Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
6.78 MB
2010-02-14 21:18:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
585
5096
Rövid leírás | Teljes leírás (790.7 KB)

Zalai Közlöny 1920. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5»-ik árfolyam.
.............
j*«gykanlM«. 1W0. Japuár
WaitH Irúdóhii^ú: Pű,ut 13. - Inl* mrb.n-tclcton ItS. - j ................. .............. »■ P(5* icrkcsitó : Előfizetési árak:
Megjelenik mlodljt kora reggel. I Dr. HEGEDŐS GYÖRGY Htn tm 15* X.M!fcF»»K.«m«*.-iw» Í9 K. Egy hóra IS K. E«yt> "ím 60 L
Sorakozzatok TJjváry Géza zászlaja alá, amely keresztény hitünkért, magyar hazánkért meal a küzdelembe. Igaz keresztény csak az a zászlajához csatlakozhatik.
Újesztendő!
A nagy háború idején egy alkalommal azivetőlő jelenetnek voltam, a.tanúja. Elég kÖ7ej az olasz fronthoz, egy meredek, szakadékos úttalan begy (övén daztelen ka-tonasir jnell«<t ifjú, íletre termett gyönyörű aaazonyt láttam, feketeruhában, eleaott, hős \'érje hantjai mellett. Az ut, amely a h«s nyuevóhelyéhcz vezetett: véráztatta harchelyeken nyúlt el, kSzben ixímtalan kia fa-kereazt mutatja az íldőkMttek, puzztulás-nak é» az örökfényben tündöklő magyar höwstégnek.a képét. A nap épp nyugvóra tért; tíbcvőro* korongul. \'
eWoruit c kép láttára, mennyi azért hsilÍuk m^ tn^ kirívóan elüt 02 az. épület ^..Erre vonatk#$U|*.a tábor.
V^lS^n^T^alamJ^It ^v^-^ o^M,-^- Síd*; \'^mCh&^o^nz őrsé? kirendelés
i i/. . ... mnm; fúlu )/* íc u h n 1 »"A»AI/ — —. _____a tf! I.r.r
hogy egy ifjú élet, aki előtt ott van a bol dog és megérdemelt jövő és aki életre érdemes : itt lett hágyva egyedül, • árván, támogatók-nélkyl ...»
Megjelenik /előttem a kia sir, azzal a nagy fájdalommal, ptely az itthagyott ifjú hitves könnyeiből tőrt elő.
A sir, amely őrömet sohasem jelent, mert drága magyar hazánkat van hivatva eltemetri. A sírásók itt vannak körülőttünk, ásó és kapa van kezükben, hogy elhantoljanak bennünket!
Ezzel záródik az ó évi Mit hoz a jövő, kérdezi a keresztül-»zurt magyar sziv ?
Szabad magyar hazát, keresztény Magyarországot, fényes jövőt 1
A legárvább, legszegényebb és legnyomorultabb nép mi vagyunk, de mégis hiszek a magyar lélek tőrhctetlenségében, szívósságában.}. eUénállóerejében, makacsságában, amely\'íiazát, boldog hazát akar, magyárabbat és keresztényibbet, mint a \'\'égi s hogy ezért hnrerakész minden pillanatban.
Minden betegségünk és bajunk öncsonkításból származik. A pártoskodás ördöge, a képzelt nagyságok üres lelkének kongása, a hazával, a közzel való nemtörődömség, ezek azok a miazmák, amelyek bennünket bomlasztanak és erjesztenek. Azt hiszi most magáról minden boldog és boldogtalan, hogy nélküle a parlament beteg lesz, csak ő tud annak igazi orvosa lenni, Amikor a kommunizmus halálraszántja volt ez a nemzet, akkor kiabáltunk és fogadkoztunk, hogy csak mégegyszer rnüljon
el e veszély a nyakunkról, mindig jól fogjuk magunkat viselni, egyetértünk, nem civódunk tó).
És ime, a kommünizmus a magyar paraszt hősiességén igegtörött, a most szónokoló urak újból uíak tudtok lenni s most az a legelső kötelességük, hogy nem törődve a hazának, társadalomnak és a békének nagy érdekeive] : fejükbe teszik a feltűnni vágyás sapkáját,: hirdetnek mindent, ígérnek toronyórákat cukorgyárakkal, csakhogy becses énjük a parlament bársonyszőnyegein limbálódzhaajson. Jól mondta ar napokban e városnak egy kiváló szónoka, hogy tóek az urak sehol-sem. voltak láthatók akor, amikor egy kis hazafUágért a parlament pincéibe kerdíhettek volna, most azonban, ammikor a párlameht folyosóin lehet majd, sétálni, rcptÖni szeretnének a parlamentbe.
Ébredj fél magyar társadalom, ébredj fel keresztény lélek és fogjál korbácsot a rendbontóknak, akiknek a hangját csak
azért halljuk meg, mffl-^ kirívóan elüt 02
magy r falu népe te is s ha a városok nem tudnak keresztényi egyetértésben elindulni a rendbontók miatt, akkor suhits közibük és kiáltsd oda, hogy urak, politizáló urak, a politika nem uri huncutság többé, most komoly, szent kötelesség lett, ezért nem tÜröm, hogy szél és hangulatmagyarok azt Öncéljaik érdekében használják fel.
Nekünk ez a haza nem öncél, nekünk életünk, vagy halálunk, amelyért vért és életeX>áldozunk ha kell, ezért kifogjuk magunR közül verni azokat, akik még ebben a keserű halálos órában b a pártos kodás undok mérgét akarják piciségük láttatása végett kÖzibénk dobni.
Ha felébredtél sokat szenvedett magyar nép, akkor nem kell félned az uj esztendőtől, akkor nyugodtan nézhetsz a jövőbe, mert egységeddel, amely kivetette magából a kalandorokat és vándorpolitikusokat, megbirkózol minden bajjal.
Váios és falu, kéz a kézben, fel a nagy harcra és egy testvéri elszántsággal induljatok el a sir mellett emelkedő magas, szakadékos hegyre, amelyre ha felértetek, meglátjátok a nagy és boldog Magyarországot. A. g.
Bandholtz tábornok nyilatkozata Magyarország helyzetéről.
Budapcsl, december 31. A „Magyarország" egyik munkatársa beszélgetést folytatott Bandkoitz tábornokkal, az ámenig misszió vezetőjével. Az .újságírónak azon ; kérdésére, hogy mikép akadályozta meg a Nemzeti Muzeuínnak a románok által. vjíjS kirablását, Bandlwltz igy felet: szövetségesek katonai missziója\'román főparancsnokságot megkereste aziránt, hogy a Nemzeti Muzcumból addig semmit.ainé vitessenek míg egy külön e célra kirendelt bizottság a dolgot m\'ég nem vizsgálja. Amikor mégis tudómására jutott, hogy a románok a muzcumból nyocvannyolc erdélyi-kincscsládát cl akartak szállítani, mint a szövetséges katonai missziók elnöke magamhoz vettem o kulcsokot és a muzeumot lepecsételtettem." Mikor a románok Priedrjchet a miniszterelnökségi páÜotában lé akarták tartóztatni, Bandholtz személy e-sen interveniált és amerikai őrséget rendelt
Báró Madara»sy-Beck a béke-delegációban.
Budapest, december 31. Értesülésünk szerint Apponyi Albert gróf, a békedelegáció elnöke, a Párisba küldendő magyar delegáció egyik gazdasági szakértőjéül báró Madorassy-Bcck Gyulát a Jelzálog Bank elnökét hivta meg.
a szövetséges katonai missziók vezetői közös megegyezésnek volt az eredménye, kik mindent el akartak követni, hogy a magyar kormány háborítatlan működését biztosítsák.
— Milyén hatást gyakorolt tábornok úrra a magyar nép, a budapesti élet és az itteni állapotok ?
„Budapestre érkezésem alkalmával a város sötét és szomorú képet nyújtott. Ennek oka nem csXipán az -idegen csapatok által való megszállásban"; volt, hanem az a közvetlen hatás okozta, mit a fővárosra a bolsevizmus gyakorolt. Néha elképzelhetetlen, hogy a nemzet,\'mely a műveltséget, intelligenciát és finorhult izlést oly- sokára érte el, mint a magyar, —r még csak rövid időre is a bolsevizmus karjaiba eshetett."
— A külföldön Magyarországról már. évtizedek óta csak keveset tudnak. Milyennek képzelte Ön Budapestet és a magyar népet mielőtt megismerte volna ?
„Tévedés, hogy nem ismertük a magyarokat. Ellenkezőleg. Budapestet, az egész Magyarországot és annak történelmét jól ismerte az egész külföld. Minden amerikainak kitűnő véleménye volt mindig a magyar nemzetről.
1 Ezután megjegyezte még, hogy az Egyesült Államok népe mindig szimpátiát érzett a szenvedő nemzetek iránt. Szétdúlt gazdasági viszonyaink rendbeszedésérc vonatkozólag kilátásba helyezte az amerikai tőke segitségét. A nemzeti hadseregről és a csapatokban uralkodó fegyelemről a legnagyobb elismeréssel nyilatko-1 kozótt.
2
Zilil K o ilt 6 n y
1920. iánWr f.
Január elsejére várják a német béke megkötését.
Páris, december 31. (Szikra-távirat.) A szövetségesek legfelsőbb tanácsa tegnap tudomásul vette azokat a megbeszéléseket, melyek a német békemegbizottak és a békekonferencia főtitkára, Dutasta között folytak. A tárgyaló felek megegyeztek abban, hogy a november elseje békeszerződést a németek változtatás nélkül aláirják. A jegyzőkönyv aláírása fejében a szövetségesek Írásban igeretet fognak tenni arra vonatkozólag, hogy a négyszázezer tonna hajózási anyag kiszolgáltatására vonatkozó kivánságaikat mérsékelni fogják. Ha sikerül megegyezni, akkor január 6-ika körül meg történik a ratifikáló okmányok kicserélése és január 7-én, vagy 8-án beáll a tényleges békeállapot.
Haubrich Ügyét levették a napirendről
Budapest, december 31. A büntető törvényszék ötöstanácsa ma folytatta a tárgyalást Herceg Géza meggyilkolásának ügyében. A biróság a védőügyvéd inditványára Haubrich ügyét levette a napirendről. A mai délelőtt egyébként izgalmas tanúvallomásokkal telt el. Az elnök elrendelte a napokban kivégzett Gombos Ferenc fogházban tett vallomásának felolvasását. Az egyik tanú már előzőleg Strassnerre tett terhelő vallomását oda módositotta, hogy a személyeket összetévesztette és kijelentette, hogy vallomása nem Strassnerra, hanem Serájer Ferencre vonatkozik. Még egy csomó tanúnak kihallgatása után az elnök a tárgyalást felfüggesztette. A bíróságnak a bizonyítási eljárás kiegészítésére vonatkozó döntését a tárgyalás legközelebbi napján, január 2-án fogják kihirdetni.
Lengyel-orosz fegyverszünet.
Bécs, december 31. A lengyelek az orosz bolsevik! csapatokkal tíz napi időtartamra fegyverszünetet kötöttek, mit az internált polgári személyek és túszok kicserélésére használnak fel.
A pártok egyezkedése a választásokra vonatkozólag
Budapest, december 31. A Keresztény Blokk pártjai és az Országos Kisgazda- és Földmives párt közt megindult tárgyalások s^ép elöhaladásban vannak. Mindkét párt részéről már 60—60 olyan kerületben állapodtak meg, hol hivatalos jelöltje a másik pártnak nem lehet. A tárgyalásoknak a napokban kell befejezést nyerniök. Az eredmény ezidőszerint még bizonytalan.
Aki bontja az egyaéget, aki pártos kodnst támaszt, az ellensége a
kereszténységnek és hazájának.
Szárnypróbálgatások.
A mai politika zagyva képét mutatja, I hogy egyes kerületekben már né£y-Öt jelölt is van. Nagykanizsa sem kerülte cl betegséget, mert is vannak egyének, akikben van bátorság arra, hogy a keresztény esznoe gyengítésének célzatával megpróbálják bontani azt a nagy összetartó tábort, amely Ujváry Géza makulátlan és kiváló személye körül összpontosul Kicsi hitűek, akik azt hiszik, hogy kiváló képviselőjelöltünknek ártani tudnak, sokkal erösebb, kitartóbb az ö pártja, és ez komolyabban törődik a haza céljaival, semhogy sorait megbontani engedné.
A hü krónikás kötelességével leközöljük, hogy legvadonatujabb képviselőjelölt Szigeti Károly orvos, akinek jelöléséről az álábbi hirünk számol be :
Kedden este félhatkor elég élénk érdeklődéssel kezdődött meg a jelölés n mozdonyvezetők otthonában. Aigner Géza ajánlotta az egybegyűlteknek a jelöltet, akik azonban — miután ott több volt az Ujváry-p&rü, mint a Szigethy-párti: — „nem kell le vele\' kiáltó szavakkal fogadták. Már már azt kellett hinnünk, hogy ezen nem várt fogadtatásra a jelölt levonja a konzekvenciákat és visszafordul, azonban egy-kettőnek n biztatására mégis cjak bele kapott a programm-bcszédbe. Orvosi szempontból állította be a társadalmat. A királyt, mint az ember fejét, a vasutasokat, mint a törzset és a földmives népét mint a végtagokat. Beszélt arról, hogy a vasutasok bajait ő ismeri leg-, jobban s azokat csakis ő tudja legjobban orvosolni, mert az igazgatóságnál nagy befolyásq van. Fflhozt^ hqgy ndci van a cukorgyártás terén egy találmánya, amit a kormánynak október 12-én előterjesztett és \'ami évenként 580 millió korona többlettel okozná az állami jövedelmet, és bizonyára azért nem intézik azt el, mert valakinek érdekét képezi, hogy az ne valósuljon meg.
Dobálódzott ötletes tarisznyájával, amely tele van jobbnál-jobb ideákkal, amit azonban nem vihet ki most a piacra, mert attól tart, hogy akkor a babérokat más aratja le. Majd ha bekerül a parlamentbe, akkor megfogják látni, hogy szellemes ötleteivel mennyire boldogítani fogja a hazát.
Kifejtette azt is, hogy ő mint pénzkapacitás, aki egy pénzintézetnek helyettes igazgatósági tagja, és aki elég szépen szerzett is: a kereskedői tudásával, meg tudja mutatni az irányt, hogy devalváció, pénzlebélyegzés stb. operáció nélkül, hogyan lehet a pénz értékét felemelni s az or*£á-got gazdaságilag fellendíteni, a drágaságot pedig megszüntetni.
Felhozta a földreformot is, arait azonban ő nem ismer, hanem c téren egy „föld-kóstolótól" hallott ideákat akar felvetni, ami neki nagyon tetszik. Sajnálja azonban, hogy a kisgazdák nem kérnek belőle.
Végül kijelentette, hogy őt nagy csalódás érte, mert azt hitte, hogy egyyhangiilag fogja öt a vasutasság jelölni, pedig keserűen csalódott, amikor azt tapasztalta, hogy nagyon is vegyes érzelmekkel fogadták, de ő kitart a jelöltséggel még akkor is, ha csak egy választója marad is.
Amjkor szemérc hányták, hogy megbontja a keresztény blokkot és a jelöltségével csakis a zsidókra támaszkodhat, mert az országban ez az egyedül álló eset, hogy
egy jelölt csak a vasutasokkal jelölteti magát — kijelentette, hogy többször kapott a templomban náthát, mint a felszóllaló én ő keresztény nemzeti párti progremmot váll, amire élénken oda kiáltották neki: igent Keresztény nemzeti zsidó programmal vegyesen /
Több felszólalás és nagy zaj után a
jelölés véget ért és talán harminc hive ott maradt az. ajánlói vet aláírni. K. 6.
HÍREK.
A munka
legyen az, ami a magyarságot a süppedősből kiemelje, nem a szóbeszéd. Pletykákkal telitett levegőbe n élnek az emberek és még undok gyönyörrel élvezik a ne-vetségességeket és a bűnnek lemondott valótlanságokat, nem néznek az egyedül lehetséges célra: a munkára. Az igaz, hogy a hirterjesztést, rágalmazást, a más baján való kárörvendést magas tökélyre lehet emelni, de a vén asszonyok lélektana nem lehet irányadó az élet küzdelmeiben a helyes cél megválasztására. A lélek tartama, a bensőséges élet, az egyéni érték öntudata az az a nagy kincs, ami a piszkos szólásoktól mentesen erőt ad az egyes uton való járásra. Az energiának érzete viszí-hajtja a teremteni tudó lelkeket ujabb és ujabb tettekre; bár néha ez a társadalmi renddel való összetűzésre is ad alkalmat, mégis az egyéni győzelmét jelenti, amely győzelemből kisugárzó erő, akarat áthatja a körrüllevő öntudat híjával bolyongó embereket, kik kizökkennek a rendes öntudat nélküli élet viszonyából A tett, akarat, öntudat mz, ami célja lehet a benső életet élni tudó embernek, amely eszközökkel teremteni
is tud, ami a lélek tartalmasságát jelenti. »

Az élet utján az egyének hivatása változik. Nem régen még a hazáért vért ontani volt kötelességünk, majd küzdöttünk a vörös veszedelem ellen. A most mult év szeptember elején lázas napokban jöttem a Zalai Közlönyhöz. Kezdettem Justus néven, majd otthagyva a katonai pályát, salyát nevem alatt küzdeni a nemzeti eszmékért. Ma már egy lépéssel újra előbbre megyek és más irodalmi hivatottság miatt búcsúzom olvasóimtól mos,t midőn kiválók a Zalai Közlöny szerkesztőségéből. A küzdelmes idők eszméit írtam a szivekbe, amelyre jó visszagondolni a békés napokban. Magyar szeretettel köszöntöm olvasóimat.
Doup+na József.
Olvasóinkhoz!
A városban elterjedt azon hírrel szemben, hogy a Zalai Közlöny január hó 1-ével politikai elveit megváltoztatja, a leghatározottabban kijelentjük, hogy a hir minder ilynemű alapot nélkülöz. A Zalai Közlöny, mint mindig, szép múltjához hiven ezután is megmarad törhetetlenül a kereszténység szolgálatában, sőt fokozottabb mértékben lát hozzá dr. Hegedűs György főszerkesztése alatt, hogy segítője lehessen azoknak, akik a keresztény Magyarország újjáépítését tűzték ki célul
A Zalai Közlöny
>J.íikc4itó\\íge c* Viidólm stíla.
1920- Január 1.
Zalai Közlöny , _ . ■ 3
— Lapttnk előfizetőinek, olvasóinak és jóbaráiainknak boldog újévet kívánunk*
— Személyi hlr. A magyar pénz* ű^yminiszter a zalaegerszegi pénzügytgaz-gatóság ideiglenes vezetésével ismét megbízta Odor Gáza min. tanácsos, pénzügy-igazgatót.
— A Délivasut igazgatósága közli, hogy január hó 2-án újból felveszi a személyforgalmat, ugy, ahogy az december 24-én volt.
— A Szanatórium-egyletnek f. hó 5-án tartandó estélyén Mendelssohn Trióját Pesek, Tellemann és Záborszky Zoltán urak adják elő. Igen hangulatos do-log Popper flott Tarantcllája, mit Telle-man cellon, Záborszky zongorán fog eljátszani. Különös érdekességet adnak az es-télynek azok eredeti Paganini váriációk a „Vclenczei Karneval" themáról, ameiyeket Pesek hegedül és Záborszky gitáron fog kisérni. Itt hivjuk fel a műértő közönség figyelmét arra, hogy ezaz előadás azért specialitás, mart annak idején amikor a hegedűművészet ősi nagymestere Paganini világkörüli utján ejtette bámulatba az emberiséget szédületcsen brilliáns játékával, — mindég gitárral kísértette magáf. Ez ájtal a hegedű finomsága és szépsége tökéletesen érvényre jut. Megjegyezzük még, hogy legutóbb Prágában, ahol a zenekultusz oly magas fokon áll, az idén november végén Kubelik Jan játszotta el hangversenyén mind a husz váriációt. óriási siker volt. Tehát zenei specialitás lesz ez a szám a nagykanizsaiak számára, mert az eredeti letétü Paganini variációkat, még pedig mind a húszat, lesz alkalma haUáni.
— [Halálos Ítélet a Csengery-nt fái kftzfttt december hó 28-iki hirünkre vonatkozólag Schmidl Zsigmond h. v. gazdasági tanácsnok közli velünk, hogy a fákat közegészségügyi szempontokból kell megritkítani, mert a lakások a nagy lombozat miatt sötétek és nyirkosak- és igy a betegségek csiráit terjesztik. E bajjal az egyik képviselőtestületi ülésen is foglalkoztak, ahol dr. Szekeres József közkórházi igazgató-főorvos is igazolta a fák kivágásának szükségességét.
— A Kathoükus Legényegylet * ma 1920. január 1-én a Keresztény Otthonban (volt munkapáholyban) közös táncgyakorlatot tart. »
— A magyar nemzeti hadsereg repülőgépei a szárnyakon és a törzs 2 oldalán egy-egy nagy fekete „H" jelzéssel (Hungária) láttattak el.
— Debrecen szobrot állit Tisza Istvánnak. Debrecen város polgársága elhatározta, hogy Tisza Istvánnak szobrot állit. E célból máris 100 ezer korona gyűlt össze.
— Dunán tol gazdatisztjei! A
Győrvidéki Gazdatiszti Egyesület a dunántúli vármegyék okleveles és gyakorlati gazdatisztjei saját és közös ügyünk érdekében országos egyesületbe akarja tömöríteni. Felhívjuk tehát a kartársakat, hogy a már megalakult, vagy sürgősen megalakítandó szervezetük utján lépjenek mielőbb érintkezésbe Mathiász Ernő, a Győrvidéki Gazdatiszti Egyesület elnökével Rábapatona.
p- Encse (Győrm.), hogy a szervezkedés országot jellegűvé váljék és befejezhető legyen. Egyben fc" hivjuk figyelműket a v,Köztelek"-bcn megjelenő értekezéseinkre.
