Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.74 MB
2010-02-14 21:10:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
990
3246
Rövid leírás | Teljes leírás (343.67 KB)

Zalai Közlöny 1903. 049-052. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1903. december- hó 5-én.
49-ik szánt
J
ElSfisettsl &r: Ecítz ívre . . 10 kor. — 811 Fíl ívre ... 5 kor. — fili. Nc-jrj-cdévre . 2 kor. 5n fin. Egrj-e* szám 20 (111.
HIRDETÉSEK
6boB*Al»ospeÍitsorl>an M, mAsodsior 12, » miü»U-n továM\'í sorrrt 10.611.
K YI L TTÉ R 8 E N
petit sorunkíiit 20 lillírí/t vétetnek (el.
XLIJ. évfolyam.
részvénytársaság," „nagykanizsai ás nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jútékony
HETENKINT
Á nagykanizsai BIpar-Te^(llet,K a a gaJamboki Önkéntes tűzoltó egylet, nőegylet," „szegények tápintézote,\' a
„nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,* a .Kotori takarékpénztár a „nagykanizsai kisdednevelő egyesület," a „nagykanizsai tanítói járáskőr,"
A Inp szellemi rówét illető mio-dfn közlemény t felelős excrkcfl*t5 ncréro, a* anyugi réaxt illet 5 kft*, leniínyel; p.*df(t a kiidó nercre cio-\\>t(«n Najfyknnlrairft bérmentve hitázeudök.
Rérmnijtetlen lerolek nóta fojj&d-Utnsk el.
Kérhatok vUBZfltaeiu klildoiuek
nagykanizsai keresztény jótékony
„katonai hadastyánegylet," a ,„soproni kereskedelmi iparkamara,\'nagykanizsai külválasztmányánák hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES; TARTALMÚ HETILAP.
Iparpártolás.
„Iparpártolás!? Mi ez? — Kérem, ez egy speciális magyar kifejezés, melynek haszna ránk gyárosokra nézve több mint problematikus.
Magyarázzuk taeg e kifejezés jelentőségét. "Mit jelent ífe szó a közönségre nézve? Éppenséggel semmit. A fogyasztó közönség elméletileg pártolja az ipart. Élvezettel olvassa az erre vonatkozó cikkeket és közleményeket. Jóváhagyólag csettint a nyelvével, ha végig hallgat egy-egy iparpártolásra buzditó beszédet és azután mint a ki\' dolgát jól végezte, bemegy a divatárukereskedőhöz, rendel cseh gallért, rumburgi vásznat, bécsi nyakkendőt. Bemegy a szabóhoz, rendel ruhát brünni posztóból. Ugyan mondjuk meg kérem, ki vesz magának annyi fáradtságot, hogy a kereskedő-től csak annyit kérdezzen: ,Kérem, vau-e ebből a cikkből magyar is?" Ki tartja érdemesnek legalább számon tartani azt a néhány magyar beszerzési forrást, sroely arra a néhány, a közvetlen egyéni fogyasztás tárgyát képező iparcikkre vonatkozik? Akármilyen lurcsának is hangozzék, majdnem igaza van annak a külföldinek, aki itt járva, azt a drasztikus kritikát gyakorolta: .Kérem önöknél csak két ipar virágzik: a szivaripar és a cukrászipar." A hazai szivart veszszük, mert muszáj, a hazai cukrászsüteményt, mert a külföldi sütemény nem érkezik ide Iriss állapotban.
A kereskedő? óh az egészen más. Az tényleg pártolja a magyar ipart, mert ő iparunk leghivatottabb protek-tora, pártfogója hazánkbau. A német kereskedő vásárol német iparcikkeket, a magyar kereskedő pártolja a magyar
iparcikkeket. Tetszik érteni a különbséget e két dolog között? A német gyáros emelt fővel lép be a kereskedőhöz és emelt fővel távozik. A magyar gyáros koldusként lépi át a kereskedő küszöbét és pártolást kér. A német gyáros kereskedőjével üzletet köt avagy nem köt, a magyar gyáros azonban támogatást kér és könyöradományt kap. Blőbb_ kereskedőink teljesen elzárkóztak a magyar ipar elől, ma változott a helyzet és mindegyik vásárol valamit. De mi az a valami? Annyi, hogy éppen lerázzon a nyakáról, annyi, hogy éppen azt mondhassa, hogy ó magyar iparcikkeket is tart raktáron. Lehor-gasztott íövel lépünk be a kereskedőhöz és üzletkötés után szégyenkezve sompoly^unk el. De a- kereskedő tovább is pártol bennüuket. Ha külföldi áruja késlekedik a vasúton, 1 — 2 napi szükségletét nálunk fedezi. Ha egy vevő valami speciális dolgot kér, amit a külföldi gyáros semmi-esetre sem liferálna, hozzánk fordul a kereskedő és mi szállítjuk azt a néhány darab abnormitóst, melynek készítése határozottan többe kerül nekünk, mint a mennyit érte kapunk. De ne legyünk igazságtalanok. Ez a rosszabb fajta kereskedő. De van egy jobb fajta is, olyan, aki hajlandó akár egész szükségletét is nálunk fedezni. Ez a barátságos ur bennünket a legnagyobb nyájasságal fogad. ,tin azt akarja, hogy én Önnél vásároljak ? Nagyon szívesen, én pártolni akarom a hazai ipart, sőt hajlandó vagyok egész szükségletemet. Önnél fedezni.
Képzelhető, hogy gyullad ki az örömtől arcunk, milyen . auspiciumok nyilnak meg lelki szemeink előtt. De
a barátságos gyáros folytatja: .Csupán áz árra\' Kell egymással meg-egyeznük!" Ettől mi gyárosok nem ijedünk meg. Mi beérjük a legszerényebb haszonquotával. fi, kereskedő azonban csakhamar megfoszt bennünket illusiőnktól. Faktúrát mutat az ő külföldi gyárosától, amely a legalacsonyabb kalkulatiót mutatja és kijelenti, bogylia mi ebből az árból 15 százalékot engedünk, akkor 6 hajlandó mindent tőlünk vásárolni. Mehetünk! De ha nem akarunk menni, ha . mindenáron megakarjak. csinálni az üzletet és írásbeli ajánlatot adunk be, \'liógy mi azért a megtiszteltetésért, hogy X. Y. kereskedő szállítói legyüuk, hajlandók vagyunk önköltségi\' áron szállítani és a külföldi gyáros árából 4 — 5 százalékot engedni, akkor sem kapjuk meg az üzletet. De egy hazafias célt elértünk: t. i. azt, hogy több pénz marad meg az országbari: de nem a mi zsebünkben. Mert ha a kereskedő kapja a \'mi levelünket és beküldi a külföldi gyárosnak, kijelentvén, hogyha ő a magyar gyáros megajánlott áraihoz viszonyikra nem enged valamit, akkor a magyar gyároshoz fog fordulni, mivel első sorban a hazai ipar következik. A külföldi gyáros aztán, hogy az üzletet a magyar konkurrens ne kapja meg, enged az\' áraiból és mi magyar gyárosok mégis jók voltunk, valamire: t. i. az olcsóbb árak elérésére szolgáló eszköznek. Egyebekben pedig szívvel-lélekkel kiáltjuk: Éljen az iparpártolás. s J. gyáros.
Uj piaci és vásári szabályzatunk.
A járó-kelők, akik az Erzsébet királynéiéren levő piacunk leié járnak, bizonyára
meglepetéssel látják a piac kikövezését és a járda aszfaltozását. Bizonyos táblácskák is szemükbe tűnhetnek, melyek .Kenyeresek*, .Lacikouybások", „Hajdi-nások", .Vegyes zöldségesek\' és több má* feliratokkal láthatólag egy uj piaci rendezésnek a. megkezdését jelzik. Nem akarjuk azt á\'litani.ihogy ez egész piacot aszfaltozni kellett volna, mert mások felvethetik ellenünk, hogy a\' közel jövőben (xdtid az Isten) felépítendő szinhriz parkja még a tégla burkolatot is felszedeti velünk, de kételkednünk kell afelett, vájjon a jelző táblácskák megfogják-e szöuietni az eddigi összevisszaságot és lesz e a rend fontarlására kellő közegünk, mert hisz1 a rendőrség számát, akiknek pe.lig vásárrendi közegek hiányában a piaci rendet is fenn kell tarUniok, a legutolsó közgyűlésen sem emelték városatyáink. D,i hagyjuk e külső dolgokat. Kiég megbízható \' forrásból való értesülésünk szerint egy uj, a vásárrenötartásról szóló szabályrendelet van tervben, illetve már a jogügyi bizottság tárgyalásai alatt. \' Egy nj vásárrendtartási szabályrendelet! Örömmel veszszük az illető hatóságnak eme buzgóságát. Városunkban a piaci és vásári rendtartás mindezideig rendszeresen szabályozva nem volt. Az 1901. évben elkészült egy a piaci elővásárlást tiltó szabályrendelet tervezet, atneiyet városi közgyűlésünk is elfogadott, s amelyben kimondták, bogy ismét eladók nyáron reggoli 8 óráig, télen 9 óráig :piaci élelmi cikkeket nem vásárolhatnak; de e tervezetet a kereek. miniszter nem hányta jóvá azon, indokolással, bogy a szabad kereskedelmet meggátolni szabályrendelettel nem lebet és hogy nemzetgazdaságilag mindegy, ha egy bizonyos jövedelem, (ami t. i. most az üzérkedő elővásárlóknak jut) akár a termelő vagy fogyasztó, akár a közvetítőknek a jövedelmét gyarapítja. Nem akarónk e helyen nemzetgazdaságtan! fejtegetésekbe bo-csájtkozni és igy nem kritizáljuk a keresk. miniszter fenti intézkedését, csak azt akarjuk konstatálni, hogy szabályrendeleti-leg ez volt az első kísérlet a piaci és vásári rend fentartására és most, amint az alább elmondott egyes pontokból kitetszik, ügyes kézből kikerülő és a
piaci fa vásári rendet egészen átölelő szabályrendelet tervezete felett tárgyalnak már v. képviselőink.
Felemlitéere érdemesnek tartjuk ismételten, hogy a miket alább elmonduuk, azok még csak egy tervbe vett szabályrendelet tervezetről szólanak és még a v. közgyűlés sem állapította tneg azokat véglegesen, s ezért mi nem is bíráljuk azokat, inert a kritika korai lenne,, csak mint. örvendetes esemény kezdő stádiumának pontozatairól, emlékezünk meg róluk.
Hallomásunk szerint az uj rendtartás foglalkozik a városok, napi, heti és országos vásárok helyével és ez érdemben kimondja, hogy csak a hatóság által kijelölt helyeken tarthatók azok, a zug-vásárokat és az utcákon való elővásárlásokat eltiltja. Nagyon fontos ez utóbbi intézkedés, me.t tapasztalnunk lehetett ez ideig, bogy különösen a szarvasmarhák vásárlásánál, a közvetítők a város végeken már elfogták a falusi gazdákat, kik eladó szarvasmarhákat hajtottak a vásárra és vagy vétellel, vagy pedig Ígérettel csupán az árakat sokkal magasabbra verték fel, "mint ahogy azok a piacon alakultak volna.
A vásár idejéről gondoskodik azután a készülő tervezet és a piacokon a vásárt köznapokon télen esti ö, nyáron S óráig, vasár- és ünnepnapokon pedig d. é. 9 óráig engedi meg, természetesen, amennyiben ez a raunkaszünetről szóló törvény, vagy miniszteri rendeletbe nem ütközik. Kiveendők e szabály alól azonban a gyümölcsárusok, akiknek esti 8 óráig bármikor megvan engedve az árúsitás és az idény-vásárok alkalmával való vásárok, amelyéknek tartamát a hatóság fogja eselről-esetre megállapítani. Ezen . időbeli korlátozás a most téoyleg fenálló viszonyokat nem sérti ugyan, de nem látjuk ezt. semmiben sem indokolva és jobbnak tartanék a vevők érdekeinek szem előtt tartásával tán a vásár kezdetének időpontját meghatározni.
E két álialános rész eldöntése után foglalkozik a tervezet az eláruBitóknak a piac-téren való elhelyezkedésével. Amint a már íenálló jelzőtáblácskákról is látjuk, különféle csoportokban fognak az árusok a részükre kijelölt helyeken árusitani.
TARCZA.
Xégy találkozás.
íiu: Eusehio 3USC0.
— A .Zalai Kú/tóny* lárcija. —
Néhány évvel ezelőtt egy «\'Sie betértem egy dohány kereskedésbe szivart vásárolni. Amig az üzlet tulajdonosnője a szivarokat csomagolta, én kitekiutgettem az ajtó elé.
A bolt elótt kiszegezett levélszekrény mellett egy siró leányka állott leveliül kezében. Leheteti ugy nyolc esztcudós.
— Miért sirsz kicsikém ? — kérdeztem a gyermekhez lépve.
— Mert nem érem fel, — felülte a leányka keserves szepegéssel. a posta-szekrény felé mutatva apró kezecskéivel.
A kicsike be akarta volna ugyanis dobni a levelűt a szekrénybe, de bármennyire ágaskodott is. nem tudta a postaszekrény nyílását elérni.
Önkéntelenül elmosolyodtam a kisleány nagy baján, aztán odaléptem hozzá elvettem tőle a levelet és bedobtam a szekrénybe.
— No lásd, már bent is vau; — mondtam az arcát megsimogatva — hát adsz-e most egy csókot érte ?
A csöppnyi jószág erre a kérdésre •lábujjhegyre állott és ugy nyújtotta felém piciny ajkait. Én pedig mégcsókoltam szó nélkül. A gyermek szemei még tele voltak könyökkel, de az ajka már mosolygott, mikor elmenőben nirndeu nyolc-tíz lépésről yisszatokintgotelt reáín.
Sokáig álltam ott a szivarosbolt ajtaja előtt, a gyermek már régen eltűnt szemeim elől s én még mindig azzal foglalkoztam tűnődve, hogy ugyan micsoda benyomásokat kelt az ilyen ártatlan gyermeki lélekben egy ismeretlen ember . közeledése, aki váratlanul érkezik segítségére.
Két-három esztendővel ez után a jelenet után, egy éjszaka, ugy }2 és 1 óra között,
— Igen, hát még emlékszel reám ? — kérdeztem újra.
— Oh, liogvno, — felelt a leányka — mindjárt ineg is ismertem!
— No • az szép. És most azért sirsz ugye, meri nem tudod elérni a kapu-zörgetót V
— Igcu uram: pedig nekem nagyou
társaságból hazafele menet, egy régi j ??•■»» kopognom kellene. Legyen olyan
. . . .. . ... .. F... ki nriíiM ínr^ttSNí! inni* n k\'jinnf hfirnm<i7.Ar
kapuja elótt ismét egy siró leánykát láttam Koppant kellemetlou idő volt; az eső e«ikugy .szakadt és a sötétséget csaknem vágni lehetett volna, olyan áthatatlau sürü volt.
Hauem azért a kapu előtt álló síró gyermeket mégis észrevettem.
— Különös végzet, — mondtam ma gamban — hogy nekem mindig siró gyermekekkel kell találkoznom.
Aztán az esőről egészen megfeledkezve, egy sajátságos kényszer hatása alatt odaléptem a leányka mellé és megkérdeztem :
— Miért sirsz gyermekem?
— Mert nem érek fel — felelt a gyermek siránkozva.
Ugyanaz a kis leány volt. akivel a szivarosbolt elótt találkoztam. Nem is volt sokkal nagyobb, mint akkor volt, de az arcáról ítélve meglátszott rajta, hogy tizenegy-tizenkét éves lehet
— Te vagy az a kis leány — kérdeztem a gyermeket, — aki nem tudta elérui a levélszekrényt? i
— Igen uram, — mondta a gyermek minden habozás nélkül — és ön az az ur, aki segitett rajtam és megcsókolt.
jó urain, zörgesse meg a kaput!háromszor.
Kii természetesen azonnal teljesítettem á kérést. • ^
— De hát hol jártál most ilyen későn és ilyen rossz időben ? — faggattam tovább a gyermeket.
—i Ide jövök uram az orvoshoz— felelt a kisi leány — meri a mamám nagyon, nagyon beteg.
A gyermek hangja gyöngén remegett, mintha sirást fojtogatna. Megilletődtem a fájdalmas választól és bizonytalanul kérdezősködtem tovább:
— Ugy, hát a mamád beteg-. Ez igazán nagyon szép tőled, bogy a mamádért ilyeu sötétben is el mersz menni hazulról. Te nagyon jó leányka vagy. De! hát mégis mondd csak, miért nem jött a papád, vagy a testvéred, vagy a cseléd az| orvosért?
_ Mert nekem sem papám, sem
testvérem nincsen felelt a gyermek, cselédet pedig , nem tartunk.
— Ugy?!... Hát ti szegények vagytok?
_jgeu uram; a mamám varrni szokott
pénzért másoknak.
— És te?
— Én ? . .. Hát én segilek neki.
— Hogy hivnak téged?
— Cristelának hivnak uram.
Egy pillanatnyi csönd állott be beszélgetésünkben, aztán pedig hallaui lehetett hogy valaki kaput nyitni közeledik. v
Hirtelen kivettem pénztárcámat ós egy nagyobb baukjegyet a gyermek kezébe nyomva, mielőtt még a kaput kinyithatták voluai elsiettem.
Kzután a második találkozás után még igen sokáig gondoltam az én kis siró leánykámra, de sokáig nem találkoztam vele. Három vagy négy évvel utóbb aztán ismét összehozott a véletlen.
A Trinitarias templomban történt, ahová néha .egy-egy rövid imára be szoktam térni, hogy ha szükségét érzem a lelki megkönnyebbülésnek. Ott, a templom csöndes magányában láttam őt viszont. A kislányból az évek csinos termetű hölgyecskét csináltak. Már hosszú ruhát viselt és gyászruhában volt. Ott állt* feszület elótt és mikor megpillantottam, lábujjhegyre ágaskodva éppoo azon erőlködött, hogy ajkaival a Megváltó szegekkel átvert lábait megérintse. Igyekezete azonban megint csak hiábavaló volt, mert nem ért föl odáig, bármint erőlködött.
Szó nélkül odaléptem a háta mögé, átfogtam i derekát és felemeltem.
A keresztet előbb áhítatosan Megcsókolta s csak akkor fordult meg, hogy rám tekintsen. Azonnal megismert.
Szótlanul léptünk ki a templomból az utcára, mielőtt azonban elváltunk volna, egypár szót szóltunk egymáshoz:
Lapnak mai számához íéliv mellélet vart csatolva.
— Különös végzet, — mondta Crísteta hogy mindig önnek kell közelemben
lennie, mikor valamit nem birok olérni.
— Te gyászolsz. Crísteta? — kérdeztem tőle, éppen csak hogy valamit mondjak.
— Igen, uram; — felelt a leány —-egyedül, maradtam a világon és szegényen. Most még munkám sincs. Ilyenkor pedig rossz gondolatok szokták az embert üldözni, azért jöttem be ide,4hogy könnyítsék egy kicsit a lelkemen.
Megsajnáltam nagyon szegény gyermeket, aki olyan korán tanulta ismerni az élet keserűségeit. Segíteni akartam rajta valamivel. A pénz láttára az egész" arca lángba borult. A nő szeméremérzete ős a büszkeség vetott lángot a tekintetében, Ugy kellett ráerőszakolnom kölcsönképpen azt a kis összeget.
Negyedszer most a napokban találkoztam Cristetával hosszú évek multán.
Késő éjjeli időben mentem hazafelé, 8 az egyik szük mellékutcában nagy csődülettel találkoztam. Elveszett leányok, éjjeli alakok, rendőrök, káromkodás, átkok, cauf szitkozódás ... és ennek as utálato* posványnak közepén két némber viaskodott egymással.
A csúf jelenetnek egy rendőr hangja vetett Yéget:
— Crísteta; te kezdted a verekedést, téged viszlet magammal a kapitányságra ! .. .
Crísteta! ... Ez a név a lelkembe vágott. Keresztülfurakodtam a tömegen,
XLI1 ÉVFOLYAM
zalai közlöny
190S DECEMBER 5-éo.
At árusítást csakis tiazta asztatokon, vagy sátrakban az árusok neveinek és lakásáoBk egy szembetűnő táblácskán való kifüggesztése mellett engedik mog. A szükséges asztalokat, állványokat és sátrakat a város maga saját kezelésben, vagy vállalat állal állíttatja (el éa egy 60 cm. hosszú asztal, vagy állvány területért 4 fillért, egy mJ sátor területért pedig 16 fillért szed. Nagyon helyesnek találjuk az asztalokon való árusítás szükségességét különösen tisztasági és egészségügyi szempontokból, amint ezt már lapunk egyik régebbi számában említettük is; az asztalok Btb. kezeléseért pedig méltán szedhet a város dijat, habár eleinte ez miatt az árusok zúgolódni fognak éa tán a msgán kezelést fogják óhajtani, csakhogy ezt rájuk hagyni nem lehet, mert a tisztaság ellenőrzése ebben az esetben sokkal terhesebb lenne.
A tisztaság és egészségügy szempontjából még számos intézkedést találunk. Fertőző betegségben szenvedő, piszkos egyéneknek a piacon .árusitaniok nem szabad. Dinnye héját, gyümölcs vagy egyéb hulladékot a piacon elszórva hányni tilos. Cukornemtteket, gyümölcs-befőtteket s egyéb ilyesféléket csak üvegedényekben; savanyu káposztát, répát, ugorkát, tejet, tejfeli ób más tejtermékeket csak tÍBzta tartókban és csak e célra szolgáló favillával, fakanállal, szabad árusítani. Tejet és tejtermékeket, gyümölcsöt és gombát csakis a piac-tereken lehet elárusítani és ezekkel házalni tilos. Mindmegannyi helyes intézkedések. Különösen a házaknál való elárusitáa eltiltása megfogja akadályozni a hamisított tej, vaj éa tejfel elárusitását, a mérgeB gombákkal való mérgezéseket és az éretlen gyümölcsnek, sok betegség okozójának, az eladását. Szintúgy a mérgezéseknek elejét veendő, eltiltja az uj rendtartási tervezet az élelmicikkeknek iroit. vagy nyomtatott papírban való eladását, b csak még nem használt papirosba való csomagolását engedi meg.
Intézkedést találunk még az uj tervezetben a vásári rendszabályok betartásának ellenőrzésére is, amelynek kivitelére a vásárfelügyelő s a hozzátartozó közegek állásának felállítása van tervbe véve. E közegeknek lesz feladata a vásár-éspiac-tereken a közlekedési akadályokat elhárítani, az árusokat a vevőközönséggel Bzembeo illendő magaviseletre szorítani, a közegészség és köztisztaság szempontjából az árusoknak az elárusitásnál használt eszköjeit megvizsgálni stb. Mi azt biszszük, hogy ily váBárfelügyelői állással legjobb volna a rendőrségnek erre alkalmas és kiképzett közegeit megbízni, termé-Bzetes azonban, hogy ebben az esetben az 8mufty is oly kívánatos létszámfelemelés, elmaradbatlanná válik.
Még sok más egyébről intézkedik a tervezet, de bennünket legjobban érdekelnek, a köztisztaságra és közegészségügyre vonatkozó intézkedések, mert bizony e tekintetben még nagyon súlyos állapotok uralkodnak piacunkon.
Mindamellett, hogy kijelentettük fentebb, hogy nem akarunk kritizálni, tettünk néhány megjegyzést az uj rendtartásra vonatkozólag, de ezt csak azért tettük, hogy esetleg szerény véleményünket az alkotó hatóság figyelembe vegye, miut olysn véleményt, mely a közönség köréből jön éa amely, ha nem ia követendő, de megfontolásra méltó. Nem az a célunk, hogy lapunkban mi rendezzük közigazgatásunkat, mégis figyelmébe ajánljuk a működő jogügyi bizottságnak és később a közgyűlésnek az uj rendtartási tervezetet ar. esetleges bővítés, vagy az egyes dolgok teljesebb praecizirozása végett, mert szeretnénk és amint értesülésünkből kiveszszük, reméljük is, hogy az uj vásár- és piac-rendtartási szabályrendeletünk mindent, ami körébe tartozik, teljesen\' felölel éa alaposan kimerit
O. A
hogy moggyózódjem róla, vájjon csakugyan ő-e az?
Igen, ö volt.
— Te ? ... Te vagy az ? — kérdeztem hitetlenül.
A szerencsétlen kuszált hajú, festett arcú teremtés zokogásban tört ki, s olyan fájdalmas arccal válaszolt, hogy azt a kifejezest soha többé el nem feledhetem:
— Öh uram! Most már nincs semmi, amihez engem fel kellene emelnie 1 Akkor nem tudtam elérni a keresztet, ön felemelt hozzá; innen már nem emelhet fel többé! .. .
Ennyit mondott csak és elhurcolták a rendőrök ....
Melegedő azobik.
(A .Népkonyha" flsyetoébe.)
Derék intézményünk, a népkonyha céljául kitűzött hivatásának oly tökélylyel megfelel, hogy őt egy kibővített programra elbírására ia képesnek tartjuk. Volna részére egy szerény javaslatunk, melynek megteatesitésére egyedül ő hívatott. Nem vagyunk barátai a .sok semmi éa kevés valaminek," Odvösebb dolognak tartjuk, ha akár személy, akár Intézmény kisebb célnak jól megfelel, mintha nagyrási mániában hatalmas céloknak szegődik szolgálatába, melyekhez azonban ereje éppen nem áll arányban. Szegényűgyünk mezején még annyi a parlag, a műveletlen rész, hogy jótékony intézmény a legkönnyebben vesztheti el a fejét, veszthet irányt a tennivalók tömkelegében és ezért nem is óhajtjuk, hogy népkonyhánk eredeti tervétől eltérve átcsapjon a jóté-konyaág egyéb tereire ia.
Javaalatunkat mégis az 6 figyelmébe ajánljuk, mert ennek kivitelét szükebb-körü hivatásának keretébe vágónak tartjuk. Mint a gyermekek és elhagyatott felnőttek táplálásához, ugy ide is gyengédség, női kezek kellenek és áldással járna, ba ezek a női kezek oly kipróbáltak lennének a jótékonyságban, e i.ői Bzemek a nyomor feltalálásában éa szivek a szánalomban, mint a népkonyha hölgyeié. Nem térnek el szttkebbkörü hivatásuktól, ha ez uj célt is bevonják programmjuk keretei közé. A jótékonyság különbözik a pénztől. Ha ebből elkölcaönzűnk, kevesebb marad nekűiik. De minél több felé osztjuk azét a sziv melegét, annál élénkebb lesz világa.
A télnek hozadékai az alkohol gőzélől éa az emberi test kipárolgásailól bűzös, fojtó légkörű csapszékek, pálinkás butikok. A legundoritóbb poutok ezek a civilizált Európa területén A piszoknak, a nyomornak, a szemétnek íb megvannak a maga poétái, írói. Vannak költök, kiket a nyomor reménytelensége és ntálatosaágai ihletnek meg, mégis uem ismerünk irodalmi munkát, mely cselekvényét a mi pálinkásbutikjainkboz hasonló ocsmány helyen játszatná le, A nyomor rettenetes-ségeinek leírásában ma a legnagyobb rekordot Gorkij Maxim .Éjjeli menedékhely"-e éri el, mégis ugy tetszik nekünk, hogy ez a menedékhely parkettizott uri szalon és látogatói tudományosan képzett, európai műveltséggel biró urak a mi butikjaink és ezek állattá aljaault lakóihoz képest. A Gorkij alakjai még filozofálnak, sőt romantikus hajlamokkal vannak tele. A pálinka közlünk élő áldozatai a szellemi képesség legalacsouyabb fokán állanak. Ha rendelkeztek valaha józansággal, helyea Ítélőképességgel és volt sejtelmük a morál követelményeiről, ezek mind elvesztek a pálinkának az agyra toluló gőzében.
Azt mondják, a pálinkának ördöge van, amely csábit. Mi azt mondjuk, hogy a télnek van korbácsa, amely kerget. Kergeti a hajléktalan nyomorultakat melegedni a pálinkás butikokbs, a legbiztosabb méreir birodalmába. Kétségtelenül vannak áldozatai a pálinkának, kiket egyéni hajlamuk vitt e végzetes szenvedélyre, de mi ezeknél hozzávetőleg is többre teszazük a szerencsétlenek számát, kik a tél kínjai elöl mer.ekülnek atihoz.
Nem sokat kérünk. Célszerűnek tartanók, hogy a népkonyha — esetleg direkt e célra össze-gyűjtendő alapból — Kanizsa város területén csupán egy melegedő szobát állitson fel. Ennek költségei alig lennének számottevők, ellenben megmérhetetlenek lennének előnyei. Nem csupán a pálinkás ala* kokról beszélünk. Vannak becsületes, szánalomra méltó emberek íb, kik egy ily melegedő ezoba előnyeire rászorulnának és meg vagyunk róla győződve, hogy ennek előnyeit a népkonyháéinál nem helyeznék hátrább.
Ez az eszme igy születő állapotában még csiszolásra, fejlesztésre szorul, de ennek elvégzését rábízzuk azokra, kik az eszmét megtestesíteni akarják.
Azt hiszszük, nem állunk elő kivihetetlen tervvel. E melegedő ház, vagy házak felállítása még csak hosszas tanácskozásokat, alaposabb megfontolást aem igényel. Népkonyhánkra jelentékenyebb terheket nem ró éa e szobák fenttrtáaa nem jár sok gonddal, vesződséggel.
De habozni nem lehet. A tél itt van és ba javaslatunk gazdára lel, épüljön fel az a qzoba mielőbb, hogy az emberi verebek hajlékra leljenek és szűnjenek meg a hidegtől elpusztulni az árok partján és a vasúti sínek melletti
K. s.
hírek.
— A megyei állandó választmány
ma f. hó 5-én tartja gyűlését l)r. Jan-kovich László gróf főispán elnöklete alatt.
— Eskfidtszökl elnökök. A pécsi kir. Ítélőtábla elnöke a nagykanizsai kir. törvényszéknél szervezett esküdtbíróság elnökéül az 1904. év lartamára Tóth László kir. törvényszéki elnököt, helyetteséül pedig Mikosa Géia kir. Ítélőtáblai bírói cim és jelleggel felruházott törvényszéki birót jelölte ki.
— Távozó lelkész. Muráuyi János, a nagykanizsai ev. ref. eklézsia lelkipásztora mpgválik körünkből. A bálványos! egyházközség megválasztotta lelkészének és Murányi uj állását még e hó folyamán elfoglalja. Kanizsai híveihez (. hó 13-án, vasárnap fog búcsúbeszédet intázni. Murányiban társadalmunk egyik legrokonszenvesebb és legagilisebb tagját veszti el. Kívánjuk neki. bogy kiváló képeaaégei és nemes ambíciója ej otthonában őket megillető lérre találjanak.
— Eljegyzés. Maulwurf Ernő kereskedő Barcson eljegyezte Káldory Jolánka kiaasezonyt Szegedről.
— Kinevezés. A zalaegerszegi csend-örszáruy psrancsnokává CNiszár Gyula esendőrfőhadnagy neveztetett ki.
— Villamos világítás a vidéken. Vidéki városaink egyre másra térnek át a villamos világításra a a most folyó év különösen gazdag volt e tekintetben. Ujabb híreink a következők: Nagykőrös város villamos világitáBára nézve a vilá-gitáaűgyi bizottság a Magyar Scbuckert-uiüvek rt. ajánlatát javasolja elfogadásra, mely megfelelő évjáradék és 50 évre biztosítandó kizárólagoaaági jog ellenében hajlandó felépíteni a mintegy 460.000 k.-ba kerülő központi telepet. — A besztercebányai központi villamoB telep épi téaére és üzemvitel bérletére vonatkozólag Besztercebánya város elfogadta a Ganz éB láraa vasöntő és gépgyár rL ajánlatát. — A Magyar Schuckert-müvek rt. ajánlatot ad be Zilah városához, a városnak 240 izzó — és 6 ivlámpával ellátandó villamos közvilágításának beren-dezéaére 50 évre szóló - kizárólagossági jogot kér, mely időre a város tőkeiőr-leaztésbe és ksmatba éveoie 10.000 koronát fizetoe. ellenben 5*/a-kal részesednék a magánvilágitás nyereségében és ezt a részesedést a vállalat évi 8500 kor. minimummal garantálja. — Esztergom város villamos világítása dolgában a belügyminiszter jóváhagyta a város és a Ganz éa tárBa vaBÖntő éa gépgyár rt. kőzött létrejött szerződést. Petrinja pozsegamegyei város december 31 iki lejárattal pályázatot hirdet a villamos világitásnak berendezésére. — Naoyvárad városában dsc 16 án kezdik meg az utcának villamos világítását.
— Az Irodalmi és Mív&szetl Kör délutánja. Vasárnapi felolvasó déluiáoján ismét városunk társadalmának színe-javát látta vendégül az írod. éa Művészeti Kör. A közönség meleg érdeklődését a kör meg is érdemli és igyekezik azt meghálálni is. Felnlvasó délutánjai valóban semmi kívánnivalót aem hhgynak maguk után. A programra mindenkor a leg Ízlésesebben és legcélszerűbben vau összeválogatva, a szereplök pedig legtehetségesebbjeink közül kerülnek ki. Az elmúlt vasárnap Eákócy szellemének áldozott a kör. Bákócy-ódát szavalt Herlinger Ernő őuzinte hévvel, nagy .balásaal. Lajpcig Antal törvényBzéki bíró zongorán két magyar dalt adott elő lelkesitö temperamentummal. Práger Ilona kisasszony énekelt. Gazdag hanganyaga a terem jó akusziikája mellett kitűnően érvényesült. A kisasszony hangja tiszta, árnyalatokban gazdag és tömör. A közönség valósággal ünnepelte a tehetséges műkedvelőt. A délután legtartalmasabb pontja Murányi János lelkész felnlvasása volt. A rodostói zarándokok útjáról számolt
be azzal a nemes lelkesedéssel, mely magával ragadja a hallgatót. Bennüoket különösen Kanizsa vároe közönségének koszorúja érdekel. Ezt a koszorút a felolvasó helyezte a galaUi Szent-Benedek székesegyházban Kákócy síremlékére szeptember 13-án. Kanixaa koszorúja fekszik legfelül a koszorúk tengerén és gyönyörű kivitelével méltán keltett feltűnést. Bonc Endrénó urnő készítette fehér élő virágokból. A koszorút átölelő azalag is Boucné urnő kézimunkájával és ezzel a felírással ván diszitve: .Hősök hőse, néped esengve kér, óh jöjj, segítsd szép hazád!" A felolvasást zajosan megéljenezték.
— A Ktr. Jót. Nőegylet koréból. A nőegylet körében erősen készülődnek a december 19. é» 20 án megtartandó Karácsonyi váaárra. A nőegylet választmánya f. évi november hó 26-án tartott ülésében foglalkozóit a vásár ügyével és örömmel vette ludomásul, hogy ugy a készpénzadskozások, mint a különféle adománytárgyak aláírása igen azép sikerre nyújt kilátást A választmány ez. alkalommal elhatározta, hogy az adakozásra szánt tárgyak f. évi december 15 ig küldeodök az egyes választmányi tagokhoz, hogy a különféle tárgyak csoportosítása és feljegyzése annál e:őbb megtörténhessék, egyúttal erre a nagyközönség figyelmét ezúton ia éa már most is felhívja. Ugyanezen alkatúmmal elhatározta a választmány, hogy a szokásoB téli mulatság ezen farsangban a régi terminustól eltérőleg február 6-án fog megtartatni, mert január hóban fogja a korcaolya-egylet, a Munkásképző Egyesület és az Izr. Nőegylet mulatságát rendezni és igy a közönség figyelme és áldozatkéazsége eléggé igénybe lesz véve ezen oldalról. Ugyanakkor megállapittatott az is, hogy ezen mulatság lehetőleg egyszerűen, semmi más nagyobb mozgalmat igénylőén tsrlaxsék meg.
— Zsúr. Az Izr. Jót. Nőegylet a mult vasárnap tartotta első zsurját, amely a szokott közkedveltségénél fogva nagyon látogatott volt. Megjelent társadalmunknak színe java, minek következtében a zsúr teljesen sikerültnek mondható.
— A Kaszinó mulatságai. A Kaszinó vigalomrendezó bizottsága e bő 3-áo tartotta alakuló ülését, melyen közfelkiáltással Ebenspanger Leót választotta elnökéül. Egyidejűleg elhatározta, bogy Sylve&zterkor a Kaszinó dísztermében programmal egybekapcsolt táncmulatságot rendez. K mulatságot megelőzőleg még teaestélyt is rendez, mely barátságos összejöveteleket e szezonban állandósítani óhajtja
— Egy körjegyző tragédliya. Bar
caay Boldizsár balatonfüredi körjegyző elég azép jövedelme mellett idegen pénzre is rászorult, mert balatonparii életet élt, urat játszott. A rája bízott szénkéneg-raktárt eladta s 10 ezer 874 kor. 98 fillért nem azároolt el. A miniszteri kiküldött nov. 29-én sürgette a pénzt s Bar-csay körjegyző erre elutazott Székeafejér-várra 8 ott föbelótte magát az urizáláa áldozataként.
— A Kathollku8 Légínyegylet köréből. A Katbolikus Legényegylet, ma vaaárnap délután, a főgimnázium rajztermében megtartja rendes szórakoztató délutánját; kedden délután pedig a nagy kuruc fejedelem emlékére egy oaeyobb-szabáau Rákóczy-ünnepélyt rendeznek, a melynek minél azebbé s minél impozáo-Babbá való befolyására ugy maguk a tagok, mint az elnökség mindent megtesz,
— Dráma a büntanyán. Az utóbbi időben mind gyakrabban fordulnak elő a ezerelmi gyilkosságok. Majd itt, majd ott szedi áldozatait a féltékeny sziv. Azonban a szerelmi tragédiák nem mindennapi formájához tartozik az, amely hétfőn este játszódott le egy Árpád-utcai büntanyán. Büki József, 18 éves kömives segéd halálosan megszerette Horváth Rozit, de mivel ő kívüle mást is szeretett, revolverrel háromszor meglőtte,
majd önmagának fordította a pisztolyt, ■ két golvót röpített fejébe. Mindkét sebesültet\' a kirbázba szállították. A leány sebei nem halálosak, ellenben Büki felgyógyulásához kevés remény van.
— Hangverseny. A 18-ik gyalogezred zenekara lolyó hó 12. és 13 án ismét hangversenyezni fog a ,8zarvaii szálloda" éttermében.
— A főgimnázium házi ünnepélyei. Szép s mindenesetre nemesítő intézmény ai, amelyet a főgimnázium Gyakorló Iskolájának agilia vezetője, Csóti Márk tanár ur meghonosított. A gimnázium házi ünnepélyeit értjük ez alalt, amelyet minden hónapban tartanak meg diszgyülés alakjában. Egy-egy nagyobb irodalmi alak emlékét elevenítik ilyenkor fel, s az ifjúság ünnepi beszéddel, szavalattal, zenével éa bírálatokkal igyekezik az illető iró emlékének szentelt órát minél szebbé b minél lelkesilőbbé tenni. A mult vasárnap Csokonai Mihály-ünnepély volt, amely minden részében szépen sikerült iskolai ünnepélynek mondható. A műsora legválogatottabb volt. Az ünnepi beszédet Bodó Henrik mondotta, Krátki István szavalt éa Szauerman Mihály cimbal-mozott.
— Tincvlzsga. Mayersberg Frida növendékei l hó december 5-én a Kaszinó nagytermében táncvizsgát tesznek. A vizsga eele 6 órakor kezdődik. Az első négyea után az összes növendékek bemulatják a legújabb Cace-Valke-t, Belépődíj; Személyjegy 2 kor. Családjegy (3 azera.) 4 kor. Karzati jegy 2 kor., a mely a táncra is érvényes.
— A husz koronán aluli számlik bélyegmentessége. A kereskedői éa iparos köröknek régi kiváuBáguk, hogy a husz korona értéken aluli árukról szóló Bzámlákat bélyegmentesen állíthassák ki. Ez a kívánság jngos és méltányos és megvalÓBitása az államkincstárnak sem okozna azámbavehető kárt. Az ilyen ezámlákat ugyanis legtöbbazör készpénzfizetés eeetében a bevásárló megbízott, cseléd stb. elleoőrisbetése céljából állítják ki. Már pedig kétségtelen, hogy a számlabélyeguek csak akkor van értelme, ba a azámla hitelre való vásárlás esetén a később megfizetett összeg nyugtatvá-nyozására szolgál. De készpénzfizetés eBetén, midőn nyugtatványra szükség nincs, bélyegről sem lehet azó. Méltányos tehát, bogy az ily alkalmakból kiállítóit számlák, melyek természetűknél fogva husz koronánál magasabb összegről alig szólhatnak, a felbélyegzés kötelezettségű alól felmentessenek, anuál is inkább, mert — mint a „Magyar Kereskedők Lapja" írja — az államkincstár sem károsodnék, hiszen minden szigorú ellenőrzés dacára a bélyegkötelezettséget ma is kijátazák. A nagyváradi kereakedelmi és iparkamara föl íh irt a napokban a kereskedelmi miniszterhez, hogy a számlák bélyegmentea»égét husz koronáig elrendelje.
_ Elhnlasztott motorkocsi közlekedés. A Déli vaaut-táraaság igazgatóságától Barcs állomásra azon bivalalos Bürgöny érkezett, hogy a f. hó 27-éWI tervezett Barcs—Szlatina közt közlekedő motoros kocsi járatokat a további intézkedésig beszüntette, illetve azoknak üzembe vételét bizonytalan időre elhalasztotta.
— A szerelem halottjai. Az eltuult hét péntekjén történt, hogy két rokon lélek azért, mert nem lehettek egymáséi, közös elhatározáaból megváltak az élettől. Horváth Mikó Józaef, 28 éves, munkaképtelen földmüvea abbeli bánatában, hogy Kis Teréz, 20 éveB helybeli cselédleányt nem képes eltartani munkaképtelensége miatt, a laánynyal együtt közös elhatározáaból öngyilkosok lettek. Estefelé az árpád utca 30. számú ház egyik szobájába tértek be, amelynek ajtaját magukra zárták. Egy pár óra múlva lövések zaja verte fel a házbelieket, akik rögtön
AfŰTRÁGYABESZERZÉS:
Fon szerencsém a t. gazdaközönség tudomására hozni, hogy a
„HUH G ÁRIA" vMŰTRÁGYA, KÉKSAV ÉS VEQY1 IPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
képviseletet egész Zalamegyére kiterjedöleg átvettem és kérem, hogy a műtrágya szükséglet fedezése ügyében bizalommal hozzám jordulni szíveskedjenek.
Legolcsóbb ársiámitátról és figyelmes kiszolgálásról biztosítva a t. gazdakOzÖnséget, maradok kiváló tisztelettel
REICHEHFELD GYULA
vkanizsán.

