjs értesülve az ügyről, hogy a kanizsai rendőrséget végre jő fogáshoz juttassák — egy kis újságírói tolakodással beléptek az eset történetébe. Mint a károsult megbízottai mentek feljelentést tenni hét óra husz perckor a rendőrségre.
A gyors nyomozás. (7) Hol az inspekciót?
Itt kezdődik rendőrségünk működése. Munkatársunk elmondva as esetet az ügyeletes rendőrtiszt után tudakozódott
— Az ügyeletes vacsorázol ment — felelte sz egyik közrendőr.
— Tán egy reodörkáplár vao itt?
— Szintén nincs — volt • rövid felelet
Munkatársunk nem tudta, nevessen,
vagy boBzankodjon.
Tehát ügyeletes nitca s igy tán még feljelentést sem lehet tenni?
— Hát biz nem igen lehet tennie.
Ily épületes párbeszédet kell folytatni
a rendőrkapitányság épületében! Végre az egyik közrendőr az erélyes felszólításra elment munkatársunkkal jegyzőkönyvet felvenni. Az inapekciós még eate fél tizkor sem volt a rendőrtanyáu.
A vasúti rendőr vacsorázik.
Érdekes volt, mikor munkatársaink 7-2Ö perckor este telefonoztalak a vasúti rendőrnek. A telefon állomás a tér-felügyelőségnél van. Oda kérették a köz-rendőrt Rögtön hivatjuk, volt á válasz. Később ily válasz jött: A vasúti rendőr vacsorázik.
Fontol ügy, telofonozták a főkapitányságtól.
Dj válasz: A vasúti rendőr vacsorázik.
Munkatársunk bűnjelet lel.
Másoap reggel felkerestük a károsultat. Kérdésünkre, hogy vájjon nem hagyott-e ott valamit a szélhámos, fényképet kaptunk kézhez. A fényképet a szobaúr hagyta ott. Rajt egy férfi és nő arcképe, hátlapján a következő felirás: Emlékül barátodtól Novotny Lajos, Szt-István tér 7. Paks, Tolnamegye. 1903. juuiua 18. A képhez a szélhámos való Bzinüleg valamely betörés alkalmából jutott do lőhet, hogy ettől a Novotnyiól kapta emlékbe. A képet beszolgáltattuk a rendőrségre, ahol a nyomozáat ily iránybao folytatják. A mérnök a rendőrség véleménye szerint már régi uótorius szélhámos.
( Láiták a vamlon.
Több oldalról értesültünk, hogy a szélhámost vasárnap délután S óra felé látták a helybeli állomás peronján és valószínűleg el is utazott ebben az időtájban.
Hogyan nyomoztak.
A rendőrség a nyomozást még csak 9 óra felé kezdette meg. ügyeletes nem volt ott, tehát a saját szakállukra. Be járták a város utcáit, nyilvános helyeit, de nem akadtak nyomába. Ez nagyon természetes is, hisz az alak már 5 órakor elutazott
Hogyan kellett volna nyomozni.
Nem vagyunk detektívek, de ebhez is hozzászólunk. Hisz a józan ész sugalja a nyomozás fonalát. A feljelentést szélhámos ellen tettük, aki valószínűleg
ZALAI K 0 Z L 0 N
Szombathelyről jölt 4 rendőrik a reggeli lap táviratát kacsának mondták, mert S hozzájuk távirat nem ment Elfogadjuk ezt De azért mégis csak ai lett voloa az első teendőnk, hogy táviratozzunk • vasút vonal mentén levő nagyobb ihelyek-oek. A szélhámost 6 órakor láiták a vasuloo. Négy felé megy vonat; kö\'le Bécs felé is. Ez utóbbi vonal .meleg\' már a .mérnöknek.1 Maradt tehát; Budapest, Prágerhof, Barcs. Ha 7-20 p-rckor ott az Ogyelotoa, azt hiazszük lelt volna annyi érzéke, expreaz táviratot feladni a vonal mentén levő nagyobb helyekre. Ekkor okvetlen elcsípték volna. Azt mondják, rendőrségünkön, hogy hisz ez c<ak közönséges lopár Hát a józan ész mást mond. Ha egy alak valahova beállít mint mérnök, ott eszik, iszik, lakik, püspöki családból származónak vallja magát, lop és megszökik és midón Szombathelyen nemrégiben ugyanilyen eset történik, akkor ezt csak szélhámos kövelto el. Szélbánaok ellen pedig gyorsan kell nyomozást folytatni.
Tanulságok.
A rendőri létszám kicsiny és kiképezet-len. Ha az ügyoletesek vacsorázni mennek, a rendőrség a tanyán vezető nélkül áll. A színházi ügyeletes és az éjjeli inspekción egy személy, ami szintén öreg hiba. A rendőröket ki kell oktatni, hogy .szolgálatban* állva a főkapitányi telefon hivó csengetyüje fonlosabb (elég aajnos, ha még nyugodtan nem is ebeinek a csekély létszám miatt) mint a vacsora. A technika (telefon, sürgöny) haladása a rendőrség elöl sincs elzárva. S végül o tanulságok végeredraéuye: Szaporítsuk a rendőr ség létszámát
Szezonképek.
A gyilkos.
— Rctdűri vígjáték 1 fehooiabjiB. —
Hely és illő: vasárnap délután 7 óra, a városháza udvarán.
L, JELESET.
(Egy gyanús alak, kit csendbáborilás-ért befoglak, vizet hord és csizmát pucol a rendőröknek.)
L rendőr. (Aj ágya szélén 91 a legteljesebb pongyolában. Rászól a vizhor-dóra.) Hél Aztán gyorsabban szedje a patáit, mert itt nem lehet ám lustálkodni I (Az ágyon banyatfekszik. Nagyon jól érzi magát.) Dolgozni k«H mindenkinek. Munka nélkül nem lebet megélni. (Fekve pipára gyújt.) Mer az embör arra született, hogy dolgozzék, uem pedig, hogy az Ision szép napját lopja. (Behunyja\' szemeit. Félálomban.) Mán én csak aszondom, hogy a munka előbbre való még az imád-aágnál is . . .. (isit.) Nem igaz, Muszur sógor? (Elalszik)
(A másik ágyon a h. íz. rendőr alazik. A többiek az asztal körű1, má-ok az udvaron szanaszét üldögélnek. Semmit sem csinálnak, de azért nem unatkoznak.)
•> \' ■ ! ■
U. JELENET. (Egy magából kikelt alak, mondjak János, lélekszakadva beront Az ajtónál feldönti a IV. sz. rendőr fazékját, melyben uborkasaláta van.) IV. reo d ó r. (Ráordít.) Hé, vak az ur? János. (Mentegetőzve) Igazán nem láttam.... Ki itt az ügyeletes tiszt?
Isisem,. gyilkolják.....
IV. rendőr. Ne azt kérdezze, haoem mért ragu fel a salátámst?!
János. (Legnagyobb zavarban éi rémületben.) De az Isten szerelmére gyilkolják...-. ,
IV. rendőr. (Erélyeseo, ahogy hozzá méltó) Erre feleljen a hétszázátI Miért rúgta----
János. (Az V. sz. hoz fordul.) Édes barátom, látom, ez örült. Segítsen maga, hogy az ég áldja meg. Gyilkolják az apámat I Szavamra gyilkolják I Moat törlek be bozzá. Az öreget megkötözték. Jöjjenek, gyorsan, még mindent meg lehet akadályozni....
V. rendőr. (Előbbkipiszkáljaríogál, aztán borzalmas nyugalommal.) Mit gondol az ur, ki vagyok én?
János. (Nem érti.) Maga? Hát maga
egy tisztelt arám.....
V. rendőr. (Erélyesen.) Nem azt kérdem I Ki va— gyok—énl Én vagyok az ügyeletes tiszt vagy oem én vagyok az ügyeletes tiszt?
János. (A kezei közé kerülő poharat földhöz vágva ezt éa a kezeit tördeli.) De édesem, oem bánom én, ha maga a Pityi Palkó, vagy komikus az arénában, csak jöjjön és mentse meg az apámat. Látom maga derék ember ....
V. rendőr. (Fontoskodva.) Mert bál a dolog igy álll Én uem vagyok ügye. letes tiszt Megmondhatja a Muszur lógor is. Igaz-e sógor? Sógor. Igaz, nagyon igaz. V. rendőr. Nohát Má most azt mondja sz uj .bűnvádi pörröndtariás," hogy panaszokat csak az ügyeletes tiszt vehet föl. De én nem vsgyok ügyeletes tiszt. De panaszokat csak az vehet föl. Én pedig oem ...,
János. (Kétségbeesve.) De nehezen mozog az raze kereke I Ertem mit akar. Msga hát nem vehet 101 panaszt...
V. rendőr. (Elégülten.) Ez azl Kell ám itt gondolkodni! Az uj bűnvádi pörröndtariás ....
János. Hát hol a tisrt?
VI. rendőr. (A sarokból jön elő. A pipáját tömi.) Vacsorál.
János. Da hisz itt meg lehet bolondulni 1 Szentséges Úristen és mikor jön vissza a méltóságos ügyeletes? VI. rendőr. Máma már aligha. János. Hát megörült? ... VL rendőr. Hé. lecsukom ám az urat, ha sokat járatja a bagóletőjéll A biztos ur nem őrült meg, de vacsora után színházba megy ...
János. Aztán meg valószínűleg egy piccnlóra a kávéházba . . .
VI. rendőr. No éa?l Hát art hiszi, hogy c-sak a magukfajta, rongyoalalpu dbilnek áll a világ és a szögéoy röndér az kutya?! Az uj .bűnvádi pörrend-tartás" ...
János. Óh. Lipólmezőt (Kitör.) Magok barmok! Csinálok msjd én maguknak ide olyan: skandalumot, hogy elmegy a kedvük az uborkasalátától 1
IL rendőr. (Felébred.) Mit ordit az ur? Hát már nyugodni sem hagyják az embört?
János. (Könyörgésre fogja a dolgot) Ob, derék leventék, hisz nem bánóin éo, ha nem is maga a főkapitány lesz az, • ki az apámat megmenti! Lehet az a legbutább közlegény is.... például maga, b.rátom, (a U sz. rendőrhöz) magának
különösen megnyerő pofája van____
1L rendőr. De oem lehet áml János. Hát maga is? IL rendőr. Mert as uj bűnvádi pör-rendtartás szerint mi caak a károsulttól vehetünk föl panaszt Mán pedig az ur nem károsult Miért nem gyűlt az édesapja maga?
János. (Ekkora butaság láttára akaratlanul is leül) Mert gyilkolják
n. rendőr. (Nagyon okosan.) Az már más. Akkor bát magától is Kivehetjük
a panaszt, de caak ha____
János. (Mohó örömmel.) Nos? IL rendőr. ....ha van meghatalmazása. Billogos. 50 kr. billog kő rá. Van?
János. (Fásultan. Egész eltompult már a hiábavaló erőlködésben.). Nincs.. Egyáltalában ninea. Tetszik tudui, kedves barátom, az apámnak nem volt érkezése, bogy felhatalmazást adhasson, meg aztán nem volt Királytinta a házban, Antraeén-tinlával meg m-m akarta Írni... (Kétségbeesésben felkacag.)
IL rendőr. Ejnye, hát már annyira van aa öreg?
1908. AUOD8ZTDS l én.
Ili JELENET.
Péter. (János testvére, beront.)...aőt már tul van minden veszélyen. Meggyilkolták! A gyilkosok elmenekültek. A vasút felé hajtattak. Fogják el őket, könyörgöm alássan, meg kell bőszülni az apám halálát!
János. Lebet telofonáloi a vasúti rendőrnek ?
II. rend ő,r. Lehet.
János. (Telefonál.) Hal\'ól Kérem Andria urat, a vasúti rendőrt a telelőhöz küldeni.
Vasúti tiszt. (Visszatelefonál.) Azonnal.
(Rövid szünet után.)
Hallói A vasúti rendőr vacsorál. Nem jöhet i
János. De tessék neki megmondani, bogy sűrgós a dolog. Azonnal jöjjön a telefonhoz
Vaauti tiszt (Megy Andrishoz és visszatér tőle.) Andris nem jöhet Mint mér emiitettem — ő vacsorál. Nem lehet rábírni, hogy a telefoohoz jöjjön. Alászolgája I
János. (Kimerülten és ájultan a földre rogy.)
(A rendőrök felmossák Jánost, jegy székre ültetik. VI. rendőr pipázva elébe áll és előadást tart neki.)
VI. rendőr. Mer hát az nem megy ám csak ugy hűbelebalázs módjára! Hát mondjuk • hogy éu lementem volna. Azt hiszi akkor megfogtam volna a gazember! ? Mert mit szólna például az ur hozzá, ha én egyszer magát befognám ártatlanul? Én csak igy vaktában nem tallózhatok ám le senkit Hogy a gazembernek zöld volt a nadrágja é« hiányzott a jobb füle? Hát aztán ez elég? Hány zölónadrágos éa falellen ember szaladgál itt az aszfalton? Most én azokat mind befogjam, mind .letallózzam?" Látja, J>zért ne be-széljen av, aki nem ért boné 1 Nem elég ám ide nyolc oskola! Gyakorist kell; praxis I Meg az uj bűnvádi pörröndtar-tást köll tudni. Az nsgy tudomány áml No de most aztán elmehet. (Vállárs ve* reget.) Ne féljen, azért hogy itt gorombáskodott, nem lesz semmi baja. Szerencséjére tisztességes emberekkel van dolga.
IV. rendőr. No hát akkor a buborka-salátámat se köll megfizetni ....
János. (Elérzékenyülve.) Köszönöm, derék emberek, köszönöm. Ezek után nem tartanám meglepőnek, ha önök engem közrekapnának és csendbábori-tásért alanté pede felakaaztanánsk az ajtófélfára. De önök ezt nem teszik. Megbocsájtják nekem a sértéseket éa sz uborkasalátát. (Szónokolva.) Legyenek nyugodtak, uraim, fel fogom pofozni, aki valamikor is állítani meri, hogy önökben harcias szellem lakik 1
(FQitOny.)
Ez a vígjáték 1903. juliua 19 én a következő változatul lojátszódott a nagykanizsai rendőrségi laktanyán.
A bűnügy nem gyilkosság, hanem csalás és lopás volt. A rendőrök sz .uj bűnvádi perrendtartásra" nem c-upán kilencszer, hanem összesen hetvennyolcszor hivalkozUk és midőn megkérdezték őket, hogy tulajdooképpen mi az az uj bűnvádi perrendtartás, egy sem tudla azt megmondani. Egyebekben vígjátékunk, teljesen bű, párbeszédei, legalább » rendőri bölcsességek, szórói-szóra vannak lemásolva.
Párbeszédes cikkünknek abszolút iro-r dalmi becset nem tulajdonítunk. Az éleiből van lemásolva, az élet eseményei pedi: a legtöbbször befejezetlenek. E vígjáték közlési jogát — nem tartjuk fenn magunknak.
HÍREK
— A salarármegyel községi és körjegyzők egyesülete évi rendes közg) illését Zalaegerszegen a vármegyeház nagytermében tartolta. Nagy Beámmal jelentek meg a jegyzők évi gyűlésükön ée elmondhatjuk, hogy az egész gyűlés magas színvonalon állott éa Urtalmas volt Az eszmecsere leginkább egyes felvetett közigazgatási kérdések körül fejlődőit ki. mert a közgyeién egyik lényeges célja, a programm egyik pontja szerint az, hogy a gyakorlati ismeretek bővüljenek, tisztuljanak. Kz az eszmecsere teszi a közgyűléseket a közre különösen fontosakká, mert a jegyzők, mint a néphez legközelebb álló, az élet szükségleteit s közigazgatási rendszerünk hiányalt legjobban ismerő tisztviselők, nézeteik nyilvánításival sok helyén való ujitást eszközölhetnek ki. Hy irányban különben talán az ország egyetlen jegyzői egylete nem fejt ki akkorra tevékenjáéget, mint a zalaváraiegyei a a
Ezekre a szavakra Gerald felugrott helyéről, felkapta a kalapját és az ajtó felé sietett, de még egyszer visszafordult:
— A leveleimet a Grand Hotelbe kérem, — szólott félvállról, — mert ott szándékozom lakni, mig bele nem törődöl s változhatatlanba I
Azután becsapta az ajtói és lesietett a lépcsőkön.
Etel az ablakhoz futott és uléna nézett. De a férje nem hallhatta meg hívó szavát a zirt ablakon keresztül . . .
Azután, hogy egyedül maradt, a kezébe vette a Gerald arcképét, legnzeinberezte és ellialározta, hogy ő bizony nem hívja vissza soha. Mentól lovább lesz távol, annál jobb. Legalább mindeu este színházba mehet.
*
Sinclair Gerald körülbelül négy óra tájban jölt ki a hivaUlából. Egy virág-kereskedőtói egy csomó virágot vett, i azután két színházi jegyet vásárolt, mert elhatározta, hogy bocsánatot kér Ételtől könyörtelen szavaiért rs kibékül I)e amint könnyű szívvel belépett lakásukba, nagy c-alódásérte Etel nem jött ölébe mosolygó arccal, sót a szobaleánytól azt a fel-világosiiéit kapU, hogy úrnője még három órakor elment hazulról és csak késón fog hazajönni, mert este színházba megy.
Pár peréig le ée fel járkáll a szobiban, azután izgatottan, azon elhatározással ment el újra, hogy most már igazán nem jön haza addig, mig a felesége érte nem küld.
Mikor Sinclairné másnap reggel megutálta az ott felejtett virágcsokrot és színházjegyeket, elmosolyodott és — délután négy órára folteritelt teához kél I személyre, felvette fehér pongyoláját és ugy várta a férjét.
De nztán csakhamar belátta, hogy ,az a gazember" biztosan legénykori társaságával lumpol valahol, mert hat órára se ért haza.
*
Ezalatt a hires Brauford és Flower-eég igazgatója átnézte a számlákat és könyveket és rájött, hogy Sinclairné úrnőnek téves számlát küldtek. Tüstént ki akarta javilaiii hibáját és gyors kézzel megírta bocsánatkérő levelét A levelet Etel másnap meg-kapU. Egyszerű fehér boríték volt sz. határozott angol férfi-irással.
A fiatal asszony mohón kapott utána. Biztosra vette, hogy Goráidtól jön, de aztán roielólt felbontotta volna, gondolkozni kezdett. Mit, hátha belátja a hibáját, nincs elég bátorsága azt személyesen megmondani? Hát a 8^\'ál feleségének levélben kell az ilyesmit megírni? Nos, jól van, ó megtette ezt de ó, a felesége visszautasítja az ilyen eljárást. Nem fogja felbontani a leveleket és visszaküldi neki 1
Élőveit egy nsgy borítékot, bepakolta a felbonUtlan levelet és maga vitte azt el a legelső lovél-szekrényig. Egy kicsit megbíuta ugyan hirtelen tottét, de mivel már nem segíthetett rajta, szomorúan hazament.
Gerald az egész délelőttöt szomorúan töltötte el. Bejárta a félvárost és tzldta magában az asszonyok önfejüségét.
A délutáni órákbsn, mikor visszatért a Grand Hotelbe, végtelen örömmel töltölte | el a lóikét, mikor a portás egy levelet adott át neki. Felösmerte raju a felesége írását és rohamlépésekkel meut a szobájába A jókedve azonban csakhamar elmúlt mikor a felesége nevére címzett borítékot kivette. belőle. De azért felbontotta és
elolvuu:
Asszonyom 1 Kellemetlen tévedés folytán a más számláját állították ki Nagyságod számára, sietek tehát bocsánatkérésem mellett az igazi helyes számlát bejíűldeni számára, amely szerint nem B4, de font lu shillingéi adósunk.
Tisztelő híve Brauford és Flowel cég főnöke. Sinclair Gerald nem tudott hová lenni bámulatában. Hogyan és miért küldte hozzá a felesége a felbontatlan, olvasatlan levo\'et?
Azulán gondolkozni kezdett. A felesége biztosan megbánta (volt rá ideje) eljárását é» nom tudln, hogy intézze el a dolgot Ekkor érkezeti a cégtói a levél és ő, dúcára annak, hogy az olsó lépést ő teszi, bebizouyitia vele, hogy mégis neki volt igaza De egyúttal biztos jele is annak, hogy békülni akar.
Gerald gyorsan leszaladt a lépcsőkön. Belevetette magát az első kocsiba, ugy ba|tolt haza.
Édes mosoly, puha öloló karok és édes forró ajkak várták. Mámorosan, önfeledten boruluk egymás karjaiba
Csak később, jóval később fejlódöll ki közöttük a következő párbeszéd.
— Gerald, édes, hogy szántad rá magad a hazatérésre?
— Hát a számla. ..
— Miféle számla?
Ekkor aztán Gerald is, Etel is magviráz-galásba foguk.
Egy ideig csend volt, ailár, Etel Halkan megkérdezto:
Ugy-o hogy asszonyi észsxel beszéltem ? Hiszen ilyen nagy cég nom tévedhetett I

Jjs.< fl íJO.
nevezte ki. , .
_ IUkócl Dnnep. A helybeli ffiiakolm hsllgalófág buzdulva Rákócí országos ilnoepeltetésétől, a nagy nemzeti hős tiszteletire nagyobb szsbisu űuuepséget szándékozik rendezni, amelyet értesülésünk szerint még e hónapban megtart.
— Vnliozíis O keszthelyi főgimnázium tanári kariban. A csornai prípost-iiraeíatus KShalmy M. Béla keszthelyi Íő2imnáíiumi tanárnak szuktanulmányí cé\'okra cpy évi S7abadságidöt engedélyezett és beiyébe Joi Dömötör premontrei főgimnáziumi tanárt Csornáról Keszthelyre rendelte.
— Anyakönyvi kluéTezés. A bel
ílgvmíniszterium vezetésével megbízott míniarteralnök Zslsvármegyébeo a bsksa-győrfai anyakönyvi kerületbe Kulcsár M klói segédjegyrőt, a turnischaiba Tóth Géza seiíéiljegyzőt nevezte ki anyakönyves helyettessé.
— Alntitdi Kossuth szobor. Az almádi fürdőközönsége és a közeli lakóaság hazafias áldozatkészsége immár a második szobrot álliija fel e fürdőhelyen A mult évben Petőfi szoborral ékesítették a parton húzódó szép sétahelyet, az idén pedig Kossuth Lajos nsgy alakjának áldoz a hazafias emlékezet. A szobor leleplezés aucuszlus 23 án lesz. Az ünnepély ren-dezé.\'éhbn Óváry Fereuc dr. orszigcyQ-lé»i képviselő ojiökleto alatt, egy száz-lacu bizottság fáradozik. Az üonepélyen jelen lesz Kossuth Ferenc is. AE ünnepi beszédet Eötvös Károly országgyűlési képviselő taitjs. A szobor Dauty József kitűnő szobrásznak alkotása.
— Házasság. Doulsch Tivadtr kereskedő augusztus negyedikén délután őt éa fél ódakor tartja esküvőjét Nagykanizsán az izraelita templomban Bettlheim Arankával, Betttheim Győző nagykanizsai kereskedő leányával.
— Alkoholellenes mozgalom. Thevr-revfk Árpád tanár, sz országos alkohol ellenes egyenletnek kiküldöttje, két igen érdekes szabad előadást tartott Slridón a mult héten, szép számú hallgató-ág előtt. A tartalmas előadást képekkel, statisztikai adatokkal, életből vett pólókkal fűszerezte. Munkáját siker is koronázta, mert többen azonnal beléptek •z egyesületbe.
— A veszprémi egyházmegyében a megyés püBpök az elhalálozás következtében megüresedett vörsi plébánia ideiglenes vezetésével Uátb Gyula babócsai káp\'ánl bizta meg; Csepinszky László ujniisés á\'dozárt B ibócsára küldötte segéd-lelkésznek.
— Felolvasó estély. A Balaton-Muze-utn Egyesület javára augusztus hó 8-án, szombaton, estélyi rendeznek Keszthelyen, mely alkn\'ommal dr. Cho\'noky Jenő egyetemi tanár, Cliinát bejárt tudósunk fog dísztárgyuk és néprajzi eszközök bemutatásával kapcsolatos elősdást tsrtaol „a legszebb női ruhák országából" címmel.
— A községi közigazgatás javltáfin. Minden vonalon nagy a panasz a mostani községi közigazgatási rondszer ellen. A munkshalmaz óriási, a feldolgozására hivatott erő csekély. Az állapot szanálása céljából több vármegye mozgalmat indított már, hogy legutóbb a szomszédos Sopron-vórmegye, mely juniusi közgyűlésen vette tárgyalás alá a sopronvármogyei községi és körjegyzők egyesületének előterjesztését, mely a községi közigazgatás helyze lének jsvilá-át célozza. A közgyűlés kimondta, hogy a községi közigazgatáa helyzete tényleg tarthatatlan, a községi
köijegyist cssk munkaerejük legvégső megfeszítésével tudnak kötelességeiknek megfelelni és hogy a legüdvöBebb reformok hatása megbénul a végrehajtás -gyarlóságán. Egyben elhatározta, hogy (elír a képviselőházhoz miszerint az a közigazgatás helyzetéu alkalmas törvényhozói intézkedéssel javítson. E feliratát pártolás végeit küldte meg vármegyénk közönségéhez is.
— Uullámslr. Hosszn Lsjos 19 éves, bezerédi illetőségű, oralólegéuj többed ingával Ollárnál a Zala hűs habjaiban keresett enyhülési a szertelen nagv forróbban. Noha nem tudott aszni, mégis olyan helyre ment, ahol az mély éa1 belefúlt. Vele volt társai későn vettók éizre a legény eltűnését. Mire meglalál-»«. már baiva volL - --m--; ------
öl
ZALAI KÖZLÖNY
í
1903 AUGUSZTUS l-jén
először történik, hogy fauatikua lelkészek a kegyelet legmeghalóbb, arélet legsro-morabb perceiben is készele botrányt csinálni. A legújabb eset Balaton-Almádiu történt. Qróf Zichy Hermann temetésén a plébános, Joó János vöröaberéoyi lelkész megtagadta a szokásod szertartási, mert a gróf második feleségével pulgári házasság utján kelt egybe. A buzgó lelkipásztor semmiféle rábeszélésnek sem engedett, és a halottnak végre is a vörösbe-rényi er. ref. lelkész adta meg a végtisztességet.
— A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület holnap, ozaz vasárnap zászlószentelési ünnepséget rendez. A meoet a Polgári Egylet kertjéből kiindulva a Rozgon) i-utcán, Fő éren és Főúton vonul a városi felső temp ómban tartandó zászlószentoléíre és ennek végeztével ugyanezen uton tér vissza a Polgári Egyletbe. Az elnökség azzal a kérelemmel fordult a háztulajdonosokhoz hogy a nevezett útvonalra e«ó házaikon a nem reti zászlót az Qunep^ég fényének emelésére kitűzzék.
— Életunt. Zalaegerszegről irják: Molnár Teréz helybeli cnolédleány maró-lugott ivott s egy napi szenvedés után meghalt. Tettének oka az volt, hogy hozzátartozói szerelmi vie/onynyal gya-nusitották s ezt tovább tűrni nem tudta, inkább véget vetett életének.
— Szerencsétlenség. Levelezőnk irja: Bujtor János szentgyörgyvári lakós két éves leány gyermeke őrizetlen pillanatban a forró vizzel telt fazékhoz került föléje kapott, egyensúlyt vesztett, belebukott a vizbe. A szerencsétlen kis teremtés iszonyú kinok között meghalt. Az orvostör-vény>zéki boncolást teljesi\'ették. Vizslatott indítottak annak kiderítése véneit, hogy a kis gyermek halála miatt terhel e valakit felelőség.
— Yörösniarty-Album. Kultur-mi8*ziót teljesít a ,Pesli Napló", mikor minden esztendőben dísze*, ingyenes ajándékoktan közelebb hozza a nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmerteti, egyúttal meg is szeretteti e művészetet. Év-év után gyö nyörű művészi ajándékokkal, ritka disz-müvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a .Peoti Napló*, ez a szó legnemesebb értelmében független, szabadelvű és szókimondó lap és most Vörösmartynak, a Szózat éa a Vén cigánj őserejü költőjének é\'etrajzával egyben legkiválóbb alkotásait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és számos mást) foglalja diszes albumba és adja karácsonyra ajáodékul. A Vöröflmnrty-Album a Z\'chy Mihály-Album alakjában és nagyságában készül és e tartalmas diszkönyvet 20 nagy, több szinben nyomott műmelléklet, továbbá 40—50 nzövegkép fogja díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi ajándékul megkapja a .Pesti Nap\'ó" minden állandó elöfizetöja és díjtalanul megkapja miud-ama uj előfizetője, aki egész éven át fél vagy negyedévenkint, vagy havonkint, de megszakítás nélkül fizet elő a .Pesti Napló\'-ra.
Foülarfl Selyem
60 kr.-töl 8 ftt 70 kr -lg méterenkier .<lomok éa ruháknak. — Bérmentve 6a már tlfámolr* a bánhoz uállitva. — Nagy minUgröjteménj
axonnal. lienneberg aelyemgjár ZBrich.
~Tz7n1íá z.
Beszámolónk visszanyúlik a mult pénteki előadá-hoz, amikor ismét Shakespeare egyik darabjának Olhellóoak előadásit láttuk arénánkban. A darab, ha a színész csak egy kiesé megközelíti ■ költő ps/ményeit, a hatásban már némi eredményt biztosit magának. Minden esetre gyönyörködünk, ha nem ia annyira > játékban, de magában • műben, mert hisz a szioészok Játéka megtudja velünk némileg értetni, hogy mit mond a költő darabjábsn, miféle jellomeket rajzolt meg > mind küzd • hős elkerülhetetlen végzetéig, az erkölcsi > anyagi megsemmisülésig. A darab előadását bírálva újból csak elmondhatjuk, hogy a fejne nagy fába vágódott és belétörött. A fa pedig csak megsebződött. De nem leszünk nagy igényűek. Színészeink törekedtek jól jíuztni, • darabnak egy kltié döcögős rendezése nem tüot fel aindenkloelt, — egy szóval az eltedált eléggé sikerűinek
mondhatjuk. Az ős azokáa megkívánja, hogy a szereplők játékáról szólva első helyen a főhős Mtéknról Oibellóról írjunk, kinek szerepét Almássy creálta. Megtaláltuk játékábsn az indulatos, majd — midőn már „a zöld szemű szörnyetog" lelkébe szállt — dühöngő mórt. a vég. telenül szeretőt, s végtelenül gyűlölőt, illetve megértettük, hogy ilyen akart lenni éa ilyen is volt némileg, de helyesen felfogott szerepét nem oldhatta meg teljesen, mert napy akadály állott útjában s ez organuma volt. A dühöngő szóáradatokba hamar belefáradt, s hogy néba pihenhessen, meg talán a rendezés gondjaitól is elfoglalva egyes részekeD felületességgel és fáradtan siklott át. Voltak egyes jelenetei, melyekben szerepe nem haladta felül erejét. Benedek (Jágó) alakítása tán a legjobbnak mondható. Ügyes hidegséggel állította olénk az intrikns jellemet, lyptlsál a kedélynélkűli egoistának, aki minden széfnek, becsületesnek és szerencsésnek romlására lőr, becsületességének látszatát ntegóva, szakadatlanul gar.ságokban fondorkodik. Játéka bár nom volt mindenütt kifogástalan, elfogadható volt, csak egy kissé oagyobb ambícióval játszék. >
Makó (Desdemona) játéka sem áll kisebb nívón. Egész alakításán végig húzódott a gyengéd és szenvedelmes nőiesség, az odaadás. A 4 felvonás utolsó színében Károlyinéval (Kmiiia,) —akinek szerepét uiás kezekben szerettük volna látni — való kettesben művészi hatást kellett. Gózou (Csssió) mindig heves, s bár néhol annsk is kell lennie, de mégis egy kis mérséklet nem ártana sentimen-tális játékábsn. Hit taoácsunkit meg. fogadjs, jó színész lesz még belőle. Elég jók voltak Pesti és Rózsa is.
A Svihákok szombat esti előadásáért színészeinket feltétlen dicséret illeti. A rendezés és összjáték igazán mintaszerű volt és a szép számú közönség sokat éa szívesen tapsolt a szereplőknek. Szép rész jutott ebből Kövessynéoek, aki kitűnő alakításával, szép ének tudásával
• méltán reá is szolgált az elismerésre. ,Kis bögre" kupléjával nagy hatást ért el. A svihák Bzerepben elemében volt Latabár is. Sziklay Szeréna Mimi hercegnőt játszotta nagyon temperamentumosán. Máuyai hangja ez estében is érvényesült. Szerepe több élénkséget kiván. Déri Rózsin még meglátszik a kar betegsége, a folytonos nevetés éa kedélyesség. Szerepét nem veszi komolyan éa játéka hibáit mosolygással akarja elütni. Külön ben igen szívesen látjuk őt nagyobb szerepekben, melyet mindig kedveseit old meg. Szép reményekre jogosító, kezdő színésznő lépett fel Anoa szerepében: Zalai Margit. A kisasszony játékát az egyszerűség jellemzi. Kerüli a .színészi fogásokai* és iokáhb kedvességével és törekvéssel igyekszik a közönség letazéaét kiérdemelni. Nagy Gyu\'a szép tenoija jól érvényesült ez estében. A jő névsor nem volna teljes Benedek, PeBti, Károlyiné és Nagy Dezső neve említése nélkül.
Kedden esto Strsusz remek xenéjü Bór egéréhez mentünk gyönyörködni. Színészeink pompás játéka kielégítette volna gyönyörűnket. De az étet utjai kiszámíthatatlanok. Gyönyörködésünket, mint ez este is, nagyon megzavarhatja, sőt boszsnt is. egy uri kompánia kedvtelése, akik a vendéglői életet belevitték Thálin előcsarnokába, hogy poharak csengésé kísérje a harmadik felvonásban a színészek játékát. A Zala színházon kívül (előcsarnok) és belül levő zajnak mondja. 1\'öbh volt cz. &z a színművészet megvetése (vagy tán fel nem ismerései) volt, mert bisz csak ez magyarázhatja azt a sok zavaró beasédet, az előadásra tett hangos megjegyzéseket, melyet ez estében hallanunk kellett. A jó érzésű közönség a botrány szót használu leggyöngédebb kifejezésül, kár, hogy akadt ez estében színésznő, aki reagált e sok közbeszótásra. Reagált azzal, hogy egész játékát oda 1 rányitott*, mintegy hálából, a sok hízelgő, vagy nem tudom minek minősíthető kifejezésre^ A szinésznö tehetséges. Énektudása elsőrendű és fővárosi színpadra akar jutni. Sohal Ott nem kell ez ■ vidékiesség • fővárosi színpadon, olt ■ primadonnák * közönségnek játszanak. Ő nem így tett. Mi a közönség kritikájának nyilvánítói nem szólunk ez estében játékáról. Magán estélyszerü játék, nem & kritika tárgya. Kővessy derék direktorunkat (Eisenstein Gábori kóijűk, magyarázza meg ezt nejének, Rósalindánakl Sziklay Szeréna
• azobaleány szerepét játszotta.és énekelte, végtelenül kedveseu, illetve ngjron pompás hanggal. Nincs annyi terűnk, hogy • többiek játékával bóren foglalkozzunk. Elég legyen tehát annyi, hogy KSressr, a komikas, es estében kitűnő
volt, a bariton bangót megkívánó éneklő Einenstein már kevésbbé. Jó volt ez estében is Zalai Margit, akit tisztelői pompás virágcsokorral leptek meg. Bene dek .mámoros állapotban\' levő alakítása szalon alakítás volt. Kitűnő megfigyelő tehetsége e szerepet igazán sikerre vitte. Dicséret helyett annyit, hogy ez alakítás sokáig emlékezetünkben marad Az egész előadás hatása remek — ha az életben történő végzet utjai kiszámíthatók volnának .....
8 most ide veled régi — hangunk. Fetsze újból városunk közönségének közönye, a müérzék slb. Hisz Önök értenek engem. Avagy nem tudják miről szólok. Hát csak arról a közönyről, melytől a szorda esti előadás — Kuruc Fej a Dávid — sem tudott megmenekedni. Makó Ayda ismorl művészi játékának, csak egy kissé szinpártoló közönség egész raját kellett volna vonzania. De hagyjuk ezt. A tettek mindiga gondolkodást tükrözik vissza .... Makó Ayda, av jutalmazott, (Ráskayné) az előadás kiváló alakítása volt. A Bubtibilitás, melylyel ő szerepeit kidolgozza és melyet játékában remekül érvényre tud jultatni, ez estében is diadalra jutott. A legaprólékosabb dolog nem kerüli ki fitvelmét, az érzések és érzelmi kicsapongások legkülönfélébbjét precezirozva tárja elénk, oly meglepő könnyedséggel és rutinnal szaval, amelyhez, ha hozzá veszszük erősen szembeötlő törekvését és tudását, nom csodáljuk, hogy sőt teljesen érijük Makó ez esti diadalát. Nyílt színen is sok tapsot kapott. Benedek (Feja) sokoldalú színész, de felületes. Írjuk .e hibáját arra a Bok változó szerepre, mely kifárasztja erejét. Kassa fóbirájáoak riieg méltóságát és energiáját jól tükrözte játéka, más érdemet nem tudhatunk bo neki. Almássv pathetikusan szavalt. Jók közé soroljuk Gózonyt, akitől szeretnénk már egy nagyobb alakítást látni. — Uevessy Gusz-tika és Mariska ügyesek és jók voltak a darab keretében.
A Drótos Tót vonult fel caütörtö kön este arénánkban. Zsúfolt padsorok, telt páholyok voltak üdvözlői. A kedves kis drótos tótok története mindvégig lebilincselte a közönség figyelmét. A darabhoz .remekül simult Lekár Ferenc kifejező zenéje, mely több helyen mély érzéseket, poetlkusan kifejező dallamokkal bővelkedik. Nagy munkájuk volt színészeinknek, de ennek derekasan megfeleltek. Különös dicséret a kis gyermekek játékáért, melyen meglátszott s rendezés nsgy gondosságs. Elől Révész Jancsika, aki igazán .felül emelkedik-a műkedvelő gyermekek átlagos tudásán. Bálraü ós kedélyesen, mindig mosolyogva mozgott a színpadon, mintha csak ott nőtt volna fel. Különösen meglepő volt korán kifejlett biztos zeneérzéke. Méltó kis .partnere0 jíolt Kővessy Mariska. A kis Károlyi megérdemelte — a falovat. Zsizska cselédleáuy szerepében Sziklay Szeréna játszott kedvesen és élénken. Táncával nagy tetszésl aratott. Elemében volt ez este Kővessy is. A Mózes hitvallású szerepek nála remek kézben vannak, ötleteit mindig beleilleszti a darab keretébe és rituális vicceinek sokat nevettek — azok akik értették. Alakítása sikerűit Megjelenésekor szűnni nem akaró tapssal fogadták, amely a színi-igazgatónak szólott, aki mindent elkövet a közönség kedvének elnyeréseért Minyai éa Nagy Gyula szép hangjukkal, Gózony és a többiek játékukkal tűntek ki. — Nem volna teljes színi referádáok, ha meg nem dicsérnék Mártonfalvy karmestert, akinek buzg~ö és ügyes dirigálása nagyban hozzájárult a darab sikeréhez.
irodalom
— Értekezés a keresstség kleiol-gálUUsáröl. Nemcsak egyházjogászokat éa katb. lelkészeket, hanem másvallásu lelkészeket polgári anyakönyvvezetőket, sőt még a laikusokat is érdekeloi fogja azon egyházjogi értekezés, amelyet Sanuy Ferenc dr., pécsi theol. tanár most adott ki e cimen: , A keresztség kiszolgáltatása az egyházjog és • magynr közjog ezem-pontjából." (A gyermekek vallására vonatkozó magyar törvények teljes magyarázatával) Az értekezés első sorban egyházjogászoknak és kalhollkus lelkészeknek szól, de a magyar közjognak vonatkozó szabályait Ismertető és magyarázó részétel hasznos szolgálatot tesz. másoknak ka. A 68 oldalra terjedő, Igen csinosan kiállított füzet megrendelhető szerzőnél Pécsett; ára 1 korona.
vegyes.
— Mksdv.Uk fSnykéfazéiáhsz ? Elismert legjobb Balon és ttutiti ftnykipsaS kéasQli-kek ni IcIMmulbataÜan pillanatnyi kisl-kitsa-lékek, továbbá miodcnnemQ f6njképci5kell4fcek A Moll cs. éi kir. udvari ■liilitónij, Bécs. I Tnchlanbfln 9. Fénjképraí kellék nslet alapíttatott 1864. - Kívánatra nap képe. árjetíT-zék Ingyen
Nyil-f tér
e rovat alatt MzlMtekért nem villát lelelSnéíot a szerkesztőét.
Tese, húgyhólyag, hngydara és a koszTénybnntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztöal szervek humtos bántalmainái,orvosi tekintélyek általa Llthion-rorrás
SALIfATOR
•Ikerrel rendéire leg*. Hngyhaj tó hat inni
Kclbes izil <«• | ^ Köddjcd emésilfeetí
Kapható 4iTÍnyrixkere»kedéí0kbeo és
gyögysiertámkban. A 8alT*tor-íorráa igazgatósága Eperjeaen
Nyilatkozat.
Ujud?ar kÓMég alulirt elöljáróiig* exenoel kinyilatkoztatja, miuerint Hororltx Xároly templom és axobaieitő Nagjkanixjáról (lakik Deák Férencx-tér 5 sx.) a temploma nkbao axQktfgewé rált featéxt, gyönyörű" műrétxies kivitelben késxüette el, a mÍTel ne»exelt a legteljeiebb megelégedéxOnket ét eliameríxOn-ket érdemelte ki.
Kelt UjudT»ron, 1Ö03. jolitu h6 4-én.
Berkenye* István, köxxég l»ir6. Horváth Mihály, Bencze Vendel, Bazti János esküdtök.
8*erke*ttös/ff ■
sSsrkwuttl.
Uaüí: Ifi. Wajdtu Jómnt.
I. rendü
SÁRQABAfíACZK
6 Ily. postacsomagot bénnealve ntinvét mellett 3 kor. SO fillér, pénz elCre bek01-déloél S kor. 20 fillérért ssállit:
Marekovits Gyula
►»§> terménykereskedő Szeged. Sürgönyeim: Marekovits, Szeged.
Eo hozzánk: érkezett leiéi 111 buzik:
Wilbelm Ferenc gyófrueréu urnák cs. és kir. udvari iitlllti Neunlirdco Al«6-Amztria. Pl citlnf.
Tisztelettel fölkérem, ulveake4jék 9 csornai Wilhelm-téle jutUartikns éa aoUreumatiku vérttaxtitó tóit posta-ntinvét mollett kaldecii. Többen, kik hozzám jönnek, szólnsk, hogy részükre is gondoskodjam ily tea beszerzéséről. Köszönetet mondok önnek e csodaszerért, s kívánom, hogy az Itten fizesse meg ezt önnek. Én tudom, hogy ez részemre a legjobb orvosság.
Ismételten köszönetet mondok e jó orvosságáért, mert tudom, hogy e télen 8 hónapig feküdtem éa az ön csodah&tásu teája engemet kigyógyított Én szeretném, ha minden beteg ember e csodahstásu teát bevenné.
Telje, ttmelettel steioer Mátyás.
Kapható Franz Wilhelm, gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállítónál Neunkirchen. Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban
ftrrvonAriábhBn
-

XLU ÉVFOLYAM.