— Horthy fővezér a helyzetről.
Horthy fővezér a „Neues Wiener Tagblatt" munkatársának a következő nyilatkozatot tette: — A magyar hadsereg szervezésének célja a belső rend fentnartása. A hadsereg szervezés mindenben az ántánt hozzájárulásával történik, éppen ezért érthetetlenek főleg a csehek részéről terjesztett híresztelések, mintha Magyarország támadó szándékkal fegyverkeznék, vagy mozgósítana. A Tótföldön mindjobban kiélesedő helyzet ódiumát a csehek szeretnék a mi nyakunkba varrni és ezt a magyar mesterkedésekre visszavezetni. A csehek rossz politikája csudálatos gyorsasággal megszülte visszahatását. Nem igaz az a hír, hogy Magyarország nyugati vármegyéiben az eddig is ott levő haderőn kívül ujabb csapatösszevonást rendeltünk el, dacára annak, hogy ugy a Jugoszláv, mint cseh részről bizonyos csapat mozdulatokról kaptunk hireket. A volt monarchia visszaállítására nem gondol. A magyarság túlnyomó többsége független nemzeti létet, nemzeti királyságot akar. Magyarország mai helyzetében nem kereshet szövetségeseket. A magyarság angol barátsága ma még csak hangulat, mert nem tudjuk, hogy a béketárgyalásokon melyik nemzet részéről mit fogunk tapasztalni. A cseh—jugoszláv korridorkérdés közelebb hoz bennünket Olaszországhoz, mert az északi tömegeket rászabadítaná az Adriára és az olaszok adriai politikáját teljesen kiborítaná. A helyzetünk megszilárdítására kínálkozó lehetőséget mindenesetre ki fogjuk használni.
— Dr. Schlchtanz István fogorvos a pilseni helyőrség fogászajy intézetének v. vezetőorvosa, a bpcsti ker. Pénztár fogászati osztályának v. rend. főorvosa rendel d. e. 9—12 d. u. 2—5 óráig Gsengeri-ut 27. A. I. em.
— A „Világ" mozgó ma január hó 1-én és 2-án mutatja be az amerikai filmgyártás remekbe készült alkotását a „Nyugati bestiák" IL részét, az n Ármány és szerelem" cimü gyönyörű filmet, amely túltesz ugy témája és kiállításánál fogva az I. vészen is. — Jegyek már válthatók.
— A nemzeti eszme vértanúja. 1 vánka István volt hontmegyei főispán amikor a cseh járőrök le akarták tartóztatni főbelőte magát és szörnyet halt. Ivánka megszállott területen élt családjával, azonban a visz-szavonulás csak látszólagos volt, titokban mindent elkövetett a magyar nemzeti eszme ápolására. — Egy futárát a cseh katonák elfogták és egy versét találták nála, amiért elrendelték letartóztatását. Amikor a járőrök megjentek nála és durván rátámadtak, a magyar szivü ur családját átküldte a másik szobába és mi* előtt az idegen katonák hozzányúlhattak volna főbelőtte magát.
Szinház.
Heti műsor:
Csütörtök d. u.: Leányvásár. Csütörtök este: Farsang tündére. (Bogár
Gizi és Kürthy felléptével.) Pénteken : Van-e babúja? (Felnőtteknek.) Szombat d. u.: Ifjúsági előadás. Szombat este : Szókimondó asszonyság. Vasárnap d. u.: Fehér kabaré. Vasárnap este: Szókimondó asszonyság.
Versenyt rendez a „Pletyka*" cimü színházi lap annafc» eldöntésére, hogy a társulat tagjai kőzött ki a publikum kedvence. A verseny szavazólapjait már árusitják is. Ezzel kapcsolatban a színtársulat két legkiválóbb művésze, Bogár Gizi primadonna és Göndör József énekestáncos bonvivánt annak ^tözlésére kértek fel bennünket, hogy ők a versenyben részt nem vesznek, mert az igazi, komoly mű" vészettcl semmiképen sem tartják összeegyeztethetőnek ezt az üres, vásári rekla-mirozást. Az ilyen komolytalan „versengések" helyett ők tudásukkal és művészetükkel akarják a közönségnek már eddig is nap-nap után megnyilvánuló elismerését kiérdemelni.
Az évforduló alkalmával vendégeimnek, ismerőseimnek és jóbará-taimnak
Boldog uj évet kivánok.
Kiss Ernő,
Koron* »rilloJ*. kávcliic y7» -1 is <tlcr«m tulajdon\'.**».
Boldog újévet
kívánunk összes vendégeinknek és jóbarátainknak.
Garai testvérek
Központ itálloJi.
Keveset viselt divatos szabású fekete férfi öltöny olcsón eladó. József főhercegutca 34. 303—2
Egy vadonét i^j civil ruha, egy fekete felöltő és egy írógép eladó. Magyar-utca 6. szám. 3<»4—z
Szakiskolát végzett kertész megfelelő alkalmaztatást keres január 15. vagy február 1-ére. Cím a kiadóhivatalban.
Értesítés^
Tisztelettel értcsittem igen tisztelt vevőimet, hogy a hatósági cikkek kimérésével én is meg lettem bizva.
Tehát mindazok, akik üzletemben óhajtják o hatósági árucikkeket beszerezni, ezt az Élelmezési hivatalban a régi igazoló könyvecskék beadásakor bejelenteni szíveskedjenek 1920. január 3-án.
Tisztelettel Bruncsics János
füszerkereskedő Józseffőherccg ut 24.
Százszámra
mentek kedden vissza a színházból, mivel nern kaphattak már jegyet. Éppen azért az igazgatóság pénteken estére is a :: :: ::
? VAN-E BABÁJA ?
eimű végtelenül mulattató bohózatot tüztc műsorra.
Csak felnőtteknek!
Zalai Közlöny
1920. Január I.
8 SlrgtojOB: iltstiiUr Ltswy.
MMMMM
cnjuuooouuijuwwij
gabona-, termény- és magkereskedés
NAGYKANIZSA.
Alapíttatott 1860-ban.
Értesités.
Értesítem nagyrabecsült vevőimet, hogy az uj évre a hatósági könyvecskék ki-adása cégem részére január 2-án tőrté-nik, egyben felkérem mindazokat, akik a hatósági cikkeket nálam óhajtják beszerezni, könyvecskéjükkel január 2-án a közélelmezési hivatalban jelenjenek meg átirás végett.
Tisztelettel Gyenes Lajos
fűszer- és csemcgekereskedő.
Boldog "újévet kiván
nagyrabecsult rendelőinek
Strasser Mór,
liu- cj kaAyjcy«/:n«kfuh*
370- 1 SagiSr-ut 40.
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, kölönösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb 311— árban.
Telefon 195. lrc<fo: Kinizsy-atc* 2. a
Pollák M. Emil
terménynagykercskedő
NAGYKANIZSA.
Értesités.
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy
lakatosműhelyemet
Kaxinczy-utcn 8. sz. alá helyeztem át.
Elvállalok mindennemű vasszerkezeti munkát. Fegvvcrjavitás és bármi mást a legszakszerüebbcn végzek, használt és törött fegyvereket megveszek.
Tisztelettel
Szántó Géza
367—3 Uluiov éi puikAsiiíves.
JóminósC\'gü pogányvári
Heztalí bor
literenkint 16 K-ért kapható
Bruncsics József
fűszer-, gyarmatáru és katonai felszerelési cikkek kereskedésében. Sugár ut 53. szám.
VILÁG
nagymozgó színház a Szarvas-szálloda. ::
Szerdán, csütörtökön és pénteken December 31., január 1. és 2-án
„Nyugati bestiák"
II. része. Ármány és szerelem.
K*l«Ddorttsrtcr,<t 4 íelv. Kedves köz6n*4génck a Világ-mozgó tuUJdonoui boldog újévet klvinoak I
F.14tdi*o2c kezdet*: lUtkózotpokon C ét S vr<kor V»tir- It ünoeptupokoa 3, 6, fél 7 « 8 Őrikor
Értesités.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelőleg berendeztem. Ételekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni é» tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
w-u Stojanovit* Lambertné.
URANIA
mozgókép-palota
RozROnyl-utca %. az.
Szerdán és csütörtökön magyar bemutató
Könnyek asszonya
Dráma 4 (elv.
na és holnap.
Vígjáték 2 felv.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon
3, 5, fél 7 és 8 órakor. ==-.==
P5T Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések x Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szakUzletl - Első beszerzési forrás I -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a cimre ügyelni 1
Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalavármegyei Kirendeltsége, Nagykanizsa
Bazár épület I. emelet.
A Dél-Zalai Takarékpénztér hátsó helyisége. Távirati cim: „Futóra"
$
Alapitók :
A ,.Hangya", ez Országos K6z-ponti Hitelszövetkezet és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete.
1 _ ; \' f-vw^ílc*\' \'-u-ttaztt írnr^ss /
Az intézet vásárol nagyban: Mindenféle magvakat, hüvelyeseket, zsírt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, gyümölcsízt, fát, faszenet, valamint vágó- és igásmarhát, sertést, bort, bőrt, gyapjút stb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól felszabadult területek ellátására, export, célokra.
Foglalkozni fog azonkivül a megye gazdaközönségének mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi
iparcikkekkel való ellátásával.
Az intézet nagy nemzetgazdasági feladatokra vállalkozva reméli a megye gazdaközönsegének hathatós támogatását 1 Ajánlatokat kér szóban, írásban vagy telefonon.
Nyomatott a laptulajdononó*: Zalai és Gyarmati nyomdai mfllDMaeMbon.
59-lk évfolyam.
Nagyk.nim. »20. január 3. Szombat.
2. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
_keresztény politikai napilap
Szerkesztésig í* kiadóhivatal: Pö-ut 13. —— Inlorarban-ielclon -
Megjelenik mindig kom reggel.
Pó8zcrkc«2t<»:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Előfizetési árak:
Hgfet évic 1J6 K. Félévre 78 K. Negyed-Évre 59 K. Egy hóre 13 K. Egyes\'ízim 60 f.
Aprószentek
virgácsa suhogott a levegőben, amikor ugy érezte Nagykanizsa kereszténysége, hogy bunkóval ütötték fejbe.
Az a hir terjedt el, hogy a „Zalai Közlöny ötágú csillagot varratott a Máriás lobogóra. Feladta a krisztusi szeretettel megszentelt állásait.
Azt mondták, hogy a keresztény szerkesztőségben katakombai csend, siri jaj honol 8 hogy az aranyborjú, a csengő pénzeszsák felszívták a gőgicsélő garasokat.
Napokon keresztül darázsfészek volt a város. Ugy éreztük, hogy a dolgos méh-kcímtárba valaki idegen próbált befészkelődni. Az emberek mint valami gyászos h»rt,. egy fájó gyászjelentést újságolták egymásnak.
Bár a hirtelen felkapott hir mindenkit mélyen megrpnditett, mégis mindnyájan tudtuk, hogy a hirszárnya tóditása s az ellentábor óhaja.
denütt lehiggadtak, mert nyilvánvaló, hogy a „Zalai Közlöny*1 nem is ; dhatja föl az ötvenkilenc évfolyamos tradíciójával a krisztust állásokat.
Feltettük lapunk homlokára a „ke* resztény" szót, amellyel azonban nem tartjuk elintézettnek a kereszténység ügyét. Mi a belső tartalomban látjuk a lényeget.
Emelt fővel mondjuk, ki hogy a kereszténységet szolgáljuk s.hogy lapynk a Szűzmáriás lobogó egy keskenyke rojtja, de Krisztus keresztjét mi nem gyásztüllel bevont égbolt alatt képzeljük, hanem nemzetiszin szivárványglóriával övezve.
Minket nem a lelkiismeret marcangoló fenerákja tart meg ebben a hűségben, hanem a meggyőződés, a hit, remény és a szeretet.
Minket munkára, keresztény munkára hiv a Szűzmáriás lobogó, amelyre soha nem engedjük felvarrni a gethok Qtágu csillagát.
Nem, soha, mert ez is egy foszlánya a nagy Rákóczi zászlajának, amelynek felírása : Resurrexít . . . volt.
De amikor a magyar nemreti szellemet és a keresztény erkölcsi felfogást hirdetjük, nem írhatjuk ki a zászlónkra az éretlen uszító politikát, felekezeti és nemzetiségi kérdésekben.
Nekünk kell, hogy a lüktető erünk meglegyen, nem csorgatjuk idegen erekbe a vérünket. Akarjuk azonban, hogy izzó, piros magyar vér s ne árokviz csörögjön a magyar vénákban.
Mi is ütjük a zsidót, ütjük nemcsak szóval, ha az bitang lánckereskedő, a falatot szánkból kivevő árdrágító. De bocsá-
nat, ütjük azokat az álarcosokat is, akik szeretik a helyzetek kihasználásával magukat szenteltvízzel hinteni, de ördögebbek az ördögnél, zsidóbbak a zsidónál, árdrágítóbbak az árdrágítóknál.
Mikor ezeket ütjük s — ismétlem — nem szóval, azt hisszük nem keresztényeket ütünk.
Amikor mindedről tájékoztatjuk a mélyen tisztelt olv.% . at, kérjük egyben őket, hogy a megpróbáltatások napjaiban legyenek erősek. Ne hagyják el azt a zászlót, amellyel „áll vagy bukik nemzetünk".
fcn hiszek az omenba, hiszek az égi jelekben.
Az a szivárvány, amelyik szokatláYiul, az 1919. esztendő utobó délutánján körülölelte a magyar eget, majd a nyomában felcsillanó nap bearanyozta a magyar horizontot ez a szivárvány mutatja a magyar nemzet Noe-bárk\'áKnak a szárazföldet, a vízözön hullámainak a^éthúzódását. Ez a szivárvány hozza meg nekünk a fehér békegalambot zöld .olajággal.
Ugy érezzük, hogy sötét folyosókon jártunk, amelynek kivezető kapuju 1920, egy boldogabb ujesztendőbe nyilik.
Bár a vérnyomok még ráháink feké-lyei, orrunkban még a vérgőz, a sötét folyosó dohos levegője, bár még köztünk szaladgálnak a vöröslő szemek, de ugy érezzük, hogy a keserüpoharat már fenékig kihajtottuk.
Bár még a szivünkön t£p a megátkozott esztendő lelkettépő fájdalma, epés keserűsége, de ugy érezzük, hogy mindez, az utolsó, 1919-iki lucskos, sáros decemberi nappal a végébe torpant.
Nem! „Mi többé ném megyünk vissza á katakombákba" !
Nem leszünk többé a sötét folyosók siró denevérei. Az omen -jó, az ujesztendőt a szivárvány mutatta nekünk.
Bízunk a reményünkben s ez nekünk a Miatyánk Istenünk. Bizunk Horthy Miklós „meztelen kardjában", a magyarok szilárd jellemmé érődött szalmalángjában.
Bízunk a fellángoló munkakedvben, mert tudjuk meg, hogy sorsunkat a jövőben nem a puska, a kard fogják csak eldönteni, hanem a tudás, a kultura. Ez is fegyver, éles, kifent. Jobban dörög, mint az ágyuk torka s nagyobbat üt, mint a kard pengéje.
Ezt a magyar munkakedvet akarjuk mi látni az 1920. esztendőben, amelynek nyomában születik meg nemzetünk külső és belső békéje.
Ebben a nagy munkában kell, hogy a kereszt mutassa az utat, amelyről nem, soha nem eshet le Krisztus.
Bodrog.
Távirat és telefon.
Újévi üdvözlések.
Friedrich István újévi beszéde.
Budapest, január 2. Friedrich István a Keresztény Egyesülés Pártjának elnökét nagy, hódoló szeretettel üdvözölte a párt küldöttsége.
A meleg, ő&rinto üdvözlésre így válaszolt Friedrich István:
„Minket senki le nem vert, le nem győzött. Az volt a hibánk, hogy györigfe vezérek után mentünk. Most már nem lehet jobbra s balra tétovázni, hanem csak előre, mindig csak előre menni."
A külpolitikánkról s szövetkezésünkről az alábbiakat mondotta:
.Külpolitikát ugy kell csinálni, hogy előbb mi magunk álljunk talpra, erősödjünk meg. A külpolitikai orientálódásnak ez a titka. Ne könyörögjünk, ne járjunk szövetségesek után 1 Ne csusszunk, másszunk! Léfyen büszke az, aki a magyar nemzet szövetségese lehet. Ne adjuk fel területi integritásunkat 500, vagy 1000 waggon gabonáért, mert egyedül, csak ettől várhatunk mindent.
Megalkuvás nélkül qkölbe szorított kézzel nézünk a kerettel és a nemzeti sízinü lobogóval integritásunk felé. Rendületlenül mondjuk mindég, hogy nem, nem* soha
A küldöttség lelkesen üdvözölte s éltette a nagy politikust, aki legelőször merte kimondani, hogy keresztény és nemzeti Magyarországot akar látni.
Budapest, január 2. Az újévi üdvözlések során feltűnést keltett a Nemzeti Középpárt üdvözlése, amelyben Huszár Károly\' miniszterelnököt rcszesitette a\'párt".
Báró Kürthy Lajos, a párt elnöke konferenciára hivta a tagokat, amelyen elhatározták, hogy Huszár Károly miniszterelnököt melegen üdvözlik.
Heinrich kereskedelmi miniszter a párt nevében bizalmáról és támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, aki köszönetet mondott a Középpárt támogatásáért.
Kijelentette, hogy ő minden erőt össze akar hozni, hogy a nemzetgyűlésen egy nagy guvernentáll* párt alakulhasson ki. Ilyen hatalmas, keresztény pártra lehet majd épiteni.
Budapest, január 2. A szociáldemokrata párt érzékenykedik a miniszterelnök és Rubineh földrhivelésügyi miniszser beszédei miatt, amelyek határozottsággal a szociáldemokrata pártot okolják a magyar nemzet bűhŐdéséért.
2
Zalai K\', o i I ö n y
1020. január 3.
A kormány kebelébe tartozó jobboldali pártok ucn az állápontyn vannak, hagy a szociáldemokrata pártnak nem volna szabad olyan könnyelműen exponálnia magát a bolseviki bűnökért. Megbocsájt-hatatlannak\' tartják, hogy a párt oly erős hangon emel szót a kommunista orgyilkosok megmentése érdekében.
Legújabb követelések.
Budapest, január 2. Az olaszok legújabban 2 CQrvin kódexet köve^ telnek a Magyar Nemzeti Muzeumtól.
A kultuszminiszter bizottságot küldött ki az ügy megvizsgálására, a követelés Jogos vagy jogtalanságának megállapítására.
A bizottság megillabitotta, hogy a két Corvina a Magyar Nemzeti Muzeum jogos tulajdona.
Vájjon mit fognak még követelni tőlünk?
Kommunista kivégzés Veszprémben.
Veszprémből jelentik, hogy Szabó Gáspárt, a devecseri ellenforradalmárok vérszomjas gyilkosát kőtéláltali halálra Ítélték, Szabó Gáspár a kommün alatt kormányzótanácsi biztos volt.
Régi emberek a politikában.
Budapest, január 2. A Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja felajánlotta Jelieska Ferencnek, a tót párt vezérének a szepsii választókerületet.
A párt kerülethez akarja juttatni Andrássy Gyula grófot, további Ur-mánczy Nándort és Polonyi Gézát.
A csehek csehül álhvalr ■ tótokkal.
Bécs, január 2. Prágai lapok közlik, hogy az egész Franciaországban rőpcédulák forognak közkézen, amelyek a tótok antonómiá-ját követelik. A cseh újságok toporzékolnak. Hlinka és Jelieska azonban zavartalanul dolgoznak a tótok önkormányzata érdekében.
Haubrich „elvtára" ax ártatlan.
Bndapest, január 2. Hercxeg Géza magán hivatalnok bűnügyében a bíróság ma délelőtt kihallgatta a tanukat.
Haubrich József, a rettegett népvezér, a stramm parancsnok ártatlan hangon jelentette ki a bíróság előtt, hogy az ő neve tudtán kivűl került a népbiztosok sorába.
Elmondotta, hogy június 22-én Kun Béla magához rendelte s elrendelte, hogy tartóztassa le a renitens papokai és karhatalmat állítson a temlomok elé.
Ö a felszólításnak nem engedett, amint mondja. Le is akart mondani, de a tisztek, akik a környezetéb en voltak arra bízták, hogy ne küldje el a lemondó levelet. Kun Béla felszólította őt, hogy hirdessen statáriumot. Ö kijelentette, a kormány-\' zótanács előtt, hogy ezt nem teszi ineg. Kun Béla erTe hozzá lépett és ezeket mon-
dotta : Me viccelj öregem, add ki a rendeletet, téged szeretnek a polgárok és te keresztény is vagy." Amint ő mondja, -csak így ment bele a dologba."
A statáriumot Pogány József fogai* macta meg és irta alá Haubrich nevét.
Több kihallgatás után a tárgyalás folytatását holnapra hallasztották.
^ÉBÉ^ÉwK
Szilveszter-est.
Lucskos, sáros farkát még-egyszer végigcsapkodta az elmúlt átokverte esztendő az utca tégláin. Szilveszter-estékre igyekvő emberek begombolkozva, feltűrt nadrágaljakkal átkozták a sarat. A stílszerűség utolsó napja volt ez, amikor temettük a meghalt, vérrel befröcskölt ó-évet.
A Keresztény Otthon zsúfolásig megtelt a keresztény Kanizsa minden rétegéből egybegyűlt emberekkel.
Az est igen jó hangulattal kezdődött. A tombola szerencséje izgatta a hangulatos termet.. A szabadkőművesek titokzatos kamrája újból a miszticizmus, ördögi boszorkányságát szolgálta. Itt volt a Sziveszter-estek szokásos ólom-öntéser a szerencse, a szerelem jóslása, a kártyavetés.
