Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.72 MB
2010-02-14 20:47:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1320
4242
Rövid leírás | Teljes leírás (258.81 KB)

Zalai Közlöny 1903. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én.
SB-iic szám
XLII. évfolyam.
EISfl.ztléti ír: Erfit órrc ■ • 10 kor. — 611 Kíl érre ■ ■ ■ & —•;!;• Neípdívre 2 kor. fK> 611.
Egye* utam 20 1111.
HIROETÉSCK 6 hasAtipi pctittorbio 14,má*oi!«*«r 12, ■ miDÜou tovMibi lorfrt 10 fill
nyilttér8en
pctil .oronkéut 20 tillerórl ríltl-m-k .[el.
ZAIil ROZIM
A lip Kellemi részét Illető minden közlemény & fel elöl sserkeiztŐ neiére, ar anyagi ré««t illeti közlemények pedig a kiadó nevére ciouetten Nagykanizsára bérmentve inlézendók.
Bérmentetlen levelek nem fogad-
Kéziratok vlssíianew küldetnek
A nagykanizsai „ Ipar-Testület, * „a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,\' a .Kotori takarékpénztár részvénytársaság," „nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,• a .nagykanizsai kisdedneve 16-egyesület,- a .nagykanizsai tanitói járáskör,- a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet\' n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara/ nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON. MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Jogéletünk most éli az átalakulás idejét. A közigazgatást egyszerűsítették, s dacára az uj rendszer hibáinak. kétséget sem szenved, hogy érvényesül benne az elv: több szóbeliség, kevesebb irás, kevesebb forma, több lényeg.
A mai költséges, hosszadalmas eljárás helyett a jogkereső gyorsabban, olcsóbban, s me^t az uj eljárás közvetlenebb, bizonyosabban is jut igazához.
Lassan-lassau érvényesül ez az elv. A váltóper 1000 koronán aluli subsztra-tummal kivétetik a rendes eljárás alul. Olcsóbb lesz, nem kell hozzá fiskális. Az avult végrehajtási törvény helyébe uj novella lép, olyan, hogy a hitelező is megkapja a pénzét, de az adós se jusson teljesen tönkre. Csak egy nem változik, a gazdasági helyzet. A jogélet átalakul, modernizálódik, de az alap marad a régi. De mit ér mindez, ha napról-napra fogyunk, anyagilag tönkre megyünk? Mit ér a közigazgatás egyszerűsítése, ha nem lesz, aki a hasznát vegye? Mit ér n végrehajtási eljárás olcsósága, ha már nincs mit lefoglalni, ha a nép nem bírva a tel hőket, eladóaodva, más hazába bujdosik s vagyonát dobra vereti a bank, talán éppen a nemzetiségi bank? Földje megterhelve 10 százalékos adóssággal, küzd, dolgozik éjjel-nappal, a föld azonban nem hoz 10 százalék hasznot, s nem képes jóllakatni azt a hatalmas molubot, a takarékpénztárt, s 6 a termelő, küzdelmes, verejtékes munkája mellett is éhezik, családjával együtt. Mi baja a magyar gazdának? A drága pénz! Pedig a pénz olcsó, ime takarékpénztár csak 4 százalékot fizet a
betétért, a kölcsönért azonban 10 et \\esz. Évekkel ezelőtt látták már ezt Megindult a mozgalom, segíteni, javítani a helyzeten, társadalmi uton is. Agrár bankok keletkeztek. Megindult a mozgalom állami téren is. A belügyminisztériumban évekkel ezelőtt összeült egy ankét. Tárgyaltak, tanácskoztak a nép Dyomoráról, az eladóso dott gazda helyzetének javításáról, a módokról.
Világos elme, jóságos lélek megpendített egy eszmét: a községek által állíttassanak takarékpénztárak, ahol nem az anyagi érdek a főcél, hanem a gazdasági élet fellendítése. Vártuk, hogy a közigazgatás újjászervezése alkalmával, az évekkel ezelőtt megpendített, de Isten tudja miért, a napirendről levett eszmét felszínre hozzák ismét. Sajnos, lepi azt az aktát tovább is az idők pora. Pedig fontosabb kérdés ez a világ minden egyszerűsítésénél. Nézzük a mezőgazda életet, matematikai pontos sággal ki lehet számítani, hogy a magyar gazda mennyi idő alatt fog teljesen tönkre menni, elzülleni vagy kivándorolni. Ha a magyar kisgazda ma akár befektetés, akár vagyonjogi, örökösödési kérdések tisztázása miatt pénzhez akar jutui, kénytelen a takarékpénztárakhoz fordulni, sót mielőtt még az a kérdés eldől, hogy haphat-c pénzt, fizet a banknak azért, hogy birtokát a kiküldött hivatalnok megtekinti, százakat fizet a különböző bizonyítványokért, a költséges, drága ügyvédi bekebelezésekért sokat. Fizet a kölcsönért 8 százalék kamatot, 2 százalék kezelési dijat, ez 10 százalék. Hol az a föld, amelyik a hatalmas adó mellett 10 százalékos kamatot hoz? A községi takarékpénztárak
eszméje egészsége volt. íme pár alföldi város, a Dunúntul pedig Pinkafő község létesít községi takarékpénztárt, s a legválságosabb időben is képes 0°\', mellett kölcsönt adui, s mégis vagyoua vau, milliókra menő vagyona. Eunek a községi takarékpénztárnak, mint erkölcsi testület vezetése alatt álló banknak nem az volna a célja, hogy részvényeseinek ?eebél tömje, hanem gazdasági életünk fellendítése, a szociális kérdések megoldása. A szomszédunkban van egy parányi állam: Románia. Ez a jóformán 30 esztendős állani nem, ismer- más ban kot, csak államit és nem is 10 százalékra adja ám a pénzt, de nem is vándorol ki ám az oláh paraszt onnan. Minden községnek van alapja, egy kis jóakarattal egy kis észszel minden község teremthet bankot, amelyik kölcsönt ad a megterhelt birtokra vagy a bolektetésre. És vájjon nem lohetne-e az 1877. XX. törvényen segíteni, hiszen már ugy is elavult? Ez a törvény megengedi, hogy az árvák pénze ingatlanokra kölcsön adassék, az ingatlanok egyharmad értékét képviselő összeg erejéig. Nem lehetne ezen a törvényen változtatni, s kimondani, hogy ezentúl kétharmad értékig adható kölcsön? Avagy az árvák pénzérc biztosabb egy magán takarékpénztár? Hiszen az sem ad többet 4 százaléknál. A bürokrata urak talán felhozzák, hogy hátha visszaélések történnek az árvák pénzével? Banális érv! Nincs elég felelős tisztviselője a vármegyének? Szolgabíró, községi képviselőtestület, azoknak együtt és személyenkiot vagyonuk?
Talán több garanciát nyújt a magán intézet? Segítsünk, mert maholnap árvábbak leszünk az árvánál.
S ha majd 6 százalékos pénzhez jut a magyar gazda, bizonynyal nem fog kivándorolni, hanem itt marad és dolgozik, s a gazdátlanul maradt falusi hajlékokba nem vonulhat be a külföld népe.
2\'ttpp Feraic.
Amire égető szükségünk v*án.
(e.) Bármily csekély haladást\' láttunk Nagykanizsa váron közügyeibea, siettünk azt lapunk hasábjain megörökíteni. Örültünk, hoev alkalmunk volt letenni ar.t ar. elégedetlen hangot, mely lapunk cikkeit évek óta áthatja és minden legkisebb haladásnál siettünk átnyújtani az elismerés babérágát. C-sak kár, nagyon kár, hogy ritkán tehettük ezt.
De nem rajtunk mullott. Közintézményeink lassút fejlődnek. A köztisztaságról oly sok hasáb látott napvilágot lapunkban, hogy külön lenyomatban valóságos kis „köztisztasági lexikont* adna. Dt) volt-e ennek hasr.oa? Látunk-e haladást e téren; változott-e az az állapot a/. utcákO\'i, melyet egyik városi képviselő a vároai közgyűlésen ázsiaiuak nevetett?
„Az uj mórtfőkség nem teljesíti kötelességét" — mondta ugyancsak e városatya az ez idei májusi közgyűlésen.
Zajos ugy van, ugy van kiáltás töltötte he ekkor a cifra festésű közgyűlés terem levegőjét.
Azt. hittük, bofey a szenvedélyes kifakadta majd teltre késztet bennünket De ugylátszik nem. A darázs fészeköe benyúló erős kar „ké»ik az éji homályban.\' A kitöré* ngylátazik olyan operai jelenet volt amidŐD a színpadon, a segítségért kiáltó vizbefulót körül állja a kar és nagy pálhoszazal bár, de egyhelyen állva énekli: ,Segítünk, kimentünkI" Igen nálunk ia igy van. Mindenki elismeri az utcák közegészségügyi állapotának tarthatatlanságát, ha valamelyik városi ké[fr viselő felszólal ez ügyben, akkor karban hacgzik a tömör „ugy van," de a segítség csak operabeli: a száj beszél, a kar, a cselekvő (?) kar piheni
TÁRCZ A.
Egy kis csal ....
Irta: Szcirfj íiroly.
— A .Zalai KötlJny* eredeti lircija. —
A halvány világosságtól derengő illatos kis budoir pamlagoeskáján heverészett a bájos Lilli. az asszouyok legédesebbje.
Mig cigarettja füstjét szép apró karikákban eresztgette felfelé, félig bosszankodva, félig mosolyogva nézett arra a barna fiúra, aki egy kis zsámolyon ott ült elótte s gúnyosan beszélt hozzája: Igen, kedves Lilli, csak megerősítenem lehet mindazt, amit én magának az előbb már elmondtam. Maga hisz a szerelemben s mindenható, boldogító érzelemnek nevezi azt. mely ha rabja lenne — éltet, vagy halált adua magának; — én nem hiszek és éppen ezért nem is ismételem a maga hangzatos mondásait megint; hanem végtére is csak azt mondom — nem hiszek, mert nem lehet hiunem abban ami nincs! A bájos Lilli izgatottan dobta el szivarját s ajkait harapdálva pillantott Kürthy-re, a modern irók egyik legnevesebbjére — majd pár pillanat múlva halkan csak annyit szólt:
— És a sziv ?! .. .
— Ah szinto gondoltam, hogy ezt a valóban banális kérdést fogja felvetni kedves Lilli. A szívnek egyáltalán semmi köze sinc6 a szerelemhez ... a sziv egy egyszerű húsdarab, amely — amennyiben jól emlékszem vissza már a gimnáziumbei i tanulmányaimra — éppen nem hasonlít az önök által képzelt, szép, formás alakú
valamire, hanem idomUlau. szögletes s egyáltalában niucs más rendeltetése, mint csak az, hogy a vérkeringést közvetítse, az elromlott vér helyett ujat és tisztát küldjön szerte-széjjel a test minden részébe; ez és ennyi az egész s maguk elnevezik a szerelem székhelyének, neki tulajdonítanak édesebbnél-édesebb érzelmeket, örömet, fájdalmat, kint, but s sok más effélét. Magáeska ait kérdezte, miért dobog hát a szivünk néha ugy, midón meglátunk valakit, vagy meghallunk valamit, aki, vagy ami — kedves nekünk? Bizonyításra nem szoruló dolog, hogy az érzelmek, az indulatok székhelye az agy. Az agyból ágaznak szerte-széjjel az idegek, melyek segélyével akármit érez valamely testrészén — megtudja azt rögtön. Ha tehát maga lát valakit, vagy valamit kedves Lilli — ezt az ön szemidegei mindjárt tudtul adják az agynak s ott erre keletkezik, képződik egy érzés, ami vagy kellemetlen vagy kellemes. Ugyanez történik, ha érez, esetleg megízlel valamit. Az agyban keletkezett érzések felől megint csak az idegek által értesül a testrész és áll azután a nyert impressziók hatása alatt. Ha magáeska nagyon megörül, vagy nagyon megijed, azt megérzi az egész test, megérzi a vérkeringés is tehát — mely gyorsabban kezd működui 8 ha gyorsabban működik többször záródik és nyitódik — vagy mondjuk kőltőiesebben: dobog — a maga szivecskéje édes Lilli! Tehát a szívben nem lehet szerelem. De lehet-e az agyban? Erre lakonikus rövidséggel felelhetem: Ott sincs. Az bizonyos s nem is tagadom, hogy magam
íh ugy vagyok, hogy egyik emberrel I jobban szeretek beszélni, mint a másikkal, I de ez nem niás mint: a „sympathia." |
Kz az, ami feltétlenül szükséges a burátság létrejöttéhez vagy a szíves, a bizalmas érintkezés megtörtéuhetéséhez. Ha magáeska kedves Lilli uagyon sympa-tiroz valakivel, folytonosan arra gondol, csupán c.<ak azzal vágyna lenui, mindig azzal óhajtana lenui, egy szóval felébredt magácskában, a jórészt valósithatatlan kivánságok egész özöne. Nos már most vagy azt fogja magáeska megérni, hogy az a bizonyos X ur. aki miatt ebbe a válságos állapotba jutott, megérti majd s szintén el mondja.rebegő s meghatottságtól reszkető hangon, hogy ugyanezekben a jelenségekben szenved, következik pár ajkösszeériutés — „csók--uak szokták hívni — 8 erős szorítás — mit „ölednek is neveznek — akkor maga boldog lesz, . . . vagy pedig nem hallgatja meg, esetleg észre sem veszi magát ... ugy lehet meghallgatja, de uern tesz mindent ugy, mint azt a maga dacos, akaratos fejecskéje feltette inagábau — s maga akkor egy boldogtalan, halni készülő asszonyka! Feltéve azon esetet, hogy az elmondott módon megértik egymást valaki-voi. eljön a legtöbb esetben a törvényes kapcsolat: a házasság is. Mig az uj élet egén nem jelentkeznek az első felhők, kitűnően megy minden, mikor azonban birni akar apró csecsebecséket, uj ruhát és pedig eredménytelenül, olyankor kitör a házi zivatar, esetleg vihar és a csendes szemlélő lehorgasztott fejjel kereshetné: merre is szállt el, hová is lett az a
mindeuható érzés, az a soha el nem múlónak mondott szerelem. Nem akarók-édes Lilli ismétlésekbe bocsátkozni, éppeu azért engedje meg, hogy végüí összefoglalva az elmondottakat, csak annyit jelentsek ki: Nem hiszek a szerelemben, mert tiom hihetek abban, ami nincs. A szép asszony egy darab ideig izgatottan harapdálta ajkait, szerte-szét tépte a pamlag karján lévő bojtok egyikét, azután pedig szikrázó szemekkel szólt: Igenis van 1 Magának pedig jegyezze meg ninesen igaza. Felesleges volna a sok szóbeszéd e kérdésről nii közöttünk. Úgysem tudnánk egymást meggyőzni.... Hanem én mást ajánlok magának.\'Kgy fogadást... Ha egy óv múlva maga ugynnugy vélekedik a szore-lemröl. mint ma, akkor én örökre bucsut mondok ennek a szép. kacagó és örömökkel teljes világnak. Elmegyek a nagynénihez linóira s ottan fogok a csirke és pulyka tenyésztés terén érdemeket és előnyöket szerezni. De ha a maga véleménye meg: változik, akkor maga köteles egy hónapon belül jnegtenni azt, amitől legjobban irtózik: megfog nősülni. Kürihy kacagva adta meg a választ: Ali a fogadás, tartom szívesen! HÁuapok ós hónapok multak el s beállott a téli saison. A szép Lillit valami Öreg garde de dames kíséretében minden bálon ott lehetett megint látni. Társaságában mindig oU volt Kürthy is. Ha csak egy alkalommal hiányzott, másnap már szemrehányásokat kapott a szép asz-szonytól. aki a kacérság és hódítás minden fegyverével megpróbálkozott a makacs lovaggal szemben. Az idő mult 8 ezek a fegyverek még mindig nem tudtak győzel-
Vao még ez ügynek még m&a érdekes oldala is. Ha az utcák ily tarthatatlan állapota miatt valamelyik ügyosztályhoz fordulnak, akkor felhangzik ez egyszerű válasz: „Ez nem a mi ügykörünkhöz tartozik." Futhatunk a mérnökségtől a főkapitányságig, vagy a főkapitányságtól — a mérnökségig, mindenütt egy a válasz: Ez más ügyosztályhoz tartozik. A köztisztaság ügynek nem akad gazdája. Ha valaki például a bírósághoz panasz-8zal fordul és olt illetékesség miatt elutasítják, akkor az ítélet, illetve határozat végén ott áll: 8z esküdtszék elő tartozik; a járásbíróság elé tartozik 8tb. stb. Ennél az ügynél egyhangú rövid a válasz: Kérem, ez nem tartozik hozzám. Csakhogy igy nem jól vagyon ám ez. Mert már régi .módi\' az, hogy a rendezett tanácsú város tanácsának kötelessége gondoskodni arról, hogy mindep ügynek meglegyen az ügyosztálya. Meglegyen határozottan nevezve, hogy ime ez az Ügy a tiéd, ez a tiéd, mert csak igy lehet a dolgok folyásában rendet tartani. Tán lesznek olyanok, akik erre azt mondják, hogy a köztisztaságnak a városi mérnökség az ügyosztálya. Elfogadjuk ezt a véleményt is. Csakhogy a dolgok ily állásából azután az e^ kérdés merül fel. miért nem cselekszik akkor a városi
mérnökség?----
A beavatottak körébeu néha örömtől ragyogó arccal suttognak pompáa tervekről, nagyszerű eszmékről. Ha a .külkör" emberének arca erre kérdőjellé alakul, akkor lelkesen magyarázzák 8 postapalota, vízvezeték, csatornázás, katona kórház és még nem tudom hány féle tervet, amelyen a vároai mérnökséggel dolgoztatnak. Néhány héttel később már a tervek rég feledésbe mentek éa ujjnyi vastag por borítja az irattárban. Igy dolgozik nálunk a mérnöki hivatal. 8zállitja a terveket az irattárba, hogy legyen mit befednie a pornak I
Érthetetlen dolog. Mert. ha szükségesek a tervek (bár van oly nézet is, amely néhányat kárhoztat) miért nem viszik a vároai képviselőtestület elé. Ha nem szükségesek, ugy felesleges a poros irattárnak dolgoztatni 1
met szerezni tulajdonos nőjüknek. Kürthy minden nagyobb ütközétuél nevetve jelentette ki: Kár a fáradságért kedves Lilli. Az egér nem fog ez esetbén belefutni a fogóba ... A mulatság után elkeseredve s izgatottan tért haza a szép asszony, órák hosszant Olt mozdulatlanul hintaszékében s nézett mereven a lámpafény felé. Tudta, hogy ezt a harcot elveszítette. Veresége annál nagyobb lett, mert érezte, hogy1/szereti azt az embert, szive egé§z melegével s boldogtalan lenne, ha szerelme nem találna viszonzásra. Felemelkedeti helyéről s az egyik szekrényből elővett egy apró kis revolvert, amely szinte játékszernek látszott, de mégis elég lett volna arra, hogy egy dobogó szivet őrökre elcsendesítsen. Á másik percben azonban megborzadva tette vissza a helyére és hangos zokogással borult reá az asztalra. Pedig ha tudta volna, hogy ugyanezen az éjjelen, hogy járt órák hosszat fel és alá szobájában Kürthy, ha tudta volna, hogy háromszor mondta el az az ember magában: Szeretem azt az asszonyt őrületesen. De ó csak játszik velem. De meg fogom törni. Az enyémnek kell lennie .... Valami nyári mulatság volt a Margitszigeten. Az író hosstabb uton volt s igy hónapok óta csak most találkozott megint Liliivei. Mindketten a hideg udvariasság leple alá rejtették érzéseiket. Az író utazásáról, az asszony pedig a tavaszi saison eseményeiről mondta el élményeit illetve megjegyzését. A vacsora után az asszony sétálni vágyakozott s hívta magával Kürthyt. Egy jó darabig halgatagon haladtak egymás mellett. Mindketten arra
\' XLII. ÉVFOLYAM.
Pár hónappal ezelőtt örömmel értesült városunk közönsége a hat közkút felállí-iágárőf. Most már minden csendes, mintha nem is leU volna róla szó, mintha tán e tervek nem is volnának már szükségesek- Már évek óta hangoztatták, hogy * kövezetvámon megtakarított összegen kiköveztetik Szemere-, Kisfaludy-, Zrinyí-utca alsó és felső részét. Hol marad ez oly soká? Miért késik oly soká a város általános csatornázása? Aktuális terveken dolgoztassunk a mérnöki hivatallal, melynek megvalósítása égetően szükséges, ne pedig olyanokon, amely még a jövő zenéje.
Ez a város közőnségéoek véleménye és ez tükröződik le lapunk hasábjairól. Az utcák közegészségügyi javitását sürgetjük •— 3Sjnos hasztalan — évek óta. S ha ezok az igaz szavak ellenzékieknek minősíttetnek, ugy a Zalai Közlöny ellenzéki lapl
HIR.EK
— Királyi elismerés. A király elrendelte, hogy a honvéd főreáliskolában tanári minőségben több éven át teljesített eredméoy teljes szolgálatáért Petrás Miklós a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezrednél létszám felett vezetett I. osztályú századosnak a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék.
— Kitüntetés, ő felsége Goldachmied Jakab kezelőtiszt főhadnagynak a cs. és kir. 48. gyalogezredben az arany érdemkeresztet adományozta..
— Dohánygyár Nagykanizsán! Bár Nagykanizsa város társadalma még élénken foglalkozik a felállítandó dohánygyár kérdésével, mégis hirüok címe mellé már kérdőjelt kell szedetnünk. Mert a dohánygyár elnjeréaeért nehéz küzdelem lesz, melyben a győző, vagy a legyőzött még ismeretlen. A pécsi lapok például váro-sunk küldöttségének a pénzügyminiszterhez való fáradozását hasztalan törekvésnek nevezik.\'E vélemény nagyon érthető, hisz Pées városa maga is erőseo küzd a dohánygyár elnyeréséért Valami tizenkét év előtti igéretfélét emlitenek a pécsi lapok e kérés alapjául. Gyönge negatív értékű érv. A városok viszonyai azóta nagyot változtak. Pécs város és a többi dunántúli városok mind részesültek a kormányok kedvezményében. Mindegyik kapott valamely intézményt. Mi már régóta nem részesültünk a magas kormány támogatásában. Nagykanizsának jő neve & kereskedelemben már csak gúnynév, mert visszafelé megyünk, visszaszorítanak bennünket a többi varosok. Pedig Nagy-kaniz8a, mint nagy vidék központja, elég érett arra, hogy álljmi intézményeket kapjon. Nem osztjuk laptársaink nézetét, akik azt mondják, hogy a dohánygyárat Nagykanizsa város nem igen fogja meg-kapni, mert nincs befolyásos képviselőnk. Dehogy nincs 1 Itt az igazság a fő. Befolyás ily dologban, — legalább nem merjük hinni — nem kap tért. Érveink a gyár elnyeréseért folyton hátrafejlődő városunk siralmas állapota, mely amellett nagy vidék központja, ahol a munkás viszonyok a dohánygyár céljaira nagyon alkalmasak. Nem kell más, minthogy országgyűlési képviselőnk gróf Zichy Aladár ezeket az alapos . érveket a magas kormánynál megvilágítsa. Mi bizunk, hogy a dohánygyárat Nagykanizsa nyeri el. Hisz mi\'csak kárpótolva leszünk az egykori tőlünk elvett Nagykanizsai dohánygyárérti
— Kinevezés. Majláth Gusztáv gróf erdélyi püspök Vucskits Jenő keszthelyi
gondoltak, hogy pár nap múlva lejár a fogadás határnapja. Az asszony törte mog a csendet s reszkető hangon szólalt meg: Tudja Ktlrthy. hogy pár nap múlva lejár a fogadásnnk? Minthogy én holnap elutazom, talán helyes lenne. ha ezt a dolgot is elintéznék. Nos feleljen: Megváltozott azóta a véleménye, vagy nem ? KOrthy egy darabig küzdött magával, azután hidegen felelt: Nem! A másik .pillanatban azután olt látott maga előtt egy zokogva térdelő asszonyt, aki fuldokolva kérdezte: Hát azt akarja, hogy holnap már ne legyek az élők sorában ? Esküszöm magának, hogy ugy lesz. Kürtliy felemelte az asszonyt, össze-vissza csókolta s százszor is elmondta: dehogy akarom, dehogy akarom! A szép Lílli szemei njra mosolygók lettek s kacagva kérdezte: Hát szeret? Hát megváltozott a véleménye. Kürlhy szintén nevetve adta meg a választ: Dehogy változott meg. Most is nz, amilyen akkor volt. Akkor is hittem a szerelemben. Szerettem ni3gát! Szerettem kimondhatatlanul, de tudtam, hogy maga e kis csel nélkül soha som lelt volna az enyém ....
főgitnn. tanárt a marosvásárhelyi kath. főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki.
— Deák Ferenc emlékezete. Deák Ferenc születésének századik évfordulóján, amely folyó évi október 17-én lesz, WlaB-sics Gyula miniszter az összes iskolákban ünnepély tartását rendelte el. Kendeletében, melyet a tanügyi hatóságokhoz küldött el, magasan\' szárnyaló szavakban emlékezik meg Deák érdemeiről. Az ünnep tervére vonatkozólag a következőket írja: ,A középiskolákban és tanítóképző intézetekben a Himnusz és a Szózat eléneklése közé beillesztendő a proprammba egyik tanár emlékbeszéde és a legfelsőbb osztálybeli tanulók egyike által szintén a haza bölcséről irott és Bzaktanár ihlete azerint valamennyi közül legsikerültebb magyar házi dolgozat felolvasása. A kereskedelmi és felsőbb leányiskolák ünnepének programmja ugyanilyen legyen, kivéve, hogy itt a verseny-dolgozatok készíttetését az egyes tanáritestületeknek határozatára bízom. A polgári és elemi iskolák ünnepi programmja szintén azonos a középiskoláéval, azzal a különb-séggel, hogy ezekben a szóban forgó dolgozat teljesen elmarad\' Az országszerte rendezendő ünnepek lefolyását — a miniszter ezzel fejez: be rendeletét — különös érdeklődéssel óhajtom kisérni, mivégből mindennemű tanintézetekben tartott ünnepélyekről rövid jelentést várok, az emlékbeszédet tartó tanár, tanitó és a legsikerültebb dolgozatot szerkesztő tanuló nevének fölemlitésével.*
— Halálozás. Páros Endre nyűg, tanító neje szül. Etálmán Erzsébet élete 54-ik évében f. hó 1-én elhunyt. Temetése t hó 3-áu volt nagy részvét mellett.
— Negyvenéves tanítói joblleum. A keszthelyi kath. tanítói járáskör küldött-ségileg üdvözölte Hock Pál türjei fő-tanitót negyvenéves tanítói jubileuma alkalmából; ugyanezen alkalomra pedig dr. Kunc Adolf prépost-praelatus száz kor.\' tiszteletdíjat küldött az ünnepeltnek.
— Zalavármegye törvényhatósági bizottsága szeptember hó U én és folytatva rendes közgyűlést tart, melynek tárgysorozatából a következő pontokat emeljük ki: Báró Fejérvári Géza volt m. kir. honvédelmi miniszter ur bucsu-irata. Főispán ur a m. kir. belügyminiszter urnák Csák Árpád szolgabírónak állásától leendő felmentése itáoti rendeletét bemutatja. Bizottsági jelentés a Deák Ferenc ünnepély tárgyában. Budapest székes főváros meghívója a f. évi október hó 17-én általa tartandó Deák Ferenc ünnepélyre. A vármegye alispánjának előterjesztése a BZalavártnegye Hivatalos Lap" előfizetési dijának megállapítása tárgyában. Bizalmi férfiak választása az esküdtek lajstromának megállapítására hivatott bizottságba. Nagykauizsa város tanácsának az ott felállítandó szeszfino-miló-gyár céljaira egy hold teleknek- és a gyári iparvágányhoz szükséges területnek átengedése — ezenkívül a gyár részére 12 évi községi pótadó és kövezet-vámmentesség biztosítása tárgyában hozott véghatározata törvényhatósági jóváhagyás végett bemutattatik- Dr. Kilián Hugó orvos tudori oklevele kihirdetés végett
— Zalaegerszeg Táros költeégeli-Irányzata. A város rendes kiadásainak összege 139.088 kor. 86 fill., a rendkívüli kiadások összege 119.201 kor. 30 fill. Főösszeg 258.290 kor. 1G fill. Ebből az egyones állami adó minden nemét terheli 235 477 kor. 16 fill., a iöldadó kivételével egyéb adó nemeket terhel 20373 kor.; kizárólag a földadót 1840 kor. A bevételi összeg tesz 176.292 kor. \'43 fill., mutatkozik hiány 81.997 kor. 73 fill., amely Zalaegerszeg és Ola külváros összes adózói terhére kivetett 111.700 kor. 62 fill. összes adóra 541/io°/o és a földadó kivételével a többi adónemre, vagyis 94.162 kor U fill. adóra 223/1(,70 községi pótadó kivételével fedeztetik.
— A martlr hós emléke. Gasparics Márk restaurált emlékének felavatása szeptember tizenharmadikán lesz Perla-, kon. A hazafias ünnep teljesen kivetkőzött helyi jellegéből, mert a franciskánus barát ünnepléséből részt kér az egész vármegye. A megye sok részéről intézetek vesznek részt Városunkból az Irodalmi és Művészeti Kör testületileg indul át és az ünnepség fényének emelésére a kör dalárdája adja elő a műsor énekszámait. Az írod. és Müv. Kör kebelében dicséretes mozgalom indult meg. A hazafias ünnepre impozáns küldöttséggel akarnak átmenni és ezért Nagykanizsa társadalmának nagy részében mozgalmat indítottak, hogy minél többen csatlakozzanak a kör testületéhez. A mozgalom már is sikerrel járt. Mint értesülünk sokan jelentkeztek. Hölgyek is vannak szép számmal a jelentkezők közt A jelentkezés Böhm
ZALAI KÖZLÖNY
Emilnél, a dalárda vezetőjénél történik. Ha elég számmal jelentkeznek — mint remélhető — ugy külön vonat indítását fogják kérelmezni. Az ünnep műsora a következő: 1. Ilymnus. Énekli a nagykanizsai írod. és Müv. Kör dalárdája. 1 Üdvözlő beszéd. Tartja Dr. Tamási. 3. Szent az érzet. Töröktől. Énekli az írod. és Müv. Kör dalárdája. 4. Az ünnepi beszédet msgyarul Dr. Zakál, horvátul Kramarits tartja. Erután ismét a dalárda énekel, mely után Gasparics Vince hős öcscse mond köszöuő szavakat; Az emlék megkoszorúzása és a Szózat eléneklése, a hazafias ünnep utolsó számai. Este társaavacsora lesz.
— Iskolatársak találkozója. A budapesti központi \'szeminárium 32 évvel ezelőtt volt növendékei f. hó 27-én találkozóra jöttek össze Badscsony-Tomajon. Az ország minden részéről sereglettek egybe az egykori bajtársak Horváth József bsdacsony-tomaji plébános házánál. Lelkes haogulatban emlékeztek meg elsőben is 32 év előtti szeretett tanáruk Báró Hor nig Károly, veszprémi megyés püspökünk ö nagyméltóságáról, akit táviratban üdvözöllek. Különösen nagy örömet és lelkesedést keltett az egybegyűltekben a román ajkú görög kath. papok lángoló hazaszeretettől izzó magyar nyelven mondott hazafias felköszönlőik. Elhatározták, hogy találkozásukat évről-évre megújítják. Jövő évben Pécsett lesz a találkozó.
— A színházi clarlnétos halála. A színházlátogatók nagy része bizonyára ismerte az öreg klarinétost. Hübner József volt neve az ősz clarínetosnak. Megnyerő arcú ember volt. A szioi előadásoknak nem volt komolyabb figyelője, hallgatója, mint Hübner. Vasárnap délután Bob herceg daliamát fújta és ekközben érte utói a halál. Szívszélhűdés érte. Kedden délután temették. Temetésén megjelent az egész sziotársulat, az énekkar gyászdalt énekelt. A róm. katholikus temetőben hantolták el.
— A vasárnapi munkaszünet és a pékek. Sok küzdelembe került, amíg a most érvényben levő óriási szociális jelentőségű vasárnapi munkaszünetet kivívták: Az uj rendeletet az .agyoocsigázolt" munkások öröm tapsai követték, mert tudatába jutottak emberi voltuknak. Különösén a pék ipari alkalmazottakra volt oagy áldás az uj monkaszűo8ti rendelet és sajnos épp e téren kezdik legjobban gyakorolni a visszaélést. A rendelet
— tudvalevőleg — a pékmunkásokra megállapította a vasárnap déli 10 órától (bár itt van kivétel déli 12 óráig) hétfő reggel 6 óráig tartó munkaszünetet. E azerint vasárnap éjjel a segédek nem süthetnek. És mit látunk? Városunkban a pékek 3/i része friss süteménynyel rendelkezik hétfőn reggel. Ne gondoljnk azonban, hogy a süteményt a pékmester urak saját maguk sütik. Dehogy. Biztos tudomásunk van arról, hogy a pékek nagy részénél vasárnap éjjel is dolgoznak a segédek. Dolgoznak, óh mert kell becsűloi a gazdag pék urak akaratát. Nincs szándékunkban írni bővebben, e lelketlen dologról. A főkapitányság figyelmébe ajánljuk a törvényszegő pék-moBtereket Tessék csak holnap éjjel szemlét tartani az ösbzÓs műhelyekben és azt hiszszük (legalább mult vasárnap így volt) nagyon BOkban fognak dolgozni a segédek. Különben a holnap éjjelről jövő számunkban ....
— Egyházmegyei hírek. Ráday István Kisgörböről Halimbára, Kozma Kálmán dr. Halimbáról Gógánfára, Varga Sándor Gógánfáról Kisgörbőre segédlel-készi minőségben áthelyeztettek. Molics József halálával megüresedett püspöki szabad sdományozásu vörsí plébániára a pályázat augusztus hó harmincegyedikén a csurgói ev. ref főgimnáziumba s állami tanító-képző intézetbe járó kath. ifjak vallásoktatására szervezetthittanári állásra szeptember elsejére hirdet pályázatot az egyházmegyei hivatal.
— Orvosgyttlés Keszthelyen. — Keszthely város a legutóbbi rendkivűli közgyűlésén meghívást küldött el a magyar orvosok és természet vizsgálók folyó hó 2-án Kolozsvárott összeült nagygyűléséhez, melyben meghívják őket az 1905. évi nagygyűlésnek Keszthelyen vili megtartására.
— Érettségi vizsgák. A helybeli felső kereBk. iskolában az írásbeli érettségi vizsgák és javiló vizsgák szeptember 6—13-ig terjedő időben tartatnak meg.
— Nemzeti érzés. Mnlt számunkban megjelent ily című hírünkkel kapcsolatban egyik olvasónk levelet küldött be hozzánk, melyben felpanaszolja azt a sok szakadt zászlót,.mely a mnlt hó nemzeti ünnepein sok házon látható volt. Bár a magyar tricolornak — írja levélében olvasónk
— szent minden foszlánya, de mégis
elvárhatnék a háztulajdonosoktól (akik közt egy vagyonos testület is van) hogy ne tegyenek hátaikra oly szemet sértő zászlókat.
