Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.4 MB
2010-02-14 21:06:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
978
3730
Rövid leírás | Teljes leírás (317.63 KB)

Zalai Közlöny 1903. 045-048. szám november

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1903. november hó 7-én.
45-ik szám
XLII. évfolyam.
J_
mm
Előfizetési ár: y.ltii irrt . . 10 kor. — fill. M írre ...\'•> kor. — fill. .VjJrdíTrt ■ • 2 k°r- 60 fl"\'
Ejj" szála 20 Ml.
HIRDETÉSEK & batiUi pelluorbao H,má«o<i«or
1 í. t ttlsden toril>l>i lor^rt 10 fill.
N Y I L T T £ R 8 £ N
j.t!h .trookíüt 40 fillírírl uok fel.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap nellcmi rv»xét illeti minden köxl«méajr a felöli* »xcrkefit5 nevére, ti &nvxgi réaxt illeti köi-lemínyek pedig * kiadó notére cimxcuen NagjrktuilKfiára bérmentve inléxocd&k.
Bírmentetlcn letelek nem fögid-Utnxk cl.
KíxIratokTlwxonem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület,* a „nagykaoizsai-.Takarékpénztár részvénytársaság," a „Kotori takarékpénztár részvénytársaság," .oagykaüizsai ós a galamboki önkéntes tűzoltó egylet, V a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület,4 a .nagykanizsai tanitói járáskör/a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet\' n-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegéuyck tápintézete,* a .katonai hadastyánegylet/ a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
hbtenkint egyszer, szombáton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Á
Kégi és — bocsássuk előre — nem slapialau a panasz az úgynevezett koronás bankok ellen, hogy többnyire a szegény kisemberek kizsákmányolásából tartják fönn magukat ée szinte kiszámíthatatlan az az anyagi éj erkölcsi kár, amelyet flzel-meikkel okoznak.
Ezek az utóbbi években, különösen a fővárosban gombamódra elszaporodott apró hitelszövetkezetek, a kormány által könnyelmű módon jóvá-s hagyott körmönfont alapszabályaik alapján, a szó legborzasztóbb értelmében vett uzsoráskodást űznek és számos esetben valósággal tönkreteszik a kisemberek existeuciáját, akik c veszedelmes „pénzintézetek*-hez kölcsönért fordulnak.
A koronás bankok létalapja az a régi igazság, hogy szorultságában a szegény ember még a lelki üdvösségét is eladja; elvnek, üzleti alapnak ez elég erkölcstelen ugyan, de annál jövedelmezőbb a koronás szövetkezetek számára. És a baj épen az, hogy működésük köre a legszegényebb néposztály, ügyfeleik a munkásosztály, a kisiparosok, kiskereskedők és csekély jövedelmű hivatalnokok köréból kerülnek ki, akikkel a nagyobb pénzintézetek, melyek tisztességes kamatra adnak kölcsönt, nem állanak szóba s akik ennélfogva teljesen ki vannak szolgáltatva ezen szövetkezetek szemérmetlen uzsoráskodásának.
Hogy az uzsoráskodás vádja nem üres szóbeszéd, hanem keserves valóság, azt. a következő példával is bizonyíthatjuk, megjegyezvén, hogy az adatokat hiteles okmányokból merítettük:
Tegyük föl, hogy X. felebarátunknak sürgősen szüksége van 200 koronára. Mint szerény, 80 forint havi fizetéssel javadalmazott kishivatalnok, ezt a ránézve óriási összeget csak ugy tudja megszerezni, ha egy ilyen koronás hitelszövetkezettől kér kölcsönt. Hosszas könyörgésre kél hasonló állású jóbarátja hajlandó érte a kezességet elvállalni és most már beállíthat valamelyik ilyen „intézet"-be. Már most mindenekelőtt le kell szúrnia 4 koronát tudakozódási dij címén; megjegyzendő, hogy a tudakozódás az intézetnek belekerül, mondjuk sokat, egy koronába, tehát már ezen is három koronát nyer, nem is említve azt, hogy a kölcsöntkérőnek emellett számítania kell arra is, hogy ezt az összeget esetleg teljesen hiába dobta ki, mert a róla beszerzett informá- ! ció kedvezőtlen és igy kölcsönt nem kaphat.
De tegyük föl, hogy a hitcltudó-sitás ugy róla, mint kezeseiről kedvezően szól és a bank két-háromheti huza-vona után megszavazza a kölcsönt. Felebarátuuk már mo...