Majd a tánc csalta magához a zsibongó fiatalságot. Hirtelen, megjelentek a szerencse körmös emberei újévi malaccal, meg kormos seprűkkel.
Megjött az újesztendő, felejt-tetví a mutt fájdalmát, ha csak pár rövid órára is.
Üde arcok kivánták sebtében egymásnak a boldogabb ujesz-tendőt. Lopva a szerelmesüket keresték az ifjú szemek, mert azt mondják, hogy akivel legelőször találkozik a pillantás az ujeszten-dőben, azé lesz a sziv is.
A kellemes hangulat belényult a késő éjjeli órákba.
A Polgári Egyletben a káres-kedelmi alkalmazottak rendeztek élvezetes mulatságot.
Kellemes Szilveszter-est volt még a Kaszinóban s a Centrálban.
- Választási küzdelmek. A lctc-nyei választó) kerületben tovább folytatja dr. Hegedűs György körútját. Újév napján Tótszentmártonban és Tótszerdahelyen tartott gyűlést a rajongásig szeretett jelölt, ahol elmondta programbeszédét, amely a Keresztény Magyarország megalapozásáról és a földmives és kisgazda társadalom jogos igényeinek kielégítéséről szól. Megható a faluk ragaszkodása jelöltjükhöz, aki minden vészen és viharon át megmaradt annak az elvnek a szolgálatában, amellyel harcba indult. Nekünk különösen jól csík
az, hogy dr. Hegedűs György teljes reménnyél néz a választás elé, mert 6 volt az, alri c városban és az országban is elsőnek indította meg tavasz a. küzdelmet a szocialisták ellen. Elnök ur cimü cikkével. Később ő szervezte az ellentálláát a kommunizmus ellen s ennek a nagy munkqpak köszönhető, hogy a város megszabadult a nagyobb vérengzéstől. Majd augusztus után 6 állott a keresztény küzdelem élére a folytatja azt minden gáncs és akadály ellenére is. Ma ő az a fix pont a városban, aki körül mozog a politikai küzdelem, s mi örömmel és bizalommal tekintünk jövő munkája felé, mert tudjuk, hogy utja min-dig egyenes marad.
— Irodalmi felolvasó délután KiskanlxuÍD. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör újév napján szépen sikerült felolvasó délutánt rendezett Kiska-nizsai központi iskolában. A derék kiska-nizsaiak olyan nagy számban jöttek össze, hogy az ünnepélyt az iskola udvarán kellett megtartani. A műsoron szerepelt a főiskolai hallgatók zenekarának lelkes csapata Mathea Károly, Dómján Gyula, Szi-gethy Aladár, Fodor Gyula és Ötvös Tibor közreműködésével, továbbá Majtényi Károly jfimn. tanár, aki a magyar faj jelleméről beszélt, végűi Rédiger Ödön, aki hatásos hazafias verseket szavalt. Az ünnepély egy kedves zeneszámmal ért véget. Az anyagi eredmény is igen szépnek mondható. Belépődíj nem volt, de a hallgatóság jelentékeny összeget adott a bakónaki és kii kanizsai vértanuk szobrára. Béres János igazgató tanító, mint tiszta jövedelmet 785 koronát juttatott az Irodalmi KSr vezetőségéhez, mely ezt az ösz-»*et külön alapként fogja kezelni. Értesülésünk szerint az Irodalmi Kör nemsokára Nagykanizsán is előadást fog rendezni ennek az alapnak a javára, mely alkalommal Péczely László kiskomáromi földbirtokos is közre fog működni. Megjegyezzük még, hogy a kiskanizsai felolvasó délután sikerében nagy érdeme van a kiskanizsaiak derék lelkészének, Alajoa pátemak, aki a lakóság figyelmét ismételten fdhivta a dologra, egyébként is a legmelegebb érdeklődést tanúsította az ügy iránt.
— Felhlváa. Mindazok, akik a v. tanács 18323/1919. az. felhívása folytán a v. katonai ügyosztályánál ösazeirás céljából még nem jelentkeztek újólag felhivatnak, hogy 1920. január hó 4-ig jelentkezzenek, mert ellen esetben a törvény szigora fog ellenük alkalmaztatni. Jelenfkezni kötelesei, az 1895. 1896. 1897. 1898. évbei izülete-siek, akár teljesítettek katonai szolgálatoc, akár nem. Nagykanizsán, 1920. január hó 2-án. Polgármester.
— Enekpróba lesz 3-án délután fél hatkor a gimnázium zenetermében I Rács.
Papp Zoltán Bngyllku* lett. Budapesti hír szerint Papp Zoltán, volt ország gyűlési képviselő, magyar dalkőltő és hir-nevas zeneszerző, lakásának hálószobájában öngyilkosságot követett el. A háború alatt mind honvédfőhadnagy teljesített szolgálatot, amikor jobblábát clvcszitctte. Azóta műlábon járt. A legszélesebb körökben Őszinte részvéttel vették tudomásul a gyászos hírt. Tettének vnlószinü oka felesége halála, aki pár napja egy egészséges leány gyermeknek adott életet, de szülési lázba esett s belehalt. Az újszülött ma apa s anva nélkül sir pólyájában.
*__
szobát, ahol a további gyűjtői munkálatok folyhatnak.
És most, amikor a kötelesség ismét visszaszólít innen a további munka mellé, n szegény, hat év óta váró magyar testvéreink ügyét a Te kezedbe teszem le szülS-helyem Nagykanizsa város lelkes Közönsége |
Folytassátok a további gyűjtést itt és a nagykanizsai járás minden falujában I
Minden szerdán, pénteken és vasárnap délelőtt 9-töl 12 óráig a városháza első emeletén levő 16. számú szobában, az ott tartózkodó hölgyd"1*1 vagy uraknál nyugta ellenében lehet adakozni a hadifoglyok hazahozatalára. Mindenki akkor, annyiszor és annyit adakozhat, amikor amennyit nélkülözni tud.
Ne várjunk agitációt, ne várjunk propagandát. Ne csináljunk vallás- párt- osztályvagy politikai kérdést, ne keressük a szálkát, mert azt a rosszindulat — ha azt keres — mindig és mindenütt megtalálja és megtalálhatja.
Ne beszéljünk, hanem adjunk. A lelkiismeret furdalása legyen az agitáció, a jó szivünk szava legyen a propaganda, mert a mi filléreinkre várnak ott a távol messzeségből csengve felénk néző szomorú szemek, némán szenvedő merev tekintetek.
Nemcsak a hozzátartozók filléreire* hanem minden magyar testvér filléreire kell számitanunk. Nemcsak keresztények, nemcsak zsidók azok, kik ott szenvednek, hanem sok-sok ezer fiatal magyar élet, amely zugó hófúvások tomboló forgatagából ide néz az édes otthon felé) kik nézd értünk szenvednek ottkint a halál gyilkos mezején, a mi nyugalmunkat, a mi házainkat, a mi kenyerünket védték, amig mi idehaza a Hőfer jelentéseket a meleg kályha mellett jólakottán kényelem közt olvastuk. És mert rajtunk a sor, hogy hálásak legyünk nekik azért, hogy itthon nyugodtak vagyunk a saját hazánkban, magyarok, maradtunk.
Nem kell értik az életünket, sőt még csak az egészségünket sem kockáztatnunk, de el ne felejtsük, hogy minden vacsoránk\' minden darab kenyerünk fele az övék* Velünk ülnék a színházban, velünk táncolnak a bálakon, mert minden mulatságunkon, mely nem értük, hanem a mi kis apró önző céljainkért rendezhetik: az ő keservük, felett\' ülünk halotti tort s az egész világ előtt rajtunk van a súlyos felelősség. Minden a tomboló (hófúvások zugó forgatagában meredő fakeresztért ott a távol keleten a más világrészi messze idegenben.
Gyötjíy Zoltán.
Gyorsíró napi pár órai elfoglaltság™ alkalmazást nyerhet. Cim a kiadóban.
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda. ::
Január 3. és <iomb«lon és viiira.p
Lilly Flor norvég művésznő felléptével
Az örökséghajhászók
bűnügyi drinu A felv.
Scherlock Holmes nősül
Vtgjfték 2 folv. Hétfőn mozival kapcsolatos nagy kabaré.
Zalai K0zl6ny
Szakiskolát végzett kertész megfelelő alkalmaztatást keres január 15. vagy február 1-ére. Cim a "kiadóhivatalban.
Értesítés.
Tisztelettel érteaittem igen tisztelt vevőimet, hogy a hatósági cikkek kimérésével én is meg lettem bizva.
Tehát mindazok, akik üzletemben óhajtják a hatósági árucikkeket beszerezni, ezt az Élelmezési hivatalban a régi igazoló könyvecskék beadásakor bejelenteni szíveskedjenek 1920. január 3-án.
Tisztelettel Bruncsics Járton
füszerkereskedő Józseffőherccg ut 24.
Vásárolok nagymennyiségű takarmányféléket, k&lönősen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb
31l_ árban.
Telefon 195. Iroda: Kinlisy-utca 2/a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
IID1III1 mo»gókíp.paleta
Ullflnlfl ftosgonyl-qtca 4. ...
Péntek, uonUt, YMitft.p, Jso. 2.. 8. É* 4-én. .Corvin" bemutatói
Mary Ann
\' Rc*cny«» vitftek 4Á \'
Szereplők:
NUiy A na . . íi; . Lcnfccfiy k»
Irio .;...,. G>-«rta. U««<5
l.\'tncelot \\ . . .\' . Vrty Tivadar
l-Mdbctt«roö . . : . . . í v Hararartty Hcrmin
Rosio . »..;. . . . . . . Som,0Rj-i..Noyf. .
TísxUktts\'\'. ...... Sí5r«j[hy\'CyuL»
Jegyek már- válthatók.
Előadások kezdete : Hétköznapokon 6 és 8 órakor," vasár- és" vfnhcpnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor. -
hozzávaló elem és kis világitó körte kapható
Ml FId Fiai MkM
Nagykanizsán (Városház sarok). 204
IfcflT Bélyegzők!
1920. Januán3.
Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy lflnlvil.il. 21. szám alatti\' házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelőleg berendeztem. Ételekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
xí-iz Stojanovits Lambertné.
Ifjúsági iratok
képes, mesés, szépirodalmi és tudományos könyvek, karácsonyi és újévi lapok,
naptárak
előadási darabok, operettek, operák, Róxairölgyi, Bárd karácsonyi album
megérkeztek és kapható
SZERB ERNŐ
könyv- és zenemOkereskedéíébcn.
Umét kaphatók
harmonikák, hegedühnrok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
htngixcr és zenemükcrcakódés^bcn
Nagykanizsán, Váro«ház-p«lota.
Dunástul! Éleim iser-forgalmi Vállalat ~ Nagykanizsa\'S:"
Irodáéi raktár: C»en£erl-ut 6. sx.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi áradon azohnall készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és leölt sertéseket,
Vadfélékefc i^iitv■ hl.-\'
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatósági Élelmi szer Felhozatali Egyesülés megbízottá.
Lehetéleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy írásban Irodánkban d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óráig kérjük leadni.
200-72
Klóvliiok keidet.: l[£lköxnifokan ti é* K Or.koi Vilii- ünaepmpckon .\'i, 5, ré] 7 ti s br.kor.
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyeízók, festékpámák és festékek. Vésések t Betű, mo-noyramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bírtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedBU szakBzlett - Első beszerzési forrást -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Najtykanlzsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a címre ügyelni!
Nyomatott a laptulaj donoso.: Zalai és Gyarmati nyomdal mfllntézetében
59-lk érfolyee
Nagykanizsa. 1920. január 4. Vasárnap.
3.
ZALAI KÖZLÖNY
kereszteny politikai napilap
$st kf«»«ó«J5 " ki*dőhiv*t«J; Fő-Ut 13.
. Jnt«r úrban-1«>< fon IW. -
Megjelenik mindig kom reggel.
V6»xcrkc4i(ó:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
-Pclcl6» axerketztó:
BO DROG KŐZ Y ZOLTÁN
Előfizetési árak:
K|tfas CVH 156 K. fttta* 78 K\'. N«gv«d-cvro 39 K. Egy hóra 13 K. Kgyoj ?rím 60 f.
Sülyedo hajón s partékon."
.omló
Ki kell gyújtani a hajó lámpáit! Kettőzni kell az őrszemet az árbózkosárban, mert zajlik a víz, tarajosak a hullámok. A hajónk ladik a tengerben a lázadnak a kormányosok !
Fel kell húzni a keresztet a vezérár-bóera s százas körtéket a rozsdás szögekkel lyukgatott szent testre, mert sokan vannak még a hajó pincéiben, sokan nem látják még Krisztust. Sok még a káromló Saul. Szórjuk hát nyalábokban a fényt, hisz jobban őrül az Ég egy megtért bönösnek, mint «áz igaznak.
Égjenek hát a hajó lámpái. Az orrmon legyen fent a tündöklő kereszt. A ködben, sötétben a bátrak $em hősök.
Megindult a.jéghegyek zajlása. Jaj, mert rettenetes jaj lesz a Titanik vizalábukása.
A Kárpátiában kazánrobbanás volt, evezőrecsenés, kormánykerék zúzás.
Fel a. fedélzetre! Csomóra mindnyájan, íel a rwyjyandátj -wrcrt-Triilyed. rettentően, a mi Titanikunk.
Markoljuk meg százan, mintha egy erő fogná a recsegő kormányt. A halált hózó iékéket gyömöszöljük", dugaszóljuk gyorsan, hiszen nem bizhatynic, csak a mi karunban. Lapátoljuk -ki szennye* hideg vizet, mert csak rombolni jött;- nem energiát, erőt fej-
Ha szárazföldre lépünk\', omló partokat találunk. Szét \'futott ménesek, elhajtott csordák, clfásult Hazátlan, házukból kiűzött magyarok 1 A határban mindenütt veszett kutya járkál. — A műhelyek," gyárak, kripta csöndben véínak. A földek legelök, kopasz ugarok .... vén, bus, bolond magyar volt «gyszer az uruk. Mérgező vadvirág, gyom lett a lepelje, valamikor pedig ott, a düllő uton, nőtt nálunk a bógáncs, beléndek, meg perje. - u
Haj, hogy a jó Isten, mindezt megengedje, hogy két kézzel magyar „ciné minijével* vissza oe fizesse . .vu.
Minálunk a tollak ma nem fognak, nem tintába járnak. Nálunk a gyűlölet, a harag vizomlásként zuharil Nálunk a tintatartóban r°a mérget kavarnak, a porzó meg paprikát szór széjjel.
Nálunk bikaviadal von, a tribünök tömve s a fehér vászon helyett még most * vörös posztót legyeznek a vérszomjas pribékek.
Mért
van hát kripta csönd a gyártelepeken? Mért duzzog a pöröly ? Mé t vit-»ék cl ekéd, ásod, kapád, barmod ? Mért van most ugaron az egész járásod ?
Mért mártod a tollad keserű méregbe ? Mért kiabál torkod gyűlölt rekedten ?
Mért? Mert kazánrobbanás volt, evező-rccsenés, meg kormánykeréktdrés. Mert léket kapott hajónk s nincsen ki betömje. Mert a kötél ha hosszú, a beizéd ha rövid jó. S mi csak azért is ha mindjárt a bőrűnkért is, de beszélünk, kiabálunk, meg veszekszünk.
A Titanik lassan sülyed a partok omlanak s az árbóckosárban még nincsen ket-
tőzve az őrszem. A kereszt sincsen még a vezérárbócon. S « pincelakóknak vörös még a szemük.
Nincs senki, aki felcsavarja a százas körtét, hogy az a sok Saul Szent Péterré legyen.
Pedig hát jaj, ha lebukik a hajó orrmn. Ha majd bucsucóul ezt játsza a banda:
Erős várunk nékünk Bodrog.
Románia csalódásai
Bratianu beszámolója.
Bukarest, január 3. Az oláh képviselőházban a napokban óriási botrány volt. Bratianu volt oláh miniszterelnök beszélni akart,\'de az első napon sokáig nem engedték szóhoz jutni. Ugy, hogy csak a,második napon tudta befejezni beszédét.
Beszédében elmotidja, hogy Romániát a békekonferenciái érte a legnagyobb csalódás, öá* - a fegyverszüneti szerződés a Maros vonaléig minden területet nekik itél, mégis a Bánát egy részét a szerb hadsereg tartja megszállva.
Egy izben Wilson az oláhok panaszkodására igy válaszolt Brati-anunak:
„Mit gondol ön, a négyei tanács konferenciául fog? Mi törvényszék vagygpk, amelyen egy itél a többi fölött." /
A nagyhatalmak, mondja Bratianu, amelyek kezébe volt letéve a döntés, nem ismerik azokat a területeket amelyeket a népek között fel kellett osztani.
A fegyverszünet a Maros vonalat jelölte ki a román hadsereg számára és mi mindjárt, a legelső alkalommal tiltakoztunk, de süket fülekre találtunk.
Nem akarták megérteni, mondja Bratianu, hogy a hős (?) oláh nép nem terület hulladékokért harcol, hanem az oláh nemzet egységéért ment a háborúba.
Azután elmondja Bratianu, hogy a nagyhatalmak nem mutatkoztak hálásoknak az oláhokkal szemben, amiért leverték a magyar bolseviki-
eket. Sőt követelték, hogy adjuk vissza a zsákmányolt vasúti kocsikat és a rekvirált készleteket. Sőt enné| is tovább ment a Inégyes tanács: nem ismerte el az uj határokat, holott ezekért oláh vér omlott. Botrány az oláh parlamentben.
Bukarest, január 3. Kristesku képviselő a szociáldemokrata pá>1 névé-, ben élesen tiltakozott a nagy oláh államterv ellen. A párt kijelentette, hogy ellenzi az erőszakos megszállásokat s a nagy oláh egyesítési tervek utópisztikus álmát. A megszállásokat erőszakosságnak tekintik, mert a népszavazások még nem történtek meg s ha megtörténnek is, nem sok a kecsegtető garancia a „Románia Máre--\\\\oi.
Erre fülsiketítő zaj, hagy tumultus keletkezett s a botrányt alig lehetett lecsendesíteni.
A békedelegátusok utbaindulása
Budapest, január 3. A magyar békedelegáció tagjai hétfőn reggel 8 óra 50 perckor indulnak útnak a Keleti pályaudvarról. Egyelőre a nagyobb kiadások ..elkerülése végett csak a főbizottság tagjai utaznak el Apponyi Albert, Bethlen István, Te-leky Pál grófok, Mersch József, Po-povics Sándor. Szalay >Tibor, Lang Boldizsár vezérkari alezredes és Kőnek tengerész előadó.
Somsics nem megy Parisba. A terv szerint itthon fogják megvitatni a békeparagrafusokat.
Róma, január 3. Cannes-ban elfogtak egy montenegróit, aki beismerte, hogy Sándor sze.\'b régens herceget meg akarta ölni.
Zalai Közlöny
1920. január 4
Franchet d\'Emper^y tábernok Szegeden.
Szegedről jelentik, liogy Franchet d\'Esperey tábornok tegnap Szegedre érkezett. Beszélt Kelemen Béla kormánybiztossal, akitől információkat kért a politikai helyzetről és a pártok vezetőiről. A tábornok Budapestre fog utazni, ahol Horthy fővezérrel és a . magyar kormánnyal kivan tanácskozni a románok által megszállt területekről. Óhaja, hogy ezeken a vidékeken is ejtsük meg a szavazást.
Bucsuzásul Somogyi Szilveszter polgármester a tábornok aláirását kérte a szegedi múzeum számára.
Franchet d\'Esperey ezeket irta egy darab papirosra\':
. A magyarok derék emberek, csak rosszul választották meg barátaikat.\'
A franciák még két hétig maradnak Szegeden.
India forrong.
Slok/tolm, január 3. Istvestia jelentése szerint Szamarába indiai delegáció érkezett, hogy ott India számára szovjel programmot dolgozzanak ki, hogy Indiában a bolseviz-must uralomra juttassák és az angolokat ki űzzék. Indiában rendki-vül angol ellenes és a véksákig izgatott a hangulat.
A keresztény
internacionalizmus.
Budapest, jan. 3. Friedrieh István hadügyminiszter január 2-án este a belvárosi kerületben megtartotta programmbeszédét. A következőket hangsúlyozza :
A kereaxtény Magyarországot fel kell építeni a a rendet feltétlen blz*>«itanl. Itt magyar az ur, ■ Mm a» idegen faj.
A aaldó iaternaclonálizznuaaal szemben szembe kell állítani a keresztény internacionalizmust.
Nlneaen offonair axándáknnk, de tavaaxra kéazen kell állanak. Ma gyarorazág darabjáról i«m bob*
émmk le.
A nemzeti alapon álló zsidóságot nem bántjuk, de a galíciait Itt
ttirjük)
Aki dMtrokdót teremt, nyugtalanságot »xit, kóstolót kaphat a ka teaai diktátorából.
Bár ezt senki sem akarja, de rendnek kell lennlel
Boiseviki tömeggyilkolások.
Berlin, jan. 3. A moszkvai rendkívüli bizottság parancsára 1919. év első negyedében Összesen 14000 embert lőttek agyon a bolsevikick.
Becsi hirek teljes határozottsággal terjesztik, hogy Bolsovo pályaudvarán fellázadt tengerészek Trockijt meggyilkolták.
Olvastunk egy nyilatkozatot. Nyugodtak lehetünk, félre búval, bánattal, szívjuk a nyugalom boszantó külső jeleivel cigarettáinkat, hisz nem kisebb nagyság, mintv Bandholtz tábornok mondotta a napokban, hogy „ tévedés uraim, hogy nem ismerné a külföld a magyarakat. Ellenkezőleg. Budapestet, az egész Magyaroszágot és annak történelmét jól Umeri a külföld." — „Az Egyesült Államok különös szimpátiával viseltetnek a szenvedő nemzetekkel szemben.
Tehát nyugodtan lehetünk.