CXW, >/ >
ZALAI K^ZLÖNT
lUXKi r.i. V«.,n4llalaja M- U UBMi a
} BERGER-féle „ gyógy* egészségi-szappanok
O. ll*a«r*M|> Trewío-taa PU, 1W
BerswBle 40 stíi. kálriiivnappam j
i ♦ - ^
I^rger-ffle kénes Láfniuvsappan * I Bírger-Mf flywria lilr.invxiappan, \\ urasain «ttM B"W*ff!e panama kálninjszappan |
9 if«o a*»t«Ms« a m«<«««u MAppasok: n«m««<ik|ip*M ...>*inapp\'N pnrbnlutpp«H.a*phi«lh*a«tj«oiMkMk i tuntt «l»l/ínj.i*t *fJ.tí«.«Wrt. hSftft^fi^okMI. k«u<i*pp*ii, ktnl*)- *m k*» ln)ii)okM«p"»ii •it|iliiM*ppui, ptlro «Hll«liupp»n ii<v» >1 xwUM* *lf«. Tannlnarsppau. »<tt f-UU loKi-aait* iuuimWí, l.iuiLiit(J« lofü, ». ni» -d*hka>i4kniih. krlta) UftuiuU iitnt % flll
AIAIII«« B»tftHíi« R
Ump. íjáráNW, J4 4« O* ü rt>i^fi*\\ t» a Ofl
uappaaok 0. >U£ A
Utat^fa.TaMlaácak^a\' aláirtsál 0. Hsll A Comp
ai&gryaxora iÍLgi förnktlr Török JÓSMf gyógy-azortAra Bud»po«t, Xiráljr-utoa. Kloainyb«n X* gjaioiazi* Uiui gyOgy»x«xUr*lb«jL
Ra,
lktár Nagykanirsán: Práger Béla gyógyarerUra, valamiül Magyarország több gyógytárában.
Z.K. •/, 903.
MOLL SEIDLITZ POR
Caak .lcior v»lódi»k. ha mlndonylk dobói Moll A. r4dj0,yii ,1, aláírásit tünteti fol
* Selílllz-ptrak tartba tT«„biU.» a lerm.V.a.bb aysaa.r. is tt .1 ; «»•■<»*»\'«• rtpítt .Ííkr.k.dev „libán tál om vár Ü T iV^"\'\'\',4\' 1 l\'rVnl^bö.Sbb .11 b.lHli«tk elleo, , j,l„ btriaaernek évtUed.k óta mindi, nagyobb alterjedéat aaerceu. _ Ara a«y itYase.lVlt sr"
dall dabtzaak 2 kar
Hamisítások IBrvinyileg fenyíttetnek.
;MOLLT-FÉLÉ FraNCIAl
Csak akkor valódi. ha mindegyikeve, műi.l a. .éjjeléi ioduhí i.i
s. MOLL Gyermek szappanja.
Ujíamabb, lepjabb módaaer azeriot Hűltek gyermek\'é. hf,l,, „,„„„
• Mr >ku«a ipsllaira gyerauklk Is falainak réazérY ára liillllklll - 40 III. öt darab - I kar. 80 III.
Minden darab gyermekalappal] Hall A. védjegyével van ellátva
FószétkOld m Koll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállitd által,
Bécs: Tuchlsnben 9. nz. Vidéki megrendeli.ek naponta poiLntánré! mellett te\'jealttetnek A raktárakban tutik határozottan MOLL A. aláírásával (s védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kaniuán Rosenfeld Adolf és Fia. H
*xxx>ü<V)<>>uKxxxx3a\'ooooooooboooooa!áoooooáS5«
537. szv. szám.
1903.
Székesfejérvári m. k. állami méntelep parancsnokság.
Árlejtési hirdetmény.
A székesfehérvári m. kir. állami méntelep székesfejérvári, bábolnai nyitra, nagyatádi és palini osztályaiban elhelyezett katonai legénység és\' m«? ^ ,réMére 1903\' novembcr hö l étől, 1904. október hó végéig KflkséglendS kenyér zab, széna, alom- és ágyszalma és tűzifa biztosítása rfnt a székeafejérvin magy. klr. állami méntelep számveró irodájában
Léniátok h! 28-6n délelött 8 ör.kor zárt
ajánlatok tárgyalAsa fog megtartatni.
, . „ A b""lebb. uU Itási feltételek a székesfejérrári m. kir. állami raén-ü teSSíIZ? r1, me«tudbltólt\' a ho1 » szállítási feltételek fttzete detóS 8 " 4rlejtési "i^ctmény kívánatra megltül-
> Az érdeklődök ennélfogva erről azon felhívással értesíttetnek, miként ritüzött határidőig annál is inkább nyujt-figyelmen kivQl hagyatnak.
lias hó. 10-én.
a
1035. uám.|ik. 1903.
Árverési hirdetmény.
A oagykaiiliaal kir. tOrrfayiiék, mint telekkSnyvi luttótig kSihlrré tsaii, hogy UecyMi Józsefoé, elóbb Piaitor Gjórgyoé magyaraierdalwlyl lakót végrehájtatóiuk, Varga I.tv\'ío ét oejo 8aiva (koaxoru) Enae ongjinierdahelyl lakói »égr»-hajtiat uzeovedettek ellesi 860 korosa tóke ét Jár., — ogy 2J kor. 30 fillér irveréa kérelmi és a még felmerülradó költségek iránti végrehajtási Öltjében a nagykanizsai kir. tórvéoyuék terOletébes Urtozó e a\' magyaraierdahelyl 88. ai. IjkTbea L 37. brai. biz ndvar, kert és pajtásak Varga Ittrás 6i seje Sziva Erise tulajdonát képezi felerésze 1218 kor, a magyarasenlehelyí <29. aa. tjkvbeo I. 286|c. éa 7841b. fcraz. rét éa aaánló-lóidból álló úrbéri birtok 257 korona becsértékben
1903. évi augusztus hó 18. napján d. e._10 órakor Magyar-szerdahely község házánál Dr. Dick József felperesi Ogyvéd tsrj helyettese kózbflnjfittével megtsrtasdó nyilvánoá árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ir a leslebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'1,-át késrpéozben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizaán, a kir. tvaiék mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi iprilia hó 22. napján.
I97.l903.|végrb. szám. ArveréHl hirdetmény.
Alulirt birósigi végrehajtó a> 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel kózhirré teazi, bogy a perlaki kir. jiráa-birósigoak 1898. évi V. álOjó. és 615|5. számú végzése következtében Wollák Kohó csáktornyai lakóa Igyvéd által képviselt Csáktornyái Takarékpésztir javára Cteszoik József Ogyvéd elóbb perlaki most puaztamaüyaródi lakóa ellan 560 kor. » jár. erejéig 1899. évi november bó 10-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1304 koronára becsOlt kóvetkezó ingóságok, u. m.: két ló, Wertboim szekrésy, dívány, fotel, két író asztal és fegyvertartó nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a leteeyei kir. járásbíróság 1903-ik évi V. 11612. száma végzése folytán 560 kor. tókekóveteléa, eonek éa pedig 120 kor. után 1898. február 27-tól, 440 kor. mán 1898. évi szeptember hó 20. napjálól járó 6*1, kamatai. <|aa|, váltó dij éa eddig ósszeaes 66 kor. 60 fillérben bíróilag mir megállapított költségek erejéig, Puszta-magyaródon végrehajtást szenvedett lakásán leendő oszközlésére
1903 évi augusztus hó 4. napjának d. e. 10. órája
határidóol kltOteUk éa shbos a veuni ajándékozók oly megjagyzéisel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. éa 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szOkaég esetén becsáron alul is el fognak adatol.
Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások is le és felaifoglaltatták a azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára ia elrendeltetik.
Kelt Leteoyén, 1903. évi jnliua hó 18. napján.
Schmidt János
- kir. bir. vhajtó.
Férfitik ingyen kapnnlc. vlyan o; li\'.Üii.lnyc otro^ot, mely a, elreutett ojn mejboíxa. ■ e£j ui*
<ild*I*i VOnyiet [MMtin. )Jl beconugolv*. ingyen U|ij4V nilmUink a.ktk *tto Inuk. El a Icjbi-mutatramtllúbb CKitüorvonig, moly megmenten cuckcC a kii &ua]korl Vibk£i,ok folytáa fteml lujokbaa, titAUtbcv. vaUalíot elreiMtett fíi1i.r5 ben „töveinek. Km okböl ellmiíotía u lnte,« hoty egy legyes onMtlfot nagyaHie ktayrrel egyott mlndesklnak Ingyen kold. tjicl a hlxlor-eo.tággnl a baj otthon gyögyltbato, a mladaiok a kik a fiatalkori tlblgiíokUI lUrmaiO aíml bajokban, uclletnl clgyöngalítt^n.T.gy króatkua bajokban tienrednek, otthon gyógyíthatják Dagu-íau K. . gyOgyiur kttretetleoal uokfa a aaer-vekte hal. a hol a megct6,Wti uoktege. c.od*-Utoi eredtnénynyel gyógyítja al e.ek Ou u«0 betegiegekeL Oieg. Ilatal egyartat ühal Slate Medleal tnuitntnak aa alant jeliett címre, a honnan a ciomagot rtgtbn elkOIdlk. Aa lattos leginkább eiokat akarja megmenteni, a kik keieUl celjlbol ii otthonokat aem hagyhatják el. A probacsomag megmat.lji, hogy műy kbnayen <l(y0gylthauk ebbdl a rettenetei bajból otthon. Aa Inteiet kivételt nem teax. Mindenki írhat érette bárhonnan magyarnl, mire tttoktarUe mellttt poata-foidaltáral egy ingyen caomag otroiúgot kap ■aagyaráao kOoyrvel egytd. trjoo még ma. A e^mag oly arépen be van oomagolra, hogy a tartalmát aenkiiea fogja megtudni. A levelet Igy kell elmerni: Suté Mediád Inultute, lü Elektron Kelliling, Fott Wayne, Ind. Amerika \'\' A Wvdek mindig bémeaíaakaeBL
a J.lfiW.!\'
. -ép" ■ *r
(útf ••■• •• -»v. Jbt (ÖlíaW
Vá/íf- v Ka »é wv U-^X*-\'.
i:
pt , ;.,. v. •
•• \' i
1.-t-a v . - .\'.
vtMI k"< .á-al.\'. \'oPj\'V
Hasonló hatása mint Gaeteln\'itf íiaúéra btejc.bau.
- Mérsékelt árak. -
MAOT QYÓQY EREDMÉNY EK. Legnagyobb tVényelem. Villamos világítás.
Ilóforrásvlz szétküldés. = Prospektusok ingyen. "
GUIKEL TIVADAR.
Med Dr. Traub Jdztef gyonwrpora
G A S T R/ C lH
orrosilai is Beiiiiiiália ti bsszudlTa.
Exrr ét oter ember Rjomor, bél éa mia bajok kdretkcsUbcn ssigora étrendre v»n kénjátcrilre, ami as életet kino«ii teaai. Dr. Traub József (Jastricln gyomorporántk h&txoilalinil raen étrend nár rOrid idő tnulin fele«le(caié rilik. Betefek, kik aok tiplilék felTételével erőiek akarnak leanl. elérhetik a Qaatridaoel a lefröfidebb idő alatt Gaatriclo mulandó bajoVnil, mint tjomoréfét, (elMfócéa, felfaTÓdia, jfyomorfijii, hinjis, görcaök, romallét, txoralia, fejfijia éa roiu rméaxtésoél a ionnal hasinál éa botaxabb élvezetnél mepiQnteti a régi gyomor éa bél binUlmakat, melyek eddig minden sternrk cllrniltak. — tínatriclii ocm baabajtó aier. a izékeléat azonban axabilyozza. — Tovibbi* kat a proapektutok azolgilutják. — Orroaok rétxérc in.tyen próbik.
Kapható a le*1&bb gyófytirbzn. Kafyknnizaán- PRÁOKR BÉLA fyójytiriban.
Főraktár „Salvator" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógydrogueriikban.
N«gy dobot $ kor., kit doboz 2 kor., bérmentve 20, ajinlra 46 fillérrel tóbb
KI IDOS AKAR, LENNI:
U J ÉLET®**
Ferenc/ József csüszár-fürdö Tftffer
Stájerhon legmelegebb szénsavas hőforrása!
Gyorsvonat állomás M. TOCfer.
TÖBB EZER GYÓGYEREDMÉNY.
PROSPEKTUSOK IN fi Y C N.
Stubica Tóplitz hévvizfürdö
Uj fOrdöigazgatóság. Uj berendezés.
Fürdőidény: május i-töl október végéig. A tagoriai vonal Zabok állomásától \'/, 6ra, Stubica \'J\'Splilt meg álló állomástól \'/, óra távolságban.
Ezen 63 b C. fokú hévviz fólülmulhatlan hatású, főleg c-útos izom s izQleti fájdalmak, idolt csonlhárlyalob, idegssábák, fóleg Ischias, izOleti zan gorok s idOlt Brlghtkór ellen.
Természetes iszspfórdóje s modern berendezésű izzasztó helyiségei (Cal-darien) nagyhatásnak nói bántalmaknál igy méhlob után visszamaradt izzad-mányok felszívódásán. Egyéb gyógyhatányok Maasago, villanyozás galfán és faradicus árammal, villanyos Massage s. a. t
k fOrdó Zágoriának egyik legszebb lág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétáoyokkal.
Ivókúra az 58* Celsius foka ivókutnál torok- gége és tQdóhurut, főleg pedig bélbajoknál, aranyérnél sat. Utóbbiaknál mint a kárlsbadi ivókura fölötte alkalmas helyettesítője.
Állandó gjógyzene, Lawo Tennis, tekepálya,
Kocsik minden vonathoz Zabok s Stubica Tóplitz állomásoknál. Több tagú családnak ajánlatoa as érkezést előleg bejelenteni. FöltOnó olcsó árak, lakás, fürdő s étkezésnél, kitdnó konyha, természetes borok. i Útbaigazítást ad a fürdőigazgatóság, s dr. Spanner I. lOrdóorvos magyar nyelven. Prospektus Ingyen a bérmentve.
ELHIYÁS.
Nyomatott Ifj. Wajdiis József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
A Német-Szent-Miklósi Ker. Fogyasztási Szövetkezet
f év augusztus M» 12-én
FELOSZLIK, ,
ennélfogva a szOvetkeiet elnöksége UMp*. roli)Í4«oVaf kiknek a szö«l-kerettíl követelése van, azt mielóbb jiv.
k-i • « - -
HMM. \'■»>\' ■
m
NAGYKANIZSA, 1903. augusztus hó 8-án.
32-ik szám

XLII. évfolyam.
Ellfitcléti ár: Ktht évre . . 10 kor. — ftll évre ... & kor. — fili. Nr|[r,.iU\'Tre . . 3 kor. 50 611. EejTM szint eo 011.
HIROETÉSEX
6 h.iiboi pptitiorban H,tnánod«*or i aiDilcu további lortn 10 flll
H Y I L f7T* 8 E N
petit .orollkiSut 20 fillrrért vátoc-m-k (cl.
ZALAI IÖZLÖRY.
.részvénytársaság,\' .nagykanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT
A nagykanizsai .Ipar-Testület, ■ a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,
nagykanizsai Takarékpónztir részvénytársaság,\' a ".Kotori takarékpénztár .nagykanizsai kisdedneveló egyesület,\' a .nagykanizsai Unitéi járáskór,*
A lap vzellpat rfuí! Illet: tolnám kötUmíny i MM, azerkentö nOrtrc. as anyagi ríut illető kei. leniények pedig . kladő neváre emzMteti Xaejkulzaárt Mr-Baeotve inlóioodök.
Bírmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlaazanen klldelaek

.nagykanizsai keresztény jótékony
nőegylet,- „szegények tápintézete.\' a .katonai hadastyánegylet,\' a .soproni kereskedelmi iparkamara,\'nagykanizsai külválasztmányán.k hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Irta: Kossuth Ferenc.
.Ver*- magttnm babere in le fr.giii-utcm botolni* ac iccurilAtem Del."
Lelu/jlolt Jövel. dobogó szívvel illók meg elölted . Rákóczy Ferenc szelleme, ki a hazafiság Ugtisztáhb Jényében ragyogva ill élsz köztünk, bár földi lényed távol pihen a hasától az örökkévalóság ölében!
Életed történelme annál meghatóbb-nak tiinik fel elöltem, mennél jobban \\hasotilit édes atyám éleiének történelméhez : dicsöségteljes küzdelem tUán hosszú hontalanság; éltető bizalom után tört remény; és végre az idegenben, a minden szenvedést gyógyító halál.\'
Talán a le szellemed költözött Kossuth Lajosba, azért, hogy újra átélje honfi vágyait, újra megvívja honfi harcait . . . „prolibertate.\'
Talán a Te kurucaid támadtak életre az ö honvédeiben, azért, hogy több babért, még több dicsőséget szerezzenek a régi zászlónak... ,proli!>er-tate.\'
Az istenember tökéletes önzetlenségéhez közel álltál Te, ki fejedelmi lényt s az élvezetek kiapadhatatlan lorrásnit áldoztad fel a harcterek nélkülözéseiért, az ütközetek veszélyeiért ; . . 3 a hercegi koronát odaadtad a tövis koronáért.
Hazádtól távol nyugszol még ma is, nagy llákóczy! kegyes és jó , Orom, Jonséges Jejedelmem ! ... de hazád földje éhezik poraidért, árvának érzi magát és szegénynek poraid nélkül, hazád lelke sóvárog lelkedért!
Kassa és Zsolna.
üdvözöljük Kassa és Z-olna városukul! üdvözöljük igaz magyar büszkeséggel éa szeretettel. Az előbbit azért, hogy Rákóczy emlékét régi falai közölt orsrágos nemzeti kiállításnál ünnepelte meg s oda irányította az egész ország hazafias lakós-ságának közfigyelmét; az utóbbit üdvözöljük azért a szép és nagyarányú kiállításért. mely ott augusztus 1-éo nyillott meg, s a melynek jelentősege sokkal nsgyobti, mint egy helyi kiállítás
Ideje már, hogy megmozduljon a vidék. Miudenki a lőváros felé tör, onnan várja mindenre a kezdeményező lépést, onnan kér a kezdeményezéshez módozatot és tanácsot, fó- és segédeszközt.
A vidék ipara pang a főváros ipara mellett, éppen ugy a vidék kerc-l" !elmo megsinli a főváros kereskedelmét, Üaross Gábor geniáütása meghozta nekünk ac olcsó utazást és szervi összefüggésbe hozott bennünket a lövárossal s mi oda visszük pénzünket, oda megyünk ünnepelni, mulatni, kivett szabadi-águnkat la ott töltjük el.
S annyira megszokjuk a zsibongó ideges nagyaráuyu világvárost, hogy nem is tudunk el lenni idehaza nélküle. Nyakra-főre hotatjuk a fővárosból az ott megjelenő sok jó és nem jő napilapot, azokkal rakjuk tele asztalainkat a kOz-ködó és feladatát teljesítő helyi sajtó rovására ;• de onnan hozatunk mindent: bútort, ruhái, élelmiszert, még patikát íi. Oda megyünk ma már orvosi, jogi tanácsért, olt helyezzük el felesleges tőkéinkéi, onnan vesszük kölcsöneinket házainkra, s földjeinkre, ott vásárolunk részvényeket, még házasságokat is oda megyünk kötni, mert a pesti házasság .előkelő.\'
És nem vesszük észre, hogy mindez voltaképpen elítélése és ócsárlása ön-
magunknak. Mintha tní vidékiek a főváros nélkül nem is volnánk képesek józanul cselekedni. Pedig a vidéken is van sok hires otvo.*, sok kiváló jogtudós, sok becsületes kereskedő, megbízható iparo1, jóhirü pénzintézet és egészséges vállalat. De hát mi ezeket nem szeretjük, mert húsúnkból való bn.i, vérünkből való vér.
Sajnos tehát nem a fővárosnak amugy is hatalmasan megnyilatkozó vonzó ereje, hanem első sorban mi vidékiek önmagunk vagyunk okBi annak, hogy a mily arányban fejlődik a főváros, oly arányban fejlődik vissza a vidék s a vidék sok szép intelligens városa.
Ezért üdvözöljük örömmel és lelkesedéssel\' Kassa és Zsolna városokat, mert bubizonyitották, hogy hatalmas és derekas munkával lehet érdekeset, szépet és maradandót alkotni anélkül, hogy az ország fővárosa rendezné azt. Vidéki kezek, vidéki erők és vidéki elmék kiválósága hozta létre e két országos jelentőségű kiállítást. Legyon ez utmulatán városunkra és minden vidéki városra nézvo a jövőben.
Tudjunk önmagunknak is élni s nem-c-ak a fővárosnak. Tudjuk magunkat és a magunkét is megbecsülni, tudjuk kimutatni, felhasználni, fejleszteni, összegyűjteni azt a mi nálunk hasznos, szép, jő, nevezetes, érdekes és értékes.
Kassa és Zsolna városok elő járlnk a jó példával, legyenek hát irigység nélkül üdvözölve, de azzal a tanulsággal és elhatározással, hogy okultunk és követjük őket.
Az ország megerősödéséhez nemcsak egy hatalmas virágzó főváros, hanem erős fejlődő sok vidéki közpout is szüksésos.
Mult és Jelen.
(I) A világ alakul. Hajdan lovag-erényekről zengtek trubadurok, ma az bennünket nem érdekel Nékünk, kik a munka jegyében születtünk, sokkal kedvesebb zene a gyárak gépoinek mormogása. IU valaki ma idecsöppennu a múltból és elnézné szokat az óriás füstokádó kéményeket, — nem tudná megérteni, hová e lázas készülődés. Ez átalakulás a gépek uralma, története egy század,
melyben az ipar a gépek szolgálatába szegődik.
Kezdődik ez az átalakulás a I9-lk század elejével; a oasy forradalom hangját elnyomja a gőz dobogása, a szijjak suhogása, a gépek egyhangú zakatolása, melyok mellől millió ember gondolata száll el ma egy óhajtásban: 3 órai munkaidő! <>
Értsük meg ez tdők szellemét én lássuk, bögy e haladásban, melyet a természettudományok óriási térfoglalása idézeti elö. — hol tartónk ml, Magyarországon.
Magyarország par txcellouc ipari állam soha sem vo\'t. Minden izében, egyrészt földrajzi fekvésénél fogva, még ma is kiaknázatlan tlusan termő földjével a mezőgazdasághoz szoktatta népét. — az a rész pedig, mely az ipari fejlődésnek természetes alapja, a begyvidék, soha sem tömörült hatalmas ipari egésssé.
így van ez. még ma is. S megvan ennek az oka is.
Magyarország exponált belyzolo a történelemben. Hasink évszázadokon át védbástyája volt a nyugotnak, a a pár évi nyugalomban kifejlett kuUuránkat tőrök hordák mindannyiszor tönkretették. Népűnk természetében, gondolkozás módjában rejlik más felől az ok — mert szivesebben nézi a lenyugvó napot az eke, mint az. üllő mellől.
Bizonyos fokú ipari fojlettség volt azért hazánkban, hisz. őseinkről tndjuk, hogy egyes iparágakban járatosak voltak, amit bizooyit a ma is használatos szerszámok és készítmények törzsgyökeros magyar neve Ez az idő a kézi ip»r kora nálunk. Az az ipar, mely az Anjouk korából származik, IIL Béla és Mátyás király idejében fejlődött, a1 nagy erdélyi fejedelmek idejében már magas sziovonalon állott. így a régi magyar ötvös ip»r, a fegyver és a vasipar.
Az ipari foglalatosság ez időben már céhekbe tömörül, s azokban rejlik nagy ereje. Elől járnak az ipari fejlődés terén a felvidéki és az erdélyi városok, ott a bevándorolt németség, itt a betelepített szászok, mint kezdeményezők. A céhrendszerből fejlik ki a mai szabad kisipar, de a 19-ik századig híre sincs még a mai hatalmas gyáriparnak.
TÁ-RCZ A.
Geldernl est.
Hullámi -fedettből B. K. tatai* uün. A ./.-jlsi KCVrlOny, eredeti tAicjja. —
Bágyadt sugárt szór tűnő alkony el Aranykalászos szántóföldeken, Itt és amott, mint pislogó világ: Csillag mosolyg a tiszta, kék egeit.
Szelíd esthajnalcsillag lángja kél Aranylámpásként a tölgyes felett, Kelhócíke sincs, amely fátyol gyanánt Meglopja a sugári, mit rája vet.
Köröskörül kihalt a föld ztya. A föld az éj ruháját ölti fel. Susogva járó szellő összefoly, Eji bogárkák zümmögésivel.
Egy kis falu harangja sírja el Az elhaló nap vegbucsu dalát S hazaiérő nyájak kolompszava Koija mélabús viszbangot ád.
Ezüst harmattól rezgő fő közöli A rét zenésze: tücsök ciripel. A virágos partok közt lojlő patak Zsongásival álomba ringat el.
A nap hevétől lankadt földmives Nehéz dolgának szintén nyugtot ád, S esii szellők simogatási közt Keresi fel csendes, kicsiny lakát.
De ím megjelenik az első vasút éa bármily vicinális lassúsággal is teazi meg az első utat, e nagy Időhöz alig.egy ugrás és az orienl — express dübörög el mellettünk, jól felszerelt hálófOlkéftel és éttermeivel.
Honnan e gyors változáa? Semmi egyébb, mint a gőz erejének felismerése.
Óriás erők szabadulnak fel egy pohár vízből, melyben régebben legföljebb egv tojás főit keményre.
Iey köszönt be e század, — a jotaok vágtáivá odáig, — hogy ma már az utolsó gallérunkat gép vágja, tűzi le éa vasalja fényesre, — » egyforma zakatolásban szövik bele a hires olasz és francia selymekbe bájos szép virágaikat, mint láthatatlan kezek o 6épek.
Ezer számra hull amott a kia gyűjtőszói és elhelyezkedik apró dobozokba, anélkül, hogy emberi kéz segitené. Vagy nézzünk el a főváros egy nyon.dájába, ahol reggel három órakor megindul a rolációs gép és ha kell, egy óra multa <0.000 példányban azéjjelröpiti, hogy .mit kiván a magyar nemzet.\' S mind e változás alig egy század alatt. Kövessük az iparfejlődését, annak hatását a\'gazdasági kulturális és a szociális életre, általában, mint ezzel összefüggő és részünkre kiválóan érdekeset hazánk jelenlegi viszonyaiban.
Látni fogjuk, hogy e haladás folyománya annak a gazdasági szükségletnek, mely a kor követelményeinek megfelelően előállott. Vizsgáljuk meg ugyanakkora kisipar helyzetét, melyet a gváripar látszólag tőnkre telt, de ujabb fejlődése az nj iparművészeti hatátok által más téren biztosítottnak látszik.
Mi a magyar ipar? Van-e egyálulábtn jelentős szerepe az ország viszonyaihoz képest? Kik dolgoznak érte és hogyan kerül oda az a dolgos, értelmea munkás, kt tanítja őket és hogy nevelnek ma iparosokat ?
Ezek azok a kérdések, melyek egy-némelyikéhez legközelebb hozzászólunk mindannyiunk okulására.
Sok érdekes dolgot figyelhetünk majd meg és megfogjuk látni, hogy hacsak arról van azó, hogy sok szerszám elkopik egy év alatt, mily káros, hogy nem
Amely virágzó hárslombok közölt Repkényölelt falával integet. Kérődve az alkony giigáriban, Mely ég mohos nádfödole felelt.
A magas kéményéit rnig bíborszínű í\'nsll\'olbö száll a\' tiszta ég felé: Barátságos tűzhelye, lángival Szeretve int az érkezó elé.
Ifangos zsivajjal futnak gyermeki, Áleglátva a hazatérő atyát. Farkcsóválva csahol a hú eb is, Midőn a kerl határát lépi át.
Amint belép, szívből jövó, meleg .Jó estél".tel fogadja bú neje S felüdíti ízes, barna kenyér Es bőtejű tehén édes teje.
Evés után pipára gyújt legott S eregeti füstjét nyugalmasan, S nyugvás előtt, a hamvadó parázst Megszitja még egy párszor gondosan.
S mig bólintgatva szender fogja el A pihenés órája jöttivel: Szerény ágyán édes álomra döl, Honnan csupán a hajnal kelti fel.
S njult oróvel s kedvvel lát megint
Dolgához a mezón és rélokeu.....
— Mily boldog ó, hogy élte napjai, így folynak el nyugodtan, csendesen I
Sxslar Károlf.
fügymn Lnir.
Alkony a teugereo.
Irta: iatallj Eoln.
— A "Zalai KOíIüny. eredeti Utalja. —
Egész délulán forrón sütötl a nap. A csupa vasból épült lomha hajókolosszus a bordázattól az utolsó vasszegig ál* melegeden, hogy érni nem lehetett hozzá. A fedélzet csillogó feliérre festett felső testéről, azon szemvakitóan és - (ütésen pattant vissza a fény és a melegség lürhetellenségig tikkasztóvá forralván körül minden csepp levegői, hadat izent a pihenésnek, a nyugalomnak, a lélegzetnek. A hangtalan csüggedés, a tehetetlen bosszankodás kifejezése ül az utasok arcán, kik mint valami alélt tömeg gubbasztanak a fedélzet n&gy vitorlavászon sátora alatt, egy mozdulás, egy hangosan kiejtett szó nélkül. Ki hitte volna, hogy akkora súlya legyen a nap lehelteiének ? Megnyomja nz agyat, belapitja a mellet, bár a levegő hátán repül, s a sirály libbenő szárnya alatt is árnyékká lesz Ám ha felülről tüz, mint valami hatalmas acélprés ránehezedik a mozgásra, az életre, az elevenségre, kiserked alatta a vér, meghal az életkedv.
Szerencsére, már meglehetősen oldalt fordult a nap tányérja s nyugaton piroslani kezd az alkonyati ég. Arra felé, merre a hajó tart, millió leírhatatlan és elemez-betetlen fényben kezd játszani a tenger. Kelet felől libbenő szellő tör utat magának. csalfa a nyugati féuy, oda röppen és belefúl. Ám mind njabb és frissebb szellő bullám tör a nyomába s alig tele
l bele ogy rövid félóra, keletről nyugatnak húzni kezd a sima. fátyolsuhogásu esti szél.
A mérhetetlen viz, a szemhatár nagy-szabályos körében, minlha maga is fol-lélegzene a hirtelen változáson. Apró. borzas, hullámok szaladnak rajta szerteszét, kergetőzve, egymásra bukkanva, mint a pajkosan hancúrozó gyermekek. Mintha szines, apró, kíváncsi halfejek ütődnének fel a tenger patnrszinO szőnyege alól, olybá lilttik fel az ombereknek a tenger nyugoli fele. A szirteknek nem álmodott, vakítóan szeszélyes és kápráztató skálájába szövődik minden, viz, levegő, égboltozat, összeforrva szemnek elválaszthatatlanul. A színjátszó bársonynak a töréso ilyen, hol lehetetlen megállapítani az egves színek határát s zöldnek lápjuk azt, amely olöbb piros, vagy halványkék színben kápráztatta a szemünket. A nap állásának a változása másodpercenként a fluszeszkálás uj és kiapadhatatlan szövevéoyü játékával lep meg. Eleinte zöldes-sárgán villanó felületre tüz le a nap piros és arany sugár perrnetegje, majd amint Idjebb süíyed a nap, mindenütt győz a piros és arany szin, s mintha vér festené széltében a nehéz sósvizet.
Abban a pillanatban, amint a nap égő piros korongja a látóhatár karimájához ér, a szemhatár keleti felén már megszületik az éjszaka. Mintha egy képzeleti mérleg két karán volna elosztva a nappal halála és az éj születése: az egyiknek végaülyedése felbillenti a másikat. Nincs átmenet, nincs vajúdás, a sötétség közvetlenül öröklődik a fény nyomába s pislogás nélkül alazik ki az alkonyi sugár. A
sötétségnek ebben a nagy diadalában, az éjszaka győzelme szárnybontásában emelkedik a lélekben igazi költői fenséggé tengeren az alkony. Nem a napnyngvás kápráztató szin cgyvelegje "az, mely kifejezhetetlen, örökértékn hangulatokkal gazdagítja a lelket. A csillogó égitestek szemfényvesztő gyorsaságban való egymásra következése úgyszólván csak elsuhan a szem recehártyája felnit A lélek eszmélő • ideje, mely hangulatok születéséhez ok-vetlon szükséges az egymásranyomuló különféle Itatások elkülönítésébe vész. A napnyugvás szemet Izgató színjátéka, a tomboló fényhatások lázba hozzák a lelket, a hirtelen olterüló éjszaka kékje, amely megnyugtatja azt s széttárja előtte a sejtések fátyolos kárpitját
Valami különös ellentét van a fény, a világosság, nemkülönben a sötétség természete közölt a tengeren és a szárazföldön A világosság a szárazföldön a bátorság a biztosság forrása, az éjszakai sötétséget rémekkel fenyegető veszedelmek sejtésével tölti meg a képzelet Állandó törvény ez, melyhez gyermekkorunk lelkivilága is igazodik. A tengeren mindez megfordítva van. Itt a világosság, a látás szüli a félelmet a az éjszaka tesz bátorrá. A tisztán megvilágított szemhatár óriás kerületének, a hullámok tolongó harcának szemlélete, a lélekbe erőszakolja a mélység, a lefelé terjedő, örvénylő végtelenség hátborzongató képzetét. Az éjszaka az önkénytelenül sejlő lélek kutatása más irányt vesz. Célja a magasba nyúló végtelenség, hova az ég sötét bársonyán kigyúló hold és csillagok fénye vonz*.
XLH. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
190S. AU0U8ZTOS 8-áo.
kétszer annyit dobhatunk el, mint elhasználtat -Magyaróraiárod.
MegoézzOk, hogy bán; szij feszül a korongokon ■ magyar kitartásért és hány magyar fogaikerék illeszkedik belé a nagy államok kulturlengelyébe.
HÍREK.
— Rákécy ünnepre készül az egész ország. A szabadsághős Rákócy szelleme lebeg elöttOuk az utolsó kuruc forradalom kitörésének két-százados évfordulóján. Előttünk látjuk elvonulni a dicső kort, mely élénken, szótlanul tanítja a nemzetet a hazafiúi kötelességre. Világító szövétnek ez eszme a jövő útjaira. Mi törpe utódok mégis hálátlanok vagyunk. Tőle tanulunk, és mégis sokkal adósok vagyunk néki\' A nemzetnek még szüksége van oly intő emléksorokra, melyet Kossuth Ferenc tollából vezelö cikkünkben hozunk. Igen „hazád földje éhezik poraidért, árvának érzi magát és szegénynek poraid nélkül, hazád lelke sóvárog lelkedért!" Városnnk egyetemi íQusága is belátta ezt és a szabadsághoz dicső emlékéhez méltó ünnepet ül e hóban. HiszszOk, hogy ez ünneplés lélekemelő lesz és előbbre viszi a szent ügyet. A szabadsághős lelkének porhüvelyét betakarni az anyaföld testével. Ünnepeljetek ifjaink I .Nemcsak az végez munkát, aki a jövendőnek dolgozik, de az is, aki a multak emlékét ébrentartja."
— Városi közgyűlés. Nsgykanizaa rendezett tanácsú táros képviselőtestülete ma augusztus 8-án délután 3 órakor kezdödőleg a városház nagytermében rendes közgyűlést tart, a kővetkező tárgysorozattal: 1. A városi számvizsgáló bizottság által felülvizsgált 1902. évi városi zárszámadások — és a városi nyugdíjintézet 1902. évi zárszámadásának előterjesztése. 2. Deák Ferenc emlékére létesítendő megyei ösztöndíj alaphoz való hozzájárulás iránti tanácsi javaslat. 3. A városi tanács előterjesztése a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör kérvénye tárgyában. 4. Elnöki előterjesztés a ca. éa kir. laktanya telepén épülendő pótraktár tárgyában. 6. A városi tanács előterjesztése a főgimnázium II. párhuzamoa osztályának ellátásához szükséges tanerők biztositása tárgyában. 6. A városi főgimnáziumnál egy iskola orvoe és egészség taoári állás rendazeresitése éa tiszteletdíjának megállapítása tárgyában tanácsi javaslat. 7. A vároai közkórház 1904. évi költségelőirányzatának előterjesztése.
8. A városi állandó azinház helyének megállapítása tárgyában tanácsi javaalat.
9. Remete Géza városi képviselő indítványa a helybeli m. kir. adóhivatal ölbe lyezése tárgyában.
— Személyi hír. Csertán Károly, vár megyénk alispánja, e héten városunkban
A csillagok szelíden ragyogó világába olmorülö lélek elszakítja magát az ogy. sziDtos régióktól 8 minden gondolatával és érzésével a magasban él. A tenger mélységet sejlató hullámait körül sötétség fedi, mintha eltűntek volna, mintha uem is léteznének. Az éj sötétjében is biztosan haladó hatalma* hajóóriás elé ezüst sugarakból ver hidat a nvájas holdvilág. Mindez oly kedves, oly biztató. Mintha az egész világ, a tenger, a hajó, az élet a csillagokhoz lartoznék s a pusztulásnak, a balált jelentő mélységnek nem volna felelte semmi hatalma. Bárhova fordul a szem. biztatóan hunyorgató csillagok fényével találkozik .....
A hajó fedélzetén egy-egy hűvös szelló rohan, libben koresztűl. A mellek kitágulnak, az agyak felszabadulnak s a délutáni komorság helyét az emberek arcán vidor elevenség kifejezése váltja fel.
Mint széjjel nyitó virág kelyhe, kinyilik a kedély ozer virága, a reménység, terv, bizalom, szeretet, öröm szavai hangos zsivajjal töltik meg a levegőt. Fent a torony magas árbóc tetején öklömnyi villamos lámpa lövoli piros fénjét az éjszakába. A hajó megy-megy előre, a visz part folé reménységet, bizalmat, torvet örömet, but, szeretetet, életet. S míg a szem fel a csillagokba néz, feledi az észnek, az emberi értelemnek azt a csöpp de erős világát, mely a hajóhídon, a kapitány szobáiéban olt virraszt a rezgő ingó mágnestű felelt.
időzött éa réaztveU az Emberbarát egyesület zászlóavatásán.
— A nagykanizsai főgimnázium
piarista rendű -tanári karában ez idén, mint lapunk zártakor érteaülünk, a következő változáaok lesznek: Távozik Huber Imre Kolozsvárra, dr. Földi József Temesvárra; helyűkbe jön Fejér Gyula Selmecbányáról és Dr. Ullrich Gyula Nyitráról.
— Tanltógyűlés. A Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága f. é. aug. 18. d . e. 9 órakor tartja rendes közgyűlését Budapesten. Tárgyal: 1. A tanítóegyesület! élet fejlesztése. 2. A népiskolai szakfelügyelet. 3. Az ország összes tanitóinak fizetésrendezése. A Ztlavár-megyei Alt Tanítótestületet városunkból Szalay Sándor éa Hajgató Sándor képviselik.
— Haláloak«. Wageoboffor Titusz szent-Benedek-rendi áldozópap, a zalavári országos levéltár hitei tagja augusztus 4-én ötvenkilenc évea korában meghalt Zala-Apátiban. Az elbunyt 1862-ben lépett a rendbe éa 1888-ban szentelték áldozópappá.
— Kinevezések. A király Gyenea Sándor újpesti járásbirósági jegyzőt a nagykanizsai törvényszékhez albiróvá, Ereky István dr. sümegi járásbirósági aljegyzőt a sümegi járásbírósághoz jegyzővé nevezte ki. —
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Lukács Erzsébet nagykanizsai polgári iskolai helyettes tanítónői ugyanide tanítónővé, Gyurman Sarolta Csáktornyái polgári iskolai helyettes tanítónőt a nagyszőllősi, Grész Irma zalaegerszegi polgári iskolai belyettee tanítónőt ugyanoda, Láng Teréz ebonyi polgári iskolai helyettes tanitónól a cáklornyai polgári iskolához tanítónővé nevezte ki.
A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság Balogh Viktort a letenyei adóhivatalhoz gyakornokká nevezte ki.
— Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi mioiszler, Fiscber Margit rutlkai és Lehotzky Irén zalaegerszegi elemi iskolai tanítónőt kölcsönösen áthelyezte.
Az igazaágűgyminiszter Sprincer József uagykikindai fogbázfelűgyelőt a zalaegerszegi törvényszéki fogházhoz bolyezte át
— Eljegyzés. Neu Miksa déli-vasuti tisztviselő Nagykanizsán eljegyezte Brei-ner Antal vasvári kereakedö leán»át Bertát.
— Deák emléktábla. Az Irodalmi és Művészeti Kör hazafias akciót teljesített akkor, amidőn Deák emlékének megörökítésére mozgalmat indított Mi akkor kissé szegényesnek Urtottuk Deák nevéhez az emléktáblát a sajnos, mint értesülünk, még ezt a pár ezer korona emléktábla költaéget sem tudU Nagykanizsa társadalma összeadni. A városi képviselőtestület ma délutáni közgyűlésén határoz az emléktáblára adandó összeg ügyében. Itt említjük meg egyúttal azt la, hogy az irodalmi és művészeti kör legutóbbi választmányi ülésen elfogadta kivitelre Teles Ödön emléktábla tervét.
— Anyakönyvi kinevezte. A belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök. Zalavármegyében Kolo-riba Erber Károly segédjegyzőt. Lentibe Porubszky Károly okleveles jegyzőt, Szentanlalfára Marton Jakab jegyzői írnokot anyakönyves helyettessé nevezte ki. —
— A vasárnapi munkaszünet. Már több bete tettünk megfigyelést, bogy mini játszák ki a vasárnapi munkaszünetet A kereskedők nyitva tartottak a déli órákig, a piaci kofák pedig egész nap árultak. Most végre a főkapitány felhiváat bocsátott ki ez ügyben, amelyet itt alább közreadva, várjnk annak azigoru betartását. A főkapitányi felhívás igy szól: Felhívom a város területén levő nyílt üzlettel bíró összes kereskedők figyelmét a ke-resk. m. kir. miniszter folyó 28.ÖÖ9/1903. bz. rendelete A. fejezet 4. azskaaz a-d. pontjainak rendelkezéseire, melyazerint ezúttal már a legközelebbi vaaárnapon ia az összes kereskedő üzletek, beleértve a fűszereseket is, vasárnapokon egész éven át délelőtt 10 órakor bezárandók. A piaci elárusítók ugyanezen rendelkezés alá esnek. Az ezen rendelet áthágó i az 1891. XHL t c. 8. Illetve 8. §-sa alapján 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel suj-tandók.
— Állampénztár vagy adóhivatali Egyik olvasónktól vettük e sorokat melyet az alábbiakban közlünk. ,T«do-másom szerint a pénzügyminiszter egy rendelete Intézkedik, hogy ai eddig .m. kir. adóhivatal* címmel nevezett pénzügyigazgatás! ezervek nevüket .m. kir. állam-pénztár"-™ változtassák. Csodálom, hogy városunkban ez mindeddig meg nem tőrtént, sőt még hivatalos iratokban éa
jelzésekben is, mint pld. a legutóbbi városi közgyűlési meghivóo és a pénztár fölött kion levő táblán — a pénzügyi szervek régi elmét használják. Ránk nézve nagyon irreleváns, bogy mely dm alá fizetjük adónkat és más péozügy! kötelezettségeinket, de azt hiszem ez al eset is eléggé kifejezi azt az óadiságot és bürokratizmust, amely ugy sz állami; mint városi igazgatásnál megtalálható. Kérem a lek. Szerkeaztősége\', bs az esetet érdemesnek tartja, szíveskedjék b. lapjában \'róla néhány sorban megemlékezni. Kitűnő tisztelettel, aláírás." Reméljük, jószemü olvasónk e kérelme teljesítve lesz, legalább nyugodtan fizeti adóját — az állampénztárba.
— Zászlóavatás. Vaaárnap délelőtt avatták fel a .Nagykanizsai Emberbarát Temetkezéii Egyesület\' <ij zászlóját A pompás nyári verőfényes nap igen kedvezett az ünnepségnek, melyen számosan vett részt a társadalom minden osztálya. Az egyesület, a város csaknem összes egylete és közel kétszáz fehérruhás leánytól kisérve, délelőtt hatalmas menetben indult a felavató misére. Itt mondotta el Nith Norbert mély érzéstől duzzadó ünnepi beszédet. Az ünneplés az Egylet-kertben folytatódott. Dr. Neumano Ede a felebaráti szerotetről lartott magasan szároyaló beszédet, melynek végeztével niegkedódött a szegek beverése. Először a zászlósnya Dr. Pllhál Viktorné verte be a zászlószöget, utána Virlendvay Sándor. Ezután a szép számú jelenlevők egész rora üiőtte be a diszszőget Este táncmulatság volt, melynek kedélyéé hangulata egy cseppet sem emlékeztetett .temetkezési egylet mulstságra." A négyest 150 pár táncolta.