— A Balaton apadásának híre bejárta a fővárosi lapokat is. Az apadás okául a Sió-szabályozást tartották. Ez ügyben most egyik vidéki laptársunk a következő szalÍ8orokat .hozza: ,A somogyi panaszoknak nincs semmi alapja, A Sió-szabályo-zás főcélja az volt, hogy a zalai és somogyi ellentétes érdekeket lehetőleg kiegyenlítse. A Balaton somogyi partjának érdekeltsége, a tulajdonképeni Balaton anya-viz lecsapoió társaság, a szabályozás előtt és alatt a szabálytalanul magas vízállás miatt panaszkodott, amely panasz a zalai oldalou pl. Ederics vidékén jajki\'áltásokban tört ki. A. víz a legelőknek ugyania csak egyötöd részét hagyta szárazon. A Siószabályozás hatalmas munkáját most befejezték; a Balaton kezdi elérui eredeti magasságát,-természetes medrét. A mocsaras kiöntések, a Balaton fekélyei, most eltűnnek.. Nagy nemzetgazdasági érdek volt az, hogy a zalai és veszprémi oldalon óriási hasznos területek szabaduljanak fői a viz alól."
— Kisdedek vizsgája. Somogy-Szent-■ Miklóson \'m. hó 31-éu tartották meg az
óvodai vizsgát. A nagyszámban összegyűlt közönség elismeréssel adózott Kósáné Mantes Júlia óvónőnek a minden tekintetben megfelelő vezetésért.
— Beírás. A helybeli kereskedő tanonc iskolában a tanulók beírása az 1903/4-iki tanévre szeptember 6-án d. u. 3 órakor történik.
— Beflielések. A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezetnél a I. hó 8-diki (kisasszony nap) befizetések f. hó 10-én lesznek megtartatva. ,
— A „Központ-kávéház" alsó helyiségei, melyet a tulajdonosok pazar fényűzéssel rendezték be, már megnyíltak. A kávéház szép tapétával borított falai telve vannak mindenfelé óriási tükrökkel. A piros bútor kellemes összhangban van a sok aranyos díszítésű fadiszltéssel. Ha még hozzávesszük a szép parkettet és az estéli pompás világítást ugy bátran állíthatjuk, hogy e kávébáz a fővárosban is megállná helyét.
— Nagy ünnepien átadásnak néz elébe a csurgói lengyár épülete Az épületeket szeptember tizenötödikén fogják hivatalosan átvenni. Az átvételnél a Somogy-megyei Gazdasági Egyesület, a megye, valamint a többi hatóságok is képviselve lesznek.
— A keszthelyi Bzoclálleták vasárnap délután népgyűlést tartottak. Érdekes a gyűlés egybehivásának okadatolása: ,A jelen politika^ helyzetet meg kell ragadnunk, hogy a nép is tényezője lehessen az ország ügyeinek intézésében, minek következtében szükséges, hogy mindnyájan ott legyünk, olvadjunk egybe az érzésben, a főikiáltásban, hogy nem lesz addig nyugodalom Magyarországon mig az általános titkos választási jog nincs törvénybe iktatva.11 A gyűlés főpontja természetesen az általános titkos válxaziási jog volt.
— Bendörl hírek, ö ogyi Ikossá g. Bödör József kőmivos Király-utcai lakásán egy szögre akasztotta fel magát. Mire észrevették már halott volt. Tettének oka életuntság —• A mentők. Berta Elek bükkösdi lakós lovait egyik Csen-gery-nti istállóba kötötte, miközben egy másik gazdának lova oly szerencsétleuül megrúgta lábát, hogy csöntlörést. szenvedett. Mentő kocsin szállították a városi kórházba.
SZÍNHÁZ.
Színházi hetünk öt estéjét e héten a dráma foglalta le. Két estét az aktualitás jegyében született Obrenovíca Sándor, (Látványos történelmi színmű 6 képben, irta Kerekes Mihály) két estét pedig Madách Ember Tragédiája. Az első egy embernek, egy jellemben különc alaknak az életét mutatja be, akit vakká tesz a szerelmi rajongás. A második szinmű az embert ezernyi és ezernyi változatában mutatja be, amely változat maga az emberiség története, tragédiája. Az első értéke (ha ugyan volna néki költöi értéke) megszűnik, mihelyt elmúlt az aktualitás levegője, a másiknak örök becset épp a mély, fenségesen igaz tartalom kölcsönöz, amelynek értékét valamely nagy világnézet megváltozás kisebbítheti bár, de el nem törölheti
Tehát, mint mondtam, Obrenovics Sándor szinmű két este vonult fel a lámpák elé. Nézők csak itt-ott voltak a nézőtéren. Bár mi ellene vagyunk az üres nézőtérnek, de ez este ötömmel töltött
1903. SZEPTEMBER 5-én.
el ez bennünket. Kíváncsiak voltunk városunk közönségének műizlésére. Az üres nézőtér azt mutatta — legalább a látszat szerint — hogy vac közönségünknek műérzéke. Nem kell néki hátborzongató ponyvairodalom. Egy uj momentum a darabban, ami eltér az élettől az, hogy az író Sándor király sorsát > Nathália átkának - tulajdonítja, ami azonban egy kissé fantasztikus a XX. században. Különben az egész darab nem érdemli meg, hogy bővebben foglalkozzunk vele.
Színészeink jobb ügyhöz méltó buzgósággal játszottak.
Szerdán,csütörtökön és pénteken Madách Ember Tragédiája került színre. E már nálunk íb többszőr játszott műremekről, mint műről felesleges szólaouuk. Hivatottabb emberek, mint csekélységem, tették le már e darab előtt az elismerő, a dicsérő szavak tömkelegét Paulay Ede ügyes feldolgozása, Erkel Elek kifejező, darabhoz simuló zenéje derekasan megfelelőek a műhöz.
A darab előadása a vidéken mindig ritkaság , számba megy, mert e darab nagy tömeget mozgat, nagy színpadot és azinpadi felszerelést kíván, ami a vidéken nem igen található. Kövessy előadása ezért csak dicséret illeti.
Az Emher Tragédiáját sem látogatták sokan, sőt keveseo. Vannak sokan, akik ebben közönségünk nem komoly műérzé-két látják, amely csak az operetteknek hódolnak. Szóval egy kis műveletlenség vádját hangoztatják. Mig van oly nézet-irány is, amely azt mondja, hogy ily darabot csak tökéletes művészkezekben. és nagy színpadon érdemes megnézni. Többé-kevésbé igaza van mindkét felfogásnak.
Az előadás, ha meggondoljuk, hogy mily nehéz e szinmű előadása, meglehetős volt.
Ádám nehéz, sőt fárasztó és mély tanulmányt igénylő szerepét AlmásBy játszotta. Játékán meglátszott a gondoa tanulmány. De nem hatolt be játékával a szerep mélyébe. Ádámnak akaraterejét nem látluk egészen jól kidomborítva játékában.
Éva szerepét Benedeknó töltötte be. Játékéban nem volt elég érzés. A nö, amely az embert (az emberiséget J) hol felemeli, hol bukásba dönti, az érzések több kifejezését kívánja. Hangja sem hajlítható a sok jelenetnek megfelelően. Node Madách Évája nem könnyű szerep és ezt tekintve Benedekné eléggé elfogadhatót nyújtott
A legnehezebb és leggondosabb tanulmányt kívánó szerep kétségkívül Luciferé, ,a tagadás Ősi szelleméé." Benedek adta. A szerepkör az övé, csakhogy itt tévedett; de lehet, hogy hidegsége mondatja el ezt velünk. Lucifer jelleme kétségkívül emberi jellem. De oly nagy tömege ennek a jellem árnyalatnak, hogy felülemelkedik azon és valósággal ördögi lesz. És itt tévedett Benedek. Azokat a mély bölcselkedéseket és okoskodásokat nagyon Í8 emberileg és rendkívül egyhangúan mondta. A bölcselkedésekben nem éreztette ki azt a maró gúnyt, amely Lucifer tulajdona. Nem találtuk meg játékában azt az ördögi kárörvendést Hanghordozása egyhangú és hideg volt. Tőbb színezést, több emelkedést kívántunk hangjában. Több hangsúlyt és kiemelést és ami a legfőbb: élesebb szótagolást Igazán kár, hogy Benedek e Bzerepét egyszerűen elmondta. Elmondta mint jó színész, de nem tauulmányozta és nem játszotta ugy, ahogy tőle mér elvárjuk.
A többi szerep egész eltörpül e ezerepek mellett Külön kiemeljük Nagy Dezsőt, mint jót
A háttér díszletek pompásak voltak. Különösen Athén és Páris. Kár, hogy a kis szinpadon nem tudott kellően érvényesűloi, Oldaldiazletek (különöBen a zárda) kopottak és nem kifejezők. A rendezés jó.
Gí>.
— Sárossy Paulát, színtársulatunk szubrettjét ma este Fatiuícábau üdvözöljük njra. Sárossy hazajötte a színházlátogatók közt nagy örömet keltett. Jövő héten — mint értesülünk — tőbb jó szerepében fog fellépni.
KÖZGAZDASÁG,.
A szombathelyi iparkiállitás.
— Kiküldött muokatársuuktól. —
Mire e sorok napvilágot látnak á szombathelyi iparkiállitásban már nagy tömeg munkáskéz hordja széjjel a magyar ipart dicsérő termékeket Lehetnek olyanok, akik tán fedeztek fel a kiállításban
XLIL ÉVFOLYAM.
HLíI KÖZLÖNY
1903 SZEPTEMBER 5-én,
„Tijace"- oldalakat ie, de nem hiszem, ezek között is \'olM valaki, akit a kiállítás nagyszerű Bikere nem tölteue ■Ök csodálattal. Nem óriási inéreta o kiállítás, hisz Vasvármegye csak egyedM rendezte azt. De e kicsiny kiállításban majdnem az összee iparág méltóan képviselte magát. Mikor a kíállitött tárgyakat szemléltük az önvád érzése, támadt bennünk. Eszünkbe jutott az a roppant nagy vafyon, melyet a külföldre küldünk ki iparcikkekért. Pedig már csak a rosszakarat mondhatja azt ezek után, hogy a magyar ipar kezdetleges dolgokat produkál. Kitűnik már a magyar ipartermékek is. Csak észre kell venni, meg kell becsülni iparosainkat. Mint vidéki íparrfiállitás kitűnően - uein tudom anyagilag 18, de erkölcsileg ige" - sikorültnek mond-batjuk a szombathelyit és ezért irigység nélkül tesszük le mi is az elismerés babérágát. A kiállításnak az a nagy tanulsága, hogy a magyar ipar meg-. érdemli a pártolást s minden vidéknek legyen kötelessége saját iparát pártolni.
Nincs terünk ahhoz, hogy a kiállítással bővebben loglalkozzuuk. Elég legyen róla annyi, hogy a kiállítás rendezői derék munkát végezlek. ízléses és ügyes összeállításban mutatták be Vasvármegyeiparát, amely az utolsó évtized alatt rendkívül aokat fejlődött. „A fő az, hogy Vasvármegye egyedül rendezte & kiállítást — mondta e sorok Írójának Szombathely vár03 főjegvzője —- s ha Ítélnek kiállításunkról. ne feledjék ezt." Nem feledjük. Hisz a kiállítás szép sikere méltó Vasvármegye múltjához és jelenlegi haladásához, melytől a sikert elvitatni csak az irigység tehetnél
Az aratás eredménye megyénkben.
A vetések állása a folyó év tavaszán, a mult évi november hóban hirtelen bekövetkezett téli időszak miatt kedvezőnek nem jelezhető. A hideg télben a kései vetések szenvedtek. A korán bekövetkező tavaszi időjárás, a tavaszi vetést már február hó végével engedte megkezdeni, az április havi jelentékeny csapadék mennyiség a szem fejlődésre oézv.e kedvező, juniusi időjárás folytán pedig & kései vetések is auDyira megjavultak, hogy a folyó évi termést a közepes termés.ok közé eorolbatjuk vármegyénkben egyes vidékek kivételével, hol az eredmény sajnos silány. A folyó évben learatott gabonafélék becslési adatai a következőképpen alakultak Zalávár-megyében:
|| Be«- rerménytefk] fi hold-! 0. term. 1903. 1902. Évi dl/.- Ktll6n-bözet
term. mm. raés mm.
Huta Iss.MO 6.46 598.60^837 106 4S1.000.51C.416 S9.106
IÍ02S J84.M7 6.S9 S5.415I
Árpa íj 34.773 6.4$ 224.SOO fe42S60 1S.060
Zab jj 2 2.589 6.10 íse.ooo 143.457 5 457
mányok állapota ez ideig reményt nyújt arra, hogy az állatok táplálkozásában nemcsak a közel jövőben, hanem a téli időszakban sem találkozunk lényeges nehézségekkel.
Szőlőterületeinket a mult évben hirtelen beállott fagyok jórészt még betakaratlan állapotban találták, minek folytán szőlőink a zord jatiuárusi hidegben fagykárakat is szenvedtek. A hűvös tavaszi időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy szőlőink fejlődése csak lassan indulhatott meg.
Kilátásaink ez idő szerint csak gyenge középtermésre mutatnak, melynek minősége remélhetőleg a tavalyinál jobb leend.
— Pénzpiac. (A Zalai Közlöny eredeti jelentése.) E héten már vidéki pénzpiacon is határozott szilárdulás tapasztalható. A kamatláb emelkedést múltkor még átmenetnek vélték és a kereskedők kissé tartózkodtak a pénzpiactél. Most már kezdenek belenyugodni a megváltozhatat-lanba. Az irányzat szilárdulását az árukereskedelem miudon ágában mutatkozó fellendülésben kell "keresnünk. Hozzájárul ehhez az is, hogy a gabonaforgalom pénzigényeinek jelentkezése már csak uapok kérdése. Máshol a kamatláb emelkedést az építkezésben tapasztalható felleudü lésben is keresik. Nálunk építkezésről alig lehet sző. Egy kis szeréoy szeszgyár építkezés nem csinál zavart a viz-hen. Magánosok pedig éppen nem építenek.
— Hitelszövetkezet alakulás. Mura-kereszturban folyó hó 30-án pa: Usági hitelszövetkezet alakult. Az alakuió gyűlésre az országos központi hitelszövetkezet Jasztovits Endrét küldötte ki.
— Uazdnsftgl tudósító. A földmiveléa-flgyi miniszter Alstaedter Zsigmond nagykanizsai lakóst Zalavármegye kanjzsai járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta mog.
eszközök, 4. A töroltószerek gondozása és\' a fecskendő működési zavarai. 5. Vizszerzéa. $ TOzjelxéa. 7. Az építkezés elemei. 8. A tűzrendészet él unnak kezelése, az idevonatkozó rendeletekkel. 9. Tűzoltás (taktika.) 10. £l»5 segély és mentés baleseteknél. B) Gyakorlati rész. 1. Rendgyakorlatok. 2. Szerek Gyakorlati ismertetése S. Tömlö kezelése. 4. Fectkeadő szerelése. 6. Szergyakorlatok vezénylése. 7. Támadási gyakorlatok és támadások vezénylése-Amiut ebből latja a tanfolyam, mindenre kiterjeszkedik s hogy még. is elötordulnak ily katasztrófák, annak aokrészben a tagolté szertár hiányos felszerelésében leljök magyarázatát. Nagykanizsán valamely nagy tflz ;még borz.aiz-tébb lenne, mert nálunk meg kellő viz sem áll rendelkezésükre a tűzoltóknak. 2. Erríll levélben bővebbet.
— Fiatal asszony. A „Kék vókB-ot augolo-830 .Cakó wftlkeu-nek Írják Múltkor a szedő és javitó urak tévedtek. Különben e tánc sohasem fog rákerülni & tánctermek parketjcírc Még a\' fényesre .vijcszclt" padló sem elég aikos
(vagy tán sikamlós----) e lánc előadására.
líagyon sok benne A nem ,sza]oüképea" mozdulat.
: ateer/íew.*í#s^ffj.......
1)T rni&iiyl íltnyik. íolelöB szerkesztő. " Kiadó : Síi- HVíJítíís Jtescf,
csak közvetlen 1 fekete fehér éa színez 60 kr.-tél 11 frt 35 kr.-ig mélercukiüt. — Bérmentve és már elvámolva a házhoz szállítva. — Nagy mintagyíytemény azonnal. Heimcborg selyeiu-pyár, Zürich.
VEGYES,
— Egy olcsó bástisr.cr. A jó emóeztéB szftb&ljozteíirA és- megtartására, ajánlatom e aok évtized óta elismert- rftlódi „Moll-íéle ucidlitz-por,* mely kevés költség mellett a legjobb eredményt nyújtja, az emésztési xavar-gásokoAI. Eredeti dobox 2 kor. Naponti szétküldés utánvéttől Moll A. gyógyszerész ca. és kir. udv. szállító \'által Béc«j Tucblaubea 9. — Vidéki gyógytArakban határozottan Moll készítményét kérjük védjegy és iláirással.
Ex idei termésünk vármegyei Ö^zege a mult évi jó terméssel szemben köiül-belül 100,000 mázsával visszamaradt.
Dacára az aratás folyamán uralkodott rendkívül 88Ő3 időjárásnak a gabona minősége jórészt kielégítő.
Az; aratás éfi hordás jórészt be vannak fejezve, sőt a csépléaí munkálatok is már előrehaladtak. A cséptési eredmények á felbecsült várható terméssel szemben csalódást nem okoztak,
Kisgazdáinknak ezidén nemcsak jobb, de tisztább és súlyosabb gabonái is vannak mindazon vidékekon, ahol a mult évben a csapás számba menő elgazosodás és eldöléa oly nagy veszteségeket okozott.
Szalmára nézve azonban az eredmény jelentékenyen elmaradt a mult évivel szemben és 15—25°j0-al kevesebb szalma termett ezidén mint a mult évben.
Súlyosabb elemi csapások alig fordultak elő és kisebb mérvű fagy-, árvíz- és csekély jég-kárak csak Bzük területekre szorítkoztak.
Gabonáinkban aránylag legtöbb kárt tettek az egerek .és búzáinkban a rozsda.
A gyakori eBőzéaek elősegítették a tengeri és burgonya fejlődését is, mely ez idő szerint vármegyénkben kifogástalanul áll. Kedvezett a június és julins havi sok csapadék a takarmány és cukorrépának, a kerti veteményeknek, a len és kender fejlődésének.
A rétek és mesterséges takarmányok, első kaBzálása jór&zt ismét kielégítő eredményt szolgáltatott és ba a mennyiség a mult évi termést el nem is éri, tápértékben és minőségben azt mégis fölülmúlja.
A sarju3zéna fejlődése, a lóherek második kaszálása, a nyári és Őszi takar-
Törvényszéki Csarnok.
— A Laskay ügy. Gyermekeinek megmérgezte miatt életfogytiglani fegyházra elitélt s IllaváD ülő Laskay Tivadar sorsába sehogy Eeui tud belenyugodni. Egyre-másra írogatja a leveleket, melyekben ártatlanságát hangoztatja. Ügyében most nagy fordulat állt be.
Laskay bejelentelte, hogy a névtelen Kijelentést Ellinger Richárd gazdász irta. Ez alapou pörnjitást kért, EmlitettOk, hogy a törvényszék kérelmével elutasította. A pécsi tábla azonban a törvényszék végzését megváltoztatta. Az újra felvétel iránti kérelembe felmerült körülményekre az abban megnevezett tanuk kihallgatását elrendelte a utasította a törvényszéket, hogy a tanúkihallgatás után a további szabályszerű eljárás megtartása mellett az. tijra fölvétel kérdésében hozzon a kifejlendökhöz képest meg-folelö uj határozatot.
Az indokok szerint Laskay annak bízó-nyitása végett, hogy a bűnvádi eljárás megínditárára szolgáló névtelen feljelentést Ellioger Richárd gazdász irta, továbbá hogy bázábau patkányok voltak és azok kiirtására patkánymérget baszdált és végül, hogy az elhalt gyermekeket nagyon szerette, ujrafölvétel iránti kérvényébe tanukra hivatkozott, akik az előadottakat biJbnyitjáb. Ezek a körülményeket az alapperben 151 nem hozták, 8 minthogy ezek tisztába hozatala szükséges, azért a törvényszék neheztelt végzését megváltoztatta, s a tanuk kihallgatását elren-elrendelte. Ezek a tanuk Ellioger Bichárd, Pintér János Szabó Málé, Pál Samn, Somogyi Máté, Ealla Imre, Paur István,\' Sámson István, özv. Meszlényi Boldizsárné.
Ellioger Richárdot Weber Károly vizsgálóbíró a mult szombaton hallgatta ki Nagykanizsán. A fenn nevezett keszthelyi, tanukat pedig szeptember 3-án hallgatta ki a keszthelyi járásbíróságnál.
— Csódelrendelés &a megszüntetés. A nagykanizsai törvényszék Blumenschein Simon zala-szt-balázsi lakós ellen a csődöt elrendelte. Tömeggondnoknak Dr. Rosenberg Mór ügyvéd rendeltetett ki. Ugyanez a törvényszék Sörlei Zsigmond helybeli lakós ellen a csSdSt megszüntette.
Szerkesztői üzenetek.
— Bégrl olyasO. „Budakesi* cimO mait stfi-raunkban megjelent tArefi — bár véletlenül né* nélkül jelent mog — lapnak eredeti tárcája. Az érdekes és tanulságos tárca írója Badó Vilmos Budapest.
— „Tilzk&tasztröfa." 1. A „Paris! Nagy Áruház" égésénél tSrtént megrendití szerencsétlenségből még nem lehet következtetni a tüzoltóliizti képrés hiányosságára. A legutóbb Budapesten tartott XII. országos tOiolté tiszti szaktanfolyamon a kSretkezö tantárgyak adattak sió: A) Elméleti rész. 1. TOzoltéságok szervezése és fölszerelése. 2. A fecskendő éa tartozékai. 3. Mászó, menti, védó, bontó és világító-
Nyílt tér
Az e roTat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
V©86, húgyhólyag, hagy dara és a köszrénybántalmak ellen, továbbá a légző és emészt&ai szervek hurntos bóntalmaínál, orvosi tekintélyek által a ti th Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve les*. Huit y liaj tó hat ás n !
Kehes nil -»• | «
Kapható áaTányvizkereikedesekbeu ös
gyógyszertárakban. A Salvator-íerris igazgatósága Eperjesen
MATTONI
ERZSÉBET SÖSFÖRDÖJE
gyógyhely Bndapsst (Budin), Idény április hó 15 (ól október hő 15-ig.
Kiváló gyógyhatással bír _
női bajokban és altssti bántalmakban
Rendeli orvos dr. POLBAR EMIL. EgétzséflflS fekvés, lutáayoslakások. Jé yendéfllS. Villamos vasúti őisiíkőtletés a fővárossal.

! a
l&yjotö cxntW\'eüÜpciptz.. Kapható;

Hirdetések íelvétetnek e lap kiadóhivatalában.
Nyavalyatörés.
Ki oehézkórbsn, görcsökben és más ideges állapótokban szenved, kérjen ezekről brochurát. Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt slMain álul.
Warazsd-Toplicza JiWdühclyen (Horv&torszóg) istállókkal, tekepályával, mészárszékkel, szántófölddel stb. Jolyó .tv október l-étíil három évre bérbeadó.
Kérdések és ajánlatok a fflrdöi(jazgatö8ág Warazsd-Toplicza intézendök.
tó_________
.——,—•—^——^——-—^——-------------- - ■ -------
Bőr-tisztító szer
„GLQB/li!*"
felülmúl minden eddig létezőt.
GLOBlN a legszebb fényi adja,
íp a bórt simuHionynyá és tartóssá teszi.
Pótolhatlan óvószer > chevrau, l)ox-caif es lackbőrné].
Kapbató fekete és színes-ben:
Fesselhofer József, Marton ós Huber, Keu ás Klein, Haas Vilmos, Schwarz ós Tauber Nagykanizsán.
kéz- és eröhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, szeleiével és szelelő nélkül.
Gabona-rosták,
Konkoiyozók (triörök);
Széna- és szalmasajtók.
Répa- és burgonyavágók. Takarmány -füllesztök. A legjobb VETŐGÉPEK
___ „AGRIKOLft" (tolókerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, váltókerekek nélkül dombon avagy síkon alkalmazható, a legújabb rendszer Bzerint és jótállás mellett gyártanak és szállítanak
FHn ES
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és ekegyárak.
BÉGS, ll/l. Taborstrasse 71.
Részletes ár|«oyiék Injyen és íérmenlve. Képviselők és viszont elárusítók keresletnek.
XUI. ÉVFOLYAM.
ZALAI
KÖZLÖNY
1903 SZEPTEMBER 5éu.
CS.ÉSKIR.„Hesfia"J(á/y/ió/ir^
Heim fé]efolyfonégő-szabályozó;szeilozo kályhák röBBM/xres. ooo ha sznaia tbam
Utánzatoktól MEIDINGER\'OFEN utalással az ilt óva intünk H.HE1M álló védjegyre
Folyton ég/Ő^ kaudcr/lók
KÖZPONTI FIITESEK
MIMDEN RENDSZERBÉN,
MM£N TÜZELŐ AA/YAONAK FÜsm£A/f£S TÜZ£IÉSSEL. E&Y KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFUTHET.
Szellőztetést fiere/zdezéseA,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZESEK. Páövé W YHÁZ ! FŰTÉSEK.
legyoMrefere/ici/j/r. - Frospeft/soJtéskö/fségveféseA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST,THONETUDVAR *
Eredetiben kaphatók bécs,ober-döbung.
CSAK IS GYÁRUNKBAN BE£S. I.K0HLMARKT7.
VAGY FIÓKJAINKBAN. PRAOA, HYBERNERG. 7.
\'/, 1. bor templommal!
pompás karczoló izl A szív működését enyhén elősegíti és az étvágyat fokozza. Kéljünk mindenütt Rohitschi templom forrást. I Robitícbl tmnyumtk nagybani raktárt HOFF-■III JÓZSEF eigiil Eidspisl Bilborj-ilu 8.
hirdetés.
A nagyméltóságú földművelésügyi n>. kir. miniszter ur íz okszerfl borkezelés terjesztése és fejlesztése céljából a budafoki m. kir. pincemesteri tanfolyamsál
(ez idö szerint kettőt) alkalmazott, kiknek feladata az, 1 a bortermelő közönségnek a borok okszerű kezelése tekintetében szükséges tanácsokat a helyszínén megadják, s az illető bortermelők kívánságára a szükséges borkezelési munkálatokat (fejtés, derítés, .szűrés) stb., ők maguk végre is hajtsák.
Azoknak, akik e célból a -vándorpinceirestereket igénybe akarják venni, eziránt a budafoki pincemestert tanfolyam igazgatóságához kell fordalmok.\'
A vándorpiücemesterek kiszállása esetén a felmerülő Útiköltségeket az illető termelők viselik, továbbá a vándorpincemesterek ellátásán (lakás és élelmezés) kii ül 2 korona napidijat fizetnek az illető vándorpincemesternek.
Csáktornya, 1903. évi augusztus hó.
ulicsny károly
m. kir. szSl. bor. kei. Jelügy elb.
1546/908. végrb. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-& értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nsgykamzsai kir. járásbíróságnak 1903. évi Sp. Hl. 277/3. nzácou végzése következtében Dr I\'áb.án Zsigmond nagykunjai flgyvéd áltól képviselt Vigb István zalaezentmihályi lakói javára Vigh György felsórajki lakós ellen 307 kor. 60 fill. a jár- erejéig 1903. évi julíus hó 28-án foganatosított kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt és 640 koronára becsült 2 ökörból ál o ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi V. 780/2. számú végzése folytán 307 kor. 60 fill. tőkekövetelés, és járulékai Felsörajkon a helyszínén leendő eszközlésére
1903. évi szeptember hó 12. napjának délutáni 3 órája
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi IX t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a lestöhbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsái, 1903. évi szeptember hó 1. napján. ;
Maximovits GyBrgy
.kir. bír. vbajtó.
KROHFELE HŐVÉREK folytatják a tanítást az idegen, nyelvekben.
Kérje ön
ingyen és bór ni en tve illusztrált árjegyzékemet több mint 500
jibrfival órák, arany, ezüst és hangszerekről
HANNS KONRÁD
órítgyár és kiviteli cég BRÜX 325. sz. Csehország.

Az őszi mézszeáés bekösf.önl&tt évadja alkalmából értosít)ök az i. t. raéhészgazdákat, hogy a termelt
bármily nagy mennyiségben leg- $ jobban eladhatják
ROTHSCHILD SAMU
méz-nagykere3kedpáél
Nagykanizsán, — (Magyar utca 19. azám.)
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvos&got, .mely az. elveszteti erőt újra.. meghozza, Próbacsomagot s egy szár \'oldalas könyvel. postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik cite irnak. lvz a lcgbá-múlatraméHóbb csodaorvosság, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folyláw nemi bajokban, "sxitilisben, valamint elvcsaltcU férfierő ben sxenvednek. Ez okból elhatározta az inthet, hogy egy ingyen orvoiágol magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. liizel a háziorvossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó néoji bajokban, szellemi clgyöngilléihcn.vagy krónikái bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Et a gyógyszer közvetetlcnül azokra a szervekre hat, a hol a mcgerSsödés szüksége* csodá-, latos eredményiiycl gyógyítja az évek óta tartó betegségeket; Öreg, fiatal egyaránt írhat State Medkat Inslilulnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmutatja, hogy . mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem te$z. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. Írjon még ma. A ] csomag oly szépen be van csomagolva, hogy-, a I tartalmát, senkisem fogja megtudni.■ A levelet igy i kell címezni: State Medícal Instltute, 17 Elektron j Building, Fort.Wayne, Imi. Araerika
A levjlek mindig béruieutesitendők*
BIRTOK ELAWAS* ,
A külső Sárdi határban a Pozsöny-Varazsdi úttest mentén . Baksa és Alsó-Lendva között, a csárda épület, mely 4 szobiból, konyha és hozzátartozókból áll, 6 hold ház melletti földdel, esetleg 13 katasztrális hold jó minőségű szántófölddel szabad kézből eladó.
Ajánlatok MarkoviCS János tulajdonoshoz, Nagykanizsa Kinizsy-ntca 65 intézendök.
Z.K.
903
mollse :ídli tz por
|;Bk „KOI- valódiak, bs mtndogyik doboí Moll A. védjegyét és
aláírásit tünteti fel. i liall A MII SfttdUtz.uorok tatás eyásyh&tiss a logmakacisbl) jyo»cr- é» »l-Ltbíwl.1 riimní.\'rá* . rÖKZÜtt u«kr.k«M., Mijbin.al™, vér
íí.s^ »",6rg:s .ttstabs51»b xi b.t«.é»sk =»«», o jele. " óttmindií .iteqedéil - w l.p.o.át.lt «r.-
detl doboznak 2 kor. j
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
ÍMfUT- FÉL EFRANCIA]
Csak akkor valődi. S\'.aí ,^" ^-.íí!
7:^1, borl2ílz ét aó no?eECte»en mint f4|d»loa.«slll«pll<S b»a8"f*l"i„.,"r
k\'eBb«l« eo-íb körotkpaméúyeitiál lei!iSr™or«a.«bb «ép«.r.
- Ejy inozstt «ríd«ll Ovig »r« I kor. 90 «»,
MOLL Gyermek szappanja.
Lef.aooToi.bh, Icgnjabb .«rint Wííltek gyoraek «» hfllfty »«PP»»
, bír lrl ipolitirm w** \' r«j»",\'k on .„
dtrabonklnt - 40 flll. 6t d.r.b - I kor. 80 Ml. Minden darab eymsek-st.ppan Moll rtJjejyévd van silitta
Föszétkflldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlaub\'en 9. sz.
Vidéki mopreridt\'léispk ntpont» p<nt«aiau»et melleit teljotittetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával é, védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfold Adolf és Fia.
oritffla\'öoooatranaoöM:
GYÜMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSCOWSERVÁKftT
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
,,EL$Ő KECSKEMÉT! CQNSERVGYÁR"
ÍBJE6YZÉKEK INGYEM ÉS BÉRMENTVE.
Férftul gjen^osóg (ImpoU ntla,) idegbetep, ségek, a fiatalság ♦ltkoa bttael g kicsapongjál ogyedDl o«ak a
Dr. BRU.N-féle PERÜIN-POR
(perui nívényriihól kéailtve)
álul gyógyíthatók bisto-wu, mert csak egyedül a dr. Krun-féle „Peraln por" alkalmas a ncmxő- b szQlÖ-^azertek miadennemü gyengeségének elhiritására, s teb tetleüíég s n5kuél *
arczkekőcs
lesjobb a világon. Hatása oudá«. Pár
aaip alatt iijitja éa
szépiti az aroot---i
EltáToüt redíket, azeplöt, jaájfoltot, bíratkái iMite»Ber) 6b minden más bör-bajt. Sem higanyt, aem ólmot, sem mia ártalmas anyagot nem tartalmas. Na«y tégely 2 kor., klo»l I kor. HSlgypor I kor. Szappan 80 UH. Fogpép 1 kor.
Aroylz 2 kor.
>
regenerátor.
igy férfiaknál » . - ----•- -
magtalanság eltávolitáíára, nemkülönben pótol-hatlan gyógysEer a nedv- véxreízté»ek által előidézett eriltetésnél, a klowpongáaok, ön-fertőzéí és az éjjeli ««gS»IÓ8Ck, a gyengeoeg 8 a tehetetlenség, férflal gyengeség ome két-Ségbcvonhatlan előjelei által előidézett gyenge-végi állapotoknál, továbbá miodeonemü Ideg-bántalmaknál, u, m.: mlgrftne, fejfájás, «\'deg összersogorodása, általános lenoványkodfts és elerőtlenedés, as arcza sápadtsága, mélyen beesett kék gyűrűkkel körülvett n*emek, elme-gyengeség, kedólylehangoltsig, álmatlanság, derékcsontfájás, hatgerínca-íájdalom, mébwervi görcsök, dugulások, oknélküli remegés, a víg társaságok kerülése, tehetetlenség, a.nói bajok, gyengeségi állupotok, a lábak éa kezek reszketése, vérstegényiág stb-nél. Mindozen itt elősorolt idegb^egs^ek a gyógyászatban eddig semmiféle ismeretes szer által sem gyógyíthatók oly bixtoian és tökéletesen, mint a perui növényekből kówitett dr. Brau-féle Peruin-por áltaL Ártalmstlanságáért kezesség vállaltatik. Ezen por titkát egyedi én birom s ezért kérem dmwaet figyelembe Tenni. — Ara egy doboznak pontos leirásial ^fyütt 3 korona.
Kapható ae egyedüli kés.itőnél MBHXSCHM1DT JÓZSEF gyógyszerésznél Győrött valamint a főraktárban Lux Mihály drogua-üsletébeu Budapest, 17., Mnzeum-körut 7. »*.