X.UI.
7, A
I, A I K Ö Z I, Ö N T
1903 DECEMBER 5-én.
réód\'írfchWták; k\'ioek segítségével a bezárt silói feltörték s behatoltak á Bzobába, abol "tötrb lövéstöl találva, v.írbe borulva találták Horváth Mikó Jtaefet és Kis Terézt. Mindjárt orvost hivt&k, mire azonban az megérkezett, arra.már Horváth kiszenvedett; a KOlyó halántékán ment keresztül,\'R igy föltétlenül halálos volt. A leány három eebtGl vérzett: egy golyó a halántékába, kelti pedig a roollébe fúródott, amelyeket Horváth lítt rá revolveréből. A halálosan megsebesült leányt roeiilökocsio a kórháiha szállították, ahol még m éj folyamán belebalt
\'^"idakozán. Dr. Slern Károly földbirtokos, celsei Gatmann Vilmos veje, alapító-tagsági dijai ugy ..népkonyhának mint az i«. jótékony aCegylelnek 100 koronát adomáiiyojoM.
_ Tolvaj koldus. A napokban egy koldus, mankóra támaszkodva, végigjárta B csengeri utcai házakat. Oly nyomorú-ságós állapotban volt, hogy mindenütt részvétet keltett, s adlak neki alomizs-uáf ott azonban, ahol nem vetlék .észre, ami kezeügyébe eseti, elemelte, igy az e„yik házban egy kiakasztott nadrágot lopott el, azonban még jókor észrevetlék « üldözni kezdték. A tolvaj koldus futásnak eredt, amikor azonban látta, hogy ufóiérik, eldobta a mankót és a nadrágot a így sikerüli neki a szentmiklósi uton megmenekülni aldózöi elöl. Az eldobott mankót átadták a rendörségnek.
__ a hamis játékosok áldozata. A halybeli hamis játékosoknak ismét van <,6y áldozata: Gerecs András, szentand-rá«i földműves szemelyében, aki azért jött be a városba, bogy egy ismerőijét meglátogassa. Tétlenül álldogált sz utcán, miközben beszédbe elegyedett Herczeg József lopi, nagykanizsai lakóssal ak:t arra kért, hogy segítsen neki két darab 20 koronás pspirpénzt aranyra átcserélni. Ilerczeg erre vállalkozott és a pénzt átváltotta, majd bementek az Erzsébet-téren le«6 pálinkásbulikba, ahol Gerecs, a telt szolgálat főjében, pálinkái fizetett Herczegnek. Alig ültek azonban az asztalhoz, amidőn ho?zájuk ment két ismert aipista. Brüll és Bárdos, akik játszani kezdtek;. később belevonták a játékba Garecs Andrási is, aki alig egy-két pere alatt elvesztette összes pénzét, 44 koronát. Ekkor jött csak rá, hogy hamis játékosok közé került, akik ellen a rendörségnél megtette a feljelentést, aminek alapján az eljárást meg is indította. Ideje volna már, ha a rendőrség nagyobb felügyeletet tartana a pálinkásbutikok felelt, s egyszerűen megvonná az olyan tulajdonosoktól az italmérési engedélyt, akiknek gyakori vendégei a sipiaták.
— Mérgezés, özv. Kovács Mihályné, borsfái lakó* már régóta per-patvarban élt meDyével, Farkas Annával. Folyton civódtak egymással » nem egyszer személyes verekedéssé fajult, a dolog. Október-ban történt még, hogy Farkas Anna annyira megverte Kovács Mihálynál, hogy az beleken át kényteleu volt ágyban maradni. A törvényszék akkor 5 napi elzárásra Ítélte a verekedő asszonyt. Azóta aztáu állandóvá lett a zavargás az asszonyok közöli, mig végre Farkas ADDa arra határozta ol magát, hogy anyósát elteszi láb alól. A mult béleo, amig Kovács Mihályné kiment a konyhából, addig menye kékkövet tett a krumplijába. A mit sem sejtő asszony gyanutlanul megeite a krumplit; a mérger.éj tünetei azonban csakhamar mulatkoziak, a gyor-aan hivott orvosi segély azonban megakadályozta a méreg veBiedelmesebb hatását. Farkas Annát letartóztatták.
— Szaktanfolyam. A kereBk. ifjak önképző köre tudvalevőleg a tél folyamára szaktanfolyamot létesített. A tanlolyam már hélfőn este megkezdi működését az egylet helyiségében. Azlérdeklódók héttőig jelentkezhetnek.
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezetnél, a folyó hó 8-án azaz Mária az. fog. ünnepére eső befizetések 10-én fognak megtartatni.
A nagykanizsai takarékpénztár- által alapított Önsegélyző azövetkezet keddi befizetéseit csütörtökön tartja meg.
— Védekezés a gyermekbetegségek ellen CBak akkor tökéletes, ha a gyermekek ellentálló képessége gyarapodik. Ez legjobban ugy érhető el, ba a gyermek a hidegebb évszak alatt csukamáj-olájat fogyaszt, mely célra legajánlatosabb a Zoltán-féle, mert kellemetlen ize, Bzaga DÍDC8, könnyen emészthető és tápereje igqn nagy. üvegje 2 korona a gyógyszertárakban.
•— Védekezés az árriz ellen. Perlak község egy kérelmet terjesztett a föld-mivelésligyi miniszterhez, amelyben a Dráva ellen való védekezést\' kérte. A
miniszter a kérést teljesítette e elrendelte a Dráva vizáradásai elleni védekezést. A mentési munkálatokat az éBzaki folyamméinökség által készített terv szerint végezik.
— a Divat TJjság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre, postán való szétküldéssel, két korona húsz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII., a Rökk Szilárd-utca 4. számú házában van.
— Szocializmus. Weltner Jakab, az ismert szocialista-vezér, a mult héten Keszthelyen .járt, hogy a munkások szervezkedését elősegítse. Kanizsán ia tolt (Szedő.)
— Veszett mncakR. Varazsdon egy veszett macska kószált és Prekszamec-Tamáe békásdi (muraközi) illetőségű 10 éves subaocot és egy nagykanizsai kis- , leányt, kik akkor Varazsdon voltak, mes-mart. A megmart gyermekeket felszállították Budapestre, a .Pasteur\'-féle intézetbe.
— Eránla. As. .üráoia* magyar tudományos szinbáz, ma f. hó 5-én adja elő .Sági János és Szalay Sáudor Balaton cimQ darabját Budapesten.
— Levágták az orrát. Jágecz János 19 éveB battyáni lakoa, szép szál legény a falujában s állítólag a legerősebb is. Ez a faluban sokaknak nem tetszett a férfiak között, s ugy látszik. Podvezánecz János volt csáktornyai rendőrnek sem. Jágecz János rendesen ifj. Neumann Miksa gabonakereskedőnél dolgozott napszámba, Podvezánecz János pedig a Bene-dikt cégnél 8 igy úgyszólván minden este együtt mentek haza felé Mult szom-\'báton este haza menetközbeu Búzáson belértek n Gábrecz-téle korcsmába, bol beszéd közben ismét rátért a beszéd arra, hogy Jágecz a legerősebb ember. Ekkor Podvezánecz felszólította Jágecznt, bogy birkózzanak meg, majd elválik akkor, ki az erösebb. Jágecz azonban azt mondotta, hogy ő tudja, hogy erős, do azért nem birkózik. Etre Podvezánecz minden szó nélkül Jágecz arca felé nyúlt s mire ez észrevette, magát, már az orrát csak egy kis bőrlebbeny tartolta, oly szépen lekeritette azt Podvezáuecz. egy kéBsel. A korcsmában levők, mikor megtudták mi történt, kereBték a késelöt, hogy meglincseljék, de nem találták, mert tette után azonnal raegBzökött. A levágott orrt azuián Dr. Wolf Béla orvos varrta lel előbbi helyére.
— Gazdasági előadások, A gazdasági előadások és a háziipari tanfolyamokat 1903/1904. évben Szenté Dezső keszthelyi tanár fogja tartani a mezőgazdaságról és baromfi-tenyé«zlé8ről.. Az előadások a kővetkező sorrendben foenak megtartatni: Sormáson december 7-én, Szent Jakabon 8-án, Murakereszturon 10 én, Gelsén 1904. év január 4-én és 10-én, Kiskomárombail 19 én és 22 én.
— Eltűnt. Keae Bertalan bahóti Sakós, ki legjobb egyetértésben élt feleségével, e hó 21-én eltávozott lakásáról éa azóla nyoma veszett. A felesége az utóbbi idő-; ben többszőr észrevelte, hogy férje óra- ; számra tárgytalauul maga elé nézett és ba megszólította, zavaros választ adott. Valószínű, hogy buskomorságában öngyilkosságot kövelett el,
— Köztudomású, hogy köhögés, rekedtaég és eloyálkátodásnál legbiztosabban halnak a világhirü Egger-féle mellpasztillák, melyek a gyomrot nem rontják és kitűnő izüek. Kaphalók minden gyógyszertárban és drogueriában: Doboza 1 kor. éa 2 kor. (Próbadoboz 50 fillér.) Főraktár: Nádor gyógyszertár, Bpest, VI.. Váczi-körut 17. ,
— A Elchter féle Horgony-Kóépltó-azekrönyek és Horgony-HIdépitészekj-
rények. Ha egy játékszerről mondható, hogy a gyermeket komoly gondolkozásra serkenti és a szemet és kezet egyaránt képezi, ugy ez bizonyára a Richter-féle Horgony-Köépitőszekrényről és az újításként bevezetett Richter-féle Hídépitöszek-rényről mondható, melyeknek ezen előnyök tulajdoníthatók. A Horgony-Kőépitőszek-rény és Hidépitőszekrény különféle alakjaival az előbbi faazekrénynyel szemben igazán uj játéknak tekinthetők és már a mindegyik szekrényhez mellékelt pompás mintalapok, egyszerű megtekintése elég arra, hogy magunk ia ugyanazon meggyőződésre jussunk. Igazán bámulatraméltó, mily nagy és pompás magas- és hidépitmények állíthatók fel már egy aránylag kis szekrénynyel. Tehát valamennyi szülőnek, kik még kétségben vannak, mit vegyenek ez évben gyermekeiknek karácsonyi ajándékul, legjobb és legsikerültebb ajándéknak a Horgony-Köépilöszekrényt és Hidépilőszekrényt ajánlhatjuk. Nehogy bevásárlás alkalmával értéktelen utánzatot kapjunk,, arra
kérünk figyelni, hogy mindegyik valódi Kőépilőszekrény, Hidépitőszekrény a „Horgony* gyárijegygyei el legyen látva.
Földszintes ház kellemes utcában nagy kerttel, elköltözés miatt olcsón eladó. Cim a kiadóhivatalban.
anyakönyvi hírek.
— 1803. nőt 28-tól—dec, 4-ig. —
Halálozások :
Horváth József rk. főldmivea. 27 éves. DerValics Mária "rk. 15 éves. Tamedler József ág. ev. molnár, 43 éves. Özv. Volf\'Józsefné rk. koldus, 74; éves. Özv. Kozma Jáooapé .rk. koldus, 70 éves. Kis Teréz rk. cseléd, 21 éves. Özv. Schwarz Józsefné izr. magánzó, 60 éves.
Petlanovics György rk. asztalos, 38 évei. Pollák Sámuel izr. korcsmáros, 67 éveB.
Házasságot kötöttek:
Ángyán János megyei hivatalnok (Zalaegerszeg), — Bődy Irénnel. . Laky Gyula kőmives — Szedres Annával. Frank János utazó — IVeisz Margittal.
melléklapját a Pénzügyi Útmutatót a nsgymélt. m. kir. belügyminiszter mint teljesen megbízható szakközlőnyt, a eagy-méit m. kir. pénzügyminiszter mint szakértelemmel és pontosan szerkesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. A lap elöfie-tői a januári Bzámmal ingyen megkapják a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvet, amely aok hasznos tudnivalón kívül tartalmazza a kezdettől fogva "az 1903. év. végéig kihúzott, de kifizetés végett bemutatói elmulasztott sorsjegyek, kötvények jSa záloglevelek hiteles, kimutatáBát, ugy, bogy e. könyvből bárki azonnal megláthatja, ki van-e sorajegye húzva, vagy niacs. A .Pénzügyi Hirlap" előfizetési ára egy évre, a Pénzügyi Útmutatóval és a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvével együtt 6 korona, a mely postautalványon küldendő, be a kiadóhivatalba, VII, Kerepesi ul 44. szám.
SxerkcsxUJaét/ : jDr. Villányi Henrik, felelöa BierkeaEtó. Kiadó: 1ff. WajdUs Jteset.
rendelésére ma, a- mikor a tuberkulosis és szárazkór kérdését a tejkérdéssel összefüggésbe hozzák.
I>r mihehn I.
TÖRVÉNYSZÉK.
— Egy Izgató pap elitélése. Ezelőtt 3 héttel megemlékeztünk arról; hogy Peterka Tivadar atridói káplán, Rác-kaniz8án a bucsu alkalmával egy beszédet tartott, amelyben erősen kikélt á magyarság iellen, s dicsőitette a szlávságot, amely-inak, úgymond nemsokára felvirrad a napja. Annak idején, amikor a bíróság ellene a magyar állameszme elleni izgatás miatt a bfinfenyitő eljárást megindította, ■ Peterka beszédének inkriminált részeit közöltük. A bíróság m. hó 30-áo tartotta meg ebben az ügyben a tárgyalást, amely alkalommal bebizonyítást nyert az a téuy, hogy a nevezett pap tényleg a magyarság ellen izgatott éppen akkor, amidőn a horvátországi állapotok úgyis zavartak voltak. A bíróság, tekintve azt, hogy sz izgatás határszélen, tehát a legfontosabb helyen történt. Peierka Tivadart 3 hónapi államfogházra éa 2 napi, pénzbüntetésre átváltoztatható elzárásra Ítélte. Az Ítéletet, ba- jogerős lesz, közölni fogják a vallés-és közoktatásügyi miniszterrel, továbbá a zágrábi érseki szent székkel.
— Elitéit verekedők. Augusztus 20 án Nsgy-Bakónakon bneau volt, mely alkalommal a falu korcsmájában a legények különböző okok miatt verekedni kezdtek. A csendőrség utasítására az éjjeli őrök bementek a korcsmába, s ott a duhajkodó leiényeket rendre intették, amire egy 16 éves gyermek, Kulperger János, az egyik éjjeli őrt. Lukácsi Imrét hátba szúrta, s rajta kényesebb Bebet. ejtett. Ugyanekkor Büki Ferenc, az .egyik esküdtet, Salamon Gábort, aki szintén rendet akart csinálni, mégtámadta, s letépte róla a ruhát; majd Boros Józsefet támadta: meg, s verekedés közben háromszor megszúrta, később pedig ugyanezen Bbrost Büki JózBef egy sörös üveggel főbe ütötte. Boros sebesülése oly súlyos volt, hogy 30 napig kénytelen ; volt az ágyban maradni. Október 30-án volt ezen ügyben a tárgyalás, amely alkalommal Büki Ferenc hatóság elleni erőszak és testisértés vétsége, Büki József pedig testisértés vétsége miatt került vád alá. A bíróság őket vétkeseknek találta, aminek következtében Kulperger Jánost 14 napi, Büki Ferencet -3 hónapi, Büki Józsefet pedig 2 hóoapi fogházra ítélte. A tárgyalást Tóth László vezette.
ijroi3a.lóm
_ Gaidátlau nyeremények. A legutóbb kiadott hivatalos kimutatás szerint a Jósziv sorsjegyeknél 16600 drb. olyan nyeremény van, a melyért még nem jelentkeztek., nyilván azért,, mivel a sorsjegyek tulajdonosai nem tudják, hogy sorsjegyük ki van már húzva. így vau ez a többi sorsjegynél is és mivel ezek a nyeremények elévülnek, mondhatnj, hogy sok millióra menő vagyon pusztul; el azért, mert a sorsjegybirtokosok nem elég gondosak és nem járatnak megbízható sorsolási lapot. Ennélfogva, akinek sorsjegyei és egyéb értékpapírjai vannak, arra nézve rendkívül fontos egy megbízható sorsolási lapnak a járatása. Ilyenként ajánlható a .Pénzügyi Hírlap", a melynek sorsolási
BeiÉri-selp
csak közvetlen 1 fekete febér és ssídcb 60 kr.-tól 11 frt 35 kr.-ig métereokint. — Bérmentve és már elvárnia & házhoz szállítva. — Nagy mintagyAjteméoy axoonal. Menuebergr selyem-gyár, Zürich.
A csecsemők ós a gyermekek táplálkozásának kérdése.
— Tejhlglonia. — Folytatás.
Behringnek tehén teje, abrakoláöi és istálló viszonyai ellen intézett filippikája bat&lraftB rést üiött a tejkezelés esyes megrögzött szokásain, melyek az utóbbi időbep mind általánosabbá váltak akkor, midőn némelyek a mesterséges táplálék elleni cyölöletükben annyira mentek, hogy egyáltalában nem törődtek a téj eredetével és a fősúlyt a pasteuri?,áláe.ra fektették, melyeknek pedig Bebring .tétele szerint semmi jelentősége nincs. Láthatjuk ebből, mennyi aprólékos gondosságot, elővigyázatot követel, ha nyugodt lélekkel akarunk tehéntejet adni oly csecae-mőoek, a melyiket nem lehetséges a reudea aoya- vagy dajkatejjel táplálni, mikor Behring és más logikaaan gondolkodó orvosok szerint a csecsemő ellen-álló-képesRége szerfölött csekély. Behring éa követői tehát azon as állásponton vannak, hogy ott, ahol anya- vagy dajkatej a xokszor megbeszélt okoknál fogva hiányzik — ami fájdalom oly gyakran előfordul — a tehéntej is, különféle, okoknál kétszeresen is lehet veszedelmes: először belső, másodszor küleőknél fogva. Mert nemcsak a tuberkulózis éB szárazkór, hanem a csecsemő- és gyermekkorban oly gyakran fellépő gyomor- ás bél-fertőzések is mint a tejkezelés, valamint a tehenek abrakolási és istállóviszonyainuk következményeikép birálandók el és hogy mind e tényezők hozzájárulnak továbbá kórtokozó baktériumok csiráinak terjesztése által az egészség* és az élet veszélyeztetéséhez. Könnyen megérthető ezek utáo, hogy a gyermektáplálás kérdését komolyan kell tárgyalnunk. Miután a pasteurizálás éa sterizálás nem zárják ki a tehéntej mindennemű hátrányát, a helyzetet oly egyensúlyba kell hoznunk, a mikor szemmel láthatóvá válik a tej csiramentessége mellett a hiánytalan rendes minősége is. És ezt a hibátlan, hiánytalan állapotot bizvást állíthatjuk egyik tejfajtáról, melyet akképp készítenek, hogy ugy a már benne volt, mint a kívülről belekerülő kártékony tényezőket teljesen eltávolítják. Az évtizedekkel ezelőtt feltalált és Nestlé vegyész által elterjesztett tejpor készítésének és előállításának módja olyan, amely az ősBzeB, előbb emiitett veszélyt teljesen kizárja. Ne feíedjQk, hogy a Nestlé-féle táplisztnél, ennél az igazi tejpor készítésénél feldolgozandó friss alpesi tejet mindenekelőtt gondos vegyi és górcsövi vizsgálatinak vetik alá éa csak, ha csiramentesnek ; bizonyult, akkor helyezik & gőzzel hevített két szülékbe és azután légüres térben elpárolják akkép, hogy a tej fogékonyságát leszámítva, egyetlen tulajdonságát sem veszti el. A tápliszt nitrogén tartalmú alkatrészei búzalisztből erednek, de C3ak a kenyérhéjját használják fel, i hogy igy a nitrogén mennyiségét emeljék, így tBjpor és nitrogén tartalmú búzaliszt rendkívül finom keverékét nyerjük, mi által az ízletessé és könnyen emészthetővé válik. Nestlé tejkészitménye az egyedüli a tejjel egyenértékű tápszer és igy sikerült a kérdést megoldani, mikép nyerjünk teljesen csiramentes, egyenértékű tejeU E tejet a kenyérhéj tartja lekötve, eürités és légnyomás csira-mentessé teszi, a tej valamennyi alkatrészével. rendelkezik, megfelel a modern hygienia legszigorúbb követelményeinek, mely ellen Behring minapi aggodalmai sem szólnak, a miért is mi ismételve felhívjuk a figyelmet alkalmazásának el-
VEGYES.
— Egy népszer. Mint ilyen ran a fájdalom csillapító, izom és idegerőutő bedörzsölő ster „Moll Ferenc-páünWya éa \' sAja" elismerve, mely tagsz&jtgatás és a meghűlések más követ-keroiényeioé a legáltalánosabban és eredményesebben lesz használva. E^y Gveg "ára 1 kor. 90 1511. Naponti szétküldés utánvéttel MoU A. gyógyszerész cs. ós k. udvari ssállltó álral Bécs, Tuchlaubeb 9. Vidéki gyógytárakban határozottan Moll készítményét kéljük \'védjegy és aláírásával.
Ny i 11 tér
As e rovat alatt közlauekért nem Tállal felelősséget a iserkesstSsés
Yene, hngyhőlyae, hngydara és a köszTénybántalmak ellen, tosibbía légső és emcsztöal szirvek hurntoB bánulmainál,orvosi tekintélyek általa Lithlon-forrás
SALUATOR
ulkerrel rendelre less. HnitrhajtiS hatásai
Mlraes üil ■*» | n» Kölnjei eoBitktS
Kapható ásv&nyTlskoresfcedésekbea és
gy^gyssBrtirakb&o. A Sabator-lorr&a igazgat6s&ga Eperjesen
Akácz és Gledütschisi
magot vásárol és mintázott árajánlatot kér FARAGÓ EÉLA
C3. \'és kir. udvari szállító K-agyar MagpergetO gy4ra Zalaegerszegen.
Magyar, Német, Lengyelországi, valamint Prágai
HENTESÁRUK
valódi prágai éa weatfáuai sonkák, kar-manádli, krakói kalbáez, magyar és veronai szalámi, mortadella, debreceni kalbáes, paprikás szalonna, valamint mindennemű hnrka különlegességek.
Anion Zawodsky
Bécs, XYI. Brestelg&sae 5. Árjegyzék ingyen ós bérmentve.
X/tf/j/bun.
Kicsinyben.
Férfiak ingyen kapnak.
í>lyan uj úlilraányu orvosa£ot, moly an űlvosztett erőt ujro meghozza, Prtbacsomagot s «gjr sxii oldalas líöayvct postin, jól becsomagolja, ingyen kaj>jik mindazok, n kik 4rte imák. Et a l«gbí-mulatratnéltóbb CíodaorvoK&g, mely megmentett ezreket, x kik fiatalkori Uhigisok. fo_lytáta nemi bajokban, szifilisbon, valamint clresxltett férfierő ben szenye"dnek. Ez okból elhatározta j« [intézet," bogy egy ingyen orvoságot mag/aríuó könywef együtt mindebkinek ingyen kOM. Kzzel, a hitior-vossiggal a baj otthon gyógyítható, ».\' mindazok a kik a fiatalkori kibigAsokból szármaió, nírai bajokban, izollemi elgy6ngálésben,vagy króniku* bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Eí a gyógyszer közvetetlenül axokra a »zer-vekre hat, a hol a meger5*ödés ttükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja ax évek óta. tartó • betegségeket. Öreg, fiatal egyaránt irhát Sútc Medical Institatnak az alant jelzett címre, a honnan a csonugot rögtön elküldik.. As intézet leg-. Inkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából • ax otthonukat nem hagyhatják «L- A pióbaciomag megmutatja, hogy mily könnyön kIgyó£yltbatók ebből, a rettenetei ;bajból otthon. As intézet kivételt nem te«. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartó meliettpoita-fordultával egy ingyen csomag orrowigot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medieal Institute, .17 Elektron \' Building, Fort Wayno, Ind. Amerika.
A Icvjlek mindig bérmentesitendök.
XLII ÉVFOLYAM.
*
ZALAI KÖZLÖNY
1908. DECEMBER S ép.
soooooooooooQocxxMOOoacxwoaoo OOQOODS
XessmmmMl
-— I

|{hashajtó labdacsai|
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván is a legkiválóbb orvosok {Ital mint gyengéden hashajtő, feloldó szer ajéol-tatoak, az emésztést nem akadályozták, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott í alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik. Effy 15 pilniát tartalmazó doboz 80 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlnt tartalmaz, csak 2 borona 0. é. 2.45 koronn összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bércnentoson küldetik.
l/rn IMI/ Neusteln Fttlöp hashajtó labdacsait. Valódi l\\tnJU!\\ csak, ha minden doboz bátsó oldala a tSrvé-Unyileg bejegyzett „lleil Leopold\' védjegyünkkel, v5r5s.fekelo 8 nyomással van ellátva. Yédjegyezett dobozaink-, utílváoyaink-Jéd csomagolásainknak a „PHILIPP NEU8TEIS APOTHEKER\' I aláirást kell tartalmazótok.
HEUSTEIM FÜLÖP
gyógyszertára a .Szent-Lipóthoz* Z..K. *\'.,
WIISS, I. Bm, Plank«Dgaaso 6. Ealtír Kagykanizzán: BEID8 LAJOS ís ERIK GYULA gyógyutr«>20]a>ÍJ.
ooaaQaaaQaaaca^oaooQOoaDDöooaaaa anaaoaaoa
GYÜMÖLCS., FŐZELÉK- ÉS HUSCONSERVÁKAT
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
„ELSŐ KECSKEMÉTI CONSERVGYÁR"
KECSKEMÉTEM. mm~ ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. "M

A Richter-féle
H o v g o n y - K ő ép i t- ő s z e k r é n y e k
TOég mindig * gyermekek kedvenci jitóka. Micrt ? Mert, mint a legtöbb &iülü sajit ifjúkorából tudja, a gyermekeknek mln\'Hg érdekes és mulattató uórakozAt! nyújtanak és nem kerülnek mint egyéb jitékok tnir egynéhány naj> múlva sutba.
Mert kiegészitösxekrényck ilta! mindenkor tervsreröon kiogétzithotök és ezáltal a gyermekeknek mindig értékesebbé ci élvezetesebbé lesznek; mert minden egyes kiegészíti szekrény a kis ét nagy épitéunek mindig ujat és jobbat hoznak I
Ezért egy kar&cionyfa alatt se hiányozzon a Horgony-Küé]>it«Jsxckrcay vagy a Horgony-Hidépitösiekrény. Bővebbet találunk a különféle llorgonyszekrényekröl és a legjobb kiegészítő módszerekről, valamint az uj .Satum* és »Meteor< rakási játékokrúl ax uj képes árjegyxéíc-ben, a mely kívánatra ingyen és bérmentve bekttldelik. A ki jól választani és vásárolni akar, az olvassa el előbb ezen érdekes elismerő nyilatkozatokat tartalmazó árjegyzéket.
A Rlchter-félo Horgony-Köépltőszekrények és Horgony-Hldépltőszokrények minden finomabb játéksrcrllzletbcn —.75, 1 50, S korona és magasabb árban kaphatók.
Bevásárlás alkalmával csak a híres „Horgony" vódjegygyol ellátott szekrényekét fogadjuk ol, meri valamennyi másféle kőépitőszekréuy csupán a Ricbtcr-fóle eredeti gyártmány utánzatai, a ki zenekedvelő, aa kérjen árjegyzéket a híres Imperátor és Libellion zenemüvekről is.
Rlchtcr P. Ad. «H Táraa, kir udvari és kamarai szállítók.
Iroda és raktár: 86cs. I. Operng. 18. Gyár: XIII , Hietzing.) E^o
— Rudolstadt, Nümborg, Oltón, Rotterdam, Szont-Pétorvár, Now*York. — FwT
xxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxvxx
2246/908 /végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 190S. évi V. 1120, 1121/1.. 1903. Fh. 614/2. és 1903. Sp. HL 600/S. számú végzése következtében Heidekker Pál kaposvári, DieLricb és fia budapesti, Haas Vilmos és Franz Lajos és fiai nagykanizsai cég javára, Scblesinger Mátyás nagykanizsai lakós elleni 7S08, 195 34, 101 é» 346 kor. 4 fill. s jár. erejéig 1903. évi november hó 4-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felnifoglalt és 776 koronára becsalt szobabútorok, pult és összes bolti álvá-nyok, kdlóoféle faszerek, rom, pálinka 8tb.-ból álló ingóságok nyilvános árveréeeu eladatnak.\'
Moly árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi V. 1120., 1121/2. számú végzése folytán Nagykanizsán a helyszínén leendő eszközlésére
1903. évi december hó 9. napjának délutáni 2 órája
határidőm kitüzetik és ahhoz u venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1903. évi november hó 27. napján.
Maximovits György kir. bir. vhajtó.
8787 tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A nsgykanizgai kir. tszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagykanizsai. Segélyegylet végrehajtatóuak, Földi József és neje Horváth Anna végrebaj. tást szenvedett elleni 600 kor. tőke s jár. iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s az ujudvari 87. ez. tkvben L 148\'a hrsz. 657 koronára becsült belsőség 22 kor., t 1116. hrsz. 90 koronára becsült dolosi szőlő 22 kor., 1212. hrsz. 71 koronára becsült dolosi rét és pince 22 kor., 1214. brsz. 594 koronára becsült dolosi szőlő \'22 kor., 1220. brsz. 124 kóronára becsült dolo.si rét 22 kor.. 1222. hrsz. 70 koronára becsült dolosi szőlő 22 kor. utóajáulati árbsn — a nagykanizsai takarékpénztár utóajánlata következtében
1904. évi január hó 14. napján délelőtt 10 órakor
Újudvar község házánál Rspoch Gyuh felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett ulóaján-lati ár.
Árverezni kivánók tartoznak .a becsár 10°/o\'át készpénzbén vagy óvadékképca papirban a kiküldött kezéhez ^etonni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi október hó 29. napján.
--------[- .......
t 22237/1903 fit tt BET \'MÉJTV.
Nagykanizsa város tanácsa közhírré teszi, hogy a v. tulajdonát képező erdő és fáslegelő területeken a szálfa eladások a következő napokon tartatnak meg, és pedig: November 24-én: az Alsó erdőn
és ugyanott November 26 -áo: a Felső erdőn November 28-án: a Felső nyiresen
a szepetneki ut mellett Deczember 3-án: Alsó nyiresen Deczember 5-én:. Alsó nyiresen Deczember 10-én: Felső erdő fás!. Deczember 12-én: Alsó erdőn Deczember 15-én: Alsó erdőn Bndin Deczember 17-én: Felsőnyíres fásl. Deczember 19-én: Alsónyires fásleg. Deczember 22-én: Alsónyires erdőt
Az eladások mindenkor a helyszínén d. e. 9 órakSr kezdődnek, az eladás árverés utján azonnali készpénzfizetés mellett történik s a megvett fákat a vevők legkésőbb 1904. márc.l-ig elhordatni kötelesek. Nagykanizsán, 1903. november 17-ét).
A városi tanács.
1—20 f. 8 Z. alatt 25 drb. özárazía 200 K. _ f.
1-10 m • B 48 ■ nyárfa 122 _
1—SS » n 64 ■ száraz/a SS6 * 40
1-26 • » * 44 0 9 . 92
1—17 ■ ■ « 30 B nyárfa 82 _
1-48 % • a 1.78 . » szárázfa 2íő 40
1-62 „ r » 210 228 n 40
1—167 n a a 324 B szálfa 1914 ■a 40
1—98 » 174 > » 1760
J—28 a ■ ■ 89 482 _
I—uo a * ■ 248 9 M 540 __
1—61 9 » 9 388 s 9 447 20
1—884 • s 9 3390 » 9 3893 60 3
SOS - BORSZESZ
vMjogyót és
-
jeles ^ háxiaxernck egy Iepeoiételt ere-
hfc mindegyik dobo» aláírását tünteti fol. A Moll A.-f4U Seldlltz-porok tartós gyógyhatis* * legmakacsabb Byom9r- ét il-te*tbintajHftk, gyomorgftrc* gyomorhőr, rögxött székrekedes, mijbánialoi tolulát. aranyér ós & lcgkrtlrtnbóxőbb ndl betegségek ellon, A ut-,é
értíiedok 6ta mindig nagyi.bb elterjedést sae«ett. — Ar* deli dobo2n«k 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek"
M OLL- F E LE
I SEI DL1TZ-POR I
Csak akkor valódi.
franoílfi kormoz él tb nereictMen mint fájdalovosilUpltó bedörz«oie»l «z«r kówTény, csox ét a moghOléi cgyób köTetkezményeinél lep»coorote«obb népner. — Egy inozoll eredeti üveg Ara I kor: 90 fHl.
MOLL Gyermek szappanja,
I^üfinomshb, lepgsbb raMs«or .xoriot kénitík g/ormok (t Mljy »iappao a bír akszerQ ipolálira (ysrMsksk a feloíttsk ríszírs.
ára d<raboaklat — 40 flll. őt darab — I kor. 80 «ll. Minden darab gyermok-szappan Holt A. véJleayi»»l elUHa._
Főszétküldé b:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, Bécs: Tuchlanben 9. sz.
Vidéki roegrondoléiek naponta poataotánvét melleit teljoslttctnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával" és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfald Adolf és Fia.
acKMOoa odóoaaaaQaiocaQaoaauün
Storm-SIipper
és
Uóczipők
köcnyO, olegíns
amerifcai felezipők
Boston B,ul)ber Shoö Co.-tól Bostonban ü. S. A.
A bostoni Slorm-Slipperck könnyOiégük és riegáoí alakjak következtében, a nehéz fdezipök ellenében előnyben rétzeaittetnek; a Ifcbakat teljesen megóvják a nedve»ségt51 it kellemes a TieeletOk. Vigyázzunk a védjegyre! Nagykanizsán kaphatók: Roaefcfeld Adolf és fiai, Alt Böbm, Halphen L. it íla cxégeknél.
Vezérképvisolö:
Wellisch, Frankt & Co., Bécs, I. Flelschmarkt 12-14,
JflYER"
GÉPGYÁR
Raktári Budapest, V., Lipót-korut 15.
vas- és fémöntöde
részv.-társ. SZOMBATHELY
Kéasit mindeanemö
"^-Benzm-motorokatj-60
Gazdasági gépeket/
Beu\'íiu-moforos cséplöbészletek.
j txerke-1 ieto
\'líerílg.
Malomépitészet: bengemékek, minden t szakmibi rigó gép gyártása.
Teljes mftaialmi bmndexéiek. HÜlBnlefreSSég:: aierkeieta caawos Hl szabad. Tlsijomásn
Osborne 0. Iff.-féle ^"ghlra amerikai arató <Ss kaszáló gépek
----- magyarországi kizárólagos kípvísolSiége.
Mpm árjegyzék lagyn ét bémeotva. Klviaatra minden tzOkiéglelreMlSa kSltséjvetís
Nyomatott llj. Wajdits József kOnyvnyumdijáhati Nagykaaizaáa.


XI,II ÉVFOLYAM..
ZALAI KÖZLÖNY
1908. DECEMBKR 8 én.
Első tézMl; a gyarbaa yásárol Ön olcstic és legjobbim.
Első magyar hangszergyár
vilUmoa eríro berendezve.
STQWA8SER J,
cs. és kir. udvari hangszergjáros, badsereicszállitó
a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója Budapest, II., Lánczhid-utcza 5.
Ajánlja a saját gyárában készült összes réz-, fa-, fuTÓ-
ós TOnós-hangszereket. jlefrodük, gordonkák, bogik, hirolák, klarinétok, trombiták és czimbalmok.
Tárogató ára 30 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyen. Zenekarok teljes felszerelése oic>a árban, eiöuyös
fizetési feltételek mellett Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal, iavitások speciális kivitelben gyorsan és szakszerűen eszközöltetnek, vonós hangszerek a legújabb találmánya
hangfokozó gerendával, melyért garanciát vállalok. ArIEEYZÉK mlflden haagizerrtl H18a-HI8» kireadö. taaly bir-mantve nonkQldetlk.
Meil. Dr. Trauh József gyomorpora
G A S T R\' / 0 / H
orraitól is ie£?i2S2álía és baszkra.
- Ezer éí ezer ember gyomor, bél éi más bajok köietkeztébeo s.igoni étrendre tan Kojszorilve, fttni az életei kiooziá tezzi. Dr. Traub Józaef Qastricln gjomorporinzk bisinllatioíl ezen étrend már rSrid id5 múlva felMl.gczaS rálik. Betegek, kii zok tiplilék felvételével erőiek akarnak lenni, elérhetik a Gaatriciaacl a legrövidebb idő alatt Gíitricin mulandó bajokn.il, mint gyomorégés, felbdíögél, felfuvódii, gjomoríájíz, hinyíz, (Irotk, rosszullét, szotnliz, fejfájás és rossz emésztésnél ionnal bavznál és hosszabb ílieietcél megszűnteti a régi gyomor és bél bántalmaiat, melyek eddig minden szernek elleaáltak. — Uastrlcin nem hashajtó zzer, a székelést azonban szabályozza. — További-in a proipektnsok szolgáltatják. — Orvosok részére ingyen próbák.
Kapható a legtóbb gyógytárban. Nagykanizsán PRÁGKR BÉLA gyógytárában.
Főraktár „Salvalor" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógydrogoeriákban. Sifj doboz 3 kor., kis doboz 2 kor., bérmentve 20, ajánlva 46 fillérrel több
A Rlchter-féle
Liniment. Cm. com
Horjony-Palu -Expeller
ogy régi kipróbált háziszer,» moly már több mint 33 óy óta megbízható bodörxsölóttfil alkalmaztat* k Jurtájáéi, ctditll és ítfkUfcuUtí. Illtás. Silányabb utánzatok müUt ■ ■ bevásárláskor óvatoeak lóriink ós caakia erodoti üvegeket
árban a legtöbb gyógyszertárban kanható. Főraktár:Török József gyógyszerésznél Budapesten.
hlcMgrF.Ad. is íirsa,
e*i*s. c» klr. udvart tsállltdk. _____Rudolatadt.---_
Stefánia szálló
5 II, Taborstrawe 12.
központi fekvés. 6 porc a* Istrángéitól, 2 pafc a tárosi pályaudvartól. Omnibus é» utrai valiut mindenfelé én apályaudrarokboz a szállótól Újonnan éi modornál berendezTO. Villamos viUgitát mindenQtt, fürdők és melegvizvezctélc. Legnagyobb kényelem. Szobaárak: I. em. írt 1-80. II. em írt 1 60, III em. írt 140 kiszolgál** és világítással. Árengedmény ker. utazóknak ét hosszabb ottartózkodáinál. Nioca étkezési kényszer.
IFUsmann Káról// tulajdonos


Kapható minden szakmába vágj üzletbBo, nagyban Scbwarz és Tauberuél Nagykanizsán.


Minden háziasszony
üdvözölheti), aki az egészség, takarékosság és jóizre való tokintetböl a Kathreiner-féle Kneipp-maléta kivét használja.
Tiszteletteljes kérelem: A bevásárlásnál no kérjen egyszerűen .maláta kávét., hanom mindég határozottan — Kathreiner-féle — Kncipp-malita kivét a azt csakis az itt ábrázolt aredeti csomagokban fogadja ell
CS.ÉsKIR.
^//es/sa kó/y/td/^^^ Heim féle folylonégő-szabályozó.-szellőző kályhák
rOB3M//Vr65. OOO HASZNAI A TBAjV.
Utánzatoktól óva intünk
MEIDINGER-OFEN utalással az itt
ItL
H.HEIM
^ áiló védjegyre
JTolyéoné&óis fiersttfer/f ÓA
KÖZPONTI FŰTÉSEK
MINDEN RENDSZERBÉN,
M/.WEN TÜZELŐ ANVAGJVAK FÜSrMFfíres WZEIÉSSFL. egy kandalló több helyiséget függetlenül befuthet.
Szef/azfe/ési, berez/dezéseA,
MINDENNEMŰ SZARITO NÖVÉNYHÁ2I
BERENDEZESEK. FŰTÉS EK.
legyoóórefereüCj\'/JA. - frospefi/soÁ és /cö/fséffvetés eA ingyen és bérmenfve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók .r„ bécs.ober-döbling.
csak is gyárunkban bé<?s, i.k0hlmarkt7.
vagy fiókjainkban. praga,hybernerg.7.
A Pesti Napló karácsonyi ajándéka.
ALBUM
i Nitl liplö, aailj tddl|ili iz Eabír tragalláját, Imi Jánz halladáit. Zlcfcr libái; illaiztricliol. (itiil Jizul Iáik bálját, • Hla!i-*lb>aot. > töllök-tlbiait. Uuli a naií Uiltill Zlcbjr-llbiaat. zlb. adta •Irasálaak z kSijtplacss általános liltiiizl killi blállltázbu, az Idéz addigi kladtáajail (alilailá firiljii íz ponpátal InljTitzia kiaísj kilíabia
YQRÜSMRT T-A L» B ül O T
fogja •lniélitk karácsot;! (Jáiiékal atfil.
I Térimarty-AUaa a Zlchy-Albumnál U tli«c»ebb klítllltiibiu nagy kv*n alakban fog u>cgjelcj)ni. Majj&ban foglalja a költö íldrajiit. Cs»B|0r tt Tildét, VOriKinavtynak e kedves drámai k<Mt«o4nyci, a Szózatot, a Tét cijáiyt. Szép Illákét é« VOrö»martynak Icgkivilöbb költői alkotÍLiaii, kiváló tniivitzek eredeti feitminyeivel i* rajzaival, 20 ■iailléklatktB és námot szövegbe nyomott képpel itlusztrídöval. A Tirilsurtj-AlkiB oiümellík-letelt a legjelesebb magyar fettömüvitcek készítik. Mlndannyijuk élén olt van Székalj lartalaa, a legnagyobb magyar történeti festő, aki a Tllél cimil költeményt illusxtrilja. Kor-tiria és barit ja lariarátz tiktar, a Silamoa cünll költeményhoz kéttit festtuényL K két nagy históriai festőhöz a. következő elsőrendű magyar művészek sorakoznak: Bihari Sándor, Féajrai ádolf. Faroncy Káralj. Kénéndy Jaaö, laraatack láraly. Iraaair (Tardaa) t. iaijiar ■aaakalaiar liaztár. Ia|j Sáador. ladiaé Krach Main. Ezenkívül számos kisebb illuizt-rfciö díszíti majd a Vörösmarty-Albumot, amelyek égést *or klv&ló magyar festő művé-szetét fogjik a Vörösmarty-Album keretében bemutatni. A valóbaD remek kivitelű mülapóknak egf része gyönyörű silnnyomisu lesz, amilyen1 eddig alig jelent meg magyar disxmü-bcn. A\' Vörösmarty-Albumot megszerezhetik mindazok, akik » Pesti Naplóra -
1. egyszerre egy a|iaz éira előfizetnek,
V. akik félérra fizetnek elö és kötelezettséget vállalnak, hogy égy további féléven át előfizetőink lesznek,
3. akik egy aagjadéira űzetnek elő és további háromnegyed éven át való előfizetésre kötelezettséget vállalnak, azok a második évnegyedre szóló előfizetés beszolgáltatása után kapják meg a Vörösmarty-Albumot,
4. akik haiaata fizetnek elö és egy egész évi elöFzetésre kötelezettséget vállalnak, azok a hatodik havi előfizetés beküldése után fogják megkapni a Vörösmarty-Albumot.
Azon uj előfizetőink, akik a Zichy Mihály albumot, az I9O3. évrt szóló előfizetés alapján, miut előlegezett ajándékot bírják, azok a Vörösmarty Mihály Albumot csak ugy kapják meghaaiyicfábblaiéaz árra alalzataak, illetve ha jelen négy pontban felsorolt előfizetési feltételek egyikének eleget tesznek.
i Paati laplé alaflzatéal ára: E|áaz árra 21 kar., féléire 14 kar., aaiyaááTra 7 kar., aaj kára 2 kar. 41 lllir. — Elilzatal alatfaa ha Mai éa lE-til likat.
A „Peatl Napid" kiadóhivatala.