Nem ! Tábornok ur, ön nagyon merészen méltóztatott nyilatkozni. Avagy annyi-e az egész megismerni való bennünk, hogy Ungarnban nagy, nagy puszták van. nak, ahol a csikósok hurkokkal fogdossák a vadlovakat, meg betyárok portyáznak a tanyák között, meg hogy nálunk jó buza terén) s ebből nyújtják a királyi udvarok szakácsai a legjobb rétestésztákat, meg hogy valamikor Magyarországon ettek legtöbbet az emberek s ők voltak mindig legtöbben Kariszbadban.
£z az kegyelmes uram, amit rólunk tudnak.
Hozzáveendő, legutolsó tapasztalatuk, hogy a magyar legény u yilág legjobb katonája s hogy a kenyérfrontja is állta a háborús évek rohamait.
Vagy tán Loyd George ismer bennünket, aki a Bácska s a délvidék hovatartozásának clvitatásánál -— azt hiszem diszkréten — azt kérdezte, hol is van az a Bácska ?
Vagy Sir George Clark ur Umeri a magyarországi népek gazdasági érdekeit, akiben legerősebben az a gondolat ágaskodott a ruthénckről, a tótokról, hogy -ja igen, az a nép, amelyik ott a hegyek kőzt él és nyáron át le szokott jönni az Alföldre aratni/
Az ilyen és hasonló kijelentések megnyugtatják, tábornok ur, ezt a szerencsétlen szenvedő nemzetet, mert ugye, hát hisz ismernek bennünket,
Es ön is nagyszerűen ismeri ennek a szenvedő nemzetnek a történetét. — Ön kiérezhető lekicsinyléssel azt mondja: „Elképzelhetetlen, hogy egy nemzet a műveltséget, inteligenciát és-finomult izlést oly sokára érte el, mint a magyar."
Nekünk volt tábornok ur sajói vésznapunk, volt mohácsi csatánk, volt Világosunk, volt bolsevizmusunk, voltunk 400 évig élő-halottak,, nyöszörgő tetszhalottak. On ezekkel nem számol, tábornok ur?
Kutyából nem lesz szalonna, fából vaskarika, — zsidóból magyar. Hát hisz kérem tisztelettel jó/jó, de hát hogy is kéne csinálni a dolgot ? Helyes, a hang nagyszerű volt. Dehát hol vannak a tettek ? Vagy talán ezek a tőmondatok már a plakátokon tettekké váltak, amikor nagyot nevet a markába az ellentábor, amikor már nem 100, hanem 500 százalékos nyereségről beszél, amikor egy hét alatt 20 K-val emeli a hus árát s a munkájuk pokoli tervszerűséggel halad előre.
Vagy talán csak egy kis epizód, hogy keresztény nyomdánkat az utolsó pillanatban tudtuk visszarántani, meg hogy ott fenn Budán az utolsó pillanatban vettük észre, hogy füstöl a gyutacs vége. Hogy ma még van Horthy Miklósunk .. .
Erre természetasén. megint ki fogunk ragasztani egy másik plakátot. • . \' Nincsen keresztény bank! — Azaz hogy a zsidóbankok tiszteletbeli választmányában mindig van egy magyar mágnás, egy raccsoló magyar gróf villámhárítónak, cégérnek.
Meg aztán a pénzünkes is mindig zsidóbankba tésszük, nem például a Postatakarékba, tán mert cz utóbbival könnyebb a helyzetünk, mert Bártfán ugy fizet, mint Zomborban, Brassóban vagy Nagykanizsán . ■ . Bodrog.
: :a rí
Olvasóinkhoz.
Amikor az a nagy megtiszteltető e.-i. hogy az 59. év/olyamos. becsületes keresztény múlttal dicsekedhető napilap, a „Zalai Közlöny" szerkesztőjének hívott, bátron foglalom el e megtisztelő s nagy körülte kintést igénylő pozíciót.
Amikor hivatalosan beléptem a lap szerkesztőségébe, kívánságom az volt, hogy a .keresztény" szót azonnal tegyéK fel a lap homlokára. Kijelentem azonban hagy a lényeget ezzel semmikéi) nem tartom elintézettnek. Nem cégérnek akarom, hanem tartalomnak. Azt hiszem, ezzel Nagykanizsa s a „Zalai Közlöny- kensz-tény és olvasó közönségének az óhajt, t kívántam.
Amikor ezeket kijelentem, azt is hozzá fűzöm, hogy csakis keresztény és tisztár t nemzeti szellem vezet s ebből eyy jottányit sem engedek.
Munkámmal oda óhajtok hatni, hogy a keresztény magyar ne csak lakós legyen honában, hanem feltétlen házigazda, ur.
Bodrogkőzy Zoltán
- Amerikából va*y kUfftldrői hazatér* honfitársain mextetjük arra, hogy zeiket, d« kBlőnS.en aouwauut
nyerészkedő zsidóknál, hanem ** Osztrák-Magyar Banknál, ragy más banknál váltsák be. Tudomá-
hazatérik tudatlanságát és utfé-
ko»tfta«IMl«*t, a azok Já pénzeit olcaéa váaZrolJák lua, Minthogy ez caaláat képez, felhívjak a káró snltakat, hogy azonnal tegyenek a rendőrségnél a alatt feljelentést.
- A szanatórium estély rendezó-bizottságának kérelméhez képest újból felhőnk a közönség figyelmét arra, hogy külön meghívókat a rendezőség nem bo csájt ki. Sokan vannak a szenvedik, legyünk együtt sokan azok is, akik rajtuk segitüni kívánunk, Az estély rendező-bizor sága felkéri a közönséget, hogy a f. hó 5-én este fél 8 órakyr a Polgári Egylf helyiségeiben tartandó estélyen lehetőles pontosan megjelenni szíveskedjék, mert ar. — figyelemmel a műsor gazdag tartaJ-m jr1 ~ Pon,os<ln megkezdődni. Társadalmunk ama lelkes tagjait, akik az es. télyen leendő megjelenésben bármi okból akadályozva vannak — figyelemmel a kitűzött emberbaráti célra — kéri a rendező seg, hogy szíves adományaikat az egyenlet pénztárnokához juttatni szíveskedjenek, i J <7 Közellátási közlemény. Folyó i i kc2dvc " városi közellátási üzemeknél egészséges burgonya kapható.
Közellátási üzemek. i 77 ^ Zalamegyei Gazdasági Ta-karékpénztar R. T. Nagykanizsán értealti Ügyfeleit, hogy újonnan alakított hetlbetétes évtáranlatnál a befizetések hétfőn, e hó Sén kezdőnek. További előjegyzések még elfogadtatnak.
dollár alkat
1920- Január 4.
Zalai Közlöny , _ . ■ 3
VAC. A Vasutas Athletikai Club értesíti a tagjait, hogy Csengery-ut 50. Kosteriz-féle vendéglő helyisegében minden héten kétszer, szerdán d. u. 6—8-ig és vasárnap d. e. 9—12-ig hivatalos órát tart
— Rejtélyes halál. Tegnap délelőtt !0 óra tájban a vasúti forgalmi főnökség telefonon értesítette a rendőrséget, hogy a Délivasut személyzeti konyhájának szakácsnőjét lakásában halva találták. Dr. Goda Lipót városi tiszti orvos és Pollermann rendőrfelügyelő azonnal kiszállottak a helyszínére, hol megállapítást nyert, h»gy a szakácsnő Hahn Róza 42 éves hőfi (Steiermark) születésű egyén. A renőrorvos kijelentette, hogy a hullán semmi külsé-relmí nyom nincs és a halált hirtelen beálló szívszélhűdés okozta. Baj már régebbi keletű volt és több orvos gyógykezelése alatt is állott. Az esetről jelentést tettek a kir. ügyészségnek, mely a temetési engedélyt már meg is adta.
— Az ellopott nagybőgő. Horváth István, Torma Tóni bandájának nagybőgőse scomoru képpel állított be tegnapelőtt a rendőrsrgre, hol előadta, hogy Szilveszter éjszakáján a Központ-szálló halijából valaki elemelte a nagybőgőjét. Az ügy Pollermann rendőrfelügyelő elé került, aki különös gonddal és lelkiismeretességgel látott a tettes kézrekeritéséhez. A siker egyik fele már biztosítva van, mert bár a tettes még fut valahol, de a nagybőgő már Pollermann asztala mellett vár régi gazdájára. Másodikán este megállapították, hogy a bőgőt egy nyúlánk, szőke ember vitte el a portáról, állítólag a Vida-féle vendéglőbe, hol többen mulattak. Kiderült azonban, hogy nem ide ment, hanem miután az éj folyamán már több helyen sikertelenül próbálta azt értékesíteni, végre is 150 koronában zálogban hagyta Görög Károlynak Csengery-ut 87. szám alatti vendéglőjében. Ott megígérte, hogy estére visszamegy érte kiváltani, de mindezideig még nem jelentkezett.
— Álarcos bálok. Szombaton, f. hó 10-én a Centrál kávéházban álarcos bált rendeznek a Garai testverek. A bálokat minden szombaton megismétlik a farsang végéig. Az utolsón szavazat ilag fognak dönteni Kanizsa legszebb leánya és fiatalembere felől. Igen mulatságosnak ígérkezik s nagy az érdeklődés a sorozatos álarcos bálok iránt.
— Megállnak az osztrák vasutak. Jól szerzett értesülések szerint az osztrák államvasutak folyó hó 5-én és 6-án megszüntetik a nyilvános személyforgalmat. Az újdonsült, levegőben lógó uj köztársaság órtási nehézségekkel küzd s ezek között nem a legkisebb kérdés a szénkérdése.
— Nagykanizsai szttletéstt zsaroló. A budapesti államügyészség és rendőrség zsarolás büntette miatt elfogató parancsot adott ki Sugár (Steiner) Jenő 31 éves órássegéd ellen. Nagykanizsa nem nagy örömmel veszi tudomásul, hogy Sugár Jenő városa szülöttje. A rendőrség nyomoz a zsaroló után.
— Kommunista törvényszéki biró. A büntetőtörvényszék a jövő hét folyamán tárgyalja Dr. Marton Ferenc volt szolnoki törvényszéki biró bűnügyét, aki a szolnoki forradalmi,törvényszéknél működött és hét halálos ítéletet hozott. Az államügyészség hétrendbeli gyilkosságra, mint felbujtót
vádi Ija.
— Ujnyomásu postapénzei. Budapesti tudósítónk közli, hogy » pénzügpmi-nisztérium elhatározta, hogy Svájcban 100 és 1000 koronás postatakarékpénztári jegyeket nyomat.
- Közellátási közlemények. Az 1920-ik évre szóló hatósági i gazolványokat és élelmezési hivatal folytatólag a következő sorrendbe állítja ki: Január 5-én Dedovátz Béla és Toch Miksa vevői részére. Január 7-én Fleischacker Alhert vevői részérc. Január 8-án Fischcr Ferenc vevői részérc. Január 9-én Rácz-utcai fogyasztási szövetkezet és Rosenberg Béla vevői részére. Január 10-én Rosenfeld A. Fiai és Rosenthal Jakab vevői részére. Január 12-én Lacken-bacher József és Mezriczky József vevői részére. Január 13-án Neu és Klein vevői részére. Január 14-én Mersits Nővérek és Sáfrán József vevői részére. Január 15-én Rcich Mátvás vevői részére. Január 16-án Sipos An dor vevői részére. Január 17-én Stampf Zsigmond vevői részére. Január 19-én Szieger Istvánné vevői részére. Január 20-án Valics és Deutsch vevői részére. Mindenki a részére megállapított napon jelentkezzék áz élelmezési hivatalban és ugyanakkor régi hatósági igazolvánvát mutassa be, mert az elmaradó családok igazolvanyai csak január 20-ika után lesznek kiáHithatók. Minden család az uj hatósági igazolvány beszerzési költsége fejében 2 koronát tartozik befizetni. Közellátási üzemek,
~ A „Világ41 mozgó ma, hétfőn szenzációs művész- és cabaré-estét tart, mozgófénykép előadással kapcsolatban a helybeli színtársulat összes tagjai közreműködésével, mely alkalommal Zomborí Ilonka remekel uj táncok bemutatásával. A mozgófénykép pedig egy remek szalonvigjáték lesz, melynek cime a „Szerelmi pótlék" és, főszereplője Maria Leiko a csodaszépségú bulgár Chimmüvésznő.
Heti mftsor i
Vasárnap d.*u.: Fehér kabaré.
Vasárnap este: Szókimondó asszonyság.
Hétfő este: Kabaré a „Világ" mozgóban.
Szókimondó asszonyság. Az igazat megvallva kételkedve fogadtuk a színházi iroda azon előzetes információját, hogy a ^Szókimondó asszonyság" sikere felül fogja múlni a színi szezon eddigi összes sikereit. Örömmel állapithatjuk meg, hogy a legteljesebb mértékben bevállt a jóslat. A siker csakugyan óriási volt. Zsúfolt ház tapsolt, éljenzett és újrázott szüntelenül az utolérhetetlen primadonnának, Bogár Gizinele, ki az ünneplésre még talán soha ugy rá nem szolgált, mint épen tegnap. Elsőrangúan játszott Napoleon szerepében Hel-tai is. Jók voltak Göndör, Körmendi és Bakó.
A inai fehér kabaré iránt, mely délután kerül szinre, óriási az érdeklődés^ Teljesen uj műsor lesz, a társulat összes tagjai fellépnek. Hétfőn a színtársulat vendégjátéka a Világ mozgóban. Két előadás: este 6-kor és 8-kor. Szinre körül; ..Szerelmi pótlék." Irta: Szőke Szakáll. Szalon vígjáték 4 felvonásban. Elejétől jvégig kacagtató.
Női finom félcipő 36-os számú és egy divatos szabású férfi öltöny eladó. József főhereeg-ut 34. ;s77 —i
Gyorsíró napi pár órai elfoglaltságra alkalmazást nyerhet.. Cím a kiadóban.
Kivonat a képviselő választásra vonatkosó kormányrendeletből.
Kinek van szavazati joga ?
Minden férfinak és nőnek, aki legalább hat év óta magyar állampolgár és legalább fél év óta ugyanabban a községben lakik és élete huszonnegyedik életévét betöltötte. A nőknek azonban bármely hazai nyelven irni és olvasni kell tudni.
Életkorukra való tekiptet nélkül szavazati joguk van azoknak, akik 1918. évi november hó első napja előtt legalább tizenkét héten át a harctéren arcvonalbeli katonai szolgálatot teljesítettek.
Kit lehet képviselőnek megválasztani ?
Azt, akinek a választás idején képviselő választói szavazati joga van és ha életének harmincadik életévét már betöltötte.
A válasziók összeírása hogyan történik ?
A választók összeírását a városokban és a népesebb községekben az összeirási biztosok végzik; ezeket a belügyminiszter, nevezi ki. A többi községekben a községi elöljáróságokból álló- összeirási bizottságok végzik a választók összeírását.
Városokban és népesebb községekben a választók szavazó igázolványt is kapnak, személyazonosságuk igazolására.
Az összeiró biztos mellé bármely országos párt helyi szervezete, avagy száz olyan tagja, akinek van szavazati joga, bizalmi egyént állithat, A bizalmi egyént Írásbeli nyilatkozatban kell jelölni. A bizalmi egyént ajánlók sajátkezüleg aláirt neve mellett az életkor, a foglalkozás ós lakás is feltüntetendő.
A választók névjegyzéke, az össeiró biztos, vagy bizottság hivafalos helyiségében négy napi közszemlére helyezendő és pedig délelőtt 9 órától 12 óráig és délután 3 órától 6 óráig. A közszemle idejét és helyét közzé kell tenni. A névjegyzék ellen bárki felszóllalhat, akár saját személyére vonatkozólag, akár mások személye felvétele vagy kihagyása miatt,
A lelszólalást akár írásban, akár saó-val az összeirási biztosnál, akár. az összeír ó bizottságnál lehet eszközölni.
A miui&ztcrium minden választókerületre, a kerület székhelyére nézve illetékes Ítélőtábla bírái sorából egy választást biztost és egy-egy helyettest nevez ki.
A választási biztos legkésőbb a választást megelőzőleg tizenöt nappal a választókerület székhelyén választási bizottságot alakit.
A választási bizottság a szavazás vezetésére, a választást megelőzőleg legalább tizenkét nappal szavazatszeuö küldöttséget alakit.
Miden község számára külön szaztazaf-szcdö-küldöttségel kell alakítani.
Annyi szavazatszedö küldöttség alakítandó, hogy egy-egy küldöttségre ezer szavazó jusson.
A választási bizottság hirdetményt bo-csájt ki, amelyben tudatja a választás napját, valamint megkezdésének időpontját; az ajánlat átnyujtásának helyét és időpontját, a választási eredmény kihirdetésének helyét. Ez a hirdetmény minden községbe ki -küldendő és legalább tiz nappal a választás előtt a szokásos módon közzéteendő. Hogyan van biztosítva a választás tisztasága é
Tilos a választók részére az ingyen fuvar, tilos a fuvardíj, .tilos a bárminemű ellátás.
4
Közlöny
1420 január 4.
Választási körmeneteket tartxni tilos, a nyilvános pártgyülés, vagy pártünnepély csak azon esetben tártható meg, ha a városokban a rendőrkapitánynál, kis és nagy községben a szolgabírónál az illető községben vagy városban lakó legalább négy választó legalább 24 órával előbb bejelenti, a helynek és időpontnak megjelölése mellett.
A rendőrhatóság elismervényt ad ki a bejelentés megtörténtéről.
A rendőrhatóság bejelenteti pártgyü-lést el nem tilthatja, ha azonban a közbiztonság szempontja kivánja, az esetben elrendelheti, hogy a bejelentők a párt gyűlés megtartására más helyet é? időpontot jelöljenek meg. A rendőrhatóság határozata ellen fokozatos felebbezésnek van helye. Ha a rendőrhatóság a bejelentéstől számított tizenkét óra alatt nem nyilatkozik, akkor a pártgyülést, vagy ünnepélyt meg lehet tartani. Nyilvános pártgyülésen mindenek előtt elnököt kell választani. A rend fenntartásáért az elnökség megválasztásáig a bejelentők, de azontúl az elnökség tagjai felelősek.
Rendzavarás esetén a rendőrshatóság vagy annak megbizottja a gyűlést vagy ünnepélyt feloszlathatja.
Alispánnak, főszolgabírónak, polgármesternek, rendőrkapitánynak, községi és körjegyzőnek tilos, hogy hivatalos működése területén pártgyülés vagy pártünne-pély összehívásban vagy rendezésében részt vegyen, valamint az is tilos, hogy ily gyüj lések vagy ünnepélyek elnöke legyen, vagy ily gyűléstől megbízást fogadjon el, vagy a képviselőjelölt körutazásában részt vegyen, vagy a választókat összegyűjtse ét a szavazás helyére vezesse.
A választás napját megelőző nap délutánjának hat órájától kezdve a választás befejezéséig a választó kerületben tilos sz*«zes italt árusítani, kiosztani, vagy közvetlen fogyasztásra egyéb módon forgalomba hozni. (Folytatjuk.)
Értesitós.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy
lakatosmííhelyemet
Kazinczy-utca 8. az. alá helyeztem át.
Elvállalok mindennemű vasszerkezeti munkát. Fegyverjavitást és barnitást a leg-szakszerüebben végzek, használt és törött fegyvereket megveszek.
Tisztelettel
Szántó Géza
:Mí :! \' takjitm
nagy mozgó színház s Szarvas-szálloda. ::
Hétfőn, január 5-én A helybeli színtársulat közremUkö délível nagy cabare és miivé.z est.
ZOMBOI ILONKA táncszámai. I I Ezenkívül
A szerelmi pótlék
(a szerelem próbája) Vígjáték -1 felv.
Któadifoit kcrJele: Hctkuzmpokon «» « S onkoi Vasár- «> ünnepnapokon 3, fel " <> }> urakor.
Értesítés. _
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinixsi-n. 71. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak megfelelőig berendeztem. Ételekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni ás tapolcai borok mérése.
Kérem a n, é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
••«»vi.v Stojanovits Lambertné.
Eladó gépek.
1 drb Hoffher és Schrantz-féle 6-os átalakított magánjáró, 1 drb Höcker-félc félstabil gőzgép 25
tényleges lóerő, 1 garnitúra 6-os cséplőgép teljesen felszerelve,
3 drb uj benzin-motor 4 és 6 lóerős
Neudőrs-féle, 3 drb teherautó 31., tonnás, Bergmann, N. A. G. gyártmány.
Bővebből
Ország József,
2 Erzsébet-tér 2.
Értesítés!
Tisztelettel értesítem igen tisztelt vevőimet, hogy a hatósági cikkek kimérésével én is meg lettem bizva.
Tehát mindazok, akik üzletemben óhajtják a hatósági árucikkeket beszerezni, ezt a hatósági könyvecskék beadásakor bejelenteni szíveskedjenek 1920. jatu 15-én az élelmezési hivatalban vagy nálam.
Szolid és pontos kiszolgálásról a mai kornak megfelelően gondoskodom.
Tisztelettel Weisz Juliska utóda TÓTH SÁNDOR
|||)1 Ifi 1 mozgókép-palota
UII Ali I A Roxjfonyl-utca 4. .x.
I\'cntct*, JtombUt, vátújimp, }an. 3., » i* -l-íiv „Corvlu" bemutató!
Mary Ann
Regénye* vigjálék 4 felv.
Szerepűik: \'
M»i)\' Ann . .::•/» Lwfcefly k«
írin ... Gram l>orv<5
i^uícelot . ."\'".\' v - . \' . . \' tíriy Yifidai L«a-ibe4tűroc . >> itaanuaty Mcjrr.ir.
Ro»i«i.........Softojjyi Kuni
Tisztelete*......V SxtfreptKy Cyoö
Jegyek mir válthatók,"
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon
3, 5, fél 7 és 8 órakor.__, ; .„•■wrr
í -• * " \' ^ vV
Dunántuli Élelmiszer-forgalmi Vállalat "sí: Nagykanizsa
Iroda és raktár: Ctengerl-ut 6. tz.
