Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.79 MB
2010-02-14 21:01:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1635
5041
Rövid leírás | Teljes leírás (391.36 KB)

Zalai Közlöny 1903. 040-044. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1903. október hó 3-án.
ly^íík
40-lk uám
XLII. évfolyam.
. í> kor. — III. S kor. f»i üli.
Et&/la«ttmí /ir: Efíli érre . ■ 10 kor. — fltl. Kél írre
rre
Kiryr. alám a) 011.
HIRDETÉSEK 6 htaiboi yelltlorlian 14, mMoiirror 13, i minden további torért 10 fii)
HYILTTÉHBEK petit .oroukoat [Illírért .étetnek (él.
I
részvénytársaság," .nagykanizsai és nőegylet," „u.-kanizsai izr. jótékony
JIETENKINT
A Up Kellemi rénét Illeti minden kft*l«m6ny a felelői uerke«zt5 nevére, a« anyagi róait illotf kö*-lenéayek p^dlg a kiadó nevére cimxetten Nagj kaolinira bér-mentve inléacndók.
Béraantetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kiíratok vliaianem kBIdcinek
A d agy kanizsai .Ipar-Testölet/ „a nagykanizsai Takirétpénrlár részvénytársaság,\' a .Kotori Ukarékpőnztár a galamboki önkéntes tQroltó egylet/ a .nagykanizsai kisdednerelő egyesület," a .nagykanizsai tanitói járáskör/ a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápiutézete." a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai kai választmányának hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kisiparos.
Tornyosulnak a viharfelhők az égbolton.
Hónapok óta nem csinálunk semmit. Ebben az irtózatos semmittevésben pang minden.
Érezzük mindnyájan a veszedelmet, de talán senki sem sínylődik annak nyomasztó hatása alatt keservesebben, mint a kisiparos.
Nem is ettől a pangástól keletkezik a baja. Régibb keletű az már.
Ide benn a hazánkban? Csak itt álluuk ám igazán csehül. A töke uralma teszi tönkre a kisiparost.
Ugyan ki hallotta, hogy valaha kisiparos hozzájutott volna egyetlen csizma, egyetlen katonai nadrág szállításához. Ki állana szóba Magyarországon érdes tenyerű, egyszerű ruházatu iparossal? Megpályázza ő is az állami szállítást, de ki veszi számba? Azt mondják, hogy anyagi helyzete nem nyújt biztosítékot. Jönnek a simára borotvált kifogástalan öltözetű pénzes vállalkozók, akiknek a nyomukban nem támad bagaria illat, az enyv szaga sem érzik rajtuk, a tenyerük sem érdes, C9ak ugy siklik rajta a bankó. Ezekben van garancia. Nagy furfanggal írják ki nálunk a szállítási feltételeket. Oda teszik, hogy az olcsó ajánlattevő feltételeit nem köteles elfogadni a hivatal, s a beérkezett feltételek között tetszés szerint választhat, s elfogadhatja a drágábbat is. Szemérmetlen szemfényvesztés, a bolond is megérti, miért van ez így. Ezek az állandó szállító-alakok százezreket nyernek vállalkozásaikon. S vájjon hullatnak-e legalább morzsákat a százezrekből a kis-
iparosnak, annak, akinek a kérges tenyere nem elég sikos, hogy garancia lehessen a személye?
Odaadják-e legalább a felvállalt szállítást feldolgozás végett a kisiparosnak. Dehogy adják. Az 6 I _,yes patronusok gondoskodik arról is, hogy jövedelmüket nehogy elfecséreljék holmi kisiparosoknál. Mire valók a rabok, ha nem arra, hogy a vállalkozó urak felvállalt munkáját elvégezzék.
Vácon, Sopronban, Szegeden, Lipótváron, Szamosujvárott s a többi börtönben egyenkint van 500—600 rab. Az igazságügyi kormány minden évben nyilvános árverésen bérbe adja a rabok munkaerejét vállalkozóknak 40, 00, 80 fillér és 1 korona 60 fillérért. Aki többet igér, annak adja. Licitálnak, mint az ócska vasra. Aztán létrejön a vállalkozóval, aki sziutén pénzes ur, a szerződés, mely Bzerint az állam bérbe ad x polgártársnak mondjuk 100 rabot egyenkint 40, 60, 80 fillérért és 1 korona 60 fillérért szabó-munkára. Az ügyész saját területén állami pénzen épített és a modern technika minden kivinalmainak megfelelő villanynyal világított és jól fűtött műhelyt is ad a vállalkozónak, arról is gondoskodik, hogy a rab reggel 6 —12-ig, délután 1 órától este 8 óráig dolgozzék s a vállalkozó óraszámra fizet. Már most, hogy volna képes versenyezni a kisiparos ezzel a vállalkozóval? Hol kap az iparos segédet 1 korona 60 fillérért, pedig a vállalkozó csak azért a rabért fizet ennyit, aki a szabadsága alatt is kész iparos volt.
Hol az ingyen helyiség, hol a fűtés, világítás, de ami a legfőbb, hol a
munka? Olcsóbb munkaerővel előállítóit ipari termeket olcsóbban is lehet eladni. Sajnos, nem csak szállításra szánt munkák készülnek igy, hanem a nagy raktárak is innen szerzik be szükségleteiket.
Íme igy teszik tönkre az ország fentartó elemét, a kisiparost. Aztán csodálkozunk a szociálist* mozgalmakon, soha bem hallgatta meg őket senki.
Aztán ba legalább a rabnak, illetve az igazságszolgáltatásnak volna valami haszna ebből a vállalkozó reodszer-ból? A modern kriminálisztika két féle szempontból vezette be a börtönökbe a műutat. Először, hogy az állandó foglalkoztatás, a szakadatlan munka által elvonva a rabot, a beteg lelket a bűnös gondolatoktól, megjavítsa. Másodszor, hogy az ily módon megjavított rabnak egy iparágban való teljes kiképzés által arra az időre, ba kiszabadul, kenyeret is adjon a kezébe. Csakhogy a börzespekuláns vállalkozó ur nem igen bír érzékkel a börtönűgy irodalma iránt. Miköze neki a modern kriminüisztikához ? ö szerződő fél. Még a szentsek is maga felé huz a keze, hát annak, aki nem | szent, már pedig a vállalkozó ur ugyancsak nem szent. Bevezeti a munka megosztás elvét, 10 rab állandóan szab, 25 fércei, 25 gépel, 5 gomblyukat köt és igy tovább. Ezt a rendszert meg nem változtatja a vállalkozó, mert neki ez jobb. Letelik a büntetési idő, kimegy az életbe a rab, még iparigazolványt is nyomnak a kezébe. Aztán hozzákezdene dolgozni, de mikor ő csak gépelni, vagy gomblyukat tud kötni. Munkát nem kap és ismét lop, mert hát élni csak kelL
Vájjon jön-e már messiás, ki véget ret ennek a rendszernek, s a kisiparost megmenti ennek az elavult országnak.
Papp femur.
Iparkiállitás
Nagykanizsán.
— A kiUlltli 1904. Iitptímbér elíjéo Ins. —
A már-már dermedő nagykanizsai ipartestület felébredt álmából. A fiatal erők lökést aduk a tespedő, lassan cselekvő karoknak és felírták zászlójukra az „Előre" jelszavat. Sok rágalom és gnny érte az ipartestületet és ezért mo3t megakarják mutatni, hogy a holtnak hitt testületben van életerő a baladásra. De nemcsak az ipartestület részesült nálunk lenézésben, hanem a kisiparosok egyénileg is. Termékeikről alig vettek tudomást, vagy ha igen, ugy azért, hogy ócsárolják. Ezt a foltot akarja most fényesre csiszolni az ipartestület, amidőn tömörülve felvetették egy Nagykanizsán rendezendő iparkiállitás eszméjét. Az eszme tán testté is lesz. Legalább azzá kell lenni. Kívánja ezt a kisiparos osztály nagy tömegének érdeke. Az iparkiállitás eddigi mozzanatait ezekben összegezhetjük:
A nagykanizsai ipartestület foljó évi szeptember bé 9 én Urlolt rendes havi ülésén — mint anuak idején közöltük — iparkiállitás rendezését hozta javaalatba. Itt szűkebb bizottság alakult, mely azonban •i Dg; előkészítésére kicsinynek bizonyulván, szeptember hó 27-én 80 ugu nagybizottsággá azélesbedett A gyűlés at ipartestület helyiségében folyt le. Megjelentek aton szép számban a kisiparosok, egy nagy iparos és a meghívott helyi sajtó képviseléi.
Geitl Viktor iparteatületi elnök néhány rövid szóval üdvözölte a azép számbau megjelenteket. Vázolta az ügy eddigi
mozzanatait. A mai gyűlés tárgya elbírálni, hogy vájjon lehetséges.e Nagykanizsán iparkiállirist rendezni?
— Sajnos lenoe Nagykanizsára, ba még ezt sem lehetne keresztül vinni, — sióit közbe ekkor valamelyik kisiparos.
Nemcsak kimondani ezt. folyutU Qeizl, hanetn megbeszélni az ez ügyben teendó lépéseket, ó a vármegyei kiállítás hivének vallja magát. Ezután leikéri a megjelenteket ez ügyhöz minél többnek hozzászólni.
Révész Lajos a helyi iparkiállitás bivének vallotta magit. Annak vallja magát azért, meri egy vármegyei kiállítás rendezésére csak oly város vállalkozzék, mely a törvényhatóságok -szeretetére számíthat. Nagykanizsa múltja ennek ellenkezőjét mutatja. (Helyeslés.! A helyi iparkiállitás hivének vallja magat még azért ia, mert iparosainkat nem Urtja elég erősnek arra, hogy vármegyei iparkiállitás keretében muLassák be tudásukat. A kiállítás elnökéül a polgármestert ajánlotta.
Halvax Frigyes, tanácsos, iparhatóság! biztos asintén pártolni állt föl a kiállítás eszméjét Mielőtt azonban a lépéseket megtennék ez ügyben, biztosítva akarja látni a kiállítás sikerét, amelyet a kiállítók azámában vél felulálni.
Kohn Samu műlakatos, szintén a vármegyei kiállítás mellett tör lándzsát
Ismét Révész Lajoa emelkedett szólásra. A vármegyei iparkiállitás rendezése helyett egy, a helyi iparkiállitással egyidejűleg rendezendő, országos terményváeárt ajánl, amely minthogy valószínű, hogy a külföldről is látogatva less, már egymaga is szép részt biztosit a kiállítás sikeréül.
Majd ai egyik ug az iparkiállitással kapcsolatoa segéd és Unonc munka-kiállítást ajánlott.
Gáspár Béla: Annak eldöntésére, hogy vájjon megyei, vagy helyi iparkiállitáat rendezzen-e, ez iparteaiület Ugjai, vagyis a kisiparosok hivatottak Ha a kisiparosok elég erősoek éráik tudásukat, ám mérkőzzenek a vármegyei kiállítás keretében. A vármegyei kiállítás azonban, — bár a zalamegyei városok közül a városok nagysága és forgalma Nagykanizsát teszi hivatottá megyei kiállitás rendezésére — ba azt Nagykanizsa rendezné, sok lenézés-
TÁRCZ A.
4 vándor.
Angolból.
— A ,Z»UI KOiIOny" tltrtji. —
Milvainné kiolt a háza elébe és font. ldóközönkini légy tekintettel nézett ki virágoktól tarka kis kergébe, hiszeu egyedüli boldogságit ezek az ártatlan, liáugtalan, élő lények képezték.
Az egész életén kérésztől csak szeuvedelt, lassankint vesztette el mindenét és most hálát adott sz Istennek, hogy a mindennapi szükségletén felül még annyit is adott neki, hogy virágai fentarütsára elég volt.
A lakása csak három szobiból állott, de tisztán és rendesen tartotta ékel s bár a nappalt szobája agybon a konyhája is volt, oly ügyesen ludU azt berendezni, hogy inkább méteremre emlékeztetett
A házaokát szegélyező erdőből egy férll lépett ki és egyoneseu a kis kapu felé tartott. Ott megállt és fáradtan rátámaszkodva a kapuféllira. nézte a szép nőt Mert bár Milvainné már üreg volt a sors uagyon kegyesen bánt vele és meghagyU a régi szép arcot csaknem teljes Világiban. Igaz, hogy az arca elvesztette a leányos rózsap.ri.éz most már csak hófehér volt, de az ajkai égé vörösek maradlak és nsgy acélszürke szemei ártatlant,I tekintettek eló a hosszú pillák alól.
A férfi mindezt észrevette, amint a kapunál állva figyelemmel k^rte az asszony szép termetét és vékouy kéz-
csuklóit. Amaz egypár percig hallgatott. Kgy kicsit megijedt az idegen láttára, de azlin észrevette rajta, hogy öreg és fáradt és megszólította őt.
— A következő falu még egy mértföldnyire van ide. . .
— Én pedig fáradt vagyok — válaszolta a férfi egyszerűen.
Az asszony kutatóan nézett reá. Látta az idegen arcáról a sok bánat és szenvedés nyomát, amint az vágyakozva legeltette szemeit a gondozott virágágyakon.
— Talán megpihenne nálam — szólott újra az asszony & kinyitotta előtte a kaput.
Mikor beértek a nappaliba, a férfi elégedetton nézett körül. Az aszUlon vázákban rózsák illatozlak, a falon pedig egy könyvszekrényben verses könyvek voltak. Egyenesen arrafelé ment és ottho-niasan löveti egy kényvet a polcról.
— AhI — kiáltott fol — ön a KeaU verseit is. . . Majd egy mély sóhajjal visszatette a könyvet Sylvia egy másik sóhajjal válaszolt.
— Egyedül lakik itt? — kérdezte végro a férfi.
Csodálatos, de az asszonyt nem bántotta ez a szokatlan bizalmasság.
_Most csak egy kis cselédemmel lakom.
de a napokban hazavárom a fiamat
— A fiát?
— Igen. Messze volt, de nemsokára hazajön. 6 is ott volt, ahol a többi ifjak. De ő bátor bős volt.
— Azt elhiszem — válaszolt a vándor komolyan.
— Miért?
A férfi nem felelt és az as.szony mélysé- \' ges elpirulása még fiatalabbá tette őt.
— Megengedi, hogy körülnézzek a szobájában? Gyönyört) dolgai vaunak és azt kell hinnem, hogy különcködésből lakik ebben a kis házban.
— Nem, nem különcködésből, de szükségből. Amit itt Iái, azokal mind leinykoromból tartottam meg, a Keats verseskönyveit egy ifjúkori jó barátomtél kaptam, ó olvasott fel néha belólok.
Felszolgálta a teát. A régi porcellin és különös formájú evőeszközök valami régi emlékeket ébresztettek a vándorban. A lemenő nap utolsó sugára betűzött az ablakou és az asszony lehúzta a redó-nyéket, hogy ne sértsék vendége fáradt szemeit.
— Szabad még egy kis ideig itt pihennem? — kérdezte a férfi később, mikor már a kis cselédleány elhordta az odényeket.
— Oh igen — szólott az asszony szívélyesen.
— Do ngy-e. tovább fog fonni ? Olyan boldogság nekem azt nézni. Manapság már alig fonnak az asszonyok.
— A nagyanyámé volt ez a kerekes rokka, még gyermekkoromban megtanított fonni. Önnek nincs otthona? — kérdezte habozva.
— Nincs. Én csak egy szerencsétlen bujdosó vagyok. De nem bűntény miatt Csupán csak azért, mert elvesztettem a földön ntindenémel, az az asszony, akit szerettem, a másé lett!
Milvainné pillái mogremegtek, azután nyugodtan kérdezte:
— És nem talált egy más asszonyt, aki niegiigasztalta volna?
— Ku azok közé az egyének közé tfriozom, akik csak egyszer szeretnek az életben.
Két ablak között a falon egy kép bájos lerfnyfói ábrázolt, a kép alá aranybetükkel .Sylvia- volt írva és harminc év előtti dátum. A képről az asszonyra tekinteti.
— Ön nagyon keveset változott 30 év\' óta — szólott — Az időnek is megvannak az elkényeztetett kedvencei.
Az asszony vékony ujjai gépiesen dol-gozuk a fonalakon. A férfi némán nézte ót, de azután hogy bent mindig sötétebb lett, lassan lecsukódtak a pillái. Az óraütésre sem ébredt fel. És ekkor az asszony a fáradt férll fölé hajolt, gyöngéden félre simitolta homlokáról az ősz fürtöket. Kgy Ujjnyi vastagságú sebhelyet látott rajta. Először elmosolyodott, do azután mély sóhajjal Olt vissza helyére.
Nemsokára a vendége is felébredt és bocsánatot kéri, amiért jelenlétében elaludt.
— Szívesen megbocsátok De ugye itt vacsorál velem ? Legalább kipiheni magát. — Mialatt az asszony kiment a vacsorát megrendelni, a férfi újra a verseskönyvek felé ment, s az egyik kötetet figyelmesen nézegette. Harminc év előtti dátummal .Stepben Sylvia" volt mindre ránynmtatva, ujabbi keltezéssel pedig .Milvain Sylvia.-
Vacsora után az utas megkérdezte:
— Hol van a férje?
— Nagyon régen meghalt, de — hol van az ön felesége?
— Nekem nincsen, sohase nősültem meg. De önnek fia is van?
— Igen. Én azért mentem férjhez, mert kénytelen voltam vele . ..
A férfi némán szegezte szemeit a nő bájos arcára. Azután megkérdezte.
— Akarja tudni, miért leltem bujdosóvá?
Az asszony bólintott a fejével.
— Mikor felnőttem — kezdte a férll bizonytalanul, — belészerettem a világ legédesebb gyermekleányába.
Sylvia mosolygott.
— 0 is szeretett engem, — legalább azt mondta. — De azért ... ab, miért is elevouitem fel a multat !•
— Talán jó lesz feleleveníteni, — jegyezte mjg Sylvia rábeszélően. — Hátha valakit igazságtalanul itélt el és ha el-mondani keserveit, talán tisztázódhatna a dolog ....
— Óh, az ki van zárva, hisz harminc évvel ezelőtt történt.
— Mi az a végtelenséghez képest? . . .
— Az a nő — vagy mondjuk: gyermek — egy magyarázó szó nélkOl uszított el magától. Éppen Londonból tértem haza, ahol uj állást kaptam, ugy hogy megélhettünk volna jövedelméből ketten is és ó ezekkel a szavakkal fogadott:
- Bocsásson meg nekem. Kimondhatatlan okok miatt sohasem lehetünk egymáséi. Jövő héten lesz az esküvőm —" (itt egy nevet mondott.)
Sylvia alig hallható hangon kérdezte:
— Hz volt az egész? Azntán nem irta meg önnek, hogy soha el nem felejti azt a nagy szerelmet, amely egymáshoi fQzte önöket?
— De igen. Milyen jól ismeri ön auóketl
— Nem minden nőt, csak azt az egyet.
Lapunk mái számához negyediv melléklet Ván csatolva.
XUl ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖSY
1903. OKTÓBER 8-án.
Ml éa kicsínyléasel találkozna > többi városok részéről. Szintén helyi ipar-kiállítás rendezését ajánlja.
A hangulatból már előre leheted látni, hogy a kisiparosok a helyi kiállítás eszméje mellé tömörülnek. S mikor Geixl elnök feltette a kérdést, hogy megyei, vagy helyi kiállítást rendezzenek csaknem egyhangúlag a helyi iparkiállitáa hívének kiáltották magukat
Majd egy kis vita után kiküldték a 80 tagu e 1 6 k é 8 a i t ú bizottságot E bizottság kebeléből egy 24 tagu bizottság alakul, a kisiparosokat megnyerni • kiállításon való résztvevősre.
Az elnök tehát kimondta a határozatot, amely szerint a nagykanizsai helyi ipar-kiállitást 1904. szeptember első felében rendezik. Ugyanakkor lesz a termény-vásár is, melynek rendezésére a gazdaköröket és kereskedőket kérik fel.
Halvax Frigyes a kiállítás ügyeinek szervezésére Révész Lajost ajáolotta titkárai. A megjelentek egjhangulig fogadták el Halvax ajánlatát.
A gyűlés ezzel véget ért.
Városi közgyűlés.
Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete mult pénteken gyűlési tartott. A gyűlésen Vécsey Zsigmond polgármester elnökölt. Fontos mozzanat nem történt, de érdekes igen. Érdeke6 az. hogy a város elutasított- egy szegény kovácsmestert abbeli kérelmével, hogy részére műhelye elölt levő köztérből terület engedtessék át. Nem tudom, mely utcában ievő köztérről tolt szó. A főbb utcákban levőkről bizonyosan nem. így nézetem szerint a város anyagi károsodása nélkül épp ugy átadható lett volna az a kis terület, mint a gazdag részvénytársaságnak a nyolcszáz négyzetöl.
Érdekes momentuma még e gyűlésnek hogy vitába vitték magánosok anyagi viszonyait. Eltekintve attól, hogy mily ízléstelen dolog ez, kárhoztatható még azért, mert ily vitákkal anyagi károkat okozhatnak. Nem értesültünk, hogy vájjon a pikáns ügyeket szellőztetni szerető városi képviselő részesült-e emiatt elnöki figyelmeztetésben. De mindenesetre kár, hogy a magyar törvények nem rendelkeznek ez ügybeu, nem büntetik az ily felszólalásokat mint, értesülésünk szerint, a német és angol törvények. A gyűlésről a következőket jelenthetjük:
A gyűlésen a Deák ünnep rendezésére kiküldött bizottság adta elő javaslatait. Ezek szerint tekintettel a megyei ünnepségre Nagykanizsán az Ounepség október 18-án lesz megtartva. Reggel 8—10 óra közt az egyes templomokban isteni tiszteletek lesznek. Délelőtt II órakor a képviselőtestület díszközgyűlést tart, melyen az emlékbcszédet Remete Géza v.
— Azután, hogy ő férjhez ment, nemsokára meghalt az atyám és azóta mindig a nagyvilágot járom.
— De maga nem tud mindent! Talán hu mindent hullott volna, enyhébben Ítélt volus a leáuy felett. Azt talán nem is sejti, hogy a leány atyja váltót hamisított egy gazdaember nevére, aki csak ugy ismert irgalmat, ha a lányát neki adja feleségül.
A vándor felugróit helyéről.
— Ez volt az ok\'í — kérdezte megdöbbenve.
— A leáuy az anyját és az atyja nevét akarta megmenteni. K-t hogy ezt elérje, odu dobta magát egy gazfiágban megvénült vén embernek, csak azért, hogy a megvetését kiérdemelje annak, akit szeretett.
A Syivia könnyei sürüti omlottak alá és a vándor\'ínég mindig hallgatott.
— De megnyugodott a sorsában — folytatta Syivia. — Az, akii szeretett, ugy elment, hogy többet sohase hullott felőle. A férje pedig az első házas napok után ugy bánt vele. mint egy kutyával. Nemsokára ezután teljesen tönkre mentek és az ssszooy bevonult abba a kis házba, amit öreg anyjától örökölt. Itt élt a gyermekével. Később a férjét szélhűdés érte és sohasem Leolt föl többé. A felesége pedig szüntelenül és gondosan ápolta ót mindaddig, amíg be nem hunyta a szemeit.
Cseud volt a szobában. A vándor nagyon gyöngéden oda lépett az asszony elé és szeretetteljesen nézett a szemeibe.
— Mosl már mindent érlek — szólott Syivia s a férfi kezébe csúsztatta a kezét.
— Rögtöu megismert ? — kérdezte.
— Rögtőn, édes szerelmem. És te?
— Azt nem árulom el, — válaszolta Syivia mosolyogva.
Bs a vándor többé nem hagyta el a házat.
Eletük alkonya boldogabb volt. iniut verőfényes lava-ia.
képviselő fogja tartani. A diszközgjülés el fogja határozni: 1. Deák Ferenc arcképének a v. díszterme részére való meg-festését 2. Deák Ferenc emlékét meg-őrőkltő 5000 korona tanulmányi alap létesítését Ax ünnepség további réaxébeu a város erkölcsi és anyagi támogatásban részesíti az Irodalmi és Művészeti Kört, mely i város hozzájárulásával Teles Ede szobrászművész álul készített Deák Ferenc emléktáblát október hó Í8-án ünnepélyesen fogja leleplezni és a városnak gondozás végett átadni.
A nagykanizsai szeszfinomitó részvénytársaságnak ujabb nyolcszáz négyxetöl területet engedtek át ingyen.
A többi apró ügy közül kiemelkedett a bolt-bérleti vita, amelyről igy értesültünk:
A városháza bérházában a Franz cég álul 1460 korona évi bérösszegért birt üzlethelyiségekre nézve a városi tanács írásbeli zárt, majd szóbeli árlejtést eszközölt. Singer József xárt ajánlatában 1848 koronát ígért be. A Ledofstky és Fischel cégek, kik a városházában már régebben bírnak üzlethelyiségeket. 1482 koronát Ígértek be; de a szóbeli tárgyalásnál üzleteik kibővítése céljából együttesen 2050 korona évi bérösszeget Ígértek be Singer József 2060 ajánlatával szemben. A pénzügyi bizottság vsUmiut a városi tanács tekintettel a régi bérlőkre azt javasolta, hogy ezek ajánlata fogadtassák el. Dr. Dick Józjeí, dr. Schwsrz Adolf és dr. Fried Ödön, Eperjessy Sándor v. képviselők felszólalása után a városatyák néhány szótöbbséggel elfogadták dr. Scbwarz Adolf abbeli indítványát, hogy a bérleti szerződés a legtöbbet ígérő Singer Józseffel kölendő meg.
HÍREK.
— A király névünnepe alkalmábó1 holnap, vasárnap, délelőtt fél tíz órakor a Szeotferencrendiek templomában isteni tisztelet lesz.
— Kinevezés. Convert René svájci francia nyelvmestert a szerb kormány kinevezte szöllöszeti felügyelőnek. Convert ur ezelőtt nébáoy évvel a Balaton melléltén azőllőszettel és borászattal foglalkozott, különben is okleveles ampelografus. Most, hogy Karagyorgyevics Péter lelt a szerbek királya, Convert folyamodon állásért és a szerbek királya, aki nagy előszeretettel viseltetik a svájci franciák iránt, Convert Renének állást adott Most ő a Irsncia nyelv mesterséget felcseréli a szőllő-lelügyelői állással, mely dacára a bor megingató hatásának, tisztes kenyerei biztosit a rokonszenves fiatal emberoek.
— Kitüntetett mozdonyvezetők. — Vilmos német császár Paár János ős Gulyás Mihály délivasuti mozdonyvezetőknek, kik Vilmos udvari vonatánál szolgálatot teljesítettek, a porosz sas-koronareod aranyérmét adományozta.
— Évforduló. Október hó 1-én volt 8 éve, bogy a magyar történelemben korszakot alkotó egyházpolitikai tőrvények életbe léptek. Hogy ezen idő alatt milyen volt a lakosság alakuláss, azt kétségkívül az anyakönyvi hivatal adatai igazolják. Lássuk csak, ezen 8 év alatt születeti városunkban összesen 6402 gyermek és pedig törvényes házasságból: 2702 fiu és 2521 leány, házasságon kívül 517 fiu és 481 leány, míg 108 fiu és 73 leány hslva születelt; halálozások száma volt 5177 és pedig 2632 fi- éa 2546 nőnemű; a természetes szaporodás — a közkórház-ben történt halálozást is számítva, mely körülbelül 7—800 esetet tesz ki — 1225 lélek; házassági frigyet 1637 pár kötőit, melyből 123 pár vegyes vallású, de legtöbb Izraelita éa keresztény volt. Nyolc évvel ezelőtt ezen adatokat, ilyen pontossággal és ily könnyű szerrel nem lehetett az érdeklődők részére egybeállítani.
— Helyreigazítás. Tévei tfml és következtében a .Családi üuuep" cimü hírünkben értelemzavaró hiba csúszott be. Az utolsó sorok igy olvasandók: .Nagy vonzalom fűzi az ifjú párt egymáshoz éa a lelkek erői akarata és óhaja előtt meghajoltak a szülők is és megünnepelték a rokongyermekek és rokonlelkekfrigyét"
— Kossuth-szobor Nagyatádon. M. hó 29rén délelőtt leleplezték Nagyatádon Kossuth Lajos mellszobrát, melyet a nagyatádi kerület országgyűlési képviselője, Chernel Gyula, saját költségén készíttetett Horvay János jeles szobrászszal. Az ünnepélyre az országos 48-as függetlenlégi párt számos tagja, közlük Kossuth Ferenc is leutazott Nigyatádra.
— A dohánygyár ügyr. A .Muraköz\' újságolja a következőket: .Az ulóbbl időben az a hir járta be különösen a
zalamegyei lapokat, hogy a magaa kormány Dunántúl s talán éppen vármegyénkben egy dohánygyárat szándékoznék felállítani, miért is Nagykanizsa s még más salai váratok is már lépéseket tellek vagy szándékoznak lenni aziránt, hogy a gyárat városokban állítsák föl. Mindenesetre egy ilyen intézmény megérdemli az utánnajárást, mort igen sokban hozzájárul a köznép biztosabb megélheté-aáher. De sajnos, egészen autentikus forrásból merített értesülésünk alapján közölhetjük, hogy a pénzügyi miniszternek sem most, som a közeli jövőbe nincs szándékában Zalavármegyébeu dohánygyárat felállítani."
Bár nincs okunk és jogunk kétségbe vonni laptársunk .autentikus" értesülését, de nem zárkózhatunk el annak a kijelentésétől, hogy mi, — eléggé .autentikus" forrásból — ngy értesültünk, hogy a pénzügyminiszter még egyáltalában nem határozott a felállítandó dohánygyár helyéről. A tfcfeQk igaz, hogy több megyében versengnek » dohánygyár elnyeréséért, de azért a pénzügyminiszter még nem döntött, bogy melyik vármegye kapja meg a dohánygyárat. Mindenesetre kívánatos, hogy élénkebben karolja lel a dobáoygyár ügyét, a nagykanizsai m o n s-trum-deputáció.
— Tanulmányi kirándulás. A csáktornyai tanítóképző intézet 47 hsrmad-és negyedéves növendéke Msrgitai József igazgató, Zrínyi Károly, Tömör Boldizsár, Nagy Géza és Barna Balázs tanárok vezetése alatt tanulmányi kirándulást tettek Keszthely, Szigliget é3 Sümeg vidékére. A kirándulás költségeit a közoktatásügyi és a főldmivelésügyi miniszterek fedezték.
— Paraszt dráma. Takaros kis felesége volt Karkas Imrének. Bagó litván fiatal szolgalegény legyeskedett körülötte és mi több Bagó István elcsábította Farkas Imre feleségét Bagó nem voll diserét ember, uton útfélen beszélgette győzelmét, sót még Farkasnak is elmondotta. Farkasban az indulat végre kitört, l midőn egyszer becsípett állapotban ment bazs, a kezeügyébeu levő késsel Bsgőt átszúrta, ki nyomban meghalt Mult bó 26-án vizsgálta ez ügyet a zalaegerszegi törvényszék. Az esküdtek verdiktje után\' Farkas Imre három évi fegyházat kapott.
— Háznaaág. Bódy Zoltán vármegyei aljegyző, oltárhoz vezelte TreztyánBzky Ilonkát, Trsztyánszky Ödön megyei árvaszéki elnök leányát Zalaegerszegen. Tanuk dr. Jankovics László gróf, Zslavármegye főispánja ós Arvay Lsjos, Zalavérmegye főjegyzője voltak. A polgári esketést Cserián Károly Zalavármegyo alispánja végezte.
— Szegedy Róza hamvainak exhu málaga. A költő és szerelmese egyesültek. Csak két koporsó fala választja már el őket haló poraikban. Az aranyszavu költő mellé, akinél szebben toba senki sem zengte el a szerelem megható fenségét, odakerült a ,Hynifi-dalok" hősnője, szeretett hitvese. Már régen alakúit egy bizottság Sümegen, amely elhatározta, hogy Kisfaludy Sándor hitvesének szobrot emel és a zalai alispán leányának hamvait exhumálva, azt a Kisfaludynk ősi temetkezési helyén férje hamvai mellett eltemetik. Az exhumálás m. hó 26-án ment végbe Sümegen a .Szegedy Rozália szoborbizottság\' és a hatóság jelenlétében. A Kisfaludy család részéiól jelen voll: Kisfaludy Tivadar. A sümegi róm. katbolikus temetőben, ahol a költő hitvesének hamvai nyugosznak, felásták Szegedy Róza sitját és a sírból kiemol-ték a koporsót. A 180 cm. bosszú tölgy-fakoporsóo még megvolt Szegedy Róza oevéuek pár betűje rézszögekoől kiverve. A test már-elporladt régen. A tetemből csak a csontváz maradt meg, a sötétbarna finom hallotli lepelben. A nyak táján egy selyemszalag volt. A dus híj még teljes épségben díszíti a koponyát. Egy olvasót éa két arany függőt is találtak. A bizottság a talált csontokat, ruházatot éa ékszereket a koporsóból kiemelte és egy díszes érckoporsóba helyezve vitték Kisfaludy Sándor sírboltjába. A régi koporsó maradványait újra visszatelték. A költő és hitvese pedig már együtt álmodják örök álmukat a .Boldog szerelemről\'.
— A vármegyfek éa a közegészségügy. Az ország egyik törvényhatósága nagy horderejű kívánalommal járult a belügyminiszter elé. Nem kevesebbről van ebben szó, minthogy a belügyminiszter a törvényhozás-képviselőházához olyan törvényjavaslatot terjeszszen be, mely az 1876. XIV. törvénycikk hatályon kivül-helyezésével a közegészségügynek országszerte való államosítását veszi tervbe; mert csakis egy ilyen törvény megalkotásában láthatjuk annak garanciáját, hogy
\' i \'
a közegészségügy hazánkban európai színvonalra fog emelkedni. A javaslatot Arravármegye tette 8 azt pártolás végett megküldte Zalavármegye közönségéhez is, mely szintén elég árva, mivel éppenséggel nem pártolják.
— Laskay Ogye. Liskay Tivadar, a már bejelentett tanúinak meghallgatása után, ismét egy aereg tanút jelentett be, akiknek nagyobb részét a törvényszék a tárgyaláson már meghallgatta. A nagykanizsai vizsgálóbíró október 10-én ojra Keszthelyre érkezik, hogy a kővetkező nevek alatt bejelentett tanuk vallomásait Jegyzőkönyvbe foglalja: Braun Józsefné, Udvardi Mári, Kober István, Keneseiné, Kcnesey Mariska, Zrínyi József, Meszlé-nyi Boldlzaárné, özv. Kossá Jánosné, özv. Muth Lina, Somogyvári Bábi, dr. Simnn S, Muth Lina, Laskay Ernő, Laskay Emil, Fülöp Dénes, dr. Illés Ignác, Pál Samu, Magyar János, Balla Imréué, Zitterbarth Kálmán, Zitterbarth Kálmánné, Márton László, Bábi nevű rétcsőszné, Somogyi Mór. Amint látni való, az írnokoknak sok lesz a dolguk.
— Halálos szerencsétlenség történt a mnlt héten Sümegen. Varga József kocsis valahogy egy katonafegyver töltényhez jutott A vak töltésből előbb kivette a puskaport, azután próbálta elsütni, de a kapszli nem sült el. Erre egy fatörzsbe vasszeget vert, erre ráhelyezte a töltényt és ráütött Az elsülés sikerült, de a hüvelyt is darabokra szórts szét Egy szilánk a legény hónaljába fúródott ott átütötte a vastag ütőeret. A súlyosan sebesült ifjút a kórházba vitték, ahol alig egy óra mulya kiszenvedett.
— Jom klpur, F. hó 1-én volt a zsidóknak engesztelő napja. A köznapi forgalom majdnem teljesen szünetelt. Alig volt nyitva néhány bolt A város külső képe Is a magábatérés ünnepi csendje volt Az utcákon sürü csoportokban álltak a hivők. A nők űnuepi rubát öltöttek. Az izr. templomban minden talpalatnyi hely el volt foglalva. A máskor hézagos ülőhelyeket most több ember foglalta el, mint a mennyi ülőhely van. Reggeltől alkonyatig imákat mondtak, mély ájtatossággal. Kartschmaroff Leó főkántor szívhez szóló éneke és előadása lebilincselte a hívőket és Dr. Neumann Ede főrabbi- bitszónoklnla meggyőző erővel fejtegette a nap fontosságát. Alkonyatkor, mikor a kűri bugása hangzott fel a templomban sok száz ember hagyta el sietve a templomot, hogy kiengesztelve Istennel és a sorssal a házi tűzhelyhez siessen.
— Hamis pénzeainálók. Furfangos csalóbandát fogott el a mult hét folyamán Hegyessy János, a szigetvári járás főszolgabírója. Dobsza József pécsi lóko-reskedő és Jandó József a két jómadár, kik végre burokra kerüllek s most már a kaposvári kir. OgyészBéR börtönében vátják tettük méltó jutalmát. — Ez a két veszedelmes csaló ugyanis kiszemelve különösen a polgárnép köréből áldozataikat, azt azután szóval sddig tartják, mig a szerencsétlen áldozat reá nem áll. hogy tőlük jópéozért négyszerannyi teljesen sikerült utánzatu bamispénxt vásároljon. E\'után a korcsmába mennek, ahol, midőn az áldozattól pénzt csikarnak ki, izét-ugramk azon űrügy alatt, hogy jönnek a csendőrök, magukkal vive a szegény becsspott polgár keserves keresméoyét. — A mult hét folyamán azonban kifőzött tervük dugába dőlt, mert a szigetvári csendőrségnek sikerűit a két jómadarat épp akkor elcsípni, midőn 8ipos Sándor már-már kiszemelt áldozatukat akarták ily módon kifosztani. Dacára aonak, bogy a két jómadár mindent tagad, Sípos minden kétaéget kizárólag felfedezte a két jómidarat
— A nagykanizsai ,Önk. Tűzoltó Testület\' holnap délután nagy Bzergya-korlatot tart, a főpsrancsnak személyes vezetésével.
— Rendelet a polgárok ellen. A főkapitányság rendeletet adott ki, amelybén — tekintettel arra, hogy a közkórház mögött lévő katonai gyakorlótéren éretlen gyerkőcök az ott gyakorló kato-mságot gyakorlataik közben megjegyzéseikkel, lármájukkal és ■ téren való futkozásukkal zavarják — figyelmezteti a város közönségét, hogy a nevezett gyakorlótérrel kizárólag a katonaság rendelkezik t ezért a gyakorlótérre való lépéat katonai gyakorlatok tartama alatt a város polgári lakósságáoak szigorúan eltiltja.
— Ellenőrzési szemle. Nagykanizsa város területén tartózkodó cs. és kir. közös hadseregbeli tartalékos és szabadságolt katonák ellenőrzés iszemléjü f. évi október bó 9 én és 10 én a .Polgári ügyletben" tartatik meg reggel 8 órakor.
Az utóizemle 1903. évi november hó 24-én a cs. és kir. 48. hadkiegészítő parancsnokságnál Nagykanizsán tartatik meg.
— Postanövendékek fölvétele. A posta- és távírda növendékek felvételére vonatkozó pályázat batárideje folyó évi október hó végéig meghosszabbíttatott és a már közlött posta- éa távírda hivatalokou kivül a bonyhádi, dombovári, dunaföldvári, margoli, nagykanizsai 2. sz. paksi, szigetvári, villányi posta- és távírda hivataloknál fog egy-egy, a keszthelyi posta- és távírda hivatalnál egy második és 6. első osztályú postamesteri egyesitett hivatalnál pedig szintén egy-egy növendék fog november hő 1-től kezdve kiképezletni.
— Kivándorlás julius haviban. A m. kir. központi statisztikai hivatal kiadásában megjelenő .Statisztikai Havi Közlemények" julius bavifüzetébon közölt adatok szerint ugyanezen hő folyamán a szorosan vett Magyarországon (Fiúméval) 9739 útlevelet adtak ki, tehát 470-nel kevesebbet, mint az előző hóban és 2513-mal többet mint a mult év julius havában; az év elejétől kiadott ullevelek száma az idén 11.593-mal több, mint a mult év első hét hónapjában volt. A kiadott útlevelek tulajdonosainak 763 útitársuk volt. Az uiiráoy jzerinti megoszlásnál első helyen Amerika áll (4279), utána Európa általában (3252) és végül Románia (3032) következik Horvát-Szla-vooországban 2444 útlevelet adtak ki. A kiadottt útlevelek Amerikába való utazásra 1353, Bosznia-Hercegovinába 446 és Európába általában 514 személyt jogositottak.
— Rendőri hírek. Öngyilkosság. Golubics Juliska cselédleány lugkőoldalot Ivott és meghalt Teltének oka szerelmi bánat. — A léghinta. Scboffer Jenő a Zárda-utcai léghintáról hintázás közbeír leesett és csonttörést Bzenvedett. Vizsgálat indult, kit terhel a felelősség.
— Felülflxetések. Emberbarát Temetkezési Egyletének 1903. augusztus hó 2-án tartolt zászlószentelése alkalmával szegekre adományoztak: Áthozat mult hétről: 1622 kor. 48 fill. Koho Samu, Kürscbner Ignác, Csáuyi János, Woiszfeld éa Fiseber, Horváth József, Szüls József, Ring Pál, Krausz Lipót, Práger Béla, Félegyházy Károlv, Csillag Károly, Lódcer Ferenc, RaÉfay Rezső, Hutya Károly, Mátyás István, Halasy József, Kovács Mihály, Suhel Lsjos, Doór István 2—2 kor., Markotán Józsefné. Fábián Anna, Kiss Anna, Walentin Ferencné, Herjávec Fe-rencné, Flumborl József, Stern Igoác, Koszednák Miklós, Fülöp János Milei, Hajdú István Csöndőr, Gudlin László Antal, Vajda Ferenc, Vajda János, Kovács Lászlóoé. Baksonyi Rózi, Gudlin László Lápek Ritec Ferenc. Gozdán Fábián, Tóth Ferenc, Németh Órzse. Gyulai István, Fülöp Juli Godíns, Fülöp Ferenc Godiua, Farkas István, Mihálec János, Mibálcc György, Knausz Hajdú György, Baudor Juli, Farkas János, Özv. Horváth Jánosné, Geiger Mari, Kele György, Horváth János Johánec, Mutasits Anna, Mulasits István. Takács József, Kocsis István, Orbán Lajos, Stoszlio György, Szlávec János, Kuoite István, Lenkovits Ferenc, Hegedűs József, Kubát Józsel, Fülöp László Cika. Kovács Lajos, Cimmerman Lászlóné, Ilj. Snefi György, Vincék Jáoos, Kiss György vörös, Özv. Kiss Ferencné, Németh Lajos, Matalics József, Lóray Károly, Matslics Róza, KunitB Ignácné, Anek Liszló, Hadelsman Hermán, Dolmányos Ferenc. Dervalita László, Horváth György johánec. Lenkovits Kati, Ilj. Tislér László, Horváth István sipa, Fürdós György, Weisz Albert, Pál Jánosné, Gerócs Istvánné, Behm Pál, Behm Anna. Bedő József Mátyás Islváo, Bíró Pál, Puhán István, Farantai Ferenc, Pámmer János 1—1 kor. Eddig összeson 1738 kor. 58 fill. (Folytatjuk.)
— Hogyan lehet vénségig frla, jó eg&Biabgben maradni! Ezen problémával már nagyon sok tudós és orvos foglalkozott. — Ismeretes, hogy a testi és lelki épség fótényezője a rendes gyomor. — Az igazi szer, mely a beteg gyomrot egészségessé és erőteljessé teszi, melynek feltétlen gyógyerejü hatása az összes gyomorbajoküál kipróbáltatott, a valódi Brády-féle\'máriacelli gyomorcseppek. Aki csak egyszer is használta, az valóságos kincs gyanánt állandóan tartja házában. Utánzatoktól nagyon kell óvakodni és kérjen mindenki világosan Brády-féle máriacelli gyomorcseppeket.
— Háziasszonyok, elővigyázat ! Az a rendkívüli tedveltség, melynek a Katb-reiner-féle Kneipp-maláta kávé évek hosx-szu során át örvend, mindég ujabb silány utánzatokat hoz létre. Hogy ezektől " igy hátrányunktól kellőleg megóvhassuk magunkat, kérjünk mindenkor csakis a
valódi" Kathreiuert és vizsgáljuk meg

XÜI. ÉVFOLYAM.
U L A I KÖZLÖNY
190S. OKTÓBER 3-áo.
a CEOmagot minden vásárlás alkalmával, bo$f rajta Jan-e Knéipp páter arcképe miut vádjegy éa a Katbreiner név.
anyakönyvi hírek.
— 1903. seeptcmber 85-tSl—október 2-ig- —
, Halálozások:
Pint György rk. 1 éves. Sxabó Giiella rk. 3 hónapos. Golubics Juliánná rk. cseléd, 20 éves. Weiss Józsefné izr. cipész neje, 84 éves. Pláoder Lajos rk. 10 éves. Varga Anna rk. 25 napos. Fleiscbacker Jolán iir. tanuló, 9 éves. Kaocaalics Józaof rk. főldtnives, 47 éves. Ciondor György rk. földmives, 65 éves.
Házasságot kötöttek :
Vince János gózmalmi-tnunkás — Papp
Rozáliával. • Tombor István munkás — Déri Rozáliával.
közgazdaság.
K keresk. s iparkamarából.
_ Kenyér és zabszállitás. A m.
kir V. honvéd kerületi parancsnokság a kerületében elhelyezett m. kir. honvéd csapatok/\' 1904. évi élelemszükségletet ajánlati tárgyalás utján szándékozik biztositini. Szállítandó leaz kenyér és zab. Az sjánlati tárgyalást Székesfehérvár állomásra nézve okt. 2-án Sopron ■ • » s"éD
Kőszeg . ti » »
Kaposvár . » " ír
Keszthely „ . >
Nagykanizsa „ » ■ °-án
Pápa , , » • 12"én
Zalaegerszeg „ ■ . n
tartják meg.
Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értositjQk, hogy a részletes .Hirdetmény" -t kívánatra készséggel megküldjük. Sopron, 1903. évi szeptember hó 9-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
_ Clpö szállítás. A cs. és kir. közös hadügyminisztérium a, közös hadsereg a/ámára az 1904. évben szákséges, börböl való ruházati és fölszerelési cikkeknek a magyar kisiparosság utján való el-■ készítésére hirdet pályázatot. A szállítandó cikkek: bakancsok, csizmák és szijgyártó-muokák. Az ajánlatok legkésőbb f. évi október hó 31-én déli 12 óráig az alnlirt kamsrátiál nyújtandók be. A szállítások odaítélésénél a kisiparosok állandó vagy alkalmi jellegű társaságai (siövetkezetí) az ugyanazon helyről kfliön önállóan pályázó kisiparosokkal szemben előnyben fognak részesülni. A szállítás odaítélése 1904. január havában fog megtörténni, a szállítási határidők pedig ugyanazon év május 1-eje julius hó 31-ike közé fognak eBni. A legújabban jóváhagyott kincstári minták, ueyroiut a hozzájuk tartozó leírások és rajzok, a lábbeliekhez a szabás-minták is a budapesti 2. számú katonai ruharaktárban tekinthetők meg, Bőt pénzért meg is szerezhetik, Sopron, 1903. évi szeptember hó 7-én. A kerMeli kereskedelmi
— YasutOgy. A keszthelyi-tapolcai vasút mentén levő ut-áljárók, párhuzamos utak és vasúti hozzájáró utak átvétele, illetve felülvizsgálása szeptember 29-éo volt. Az átvételnél Hertelendy Ferenc közigazgatási bizottsági tsg elnöklete alatt Szentmiklóssy Gyula tapolcai és Takách Imre keszthelyi járási főszolgabírók, valamint a in. kir. államépité-szeti hivatal képviselőjéből álló bizottság volt jelen. Résztvettek az átvételnél & Bzombatbolyi m. kir. államvasutak Ozlet-vezetöségének és a vasúti íés . hajózási felügyolÖBég megbízottai is.
.— Állaldijazás. A novai gazdakör működésének első bemutatójául az állattenyésztés fejlesztése érdekében Nován, a .vásártéren, f. évi október hó 11-én d. e. IÓ órakor kezdődő állatdijazást rendez, amelyben a novai járás területén levő gazdák vesznek részt.
— A bzöIó rothad. A gazdák mindenfelé panaszkodnak, hogy a sok esőzés miatt a szőlőszemek rothadásnak indultak, s a baj egyre terjed. Sokan megkezdték már a beteg fürtök szedését. A rothadás sietteti a szüret idejének megállapítását.
IRODALOM
— A „Honi Ipar" most megjelent utolsó száma plasztikusan domborítja ki a jelenlegi politikai helyzet hatását közgazdasági életünkre. Keményi Ambrus
orsz. képviselő, a lap felelős szerkesztője Sugár Ottó és Kunz József foglalkoznak ez érdekes kérdéssel, mindegyik más-más szempontból világítván még a helyzetet. Igen érdekes cikkeket találunk még e számban Gyárfás Oszkár és Tsuk 8ándor tollából. Előbbi az iparpártolás társadalmi felkarolásáról, utóbbi állam által fenntartott gyárak iparfejlesztési kötelességéről értekezik rendkivSIi érdekes módon. A tanulságos szakcikkek egész sorozata és egy rendkívül élénken szerkesztett hírrovat zSrják be a szamot, melynek olvasását minden — a magyar ipar iránt érdeklődőknek — figyelmébe ajánlhatjuk.
— A Budapesti Napló nemcsak keletkezésének történetében uj és eredeti, de a közönség szimpátiáinak gyors felköltésében is eddig nem látott példát mutat. És minden, szám arra vall, hogy a Budapesti Napló megérdemli ezt a támogatást. A Budapesti Naplónak friss és megbízható értesülései, lelkes, temperamentumos, komoly, tartalmas, hatásukban valósággal szenzációs politikai cikkei, amelyek nyomatékossá teszik a politikai súlyra dőntö jelentőségű újság véleményét, tár-carovatánsk magas színvonala, cazdag informatív anyaga, kitűnő értés „sei, kimerítő, ötletes, változatos, eleven rovatai s roindenrendü közleményeinek változatossága és folyton gyarapodó bősége: napról napra ékesszólóan tanuskoduak arról, hogy a Budapesti Napló fényeson megfelel a legvérmesebb várakozások is. A Budapesti Napló szerkesztősége és olvasó közönsége közt páratlanul meleg és szives viszooy fejlődött ki. Naponkint jelentkezik ez a Szerkesztői üzenetek rovatában. A Budapesti Napló szerkesztő belső tagja: Vészi József, főszerkesztő, Braun Sándor, felelős szerkesztó, Ábrányi Emil, Clair Vilmos, Cerri Gyula, Erős Gyula, FeBzl Géza, Gergely István, Holló Márton, Horváth Elemér, Janovics Pál, Kabos Ede, dr. Kovács Jenő, Layta Károly, Márkus József, Merkl Adolf, Molnár Ferenc, Nyitrai József, Pásztor Árpád, Roboz Andor, dr. Soltész Adolf, Thuty Zoltán, Zöldy Márton.
— Türrtábornok emlékiratul. Mikor Világos után, az elnyomatás szomorú napjaiban, a magyar nép arra gondolt, hogy fegyverrel vivja vissza a Rzabadaá-1 gjt, altkor a Messiásként várt Kossuth Lajos mellé még egy szabaditót képzelt, Türr Istvánt, akit 1860 óta Garibaldi legkiválóbb bajtársa gyanánt ünnepelt az olasz- nemzet és egész Európa. Türrt a magyar emigránsok már rég ismerték akkor: 1848—1849-ben neui harcolt ugyan a honvédség sorai közt, de olasz-földön magyar légiót szervezett, Világos után Mazzinival éveken át zaklatta az osztrákokat; küzdött a reakció ellen 1849-ben Bádenben, 1855-ben a krimiai BzövetBégesek szolgálatában, 1857-ben a cserkejzeket lázította, 1859-ben Garibaldi mellett harcolt, majd a délszlávok közt agitált és a „marsalai .ezer" expedíciójában világhírűvé tette nevét. Számos harctéren vívta ki altébornagyi rangját és mindig csak a magyar ügyért harcolt Rokonságba jutván a francia császári cssláddal, nagy összeköttetéseit fontos diplomáciai missziókban érvényesített^ és aktív szereplő volt nagy horderejű és a magyar ügyre viSBzaható európai eseményekben. Az utóbbi,husz év alatt a magyar állam jóbire, a népek szabadsága és Európa békéje érdekében publicisztikai tevékenyeéget fejtett ki nagy világlapokban és nemzetközi kongresszusokon. Evek óta állandó munkatársa a Magyar Hírlapnak. amely kizárólag közli cikkeit. Ezen sokoldalú szereplésének hatvan évre terjedő nevezetes mozzanatait Türr István megirja most ez emlékirataiban, melyeknek közlését a Magyar Hírlap kezdi meg az októberi negyeddel. Ugyancsak most kezdi meg a Magyal Hírlap a .Tolvaj? Gyilkos?" ciml szenzációs angol regény közlését. A Magyar Hírlap napilapnak, előfizetési ára negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 korona 40 fillér. Kiadóhivatalának cime: .Magyar Htirlap" Budapest, V., Honvéd-utca 10.
StxrkartiséO: Dr. VW&nyi BenrUc, felelöa i«erk«it5. Kiidí: Jfí. Wctjdits Jirzsef.
Sáncz községben
egy cserép zsindelyes lakóház fele, telekkel együtt olcsón eladó. Bővebbet Vincze Jánosnál Sáncz, n. p. Nagykanizsa.
y\'
VEGYES.
— Bgy osztrák különlegesség. Gyomor bajban szenvedőknek *jánl»tos > valódi ,Moll-féte seidlits por* használata, mint egy régen beTált hiziszor, mely 4 gyomrot eroaiü éi az emésztési tevékenységét tokosz*. Dobozonként ü korona. Naponti szétküldés ntinTÓttel Moll A. gyógyszerész cs, és kir. od*. szállító által Bécs Tcchlaubeo 9. Vidéki gyógy tárakban határozotton Moll készítményét kérjttk védjegy és aláírással.
Nyílt tér
At o ror.t alatt közlöttíkétt nem villil felclősiézct. a Bzerke3Étos6e.
Yese, hnityhólyae, hugjrdara és a böszvénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek harutOB bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LUhion-forrns
SALVATOR
sikerrel rendelve le**. Hngyhaj tó hat ás n!
Kelta unl | Koniijen \'eofotlietó
Kapható ásránymkereskeáésekben ós
gyógynxűrtárakb&n. A Sal?ator-íorr&s Igazgatósága Eperjesen
FOMTöS
. íJt, gyomor-fiydalmakat, émelygést,
gyomorgyongeséget, emésztési f&varokat, főfájást stb. meg8í Ontct —— azonnal a világbirQ valódi
BKÁDY-féle MARIACELLI GYONIORCSEPPEK.
Sok ezer köszönő és elismerő nyilatkozat! Kis üreg használati utasítással 80 fillér,
nagy, üveg 140 korona. »nr— SyÓByszerlárakbM kapkattf. ■ ■ Ffiraktár: BRADY C. gyógyszertára a „Msgyar Királyhoz" Bécs, honnan kitánatra Ingyen küldetik az érdekes .SpeoialbrosohDr," ő kor. beköldéBe otán 6 kis üveg, 4.50 kor. beküldése mellett S 6*gy tkreg lesz bérmentve küldve; Képvjíelot Magyarország részére: TOROK JÓZSEF gyógyszertára Budapest, Király-utca 12.
ÓVftkodjtnk utánzatoktól! áj valódi MARlA-CELÜ gyomorcscppck fenti1 vódjegygyel és aláírással kell, hogy ellátta legyenek.
Egy koronáért
: portómentesen küld az orvosszövetséjj sorsjátékához egy sorsjegyet
nr
Budapest, Kemény Zsigmond-u. II.
Huíás már októb8r 10-ón. 1840 nyeremény. I főnyeremény 40,000 kor.
Legnagyobb nyeremény legkedvezőbb esetben 50,000korona. Szerencse fel!
í lor, 1 sorajegj. f tor. f mjegj.
Kéíie ön
erje
ligyt
agyén és bé:rmentre illusztrált áijegyzé-
kemet , több mint 500
ábráTal órák. arany, ezüst és hangszerekről HANNS KONRÁD
íragyir kiviteti cég BRUX S25. ,«. Csihortx&g.
Nyavalyatörés.
Ki oehézkórben, görcs5kbeu és más idoEes állapotokban szenved, kérjen ezek-rél brocburát Ingyen és bérmentve ksp-ható Sehwanen -Apotheke, Fraokfurt a|Maia által.
[JG7EB Utazók
kerestetnek egy nagyon kelendő cikk
elárnsitására. Nagy haszon. J. Frlb & Co, Frankfurt a. M. 9.
Első magyar hangszergyár
villamos erSre berendezve.
STQWAS8ER J.
cs. és kit. udvari hangszergyáros, hsdeereeszállitó
a Rikóczl javított Tárogató egyedüli feltalálója Budapest, II., Lánczhid-utcza 5.
Ajánlja a saját gyárában késifiit összes réz-, fa-, fuvő-
és Tonős-hangszereket. Itogcilttl, soiJonkák, l)5s»t, íoVolik, klarinétok, trombiták
és cElmbalmok. Tárojatt ára.SO frtöl (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyeu. Zenekarok teljes felszerelése oicsd árban, eiínyís
fizetési teltételek mellett. Harmonikák elpusztíthatatlan erfl.s hangokkal. Javítások Bpocialifi kivitelben gyorsan és BzakszerOen esz-közöltetnek, tonős hangszerek a legujalib találmányú
hangfokozé gerendával, melyért garanciát, vállalok. ÁRJEGYZÉK mln.ilan hmaizerril kBlSn-kaiSc kémntlS, Mely bir-mentvemeokBldetlk.
Fontos!
orsjegytuIajd□ nosok figyelmébe!
A XH. sorsjáték — szeptember 24-töl október 21 ig tartó — fóhuaása alatt minden huzási napon
nagyobb és fífayereiHények
kisorsolt számai üzletem kirakatában már délután ki lesznek irva, a kisebb nyereményekről pedig mindenkinek, aki nálam egy sorsjegyet vásárol a XIII. sorsjátékhoz, már a mostani főhuzásnál ingyen adom a Lukács Vilmos budapesti főelárusitó által kiadott hiteles napi gyorslistát, mely az összes kihozott számokat tartalmazza.
Kiváló tisztelettel Ifi. WAJDITS JÓZSEF Nagykanizsa, Deák-tér, Takarékpénztár épDIet.
A sorsjegyek ára n XIII. sorsjáték I. osztályához: I nyolezad 1 negyed I fél I egész
á 1.50 k.
á 3 k.
á 6 k.
á 12 k.
,,ViLLÁM"
legújabb centrifigalis bogyozb és zúzógépek
Temesvár 1901. I-so dij: díszoklevél.
1902. Egri borászati kiállításon I-só dij: aranyérem és díszoklevél.
1902. P0230nyi országos gazdasági kiállításon I-ső dij: állami aranyérem..
i\'í\'a\'Ví\'ciXí^W^:?:^
■w