Melléklet ^KOU.n
1903. DECKMBER 5 fi*
bármily állású me*bisható egyének huda* pesti bankházban sorsjegyeknek r£a*1«t. fisotéire 7*16 eladásira, az 1883. »V» XXXI. t -c. alapján. Töke és kockázat kQl némi szorgalommal könnyen elérhető
havonta 800—500 korona kereset. fgm- Ajánlatok intózondók a .Szerencse Híradó\' kiadóbirauUnak, postafiók 180 Bndapeat. ijm
ÉS. ÚJÉVRE.
Életnagyságú fénykép-nagyit!
KARÁCSONYRA _ .
Hallatlan liM! ttWSS ^WW
" £ bog kés«t a VENüS fényképnagyitási -üicté.et
aoroÉrt 4 koronáért.
Az írek minden utánfizrtés nélkol. É,et„a^gn féüyképDagyitáeok p.pirtere^ együtt (48-tt cm.) 4 orooa.
ÉMnagyaign paaztelll-feuttnény pap.rkerettel együtt -___^ ^^
Életoagyiiágu olajfeslméoy, »quarel — — ,
Életnagyságú tónyképnagyitás diszcs kcrcttal és üveggel 15 ^roniírt
szállítunk. (60-76 cmtr.) Vidéki ^UMk . fénykóp é« . SSS^ «
Cinünk: „VENUS" fénjtdp-oag?mmSiiitfaetBudapast. VII, Kerepes.ut 64. U sz
kii- »«
btifilJI
legolcsóbban íjiköih
RUDOLF KÖSSE.
ArniuncrD-Kx^\'íiiiiion
WIEN, 1 (ti., Silleratitti 2
T. c7,
örömmel van szerencsém a t. Mzönség szíves tudomására hozni, hogy könyv- és papír kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Ifjúsági Rölcsönkönyvíárriil
W- , ki Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 1 az ó számára Íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély Összeg ez s méltán remélhetem, hogy minden házban ahol .fju olvuík vannak igénybe veszik könyvtáramat 20-25-ször cserélhet, ki a könyvet ^havonként, mindannyiszor uiabb örömöt, ujabb *t szerez
A fc NvArhan ha a forró nap eó menekül, télben a meleg szobában e^ar!nf a i^viebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak; leánynak a jó könyv olvasása. Aki c.ak tehet,, mmden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülők jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
könyv-, papír- bt irósxer-kereaked&a
Nagykanizsa.
Srlmlek Henrik
■HIRDETÉSI IRODÁJA.
i Bpca, I- WDllieile 1U lölisíint és I. emelet
; AlapitlAtolt 1873 8 Telephon 809 ! A a k pó,t»ukirikp6oxtAr Clc»ring-»i4m-! láji 80*. 816. í.jinlj. >«M hird.ti.l mc8bi*ÍJok gyors ! ii o\'.osi eiintóiésérfl b.l-«> kílfild. »J»»gok riszére
; SiaktaaáoMk, birdetiti t«r»mtek, áriza-; bárok dilBentsieo.
! Legulibb Digy hlrltp-ár|«gy2!k tirdstíkoek ingyen ii bérmentve
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Köhögés, rekedtaég és
elnynlkánodás ellen gyors és biztos hatásnak
az étvágyat nem rontják és kitllnó IzUek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F6- Métkoldéti raktári
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Bndtpeil, VI., Vici-körat 17.
Éljen!
Egger mellpasztllla
csattaiarmeminyitolt,
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
\\ Saját gyűjteményes-hirdető
rovat a
! „Kese Frtie Presse" is „Ms Vír. TigM"
hirUpokbia miodennemö hirdeti! rititro, mim: Adii-v»lril kíiltiek bí.ím w«t-Anntk, Tiri kípviteletl, Bjyaíkl, állátt-kereiö, ajiilall bírdelétek Itb.
{(W^papi-x-ja a
(cyyobb csontfevé^papít-.
KAPHATÓ:
Legjobb, legkiadósabb és ezért
legolcsöbb szappan. Minden
kártékony hoz zákeveréstöl mentes. -
/ Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab ; szappan i .Schlchf névvel, s a fenti egyik vedjegygyel legyen ellátva.
S la
f H
1 Sí IsIsff^aí^\'íS\'í. • "Sr-ü-slllsllíiisl
| _• "ai^BJJflSíSí
s Ss-öj, i s3° öS-Kí" S
.a s^-^\'ü^tií\'-■8 -msal M
■B
t-s
s
Nyavalyatörés.
Ki űehéxkórbso, görcsökben és más ideges állapotokban azenved, kérjen ezekről brochurát Ingyen éa bérmentve kapható SchwaoeD Apotheke, Frankfurt alldain által.
í
Mlndaxoknak, kik a gromor ineghütése, ragy túlterhelése, ro»«, nehcien emé*xlhctő, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvezete álul, vagy rendetlen életmód következében gyomorbetegséget, mint
Gyomoíhumt, gyomorgörcs, Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak, ajánlónk egy kltünö faicUzcft, melynek ktlünö hatUa mar évek óta ki van próbálva. Ei a
Hubert UUrich\' féle növénykor,
Ezen növénybor kltOnfl. gyógyhatiaunak talált fövokből, Jó borral van készítve ét I eröalti, életre kelti az ember emésztő szervezetét. — A növénybor megakadályozza az emésztési zavarokat és előmozdítja az egészséges vér ujjáképxődését |
A növénybort idejekorán hawnálva, gyomorbetegségek még a csirájukban elfőj-wu,**. Symptomák mint: Főfájás. felböfÖgés, gyomurégés, fclíuvódis. rossiulltt hányással, melyek chronikus (idős gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak hánysxori ivás után.
~ .. , és ennek kellemetlen követkeiményei, mint szorulás, kólika, stiv-
bzeKreKeaeS ^oijogi,. álmalUnság, valamint vértoluláj a májban, epébe«» és a ruiLY Zsiger-érbea (Arany-ér bántalmak) a nőrénybor által gyorwn megszüntetnek. A növénybor megszünteti ai emészthetlenségd és könnyű székelés által eltávolíttatnak » gyomorból és belekből alkalmatlan részek.
Sovány,halovány kinézés, vérszegénység,elerőtlenedés,
legtöbbször a rossx emésités következményei, hiányos vérképzödés és a máj b<t«g« állapotáé, r-tvágyhiánynál, Ideges bigyaduág é* rossz kedélyhangulat, továbbá főfájások, álmatlan éjjelek következében ily egyének lassan egészen elpusztulnak. fV Xövényl\'Of a* elgyöngült életerőnek uj lüktetést ad. Növénybor fokozza az étvágyat, »\'
emésztést és táplálkozást előmozdítja, elősegíti az anyagcserét, gyorsitja a vérképződést, megnyugtatja a feldúlt idegeket és életkedvet szerez. Számtalan elismerés és hilanylW*\' nitás igazolják ezt.
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Ujudvari, Kis-Komáromi-Csákányi, Nemes-Vidi, Tapsonyi, Böhönyei, Nagy-Bajomi, Felsö-Segesdl, CsuigOt. Berzencxci, Gólai, I^grádi, Alsó-Domborui, Kotoró, Mura-Csányi, Rátkai, Podturen\'-Szelniczai, Alsó-Lendvai, Pákai, Baksai, Novai, Baki, PölBskei, Pacsai, Alsó-Kajk|. Nagy Radai, Kéthelyi, MarczaUi, Kaposvári, Nagy-Atádi, Tarányi, Virjei, St.-Georgen\' Kallnovaci, Novigradi, Kaproncai, Perlaki, Csáktornyai. Varazsdi stb. gyógytárakban « fűszer üzletekben, és az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában-
A kanizsai gyógytárak 3 és több üveg növénybor rendelésnél eredeti árak mellttt küldik szét mindenüvé a monarchiában.
&3P Utánzásoktól óvatik.
Kérjenek csakis
Hubert Ullrich\' féle növénybort
NAGYKANIZSA, 1903. december hó 12-én.
50-ik szám
XLII. évfolyam*
Előfizetési ár: Égést érre . . 10 kor. — 611 Fél évre ... 5 kor. — fili. Negyedévre . . 2 kor. 60 fill. K^ye* *xám 20 Ali.
HIRDETÉSEK
6hi8*l>o» jietiuorbau l+.máuociaxor 13, s mindet) totáhlii sorért 10 fill
N Y I LÍTTR BEN
petit aoroukóut 20 fillérért vétetitek fel.
A lap ««1 lem! részét illető óladén köilemény » feletói werkwxtő nevére, kx anyagi réflxt illető köt-Icmények pedig a kiadó nevére cimtetteo Xagykanluár* bér-mentve intézendSk.
Bémientetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok rlsftz&nem köldemek
i
T
„nagykanizsai keresztény jótékony
A nagykanizsai .Ipar-Testület,■ a „nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság," a .Kotori takarékpénztár részvénytársaság,\' .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagykanizsai kisdednevelő egyesület.\' a .nagykanizsai tanítói járáskör," a nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete." a „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai külválasztmányáuak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Harc a vasárnapi munkaszünet körül.
Az ipari munka vasárnapi szünetelését elrendelő 1891. tcz. tudvalevőleg a kereskedelmi minisztert hatalmazza fel a törvényben kimondott elóérvényesitésével, illetve a vasárnapi munkaszünet szabályozásá val. Az alaprendeletet ez ügyben 14.837/1892. sz. a. még Baross bocsátotta ki, de a rendelet számos pontja is beleütközött az ipar, a kereskedelem és a fogyasztók érdekeibe, minélfogva idők multán több uj rendelet keletkezett a felmerült panaszok lehető orvoslása s e célból ujabb kivételek kreálása végett. Időközben a kereskedelmi alkalmazottak egyesületei nagy mozgalmat indítottak az általános vasárnapi munkaszünet megvalósítása érdekében cs ennek a mozgalomnak volt a következménye az ez évben Láng l,sjos volt kereskedelmi miniszter Utal kibocsátott legújabb rendelet, amely az eddig életbe léptetett összes intézkedések eltörlésével a vasárnapi munkaszünetet újból szabályozta és ha nem is valósította meg teljesen a kereskedelmi alkalmazottak óhajtását, az eddigi kivételek egy részének eltörlésével, más részének szűkebbre szabásával ezt a célt kivánta szolgálni.
Ez az irányú nj rendelet azonban nemcsak a kereskedők és iparosok, hanem a fogyasztók köreiben is nagy visszatetszést szült s egyik küldöttség a másik után járult a miniszterhez a rendelet módosítása végett. A pékek, a hentesek, a vásárcsarnoki elárusítók s a detailkereskedés minden szakmája állást foglalt a rendelet ellen, amelynek határozmányai a hazai
viszonyokkal, népünk szokásaival és életmódjával nem számúinak. Különösen nagy volt azon vidéki kereskedők elkeseredése, akiknek üzleteit a környékbeli községekben és a tanyákon lakó fogyasztók kivált nyáron csak vasárnap délelőtt kereshetik fel, de visszatetszést szült a rendelet a gyármunkások köreiben is, akik szombaton este kapják ki fizetésüket, de vasárnap zárt boltajtókra találnak.
A különböző küldöttségek azonban hasztalan ostromolták a minisztert kérelmeikkel, az némi lényegtelen módosítástól eltekintve, hajthatatlan maradt, sót kijelentve, hogy a vasárnapi munkaszünetet tárgyazó rendelkezéseit kíbővilení igen, de szűkíteni egyáltalán nem hajlandó. Iparosok és kereskedők, valamint az érdekeikben sértett fogyasztók kénytelenek voltak tehát a rendeletben egyelőre megnyugodni, melylyel egyébként az alkalmazottak nincsenek teljesen megelégedve, mert az az általános vasárnapi munkaszünetet egész teljességében m^sem valósítja meg.
Most azonban, a csak elodázott, de el nem aludt mozgalom újból felélénkült. A kereskedők és iparosok tudják, hogy Eierortymi Károlyi az nj kereskedelmi miniszter belátja, miszerint a túlnyomóan mezőgazda • Ságból élő magyar nép szokásait nem lehet egy csapással megváltoztatni, minélfogva remélték, hogy az uj miniszter elfogja törölni a rendelet inpraktikus intézkedéseit. Viszont a i kereskedelmi alkalmazottak azt hiszik, ; hogy kivívhatják a teljes vasárnapi munkaszünetet s e célból ujabb mozgalomra készülnek.
Megindul tehát a harc a rendelet ellen az egész vonalon. A Magyar
Kereskedők Lapja közelebb e tárgyban országos értekezlet megtartására hívja egybe & keroskedóket, illetékes helyről pedig arról értesülünk, hogy a kereskedelmi miniszter az iparosok és kereskedők képviselőiből álló ankét elé viszi az ügyet, hogy az a kérdést minden oldalról megvitassa. Minden esetre nagyon kívánatos volna, hogy a vasárnapi muukaszünet ügye, amely több mint két év óta állandó vita tárgya, végre az érdekeltek általános megelégedésére megoldassék.
Művészi nevelés.
A tanítás módja, melyben ma nálunk fiuk és leányok részesülnek, két irányú. Tudományos és praktikus. A művészi nevelésnek még alig találjuk nyomát. Családi körökben ugyan nagy súlyt fektetnek arra, hogy a süket leány is tudjoo zongorázni és a beteg szemű bimezui. . azonban ez az erőszakos kényszer minden, csak nem művészi neveiés és szül is mindent, csak művészetet nem. Ujabban a festészet is hódit hiveket apai és anyai körökben és ennek a hódításnak vau ia valami értéke. Ez nem fejlődhetik mániává és nem téveszthet célt; mert mig a zene, különösen a zongorajáték zongorajáték marad, ha Liszt Ferenc, vagy ha a tiz éves kezdő űzi ia, tdtfc a képzőművészetek már nem ily bálát Protheusofc. Ezekhez nem elegendő a Bzülők akarata és a divat kényszere. Tehetségre van itt szükség, mely ha megvan, a maga ambíciójánál fogva a tanulás, a kibontakozás fele utján bizonyéra nem fog megállni. Ezen exkluzív voltuknál fogva a képzőművészetek még a nevelésben is őrökké mag fogják őrizni arisztokratikus jellegüket, szemben a zenével és a szépirodalommal.
A művészi nevelésnek legközvetlenebb célja természetesen az, hogy megismertesse és megszerettesse a művészeteket. Ne művészeket, hanem műértő közönsé-| get képezzen. A tanítványokat emelje fel | a lelki intelligencia ama pontjára, honnan
azok a művéazi tárgyakban megnyilatkozó szépei megérthessék, esetleg a fogé-konjabb lelküeket arra ia képesítse, hogy a természet és az élet szépségeit minden zavaró éremtől elvonva, ezekből kiválasztva élvezhessék. A művészetek ismerete és szeretete tartalmat adhat éle-tönknek és ez az a kaleidoszkóp, mely az élet kellcmességeit százszoros nagyításban mutatja. Fogékooynyá teszi lelkűnket a mindeuségből kisugárzó szép befogadására, gondolatainknak és érzéseinknek teljességet kölcsönöz és egyéb hatásaival a legnagyobb mértékben járul hozzá, hogy életünk kellemes legyen. Műértő ember, kiben a művészetek szeretete és ismerete lelkiszükséggé vált éa nem csupán kötelességszerűen, paragrafusokban él, sohasem eshetik áldozatául n századvégi és századeleji lelkikóroknak, a spleennek, a hypochondriának. Á bajok csupán a lelki ürességből sarjadhatnak ki, a lét szépségeinek megértése mindig tartalmat is ad az életnek.
A művészi nevelés szükségessége tehát kézen fekvő ugy az egyén, mint a tár-ssdalom szempontjából, ezért meg nem bowájtható az a felületesség, melylyel eddig nálunk e fontos kérdéssel foglalkoztak. Családi körökben koutárkozekbe kerüli. Nemes céljától megfosztva és valójából teljesen kivetkőztetve, ürea külsőséggé aljasult.1 Amit a vidéken művészi nevelésnek hívunk, -az oly arculcsapása a művészetnek, melytől mind a kilenc múzsa egyszerre elpirul.
E helyen következetesen művészi nevelésről beszélünk és nem művészi .oktatásról," mert a művészetek megkedvel-tetéae b nevelés és nem az oktatás dolga. Erre taoitani, ép ngy mint az erkölcsök tiszteletére, nem lehet. Szükséges. hogy a művészetek szeretetét kicsiny korunktól fogva családi körünkben magunkba szívjuk, egész ifjúságnak alatt oly körökben forduljunk meg, mely hódol a szépnek. A környezet az a melegágy, mely lelkűnk nemes magvait kicsiráztatja.
Ebbez a ponthoz érve tekintsünk körül itthon egy kissé. Elszomorító látvány, mely elénk tárul. Az anyagi jólétet min-deukor a művészetek melegágyának tar-
tották. Kanizsa jómódú város, még Bem mondhatjuk, bogy nálunk a művészetnek bálás talaja lenne. A zenének, esetleg a szépirodalomnak is akadnak hívei, de a képzőművészetek száműzve vannak körünkből. Fölpiperézett azatonjainkban aligha tuduánk tizenöt — nagyon szerény szám — iíBzán művéazi tárgyat találni. Nemcsak bogy művész, de műértő ób műkedvelő is alig akad közöttünk egy-kettő. Nem, mintha a szépet nem szeret-nőkl Nagyon jól ismerjük mi az élet kellemességeit, de Ízlésünk nem annyira finomodott, hogy ne elégednénk meg az útszéli virágokkal és a szépnek tisztul-tabb fokát, a művészi szépet keresnők. Szükségleteinket az unalomig kielégítik Bzinnyomatu reprodukciói olyan műnek, melyek eredetiben aem BOkat érnek és ha véletlenül Butkiewitz, a jókedvű lengyel idevetődik, az egy hét alatt kimeríti budgetünknek e célra rendelt egész tartalékát.
Szóval, a müpártolást csak aféle vasárnapi foglalkozásnak tekintjük melyből egy adag is elég és melyből a sok megárt Nem ismerjük a művészetekkel való foglalkozás gyönyöreit és áldásos eredményeit; nem fogjuk fel komolyan a dolgot. Ha a művészeteket csupán piperének és azok szeretetét divatnak tartjuk, akkor az is tulságoaan sok, mit e tárgyban eddig is tettünk. De ha megértjük a művészetek lényegét, célját és nemes hatásul at; ha értéke szerint tudjuk mérlegelni a kincset, melyet a művé-Bzetek nyújtottak, tisztultabb, boldogító élvezetekben bírunk, akkor bizony bzé-gyenkezve kell széttekintenünk házunk táján, mert a szegényesség, mely köztereinkről. -báink falairól, épületeink párkányzatár. lesir, erős vád fukarsá-gunk, vagy iziesüuk parlagi volta ellen.
Nálunk tehát rossz lábon áll a művészi nevelés ügye. Éltető eleme, a család érdeklődése hiányzik, mely nélkül pedig egy műértő nemzedék sarjadása nem képzelhető. Családi életünkbe és társas érintkezésünkbe kell tehát első sorban művéazi elemet behozni, mert ez az alapja a művészi nevelésnek.
TÁRCZ A.
Martin panasza.
liu: Jian Rlnsitf.
— a .zalai közlöny" tircsp. —
Együtt dolgoztak, törődve-fáradva a ; majorság földjein: együtt indultak a nádasba alomért, együtt hordták be a szénát a kaszálóról, a galyat az irtásról. Nem is uézte őket Costedoat apó ökröknek, hanem inkább pajtásainak; szerette is őkel -. a csinos Jeant s a derék .ilartiut. büszkén elágazó, címeres szarvaikkal s csillagos homlokukkal. Olyan beszédes tekintetük volt a derék állatoknak. Mintha csak azt mondták volna neki: „Mi is szeretünk ám téged, Costedoat! Nemde, nom is fogsz bennünket eladni aoha? Mindig megtartasz minkot a majorságban, ahol olyan fris az alom és a jászol olyan illatos? Bizony, nagyon nehezünkre osnék innen megválni 1-
Pedig mégis meg kellett ennek történni; vásárra került Jeau és Martin, amint szokás, hogy túladnak az ökrön, ha meghízott, csak azért, hogy nyerészkedjenek rajta. Bizony, megtörtént. . .
Oh! Costedoat szemében a dolog nem is -volt olyan rendkívüli. Ó is csak olyan eiuber, mint a többi, józan, aki érti az életet.
Miquelottő asszony azonban, Costedoat (elesége sehogysem tudott beletörődni a derék Jean ós Martin távozásába. Hányszor vezette őket szerte a szántókon, midőn ekéjük csakúgy hasította a rögöt. El is
Sjrijv magát a jó asszony a vásár reggelen, mikor férje, az ökröket kicsinosította, szügyüket lemosta, ledörzsölte, farkukat kiíésühe és. kifényesítette szarvukat. A szegény párák olyan bus tekintettel néztek kilrlll. Mintha érezték volna sorsukat. Vannak állatok, amelyeknek értelme csaknem emberi. És Martin, a baloldali járntos ökör hirtelen Miquelottchoz közeledett, megcirógatta ót szokása szeriül, mint mikor tudta, hogy gazdái meg vaunak vele elégedve.
Miquelotte sürün hullatta könyoit.
_ Oh I Add el óket legalább valamelyik szomszédunknak 1 — mondta férjének — valamelyik környékbeli majorosnak, hogy viszontláthassuk\' óket néhanapján I . . ■ Nagyon nehezemre esnék, ba messzire mennének innen.
Costedoat távozott ostorra] kezében, ugy hajtotta maga elótt a fényes szórü, ragyogó szarvú ökröket . . . Miquelotte asszony pedig keresztot votott magára, mintha otthonának boldogsága tüct volna el.
Passicoz mészáros, a bitaug. rögtön észrevette őket s igy szólt magában:
_ Bizony ezek már nem gyatra ökrök 1 Igazán nem rosszak ezek a Costedoat ökrei. Talán nem elég kövérek ugyan a mészárszékre, de nyolc napi istállozás után. .
— Menuyire tartod őket Costedoat?
— Hetvenöt pistolera! — felelt a majoros szemére búzva -sapkáját. , .
tréfálj. Hétszázötven
ilyen ökröt is kapok, te jámbor! .. . Kell értök kerek összegben hétszáz frank ? . . .
— Nem, nem! Hetvenöt pistole; egy sous-val sem kevesebb 1 Különben is mészárosnak nem eladók.
— S ugyau miért?
— Van rá .okom, . .
— Jó. jó. de ha nem találsz vevőre, tudod a lakásomat, eljösz majd, nemde V
Ezzel Passicoz tovább állt, megtapogatva vastagi kezével köröskörül a tö^bi ökröt, mintha markával is megmérhetné húsúkat, vérüket.
Hetvenöt pistolet? Nom, Costedoat bizonvára csak tréfálódzik. A székállók ennek az összegnek hallatára vállukat vonták s távoztak. Az egyik hatvannyolc pistolet ajáulott, a másik hatvanötöt, hatvanhatot, de egyik sem ajánlott hetvenet, mint Passicoz.
A\' vásár után bizony Costodoal kénytelen-kelletlen de fölkereste Passicozl a Páris-káíéházban. Itt szokott a mészárosmester a vásár napján tartózkodni.
Oh 1 MiSő szomorúság fogtaiel a jámbor Jeant és Martint, midón urukat a Paris-kávéházba belépni látták. Osztönszerülog sejtették, hogy ott van az az ember aki ugy megmarkolász la zsírjukat, húsúkat, remegés futott végig tagjaikon.
Kevéssel azután legyektói környékezett szőrös fülüket megütötte a cimbalom hangja s láthatták, amint a terem eg.yik sarkában a mészáros aranyakat számlál Costedoat kezébe.
Megtörtént hát. Sorsuk eldőlt. Soha többé viszont nem\' láthatják a fris almot,
— Ugyan ne -----... — - ,
frankra? . . . Hiszen annyiért két pár_________--
W\'Tapínk mai számához felív melleklet van
az illatos jászolt . . . Soha többé meg nem \' cirógatja óket Miquelotte gyöngéd keze.
Martin erre elbődült, búgva, sírva panaszkodó hangon, mint a hálálkodó gyermek . . . Bógésére az utca másik sarkáról egy másik ökör felelt rokoni vonzalommal. ,
— MeujünkI Most pedig arra kerlek, coudozd őket legalább addig, mig életben
lesznek 1____ajánlotta őket is Costedoat
Passicoz figyelmébe.
És utána nézett Jeannak és Martinnak, amint nehézkes léptekkel mogindultak a város felé.
De alig hogy megfordult Costedoat. hirtelen heves \' lökést érzett oldalában. Kgy idegen ökör öklelte fel és gyomrába mélyesztette szarvait.
— Ali! pokol szülötte! — kiáltott, s eközben ráismort arra az ökörre, amelyik olyan feltűnően felelgetett Martin bögéséro.
És mialatt sebéből vérezve elvitték a legközelebbi gyógyszertárba, a paraszt mintegy sejtelmes borzalomtól megkapatva, önmagát kérdezte:
— Talán megértette, miről volt szo Hátha megértette Martiu panaszát? . . •
Elméje csakhamar elborult. A gyógyszertárban a vére folyt, folydogált, hiába kötözték bo sebét. Costedoat ereiből piros vérfolyamban szállófélben volt az élőt.
Amint közeledni érezte az örök sötétséget, a majoros gyóntatót hivatott.
S amint a bllnös ember földi nagy bűnét 3 gyóntató fülébe susogta, Miquelotte íérjo remegve kérdezte tóle:
— Szent atyám, az Istennek mely reudeléso alapján . . . moly rendelése
alapján vádoljam magainat az állatok ellen elkövetett bűnnel ?
— Az állatuk ellen elkövetett bűnnel?
. igc„, az állatok ellen ... Két derék állat volt. egész életükön át derekasan dolgoztak . . . soha senkinek sem vétettek ... s akiket mindezek dacára eladtam egy . . .
De a pap nem is hallgatott rá.
_ Ez a vég . . . Lázban vBn, —
mormogott, keresztet vetve a majoros arcára.
És feloldotta bűnei alól.
A Balatoni Muzeum-Egyesület Évk5nj|»B.
a >zahi közlöny" llreija.
A Keszthelyen néhány év előtt megindult kulturális tevékenységnek kézzelfogható bizonyítéka az az első irodalmi termék, melyét ifjú közművelődési tényezőnk. a Balatoni Muzeum-Egyesület közrebocsátott. Az egyesület első Évkönyve oly színvonalon áll, aminőt vidéki s még élete elején levő ogyesület nem igen bocsátott közre.
Az Évkönyv két részre oszlik; az elsőben tiz balatoni vonatkozású, képekkel illusztrált szak-dolgozatot találunk,..amelyeket szakember és laikus egyaránt érdeklődéssel forgathat; a második rész, világos át-nézetben, minden irányban fölvilágosítást nyújt mindazok részére, akik az .egyesületi ügyek iránt érdeklődnek.
Az első rtót dr. lócy Lajosnak, a Balaton fizikai viszonyait alaposan ismerő,
csatolva.
X1.1I >,YKOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1908 DECEMBER 12-én.
ÜCSxutaínk állapota.
Már sokat panaszkodtunk azoo állapot miatt, amely utcáinkban a köztisztaság tekintetében uralkodik. A forró nyári napokon utcáinkat borító portaDger méltó oka tolt panaszainknak, amelyekben az utak. és utcáknak Kürübb tisztogatását sürgettük. De ha azt gondoljuk, hogy a por eltűntével, tűrhető tisztaságú utcákon járhatunk, csalódunk, mert különösen az utóbbi napok havazása és esőzései megmutatták azt, hogy nom csupán nyáron, de öszszel és télen sem tisztogatják kellően utcáinkat. A mult hétokben a város némely \'utcáin keresztül vooult sár-kotró-gép. már megörvendeztetett bennünket, hogy 87. eddigi rendszernél jobb és gyorsabb módon fogják utcáinkat lisztitaDi, de később megtudtuk, bogy ez a gép a megye tulajdona, most pedig látjuk, hogy a régi mód mellett utcáinkat, különösen pedig a kocsiutat a legtöbb utcában átgázolhstlan sárteuger boritja, amely az utca egyik oldaláról a másikra való átjárást lehetetlenné teszi, 8 csak nébol engedi meg. hogy a már letiport cáron át ne bokáigbepiszkilva juthatunk keresztül kocsiuumkon.
Nem állíthatjuk ugysn ozt minden utcánkról, igy különösen az aunyÍTa becézgetett Kő-utankról, de bátian elmondhatjuk ezt a legtöbb városrész utcáiról, még a Fő-ulakról íj, mint amilyen a Magyar-utca, Petőfi-utc^, Teleki-ut, Király-utca, nom szólva természetesen a kisebb utcákról, mint amilyen a Zrínyi Miklós-utca, Szemere-utca stb. és a két mostoha városrész utcáiról, (VI. és VII. ker.) amelyekben nem csupán a kocsiúton borzalmas az állapot, hanem még a gyalogjárókon is alig lehet közlekedni.
Több panaszkodó levél érkozett a napokban szerkesztőségünkbe, amelyeket nem akarunk mind közreadni; különben mind egy hangon Íródtak, egyet azonbau mégis az alábbiakban közölni óhajtunk: .Tek. Szerkesztőségi Mint b. lapjuknak több év óta olvasója; egy szívességre kell önöket felkérnem, t. i. hogy b. lapjukban emlékezzenek meg arról a tartbatatlao állapotról, — talán ettől a módtól eredményt várhatunk, — amely utcánkban télen, különösen a jelenlegi tartós esőzések alatt azon lakósokra nézve uralkodik, kiknek naponta több dolga akad az utcáo. Az egész utca. de külöuösen a kocsiút sártengerré változott át, amelyet már iőbb hét óta uem láttuk, hogy tisztították volna. Az egyik utcasorról a másikra való átjutbatást csak testi épségünk kockáztatása mellett kísérelhetjük meg, mert átjárót a kocsiúton egyáltalában nem találunk. A gyalogjáró pedig nagyou keveset különbözik az országúttól. Ez az állapot nemcsak közöuséges ulmizuria, amely miatt már oly sok panaszt olvastam b. lapjukban, hanem valóságos falusi állapot. Reméuylem stb. Egy Pető6-uli polgár."
Jogosnak találjuk a panaszos sorokat, mert tényleg a bennök rajzolt állapot megvan legtöbb utcáukban, amelyek közül nem egyben városunk forgalmának nagy részo bonyolódik le. De ba kinéznénk KiskaDÍzsára, amelynek lakói pedig ép ugy Nagykanizsa város lakóinak vallhatják magukat és épugy hozzájárulnak városi igazgatásunk terheihez, miot Fó-utuok lakói, s akik közül számosan járnak be hozzánk munkára, vagy mezőikre, csak ott rémülnénk el. ha éppen ki tudnánk oda jutói, mert bizony, különösen este, a kimenetel valóságos életveszélysei jár. Városunk eme mostoha részének tisztítását is kivánnáuk, ami szintén nagyon jogos lenne.
De gondoskodjék legalább a város vezetősége az anyaváros kellő tisztasá-
gáról és benne a közlekedés lehetőségéről. Természetes, ba ezt el akarjuk érni, nem elegendő ar a néhány ember, akikot a tűzoltók e piszkos és mégis oly nemes célú foglalatosságra alkalmaznak, különösen pedig változtatni kell azon a módon, abogy ezek utcáinkat tisztítják. Igazán nevetséges rendszer ez. Ily rossz időben, mint amilyen ez időszakban oly sokszor fordul elő. nem találunk közülük egyet ■em utcáinkon, nem akkor tisztítják az utakat, mikor arra igatáu szükség lenne, hanem megvárják, míg a rossz idő elmúlik és akkor, mint az oltcult eső köpönyegjei megjolonuek utcáinkon a a már a lakósok cipőjével elhordott sár maradváoyát csiga módon ugy, ahogy összekotorják és kiviszik a városból. Télen, havazáskor hasonló módon csak a már olvasztó tavasz találja őket a télről megmaradt hó eltakarításánál. Mihelyt a rossz idő kezdetét veszi, Bzeret-nők látni, hogy utcáinkat tisztítják és nagyon okos dolog lenne, ha a város a megye példájára sárkotró gépet beszerezne.
Mégcsak a gyalOL\'járó állapotáról szólunk néhány azót. Kocsiutunk oly szerencsétlenül van épi\'ve, hogy magasabb lévén, mint a járda, róla az esővíz vagy bólé a gyalogjáróra folyik a igy őszsiet és télen a tiszta fekete cipő fehér holló városunk utcáio. Ha már ezt az állapotot tOrjük, legalább a házak tulajdonosait kellene kötelezni, hogy házuk előtt lévő járdát tisztán tartsák. Télon hóeséskor látónk is efféle intézkedésnek végrehajtását, de ezt is helytelenül foganatosítják mert akárhány ház elölt még a délelőtti órákban is megfagyott hó boritji a járdát. A kora reggeli órákban kellene a háztulajdonosoknak a házuk előtt lévő gyalogjárót tisztogattatoíok, úgyhogy legkésőbb reggeli 7 órakor már ez a tisztogatás be legyen fejezve és nemcsak ogy nap, vagy egy héten egyszer, mint azt városunkban sok belyt tapasztalni j lehet, hanem ha a rossz idő tartós, naponkint többször tisztíttassák járdáikat. Jónak látjuk ez ügyben az illetékes hatóságot a tél ét a sikos utak közeledtével figyelmessé tenul és reméljük, hogy szigorú fellépésével meg fogja akadályozni a télon, a gyalogjárók elhanyagolása miatt, oly sokszor előforduló baleseteket.
G. A.
Figyelmeztetés
■ postát igénybe totó közönség érde kében,
A karácsonyi posta-t^omag-forgalom fokozott mérvben veszi igénybe a postai alkalmazottak tevékenységét s oly rendkívüli mérveket szokott ölteni, bogyha a fennálló postai szabályok a közönség által szorosan nem tartatnak be, a kir. posta a legkiterjedtebb intézkedések és a legnagyobb erömegfeszités dacára sém volna képes a közönség minden igényének eleget tenni, minek következtében a közönség maga szenved kárt, ha küldeményük vagy nem érkeznek meg rendeltetésük helyére, vagy ha megérkeznek, nem kézbesíthetők, vagy végre, ba kézbesíthetők is, a tartalom meg vau sérülve, romolva stb.
A tapasztalat azt mutatja, bogy a szabályoknak a közönség részéről való pontos betartása a csomag sorsát biztosítja, ennélfogva a postát igénybevevő közönség figyelmébe a következőket annál nyomatékosabban ajánlom, mert ezeknek figyelmen kivül hagyása az államkincstárnak kártérítési kötelezettségétmegszűnteti.
Minden egyes küldemény a tartalomnak megfelelően, de miuden esetre jő anyaggal és tartóan csomagolandó.
Élelmiszerek játékok, gyümölcs, szövet, kalap,.ruha, fehérnemű külön-külön burkolandó.
Ezüst és aranynemüeket, továbbá pénzt a fennebb felsorolt tárgyakkal együvé csomagolni nem tanácsos, mert esetleges kártérítésnél figyelembe nem vétetnek s már a nyomozásnál is • tényállás kiderítését bátráltatja.
A csomagoknak általában ugy kell göngyölve lenni, hogy egyrészt d göngyö-lot (burkolat) a küldemény tartalmát külső befolyás ellen megvédje, illetőleg, hogy tartalmukhoz a burkolat és a pecsétek megsértése nélkül hozzáférni ne lehessen. másrészt, hogy a tartalom más küldeményeken szállítás közben kárt ujb tehessen Bécs városba és annak kerületeibe szóló balkűldemények göngyőletére könnyű\' fölismerés céljából egy nogyedrét vörös papiros ragasztandó a címzett lakájának pontos megjelölésére (kerü\'et. utca neve, házszám, emelet, lakásszám)
Végre még- felemlítem, hogy a torlódás lehető csökkentése céljából, de még azért is, hogy a küldeményeket még az uap biztosan tovább küldeni lehessen, igen kívánatos, hogy a küldemények feladása a délelőtti időben történjék acélból intézkedtem, bogy kerületem nagyobb hivatalainál f. év decamhor 20—24-ig bezárólag a küldemények a déli órákban is felvétessenek.
Pécs, 1903. december 3-án.
Posta éa t/ívlrtbi ífftiSffnU\'iH/íff.
kiváló tudósunk dolgozata: rA Balaton téleu" nyitja inog.
l)r. Kuzsiuszky Bálint egyetemi tanárnak .A Balatonvidék régészeti áttekintése" ciniü dolgozatát találjuk ez után.
Majd kissé tudományosabb apparatnssa! tárgyalja Dr. Borbás Vince egyetemi tanár, elsó hazai lloristáuk „A Balatonmellék örökzöldjei"-!.
Darnay Kálmán, vidékünk széles körben ismert nevű régiségbuvárának dolgozata következik, „Sümegh és vidéke az őskorban" címmel.
Gyulai (iaál Gaston, ki nevét a tudományos irodalomban főképp a Magyar Ornithologiai Központ kiadványaiban tette ismertté, .Süppedő sirdorobok" címmel nagyon is megszívlelendő sorokat tár az olvasó elé. A Balatonpart óstermészote egyre pusztul. ,
Dr. Cliolnoky Jenő egyetemi ni. tanár, a Balatoii vizének szakavatott ísinerójo s tanulmányozója, .A Balaton hullámairól" közöl érdekes dolgozatot.
Keresztes József urad. gazd. int.-íö -Az Oregi nyul Somogyban" ciniü dolgozatában — 14 évi közvetlen tapasztalatából kifolyólag — érdekesen ismerteti meg ennek az eleven, exotikus vadnak Somogyban történt meghonosítását.
Érdekes Csák Árpád szolgabíró, egyesületi titkár tollából: .Fenék (Mogen-tiaua) és területen az 1899. év folyamán teljesített elsó archaeologiai ásatásunk ismertetése."
A szak-közlemények sorozatában az utolsó dr. Lovassv Sándor gazd. tanintézeti tanár- s inuzeum-egyesületi elnöknek a .Balaton géinfajaí"-rn vonatkozó s hat képmellékloltel illusztrált dolgozata.
A Balatoni Muzeum-Kgyesület elsó Evkönyve változatos s minőségileg is elsőrangú tartalma, továbbá az egyesületi értesítő világos berendezése dicséretére szolgál az egyesületnek. Az Évkönyv kiállítása csinos, képei sikerültek s Karkas János könyvnyomdájából került ki.
Előfizetési íelliivás.
Január 1-én XLIIl. évfolyamába lép a „ZALAI KÖZLÖNY". Nem a magas kor, melyet egy hírlap elér, határozza meg annak értékét, hanem a kör, melyet betölteni képes.
Minden öndicséret nélkül mondhatjuk;. hogy a „ZALAI KÖZLÖNY" eddig megfutott pályáján mindig sikra szállt Nagykonizsa város és vidékének érdekeért; eljogulatlanul és minden személyes él nélkül bírálta a közéletünkben mutatkozó Jerdesé-geket, kitartással lelkesedett a közügyekért és arra törekedett, hogy olvasó közönségét u mindnyájunknak üdvét képező közügyek islápolásával magához kösse.
A .ZALAI KÖZLÖNY• emellett nem feledkezett meg arról sem, hogy nagyrabecsült olvasóközönségét élénk tárcákkal ét gon;k»an szerkeszteti hírrovattal szórakoztassa és a városunkban, vagy a vidéken történt eseményekről hinen informálja.
A . ZALAI KÖZWNY" ez\' az irányt fogja követni a jövőben is. ha törekvésünkben a közönség párt-Jogására számíthatunk. — Biztosak vagyunk benne, hogy ezt a párt l\'-gást nem Jogjuk elveszíteni hanem az ttj év küszöbénaz meg is /og ujttlní.
Ezen reményben kérjük tisztelt előfizetőinket és a bennünket pártoló olvasóközönséget, hogy az előfizetést kellő időben megújítani szive\'ked jenek.
A -Zalai Közlöny\' előfizetési ára:
Egy évre . . 10 kor.
Fél . ■ . 5 „
A „ZALAI KÖZLÖNY"
■xerkfutűsége ja kűtfóhiriula.
Előfizetési pénzek a lap kiadójához : ifj. Wajdite József könyvkereskedőhöz és laptulajdonoshoz Nagykanizsán, küldendők.
hírek.
— Törvényhatósági fiiéi. Minthogy a törvényhatósági bizottság őszi közgyűlése folyó évi december hó 14-én tartatik, ennélfogva a közigazgatási bizottság folyó évi december havi ülése nem december hő 8-áo, hanem december hó 16-én (og a szokott helyen éa időben megtartatni.
— Znlavítrmegye törvényhatósági bizottságának 1903. évi december 14-én lesz közgyűlése. A tárgyak sorozatából a következőket emiitjük: Az 1S76. évi VI. t.-c. 4 §. értelmében a közigazgatási bizottság valasztott tagjai sorából kilépő öt tag, névszerint: Eporjessy Sándor, dr. Gyömörey Vince, Bertelendy Ferenc, Koller István és Ziesler Kálmán helyére ni Ugok választása. Nagykanizsai r. t város képviselőtestületének a dunántúli gazdasági szeszgyárosok szeszfinoniitó részvénytársaság részére a gyár építése céljaira 800 □ öl és a csatorna épités céljára 200 O öl terület átengedése tárgyában hozott határozata törv. jóváhagyás végett Demutattatik. Nagykanizsa r. I. város képviselőtestületének a nagykanizsai polgári egylettől a város lelke rendezése céljából 7 Q öl é« a vágóhídi Bzenyviz levezető csatornákhoz szükséges 164.08 □ öl ingatlanok megvásárlása tárgyábau hozott határozata törv. jóváhagyás végett bemutattatik.
— Anynkönyvvexetől kinevezés. — Egyik mull havi számunkban már bírt adtunk a zala-szent-iváni jegyzőválasztásról, most, amikor a megválasztott jegyzőnek anyakönyvvezetővé való miniszteri kiueveztelését adjuk hirül, múltkori hírünket egiullal olykép igazítjuk ki, hogy a megválasztott jegyző és a most kinevezett anyakönyvvezető nem a váró* Búnknál működött Lénk József, hanem testvéröccse Lénk János.
— Eljegyzís. Veszprémi Gyula jegyző Pákán eljegyezte Leitner Gizella kisasszonyt, Tót 8zent-Mártonban.
— Halálozás. Kedden délután temették el a .Kaszinó" korán meghalt bérlőjét, Briher litvánt. A temetésen megjelent városunk színe-java, hogy lerójja az elhunytnak a kegyelet adóját. A nagy. közönség közt ott volt a .Vendéglősök, Mészárosok és Pincérek szakegylete* is, amelynek az elhunyt tagja volt. A halottas kocsit egészen elborította a koszorúk tömege. Az engesztelő szent miseáldozat 9-én volt a Ferencrendiek templomában.
— Gazdaköri közgyűlés. A Nagykanizsa város és járási Gazdakör f. hó 9-én délelőtt 10 órakor a városháza nagytermében tartotta rendes évi közgyűlését.
— YLágltnsráltozás. Az európai nevezetesaégü keszthelyi Festetics-palota nagyobbára gázvilágítás<al van berendezve. Most, mint értesülünk, a kastélyt elektromos lámpákkal fogják világítani. Az átalakító munkálatokat, melyeket a Drckert és Homolka-cég fog végezni, legközelebb megkezdik.
— Zalamegyei kivándorlók sorsa. Szombathelyről írják a következő siralmas tudósítást ogy csapat Amerikából visszatért muraközi ember sorsáról: Furcsa társaság érkezett a miuap a szombathelyi vasúti pályaudvarra. Kormos, álmos, elnyűtt ruhájú, ijesztő külsejű alakok, kik ai első pillanatban rablóbanda benyomását keltették. Pedig szegény, jóravaló magyarokból állott a karaván, mely 13 napon át szakadatlanul utazott, mig a világ túlsó végéről az innensőre ért. A bécsi vonattal érkeztek a fáradt, aszott emberek, kiknek sorsáról, saját elbeszélésük nyomán, a következőket Írhatjuk meg Ezelőtt két esztendővel indultak útra Csáktornya vidékéről abban a kellemes reményben, hogy odaát Amerikában keresnek boldogulást. Tizennyolcan vol-tak akkor, de számuk azóta tizenegyre apadt. Tizenegy férfi és hét nő volt akkor
a karaván tagja, azóta bárom férfi és négy nő Amerika szabad földjében pibso Sorsukat egy Bóbita JáDOS nevű szláv ügynök vezérelte, akinek lelketlenségét csak a messze Brémában tapasztalták Ott ugyanis kétszeresen fizették meg a ssives kalauzolást, mikor pedig Amerikában partot ért a lábuk, akkor a rájuk várakozó ügynök újból megaarcolta őket Az amerikai ügynök aztán tovább intézte sorsukat s egy bitalmas expedícióval útra bocsátotta őket Ohióba. Itt keser-ves két esttendőt töltöttek. Csekély bérért éjjel-nappal dolgoztak, nem volt ünnepnapjuk, nem karácsouyuk és bus-vétjnk, szakadatlau munkában töltötték az időt, mig végre megelégelték a jól s haza jöttek. A szánalmas külsejű karaván Kanizsa felé vette ulját. Csak nem akarnak máshova telepedui mint a azülő-főldre. Számban megfogyva, erőben megtörve, biu reményekben csalódva térnek haza a rég, nom látott ismerős tájakra, hol a rokonok tán el ia feledték őket, de ha viszontlátják is most egymást, nem lesz már a viszontlátásban sok öröm.
— Szörakoztalö estély. A koresk-iljak önk. egylete szombaton o hó 12-én 3-ik estélyi tart, melynek műsora a következő: I. Felolvasás: tartja Hamburger Zsigmond. 2. Testvérek, dráma egy felvonásban. Qoethetől. Személyek: Vilmos, kalmár Krausz József, Marianna buga, Márkus Etel úrhölgy Fabrice baráljuk, Bilcbler Mór. 3. Részlet a Szevillai borbélyból, hegedűn és fuvolán előadják, Szí tar Béla és Ebreostein Győző. 4. Monolog. A komikus, előadjs, Augenfeld Sala. Kezdete este 8 és fél órakor, Az ünnepély iránt, tekintve annak gazdag müiorit, nagy az érdeklődés.
— Iparklállltás. Sopron iparoani 1904. évben iparkiállitást rendeznek. A soproni kereskedelmi és iparkamara területén lakó iparosokhoz felhívás érkezeti, hogy a Sopronban 1904 szept. 3—29-ig tartandó iparkiállitáson vegyenek réazt, mint kiállítók. Akik résztvenni akarnak, f. évi december hó 31-ig jelentsék ebbeli szándékukat az iparkiállitás előkészítő-bizottságának, melyuek elnöke dr. Töpler Károly soproni polgármester.
— A szelenczel petróleum források. Budapestről értesítenek bennünket, hogy a szelencei petroleumtelepet eddigi tulajdonosától Spitzertől egy trieszti péoz-csoport négyszázezer koronáért megvásárolta. E péozc<oport szakemberei azt állítják, bogy Muraközben nagy mennyiségű éa elsőrendű, az amerikaival versenyező petróleum találtatik.
— Rákdczy-fin&epély. A nagykanizsai Kath. Legényegylet folyó bó 8-án d u. 4 órakor a főgimnázium rajztermében egy jól sikerült Rákóczy-űnnepélyt rendozett, A oiísor a következő volt: 1. .Ríkóczy nóta", szavalta Bíithoffer Lajos. 2. .C-inom Palkó", .Kuruc-nóta", énekelte az egylet vegyeskara. 3. .Rákóczy"-ról felolvasás, tartotta C<óti Márk főgimn. tanár. 4. .Kuruc nóták", előadta hegedűn Márk Géza m. kir. posta- és távírda főtiazt, zongorán kísérte Eperjessy Gábor egyl. alelnök. Belépő-díj a tagoknak 10 Sllér idegeneknek pedig 20 fillér volt, a befolyt összeget a ltákóczy-alap javára fordították.
— Hirtelen halál. Darvas Petöfi-utcai hentes, András János 65 éves kocsisa szerdán délelőtt 10 órakor, midőn Eötvös téren Balaton Tealvérek üzlete előtt sertéseket hajtott, azónélkül összeesett. A helyszínén gyorsan megjolent Dr. Szí-gethy törvényszéki orvos, aki azonban már csak a balált koostalálbatta. A halál okát a rendőri boncolás fogja megállapítani.
\'( — Betörés ak. Vasárnap éjjel Goldslein I. J. Csougery-ulcában lévő fatelepén betörök járlak. A betörök az ejtók le-feszitéae után az asztalok fiókjait törték fel, azonban eredménytelenül, mert ott
MUTRáGYABESZERZÉS.
Van szerencsém a t. gazdaközönség tudomására hozni, hogy a
ffl^
„humgária"
MŰTRÁGYA, KÉHSAV ÉS VEGYI IPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Legolcsóbb árszámUásról és figyelme, kiszolgálási biztosítva a t. gazdaközönséget, maradok kiváló tisztelettel
REICHEHFELD GYULA
Nagykanizsán.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 DECEMBER 12-én.
nem talállak aemmit. A betörőket a rendőrség nyomozza.
Franz Lajos házának udvarában f. hó T-én \'tolvajok mintegy 5 m. m. rézsodronyt vittek el.
— Szolgabíró választás. A keszthelyi szolgabíró dr. Csák Árpád törvényes szolgálati ideje lejárt Zalamegye törvényhatósága e hó 14 én újra választ A megyében a választás elé izgatottsággal tekintenek, mert dr. Csák ellen, ki 11 éve általános tisztelet és elismerés melleit működik a megyénél, nála Bókkal fiatalabb jelöltet állítottak. A: utóbbi kiterjedt rokonsága nagy agítációt fejt ki. Csák Keszthelyen nagy népszerűségnek örvend. Ö leremtelte meg gazdag régészeti ajándékával a virágró Balatoni Muzeninol, s ő rendezte be ezt ugy, hogy ma már az ország egyik legemlegetettebb kullurália intézménye. Ezenkívül minden társadalmi mozgalomban kiveszi a ré.\'zát. Bukása az igazság arcul-csapása lenne és uagy elkeseredést szülne az egész megyében.
— A villamos világítás a vidéken egyre terjed. Csákóvá tembsmegyei község a villamos világítás bevozetése iránt tárgyalásokat folytat a Gauz éa lá sa vasöntó és gépgyár rL-gal. Facset község képviselőtestülete elhatározta, hogy a villamos világítást bevezetteti b az ügy előkészítésére öltagu bizottságot küldött ki. A Magyar Scbuckert-müvek rt. Zilab városához ajánlató! adott be a villamos világítás bevezetésére és a város a Ganz éa táraa vasöutó és gépgyár rL-ot is felszólította, hogy tegyen ajánlatot. Segesvár város elektromOB központi áramfejlesztő telepe elkészült. Az utcákst osuiium-lámpakkal világítják meg s így Segesvár az első magyar város, abol osmium-lámpákkal világítanak. Mindegyik lámpa mintegy 40 gyertya fényerősséggel világit 8 38 Volt feszültséget kiván.
— A „Balaton" az Urániában, Szombaton volt bemutatója az Urániában Sági János és Szalay Sándor .Balaton" cimQ darabjának. Az érdeklődés a darab iránt már előre nagy volt, amelynek vonzó megírása színes képei, poétikus szövege mindvégig le is kötötte a közönség figyelmét. A két lörekvö szerző a legnagyobb ügyességgel állította a fehér ilszonra a magyar teuger elbájoló szépségét. gyönyörű fürdőhelyeit, az őt övező hegyeknek Bzép fekvését. A szöveg színes megírása és llruska Gyula gyönyörű képei már eleve is biztosították a sikert, amely teljes volt. A fővárosi sajtó ia úgyszólván egyhangúlag ismerte el, hogy a két szerző nemes és elismerést érdemlő munkát végzett. Az előadás után ugy a szerzők, mint Keszthely város küldöttsége, amely erre zíf. alkalomra ment fel Budapestre, lakomára jöttek össze a .Metropol" szállóban. A vacsora után Szécskay György joghallgató beszédet mondón, amelyben a két buzgó szerzőt köszöntötte fel fiatalos hévvel mondott beszédben. Majd Szalay Sándor mondott köszönetet a szívós ovációért, amelyben részesítették. A társaság a legjobb hangulatban maradt együtt Banda Marci muzsikája mellett késő estig.
— Festőművészet Nagykanizsán.
Mikor még a sokszorosító ipar nem volt annyira elterjedve mint mostanában, Nagykanizsán is megélt egy-egy festőművész az arckép festészetből. Csak a 70-es évek jeles portre-tístáját Mózét említjük, aki később jő hírnévre tett szert külföldön is. Koroknyai itt festette somogymegyei alakjait. Major Jouö, a fiatal festőgárda jeles tagja Budapesten, itt nyitott festőiskolát. Kárpáti Jenő itt tartózkodott 2 évig és jelenleg Brüs-Belbeu van. A művészi irány, mely az ifjúság nevelésében a mi városunkban is érvényre jut, lehetővé teszi, hogy a nagyvilág művészi törekvéseiből hozzánk ia eljut egy sugár. ■Egy fiatal festőművész, aki az angol Walter Crane tanításait követi, szándékozik Nagykanizsán letelepedni. Neve liarkó Lajos, kanizsai fiu. Tanulmányait Budapesten végezte és már több pályadijat nyert. Most résztvesz a Nemzeti Kaszinó ex-Iibris pályázatán, l\'anit rajzt és akvarell, tempera, gonache és olajfestést. Őt unokái ajánlják legjobban.
— Távozó lelkész. Murányi János ev. ref. lelkész tudatja velünk, hogy búcsúbeszédét f. bó 20-án tartja- meg.
— A hadkötelesek házassági. Ezen ügyben a belügyminiszter a honvédelmi
miniszterrel egyértolmüleg a mult napokban egy körrendeletet adott ki, amelyben kijelenti, hogy az 1880. évi születésű hadkötelesek, kik állitáai kötelezettségüknek a III, sorozó-bizottaág előtt eleget nem tettek, mindaddig, mig a harmadik korosztályból ki nem léptek, vagyia december 81-éig kivételes nősülési engedély nélkül házaaaágot nem köthetnek.
— A vonat kerekei alatt. Szombaton délelőtt Nagykanizsa éa Récse között, a vonat egy 14 évesnek látszó gyermeket eltiport. A helyszínén megjelent vizsgálóbizottság, kiderítette, hogy az öngyilkos Klein Endre cukrásznak 14 éves inaa-gyereke volt, aki valami kisebb csiny miatt gazdájához visszatérni nem mert. Szégyen és félelem kergette az ifjút a korai halálba.
— Lassan hajts 1 Nagyon jó lenne, ha ezt figyelembe vennék mindazok, akik a meg nem engedett módon, aebes vágta-lással hajtanak végig az utcául Eunek a megeem engedett hajtásnak lett áldozata héffőn Böte István, ihárosi gazda ember, aki addig ütötte verte lovait a Bánci uton, amíg azok meg nem vadultak, a az őrült vágtatás közben a kocsit bele nem vitték az útszéli árokba. A burulás következtében a gazda oly szereocsétlenül esett le a kocsiról, hogy a feje bezúzott. A szereucsétlen embert ápolás alá vették.
— Fényes mulatság. Városunk társadalmának kebeléből alakult száztagú bizottság a jövó év január hó 6-én a Polgári Egyletben katooazenekarral, mozgó élőképekkel fényea mulatságot rendez, amely iránt már most nagy az érdeklődés. A legutóbb tartott rendező bizottsági ülésen elnöknek Dr. Plibál Viktort, titkárnak pedig Dr. Hübner Jánost választották meg; azonkívül válaaz-tottak egy 18 tagu íelkéró bizottságot, amely működését már meg ia kezdte. Az előpróbák már folyuak, amelyeket Bayer Vince, cukrász, házában tartanak meg.
— Ne mulasszák el a köszvényes és csúzos betegek a hírneves Zoltán-féle kenőcsöt használni, mert e páratlan kitűnő ezer még oly betegeknél is, kik évek óta szenvednek éa különböző szereket. gyógyfürdőket eredménytelenül használtak, pár nap alatt gyógyulást idéz elő. Kapható Zoltán Béla gyógy, szertárában, üvegenként 2 koronáért Budapesten.
— Sok esó. Az elmúlt héten orazág-szerte igen sok eső esett. A gazdaközön-Bég az őszi munkákat szépen elvégoz-hette a hosszú őszön s most a sok nedvesség csak hasznára lesz a veteményeknek. Némely vidéken sok egér volt az idén; ezekre pedig roasz idők járnak a eok esővel, a melytől elpusztulnak, a mi fölött nem huslakodunk.
— Koszorúcskák. Mayersberg Frida k. a. f. hó 5., 6. és 7-én tartotta növendékeinek koszorúcskával egybekötött tánc-vizsgálatait. Mind a három napon Bzép számú ifjúság és mama jelent meg a Kaazinó termeiben. A bemutatott tánc-produkciók eléggé bizooyitották a tanító művésznő ebbeli ügyességét, amelyről különben is már más előző években is meggyőződtünk. A növendékek ajándékokkal és beszéddel búcsúztak el kedvelt tanárnőjüktől.
— Egger mellpasztlllái gyorsan és biztosan hatnak köhögésnél, rekedtségnél és elnyálkásodásnál, felülmúlhatatlanok a torok és légzési Bzervek működési zavarainál. Kapható mindon gyógyszertárban és droguériában. Doboza 1 kor. éa 2 kor. (Próbadoboz 50 fillér.) Főraktár: Nádor gyógyszertár; Bpest, VI., Váci-körut 17.
— A legmagasztosabb vívmányok egyike, az egészség és jólétre nézve, bizonyara a maláta kávé, amint az a Kathreiner féle előállítási módban úgyszólván az egész világot, főképpen minden családi asztalt meghódított. Mert családi kávénak a habkávé keveréke Kathreinor-féle Kouipp-maláta kávéval oly ösBzehasonlithatlan előnyöket nyújt jóiz tekintetében, egészség és takarékosság szempontjából, hogy az egyetlen egy gondos háziasszonynak sem szabad figyelmen kivül hagynia. Az a finom babkávé zamat, melyet a Kathreiner-féie Kneipp-maláta kávé egy különleges gyártási módszer utján bir, növeli mint pótkávé a babkávé kedvelt izét, a mit semmiféle más pótlószerrel elérni nem lehet Másrészt ezen tulajdonsága folytán a Kath-reiner-féle Kueipp-msláta kávé babkávéval való keverés nélkül is iható, kiválóan Ízlik, mint vérképző és táperós ital asz-szonyok és gyermekek részére orvosilag ajánltatik. Már első megjelenésekor a Kathreiner-féie Kneipp-maláta kávé, mint „a jövő kávéja" jeleztetett. Ez a merész kijelentés ma már részben teljesült is ée az eddigi tapasztalatok szerint mind-
inkább teljedésbe megy. Fontos azonban, hogy mindég csak valódi Kathreiner maláta kávét használjunk, miért is szükséges, hogy a bevásárlásnál mindég a .Kathreiner* nevet hai gaulyozzuk és csakis az eredeti csomagokat Kneipp-páter védjegygyei fogadjuk el. Gondo8as kerülteasék minden utánzat és ne vásároltassák soha az, a mit nyitva mérlegelnek.
— Legújabb Bohlts-Síuertirann-bő\'. Bobita-Sauerornnnhan felépítendő bydro-electro-mechano therapiai gyógyintézet ügyében az épitőbizottság már összeült. A terveket s kiváló hydropat-bikus Mathes dr. tanár, Jena, jóknak találta, melyek a legdivatosabb követelményeknek is megfelelnek. At intézet nagyszerű stylusban a legelegánsabban és a bydro-elecbtro-mecbano-tberapia összes újításaival lesz berendezve. Két nagy gyógykezelési terem létesíttetik, hidegvizprocedurának, villanyos fényfüt-dóknek, inhalatorium. pneumatikai kamrák részére stb. s egy terem svéd másságé, Zander-fále gyógygymnasijtika, lég-és nsplürdőknek Az intézet szakavatott orvosi felügyelet alatt fog állni és napon-tai 400 procedúrára lesz berendezve. A mult nyolcvanas években Rumpf János geológus tanulmánya alapján a Rohitsi savanyúvíznek egy ujabb töltó tárnája oly módon lett elkészítve, hogy a savanyúvizek a kuttároákból szénsav veszteség nélkül, tehát eredeti üvegekbe töltbetondók. A töltő módszernél ezen kitünó ujitáB a további kezelést az üvegek elszállítására ia oagyon egyszerűsíti és megkönnyebbíti A Rohitsi h. érd. vssut üzenimegnyitása előtt a stájerországi orsz. választmány azon iparkodik, hogy a kulüzlet centralizációjának eszméjét valósítsa meg, ugy hogy az összes ezen célra szolgáló kezelési helyiségeket a töltő-tárna körül csoportosítják és az ehhez szükséges helyet a régi 1820. év óta álló zenekarház lebontása által nyerik. Az uj építendő telep uszály-vágánynyal lesz a h. érdekű vauttal összekapcsolva és minden lehető újítással felszerelve, mint gyógyvíz töltő és szállítási minta berendezés fog kitűnni. Az üzemmegnyitás minden valószínűség szerint 1904. májusban lesz.
— Egészséges gyomorhoz mindenekelőtt rendes erőteljes emésztés szükséges. Sajnos, éppen ez irányban azonban sokszor vétkezünk és igy támad: a gyomorrontás, étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ke mulassza el tehát senki jó és hathatós ovószert használni, mely ugy a gyomrot, mint az egész emberi szervezetet erősiti. gyógyítja éa jó egészségben tartja. Ilyen azer egyedül csak a valódi Brádi-léle máriacelli gyomorcsep-pek, évtizedek óta kipróbált zamatos izfl. biztos hatású házi gyógyszer az összes gyomorbajoknál. Üvegje 80 fillér a gyógyszertárakban. Utánzatoktól óvakodjunk.
Földszintes ház kellemes utcában nagy kerttel, elköltözés miatt olcsón eladó. Cim a kiadóhivatalban.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1903. dec. 4-151—ll-ij. — .
Halálozások:
Ferk Ferenc rk. 6 hónapos. Leposa József rk. cseléd, 26 éves. Erőt Józsefué rk. vaeuti-munkáe neje, 33 éves.
Briher István rk. kaszinói vendéglős, 34 éves.
Üzv. Tollár Istvánné rk. magánzó, G8 éves. Özv. Pleskó Istvánné rk. bába, 63 éves. Diyidovics József rk. 4 hónapos. Pintér Ferenc rk. kovács, 63 éves. Steiuer Adél izr. tanuló, 11 éves. András János rk. kocsis, 65 éves. Milei Ferenc rk. 7 éves.
Házasságot kötöttek:
Mandler Simon kereskedő — Kaiser Idával. Hirschler Salamon házaló — Rózsáa Katalinnal.
TÖRVÉNYSZÉK.
— Elitéit betörő. Folyó hó 7-én a helybeli törvényazék egjr többszörösen büntetett s lopás vétségével már nem egyszer vádolt betörőt iiélt el. Horváth Sándor, barátszegi lakóa, Kehidán 1901. évi júniusban Gaál Gusztáv, ngyanottani földbirtokosnak záratlan pincéjéből egy . egycsövű fegyvert, egy távcsövet és egy
mértéklécet, Papp Péter ugyanottani lakós-tól, szintén annak nyitott pincéjéből egy 6 kor. értékű lőfegyvert; Zalaboppányban 1901. májusban, mikor Nóvák Domonkosnak villámtól felgyújtott háza égett és ó a tűzoltásnál segédkezelt, egy hus őrölő gépet lopott el; ugyan ő megszerezte a neje által kQlönbözö kehidai lakósok kárára elkövetett lopásokból összehordott 164 kor. értékű ruhaneműt, melyeket az udvaron levő 8ertés-ól alatt epy gödörben elrejtett. Mindezekért a törvényszék vád alá helyezte s e hó 7-én hozott ezeu ügyben Ítéletet. Súlyosbító körülményül, szolgált az Ítélet kimondásánál az, hogy a vádlott már előzőleg 1 évi és 7 hónapi szabadságvesztés büntetést állott ki; mindezeket tekintetbe véve, a törvényszék bárom rendbeli lopás büntette és egy rendbeli orgazdaság büntette miatt 3 évi és 6 hónapi elzárásra ítélte. Evvel az ügygyei kapcsolatban tárgyalta a törvényszék Ádám György büntettél ia, aki Kallóson a háztető kibontása és a padlásra történt bemászása után 1 zsák liöztet, 4 sonkát és egy véndely zsirt elvitt, a minthogy miudebben segédkezett neki Horváth Sándor, a lopott holmikon testvériesen megosztoztak. A törvényszék Ádám Györgyöt lopás vétsége miatt 9 hónapi börtönre ítélte. Az elitéltek mindent tagadtak s végül felebbezést jelentettek be.
— Tolvaj cseléd. Knekl Ferenc, stridói szolga, Sostarics Dániel nevü gazdájának gépházából ez év nyár folyamán akként, hogy a zárt ablakoknak üvegeit késsel betörte, s azután az ablakon át bemászott, nagymennyiségű gépolajat vitt el. A lopott holmit azután eladta Kosár Mártonnak és még két társának, akik tudva azt, hogy Knekl az olajat lopta, azt mégis megvették. A törvényszék megindította ellenük az eljárást s mindannyiukat vád alá helyezte. A vád bebizonyítása után a törvényszék Knekl Ferencet orgazdaság vétsége miatt 6 hónapi börtönre, Kosár Mártont 3 hónapi fogházra, a másik két társát pedig egy-egy napi elzárásra Ítélte.
KÖZGAZDASÁG.
— A vetések ftllósa, mint nekünk Budapestről jelentik — az ottani tőzsdére érkezett inlormációk szerint — az egész országban kedvező- A jelentések eloszlattak minden aggodalmat éa azt a reményt helyezik kilátásba, hogy feltételezve az időjárás további kedvező alakulását, továbbra is jó reménységgel nézhetünk a tél elébe. Hogy\' mindezek dacára az üzlet a gabonapiacon tartott, részben a nagyfokú üzlettelenségnek, részben az amerikai jegyzések drágaságának tulajdonitható, melyeket ezokás-szerüleg tekintetbe vesz a budapesti piac.
— Az Iparfejlesztés utján. Egész sareg uj gyár és ipartelep alakulásáról ad bírt a ,Gazd. Tud.\' Újbányán egy angol részvénytársaság posztógyárat akar létesíteni; Budapesten egy világítás-berendező gyár — hogy ellensúlyozza az ujounan létrejött izzólámpa kartelt — izzólámpagyár alapítását terrezi; Mücke R. mérnök, a Chandoir-féle fémhenger-müvek volt igazgatója, megvásárolta a bazini volt Wagemann-Seybel-féle vegyészeti gyárat és abban ércek és fémtartalmú hulladékok számára való olvasztó-és lugzó-múvet fog létesíteni; Sonnen-sebein és társa cég margaringyárat létesített Erzsébetfalván; Bácskola község pedig nagy támogatással biztosította a Wiesenburg Adolf bécsi gyáros létesítendő selyem szalaggyár felépítését.
I RO I )ALOM
— A Honi Ipar most megjelent ulolső számában Sugár Ottő felelős szerkesztő cikkezik az osztrák iparpár-tolási mozgalom megindításáról. — 8zerb Károly keresk. tanácsos az iparosok kereskedelmi nevelésének szükségét fejtegeti. — Protovin Géza keresk. kamarai titkár ,Az élősdiek\' cim alatt ír igon érdekea cikket. A szám azonkívül még az iparfelügyelet szervezésének reformá-lásáról, a lakatosmunkások bérmozgalmáról és még több érdekes tárgyról hoz közleményeket.
— Előfizetési felhívás. Báboss László ügyvéd előfizetési felhívást hirdet két kötetes munkára, melynek címe .Költők Világa\'. A .Költök Világa" 2 kötetre van tervezve, e az első a .Parnasszus\' felöleli a klasszikus költőket, a Il-ik a .Helikon* a koszorús költőket. Az I ső kötet tartalmazza Homeroat, Sop.hoklest, Kalidasát, Firdusit, Dantét, Tassot, Camoenst, Shakeipearet, Miltont, Moliéret, Goethét, Schillert, Tegnert, Burnst, Byront, Shelleyt, Béraugert, Puskint,
Lermoutoffot, Aranyt és Petőfit. A Ilik kötet: Hafizt, Ariostot Leont. Mickievicz, Moore, Heine, Hugó, TenjBon, Longfellow, Lamartine, Leopardi Hemane, Poe, Tompa, Vörösmarty, Lenau. Horatius, Virgil, Petrarca, etb. költőket. Ez a két kötet munka egy azerves egészet fog képezni n arra fog törekedni, bogy amit mások nehezen sok kötetekben találnak fel, egyesítse s a tulajdonosának teljes felvilágosítási, 8 liü képet nyújthasson, a magát a müvet is,.s magukat a költőket íb megszerettesse « őket megismertesse. Egy-egy kötet ára 4 korona, melyből egyelőre csak a 1 irnaeszus vagyis az első s ennek me^ \'lenése\' után rövid időre < Il-ik kötet a Helikon log megjelenni. Az előfizetési pénzek december hó 30-ig Babosa László ügyvéd címére küldendők. Kötve. a kötet diszkötéasel két koronával drágább.
3xerke9*Ut*4g : Dr. Viltanvi Bcnrik. íclelSi iierkentí. Kiadó : Ifí. Ffajdit, Jtnsct.
RÍM™ « askí
Dűli úGljGlU^—:
házhoz szAllitva. — Nagy mintagyűjtemény azonnal. Henneberg selyemgyár, Zflrlch.
VEGYES.
— Yárosl lakók, hivatalnokok stb. Emésztési zavarok és t.z 016 életmód és megerőltetett szellemi munka következménye ellen ,Moll, aeidlitz pora* az emésztést hathatósan szabályozó és enyhén hashajtó tulajdonságai következtében tejesen nélkQlözhetlen háziszer. Egy doboz "2 kor. Nsponti szétküldés utánvéttel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udv száltitó álul Bécs Tuchlauben 9. Vidéki gyógytárakban határozottan Moll-kóssitményét kérjük védjegy és aláírásával.
Nyilttér
Az e rovat alatt közlötiekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a kÖBZTénybnntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmainát,orvosi tekintélyek által a Llthton-forrás
SALIIATOR
sikerrel rendelve lese. Mugyhajtó hatásn!
Kellemes ízi! | Kőnnjen eaéuthetö
Kapható áaványrizkoreakedésekben éa
gy ógj szertárakban. A Salvator-íorrás igazgatósága Eperjesen
A Malos cs, l\\i „Wififlör-Zflite"
277. számában 775. oldalon méltó módon foglalkozik Wilhelra Ferenc, gyógy-Rseréöz, « és kir. udv. e/állító Wilheltn-féle antlartbritikns éa anti-reumatikua vértisetitó teájának gyógyhatásával: Több irányban tett lapasztalat alapján az antiarthritikoi és antireumatikni vér-tisstitó teát reoma\'ikus és csúzos bántál-máknál kitűnő eszköznek ajánlhatjuk. Különleges hatása a test egész vértar-talmán, valamint az idegrendszeren nyilvánul, amennyiben a vér sűrűsödését mog-szQntcti, az altestben a szénsavtartalma venerikus vért megtisztítja, a nyálka- i* epekőlerakódásokat eltávolítja, valamint a székrekedéseket, melyek mindannyian előidézhetik a nevezett betegségeket,
m6|tmek a teának még huzamosabb időn keresztül váló használata sem nehe*iti a* emésztést, sSt ellenkezőleg erősiti.
Különösen ajánlatos ennek a teának a használata tavaazszal, Talamlnt zordabb és hidegebb időjárásban, amikor a nevetett bajok föllépni szoktak és nagyon megviselik a betegeket.
Hogy megóvjuk magunkat hamis utánzatoktól, melyek a jó eredményt maguk után nem vonják, ezt a teát egyenesen Wllhelm Ferenc, gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállítótól Neunkirchea (Bécs mellett) raktárból, vagy ennek fiókjaiból kell beszerezni.
J>-. BaudtxUs.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 poBta kttldeméry 15 csomag 24 kor. bérmentve «z oaztr. magyar monarchia posta állomására.
8 22237/1903
HIRDET MENY
Nagykanizsa város tanácsa közhírré teszi, hogy a v. tulajdonát képező erdő és fislegeifi területeken a szálfa eladások a következő napokon tartatnak meg, és pedig:
November 24-én: az Alsó erdőn 1—20 f. sz. alatt 26 drb. Biárazfa 200 K. — f. becsért
„SZARYAS JEGY „KULCS
■ ah ----Legjobb, leglti*-,-
M| \' dósabb és ezért
» legslcsébb
KVSngp szappan.Minden lOU—i> SSLjJtS kártékony hez- tor "" zákeveréstöl
—^á-a^ue— mentes.--
Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a „Schlehf névvel, a a fonti egyik védjegygyei legyen ellátva.
Az eladások mindenkor a helyszínén d. e. 9 érakor kezdődnek, az éiadis árverés utján azonnali készpénzfizetés mellett történik s a megvett fákat a vevők legkésőbb 1904. mire. l-ig elhordatni kfitelesek. Nagykanizsán, 1903. november 17-én.
A városi tanács.
Nyomatott llj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
XI.II ÉVFOLYAM.
190S. DECEMBER 12-én.
sooaoOQOt
Z.K. "/,« 903.
OLL-.FELE I :t.1r
c-k ak*or valódiak, ha mindegyik dobo. Hotl A. vádjeayit és aláirtait ttlntotl fol.
t SS^ssjs&Zií isasüíUíss-f £
tSE iSSSr\'S •l«tH.*l* «"«. . jeli
ÍTlW\'.k ó" nú»dlr n^robb .Hegedéit Kemtt. - ár. egy l.p.o.et.lt .re-dall dtbazsuc 2 kor
Ham isitások törvényileg fenyíttetnek.
seidlitz-poi
p.,1, akkor valódi b* »iode«ylk Ovo, MOI.L a. véjjefy" i«M«U \'«! LsaK aKkor vamui. Hlll. (cn„ta í„<,„iui vau <ítt>. a
ír..oil. b.r.ztaz é> >é o.TattMea mim HJdaleMllllipIM MMrnWMI ujr " "" .".[IIH. ooíb köTetkíimáoycioél t«i.»„r.M..bb «íp.«r.
_ Egy ónozott .r.d.ll Bv.g ár. I k.r. 90 411.
MOLL Gyermek szappanja,
U-jrfloom.bb, l«CT«bb m4d.«t uoriot ké..l(«k zjermok é> holp ..«PP« , bir ok.mO ápolállr. gyermekek . f.IXttek ré.zer..
ára d.r.b.nkl.l - <0 411. Öt d.r.b - I k.r. 80 411. Minden d«r«b pemek-tiappaa Moll A. té4|»4y.m van _
F ő « z é t k D I d é s: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitó által,
Bécs: Tuchlauben 9. sz. Vldíki mogrODdolítek n.ponta poiuotiavét mollclt l«l|oliltelnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Ro8enfeld Adolf Fiai.
3000000a.öoooo ooooooooaaocoíxaooeiaBa
k*xxxxkxxkx»k*x xxx xxxxxxxxxxx
„MATER" GÉPGYÁR
vas- és fémöntede
részv -tars. SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., Lipót-körut 15.
Késxit mindennemű
Gazdasági gépeket,\' KU1
Benzin-motoros csépiökészieteU.
««k..Benzin-motorokaUX
Malomépltéwet: ^ZZ^^.L\'"^ (ép
HíilÖlllcKCSHéir: kecnj.bb "erkeiem cs.varos fia azabad. vluyonáita
n«linrne ]t tl .féle vilí«b!rO amerikai arató c. kauUó s«ptV wsgorne u. „„„„„nőj. uorftato. kíPvi»is.f(e.
Képet árjegyzék l.gyan í. bér»«lv«. (iváa.tr. aladla wOk.égUlrí klU. kjll.igv.lí.
xx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7319/tk. 908.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. laték, mint tkvi hatóság közhírré testi, bogy a nagy-kaoizsai takarékpénztár álul alapított Önsegélyző Szövetkezet végrehajtatónak, Pl.nder László és taai végrehajtást szenvedett elleni 200 kor. tőke, ennek 1901. éri ueptember hó 20 napjától járó 6\'/i7. kamaui, B\'/\'f, kéiedelmi kamatai, 18 kor. hátralévő követelés, 12 kor. korábbi, 18 kor. 80 fill. ujabbi árverés kérelmi • a még felmerülendő kölUégek iránti végrehajtási ügyében a n.gykanizaai kir. tszék területéhez tartozó a a nagyk.ni-zsai 1874. »z. tjkvben előbb Plandor László, jelenleg pedig Marton Ferenc (nőa Varg. Katival) tulajdonát képező t 7636. hrsz. bíz, udvar kerttel Kis-kanitWn 1164 kor., ngy a n.gykanizaai 8119. sz. tjkvben előbb Plaoder Lá«ztó, jelenleg pedig Julák Ferenc éa neje Dr.xler Juli tulajdonát képező f 9086 a hrsz. szántó a cigányberekben 44 kor. becsértékben
1904. évi január hó 9. napján délelőtt 10 óraíor
ezen tkvi hatóságnál megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-ál készpénzben vagy óvadékképes papírban > kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1908. évi szeptember hó 21. n.pján.
10166/tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagykanizsai takarékpénztár végrehajulóuak. Sípon Lajos és neje Szabó Katalin végrehajtást szenvedettek elleni 596 kor. tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagykani zsai kir. tszék területéhez tartozó s a b.hóti 829. sz. tkvben f 1683/47. braz. szántóföld az unsági tagok dűlőben 746 kor. becsértékben, Sípos látván h.hótl lakós árverési vevőnél .hátralékos 1031 kor. 40 fill. vételár és énnek 1903 jullus 29-tól 6V, k.mstai, 12 kor. njabbi árverés kérelmi kölUégek behajtása céljából
1904. évi január hó 5. napján délelőtt 10 órakor
Hahót község házánál megtartandó nyilvános árverésen el.d.tni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett beoár.
Árverezni kívánók tartoznak °a becsár J0*i,-át készpénzben vagy óvadékképes p.pirb.u . kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1903. évi november hó 18. napján.
Nyavalyatörés.
Ki nebézkórbao, görcsökben éa más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brochuráL Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apolheko, Frankfurt alMain által.
November 24-én: as AIb6 erdőn 1—20 f. bz. alatt 26 drb. axáruía 200 K. — L
és o^jacott 1-10 » ■ 48 • nyárfa 122 a — w
November 26-án: a Felső erdőn 1—39 ■ ■ 64 • ssárazfa 336 m 40 a
November 28-án: a Felső nyireaen 1-25 • 44 » a 92 a — a
a szepetneki ut mellett 1—17 ■ ■ a 30 B nyárfa 82 a — a
Deciember 3-án: Alsó njiresen 1-48 i • 178 n szárazfa 265 9 40 a
Dectember 6-én: Al«6 nyireaen 1-62 ■ b ■ 210 a „ 228 n 40 a
Decsember 10-én: Felső erdő fásl. 1—167 ■ 324\' a azálía 1914 a 40 a
Deczember 12-én: Alsó erdőn 1—98 „ ■ • 174 a a 1760 • — a
Deciember 16-én: Alsó erdőn Badin 1—28 ■ a a 89 a a 432 » —
Deczember 17-én: Felsőnyires fásl. 1—110 • » 248 a a 640 a — ■
Decxember 19-én: Alsónyiree íáaleg. 1-61 » 888 a a 447 a 20 a
Decrember 22-én: Alsónyiree erdőt 1-384 • • • ■ 3390 s 3893 • 60 ■