Közellátási célokra vásárolunk mindéi mennyiségben napi árakon
| . ■■
azonnali készpénzlizetés ellenében az
alanti cikkekel :
. . .Jalta.ort-uilA
Éló- és leölt sertéseket,
Vadféléket.
Babot és-
Egyéb élelmiszereket.
& budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatal! Egyesülés 1 megbizottja.
Lehetéleg mintázott árajánlatokat személyesen vajjy Írásban Irodánkban d. e. 8— 12 és d. u. 2—6 éráig kérjük leadni
2H0--72
l»m<St kaphatók
harmonikák, hegedflhnrok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
íungsttr Ittxciük«c*l;cJ&ít*n Nagykapuján, Vitro.ház-p.lota.
Nyomatott a laptulujdonoao* Zalai 6b Gyarmati nyomdai
műintézetében
$9-lk é»folr«o>-
Nagylmnian. 1920. január 6. Kedd.
4. mxám.
ZALAI KÖZLÖNY
kereszteny politikai napilap
SwrteíUt&rfg és kiadóhivatal: P«J-ut 13.
_ |nlcr«rk».|«lcl«n 1*3. ———
Megjelenik mindig kora reggel.
Főszerkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
V. Felelős szerkesztő :
ÖODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
fcfccsx C\'C 156 K. KéWvro 78 K. Negyad-évic 39 K. Rfcty hóra J3 K. Egyes szám 601.
A középosztály.
A bomlás, a szétforgácsolódás kezdete, ha a falból kiesik egy tégla, vagy a háztetejéből kicsavar egy nyaláb zsuppot a szél. A lánc csak darab lesz, ha egy szemet meglazitok s az szétesik. Ha a kabátom könyöke kikopik, tudom, hogy többé már nem fordíttathatok.
Az ilyen és hasonló bomlások, roncso-csolások, zuhanások özönét, éljük ma. A legkétségbeejtőbb zuhanás a magyar nemzetet s benne a középosztályt érte.
A magyar püspök vészt jósló hangja rezgeti még idegeimet: „Nézzétek a veszedelmet s látni fogjátok Magyarország nyilt sírját: Omló parton állunk". „Magyarország végvcszedelemben van, mentssük meg a magyar középosztály."
Ezt nem kisebb magyar tekintélyünk esdekli, mint Prohászka püspök.
Amikor ezeket a súlyos szavakat mérlegelem s dörgő hangjukkal átitatom a véjwa,., kifoplőc»0\\gi,y£*zcji. a kezembe_s a történelemben kutatok a vésztjósló hangok hasonló bázisa után.
Látom a dúsgazdag kalmár Karthágót, a kincsekkel megtömött kereskedőivel s mellettük a rimánkodó garasért könyörgő koldusokat. Keresem az utat, ami felviszi a kövezet lakóit a színes palotákba. De szakadékot találok s nincsen rajt hágó.
Ellenben ott van Scipió Africánus s már szántatja a város helyét s hinti a sót, hogy fü ne nőjjőn, gulya\\ne kolompoljon.
Karthágó nincs. Nincs fény, pompa, csörgő aranyzsák s nincs már kolduló tarisznya.
Róma bukásának zuhanó pillérjét hasonló okok ingatták meg.
Ma, amikor a felfordulás, a káosz konglomerátumát éljük s próbálunk kivác-kálódni, lépten-nyomon az omló falaknál találjuk magunkat. A magyar intelligencia, a középosztály, akinek munkája mindig ideákkal volt átszőve, mindig nemzeti ideálokért küzdött, ma ott van Karthágó pénzeszsákjai mellett, de ma nem garasért, hanem élelemért könyörög.
Ez az osztály az, amely a háborúnak a borzalmait legjobban érezte. Végig harcolta a háborút, az a biztatás kecsegtette, hogy kap tisztességes áilást, berendezkedik. S ím, a felfordulás, a háboruvesztés, a forradalmak eredménye . . .
Aki itthon volt, a mégélhetés rettenetes problémáival küzdött. A bevásárlás, az ácsorgás, a koplalás, a lerongyolódás, mind az ő osztályrésze volt. Ha volt egy kis megkuporgatott pénze, azt apránként felélte, ha nem volt, eladósodott.
IjJM* ijafk után csak a forradalomnak kellétt Jönnie, hogy a kálvária utolsó stációját is lejátssra.
A hivatalnok ember, akinek éléskamrája bepókhálósodott, csak üres, poros üvegek, kongó bödönök jelzik, hogy valamit valaha rejtett az éléskamra. Csak a piaci szatyorja van tele jegyekkel, amikre hébe-hóba kap valami k»«s éhhalálmentŐt.
Az áruuzsora, a láncosok bitang manőverei számára hozzáférhetetlenné teszik a 120 K-ás cukor, 300 K-ás liszt stb. beszerzését. Hisz az egész fizetése 500-1200 K-ig terjed. Majd megkezdődött a batyu -zás szomorú korszaka, amihez az ácsorgás borzalmai csak előjátékai} voltak.
Következett a ruhaeladás. Alsó, felső, férfi, női, gyermek stb. i. Először a fölösleges s azután, ha a gyomor megint korgott, a lepedő, a párna. Szomorú tragédia.
Nem kell hát csodálnunk, hogy a „területi integritás,, s a „magyar jeliigével berontott kommün mézei-mázas tanai először közülük is sokat levett a lábukról. Uraim, itt megértésről\' ^n szó. Később n6m "a* középosztály fbrArtt-e legetósföf\'a véres tőrtől s iszonyodott meg a tévtanok" mételyétől ?
Nemrégen a Telcky-tér zsibárusai-rendőrkordon vette körül ... Az igazolásnál kisült, hogy legnagyobbrészt előkelő , hivatalnokok vettetnek sorsot gönceikre. A lapok tele vannak olcsón eladó télikabát, felső ruha, sőt már bútor stb. hirdetét sekkel.
Mikor az az egyetlen s nagy kérdés, hogy mi lesz a hazával, nem a csillagokba kell nézni, onnan nem kapunk tanácsot. Itt a legelső teendő, hogy mentsük meg a magyar középosztályt.
Ezek hagyják ma el rajostól a demarkációs vonalat, "mert nem hódolt be idegen eszméknek. Ezek a vaggonlakók, akik százával lakják a miniszteriámokat s könyörögnek állásért, mert családosok, gyermekeik vannak.
Ez az osztály van lent a szakadékban, a leomlott falak alatt, akiken ma képtelen az állam másként segíteni, mint utasítja a bankokat, hogy kisebb pcrceutes kölcsönt adjanak nekik. .
Most, amikor ez a nagy kérdés kiabál felénk, hogy mi lesz a hazával, legelső dolgunk, a dolgozó s a- nemzeti ideákért dolgozó magyar középosztályt felhozni az omladékból.
-Uraim, bocsássanak meg, nem akarom tollamet füstölgő, eleven hust maró vitriolba mártani. Nem akarom kitámasztani sarkig a középosztály nyikorgó, kenetlen ajtószárnyait, mert a jaj nagyon kihallatszik s félő, hogy a segités helyett mindnyájan szétfutunk.
Uraim, csak azt akarom megmondat önöknek, hogy a kapzsiság, a szertelen vagyongyűjtés, az uzsora kiveszi szánkból a száraz kenyeret.
Az árak tervszerűen, napról-napra, hétről-hétre megduplázódnak, szinte hihetetlen, hogy ne valami ujabb hajófurással álljunk szemben.
Uraim, te dúsgazdag földtulajdonos, aki a tej árát hirtelen duplájára emelted, nem gondolod azt, hogy az 500—1000 korona havi fizetésű hivatalnok ember gyermeke szájából húztad ki a dudlit?
S ti mind, akik regresszáljátok magatokat a cipőfűzőnél, a szögnél, az élesztőnél stb., nem gondoljátok, hogy tervszerű munkátok az erkölcs felpofozása ? Ha nem nézünk zsidókérdést, csak az erkölcsiség szerint konstatáljuk a tetteket, akkor ix az ördögi destrukció boszorkány poklában látunk benneteket.
Kifosztva, lerongyolódva áll a magyar középosztály az omló partokon, hallunk programmokat, Ígéreteket, de a középosztályon átsiklik a szem7 KátojíaJan\'énoti a szó,, de a tett késik s a fal mind jobban omlik. Hová vezet ezl Nem, uraim, a magyar középosztályt nem lehet ugy elintézni, hogy utasíttatnak, hogy a feléket ne várakoztassák a várószobákban.
Ma minden szemnek a középosztály felé kell fordulnia, mert ott van a baj. Mi hazát, nemzetet akarunk menteni, ujjászülni. De alázattal kérem önöket, ne mindenki az országház felé kacsingasson 1 Nemzetet menteni nem annyit jelent, hogy beüljünk a pártklubba s ott szavazzunk, csépüljűnk, plánumokat kovácsoljunk.
Mikor nemzetmentésről beszélünk, a munkával, a tettekkel kell kezdeni. Ekkor pedig legelső a szakadékot betölteni a lezuhant magyar középosztályt felhozni. Emberek, magyaroki Elsősorban ti dúsgazdagok, akik ma vájkáltok, turkáltok könyé-kig a kék bankóhalmazban s az egykedvűség s megelégedettség undoritó benyomását teszitek, nem hallottátok azt a földrengető zuhanát, ami közöttetek tőrtént ? Nem látjátok, hogy szétpattant a láncsor s a vezérszem siron csörög lent, az omlópartok alatt?
Te dúsgazdag, aki a felsőosztályt teszed, aki ha vesztettünk legtöbbet vesztettél s ma, hogyha megint nyerünk a legtöbbet nyered, nem gondolod, hogy te is omlópartok alá kerülsz, ha a lábad mellett lesodrott a hullám egy nemzet fenntartó pillért ?
Fel kell hozni az omladékból a magyar középosztályt 1
Bodrog,
Elindult a békedelegáció.
Budapest, juh. 5. A\' magyar békedelegáció ma regei 8 óra ,50 perckor indult; el Pírisbá. A pályaudvarai, hol ezrekre menő nép tolongott. Huszár miniszterelnök beszédet. intézett Apponyihoz, melyre ö meghatódva válaszolt:
Valóban nem tudom, hogy mit szóljak e nehéz órában. Istenben veteti bizalommal megyünk utunkra. Nem tudjuk,, adatik-e alkalom, de elkövetünk mindent, hogy ami a mi lelkünkben van, azt a tárgyaló asztalnál is átéreztessük. A mai sötét bizonytalanságban legyen meg az a bizodalom, hogy a nemzet sorsa nem a mostani béke megkötésénél dől el. A legrosszabb esetben is csak sötét folyosón megyünk most keresztül, melyen tul ismét napfény dereng. Tudjuk, hogy nemcsak a magyarság, hanem az emberiség érdekeit is védjük. Ha ezt nem értik meg, a magyarok Istene fogja magát megbosszulni.
Utána Raffay Sándor püspök a Terű-letvédő Liga nevében intézett pár buzditó szót a be\'kedélegáció tagjaihoz. Pár perccel a vonat indulása előtt érkezett meg Horthy fővezér parancsőrtisztje, ki a fővezér levelét adta át Apponyinak. \'
A békedelcgációnak az a csoportja, mely ma indult el, azokból áll, kiknek kiutazása a legsürgősebbnek mutatkozott. Ezek : Apponyi elnök, gr. Teteky Pál, gr. Bethlen István, dr. Popovics Sándor, br. Lersch Vilmos és gr. Somsich László fő-megbizottak ; dr. Valkó Lajos, dr. Kállai Tibor, dr. Bartha Richárd, gr. Csáky Imre, br. Láng Boldizsár és Kőnek EmÚ megbízottak; dr. Szcitowszky Tibor, Jármi Elemér és Hegedűs Lóránt szakértők ; Praznovszky István, Wettstein János, dr, Haller Ernő főtitkárok; Valter Emil, dr. Török Béla, Kiss Sándor, gr. Csáky István, Egry Sándor, Obrik Arnó, Barkóczy György. Otrutay Károly, Hirschner Sándor és br. Bánffy Zoltán titkárok.
Kivülők a sajtónak hét képviselője, megfelelő számú irodaszemélyzetinyomdászok és altisztek csatlakoztak az cftö ssoporthoz. A második csbport utnakindulása attól függ, hogy az első csoport ott fogja-e feldolgozni a békefeltételeket vagy csak átveszi és visszajön. A békedelegáció vonata előreláthatólag szerdán fog Párisba érkezni és valószínű, hogy még e hét végért megkapjuk a békefeltételeket.
Budapest, január 5. Komáromban körülbelül ezer főnyi tömeg várta a békeküldöttség vonatat „Adják vissza Erdélyt I" — „Tul a Dunán még tiszta magyarok laknak!" — „Kérdezzék meg a tótokat, hogy mit akarnak!" és\' egyéb hasonló felírású táblákkal. Apponyi rövid beszédben fejtette ki, hogy a múltban ne csak vigaszt keressünk, hanem tanulságot is.
A különvonat délután 3 órakor Bécsbe érkezett, hol Gráf Gusztáv magyar követ és a magyar kolonia nagy része várta. Este 7-kor tovább indult a békedelegáció.
Franchet d\'Esperey és Huszár Károly tanácskozásai.
Budapest, január 5. A balkáni antant haderők főparancsnoka, Franchet d\'Esperey tábornok vasárnap Szegedről Budapestre érkezett. Az antant missziókkaal folytatott tárgyalásai után tegnap felkereste Huszár miniszterelnök, kivel tovább,
Zalai Közlöny
mint egy őra hosszat tanácskozott a tábornok.\'
A beszélgetés folyamán szóba kerültek a háborúnak, a Károlyi-érának a bolsevizmusnak és a román megszállásnak összes nagy kérdései. Franchet d\'Esperey kifejtette Huszárnak azt a már több izben hangoztatott nézetét, hogy a magyar béke igen kemény lesz. A miniszterelnök ez alkalommal felsorakoztatta az ország igaza mellott felhozható ösz-szes érveket, mire a tábornok kijelentette, hogy ő mint francia teljesen megérti, hogy a magyarság ilyen hazafias érzéstől van áthatva.
„A béke megkötése után, — mondotta — Franciaország nagy lojalitást fog tanúsítani Magyarország iránt és segítségére lesz, hogy itt a konszolidáció mielőbb bekövetkezzék. Óva intem azonban a magyar nemzetet, hogy kalandos vállalkozásokba- bocsátkozzék, mert ezzel épen az ellenkező célt érné el.
A miniszterelnök szóvá tette még a megszállott területeken élő magyar tisztviselők szenvedéseit is, úgyszintén az élelmezés kérdését. Francké d\'F.sperey kilátásba helyezte, hogy Belgrádban és Bukarestben segítségünkre lesz. Majd őszintén megmondotta, hogy a Károlyi-félt forradalom és a bolsevizmus miatt lényegesen rosz-szabb békét kap az ország.
„Ha a magyarok eléggé je-gyelmezettdk lesznek — mondotta — és ezután reális politikát csinálnak, akkor a Keleten mindig vezető szerepet fognak játszani és nagy jövő vár rájuk."
1920.
január i
A nemzetisének jogai.
Hazánk megújhodásának, a keresztény uj Magyarországnak demokratikus kialakulásának és nemzeti megerősödésnek lényeges feltétele a közös válvetett széthúzást és egyenetlenkedéstöl mentes megfeszitett becsületes munka, hogy ez a teremtő munka hazánk javára minél előbb megindulhasson és minél intenzivebb lehessen, a magyarság és az őt tarka koszorúban körülvevő népet ennek a nemzeti kisebbségek között a megértésnek teljesnek a kölcsönös megbecsülésnek, őszintének és fen-tartásnélkülinek kell lennie kétséget nem szenved, hogy ez csak engedmények árán érhető el. Engedményeket kell tennie a magyarságnak ép ugy, mint a nemzeti ki sebbségeknek, ha a nemzeti kisebbségek belátják, beismerik azt, hogy másutt mint a Kárpátok övezte területen, másutt mint
a magyar államban nincsen számukra bol-dogulás, akkor a magyarságnak szent köte-essége, a nemzeti kisebbségek jogainak elismerése, jogos igényeinek kielégítése ál-taí lehetetlenné teripi azt, hogy a nemzet és a Haza iránti hűtlenségnek az irredentának még csak a gondolata is életreébredjen egyetlen, nem magyar ajkú magyar állampolgárban. A magyar kormány mult év november haváben közzétett 4044. m. e. számú rendeletével gyökeresen orvosolni kívánja a faji ellentétekből fakadó s a közelmúltban hazára és nemzetre egyaránt oly vészesnek bizonyult bajt oly képen, hogy a saját anyanyelvük szabad használatát a törvényhozási működés terén, ^ közigazgatásban a biróságqjk^ előtt, másrészt lehetővé teszi anyanyelvük Kor\'átlan érvényesülését a kulturális fejlődés egész vonalán. Amidőn ugyanis, a nem magyar ajkú állampolgár, az országgyűlésen saját anya-nyelvén-beszélhet, amidőn a törvények és rendeletek a jövöban valamennyi hazai nemzeti kisebbség nyelven is megjelennek, amidőn a tőrvényhatóság hivatalos nyelvét a törvényhatóság közgyűlése állapítja meg s a felterjesztések és átíratok a hivatalo> nyelven is megírhatók lesznek, amidőn a hivatalos nyelvét a község közgyűlése van hivatva megállapítani és felterjesztéseiben, átirataiban e nyelvet használhatja, amidör. bármely közigazgatási hatósághoz, bármely nemzeti kisebbség saját anyanyelvén fo:-"dulhat. A közigazgatási hatóságok pedig a hiivatalos érintkezésben e nyávet használni kötelesek, amidőn a bíróságok bead ványokra, panaszokra, vagy kérelmekre hozott határozataikat az érdekelt fél nyelvén közlik. A perbeli cselekmények pedig az érdekelt fél nyelvén eszközöltetnek, amidőn továbbá az egyházi hatóságok és egyházközségek, utóbbiak egyházi felsőbb-ségek törvényes jogaínak sérelme nélkül, egyházi ügyeik intézésének és egyházi okirataínak, továbbá Iskoláikban az oktatásnak nyelvét szabadon meghatározhatják és azt az állami önkormányzati hatóságokkal való hivatalos érintkezésben is használ hátják. És amidőn egyben gondoskodás történik arról, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok anyanyelvükön nyerhessenek kiképzést, egészen addig, ahol a magasabb akadémiai kiképzés kezdődik, amidőn végül ugy a törvényhatóságok, községek, egyházak, egyházközsége mint bármely nemzeti kisebbséghez tartozó magánosok az államiakkal egyenrangú alsó, középső és felső iskolákat állithatnak. Társulatokat, egyesületeket alapithatnak és a kormány dondoskodni köteles arról, hogy a nemzeti kisebbségek lakta vidéken a bírói és közigazgatási állásokra lehetőleg a nemzeti kisebbséghez tartozó, a szükségei nyelvekben jártas személyek alkalmaztassanak. A jelenleg alkalmazásban levő tisztviselőket pedig a hatóságok térületén élő nemzeti kisebbségek nyelvének elsajátitá-sára kötelezi, akkor a magyar kormány a fennebb felsoroltakat valóra váltó rendeletével oly alapot teremtett magyaror-szágban a magyarsággal együtt közdö, együtt élőr haló öntudatos nemzeti kisebbségek számára, amely nemcsak egyszerüen kulturális megélhetési lehetőséget jeleni számunkra, hanem fajlagos kulturfejlőd"\' síiknek is szabad utat biztosit.
1920 január 6
Zalai K 6 z I 5 n y
3
HÍREK.
Apponyiéknak.
Irta\'. Bodrog. A bus magyar égen sötét lepedőkben Vészetjósló sirályok röpkéinek széltében. Döng, dübörg az égbolt. . . Dacol, duzzog a lHold .. .
Éjféli vad nászok . . . rútok szitok átok
Fehér békejobbok Paris felé nyúlnak\'. Most csattog nyugatnak szárnya a galambnak. Haj, hogyan fogadnak!? Ugyan mit mon-fdanak?
Lesz még négy folyam közt hazája ma-[gyamok ?
Szól-e még a nóta ropogos pattogon Ég-e magyar lánynak a szeme csillogón ? ölel-e a legény ?... ölel még a legény ?.. A bús magyar legény ....
A zöld asztal előtt ti magyar galambok Szittya, magyar kunok térdre ne roggyatok ! — Könyörgés, siralom torzítja arcotok — Hej, de a papiron epével szántsátok!
A koldustarisznyát dobjátok majd vissza, Nem, nem kell senkinek a lyukas krajcárja. Itt nálunk keleten arany n barázdu Nem kell a nyakunkba a koldustarisznya.
Mondjátok magyarok, kacagányos kunok, Hogy itt a magyarnak kezében a gyilok . .. Hogy Horthy kurucok, kifent, acél Icaraok. Rablásra, gyilokru, hüvelybe nem bujtok !
Vágd be az asztalba a szegedi-bicskát, Kurjantsd el majd magad, mint ahogy ideát. Lássuk, kihúzza ki!Nem a cseh, meg oláh. . Méglátod félti az i/liáját, bocskorai.
Pszt! De mégse! Hallga\' Ne. ne igy beszélhetek,
Hogyha becsülettel, szépen megkövetnek. Hogyha ■ hallják ott is a bús -magyar nótát, Hogyha látták egyszer kondorosi csárdát. Tedd zsebre a bicskád, ne kur/ongassatok ... Vén, bús magyarosan nótái húzassatok: „Hogy a ménes\' ott delelget. Valahol a Tisza mellett Kondorosi csárda mellett."