Bopsajtók.
„Klncscw," "Hegyalja,41 „Könyölc ízerkojetü,"
„Mabtlle* bAm6I-orsós* %, hegyaljai bortermelők legkedr oltobb • borflajtói.
Legújabb rendwerö „kettÖ3 kosara4 sajtók nagy űaetaü préseléshez. FSelonye: a nraat sehol sera ériutkezik *Mré-szekkel I Egyszerű keze* lés! Óriási erökifejtéi 1 A törköly egy darabban és könnyen kiveheti l Egy ember álul könnyen
kezolhctS I Sztifcozdk és btfyozik.
Árjegyzék ingyen.
Szilágyi és Diskánt gépgyára Miskolczon.
L
$ $ <1> $
.. T-I ii-n^r^MiM^STifáawrriiaiíM^Swa^l^ ■ T Utóit i.
XLIí! ÉVFOLYAM.
ZALAI KOZLÍÖNY
vas- is fémöntöde
részv.-társ. SZOMBATHELY
„WlflYER" GÉPGYÁR
Raktári Budapest, V., Lipót-körut 15
Készít mindennemű
Gazdasági gépekeV^Ben/iii-motorokat,^.
Benzin-motor os cséplő készleteit.
MftIdikikii>nlt»«TPÍ\' üj hengerezékek. minden e síakmiba vigö gép gyártása,
Maiomepwesaei. tj,.m »Bto>llIli\'t,rallliM4«k.
RívSlIÖllít\'fc\'csséíi\' J^gnjabb szerkezetű csavaros és szabad. rtenyomásu
ftulftnviB^ 91 1W _fY>If> TÍlágbirű amerikai aratb 69 kaszáló gépek W"0r"V " ní^>r(11.,lSíj tijirtiauo, képviselC-éfe.
Képsi irjejyiék ingyen és bérmentve. Kívánat™ minden szükségletre kOüo kiSilaSjvsiét-
1 ORVOS-1
s orsját él
BUDAPEST, IV., VACZI UTCZA 17/á.
M
Már
.1 koronáért 50.000
torom nyerbető-
50,000 te ért
Egy sorsjegy ára 1 korona.
Miután a húzást már október elején megtartjuk és a sorsjegyek nagy kelendőségnek örvendenek, ennélfogva tisztelettel kérjük, hogy a sorsjegyek bevásárlásával ne tessék késni, hanem nagybecsű megrendelését szíveskedjék lehetőleg azonnal elintézni, mert a húzás már
f, é. október hó 10-én lesz.
Orvos-sorsjáték központi irodája:
Budapest, IV., Váczi-uícza 17/a.
Sorsjegyek a kővetkező bankházakban kaphatök helyben:
Kaufmann Mór, Gerstner Adolf, ühoffer Kálmán,
továbbá minden dohánytőzsdeben és minden vidéki városban.
IIIDITHIIY
A gróf Zichy és a báró Inkey család tulajdonát képező és Fonyéd-Máriatelep s Fonyód-Fürdőtelep vasatállomisok között elterülő balatonmenti földterület (Somogy-megyében) fürdőjoggal és a hozzátartozó erdőrészletekkel együtt parcel-lánkint örök áron eladó.
Venni szándékozók megtekintés, a terv és. az ár tekintetében forduljanak Panlinyi János uradalmi\' intéző orhoz Puszta-Szent-György, u. p. Lengyeltóti, Somogy-megye.
jószágigazgatóság.
3362/tk. 908.
Árverési hirdetmény.
A leteujei Idr. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teasi, hogy Zalameifje árvatárínak Sttbök István ecyedutai lakós elleni 379 kor. 22 fillér töke, 1900, évi január hó 1-tól járó 67„ kamatai, 19 kor. 40 fii!. végrehajtási, 34 kor. 30 fii), ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a lotenyei kir. járásbíróság) területén (ekvó Béczi községi 14$. ex. tjkvberi A f 298. hreziím váltság köreles ingatlannak Sebők litvánt illető */, része 2T2 korona kikiáltási árban, a zajk közaégi 184. sz. tjkvben A t 315, hrsfcátn váltság köteles ingatlannak, u. a. illető s/e 274 kor. kikiáltási árban, a zajk községi 267. az. tjkvben A f 404/a 1"\'s2ám váltság köteles ingatlan 248 ikor, kikiáltási árban a Póla község S3.: az. tjkvben A t 891. brszám váltság köteles ingatlannak Sebők Istvánt a B 16.! alatt illető \'/„ része 190 kor. kikiáltási árban a Póla közaégi 766. sz. tjkvbeii A f 1244. hrszám váltság köteles ingatlannak, u. a. illető Y„ részo 336 kor. kikiáltási árban és pedig a béczi ingatlanok a Béczi község biró házinál 1903. évi október 16 S2-ik napján d. e; 10 órakor, a zajki ingatlanok a.zajki község\' biró házánál 1903. évi október hó 22-ik napján d. u. 3 órakor, a pólai ingatlanok a Póla község biró hálánál 1903. évi október hó 23. napján d. e. 10 órakor
Dr. Tuboly .Gyula nagykanizsai lakós ÍE.lperesi ügyvéd vagy helyettese közben-jöflével megtartandó .nyilvános árverésen eladatni fog-
Kikiáltást ár a fentebb k tett becaár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'|o át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben, még pedig az elsÓt az árverés jogerőre emelkedésével számítandó 1 hónap alatt, a másodikat 2 ihóosp alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyea vételárí részlet után az árverés napjától számítandó ö°/o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyep és módozatok szerint lefizetni. - /-
Kelt Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi szept. hó 7. napján.
hiszHI-o íkíyönafial Hszfflsunk
Arany éremmel kitüitetv* Párisi világkiállítási 1900. Arany érem Bécs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 és 30 fillér..
Férfiak ingyen kapnak.
olycüi uj találmányú orvoságot, mély az elvesztett erűt újra meghozza, lVóbacíomagot s egy száz oldála» könyvel pOítímyjói becsomagolva. ingyen kapják mindazok, a kik éitc írnak1. És a legbá-mulntrauiéltóbb csodaorvosság, m<jly. megmentett ezreket. a kik fiatalkori kih&g&solf folytán nemi bajokban, izifiliiben, valamint elveszített fértierü ben szenvednek. Bz okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoiágot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingycu küld. fclizel a.vhty.ior-vosiággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik; a fiatalkori kihágásokból \'.származó némi "bajokban, szellemi clgyöngil lésben, va«y. krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat.; lií a gyógyszer közvetetlenUl .azokra a szervekre hat, a hol a mcgerSsödés Szükséges csodi-htois exedménynyel gyógyítja az jévek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt. irbat State Me^ical Instilutnak az alant jelzeti:. címre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni,, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A próhacsomag megmutatja, hogy imily könnyen kigyógyitbatók ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhomian magyarul, mire titoktartás mellet postafordultával egy ingyen csomag [orvosságot\' kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még. ma. A csomag\'oly szépen be vau csomagolva, hogy a tartalmit aenkisem fogja megtudni. A levelei igy kell cimezui: State Mcdical institite, 1» Elektron Building, Fort Waync, Ind. Amerika
A levilek mindig l-érmeuleiitendök.
1903 OKTÓBER 3-án.
II
ÉS
lilíjl
mim
üli1!!1 lítSiMíi
nnmí uiiifiu! =
:|?!3
£Í:h.SÍ!I~« A s a. a
.-5 g
annncogoaQooaagnoaoaaQODOOQOoaniaooooaQn
Z.K. "h 903.1
BUM
Csak aKKor valódink, ho mindegyik doboa Moll i. vódjeKyét és
aláírását tünteti tel ;A Moll A.-féls Ssldlltz-pnrnk tartós pyóftybfttfcm a legmakacsabb nyomor- é» al-tutbántalmak, gyomorijivrcB gyomorbév, röRZött MékrskedéB, májbiutalnra, vér. telulás. aranyér é?. a ie^ktil- iibörőbb női beteflségek ellen, e jelei hÍEÍ«ornek évtixfid.k 6ta mindig uas«,bb ultcrjcdftst azenett. — Ara egy lipeoiételt srs-detl do>nzn>k 2 kor >
Hamiaitások törvényileg fenyíttetnek.
[ MÖTL^F^LE FRANCiAl ^^^ -
Csak akkor valo\'di, ha mindegyik Otcg MOLL A. Védje^t /ttutfijj \'ol
---- PA. Moll" íolirAtü tinozxtul ran ttárva. A Moll-Teie
franozU borszesz ét só nevezetesen mint fájdalomosíllspltó bed5rzu3lö«l «zer iföszííny, axíz_ é« a me«hQlé$ egyéb köretkexményeiüól legismeretesobb náp«er. - Egy inozott eredeti Gvíq I kor. 90 fill.
t MOLL Gyermek szappanja.
[jc^finotQibb, legújabb mflrtaier sierint kéaritek gyermek él hftlgy sxappan a b5r okajerP épolisára gysrwaHek e íelnóttak réssöre.
Ara d«r«bonktnt — 40 SÍI. Bt darab — I kor. S0 Olt. Minden darab syerroek-seappan Moll A. védjegyével van ellátva.__
Főazétküldés:
Moll A- gyógyszerész, cs. ás kir. udvari szállító áltat,
Bécs: Tuchlaubeu 9. sz.
\' Vidéki megrendelések naponta post*ntánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
tMDaaaaöaaoonooaciic
Heim féle folyforiégő-szabáJyozó-szellöző kályhák
TOBBM/XT65. OOP HASZS/AtA TBAM \'
Utánzatoktól MEIDINGER-OFEN utalással aziff óva intünk H.HEIM ^ álló védjegyre
jFolyfonégrő A&jpcf&Ilájk
KÖZPONTI FŰTÉSEK
MINDÉN RENDSZERBÉN,
m/mm tüzelő auvagafak rüsrms/vres rfeEiéssei.
E6Y KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜCCETLENÜL BEFÍJTHET.
Sxel/óízfefési berendezése/t,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZ! FŰTÉSEK.
tegyo6órefere/;cz/jA. - frospe/e/soA e\'s tö/fség vetés eA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUOVAR
Eredetiben KAttiATÓK -r- bécs,obér-döbung.
CSAK IS GYARUNKBAN BÉCS, I.KOHLMARKT 7.
VAGY FIÓKJAINKBAN. PRAGA,HYBERNERG.7.
Nyomatúit Iij. Wajdiia József könyvuyoradájibau Nágjskauiisáu.
XIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
190S. OKTÓBER 3-án.
a csomagot minden vásárlás alkalmával, hógy rajta van-e Kneipp páter arcképe miut védjegy és a Kathreiner név.
"anyakönyvi hírek.-
— 1903. íreptember 25-151—október 2-ig. —
\' Halálozások -.
Pint György rk. 1 éves. Siiabó Gizella rk. 3 hónapos. Golubics Juliánná rk. cseléd, 26 éves. Weisz Józsefné izr. cipész neje, 34 éves. Pláoder Lajos rk. 10 éves. Varga Anna rk, 25 napos. Fleiscbacker Jolán izr. tanuló, 9 éves. Kaocsalics Józssl rk. ffiWmives, 47 éves. Ciondor György rk. főldmives, 66 éves.
Házasságot kötöttek:
Viuce János gézmalmi-munkás — Fapp
Rozáliával. ■ Tombor István munkás — Déri Rozáliául.
^ÖTgTZT) A S ÁG.
k keresi, s.iparkamarából.
_ Kenyér és zabaz&llitás. A m.
kir V. honvéd kerületi parancsnokság a kerületéin elhelyezett m. kir. honvéd csapatok 1904. évi élelemszükeégletét ajánlati tárgyalás utján szándékozik biztosítani. Szállítandó lesz kenyér és zab. Az tjánlati tárgyalást Székesfehérvár állomásra nézve okt. 2-án Sopron . > » 5"ép
Kőszeg > » » •
Kaposvár . » "ír
Keszthely „ . » ^ff
Nagykanizsa , . > - S-m
Pápa , » 12"án
Zalaegérszeg n • • » tartják meg.
Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értositjük, bogy a részletes .Hirdetmény" -t kivánntra készséggel megküldjük. Sopron, 1903. évi szeptember hó 9-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Cipó szállítás. A cs. és kir. közös hadügyminisztérium a. közös hadsereg s/ámára az 1904. évben szükséges, bórböl való ruházati és fölszerelési cikkeknek a magyar kisiparosság utján való elkészítésére hirdat pályázatot. A szállítandó cikkek: bakancsok, csizmák és szijgyártó-Diunkák. Az ajánlatok legkésőbb f. évi október hó 31-én déli 12 óráig az alulirt kamaránál nyújtandók be. A szállítások odaítélésénél a kisiparosok állandó vagy alkalmi jollegtt társaságai (szövetkezeti) az ugyanazon helyről külön önállóan pályázó kisiparosokkal szemben előnyben fognak részesülni. A szállítás odaítélése 1904. január havában fog megtörténni, a szállítási határidők pedig ugyanazon év május 1-eje julius hő 31-ike közé fognak esni. A legújabban jóváhagyott kincstári miuták, úgymint a. hozzájuk tartozó leirások és rajzok, a lábbeliekhez a Bzabás-minták is a budapesti 2. azámu katonai ruharaktárban tekinthetők meg, sőt pénzért meg is szerezhetők. Sopron, 1903. évi szeptember hé 7-én. A kernleli kereskedelmi és iparkamara.
— Yasulflgy. A keszthelyi-tapolcai vasút mentén levő ut-átjárók. párhuzamos utak és vasúti hozzájáró utak átvétele, illetve felülvizsgálása szeptember 29-éo volt. Az átvételnél Hertelendy Ferenc közigazgatási bizottsági tag elnöklete alatt Szentüliklóssy Gyula tapolcai és Tskách Imre keszthelyi járási főszolgabírók, valamint a m. kir. államépité-szeti hivatal képviselőjéből álló bizottság volt jelen. Résztveitek az átvitelnél a szombathelyi m. kir. államvasutak üzlet-vezetőségének és a vasúti és hajózási feldgyelőBég megbízottai íb.
illatdijazás. A novai gazdakör működésének első bemutatójául az állattenyésztés fejlesztése érdekében Nován, a ,vásártéren, f. évi október hó 11-én d. e. ló órakor kezdődő állatdijazást rendez, amelybén a novai járás területén levő gazdák vesznek részt.
— A szőlő rothad. A gazdák min-denfelé panaszkodnak, hogy a sok esőzés miatt a szőlőszemek rolhadáanak indultak, s s baj egyre terjed. Sokan megkezdték már a beteg fürtök Bzedését A rothadás sietteti a szüret idejének megállapításit,
IRODALOM
— A „Honi Ipar" most megjelent utolsó száma plasztikusan domborítja ki a jelenlegi politikai helyzet hatását közgazdasági életünkre. Nemányi Ambrus
orsz. képviselő, a lap felelős szerkesztője Sugár Ottó és Runz József foglalkoznak ez érdekes kérdéssel, mindegyik más-más szempontból világítván még a helyzetet. Igen érdekes cikkeket találunk még e számban Gyárfás Oszkár és Tsuk 8ándor tollából. Előbbi az iparpártolás társadalmi felkarolásáról, utóbbi állam által fenntartott gyárak iparfejlesztési kötelességéről értekezik rendkívüli érdekes módon. A tanulságos szakcikkek egész sorozata és egy rendkivtll éléuken szerkesztett hírrovat zárják be a számot, melynek olvasását minden — a magyar ipar iránt érdeklődőknek — figyelmébe ajánlhatjuk.
— A Budapesti Napló nemcsak keletkezésének történetében uj és eredeti, de a közönség szimpátiáinak gyors (elköltésében is eddig nem látott példát mutat. És minden. B2ám arra vall, hogy a Budapesti Napló megérdemli ezt a támogatást. A Budapesti Naplónak friss és megbízható értesülései, lelkes, temperamentumos, komoly, tartalmas, hatásukban valósággal szenzációs politikai cikkel, amelyek nyomatékossá teszik a politikai súlyra döntő jeleutóségű újság véleményét, lár-carovatának magaB színvonala, gazdag informatív anyaga, kitűnő értéi -aei, kimerítő, ötletes, változatos, eleven rovatai a mindenrendü közleményeinek változatossága és folyton gyarapodó bősége: napról napra ékeaszólóan tanúskodnak arról, bogy a Budapesti Napló fényeson megfelel a legvérmesebb várakozásnak is. A Budapesti Napló szerkesztősége és olvasó közönsége közt páratlanul meleg és szives viszooy fejlődött ki. Naponkint jelentkezik ez a Szerkesztői üzenetek rovatában. A Budapesti Napló szerkesztő belső tagja: Vészi József, főszerkesztő, Braun Sándor, felelős ezerkesztő, ibrányi Emil, Clair Vilmos, Ceni Gyula, Erős Gjula, Feszt Géza, Gergely István, Holló Márton, Horváth Elemér, Janovics Pál, Kabos Ede, dr. Kovács Jenő, Layka Károly, Márkus József, Merkl Adolf, Molnár Ferenc, Nyitrai József, Pásztor Árpád, Roboz Andor, dr. Soltész Adolf, Thuty Zoltán, Zöldy Márton.
— Xürrtábornok emlékiratai. Mikor Világos után, az elnyomatás szomorú napjaiban, a magyar nép arra gondolt, hogy fegyverrel vivja vissza a szabadná-1 gát, akkor a Messiásként várt Kossuth Lajos mellé még egy szabaditót képzelt, Türr Istvánt, akit 1860 óta Garibaldi legkiválóbb bajtársa gyanánt ünnepelt az olasz nemzet és egész Európa. Türrt a magyar emigránsok már rég ismerték akkor: 1848—1849-ben nem harcolt ugyan a honvédség sorai közt, de olasz-földön magyar légiót szervezett, Világos után Mazzinival .éveken át zaklatta az osztrákokat; küzdött a reakció ellen 1849-ben Bádenben, 1855-ben a krimiai BzövetBégesek szolgálatában. 1857-ben a cserkeszeket lázította, 1859-ben Garibaldi mellett harcolt, msjd a délszlávok közt agitált és a „mflrsalai .ezer" expedíciójában világhírűvé tette nevét. Számos harctéren vívta ki altábornagyi rangját és mindig csak a magyar ügyért harcolt Rokonságba jutván a francia császári családdal, nagy összeköttetéseit fontos diplomáciai missziókban érvényesített? és aktív szereplő volt nagy horderejű és a magyar ügyro visBzaható európai eseményekben. Az utóbbi;husz év alatt a magyar állam jóbire, a népek szabadsága és Európa békéje érdekében publicisztikai tevékenységet fejtett ki nagy világlapokban és nemzetközi kongresszusokon. Evek óta állandó munkatársa a Magyar Hírlapnak, amely kizárólag közli cikkeit Ezen sokoldalú szereplésének hatvan évre terjedő nevezetes mozzanatait Türr István megirja most az emlékirataiban, melyeknek közlését a Magyar Hírlap kezdi meg az októberi negyeddel. Ugyancsak most kezdi meg a Magyal Hírlap a .Tolvaj? Gyilkos!" cimü szenzációs angol regény közlését. A Magyar Hirlap napilapnal* előfizetési ára negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 korona 40 fillér. Kiadóhivatalénak cime: .Magyar flirlap" Budapest, V., Honvéd-utca 10.
Szerkesttöséff: Dr. ViUAnyi Henrik, Ielel5« nerkesztí. Kiadó: Ifi- Wajdits J<Mtf.
Sáncz községben
egy cserép zsindelyes lakóház fele, telekkel együtt olcsón eladó. Bővebbet
Vincze Jánosnál Sáncz, n. p. Nagykanizsa.
VEGYES,
— Egy osztrák különlegesség. Gyomor bajban íientedökoek *jánktoí T&lódi „Moll-
féle íoidlitx por" használata, mint egv régen botált h&ziszer, mely a gyomrot erfoiu és az; eméazté»i tevékenységét tokozza. Dobozonként
Ü korona. Naponti szétküldés uUuaréUel Moll Á. gyógyszerész cs, és kir. udV. szállító állal Bécs Tuchlauben 9. Vidéki : gyógy tárakban határozottan Moll készítményét ikéijaic védjegy é3 aláírással.
Nyilttér
Az o rovat alatt közlőitekért nem tállal felelősséget. a szerkesztőség.
Vese, hnt>yhólyag, hngydara é8 a köazTénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emcsztÖBÍ szerVék hurutos bántalmaiwU,orvosi tekintélyek általa Llth ion-forrás
SALVATOR
slWorrel rendelve lesz. Hngyh aj tó hat ás n !
Kellemes izil | w Köüdjhi Hiésilktö
Kapható iíTinyíiskttrcíkedéíckbcrt és
gyígyBiertir&kban. A Sal7ator-íorris igazgatósága Eperjesen

FONTOS
GYOMORBAJOSOKNAK!
fcttágyhlájnyt, gjomor-f&jdalniakkt, émelygést,
gyomorgryengC8éget, omésstésl jtatarokat, Í5-föjást stb. megszüntet azonnal a világbirü valódi
BRÁDY-féle MÁRIACELLI GYOMöbcSEPPEK.
Sok ezer köszönő és elismerő nyilatkozat! Kis üveg használati utasítással 80 fillér,
nagy üveg 140 korona. . Gyógy azertárakban kapható. »==
Főraktár: BE ADY C- gyógyszertára a „Magyar Királyhoz* Bécs, honnan kívánatra Ingyen küldetik az érdekes .SpeoialbroschBr,\' 6 kor. beküldése után 6 kis üveg, á.50 kor. beküldése mellett 3 iiagy :üveg les* bér-montre küljjv^ Képviselet Magyarország részére: TOHOK. JÓZSEF gyógyszertára Budapost, Király\'Utca 12.
Óvakodjunk utánzatoktól! áj valódi MARIA-CELL1 gyomorcseppek fenti1 védjegygyel és aláírással kell, hogy ellátta legyenek.
Egy koronáért
portómentesen küld az orvosszövetség sorsjátékához egy sorsjegyet
51
Budapest, Kemény Zsigmond-u. II.
Húzás már október 10-én. (840 nyeremény. I főnyeremény 40,000 kor.
Legnagyobb nyorem&ny legkedvezőbb esetben 50,000korona. Szerencse fel!
jilWjliDtíjeg. { kor.) sotsjegj.
Kérje ön
Ugyen és bór mentre illusztrált árjegyzékemet t több mint 500
ábrával órák, arany, ezüst és hangszerekről
HANNS KONRÁD
íngjír k kiviteli cég BBÜX SSS. JI.
My »y aly a törés.
KI oehézkórbBD, gSrcsökben és más ideses állapotokban »zenved, kérjen eáek-r61 brocburát. Ingyen és bérmeotve kap-\' Schwanen Apotheke, Frankfurt alMain által.
ható
Ügyes Utazók
kerestetnek egy nagyon kelendő cikk
elárnBitására. Nagy haszon. J. Frlti & Co., Frankfurt a. M. 9.
M tézMI; 8 gyárban Túsárol ön olcsón és legjobban.
Első magyar hangszergyár
TÍllamos erőre berendezte.
870WA8SER J.
cs. és kir. udvari haagszergyáros, badeeregszállitó
a Rákóczi javított Tárogat6 egyedüli feltalálója Budapest, li., Lánczhid-utcza 5.
Ajánlja a íaját gyárában kéezfllt összes tíz-, fa-, íotő-
és vonós-hangszereket. Hegedűk, gordonkák, bSgölí, fuvolái:, klarinétok, trombiták CKiiubalmok.
Tárogató ára. 30 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyen.
Zenekarok teljes felszerelése olcsó árban, oióuyBs
fizetési feltételek meliett. Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal. Javítások speciális kivitelben gyorsan és szakszerűen esz-közóltetnek, vonÓB hangszerek a legújabb találmányi)
hangfokozó gerendával, melyért garanciát, vállalok. ÁRJEGYZÉK Mindég hangsterrai kTOtl-kniii kérendő, mely bir-Mentve menkaidetlk.
Fontos!
Osztálysorsjegytufajdonosok figyelmébe!
A XII. sorsjáték — szeptember 24-tö] október 21 ig tartó — föhnzása alatt minién lrnzüsi napon
nagyobb és főnyeremények
kisorsolt számai üzletem kirakatában már délután ki leftz-nek irva, a kisebb nyereményekről pedig mindenkinek, aki nálam egy sorsjegyet vásárol a XIII. sorsjátékhoz, már a mostani főhuzásnál ingyen adom a Lukács Vilmos budapesti főelárusitó által kiadott hiteles napi gyorslistát, mely az Ssszes kihúzott számókat tartalmazza.

Kiváló tisztelettel WAJDITS JÓZSEF Nagykanizsa, Deák-tér, Takarékpénztár épUfet.
A sorsjegyek ára a XIII. sorsjáték I. osztályához:
I nyolezad I negyed__I fél_I egész
á 3 k.
á 1.50 k;
á 6 k.
á 12 k.
„villám"
legújabb centrifigalis bogyozó és zúzógépek
Temesvár 1901. I-ső dij: díszoklevél.
1902. Egri borászati kiállításon I-s6 dij: aranyérem és díszoklevél.
1902. Pozsonyi országos gazdasági kiállításon I-só dij: állatni aranyérem.
Szilágyi és Diskánt
Borsajtók.
aKincsem,* •HegyiJj*," „Könyök gzerkesetö," „Mabille- éa „Aciél-orsóa* a hegyaljai bortermelők legkedreltebb boraajtói.
Legnjabb rend»rerö rkettői kojaru* sajtók nagy OíeniQ préwlőahez. F5el5oyo: á muat sehol sem érintkezik vas részekkel ! Egygrerü kezelés! Óriási crökifojtés I A törköly egy darabban és könnyen kiveheti I Egy ember által könnyen
kezelhető l Sztifaizök és btgyozók.
Árjegyzék Ingyen.
Miskolczon.
xui évkolvam.
ZALAI K.OZLIÖNT
vas- és fémöntöde
részv.-társ. SZOMBATHELY
„MAYER" GÉPGYÁR
Raktári Budapest, V., l.ipót-körut 15
Készit mindennemű
Gíizdasági gépeket^jBenzm-motorokati
Ben/\'Iu-motaros csép lő kés zl etek.
2-50 líeríSig.
■ hengerszéVek, minden o arsimiba vAgó gép gy&rtfaa.
naaiomepiresxei. TJsljog «maall]|Jli \'bercndoxé,tk.
HfilÖHleKeSSéK: \'•Wi1*\' >«\'"=««« o»«T»ro» él szabad. TlznjomAsu
fliiltni*!!^ Sí „fplö viligblro amerikai arató és kaszáló gepek
magysro r8í;&gi kizirólagOJ képvl«el6.épe. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Kívánatra minden exQkaégletre kü!8n kbilsfegvatés.
sorsjátéi
BUDAPEST, IV., VACZI UTCZA 17/á.
M
Már
1 koronáért 50.000
torona nyertető-
50,000 ior. éri
* J
Egy sorsjegy ára 1 korona.
Miután a húzást már október elején megtartjuk és a sorsjegyek nagy kelendőségnek örvendenek, ennélfogva tisztelettel kérjük, hogy a sorsjegyek bevásárlásával ne tessék késni, hanem nagybecsű megrendelését szíveskedjék lehetőleg azonnal elintézni, mert a húzás már
f, é. október hó 10-én lesz.
Orvos-sorsját ék központi irodája:
Budapest, IV., Váczi-uta 17/a.
Sorsjejgyek a kővetkező bankházakban kaphatök helyben:
Kaufmann Mór, Gefstnér Adolf, Milhoffer Kálmán,
továbbá minden dohányfózsdében és minden vidéki városban.
Ilíá
A gróf Zichy és a báró Inkey család tulajdonát képező és Fonyód-Máriatelep s jPoHjód-Fürdótelep vasútállomások között elterülő balatoomeuti földterület (Somogy-megyében) fürdőjoggal és a hozzátartozó erdőrészletekkel együtt parcel-lánkint örök áron eladó.
Venni szándékozók megtekintés, a terv és. az ár tekintetében forduljanak Paulinyi János uradalmi intéző nrhoz Puszta-Szent-György, u. p. Lengyeltóti, Somogy megye.
joszagigazga toság.
8362/tfe. 908. Árverési hirdetiüény.
A leteujei kir. járásbíróság mint tkvi h«tóság közhírré teszi, bofy Zalamenye árvatárának Sebők István egyedutai lakőa elleni 379 kor. 22 fillér tőke, 1900. évi január hó l-t«l járó 6% kamatai, 19 kor. 40 811. végrehajlási, Sí kor. S0 fiil. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a lotenyei kir. járásbíróság) területén fekvó Béczi községi 148. sz. tjkvben a t 298. \'hrszára váltság köteles ingatlannak Sebők litvánt illeti \'/„ része 272 korona kikiáltási árban, a znjk kSzaégi 184. sz. Ijkvben A t 315, hrs^áro váltsác köteles ingatlannak, u. a., illető s/<r része 274 kor. kikiáltási árban, a zajk községi 267. sz. tjkvben A t brszám
váltság köteles ingatlan 248 kor. kikiáltási árban a Póla község 33. sz. tjkvben A f 891. hrszám váltság köteles ingatlannak Sebők Istvánt a B 16. alatt illető \'/„ részű 190 kor. kikiáltási árban a Póla községi 765. sz. tjkyben A 1 1244. brszám váltság köteles ingatlannak, u. a. illető Vji részo 336 kor. kikiáltási árban és pedig a béczi ingatlanok a Béczi község biró házánál 1903: évi október hó 22-ik napján d. e. 10 érakor, a zajjá ingatlanok a.zajki község\' biró házánál 1903. évi október hó 22-ik napján d. u. 3 órakor, a pólai ingatlanok a Póla község biró házánál 1903. évi október hó 23. napján d. e. 10 órakor
Dr. Tubóly .Gyula nagykanizsai lakós felperesi ügyvéd vsgy helyettese közben-jőttével megtartandó .nyilvános árverésen eladatni fog-
Kikiáltási ár a fentebb kjtett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|o át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. .
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben; még pedig az elsőt sz árvoréB jogerőre emelkedésével számítandó I hónap alatt, a másodikat 2 jhónsp alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes vételári részlet után az árverés napjától számítandó ő°/o kama-. tokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyep és módozatok szerint lefizetni. ^ /
Kelt Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi szept. hó 7. napján.
JgMHk
m
, KiszHfro
íki^onatfal
HszWsunk
Arany éreromp] kitüntetve Párisi Tiiógklállitás 1900. Arany érem Bfecs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 1G, 16 és 80 fillér...
Férfiak\' i»gycn kapnak.
olydn uj találmányú 01 voxágöt, mély az elvesztőit cröt újra meghozza, Pióbaéiomagot s egy száz oldalas könyvet pö6rím,\'\'jói becsomagolva, ingyen kapják, mindazok, a leik érte irn.\\k. Ez a legbá-mulatraiuéllóbb csodaorvosság, mely megmentett ezredei, u kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, szifiliiben, valaoiint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázd könyvvel együtt mindenkinek ingyen kUld. Exxel. a .yházior-vossAggal a baj otthon gyógyítható, s uviiiiiazok a kik. a fiatalkori kihágásokból j származó némi "bajokban, szellemi clgyóngU lésben, vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer közvetetlenül i azokra a szervekre hát, a hol a megerősödés sitilkségos csodálatos eredménynyel gyógyitja az évek óta tartó betegségeket. Öreg, fiatal egyaránt irhát State Medical inslitutnak az alant jelzett, cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az Intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik- kezelés céljftb^l az otthonukat nem hagyhatják el. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen ^gyógyíthatók ebből a rettenetes! bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette .bárhonnan magyarul, mjre titoktartás mellottpostafordultával egy iugyen csomag [orvosságot kap magyarázó könyvvel egyiltt. lrjoü még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell cimezni: State Medical Institite, 87 Elektron Iluijcling, Fort Wayne, Ind. Amerika
A levilek miiídig- bérmcnteíitcndök.
1903 OKTÓBER 3-án.
03!
i
•§5 £
mkiúl níhéiM
IplSlIíísi
f1! Ili
gpoQQDoatx»3oaotx?gaaaoacMai!OOOonooonaioootaogn Z.K. "A 903.1
C*ak attKor valódiak, ha mindogylk dobos Koll K. védjegyét ég
aláírását tünteti toL •A Moll A.-féle Seldlltz-pcrok Urc6s gyógyhatású n legtaaka«itbb flyomop- é» al-leStbántalpi*k, gyomor^íirce /-a gyotnorhóv, rögxött íjikrakedée, májbánt&lora, vér toluláa. aranyér és a legknl^ibözobb oöf b«lefl«éflek ellen, e jc!o« hiziaxornek évtiüfiilok óta mindig nagyobb aHerjeddst azerrett. — Ars így lepeDiételt «rB-detl doboznak 2 kar J
Hamíőitások törvényileg fenyittetn8k.
fftflOLL-FÉLE FRANCÍAl
m^aa
Csak akkor vafddi, ^tKiS KuívM!
franozla barszetz ét só nevezoteson mint fójdalomaaillapltá bedQrz«31ét> szer köszvény, cauz. és a meghűlés egyáb követkcxméQyeiQél lcgíainoretesobb aép«er. — £fty énozott eredűll Qveo Ara I kor. 90 INI.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legujsbb módszer izírint késtitek gyermek íi hftlgy szappan t I5r okazerQ ápolására gyermekek a felaíttek részére.
Ar« dtríbonklnt — 45 «ll. Ót dtrub — I kor. 80 611. Minden darab syerroek-szappsn Moll a. vMJeflyöval varí ellátva._
F ő s z é t k ü 1 d é s: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító áltál,
Bécs: Tuchlauben 9. sz.
\' Vidéki .megrendelések Daponta postaatinvét mellett te>ie>ittetnck.
A raktárakban lessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
eMWQöaöboaoaoooaic
Nyomatúit Iij. Wajdits József könyvnyomdájában Nsgykauizsáu.

CS.ÉS KI R.
á|ftEiM nm
„ffesfict-Jíáfy/iÁ
Heim féle folyton égő-szabályozó-szellőző kályhák
TÖBBN/Nres.OOQ HASZNALATBAN. \'
Utánzafokfól óva intünk
MEIDINGER-OFEN

H.HEIM
utalással az itt
^ álló védjegyre
JFolyfonégró. jkcJJ?tf&f/óA
KÖZPONTI FŰTÉSEK
MINDEN RENDSZERBÉN,
MmtN TÜZELŐ AA/rAGA/AK fÜSTMf/VTFS TÖZ£l£SS£l, EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFÜTHET.
&zef/<j>z{efé$i bere/idezésefi,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZ t FŰTÉSEK.
legyoóórefereacz/áA. - Prospeft/soAésköfíségveféseA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók .tn bécs.ober-oÖbkng.
CSAKISGYARUNKBAN BÉCS, I.KOHLMARKT 7.
VAGY fiókjainkban. praoa^ybernerg. 7.