— Életunt modlsztln Irány. Sok szépet írtak már az élet szépségeiről. Rajongó dicsőítő ódák jelentek már meg a csillogó mozgó tömegről, mely azonban csak kívül szép. Belül, a rideg valóságban, sok szenvedés és bánat apró szálaival van bevonva. Egyfelől ott áll a remény — másik oldalon < c-islódis. Takács Juli csinos .modisztio* leányhoz a csalódás szegődött Ó eddig csak a csillogó kai világot látta, az életet szép költeméoynek tartotta, de ebből kiábrándult. Kissé érzékeny lelke megijedt az élet sok sötét fonalától a megakart válni lőle. Teliét ma szombaton reggel hét órakor akarta végrehajtani Kisfaludy utcai laká\'án. Egy kis méreg — gondolta — éa vége mindennek .... A sors mást akart Cselekedetét észrevették és a gyorsan előhívott orvosi segély, mely Dr. Stolier személyében jelentkezeti, a leányt már átsegítette minden reszéyen.
— Koszorntpótló adományok. Folyó hó 2-áo elhunyt 8ioger Samuné szül. Auspiiz He\'ena iránti kegyelet jeléül adakoztak: 8inger Samu 10 kor, Sioger Józaef és neje, Wei«z Samu és neje 6—ö kor., Lówi Adoll és neje 10 kor.. Skopal Fülöp, Berény Józaef, Braun Sándor 2—2 kor. Osszeseo 36 kor A nagykanizsai Izr. Szent-egylot.
— Kendezve van végre valahára az egyletkerti sétatér. A padokat e héten helyezték el s igy most már mi sem áll útjában e szép sétabely tömegei látogatásának.
— A pásztorfiu végzete. Fiatal pász-torgyerek megrendítő haláláról értesülünk. Kovács Laci tíz éves fiúcska a fiatal pásztor. A közeli csentei pusztán őrizte a gondjsirs bízott sertésfalkát Egyszerre a falkából egy sertés megtámadta a gyönge pásztort és eltaszította. A fiu eleseit és fejét megütve eszméletlenül terüli el. Nem is jött többé eszméletre,
, a sertésfalka valósággal szétmsrcangolta.
— Knlataág a vároai templom Javára. A nagykanizsai róm. kath. felső templom épitó bizottsága a katb. legényegylet közreműködésével Szent Ittván napján, a templom építési allp (t a kath. legényegylet könyvtára javára, jótékonycéln haogversenynyel egybekötött táncvigalmat rendez. A műsort ének, zene és szavalat számok tarkítják.
— Pártntf. Keszthelyről ívják: Ajtay Kovács Barna honvédhadnagy és Fapp Andor gazdász súlyos feltételek alatt előbb pisztoly, majd kardpárbajt vivtak. Minthogy a pisztolylövések nem találtak, karddal folytatták a párbajt bandáza nélkül a legsúlyosabb föltételek mellett a végkimerülésig. A párbaj Ajtay Kovács Barna megsebesülésével végződött
— Vigyázatlanság áldozata. Vigyázatlanságának lelt áldozata Golencky Ferenc Eötvös-téren lakó gép&z neje. A minap éjjel felkelt teát forralni a a mint a spiritusz gyors forraló körül foglalkozott, véletlenül ezt feldöolve magára borította az égő szeszt A férj hiába aletett veszedelemben lévő neje segítségére, mert mire eloltotta, neje súlyos
égési sebeket kapott, melyből felgyógyuláshoz kevés a remény.
— Iparosok kedvezménye* vaantl
jegye. A kereskedelemügyi mlnlaiter megengedte, hogy az augusztus huszadikán megnyílandó iparos munkakiállitásra a Budapestre és az innen visszautazó iparosok, ha tlz főnyi csoportban utaznak, féláru harmadik osztályú jegygyei utazhatnak. Az illetékes kereskedelmi- és ipar-kamrák állítják ki a féláru jegyválasztásra jogosító igazolványokat s ők adnak ez ügyben bővebb felvilágosítást Is.
— Vérengző asszony. Molnár István lesencetomaji gulyás bort vett rokonától, özv. Molnáráétól. A gulyás valamit kifogásolt a boron s ezen összevesztek. Szó szót ért s az asszony dühre gorjedt, felkapott egy fejszét és Molnárt fejbe csapta. A lérfi összerogyott, az asszony pedig még fekvő helyzetében is néhány ess pást mért az öntudatlan ember fejére. Molnár a helyszínén meghalt.
— Kofa elmélkedés. A piaci drágaság napról-napra tűrhetetlenebb less. A kofák valóságos harcot vívnak egymással, a parasztok termékének megvevéséért Persze a harc csak a .kofa tisztesség" keretén belül mozogbat. Mert, ha az egyik kola kiveszi a másik kezéből a .fogást\' akkor van mit hallgatni a legyőzöttnek. A minap ballottuok ily kofa versengés utáni párbeszédet ,Hát azt hiszi lelkem asszony, ez mindig igy lesz, hogy maga már reggel hat órakor kezdi lesni, mikor vehetné ki a fogást a kezemből. Csalódik. Mert ez a gyöngyélet nem lart sokáig. A városi urak nem bagyják igy a dolgot. Alkotnak majd olyan rendeletet, mely megtiltja nékünk a kola elővételt. Azután ülhetünk mi kofák azép oyugodtan reggel 9 óráig, míg .nacscságák" bevásárolnak. Hol marad akkor a mostani szép hsszon, mi II" Igy elmélkedett a kofa. Kár, bogy az elmélkedés megmarad — elmélkedésnek. —
— Az nton. Zalabérben Halász István gazdalegéoy ment baza a korcsmából a Németh Vince legénylársa várta az utcán e ez azt fejbe kólintotta; de a megütött Halász eizmélelre tért s ugy visszavágott Némethre. hogy az szörnyet halt.
SZÍNHÁZ.
Premier óta, egy kis rövid bét leforgása ólán, immár negyedszer adták e héten a kedves meséjü Drótos tótot. Már egyszer szólva az előadáaről, nincs szándékunkban visszatérni erre és csak annyit róla. bogy mindig szép számú közönség hallgatta végig a darabhoz simu\'ó kifejező zenét. Általában azt látjuk, bogy a zenés darabok városunkban is vonzóak. Persze a darab zenéjének könnyűnek, fülbemászónak, operett stílusban írottnak kell leni.i, mely megfeleljen zenoértö közön-ségüuk ízlésének. Bogy minő zenei Ízlésűnk? Hát biz csak olyan finom, .pezsgőszerű" — mondhatnám pikáns zenéért rajongunk, mely az agyoncsigázott idegeket nem izgatja, hanem mereogővé, ábrándossá leszi a hallgatót. Városnnk társadalma bármily muzikális is, de mégsem érett teljesen zeneilef. Mint általában az egész magyar nép, épp ugy ml Is rajongunk a dalért, a muzaikáért, sokat muzsikálnak nálunk, de azért zenei életünk azegény és kezdetleges. Náluuk a népdal és az operett a .divatos* zene. Komoly felsőbbrendű zenére még nem vágjunk érettek és ebben nagyon hátravagyunk — komoly zenekritikusok véleménye ez — a müveit nyugatnak.
Aminő ízlésünk a zenében, olyan a színdarabok megválasztásában. Komoly drámák nem felelnek meg a közönség ízlésének. Nem igen látogatják a színmüvek előadását Nagyon kár. Igy Ohnet György V a a gy áros án ak hétfő esti előadása szebb számú közönséget érdemelt volna. Igaz, hogy ritka müveit ember nem látta e darabot De hát hol az ifjabb nemzedék? A kávéházak asztalánál, ahol könnyű vérű cigányzenét élvez. A vasgyáros már túlságosan komoly nékik. A szinészek játéka nagyon jó volt e darabban. A címszerepet Almáaayjálszólta, aki az ily ezalon drámai szerepeket sokkal jobban lölt be, mint nagy történeti szerepeket A lelki állapotát a vasgyáros-nák kitűnően festette. Teljesen megértettük a féljet ott, amint rajongva fogadja menyasszonya kezét, gyanutlanul és szenvedélyesen attól a nőtől, aki hercegi koronára vágyott Ez lesz végzete Feleszmél, hogy neje (Makó Ayda) csak pénzeért és a herceg iránti bosszaból ment hozzá. Neje tettének felismerésekor lelkében támadt keserű érzéseket, ki fakadásokat megrázó élethűséggel rajzolta Almáasy, Nyílt tapsot kapott. Szerepében •ok jó részletet elventett, néhol kW
felületes játékával. Makó Ayda a lóle szokott részletességgel — de mégis egységesen — élethűen sdta a szerző kalapját A herceg szerepét Benedek alakította találó hidegséggel. A bölgyek sorából az ifjabb nemzedék Ijözűl jók voltak Hevessy .Guaztika éa Mariska. Benedekné, bár egyénisége más szerepkört kiván. művésziesen játszott. Kár, hogy a szereposzlásban, legalább a látszat szerint, mellőzésben részesül. Gózon és Pesti jók voltak a szalon keretben.
A Polgármester ur kedden ment .e színpadon először," de reméljük ntoljárs. A dsrab Schönlban és Kadel-burg német bohózatiró cég üres terméke. A darabban van egy-két jó ötlet, amely megkacagtat bennünket, de a német laposságot és ürességet még az. ügyesen fordító magyar Zempléni P. Gyula sem tudta azegény, elsimítani annak idején. A szinészek nagy feladatokat nem ksp-Uk. kia sikerűket jó játékuknak köszöu-betik. Peati a címszerepből kitűnő kabinet alakot csinált. Almáasy (Gerlefalvy Süieö polgármester veje) a papucskormány, vagy jobban mondva a .polgármesteri" fen-hatóság alalt roskadozó férjet játszotta élethűen és élénken. Ágota (Makó Ayda) nem tehet róla, hogy szerepében nem aratolt sikert Azt a keveset, amit a Brerző e szerepbe .adott," azt Makó jól megoldotta. A jó névsor teljessége megkivánja Benedek és Gózon nevének a férfiak, Déri Rózsi és Hevessy Gustüka nevének említését a hölgyek\' aoiaiból. Kárpit díszletek még mindig az unalmasságig egyhangúak.
Sidney Jones lágy tienéjű opereiije > Gésák volt Mányai Aranka jutalom-játéka. Mimóza szerepe bő alkalmat nyújtott Mányainak remek hangját csillogtatni. Végtelen kedves játékával, édra fűlbemáaző hangjával igazán elhájoita s jelenlevőket. Tisztelói a csokrok egész özönével halmozták el, azért a sok szép óráért, melyet nekünk Mányai hsngjávul nyújtóit. Sziklay kedves Mollyja, Déri meglepően ügyes tánca nem maradtak batás nélkül. Nagy Dezíő és Ls\'abár játékukkal sokszor megnevettették a publikumot. Külön kell még említenünk Gózon Bélát, e fiatal kezdő színészi, aki napról-napra más szerepkört tölt be és sohasem siker nélkül. Néki különösen r drámai szerepkört ajánljuk. A díszletek e darabban — kivételesen — megfelelőek voltak. A karról, ba nem szólunk semmit — már eleget mondtunk róluk.
Oö.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1903 j alias Sl-tSI—1903. »ng. 1-if. -
Halálozások :
Horváth József rk. földmives 83 éves. Tóber József rk. földmives 63 éves. Dicső Teréz rk. 8 hónapos. Dávidoviis György rk. 2 hónapos. Verhás Sáodorné rk. magánzó 63 éves. Singer Samuné irr. 73 éves. Skanetz Mária rk. ö hóoapos. Sipos György ifj. rk. 10 hónapos. Károly Jozefa rk. magánzó 40 éves. Kozitz Mária rk. 3 hónapos. Horváth Boldizsár ik. 11-éves. Karcagi Teréz rk. napszámos 26 éves. Wéber Anna rk. 2 .éves.
Házasságot kötöttek:
Zsupponica Józaef vasúti — Miháci Máriával.
Gödinek József földmives — Szabó Katalinnal.
Deutsch Tivadar kereakedö (Szombalholy) — Bettlheim Arankával.
IRODALOM
— „Honi Ipar," A gazdasági pangással ellenlétben csupa élet a .Honi Ipsr\' legutolsó száma. Gyárfás Oszkár élesen megírt vezércikkben ostorozza azt s módot, melylyel a főváros tanácsa kioszljs a Wodianer-féle alapítvány kamatait. A kereskedői kar önérzetén ejtett seb btho-geszlését várjuk e közleményiől. Protovin kamarai titkár a vámközösséget mulatta be eddig ismoretleo uj világításban egy legutóbb tartott felolvasásban. E felolvasás legérdekesebb részeinek közlése gazdagítja e szám tartalmát, melynek hírrovata, mint mindig, most is eleven és eredeti. A lap élőfizetési ára egész ívre 10 korona.
KÖZGAZDASÁG.
— A magyar Ipar érdekében 1 A magyar iparpártolás ügyének tovafejló-déaét, a belföldi termelés védelmének
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
szélosbkSrü elterjedését, Inráltképp azt alkalmas biztosítani, ha felhagyva > minden gyakorlatiasságot nélkflIOiö jelszaiak hangoztatásával e bazafiaa mozgalmat
konkrét célok (elé irányítjuk, idd- és ulkslomsdtáii felbiváe a íogyaeitókat, h„Cy biiOD)Oi tömegszükségleti cikkeket , jjolióldi áru mellózéaé»el, honi eredetben szerezzen be. Mig egyrészt kétségtelen, bogy az iparpártoléai mozgalom hasznát s magyar ipar kOlénbSió ágai csakis eként érezhetik meg. másrészt a dolog természetéből kivetkezik, hogy az fiiész propaganda ügyet is legjobban népszerűsítjük, midén az általános elv helyett konkrét feladatokat tüzüok ki és oktatást njujtunk s kdiSnségoek, bogy a szóban forgó áru a külföldivel legalább is egyenló ír és kvalitásban honi eredetben is megkapható. K kétségkívül gyakorlati szempontból indulva ki, a magyar gyertyaipar érdekelt ajánljuk a vásárló közönség és legfelől a hazsfias lelkületű honleányok figyelmébe. Magyarországon bárom elsó rangú és számtalan kisebb, de nem kevéssé versenyképes gyertyagyár van. Jeles készítményeik minden jobbravaló kereskedésben fellelhetők. Akár a vevók tájékozatlansága, akár a viszontelárusitók közönye folytán mégis a szükségletnek túlnyomó része bécsi gyárakból fedeztetik. A magyar családok háztartások filléreivel naponta az idegeo ipar oltáráu áldoznak, külföldi munkások megélhetéséhez járulnak. Rövid pár hét választ el bennünket a naptárnak egy nevezetet keltétól. Dicső ségesen uralkodó királyunk születésnapja ünnepe minden jó hazafinak, A legalkot-mányosabb uralkodó iránti ragaszkodó K/eretetnek e napon lelkes kifejezést ad bz egész nemzet, a palotáktót le az utolsó kunyhóig. Gazdag és szegény egyaránt kifejezésre juttatja e napon a királyhüség ősi tradíciójából eredő érzelmeit azial. * hogy ünnepi fénybe borítja hajlékának ablakait. Mért ne volna e nevezetes alkalom ünnepnapja iparunknak is, a sínylődő magyal iparnak, melyről joggal elmondhatni, hogy nem leli honját a hazában. Magyar gyertyák fényénél ünnepeljen a hazafisági Minden egyes magyar gyertya lángja vessen fényt a mi király-büségünkre, de ami iparszeretetünkre is.
— Déli raapMyatáreaság a második félévben a kedvező terméseredmény folytán (levételeinek nagyobbaráuyu emelkedésére számit, ami annál nagyobb sulyiyal esnék latba, mert már az első félév íb tetemes, 360.000 k.-ra rugó bevétel-többletet eredményezett a tavalyi esztendő megfelelő időszakával szemben. E javulás dacára Kem lehet azonban azt mondani, hogy az osztalékfizetésre való kilátások ia javultak volna. A társaságnak ugyanis a bevételekből eUő sorban a kerek hat millió k.-ra rugó de6citet kell fedeznie s a részvénykamaiok fizetésére igy 1906. előtt számítani sem szabad. Döotő fontossága van a társaság részvényeseinek helyzetére sz elsőbbségi hitelerőkkel kötött megegyezésnek. Kgyelőre azonban és talán még sok évre betegek a társaaág réez-véoyazelvényei a ezért foglaltak a németországi tőzsdék és — ogy ideig --a bécsi börze is amellett állást, bogy a szelvények a részvényektől elválasztassa-u»k. A társaság igazgatóságának legutóbbi Ülésében azonban bejelentették a párisi tőzsdének egy határozatát, amely szeriül a Déli vasul francia részvényesei a azel-vények elválasztása (detacbemenl) ellen nyilatkoztak.
— A nagjkanlisal tárhkzak r. t. folyó hó 4-én tartotta\'évi rendes közgyűlését. Tudomásul vették az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentését éa a felmentvényt megadták. A társaság ez idén 4•/,•/, osztalékot adott. A gyűlésen szóba jölt az uj villany erővel hajlott árpi-tisztitó és osztályozó is. A tisztitónak 6—6 wsggon napi munkaerejo van. Az nj gép már e hó közepén Özembe lép.
— Kedvezmény Bertéshltlaldfinak.
A földmivelésügyi miniszter rendelete alapján a barcsi sertésbizltló telep állat-egészségrendőri igazgatás a az Ausztriába irányuló állatforgalom szempontjából Ónálló közigazgatási kerületté nyilváníttatott. A rendelet célja, hogy a aertée-tenyésztés jövedelmezőségét állandóbban biztosítsa a vészsujtott területekre elrendelt azállitási korlátozásokkal járó nehézségek ellen, s igy tehát csakis a barcsi hizlaló serlésállományában fellépett járvány esetéu helyezhető zár alá, a hizlalda — BŐI az Ausztriával kOtendó vám- és kereskedelmi szövetség állatforgalmi részében kontemplált bizonyos forgalmi könnyítésekkel azemben Is meaagehalóbb nagyobb előnyöket biztosit. Ennyi minden kedvezményt kap egy aertéshizliló. A nagykanizsaiak, pedig ai eszme üdvös.
még mindig késnek sertéshizlaldát felállítani. Nálunk ugylátszik minden üdvös terv papíron marid. Miért lenne a sertés-hizlaló kivételi
— Szőlészeti tanulmányai. Portele E. udvari tanácsos és Kurmsnn K. sző-lőszeti és borászati felügyelők, Mayer Henrik pozsonyi éa Tus Antal tapolcai vincellériskolái igazgatók kíséretében juliua hó 29-én Keszthelyre érkeztek. Aznap megtekintették a keszthelyi1 gazdasági tanintézetet és Nagy Aladár becei szőlőjét majd 30 án Badacsonyba mentek, ahol Skublica Gyula vendégszerető bázá ban megebédelve a kitűnő badacsonyitól felhangolva Boglárra hajózlak. A látottak fölött mindenütt a legnagyobb eliameréa hangján nyilatkoztak a magyar szólókul-turáról.
— Orszligos vásár. Nagykanizsán a legközelebbi országos vásár folyó hó 10-én hétfőn lesz megtartva.
Szerkesztői üzenet.
— Színművészeti napilap = Hlrdetó
vállalat, (gb.) Hirdető vállalatok reánk célozó, izléstolen, sugalmazott soraival, a Zalai Közlöny még akkor aem foglalkozik, ha a hirdető vállalat a színművészeti nspilap hangzatos cimél használja cégérül. Komoly dolgot rossz viccel borítani homályba — elhiszszük — üdvös bizonyos körökben.
A rendőrségről szóló uiult számunkban megjcleut két .fájó* cikkel, (mely a hirdető vállalat, — nagyon óvatosan és politikusán — ismeretlenség homályába burkolódzó cikkíróját tragédia megírására ösztönözte) a következők irták : A szezonképet Nagy Samu, a referádál Gáspár Béla, aki Dr. Villányi Henrik lapunk felelős szerkesztőjének távollétében felelős a lap szerkesztéséért A két nevezett jeleni meg ez ügyben a rendőrségéé. Szükségesnek tartottuk holmi félreértések kikerülése végett cikkíróinkat megnevezni.
SserkestlOsft : Dr. VilUlnvi Henrik, letelós sierkesité. Kiadó: //;. WajtUts Jixiet.
VEGYES.
— Egy olcsó báilsser. A jó emésstés szabályozására íi megtiitásAra, ajánlatos c sok évtized óta ellsaiert valódi ,Moll-féla sel&lu.-por,\' oelr kvéa. koltaég mellett a legjobb eredményt Djojtja as cnéaatéii zavargásoknál. Eredeti dobos 2 kor. Napontl azét-kel dós utimítlel Moll A. gyigysse rési cs. H klr. ttdv. aiillitó által Bécs, Tuchllat.ec 9 — Vidéki gyOjytArakban határozottan Moll kéiait-nínjH leérjek Védjegy és aláírásával.
Nyilttér
Az e rovat alatt kOalOUakézI nem vállal felelősséget a aierkeaitSség
Véne, huffyliólyat*, hugjdara és a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légió és emésztési szervek hurulos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrns
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz Hnityliaj tó hatásul
(tildéi ni! -M k\'öiijí! MfsilWÍ
Kapható ásvinyvis kereskedésekben és
gyógyszertárakban. A Salvator-lorráa igazgatósága Kperjcaeo
kik ezen betegaégektól alaposan szabadulni akarnak, nem ajáulbató eléggé a valódi Vilmos-féle köszvény éa rheuma elleni vértis.-utó tea készítője Wilbelm Ferenc gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító, Neunkirchen, Alsó-Ausztria; a párisi és mellbourneí kiállításokon a legmagasabb dijjal — arany étemmel — lett kitüntetve. Kapható Franz Wilhelm, gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállítónál Neunkirchen, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban h drogueriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 póata küldemény 16 csomag 24 kor. bórmentve az osztr. magyar monarchia pósla állomásira.
MATTONI
ERZSÉBET SÓSFQRDÖJE
■yégyklly Badspsst (Bndio), Idény április lió 15 tói október hó 15 tg
Kiváló gyógy hatásul blr
női bajokban és altesti binlalmakban
Raadali ama dr POLGÁR Olt.. Egészséges fakvés. Jataayaslakások itv«di|li. Vlllaaiaa vaaall Isazskltlatia a fiviraasat.
I. rendű
SÁfíOABARACZK
6 klg. postacaomagot bérmentve utánvét mellett 3 kor. 50 fillér, péoa olSre beknl-désnél 3 kor 2" fillérért szállít:
Marekovits Gyula
termény teftéskedő Szeged. Sürgönyeim: Marekovits, Szeged.
Kérje ön
Ingyen és bérmentve illusztrált árjegyzékemet több mint 600
ábrával órák, arany, ezOst (j» hangszerekról
HANNS KONRÁD
óragysr éa kiviteli cég BKCX SS.\',, sz. Csehország.
■ja
Teljes tejfel csokoládé — táblákban és hengerekben. — A legtejfelgazdagabb
Tej-eso kóládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH SUCHARD.
"~5 Mezei egerek »
i\'NMtti fai ax ij-
U\'am k*utMU ét mit iJJIg t» »ok tliUli urtitU ■aktus, ut)«M g»»ÍA»mo>UB.»«jrMlt»t« tóbb kö».*g«Vh«aa UcJobfc «lk»rr»t basanAK
egérmérget
l»ts*M alaktoa, sSdlgt ufni\',: lok aatint hold,. t-t kiirt sl»gefld4o« SUod.uIi. ICO feli án « Sor., W tUa a ku.
SIPÓCZ istvAn
A uSzjsisríii
Pécsett (Barmny.-mogye)^
M«Ercad«ISsh«i baifeájrl aagaSStyl k«-rak nattakaUl.
szép kastély és parkkal jé vadászattal kerestetik megvételre. Ajánlatokat pontos leírással és ár megnevezéssel .Fald und Wald, 5 64.\' jel alatt Rudolf Maite, Wien, V, Sellerttátte 2. kézbesít.
SjjCKÓMJ
fcvéípapixja
s
a
fegjatt Cfontíevitpapit. Kapható;
3fj. ^ajStfo „SWf
pa p i t fi cwj fic dc\'sefon.
1903. AUGUSZTUS 29-éu.
Pérfiak ingyen kapnak, olyan uj laliloiinya orrojigot, mely u elreutett ctfo ojr« mcghoiu, Próbac*om»got > ejy tiki oldala* könyvet po»tftn. jól becsotnaKolr*. Ingyen kapják mtndaxok, a kik érte inuk. Et a l^bá-tnulatram6lt6hb CáwUorro^g, moly mccmcnlclt ezreket, a kik fiatalkori kihigl|ok folytán nemi bajokban, .xifiliátxa. valamint elveri tett férfiei5 ben uenvcalnek. Ex okbOl elhatixOita xx intéíet, hogy egy ingyen orvoiágot magyaráió könyvvel egyilit mindenkinek ingyen küld. hjxcl a házior-voiiággal a baj otthon gyógyítható. <i mindaxok a kik a fiatalkori klhágJuokból »tánaxu> némi bajokban, ixellemi elj:yöngaié«hen,vajcy króniku* bajokban ixenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ex a gyogyitor köxvetctlcnOl axokra a txer-vekre hat, a hol a megciösódé* uükkéget c*od4-latot eredménynycl gyógyítja u érek óta tartó ■ betegségeket, öteg. fiatal egyaránt írhat Stale Mediral Uttitutnak ax alant jelxett cimre, a honnan a csomagot rögtön elkOldik. Ax intéxet leginkább axokat akarja megmenteni, a kik kexeléí célj&ból ax otthonukat nem hagyhatják eU A pióbactomag megmutatja hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetet bajból otthon. A* intéiet kivételt nem tew. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartá» mellett po»U--fordultával egy ingyen c*omag orvo»»ágot kap magyarixO könyvvel egyUtt. írjon még ma. A ctontag oly wépfcn be van ctomagolva. hogy a tartalmit »enki»em fogja megtudni. A levelet igy kell elmexni: State Medical Instltute, 17 Elektron Huüding, Kort Wayne, Ind. Amerika
A levdek mindig bérmenteaitendök.
SZT.ANNA
Malalallkür a legjobb és legtgístségesebb Odito ital, kellemes iiQ és xamata 1 palack 2 kor. 30 flllé:. v
Malátakesero kiváló gyomorerősítő tanstUnsk t> va<Usiolroak kedvenc és nélKlIeibctlen __itala. 1 palack í kor. 30 fillér.
- Halátacakes kltOoS tip és tcasOlemcoy első-reodo ticir- k éa orvo»l ajinljik. Nagv doboi 2 kor., kU dobos 50 áilér.
Fenti készítményei mind tiszta malátával készülnek, kitüuö minéségüek, élvezetük kellemes és hatásban felülmúlnak roiuden ilyoomü gyártmányt. — Kapható csakis eredeti csomagolásban Nagykanizeán: Armutk N. óa Táraa, Feaeelhoffer Jézaeí, Marton éa Unher, Neu és Klein, Eosenfeld A. fial, Strém ós Klein cégeknél.
1". tt itt McdiaSojaraJ k.uailtataak M- S. ktUBUde .
3 BERGER.féle gyógy-, egészségi-szappanok
U.U«lia,awp rrarAbat Twppaa-tan p,n,
Üíríer ftle 40 aái. kítránysiappaii. j Uorger-ffie kénen lílrtnyaiappaii » j i:«?er-réle.íly«rin kilráoymppr.n. (\'„T.^t.^-::*ríer-ífle panama kdlríarsappait |
# ir«a k«0«MU> a 4.\'/v«tk»»o tuppémn: i!«iuo**ma,.n*M r ——| í » k^IrmHUn. i. ^Spvmu
fc J .nlí«!.Ma»P«a r^v* c xhiíH* T»ob|,U»pimui
torvM«l» tsboisoktaa, I. tung imJd k«ak. ». nAra-\'

ohl^iSknah, k.tOn. kftinUW uml
^ rvMUM, M *T iufi
MMIH U a «cl
U. UJJ * I b*VMatn,TBMdMcak)Miii I .UlraMi a. IWI A Comp
Karrarernicl finktir: TlWJk Jós.of gyisr-aaartira Bodapaat, Klritj-Btoa. Kloaláyb.n Ma (}aioiaaá( tasaea gyóf yaieitaiaibaa.
Raktár Nagykanizaán: Práger Béla gyégyazertára, valamint Magyarország tBbb gyógytárában.
*%X*HH*X**nXKK*XKXKXKXXXKXKKK
„NIAYER GÉPGYÁR
vas- és fémöntöde
ré*zv.-tár». SZOMBATHELY Raktári Budapest, V., Lipót-kőrut 15.
Kéuit mioicnnemQ
Gazdasági gépeket,^Benzin-motorokat,^.
Beuzln-motoros cséplókészletek.
Mnlomépltésaet: % beagenaékek, minden e asaktalba rigó gép gvirtkii -E- Taljea nűtaalml bereodeaéaek.
HfilSnleirméC: lilább aurktiets csavaros éa aiakal. vtaayoasáaa ^^g- borsa]to.
Osborne D. M.-féle vlláglilro amerikai arató éa kaatáló gépek nagyaroraaigl Uaárétagos képvlael&ége.
tipas ár)sgyi4k lagyaa is khwatvs. Klváaatra ssladsa aiikségtatra kllia klttaégvatés
XL1I ÉVFOLYAM.
ZALAI KOZLÖNT
1908 ADOD8ZTOS 8-in.
SCBICHT-siappaa
JEGY
Legjobb, legkiadósabb it ezért a legolcsóbb szappan Minden kártékony hoz zákeveréstöl mentes.
iKULCS
gsffl—
| Mindenütt kapható.
h A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab 1 .zappan a .Schlcht* névvel, s a fenti egyik védjegygyei m legyen ellátva.
Ferencz József császár-fürdő Tftffer
Gyorsvonat-állomás Tűffer helyseg. Stájerország legmelegebb forrása. ===== Hasonló hatású mint Uasteln «• Pfaffera Sfejexban.
- Hérsékelt árak. -
HAGY GYÓG Y ERE DM ÉH Y EK.
Legnagyobb kényelem. Villamoe viligitás.
Hóforrásviz sxéiküldcN. • Prospektusok ingyen. ==
GUIKEL TIVADAR.
k
Med Dr. Traub idzsef gyoraorpora
G A S T R / C í N
ormllat is meiiuüSIra is barnáira.
Erer «a eier etsber ponor, Ml fi Kii bajok kbretkesUben aalgon «tt»4rt van k(nj«(rilTe, ual at életet klsotal teaal. Dr. Traob Hitel Gastrlela tjca>nrporinsl[ bzaxtiililinil csen étrend mlr rtrld Idí maira fcleal-gesié válik. Betegek, kik tok táplálok Mrítelérel rrtvtk akarnak Inal, elírbeük • Oulridaool » lefrtvidelb Idí alatt Oaatricio tnala&dó bajoknál, nlm noBortfh, ldtoí»r*a, tel(prMla, rjottaf íijia, biayii, (6rca4k, romalléi, asorulis, fejíljia f-> rom eméutHnél azonsai haaanil és hoaaaabb ílreielofl mepaOnteű a réfl gyomor f* Ml bántalmakat, raeljck eddig taicden aaerark ellenáltak. — (ll.UkIn non baahajtó •>«. a axékeléat azonban azabályoua - További-kai a proípíktatok atolgálutják. — Orrotok rrttfre mjjra [.róbik
Kspiató a Intőbb Ijhtjlkbin. Nagjkanizaán PEÁOHE BÉL» rj6fjUrlbio
Főraktár „Salvator" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyégydrognerlákbaa.
Nagj doboa S kor., kla doboz 3 kor., bérmentve 10, ajkaira 45 űltérr«l l»bb
4ó47./tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A nagykaniiaai klr. törvaxék mini Uvi batófág közhírré tóul, hogy > nagy-kanixaal ukarékpénxtár végrehsjutóaak, Németh György u. átint kk. Németh Anna. Kati. Krzae és Juli t képviselője, ugy Németh Rozi nsgjkoru nsgjrrécsei lakót végrehajtást szenvedettek elleni 400 kor. tőke, ennek 1901. jnoiua 27. napjától Járó 7"/, kamatai, 7\'/. késedelmi kamatok, 33 kor. per, 20 kor. végre-hajtái kérelmi, 24 kor. 70 611. árverés kérelmi és a még felmerülendő költ-légek iránti végrehajtáal ügyében a nagykanizsai kir. tőrvazék tetüleléhex tar totó. » a nagyrécsel 400. st. tkrben t (2600—2606.) brex. alatt felvett azíW préshái, szántóföld és rét á Bsrtola begyben 2342 kor. becsértékben 1903. évi augusztus hó 2G napján délelőtt 10 órakor
Nagy-Récse köxaég háxáoál megtartandó nyilvános ánrerésen eladatni log.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár
Árverezői kívánók Urtoznak a becsár 10V,-át késrpémben vsgy ótadékképes papírban a kiküldött kezébei letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvsxék mint telekkönyvi batóíágoál. 1903. éri joniui hó 12. nsp\'án.
KI IDŐS AKAR LENNI:
U J ÉLET®*"
Ferencz József császár-fürdő Tüffer
Stájerhon legmelegebb szénsavas hőforrása!
Gyorsvonat állomás M. TOffor.
TÖBB EZER GYÓGYEREDMÉNY.
x PROSPEKTUSOK INtVEN
Pompás és olókuló nyári tartózkodási holy. - Déli-vasut állomás: Poltschiich 7 óra Btidapostlól (Pragcrliofon át.) Idény: májustól -s^pt -ig.
gyOgykölj
Eohitsel-SaitíbJPiaa
A GYÓGYHELYEK GYÖNGYE. i9oj : Vondóglátogatás 3100 (legnagyobb litogatottsig fönnállása óta.) A .Tempelquouo- és „StyriaquoUe^ Karlebad és Montod torra-sálhoz a lejkorelebb állanak. - Gyomor, bél- és vcso-bajok a légzö szervek hurutal, csukorbotegségok, epe kövek, hó yag ban-tfljmak. gyógyító helye. Kiterjedt park ültetvények, nagy lombos es feny-Í^SLÍX gyógymódokltez. 3 nagy fürdő intézet, melog W-
deg és áeványfürdökkel. Tej savó ós kefyr gyógymód Pompás gyógy-,nó,t. Pompás gyógjzene Sport játékok. VáJtoistos társasig, elet. - Brocburák és proKpektuKokat
kDl\'\' AZ IGAZGATÓSÁG.
A Rohitachl savanyúvizek nagybani raktára HOFFMANN JÓZSEF
cégnél Budapest Bathorg-ulca 8. _
^xxjocpuoaoonory™?\'?™**000"*
792,903 végrb. rzám. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102 § a értelmébeo ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai k>r. járásbíróságnak 1903. évi V. 215/1., 319|1. számú végréso következtében Dr. Burger Sándor budapesti íeyvéd állal képviselt Első msgjar gazdaUgi gépeyár r. társaság joára Paulosz György és Steiner Königunda kiskanizaal lakóaok ellen 1421 kor. 80 611. éa 1664 kor. 44 611 s jár. erejéig 1903. évi március bó 27-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 4000 koronára becsült 1 gör.mozdonyból álló Ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi V. 21613 számú végzése folytán Kiskanlzsán a helyszínén leendő eszközlésére
1903. évi augusztus hó 13. napjának délutáni 5 órája
batáridőül kilDzetlk éa ahhoz a venni azándékorók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ax érintett ingóságok as 1881. évi LX t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizaáo, 1903. évi jnlms hó 30. napján.
Maximovits György kir. bir. rbsjtó.
6169/tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tazék, mint tkri hatóság közhírré teszi, hogy az elsó magjar gazd gépgyár r. t. végrehsjiató-nak, Grfioleld Jakabné szül. Reicb Johanna klslengyeli lakós végrehajtást szenvedett elleni 944 kor. töke > jár. iráoti végre-hsjtási ügyében a nagykanizsai kir. tasék termetéhez tartoró a a hahóti 1148. ax. tkvben t 622. br>z- a. felvett Pancslk hegyi sxöló 770 kor. és 609—6t0|l0. brez. a. felvett legelő 311 kor. becsértékben. Grünfeld Adolf nagykanizaal és 8oós Sándor bahóti lakós atóaján-Ista folytán
1903 szeptember hó 10. napján d e 10 órakor
Hahót köuégbáUnál. hivatalból megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni log-
Kikíáltá.i ár a 622. brax. iogaüanrs 560 kor, a 609-610/10. brtx. ingat laora 697 kor. 40 SIL a fentebb kitett becsár.
Arvereiui kívánók Urtomak a becsár lOVit készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. trvsxék, mint tkvi hatótágnál, 1903. éri julina hó 18. napján.
uján ma mnj CM CJM M exc MMUMUI MM Nyavalyatörés.
KI oehézkórban, görcsökben él i ideges állapotokban ixenved, kérjen ezekről brochuráL Ingyen ét bérmentve kapható Schwanen Apotbeke, Frankfurt alMain álul.
ítVi ft^to lM»»SMt»ilta»Madt».l WR\'wWSVa BV líWv ■ W> ■\'AV HPmR
Z. K. •/. 903
MOLL SEIDL1TZ POR
rMk ak.or valódiak, ha mindegyik dobos IColt A. vMJ.gyát é, aláírásit tünteti fal.
A K.II A,rtl. S.UIII. ».r.k tartói XjJpb.lUs . [VR^^JJZZZ lutbáatslaak avo»or/srt» tyoawrhív, r&fxOU íztkraksdts. mljbiquioa. vsr SiV.^ 7e,Et.»b&bb * ellea. . jeles "A"™?
SZU* ÍU mindi, nagy, bb .u.rgedé.t .««•«• - Ars hv l.psas.t.tl srs-dall dsbszsak 5 kar
Hamisítások lörvénylleg fenyíttetnek. rMnLL-FÉLE FRANCIA;
BORSZESZ ES SO
P.nk akkor valódi t" »lode«,lk ftveg MOl.t. A. vWJ.ryM «■« Csak altkor vaiooi, daosallsl vsa .árva A Katl-wa
fraaazla kararaar t> s* nfr«««en aclxt r»|dala»«illlapllí kadínallail IJK kWai. e». " a m.bnlí. k6r,tke.«».jelníl ltfi.»nr..e»bb «íp»»
_ Cfy tMiatl aradstl Ivh »ra I ksr. 90 l«
MOLL. Gyermek szappanja
Urfsoasbb, letnjsbb oidi.er aierint kétillek gyernrk tl bnl», a.sppsn . Mr .Uiml á,at»s« „ .
ára darabaaktat - 40 III. öl darai - 1 kar. 80 III. Mlndaa darsb pernek-aiappa. Mail A. vádjaiyársl ts. olUtra_
Fösxétküldés:
Moll A. gyógytieréti, es. és klr. udvari szállító áltat,
Bécs: Tacblauben 9. sz. Vidéki nafrendoléifk naponu poauntáavéí mellett tel|oalttetnek. A raktárakban ttisik határotoUan UOLL A. aláírásával (t vtdjegytvd ellátott kiscitminyekot kérni.
RnktAr- Nasm-Kanizián Rosenfeld Adolf és Fia.
1206.
a. 903.
HIROETMÉNY.
K ll-ik közúti kerület kir. felügyelője ax 1903. éri július hó 30-4n kelt 165. száron rendeletével a pécs-varasdi állami kOiUt 144., 145. axakiszin levó 15. sz. hídnak téglaalapépitménynyel, k6 mcllrédfalikkil éa Tásfelsxcrkezettel leendó újraépítését és a kipciolitosin szükséges hidfeljárók-nik k&alapózással vilé elkészítését 6454 koroni 6$ fillér Ossxeg erejéig engedélyexte.
A fent eoliteU munka kivitelének biztosítása céljából az 1903 évi auguiztus hó 22-lk napjának II érájára a zalaegerszegi m. kir. állaiDépitészcti hivatal holyiségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálat végrehajtásinak elvillaláaira vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a késóbben érkezettek figyelembe nem fognak vétetni.
Az ajánlathoz az általános feltételekben elóirt, az engedélyezett költségösszeg ö\'/.-áoak megfeWó bánatpénz csatolandó.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelőt és részletes feltételek a nevezett m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivaUlos órákban naponkint megtekinthetők.
Zalaegerszeg, 1903. évi augusztus 1-én.
1 A hivatal /SnSk:
LÁHfí KÁLMÁM
kir. f&mérnök.
Nyomatott lfj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1903. augusztus hó 15-én.
33-ik szám
XLII. évfolyam.
Elifhcltti ár:
uf■ ■\'? ior-- 2!!\'
tv] ár rí • • • 0 kor- — B"É
- ■ s «»•
Kffyss "ám 20 níl.
HIRDETÉSEK
tbuáboipctluorbin U,miaod.xor lí, i minden tovibbi lom-t 10 nll
N Y I L TTFR BEK
„etil .oronkiol 20 fillérért télet-* ack (cl.
ZALAI KOZLOIY.
j A nagykanizsai .Ipar-Testület," „a nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság," a .Kotori takarékpénztár
A lap nellcs! részét illető minden köxUmény * folclSs iterkewtő Derére, ti &nvtgi réut illető kör-letnények p«di| » kUdó nevére cicDcctteB Nagykaaluárm bér-mentve Intfrendök.
Bórmentetlcn levelek nem focid-Utatk el.
Késlratok Ylux*nem kQldetaek
a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagykanizsai tanitói járáskör," a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a .katonai hadastyánegylet." a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányáriak hivatalos lapja.
részvénytársaság," .nagykanizsai ós nőegylet * „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Iskoláink beszámolója.
Régi szokás szerint beszámoltak iskoláink is a lefolyt tanévről. Az .Értesítők" garmadaszámra jelentek meg. gyarapítóan a nyomdaipart is. Az érdeklődés irántuk nincs is meg a kellő mérvben, legfölebb a tanulók körében akkor, ha az értesítőkben, avult és indokolatlan szokás szerint, beone van a tanufók osztályzati érdemjegye is. De hogy a közönség az iskola belső élete, érdemleges tevékenysége iránt akkora mérvű hajlandóságot tápláljon, moly ösztönözné az értesítők gondos elolvasására, bizonyára nem állítható. Szinte kár a sok szép, érdemes munkáért.
Ha mindezeket elmondhatjuk általán az értesítőkről, még fokozottabb arányban fejezhetjük ki ezt szakiskoláink kiadványairól, mert hogy a magyar közönség a kereskedelmi és ipari szakiskolák tevékenysége ós eredménye iráut viseltetnék nagyobb melegséggel — még kevésbéállilható, Hiába hirdetjük és forog közszájon, hogy a jövő a kereskedelem és iparé, hogy az a nemzet fog gazdagodni és fel-virágzani, amelynek hatalmas kereskedelme és ipara van, bizony ez országban nincs meg o közhelyekké vált igékhez mórt érdeklődés és igy nem is lehet meg a szakiskolák élete iránt sem. Pedig át kellene hatva lenni az egész társadalomnak attól a tudattól, mily nagyfontosságú, hogy hazánkban tanult és müveit kereskedő és iparos kellő bőséggel legyen. Igen, éppen nálunk, a hivatalnokgyártó és kaputos proletárt nevelő országban.