_ ... . r. >1 11___LI.S^.I.AL
Ártalnuttlan szer a« 5sx haj eredeti színének TÍsszanyerésére. Fej- és szakállhaj naponta egyszer benedvesítendő és nyolc nap,nmlva visszakapja eredeti színét, később hetenként csak kéttxer használandó. Egy Bvog ára 2 korona.

:U»U JJUA. JUllOiJ uiüKiiO\'iujtreLTOU wuuo^n., » • --.—
Poitaaograadsíitek utánvét mellett e>i«281tet»ek.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdijábau síajjy ItAitizsin.
NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hó 12-én.
37-ik szám
K/Sfl-cl\'gi tir: eeHr. évre . . 10 kor. — fili Kri ívre ... 5 kor. — fili. Ní\'Cjeíiévre 2 kor. 5íl fili.
Kjryen KxálirSO Elli.
unnÉsu
5hoíiti0S|»t*[k»orti.1H 14(inihod.zor 12, 8 minden toví-bl.í sorén 10 1111
nkilhéí > i k
[icui .oronköiu Z" tillerírt vitet-nob fel.
XLII. évfolyam.
A lap ízellomi réfljét illútfi minden kílzleméDy a felelői aaerkeartS nevére, n* anyagi résct illető k5í-leméeyek pi-dipí b kiftiló nevére címzetten Nagykaiilíttára liij-L mentve itilízendölc.
Bérmentetlci, levelek nem fottad-tatnak el.
Kéziratok YlHHxauelii\'kUldettiék
A nagykanizsai „Ipar-Testület," „a nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a „Kotori takarékpénztár
részvénytársaság," .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai Uisdédneveló egyesület,«!a .nagykanizsai tanítói járáskör/ a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n,kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a .katonai hadastyánegylet." a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai kfllválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A magántisztviselők.
Egy fontos szociális kérdésről beszélünk. Temérdek intelligens emberről, akik bizonyos készültséget kivánő tisztességes kemény munkát végeznek, legtöbb helyen szolgálati pragmatika nélkül; anélkül, hogy szolgálati viszonyuk szabályozva volna. — Fontos szociális kérdés előtt állunk, mely kérdés megoldása már el nem odázható, hiszen rendes körülmények között minden jogállamban elfogadott álláspont az, hogy minden tisztviselő hivatásának hanyag teljesítése, vagy a szabályok korlátainak tnllépteért vonható fegyelmi felelőség alá. — Ha ez az egyetlen biztositéka hiányzik ezer és ezer család korlátlanul ki van szolgáltatva minden önkénynek, véletlennek vagy rosszakaratnak. ■ A jogok és kötelezettségek szabályozására kell törekedni minden téren, annál inkább olyan helyeD, amelyen sok becses, intelligens családnak a létjogosultsága forog szóban, ahol egy-egy becsületes művelt családnak a léte, egyes emberek bonplaisirjetől van függővé téve. ;— A becsületes munkára vállalkozó és becsületes munkát végző gyengébb fél jogviszonyának szabályozását sürgetni az erősebbel szemben, a sajtónak komoly feladata, ezt az elvitázhatlan természetes jogot egy művelt, tevékeny osztálynak részére követelni közérdeknek tekintjük, roelylyel előbb-utóbb a törvényhozásnak is foglalkozni kell.
Elég csudálatos, hogy ilyen dolog mai napság panasz tárgya lehet még, mert természetesnek tartjuk, hogy minden vállalatnak saját érdekében állana az efféle jogrendnek megállapítása, már azért is, mert ez által a
vállalat megbizhatóssága, tekintélye, kifelé is emelkedik. Gyenge az a vállalat is, mely közegeivel szemben nincsen kellőleg felruházva megállapított rendszabályokkal. — De gyengének, bátortalannak érzi magát az ilyen vállalat munkása, akit a szolgálati szabályok \'nem irányítanak. Az ilyen állapot tehát nemcsak a munkálkodó egyént, de magát az intézményt is gyengíti ugy befelé miut kifelé. — Hogy az állam ezt ma, holnap közérdeknek fogja tekinteni, elég példa reá a birtokos és a gazdatisztek közötti jogviszonyok szabályozására 1900-ik évben létre jött 27 törvény, mely szintén a magánélet viszonynak egy bizonyos csoportját szabályozza a közérdek szempontjából, a mivel megmutatta. az állam, hogy biztosítani tudja a magánérdeknek,a közérdekkel való harmóniáját. Jól tudja az állam, hogy a magánérdekeknek helyes összeegyeztetése az érdekeltuek megnyugvást, biztos támpontot szolgáltat, a mi pedig a közérdeknek is javára válik, mert a kellőleg szabályozott életviszonyok között nyugodtan munkálkodó emberek produktív munkássága minden esetre számottevőbb, mint az olyanoké, akiknek léte mindenféle véletlenségnek van kitéve.
Nevezetes és fontos intézményeket tudnánk felsorolni, melyeknek élén tekintélyes urak működnek és ezek réges-régen szolgálati pragmatika nélkül hagyják tengeni az intézménynek\' becsületes, szorgalmas tisztikarát.
Nem kívánjuk látni azon idő elér-kezéséí, a midőn szükségessé válna az ilyen intézmények végrehajtását sürgetni.
\' itl. Kann txijos
Neveljünk iparosokat.
.Ha. nem tanulsz fiam, inasnak adunk éi iparos les/, belőled," mondja az aggódó s>.ülő a fiiunk, a fiu pedig kétségbeesve áll neki a latin gramatikának, ha gimná-ziata, — ha reáliskolába jár, akkor az algebrának, mega mértannak. Még öngyilkossági gondolatokat is megforgat agyában, mert schogyse mepy a fejébe, hogy ő belőle most már nem lehet ur. A vége a dolognak, hogy a családibéke kedvéért átmászik eey pár javítóvizsgán, sót még az érettségit is leteszi, esetleg (elkerül az egyetemre. Ott pedig hiányos tudással küz.d évek hosszú során; környékezve a legtöbb esetben még anyagi gondokkal 15. küzd kegyetlenül, koplal, ha éppen rá kerül a sor, — a megváltó diploma jegyében.
Végre akad diploma is, de hány azoknak a száras, akik az ut felén letörnek .és sietve elfoglalnak egy bármilyen kis állást, amiből ugyan megélni uem lehet, csak tengődni; Tengődni egy egész életen .át, abová utravaiónak egy csomó kielégít-hetlen igény, kíséri el az illelőt; a jövő jobbrafordulásánuk minden reménye nélkül. így fejlődik ki nálunk egész serege elrévedt embereknek, akik vasalt ruhában járnak ugyan, de zsebükben a kezük összeszorul fenyegető ököllé.
Kit okoljunk mindezekért? Szülőt, az iskolát-e, vagy az illetőt magát.
iíe okoljunk érte senkit egyelőre; mert hibás ebben a dologban a nevelés, de nem a szülőké, hanem a mi félszeg társadalmunk nevelése, elsősorban.
Hiszen akárhogy is tagadjuk, nézzünk csak jól körül, nem-e különböztetjük meg az iparos osztályt élesebben mindennél. Ki látta von\' hogy egy jobb család gyermeke elmenjen mesterséget tanulni, akár az asztalosságot, vagy a lakatosságot, vágy beadja a fiút mondjuk egy órásipari, vagy egy szövőipari szakiskolába. A legnagyobb baj az. hogy a mai iparos neveléséről nem igen tudnak és nagyon sok müveit ember van, aki még mindig azt hiszi, hogy a mesterség ott kezdődik, hogy a majszter ur apró csemetéit kell eldajkálni, avagy festéket törni, meg enyvet főzni.
■ TÁRCZA.
Túllőtt a célon. \'
— A .Zalai Közlöny\' t&rc^ja. — Iru: Caaboi Antal.
61 ok Gawriloyics Szmirnow, a földmérő. megérkezett a gnilucskM postaállomásra. Földmérésre volt kirendelve valamelyik szomszédos birtokra, amelyik harminc-negyven versztuyire vau onnan az Állomástól.
Hát, ha a kocsis nincsen borugva ós ha a lovak nem agyonkinzott gebék, akkor harminc-negyven versztnyi útról nem érdemes beszólni, dé ha" a kocsis holtrészeg ha a lovak is agyou vauuak csigázva, akkor azt hiszi az ember, hogy legalább is nyolcvan versztet tett meg.
— Mondja kérem — fordult a földmérő az állomáson lövő csendőrhöz — hol találok én itt postalovakat, mert az enyémekkel egy lépést sem\' tehetek már odább. ; 1 .
— Micsoda lovakat? — kérdezte a csendőr. — Postalovakat? Uram! Tiz versztnyire köröskörül nem talál itt egy kutyát sem, amelyiket be lehetne fogúi, hát még postalovat I De hát hova akar ön utazni?
— Dewkuwba, Hohrtow tábornok birtokára,
— Na az nincs nagyon messze! — felelt a cseudőr, aztán ásítva tette hozzá: -r Menjen hátrá ide az állomási épület háta mögé, ott a parasztok között vannak néha emberek, akik olykor fuvarba járnak utasokkal.
A földmérő sóhajtott, kifizette a szeke- j ; — Mértföldnyire sehol egy ház, sehol rését és kifelé ődöngött az állomási épület I egy kunyhó! £>ehol emberlakta hely. Azt mögé. ölt aztán sok keresgélés, kérdezés- j hiszem, hogy ha most megtámadnának, ködés után akadt is a tétlenül áldogáló ! akkor sem jönne senki segítségemre, hogy népség között egy durva darócba burkolt,. | ha ágyukat sütögetnék el. Nem volna ragyavert képű, sötét külsejű, vaskos ] egy lélek, aki meghallhatná, fis ez a parasztra; aki hajlandó volt fuvarba menni.
— Az- ördög ismeri ki magát itt a te szekereden — fakadt ki a kedvetlenség a földmérőből, mikor a kis fakószekérre felkapaszkodott — az ember azt sem tudja, merre van az eleje és ; merre a hátulja!
— Nem kell azon sokat okoskodni uram — felelt a szekeres — ahol a ló farka\' van, az az eleje, ahol pedig te ülsz, kegyes, jó uram. ott van a hátulja. v
A szekér kidöcögölt az-országútra. At\' idő esteledett már. Az ut mellett jobbfelól egy fekete, szomorú sikság terült el, amelynek se vége, se hossza nem akart ienui. A látóhatár alján, ahol a pusztaság az éggel összeérni látszott, lassankint felpirult az őszi alkony pírja. Balról dombos Yolt a vidék, a sűrűsödő, ködös homályban azonban a halmok csak sötét tömegeknek látszottak, amelyek mintha a levegőben lebegtek volna. Hogy elől az uton mi/ volt, azt a földmérő nem láthatta, mert a fuvaros vaskos, széles háta egészen elfödte előle a kilátást.
Hangtalan csendesség volt a tájon, siket némaság és hideg. Igen, hideg volt; olyan hideg,\', hogy az ember sziute érezte a korai őszi fagyot.
— Micsoda pusztaság! — gondolta a földmérő \' magában és a füleit jobban betakargatta a.kabátja feltörött gallérjával.
fuvaros is nagyon megbízhatatlannak látszik. Micsoda háta van- ennek az embernek! Az ilyen vaskos paraszt csuk egy ujjával kell, hogy megüsse az embert és már vége van. Az állomáson nem is vettem észre, hogy milyen rossz kifejezésü. gonosz arca van!
A földmérő itt egyszerre megszakította a magánbeszélgetést és megszólította a fuvarost:
— Hallod fiam, hogy is hívnak téged ?
— Én ? .. . Engem Klimnek hívnak.
— Mondd csak Klim, hogy van ez itt (maiatok? Nem bizonytalan itt a vidék? Nem fordulnak elő néha szerencsétlenségek? .. Már ugy értem tudod, hogy nem szokták-e itt az utasokat megtámadni ?
— Oh Isten mentsen uraml — felelt a • paraszt keresztet vetve; — a jó Isten eddig még mindig kegyelmes volt az én
^alázatos fejemmel, demog aztán ki is támadná meg itt az embert?
— Na — na! — mondta a földmérő megnyugtatólag — hiszen az jó, hogy ha az ilyen dolgok nem fordulnak elő, de én azért a bizonyosság kedvéért mégis csak magammal hoztam három revolvert.
Ez ugyan nem volt igaz, do a földmérő jónak látta ezzel a kis füllentéssel előhozakodni; aztán bizonyos nyomatékkal tette hozzá:
- P.edig nem igy van. Az iparos nevelés • szükségesedét nálunk is belátták és pedig rendszeres iskolázás által képeznek ma művelt iparosokat . Értsük meg fa dolgot. Van az úgynevezett iparos tanoncoktatós és a szakiskolai iparosképzés.
Az iparos tanoncoktatás kötelező a törYéuy erejénél fogra minden oly egyénre, aki a gyakorlatból igyekszik a mesterséget megtanulni; ez tulajdonképp a munkás elemnek képzésére szolgál. A fiút beadják tanoncnak három évre és ez alatt a hét bizonyos napjain tanul, általános és szakba vágó dolgokat. Azután felszabadul mint segéd, rendes munkakönyvet kap és bizonyos gyakorlati idő eltelte után lehet mester is a Bzakmájában.
Más a szakiskolai iparosképzés. Ez a tulajdonképeni művelt jparosképzés. Ilyen szakiskolák nálunk is vannak és pedig az úgynevezett fa és faragóíéroipar, vasipar, szövőipar, kő és agyae, mechanikai és órásipari szakiskolák. Elekén kivül idesorozzuk a felső ipariskolákat, melyek ez intézetek fölött állanak, ezek végbizonyítványa önkéntességre is jogosít. E szakiskolai intézetek vannak hivatva Magyarországon művelt íparososztályt nevelni. És céljukat bizton el is fogják érni. De szükséges volna ehhez az is, hogy ama jobb elemek, melyek a középiskolai oktatásban nehezebben boldogulnak,: ez intézeteket felkeressék. Ha a szülök, kiknek elsősorban érdeke, hogy gyermekeiket a boldogulásra neveljék, megbarátkoznának ezzel a gondolattal, ha megéjtenék az iparos pálya szabad függetlenségét,, jóval több jóravaló és megelégedett embert adhatnánk át az életnek és a mi fejlődő magyar iparunk m8gyar jövőjének.
Hogy mily kilátásokkal, milyen reményekkel indulhat neki a végzett szakiskolai tanuló az életnek éa a mi még kopár ipari földünkön, hogy hozza meg tudása, kitartása és bátorsága neki a fáradságos pálya jutalmát, árról majd egy- más slkalommal mondjuk el vélemé-nyünk, ha a magyar iparos helyzetéről* irunk.
Zl>oroi Imre.
Vasárnapi képek.
Hogy keletkeztek a vasárnapi képek? — A korzón. — Polgártársaink. ~ Hangulat, — Tvp\'oíölc : pártiTadiar, divathölgy, a flirt. - Milyen a délutáni korzó? — A lepkék. — Nóta Bobból.
Az idén nyáron, főnököm &v. „obstruk-Cióra való tekintettel" megvonta tőlem a szokásos egy havi szabadságomat. Bár a lexikonokban nem akadtam nyomára, hogy mi köze van a „gabonábaé dolgozó" könyvelőuek az obatrukcióhoz, mégis bele kellett nyugodnom a roegváltozhatatlanba. Utóbbvégre is másbiztam főnökömben és szentül hittem, hogy alti az „a la bausse" \' és la baisse" spekuláció tekervényes utjain oly remekül eligazodik, az bizonyára ősszefüegésbe tudja hozni a könyvelő szabadságát az obstrukcióval I (Nem biszem azért, hogy e .magasabb" eszmefuttatás — kivéve a politika izzó és az iroda fülledt levegójéből — alapján föuó-kömet megválasztanák az akadémiában levelező tagnak.)
Tehát itthon maradtam és elkövettem azt.a bOnt. hogy amateor fotográfus lettem. Gyűlölt amateur, akt»kilesi a.szerelmesek .pillantását," a szerelmesek találkozóját, a halálos szerencsétlenségeket — és á macskák dorombolását I Amateor, aki Képével mindezt — megörökíti I Legalább önök ilyen .vad" amateurnek gondolnak. Nem ilyen voltam. En az amateurök külön osztályát alapítottam meir: vasárnapi amateur lettem. (Remélem, hogy, mint büuös amateurnek e nagy alspitáBi tervem mentségemül azolgál.) Felvételeim csapa vasárnapi képek. Ha a felvételek nem volnának tele „pacnival* be is matatnám kliséjüket De igy, ha megengedik, a vasárnapi képeket azóval rajzolom meg önöknek. Sőt ígérem, folytatom majd a vasárnapi képeket.
*
A korzó:.. Az amateur szabályzat első §. értelmében bemutatkozásom éa első működésem a korzón volt. Számtalan felvételeim szóban összefoglalva a következő rajzot adják:
-ji korzó városhál előtti részét már reggel 8 órakor megszállják kiskanizsai .polgártársaink." A megBzélláanBi eredete — a monda szerint — abba a korba
— Azt pedig tudod ugye, fiam Klim, hogy a revolverrel nem jó tréfálni. Tiz rablóval végzek egyszerre, hogy ha a revolverem r kezemben van.
közben egészen leszállt a homály, besötétedett; a mikor az árnyak a hoki feliölte előtt teljesen összefolytak, a szekér éppen abban áz áthatatlau sötétségben tért le a járt útról. Balra vágott neki a hepehupás talajnak olyan fájdalmas nyikorgással, mintha csak az elhagyott országút utáu sírna.
—- Hova visz ez engem ? — tusakodott magában a földmérő megriadva a hirtelen irányváltoztatástól; — eddig folytonosan előre haladtunk egyenesen s most egyszerre balra tér le az útról. . . Hát ha valami rablótanyára akar vinni ez a gazember? . . Bz nagyon könnyen lehetséges, manapság annyi minden történik már. . . Ilyen elhagyott helyen! . . .
— Hallod-e Klim! — fordult ezután a magánbeszélgetés utáu a földmérő a paraszthoz — hát te azt mondod, hogy ez a vidék nem veszedelmes?
— Azt mondottam lírám; — felelt a fuvaros — és az igazságot mondtam tenéked.
— Na ezt igazán sajnálom ; — mondta a földmérő — nagyon sajnálom, mert én roppant szeretek rablókkal küzdeni. Á kQlsőm után ítélve gyöngének és betegesnek látszom, pedig olyan erős vagyok, miut egy bika. Egyszer három rabló támadott meg egyszerre. Nos mit gondolsz fiam, mi történt? Az egyiket ugy ütöttem fejbe a puszta öklömmel, hogy... hogy ott halt meg azon a helyen. A
másik keltót megkötöztem és magammal vittem a városba a törvényes urak elé. Most ott vannak valahol a szibériai bányákban, ha még élnek ugyau és el nem pusztultak azóta. .Én igazán nem is tudom, hogy honuan van ilyen erő bennem ? Te Klim, az olyan fajtájú legényeket, mint te vagy, itt forgatom meg az ujjaimon! . .•. A fél kezemmel kitekerhetném a nyakadat! . . . \' Klim hátrafordult az ülésen és összevont szemöldökkel, sötéten nézett végig a földmérőn, a2tán élőrehajolva ültében, ráhúzott az ostorral a lovára.
— Ugy bizony testvér, -- folytatta a földmérő — őrizzen meg tőle az Isteu. hogy velem valami bajod legyen. Aki engem megtámadt, nemcsak azért jár rosszul, mert megropogtatom a csontjait, hanem- azonkívül még a bíróságnál is bajba kerül. Én. jól vagyolc az összes birokkal, mindeniket jól ismerem és. ők is engem, mertén nagyon íontos személy vagyok, reám nagy szüksége yan az államnak. _Te például azt hiszed, hogy most itt mi csak ketten vagyunk ebben a pusz- \' taságban. Hohó! iiarátom te tévedsz! A kormány nagyon jól tudja, hogy hol járok én ebben a pillanatban és vigyáz rá, hogy nekem semmi bántódásom ne legyen. Az, uton mindenütt vannak csendőrök elrejtőzve. Hói . . . kiáltott a földmérő hirtelen — hová viszel engem?
— Hál nem látod, uram? Nekivágok az erdőnek.
— Igaz, ez itt az erdő -- mondta a földmérő magában — kár volt ugy megijednem ok nélkül. Talán el is árultam
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
\' XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. SZEPTEMBER 12-én.
vezethető vissza, amikor vasárnBponkint a városháza erkélyéről hirdettél: ki a különböző rendeletet. A kihirdetés e „magas" módja elmaradt bár, de polgártársaik állnak ott még .rendületlenül."
A korzó vasárnap délelőtti kaszinójuk. Több apró csoport van. MindeDütt más és más a théma.
A rossz nyeltek azt mondják, hogy még a színházépítésről is beszélnek. Nohát én nem hiszem. Ezek a rossznyelvű emberek rosszul is hallanak. Ok nem szinház-ról beszélnek, hanem szénásról és igy valószínű, hogy e két roVon-hangu bzó teromlette meg e kis félreértést. Igen, ők szénásról beszélnek. E szénás alatt pedig nem mást értőnek, mint a raájd az uj. utón végig menő szénás szekereket A dolgok rendje tudniillik ugy hozta egybe az uj utat és a szénás szekereket, hogy a vasárnapi felső templom hátamögül felszálló porfelleget meglátta az egyik atyafi, amire\' azt a szerény megjegyzést kockáztatta meg, hogy egy kis szél épp ily pehelykönnyűséggel dobja lo majd a két híd közötti szűk uton a szénás szekereket
A vitának több résztvevője akadt és mindjobban hangzottak a „pro" és .kontra" felszólalások. Sőt már oly hangosan beszélgettek, hogy a korzón levő rendőrszem is odasietett — hallgatni a beszélgetést.
Lsesik-e, nem esik-e le — ily „változatosak* a kérdések.
Leesik — szóltam bele a beszélgetés fonalába — amire a „pro" párt egyik tagja (én .kontra" párti\'voltam) dühösen feléin sietett és éo tanácsosnak láttam a menekülést. Felvettem magamra s láthatatlanná tévő kalapomat (egy bűvésztől kaptam\' örökül) és átlépve 8 korzón lévő urasági viskó tetőzetén, eltűotem.
Tiz óra felé tértem vissza. Akkorra már mérkőzött ott. a szó tág értelmében, a magasabb demokrata osztály & paraszt osztálylyal. (Itt is van kis árnyalatkülönb-ség.) Végié tizenegy óra felé a korzónak reális a kép?. A parasztok kiszorultak. A ködmenszagot a lenge ruhák parfűmös illata foglalja el. A ruhák káprázatos szinvegyQléke a mise után még káprázatosabb és teljesebb lesz. A flirt tetőpontját 11 óra 47 és fél perckor éri el. A leányosmamák teljes számmal vonultak ki. A hangulaton sokak szerint nagyon érethető a kardcsőrtetés hiánya. Hja ők nagygyakorlatou vannak 1 A tudományos elem a kocsiúton mozog. A leányok és a mamák az aszfalton. S most indulnak. A votélykedés akcióba lép.
íme X-né és leánya találkozik Z fiatalemberrel. (Köszöntés.)
— Ugyan édes Z ur hova oly sietve? (Megjegyzem Z rák lassúsággal ment) Erre Z megáll, beszélget velük és pár perc múlva együtt sétálnak. És ez nagy szó. Z pártiképes. Ez is nagy szó. A mama büszke, hogy leányát pártiképeB fiatalember kiséri. Szemét diadalt ragyogó arccal legelteti a többi mamákoo. A többi pártiképes fiatalemberre néíése oly hatást tesz, mintha mondaná: Tehát semmi itréfa. Leányom férjhezmenő már. Ha közeledtek, csak komoly száodék. (Biztató. mosoly.) A fiatalemberek közelednek — de komoly szándék nélkül. A
leány megszokottá válik. A mama és leánya még mérgesebbek lesznek és igy válnak pártivadászokká. Ily typus van legtöbb.
lm itt egy másik bölgyalak. Minden vasárnap más ruha, minden ruhának más az illata. Másnak ruhájára csak ügy néz, észre ne vegyék, de gondja van arra, hogy észrevegye, hogy az övét nézik-e? Ez a divatbölgyek osztályénak képviselője.
A flirt typusnak. ez a rajza: Sikkes öltözés és mozdulatok. Élénk folyton mozgó szemek. A .Pesti müveit társalgó\'-t nem imádja. Néz balra, jobbra; néz és mosolyog, hol kevesebb, hol több ideig. Kedveli a civilt,- a hadsereget egyformán. Szive ez utóbbiakhoz jobban vonz.
Van néhány, aki igen Ízléstelenül öltözik. Van legalább kit szapulni. .Láttad Y ruháját. Rettenetes I Hogy lehet olyat rávenni." Ellonben Y ízlésben első kapacitás. Ruhája csupa ötlet, mely mindig találó. Csak addig hordja ruháit, mig máson nem lát hasonlót. Akkor már nem elegáns.
Ezek és még sok más ily typus hullámzik a déli órákban. A déli baraoKszóra legtöbben, egy órakor pedig az úgynevezett elite távozik.
A korzón még érezhető a sok parfüm-illat, amidőn megjelenik ott az első szobalány. Ugyanaz az illat borítja ruháját, ami a „naccságáét* A szobalányok közt épp oly osztályviszony van, mint a .nsccságák" között. Sőt s barátság is olyan. Ellenséges családoknál ellenségek a szobaleányok is — ezt mondsná erre az amerikai közmondás.
Négy óra (elé újból teljes a korzó képe: szobaleány, szakácsné, pesztonka és dajka. Tisztek helyett & katonai legénység van most itt Ő velük folyik most is a legtöbb flirt. A mesterlegény és kocsisok osztálya a lenézett .cibálek" tömege. Igy megy este 9—10 óráig.
Akkor már pislognak .a villamosság föintendánsának" korzőo tevő ivlámpái. A lámpák vonzák a lepkéket Repkednek, zümmögnek ide-oda hol lassan, hol hangosan. Nem bántja őket senki .... Az egy rendőrszem a városi pénztárt őrzi — a kapa előtt Majd oltogatják a lámpákat. Mindenütt csend vau. Csak a kültelki utcákból ballatszik & Bob hercegbe
is belopódzott dallam ............
a Sárii
A m a t e u r.
HÍREK
— Erzsébet királyné halálnapja.
Közöttünk élt, bogy szeretelével megnyerje népe rajongását. Imádtuk a magyarok őrangyalát és Erzsébet királynét, ez élő őrangyalt egy sötét tragédia elragadta tőlünk. Most volt e hó tizedikén e tragédia évfordulója. Bánatos szívvel tekintettünk emlékünkkel glóriás - alakjára. Kegyelettel borultunk le az oltárhoz könyörögni lelki üdvéért.
— Vilmos német császár holnap, vasárnap, reggel nyolc órakor ndvari — különvonaton megy keresztül a
helybeli pályaudvaron. A vonat néhány percet tölt itt. A császár itt reggelizik. Nyolc óra hét perckor indul tova a vonat. A- csiszár Mohácsra utazik, ahol Frigyes királyi herceg vendége lesz, aki meghívta Bélyére vadászatra. A császár tudvalevőleg Mohácsról tizennyolcadikán Wienbe megy királyunkat meglátogatni és igy valószínű, hogy visszafelé is Nagykanizsán utazik keresztül.
— Dóik ünnep. Október tizenhetedike közéig már. Ekkor le3z századik évlordulója annak a napnak, amelyen a .haza bölcse" megszületett Az egész ország méltó Oonepre készül. "Wlassics miniszter .áthatva mélységes igazságától annak, hogy miként az egyénnek, ugy a nemzetnek életében is, a múlt a jövőnek záloga és bogy a nemzet nagyjai iránt való hálás kegyelet és a róluk való lelkes megemlékezés a kőtelességtudásnak, hazaszeretetnek s nemes nagyratörésnek bőséges forrása", rendeletet adolt ki az iskoláknak, amelyben ünneplésre hívja fel őket — Vármegyénk »z emlékünnep tárgyában bizottságot küldött ki, amely már ülést is tartott és az, ünnepségre vonatkozó javaslatát — a szeptemberi törvényhatósági közgyűléshez való előterjesztés céljából — egybeállította. Városunk képviselőtestűle is küldött ki bizottságot az ünnep ügyében. Igy tehát Deák nevéhez méltó ünnepre készül az egész ország, amire mi annál büszkébbek vagyunk-mert ő megyénk szülötte volt.
— Halálozások. Brzoboháty Ottó a mármarós-szifreti osztrák-magyar bankfiók főnöke f. hó 5\'én hosszas szenvedés után Sopronban, szülőföldjén, elhunyt. Nébány hónapja csak, hogy Kanizsáról eltávozott, de ugylátszik Mármaro9 vadabb éghajlata gyenge egészségének ártalmára volt, mert nébány hónap alatt végzett vele. Róla el lehetett moudani, bogy felhős ég is mutat derűt. Betegsége dacára is tréfás, humoros kedélyű ember volt, aki hivatalában vasszorgalommal dolgozott azonkívül pedig szórakozást keresett a tudományban, a .művészetben és a szellemes társalgásban. Szerette a természetet és a virágokat és gyenge testtel sokszor igen hosszú Bétákra indult Élte virágában dőlt sírba,\' csak 34 éves volt Ravatalánál felesége é3 két gyermeke keseregnek. Halála mindenütt, ahol ismerték nagy részvétet keltett. F. hó 7-én temették Sopronban.
Tegnap délután helyezték őrök nyugalomra, a palioi családi sírboltba 19 ik évében elhunyt Somogyi Clementint. özv. Somogyvári Somogyi Qyuláné leányát. Koporsóját a bánatos anya, testvérei, rokonai, jóbarátuői és a család tisztelői halmozták el. a szeretett virágaival. A halálozásról a gyászoló család a kővetkező gyászjelentést adta ki: özv Somogyvári Sorooeyi Gyuláoé szül. Vasdinyei Vasdiuyey Clementin a saját, mint gyermekei Antónia, Gyula, Ibolya és Rózsika, ugy az összes rokonok nevében fajdalomtól megtört szívvel jelenti forrón szeretett felejthetetlen gyermeke, illetve nővérük és rokonuk Somogyi Clementin folyó
magam, hogy félek és ez a gazember bizonyosan észre is vetto. Azért nézeget rám annyit hátrafelé. Na, akármi legyek, ha enu.ek nincs valami rossz szándéka. Ilikor elindulniuk, ugy hajtott, mint a csiga, most pűilig vágtatva haladunk.
Ezen a gyanús körülményen fennakadva, újra odaszólt a földmérő a fnvarosnak:
— Hallod-e Klim, mi az ördögnek hajszolod ugy a lovat?
— Nem hajszolon? én, uram, — felelt a paraszt csendesen — ngy jött bele magától .a vágtatásba . . . Ilyeu ez a dög, uram, ha egyszer nekifog a futásnak, az .ördög se bir vele.
— Hazudsz I Látom a szavaidból, hogy hazudsz: hanem azt mondhatom neked, hogy ,ió lesz nem okoskodni. Húzd szorosabbra azt a gyeplőt I Hallod ? Huzd meg a gyeplőszárat!
— De hát miért, uram?
— Miért, miért? . . . Hát azért, mert az állomásról még négy társam jön utánunk, ók visszamaradtak a csomagjaik miatt, de ón megígértem nekik, hogy itt az erdőnél bevárom őket. Majd meglátod. hogy micsoda legények azok! És mindegyiknél van vagy két revolver meg egy jó kés. De hát mit nézegetsz te folytonosan hátra? Rajtara nincs semmi látnivaló, kivéve talán a revolvereimet. Vagy arra vagy kíváncsi? Kérlek, ha tetszik, megmutathatom \' ueked. No nézd csak .....
A földmérő ugy tett, mintha a zsebébe nyulDa a revolvere után, nem játszhatta
azonban végig a jelenetet, mert abban a pillanatban olyas valami történt, amire éppenséggel nem számított. A paraszt egyetlen szökéssel keresztülvetette magát a kocsi derekán és négykézláb futva, nagy igyekezettől tűnt cl a szomszédos reketyés-ben. Onnan aztán torkaszakadtából kiáltozni kezdett:
— Segítség!. .. Segítség! ,. . Kegyelem !.. . Vedd el a lovat meg a szflkeret, vedd.el uram, csak irgalmazz az én árva életemnek! ...
A kiáltozás hirtelen megszűnt, s helyette siötó emberi lépések nesze lett hallható | a sűrűben, aztán elcsendesült minden. I A földmérő egészen elképedt erre a jelenetre, Mikor aztán egy kicsit magához tért. a meglepetéstől mindenekelőtt a : lovat állította meg, aztán kényelmesebben j helyezkedve el az ülésen gondolkozni | kozdett:
— MegszökölU Hogy megijedt az a j bolond! No most mihez kezdjek? Tovább i nem mehetek, mort nem ismerem az | utat, meg aztán még azt is hihetné valaki, ■ hogy csakugyan elloptam a lovat, meg
• a szekeret. De hát mit tegyek? . . . : Klim I . .. Klínam I... Kliiim I . . .
! A kiáltásra csak az erdő víszhangja i felelt. Egyedül volt. A legoM gondolata | az volt. hogy az éiszakát itt kell majd
• eltöltenie az erdőben. Hallani fogja ti I farkasok üvöltését, talán meg is támadják I majd a fenevadak. A hideg kezdte kiverni
a testét a félelemtől.
— Klim!... Klimuska!... Hallod fiain! Merre vagy Klim?
A földmérő egészen berekedt a nagy kiabálástól és már - már megbékélt a gondolattal, hogy ott kell töltenie az éjjelt az erdő középén, mikor a közelből lialk emberi uyöszörgóst hallott.
— Klim, le vagy az fiain? — kérdezte a szorongatott földmérő éledé reménykedéssel.,— Klim! Gyere ;fiam tl|j fel és menjünk tovább!
— Félek jó uram . .. agyon fogsz ütni I — felelt a másik a sűrűben nagy
— Na no okoskodj már fiam! Hiszen csak tréfáltam! líizony Isten csak tréfáltam. Te ide nézz! Hiszen niuc\'s is revolver nálam. Egyetlen egy sincs. Csak félol-mombeu hazudtam neked. Légy szíves fiam ülj fel és menjünk tovább. Gyere no, fázom!
A nagy csalogatásra csakugyan előbújt a paraszt és nagy fohászkodással eihclődótt fel az ülésre, előbb azonban még visszaszólt a földmérőhöz:
— No urain, ha azt tudtam volna, száz rubelért se jöttem volna veled útra. A ijedtségbe bizonyosan belebetegszem. Aztán szólongatni kozdte\' a lovat és a negyedik oslorcsapásra csakugyan meg is indultak.
A földmérő behúzta a fülét a gallérjába és csendesen olszenderült.