-NAGYKANIZSA, (903. október hó SO-én.
Előfizetési (ír:
Kri>«k ^vi\'íi . . 10 knr. — fill FV\'] É-Tre . . . kor. — fili. i i|. vrp 2 kor. S-. HU.
Kíjo* mim in Ml.
HIRDETESEK
&]iKj::tlioM.t.Iitiiorlmn lt. iik\'uh\'I:. "-r 1n inniilüii tovilitii pnrrri 10 lili
NYILTTÉRBEN
[icti! M.rol.][|.|i! 20 litli-rr t vrl.\'t-UCh föl.
XLII. évfolyanir
iV nagykanizsai , Ipar-Testület," „a a galamboki önkéntes tűzoltó eeylot,\' nőegylet," „szegények tápíniézetu.* a
I
nagykanizsai Takarékpénztár részvény társaság, * a ,Kotori takarékpénztár a „nagykanizsai kisdedneveló egyesület,* a „nagykanizsai tanitói járáskőr, katonai hadastyánegylet, *\' a „soproni kereskedelmi \'iparkataara,
Jnp szellemi rtrtét Illető minden kttxlemény a felolős ízcrkesnto nővére, ak átiyagl réí?.t illetS köx-Icméiijok p«\'dÍR a kiadó hevére cthímcéa XAgjkanlz.-iára bér-medtre iniáseodők.
Bérroí-irt^tlnn levelek uom fogadtatnak el.
Kiíratok visszanőni küldetnek
I"
részvénytársaság,1 .nagykanizsai és nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGrJELBNQ VEGYF/8. TARTALMÚ HETILAP.
„ nagykanizsai keresztény jótékony nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
Vidéki gócpontok.
Régi, sót úgyszólván banális igazság, .hogy az nj iparvállalatok helyes szervezésének egyik fólitka, hogy jól szabjuk meg a keretet, melybe a képet beleilleszthetjük. Az alapitásnál kiszemelt hely területe, népessége, közlekedése, geologiai, sőt szociálpolitikai viszonyai mind oly tényezők, melyekre a legnagyobb figyelmet kell fordítanunk. Ép ugy, mint a növény elhervad, ha fejlődésére nem alkalmas földbe ültetjük 4t, ép ugy elsenyved az a gyári vállalat is, amelynek talaját nem jól választottuk meg.
Ezen, bár útszéli, de nem kevésbé fontos igazságot nem győzzük elégszer ismételni, mivel szem elől való tévesztése helyrepétolliatatlau mulasztások kutforrásává válliatik.
Az e tekintetben történő hibákért első sorban nem a kormányt okolhatjuk, hanem az ipar fejlesztésére hivatott helyi hatóságokat. Aki lakását be akarja rendezni, az ismerje meg először a maga otthonát. Ezeu elv, az önmegismerés szigorú szem-mcltartása súlyos ballépésektől menti majd meg hazánkat és biztosítékot nyújt iparuuk helyes irányba való terelése tekintetében.
Magyarország gyáripari fejlődésében az utóbbi időben egy kis szlluet áiloit be, melyet azonban csak a pihenés időszakának és nem a halál nyugalmának akarunk tekinteni. Nem keshetik már soká az az idő, mikor az ipari szervezésben beállott csendet az építőmunka kalapáesütései váltják fel. Zsibongó élet zajától lesz ismét hangos az ország és e legszebb zene hangjai mellett szemlélhetjük majd ipari növésünket.
A fődolog, hogy ezen idő bekövetkezte minket készületlenül ne talál-jon a követendő elvek dolgában, hogy helyes módon, ügyes kézzel fogjunk neki ismét a munkának.
Ipari fejlődésünket a decentraliss-tió alapjára kell fektetni és jól kell megválasztanunk azon helyeket, ahol az egyes iparvállalalokat létesítjük. Az utóbl.\'i követelményünk fontosságát már kifejtettük, uz előbbi kívánság indokolt voltát bizonyítja hazánk egész szociálpolitikai és gazdasági helyzete. Yannak egyes vidékek, hol a földmívelés a lakosságát táplálni nem tudja, vannak egész néptömegek, melyeknek szunnyadó intelligenciáját nem költi fel semmi sem. Ezeknek nyomorát relatív jómód válthatná fel ipari vállalatok létesítése esetén Vannak vidékek, melyeket a természet úgyszólván ipari vállalatok fenulartására predestinált. Olcsó, intelligens munkaerő, hatalmas vizerő hány helyen feküszneb parlagon I Ezeknek a vidékeknek okszerű kihasználása iparfejlesztési célokra a közel .jövő gazdasági programmjának egyik sarkpontja. A míg arról volt szó, hogy Budapestét arra a nívóra emeljük, amelyet miut az ország fővárosának el kell foglalnia, vakon szavazhattunk arra. hogy az uj iparvállalatokat a fővárosban emeljék. Ma azonban, mikor a főváros toronymagasságban áll, többi városaink felett az úgynevezett szépészeti szempontoknak már nem kellene irányadóknak lenni. Ma már m.élyebbcn kell szántanunk a gazdasági élet anya-földjében és egészséges módon répar-tiálni az újonnan alapítandó gyárakat.\' A főváros ma úgyszólván lul van telítve gyárakkal. És mit látunk?
Ezek a gyárak a népuyoinoron alig-alig valamit ségitetlek. Minél több gyárat alapítanak, annál inkább találkozó helye lesz a főváros a vidék gyülevész népénék, mely ina itt, holnap ott és holnapután seholsem dolgozik. Szociálpolitikai szempontból ezek a gyárak a fővároson meg sem látszauak. Milyen máskép áll a dolog a vidéken? Temesváron \' két tekintélyes gyár van, de menrjyit javított ez a kettő is a nép helyzetén. Pozsonyban a ki csak dolgozni akar, kap munkát. És mennyire ínegváltozott Győr, Szombathely, Szt.-Gotthard szociálpolitikai képe.! Azonkívül a gyárosok helyzete ma minden más tekintetben is éppeu a főrárosban a legkedvezőtlenebb. Az alapítási költségek itt aránytalanul nagyok, mivel a főváros hatósága skeptíkusan áll az iparfejlesztéssel szemben; A tanult munkástörzs szervezésének a fővárosban van a legtöbb akadálya, mivel itt flottans, csak pillanatnyi éhségét csillapító munkásokkal van dolgunk, akik nem sokat törődnelf egy biztos existencía megalapításával. A vidéken a helyzet egész más,, ^ ividéki hatóságok-ma .még tért karokkal fogadják a gyárost és a gyári munkás egyes helyeken gyári hivatalnoknak érzi magát. Mindezekből: azt a következtetést vonjuk le, hogy a fővárosban ma már csupán oly uj gyáraknak van helyük, melyek a kereskedelemmel -Válhatlan kapcsolatban vannak, melyek úgyszólván a kereskedelem pillanatnyi szükségleteit- elégítik ki.
Minden egyéb alapításnak ma már a vidéken, a jól megválasztott vidéken van helyé, ugy a gyáros, Imínt a munkát kereső uép szempontjából.
A vidéki városok legjava a régi időben a kézmü-ípar letelepedése álral kelétkezett. Az iparosok és kereske-:dök védelmére emelték a falakat. Ma vidéki városaink nagy részén nincs ;mit védeni/ Állítsuk vissza az ipari karaktert, alapítsunk a vidéken ipari gócpontokat, akkor emelkedik az ország gazdasági és kulturális jóléte. Vidéki városaink kulturális tekintetben azért törpülnek el a löváros mellett, mivel nincs ipar és kereskedelem, mely ott a kutturának kenyeret adjon. Ha emelni, akarjuk hazánk gazdasági és mivelődési színvonalát, adjunk kenyeret a vidék munkát kereső lakosságának és Magyarország gyarapodása lesz fáradozásainkért a bér.
Lovag Vest Ede. !____.__
A rendőrség szaporítása.
A kö tségvetés tárgyalása előtt minden .évbea felszólalunk rendőrségünk legénységi állománya szaporításának érdekében. .Bevalljuk, felszólalásunknak eddig foganatja nem volt. Az imádságnak sincsen azonnal, foganatja, azt is sokszor ismétli cueg a hivő; nem riadunk tehát vissza mi sem étí újból felemeljük szavunkat ■azért, hogy a rendőrség állományát eza-, poritsák." f-ájdalom. szavunk felemelése egyúttal a pótadónak is ugyancsak csekély,\' minimális fölemelését jelenti, de ez a jelentés még\'siindig bízhatóbb, mintha a rendőrség jelenti, hogy a közbiztonság Nagykanizsa vézosábaii rossz lábon áll. Városunk igen nagy területre épült Elférne ezen a területen 60.000 laké?, nem pedig 24 ezer és ez az óriási területet csak 28 rendőr gondozza. Ezek közül is 6 belső szolgálatot: teljesít, marad 22 reudőr. A városi költségvetés, igaz. erről a 28 rendőrről ia mostohán gondoskodik, mert mindegyiknek csak 600 korona fizetést ad Ők talán szívesebben látnák, ha emolnők fizetésőket
ée hagynák meg a létszámot. De a mí városatyáink csak a meghagyásban válnak ki, abbaü, hogy maradjon meg minden a régíbeu. Se fizetést nem emelői, se a rendőrséget nem szaporítani. Maía-diságunk nevezetes jelenség. De mí lesz az utcai policiá\'al, az éjjeli őrjáratokkal, a közbiztonsággal, a piaci ellenőrzéssel ? Nlíntba ezek a policiális fogalmak nem is léteznének nálunk. És mindez csak azért vau, mivel nincs elegendő ember. Ma, mikor a bünvizsgálat nagy része a rendörségre háramlik, mi még mindig azzal a státussal végeztetjük a szolgálatot, miut ezelőtt 15—20 évvel. Ilyen elégtelen polízei mellett aztán a csirkefogók, tolvajok, élelmicíkk hamisítók, csendháborítók is végzik kötelességüket, tokszor egészen háborítlannl. Ha ennek láttára kérdezi a lakosság, ki végzi tulajdonképpen a rendőri szolgálatot, a felelet erre az,: hogy nem tudjuk ugyan ki, de huszonnyolc rendőr fizetése fel van véve a költségvetésbe.
C.-ekély számú rendőrrel aztán a mi hírős típusunk, Piri tajoa is fölveszi a harcot, s a tolvaj elveszi a más ember télikabátját, a zgebmetSKő kiveszi az asszonyságok zsebéből a pénztárcát és a közőuség megveszi a piacon a rossz, sokszor hami-Bitott élelmícíkkeket —• drága pénzén. Ajánljuk ezeket az állapotokat a pénzügyi bizottság becses figyelmébe. Mi pedig leiajánljuk a bizonyítást arra nézve, hogy nincs, az országban rendezett tanácsú város, hol a lakosság számához és. a terület nagyságához viszonyítva olyan kevéB volna a rendőr, mint éppen nálunk. Szaporítsuk tehát a legénységet, ne pedig a sok szót. Ezt az ujoncjutalékot megszavazhatjuk, csak 7—3 emberről lévén sző.
Necsak arra a jutalékra legyünk tekin-tettel, melyet pénzintézetekben szavaznak meg, hanem erre a renáörjutalékia is. A reudőraég arra való, hogy büntetendő cselekményeket meggátoljon, aki pedig ezt a .tevékenységet gyakorolja, az a köznek javát mozdítja elő.
V.
T ARCZ A.
Mártírok.
— A ,Z:ilaí KOilflny" t^rcAja. —
Irta: Csehov Antii.
Kudrinszki Liza. egy számos imádóval rendelkező édes lialal asszonyka, meg-. betegedett és pedig olyan komolyan, hogy .férje nom mehetett hivatalba.^ a márnájának táviratot kellett ktildém / Tvorhe. líetegségénok előzményeit ;ő maga igy adja olő.:
— Lesznojebe ulaztam a nénémhez. Olt maradtam egy hétig, aztán valamennyien cl.mentflnk a kuzinömhoz, Varjához Ön ismeri a Varja férjét, egy zsarnok és embergyűlölő (agyon tudnám lőni az ilyen ombbrt,) mindazáltal vidáman töltöttük az időt. Részt vettem a műkedvelő szini-előadásokou is. A „íiotrány egy tisztességes családban" cimü darabot adtuk. Krusztalev bámulatosan játszott. *\\<lvouásközben egy pohár hideg, rettenetesen hideg limonádét ittam egy kevés konyakkal ... A limonádé konyakkal nagyon hasonlít a pezsgőhöz . . . Megitlain és nem éreztem semmit. Az előadás titán való napon sétalovaglást tettem Ivanies Adolffal . . . Kissé nyirko\'s idő volt és a szél . egészen átjárt. Valószínűleg akkor hűltem meg . . . Három nap múlva hazautaztam, hogy lássam, mit csinál az én édes, az én jó Vaszjám s hogy elhozzam magammal a selyem ruhámat azt a virágosat. Vászját természetesen nem találtam otthou. A konyhába mentem szólui Praszkovijának, hogy készítse élő
a szamovárt s szcp, fiatal fehér cs sárga répákat láttam ott feküdni az -asztalon. Megettem először egy sárgát, aztán egy fehéret. Nem sokateltem s mégis, képzelje, egyszerre csak rettentő görcsöket kaptam ... Görcsöket", rettenetes görcsöket!... \' Ali, meghalok! . . . Yaszja sietve rohan ; haza a hivatalból. Persze a fejéhez kap j és elsápad. Orvosért futnak\' ... ön meg j lógja érteni! . . . Haldokolva feküdtem, tusakodva á halállal!
Délben kezdődtek a görcsök, három órakor jött az orvos és hat órakor elalndt Liza és mélyen aludt egész éjszaka két óráig.
Az óra kettőt of. A kis éjjeli-lámpa világa csak gyéren töri át a kék ernyőt. Liza az ágyban fekszik. Fehér csipke-fókötőjének körvonalai élesen válnak ki a vörös p:irna sötét alapjából. A lámpaernyó árnyéka rávetődik a halavány arcra s a kerek, telt vállakra. Az ágy alsó végénél ül Stcpanics Vaszilij, a férje A szegény, ember boldog, hogy a felesége újra itthon van s a betegsége miatt egyúttal szörnyű aggodalomban is van.
— Nos, hogy érzed magad, Lizácska? — kérdi suttogva, amint észreveszi, hogy a felesége fölébredt.
— Jobban vagyok, — sóhí\\j^ja Lizáeska. — A görcseim elmultak, de nem tudok aludni . . . Képtelen vagyok elaludni!
— Ideje volna talán, angyalom, hogy friss borogatást adjak neked.
Lizácska lassan, szenvedő arckifejezéssel fölemelkedik és bájosan oldalt hajtja fejecskéjét. Stcpanics Vaszilij ünnepélyes komolysággal fölváltja a borogatást, mi- i
közben gondosan ügyel, hogy ujjaival ne érjen hozzá az asszonyka meleg testéhez. Lizácska a hideg viz érintésétől vacogni • kezd, nevet és újra visszafekszik.
— Oh, te, szegény, te nem alszol? — mondja sóhajtva. ,j
— Hogy tudnék aludni;?
— Az idegeim okozzák-a bajt, Vaszja. Én nagyon ideges asszony vagyok. Az orvos valami gyomorbaj ellen való szert irt nekem, de ugy érzem, hogy nem ismerte föl jó! a betegségemet. Az idegeim és nem a gyomor ... biztositalak. hogy az idegeim . . . Csak attól félek, hogy a \' bajom vjtlami komoly fordulatot talál venni.
— Nem, Lizácska, nemj! Holnap újra egészséges vagy I j
— Aügha! . . . Magami miatt ugyan nem aggódom, sőt még szjvesen is halok meg. hanem téged sajuállak I .. . Egyszerre özvegy lészsz és egyedül maradsz.
Vaszja csak ritkán örvendhetett a felesége otthonlétének s igy hozzá ; volt szokva a magánossághoz, a Lizácska szavai mégis nyugtalanná tették. j;
— Isten tudja, mit beszélsz te itt. szivem! }A iért ezek a sötét gondolatok ?
— S mi lesz azután ?jiTe megsiratsz és meggyászolsz engem, aztán megszokod a dolgot. . . talán meg is;házasodol.
Vaszja a két kezével ;átfogta a felesége fejét.
— Nq, hisz akkor én már nem leszek.
— nyugtatta meg Lizácska. — El kell . készülve lenned mindenre,! . .
— És ha csakugyan hirtelen meghalnék ?
— gondolja magában az; asszonyka és behunyja a szemét.
$s Lizácska elképzeli magában a saját halála képét, amint auyja. férje, Varja kuziu az urával, a rokonok és „talentumának" csodálói a halálos ágyát körülállják s ó sugva utolsó istenhozzádot mond nekik. Mindnyájan simák. Aztán ha már meghall. érdekes halványan, ellentétben a fekete hajával, rózsaszínű ruhába öltöztetik. ami nagyon illik az arcához s egy aranyos lábu^ nagyon drága koporsóba frktetjk, amelyet elborítanak virággal. A tömjénfüst és gyertyaszag sajátos vegyűlékét érzik. A férje nom tud megválni a koporsótól és talontumának csodálói nem birják róla levenni a szemüket: „Minrha csak élue! . .. Mily szép a koporsóban !J Az egész város az ő korai haláláról beszél.
Azután a templomba viszik. A koporsót Petrovics István. Ivanies Adolf, Szemjonics Nikoiá] viszik a vállukon, meg . az a feketeszemű diák, aki rátónitotta őt a limonádéra és a konyakra. Csak az a kár, hogy nem játszik a zeue. A halotti szertartás után aztáu jön a bucsu. A templomot zokogás tölti meg. Hozz,ák a koporsófedelet a szegekkel és Lizácskának mindörökre meg kell válnia a napvilágtól. Hallani, aminí beverik a szögeket: Klapp! Klapp! Klapp!
Lizácska fölemelkedik és kinyitja a szemeit
.— Vaszja, itt vagy? — kérdi. — Oly szomorú és söt£t gondolataim vannak. . .. Istenem, mily szerencsétlen vagyok, hogy nem tudpk elaludni 1 Légy részvéttol irántam Vaszja és: mesélj valamit.
— Mit meséljek neked?
— Akármit, . . . ami totszik I ; . . I Utánozz egy házalót.
Sztepanics Vaszilij mindenre kész, csak-/;. hogy a felesége jókedvű, legyen és ne {" beszéljen a halálról. Pájeszt csavar a föle mögé, "roppantul nevetséges arcot csinál és odamegy Lizácskához.
— Nincs a nagyságának egy kijavítani való órája? * . ^
— Hogyne, persze van ! kácag Lizácska és átad neki az asztalkáról egy -aranyórát. — \'Itt van, reperáld meg!
VaSzja veszi az órát, egy jó darabig nézi a szerkezetét és rémesen fintorgatja hozzá az arcát
— Mit javítsak én ezen? . . . Hiszen ennek a keréknek két foga van, ami hiányzik.
Ennyiből áll az egész előadás. Lizácska azonban nevet és tapsol a tenyereivel.
— Kitűnő! — kiáltja. — Bámulatos 1 Tudod-e Vaszja, hogy kétségbeejtő csaesiság: tőled, nem venni részt az előadásainkon! Neked figyelemreméltó tehetséged van és határozóttan sokkal jobb. vagy, mint; Syssunov. Ugyanis a múltkor föllépett nálunk a „Névnapomat Ünneplem" cimü darabban bizonyos Syssunov, egy elsőrangú komikustehetség. Képzelj üiagadnak egy vastag orrot, olyat, mint a krumpli, aztán zöld szeme van és ugy lép, miüt a kacsa. Halálra kacagtuk magunkat valamennyien , . . Várj. megmutatom neked, hogyan jár . . .
Lizácska kiugrik az ágyból és mezítláb kezdi körűltipegni a szobát.
—\' Vau szerencsém, — mondja ,mély hangon, egy férfi hangját utánozva. —
Lapunk mai számához negyediv ^melléklet van csatolva.
XLIí! ÉVFOLYAM.
A L A I KÖZLÖNY
19Ö3. OKTÓBER 10-én.
Az u| gimnázium.
Egy lépésiéi előbbre mentánk. VárOBunk \' baladásától beszélünk. Oly ritkán tehetjük. Tényleg csúszott egyet a vároannk haladását hordó csiga, beérkeztek az nj gimnázium pályatervei és megbírálták azokat Remélhetjük már most, ha az építéshez szükséges\' pénzt is összehordja a fenti csiga, a legjobbnak birált terv szerint bitekén emelkedik majd az uj gimnázium és városunk ujabb pihenés alatt összegyűjti erejét egy más, nagyobb csigalépésre.
Örvendünk azonban minden csekélységnek, csak azt lássuk, hogy akarunk haladni.
Valóban megtörtént. Nagykanizsa város pályázatot hirdetett az építendőn) gimnázium tervének elkészítésére; a beérkezett 20 pályamű felett e hónap 2. éa 3. napjain ítélkezett a zsűri, Pec Samu és Schulek Frigyes, a budapesti József Műegyetem tanárai, Vécsey Zsigmond polgármester, Horváth György főgimnáziumi igazgató és Király Sándor városi mérnök tagokkal. A szép számban beérkezett pályamunkák alapos roegbirálása két napi fáradságos munkát adott a zsűri tagjainak, akik egyhangúlag\'döntöttek a pályadijak odaítélés óben.
Jámbor Lajos és Bálint Zoltán budapesti műépítészeknek ,Fíub* jeligéjűt pályaterve nyerte ol az 1000 koronáB első dijat. A kiváló építészek nevei már több Bzoborterv pályázatból ismeretesek előttünk. A G00 koronás második dijat a ^Kanizsa" jeligéjű terv szerzője Bosz-rucker Lajos budapesti műépítész kapta.
Megvásárlásra ajánlotta a bíráló-bizottság a „Prirous* jeligéjű tervet, melynek Bzerzöi Sándi Gyula és Főrk Ernő budapesti építész-tanárok, 400 koronáért és végül az „Uj otthon" jeligéjű tervet, melynek szerzői Hajós Gutmann Alfréd és -Siklós Árpád budapesti műépítészek, 300 koronáért.
A bírálati jegyzőkönyv nagy szakértelemmel alaposan bírálja az egyes terveket és megállapítja azoknak előnyös és rossz oldalait. Általánosságban kijelenti azonban legelőször is, hogy a beérkezett tervek keresztülvitelére az előirányzott 360,000 korona nem elegendő, de ezért a torvek megfelelnek a pályázat alaki feltételeinek, roert az előirányzott ŐBszeg sémmi esetre nem elég az uj gimnázium felépítésére.
Ami már most az egyes nyertes terveket illeti, a jegyzőkönyv elsősorban a „Pius* jeligéjűvel foglalkozik. Kiforrott terv ez. Üsszdiszpoziciója harmonikus. A tulajdonképpeni gimnáziumot, a rendházat és ennek gazdaságát jó kapcsolatban és mégis helyes elválasztásban állítja fel. A rendház és gimnázium külön bejárata, melyek mindegyikétől a diszterem könnyen megközelíthető, a területtel való takarékosság mellett a kellő szügségletnek kielégítése, oly előnyök, hogy a bizottság odaitélte 1-sö dijat a terv méltán megérdemli. A helyes .bírálat azonban felemlíti a terv hátrányos oldalait is; ilyennek
mondja a tantermeknek az északnyugati oldalra való helyezését, holott sokkal helyesebb lett volna, h» e helyet a szertárak, könyvtárak, kísérleti- és rajztermek foglalják el és a tantermek a nyugati oldalra kerültek volna. Kisebb hibák, hogy a kápolna előtti folyosó nem eléggé tágas és világos, a lépcsőháznak 8 karral való megoldása fölöslegesen gazdag, a toronylépcső elhelyezése célszerűtlen. A bizottság 468,000 koronában számította ki e terv kivitelére szükséges költséget A terv Jámbor és Bálint fővárosi műépítészek munkája.
Boszrucker Lajosnak 600 koronát nyert tervében a gimnázium belső organismuss, a tantermek, folyosók, lépciőházak és a torony alakítása helyes, ellenben az épületek csoportosítása kuszált, az udvar szűk, a gazdaság el vau szakítva a rendháztól, mely helytelenül északon van és folyosója nem világos; a házmester-lakás elhelyezése célszerűtlen. Architektúra tekintetében a terv tetszetős, üde.
Itnézetes alaprajzi főcsoportositáaa van a .Primus\' jeligéjű tervnek. Világos folyosói, a gimnázium és rendház helyes elválasztása, s az utóbbinak a gazdasággal való kBpcsolata, célszerű tantermek, mindmegannyi előnyös oldalai e tervnek. Fő hibája, hogy a gimnáziumnak és rendháznak közös bejárata van. Az előcsarnok sötét, a kápolna nagy helyet foglal el, mely a gimnázium és rendház emeletei közt a közlekedést megnehezíti, az összes iskolahelyiségek az egészségtelen északnyugati oldalon vannak. Homlokzat képzésében dicséretre méltó a színanyag; az oldalhomlokzat elég nyugodt és tetszetős.
A 4. helyre birált tervnél a toronynak a délnyugati sarokra való helyezése szabad alaprajzi beosztást biztosit, történelmi stylusban tartott homlokzata csinos, ellenben alaprajzi dispoziciőja szétszaggatott, az egyes egységek között kapcsolat nincs, udvara kicsiny, tanári-szobái szűkek és alacsonyak, kápolnája nagyon magas.
Végül nyilatkozik még a bíráló bizottság az uj gimnázium építésének kivitelére nézve is, midőn azt mondja, hogy az 1. és 3. helyen jutalmazott tervek szerint az épület az északnyugati és nyugati oldalon felépíthető a régi épület sérelme nélkül; a 2. és 4. helyre bírált tervek kivitelénél pedig először az uj rendházat kellene felépíteni, hogy a régi lebontatván, hely legyen az iskola-épület délnyugati részének felépítésére. Mindkét esetben természetesen kikerülbetlen a tanítást zavaró nagy zaj és por, amely miatt a tanitásnsk más helyre váló áthelyezése iránt lapunknak már egyszer hangoztatott kijelentését újból helyesnek találjuk.
így birált a zsűri és így ismerteti a bírálat eredményét a már hitelesített bírálati jegyzőkönyv.
Megvannak tehát már a tervek is. Legelső építészeinket találjuk a pályázók között, elsőrendű szakértők voltak a bírák a pályázatban, s a különböző szép stylü tervrajzokat egy később közzéteendő napon
közszemlére teszik. Hát nem léptünk nagyot! Valóban ezek után a legmodernebb, a legpraktikusabb és a művészi ízlésnek \'mindenben megfelelő uj gimnáziumot várjuk, s ha a legdühösebb nyirádi cikkiró városunk eme legújabb alkotásában bibát akar keresni, átko\'fott legyen.
S most te régi düledező épüliit, most téged parentálunk el. Nem fogja soká akadályozni az alátámasztott gerenda összedIllésedet. Kopott falaid között nem lógják derék piaristáink a tudás fáklyáját hordozni.
Betöltötted öteg már hivatásodait, derék fiakat neveltél városunknak. Egy jobb hazába térsz nemsokára, látjuk, hogy ez már régóta vágyad, leolvastak ezt oldalaidról. Isten veled I öyuri bácsi szomorúan huzd azt a primust I
És te leendő «j épület, büszkén emeld majdan tornyaidat. Uj testedtje vedd elődöd szellemét, s gyermekeinket neveld az erénynek éB tudománynak. Ha ezenkívül még ifjú-szépségeddel is elbájolszibennün-ket, ki merné azt mondani, hogy nem haladunk?
Gyuri bácsi ne oly Bzomorunl
e A
Szezonképek.i
Öakíntís éhexSk. — Októberi napok.
Kétségtelen, hogy a menuyek; országa a szegények jövő életbeli privilégizált tartózkodási helye. E felelt Kitalkozni ma már meddó dolog lenne. iJert ami egyszer bizonyos, az bizonyos. A£ egyszeregy csak oly bizonyos, mint a tétel, hogy a szegények már e földi tartózkodások alatt megváltották az útlevelet a\' menyországba. és Rsffaynál biztosabb,, hogy a trauszcédentális lét legfőbb kiváltságai csakis „e világ megnyomoritóttait és koldusait\' illetik meg. i
Ebhez tehát nem fér kétség., De ha ez így van, miért vezekel az, ki mai viszonyai folytán és viselkedésével eleve js kizárta magát á túlvilág boldogabb részéből ? Mit kísérletezik böjttel és imával, ki éhes állapotában is alig birja el jólétének terheit? Miért testesiti meg a paradoxont, rőfös arany lánc és piquet mellény alatt üres gyomrot, hordván?
A francia regények sokat beszélnek Páris előkelőségének egy igen; kedélyes passziójáról. A marqnis és a msrquise, mikor a díszes paloták falai közé bevonul a szürke unalom, leszállnak márvány lépcsőiken. szállnak, iszonyúan szállnak egész a kloákák iszapjáig. Rongyba — persze stilizált rongyba — öltözve felkeresik a mosónők és az ökörhsjcsárok csapszékeit, ott esznek annak életéből, isznak lőréjéből, paroláznak a piszkos tenyerekkel és mindenek felett erősen őrzik inkognitójukat Aztán hazamennek, megfürösztiek kétféle folyadékban, kiszellőztetik lakásaikat és tárcát íratnák „kalandjaikról.\' Do persze eredetiségre az ilyen kirúgásoknak az eszméje sem tarthat Bzámot. Rabi Akkiba, a blazírt Lewi, ide is helegibicel hires tételével. Azt mondja, hogy mestere,
No, mi újság van a nap aliitt? . .. Haba! Halla! — kacag Lizácska.
— Ha, ha, ha! — visszhangozza Vaszja.
És a házaspár, felejtve betegségét,
elkezd kergetőzni a hálószobában, A kergetődzés szzol végződik, hogy Vaszja megkapja .a feleséget cs összecsókolja. Egy különösképpen szenvedélyes ölelés után Lizácska hirtelen ráeszmél, hogy hiszeu ó beteg.
— Micsoda bolondságok, — mondja komoly arccal és egészen homlokáig magára hnzza a takarót. — Alkalmasint elfelejtetted, hogy beteg vagyok . . . Elég meggondolatlanság tőled, azt meg kell adui ...
— Bocsáss meg, .. . rebegi \' a férj megindultan,
— Ha a betegség rosszra fordul, te vagy az oka I. .. Ez nem szép tőled!
Lizácska behunyja a szemeit és hallgat. Á fáradtság és szenvedés elöhbi^kiíejozése visszatér arcára és újra halkan sóhajtozni kezd. Vaszja friss borogatást ad neki. Örül, .hogy a felesége itthon van és nem kószál megint a uénjénél. Nemin odaül a lábaihoz és reggelig nem hunyja be a szemét. Tíz órakor jön az orvos.
. — No, hogy vagyunk? — kérdi és megfogja az asszonyka pulzusát. — Jól aludt?
— Rosszul, — felel Ljzácsks helyett a férje, — Nagyon rosszul.
— Ihatom ma kávét, doktor ? — kérdi Lizácska.
— Igen.
— "Ks fölkelhetek ma?
— Ezt is megteheti, de jobb, ha még egy napig ágyban marad.
— Nagyon nyomott a kedélyállapota, j ! — súgja az orvos fűiébe Vaszja. — Sötét
gondolatok ., . igen különös hangulat. -. Rettentően aggódom miatta.
Az orvos leül a kis asztalkához és í brómos nátriumot rendel Lizácskának, aztán megígérve, hogy estére újra benéz, távozik. \' Vaszja nem megy a hivatalba, hanem olt Dl folytonosan a felesége lábánál. Délben i egészen ijedten jönnek tehetségének S csodálói és egész tömeg világot és francia ■ könyveket hoznak. Lizácska oly bánatos j arccal fekszik sz ágyában, miutba. nem : biznék abban, hogy valaha meggyógyul. Talentumának hámulói az urával beszélnek és megbocsátják néki ezúttal a jelenlétét, mert közös szerencsétlenség egyesíti ókét e betegágynál. 1
Este S órakor elalszik Lizácska és alszik újra éjszaka kettőig. Vaszja újra a lábaihoz ül és küzd az álommal, borogatást vált s a második álmatlan éjt körető reggelen Liza a tükör előtt kezd forgolódni és a kalapját próbálgatja.
— Hová akarsz menni, gyermekem ?. — kérdi Vaszja könyörgő pillantással.
— Hogyan ? — kérdi Liza és csodálkozó arcot vág. — Hát nem tudod, hogy ma próba van Lvovjia Máriánál ?
Miután elkísérte Vaszja a feleségét; csupa unalomból fogja az akla-táskáját és I bemegy a hivatalba. Az álmatlan éjszakáktól ; meglehetősen fáj a feje s a szemei I minduntalan lecsukódnak. 1 . — Az Istenért, mi baja önnek? — kérdi a főnöke. — Mit hunyorgat itt.egyre ?
—■ Vaszja egy bizonytalan mozdulatot : tesz a kezével s egy szélre roskad. • — Ne; is kérdezze, méltóságod, — mondja mélyen sóhajtva. — Mitszenvedtem
a nagy Mózes, már pár ezer évvel a marqnis-k világrajötte előtt nemcsak hogy megszerezte, de egyenesen elrendelte az eféle inulatságokuak valóságos ezredik hatványát. Mi az, tanulmányozni a csőcselék táplálkozási módját, megfigyelni, esetleg résít venni szeretkezésében, tapasztalni nála a modor teljes hiányát és a kar erejét? Hisz ezpk mind külsőségekI Több ennél: tapasztalati utou tanulmányozni az éhes tömeg szubjektív állapotát, a mosónő és az ökörhajcsár kedélyének becses hogylétét és az üres gyomor filozófiájának eget ostromló érveit Jom fcipurl Kiengeszteled Jehovát, az idők kezdete óta egyre haragvó nagy Istent, ha csak egy napig magadra veszed a nyomorgók keresztjének nem ia legsúlyosabb részét. A rajnai borok és rajnai lazacok magaslatáról leszállva szomjazd hiába a vizet, éhezd eredménytelenül a dohos árpakenyeret és kíséreld meg, vájjon a puszta bit,, melyre a le önzésed ezreket szőrit, mennyiben járul hozzá, hogy a gyomor és a lélek ■ ordító követelőzései elcsituljanak. Plédig te tudod, hogy holnap ismét tele eheted magadat éB kedélyednek újra meglesz a hangulata, hogy elvekkel traktáld ay. ablakod alatt. rajongó tömeget Azért, ha igazán \'vezekelni akarsz, szedd össze fantáziádat és képzeld, hogy a nyomornak ezen éjjeléből neked sem lesz többé, virradatod. Ne higyj jobb idők eljövetelében, ne várj semmit a holnaptól. Ne bizz, oe gondolkozz. Élj bután, üresen: lelked minden vágya, mindén reménye fúljon el az anyag erőszakos élnivágyásában. Ha ezt teszed, akkor valóban megértetted a mester intencióit. Felfogtad, hogy a reménytelen nyomor a nyomorúság és bűneidből sokat leróttál, ha egy napig ugy vezekeltél, mint mások egész életükön ,jt.
Bün és kiengesztelés. Az a praemissa, ez a konklúzió. Hofimson meséiben ugyan mindig a bűnhődés a következmény, de bisi azért mese., hogy a valóságban meg ne. állhasson. Moetaigne azt mondja, hogy,a, legtisztességesebb ember is legkevesebb hatszor rászolgált életében, . hogy ;felakaszszák. Ezt magáról ie beismeri a nagy szkeptikus, pedig általában őt ia tisztességes embernek tartották. Hál ha már igy áll a dolog jobb is, ba nem forcirozzuk nagyon a büntetést. Leghelyesebb megbocsájlani, ha ezáltal helyre áll a béke, a legfőbb jó. Elég, ha az ember megbánja bűnét és: igyekszik azt jóvátenni. Van egy hatalmas békebiró, a mindent nivelláló idő. Ez eljár a sértetthez és szorgalmasan lenyesegeti a fájdalom és a bosszúvágy élét, aztán megy ahhoz, aki sért éa a megbánásra kioktatja. A múltra fátyol borul,\'minél vastagabb, annál biztosabb\' és reá telepszik a béke áldástosztó angyala.
Egyebekben \'ezen a héten volt október hatodika is ... ,
én két nap óla .:. mit szenvedtem 1. . . Liza beteg!
— Istenem! — kiált fel ijedten a főnök. — Lizaveta Pavlovna? Mi baiá van?
Stepanics Vaszilij csak a \'vállát vonogatja s a szoha plafonjára néz, mintha mondani akarná: „Azt csak a jó Isten tudja!"
— Ah, kedves barátom, egész szivemmel önnel érzéki — sóhajt a főnök és nedves lesz a szemé. — Én elvesztettem a feleségemet és megtudom érteni, hogy mi az I . . . Oh az nagy veszteség, iszonyú veszteség! . . . Rettenetes! Kétségbeejtő !... Remélem, hogy Lizaveta Pavlovna most már jobban van. Melyik orvos kezolii? ■ — Stilrk. -
— Stiirk? Jobb volna, ha Magnushoz vagy Semandriekíhez fordulna. l)e mily. sápadt ön! Hiszeu maga is beteg! . . . Borzasztó!
\'— Igén, méltóságos uram . . . nem aludtam ... oly sokat szenvedtem . . . oly súlyos aggodalmakat éltem át! . . .
i- És mégis bejött a hivatalba? Hogy minek jött be, azt nem ériem!. . . Szabad az embernek kényszerítenie magát? Szabad magunkat ily módon készakarva beteggé tennünk ? . . .. Menjen haza és maradjon otthon, amig teljesen helyreáll 1 . . Menjen, parancsolom I A szorgalom nagyon szép tulajdonság egy fiatal hivatalnoktól, de nem szabad elfelejtenünk, ámít már a régi rómaiak mondtak: mens sana in eorporo sano. Ami annyit jelent, hogy
Vaszja engedelmeskedik, a(z iratait berakja tyra az aktatáskába; köszön a főnökének és hazamegy aludni.
Nemes öreg, lelkes barátja igaznak, nemesnek, féltelek, vigyázz, erős hited ideáljaidban meg áe rendüljön, mikor a lepel lehulltával arcodba cstp e város életének elBŐ lehelete. Te örömmel jössz közénk, gyermekéveid emléfe\'ének kedves helyére és hódolattal fogadunk mi, hozzád -jóreggeleket kívánni járó gyámoltalan klienseid. E hónap tizennyolcadikán leemelik szemeidről a leplet és a helyről, hol valamikor nagy szellemedet a szenvedő igék misztériumai meggyötörték, jóságos arcod örködve fog letekinteni a heterogén elemek ama zagyvalékára, mely-uek kanizsai társadalom a neve. j Egyet biztosan tudok! Azok a gyermekek, kik körülötted nagymétát fognak játszani, szivükbe vésik arcod nemes vonásait éa életed nagy tanulságait. De nem tudom, legalább nem merem állítani, hogy jelenléted élesztője lesz-e közéletünk kovászának is. Nekem ugy tetszik, hogy minden nagy ember tevékenységének nivelláló hatása vas. Az ernyedt korbau fellépő agitátor óvatosan haladókká, a féktelenség idején a mérséklő bölcs meg-fontolókká teszi laz embereket, bár meghagyja élőbbről, ami bennük erény volt Maga és előbbi állapotuk kőzött a középpontra helyezi őket
k te fő erényed, Magyarország nagy polgára, a bölcseség. De vájjon a másik véglet-e az, mely e váro3 társadalmának a sajátja? Ha igen, akkor megnemesedüuk általad. De hát: igy áll-e a dolog? Vájjon nem vagyunk-e bölcsek mi eléggé és nem bölcsebbek-e a keleti bölcseknél és a kelleténél is, kik öntözési, sőpretési, közbiztonsági és egyéb ügyeinket a kezűk* ben tartják ? Te bölcs vagy nagy Bzellem, de kivánod e, hogy a tanács — amitől az. Isten óvjon bennünket — még bölcsebb legyen, mint eddig volt? Te óvatos vagy, de óvatosabb-e, mint akik soká nem
söprették az utcát, mert a por a tüdőre hat; nem öntöztettek, mert a pocsolyába gyermekek fulladhatnak bele; nem szervezték a rendőrséget, mert a rendőr csak fokoiza a verekedők lármáját, ha megjelen, Óvatosság és mérsékleti D.e ki is vádolhat bennünket forradalmi hevülettel ? A bölcsesség utján nekünk már nincs mit tanulni és Deák Ferenc emléke sein tanilója, csupán diaze. lehet a városnak.
Okos dolog, hogy az a dombormű a gimnázium előtt fog állani. Ott még vannak, kik tanulói is akarnak.
HÍREK.
— t Október S. Sírjukhoz zarándokol
a hivő, hogy lerójja a szabadsághősök -halhatatlansága iránti kegyeletét. Az ifjúság ez emléknapon ünnepet ül, hogy megtanulja, hogyan kell élni és hogyan kell meghalui. Az élő köztudat pedig lelkesedést ment a hősök sirhalmából éa ugy érzi, hogy ők nem haltak meg. Főgimnáziumunk hazafias lelkületű ifju-Bága az idén is leakarván\' róni a 13 aradi vértanával szemben a kegyelet adóját, f. hő 6-án délelőtt féltizenegy órakor a Polgári-Egylet diBztermébeu kegyeletes ünnepséget rendezett a kővetkező műsorral: 1. Szózat Vörösmartytól; előadta a főgimu. énekkar. 2. Október 6-án Ábrányi Emiltől, szavalta Lengyel József IV. 0. t. 3. Emlékbeszéd; tartotta Beutzik József VIII. o. t. i. Rákócy Ferenc imája Allaya Gézától; előadta a főgimn. énekkar. 5. Az aradi vesztőhelyen Pósa Lajostól; szavalta Kaffka József VIII. o. t 6. Hymnus Kölcaeytöl; előadia a főgimn. énekkar. Az ünnepséget nagy-számu közönség hallgatta végig nagy áhítattal.
— Rákócy ünnepélyek. Országszerte megünneplik a nagv kuruc II. Rákócy Ferenc emlékét. Csáktornya és a muraközi tanítóság f. hé 3-án ünnepelt. Mencsey Károly tartott hazafias beszédet és Brauner Jánoa nagyérdekü értekezést olvasolt fel .Jellemképzés a népiskolában* címmel.
Nagykanizsa város polgármeBtere felhívást bocsátott ki, hogy Nagykanizsa város közönsége koszorút tegyen le Rákócy sírjára. Muráoyi János ref. lelkész részlvesz a nemzeti zarándoklatban Rákócy sírjához és elviszi a koszorút, melyet Nagykanizsa közönsége küldött.
— Az nj gimnázium tervel. F. hó 2. és 3-án tartózkodtak Nagykanizsán Pecz Samu és Schulek Vilmos műegyetemi tanárok. Pecz a budapesti vásárcsarnok tervezője, Schulek a Mátyás templom tervezője. A nagynevű műépítészek azért voltak Nagykanizsán, hogy a beérkezett gimnáziumi tervékről bírálatot mondjanak. Ezt a birálalot jegyzőkönyvbe foglalva, a tanács a város közön ■ sége elé fogja terjeszteni; egyúttal ki fogja terjeszteni a gimnázium kőltségve- ■ tését is, mert a rendelkezésre álló ösazeg-gel az uj palotát felépíteni nem lehet. Csak azt sajnáljuk, hogy oly hivatott egyén, mint városunk szüllöttje, Tandor Ottó, műegyetemi tanár, az Országház volt művezetője, a bíráló bizottságban nem foglalt helyet A pályatervek rajzait a közönség e hó 10-től 17-ig bezárólag a városháza tanácstermében tekintheti meg.
— A vármegyei közigazgatási bizottság dr. Junkovich László gróf főispán eloöklésével szeptember hó SO-án a vármegyeház nagytermében rendkivüli ülést tartott, amelynek egyetlen tárgyát a f. 1903. év végével lejáró megyei kavics-száliitás kiadására nézve a versenytárgyalás módozatainak megállapítása képezte, miután a bizottság a szeptember havi rendeB ülésén már elhatározta, hogy írásbeli é« szóbeli versenytárgyalást tart mindegyik járás székhelyén. Linyi Kálmán, az állami építészeti hivatal (őnöke, előterjesztette a versenytárgyalásra vonatkozó részletes feltételeket, amelyeket némi módosítással a bizottság elfogadott 8 megbízta az államépitéezeti hivatal főnökét, hogy a most már véglegesen megállapított részletes feltételek alapján s versenytárgyalást hirdesse ki a közösen megállapított határnapokra.
— Eljegyzés. Schwarz Lajos bornagykereskedő és tartalékos hadnagy Fiúméban eljegyezte Dr. Rothschild Samu ügyvéd, v. képviselő éa megyebizottsági tag leányát, Rózsa kisasszonyt
— A Zrlnyi-emiikoszlopot a mult hét folyamán állították fel Csáktornyán. Az emlékmű tetejébe nagyszámú közönség jelenlétébeí a bronz-turulmadarat helyezték eCAltalában a közönség nagy érdeklődést tanúsított az emlékmű felállításának minden mozzanata iránt.
XL1I. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
190$ OKTÓBER 10-én.
— Deák-ímnep. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör hatalmas falragaszain kivül, még a következő értesítésben ad birt a f. hé 18 án tartandó Deák-ünnepröl:
Értesítés. Deák Ferenc születése 100-ik évfordulója alkalmából a .Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör, kezdeményezésére Nagykanizsa város közöusége emléktáblával örökíti meg s haza e nagy fiának emlékét, melynek ünnepélyes leleplezése folyó évi október hó 18-án d. u. fél 4 órakor leend. Az ünnepély műsora: 1. Megnyitó beszéd; tartja: Csóti Márk, főgimo. tanár, az irodalmi szakosztály elnöke. 2. Hymnus Kölcseylől; énekli a főgimo. ifjúság. S. Deák Ferenc emlékezete, dr. Révay lUllrich) József fögimn. tanár ódája; szavalja: Kopácsy György, fögimn. tanár. 4. Fohátz, Huber Károlyiéi ; énekli: az Irodalmi és Müv. Kör dalárdája. 5. Emlékbeszéd; tartja: Sza-Jay Sándor, igazgató 8 a .Zala" szerkesztője:. e bestéd alatt történik az emléktábla leleplezése. C. Szózat, Vörösmartytól; énekli: az Írod. és Müv. Kör dalárdája. 7. Záróbeszéd; tartja: Horváth György, főgimn. igazgató 8 az írod. éB Müv. Kör elnöke. 8. Vécsey Zsigmond polgármester Nagykanizsa város nevében az emléktáblát átveszi. Hazafias üdvözlettel Nagykanizsa, 1903. évi október bó 6-án. A .Nagykanizsai Irodalmi és. Művészeti Kör."
A vidéki közönség kedvéért megjegyezzük, bogy sz ünnepet Nagykanizsán a főgimnázium déli oldala előtt tartják meg.
Lapunk zártakor vesszők, hogy Kopácsy György főgimo. tanár indispoziciója miatt Ullrich dr. ódáját GSrlner Antal joghallgató szavalja el.
A kir. tanfelügyelő a megye tanítóságához lelkes felhívást intézett: Mint e vármegye kir. tanfelügyelője csupán a százados évforduló ama különösebb vonat-kozáséra kívánok rámutatni, mely ben-nüuket közvetlenebbül fűz az ő emlékéhez. Deák Ferencet Zalavármegye adta a magyar nemzetnek 1 Zalavármegye iskolai hatóságaira s tanítóira vár a magasztos feladat, hogy gyermekeink szivében, október 17-én, hálás gerjedelmeket keltsenek a Gondviselés iránt, mert Zrínyi, Kisfaludy, Festeticb, Csányi ős Gasparics fénylőalakjai mellé — Deák Ferencet adta nekünk. Hogy ápoljuk, őrizzük é« védjük, arait hősök kardja, költői sziv ibtettsége, mecénások felbuzdulása s vértanuk halála szerzett 1 Az ünnep fényéből és melegéből áradjon egy termékenyítő sugár Zalavármegye minden iskolájára; sz ifjú szivek nemes hevületét ihlesse meg Deák Fereuc emlékének örök ragyogásai... Az ünnep lefolyásáról Miniszter ur fennebb idézett rendelete értelmében értesítésüket kérve, vagyok Zalaegerszeg, 1903. szeptember hó 20. hazafiúi üdvözlettel I Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő.
— Placrendezés. Alsó-Lendva község képviselőtestülete legutóbbi gyűlésén a hetivásár és piac rendezése érdekében kimondotta, hogy eladni és venni téli időben, októbertől márciusig csakis reggel 7 órától, nyári időben áprilisfői októberig pedig reggeli 6 órától szabad. Viszont elárusítóknak, mint kereskedők, kofák, ezen időn tui két órával szabad vásárol, niok. Ezen szabályrendelet ellen vétőket megbüntetés végett a főszolgabiróságnak jelentik fel. Hányszor szellőztettük már lapunkban a kanizsai piac, különösen a kapzsi elővétel mizériáit, mely legtöbb-nyíre a vásárló közönség kárára történik.
— Piaci vizsgálat. Fiscber Ignác dr. kőrorvos és Bárkóci László tb. szolgabíró f. hó 1-én piaci vizsgálatot tartottak. Különösen a behozott tejbaszoát vették vizsgálat alá. Nem találtak semmi kifogásolni valót. Ennek kapcsán figyelmeztetjük a gazdákat, hogy oly istállóból, a hol csak egy beteg tehén is van, a tej-hasznának eladása tilos. Megjegyezzük, hogy ez a vizsgálat Sümegen történt meg.
— Megsemmisített választás. A Pőlc Pál halálával megüresedett keszthelyi tanítói állást megföllebbezték. A közigazgatási bizottság a válaBztást megsemmisítette, mert a törvény értelmében elemi iskoláknál segédtanítói állás nem szervezhető. A közigazgatási bizottság felhívta az iskolát fenntartó községet, bogy esetleg államsegély igénybevételével rendes tanítónői állást szervezzen s ennek betöltésére pályázatot hirdessen. Addig is tekintettel a tanítás folytonosságára, a megválasztott segédtanitónőt állásában meghagyták.
— Önképző kör. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola .Deák Ferenc köre" f. é. október bó 4-én tartotta XI. alakuló gyűlését Domány Ármin vezető tanár ur elnökletével. A megválasztott tisztikar kővetkező: Elnök: Krausz Ödön, felső
o. t Alelnök: May Mátyás, köz. o. t Jegyző: Gerő Andor, felső o. t Aljegyző: Dénes Albert, köz. o. t. Péntáros: Rosen-berger Lajos, felső o. t Főkönyvtáros: Gross Mór, felső o, t. A (könyvtárosok: Becbt László, Kondor Géza, felső o. L Nagy látván, LoDgyel István, köz. o, t. Acél József, Bebek Ernő alsó o. t.
— Agyonlőtt szóllőtolraj. A rigyáci szőllőpásztornak a gazdák többszőr jeléntelték, hogy a termést nap-nap után erősen dézsmálják ismeretlen tolvajok. A lelkiismeretes pásztor Markó" József, éjjelét nappallá téve őrködött, hogy a tolvajt kézre keritse. Végre e hó 2-án éjjel éppen akkor lepto meg, midé- egy nagy véka szőllővel már hazafelé indult. Hogy a pásztor szóval-e, vagy osetleg ütlegekkel magyarázta-e a tolvajnak a lopás bűnét, azt a vizsgálat még nem derítette ki, do hogy verekedés fejlődött ki közöttük, az bizonyos. Midőn pedig a tolvaj o pásztort hatalmas botjával fejbe vagdBila, ez fegyveréhez nyúlt s oly szerencsétlenül lőtte meg a veszedelmes tolvajt, hogy az másnap reggel súlyos sebébe belebalt anélkül, hogy eszméletre tért volna s igy kihallgatni lehetett volna, Markó József pásztor pedig súlyos betegen a helybeli kórházban fekszik. Minthogy a vizsgálat rendelkezésére egyedül csuk a tettes vallomása áll, nagyon nehéz megállapítani, vájjon önvédelem esető forog-e fenn? A jelek arra mutatnak Ugy a súlyosan megsérült pásztor, mint az agyonlőtt áldozata családos ember.
— A legolcsóbb marha. Kaposvárról írják, hogy az ottani leguióbbi marha-vásáron különféle árfolyama volt a marháknak. Volt a legolcsóbb és a legdrágább áron is kapható. A legkisebb árt azonban mégis egy nagybajomi asszony érte el, ki kedvenc Riska nevű tehenét 4 krajcárért, azaz 8 fillérért adta el. De ne csodálkozzunk az ár kicsinységén, mert a Bzegéuy asszony nem jószántából adta oda tehenét egy félliter tej áráért, hanem valami körmönfont csaló csapta be ily alaposan, Ugyanis egy előtte ismeretlen, jól öltözött férfiú kialkudta a tehenét 80 koronáért, s a fizetésnél 4 drb. csillogó arauyoyal fizetett. A mi jó asszonyunk sokat hallott az uj aranypénzekről, de ő maga még nem látott, s annál nagyobb volt az öröme, midőn most nem c*ak lát, hanem tulajdonul is kap. Pedig hát a négy arany négy fényesre csiszolt. 2 filléres volt, mit csak akkor tudott meg a szegény asszony, midőn az egyikkel ebédjét akarta fizetni. Persze késő volt már, mert az ismeretlen ,ur" többi aranyaival és a tehénnel együtt már árkon, bokron tul volt.
— Megszökött toloncok. A csáktornyai toloncház falát felbontották s a toloncház három lakója: Weisz (Petter-son) Oltó állítólag hamburgi illetőségű tolonc. Egri Zoltán szabadkai illetőségű 23 éves asztalos segéd, .Kollár József 37 éves virjei illetőségű tolonc onnan megszöktek. A megszökött toloncok nyomozását a csáktornyai járás főszolgabirája elrendelte.
— üj gazdasági ezaktouár. A föld-mivelésügyi miniszter Barna Balázst, a Csáktornyái állami tanítóképző intézethez beosztott gazdásági tanintézeti segédtanári, 8 kolozsvári gazdasági tanintézethez helyezvéo át, a csáktornyai állami tanítóképző intézethez Szente DezBŐ földmi-ves iskolai segédtanítót osztotta be, akit Zala- és Vasvármegyék területére a gazdasági szaktanári teendők ellátásával megbízott.
— Körjegyző választás. Vegele József okleveles segédjegyzőt orosztonyl körjegyzővé megválasztották.
— A népfőikelés jelentkezéséről. Az 1893. évi 37. t. c. alapján mindazon Nagykanizsán tartózkodó katonailag kiképzett népfölkelésre kötelezettek, kik a közös hadseregben, a hadi tengerészotbon, s honvédségben, ezek póltartalékában vagy 8 csendőrségnél szolgáltak, továbbá oly katonailag ki nem képzettek, kik népfölkelési rózsaszínű ajánlati lappal el vannak látva és még a 42-ík ével be nem töltötték és pedig az 1870—1866-ig születési évfolyamok 1903. évi október hó 16-án, az 1866—1861-ig születési évfolyamot 1908. évi október hó 17-én mindenkor reggel 8 órakor a Polgári-Egyletben személyesen megjelenni, vagy írásban jelentkezni tartoznak. Az ajánlati lapok elhozandók. Az időszaki jelentkezést személyes megjelenés helyett Írásban teljesíthetik. A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 4—10 egész 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, esetleg megfelelő szabadságvesztéssel büntettetik.
— Meghívás. A kiskanizsai polgári olvasókör f. évi október bó 11-én délután 4 órakor saját helyiségében közgyűlést tart, melyre az olvasókör tisztelt
tagjait ez uton tisztelettel meghívja az elnökség.
— Lángra lobbant cselédle&ny. Nem szive forró szerelmétől lobbant lángra az*a szerencsétlen csolédlnáuy, kit súlyos égési sebekkel szállítottak csütörtökön a helybeli kórházba, hanem vigyázatlansága miatt spiritusztól. Gadovíts Viktória, 22 éves cselédleány, ki Wusztl Alajosnál volt szolgálatban, e hó 7-én szénvasat melegített. Hogy gyorsabban végezzen, spirituszt öntött az izzó parázsra egy két literes telt kannából. A hirtelen kicsapó láng meggyújtotta az egész spirituszt, s az égő anyag a szerencsétlen leány ruhájára ömlött. A teljesen összeégett leányt a helybeli kórházban ápolják, s ha vissza is tudják adni az éleinek, elfogják ékteleniteni az égési helyek. Újra egy példa a sok ezer után, b a mi nőink nem tanulnak, csak ujrá nem 1
— Egöszséges gyomorhoz mindenekelőtt rendes erőteljes emésztés szükséges. Sajnos, épen ez irányban azonban sokszor vétkezünk és igy támad: a gyo morroutá", étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ne mulassza ,el tehát senki jó és batbatós ovószert használni, moly ugy a gyomrot, mint az ogész emberi szervezetet erősíti, gyógyítja és; jó egészségben tartja. I.yen szer egyedül csak a ■valódi Brádi-\'féte máriacelli gyomorcsep-pek, évtizedek óta kipróbált zamatos izű, biztos hatású házi gyógyszer az ösz-szea gyomorbajoknál. Üvegje 80 fillér a gyógyszertárakban. Utánzatoktól óvakod-juuk.
— Az utolsó negyed közoledtével a Pesti Hirlap arra figyelmezteti olvasóit, hogy évek óta megkedvelt karácsonyi ajándékát — a Pesti Hirlsji nagy képes naptárát — csak azok kapjak meg. akik legalább negyedév óta előfiictői a lapnak, vagy ha bár havonkint ujilják is meg az előfizetést, azt megszakítás nélkül hosszabb idő óta teszik. Aonyi bizonyos, bogy a lapok kedvezményei közt a Pesti Hirlap naptára legbecsesebb, mert egész éven át hasznát veszi, aki kapja. Másik kedvezménye a Pesti Hirlap előfizetőinek, hogy a Divat Szsloo cimü díszes és nsgyou gyakorlatisa divatlapot fél, áron rendelő-hetik mog. Legfőbb kedvezménye pedig, hogy napról napra legnagyobb terjedelemben jelenik meg a lapok közt, tehát legtöbb olvasnivalót hoz és igy legjobban megéri az árát. A Pesti Hirlap egy-egy száma (köznapokon 28—32 oldal, vasár-naponkint 44—52 oldal) egész kötet, vál\'.ozatos és válogatott tartalommal. Ennek köszönheti napjainkban példátlan kodvelt-ségét és elterjedtségét, valamint független, szókimondó irányának,szabadelvű, demokratikus szellemének, mely cikkeinek minden sorában megnyilvánul. Azok kedvéért, akik még nem tudnák, omiékezetbe hozzuk, hogy előfizetési ára negyedévre csak 7 korona, ogy bóra 2 korona 40 fillér 8 a Divat Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. Ebhez minden előfizető karácsonyi ajándékul kap egy diszes, nagy képeB napiárt. A kiadóhivatal címe, ahonnan mutatványlapokat is lehet kérni, Budapest, V., Váci körút 78. st.
SserkeaUte*!/ : 1>r. ViUAnvi Henrik, feletSs i.erkesitS. Ki»d«: Jfí. Wajdíts József.
csak közvetlen I fckote febír íj színei 60 kr.-tól 11 írt 35 kr.-ig méterenkint. ■— Bérmentve ós már elvámolva a hizhox siíllitra. — Ji.jj mintsgyájtcmény azonnal. Hennoberg selyem-gyár, Zürich,
VEGYES.
— Sokoldalú használat. Alig Mimik házi-szer, melynek biucálliit6>iga többoldalú lenne miai „Moll Fetoc-piliokája í« sója," mely tó njv, mint lagmggnt&oknU fájdalom caillspltó bedtouolo Mer, valamint iaom és ideg eröiM WrdS pótlék Kb. Iom használva. Üvegje t kor. 80 fill. Naponü izétkoldö nláovSttel Moll A. KTÍfyuerí" cs. él kir. udv. izUlitA álul Bécs, TucOlaubtn 9 _ Vidéki oóeytárakban háti-rozoltan Moll készítményét kérjek védioey és aláírásával.
hírdetesek.
7007./ik. 90S.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagykanizsai takarékpénztár által alapított önsegélyző szövetkezőt végrehajtatónak Jankovics László ifj. Jankovics József éa Droxler József kiskanizsai lakós végrehajtást. szenvedőnek elleni 200 kor. tőke, ennek 1902. évi március hó 31. napjától járó 6J/i7n kamatai a lejári kamatok 6»/i% kamatai 32 kor. 40 fill. per, 18 kor. 20 fill. végrehajtás kérelmi, 21 kor. 30 fill. árverés kérelmi, 21 kor. 64 fill. árverés megkisérlési, 11 kor. jelenlegi árverés kérelmi s o még felmerülendő költségek iránti végrehsjlási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék terűletéhoz tartozó b a nagykanizsai 5146. számú tjkvben Draxler József és neje Mstolics Katalin tulajdonául felvett 8090/a. hraz. kiskanizsai ház 770 kor., 6768. hrsz. májkő berki szántó 66 kor., 6826. hraz. u. ottani szántó 192 kor., 7931. hraz. jakabkuti szántó 67 kor. becsértékben az 1881. évi IX. t.-c. ISG. §-a alapján egészben, továbbá a nagykanizsai 7629. sz. tjkvben ifj. Jankovics József tulajdonát képező 7508. hrsz. jakabkuti azántó 59 kor., 7609. hrsz. u. oltani szántó 40 kor. becsértékben, végül a nagykanizsai 2673. sz. tjkvben Draxler (Budai) József tulajdonául felvett 3090/b. I. hrsz. kiskanizsai ház 887 kor. becsértékben
1903. évi október hó 29. napján
délelőtt 10 órakor ezen tkvi hatóságnál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyottese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10?/„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leteuni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi szept. hó 7. napián.
7591/ik. 903.
Eöitles árFerési üírfletmeny.
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkvi hatóság közbirré teszi, hogy a Zalamegyei Gazdasági takarékpénztár végrebajtatónak, Szűcs Mihály zala-szent-balázsi lakós végrehajtást szenvedett elleni 870 kor. tőke, ennek éa pedig 460 kor. után 1902. október 13-tól és 420 kor. után 1902. évi november hó 15. napjától járó 6% kamatai, 12 kor. 40 fill. óváBi, 1 kor 32 fill. közlési, >/,•/„ váltódij, 39 kor. 40 fill. per, 29 kor. 80. fill. végrehajtás kérelmi, 15 kor. árverés kérelmi, ugyaz Első magyar gazdasági gépgyár részvénytársaság csatlakozott végrehajtatónak u. azon végrehajtást szenvedő elleni 6000 kor. tőke, ennek 1900. évi julius hó 24-től járó 6% kamatai, 107 kor. 10 fill. per, 39 kor. 60 fill. végrehajtás kérelmi, 45 kor. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó 8 a Bzent-balázei 87. sz tjkvben I. 1. és 11-18. aorsz. alatt felvett 2483 boronára becsült </, úrbéri telek továbbá u. azon tjkvben t 15501b hisz\' alatt felvett 1032 koronára becsült kis-keszei ezőlő és présház, valamint a p. patai kürtösi 1. sz. tjkvben j 9-32. som. atett felvett ingatlannak Szűcs Mihályt B lap 110. eorsz. alatt illető 8 148 koronára becsült ^,-ed része
1903. évi október hó 30. napján
délelőtt 10 órakor Zala-Szent-Baldze. község házánál Dr. Triparamer Reiső nagykanizsai és Dr.\' Burger Árpád budapesti lakós ügyvéd vagy helyettese közbenjőttével megtartandó nyilvános árverésen eladaloi fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10 |D-át készpénzben vagy ővadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tőrvényszék mint tkvi hatóságnál, 1903. évi szeptember hó 10. napján.
Nyavalyatörés. \\
Ki nehézkórban, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát. Ingyen és bérmentve kap-ható Schwanen Apotheke, Frankfurt álMain által.