A mi szakiskoláink szociális jeleo-tőséggel birnak abból a szempontból is, hogy a társadalom oly rétegei
számára is közelebb viszik iskoláink révén a kereskedelmet és ipart, melyek egyébként nagy távolságban állanak tőle. Tapasztalati tény, hogy e pályákra egyfelől és (óként a szükség, a megélhetés és a nemzedékek jövőjének könnyebb biztosithatási reménye viszi a szülőket, de másfelől nem kisebb hatás tulajdonítható maguknak az iskoláknak, melyek a társadalom más osztályait is magukhoz vonzzák s igy lassan-lassan átgyúrják a felfogásokat, leküzdik az előítéleteket. Ezt a munkát kell nálunk ma a szakiskoláknak végezni. E nagy és nehéz munka folyik, de lassan, mint minden szociális belső erő érvényesülése. A Jelsö kereskedelmi iskoláknál már-már szemlélhető a hatás, de a Jelsö ipariskoláknál kevésbé. Előbbivel inkább barátkozott meg a társadalom. Kitűnik abból is, hogy ez iskolák gyorsan szaporodtak s ma már feles számmal vannak az ország minden részében, gyakorta oly földrajzi pontokon, ahol nincs létének igazi indoka és igy szakiskola helyett egyszerű középiskolává vilik. Népességük is ahhoz képest emelkedő. Sőt ha a tanulók számszerű adatait vennők alapul, mi volnánk a .Icgkereskedelmibb" nemzet e világon. Azonban a népesség nagyszámának más okai vannak, melyekről most nem szólunk, hanem visszatérve az előbbiekre, az értesítőkben közölt névsorból és statisztikai adatokból következtethető azon szívesen fogadható jelenség, hogy a szak-, jelesül kereskedelmi felsőbb iskoláink a társadalomnak jelzett rétegeiből is szedik nflvendékoiket.
Ha lehet a nevekből következtetnünk és némi irányban lehet is, ugy némely iskolák névsorában látunk
TARCZ A.
Lombsuttogás ....
Iim: lirtl Mariska.
— A \'Zala! Kail5ny« eredeti ISrcAja, —
Bejártam az erdőt, amelyben egykoron. Dalolva bujkáltam által a bokrokon. Viszhangos dalomra a madárkar felelt, Körűllom az erdő csak jó kedvet loholt. Egy-egy szolid gerle a vállamra szállva. Onnan hívogatta, ha meszsze a párja. A kicsi, őzikék felém szökdécsellek, A viszhangos ordöl, velők kerültem meg.
Most fölleltem újra, a vidám barátot, Az erdót, a mezőt, a vig társaságot. Nem is tudom hogyan, dalra nyílt az [ajkam
Do csak elfojtódott, reszkető sóhajban. A madárkar hallgat, bús ez a dal néki, A vad gerle inost már az ággal beéri. Kiszorult kebellel, bogy előbbre jövék, Rebbenve futnak szét. a félénk őzikék.
KgyednI kell járnom a hallgató erdőt, Nem lelik fel bennem, a vidám barátnőt. Régen — nem ügyeltem a lombsuttogásra, De most arra késztet szivein vonzódása. Hallga! mit susoghat, miről szólhat nékem. Talán azt mondja, hogy nem látott már [régen?
De csak elhal lassan szivem dobogása. Egy nevel ismétel, a lomb suttogása . . .1
oly hangzásunkat is, a minők korában nem tarkították nzoV.it> Ez talán arra vall, hogy kezdenek megbékülni a szakpályával, bár tudjuk, mikép számosan ez iskolák végzésével csak gyorsabban, mert rövidebb idő alatt, óhajtják megszerezni a hivatalokra kéjiesitö minősítést, a melyet tübb irányban nyújt a felső kereskedelmi iskola. De a neveknél többet mutatnak a szülők társadalmi állására vonatkozó adatok. A társadalomnak különböző rétegei mind élénkebb részt követelnek maguknak az értésitókben. Azonban kellő óvatossággal kell fogadnunk ez adatokat, mivel általánosításnak nincs helye. Az iskolák látogatására helyi és családi körülmények is hatnak. Másként bírálandó el egy oly iskola népességének társadalmi összealkotása, ahol esetleg nincs egészben vagy nincs teljes középiskola, a hol tehát ugy mondhatjuk, mintegy külső kényszer indítja a szülőket ez iskolák igénybe vételére.
Természetesen másként birálaudók el oly iskolák ebbeli viszonyai, ahol más közép-, sót szakiskolák is vannak. Hogy az általunk jelzett hatásokat pontossággal és mintegy matheroatikai bizonyossággal megállapítsuk, szintén speciális tanulmány volna szükséges minden egyes iskoláról, azonban ez majdnem kivihetetlen s talán fölösleges is volna, bár a felső kereskedelmi iskolák szőnyegen levő reformja alkalmából nagyon hasznos volna. Azonban azok előtt, akik szakiskoláink iránt érdeklődnek, az összbenyomás talán az, amit föntebb kifejtettünk És ez biztató. Igaz, erre — említők — főleg az óletküzdelem kényszere hat; az, hogy lassan-lassan köztudattá válik, miszerint ez ország bőven produkál
egyetemi minősítésű ifjakat, kiket a kevésbé fejlett magyar társadalom elhelyezni és ellátni nem bir; az, hogy bc kell látni, miképp más téren is nemcsak lehet, de szükségképpen kell is létet teremteni. Ha e meggyőződés fog gyökeret verni, akkor majd emelkednek szakiskoláink igazi nemzeti jelentőségre s fogják nagy missiójukat valóban teljesíthetni. Addig meg kell elégedniöl* atra hatással is, melyet ma kifejtenek, mórt a mi társadalmi iránylataink közepette az is vívmány. És érdemes a fáradság, a mit szakiskoláink kifejtenek, amint ezt évi tevékenységükről tartott beszámolóik, az értesítők is igazolnak.
Városi közgyűlés.
Mindenféle a közgyűlésről.
Meggondolva, bogy a nyár közepén folyt le a legutóbbi, városi közgyűlés, ugy biz szép s^ámu, népes közgyűlésnek nevezhető.
Negyven-ötven ember vett részt a gyüléaen. Élénkség sem maradt el a cifra festéaű gyűlés teremből. Széles mederben folyt a vita .elvi* kijelentéseken
Azt mondja egyik városi képviselő: nincs az elvi kijelentéseknek haszna. Nos hát tévedoi méltóztatik. Van haszon ebből is. A hírlapírók köszönetet szavaznak ezért önöknek t városatyák. Hisz önök segítik nekünk agyonütni — az uborkaszezont. És utóbbvégre a vita mindig az elmék tükre.
Karcolatok.
A gyűlés meglepő interpellációszerű indítványokkal kezdődött Az egyik városi képviselő reményét fejezte ki, hogy Nagykanizaa város méltóan fogja megülni Deák emlékét.
— Mert t városi képviselőtestület, Deák érdemei olyanok — kezdte indokolni a tisztelt városatya indítványát
A képviaelők ijedton egymásra néznek. Az arcokra kiül a .néma" beszéd. —
Hát persz.e, persze, Deák.....hm.....
ez a név mintha ismerőt volna nekünk.
— Mondom uraim, Deák érdemei olyauok —
— Ab, igen, tehát ünnepelni is kell, persze, hogy vannak Deáknak érdemei, de mi erről elfeledkeztünk.... Köszönjük a figyelmeztetést, beszélik tovább a néma arcok.
— De kérem ne tessék oly szenve-délylyet bizonyítani Deák érdemeit, hisz városunkban is nagyon sok deák van. Vagy tán nem ilyen deákra gondol .... Ah igen, a .haza bölcse* .... Tessék elhinni, mi nem tehetünk róla, hogy bevártuk a figyelmeztetést.
— Aí ünnepi programm megállapítására nagybizottságot kérek kiküldeni — fejezte be ekkor beszédét a honatya.
Az arcok felderűitek. Tehát csak egy bizottságot.... Kérem alássan, akár kettőt is .... Igazán mi egészen elfeledkeztünk Deákról. Jó hogy szólt a képviselő ur____Tehát a bizottság____
(Emelkedett bangón:) Először is Remete Géza képviselő ur, (Arc-beszéd: De tessék elhinni, mi cssknem elfeledkeztünk Deákról) Unger Utlmann Elek, Fiibál, Knortzer, — kérem csak bizottságot I —
Deák, Lengyel.....emelkedett hang a
végtelenig.....
Csend. A szónokot, az .^rcok" számosan üdvözlik. Míotba csak mondanák: Géza ne haragudj. Mi májuk Deák
érdemeit de....
— ,A törökpipadobáuy és szlvarka gyár elnyeréséért járuljon egy bizottaág kéréssel a pénzügyminiszterhez.*
Arcok többsége: Hosszan tartó lelkes éljenzés, kendő lobogtatáa és taps. Ha lovaink is lennének, akkor lovaabauderium.
Pesszimista arc: Csak már késő ne legyen.
Dick emelkedett szólásra. Az ő szokásos éles (Arcbeszéd: Nékem fájó) hangján igy szól egyik pontnál :\\Az ösztöndíjat a zalaegerszegiek fogják kapni. Különben a város rossz anyagi viszonyai .... Többi szavát elnyelte a nagy "j.....
Az élhetetlen.
Irta: t.ial lltshl.
— A • Zalai Kölliny* eredeti tArcija, -
A felvidékről, valahonnan lgló-környé-kéről kerüli a fővárosba. Az. apja olyan kis hivatalnok volt. akiuek halála ulán a hivatal sem az árvákkal, sem az özvegy-gyei nem törődik. Nem is törődött velük sonki. Fánny akkor 10 éves volt. Az anyja valaki tanácsára felhozta Pestre, elszegődlette gyermekek mellé egy családnál s öt vásott gyermeknek lett a gondozója. Öt íoriut havi béréből egy koronát megtartóit magának, a többit pedig mindeu hónapban elküldte az édes anyjának Az ól csemetének joga volt együttesen is, külön-külön is püfölni ezért a bérért, hiszen a mama jókal nevet, hogy minő atlétákká fejlóduek az ó angyalkái.
Sohase panaszolt az anyjának, éjjel azonban mikor senki sem látta, koservesen hullottak könyei. S bs néba-néba napközben is kőny lopózott szemébe, a szobalány vigasztalta.
Ne sírj, te kis liba, én sem tűröm soká ezt a nyomorúságot, én sem leszek mindig a más kulyéjs. No busulj. leszünk a magunk urai, szépek is, fiatalok is vagyunk. Én már felmondtam, elsején saját lakásom lesz. Ha nem birod a szolgálatot, jer el hozzám, majd faragunk belőled is valamit.
■fánny bámulva hallgatta a meresz beszédet, do nem értette. A szobalány elsején elment s átadta a címét, meghagyva Fánnynak, hogy okvotlou láto-
Nem kellell soká várni a látogatásra Az egyik csemete kijeleutelle egy délután, hogy ő most ezzel a darab kővel behajítja nz ablakot, e mert Fánny nem eugédte. hát az 6 lejéhez vágta.
A szegény leány fejóhól patakzott a vér, s bódultan, lelkében iszonyú keserűséggel támolygott be a szobába. Estére pedig elbocsátották, kidobták, mert magukra hagyta a gyerekeket.
Hová menjen szegény?
Alkonyodolt. itt-ott már égett a gáz. Fojtó köd nehezedéit a városra. Jlig könyei lassan peregtek alá sápadt arcán, 8 azon tépelődött, hogy felkeresse e Marcsál, észre sein vette, hogy már befordult abba a kis. zug utcába.
Már a ház elóu állott, még egy pillanatig haboz — valami azt súgja, hogy ne lépjen be — de édes kacagás hangja jut füléhez, s oz oly erővol vonzza, — hogyisne, hisz milyen régen nem nevetett ól
Halkan kopogott az ajtón Sommi válasz. Megnézte ismét a számot, ha nem tévedett-e. Nem, ez az. földszint 5. Ismét kopogtat. Erre kinyílt a legutolsó ajtó, kilép rajta egy terjedelmes nó, olyan pelyhedzó bqjuszszal, hogy megirigyelhette volna akármelyik husz éves iíju omber.
Öblös hangon kérdezte: kit keres galambom.
Marcsát az ötös szám alatt.
Hja lelkem, nincs itthon az ilyenkor, de maga az a Fánnyka ugy-e, akit ó már régen vár.
Én vagyok, felelt a leány.
No jól van szivecském, éppen vau egy üres szobám. Itt a hatos szám, ez a szobija.
gassa meg.------------
-------jjy Lapunk mai számihoz negyediv melléklet van csatolva.
Köszönöm a jóságál, de én nem vehetek fel szobát, nincs prnzem. Kngem Marcsa hívott, azt mondu, hogy hozzájöhetek, lia kilépek a helyemből.
Nem haj ax galambom, majd akad az ilyen kis halacskának pénze.
A vén boszorkány ravaszul mosolygott, s Fánny mindig rosszabbul érezte magát. De mikor a lámpafénynél megnézte a hosszúkás, tiszta kis szobái, eloszlott szorongó félelme.
Nemsokára megjött Marcsa is, de milyen máskép nézett ki most. Selyem ruha, fényes csillogó öltözék, tollas kalap, gyűrűk a közén, lüggók a fűiébe. S milyen otthonosan érzi magát azokban, mintha mindig viselte volna.
XoS, kis madaram, hát megjöttél, de régen is várlak. Mától kezdve aztán Fifi lesz a neved, Fánuy — tudod az igen közönséges; engem Mirzának hívnak, el no felejtsd. Amire szükséged van, kérj az öregtől, az hitelez, s aztán majd ha tosz penzed, visszafizeted.
De miből lesz pénzem? Hisz ha elszegődöm s több bért kapok, akkor sem jut nekem erre, mert anyámnak kell küldenem.
Ne busulj te azon, biztatta Marosa, lesz neked pénzed bőven, s még többet küldhetsz az anyádnak.
Sokáig nem értéllé Fánny ezt a beszédet, s mire világosság támadt agyában, keservesen sírni kezdett.
Jókor reggel elszökött e helyről, hogy elszegődjék.
Ki fogadna fel egy leányt, akit elkergettek, melyik asszony fogadná gyerme-
keihez öt. aki sugár termetével, gyönyörű arcával, bánatos szemeivel mindenkit megigéz.
Napokig járt, míg elfogyott utolsó garasa, de nem tudott helyhez jutni.
Nagy hatalom ax éhség. Mikor elfogylak könyei, már nem tartotta szörnyű bűnösnek Mirzát. Most már elfogja tartani ó is magát. Azzal sein törődik, hogy mit mondanak az emberek, hisz ók kergették bele.
Nevetve fogadta Fánny.
Tudtam, hogy vissza jő?z, lásd már vettem neked ruhát is. Itt a selyem ruba, kalap és a többi, az ára 20 frt., majd megfizeted az öregnek.
Most pedig felöltöztetlek.
Fánny csak nézett maga elé, mit ludla ó, mi történik vele.
És azon az estén pexsgó durrogás, zone mellett Fiü kisasszony lett belőle. Hajnal felé pedig mámoros állapotban karonfogva vezették haza.
Későn ébredt kábultan, alig emlékezve valamire. Az idegen hely látására ijedten ugrott ki ágyából, bogy meggyőződjék, nem-e rémes álom, a mi.agyában motoszkál.
Az asztalon megcsörrent az ezüst pénz, egy balom. Debogyis álom, iszonyú való. Szerelett volna menekülni, de tehetetlen fájdalmában csak habkönnyű ingét tépte le magáról, mintha ezzel eldobná a rátapadt szennyel is.
Telt az idő, de hiába, Fifl kisasszony csak akkor öltölte fel a selyem ruhát, ha éhsége késztette rá, vagy ha háziasszonya zaklatta.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1908. AUGU8ZTÜ8 15-én.
A polgármester is beszélt ekkor ó szavát sem lehetett érteni. De Dick egy későbbi személyes felszólalása sejteti velünk snnak urUlmát: A polgármester ót (Dick) miniig rendreutasítja, ezért ő a képviselőtestülethez fog fordulni, (óriási zaj.) .Nem hagyom magam terrorizálni."
A hivők arcai megnyúltak. .Elégtételt neki\' — suttogták az arcok. Mire felhangzott az eddig néma ajkak ,e!áll*-ja.
Csak egy pesszimista arc maradt komoly, mely hallgatagon, de sokat jelentően mondta: Az .eláll* ellenére ia sok igazság van l£ obstrukciós városatya kifaksdásábsn.
Ki tudna a sok beszédes arcot élethűen rajzolni. Érdekesek pedig ezek ... Gyönyörű szónoklatok sugárzanak róluk. Hiába remek un az arcisme.
Az ajkak i;i beszéltek. De erről majd tudósítunk:
Deák ünnep.
Az ülés elején Remete Géza azóba hozta Deák Ferenc születésének századik évfordulóját. Reméli a szóló, bogy Nagykanizsa város méltóan fogja megünnepelni október 17-ét Hivatkozik Deák érdemeire és arra, hogy a .haza bölcse" megyénk szülöttje. Bizottság kiküldését kéri, mely ünnepi programmot terjeszt elő. Az indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadták. A bizottságot megválasztották.
A dohánygyár ügye.
Unger Ullmano Elek emelkedett azó-lásra. A helyi lapokból érteaűlt, bogy az állam törökpipa és szivarka dohánygyárat akar felállítani a Dunánlulban. Minthogy alapos reményünk vau a gyár elnyerésére, indítványozta monstrn küldöttség keresse fel a pénzügyminisztert ez óbsj előadására, élén a polgármesterrel. (Helyeslés.)
Deák ösztöndíj és emléktábla.
Élénk vita volt e pontoknál. Deák Ferenc emlékére tudvalevőleg megyei ösztöndíj alnpot szerveznek. A pénzügyi bizottság 200 korona hozzájárulást javasolt a tanács Ö00 koronát. Dick József v. képviselő előre is tudja, hogy ezt az ösztöndijat a zalaegerszegi gimnázium kapjn annak idején. (Zaj.) Ez okból éa a város roasz anyagi viszonyai miatt kéri a pénzügyi bizottság előterjesztését.
Folytonos zaj közt beszélt a polgármester. Védelmébe vette a vármegyét és a nagy zaj közt mintha valami rendreutasító szavat hallottunk volna Dickre. Erre vall Dicknek későbbi személyes felszólalása.
Remete Géza: Szükkeblüségnek tartja a kétszáz koronát Annál is inkább, mert nincs megnevezve, bogy melyik gimnázium fogja kapni az ösztöndijat. A szóló egyik későbbi felszólalásábsn a nagykanizsai főgimnáziumban alapítandó uj Deák ösztöndíj eszméjét vetette fel.
Dick József: Személyes kérdésben kér szót A polgármester őt mindig rendre-utasitjs, ezért ő a képviaelőteitülethsz fordul. (Nagy zaj.) Nem hagyom magam terrorizálni, jegyezte meg ingerülten Dick.
Lőke a polgármester ama szavaira reflektál, melyben kijelentette, hogy a vármegyéről nem tételezhető fel az az intenció, mintha majd az ösztöndíjat épp csak a zalaegerszegi gimnázium kspná.
Elek Géza szintén a pénzügyi bizottság előterjesztését pártolta. Az uj nsgy. kanizsai Jszlöndij eszméje szerinte is üdvös.
A szavazásból a pénzügyi bizottság véleményei került ki győzteseu 2i szavazatul 18 ellen.
Most is a pénzét sürgeti, hogy vagy fizessen, vagy — . . Mert hit ilyen szép lány jobb sorsban is élhetne, s ha már ráadta fejét, úgyis mindegy.
Szegény Fifi, alig mer beszélni, fáj a szó, ami kijön gyulladt torkán.
Kopognak az ajtón, a postás jön. Az édes anyja ir Fánnynak, akiről art hiszi, hogy komorna s jó fizetése van.
Panaszolja a szegénységét, hogy nem kap varrói valót, azlán a Juliska is nagy lány, ideküldi, hogy Fánny keressen net-i helyet, talán ott ahol ó van, akkor együtt lenuénel. Lacika kimaradt az iskolából nem tud tandijat fizetni érte, Lajoska beteg; s orvosság kellene.
Még le sem törli hulló kónyeit, hanem felugrik s rekedten susogja: Nem, nem jön ide Juliska, küldők pénzt Aztán ismét Fifi kisasszony lett. Megy pénzt teremleni a Juliskának. Lacikának a kis Lajosnak. A csípős szél dúdol fejé körül áljáig a testét, viszi, ragadja magá. Vl. Itt-ott megáll egy pillanTira, » torKk, — a torka ugy elszorul, kiszárad.
Ezután az Irodalmi és Művészeti Kör átiraUt olvasták fel, melyben — minthogy a Deák emlékUbla felállításához szükséges összeggel nem rendelkezik — segélyt kér. A közgyűlés 1800 korona hozzájárulást szavazott meg.
A gimnázium ügye.
A gimnázium néhány belügye került sorra. A párhuzamos IL osztály fölállításával szükségeasé vált tanerő ügyében a polgármester tárgyalt a plariau rend főnökével. A rendfőnök rendi Unerőt ez idén nem adhat, de a jelentkező két civil tanerőről 1 évre gondoskodik A városi gimnáziumnál betöltendő uj iskola orvos és egészség Unári állás rendszeresítése tárgyában a pénzügyi bizottság kérte, hogy az állampénztár javadalmazza őket.
Vita a közkórházi kölUégvetésnél.
A költségvetés a régi keretben mozog, s csak a beolakó orvoa fizetését emeli 1000 koronáról MOO-ra azzal az indokolással, mert 1000 koronáért nem ulálnak beolakó orvost
Eperjessy Sándor s másodorvos fizetésének is kéri az emelését
Dick József a városi Uuáca indítványát pártolja.
Elek meggyőződése az, ha ugy írják ki a pályázatot, hogy az állás láOO koronával lesz honarálva, akkor oem kapnak orvost. Kéri a pályázatot ugy kihirdetni, hogy a pályázó adja be igényeit
Lengyel előadó: Csak köluégvetésról vau szó.
Remete Géza a tanács jsvaalatát fogadja el, de pártolja Eperjessy indítványát.
Deák Péter a kórházi lelkész fizetésének emelését ajánlja
Ezután még Nith Norbert sorolta el a kórház-orvos lakás bajait amely uUn a köluégvetést télelenként tárgyalták.
Fizetés emelésben csak l benlakó orvoa részesült A többi erre célzó indítványt elvetették.
A színház — helye.
A szioügyi bizottság mozgalmat akart indítani az állandó kőszinház ügyében s ezért ennek a mozgalomnak alapvetőjét abban vélte megUlálni, hogy az úgynevezett csoportházat kérte az állandó színház — helyéül. A pénzügyi bizotuág pártolta ez eszmét és kérte a szioügyi bizottságot, UrUa állandóan felszínen az uj színház ügyét. Ez került a közgyűlés elé.
Dick József szerint a színház helyéről most beszélni, — mikor az, tán évtizedek múlva lesz felépíthető — nem lehet
Niih Norbert: Az unokákat nem kötelezi a mi haUrozatunk. Különben templom számára akarja a csoportház telkét
Lőke Emil: A színházi bizottság nem akarta a házcsoportot elkérni a közgyűléstől. A helykérés caak alapja a , mozgalomnak.
Knortzer György: A színházi bizottság mozgalmst akar indiUni annak az ügynek azolgálaUban. amely hivatá-ia.
Elek Lipót arra kéri a közgyűlést, hogy a csoportház ne neveztessék meg, hanem csak a tér.
Remete Géza Dick képviaelötársa nézetét osztja. A képviselőtestülettel nem Urtja összeférhetónek, hogy oly határozatot hozzon. (T. i. a hely kérdéeéoek eldöntését) Annál is inkább nem, mert nom tudjuk mikor lesz pénzűnk az uj színházra.
Újból Dick emelkedett szólásra. hogy kijelenUe .bogy elvi kijelentéseknek gyakorlati haszna nincs. A közgyűlés reális kérdésekkel foglalkozzék.\'
Másnap korán reggel már ott van a postán, kezében a pénzzel: telik abból mindenre.
Egy óra múlva lázasan, égő szemekkel fekszik kis szobájában, torka száraz, s nincs aki egy ÍUl vitet adna. Lázas áima van, anyját látja, s a Juliskát, aki ilt van közelébe. Fájdalmiban szeretne felordítani de csak fuldokol. Akkor lép be a háziasszony, de jjodten ugrik vissza, s már intézkedik, bogy holnap kórházba vigyék.
Eljött a holuap. A ház elóit meg áll a kórhiz kocsija, az emberek bemennek érte. Költögetik, kérdezgetik. Szegény Fánny nem hallja már ezt. Megölte a torokgjrik.
Este pedig Mirza hangos, zajos társaságban beszélte el a többi lánynak hogy meghalt az az élhetetlen.
Bgy öreg ur a szomszéd asztalnál végighallgatta a történetet, s miközben égy könycsepp gördült végig arcán, csen-desen szólt: egy martirral van több az égben.
Bár voltak hivei e felszólalásnak, az .arcok\' örültek ia neki, dé az ajkak (óh azok ajkak) azótöbbséggel elfogadták — a szinház helyét
Kisebb ügyek.
Szóba hozu Remete még az állampénztár (nem sdóhivaUII) épületének tarthaUtlanságát Az állapot javítására mozgalmat indítanak.
Elfogadtfk egyhangúlag a városi zárszámadásokat és városi nyugdíjintézet zárazámadáaát valamint az elnöki elő-terjssztést a cs. és kir. laktanya telepén épülendő pótraktár ügyében.
Délután öt órakor már a Korona kávéház ponyvája alatt tárgyalták az uj színház — helyéti gb.
Útközben.
Yelence, aofcxztu elején.
Velencét, a lagúnák városát, már évszázadokkal ezelőtt sokan méltó mődoo írták le. Csak Goetbet Kadent, Dewewfyt és Rolh Miksát említem. Nem fogok tehát ismétlésekbe bocsátkozui, hinem csak azokat a mozzanatokat rögzítem meg, melyeket végig éltem, miot az amatőr fényképész megrögzíti a felbukkanó jeleneteket. Ha tebát sikerül, egy pár Hruska-féle képet papírra vetnem, célomat elértem.
Ha valaki Triestből Velencébe hajós, vagy megfordítva Velencéből Trlestbe, ne váltson cliő osztályú jegyet, mert ez hiábavaló kiadáa. Mindenki csak a födél-zetre törekszik, mert onnan szemlélheti legjobban az örökké mozgó elemet, a tengert. A fedélzeten azonban támla-azékre van szükség. Ilyet pedig csak az kap. aki a pincéreket busássn fizeti, akár első, akár másod, akár harmad osztályú utas legyen az ember. Ha pedig e miatt azidjuk a kelluert azonnal taJjánnak vallja magit, aki világért se tud más nyelven beszélni, mint olaszul. A benyomás, melyet a Márkus tér gyakorol a szemlélőre, megható, olyan mint a mester pálcája a gyerekre; az ember is majdnem sírva fakad a Márkus tér látUra. Egyik azárazföldi város hasonlít a másikhoz, de Velence nem hasonlítható össze semmiféle várossal, mert egészen más módon épült A paloták a Canal grandén már eróaen meg vannak viselve. Csak a palo-Ukban elhelyezett hotelek vannak jól kiuurozva, a szálloda-tulajdonosok érdekében. A szállodák nsgyrésze angol szyndikatus kezében van. Jól vannak vezetve és valamivel drágábbak a budapesti szállodáknál, de elég kényelmet nyujUnak. Velence forgalmának főere a Márkus tér, a kígyó alakú 30 méter széles Csnale grandé éa a Riva. Ami ezenfelül van, büdös szűk utcákból áll, részben a szegénység tanyája. Étkezde és Irattoria van elég, hol mindenütt fővárosi áron Jól lehet étkezni; de óvakodjék az ember sört inni, mert ez nem mindenült gyanulUn eredetű. A legszebb üzletek a prokuraciák alatt és a Merceriá-nak nevezett utcában vannak. A velencei különlegességek: csipkék, üvegáruk, képek és ékszerek. Hogy dnpla árt kérnek és az ár felét eleugedik, az mese. Egy 13 éves inasgyerek árut kinált Felét ígértem. Erre mélutlankodva főnökéhez fordult és azt mondU: ,Ez az ur magyar. ennek nem adunk el, mert csak a magyarok Ígérnek fél árt- A legelőkelőbb cégek nagy előzékenységgel mutogatják az idegennek a raktárt és gyáralkat, anoélkül, bogy valakit vételre készlet-nének. Sőt vezetőt Is adnak az ember mellé, aki felvilágosításokkal szívesen szolgál. Az üzlet foglalja el a velencei benszülött ember egész gondolkodását Üzletről álmodik a gyáros, a művész, a kalmár, a gondolieri éa a közgazdasági tevékenység annyira hatja át a velenceit hogy még olyan fontos és világraszóló esemény, mint a velencei patriarkának pápává való megválaezUtása ia minden nagyobb impresszió nélkül mult el. Persze a kamelótok kiabáluk, az 06 templom összes harangja zúgott, de a terek, templomok üresek volUk. A nyomdaipar egy órával a választás kihirdetése után már árulU a pápa arcképét. Pedig Sartp nagyon kedvelt ember volt Velencébeií. A város ügyeit Grimaldi gróf polgár-meeter segítségével 6 Intézte.
A sokaság, mely reggel a Flórian és Quadri kávéházak apró asztalkáit ellepi és este a térzene mellett a Márkus téren tolong, persze nemzetközi publikum. Az amerikai nőt a lengő fátyolról, a pesti gazdag nőt az elegáns, de Ízléstelen öltözékről, a velencei nőt egyzzerü, csipkével lerakóit toalettjéről, festői kalapjáról, gyöngy és gyémántos fülbevalójáról Ismerni meg. Magyar vagy 2000 Tan egyszerre nyáron Velencében éa a Lidon. Itt meglehetős nagy, de rat ztilü ven-
déglők vannak, a hosszú sziget majdnem ároyékUlan és ha a beláthaUtlan tenger nem kárpótolja a közönséget, nem tudnám megmoodaol, mit keres a Lidon. De aki Velencébe megy művészetet tanulmányozni, az megUlálja ott, amit keres: a művészetek Unitómesterelt a művészet összes terén. Egy hajdan gazdag kalmárnép halmozta össze ezeket a milliárdokat érő műkincseket melyek most szakadatlanul vonzzák az idegeneket 8zervezett idegenforgalmi irodák Velencében nincsenek, ezt nem tartják szükségesnek éa mégis hány ember és lángész zarándokol oda, hogy lelkében megifjuhodjék a művészet ős forrásában. Ennek a forrásnak a neve Tinán Tintoretto, Paoolo Veronese, Palladio és 8ansovino. A 16. század művészi alkotásain kívül még van a városnak modern művészetek muzeuma, melyben a modern mesterek kiváló képei é< szobrai foglalnak belyet A mi hazai festőink Magyar-Manheimer-rel vannak képviselve. Az idei nemzetközi képkiállítás 24 teremben van elhelyezve és mintegy 900 számból áll. A Budapest fővárosi nemzetközi képkiállítás hozzá képest szerénynek mondható. Az uj spanyol star Zuloaga egész kollekcióval van képviselve.
Az idei nyár még Velencében is nagyon tűrhető volt Velence egyálulán kevésbbé forró, mint Fiume és Abbázia. Este a tenger felől üdítő szél fuj, mig Abbázia minden oldalról védve van és idegzsongitó levegőjével nagyoo leveri as embert A levegőnek és viszonyoknak ugyanezt a hatását tspasztalum ö beli Uvollét után szülővárosomban is. y. n.
HÍREK.
— István király. Nemzeti ünnepet ülünk e hó 20 án, smelybez nem szsbad hozzá.\'érkóznie a hétköznapi élet semmiféle bullámverésének. Annak a magyar fejedelemnek a nevéhez kapcsoltan, aki először nevezte magát királynak: ünnepeljük azt a világtörténelmi tényt bogy a magyar nemzet ezen a földön szilárd államszervezetet alkotott s belépett a közösségbe a nyugati keresztyén civilizációnak.
— A király születés napja, ő Felsége I. Ferenc József születése napjának évfordulója alkalmából folyó bó 18-án kedden d. e. 11 órakor az izr. templomban ünnepélyes hálaadó istentisztelet fog UrUtoi.
— Felhívás Szent István napjának ünneplése tfrgyában. Az Országos Nemzeti Szöveuég egyik kiváló feladatává tette, bogy Szent István napjának nemzeti és társadalmi irányú méltó megünneplése érdekében minél szélesebb körre terjedő mozgalmat indít. Szövetségünknek van ugyan tudomása arról, bogy az egyházi ünneplésen kívül néhol társadalmilag is megünneplik augusztus 20-át de hol és miként megy ez végbe, az még nagyon kevéssé ismeretes. Kétséget nem szenved azonban, hogy az eddig itt-ott szokásban levő ünneplésnek caak helyi jelentőség tulajdonítható éa Szent István napjának rendezeres, országos méretű Oonepléséról s ennélfogva ennek az ünneplésnek álU-lános. az egész nemzeti életre kiható jelentőségéről ez idószerint még szó sem lahet. Már pedig az Országos Nemzeti SzöveUégnek éppen az a törekvése, bogy e nap -ünneplését oly módon emelje érvényre, hogy első, nagy királyunk emlékéhez mélló legyen. Azt óhajtaná, bogy e napon, melyet különben az 1891. évi XIII törvénycikk a munkaszünetes napok közé emelt, s baza minden polgárának megemlékezése éa hálája az általa a magyar nemzetnek megszerzett szent korona első viselője, a magyar haza szilárd alapra helyezője éj szervezője felé fordulton. Minthogy pedig az Országos Nemzeti Szövetség mindenek előtt megtiltható tudomáit kíván szerezni, bogy hol és miként van szokásban már eddig is Bzent István napjánsk társadalmi ünneplése, ezennel egész bizalommal azzal a kéréssel lordul a nagyérdemű közönséghez, illetőleg e sorok t. olvasójához, aki ez ügy iránt érdeklődéssel viseltetik, hogy oekünk e tárgyban lel-világosítást és tájékozást sdni szíveskedjék. Az erre vonatkozó szíves értesítést valamint sí ünneplés módját illetó nézetek és tervek közlését e címzéssel kérjük: Az Országos Nemzeti Szövetségnek Budspeat, VIL, Kerepeai-nt 72.
— Házasságok. Lőbl Mór Budapeat-röl f. bó 16-án tartja eaküvöjét Kobn Margit kisaassooynyaL özv. Kobn Ödönné leányával.
Sebőn Gyula Kaposvárról f. hó 23-án 6 </> órakor tartja esküvőjét Nagykanizsán Brauer Róza kisasszonnyal, Breuer Bernát bánokszsntgyörgyi földbirtokos leányával.
— Eljegyzések. Ardó Leó okleveles gyógyszerész Nagykanizsán eljegyezte Lackenbach KaUlin kisasszonyt Lacken-bach Ferenc kereskedő leányát Zalaegerszegen.
Neu Miksa, a déli vasút tisztje, eljegyezte Balog (Breiner) BerU kiaasz-szonyt Vaavárott.
— Dohánygyár Nagykanizsán. A
szombati városi közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy az uj dohánygyárnak Nagykanizsára való kérelmezéséért, a város deputációt küld a pénzügyminiszterhez. Ez alkalommal egy szakférfiú, akinek szívessége révén figyelemre méltó cikket hozhattunk már a dohánygyár ügyében, a következő sorokat juttatta hozzánk, melyet figyelmébe ajánlunk az intéző köröknek: .Vannak sokan, akik ugy képzelik egy uj dohánygyár felállítását, hogy azt egy városnak adományozzák és abban a városban rögtön elkezdik az építést. Ilyenformán ugy állna a dolog, hogyha pld. Nagykanizsa kapná meg a dohánygyárat, ugy mindjárt oda áll 200—300 kőműves és építi azt. Szó sincs róla. Ha egy városra kimondjuk, hogy ott fognak építeni gyárat, akkor előre kell teremteni egy már létező alkalmas épületet, ahol ideiglenesen megkezdik a gyártási munkát 80—120 fővel, tanulmányozni a munkás viszonyokat; — 8 ha 2—3 év után a helyet alkalmasnak találják, akkor írják ki a pályázatot a gyárépítésre s igy 5—6 év eltelik, mig a gyár készen áll. Tehát mielőtt elmegy a deputáció, nézzen körül a városban olyan épület után, ahol az ideiglenes gyár elhelyezhető. Tervezgetést azonban ily ügy nem türl" Ezek a figyelemre méltó sorok. Nem akarunk mi sem tervezgetni, mert erős verseny lesz a dohánygyárért Azonban reá kell mutatnunk a régi honvédlaktanyára, amely üresen áll, s azt hisz-67.ük megfelel a célnak. A deputáció, a városi közgyűléstől utólag kérendő jóváhsgyás reményében — legalább nem hisszük, hogy ezt elleneznék utólag — felajánlhatja a régi kaszárnyát. Hangsúlyozva kijelontjük szak-soraink szavait: Áz ügy tervezgetést nem tür. Induljon a deputáció mihamarabb. Keressük fel Zichy Aladár gróf országgyűlési képviselőnket és az ő vezetésével járuljon a deputáció a pénzügyminiszter elé. Képviselőnk reméljük meg fogja győzni a minisztert kérelmünk méltányosságáról. Induljnnk! Szerencse feli
— Álhelyezís. A közoktatási mioisz-ter Kunfalvi H. Rezső főgimnáziumi rendes tanárt saját kérelmére Zalaegerszegről áthelyezte a ceglédi állami főgimná-ziumhoz-
— Az egyletkert! sétatér. E héten már nagy tömegben keresték fele gyönyörűen lombos séUtér jól gondozott uUit. A sétálókat valósággal meglepte a kert ízléses rendezése. Különösen csinos a két kiszáradt fatörzs, melyet szépen fonnsk körül a zöld futó indák. A fa, a körülötte levő nsgyon találóan összeállított, virág és növénycsoportul hangulatos benyomást tesz a szemlélőre. Igazán örülünk, bogy alkalmuok van egy ily kis közintézmény fejlődéséről a dicséret hangján megemlékeznünk.
— UJ tanár. A zalaegerszegi főgimnáziumhoz az eltávozott Kunfalvi helyébe Sárkány Lóránd kolozsvári egyetemi tanár segédet nevezte ki a közoktatásügyi miniszter.
— Kise a p\'ápáért. Ma szombaton délelőtt 7,11 órakor X. Piga pápa koronázásának alkalmából hálaadó szentmise lesz a szent ferencrendiek templomiban.
— Szerkesztői hlr. Lapunk felelős szerkesztője Nagykanizsára megérkezvén, ismét átvette a Zalai Közlöny szerkesztését
— Vihar. Csütörtökön este nyolc óra tájban óriási vihar vonult el vároiunk felett Villámlás, dörgés töltötte be a levegőt mely alán haUlmas menyiségben megeredtek az ég csatornái. A nagy eső következtében a viz az utcákon meg-akasztotta a közlekedést Több helyűt! (elszakította a csatornázást A Szarvsa
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. AUGUSZTUS 29-éu.
szállóban szemben fekvé Táros tulajdonát képező csoportbáz viz alá került. A szobákban a\' lakók (él méter magas vízben voltak. Néhány bátor ember segítette ki s lakókat kényelmetlen helyzetükből. A mezei és kerti véleményekben is sok kárt telt
__ Állampénztár vagy adóhivatal! A követkézé sorokat kaptuk közzétételre:
Az 1902. III. t. c. és az ennek végrehajtása iránt kiadott utasilások ugyan kifejezetten „kir. állampénztár\' elnevezést használnak, s csak zárjai közt említik az adóhivatalt, (mely elnevezés már különben som fel meg e hivatal ügykörének,) de smig s pénzügyminisztérium az adóhivatal elnevezésnek megváltoztatását el nem rendeli: addig a cim-táblán és a hivatalos bélyegzőkön nem szabad a kir. adóhivatalt „állampénztárának nevezői, mert ez időig még csak a budai kir. adóhivatal elnevezésének „budapesti IV. ker. kir. állampénztár\'-ra való meiiváltoztatása rendelletelt el. Értesö-lésünk szerint azonban a kir. adóhivatalok és ezek tiszti személyzete elnevezésének megváltoztatása, valamint egyéb szervezeti módosítások tekintetében a pénzügyminisztérium valószínűleg már nemsokára intézkedni fog."
— Országos sütőipari kongresszus. A székesióvárosi sütőiparteslület az 1903. évi kongresszustól nyert felhatalmazás alapján I. hó 19., 20. éB 21. napjaira egybehívta az őriz. sütőipari kongresszust.
— Hangverseny. A nagykanizsai róm. kath. telső templom építő bizottsága a KstholikuB Legényegylet szíves közreműködésével a .Polgári ügylet" nagytermében 1903. évi augusztus hó 20-án azaz Szent I,tván napján a templom épitési alapja és a Katholikus Legényegylet könyvtára javára jótékonycélu hangvetaenynyel egybekötött zártkörű táncvigalmat rendez. Kezdete esto pont 7,9 órakor. Jegyek előre válthatók Kasztl Testvérek urak üzletében.
— Vármegyei közigazgatási ülés volt kedden. Az. elmúlt juliusról kevés jelenteni való volt Dr. Ruzsicska Kálmán kir tanfelügyelő meglátogatta Csáktornyán a továbbképző tanfolyamot, s járt Balatonfüreden hol sz áll. felső népiskolát inter-natussal akarja ellátni, ezeken kívül még több iskolát meglátogatott. A pénzügy-igazgató jelenti, hogy julinsban befizettek 130 551 K. 80 SÍI., egyenes adót, tavaly ilyenkor többel fizeltok be 10.470 K. 58 fillérrel.
— Köszönetnyilvánítás. — A nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egylet f. hó 2-iki zászlószentelési üonepélyén megjelent egyesület és testületeknek, ugy a közreműködőknek és fehérruhás hölgyeknek, valamint a felülfizetöknek ez uton is hálás köszönetet mond a rendezőség. A felülfizetók névsora a kővetkező: N. N. 8 kor., Eperjesay Oábor, Klein Endre 5—5 kor., Dobrovics Milán 3 kor. 00 fill., Milhoffer Gyula 2 kor. 60 fill, Halasy Ádám 2 kor., Steiner József 1 kor. 00 fill., Lengyel Dénes 1 kor. 00 fill., Ábrahám József, Tőrök István, N. N. 1—1 kor., JUffay Rezsó, Kollorics Istvánná 80-80 fill., Szabó József, N N., N. N., Halik Frigyes, Kubát István, Pásti Lajos, Eger Zsigmond 60—00 fill.. Kovács Jánosoé, Schless Antal, Skorjánec József 40-40 fill, N. N., N. N., N. N. 20—20 fill. A zászlószegek megváltásáról azóló kimutatást később közöljük.
— Balatoni kirándulna. Balatonfüredről jelenlik: Balatonfüred közönsége augusztus 3-án Bubics Tivadar, zalavármegyei aljegyző, B.-FOred fűrdöbiztosa vezetésével sikerült hajó kirándulást rendezett, amelyen százuál többen vettek részt. A hajó előszőr Földvár előtt haladt el, azután Badacsony felé vette útját, ahol kikötött. Itt a társaság megnézte a Kisfaludy házat, azután felmentek a Rózsa kőig, amelyet állítólag Kisfaludy asztalul használt. Erről a kőről az a monda van elterjedve, hogy aki arra leül, egy éven belül férjhez megy vagy megházasodik. A leánynk siettek is helyet foglalni, a legénység azonban őrizkedett a babonás kőtől. A hajó egy óra után Keszthelyre indult, ahol a társaság délután 5-ig időzött. Este 9 órakor ért vissza a görögtűzzel kivilágított hajó a füredi kikötőbe.
— A felsó Ipariskolák képesítése. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter azoknak az iparosoknak a képesítését, akik az állami felsó Ipariskolák valamelyikét, vagy a budapesti állami felső építő ipariskolákat aikerrel elvégezték, ugy egy évi önkénytességi jogkedvezmény tekintetében mint az 1883. évi L t-c. széni pontjából kijelölendő köztisztviselői állásokra nézve, a törvényes minősítés tekintetében a középiskolák, nevezetesen a főgimnáziumok és fő-reáliskolák végzettségével egyenlővé tetté.
— X cséplőgép áldozata. Molnár Mariska ki a Nándormajorban a cséplőgép mellett mint napszámos dolgozott, usak saját vigyázatlanságának köszönheti szerencsétlenségét, rálépett a gép dobjára és mire a nagy segélykiáltásra a gépet megállították, a szerencsétlenség megtörtént, a gyilkos gép szegényt koldussá tette, a bal lábát elvitte. A szerencsétlen leányt a zalaegerszegi kérbázban ápolják.