évi szeptember hó 3-én délután 8 órakor életének 19 ik évében hosszú szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A boldogult hűlt teteme folyó hó II én délután S orakor fog a gyázbázban a rom. kath hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a palioi sírkertben levő családi sírboltba Őrök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó 12-én délelőtt 10 órakor fog a nagykanizsai szent Ferencrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatok Palin 1903. szeptember hó 9 én. A szeretet angyala őrködjék az ifjan elhunyt hamvai feletti
— Iparklállltás Nagykanizsán? Az ipartestületnek szerda délután tartott választmányi ülésén egyik választmányi tag indítványára lemerült egy Nagykanizsán rendezendő ip&rkiállitás eszméje. A tervet lelkesedéssel fogadták és elhatározták, hogy az eszme testté öltésére mozgalmat indítanak. Volt oly árnyalat is, amely a kiállítás sikerét előre is veszélyeztetve látta, mert szerintük ily mozgalomnak csak akkor van sikere, ha a felsőbb körökből, indul meg az eszme. Reméljük, hogy nem igy lesz; mert nem hihetjük, bogy az iparkiállitás létrejöttének akadnának ellenzői. Mindenesetre óriási feiadat, jÓ3Íkerü kiállítást rendezni. De ha válvelve együtt küzd minden osztály az eszme létrejöttéért, ugy ez már előre is félsiker. A kiállítás előreláthatólag 1905 beu lesz.
— Személyi hlr, Dr. Orosdy Lajos kir. ügyész, szabadságáról városunkba visszaérkezve, átvette a helybeli ügyészség vezetését
— Névváltoztatás. Kiskorú Msutner Sándor, Lsjos, Ernő, Ödön, Andor nagykanizsai illetőségű budapesti lakós családi nevének ,Markó"-ra kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— Zrínyi emlékmű. A csáktornyai Zrínyi emlékmű ügye a megoldás felé közéig. Dr. Wtassics Gyula miniszter az orsz. képzőművészeti tanács véleménye alapján egyezer koronát ad az emlékmű felállításának költségeihez. Az emlékmű elkészítésével Száz Gyula budapesti szobrászt bízták meg. Az emlék felavatása jövő májusban lesz.
— Közegészségügyi bizottsági ülés. A közegészségügyi bizottság f. hó 10-éu Dr. Szekeres József elnöklete alatt ülést tartott, melyen Hámory Ferenc dr. orvosnak közkórbázisegédorvossá valókinevezé-Bét egyhangúlag hozta javaslatba Dezsényi Géza oki. gyógyszerésznek egy negyedik gyógyszertár felállítása iránti kérvényét pedig ugy véleményezte, hogy Nagykanizsa város népesedési és gazdasági viszonyai 1901. óta nem változván, a gyógyszertár felállításának szüksége nem forog fenn.
— A vasárnapi munkaszünet és a pékek. Ugy történt, amint előre gondoltuk. A pékmester urak közül e hét vasárnap éjjelén is többen dolgoztattak a segédekkel, dacára annak, bogy a törvény alapján kibocsátott miniszteri rendelet csak vasárnap délelőtt 10 óráig eogedi meg a pékipari munkalatoknak segédekkel való végzését Kíváncsiak vagyunk, miért törekednek nálunk a kartellon gazdagodó pékmesterek hétfőre süteményt BÜttetni. Ha sütnek, azzal nem törődünk, ha nem a segédekkel süttetnének. Ez határozottan törvénytelen eljárás. Biztos tudomásunk van arról, hogy több műhelyben dolgoznsk vasárnap éjjel (különösen 4— 5 óra felé reggel) a eegédek. Több pékmesternek nevét is tudjuk, csak nem, akarunk feljelentő szerepet vinui. De elvárjuk, hogy a törvénynek érvényt szerezzenek. Újból a főkapitányság figyel-mébe ajánljuk a törvényszegő pékmestereket. Tessék csak holnap éjjel szemlét tartani az összes műhelyekben és azt hiszszük (legalább mult vasárnap igy volt) nagyon sokban fognak dolgozni a segédek. Különben a holnap éjjelről jövö számunkban, de ekkor már nevekkel I
— Városunk közegészségügye. — Vettük a következő sorokat: .Minden hó elején tiszti városunk jelentést nyújt be városunk közegészségügyéről. A jelentés bevezetése körülbelül mindig egy körben mozog: ,Az időjárati viszonyok eléggé kedvezőek. A közegészségi állapot a felnőtteknél kedvező volt, csekély számú megbetegedésekkel. A gyermekeknél is elég kedvező volt, észleltettek azonban a légző és emésztő szervek hurutos bántalmai." Mondom, körülbelül ajelentés mindig ily bevezetéssel kezdődik. Annyi abban a néhány sorban a .kedvező és elég kedvezi szó,* hogy végre abban a kellemes reményben ringatjuk magunkat, hogy városunk közegészségügyileg a világ legegészségesebb városa. Sajnos nem igy van. Az alispáni közegészségügyi jelentés — a folyó év elaő hat hónapjáról —
nem valami viruló szinben rajzolja Nagykanizsa közegészségügyét Születési viszonyok tekintetében a hetedik helyen állunk az egyes járások és városok között A halálozások arányszámának tekintetében első helyen és az átlagos szaporodás szempontjából tizenharmadik helyen. Egyik krajcáros reggeli lapnak helyi betétje annak okául, .hogy a közegészségügy miért áll olyan rossz lábon (t. i. Nagykanizsán) feleletül mit sem tud adni." Ezzel szemben szabad legyon rámutatnom a nagykanizsai uteók piszkosságára, az utcaporra, a csatornázás hiányára. Ha e dolgokat és azt egybevetem, hogy a jelentés szerint majdnem mindig 26—30 sőt 35%-át foglalja el a tüdőbántalmaklan meghaltak száma, ugy a józan éaz azt mondatja velünk, hogy a baj okát Nagykanizsa város közegészségügyi intézményeinek .ázBÍai" állapotában kell keresnünk." Sok igazság van e sorokban, megazivlelésre ajánljuk az illetékes köröknek. " /...... *"-.—.-
— Negyven éves házasságénak évfordulóját-ülte meg e héten Matkovics Péter helybeli cipészmester, Matkovics Gyula a „Herkó Páter" szerkesztőjének nagybátyja. Érdekes az öreg Matkovics magyarázata, amint örömtől sugárzó arccal meséli, hogy az ő oászuépéből még csak ő és felesége, a két vőfély és a két nyoszolyóleány étnek még. A többiek, akik résztvettek a lakodalmon, már miod meghaltak. Matkovics különben is boldog, mert ez évben szép részt kap a Talabér-féle sármelléki örökségből.
— Szoclállzmus terjedése. Néhány szóval már megemlékeztünk a keszthelyi szociálisták gyűléséről. A gyűlés — mint most értesülünk — sokkal nagyobb számú hallgató előtt folyt le, semmint előreláthatólag hihető volt Három-négyezer ember vett részt. A nagyszámú tömeg, melynek felét a környékből bejött polgárság képezte, figyelemmel kisérte a gyűlés lefolyását A népgyűlés elnöknek Steíner Ferencet, jegyzőknek Szemere Lajos jogszigorlót és Teles Árpád keleti akadémiai hallgatót választotta meg. Az elBŐ szónok Malasits Dezső budapesti szociálísta volt, kit a központ küldött ki. Másfél órás beszédben fejtette ki a szociálizmus eszméit, továbbá Magyarország gazdasági és politikai helyzetét Az ország rossz közgazdasági viszonyát három szempontból vezeti le: az elszegényedésből, a kivándorlásból, a katonaságból. Beszélt még a klerikalizmus ellen. A szociálista-szónok beszéde nagy tetszésben részesült Msla-sits\' különben igen ügyes szónok, aki nálunk is beszélt a szociálisták gyűlésén. Ezután Steiner Ferenc besjélt szenvedéllyel, s oly erőseo kelt ki a klerikalizmus ellen, hogy Hajdú Fülöp hatósági kiküldött kénytelen volt mértékletre inteni. A gyűlés érdekességét kétségkívül növelte, hogy a tudományos pályát végző ifjak is résztvettek a szociálisták gyűlésén.
— A pécs-varazsdl úttest Nagy- és Kiakauizsa közötti uj útszakaszát csütörtökön adták át a közforgalomnak. A hivatalos átadás Bzerdáu délelőtt volt. Az átadásnál a város részéről Lengyel Lajos b. polgármester, dr. Bentzik Ferenc v. tiszti ügyész és Király Sándor v. mérnök voltak jelen.
— Perujitó Laskay. Lspunk legutóbbi számában mi is megemlékeztünk a gyermekeit megölő Lasksy Tivadar perujitó kérvényéről. A kérvényben. erősen hangoztatta ártatlanságát. A névtelen feljelentő levél Írásával Ellinger Richárd mezó-berényi gazdászl vádolta. Véber Károly nagykanizsai törvényszéki vizsgálóbíró kihallgatta Ellingert, aki tagadta n levélírást. Még 8 tanút hallgattak ki Lasksy kérelmére, de ezek állítólag nem vallottak nj momentumokat, melyek a peiujitís-felvételét indokolnák.
— Kirándulás. A Zalavár.roesvei Gazdasági Egyesület szeptember hó 20-án . a Farkas-hegyi állami szőlőtelep megtekintése céljából gazdasági társaskirándulást rendez, amelyre itt egyesületi tagok ezennel tisztelettel meghivatnak azon kéréssel, hogy ezen tanulságos kirándulásban minél számosabban részt venni szíveskedjenek. Programm: Megérkezés Csáktornyára\'Kanizsa felől reggel 6 órakor. MegérkezéB Csáktornyára Z.-egerszeg felől reggel </,9 órakor. Találkozás a .Zrínyi" szállóiéban. Indulás pont 9 órakor reggel-Tiérkocsikon az állami szőlőtelepre. Érkezés 10\'/, órakor a telepre. Megtekintése a telepnek. Pont 12 órakor villás reggeli. \'/,! órakor indulás kocsin tovább Stridóra. 7,2 í™1101 érlfe"! Stridóra, társasebéd a vendéglőben. * órakor megtekintése a vidéknek a Stn-govcsákról, vagy Robádiáról. Este 7 órakor indulás vissza Csáktornyára. A telepen Ulicsny Károly er.. b. ker. felügyelő röviden ismerteti a vidék topographiai
XM. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 SZEPTEMBER 12-én.
viszoDysit - s a víharágjuztal 1900. t, óta elért eredményeket — Felsír Muraközbaa. Hossz idí enetéo a kirándulás nem tartatik meg- Jeleotkeioí lehet szeptember hó-15-ig az egyesületi titkárnál. Kocsikról gondoskodva lesz.
_ Prózai csalódta. Nagy riadsloo támadt vasárnap a déli korzón. A felsS templom mögötti tér felöl óriási, lorony-inagasíágot meghaladó szürke felleg saállt (el A járókelők majdnem kivétel nélkül tüzet sejtettek és ijedten verődtek csoportokba. Az ijedelemnek szerencsére nem Solt alapja,, mert a szürke toronymagasságú felleg nem volt más, mint & széltől falkavart nagykanizsai különlegesség —
a ^Ax olmnlt angnsztna hóban Nagykanizsa városban a következő halélesetek voltak- Háligcörcs 5. cukorbetegség 1, nyomor- és bél hurut U, tOdőgümükór 7, tüdőbáoíalom 4, szervi szívbaj 3, kime-ríiléí 3 koraszülöttség 2, agybántalom 5 vesolob 2 esetben. A halálozások közt olső helyen áll tehát a tüdővész és tüdő-\' bántalmakban elhaltak száma 30.36"/o-»l-
— Egy CBalád tragédiája. Varga János szep.terzsébethegyi (zalamegye) íöldmives -%síe békességesen \'lefeküdt családja körében. Éjszaka felkelt, kiment nz udvarra.-s az ott álló diófára fplakasz-tolta magát. Reggel ott találták meghalva. Az özvegyet annyira lesújtotta férje halála, hogy megtébolyodott.
— FelQlflzetések. Emberbarát Temetkezési Egylétének 1903. augusztus hó 2-án tartott zászlószentelés? alkalmával szegekre adományoztak: Viülendvay Sán-.lor (Dusnok) 100 kor., Dr.Plihál Viktorné 50 kor., Eperjesy -Gábor 30 kor., Grót Zichy Aladár, Peller Pál kanonok (Veszprém), Mozdonyvezetők bet. és temetkezési egylote (Nagykanizsa), Palini lukey Kálmánné (Rigjác). Szalacsy Farkasoé fPetri-veote), Nagykanizsai takarékpénztár, Csertán Károly (Zalaegerszeg) 20-^-20 kor., llonerla Hermann (Palin), Frauz Károly, Franz Lajos, Belus Lajos, Délzalai takarékpénztár, Kolori takarékpénztár, Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparbank, Keresztény Nőegylet (Nagykanizsa), Tripsmmer Gyula, Hivatalszolgák temetkezési egylete, Zalamegyei Gazdasági takarékpénztár, Klső Nagykanizsai Temetkezési Egylet, Izr. hitközség (Nagykanizsa), Sabestény József. (Geíse), Faics Lajos, Zalamegyoi aggharcosok egylete, Mádi Kovács János
. (Petri-vente), Kondor Adolf. Hajdú József es neje, Bogenrieder József, Neúfeld Ödön, Csesznák Józssf (Pusztamagyaród,) Kausly Dezső (Veszprém), Hlatkó János, Hild Ferenc és László, Nagykanizsai Ipartestület, Asztalos Béla, Et. ref. hitközség (Nagykanizsa), Hirscbler .Miksa (Alíó-Domborn), Mayer Ödön, Epitő-ipsrosok betegsegélyző pénztára, Frankó-vits Jómeí és neia, Hursetzky Sándor, Phónii biztosító társaság (Budapest), Ktausz és Farkas, Alsó-Domborui Zalát] Lipót János, Általános Munkásképző Egylet, Gróf Keglevits Béla (Somogy-Szt.-Miklós), Dr. Bentzik Ferenc, Boronkay Aladár, Dr. Plihál Viktor, Dr. Szekeres \' József, Grünhut Fülöp fiai. Állami elemi iskola tanári kar, Moluár István (Körmend) 10—10 kor., özv. Csima Jánosué 7 kor, Kele György (Kotor), Mikos Géza, Siinon Gábor. Tóth László törvényszéki elnök, Vendéglősök, ■ mészárosok, kávésok és pincérek egylete, Ifj. Bsmu József, Balázsy György és neje, Grósinger József, Pálfy Alajos, fi—6 kor., Weiszberger Kálmán, Vécsey Zsigmond. Osztrák Magyar Bank fiókja, Sió József Pollák Simon, Reicben-feld Albert, Köhler Antal, Köble?. Gyula. Viosz Ferenc, Eperjesy Sándor,\' Nagy-kaniísai Társas-Kör, Nagykanizsai Bank-egyesület, Horváth Antal, Ujváry Géza, Sabjin Gyula, Knortzer György, Rilcz, Lajos, Czár János, Lajpr.ig Antal, Halvar Gyula, Hok Jenő, Wnsztl Lajosné, Weiser József, Schlessz Antal, Winter Nándor, Hochreiter Kornél (Csurgó), Nemzeti baleset biztosító (Pécs), Katonai hadastyán egylet, Első magyar asztaltársaság (Nagykanizsa) 5—-5 kor. Eddig összesen 976 kor. (Folytatjuk.)
— Kuruez TJjaág címen uj krajcáros nspilap indult meg Budapesten. A függetlenségi pártnak uj lapja\'ez, melybe Kossuth Ferenc, Thaly Kálmán, Barabás Béla atb. irnsk. Aki e lap terjesztésével, kolportázsával számottevő haszon mellett-foglalkozni akar, forduljon a Kuruez UjBÍg kiadóhivatalában Budapest, IV., Vármegye-utca 11.
— Szilágyi és Dia kánt miskolci gépgyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb „Villám" „centrifugális\'\' bogyozó és zúzógépére felhívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelondők különösen a. cég által feltalált és készített .Kincsem" és .Hegyalja" borsajtók, nemkülönben a nagy
üzemü préseléshez készített ;kettős kosaru" sajtók, amelyeknél a régi világ fából készített .préBe genialisan egyesítve van a modern technika vívmányaival. A sajtó felsőrésze acél, alsórésze faszerkezet. ■Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vaBrészekkel, hanem csak a fával, ami a must színét, izét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt sem kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is könnyen ki lehet venni. Az 1902. évi egri és a pozsonyi H. mezőgazdasági -országos .kiállításon a cég borsajtéi első dijjal, arany éremmel leltek kitüntetve. A cég Ízléses árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.
SZÍNHÁZ.
Sárosa)- Paula szabadságáról vi------
jött, hogy az ő végtelenül kedves játékával-és édesen csicsergő hangjával bevésse magát a nagykanizsai közönség emlékébe. Az utolsó hét darabjainak sikere nagyrészt Sárossy nevével van egybefüzve. Fatinicában lépett fel először. A címszerepet kreálta. Színpadra léptekor szűnni nem akaró tapssal fogadták és a virágok egész, özönével halmozták el. Élvezettel néztük üde fiatalos\' játékát, halgattuk fülbemászó hangját. — A Bajuszban zsúfolt ház volt. Ekkor a grófnő szerepét adta Sárossy az ő ügyes alakításával. Az eltévedt bárányról szóló kedves dolt ekkor is megismételtették. Azután Kornevillei harangokban és végül a bucsu előadáson Drótos tótban lépett fel. Mindegyik szerepében rokonszenvesen fogadták éa tapsolták Sárossyt, aki nem a lábréüvé-szettel, hanem kedves játékkal lopta be magát..a színházlátogatók emlékébe.
Mányai Aranka Fatinicában (Lídia) kis ének szerepében tökéletest nyújtott Remek baöpjának mindig megvolt a hatása. Fatinicában épp ugy, mint a Drótos tótban. Mányai1 hangjára, élvezettel emlékezünk vissza.
Huckstadt Irén kedden \'lépett fel a Kornevillei harangokban. A szép zenéjft operette előadásánál telt ház jelent meg. Huchsiadt Germainet kreá:ta. Játékának énekrésze igeu kielégítő. De szerepjátékával egy kissé mostohán bánt el. Babérkoszorút- kapott.
Az utolsó előtti előadás az Eleven ördög volt. Kefeti Juliska ügyeskedett a címszerepben. Sikert nem igen aratott A darab Kővessy\' pár jutalomjátéka volt, akiket sok csokorral éa ajándékkal halmoztak el. Kövessyné Marianne szerepében, Kővessy a Tanácsos szerépében pompás volt. A szinlap sorrendjét követve megdicsérjük a hölgyek közül Mányait, a férfiak közül Peetit és Nagy Dezsőt.
A színtársulat csütörtökön a Drótos tótban búcsúzott zsúfolt ház előtt.
Tiz heti ittlét után távozott Kővessy társulata. A közönség igazán lelkesén pártolta Kővessyt, amely pártolást meg is érdemelte. Erői — tekintve a vidéki színészet állapotát — igen jók voltak és ami kifogás lehet társulata ellen, ez az ügyetlen és kis számú, kar, illetve segédszinészek és a kevés diBzletek. Kővessy törekvő direktor, akit mindig szívesen fogad a nagykanizsai közönség I Gb.
"anyakönyvi hírek.
— 3903. szeptember 4-től— 11-ig. —
Halálozások:
Mórica Andrásné rk. magánzó, 71 éves.
Milei József rk. napszámos, 72 éves.
Weisz Pál izr\' 6 hónapos.
Farkas Vendel rk. takács, 81 éves.
Balogh Péter rk. 6 hónapos.
Weisz Frida izr. 6 hónapos.
Rác Mária rk. 10 hónapos.
Korona Jáuos rk. 1 hónapos.
Purgcr Mária rk. 8 hónapos.
Hoffer Gergelyné rk. kádár neje, 51 éves.
Pahocsa Györgyné rk. napszámos, 49 éves.
Mikó Anna rk. 6 hónapos.
Házasságot kötöttek:
és a hitelszövetkezeteket általában. Ezen értekezletre tisztelettel meghívja az elnökség a megyei gazdaközőnséget és felkéri ez uton is mindazokat, kik a kisgazdák érdekeit szivükön viselik, hogy ezen értekezlet fontosságáról a kisgazdákat meggyőzve a gyűlésen való tömeges megjelenésre felkérjék. Különösen felkérjük a már fennálló szövetkezetek vezetőit — hogy bármely központhoz is tartoznak — az értekezleteu megjelenni szíveskedjenek.
— Gyáralapító. Egy fővárosi pénzcsoport uagyszabásu magpergető gyárat akár városunkban létesíteni. A közel jövőben már be is fogják nyújtani ajánlatukat a képviselőtestületnek, mely szerint az esetben, ha ingyen területet és 10 évi adómentességet kapnak, még a tavaBz-szal felépitik a magpergető gyárat, mely 50—100 munkást fog\' foglalkoztatni. Tévedések kikerülése végett megjegyezzük, hogy ezeket a sorokat egyik csurgói laptársunk Csurgó városáról irjá. Nagykanizsán minden :csendes. A dohánygyárat, melyet megérdemelne Nagykanizsa; még meg sem kaptuk és máris sok város irigyli tőlünk. Hiszszük, hogy ez irigység ellenére is, győz az igazság és a dohánygyárat Nagykanizsa nyeri el, amelyet mint rég mellőzött város megérdemel.
— A sertéavész megszánt. Nagykanizsa területén fellépett szertésvész megszűnt. A szokásos óvóintézkedések megtevéae után a zárlatot megszüntették. Tegnap már volt felhajtás.
Sserkesztösto I>r. VUlánul Bairik, fololSj sicrkcsitS. Kiadó : Jfí- W<t)dUs József.
közgazdaság.
— Uj szövetkezet. A .Zaiavármegyei Gazdasági Egyesület" elnöksége folyó hó 27-éu d. u. 2 órakor Keszthelyen a városház nagytermében a megalakítandó Zalamegyoi Hitelszövetkezetek szövetségének ügyében értekezletet tart, mejyen ör. gróf Pallavicini Ede v. b. t t. ur ^nagyméltósága a somogymegyei hitelT szövetkezetek szövetségének elnöke öaroeft tetni fogja a megalakítandó szövetséget
VEGYES.1
— Egy népszer. Mint ilyen van & ííjdaloro csillapítói izom és idegerősitö bedörzsölö s«er „Mőll Fercűc-páJinkija és Bója" elismerve, mely tagwaggatás és a meghűlések más követ-Jceimébycioé. a legáltalánosabban és eredményesebben lesz használva. Egy areg ára 1 kor. 90 fill. Napohti szétküldés utánvéttel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udvari szállító álfal Bécs, Tticblaubco 9. Vidéki gyógytárakban határozottan Moll készítményét kérjük védjegy és aláírásával.
Nyilttér
ki e rovat alatt közlöttekért nom vállal, felelősséget a szerkesztőség.
Teae, húgyhólyag, hugydara éa a köszYénybántalmaK ellen, továbbá a légzÖ és eraéeztfcai szervek htirotoB bántalmaínál, orvosi tekintélyek által a Ltthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve les*. Hn tgy h aj tó h at ás n !
Kellemes ízül •*« | Könnyen emészthető
Kapható ásványvizkereskedésekbeu és
gyógyszertárakban A Salvator-forrás igaxgatósaga
*fftfíOETES£K.
Kérje ön
Ingyen
éB bórmentTO
illusztrált árjegjíé-
, kémet
k több mint 500
■ ábriiral
||3 BÓ k, J Ej órák, arany, ezüst
1 én hangszerekről f HANNS KONRÁD óragyáx és kiviteli cég BRÜX 825. 8*. C&ohomág.
Nyavalyatörés.
Ki nehézkórbsn, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát. Ingyen és bérmentve kapható: Schwanen .Apotheke, Frankfurt aJMaín által.
i
.Styria-forrás"
gyógyvíz
Gyomor daganatok cs görcsök Bright-féle vese-lob, garat és gége, gyomor cs bélhurut, hugysayas-bánt&lmak, cukor-betegségek, kemény székelés, májbajok ellen títünő gyógyered-ményék.
Jt Robitishl latjnymlzak oagjbani rxlctára HOFF-Dili JÓZSEF cégnél Budapist SilSorj-olca S.
Bor-fisztitó Szer
9 ?
felülmúl mindan eddig létezőt.
GLOBIN a Segszebb fényt adja,
a "bórt simulSkonynyíi ^ •^s- ás tartóssá, teszi.-- -tp
Pótolliatian óvószer chevran, box-caif és lackbörnél. Kapható fekelfl és szlnes-ben:
Fessplhofer József, Marton és Huber, Neu és Klein, Haas Vilmos, Sohwarz és Tauber Nagykanizsán.-
„villám"
legújabb centrifigalis bogyozó és zúzógépek
Temesvár 1901. I-só dij: díszoklevél.
1902. Egri borá-sxáti kiállításon I-só:dij: aranyérem és díszoklevél.
1902. Pozsonyi országos gazdasági kiáljlitáson I-ső dij: állami aranyérem.
Bor sajtók.
„Kincsem/ "Hegyalja," „Könyök szerkcrctö," • „M&bille" éa „Aczól-orsós" a hegyaljai bortermelők legkedveltebb bors ajtói. Legújabb rendszerű „kettős kosara4 sajtók nagy üzemü préseléshez. Föclöaye: a must sehol acm érintkezik vasré« szokkel! Egyszerű kezelés 1 Óriási erőkifejtés 1 A törköly egy darabb&ű és köouyen kivehető! Egy ember által könnyen
kezelh.et5! Szölőzittdk ós boflyozók. Árjegyzék ingyen.
Szilágyi és Diskánt gépgyára Miskolczon.
Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk kUlönSsen arra, hogy minden darab
a „Schlcht"
névvel, s a fenti legyen ellátva.
egyik védjegygyei
XLII ÉVFOLYAM.
Csat aJCKor valódiak. ha mindegyik dobon Holl A. v6djBgyet és
aláírását tünteti fel. A Moll A.-fále Sildllli-porek tartós íy\'Swb»tia« a legmakacsabb jy.mor-. 4s >1-testbántalmak, gyomorgörcs <s gyomorhév, rógaütt szSkraksdss, májbántalom, vir tolulás, aranyér és a legkftlOnbósóbb nSI betsuséflek \'-\',CQ. e jeles hásissernek évtizedek éta mindig nagyobb elterjedést sierzect. — Ara lepcosételt ereje!! doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
rMÖLi^FELEFRANCÍAl
B^^BEEÉ
M akkor valődl- TXS /ftic.t«f.1
Iranozla borszesz és «ó nevezetesen mint fájdalomoaillapítá t»ed3rzs3lésl ezer
köszvény, caox és a meghűlés egyéb következményeinél legismeretesebb népszer. — Egy óoozotl eredet! Uvefl Ara I kor. 90 tilt.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szorint készítek gyermek és hítlgy szappan a bSr cksitrj ápolására gyermekek a felnőttek részére.
Ara dtrabonklnt - 40 (III. Öt darab - I kar. 80 flll. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van ellátva._
F 6 I ! ítk 1 U í s:
Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállitd által,
Bécs: Tachlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta postautánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
fii: is:
s<S> Z
Br.u.
i#1!
-H^tf
CÖaüJ
Pn
vMmi
■híifl «r
itiirn
© "S.S —
Sí* ÍJ
© H ® J U §« *
r® - -
fts
^iJi^l sl-lillífii
B « a a M ® „ o Sflíoil
.iSltlIl^l
S1§«ii«s3&Sl - =
úmMs 1 á i
íl 6 t«ssii J
GYÜMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSOQMSERVÁKAT aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
,,EL$Q KECSKEMÉT/ CQNSERVGYÁR"
KECSKEMÉTEM.
|t árjegyzékek in gyen és bérmentve. "o
MAYER"
vas- és fémöntöde részv.-tars.
GÉPGYÁR szombathely
99
Raktár: Budapest, V., Lipót-korut 15.
Kásáit mindennemű ,
Gazdasági •gópeket^^enzin-motorokatí^
Keuziii-motoros csépi ok ész letek.
Hfalomépitészet : henfcerazékck, minden e szakmába vágó gép gyártása.
----—-1 Teljc3 raümalmf berendezések.
JHÜlIÖHleReSSéc: ^wkfcsetü csavaros és szabad, víznyomású
\' borsajto.
Osliomé ü. T9l.»i*éle araerikai aratö é* kaszáló gépek
----— magyarországi kizárólagos képviselőt ég».
Képes árjegyzők Ingyen és bérmentve. Kívánatra minden szQkségletre külön költségvetés.
p -w; ■ ^
ZALAI KÖZLÖNY
Ispáni
állást keres — lehetőleg október havi. belépésre — szerény igényű 30 éves »; nős keresztény, szakiskolát kitÜDö sikerrel végzett gazdász. Kiskora óta ititenmeo kezelt „dunántuli" gazdaságban volt alkalmazva hol teljes gyakorlati jártasságot szerzett a gazdálkodás Dsszes ácsiban és számadás vezetésében. Oly „donántuli" gazdaságban óhajt alkalmazást nyerni, hol kiuríó szorgalma által jSvöje biztosítva lenne. Jelenleg is felmondatlan állásban van, de uj állását bármikor elfoglalhatja, Szives megkeresést K. 1. gazdász Kiskundorozsma 725 szám Csongrádmegye kér.
Olcsó cseh Iibatollak
1 font csak 60 krajcár. Kitűnő egéssen friaa azflrke libatollak, kézzel fos«tra, 1 font (•/, kiló) csak 60 kr. ős ugyanaz jobb minSségbeo ciak 70 kr. 10 fontos 6 kiló, postacsomagokat próbaként kQld po»tai utánvétellel
J. Krasa, BettfeternhantionÉ ia M Prai ""
Kicserélés biztositutik. Kérem a pontos címre ügyelni.
KROHFELO KÖVÉREK folytatják a tanitást az idegen nyelvekben.
t»!i _ ia<
MIÉRT
van annyi utánzat?
MERT :
■ valódi EISElSTÍDIER-fíla
LIBOLEUH padló-zománc
a. lOrv. Iicj. „Vaalovag" féiiJsjyBjst i lsg|i>bb is ligtartósitbb puha padlóknak cs konyfaabutorskaak
b\'inázolására.
bejejyxot^
V«<Jjejy „Vsslovaq*
Az üiseasláíJler-fflé. lincleuDi padlózoEiásc
iljr óra alatt kiníny-rt szárad, báauUto-san tzip fibjdjiI bír éa tarlósság tikli-tet.qbcn sddl( fólél-tnaibatatlaa. Nagy
elterjedtségénél fogva különböző hason-hangz&su nevek alatt cctCktelea \' utánzatokat hoznak forgalomba, miért is kérjiB mindenki kizárólag csak Elsanstidtir-fsls
.LIIOLEUE
padié-zománcot,"
a törv. l>cj. .íasleTaj- védjegygycl.
Eisenstádter Testvérek
lakk- és fistókeyár.
KAPHATÓ: Nagykanizsán: Ncu ós Klein, Kunszt é» Mezcy cégeknél.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orv\'öiigol, mely az elvesztett eröt ujra meghozza, Próbac^ama^ot * ogy szaz oldalas könyvet postán, jó! becsomagolva, ingben kapják mindazok, % kik érte inuk. liz a legbi-mulcuroméllObb cscxiaorvossig, mely megoiei^ctt ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán ncral bajokban, szltilisben, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvyel együtt mindenkinek ingyea, kiüd. tízzel a házibr-vossággal a baj <ptthon gyógyítható, « mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó n^mi bajokbaj\\, szellemi cl gyöngülésben, vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat, Ez a gyógyszer közvetetlenül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szQkségos csodálatos eredmény nyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát Siate Medical lnstitutnak az alant jelzett cimrc, a honnan a csomagot rögtön clkOldik.\'Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a "kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cL A próbacsomag m\'tegmutatja, hogy mily könnyen ^ kigyógyíthatok ebbSl a rettenetes bajból otthon. Az inttiet kivételt nem tesz. Mindenki írhat éreUo bárhonnun magyarul, mtre titoktartás me\\lcttpostafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvviel együtt. írjon még ma. A csomag oly szeleli bo van r csomagolva, hogy a tnrtalntál senkisem fogja ruégtudiii. A levelet fey ktíll cimezni: Staio Medical lostitute, Í7 Elektpon Unilding, Kort Wayne, Ind. Amerika
A levilok mindig bérmentesitendok. |
1903^ SZEPTEMBER 12-éo.
JHEIM HJI5
Heim félefolyfonégő-szabáiyozó.-szellöző kályhák TÖBBM/Nr 65. OOO HASZNALA TBAN.
utalással az itt
Uta\'nzafokfól
óva intünk ^
MEIDINGER-OFEN
H.HEIM
EN I utalássá ^J álló védj
álló védjegyre JFolyfortéffóé kcfj^í/cr//ÓA
KÖZPONTI FÜTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MMEN TÜZELŐ ANYAGflAX FVSM£/Vr£S TÜZ£l£SS£L. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜ66ETLENÜL BEFUTHET.
Sze/laztefésí .berendezéseft,
MINDENNEMŰ szarito BERENDE2ESEK. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
leffyöóirefereacz/jJr. - frospeft/so/tésMfségvefésefi ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók .f. bécs/ober-döbling.
csak is GYÁRUNKBAN BE?S, I.K0HLMARKT7.
,VAGY FIÓKJAINKBAN. *** PRAGA. HYBERNERG. 7.
Med Dr. Traub József oyomorpara
GASTR / 0/K
orroiilaí is ueoizsiálía és haszadlra.
Eier é« cier e»ber gjomor, bél U min bijoV ktivetVerfében,B»igorn ítrendre van kényszerítve, ami az életet ItlnoHi teazi. Dr. Traub J6z>ef Sastrtdn íyomorporának huznUatinil ezen éiread mír rövid idő nrnlra felesb-geijé válik. Betecok, kik iok táp-Ulék felvételével erőiek akarnak lenni, elérhetik a Gsjtricinncl a legrSvidebb 135 alatt. Gastricia nsnlandé itjoVoíl, mint gjemoréíés, felW(6((é«, felfuvédSs, gyomorfájis, htnyij, gOrwök\', rowznllét, azomlti, tejfíjia éi rM»z craéizlésnél azonnal hatznil ía hoatzabb élvezetnél mejizüntíil a régi gyomor él bél bántalmakat,. melyek eddig minden azernet elleniltak. — Sasti lcln nem hashajtó «er, a azíkelést azonban izabályteia. — További, kat a prospektusok szolgáltatják. — Orvosok részére ingjen príbák.
Kaptató a legtöbb gyógytárban. Nagykanizsán PRÁGEF. BÉLA gyógytárában.
Főraktár „Salvator" gyógytárban Pozsony.
Hagyban a gyógydrognerltkban.