GLOBU
jobban tisztit mint minden más tisztító-szer.
Nyilttér
Az e rovat alatt kfiilöttekért nem váltai felelősséget a sxcrkeaxtSiée.
Vese, húgyhólyag, hugydal-a és a koszrénybnntalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurotos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelre le$x.
Hügyhajtó hutáén!
Kelleiws uil |Köaajea enáiíJítí
K*ph«tó iavioymkoreakedéuckbcn és
gyögyssertárdcbjuL A Salyutor-forrás igazgatósig* Ep«tje*en
JIIIY
A gróf Zichy és a báró Inkey család tulajdonát képező és Fonyőd\'Máriatelcp s Fonyód-JFürdötelep vasútállomások között elterülő balatonmenti földterület (Somogy-megyében) fllrdójoggal és a hozzátartozó erdőrészletekkel együtt parcellánkat örök áron eladó.
yenni szándékozók megtekintés, a terv és az ár tekintetében forduljanak Paulinyi János uradalmi intéző úrhoz Puszta Szent-György, u. p. Lengyeltóti, Somogy-megye.
JÓSZÁG! GAZ 6 A TÓ SÁG.
XLIí! ÉVFOLYAM.
A L A I KÖZLÖNY
1908 OffTÓBER 10-éli.
„WlflYER" GÉPGYÁR
= vas- és fémSntóde részv.-társ. SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., Lipót-körut 15.
Kéwit nÜDdeniiomtt \\
Gazdasági gépeket,SBenzin-motoi\'okati^.
Benzin-motoros cséplöhészleteh.
• Uj hencei-szikok, minden o szakmába rigó gép gyárikra. MttiBiHepiteaiCT. ^finttlml betend«ílek.
üíilöuletíesséc: Ltgni«bb azerkesetö csavaros ts stabad. Tlznyomásn tfletifiv.ni*. It 1HT -fils- viligbire amerikai arató ób kaszáló pépek
usnorne m- iw.-ieie íitiri]t.gm u^miMf-
Képes ir]esyzSk Ingyen is bérmentve. Kívánatra minden szükségletre kB\'ün kíltaijvetéa.
kedvez fóárndanknek a szerencse. Börld Idő alatt 12 millió korona nyereménynél többet űzettünk nagyrabecsüll vevőinknek; csak a legutóbbi & hónapban a
3 legnagyobb nyereményt és pedig:
©Oő.OOO koronás nagy jutalmat az 57080. 100.000 , főnyereményt a 74366.
OO.OOO . , a 109780.
sz. sorsjegyre,
és ezeken kivQl még egyéb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydúaabb osztálysorsjátékában vegyen részt. — A m03t következő magy. kir. szabadalmazott 13. osztálysorsjátékban újból
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és Ö38Z636Q egy hatalmaa összeget,
14 millió 459.O0O koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
Továbbá 1 jutalom ©0©.©©©. 1 nyeremény <£©©•©©©? 1 á g®©.©©©. á á 1©©.©©©, 1 á 9©,©©©, 2 á 8©.©©©. i a ?©.®©© 2 U 6©.©©©, 1 á 5©\'©©©\' t a 4 5»8®.©®©.3 Ü85.©®®,8íi 2©.©©©.
8 á 45.®®®. 3(5 á 1 ©.©©© korona és még sok egyéb; összesen 53».©©© nyeremény és jutalom 14,430.000 koroua összeilifvn
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
\'/« eredeti sorsjegy frt —.75 vagy k. 1.50; V. eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k. 3 —
.\'/a » • > 3.— , . 6. —; Vl » « » 6-— » »I2.—
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezel díjtalanul. Megrendelésekel eredeti sorsjegyekre kérünk
f. évi október hó 19-ig
bizalommal hozzánk beküldeni.
TOROK A. ts Ti
BAl\'HHAZi BUDAPEST. Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-QzIete.
Főirodánk osztálysorsjáték-üzletei: Központ: Terézkírut 46/a. L fiók: Váczi-körut 4/a. II. fiók: Muzeum-k&rut ll/a. III. fiók: Erz>ébet-k6rut 54/a.
.Kendeiöierti Wp£ TÖRÖK A. és TABSA bankháza Budapest.
Kérek részemre -1. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
i attnvételeznt kórom
Az összeget

Íuiauioreioíui AUluin
poBtantalrinynyal kaldöm mellékelem bankjegyekben {bélyegekben).
**************
8439/tk. 903.
Árverési hirdetmény;
A nagykanizsai kir. tBzék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Balog György végrehajtatónak, Stockker László kiskani-zsai lakós végrehajtást szenvedett elleni 178 kor. tőke s jár. és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyé ben a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 4182..sz. tkvben | 6738/b brsz. a. Stockker ,László és neje Jámbor Juli tulajdonául; felvett s 1293 koronára becsült ház a Majkó berekben, — a nagykanizsai tkptár utó-ajánlata folytán
1903. évi november ló 2-ik napján délelőtt 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál hivatalból megtartandó: nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár 500 ^korona. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papirb&n a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telek • könyvi hatóságnál. 1903. évi szeptember
hó 21. napján. **************
Bőr-tisztitó szer
„GLOBIN\'\'
felülmúl minden eddig létezőt.
GLOBIN a legszebb fényt adja,
sp. a bórt simulfrkoiiynyk íp és tartóssá teszi. -—
Pótolhatlan óvószer ehevTatt, box-calf és (acibómél.
Kapható fekete és szlnes-ben:
Fesselhofer József, Marton és Huber,\' Neu és Klein, Haas Vilmos, Schwarz és Tauber Nagykanizsán.
Z.K. "A, 903.
MOLL SE1DLITZ POR
Csak ttitoi valódiak, ha mindegyik doboa Moll A. védjegyét és
aiáirásót tünteti foL A Mell A.-rtle Seldllti-porck tarlós (ryógylistása a legmakacsabb gyoaltr- és at-testbáitalmak, gvomorgdrc. 4s syomorhév, rígzótt azékreksdés, ntójbintjtoin, vér tálalás aranyér e« a lcgk.llAnböiiibb >41 betejaégek e len, e jolea hirisaemek értiied\'.k óta mindig nagyobb olterjedést ssersett. — Ara ej* lepeoeetslt oro-dstl doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyittetnek.
fMOLL-FÉLE FRANCIA!
BORSZESZ ES SO
P«alr akkftr valódi ha mindegyik üveg MOIi A. vé^ettyól \'»nt«ti lel tsak aKKOr VaiOHI, h felirata inoraltal van airva. A Mall-fils
fraaozla borszesz és tí oovexetesen mint fi|daloi«o»llliplt« bedírz»{l»al szer k&isvésy esni és a megholSj egyéb kíMtkeaméoyeinil Icgiaroereteiebb népsier. - Egy tnolltt eredeti llvsg Iri I kar. 90 «ll.
MOLL Gyermek szappanja.
Urfnoraatb, legnjabb móduer uérint késaitek gyermek éa btllgy szappan a kir skazerf ipoliaára gyer.skok a falafttsk ríazirs.
ira darabonklnt — 40 411. Öt darab — I kar. 80 flll. Minden darab gyennek-.mppan Wall A. védjogyivel vau ellátva._
Fószétkflldés:
Moll A. gyógy szerész, cs. és kir. udvari azállitd által,
Bécs: Tucblaubeu 9. sz.
vidéki megrendelések naponta poatantinvél mellett tet]Miuotnok.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
jüxxiááaő^OQoggt^gopooaoac
SEK. FŰTÉSEK.
SlHEIMHp
ffesfiez fiá/yfid/i^^
Heim féle folyfonégő-szabályozó-szellőző kályhák TÖBB M/NT OS. OOO HASZNAI A TSAM.
Utánzatoktól MEIDINGER-OFEN f utalással az itt óva intünk ffar H.HElM álló védjegyre
Fólytonéffői% kctf?,c?cr//ójk
KÖZPONTI FUTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MI.VDBN TÜZELŐ ANYAG/VAK fÜSTMS/VTfS TÖ/£t£SS£í. e6y kandalló több helyiséget fü65etlenul befuthet.
NOVENYHAZI ---- ,
legyoóirefereacz/sA. - frospe/usofe\'s Aö/fséff vetés eA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetibenkahjatók bécs.obér-dóbling.
CSAK IS GYARUfJKBAN ^ BE?S, I.KOHLMARKT 7. VAGY FIÓKJAINKBAN. *** PRAGA, HYBERNERG. 7.
Nyomatott ífj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
NAGYKANIZSA, 1903. oktAher hé 87-én.
BlBflxetÉai ír: Et-Ííz évre . . 10 kor. — fiU Fii ívre ... 0 kor. — «]■ Negyedévre . . 2 kor. 50 ntl. lígyflü szám 20 HU. HIRDETÉSEK.
5h»<4bo«pelíUorbadl4,má»°J\'«>r
12, t cuiodoD tovibbi sorírt 10 SÍI
NYÍL TTFR BEN
petit soronként 20 filléréti vétet-
ticlt (el.
XLII. évfolyam.
k nagykanizsai „Ipar-Testület, ■ „f nagykanizsai és a galamboki önkéntes tUzoltó egylet, nőegylet « „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények .tápintézete,* a
" \'hetenkint egyszer.
A lap szellemi réwét illető minden közlemény afelelöB sierkMrtő nevére, az anyagi ré&»t illető kö*. lemények peaíg a kiadó nevére címzetten Nagykanizsára bérmentve inlézendík.
Bőrmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlsszanemkflldeiuek
nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság/ a ,Kotori takarékpénztár.
a „nagykanizsai kisdedn^velö egyesület," a .nagykanizsai tanítói járáskör,41 a „nagykanizsai keresztény jótékony katonai hadastyánegylet, * a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
szombaton MEGJELENŐ vegyes tartalmú hetilap.
Nagykanizsa, ISOS. október 17.
Teles Ede müvéről lehull a lepel. Deák Féfenc visszatért gyermekévei kedves helyére. Hol egykor gondtalanul kergette a lepkét és szőtte az ifjúkor rózsás álmait, emléktáblája fog állni, a hálás utódok kegyeletének maradandó jele.
ünnepel ma az egész ország. Deák Ferenc mindnyájunké volt és emléke is mindnyájunké. Honfiak a hazaszeretet megtestesülését ünneplik a nagy férfiúban ; becsületes emberek a becsületét, igazságosak az igazságát. Ünnepel minden erény, mert mindegyik kölcsönzött részt Deák Ferenc egyéniségének hatalmas éplllétéhez. Mi tiszteljük benne és követni kívánjuk a nemesre, nagyra önzetlenül törekvő polgárt, az arisztokrácia az ősi jogok tisztelőjét. A nemzet nagy fiát becsüli meg, az .uralkodó a kiváló alattvalót. A lelki derékség minden fája egyesült, hogy megteremtse Magyarország egyik legnagyobb fiát. Ezért az ő nagysága oly általános, hogy miDden őszinte ember megtalálhatja benne a maga ideálját.
E városnak mást is jelent a mai nap. Büszkeségünknek ünnepnapja ez. A piaristák öreg kolostora látta falai között serdülni, gyarapodni ismeretekben az ifjút, ki hazájának hasznára fordította, mit megtanult és mivel a gondviselés megáldotta. Az okok és következmények láncolatai kiszámíthatatlanok. Ki tudja, mennyire vettük mi hasznát az ismereteknek, melyek a kanizsai gimnáziumból kiindulva Deák Ferenc egyéniségén át vették utjokat? A hatás, melyet itt tartózkodásának körülményei keltettek a
gyermekben — mint ahogy neveltetésének körülményei keltenek minden fogékony lélekben — maradandó volt-e és mennyiben vált rugójává az államférfiú tetteinek és szabályozójává lelkivilágának?
Hiszszük, hogy Kanizsa pázsitjai, gimnáziumának termei sokszor jutottak eszébe a haza nehéz gondjaitól terhelt főuek. Bár élete ment volt nagy ráz-kódtatásoktöl, neki is része jutott a csalódásokból és keserűségekből, melyek a kiválóság pályájától el.marad-hatatlanok. Attól kezdve, hogy. távozott közülünk, az időpontig, mikor az ország királynője megkönnyezte koporsóját, bizonyára sok halottja támadt az ő nemes lelkének is. Temetett el ő is ideálokat; édes vágyakat, teljesületlen reményeket. És mikor lelke veszteségeiért sem az uralkodó kegye, sem nemzetének szeretete nem kárpótolhatta, belső világának fájdalmait tán elcsábította a szelid emlékezés a gyermekkor boldog éveire. — És az emlékezés e perceiben ismét vigan élhetett lelkében a hely, hol még szebbnek látta a világot éa kellemesebbnek a nagyság helyzetét.
Nagyságának nem a legkisebb jele, hogy — ha csak egy órára is -maga körül egyesíteni tudja Kanizsa széthúzó társadalmát. Kívánnék, hogy ez a hatás maradandó legyen, hogy kiket együvétartozandéságunk tudata békében egymás mellett megtartani nem tud, egyesítsen bennünket nemesre, dicsőre a nagyság szelleme és annak tisztelete. Deák Ferenc emlékéi nek legyen méltó környezete ez a város.
Kik napról-napra maguk előtt fogják látni nemes ábrázatát, az ifjúság meritseu munkakedvet a jelenre és hitet a jövőre.
Mi buzdítást, hogy polgfri és hazafiúi kötelességeinket hozzá hasonlóan teljesítsük. Szemléljük (figyelemmel arcvonásait és gondolkodjunk élete és cselekedetei tanulságai féléit. Tanuljunk tőle szerénységet és; önzetlenségei, hogy békében meglehessünk egymás\' mellett. Emlékére tekintve szilárduljunk meg a hitben, hogy a kiválóság méltánylásra lel, há nem párosul is az önzéssel éj az emberi tulajdonságok legundokibbikával, s stréberséggel. Bízzunk abban, hogy a kor szüksége minden nagyságot kivált és kijelöli minden tehetségnek a maga helyét, ahogy félszinre hozta és kiváltotta Deák. Ferencet is, a maga javaival leggondatlánahbul sáfár--kodó gazdát.
Magyarország legbölcsebb fiinak jelenléte ihlesse meg ázokat is, kik tanácskozási termeinkben ülnek. Érlsék meg és kövessék a haladni vágyás józan és okos módját; minden jognak a tiszteletét; a terhek kötelmeinek lelkiismeretes teljesítését, melyeket, helyzetük reájuk ró j és mindenek felett az önzetlenség ama fokát, melyj bizalmat kelt maga iránt és megnyugvást azok lelkébén, kik meg-.i élhetésük ügyeit az 6 kezükbe tették le.
Ha ily hatással lesz reánk, akkor nem csupán arcának mása, hanem Deák Ferenc az maga, ki eljött közénk. De ha e hatás elmarad, akkor csupán magunkra vessünk; a mi leikeink hozzáférhetetlenek a nemesnek és mi vagyuuk elátők mindazoktól, kik példák hatása alatt nagy dolgokat cselekedtek. Egy keleti mondás tartja: ,Egy bölcs száz* nemzedék oktatója; a íioo erkölcseiről hallva, a buta eszes lesz s a habozó elhatározott.* Közénk j megérkezett, a
bölcs. Vájjon hálás tanítványai leszlink-e mi is?
Deák Ferenc neve fogalom , éltető eszme* ma már. Ama nagyságok közé tartozik 6, kik megsemmisítik a maguk személyét és gondolatainkba behozzák az ész elemét, mely nem néz személyekre és eltörli az egyéni irányt. Mi, emlékleleplezők még némileg a személyt ünnepeljük, ki közülünk került ki, de az ország ünnepélye már a nagyság eszményének szól, ki fejedelem volt, alkotmányt adván népének, íőpap, lelkeinket az elnyomatás. szülte bűnök alul ki felmenté és császár, kinek nincs szüksége birodalomra.
Nagy szellem, ki letudtál vetkezni minden emberi salakot, őrködj felettünk. Lényinek tündöklő ideálizmusából küldj közénk is egy sugárt, hogy mint a villany szikra, átjárva sziveinket, visszarántson bennünket a való életre, melyben, ha keressük, megtalálhatjuk mindenkor a nemes ideálokat, melyekért küzdeni érdemes!
Üdvözlünk nemes alak hódoló körünkben !
Jfaov Samu.
A hus drágasága és ennek
szociális jelentősége.
A drágaság egyike azon gazdasági köroknak, amelyek hatásai különösen az alsóbb társadalmi osztályokat nagyon erősen sújtják, s amelyeknek következményei ugy testi, mint szellemi és erkölcsi tekintetben nagyon hátrányosak.
Mindezt alkalomszerűnek véltük felemlíteni, amidőn életmódunk egyik tényezőjének, az élelmezésnek, húsfogyasztást ága drágaságáról akarunk egy néhány szót mondani.
Lapuuk több számában panaszkodtunk már húsáraink magasságáról. A megoldásoknak, amelyek ez ügy javulását elő-
segítenék, számtalan módját\' ajánlottak az illetékes köröknek figyelmébe, de ez irányú intézkedésüket, élénk sajnálatunkra, nélkülöznünk kellett. Pedig\' a húsárak drágulásánál már ahhoz 8 pont- . hoz értünk, hogy az alsóbb társadalmi osztályok szükségleteinek minimuma van létében megtámadva, szóval áz ügy abban a stádiumban van, amidőn tenni mulhat-lanul szükséges, ha nem akarjuk, bogy a néprétegben élénken vibráló jogos követelések nagy társadalmi rázkódások között jussanak felszínre. Ne mosolyogjanak e pesszimisztikus jövendölésen, nagyon szeretnénk, ha következtetéseink halomra dőlnének, de midőn azt látjuk, hogy ai ösBzes városok vezetői enquéte-ket hiv-nak össze a baj orvoslására, belátva az állapotok tarthatatlanságát, akkor már nekünk is ki, kell lépnünk a közönyös lethargiából és engednünk kell az emberi humanizmus követűtte jogoknak.
Tán csodálkoznak, bogy mindeddig nem . szóltunk a húsárak drágulásáról és itt szociális bölcselkedő elméleteket találtunk fel, de teltük ezt azért, mert ugy látszik, másként nem tudjuk meggyőzni azokat, kiket illet és a kiknek tenni kötelességük.
Nem keressük a busdrágasági okokat, rájuk mutattunk hasábjainkon már.szám-talanszor, hisz\' a baj meg van, s ez magában is elég elszomorító. Miért mutatnánk rá a magas húsfogyasztás! állami adóra, a 26%-os városi fogyasztási pótadóra, a drága metszési és vágási dijakra, az ügynöki intézmények tulkapására, no meg egy kis a mészárosok részéről tapasztalható uzsorára, mely a piaci áraknál előforduló nagy szélsőségekben lel élénk magyarázatot, mindezt megtettük számtalanszor, de nem győzzük eléggé hangoztatni, hogy igen is városatyáink tevékenységére van szűkségünk. A lapoknak feladata a baj okára, mellékezempontót nem tekintve, élesen rávilágítani, az orvoslást azoklól várjuk, akikre a köz java, jóléte, boldogulása Vau bízva. Mi szerényen felemiitettük már rég, hogy miként orvosolható a baj, ajánlataink nem találtak meghallgatásra.
Végül rátérve a nemzetgazdaságtaurá, felemlítjük annak azon tanítását, hogy ha a baj olyan mélyen gyökerező, hogy a
TÁRCZ A.
Deák Ferenc emlékezete.
Itta: Dr. Dllrlch JffZMt. \'>■-.,/-:■■■ tan&r. — A .Zalai Közlöny* eredeti lireija. —
Nehéz idők támadtak a magyarra, Horus. küzdelmes, fárasztó na\'[Jok; Fényes egünkéi gyászfelhő tabaírja, Fényes napunk, mint régen, netn ragyog. ■ Félve s remegve nézünk a jövőbe. Szemünkre titkok sűrű fályls hull: Öröm lesz-e. ki tudhatná előre, Vagy jilli szivünknek szörnyű titkául ?
Akkor is igy volt. . . Eszmék harca jftrtá, $ nagy volt a szónak a becsülete; A nemzetőrző nagyságok sorába Csak lisztakeblu férli ülhele,\' Tiszta szivük hazájukért dobogva Egyedül annak üdvét ismeré, És érte keltők harcra és dologra, Törhetlcnül szent eszméjük felé.
Száz éve annak, — gondoljuuk reája, — . Hogy egy élet szikrája felgynladt, S fényesen indult egy ifjúi pálya \' liottdos kezek vezérlete alatt. Az iljuban nagy tettek-vágya égett, S a nagy tettekhez izmos őserő, Mely megse mozdult maga java végett. Mely nem volt egy csepp önzést ismerő.
Ez iskolában szítta ő magába A tudományt s a szent, szilárd hitet; Hiúság, önzés, minden csak hiába. Boldoggá csak a becsület teheti A köz javára munkálkodni készen,
Önzetlenül szolgálni a liazál, A kis Deák lelkébe véste híven A kötelesség kemény tudatát.
És ifjúvá lelt, itt, ez iskolának Szent csarnokában gyűjtve sok tudási, S a férfiak közt, kik vele valónak, Keltvén idővel igaz bámulást. Vele töprengett boldogabb jövőről Kossuth és Heőtliy, Klauzál, Széchenyi, Kiknek adatott nemzetünk egéről Csillagokként o földre fényleni.
A Rendek és Karok reá figyelve, Ha a törvényhozásban szót emelt, I,esték, mit motid arisztidészi nyelve, Meggyőzve minden kétkedő kebelt. Beszcde nem volt pusztító vihar, mely Tör, zuz és harsog, zúgva rémesen, Ugy folydogált; mint foly a tiszta csermely, Termékenyítve át a rétokon.
Midőn erőszakoskodások utján Vezették öt az ország termibe, -Nem ment velük, de- ment a maga utján S hütlenségük nem vette semmibe. S akik korholták, hozzá visszatértek És lett önzetlen, hú barátja sok, Becsületet adtak nemes nevének A gyöngék-és a nagyhatalmasok.
Midőn megnyílt az országháza újra S a jobb lelkek olt összegyültenek. Cincinuatusként felkészült az útra -S vezére, lelke lelt mindenkinek. Erős vállára súlyos terhet adnsk S mit nom óhajt, méltóságra kerül; A közbizalmat elfogadva, annak Meg is felel, mit vállalt, emberül.
ftmlilsem-é a felirat vitáját, Melyben sorsunkat ugy liormányozá, Hogy megmenthesse magyarok hazáját, j Hogy éljen és viruljon at soká. Kmlítsem-é, hogy mint -küzdött a lelke, | Hogy megbékítsen nemzetet s királyt, Súlyos szavát, szivét méílegre lette, S .húsvéti cikkel harcra Is kiállt.
mondjam-e . . . hisz mindnyájunk^
A pillanatnak képe ól talán,
Midőn királynénk könnyel a szemében
Imádkozott az ő ravalaiáh,
■Ki nagy volt, mert a nagyságnak bírája,
A nemzet mondott már litéletet,
,Mely büszkén s boldogan tekint reája,
\'Mert szemében a baza bolcso lett.
Deák Forenc nevének a varázsa, Nem tüuik el, mint ellüt annyi más. Megmarad néki őrök csillogása S erőt nem vesz rajt sejmmi elmúlás. :Mert egyszerűn élt, nerri kertsve semmi .Kitüntetést, bért, méltóságokat; Akart honának hű polgára lenni S jutalma lelt e büszke; öntudat.
Szerencse bár nem intett is feléje, De becsületes volt, az is maradt; Nem kábította hírnév csalfa fénye, j De önzetlen volt bármi sors alatt. S bár emlékedre sárral is dobálnak, Leróttad mind, mivel csak tartozál, Első polgára hányatott hazánknak. Halhatlanná levél, hogy meghálál!
Kalandor császárok és királyok,
— A .Zalai Köatöny" tirc-<ja. — ■ \'<
Lebaudy Jacques elővette Afrika térképét és azon a helyen, ahol a leg-pusztábbnak látszott, egy vonalzó segítségével belerajzolta a maga „császárságát" és megtette magát foWHstennek, a Szahara császárjának. Mindezt Lebaudy Jacques csinálta, a párisi bankár és pénzember; a világ pedig nevetett rajta, mert roppant mulatságosnak találta a császári korona és a börzei árfolyam jegyzék inkompatibilitását.
Pedig hát mindent tekintetbe véve, ez a Lebaudy Jacques éppen nem tartozik a közönséges tucat-emberek közé. Mert mit is csinál hit az a Lebaudy .lulajdonképpen? A vagyonát beleöli egy kalandos vállalkozásba, amelyről még mindig nem lehet tudni, iiogy nem fog-e ujabb milliókat hozni a .Szahara császárjának" a már meglevő milliói mellé. Hát ez az útja a pazarlásnak még mindig nemesebb annál, amjsly a kokottok boudoirjain vezet keresztül\'. Mindenesetre Lebaudy személyes tulajdonságainak javára szól az a körülmény,1 hogy üresnek és tartalmatlannak találta a megszokott párisi időtöltéseket, magával a társasággal együtt és valami \'méltóbb szórakozás után nézett. Hogy ezt éppen, a császári foglalkozásban találta meg és; hogy sok\' ide-oda való Iavirozás helyett egyszerűen kinevezte magát a Szahara császárjának, az nem egyéb közönséges véletlonségnél és legfeljebb csak azt bizonyltja, hogy Lebaudy határozott jellemű ember, akinek ötletei is
vannak, ami elég meglepő jelenség egy milliomosnál.
Lebaudy különbén nem az egyedüli honfitársai között, akinek ilyen heroikus kalandvágyakban telik a kedve. A francia nemzet fiainak ez egyik jellegzetes egyéni sajátsága; mondhatnók nemzeti sajátság. A Szajna mentén Dnmas pére és Gustav Aymard Írásait olvasták és hőstettekről, nagyszerű kalandokról álmodoztak; Vissza-, emlékeztek azokra a rsgyogó időkre, mikor a katona kardjának hegyével egy királyságot hódithatott meg. Imádták Nspoleont és rajongtak Bernsdolteért.
így Bonnet nevű matróz királya lett egy malagén néptörzsnek. Egy Girodón nevU marseillei születésű katona átvette a birmai csapatok fővezérletét, megverte az angolokat és tagja lett az állam kormányzatának. Akkor már d\'Orgoninak hivták és neve hiressó lett a francia történelemben is.
Két katonatiszt, Selves és d\'Armagnac, egy egyszerű matróz, Cérizy társaságában szervezte Mehraet Ali hadseregét, amelynek főparancsnokságát is ők viselték. A császári gárda egyik volt dobosából kínai mandarin lett. J
De mindezek között a híressé lett francia kalaudorok között Rausset-Boulbon gróf volt a leghíresebb, aki majd Afrikában, majd Amerikában tünt fe), folytonos bolyongásaiban a kalandokat hajszolva és a leglehetetlenebb helyzeteket élve át. Tarka, hányt-vetett\' életének árulás vetett véget Mexikóban, ahol hivei elhagyták és ellenei kezébe esett, akik rövid uton bántak elvele,
Lapunk mai számához fóíiv melTéiiet van csatolva. )
XLIí! ÉVFOLYAM.
gazdasági tényezők szabad működésétől annak elsimulása nem Tárható, az államnak, városunkban tebát városunk vezetőinek kell bz egészséges állapotot helyreállítani.
a. a.
A gazda hitele.
Páratlanul álló szívóssággal marad ez a kérdés főlszinen és a gyökeres megoldás csak várat magára. A roppant irodalmi anyag, amely a megoldás módozatait kutatja, nem képes megtermékenyíteni a gyakorlatot, és az a sok eszme, amely itt-ott fölmerül, meg a sok kísérlet éj tanács olyan, mint a paszta süketségébe belekiáltott jajveszékelés.
Általános a panasz, hogy az apró, személyes hitel alspjáa szerzett hitelekből támad a jelzálogtartozás, amely roppantul költséges és ólomteherrel nyomja a gazdát.
Nálunk a vidéki takarékpénztárak reformjának kérdésével hozzák ujabban kapcsolatba ezt az ügyet. Agrárius részről azt akarnák keresztül vinni, hogy a betétek elfogadásával foglalkozó vidéki intézetek az eddiginél is jobban és nagyobb mértékben foglalkozzanak a kisgazda hitelszükségletének kielégítésével. Részletesen nem fejtették még ki azokat a módokat, amelyéken ezt keresztül akarják vinni és mindössze Miklós Ödönnek közrekerült nézstei azok, amolyek ebben az tlgyben mértékadóknak látszanak.
Vidéki takarékpénztáraink sorsa ma már korántsem olyan virágzó, mint volt ennekelötte. Üzleteik egy részét elvetették a bankok, egy másik része ellen pedig erős harcot folytatnak a szövetkezetek, amelyek hol az iparosokat, hol a kis-kereskedőket vonják érdekkörükbe. Figyelemmel vizsgálva a vidéki takarékpénztárak mérlegadatait, lehetetlen elzárkózni az elől a benyomás elől, bogy valamelyes mértékben visszafejlődnek. A váltótárcák redukálódnak, a folyószámlás bitelek nagyon is alászállanak. A nagy központi bankok roppantul dézsmálják olcsó hitelükkel -ezt is, amazt is. Azok a kis ösz-szegről szóló váltók, amelyeket itt az iparos, amott a kiskereskedő számítolta, tott le, mintha eltűntek volna. Csak a jelzálogkövetelés szilárd és emelkedő. A gazda nem felejti el és nem is cseréli el azt az utat, amely a vidéki takarékpénztárba vezet Nem is csodálom, ha az agráriusok, amikor a kisgazda hitelszükségleteinek kielégítésére gondolnak, első sorban is a vidéki takarékpénztárakon akad meg a Bzemük. Ezek az intézetek egyrészt valósággal döntő részeseivé lettek a magyar gazdasági életnek, amely-lyel ugy összeforrtak, hogy talán mesterségesen se tehetne éket vetni közéjük, másrészt pedig épp a gazdsközönségnck mindenkor készséges és nagy szolgálatot teljesítő segítői voltak. Egyetlen intézményünk sem forrott össze a mezőgazda
híteféletável olyan erősen, mint a takarékpénztár. Ha kellett jelzálogos hitel, hát megkerült; ha kellett személyi hitel, hát abban is volt része. És ha a jövőre gondolunk, ha arról van szó, hogy » gazdát ki kell tanítani arra, hogy miképpen használja a hitelt, ha arra gondolunk, hogy hiteladó egyben tudja útba is igazítani a hitelkeresőt arra nézve, hogy mikor tanácsos jelzáloghitelt, mikor személyi hitelt venni igénybe és ha végre arról is szót váltunk, hogy a kisgazda személyi hitelt is kapjon, nem lehet más intézetre gondolnunk, mint a vidéki takarékpénztárra, amelyet a lokális érdekek ezer és ezer szálai kötnek a kisgazdához.
És ba nem is firtatom tovább az okok részletezését, csak a közhangulatra hivatkozom, akkor is ráutaltam, hogy a takarékpénztári reformnak kapcsolatban kell megoldódnia a kisgazda hitelével, mert a mikor ezt a fölötte nehéz, de sürgető kérdést megakarjuk oldani, a takarékpénztárak nélkül azt semmi szin alatt sem tehetjük meg. Nem is tekintjük az ügyet agrár szempontból elbirálandónak ; nem is sgrárius érdek az, a miról itt van szó. Ez közérdek- Közös érdeke a gazdának, a betevőnek és a takarékpénztári részvényesnek. Amazt könnyen hozzáférhető, olcsó hitelhez kell juttatni, ennek biztos és jó kamatozásra, a részvényesnek pedig megfelelő osztalékra van szüksége. Aki e három érdekein cgv csapással Begithet, fölötte fontos gazdasági kérdést tudott megoldani.
J>|. litrhivi l\'ttl.
HÍREK
— Főgimnáziumunk Deák-ünnepélye. Hazafias, lélekemelő ünnepélylyel áldozott főgimnáziumunk ifjnuága ma délelőtt a Polgári Egylet dísztermében nemzeti, nagy ujjáalkotónk Deák Ferenc százéves születésnapja alkalmával dicső emlékének, nagy szelleme fényének. A zsulolásig töltötte meg a termet városunk lelkes közönsége, s szívvel, lélekkel együtt érzett, együtt ünnepelt az ifjúsággal. Az ünnepély műsora — eltekintve hazafias céljától — minden tekintetben fényeset! sikerült. Az ének és zenekar által együttesen előadott Kölcsey Himnus után Kővesdi Rezső VIII. o. t tartott hatáaoB beszédet Deák Ferenc emlékezetéről. A fiatal szerző — különben is pályadíjat nyert — beszéde sok szellemre vall. Majd Dávid László VIII. o. t alkalmi ódáját szavalta lelkesen Kovács Boldizsár VL o. t A műsor negyedik számául Ger-gács Lajos VII. 0. t. mondta el ügyes előadással s hangsúlyozással Deák Ferenc beszédét a lengyelek ügyében, mely után a zenekar játszotta a portici-i némát. Ezután Kalcsok Leó olvasta fel Deák Ferencről irt értekezését. A oagy tudásra s ügyes tollra valló felolvasás mindvégig mélyen lekötötte a közönség figyelmét.
zalai közlöny
A lelkes ünnepély az énekkar által előadott Szózattal ért véget.
A felső keresk. iskola Deák Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából valamint az izr. elemi népiskola f. hó 17-én és pedig az elemi iskola d. e. 9, a felső kereskedelmi ÍBkola 11 órakor hazafias ünnepélyt rendezett
— Kitüntetés. 6 Felsége Nagy Valér ezredesnek « Ferenc József rend lovagkeresztjét adomáuyozta.
— Díszközgyűlés. Nagykanizsa rendezett tanácsú város képviselőtestülete hálás kegyeletből hazánk dicsőült nagy fia, vármegyénk örök büszkesége Deák Ferenc születésnapjának századik évfordulója megünneplésére folyó bó 18-án délelőtt 11 és fél órakor a városház nagy tanácskozó termében díszközgyűlést tart Ugyanazon a napon délelőtt 9 órától 11 óráig a helybeli templomokban és pedig: a róm. katb. plébánia templomban 9 órakor, az ág. evang. hitűek templomában 10 órakor, az izraeliták templomában Xl érakor tartandó ünnepélyes hálaadó Istentisztelet lesz.
— Személyi blr. HuckBtidt Irén a Bzéphaogu színművésznő a mai napon Czeglédre távozott 2 havi vendégszereplésre.
— Az Irodalmi és Knv. Kör igazgatótanácsa f. hó 12-én ütést tartott, melyen határozatba ment, hogy a l hó I8-áo megtartandó ünnepélyen a rend fentartására külön bizottságot küld kl. Ezt a bizottságot muukájábsn a főgimnázium VLLL osztályának ifjúsága segíteni fogja. Az egész menet az Erzsébet-térről vonul fel a gimnázium elé. A Deák ünnepélyre lejön az emléktábla tervezője és a kivitellel meghízott művésze Teles Ede is. Az emléktáblát persze egy pár nappal az ünnepély előtt befalazzák. A tervező művész az emléket 2400 koronáért állította elő. Ebbe az összegbe nincsenek beszámítva utazási-kőltségok, mesteremberek költségei stb. A szükséges öSBzeg azonban már együtt van. A város közönsége 1800 koronát szavazott meg, a hiányzó összeget az I. és M. K. a Deák emléktábla alapból fedezi. Ezt az összeget a kör már régóta kezeli e célra s törekvéseinek végre sikerült az első művészi kivitelű féldom-bormüvet Nagykanizsán felállíttatni.
— Halálozás. Deutscb Sándor földbirtokos és háztulajdonos f. hó 9-ón életének 67. évében elhunyt Deutsch Lajos bocskai földbirtokos és Deutsch Zsigmond az elhunytban édes atyjnkat gyászolják. F. bó 11-én temették nagy részvét mellett.
— Kinevezés. Az alsólendvai megüresedett postamesteri állásra Varga Sándor nagydorogi postamester neveztetett ki. Az nj postamester fivére az elhalt Varga Lajos ügyvédnek.
— Polgármesteri rendelet. Vécsey polgármester elrendelte, hogy a temetőben a sirok ezentúl legalább 190 cm. mélyre, b egymástól 50 cm. távolságra ásassanak.
— Zalavármegye közigazgatási bizottsági* Dr. Jankovich Lánzló gróf főispán elnökletével folyó hó 13-án tartotta havi rendes üléséi. Az alispáni jelentés szerint: A közegésznógi állapot ugy a felnőttek, mint a gyermekek között a lefolyt hónapban igen kedvező volt A közgazdasági állapotot illetőleg nagyon észrevehető, bogy a \' gabonatermés a mult évinél kevesebb, ebhez járni, bogy a gabona árak nagyon alacsonyak. A szőlő csekély, de jó minőségű termést ígér; kapás növényekből jó termésre van kilátás. Pénzügyileg a köztartozások csekély mértékben folynak be, a közvetlen fizetők — néhány kivételével tartozásaikat befizették, azonban a községi fizetőknél nagyoD észrevehető az ex-lex állapot, vagyis inkább az, hogy véghajtás utján nem szoríttatnak a fizetésre. Végül az általános adminisztrációra bénitólag vagy épen zavarólag ható esemény a lefolyt hónapban nem fordult elő. 1
— Arcul ütött végrehajtó. Farkas István helybeli lakós nem tudóit bele-uyugodoi abba a szomorú valóba, hogy ex-lei idején is mehet a végrehajtó tartozás fejében váukosokat elvitetni. Midőn a napokban Staab József v. végrehajtó ily célból nála járt, Farkas, hogy ex-lexes nézeteinek nyomós kifejezést is adjon, egy keze ügyébe akadt főzőkanállal asszonyhoz illő ügyeBBéggel vágta hatalmasan arcul a szegény végrehajtót. Hatóság elleni, erőszak vétsége miatt a kir. tör-vényszék fog ítélni a hirtelen kezű adós fölött
— Helybeli Iparklállltás. Minden kommentár nélkül közöljük az alábbiakat: Felhívási A nagykanízaai íparteatület elöljárósága a folyó évi szeptember hó 9-én tartott rendes havi ülésében határozattá emelte egy helybeli ipirkiállltáa megtartását éa már ez ügyben a folyó évi szeptember hó 27-ón — az iparos-
tág nagy részvétele mellett — a kiálli-tás megtartását 1904. évi szeptember hó 1-jére kimondotta. Reméljük, hogy Nagykanizsa város iparossága örömmel ragadja meg a kedvez? alkalmat, hogy a megtartandó kiállításon iparkészitményeivel minél nagyobb számmal fog részt venni ugy, mint Szombathely város iparossága is bemutatta a vidék közönségének, hogy iparkéssitményeivel a külföldről beözönlő selejtezett cikkekkel a versenyt képes kiállani, nálunk is csak ugy érhető el, ha az iparosságnak minden egyes tagja a kiállításhoz karöltve csatlakozik. Ennélfogva van Bzerencsénk az ipartestületnek mioden egyes tagját felhívni, hogy a kötelező nyilatkozatot személyesen aláírva legkésőbb október hó 26-;g az ipartestület irodájában átadni szíveskedne, hogy megállapítható volna, hány tag fog részt venni a kiállításon. Nagykanizsán, 1903. évi október hó 8-án. Az elnökség.
— Szüret a Somlón. A Somló hegyeD f. hó 12-én kedték meg a szüreteiéit.
— Koszorutpótló adományok. Folyó hó 10-én elhunyt Deutsch Sándor iránti kegyelet jeléül adakoztak: Deutsch Lajos 100 kor., Özv. Dr. Schwartz Frigyesné, Sirasser Arnold 20—20 kor., Récsey Samu 15 kor., Dr. Ódon fi Miksa, Münz József, Danneberg Jakab, Dukász Dávid, Sommer Sándor, Oestreicber Bernát, Welsz Tivadar, Roseofeld József, Radnai Jenő 10—10 kor., Öiv. Rosenberg Izraelué 6 kor., Deutsch Albert 6 kor. Összesen 266 kor. A nagykanizsai izr. Szent-egylet.
— Apagyilkos fin. Prótár Albert 28 éves felsőpáhoki földműves e hó 6 én párját ritkító módou akarta 60 éves édes! atyját meggyilkolni. Még a mult hő végén atyja ágya felett a padlásdeszkát felfeszítette s azóta folyton leste a kedvező alkalmat borzalmas tette végre-hsjtására. Okt 6-én este 9—10 óra között felment a padlásra és az előre felfeszitett deszka felemelése után, először levilágított az ágyra s azután 6 lövetű forgó plsztolylyal 3 lövést tett atyjára. Az egyik a bal karját zúzta szét a másik pedig hóna alján fúródott testébe. Életveszélyesen megsebesülve ugrott ki ágyából s a községházára vánszorgott, bol a történtek elbeszélése után összeesett A gyilkos fiút azonnal letartóztatták. Beismerte tettét azt hozván fel okul, bogy éveken át buzódó családi vlszálv miatt akarta apját megölni.
— Földrengések. Pécsről írják: F. hó 12-én egy óra harminc perckor több másodpercig tartó földrengés ijesztette meg Pécset és a távolabb fekvő vidék lakósságát. A földrengés végeredményéhez jelentéktelen volt, csak itt-ott repedtek meg a falak.
Barcson is éreztek reggel fél három órakor. Nagy moraj kíséretében erős földrengés hatása abban nyilvánult, hogy függő tárgyak ingásba jöttek, az ablaküvegek erősen peregtek. Több ház erősen megrepedt.
Babocsán 12-én reggel fái három óra ntán öt perccel északi irányból dél felé bosszasau, oagy robajjal, erős földrengés vonult át, mely megingatta a szobában a bútorokat és erős rázkódás volt észlel-lelhető, amelyre sokan fölébredtek álmukból. Nálunk utoljára a föld 1881. november 4-én rengett. Azóta szilárd alapon csak rengeteg adósságot csioáltunk.
— Gergely István felolvasása. A keszthelyi Ifjúság Önképzőköre okt 11-én az Amazon-szállodában táncmulatságot tartott, melyet Gergely István fölolvasása előzött meg. Gergely István a Budapesti Napló belmunkatársa, fiatal író ember, akinek jókedvű költeményei, hangulatos tárcái Bzép oevet biztosítottak a fővárosi írói világban. A rokonszenves írót a kör tagjai testületileg fogadták. A tehetséges író felolvasását nagy közön-Bég előtt tartotta meg.
— Lopások. Virág Gyula pecsenyét árult a marhavásár téren. Míg azonban a vásár előtti éjjelen a szabadban felállított sátorában az igazak álmát aludta, 90 kgr. húskészletét, 2 pár csizmáját b több pakrócot kóbor cigányok elloptak.
Polacec Ferenc utazótól zárt ládájából 260 korona értékű árut lopott el Csáktornyán Sárközy Ferenc, 8 a vele vadházasságban élő Horváth Angéla cigányleány. Mindkettőt a csendőrség vette pártfogásába a bűnjelként lefoglalt árakkal együtt, szegény vigéc pedig utazhat tovább árumintái nélkül. Ja, ilyen a törvény rendje a 20-lk században I
— Rejtélyes gyilkosság. Egy szűkszavú távirattal kereste meg a keszthelyi csendőrség • helybeli csendőrséget, hogy Hévízről ismeretlen tettea gyilkosság elkövetése után Nagykaniraára menekült Ciendőrségünk a szűkszavú távirat vétele után rendőrségünkkel karöltve nyomozni kezdett • dacára a semmitmondó, fel nem világosító táviratnak, s gyilkost Béda
1903. OKTÓBER 17-én.
Ferenc 29 éves, galamboki születésű marhahajcsár személyében egyik helybeli tanyán tegnapelőtt eBte elfogta. Béda, bár tagad, de ellenmondásaival szemben és embervértől teljesen elborított ingével már minden kétséget kizárólag bizonyos, hogy ö a hévízi rejtélyes gyilkosság elkövetője. Tegnap reggel szállították át erős fedezet mellett Keszthelyre. Lapunk zártáig még bővebb értesítést a gyilkosságról nem kaptunk.
— Elgázolt kofaasszony. Ciéplő Katalin 72 évea kofaasszony alaposan bepálinkázva s lármázva botorkált a Csengery-utca és a főtér sarkán, midőn Bogenrieder szállodatulajdonos Vas Mihály nevü kocsisa egy sülyOB teherszállító kocsival erős vág-tatásssl hajtott ki Csengery-utcából. Az alig hogy lábán állni tudó öreg asszony a lovak és a kocsi alá került, mely körülbelül 15 lépésig magával hurcolta a szerencsétlen asszonyt A súlyosan megsérült asszonyt teljesen eszméletlen állapotban szállították a helybeli kórházba, bol lapunk zártakor már a halállal vivődik.
— Egy LaaUay ügy — kicsinyben. Miként ott, ugy itt is névtelen levél alapján Indnft meg a bünügyi vizsgálat, b miként ott, ugy itt is mérgezés általi gyilkossággal sksrta a bűnös szerelme tárgyát megnyerni. A ponyvairodalom rémregényeinek 16 filléres füzetei merészkednek mellékhőseiket ily bűnnel vádolni, ily büonel rajzolni, de akkor sem merik a cselekvés helyét az „ártatlau" lalusi világba vinni, hanem viszik Párie bűnnel telt légköre közé. A mi megyénkben pedig immár ez a második, amely rövid idő alatt napfényre jött. Névtelen levél alapján a csáktornyai csendőrség vizsgálatot indított Markó András Csáktornyái pincér és Sersey Sarolta szolgálóleány ellen. A vád az volt, hogy SerBey Sarolta segítségével Markó András saját feleségét akarta megmérgezni, bogy ennek halála után kedvesét Sersey Saroltát feleségül is vehesse. A nyomozás a szöroyü vád valóságát igazolta. Seraey Sarolta a vallatásnál bevallotta, hogy egy ízben Markó feleségének ételébe Markó unszolására marólúgot kevert, melytől Markóné meg is betegedett, de e betegségéből felgyógyult. Markó tagad. A vizsgálat tovább folyik ugy e mérgezési ügyben, mint aonak az alapos gyanuoak az irányában, bogy Sersey Sarolta Markótól született újszülött gyermekét ia eltette volna láb alól.
— Verekedős. Klobusz Károly és Pető János letenyei lakósok valami perpatvarból kifolyólag vasvillával és kapával oly veszedelmes párbajt vívtak, hogy mindkettő súlyos sérülésének gyógyulása egy hónapot okvetlenül igénybe vesz, ha ugyan Pető veszedelmes seblázába bele nem hal. A feljelentés a helybeli kir. ügyészségnél fekszik.
— Gyilkosság önvédelemből. Vidosa Imre tapolcai kocsis régóta bireszteltp, bogy Somogyi László vasúti raktároson valami személyea ügy mistt véresen boazulja meg magát. A napokban bement Somogyihoz a raktárba, s oly fenyegető-leg viselte magát, hogy Somogyi ijedtében egy revolvert vett elő, s azzal agyonlőtte Vidosát. Somogyi maga jelentkezett & csendőrségoél, bol kihallgatás után szabadon bocsátották. A vizsgálat folyik. • — Felülfizetések. Emberbarát Temetkezési Egyletének 1903. augusztus hó 2-án tartott zászlószentelése alkalmával szegekre adományoztak: Áthozat: 1738 kor. 58 fill. Singer Józseí, Lőrinc Sándor, Horváth György. Pájter János, Baksa Mihály, Gyöngy Ferenc, I. Steszlin József, L Rozsonits József, Vincs Kálmán, Pévec Jórsefné, Petrics György, Özv. Csinát Istvánná, Futó Ferenc, Boguár Józsefné, Tóth József, Weiszenjtern Sándor, Hoffer Kálmán, Gosztány József, Nagy József, Mébes János, Méhes Jánosné, id. Fürdós Lajos, Flumbort László, Plánder Veódel, Jámbor József, Pukman Kati, Dolmányos László, Szlávec Rozi, Kők Ferenc, Mózes György, Heisler Jakab, Pukman László, H. Rozsonits József, Kunits Ignác. Tóth Lajosné, Szie Dániel, Plánder György liszai, Hajdú István, Kovács Istváuué, Gertye Ilka, Ruzsits József, Dávídovits Kati, H. Steszlin József, Schwarz Dávid, Bakos János, Pliha József, Pázsit Győrgyné, Mészáros Józsefné, Nsgy Ferenc, Mohovits Péter, Wéber Muki, Lidit Jakabué, Bóha László, Mayer József, Lőbl Henrik, Szternát Ferenc, Puiger Márk, Dávid György, Ivánc3Íts József, Peazleg Péter, Sáringer Károly (Nagy-szerdahely)r Vidos Jánoe, Tálosy István, Topolita Józaef. Horváth Jánosné, Tóth Ferenc, Németh György bognár, Wizell Jánosné, Tollár Istvánná, Kercselits József, Tóth Imréné, Horváth Imre, Cseke Józaef, Nagy Antal, Hernyovita Bertalan, Szvetec Lajos, Horváth Józsefné, Kozó Imre,
Rausset-Boulbon gróf volt a legutolsó heroikus végű francia kalandor. Az utána következők sorsa már sokkal kedvezőbb volt. Vslószinoleg azért, mert modernebb ; eszközökkel törekedtek az érvényesülésre. 1
Ezek között a kalandorok között b legérdekesebb története Autoine-Orélienck. azaz I. Orélienek, Arsukania és Patagónia királyának volt.
Antoine-Orelie de Tounens tulajdonképpen kasznár volt Périgueuxbcn, ahonnan azonban csakhamar elűzte őt kslandvágyó természete és Dél-Amerikába ment, ahol az araukau industörzs területén telepedett le. Az araukánok teljes, tökéletes ósállspot-bBu élő néptörzs voltak, akiknek a jog és a társadalmi élet legelemibb formáiról nem volt sejtelmük sem. Természetes tehát, hogy Orelienek csakhamar nsgy lett 1 a tekintélye a törzs előtt. Rendezte valahogy kezdetleges módon a jogviszonyokat ! és a törzs dolgainak intézését a "maga I kezeibe kerítette. Mikor sztán a törzs függetlenségét Chile állam hódítási tervei fenyegotni kezdték. Antoíoe de Tounens Araukánia királyává koronáztatta magát, abban a hitben, hogy igy inkább fog a chileieknek imponálni. I
Az uj király tragédiája pedig az volt, hogy alkotmányos parismentet adott népének. Antoine de Taunens ugy kifejlesztette az sraukán indiánok alkotmányos érzését, hogy valami királyi suskus miatt obstrukciőt csináltak neki, amelynek vége az lett, hogy I. Orélienek kibillent a trón felséges talpai alól.
A trónját és országátvesztett uralkodó
ekkor — ahogy mondauí szokás _
egészségi okokból Párisba .költözött." Mire azonban „ó felsége" Párisba érkezett .magánpénztárának" készpénzállománya is meglehetősen leapadt, ugy, hogy kénytelen
volt valami megélhetés után nézni. Ezt a polgári tevékenységet pedig a volt király azon kezdte, liogv a hírlapok utján próbált az 6 általa alapított rendjelnek az „acél-korona-reudnek" reklámot csinálni. Egy ideig csak ment valahogy az üzlet. A lapok hirdetése uláu akadt néha napján egy-egy lelkes francia honfitárs, ski felvétette magát az acélkorona-rend tiszteletreméltó lovagjai közé. Végre azonban a lapok megelégelték a dolgot és nem akartát a hirdetéseket közölni és ezzel együtt bedugultak I. Antoine-Orélia sze-rényke forrasai is. A Figaró szerkesztőségénél tett még egy utolsó kísérletet, de az előszobábau várakozva meghallotta, mikor a szerkesztőségi szolga megkérdezte a főszerkesztőtől:
— Szerkesztő ur kérem, megint itt van az a király, akit tegnap elutasított, dobjam ki talán?
A szerencsétlen embert mélyen megbántotta ez a kérdés, ugy látszik, nem halt ki még szivéből egészen az emberi önérzet és s méltóság. Nem várta meg a szerkesztő válaszát, hanem sarkon fordult és szó nélkül elment.
Ettől fogva valóságos vegetálás volt az élete. Nyomorgott és abból tengődött, amit irgalmas szivo jó emberektől kapott alamizsnaként. Csak akkor volt egy-egy jobb napja, ba akadt .vevő" a rendjelre.
Mikor meghalt, országát és összes címeit volt titkárára hagyta, aki élete végéig „Sir"-D0k szólittatta magát és viselte Araukáuia királyi címét. Az acél-korona-rendet, ha lehetett, ó is értékesítette és rettentő méltóságteljes arccal hörpintette ki a pohárka abszinlet, amelyet valamelyik hű acélreud-lovagja fizetett neki a barban.
XLIí! ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö Z L Ö N í
1903. OKTÓBER l^-Sn.
Gsrstner Adolf, Metz Frigyes, Dr. Szabó Jenő, Ábrahám József l-l kor. öasze-seu 1820 kor. 58 fill. _
"anyakönyvi hirE
1603. október S-lől—16-lg.
Halálosások:
Varga Mária rk. 2 napos. Wild Juliánná tk. 23 hónapos. Maca Ferenc rk. 2 hónapos. Deutsch Sándor tó. kereskedő 67 éves. Kis Sajtos Gyula rk. 3 hónapos. György Ferenc rk. kőműves 47 éves. Özv. Gál Pálné rk. 75 éves. Snidár Antalné rk. kömives neje 20 éves.
HázsBBigot kötöttek :
Törvényszéki Csarnok.
Esküitek névsora az 1903. év novemberi ülésszakra.
Rendes esküdtek: 1 Bőle> József földbirtokos Gelae, 2. Reicheufeld Sándor kereskedő Nagykanizsa, 3. Propszt Ferenc gazdatiszt Csáktornya, 3. Koltler Gusztáv adóellenőr Nagykanizsa, 5. Fendler Hugó m. hivatalnok Nagykanizsa, G. Kemény Andor bérló Sármellék, 7. Fólegybázy Károly kovács Nagykanizsa, 8. Hus Ferenc szabó Keszthely, 9. Thomka Kálmán föerdész Zslaszántó, 10. dr. Tripammer Rezső ügyvéd Nagykanizsa,, 11. Fülöp Aula csizmadia Keszthely, 12. Elek Lipót „agybirtokos Nagykanizss, 13. dr. Fried Ödön ügyvéd Nagykanizsa, 14. Práger Béla gyógyszerész Nagykanizsa 5- M-mendv József földm. Zalaszántó. 16. grűt Batthányi Pál nagybirtokos Zalacsány, «7 Fischel Lajos könyvkereskedő Nagykanizsa, 18. Fehér József mérnők Csáktornya, 19. Vidos Józset bizt hivatalnok Nagykanizsa. 20. Aczél Pál ügyvéd Nswy-kanizsa, 21. Blau Béla konyak-gyáros Nagykanizsa, 22. Hortelendy Béla ügyvéd Nagykanizsa, 23. Hirscbler Ödön ny. azátutiszt Domború, 24. Trjánszky Jótsef könyvkötő Keszthely, 25. Milkovics Géza nyug. körjegyző Zalaszántó, 26. Darvas János hentes Nagykanizsa, 27. ifj- Acs József v. tanácsos Nagykanizsa, 28. ballér Lajos építész Nagykanizsa, 29. Samuely Pál mérnök Nagykanizsa, 30. Tömör Bol-dizaár tanár Csáktornya.
Helyettes esküdtek: 1 Viola József magánzó, 2. Schweizer József fodrász, 3. Kovács Mihály korcsmáros, 4. Stern Lipót kereskedő, 5. dr. Bartha. Gyula igazgató, 6. Thomka Eodre v. tanácsos. 7. Josiphovics Milivoj gyáros, 8. Knausz László tkp. tisztv., 9. Hemet-mayer Lajos pénztárnok, 10. Csizmadia József magánzó Nagykanizsa.
tagnap délelőtt állott a helybeli törvényszék előtt gyilkosság kísérletével vádolva. Tóth Ferenc keszthelyi kocsis, ki dr. Hanny Ödön orvosnál volt szolgálatban, szerelmi viszonyt folytatott egy vele együtt szolgáló cselédleánynyal, Egy reggelen a cselédet a félszerbe hivta, s ott rövid szóváltás után a leányra kétszer rálőtt, azonban csak az egyik lövéssel találta homlokán a leányt. Midőn vértől elborítva látta elesni kedvesét, önmagára fordította revolverét, de ekkor is csak a harmadik lövéare lőtte keresztül a — sapkáját. Tóth Ferenc szerint a leány beleegyezett a közös halálba, s különösen akkor unszolta őt e tett elkövetésére, midőn egy Ízben őt a kocsis előbbi kedvese az utcán becsületében súlyosan megsértette. A leány ezt ugyan nem tagadta, de azt állítja, hogy ebbe jóval előbb a tett elkövetéae előtt egyezett csak bele, de a tett idején 6 ezt már rég megbánta, mert ugy .győződött* meg, hogy mégis caak jobb élni, mint meghalni. Különben ő el ia menekült volna, de nem tudott. Ez ügyben itélő-birák voltak: Elniik: Tóth László, szavazó-birák: Gózony Sándor és Gyenes Sándor; jegyződr. Stolcer László. Ogyész: Dr- Hérica Tóth Lajos. Vádlottat Sebestény Lajoa védte. A fő-tárgyeláa során a meglőtt Ihász Mari korábbi vallomását oda módosította, hogy a tett elkövetése idején is beleegyezett a közös halálba, s ezeo vallomásával vádlott büntetését lényegesen enyhítette. E vallomás után az ügyész korábbi vádját -elejtette, s csak mint ember élete elleni bűntett - kísérletét tartotta fenn. Sebestény szép beszéddel ecsetelte ez ügy lélektani mozzanatait. Vádlott pedig a törvényszék előtt ünnepélyesen megígérte, hogy a leányt kiszabadulása után feleségül veszi. A rokonszenves vádlottra a tőrvényszék enyhe büntetést szabott. 4 hónapi fogházra ítélte, melyből a vizsgálati fogság által 3 hónapot és 5 napot kitöltöttnek számított.
magyar-óvári kir. államépitészeti hivatal-\' nál nyerhető.
A m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetősége a vonalai részére az 19<Í4. esetleg 1906. és 1906. években szükséges pályafentarlási fák (fenyő- és tölgyfadeszka, metszett és faragott fenyő éB tölgyfa, léc, palló, szálfa, zsindely.) szállítására nyilvános pályázatot] hirdet. Az ajánlatok legkésőbb 1903. évi október hó 28-ig nyújtandók be. A részletes föltételek kamaránk hivatali helyiségében megtudhatók.
— A szüret, Sümegen a mezei és az újhegyi azőlőkben f. hó 8-án és 9-ón volt a szüret. A gazdák lefokozott reményeit sem elégítette ki a termés. A téli fagy, az április 18-iki hóvihar és a sok esőzés miatt silány szüretet vártak a gazdák 8 az eredmény mág ennek sem felel meg. A tavali. Bzflret sem volt valami kielégítő, do^z idén még ennél is silányabb, mert sok helyütt a tavaiinak alig h»rmada termett. Egyes eladá-fok 35-37 filléren történtek, ennyin kel az édes must. A Baglyasbegyen 12 én ke/dik. Csabrendeken pedig 16 re tűzték ki a Fzüretet.
Szerkeeztös&r: Dr. YUMnyl Henrik, ieletós sierkestlS. Kiadó: Jfí. WajdiLi Jóxsef.
VEGYES.
— Egj olcső háxisxer. A jó; említés szabályozására és megtartására, ajánlatos e sok ÓTtized éta elismert valódi jMoll-féle scidliu-por," mely kevés költség mellett a legjobb eredméuyt nyújtja áz emésztési zavargásoknál. Eredeti doboz 2 kor. Naponti szétküldés utánvéttől Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udr. szállító által BéC3, Tucblauben 9. — Vidéki gyógytáxakban határozottan Moll készítményét kérjük védjegy és aláírással.
— Választott bíróság. Érdekes bíróság, bizonyára még érdekesebb döntése fog lenni az az ítélet, melyet rövid idő alatt az úgynevezett: Választott bíróság fog az alábbi ügyben hozni. Nemcsak azért érdekes e bíróság működése, mert Ítélet hozatalában nincs kötve a száraz paragrafusokhoz és mert érdekes ügyben kel! döntenie, hanem mert évtizedekben egyszer fordul elő oly ügy, melyben egy választott bíróság dönt. Frank Gynla a báró Jeszenszky László féle birtok el-kőzvetitésére kapott megbízatást. Frank e megbízatása alapján a nagykanizsai takarékpénztár utján közvetítette a birtok eladását Fábián Zsigmond /s A.czél Pál helybeli ügyvédeknek, akik azután a birtokot parcellázták. Frank Gyula azonban most pört indított a nevezett két ügyvéd ellen, mert állítása szerint őt ez alkalmi egyesülésből kizárták, miáltal ő az ö működése által szerzett tetemes anyagi haszontól elesett. E perben a peres felek közös megegyezése alapján nem a rendes törvényszék hoz ítéletet, hanem az általuk választott: Választolt bíróság. E választott bíróság tagjai lettek: Elnök: Oszterhuher László; birák: Harkányi Ede, ■ dr. Neusiedler Antal, Knorr Kálmán ée dr. Pillitz 8amu orvoB és jogtudor Balaton-Szt.-Győrgyről. Jegyző: Szenes De2aő. Az ítélet elé ugy jogászi, mint kereskedői körökben nagy érdeklődéssel néznek, annál is inkább, mert a választott bíróság ítélete ellen felebbezésnek helye nincs, ,csak legfeljebb semmiBégi panasznak, ép ugy, mint az esküdtszéknél, de azzal a külömbaéggel, hogy itt a semmiségi panasz felett nem a kúria, hanem a kir. tábla dönt.
— A lövöldözi szerelmes kocsis. Nem minden komikumot nélkülöz annak a szerelmes kocsisnak csaknem szomorú tragikummá vált szerelmi drámája, ki
KÖZGAZDASÁG.
A Keresk. s Iparkamara kbrébfil.
A cs. és kir. szab. déli vaepályatár-saság az 1904. évben magyar vonalain szükségessé való 1800 köbméter cser basábfa és 2000 köbmétor fenyő baaábfa azállitására hirdet pályázatot. Az ajánlatok benyújtási batárideje f, évi október hó 20-ika. Ajánlatok rész mennyi-Bégre is tehetők. Érdeklődőknek a részletes pályázati hirdetméuyt készséggel megküldjük.
A m. kir, államvasutak, szegedi üzlet-vezetősége téglanemüek, -faggyú, faggyúgyertya, viaszgyertya, fehér szappan, talicska-kerék és talicska-részek, törött azalmiak, különféle ecBetek és kefék, facsemeték, famagok, virág és fűmag stb. szállítására nézve óhajt ajánlatokat. Beküldési batáridő f. é. október 31-ike. Az érdeklődőket ez uton értesítjük, hogy ez áruk részletes kimutatása kamaránk irodájában megtekinthető vagy meg is szerezhető.
Az 1S04—5. években a távírda és távbeszélő-építéshez szükséges telítésre alkalmas nyers fenyőfa-oszlopok szállítására vonatkozó -pályázati hirdetmény és pályázati föltételek kamaránk hivatalos helyiségében megtekinthetők. Miről az érdekelt közönséget oly megjegyzéssel értesítjük, hogy az ajánlatok legkésőbb folyó évi november hó 8-án déli 12 óráig a kereskedelmi minisztérium segédhivatali igazgatóságánál nyújtandók be.
■ A m. kir. államvasutak budapest-jobb-parti üzletvezetősége három egymásután következő évre nyilvános pályázat utján kivánja biztosítani szolgálati egyenrubá-zatának szállítását. Az ajánlatok legkésőbb f, évi október hó 27-ikéig nyújtandók be. A részletes hirdetméoy kamaránk hivatali helyiségében megtekinthető.
Nyilttér
A* e rovat alatt, költöttekért n^ra vállal felelősséget & szerkeaztSséR.
Vese, hugyhőlyaís bngydara és a köszYénybántalmaK ellen, továbbá a légző és emésztési szervek burnfcos bántalmaínál, orvosi tekintélyek által a Iilthlon-forrás
SAL1ÍAT0R
sikerrel rendelve lesz; Hnityhaj tő hatása!
Mm izil | Kiuujen «srthel5
Küpbató isTánymkereskedésekbeu és
gyógyszertárakban. A Salvator-íorrás igazgatósága Eperjesen
1593]903. végrb. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102, § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1901. évi V 1256/1. számú végzése következtében Dr. Kozma Gábor pozsonyi ügyvéd által képviselt Kovács Miklósné Léránth Ilona pozsonyi lakóa javára Léránth János és neje Balla Gizella szentlÍBzIói lakósok ellen 3415 kor., b jár. erejéig 1903: évi juliuB hó 21-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 1523 koronára becsült 132 mm. zab és különféle szobabútorokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.\'
I Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1901. évi V 1256/4. számú végzése folytán 3415 kor. tőkekövetelés, entiek 1901. évi juníus hó 26. napjától járó 57, kamatai, 4415 kor. után 1900. éiri október I-től 1901. június 25-ig 6% kamatai, \'/sVo <ÜÍ
összesen 208 korona 4 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Zala-S^ent-Liszlón a helyszínén leendő eszközlésére.
1903. óvi( október bo 26. napjának\' délelőtti 9 órája
Batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés. mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alulié el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1903. évi. október lió 11. napján.
Maximovits György
kir. bír. vhajtó.
Nyavalyatörés,
Ki nehézkórbsn, görcsökben és más idegeB állapotokban Bzenved, kérjen ezekről brocburát. Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt ajMain által.
A pozsony-varasdí állami közúton újból építendő muraazerdahelyi 54. számú Murahid alépítményének és a vele kapcsolatos munkálatoknak végrehajtását 66.202 K. 88 f. összeg erejéig, a budapesti-bécsi állami közúton újból építendő (magyar-óvári) 4. számú Lajte-hid alépítményének és a vele kapcsolatos munkálatoknak végrehajtását 34.454 K. 7 f. költségöaszeg erejéig engedélyezte a kereskedelmi miniszter. E munkálatok kivitelének biztosítása céljából folyó évi október hő 15-én, illetve 17-én zárt ajánlati versenytárgyalás les*. Bővebb főlvilágositásaal a zalaegerszegi, illetve
8i27./tk. 903. i
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék . mint tkvi hatóság közhírré teszi,, hogy Bognár György végrehajtatónak Prévics Katalin férj. Fülöp Milei Jánosné végrehajtást szenvedett elleni 96 kor. 75 fill. tőke e jár. iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 4957. az. tjkvben t 7737. hrsz. alatt felvett kiskanizsai ház, udvar és kert 1200 kor. becsértékben Vajda János utóajánlata folytán
1903. évi november bó 17. napján d. e. 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 107o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni,
Nagykanizsán, & kir. tvBzék mint telekkönyvi .hatóságnál, 1903, évi okt. hó 8. napján.
Hszhlo kivonattal liszlrtsurik
Arany éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem Bfccs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 és 30 fillér.
7040/tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatéság közhírré teszi, hogy Lovretica Ádám _ fityeházi lakói végrehajtatónak Pecsenec György kiskorú (képv. édes < atyja Pécsenee György által) fityehá?í lakós végrehajtást szenvedett elleni 32 kor. 50 fill. tőke. 12 kor. végrehajtás kérelmi, 13 kor. 95 fill. árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a fityeházi 201. sz. tjkvben f 43.5/a. hrsz. alatt felerészben Pecsenec Verona férj. Tisleríca Győrgyné a felerészben kiskorú Pecsenec György tulajdonául felvett berkiréti ■ rét 176 korona becsértékben; u. azon tkv-ben f 169/a. hrsz. alatt u. azok tulajdonául felvett nagytisztási szántó és rét 105 kor. becsértékben; a fityeházi 402. ez. tjkvben I. 520. hrsz. alatt felerészben Pecsenec György e felerészben Pecsenec Verona férj. Tislerlcs Győrgyné és kiskorú Pecsenec György tulajdonául felvett kÍ8mezői szántóföld 78 korona becsértékben ; a fityeházi 23. sz. tkvben I. 23. a. 25. brBZ. alatt\'/»részben Pecsenec Verona férj. Tislerics Győrgyné és kiskorú Pecsenec György.tulajdonául felvett ház és belsőség 872 korona becsértékben az 1881. évi LX. t.-c. 156. §-a alapján egészben éB pedig a Pecsenec Verona férj. Tislerlcs GyÖTgyné és kiskorú Pecsenec Györgyöt illető részek felerészére Pecseuec György fityeházi lakós javára bekeblezve levő holtigtartó haszonélvezeti Ezolgalmijog épségben tartásával
1903. évi december bó 24. napján délelőtt 10 órakor
Fityeháza község házánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becaár 10°|o-át kéezpéncben vagy óvadékképe3 papírban s kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1903. évi szeptember hó .11. napján.
Indulás n&vrc-ból minden scombaton. Utijegyek a francia vonal-nál. Jó éi olcsó átszállítás. Kitdnó ellátás borral és likírrel. B6»ebb felvilágosítást ingyen ad a
francia vonal.
!s, 1T. leyriwnasse Ho. 8.
Bőr-tisztitó szer
„QLOBIN
felülmúl minden eddig létezőt.
GLOBIH a legszebb fényt adja,
a bórt simulékonynyá <$> ^ -és tartóssá teszi. = é-
Pótolhatlan óvószer cbevran, box-calf és lackbörnel.
Kapható feketfi és silnes-ben:
Fesselhofer József, Marton és Huber, Neu és Klsln, Haas Vilmos, Schwarz és Tauber Nagykanizsán.
aoooooooacxjoaoooeeonaaoa
szappan
eusíein
ashajto
labdacsai
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden hashajtó, feloldó szer ajénl-tatoak, az emésztést bem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott
alakjuk végett a gyermekek Is sziveién veszik.
Err 15 pllnlát tartalmazó doboz 80 fillér, egy tekercs mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona o. é. 2.45 korona ósszeg előzetes beküldése esetén egy tekercs hérmentesen küldetik-. — I/ÉD ll\'ll/ Nensteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi KbnJUK Mak, ha minden doboz hátsó oldala « tórvé-üyileg bejegyzett .Ltell Leopold* védjegyünkkel, vörős-fekete nyomással van ellátva. VédjeKvezett dobozaink-, otalványaini-és csomagolásainknak a .PfflÜPP NElfSTEIN APOTHEKER" aláírást kell tartalmszniok. _
NEUSTEIK FULOP
gjógyweitársi a. .Szent-Lipóthoz1 Z. K. "I„
„ TTIBÍT, I. Bei., Planieagasse ....
I: Raktár Nagykanizsa: BBMJS LAJOS é. KEIK 6IÍW gyógyszerészeknél.
Sooooooaooooaooooooooooooo^ooogo oooo ooc«-w gpgoömracoooooónTO
Z. K. \'•/„ 903.1
Csak akKor valódiak. ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és J\'
aláírását tünteti fel. A Moll \' A.-féli Setdlltí-porak tartói gyógyhatísa a legmakacsabb gyomor- ét il-teotbáatalaik, gyomorgörcs és tfyomoríiöv, rögzött székrekedés, mijbintaloin, vsr tolnlás. aranyér és a legkülönbözőbb üti betegségek ellen, s jeles hiiioxemok évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepeosételt ers-dell doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. í MOLL-FTLWRÁNCTÁÍ
XLIí! ÉVFOLYAM.
— vas- és fémöntöde
„MATER GÉPGYÁR SZOMBATHELY
Raktál*i Budapest, V., Lipót-korút 15.
Készit mindentieiaQ
Gazdasági gépeket^Benzin-motorokat,S.
Benzin-motoros cséplöhészleteh.
ItVnlnmpnitrszet\' Dj Leogerszékek, minden e szakniba vígé gép gyártást. maiomepMcszei.. TJo]jet ^„„^j bs„ndc«ísek.
Különlegesség: °>"»r°* és ^\'w™™
n<,hA»s>« »» TV .r;,!.. vilígbiro amerikai ar&ti és kaszáló gépek
Ognorne »»- iw -ieie ma^aromíei asíMíí<>, kíp-ri.eií.tge. Képes árjegyzék I 6\' bérmailve. Kívánatra minden szükségletre külün költségvetés.
70B9./tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A. nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Mészáros János njudvari lakós végrehajtstónsk Mészáros János nős Tóth Erzsévol Dagy: rsdai Iskós végrehajtást szenvedett elleni 100 kor. tőke, ennek 189S. évi november hó 11. napjától járó 5% kamatai, 25 kor per, 13 kor. végrehajtás kérelmi, 13 kor. 75. fill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében\'a nagykanizsai kir: tszék területéhez tartozó s a ns0radai 438. -ez. tjkvben Mészáros János és neje Tóth Erzse tulajdonául felvett A L 68/a. hrsz. kert a bel telekben, a végr. törvény 166. §-a értelmében egészben 80 kor. becsértékben
1903. évi december hó 22. toapján délelőtt 10 órakor
Nagy-Rada község házánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese; közben-jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'lo-át készpénzben, vagy ó\'vadékképe9 papírban a kiküldött kezéhez létenni.
Kelt Nagykauizsán, a kir. járásbiróaiL mint telekkönyvi hatóságnál, lp03. évi s-zept. hó 8. napján.
kedvez főirodánknak a szerencse. Kövld Idó alatt 12 millió korona nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsfllt vevőinknek; csak a legutóbbi 5 hónapban a
3 legnagyobb nyereményt és pedig:
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. & 100.000 , főnyereményt & 74366. a OO.OOO „ , a 109780.
sorsjegyre.
és ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydúsabb osztálysorsjátékában vegyen részt — A most kővetkező magy. kir. szabadalmazott 13. osztálysorsjátékban újból
110.000 sorsjegyre 55,000 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,
14 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt. •
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
Továbbá i jutalom ©©©.©©©. 1 nyeremény -M&O-OOO-.
í h 2 á 1©©.©©©? 1 a. »©•©©©, 2 ü
1 á y©.©©©. 2 a ©©•©©©, I á ®©.©©©9 l a 5 a »©.©©©. 3 áS5-©©©» 8 a •£©.©©©,
8 a 15-©©©? 36 á 1©.©©© korona és még sok egyéb; összesen 55-©©© nyeremény és jutalom 14-íSO-OOO
korona iisszenhen.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
V. eredeti sorsjegy frt —.75 vagy k. 1.50; V. eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k. 3 —
*/j » , » 3.— » »6.—;\'/, , „ „ 6— » ,12.—•
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk
f. évi október hó 26-ig
bkaloramal hozzánk beküldeni.
BVXHHÁZi BUDAPEST. Hazánk legnagyobb osztálysórsjáték-Qzlete.
Fóárndánk osztálysorsjáték-fliletel:
Központ: Teréz-körut 46/a. I. fiók: VáciRörut 4/a. U. fiók: Muzeum-kSrut ll/a. III. fiók: Erzsébet-kSrut 54/a.
\' ^1903. OKTÓBEE 17 én.
Csak akkor validl, mindegyik nveg MOLL a. TéJ^g7« \'O^U fel
OK<lr a _* ,A. Moll* felirata ínnzattal van sirva. A Moll-féls
franeiln borszesz és sá nevezetesen mint fá]dalonosillaplté bsdírzsSlésI szer kosirtov, canr és a megholés egyéb következményeinél legiamereiesebb népszer.
_ Egy éaozott sredetl Bvog ára I kor. 90 411.
MOLL Gyermek szappanja.
.egfinomabb, legnjabb módszer sierint készítek gyermek és Mlgy ikszerű ápolására gyermekek a felníttík részére.
Ara dsrabonklnt — 40 (III. Öt darab — I kor. 80 411. Minden a&rab gyerroek-aaappan Moll A. védjegyével van ellátva.
Főszétküld.és:
Moll A. gyógyszerész, C8. és kir. udvari szállitd által,
Bécs: Tachlaubeu 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta poataotinrét mellett tetloaittetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán R08enfeld Adolf és Fia.
££ b©t©gitoikl
Mlndwokaok, kik a gyomor tucghUtíie, vagy túlterheli»e, ront, nebexen eméstthetö, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvezete által, vagy rendetlen életmód körctkextében gyomorbetegségei, mlot
Gyomorhurat, gyomorgörcs, Gyomorfájdalom, nchér emésztés, vagy nyállcásodást kaptak, ajánlunk egy kitönő hixitxert, melynek kltvlnö hatisn mlu- évek óta ki van próbálva. Ez a
Hubert üllrich\' féle nö vénybor.
Ezen növénybor kitünS, gyigyhatisunak talált ÍOvekbCI, jó borral van késiltve és I er«sill, életre kelti az ember emészta azorveietét. — A nOvónybor megakaa*-lyoxzx ai emésitési zavarokat és előmozdítja az ogészséges.vir ujuíképzídésít. |
A aOvényboit idejekoril tumilva, jyomorbítegségek mtg m cilrtjukban elfoj-tatnak. Svroplomik mint: FSHjfa, felbüíígís, gy.omwégí., íeltaódks. rOíiiMllít melyek cbnralkns (idős gyomorbetegiígokaíl oly gyakran „lMordulnak elmulnak uíbSnysiori i»ii utin.
o 1 Ji, t> ennek kellemetlen kívetkesmíayei, mint siondll, kóllka, stiv-
ÜZSKrekeaeS tl„j,Ur,!Íg, valamint vértololS. a míjb.0, epíbM «
> mrr Zsigo-.irbeo (Arany-ír blotal«.»k)-a n«.4nybor. álul gyonan mepiíotctntk. A nsvííjbor mogssilntcti n omürtbetlenséget 6S kínnyn tókelí. UtJ eltavoHltatmi » gyomorból t, belekből alkalmatlan résrek.
Sovány,halovány kinézés, vérszegénység,elerőtlenedés,
lcKtflbliiiör a rossi emésztés kovetkeiniényei, hiinyos vtrkepiáüií és a mij .beteges illapotií. ttrlgyblSnynil, ideges bígyadtidg és iosii kcdélyhangul.t, tovlbbl íotijisok, ilm»,Un éjjelek küvetkojtében ily egyének lassan égésién olpusiiutnak. (W NSvénybor as elgyjngttlt életerönek uj laktetést ad. :«r KSvénybor íokotu as étvlgyat, ai cméiitést és liplükoiAst előmozdítja, elösegiü « anyagcserét, gyorsítja, a vérképzödést. megnyugtatja a feldúlt idegeket és életkedvet szerez. Szimtalan elismerés és bilanyilv*-nltas igaxoíj&k ezt.
Növénybor kapható 3 és 4 koroniért a Nagykanizsai, üjudvari, Kis-Konsizomi, ■CsAkiayi, Nemes-Vidi, Tapsonyi, Böbönyei, Nagy-Bajomi, Felső-SegesdJ Cturgój, Berzenezel, GOlal, Lígri-dE. Alsó-Dombonu, Kotoril, btura-Csinyi, Ritkái, Podtureni, Szelniezái, Alsó-Lendvai, Píkai. Baksai, Novai, Baki, Pólóikéi, Pacsai, Alsó-Rajki, Nagy Radai, Kétbelyi, Maxcsalii, Kaposviri, Nagy-Atidt, Talányi, Virjel, St.-ücorgeni, Kalinovaci, Novigradl, KaproncaJ, Perlaki, Csftktomyai, Varazsdi stb. gyógytirakban ós füsierüzletckben, és az ositiik\' magyar monarchia legtóbb gyógytízéban.
A kanizsai gyógytirak J éí több üveg növéaybor leadelésnél eredeti irak mellett küldik szét oilndcnüvé a monarchiában. _
gv Utánzásoktól óvatik. "VB
-Kérjenek csakis
Hubert Ullrich\' féle növénybort.
^^ ■ _ ^
sendeioievéi levődé. TÖliÖIi A. és TÁKSA bankháza Budapest.
Kérek részemre _-______X oszt m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
Iatánvételeznl kérem postautalTinjmjal koldüm mellékelem bankjegyekben (béljegekbön).
00- Melléklet a .Zalai KözISny 1903. évi Bkttbor hó 17-ikl 42-lk számához.
XLU. ÉVFOLYAM.
j
ZALAI KÖZLÖNY
1903. OKTÓBER 17-én.