— Tüz. Csütörtökön délután 2 órakor I űz fitött ki a közel fekvő Sormáson. Városunk tűzoltói is a veszély színhelyére siettek. A szélcsend hárított el komolyabb veszélyt Elégett több pajta, takarmány-nyal együtt. Azonkívül számos szalma-kazal lett a tüz martaléka. A tüz több gyermek vigyázatlanságából keletkezett, akik gyufával játszottak.
— Halálos szerencsétlenség. Megemlékeztünk mult Bzámuukban a szerencsétlenül járt Golenszky Ferencnérö\', aki borszesz lámpával magát véletlenül meggyújtotta. A szánandó asszony belehalt égési sebeibe, ö különben mint értesülünk, már élő halott volt. Az utóbbi időben jobban volt ugyan, de ugylátazik a végzetes éjjelen régi baja ismét visszatért. Kedden délután temették.
— Hetvenöt pályázó egy állásra. A keszthelyi községi leányiskolánál üresedésben levő tanítónői állást a minap töltötték be. A választásnak érdekességet kölcsönös a pályázók nagy száma. A 960 koronás állásra hetvenöt tanítónő pályázott, ami élénk bizonyítéka a túlzsúfolt tanítónői pályának. A pályázók közül 18 kitűnő, 37 jeles, 12 jó, 4 elégséges éa 5 olyan pályázó, aki okievetét nem mellékelte, hanem csak .sikerrel letett ideiglenes bizonyítványt". A pályázók közül Pető Erzsébet kapta a legtöbb szavazatott s így ő lett a 75 pályázó közül megválasztva.
— A Divat Ujság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre, postán való szétküldéssel, két korona husz fillér. Előfizetni legcélszerűbben s kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Ujság kiadóhivatala Budapesten, VIII, a Rökk Szilárd-utca 4. számú házában van.
S Z I N H Á Z. "
Kongatják a vészharangot a népszínművek fölött. Ugylátazik, a .nemzet csalogányának" eltűnésével eltűnik majd a tiszta magyar levegő is a színpadról A népszínmű, mely egykor nemzeti munkát végzett haldoklik. Haldoklását — sajnos — a közönség nem aíralja. Pedig voit idő, .midőn a kor vezető emberei a népszínműre írták rá a nemzet előrehaladásának jelszavát." Mi ezzel nem törődünk. Nekünk illatos kábitó levegő kell a színpadon. Magyar élet, ha oly hűen is rajzolják, mint a Sárga CBÍkó népszínműben, nem kell már nékünk. Az ily népszínművek már csak .Wlhelyárakkal mennek." Ez a viszony- a népszínmű ős a nagyközönség közölt. A színészek is kiestek már abból a szerepkörből. A szinpadon parasztruhában mozognak, de játékuk, táncuk, énekmodoruk, szóval egész lényük már a kor szellemében halad, ama kor szellemében, mBlyro az operettek sütötték reá bélyegüket. A Sárga csikó népszínmű előadásánál beigazolva láttuk ezt Jól játszott, szépen énekelt Bakay András parasztgazda leánya Erzsike, (Mányai Aranka) de operett stílusban. Almámy játéka telve volt drámai erővel, játékáért sok tapsot is kapott, de azért az ő drámai kitörései mégis a modern dráma keretébe valók voltak. Népszínműbe nagyon is választékos kitörések voltak azok. Egyedül még a Golecaéri puszta-bíró (Nagy Dezső) mozgott jól a darab keretében. Latabár jó karikatúra volt Jerig szerepében. Vetéssy ötletesen játszott. Nagyon kiestünk a népszínművek korából, olyannyira, hogy a Hólyag csárda falánsk egyik hátsó része börtön falat, vagy a jő ég tudja mit ábrázolt. Mindent, de magyar csárdát legkevésbbéI
Operettek korát éljük, de azért Szép He le na sem volt látogatva. Közöosé-günk kezd kissé kimerülni a színházlátogatásban, no meg az is igaz, hogy a darab már régi. De a régi jelzővel még nem mondtuk, hogy nem jó. Tévednek azok akik a darab értékét úgyszólván semmire redukálják ét csak a zenének tulajdonítanak értéket. Ha a többi operettek tárgyát vizsgáljuk, ugy el kell ismernünk, hogy Szép Helena, tárgya mind pedig eszméje tekintetében a legelsők közt foglal helyet. A most divatozó japáni felfujt semmiségek mellett gyönyörködve látjuk a görög mythosz megelevenedett szereplőit, akiket az űgyea sző-vegszerzók modernizálva állítanak elénk.
Vigjátékszerüleg gondolják a nagy hősöknek (Agamemnon, Achilles, Menelans stb.) mondákból ismert alakjait A zenéről elég annyi, ha megemlítjük szerzőjét: Offenbach. Neve dicséri már zenekompo-zicióját. Színészeink buzgó ügyességgel oldották meg szerepeiket Heléna (Mányai) és Pária (Nagy Gyula) együttesei kifogástalanok voltak. Latabár és Nagy Dezsü ügyesen játszottak. Ez utóbbinak kissé elnyűtt viccei feleslegesek voltak. A jók sora Károlyinéval, Dérivel, Pestivel és Benedekkel teljes.
Kövessy Albert mulattató fővárosi életképét a Vigéceket szerdán este adták. A színház zsúfolásig megtelt ez eBtében, mely Károlyi pár jutalomjátéka volt Az ünnepi ház kétségkívül nagy tömegében az ö tiszteletükre jelent meg, de óriási részt kérhet magának ebből Sárossy Paula, aki szabadságát megszakítva, eljött játékával gyönyörködtetni bennünket. Tisztelói pompás virágcsokrokkal hálálták meg a kisasszony e vendégfelléptét De nem jól mondtam. Nem ezt, hanem azt a roppant kedves, temperamentumos, de mégis végtelenül diskrét játékok hálálták meg, mely Sárossynak tulajdona. A művésznő nagy kedvvel és élénkséggel játszott és szinte meghatotta az a tüntetésszerü óviáció, melyben részesítették. Minden énekszámát, bár nem rendelkezik nagy hanganyaggal, viharosan megtapsolták. Sora nem szakadt az ujrázásnak. És értjük ezt. Kicsiny, de szépen csengő hangját pótolja SárosBy játékával. Sikere nem színpadi fogás, lisnem természetes játékának eredménye. A ..jntalmazandó-kat" a közönség sok ajándékkal halmozta el. Sikerűit est volt ez minden izében. A közönség sokat mulatott a kacagtató életképnek. A színészek ambícióval játszottak és megérdemelt tapsban részesültek Károlyiné, a nem néki való szerepkörben is pompásan játszott. Mányai hangja ez estében fáradtnak és fátyolosnak tűnt fel előttünk. Kövessy Albert, Almássy, Károlyi, Nagy Dezső, Pesti, Latabár, Benedek külön-külön, mint együttesen jók voltak.
Ob.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1903. auguaatua 7-i$l—u-jg. —
Halálozások:
Buzsvinec János ifj. rk. 4 hónapos. Sneff József ifj rk. 22 hónapos. Mayer Magdolna rk. cseléd, 28 éves. Golencki Ferencné rk. géplakatos neje 32 éves.
Vince Jánosné rk. napszámos, 58 éves. Molnár János rk. 3 hónapos. Özv. Gerócs Istváuné rk. főldmivoa, 62 éves.
Loboda Dezső rk. 0 éveB. Tasch Gyula rk. 1 hónapos. Rathmann Gyuláné rk. 51 éves. Szalal Lajos rk. 2 hónapos.
Házasságot kötöttek:
Bezemek József gépgyári munkavezető
— Navratil Veronikával. liauBz Ferenc géplakatos — Penc Rozáliával.
Erdélyi Gábor napszámos — Kovács Annával.
Kakas Ágoston nyomdász — Cvetkó
Brüller Albert kórházi-felügyelő — Kellermann Júliával.
KÖZGAZDASÁG.
Heti jelentés.
(Kövesdy Jenő nagykanizsai gabna-bizomáuyos cég jeleotése.)
A cséplési munkálatok országszerte folynak és nagyon különböző eredményt tűntetnek fel. A gyakori csapadék az árpa színét kedvezőtlenül befolyásolta, úgyszintén kihatott ez a huza minőségére is. Rozs és zab sdnak aránylag legkevesebb panaszra okot.
A világpiacon az alapirányzat szilárd, a készletek gyengék éa a fogyaszlás némileg magasabb árak engedélyezésére volt kényszerítve.
Nálunk forgclom ez ideig alig alakult, a hozatalok még mindig nem számítanak és csakis urasági áruban volt eddig forgalom és pedig eladatott:
Buza 78—80 kilós á K. 7---7\'30
Rozs 71—78 , , , 5-80—6-05
Sörárpi . , 6--7 ÖO
Zab , . ö--635
káposzta, repce vevők tartózkodása folytán lanyha, ára K. 10—10-50 gomborka . 9— 9.25 mindannyi pr. 00 kg.
— YAaár. A legutóbbi országos vásár nem mondható éppen sikerültnek. Bár sok vidéki volt a vásárban, de azért a forgalom még sem volt az igazi. A gab-navásár lassan indul, nagyon meglátszik rajt a késői aratás. Ez utóbbit természetesen megérezték kisiparosaink is. A vöröshagyma vásár a szokásos nagy volt Az időjárás ez egyszer a hagyoroáuynyal ellentétben meglehetős volt Cssk hat óra estefelé kerekedett széltől hajtott óriási porfergeteg, amely azonban hamar elsimult
— A magyar sör. A zalaegerszegi képviselőtestületi közgyűlésen dr. Ober-sohn Mór ügyvéd, városi képviselő tag azt indítványozta, hogy a vendéglős csak hazai sört áruljon. Mert van elég hazai sörgyár a jóságnak különbözö fokozatával. Mért kell neküuk idegen sört innunk, mikor a csehek agyarkodosk a magyar gabona ellen?! Ezt a kitűnő indítványt azért emiitjak fel külön nagy nyomatékkal, mert a hivatalos közgyűlési termekben vajmi ritkán hallunk "ilyen magyar iparvédő eszatéket.
— Szólószell értekezlet Ualaton-Almkdtban. A .Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete" Balaton-Almádiban augusztus 30-án szőlészeti értekezletet tart. A gyűlésen dr. Drucker Jenő, az egyesület igazgatója kifogja fejteni a magyar szőlőbirtokosok országos képviseletére hivatott uj egyesület munka-programmját, előterjesztést tesz, hogy az értekezlet a bóritalsdó leszállítása, illetve a házi fogyasztás adómentesítése érdekében állást foglaljon. Marton Dénes m. kir. szőlészeti felügyelő a leggyakoribb szőlőmivelési hibákról előadást tart. Ezenkívül még más helyiérdekű kérdés fog megvitatás céljából felvétetni.
-P--- ■
Szerkesztőség : Dr VWAnvl Henrik, ielílSa a.crkeaatí. Kiadó: Jf}. irajdlts Jiiaeí.
VEGYES,
— MAtd Valik fényképezéiétiw? Elismert legjobb szalon éa utazási fénykópozö kéuQlú-kek nj IslOlmnlhaulUn pillanatnyi kézi-kéaaS-lékek, továbbá mindennemű fínykápexökellékek A Moll ca. éa kir. ndvari axillltfall, Béca, 1 \' TnchUobcn 9. Fényképez! kellők ozlet alapíttatott 1854. — Kivinatra nap képen árjegyzék ingyen. \'
Nyiltfcér
Aa o rovat alatt koaláitokért nem vállal íelelíaaécet a aacrkeaatSaéz
Vese, hucyhólyau, hugydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bánulmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve teáz. linnyhajtó hatásni
Ittas isii löMjea enésilbtli
Kapható ásváuyvukereakedúiekbuu éa
gy<*gya«ertárakban. A Salvator-Íorrií Igazgatósága Eperjeieo
HIRDETÉSEK.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvoságot, mely az elvesztett eriU újra meghozza, Próbactomagot * egy »xii oldala* könyvet ]K>stin, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik érte inuk. Ez a legbá-mulatraméltóhb csodaorvosság, mely megmentett ezreket. a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, izlölísbeo, miamint elveszített férfierő ben szenvednek. Gz okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoiágot aiagy*riió könyvvel együtt mindenkinek ingyen kaid. Ezzel a háxior-vossággal a baj otthon gyógyítható, • mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi «lgyöngalésben,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a\' gyógyszer köxvetetlenOl azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja ac érek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát State Mediral Institutnak as alant jelzett címre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. As intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmutatja hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. As intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A levelet igy. kell cimezni: State Medical Institute, 17 Elektron Building, Kort Wayne, Ind. Amorika.
A levelek mindig bénneoteaitendök.

tevétpap\'nyx a
C5C>m tícvetpci pxt.
Kapható;
Ifj. bajait*
papit^t ez esbedc&éfon.
Kérje ön
Ingyen és bérmentve illusztrált árjegyzékemet több mint 600
ábrával órák, arany, ezüst és hangszerekről HANNS KONRÁD
■ftrttüyar éa kiviteli cég B.RÜX 325. az. CaeboraaiR.
• Mezei egerek t>
tSacgea ta blitoi klpusillti.ár. «Jin!om 11 11-UI.ni ktoilttttfc mit Li tok .llktta uradat-ra.kb.iL o.frobb Jni^a.b.a, agjulni. ISbb kOuCg.kbM a legjobb .Ikerről ba.tn.lt
egórmérget
Ubtiica alakban. wJdltf Urttitalaiok az*rtnt t holdra l-« ktló oltg«edda«k Hzoojult, IOO kiló ára W kor., ÍX kllóa 144* 0 kor.
SIPÓCZ ISTVÁN
^ S3°ógy«s*r4ai
Pécsott, (Barany^magye)^ ■*-
rck meUókelal.
MIÉRT
van annyi utánzat?
MERT
a iilaÉl EUEllliOTEI-líli
UIOLEUM padló-zománc
a törv. bej. „Vailarai" rédji|j|yil a la|lobb él liitartiaabk puha padlóknak éi koajkakatarokaak kinázilátára.
BejagyiatJ
Az Eiseíslátllír-féle Linolfiini padlűzoinánc
így óra alatt kiaiajr-ra izérad, báailfta-laa tzép fény nyal blr ii tartósság takla-tatékaa addi* filil-aiilkatatlai. Nagy elterjedtségénél fogva kUlönbözS hason-hangzásu nevek alatt értéktelen utánzatokat hoznak forgalomba, miért is kérjia ■ladiRkl klzirélM ctak Elnaitidtar-féla
„UI0LEII
padló-zománcot/\'
a törv. bej. .Vailaia|* védjegygyei.
Elsenstádter Tiitlérik
laki- áa taalihiyár.
KAPHATÓ: Nagykankain: Neu Klein cignil.
Vétlj.jy .Vasjovgj"
KyavalyatSréa.
Ki oehőzkórban, görcaökbeo éa más ideget állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát. Ingyen\' éa bérmentve kapható Scbwanen Apotheke, Frankfurt alMain által.
XLII ÉVFOLYAM.
ZALAI K0ZLÖN7
1908. AUGUSZTUS 16-én.
Med Dr. Traub József gyomorpíra
G ASTfí/C/fif
orrallan Is neplziitlra és tanilra.
Exer és cxer ember gyomor, bél é« mit bajok következtében sxigorn étrendre ran kényszerítve, Ami ax életet kinossi te«xi. Dr. Tranb József Gastrlcin gyomorporinak hasznilatinil exen étrend már rövid idő múlva feleslegessé vilik. Betegek, kik sok táplilék felvételével erőiek akarnak lenni, elérhetik a Gastricinnel a legrövidebb idő alatt. GaatrieiD mulandó bajoknál, mint gyomorégés, felböfögés, felfavódáa, gyomorfijis, bányái, görciök, rosszullét, sxoralis, fejfájás és rossz emésztésnél azonnal használ és hosasabb élvcxetuél megszűnteti a régi gyomor és bél bintalmaxat, melyek eddig minden axernek ellenáltak. — Gastrlcln nem hashajtó sxer, a sxékeléat azonban szabályozza. — További* •kat a prospektusok szolgáltatják. — Orvosok részére ingyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárban. Nagykanizsán PRÁGEK BÉLA gyógytárában.
Főraktár „Salvator" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógydrogueri ikban.
Nagy dobos 3 kor., kis doboz 2 kor., bérmentve 20, ajinlva 46 fillérrel több
r <D Z I. UJ
CL^j O _J -+-> <t 00 Q_
iS
o CJ> rvj
co
m in
mk
Ííébm
iu m
mi ííiil
Ilii!3?2
gpooononoooooocMDoooooooaioooooooooan
Z.K. ■/.. 903
MOLL SEÍDLITZ POR
Csak akkor valódlak. ha mlndogyik doboa Moll A. védjegyét és
aiüréaát tüntotl fel. A Ball A..fiit Saldlltz-parok tartéa ntarbaláa. . leimakacaabb ayease- él al-
tssttáatalaak, sjomorjtlrci <1 «yomorhér, röpOtt artkrakadil, raijbintalom. vér talaláa, aranyér éi a lojknloobíaéhb ail katstalgek elles, e jele. bátluernek éTtixedok óla mindi* nagyobb olterjedéit neraett — Ara agy lapaoaatalt gra-dtll doboznak 2 ker.
Hamisítások törvényileg fenylttstnek.
[ MOLL-FÉLÉ FRANCIA]
Csak akkor valódi,
ha mlndeirrlk nrej MOI.L A. Téjjefrét tnnleli lel .A. Dall- felirata dnozattal Tan sirra. A Üall-H\'-
. , . , , ■ ■" oooxaitaj ran sarra. A laoii-iaii
iraaezla karar.ar >■ ai nerezeieaen mint ra|dalaaaoalllapll« aadlnailaal azer kéia.Sny cna él a meghtUéi egyéb kér.tkazméayolnél legiamoreteaebb népaaef. — E|y éiexitl aradatl Svaj ara I ker. 90 «ll
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, lemjabb B6da.tr ..rriot kéazilek gyermek éa hAlry aaappan a bír ekazarfl ápoltaára gyermekek éa falaltlek ráazéra.
ára darabaaklal — 40 flll. Sl darab — I kar. SO «ll. _Minden darab gyermek-nappan Mail A. védjegyéval ran ellitra
Főszétküldés: Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlanben 9. az. Vidéki majrendeléaek naponu poatantinrét mellett tel|oaittetnek. A raktárakban tették határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyévél ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
noootxxxxx3ocx>ooaoiiooocxioooS55oooadoobo5Ső5a
lllf.
Zalamegyében Bagladon a Molnár-féle birtok 4 szobából álló uri lakhéz mellékhelyiségekkel, cselédház és gazdasági épületekkel együtt, szabadkézből örök áron eladó.
A birtok áll mintegy 60 kat.. hold jó rét és 100 kat. hold szántóból. Ára 70 ezer korona, melyből 26 ezer korona bankteher átruházható.
Közvetítők nem dij.ztatnak. Venni szándékozók levélbeli megkeresései Özv. Molnár Kálmánné úrnő elme alatt Nares Brettyére u. p. Marót lllye intézendők.
2614. szám/tk. 1903.
Árverési hirdetmény.
A oagykaoiznai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Sebestéoy Lajos Ogyvéd nagykanizsai lakóé végrehajtatónak; — 1. Bognár József elleni i kor. 32 611.; — 2. Beke György elleni 4 kor. 32 flll.; — 3, Beke Imre elleni 4 kor. 32 flll.; — 4. Der-ralics János elleni 4 kor. 82 fill.; — 6. Friebert Józsefné szül. Hajdú Anna elleni 4 kor. 32 fill.; — 6. Farkas János elleni 4 kor. 32 fill.; — 7. özv. Horváth Imréné szül. Tóth Katalin elleni 4 kor. 32 fill.; — 8. Hegedűs Imre, Gábor, Jónás, Mihály és Mári elleni 4 kor. 32 fill.; — 9. Kovács István (ács) elleni 4 kor. 32 fill.; — 10. Marton Jánosné szül. Geresdi Anna elleni 4 kor. 32 fill.; — 11. Németh György ifj. elleni 4 kor. 32 fill.; — 12. Németh József lelsö elleni 4 kor. 32 fill.; — 13. Németh József (kotlát) elleni 4 kor. 32 fill.; — 14. ódor László elleni 4 kor. 32 flll.; — 16. Szabó Ferenc elleni 4 kor. 32 fill.; — 16. Szabó Ferencné szül. Galamb Z«ó6 elleni 4 kor. 32 fill.; — 17. Szántó József, Ksti, János, Rozi és István elleni 4 kor. 32 fill.; — 16. Tálosi Juli elleni 4 kor. 32 fill ; — 19. Újvári Györgyoé szOI. Boncz Rozi elleni 4 kor. 32 611.; —
20. Vida Ferenc elleni 4 kor. 32 fill.; —
21. Vida Ferencné szül. Szántó Kataliu elleni 4 kor. 32 fill.; — 22. Weinhoffer Jánosné xzOI. Zoltán Anna, elleni 4 kor. 32 fi.l. lóké, valamint az 1— 22. rorsz. alatt megnevezőit végrehajtást szenvedettek elleni 73 kor. 10 fill. végrehajtás kérelmi. — 24 kor. 30 fill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tsrtozó s a bakónaki 1021. sz. tjkvben + 1646. brsz. nagyoldali szántóföld rét, erdő és legelőnek B. 4 alatt Bognár József nevén álló 1|167 ed, B. 16. alatt Beke György nevén állott de idóközben Beke János (nős Ráckel Annával) nevére átírt l|lő7-ed, B. 2. alatt Beke Imre nevén álló l|157-ed, B. 236—240. alatt Dervalics János örökösei nevén álló l|167-ed, B. 24. alatt Friebert Józsefné szül. Hajdú Anna nevén álló I|lő7-od, B. 25. alatt Farkai János nevén álló l|157-ed, B. 182. alatt özv. Horváth Imréné sz. Tóth Katalin nevén álló l|167-ed, B. 205—209. alatt Hegedűs Imre. Gábor, Jóoás, Mihály és Mári nevén álló l|157-ed, B. 68. alatt Kovács litván (ács) nevén álló 1)157-ed, B. 79. alatt Marton Jánosné sz. Geresdi Anna nevén álló l[167-ed, B 85. alatt Németh György Ifj. nevén álló l|167-ed, B. 87. alatt Németh József (fel«ő) nevén álló l|167 ed, B. 86. alstt Németh József (kollát) revén álló l|157-ed, B. 223—224. alatt Odor László kk. és Ódor Jnli nevén álló l|157-ed, B. 125. alatt Szabó Ferenc nevén álló l|167-ed, B. 126. alatt Szabó Ferencné sz. Galamb Z-ófi nevén álló l|l57 ed, B. 184—188. alatt Szántó József Kati János. Roxi és István nevén álló !|167-ed, B. 134. alatt Tálosi Juli nevén álló l|157-ed, B 146. alatt Újvári Györgyné sz. Boncz Rozi nevén álló l|I67-ed, B. 149. alatt Vida Ferenc nevén álló l|157-ed, B. 150. alatt Vida Ferencné sz. Szántó KaUlin nevén álló 1|157 ed, B. 155. alatt Weinhoffer Jánosné sz. Zoltán Anna nevén álló l|lö7-ed összesen 22|157-ed részére 2174 korona 22 fillér becsértékben
1903. évi szeptember hó 11. napján délelőtt 10 órakor
Bakónak községházánál Sebestéoy Lajos felperesi Ogyvéd v. helyettese közben-jöttérel megtartandó nyilvános biréi árverésen eladatni fog, megjegyeztetvén, hogy 8zántó Rozi és István B. 187—188. alatti illetősége özv. Szántó Vendelué; Hegedűs Imre és társai B. 205—209. alatti Illetősége özv. Hegedűs Imréné; Ódor László és Joli B. 223—224. alatti illetősége özv, Ódor Lászlőné éa Dervalics Jánoa örökösei B. 236—240 alatti illetősége özv. Dervalics Jánosné özvegyi jogának épségben tartásával adatik eL
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10^,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezébez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1903. évi május bó 9. napján.
GYÜMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSCOMSERVÁKAT
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
„ELSŐ KECSKEMÉTI COKSERVGYÁR"
KECSKEMÉTEN. ■W ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.
Stubica Töplitz hévvizfürdö
UJ flirdöigszgatóság. Uj berendezés.
Fürdőidény: május i-től október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától \'/« óra, Stubica Töplitz megálló állomástól óra távolságban.
Ezen 53 b C. fokn hévviz főlülmnlhatlan batásu, fóleg csúzos izom s izületi lájdalmak, idolt csonthárlyalob, idegzsábák, fóleg Iachiaa, izületi zau górok s idült Brightkór ellen.
Természetes iazapfürdője s modern berendezésű izzasztó helyiségei (Cai-darieu) nagybatásuak női bántalmaknál igy méhlob után visszamaradt izzad-mányok felszívódására. Egyéb gyógyhatányok Masssge, villanyozás galván és faradicus árammal, villanyos Msssage s. a. t.
A fürdő Zágoriának egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal.
Ivókúra az 58\' Celsius fokú ivókutnál torok- gége és tüdóhurut, főleg pedig bélbajokoál, aranyérnél sat. Utóbbiaknál mint a kárlsbadi ivókura fölötte alkalmas helyelte«itője.
Állandó gyógyzene, Lawn Tannis, tekepálya.
Kocáik minden vonathoz Zabok s Stnbica Töplitz állomásoknál. Több lagu családnak ajánlatos az érkezést előleg bejelenteni. Föltünö olcsó ársk, lakás, fürdő ■ étkezésnél, kitűnő konyha, természetes borok.
Utbaigazitáat ad a fürdőigazgatóság, ■ dr. Spanner I. türdőorvos magyar nyelveo. Prospektus ingyen s bérmentve.
..MATER GÉPGYÁR
vas- és fémöntöde
részv-társ. SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., Lipót-kőrut 15.
Kéazit minden nem Q
Gazdasági gépeket,■^• Benzin-motorokat1o~5tf8.
Benzin-motoros cséplökészletek.
Mfaloinénltészet • "j bengemékek, minden e azakmibs rágó gíp gyirtáaa. -—- Teljea mümslmi berendexéaek.
KttlSnleKeasél? 1 Legojabb aierkezeto csavaros éa szabad, vlanyomásn - borsajto.
Ofllioriie D Hl -féle vllálhlro amerikai arató éa kaszáié gépek " M\' ""C magyarorazifl kizárólagos képvlael6.ége.
Képes árjegyzék lagyn is biraaaalva Klváaatra aladea azlkséflatrs kílís kültaéjvitéi
Nyomatott Ifj. Wajdits József, könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1903, auflu»itu« hó 22-én.
34-ik szám
XLII. évfolyam.
Előfizetési &r:
Eg6$z évre . . 10 kor. — fill. Fél érre ... 0 kor. — fill. Noryidétrc . .. 2 kor. 50 fill. tiffjen Hxúin 20 flll.
HIRDETÉSEK 5 h j»áb08 petitiorban 14, misod«or 13, i mindyn toráblii lorért 10 flll
NYÍL TTÉ R BEN
petit aoroDkéot 20 fillérért vitetnek fel.
zalai mm.
A l.p Kellemi réizét illető mlo-drn kOzloménya felelőt uerkesitő nevére, SS anyagi réazt Illet! köt-leméayek pedig • kiadó neiíre címzetten Nagykanizsára bérmentve inlézeadők.
Tl^nnentetlea levelek nem fogad, tatnak el.
Kezlratokvlsszanemkllldeiaek
A nagykanizsai ,Ipar-Testület," „a nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a .Kotori takarékpénztár a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagykanizsai kisdednovelő egyesület,* a .nagykanizsai Unitéi járáskör,\' a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tipintézete,\' a .katonai hadastyánegylet.\' a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
részvénytársaság,* .nagykanizsai ós oőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A vidék joga.
Minden állam közgazdasági tevékenységének első feladata, hogy az állam egész területén az egyenletes fejlődés biztosítva legyen s a földrajzi fekvés, éghajlat és egyéb viszonyokban rejlő különbözetek okos, észszetü módozatok által kiogyeulit-tessenek legalább annyira, hogy azokon a vidékeken a lakosság megélhetése problematikussá ne váljék.
Ha Magyarországnak a kiegyezéstől számított 3G éves közgazdasági tevékenységére tekintünk vissza, sajnos éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. A főváros mellett szánalmas fogalommá törpül a vidék, az országnak tnlajdon-képi életereje.
Budapest 36 év alatt, oly óriási mérvben fejlődőit, hogy ekkora haladást még a parancsszóra, papiroson előre megrajzolt Táris története sem mutathat fel.
Óriási kőrutai, ragyogó palotái vaunak, mindenütt fény, csillogás. Am ezt a sok palotát, azokat a hatalmas kórutakat nem Budapest teremtetto, hanem a vidék.
Vasúthálózatunkat, zóna rendszerünket ugy alkalmaztuk, hogy a vidék vagyona ide gyűljön a fővárosba.
Itt van a hatalom, itt mérik a legmagasabb igazságokat légfűtött palotákban. Itt öszpontositottuk a tudományt, mert a másik egyetemet ugy tekinti a hatalom is, a társadalom is, mint a budapesti előcsarnokát, azon keresztül juthatni ebbe.
Itt a művészet minden ága. Itt az ipar, itt a kereskedelem, itt a gyár világ, itt van minden a három kilo-
; méternyire Budapesttől megkezdődik a vidék, melyre szánalmas mosolylv.il tekint a boldog fővárosi.
Évtizedek óta folyik ez a csoportosító rendszer, pedig a kiállítás óta bekövetkezett pangás szomorúan beigazolta, hogy Budapest mesterséges fejlesztése nem egészséges Budapestre nézve, s felette káros a vidékre, mert a világváros fentartó eleme a vidék, s mihelyt az nem táplálja, összeomlanak a ragyogó kártya várak.
Ez az összpontosító rendszer aztán dívik a vidéken is. Gócpontokat csinálunk, ott tOmöritünk mindent, s o gócpontokon kívül semmivel sem törődünk.
A felvidéki nép nem is olyan régen virágzó kézi ipart űzött. A gépek lassankint kiragadták a nép közéből az ipart. Ám nem arra törekedtünk, hogy a gyárakat ott azokon a vidékeken létesítsük, hanem távol a nagy városokban.
A Dunántul két nagy városa Győr és Komárom nem is olyan régec hatalmas kereskedést űzött. A hajók egész raja ülte meg kikötőjüket. Budapest rohamos emelkedése óta nem áll meg a hajó már ott, minek, hisz Üzleti élet csak a fővárosban van.
Ennek a rendszernek káros következményeit régóta érezzük.
Megverte az Isten haragos kezével azt a vidéket, amelyiknek az ügye interpelláció alakjában kerül elő. Amelyik percben átveszi a kegyelmes ur, s táskájába csúsztatja, akta lett belőle, atrelyet iktatnak, a szivárvány-minden színében játszó ceruzával keresztül-kasul irnak, kivezetik, bevezetik, s a végén az irattár a sorsa. A kegyelmes nr pedig az ibolya
nyíláskor átvett iiiterpolláciéra falevél hulláskor válaszol," hogy „«11 right* minden rendben.
Emlékezzünk csak Árvamegyére, vagy hisz nem is olyan rég volt, a belényesi ínségre.
Négy hét múlva, mikor nz Isten adta nép már .1 gyökeret is megette az erdőben, küldillok nekik kukoricát. Bagatell, nem jobb ita végre is ma eszik kukorica kenyeret, mintha ma is gyökeret rágna?
A Vág elönti a vidéket, a lábon álló termést aratás előtt tönkre teszi. Egy óra alatt három vármegye népének nincs betevő falatja. No itt már tenni kell I Elő áll a szalon kocsi s aztán kegyelmes és méltóságos urak odautaznak s megnézik a pusztulást . . Megírják jegyzőkönyvben, hogy mit láttak, aztán azt is beiktatják, s iesz belőle poros akta az irattárban.
Körülbelül igy tették tönkre a székely kérdést is. Kormánybiztosságot szerveztek. Uram őrizz tőle. Aztán a pecsétes levelek, hatalmas paksa-méták hozzák és viszik a székely nép nyomorát, de bizony csak nem szűnik meg attól a sok írástól. S a szegény székely már nem vár, lianem megyen oda, hol legalább van kenyér.
Nem kormánybiztosság kell a vidéknek, hanem egészséges Ontpdatos közgazdasági politika. Kiaknázni a gyergyói havasok márványrétegeit, a belényesi havasok kincseit, a Felvidék faiparát, s foglalkozni a vidékkel.
No feledjük, hogy az országnak életereje a szánalmasan lenézett vidékben van.
rapp Ferenc.
Az állandó színház.
— Viroa fejlesztésről. —
(g. b.) Városunk társadalmának köz-érdeklódésu az állandó színház jegyébeo áll. Egyenlőre csak a színház helyét szavazták meg a városatyák, de azért a lelkesedés, az élénk fantázia, már kirajzolja előttünk a jövő látképéi. Ott látjuk a szép stílben épült városi színházat, ormán a nemzeti irodalom nagyságaival. A sziifház előtt, remekül gondozott Erzsébet-park közepén áll „glóriás" Erzsébet királyasszonyunk alakja, szoborban megörökítve.
Szép álomképei a jövőnek, rajongunk érte mindnyájan. Nem hiszszük, hogy voloa valaki, aki ellenezné e szép kor eljöttét, aki nem látná be, hogy minden város lakóinak joga van elvárni azokat az elengedhetetlen kultur intézményeket, amelyeket az ember társasélete önmaga megteremt, őumaga kívánja az intézmény létrejöttél, de csak akkor, ha ezáltal nem esünk bele a rut betegségbe: .Fenn az ernyő nincsen kas."
Nagyon találóan jellemzi e vígjáték cím városunk baladásának mostani áila-poiát. ív-óra jól mondtam, nem ezt, hanem a bejövendő kort, amidőn állandó színházban ját-zanak Thália papjai, hangosan szólnak majd a zenekar rézüsljsi, hogy elleledtessék velüuk a gyári gépek néma-aágát----
Lépjünk ki az általánosság mezejéről. Nsgykanlzsa város a közel jövőben állandó színházat akar építeni. Ismétlem örvendetes cél. Csak szeretnők megtudni, mi alapja van e mozgalomnak, mi az ami ez ügynek lökést adott? ügy tudjuk, nem találkozott még városunkban oly fenkölt gondolkozású ember, aki vagyonát e célra hagyomáoyozta volna. Színházépítési alapunkból még nem fntja állandó, modern színházépítési költsége. Bármely téren keressük a választ nem találjuk és mindenhonnan csak az a mondat csillog felénk ijesztöBn: .Fenn az ernyő, niucsen kas."
Óvatosság — a jelige közéig. Városuuk pénzügyi háztartása napről-nspra nehezebb lesz. Nagy kölcsönök súlyosan nehezednek városunk háztartására. A füstölgő gyár-
kémények — a halídó városok felkiáltó jelei — nálunk nem igen, vagy csak lassan szaporodnak. S mi ebben a korban akarunk színházat épiteni I A színháznak társadalmi uton való felépítése a jelszó. Szép, de mi előre sejtjük, hogy ez üres frázis lesz, melynek végső eredménye volna a város anyagi lerhének súlyosbítása. Színházat, drága palotát akarunk most építeni, nem törődve azzal, hogy városunk gazdaságilag és közegészségügyileg kátyúba rekedt.
A csnporlhár, bár méltányos árért jutottunk hozzá, sokba került. De mit nekünk vagyon. Porrá akarják rombolni a házcsoportot, felgynjlani egy csomó bankjegyet, hogy igy egy kissé képletesen fejezzem ki magam, hogy fenti legyen az ernyő, azért, hogy a többi dunánluii városoknak büszkén mutogathassuk a színházat, dehogy színházat — a szegénység tanyájátl
De nem akarunk félreértetni. Mi sem vagyunk ellene az állandó színház építésnek. Ha az eszme érett volna, elöl sietnénk küzdeni a cél elérésében. De most nem. Erőltetett városfejlesztési politikának nem vagyuDk a hivei. Különösen akkor nem, ha sok más fontosabb téren bátramaradtunk.
Itt van előttünk Szombathely, melyről a fővárosi lapok, mint minden téren roppantul haladó, törekvó városról emlékeznek meg. Nem mondjuk, hogy nincs kulissza titka e város gyors haladásának, de nagy tömegében, e haladáa csirája mégis a város közügyeinek céltudatos vezetése. Város fejlesztésben Szombathely volt polgármesterének — jelenleg országgyűlési képviselő — eszméi mintaképei lehetoek nékünk is. A most megnyílt iparkiállításről szóló beszámoló keretében, egyik tekintélyes fővárosi lap mintául ajánlja e várost a többi vidéki városoknak. Nem ok nélkül. A fővárosi lap Szombathely városáról körülbelül igy irt: „Szombathely városa nem gazdag város és mégis nemcsak modern szép házaktól, középületektől szegélyezett pompás utcákkal dicsekedhetik, banem más mindennel is. Van neki vízvezetéke, csatornázása, szép modern világítása." Majdnem az egész
TÁRCZ A.
EzBregynappal meséiből.
hm: Or. Aatalfy Earfri.
A ► Zalai Köztóftjr* eredd I lArcija. — A kárbunkulusok.
Három dúsgazdag knluli királyfi, egy nagy idegen városban ogyazon bölcsek tanítványai, elvégezvén tanulmányaikat búcsúztak egymástól. Nehezükre esett a búcsúzás, \'mert,igen igou jó barátok voltak. Egymás kezét sirva szorongatják s alig tudtak szóhoz jutni a zokogástól, annyim szivükre vették olszakadásukat.
Mikor lecsendesedtek egy kissé, egyik közülük, egy sápadt, ábrándos nézésű fiu igy szólt:
Fiuk állítsunk valami emléket barátságunknak. Nem szoborra gondolok, Isten mentsen. Már elóre borzong a hátam attól 11 szobortól, melyet majd hálából halhatatlan érdemeimért nekem fognak állítani alattvalóim (s itt finom iróniával mosolygott, látszott, hogy valami okos ember lehetett a mestere.) fiu egyebet szándékozom. Ez az emlék eszme legyen. Tüz-f zflnk magunk olé egy nagy célt s az erre a célra való közös törekvésben legyen megörökítve a mi barátságunk. Tudjátok mit? Minket ebben a percben az érdekel leginkább, hogy vájjon ki lesz hármunk közül a legboldogabb. Hát legyen ez a mi élet célunk az igazi boldogság. Krre törekedjünk, ebben éljen a mi barátságunk emléke. Elfogadjátok?
Persze, hogy elfogadta valamennyi. Most már csak a módozatok szigorú megállapítása következett. Erős fogadást tettek a királyfiak, hogy ötven esztendő múlva ismét összejönnek s akkor kiki beszámol az életéről. Aki olyan szerencsés lesz, hogy megtalálta a legigazibb boldogságot, annak — jó keverjünk tréfát is bele — a másik kettő a koronájából odaajándékozza n legszebbik karbunkulus követ. Azzal megcsókolták egymást, elváltak s ment kiki a maga célja felé.
Es fáradoztak és keresték a boldogságot
Azaz dehogy keresték olyan érlelőmben, mint ahogy felfogadták. Az apjuk halála után elfoglalták a trónt s uralkodtak, mint más közönséges uralkodó. Az uralkodás sok gondja között jutott is eszükbe az az ábrándos fiatalkori fogadás. Aztán meg — tudja Isten — annyira megváltoztak • királyfiak. Éppen az az ábrándos szemű, ki oly finom iróniával nyilatkozott az alatt-valók szoboremelő készségéről, már harminc esztendős korában megfaragtatta a maga szobrát. S a másik kettőnek is akadt mind valami bogara. Az egyik pl. tudósokat gyűjtött maga köré 8 könyveket íratott velük. De a könyvekre a maga nevét iratta szerzőként. A tudósokat aztán kárpótolta aranynyal. Ami nem mondom, hogy a tudósoknak nem^Jtezett. A másik király, az magának tartotta mind a kincseket. Volt is akkora kincstára, hogy
Íulát építhetett volna csupáu az arany arperécékből. Embereket járatott körül a világon, kiknek az volt a feladatuk, hogy kikutassák, hol van valami megvásárlásra érdemes ékszer vagy drágakő.
Igy értosült arról, hogy két igen messzo lakó uralkodó koroin\'yában olyan karbunkulus kövek ragyognak, hogy megérik a király egész kincstárát. A király örömében majd legurult a székéről.
— Hiszen azokat a köveket én ingyen is megkaphatnám, s meg is kapom, ha élek. Várjunk csak, igen. kerek ötven esztendeje annak a fogadásnak, lám 1 hogy elrepül az idő. — És követeket küldött menten a királyokhoz, hogy emlékükbe hozza fiatalkori fogadalmukat s hogy közösen megállapíthassák az időt és a helyet a mikor és hol találkozhatuak & a fogadalom. illetve a kárbunkulusok dolgát eldönthetik
Fölösleges mondanom, hogy a követek az utbau utálkoztak a másik két király . követőivel. Megállapították az időt és azt a semleges területet, hol a királyok találkozása zavar nélkül megeshetik s ezzel mindenik ment vissza, hogy hirül vigye a megállapodást királyának.
Kiérkezvén a megállapított idő a királyok felkészültek. A magukba szállást, a multiukkal való komoly számotvetést, annak kutatását, hogy hát mit is tartottak ók tulajdonképen életükben boldogságnak s voltak-e valaha igazán boldogok, mindezt elmulasztották, hanem azt nem mulasztották el hogy a korongjukból kivétessék a legnagyobb karbunknlust 8 hamisat tétesseuek helyébe.
— Ki tudja, hátba valamelyik\' a másik kettő közül fogja a nagyobbat hazudni.
A semleges területen egy szép pálmás liget mellett átesvén kölcsönösen egymás fehér szakálának a megcsodálásán (min-
deniknek volt valami szellemi frázis a szakála fehérségének a mentségére: hjah barátom az idő, hjah barátom a népem gondja stb. stb.) a gazdag király sürgette a dolog velejére térést.
Elő állott tehát az egyik, az a bizonyos ábrándos szemű, aki annak idején az értelmi szerzője volt a három király frigyének s mi közben félszemmel vagy gyana-kodást inutaiva folyton a másik kettó koronájának a karbunkulusait vizsgálgatta imigyen kezdle a szót:
— Barátaim 1 nincs szebb dolog a szerénységnél. 8 az a legboldogabb a világon, ki boldogságát a szerénységben keresi, Én üldöztem egész életembeu a képmutatást, a pöffeszkedést (ekkor nagyot nyelt, mert véletlenül arra az ezüst szoborra gondolt, mely őt lóliáton ülve olyan fenséges mosolylyal ábrázolja) s a szerénységnek, a lemondásnak a gyakorlásában ón akkora boldogságomat leltem, hogy én azt hiszem, hogy a kerek földön nem volt és nincs boldogabb ember nálam. Azt hiszem, ismerve magatokat ezek után nem kételkedhettek abban, hogy engemet illet koronátok legszebb karbunkulusa.
Szót emelt erre a második a könyviró 8 igy érvelt a maga nagyobb boldogsága mellett:
— Előttem szóló állításának minden betüjéí kereken tagadom. Én boldog vagyok, mert tudós vagyok, mert tárva előttem a mindenségnek minden titka. Ami nektek sötétség, az nekem világosság, amire ti azt mondjátok .nem tudom," arra én azt mondom „tudom," nyilvánvaló, hogy elsőségben vagyok felettetek,
kérem tehát a karbunkulusokat. Erre a harmadik is sikra szállt s annak a beszédje a következőképpen hangzott:
— A szerénység, a tudomány is eltörpül a gazdagság mellett, én pedig gazdag vagyok. Ami a világon arany és kincs, azt mind kincstáramba gyűjtöttem s megvásárolhatok vele minden gyönyört. Az arany az tudomány, az erény, az hatalom, az minden. Én nem ismertem életemben lehetetlenséget, következőleg boldogságom is határtalan, a legnagyobb. Ki tagadná, hogy én tarthatok közületek a karbunkulu-sokra a legjogosabban számot?