CS.ésKIR.
A feltaláló d;meidinger tanár által kizár.jogositoil gyára.
UDVARI SZÁLLÍTÓ\'
„ _
Hhim féle folyíonégő-szabáJyozó.-szellőző kályhák TOBS N/A/T 65. OOO HASZNAI A TBAM
-HEIM Hfi
Jffesfia "Aá/y/tá/s^^
Utánzatoktól
MEIDINGER-OFEN utalással az itt
óva intünk H.HEIM ^ áJIdvédjegyre
JTolyfonéffő^ kapt/cr/lóA
KÖZPONTI FIÍTESEK
MINDEN RENDSZERBÉN,
MINDEN TÜZELŐ ANYAG/VAK FÜSrM£A/r£S TÜ/EIÉSSFL. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFÍJTHET.
Szel/az/efési berendezés eA,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZESEK. NÖVÉNYHÁ2I FŰTÉSEK.
legyoói refere/7 cz/jA. - frospe/t/soA ésAö/fségvefés eA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST. THONETUDVAjR
Eredetiben kaphatók bécs,o?er-döbung.
CSAK IS GYÁRUNKBAN BE?S,I.K0H1,MARKT7.
VAGY FIÓKJAINKBAN. PRAGA, HYBERNERG. 7.
ioooooac
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden haa-hajté, feloldó sier ajánl-tatn.k, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik. • •
EfT 15 pllnlát tartalmazó doboz 30 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona 0. é. 2.46 korona összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmeotesen küldetik.
Nensteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi
__________csak. ha minden doboz hátsó oldala a törvé-
| nyileg bejegyzett ,Ueil Leopold* védjegyünkkel, vörős-fekelo | nyomással van ellátva. Védjegvezett dobozaink-, utalványainkéi csomagolásainknak a „PHILIPP NEU8TE1N APOTHEKER" aláírást kell tartalmazniok.
MEUSTEIM FÜLÖP
Syííji.ertira a ,S»ent-Lipíithoi\' Z. K. "/„
WIKX, I. B««, PlankeataMe 6. Saktir KackuixUa: BB1TO LAJOS (a BEIK GYULA jjJtjtxerétMkníl.
loooaooooootxwoooogöotwao otxxiooooooS
laaat
XI.II ÉVFOLYAM.
7. A t, A I KÖZLÖNY
1903. DECEMBKR 12-én.
KM
Ml LKA SUCHARD
alpesi tej kakaó és czükorbol al Páratlan különlegesség.
Első Kézből; a gyárban rásárol Őa olcsón és legjobbsa. Első magyar hangszergyár
rillamoa erőre berendezve.
STQWASSER J.
ca. és kir. udvari hangszergyáros, hadseregsiállitó
a Rákóczi javitott Tárogató egyedüli feltalálója Budapest, II., Lánczhid-utcza 5.
Ajánlja a saját gyárában késrült összes réz-, fa-, fuTÓ-
és YonÓ8-haiig8zerebet, Hegedűk, goidonkák, bógök, fuvolák, klarinétok, trombiták és czimbalmok.
Tárogatö ára 30 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyen. Zenekarok teljes felszerelése olcaó árban, előnyös
tizetéai feltételek mellett. Harmonikák elpusztíthatatlan erös hangokkal. Javitá80k speciális kivitelben jzyorsan és szakszerűen e»«-kö^öltetnek, vonós hangszerek a legújabb találmányú
hangfokozó gerendával, melyért jr«ranciát vállalok. ÁRJEGYZÉK Mindén htatazerrfll kg18a-kni8« kércadS. aaaly bér-■íeaive aeqkBIdetlk.
A Richter-féle
II o r g o n y - K ő é p i t. ő s z e k r c n y o k
és Horgony-Hidépitöszekrények
még mindig a gyermekek kedvencz játéka. Miért? Mert, mint a legtöbb szülő saját ifjúkoriból tudja, a gyermekeknek mindig érdekes és mulattató szórakozást nyújtanak és nem kerülnek mint egyéb játékok már egynéhány nap múlva sutba.
Mert kiegészitőszekrények által mindenkor tervszerűen kiegészithetők ét ezáltal a gyermekeknek mindig értékesebbé és élvezetesebbé lesznek; mert minden egyes kiegészítő-szekrény\' a kis és nagy építésznek mindig ujat és Jobbat hoznak I
Kiért egy karácsonyfa alatt se hiányozzon a Horgony-Köépítöszckrény vagy a I lorgony-llidépitőszekrény. Bővebbet találunk a különféle Horgonyszekrényekről és a legjobb kiegészíti} módszerekrOl, valamint az uj .Satum\' és »Meteor« rakási játékokról az uj képes árjegyzékben, a mely kívánatra ingyen és bérmentve bekUldetik. A kl jól választani és vásárolni okar, az olvasva el előbb ezen érdekes elismerő nyilatkozatokat tartalmazó árjegyzéket.
A Richter-féle Horgony-Kőépitöszekrónyek és Horgony-Hidépitöszekrények minden finomabb játékszerüzletben —.15, 1 50, 3 korona és magasabb árban kaphatók.
Bevásárlás alkalmával csak a hires „Horgony" védjegygyei ellátott szekrényeket fogadjuk el, mert valamennyi másféle kőépitőszekrény csupán a Rlchter-féle eredeti gyártmány utánzatai. A ki zenekedvelő, az kérjen árjegyzéket a hires Imperátor és Libellion zenemüveVröl is.
Richter F. Ad. én Tárán, kir udvari és kamarai szállítók.
Iroda és raktár: Bécs, I, Operng. 16. Cyár: Xllf, Hietzing.)
— Rudolstadt, Nürnberg, Ölten, Rotterdam, Szent-Pétervár, New-York.
MAJDNEM
INGYEN!
Életnagyságú fénykép-nagyítás képeket (48—64 cm)
KARÁCSONYRA ÉS ÚJÉVRE.
ilyen alkalom névnap, születési, bérmáláni, karácsonyi é< újévi ajándéknak még nem létezett Magyarországon, hony majdnem INGYEN kéazit a YENDS fényképnagyitási műintézet
4 brónáért ^t^SlS8161\' 4 toTonáerl
Az árak minden utánfizetés nélkül.
Életnagyságú íényképnapyitások papirkerettel együtt (48-64 cm.) 4 korona.
Életnagyságú pasztelll-festméoy papírkerettel együtt — — — 8 korona.
Életnagysága olajfestmény, íqusrel — — — — — — 15 korona.
Életnagyságú fényképnagyitás diszes kerettel és üveggel 15 koronáé t
szállítunk. (60-76 cmtr.) Vidéki megrendelések a fénykép és a pénz előlegei beküldésénél. vtgy utánvétellel, minden kép után 1 korona csomagolási dij fizrt-odö. gy- A nagyérdemű közönség Így nem lesz kitéve a csaló Qeynökök t>ecsapásának és olcsón jut igazán mfivó.zies munkához.
C-ÍBDQk: „VENUS" fésjkép-nagjitó liintáet Budapest, VII., Kerepesi-ut 64. L. sz.
í»SS£8ejíaS5£aSi£5W5íaS5CS«5 Akácz és Gleditachía magot vásárol és mintázott ár ajánlatot kér
FARAGÓ BÉLA
cs. és kir. advar^ szállító Magyar Magpergetí gyári
Zalaegerszegen. £3S3£3CM3S3k»SS£3S5Saö5£»sK>
W
isssssaai
A Rlchtor-fóle
Lilimet. Cm. com
Borflony - Pain - Jücpeller
Ogy njgi kipróbált házi&zor, a moly már több mint 33 jór óta me^-bizlkatóbodörzsöléeül\'alkalmaz tátik,
kiuftayatí. ctáxail és «»íktlé«latí.
Tntás. Silányabb uiánzatok miatt i i bovásártáskér óvatosak legyünk és caakis oradeti üvegeket aol
juuk ...
árban a legtöbb gyógyazertárbau kapható. Fóraktir:Török, József gyógysziorteznél Budapesten.
Blcrn F.Ád. és lárss,
cím M kir. «dv»ri Mállltik. Rudolstndt.
Hirdetések
Bécsi lapok.
további az összes Ml-ja fa alföldi vjsáiok részére a legolcsóbban eszközli
RUDOLF MOSSE,
Annonccn-Expcdition
WIEN, I. laz., Sallaratltta 2
Férfiak ingyen kapnak, olyan uj találmányú orvoságot, mely az elvesztett erőt újra meghozza, Próbacsomagot s egy száz oldalas könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik érte Írnak. Ez a iegbá-mulatraméltóbb wodaorvosság, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, szifilisben, vaJamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel egyUtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a házior-Vossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi elgyöngűléíbcn.vagy krónikus baiokbau szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógysxer közvetetlenUl azokra a szervekre hat, a hol; a megerősödés szükségei csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhal State Medical Instltutnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagol rögtön elküldik. Az Intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonokat nem hagyhatják ek A pióbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyithatók ebből a rettenetes bájból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy. ingyen csomag orrosságot kap magyarázó könyvvel együtt. Írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A levelet így kell dmezni: Stalo Medical Institute, 17 Elektron Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A leválj mindig bérmentesitendők.
Med Dr. Traub József gyomorpora
G A S T R / C / N
ormilai is mcpizsíaita és tanílra.
Ezer é» ezer ember gyomor, bél é, mái bajok következtében szigora étrendre van kényszerítve, ami az életet kinoiiá teszi. Dr. Traub Józzef Gaatricln gyomorporának használatánál ezen étrend már rövid idó mulra feleslegessé válik. Betegek, kik sok táplálék felvételével erSiek akarnak lonni. elérhetik a Oaatricinnel. a legrövidebb id5 alatt. Qastricin mulandó bajoknál, mint gyomorégés, felböfögéz, felfúvódás, gyomorfájás, hányás, görcsök, rossznllét, szorulás, fejfájás ós rossz emésztésnél zzounsl használ és hosszabb élvezetnél megzzQnteti a régi gyomor és bél bántalmakat, melyek eddig minden szernek ellenáltak. — Qaatrlcln nem hashajtó szer, a ssékelést axoaban ssabályozza. — További-kat a prospektusok szolgáltatják. — Orvosok részére iogyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárban. Nagykanizsán PRÁQKft BÉLA gyógytárában.
Főraktár „Salvalor* gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógydrogueriákban.
Nzg> dol>om 3 kor., kis doboz 2 kor., búrmentve 20, ajánlva 46 Mlérrel több
Kapható minden szakmába vágó üzletben, , nagyban Scbwarz és Tauberoél Nagykanizsát].
Stefánia szálló
lj ■ II, Taborstra8«e 12.
központi fekvés 6 perc az Islván-tértöl, 2 perc a városi pályaudvartól. Omnibus és utau vasút
mindenfelé és apályzudvarokhoaa szállótól Újonnan és modemül berendezve. Villamos világitáz mindenütt, fürdók él melegvizvezeték. Legnagyobb kényelem. Szobaárak: I. em. írt l-ÖO. 11 em frt 1 80, 111 em. írt .1 <0 kiszolgális és világítással, árengedmény ker. nlazókaak ás hosazabb ottartózlodásnál. Nincs étkezési kényszer.
Wilzmtmn Káról!/ tulsjdooos
SZOLOLUGAST
ültessünk minden ház mellé ós kertjeinkben föld- ósxhomoktalajon.
Erre asonban nem minden sxölöfaj alkalmai, (bár mind kuazó természetű) mert nagyobbréazo ha meguó is, termést nem hoz, ezért sokan nom ériek el eredményt eddig Hol Ingaanak alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat sz egésr szötíérés idején a legkitűnőbb muskatály éa más édes ssőlökkel.
A azölö hazánkban mindenütt megterem a nincsen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb gondo-zásaal Iclnevelheiö nem volna, ezenkivQl más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek atb. a legremekebb disze, anélkül, hogv legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre hsacnálható részekből Ez a legháladato-sabb gyümölcs, mert minden évben terem.
A fajok itmertetéaére vonatkozó, siinea féojnyomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik meg, aki czimé: egy levelezőlapon tudatja
ímeHék első siölőollTáüjlele^ Kagj-Kágja, n p. SrékcJjhid
T. cz.
Örömmel váD szerencsém a t. kOzOnség sziTes tudomására hozni, hogy köoj\'v- éa papir kereskedé8emet egy uj üzletággal
Gyermek- és líjusági Kölcsönkönyvíárral
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eléget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönköoyvtáramat, hogy azt állandóan bóviteni fogom a MAGYAR GYEEMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitünó könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ó számára Íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsondij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban,, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20-25-ször cseMlheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, njabb szórakozást szerezve maginak. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülók jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajditc József
könyv-, papír- é> írószer-kereskedSa Nagykanizsa.
Zalai Közlöny*
1903. DECEMBER 12-én.
XLIi. ÉVFOLYAM.
A Pesti Napló karácsonyi ajándéka
Köhögés, rekedtség és
elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
1 Puli «•>)». laelr eddigelé Eabír lri|édlijál, lr»l Jiaei klllaéáll. Zlckj "I"1) lll.iltricli.il. Iit.il Jáz.at Bi.k Walít, . »l.t)-«lk.«.t. i «íllot-llJ<»il. U.ill a ri.ik kl.lleli Zicky-ilbaaat. Itb. üli lllllilirt • kélJTlUeei állaliill l.llliiil k.He klálMíeHl. u Ilii addigi liidiíijill lililaalé íéayajal él jeapálil Iruj.iizaa kaaeej lilirtll
csonMcvSlpapii. Kapható ;
. t ft cí c > ft-c?c sóban.
Seliulck Henrik
Bécs, I, Wollieile 11, filisiint és I. emelet j
Alapíttatott 1813 » Telephon 809. ; A c. k. p«.t»Ukuékpéo«tir CleiriOf-uim- :
lijl 804. 816. •iinlja nuiAl kirdetíll mctbliiiok gyarl : i. eloié elintíiíiér. bel- 6> kOIfítdi ajatgok részére
: Szaktaaioiok, hirdetéii ttryazalak, traza-
báiok di|«enteiea. \'Lego|ibb nagy blrlip-ár|«gy«k hirdetikilk ingyen ét bérmentve.
i Saját gyUjteményes-hirdetí
] rovat a
„fa Frtie Presse" e\'s „Keiéi Wr. TagtlaU"
(hírlapokban mindeinema hirdeti, ráwére, mini: Adái-vételi küzléaek minden Izlat-í ágnak, Tire, képvliellti. Ugyaíkl, illáét-; ktreeó, a|áalatl hlrdoléiek itb.
könnyű, eloRinl
amerikai felezipók
GYÜMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSCOMSEBVÁKAT
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben
„ELSŐ KECSKEMÉTI COMSERVOrÁR"
KECSKEMÉTEN. mr ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. \'
.Ára csomagonként 50 fillér. 500 gjamm.