Likáéi Vilmos
(Budapest, V., FUrdö-utcza 10)
a m. kir. szabad.
Osztály- I sorsjáték
fö elárusít 6] a
bankházának osztálysorsjegyei kizárólag csak nalam kaphatók.
Megrendelések posta utján csak a pénz eiőleoss beküldése, vagy utánvét mellett eszközölhetők.
Kiváló tisztelettel Ifj. WAJDITS JÓZSEF könyv- és papírkereskedés Nagykanizsa, Deák-tér.
Az I. osztályú Morsjcgrjek árai:
\'/■__V,_V.__v.
á 12.— kor. á 6__kor. á 3.— kor. á 1.50 kcr.
Med Dr. Traub József gyomorpora
G A 8 T R / C / N
orrosiiaE is me£iizs^l73 cs basziiálva.
Ezer és ezer ember gyomor, bél <t mis bajok köretkextébon <zigoru étrendre vao kényszerítve, ami at életet kinozsá teszi, Dr. TJraub Jóxsef Ga>trlcln gyomorporának bssxnálatánál exen éircod már róvid idő múlva felesi-gesié vilik. Betegek, kik sok táplálék (elvételével erőiek akarnak lenoi, elérhetik a Oattrieinoel a legrövidebb idő alatt Oastriciu mulandó bkoknál, mint gyomorégés, íelhöíöftéi, felfúvódás, gyomorfájás, báuyás, görcsök, rosszullét, szorulás, fejfájás é» rossz emésztésnél axonnsl baixnil és hosszabb élvezetnél megszűntet! a rég! gyomor és bél bántalmakat, melyek eddig minden szernrk ellenáltak. — (<a«trlcln neui hasbsjtó szer. a székelési azonbau szabályozza. — További-kat a prospektusok szolgáltatják. — Orvosok részére ingyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárban. Nagykanizsán PRAÓKR BÉLA gyógytárában.
Főraktár „Salyalor" gyógytárban Pozsony.
Kagyban a gyógydrogneriákban.
Nsgy doboz S kor., kis dobox 2 kor., bérmentve 20, ajánlva 46 iillérrel tóbb
• /7//7
Afelfaláló D? MEIDJNGER TANÁR ÁLTAL kizár.jogositottgyéra.
UDVARI SZÁLLÍTÓ
CS.ás KIR.
<Cwí
m
Heim féle foIylonéeő-szabáJyozó.-szellÖ2Ő kályhák
roBBMí/vres. ooo hasz a/a la tbam
utalással az itt álló védjegyre
^HEIM Hp
J,J/es//a ká/y/wA
Utánzatoktól
MEIDINGER-OFEN
óva intünk ^ H.HEIM ^
jFo lyton é&ó\'., jker// i/cr//ójc
KÖZPONTI FIÍTESEK
MINDEN RENDSZERBÉN,
N/NDEN TÜZELŐ A/mBffAK FÜsm£/Vr£S W/ELÉSSSL. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜ66ETLENÜL BEFÍrHET.
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
legyo66refere/?c7/j/r. - f/vspe/e/soA és Aö/fségveféseA ingyen ésbe\'rmenfve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók .«> bécs,ober-döbiing.
~?S, I. KOH L M A R KT 7. lGA,HYBERNERG.7.
CSAK IS GYARUNKBAN
(SGYy
VAGY FIÓKJAINKBAN.
Gf^AND PRIX
PARIS j. 1900/
CHOCOLATX
5\'uchárd
XCACAO
Jl\'SZTASAGERT
Kezeskedem KÍTÜNŐ MINŐSÉG.
A Rlchtor-félo
Linlmtint. Cm m
Horgony - Pain - Expsller
egy réci kipróbált hiziszor, a mely már tóbb mint 33 óv óta moo-bizlotóbodÖrzsólMölalkjdmartatik kflsrveaystí. etuUl ős ■ttbÜHskitl.
Illtés. Silányabb utánzatok miatt ... ■ ■■ bcvásirl^kor óvatosak legyünk ó« csakis orodeti üvegeket dobozokban a „g«rf «lf" védjegyből ús a.,lkklir"czóg)<ígyzéswl fogadjunk el — 80 í.. lk.40f.é»2 k. ártxiu a legtöbb gYÓgyíxortirbaa kapható. Főraktár :Yőrök József gyógyszerésznél Budapesten.
hlchler F. Ád. és lársa,

«—» ■ « Si 1
- *7
h M\'i
■a
bO D
ÉS jl
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvotágol, mely az elvesztett erűt újra meghozza, Próbacsoiuagot * egy száz oldalas könyvet postán, jól beetomagolva. ingyen kapják mindazok, a kik érte Írnak. Kzi a legbá-mulairaméltúbb ModaorvowAg, mely megmenteit ezreket, a kik fiatalkori UhAgisok folyUa uemi bajokban, izifilUben, valamint elveszített férfierő ben zzenvednek. Ez okból elhatározta az intézel, hogy
c%y logyen orvo»igot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen kaid. tűzzel i a házlor-vowággal a baj otthun gyógyítható, »\' mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból ZiAnnazO némi bajokban, szellemi elgyöngüli»b<;n,ragy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magu-kai. Ez a gyógyzxer közvetetlenOl azokra a nor-vekre hat. a hol a megeríJiödis ziOkíéges csodálatos ercdmtnynyel gyógyitja az ivek óU tartó beteg*égeket. Oicg. fiatal egyaránt Irhal State Mcdical Irutitotnak az alant jelzett cüare, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az tntézec leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezolts eíljából az otthonukat nem hagyhatják cL A pióbaczomag megmuUtjn, hogy mily könnyen kigyógyithatók ebből a rettenetei bajból otthon. Az intézet kiritelt nem tezz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellettpoita-fordultával egy ingyen ezomag orvoínigot kap magyarázó könyvrel együtt. Írjon n}íg ma. A csomag oly zzépen be ran csomagolva, hogy a tartalmát tenkliem fogja megtudni. A levelet így. kell elmerni: State Mcdical Instltute, 17 Elektron Building, Fort NYayne, Ind. Amerika
A Iev;Uk mindig bérmeatesitczulők.
Öli Ja|!
Köhögés, rekedtsíjg és elnyálkiiedáa ellen frjors és blilos hatiraiik
Éljen!
Megfojt ez az átkozott köhögési
az étvágyat nem rontják és kltUnfi Izflek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fi- él ufliOlJéil raklir:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budtpc.t, VI., Viei-kömt 17.
Eggor mellpasztllla
csakhamar me£gf öftyltolt.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula fis Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
GYÜMÖLCS., FŐZELÉK. ÉS HUSCOMSERVÁKAT
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
„első kecskeméti cohservoyár"
KECSKEMÉTEN.
ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. ~m
F<rHol gj.osMÍj: (Impotűntla,) [derb«toe-Digok, a llatnli.dK »Itko. btlnsl , kllsapon-?d»kl «(rjedűl «ak a
Dr. BRUN-féle PERUIN-POR
(perol nSvinytkbíl killltve]
4IUI gjrrigjllh.lík biito-"D, mert cfl»k egyedül a dr. Hrun-felc .P,r«Ia.p«r" alk&Jmu a acmső- i ualö-»«errok micidooliemQgycQ-se>ésío(k elidrilliira, ■ teb\' tetleoií, ■ cőkoí!
regeherator.

igy lérfiaknál. _ _ _____
magtalanság eltávolítására, nemkülönben pótol-hatlan gyógyszer a nedv. ós Térvesztések által elósdéxeu eriltetésaél, a k\'oispoBfiásek, 5b-firtőzát és az éjjeli safŐHléitk, a oyenaesefl s a tehetetlonséj. férflal gyengeség emo két-ségbevonhatlan előjelei ilUl elóidézeU gytage-ségl állapotoknál, továbbá mindrnnemQ IdOfl-bsDtalmaknál. n. m.: mlgráne, fojfájás, az ideg ój»xezsugorodá«a, általános lezoványkodás és elerőtlenedés, az arcza sápadtsága, mélyen beesett kék gyűrűkkel köriilvott axemek, olme-gyeojeség, kcdélylehaogoltság, álmatlanság, derékcsoatfájás. hátgeriocx-fájdjűom, méhszervi göresók, dugulitok, oknélkQli remegés, a vig társaságok kerülése, tehetetlenség, a női bajok, gyengeségi állapotok, a lábak és kezek reszketése, vén«egénység stb-nél. Mindezen itt elősorolt idegbetegségek a gyógyászatban eddig semmiféle ismeretes szer álul sem ryógyithatók oly biztosan és tökéletesen, mint a perui növényekből kéuitétt dr. Bron-féle Peroln-por által. Artalmstl znságáért kezesség vállaltatik. Ezen por titkát egyedül én birom s ezért kérem elmemet figyelembe venni. — Ara egy doboznak pontos leírással együtt 3 korona.
Kapható az egyedali kétaltőnél XEHLSCHXIDT JÓZSEF gyógyszerésznél Győrött vala-mmt a fóraktárban Lux Mihály drogoa-űzletébon Bndapesi, IV., Mazenm-kömt 7. sx PostsBegreidelénk utánvét mellett eirkőiSltetaok.
*rczkemőcs
legjobb i világ,a. HltánoildÉi.Pír nap alatt iQnj, (, szépíti u aroot. — Eltávolít r«d4k«t,
•Kpist, ■iir.it,i,
biratkdt lMiu.Hr) H mladco mát Wr-bajt. Srm bigauyt, leta ólmot, sem oá, ártalma, ujyagot nem Urtalmax. N,»y "l\'ly 2 ktr.. kloil I kor. Hilgypar I ktr. Szappan 60 «n. Fojpip I k»r. Arovlr 2 ktr.
Ártalmatlan uer a. lat baj eredeti Isi.
nének viiuanyerésére. Fej- it iiakállháj naponu ejjíier be-ccdvíiitcodó él nyolc aap molva viiua-kapja eredeti nioét, ké^bb betonkínt cuk keuier baunálandi. Egy Cvoj ára 2 korona.

HIRDETMENY
(&. gróf Zichy és a báró Inkey csalid tulajdonát képező és Fooyód-Máriatelep s Ponyőd-Fürdótelep vasútállomások között elterülő balatonmenti földterület (Somogy-megyében) fürdójoggal és a hozzátartozó erdörészletekkel együtt parcel-lánkint örök áron eladó.
Venni szándékozók megtekintés, a terv és az ár tekintetében forduljanak Paulinyi János uradalmi intéző úrhoz Puszta Szeut-György, u. p. Lengyeltóti, Somogy-megye.
jószá6igazga tó ság.
XLH. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ J/Ö .N Y
1908. OKTÓBJBR 17-ón.
17845.
Zalayármegye alispánjától

Zalavármegyö közigazgatási bizottságának 1903. évi szeptember hó 30-án 3050. szára alatt kelt határozata folytán Zalavármegye törvényhatósági közút hálózatának következő ij. xq ;
I •
.1, A tapolcza—balatonfiircd 2. A kövesd—csopak
■fclsőoürsi 0—33 km. és 36—47 km. * • 0—7
3. A lihany—aszófí—pí«cli 0—7 km. cs 10—\\7 ,
4. A zánka—tagyon—rwencshclj-5 0—S\'515 .
5. A bács—fiilöpi róvút 0-9-164 .
6. A gyulnkcszi—tördcmicz—balatoncdcricsi 0-14-286 .
7. A káptalantóti szírnj\'ut 0—2-526 ,
8. A tördemtex—badacsonytomaji 0—6-104 ,
9. A lcsű»czctomaj—uzsa—sümegi 8—16-640 ,
10. A siiracg—devecscri 0—14-293 ,
11. A kesz\'hely—sümogi 0—15 ,
A zftlábér—keszthelyi 0—27-395 ,
13. A tűrje—zalaszcntgróthi 0—6 ,
14- Az aranyod—kebidai 0—13-340 ,
15. A gyülevész—galamboki 0—21 km. és 30—43-190 ,
16. A karos—kiskomárómi 0—3-530 ,
17. A ktskomárom—komárváros—ormándi 0-7 .
18. A kcszthely—fenéki 0—7 ,
19. Az alsópiíhok—hévizi 0—5*790 ,
20. A kesztheli\'—szentmihály—baki 0—29-127 ,
21. A kanizsa—pacsai 0-30-890 ,
22. A pacsa—dióskáli 0—7-412 ,
23. A kámáncs—hahót—söjtöri 0-24-950 ,
24. A gclse—szentliszló.i \' 0—15-180 ,
25. A zaltözenftnihály—zalaistvándi 0-22-350 i
.26. Az alibánfa—:xalaszentmihiUyi 27. A zalaegerszeg—xnlabéri 2$. A batyk—végedi
29. A Zalaegerszeg—egervári
30. A Zalaegerszeg—zalalövöi 3t, A salomvári szárnyút
32. A csurgasz—körmendi
33. A zaiaegerszeg—bozsok—nemesapitii ,
34. A zalaegcrszcg—bak—b\'ecsehelyi
35. A tóf<y—söjtöri
36. A vohota—nagylengyel! 37- A dobronhegy—sailvágy—ezuppi
38. A bak—nova—lentii
39. A nova-|-szitvágyj
40. Á bak—páka—dobrii
41. A csömö-déri szárnyút
45. Az aligvár—szentftdorján—pákai
43. A csesztreg—tólfntu—szécsiszigeti ;
44.- A csesztrcg—ramocsai < • I
45. A neraesnep—szentgyörgy völgy—tirissicnlpcieri
46. A cscsztrcg—bellátinczi 4". A lenti—regedei
48. Az alsóiendva—dobronok—mártonhelyi
49. Az alsóiendva—bcllatinczi
50. A ráczkanizsa—cücrcncsóczi
2ÖC
I
í
0 — 17*160 km. 0-22-5*8 , 0-5-560 , 0—fc\'652 . 0—24-310 „ 0-|\\!«0 „ 0-8-732 . 0—8-341 , 0—48-tOO , 0—4\'350 , 0—2^-24* , 0—24-600 . 0—30-260 , 0—7-150 . 0—30-400 . 0-1-520 , 0— 6-437 , 0—20-030 , 0—10-040 , 0— 1Í-700 , 0—31.050 , 0—15-850 , 0—18-tOO ,, 0—24-050 ■»(, 0-8-100 ,
51. A hoticza—szeotmárloni
52. A rethát—szentmártoni
53. A muraszerdahely—ráczkanizsai
54. A csnktornyh—stridói
55. A miksavár-^stridói
56. A drávftvásárhely — fridaui
57. A Csáktornya—dobrii .58. A Csáktornya—aligvári
59. A murahelyszerda—draskoveczi
60. A Csáktornya—kotor—molnárit
61. A muracsány—ottoki
62. Az alsóiendva—letenyei
63. A letenye—murakereszturi.
64. A becsehely—lótózerdahelyi
65. A sormás—molnárii
66. Az atsódomboru—kotort
67. A muravid—bakonyi
6S. A nagy kani wa—zákányi-\'
69. A legrád—kkkonyai
70. A légrád—bukovcczi
71. A stridó—polstraui
72. fclsőrajk—hahóti
73. A nova—csömöierí
0—3-230 km. 0—6-680 , 0—15-800 . 0—19-136 . ! 0—12 , 0-6-890 „ 0—19 400 , 0—22-066 , 0—39-498 , 0—37-360 , 0-14 . 0—27-360 » 0—14-291 , 0—5-940 , 0-11-696 , 0—2-367 , 0—8-722 . 0—4-624 „ 0—3 , 0—4-624 „ 0—11-558 , 0-7 , O-tO „
ezömiel vereenytár^alást todetek: «v*™,«n szu^eges, evenmi Kcruioeiui xyo ezer koróna értékű fedanyag szállításának vállalat utján leendő biztosítására-
* . Á versenytárgyalások 1903 évi deczember hó 3-án d. e. 10 órakor a következő helyeken fognak megtartatni: Tapolczán, Sümegben, Szentgróthon, Keszthelyen Na<rvkanizsárr poS^SaXál A1SOl6ndVanj Let6nyén\' Perlakon és Csáktornyán a járási főszolglbirói Mvatalnál, Lvábbá Zalaefers^zegen éf ^STl í vSSH
T?űlV»ic«f riol- miniísonl\' lrtl> aha,. __________iá____I/.. . •• . • i ■ >. • . . _ . ........
polgármesteri hivatalnál. • - -------- -- —--------
szóval is SK^sffí! * *«* * -
„ÍWB rfl^btt irás,b?lit."6\'|ó síbeli fiatalnak j^íbtojnrfce vétele után, do « Írásbeli ajánlatok felbontása és a községek jegyzőkönyvbe vett Írásbelit pótló
XnzVv^yCdh tó ^^^ 18 irtatni. Ezen szóbeli ^tárgyalásban bárki róazt vehet, ha megelózóleg a vállalati SL« S\'/.-ának megfelelő - fe"
A verseny azon;
kőzni; J. esíeü \'ttaTST\'Sf 10 egyes szakaszaira is lehet ajáal-"
írásbeli ajSfatot ugyraazon Sr.lbo"ó e!6U öhat t ° k5ZS6gek\' hk ° k\'"-nél ho5Mabb Kvofalaknál k bírmily rövid szakaira is tehetnek ajánlatot.
•Ssára PeCSÍtteI ^ Íttóbe" 8Íá0latok a —^\'világosa, kiírandó: „Ajánlat Zalavármegyé törvényhatósági utvonalaira az 1904-1909. években szhkaégea fedanyag szálli-
tj^mtí^ t far^-Tv^^\'H^ ííi?toW, beíekinthetó »i°ta és kavics felosztási kimutatás
- ^XSEáSH SS^VÍ^r^^ ^ ellátott 9
legalább is oly ííS^lSSSlí^^^^^EüíSE ^ " ^ ^ ^
látandó el. Ugy az .jáaiat, mint a felosztási^^kimntX iM alSdt ? g ^ * 4 rfH«tol "W™ iilelve "faszokat tartelraazza) 30 fiiléces okmánybélyeggol
pírokban c«W»Ító. CtoJfflfaSSA^^\'S^^ áltálért á^k ös.4egéaek legalább 51.4 bánatpénzül készpénzben, vagy elfogadbató értókpa-
Wyett a képviselóteatOleti határozat csatolható. J állampénztárban .s es akkor az ajánlathoz a letételt ,gazoló nyugta csatolandó. Községet, mint jogi személyek által benyújtott bániatokhoz bánatpénz
1.. Balatonparti ^ TZft ^^ ^ - ^"^-óknak dijtalannl fognak rendelkezésre bocsáttatni. Ezen bányák a következik:
2. Örvénvftfii o,. , . bánya ^
3. Balatonffiredeü\' két
í. Felsöörsi
5. Csopaknosztori
6. N. Pé\'csely erdei
7. Tihanyi apadás
8. Aszófó
9. Szentantalfai
10. Kövoskállai
11. Kornyitói
12. Halápi és ujdörögdi 1S. Cséri—óddrögdi 14. Mindszentkállai