Persze * másik kettő tagadta s volt érvük rá elég. De nem tágított a gazdag király sem s nagy vita kerekedett egy pillanat alatt a kárbunkulusok hovátarto-zandósága körűi. Folyt a szó, áradt a beszéd s a vége az lett, hogy már az alkony közeledett s még nem tudtak megállapodásra jutni. Mikor kifáradtak a szóban 8 végét akarták mindenáron a dolognak, azt indítványozta az egyik, vigyék bíró elé a vitát. Elfogadták, de hol találjanak birót ezen a magányos vidéken. Kerestek kutattak, de embernek sehol semmi nyoma. Az egyik király kiáltott egyet az alkonyi csendben s íme pajzán, éles kacagás volt rá a felelet. A liget szólén megnyílt egy pálmabokor 8 kéz kézben ulékbe toppan egy fiatal pár. Megpillantván a furcsa palástos öregeket elkacagják magukat 8 hancúrozva egymást ölelve futásnak erednek. Az asszony hajába fehér virágok voltak tűzdelve s amint szaladt messzire repültek fejéről a virágok. A férfi futásban elkapta a derekát
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. A0GD8ZTÜS 22-én.
város járdái aasfalttal vannak borítva, melyet maga a váron készíttetett éa most részletekben azedi be a bál-tulajdonosoktól. Szép terein megtaláljuk ama nagy férfiak szobrát, akikhez e váiost emlékek fűzik. Ha irigység szólna belőlünk, akkor a haladást annak a bizonyos .szélnek* tulajdonítanék, mely Szombathely leié fu. Kern. Magunkévá tesszük azt a véleményt — melyről e sorok irója személyesen is meggy őződőtt — amely e haladást Szombathely polgárainak áldozatkészségében, céltudatos vezetésében véli feltalálni. .Olyan vezetés, áldozatkészség, vállalkozó kedv* mellett, megmagyarázható a gyors, másfél évtizedes baladása e városnak
FigyeljOok Szombathelyre. Halad e város, de azért még mindig nem akarnak ott építeni állandó, modern színházat. (Zárjelek közt kell megjegyeznünk, bogy van sziuháza, de ez nem igen felel meg a célnak.) A színházépítési mozgalom tán még abban a stádiumban van, mint nálunk. S mily messze hátra vagyunk még mi tőlük. Hol van nálunk a rendes kövezés és a közegészségügynek megfelelő csatornázás? Kimondjuk, hogy városunkban még nem érett meg a színházépítési mozgalom. Nem érelt meg azért, mert előtte sokkal fontosabb reformra volna szükségünk a közegészségügy terén. Nem érelt meg e terv azért, mert társadalmunk nem tudna megfelelni még az állandó színház követelményének. Anyagilag nem tudnók — legalább ugy véljük — támogatni az állandó színház direktorát. S ami a legfőbb, nem érett a terv pénzügyileg sem. A színház alap még nagyon távol áll attól az összegtől, melyet egy modern állandó színház építése megkíván. A szioházépités ügyében ama megfontolóan haladók nézete mellett küzdünk, akiknek a véleménye szerint pénzügyileg e terv akkor lép a megoldás Btádiumába, ha a csoportház vételösszege házbér révén befolyik a város pénztárába, vagy jobban mondva a vételár törlesztve lesz. A csoporíbizbér törleszti a vételárt s mire ez tisztázva lesz, addigra színház alapunk jóval nagyobb lesz és társadalmi szempontból is érettebb lesz ez eszme. Ha majd akkor indítunk mozgalmat az összegnek társadalmi utón való egybegyűjtésére, akkor célirányos politikát fejtettünk ki ez ügybeo.
Megfontolva cselekedjünk. VérosuDk-ban még más téren sok cselekedni valónk van. A szegényügy, közegészségügyi reformok és még több ily fontos ügy előbbre való, mint a színház ügye. Mi leszünk az elsők a küzdök sorában akkor, ha a terv érett. Azonban mig más téren ennyire vagyunk, addig küzdünk ellene. Elismerjük városunk vezetőinek érdemét sok ügyben, de azért sok tanulni valónk van.
Haladbatuok más téren isi
HÍREK.
— A király születésnapja. Hálaadó istentiszteletek, ragyogó zászlópompa hirdette augusztus 18-án városunkban ősz királyunk születésnapjának évfordulóját. Zsolozsma szállt e napon az ég Urához .a legelső magyar ember" boldogságáért, kérve, hogy tartsa meg ót még soká népe boldogitására. A hálaadó istentiszteleten résztvettek a polgári és katonai hatÓBáRok fejei.
— Szent István napját hagyományos diszszel ülte meg a katbolikus egyház. Délelőtt ünnepi szentmise volt, melyen a hivatalos körök éa a hivők sokasága
vett részt. Kivonult a 20-ík ezred egy díszszázada éa a cintóriumban háromszor üdvlövéat tett.
_ Saemélyl hlr. Klohncsár Vilmos honvéd-altábornagy hétfőn városunkban tartózkodott a szemlét tartott a 20. hou-védgyalogezred legénysége felett. Városunkból Versecre utazott.
— Nagylelkű adomány. Báró Hornig Károly dr. megyéspüspök az irgalmas nővérek keszthelyi zárdíja renoválási költségeinek födözésére 1000 koronát adományozott. A .Vöröskereszt Egyesület1-nek pedig 1000 koronát küldött alapítványképpen.
— Házasaágok. Havas Arthur terménykereskedő f. hó 20-án tartotta esküvőjét a helybeli izr. templomban Goldschmidt Margit kisaaszonynyal, özv. Goldschmidt Dávidné leányával.
Kisbisztercei és medvecei Medvecky Gábor f. bó 18-án tartotta esküvőjét Weisz Erzsi kisasszonynyal, Weísz Emil kereskedő, leáoyával.
— Kinevezés a honvédségnél. A király Aschenbreuuer Mihály f. keresk. iak. tanárt a 20. honvéd gyalogezredben tartalékos hadnagygyá nevezte ki. Ugyancsak ebhez az ezredhez kineveztetlek Weinhardt Tibor, Cságoli József, Kör-mendy Géza, Pintér Aladár, Bizony Ede. Miklósy Aladár és Scbmiedt Károly hadapród tiszthelyettesekké, mindnyájan honvéd hadapród iskola IV. évfolyamát végr zett növendékek.
— Halálozás. CsondorJános a .Kaposvár" cimü lap megalapítója és évek sorén át volt szerkesztője Kuposvárott meghalt.
— Rákóczy ünnepe. A városuukban tartózkodó egyetemi ifjúság szívében hordván annak emlékét, akinek a magyar közezabadság sokat köszön .magáévá telte Rákóczy emlékezetének megünneplését és ez ügyben lelkes felhívást bocsátott ki. És egy más alkalommal is, mikor a nyárspolgárok közönye elmulasztotta megünnepelni a Vörösmarty születésének 100-ik évfordulóját, az egyetemi ifjak szép ünnepélyt rendeztek a Szózat költője emlékének. Biztató érzel, ba az ifjúság térdet hajtani tanul a baza igazi nagyjai előtt
A Rákóczy ünnepély megtartása iránti felhívás a kővetkező: „Rákóczy harcainak kétazáxados évfordulóján széltében bosz-szábau kigyúltak az emlékezés őrtüzei; a beros-ímádás templomaiban mindenült felhangzottak a zsolozmák, melyek egy nemzet szent kegyeletét vitték fel ahbor, ki a magyar szabadság szent ügyéért élt, küzdött és száműzést szenvedett. E szent kegyelet adóját rójuk le mi is, mikor folyó hó 23-dikát Rákóczy Ferenc emlékezetének szenteljük. — Délelőtt nagy-azabásu Matinéét rendezünk, este pedig díszelőadás lesz a színházban éa lelkéré kérésünkre az „Ocskay brigadéros" kerül színre. Nagykanizsai város bazafiaa közönségéhez pedig ezúton azzal a kéréssel fordulunk, hogy szentelje ezt a napot velünk együtt Rákóczy Ferenc emlékezetének és hazafias érzése külső megnyilatkozásának külső jeléül házait lobogózza fel.
A Nagykanizsán tartózkodó EGYtTEMI POLGÁROK.\'
A matinéét a azinkörben tartják mee. Kezdete délelőtt lO\'/a érakor. Műsora a követkeiö: 1. Rákóczy keser-gője (clarioelte-solo). Előadja: Hübner József. 2. Rákóczy üzenete. Szavalja: GUrtner Antal. 3. Kuruc dalok. Énekli: Rózsa Sándor, zongoráo kiséri: Márlon-
kaeagva a nyakát, a a pajkosan . védekező
és csókolta mohón szemét, az ajkát asszonynak.
A királyok egy darabig meglepódvo állottak, de nyilván nem láttak semmi különöst a dologban, inert az egyik oda kiáltott a férfinak:
— Embor jer, Ítélkezz közöttünk.
A férfi mintha nem is hallotta volna a kiáltást.
— Ember jer, ítélkezz közöltünk. — kiáltotta a király most már haragosabban de ismét csak süket főiekre talált.
A királyok nem voltak restek, utána siettek s útját állották a férfinak. Az meg kíváncsian nézett rájuk.
— Ember — magyarázták neki ujólag érthető szavakkal — mi jutalmat kívánsz tőlünk fáradságodért, tégy igazságot köztünk.
Az asszony épp akkor dobta homlokon a férfit egy szál virággal, kirántotta hát magát a királyok keze közül s szaladott az ót incselkedve csalogató asszony után.
— Nincs időm, a feleségemet kell csókolnom, csak annyit kiáltott vissza.
Ez már kezdte boszantaiii a királyokat.
— Megállj, megállj — igyekeztek öl mégis visszatartani — tied lesz ez a
három karbunkulus, nézd hogy csillog, csak niondj Ítéletet közöttünk.
A férli megállott, visszatér egy pillanatig kíváncsian szemlélte a köveket. A leggazdagabb király felhasználta ezl a pillanatot, hogy kedvet csináljon az ítélet-mondásra a férfinak.
— A világ legboldogabb királyának — szólt — ezek a kövek lennéuok a legnagyobb boldogsága s ezeket kapod, lm Ítéletet mondasz közöltünk. A férfi csak nézte a köveket s egyszercsak elkacagja magát:
— Szegéuy király, hisz a feleségom szeme százszor jobban csillog. S a következő pillanatban már a felesége mellett termett, átkarolta a derekát s hajrá! vidáman csókolózva végig táncoltak a ligeten.
A királyok nagy szégyenkezve sebteu zsebre dugták a karbunkulus köveket s indultak hazafelé. Útközben gondolhatlak volna az ók szerelem nélkül eltöltött iljuságukra is, do ők csak arra gondoltak, az ütött nagy szeget a fejőkbe, hogy vájjon az a ruhátlan férfi liolinan ért \' olyan kilünőeu a drága kövekhez. Lám egy pillautásra felismerte, hogy hamisak.
falvy György. 4. Ünnepi beszM.Tartja: Murányi János. 6. A bujdosó Rákóczy. Szavalja: Almáay Endre. 6. Kuruc dalok Énekli: az .Irodalmi éa Művészeti Kör* dalárdája 7. Rákóczy Rodostóban (Uolo-dráma). Előadja: 8teinberger Viktor, zongorán kiséri: Saller Aladár, violán: Gürtler István, cimbalmon: Borissza Karo-lin k. a 8. Fohász. Énekli: ai .Irodalmi éa Művészeti Kör1 dalárdája, zongoráo kiséri: Neumaun Józsa k. a.
— Szoborleleplezés Almkdlban. — Impozáns ünnepély keretében leplezik le Almádiban Kossuth Lajos szobrát, amelyei Hofló Barnabás budapesti szobrásztól 3000 koronáért vett meg a bizottság. Az ünnepély augusztus 23-án lesz. Eötvös Károly orsz. képviselő tartja az ünnepi beszédet és Kossuth Ferenc a szobor-leleplezési ünnepélyen személyes megjelenését kilátásba helyezte. Külön hajót rendeltek, mely a mozófőldi és a zalamegyei érdeklődőket fot\'ja «z ünnepély napján dé.után szállítani. Siófokról augusztus 23 án délután léi 3 órako: indul egy külön hajó, mely Balatonfüredről háromnegyed 4 órakor indul és 5 órakor érkezik Almádiba. Az ünnepély ez után kezdődik". Az ünnepség műsora, mint lapunk zártakor jelentik a következő: Himnusz. Előadja a veszprémi Pelőfi-kör dalárdája. Koasuth-ima. Rákosi Viktortól. Előadj. Bónis Pál. Kossuth-dal. Énekli a dalárda. Önnepi beszéd, mondja Eötvös Károly országgj ülési képviselő. A Bzubor átadása és átvétele. Koszorúk elhelyezése. Szózat Énekli ar. egyesült dalárda.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter, a nagykanizsai adóhivatalhoz Szalay József szigetvári és Kovács József zalaegerszegi adóhivatali gyskoruokokat adóiíszlté nevezte ki.
— Anna-bál Balatonfüreden. Zala-, Somogy- és Veazprémmepye fiatalsága évről évre sikerült Anna-bált rendez Balatonfüreden. A fürdőközönség éa a vidék intelligenciája teljes számmal résztvettek a bálon az idén is. Ott voltak: Gróf Jaokovich László főiBpán. Bubica Tivadar tb. szolgabíró, dr. Kétly Károly egyetemi tanár, Ksutz Gyula uy. bauk-kormányzó, báró Diniéi Ernő. A négyest 70 pár táncolta.
— Választmányi ülés. A folyó évi szeptember bó 14-én lartaudó törvényhatósági bizottsági rendes közgyűlésre az 1904. évi megyei költségvetés megállapítása tárgyában teendő véleményes jelentés elkészítése végett az állandó választmány ülése az 1686. évi XXI-ik t.-c. 17. § a értelmében lolyó évi augusztus bó 31 én ugyan a feni kitett közgyűlésen felveendő egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának elkészítése végeit pedig ats állandó választmányi üléa folyó évi szeptember hó 5-én mindenkor délelőtt 9 órakor Zalaegerszegen a vármegyeház gyüléstermében fog megtartatni.
— Hangverseny. Balaton Almádiból jelentik: A fölállítandó Kossuth Bzobor Javára a Balatonnak kies fürdőhelyén, sikerült hangverseny volt vasárnap. A hangversenyre ugy Budapestről, mint a környékbeli megyékből nagy számmal vett részt az intelligens nyaraló közönség. A hangversenyen ének, zongora, cimbalom, szavalat és h»gedüszámokkal vettek részt. Végül viíjátékot adlak elő. A hangverseny sikerén Ó\'áry Ferenc orBxiggyüléei képviselő és Joó János plébános fáradoztak.
— A duuknlull rabbik, Szent István napján Budán tartott gyülésükön Neumann Ede dr. nagykanizsai főrabbi álul kidolgozott országos rabbiegyesületi alapszabályokat fogadtik el.
— Zászlószentelés Zalaegerszegen. A zalaegerszegi katb. Legéoy Egylet folyó hó 15-én tartolta őnagys. Cierlán Károlyné bzOI. Sümeghy Magdolna zászlóanya úrhölgy résztvevése mellett zászló Bzenteléei ünnepélyét.
— Összeütközés. F. hó 20-án a Buda-pest-felől reggel 4 órakor érkező 207. sz. azemélyvonat a pályaudvaron ösaze-ütközöti a vágányon levő 6 tartalék sze mély kocsival. Emberéletbeo baj nem eaett, jeleotéker.y sérülés nem történt, de az üres személy kocsik erősen megrongálódtak. A baleset téves váltóállítás következtében történt
— Vakok Intézete Szombathelyen. A Vakok országos egyesületének vezető-Bége a dunántuli vakok számára egy intézetet szándékozik Szombathelyen létesíteni és erre nézve már a legközelebb meg is indítja az akciót a polgármesterrel. — Ha egyszer Zalamegyét Is látnók valamelyes ilyen mozgalombao. Itt is sok vakember van. Déli részén a trachoma miatt, egyebütt meg lelki vakosság. — Süketnéma pedig itt van legtöbb az országban.
— Közigazgatási tanfolyam Inter-
nktusa. A szombathelyi községi közigazgatási tanfolyam hallgatói részére internátust állitaosk fel. A terveket a belügyminisztérium, mint értesülünk jóváhagyta ugy, hogy ez az áldásos intézet, mely jórészt Szombathely város áldozatkészségének köszönheti majd létéi, már a folyó tanévre megnyílik. Az internitusban a szegényebb aorsu hallgatók ingyenes teljes ellátásban részesülnek.
— Zeneoktatás. Bonyhádi Antónia, oki. ének- és zongorataoárné Nagykanizsára érkezvén, az ének és zene-tanitást megkezdte. Ének- éa zongora-tauitásra növendékeket elfogad. Jelentkezői lehet Fischl Fü\'öp könyvkereskedésében.
— Villamos világítás a templomban.
A nagykanizsai iar. hitközség templomába a villamos világítás bevezettetik. A bevezetést Fraoz L. éa fiai cég eszközli. A munkálatok már meg ia kezdődtek. A hitközség közhírré teszi, bogy az istentiszteletek további intézkedésig, ugy hétköznapon, mini pénteken este a szombaton délelőtt ia a szokotl időben az izr. fiúiskola épüleiében, Csengery-ut 10. bz. alatt levő kislemplomban tartatnak.
— A keszthelyi csalüdirtó. Laskay Tivadar, a keszthelyi családirtó bűnügyében a nagykanizsai királyi lörvéoyszék az elitélt pőrujilá-ii kérvényét elutasította. Laska)- fölebbezése folytán a pécsi királyi Ítélőtábla utasította a törvényszéket, hogy a pörujitisi kérvényben meguevezetl tanukul hallgassa ki s ennek eredményéhez képest a pörujitás kérdésében hozzon ujabb határozatott.
— Fiatal csalók. Kitanult lickó a két Fűzik testvér. Már többször volt bajuk a rendőrséggel és a közelmúltban ismét a rendőrség keze közé kerültek. Részint lopás miatt, részint csalásért. Csalásuk abból állott, hogy a nagykanizsai
I hetivásárra bejövő együgyű parasztoknak gyűrűt kínáltak megvételre. A gyűrűt aranynak mondták, de mint talált dolgot olcsó pénzen árulták A gyürü persze nem volt arany. Most rajtvesztetlek, mert egy paraszt felismerte még a vétel előtt a csalást a feljelentette őket. Az ügyet áttették az ügyészséghez.
— Veszettség. Az elmúlt napokban valamely komédiás csapat itt hagyott kutyája városunkban több kis gyermeket megmart. Minthogy alapos a gyanú, bogy a kutya veszett volt. a kis gyermekeket tegnap a Pesteur intézetbe, Budapestre vitték. A főkapitányság a negyven napi ebzárlatot elrendelte.
— A bucsu vége. A Somogyszenl-miklós községben n,u>t szombaton tartott butsu. a bucsuk szokásos végakkordájával végződött, verekedéssel. A verekedés uagy arányú volt. Tizenoégy sebesült maradt a küzdőtéren. A vizsgálat folyik.
— Rendőri hírek. Verekedés. A minap éjjel Mihályi József iparos segéd hazafelé tartott egyik Magyar utcai korcsmából. Az nteán összeveszett Vinica Jánossal, aki Mihályit arcul vágta és megszurkálta. A késelőt feljelentették. Lopás. Nóvák Károlyné helybeli lakós kamrájába ismeretlen tettes behatolt e onnan több holmit ellopott. A vizsgálat folyik.
— Polgár Sándor orvosi műszer, kötszer éa Bérvkőtőgyár, mely tiz év óta fennáll, a legjobb hirnévnek örvendő cég, ahol minden e szakmába vágó cikket □emcsak a legjutányósabb áron, hanem legtökéletesebben elkészítve kaphatni. Prospektussal vagy felvilágosítással bzí-vesen szolgál Polgár Sándor orvosi műszergyáros, Budapest, VIL Erzsébet-körut 50 sz.
— Szép, csinos lábbelire, főkép, ha az a tisztítószer által folyvást jó állapotban marad, manapság nagy suly le«z fektetve. Ezért okvetlen szükséges, hogy több figyelem forditassék erre, mint eddig. Egy nagy, jelentékeny haladást mutat fel a bőrkezelés terén a világszerte ismert vegyészeti gyár Frilz Schulz jun. részvénytársaság Eger éa Lipcsében, miután egy oly vegykészilményt hozott a piacra, mely előnyeinél fogva e téren teljesen egyedül áll. Egy bőrtÍBztiló szerről
— .Globin\' —. van- szó, mely kiváló tulajdooaágainál fogva a bőrt szép.fényessé, amellett tartóssá éa vízmentessé teszi. A fénymázak általában a bőrre rendkívül kártékony hatást gyakorolnak, mintán savtartalmukkal a bőrt közvetlen pusztítják és más oldalról meg tudjuk, bogy a zsiradék, illetve a pr&parált viasz a bőrnek kellemes puhaságot, aimulékony-aágot és tartósságot kölcsönöz; legyünk azon tehát, hogy egy fényt adó viasz-keveréket találjunk. Ez a „Globin\'-bau a legnagyobb mértékben sikerűit. .Qlobiu\' a bőrt puhává és tartóssá teszi és gyorsan,
minden fáradság nélkül szép éa tarlós fényességet ad, a bőrnek szép feketeeéget kölcsönöz és a vörös és csúnya bőröket ismét ujjá alakítja. .Globin\'-nal rendesen bekent lábbelin a viz nem hatolhat keresztül és igy a láb az -ilyen cipőben mindig azáraz marad. A fogyasztás nagyon takarékos; mert ha a Globin már egy cipín egyszer jól el van kenve és dörzsölve, ugy elég.később a legcsekélyebb bedörzsöl és, hogy az ismét ragyogó fényes legyen. Ha tekintetbe vesszük, hogy mily csekély adag szükséges a Globinból, épugy mennyit takarítunk meg a lábbelinél; ugy kitűnik, hogy .Globin egy rendkívül olcsó éa célszerű tisztító szer minden jobb lábbelire. A Frilz Schultz jun. részvénytársaság cég Eger és Lipcsében, moly gyír hsngadó a tisztítószer gyártmányokban, általában e szakmában legnagyobb teleppel bír a -Kontinensen és többször első díjjal lett kitűntetve; börcréme-iért az 1900. évi párisi világkiállításon arany érmet kapott. Eredeli Globin a hirdetésben felsotolt bevásárlóhelyeken kapható. Bevásárlásnál ügyeljünk arra, hogy a doboz fedelén .Globin,\' a szabadalmi hivatal állal védett Bzójegy, rajta legyen.
— Az országos orvosazövetaég sorsjátékához. Megragadjuk azt az alkalmat, hogy az országos orvoaszöveleég sorsjátékot rendezett az orvosi nyugalomdij-és segélyintézet javára, miszerint elmondjuk véleményünket az orvosról. Az orvos az emberiség legnagyobb jótevője, az ember legigazabb, leghasznosabb barátja, neki köszönhet az emberi faj a legtöbbet a világon. A rettenetes nagy betegségek ellen az orvos ragad fegyvert, a tudomány fegyverét, az orvos vet gátat a gyermek-halálozásuak, a ragályos betegségek pusztításainak és ezer-ezer uj gyógymódot és gyógyszert talál fel, gyógyít, kutat, tanul folyton, hogv megmentse az emberiség szenvedőit És mégis a hálátlanság legjobban az orvost éri. A legtöbb orvos küzködik nagy ludomáoya mellett a megélhetésért, kűrköd véres verejtékkel a mindennapi kenyérért. Igy történhetett azután az, hogy a mai napig az orvosoknak nem volt\'uyugalomdij, és Begélyző intézete. Az országos orvosi szövetség most megalapítva az orvosi nyugalomdíj- és segélyző intézetet, ennek céljaira világhírű tanárorvosaink vezetése mellett egy koronás sorsjegyből álló tárgysorsjátékot rendezett, melynek húzása ez év október 10-én lesz Budapesten. E bizottság élén többek között a következők állanak: Kétly Károly dr. udvari tauácaos, Thao-holfer L. dr. királyi tanácsos, egyetemi dékán, Lanhossek M. dr. az anatómiai intézet igazgatója, Líchtenberg Kornél dr. a poliklioika főorvosa, Nékám dr. tanár és Ónodydr. tanár. E kiváló tanárok, kik annyi emberéletet mentettek már meg, vezetése alatt áll az a sorsjáték, mely hivatva van az agg elbelegült éa munkaképtelen orvosok állapotán segíteni. A társadalomnak tehát legszentebD, legnemesebb, de egyúttal a legnagyobb kötelessége, hogy e nemes és jótékonycélhoz a maga filléreivel hálateli szívvel hozzájáruljon. Szép és nemes vonás az orvosoktól, hogy ők ezen alapot nem közadakozás utján akarják megszerezni, noha nagy emberbaráti szolgálataik ioly-tán ehhez teljea joguk lett volna, hanem torsjátékkal, melynél számos nyeremény-tárgynál a főnyeremény 50.000 korona értékkel bir. A sorsjegy ára 1 korona e kapható mindenütt, de legköooyebb Budapestre fordulni az országos orvos-szövetség aorsjátékirodájához, Budapest, IV., Váui-utca 17.
SZÍNHÁZ.
Élvezetes két egy felvonásos került színre szombaton este. Ifj. Bokor József vígjátéka az Almafa és Belascó Pillangó kisasszonya.
Az Almafa mé; tavaly színre került nálunk. Remek kis < vígjáték, mely megérdemelte a száz aranyat. A szereplők egytől-egyig jól rajzolt alakok. Canci néni alakja pedig valósággal typusa a .pártában* maradt vénleáoyokoak. He-vessy Mariska ezúttal kapott nagyobb szerepel, melyet elég ügyesen éa kedvesen oldott meg. Játékán még meglátszik a kezdet nehézsége, de ez nem rontotta el élénken játaaott szerepének hatását Megérdemelt tapsot kapott Codcí néni mulatBágosan megrajzolt alakja jó kezekben volt Károlyioéuál. Heveaay Mariska, Almássy, Latabár játékukkal nagyban hozzájárultak a darab sikeréhez.
Érdekes apróság Pillangó kia-asszony is. A szerző énekes játéknak keresztelte darabját, melyben a zene éa dráma ügyesen halmozódik össze. A drámai cselekvéoyt mindamellett nem
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. AUGUSZTUS 29-éu.
c
o
Suchard
GRAND PRIX
PARIS 1900.
szabad komolyan bírálnánk, mert a prológus is mindjárt kijelenti, hogy a ar.erzó nem hatott egészen a szivek mélyére, hanem csak a japán Pillangó kisasszony szenvedéséi akarja festeni: egyszerűen és élethűen. A szerré ezt el is érte. Az ellentét aj érzékeny lelkű japániak és a léha kaisndra vágyók kózítt élesen dom-bnroilik ki. A darabhoz szépen simul a zene is, mely telvo van szionel, elevenséggel és sok drámai erével. Sárossy játszotta s Pillaogó kisasszonyt. A szokatlan szerepkörben igazán meglepően jól játszott. Sajnáltuk a szegény szenvedő pillangócskát, aki komolyan vette Finker-ton (Gózou) szerelmét. Midőn az Amerikába visszatért I\'inkerton maga helyotl pénzzel tömött IPtolct küld pillangó szelőiméért, pillsngónak lelke megrázkódik és síió ártatlan gyermeke mellett, édes atyjától marsdt ksrd\'ial véget vet szenvedésének. Sárossy igen élethűen kreálta szerepét. Soubretle primadonnától igazán bámulatos ax a közvetlen és egyszerűség, mint a minő Sárossy Pillangó alakítása volt. UgyOlt örültünk, együtt szenvedtünk az ábrándos lelkű pillangóval. S mily Szépen, mily kedvesen önlőlte nótába fájdalmát. Sárossy uj oldalról bemutatott tehetségét a közönség tüntető sok tapssal jutalmazta. A darab hatásán sokBt rontott a szerep nemtudás, melytől csak a kitűnő Sárossy volt mentes. Nála a szereptudás mindig mintaszerű. A prolognak vergődése a szerep oom tanulása miatt nagyon kinosan hatott. A rendezés a darabban igon jó volt. A diszlelek megfelelőek.
San-Toyban és a Suhancbau Keleti Juliska mutatkozott be. A kiBasz-szony, nem rég hagyta ott a szioi iskolát, legalább erre vall iskolaizű játéka, mely különöseo s Snhancban volt nagyon érezhető. Kűiőnben, ha törekedik, még szép sikerei tesznek, mely már most som maradi el. Játéka élénk és kedves, liaugja jól cseng. — Kisebb szerepek igeu jó kezekben lesznek Keletinél.
A Három Tea tőrt Horcsg Fereuc kitűnő bohózatát, Almássy Endre választotta jutalouijátékiul, melyen srép számú közönség jelent meg. Almássyt nagyon sok ajándékkal lepték meg tisztelői. Megérdemelte. Tanult, képzett színész, aki nem riad vissza a legkülönbözőbb szerepektől, melyet mindig jól old meg. Kz estében Rálky lapszerkesztő szerepét játszotta tehetségének teljes érvényesítésével. Kyilt színen is sok tapsot kapott. Lnorkát, Nagy Dezső ábrázolta, kitűnő leifogással. Jó alakítás volt Kővessy Polacsekje, sziotugy Lalabáré. A nők közül Hevessy nővéreket említhetjük, akik közül Mariskának valamivel több természetességet ajánlunk játékában. Pesti. Nsgy Gyula, Rózsa és Ádám megállták helyüket. Benedek ez estében hidegen és kedvetlenül játszolt. Kér. Horlovay kitűnő szerep néki. A krónikái hűség kedvéért megemlítjük a jó reudezésL A második felvonás, mely a szerkesztőségben játszik, különösen jó volt
04.
— Szojer nálunk. Szoyer Ilonka, a fővárosi opera primadonnája a jövő héten Kővessy arénájában vendégszerepel. A művésznő legjobb szerepeiben lép fel. A művésznő jötte nagy örömet kellett a színházba járók közölt és az estélyek iránt máris nagy az érdeklődés. A közönség, az olőjelekből Ítélve, zsúfolt házzal jutalmazza derék színi direktorunkat, aki alkalmat nyújt nékünk Szoyer Ilonka hangjában és játékában gyönyörködni.
— Az íjjell menedékhely, Gorkij Msxim európai színpadokat beintő darabja, kedden került Bzinrc zsofolt ház előtt A darabról, melyet a kövelkező hélen megismételnek, jövő azámunkbau részié-toseo referálunk.
— Felvétel a sziul akadímliiba. Az országos m. kir. színművészeti akadémián • beiratások az előkészítő osztályba szeptember hó 7. 8. 9-ikén. az akadémia 1. és 11-ik osztályába pedig szeptember 10. és 11-én tartatnak meg d. u. 8 órától kezdve. Az országos ro. kir. színművészeti akadémiába való felvételhez megkívántat-, uak: a) Színpadias, csinos alak. b) Tiszta kiejtésű, csengő hang. c) Kifejlett test? alkotás melleit (melyről az intézeti orvos ad véleményt) legalább 18 éves kor a férfiaknál, legalább 16 éves kor a leányoknál, mi hiteles okirattal bizonyítandó, d) Annyi műveltség és iskolai képzettségről való bizonyítvány, amennyit e korban minden müveit ifjútól megvárhatni, különösen a magyar nyelvűn alapos ismerete, e) Szülői vagy gyámi megegyezés. Bővebb értesítést az int igazgatósága (Kerepesi-ut 1. sz. III. em) készséggel ad.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1903. augnaxtul H-tíl—81-if. _
Halálos ások:
Hirschl Aranka izr. 1 hónapos. Özv. Horváth Ferencné rlc. löldmivos, 85 éves.
özv. Horváth Istvánné rk. magánzó, 68
éves.
Dervalics István rk. pincér, öS éves. Auer tirzsébol rk. 4 hónapos. Dávodi Sándor rk. cseléd, 26 éves. Horváth Györgyné rk. fö\'dmives, 49 évos.
Házasságot kötöttek:
Harangozó Nándor géplakatos — Ihl Paulával.
Lőbl Mór nyomdatulajdonos (Budsptst,)
— Koho Máriával. Dömölör Ferenc kocsis— Rogács Annával Horaterk Ferenc taoitó (Budapest,) —
Mauthner Katalinnal. Medvecky Gábor gyógyszerész — Woisz
Erzsébettel. Hivas Alfréd magánhivatalnok — Gold-smidt Margittal.
KÖZGAZDASÁG.
— Pénzpiacunk. (A Zslai Közlöny eredeti jelentése) A sok kedvezőtlen mozzanat, ami utóbbi időben fölmerült, nemcsak a főváros, hanem kőzve! a vidék péozviszonyait is érzékenyen ério-letle. Nálunk Nagykanizsán is érezhető volt o héten a piac dráguláss, mihez még hozzájárult nz is, hogy a gabona üzlet e héten már nagyobb mérveket öltött és fokozotlabb igényekel is támasztott. A politikai viszonyok következtében még további szilárdulást is várhatunk és ezt nagyobb mértékben érezrűk majd mi. vidékiek. A kamatláb e héten \'/,%-al emelkedett.
— Gabonaüzlel. (Kövesdy Jenő nagykanizsai gabnabizományos cég heti jelenlése.) Budspesten a sürgős kínálat és a malmok tartózkodó vételkodve folytán csakis olcsóbb árakon lehetett eladni, ugy hogy a heti árveszteség búzánál körülbelül 10 — 15 fillér, rozsban ö —10 fillér, míg zabban mérsékelt kínálat és gyenge vételkedv mellett mult heti árakat lehetett elérni.
Sörárps folytatólagosan lanyha, meri a minden oldalról kínált nagy tételek nem találnak komoly vevőre.
A haláridőüzlet irányzalos azonban szilárd, a kenyérmsgvsk árai a lanyha kész áru piac dacára alig változott Buza októberre 7 33—36 , áprilisra 7 62—64 Rozs októberre 6.16 — 18 , áprilisra 6 43—45
Nálunk Nagykanizsán a hozalj elég nagy volt és eladatolt:
Buza 6-80—7-10 fill.-ig
Rozs 5\'65—6 85 ,
Árpa 5-60—6 ö0 ,
Zab 6 10-6.85 . mind á 60 kg.
Kukorica elég szépen áll és igon jó termés várható. Ugyanez mondható minden kapás növényről.
— A szombathelyi IparUtUlllis. Lapunknak jelentik: Fényes ünnepség keretében nyili meg Nagy Boldog.Asszouy napján Szombathelyen az a nagyszabású ipirkiállitás, amelyen részt vesznek Vas-vármegye összes iparosai, gyárai és ipartelepei. A kiállítás védője Széli Kálmán volt miniszterelnök, alelnöke pedig Ében Gyula országgyűlési képviselő. A rendkívül érdekes iparkiállitás a város egyik legszebb helyén fekvő kereskedelmi, polgári és elemi iskolákban, valamint a tornacsarnokban és ennek közvetetlenűl szomszédos épületek udvarain van elhelyezve. A kiállítás tizenkét csoportra oszlik és a kiállított tárgyak huszonnyolc teremben és nyolc díszes pavillonban nyertek elhelyezést Négyszáz kiállító vesz részt ezen a kiállításon, amelyen képviselve van a vármegye iparának minden ága. A kis- és nagyiparosok mellett kiállítanak az összes gyárak, ■ melyeknek tekintélyes száma már egymagában is elegondó volna egy ipar-kiállításra. Az összes kiállítók csupa remekbe készüli dolgokkal szerepelnek, különösen érdekesek azonban a rendkívül fejlelt gép-, fa-, szövő és tonóipar kiállításai. A kiállításnak virágokkal és dísznövényekkel remekül díszített területén két vendéglő és pompás korzó áll a közönség rendelkezésére. Minden este fényes kivilágítás, öttől nyolcadtól őriig pedig térzeno s\'zórakoztatja a publikumot. A zsűriben Nagykanizsáról Fascílng mérnök, a Jozifovila éa Fasching vasgyár cég beltagja és Fischel Lajos veitek részt
— Ax ország nagybirtokosai. A legújabb statisztika szerint u államnak
2.816,418 kat. bold földje van. A magánbirtokosok sorrendje ez : Esterházy Miklós herceg 421.058, Schőnborn Frigyes gróf 216.021. Frigyes főherceg 167 731, Fes-tetich Tassiló gróf í 34.541 holddal. A holtkéz birtokai közül a legnagyobb a nagyváradi róm. katb. püspöké: 189.033 hold. A hercegprímást uradalom 91 800, az egri káptalan 91,702 hold, míg a kalocsai érseki uradalom csak 23143 hold. A városok birtokosai legnagyobb Szabadka városáé: 166.070, Debrecené 99 617 és Szegedé 62.427 hold.
— Kereskedelmi éa Ipar alkalmazottak vígrehmjUan. A kereskedelmi miniszter augusztus 4-én valamennyi másodfokú ipsrhalófágnak kiadott rentle létével, kimondotta, hogy ha birói rendelkezés folytán kielégítési végrehajtás vezettetik valamely ipari, kereskedelmi alkalmazott (tuas, segéd, munkás) ellen és annak során az alkalmazottnak a munkaadó iparossal, kereskedővel szem ■ ben fönnálló követelése leliltatik, a letiltott kövotolés behsjlása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.
SterkcttittkiSt/ : l>r 1\'fJMnW Henrik. IcIelSa e.erkeaxta. Kixdö: //>. HajdU.i Jóttr/.
Menyasszony ruta
selyem
$0 kr-tól II írl 35 kr.-lg jnéteronkint. -Bérmentve ói már elvámolta a báihor ixállitva. — Nagy raintagyOjtcmóny azonnal Ileunrberg arljromgjár, Zürich.

HIRDETÉSEK.
VEGYES.
— F*n»képex<S készülitek dllrtánunk Mániára. Mindenkinek, kik a ftnyktpexti ezen kellcmei él lárki által könnyön megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk aa IB&lévóta fcnálló knlönö»en fényképező kétxűlAkokkcl loglalkoxó A. Moll cs. 6i kir ndr. axállitó Béra Taclaucbcn 8. céget * ennek illutxcrá t árjegyzékének átnéxéiét, mely kívánatra ingyen kolde-tik mer
Nyilttér
Ax e rovat alatt közlőitekért nem vállal telet&aaéfct a axerkeixtSaég
Vese, húgyhólyag, lingydara és a köszvénybnntnlmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bánulmainál,orvosi tekiotélyek általa Llthlon-forrns
SALVATOR
•Ikerrel rendelve lear Has 7 haj tó hatása!
Kelta ízül ím | m- Kőoajeo eaáxtketf
Kapható á»YányTÍxkereikedé»ckbeti ét
gyógy Kertárakbau A 8alvator-íorrái igaagatóiága Eporjcacn
MATTONI ERZSÉBET SÓSFQRDÖJE
Uyígytsely Budapest (Budit, 1, Idény április hó 15 tói október hó 15 ig Kiváló gjógybatáiial bír
női bajokban és altesti bántalmakban.
Rladlli arvas dr POLGÁR EMIL. Egéiziéflta r.kvéi iaUayeslakaMk !<vpod«(li. Villaaus va.atl iaszekltlstáa a fivárassal.
Vértisztitó-tea
Wtlhelm Ferenc gjiíjazeréaztil. «■ ia ktr. adr. szállító Ncunktrclienbeu.
AUó-lusttrla. Hosj kétségtelenül saokaég volt egy Jó U hatásos vértiaxütó teára, aat bixo-nyitja egy ilyen axerook etSailitlaár* történt aiatnuían kísérlet JVllholm Ke-raacgTŐfyaaaróaxnek azaklsaairatal alapjáé aJkernlt Ilyen vdrtlaaütó uit a leghatásosabb alfcatrísaekbil űaaxviltiuaí; teájában nem kevesebb salat SO kOlöototó atkatróix van. mely k«IS.5t etjárlasal állítható elö.
Ezen tea hátairól ciumál óa kóas-vónyoól axáaaoa gjófjult kóaxóaClercle tauuakodik. Csak (rót Bataohla Streit-fetd flrif.f, alezredatai koaiooílevelére tttalttnk.
Kapható Fraai Wllhelm, icydfrj-axoráax, cs. éa kir. odvat! szállítónál. Nettnklrchen. Alaí-áaaxtrla, valamint á neveaebb (ryórjraxírUrákbátt éa drogttertákban.
I osaatai 2 kar. a raktártól, t paata kBtdMáay IS aiesai 24 kar. bár.ratv. az oaztr. ■agyar atoaarehla ptsta állaaUaára.
Polgár Sándor orvosi mű és kötszerésznél
Bnlapesl, YIL, Erisébet-körnt 50.
legjutányoubbati beaarrexhetök lejjobb utál mányn aórvkötdk, onxóa betegipolóít esx
kO\'Sk és kötszerek BuköÜk,j^pp«taa-lar. tók, orthopitdtai füiók óa J*rógópek,"5űÜS mükóx saját mfilietyóbcn a~iegpontoaali. ban kósxQl Talódi fraceia ktllönlegeaaógck óa ótaxerek F. Bvrgnerand ólt pirial tfá riból. — Képes árjrtyxók ingjen óa bórmentve. — Feoti címre Ogyeíni teasók
^ Mezei egerek
egérmérget
UbnUca »lckb»n. fíJlgl Uruxti»l»tok as«rint t hoMf» 1-2 kiló cltg«o4óo«k blionvuli. 10» kiló <1W kor., öi kltó. UJi 0 kor.
SIPÖCZ ISTVÁN
Pécsett. (Barany. megyo). , •
rck m«lt4h«Inl.
Tje on
Ingyen és bérmentve illusztrált árjegyzékemet I ö b b mint 500
itbriíval órák, arany, ezüst és hangszerekről HANNS KONRÁD
óragyar éa kirí teli cég BRÜX 32f>, »i. Caehoraxág.
Nclialck Henrik
HíRDETESI IRODÁJA
Bécs,I., Wollzeiie 11,földszint esi. emelet
Alapíttatott 1873 ® Telepbon 809. A ca k. póBtatakarékpénxtár Clearing-axám-
lája 804, 816. ajánlja miglt hirdetési roeitbizisok gyára éa otcaá eiiDtézéaére bel-ét kiilfSIdi ajtagok réuéri
Szaktaaáotok, hirdetési larvezetak, ár a zabátok dijattalaiaa. Legújabb sagy hlrlap-árjagyzík hirdetőknek lágyan éa bé\'mealve
Saját gyűjteményes-hirdető
rorat a
| „Xí« Fríi< Presse" és „Suti Wr. Iiglliil" j
; hírlapokban coiodeaacoiQ hirdetóa róaióre, í \' oiint: Adaa-véteti kózléiek niaitea ilzlet-ágnak, Társ. kápviaelatl. üjynókl. állást. . ktrastl, ajánlati hirdetéseit atb
MIÉRT
van annyi utánzat ?
MERT
i valódi EISEIIll0T£«-félt
LINÓLEUM padló-zománc
a lArv. Ifj.; .Yatlotag- véd]t|j|yil i lejjebb ét lt|larlótabk ptbi padlaktak ti UajktkaUrtktak ktaázoliiira-
SejcgyieT^ • Az EiseostadUr-réle Liooleam padlózomiDc
obj óra alatt ktatajf- \' rt tzárarf. kinolato-tit iítp íiijajil blr -ét tartottál tikit- : tatéban addig falit- : silkatatlai. Nagy • ellctjctUiégénél fog->a ktllütihóii.1 huon- j\'. •h&ng^Aau nevek alatt ^(l<iklclcn utánzatokat bornak forgalomba. miéit l* ktrjta nlndttkl kizárólag etak Elassatsdtsr-féls
.LIIBLED1
padló-zománcot,"
a törv. b«j. .Vallóiig" vWjcgygycI.
Eisenstádter Testvérek
lakk- ót fsstékfjrár.
KAPHATÓ: Nagykanizsán: Neu is Klein cégnél.
Védjeyy
yss lovaa*
IVjttvalyntörés.
Ki nebézkórbsn, pörcíökhen és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát Ingyen és bérmentve kapható- Scbwanen Apolbeke, Frankfurt alMain állal.
fSEOSllETI\'
A l\'ntl Napid, amely eddigelé az Embír tragédiáját. Ariar Jáaat balladáit
Zichy Nfikáljr Ulautrádévd, Katona Józtcf Iáik kia-jit. a Ht■ fAIb Bmot. a Kiltik-Albaaát. tuvaly a remek klvitela Ziekjf-AlklBOt, stb. adta olv.iv.imak a könyvpiacon áttalánoi leltüniít koltö klAllttiiban, az idén eddigi kiadványait felülmúló fénynyel éi pompával, a Vöriiairtjf ■Ibáljr-llbunot fogja olvAiOinak karácsonyi ajAndékul adni.