* ^-taolíA*"
egész szemgkj^^
München
NAGYKANIZSA) 1903. december hó 19-én.
51-ik szám
XLII. évfolyamr
Előfizetési ár:
Egész érre . . 10 kor. — fili. Fél évre ... & kor.. — fili. Negyedévre . . 2 kor. 50 fili. Egyes Bzám 20 fili.
HIRDETÉSEK
6 hasábos petiuorban 14, másodszor 12, s minden további sorért 10 üli
NYÍL TTÉ R BEN
petit Boroukónt 20 fillérért vételnek fel.
ZAUI KÖZLŐIT.
A lap Kellemi részét illető minden közlemény a felelői azerkeaztő nővére, az Anyagi réwt illető közlemények pedig » kiadó nevére címzetten Nagykanizsára bérmentve Intézendők.
Bérmentetlen lovelek nem fogadtatnak el. -
KéziratoktlsBzanetu küldetnek
A nagykanizsai .Ipar-Testület,\' a „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,- a .Kotori takarékpénztár részvénytársaság," „nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagykanizsai kisdednevelő egyesület,- a „nagykanizsai tanitói járáskör/ a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a .katonai hadastyánegylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai ktllválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A betétkamatját).
Tudvalevőleg a fővárosi nagy pénzintézetek a nemzetkfizi pénzpiacon általánossá vált pénzbőség beköszönte után leszállították a takarékbetétek kamatlábát és már hosszabb idő óta 3—3\'/,\'/, betétkamatlábat tartanak fenn. Ez a mozgalom, mint minden mozgalom, természetesen csak lassan terjedt ki a vidéki pénzinztézetebre is, de mégis kiterjedt. Az elmúlt és a folyó év folyamát; számos vidéki pénzintézet szállította le a betétkamatlábat, amint ezt a hétről-hétre regisztráltak, némely pénzintézet pedig legalább azzal igyekezett kamatterheit könnyíteni, hogy a betétkamatadót, melyet eddig nem ritkán 5—6\'/, betétkamatláb mellett is az intézet fizette, a betevőkre hárította át. Most a szomszéd Ausztriában ellentétes mozgalom indult meg, melyre az impulzust az Első ausztriai takarékpénztár adta meg, amely a betétkamatlábat \'/,\'/,-kai felemelte. A bécsi bankok, amelyek betétkamatlábakst egész 37.-ig leszállították, nem követték ugyan ama nagy takarékpénztár példáját s közelebb tartott értekezletükön a mostani alacsony betétkamatláb további fentartását határozták el, az azonban valószínű, hogy az osztrák községi takarékpénztárak közelebb szintén felfogják emelni betétkamatlábukat.
Már most az a kérdés áll elő és ezt a kérdést nálunk is sokan szellőztetik, hogy indokolt-e hazai pénzintézeteinknek az alacsony betétkamatláb mellett való megmaradása, vagyis nem mutatkoznak-e a pénzpiacon oly jelenségek, amelyek a betétkamatláb felemelését indokoltá
_ _*-) ______
teszik? E kérdésre megfelelendő, mindenek előtt ki kell emelnüuk, hogy a nemzetközi pénzpiac helyzete nagybau és egészben nem változóit, ma is a 2\'/.— 57,7. kamatláb áll fenn és nincs is rá semmi kilátás, hogy az olcsó pénz korszaka egyhamar véget érjen. Ami pedig a hazai pénzpiacot illeti, itt igen szokatlan nagymérvű pénzbőség uralkodik. A két egymást követő év jó termései felduzzasztották az elhelyezést kereső tőkéket és mivel minden vállalkozás szünetel, mivel az értékpiacon — a járadék kivételével — a vásárlási kedv egyáltalán nem akar fellendülni, a felgyülemlett tőkék a pénzintézeteknél helyeztetnek el. Számos vidéki pénzintézet, ezek közt kisebbek is,\' alig képes kellően gyümölcsöztetni a felgyülemlett betéteket, de semmi esetre sem gyümölcsöztetheti azokat oly kamathozam ellenében, hogy a betétkamatláb felemelése utján a betevőknek nagyobb hasznot juttathasson. Figyelembe veendő az is, hogy az osztrák takarékpénztárak községi intézmények lévén, nyereségre nem dolgoznak, mert osztalékot adni nem kénytelenek, minélfogva a betétek hitelmüveletekbe fektetése utján elért tiszta haszonból többet juttathatnak a betevőknek. És mégis az Első ausztriai takarékpénztár felemelt betétkamatlába csak 3 7.7.. mi£ hazánkban a fővárosi pénzintézetek 3—3 y,7, betétkamatot fizetnek, a vidéki pénzintézetek betétkamatlába pedig 47.-tólinál sehol sem alacsonyabb.
A betétkamatlábnak a jelen viszonyok közt való forszírozott felemelése a hiteligények kielégítése szempontjából sem kívánatos, mert szükségkép a kölcsönkamatláb felemelését
vonná maga utáu, amit pedig mindaddig, amig az általános pénzviszonyok rá nem kényszerítenek, kerülni kell. llgy hiszszttk ezeknél fogva, hogy a betétkamatláb felemelését komoly megbeszélés tárgyává tenni nem lehet, sőt még mindig annak szükségessége forog fenn, hogy azok a pénzintézetek is csökkentsék betétkamatlábukat, amelyek azt eddig — a verseny érdekében — abnormis magas fokon fentartották.
Maternité.
Brieux legújabb darabja a .Maternité," mint e szenzációt hajszoló francia minden drámája, hivatva van arra, hogy megjelenése után egy ideig széles körökben beszéltessen magáról. Brieuxnek kitűnő érzéke van abhoz, bogy a levegőben lógó nagy kérdéseket lekösse és szenzációs alakban feldolgozza. Újságírója ö a drámairodalomnak, ki reagál minden aktualitásra és tudja, tnerre kaphatók a legizgatóbb szerek. ;
A Maternitéban a ma nagy kérdésével, a gyermektelenséggel foglalkozik erös érzékkel a jelen állapotai iránt s mint azt tőle megszoktuk, nem nagyon mélyreható filozófiával. Amit ö Qz, az a pillanat bölcsészete, bijjával minden általánosaágnak és teljesen nélkülözi az állandóság\' jellegét. Lehet, bogy Páris lelkesedni fog a darab tendenciáján, de bizonyos, ho?y PáriBon kivül nem fog akadni bálás közönségre. Különösen nekünk ez a tendencia még nagyon franciát és túlságosan józan. A Maternité cáfolata akar lenni a gyermektelenség megszűntetésére irányuló törekvésnek. Az elméletbeD Malthus tanához köti msgát, csetekvéoyében pedig körülbelül\' kimutatja, hogy a társadalom bármily erős meggyőződéssel fűzi is létkérdését a népesség minél nagyobb mérvű szaporodásához, magát az anyaság mivoltát nem tiszteli és nem becsüli meg. Festi egy szegény leány helyzetét, kire termékenysége csupán átkot hoz, a magyarázó cikkben pedig, melyet Brieux a Matin
hasábjain közzétett, azámokkal igazolja, mennyire nem engedi meg egy szegény ember budgetje a szaporodás nemes passzióját. Ezek után a helyes és a mi izlésünkuek megfelelő következtetés természetesen az lenne, bogy ha a társadalom a népesség szaporodásában magára nézve előnyt lát, ezt becsülje is meg. Mindenléle konjunktúrával hasson oda, hogy az emberanyag árfo\'yam* emelkedjék és hogy az anyaság szolgáltatásának arányában részesüljön a társadalom hálájában. Azonban Brieux nem igy követ-kertet. őt a természettudományi gondolkodás álláspontja hidegen hagyja. A szaporodásban ó a társadalomra semmi előnyt sem lát. ellenben lálja, sót túlzottan látja a fekete nyomort, melybe a munkáscsaládokat tagjaiknak nagy száma dönti. Brieux tehát ahelyett, bogy a társadalmat oktatná ki kötelességére a .Maternité* iránt, egyeoesen .lebeszél" bennünket arról, hogy fajunk fentartá-sára és fenmaradására súlyt fektessünk.
íme, tehát megjelent a bölcselő is, ki a gyermektelenség rendszerét igazolja és a meddő cocotteok bizonyára oem fognak késni, hogy azt elméletileg is magukévá tegyék, miután a gyakorlatban az elméletet már rég megelőzték. Brieux filozófiáját Páris testére szabta és bizonyára részesülni is log Páris elismerésében.
Tagadhatatlan, hogy a Maternité tárgyát a szerző változatlanul meríthette volna a magyar társadalom életéből is, mert a darab alakjait nálunk is megkaphatta volna, sőt a milien és a helyzetek is csak kevés változást szenvedtek volna. A leányt, ki bűnbe esik és kit a társadalom természetének e hatalmas erénye miatt megvet, nálunk is felszedhette volna az aszfaltról, bármely utcasarkról.
A .Maternité" tendenciája bennünket mégis hidegen hagy és nálunk nem lesz egyéb modern hazugságnál. Sajnos, aktualitásából nálunk sem fog vesziteni, de jó tanácsait köszönjük, élni nem akarunk velük. Bennünket áthat a meggyőződés, hogy a magyar fajnak legfontosabb létfeltétele a szaporodás mai átlagának fokozása és ezenkivül nálunk a természettudományi gondolkodás most éli ifjúságának azt a korát, mely tele
van ideálizmussal és szentséggel. Előttünk derengeni kezd a természet vizsgálatának nagy tanulsága: minden ntód nélkül elmúló szerves lény egy elbibázott spekulációja a teremtésnek és jobb érzésünk annyi lelkesedéssel függ e tételen, mint maga Zola .Termékenységének* patri-arbalis alakjain és tendenciáján. Mi a természet erényét láljuk a szaporodásban és égbekiáltó hazugságot a társadalom indolens magatartásában.
A baj nálunk sem kisebb, mint Franciaországban. Kik jó módban élnek, megszaporítják családjuk számát, mig a kevésbbó felvilágosodott és az anyagi jólét alacsonyabb fokán álló osztályok, kik a természetes érzés és gondolkodás világától még nem távolodtak el, .sokasodnak és szsporodnak, mint a tenger fövénye és az éj csillaga." Et az osztály a bibliái olvassa, él aszerint és szenved is mint a biblia alakjai. Brieux alakjai, a gyermekei uagy száma miatt nyomorgó munkáscsalád és anyasága miatt kiközösített leány ezek közül kerül ki. És innen kertll ki a törvénytelen gyermekek nagy száma, a pálinkás lebujok, a börtönök éB a\'kloákák rendes tölteléke.
Nem hisz8zük, hogy a jobb érzés nálunk a .Maternité" ével mindenben megegyező körülményekből a Brienx tendenciáját vonja le. A nyomor, melyet a termékenység a szegény családokra zúdít, nem könnyelműségnek következménye; hatalmas vád a társadalom ellen. A természet elsőbbségi jogot kebelezett be rajiunk és természetellenes, bűnös az, ami ezzel a joggal ellenkezik. A nagyszámú család, mely hogy megélhessen, merényletet követ el a társadalmon, konvencióink szerint bűnbe esett, de az az osztály, amely kényelmi szempontokból gátat vet az élet nagy folyamának, bűnbe esett, a társadaloméinál igazabb és állandóbb törvények, a természet örök törvényei szerint
Brieux mérget ad be az emberiségnek és ez annál veszélyesebb, mert szépirodalmi formábar teBzi. A drámák ós regények tendencie.it nem szoktuk túlságos komolyan venni, de önkéntelenül is élünk velük, mint a levegőt, magunkba azivjuk Ezek a tendenciák kikerülnek az utcára
TÁRCZA.
k milliomos.
Irta: F. C. Philips.
— A .Zalai Közlöny* t4rctj*. —
A gőzhajón vettem észre. Nem milliói tették, nem is az tette, hogy én olyan nó vagyok, aki szívesen érdeklődik az idegenek iránt. Hanem volt valami az areáu. valami megmagyarázhatatlan kifejezés, ami fölébresztette a figyelmemet és találgatásra ösztönzött.
Még egyszer kijelentem, hogy a pénzének semmi köze sem volt a dologhoz, hiszen amikor legelőször föltűnt, azt sem tudtam, hogy kiesoda! Én csak a közepeskora embert láttam benne, amint gondolatokba merülve sétálgat föl-alá a fedélzeten s egyszerre csak azon vettem észre magamat, hogy érdeklődöm iránta; később aztán a nevét is megtudtam és azon csodálkoztam, hogy miért nem viselkedik vidámabban. (Kn bizony vígabban pislognék bele a világba, ha olyan jövedelmem volna, melynek leírásához öt vagy hat számjegy szükségeltetik.)
Már ötödnapja voltunk uton és éppen az Írországi Queenstown felé közeledtünk, araikor megtudtam az emberem élettörténetét. Ö maga mondta el nekein. mert nagyon összebarátkoztunk, már amint ilyen tengeri utazáson rendesen történni szokott. Azt azonban nem igen hiszem, hogy jobban tudnám elmondani, mint ahogy ő elmondotta, azért hát az 6
tulajdon szavait fogom idézni, amennyire tudniillik emlékszem reájuk.
— Bizony nem mindig voltam én gazdag ember, hej. nem bizony!
Magántitkár voltam egy uri embernél, kétszáz font évi fizetéssel.
Azt is meg kell jegyeznem, hogy nem vagyok amerikai születésü, ámbár nagyon , soká éltem az Egyesült-Államokban; itt születtem Angliában.
Egy baronet volt a gazdám, egy országgyűlési képviselő, neve azonban nem tartozik a dologhoz. A leányát azonban Mabel-nak hívták. Mabel huszonkét éves volt, én huszonhét és — amint már a konvenció is magával hozza és ha jól sejtem, ön sem fog bámulni rajta, ha azt mondom, hogy — megszerettük egymást.
Szeretném, ha önnek le tudnám irni Mabel-t. Kérem önt, idézze emlékezetébe a legszebb leányt, akit valaha látott és akkor talán fogalma lesz Mabel-ről, de nem, akkor sem tudná elképzelni, mert hozzá fogható szépség talán még nem is volt soha. Szívesen megmutatnám az arcképét, csakhogy nincsen. Hát gondoljon magának egy szőke leányt, olyan „izlandi szeműt" — amint mondani szokás — és hozzá azt a hajat, mely olyan volt, mintha mindig napsugár csillogna rajta. Idegennek "képzelem a gyermekemet.
— A gyermekét? — kórdóm. A milliomos igent intett. — Igen, kérem, az egy másik Mabel, akihez épp most vagyok utazóban; egy kis leány, akit az anya nevére kereszteltettem! Husz éve nem láttam a leányomat. Amikor Mabelt feleségül vettem, atyja kitagadta ós nem
törődött vele többé; bizony, kérem, akkor. Isten a tanúm, hogy becsülettel meg-vezekeltem vétkeimért, mert szegény feleségem anuyit szenvedett, hogy alig bírtam elviselni
Eleinte nem ment rosszul a dolgunk. Már előbb megtakarítottam egy kis pénzecskét és ha nem is adhattam egyebet, legalább gondtalan életet biztosíthattam neki. De már most az volt a baj, hogy nem kaptam állást, ugy hogy mind rosszabbra fordult a sorsunk és mikor a gyermek megszületett, már alig volt egy-két lillórkénk.
Szereztem ugyau valami másolómnnkát, de hát nyomorúságosan fizették; olyan volt az, mint a valóságos alamizsna. Rendesen azt mondtam a feleségemnek, hogy korcsmában ebédelek; szegóuynek rézpénzzel kellett gazdálkodni, mert a legnagyobb nyomorban éltünk. Most, persze, ezt az egész \'hajót megvehetném és meg se érezném, hogy pénzt adtam ki. de akkor egy ürücombot se voltam képes hazavinni a feleségemnek! — E szavak után nagyot nyelt a milliomos, alighanem valami káromkodást fojtott magába. Azután engedelmet kért, hogy rágyújthasson.
— Gyújtson csak rá egész bátran — mondám neki, ami megtörténvén, utána jó egy-két percig egyikünk sem szólott semmit
— Egyszerre megbetegedett — szólalt meg hirtelen a milliomos — és amikor tisztán láttuk, hogy »em fog felgyógyulni, csak akkor irt egy levelet atyjának.
Az apa el is jött Alig változott meg a két óv alatt, mióta nem láttuk. Leánya, persze, sokkal jobban el volt változva.
Feleségem arra kérte az atyját, hogy ha majd meghal, gondoskodjék a kis babánkról. Ezt meg is igérte az apa, csak azt kötötte ki magának, bogy amig husz éves nem lesz a leányom, addig ne törődjem vele és ne is iparkodjam viszontlátni. Feleségem vonakodott, de ón elfogadtam a föltételt. Mert ha visszautasítom, gyermekemnek egész jövőjét tönkretettem volna.
— És azóta nem is hallott róla? — kórdóm.
— Nem, semmit; ugy alkudtunk meg, hogy se nem látom, se nem irok neki
— feleié a milliomos.
Egy hét múlva eltemettük a feleségemet ós Mabel-t, a gyermekemet, nagyapáók vették magukhoz. Attól a naptól fogva egy betű hirt sem hallottam felőlük. Rólam se tudják, hogy élek-e, halok-e.
— Való.ságos regény. — mondám rokonszenvvel.
— Ön milliomos lett és most visszatér a leányát követelni; de ugy-e most már elviszi magával Amerikába?
— Magam is\' ugy remélem, — feleié ő.
— De ezenkívül azt is remélem, hogy olyannak találom, amilyenHaz anyja volt! Azóta mindig ez volt az egyetlen gondolatom, egyetlen vágyara — csak azt reméltem, hogy korábban fogom elérni. Imádkoztam, hogy gazdagon térhessek vissza Angliába — akkor is csak azért imádkoztam, araikor mint nyomorult koldus vitorláztam Amerika felé ós New-Yorkban
tizenöt dollárra\' \'-.álltam partra. Évekig küzdöttem és éhez m, amig aztán egyszerre • megfordult a sze.ícse. Kezdetben csak apró üzleteim sikerültek, lassankint mind nagyobb vállalatokba bocsátkoztam és végre — imám meghallgattatott.
Engemet egészen lebilincselt a történet, mely igazi regényes elemekben bővelkedett. Másnap délután Liverpoolba érkeztünk és búcsúzáskor sok szerencsét kívántam a milliomosnak. — Mondja meg Mabel-nak, hogy gratulálok a papájához — mondám neki.
Ö csak nevetett és bucsut vett tőlem. Én pedig elgondoltam, hogy Mabel talán már férjhez is ment, családja, gyermekei vannak és egészen idegenül ól az apjától, akit nem is ismer. De hát van-e ember, aki egy milliomos apát ne vállalna magáénak ? Arra az eredményre jutottara, hogy az az apa bizony nem fog csalatkozni a várakozásban és annyi gyermeki szeretetet fog találni, amennyit csak remél. Mindazonáltal nem tudtam más dologra irányítani a gondolataimat, folyton az apa motoszkált a fejemben, ki a husz éve nem látott gyermeke felé utazik. Eredeti volt elgondolni, hogy ime, itt vsn egy leány, aki nyugodtan éldegéli napjait ós nem sejti, hogy ezalatt milliókat halmoztak fel számára. Egy hétig szándékoztam Liverpoolban maradni és ezalatt mindig csak az apára és leányára gondoltam.
Csodálatos módon épp az utolsó napon megint összetalálkoztam a milliomossal. A pályaudvaron történt. Egy indulni készülő vonatba akartam beszállni, ó pedig
Lapiink mai számához fóiiv melleklet van csatolva.
xlu. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. DECKMBER 19-éo.
a tömeg, a aíaelék közé melynek imponál az eredetiség és mely kritika nélkül fogadja el, ami telelésére vasy hasznára van. És a Brieux elve nagyon könnyű, nagyon felszínes, ép alkalmas arra. hogy hiteket hódítson. Azaz, ezek i hivek megvannak már régóta, csak prófétájuk hiányzott. Moat megérkezett a szenzációt vadászó\' színműíró alakjában.
K S.
Jótékonyság é» bálok.
Leesett az első bó. Zsurok, szórakoztató délutánok, eslélyek, mind gyakoribbakká lesznek. A hó fehérsége eszünkbe juttatja egyúttal a báliruhák fehérségét; a fagyott utón sikamló száookat, a fényesen kivilágított báltermeket, a felhangzó zenét, a lejtő párokat, a poharak csengését és víg mulatozást egész reggelig. Szóval érezzük a nagy idó közeledtét, melyet bál-szezonnak kell földi nyelven neveznünk.
Érdekes megfigyelést tehetünk e nagy időkben. Valamennyi egyesület ekkor fejti ki legbnzgóbban működését. \\an sok közülük, melynek létezéséről egész évben nem ballatszik szó sem, most azonbso a bál és vigalom-rendezők közt, a falragaszokon, meghívókon, a levegőben majdnem a föld színéig lelíggó hatalmas zászlókon ott találjuk a .Máguáaklubot" a .Szskácsnék és Szobaleányok Kőre" mellett, az ipar valamennyi ágának munkásait képző egyleteket a .Budbista és Confucista legényegylet" mellett, magyar-, német- és tőrök -nőegyleteket; mindmegannyi létező egyesületek, társulatok, melyek egymással versengve rendezik nyakra-főre a zsurokat, hangversenyeket és bálokat, gyűjtik egylotük vagyonát.
Rendeződnek a bálok. És hozzá micsoda célokra? Az egyik egyesület-könyvtár-alapja javéra, a máBik kör valami mohamedán templom lelépitésére, a harmadik
szakegylet a szegények segítésére és.....
Álljunk meg csak l A szegények segítéséről van szó. Figyelmet érdemel ez eset, mert talán a szegényügynek helyes megoldását találjuk meg benne.
Mielőtt hozzászólnánk ez ügyhöz, a mult esztendőből egy kis képet akarunk olvasóink előtt azemléltetni. X városkában történi az eset. abban az időben, amelyben most is vagynok, december hónap máhOdik felében, amidőn a „Karácsonyfa-Ünnep," .Karácsonyi vásár" és egyéb neveken rendezett mulatságokkal szoktak a szegények oyomorán segíteni. Az illető városka két szomszédasszonya kávés-csészéjük űritgetése közben beszélget egymással .Még ba százszor is rázza a fejéti" mondja az özv. kovácané vendégének, aki hivatal-szolgának a felesége. .Ugyan hagyjon csak fel velB szomszédasszony! Ez mégis nevetséges," mondja az utóbbi. Beszélgetéseik előzményéül elmondjuk, hoty ép akkor rendezte a váróénak két jótékony egylete a „Gyermektámasz" és .őrangyal" egyesület karácsonyi vigalmit, amelynek tiszta jövedelmét a szegény gyermekek segítésére fordították. A .Gyor-mektámasz" liberális Bzellemü egyesület volt élén a város elöljárójával, inig a szigorú kath. jellegű .őrangyalnak" a plébános ur volt a vezetője. A hivatalszolga feleségének Jancsija a jámbor .Őrangyal" vendége a mai Karácsonyi vásáron, míg az özv. kovácsoé Lacikája a szabadelvűek karácsonyfájához hiratalos. Ezeket előrebocsájlva figyeljünk a két aBBzonyság beszélgetésére.
egy éppen akkor megérkezett vonatból szállott ki.
— Nos?— kiállám rövideseu köszöntve.
— Megint csak visszamegyek az Egyesült-Államokba, — mondá ó. — Utazásom kárba veszett. Mabel még egészen kis gyermekkorában megbalt — tizenkilenc esztendővel ezelőtt.
Engem oly szomorúság fogott el, mint még soha életemben. Együttérzésemnek résztvevő szavakkal adtain kifejezést.
Ö keresetlen szavakkal köszönte meg a részvétemet.
— Hát-a felesége atyját életbou találta? — kérdóm azután.
— Igen, — mondá ó — még pedig nagyon súlyos viszonyok között. Hanem rendbe szedtem a dolgait ós most jobban áll, mint valaha.
— Ön igazán nemeslelkű ember, — feleltem; e pillanatban reám szólt a kalauz, hogy szálljak be, mert indulunk.
A milliomos kezel fogott velem és a vonat útnak indult Visszanéztem és láttam, hogy arcának szakasztott olyan a kifejezése, amilyen egy hűséges kedvenc kutyámnak volt, mely nemrég mult ki karjaim között.
7~
.Már bizony az egy cseppet sem nevetséges" kezdi újból a Jancsi anyja; .az nekem nem mindegy, bogy fiam ilyan lársasághao legyen, ahol imádkozni tanítják és jó példával járnak elölte vagy olyanban, ahol a kuglóffal egyúttal magába szedi az istentelenség mérgét is." .Istentelenségrfl szó sem lehet, -l válaszolja a Lacika mamája. — .a liberálisoknál ia kell a gyermekeknek imádkozni." .Elhiszem" mondja a másik gnnyosan, .de hogyan? Csak proforma, éppen hogy annak nevezik." .Nekem bizony ez elég. Akik az Uriaten lábait csókolgatják, meg egész nap a templomban ülnek, mondta az én szegény uram, Isten nyugoazsza. azok még csak az igaziak. Mér majd összekapott a két szomszédasszony, amidőn jön haza a kis Laci az uraktól és örömében táncolva egy nagy paksamétát letesz az asztalra. Büszkén szedi elő az édesanyja a csomagból a karácsonyi ajándékokat, a sok cukor-üütoményí, a fülig érő bundás sapkát, a jó meleg Dyakravaló kendőt, a .atuclikat" és más egyebet, amelyek mind a dermesztő fagy ellen fogják a fázó kis gyermeket megvédeni. A szomszédaaazocy torkán a szó az irigységtől elakadt. .Látod kis fiacskám," mondja a Lacika mamája, .ez mind a tied. Ez egyszer azok kitettek magukért? Megköszöoted Bzépon? Ni a nagy mákoskifli, ebből egy hétig is elreggelizbetűnkl Hát még ez a szép kendő, a bundás sipka, meg a eluclik ? Mit szól ehhez szomszédasszony?" .Bizony kitettek magukéri," válaszol a kérdezett, miután egy kissé már lecsillapodott, .a liberálisoknak van pénzük, mert az ördög eleget ad cimboráinak." Az örömmel eltelt másik anva nem is figyolve ez utóbbi szavakra, csak a bundás sipkát csudálja kívül-belül. Bizony került ez nekik forint ötvenbe" szól. ,No azok kissé drágán vették," mondja a másik, .de szó, ami szó, szép. Az persze más", kérdés, hogy a Laci haaználhatja-e, mert még az időjósok sem jósolnak az idénre hideget.... De most már én is megyek és megnézem nincs-e még az én Jancsikám otthon." É szavakkal felkelt és meg se köszönve a vendéglátási, sietett hazafelé.
Alig telt el 10 perc a Lacika mamája éppen csak elrakhatta a sok ajándékot, amikor jön viasza a szomszédasszony hóna alatt egy nagy hinta-lóval, a kis Jancsi pedig a földig érő uj télikabátjában botorkál, kis kezében, amely a kabát ujjából ki sem látszik, imakönyvet szorongat. ,No kovácané, szól a belépő, én is megmutatom mit kapott a Jancsika az Örangyaléknál. Bizony aki az Istent el nem hagyja, azt ő sem h8gvja el. Nos mit szól hozzá?" De nem várva kérdésére a feleletet, megfordult és haza sietett. Ugy állt a kovácané szobájában, mint egy kőoszlop, hallgatott, de a csendet egyezerre megzavarta a kis Ltci rimén-kodása. .Mama átmegyek a Jancsihoz játszani a hinta-lóval I* .Isten menlBen, mondja az anyja, meg ne merd próbálni I" Ezzel elkezdődött a harc anya és fia közi, mely természetesen a kia gyermek karácsonyi megvoretésével végzödött. De a kovácané elhatározta magában, hogy megkéri a háziurat, bogy jövőre kis fiát az , őrangyal " boz protegálja, mert attól hinta-lovat ia fog kapni.
E kis történet eléggé megmutatja a jótékoujcélu mulatságok tulajdonképpeni sikereit. Az semmi esetre sem tagadható, hogy ezek a jótékony egyesületek nem nyújtanak valamit a szegényeknek, látjuk a kia nebulókat egy-egy íényea jótékouy bál után dorva posztókabálokban, nyakig éró sipkákban az utcán feltűnni, sőt még, hogy örömük legyen a nemes szivek szerint, egynéhány csecsebecse is jut\' számukra, de az, amit kapnak, egyiket a másiknak irigyévé teszi. A különböző jótékony egyesületek egymással versengve ajándékozzák meg a hilfelekezetűkbö*. vagy más nézetek tekintetében nekik tetsző szegényeket, holott mindannyinak egyenlő, illetve a szükséghez képest egyforma és nyomoiuságukat igazán enyhítő segítségre lenne szüksége.
Nem mondjuk, hogy vámunkban egészen ilyenek az állapotok, de igenis kárhoztatjuk azt a fényt, a jótékony bálok fényét, amelynek az igazi célja, a szegények felsegitése, csak árnyként jelentkezik előttünk. Nem különös hogy a jótékony egyesületek ezreket azednek el a nagyközönségtől, bogy a szegényeknek csak pár forintot juttassanak. Nem lenne-e helyesebb, ba igazán a jótékonyságnak akarunk áldozni, a sok selyemruha, a terem, a cigány és a sok dáridó rettenetes költségének csak csekély részét is a szegényeknek juttatnánk és a aok baszontalanság helyett más gazdaságosabb célokra költekeznénk. Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy a szórakozásra semmit
se költsünk, mert a szórakozást Is élet-szükségletnek mondják némelyek báj ba az éjjel-nappal dolgozó munkátok szórakozását nézzük, e merész állításban is kételkednünk kell, csak a aok bá ozáa ellen bozluk lel mindezt, a mai társadalom emez ujabb betegsége ellen akarunk e sorokban küzdeni.
A vármegye kSzgyDIéae.
Vasárnap oBte Zalsegerazeg valamennyi vendéglőjében zsúfolt lermek vidám muzsikaszó és pohárcsengés jelezték, hogy a vármegye máanap közgyűlést tart. A törvényhatósági bizoilság tagjai eddig sohasem lálott számban gyűltek össze a közgyűlésre. S miért o nagy lelkesedés? Talán arról van azó, hogy Deák Ferenc vármegyéje az alkotmány védelmére emelje fel szavát? Vagy talán nemzeti oyelvűnk érvényesülését akarja előmozdítani a vármegye? Bolond beszéd I I\'yen semmiségért csak nem érdemes ilyen téli időben elhagyni a jó meleg otthont. Sokkal nemesebb cél lelkesíti a sziveket: Srolgabiróválasztás11 Ez már cél,.ezért már érdemes lelkesedni I
Tudóaiiásunk a következő: Gróf Jan-kovicb László főispán 10 óra lájt meg-nyitja az OléeL A teremben, miot Nagy Sándor macedónjainak a faláoksza a perzsákkal szemben, ember-ember melleit. S a karzat rogyásig. Alig lehet befurakodni. Éppen szavaznak. Mert egyéb tárgy alig lelkesíti az emberekel. Pedig egyéb tárgy ia van, száznál több. Csüggedt arcú embereket lehet látni. Megbukunk I mondja azomoruan egyik ia, másik i», jobbra is, balra is. Odább furakodom egy lépéssel, megint csak ezt ballom. Egy könyök vágással balra, egygyel jobbra csinálok utat. .Szégyen gyalázail" Megbukunk, mondják jobbról is, balról is. Hogy, hogy? hát kl csatázik? Skublics Ödön csatázik Csák Árpáddal a keszthelyi szolgabiróságért. Hát ne engedjék, hogy megbukjunk. Nem áml mondja az ötödik lépéanél egy ötödik caoport; de látod a nyilt szavazást. Látod, Csáknak nincsenek nagy cealádu atyjafiai. S a Skublics családnak milyen nagy hálózatja vanl ráadásul most veszi feleségül a gazdag főorvosnak a leányát, a hálózat még nagyobb leaz. Látod, hogy őrt állanak a szavazásnál I Beljebb hatolok a megint ballom a nótát: .Szégyen gyalázat! Megbukik Csák Árpád I" Hát min-douki sajnálja Csák Árpádot a mégia megbuktatják! Ezt én nem értem. De értjük mi. Mondják a választók. És csakugyan megbukott 4G szavazattal..— Kíváncsiak lehetünk, bogy vájjon mi Irat j azokkal, akik nyíltan Csák Árpádra sza-I vaztak? vajjou felakasztják őket? A választáH kihirdetése elég érdekes volt. Az elnök kihirdeti az eredméuyt, hogy meg van választva dr. Skublics ÖJöo. .Éljen dr. — Ciák Árpád I" Volt rá a felelet. És egy hang sem éljonzi a megválasztottat. Ez ia érthetetlrnnek tűnik fel — a laikus előtt. Dr. Csák Árpád a megye közönségétől a következő sorokban búcsúzik:
Személyeseu nem tehetvén ezen az utoo vagyok kénytelen hálás köszönetemet nyilvánítani annak a 107 mélyen tisztelt törvényhatósági bizottsági tag urnák, akik a f. évi december hó U-iki vármegyei rende3 közgyűlés alkalmával, közel 12 évi vármegyei szolgálatom után, bizalmukkal továbbra ia megajándékozva, becses szavazatukkal szolgsbiróvá leendő megválasztatásomat előmozdítani törekedtek.
Igazságos ügyem elbukott a a jól megérdemelt kenyér helyett: egy üres tarisznyát a egy vándorbotot kaptam jutalmul I
Most, midőn a létért való küzdelmet megkezdem s a kezembe uyomolt vándor-bottal a bizonytalan jövő felé utrakelek, azzal a azént fogadással veszek önöktől, összes jóakaróimtól, jóbarátalmtól, tiszt-társaimtól és forrón szeretett édes szülőföldemtől bucsut, bogy I.tentől kapott szerény tehetségemet a jövendőben ia, a létfentartás nehéz küzdelmei közepett ia, szeretett vármegyém szellemi és anyagi felvirágoztatásának fogom izentelni.
Fogadják ismételve mély hálám éa nagyrabecsülésem kifejezését
Keszthely, 1903. december 15.
Mély tisztelettel
dr. OUkk ArpAd
Még volt egypár választás. Árvaszéki jegyzóségre bárom jelölt közül egyhangúlag megválasztották Fángler Bélát. — A közigazgatási bizottsági ugok közül ez év végén kilépendő: Eperjesay Sándor, dr. Gyömörey Vince, flertelendy Ferenc, Koller István ós Ziegler Kálmán. UJra megválasztották mind ax ötöt.
A központi választmányba a szt-grótl választókerületből Bezerédy László meghalt s helyébe Illés Rafael Ültjei plébánott választották. — Az Igazoló választmány elnöke Hajik István let\', tagjai: Boschán Gyula, Csutor János, dr. Clnder litván, Cukelter •Lajos, Fischer László. Odor Géza, a dr. 8zigethy Elemér. — A megyei pénzek a postatakarékpénztárba, a gyám-pénztár péozkésilete pedig az orsz. közp hitelszövetkezetbe helyeztetnek el gyűmöl-csözéare. — Megállapították, hogy katooa-beszállásoláai pótadó esik a bázbér és házo8zlályadó minden koronájára i fillér, a többi egyenes adóknak minden koronájára S fillér. — Vasúti pótadó címre esik az állami egyenes adók ulán 2.ö\'/«. — Darányi, Wlasaics és Kolozsváry távozott miniszterek iránt elismerő köszönetét fejezte ki a megye hatásos működésűkért. \'— Még volt egy érdekes esemény. Gr. Tisza István uj miniazterelnök-nek kormányra léptéről kellett határozatot hozni. Csendben tudomásul vették a kormányra-lépést b egyéb határozatot nem hoztak. — Gyorsan lepergették a többi pontokat is.
Előfizetési felhívás.
Január 1-én XLIII. évfolyamába lép a „ZALAI KÖZLÖNY\'. Nem a magas kor, melyei egy hírlap elér, határozza meg annak értékét, hanem a kör, melyet betölteni képes.
Minden öndicséret nélkül mondhatja, hogy a „ZALAI KÖZLÖNY" eddig megfutott pályáján mindig sikra szállt Nagykanizsa város és vidékének érdekeért; eljogulatlanul és minden személyes él nélkül birálta a kötéletünkben mutatkozó Jerdesé-geket, kitartással lelkesedett a közügyekért és arra törekedett, hogy olvasó közönségét a mindngájunknak üdvét képező közügyek istápolásával magához kösse.
A .ZALAI KÖZLÖNY■ emellett nem feledkezett meg arról sem, hogy nagyrabecsült olvasóközönségét élénk tárcákkal és gondosan szerkeszteti hírrovattal szórakoztassa és a városunkban, vagy a vidéken történi eseményekről híven injormálja.
A .ZALAI KÖZLÖNY\' ezt az irányt fogja követni a jövőben is, ha törekvésünkben a közönség párt-jogására számithatunk. — Biztosak vagyunk berme. hogy ezt a pártfogást nem Jogjuk elveszíteni, hanem azuj év küszöbén az meg is fog ujtUni.
Ézm reményben kérjük tisztelt előfizetőinket és a bennünket pártoló olvasóközönséget, hogy az előfizetést kellő időben megújítani szíveskedjenek.
A „Zalai Közlöny" előfizetési ára:
Egy évre . . 10 kor.
Fél . . . 5 „
A. „ZALAI KÖZLÖNY"
axerkesxtóiéfc él kiadóhivatala.
Előfizetési pénzek a lap kiadójához: Ifj. Wajdits József könyvkereskedőhöz és laptulajdonoshoz Nagykanizsán, küldendők.
HÍREK.
— A főispán távozása. Hirtelen és váratlan jön az a hir, hogy gróf Jankovich László Zalavármegye főispánja beadta a lemondását Hogy a lemondást el is fogadták, bizonyítja az, bogy a fiispin a közigazgatási bizottság ülésén el is búcsúzott. Utódjául emlegetik Hertelendy Ferencet a tapolcai képviselőt, lesencetomaji birtokost; továbbá a jászberényi Almásit s Gr. TörOk BerUlant. Ezek kOzül már\'bizonyos Hertelendy Ferenc föispánaága. Elfogadta már az egyes gratulációkat is.
— Egyházmegyei hírek. Ráth Gyula kisgörbői lelkész ugyanazon plébánia javadalomra inveeüállatott — Rimanóczy Endre kiagörból segédlelkész a beteg miháldi plébános, Fatér István mura-k ere sztori segédlelkész pedig a beteg kiüti plébános mellé küldettek. - Brun-
ner György Msgyarlukafára. Fekele Károly Vedére, Buzásy László Galambokra kántortanítóknak; Scherleio Ödön Ácaleszérre, Ujváry Gabriella Öreglakra, Ughy Mária Szilasbalháara, Deák Matild Nylrádra, Bacbert Ernő Habótra osztálytanítóknak. illetve tanítónőknek kineveztettek, — Az újonnan alakalt iakolaszé-kek megerősítettek: Somogyapáti, Mar-caltó, Malomsok, Némotegres, Varjaikér éa Kisbáreágy hitközségekben. — A csóthi alesperesi kerületbe kebelezel! Szűcsi anyaközséghez csatolt Fenyőfő fiókhitközségben á r. kath. kántortanilói állásra pályázat hirdettetik december 17-ére.
— Halálozások. Krausz Lipót a .Zöldfakert" bérlője, törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselő f. hó 12-én hosszas szenvedés után elhunyt. F. bó li-én temették. A gyászbáznál sok száz főre menő közönség gyűlt össze. Halálát özvegye, négy gyermeke, nagyszámú rokonsága és sok ismerő* jó barátja gyászolja. Kegyelet jeléül adakoztak: A gyászoló család, Leitner Ödön éB neje 10—10 kor., Scbleslnger Mór éa neje 7 kor., Domány Ármin és neje, Mechner Józsefné. Récsey Józsefné, Lówy Adolf és neje, Blau Oltó 6 — 6 kor.. Fischer Sándor és neje, Leitner József és neje 4—á kor. Összesen 60 kor.
Weltioger Ferencné azűl. Nóvák Mária 02 éves korában Bécsben meghalt. A gyászoló család Nagykanizsára hozta haza a tetemet, ahol kedden délután temették a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint. A gyáazkocsit a következő koszorúk boritolták: Felejthetetlen nőmnek — bánatos férjed. Felejthetetlen jó anyánknak — Mariska, Viktor és Jenő. Szeretelt anyánknak — Ilona és Antal. Kegyeletük jeléül — a mozdonyvezetőnők kartársuknak. Utolaó_^Wvözlet — a házi lakóktól. — Az engesztelő szent-mise áldozat szerdán volt a helybeli plébániatemplomban.
— Az Irodalmi hör délutánja. A legutóbbi felolvasó délután programmja. ba nem mennyiséget, hauem minőséget keresünk, magas színvonalon állott. Sátrán Károly főgimnáziumi tanár sok eredetiséggel és nagy tudással megirt dolgozatát olvasta fel. Egy cynikus ismerősének lelkivilágát tárta fel művészi hűséggel és közvetlenséggel és a felolvasó és ismerőse között leíolyt beszélgetés előadásával érdekes és lanulaígos lélektani easait nyújtóit A felolvasáB lényege az, bogy az érzéketlen cynizmus magában rejti a nyugalom ama lelkiállapotát, mely a boldogsággal batáros éa megteremteni képes a lélek nirvaoáját, ez a nirvána pedig a cynikus szerint maga a boldogság. Ez az eredeti és mély bölcseimi fellogás párosulva az előadó kiváló képességeivel valóban jelentős eseménynyé qualífikálta a .Boldog emberről" szóló felolvasást Nyuli Mariska kisasszony, meglepő természetességgel és közvetlenséggel monológot adott elő a közönség nagy gyönyörűségére. Végül az elmaradt quartett helyett a dalárda népdalokat énekelt
— Egy vl igjkré utja. Zrínyi Béla. aki hónapokkal ezelőtt indult el világjáró útjára, jelenleg lsmitben Kiaázaiában van. Onnan értesiti lapunkat további utitervéről. Találkozott Kiaázaiában magyarokkal la, kik természetesen legnagyobb vendégszeretettel fogadták boofilársukat. Ismitból Perzsián át Tibelbe indul. A török hatóságok mindeuütt támogatják. Zrínyi Ilona és Tököli Imre sírjait ia meglátogatta a világjáró utazó. Zrinyi Béla megigétte, hogy utazásairól lapunkat tudósítani fogja.
— Iparművészet nálunk. Ismeretes tény, hogy a legnagyobb- festők a legkülönösebb anakronizmusokat festik a vásznakra. Spanyolországban van egy festmény, mely Izsák feláldozását ábrázolja. A szerencsétlen apa éppen latén akaratát teljesítendő, fiát pisztolylyal készül agyonlőni. Ez a kép a hirea Velasqueztöl való. Ml ia ugy vagyunk a képírással, mint az ős apa a Velasquez képén; a művészetet pisztolylyal löjjük agyon. Az iskolákban az elmúlt évtizedekhez képest nagy haladás mutatkozik a rajzolás terén. Jó mesterek vezetése mellett az ifjuaág műiilése folyton fejlődik, de a közéletben művészi ialéa helyett még legtöbbször rikító ízléstelenséget találunk termekben és lakásokban egyaránt A azegényee lakásokban nem emelkednek lul a tulipántos láda motívumain. A vagyonos osztály lakásaiban többnyire értéktelen festmények díszelegnek a falakon. Az úgynevezett dísztermek falain pedig idétlen ép rikító arabeszkek futnak végig. Az iparművészet terén azonban nálunk is határozott javulás fog beállni. Nagykanizsán egy tatai
XLII. ÉVFOLYAM.
I fostő Markó Lajos telepedett le, aki I éppen az iparművészet terén szépet lud alkotni, miről a közönség meggyőződhetik, ha igéoybe veszi a fiatal művész tudását és becsvágyát. Műterme Király-utca Boronkay-féle házban van.
— Kinevezés. Az osztrák-magyar bauk helybeli fiókja Tódor József Csák-tornyai nzQletéaü banktisztviselő személyében uj tisztviselőt kapott. Az ujonnun kinevezett tisztviselő városunkbau végezte iskoláit
— Hfczasaig. Pauk Vilmos magán-roéruök 1904. január 6 án tartja esküvőjét Hahn Mariska kisasszonynyal a pécsi izr. templomban.
— Chanuka Qnnep&Iy. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet folyó hó 16-án, szerdán délután szép ünnepély részesévé tette ama 85 árva l«áoyt, kit téli ruhával ellátott. A felruházott léány-kák a népkonyha helyiségében összejöttek, hogy ott emberbaráti szeretet ujabb bizonyítékát tapasztalják, amikor is szépen teritett asztalok mellett a nőegylet választmánya őket megvendégelte. A ozsona előtt dr. Neumann kde főrabbi a Chanuka-üunepély jelentőségét szép beszédben vázolta, azután meggyujtá a Cbanuka cyertyácskákat. Majd Bun Samu igazgató a tanintézet köszönetét tolmáwolá a Nőegyletnek az iskolai növendékek mindenkori gyámolitásáért. Az ozsooán uemcsak a gyermekek, bauem a nőegylet választmánya és több vendég is ré87.ivett.
— Znlav&rmegye Iparlanácsába az 1904-ik évre a soproni kereskedelmi- és iparkamara legutóbbi kőzgyüléséo Fang-ier Mihályt éj Kovács Lászlót rendes tagokul, Fischer Lászlót és Juhász Józsefet póttagokul választotta meg.
— Uj ármentesitd társulat vármegyénkben. Aleólendván ármentesitő társulat létesítésén fáradoznak, amelynek feladata lenne Alsólendvát, Lakost, Hármasmalmot és a többi községet körülvevő vizteoger levezetése. A mozgalom éléu Fuss Nándor gyógyszerész, takarékpénztári igazgató áll, a ki a szükséges tervek beszerzése, valamint a társulat ügyének 6náusairozása érdekében a kellő lépéseket már meg is tette.
— Katonazene. F. hó 12. és 13. napján i»mét vámunkban időzött a 48. gyalogezred zenekara. A Szarvat* szálloda tulajdonosa már másodszor hozatta meg gyors egymásutánban a zenekart, a mely nem mindennapi zenei élvezetben részesítette a nacy számmal egybegyűlt hallgatóságot. Dicséretre ós kiemelésre méltónak tartjuk a szálloda tu\'ajdonos buzgóságát, aki szép uj éttermével és egyéb áldozatokkal igazán a fővárosihoz hasonló szórakozást nynjt vendegeinek.
— T&rsaavacsora. A Nagykanizsai Torna Egylet, amely talán az idén alakult csak meg teljesen, szombaton este tartotta meg társasvacsoráját a Polgári Egylet egyik külön termében. Az estélyen, amely inkább ismerkedési est volt, usy-Bzólván az összes tagok megjelentek. Ez alkalommal talán nem lesz fölösleges, ha egyet-mást szólunk erről a toroa egyesületről, mely az országnak legrégibb torna egylete. Ideje volna már, ha városunkban is alakulna egy rendes, erőteljes torna egylet egyesQlet, amely miot legtöbb vidéki torna klub, egy versenyképet csapatot tudna kiállitaoi minden nagyobb torna-versenyre. Szeretnők, ha városunk fiatalságát ott látnók a versenyeken, küzdeni a győzelemért. Oe erről eddig szó sem volt, sőt városunkban a sport annyira el van hanyagolva, hogy maga a nagyközönség úgyszólván nem is tudja eléggé méltányolni és mérlegelni egy-egy torna-verseny, vagy mérkőzés kellő értékét; a tornában csak futkározhat és ngrálást lát. Örömünkre szolgálna tehát, ha az egyesület minél jobban megerősödve 8 nemes törekvéssel meghonosítaná Kanizsán a sportot. Külöoben a tornaórákat Qruber Gyula toroa tanár ur vezeti, aki az ő ismert buzgóságával és önfeláldozó szorgalmával mindent megtesz, hogy az egyesület fejlődjön 8 hogy annak tagjai megkedveljék a sportot.
— Szerencsétlenség. Városunk egyik köztiszteletben álló tisztviselőjét, Vagner Károlyt, aki hosszú tisztviselői pályáján folyton a város jóléteért dolgozott, a mult hét végén családi körében szélhűdés érte, szerencse azonban, hogy a baj nem igen súlyos s igy remélhető, hogy a tisztes öreg urat nemsokára iBmét körünkben látjuk.
-— Mindenki tndja, hogy a legbiztosabb szer különféle gyermekbetegségek elhárítására az, ha a gyermeknek erős és ellentálló képessége Tan a e cél elérésére kitűnő a Zoliin féle csukamájolaj, mert tápereje nagy, rossz szaga,
ZALAI KÖZLÖNY
I
Ize nincs és könnyen emészthető. Üregje 2 kor. a gyógyszertárakban.
— Alapszabály jóváhagyás. A m.
kir. belügyminiszter a nagykanizsai cipész-és csizmadia munkások szakegyletének alapszabályait jóváhagyta.
— Tolvajvllág, Ferkó István, helybeli lakósuál a hét egyik éjjelén tolvajok jártak, akik az éléskamrának az ajtáját kezdték feszegetni, hogy abba behatoljanak. A gazda azonban még jókor meghallotta a zaji, amelyre kiment s rátámadt a tolvajra, aki azonban elmenekült. A rendőrség az ismeretlen tettest nyomozza. Nap-nap után halljuk a hirt, hogy itt. majd Olt lopás történt, amelynek a tettesét azonban a rendőrség nem tudta kiuyomozui. A lopások a városnak inkább a szélső részein fordulnak elő, külöuösen a földműves lakbázak körül, abol erre nagyobb is az alkalom. Nagyon szerelnök, ha a rendőrség a városnak földműves lakta részein gyakrabban inditana őrjá-tot, mert igy bizonyára csökkenteni lehetne a tél\' beálltéval annyira megszaporodott tolvajiánok számát.
— (Egy hú barát • gyermekkortól nt agg-korig.) A gyermek-játékok közt csak egy létezik, a melylyel a gyermek, az atya és a nagyatya egyaránt sziveseu foglalkozik. Más tekintetben is egy egyedül álló játék, a mely lassanként nagyobbítható és ezáltal mindinkább érdekesebbé és ta ulságosabbá válik. Olvasóink közül a legtöbben bizonyára a Ricbter-íéle Horgony-Köépitőszekrényekre gondollak, amelyek tényleg a gyermekkortól az agg\'korig hü barátként tekinthetők. Mindig számosabbak azon szülők, a kik mint gyermekek a Horgony Kőépitőszekróny-nyel játszottak és most az általuk kedvelt játékok Bsját gyermekeik számára vásárolják é» azokkal egyetemben ismét uz építéshez fognak. Annál is szívesebben építenek eyermekeikkel. mert a pompás építési mintalapok az nj sorozatok bevezetése által nagyobb tökéletességre tettek szert. És a nsgyszülők, akik már gyermekeikkel szívesen részt vettek a pompás építmények felállításánál, mostan unokáikkal építenek. Egy játék- és foglalkoztatószer, amely ily rendkívüli Bikerekre visszatekinthet, bizonyára valamennyi szülők figyelmét kiérdemli. Hogy az épitési-játék érdekesebbé váljék, a Richter-féle gyár újból egy második kiegészítést vezetett be, a mely által lehetséges pompás vasbidakat szép köhid-sáncokksl felállítani. Tudniillik mostao mindegyik Horgony-Kőépitőszekrénvhez egy Horgony Hídépitószekrény mint megfelelő kiegészítés vásárolható és miután az elmés éa a gyermekekre nézve igen értékes Iíichter-féle kiegészitőreudszer a Horgony-Hidépitőszekrényekre i« alkalmaztatott, ugv ezek is kiegészítik egymást tervszerűen. Az előttünk fekvő hidkönyv oly pompás Hidípitményeket tartalmaz, hogy uemcsak a gyermekek, hanem felnőttek is szívesen foglalkoznak a hidak utinépitésével. A ki bővebbet akar tudni, az hozassa meg magának az uj képes árjegyzéket Richter F. Ad. és társától, kir. udvari és kam. szállítók, Bécsben, I. OporngasBe 16, mely díjmentesen beküldetik.
Földszintes ház kellemes utcában nagy kerttel, átköltözés miatt olcsón eladó. Clm a kiadóhivatalban.
; ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 190S. (leo. 12-löt—19-ig. —
Halálozások:
Szőke István rk 13 napos. Koma János rk. napszámos 5S éves. Krausz Lipót izr. vendéglős 49 éves. Özv. Varga Istvánná rk. főldmives 73 éves
Peti Istvánná rk. földmivea 64 éves. Sneff János rk. főldmives 67 éves. Kovács Anna rk. koldus 56 éves, Bander György rk. főldmives 64 évet. Özv. Horváth Jánosné rk. főldmives 66 éves.
Szilajka István ilj. rk. 2 órás. Imrei József rk. ács 49 éves. Horváth Mária rk. 2 éves. Szerdahelyi Ferenc rk. főldmives 64 éves. Kaló Antalné rk. koldus 66 éves. :
Házasságot kötöttek:
TÖRVÉNYSZÉK.
— A három jómadár. Országszerte ismert három jeles alak lelett. ítélkezett f. hó 14-én a helybeli kir. törvényszék Tóth László elnöklése mellett. Az egyik ártatlan Friedmann József, bár csak 17 éves, már megismerkedett a sleioi fegyházzal, úgyszintén a budapesti, kalocsai és bécsi rendőrségnek is gyakori vendége; a másik kettő Horváth János alkalmazásnélküli csavargó éB Biscbof Ádám helynélküli szabósegéd és alkusz, mindkettő stanisicsí (Bács-megye) illetó-sétiü éa lopás miatt többször büntetettek. Lopás az első és utolsó, ezen felül álnév bemondásaéri, hatóság elleni kihágás miatt voltak vád alá helyezve.
Az eset ugy történt, hogy a 3 világfi megunva a óagyvároiok zaját, f. évi aug. 20 án, Szt -litván napján kéjutazási tettek városunkba abban a\'reményben, hogy itt is bizonyára akad valami ennivalójuk. Nem is csalódtak, mert csakhamar akadtak egy áldozatra a régi sörház-féle korcsmában, abol az ünnep örömére Garai Gábor jámbor szt.-jaitabi földműves Bzopo-gatta az éltelő nedűt. A három szakférfiú azounal felismerte a jó prédát ós Garai-hoz szegődve esti 10 óráig együtt ittak vele, illetve ót a földig leitatták. Az atyafinak ekkor eszébe jutott, hogy bsza is kellene mennie és a vonat éjfélkor indul. Felkelt tehát és 3 társával, azzal a szándékkal, hogy az állomásra megy, kijött a korcsmából. A mulató tárBak I még a kávéházzal akarták befejezni a I murit és Garait azzal az ürügygyei, bo;y még ugy is kora van é6 elmehetnek még egy feketére, átcsalták az utca sötét oldalara, ahol egyikük Garainak pipájára gyújtott, a másik egy éppen arra haladó vasuli kalauzt társalgásával foglalkoztatott, a harmadik pedig Garai nyakéból a lelógó zacskót, melyben 420 korona pénz volt, ügyesen lemetszette és ezzel mindhárman füláeoak eredtek.
A helybeli rendörségnek a járó-kelők segítségével sikerült a bárom jó madarat elfognia, az egyiket éppen akkor tartóztatta le, amidőn már megváltolt jegygyei az indulni készülő vonatban bennült, de a pénzt nem találták meg náluk.
Biscbof lelkét még más büu is terhelte. A bajai vasúti állomáson, a jegyváltó pénztár előtti nagy tolongásban Scboss-berger Miksa aranyóráját és láncát akarta a magáévá tenni, de még ideje korán észrevették, azonban 6 megugrott.
A bárom vádlott természetesen tagadta, hogy ők Garait valaha csak látták is, Horváth és Bischof kebelbeli jóbarátok még egymásra sem akartak ismerni éB tagadták, hogy ők Baja és Budspesi városok területéről, mint ismert zsebtolvajok ki lennének tiltva. Biscbof ezenfelül megengedte, hogy Scbossberger óralánca a nagy tolongásban véletlenül benne meeskadt. amiro ő különbeu sem emlék-\' azik, de azt ellopni egyáltalán nem akarta.
A kir. törvényszék a tanuk meghallgatása után őket bűnösöknek jeleutette ki és mind a hármat súlyosan elitélte. Friedmannt 2 évi fegyházbüntetéssel, a kihágás miatt 1 napi elzárásssl, valamint 5 évi hivatalvesztéssel, Horváthot 2\' , évi fegyház és 6 évi mellékbüntetéssel, Bischofot pedig 2\'/, évi börtönbüntetés-Bel, a kihágás miatt 1 napi elzárással és 3 évi mellékbüntetéssel sújtotta. A vádlottak a büntetés szigorúsága miatt felebbeztek.
— Házasságban született törvénytelen gyermek. A kir. Curia f. évi nov. 4-ről kelt 2773. bz. döntvényében a házasság tartama alatt született törvénytelen gyermek törvénytelen származásának kimondása iránti kereseti jogról érdekes elvi kijelentést tesz. .Ez a kereseti jog a férjnek oly személyes joga, hogyha cselekvőképességében korlátozva nincs s a kereset megindításában őt egyéb ok sem gátolja, a törvényes születés kétségbevonására más egyén nem jogosult. Ebből következik, hogy a férj örököseit ez a jog csak akkor illeti meg, ha bebizonyítják. hogy a férj a törvénytelen származású nak állitolt gyermek születéséről tudomással nem bírt, avagy kereseti jogának gyakorlásában cselekvő.képtelensége miatt korlátozva, vagy egyéb ok miatt gátolva volt." (P. T.)
Nagy fontosságúnak tartjuk ezen elvi kijelentést különösen az örökösödés tekintetében, mert e szerint valamely házasság alatt tényleg törvénytelenül született gyermek-, ba a férj tudva ezt és cselekvőképességében nem akadályozva, a törvénytelennek nyilvánítás iránt keresetet nem indított, halála után, a törvénytelenül született gyermek törvényes örököse lesz.
t Ft q dalom
— Uj Idók. Amikor egy lap olyan közel férkőzik olvasóinak gondolkozásához éa érzéséhez, hogy az életnek fon-tossbb körülményeiben — nevezetesen a lelkiekben — hozzá fordulnak tanácsért, útbaigazításért ez a lep elérte a népszerűségnek nagy tokát. Az Uj Időkoek, Herczeg Ferenc lapjának sikerült olyan lelki kapcsot létesíteni maga és az olvasói között. Igazi barátja éB meghittje lett a magyar családnak a lefolyt kilenc esztendő alatt a megerősíti ezt a ritka pozícióját az a körülmény, hogy a magyar írók és a magyar művészek szine-java állandó munkatársai, hogy Herceg Ferenc, kizárólag az Uj Időknek szenteli egész munkásságát és hogy nincs olyan társadalmi, művészi, irodalmi kérdés és esemény, amelyhez érdekesen, (elvilágosilő módon hozzá ne szólns. Állandó alakja Hoikayné, akinek neve szálló igévé lett a szellemes csevegés jelzésére és kiváló elismeréssel találkoznak színes mümellék-letei is, amelyek a legjobb magyar festők müveinek sikerült reprodukciókban juttatják el az olvasóhoz Az Uj Idők előfizetési ára félévre 8 korona, negyed évre 4 korona és megrendelhető Singer és Wolfnernél, Budapesten, Andrássy-ut 10., valamint minden hazai könyvkereskedés Utján.
— Az Én Újságom. Az Én Újságom a szülök tiszteletét bírja, mint jó barát, hü és Bzórakoztató bajtárs a kicsinyek szeretetét. S foljton gyarapodik erőben, tudásban, eszközeinek céltudatos megválasztásában, mert a hogy megteremtette megalakulása idején a magyar gyermekirodalmat, ugy csoportosítja mostanában maga körül miodazokat, a kik tollúkkal és tebetaégükkel kiváltak ezen a téren. Az Én Újságom előfizetési ára: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., negyed évre 2 kor. Megrendelhető Az Én Újságom kiadóhivatalában, Budapest, Andrássy-ut 10.
— Magyar Lányok. Kilenc esztendeje már, hogy Tulsek Aona szerkesztése mellett és Singer és Wolfuer kiadásában megjeleuő Magyar Lányok cimü képes hetilap ezt a feladatot teljesiti és nemcsak olvasóinak, de a szülőknek is teljes megelégedését kivívta magának: akik megoldva látják benne a nebé/, sok gondot okozó kérdést, hogy mely olvasmányt adhatják minden aggodalom nélkül serdülő leányaik kezébe. A Magyar Lányok előfizetési ára ezentúl is: félévenként 6 korona, negyedévenként 3 korona. Miut leginkább megfelelő karácsonyi ajándékot fiatal leányok számára, ajánljuk a szülök figyelmébe. ,
— Érdekes Könyvtár cimü uj könyv-alakú szépirodalmi folyóirat első (karácsonyi) száma díszes kiállításban, teiszetős alakban, szokatlanul kiváló tartalommal jelent meg. Tartalma közül kiemelendők Mikszáth Kálmán, a kitűnő elbeszélőnek .Bátyus zsidó lánya" éa .Pletyka" cimü rendkívül érdekes novellái. Eaenkivíll gazdag rejtvénypályázati rovat, ismeretterjesztő apróságok stb. teszik a 64 oldalra terjedő fűzet tartalmát. A lap előfizétési ára negyedévre I korona, mely összeg az .Érdekes Könyvtár\' kiadóhivatalába (VIII., József-körűt 65.) küldendő..
— A Magyar Könyvtár novemberi sorozata folytatja e kitűnő vállalat uj Moliére-jéL melyből ezúttal a nagy vig-játékiró egyik legmulatságosabb darabját A képzelt beteg-et kapjuk. (356—7. sz.) Pecqnel.n mestere remekét, mely nálunk is egyike az ó legsűrűbben előadott müveinek, Váradi Antal fordította le pompás zamatossággal és a verses helyeken a nála megszokott bravúrral. A magyarázó jegyzetek is felölelnek mindent, amire az olvasónak szüksége lehet.
— A 368. sz. egy nálunk még eddig alig ismert ujabb francia elbeszélőt mutat be: Edmond Haraucourt-t, aki a légér-dekfeszitőbb mese-szövést a lefinomabb lélektani rajzzal tudja egyesíteni. A füzetben foglalt elbeszélések elseje, a .Léghajón" cimfi. egyike a modero francia irodalom legszenzációsabb novelláinak.
— Ezúttal a magyar irodalom is fordítással van képviselve: a szerkesztőségnek ugyanis az a kitűnő ötlete támadt, hogy lefordíttassa II. Rákóczi Ferenc autobio-grafikus Vallomásait latinból. E Vallomások, melyeket 1876-ban adott ki az Akadémia, Kajlós Imre ez átültetésében bizonyára egjik legértékeaebb müvét fogják tenni a M. K.-nak. A fordítás csak az érdekesebb részekre terjeszkedik ugyan ki. de ezeket lehetőleg teljesen adja. A most megjelent füzet az autobiografiioak 1703-ig terjedő szakaszát tartalmazza, tehát Rákóczi gyermek- és ifjúkorát. — ,M. K." egy-egy Bzáma 30 611.; — kap-
1903 DECEMBER 19-én.
haló minden könyvkereskedésben. Teljes jegyzékkel az eddig megjelent számokról készséggel szolgál a kiadócég: Lampel Róbort (Wodiaoer F. és Fiai) Budapest, Andráesy ut 21.
— A tisztviselők fizetésének felemelése mellett a sajtó oly erős közvéleményt teremtett, a melylyel számolnia kell a kormánynak. Ha a javaslat tényleg lőrvéoynyé válik, az állami tisztviselői kar ezt elsősorban a sajtónak, kiváltképpen pedig az Egyetértés (Főszerkesztő: Fenyő Sándor, főmunkatársak: Kossuth Ferenc és Eötvös Károly) megalkuvást nem iBmerő agitációjának tudhatja be érdemfii, amely lap 37 év óta folytatja küzdelmét a magyarság terjedéséért a nemzet függetlenségéért és vagjonosodásáért és az ezt elősegítő tényezők; a tisztviselők helyzetének megjavulásáért. Nem mulaszthatjuk el azonban kijelenteni, bogy ha a fizetésemelés meglesz, a tisztviselők ne feledjék el, hogy olyan független szókimondó és hatásos vezérlapra, mint az Egyetértés, az ők érdekeik megóvására jövőben íb nagy szükségük lesz, méltó dolog tehát, ba e lapot a magukénak tekintik és arra tömegesen előfizetnek. Kedvezményt kapnak az előfizetési árból negyedévre 3 forint 50 kr., egy hóiiBpra 1 frt. 20 krért rendelhetők meg. Miuden előfizető az is, aki rooat lép be, dijtalanul kapja meg az Egyet-ériés pompás újévi ajándékát a Rákóczialbumot, melynek bolti ára 3 korona. Előfizetni lehet: az Egyelérlés kiadóhivatalánál, Budapest, Vármegye utca 11.
— A „Magyar Szó", a Bzabadelvü eszmék, a felviisgosodottaág és az igazság fáradhatatlan harcosa, az uj esztendő alkalmából előfizetési felhívást hirdet. A lefolyt küzdelmes esztendő tényei tanúskodnak amellett, hogy a .Magyar Szó" az igaz hazafiság, a független szabadel-vüség és a törhetetlen igazságszeretet bátor szószólója. A nemzet jogaiért vivott s/eut küzdelemben mindig ott volt az élén s amikor egyesek megtántorodva, minden engedmény nélkül abbahagyták a harcot, a .Magyar Szó" ragadu fel a főidre ejtett zászlót és hivta fel további küzdelemre az ország közvéleményét. Az újból megindult harcot azután folytatta mindaddig, míg elfogadható engedményeket nem kaptunk és az erőszakos eszközökkel való harcot dicsőséggel be nem fejezhettük. Elévülhetetlen érdeme » .Magyar Szó\'-nak, hogy az 1848-iki törvények egyik jelentős alkotását, a XX. t. c.-et kjragadu az elfeledés homályából és erős küzdés utáo elérte, bogy az 1848. XX. t-c. végrehajtásét a kormány is lel vette programmjába. A .Magyar Szó" egyéb részeiben is elsőrangú ujBág. Társadalmi, tudományos, művészeti és színházi kérdésekben vezető Bzerepe van a fővárosi sajtóban, újdonság rovata pedig a legfrissebb, a legigazabb és legérdekesebb hírekkel szolgál. A .Magyar Szó" előfizetési ára: egész évre 28 korona, fél évre 14 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 korona 40 fillér.
Sxert eaitöatír ■■ />r Villányi Henrik. íeielfli aaerkesztö. Kiadó : Jfj. Wajdíts JOaaa1.___
60 kr.-tól múteren-kint legutolsó ojdon-aágok. — Bérmentve éi már elvámolva a házhoz jtíllitT*. - Nagy mintagyíjtemény
azonnal. Hemiobcí-g solyemgyár, Zürich.
VEGYES.
— Egy elterjedt bázlszer. ~ folyton emelkedő kereslete .Moll Fercocpilinkája és sójának" bizonyítja az eredményes haianálatát, ezen kolönoaen miot fájdalomcsillapító bedör-ztöló antirbeamatikut szernek. Grogonként 1 kor 90 flll. Naponti szótkttldéa utánvéttől Moll A. gyógyszerész ca. és kir, odv. azállltó álul Bécs Titchlanben 9. - VMÍki gjógjtárak-ban határozottan Moll készítményét kórjuk védjegy és aláírásával.
HYILTTÉR.
Az e rovat alatt kózlöttekért nem vállal folelóaaéget a axerkesstSiég
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztójl szervek hurntos bántalmainál, orvosinekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hnnyhajtó hátáéul
bllenes iiil •»■ | ■ ___...
Kapható áaványvlzkereakedésokben é,
gyógyszertárakban. A Salvator-foirái igazgatósága Epotjeaon
alai közlöny
1903. DECEMBER 19 én.
xi.i1 évfolyam.
Első magyar hangszergyar
.ill.n.oi erőre berendezve.
STŰWASSER «/. a
^ és kir. udvari h.ugszergyáros, b.d.eregsiálliló
a Riköcr javított Tárogató egyedüli feltalálója
Budapest, II., Lánczhid-utcz" B.
Aiánlja a saját gyárában készült összes rét-, f07t" A) J és vonós-hangszereket.
Hegedak.go.do.kák,
Tárogattl ára 30 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyen. Zenekarok teljes felszerelése olcsó árban, előnyös
fizetési feltélelek mellett. Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal.
----^Talvt Mfluküldatlk.
OOOOG
,ooooDooaaoooooooaaao:ocx3Doaoa30o
oooooc
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb nrvosok által mint gyengéden hashajtó, feloldó szer ajánl-tatoak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott
alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik. . . .
g„ 15 pllnlát tartalmazó doboz 30 fillér, egy tekercs me l,: 8 drtoxt, fehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 koron. o. é. 2-tó koron- összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmentesen kOldet k.
- - Nensteln Fülöp hashajtó labdacsait Valód. .„..„„.. csak, ha minden doboz hátsó oldala a örvé-ny leg b^gT»ít .lleil Leopold" védjegyünkkel, \'M\'-feketo
aláírást kell tartalmazniok.
eustein fölop
gyógyszertára a .Stent-Lipithol\' z- K. "/„
yVIKN, 1. Bes.,_PIaiik<ingA8se 6.
WIKN. I. Bei., rianaengassc , . ,,
68ö6./tk. 903. Árverési lilrdetmeny.
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkví hatóság közhírré teszi, hogy a N«gy-kanízsai takarékpénztár részv.-t végre-hajtatónak Jakira P.oU Iférj Farkas Kálmánná és özv. Jakics Gyoláná szül. Frencz Karolina galamboki lakósok végrehajtást szeovedettek elleni 1100^ kor. tőke, ennek 1903. évi janoár hó 3. napjától járó 6% kamatai, 7 kor. 5 fill.
óvási és közlési\' V.7. k°r-
20 fill. per, 36 kor. 20 fill végrehajtás kérelmi. 34 kor. 30 fill árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehsjtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a galamboki 1020. sz. tjkvben A L 63 brsz. korcsmaház és a hozzátartozó belsőségeknek Jakics Paula férj. Farkas Kálmánná és özv. Jakics Gyuláné sz. Frencz Karóimat illető Ve rteB S794 kor\' becsértékben
1904- évi január Só 15. napján délelőtt 10 órakor
Galambok község házánál megtartandó nyilvános bitói árverésen eladatni fog, még pedig tekintve, íhogy a galamboki 1020. sz. tkvben I. 63. brsz. ingatlanra Frencz Karolina, özv. Jakics Gynláné galamboki lakós javára özvegyi haszonélvezeti szolgalmijog ezt megelózó rangsorban pedig jelzálogos követelés van bekeblezve, ennélfogva ezen ingatlan az érintett szolgalmijog (entartásával bocsáttatik ugyan átverés alá, de csak akkor,\' ha a szolgalmijog feotartásával 2500 kor. beigértetlk, ellenkező esetben az árverés hatálytalanná válik s ezen ÍDgatlan a szolgalmijog fentartása nélkül a kitűzött határnapon ujabban elárvereztetik.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO\'/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkví hatóságnál. 1903. évi Bzeptember hó 7. napján.__
Akácz és Gleditschia
magot vásárol és mintázott árajánlatot kér
faragó béla
ca. és kir. udvari szállító JUgy.r M.gpergetó gyár.
Zalaegerszegen.
22öl./90S./végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bíróaágí íégrehajtó az 1881. évi LX. t e 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy . nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1908. évi V. 486/1. számú végzése következtében Sebevtyén Lajos nagykanizsai ügyvéd álul képviselt Spitz Hugó bécsi szabó-cég javára Bród Jenő nagykanizsai lakós ellen 166 kor. 66 fill. s jár. erejéig 1903. évi május hó 6-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 660 koronára becsült 6 drb. uj varrógépből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi v. 436/4. Bzámn végzése folytán 166 kor. 56 fill. tőkekövetelés, ennek 1902. évi augusztus bó 1. napjától járó 6% kamatai, \'/,•/« váltó dij és eddig összesen 69 korona 70 fillérben bíróilag már megállapított költségek érőjéig Nagykanizsán a helyszínén leendő eszközlésére
1903. évi december hó 24. napjának délutáni 2 órája
batáridőül kitízetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX t.-cz. 107. éa 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1903. évi december hó 11. napján.
Maximovits György
kir. bir. vbajtó.
Hock János lraakínj»«i I forint 20 krtól 10 forintig.
NAGYKANIZSA, 1903. deczember hó.
T. CZ.
A közelKARAOSONYI is UJÉV1 ünnepek alkalmival vagyok bátor alkalmasabb
Ajándék tárgyakkal
mJell , beszeSU *» —
tekintetben módol nyújtók becses igényeinek kieleptesere. Ez alkalommal inra figyelmébe ajánlom
Hangszerkereskedéí
e m e t
SSSTlLSr;
Továbbá legyen tzabad t»b uj betitajból dúsan felszerelt
becses figyelmébe ajánlar üzleteméi szivi
Könyvnyomdámat
Névjegyeket, esk.tésl és bili meghívókat ízlésesen éa Jutinyo. ír.kér) ké.zlt.k el.
, jóakaratába ajínlv. vagyok mé|y listtsleltol
IFJ. WAJDIT8 JÓZSEF
könyv-, papír-, zenemű- és hangseerkereskedó.
Teljesen folasereit mo.terboaeUÜ !».» Ónom klvlMlbon, Wtlloö hum«l. vonóval M aárta«> tokká\'. CSAK lO FRT.
A hol zongora ninosen, s gyönyörű zenét hallgatni és tánczolni szeretnek, ott nélkiUózhetlfm a
^ ..MIGHSTCXNr fe
szalon zenélő mű. mely a leghosszabb operákat, táncz-zenét stb. hangjegyről játszik
1 táicz-ZHit Miizakitái nélkll szolgáltatja. Ara 25 é« 33 forint Vsaiéiissikaik nagyon fontol.
10419/tk. 903.
iíl
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkví hatóság közhírré teszi, hogy Bognár József és társai végrehajtatóknak, Kovács Ferenc éa tsaí végrehajtást szenvedettek elleni 1000 kor. tőke és Jár. iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó, s a sormási 16. sz. tkvben 18. brsz. alatt felvett báz, udvar és kertnek Málék Katit illető \'„ része 843 kor. becsértékben Geczí Éva özv. Málék Istvánná utóajáolata folytán
1904. évi fehrnár hó 11. napján d. e. 10 órakor
Sormás község házánál hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatoi fog. Kikiáltási ár 1840 korona. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/c-át készpénzben vagy óvadékképes papírban & kiküldött kezéhez letenni.
Nagykauizsán, . kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1903. évi november hó 26 napján.
Pillát nagj Lexikona 18 kStatban HlhirMtéibw ira 96 trt. réizlitlziliiri It ■•■kaphalé.
KyuvalyatSrés.
Ki nehézkórban, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brochurát Ingyen és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt alMain által.