22. Szentiváni
23. Pozvai
24. Lentikápolnai\' . 25. Szöpötki
26. Lukafai
27. Andráshidai
28. Letenyei
báuya
29.
30.
31.
32.
33.
Alsószemenyei bánya
Bottornyai Mura jobb-
és balparti Muraszentkereszti „
Alsódomborui „
Perlaki
16. Gulácsi
16. Nyinidi
17. Uzsa—nyiresi
18. Sárosfói
19. Dobogói
20. Haraszti és sQmegi
21. Megyeri
válW Ajánlauevó ajánlatához kötve marad a beadásra kittet határhaplói Számított nyolez hétig, mely idí
ratézkedhessék. Ajánlattevők ajánlatukhoz kölve maradna?aLn sat e s ha aMnS Lak r^bf^foS fVjáola ,ev4,k "í52"}1 riaszthasson, hanem azt a jogot is, hogy a pályázóktól teljesei el-\'
a zárt hás eh « ÓM, ^S^e^rSlSl"" ^J^S^^^ISS^ ™ ^ \' ^ ^ ^ ^
senytárgyalásnál alapul szolgáló felosztási HmStóXW " le«ke^öbb "J15"1" ".ogáilapilásánál, az egJ® utvonalakra az dániaiban kitett egységek és az ezer. ver-
egy egész útvonalra hanem annak csak egy szakaszára ktilön-kDlöh az összelL-litás. tárgyán$z^ Z
M . 1/lAt:ireíLa váilaW oda ítéltetett, köteles az erre vonatkozó „S SKií^^to,tlw» » Wbbi aánlatok ugyanazon szakaszra kiterjedi végösszegével összehasonlítva -
elfogadható er.ékpaptrokkal a vállalati *«*» kicg&ziteni és a alá^ Ita^^.^AK 4 --
.J- ";--, r---papírokkal a vállalati összeg 10"/,.-ára kiegészíteni és a szerzód&t"aláírni\' i.T.^ini \'T™"™\' "Vm? azamiianoo km heten belül letett bánatpénzét készpénzzel, vagy az" állami ügyleteknél fa Megpecsételni, ellenW Jetben vállalkozó bánatpénze miíden MM KÖU7 vá™S eszközlendó\'lesz, az llíamépitászi WSl
Azon aiiSnIatiovíi™!. —.• >.=i—. ■ - - " . tulajdonába megy át s a vállalat felett a vármegye szabadon rendelkezik. . •
;; ,—Iinuueu lovaom niroi hsavatkozás
4 íilii """\'■" SjUStssB*
A szallitan\'dó fedanyag mintái az államépitészeti hivalalaál tekinthetók meg V "rí:
írásbeli megkelS^ ^ ^^ " 6Setleg ^^ szolgáinak :a
Keli Zalaegerszegen, 1903. évi október hó 10-én.\'
fentnevezett hivatalok es a járási utbilítosok, akár szóbeli, akár
Zalavármegye aliapánja.
^AiSYistáfllZSA, 1903. október hó 24-én.
43-ik szám
XLII. évfolyam.
Előfizetési ü.rt Egélr ÓT re . . 10 kor. — fill. Fél. évre . . . 5. kor, — fill. Negyedévre . . 2 k<jr. 50 fill. Esje* szám 50 n\'ll. HIRDETÉSEK
6 bnsÁliOH petitBOrbftU 14,Bl&sodlxor 13, e mlodcu további sortfrt 10 fill
NYÍL TTÉ R BEK
petit .orooként 20 fillérért vitetnek fel.
I
A lap »xellemi részét illeti minden költemény a felelős tzerkesitó nevóre, a* Anyagi réwt illető köi-lemények piáig a kiadó notére címzetten Nagykanizsára bérmentve iniézendSk.
Bínaentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok r Isszanem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület," na nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,« a „Kotori takarékpénztár részvénytársaság,• .nagykanizsai és a galamboki öukéntes tűzoltó egylet,« a .nagykanizsai ki£jednevel6 Egyesület," a .nagykanizsai tanitól járáskör,* a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézíete,* a katonai hadastyánegylet,"! a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Pénzintézeteink állandó ellenőrzése.
Aki fáradságot vett magának, hogy az utóbbi időben annyira aktuális, a pénzintézetek ellenőrzéséra vouatkozó eszmecserét figyelemmel kisérje, megelégedéssel állapíthatja meg, liogy az érdeklődés és segíteni vágyás a kérdés fontosságával egyenes arányban áll. Egész kis irodalom támadt a sikkasztások meggátlásának módjai körül s mindannyia a pénzintézetek autonóm /hatáskörében találja meg azt az orvosszert, melyben, lia az áÜ3m alkalmazná a maga módja szerint, egy csepp örömünk sem telnék.
A magyar pénzintézetek érdekcinek megmentésére, istápolására két fő-terv merült fel. Egyik a kötelék eszméje, mely tisztán erkölcsi alapon állva altarja a kérdést megoldani, a másik, hogy a fővárosban nagyobbrészt vidéki pénzintézetek tőkéjéből s igazgatósági tagjainak vezetése mellett pénzintézet alapíttassák. Mindkét eszme harcosai hangsúlyozták, hogy programmjuk egyik sarkalatos pontja a vidéki pénzintézetek ellenőrzése és ily módon az irántuk való bizalom fokozása.
A legutóbbi időben azonban e két országos mozgalmon kivül egy harmadik —- habár szerényebb méretű — kezdeményezés merült fel, melynek célja egyedül a pénzintézetek állandó belső ellenőrzése.
Tény, hogy kisebb pénzintézetnek is aDnyi apró-cseprő ügye van, liogy azok kifogástalan viteléről csak az győződhetik meg, aki benuük él, bennük mozog. A dolgok mélyére hatolva, mindent a kélló világításban látni annak, aki a budapesti büróből évenként vizsgálói lejönne, aliglia adatik meg.
A kölcsönök alapjául szolgáló okmányok bonitésát 8 ami a legszigorúbb ellenőrzés mellett is alig állapítható meg, azok valódiságát, csak az mérlegelheti, csak a* tudhatja, akinél a kezelés összes szálai egybefutnak : az állandó ellenőr.
A kérdés most már az, hogy az állandó ellenőr alkalmazásával elér-tünk-e mindent? Mi a célunk? Szerintem az összes hitelezők, főként pedig a betevők hathatósabb biztosítása afelől, hogy pénzük veszélyben, kivéve természetesen az ország általános gazdasági romlását, nem foroghat. Itt ujabb kérdés előtt állunk. Az állandó ellenőrzés elegendő biz-tositék-e minden körülmények között ebbeli célunk elérésére? Nem. Az az ellenőr is lehet ingatag jellemű, vagy éppen rosszindulatú egyén, ki nemcsak fel nem fedi a visszaéléseket, hanem bűnös társaival együtt követi el azokat. Tegyük (el azonban az ellenőr személyét illetőleg a jobbik esetet. Visszaéléseknek jön nyomára, mikről kötelességéhez híven jelentést tesz igazgatóságának. Mondjuk, nagyobb összeg clsikkasztásáról van szó. Fel-tehető-e minden ilyen esetben, hogy sz igazgatóság nem fogja a tőle telhető módokon palástolni aknrni a visszaélést. Nem próbált-e meg, mint azt annyiszor láttuk, minden eszközt, a megengedett határon lul is, az intézet csorbátlan jóhirének további megőrzésére, az összeroskadás megakadályozására ; olyat is, mely — mint a soproni eset bizonyítja — ahelyett, hogy a gyógyulást hozná, a végromlást zuditja azokra a szerencsétlenekre, kiket a bizalom sz intézet szirén karjaiba édesgetett.
A hitelezők biztosításának olyan | -módozatát kell tehát (eltalálnunk, i. mely emberi számítás szerint minden körülmények közt teljes megnyugvásul j szolgálhat. Mint ilyet felemiithetem azon tervet, hogy vállaljanak az ösz-szes magyarországi pénzintézetek szolidaritást a náluk elhelyezett betétekre nézve, Ha e terv létesíthető volna, egy csapásra megszűnnék a bizalomhiány a legkisebb pénzintézettel szemben is. Nem volna ok többé palástolni a mérlegben a rossz üzletmenetet vagy a sikkasztásokat, mert a támadt veszteségeket — ha az intézet saját ereje már. kimerült — a többiek haladéktalauul !fedeznék a méltányosan megállapítandó kulcs arányában.
Az állandó ellenőrzés eszméje, melyet csak ugy tartok Üdvösnek, ha az ellenőr csupán a közgyűléstől függne, az alkalmazná, az menthetné fel állásátél, a dolog természetéből kifolyólag kiegészítendő volna ugy, hogy a szolidaritásban lévő intézetek, a legközelebbi konkurrenseket kivéve, jogosítva, sőt kötelezve volnának tisztviselőik utján egymást ellenőrizni. Bátran állithatom, hogy az szigorúbb ellenőrzés volna minden egyébnél, melynek terve eddig felmerült, mert az intézetek ügyeiben való beható tájékozódásra misem ösztönözné jobban az ellenőrző közegeket, mint az a goudolat, hogy felületességükkel saját intézetüknek is mérhetetlen erkölcsi és anyagi károkat okozhatnak.
Rtmay Jenő.
Deák Ferenc iinnepelése.
Ünnepeltünk. Deák Ferenc születésének századik évfordulóját méltó pompával s a- nagy férfiú iránt való kegyelettel
ülte meg városunk, melynek egész társadalma rang- és rendkülönbség nélkül hódolt a haza bölcse emlékének. Ott állottunk ércbevésett képe előtt, elmondottuk pályájának dicsőségét, megemlékeztünk áldáslhoző munkálkodásáról és kértük a Mindenhatót, vajba bölcs szelleme pboenixként 100 év után újjászületnék 8 a mai válságos viszonyainkban támogatásunkra lenne. De különösen Zalamogye és Nagykanizsa Deákját ünnepeltük. Mindnyájau elteltünk bizonyos büszke öntudattal, hogy a legtökéletesebb ember, n legbölcsebb houfi megyénk egészséges levegőjéből szitta magába a tápláló erőt nehéz munkájához, gimnáziumunk falai közt jutott lelkébe későbbi bölcseségének magva. Deák Ferenc alakja a msgs nemes tulajdonságaival, amelyek kemények mint az ék és fényük is ahhoz hasonló, tiszta magyar jelleme, magas, bölcs és hazafias gondolkodása, a mi büszkeségeink i?. Hogy ilyen büszkeséget szerzett nekünk az a kis diák, akit egykor jő piaristáink szárnyaik alatt melengettek, megköszöntük ezt dicső szellemének, emlékének oltárán leróttak kegyeletünk adóját- Reggeltől estig uralkodott a mult vasárnap Deák emléke az egész városon, melynek házai lobogédiszben voltak. Részletesebb tudósításunk a következő:
Istentiszteletek s a városi disz-közgyűlés.
A különböző helybeli bilfelekezetek a reggeli és kora délelőtti órákban templomaikban ünnepélyes bálaadó istentiszteletet tartottak, melyeken á város polgárai a a különböző magisztrátusok képviselői szép számmsl jelentek meg.
Féltizenkettő órakor nyílt meg városházunk dísztermében a díszközgyűlés. A város összes egylete és egyesülete képviseltette.magát, a az igen nagy számban mégjelent v. képviselőkön és polgárokon kivül lelkes honleányaink díszítő virágokként ültek a komoly taqácskozá. sok termében, amely ekként zsnfolásig telve volt
Vécsoy polgármester megnyitó beszédében előadja, hogy a történelemben, amidőn alkotmányunk sok esetben örvény-
ben forgott, az iBteni gondviselés nemzetünknek-zaindig adott nagy fiakat, kik nemzetünk egész tornyosult vészfellegeket eloszlatták. E férfiak egyik legnagyobbika Deák Ferenc, akinek hivatalos ünnepe-lésére hivták össze a mai díszközgyűlést, amelyet ezennel megnyitottnak nyilvánít és felkéri az ünnepi szónokot, hogy beszédét mondja el.
Remete Géza ügyvéd, az ünnepelt nagy hazafi egykori képviselőtársa mondta el ezután igazán hatásos s Deák egész szereplését élénken elénktárő ünnepi beszédét. Szónoklatát azzal kezdi, hogy a haladás minden; nemzetnek teljesítendő akciója, s a magyar nemzet nagy baladásának korszakában lép fel egy őh nemzeti alak, a jogaiból nem engedő, lovagias, az adott szó szentségét becsületben tartó eleven antik szobor a magyarok istene kezéből, — Deák Ferenc. Majd vázolva Deák jellemét, végig vezet bennünket országos szereplésén. Bemutatja az 1833-iki pozsonyi országgyűlés szónokát, az 1839—40. években a szabadelvű párt vezető férfiát, aki az 1848. évben mint igazságügyi miniszter .felépiti az aranyhidat a jog, törvény és igazság pillérein.\' Majd élénken rajzolja a későbbi gyászos eseményeket, amelyek után o bölcs ragyogó álmainak foszlányaival zalamegyei magányába vonul, hogy erejét összegyűjtve, a kiegyezéskor a jogot, törvényt és igazságot az alkotmány gránit alapzataira helyezze és keresztülvitte, hogy a nemzet akarata és a király jogtisztelete ölelkezzenek. Deák nagy alkotásainak méltatásával s a jelen-voltak lelkes éljenzése és tapsa közt fejezi be beszédét.
Vécsey polgármester indítványozza, hogy az egész beszédet jegyzőkönyvbe vegyék és kinyomassák, mely indítványt Mikoss Géza azzal egészít ki, hogy a polgármester beszédeit is jegyzőkönyvbe vegyék és kinyomassák. Egyhangúlag fogadják el a kiegészített indítványt,
A díszközgyűlés 8. pontja volt Remete Géza indítványa Deák Ferenc magasztos emlékének megörökítés tárgyában: 1. Hallhatatlan érdemeinek jegyzőkönyvbe foglalása, 2. arcképének megfeetetése, 3. a nagykanizsai főgimnáziumnál 5000
TARCZ A.
A zongora alkonya.
— A \'Zalai Köilöny< eredeti tireija. —
. .. Még\'noin következelt be, de buzgó fohásza Kok igaz zenekedvelőnek, hogy mentől elébb eljöjjön! S aki e sorokat irja, maga is özek közé tartozik, sőt mi több zongorájához ugy ragaszkodik, mint legoszinényibb szereiméhez. Éppen ezért • kéri • sokadmagával a héloktávos hurs<zer-szám apasztását, bármeuuyire is szabadkozzanak az „iparpártolók;" mert a zongora-kószités iparánál sokkal veszedelmesebb a zongorajátszás iparszert! művelés^. s mint pl. az orvosok éppen az ő tudományuk érdekében igyekeznek a kartársak folyton növekvő száma ellen védekezni, épugy a zongoristáknak meg a zene igaz barátainak érdeke, hogy mentől kevesebben adják fejüket és tíz ujjukat a zongorajábzásra.
Amint valamely művészeti cselekmény vagy mozgalom a nagy tömegekbe hatol, elveszti különleges értékét. Nem igaz, hogy a zenét — specialitér a zongorázást — népszerűsíteni keli! Ellenkezőleg — a népet kell „zenésíteni," vsgyis a zenére kellőleg nevelni. Már pedig azt egy logikusan gondolkozó ember sem hiheti komolyan, hogy a széltében-hosszában való zongorajátszás a zenére való hajlandóságot s a zene érdekeit szolgálja.
Manapság mindenre a statisztikát szokás idézői; nos hát bátorkodom felállítani \'a kővetkező statisztikát: 100 zongorázó közöl
70 csak az ujjaival játszik, 20 egy kicsit az értelmével is, 5 zeneértő ember, 3% magasabbfoku zenerauértö, aki tud játszani és 2 igazi művész. E kettő közül is az egyik technikai virtuóz, a másik talán zeneművész és technikai művész is egyúttal. Ebben a statisztikábau én szentül hiszek és bátran állítom, hogy nem tehetnénk a zeuének nagyobb szolgálatot, mintha az elsőnek említett 70 százalékot teljesen kiküszöbölnék. Ennyivel kevesebb lenne a rossz muzsikus és ennyivel több.a jó publikum. Az a\' 70 százalék szerintem ugyanis nincs elveszve a zene számára, csakhogy aktiv zenésznek nem való; menjenek azok hangversenyekbe és őrüljenek a más játékának, mert a magukéban som ők, sem hallgatóik nem Jelhetik örömüket.
Az igazi zeneélvezet az aktiv zenész számára ugyanis ott kezdődik, ahol az ember örül a maga játékának. Már pedig nokem sonki som fogja azt bebizonyítani, hogy az a fentcmlitelt 70 százalék örömét leli az etűdök folytonos és meddő csépe-lésében, az üroson hangzó „szonatina" stb. tanulmányok évek hosszat való nyagg\'atásá-ban. Ha pedig az ilyen „zenész" Gttyet hány az etűdöknek és az u. n. „könnyű" muzsikára adja fejét, akkor környezetének válik boszuságára. Hiszen — hogy egy példát mondjak — a „Cigánybáró" szerelmi kettőse gyönyörüszép dolog, ámde ha nap-nap után fülünkbe csendítik hamis ütemezéssel és tagolással, akkor a poklok fenekére kívánjuk a világ összes szerelmi kettőseit. Aki pedig rátermett zenész, az, ha átlábolt az etűdök egészséges és ész-
szerű ujjgyakorlatain és ha sejteni kezdi a nagy zeneszerzők géniuszát, akkor neki a legkedvesebb foglalkozása lesz az önmagának való zenélés, pláne ha addig vitte, hogy már szabadon ós hangjegy-korlátozás nélkül önmaga is teret engedhet fantáziájának a billentyűkön.
Magamról tudom, (ne vegyék öndicsórot-nek) hogy számos keserűségben igazán megtisztító vigasztalást találtam a zongora billentyűiben, molyek futó ujjaim alatt érzelmeimet visszaadták.
Erre a fokra, miot mondám, a zongoristáknak alig 30 százaléka ér el.
Már a hegedüuél sokkal kedvezőbb a viszony. Ez a hangszer úgyszólván nem türi meg a kontárkodást, s hegedülni ép ezért sokkal kevesebben próbálkoznak, mint zongorázni, mert emitt raegváu a „kész hang" csak ki kell ütni: szól az magától. Az ember torkában is megvan a „kész hang" meg a „kész beszéd," s mégis milyen kevesen tudnak énekelni vagy szónoKolni 1 Ahhoz tehetség is kell ám! Csak az a szerencsétlen zongora tori megj hogy uton-utfólen döngessék, akár a rátermettség teljes hiányával is.
Tehát kevesebbet és jobban zongorázzunk. Ez legyen a jövő zenésznemzedék jelszava.
Bár szívlelnék meg ezt a lányos mamák! Furcsa ellentétet talál az ajaposabb szemlélő az u. n. praktikus lánynevelósben, mármint az olyan lányok nevelésében, akik családanyáknak vannak szánva. Ugyan micsoda célszerűség van abban, hogy a leány a dekórum kedve^rt zongorázni is tanul ? Azt a naponkénti iegy órát fordítsa
inkább nyelvtudományra, irodalomra, vagy képzőművészetre. Itt a dolog nyitja! A képzőművészetet eddig jóformái csak kézimunkára használták házban és iskolában, tehát szintén az ujjak" ügyességére, melynél vajmi kevés szerepe jut az értelem fejlesztésének, ellenben a ma dívó tanítási módszerek mellett annál nagyobb tere vau a szabad kitalálás elnyomásának ós a szem s liátgerinc elrontásának.
A képzőművészetnek oly számtalan ágazata van. hogy mindenféle hajlandóságnak mogvau á maga működési köre. Az egyik leánygyermek kiváló rendérzéket és evvel karöltve külalaki talentumot mutat: tanuljon rajzolni. A másik szinérzékkel van megáldva*) tanuljon festeni. A harmadik szeret bíbelődni ós gyakran apróságokkal órákhosszat vesződni: tanuljon pl. rézkarcot vagy modellezést. A negyedik már " kicsi korában „élőképeket" állit és játékait ügyesen tudja csoportosítani: tanuljon dekoratív művészetet vagy legyen belőle szabóművésznó. (Ez is művészet ám, még pedig egyike a legjövedelmezőbbeknek.)
És igy tovább---tanuljon akármit,
csak zongorát ne! A. „praktikus" háziasszony a művészet ilyenforma tanulmányából • saját házában ezerszer több hasznot húzhat, mint a „Cerny-etűdőkből."
Végzetes tévedés az, hogy a zongorázást túlnyomóan a nő nem tanulja. Ebből nem származik más, mint a zongorakisasszonyok számának túlságos megnövekedése és kenyerüknek megcsappanása. Nézzünk csak
Lapuni mai számához negyediv melléklet van csatolva.
*) Uid a babivxl jfctixó lánykát, midSn srlnw rongyokból ügyes babaruhákat állit Otsze «tb. . .
végig a zongorairodalom mezején! A nagy zongoraszerzók,- Beethoven, Schumann, Chopin, Brahms, műveiket férlilólekból ós fórlikezek számára írták. Én nem tudok elképzelni nőt, aki egy Brahms-sonátát kellő felfogással tudna előadni, vagy Beethoven utolsó zongorakompozicióit csak megközelítőleg is tudná interpretálni. • Férfimunka az ós ha meg is birkózik vele a női művész, az ép olyan ferdeség, mint hogyha valamely operában női énekesre } ruházzák a tenoristaszerepet. Tisztelet s bocsülot a női virtuózoknak! Ezeknél szorgalmasabb zenészek talán nem is léteznek; ámde a szorgalom csak eszköz, nem pedig végcél. Még a Chopin-féle „lágyanzsongó" szerzemények is az ábrándos fórfiiélek szüleményei. Ép oly ábrándozások azok, mint a fülemile hímjének andalító dalai: a „genus masculinum" vágyakozásainak hangokban való visszaadása. Szerintem egy Chopin-féle „Noc- • turnot" női művész sokkal ritkábban fog jól előadni, mint egy Chopin-etudet, melynél íőleg a szorgalmas tanulmány a döntő. Ami pedig a zenei formákat illeti, senkísem fogja elvitatni, hogy Bach fugái férfias jellegűek, már csak azon vas-logika miatt is, mely egész mivoltukat jellemzi.
Ha már most arra a kérdésre kellene felelnem: tanuljanak-e a leányok zenét és milyet? akkor ón lelkem szerint azt mondanám, hogy tanuljanak énekelni vagy hegedülni. Ennél a két zeneágnál csak az boldogul, aki igazán bír zenei érzékkel. A női éneklés még akkor is kellemes, ha az előadó nem is rendelkezik valami fenomenális hanganyaggal. Fődolog, hogy
XLIí! ÉVFOLYAM.
alai közlöny
1908. OKTÓBER 24-én.
xkoronás „Deák Ferenc" ösztöndíj alap "létesítése. Az ebként előterjesztett indítványt egyhangúlag, lelkesedéssel elfogadják.
Végül az elnök, miután tudatja ax Irodalmi és Művészeti Kör ünnepére való megbivást a képviselőtestülettel és felkéri a képviselőket a tömeges megjelenésre, záró beszédével, melyben megköszöni s közönség nagy érdeklődését, késö déli órában a díszközgyűlést berekeszti.
Az írod. és Műv. Kör ünnepe.
A szépnek ígérkezett, 8 valóban minden reményünket felülhaladó Ünnep meg-.tartásának helye a legutolsó percekig bizonytalan volt, mert egész nap az égen egymást üző ólmos Bzürke felhők az ünnepnek a szabadban való megtartha-lását kétségessé tették. Végre egy kevés világosabb derengés beálltával az eredetileg kitűzött helyre, a főgimnázium déli oldalán függő és lepellel eltakart emléktábla elé zászlóik alatt vonultak az Összes helybeli egyesületek, élükön a főgimnázium ifjúságával és az írod. és Műv. Kör dalárdájával.
A kitűzött időben kezdetét vette az ünnep műsora: Csóti Márk főgimnáziumi tanár és az irod. szakosztály elnöke megnyitó beszédében szónoki lendülettel bizo-nyitá, hogy a nemzet ezer éves törtéoe-tének tanúsága szerint a magyar ember mindenkor tiszteletben tartá nagy férfiai-nak emlékét. Ha megtetiük ezt a dicső múltban, amikor történetünk lapjain fény és árny váltakoztak, mennyivel inkább kötelességüok ez a sivár jelenben, amidőn mindnyájunkat egy gondolat fog el: a zivataros jelen békés megoldása. Hogy ezt tehessük, a nagyok életéből kell példát vennünk, s a nagyok közül is legalkalmasabbnak tartja erre Deák Ferenc életét, akinek azületéee századik évfordulóját ünnepli az egész Ország, a koronás királytól a legutolsó pórig. Röviden s igazáo találó szavakkal ecseteli Deákot, mint embert, akinek emlékét az írod. és Műv. Kör emléktáblával jelölte meg. Üdvözli a nemes város tanácsát és közönségét, a felvonult egyesüleleket és eazel az ünnepet megnyitottnak nyilvánítja.
A főgimnáziumi ifjúság énekeli erre •Kölcsey Hymausát, amely utáo ÖSrtner Antal III. éves joghallgató hazafias pát-hoszszal elszavalta dr. Révay (Ullricb) József főgimnáziumi tanár alkalmi ódáját. A közönség ugy az előadót, mint a szerzőt, lelkesen megéljenezte. Hasonló lelkesedéssel fogadták Huber Károly Fohászát, amelyet az írod. és Műv. kör dalárdája tökéletes precizitással énekelt.
Következett ezután az ünnepi szónok, Szalay Sándor igazgató a szerkesztő. Beszéde, amely nem volt egyike a mindennapos ünnepi beszédeknek, különösen ragyogó nyelvével éa az előadásnak tökéletességével az egész hallgatóságot magával ragadta. Emlékezzünk, —■ úgymond — a magyar Mózesről, a reform eszmék keresztülvivőjéről, a magyar .Marcusról, a munkahősről és a meg-\' pusztított magyar alkotmány IV. Bélájáról. Lelkünket a XVIII. századba küldi visaza, a mesék világába, hisz annak kell ezt az időt neveznünk, midőn a haladás oly mérvű volt, hogy százados jogok nemesi kiváltságok semmisülnek meg a szabadság, egyenlőség és testvériség elvének érdekében. A kiváltságos nemesek közt van legelői Deák Ferenc, aki maga maga ellen, saját jogainak feladása céljából harcol, de a nemzet egységeért, annak nagyságáért. Leirja ezután egész pályafutását, fellépését a megye-, majd az országgyűlésen, a . szabadságharc után való visszavonulást, amikor is eszébe jut, hogy neki élni keli
lelke is rajta legyen a haDgon. (Férfiak csak akkor énekeljenek, ha igen jó hangjuk van.) van-e gyönyörűbb zenei „házi-élvezet," mint több női hang együttes megcseudűlésc ? Lám, a cselédlányok is akkor a\'legboldogabbak ha együtt énekelhetnek; ezt bízvást eltanulhatnák tőlük a házikisasszouyok is, kik azonkívül tarthatnak zenemosterl-is a hangjuknak.
A hegedű is leány kezébe százszor inkább való, mint a zongora billentyűje, de ha már okvetlen zongorázni kell, akkor ne zongorázzák — tudom is én miféle operett szentimentális keringőjét!
ügy végzem, ahogy kezdtem.
A zongora alkonya még nem következett be, do adja hz ég, hogy a szalonokban gyarapodjanak a festő-állványok és megapadjanak a háromlábú szörnyetegek.
■ÍR; pedig, zongorázó férfitestvéreim, Öljetek neki a zongorának és igyekezzetek :megérteni azokat a mesterműveket, melyekét a zongora korifeusai számotokra teremtenek!
még hazájáért. Majd beszél a béke idejéről, amely egészen Deáknak köszönhető. Eközben lehullott az emléktábláról & lepel. Látható lett a nagy Deák ércbe öntött képe, amely felé fordulva, a haza bölcséhez szól a ózónok, aki nagygyá tette a hazát és ogyaégessé a nemzetet; kéri, küldje el szellemét, hogy folytathassuk nagy munkáját, hogy egyek legyünk társadalmi, vallási ós faji különbség nélkül. A beszéd szépségeitől meghatott közönség hosszantartó éljenzéssel üdvözölte a szónokot.
Az írod. és Műv. kör dalárdája énekelte ezután Vörösmarty Szózatát, majd Horváth György igazgató s az írod. és Műv. kör elnöke beszélt Deákról, aki a mienk, mert bölcsője megyénk, uevelője városunk és gimnáziumunk. Ércbe öntöttük tehát képmását és az írod. és Műv. köré az éidem, hogy az eszmét megpendítette, a város közönségéé pedig uzon érdem, hogy azt megvalósította.
Vécsey polgármester ezek után a város nevében átveszi az emléktáblát, köszönetet mond az írod. és Műv. körnek, a közönségnek és Teles Edének, — aki a jelenlévők hivására lelkes éljenzés közt megjelenik az emelvényen, — és ígéri, hogy a városnak ezeD első nyilvános történelmi emlékét tiszteletben fogjuk megőrizni.
Befejeződött ezzel a vasárnapi fényes ünnep, méltóan Deáknak nagy érdemeihez.
Este még táreanvacsora volt a Szarvas szálló éttermében, hol a számosan megjelentek közül többen pohárköszöntőt mondottak, igy: Vécsey polgármester a királyra, Csóti Márk Deák szellemére, Horváth György igazgató a város közönségére, Neumann Ede főrabbi Teles Edére, Szommer Nátán a piaristarendre, Dr. Nyári Sándor Vécsey anyjára, Linzer Béla a nőkre és a Deák-családra. Révész Lajos a dalárdárs, Hajdú Gyaia Deákra, Szalay Sándor az összetartásra stb.
O. A
Vasárnapi délutánok*
Maokaf.zQnet a kávéházban.
Nem hiába védi a törvény a vasárnapi munkaszünet szentségét, de valami olyan kiállhatatlan kötelességszerű jellege is van. .Pihenni akarunk 1* Ez volna az értelme a munkaszünetnek, de ennek a szerény polgári óhajnak helyébe az idők folyamán a gróf Meghagyatik lépett és a jelszó átváltozott: ,Pihenni mus^jl" És lett pihenés parancsszóra, kötelességszerűen. Pihenünk, szórakozuok, mulatunk, vagy aluszunk vasárnap délután, egyre megy. Amit teszünk, azt ép ugy nem teszszük a szabad függetlenség nyugalmával, miülha csak napszámban fát vág-náak, vagy a pult mögött szardiniát árulnánk. Hétköznap ez a kötelességünk, vasárnap az. Kötelesség mindakettŐ. Hat napon át nem szabad pihenni, a hetediken nem szabad dolgozni. Nem .szabad!" Ez a lényege a hétköznapoknak és a vasárnapoknak, aminthogy ez a lényege a békés adófizető alanyok egész életének.
Százötvenhat óra utáo következik husz óra, mely teljesen a mienk. Tehetünk, amit akarunk. Biciklizhetünk, vagy egyenleteket fejthetünk meg. Mindenki a maga izléae- szerint. Mégis azt tapasztaljuk, hogy kik a sport szenvedélyének hódolnak, azok vasárnap délután nem bicikliznek, nem fejtenek egyenleteket, kik az algebra barátai, nem festenek, nem faragnak, nem zenélnek és nem irnak verseta művészetek dilettánsai. Könyvet sem olvaB az, ki szereti a köuyveket Sportsman, matematikus, dilettáns és könyvbuvár vasárnap délután egy órától késő éjfélig mind együtt találhatók a kávéházakban. Billiárdoznak, kártyáznak, aakkoznak, újságot olvasnak, vagy udvarolnak a kasszirnőnek. De miért ez a tüntető időpazarlás?
Van egy magánhivatalnok .ismerősöm, ki a vasárnap délutánokat nagyon eredeti módon használja fel. Lefekszik a pamlagra. Fekszik és dohányozik. Semmi egyebet nem tesz. Azaz még valamit Az óráját maga mellé a székre helyezi éa nem veszi le róla a szemét Gyönyörködve nézi, egyre nézi, mily áldott laBsan folynak le a percek és a kicsiny minuták.
Ez is szórakozás és mindent megmagyaráz. Képzeljük, hogy egy fegyencet több évi elzárás után Budapest kellő közepén, pénzzel ellátva, egy órára sza-badoa^eresztenének. Mit tenne ez? Megnézné a város nevezetességeit? Színházba menne ? Orfeumba ? Ballerinákkal mulatna, vagy a Margitszigetre rándulna? Mindenesetre okosan tenné, ha egy jó órát csinálna magának. De nem teszi. Állni fog egy helyen, lélekzik és kétségbeesik a rendelkezésére bocsájtott idő rövidsége felett. És mikor fogságába viaszatér, csak annyi, mintha onnan ki sem eresztették
tolna. Ennek miniatűr kiadása az asztalos-legény, vagy a főkönyvelő, ki hat és fél napi nehéz munka utáo .egy szabad délutánhoz jut Kétségbeesik. Az említett példák szerint: ha epdrtsman, erre a délutánra nem akarja magát kifárasztani; ba malematikua, mit végezhet egy délután? A dilettáns nem tartja érdemesnek, hogy kezdjen valamit és CBak egy hét múlva folytáthassa. Meg aztán egyik sem akarja a lehető legkellemesebben eltölteni e délutánját mert akkor az idő gyorsan folyik és megrövidül a délután. Ez paradoxonnak látszik. Pedig nem az: igazság. Marad a kétségbeesés. Ha komolyabb dologról lenne szó, mondhatnók: a nihilizmus. A munkaszünet áldozata semmit Bem akar. Mégis: elmenni valahová, hol éppen nem érezzük rosszul magunkat de ahhoz, bogy az idő gyorsan elillanjon, nem is elég jól. Kia társaság, kevés szórakozás és mikor már végére közeledik a szabadság, este, akkor ragaszkodunk a mulandó boldogsághoz é* követ-? kezik a legféktelenebb, legvadabb múlatás reggelig, mit ngy hivnak: „ricsaj."
Ilyen a vasárnap délután ;azok körében, kiknek részére azt a törvény megszentelte.
A kávéház sem különb. A legkellemetlenebb; a játszók a legidegesebbek, a kibicek a legszemtelenebbek, a pincérek a legkonfidensebbek. A köteles pihenő minél többet akar élvezni és az élvezetek maximumát abban találja, hogy az asztalra rakja a lábait és teleköpködi a padlót. Újságot vagyonért sem lehet kapni. Lárma és füst az egész. Egy-két sarokasztalnál a politika hullámai is felgenyed-nek és a b&t napon át titkolt elvek egész áradata tör ki a hetedik napon. Az időazerü politikai kérdésekben a Centrál közönsége általában heves ellenzéki; & levegő puskaporos és az alsós legmakacsabb passzolói is már tábornoki rojlról álmodoznak. Elvek keringenek a levegőben, melyeket kinyomozhatatlan gazdájuk a legnagyobb határozottsággal bocsájtott\'ki magából és melyektől Afrika benlakói fellordulnának, ha beadnák nekik. A Koronában, a civilek és a hadsereg érintkezésének emez exponált pontján mérsékeltebb politika folyik;; itt hajolnak a békés megegyezés felé éa a „méltányosság* a vezető jelszó. A „Szarvas* nagy idegen forgalma mellett valószínűleg nem jut megállapodásra.
A társalgás témái nagyon változatosak. Szóbakerül a politikától az asszonyokon át Kubelik Ján menyasszonyáig minden okos és bolond, aktuális és ezer év előtti dolog — városi ügyeinket kivéve. Ettől irtózik a kanizsai ember.
A kávéháznak vasárnap igazán csak este jut fontos szerepe. Tűnik az idő, mely a mienk és rohamosan közeledik az, mely a gazdáké. A ezünetelőoek egyedüli — bár legtöbbnél őntudatlau — vágya, bogy megállítja útjában a nap kerekét, mint egykor ama Józsua tette. De persze ez nem sikerül neki és feltámad benne elemi erővelj nz ösztön, hogy a még hátralévő perceket a legintenzívebben haBzuálja ki, vagyis lumpoi. Amint látjuk tehát, a vasárnapi lumpolás okaiban elüt a hétköznapitól és a mocsárból és asztal alól, hol ez van, fontos szociológiai jelenség magaslatára emelkedik.
Ezek a „ricsajok" kávéházaink közül csak kettőbeo folynak; a többit éjiéikor becsukják. A vasárnapi múlatás vérmérsékletére is különbözik a többitől; sokkal hevesebb, fékeveoztettebb. Mint a művészetekben a tehetetlenség legmagasabb fokán a szecesszió .és egjyéb izmusok, igy jelennek meg a vasárnápesti mula-tásoknál az abnormitások, ja természet kiíorgatottságai, mikor a mulátó a rendelkezésére álló eszközök hatásán tul is fokozni szeretné a vidám; hangulatot. Ekkor következnek ételben és italban azok a gyanús folyadékok, melyek sok orvosnak kenyeret adnak. Háromféle konyak, melyen citromszelet ée enkor-darabok úsznak; összekeveri ötféle likőr tojássárgájával a tetején, mit errefelé „Knikebájn"-nak hivnak; csája, nikiász és egyéb disrnóságok. Aki issza Őket, sohasem lehet biztos az éléte felől. Aki rájuk tekint, a zagyvaléktól forró lázt kap; ha megissza azokat kileli tőlük a hideg. Közben pedig cigánymuzsika mellett sorrakerülnek azokba rövidéletű, melódia nélküli nóták, melyeknek tartalma butaság tekintetében & Lipótmezővél versenyez. A legérdekeBebb persze a dologbsn az, hogy mindez töméntelen sok pénzbe kerül. Fizetnek, hogy a gyomrukat elronthassák, fizetnek, hogy az asztal alatt aludhatnak pár óráig és fizetnek azért, hogy az asztal alól kiszállítják, őket L.. Valóban, ma már a lélekzetvétel is pénzbe kerül.
Időközben — ivás éa fizétéa között — keleten megvilágosul az égalja. Megmozdul
a hatalmas gépezet éB ismét kattog, berreg és hat napon át ismét felemészt töméntelen emberi erőt annak a vitás értékű tevékenységnek az érdekében, melyet szentnek mond a morál és szükséges rossznak az, aki igájába van fogva. Üllővel és kalapácscsal, rőőel és gyalupaddal, váltóival éa az agy sejtjeivel megkezdődik a munka, melytől némelyek az éjjeli kávéházban, mások ott sem, csak
a földalatt találnak pihenést.......
JMUa.
HÍREK.
— Kinevezős és áthelyezte. A m. kir. igazságügymíniszter Andrósec Lénárd perlaki lakást AM-Lendvára végrehajtóvá, Nemes Gyula zalaegerszegi lakóst az ottani törvényszékhez telekkönyvyeze-tővé kinevezte, mig Vajda Pétert a zalaegerszegi törvényszékhez telekkönyvvezetővé áthelyezte.
— llj perjel. A ciBtercita rend zirci perjelének megüresedett helyére Vajda Ödön dr. apát Szentes Anzelm dr.-t nevezte ki.
— Kitüntetések. Ő Felsége a király, özvegy Vécsey Istvánné született bozdai Gyertyánffy Eleonorának, a nagybecskereki Jótékony Nőegylet volt elnökének a közjótékonyság terén szerzett érdemei elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet adományozta.
Mult számunkbau közöltök, hogy 0 Felsége a király Nagy Valér ezredesnek a Ferenc József rend lovagkeresztjét adományozta. É hírünk tévedésen alapult, mert egy sokkal magaeabb kitüntetés érte Nagy Valért, amennyiben a harmadik osztályú vaskoronareudet kapta.
— \'Esküvő. Tóth Arisztid számtartó, Bián (Psitm.) ma kőt házasságot néhai zalabéri Horváth Géza nyug. bonvéd" őrnagy.özvegyével, született Puchói, Már-toufalvi Markó Irma úrnővel, Markó Antal nyug. vasúti felügyelő leányával.
— Pályadíj. Bun József a pénzváltó és leszámitóló bank hivatalnoka SOO koronás pályadijat nyert. A dijat a pénzintézeti tisztviselők országos egyesülete tűzte ki. Tétel volt: a pénzintézetek ellenőrzése, . melyről a mai számunk vezércikke is szól. A kitüntetett munka szerzője a helybeli keresk. iskola volt növendéke és Bun Samu igazgató 6a. A dijat Dr. Lévy Béla keresk. akad. tanár beszéd kíséretében adta át Bun Józsefnek. A tehetséges ifjú szerzőtől még sok értékes munkát várhatunk.
— Gőzfürdőnk uj bérlet alatt. Hétfőtől fogva gőzfürdőnk be volt zárva néhány nspig, mert az előbbi bérlőnek az igazgatóság felmondott A bérletet most Balázs Sáudor és Paulí Péter kapták meg. Midőu örülünk, hogy oly hosszú idő után végre is jó kezekbe fog kerülni gőzfürdőnk bérlete, akik igyekezni is fognak közönségünk jogos kívánságait kielégíteni, nem tudjuk eléggé hsngsulyozni, bogy mily nsgy feladat vár az eddigi kezelés után az uj bériőrei
— Veszedelmes asszony. Gebauer Károly vérbeu ázva, belyukasztott fejjel ment egyik orvosunkhoz, hogy gyógyíttassa veszélyes sebeit, de egyúttal, hogy látleletet is kérjen bűnügyi féljelentéshez. Gebauer azonban nem valami korcsmai verekedésben kapta súlyos, csaknem halált okozó sebeit, mert nagyon csöndes ember, hanem otthon, családi körben, feleségétől és ennek lovagjától. Gebauer midőn szerdán délután szokatlan időben ment haza, feleségénél igen kritikus bely-\' zetbeu talált egy udvarlót. — Gebauer nem rögtönzött semmiféle komolyabb tragédiát, csak szép szóval akarta kedves nejét s az udvarlót kidobni. Do ezek nem hogy nem mentek, hanem az asszony egy sodrófával; lovagja pedig egy bottal ugy elverte a szegény férj uramat, hogy legalább egy hónap kell felgyógyulásához. Gebauer most a bíróságnál keresi .elvesztett becsületét.\'
— Bejtélyea gyilkosság. Mult számunkbau megírtuk, hogy a keszthelyi csendőrség megkeresésére csendőrségüuk egyik helyboli tanyán elfogta Béda Ferencet egy Hévízen elkövetett gyilkosság gyanúja miatt A gyilkos hosszú tagadáBa után végre a napokban a gyilkosságot beismerte, moly után a helybeli ügyészség börtönébe szállították. A rablási szándékkal meggyilkolt egyén kiléte mindezidáig ismeretlen. Idős, körülbelül 70 évesmagas, fehér körszakáiu egyén, ki valószínűség szerint valami vidéki borkereskedő, vagy borügynök.
— Karácsonyi Tásár. A nagykanizsai Ker. Jót. Nőegylet választmánya mult szombaton tartott. választmányi ülésén Lsipzlg A utalóé indítványára elhatározta, hogy december hó 20. és 21-én Karácsonyi vásárt rendez. A tervezet és indítvány
szerint közadakozás szerint gyűjtenek össze minden elgondolható tárgyat, melyeket . azntáu december hő 20 án kiállítanak és belépő-díj mellett mutogatnak, mig 21-én^az összes tárgyakat elárverezik." A jöv&telemből az egylet árva és szegény gyermekeket fog karácsonyra felruházni.
— A reformáció és sz iskola. A nagyméltóságú vallás- és Ijözoktatásűgyi miniszter, 1903. évi május hó 24-én 429é2. szám alatt kelt rendeletéhez képest — Néptanítók Lapja 1903. 24. szám — elrendelte, hogy mindazon helyeken, ahol a prótestáus hitfelekezet, a reformáció emléknapját megünnepli, az állami és községi iskolákba járó miudkét evang. protestáns felekezethez tartozó növendékeknek, az illető hitfelekezet részéről történő egyBzerü bejeleütés alapján, október hó 31-éu\' szabadságnap
— Vizsgálat. Dr. Horváth Gáza, a Magyar Nemzeti Muzeum osztályigazgatója, a magyar tudományos akadémia rendea tagja Keszthelyre érkezett, hogy a muzeumok és könyvtárak főfelügyelőjének megbízásából a Balatoni Muzeumot megvizsgálja.
— Alapítvány-kiosztás. A hercegprímásnak, Vaszary Kolos dr.-nak nemes szívre valló nagy alapítványa kamstain\'ak fele az alapítólevél értelmében édesanyja névnapján Keszthelyen került kiosztásra. 45 en részesültek az alapító jótékonyságában. Kiosztásra került 2023 K. SS £11. Ketten kaptak 100—100 K.-át, a többiek 60 és 26 K.-át
— A keszthelyi mnzeum szaporodása. Fehér Ipoly panuonhalmi főapát megküldte Fttssy Tamásnak .Zalavár története* című becses munkáját a múzeumnak. Szollár István Kővágó-Eőrs vidékén sok érdekes tárgyat győjtött, mBlyek közül td. Marion Sámuel 46 drb. régi pénzt, Boda Dániel 1 drb. tűzkövet és acélt, Kapocby Károly nemesi levelét, Saáry Jenő 2 drb. karahintokot, Csősze Gábor és Marton Zsigmond rézfokosokat, Klein Bernát és Sólyom András több néprajzi tárgyat ajándékoztak. Fizáry Boldizsár egy drb. nagy ezüstérmet, Scheiner Henrik szép hímes tojásokat ajánlott fői. Méhes József gazdász egy szép pásztormnnkával szerzett érdemet.
—\' Napszámos mint mehánlkna. Kovács Péter a feketehegyi kastélyban volt alkalmazva, mint napszámos. Együtt lakott édesanyjával. A 21 éves napszámos szabad idejét igen szép dologra fordította. Öcska vasból egy félméter hosBzu gőzgépet szerkesztett 8 megcsinálta hozzá a cséplő szekrényt is. F- bó 12-éu Sümegen sok bámulója akadt munkájának. A gőzgép mintegy félméter hosszú. Befütve működik 8 Kovács babot is csépelt vele. Munkáját egyszerű eszközökkel végezte. Anyja takaréktüzhelye volt a kohója. Egy fejszét belevágott a törzBökbe s megvolt az1 üllője. Vaspléhből összeszegelte a gőzgép testét, 4 kis abroncs megtette 4 keréknek, egy nagyobbacska pedig á lendítő kereket szolgáltatta. Drótból, egyéb ócska vasból megkészültek az apróbb részek. Kovács 24 éves ember s állítása szerint mindig csak paraszt munka volt rendes foglalkozása. Ismét példája ő annak, mennyi aok drága kincB rejlik és sajnos, kallódik el a nép alsó rétegeiben.
— A Balaton az Urániában. Sági János és Szalay Sándor gyönyörű darabja, a Balaton, 200 színes és 15 mozgóképper már kész az Uránia Magyar Tudományos színházban.. A napokban előkelő fővárosi iró társaság jelenlétében próba-vetítéseket tettek. A hangulatos szép képek óriás tetszést arattak. A társaság egy-egy képnél hangos í^odálkozásban tört ki. A Bziuház a szöveget leküldte Sági Jánosnak, aki most osztja be a képeket. A Balaton 2—3 hét után kerül színre, mikor egész Budapest együtt lesz, a mikor az igazi szini idény kezdődik.
— Veszélyes tüzeset, Pollik Ede . király-utcai kékfestő műhelyében egy kád szesztartalma szombatin éjjel meggyulladt.
. Tekintve a közelben levő sok robbanó anyagot a tüz könnyen végzetessé válhatott volna, de még ideje korán a házbeliek az utca népe segítségével eloltották. Kivonult tűzoltóinknak dolga már nem akadt.
— Tánctonltás. Mayersberg Frida tánc- és illemtanitÓQő tánctanfolyamot nyitott a .Cíaino" dísztermében. Annyi szép balett-rendezéssel mutatta már be a kisasszony tánctudásét hogy felesleges St ajánlani. Kezdők ötször hetenkiot gyakorolnak, haladók megállepodáB Bze-ríut. Jelentkezni minden nap \'lehet. A kezdők számára a tandíj IS korona.
XLI1. ÉVFOLYAM.
25a.lai közlöny
1903 OKTÓBER 24-én.
_ Hirdetmény. Folyó évi november hó 1-tól a kir. posta- és \' t\'ávirdabivatalok a levélpostai küldemények (levelek, levelezőlapok, nyomtatványok, — keresztkö-tésfl küldemények, — áruminták és üzleti papírok) után a közönségtöl a kézbesítés alkalmával beszedendő postadijakat (por-toösszegeket) a küldeményre fölragasz-tandó, e célra kiadott portojegyekben kötelesek leróni. F. évi november bó 1-től tehát a közönség az ily portoje-gyekkel el nem látott, fentebb megnevezett levélpostai küldemények után követelt porto megfizetését tagadja meg, s illetve a portofizetés mellett átvett ily küldemény boritékát (burkolatát, kereszt-szalagját) bérmenteaitotlon levélben bármely posta- és távirdaigazgatóséghoz küldjék be. — Pénzeslevelek és csoma-cok után esedékes portoösszegek ezentúl sem fosnak portojegyakkel lerovatni. Jludspest, 1903. szeptember 25. Keres-. kedelemUgyi o>. kir. miniszter.
— Osztálysorsjegyek iránt érdek-lódóket különösen figyelmeztetjük a Nemzeti Pénzváltó-Részvéujtársaság mai hirdetésére.
"anyakönyvi hírek.
ISOS. oltóbcr 16-tól—28 ig.
„ Halálozások:
/
Hegedűs Istvánné rk. varrónő 38 éves. Hirschler Olea izr. 7 éves. Gerencsér János rk. nauszámoa 47 éves. Szabó József rk. 3 évy*. Keglovics István rk. ifaps\'ámos 27 éves. Batthyáoi Erzsébet rk. 7 hónapos. Szomi Kálmán rk. magánzó 59 éves. Mair László rk. 2 napos. Németh Józsel rk. 23 napos. Sneff László rk. földmives 60 évss. Nics Pál rk. 2 hónapos. Wolrab Szidónia rk. tanuló 7 éves, Szalai Mária rk. tanuló 10 éves. Göocsics Józsefné rk. napszámos 67 éves Dobosi István rk. csizmadia (Galambok)
41 éves. Hencsics Katalin rk. 4 napos.
Házasságot kötöttek:
Anlauf István, munkás1— Öslba Máriával. Surógli Nándor, vasúti\'— Varga Annával. Dezső Alfréd, hivatalnok — Páros Jolánnal.
TÖRVÉNY S Z É K.
— Királyi kegyelem lopási ügyekben. Sok szó eaott már arról jogászi körökben, hogy büntelő törvényünk egyeB szakaszai elavultak, amely okból a büntető törvénynek ujabbi átdolgozásáig annak novelláris uton való módosítását és kiegészítését sürgetik a rendkívül sok mizériák miatt, mit hiányos törvénykönyvünk teremtett és főit teremteni. Ily szomorú dolog s nagyon is inhumánus volt sz az eset is, hogy midőn pld. szegény ember bezárt katrócból egy tyúkot lopott, legkevesebb 6 hónapi fogházra kellett Ítélni paragráítisaiuk szerint. Most ezen egy egyszerűbb módon segítenek. Mostani kormányunk alatt ugyan is azoknak, kik lopós büntette miatt Ítéltettek el b a büoietS törvénykönyv Bzerint 6 hónapnál kevesebb büntetéssel nem sujthatók, királyi kegyelemmel büntetésük egy részét elengedik, de csak azon esetben, ha a biróság is azon a véleményen van, hogy a törvény értelmében s annak befolyása mellett kiszabott 6 hónapi minimális büntetés szigorú. A nagykanizsai törvényBzéken ilyen esetből kifolyólag már is többen nyertek királyi kegyelmet s büntetésük "/a része e kegyelmi uton elengedtetett. . t
— A jánosfalni virtus. Ez év jnlius hó 12-én a jánoafalui legények, hogy ó*i verekedési virtusuk feledésbe ne menjen, épületes verekedést rendeztek a falu korcsmájában. A sok fejbeverés, litereB üveg dobálás még nem juttatta volna a jánosfalvisk kemény feje miatt ez ügyet a törvényszék asztalára, hanem egy szegény olasz köszörűs is volt közöttük, kinek feje nem birla ki a jáoosfalui bot ütésének súlyát, mert egy ütés után holtan rogyott össze. A dolog eseménye röviden a következő: A korcsmái verekedés közben Vugrinec István jánosfalui lakőst hazaakarták vezetni, mert iszonyú módon be volt csípve. Ez már haza is ment volna, de megpillantotta Klemeuti Péter olasz köszörűst, ki egy boros üveggel előtte hadonászott. Vugriuec abban a véleményben, hogy Klementi öt akarja megülni, kirántotta magát kiséröi kezéből, s egy nála levő bottal ugy ütötte fejbe a szerencsétlen köszörűst, hogy az azonnal meghalt. A napokban taitott
végtá\'rgyaláson vádlottat erős felindulásban elkövetett balált okozó testi sértéa bűntettében mondta ki bűnösnek a törvényszék, s a 91. §. alkalmazásával egy éB egy fél évi börtönre ítélte melyből a vizsgálati fogság által mit sem vett kitöltöttnek. Ugy a vádlott, mint az ügyész megnyugodott s igy az ítélet jogerős.
IRODALOM
— Olcsó Könyvtár. Három uj füzet jelent meg ismét az .Olcsó Könyvtárból, s mind a három különös érdeklődésünkre tarthat számot Remekíróink népszerűsítése tekintetéből érdemes vállalkozás a .Zalán futásáénak ez az olcsó kiadása (1300/04. szám), melynek kulturális fontosságát vitatni se lehet. Ily módon, ha lassanként összes remekíróinkból készül olcsó kiadás, — amit a Franklin-Társulat snnál inkább megtehet, mert irodalmunk legjavának a kiadási joga az ővé, — az irodalom nem csupán a kiváltságosak birtoka lesz, mint eddig nagyobbrészt, hanem közkincse a nemzet egészének és minden osztályának egyaránt. Ugyanebből a szempontból örülhetünk a „Vojtina arsr poétikája\' uj kiadásának is (Oloó Könyvtár 1305. sz.), mely Arany legkiválóbb szatirikus epis-toláit tartalmazza. A harmadik füzetben: .Jolán esküvője\' (1806/7. sz.) Suder-roann Hermanu egyik igen sikerült beszé-íyét olvassuk, jó magyar fordításban. Az .Olcsó Könyvtár\'-t a Franklin-Társulat adja ki Budapesten s egy-egy szám ára1 20 fillér.
— „Iparosok zsebnaptára." (Szerkeszti Zachara Lajos és Sziklay János) cimmel egy hézagot pótló, az ipirososz-tályt érdeklő s gyakorlati szükségleteinek megfelelő szaknaptár jelent meg a „Technológiai Lapok" kiadásában, mely a sok és hasznos tudnivalók folytán nélkülöz-betlen kézikönyve lesz minden szakma-beli iparosnak. A csinos vászonkötésű naptár ára irónnal és portómentes megküldéssel együtt 1 korona és 10 fillér az .Iparosok Zsebuaptára kiadóhivatalában: Budapest, V., Mária Valéria-utca 11. szám.
Hxcrktsxtös^a : JOr. Villanyi Bcnrilc, iolelSs i.erkentS. Kiadó: Ifí. Wajdltí Jtnxct.
VEGYES.
— Egy népszer. Mint ilyen Tan k fájdalom csillapító, izom és idegerőjitő bedörzsölő; s«er „Moll Kereuc-pálinkíofi és sojjt" elismerve, mely tagszaggatás és a meghűlések más következményeké a legáltaláuosafcban éB.crodményc-sebben lesz használva. Egy üv>>g ára 1 kor. 90 fill. Napouti szétküldés utánvéttel Moll A. gyógyszerész cs. éa k. udvari stállitó által Bécs, Tueblauben S. Vidéki gyógy tárakban határozottan Moll készítményét kérjük védjegy és aláír teával.
Nyiltter
A* e rovat alatt közlóttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
Yefte, hnRryhőlyag, hugydara ós a köazYénybántalmak ellen, továbbá a légzó és eméaztöfti szervek hurutos bántalmainál.orv.osi tekintélyed által á LItblon-forráa
SALVATQR
alkerrel rendelre les*. Üngyhaj t6 hatásn!
Kellemes \\ü\\ | Kűoojen emészthető
Kapható ásványvíz kereskedésekben ós
gyógyszertárakban. A SalvMor-forrá* igazgatósága Eperjesen
*hirdete$ek.
6183/tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, ho^y özv. Tóth Jánosoé nagykanizsai lakós.végrehajtatónak i(j; Moluár iBtván (uös Kelo Annával) sormáBi lakós végrehajtást szenvedett elleni 200 kor. tőke, ennek 1902. évi\' május hó 6. napjától járó é°/o kamatai,\' 15 kor. 56 £11. zálogjog bejketilezési, 28 kor. 40 £11. per, 16 kor. 60 £11. v^ro-bajtás kérelmi. 17 kor. 40 fill. árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a sprmási 5.78. sz. tjkvben I. 1—6; sorsz. alatt felvett s 561 koronára becsült 4 drb. szántóföld és 2 drb. rétból álló úrbéri birtok, torábbá u. azon! tjkvben II. 2078/b. hrsz. alatt felvett s 35 koronára bucsült inántai rét, mégis a. sormási 579. bz. tjkvben I. 2192. hrsz. alatt felerészbén Miháci Ferenc s felerészben iíj.\' Molnár István tulajdonánl! felvett s 122 koronára becsült mántaí rét (oz utóbbi az 1881. évi LX. t.-c. 156. §-» értelmében!
1903. évi november h.0 5. napján délelőtt 10 órakor
Sormás község házánál Faics Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbeu-jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10"|o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tőrvényszék mint tkvi hatóságnál, 1903. évi augusztus hó 25. napján.
6158. és 652S./lk. 903. j
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. .tszék, mint tkvi
bogy a Délzalai önsegélyző szö-Vadász György
hatóság közhírré teszi, takarékpénztárral egyesült vetkezet végrehajtatónak és tsai végrehajtást szenvedettek elleni végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó és a nagykanizsai 2907. sz. tjkvben f 696. brsz. alatt Vadász György és. neje Gomhert Verona tulajdonául felvett s 1318 koronára becsült ház, udvar, és kert Vadász József késedelmes árveréseni vevő költsége és veszélyére, a nála hátralékban levő 2968 kor. 20 fill. vételár a ennek 1903. február 25-tól járó 5% kamatai, ugy jelenleg a nagykanizsai takarékpénztár által alapított önsegélyző szövetkezet részére mogállapitott 16 kor. s a délzalai takarékpéuztárral egyesült önsegélyző szövetkezet részére megállapított 16 kor. árverés kérelmi\' költség behajtása céljából
1903. évi november hó 11-ik\' nap-- ján d. e. 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál Dr! Tuboly Gyula és Eperjesy Sáíidor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbeujöttévol megtartandó nyilvános |rverése\'n eladatni. fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kiváuók tartoznak a becsár 10°|o át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi szept. hó 9. napján.
Syavnljatores.
Ki aehézkórbsn, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát, Ingyen és bérmentve kapható Schwaneu Apotbeke, Frsmtfurt slMaíu által.
£
c\' á
X Su > ? CHARD
grand pr1x
Paris isoo.
Férfiul gjengeség (hnpotentla,) idegbeteg-Bégek, a fiatalság titkos bűnei 8 kicsapongásai egyedül csak a
Dr! BRUN-féle PERUIN-POR
(perui növényekből készítve)
által gyógyíthatok bizto-
san, mert csak egyedül a dr. tirun-fóle ,Peralnpor« alkalmas a nemző-s szőlőst szervek miodeonemQ gyengeségének elhárítására, s igy férfiaknál a tehetetlenség s nőknél a magtalanBág eltávolítására, nemkülönben póiol-hatían gj\'ógyszer a nedv- és Térvesztések által előidézett erőltetésnél, a klosapongások, ön-fertőzés és az éjjeli nagSmlések, a gyengeség $ a tehetetlenség, férfiul gyengeség eme két-ségbcvonhatlan előjelei által előidézett gyengeségi állapotoknál, továbbá mindennemű Ideg-bántalmaknál, u. m.: nlgrane, fejfájás, az ideg ó3Bzezfltigorodá3a, általános leaoványkodás és elerőtlenedés, az arcza sápadtsága, mélyen. beesett kék gyűrűkkel körülvett szemek, elme-kedélylehangoltság, álmatlanság.
arczkeji/őcs
derékcsontfájás, hátgerincz-íájdalom, méhszerví görcsók, dugulások, oknélköli remegés, a Tig láisaságok kerülése, tehetetlenség, a női bajok, gyengeségi állapotok, a lábak ós kezek re«ke-téae, vérategénység stb-nól. Mindezen itt elősorolt idegbetegségek a gyógyászatban eddig semmiféle ismeretes szer által sem gyógyíthatók oly biztosan és tökéletesen, mint a perui növényekből kóMitctt dr. Bnin-félo Peruia-por által. Ártalmatlanságáért kezesség vállaltatik. £zen pór titkát egyedQl én birom a ezért kérem cimeme.t figyelembe venni. — Ára egy doboznak pontos leirásaal együtt 3 korona.
Kapható a* egyedüli készítőnél MEHLSCHMIDT JÓZSBP gyógyszerésznél Győrött valamint a főraktárban Lnx Mihály drogna-üzletében Budapest, IV., Muzeum-körut 7. sr.
Poslamegrend elétek utánvét mellett eszközöltetnek.
legjobb a világon. Hatásacsodás. Pár
nap alAtt ifjitja és szépiti az arcot. — Eltávolít redöket, szeplőt, májfoltot, bíratkit (MiUuser) és minden más bőrbajt. 8<-m higauyt, sem ólmot, sem más ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nagy légely 2 kor., klóét I kor. Hílgypor I kor. Ssappan 80 fill. Fogpép I kor. Arovlz 2 kor.
regenerátor.
Ártalmatlan szer as ősz haj eredeti izl*
nének risszanyerésére. Fej- és 8zakállbaj naponta egyszer benedvesítendő és nyolc nap múlva visszakapja eredeti színét, később hetenként csak kétszer használandó. Egy üveg irt 2 korona.
^slí?-
Oh jaj!
Köhögés, rekedtség és elny«lkásodás ellen gyors ós biztos hatásnak
E Éjjen!
Hegfoj\'t oz az átkozott köhögési
az étvágyat ném rontják és kitUnS izüek.
Doboza I kor. é8 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fő- és szálkáiddal raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váei-kórot 17
Egger msllpasztllla
csiManarmejOTijErittiit:
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
CS.és KIR.
A fel fa Iá! ó D? MEIDINSER TANÁR ÁLTAL kizár.jo^osifotf gyára.
UDVARI SZÁLLÍTÓ
^,ffesf/ct ^á/y/idÁ^f Heim féle folylonégő-szabáJyozó,-szeIIöző kályhák TÖBBM/A/r G5. OOO HASZ/j/ALA TBAN.
EN j u^lássa ^J álló védj
UtánzafokfóI óva intünk
MEIDINGER-OFEN H.HEIM
uíalássalaritf védjegyre
JFolyíonégrö. kr///(Ja/lóA
KÖZPONTI FUTESEK
MINDEN RENDSZERBÉN,
MMEN TÜZELŐ ANYAG/VAK fÜSTM£/Vr£S TÜZELÉSSEL. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜ66ETLENÜL BEFÜTHET.
Sze/Zaztefési bere/zdezése/f,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZESEK. KÖVÉNYHÁZI FŰTÉTÍSEK.
legyoóórefere/tcs/jfi. - frospe/usoA ésjco/fségvetés eA ingyen és bérmentve.-
BUDAPEST, THONETÍJDVAR
EREDETIBENÍKAPHATÓK .r„ BÉCS.OBÉR-OÖBUNG. CSAK IS-GYÁRUNKBAN BE?S. LWOHLMARKT 7.
VAGY FIÓKJAINKBAN. PRAGA.HYBERNERG.7.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. OKTÓBER 24 áti.
Ii áilmiiy,
A nagykanizsai közkórháznál 1904. érre szükséges fűszer és egyéb bolti cikkek, fa, cognak, papír és nyomtatványokra, ugy szikviz beszerzésére versenytárgyalás hirdettetik.
fölhivatnak a helybeli vállalkozók, hogy zárt és lepecsételt ajánlataikat\' folyö évi november hó 15-ig a közkórházi igazgatóságnál adják bs.
A vonatkozó föltételek a gondnokságnál és a fönök-nőnél hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Nagykanizsán, 1903. október 21.
dr. szekeres józsef
közkOrházl igazgató.