A Virisairlf-Aikia, a Zichy-Albumiiil I* diszckcbb kiállításban nagy kvart alaktan fog megjelenni. Magában foglalja a költö életrajat. CtOBjcr Ól Tisdét. Vörön-martynak e kedvet drámai költeményét, a Szózatot, a Tél cigaayt. ttíf Hsakét éi Viröiaarijaak legkiválóbb költői alkotáuiit, kiváló művészek eredell íc«tményeivcl rajzaival, -0 mümelléklctbcn éi vzJimoi tzövegbe nyomott ké]>p«i éa illa%ztr>dóival, a , valóban remek kivitelit múUpokoak egy része gyönyörű Miunyomáiu letz, amilyen eddig alig jelent meg magyar diwmüben. A Viröiairtj-Alkiaot megtzerezhetlk mindazok, akik a l*e»ti Naplóra, amely a legrégibb, IcgfUggctlcncbb ét egyike a legellerjedettebb politikai napilapoknak, egy évro előfizetnek.
Akik most lépnek ax előfizetők torába é* akár havonla i», de állandóan, legalább egy évig előfizetők maradnak, *rintén megkapják a Viraiaarlj-Alkaaot. Minden félreérté* elkerülése végett megjegyezzük, hogy akik n Zichy-Albumot az 1ÍKM. évre való clőüzeté* alapján tehát 1H>3. évi ajándékul kapták, azok a Vériisarljr-AlklBIt c»ak
ugy kapják meg, ha újra egész évre előfizetnek.
• • • ♦ ♦
A Pe«l Napló előfizetési ára: Kgétx évre 28 kor., félévro 14 kor., negyedévre 7 kor.,- egy hóra 2 kor. 4O fillér. Szcrkesitöaége és kiadóhivatalaí lidiptlt. VI., Aidráiij it 27. azáa alatt vaa.
XIII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
, 1903 AUGUSZTUS 22 ín.
Pompás ós előtoló nyári tartózkodási hely. - Déii-vasut állomás: Pőltechnch 7 óra Budapesttói (Pragerhofon át.) Idény: mAjustól-szept.-ig
Byógyhtly Bobitsch-Saae
A GYÓGYHELYEK GYÖNGYE. 1902: Vendáglátogatás 3100 (legnagyobb látogatottság fennállása óta.) A Tempelquelle\' és „Styriaquelle-, Karlsbad és Marieiibad forrásaihoz a legközelebb állanak. — Gyomor, bél- és vese-bajok, a légző szervek hurutai, czukorbetegaégek, epe kövek, hólyag bántalmak gyógyító helye. Kiterjedt park ültetvények, nagy lombos és fenyves erdőségek, mozgó gyógymódokhoz. 3 nagy fürdő intézet, meleg, hideg és áavanyfürdökkel. Tej savó és kefyr gyógymód. Porapás gyógymód. Pompás gyógyzene. Sport-játékok. Változatos társasági élet. — Krochurák és prospektusokat küld AZ IGAZGATÓSÁG.
A Rohitschi savanyu vizek nagybani raktára HOFFMANN JÓZSEF cégnél Budapest Bathorg-utca 8.
i". JÍÜ1
jlffi ifi ItHSl M ÍM-i m-IHí
JI CQ
CJfNI
OO
ÍJ\'
« ®1 -s
ílliífljljilly
pH Éiií
tíim*
ttf J -
c ==2 " -
4) -z> „
— - =
A 5 UJ fitl
JflYER GÉPGYÁR
vas- és fémöntöde
részv.-társ. SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., Lipót-körűt 15.
Készít miodcDnemü
Gazdasági gépeket,^ Benzin-motorokat,^.
Benzin-motoros cséplökészletek.
Maloiuópltészet : ^J beagertzékck, minden e szakmába vigő gép gyártása. --—-1-1 Teljes múmalmi berendezések.
UfifOUlCjt^NNég: Legújabb szerkezetű csavaros és szabad, vlznyomásn --bors al tő-
OHboriie M. ,U -réle vHigbiril amerikai arati) és kaszáló Képek
-—— magyarországi kizirólagoi képviselőiéire.
Képet árjegyzék lagyee is bérmentve. Kívánatra ml.ceti tzOkiéglelre kll(a klllstgvstél
ÍEGT
Legjobb, legkia-
W
KULCS
seiieiT^iapfM
dósabb ét ezért a legolcsóbb szappan. Minden kártékony hoz zákeveréstöl mentes. Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a .Schlcht" névvel, * a fenti egyik védjegygyel legyen ellátva.
íztositó tál
jó megjelenésű, képzett keresztény vallású, nótlen Batal emberek fix fizetés ét napidíj mellett külszolgálatra kerestetnek. A betöltendő állások, ha az illetők megfelelnek, nyugdíjra való igényjogosultsággal vannak egybekötve. írásbeli ajánlatok .biztos jOvó" jelige alatt Eckstéin Bernát hirdetési irodájába, Budapest V., FOrdőutca 4. bz, alá cimzendók.
SORSJÁTÉKA.
Az összes nyeremények ékszerekből, arany- és ezüsttárgyakból állanak.
Fönjererái
értéke
tolom
1 brilliiat nyaklánc, riviére,
44 nagy brilllintból. 1 pi/aa,ybriWint.|Olboraló. 1 nagy brilHlat n5i-melltü-1 arany karperec brilliini kö.
vekkel kirakva. 1 bríllilns női marqoiie-györö bárom roblokőrel.
1 arany nyakék brilliintok-ból és valódi gyöngyökből, értéke I pir IQlbevaló brllUintokból
,„ , éa valódi gyöngyökből.
10.00(1 korona 1 női-melltü brillilotokból é.
valódi gyöngyökből. 1 arany karperec kirakva brilliintokkal és valódi gyöngyökkel. 1 aranygyűrű brilliánsókkal éa gyöngyökkel._
Ezen 50,000 korona értékű két nyeremény egy sorsjegygyei is nyerhető.
. njtremea;
1000 kor. értékben.
12 személyre való teljes etOtt erőkétzlel, remek tzeceis-•tiói kivitelben, elegáns fatartóban. A kélzlel 121 darabból áll.
Szecessziót kivitele r.mek 1000 kor ofií toilettekétxUt eznttből, értékben elegins fatartóban.
További 1837 nyeremény: á K. 600.—, K. ICO__, K. 60.-, K. 20.—, K. 10.— aranyból éa czostböl
I sorsjegy ára: I korona;
portó lejében 10 fillér melléklendő, ő drb. sorsjegy megrendelése esetés a sorsjegyekot portómeatesen knldjük. — A sorsjegyek minden bankházban, váltó-Oilotben es dohánytSzsdében kaphatók.
Központi Iroáa: Budapest, 1Y, Yáol-otcan.
Sscnástj
Xt ■\'
Cci\'ófpapitjo a
■íc^jo&G csoittfc-uc-ípü pie. Kapható:
•pa pvt-ft czcshcdczcfon.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvoságot, mely az elvesztett erőt újra meghozza, l\'róbacsomagot s egy száz oldalú ltönyvct ]>ostán, jól becsomagolva. ingyen kapják mindazok, a kik érte imák. Ex a legbá-mulatramóltóbb csodaorvosxág, mely megmenteit ezreket, a kik fiatalkori kihágások folylip nemi bajokban, sxlfilisben, valamint elveszített rérferö ben szenvednek. Ex okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a | háziorvossággal a baj otthon gyógyítható, > mindazok a kik a fialalkdft kihágásokból sxármazíó némi bajokban, szellemi elgyöogülésben,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer köxvct etlen ttl azokra a szer-vekre hat, a hol a mcgcröiódés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket. Öreg. fiatal egyaránt irkát State Medical InsUtntnak az alant jelzett cimro, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni,. a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A próbacsomag megmoutjo, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebbSl a rettenetes bajból otthon. Ax intézet kivételi nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen bc nui csomagolva, hogy a tartalmit senkisem fogja megtudni. A levelet Igy. kell dmcxni: State Modkal Inrtltnte, ITJElektron Building, Kort Waync, lad. Amerika
A levelek mindig bérmenlesileudölf.
A MÁSODIK VENDÉGLŐ
Warazsd-Toplicza Jürdöhelyen (Horvátország) istállókkal, tekepályával, mészárszékkel, szántófölddel stb. Jolyó év október l étül három évre bérbeadó.
Kérdések és ajánlatok a fUrdölflazgatósáD Warazsd-Top-licza intézencUSk.

\\
Med Dr. Traub Jdztef gyomorpora
G A S T R / C / N
ormilaj is meíTizsjaita és baszaaira.
Ezer és ezer ember gyomor, bél é. mis bajok következtében saigoni étrendre van kényszerítve ami az életei kinoasá teszi. Dr. Traub József flastrlcin gyomorporinak haaznilatinil eaen étrend mir róvid idő mnlva feleslegea.é vilik. Betegek, kik sok láp-lilék felvételével erőiek akarnak lenni, elérhetik a Gattricinnel a legróvtdebb Idő alatt Qaatricio mnlandó bajoknál, mint gyomorégés, ielbOfójí., felfovódis, gyomorfiji., binyi., górcsők rosszullét, szoralis, tejfijls ót rotsz emésztésnél azonnal haazoil é. honz.bb élvezetnél megszontetl a régi gyomor ét bél binUloaaat. melyek eddig minden szernek elleniluk. - Wastrlcln nem hashajtó tzer. a izékeléjt azonban azabilyozza. - To.ibbi. kat a prospektusok tzolgtllaliik. — Orvotok részére Ingyen próbik.
Kapható a leglóbb gyógytirban. Kagykanizsia PRAűKR BÉLA gyógytiriban.
Főraktár „Salvalor" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógydrogueriikban.
Nagy doboa S kor., kit doboz 2 kor., bérmentve 50, ajkúira 46 fillérrel több
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOtXJOOOOlOOqOOOOOOO
MOLL SEIDLITZ POR
IOOOOOOC
Z.K. \'/„ 903
Csak akclcor valódiak. h» mlndogylk doboa Koll A. védjegyét és
aláírását tttntotl fel. A Hall A.-filt Ssldlltz-par.k tartót gyógjbatita a logmakacsabb lysaar- is al-listbáatalaak, gyomorgörcs ís gyomorhév, rőgzótt tzékrsksdet, mljbiuulom. vár latalás, aranyér ét a legkülönbözőbb ail bltetsigsk ellen, e jelel házilsernek értized.k óta mindig nagyobb .Kerjedéat aterzett. — Ara tjy Itpaoisltll ar»-dsll d.b.zatk 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
ÍMOLL-FÉLE FRANCIA]
1 -----————

Csak akkor valddl,
ha mindegyik Oveg MOI.L A. vódjegyé\' ""•"f Jf1
_ .A. Mell- felirata őnozatul van tirva. A Moll-relo
traaczla bartietz is só nevezetesen mint fijilil.twtílliplté hedirzsilisl szer köszvény etoa és a meghnlés egyób következményeinél legismeretesobb népazer. - Efy áMZStt eredeti iv«g ára I ksr. 90 tll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módtzer tzeriut készitek gyermek és hölgy tzappan a bfr sktzsrü ápslására jyeraiskek ét falai ttsk részére.
Ara dirahenklat - 40 (II. Cl darab - I kar. S0 III. Minden darab gyemek-tzappan Isii A. védjegyével van cllitva._
FőszétkOldé »:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta poitantinvét mellett telletittetnok.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
Bőr-tisztitó szer
ti
„GL0BIN
felülmúl minden eddig létezSt
GLOBIK a legszebb fényt ■dia,
a bórt 8Ímnlékonynyá és tartósai teszi. =
Pótolhatl&n óvószer chevrau, box-calf és tackbőrnél.
« Kapható fekete éa azlnes-beo:
Festelhofer Jdzsef, Marton és Habar, Neu és Klein, Haas Vilmos, Scbwarz és Tauber Nagykanizsán.
Nyomatott Uj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
35-ik szám
XLII. évfolyam.
Kláriié\'*\'\' Ar:
Egf.i írre . . 10 kor. — üli. f-V-1 ,itre . . . \'\' kor. — flli. Negj-edéTro 2 kor. !io fill.
HIRDETÉSEK
0 linsAltoí |irlit.orl..n t4,njfc..od«*or 12. I niinU-n toviblii lor^n 10 1111
NYÍL TTÉ R BEK
petii „uroukíni 20 íillrrírl vílel-nrk fel.
"I
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagykanizsai .Ipar-Testület,■ „a nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,• a .Kotori takarékpénztár
%
A lap azellrmi réazét illeti min dea kOxíaméoj a felelő* azerkezitó nevére, ai anyagi réazt illető kóx-lenényck ji.\'Jij- & kiadó nevére \' címzetten N*rjkanU*ára bérmentve int^zondók
Bérmrntetleti levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlaazanem küldetnek
részvénytársaság," .nagykanizsai ós a galamboki önkéntes tQzoltó egylet,* a .nagykanizsai, kisdedneveló egyesület,* a .nagykanizsai tanitói járáskör,* a .nagykanizsai keresztény jótékony uöegylet,* „n.-kauizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a .katonai hadastyánegylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
11BTENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MÉGJELENÓ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Szünetel az íllarn gépezete, néma unottság honol a gazdasági életben. A unióst és művészt nem ragadja el oz ihlet, minden nemest és szépet felváltott a rut és undok. Az eszmék harcát felváltotta y*z elv- és lélek -vássrlás, a tisztes keresetet az üzérkedés. a nehéz munkál az úrhatnám-ság éi a gyors meggazdagodás vágya és már-már ott tartunk, hogy az igazi polgári becsületet fel fogja váltani a csak jegyzökönyvekben létező .lovagias becsület* és ezzel beáll a munka és a létért való küzdés lenézésének korszaku.
Mentsük meg legalább az iljusigot! Fordítsuk el figyelmet — ha tudjuk — e társadalmi élettől.
Hiszen kihal ebben a milieuben az ifjúság minden idealizmusa. Ez volna még az a fénypont, mely megmenthetné a jövőt a romlás és társadalmi rothadás következményeitől, moly visszaállíthatná a mult társadalmi erkölcseit. Mentsük meg ezt legalább az elhalványodástól, élesszük mint Vesta tüzét, mert ha ennek lángja is elalszik, vele kihalt az ősi magyar vér minden becse és kincse
Pedig az ifjúság idealizmusa tűnőiéiben van. Elfordul a kalapács nyelétől, a gyalu fogójától, nem csak a mnga, de még az apja kezében is szégyenli. Tökkel Ötölt fickók, félig hülye gyerkőcök minden értelem nélkül, latin könyveket szajkóinak, gépiesen elsajátítják a tudomány theoriájál, csakhogy meg ne valósuljon a szülők azon fenyegetése, hogy iparosok lesznek, ha nem tanulnak.
Büntetéssé vált immár az iparos pálya. A legkeményebb büntetés jelen-
leg, melylyel a szülő hanyag permekét ma sújtja. Nincs az a positivnm, mely ma ipari pályára képesitene. Az ipari pályát oly szükséges rossznak tekintik, melyre azon ifjak lépnek, kik minden egyéb próbálgatás dacára, már semmi más pályára hajlandóságot nem mutatnak.
Mikép véljük lehetségesnek ily viszonyok között, hogy valamikor iparállammá legyünk? Hihető-e, hogy önnálló vámterülettel, avagy állami segélylyel létesült ipartelepekkel egymagában megalkothatjuk iparunk nagyságának alapját ? Büntetett egyéneket álütunk az ipar szolgálatába, hivatásuknak elején a büntetés jellegét adjuk pályájuknak és elkedvelenitjük őket eleve örök időre a tisztességes munkától. Képzelhető-e iparállam ily munkásszemélyzettel ? 1
A tanév közéig. A tndományegye temi kapui hogy megnyílnak, többen korteskednek ott egy-egy ifjúsági elnök megválasztása mellett, mini a hányan összesen beiratkoznak hazánk felsőbb ipariskoláiba. Ezek is tiltakoznak az ellen, hogy iparosok akarnának lenni, hanem megszerzik az egyéves Önkéntességre a jogot, államhivatalnoki pályára lépnek és felcserélik az iparos nehéz keresetét a beamter nyomoru-ságával.
Sem ösztöndijak, sem más állami kedvezmények nem bizonyultak elégségeseknek arra, hogy a felsőbb ipari kiképzés nagy tehetséggel megáldott ifjak részére vonzóvá tétessék. A felsőbb ipariskolák csak menhelyül szolgálnak a gyengébb tehetségek részére az államhivatalnoki kvalifi káció elérésére.
Még a tanonciskoláknak sikerdus fejlődése nyújt egyedül biztosítékot a
jövő képzettebb iparos alkalmazottaira, különben nem kellene csodálnnnk, hogy \' külföldi mnnkások nálunk jó keresethez jutnak ós a magyar munkás vándorbottal a kezében tengerentúlra mén napszámba állani.
A szabadelvű demokrácia — dacára a hangzatos jelszavaknak, igen gyenge lábon állhat hazánkban, mert a demokratikus társadalom minden pályának rcegbccsűlést biztosit, holott a szenzálok és lélekkufárok világukat élik, csak a verejtékes munka nem a megbecsü-lós, hanem a szánalom tárgya. Ha a demokrácia oly igazán hódítana hazánkban, honnan ered a túltengés a tudományos pályákon? Onnan talán, hogy annyi ifjúban van tudós ész? Avagy talán onnan, hogy a korán beléjük oltott nagyúri allűrök és nagyképűség folytán az ipari pálya becsét és tisztcletrcméltóságát megérteni nem tudják, vagy nem tanulták. Olyan világot élűnk, hogy a napibértói elfurdalunk és a provizió után vágyunk. A napibér munkát követel, mig a provizió tétlenség esetén is járhat. Sok bün és mulasztás terheli ezen társadalmi nyavalyákban az iskolát, mely sok mindennek okozója, pedig sok rossznak lehetDe meggátlója.
A népiskoláktól fel az egyetemekig be kell plántálni az iskolai szellembe az igazi demokratikus elveket, a munka megbecsülését, mert az iskola uevelési feladata ma csak a hazaszeretetre, a király iránti hűségre szoritkozik, de nem edzi az ifjút a munkára. A slöjd és házi ipari tanfolyamok sok ifjúban támasztanák fel az ipar iránti szeretetet, kik ma a dologi munkától irtóznak és a mégis szükségeset a sport megannyi nemének kultiválásával pótolják.
Ha a hazai ipart felkarolni akarjak, ha a\' társadalmi iparpártolási mozgalomnak sikerét biztosítani akarjuk, akkor az iskolánál, a nevelésnél kell e dicső feladatot megkezdeni.
Nem kívánhatjuk attól, ki nem ismeri a munka becsét, ki lenézései van a munkás iráni, hogy ennek fáradozásáoak gyümölcsét megbecsülni ludja. Ki fel tudja fogni a forró nyárban izzó tűzhely mellett dolgozó kovács sorsát, ki a magas háztetőn dolgozó ácsot látja, mint kockáztatja a széditó magasságban életét a mindennapi kenyérért, ki a bányászt feljönni látja a füstös és fojtó mélységből, az a magyar ipar pártolására is fog fogékonyságot érezni. De az iskola nem ápolja e hajlamot, a reál-tárgyak mellett eltörpülnek a nevelés gazdasági követelményei. Az iskolának meg kell értetni a gyermekkel, hogy az iparpártolás nemzeti feladat, mely kenyeret juttat a népnek, mely jólétet és gazdaságot biztosit a nemzetnek, magyarázza meg a gyermeknek hogy az iparpártolás a becsületes munka megbecsülése és ha a gyermek majd látja, hogy hazánkban aa ipari munka és foglalkozás megbecsülés tárgya, nem tekinti majd büntetésnek, ha szülei az ipari pályát tűzik ki számára életsorsul és ha más pályára is lépne, szolgálni fogja a hazai ipart azzal, hogy külföldi fölött előnyt ad neki.
Közéig a tanév. A gyermek lelke fogékony. Plántáljuk be romlatlan nemes szivébe az iparpártolás ügyét, mint nemzeti feladatot, világítsuk meg neki, hová vezethet nemzeteket az ipar fejlettsége és egy jobb jövő biztos alapját raktuk le.
Ha megmutatnék a gyermekeknek, mint készül hazánkban az irótoll, tollszár, rajzsiu, papir, fogkefe, fésű, szövet, stb. stb., ha .hetenkint 1 órát az iparpártolás ügyének szentelünk, egy rövid pár év alatt az iparpártolás ügye összeforrt a nemzet gondolkozásával.
Tegyük ezt meg. Kezdjük az iskolán és ha gyermekeink eltanulták az ipart szeretni, majd tőlük megtanuljuk
■»\' Is. Guárfát Onkár.
Szombathely
: közintézményei.
— Modern város. —
A szinbázépitésról szóltunk mult számunkban. Sorainkkal rámutattunk arra, hogy napjainkban az állandó alinbár. építése erőltetett városfejlesztési politika, mert mis téren sokkal fontosabb cselekedni valónk van, mint a azíöbázépités. Egy bét ó» megerősödött e véleményünk. Megismertük Szombathely .városát, láttuk gyönyörű utcáit, közintézményeit, melyek az évtized alatt létesültek.
Előttünk van a szombathelyi iparkiállítás kalauza. A kalauzban Bodányi Ödön tollából külön cikkecske rajzolja le előttOuk Szombathely közintézményeit. Ebben magyarázatát leljük a táros bala-disának. ^Szombathely város — Írja Bodányi — rohamos fejlődését első sorban polgáraága lelkületének, felvilágoso-dottságánsk, nemkülönben i 1 d o z a t-készségének köszönheti, de a kezdeményezés, vezetés és a nagyobb müvek létrehozisa egyes nagy férfiak érdeme."
Igen érdekesek az utolsó tizenkét év alatt épült közintézmény adatai. Néhány adatot, melyből mi is tanulunk, felsorolunk. Elöl említjük a gyapot szövőgyir céljaira adott telek és anyagszolgillatis egyenértékét (épült 1899-ben) százbuszezer koronival. A gyárat annak idején Kanizsán akarták megépiteni. Ezernyolcazáz-kilencvenuyolcadlk évben városi bérházat
T A RCZ A.
B\'U d a k e s z.
- A »Zat»i KOxtóny* eredeti IJucija. —
K lap olvasóinak ama része, melynek figyelmű a „Hírek* rovatán ttil is terjed, tapasztalhatta, hogy n .Zalai Közlöny" évek óta erősen küzd ama egészségtelen állapotok ellen. melyek szülővárosomban a tüdővész meleg Agyául szolgálnak. Az anyakönyvi kivonatok halálozási adatai alapján rámutattam vagy 3 évvel ezelőtt! azon sajnos körűlméuyre, hogy Nagykanizsán milyen nagy számmal halnak el t(Idővészes emberek, az állapotok azonban tudtommal mindeddig szemernyit sem változtak, mert a — különben sem mindig tiszta — köpőcsészék alkalmazásán tul nem haladtunk. Nem lesz tehát érdektelen, ha ezen tényekre hivatkozva, megismortetem közönségünkkel a jövendő magyar Gleichen-borget: Bndakesz-t. Vajha okulásul szolgálnának az ottani szanatóriumból! óvó-intézkedések nemcsak városunk, de az
egész ország lakosságának.
»
A fővárostól villamos és omnibusz igénybe vételével mintegy 1V* órányira fekvő Budakesznek már évek óta azon szerep jut osztályrészül, hogy nyáron át nagyszámú — többnyire többé-kevésbé tüdőbeteg — einbor keresi fol. Ezen szerepet enyhe levegőjének köszönheti, mely a helységet körülvevő sűrű erdó-boritotta hegyvidékből kiárad. Maga a helység, mely sem pro, sem kontra nem különbözik bármely más falutól, nem nyújtja ugyan a kívánt levegőváltozást,
ami a falu természetéből következik is; de a nyaralók a nap l»*guagyobb részét az erdőben töltik. A/, idén mintegy 800 budapesti család lakik itt künn, nem csekély hasznára a falu éppen nem szimpatikus és előzékeny sváb lakosságának.
Az igazságnak megfelelően konstatálnom kell, hogy báré helység valóságos zarándokhelye az üdülőknek és nagy betegeknek, közegészségügyünk szégyenére a legelemibb intézkedések sincsenek megtéve arra nézve, hogy e század legveszedelmesebb betegsége: a tüdővész erősen szaporodó bacillusai révén tovább ne teijedjen. Itt még a szokásos — s valljuk be: sablónos — köpőcsészékkel sem találkozunk. Ezzel szemben a tömérdek beteg önmaga nem gondol arra, hogy köpő-edényt használjon, hanem váladékát egy>zerüeu oda köpi. ahol ép áll. 8 most, tessék bizonyítani, hogy az a sok apró gyermek, mely ugyanabban a fűben játszik és hever, nem fertőztethető meg I
Ezzel szemben bámulatos az a végletekig menő gondosság és tisztaság, mely a szanatóriumban elhelyezett betegek gyógyítására és az ezek által termelt bacillusok elpusztítására irányul. Az intézet, melynek impozáns rajza e lapban nyomdai nehézségek miatt nem volna közölhető, fi épülptből áll: a kórházi főépületből (itt vannak elhelyezve a betegek. 3 orvos, ápolók, étterem, iroda) az igazgató ifőorvos épületéből, a gépházból (mely a fertőtlenítő és mosó-intézeUel van kapcsolatban) a portás épületből és istállóból. Az intézet az erdőségből kihasított tisztáson terül el h összes épületeivel annyira-amennyire — de igy is hátulról — caupán a Pozsouy-
hegyi kilátóból látható Bármely más J pontjáról a vidéknek csupán a főépület és portás lakása lálható\' — na meg a magas kémény, annyira védve van az erdőségtől.
A főépület homlokzata dél felé néz és a teraszokról látható a völgyben elterülő Budakesz. Mögötte és mes>ze körülötte erdőség, előtte még fiatal, de szépen goudozolt park. A levegő itt még enyhébb mint az erdőbeli. Az arány körülbelül olyan, mint a zugligeti és a budakeszi levegő közt. Szél soha nem éri a terraszon nyugvó betegeket az épület eme nagyszerű elhelyezése folytán, az északi részen pedig gyógyításra szolgáló helyiségek nincsenek. Folytonosan tiszta t« enyhe levegő, ugy-szólváu teljes szélcsend és lermészeüleg lehetséges örökös napsugár, melyhez abszolút nyugalom és bő táplálkozás járul: ezek a kór gyógyító eszközei, melyekhez még a jó táplálkozás és orvosi intézkedések járulnak.
I)r. Müller Vilmos intézeti orvos ur szívességéből megtekintettem az intézőt belsejét 8 az ő felvilágosításai alapján adom képét ax ottani életnek.
Már emiitettem, hogy végletekig menő tisztaság az épület minden részében domiuál, legjobban kifejezésre jut ez a modern berendezésű mosdóteremben. Itt mindenkinek külön (számozott) mosdótála és eszközei vannak, amelyekhoz nyúlni másuak tilos. Meglepő az a csillogás, melyet ezen egyszerű berendezésű helyiség tisztaságánál fogva hat.
Minden beteg ogy lilaszinű szab. elzárt üveget hord magával a köpet összegyűjtésére, melyet miuden érkező és távozó betegnél megvizsgálnak. Ezen üveget
tartalmával a beteg a kemence mellett elhelyezett üveglapnak ax ó sxámával ellátott helyér* tesxi, magához vévén a másik, tiszta, üveget Ezen telt üvegeket az e célra alkalmazott ember a kemencébe helyezi, megereszti a fűtő-készülék gőzét g bizonyos ideig benhagyja az üvegeket, amelyben levő bacillueok a 100 fokos hőségben megsemmisülnek. Ennek megtörténtével az üveg alján levő csavar kinyitása után a most már veszélytelen váladékot kibocsátja és az üveget kiöblítve a polcnak megfelelő helyére visszateszi.
Megfigyeltem, hogy Budakeszen többek közt sok olyan üdülő van, aki Gleichen-berget szokta volt felkeresni. A vidék-szépségei, a levegő meg is felelne, de hiányzik ax. ami ax üdülő helyek jellegét a^ja meg s látogatottá teszi: a rendezel! telep, rendre és tisztaságra felügyelő igazgatóság, kifogástalan vendéglő és kávéház. zene. stb. Ma, midőn folytonosan a gazdasági különválás kérdése forog Rzájon. nem csekély fontosságú kérdés az is, hogy már ezen szempontból is teljes kényeleinmei bíró nyaraló helyekkel bírjunk. A budai hegyek, mint Zugliget. 8vábbegy gyarapodnak is folyton magán-nyaralókban, de még nagyobb szükség van telepekre. Budakesz vidéke remek fekvésével, kiránduló helyeivel s azou körülmény, hogy nagyon sokan már ideszoktak, elsőrendű látogatottságú helylyé válnék, ha a község és a főváros karöltve kezűkbe vennék adoígot. Ismétlem: modern telepet kellene létesíteni — mondjuk Gleichenberghex hasonló — kényelmes és mégis polgá" ^ lakásokkal és étkező helyekkel; csatornázás, világítás a legalább
is jó szivattyús kutakkal ellátni a helységet és telepet. Ma ugy áll a dolog, hogy a helység rendes porát — valamint az erdei utakét is — a hölgyek óriási uszályai kavarják fel s nincs őr, aki ezt szabályzat alapján megtiltaná. (Nota bene: ünnepnapon látni egy fővárosi őrt, aki a bokrokra vigyáz -- honysoit qui mai y pensn.) A veudéglők megjárják, de az árak nem olcsóbbak, mint pld. a tökéletes Gleichenbergbeu a lakások pedjg aránylag nagyon drágák. Este — hacsak a hold nem sűt — teljes sötétség uralkodik 8 ez utcákat járva — pláue minap eső idején — a kanizsai .mostoha gyermek" utcára gondoltam önkéntelenül. (Nem tudom elkeresztelték-e már azóta.) Fölfelé vél az ember lépni s leesik, bokáig sárba. A csatornázás hiányai illetőleg elég hivatkozni arra. hogy Budapesten a csatornázás óta hanyatlott jelentékenyen a tüdővészesek száma, mely pedig még mindig nagy. Az ivóvíz a nyílt kutakból míleg és rossz, a szivattyús kutakból hideg és iobb izü. A közlekedés sem megfelelő, pedig egy idevezetendő villamos vonal legalább ugy kifizetődnék, mint a hűvösvölgyi. Mondom: egy kis élelmességgel és nem is nagy áldozattal nagygyá lehetne tenni ezt a helységet. Ilyen helyekre pedig szűkség vau. jobban mint arra a hírnévre, amit ma délben hallottam egy Gleichenberghex szokott vendégtől: hogy (Magyarországon) mustárt tettek eléje, melyen tyjnyi vastag volt a penész.
Tegyünk — Uraim — merészet és nagyot!
r Lapunk mai számihoz uegyediv melléklet van csatolva.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. AUGUSZTUS 29-éu.
építettele 284 eter korom költséggel. A város közepén épült igen srép kétemeletes épület, mely t város külső képét nagyon emeli. Ugyancsak 1838-ban a hízankénli koldulás megszüntetése (oly tán a szegény ügy rendezésével épített szegénykooyba (1898.) 50 ezer korona értékbe.*. Szép kis összogocske a város általános csatornázásának költsége: 450 ezer korona. A városi vízművek és vízvezeték 560 ezer koronát emésztettek fel. Mindezek a dolgok, valamint a százezer korona költséget jóval felülhaladó utca burkolások az utolsó 5—C évben készültek. A város utcáinak tisztántartása hizikezelésben van. Óriási összeget emészt fel, de a tisztaság mintaszerű.
Igen érdekesek Bodányinak követkozó sorai: „A belső város terei és az innen elágazó utcák (összesen 16) aszfalt k o c s i u t-b u r k o 1 a 11 a 1 vannak ellátva. Egy tér és egy utca. melyen a legnagyobb teherforgalom bonyolittatik le, első minő ségü mnulhauseni gránitkockával van burkolva. 38 utca mészkő-alappal éa bazaltkavicsból, gőz utibengerrel készült makadam kocsiut-burkolattal van borítva. (E kocsiutak port nem igoo engednek fel.)
Kionkivül az astfallgyalogjárók minden irányban a város külső széléig vezetnek.
Az általános csatornázás, valamint a városi vízművek az orazágos közegészségügyi mérnöki hivatal tervei szerint Farkasa Kálmán műszaki tanácsos vezetése alatt az 1899 ik évben épültek. Az összes csatornák betonból vannak készítve. Az utcai csatornák legkisebb szelvénye tojásalaku, 45 cm. magas és 30 cm. széles; a főgyűjtő csatorna magassága 2.0 szélessége 20 met. Az. egész csatornahálózat hossza 23.C00 méler. Van 51 öblitóakna, 230 figyelőakna és C42 víznyelőakna.
A városi vizvezeték vizét a város éjszski oldalán (a város szélétől 1.4 km. távolságban) a természetes kavicstalajba 8 méter mélyen fektetett 690 m. bosszú galéria szolgáltatja. A viz a rohonci hegyokoek alalt elterülő vastag kavics-rétegekből jő és s legtisztább forrásvíz tulajdonságával bir. A vizet köldök-szivattyu nyomja a városi csőhálózatba. A város másik végén, a Szent István park mögötti dombon épült víztorony 500 m1 űrtartalmú vizlartőja szolgál a víznyomás kiegyenlítésére és a viz raktározására. A szivattyút 20 lóerejü elektromotor hajija, mely az áramot az ikervári turbina- és elektromos erőtelepről kspja. Tartalékul 25 lóerejü benzinmotor szolgál. Szivattyú szintén kettő van felállítva, egyik állandó működésben, a máaik tartalékban. Jelenleg egy azivattyu segélyével percenkint 12 hektoliter, 24 óra alatt 16,560 hektoliter viz termelhető. Később, a lakósság szaporodásával, a harmadik szivattyú is fel fog állíttatni, amelynek helyéről a szivattyúház építése alkalmával már gondoskodva lett. Az utcai fővozeték 225 mm. belső átmérőjű öntött vascsövekből áll, a legkisebb nyilásu vezeték átmérője 80 mm. Az utcai vezetékek összes hosszs 19.728 méter. Van 116 feltalajtüzcsap. 4 vízvezetéki közkút és 71 tolózár.
A vizvezeték és csatornázás a város egész területére ki van terjesztve és különös jelentősége más városokban aligha jutott oly mértékben érvényre, mint Szombathelyen, meri a csatornák és vizvezeték, nemkülönben az utcaburkolatok több ujoouan nyitott utcában amerikai módra, ahol még házak alig állottak, szintén kiépíttettek s ily módon hatalmas lendület adatott ezen városrészek gyors és modern fejlődésének.
A felsorolt létesítmények mind Éhen Gyula polgármester alatt az 1895—1902. években készültei. Ö kezdeményezte azokat és törholleu akaraterővel a páratlan erólylyel a felmerült nehézségek leküzdésével olyan alkotásokat hozott létro, amiket szakértők a magyar városok jelenlegi szorvezete mellett bámulatra méltóknak tartanak. Sikerét leginkább az mutatja, hogy az ország máa nagyobb városai lakósságára kevés kivélollel több pótadó van kiróva, — mindezállal e városok vízvezetékkel, csatornázással és oly szép útburkolatokkal nem bírnak.
Éhen Gyula nagy művei bevégezése után a következő szavakkal számolt be a város közönségének: .Gyökeres ujítá-80knak nagyobb megtorbeltetés nélkül való megvalósítását, különösen pedig a közegészségi állapotoknak teljes szaoálását helyeztem kilátásba. Vállalkozásom merésznek tüot fel; do ismerve városunk polgárságának intelligens felfogását s számot vetvén egyúttal az olő-teremtbető fedezeti eszközök mértékével, elindultam úgyszólván mindenki előtt ismeretlen ulirányon, bogy
igérelemot férfias becsülettel beváltva. Szombathely városát falusias külaó jellegéből kiemeljem. Bizalmatlansággal és apró akadékoskodásokkal, mint az isme-retlenektól való félelem jelenségeivel kellett gyakran találkoznom. De mindezekkel szemben erőt és önbizalmat kölcsönzött szándékom becsületessége, eljárásom tisztasága és főképp azon cél, mely Szombathely városának feltétlen előrehaladását volt hivatva eredményezni.
Ezen szellem hatotta áírcind-végig a város képviselőtestületét is; épp ezéil a modern intézmények létesítésére irányuló összes kezdeményezéseim a képviselőtestület kebelében mindig a leglelkesebb viaszbangra találtak.\'
Ében Gyula Szombathely városát modora berendezések tekintetében az ország legelső városai közé emelte éa Szombat* hely rohamos fejlődése páratlanul áll a monarchiában, amiért is a város közönsége büszkén tekinthet az ö polgármesteri éveire, a város kiépítésének fénykorára.\'
Ily lelkea szavakkal írnak Éhen polgármester művéről. Halából országgyűlési képviselővé választották.
Bemutaltuk Szombatboly városát. Jó példái utánozni — a lehetőség határán belül — mindenkinek kötelessége Olvaa-suk el sokszor Szombathely közintézményeinek leírását és tanuljunk belőle.
Kz az ut, melyen haladnunk kell I
i A kiskanixsai ovoda.
Nem szeretem a társadalmi bakteriu-mokat felkavarni, aőt félve fogok az olyan dolgok szellőztetésébe is — melylyel esetleg az ugynevor.elt intéző felsőbb körök tulfinom érzékenységei sérthetném. Mivel azonban az általsm szellőztetendő helyi bactcriumot mis fedezte fel, ki azt illetékes helyen megismertetni ia szándékozik, nem fogják tán bűnömül róoi, ba a dologról én e helyütt emlékezem meg néhány szóval.
A kérdésben levő dolog u. i. uem más, miol a VI—VII. kerületi ovoda; melyet nemeslelkü emberbarátok nagy áldozatkészség árán megteremtettek ugyan, egyszer-kétszer meg is tekintették, de hogy a neki szánt célnak megfelel e, s a reá fordított tekintélyes összeg meghozza e a várt eredményt, azt alig vagy egyáltalán nem kutatta Benki.
Csakhogy megvan az a fő, az erkölcsi hsszon mennyi, sz mellékes; bisz nálunk a rövidlátás különösen kulturális dolgok-bsn az erények erénye.
Térjünk azonban a dologra:
Kiskanizsa népe mint tudjuk vakondok természetű — azorgslmaa nép, mely éjjelt is nappallá téve. folyton a löldet túrja, lévén a kouybakertéazet\' legfőbb jövedelmi forrása. Hogy a munkában zavartalanul foglalkozbassék s sz apró-cseprő jószág ne zavarja, a hazulról nyugodtan távozhsssék, áldáa lenne reájuk nézve, bc miként másutt is fslun (bisz tulajdonképpen ez sem egyéb) legalább egy nyári gyermekmenhely állna rendelkezésre. hol az ovóköteleseknél is kisebb apróságok — reggeltől estig a velük vitt elemózsiával, biztos helyen, s felügyelet melleit elszórakozhaloáeak, honnét este a mezei munkáról hazatérő anya haza-vibetné.
Ezzel nemcsak a munkán levő szülők lennének megnyugtatva, de a tűz és gyermekélet biztonság is nagyobb lenne; mert igy az otthon magára bagyolt apró-aág unalmában nem fogna gyújtót kezébe, hogy valamit öntudatlanul is felgyújtson, vagy pajkoskodis közben nom bukhatna kútba, vagy valamely más veszélyes helyről alá.
A nemes lelkek ezen a dolgon az óvodával véllek sogilbetni, azonban rosz-rzul hitték.
Mert az ovoda 8—11-ig, d. n. 2—4 ig ügyel a gyermekokre, azon tul azok ismét csak felügyelet nélkül oiibon vannak. S hogy ugy célját nem látják az óvodának, s az egész éven kong az ürességtől, az nagyon természetes. — 8-kor bevezetni, 1 l-kor haza. 2-kor vissza. 4 kor iámét baza. erre a földművesnek, ki kora reggeltől késő estig a mezőn dolgozik, nincs ideje, inkább otthon hagyja azokat az apróbb, de már járni tudó b még nem ovóköteles gyermekek felügyeletére, mely körülmény először kiszámitbatlan veszélylytl jár. másodszor az ovodál teljesen felealegetsé teszi s ugy az erre fordítóit költség nem egyéb Bárba dobolt pénznél. Hanem igenis állíttassák a célnak s az ottani viszo-nyoknalrvalóban megfelelő nyári gyermekmenhely, ogy-egy mindkét városrészben, melyre lélen nincs szükaég, a szülők akkor úgyis otthon vannak, s a felügye-
lőiét maguk gyakorolhatják; — az ottani ovoda helyeit pedig állíttassák fel a belváros vasút felőli részén a már annyiszor sürgetett s már kérelmezett, s ott valóban égetőn szükséges ovoda.
Igy mig egyrészről megszűnne az a nevetséges, s sokszor illetékes egyének állal is gúnyosan s jogosan említett körülmény, bogy a VI—V1L kerületben, bol néha 3—4 gyermek ját1 csak hónapokig az ovodába. az óvónőt öt-hatszáz forinttal fizetik; másrészt ogy a belváros vasúti része, s a VI—VII. kerület is megkapná végre a szükséges s neki megfelelő gyermekszórakoztató helyet.
Hogy ez immár elodizhallan s a nevetségességig abnormis dolgon az ovo-dák mai iolézósége aegileni fog-e nem tudjuk, de minden esetre khánato* lenne ez ügygyei végre komolyan is foglalkozni.
HanekoHrA .Minő* ualto.
Beiratások.
A belvbeli kalh. főgimnáziumban a felvételi, javitó és pótló vizsgálatok szom baton, augusztus 29-én reggel 8 órakor kezdődnek. A magánvizsgálatok irá-beli része aug. 29-éo. « szóbeli aug. 31-én fog megtartatni. A rendes beiratások szeptember 1„ 2. és 3. napjain d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ík tartatnak, oly megszorítással, hogy szeptember 1-én egész nap és 2-áo d. e. sz 1—II. osztályba csak a helybeli lakósok fiai védetnek fel. A szülők figyelmeztetnek, hogy fiaik beiralásávsl no késsenek, mert 2-án d. u. és 3-áu egé.-z nap az említett két osztályba a jelentkezés sorrendjében vétetnek fel a tanulók. A III—VIII. osztályba vsló felvételnél ily megszorítás ninc, mert a helybeli és vidéki lakósok fiainak felvétolo mind a három napon a jelentkezés sorrendjében történik.
A nagykanizsai m. kir. állami polgári fiu- és leányiskolái tanulók beiratása f. év szeptember bó 1.. 2. és 3. napjain történik és pedig naponként délelőtt 8—12-ig a fiu-, délután 2—6 ig a leányiskolában.
Ezt megelőzőleg auguszlus 31-én délelőtt 8—12. tartatnak a javitó vizsgálatok és délutáii 2 órától a különbözeti vizsgálatok mindkét iskolában.
A beiratásoknál a következő szabilyok tartaodók szem előtt:
A beiralásra a tanulók — elsó bBira-láskor okvetlenül — kötelesek szüleik vagy gondviselőik kíséretében jelenni meg és előmutatni: a) keresztlevelüket vagy születési bizonyítványukat; b) mull tanévi iskolai bizonyítványukat; c) lakások címét az utcs, házszám és esetleg a szállásiadé megnevezésével.
Keresztlevél vagy születési bizonyítvány nélkül uj tanuló az inlézetbe egyáltalán nem vehető fel.
A polgáriiskola I. osztályába csak azon 9 évet betöltött fiu- és 10 évet betöltött leánytanulók vehetők feL akik az elemi iskola 4 alsó osztályát végezték, s ezt nyilvános iskolai bizonyitványnyal igazo\'ják; vagy kik ennek hiányában a felvételi vizsgálatot sikeresen kiállják.
A felvételi-, pót- és javítóvizsgáitok díjtalanok.