— Balatonfüred távirata Horthyhoz. A gyilkos merénylet szerencsés meghiúsítása alkalmából kitőrő őrömmel üdvő-
\' /öljük ezcelenciádat és kérjük, tartsa kezét továbbra is erősen a kormánykeréken. Vigye győzelemre hazánk szent ügyét. Ilyen és hasonló táviratok örömével keresik fel vasmarku fővezérünket. Megható az a ragaszkodás, az az őszinte szeretet, amivel katonái körülrajongják. Szerkesztőségünk nap-nap után kap levelet a zalai fiuktól, amelyek mind azt bizonyítják, hogy Horthy Miklós újévi „meztelen kardját" nem engedik megrozsdásodni. Valamelyik közeli számunkban válaszolunk nekik.
— Uj állomásparancsnok. Rein-pecht Sándor alezredes átvette a* állomásparancsnokságot.
— Házasság. Németh Sándor, helybeli tanitó leányát Jolánkát holnap, f. hó 7-én délután fél 4 órakor vezeti oltárhoz a szentferencrendick templomában tíöczy Antal tart. hadnagy, estbrendeki állami tanitó.
— Elhalasztott befizetések. A
Délzalai Takarékpénztárral Egyesült Önsegélyző Szövetkezetnél a folyó hó 6-ára eső befizetések az ünnep miatt 9-én, vagyis pénteken délelőtt tartatnak meg.
— Drozdy Győző — képviselő-Jelölt?! A Szózat dec. 9-iki számában olvassuk, hogy „a pacsai választókerület Kis-komáromban tartott gyűlésén kisgazdapárti programmal Drozdy Győző központi titkárt jelölte." Hanem csalódunk, arról a Drozdyról van szó, ki a volt Tanitói Szakszervezetben botrányba fulladt előadást tartott a nemi kérdés ől s ki ellen a szakszervezet felterjesztést irt a volt Népbiztossághoz, hogy itteni megbízatását, mínt a nyaraló prbletár-gyermekek felügyelőjét vonja vissza, s a tanitói állástól fossza meg. S lám Drozdy mégis kisgazdapárti központi titkár s képviselőjelölt ?
— értesités. A mult héten a hadifoglyokról tartott szabadelőadás keretében megindult a hadifoglyok hazahozatalának céljait szylgáló gyűjtési akció. GyŐrffy Zoltán főhadnagy ur a gyűjtés további folytatását Szekeres Ilonka, Nagy Lajos és a helybeli katonai parancsnokság által egy e célból kirendelendő katonatisztre bizta, ezenfelül a gyűjtés <yedményének ellenőrzésére Ötvös Emil, Eperjesy Gábor és Gürtler Ferenc urakból álló bizottság alakult. A gyűjtés f. évi január 7-n, szerdán délelőtt a városháza I. em. 16. sz. szobájában ismét folytatódni fog s a hét három napján, szerda, péntek és vasárnap, mindenkor délelőtt 9 órától délig mindaddig turt, mig erre nézve a hadügyminisztérium másként nem intézkedik. Felkérjük tehát az egész közönségét s Kanizs . vidéki lakosságát, hogy eme nemes cél érdekében ugy készpénz adományait, mint főleg — ha ennek birtokában van — arany vagy ezüst értéktárgyakat, arany, vagy ezüstpénzt a jelzett helyiségben a gyűjtők rendelkezésére bocsátani szíveskedjék. A gyűjtések egy-egy napi eredménye a Pesti Magyar Keresk. Bank helybeli fiókintézetének safc deposítjában helyeztetik el, illetve a készpénz ugyanezen intézetnél már eddig összegyűlt 2061 koronányi összegéhez lesz csatolva. A gyüjtőbizottság gondoskodni fog arról hogy a hadügyminisztérium által kiadott hadifogoly újságot a foglyok hozzátartozóínak rendelkezésére bocsássa, miből az érdekeltek közvetlen tudomást szerezhetnek hadifoglyaink jelenlegi helyzetéről. Nagy Lajos
— A nemzeti hadsereg javára. \' Szép és hazafias cselekedettel adott kifejezést a „Patria" pótkávégyár Összmunkás-sága a nemzeti hadsereg iránti szeretetének, amikor december hó 31-én rendezett Szilveszter estéjük tiszta jövedelmét, 84 koronát felajánlják a nemzeti hadsereg nemes céljaira. Örülünk, hogy a magyar munkásság is kiveszi r.észét a hazafias munkából cs filléreivel is támogatja a nagy célt, amely ma minden magyar ember kötelessége. Az összeg lapunk szerkesztőségében átvehető.
— A zalai gyalogezred zászlajára Csaranka Mihályné 10 koronát küldött be
szerkesztőségünkhöz. Hasonló aaomanyokat elfogadunk és rendeltetési helyérc juttatjuk.
— Az elásott kincsek. A proletár diktatúra alatt özvegy Sváb Lajosné és Sraffer Imre több milliót érő ékszerüket elásták. Svábné fia. Sváb Sándor megbeszélte Alexander Pállal, Alexander Bert nát cgvetemi tanár fiával, hogy kiássák az ékszereket és elrejtik. A megbeszélést tett követte. Sváb Sándor beismerte, hogy az ékszereket kiásták, amelyekért 6500 K-át tettek letétbe. Alexander külföldre szökött.
— A Kathollkus Legényegylet
ma, január 6-án este a Keresztény Otthonban közös táncgyakorlatot tart.
— Horthy naptár. Mikszáth Almanach 1920-ra, irodai napló és egyéb naptárak kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
— Veritás Vincit (az igazság győz I) cimü hatalmas filmalkotást mutatja be az Uránia. E kép nyolc felvonásból áll, mely egy előadáson egyszerre lesz lejátszva. Az I. II. és 111. felvonás az ókori erkölcsöket, a IV. és V. felvonás a középkort, a VU VII. és vm. felvonás pedig az újkort mutatja be, meglepő hűséggel. Azok a nagy tömegfelvonulások és jelenetek, de kivált a kép rendezése és kiállítása páratlan és diszére válhat mindenkor a Nordisk filmgyárnak. E képben 50000 szereplő játszik, a főszereplő Mia May, Magnus, Joh Rei-mann. Előadások hétfőn 5, 7 és 9 órakoc, kedden 3, 5, 7 és 9 órakor, Szerdán 5, 7 és 9 órakor rendes helyárakkal. Jegyeket már előre váltson mindenki!
—«■ Olaf Főn* a világhírű dán művész, a „Homunkulus" főszereplője felléptével kerül bemutatóra „Az igazi férfi" szenzációs erkölcsrajz 4 felvonásban kedden, szerdán is csütörtökön a Világ nagymo^-góban.
Színház
Heti műsor t
Kedd : délután : Aranykakas. m este: Pillangó főhadnagy.
Szerda: Pillangó főhadnagy.
Csütörtök: Ördög.
Péntek: Tilos, Tilos,, Tilos. (Felnőteknek)
Szombat: Svihák*k.
Vasárnap : délután : Farsang Tündére. „ este: Svihákok.
Szerkesztői üzenetek.
B. IC. Lapunk komolyságával nem tartjuk összeegyeztethetőnek, hogy a „Zala" részéről bizonyos külső kényszer hatása alatt megindított gyerekes színházi polémiát tovább folytassuk. Ennél komolyabb témákra sincs elég-helyünk. — Előfizet^ Pár sorát jől esett olvasnunk, biztosítjuk ez uton is, hogy a keresztény szónak tartalmat is adunk.
Uj könyvek
kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
t)rasc)io I- A.: Egymást Mit.
, . . tnycin vagy.
Kiuitce Anatole : Melódia.
Cyilfáx I>c2v5: Orfeum. cj:y színest elete.
Herezcg Ferenc: A fekete lovas.
, A* e.\'et kapuja. , Tii* * pusztában. Hcltai Jcnó: A 11 l-es. Kaffka Margit: Csendes váltok. Knut Hniiwau: A* anyiiHilJ nWasa. Krúdy GyuU: A hetyáf álma. Komaromi Jáno> ? Kiment « nyár-U-roux üaston : Haiíl után. I.oti Pierrc: Krisanteni asszony. Magyar humoristák N\'ansen Péter: .Júlia iuptój.<. Pásztor A\'pád: Kelemenek. Rossein cs Socsman? Amikor iu. asszony idege* Strifldberg. A forrong ívei. Szomaliáxy István: Itanituim. .< halottak. Jateííe de Mauricc: A szerelme< Mogdoitw. Dickens: Az ciet küzdelmeiből. UodrO£k«>*V -Xolt-in Küdfosslányok. Fábián Bcla: OíoszoríUMK pu.<2(uldwi a frolscvíB vr«i-
lora nlalt.
Slinw Bomlmrdt: I^ke vagy háború-
Naponta újdonságok,
4
La I * I Közlöny
1920. )uwír 6.
183/1920.
* Tárgy: Nemxetgyttiéai választók névjegyzékének elkészítése.
Hirdetmény.
Az 5987 1919. M. E. rendelet 7. §-a
alapján újból felhívom a háztulajdonosokat, vagy azok megbízottait, hógy o nemzetgyűlési. választók névjegyzékének elkészítéséhez szükséges bejelentőlapokat, valamint azok egybegyűjtésére szolgáló flryüjtő-iveket 1920. évi január hó 7-én délután 2—6 óra közótt az ősszeirási biztosoktól alább felsorolt helyekről elvigyék és pedig: az I. szavazókerületbe tartozó háztulajdonosok az Arany János-u. 5. sz. iskolából.
a II. szavazókerületbe tartozó háztulajdonosok Rozgonyi u. 25. sz. emeletes iskolából,
a III. szavazókerületbe tartozó háztulajdonosok az Arany János-u. 5. sz. iskolából, a IV. szavazókerülctbe tartozó háztulajdonosok a Rozgonyi- és Hunyadi-utcai sarokiskolából (Hunyadi-u. 14. sz.),
nz V. szavazókerületbe tartozó háztulajdonosok a Városház 21. sz. szobájából (Fő-ut 2. sz.),
a VI. szavazókerülctbe tartozó háztulajdonosok a kereskedelmi iskolából (Csen-gery-u. 10. sz.),
a VII. szavazókerületbe tartozó háztulajdonosok a Teleky-ut 14. sz. elemi iskolából,
a VIII. szavazókerülctbe tartozó háztulajdonosok a Tárházak Hajcsár-u. 6. sz. a. helyiségből,
a IX. szavazókerülctbe tartozó háztulajdonosok á Szent Flórián-tér 17. sz. ovodáből,
a X. szavazókerületbe tartozó háztulajdonosok a Templom-tér 5. sz. elemi iskolából,
a XI. szavazókerületbe tartozó ház-tulajdonosok a Kisrácz-utca 25. sz. elemi iskolából,
a XII. szavazókerülctbe tartozó háztulajdonosok\' a Kisrácz-utca 25. sz. elemi iskolából.
Figyelmeztetem a háztulajdonosokat, hogy az átvett bejelentőlapokat a házukban lakó választásra jogosultak közt azonnal kiosztani és a bejelentőlapok és gyűjtő-ivek hátlapján lévő utasítás szerint való kitöltés után 1920. évi január hó 9-én délután 2—6 óra között a fent emiitett helyeken működő összeiró biztosoknak a gyüjtőivekkel együtt visszaszolgáltatni kötelesek.
Ama háztulajdonos, yagy megbízott ia, aki a jelen hirdetményben foglalt kötelezettségeinek pontosan eleget nem tesz, az az 5987/1919. M. E. rendelei 23. §. í. pontja értelmében kihágást követ cl és 15 napig terjedhető elzárással, valamint 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fog büntettetni. Nagykanizsa, 1920. január 4-én.
Polgármester.
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, kölönösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb 311— _ árban.
Telefon 195. Iroda: Kinlzsy-utca 2 a
Pollák M. Emil
terménynogy kereskedő
NAGYKANIZSA.
Értesítés
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak megfelelőiig berendeztem. Ételekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
3IW.-16 Stojanovits Lambertné.
URANIA
mozgókép-palota Rozgonyl-utca «x.
Hétfőn, kedden, szerdán Klasszikus filmkolosszus!
Veritás Vincit
(Az igazság győz) 8 felvonásban. Póazcrcptök
Drvius.....Majínu*
iWcru.....Mia May
Lwiu*.....Joli. Reitmnn
50000 szereplő!
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3. 5, fél J és 8 órakor.
Értesítés!
Tisztelettel értesítem igen tisztelt vevői met, hogy a hatósági cikkek kimérésével én is meg lettem bizva.
Tehát mindazok, akik üzletemben óhajtják a hatósági árucikkeket beszerezni, ezt a hatósági könyvecskék beadásakor bejelenteni szíveskedjenek 1930. jan. 15-én az élelmezési hivatalban vagy nálam.
Szolid és pontos kiszolgálásról . mai kornak megfelelően gondoskodom.
Tisztelettel Weisz Juliska utóda TÓTH SÁNDOR veK)-«>kemk«J£ ToJcti-ut 63.
VILÁG
nagy mozgó színház a Szarvas-szálloda, n
KojJtn, ti.rJin c. <fwtóiukün, junír \'i., 7. S-ái
Oláf Föns ts.s\'SSSv.r mivé>
Ai igaxi férfi
Erkőtc««jx 4 felvonásban.
Január 10. él 11-cn
A nyugati bestiák
ÜL része
EtóaditoV kcUctc: H&kótrmpokon cl i» 8 (kakor VaUr- ó ünncpoipokon 3, 6, f«l 7 éi s órakor.
pcST Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum ás zsebbályegzők, festékpárnák és festékek. Véssek i Betű, mo-nogramm, cimer, arany, ezüst
és elefántcsontba. BSrtárcákra, _
arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaktlxlet I - Első beszerzési forrást -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erxsébet-tér 1. mík.
Kérem a címre ügyelni!
Eladó gépek.
1 drb Hoffhcr és Schrantz-félc 6-os átalakított magánjáró, 1 drb Höckcr-féle félstabil gőzgép 25
tényleges lóerő, 1 garnitúra 6-os cséplőgép teljesen felszerelve,
3 drb uj benzin-motor 4 és 6 lóerős
NeudÖrs-féle, 3 drb teherautó 31tonnás, Bergmann, N. A. G. gyártmány.
Bóvobbct
Ország József,
37U-2 Erzsébet-tér 27
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy .—
lakatosműhelyemet
Kazinczy-utca 8. sz. alá helyeztem át.
Elvállalok mindennemű vasszerkezeti munkát. Fegyverjavitást és barnitást a lcg-szakszerüebben végzek, használt és törött fegyvereket megveszek.
Tisztelettel
Szántó Géza
-3 lakatos é* puska snűvex.
ismét kaphatók
harmonikák, hegedühnrok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
hangixcr é* xc rvomükcrciktxlísébcn
Nagykanizsán, Városház-palota.
Dunántull Élelmiszer-forgalmi Vállalat T"r Nagykanizsa 3SL
iroda és raktári Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és leölt sertéseket,
Vadféléket.
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A bndapeiti hatósági Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázol! árajánlatokat személyesen vagy írásban Irodánkban d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óráig kérjük leadni
Nyomatott a laptulíydonoso* Zalai é* Gyarmati nyomdal műtotézotében.
59-lk évfolyam.
Nagykanizsa. 1920. január 8. Csütörtök.
5. szám.
kereszteny politikai napilap
Szc.-kcxztóscg cj kiadóhivatal: Fő-ut 13.
. Interurbán, telefon 113. -
Megjelenik mindig kora röggel.
Főszerkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pclclős szerkesztő :
BODROGKŐ2Y ZOLTÁN-
Előfizetési árak:
Krcs* ív;e 156 K. FíTcvrc 78 K. Komd-<5vro 39 K. Kxy hwrt» 13 K. Egyes ttim oO U
Iparos- és monkástestvér, jöjj Ujváry Géza zászlaja alá, akol már sorakoznak várod és faliul testvéreink. Ne dolgozzunk egymás ellen, mert ezzel csak hazánk és mindnyájunknak ártunk. Szent egységgel és kézfogással Induljunk a választási karcba, tökjük ki magunk közül azokat, akik sorainkat bontják. Vágjuk ki test&nkből az ősi magyar betegséget* a széthúzást s akkor hazánk nagy lesz. Testvérek vagyttnk mindannyian, hazánk beteg, fogjunk össze, mert ez a legszentebb kötelességünk.
A keresztény egység.
Nem hiszem el, hogy Magyarország sülyedő hojó 1 Nem hiszem el, hogy egy-, rnás kezéből kapkodjuk\' ki a mentőöveket. Nem akarom hallani a kétségbeesés hangját. Nem kell kétségbeesés. Nem keli, mert akkor, nincs józan gondolkodás, nincsenek józan tettek.
Nem akarom látni, hogy sir szélén álluoM iSár.^karéjtraÁk, temetőzsolozsmát üvöltenek át a Tisza partjáról, bár. bejöttek házunkba s der-metra akartak ölelni, markolászták a torkunkat, mégsem maradtunk hideg testtel a karmok között. .
Amint körülpillanthatott tétova szemünk, kerestünk barátot, vigasztaló szókat s esak ugy nyüzsgött körülöttünk a habzsoló parvenü.
Sajnos, csak amikor pörért vetkőztetve, magunkra hagyva, kirabolva látjuk magunkat és magyar testvérünket, csak akkor halljuk a társadalmi egyesülésnek, a nemzetfenntartó erők és elemek megszervezésének legkiabálóbb parancsszavát.
Végre meg kell egyszer találnunk egymást 1 Ki kell nyitni á szeműnkét. A kőlyökmacskának is kinyilik a sztme nyolc napra.
De az az Ősi magyar átok hogy csak akkor találunk egymásra, ha bajban vagyunk, akkor ébredünk fel, ha döngetik a hátunk, az a régi patópálosko-dás csak nem vesz ki belőlünk.
Nincs elég tüzesvas a négy folyamországban ? Vagy tán gyenge kezekben van ?
De tévedés azt hinni hogy csak ősi betegségeink rágnak ma rajtunk. Az ujabb .bacillusok özöne inficiálta szervezetünket.
Az a tervszerű kutmérgezés, amit a szabadkőművesség nyíltan s titokban, titkosan s piszkosan müveit . az elmúlt két évtized alatt a sajtó, az irodalom, az ipar, a kereskedelem éles fegyvereivel, kivert bennünket nemzeti támpontjainkból s csak "gy imbolyogtunk a nemzeti fundamentum nélkül. Szelek játéka lettünk, kapaszkodtunk minden lengő szalmaszálba. S hova
sodortak e szélek ? Nemde a bolsevizmus karjaiba.
Ebben az országban "egyedüli és-föltétlen ur csak a magyar. Minden idegen faj csak lakos.
Ujabb berendezkedésünket csakis ősi magyar pillérekre építhetjük, mert minden más hamis, kendőzött, leplezett, idegen.
A magyar nemzetncíc nem szabad támaszkodnia senkire \'másra, mint saját tudására.
Csak .meg k^: ad.tíii;-» mőd^t, hogy a tőrölmetszett magyar gyerekek közül is tömegesen lehessenek tanu)i orvosok, iparosok, kereskedők stb.
Vissza kell szerezni a sajtót, az iro* dalmát, az ipart, a kereskedelmet I
Egyedül cz az egy módja van annak, hogy a magyar minden más fajnál életerősebb legyen hazájában. Így házigazda lesz s nem lakos a honában. Minden ami érték, kell hogy magyar kézben legyen.
Rettenetes az a tervizerü munka, amit a zsidóság mindennek íjZ .összevásárlásával művel. „Ma venni üzlet, "nem efádnl}\' íízzcT a jelszóval birtokába jut minden reális értékünknek. Mindenre, ha kell dupla pénzt ígér, csakhogy házhoz, ékszerekhez, élelmiszerhez, földhöz stb. juthasson.
Hova vezet ez?
Egy szép napon azt vesszük észre, hog7 házbért fizetünk <az ezerével hazáért.
Amig mi „ergerbergerézünk", szószá-tyároskodunk, addig ő a legjobb üzleteit csinálja.
Ezen segíteni kell, mert a káosz olyan nagy, olyan gazdasági eltolódások történtek, olyan pimasz a kereskedelmünk, hofc^ezen sürgősen segíteni kell.
Nem diktatúrával! A djktatura. nem kell senkinek, mert csak azt \'ismerné el,\' a fennálló legfelsőbb hatalom, hogy az ország törvényes rendjének helyreállítására képtelen. Ez pedig nem igaz.
Itt csak parlamentárisan lehet dönteni, segíteni. Ezért fontos a parlament mielőbbi megalakulása. Parlamentárisan kell segíteni, ahol a keresztény egyesült s megszervezett társadalmi erők, nemzeti elemek lesznek a hangadók.
Bizzunk ebben a keresztény erőben, bízzunk annak keresztény és magyar munkájában s akkor tényleg nem lesz sülyedő hajó Magyarország, nem lesz sir a négy folyam völgye.
Akkor nem kellenek álnok, haszonleső barátok, komák, sógorok, szomszédok. Csak egymásra találjunk 1 Csak ősi fekélyeink megint ne altassanak sajgó fájdalommal, patópál álomba s a modernek nc vigyenek az ördögi konyha nvisztukus kamrájába.
Bodrog.
A békedelegátusok
Párisba érkeztek.
Párig, jan. 7. A Havosügynökség jelenti, hoy a magyar békedelegátusok ma ideérkeztek. Párisi szíkratáyirat a jólértesült körök ama hirét közli,
hogy a magyar békeszerződésnek a legfontosabb kérdése még eldöntetlen.
Az ötös-tanács kétféle intézkedése.
Pá/h, jan, 7. A legfőbb tanács tegnapi ülésének mulatságos epizódja volt. T. i, az ötös-tanács két különböző intézkedést tett a bolsevistákkal szemben.
Először elfogadta, hogy Denikinnek fegyvereket fog.küldeni a bolsevisták leverésére, utána pedig utasítja a budapesti S^ét&gE&í Ta>onái\' mts^zftJf, a
bolsevisták ügyében interveniáljon \' és • a budapesti „fehérterror" elől mentse meg őket.