Nagy dobos 3 kor., kis dobol 2\' kor., bérmentve 80, ajánlva 46 fillérrel. »bb
Férfiul gyengeség (Impotentla,) idegbeteg-sbgok, & fiatalság titkos blluel a kicsapongásai egyedül csak a
Dr. BRUN-fóie PERUIN-P0R
(perui növényekből készítve)
álUl gyógyíthatók biztosan, mert csak egyedül a dr. Hrua-féle,Paraln-por" alkalmas a nemsö- b uQlŐ-
m& SSIES^:"
igy férfiaknál a testetlenség n nőknél a magtalansig eltirolitására, nemkülönben pótol-haüaa gyógyszer a nedr- és Térvesztések által előidézett eréltetésnél, a klosapops&sek, 8a-fertőzés és ax éjjeli sagBnléiek, a gyenfleoéQ 8 a teheletlenséu, férfloi gyengeség eme két-ségberonhatlKn előjelei által előidézett gyengeségi Állapotoknál, továbbá mindennemű Ideg-báatalnftknál. u. xm: mlgr5ae, fejfájás, az ideg össxeiíogoroaása, általános leapyáojkodáí és elerőtlenedés, az arcza sápadtsága, mélyen ":el körttlrett szemek, elcde-
görcsök, dugulások, oknélküli remegés, a víg társaságok kerülése, tehetetlenség, a női bajok, gyengeségi állapotok, a lábak és kezek reszketése, vérszegénység etb-nél. Mindezen itt elŐ< sorolt idegbetegségek a gyógyászatban eddig semmiféle ismeretes szer által sem gyógyíthatók oly biztosan és . tökéletesen, mint a perui növényekből késsitett dr. Bran-félé Pexain-por áltaL Attalmatlanságáért kezesség vállalt&tik. Ezen por titkát egyedül én biróm s ezért kérem cimemet , figyelembe venni. — Ara egy doboznák pontos leírással együtt 3 korona.
ARCIKENOCS
legjobb a. világon. Hatása csodás. Pár
nap alatt iQitis é« szépili sx aroot. — Éltávolit redőket, szeptőt, Mi|feltot, biratkát (Mitepser) és minden má* bőr-bajt* S^m higanyt, sem ólmot, sem más iyagot nem tartalmaz. Nagy tégely 2 kerí, klosl I kor. Hílgyptr I kw. Szappan 80 UH. Fogpép I Arovtz 2 kor.
ártalmas any;
REGENERÁTOR.
Ártalmatlan azer az ősz baj eredeti sn*
nőnek visszanyerésére. Fej- és axakáiibaj napontá egyöC benedvesítendő és nyolc nap mplra visszakapja eredeti szinét, később hetenként csak kétszer hasaoálandő. £gy Hvífl *rt 2 korona.

Kapható ac egyedQli késaitínél MfiHLSCHMIDT JÓZSEF „yógyaMrésinél SjSrbtt valamint a főraktárban Lnx Mihály drogna flaletében Bndapeat, IV., Koieum-korut 1. Pottaasgrmdflliuk olánvét mellett oszk5í51Ulaek.
Njoiuatott Iij. Wajiiiis Júzaef köujynyomdájábiui Nagjkauizaáii.
HUGYkANIZSÜ, 8903. szeptember hóJ9-én,
Előfizetési &r: Egész érre . . 10 kor.\'— fill. Fél érre ... 0 kor. — fii). Negyedévre . . 2 kor. £>i> fill. Bgjre* Bxám 20 Ali.
H I R 0 E T É S E K
ö hasábos petitíorban 14, másodkor 12, b inindcu további íorérl 10 nll
nyíl TT¥~R BEN
petit soroukéui 20 fillérért vétót-
nek fel.
AUi> evioiyamr
i
A Up Bxelleml réstét illeti xain-dea-közlömény a felelős *zerkestti nevére^ az anyagi ré&xt illeti köz. lemények p*dig a kiadó nevóro címzetten Nagykanizsára \' bér-- mentve inlózendók.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok viswanem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület," „a nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,* a „Kotori takarékpénztár részvénytársaság,0 .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a „nagykanizsai kisdednevelö egyesület/ a „nagykanizsai tanitófjáráskör,* a „nagykanizsai keresztény jótékony - 1 l « D kanizsai izr jótékony nőegylet," „szegények tápintézete;" a „katonai hadastyánegylet;\' a „sóproni kereskedelmi iparkamara,- nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
^\'HETENKINT. EGYSZER, SZOMBATOS MEGfELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Ideálok.
(Sz. Gy.) Eszményiség kacagást ■ fakaszt ma az emberekbeD, bolondnak tartják azt, ki eszményi után vágy; reálizmus, sz&mitó öotudat, el nem térú, fel ríeoi csapaugő rideg önzóség, „én"-űnk bálványozása, kenyér utáni irtózatos és szokszor csalárd hajsza és ettől elütő, más számítás alá eső bűnös kincsszomj tartja megszállva a lelkeket; port taposunk és sárral, mocsokkal dolgozunk, hogy bársonyban cifrázódhassunk, hogy élvezhessük az élet élveit, gyönyöreit.
Csak a nyereségvágy, a gyors meggazdagodás, a pénz utáni sóvárgás gyötör bennünket, sőt üldözi és kergeti szokszor a legtunyábbat és a legfárasztóbb munkába; és mindennek dacára nincs ambíció bennünk, guoy-kacaj, lenézés, szánalom, kicsinyítés, megvetés és nem egyszer eltipratás sorsa éri azt, kinek lelke olyan bátor és az egek felé tör. Igen ma már nincsenek.és ne legyenek nemes ambíciók, csak léha vágyak, biztos rév-partra akar jutni minden gyáva ember és nincsenek bátrak, kik szállani akarnak a magasba, hogy ott\'feltűnjenek; nincs lelki nagyság, csak egyéni önzés; ez & mi modern életünk, ez a mi modern magyar társadalmunk.
És csoda-e, ha ily felfogás hódítva tért, az emberi önzés távol tartja lelkűnktől, ami szép, jő és nemes. Nem hevülünk eszmékért, veszendőbe megy a honszeretet, resignálódunk mindenben, nem törődünk a közjóval, nincs bennünk az a régi jellemzetes Jelbtiidulás. mi olyan csodákat tudott mivelni az — utolsó percben is.
Talán már a nemzeti lobogót sem tartjuk szemünk fényének? Hisz a
nemzetiségek közül már azt ■ is hányszor gyalázták meg büntetlenül!
Be mégis. Ebben a reális, kapzsi életben is hevit még bennünk: a nemzeti öntudat némi erője, ha haHány vonásokban is, még ott kisért mint az árnyék, bennünket s még feldobban szivünk, ha látjuk lobogni a zászlót, melynek piros szinc\' hirdeti, bogy tudtunk áldozni vért, fehér ktlzepo jelenti, hogy a. magyar szerette a békét, melyből oly kevés jutott s zöld mesgyéje képviseli a ! reményt, mely lelkünkben a jövő iránt lappang.
Becsüljük meg zászlónkat és színeinket. Becsüljük meg és legyen szent előttünk. Ez az a jelvény, melyben győztünk s azért lett a mi szentségünk. A templomból nem hiáiiyozba-tik az oltári szentség, nem szabad e szentségnek sem hiányozni egy magyar kunyhóból sem. Hát még a haza védelmére hivatott seregekből.
Ha ünnepünk jön, ha jobb napok jönnek, vagy a mikor nem dolgozik a magyar, hanem magába száll, visz-szaemlékezik, a mult emlékéinek hódol, akkor tűzze ki ezt a szoftt jelvényt háza homlokzatára, kunyhója ablakjára, hadd lobogtassa a magyar rónák szellője és hirdesse az ezer év óta magyar hármas szin; nemzeti trikolór, hogy most is. létezik, fejlődik és uralkodik a magyar. És ha csatába megyünk, akkor is ez a szent zászló lebegjen csak előttünk, mert ekkor: .győzünk vagy meghalunk" 1 !
Szeressük azt a drága lobogót még szent foszlányaiban is, mely ott lebegett eddig is az ellenségünkkel folytatott háborúkban. Nemzeti lobogónk közé csoportosulva mentünk a döntő csatába, s mikor a honvédő halni
ment, utoljára felf.ííintétt a szabadságszent zászlójára "s a másik percben férfiasan vérzett cl a hazáért. S nem a legszebb haláldisz jutott osztályrészül annak, aki elesve a csatatéren szemfedőül nemzeti zászlóval takarták le;? . . .
Szeressük nemzeti lobogónkat és legyen ez a kor a maga reálizmusában és materiálizmusában és az egyének kapzsiságában önzőségében, mely cpég oly rettenetes, vetkőzzünk ki bár minden eszményiségünkből, dobjuk el magunktól akár a legszentebb, a legnemesebb, a leggyengédebb érzelmeket. legyünk bár sivár élvhajhászók és kincs sővárók. csak ?z ihlet maradjon meg szentül és érintetlenül a haza címeres nemzíti lobogója iránt.
Lengjen a nemzeti zászló, lengjen \' és legyen mindenütt s hirdesse, hogy i él magyar és nem csak él, hanem levetköződve gyengéiből, kibontakozva e kor léhaságaiból, újra nemes, tett-. ivadék uralja a hont, melyben egy önzetlenség még ellensúlyozza a sivár önzőségeket: a honszeretet és még van eszményi érzelem is bennünk, mert eszményittetik -a címeres nemzeti lobogjő.
A martir hős emléke.
Nagjkaaizw, szept. IS.
Nagy idők, nagy emberek I A szabadságharc dicső, nagy napjai nagy. embereket szólítottak a tett mezejére. Szükség, is volt reá. A nemzet testén fekélyek támadtak. A horvát nemzetiségek Dyilt lázadásban törtek ki. A veszély itt óriási volt. Tettre volt szükség- Ekkor egy „heves vérű hazáját. lángolóan szerető s hajthatatlan jellemű szerzetes megvál a rendtől)
amélynek kötelékébe tartozott s haza-| metit Muraközbe. Ott beállott nem-zíítőr-tisztnek és szülőföldjén szónoklatával annyira feltüzelte a - népet, hogy az ezrével sietett a horvátok ellen. Résztvesz több csatában. Gyújtó szónoklataival bámulatosan lelkesíti a népet. Majd bujdosó lesz.
Keá ismertek.
Pozsonyban kereszt-vasiáncon őrzik.
Birái menteni igyekszenek őt. Nem keli néki mentség. Nyiltan szemébe mondja a bíráknak, hogy amit tett szive megfontolásából tette.
EzernyolCFzázötvenhároDJ szeptember elsején reggel hét órakor már e I vértanúval tsbb volt" .... i| Igy jellemezhetjük életrajzírói nyomon a martir hős életét, aki 1810-ben a muraközi Ciklován született. És e férfiú Gasparits Kilit volt. (A kereszti ségben^apta a. Márk nevet.)
A szomorú emlékezetű napnak volt ötven éves évfordulója. A hős emlék-szobra felidézi bár e szomorú napokat, de hisz a szomorú emlékű napok előtt ott vannak azok a gyönyörű, verőfényes dicső napok, amelyből tanúságot menthetjük, a jövő útjaira.;^
Perlak város és az ünnepség rendezői hazafias dolgot cselekedtek, midőn e szép ünnep megtartásával m\'egmu-tatták, hogy bennük, a horvátság közepette színmagyar sziv dobog, midőn megmutatták, hogy ők most is\'" imádják azokat a dicső, magasztos, ideális eszméket, amelyért a szerzetes vértanú halált szenvedett. ügy tetszett nékünk, mintha az egyszerű, de a sziv legszentebb érzéséből fakadó ünnepség idején, ott lebegett volna a szerzetes szelleme, mosolygó arccal, dicső glóriával, amely glória ragyogó sugára arany betűkkel hirdette volna:
A vértanu szelleme boídog, nicri-a hazafiság eszméi, lángjai még. magasan lobognak a nemzetiség lakta vidék határán.
A hazafias emlékünnep lefolyásáról a következőket Írhatjuk:
P.irlftk, 190S. fticptember 13.
(Kiküldött munkatársunktól.) Szép ünnepség keretében folyt le Poriakon Gasparits emlék ünnepe. Néliáoy száz vendéget Üdvözölhettek a vendégszerető porlakiak falaik közt. A hazafiság nem talált akadályt a rossz időben és a bejelentett résztvevők a kellő időben meg is érkeztek, Ott volt a nagykanizsai Irodalmi és Művészeti-Kör kiküldöttjei és a kör dalárdája, a Csáktornyái tanítóképző ifjúsága, a nagykanizsai városi íöüimnáziura ifjúsága, a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola számos tanulója, végül\' a megyéből száruosao megjelentek. Az ünnepségen feltűnőé® látható volt a muraközi papság hiánya,
A nagykanizsai írod, és Müv. kört Murakirályon küldöttség várta Itt Neu\': siedler Jenő üdvözölte néhány rövid sióval a kört és a megjelent vendégeket, amit a dalárda egy kis üdvözlő dallal hálált meg. Ezután megindult a menet bosszú kocsisorban a fellobogózott Perlak felé.
Délután fél öt óra volt, midőn a Hymnua! áhítatos hangjai egybevegyültek a levegőben a mozsarak Zörgésével. Az ünnep kezdete volt ez, amely ott folyt le Gasparits emlékoszlopa előtt."A Hymnus vég ütemeinek elhangzása után Dr. Tamás lépett a pódiumra. A megjelonteket üdvözölte. Beszédében reámutatott a vértanú halált szenvedett szerzetes korára. Beszédét igy fejezte be: „Perlak városában ez az emlékmű a magyar szabadság vértanú halált balt bőseinek — kálváriája" — búcsújáró helyé. Zarándokoljanak el ide ezentúl is minél gyakrabban, még számtalanszor. Amint Önöket támogatja, erősiti a bazaszéretet szent érzelmének ápolásában ez az emlék, ugy támogassanak, erősítsenek minket önök is sflrü megjelenésükkel ezen a helyen. S ha igy előáll köztünk a hazafias érzelmeinkre annyira áldásos kölcsönhatás, ha ekként
TÁRCZ A.
í kertilak rejtélye.
— Angolból. — — A .Zalai KtotOny" lAi-aja. —
A leány magas volt és karesu, tömött szőkfs hajjal és virágszerű arccal. A pupillái annyira nagyok voltak, bogy alig látszott a szomének kékje tőle szépen\' ivezelt szemöldjni alól. A szobaleánya, aki anuak előtte dadája volt, éppen most adott rá világos sárga selyemruhát, amolynek bó, nyitott ujjaiból kivilágított hófehér karja. Egyetlen díszül egy kis aranyláncot akasztott a nyakába, amelyen egy arany szivecsko csüngött és egy nagy csokor vörös rózsát tűzött a keblére.
— Nem lesz hiánya a táncosokban — jegyezte meg a dada, amint távolról kezdte szemlélni a leányt.
— Igazán, azt hiszi, Nana? — kérdezte a leány szomorú mosolylyal. — Lássa, én pedig ugy érzem, mintha ma éppen nem találnám jól magamat.
_ Ah, badarság, Hester kisasszony.
Mit szólna hozzá Dauvers ur, ha hallaná, hogy mit mondott?
B szavak hallatára a Dorington Hoster arca egy pillanat alatt fölvidult. Gyors léptekkel sietett a fogadószoba felé, ahol így liatal férfi várt már reá.
_ Édes! Milyen gyönyörül — szólott hosszasan tekiutve a leányra. Azután gyöngéden magához vonla őt és megcsókolta az ajkát. A leány a vállaira
hajtotta a feiét és halkan, MioletszorOen csak ennyit mondott:
— Egyetlen Geraldoin.
Nagyou szépek voltak igy együtt; a bájos liatal leány arany haja összeölelkezett a férfi sötét fortioivol s egész lényükről le lehetett olvasni egymás iránti nagy szerelmüket.
K percben kocsirobogás hallatszott és egy egész kocsisor, telve vendégekkel, állott meg egyenkint a ház olótt. Ugyanis a szomszéd. birtokosoknál nagy bál volt készülőben és Doringtouné magához hívta-hat órai ebédre a bálra meghívottakat,\' hogy együtt monjenek az egy kicsit távol eső szomszédokhoz. \'
Az ebédnél két asztal volt,\' az egyiknél Doringtonnó, a másiknál Hester ült az asztalfőn. \'Hesternek egyik szomszédja Dauvers volt, a másik pedig egy negyven év körüli nőtlen férfi, áz egész világot ismerte, mindent tudott, ami történik; de minthogy sohasem pletykáit és mindenki iránt csak jóindulatot tanúsított, nagyon szerették.
— Tehát ma este Balham Abbeyben fo°unk táncolni? — kérdezte Hestertől. — Csak arra az egyre figyelmeztetem, hogy fel no keresse a kertilakot, mert abban szellemek járkálnak.
_ Csak tán nem hiszi, hogy hiszek a kísértetekben? — kérdezte a leány nevetve. ■
A kerti ház említésekor az idősebb Dorington kisasszony, a Hester nagynénje, olsáppadt és fölemelte a fejét.
— Azt hiszem, hogy azért megijedne tőlük, ha látná őket — válaszolta Trippet
ur. — Akármint is van a dolog, kerülje a kertilakot, inert az ott lévő szellemek különös ellenszenvvel birnak a jegyesek iránti ;
A. Hester keze találkozott az abrosz alatt! a Geraldéval és az biztatóan megszorította azt.
— Azt hiszem, hogy minekünk nincs okunk félni tőlük — válaszolt Hester mosolyogva. De tudja mit, Trippet uij, mondja el-oektlnk azoknak a szellemeknek a történetét.
Minthogy Trippet ur meggyőződött róla, hogy a fél asztal reá figyel, elmondta, hogy Balham Abbey ezolótti tulajdonosa megnyorte a yorkshiroi herceg leáuyának a kezét ős a bucsuestélyen, — az esküvő napja előtt még együtt voltak, do másnap reggel, mikor már mindenki egybegyűlt \'s csak a menyasszony hiányzott, azt sehol nem: tudták megtalálni. Végre is egy levelet fedeztek fel, amelyben a leány tudatja velük, hogy az éjszaka folyamán megszökött a vőlegénye legjobb barátjával és hogy ne is keressék őket, mert mire megtalálják, akkorára már úgyis házastársak lesznek. j
A csapás oly nagy volt, hogy a fiatál ember egy ideig búskomor volt, azután pedig egynehány cimborájával nap-nap mellett reggelig ittak, lént a kertházban. Beszédeket is mondanak rendesen, és,a toasztok végszavai mindig átokkal végződnek1 az asszonynemre. Azt tartják, hogy nyári éjszakákon még most is lehet gyakran látni éket, amint összekocintják poharaikat és hogy, aki ilyenkor meglátja őket, az egész életén át valami átok nehezedik reája.
; A társaságra nagyon rosszul hatott a kis elbeszélés és Hester egészen sápadt és szomorú lett. De Doringtouné most jeilt adott a fölkelésre az asztaltól, és a kis társaság nemsokára Balham Abbey felé robogott.
Az óriási kivilágított palotaszert épület ugy nézett ki mint egy nagy városrész, a táncterem padlója "pedig fényes volt mint a tükörjég. A zonekart egy magyar cigánybanda képezte és a sok angol olragádtatva hallgatta a még ismeretlen\' hangokat.
Miután már a háziaknak köszöntek, Goráid derékon kapta Hestert és táncolni ■ kezdtek. Olyan szépen illettek egymáshoz, hogy az egész bálterem utánuk fordult.
Mikor, a vacsorához indultak, Hester kinézett az ablakon. Gyönyörű holdvilágos este volt és nagy kedvet érzett egy
Elindultok tehát, bogy a Hostor selyem-cipócskéjében kár ne essék, egy jó nagy, széles uton mentek. Egymást átkarolva, szó nélkül haladlak előre.
Egyszerre csak egy örökzölddel be-fuitatott házhoz értek, amelynek ablakaiból nagy, világosság áradt szét.
_ Vájjon hol vagyunk.?, — szólott
Gerald.
— Nézzünk be — válaszolta Hester kíváncsian. — A férfi magához szorította a leányt és az ablakhoz léptek.
Különös kerek szobába tekintettek, a, megterített asztalnál bársonyfrakkos, rövid térdnadrágos, kivágott csatloscipőjü férfiak .ültek. Egyik férfi szemben ült az ablakkal és egy rövid pipát szítt, - ------XJ:-
kozét a karjára hajtotta ós nem lőhetett az arcát látni, a harmadik pedig háttal ült az abl&kboz. Egyszerre cssk az, aki szemben ült velük, szétkergette arca körül a füstöt és az ablakra- mutatott. As arca olyan voU, mintha a sírból kelt volna ki és a két fiatal odaktlnt remögni kezdett.
— A kertilak előtt vagyunk! — szólott Gerald. tompán. — Be nom tudtak megmozdulni. Az az alak pedig felállott helyéről, a kezébe vett egy poharat, és az ablak "felé lépett. Gerald és Hoster tisztán látták az arcát. Szemüregeiből két vereses fényű szem tekintett ki, óriási fogai előre állottak és a szobából halottasházra emlékeztető szag terjedt ki. Azután, ördögi mosolylyal megragadta a poharát és annak tartalmát a Hester meztelen nyakára öntötte. A leány ájultan esett össze.
Nem tudta mennyi ideig feküdt igy és arra ébredt fel, hogy Gerald hideg vízzel dörzsöli a halántékait.
— Szent egek, Hester, —\' szólott türelmotlonül, mikor a leány kinyitotta a szemét. — Már azt hittem, sohase ébred fel. Milyen unalmasak is az asszonyoki — tette hozzá haragosan. — . Minden semmiségért elájulni!
A leány felült és különös kifejezés lopózkodott az arcára.
— Menjünk már, —folytatta Gerald. — Hagyjuk el ezt a helyet. Miféle jegy van ott a nyakán?
—. Nem tudom, akkor éreztem, mikor a bort reám öufötte onnan az ablakból . . .
A leány fohér nyakán egy kis kerek-égési seb volt látható.
Lapunk mai számáioz itegyediv melléklet va& csatolva:
\' XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. SZEPTEMBER 19-én.
állandóan egyesülőnk Magyarország hős vértanúi emlékének kultuszában, a magyar szabadságnak és a szabad magyar hazának szüntelenül lángoló szeretetében, amire engedjék meg, hogy részünkről itt e helyen szent fogadást tegyek, akkors agyarkodbatnak itt a legközelebbi délen ellenünk úgynevezett „horvát testvéreink" 8 irigykedhetnek ránk ott a közel nyugaton gyűlölködő német sógoraink; de ránk törhet az egész világ, — miként ez az emlék — oly sziklaszilárdan megállunk előttük mi is és a hazaszeretet izzó tüzében megedzett acélo* magyar erővel Önérzetesen megint oda kiáltjuk nekik, kis Murakőzünk egy másik nagy fiának a nagy költő .Zrínyi Miklósinak azt a jelszavát: Ne bántsd a magyart!" A hatalmas beszéd egész végig lebilincselte a hallgatók figyolmét.
Az írod. és Müv. kör dalárdájának Gnnepi dala hangzott fel most Bőhm Emii vezetésével. A kör jól szervezett dalárdája megérdemelt elismerésben részeBÜlt.
Az ünnep magyar szónoka Dr. Zakál volt. Különösen ügyes volt a beszéd ama része, melyben Gasparitsot magasztalta: „Gssparjts Márk tetteit a történelem örökítette meg s ezek a tettek minden szónál ékesebben hirdetik nekünk az ő nagyságát és dicsőségéti
Szivében a hazaszeretet olthatatlan tüzével, baljábau a feszülettel, jobbjában kivont karddal, barátcsuhában járta be egész Muraközt s a megtámadott magyar szabadság, a magyar függetlenség szent eszméjének védelmére hivta fel a horvát ajkú, de szivében igaz magyar érzelmű népet!
S ez a nép megértette a fönséges eszméket, melyeket a véréből való vér hirdetett, 8 rajongva lelkesedéssel követte a fiatal szerzetest oda is, hol a halált osztogatják 1
Majd az ifjúkhoz fordult e szavakkal: Ápoljátok « melengessétek szivetekben azokat a dicső eszméket, melyéket Gas-parits Márk hirdetett; emeljetek szivetekben egy oltárt Muraköz vértanujának, Gasparitő Márknak 1 Lobogjon bennetek magasra az ő szent tüze s véssétek mindnyájan jól elmétekbe vértanunk utolsó szavait, melyek ez emlék felírása is hirdet: Éljen — és örökké élni fog a hazai* Tömör, ügyesen szerkesztett, hazafias beszédének gyújtó, lelkesítő hatása volt.
A horvát ünnepi beszédet Kramarits tartotta, oly sok hévvel, magyaros tűzzel és hazafiasan, hogy akik értették szavait, valósággal magyar szivből jövő beszédnek mondották azt.
Ezután ismét a dalárda énekelt gyönyörű kuruc dalokat. A dslárda kitűnően előadott dalait a hazafias közönség lelkes éljennel jutalmazta.
Gáspárits György, pécei szemináriumi papnövendék, a martir hős rokona állt ezután az ünnepi emelvényre. A szabadságharc dicső napjainak rövid vázolásából kiindulva rámutattatott arra, hogy a honszeretet tartotta fönn e nehéz napokban e hazát. A honRzeretet bajnokainak emléke föntartaodó. Ezért jött össze e szép számú közönség, másrészt meg, hogy leomolván emlékoszlopánál, küzdelmeikhez
uj erőt nyerjenek. Végül, miután Muraköz hazafias, áldozatkész közönségének, a fáradhatatlan azoborbízottságnak és a jelen volt vendégeknek köszönetet mondott, e szavakkal fejezte be beszédét:
„S te hazám, ne félj, neked élned, virulnod kell, egy szebb, egy jobb jövőre lehet hő reményed, mert a nemzet, mely szépért, jóért, nemesért igy lelkesedni tud, mely dicsőt, magasztost igy magasztal, nem veszhet el soha. nemi Van ahban élni hit, jog és erői* Az ifjú papnövendék fiatalos tűzzel, hazafias hévvel és lendülettel előadott beszédje kellemesen érintette a jelenlevőket.
Az emlékoszlop megkoszorúzására léptek, elő egymás után a küldöttségek. A perlaki hölgyek, az írod. és Müv. kör, a csáktornyai tanítóképző ifjúsága, a nagykanizsai főgimnázium, a nagykanizsai felső kereskedelmi iskol> ifjúsága, Perlak közönsége stb. helyezték el koszorúikat az emlékműnél. Az emlékmű talpazatát egészen ellepte a sok hatalmas babérkoszorú. A közönség figyelme még csak ekkor irányult a vértanú emlékoszlopa felé, amely egyszerű kőpiramis életrajzi adatokkal és hazafias jelmondatokkal boritV8.
A hazafias ünnepnek utolsó száma 8 Szózat eléneklése volt, melyet a közönség kalaplevéve, együtt éuekelt a dalárdával.
Az eati banketton elhangzó szép beszédek méltók voltak az ünnepség délutáni pontjaihoz.
Szabó Zsigmond dr. perlaki ügyvéd városunk közönségét éltette. Beszédében különösen az írod. éa Müv. kör hazafias-sácát hangoztatja.
Csóti Márk nagykanizsai főgimnáziumi tanár emelkedett szólásra. Néhány rövid, de taláSó szóban megköszönte az írod. és Müy. körre vonatkozó elismerést. Ezutáu magyaros lelkesedéssel vou párhuzamot az 50-es évek és napjaink eseményei között. Szép szavakban kifejtette, hogy akkor nem volt szabad magyarul gondolkozni sem, .s napjainkban már— folytatta beszédét nagy tetszés közt Csóti — még a tömmamelukok • is nemzeti nyelvért kűzdeoek." Az átmenet okát a hazafias érzés emelkedésében- keresi éa találja. A hazafias érzés fokozására legalkalmasabbak a helyesen rendezett kegyeletes ünnepségek. Majd a perlakiak hazafiságác dvcsŐitt 8 áldomáspoharát a mai hazafias ünnep rendező bizottságára üriti. Csóti Márk a minden izében hazafias és lelkesítő toasztjával magával ragadta az ünneplőket, akik lelkesen megéljenezték a magyaros lelkületű Csótit.
Horváth György, főgimnáziumunk igazgatója, 8zép szavakban magasztalta a 48-a3 időket, mely után megköszönte a perlakiak magyaros vendégszeretetét.
Kele György kotori jegyző poharát a perlaki hölgyekre ürítette.
Felköszöntőt mondtak még Zrínyi Károly, Sipos Károly stb.
Magyaros szoká? szerint az ünnepség a reggeli órákig tartó tánccal végződött.
Éjfél felé azonban már 2sufolt vonatok vitték a vendégeket haza felé, akik egy hazafias ezép nap emlékével gazdagabbak lettek.
— Nézze csak, Goráid, maga is kapott valami jegyet! — kiáltott fel a leány és rámutatott a Gerald mellényére, amely szinten ki volt égetve.
— En elrejtem a magamét, de maga is húzza rá a csipkét, a virágot, vagy akármit a saját sebére*! — kiáltott fol a férfi vadul.
Mikor elfordultak az elátkozott háztól, nem találtak semmi mondani valót. Ugy értek be a báltorembc, mintha egy jéghegy választaná el őket egymástój.
A leányt rögtön körülrajongta az ifjúság. 0 pedig ugy össze tudta szedni magát, hogy nevetve, vidáman táncolta végig az éjszakát. Gerald kedvetlenül odatámaszkodott egy ajtófélfához.
— Nos. öreg fickó mi bajod vau ? Nem látszol valami nagyon vidámnak, — jegyezte meg :Trippet ur, amiut elhaladt mellette.
— Nézze csak, micsoda egy asszony az az Algynél — kiáltott felDauvers válasz helyett. — Az olyan asszonyokat szeretem én! Mindenre vállalkozik és azt rögtön meg is érteti az emberrel. Nézze milyen szépen áll neki a festék, meg a púder! Megyek elhívom táncolni.
— Megbolondultál. Gerald? Hiszen eddig gyűlölted azt az asszonyt! Tán csak nem rúgtál be a háziúr gyönge pezsgőjétől ?
Goráid vállat vont, aztán meghajolt Algyné előtt, aki bájos mosolylyal fogadta őt.
Pár perc múlva .Hester haza kívánt menni ós mikor éppen ki akartak menni az jytón. Gerald táncolt el mellettük Algynéval a karján.
Azután napokig feküdt betegen ágyában. ] Eleinte nagy lázai voltak, később mikor • az megszűnt, némán mozdulatlanul maradt i ágyában. Az idősebb Dorington kisasszouy ! éjjel-nappal mollette volt és csak azon csudálkozott, hogy Hester sohase kívánta látni Geraldot.
Gerald pedig teljesen elmaradt a leánytól. Algyné oly botrányosan viselte magát, hogy Balham Abbeyból kitiltották és akkor Gerald elment vele Párisba. Doringtonné-nak pedig egy sértő rideg levelet irt.
Egy napon aztán Hester felült ágyában ós beszólni kezdett.
— Ne várjátok többé vissza Geraldot — nóuém. Én őrökre elvesztettem ót. Ugyanis a balhami bálon az első táuc után arait Algynéval táncolt, bevezette őt a télikertbe s ott egy pálma alatt szidni kezdte neki a mai lányokat, kijelentette neki, hogy a jelen az övék és megcsókolta ót. Lásd néném, csak az a furcsa a dologban, hogy egy cseppet sem bánom a dolgot és semmi fájdalmat nem okoz
. az nekem. . í
— Szörencse az gyermekem, hogy nem bánkódol egy ilyen ember után...
! — Mondd meg nekem, néni \'-— voltál-e te valaha a balhami kerti lakban ? — kérdezte Hester kis szünet múlva, borzongva. 1 —- Ezelőtt tizenőt évvel voltam ott ; utoljára, Hester. És ez az; oka annak, Í hogy sohase fogok férjhez menni, mert J aTrippet ur elbeszélése igazáig! Nézz ide. f Félrehúzta nyakáról a selyem csipkéket j ós ugyanazon a helyen, ahol Hesternok, i ott volt a behegedt, piros égési seb.
Az írod. éa Müv. kör hazafias dolgot cselekedett, midőn ez ünnepen való megjelenés végett Nagykanizsán mozgalmat inditottl
Vasárnapi képek.
A DépQDDCptn hullámzó tömeg..— A .Korepeai Temotő Hircsarnok* eredeti távirata. — Mi a népünnep? — Könyvtár jüap javára rendezett népünnepre nem megyek: többé. Népünnepek. A nyár vasárnapjait a népünnepek * (ünnepély szót örökül hagyom a finoman beszélő borbély-segédeknek) rendezői foglalták le maguknak. És derekasan. Nem hiszem, hogy Meszes, vagy pardon Balaton-Győrökön az első ház felépítésétől a mai nspig volt annyi népünnep, mint nálunk az idén nyáron. Volt itt ex-lexes népünnep ex-lex nélkül és volt ex-lex nélkül hirdetett népünnep ex-lexxel. (Mondhatom mindégyiket, mert őszintén megvallva egyik cimét sem tudom megmagyarázni.) De legyen volt az „spékelt" ünnep, vagy nem „ppékell" (a spékelés az ex-lexI) egyben megegyeztek valamennyien, hogy a .könyvtár-alap" javára ,mentek."
Kár, hogy nyár volt. Nyároa nincs türelmem számolni. Mert ha nem lett volna nyár, kiszámítottam volna azt, — tekintve, hogy van oly egyesület, mely már tán évtizedek óta rendez a .könyvtár alap" javára jövedelmező népünnepel — hogy mily nagy lenne már rz a könyvtár, ha a begyülő összeget mind a könyvtárra fordítanák?
Önökre bizom a kiszámítást. íme adataim: Húsz év óta minden évben két-három száz korona haszon. Ebből véve 30 filléres Robinzon Kroüze, Rinaldó Rinaldini, Benickyné Bajza Lenke, Dreyfus élete az Ördögszigeien és más ily köteteket. Én azt hiszem — ugy hozzávetőlegesen mondom — most már legalább 20,000 kötetből álló könyvtár lenne. (Ha önök közül valaki pontosan kiszámítja ezt, kérném erről engem értesíteni, hogy a jövő milleneum évkönyvében az utódok ezt mint történeti mozzanatot meg-örökith^asék.)
Tehát mondom 80k népünnep volt. A „jóhirü" ée a jjóoevü" cigányzenoksrok (azért nem ajánlom figyelmébe a Népszínház cigányverseny rendezőinek) bőven húzták az idéo. Volt is publikumuk. A tömeg hullámzott — iroá róluk a .Kerepesi Temető Hircsamok." „Hullámzott" és „szórakozott" A szórakozásban nem találni hiányt a népünnepeken.
Van például világposta. Hát postának posta. Elszáradt gályákból összerótt sátoron ott volt egy esővert felírás .pósta." Igy hát én is megnyugodtam.
De hát az a világ szó minek ott? — tudakolta egyre egy atyafi tö\'.em. Én nem akarva ily „világ" ot jelentő dolgok fejtegetésébe bocsátkozni, \'a faképnél hagytam az atyafit.
A ,világ"-pósta nagyszerűen működött. Folyt erősen a verseny. Hogyne, mikor a legtöbb .világ*-pósta-kártyát kapó urbölgy egy „értékes" képes levelező-albumot kap. A verseny eldőltél magam is bevártam. A .boldog" nyerő 2376 levelezőlapot kapott.
A .Kerepesi Temető Hircsamok" épp ott időző riporterje meginterjúvolta a kettőezerháromszázhetvenhat képes - lap tulajdonosnöjét A rossz Dyelvek szerint a .Kerepesi Temető Hircaarnok" igy referált a világpósta versenyről: Legu jabb.
— A K. T. H. eredeti távirata. — Érdokos Sportverseny! Nagykanizsa, nyáron, vasárnap délután.