, janqonooooonooooi
inoooooooainoooaDoooatoaoooc
Z.K. »/,, 903.1
MOLL
nnií
•FELE 1
vm
Ca»k akror valódiak, ha mindegyik dobo* Moll A. védjegyét és
aláírását tünteti tel. A Mail A.-féls Saldlltz-parak tartós gyógybatiia a legmakacsabb tyaair- él at-testbáatalMak, gyomorgsre* U gyomorhév, rOgzStt tzikrakadis, mijbiauloui, vér talatáa. aranyér éa a legkillinbOzSbb oál bsta^iédsk allén, e jeles bialisernek éttiied\'.k óta mindig oagrnbb olterjedéat szerzett. — Ara e«y laptoaitalt ora-datl dtbtzaak 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
M O LL- FELE
rs E I D Ll TZ-POR I
C»»k akkor valódi. ^Kff Z^utvM! "Sil-rm
traaazla ktruilz éa lí narezeteaen mint fá|d.lo»oilllaplU bidlrzlílíal az«r kítivtoy esni él a megkOIéi egyéb kív«tkexményainSl legiimoraleiobb aSpsaer. _ Egy tellett «rtd«U lvi| ira I kar. 90 áll.
MOLL Gyermek szappanja.
Lerfioomabb, lejnjabb módszer izorint készítek gyermek él hólgy sxappan a blr ♦kszarfl ápaláiára |yamakak a falaittek rkazíra.
ára darabnklat - 40 tlL 6t darab - I kar. 80 áll. Minden darab gyermak-stappan Hall A. yHjegyival van ellitra._
FŐBzétküldé s:
n] Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
r Bécs: Tucblaubeu 9. sz.
{ vidéki megrendelések naponta postautin.ét mellett telieilttatnek.
Á raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fiai.
fopjiftggg^p/yvsttriniinrtririn aBBB55B55aBB5BB5BB8
nxxxxnnnx******
IS A J D 1 B M
INGYEN!
Életnagyságú fénykép-nagyítás képeket (48—64 cm)
KARÁCSONYRA ÉS ÚJÉVRE.
Hallatlan ioisái!
országon, hogy majdnem INGYEN készít a TENUS fényképnagyitási mülntézet
i tairt ^V^S^T*\' i teöWt
Az árak minden utánfizetós nélkül.
Életnagyaágn fénjképnagyítáaok papirkerettel együtt (18-64 cm.) 4 korona.
ÉletMgyaágu puztelll-festménj papirkerettel együtt — — — 8 korona.
Életnagyságú olajfestmény, iquarel — _ _ _ — — 16 korona.
Életnagyságú fényképnagyítás díszes kerettel is üveggel S5 koronáért szállítunk. (60—76 cmtr.)
Vidéki megrendelések a fénykép és a pénz előlege, beküldé^nél. vagy
den kép ntín 1 korona caomafoláal dlj flzeUadí. BT A nagyérdemű "tónaég Igy a™
leas kitért a eaalé agyníkök bacaapásának él olcsón jut igaaán művészies mankaaoi. ""
Ciliit: „VENUS" [Íijtíf-izgjilóliitóetBudapest, VII.,Kerepesl-ut64.L sz.
Nyomatott llj. Wajdits József könyvuyoindaiabau Nagykanizsán.
XL1I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903. DECEMBER 19 én.
A Pesti Napló karácsonyi ajándéka
A
t fllll llíli. aailjr ildlili II Eakír tra|idlijit. Ina; Jini tlllidill. Zlckj Sikált lllaiztrielitil lilm Jé\'"\' kil|il. > llalj-ilkiaai. i Hlltl-illi.il. Imi) i raaak kliilali Zlcky-llkaaal. itt. adta aluiilaak > Uijipltcii iltilim (illliiil kaltá tlállltálbaa. 11 Idu addlfl kladzíayalt talilaalé fíujnyil él ,oapiial araajtáazaa haaaáiy kitéabaa
YÖRŐSMART Y-A LBUMOT
fiija elméink keráeieayl ajáidékel üil.
A Viríiaarty-Aftia a Zichy-Albumnál b dbzetebb kiállításban nagy kvart alakban fog megjelenni. Magiban foglalja a költő életrajzit. Cioijor él Tiliét. Vörösmartynak c kedvei drimai Költemény é;. a SzézaUt. a Tél CÍ|áljl. Szú IIOBkát ét Vörösmartynak legkivilóbb költői alkotásait, kiviló művészek eredeti festményeivel és rajzaival, 20 ■ÍBllléklltklI és számos szövetbe nyomott képpel é* illusztrációval. A VerilBirty-AlklB mümellék-leteit a legjelesebb magyar festőművészek készítik. Mindannyijuk élén Ott van Székely flirllllB, a legnagyobb magyar történeti foítő, aki a Toldi cimtt költeményt illuutrálja. Kórján* és barátja Iidtrász Tlkter. a Salaaei cicr.il költeményhez készít festményt. \\ két nagy históriai festőhöz a kivetkező elsörendil magyar művészek sorakoznak: Bihari Síador. Féiyii Adolf, Ferney Károly. Kénéidy Jeae. Iirntock lirely, Krnier (Tardei) I., lagTír Iiiihilair Gesztéi, lágy Sáidir. ladeii Hlrsck ■ •111- Ezenkívül »xámo» kisebb illuut-ráció disxiti majd a Vörösmarty-Albumot, amelyek egész sor kiviló magyar festő művészetét fogják a Vórösmarty-Album keretében bemutatni. A valóban remek kivitelű mübpok-nak egy része gyönyörű színnyomású lesz, amilyen eddig alig jeleni meg magyar ditzmű-ben. A Vörösmarty-Albumot megszerezhetik mindazok, akik a Pesti Naplóra
1. egyszerre egy e|élZ étre előfizetnek,
\'2. akik féléire fizetnek elő és kötelezettséget villalnak, hogy egy tovibbi féléven át előfizetőink lesznek,
3. akik egy ll|jtdiiri fixetock elő és tovibbi háromnegyed éren it való előfizetésre kötelezettséget villalnak, azok a második évnegyedre szóló előfizetés beszolgáltatása után kapjik meg a Vörösmarty-Albumot,
4. akik blTIlta fixetnek elő és egy egész éri előfizetésre kötelezettséget villalnak, azok a hatodik hari előfixetés beküldése utin fogják megkapni a Vörösmarty-Albumot.
Azon uj előfizetőink, akik a Zichy Mihály albumo!, az I9OS. érre txóló előfizetés aUpjin, mlot előlegezett ajándékot blrjik. azok a Vörösmarty Mihily Albumot csak ugy kapjik meg ki e|y torábbl igítz évre elifzeUek, illetve jelen négy pontban felsorolt előfizetési feltételek egyikének eleget tesznek.
A Putl laplé elelzetéil ára: Egész éire 21 ker.. féléire 14 kor., leiyedétre 7 ker., eey kéra 2 kor. 40 fllér. - ElMzelil álidte ké 1-tíl él 16-til leket.
A „Peati Napló" kinclóhlvntnln.

ELADOK:
Ujfandltndi kutya him 21/, érés, tiszta faj, kifejlett gyönyörű állat. Papagály íöld szinQ, piros szárny-szegélyö, sárga nyak, kék fejjel. Tferta-faju begyes és bukó-galambok, úgyszintén házi-galambok. Tiszta-fajú pekingi kacsák, igen szépek. Horváth Károlyné Becsehely, Zalamegye.
KKKKKKKKKXXKKtt
Stefánia szálló
II, Ttforstrassa 12.
központi fekvés, 6 pwc ai István-tértö), 2 perc a városi pályaudvartól. Omnibni éi utcai rasut mJDdcnlelé a pilyaodTarokbax a axJJlótól. Újonnan modernül berendezve. Villamos világitáa mindenütt, fürdők ét melcgrizrezeték. Legnagyobb kényelem. Szobaárak: I. em. írt 1*80, 1L em frt 1 <0, III em. frt 140 kiizolgáláa ét világítással. Áreo$«d«éay ker. olazékaak ée bceezafcb oUartózkedáioál. Nincs étkezési kényszer.
JFÜxmann Károly tulajdonos

BtKoaaUU.
mmsm
POQ&VW*
KMUi
Magyar, Német, Len lyelországi, valamint Prágai
HENTESÁRUK
valódi prágai és weatíáliai Boakák, kar-maoádli, krakói kalbáaz, magyar é« veronai szalámi, morudella, debreceni kalbátx, paprikás szalonna, valamint mindennemű burka külöjlepességek.
Aiiton Zawodsky
Bécs, XTI. Brestelgasae 5. Árjegyiék ingyen és bérmenUe. A\'agyban. Kicsinyben.mg

A RioMer-féle
Horgoiiy-Kőépitöszekrények
még mindig a gyermekek ke^bencz jitéka. Miért? Mert, mint a legtöbb szülő vaját ifjúkoriból tudja, a gyermekeknek mindig érdekes éi mulattató szórakozást nyújtanak és non kerülnek mint egyéb játékok mlr egytéhiny nap múlva sutba.
Mert kiegészltővxekrények által mindenkor torvaxerüen kiogészithotök és ezáltal a gyermekeknek mindig 4rték«stbbé ts élvezeteiebbé lesznek; mert minden egyes kiegészítő-szekrény a kb ét nagy építésznek mindig ujat és jobbat hoznak I
Ezért egy karácsonyi* alatt »e hlinyouon a Horgony-KőépitOszekrény vagy a Horgony-Hidépitőszekrény. Bővebbet :alilvmk a különféle Horgonysxokrényokről éa a logjobb kiegészítő módszerekről, valamint u uj .Saturn* é» \'Meteor, rakási játékokról ax uj képes árjegyzékben, a mely kiráxutra ingyea és bérmentve Nekaldeilk. A kl jól választani és vásárolni akar, ax obat«a el előbb exeo érdeke* eli«raerő nyilatkozatokat tarUluxtó árjegyzéket.
A Richter-féle HorRony-KőépItőszekrények és Horgony-Hldépltőszokrények minden finomabb jálékszerüxletbvn —.75. 1 3 korona és ruagasabb árban kaphatók.
Bevásárlás alkalmával c»ak a hlrea „Horgony" védjegygyei ellátott szekrényeket fogadjuk el, mert valamennyi másféle kőépitőszekrény csupán a Richter-féle eredeti gyártmány utánzatai. A ki xenekedvelő, ax kérjen árjegyzéket a híres Imperátor és I.ibelllon zeneművekről is.
Rlchter F. Ad. én TAma. klr udvari ét kamarai sxállitók.
Iroda ét raktár: 8écs, I. Operng. 16. Gyár: XUl , Hietxlng.) f^o
— RudoIsUdt, NOmberg, Ölten, Rotterdam, 8zent-Pétervár, New-York. — íkT
„WlflYER" GÉPGYÁR
vas- és fémfinttde
részv.-társ. SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., L.ipót-körut 15.
Készit mindennemű
Gazdasági gépeket^fBenzin-motorokat.L".
BeiizIn-uiotoroN cséplökészletek.
IflnloniénltéAiet \' "i heoicemékek, minden e aiakmiba Tigí j[íp Ey&rtiia.
" T.tjea mbEaalai txrcndtiéaek.
WLÖlŐnlejCeHSélC: Le8tyabl> ,lrri:"iet3 c**varoa axabad. ilinyom&sa i bor^ajto.
OsllnrilC It llf .félr vllaihirO amorikal aratti ÍK kauáló gepak usworae ». m.-ieie a£ttorttifi képvi..><s.<f*.
Képaa árjegyzék lagyaa éi biraaaatv.. Klváaalra ailadat azikaáfl.lr. kHla Mllaájvalíi
T. cz.
örOmmel van szerencsém s t. közönség szíves tudomására hozni, hogy könyv- és papír-kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Ifjúsági Kölcsönkőnyvtörral
bővítettem kl Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal * szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtiramat, hogy azt állandóan bóviteoi fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitOni könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az 6 számára íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
: Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 25-sz0r cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől óeDekül, télben a meleg szobában, egyarant a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jő könyv olvasása. Aki csak teheti, minden sztllő szerezze meg ezt az Srömöt gyermekeinek.
Magamat a t szttlók jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdita József
kSnyv-, papír- fel Iróaaer-kereaketoa Nagykanizsa.
Mellililat a .Zalai Közlöny^ 1903. évi december hó 19-lki 51-jk számához.
ÍAUI KÖZLŐ
XLH. ÉVFOLYAM.
K Y
1903. DECEMBER 19-éo.
I
Naponta friss pörkölt kávé.
MIZEY PflL
fBszer, csemege és hentesáruk ■ trereskedése •
AACíYUAKIX^A, Fö-<ér I.

Ajánlom raktáromon leró elsőrendű áruimat u. m,:
Kitűnő zamatu kávé fajokat. ^
Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve.
Déli gyümölcsök. Kecskeméti gylimölcs kompotok.
Szegedi különlegességek stb.
Alkalmi estélyikre
igen ízléses kivitelben a logjutányosabb árban
Budapesti, Prágai és Debreceni felszeltek.
—— 4> Prágai sonka, nyersen és kifőzve csont nélkül.
Ramasetter-féle badacsonyi f Budapesti I. rendű disznó zsir.y
borok egyedárusitása | ÓROSZI SÁNDOR udvari cukrász
t literes és pinté:; üvegekben Descrt teakenyereinek és különleges cu-
« ^
töltve. ^tó korkáinak egyedárusitása.
Honi és külföldi sajtok.
GVÖMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSCOMSERtfÁKflT
aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
„ELSŐ KECSKEMÉTI CONSERVBtÁR"
KECSKEMÉTEN:. ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.
Kapható minden szakmába vágó üzletben, nagyban Scbwarz és Xsubernél Nagykanizsán. |
átüli!i|l|| ff a s-s-25 SJa £-=
rSshViui&Hu
\' <! !!S!1M; ■tolIifHíli
111 ^li&llslsile
iAbSéUirh
, •.


A Rlchter-fóle
Llnlment. Cm. com
Horflony-Pain-Expellor ^
mL Pmlnt S3 év óta mec-bizhatóbedéroölásfil alkalmaz tátik Uutiifiíl. ctiíJll és ■qHtbdiH. Intés. Silányabb utánzatok miatt — bevisArláskoróvntoBai: le-éyünk és csakis eredoti üvegeket dobozokban aJUrt tíf védjcgygyol ós a,.IicUtf" czégjegyzésttl imádjunk el. — S0 f., 1 k. 401és 2 k. árban a legtöbb gyógmortárban kapható. Főraktár: Török , ^ József gyógyszerésznél Budapesten.
hlc&lsr F. Ál és társi
bármily állású megbízható egyének bnda-pesii bankházban sorsjegyeknek részletfizetésre való eladásán, az 1883. évi XXXL t-c. alapjáo. Tőko <5s kockázat oél-kQl némi szorgalommal könnyen elérhető
havonta 800—600 korona kercaot; mr Ajánlatok intézondók a .Szerencse Híradó\' kiadóhivatalának, postafiók 180 Budapest.
Sehalek Henrik !
1HIBDETÉSI IRODÁJA!
Bécs, I„ lolMe 11, földszint ét I, emelet. j
Alapíttatott 187S. « Telephon 809. I A ö k. péstatakárékpéDstár Clcaring-azica- ! j Iája 804. SIS. !
;»j\'SnUa magát hirdatial megbixijok nyeri ! \\ ss otoié elintéző,6re btl-ét kDlfiSlcIL ujiigok ; rétzópe \'
! Szaktuáoaok, birdettai twvuetek, Irm- \' ! bisok dijaiatuw. I
; Loflujabb nagy Mrltp-árjegyztk hirdetSknek > Ingyen é» bérmentve. I
í Saját gyűjteményes-hirdető
í rovat a í
j„Seat Freie Pftste" és „tas Wk Tajblall"
; hírlapokban mindennemű hirdeti* részérő, ! imint: Aíát-vSttli kéziesek miaötn Etlst- ! jájnak, Tára, képviseleti, Bjyníkl, illáét- ! ; kereső, ajánlati hirdetések «tb.
Oh jn|!
Köhögés, rekedtség és elnyalltásodás ellen gyors és biztos hatásúak
az étvágyat nem rontják és kltUnö izliők.
Doboza! kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F5- és szétküldés! raktár:
„NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR,
Budapest, VI., VSci-körot 17.
Éljem!
Megfojt ez az GYÓGYSZERTÁR Egger mellpasztllla átkozott köhögés i Bud„Mt VI 17 csataarÉsajtaltott.
-J-
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula ós Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
{(jvéTpop^ci a
C50Mtícviípa pi C-.
Kapható :
v p v i szc f; j\' O,»:.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj tatitinlnyu orvosSgot, mely ai clvcjitell etOt ujta mcghoi.a, Píólíaoomaío: a egy stia oldalaa !:öi\\y»« poítin, jól bcctomaíolvs. Ingyen Áapj.Mí mindazok, a kilí írté iinaV. B* ( a legbi-niulntrameitobb ciodaorvoaííig, mely megmentett «rckct. a kik fiatalkor! kihigiíok folytan \' nemi >ajokt.an, itifillsben. valamin: ;elv«aitclt férfierő W axenvednek. Ke okból clhatirOíta Xz lutéict, "hogyv Cgy ingyc, orvosagot mngyariio könyvvel .egyiltt mindenkinek Ingyen küld. telel a bUier-vosssggal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori IdhigiíOkbOl «irmaio ními -bajokban, árelleni! elgyöngOlátbcn.vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. El a gyógyszer közvetetlenUl htokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodk-lato, eredménynycl gyógyítja az évek ou tartó l>eteg>egeker. öreg. fiatal egyarint irhát State Mcdient lossitutnak, az alant jelzett cimrc, a honnan a csomagot rógtön clkaldjk. Az intézet teg-ínkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljilról az otthonukat nem bagyhatjik el. A próbacsomag megmutatja bogy mily kíunyea kigyógyíthatok obbSl. a rettenetes bajból otthon. ■ As Intézet kivételt nem tesz. jlindenki irhat érette I bárhonnan magyarul, mtró tttoktart4» mellott posA- I fordultával egy ingyen csomag orvosságot kap I magyarázó kónyvvel egyatt. kjon még ma. A 1 csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a I tartalmit senkisem fogja moítndni. A levelet igy kell elmeuti: Suté Medtesl In.titute, 17 Elektrón Building, Fort Wayne. Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmentcsilendSkf
Mindazoknak, kik a gyomor mcghtltése, ragy túlterhelése, ro.;. nehezen cmésrthetS, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvozete által, vagy rendetlen é. :mód következtében gyomorbetegséget, mint ,
Qyomorliurut, gyomorgörcs, Gyomorfájdatom, nehéz emésztés, vagy nyálkáaodást kaptak, ajánlunk
egy kitUnö hiziseert, melynek kttOnií hatisa rnir évek óta kí van próbálva. Ez a
Hubert Ullrich\' féle növénybor.
I Ezen nSvénybor kitűnj, gyógyhatásúnak talált fGvókböl, jó borral van kéazitvo és I
órOalti, életre költi nz ember nmésítí szervoíetót. — A nSvénybor mogakndá-I lyozzá az emésztési zavarokat és elSmozdítja az egé»zsége» vér ujjiképzOtiését. |
A nóvénybort idejekorán használva, gyomorbetegségek még a csirájukban elfőj-tatnak. Syosptomik mint: Fdíljáa, felbOfígés, gyomorégés, felfúvódás, rosszullét hányással, melyek chronikus (idős gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori ivás után.
Székrekedés iS cnnck kcl]tmctleQk®velkoziaényei, mint szorulás, kóllka, stiy-dobogás. álmatlanság, valamint vértóluláa a májban, epében és a nagy Zsigcr-étben (Aranyár bántalmak) ss nóvéaybor által gyorsan megszQntetaek. A növénybor megszünteti az entíszthetlonséget és köanyll székeié* ídtal elUvolittatnak * gyomorból és belekbül alkalmatlan részek,
Sovány,halovány kinézés, vérszegénység,elerőtlenedés,
legtöbbször a rossz emésztés következményei, hiányos vérképzSdés és a máj beteges állapotáé, ctvágyhtánynái. Ideges bágyadtság és rossz kedélyhangulat, továbbá főfájások, álmatjan éjjelek következtében Ily egyének Inasan egészen elpusztulnak. (T Növénybor az elgyöngült életerőnek uj loktetést ad. Xövénybor fokozna az étvágyat, az
emésztést és táplálkozást elömOMtitja, elősegíti az anyagcserét, gyorsítja a vérképződéit, megnyugtatja a feldúlt idegeket és életkedvet szerez. Számtalan elismerés és hálanyilri-nitás igazolják ezt.
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Ujudvari, Kis-Komáromt, Csákányi, Nemos-VIdi, Tapsonyi, Böhönyel, Nagy-Bajomi, Fclső^eSesdt Csurgói, ücrzcnerc!, Gólai, Légrádl, Alsó-Domborni, Kotoril, Mura-Csányi, Ritkái Podtureni, Szclnlczai, Alsó-Undvai," Pákai, Baksal, Novai, Baki, Pölöskei, Pacsal, Alsó-Rajki, Nagy Radni, Kétt|clyi, Marczalii, Kaposvári, Nagy-Aládi, Tarányi, Virjel, St.-Ceorgeni, Kallnovaciy NovigradI, Kaproncal, Perlaki, Csáktornyái. Varazsdi ítb. gyógytárakban és ftlsiertlzletekbon, és az osztrák J^agyar monarchia legtöbb gyógytárában. , A kanizsai gyógytárak 3 és több üveg ntvénybór rendelésnél eredeti árak mellett küldik szét mindenüvé a monarchiában.
KiST Utánzásoktól óvatik.
Kérjenek csakis
Hubert Ullriéh\' féle növénybort —
HM
thai
.12, |
résívéiJ nóegylJ
K3
liez, k| fiát, egész I mekkéa szivtlnl| bői
vesződ és az | csak ne az|
hátán I
^ mi érj Diq ben, neki tauitil s^ nej világo] künkéi kelleti Kái a gye| tokká zavar Álljul] koz2n 6 ár liallgal a mis) Réf ellénsl
amikq
a
mind® munka kíf hajlít]
A I bézikl dalmfl neki [ . itszil ként f ollóid nak :t|
M bents mellel az oll kodví
: \' SV
nánkl iint; j iiirekj eiobtj forinl
feléli Ki sohj elrgl pokoT Sj mintf
sPl kültí
ÍŐtlj
.■■■■.-1. ■■ ..
. . _____


NAGYKANIZSA* 1903. december hó 26-án.
52-ik szám
XLII. évfolyam?
Előfizetési árt Erósx étro . . 10 kor. ~ fill Kél évre . . . íi kor. — fill. Nf^yedírrc i kor. 5:> fill.
Kkjm xxütu 20 (111. HIRDETÉSEK
■ 6 hasábos j>otitsorhan 14, tnáuiodnxor 12, s minden további noréri 10 fill
NYÍL TTTR BEN
petit uoronkéut 20 fillérért vétet-uek fel.
{
A nagy kanizsai „Ipar-Testűlet," a „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,« a .Kotori takarékpénztár
A Isp szellemi réíxét Illeti minden közlemény a felelői szerkesztő nevére^ nx anyagi résxt Illeti közleményed pedig a kiadó nevére cimxetteu Nagykanizsára bér-. mentve intéxendSk.
Bérmentetlon levelek nem fogadtatnák el.
Kéziratok vlsszanem küldetnek
részvénytársaság," „nagykauizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagykanizáai kisdednevelő egyesület," a .nagykanizsai tanitói járáskör," a „nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,? „szegények tápintézete,4 h „fcatonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai küíválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Karácsonyi imádság.
Szálljon e napon hálaimádság Istenhez, ki elküldette nekünk az 5 szent fiát, Jézust, újjáteremtve Általa az egész világot. Váljunk e napon gyermekké mindnyájan: teljék meg a szivünk szeretettel. Szálljon el szirtinkből e napon a gyűlölködés, legyünk s maradjunk is mind testvérek, egymás öröoiét, bánatát megosztok. Sztlnjék meg hát e napon lelkünk gyötrődése, szivünk kesergése, feledjük a köznapi vcszódsé^et: társalkodjnnk Istennel és sz ő szent fiával. Lássuk e napon csak a jászolban fekvő csecsemőt s ne azt a Jézust, ki roskadozva vitte hátán a keresztet, hogy meghaljon mi érettünk, bűnös emberekért.
Dicsőség Istennek a magas egekben, békesség a földön az embereknek! Feledjük, hogy Jéztts példájától, tanításaitól messze távolodott a világ s ne szorongassa szivünket e mai világnak bűnössége; ne emészsze lelkűnket a tépelődő gondolat: mórt kellett keresztfán halnia Isten fiának.
Karácsonynak szent ünnepe legyen a gyermekek ünnepe, háborgó gondolatokkal, elégedetlenkedő szavakkal ne zavarjuk meg gyermekeink ünnepét. Álljuk körül a karácsonyfát s imádkozzunk együtt a gyermekekkel: az ő ártatlan szivük imádságát meghallgatja Isten, ö érettök meghallgatja a mienket is.
Kérjük a jó Istent: plántálja ellenségeink szivébe a szeretet virágát, amiképpen a mi szivünkbe is. Kérjük a jó Istent, segéljen meg minket ■minden jóigyekezetünkben, adjon erőt, muDkára és jócselekedetre. Irtsa ki a kevélyek szivéből a kevélységet, hajlítsa le a nagyokat, a hatalmasokat
a kicsinyekhez, a gyengékhez, hogy magukhoz fölemeljék. Szálljon megelégedés a kunyhók födele alá, hogy a kunjhó lakója ne irigyelje a pulota lakóit. Lakozzék az igazságnak lelke mindeneknek a lelkében, ember és ember között különbség ne legyen. Legyen az igazság egy és ne többféle. Legyen az igazságnak szeretet * forrása, hogy tudjon elnéző lenni a gyengeség iránt.
Áldja meg az Isteu a mi földjeinket hó áldásaival s bő áldásaiból; jusson elegendő minden tostvérUnkiWfe, hogy a szükség, a kenyeretlenség ne tegye a testvért ellenségévé az ó testvérének. Támadjanak a mi népünknek:niindeu időben bölcs, igazságos, bátorszivü, nemeslelkü, a haza, a nép javáért bitófán is halni kész vezérei, kik életükkel, halálukkal bizonyságot tesznek Jézus mellett: nem volt hiábavaló az Q születése, élete, halála, feltámadása.
íme, felgyúltak, Uram, a karácsonyfa gyertyái: mennyi világosság árad szét e földön mindenütt, hová a te szent fiad elküldé az ö szárnyas augyalit. Karácsonyfánknak szegényessége nem háborgatja lelkünket: tekints, <5 Uram, hogy a Te szent fiadnak egy szál gyertya is kedves, miként hogy a pásztorok szegényes ajándéka kedves neki. Ezek a gyertyácskák mind a Te fiad dicsőségét s a Te fiad iránt való mi nsgy szerelmünket hirdetik. Te, aki mindeneket látsz, im lássad, hogy a mi szivünkben békesség; szeretet lakozik; hogy mi egyedül Te benned bízunk, óh légy velünk e napon s a következendő napokban! Szent fiadért, a Jézusért, kérünk, hallgass meg. Amen!