Az intervenciót azzal okolják meg, hogy az elítélt emberek egy része „mérsékelt kommunista". Ez valami újfajta dolog, mert mi a kommunizmusnak ezt a veriáció-ját nem ismerjük.
A magyar írók távirata Anatol Francéihoz*
Budapest, január 7. A legelőkelőbb magyar tudományos irodalom újságírói■ testfl-_ letének alulirott képviselői a következő táviratot küldték Anatol Francé urnák, az akadémia tagjának Párisba.
„Az emberiség ellen követtek el bünt azok, akik férevezetvén önt és barátait, aZ ön tollát használták fel arra, \' hogy szerencsétlen hazánkat avatatlan váddal illessék a nagyvilág előtt.
Ön azt mondja az Arbeiter Zeitunghoz intézett táviratában, hogy tiltakoznak a barbár halálos Ítéletek ellen, mert Magyarországon forradalmárokat hóhér kézre adnak.
Felvilágosítjuk Önt, hogy nem soct-alistákat és forradalmárokat Ítéltek halálra bíróink, hanem gonosztevőket és gyilkosokat, akikkel a magyarországi szociáldemokrata párt minden közösséget megtagad.
Felvilágosítjuk önt, hogy a törvényes magyar bíróság heteken át való nyilvános tárgyalás után hozta meg az j ítéleteket, amelyeket a legfelsőbb ma-I gyar biróság átvizsgált és jóváhagyott.
Zalai Közlöny
1920. január 8.
Bennünket is melyen megrendít, hogy a békére és nyugalomra vágyó fővárosunkbon halálos^ .ítéleteket kell " végrehajtani
Higyje
hogy mi is boldogok volnánk. Ka a halálbüntetést egyáltalán ejlehetne kerülni. De; ez a borzalmas kényszerűség,, a z emberiség ügyét szolgálja" Aláírás: Herczeg Ferenc, Beöthy Zsolt, Rákosy Jenő, Ágai Béla, Márkus Miksa Thury Béla.
Törők offenzíva az angolok ellen.
Berlin, jan. 7. Lugánóból jesentik. Olasz hírforrás szerint Musztafa Kernel basa 120.000 főnyi jól felszerelt hadsereggel offenzívát kezdett az Aidin mellett elhúzódó angol front ellen.
Pusztuljanak a szabadkőművesek! ^ Budapest, január 5. Kecskemétről jelentik, hogy a legutóbbi közgyűlésen dr. Farkas Béla indítványára határozatilag kimondották, hogy a szabadkőműveseket, kiknek legtöbb részük volt a forradalmak felidézésében és az orizág tönkretételében, meg kell bélyegezni. Kecskemét város törvényhatósága megkeresi a térstörvényhatóságokat az irányban, hogy a szabadkőművesség összes tagjait az uj Magyarország minden intézményéből és hivatalából zárják ki.
Lammansche meghalt.
Genf, jan. 7. Valsburgból jelentik, hogy dr. Lamraansch, a nagyszerű osztrák közjogász, az osztrák császárság utolsó miniszterelnöke tegnap "meghalt.
A szanatórium est.
Hasábakon kellene megörökiteni azt a nívós, tisztára fővárosi színvonalú estélyt, amelyet méltóságos kövesd i Boer Gusztavné nemesen érző szive rendezett a szegény tüdőbetegek javára folyó hó 5-én este a hasznost a kellemessel s a művészivel párosítva. Amikor megjegyezzük, hogy a fényes estély csak azért volt, hogy anyagi támogatásban részesülhessenek a szanatórium tüdőbetegei, mély tisztelettel mondunk köszönetet méltóságos Boer Gusztavné úrasszonynak s dr. Mutschen-bacher Edvin törv.-széki biró urnák.
Pheipher Elek főgimn, tanár ur művészi beállításokban mutatta be a görög szobrász művészet utoiérhe-tetetlen remekeit. A személyek megválasztásánál, azok alakításánál a legjobb művészi meglátás vezette Pheipher tanár urat. Ketting tanár ur szemléltető, rövid s a lényeget nyújtó előadása a hasznosítást szolgálták. Élveztünk s tanultunk. A legjobb pedagógia.
A zeneszámokról lapunk más rovatában szólunk.
Bodrog két költeményét szavalta ei. A műsor egyik legszebb számá Ötvös Bözsi s Mathea Mici urleá-nyok tánca voJt. Az elismerést megkapták a hatalmas tapsorkánban, amelyik becsületére vált volna a legjobb ballet-táncosnőnek is.
Rácz János karnagy ur jól vezetett énekkarával újból brillírozott.
Utánna tánc következett, amit sajnos megzavart a váratlanul bekövetkezett sötétség.
Bár hivatalosan még nem értesültünk, ugy tartjuk, hogy a 11 ezer korona anyagi bevételből szép hányad fog jutni a nemes célra, amiért is a tüdőbetegek hálája s köszönete egyedül méltóságos Boer Gusz-távné úrasszonyt illeti.
Kisgazda lestvérek, ragadjátok meg és larisálok továbbra is lelkesedéssel Ujváry Géza zászlaját. Ti közülelek való, bolaogitani akar benneteket épp ugy. mint a város meggyötöri polgárait. Ne engedjétek soraitokat megbontani, meri a gombatnódra szaporodó jelöltek minden eszközt felhasználnak, hogy benneteket felaprózzanak. Hívatlanul álarcos próféták járnak közletek, hirdetik nem kereseti eszméiket, hogy a január 25-iki nagy győzelem elmaradjon, Gondoljatok arra, hogy aki mosl bont, az ellensége keresztény hazájának, ellensége kisgazda testőreinek, és tördeli reményeinkel. Emeljétek magasra Ujváry Géza zászlaját, melynek rúdja az édes anya földbe van belegyökerezve.
— Ax Irodalmi és Művészeti Kör választmányi gyűlése 7-én este döntött a kör énekkaráról. A férfikar vezetője Gürtler Ferenc titkár, akinek személye előre is garancia, hogy az irodalmi és Művészeti Kör dalárdája a régi, jólismert sikereket fogja aratni. Rácz János karnagy a vegyeskar dirigense, aki már a legközelebbi felol-vasó-estélyen is befogja mutatni fegyelmezett karát. A válasjrtmányi gyűlés irodalmi és művészeti szakr%y>ttságot választott. Az előbbibe választott tagok: Majthényi Károly, Bodrogközy Zoltán, Prack István, Nagy Lajos, Rediger Ödön, Hedly Jeromos, -Kiss Lajosné, Mátay Gábor, Polgár Etelka; az utóbbiba Kettlnger Ferencné, Hoffríchtcr Emma, Győrífy Józsefné, Pesek Ignác, Gürtler Ferenc, Záborszky Zoltán, Rácz János, Pfeiffer Elek, Gayer Józsefné éí Sauermann Béla választattak be. Ugylát-juk, hogy az Irodalmi- és Művészeti Kör teljes erejével megkezdte a munkát, amit örömmel konstatál s teljes mértékben támogat Nagykanizsa közönsége.
— Orvosi hir. Dr. Diskay Imre orvos rendelőjét Király-utca 37. sz. alatt jan. 15-én megnyitja. Végez vegyi, bakterológiai, szferológiai vizsgálatokat.
— Adomány. Lovász Árpád hadapródjelölt 10 K-át adományozott a nemzeti hadsereg számára. Hasonló adományokat szerkesztőségünk elfogad s a rendeltetési helyére juttat.
— A „Területvédő Liga" szépiro-dalmi folyóiratának a „Magyar Múzsának" első száma a napokban hagyja cl a sajtót. A folyóirat a nemzeti szellemű sajtó ápolását és fejlesztését tűzte" ki célul. Császár Elemér egyetemi tanár és Pekór Gyula államtitkár szerkesztik. Munkatársaik a legkiválóbb költók, szépprózaírók, esztétikusuk s kritikusok. A folyóirat megjelenik kéthetenkint, háromtvnyi terjedelemben. Előfizetési dij évenkint 140 K, félévenkint 70 K, negyedévre 30 K. Egyesszám ára 6 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Bdaupest Váci*u. 25. Pártoljuk a magyar nemzeti sajtót 1
— Értesítem a „Move" nagykanizsai osztályának összes., tagjait, hogy á nMove" bevásárlási üzlete folyó hó 10-én azaz szombaton az elárusitást megkezdi. Üzlet-\' helyiség a Frigyes laktanya pótraktárepületének emeleti helyisége. Bevásárlási joga csak a „Move" tagjainak van. Bevásárlási idő d. e. 9-12-ig és d. u. \'2—4-ig. Az üzlethelyiségben rendelkezésre álló áruk «i „Move" tagok által megtekinthetők. Egyenlőre élelmicikkek még rendelkezésre nem állanak. „Moveu elnök.
— Táncmulatság. A „Kispipa"-vendéglő törzsvendégei folyó hó 10-én, szombaton este 7 órai kezdettel Sugár-ut 23. szám alatti helyiségében jótékonycélu zárt-kür táncestélyt rendeznek. A tiszta jövedelem a nagykanizsai szegény gyermekek javára fordittatik. Tekintettel a nemes célra, számos látogatást kér Gödörházy Lajos vendéglős.
— Élelmiszereket tartalmazó postai csomagok korlátlan szállítása. A magyar közélelmezési miniszter az élelmezés mai Súlyos, helyzetének—enyhítése érdekében a következőket rendeli el: 1. Magyarország szabad s a megszállás alól fokozatosan felszabaduló területein, — a fennálló szabályok keretein belül, — mindennemű élelmiszer (liszt, burgonya, vaj. turó, hus stb.) postai csomagokban szabadon szállítható. Jelen intézkedésemnek elsősorban célja az, hogy a vidék lakossága a városokban lakó rokonait és ismerőseit élelmiszerekkel könnyebben elláthassa. A postahivatalok az ily tartalmú csomagokat lelkiismeretes gondossággal kezeljék és a gyorsan romló tartalomra való tekintettel késedelem nélkül kézbesítsék. 2. Nehogy azonban lelkiismeretlen üzérkedők és lánckereskedők az élelmiszer tartalmú csomagok korlátlan szállításának kedvezmény évei visszaélhessenek, a leadó postahivataloknak szigorú kötelességévé teszem, hogy az egy címzett részére feltűnő nagy számban érkező élelmiszer taijj^mtt, vagy ennek gyanújában álló csomagokat figyeljék meg s ha tudomást szereznek arról, vagy arra lehet következtetni, hogy a cimzett élelmiszerekkel üzérkedik vagy lánckereskedelmet folytat, erről az illetékes közigazgatási hatóságot azonnal értesítsék s ezeket a csomagokat a bejelentéstől számított 3 napig ta tsák visszá abból a célból, hogy ezen idő alatt az illetékes hatóság, ha ennek szükségét látja, megfelően intézkedhessek.
— Találtatott egy keztyü. Átvehető a szerkesztőségben.
— A „Vllág"-mozgó zseniális tulajdonosainak sikerült óriási áldozatok árán megszereznie a kinematografia világszenzációját ^és leghatalmasabb filmalkotását a „Kakukk Herceg" c. film-művet s azt a legközelebbi napokban bemutatja.
1920- Január 8.
— Mezőgazdasági géprendelések.
A magyar kormány mezőgazdasági gépeket rendel belföldi gyáraknál mintegy 60 — 100 millió korona értékben, mert c gépekben külföldről való behozátala elé akadályok gördültek és a legközönségesebb gépeket még tavasszal u mezőgazdaság rendelkezésére kell bocsátani. Tárgyalások folynak egyébként Hollandiával, Svédországgal és a cseh köztársasággal, hogy bor ellenében száílitsanak mezőgazdasági gépeket, amelyéket itt nem lehet előállítani.
— Tilos a csók cimü szenzációs vígjátékot mutatja be az „Uránia." E darab főszereplője a közkedvelt Solh Ilus és Erdélyt Géza. A darab komikuma egy rendeleten fordul\' meg, melyben elrendeltetik, hogy tilos a csók, tilos a szerelem. Így a csókra éhes fiatalság a „Félszemű bagolyhoz" címzett kocsmában találkozik, dc még a miniszterek Is. Végre is kénytelenek lesznek a rendeletét megmásitaní és kijelentik, hogy szabad a csók. E darab bájos megjátszása és rendézése Bultygh Béla érdeme. Jegyek már válthatók !
Színház
Heti műsor:
Csütörtök: Ördög.
Péntek: Tilos. Tilos. Tilos. (Felnőtcknek)
Szombat: Svihákok.
Vasárnap : délután : Farsang Tündéré.
„ _ este: Svihákok.
Művészet.
Clrr-. Pesek+ Tsllemann, Záborszky.
A szanatórium cstélyének zeneszámairól szükségesnek tartottuk egy szaktekintély kritikáját kérni lapunk számára, amit Márk ur az alábbiakban volt szíves megadni: A tegnapi jótékonycéluszanatórium-estén ismét hallottuk Pesek hegedűművész és Tellemann gordonkaművész urak remek játékait, akiket ez alkalommal Záborszky Zoltán ur volt szíves zongorán és gitáron művésziesen kísérni. Mendelsohn Bartholdi cimü trióját együttérző precizitással játszották. Zenei árnyalatos előadásukkal kellemesen változatos zenej élvezetet nyújtottak a műértő hallgatóságnak. Paganinim Velencei Car-neválj-át, melynek rövidmclődiáju thémája husz nehéz változatban csakis müvészhege-düsők számára van megkomponálva, nem annyira előadni, mini inkább lejátszani nehéz. Pesek művészi könnyedséggel hegedülte az abban előforduló duplahangu fogásokat, melyek között a gyorstempóju oktáv és decima menetek és távoli hangközök nehéz ugrásain kivül egyes és kettős flagcolat menetekkel és balkezes pizzica-tok nehéz technikájával is kelfcU megküzdeni. Mondanunk sem kell, hogy mily elismerést érdeinlő gyakorlott művészi vonókezelésre van szüksége annak, aki ezen figurális nehézségekben bővelkedő darab művészi lejátszására vállalkozik. Pesek ur játékához szerény, diszkrét gitárkiséret simult, melyet Záborszky ur alkalmazott metronomi pontossággal. Pesek ur hegedű-művészeti rohamos haladása reményt nyújt ahhoz, hogy ismert tehetségének és szorgalmának erejével rövidesen a nagynevű füvészek sorába fogja magát felküzdeni. Tclleman úr, szintén tehetséges fiatal gordonkaművész ugyancsak- Záborszky ur mű-
_Zalai Közlöny
vészileg alkalmazott zongorakisérete mellett, teljes átértés és átérzéssel müvészszileg adta elő Popper közismert, kedvelt Tarantelláját. Jól felfogott játékának hatását növelték tiszta, kicsengő kettős és hármashangu akkordfogásai, melyek a vonókezelésben is nagyobb technikai készségét bizonyítják Az előadókat zajosan megtapsolták."
A képviselőválasztásokról szóló rendelet kivonata.
(Folytátás.)
Képviselő jelölés.
A jelöltre vonatkozó ajánlatot, a választás napját megelőző nyolcodik napon kell a választási biztosnak átnyújtani. Ezen a napon köteles a választási biztos a választási székhelyén tartózkodni hivatalos helyiségében és pedig délelőtt 9 órától déli 12 óráig és délután két órától délután hat óráig az ajánlatok átvétele céljából.
Jelöltet az illető választókerületben lakó legalább ötszáz választó írásban ajánlhat, az ajánlatban fel kell tűntetni a jelölt pártállását, vagy azt, hogy a jelölt pártonkívüli.
Az a választó, aki valamely jelölt ajánlásában részt vett, . nem vehet részt egy másik jelölt ajánlásában,^kivéve, ha az előbbi ajánlatot a választási biztos visszautasította, vagy az ajánlat bármi okból hatályát vesztette.
Ezen rendelet ellen vétők kétezer koronáig megbüntethetők.
Ha valamelyik ajánló ennek dacára több jelölt ajánlatát aláirta, akkor a választási biztos ennek nevét az utóbb benyújtott ajánlatnál nem veheti figyelembe.
Minden ajánló köteles névaláírása mellett megjelölni polgári állását (foglalkozását), életkorát és pontos lakcímét.
Az ajánlatot legalább Icét és legfeljebb tíz olyan ajánlónak kell "személyesen átnyújtani, akiket a választási biztos ismer, vagy akik személyazonosságukat előtte igazolják.
A személyazonosságnak a községi elöljáróság áhal történt igazolását a választási biztos köteles elfogadni.
Ha az ajánlaton közjegyzőileg (bíróilag) hitelesítve van legalább két olyan ajánlónak az aláirása, akit a többi ajánló az ajánlatban annak átnyujtísára felhatalmazott, akkor a választási biztos az ajánlat átnyuj tói személyazonosságának igazolását nem kívánhatja.
A választási biztos az ajánlat elfogadásáról az átnyujtóknak három órán belül elismervényt ad, ha pedig az elfogadást megtagadja, ennek okát velük egyidejűleg írásban közli
Az elfogadott ajánlatot az ajánlók nem vonhatják vissza; sem a választási biztos nem adhatja vissza. Az ajánlott jelölt azonban visszaléphet a. Jelöltségtől, de ezt a választási biztos csak ugy veheti tudomásul, ha a jelölt előtte személyesen jelenti ki, vagy közjegyzőileg ^bíróilag) hitelesített nyilatkozatban jelenti be. Pártmegblzottak és bizalmi egyének.
Azok a választok, akik az ajánlatot átnyújtották, a párt részéről a választási bizottsághoz egy pár megbizottat és egy helyettes megbízott t nevezhetnek ki. Ezenkívül minden szavazatszcdő-küldöttséghcz egy vagy két bizalmi egyént nlkalmazhnt-
, _ . ■ 3
nak. A bizalmi egyének nevét a küldött-ségi elnökkel idejekorán tudatni kell.
A szavazás szabályai;
A választók személyazonosságának ellenőrzésére minden szavazatküldöttségnél a községi bíró, vagy helyettese és a községi elöljáróságnak egy kiküldött tagja ; városokban pedig a tanács által kiküldött két tisztviselő, mint azonossági tanú jelen lenni köteles a szavazás helyén, a szavazás befejezéséig.
A szavazás tartama alatt a szavazóhelyiségben a szavazatszedő-küldöttség elnökén és tagjain, továbbá a szavazásra beszólított választókon kivül csak a bizalmi egyének, a közigazgatási tisztviselők, az imokok, a községi elöljáróság, T?ögy a városi tanács által kiküldött tagok és a bizalmi egyének által megjelölt azonossági tanuk lehetnek jelen.
Nem bocsátható szavazásra, akinek személyazonossága nincs, megállapítva. A választót, ha személyazonossága megálla-piltatott nem lehet kizárni a scavazásbol, ha nevét, szüjetési évét, foglalkozását vagy lakását hibásan, vagy hiányosan mondotta is bc.
A szavazástól visszautasítottakról kű lön jegyzéket kell vezetni.
A szavazás módja.
A szavazáshoz kizárólag a hivatalom szavazó-lapot lehet használni. A választók titkosan borítékba zárt stzavaszö-lappal szavaznak. A választó a szavazatszedő-küldöttség előtt az elnöktől egy szavazó-lapot és egy borítékot és egy ceruzát kap.
A választó kívánságára az elnök köteles megmagyarázni, hogy az egyes jelöltek nevei minő sorrendben következnek a szavazólapon és hogy a szavazás mikéden történik. Ezt az elnök az olvasni nem tadó választóknak minden esetben köteles megmagyarázni.
Ezután a választó a mellékszobába megy, ahol a szavazon-lapon annak a jelöltnek a neve után álló négyszögbe, akire szavazni akar, egy keresztet ír és így megjelölt szavazó-lapot borítékba helyezi és a boritéko-lezárva átadja az elnöknek, akit azt a küldöttség láttára az urnába kelyez.
Amelyik választó nem tud irni, olvasni, az jogositva van kisérő segítséget igénybe venni.
Érvénytelen a szavazás, ha a szavazólap ismertető jellel ellátott boéitékban van leadva. Ha a szavazásra nem hivatalos szavazó-lap használtatott. Ha a szavazó-lap ismertető lellel van ellátva. Ha a szavazólapon nincs megjelölve egyik jelölt nevesem, vagy ha több jelölt neve is meg van jelölve. Ha a szavazólapon a kereszt-jel oly helyre van téve, hogy abból nem állapitható meg melyik jelöltre akart a szavazó szavazni. Ha a szavazó-lap valami feltételt vagy korlátozást tartalmaz. Ha ugyanaaban a borítékban különböző jelöltekre szóló több szavazólap találtatott. Ugyanazon borítékban talált több szavazó-lap akkor, ha valamennyi ugyanarra a jelöltre szól, egy szavazatnak számit.
A szavazatok érvényessége tekintetében a küldöttségi tagok és a bizalmi egyének a szavazat feljegyzése előtt kifogást tehetnek.
Pótrendelkezések.
Az ideiglenesen megszállás alól utóbb felszabaduló választókerületekre a belügy-ter a választása napját oly módon tűzi ki,
Zilál Közlflny
1920. január 8.
"hogy a kitűzés és a választás napja között legalább harminc nnpi időköz legyen.
A szavazók életkora, magyar állampolgársága ás fél lakása igazolását csak kell követelni, ha ezen kellékek fennforgá-gására nézve kétség merült fel. Ha valaki alapos ok nélkül elmulasztja » szavazást, öt koronától kétszáz koronáig terjedhető pénzbirsággal és az 1919. évben rá kirótt adó 5* vának megfelelő mellékbirsággal büntethető. Ezenkívül a legközelebbi képviselőválasztásnál sem választójogát nem gyakorolhatja iem képviselőnek nem választható.
Választási párt gyűlés tartásának céljaira a nyilvános iskolák helyiségeit kivánatra minden térítés nélkül át kell engedni, ho az a rendes iskolai oktatást nem akadályozza. A Jelölt ajánlásához a k3vetkcxö minta használandó.
Ajánlat.