A* európai sportkörök figyelmét erőien felcsigázott- világ-posta vorseny, ma dőlt cl Nagykanizsán. A győztes csinos barna leány. Kettőe xcrhácoaa százhet v onbat képes lappal lett a győztes. Életrajzából egyenlőre annyit tudtunk meg, hogy anyja nem volt mosóné és apját sem ütötte lo a hsjó-kötél- Különben jő egészségben ért a célhoz. A kisasszony szívessége folytán alkalmunk volt a győzelmét jelentő képes-lapokba bo-tekinteni. íme áx érdekes lapok feliratainak kimutatása: f
Szeretlek Roxelánom, tiéd egész
valóm I \' 1 drb.
Szereti a sajtot? * 33 .
c*ak egy szép lány Tan a világon. 1184 . Minek a szőke énnékem, mikor
éa a barnát .szeretem! 7$ ,
Hogy lehet valaki oly kegyetlen? 16 , £n nagysádot bolondulásig imádónál 38 , Legyen maga a gárda ellentéte t (A gárda nem adja meg magit. A szerk.) i , . Igaz tisztelője. 845 , Uh vajha megismerhetném? 45 „ El még a mamája? (Ez nősülni
akart. A szerk.) 1- ,
?????????? 606 , Millió csók i 151 "
Névtelen, írás nélkül, olvashatatlan aláírás llb. 57 .
összesen 2876 „ vüág-pÓBta lap. .;
Részletek és a nyertet arcképe holnapi pununkban
Ez volt a K. T. H. hírrovatában. A riporter ur Kerepesen bizonyára rendez jövőre népűnnepet Éa nem kérek belőle. A jólakásig elég volt
Eldobtam és hozzámdobtak összesen 5\'/* kgr. színes papirost, hallgattam „jóhirü zenekart," láttam világpósta versenyt, vettem 5 zsákot 8 benne macskát halásztam szárazon á zavarosban (értsd fűrészpor) megittam 5 pohár sört, egy pohár fickót — ennyi fickó csak volt hat pohár sörben 1 — a sörre vártam egy fél óráig, közben dobtam karikát késre (nem bolondság ez) láttam lekváros lepény-versenyt, zsákbafutást, póznamászást, 32 éa félszer a lábamra hágtak/három alakot én arcul vágtam — és mindez nem volt más, mint egy .népünnepély4 a könyvtár-alap javára.
No8 ha a nép igy mulat, ugy inkább belépek az elite körökbe!
Én megfogadom és önök is fogadják meg tanácsomat: Ne menjenek .köuyvtár-alap javára rendezeti népünnepélyre!"
A m a t e u r.
HÍREK.
— Vilmos caászar utja. Vilmos, Németország császára f. hó 13-án röggel 8 óra 15 perckor érkezeit Kanizsára külön udvari vonalon, amelyet lovag Brahro Miksa, a déli vasút vezérigazgatója, Fransitz igazgató. Breuér és Buffka főfelügyelők kisérték. Nagykanizsáról Pécsig Szurovy felügyeli és Rauachen-berg osztálymérnök vezették a vonatot. A vonat megérkezését megelőző éjjel és aznap reggel Piilitz állomásfőnök és N\'eu Miksa forgalmi tiszt teljesítettek szolgálatot. A pályandvsr a közönség előtt szigorúan el volt zárva. A hatóság részéről ott voltak 0eák Péter rendőrfőkapitány, Hegedűs László esendörbadnagy, Farkas Ferenc rendőrkapitány, Bay György a bűnügyi osztály vezetője és néhány rendőr. Pontos időben robogott be a fehér udvari különvonat, mely 5 kocsiból állt A negyedik kocsiban ült a császár olvasásba merülve. A vonatból \'csak Kúlenburg gróf udvari marsall szállt ki és néhány szót Váltott Brabm vezérigazgatóval. Miutáu ai vonat gépet cserélt, 8 óra 17 perckor elindult.
— Szemölyl hir.. Festetics Tassiló gróf nejével Hamilton Mária hercegnővel és gyermekeivel Alex comtessetel és György grólfal visszatért Keszthelyre. Látogatásukra ugyanakkor megérkezett Fürstenberg Károly herceg is nejével Festetics May, grófoővel. A gróf Fürsten-bérg Károly herceggel és György gróffal Berzencére utazott vadászatra.
— Eötvös Károly Delk-tannlmünya. Eötvös Károly Sümegen tartór.kodva meglátogatta Darnay Kálmán muzeumá\', azután Nyirlakra ment ki. Nyirlakról tovább utazott Kehidára és Szent Lászlóra. Utazásának célja, hogy további adatokat gyűjtsön Deák Ferencről, akinek életéről éa működéséről eddig számos érdekes mozzanatot örökített meg.
— Halálozások, Felsenburg Manóné szül. Marle Róza, e hő U-én életének 67-ik évében elhunyt Nagykanizsáo. —\'■ Folyó hó 15-én helyezték őrök nyugalomra
Brill Mórné szül. Deutsch Betti 74 éves korában elhunyt Nagykanizsán. 56 \'évig élt boldog házasságban férjével, <Bril! Mórral.
: Lőbl Albert volt kereskedő 92 éves korában f. hó lG-án elhunyt. Az elhunyt \' múltja egy munkában eltöltött élet volt. : Oreg napjaira alig tartott meg garast kenyérre, mert soká kellett élnie- Sok évűek sok nyomora nehezedett vállaira, de azért tisztességben és rendíthetetlen bizalomban töltötte el napjait. Hire nem járja be a világot, de akik ismerték, azok nem vonhatják meg tiszteletüket a derék, elhalt öreg ur iránt. F. hó 17-én temették. Ravatalánál Dr. Neumann Ede, a zsidó hitközség lelkésze megemlékezett az elbunyt erényeiről.
— Kirendelés. Az igazságügyminisz-ter Györffy Zoltán dr. tapolcai gyakorló ügyvédet a tapolcai kerületbe ügyészségi megbízottul rendelte ki.
— Deák Ferenc emlékünnepe. Deák emlékünnepe most már egész bizonyos, hogy országos línnep lesz. A vármegyék közül nagyon sok már elhatározta, hogy disz-közgyűlést tart Legutóbb Borsod-megye báró Vay főispán elnöklete alatt tartott választmányi gyűlésében elhatározta, hogy Deák Ferenc születésének századik évfordulója alkalmából október 21-én rendkívüli közgyűlést tart és Deák Ferencznek Miskolczon közadakozásból szobrot állit.
Deák emlékünnep legújabb momentuma V»8«try Kolos hercegprímás rendelet®, mely szerint s .haza bölcse" születés-
napjának évfordulóját az esztergomi főegyházmegye területén leró össz,es iskolák gyászistentisztelettel és ünnepséggel fogják megülni.
— Plébános kinevezés. A veszprémi egyházmegyében Németh János keszthelyi segédlelkész a „Batatonvidék0 szerkesztője, vörsi plébánossá neveztetett ki.
— A föglmnázinmban létesített egészségtanán és iskola orvosi állásra a városi tanács Dr. Fodor Aladárt nevezte ki.
— A vasárnapi munkaszünet éa a pékek. Igazán nem hittük volna, hogy egy törvény alapján kibocsátott rendelet végrehajtásáért oly sokát kell írni. De igy van. Már két ízbeu megírtuk, hogy a nagykanizsai pék-műhelyek néhányában vasárnap éjjel (különösen reggel 4—0 óra felé) dolgoznak a segédek és néhol az inasok ■— dacára a rendelet határozott ily irányú tilalmának — és íme most ismét fel kell emelni szavunkat a rendelet végrehajtásáért. Újból és most már harmadszor a főkapitányság figyelmébe ajánljuk a rendeletet megszegő pékmestereket. A főkapitányságnak nevekkel szolgálhat a szerkesztőség. Itt említjük meg egyúttal, hogy — értesülésünk szerint — e héten már a péksegédek közül is többen feljelentést tettek a pékmesterek ellen, a vasárnapi munkaszünet be nem tartása miatt.
— Ellenőrzési szemle. Nagykanizsa város területén tartózkodó magy. kir. honvédségbeit tartalékos és szabadságolt katonák ellenőrzési szemléjét f. évi október 1-én és 2-án a .Polgári Egyletben" tartják, mely reggel 8 órakor kezdődik. Az utószemle 1903. évi november hó 19-én a honvéd-kiegészítő irodában lesz.
— Az Izr. hitközség koréból. A nagykanizsai izr. hitközség elöljárósága ezennel köztudomásra hozza, hogy a f. évi zsidó ünnepek alkalmával f. hó 22-éu és 23-án, továbbá október 1-én az SBti és délelőtti istentiszteleten a templomba sem a földszintre, sem & karzatokra belépö-jegy nélkül senki be nem mehet. Ezt a határozatot az elöljáróság csakis a közönség érdekében — a szükséges rend és biztonság kedvéért hozta. Kérik tehát a templomot látogató közönséget, hogy az említett napokon a belépő-jegyeket a templomba elhozza s az ajtónál álló rendőrnek kérelmére előmutassa.
— Koszornípótló adományok. — Folyó hó 15-én elhunyt Felsenburg Manóné született Márle Róza iránti kegyelet jeléül adakoztak: Felsenburg Manó 54 kor., Felsenburg Henrik és neje, FelBenburg Arlhur és neje 20—20 kor., Ne a József és neje 5 kor., Neu Albert és neje 3 kor,, Hamburg Miksa és neje 2 kor., összesén 104 kor. A nagykanizsai izr. Szent-egylet.
— Villamos világítás. Az izr. templomban az összes világító testeket villamos világításra rendezték be. Az egész templomot 310 villamos gyertyaláng világítja. A hőség és füst, mely az eddigi világítás mellett fejlődött, a villamos világítás mellett megszűnik. A rövid zárlat veszedelme ia ki van kerülve. A felszerelés Moller felszerelő munkája. A prSbavilágitást o héten már megtartották.
— A zalamegyei fluk. Sopron városában heves tüntetés yolt a hadügyminiszternek a katonsi szolgálatot meghosszabbító rendelete ellen. A keserűség, bogy a három esztendő leteltével haza nem mehetnek, úrrá lett a katonák lelkén és olyan indulatba hozta őket, hogy a polgáraággal együtt demonstráltak a rendelet ellen. Az esetről csak azért emlékezünk meg, mert a katonák 48 as bakák voltak s mint értesülünk a tüntetők közt sok zalamegyei fiu volt.
— Kedélyes bérkocsisok. A Zalai Közlöny panaszkönyvébe egyik olvasónk a következő sorokat küldötte be: .Városunkban napról-napra tőbb oly bérkocsis alkalmazottat látni a bakon, akik nagyon is .rózsás színben* látják a világot. Örült vágtatáesal nyargalnak át az utcasarkokon, veszélyeztetve a járókelők testi épségét. A minap este egyik rózsás .állapotban- levő kocsis, — a kocsi száma ha jól emlékszünk 34-es volt — kedélyei victjet csinált. A tó-utcán föl alá kocsizott, sok ház előtt megállva hangosan kiáltozta, hogy 8 vendéget- vár. A vendégváró kedélyes kocsis körül nagy népcsődület volt a Korona -előtt, mig végre a főkapitány személyesen utasította el a korzóról. S ezt gyakran láthatjuk. A bakon elég szép számmal vannak képviselve, akik hajtanak a közönség testi épségétveszt^éztetve. Ajánljuk ,a rendőrkapitányságnak, hogy a kocsi-vizsgálatkor érdeklődjék a kocsisok személye iránt is. Hozza be fővárosi mintára, & hajtási engedélyt, melyet a rendőrkapitányság
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 SZEPTEMBER I9-éo.
nyeltet is kielégítheti, — elmondottak mindazt, ami e hazafias újság rövid jellemzésére elnftmdandó. A Magyar Szé előfizetési ára egy évre 28 kor., félévre 14. kor., negyedévre 7 kor., egy hónapra 2 kor. 40 fillér. Egyes szám ára 8 üli., vidéken 10 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Andráaay-ut 48. i
60 kr.-tól 11 írt 35 kr.-ig mite-renkiat, legolcsóbb Uj\'doEa/k-goV. — Bérmentve és már elvámolva a házhoz száltitra. — Nagy rmQUgynjtemény asoanal. i Henuoborg selyemgjár, Zürich.
r MATTONI ERZSÉBET SÓSFQRDÖJE
jyéjybtly Budapest (Bndán),
Idény áprlllahő 15 tőioktőherhóUj-ig.
Kiyfcló gyógybaUwal blr
női bajokban és altesti bántajrtiakban-
Rsndelfi orvos dr. POLGÁR EMIL. Eflészséfles fekvés. JutányoslaltAsok.Jjvsndojlö. Villamos.vasúti Bsszeköttelés a (óvárossal.
adna ki. Hajtási engedély nélkül a kocsis nem volna alkalmazható a bakra. Az engedély kiadásánál a főkapitányság óvatosan járhat el és ükkor tán nem kertllne oly sok ügyetlen alak a bakra, mint a mostani nagykanizsai bérkocsisoknál.\' A közönség testi épségének megóvásáért mi is ajánljuk e reformot a főkapitányság figyelmébe.
— Elárverezett krokodil és óriáskígyó. Nem mindennapi árverés volt a napokban Szigetváron..Kemény Jakab a szigetvári Buza téren tartóikodó állatmutogató rendelt ugyanis egy krokodilt és egy óriáskígyót, amelyek Szigetvárra meg is érkeztek, de a cimzett vagy,pénzhiány, vagy egyéb okból kiváltani nem tudta őket, igy elárvereztettek. Akadt is egy jószívű ur, aki az állatokat potomárért megvásárolta és azokat Keménynek ajándékozta.
— Kép a jövóböl. Nagy port vert le 1 Csáuyi Henrik találmánya. Sokan ro\'agsBztalósn irtak róla, sokan gunyolóan. sokan pedig nagyon is kétkedve. Egy laptársunk, azon az alapon, hogy Csányi találmánya a.jövő közkincse lesz, a jövő királygyakorfatokról Ily jelenetet rajzol:
Az ezred királygyakorlatozlk. A raj-vonalban fekvő zászlóaljak előtt apró telepekre orősitett gyorstüzelő puskák. Az ellenséges századok felfejlödnek.
— Hapták! Siszen grádausz, cváj tauzend, fr\'ttggg!
Minden katona egy-égy gombra helyezi kezét.
— Anno! Fáj\'rrrl
Kínos csönd.
— Eáj\'rrr, az apátok........
Egy-két pikk-pukk s azután kínos csönd.
— FááijjjrrrMI!
A katonák halotthalványan nyomkodják a gombokat.
A király odalovagol.
— fczredes, mit csinálnak maguk? Ott az ellenség, tüzeljenek.
Pikk-pukk, pikk.pukk.
— Snellfájer, ezredes.
Pikk .. . pikk ... pukk.
— Jelentem alásan, a telepek elromlottak.
Visszavonulás, \'óriási zavar, vizsgálat.
— Hova lett a telepedből a ciankáli?
— jelentem alásan, sok a patkány a kvártélyon, azt pusztítottam vele, azután kifogyott.
— Hát az alkohol hová lett? Kapitány ur, az ön azázadjáuak telepeiben nincs alkohol.
— őrmester hová lett az alkohol?
— Káplár, hol az alkohol?
— Hová tettétek az alkoholt? barmokl
— Jelentjük alássan, hajnalban nagyon fáztunk, aztáu — megittuk.
— Hej, vakapátoki Hát a kürtös megbolondult, hogy alártnot fuj? .
— Jelentem alásan, be van rúgva. Két ágyutelepet ivottl
— Tolvaj a templomban. Sümegről irjük: A sümegi Ferenciek templomában a napokban vették észre, bogy a főoltáron levő szűz Mária szoborról hiányzik az aranyozott ezüst korous, egy értékes aranylánc a több ezüst és aranyérem. Rögtön jelentették a tolvajlást a szolga-bíróságnál, de a tettest eddig kinyomozni nem lehetett.
— Súlyos baleset. Lapunknak irják: Horváth József vonyarci lakós uradalmi erdőőr egy diási polgárral vizet vitt kocsiján. A mint a „Vadlánybarlang" alatti uton haladtak, kocsija valahogy felborult, Horváth kiesett 8 a kocsi a vizes hordóval együtt reá esett oly szerencsétlenül, bogy mindkét oldalbordája elLörött.
— Rendórl hirek. Udvariatlan v e n dég ek. Fischer János Hunyady-utcai korcsmárosnak zsebjéből, míg a söntésben egy széken szundikált, ellopták 600 koronát tartalmazó erszényét. Tekintve, hogy ebben az időben a korcsmában több gyanúi alak volt, a nyomozást ez irányban folytatják.— Verekedő kártyázók. Az .Utolsó garas\'-ban kártyázott egy négy tagu kompánia Névszerint: Ecetes József, Horváth Török Boldizsár, Gábor Prjncsics Ferenc, Szolák Bódi. A társaság tagjai közül valamelyik a korcsma nevének megfelelően az .utolsó garasá-
\' hoz" ért és haragjukban a kártyán vitába elegyedtek. A vita nyomán verekedés támadt, amelyben Ecetes és Horváth megsérültek.
— Felülfizetések. Emberbarát Temetkezési Egyletének 1903. augusztus hó 2-án tartott zászlószentetése alkalmával Bzegekre adományoztak: Áthozat múlt hétről: 976 kor. Németh György és neje, Kővessy Albert, Horvátji György cserepes, Keros József, Halvax Frigyes, Dr. Ollop Mór ügyvéd, Galambos István, Weiss L F., Horváth János, Gör. keleti hitközség, Dobrovics Milán, Dr. Fábián
Zsigmond, Mészáros Antal (Keszthely), Sallér Lajos, Dr. Fodor Aladár, Horváth György főtisztelendő, Katholikus Legényegylet, Mácsek Mihály, Málovec Gyula, Oszterhuber László, Elek Lipót, Elek Ernő, Elek Géza, Ebenspanger Leo 5 — 6 kor., Gálos Béla 4 kor. 4 fill., Méhes Kálmán (Kiskomárom), Fuss Nándor (Alsó-Lendva), Thomka Endre, Szabados Győző, Unger Ullmao Elek, Csempesz Kálmán (Leténye), Hirschler Sándor, 8tolzer Gusztáv, Krátky József, Vágoer Károly, Gradicskv György és neje. Horváth Péter, Keller Mátyás, Welták János, Eger Zsigmond, Király Elek (Habét), Rosenthal Géza, Mathea Károly, Rinhofier József és neje, Auchter Jakab és neje, OSenbeck Károly, Mosztháoier Károly, Mosztbámer Károlyné, Bayer Vince, Baierl Ferenc, Scherz Samu, Raffay István, Hametmsyer Lajos, Molnár István nyug. plébános, Turek Gyula és neje, Laslufka Károlyné,. Ifj. Wajdits József, Kereskedő Ifjak Önképző Egylete (Nagykanizsa), Pongrác Jakab, Dr. Kiss István, Dr. Goda Lipót, Tinagl Lajos, Kilík Béláné, Tóth József kovács, Dervalica Ákos (Szilimán), Pin-cinger Mihály és neje. Halnsy Adám, Dr. Hálz Kálmán, Nith Norbert főtisztelendő 4—4 kor., Hajek JózBef, Stents István (A.-Domboru), Fodor Gyula (Pacsa), Szigeti Sauiu, Splrk János; Schweitzer József,\' Steiner József, Kardos Jézeeí. Mautnanó Ede, . Farkas Róza, Bicsák\' János, Lózert József, Pinterits Amália, Skorjánec József, Döme János, Szatler Lajos, Tóth István, Fischer Ignác, Beréoyi Elek, Muzikár Vince, Danis Kálmán. Szóm mer Sándor, Miltényi Sándor, Horváth István adótiazt, Pásty Lajos és neje 8 — 3 kor. Eddig őaszesen 1361 kor. 4 fillér. (Folytatjuk) .
— A Divat Újság mindén hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre, postán való azétkül-déaael, két korona busz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Ujaág kiadóhivatala Bmlapeateii, VBU., a Rőkk Szilárd-utca 4. számú házában van.
anyakönyvi hirek.
— 1903. szeptember 11-161—18-ig. — Halálozások:
Míkó Anna rk. 6 hónapos. Ispalts István rk. 4 hónapos. Horváth Mária rk. 13 hónapos. Za\'ny Ferenc rk 4. éves. Mátyás József rk. földmives, 43 éves. Felaenburg Manóné izr. magáozó neje, 67 éves.
Brill Mórné izr. egyleti-szolga neje, 74 évea.
Özv. Kolompár Józsefné zenész neje, 60 éves.
Füret János rk. koldus, 83 éves. Jaksbfi György ifj. rk. 1 hónapos. Szmodics Katalin rk. 3 hónapos. Mozaolics Erzsébet rk. 5 hónapos. Bolf Anna rk. 4 hónapos. Vajda Józsefné rk. napszámos, 52 éves, Lőbl Albert Izr. magánzó, 92 éves. Rác István rk. 8 napos. Kiss Ferenc rk. vasuti-muukás, 59 éves. Dávidovics György rk. 1 évea.
Házasságot kötött:
Molnár János napszámos — Dömp Máriával.
közgazdaság.
— Baromfitenyésztési szaklap. A .Baromfitenyésztés" cimü képes heti szaklap — amelyet Hreblayné Dedinszky Adél szerkeszt — felöleli a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és díszmadár, galamb és házinyúl tenyésztési kérdéseket, A baromfitenyésztés minden ágáról közölt nsgyszámu cikkeit mindig a legjelesebb tenyésztők irják. A lap heten-kint 16 oldal terjedelemmel és igen szép illustrációval jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 8 korona. Mutatvány számokat szívesen küld a kiadóhivatal. Budapest. VII, Nap-utca 19. Ugyanitt megrendelhető a „Tyuktenyéaztés* cimü II. kiadást irt baromfitenyésztés szakmunka, amelyet Hreblay Emil állattenyésztési m. \'kir. felügyelő ért, a amely 200 oldalon,
90 képben ismerteti a tenyésztési tudnivalókat Ára 3 korona,
— Wlenl arcátlanság. Valamelyik tapolcai kereskedő — mint egyik laptársunk irja — öt kosár szőllőt küldött egy wieni cégnek. A szóilöt a wieni német a-szállító levélre irt következő szavakkal küldte vissza: „Von Kos sut h-H un de
kanfen wir gar nichtel" Ugy jár a magyar a német sógorral. Remélhetőleg ez esetnek meglesz az » jé hatása, hogy
felhagyunk a sok osztrák portéka fogyasztásával éa ezek után, ha nem is ily csomó gorombasággal fűszerezve, — minden hazafi visszadobja a sok selejtes OBztrák árat.
— A niontÓBzekrény. A cséplések, nél előforduló sok balesetre\' való tekintettel, a m. kir. belügyminiszter az idén is rendeletet adott ki. A rendelet az ily szerencsétlenségeknél szükségeB első segély késédelem nélkül való nyújtása céljából, méntőszekrény beszerzését rendeli el. A rendelet a mentőszekrényhez szükséges gyógyszereket és dolgokat részletesen felsorolja. Végül megköveteli, hogy a cséplőgépnél foglalatoBkodók közül legalább ie két egyén — még pedig első sorban maga a gépet kezelő gépész — az első segély nyújtásában kellő jártassággal bírjon.
IJROI3A.LOM
— A Budapesti Napló nemcsak keletkezésének történetében uj éa eredeti, de a közönség! szimpátiáinak gyors felköltésében is edrlí\'g nem látott példát mutat. Éi minden szám arra vall, hogy a Budapesti Napló megérdemli ezt a támogatást. A Budapesti Naplónak friss és megbízható értesülései, lelkes, temperamentumos, komoly, tartalmai:, hatásukban valósággal azenzációs politikai cikkei, amelyek nyomatékossá teszik & politikai súlyra döntő jelentőségű ujaág véleményét, tárcarovatának magas színvonala, gazdag informatív anyaga, kitűnő értesülései, kimerítő, ötletes, változatos,^ eleven rovatai s mindenrendü közleményeinek változatossága és folyton gyarapodó bősége: napról-oapra ékesszólóan tanúskodnak arról, hogy a Budapesti Napló fényesen megfelel a legvérmesebb várakozásnak is. A Budapesti Napló szerkesztősége \'és olvasó közönsége közt páratlanul meleg és ezives viszony fejlődött ki. Naponkint jelentkezik ez a Szerkesztői üzenetek rovatában. A Budapesti Napló-szerkesztő belső tagja: Vészi József, főszerkesztő, Braun Sándor, felelős szerkesztő, Ábrányi Emil, Clair Vilmos, Cerri Gyula, Erős Gyula, Feszi Géza, Gergely István, [Holló Márton, Horváth Elemér, JanovicS Pál, Kabos Ede, dr. Kovács Jenő, Lsyka Károly, Márkus József, Merk! idoli, ■Molnár Ferenc, Nyitrai József, pásztor Árpád, Roboz Andor, dr. Soltész Adolf, Thury Zoltán, Zöldy Márton.
— A Honi Ipar legutolsó számának vezércikkében Kunz József igen érdekesen fejtegeti, hogy a politikai élet ella-julásának alapokai gazdasági viszonyainkban rejlőnek. Sugár Ottó párhuzamot von a munkások és gyárosok helyzete között és konkrét példákkal világítja meg, hogy a szociális küzdelembán ma a munkaadó a gyengébb fél. Gyárfás Oszkár igén érdekes cikkben ismerteti a ruhaipar helyzetét. Igen érdekes cikkeket találunk még a lapban a magyar kazániparról és a magyar lószőriparról, továbbá az érdekesebbnél-érdekesebb hirek egész sorozatát.
— A „Magyar Szé" a tiszta íjnagyar azabsdelvüség és a nemzeti eszmei lapja, melynek hszafias szellemével a mostani súlyos válságban oly nagy és nemes hivatást teljeBlt, amely kiemeli a többi lapok közül.1 Nap-nap után honszeretettől éa meggyőződés, melegétől izzó cikkekben kél nemcsak a nemzeti jogok védelmére ugy katonai mint gazdasági téren, hanem kegyetlenül ostorozza a nemzet külső és belső ellenségeit, akik egyéni becsvágyból vagy más érdekből akadályozzák a nemzeti jogok, érvényesülését s a nemzeti érdekek kielégittetését. Legutóbbi időben egy nagy történelmi sikere volt, melyet jó barát és ellenség egyaránt oliamer róla: akkor ugyanis, amikor az egész parlament a bánnak leszerelt minden eredmény nélkül, serkentő,, feddő vészkiáltásaival újra talpra állította a nemzeti küzdelmet. Ha lesz valami eredménye a felújított obatrukcióuak, — és biztosan lesz — a Magyar Szónak is kell, hogy jusson az érdem borostyánéból. Ami más lapoktól a jelen viszonyok között megkülönbözteti, ez többek között az, hogy folyton napirenden tartja a gazdasági önállóság kérdését s követeli, hogy a nemzeti követelmények mellé tenyeret is adjanak a súlyos gazdasági helyzetben sínylődő nemzetnek. Szinte nap-nap után lerántja a leplet a nemzetiségű üzelmekről éa az 1848. XX t-c. végrehajtását szorgalmazva mária nagy és azép eredményeket ért el. Ha még megemlítjük, hogy a Magyar Szó mindig bátor, gyakran vakmerő szószólója minden igaz ügynek, akár társadalmi, akár művészeti, akár tudományos téren és gyore, pontoé, megbízható értesüléseivel a legnagyobb igé-
SzerkesUfiitéa : I>r Villányi Henrik. fololBs irorkesutő. Kiadó: Ifí. WajllM József.
VEGYES.
Városi lafcítk, hivatalnokok stb. Emóáztííl xavftrolc és ax ülő életmód és megerőltetőit szollemi munka következménye ellen „Moll, Bcidlitr. pora\' az .emésztést hathatósan szabályozó\' és enyhén hashajtó tulajdonságai következtében teljesen nélkftlözhetlon házlszer. Egy doboz 2 kor. Naponti szétküldés utánvéttel Moll A. gyógy»x«ré»z cd. és kir. udv szállító által Bécs Tuchlauben 9. Vidéki gyógytárakban határozottan Moll készítményét kéljük védjegy és taláirásával.
Nyílttá r.
A? c rovat alatt közlötteifört nora vállal felöISsséget a azerkeaztSiée.
Yeae,, húgyhólyag, hngydara és a köazvénybántaimaK ellen, továbbá a légzó és,í«nlé8ztésl Bzervek hurutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hnigyhaj tó hatása!..
Kellemes uol | Könnyei emésztheti
Kapható ásványrökereskedéaekben és
gyógyszertárakban. A Salvatór-forrás Igazgatósága Eperjesen
Wilhelm Ferenc, gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító urnák Neunkirchon. ben, Alsó\'Ausztria.
Naszály. , Van szerencsém itt c helyen köszönetemet kifejezni nzért a csodái hatásért, mely az Ön kitűnő WJlhelm-féle antiarth-ritikus antireumatikus vértisztitó-teájának használata után nyilvánul. Evvel a teával .egy süttöi asszonyt teljesen meggyógyítottam, habár ezt az asszonyt már háromnegyed ér óta a környék legjobb orvosai gyógykezelték és már lemondottak az életéről. Ezen kura állal a tea oly kedvelt lett itt a környéket), hogy Török Jóieef gyógyszerész, Budapest, Királyutca, 7. bizonyosan nagy monnyigéget ad el »■■ süttői gazdáknak.
Az ón .házamban is megtörtént, hogy én nálam alkalmazott fiatal ember oly éles csuzfijdalraakat érzett, bogy se kozót, se libát mozgatni nem tudta, de az ön teájától három csomagnak el* használása után teljesen meggyógyult. Eu is használom ezt a teát kétszer évonte és megvagyok győződve, hogy az nekem jót tesz. Mégegyuzer a gyógyultak leghálásabb köszönetétkifejezve, maradok kitonö tisztelettel &
\' Hobldampf Mihály, bérlő Naszályban, u. p. Totis, Magyarország.
Kapható Fracz Wilhelm, gyógyszerész, cs. é3 kir. udvari szállítónál Neunkirchen, A16Ó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogueriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 p$3ta küldemény 15 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar monarchia pósta állomására.
ROHITSCHI
templom-f\'orrás
étvágyat hoz, elősegíti az emésztést és anyagváltozást.
k Rűhlltchl HUByailitk lagybinl riktíra MOFF-I1U JÓZSEF cígatl tidipilt Bittüry-itcs 8.
Med Dr. Traub József gyomorpora
Ű ASTRIÓIM
ormiig is leETizsölía fis öasznítlra.
Ezer Ős ezer ember gyomor, bél f-s más bajok következtében íxigorn étrendre van kényszerítve, ami ax életet kinossá teszi. Dr. Traub József OastrloJn gyomorporának használatánál ezen étrend már rövid Idő múlva feleslegessé válik. Betegek, kik sok táplálók felvételével erősek akarnak lenni, elérhetik a Öastricinael a legrövidebb idő alatt. Gastricin múlandó bajoknál, mint gyomorégés, felböfögós, felfúvódás, gyomorfájás, hányás, görcsök, rosszullét, szorulás, fejfájás és rossz emésztésnél azonnal használ és hosszabb\' élvezetnél megszünteti a régi gyomor ós bél bántál masat, melyek eddig minden szernek ellenáltak. — Gastricin nem hashajtó" szer, a székeiéit azonban szabályozza. — Topábbikat. a prospektusok szolgáltatják. — Orvosok részére Ingyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárban. Nagykanizsán PR^GER BÉLA gyógytárában.
Főraktár „Salvalor" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógydrogueriákban.
Nagy doboz 3 kor., kis doboz 2 kor., bérmentve «0, ajánlva 45 fillérrel több
XLII. ÉVFOLYAM.
í
ZALAI KÖZLÖNY
1903. SZEPTEMBER 16-én.
cs.ÉS kir.

HEIM Hm
í/fesfia Aá/y/wA^^
*> _
Heim féle folylonégő-szabáiyozó-szellőzo kályhák T0BBM/MT65.OOO HASZMALATBAM
Utánzatoktól óva intünk
MEIDINGER-OFEN ^ H.HEIM ^
utalással azitf álló védjegyre
JFolylortée/ó\' Acr/tf/cs//ÓA
KÖZFOMTI FŰTÉSEK
• MINDEN RENDSZERBÉN,
Mi.VDEN TÜZELŐ ANYAGfíAK FÜsrMSA/reS TÜZElÉSSfL. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL 8EFUTHET.
Szeffazfefósi berendezése/c,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
legyoóóreferencz/JA. - fsospe/usoA ésAó/Zségvefés eA ingyen és bérmenfye.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók ,<> „ bécs,ober-döbüng.
CSAK 15 GYÁRUNKBAN BÉ?S, I.K0HLMARKT7.
VAGY FIÓKJAINKBAN. PRACA, HVBERNERG. 7.
Első téM; a M rtan tísM Ó\'n olcsőa és leüotteii. Első magyar hangszergyár
tiJJawos cröre borcodezvo.
J.
cs. és bit. udvari hangszergyáros, hadseregszálliló
a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója Budapest, II., Lánczhid-utcza 5.
Ajánlja a saját gyárában készült összes réz-, fa-, fnvó-
é8 vonós-hangszereket. Hegedali, gordonkák, bögJk, tnrolák, klarinétok, trombiták _ éa czlmb&lniok.
Tárogató ára 80 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyen. Zenekarok teljes felszerelése o!«ó árban, olőuyös
fizetési feltételek mellett. Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal. Javítások speciális kivitelben gyorsan és szakszerűen eszközöltetnek, vonóa hangszerek a legújabb találmányú
haogfokozó gerendával, melyért garanciát vállalok. ÁRJEGYZÉK nlnden btPfltzcrről kglSu-kgga kireadő. aely bér-Bcnlva MgqkBldetlk.
JflYER"
vas- és fémöntide részv.-társ.
GÉPGYÁR SZOMBATHELY
Raktár: Budapest, V., L.ipót-körut 15.
.Készít mindennemű
Gazdasági gépeket,S-Benziu-molorokafc,!^.
Benzin-motor os cséplő készletek.
nxalomépitészet ■ bengcrsxékek, minden e srakeoába vágó gép gyártáxa
-—- Toljes míimalmi berondeiéiek.
K.tll0j»!ea;essés:: »Ktyabb axétkeieta csavaros él szabad, víznyomású
—---—- boraajtó.
Osliorne B. M.-féle vi\'ágbirt amerikai oratb és Vínxáló gépek
—---- magyarországi kizárólagos képviselSiégo.
KépeaárjegyzékIngyen és bérmentve. Kívánatra minden szBkeégtetre kmOn kiíllstgvetts.
Ispáai
állást keres — lehetőleg október havi belépésre — szerény igényű 30 éves 8 nős keresztény, szakiskolát kitűnő sikerrel végzett gazdász. Kiskora óla intenziven kezelt „duoántuli* gazdaságban volt alkalmazva bol teljes gyakorlati jártasságot szerzett a\' gazdálkodás összes ágaiban és srároadás vezetésében. Oly .dunántuli" gazdaságban óbsjt alkalmazást nyerői, hol kitartó szorgalma által jővóje bizto-Bitva lenne. Jelenleg is felmondatláu állásban van, de uj állását bármikor elfoglalhatja. Szives megkeresést K. I. gazdász Kiskundorozsma 725. szám Csongrádmegye kér
Egy koronáért
portómentesen küld az orvosszövetség sorsjátékához egy sorsjegyet
az „Országos Sajtóirofla"
Budapest, Kemény Zsigmond u. II.