Karácsonyi kirakatok és á „Karácsirtiyi vásár."
A ^reménységnek egjjik legmagasztosabb ünnepe előtt állunk. A/. Üdvözítő születésének ünnepét Ülik a legfényesebb palotában és legszegényebb Kunyhóban eeyaránt. Mindenki anyagi tehetségéhez kepeet törekszik a napy Ünnepre vagy uj tubát, vagy gyermekeinek valami •meglepetést venni és ex alkalomból mi sem mulaszthntjuk el, hogy néhány sorban ne emlékezzünk meg arról a sok mindenféléből amely ok sokaknak jut karácsonyi ajándékul, 8 amely oly csillogó fényben {pompázik korzónk kirakataiban.
Az idén az időjárás\' nem kedvez a karácsonyi bevásárlóknak. A i:edves idő-járá?, a folytonos köd megakadályoz bennü.ket, hogy mint amateurök szemléljük u szebbnél-szebb kirakatokat, csak ha valamelyikünknek dolga akad, veszszük észre ezeket és ekkor j is csak futólsg pillanthatjuk meg a .szemkápráztató csillogást, amelylyel kereskedőink a kirakataikat feldiszitették. A goodos anyák, a szerető nagynénik és bácsik sietve végzik dolgaikat és sietnek ismét hasja az egészségtelen . utcáról, a jó meleg eízobába. Nem igy volt az ezelőtti években, amikor a természet is uj köntöst öltött magára, hogy Ünnepelje Karácsony Ünnepét. Korzótik telve volt a járó-kelők sokaságával és egy-égy fényesebb kirakat előtt számos néző állott, ngy, hogy a kocsimra kellett a járó-kelőknek iítérnjök. Dfr a roasz időjárás mellett is látunk kíváncsiakat, akik a karácsonyi újdonságokban gyönyörködnek,- mert városank kereskedői e tekintetben a provineoak nem a,, legutolsói közé tartoznak és sokunkat érdekéi vájjon látunk-e valami ujat a tavalyihoz képest
Tegyünk csak egy sétát korzónkon és meséljük el annak újságjait azon olvasóinknak is, akiket a csúnya idő nem ereszt az utcára. Nagyon természetes, hogy a legfényesebb csillogást ékszerészeink kirakataiban tálálunk. Nem ; is CíOda, hisz egy ilyen, kirakat egész vagyonnak felel meg. A; sok szép nyakék, a gyönyörű veretű arany és ezüst müvek, százféle-színben szikijázó drágakövek
TARCZA.
Egy normális újságíró.
— A \'Zalai Közlöny* eredeti tircAja. — " Irta: lagy Sima.
A „Péntekvár és Vidéke" abban különbözik egyéb vidéki társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilapoktól, hogy neki redakciója is vau, azaz egy olyan ötszögletü szoba, ahol csütörtök délutánonként a „Péntekvár és Vidékét- összeollózzák. Ezenkívül van ennek az újságnak telefonszáma is telefon nélkül
Egy viharos téli délután a szerkesztő bentauyázik a redakcióbao. Az Íróasztal mellett öl és megszokásból gépieseu babrál az oltóval. Előtte, az Íróasztalnak támaszkodva egy fiatalember áll.
Szerkesztő: „Tehát rendben volnánk. Hetenkint egy garmond, kétheten-<int egy tárca, elhozza a rendőrségi híreket és igyekszik békében hagyni az embereket. Ezért kap. havonta huszonöt forintot ós megkapja az összes ingyenjegyeket. Mindenért, amit ír és cselekszik felel az Isten és a törvény előtt.
Fiatalember: (hévvel.) „Felelekl Sohasem fogok írni meggyőződésem ellen, elveimért pedig, ha kell, síkra szállok a pokol ellen isi"
Szerkesztő: Jó, jó, az idealizmus mindenesetre dicséretes valami, bár ugy találom, hogy annak inkább az alanyi költészet (erén van helye. Arai pedig meggyőződését ós elveit illeti, hét e tekintetben Isten mentsen, hogy befolyásolni
akarnám. Gondolkozzék mindig a szive szerint, néha, karácsonykor és húsvétkor, írhat is aszerint, azonban természetes, hogy én csak azokat a cikkeket közlöm, melyek az én elveimmel, egy szerkesztő megélhetési elveivel nem .ellenkeznek. A nem közölt cikkekre eső honoráriumot pedig levonom a fizetéséből. Tehát megegyeztünk. Ön ír, arai önnek tetszik és én azt közlöm, ami nekem\' tetszik."
Fiatalember: „Legyen, cUak valamit kérek még. Először is, hogy nevem, mint segédszerkesztői alap fején figaráljon.-Szerkesztő: „Ad acta! Teljesíthetetlen kívánság. Egyébként, barátom igyekezzék minél kisebb leuni és nie viseljen cilindert, mert leütik a fejéről. Mi a második kívánsága?"
Fiat»lember: „A második, hogy cikkeim tárgyait, mindenkor én választóin meg tetszésem, szerint."
Szerkesztő: „Például 1 Halljunk egykét ily témát"_
Fiatalember: „Például: a korrupció; visszaélések a megyénél; a felekezeti súrlódásokról. „Egynémely nagyocska em- ■ bérről" és igy tovább." ■
Szerkesztő: .(hatalmas füstfelleget fuj a fiatalember szemei közé.). „Hát azt1 hiszi, barátom, hogy én mindenáron ki akarom seprüztetni magamat ebből a városból ? Hogy én ambicionálom, hogy halálos ellenségeket szerezzek magamnak? Hát bántottam én magát ? Megöltem én a maga apját, anyját, hogy rosszat akar nekem? Fiatalember: „De,szerkesztő ur.." Szerkesztő: „Semmi d,el Témái nagyon épületesek és\' semmi {kifogásom \'
3z ellen bogy s-zubad óráiban, szobájának magányában ártatlan kedvtelésképen azokat feldolgozza, azonban kérnem kell, hogy a jövő hétre szíveskedjék egy cikket leadhi: „A Jaukcekiang partjára kitettkinai gyerekek jövőjéről." Ez témának nagyon tanulságos és oly hálás, hogy még a legvérmesebb rendórjvapitányi fantázia sem találhat célzást benne. Jegyezze meg, hogy a tárgyat jó a lehető legmesszebb vidékelíról összeszedni és ne resteljen evégétt esetleg az északi sarkra vagy a Cotopaxi csúcsára elkalaudozni. A harmadik kívánsága?"j
Fiatalember: „Hogy cikkeim • alá mindenkor teljes nevemet kiírhassam.f
$ z e r k e s z t ó : „Brávó, fiatalember! Látja ezt szeretem ! Beleegyezem\'! E hétre tehát a „Jankceki8ngról ir."
Fiatalember: ,Megpróbálom. De fel fogom én még forgatni ezt az elhízott, megállapodott világot H
Egy hónap múlva. Szerkesztő: Nos, mi a baj? j , Segédszerkesztő: Csimborassiója a butaságnak! A tűzoltóparancsnok halálra keres. Az .Orosz éghajlat" cimü cikkemben célzásMát maga,ellen ós a^t híreszteli, hogy korrumpált fráter vagyok. Hogy ellenségei megfizettek. _Szerkesztő ur, legyen a segédem!
Szerkesztő: nem. Először azért nem. mert a tűzoltóparancsnok lohengiia-sisakja dacára sem párbajoz, másodszor, mert én sem párbajozom.
Segédszerkesztő: Kétségbeejtő, állapot 1 De hát hogy mossam le e foltot különben szeplőtlen becsületemről ?
káprázatos fényben tüntetik elénk a kirakatokat. Különösen üjság az utóbbi időkben a nagyon divatba jött gyürük sokasága, melyek díszéül a színes drágakövek, különösen a rubin, smaragd mellett ott találjuk a kristálytiszta gyémántot, amint nz ötvösművészei ktgyóalaku, vagy láncforxnáju remekeiből tűzsugár ként fénylenek eléDk. Az unobabugocska, ha egy ily gyűrűt "húzhat egyszer ujjára, bizony nehezen válik meg attól. Az ötvösség mai fajta termékei \'ia lekötik bámulatunkat, a remek müvfi tálcák, arany és ezüst szobrocskák, cigaretta-tartók, sétabotok, evőeszközök, bár a régebbi és impozáns renaisuance, és barokk styl helyett most inkább hódúinak a szecessziós ízlésnek, mégis ez alakjukban is tetszöek. oly meglepően és furcsán te&zőek, mint a szecesszionizmus egyéb alkotásai, Ezekben a kirakatokban találjuk a legremekebb kivitelű látcsöveket, nem csupán a szokott kékes-fehér, hanem világoskék, vörös, sőt topárszinű gyöngyházzal díszítve, mert városunkban az aranyművesek egyúttal optikusok is, bár ez utóbbi foglalkozás is talált már művelőre.
A legváltozatosabb kirakataik a divat-és liiszmüáru kereskedőinknek vannak. Szinte belefáradunk, ha nézzük a divat és piperecikkeket, a bőripar különféle gyártmányait, a porcellán és majolika termékeket, melyek a legváltozatosabb módon és alakban állnak a szemlélő előtt. Valóban figyelemre mélró a* a sokVpipere-cikk és csecse-becse, nyakkendő, kézelőgomb, pénz- és HzivarlárCa, amelyet itt láthatuok, nem kevésbé érdekelnek a dohányzó asztal berendezései, a csinos kis kutyákon, vagy más furcsa állatkákon levő hamutartók, szivarvágók, gyufatartók, mindmegannyi kedves karácsonyi ajándékok, amelyekről szeretnők elhinni, hogy valamelyik jóakarónk figyel* mét nem fogják kikerülni. A gazdaasz-szonyok is megtalálják e kirakatokban a kedvükre való gyümölcsös vagy befőttes tálakat, a legszecessziósabb rajzokkal ékesített tálcákat, a szép mokkaservicet, liqueurös korsókat és a különféle szobadíszeket, apró porcellán figurákat, különösen a gyönyörű virágtartókat és dísz-
tányérokat Ez utóbbiak igazán fővárosi színezetűvé teszik e kereskedések kirakatait éa köztük igazán művészies és a kényes izlésüeknek is megfelelő műtárgyakat találunk, amit talán ez tesz lehetségessé, bogy nagyon közel vagyunk egy kiváló majolika gyárhoz, a Zsolnai-féléhez.
Nem kevésbé meglepőek a fűszeresek, cukrászok és. csemege kereskedők kirakatai. Ezekben már feldíszített karácsonyfákat látnók és szinte jólesőeu melléjük képzeljük azokat a szép és mégható családi jeleneteket, amelyeket Karácsony előestéjén a kis Jézuska jövetele hoz a családba. Ezenkívül valóságos csendélet tárul elénk a csemegés kirakatokban; a sok mindenféle husnemü. gyümölcs befőttek, szőlő, a szépen elrendezett cukorkák igazán festői ecset alá való képét nyújtanak. A mamuska kis (iát csak félve vezeti e kirakatok elé, mert legtöbb esetben a Jézuskának lenféléből kell hoznia. Hát ha még a k^jinyek a játékkirakatokat meglátják. A selyemmel bélelt babakocsi kát, a szebbnél-szebb hajasbabát, a konyha és szoba-berendezéseket; a vonatot, pályaudvart, istállót, a négyes fogatot, meg az állatkertet, melyik kis lány, vagy fiu tudna a sok csábitónak ellenállani és melyik hagyná békében édes anyját, mig neki ezekből egyet nem vett
í)e az idősebb gyereknek is találunk valami vennivalót. A könyvkereskedők kirakatai mindmegannyi díszes kötésű remekművel, kiváló költőink ösázea munkáival kínálgatják a mamát, hogy vegyen valami meglepetést gimnázista fiának, no meg, hogy a férj se haragudjék meg, az ő íróasztalára is kell jutnia egy díszesebb tintalartőnak, egy szép papir-vágó késnek, vagy nyomtatónak. Ezekből a kirakatokból választja a kis bakfis a kotillonokat, udvarlója a rózsa- és sok egyéb színű parfümözött levélpapirokat, csinos névjegyeket, melyekkel Karácsonykor ő sem maradhat el.
Hogy a női divatüzletek kirakatait, az azokban szépen elrendezett blouseokat, selyem és más számtalan nevü rnha-nemüeket is le tudnám írni, egy kollagi-nát kellett volna segítségül hívnom, mert
Szerkesztő: Hagyja rajt száradni! Írjon egy nyílttéri közleményt, lehetőleg hosszút, kap érte hetvenöt krajcár honoráriumot. Máskor pedig ha geográfiái témákat tárgyal, sohase mulassza el a cikk végére odaírni — zárójelben: „Lásd Varga Elemi földrajzát 22. 1. 6. sor.- Ily módon öh csupán, citál és semmiért sem felel.
Segédszerkesztő: Köszönöm. Egy kérésem vau.
Szerkesztő: Az ön kérései mindig teljesithetetlunek. Mert vagy előleget kér, vagv valami veszélyes reformot céloznak. Mit" akár?
Segédszerkesztő: Kérem alásan, nem lehetne cikkeim alá csupáu családi nevemet írni és keresztnevemből csak a kezdőbetűt?
Szerkesztő: Ez az nt a megsemmisüléshez. Jól ismorem, minden munkatársam igy kezdi. Ám legyen.
Segédszerkesztő: Vau még egy kérésem. Nem hagyhatnám el családi nevem négy betűjét is és csak a kezdőbetűt használnám?
Szerkesztő: Érdekes! Most én kérdek valamit. Melyik az a téma, melynek kidolgozására e pillanatban magában a legtöbb hajlamot érzi. Melyik az a téma, melyről biztosithat, hogy azt szenzációsan tuduá megoldani.
Segédszerkesztő: (elgondolkozva. Adaggio moll sóhajtással.) Igen, van egy téma. melynek kidolgozásába bele tudnám fektetni minden tudásomat és szivem minden melegét. Szenvedélyeim a Veznv hevével szikráznának e cikkben és feltámadnának benne eltemetett omlékeim.
élnének benne ifjúkorom rózsás álmai. Ez a tém8, óh . . .
Szerkesztő: Nos?
Segédszerkesztő: „Angliabaromfi-exportja Pattagóniába. vonatkozással a délnémet piaci kofák erkölcsi életére."
Szerkesztő: (Mélyen gondolkodva.) Anglia . . . . Pattagónia . . . . erkölcsi. . . Hát témának ez eléggé tapintatos, azonban az erkölcs, morál, .... ezt hagyjuk. Baj lehet belőle. Ajánlok én egy témát. „Írjon arról, hogy városunkban néha — vigyázzon: csupán néha — nagy a por. Nem túlságosan nagy. de nsgy. A körülményekhez képest kissé nagy." Igy irja.
Segédszerkesztő: (képéből kikelve:) „Hát azt hiszi, szerkosztó ur, hogy én mindenáron kiseprüztetni akarom magamat ebből.a városból.? Hogy én ambicionálom, hogy halálos ellenségeket szerezzek magamnak? Hát bántottam én magát, hogy rosszat akar nekem V Nem is rossz: a porról iijakl Miért ne mindjárt felekezet ellen izgassak, vagy felségsértési kövessek el? Nem, szerkesztő ur! Az én lelkemben az anarkiánál, a mefisztói rombolásnál magasabb ideálok élnek és ezek: az emberiség békéje és nyugalma. Jegyezze raeg szerkesztő ur, intézmények nincsenek, emberek vannak. Íís ha én a rendőrséget, mint olyat bántom, az egy rendőrkapitánynak fáj. Ha a tűzoltóságról beszélek, akkor egy parancsuokot ütök oldalba ós ha a Wlágitást kritizálom, akkor a világítás intendánsának éjjeli álmát zavarom meg. Hát miért bántsam óket ? Hisz ezek szegények, mind családapák és ki bánt. egy családapát?! Négy cikket és két tárcát.
Lapunk mai számához féliv melléklet; van csatolva.
XLII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1803. DECEMBER 26-án.
ezeknek szépségét igazán csak 8 tudná a t. olvasóval megértetni.
E sok látnivaló után meg kell emlékeznünk még egy bszárszerü látványosságról, melvel a jóiékoüy katb. nőegylet rendezésével múlt saombaton és vasárnap városunk közönsége .Karácsonyi vásár* néven állított ki a Polgári Egylet termében. A szegények karácsonyi megajándékozása végett rendezte ezt a vásárt a kalh. nőegylet és városunk adakozó közönsége valóban megmutatta jótékonyságát a sok szép ajándéktárgyban. Élelmi cikkek, italnemüek, cukorkák és más édességek, a legszebb kézimunkák, tálcakendők, pamlsgvánkosok, ezeken kivül sok egyéb csecse-becse, ékszer volt árucikk e vásárban. Az árusítás vasárnap délután kezdődött, de az árak olcsósága és az adakozási kedv miatt egy óra múlva a tul-tőmött teremben már nem lehetett semmit sem kapni. Sok szegény is ott volt és az olcsó baromfihoz, paradicsomhoz,- vöröshagymához nagyot. -utányoi áron jutott. Mindezekért a lei wyobb elismeréssel kell hódolnunk a rendezőknek, de különösen az adakozó közönségnek, mert a befolyt pénzt is s szegények közt fogják kiosztani. A ksrácsony: kirakatok és a lefolyt .Karácsonyi vásár* fénye, mindmegannyi előjele a közeledő ünnepnek, a ■■betlehemiistálló isiani szülöttjének dicsőségére tűnnek elő ezek a fények is, mint egykoron a királyokat vezető csillag előtűnt. (. A
Toilettkérdések.
(Kör-inlcrwieu.)
A társadalom mániái között alig van egy is, melynek a női öllőzékdivatnál erösebb szuggeasziv hatása lenne. Ezzel szemben semmivé enyészik az egyén izléso, belátása, enorgiéja és e mániának az úrnő ép oly engedelmes médiuma, mint szobaleánya, vagy mint a varró-mflhclyek korán hervadó virágai, kik szemük világát, testük szépségét, egészségüket, iíjuságukat ábrándjaival együtt beleölik s tü és cérna végtelen munkájába. . Valóban — ahogy én képzelem — a művész nem dolgozhat több ambícióval ) műremekén, mint egy ily szegény varró- j lány a selyemruhán, mely lassan kialakul kezei között. Előtte a selyemruha az a mitológiai magaslat, melyet valószínűleg 6 sohasem fog elérni, de amely felé egyre irányul tekintete és mely felé tör dobogó szívvel, lázas szemekkel. A ruha, selyem, vagy daróc, megalkotója a női társadalom merey kasztrendszerének, kifejezője a nő lelki világának, ízlésének, jellemének, a ruha a modern nő világa és számtalan rejtett, vagy nyilvánult családi tragédia okozója.
Első tekintetre a férfiaknak hízeleghet a nők eme túlzó versenye, de egy kevés lélektan tudásával rájövünk, hogy a divat őrjöngéseinek mi csak semleges tanúi vagyunk; e veszélyes, pusztító forgatagban nincs semmi, ami értünk történik. A nők nem a mi kedvünkért öltöznek, hanem egymás bosszúságára, nem tetszeni akarnak, de győzni egymás feleit, bár ez a győzelem a legtöbb esetben nem különbözik Pirrhusélól: .Még egy ily győzelem és tönkre vagyok téve." A lényege tehát immorális a divatmániának éa eredményeiben is gyakran vezet immoraiitásra.
De mi e tárgyról már eleget beszéltünk. Ismerni akartuk mások véleményét is
irtam eddig és n lint irományommal hat ember érezte magát oldalbalitöttnek, bálén egyet sem szándékoztam bántani. De ha oly érzékenyek az istenadták és — oly súlyosan tudnak visszaütni! Maradjunk csak Angliánál, szerkesztő ur!"
Szerkesztő: (Megilletődve.) Fiatalember, ön még sokra viszi. Ily gyorsan még ,cgy munkatársam sem tért a helyes útra. Mikor idejött, egy ideologus volt ön, egy holdsugárkivonattal és limonádéval táplálkozó troubadour. Most, barátom (feláll, ú segédszerkesztő vállára vereget) ön kiforrott, megállapodott ember, helyes judiciummal és helyes filozófiával. Ön olyan, milyennek egy férfiúnak és egy vidéki újságírónak lenni kell. Ön normális férfi és normális újságíró. Ezek után . . .
Segédszerkesztő: Ezekután talán meg lehelne tenni, hogy cikkeim slá csupán családi nevem „utolsó" betűjét a iehetó .legkisebbre nyomva tegyük. Szerkesztő: Mennyi a fizetése? Segédszerkesztő: Huszonöt forint havonta.
Szerkesztő: (nagylelkűen.) Nos hát mától kezdve — önnek a „kúdóhivatali igazgató--i cimet adományozom.
és amit megismertünk, itt közöljük. Megvagyunk róla győződve, bogy ez intervievek hatása alatt egy divatárukereekedőnek sem lesz oka boltját becsukni és egy családapának sem módja, hogy jövő évi budgetjéuek a felesége garderobját megillető tartalékát leszállíthassa. Mégis azt hiszszűk, hogy teljesen eredménytelen munkát nem végeztünk; de ha csalódnánk, akkor ez a közlemény ne legyen egyéb tönkrement és elkoseredett férjek éa epák bus elégiájánál.\'
I. Az ügyvéd.
Az elkeseredésnek maximuma, ^mikor az ember már filozofálni kezd. in itt tartok. Elméletemet hosszas férji és. ügyvédi praxisomból szűrtem le. Nem ábrándozom: meggyőződésem, bogy a sikkasztások kétharmadának asszony az oka, az asszony, akit én ezúttal a gyerekek taníttatásának, a megfelelő életmódnak, a jó tápláléknak, fürdőnek alb. szükségességével együtt .igényeknek" fogok nevezni.
A törvény enyhítő körülményül elfogadja a megbatóbb családi elemeket: a beteg asszonyt, a sok gyermeket, a fel- és lemenő rokonok nagy számát, de az igényeket nem vessi mérlegelés alá. Azt mondják, takarózzék mindenki, ameddig a paplana ér. De vájjon bány embert találunk, aki követi ezt a filiszter paplan teóriát? Neveltetésünk, vérmérsékletünk, környezetünk fixirozzák mindnyájunk életmódját éa a jövedelem az, aminek ehbez a legkevesebb szava van. Ha kevés a pénzem, szerzek váltóra, de ha a feleségem - egy nyarat itthon tölt, oda a családi boldogságom. Már pedig én ezt még Balaton-Füred és a ka\'apoh tömegének árán sem akarom feláldozni. A férj az erős nemhez tartozik állítólag, de azért mindig ő enged, mert a férfi békét, nyugalmat, boldogságot keres a családi, életben. Ö, midőn megházasodik, kilépni, akar az élet zajából, a nő a házassággal az életbe akar belépni. Ezért értik meg egymást csak oly ritkán férj és nő. Azt; hiBzem, többé-kevésbé minden férfi ábrándozik a szabad óráiban. Családi életről, melyben az ő elvei, rendszerint holyes elvei, érvényesülnek, épit légvárakat, melyek mind balomra dőlnek az asszony makacsságán, gyengeségén és rövidlátásán.
A kriminalógia közmondása: .Keresd az asszonyt"
A férj rendeltetése: .Keress az asszonyérti"
A paplan-teóriáról még csak azt jegyzem meg, hogy nem volt felesége annak, ki ezt kitalálta. Ha volt. ók csak a fügefalevelek boldog korában élbettek, midőn nem volt divat és nem volt váltó.
II. Az orvos.
(Midőn előadtam jövetelem célját, a doktor ur szóuélkül kihúzta íróasztalának egyik fiókját és abból töméntelen sok papírlapot vett elő és darabonként azí asztalra olvasta azokat.) Egy, kettő, három ... őt... nyolc... (Most kezével lefedte a papirokat.) Mit gondol, mik ezek ?
En. Számlák.
0. Bámulom az éles eszét. És mit1 gondol miféle számlák?
En, A körülményekből következtetve a divatárus azámlái.
ö. Bravol Összegük pedig. éppen kiteszi évi jövedelmem egynegyedrészét. Valóban merő szerencse, hogy nem érzek hajlamot a kifizetésükre, különben álmatlan éjjeleket okozna nekem a pénzszerzés gondja. De bát mániája, szervezetének szükséges folyománya, természete az a nőknek, bogy zsibvásárra vigyék és rongyokba öljék a pénzt ? Én orvos vagyok, a természettudományi gondolkodásalapján állok és mert érezni tudok tartalmasan, lelkesedem ís a természet nagyszerűségei iránt és utálom az abnormitásokat, melyek keletkeznek, ba az ember nem él barmoniában a természettel. Engem álbat az anyaság nagy eszméje, de lever, elkeserít a, modern nő életmódja, kit a természet a legdicsöbb rendeltetésre szánt, az ürességekre pazarolja el lelke kincseit. Vájjon mit juttat gyermekeinek?
Én. (Megszokásból.) És bogy lehetne a helyzetet .szanálni?*
ő. Sejtelmem sincs róla Talán a revancho. oly hévvel mint ahogy Franciaország csüng ez eszmén. A feleségem ebben az évben hat ruhát csináltatott.
Én. Es mit szándékozik ön tenni? . ö. Amit már egy év óla nem tettem. A jövő héten uj nyakkendőt veszek — magamnak.
III. A nagyságos asszonynál.
Én nem elmélkedem. C<ak nem hordhatok rövid psletot, mikor a hosszú a divat?
En. Es ha mégis megtenné?
6. A következményekre még nem gondoltam. Egyébként semmi kifogásom a puritanizmus ellen az öltözködésben, de köszönöm, én nem akarok ennek az iránynak az apostola lenni. Kezdje el más,
kezdjék meg a barátnőim----Egyébként
nem biszem, hogy akkor is követném őket.
Én. De hát mi élvezotet nyújt az öltözködés módjának folytonos változtatása?
ö. Az izlés előkelősége nyilatkozik meg benne.
En. De a műrészetekben az izlés esetleg még előkelőbb módon érvényesülhetne. Fessenek, zongorázzanak kisaé hibátlanabból a nők, építsenek egy uj Szent-
Péter templomot____de éppen a ruha,
ar. semmiség ?.... ,
ö. Eb, ide akár kevés, akár tok, de semmikép sem elég a filozofia.
Ezt érteni kell. Művész lehetne mindenki, de telyemruha és a divat követelményei megállapítják a mi arisztokráciánkat.
En. Kissé ingatag alapokon áll ez az arisztokrácia. És kissé ioproduktiv.
ö. Hát tehetek én róla, hogy az uramnak kevés a jövedelme? \'
Előfizetési felMvás.
Január 1-én XLI1I. évfolyamába lép a „ZALÁI KÖZLÖNY\'. Nem a magas kor, melyei egy hírlap elér, határozza meg annak értékét, hanem a kör, melyet betölteni képes.
Minden Öndicséret nélkül mondhatjuk, hogy a „ZALAI KÖZLÖNY" eddig megfutott pályáján mindig sikra szállt Nagykanizsa város és vidékének érdekéért; elfogulatlanul és minden személyes, él nélkül bírálta a közéletünkben mutatkozó ferdesé-geket, kitartással lelkesedett a közügyekért és arra törekedett, hogy olvasó közönségét a mindngájúnknak üdvét képező közügyek istápoláiával magához kösse.
4 , ZALAI KÖZLÖNY\' emellett nem feledkezett meg arról sem, hogy nagyrabecsült olvasóközönségét; élénk tárcákkal és gondosan szerkesztett hírrovattal szórakoztassa és a" városunkban, vagy a vidéken történt eseményekről híven informálja.
A „ ZALAI KÖZLÖNY" ezt az irányt fogja követni a jövőben is, ha törekvésünkben a közönség pártfogására számíthatunk. — Biztosak vagyunk benne, hogy ezt o pártfogást nem fogjuk elveszíteni, hanem az uj év küszöbén az meg is fog ujulni.
Ézen reményben kérjük : tisztelt előfizetőinket és a bennünket pártoló olvasóközönséget, hogy az előfizetést kellő időben megújítani szíveskedjenek.
A „Zalai Közlöny\' előfizetési ára: Egy évre . .10 kor.
Fél . . . -5 ! „
A „ZALÁI KÖZLÖNY"
szerkesztősége éa kiadóhivatala.
Előfizetési pénzek a lap kiadójához: ifj. Wajitts iöztBf könyvkereskedőhöz és laptulajdonoshoz Nagykanizsán, küldendők.
HIREE.
— Rendi nhvtár. A ciste|rci rend zirci apátságának névtára az 1903—á.-ik évre megjelent, melyből a következőket Veszszük ki. A rend apátja: Vajda Ödön, a Szent István-rend vitéze, a Lipót-rend lovagja stb. A rend perjele Szentét Anzelm dr., pénztáros, apáti titkár, zirci , kerületi esperes és tanfelügyelő stb. A rend tagjainak száma 161. Ezok közül az apáton kivül 105 áldozó pap. 11 egyszerű fogadalmat tett növendék, 27 ifjabb növendék éa: 7 novicius mester. A rend vezetése alatt áll 1 hittudományi intézet Budapesten 20 tanulóval, 4 főgimnázium (az egri, székesfehérvári, pécsi éa bajai) 1524 tanulóval. Van a rendnek H plébániája, 52 csatolt részszel (fiókhitközség) 26 828 lélekszámmal és 3904 tanköteles iskolásnövendékkel. A rend kegyuraságához 15 bitközség tartozik.
— Személyi hir. Odor Géza zalaegerszegi pénzügyigazgató f. hó 2l-én a helybeli városi adóhivatalnál vizsgálatot tartott
— Uj lelkész. A nagykanizsai ev. ref. missio egyház uj lelkésze Kádár Lajos, budapesti hitoktató, ki is\' ezen nj állomását már a karácsonyi. szent ünnepek alkalmával el ia foglalja.
— Esküvő. Braun 8ándor, a Honig J. és Fiai bécsi cég utazója, l. hó 27-én d. e. 11 órakor tartja esküvőjét a helybeli izr. tomplomban Pollák Blaoka kis-aaszonynyal, Pollák Imre hitközségi hivatalnok leányával.
— Zalavármegye nj fólepánjn. A hivatalos lap közli azt a kir. kéziratot, mely Herlelendy Ferenc országgyűlési képviselőt zalavármegyei főispánná nevezi ki. Az uj főispán gazdasági kérdésekben nagy szaktekintély, sógora Koller István rajki földbirtokosnak és kiterjedt rokonsága van Zalamegyében. Az országgyűlésen a tapolcai kerületet képviselte. Reméljük. hogy városunknak ép oly lelkes barátja lesz, mint a távozó főispán gróf Jankovich László dr.
— A klskanlzsal Legényegylet. Eddig még nem szóltunk arról az egyesületről, amely Kiskanizsán alakult Szabó István, kiskanizsai népiskolai igazgató vezetése alatt Most azonban, amidőn az egyesület teljesen megalakult, sőt működni kezd, kötelességünknek tartjuk, hogy egy pár szóval megemlékezzünk erről az egyletről, amelynek a íelvirágo-zását mindannyian óbajtuk. Egyszerű földmives fiukból áll, akik minden este összejönnek, hogy a maguk műveltségének megfelelő dolgokkal éa olvasmányokkal eltöltsenek egy pár órát. Az egylet élén Szabó, István népiskolai igazgató működik, aki nemes törekvéssel s odaadó szorgalommal esténkint különféle dolgokból, igy a számtanból, földrajzból, történelemből magyarázat a fiuknak, s igyekezik azoknak ogy bizonyos fokú általános tudást adui. A karácsonyi ünnepekbén egy rövid pásztorjátékot adnak elő az egyesület tagjai a kiskanizsai Polgári Olvasókörben; a próbákat Szabó István vezeti, akit nemes buzgalmáért igazi, őszinte oliBnmrés illet
— A gőzfürdő, A nagykanizsai gőz-türdő ismét teljes üzemben van. Az uj bérlő, Boli Péter, az egész fürdőt teljesen kitataroztatta. A kádfürdő ujotinin fel lett szereire díszes porcellánkádokkal. Ismét rend és tisztaság van városunk egyetlen nagyobb közfürdőjében. Az árak mérsékeltek. A fürdő hidegvizkurára és masszázsra is be van rendezve.
— Meghívó. A korcsolya-egylet céljaira rendezendő estély meghívóit most küldi szét a rendezőség. A meghívó a következő: .Nagykanizsa város társadalmából alakult rendező bizottság 1904. évi január hó 5-én a .Polgári Egylet* helyiségeiben nagyszabású zártkörű Elité-estélyi render. Az estély sorrendje: pantomimja, ballet, katona-zenekari hangverseny, tánc. Kezdete este pontban 9 órakor. Földszinti és emeleti páholy 20 kor. Betűs helyek 6 kor. Zártszék I—1I sor 5 kor. III—V sor 4 kor. VI - VIII sor 8 kor. Emeleti ülőbely 3 kor. Belépő-jegy 2 kor. A tiszta jövedelem a Korcsolya-Egylet Ujjpavlllonja építésére forditattik. Jegyek előre válthatók Alt és Bőhm urak üzletében és este pénztárnál.
— Közgyűlés. A nagykanizsai Kaszinó fotyó évi december bó 27-én (vasárnsp) délelőtt 10 órakor saját disztermében tartja évi rendes közgyűlését. A közgyűlés tárgyai: 1. A választmány évi jelentése. 2. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 3. A költségelőirányzat előterjesc tése és megállapítása. 4 A tag-ági d\'j megállapítása, ö. Netáni indítványok. 6. Elnök, alelnök, 19 választmányi rendes, 4 póttag és 3 számvizsgáló-bizottsági tag választása.
— Szilveszter. A nagykanizsai Társaskör 1903. évi december hó 31-íkéo könyvtár-alapja javára Szilveszter-estélyt rendez. Belépti-díj: Személyjegy 2 kor. Cfaládjégy fi kor. Kezdete eate 9 órakor.
A nagykanizsai Polgári Egylet a nagykanizsai írod. és Müv. Kör dalárdája, Bonyhádi Antónia k. a., Bőhm Emil, főt Csóti Márk" k. r. tanár és Sallér Aladár urak szives közreműködésével, felerészben az egyleti könyvtár-alap, felerészben a főgimnázium Rákóczi-alap javára 1903. évi december hó 31-én, sajái helyiségeiben zártkörű, jótékony-célu műkedvelői előadással egybekötött Szilveszter-Estélyt rendez. Kezdete esti !/,9 érakor.
\' — Elmeosjlály Zalaegerszegen,
Még a múlt év decemberi közgyűlésén elhatározta a vármegye törvényhatósága, hogy a zalaegerszegi közkórbázat elmebetegek befogadására szolgáló elmeosztályra) kibővíti e e célra költségek egy részét kijelölte, a hiányzó összegnek pedig törlesztésea kölcsönnel való fedezését elhatározta. A belügyminiszter a
közgyűlés határozatát jóváhagyta, valamint a hiányzó 52.000 K. összegnek törlesztéses kölcsön utján való felvételét azzal, hogy a törlesztő részletek az ebidólfól e célra átengedett összegből nyernek fedezetet A vármegye törvényhatósága a belügyminiszter leiratát decemberi közgyűlésén tudomásul vette és mégbizta a vármegye alispánját, hogy a kölcsönt a magyar jelzálog hitelbanknál 15 évi törlesztésre vegye fel. Ilykép misem állja u(ját, hogy az elmeosztály befogadására szükséges épület építését már a jövő tavaszszal megkezdhessék. A nagykanizsai elmebetegek számára berendezendő megfigyelő osztály ügye még mindig nem dőlt el. Valamikor szó volt róla, bogy a város megveszi a Varga-féle házat, de addig még mindig tervezgetnek.
— Megbízatás. Szeutmiklósy Gyula, a tapolcai járás föszolgabirája, a Barcsai Boldizsár elhunytával megüresedett bala-ton-fűredi jegyzői hivatal ideiglenes vezetésével Lobner Ferencet bizta meg.
— Karácsonyi vásár. Városunk egyleteinek egyik legtekintélyesebbje:"* Ker. Jót. Nőegylet folyó hő 19-én d. u. 2 órakor nyitotta meg a Polgári Egylet disztermében karácsonyi vásár kiáilitáBát. A kiállításról c«ak jót és szépet mondhatunk, Az egyesület a legnagyobb eleganciával rendezte el a kiállított tárgyakat, s ennek köszönhető, hogy a kiállítás a szemlélőre a legjobb benyomást tette. Maga a közönség tolongásig megtöltötte* termet s igazi gyönyörrel nézte a kiállítást, amelynek minden része a szakavatott kéz működését árulta el. A kiállított tárgyak nagyon hamar elkellek; tokintve azt, hogy a nőegylet a befolyó összeget a szegények fölsegélyezésére Bzáota, közönségünk és társadalmunk nomes vetélkedéssel igyekezett arra, hogy a nomes célt minél jobban elősegítse. Mint elárusitók a következő hölgyek szerepeltek: Sebestyén Lajosné, Khaan Irma, özv. Kovács Károlyné, Himes Frigyesné, dr. Éőry Szabó Jenöné, Fiálovits Lajosné, Tabajdi őrnagyné. Viasz Ferencné. Pallny Dezsőné, Nsgy Mariska, Vusztl Alajosné, Mair Józsefné, Knortzer Paula, Knortzer Aranka, Szalay Gizi, dr Szekeres Józsefné, KalTkáné. Pranger Karolin, Győrffy Jánosné. Tripammer nővérek, Sebestyén Kata, Ranscher Margit Tőrök Ferike, Meglics Mici, Saller Ilonka, Farkas Vilma, dr. Fodor Aladárné, Tripammer Etelka, Stirling Márianna, Skublics Fanny Zala-Szent-Ivánról, dr. Plibál Viktoroé, Marzsó Tiborné. Horváth nővérek,\' Nyuli Mariska, Horváth Józsefné, Stirling Sán-dortié, Skublics Liua Zala-Szent-Balázs, Deák Péterné. Gencsy Ödönné. A befolyt összeg körülbelül 2000 korona, amelyet az egyesület a legoemesebb célra, a szegények fölsegélyezésére fordított.
— Sok a tolvsy. Alig van nap, hogy egy-két lopásról ne adnának hirt. A napokban is három csavargót fogott el a rendőrség, éppen akkor, amidőn azok kabátokat áruigattak. A rendőrségen mindent tagadtak, amidőn azonban Ince szt-ferenc-rendi házfőnök és Havas Hugó károsultak a rendőrségen ellopott kabátjaikra ismertek, nyilvánvaló lett bűnösségük. A bárom tolvajt átadták a rendőrségnek. Jó lenűe, ha a rendőrség nagyobb gondot forditana az ilyen házi tolvajokra, de ha kevés a rendőr.
— A csuz és köszvényes betegek a szerek sojt fajtáját alkalmazzák anélkül, hogy .orvos tanácsához folyamodnának. Köztudomásu, hogy a Zoltán-féle cauz és köszvény elleni kenőcsben orvosok és betegek oly kipróbált szert ismernek, melytől még azok is, kik 15—20 év Cta. szenvodtek s fürdőkot éa különféle Bze-reket használtak eredménytelenül már néhányszori bedörzsörés után meggyógyultak. Ezt bizonyítják számtalan köszönő levél és azon hiteles orvosi nyilatkozatok, melyek a fővárosi, vidéki és külföldi kórházakban folytatott kísérletekről és azok eredményeiről állitattak ki Zoltán Béla budapesti gyógyszerész részére, kinél e szer üvegenként 2 koronáért kapható.
— Hirdetmény. Hinseukam Bernát, a kassai m, kir. állami felső ipariskola tanára, ,a tüzelőanyagok és tüzelések" cim alatt kézikönyvet irt, mely mnnka világos és a laikus által is könnyen érthető előadással, kellő rendszerességgel és alapossággal tárgyalja mindazon tudnivalókat, melyek a tüzelési és főleg a kazántüzelési gyakorlatban a tüzelések célszerű vezetéséhez szükségesek. A gyakorlati irányú müvet, melynek példánya 2 koronába kerül és Vitéz A. kassai könyvkereskedőnél rendelhető meg, ajánljuk az érdekelt körök figyelmébe. Sopron, 1903. évi december hó 12-én. A kéíü-rűleti kereskedelmi és iparkamara.
XUI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 DECEMBER 26-íd.
TÖRVÉNYSZÉK, \'közgazdaság
— Izgató szabőmoster. A magyar nemzetiség ellent izgatás már nem csupán az oláhok, szerbok közt ós Horvátországban fordul eló gyakran, baoem a nemzetiségi gyűlölet magvait ellenségeink már a mindenkor hazafias megyénkben is kozdik elhinteni. Az ősz elején történt, bogy a banusevec-i (perlaki járás) bucau alkalmával Bengez János hanuseveci szabómester a községi korcsma udvarán asztalról-asztalra járva, 30—50 ember jelenlétében Magyarországot és az egész minisztériumot, továbbá a kath. vallás tárgyait szidalmazta éa a többek közt azt mondta: „ >. > csak volna nekem őt pajtásom, olyan zavargást csinálnék, mint amilyen most Horvátországban vanl" A holybeli kir. törvényszék a büntető lörv. könyv 172. g ába ütköző nemzetiség elleni izgatással és a kibágási törv. könyv 51. § ába ütköző vallás elleni kihágással vádlott szabó felett tegnap \' Ítélkezett. A tárgyalás folyamán természetesen az egjkor oly hős vádlott semmire sem emlékezett és azt állította, hogy akkor ö teljesen önkívületi, részeg állapotban volt. A tanuk azonban, kik mind komoly férfiak voltak, s nagyrészük községi elöljáró azt vallották, hogy Bengez nem volt olyan részeg, hogy oep tudta volna mit csinál. Vallomásukból az is kitűnt, hogy az izgató szabómester, a horvátországi események és a külföldön szerkesztett s nálunk elterjesztett magyarellenes iratok miatt amúgy is felizga\'ódott kedélyeket nagyon nyugtalanította, ugy, bogyba ók a jelenvoltakat nem csillapítják, valBmi zavargás-féle bizonyára kitör. A kir törvényezék tekiutettel esők súlyosbító körülményre, a vádlottat szigorú büntetéssel sújtotta és 4 hónapi államfojiházra ítélte. Nem volt megtudható, hogy vádlottat mi vitte lettére, valószínű oz ő l\'-lkébe is jutott s magyarok elleni gyű öletnek folylon hintett msgvaiból, azonban városunk hazafias birái méltó büntetéssel intő példával szolgáltak az izgatót követni szándékozóknak.
— Gyermek-triifa. Jaksics Antal fiatal suhanc, két társával furán tréfálta meg a magy. kir. postaigazgatóságot, amely tréfa azonban rá nézve rosszul süli el. Muracsány és Murakirály községek közt egész a Ternova-hidig vagy 30 táviró oszlopról az elszigetelő porcellán csészéket kavicsdarabokkal lodobálták. A kir. törvényszék ugyancsak teRnsp a bünL törvénykönyv 439. §-ába ütköző, táviró készülék megrongálásának vétisége miatt Jükíicsot 3 napi fogházbüntetésre ítélte. Társai ellen a kir. ügyészség még a nyomozás során sz eljárási beszüntette. Az éretlen subsucoknak bizonyára elmegy a kodvük az ilyen további kedvteléstől.
— Büntetőjogi kurloznmok. I. Valaki abban keresi őrömét, hogy egy kunyhónak szalmafedelét meggyújtsa I Alig hogy ez neki sikerült, mindjárt el is ollja aztl Barátja, kinek ez a dolog tetszik — ugyanezt akarja tenni. Amint szonbau a gyűjtőt a telő szalmájához akarja érinteni, a szél eloltja azt. Utóbbi a gyújtogatás bűntettének kísérletében válik bűnössé (bűntetó törvénykönyv 65. §), mig barátja, kinek a gyújtogatás sikerült, a 427. §. alapján büntetlen.
II. Egy pék. legényét süteményekkel egy vevőjéhez küldi. A legény útközben megéhezik és megeszik a süteményekből egy darabot. A büntető törvénykönyv 350. §. szerint a sikkosztás vétségét követi el. Egy másik legény látja az előbbit süteményt vinni, annak kosarából kilop egy darabot. Ez a kihágásokról szóló büntető törvénykönyv 126 §. alapján csak kihágást követ el. Pedig általában a lopás súlyosabb bűncselekmény; mint a sikkasztás.
I\'f E2J tanti a budapesti büntető törvényszék dött hamis esküt tesz. ilielőtt ellene feljelentés történt volna,
, 6 BImek fol*,áu villát indult volna meg, elhatározza, hogy ff i és e célból a büntető
törvényszék épületébe megy. Tévedésből a büntető tőrvényszék helyett az azzal szomszédos ügyészségnél vonja vissza bamts vallomását. Később vád alá helyeztetik és el >s ítéltetik, mert az ügéazség és a büntető törvényszék két külön hatóság. (Büntető tőrvény 225. §.)
IV. A. és B. egy szobában két leszögezett doboz szivart találnak, a. egv egész dobozt magával ráz és azt eladja*. B- nem akar ily telhetetlen lenni, feltöri tehát a szivardobozt és csak 50 darabot vesz el belőle. A. egyszerű lopás miatt, a szerényebb B. azonban betöréses lopás
1 ^éltetik el. (Magyar Jogász Újság)
— A pénzintézetek országos szövet-
sége december 12-én Budapesten megalakult Az érdeklődés, melyet a vidéki pénzintézetek az alakuló közgyűlés s általában a szövetség ügye iránt tanúsítottak, sajnos, sokkal csekélyebb volt. mint amilyent az ügy fontosságánál e > hozzáfűződö nagy közérdeknél fogva ngy a mozgalom vezetői, mint az egész érdekelt nagyközönség a vidéki pénzintézetektől elvárhattak. 1885-ben, amikor a pénzintézetek érdekképviseletének megteremtésére s a pénzintézeti reform-kérdések megoldására irányuló mozgalom szintén már alakuló közgyűlésig érett volt meg, az akkor Magyarországon működött mintegy 500 vidéki pénzintézet közül 150, tehát az összesnek mintegy nogyedrésze vett részt az alakulásban; mig mOBt közel 1100 vidéki pénzintézet közül mindössze cssk 102, léhát az összesnek alig egy tizedrésze csatlakozott a szövetséghez a ezek közül is csupán 70—80 képviseltette magát a közgyűlésen. Hogy mi lehet az oka az érdeklődés ezen csekélységének s különösen annak a sajátos jelenségnek, bogy a wozgslom, melyet kiváló szakférfisk folyvást ébren tartottak és élesztettek, ennek dacára terjedelemben nemcsak nem nőtt, hanem fogyott, azt e pillanatban*- nem tudjuk megítélni. De annyit tudunk, hogy a pénzinlézelek országos éidekképviseletére szük6ég van; szükségük vsn reá elsősorban maguknak a vidéki pénzintézetek-nok, melyeknek feje fölött állandóan ott lebeg Damokles kardjaként az önállóságukra törő állami beavatkozás és ellenőrzés veszedelme; do szüksége van reá az ország nagyközönségének is, mely mint hitelező vagy adós egész anyagi jólétével hozzá van fűzve a vidéki pénzintézetek sorsához. Bizttnk benne, hogy a pénzintézeti szövetség eszméjét ezúttal nem fogja, mint már annyiszor, kudarc érni s hiszszük, hogy a vidéki pénzintézetek már saját érdekűkből is minél tömegesebben csatlakozni fognak a szövetséghez, hogy igy megadják snnak azt a súlyt és tekintélyt, mely a többi hatalmas érdekképviselet sorában méltán megilletné s óhajtjuk, hogy a szövetség vezetősége az eddig megnyilvánult érdeklődés csekélységén okulva megtalálja azokat az eszközöket, amelyek e széles terület meghódítására szükségesek és alkalmasak. Mert tartunk tőle, hogy ha a mozgalom ezúttal ismét elaludnék, az e közhasznú akciót újból egy évtizedre visszavetné. Ennek pedig nem szabad megtörténnie.
irodalom
— Technológiai Lapok. X\'. évfo-lyam. Ezen ipari-, műszaki- és közgazdasági szakfolyóiratnak, melyet Zsebara Lajos és Sziklay János síerkeszt, lolyó évi december 15-én megjelent 23-dik száma a következő gazdag tartalommal jelent meg: Olvasóinkhoz. — Körültekintés. — A kereskedelemügyi miniszteri programmról. (Vége.) — Ércre kutatás elektromossággal. — Páratlan szakvélemény provízióért — A belvízsiabályozás, (Vége.) Lipták Jenő. — A hus mesterséges hűtése közvágó hidakon. — Ipari szemle. — Vegyes közlemények. — Szak-egyesületek. — Iparegészségügy: Az ipar befolyása az egészségre. (Folytatás.) — Közgazdaság stb. E közérdekű és kiválóan érdekes szakfolyóiratot az érdekeltek támogatásába ajánljuk. Mutatványszámot kívánatra küld a Technológiai Lapok kiadóhivatala: Budapest, V„ Mária Valéria-utca 11. szám.
— Negyedszázados napilap. A Pesti Hírlap 1903. december havában érte meg alapítása 25-ík évfordulóját Ez idő alatt sok lapot látott születni és meghalni, mig ő maga diadalmasan haladt előre, a törhetotleu és megalkuvást nem ismerő szabadelvűsig, demokratikus világnézet és független meggyőződés zászlajával. Igy lelt Magyarországnak manapság kétségbevonbatlaoul legelterjedtebb lapjává. Ezt a nagy sikert főleg «2 magyarázza meg. hogy a Pesti Hirlap minden párttól független, s mint ilyen szókimondó, bátor ellenőre kormánynsk, pártoknak, hatóságoknak, politikai és társadalmi köröknek. Tartalma leggazdagabb. Naponkint 32—40 oldal terjedelemben jelenik meg. tehát jóformán kétszer annyit ad olvasóinak, mint a többi napilap. S ez a tartalom válogalottan változatos, elsőrendű politikai és szépirodalmi irók tollából Főmunkatársai: Tóth Béla, Gárdonyi Gé«a, Kóbor Tamás, Murai Károly, Bede Jób, Heltai Jenő (Ella), Szemere Attila b. Jósika Kálmán, Kézdi-Kovács László s a tárca-írók és irónök egész
sora. A Pesti Hirlap az uj évtől kezdve egyszerre két regényt közöl: eredetit Kóbor Tamástól és egy szenzációs külföldi regényt. Minden előfizető díjtalanul és bérmentve kapja meg a Pesti Hirlap nagy képes naptárát, melynek az az előnye minden más ajándék-könyv felett, hogy egész éven át haaztiát lehet, venni, Szóvál nem hiába a legkedveltebb, mert igazán a legtökéletesebben szerkesztett lap ma a Peati Hírlap s az ára mégis csak 7 korona negyedévre, 2 kor. 40 fillér egy hóra. Kiadóhivatala: Budapest, V-, Váci-körut 78. szám.
— Bucsuhaug az óceán fenekéről. A labradori léleziget partjáo 1903. okt. 9-én egy palackot vetett partra a víz. A halászok bevitték** tengerészeti hivatalba, hol a palackban talált ujságdsrab széléről a következő francia nyelven irt szavakat betűzték ki: kilenc- napja vagyunk élelem és viz nélkül. Kazánrobbanás történt. Ha ma estig nem jön segítség... A többit elmosta a beszivárgó viz. Megállapították, hogy ez ujságdarab egy magyar lapból van letépve s elküldték Budapestro kinyomozni, hogy mikor jelent meg a kérdéses szám és körülbelül kiknek kerülhetett New-Yorkban a kezébe? Kiderítették, hogy az a pár sor az Egyetértés 1903. július 10-ikí számára van irvá, de hogy Amerikában kiknek a kezébe kerülhetett, kiasé bajos loone megállapítani mert az Egyetértés New-Yorkba 627 példáuybao jár, az egész Egyesült-Államok területére pedig 1740 példányban. Az oka ennek az, hogy egyetlen egy lap sem nyújtja a hazai közéletnek olyan hü képét, mint az Egyetértés, s a függetlenségi törekvésnek az Egyetértésnél lelkesebb, buzgóbb és nagyobb sikerű apostola egy sincs. De nemejak politikai és társadalmi téren lett az olmult 37 évfolyam alatt vezérlappá az Egyetértés, a közgazdaság, az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság nem nélkülözhetik szolgálatait. Szépirodalmi rovata pedig éppen egyedül áll az egész sajtóban, Fenyő Sándor főszerkesztő ugyanit), mint politikai főmunkatársat megtudta nyerni Kossuth Ferencet, Magyarország ez idő szerint legelső politikusát, azonképen szép irodalmi főmunkatárssá megnyerte a ma élő magyar irók egyik legnagyobbikát, Eötvös Károlyt E két ragyogó névhez a kiváló munkatársak egész gárdája csatlakozik — s ezek együttes munkája emelte az Egyetértést, a haza határain tul is hódító utat járó legelső magyar lappá. Most újévkor ez a lap gyönyörű ajándékot is ád az előfizetőknek, azoknak is. kik most jelentkeznek uj előfizetők gyanánt Pompás Rákóczi album ez, művészi kivitelű és gazdag tartalmú. Előfizetések Budapest Vármegye-utca 11. szám alá küldendők. Tisztviselők, papok, tanárok, tanítók, lelkészek, magyar katonatisztek kedvezményes áron kapják egy hónapra 1 frt. 20 kr.-ért, a negyedévre 3 frt. 50 kr.-ért, félévre 7 frt.-ért.
Sitrkcsztfatff : Dr. Villányi Henrik, felolCi nerkeszMi. Kiadó: Jf). Wa]dUs Jtesct.
vegyes.
— Egy osatrák különlegesség;. Gyomor bajban síenredöknok lyáníatos a Talódi „Moll-félo seidlite por- használata, mint egy régen beTált háziszer, mely a gyomrot erősiti és ax rmésxté»i tevékenységét (okozz*. Dobozodként V korona. Naponti szétküldés utánvéttel Moll A- gyógyszerész ca. és kir. udv. szállító által Bécs Tucblauben 9. Vidék* gyógytárakban határozottan Moll kóazitruényét kérjük védjegy éa aláírással. i
Nyilttór
Az e rovat alatt közlöttekirt nem vállal ícletöuégot a szerkesztető?.
Vese, húgyhólyag, hugjrdara és a köszvénybántalmaK ellen, továbbá a légzó é8 emésztési szervek hnrntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthfon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelte le»x. Hnyyhajtő hatásni
Mltm ual | KÓnijtt trnMl
Kapható ásványvizkereskedésokbea és
gyógyszertárakban. A S alva tor-forrás igazgatósága Eperjeten
El f IHoMff lelimi
Wilhelm Ferenc gyógyszerész cs. és kir. udv. szállító urnák Ncuukirchen,
Alsó-Ausztria. Radowesitz, Csehország, u. p. Bilin Ismételten jó eredménynyel használtam az Un Wilhelm-fóle antiarthritikus anti-reuoaatiktu vértisztitó teáját boteges állapotaimbao, mint: a máj, lépi szír és gyomor elzsirotodássinát, reamstíkus hátgermcbántslmftkoál, gyenge emésztésnél, vértolulisnál, agynyómásnál, stb ugy, hogy ezáltal megiakftritottam ma gamoak .gjr ÍOfdői vagy hídegvizgyógy-intézeti kúrát amihez külöDbcn sajnos nincsenek i« me* az anyagi eszközöt, hiratá»ogjhól kifolyólax pedig hiányzik a saüksége* idő. D
Biztosítom arról, hogy a magam részéről csak kellemes kötelességemmé teszem, hogy ezt a kitQaő Wilhelm-féle aotiarth-ritikus aoiireumatikas vértisztitó teát minden ilyen bajban szenvedőnek legmelegebben ajánljam ahol csak tehetem, föl lopom dicsérni, bogy igy Oonek kitűnő tslxlmany&ert v.\\ latniképpen kimutassam hálámat és hogy a szenvedő omberiséget, ahogyan az ön oly pompásan jryógyitó készítménye meg is érdemli, figyelmessé tegyem erre a gyógyeszközre.
Kí-.qdő tisztelettel 1\'lnzeHZ John P., lelkész.
Kapható Fraoz Wilhelm, gyógyszerész, cs. és kir. udrari szállítónál Nouukircheu, Alsó-Ausztria, valamim a nevesebb gyógyszertárakban és drogueriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 posta küldemény 15 csomag 24 kor. bérmentve az oaztr. magyar monarchia posta állomására.
Az oltárci »Ker. Fogfyasz-tási-Szovetkezet\'-nél
az üzletvezetői állás,üresedésben van, melyre az igazgatóság pályázatot hirT det. Az állás 1004. február hó 1-én elfoglalandó. Havi díjazás 50 korona, lakás és világítás. Ajánlatokat: Ker. Fogyasztási- Szövetkezet Igazgatóság, Oltárc cimzendó.
Maos MM MIM
bármily állású megbízható egyének buda-pesii bankházban sorsjegyeknek részletfizetésre való eladásira, az 1883. évi XXXI. t -e. alapján. Tóke őb kockázat nélkül némi szorgalommal könnyen elérheti
baTonta 300—500 korona kereset. HT* Ajánlatok intézendók a .Szerencse Hiradó* kiadóhivatal/ínak, postafiók 180 Budapest.
IHMinaBBHBHHHI
Stefánia szálló
5 II, Tábor* irasse 12.
központi fekvés, 6 perc az István-tértSl, 2 perc a városi pályaudvartól. Omoibus és utcai vasút mindenfelé és apályaodvarokhoz a szállótól. Ujon-nan és modernül berendezte. Villamos világitás miodenött, fürdők és melegvizyezeték. Legnagyobb kényelem. Szobaárak: l!\\em. frt l\'tíO. II. em frt I 60, 111 em. frt 140 kiszolgálás és világítással. Árengedmény ker. utazóknak és hosszabb ottartózkodásnál. Nincs étkezési kényszer.
1 Vitxmann Károly tulajdonos.
Öli jajt
Hegfojt ez az átkozott köhögés!
Köhögés, rekedtsóg éa elnynlkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
Mm mellpasllái
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fó- szúlkQldési raktár:
...NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Bodapcit, VI., Vtó-kömt 1!.
Élj
en!
Egger mellpasztllla
csattaMraemMott.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.