il
i If
:
m
P
1

u íf ll

a
||j ÉÉ
li

1
KXXXXKXXKmiOt
Férfiak ingyen kapnak, olyan oj taUlminyu orvojigol, mely az elvesztett cröt újra meghozza, Pnlbactomagot * egy *ziz oldalas könyvet postán, jó! becsomagolva. Ingyen kapjik mindazok, a kik érte Írnok. iE« a legbi-mulatriuníltóbb ctoüaorvois&g, mely megmenteit ezreket, i kik fiatalkori kihigíuok folytán nemi bajokban, szüilhben, valamint elveszített férfierő ben uenvednek. Hz okból elhatározta az intézet, hogy egy Ingyen orvosAgot magyarizé könyvvel együtt mindenkinek ingyen kölü. tízzel a hizior-\\-0*t4gg*l a baj otthon gyógyilhalO,! * mindazok a kik a fiatalkori kihigüokbOl íiitmazö némi bajokban, szellemi clgyöngQlé*l»en,«»gy krónikái ■ bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ex a gyögyazer közvetellcnU! aiokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szüksége* csodálatos eredményibe! győgyitja az érek OU tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát State Medical Instltutnak az alant jelzett Citnre, a honnan a osomagot rögtön elküldik. A* intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés OéljábOl az otthonukat nein hagyhatják cl. A piObacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes [bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás melleit postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap - magyarázó könyvvel együtt. Írjon még ma. A csomag oly szépen bc van csomagolva, hogy a tartalmát senki sem fogja mogtudni.) A-levelet igy kell címezni: State Medical Instltntc, Elektron lUiilding. Fort \\Vj>n«, Imi. Amcrilia
A levelek mindig l\'énnentc>ttcndük.
i tó®®?
sp oa® ep
FdilmiIfc&U&sit
kedvez Kámdánknak a szerencse. Kiivld Idö alatt 12 millió korona nyereménynél többet űzettünk nagyrabeceűh vevőinknek; csak a legntóbbl 5 hónapban a
3 legnagyobb nyereményt és pedig:
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre, a 100.000 , főnyereményt a 74366. » a oo.ooo „ , a 109780. .
és ezeken kivol még egyéb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydúiabb osztálvsorsjátékában vegyen ~ A rc0Et következő magy. kir. szabadalmazott 13. osztálysorsjátékban újból
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény •
jut és összesen egy hatalmas összeget,
14 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt 0
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
Továbbá^iutalom 600-000, 1 nyeremény 400*000. .1 & SOO-OO©, 2 h 100«000; 1 á SO.OOO. 2 á
so-oop, i a 7o.ooo. 2 M^boorulo^oo
« * á SO.OOO, 3 a 25-000,8a lo.OOO
/ \'6 4 1©«000 korona ós móg sok egyéb
összesen S5-000 nyeremény és jutalom 14,4Sft.m»«
korona összeoljeii.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
V. eredeti sorsjegy frt -.75 vagy k. 1.50; \'/. eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k. 3—
A \' 3- \' • 6—;\'/. , , „■ .6.— . „ 12-HivSCez^lS
f. évi november hó Z-k
bizalommal hozzánk beküldeni.
TÖKÖK ü. És T
BAKHHA2A BUBAPEST. Hazánk legnagyobb osztálysorajáték-Qzlete.
Fóárudánk osztálysorsjáték-üzletel: Központ: Teréz körút 46/a. I. fiók; Váczl-körut 4/a li. fiók: Muzeum-kSrut li/a. III. fiók: Erzsébet-körut 54/a.
töhök a. és TAKSA bankháza Budapest.
jegyet* * T****.- "*« «-
i, «„„„„„. , l nttarétoloznl kérem
Az összeget-korona összegben pMtautatvtnjnjai kaid8m
(mollókolore bankjogyokbci
» }
bankügyekben (bélyegekben),
pauk vilmos
oklevele* mérnük. Magánmérnöki irodája Nagykanizsa,
Sugár ut 5. sz. Hungária-szálló mellett.
Elvállal földmérést, tagosítást, birtokrendezést; gazdasági épületek,
lakóházak tervezését, szakértői szemléket, becsléseket; szabadalom
1
kieszközléseket ugy hazai, mint külföldi érvényességgel.
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosuk által mint gyengéden hashajtó, feloldó szer ajánl-tatnak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott
alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Ej?y 15 pllnlát tartalmazó doboz 80 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona 0, é. .2.45 korona összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmentiaen küldetik.
Nensteln FDIöp hashajtó labdacsait. Valódi csak, ha minden doboz hátsó oldala a törvényileg bejegyzett .lleil Leopold\' védjegyünkkel, vörös-feketo nyomással van ellátva. Védjegyezett dobozaink-, utalványaink-és csomagolásainknak a ,PHILIPP NEUSTEIN APOTHEKER" aláírást kell tartalmazniok.
neustein fülöp
gyógyixcrtira a „Saent-Lipétbox* Z. S. *•/„
B „ , WlfcN, J. Bej., flankengasso 6.
O I>acrk«oi"án: BELUS LAJOS ít REIK GYULA gj6gjKer<nekoél.
oaonooooaaaaaonotxjajoaaannösjoaats oooaaooaoao
Z. K. "/,, 903.]
miftuiiii^ijiu
C««k »k*or valódiak, ha mlndogylk dobon Moll A. vídjogyét és
alüriaát tftntetl foL í "f Setdllta-por.k urtíi ryícykiLKm t leim»k«c,bb gy»ir. ht «1-
* , .i l fjonorjsro i, ^omorhér, rtpott Ktkrakidil, mijbiotilom, vir
i\'^ legVdljDbOíSbb >91 l.tegiégek elleo, o jele, biii.ierock
Gítixedek ila mindi! najjjobb sltcrjedÍJt tzsngtt. — Ari tg/ lopoo.ítislt er»-dttl doboznak t kor.
Hamisítások törvényileg fenylttet\'nek.
BOLL-FÉLT FRANClAl
msmmm^bsm
C83k akkor valddl, k» mindesrlk nye? moll a. TÍJjeevét tnnfitt tel
---—----- .a. *•»• íelirata ínoittul v«n járva. a Moll-félo
Ira.ozla boriién é> ti oemeteeen mint fSld«lomoslllapltí taedSrxaVItal szer kta(.I{ »ni (i i meghelf, wéb kt,v«k«méoyclníl lejiimeretetóbb népi.er, — Ejjr 4.0H1I eridlU üveg «rt I kor. 90 III.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb msdsicr Korint w«|tek grermok éj bílgr itappan i Hr okueri ipoláiira gyormokek > folnittek rítzíre.
ára dirabonklnt — 40 1)11. öt darab — I kor. 80 ISII. _Minden darab reermek-siappan Moll a. védjegyével van ellítya.
F 6 s z é t k a 1 d é~ü! *oll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállitá által, Bécs: Tnchlauben 9. sz. Vidéki megrendeléick naponta poitautíntét mellett tcljoilttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Ro8enfeld Adolf és Fia. onrwnotxxxre&xxMsaooaaac^^
N.u ii.ii.,.\'i 1.i \\v.,;.i;,., >/.
Med Dr. Traub Jdzsef gyomorpora
g a $ t r ! q í n
onrosllají is nwiisíálra és lasj^lra,
E«r és eier ember gyomor, bél (• mis bajok kíretkeiUbon aiijota étrendre r»n kényuerllre, ami a. életet kinoui tejxi. Dr. Traub Jór.ef Oastrlcln gjomorporinak hMtnüatinll Bten étrend mír rürid idő mulra felejlrgesié vilik. Betegek, kik «ok tít>-I«ék felvételével ert.ek akarnak lenni, elérhetik a Gattridmal . legrövidebb idö alatt Outneln mulandé bkoknál, mint gyomorégí», felMfOjé,. folíuvéd^ gromorrtiii», hinyia, gírctók, ro«xnllél, uoralü, fejfijáa és ronr eméBtéuél azotmj bM«níl éa hosKabb élTcetnél megaiftnteü a régi gyomor ia bél bAnttlmarat, melyek eddig minden .xerntk ellenutak. _ ÖMtrloIn nem basb^té »>er, a szókeiéit azonban ..abílyoiM. - További-ka< » pwpektnaok irolgiltaljlk. - Orvotok réKéro Ingyen prtbik.
Kapható a legtóbb gjégytirban. Nagjkaniuln PElöES BÉLA .gyégytirában.
Főraktár „Sálvator" gyógytárban Pozsony.
Nagyban > gyógydrogneriákban.
Nagy dobo, 3 kor., kii doboz 2 kor., bérmentve S0, ajinlra 45 filtérrel több
évfolyam.
Kél évre\' ... & kar. — flli. Negyedévre . . 2 kor. üli flll. Rgyoa azim 20 Rtl.
HIRDETÉSEK fi haaAboi petítsorban H,mA»o<1azor 13, i minden további loréri 10 tíll
NVILTTÉRBEN
petit .oronként 20 fillérére voltnak Tel.
részvénytársasig,"
A nagykanizsai ,Ipar-Testillet,« a „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,■ >a .Kotorí takarékpénztár .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagykanizsai kisdednevelő egyesület,\', a .nagykanizsai tanitói járáskör,"a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápiiitézete,\' a .katonai hadastyánegylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Mulml
Ujabban egyre szaporodnak a községek által alapitott takarékpénztárak. A míg egy időben arról panaszkodtunk, hogy nálunk a jótékonyság szolgálatába rendelt takarékpénztárak nyerészkedésre alakult részvénytársaságok és ilyképpen nagy közgazdasági céljaikkal kapcsolatos ethikai feladataikat pontosan nem tölthetik be: ma már versenyre akarnak kelni a nyerészkedésre alakult részvénytársaságokkal. Érdemes a kérdéssel foglalkozni több szempontból is. Az egyik, a legeminensebb az, hogy van-e szükség aj takarékpénztárakra és helyén való-e, hogy a községek csináljanak takarékpénztárakat, kon-kurrenciát csinálni a már fenálló és jelentékeny közgazdasági szerepben fáradozó pénzintézeteknek.
Az elEÖre vonatkozólag az a néze-zetilDk, hogy ez idő szerint nálunk Magyarországon általában nem kellenek uj takarékpénztárak. Mikor a régiek alakultak, akkortájt másfélét Magyarországon nem lehetett alapítani. Hiszen maga Fáy is szövetkezetnek kontemplálta az Első hazai takarékpénztárt, de az idők és a viszonyok hatása alatt részvényes társaság lett belőle, mert azzá kellett lennie. Más formában, kamatozásra alkalmas tőkét összegyűjteni és a tökére szorultak közé elvinni nem lehetett. A bankok szerepét kellett hamarosan és eredményesen ellátni, erre pedig nem volt más eszköz meg mód, mint a takarékpénztárak alapítása. Hogy ez így volt, azt semmi sem bizonyítja jobban, mint éppen a -takarékpénztárak számának szaporodása és nagy gazdasági jelentősé-
güknek estimálása. Egyetlen más formában sem lettek volna képesek Magyarországon prosperálni a pénzintézetek, mint csak abban, amelyet a takarékpénztárak teremtettek önmaguknak. Az utolsó évtizedek azonban változtattak valamelyest viszonyainkon. Fölös tőkéink megszaporodtak és hitelképességünk is megerősödött. Most már tudunk hitelt teremteni a jövendő tőkék rovására. A szövetkezés eszméje nagy tért hódított és néhány száz tőke nélkül szűkölködő szegény ember, egymásba fogózva, hitel formájában, jelentékeny tőkét képvisel. Hozzájárulnak a tókeköz-vetitésnek ehhez az njabb formájéhoz azok a nagy középponti intézetek, a melyek a kis szövetkezetekben lekötött hitelezőt készséggel támogatják tőkéikkel. Egész gazdasági életünk a szövetkezetek felé hajt bennünket. Különösen a hitelvilágbán, amelynek ez leszen ezután a tengelye.
És mi ebben föltaláljuk a hitelélet természetes rendjét is. A nyugoti államokban, amelyekben — hogy többre ne taksáljuk — vagy száz évvel járt előttünk a hitel, a takarékpénztárak keletkezése korában volt mit takaritgatni és volt rá mód, hogy határozottabban kidomborodjék a takarítást unszoló alkalom, mivelhogy a hiteligények kielégítése más formák között ugy is biztosivá volt. Nálunk e kettőnek össze kellett fogód-zania, mert különben nem tudott volna sem az egyik, sem a másik önálló élethez jntni. Ma már szét válik a kettő. A takarékoskodás szélesebb medret vájt magának és a szélesebb mederben folyó hiteligénynyel is szembe állhat. Gondolhatunk hát a hitelt kereső érdekeire is és
van rá módunk, hi£y a hitel előzze meg a takarékosságot, nem miként előbb megfordítva, a takarékosságnak kellett megelőznie a hitelképességet. Nem plirasis hát, ha azt tanítják, hogy a mai kor a szövetkézetek kora. Tényleg az. Különösen a hitel terén, a hol nap-nap után kisebb .teret enged újonnan alapítandó takarékpénztáraknak. És ott, ahol igazáu emberbaráti és számottevő gazdasági tudatossággal fognak hozzá a (hiteligények érdekében alapítandó intézetekhez, ott manapság csak a szövetkezetek ala-.pitására juthat mód és alkalom. Régi takarékpénztáraink a maguk bankszerű szervezetükben már hatalmas medret vájtak maguknak hiteléletünknek forrásokban szegény vidékein. Ezek mellett a medrek mellett ma már csak az apró szövetkezeteknek van jövőjük, még pedig annál biztosabb, mennél jtibban simulnak egyik-másik hatalmas folyásn régi takarékpénztárhoz.
Statisztikai adatokkal is befogjuk bizonyítani legközelebb állításunkat és majd számadatokkal igazoljuk, hogy a régi, terebélyessé vált takarékpénztárak mellett ujabb takarékpénztárakat nem lehet, de nem is kell alapítani, mert 9 mostani viszonyok között csak a hitelszövetkezetekre van szükség, csak azokDak van jövője. A kifejtett okok alapján nem lehet helyeselnünk azt a törekvést sem, hogy a községek alapítsanak takarékpénztárakat, Igaz ugyan, hogy a községi takarékpénztárak nem bocsátanak ki részvényeket és így nem is akarnak részvényeseiknek nagy osztalékot biztosítani, ámde mégis akarnak deliberál-ható nyereséget, amelyet közcélokra akarnak fordítani. A "nyerészkedési vágyra nézve mindegy tehát, ha azt
a részvényes osztalék-szomjusága ösztönzi, avagy a közcél érdeke hajtja. Emez szebb lehet. ethikai szempontból, de az adósnak mindegy, akárkinek fizeti a kamatot, ha már nem fizeti magának, .mint az a szövetkezeteknél történik. Mivel pedig községeink, takarékpénztárakat alapitváu, csak a maguk zsebének anyagi érdekeit tartják szem előtt és nem az adósókéit: alapításaik épp ugy nem felel meg a mai kor hiteligényeinek, mint ahogyan nem felelnek meg a mostanság alapitott, a régiekre mintázott részvényes takarékpénztárak.
Különben szó sem fér ahhoz, hogy a községek állal alapítani tervezett takarékpénztárak nemes törekvésből sarjadzanak ki. A községeknek jövedelemre, még pedig indirekt jövedelemre van szükségük, liogy begyőzzék azt a roppant terhet, amelyet az adminisztráció meg a roppantul sok közintézmény fentartása ró a vállaikra. Ezt begyőzni olyan jövedelmi forrásokra lenne szükségük, amelyek kőzve-tétlenül nem terhelnék a polgárok adózó erejét. Ámde a nemes indító okok és a szép törekvések dacára is — elkéstek egy kissé. Ha talán ezelőtt 15—20 évvel , ismerték volna föl azt a hatalmas jövedelmi forrást, amelyet a községeknek a takarékpénztárak föltétlenül hajtottak volna: ma már terebélyes fáról szedhetnének gyümölcsöt, anélkül, hogy egyrészt beleütközött volna törekvésük az általános közszükséglet érdekeibe, másrészt pedig, hogy már meggyökerezett intézmények életerejét kellene elszivniok.
Ahol még nincsen pénzintézet és ahol a szövetkezet alapítása lehetetlen: ott alapítsanak a községek takarékpénztárakat. De ott, ahol már a régi
viszonyok által igazolt intézetek vannak, vagy ahol mód van arra, hogy hitelszövetkezetek alakulhassanak, ott fölösleges, de talán káros munkát is csinálnának a községek, ha ujabb takarékpénztárak alapításával szaporítanák a hitelszövetkezetek számát. Egyebekben is áll az az igazság, hogy átok az a pénzintézet, amelyet nem a hitelre szorultak igénye, hanem a nyerészkedők vágya szólit életre.
X>r. Bcrénvt Pál.
Társadalmi csőd.
Egy ügyvédet hallottunk egy izben igy monologizální:
.Mig jogász voltam, volt pénzem, tudományom, jövőm és reményem a jövöm iránt. Ma igy állok: amit tudtam, elfelejtettem ; a remény — bolondság; a jövő.? — a holnap, mely sommás peréket hozhat. Fínzem éppen nincs. Adósságom van elég. Csupa negatívum, csupa minusz,"
Egy óriási, hatalmas minusz. Ez a karakterisztikonja egész modern társadalmunknak. Intézményeinknek, egyéni törekvéseinknek annyira, jellemzője, hogy ha társaséletünk óimért akarna válaeatai.;, mely zászlójára illik, jobbat egy vérvörös minusz jelnél nem találhatna.
Volt ennek a társadalomnak is valamikor .jogász kora,* mint volt az ügyvéd urnák. A pénz elég volt azoknak, kiknek feltétlen joga volt hozzá, az öaszeség életének volt reménye és volt jövője. Ma se pénz, se posztó. & mai társadalmi forma jövőjében senki sem bízik. Jósolnak jövőt a szocializmusnak, a moralisták biztosra veszik a tisztultahb és nemesebb erkölcsök idejének eljöttét; abszolút szabadság, testvériség, vallásosság ; anarchizmus és nihilizmus; falanszter élet és a természethez való visszatérés; minden modern (annak vannak hivei, de nincs ember, ki a mai társadalmi formákat változatlanul feutartani akarná és álláspontját a józan ész és humanizmus szempontjából igazolni tudná.
TARCZA.
Elmélkedések.
„Hllollzk" lltíjin.
— A .Zalai KOzliny. eredeti tArcAja. —
Temetőben, gyászos halmok közölt állok, Lélekben a sirok fenekére szállok; Látom, mint rág, pusztít az enyészet foga, A letűnt életnek alig van már nyoma. -Szivem minden húrja bánatosan rezdül, Metsző nagy fájdalom fut rajtuk keresztül.
Gondolkodom ... ugyan mi is hát az élet. Mulyről a temető nyújt szomorú képet; Mire vuló kérdem: a sok arcverejték. Ha fiatnak napjaink, gyorsan, mint az [árnyék.
Mire valók; a rang és a nagy gazdagság. Ua minden megszűnik, s itt lesz egy-[formaság.
Méri a nagy versengés a mulandók körül, S mért fú az irigység szelő mindenfelől; . Kapzsiság mért veszen erőt a sziveken. Szegény melleit gazdag, mért megy el [hidegen.
Mire való kincset halomra gyűjteni, Ha négy szál deszka közt, kell majd [megpihenni.
A sok töprengésre imjgy szól a szenl Hit: Mindaz, amit csak látsz, tanulságul van itt; Bölcseségro lanit és oktat az téged. Ne csillogó gyémánt, erény legyen éked. Hisz a földi létnek minden dicsősége, Mint fost, ugy eltűnik, s enyészet lesz vége.
Magas rangra ne törj, sok kincset se [kivánj,
Dúsgazdag hogy lehess, ne légy hamis, [cigány;
Irigység sohaso töllse be szivedet, Bár társad felülmúl jó sorsban tégedet. Holnap már jajgathat, örvendők serege, Mert gyorsan fordul a szerencse kereke.
Vagy, ha már rangod nagy, fel ne fuvalkodjál,
Vagyonod ha sok van, el ue bizakodjál; A fejed ha meg\'van töltve tndománynyal, Lépj (artós frigyre az alázatossággal. A mulandók igaz hasznát csak ugy veszed, Ha azokat szép cgi kincsekké teszed.
Arcodat, ha sűrű verojték öntözi, Üdvös lesz, ha szived rut érdek nem köti; Rang, kincs és gazdagság sok haszonnal [járhat,
Ha az^kből ínség s nyomor segélyt várhat, A mulandók körül a versengés sem rossz, Ha magadnak s másnak sok lelki kin-[cset hoz.
Azt mondja továbbá a Hit örök szava: Megszűnik majd végre a halál halalma. Miként a holt Lázár sírjából kiszállott, Midőn Jézus ajka nagy „jöjj ki--t kiáltott, Ugy leszen szavára mozgás holtak kőzött, 8 megdicsőül, ki itt erénybe öltözött
Temető, temető! te gazdag szántóföld, Halál munkál téged s maggal dúsan betölt; Csiráztasd és növeld reménységünk magját,
Hogy a?, aratásnak megláthassuk napját! Érleld meg a szent Hit érők szép gyű-[mőlcsét.
Hogyha Jézus eljön, mennynek lássuk [üdvét!
A c
Nith János Norbort.
z o r.
— Angolból. — — A .Zalai KC>xl->ny* tiretyu —
Mary lototte a könyvet és rám nézőit. ! Erro éti is félretettem a tollat § vártam, , hogy beszéljen.
I — Nem vagyok rá kíváncsi, hogy kinek irsz, csak azt szeretnémitudni hogy mit irsz — szólt:
— Egy rövid levelet — feleltem én i; gyorsan. ^
— Pedig már elég ideje könyökölsz felette — mondta Mary türelmetlenül —■ s még alig jutottál tovább a keltezésűéi.
— Ugy látszik, ma este különösen érdeklődői irántam — jegyeztem meg bosszúsan.
— Oh, nem, abszolúte nem, csak mulatok rajtad — válaszolt ő és mosolygott.
Vállat vontam, de hallgattam.
— Szeretném tudni, — kezdte Mary ismét, — hogy azokuak a leveleknek, amelyeket nekem irtál szintén, ennyi időt szenteltél ?
— Ha ugy teltem, az azért történt, mert te azt megérdemled, hogy soká foglalkozzék veled az ember — mondottam udvariasan.
— Ugy, hát Miss • Carmiebaelt velem egy kategóriába sorozod! — kérdezte esipőseu. — Mutasd a levelét!"
Szó nélkül nyújtottam át neki a levelet, ó-végigfutott rajta, aztán .visszaadta.
— Kos? — tudakoltam.
— A dolog nem tartozik rám, — mondta ő, — de nem látom át — hogy erre hogy nem lehet öt perc alatt megirni a választ. Egy kis bakfis gratulál a könyvedhez, s te órákig töröd a fejedet egy pár köszönő í2Ón!
— Ha az\'hiba. hogy az ember örQl . . kezdtem. De ő belevágott.
— Hát csak örülj kérlek, de no mutasd ki. hogy egészen oda vagy az 6 gratulációjától. Ez bántauá a büszkeségemet — miattad is. Te egészen felvolnál háborodva, ha én csak félannyi idót szentelnék egy levélre, ha az férfinek szólna.
Lopva pillantottam reá. — Talán megírnád helyettem le a választ ? — kérdeztem ártatlanul.
De ó ismét felvette a könyvét s nem figyelt reám. Újra az irásba. kezdtem. Tizenöt perc múlva ránéztem Maryra, nyugodtan ült a helyén.
— No, — szóltam, megunva a várakozást — olvasd eí a levelemet. Ebből ugyan nem gondolhatja az a hölgy, hogy magamon kívül vagyok a boldogságtól, amiért gratulált nekein.
— Nezn, bizonyára szellemes dolog, s te mindig azt mondod, hogy én a szellemes dolgodhoz nem értek — jegyezte meg csípősen.
— Hát akkor felolvasom, én — szóltam makacsul s elkezdtem:
— Tisztelt kisasszony I
— Miért nem „kedves\' kisasszony?" Ez természetesebb.
Beismertem, hogy igaza van, kijavítottam a levelet s újra kezdtem:
„Kedves kisasszony 1
Az ön sorai, melyekben „Castleton" cimü munkámról ir, balzsamként\' hatnak sebeimre. Ön bizonyára érezte a kritika kíméletlen támadását s szánalmat érez irántam. Sokan látták fájdalmamat, de nem volt vigasztaló szavuk hozzám, de az ön kedves sorai ismét bátorságot öntenek belém\\és szives köszönetet mondok értük. Szeretnék önnel beszélgetni a könyvemről s figyelembe venném észrevételeit.
Fogadja ugy nőm, mint a magam szívélyes üdvözletét.
"Rustiton Horkert.*
— Jó lesz igy ? — kérdeztem és egészen visszahökkentom attól a tokinteltől, amelyet Msry rám vetett.
— Valamennyi túlzott levél közül, melyet valaha olvastam, ez a legtulzóbb l — mondta bosszúsan. — Csak nem akarod komolyan elküldeni?
— Persze, hogy elküldöm. Mért írtam volna meg másért? S egyáltalán nem értem, mit nevezesz benne túlzásnak.
Mary felém hajolt s elvette a levelet kezemből.
— Túlzás, túlzás, — ismételte — elejétől végig.
Félig lehunyt szemmel nézte ós bírálta a levelet.
— „Balzsam a vérző sebre . . Hm! . . . „Szánalom" . . PerSzel ...
Lapunk mai számihoz féliv melléklet van csatolva.
XLIí! ÉVFOLYAM.
Az első megdöbbentő jelenség, mely berendezkedésünk ellen a legsúlyosabb vádat szórja: a munkanélküliség. A társadalom tagjait nem tudja elhelyezni. Mától holnapig nem tud nekik kenyeret adni. A fóka elfogyott és az ember egyre szaporodik. Hová fog ez igy vezetni?
A mi szűkebb viszonyainkról szólva: nincs pálya Magyarországon, mely a megélhetés biztos reményével kecsegtetné azt, ki azt választja. Az ügyvédi oklevél a legjobb esetben tizenkilenc esztendei tanulásba és tömérdek sok pénzbe kerül. Nem kevesebbe kerül az orvosi, a tanári és a mérnöki diploma sem. Aki boltot akar nyitani, annak a négy elemi osztály tudományára sincs okvetlenül szüksége: De vájjon a honoráciorok pályája a tizenkilenc esztendei tanulásnak megfelelő arányban áll-e javadalmazás tekintetében a boltosoké felett? Kétséges. Sőt ba mai slapokon egy kevéssé a jövőbe következtetünk, biztosan állitbatjuk, hogy a boltos négy elemije jobban, százszor jobban kifizetődött, mint az ügyvéd és az orvos két évtizeden át tartó nehéz elökészitő munkája. Ma már közhely — dacára az egyetem és a jogakadémiák túlzsúfoltságának — hogy az ügyvédi pálya nagyon kétes reméoyekkol kecsegteti a reálépőket Tudjuk ezt az orvosi, a tanári, az újságírói, művészi és egyéb pályákról is. De ezekkel az életpályákkal nemcsak mi vagyunk igy. Ismerünk egy esetet, mely élénken megvilágítja, a szomszéd államnak e tekintetben tőlünk el nem térő viszonyait. Egy trieszti gyár utazót keresett és a pályázók között, kik ezt az állást elnyerni óhajtották, volt kereskedelmi alkalmazott százon felül; de pályázott 7 okleveles ügyvéd, egy tanár, a német nyelv doktora és egy — még aktiv katonatiszt is. Ez a kicsiny statisztika sokat jelent. A tanár és a katonatiszt nem jöhetnek számba; .egy" ember lehet maga is oka, ha választott pályáján nem boldogulhat De az a hét ügyvéd, amelyik tizenkilenc évi tanulás után tömérdek tudással és doktori cimmsl gépkenőcs eladására vállalkozik, hogy megélhessen, olyan arculcsapáaa társadalmunknak, amelytől ennek a lejébe Bzökhet a vér.
Nagy szerencse, hogy a tömeg mindig optimista. Az optimizmus az mely elviselhetővé teszi az életet Mikor a mindenség összedőlni akar köröttünk, mi igaz meggyőződéssel hisszük, hogy némi apró reparaturával még minden helyrehozható és a veszély csak látszólag nagy, lényegileg kicsiny. Igy vagyunk az életpályákkal is. Meggyőződésünk, hogy az ügyvédek, orvosok háromnegyed része koldus és hogy Palmerston lordnak is becsületére válna az a diplomáciai ügyesség, melyet ezek kifejtenek, hogy állásuk követelményeinek megfelelő módon élhessenek, mondom, ez a meggyőződésünk már régi keletű. De vigasztalódtunk. Nem szükséges, hogy minden ember diplomát szerezzen. Legyünk kereskedők, iparosok. És hajlottunk az okos szóra.
A kereskedelmi- és ipariskolák, a műegyetem termei megteltek hallgatókkal és ismét gyönyörködtünk egy ideig a szervezet célszerűségében, melynek társadalom a neve. De sajnos, gyönyörűségünk csak addig tartott, mig ezek a szakiskolák a máBodik, harmadik végzett gárdát bocsájtották bele az élet zavarába. Akik lerázták magukról az iskola porát, megálltak az intézet ^apujában éa kétségbe-
esve kérdezték: ,bát most hová? Hol vannak azok. kik bennünket e pályákra ösztönöztek ? Mi engedelmeskedtünk; adjanak munkát!\'
Csőd, minden vonalon a társadalom fizetésképtelensége! Amiben annyira bíztunk, a praktikus pályák jelölik a társadalmi mérlegen a deficit legnagyobb tételeit Kereskedelmünk, iparunk nincs. Minek hát a kereskedő, az iparos, a mérnök? Kereskedelmet és ipart pedig nem lehet csak ugy a célszerűség kedvéért egy éjjen át teremteni. És ha lehelne is? Jogi életűnk eléggé fejlett; egészségűnket ma csak ugy féltjük, mint ötven évvel ezelőtt féltettük; a tudományokban vajmi keveset dobzódbatunk. Mégis, vájjon kedvezőbbek-e azok a pályák, melyektől az ifjúságot elriasztották : a jogi, az orvosi és a tanári pályák? Angliának van kereskedelme, Franciaországnak van ipara, de azért a munkanélküliség nyavalyája ezekben az országokban csak ugy dühöng, mint nálunk.
Valami törvényszerűséget, az áralakuláséhoz hasonlót látunk a pályák kelendőségében éa a munkanélküliség okaiban. Az áralakuláshoz hasonló nivelláló törekvés nyilvánul itt is, de sokkal erőteljesebben, működésében sokkal sebesebben, és eredményeiben végzetesebben. A társadalom finom idegzete mindig pontosan regisztrálja a pályák állapotait éa ha valamely pályán csak kicsiny rés is nyilik, csak alig mutatkozik a legkevesebb szükséglet is, tolul oda a legolcsóbb ám, az ember, de mert ezen a börzén a kinálat a kereslethez képest megmérhetetlenül nagy, beáll a visszahatás, az elértéktelenedés. És ami a legnagyobb baj: itt a kinálat mindig\' feleslegből történik. Ha egy vidékre övszehalmozunk is töméntelen árut, ez sehol sem fog szükséget okozni, sehol sem jár áremelkedéssel, mert kereslet és kinálat cBupán a felesleggel spekulál. Ember pedig van feles számmal elég.
Ma már nem szükséges, hogy szociálista legyen az, ki társadalmunk állapotait kedvezőtlenül birálja meg. Amint nem tartjuk szükségesnek, hogy szektákra szakadozzunk véleményünk alapján, melyet a legközönségesebb, mindennapi kérdésekről alkotunk magunknak, :ép oly szükségtelennek tartjuk, hogy külön szervezethez csatlakozzunk, mert a mainál tökéletesebb formáját is eltudjuk képzelni, a társadalom eszméjének. Elégedetlennek lenni a maguk és mások állapotával ma mér természetes és kezd egyre természetesebbé válni. Növekszik a gyomrok száma, de nem növekszik a javaké. Már pedig amiből kevés van, az megdrágul és olcsó lesz, amiből sok van. Az ember az, amiből sok van és nemsokára tulon tul sok lesz. És az ember az a cikk, amely egyre vészit az értékéből.
,Az ember olcsósága; ez a hétköznapok tragédiája.*
s.
Közfürdőink.
Némelyeket tévedésbe ejthet cikküuk hangzatos cime, azért jónak látjuk előre kijelenteni, hogy nem olyan fürdőkről akarunk szólani, amelyek csak némileg is hasonlítanának a régi, fényes római balneakhoz, amelyekben. az ingyenes, a ezó valódi értelmében vett közfürdés mellett a legnagyobb kényelmet, fényűzést, társalgó-, olvasó- és tornatermeket találunk.
ZALAI KÖZLÖNY
Fájdalom ezt nem tehetjük! Legelőkelőbb fővárosi fürdőink ia csak törpe utódal e régi hatalmasoknak, mit kívánnánk akkor mi szerény kis fürdőinktől, melyek között hála az égnek, gőzfürdőt is találunk.
Nem is olyan közfürdőkről szólnnk, amelyeket az állami, vagy önigazgatási testület, szóval a köz kezel, mert szociális baladásunk még nem érte el a közérzet azon fokát, hogy a polgárok e nemű szükségleteiről, — mert valóban, mint a köztisztasághoz tartozót, szükségletnek kell neveznünk az ember testi életében. — . a köz gondoskodjék. Amily joggal írunk mi közfürdőinkről, ép ugy Írhatna bárki más közkávéházainkról, kőzl$orcsmáinkról, hisz\' ezekben is ép ugy, mint fürdőinkben bárki megfordulhat; használtuk mégis szándékosan a köz szót címünknél, mert mindnyájunknak közős érdeke, hogy fürdőink legyenek, s azokat bárki olcsón használhassa. 1
Szeretnék most fenkölten regélni egy fényesen csillogó » a legkényesebb ízlésnek mindenben megfelelő gőzfürdőnkről, a kényelem követelményeivel pompázó kád és egyéb fürdőkről s nyáron az annyira nélkülözött tiszta vizű uszodáról, mert ha már a természet mostoha kezével csak a principálist juttatta nekünk, a modern technikával éa tőkével a fentebbiek mind megszorezhetők. Sajnos bizony nem szólhatok egyébről, mint bárom szükecske fürdőnkről 8 egy nem látogatott uszodáról.
Van három fürdő városuukbap, de tulajdonképen csak kettőről beszélhetünk, mert az egyik az u. n. László-fürdő a legeldugottabb helyen az ismeretlenség kinzó furiájával küzködik, s létezéséről nagyon keveseknek van tudomása, külseje pedig elijeszti az srra tévedteket Tulajdonosának esetleg valamely ismertető prospektussal kellene felhívni sz érdeklődést, mert e fürdőnek nagy hivatása lenne azzal, hogy olcsóbb árak mellett a munkásosztály szükségleteit elégítené ki, mert azt látjuk, hogy fürdózöink között egyedül ez az osztály nem képviselteti magát, holott testi erejének megóvása végett tán legoagyobb szüksége lenne erre. De erről és más egyébről majd alább.
.Neruzeti fürdő* néven Ismerjük, másik fürdőnket Egyszerű, de tiszta, tulajdonosa törekszik némileg nagyobb igényeket is kielégíteni. Leginkább a közép osztály látogatja, de ez is csak fyéren, amelynek okát bizonyára a fürdésnek helybeli drágaságában kell keresnünk. Mert hs elgondoljuk, hogy fővárosunk legelső fürdőiben a fürdés átlagos ára 60—80 fillér, s nálunk, ahol a kényolem és berendezés meg sem közelíti a fővá rosi fürdőket, az ár legkevesebb 1 korona, tényleg elmegy a kedvünk e némileg élvezetnek nevezhető életszükséglet kielégítésétől, különösen pedig munkásainkat nom látjuk az egészségükről ilyetén módon gondoskodók között és ez.nem is csoda, hisz\' náluk tán családjuk egy napi élelmezési ősszegéről van szó.
Mindamellett az árak drágasága miatt nem okozzuk egyedül a tulajdonosokat, akik jövedelmükből igy is alig tudnak megélni; ők bizonyára nagyobb bevétel mellett hajlandók lennének áraikat alacsonyabbra szabni. A közönség pártfogásának hiányában kell keresnünk áz okot, mert vároaunkbnu nem csupán a nemes és szép iránti érzek nincs kellőleg kifejlődve, hanem még a jót és hasznosat sem pártfogolják ugy. amint az megérdemelné, amint arra szükség lenne.
Van még egy gőzfürdőnk is és ezzel kapcsolatban egy uszodának mondott azük vízmedencénk A fürdő részvénytársaság kezében van, mely azt a kezelés nehézsége\' miatt bérbeadja. A fürdő részvényei a kicsiny bérösszeg miatt oly alacsonyan vat.nsk a kibofaájtáai áron alul, hogy amint egy elkeseredett részvényestől hallottuk, annyit sem jövedelmeznek. amelyen a részvényesek egyszer meglürödhetnének. A bérlők folytonosan panaszkodnak megélhetésük lehetősége miatt és rövid időközökben változnak,. A fürdő némileg kielégíti a modern für-déB igényeit, bár berendezése kopott 6b) ódon a a tisztaság minden követelményének nem megfelelő. De a rossz anyagi viszonyokhoz képest nem is csodálkozhatunk ezen. A táraaeáí nem gondolhat a fürdő modern átalakítására, a bérlök pedig örülnék, ha a fizetett bérösszegen felül megélhetésükhöz szükséges jövedelem befolyik, És mindez miért? Városunk társadalmának elókelőbbjei tán méltóságukon alólinak tartják az úgyis kényes ízlésüknek meg nem felelő közös fürdőben megjelenni, az alsóbb néposztályok ^edig, amint már említettük az árak magassága miatt nem költhetnek eme nagyon fontoa szükségletre. Hogy pedig
mennyire fontos e szükséglet, nem kell egyébre hivatkoznunk, miot arra, hogy nemzetgazdászaínk e szükségletet, — a tisztaságot, — az öt elsőrendű életszükséglet között emiitik meg.
Népfürdőt kellene felállítanunk. Ingyenes, vagy nagyon mérsékelt árakat kívánó népfürdőt. Ha esetleg vállalkozó nem akadna erre, felhívjuk a közegészségügyi bizottság figyelmét, hisz\' közszükségletről van szó. Nem közeledünk ezzel a szocializmus ama túlzásaihoz, amelyek a muoka éa 8zűkségletkie]éftitésnek egyforma közösségét kívánják, a XX. század egyik jogos követelményét említjük csak, hisz statisztikai adatok szolgálnak e tekintetben a népesség testi és szellemi erejéről éB szaporodásától.
Némelyeknek tán nevetségesnek tűnik fel őzen kívánságunk, de csak nézzünk valamivel tovább az orrunknál, hisz\' már sétaterünk van s város kezelésében, holott e nemű szükségletünk csak a másodrendű életszükségletek között foglal helyet. Vagy tán a kivitel nehézsége aggasztó, erre az a feleletünk, bogy Columbus is megtudta állítani a kérdéses tojást
Az esetleg felállítandó tulajdonképeni közfürdőnk költségei pedig oly elenyésző csekélyek lennének városunk budgetjében, bogy pótadónk nagyon csekély felemelésével fedezni lehetne szokat éa ezeo felemelést csak a pőtadótól iszouyodók elleneznék, akik egyúttal nincsenek tisztában az adózás gazdasági fogalmával, mert ezen kiadásunk kamatosból megtérülne a nép egészségi állapotának javulásában, testi és azellemi képességének fokozódásában.
G A.
HÍREK.
— Kinevezések. A m. kir. igazság-ügyminiazter Dr. Nagy Béla zalaegerszegi lakós ügyvédjelöltet a komáromi törvényszékhez aljegyzővé, a pénzügyminiszter Tarr Károlyt a zalaegerszegi pénzügy-igazgatóság mellé rendes számtisztté nevezte ki.
— A reformáció emlékünnepe. Mindkét protestáns vallásfelekezet a reformáció mai, október 31-iki emlékünnepét — tekintve a helyi kis egyházközséget — holnap, vasárnap d. e. 10 órakor ünnepli meg.
— Trachotnáaok a Csáktornya! járásban. A csáktornyai járásban a trachomaorvosok befojezték a trachoma vizsgálatokat A vizsgálat adatai szerint a járás 42.826 lakósa között 441 tracho-más beteg van. Legtöbb ilyen beteg van Őrség községben, ahol a traebomás betegek száma 96. A járás 69 községe közül ÖO-ben van trachomás és csak 19 község mentes ettől a betegségtől, A legjobb viszonyok e réBzben Muraezerdabelyen és Királyiak környékén vannak. Ha a járás traebomásainak számarányát az egész járás lakóssáRához viszonyítva, százalékban fejezzük ki, ugy az 1.05%-ot tesz ki, ami bizony szomorú állapot, mert eszerint a Csáktornyái járásban minden századik ember traebomás.
— Kirendelés. A főispán dr. Skublics Ödön tiszteletbeli szolgabírót Zalaegerszegről Keszthelyre rendelte ki helyettes szolgabírónak \'Csák Árpád belyébe.
— Halálozás. Staab Józsefüé, szül. Nagy Bajkai Zsuzsáuna október 26-ikán Budapesten elhunyt. Az elhalt egyik budapesti klinikán operációnak vetette magát alá, me:y tényleg életébe is került Stsabué olvasolt nő volt. Könyvtára pedig versenyzett bármely kanizsai magánkönyvtárral. Temetése a közönség nagy részvéte mellett 28-ikán d. u. 6 órakor volt az ev. ref. egyház szertartása szerint A halott felett Murányi lelkész megható beszédet tartott. A temetésen mindkét nőegyletünk, valamint a tűzoltó testület volt képviselve.
— Világítási bizottsági ülések. A világitási felügyelő-bizottságot nem érheti azon vád, hogy hlvatottságának nem tesz eleget áa villamvilágitásunk érdé-két célzó kérdésekben mindaonyiszor tanácskozásokra nem 01 össze, ha ezt a jó ügy érdeke szükségessé teszi. A hét folyamán is két izben szerdán és pénteken tartottak ülést, ahol a villamvillági-tási berendezés érdekében számos fontos kérdés felett intézkedtek, de oem Nagykanizsán, — hanem Pápán.
— A csnrgól lengj4r. A lengyár ünnepélyes megnyitása £ hó 29-én d. n. 2 órakor volt Ez alkalomra az OMGÉ. kiküldöttje, a Somogymegyei Gazdasági Esvesület küldöttsége, a minisztérium 1: ^viselője és a messze környékbeli földesurak rándultak le, hogy a megnyitási ünnepélyen résztvegyenek. A gyár fényea külső diazszel fogadta vendégeit Diadal kapuk, egész lobogóerdő és lampionaereg,
1903. OKTÓBER 81-én.
valamint az ünnepi ruhába öltözött munkások üdvözölték ez érkezőket A hivatalos felavatás után az egybegyűlt közönség megtekintette az egész gyártelepet 8 emlékül minden vendég egy -csinos, nemzetiszínű éa lennel belont emlékjel-vényt kapott. Az ünnepet bankett fejezte be a KorooBjjsgyteíiüében.
— Eljegyzés. Ajtai KovácB Barna dr. belügyminiszteri segédfogalmazó, tart. honvédhuszár - hadnagy, Ajtai Kovács Sándor dr. egyetemi tanár és neje Nagy-szigethi 8zi!y Sarolta fia eljegyezte vár-bogyai Bogyai Lenkét, várbogyai Bogyai Máté országgyűlési képviselő, földbirtokos és néhai neje várbogyai Bogyai" Irén leányát Badacsonyban.
— Szüret, A szüretet országszerte befejezték. A termés mindenütt a reménységen alul maradt Minden borvidéken panaszkodnak, hogy a termés semmiképpen sem érte el a várt eredményt Különösen a mennyiség ellen erős a panasz. Zalában a legtöbb helyen az idei termés a tavalyinak felét is alig éri el. Kivételt képeznek a homoki szőlők, a melyeken helyenként nagy termést szűrtek. Az árait a rossz termés dacára, nyomottak. A gyengébb minőséget egyáltalában nem veazik, a középminőségü must 20—32 fillérért kel s 50 fillérnél magasabb ár a legjobb minőségnél sem fordult elő. Az idei szűk termést legtöbben az áprilisi fagyos, hideg időjárásnak tulajdonítják 8 abban, hogy eléggé nedves tavasz és nyár után, a azüretet megelőző hat heti. csaknem kánikulai idöjáráa dacára a fürtök a legkedvezőbb fekvésekben sem értek be teljesen, sőt sok helyen a venyige sem oly erőteljes, mint vérható volna és amqly a jövő biztató reményével kecsegtetné a gazdákat a jelennek szegényaégében. Az idei bor minősége sokkal jobb lesz a tavalyinál, bár általánosságban nem állja ki a versenyt az 1901-iki évvel.
— Karácsonyi vásár, A Kereszlény Jót Nőegylet a vidéki földbirtokosokat következő felhívással kereste meg: Midőn zúgva, fákat tördelve rohan a hideg téli szél, fel-fel markolva a jeges-havat, hogy azt rémes sikolylyal vágja ablakunkhoz: langyos meleg szobánkban, jólétet, boldogságot érezve magunkban, látva körünkön, gondolunk-e arra a szerencsétlen árva, szegény gyermekre, ki ugyanakkor félig megdermedve, az éhségtől csaknem összeesve küun a hideg, rémes Bzél társaságában bámulja kivilágított ablakunkat. Gondolunk-e reá, ki a szemében (llő megfagyott köuycseppen át néz. vár sóvárogva, hogy tán a kiillanó ételpárával csillapíthatja éhségét, hogy tán a kiillanó melegséggel melegítheti fel megdermedt tagjait. Bizony -nyal gondolunk reá és kell, hogy ez azivflnket vérezze, hogy nyugtunkat megsemmisítse, boldogságunkat megrabolja. A nagykanizsai Keresztény Jót Nőegylet, ki nagyközönségünk áldozatkészségével oly sokszor szárította fel a szegények ezreinek könnyeit, ismét a könnyek helyén mosolyt kíván fakasztani, midőn a szegények és árvák felruházására ez év december hó 19. és 20-án nagy karácsonyi vásárt rendez. Felkérjük tehát, hivatkozva nagy szivére, hogy e karácsonyi váeár kiállítási tárgyaihoz hozzájárulni kegyeskedjen. A tárgy lehet mindenféle: mezei termény, háziszárnyas, állat, vad stb. A kegyes küldemény Zadubánszky Lajosné elnőknő úrnőhöz küldendő (Eötvös-tér.) Az árvák és szegények megszűnt sóhajával szálljon a hála a Mindenhatóhoz I A Keresztény Jót Nőegylet Nagykauizaán, 1903. évi október faó 24-én. Zadubánszkyné elnök. Dobrovíta titkár.
— Drága a gyümölcs. A mikor kevés gyümölcs terem, mint egynémely fajtából as idén is, természetesen drágább a gyümölcs, mint másknr. A gyümölcs drágaságának egyébként nálunk meg van a maga oka: a falusi nép még mindig nem tudja megérteni, vagy elhinni azt, hogy a nép jóllétének egyik kiapadhatlan forrása a gyümölcstermelés. Azért okosan, bölcsen cselekszik az, aki igy kora őszszol minden arra alkalmas területét, árokpartot, dűlő utat, gyümölcsfával népe-Bit be ő maga és családja vagy a késő unokái hasznát veszik az áldott emlékű előd gondoskodásának és valóban csekély fáradozásának. Piacaokon" mindenfélo gyümölcsöt árulnak, dtf elég drágán.
— A tánciskolából. Mayersberg Frida tánciskolájában, ma szombaton este 6 órakor s holnap vasárnap este 3 őrikor közös gyakorlat letz.
— Szerencse a szerencsétlenségben. Izgató látványnak voltak részesei, kik szerdán délfelé a Deák-téren voltak. Egy récsei ember lovai valamitől megijedve a kocsit örült vágtatással elragadták. A szegény paraszt ember a kocsi alá került, s minthogy a kantárszíját
Igazán nem értem, mi indítóit arra. hogy ilyeneket írj ?
— Kérlek, ezek általános szólásmódok — védekeztem.
. —. Ugy, tehát te azt tartod, hogy nincs túlzás a leveledben ? — kérdezte kihívóan. — No majd én megmutatom neked. Látod, itt kezdődik:
Ezzel a keltezésre mutatott.
— S itt végződik:
Most meg az aláírásra telte, az ujját.
8u még mindig mosolyogtam.
— Nos?
— Először is azt moudod neki, hogy „ő\'az egyetlen, aki nem hagyott magadra.
Hát aztán honnan tudod, hogy ó olvasta a kritikákat? Hát azt hiszed, annyira ■ érdekled ót? Az ő levele egyszorü gratuláció s igen meglepné, ha" ilyen választ kapua. reá. Hát az, hogy a leveléből .merítesz bátorságot? Kz sem túlzás?
.— Ez egy kis játszi megjegyzés, — udvariassági (orma — védtem én a helyzetet.
— És mikor ajánlottam fői neked azt. liogy üdvözöld nevemben a kisasszonyt?
— Ez ellen csak nincs kifogásod?
— Nincs. De az ugy tüntoti föl a dolgot, mintha ezt a levelel keUen irtuk volna.
— Hiszen az ugy is van. hagytál meg valamit az én levelemből.
— Kii csak a véleményemet mondtam meg róla. íme, amit meghagyjál levelemből:
Köszönöm kedves sorait és szívesen beszélgetnék önuel .a kötiyveni. felől. Tisztelettel.
— Kz éppen elég.
— De ez nem az én irmodorojn.
— Tudom hogy Útónok i formákat keresel. I)e mégis helytelen volna azt mondanod a kUiisszouytiakXhogy ö az egyetlen, aki elismerésben részesített, mivel
*én magam is. . .
— Tudom, édesem ... És átnyúltam a szép fehér keze után.
— í)s én nem akarom — folytatta nőm — bogy Carmiehael kisasszony azt gondolja, . . . azaz, hogy te . azt hidd. . . Ejh! hiszen te már érted, mit akarok mondani? És remélem, hogy a jövőben semmiféle Carmiehael kisasszouyért nom fogsz tőlem egy egész estét elrabolni.
— Kdes! — kiáltottam fol elragadtatással. — Hiszen\' to féltékeny vagy! Féltékeny, én reám!
Es ezzel magamhoz vontam őt, s ezer csókkal halmoztam ol piruló vareoeskáját, mely olyan édes volt. miul egy alig kinyílt harmatos rózsa.
XLII. ÉVFOLYAM."
ZALAI KÖZLÖNY
1903. OKTÓBER 31 ín.
usm engedte el: a lovak mintegy kétszáz lépésre magukkal, hurcolták. Mindenki elfehéredve rohant a kocáihoz, midin sikerült a lovakat megállítani, abban a hitben, hogy a kocsi alatt már csak egy véres bustömeget látnak. De ölömre változott mindepW rémes kétségbeesése, midén a szerepes és szerencsétlen ember egy kis véres borzsoiásón kivül, teljesen egészségesen bujt ki a kocsi alél.
— Baleset. Veszélyes baleset érte Lsckenbacher Ede szálliló kocsisát. Egy farakáshoz közel állott kocsija mellett, midőn lovai biztstás nélkül megindulva
oly szerencsétlenül szorították a farakáshoz, hogy súlyos zuzódássi miatt mentőkocsin kellett a helybeli kórházba szál-_ litani. .
— Sikkasztás. Egy holybeli kereskedőtől régi, teljesén megbízott segédje — ki társadalmi körében szép szerepet is játszott — évek?"soraio át egy nagyon tekintélyes összeget sikkasztott Végre megcsípték épon akkor, midőn őt forintot vett ki a pénztárból. A bevallott ősszeg több ezer korona. A sikkasztó aegédot letartóztatták, de csütörtökön a a jóakarók közbenjárására a károsult kereskedő kértére a rendőrség zárkájából szabadon bocsátották.
— Rendőrségünk figyelmébe. Napnap után este, midőn korzónknak legtöbb a közönsége, pokoli orditozással vonulnak ott keresztül a kiskanizsai mezei munkások és munkásleányok. De ez még csak doI Hanem drasztikus megjegyzé-seik sétáló hölgyeinkre, durvaságuk, mely-lyel tettlegességre is vetemednek — tűrhetetlen. Ép csütörtökön este egy uroőt taszítottak oly erővel a közpoot kávéház ajtajába, hogy ott az úrnő térdreesett Remélhetőleg meg fogja találni rendőrségünk ennek orvoslási módját.
— A balatoni közlekedés. November bó elsejétől fogva a Balatonon megszűnik
. az eddigi bajóközlekedés. E naptól ugyanis gőzhajó csBk Boglár és Révfülöp közt fog közlekedni naponkint kétszer, Szombaton és vasárnap azonban Badac;ouyt is fogja érinteni.
— Mulatság Nagykanizsán. Dobrovita Milán, Lauschmann m. kir. honvédszázadoB, lieck mérnök, és Weisz cs. éa kir. hadnagy a korcsolya egylet válssztmáoya felkérésére még ez. év folyamán mulatságot akar rendezni. A mulatság ez idő szerinti vázlata: hangverseny legintelligensebb hölgyeink, műkedvelőink, katonazene közreműködésével; pazar látványosságok, előképek a tánc katona- ős cigányzenével. A rendezőségbe férfitársadalmunk legjavának egéaz csoportját kérik fel, míg védnökül hallomásunk szerint Gróf Janko-vits László főispánt, Cech József m. kir. bonvédezredost és Vécsey Zsigmond polgármestert kérik fel. A tiszta jövödelem a korcsolya egylet javára lesz.
— Mérgezés. Csizmadia Lina, 16 éves helybeli cíelédleány dacára fiatal korának, végigjárta már a szerelem minden iskoláját. De a sok ezerelem közt egy sz ő szivét is átfonta a valódi, őszinte érzés arany-szálával, 8 eddigi eltévesztett élete 8 mostani szerelmi bánatában higanyoidatot ivott. Dr. Goda azonban a gyorsan alkalmazott ellenméreggel megmentette az életnek, melyet oly nagyon elhibázott s oly hamar megunt.
— Uránia színház. Az Uránia magyar tudományos színház csütörtökön kezdte meg előadásait a Quarnero leírásával. Amint reméltük, ugy is voll: a színház kongott az ürességtől. E dolgot betudjuk annak, hogy tán a közönségnek tudomása sem volt arról, hogy már előadás van, mert csak egy nappal előbb kezdték hirdetni, de már akkor is bizonytalan időre az előadás megkezdését, de betudjuk annak is, bogy .azSmagyar tudományos ezinbáz. Csütörtökön az előadást az első szakasz előadása után abbanbagyták technikai akadályok miatt. A jegyek érvényesek maradtak a pénteki előadásra. Csütörtököb ugyanis kevés volt a villanyáram, s akkor, midőn erősebb áramot kellett igénybe venni, a Polgári Egylet egy pár termében a vezető drótok meggyulladtak. Pénteken Aegyptomot mutatták be. A képek gyönyörködtetők voltak, s közönség is több volt, mint csütörtökön. Vasárnap Hock János fogja jizemé-lyesen felolvasni nagy hatást elért darabját a Megváltót
— A szerelem hatalma. Bűnügyi krónikáink legtöbbjének szerzője a ezerelem. Újra történt megyénkben egy gyilkossági kísérlet, amelynek inditó oka a szerelfm. Eredetiségében pedig egyszerűen páratlan az eset. Zságor Mihály palinoveci lakós szerelmi viszonyban volt özv. Szaboly Mihálynéval. A szerelem útjában állott azonban Zságor felesége. Ezért a férj és özv. Szaboly Mihályné elhatározták, hogy az asszonyt meggyil-
kolják. Meg íb állapították ssját észjárásuk szerint a gyilkosság .módját Kihívták az asszonyt a félszerbe, ott megragadták 8 egy már készen .levő kötélburokba dugták az asszony nyakát. A szerencsétlen asszony rémes sikoltásaira azonban a szomszédok- összefutottak e kimentették e gyilkosok kezei közül, kiket a csendőrség letartóztatott.
— Rendelet. Halottak napjának előestéjén,, vagyis vasárnap folyó évi november hó 1-én a róm.\'katb. temotöbeu a szokásos kegyelet zavartalan nyilvánítása, valamint a közrend érdekében a következő intézkedéseket léptetem életbe, melyek szigorú megtartására a közönséget
fa saját érdekében felhívom: A temető közép főútján, valamint a szélesebb oldal-utakon is a járókelők folyton a baloldalon tartoznak haladni. Az utakon való megállás, álldogálás, valamint a kutyáknak a sirkertbe való bevitele szigorúan tiltatik. Dohányzás a kegyelet nyilvánítás ideje alatt, vagyis déltől fogva a temetőben szigorúan tiltva van, hasonlóan tilos a lámpák, kos2oruk, virágok meg-érintése és rongálása, sírhalmok gázo\'ása vagy hasonló kegyelet elleni cselekmények. Ugyanezért félbivom a szülőket, gyámokat, iparmestereket stb., hogy gyermekeiket vagy tanoncaikat felügyelet nélkül és egyedül a temetőbe ne eresszék. A sírok kivilágításának megkezdése nincs időhöz kötve, azonban este fél 9. órakor az összes lámpák ololtaodók és hazaszállítandó, mert pont 9 órakor a temető bezáratik. Mindazok ellen, kik ezen rendelet rendelkezéseit megszegik, a kihá-gási eljárás fog folyamatba tételűi. Miután a koldulást, mint a kegyeletet mélyen sértő cselekményt eltiltom, azonban, bogy a nagyközönség adakozó kedve kielégítést ráérhessen, intézkedtem, bogy a köztemető bejáratánál egy rendőr felügyelete alatt álló persely álljon a közönség rendelkezésére, ezen perselyt a t. közönség figyelmébe ajánlom azzal, bogy ezen perselyben összegyülemlő összeget a koldulástól ezúttal eltiltott koldusok között aráoyosau fogom felosztani. Nagykanizsán, 1903. évi október hó 27-én. Deák Péler, rendőrfőkapitány.
— Érdekes és mindenesetre célszerű újításról értesítjük azokat, akik a m. kir. szabad, osztálysorajáték iránt érdeklödnek. E sorsjáték Borajegyeit többnyire bizonyos körülményességgel lehetett megszerezni, kivált az olyan speciális sorsjegyeket, mint például a Lukács Yilmos bankja által eladottakat, melyek a közönség körében népszerűségre teltek Azért. Most ez a bankház a közönség kényelmére való tekintettel városunkban képviseletet alapított, amennyiben sorsjegyei elárusitá eával az ifj. Wajdits JózBef könyvkereskedő céget bizta meg. A sorajegyvásárlók időt, fáradságot és költséget kiméinek, ha sorsjegyeiket közvetlenül ennél a cégnél, a Lukács Vilmos-féle m. kir. osztálysorsjegyek kizárólagos elárusítójánál szerzik be. A sorsjegyek megújítását a budapesti bankház közvetlenül fogja intézni, amennyiben a sorsjegyeket pontosan elküldi és befizetési lapot mellékel hozzájuk, ugy, hogy a sorsjegyvásárló a megújítási dijat a pősta utján portó-meDtesén küldheti be Lukács Vilmos budapesti bankházának.
— Az osztályaorsjálék játékterve. Most, hogy a magy. kir. szab. osztálysorsjáték tizenkettedik sorsjátéka véget ért és már legközelebb megkezdődik a tizenharmadik sorsjáték: a közönség nagy érdeklődéssel fogadhatja az osztálysorsjáték hivatalos játéktervének közzétételét Mert ebből a tervből az világlik ki, hogy összesen száztízezer sorsjegy közt 14.459,000 koronát sorsolnak ki, s hogy a nyeremények száma akkora, hogy minden második sorsjegyre egynok-egynek okvetlenül jutnia kell. De tekintélyes a nagyobb nyeremények száma is és impozánsan nagyok a főnyeremények és a jutalomdíj. Énnek a játéktervének köszönheti az osztálysorsjáték az ö nagy elter-jedségét és népszerűségét, valamint azt s .bizodalmat is, amelyet iránta a közönség tauuait
— Yörösmarty-Albnm. Kultur-missziót teljesít a .Pesti Napló", mikor minden esztendőben díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza a nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmerteti, egyúttal meg is szeretteti e művészetet Év-év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka diaz-művekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a .Pesti Napló", ez a szó legnemesebb értelmében független, szabadelvű és szó.-kimondó lap és most Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigánj őserejü költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotásait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és
Tünde és számos mást) foglalja .díszes albumba és adja ■ karácsonyra Bjándékul. A Vörösmarly-Album a Zichy Mibály-Album alakjában és nagyságában készül és e tartalmas diszkönyvet 20 nagy, több színben nyomott műmelléklet, továbbá 40—50 szövegkép fogja diszitenl. E gyönyörű kőoyvet karácsonyi ajándékul megkapja a .Pesti Naplóc minden állandó előfizetője és díjtalanul megkapja: mindama uj előfizetője, aki egész éven iát félvagy negyedéveukint, vagy bavonkint. de megszakítás nélkül fizet elő a .Pesti Napló"-ra,
Földszintes ház kellemes utcában nagy kerttel, elköltözés miatt olcsón eladó. Cim a kiadóhivatalban.
TÖRVÉNYSZÉK.
— Gondatlan szülők. Nagyon szomorú állapot, de való, bogy nemcsak a kanizsai, de Magyarország majd miu-den törvényszékén csaknem minden héten van főtárgyalás, melyen szülök felett kell ítélni, kik gondatlanságukkal gyermekeik halálát okozták. A gondatlanság kisebb, vagy nagyobb mérvű, de a gon-dstlauság mindig az snya lelkét terheli, kinek vétkes könnyelműsége miatt majd vízbe ful, majd leforrázza magát 8 több hasonlóan borzasztó hslállal hal meg az a szerencsétlen kis gyermek, kinek gou-dolkozási köre játéktárgyán kivül másra nem terjed,
A most kedden tartott főtárgyalás alkalmával is két anya állott a törvényszék előtt gyermekeik haláláért számot adni.
Az egyik eset: Vargek Pálné doma-sineci lakós 4 éves kis fia a bamukapa-róval magára rántott a tűzhelyről egy forró vízzel telt edényt. A szerencsétlen kis gyermek valósággal megfőve halt szörnyet. A vád- és védelem meghallgatása után a bíróság az anyát mondta ki bűnösnek a gondatlanságban, s tekiutve a rendkívül sok enyhítő körülményt .8 napi fogházra ítélte..
A másik eset: Kovács János csáktornyai lakatos kia gyermeke játszás közben egy lépcsőről legurult, e a sérülés folytán még az nap meghalt Kis gyermek haláláért szamot adni itt is az anya állott a törvényszék előtt, kit a gondatlanságban itt is bünösuek talált a törvényszék.\' Tekintve szonban, hogy ebben az esetben a gondatlanság az anyarészé-ről nagyon csekély volt, a bíróság csak pénzbüntetésre Ítélte.
— Bűnbak kerestetik. Még tán emlékszik közönségünk arra a balesetre, midőn Süle János városgazda 1901. évi október 21-én többe,dmagával a azőllöböl bérkocsin jött haza. s lábát törte. Találkoztak ugyanis vásári kocsikkal 8 ezek közül az egyik az ö kocsijukat oly szerencsétlenül borította hajtás közben az árokba, bogy a bennülök többé-kevésbé megsebesüllek, de különösen Süle. ki lábát törvén, eddigi kenyérkeresete folytatására képtelen lett.
Az ügyészség magánvádlő indítványára vádat emelt ezért Szabó Jordán József ellen, ki az ö kocsijukat feldöntötte. A törvényszék azonban a véletlen baleset \'fennforgását látta, s ezért a vádlottat felmentette, mely ítéletet a kir. tábla is helyben hagyta. Ezntán azonban az érdekelt Süle János vádat emelt saját bérkocsisuk ellen, azzal az indokkal, hogy ha a törvényszék ítélete szerint nem a másik kocsis hibája, ugy a saját kocsisuké. Ezen vádat azonban az ügyészség magáévá nem (ette.
— Zsebmetszők. Érdekes bűnügyi főtárgyalás lesz november hő 14-ikén a helybeli kir. törvényszéknél. Három notórius országhirü tolvaj, 8 zsebmetsző felett fog törvényt ülni bíróságunk. Stojbó Faul János, Stojkó Faul Antal és Ivanes Grobert mint zsebmetszők utazták be széles e Magyarországot, s oly körmönfont rafinériával űzték mesterségüket, hogy évek óta folytatott gazságuk után csajt pár hőnsppal ezelőtt fogta el őket a keszthelyi csendőrség. Működési körűk a lopás és zsebmetszés, úgynevezett: erszéuydobási körére terjedt, mely szerint a fortélyuk a következő volt: Az országos vásárok alkalmával kiszemeltek oly parasztokat, kik marhákat eladva, pénzzel ballagtak hazafelé. Ekkor az egyik a paraszthoz\' szegődött mindenfélét kérdezve, mig a másik kettő illő távolban követte. Beszélgetés közben a zsebtolvaj egy erszényt ejtett le, mely tömve volt hamis pénzjegyekkel, 8 azt, mint találtat, egy ügyes pillanatban felemelve, a paraszt-
nak felmutatta, s örömmel hivta fel osztozkodásra. Természetet, hogy ragyogó szemekkel olvasta a paraszt a reá eBő részt, de ebben a pillanatban a várakozó cinkostársak közül az egyik a paraszthoz ugorva reákiáltott: ^Gazember, te loptad el a pénzemet!\' A szegény ember ártatlansága tudatában elővette saját pénzét s mulatta, hogy az az övé, ők csak a másikat találták. Midőn azonban a pénzt a cinkostárs olég közelben látta, kikapta azt a paraszt kezéből, 8 elrohant vele. Igy csapták be a szegény hiszékeny parasztok százait, s most november 14-én ítél a törvényszék e jómadarak felett s remélhetőleg elég időt fognak kapni fejük tömi uj tolvajlási módszer felett.
Szerkcsttösig: J>r. vüiátivi Henrik, Íctelöí sierkcsztő. Ki»dó: Jfí. lfaydits Jöxset.
VEGYES.
— Városi lakók, hivatalnokok stb. Emésztési zavarok éa az ülő életmód és megerőltetett szellemi munka következménye ellen .Moll, scidlilz pora" az emésztést hathatósan szabályozó és enyhén hashajtó tulajdonságai következtében teljesen nélkülözhetlen háziszer. Egy doboz Ő kor. Naponti szétküldés utánvéttől Moll A. gyógysí«ré»z cs. ós kir. udv. átállító által Bécs Tuchlauben 9. Vidéki gyógytArakban határozottan Moll készítményét kérjük védjegy és aláírásával.
Nyílt tér
Az e rovat alatt, kGslótt.kórt nem vállal felelősséget a sxorkesxtSség.
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köszvénybnntalmak ellen, továbbá a légzó éa emégztfcsl szervek hurntos bántalmsinál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALUATOR
sikerrel rendelt© lesz. Htikyhaj tó hat ás n!
Kelleaei 126! | KÖDDjea eBÉiM
Kapható áarányviikereskedésekbon és
gyógyszertárakban, A SaWator-forrás igazgatósága Eperjesen
EO roii
iija;
Wilhelm Ferenc, gyógyszerész, cs. és kir. udvari sz&llitó urnák Neunkircheu, Alsó-Ausztria.
B.-Uj vár ós.
Felkérem, hogT postafoidultáral küldjön nekem az ön Wílhelm-félo antiarthritikna antireumatikus rértisztitó teájából két csomaggal. KQldjék ezt a teát Debrecenbe, Szathmáry Gábor ház- és földbirtokosnak Debrecen, 1664. házszám. Én ajánlottam a betegnek a teát, mert arral már ROkakat meggyógyítottam. Kérem tehát Önt, hogy postafordultával a kért vér-tisztító-teát magyar használati utasítással utánvéttel küldje meg, de mioél gyorsabban. Ugyananoak a fenti betegnek még több adagra is lesz szüksége, mert azt tanácsoltam jaeki, hogy & teát legalább két hónapon keresztül használja. Még egjsxer van szerencsém a fenti címet emlékezetébe hozni és kérni a gyors megküldélt.
Tisztelettel Ltsxkay Fercuc, földbirtokos.
Kapható Frans Wilhelm, gyógyszerész, cb. és kir. udvari szállítónál Neunbirchen, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogueriákbao.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 posta küldemény 16 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar monarchia posta állomására.
HAGY JÖVEDELEM!
Előkelő budapesti bankcég képviselőket (ügynököket) keres, kik sorsjegyeknek részletfizetés mellett való eladásával foglalkozni akarnak.
Nagy jövedelmű foglalkozás, esetleg havi fix fizetés.
Ajánlatok „Nagy jövedelem" Winter és Nagy hirdetési irodájához Budapest, Magyar-utca 6. intézendők.
8196/tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Vámosi Lina szabari lakós végrebajtatónak, ifj. Tóth Mihály szabari lakós végrehajtást szenvedett elleni 208 kor. tőke, önnek 1902. évi január bó 24. napjától járó ö\'/j kamatai \'72 kor. per, 32 kor. felebbezési, lő .kor. 70 fill. végrehajtás kérelmi, 20 kor. 80 fill. árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a szabari 433. bz. tjkvben f 983. hrsz. alatt felvett felső hosszúi szántóföldnek ifj. Tólh Mihályt illető 8 162 koronára becsült 7,-od réaze, mig a szabari 626. bz, tjkvben f 1324. hrsz. alatt Tóth Mihály, Tóth József elmebeteg, Tóth Forenc, Tóth Mari, ifj. Tóth Mihály, Tóth Anna, özv. Kozáry Bídiné és Tóth Rozália férj. Kovács Jánosné tulajdonául felvett s 156 koronára becsült diászői szőlő,- a f 1342. hrsz. alatt felvett s 294 koronára becsült középhegyi bzőIö, a f 1013/8 hrsz. alatt felvett s 70 koronára becsült kÍB diászói dülöbeu levő szántóföld, a f 1013/b hrsz. alatt felvett s 161 koronára becsült kis diászói dűlőben levő szántóföld, mégis a szabari 1047. sz. tjkvben t I701|b hrsz. alatt felvett e 164 koronára becsült szántóföld és erdő az erdei dűlőben, s végül a azabari 1091. bz. tjkvben I. 326. hraz. alatt ugyanitzok tulajdonául felvett b 218 koro-Dára becsült kisvermi dűlői szántóföld az 1881. LX. t.-c. 156.-§. a) pontja értelmében egészen
1904. évi január hó 11. napján délelőtt 10 órakor
Szabar község házánál Remete Géza felperesi ügyvéd v. b. közbenjöttével megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni fog, még pedig tekintve, hogy a fent érintett ingatlanoknak Tóth Ferenc. Tóth Mari férj. Kovács Józsefné, ifj. Tóth Mihály, Tóth Anna, özv. Kozáry Bóűiné és Tóth Rozália férj. Kovács Jánosné illető részekre — kivéve Tóth József elmebeteg illetőségét 4840|903. iktsz. alatt öreg Tólh Mihály szabari lakós javára szolgalmijog s ezt megelőzőleg jelzálogos követelés vau bekeblezve, ennélfogva az ingatlanok a szolgalmijog fon-tartásával csak az esetben adatnak el, ha a jelzálogos hitelező kielégítésére szükségesnek mutatkozó 1650 kor. beigér-tetik, ellenkező esetben az árverés hatálytalanná válik, 8 az ingatlanok a szolgalmijog fentsrtáaa nélkül a kitűzött határnapon ujabban elárvereztetnek.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi szeptember bó 29. napján.
tiszh\'to kivonattal liszfitsunk
Arany éremmel kitűntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem Bfecs 1902.
Mindenütt kapható. Doboza 10, 16 és 80 fillér.
ismeretséggel magánosoknál havi 80 korona fix fizetés és magas jutalék ellenében, azonnal minden város, helység és kerületben kerestetnek uj szabadalmazott cikkek elárusitására, melyek minden háztartásban, polgárok és gazdáknál elkerűlhetlenül szükségesek. Ezen ügynökséget bárki, kinek magánosoknál ismeretségük van, szabad idejében betöltheti. Ajánlatok „Nenheit 1903.\' an Rudolf Mosse, Wien jellel intézendők,