Húzás már október 10 én. 1840 nyeremény, t főnyeremény 40,000 kor.
Legnagyobb nyeremfcny legkedvezőbb esetben 50,000korona. Szerencse fel!
(kor. i sorsjegy. 1 tor-11 soisjfjj.
m^mmm^mm^M®
KRONFELD NŐVÉREK
folytatják a tanítást az idegen nyelvekben.
Nyavalyatörés.
Ki oebézkórbsn, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, bérjen ezekről brocburát. Ingyen és bérmentve ksp-haló Schwanen Apotheke, Frankfurt sIMain által.


Az őszi mézszedés beköszöntött évadja alkalmából értesítjük az i. t. méhészgazdákat, hogy a termelt
R- ^
bármily nagy mennyiségben jobban eladhatják
ROTHSCHILD SAMU
móz-n&gykereslccdónél
Nagykanizsán, — (Magyar-utca ^ 39. B2ám.)
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj talilcninyu orvoságot, mely az elvesztett erűt üjra meghona,\' Próbacioraagot » egy - száz oldalas könyvet po»tán. jól becsomagolva. ingyen kapják mindazokba kik érte inuk. Ex a legbá-mulalraméltóbb csodaorrossig, m[ely megmentett ezreket. a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, szifillsben, valamint elyeszitett férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta ax intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. \'Ezzel a bizior-vossiggal a baj otthon gyógyithejtó, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi clgyöngülé«tMan,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyófcyithaljik magukat. Rt a gyOgyjzer körvctctlenal azokra a szervedre hat, ct hói a megerösödé* ^szükségot csodálatos eredmí-nynyol gyógyítja jül óvök óla tartó hetegjégeket. Öreg, fiatal egyaránt • irhát State Medical Inslitolnak ax alant jcüétt cimre, a bon* nah a csomagot rögtön elküldik.; Az intézet leginkább azokat akarja megmentonl, a kik kezelés céljából ar otthouukot nem hagyhatják el. A próbactomag megmutatja hogy mily könnyen ki«y>gylthatók ebből a rettenetei bajból otthon. Ax intézet kivételt nem te*c. Mtfcdenkl irhát éretto bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett posta-fordiüiival egy ingyen csomag! orvosságot kap magyarázó könyv>-cl együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csofnagolva, hogy a tatalmát senkisera fogja megtudni. A levelet igy k«l dniozni: State Medical Instituie,. 17 Elektron building, Fort \\Yayne, lndi Amerika
-............
BIRTOK ELADÁS.
A külső Sárái határban a. Pozsony- Varazsdi úttest mentén Baksa és Alsá-Lendva között, a csárda épület, mely 4 szobából, konyha és hozzátartozókból áll, 6 hold ház melletti földdel, esetleg 13 katasztrális hold jó minőségű szántófölddel szabad kézből ekhó.
Ajánlatok MarkOVÍCS János tulajdonoshoz, Nagykanizsa Kinizsy-utca 66. intézendök.
Bőr-tisztító szer
*
„GLOB/fí
felülmúl mjnden eddig létezőt.
GLOBIN a legszebb fényt adja,
a bőrt simalskonynyá ^ ás tartóssá teszi.
Pótolliatian óvószer chevran, box-calf es lackbőrnél.
I Kopható fekele és színes-ben:
Fesselhofer József, Marton és Huber, Neu és Klein, Haas Vilmos, ScJiwarz és Tauber Nagykanizsán.
Z.K. V„9Ö3.
MOLL SEIDLITZ POR
Caak axxor valóálak. ha mindegyik dobon Moll A, védjogyét éa
aláírását tünteti fel. A MrII A.-réto Ssldlltz-porek t&rtés ^yégyhatáss a loftmalracaabb gyomor- éa af-teatbáatalMkk, gyomorjörci ía ^yomorhér, rtgiött azékrekedii, m^jbanulom, vár telllál. aranyér éa a legkalSnbOxSbb nSI bitejlíjek ellen, e jelei báaliaernek értixedek éu mindig nagyr.bb olterjedéat axerxett. — Ara egy lepaniételt\' »rs-dftl dobozaak 2 kor.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
ímoll-f¥le francia]
síd

C8ak akkor valódi, h» mindegyik tlreg MOLL A. rédjejyét tOnteU tel
-— .A. Moll* felirata íooxattal van xárva. A Mell-féle
íranoila boraztaz és aé nevexetesen mint fájdaléaollilaplté badürnSIeal szer kOaxrónj, eanx és a mcfrboléa egyéb k&vetkexméoyeinél le«íamorotesobb népixer. - Egy inorott eredeti Cvig »ra I kar. 90 áll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb médaxer ixeriot kéaxítek gyermek éa hélgy axappan a bír skazerQ ápolására lyerBSkek s foloítlek részére.
ára darabonklnt — 40 III. öt darab — I kor. 80 üli. Minden darab gyérmek-ixappan Hell A. védjegyével van ellátva.
Főszétküldés: Moll A. gydgyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, Bécs: Tuchlauben 9. az. Vidéki megrendeléflek naponta poatautánvét mellett totíeilttetnok. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia. •
aioooooooTOQooauocoapoooöSBBO
A Iw\'ck mlntlig bírincni«ítcnJ5k.
Nyomatúit Xij. jtttyttis Jóiset kőuyvijyoindijában HagytauiiMia.
wmmmm&A, I902. szeptember hó 27-én.
3&-ik szám,
Előfizetési ár: Egtar évre . . 10 kot. —■fill. Fél érre * J V .6 kor. — fili. Negyedévre . . 2 kor. 50 fill. Egyes szára 20 flll.
HÍR D E T ÉS £ K
6h»8ábÓsp8titsorbanl4,m&sod»/.or
12, b minden további gorért 10 fill
NYÍL TTÉ R BEN
petit soronként 20 fillérért vétetnek fel.
XLI. évfolyam.
A laj> szellemi részét illető min-den kCzlemény a felelős szerkesttŐ nevére, tíz auyjyi részt illető közlemények p.\'dig a kiadé no»é\'rc cimzetten Nagy-Kanizsára bérmentve Sniézendők.
Bérmentetler> levelek nem fogadtatnak el.
Ké2h-alokTÍ*sjca nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,0 „a nagy-kanwsaip?akarékp6nztár részvény-társaság/ a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,c „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ , a. ,nagyikan^i>isdeanevel6 [egyesület^ a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör,« a „nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,V „szegények tápintézete/ a „katonai, had^ánegylet,4 a „sjopröni kereskedelmi iparkamara/ nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MIIJEI,ENÓ VEGYES TÁRTÁLMD HETILAP
Legyünk résen!
N&írrhaiitissft, 1002. szeptember 2fi.
A „Honi Ipar* révén az országot bejárta immár az iparpártolás torzműve. Tudvalevőleg arról van szó, hogy a budapesti Bettelheim Miksa és Társa rövid és díszműáru nagykereskedő. cég felhatalmazást nyert arra, hogy a MÁV. összes erre alkalmas állomásain bódékat állíttathasson fel, amelyben kizárólag magyar iparcikkeket szabad eladnia.
Már ejs- a tény magában véve is olyan, amely méltóképen lázithatja fel a hasonló árakkal kereskedőket. De ehhez járul még az is, hogy a cég a helyiségért bért nem fizet, fel van mentve az adó alól s csupán engedély-illeték fejébeu fizet l-l bódé után 10—10 koronát. Szó van továbbá arról is, hogy. a cég az ilyen elárusitási helyekre szállítandó áruk után szállítási dijat nem fizet.
Olyan sérelem ez a szóban forgó kereskedelem ellen, aminővel eddig nem találkoztunk. Országszerte hang-, zik a panasz a rossz üzletmenet, a nagy konkurencia miatt s akt a kereskedelmi lapok tudósításait figyelemmel kiséri, sajnosán tapasztalhatja, hogy a tények igazolják a- panaszt nagy számú fizetésképtelenségekkel. S mindezt csak ott nem akarják látni, ahol kellene. A nagy konkur-reuciál megtoldják egy még nagyobbal, mely nagy tőkével s a többi keriskedőkkel szemben költség nélkül dclgozik. A „Honi Ipar* kimutatta ízt is, hogy a többi hasonnemll nagykereskedők, még vidékiek is, legalább olyannyira istápolták a magyar ipart, mint a szóban forgó szabadalommal
mz
felrnliázo\'tt cég r így e tekintetben"j olcsóbban ís\'ld iif f eiégenSaTKké-som lehetett ok ezen vítézkedésre. j vei. bir, amelylyel a versenyt Úosszu Bizonyos, hogy a honi ipar elő- időre köiinyeu felveheti. Ha aj lazs-mozditására nagyon rossz eszközt nak:i bolt kárt okozott a fflszei-esek-választottak. Most, amidőn a sajtó ! nek, százszorta jobban megérzik ezt
nagykanizsai rövidáru detailkeres-
3- tv-
TÁRCZA.
k tenger kincsei.
— A >Zilai Kötlöny. tSrcAji. —
Társaságban, szóbeszéd közben földi hatalomról, gazdagságról szólván, sokszor fölmerül az a kérdés, hogy ugyan ki is volt a világ leggazdagabb uralkodója. Aztán ido-oda találgatunk.
Hát azt, hogy kí volt kincsekben a leggazdagabb uralkodója a földnek, nem igen lehet eldönteni; de hogy ki lehetne az, azt könnyű kitalálni: Aki a tenger mélyét hódítja meg, az lesz a leggazdagabb földi hatalmas, mert. a tenger sötét mélységei mérhetetlen. kincseket rejtenek magukban. Ha semmi más drágasága nem volna is, csak az, amit a vizekben bolyongó ember vagyonából évszázadok óta elnyelt, már akkor is mérhetetlen nagy az \'a \'kincs, ami a tengerfenék iszapjában el van temetve.
Hogy miért nem történ tok eddig nagyobb-szabású kísérletek a tengerfenék kincseiuok felszínre hozatalára, az szinte érthetetlen, ha meggondoljuk, hogy mennyi drágaságot ad vissza a tenger néha önmagától is.
Corawallis sziklapartjainál tett ugyan egy társaság kísérletet, de eredménytelenül. A nép száján ugyanis az a hagyomány él, hogy 1784-ben egy aranynyal terhelt spanyol hajó ment tönkre a partok\' előtt s & rengeteg kincs ott van elteraetvo a partok tó a sziklacsompók között.
A kincs felhozatalára egy társaság — mint említettük — tett is kísérletet, de teljesen eredménytelenül.
és az ujabb gyárak lángoló akciója folytán mind nagyobb és nagyobb térben sikerült zsenge ipárunknak hazánkban is piacot teremteni, ennek folytatását sem észszéríl, sem célirányos a kereskedők elidegenítésével eszközölni. Mert misem természetesebb, hogy az árban a külföldivel nem mindig egyenrangú hazai portékát csak a kereskedők közös egyetértése mellett lehet csak árusítani s menten háttérbe szorul az, amidőn a kereskedelem ilyen óriási előnyökkel dicsekedő versenytársat kap.
Az ország összes kamarái, (az egy szegedit kivéve), kereskedelmi testületei jés maguk a kereskedők nagy számmal érthető felháborodással, tiltakoznak tehát a verseny eme módja ellen, amely nemcsak a kereskedelmet — még pedig első sorban a vidéki kereskedelmet — hanem ennek révén zsenge iparunkat is a tönk szélére juttatja. Nagykanizsa kereskedői, kiknek véleményét ez ügyben még nem hallottuk, különösen fogékonyak lehetnek ezen sérelem iránt, mert a füszerkereskedők kétségkívül visszaemlékeznek azon;kárra, amelyet évekkel ezelőtt a lazsnaki olcsó bolt okozott. Tudjuk jól, hogy a nagy távolság dacára naponta tetemes mennyiségű élelmiszert hozlak be onnan a kanizsaiak, mert néhány krajcárt megtakaríthattak, Most tessék elképzelni, hogy a vasút közel van a városhoz, oda amúgy is kisélál a közönség, ezen bolt bérlője adót sem fizet, olcsóbban vásárol, — tehát
kedők, akik bizonyára ucm liérlék ezt az extrakonkurrenciát.
Azért idején mondóm még Kanizsa kereskedőinek: résen legyenek s védjék magukat ezen igazságtalan támadással szemben! a«a«:nrmo».
Gyiimölcsgerinelásiínk.
A gyümöicsérés középében vagyunk. Sajnos, a termés \'aránylagos silánysága ézidei gyűmölcskereskedelmünket is meglehetősen le fogja nyomni. Hacáak a a/őlő nem lendít valamit a dolgon; mert moBt már kétségtelen, hogy ez utóbbi kivételével gyümölcstermésünk nagyon gyönge.
Ha mezőgazdasági termelésünk valamely ágában az időjárás döntő hatású, ugy a gyümölcstermelésnél ez kétszeresen áll. A gyümölcs sokkal érzékenyebb; mint . más mezőgazdasági termény, s így minden abnormitás, bármily kis mértékben jelentkezik is az, hatásában a termést igyen-giti, a minőséget vágj/mennyiséget rontja, : Az: Is ifi azonban.Tfoogy a\' mezőgazdasági termelés egy\'ágSjjan séin \'maradtunk ugy ei, mint a gyümölcstermelésben. A rendszeres kezelésnek még most ís sok vidéken nyoma sincs, mig alig egy-két éve, az ország túlnyomó részében e tekintetben semmit sem tettek.
Tény, hogy sokfelé a gyümölcstermelés kiterjedésben óriásit nyert, de kétségtelen, hogy ott, hol a . kisgazdák közeiben van a gyümölcstermelés, Ott a hernyózás s gyümölc-tszedésen kivül a gyümölcsfákkal mit sem törődnek. Vagy ha a szőlőt veszszük; azon már vitatkozni sem lebet, hogy a permetezés és kénporozás a szölőbetegségek Nélkülözhetetlen profilalftikus.szere, Éppen: nem kell keresni azonban azért azt a kisgazdát, ki permetezni vonakodik, ki
abban nem hisz, mert hisz van számtalan ilyen. Pedig ezen fordul meg nz egész szőlőtermés. A kénporozásról nem is szólunk.
Általában véve áll az, hogy a gyümölcstermelést kisgazdáink r.em űzik okszerűen. Szinte közhelylyé vált már az, hogy bazánk a gyümölcstermelés terén mily őriásít tud produkálni. Ezt tehát hangoztatni fölösleges. Általában\' vallják, liogy ezen a réven az országnak egy nagy vagyon biztosíttatik", mégis, nagyon alapos és nacvon sok a panasz, mi e téren fölmerülhet.
A gyümölcstermelőnek számtalan ellensége van. A-gyakrabban \'föllépő betegségek Mellen többnyire meg van a biztos, csalhatatlan óvszer.\' S még sem használják. Ismétlem, kisgazdáinkról vsn szó, a kiknek kezén pedig óriási\' mennyiségű gyűmölcsterület áll.
Ncra védekeznek a betegségek s ellenségek.ellen, a nem termelnek jó minőséget. A gyümölcstermelő Magyarországba hozzák az olasz körtét s barackot stb., a minek sikerül piacot is biztosítani, a boni, sok esetben silányabb minőség mellett. Hogy a szállításhoz, pakoláshoz sem értünk a igy a megfelelő kivitelünk nincs, az viszont más lapra tartozik. Szőlő-exportunk például jórészt azért gyönge, mert nem érkezik meg árunk ép állapotban; az olasz szőlő sértetlen az. expoKban, a mienk törődött áru. \' \'v.
Gyümölcstermelésünk minőségi s meny- \\ njiségi föllendülése pedig épp az exportra, való tekintetből volua nagjon fontos. Nagy Jövedelműnk van belőle most is. de az aránytalanul lokozható volns, ha a kívánalmaknak megfelelnénk. De nemcsak az alma, körte, bzöIő, barack s szilvára áll ez, amelyek kivitelére eddig ia a legnagyobb gondot fordítottuk, hanem más gyümölcsféléinkre is, melynek exportja eddig meglehetősen elhanyagolt volt. így .diót nem termelhetünk annyit, mintamennyire vevő találkozik. 1901-ben öiezör annyit vittünk ki, miat 1900-ban, de kivihetnénk akár 10—20-szor annyit is, csak volna. Dinynjét 1899-ben 11,000 q-t vittünk ki, 1901-ben 28 ezret. Öriási aí az összeg, melyet gyümölcsből kiárul-batnánk; csak a megfelelő kezelés hiányzik
s a megfelelő termés mennyiségileg és minőségileg. Ez különben még nem elég ;-a kiválogatás, csomagolás s szállítás az|\' ami a gyümölcsöt értékessé teszi. Ezt nem leket eléggé figyelmébe ajánlani a kereskedőnek s gazdának. .
A kisgazda a gyümölcstermelésben oly kereseti forrást talál, mely a mezőgazdaság ; bármely ágával Kiveheti a versenyt. Befektetés alig kell bozzá, csak szorgalom a szakértelem: A szakértelmet megszerezheti most már ki-ki könnyen, hisz a kormány klllőn tanfolyamokon, de meg tanítókkal, lelkészekkel s könyvekkel igyekszik terjeszteni az okszerű kezelés ismereteit. Cssk megtörjék népünkben az az indolentia, mely az ujabb ismeretekkel szemben megnyilvánul.
A gyümölcstermelés jövedelmezősége föltételezi a termelés okszerűségét,- de meg az árnsiiás megfelelő voltát is.
MUhoffer SAud\'ir.

Köztisztaság.
Köztisztasági állapotunk a következő: Az Erzsébet-téren hetekig hevernek saláta, narancs, \'citromhéj, zöldség, vér, lótrágya, gyümölcsmag, ojpró csont, vöröshagyma stb. hulladékokból* álló keverékek. Paripa pirula és tehén spenót dombok hosszú láiícolata a főúton végigmegy mindazon -az. Blszállási fokozatokon melyeken a különböző kőzetdk az ősidőktől a mai napig átestek, ]""\' V" ;
A városház előtti köpködő és bagóié urak keblének tejszínhez, fagylalthoz éa fekete-kávéboz hasonló terméke szilárd állapotba jutva poralakban száll a csatot^-nák rostnyilásából kijövő lanyha szellőnek szárnyain és igyekezik bejutni egy-egy nagy lélegzetet vevő tüdőbe..
A vízhiány egyik főoka a ,bajoknak. A gyakori öntözés,\' öntözés utáni söprés elejét venné a ragályos betegségek elterjedésének, de a jelen állapotban azok pusztítanak tovább, ugy, hogy megdöbbenve olvassuk az auyakönyvi hírek rovatában a „tüdővész" szőt.
A zárt csatornákon sokat tisztítana, ha azokon naponkint vizet lehetne végig folyatni. Az összes szerves anyagokat
Sikeresebb volt az 1883-ban Tafelbaíban történt kísérlet. Az öbölben 1048-han egy Ázsiából jövő hollandi hajó sülyedt .el, mely muzeumi ritkaságokat és múipari remekeket hozott magával. A kincs fölkeresése sikerült s a felszínre hozott ozöst- és porcellén-régiségek teljesen épek és sértotlenok voltak.
II. .Jakab angol király uralkodása alátt 1087-ben, a délamerikai partok közelében szintén felszinro hozták 44 esztendő multán egy angol hajó 3 milliót erő aranyrakományát.
1880-ben Point-Quado mellett elsfllycdt a Don Alfouzo nevű spanyol postahajó, amelynek rakományában egy milliót érő aranynemü is tönkre ment. A biztosítótársaság, amelyiknél a hajó biztosítva volt. expedíciót szorvezett az elsülyedt kincsek megmentésére. A vállalkozást részben siker koronázta, mert a rakomány jelentékeny részét meg lehetett menteni.
Hát így egyes esetekben történtek kísérletek a tengerfenék kincseinek fel-szinrohozatalára és sok esetben eredméuy-nyel is jártak ezek a kísérletek, de a nagy nemzetközi hajós utak kikotrását még nem próbálta meg senki.
Pedig érdemes volna. A tenger\'maga bizonyítja, ha néhanapján önként vissza ad egyetmást eltoraetett kincseiből.
így fogtak ki ISOG-ban Yeymouth közelében egész véletlenül 62 hajóládát 350,000 dollár tartalommal.
A legtöbb hajó azonban 1700 és 1890 között pusztult el a tengoren, amelyeknek drága rakománya sohasem került felszínre. A legborzalmasabb volt azonban 1798-ban
a „De Iíroock" nevű angol fregút pusztulása, amelynek fedélzetén kétszáznál több megvasalt fogoly sínylődött, s ezek a szerencsétlenek szintén tehetetlen ; áldozataivá lettek a rettenetes viharnak^
Az eddig megtörtént buvárkísérlotek között azonban a leghíresebb mégi^ csak az a bravúros kísérlet volt, amelyik az ,Abukir mellett légberőpitett francia; hadihajónak, a L\'Oi\'ienfnek roncsait hozta\' felszinro. fizt a csatahajót, amely hét millió forintot szállított aranyban líona-partének a francia hadsereg hátrdékos zsoldiára, tudvalevőleg Nelson robbantotta fel s a francia hadipenztáron kivit még rablott kincseket is vitt magával rakományában. A buvármunkálatokat Pon^onby kapitány végezte, aki a hajó főárbocából Nelsonnak\' koporsót csináltatott, amelyet a hősnek egy levél kíséretében küldött el. azt írván benne, hogy ha fényos katonai pályájának vége elkövetkezik — amit a sors még sokáig meg ne engedjen — utolsó pihenője az ő nagy dicsőségének ebben a tropheumábau legyen. Nelson a koporsót egésa életében nagy gonddal őrizte, s mikor hét évvel később, 1805. október 21-én a trafalgári csatában e)csett, abban a fakop.orsóban helyezték . örök nyugalomra, a iondoni Szje-íál-teffiploui csarnokában.
A L\'Orient .felszinre hozott kincsei között a logértékesebb két darab 80 négyzot cali terjedelmű , faládikó j volt, amelyek színültig telve voltak csiszolatlan, nyers gyémánttal.
A viz alatti munkát nagyon megnehezítették a cápák, amelyek folytonosan
ott .ólálkodtak a búvárok körül, s ha lehetett, egy-egy emberi bizony - el is kapkodtak a dolgozók közül.
Bátran elmondhatjuk, hogy a jövő század e-gyik legérdekesebb megoldandó technikai kérdése .a tengerfenék fölkutatása lesz, amely ha sikerülni fog. gazdagon megjutalmazza majd azt a munkát, amelyet reá fordítottak.
Magyar tiivalférfiak.
lrls:.Vay Sándor gróf.
■— A >Zal.*li Kö\'.!C>n)-< eircija — \' Manapság mindenki divatosan öltözködik. Várady bácsi áruháza a legészakibb eszkimót is korrekt klubgeutlcmanné vará-zsolja. Fenomenális anyagot, fehérneműt cipőt, kalapot vásárolhat, anélkül, hogy ülőhelyéből csak egy lépésre is mozdulnia kellene.
• Nem igy volt ez hajdan, amikor az öltözködés művészete a legfelsőbb ezrek kiváltsága volt. A párisi szabók adták akkor a hangot, s az utolsó divat szerint öltöztetett bábukat küldtek a killtöldi nagyvárosokba, melyekről a párisi i?,lést tanulmányozták a szabók és varrónők. Jellemzi az akkori időket, s azt, hogy akkor is törődtek a divattal, hogy a K VIII. század folytonos háborúskodásai közopett, az Ellenséges táborok hallgatólagos megegyezéssel szabad járást-kelést engedtek táboraikon át, a divatbábukat szállító kereskedőknek.
A divat annakidején sokkal komplikáltabb volt. A XVIII. századbeli divat-tudósítók.rendkívül virágos stílusban Írtak,
így például, egy 1787-iki párisi divatlapban következőket olvasunk: „D ... kisasszony tegnap elfojtott sóhaj ruhában jelent meg az opera előadásán. Toilette-je csalfa mosollyal, a szűzi ártatlanság betét pedig késő bánattal volt bélelve . . . stb.", később a férfidirat ís nagyobb igényekkel lépett rei ós jöttek a koronázatlan felségek, a divatkirályok. Angliában örök hírnévre tett szert a beau Brumel, IV. György királynak kedves pajtása. Neve a uvakkendó történetében halhatatlan. 6 találta ki a mai écbarpe- kötés ükanyját. De olyan_|élfékenyen őrizte ezt a titkot, hogy senkinek el nem árulta. Végre négy gavallér rálesetett, két markos szolgával lefogatta s egjH pincébe „ záratta, llhcn-sz.omjan ott tartották, mig végre megtanította a kérdéses nyakkendő kötésének a titkát.
Franciaországban D\'Orsay gróf állt divattekintély hirében. Temérdek öllöny-darabot és egy frizurái is noveztek el utána.
A XVJH. század végén, májd a XIX. elején nálunk is kezdtek az urak párisi módi ruhában járni. A magyar ruhát fölvették ugyan 1790-ben, de. csak szalmaláng volt ez, már a bécsi kongresszus idején, de jöval előbb is, mindenki párisi és bécsi mustra után öltözködött. A Kotbkrepf — később: Mátrayra változtatta uevet Honművész című újságja foglalkozott először nálunk behatóbban a divattal. Ennek a harmincas években Viseleti Divat cimen állandó rovata volt, s itt már férfidivatról is írtak, sőt férfidivatképet is adtak mellékletül.
Lapunk ma.i számához asgyeiüv mslliklat van\'csatolva.
XLI. ÉVFOLYAM.
kihordaná. Mig jelenleg ott végződik el a föíbomlási vegyfolyamat.
Több mély kntra van szüksége a városnak. A próba 1893-ban nem sikerült s azóta egyetlen kísérlet sem volt. De nem kell oly messze menni, — pedig egy bővizű nagy kut, (lehetőleg ártézi kut) köztisztaságunk szempontjából szükséges — elég, ba a jelen kutakat rendezik.
A Teleky-uti közkutak vizei kezdenek posványosak lenni. A Honvéd-utcai gémes kut tégláinak fele hiányzik. A Petőfi-uti két utolsó kut vize zavaros, mi azt jelenti, hogy sok az iszap bennük. Kitűnő közkút az Eötvös-téri, ebben a viz friss és tiszta, mellékize nincs, igazi jó forrásvíz, csupáo némelykor romlik el a szivattyú, de a város azonnal meg szokta csináltatni. Ez a kut az édes gyermek.
A kaszárnya kutjai mind kitűnő vizet fognak adoi, jelenleg azonban némi kivánni valót hagynak bátra iz tekintetében. Egy kis föld ize van még a víznek, dacára annsk, hogy a kutak mélyek. Ez a. nehézség minden kútnál előfordul, mikor még uj. Egy kis idő kell mig jó viz lesz benne. Ezt főleg gyakori hasz-. nálattal lehet elérni, sőt az uj kntakat ki is szokták merni. A szivattyús kútnál a kimérést pótolja a gyakori használat. Az uj laktanya kútjait naponkint jól ki kell húzni, hogy mire.a hadsereg bekől-tözködik. a viz jó legyen. így a csatornák is tisztulnak. A Sugár-uti fócsatorná-ban levő víznyomás erőmüvi hatást gyakorol a főúti zárt csatorna mélyebben fekvő részeiben levő vizro és ez gyorB folyásnak indulva, könnyen kihordja az akadályokat.
A köztisztaság nálunk mostoha elbánásban részesül. A köztisztaság képezi alapját a város közönsége egészségének.
A város közönsége a köztisztaságot csupán kényelém szempontjából itéli meg. Folytonosan panaszkodik,, de nem tesz semmit. A képviselőkkel nem igyekezik érintkezésbe lépni és nem informálja őket kellően.
Közeledik a költségvetés ideje, jó lesz már most gondolkozni a dolog fölött. Reméljük, fog akadni a képviselőtestületben oly férfin, ki javaslatot terjeszt elő, megkísérli az öntözés reformálását éa egy artézi kut jövőben való létesítésének módozatait. A régi (tűzoltókkal kötött) Szerződés nem felel meg a mai viszonyoknak.
Szezonképek.
Les jourá de fóte sönt passée. Szégyen megvallani, de didergek az őszi hidegben. A felöltő már kevés, a télikabát még sok s a legolcsóbb fűtőanyag, a lelkesedés ma már nem aktuális. Ma egy hete még az volt. Ugy tetszett, mintha aranyport fújtak volna a levegőbe és az leftllepedett fűre, fára, virágra, az utcákra, a városházára, Tuboly Viktorra és a vén, szakadt ruháju negyvennyolcasokra. Pedig ezek a tárgyak és személyek maradtak köznapi valójukban,\' csupán a mi szemeink elé ereszkedett le az óráról-órára növekedő nemzeti színű hályog. É,s virágosnak láttuk az életet, dicsőségesnek a multat, reményteljeenek a jövőt.
Valóban szeretetreméltó volt Kanizsa csütörtök eate. Láttuk, hogy milyen lenne a város rendes világítás mellett és ha élet lenne a benlakókban. Minden oly komoly, fenséges, mégis megnyerő és barátságos volt Azt hiszem a t|lzoltó-banda oly precize még sosem játszott, az ívlámpák igy még sosem világítottak; Taboly Viktornak ez volt a legjobb
ódájs, hisz egy-két rim is volt benne; Hajdú Gyula valóban lelkes ember, Böhm Emil a legjobb karmester és Vidos József tenorja ritkítja párját A rendőrség, ah, mily kedves, igazán utolérhetetlen volt nyájasságában. Ha a főkapitány valakivel gorombáskodni akart, azt mondta neki: .Nagyságos ur, legyen szíves." Mert akikkel emberségesen bánt el, azokat igy szólította: .Méltóztassék exellencíás ur!\' Amit más alkalommal tán igy ejtett volna: .Mars a gyalogúira,\' az most igy hangzott: ,Öb, mennyi elragadó azép hely van még a járdán I" És csodálatos, ezt a gyöngéd célzást is megértette a lelkes közönség, sőt azt tapasztaltam, hogy a főkapitány tapintatos udvariasságának sokkal több eredménye volt, mint más alkalmakkor ennek a kipróbált hires tőmondatnak: .Röndnek muszáj lön ni!"
Sok lélekemelő jelenete volt Kanizsán is a Kossuth napnak, de a legszerényebb volt tán a legmeghatóbb. A Kisfaludy-utcában egy alig négy deciméter magas kis ablakban egy sercegő konyhamécses pislogott, mellette egy szentkép, egy törött játékbaba és egy megsárgult nikkel óra. Látszott, hogy ft tulajdonosuk mindet] pompájával ünnepel a nagy napon. A szoba homályos hátterében pedig egy öreg ember üldögélt, kopottan öltözve. Azt mondják, hogy negyvennyolcban katona volt. Könnyen elhihető, hisz nem jutott pénze egy szál fagygyugyertyára.
Pénteken azok ünnepeltek, kik Bzaba-dok az idejükkel, vasárnap volt azoknak ünrepe, kik igazán átértik Kossuth Lajos nagyságát, mert ismerik a szolgaságot. És ez az ünnep őszinte volt és impozáns.
A kokárda alatt erősen dobogott a szív, és alig fért meg helyén, mikor a magyar pap őszinte keresetlenséggel, egy művész fenséges .egyszerűségével megmagyarázta nekütík a mi örömünket és kifejezte azokat az érzéseket és reményeket. amelyek eddig bennünk alaktalanul szenderegtek. Murányi Jáno9 magával hozta hozzánk az Alföld megható egyszerűségét éa az igaz m8gyar vér tiszta lelkesülését. Mikor az ő igénytelen alakja jelent meg Kossuth bépe alatt és remegő hangon mondta el, mennyire örül ő Kanizsa lelkesedésének, mit várt tőlünk és mit tapasztalt nálunk, éreztük mindnyájan, hogy magyar, pap az, kl most a pódiumon áll. Magyar pap .... és érzéseinek hevében s k\'fejezéseinek lendületében költő is.
Bölcs beszéd volt az is, melyet Lengyel Lajos városi főjegyző tartott; Szinte megremegtek bele a városházi gyülés-teremnek tartalmas beszédekhez nem szokott oszlopai. Remete Gézának gyenge a hangja, kevés is volt, amit mondott, de a rövid beszédnek volt veleje: festessük meg Kossuth képét Ha ott fog függeni az ő képe a gyűlésteremben, talán megszállja egy kissé a városatyákat is a tevékenység szelleme; mert azt, hogy Kossuth képe alatt tétlenül üljenek, talán mégsem hirja el a lelkiismeretük.
Egy hete már, hogy kialudtak a mécsesek és begöngyőlgették a zászlókat Tovább forog a hétköznap kereke szakadatlan, unalmasan. Ha maradt valami bennünk a Murányi János lelkes szavaiból, azt megtakarítjuk későbbre, egy másik piros betűs nemzeti ünnepre. Tartogatjuk magunkban a lelkesedést, mint a vén assznoy a garast, elismert alkalmakra; kár azt hétköznapon elpazarolni. Ahogy visszarakjuk a trikolort a padlás egy zugába, ugy rejtjük el a jobb érzést is bensőnk legtitkosabb rejtekébe és köznapi ruhát öltve vagyunk ma, akik
ZALAI KÖZLÖNY
voltunk az ünnep előtt Ha Kanizsának egy arca lenne, az bizonyára elpirult ■ volna az alföldi pap dicsérő szavainak ! súlya alstt A gyertyalángok fényesek voltak, nappali világosságot varázsoltak az ünneplő utcákra, de ami a meleget kölcsönözte volta nekik, az hiányzott belölünk. Az önzés jege ha olvad is bennünk valamit, csak pár fokkal száll feljebb a hőmérő, de a forrás pontját nem képes elérni. Egyik ünnepi szónok sem hagyta ki beszéde végéről, hogy mi történne akkor, ha ismét elkövetkeznének, a negyvennyolcadik! nagy napok. Mindnyájan rózsás színben látják a jövőt, csnpán nekünk jut osztályrészül a szerep,] bogy a sötét kétségnek kifejezést adjunk :j mi értünk aligha izunne Kossuth Lajos..
( Xaffj/ Samu.
tíír5¥K.