MAJDNEM
INGYEN!
Életnagyságú fénykép-nagyítás képeket (48—64 cm.)
KARÁCSONYRA ÉS ÚJÉVRE.
Hollütlon tilrinnoorrl l\'yen Sikálom névnap, születési, bérmálási, karácsonyi IlallaUdll UJlMüd£, é< újévi ajándéknak még nem létezeft Magyarországon, hogy majdnom INGIEN készit a YEND8 fényképnagyitási mfiíotézet
éleüwsáüd féijtét-Baoitási tfipetet.
(Bármilyen rossz fénykép után is.) Az árak minden utánfizetés nélkül. Életnagyságú fénykópnagyitáBok papirkerettel együtt (48—64 cm.) 4 korona. Életnagyőágu pasztelll-festmény papirkerettel együtt — — — 8 korona. Életnagysága olajfestméoy, aquarel — — — — — — 15 korona. Életnagyságú fényképnagyitás diszes kerettel és üveggel 15 koronáért
szállítunk. (60 — 76 cmtr.) Vidéki megrendelések a fénykép és a pénz előleges beküldésénél, vagy utánvétellel, minden kép után 1 korona csomagolási- dij fixeUndö. 19* A nagyérdemű kőzönsé* igy nem less kitéve a csaló ügynökök becsapásának és olcsón jut igazán művészies munkához. "W
Címünk; „VENUS" Íéijlép-Bagjitó uíinfet Budapest, VII., Kerepesi-ut 64. L- az.
XUI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1903 DECEMBER 26-át>.
M
MAYER GÉPGYÁR
Lipót-körut 15
vas- és fémöntöde
részv.-társ. SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V,
Kéíiit mindennemű
Gazdasági gépeket,S-Benzin-motorokat.U.
Benzin-motoros cséplőkészleteli.
Wnlnmír \'fWfí- üi bengerazíkek, minden e szakmába rágó gép gyártáia. IIilIOlUl\'1 te.szct. TJolj.M „Stoaimi berendelések.
B&filffilltegessésr: azerkozota csavaros és szabad. víznyomású
,,„„„„ »> n»- _fAlf. Tiligbim amerikai arató ós kaszáló sípok
Osborne U- iw.-ieie kúáróiagos képmeló,ég*.
Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve, Kívánatra mlodon szUkséjletre k015a kílltéívalós.

!; b í. " >
21s"í »SsJ^ SőS33la„g\'s
Khíi\'^
"S OJ\'O „-.2
B~ S3-,
•s«- S S.S.
fl-áS? a siss^l -
SÍ-SESl " SfgaüM «
Í ^J D O
^SsÍS
sJj5 IÍ5
M
iaa s-%
s
SB
.S
•S
4018. ez /tk. 1908
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Tuboly Gyula Ogyvéd nsgykanizsai lakósnak, Horváth István és neje Rodek Ilona petri lakósok elleni 45S kor. 82 fill. tőke, ennek 1901. évi január hó 18-tól járó 7° „ kamatai, 7 kor. 20 fill. lejárt kamat, 60 kor. 90 fill. per és végrehajtási, 25 kor. 30 fill. ezultali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő Petri községi 6. sz. tjkvben A. L 1—8., 10—11., 13. és 16. sorsz. a. 12. braz. ingatlanon épült S. népeorsz. ház 969; kor. kikiáltási árban Petri község bíró házánál
1904. évi január hó 21-ik napján d. e. 10 órakor
megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog-
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár
Árverezni kivánók tartoznak a becsár lOV.-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leteuni.
Letenye, a kir. járásbiró.-ág. mint tkvi hatóság, 1903. évi november hó 4. napján.
Magyar, Némát, Lenoyelországi, valamint Prágai
HENTESÁRUK
valódi prágai és westfáliai sonkák, k,ar-manádli, krakói kalbász, magyar és verouai szalámi, uiortadella, debreceni kalbáaz, paprikáé szalonna, valamint mindennetnü hurka kolöjlegességek.
Anton Zawodsky
Bécs, XVI. BreBtélga88e 5. Árjegyzék ingyen és bérmentve.
Nagyban. Kicsiiiyhru.
Hock János imakSnyvei f forint 20 krtól 10 forintig.
T. GZ.
NAGYKANIZSA, 1903- deczember hó.
A közelgő KARÁOSONY1 cs ÚJÉVI ünnepek alkalmival vagyok bátor legalkalmasabb
Ajándék tárgyakkal
dúsan felszerelt üzletemet szíves figyelmébe ajánlani. .
Raktáromon kópés. könyvek cs Ifjúsági Iratok minden nem és kor sstámára ajándók éx diszrrtüvok, pompás kötésű ímakönyvek, emlékkönyvek. diszlevélpapirok, Írószerek, tárexa- és fali-naptirak. táraas-játókok, legújabb hangjegyek, nagy választékban találhatók. A hazai irodalom gyöngyein kívül a német irodalom keresett műveit ís beszereztem, ugy, hogy minden tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére. Ez alkalommal s2ives figyelmébe ajánlom
Hangszerkereskedésemet
a hol különösen a tanuló ifjúság számára szolgálhatok hasznos és maradandó becsű ajándékokkal. Zenélő műveket és mechanikai hangszórókét, melyek díszes ajándékokat képeznek, szintén raktáron tartok s esetleg részletfizetésre is szívesen átengedem. Továbbá legyen szabad több uj bctüfajból dúsan felszerelt
Könyvnyomdámat
becses figyelmébe ajánlani. Névjegyekot, esketési és báli meghívókat Ízlésesen és jutányos árakért készítek el.
Üzletemet szíves jóakaratába ajánlva vagyok
/ mely tisztelettel
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv-, pápir-, zenemű- és hangszcrkercskcdő. j
Toljoaon folazorolt montorhogodü Igon finom klvltoJbon, kitűnő himsrtfftl. vonóval 6» x&rhatd tokkal C8AK.1O FRT.
A hol zongora nincsen, s gyönyörű\' zenét hallgatni és. tánozolni szeretnek, ott nélkülözhetlek a
„MIGNON" fe.
szalon zenélő mű, mely a leghosszabb operákat, tánoz-zenét stb. hangjegyről játszik.
\' v !
A táncz-zenét megszakítás nélkül szolgáltatja, Ara 25 és 32 forint Vendéglőseknek nagyon fontos.
í fmrETrr.* n wimii j
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengtden has-lmjté, feloldó szer ajánl-tatnak, az emésztés! nem akadályozzák, teljesen ár-talmatlanok. Cukrozott
alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Bfry 15 pllnlát tartalmazó doboz SO fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, telit 120 pllnlnt tartalmaz, csak 2 korona 0. é. 2.45 korona ősszeg előzetes beküldése esetén egy tekercs béroientesen küldetik.
VÉD líílf NenBt6ln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi I\\CnÜUn csak, ha minden doboz bátsó oldala a törvényileg bejegyzőit .íleíl Leopold* védjegyünkkel, vőrös-feketo nyomással van ellátva. Védjeeyezett dobozaink-, utslványaink-és caomagolásainknak a „PHIUPP NEUSTEIN APOTHEKER" aláírást kell tártalmazniok.
MEUSTEIN FÜLÖP
gyógyszertira a .Sient-Llpóthoz* Z, \'}£
WIKN, l. Bti, PlankoBgosse C. Raktár Kagykaalssin: BELÜK LAJOS 6a BEIK GYULA g}6gyueriueko«l.
öoocKxxiaoacxjnaoanooaaoaaaasöacKSiSQoaoaai
pooDoooacxxxxaxxanoDoooooniooaaaoDoooiaooogQag
Z.K. "/„ 903.
OLL-.FELE~|

Oaik okxot valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. vódjegyöt fe
aláírását tünteti fol. A Mail A.-féls Saldlltz-porok tartós gróg^baUsa a legmakacsabb gyomor- él al-teatbáatalaak, gjoroorjSrca <i gyomorhér, rógzótt azékrekadót, mijbántalora, vér talalis, aranyér ti a legknlínbózShb III betajséjek ellen, e jeles báiiixernek évti*edok óta mindig nagyobb olterjadóst szerzett. — Ara wfí lepsosetalt ore-dall doboznak 2 kor.
Hamisítások törvényileg fsnyittstnek.
M O LL- F ELE
I SEIDLITZ-PORI
Csak akkor valódi, b* nindegylk nvog MOI.I. A. Védjegyét tant,III tel
--»A. Moll" feliratú óaozattal van airva. A Xoll-félo
Iraaozla borszesz é> ti nemeleaea mint fi|daloB0«lll»pltó badirzstltal l»r köaiTéoy, cü:l éa a megbQléi egyéb kóretkexmóoyeiaól legiiooretesebb oópner. — E»y óaozott erodsll Qvog ára I kor. flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb móduer sierínt kóizitek gyermek ót bölgy nappan a. bór okszerű ápoláaára gyermekek a folaóttak részére.
ára darabontot — 40 fill. öt darab — I kor. 80 (111. Minden darab gyermok-azappan Moll A. védjegyével van ellátva.
Föszétküldé s: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, Bécs: Tuchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta poiLotánvót mellett teljoaittetaek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyévél ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán R08enfeld Adolf Fiai.
aaiooopa txSwaaaaaaűaoaaoaaabn
Ml" m) Lexikona IS kötetben fálbörkütéshen ira 88 frt„ részletfizetésre Is megkapható.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Neu.
Zum Walhnachtsfestt
Soeben arscbicnenl
Neu.
| Weihnachis-Album. &
< Zusammongeítellt ron Canillo ¥ore«*. 2
S Preis Mk. Ív—
52 Inlialt:
1. Stillo Nacht, hcilige Nacht. Klcine Fantaaie.
2. Alléin Gott in der Höb\' aol Ehr!
3. Wic grow ist des Alímicht\'gCD Gütó
4. Non danket allo Qott \' ^ Harmóniám. 6. Da« ist der Tag des Herrn. Leicbtc Transcription.
6. Soascrdie Glo«íken nie Idiagco. För 1 Sing»timroe mit Piano.
7. 0 Taonebama, o Taonebama. Kloino Fantaaíe.
8. Es itt ciné Hoz\' entsprungea.
9. Der Chrlstbaum ist der (chönsto B&uml
10. WeibnachtagruM. Marsch.
11. Icb bete an dio Macht der Liebe.
12. Weibnachtsglockcn. 8aloo8tQck.
1$. Luttiges Weibnachtí-Potpourri (mit uoiorlegtem Text.) Inhalt: a) Morgen, K|ailor, wird\'s waa göben.
b) Hoil\'gc Woihnacht, Fert der Kinder.
c) Morgen kommt der Weihnachtsmann.
d) Waa bringt der Weihnachtsmann.
e) Bescheeiung.
f) Am Weihnachtabaum die Lichter brennen:
g) Kling7 Gl&ck\'ohen, KlingoUngeling U. O du fröblicbo Weihnacbtazelt FanUiie (4-hdg.)
Von den rlelen existierenden Weibnacbta-Albomi dOríte wohl kaom eln Werk zu finden «ein, daa in Bezog anf gewKhUon Stoff ala an brillantcr Ausitattang mit obSgem concorriren dOríte.
Zn bcxiehon dorch allo Bacb- und MoBlkalien-Hand-lnngcn oder, gegen Einxendong dea Bctrages, duxch die Ycrlagíbucibandlung von
Anton i. Benjámin, Hamburg, Alterwall 68.
ÜMlkalisa: Varlag-Sertiaeat, Export aad Aatiqgariat.
(öegrüadet 1S4S.) timfangreicbor Mnsikkatalog gratifl und franeo.
XLII. ÉVFOLYAM.
MEZEY PflL
fűszer, csemege és hentesáruk \' kereskedése .
NAGYKANIZSA, Fé-tér 1.
Ajánlom raktáromon levő elsőrendű áraimat u. m.:
Kitlinfi zamatu kávé fajokat.
Tea í lagnemesebb fajokkal vegyítve.
Déli gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok.
Szegedi különlegességek stb.
Alkalmi estélyekre
igen Ízléses kiritelben a legjutinyosabb árban.
alMí
Budapesti, Prágai és Debreceni felszeltek. Prágai sonka, nyersen és kifőzve csont nélkül. Budapesti I. rendű disznó zsir.
OROSZI SÁNDOR udyari cuk^z
i literes és pllltes üvegekben # Desert teakenyereinek és különleges cu-töltve. fifc korkáinak egyedárusitása.
Bamasetter-féle badacsonyi borok egyedárusitása
Honi és külföldi sajtok.
I
GYÜMÖLCS-, FŐZELÉK- ÉS HUSOOMSERtfÁKAT aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az
„ELSŐ KECSKEMÉT/ COMSERVGYÁR"
KECSKEMÉTEK. mm- ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. \'#8

A Pesti Napló karácsonyi ajándéka.
t Patti Ka,lé, inalj lidigtlá az EmUr tragádláját Irlil Jánoi balladáit, Zlchj ílkalj llluittrácíóral, Katcna Jiziit Bánk hinját. a Hlify-*lkim>t. a lollak-llbimit, taialj a ranik kivitelű Zictjj-ílbumot. stb. adta clTiiólnik a ksiyiplacm általánsa tiltásait loitS klallltaibai, az Idón addigi kiadványait [Blülmuló lénynyal is pompáial aranyiáizoa ksaiíay kctéibíB
T 5 R ÓSIIHT LBUI.OT
fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul arfal.
A löröirairly-ilboin a Zichy-Albumnál Is díszesebb kiállításban nagy kvart alakban fog megjelenői. Magiban foglalja a költő életrajzát. Csongor és Tindét, Vörösmartynak e kedves drámai költeményét, a Szózatot, a Vés cigányt, Szép Ilonkát és Vörösmartynak legkiválóbb költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rajzaival, 20 nnaulléMfltban és számos szövegbe nyomott képpel és illusztrációval. a Yeröanarty-Albom műmellék-leteit * legjelesebb magyar festőművészek készítik. Mindannyijuk élén ott vaa Székely Bartal&n, a legnagyobb magyar történeti festő, aki a Toldi cimil költeményt illusztrálja. Kortársa és barátja Madarász Klktor.-a Salamon cimtt költeményhez készít festményt. A kél nagy históriai festőhöz a kővetkező elsőrendű-magyar művészek sorakoznak: Bihari Sándor, Fényai Adolf, Farancj Károly, tótnéndy Jani, Kernttock Károly, Krannar (Urdos) V., Magyar ■annhelnsr Boaztár, lágy Sándor, ftadóná Hlrscfa. Malii. Ezenkirűl sz&mos kisebb illusztráció díszíti majd a Vörősmarty-Albumot, amelyek egész sor kiváló magyar festő művészetét fogják a Vörösmarty-Album keretében bemutatni. A valóban remek kivitelű mülapok-nak egy része gyönyörű színnyomású lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar diszmii-beo. A Vörösmarty-Albumot megszerezhetik mindazok, akik a Pesti Naplóra
1. egyszerre egy agétz éir« előfizetnek,
2. akik fiiéira fizetnek elő és kötelezettséget vállalnak, hogy egy további féléven át előfizetőink lesznek,
3. akik egy nagyadéira fizetnek; elő é* további háromnegyed éven át való előfizetésre kötelezettséget vállalnak, azok a második évnegyedre szóló előfizetés beszolgáltatása után kapják meg a Vörösmarty-Albumot,
4. akik haronta fizetnek elő és egy egész évi előfizetésre kötelezettséget vállalnak, azök a hatodik havi előfizetés beküldése után fogják megkapni a Vörösmarty-Albumot.
Azon uj előfizetőink, akik a Zichy Mihály albumot, az I9OS. évre szóló előfizetés alapján, mint előlegezett ajándékot birják. azok a Vörösmarty Mihály Albumot csak ugy kapják meg ba agy további agáaz évra alőlzatiak, illetve \' ba jelen négy pontban felsorolt előfizetési | feltételek egyikének eleget tesznek. I A Pesti Hajló aloflzatésl ára: Egész árra ;28 kor., filivrt 14 kor., nagyariérra 7 kar., agy hóra 2 kar. 40 fillér. — Eloflzatal nlndon ho 1-töl és 15-től lábét. A „Peati Napló" kiadóhivatala.
Kapható mindeo szakmába vágó Qzletb^n, nagyban Scbwarz és Taubernél Nagykanizsán.
Pénzt, sok pénzt,
havonként ÍOOO koronáig kereshet mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkül, !
KQldje be czimét E. 979. jelige alatt a következő czimre; Annoncen-Abicl-lung des .Merkar Hannheira.
Férfiak ingyen kapnak, olyan uj taláhnányu orvoságot, mely az elvesztett erőt újra meghozza, Fróliaciótnagot * CK>" oldalas könyvet postán; jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik érte iniuk. Ez a legbá-mulatraméltóbb csodaorvosság, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytan nc.ni bajokban, szüilisbeu, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta az intézet, hogy .egy ingyen orvoságot: magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. tízzel a há&ior-vossaggal a baj otthon gyógyítható, s inindfuok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi elgyörtg4lésben,vagy króriikus bajokban szenvednek, oithoá gyógyíthatják magukat, Ez a gyógyszer közvetlenül azokra a ^ervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csbdá-latos .eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket. Öreg, fiatal i egyaránt irhát State Medical Institutnak az alanij jelzett cimze, a honnan a csomagot rögtön elkáldik. Az intézet ■ leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A pióbacsomag megmutat.yx, hogy mily könnyen kigyógyíthatok cbbÖl a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire tjtokurtií mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot ikap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical IriitUutc, 17 Elektron Itulldin£, Fort Wayue, Ind.; Amerika/
A\' levelek ; mindig bérmentesitendök.
kéz-
erőhajtásra,
egyszcrll és kettős szerkezettel, szelelővel és szelelő nélkül.
Gabona-rosták,
Konkolyozók -(triőrök)}
Széna- és szalmasajtók.
Répa- és burgonyavágók. Takarmány-fOllesztök. A legjobb VETŐGÉPEK
, AGRIKOLA" (tolókerék szerkezettel)
mradeonemö vetemény számára, váltékerekek nélkül dombon avagy síkon alkalmazható, a legújabb rendszer azerint és jótállás mellett gyártanak éa szállítanak
JVL A. YFAR T > I PH, ÉS- TÍ\'RSA\' \'
gazdaaagi gépgyirak, vasöntSdék éa ekegvárak.
BÉCS, ll/l. Taborstrasse 71.
Riwlatea ár]tjyiík lajyan éa bármantve. Kípvlaetík ía vllzoat alarualtik kereatatnik.

Legjobb, legkia dósabbés ezért a legolcsobb szappan Minden kártékony hoz zákeveréstöl mentes. Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a „Schicht" névvel, s a fenti egyik vedjegygyei legyen ellátva.
A Riohter-féle
Horgony-Kőépitőszekrények
„tg aiiadig a gyermekek kafrwca JJMka. Mtírt? Mert, mint a legtöbb nUS aajtt
ludja, a éyeroiekek..ek mindig érdeke, is mulatlalí stórakMlst ,i>u,»aak it ««» ke.dl.ieí
mint ejfyíb jitíkok m5r cgyi.ihiny nap muWa sutba. .. .
Mert WtattSszekrtnyek ilL»t mindenkor t.rvaierOen k.agisirtheWk ís "Illat _« gyemekéknék itndig írtik.aebbí 6s élveaeteaebbS lösznek; meri minden egyes k.egísnw-szektény a kis ís nagy ffilíimek mindig ujat ás jobbat hoanakl \' „ „„„„„
EM egy karácsonyfa alatt se hünyo.io,, a Ilorgony-K^ip.losiekrtny va2y > Horgony Hidíi>itö«ekrtay. Cövebbel tatilonk a katanfile Horgonyszekrínyekról í. a legjobb k.egtöito mídVaerekröt, kaolint ax uj ,Satum- 4a .Meleor. rakisi ÍJtíkokrOl a. 01 kípe. íjakban. mely. kivAnatra ingyen is bi.menwe beküt.tetlk. A kl Jól vil.lM.nl ía víairolnl akar, ai olvaasa el előbb e.en írdekes elismerő nyilatkomtokatJartalmaaO JMJ"™\'
A Richtcr-fílo Horgony-Kíépitílaekrínyek is Horeony-Hldéplt6.«krínyok minden finomabb jAtiksiertliletben -.75, 1 60, 3 korona is raagiS.blyft^ VapbaMk
EevisSrtis alkalmival esak a hlrea „Horgony" v<dJ.W<>\' «»« fogasuk el, mert valamennyi miatíto kSípitő.aekrfoy caupín a Rlcht«r-«l. Wdíll gyirtminy utánzatai. A ki aeneke.WelS, ax kí.jen irjegy.ike: a híre. Imperátor í. Llbeltioo zeneművekről is.
Bichter F. Ad. é» TAr«a, kir udvari és kamarai szállítók.
Iroda és raktár; Bécs, I, Oporng. 16. Gyár: XUI, -Hietzing.)
- Rudolatadt, Nömbsrg, Ollen, Rotterdam, Szent-Pá torvár, Now-York. -
1903. DECEMBER 26-án.
Elsg Mtl; a gfártaa Yásárol Ön olcsflg és Mattan
Első magyar hangszergyár
. v, villamos erőre berendezve.
S70WASSER J,
cs. és kír. udvari hangszergyáros, badsereRszállitó
a Rákóczi javitott Tárogató egyedüli feltalálója Budapest, II., Lánczhid-utcza 5.
Ajánlja a saját gyárában készült összes réz-, fa-, fnró-
és vonós-hangszereket. HosodOk, SOI Ilonkák, l)5S5k, fuvolik, klarinétok, trombiták és cselmbalmok.
Tárogató ára 30 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyen Zenekarok teljes felszerelése olcsó árbao, előnyös
fizetési feltételek mellett. Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal. Javítások speciális kivitelben gyorsan és szakszerűen eszközöltetnek, vonós hangszerek a. legújabb találmányú
bangfokozó gerendával, melyért garanciát vállalok. AR1E6YZÉK MlpdBB btPttzM-rtl kilSa-lilllSa kéreadS. BBly Mr-BentvB mggkQldflHk.
A Rlchter-féle
LlnlmenL Cans. bum
Horfloay-Paln-Expeller
egy régi kipróbált háilszer, a moly már tóbb mint 33 óta me$-bixhatóbcdörjsölcafilalkfümiutMik Wurícyíü. cjúill ús Bt{bilt«líiL Lltés. Silányabb utánzatok miatt .hm,.. Ujv&áírUskoróvatosak l<s evünk ót csakis orcdoti Üvegokot dobozokban a..HcrfO«f\' vídjogygyol és a „Rkklér" créai^fesel fogadjunk oL — SO í.,lkj40í.ós2k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Furák tár:Törők
Józsof gyógysxerésznól Budapesten.
hlcMerF.Ád.és tirsa,
cȇu. <* Vlr. ud-rjri o.Oliwk. _____Rudolatndt.. . _
Storm-SIipper
és
Hóczipők
könnyű, elegáns
amerikai felczipőfc
Boston Rubber Sboe Co.-tól Bostonban ü. S. A.
A bostoni Storm-Sllpperek könnyOségük és elesni alakjuk következtében, a nehéz felczipök ellenébon előnyben résxewttetnek; a lábakat teljesen megóvják a nedreaségtől és kellemes a viseletük. Vljyázzunk a védjegyre! Nagykanizsán kaphatók: Rosoufeld Adolf és fial. Alt éa Böhm, Halphen L. ós fia czégoknél.
VezérképviielŐ:
Wellisch, Franki & Co., Bécs, I, FleíBChmarkt 12-14.
I c vif-pa pvzÁa a
oyonUc-vc^oQ tyúz..
Kapható : ;
pa pit-f; cz^ke-dcte^cn.

T. cz. .
Örömmel van szerencsém a-t. közönség szíves tudomására hozni, hogy könyv- és papír-kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és \\i)\\iúgi Kölcsffnkinyvíárrai
bóvitettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az 6 számára íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölesöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe Seszik könyvtáramat 20— 25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elöl menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a\' jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülők jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdita ."ózsef
könyv-, papír- bs irószt, kereskedbs Nagykanizsa.
Med Dr. Traub József gyomorpora
B AST %[Q
iis me£Yizs2álya és öaszaálra.
Ezer ós ezer ember gyomor, bél és más bajok következtében saigoni étrendre tan kényszerítve, ami az életet kínossá teszi. Dr. Traub Józief Gastrlcln gyomorporának használatinál ezen étrend már rövid idő múlva felesli\'gcssé válik. Betegek, kik aok táplálék fölvételével erősök akarnak lenni, elérhetik a. GastricinDel a legrövidebb idő alatt. G&stricin mulandó bajoknál, mint gyomorégés, felböfögés, felfúvódás, gyomorfájás, hányás, görcsök, rosszallét, szorulás, fejfájás és rossz emésztésnél azonnal használ és hosszabb élvezetnél megszünteti a régi gyomor és bél bántalmajcat, melyek eddig minden szernek ollenáltak. — Gastrtcln nem hashajtó szer, a székeiéit azonban szabályozza, — További-kat a prospektusok szolgáltatják. — Orvosok részére ingyen próbák. ^
Kapható a legtöbb gyógytárban. Nagykanizsán PRÍ.GER BÉLA gyógytárában.
, Főraktár „Salvator" gyógytárban Pozsony.
Nagyban a gyógydrogueriákban.
Nagy dobó* S kor., kis doboz 2 kor., bérmentvo 20, tgáolva 46 fillérről több
Mindazoknak, kik a gyomor meghűlése, vagy túlterhelése, rom. nehezen emészthető, napon meleg, vagy bideg ételek élvezete által, vagy rcodcleo életmód következtében gyomorbetegséget, mint
Gyomorhurut, gyomorgörcs, Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálfcásodást kaptak, ajánlunk
egy kitűnő háziszert, melynek kitűnő hatása már évek óta ki van próbálva. Ez a
Hubert Uttrieh\' féle növénykor.
IExen növénybor kitűnő, gyógyhatásúnak talált fZJvokböl, jó borral van kószttve*és I oróslti, életre kelti az ember emésztő szervezetét. — A növénybor megakadályozza az emésztési zavarokat és előmozdítja az egészséges vér ujjáképződését. |
A növénybort idejekorán használva, gyomorbetegjegek míg a csirájukban elfőj* tatnak. Symptomák mint: Főfájás, felböfögés, gyomorégés, felfúvódás, rosszullét hányással, melyek chroniku* (idős gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori ivás után.
Székrekedés ís cnncJt kellemotlen következményei, mint szorulás, kólika, szívdobogás. álmatlanság, valamint véitolulA* n májban, opében úa a nagy Ziiger-érbon (Arany-ér bántalmak) a növénylor által gyorsan megszüntetnek. A növényl>or megizOntcti az emészthcücnségct és kÖanyU székelés S!t*l eltávolittatoak a gyomorból és bclckbOI alkalmatlan részek.
Sovány,halovány kinézés, vérszegénység,elerőtlenedés,-
legtöbbször a ro.^z emésztés következményei, hiányos vérképződéi és a máj. beteges állaj>oláé. vágyhiánynál, ideges bágyadtság és rossz kedélyhangulat, továbbá főfájások, álmatlan éjjelek következtében ily egyének lassan egészen elpusztulnak. 0EST Növénybor az elgyöngült életerőnek uj lüktetést ad. HT Növény bor fokozza az étvágyai, az emésztést és táplálkozást előmozdítja, olősegiti az anyagcserét, gyotsitja a vérképzödést, megnyugtatja a feldúlt idegokel ^és életkedvet szerez. Számtalan elismerés és hálanyilvi-nltás igazolják cit.
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Ujudvari, KU-Komiromi. Csákányi, Nemes-VJdi, Tapsonyi, Böhönyei, Nagy-Uajomi, Kelsö-Segcsdi, Csurgói, Bcrzep.czci; Gólai, Légrádl, Alsó-Domborui, Kotorli, Mura-Csányi, Ritkái, Podtureni, Szelniczai, - Alsó-Londval, Pákai, Baksai, Novai, Baki, Pölöskei, Pacsai, AUú-Rajki, Nagy Radai, Kéthclyi, MarczAlii, Kaposvári, Nagy-Atátli, Tarányi, Virjci, St.-Ceorgeni, Kallnovad, NovigradJ, Kaproacű, Perlaki, Csáktornyái. Varazsdi ttb. gyógytirakban és fűszer üzletekben, és az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában. i
A kanizsai gyógytfcrak 3 és több üveg növénybor rendelésnél eredeti árak mellett j küldik szét mindenüvé a monarchiában.
Utánzásoktól óvatik.
Kérjenek csakis
i Hubert Ullnc^ féle növénybort.