eusíein
ashajtólaCTacsa
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden hashajtó, feloldó szer ajénl-tatnak, a7. emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végeit a gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 pllulát tartalmazó doboz SO fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tebát 120 pllulát tartalmaz, csak 2 korona 0. é. 2.45 korona ősszeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmentesen küldetik.
Keustcin Fülöp hasbajtó labdacsait. Valódi _ _ csak, ha minden doboz hátsó oldala a törvé-jnyileg bejegyzett ,Heil Leopold" védjegyünkkel, vörös-feketo | nyomással y&ü ellátva. Védjegy ezett dobozaink-, uUtlváoyaiűk-| é* csomagolásainknak a „PHILIPP NEU8TEIN APOTHEKER\' | aláirást kell tartalmazótok.
lEIISTEIN FÜLÖP
gyógylsertára a .Szent-Lipóttól1 Z. JL "\'„
WIEN, I. Bei., riankengaue 6. Kíitir Nigjkaniiiin: BELTJS tiJOS ét BEIK GYCL1 gyógyueríuelnié].
iooooooocx)ooooK3aD55ooaoooocioooooooo
G929./tk. 908.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Bali György és neje Kis Roza szentbalázsi lakósok végrebajtatóknak Banka •• Ferenc szentbalázsi lakói végrehtjtást szenvedett elleni 86 kor. 10 £11. tőke, ennek 1900. évi julius hó 2. napjától járó 6% kamatai, 8 kor. 20 £11. végrehajtás kérelmi, 12 kor. 80 £11. árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a szentbalázsi 166. sz. tlcvben A t 1411. brsz. csincsó hegyi szóló és présháznak Banka Ferenc tulajdonát képező \'/« része 124 kor. becsértékben
1903. évi december hó 17. napján délelőtt 10 órakor
Szentbalázs község házánál Sebestény Lajos felperesi ,tlgyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'1,-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. tőrvéoyszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi szept. bó 9. napján.
kedvez fóárudánknak a szerencse. Bövld Idó alatt 12 millió korona nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi 5 hónapban a
3 legnagyobb nyereményt és pedig*
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre, a 100.000 , főnyereményt a 74366. , a OO.OOO . , a 109780. ,
és ezeken kivttl még egyéb Bok nagy nyereményt.
, , Ajánljak ennélfogva, hogy a világ legesélydúsabb osztálysorsjátékában vegyen reszt. — A most kővetkező magy. kir. szabadalmazott 13. osztálysorsjátékban újból
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,
14 millió 459.000 boronát
sorsolnak ki rövid 6 hónap alatt 9
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
Továbbá 1 jutalom 600 000, 1 nyeremény JOOOOO.
ij aoo.ooo. 2 á 100 000, i á »<£©oo,2
80000,U 70000. 2 ü60oooru so^oo
4 40000.5á 30.000*3 i »5-000,8& Io-OftO 8 i ISOOO, 36 a 10-ÖOO korona ós még sok egyéb;
CHssSe?00 68 int8l0,a
Az L osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
V. eredeti sorsjegy frt -.75 vagy k. 1.50; % eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k. 3—
" , .» \' 3 ~ » >6-—; V. . „ , 6— . ,12—
f. évi november hó 19-ir
bizalommal hozzánk beküldeni, miután a húzás e napon kezdődik
TÖRÖK ü. Tk
BAIHHÁÍA BUDAPEST. Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-tízlefe.
Főirodánk OBZtálysorsjáték-fiiletel Központ: TorézkSrut 46/a. L fiók: Váczl-körut 4/a __n- fi6k: Muzoum-karut H/a. ni. fiók: Erzsébet-kírut 54/a
6839/tk. 908.
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Kovács Lajos éa neje Györkös Rozália szentliBilói lakóa végrehajtatóknak, Györkös József és neje Tuboly Mária u. ottani lakósok végrehajtást szenvedettek\' elleni 340 kor tóke s jár., 11 kor. jelenlegi, továbbá a kÍB-msrtoni tkpénztár r. t. csatlakozott végrehajtatónak végrehajtást szenvedettek ellen 2887 kor. töke, lő kor. 40 £11. jelenlegi árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvszék területéhez tartozó s a sientliszlói 98. sz. tjkvben \'/, részben Tuboly János, \'/» réstben Györkös József és neje Tnboly Mari\' tulajdonául felvett f 392. brsz. alsó mezői szántó az 1881. éri LX. t.-c. lő6. §. értelmében egészben 109 kor., továbbá a szentliszlói löö.fsz. tjkvben f 167. brsz. Tubolyföldi szántóföldnek Györkös József és nejét Illető •/« része 322 kor., ugyanazon tjkvben részben Tuboly János, részben Györkös József és neje tulajdonául felvett 400. brsz. alsó mezői szántó 292 kor., 401. brsz. alsó mezői szántó 164 kor.. 142. hrsz. csőrgőréti rét 80 kor, 184. hriz. Tubolyföldi szántó 252 kor., 87,6. brsz. alsó mezői szántó 32 kor., 382/a hrsz. alsó mezői szántó 381 kor. becsértékben az 1881. évi LX. t-c. 166. §-a értelmében egészben mégis u. azon tjkvben f 872. brsz; alsó mezői szántónok Györkös József és neje nevén álló \'/, részre 452 kor. becsértékben
1903. évi november hó 13. napján délelőtt 10 órakor
Szeutliszló község házánál Sebestény LajOB és Lascbober Mátyás felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'Ja-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1903. évi szeptember hó 7. napján.
8777. sz./tk. 1908.
Árverési hirdetmény.
A leten\'yei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a Délzalai takarékpénztár végrehajtatónak, Káczeos György tót-srt.-mártoni lakós elleni 130 kor. tőke, ennek 1899. évi január hó 80\'tói járó 87„ kamatai, 33 kor. 80 £11. per és végrehajtási, 18 kor. 76 £11. előbbi, 11 kor. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő Tót-Szt-Mártoo községi 3. bz. tlcvben A 1 1—13. sorsz. ingatlanoknak a 3. hrsz. ingatlanon épült 4. népsorsz. háznak Kéczens Györgyöt illető felerésze 2549 kor. kikiáltási árban, a Tót-Szt.-Márton községi 163. sz. tjkvben A f 862. hrsz. váltság köteles Ingatlannak u. a. illető része 166 kor. kikiáltási árban Tót Szt.-Márton község biró házánál
1903. évi november hó 20-ik napján d. e. 10 órakor
Simon Gábor nagykanizsai lakóa felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/o-át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Letenye, a kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság, 1908. évi október hó 6. napján.
Indulás H&vre-ból minden szombaton. :Utíjegyek a francia yonal-nil. Jó él olcsó itstillitás. Eltnnü ellátás borral ét likSrrel. Bírebb (elrilígoiitiit Ingyen ad a
francia vonal.
Bécs, 17. fejriraasse Ho. 8,
Z.K.
903
PoppoooQffBBPPPPffPQfllPP1
MOLL SEIDLITZ POR
pooqp
Caak akkor valódiak. he mindegyik dobo* Moll A. vódjegyót és
olilrinít tünteti fel. A Mell A.-rált Slldlltr-porok tartól gyógyhttian a legmakactabb gyontr- ál al-ttttbáetiloak, gyomorgörcs is gyomorhét, rögrótt székrekedét mijbántalom, vár taWás, aranyér is a legknlönbMSbb ail betagiicsk ellen, e jelei báitsiernok evtixedtk óta mindig nagyobb olterjedéit laeraett. — Ara Hy lepaoaátslt ert-dstl doboznak 2 kar.
Hamisítások tSr vén yl I eg.f e n y i 11 e t n a k.
BOLL-FÍLÉ FRANCIÁI ttuvmm+mj.mí
Csak akkor valódi, mindegyik areg MOLL A. TÓOjozyét tOnt«U lel
---—-- .A. Kell" felirata inoiattal yan aárva., A *8ll-fál»
fraaozla borizwz át aá noyMeteion mint fá|dalomilllaplt« btdSrzcillil tler kou.én, cm ét a megbalét egyéb kóretkozmónyeinél legitmereteiebb népuer. - Egy áaazett artdtU Ing In i kir. 30 «ll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legínomabb, legnjabb módiwr tzerint kóiiftek gyermek ét bolgy szappan a b«r tkutra ápilitára gytmaktk a filnittek rászára.
ára darabonklnt — 40 HIÚ 8t darab — I k«r. 80 tll. _Minden darab gyermek-stappan Mtll A. vííjsjyévtl van ellátta.
F ő s z é t k ü 1 d 77: \\
Moll A. gyígyszerész, c$. és kir. udvari ízállltd által,
Bécs: Tuchlauben 9. bz. Vidéki megrendolóiek naponta poitantinvét mellett teljatittatnek. A raktárakban ttusék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kanusán Rosenfeld Adolf és Fia.

PA UK VILMOS
i okleveles mérnők.
; MagánmérnSki irodája ■atf^kaNÜxsa,
Sugár-ut 5. sz. Hunflária-zzállá rasllett.
Elvállal földmérést, tagosítást, birtokrendezést; gazdasági épületek, lakóházak tervezését, szakérttti szemléket, becsléseket; szabadalom kieszközléseket ugy hazai, mint külföldi érvényességgel.
Nyomatott Ifj, Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
XLII. ÉVFOLYAM
1903. OKTÓBER 31-éo.
XU1. ÉVFOLYAM.
1903. OKTÓBER 3l-éo.
(Budapest, V., Filrdö-utcza 10.) a m. kir. szabad.
Osztály- I sonjitél
föe íárusitój a
bankházának osztálysorsjegyei kizárólag csak nálam kaphatók.
MegreaJelesek posta utján csak a pénz előleges beküldése, vagy utánvét mellett eszközölhetők.
Kiváló tisztelettel lfjr WAJDITS JÓZSEF könyv- és papírkereskedés Nagykanizsa, Deák-tér.
Az I. osztályú sorsjegyek árai:

•A
\'A
7,
ásl2.— kor. á 6.— kor. á 3.— kor. á 1.50 kor.
Bőr-tisztító szer
i jC
,,@LQBl N
felülmúl minden eddig létezőt.
GLOBIN a legszebb fényt adja,
a bórt sinmlékonynyá ^ és tartóssá te\'szi. - -ífe
Pótolhatlan óvószer ehevrau, box-caif és Iackb6rnel.
Kapható fekete és színes-ben:
Fesselhofer József, Marton és Huber, Neu és Klein, Haas Vilmos, SchWarz és Tauber Nagykanizsán.
GYÜMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSCONSERVÁKAT
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
„első kecskemét1 conservgyár"
KECSKEMÉTEN. MT ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.
„IKIAYER"
vas- és fémöntöde részv.-társ.
GÉPGYÁR SZOMBATHELY Raktár: Budapest, V., Lipót-körut 15,
K&szit miadcQneraft
Gazdasági gépeket,■^■Benüdn-motorokatói
Benzin-motoros cséplökéssr,letek
60 \'l&wóig.
^fftiídkin^nlt^ypt- t.j hcngerszíkck, minden e szakmába vAgó gép gjirtiis. l«IIHHIl(.piM,MCt. Te]jM „6mllmi tcrcodeiesck.
X4lÍlí?Jft!e£eSSé&r: kegttjabb szerkezetű csavaros is szabad, yIziijoiuhsu
íívllflii-ii<> Sí ÍM -féle \'ilíjbim amerikai arató és kaszáló (tepok Képes ái JegyzékIpgyen é» bérmentve. Kívánatra mlsJeti szSkióglstrs kll\'Sn költsi|v«tés.
A Rlehter-félo
LlnImént. Caps. cow
Horgony-Pain-ExpoUor
ogyíréffi kipróbálthází&zor,amely j már "tóbb mint-33 óv óta megbízható bodörzsölésül alkalmaz tátik ■ kfexrtytti. ctixtiI ós HtflüíMiia
Xütés, Süányabb utánzatok miatt bovásárláskoróyatoaak lo- • gyünk & csakis erodoti üvegeket j dobozokban a,JbrfUf"\' vMjegygy\'ol és a .Jikilír" cégjegyzéssel fogad-junk el. — 80 f., 1 k. 40 f.« Ö árban a legtöbb gyógyszertárban! kapható. FóraktártTörÖk József gyógyszer&znél Budapesten.
MebtsrF.Ái. és társa,
Ctktt. <t kir. udvari tzklíltók. . i.-Rudolstndt.____
FONTOS
GIOHORBAJOSOKNÁK!
Étrégyhlányt, gyomor-föjdaluiakat, émelygést, gyomorgycnge&őget,! emésztési zavarokat, ti-f&jást stb. megszüntet azonnal a világhírű valódi
lUHStf^ BJtÁDY.féle MARIACELLI GYOMORCSEPPEK.
Sok ezor köszönő és elismerő nyilatkozati Kis üveg használati utasítással 80 fillér,
nagy üveg 1-40 korona. » Gyógyszertárakban kapbaté. : .
Főraktár: BRAüY C. gyógyszertára a „Magyar Királyhoz* Bécs, honnan kívánatra Iboyen köldellk az érdekes .Speoialbroachür,* 5 kor. beküldése után G kis Qveg, 4.50 kor. beküldése mellett 3 oagy üveg lesz bérmentve köl^ve. Képviselet Magyarország részére: TOROK JÓZSEF gyógyszertára Budapest, Király-utca 12
iJv^kodJonk utánzatoktólI A valódi MARIA-CELlI gyomorcseppi k fenti védjegygyei ós aláírással kell, hogy ellátva legyenek.
Teljes tejfel csokoládé — táblákban és hengerekben. —
A legtejfclgazdagabb
Tej-csokoládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnák
PH. SUCHARD.
Férfiak ingyen kapnaki
olyan uj találmányú oi vosigot, mely ai elvesztett erőt újra meghozza, WóVacsomagot s egy szAz oldala könyvet portan, jól becsomagolva. ingyen kapják \'mindazok, a kik érte irnak. Kz! a- legbá-mulatraótéltöbb csodaorvosság, mely megmenteit ezreket. a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, szifilisbeo, valamin: elveszített IférfícríS ■ \' ben szenvednek.- Ez okból elhatározta .az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel cgylUt mindenkinek ingyen küld, a\' hizior-
vossággal a baj otthon gyógyítható, il mindazok a kik: a fiatalkori kihágásokból származó uérnl bajokban, szellemi elgyöngü!íst»en,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ki a gyógyszer közvetetlenül azokra a t;zer-tvekre hót, a bol a megerősödés szüksége* csotlA-latos cred{t£nyny«l gyógyítja az evek 6ta tartó l^tegiégeke!. öreg, fiatal egyaránt irhát State Mcdirtl lutitutnak a* alant jelzett címre, a honnan a, csomagot rögtón elküldik. Az Intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kczel&t céljából az otthonukul nem hagyhátjik cl. a psóbacsomag megmutatja hogy mily könnyen kigyógyithatók ebből a rettenetes bzjbol otthon. Az intézet kivételt oem tesz. Mimtenki irhát írette b&rhonnan magyarul,\'mire tiiokjariáv mellett postafordultával egy ingyen csomag oivóss&got kap magyarázó könyvvel együtt. írjon tnig roa. a csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmat xenktsem fogja niegtudni. .y levelet igy kell cinieznl: State Mcdícal lustiiute,; iTKIcktron Uuihtiiíg, Fuii Waync, Ind. Amerika\'
A lev.-lek uin.lig t-énliente»itciiJök.
Első lézMl; a grérbaa vásárol Ga olcsón és legjohban.
Első magyar hangszergyár
villamos eröro berendezve.
STOWASSin J.
cs. és kir. udvari hsneszergyáiros, hadsereüszállité
a Rákóczi Javított Tárogató egyedüli feltalálója Budapest, II., Lánczhid-utcza S.
Ajánlja a sajít gyírábsn Itéssült Ssszes rés-, fa-, fnrö-
és Tonds-hangszBreket, Uoícaak, soidonkik, bígőt, furolíit, klarinétok, tromtrftík ís czlmbfűmok.
Tárogató ára SO frtél (60 kor.) feljebb, iskolahow.é ingyen.
Zenekarok teljes felszerelése olcsó árban, eiéujBs
fizetési feltételek mellett Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal. Javítások speciális kivitelben gyorsan és szakszerűen esz-kfoéltetnek, TOnós hangszerek a legujabh találmányú
hangfokozó gerendával, melyért garanciát vállalok. ARIESYZÉK mladsa ka»8»Z6rrtl kOISn-katSn kirsiJi, ..ly bér-mentve usflVQIdstlk.
Ól. jajt
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Köhögés, rekedtség és elnynlkásodás ellen gyors és biztos hatásúak
Hm lellíaszllái
az étvágyat nem rontják és kitlinfi Izllek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F5- jiélkoltléji raktir:
„NÁDOR"
gyögyszertír
Budapcit, VI., Váci-kínit 17.
Éljen!
Égger mellpasztllla
csakbamar mecgyögyltott.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Storm-SIipper
és
lléc/Jpók
köonya, olcgáas
amerikai felczipők
a
Boston Rubber Shoe Co.-tól Bostonban U. S. A.
A bostoni Slorm-Slipperek könnyQtégQk és" elegáns alskjuk kövdtkcutőben, a nehéz felczipök ellenében előnyben részeslttetnek; a lábakat, toljesen megóvják a nedvességtől és kellemes a viseletük. Vigyázzunk x védjegyreI Nagykanizsán kaphatók: Rosonfeld Adolf Ós fial, Alt év Bőbra, Halphon L. és Ha czégokaól.
Vezérképviselö:
Wellisch, Franki & Do., Bécs, I. Flelsehmarkt 12-14.
Med Dr. Traub József gyomorpora s
0 A $TR/C/M
orrosHag is iwizstílfa és íiasználya.
Ezer és ezer ember gyomor, bél és más bajok következtében szigorú élrendro van kényszerítve, arai az életet kínossá teszi. Dr. Traub József Sastrlcln gyocaorporának használatánál ezen éírend már röríd idő múlva fclesl-gessé válik. - Botegek, kik aok táplálék felvételével erősek akarnak lonni, elérhetik a Gastricinnel & legrövidebb idő alatt. Gastricin mulandó bajokoál, mint gyomorégés, felbőfögés, felfúvódás, gyomorfájás, hányás, görcsök, rosszullét, szorulás, fejfájás és rossz emésztésnél azonnal használ és hosszabb élvezetnői megszünteti a régi gyomor és bél bántAlmaKat, melyek eddig minden szernek ellenáltak. — Gastricin nem hashajtó szer, aszékolést azonban szabályozza. — További-kat a prospektusok szolgáltatják. — Orvosok részére ingyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárban. Nagykanizsán PRAGER BÉLA gyógytárában.
Főraktár „Salvalor" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a. gyógydrogueriákban.
Nagy dobos 3 kor., kis doboz 2 kor., bérmentve 20, ajánlva 45 fillérrel több
Melléklet a „Zalai K8zlSny« 1903. évi\' október hé 31-lki 44-lk gzámához.
XLII. ÉVFOLYAM. ZALAI KÖZLÖNY
1903, OKTÓBER. 31-én.
IIlllTlIlf.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magj-. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XIII; sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föárusitóknak árusítás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1903. november hó 19. és 20-án tartatik meg. A húzások a Magyar Irirályi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzásá teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utca felől.) — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árnsitóinál kaphatók. J
Budapest, 1303. évi október hó 25-éa.
!
MAGY. KIR. SZAB. OSZTÁLYSORSJÁTÉK fGAZGATÓSÁGA.
LÓNYAY. HAZAY.
megyében
eddig
4 főnyereményt
és
15 más nagyobb
nyereményt li,
Be
bebizonyított tény, hogy a magyar királyi szab. osztályeorsjáték utján igen sokan jutottak jóléthez, sőt gyakran nagy vagyonhoz is; miáltal a magyar osz-tálysór&je&yek általános kedvoltségnek örvendenek. — Egyetlen más sorsjáték sem nyújt 1 hasonlóan kedvező nyerési esélyekel oly nagy összegű nyereményekkel, mint a magyar osztálysorsjáték.
A következő os?tálysorsjáték hat osztályában 110.000, \' sorsjegyből 55.000 darabot, tehát a felét körülbelül
14 va millió korona készpénzzel sorsolják ki.
Főnyeremény esetleg egy millió korona, illetve: 600.000, 1 400.000, 200.000, 2 á 100.000, 90.000, 2 á 80.000, 70.000 \' stb. stb.
A megrendeléseket f. é. november 3-ig kérjük._
\'Az első osztályú eredeti sorsjegyek Ara: egész kor. }2.—, fél 6—, negyed \\ , 3 ~ ís nyolczatl 1 K. 60 í. Sorsjegyeket postautalvány-Összegek ellenében vagy \\ utánvéttel küldüuk. — Hivatalos nyeremény-jegyzékekkel pontosau szolgálunk. 1 Játéktervet minden sorsjegy-küldeményhez mellékelünk.
NEMZETI PJÉNZYALT Ó-R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Bnflapea^ (itxella-tór l. L. 2. Sürgöny czim: ^Nemzeti Pénzváltó Budapest/
abban a helyzetben van, hogy bármily nacy nyereményt — még 68édöke88ög elölt is í— a legszigorúbb titoktar-tásmelletjt, jutalékmentesen fizet ki es ügyfeléinek minden irányban a legmesszebbmenő blzlon8&^otn)ujtja.
A
nálunk
vásárolt sorsjegye-
ken
nyerték.
^BIMHJS5
Mesfía-Iíá/y/id/^-^
Ufánzaíoktól |«EIDINGER-0FEN I utalással az Hl ova lníu^ te* H.HE IM álló védjegyre
KOZPONTI FUTESEK
MINDEN RENDSZERBÉN,
MmEN TUZELO AA/VAGfíAX fÜSmffi/rfS TÖZFIÉSSEÍ ECY kandalló JOBB HELYISÉGET függetlenül 8EFUTHET.\'
dxeUazfefési berendezéseA mindennemű szárító berendezések növényház, fűtések.
tegyoőórefere/?ar/<rJ<. - frospe/osoA ésM/ségveféseA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETÜDVAR
tREDETIBpKAPHATOK BÉCS,OBÉR-DÖBtINfi
FsSil

1 Hl — i
— w a Í2 n
m\' |r —— -
■BS
UqjM csonti&vílpapít. Kapható;

Nyavalyatörés.
Ki aehézkórbsG, górcsőkben és más ideKeB állapotokban szenved, kérjen ezek-ríl brochurát Ingyen és bérmentve kapható Schwaoen Apotheke, Frankfurt alMain által;
ARCZKENOCS
legjobb a világon. Hatása csodás. Pár nap alatt IQitj& é$
azépíti az aroot__
Eltávolít redöket, azeplőt, májroltot. W bőratkát (Nitesscrj éa minden más bőr-bajt. Sem higanyt sem olmot> sem más ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nagy tégely 2 kor., kfoal I kor- Hölgypor I kor. Szappan 80 fill. Fogpép I kor. Arovlz 2 kor.
Férfiul gyengeség (impotentla,) idegbetegségek,- a fiatalság *itkos bDneí 8 kicsapongásai egyedül csak a
Dr. BRUN-fóle PERUIN-POR
(perui növényekből készítve)
álUl gyógyíthatók biztosan, mert csak egyedül a dr. Hron-féle „Peraln-por" alkalmas a neraső- s szolő-azervek raindcunemü gyengeségének elhárítására, s igy férfiaknál a tehKetleoség a nőknél a magtalanság eltávolítására, nemkülönben pótol-hatlan gyógyszer a nedv- és vérvesztések által előidézett erőltetésnél, a klosspongások, ön-fertőzés és az éjjeli magömlések, a gyengeség s a tehetetlenség, férfiul gyengeség eme két-ségbevpnbatlan előjelei áltat előidézett gyengeségi állapotoknál, továbbá mindennemű Ideg-bántalmaknál, u. m.: mlgrane, fejfájás, az ideg összezsugorodása, általános lesoványkodás és elerőtlenedés, az arcza sápadtaága, mélyen beesett kék gyűrűkkel körülvett szemek, eímc-gyengesóg, kedélylehangoltság, álmatlanság, derékcsontíájás. hátgerincz-fájdalom, méhszervi görcsök, dugulások, óknélküli remegés, a vig társaságok kerülése, tehetetlenség, a női bajok, gyengeségi állapotok, a lábak és kezek reszketése, vérszegénység stb -nél. Mindezen itt elősorolt idegbetegségek a gyógyászatban eddig semmiféle ismeretes szer által sem j^ógyithatók oly biztosan é3 tökéletesen, mint a perui növényekből késni tett dr. Brun-féle Peroin-por által. Ártalmadanságáórt kezesség vállaltatik. Ezen por titkát egyedül én birom s ezért kérem cimemet figyelembe venni. -- Ara egy doboznak pontos leírással együtt 3 korona.
Kapható az egyedüli készítőnél MRÍUSCUMIDT JÓZSEF gyógyszerésznél Győrött valamint a főraktárban Lux Mihály drogua-üzletében Budapest, IV., Muzeum-kórut 7. sz. Postamegrendelések utánvét mellett eszközöltetnek.
(
REGENERÁTOR.
Ártalmatlan szer az ősz baj eredeti sziliének visszanyerésére. Fej- és azakáll^aj naponta egyszer benedvesítendő éa^njrolc n&p múlva visszakapja eredeti színét, később heteuként csak kétszer használandó. Egy Qveg ára 2 korona.

A Pesti Napló karácsonyi ajándéka.
f ÖEÖS
.„ , k. Jd<ljalí 21 Hnbtr tragédiáját, Ariojr János balladáit, Zlebr iíMly
iUkjzfrniiul. Katoaa J»ztl( sínt bánját, a Kinfr-Albumal, i Kiltük-AlbiBil,. tarai/ a mm.k MntiiD Zltt,-» bUBOI. ttb. adta olratclnak a könjrflicon jltalanss falfünást lllto klálliláiban. az idía tddigi kladiaajrait felülmúld Íinjnyíl íi poapáral anijriiizon kgfaenj hatásban
fOÍQ SIÜRT T-R. LglIiBT
fogj* olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.
k Vőrősraartj-Albein a Zichy-Albumnil is díszesebb k:állitá$bcm nagy kvart alakban fog megjelenni. Magában foglalja a költö ilctrajíát. Csongor és Tindlt, Vörösmartynak e.kedves drámai kölieuiényct, a Szózatot, a Y«o cijányt, Szép lloakít és Vörösmartynak legkiválóbb költOi alkotásait, kiválj művészek eredeti festményeivel és rajzaival, 20 fflÜD«lléhlstbin és számos szövegbe \' nyomott képpel és illu-utrációval, a Vóröímartj-Album műmcllék-letcit ^ a legjelesebb magyar festőművészek kéiíitik. Mindannyijuk élén ott van Székaly Bertalan, a legnagyobb magyar történeti festű, aki a Toldi cioiQ költeményt illusztrálja. Kortársa és barátja ladara\'iz Ylktor, a Salamon cimü költeméuyhei késiit festményt. a két nagy históriai festőhöz a kővetkező elsőrendű magyar művészek sorakoznak: Bihari Sándor, Finyas Adolf, Fartncy Károly, Kamándy Jsnö, Karnslook Károly. Kranner (Tardos) 1., Magyar BannÍJtlmer Ssiztár, lágy Sándor, Radoné Hirscb Kefir- Ezenkívül számos kisebb illuszt-.ráció disxiti majd a Vörösmarty-Albumot, amelyek egész .sor kiváló magyar, festő művészetét fogják a Vörösmarty-Album keretében bemutatni. A valóban remek kivitelű mülapok-nak egy részé gyönyörű színnyomású lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar diszmü-ben. A Vörösmarty-Albumot megszerezhetik mindazok, akik a Pesti Naplóra
1. egyszerre egy egész érra előfizetitek,
2. akik félérre fizetnek clfi és kötelezettségét vállalnak, hogy egy - további féléven át előfizetőink lesznek,
3. akik egy nagjradétra fizctuek elő és további háromnegyed éven át való\' előfizetésre kötelezettséget\' vállalnak, azok. a második évnegyedre szóló előfizetés beszolgáltatása után
.kapják meg a Vörösmarty-AIbumot,
•1. akik haronta fizotnek elö és egy egész évi előfizetésre kötelezettséget vállalnak, azok a hatodik havi előfizetés beküldése után fogják megkapni a Vörösma\'rty-Albumot.
Azon uj előfizetőink, akik a Zichy Mihály albumot, az I9O3. évre szóló előfizetés alapján, mlut előlegezett ajándékot birják, azok a Vörösmarty Mihály Albumot csak ugy kapják meg ha agy torrábbl ajész évre előfizetnék, illetve ba jelen négy pontban felsorolt előfizetési feltételek egyikének eleget tesznek.\'
A Pastl lapló előfizetéii ára: Egész évre ^ 28 kor., félarra 14 kor., nagyedévra 7 kor., agy bóra 2 kor. 40 fillér. — Elöflzatnl minden hó t-tíl éa 15—tÖl lehat.
A „Peati líapló" kiadóhivatala.
Legjobb, legkiadósabb és ezért tegolcsobb szappan-Minden kártékony hoz zákeveréstöl mentes. Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk kOJönösen arra, hogy minden darab
........ P"L!*U° névvej, s a fenti egyik védjegygyei
legyen ellátva.
szappan a „Schicht