Minden nyilvános és magántanuló köteles a beiratás alkalmával 2 korona beiratási dijat, 30 fillért az orazágos tanítói nyugdijalapra, 1 koronát az ifjú-lági könyviárra és az évi értesítőre. 60 fillért a szegény tanulók segélykönyvtárára, azaz összesen 3 koroux 80 fillért előre lefizetni. Ugyanekkor fizeteidö a landij is, mely évi 16 koronában van megállapítva.
A tandíj elengedéseért folyamodhatnak oly vagyontalan szülők, kiknek gyermekei a megelőző évi iskolai bizonyítványukban jó magaviseletet és legalább jó előmenetelt mutathatnak fel. Folyamodványok felszerelve Zalavármegye kir. tanfelügyelőiéihez címezve a beiratásoál nyújtandók be.
A helybeli felső kereskedelmi iskolánál a tanulók beírása a jövő tanévre szept 1„ 2. és 3 napjain délelőtt 9-12 és délután 3—5 órakor történik. A javitó-és pótlóvizsgálatok augusztus 31-éu délelőtt 8—12 órakor tartatnak meg. Újonnan belépő tanulók szülőjük, vagy annak helyettese kíséretében jelenjenek meg. A felvételnél valamennyi tanuló mull évi iskolai bizonyitváuyát felmutatói tartozik.
A helybeli izraelita elemi iskolánál a tanulók beírása a jővö tanévre szept. 1. 2. és 3. napjain délelőtt 9 — 12, délután 3—6 órakor történik; a javító-vizsgálatok augusztus 81-én délután 3—5 órakor tartatnak meg.
Az 1 osztályba szon tanulók vétetnek fel, kik az anyakönyvi hivataltól beszerzendő igazolványoyal igazolják, hogy legalább 5\'|, évesek és kiken az oltás sikeresen eszközöltetett.
A nagykanizsai á\'lami elemi iskolánál a jövő 1903—4. tanévre a beírások 1903. évi szeptember 1-tól kezdödőleg szeptember 8 áig lesznek, — hétköznapokon d. u. 8-tól 11-ig. d. u. 2-től 4-ig; ünnep és vasárnap csak d e. 8-tól 11-óráig.
Minden tanuló köteles a beírásra magával hozni ,Értositő-könyvecské\'-jét.
Azon tanulók, kik először iratkoznak az intézetbe, anyakönyvi kivonatot és ujraoltási bizonyítványt tartoznak maguk kai boz.oi a beiratáara.
A beiratás alkalmával minden taouló — kivétel nélkül — egy korona (1 kor.) dijat fizet.
HÍREK™
— Nemzeti érzét A mult héten egymást érték ama ünnepek, melyek zászlódiszt kívántak, ö Felsége születésnapján, Szent Istvánkor, Rákócy ünnepen a házakra lobogó disz! öltöttek. Lobogó díszt öltöttek, de nem azért, mert tán a házigazdák mindannyian tudatában volnának ama nagy űiincpiességet, nemzeti érzelmet kifejező háromszínű trikolornak. Nem. A zászlók kitűzése a magyarnál hiu cifrálkodás. Napokig lengtek künn az ünnepségek után a zászlók. Miért nem? Hisz az csak három szinü vászon, vagy tán selyem ... Pedig ha tudnák, hogy mi miudent fejez ki a nemzet zászló és mennyit szenved ezáltal annak a szent trikolornak glóriája! Ha látnák azt a katonai pompát, mikor a hajókra kitűzik, vagy levonják az egyszerű füstös kis lobogót! Kürtszó, tisztelgés üdvözli a hajón, mert ők tudják, hogy mennyi kegyeletnek kell fűződni a szent jelvényhez. Nálunk szárazföldi magyaroknál üres semmit kifejező tárgy! ... Ide vigyük bele a nemzeti érzést. Gondoljuk meg, minő szent nemzeti emlékek fűződnek a háromszínű lobogóhoz. Tiszteljük benne az eszmét. Kitűzése legyen ünnepíes, alkalomszerű. Csak addig lengjen, ameddig kifejezést akarunk adni ünnepies érzésünknek. Tettünkkel nem szabad lerontani a szent szimbólumot. Több kegyeletet, löbb nemzeti érzést vigyünk e térre! A zászló legyen igazán jelképe a nemzeti érzésnek!
— Kinevezés. A pénzügyminiszter a budapestvidéki pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez Szultzherger Alajos zalavármegyei főszámvevő! számellenőrré nevezte ki.
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi minhzter Gérecz Károly sümegi reáliskolai rendes lanárt a« aradi föreál-iskoláboz helyezre át.
— Rákócy Ünnep. Lélekemelő ünnepség keretében folyt le vasárnap városunk egyetemi ifjai álul rendezett Rákócy ünnep. Lélekemelően, mert látjuk, hogy Rákócy szent emléke és eszméi még lobognak a szivekben. Az ifjúság a hazafiság ösvényén jó uton halad, mert csak az a nemzet lehel nagygyá, amely tiszteli a multak emlékét. Miért vegyítenénk e szép örömünnepbe ül ömcseppeket. Miért említenénk a sok nemzeti zászló elmaradását a házakról. Ti ifjak dicséretesen működtetek, hazafias munkát végeztetek.
Az ünnep délelőtt a nyári sziukörben matinééval kezdődött. Hűbner József által clarinelon előadott mélabús Kikócy kesergő ulán Gártoer Antal Joghallgató lépett a pódiumra. Fiatalos tűzzel, hazafias hévvel és művésziesen szavalta .Rákócy üzenetét\' A aziokört zsúfolásig megtöltő közönséü, sokáig tartó hatalmas tapssal tüotetett az ifjú mellett Majd Rózsa Sándor énekel! szebbnél-izebb kuruc dalokat Zoogorán Márloofalvy György kisérte. Sok tapsot kapott Az ünnep szónoka Murányi Jáoos volt. Gyújtó s mély érzésű hazafias beszédével remek hatást tett a jelenlevőkre. Almássy Endre szavalta a .Bujdosó Rákócyl," szintén művészi tökéletességgel. Nagy tapsban volt része. Rákócy Rodostóban c. melo-
drámát Steioberger Viktor szavalta. Zongorán Sallér Aladár, violán Gürtler István, cimbalmon Borissza Karolín kisérték összevágó előadásban. Az ünnepen sz .Irodalmi és Művészeti Kör\' \'kitűnő dalárdája működött közre Böbm Emil karnagy vezetése mellett Gyönyörű kuruc dalokat és Huber .Fohász°-át énekelték. Ez utóbbit Neumann Józsa kisérte. A dalárda minden egyes számát zsjos tapssal jutalmazták. Este a szinkörbeu ünnepi díszelőadás volt, amikor is .Ocskay Brigadéros\' kerül! sziore. A dsrabbau, min! feltétlen jól Játszókat Almássyi, Gózoul és Nagy Dezsőt emiitjük. Este az ifjak lakomára jöttek össze, melyen számosan megjelentek, köztük Szoyer Honn, az arany ifjúság több tagja, azioé-szek és hirlapirók. A társaság a reggeli órákig maradt együtt
— Egy áldozat. A .Párisi Nagy Áruházat\' f. bó 24-én este Budapesten borzadalmas tűzvész pusztította el. A lángoknak nemcsak lomérdek áru, hanem aok emberélet ia esett áldozatul. Az áldozatok közt van Blankenborg Géza is, Blankenberg Vilmos helybeli kereskedő 26 éves fia. Egy fővárosi lap igy emlékszik meg az ó haláláról: .Egy fiatal ember, aki a Klauzál-utcai homlokzat legmagasabb emeletéről összekulcsolt kezekkel segítségért esdekelt, a mélységbe döolötte magát és összezúzott tagokkal terűi! el az ulca járdáján. A szerencsétlen fiúnak neve Blankenberg Géza, a párisi áru-háznak egy alkalmazottja. Az áruház felsó emeletére rohant a lűz. kitörésekor, hogy egy ismerős családnak segédkezzék a mentési munkálatokban. Ezért az ember-azereteteért éleiével lakolt. Menteni mér nem birl aemmit és az utcára nem menekülhetett a felcsapó lángok és a lüat miatt. Kétségbeesve visszasietett a családhoz. Bátorító példái akart adni és leugrott a negyedik emelettől. Ez s példaadás életébe került .A nagy égésről és Biaukenberg haláláról már f. hó 25-én a reggeli órákban érkeztek birek Nagykanizsára. A szerencsétlenül járt fiu szülei Karlsbadban időztök, csak testvérei Imre és Nándor voliak itthon. A szülök a borzalmas rémhírt csak az újságokból tudták meg részletesen. A szerencsétlenül járt fiu a felső keresk. iskolát Nagykanizsán végezte, azután Fiumébeo és Budapesten gyakornokoskodott. Az üzloti gyakorlat elsajátítása után atyja üzletében volt alkalmazva, de ő telj\'-s önállóságra törekedve s fővárosba ment és a Párisi Árubizbao kapott alkalmazást Itt érte ót utol a halál hivatása közbeu. A helybeli lapoknak is dolgozgstott és a .Zalában\' sok ötletes cikke jeleni meg. A fájdalomtól sujlott család iránt nsgy a részvét.
— Halálozás. Almási Géza, helybeli felsó kereskedelmi iskolát végzett fiatalember hunyta le örökre szemeit szorda délután bal órakor. A tizenkilenc éves ifjút az emberiséget megtizedelő retie-netes kór. a tüdővész ragadta el. Az orvostudomány és a gondos édesanyai ápolás nem mentette meg az utolsó földi úttól, melyen tegnap kísérte el özvegy édes anyja, bátyja, nagy rokonsága, egykori osztálytársai és ismerősei. Koporsóját rokonai, tíszlelói és vol! osztálytársai halmozták el virágokkal. Sokat szenvedett; aludja örök álmát csendesen!
— LajoB napja. F. hó 25-én volt Lajos oapja. A mi uj földesurunk is megüourpolle a Lajos napját. Két zeuokar játszott a keriben. az egyik csak akkor hallgatott el, mikor karmesterét szélütés érte és eszméletét veszíve, s földre rogyoll; a másik zenekar folytatta 4 óráig reggel. Nem tudjuk, a rendőrség megadta-e a zenélési engedélyt vagy sem, do különös, hogy miért kell a Csengery-utca lakóinak egé3z éjjelen át tudomásul venniök, bogy augusztus 25-én Lajos oapja volt, mikor a Cseogery-utcában József, István, Ernő, Márkus, rőt Jakab ne^ü urak is laknak?
— Az qj városi főgimnázium pályaterveinek megbirálására — a város vezetősége engedve lapunk utján felmerült közóhajnak — az országos építész egyesület Petz Sámuel műegyetemi tanirt küldötte ki a bizottságba. A bizotlságoak nehéz munkája lesz. A beérkezett pálya-muokák száma rendkívül nagy és aok igen sikerült
— Rákóczi Ferenc kurne-toborzója. Csanády Virgil fővárosi zenotanár, a ki néhány nap óta Sümegen tartózkodik és átkuttala Daroay Kálmán muzeumábana Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza régi írott baogjegyköteteit, igy irják nekünk, ezekben megtalálta a Rákóczi rég elveszettnek bit! kuruc-loborzóját, melynek dallamát Jókai egyidöben eredménytelenül kutnLta éa a melynek Jókai emlékezetében fönnmaradt egy üteméből irja Straasz a Cigánybáró híres toborrójil.
xui. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
I90S AUGUSZTUS 29-én.
_ A dlcsó magyar, Koaautb Lajos emlékszobrát vaaároap leplezték le Almádiban A leleplezésen megjelent Kossuth Ferenc, Molnár Jené, Hentaller Lajos, Luby Béla. Koller Tivadar, Lengyel Zoliin és Horváth Gyula képviselők társaságában Siótokon csatlakozott hozzájuk Nes„i Pál képviselő is. Délután két hajó vilte a képviselőket Almádiba. Kossuthot ezrekre menő tömeg várta éj az üdvözlő beszédet Öváry Ferenc mondta. Azután megkezdődött sz ünnepség » szobornál. Eötvös Károly ünnepi beszéde alalt lehullott a szoborról a lepel. A mellszobor Holló Barnabás művészi alkotása. Eötvös nagy hatást kuliéit beszéde után a közönség kívánságára Kossuth Ferenc beszélt nagy tetszés mellett- A szobor átadása Uián még Luugyel Zoltán és Nossi Pál szólt a néphez.
_ Közigazgatási bizottság gyűlése. A törvényhatósági bizottság őszi kőz-Kvllléaít lolyó évi szeptember hó U éu unta. Ennélfogva » közigazgatási bízottéig f. é. szeptember . havi üléso nem szeptember 8-án, hanem szeptember hó 15-én fog a szokott hulion é.i időben mi\'glartatni.
— HajnalhasadAs. Kiakomarom égi Ez s liir járt városunkban srájról-szájrs azok közöli, akik vasárnap kora reggel tulkon voltak. Keleten, tehát Kiskomárom irányában, bíborpiros fény boritolta az égboltozatot. Az emberek csoportokba verődre, szemlélték a szokatlau fényességet, smely szerencsére nem tüzfény, hanem ritka szép látványosság volt. A uagv fényesség köunyBii megtéveszthette az embprekot, mert míg az egyik oldalon biborbsn voll az égbolt, a másik oldalon még teljes féoyükben ragyogtak a csillagok » niéy sötétség borult városunk utcáira. Másfél óráig tartott ez a látványosság, mig végre az ép pirosság, rózsaszínre változott, majd egire jobban elhalványult s a ritka szép hsjnalodás után az ég peremén egyszerre elóliujt « nap éa izzóan világított — Nagykanizsa piszkos utcáira.
_ Függetlenségi párt-iiUkullla. A IllgeotlenHéei párt nagy érdeklődés mellolt tsitotta meg Alsóleiidván pártszervező gyűlését. A gyűlést a nagy szálloda \' erkélyéről l\'etrik Gyula ügyvéd nyitotta meg hazafias beszéddel. Utána a központ küldöttje, dr. Nősei Pál országgyűlési képviselő lelkes szavakban vázolta a lüg-gellenségi párt progrsmmját, hü képet adva egyúttal a jelenlegi lielyzotnek.
— Berzsenyi ünnep. Szép s lélekemelő ünnepségei reudozett a mult hét folyamán Lengyeltóti község intelligenciája Niklán elhuuyt nagy költőnk Ber-menyi Dániel sírjánál. Az. ünnepségen a megjelent nsgyszámu közönség és a Nemzeti színház néhány művésze.
— PoBtanövendékek felvétele. A lapunkbau már közölt posla- és távírda hivataloknál életboléptetendő nővendék-rendszerte vonatkozólag tudatjuk, hogy a pécsi posta- éB lávirJaigszgstóság kerületében 15 növendék fog felvétetni és pedig a Nagykanizsa városi, pécsi, kaposvári és zalaegerszegi hivataloknál 2—2, a bsrnnyasellyei, barcstelepi, Csáktornyái, keszthelyi, mohácsi, siklósi és szegszárdi hivataloknál 1—1.
— Kirándulás Boszniába. A temes-vári keresk. a iparkamara f. évi szeptem ber első leiében Boszniába, Hercegovinába és Dalmáciába kirándulás lerver, amelynek rendezését az Idegenforgalmi és utazási vállalat cimü budapesti tész-vénytársaságra bizta A kiránduló cao porthoz nemcsak Budapesten, de útköz-, ben is csatlakozni lehet. A részvételi dij 1. osztályon 280 IL osztályon 240 korona. A dijakban minden benloglallatik. ugy hogy a kirándulókat, ha csak bevásárlásokat nem tesznek, más kiadás nem terheli. Érdeklődőknek a részletes uti prog-rammot készséggel megküldi a soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— A Balatonparti vasút ügye, ha lassan is, de mégis csak halad előre, mert a földmérési munkákat már teljesítették. A Veszprém—balatonfüredi szakasz terveit a kereskedelemügyi miniszter által kivánt módoaitásokkal elkészítették ugy, hogy ezen külöuálló, 30 km. hosszú vonal kiépítését semmi sem gátolja A zalai partok mentén vonuló szakasz terveit pedig már a mnlt évben jóváhagyták. Remélhetőleg itt is mihamarabb megindul majd az építkezés.
— Megint uj polgári Iskola. Kaposváron társadalmi ulon polgári iskolát állítottak. Most Nagyatádon is társadalmi uton állítottak fel polgári iskolát, mely egyidejűleg folyamodik a miniszterhez a nyilvánossági jelleg megadásén. A megye tehát egyszerre két nyilvánossági joggal bíró polgári iskolával szaporodik.
— Csendőrség koréból. U| intézmény létesítését rendelte el a honvédelmi miniszter. Ez év szeptember hó 1-ével csendőr -járásparancsnokságok állíttatnak föl; ezek mindegyikének étén egy legénységi állományú, de havidijas járásőrines-ter fog állani; alája lesz rendelve 3—4 őrs. a melyek a csondőriárást fogják képezni. Ezek az őrsök külömbö/ő politikai járás területén leküdbetnek s így a csendőrjáris és politikai járás területe uem ugyanaz. Hivatása lesz az alája rendelt őrsök katonai kikép-. ősének vezetése, valamint s közbiztonsági sío\'pálal-nak a szükséghez képest személyes irányítása; mert eddig s tiszt, aki az alája rendelt egyes részekben, p o. » nyomozások, házkutatások és elfogásokban sze-i mélyeién részt nem vehetett, ezl pótolja a járásőrmester. Közvetlen elöljárója a szakaszparancsnok. A járáBÖrmester a jelenlegi őrmesteri egyenruhához tiszti ksrdot, forgó pisztolyt és tiszthelyettesi sapkát kap; évi fizetése 1440 K. lakbér 200 K-. szolgálati pótdij; ezenkívül megfelelő utazási pótdij éa a mükődé-i napokon étkezéBi pótdii (tehát poinpás li/oté.-.)
— Vasúti tlszlkíipzó tanfolyam. A kereskedelemügyi miniszter a vasúti tisztképző taufolynmon a legközelebbi 1903/4-iki tanévtől kezdődő érvénynyol több tanrendi módosításon kivül a ball galók fölvételére nézve azon síabályt létesítette, miszerint elvileg csupán oly jelentkezők veendők föl, akik már legalább 10 hónap óla vasúti sznlgálathan állanak, a tnnév alatt is ebben, illetve vasuljuk ellátásában maradnak és felettes igazgatóságuk részéről, mint a vasúti szolgálat™ minden tekintetheti alkalmasaknak bizonyult egyének, lölvételre ajánltatnak. Magántanulók fölvételét egyidejűleg végleg hBS7Ünlette.
— Köszönetnyilvánítás. A nagykanizsai Ksth. Legény-ecylel f. lió 20 án rendezett hangversenyi mulatságon s felülfizetők névsora: Oroszváry Gyula 50 kor., Nsgys. Míkosa Géza 6 kor.. Belus Lajos. MéltB. Kutrnvác Ernő (Győr), Eperj-nsy Gábor 5-5 kor, Horváth György igazgató, Eeer Zsigmond, Sitnon Gábor 3—3 kor.. Totola Kálmán 2 kor, Vincze Gyula. László Antal 1 -1 kor., Turek Géza. Schless Antal 40-40 fill. Összesen 84 kor. 80 fi 1.
— Baleset. Práger Béla a .Fekete Sas" gyógyszertár tulajdonosa a piacnál egy diiiye héjon megcsúszott és elesve, karját törte. Lakásán ápolják.
_ Szerencsétlenség. Orosz Béla letenyei aljárásbiró és Harsányt József aljegyző Keszthelyen keresztül f\'mácsra akartak utazni. Egylovas hintót lucaillak meg és azon indullak el. A ló sz uton megvadult. Harrányi lálvs a veszélyt, kiugróit, minek következtében arcán súlyos sérö\'éseket szenvedett Orosz Béla benn maradt. A kocsi felelőit, a benn levőt oly szerencsétlenül, vágta oda egy kőrakáshoz, hogy lábszárcsonlja eltörött. A szerencsétlenül járt tisztviselőket a kórházba szállították.
— Szélhűdés. Koobloch Frigyest, a tűzoltók zenekarának karmesterét, lolyó hó 24-én este, éppen midőn egy név-ünnepen zenekarát dirigálta, szélhűdés érte. Állspota sulyns.
— Végzetes fegyvergyakorlat. A palini méntelep huszárjai minap lőgya-kor\'atot tartottak. A célpontok kezelésére Kopslein Jenő volt kiosztva, a miközben ott foglalatoskodott, egyik bajiársa nn-g-lőtte Beszállították az itteni katonai kórházba. A vizsgálatot meginditotlák.
— Sorba megyünk. Nem az elkésett sorozásról van szó, hanem a villany-lámpák késői meggyújtásáról szól a oóla. A kül-utcák villany-lámpáit még most is cssk este 8 óra felé gyújtják meg. Hiszen a kül-utcák gidrea-gődrös állspotukoál fogva legjobban vannak rászorulva a kivilágításra s mégis rendesen csak 8 órakor jön póznával a kezében a villany-gyujtngaló. Egy valaki kérdöro vonla a világosságot ösztönző póznást, hogy miért ez n késedelem, mire ó azt felelte: hogy ő sorba megy, egyszerre nem lőhet Hát ez igszl
— Rendért blrek. Késelés. Horváth Laci és Pévec János a jobbérzésü közönségei sokBzor megbotránykoztaló két hires alkoholista a minap egy helybeli vendéglő előtt összeveszett, miközben Pévec késével megszúrta Horvátbot A kés az ütőeret találta. A késelöt letartóztatták. — Lopás. A városi közkór • házban Horváth István betegnek busz korona kis pénzét. .iBmerellen tettes ellopta.
— Vörösmartj-Album. Kultur-missziót teljeait a .Pesti Napló*, mikor minden esztendőben díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza a nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű
Irodalmi és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmerteti, egyúttal meg is szeretteti e művészetet. Év-év után gyönyörű művészi ajáudékokkal, ritka disz-inüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit s .Pesti Napló", ez a szó legnemesebb értelmében független, szabadelvű és szókimondó lap és most Vörösmartynak, a Szózat éa a Véu cigány öserejü költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotásait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és számos mást) foglalja diszet albumba éa adja karácsonyra ajándékul. A Vörőstnarty-Album a Zcby Mihály-Album alakjábm és nagyságálisn készül és e tartalmas dia/könyvet 20 nagy, több színben nyomott műmelléklet, továbbá 40—50 szövi\'gkép fogja disziteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi ajáudékul megkapja a .Pb<11 Napló" minden állandó előfizetője és díjtalanul megkapja roíud-sma uj előfizetője, aki egészeven ál fél vagy negyedéveiikint, vagy havonkint, de megszakítás nélkül fizet elő a .Pesti Nnpló\'-ra.
SZÍNHÁZ.
Kétszer adták niult lieti beszámolónk óta a Vicéadmiráliat. A második előadás tegnapelőtt csütörtökön volt, mely egyúttal Sziklsy Szerénának volt jutalomjátéka. A darabban vnn egy-két jó zene részlet, különben uem valami kifejező a zenéje. Sziklay julalomjálékáo kapölt virágesőt, sok csnkrot. Taps is voll. De csuk olyan darabos, mely itt-ott felbukkan. Meg aztán az udvariasság is sokszor tapsra készteti az embert. Cakes wakes mozdulatok és táucok Sziklay sikerének legfelső fokai.
(Bob herceg folyó hó 21-iki előállásán — az általános közkívánatra I) olőadott tegnapi előadás előtliu — például a .Putriba lakik a Sári . .." kozdetü dal e négy szavával ért el oly hatást, hogy háromszor kitapsolta — a karzat.) A darabban a címszerepei vivő Nsgy Gyula, Máuyai, Keleti, Nagy Dezső és Kiirolyiné voltak jók. Bár kis szerepeiket Pesli, Rózsa és Adám is jól betöltötték. Lalabár mozdulatai és tettei megfeleltek a Cakea wskes és .Putriba lakik s Sári . . .\' levegőjének. Játékáról elég lesz ennyi is, hisz ö nem akar más sikereket.
Mily más levegő árad Szoyer Ilonka kisaeszouy, az operaház művésznőjének játékáról, aki Angot a csarnok leányában mutatkozott be először. Nem mutatkozott, hisz mi sok szépet hallottunk előbb is a művésznőről, oly sokat, hogy már mint régi .ismeretlen ismerőst" üdvözöltük. íme az előadás elejín pompáa virágcsokrot nyújtanak fel néki. Meouvi kedvesség, mennyi báj köszönetében. És moat játazsni kezd. A müvéazlesaég igsz sikere tölti be azt a levegő\', ahol már ugylátszott, hogy csak a CakeB vrakesnak van sikere. A közönség és színészek együtt gyönyörködnek. Előttünk Szoyer játszik, akiben a legkitűnőbb primadonna vér egyeafllve van az operai egyszerűséggel. Játékán a művészi egyszerűség bája ömlik el. Hangja nem operai erősségű, de fenséges. Kristálytiszta olyan, mintha üvegeken játszanának. A legnehezebb trillák, a legnehezebb énekprodukciók játszi könnyedséggel ömlenek mindig mosolygó ajkairól. Minden száma után valóságos tombolás támadt, moly csak kétszeri, báromszori ismétlésre csendesüli. Szoyer hangja mellett említjük Mányaiét is, mint ismert jót. Nagy Gynla a magasabb énekrészek felé iszonyúan és szemsérlöen erőlködik. Minlha orgánumában volna valami hiba, ami hangját nem engedi lel a magasba, vagy ha fel is. akkor oly erőltetéssel, mintha mázsányi kő feküdne raji, melyet le kell emelnie. A löbbiok ls igyekeztek megfelelni szerepüknek. A kar és rendezés jó volt.
A „B öreg ér"-beu másodszor volt alkalmunk Szoyer Ilonka énekében és játékában gyönyörködni. Ez az operett, bár StrauBS János legrégibb müvei közé tartozik, már 1874-ben adták elő, még máig is nagyon kedvelt komikus dalmű és Európa legjelentékenyebb opera-szin-padaiu állandóan műsoron van.
Adele szobaleány Szoyer Ilonának egyik legkedvesebb alakítása. Nagyon könnyedséggel és tudással énekelte szerepét. Legr.ajosabb sikere volt a nevettető keringóuek és a végjelenetnek. Játéka is rendkívül vonzó és ment minden modoroaságtól éa túlzástól. A vendéget zajos tapsokkal és virágcsokorral tüntették ki. Szoyer Ilonka mellett még Mányai Aranka is jól megállta a helyét. Szép hanganyaggal rendelkezik, amely különösen a magasabb regiszterekben érvényesül. Keleti Juliska Orlovsaky hercege nagyon kezdetleges produkció volt.
Jó volt Pesti mint Frosch börtönőr. Kövessy Eiaensteinje hang tekintetében színtelen alkotás, Alfréd énekmesler és Fálke jegyzőről csak annyit, hogy a mester nem tud énekelni éa hogy a jegyző ugy ébokel, mint valami falusi mester.
Szoyer Ilouka vendégszerepeiben a legnagyobb sikert Hoffmann meséiben érte el. Az előadás végén sajnálattal gondoltunk arra. hogy a művésznő oly hamar váik meg tőlünk. Stella, Olympia és Aulónia hármas szerepű nem caak nagy énekművészeire, hanem egyúttal nagy alakító tehetségre tart igényt Szoyer Ilonka a nagy feladatot fényesen oldotta meg. Megjelenése mint baba épp oly poétikus mint naiv. A második felvonás kettesében éa végjeleoetében éneke és játéka egyaránt befejezett, szép volt éa megrázó. Érckövy mint Mírachel tulaá-gosan dituoni, félig Nicolo, félig Satan. Különben a szertfji egyik legjobb alakítása. Nagy Gyula uem birkózbatik meg Hoffmann nagy tenorszerepével. Pesti ugyanaz mint Frosch ugyanaz mint Ferenc is. A zenekar dicséretes igyekezettel kiaérte az éneket és karmesterének szakavatott vezénylete alalt jól összevágó előadást tett lehetővé. Végül köszönet illeti Kővessyt, hogy nem riadt vissza anyagi áldozattól és lehetővé tette Szoyer Ilonka fellépéséi. Vajba mentől több ilyen vendég jöoue hozzánk, akkor művészetről is lehetne szól
— Szoyer nálunk. Szoyer Ilonka, az Operaház szép tehetségű művésznője, .kellemes fogadtatásban részesült városunkban. A Rákócy ünnepet renderő egyetemi ifjak, az araoy-ifjuság több tagja, ciéhány színész és birlapiró bosszú fogatsorral\', ment ki vasárnap éjjel a fővárosból jövő Szoyert fogadni, aki a budai gyorssal érkezeti. A művésznőt néhány rövid szóval Murányi János üdvözölte, átnyújtva az ifjuaág virágcsokrát. A korzón az ifjúság több lelkes tagja a művésznő kocsijából kifogta a lovakat éa lelkes éljenzés között húzták kocsiját szállóbeli lakására. Szoyer a lelkes fogadtatást melegen és kedvesen megköszönte a fiatalságnak. Később megjelent az iljak asztalánál és velük költötte estebédjét. Szoyer — a társaság minden egyes tagjától szívélyesen elbúcsúzva — az estebéd után pihenőre tért.
— Pompás virághajók, gyönyörű virágkosarak és csokrok hirdetik minden eate a primadonnák diadalát. A rendkívül ízléses virág — diadal jelvények Asztalos Béla virágmülerniéből kerülnek a lámpák elé
nagy, a mi pénzértékben kifejezve mintegy 50 millió frtot tesz ki. Ezt tehát valami jó termésnek mondani éppen nem lehet.
SterkMtUMv : Dr. Villanni Henrik, ielelSa aaerkoaxló. Kiadó: Jfí. Wttjdits Jtmet.
VEGYES.
— Mükedvolék fényképeiéiéh.i? Kiimert legjobb szalon és utazási fényképező késadlé-kek aj felülmúlhatatlan pillanatnyi kéxi-készQ-lékek, továbbá mindennemQ fényképezökellékek A Moll ca. ós kir. udvari szállítónál, Béca, I. Yuchlauben 9. Fényképező kellék Qzlet alapíttatott 1854. — Kívánatra nagy képea árjegyzék ingyen.
Nyiltté:
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1903. au*. 21*151—1903. aug. 28-if. —
Halálozások:
Kovács Jolán rk. tanuló 16 éveB. Andii György rk. földmivea 83 éves. Attdri Imre rk. 2 hónapos. Winkler Pál ifj. rk. hónapos. Papp György rk. földmives 36 éves. öxv. Sommer Ferencné rk. magánzó 70 éves.
Bóha Péter rk. napszámos 22 éves. Flinger József ifj. rk. 16 napos. Tőrök János rk. földmives 77 éves. Balázs József ifj. rk. 10 hónapos. Horváth Józaelné rk. földmivea 64 éves. Poszovetz Fereuc rk. földmives 28 évas. Altnási Géza izr. magánhivatalnok 19 éves.
Szalai Mária rk. 11 hónapos. Ángyán Béla rk. 4 hónapos. Gottiscb Ferenc rk. 2 éves.
Házasságot kötöttek:
Gudlin László lőldmivea — Barbóly
Juliannával. Horváth József csizmadia — Mészáros Máriával.
KÖZGAZDASÁG.
— A szombathelyi iparklkllltáa
megtekintésére a Zalai Közlöny egyik munkatársát küldötte ki. A kiállításról jövö számunkban írunk.
— Az Idei termés. A lapokból általában azt olvashatjuk, hogy az idei termés nein kedvezőtlen. Ezt állitják a hivatalos jelentésekre támaszkodva; ami viszont a magántndőaitásokat illeti, azok még éppen jó termésről beszélnek. Ezzel szemben a hivatalos jelentésből láthatjuk, hogy a tiazta búzatermés 6 millió q-val kevesebb, mint a mnlt évben, a rozs 1.4 millió q-val, az árpa 0.50 millió q-val, a a zab 0.30 millió q val. A fő gabonaterményeknél tehát a hauyatláa rendkívül
e rovat alatt kóalóttekért nem villái
felelSaaéret a iierkoixtSaéf.
Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen kedves Jolán leányunk elhalálozása alkalmával, ama számos rokon, jóbarát éa ismerősök, valamint a megboldogult iskolatárs-nói részéről oly megható módon kifejezett részvétükért, mely nagy bánatunkat némileg enyhítette, — fogadják ezúton őszinte szivből jövő bálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1903.aug. hó 28-án.
Kováit Miklós neje állami tanilók.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köazvénybéntalmak ellen, továbbá a légzó éB emésztési szervek hurutot bántalmsinál,orvosi tekintélyek általa Lltblon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve leaz. H n K y h aj tő hatáun!
Kellene* női <+m | Kodojm eiésittotó
Kapható áaványvizkereakedéiekben éa
gyógyszertárakban. A Salvator-íorrás igazgatósága Eperjesen
Eo elismerő levél
Wilbelm Ferenc, gyógyaieréax, Cl. él Idr. udvari axfclliló urnák Neuakircbeo-bt-ii, Alaó-Aulztria.
Mi tter ail I.
Értesítem önt, az ön Wilhelm-féle antiartbrilikus antireumatikus vértisztitó-teája hét személyen, akik csuzbajoaak voltak, segített ugy, hogy moat mind egészségesek; egy személy, ezt meg kell jegyeznem, már egy egész éve ágyban feküdt és az éu tanácsomra ivott ilyen teát, moat pedig megint járhat a dolga után. Az én feleségem is nélkülözhetetlennek tartja a házban ezt a teát. A tea feltalálójának ezerszer köBzőnetet mondok. Ennek a teának minden há/.bau és minden családban ott kell lennie.
Tisztelettel KrSIl György.
Kapható Franz Wilhelm, gyógyszerész, cb. és kir. udvari szállítónál Neunkirchen, Alaó-Auaztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogneriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 posta küldemény 25 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar monarchia pósta állomására.
WywvalyatSrés.
Ki nehézkórbsn, görcsökben és máB ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brochurát Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt ajMain álul.
XI,II ÉVFOLYAM
Bíir-tisztitó szer
/ /
„GLOBIN
falaimul minden eddig let«zöt.
GLOBIM a legszebb fényt adja,
a bórt simulékonynyá, és tartóssá teszi. = \'p
Pótolb&tlan óvószer cbevrau. box-caif és lackbőrnél.
Kapható fekela ée szines-ben:
Fessslhofer József, Marton é« Huber. Neu és Klein, Haas Vilmos. Schwarz es Tauber Nagykanizsán.
Z. K. •/„ 903.
MOLL SEIDLITZ POR
Csak AKcor valódiak, ha mlndonylk doboz Holt A. védjoryói fa
alilriaát tünteti fol. A Wall A.-féla Saldltti-porek urlée gyógyhatiaa a legmakacaabb gytaier- éa at-testbéatalaak, gyotnorgsrea 4a gyomerbér, r6gsétt azékrekedéa, raajliaoialmn. vár talaláa. aranyér éa a legkalfioböxSbb léi beteg.éflek cllaa, e jeloa biai.aernrk éitixed.k éta mindi* nagyobb ollerjedéet aaerxett. — Ara agy laptoaetelt ere-detl ásbazaak 2 kar
Hamisítások törvényllap fenyittetnek.
ÍMOLL-FÉLE F RA NC IÁ]
Csak akkor valódi. >" "indcgrik «\'«« moi.l a. uint.ii tci
- ,A. Matt\' felirata ínoiatul van iíjtv a Halt-fala
fraaeile baraitai éa at momti mint fa|daleaioiillaplt« kadirnllail azer köaarény, eana éa k meghűlés egyéb kÖTelkeaméoyeinóI legiaraoreie.obh népaaer - Egy éaoiatl eredeti ívig ara I kar. 90 (II
MOLL Gyermek szappanja.
legfinomabb, Icgujabb módaaer aaerint kéaaitek gyermek éa biMgy eaappan a bir aktiarii ipaláaára gyermekek éa faleéttek részéra.
Ara daraboaklit — 40 fill. Öl darab — I kar. 80 III. Minden darab gyenaek-auppan Hall A. védjegyével ratt ellátva
Föszétküldéa: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által.
Bécs: Tnchlauben 9. sz.
Vidéki megrendoléaek napost* poauntinrét mellett tol|»aittetnok
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
16724. az. 9037
mii hlr&straésy.
Nagykanizsa város tanácsa, a r. képviselőtestületnek 67/903. jlít. számú határozat* alapján a nagykanizsai főgimnáziumnál évi 400 korona tiszteletdíjjal Összekötött iskola orvosi és egészségtan tanári állásra pályázatot hirdet, a pályázatok 1903 ív szeptember hé 9-ig leszoek beadandók.
Felhívatnak a pályázni óhajtók, hogy pályázati kórvényüket, képesítő bizonyitványnyal felszerelve, a fent kitűzött határidőre Nagykanizsa város rendezett tanácsánál adják be.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1903. augusztus hó 24-én.
LENGYEL LAJOS
h. polgármester.
3343. azám/tk. 1903.
Árverési hirdetmény.
A nagykaoizaal kir. törvényszék mint telekkönyvi hatéság közhírré teszi, hogy a golsei és vidékbeli fogyasztási szövetkezet vénrehajtitónak; — Kocza Károly és neje Farkan Eszter gelsei lakés végrehajtást szenvedettek elleni 150 kor. töke éa jár., — 24 kor. 30 fill. árverés kérelmi éa a még felmerülendő költségek iránti végrebajtáal ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez urtozé a a gelsei 750. az. tjkvben 41. brez. alatt felvett korcama-ház, udvar, kert éa szántóföldnek Kocza Károlyt B. 8. alatt illető 24j2021-ed részt 62 kor., — ugyanazon tjkvben t 473|b braz. oyugoti kertaljai legelőnek Kocza Károlyt illető 24|2021-ed része 27 kor.. — a gelsei 780. sz. tjkvbeo f 207|6. hrsz. srurkolai rét 19 kor, — ugyanazon tjkvben 269|b, 420|1., 62611., 662|4. hrsz. úrbéri birtok 690 kor., — a gelsei 781. az. tjkvben 269)a, 42012. 652(3. hrsz. drbéri birtok 208 kor., — a gelsei 600. sz. tjkvben f 1202. hrsz. öreghegyi szőlő 1826 kor., — a gelsei 40. sz. tjkvben 43. brsz. ház, udvar és szántó 1429 kor. — a gelaei 774. sz. tjkvben 1139. braz. öreghegyi szőlőnek Kocza Károlyt illető 4|36 része 48 kor., — a gelsei 1026. sz. tjkfben 1062. hrsz. újhegyi szőlő és szántóföld 1136 korona becsértékben
1903. évi szeptember hó 15. napján délelőtt 10 órakor
Gelsu községházánál Győifly János felperesi ügyvéd vagy holyettese kör-ben-jöttévol megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog; — még pedig a gelsei 774. sz. tjkvben 1139. hrsz ingatlan Gelléo Rozália özv. Kocza Józsefné javáta bnkeblezett holtiglaoi haszonélvezeti szol-galmijoRRal együtt.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsir.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'1,-át készpénzben vagy óvadékképea papírban a kiküldött keiébez letenni.
Nagykauizsáu, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál. 1903. évi május bó 12. oapján.
"X—■
Teljes tejfel csokoládé — táblákban és hengerekben. — A legtejfelgazdagabb
T ej-cso kóládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
KRONFELD NŐVÉREK folytatják a tanítást az idegen nyelvekben.
Férfiak ingyen kapnak, olyan uj találmánya orvoságot, mely az elveutctt erűt újra meghozza, Próbac*omagot s egy sziz oldala* köny*et pottán. jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik ette imák. Es a legbá-niulalraméltóhh ctodaorvouág, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, ixifillnben, valamint el vészit ett férfierő l>en szenvednek. Ez okból elhatározta az Intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a há/lor-vostAggal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból szArmazó némi bajokban, szellemi elgyöngQléshen,v»gy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Hz a gyógyszer közvetetlenOl azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatot eredménynyel gyógyítja az évek ÓU tartó betegségeket. öreg, fiatal egyaránt írhat StsUc Mediral Insiitutnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leg-inkihb azokat akarja megmenteni, a kik kezeléi céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmntatji, hogy mily könnyen kl^yógyithaJüV ebből a rettenetes bajból otthon. A* intézet kivételt nem tesz. Mindenki írhat érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyar&zó könyvvel efyttit. írjon még ma. A csomag oly ixéjxsn be van csomagolva, hogy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A levelet Így kell cimeznl: Suté Medical Intfitute, 17 Elektron ltnllding, Kort Wayne, Ind. Amerika
A lovjlck mindig hérmenteaitendök.
A MÁSODIK VENDÉGLŐ
Warazsd-Toplicza jürdőhelyen (Horvátország) istállókkal, tekepályával, mészárszékkel, szántójülddel sth. jolyb év október 1-étSI három évre bérbeadó.
Kérdések és ajánlatok a fllrdöiflazgatósáfl Warazsd-Top-licza intézendök.
kéz- és erőhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, szelelóvel és szelelő nélkül.
Gabona-rosták,
Konkolyözók (triőrök)s
Széna- és szalmasajtók.
Répa- és burgonyavágók. Takarmány-füllesztök. A legjobb VETŐGÉPEK
_____.AGRIKOLA- (tolókerók szerkezettel)
mindennemO veteniéoy Bzámára, váltókerekek nélkül dombon avacy sikon alkalmazható, a legújabb rendszer szerint és jótállás melleit nyértanak fa szállítanak
fJl ATFARTH PH. És TÁRSA
laxdaaégi gépgyárak, vaaOntSdék éa ekegyiralí.
BÉCS, ll/l. Taborstrasse 71.
Réazlsles árjafyzék lagyaa «a bérwalvs. gépvlaélfc éa vlaz.sl .lárasllék ksrsstslstk.
__ au_ —(( vas- és fémöntöde
„MAYER GÉPGYÁR sz^Stv
Raktári Budapest, V., Lipót-körut 15.
Kéiiit mindcnnomQ
Gazdasági gépeket,^Benzin-motorokatíJS.
Benzin-motoros cséplökészleteU.
VTalnménitélIzpl ÖJ beogeruékek, minden o arakmiba tigá gép gyirliaa.
WttlOIMepHemei T\'1.ei műmJn| berendeaí.rk.
HÜlSlllejreNséK: I\'i:rullbb ""I""10 csavaros éa axabad. vlanyomásu Halinme It 1*1 _fó|(. ritigbiro amerikai arali. éa kaszáló gépek
Képaa árjegyzék lagyaa éa bérMatve. Kivásatr. mladea szükséglelra kílla kSltaégvaléi
Stubica Töplitz hévvizfürdö
Uj fUrdóigazgatoaag. Uj berendezés.
Fürdőidény: május i-től októtjfcr végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától \'/, óra, Stubica Töplitt megálló állomástól \'/, óra távolságban.
Ezen 53 b C. fokú hévviz fölOlmulbatlan hatású, főleg ctúzos izom s izületi lájdalmak, idült csoothárlyalob, ldegzsábák, főleg Ischias, izületi zsu gorok a Idült Brlgbtkór ellen.
Terméazetea iszapfürdője s modern berendezésű izzasztó helyiségei (Cal-darien) nagyhalásuak női bántalmaknál igy méblob ntán visszamaradt izzad-mányok felszívódására. Egyéb gyógyhatinyok Massage, villanyozáa galván és faradicus árammal, villanyos Massage s. a. L
A fürdő Zágoriának egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt azép árnyas erdei sétányokkal.
Ivókúra az 58* Celsius fokn ivókutoál torok- gége és tüdóhurut, főleg pedig bélbajoknál, aranyérnél eat. Utóbbiaknál mint a kárlsbadi ivókura fölötte alkalmas helyettesítője.
Állandó gyógyzene, Lawo Tennis, tekepálya.
Kocáik minden vonathoz Zabok a Stubica Töplitz állomásoknál. Több tagu családnak ajánlatos az érkezést előleg bejelenteni. Föltünó olcsó árak. lakás, fürdő s étkezésnél, kitűnő konyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a fürdöigazgatóság. s dr. 8panoer I. lürdöorvos magyar nyelven. Prospektus ingyen a bérmentve.
Nyomatúit Ifj. Wajdits Józtef k«nyvuyumdájibau Nagykanizsán.