— Esküvő. Jutassy István rendőrségi tisztviselő f. hó 29-én vezeti oltárhoz Vidakovics József polal lakós leányát Gizellát
— Névváltoztatás. Fitos Gábor Csáktornyái lakós családi nevének .Heucsei\'-re kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— Kossuth ünnepély..Nagykanizsa város közönségét méltó elismerés illeti meg azért a valóban impozáns részvételért, melylyel e hó 21-én másodízben ünnepelte meg a haza atyjának 100 éves születési évfordulóját, de épp oly méri\' tékü dicséret illeti a város tanácsát, hogy az ünnepélynek vasárnapi rendezésével a város minden lakójának erre alkalmat nyújtott. Maga az ünnepély lefolyása magasztos éa lélekemelő volt. Délután 3 órakor történt s felvonulás az Erzsébet királyné-térről a Deák Fe-renc-térre, s itt folyt le az Isten szabad ege alatt sz ünnepély, mely maradandó emléket vésett az ezrekre menő közönség lelkébe. A műsort az Irodalmi ^s Művészeti Kör dalárdája nyitotta mee:a Hymnusz eléneklésével, ez után Kaffka főgimnáziumi tanuló szavalta el Pósa Lajosnak .Kossuth születésnapján" ciuia remek költeményét szónoki hévvel Ós mély érzéssel. Az ünnepély fénypontját Murányi János beszéde képezte; a szónok művészi hévvel ecsetelte Kossuth életrajzát, működésének hatását nemzetére melyet az a multb& és jelenben gyakorol s a. messze jövőben gyakorolni fog. S a szónok belemelegedett előadásábs, ugy ragadta magával egész hallgatóságát, mely végül frenetikus tapssal jutalmazta őt. Az Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája énekelte ezután „Napnyugatról* s végfii .Tavasz eljött\' című dalt kitűnő precizitással és Banekovics János szavalta nagy tetszésközöttRákoai Viktor Fohászát Helyén válónak tartjuk fölemlíteni, hogy a. városi tanács az. összes ünnepségek alatt bazafiságának fényes tanúságát Bzolgált&tta.
— Negyven óves jubileum. Szeptember végén negyven éve lesz annak, hogy Goldmaon Samu, az izr. bitközség segédtitkára és másodkáotora a helybeli hitközség szolgálatába lépett\'A szerény ember azt a munkakört, melyet neki kijelöltek, teljesen töltötte be. A felekezeti szegényügyet, kórházat, temetkezési egyletet négy évtizeden át ő látta el. Végezte az oly nehéz reggeli éa esteli istentiszteletet, azonkívül az ifjúsági istentiszteletet is. Levett kalappal szolgálta elöljáróságát, de most emelt fővel pillanthat vissza a fáradtbatatlan ember hosszú pályájára. Emellett szorgalmas mivelöje volt a keleti .irodalomnak is és számos kötetből álló könyvtára tanúságot tesz tudós hajlamairól. Az izr. hitközség az érdemekben gazdag hivatalnokot üdvözölni készül ezelőtt negyven évvel tőrtént hivatalba lépése napján. A hosszú szolgálat jutalma híveinek osztatlan szeretete lesz.
— Jubileum. Szabó Lajos ii év óta működik mint tanitó. Ez alkalomból tisztelői jubileumot rendeztek és Záborezky Kálmán tanár emléklapot irt, melyből a következő adatokat vesszük: Szabó Lajos 1833-ban született Kaposváron. Szülői: Szabó Bertalan, Bankovits Erzsébet, egyszerű derék emberek, kik fiukat a tanítói pályára szánták. Az akkori szokás szerint a gyakorlatnak megkellett előzni az elméletet s igy ő ís 4 évig gyakornokoskodott s anután 2 évet a győri képezdében töltött e 1808-ban megkapta az oklevelet, igy ezen év elején már Veszprémben találjuk őt mint segédtanítót, hol a következő év novemberig működött Ezután Nemes-Vidra választatott meg, mint kántortanító, hol 3 évig munkált, tanított és tanult e innét jl862. november 27-én Galambokra válasz tátik meg a ez időtől a mai napig,!tehát
... ;
hosszú 40 évig terjesztő a világosságot, prédikálni a munkaszeretetet mint a boldogulás egyik főtitkát, gyenge szivekbe beleoltá sz isteni félelmet és a hazaszeretetet és tanított njabb kor színvonalán, nem maradt el, sőt az elsők sorában is első vala.
— Törvényhatósági közgyűlés. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága folyó évi október hó 7-én délelőtt 9\'[a órakor a vármegyeház gyüléstermében rendkívüli közgyűlést tart melynek kizárólagos tárgyát képezendik: I. A nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter urnák folyó é. 9876?|IL szám alatt kelt rendelete a törvényhatóság 1903. évi költségvetésének módositáss és a pénztárak és számvevőségek államosítása folytán a megyei pótaíóból és a megyei alapok hozzájárulásából felszabadult összegek hova-forditása tárgyában. . 2. Ugyanannak 4810|eln. számú rendelete a főpénztárnok-nak helyettesitett Vi.dóey Pál alpénz-tárook és az alpénztárnoknak helyettesitett Záborszky József kiadó által illetéktelenül felvett fizetés különbözeteknek a házipénztár javára leendő megtérítése tárgyában.
— Jóváhagyott alapszabály, Az .Emberbarát* temetkezési szövetkezet alapszabályait — mint értesülünk — a belügyminiszter jóváhagyta.
— ÁllatklMIItáa. A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület Nagykanizsa város tanácsával karöltve folyó évi október hó 6-ik napján Nagykanizsán, állami segély-lyel tenyészállat-dijszást rendez, amelyen réBztvehet saját neyelésü. szarvasmarhájával minden Nagykanizsa és vidékén, a megye területén lakó tenyésztő, a külföldről esetleg behozott marhának kizárásával. Elővezetendők egészséges és szép testállásu tenyész- és növendékállatok az alább megnevezett osztályokból, amelyek közt 725 korona aranyban és pedig 460 kor. mint a nagym. földmiv. minisztérium, 200 kor mint Nagykanizsa város, 60 kor. miot a Nagykanizsai Tak-ptár R. T., 25 kor, mint a Zalamegyei Gazdasági Takptár R. T. által dijakra adományozott összeg, azonkívül az Alfa Separator r. t által adományozott különböző szarvasmarha ápolási eszközök és tejgazdasági felszerelések, Weiser J. C. gépgyára által adományozott egy drb. eke, Jozifovits íés Fseching gépgyára által adományozott .egy drb. Bzecskavágó és Zalavármegyei Gazdasági Egyesület által adományozott egy drb. eke fog kiosztatni.
Magyar és nyugoti származású vörös-tarka marba, tiszta vér, vagy keresztezésekre dijosztás: A.) Tehenek borjukkal vagy anélkül. 1) Két I díj á 60 kor. (államdij és Nagvkanízsa város dija.) á) Két II. díj á 85 kor. (államdij és Nagykanizsa város dija.) 8) Két IU. dij á 20 kor. (államdij és Nagykanizsa város dija.) 4) Két IV. dij á 10 kor. (államdij és Nagykanizsa város dija.)
B.) Üszők (1—3 évig.) ]). Két I. dij á 30 kor. (államdij és Nagykanizsa város dija.) 2) Két IL dij á 20 kor. (államdij és Nagykanizsa város dija.) 3) Két KI. dij á\' 10 kor. (államdij és Nagykanizsa város dija.)
C.) Választott borjuk. 1) Három L bikaborju dij á 20 kor. (államdij.) 2)
, Négy I. üszöborju dij á 25 kor. (ebből kettő a Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. díja, egy a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár dija és egy Nagykanizsa város dija.)
D.) Tenyészbikák. I Államdij: 50 kor. II. Államdij: 30 kor. Hl. Államdij: 20 kor. IV. Államdij- 15 kor.
E.) Községi bikák gondozóinak díjazására. 1) Két I dij á 20 kor. (államdij.) 2) Hat IL dij: á 10 kor. (államdij.)
Felhivatnak tehát a Nagykanizsán és vidékén lakó kisebb és nagyobb tenyésztők, hogy ezen díjazáson sikerültebb állatjaikkal minél számosabban jelenjenek meg. A díjazás délelőtt 10 órakor veszi kezdetét. A tenyészállatdijazás helye Nagykanizsa város hativásártere.
A rendező-bizottság.
— Laktanya átvétel. Az uj laktanya felülvizsgálatát folyó hó 18-án Nádori Vilmos budapesti kir. főmérnök, a miniszter kiküldöttje megkezdette. A vegyes bizottság, mely áll: Csertán Károly alispán, Yécsey Zsigmond polgármester, Eperjessy Sándor, Morandini Román, Sallér Lajos v. képviselők, Király Sándor v. mérnők, Nagy Dezső v. előadó tanácsos, Rauscher Miksa műépítész, Bora Jenő hadbiztos, Czeh József ezredes, Kannán Hugó, Faragó János századosok, dr. Cirják ezredorvosból, folyó hő 20-án kezdte meg a laktanya átvételét, mely átvétel valószínű 14 napig fog eltartani.
— Tanár változás. Szőllősi Arnold felső keresk. iskolai tanár október hó 1-én Németországba indul tanulmáuy-
1902. SZEPTEMBER 27-én
útra. Állásáról lemondott Helyette az izr. hitközség elöljárósága Bnxbtum Dezső tanárjelöltet választotta meg.
— Sikkasztás Zalaegerszegen. — Lapunk legutóbbi .számában már hírt adtunk a zalaegerszegi postán elkövetett sikkasztásról. A BiycasztáB története a következő: 16-áo Szombathelyről Lövrens-tein zalaegerszegi lakós részére 2000 koronával terhelt ajánlott levél érkezett, mely levél azonban Löwsnsteinnek nem adatott át. Löwenstein panaszára a vizsgálatot megindították és a vizsgálat során, miután a gyanú Moritz posta altieztre esett — Moritzot állásától felfüggesztették. Moritz, kinél ezen kivűl még 210 korona elszámolatlao pénz is volt, még aznap eltűnt Ellene elrendelték a körözést Moritz egy napi távollét után, mely időt állítólag az erdőben töltötte, jelentkezett Kihallgatása alkalmával tagadta, hogy a 2000 koronával terhelt ajánlott levél az ő kezén veszett volna el, de beismerte, hogy a 210 korona elszámolatlan összeg nála volt, mely összeget az erdőn elvesztette. A hiányzó 210 koronát a postahivatal egyik tisztviselője, kinek Moritzzal leszámolni kellett volna és elmulasztotta, a 210 koronát megtérítette.
— Táncoktatás. A Nagykanizsai Katb. Legényegylet folyó hő 28-án folytatja a táncoktatást Krénuaz Károly ur vezetése alatt; d. u. 4—6-ig tánctanitás és este 8—11-ig közös gyakorlatot rendez, melyre tiszteléttel meghívja a tánckedvelő IQnságot az elnökség.
— Érdekes lelet. Érdekes leletre találtak a Stern J.-féle téglagyárnál folyó hó 22-én a földásás alkalmával. Az agyag közé beágyalva találtak egy 76 cm. bosszú 55 cm. kerületű mammut felcombcsontot. Az érdekes leletet a hatósághoz beszállították.
— Hirdetmény. Nagykanizsa város tanácsa részéről. közhírré tétetik, hogy Nagykanizsa város 1902. évi hadmentes-ségi dij kivetési lajstroma az 1883. évi 44. t. c. 16. 18. §§-ai értelmében a mai naptól fogva 8 napon át a városi adóhivatal helyiségében közszemlére kitétetett oly célból, hogy a hivatalos órán bárki által betekinthető legyen, s hogy az ellen észre vételét megtehesse éa , pedig: Azon adózók, kik az illető lajstrom- 4 bán megállapított adónemmel már a múlt évben is megvoltak róva, a lajstrom közszemlére kitételének napját, azon adózók, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval folyó évben először rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskében történt bejegyzését követő 15 nap alatt írásban a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatósághoz benyújthatják.
— Tüzek. Vidékünkön az elmúlt héten ismét tüzesetek voltak és pedig: Kis\'oázi János galamboki lakós udvarán levő biztosítatlan szalma kigyaladt A tüt mielőtt tovább terjedhetett volna lokalizáltatok. A tüzet a)káro8Ult 4 éves Pál nevü fia a konyhában talált gyufával szította.
Molnáriban Szalay György ottani lakós
3 éves Márton nevü és Horváth István
4 éves Antal nevü 6a játszás közben Horváth György ki nem csépelt gabonáját felgyújtották. Biztosítva nem volt, a kár 500 korona. „
— Phllloxera. Korpavár község határbeli szőlőkben a philloxera jelenléte meg-állapittatván, a íőldmivelésügyi minisztérium zár alá helyeztette.
— Sertésvész. Rigyác község, mely sertésvész miatt lezárva volt, folyó hó 21-én feloldatott
— Sertésvész állása városunkban. A folyó évi juoius hó 1-éu városunkban fellépett sertésvész tartama alatt a mai napig megbetegedett 71, gyógyult 35, elhullott 35 sertés.
— Lopások. Lázár Dezső cs. és kir. 48. gyalogezredbeli őrsvezető ládáját ismeretlen tettesek f. hó 16-án feltörték és onnan 1 drb. 15 kor. értékű aranygyűrűt elloptak. A tettes után ugy a rendőrség, mint a laktanya parancsnokság nyomoz.
Kengyel Fereocnéné! lBkó Fülöp György ládáját állítólag Balaton helybeli kereskedő báziezolgája feltörte és onnan Fülöp 8 korona megtakarított pénzét ellopta. A vizsgálatot a rendőrség megindította.
Molnár Miklós petőfi-utcai lakó3 vaauti alkalmazott lakásába mig a családtagok az erdőn voltak betörtek, a szobába levő zárt szekrényt vésővel feltörték és onnan 28 korona készpénzt elloptak. A gyanú Kelemen Fereoc ellen irányult, kinél a házkutatás alkalmával a vésőt megtslálták.
Ilyen lS33-ból, Koslyál kígyó-utcai szabónak divatiudósitása: „A stulzerek most selyemposztó vagy bársony-nadrágot, I aranyuyal vagy ezüsttel hímzett mellényt, habzó (moire) selyemmel bélelt felsőruhát fekete bársony nyakravalót viselnek, molly-nek a\' mellyíg leföggó végei nagy gyöngy- j böl álló tűvel erősíttetnek a\' mellyre és \'. nyakról lelógó, pici, finom láncot hordanak ; mellyre a inellyzsebben lévő óra vau akasztva." Ugyancsak Kostyál irja 1834. telén: „A\' viseleti divat ezen a\' télen fekete köpönyeg rövid gallérral, kék plüss bársony előzettel, zöld frakk sárga gombokkal és szürke csikós téli nadrág."
Érdekes Klasszy Vencelnok egy birtokomban lévő levele, amelyet ugyancsak a harmincas években irt egy akkori gavallér-urnak. Klasszy a március előtti divat-királyoknak szállított, s igy hangzik levelének egy paszssusa: ... a\' mi pedig a\' nyári tóntzhóz való Anzugot illeti, kommondálok Nagyságodnak," Kegyes Uramnak, sötét zöld Gehrotkot, bársony ehawl gallérral, a mely hasonló sziníl paszománlta! van beszegve- Fehér pan- !
. ■ .- . \'V. : A i.1, *..; \'y.. .
lallont, vakaudok-bőrből. vagy sötétzöld frakkot, apró aranygombokkal, hozzá szörke casimir-pantnllót; ós gomb nélküli lajblit Ezt pedig vagy egészen fehér, vagy virágfüzéres pikóból. Ez most hoch modi és a Karon Wonckheim Béla urnák hatot küldtem a héten . . .
Híres divatkirályok voltak nálunk Komá-romy György és Cseruóvics Péter, az utolsó temesi gróf, akinek 365 öltözet ruhája állt a szekrényben. Az esztendő minden napjára egy másik. A legnagyobb emberek is törődtek különben a divattal.\' Igy a világhódító I. Napoleon dűbbojött, ha fehér nadrágja csak egyetlen egy ráncot vetett is, Kossuth Lajos pedig órákig konferált Tóth Gáspárral, az
1 £48/49. éra hires magyar szabójával.
Most Edward, az angol király Európának elismert legjobban öltözködő gentlemanje. Úgyde, azt hiszem, ehhez a kvalifikációhoz valamelyest segíti vagyoni állapota is. A legszebbet, legujabbat veheti, rendelheti, a mikor csak akarja is rendelkezésére áll a világegyetem összes Várady bácsi-ja.
* XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖÜY
1902. SZEPTEMBER 27 én
—\'ingyenes dlssnra ajándök. Altié
címet elplvaésa, akaratlanul is. Amerikára, a képtelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal-sokkal. közelebbről,-Budapestről, kél szárnyra e hír. A Pesti Napló Magyarországnak "e legrégibb, pártoktól és klikkektől\' teljesen fagget len,, szabadelvű és szókíriioodó napilapja lepi meg vele karácsonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen ingyen -r a gyönyörii kötésű, remek illusztrációkkal díszített Zichy Mihály albumot. E valóban értékes és nagy \'irodalmi becscsel biró müvet, — melynek az Athenaeüm kiadásában megjelent eredetije 90 koronába kerül —a Pesti Napló uj kvárt kiadáBában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője. És megkapják díjtalanul azok az uj előfizetők ja, akik egész éven át fél, negyedév vagy havon-kint, de megszakítás nélkül fizetnek eló a Pesti Naplóra.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
Ötvös Józselnek halva született gyermeke. Terdi György molnár: Amália, Molnár Anna cseléd: Anna. Dómján Terézia cseléd: József. I^nkovics Ferenc földmives: Ferenc. Szokolics József napszámos: Anna. Opitz József mészáros-segéd: József. Vajda József napszámos: Katalin. Oudlin György fóldmim: György. Taródy Viktor szabó: Ferenc. Tiszai József ács: Juliánná. Pint József\'íöldmives: György. Heisler Gyula fodrász: László.
Halálozások:
Jánosa Károly rk. 2 éves: tOdögUmőkőr. Varga Károly rk. 2 éves: tüdögümökór. Szabó György rk. 5 hónapos: bélhurut. Bagarus Mibályné szül. Herceg Mária rk.
cseléd. 48 éves: térszegénység. Varga Alojzia rk. G hónapos: béUmrut. Edvi Illés Dénesné szül. ^Perlaki Perlaky
Janka rk. 56 éves: veBelob. Anek Aranka rk. 2 éves: bélhurut. Wappel János rk. 1 hónapos : bélhurut. Bakosi János rk. napszámos, 66 éves: szívbaj.
Szövedics Katalin rk. 1 hónapos: bélhurut Ilj. Takács\' György rk. napszámos, 62
éves: veBelob. Takács Ilona rk. 15 napos: gyengeség. Horváth Antal rk. 2 hónapos: bélhurut
Házasságot kötöttek:
Tóth József napszámos — Balázs Erisével. Kelemen György kömives-segéd — Mikoa Katival.
Lódner Lajos kőihives-segéd — Dékán Annával.
Házassági kihirdetések.
Tompa János kovács-segéd — Gassikh Annával.
Varga Károly földmives — Tálosi Terézzel. Plander Ferenc löldmives — Borbély Katival.
KÖZGAZDASÁG.
A virághagymák kezelése, hogy tMen a szobában bőségesen virágozzanak.
Föleltételek ehhez 1. erős, egészséges, jól előkészített virégbagymák, 2. jó, egéezséges, homokos kertiföld és 3. a kellé időben, tehát szeptember, legkésőbb október közepéig a hagymákat cserepekbe elültetni. A legjobb föld a vakondturás által felhányt, vagy gyeptéglákből eredő legelőfőid, melyet még 1JS rész jó folyó-homokkal kell vegyíteni. A legszebb télivirágok a jácint, tulipán, freésia, tazetta, nárcis, crocus, amaryllis és a gyöngyvirág ; utóbbi cBak november elejével ültetendő, míg az elóbbenieket már szeptember—október elejével kell ültetni.
Egy-egy cserépbe ültetendők:1
Jácintból 1—2 darab, — tulipánból 3—5 darab, — freésiából 8—8 darab, — nárcisból 3—4 darab, — crocuBból 5—10 darab, amaryllisból csak 1 darab és gyöngyvirágból 10—15 darab, hogy virágzó növényekkel telt cserepeket kapjunk.
A jácintok teljés 4 hónapot igényelnek; a cserepeket egészen a földbe kelt beásni és valamely fedett sötét helyre állítani, hol azok a cserepekben lassan gyökerezzenek; hogy ezután a szoha melegében hajtathassuk. Gyökér nélküli virághagymákat soha Bem szabad meleg helyiségben hajtatni, mivel a bimbó a hagymában megromlik és táplálék hiányában, mely a gyökerek által szivatik fel, virágot nem
fejleszthet. Ez a gyöngyvirág kivételével a többi virághsgymákra is vonatkozik, melyek a cserepekbe való ültetésük után azonnal meleg helyiségbe hozandók és egyenlőre nedvesen tartandók. Tulipán, tazetta és nárcis a hajtatás előtt 5—6 hétig sötét httvös helyekre állitandók, ami a jövendő virágokra nagy előnynyel van; úgyszintén a freé3iák is, melyek kiváló finom illatúak; ha 5—6 hét után a gumók hajtanak, világos, nem nagyon meleg helyre — legjobban ablakokba — állitandók, ép ugy a korénvirágzó crocust is. Az amaryllÍBek elegáns növények meleg Bzobák részére.
Az elültetett virághagymákat, folyvást mérsékelt nedvesen kell tartani, hogy jól gyökerezzenek, ha cserepekben haj-tatuok, és a föld csak kissé száraz lesz, langyos esővízzel kell öntözni; ha a levelek mér hajtanak és a bimbók már láthatók, teljeB virágzásukig sokat kell öntözni; az elvirágzás után mindig mérsékeltebben kell öntözni és ha a levelek elsárgulnak, már fel kell hagyni az öntözéssel és a hagymákat egész szárazon hagyjuk állani. Valameonyi cserépben elvirágzott virághagynia a kővetkező évben hsjtatásra már nem képes és értéktelen, de öszszel a kertbe beültetve, még több éven át állhatnak és virágozhatnak.
Szerkesztőség: L>r Vütányi HctlriX, felelős ízerkoactö.
Kiadó : Jfí. Wa)dUs J/aaet.
VEGYES.
— Eoy népszer. A Moll* félő francia borszesz és só által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik köszvényes és csúzos bántalmakbau, sebeknél és daganatoknál. Egy Qveg ára ntásitással együtt 1 kor. 80 fill. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész ca. és k. udvari szállító álral Bécs I. Tacblau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. féle készítmény kérendő az o _gyári jelvényével és aláírásával.
Nyilttér
Az e rovat alatt kózlöttekőrt nem Tállal felelősséget a szerkesztőség.
T. K., D., R., D., 0. uraknak Helyben.
Küldött lapjakat megkaptam, melyben önök mindenféle rágalmakkal illetnek, hogy én névtelen leveleket írok J-r M-a leánynak, ez nem más, mint koholmány és rágalom. Tessék először bizonyságot szerezni és ngy irat. Legjobb lesz, ha a leánykának egy üvegszekrényt csináltatnak.
Frankó Fcrencx.
Yese, húgyhólyag, hugydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó éö emésztés! szervek faumtos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llth ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve les*. Hqgyiiaj té hatás n !
Kellemes uül | »» Koiioyefl eaiésxtbelö
Kapható ásTányvizkeroskedésekben és
gyógyszertárakban. A Salvator-forrás Igazgatósága Eperjesen
HIRDETÉSEK.
Teljes tejfel csokoládé
— táblákban és hengerekben. —
A legtejfelgazdagabb
Tej-csokoládé,
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
p
nélkülözhetlen háziszer. Kapható mindenütt!
I Minden
1 Parquet Linóleum és I puhafafénymáz koronája i
»j Takarókos ós egyszerű a hasx- j ■
nálatban miután folyékony és • > mosható : c
1 szép fényű és tartós! <
a ——;--;-j <
Uj bomázolás óvente * ® I. legfeljebb 2-szcr, igy olcsó- ! ; $ Ságban mindent felülmúl.
2 J. Loreaj; én Taa Eger,
Csehország-.
Kopható Nagykanizsán: Armuth ■g N. óa Neu ós Kloinhól..
Schalek Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA!
i Bécs, IM Wollzeile 11, földszint és 1. emelet j
Alapíttatott 1873 81 Telephon! 809. j A cs k. póstatakárékpéoztár Cléariog-szám- • Iája 804. 816. ■ ajánlja magát hirdetési megbízások gyors \\ \\ és olcsó elintézésére bel-és kfllfSIdi újságok > \\ részére
; Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, árszabások díjmentesen. \\ Legújabb nagy hirlap-árjegyzék hirdetőknek .
ingyen és bérmentve. \' í
\\ Saját gyűjteményes-hirdető l
| rorat a \\
\\ J<m Fríie Presse" és „lm Wr- Tagblatt" |
> hírlapokban mindeanemü hirdetés részére, \\
\\ mint: Adás-vételi közlések miudeti Dzlet- }
ágnak, Társ, képviseleti, ügynöki, állást- \\
kereeő, ajánlati hirdetések stb. ?
ACETYLEN
KLEMM ÉS MOWÁK KOLOZSVÁRT
oly acelylon kéizalékol szillltatLUl:, mely minden kívánalomnak mejfelc). Eizel minden hiányt ntégflzönlcttok :
Bobban ásblztonság,
AutomatlUnB és gazdaságos gázfejleBztés, Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, SolJd kivitel és egyszerű kezelés.
Saját tjabadalmak Európa fa Amerika legnagyobb államaiban.
Ajánlják m4gukat toyibbá Acstjlan telepek létesttéséro mlntlen klrltelbon és nagyságban.
(Proiptrktasok, elismerS-iratok, koldégterrczetek ingyen fa bármentTe.)
Elsőrendű Carbid foljtonosan a napi arakért -----szállíttatik.
Fémnyomdai munkák b4™;^\' ii, vOr«a, íirgjrSz, horgany, alpaccaítb.
--—- rajzok vagy minták szerint gyorsan és olcióű elké-
azlttetoek.
Az Installatlokbanjártaa, tlsztességeakopvísBlök kerestetnek.
KROMFELD NŐVÉREK folytatják a 4anitá*t idegen nyelvekben.
Bg\' Ml1 »V\'
IIIBITHÍIY.
Zalaegerszeg r, t. város tanácsa közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező .Barossligeti" vendéglő, 1903. év január 1-tól—1908. december 31-ig tetjedö hat évre 1902. év október hó 11. napjáujd. e. 10 órakor a városház kis tanács termében tartandó nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 1200 (egyezerkétszáz) korona évi bér, mely összeg 10 7,-át tartozik vállalkozó az árverés\' megkezdése előtt, a polgármester kezéhez letenni s a legnagyobb ajánlat tevő az árverés befejeztével ezen összeget évi bérösszegre azonnal kiegészíteni:
Tartozik bérlő az évi bérösszegen felül a bérlet tárgyát képező épületek ntán mindennemű közterheket viselni a tüzbiztositási dijat a városnak megtéríteni s az épületeknél a belső javításokat s tisztogatást eszközölni.
A többi részletes feltételek Fülöp József v. aljegyzőnél a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Zalaegerszeg, r. t. város tanácsának 1902. szept. 17-én tartott tanácsüléséből.
MOLL SEIDLITZ POR
tisztító kivonatai
HszWsunk
1902 SZEPTEMBER 27-ín.
GYÜMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSCOWSERVÁKAT,
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségbeli az
„ELSŐ KECSKEMÉTI CONSERVGYÁR"
KECSKEMÉTEN, BSy ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. ~m
\\ Eredeti Oveg 60 krtól | 1 frtSOkrig.
Cuk akkor validlak. ha mindegyik «oboa Koll A.. ridjoiyit él l
alilriaát tftntetl fal.
A 1X1 A.-féla 8lUllti-M"k tanéi gyto\'atáia a leroakaciabb gyaair- ii al- i
tutbáatalMlk, gyotnorgörci él gyomorhév, röfiőtt IlUrKMti, májb áatalom, vér i
talilál, aranyér éa a letkolftnbGiőbb alt battgiigak ellen, e jelet háaiaiernek i
évtiaed.k óta mindi* nagyobb ellenedéit aaeraett. — Ara sfy la|io,était ara- i
dall tahinak 2 kar. i
Hamisítások tarvénylleg fenyíttetnek.
fMOLL-FELE FRANCÍAl i
Csak akkír va!ódl, ^J^JS?
friairla kirum tl lé neveieteien mint fá|iala«oilll.pit» ktdlnilléil anr S
kőaavény, eanl él a meghüléi egyéb kővetkeiményainél legiamareteiebb népazer. i - Efy áaetatt eredeti ivi| ára I kar. 90 III.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinumabb, Icgojabh módaaer nerint kéuitek gyermek éa hölgy aiappan
a bir aklltrl ápaláaára gyaralktk ál filalttak riizéri. > ára darabaaklat - 40 alt. öt Sarak — I kar. S0 Sll.
Minden darab (yennek.iiappan Mell A. védjaflyivil van ellátva. í
Föszétküldé »: □
Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító által, 8
Béca: Tocblaubon 9. »t. O
Vidéki megrendeléaek napooU poatantánvét mellett teljeiittetnek. q
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét 0
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Q Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
14214. szám.
Nagykanizsa rendezett tanácsú város I—V. kerületében az üresedésben levő római katholikus kántori állásra pályázat □yittatib.
Az állással 2400 korona éri fizetés és a szokásos stoladij van Összekötve, köteles azonban saját költségén egy zeneképzett segédet tartani, templomi zene és énekkart szervezni, tanítani és fcatartani. ezeknek helyiségéről sajátjából gondoskodni.
A pályázók tartoznak róm. kotli. vallásukat, kántori teendőkre való képesítéseiket, valamint zeneképzettségüke: okmányokkal igazolni.
A pályázók zene és énekpróbát adói kotelessek, ennek határidejéről külön értesítés fog kiadatni.
A megválasztott kántor szerződéses alkalmazottja lesz a városnak, a szerződési pontozatok a város kiadóhivatalában a hivatalos órák alatt bárki által betekintbetők és lemásolhatók.
A próbához az útiköltség csak a megválasztott kántornak fog megfizettetni.
A pályázati kérvények Nagykanizsa rendezett tanácsú Táros iktató hivatalába 1902. évi október hó 25-éig lesznek bcadandok, a később érkezettek figyelembe vétetni nem foguak.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1902. szeptember hó 6-án.
A Pesti Napló karácsonyi ajándéka
ZICHY MIHÁLY ALBUM
polgármester.
Araov éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem Bfccs 1902
Mindenütt kapható. Diboza 10, 16 és 30 fillér.
Jó és olcsó órák, 3 } L
évf jóuálMiiat privát vevSknek
KONRÁD JÁNOS WJf
értgyára [fi^őm
araay, ezüst és ékizír Arak wflSu
azAllltá-káza BWn
BRÜX (Csehország) BBtiH
Jé nickel-rem-óra trt 8.75. .^ffiSSRi Valódi extUt-rem.-óra írt. 6.80. ÍW? Valódi esQit linc írt. 1. 20. T
Nickel ébreaatö óra frt 1.95. Cégem a e* és k. birodalmi cimeTtel Taa kitűntet re, scimtalan arany, exöst kiállitáai érem ralamiot exernyí elisme-rö-levél van birtokomba. Nagy képea árjegyzéket ingjen éabérm.
* A feltaláló D? MEDINGER TANÁR ALTAL gfa ^ kizár.jogositottgyára.
WMm UDVARI SZÁLLÍTÓ
Gyümölcs és szöllö bor készítési gépek
folytonosan bató kettői emeltyű szerkezettel, éa nyomóerő aaabályxóral. A ■■aka kép eaiág 22*1, sagyobb nlat bármely Mát aajtaaál
Hfdraulikus sajtók.
Férfiak ingyen kapnak.
, nlyan uj talilminyn orvoaágot, mcljr ax elveszteti
jff uJra meghoita, Próbscsutnagot • egy mAx
nltlalna könyvet )>a«tán. jól becsomagolva. ingyen nUKű kapják niiiulaxok a kUc éne írnak. ICi a leghá-
\\jj muUiramóltOtili ctodaorvotság, moly megmentett
crrckrt. a kik fiatalkori Mhágátok folytán nemi \' bajokban, axltílUb«ii, valamint elvesxitett férfierd-
[ ben Menyednek. Ex okból elhatározta ax intézel.
_ _ bogy egy ingyen orvoságot magyaráxó könyvvel
WT együtt mindenkinek ingyen kaltl. Exxel a házior-
M% vunsiggal a baj otthon gyógyítható, » mindazok
Ía kik a i«lalkoii kihágásokból sxármató némi bajokban, sxelleini elgyöngUléthen,vagy krónikus . * bajokban szenvednek, otthon gy6gylihatjik magu-
SSSL, kllt- ^ a gy^gy^ct köxvetctleniu axokta a sxer-
vekro hal, a hol a megerö>öiit» sxlIk»ígos csoJi-"HET. lat<>» excUménynycl gyúgjritja ax évek Ata tartfl
betegségeket. Oieg. tkatal egyaránt irhái State Medical Institutnak ax alant jelxett einue, a hon* j* nan a csomagot rögtön elküldik. Al intézet leg-
^ * inkibb axokat akarja megmeateni, a kik keieléi
céléiból ax otthouakal nett hagyfcatjik el. A . r Iiróbacsoinag megmotatjn, iogy inily könnyen
PSGÁ kigyögyithatök obböl a reéenetes bajböl otthon.
Ax Intétet kivételt n«a tejt Mindenki irhát érette bixhonnan magyarul, mirehitoktartá* mellett postafordultával egy ingyen Asomag orvosságot kap magyaráxó könyvvel együtt. írjon még nu. A ... csomag oly sxépen be < ui csomagolva, bogy a
ING. tartalmát senklsem fogjd negtoduL A levelet igy
KY 7 kcl1 dm<unl: State Me»Iiaü Insütute, 17 Elektron
1X1 /# Building, Kort Wayne, juL Amerika
(G.7. A ler<I,olí mindig bérmentesitendök.
mmmál __
Nyotnnfitt Ifj. Wájdits Józ«f £(lnyrn.vomdájabjn Nagr-Kaniasán.
ái bojyá Mrzielák. m ^F A
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek, m \' Sí
Sa£H6 á* gyflmölc. őrlők. Aia.tó kéMfilékok gj&m&loe U ^ ^
fúielék aaaaláua, gyomOlM-vágó éa bámoaö gépek, llg- lafillő ekék.
ujabb aserkexeta aaabad őnmíkődő .SYPHOMIA- gyomőlci éa aiöHŐVMUŐ pmneteaők.
, xnv—_^T^ A legjobb vetögépek
■J fw^fflpyy A\\ Mayfarth Pb. ét tána legújabb azerkeaetQ
m^^^m^^l „A G R I C O L A"
yT^HBleiSlV^ (tolóretókerék-wodaaer) retóf épei. Mindennemű mag-v/ 1 kolöuböaő magmenyiaég •ximira, váltókerokek nél-
kOl, dombon aragy alkon, a legkönnyebb járáa, l^c-nagyobb tartóuág és mind a mellett a legolcsóbb ár által tOnnek U.
A leheti legnagyobb munka, idS- és péumegtakaritást teaaik lehetőré. KOiBalectsségvkat széaa- ét usliipréiik- kézi kinilatri, tokorioa asrzsolók. osépligépek. Járgáayok. iifceaarasták, triwrlk, ekék kMf«rak ésbarsaákba- a log-ujabb rendixer i ti ellusert legjobb alkotáa alkalmaaáaa melleU gyártanak éa laállltanak
/tAYFARTH PH. ÉS TÁRSA
gaadaaági gépgyárak, vuíntddék ál TaihámoraOvek
*\'\'P- \'872. BÉCS, II/, Taboratraaae TI. 860 munká,.
Eitflntetve ISbb mint 490 arany, eaOit ét broniérenne), u őuiei nagyobb kiállltáukon. RéKlefaa árjcgyiék Ingyen. — KépviielSk éi vUiont elárniilík kenatetnek.