Alulírottak, mint a képviselő-
kerület választópolgárai N. N. urat, lakik n, .\'. hsz., éves, ajánljuk
képviselőjelöltnek a párt részéről.
n, 1920. január hó n.
Az ajánlók számát illetőleg nem kell az 500 aláíráshoz ragaszkodni, sokkal jobb, ha minél több ezer aláíró van.
Az úgynevezett csonka kerületekben is megtörténik a választás; természetesen csak azon községek polgárai vehetnek részt a választáson, amely községek nincsenek az ellenség által megszállva.
Az ajánló aláírások gyűjtését egyszerre több községben is meg lehet kezdeni s végül az ajánló iveket össze kell egy füzetbe varrni és a varrófonalat lepecsételni.
Uj könyvek
kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
lJitíihc I.. A.: Kgyoúst V-özt.
, , , Enyém vngy-Krwwe Aiwtole : MclódiA. Gyárfás Dexs© - Orfeum, c^r sibw»* élete. HercieR Fcreuc: A fekete. lov.ts. , .A* élet k*p«i;«. r . Túx a poiitibíO.
Ucltai Jenó: A 11 l-es. K\'affV* Margit: Csendé* ViMgofc. Knut HaniMn: Ax anyaföld áldáv*. Krodv GyuU: A betyár álm». Konuxomi Jioo> ? FJrr.eot a nyit. Leroux Gtotoa: JUHI után. Loti Pierre: Kröantein essaony. .Magyar humoristák-Nnnscn Péter: JuLía naplvja.
Pisutor Árpad: Kelemenek- ■
Rox-wem él Socvnuii ■ Amikor j* «*vxóny idege*
Strindhcrg: A forronx^ ével.
Sxoauhijey .IstVjn: lürút»n», a halvlUX
JaJeffe do Mauricc. A sxeeélniVos .Mugdvloiv.
ükken*. Ax eSet kO*Jclmc:Wil.
Bodrogkoxv Zoltán. KydfoíiWrtyok.
Kibiin Béú: 0«»xor«ií; pus«u!lv* a ISoJxvikP •
lom alatt.
Shaw Berniiordt.: liekc va^y lúbonr.
Naponta újdonságok,
URANIA
mozgókcp-palota
Roxxonyl-utca t.
Csütörtökön és pénteken, jan. 8. 9-én. „Star" vígjáték est!
Tilos a csók
Irta : Pásztor. Rendezte : Balogh. P/mxereplők -XII.- JUlduíOkirilj- . . !lf. HfJíiyi \'.ír* Hcntif.tc \'.itÁJyi\'. \' . t-óth 1U
M-)]ly . J.i.íjjj MnHy.-.ov.i/ti ll.inj
Korcsmáros ..... l-i.ztó Insr.-
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, "\'vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor. -----
Aljak, blúzok varrását, valamint cgyébb varrni valót elfogadok. Barnert, Cscngcry-ut 77. szám, \' 3S0-1
Egy bundabélé«<
a kiadóhivatalban.
. bunda béléses kabát eladó. Czim —1
Értesítés.
Tisztelettel értesítjük igen tisztelt vevőinket, hogy a hatósági cikkek\'kimérésével meg lettünk bizva.
Tehát mindazok, akik üzletünkben óhajtják a hatósági árucikkeket beszerezni, ezt az Élelmezési hivatalban a régi igazoló könyvecskék beadásakor bejelenteni sziveskedjoncl; 1920. jan. 12-én. /C \\
Tisztelettel
Boldics és Társa
József főherceg-ut 62
VILÁ6
nagymoz/^ó színház s Szarvas-szálloda, s
KtJJtn, sutdM tiú«W«, J«Mir . Ma.
Oláf Föns l^lf Az igazi férfi
Krkók»x*Jx 4 fclvonátbm
Január V., IQ. é* li-én
A nyugati bestiák
ni. része
EtóadteöSí kezdete: UéUCxMpokon »\'. é* H órakot Vasár- és ünnepnapokon 8, 5, fél 7 é» « órakor.
Dunántuti Élelmiszer-forgalmi Vállalat ™T Nagykanizsa
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Éló- és Leölt sertéseket,
Vadféléket.
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti katósági Élelmiszer Felhozatal! Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy írásban Irodánkban d. e. 8--12 és d. u. 2—6 óráig kérjük leadni..
Intelligens állásnélküli fiatalember, főiskolai hallgató állást nyerhet. Bővebbet á
szerkesztőségben. _
Vásárolok\' nagymennyiségű takarmány-féléket, kőlönösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb
311- árban.
Telefon 195. Iroda: Klnizsy-utca 2/a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA-
q&T Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések: Bctü, mo-nogramm, cimcr, arany, ezüst
és elefántcsontba. Bőrtárcákra, _
arany és ezüst monogrammÓk készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet 1 - Első beszerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
W Kérem a címre Ügyelni!
JÉrtesitem a n. é. közönségét, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai komák meg-felelöleg berendeztem. Ételekről és italokról gondoskodva lesz. >— Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását. ií
Tisztelettel -S83-I5 Stojanovits Lambertné.
Ismét kaphatók
harmonikák, hegedíUmrok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
h*fift»xer és zer.em\'iikere*ke<J&ébea
Nagykanizsán, Városház-palota.
eljegyzési- és esketés! kártyákat, .. báli meghívók- és táncrendeket a legolcsóbb árban és leg-izlésesebben. ... készíti ...
lapunk nyomdája.
Nyomatott a laptulaj donoron.: Zalai é« Gyarmati nyomdai mftJntéaetrtbtvn

59-ik évfolyam.
Nagykanizsa. 1920. január 9. Péntek
6. szám .
kereszteny poühkal napilap
kiadóhivatal; Fö\'-ut 15.
- liucrurban-tcloloii IS.V -——
.V.eljelenik\'mindig ltöra reggel.
, I^xcrkcsztő : Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
--Pélelfis sxcrkészW : BODROGRÖZY ZOLTÁN
Félistenek vagy emberek?
Már sÖprik, már kefélik az Országház •.érméit,\'á bútorokat a régi helyeikre csusz-taíják, tálán fertőtlenitik is á lépcsőházadat, kifüstölik a\' kupola termet,: hogy a métely fertőző bacilusail kíöijjék, nehogy a •iriss mellekre szálljanak.
Sokan félisteneket kívánnak a pompás termetbe. Sokán aggódva tekintenek.s^t, mert nem látnak Kossuthot, Deákot, Tiszát. Hzek: a csüggedő\'- emberek nem gondolják meg azt/ hogy Kossuthot, Deákot a nagy tetteik is csak a beteljesülések után tették igazi félistenekké. Ezek\'az emberek nem gondolnak vissza még csak pár évre sem; Nem emlékeznek már szavaikra, - amikor az-\'- Országházban durrogtató fanatikus gyomai Kovácsot, mint Magyarország mentő, angyalát istenítették. Ezek az emberek nem, emlékeznek rá, hogy Tisza is csak ma\' lett amikor -vén kuruc, magyar koponyája\'az eny&zetbe száll — mondom — csak m£t \' lett félisten. A gyilkosság napján is sokan \' vöiták á! h\'ujHiijjözók, amikre falum eg^
mondta„Majd kiásnánk még mi Tisza Piátát<a• tízkörmünkkel\'is."\' \': ! -íuíí Nem-1 kellenekfélistenek/ Félistenek nincscnék^vcsalc^á tÖrténeleríV csinálféliste-ncket. \'M^- rancs is annyi "féliátén, még a görögöknék sci\'n vófrannyi istenük, arrrenyj-nyi félistenre volna ma szükségünk. Ma • • nem\'félistenekí\'ma-józan-, becsületes kono-kul icllcmt*
szükség?,
" Emberek "kellenek, > nem fílistsííek^ Emberek kéllínelt, "ékik agy értik; . hogy nia nem a városok lityegő,\' lútyogó\' tékáit Stb. -kill \'először-fé\'pWálg\'atniok, hanein a haza; az\'édé^Vfcagyar\' haza dofeijézí falait a fuíVdatofetttulMtól\'-\'a\'felhőkkel dmioló ormáig k\'íll fefépitéiiiíEmberék,\' magyar cm: bfeek fejnének, vne félistenek, akik az Édenkert májusfájSt" felvonják \'a\'kfrissenJ va
költ
magyar falak homlokszárnyár\'á\'. ■
Embereké -magyarok \'legyenek1,-né^Vél-istenéfti mért>\'>8kfc<sr szavatolt magyar lesz az alkotmány ié^" - ■\'
Soha nemzetgyűlésre olyan titáni teher nem-.\'nehezedett még, soha felelősség nem súlyosodon még; emberekre olyan ólomsullyal, ■ niin\'t azokra váz emberekre, akik most hivatva lésznek legnagyobb nem-zéti problémáinkat megoldani;\' . \' J
Verje meg az Isten mind a két kézével, öntsenek forró ólmot mint a kéttfű-lébe,\' száradjon . le tőből keze, lába, aki nem hallgat ma a lelkiismeret átkozó szavára!" . - ..-\' . . . . Bodrogi
Előfizetési írikVCy
KfccMs óvic 1Ö6 K. KcWvre V\'.\'íícgyva-
evre 59 Jí.lígy.hOra 13 K. l\'.j^ó ii ímíjO Í.
szimpátiája
Weber Antal, az Agrár-bank vezérigaigatójának
ii olaszországi tárgyalásai. : \'
föudfípcst, január 8.
.Dr. Weber Antjfo az Agrárbank vezérigazgatója, aki a kormány megbízásából Olaszországban az olasz-kormány tagjaival, tárgyalt Magyar- és Olaszország közölt létesítendő bizalmi kérdésekről.
Útjáról egy újságírónak ezekét mondotta: \' - \'■ ■ t yt Olaszországján á magyar ál-lamöt érdeklő pérdésekbén még végleg néni dŐAtpttck . k ezek a tárgyalások még, pem éviéit véget. Remélem azonlftn, h.-»gy rovtd időn belül azok ícedvező eredmé^ nyei\'áíriyílván<ieSfég\'\'£lőít is ismeretesek1 . * Volt alkalrmijn az olasz kormány. vezetSférgaival targyalni
nőkkel, Sialoa külügyminiszterrel, . n Dante-Serraris kereskedelmi miniszterrel Schaffer kincstári miiiisz-°;terr«l.\': \' \' ; \' \' J \' \'
Ezen beszélgetések során szer• . zett.injpressiqim ajegkedvezőbbek. j„ Valamennyi részi*ál a legmelegebb érdeklődést tapasztaltam Magyarország\' iránt. Á;\'"le|jj\'ébb \' indulatot tapasztaltam, hetii mint ahogy iitthon a sajtó annyiszor megmételyezi a közvéleményt.
trésen biznák Magyarország politikai és gazdasági jövőjében. Nagy súlyt helyeznek arra, hogy -Magyarország újjáépítésében Olaszország tevékeny rész\'t vegyen. íslitti miniszterelnök, felhatalmazott arra, hogy hozzam nyilvánosságra- Ma; ■ gyarország iránt érzett szimpátia-: ját. Kiemelte, hogy Olaszország és Magyarország között sohasem volt politikai és gazdasági ellentét. " "-Ha á szerencsétlen háború, ..amely.íít Olaszország,. 0£m a ma-■ gyai:ok, hanem a Habsburg-ház ellén viselt, szembe is állitotta hadseregeinket,. ennek az ellenséges-• kédésn\'ek az olasz nép szemében *eipmi maradandó nyoma nincsen. S semmi akadálya nincs, hogy a két ország ezentúl a legteljesebb
politikai és gazdasági barátságban éljenek egymással. . \'.
Dante Serrais kereskedelmi miniszter nemcsak ázbnnal elfogadta propoziciómat, hanem mindent nrtegtett annak a támogatására és erőteljesen har.g\'slyozta, hogy mulasztásnak tartja^ trtisze-. . rint .még most sincs, . Magyarországnak , gazdasági képviselete Olaszországban. Meg kell\'Jegyeznem —■ mondotta — Weber, hogy az ő egyenes felhatalmazását m\'ár közölteníSHuszár Károly .miniszterelnökkel.
Alkalmam volt az olas? sajtó közvéleményeit figyélémmél ki;
eddig ijem sok gondot \'íördifót-tunk az .olasz sbjtó a^iténtikűs im-( foRpv^sáca, í\\ogy a magyarországi . események megfelelő meg-világításban kerüljenek az olasz sajtóba.\'\'.\' \' ■
A Szerbek nem ürítik k! ameg-•i ,y;.TÍ. szállott részieket\'. \'
^Éécs, jan. 8.\' Sijthdor szerb trónörökös egy.ujságiró előtt kijelentetne,
kiüríteni Bácsbó\'drog es Baj-anyavármegyék megszáljott ligrülete^.,
Ferry csendőraKábornagy " leáöyá Öngyilkos lett. ;,."
.,•■.■ • . ";. •<•;•;".\'•\'. •■•íiiiKí\'öiifl
. Budfiftestt.,jíjnuár.^. Tegnap^d^lelq^n órakor a mentőket hiyták József-lc<jn:atrJ9. szám.u házba, ^hol. FeVry csen,d^r^tát>pr-nagy családja lakik. Áz altábornagy . jylargit nevü leánya öngyilkos lett. Nagyabb me^y-nyiségü veronai-oldatot ivott.
3?,Í5 A- nicntőkj a\' Rókus-kórhá^ía szállították,, de.még a•.kocsiban meghalt.
*■• r •■" \' ■y\\ \'.. *\' V • \'- " • j
A IppIseVikiek békét kérnék.
Berlin,, január 8, A .„De\\itsche , Allg. Zeittung jelenti, : Amerikának a balti t^r-tomápyokból érkezett, képviselője Lonctw.ba utazott a bolsovikiek megbizoUjával, kijelentette ha a bolseyikipkkel békét kötitek az esetben a terror megszűntét és a forradalmi törvényszékek feloszlatását igérf.ii
A megszállott területeken nem lesz választás.
Budapest, jan. 8. Franchet d\' Esperey tábornok a politikai körökben felmerült hírekkel szemben a kormányhoz közelálló, körökben kijelentette, hogy a nemzetgyűlési választásokat semmi körülmények között ne halasszák el. Kérte, hogy a választásokat a megszállott területeken is tartsák meg. Huszár Károly miniszterelnök ez ellen tiltakozott, mivel a románok nem ürítik ki a nevezett területeket, amit Franchet d\' Esperey tábornok is megerősített.
A kormány semmiesetre sem megy bele, hogy a románok által megszállott területeken megtartsák a nemzetgyűlési választásokat.
Csonka-parlament.
Budapest, január 8. Mivel a megszállott területeken lehetetlen megejteni a választásokat, igy csak 165 képviselő jut a parlamentbe.
A konnány nem halasztja el a választásokat, szigorúan ragaszkodik az eredeti dátumhoz, mivel az országot súlyos helyzetéből ez uton lehet minél előbb a rendes viszonyok közé juttatni.
Rablótámadás Pestszentlőrincz mellett.
Budapest, január 8. Muít év deoernbcr hó 10-én Liebe Sándor vecsési földmivest .PestszentlŐrinctöl 3 kilométernyire három fegyveres\' utónálló megtámadta* Horváth János, Ábrahám János és Raksics György voltak a támadók, akik felugrottak a kocsira és revolvert szegeztek neki és pénzét követelték. Azonban annyira sietős volt a dolguk, hogy nem várták meg, míg pénzét előszedi, hanem letépték róla ruháját és igy jutottak az áldozatuk pénzéhez, 1800 korona kékpénzhez.
A rögtönitélö biróság ma tárgyalta az esetet és kihallgatta Ábrahámot és Horváthot, Raksics azonban szökésben van és igy ellene elfogató parancsot adlak ki.
Oroszországban számokat kapnak az ujsz815ttek.
Bécsből jelentik Stokholmon át : Oroszországi híradások szerint ott a gyermekeket többé nem lehet keresztnevükön nevezni. A szovjetköztársaság azon az állásponton van, hogy az újszülötteknek nem lehet keresztnevet adni, mert ez re-abkcios ténykedés. A szovjettek végrehajtó-bizottsága legközelebb tárgyalja azt a javaslatot, amely szerint családi neve után számmál kell ellátni.
Az adriai tengerpart sorsa.
London, január 8. fSzikratávirat.) Az Adria ügye kedvezően halad a megoldás felé. T«egnap Nitti tanácskozott Lloyd Georgeval ezen ügyben. Az olaszok készek megegyezni a jugoszlávokkal, akik szintén hajlandók a békés megegyezésre, Eszerint Fiume és vidéke szabad állam, Isztria Pólával együtt olasz fenhatóság alá kerül. Dalmáciából egy csomó szigetet kap Itália.
Zalai Közlöny
A választások előtt.
Budapest, január 8. A választási agitáció különösen a vidéken nagy erővel folyik. Huszár Károly miniszterelnök ma reggel Nagymarosra ment, hogy ott és a környéken Karrafiáth államtitkár érdekében beszédeket tartson. Hallcr István közoktatásügyi miniszter ma Szentendrén van. Sokoró-pátkai Szabó István Győrmcgyében -tart programmbeszédeket. Nagyatádi Szabó István és Meskó Zoltán államtitkár szintén vidéki körúton vannak.
Gr. Andráss^ Gyula Miskolczra készül, hol az I. választókerület jelölte.
A kisgazda-párt és a keresztény nemzeti-egyesülés pártja kőzött történt megállapodás szerint 28 kerületben a kisgazda-, 28 kerületben pedig a keresztény nemzeti-egyesülés pártja állit jelöltet.
Rubinek földmivelésügyi miniszter nyilatkozata szerint a kisgazda-párt 162 jelöltet állit. Bár a pártfegyelem még nem tökéletes, de a kisgazdák oly hiven állnak jelöltjeik mögött, hogy a győzelem biztosra vehető.
A választási arányok előreláthatólag a kővetkezők lennének:
Kisgazda-párt: 80—100 mandátummal; a keresztény nemzeti-egyesülés pártja : 50— 60; a többiek összesen csak 20 mandátummal jutnának be a nemzetgyűlésbe.
Miért veszítettük el a háborút ?
A háborúban legyőzött országokban vizsgálgatják aniwJ< az okát, hogy miért veszítettük el a Mborut. Az elért sikereken felbuzdulva, háborús nyerészkedők és háborús próféták vetétykedtek egymással a fanatikus jövő festésében és nem tudták megérteni, hogyan akadhattak olyanok, akik a dolgok rossz befejezésétől féltek. A háború első esztendejében nem lehetett meggyőzni a kávéházi stratégiákat. Még mindig jól álltunk; Külföldi szaklapokból megtudtuk, hogy Amerika komolyan beleavatkozik a háborúba. Mi, szakemberek, nyomban megértettük, mit jelent ez a „beavatkozás" ; nem katonákat, hanem azt a rengeteg gépszerkezetet, amely lavinaszerűen ontotta a lőszert, a gépeket és ágyukat. Az amerikai gépfegyvergyárosok még nem rendezkedtek be egészen a háborús termelésre, dc kijelentették, hogy szükség esetén hetenként százezer gépfegyvert szállíthatnak. Ebben még a mérnökök is kételkedtek. De nyombon elhittük, amikor a ról értesültünk, hogy Vickers gépfegy-vergyárat rendezett be és erre a célra 10.000 négyzetméter területen 1000 automata szerszámgépet áHitott föl.
Régen tudott dolog, hogy a háború több válságos fázisában az autók és a rőpülőgépek döntő szerepet játszottak. Amerika azért látott hozzá a legnagyobb erővel a motorgyártáshoz. 1914-ben Amerika 1.8 millió motorkocsit gyártott. 1917-ben az amerikai gyárak már 5 millió mó-torkocsit gyártottak. Ugyancsak nagysza-básuan fejlesztették a rőpülőgépek gyártását, ugy hogy galvanizált acél segítségével képesek voltak elérni, hogy egy 100 lóercjO röpülőgépmótornak csupán 110 kilogramm Súlya volt.
_1920. január 9.
Anglia és Franciaország Amerikának köszönheti, hogy olyan gyorsan berendezkedhetett a háborús termejésre, mertAme-rika a szükséges mennyiségű géppel és nyersanyaggal látta cl őket. Tagadhatatlan azonban, hogy Franciaország és Anglia nagyon kifejlesztették háborús, iparukat.
Nálunk is sokat beszéltek a többter-melésről, de semmit sem tettek, mialatt Angliában és Franciaországban mérnökökből, szakemberekből és földbirtokosokból álló bizottságokat alakítottak, amely néhány óra alatt megállapította a többtermelés fő elveit és irányvonalát. Ennek eredménye az volt, hogy Franciaország maga 7000 szántógépet és 7000 mótoros vontatót gyártott. 6000 szántógépet hoztak Angliából és 12.000 vontatót Amerikából. Igy 1918 végén a francia földbirtokosoknak 32.600 mótoros vontatójuk és szántógépjük volt. Mivel egy közepes szántógep körülbelül 10 elsőosztályu nehéz belga ló erejével egyenértékű, 320.000 elsőrangú igavonó állat munkateljesítményét fektették a francia talajba. Anglia ugyanezt tette. Amerikából kerek 7000 vontatót hoztak ál. Mind a két országban sok százezer példányban terjesztették a gépekről és a géppel való főldmivelésről szóló tankönyveket.
Végül még néhány adatot a vasutak-rói és a hajózásról. Az Egyesült Államok nem birták volna a kikötőkbe szállítani a termelt hadianyagot, ha a vasútvonalakat és azok felszerelését nem fejlesztették volna párhuzamosan a termeléssel. Amikoí észrevették, hogy a szállítás lebonyolítására nem elegendő a meglévő berendezés, nyomban 1000 darab lokomotivot rendeltek. Ai Egyesült Államok nagy vasúthálózata 1918-bah 444.000 kilométer sínből, 36.000 mozdonyból, 2,500.000 teherkocsiból, 55.000 személykocsiból állt. Ennek a karbantartása évenként 530 millió dollárba kerül, ami a mai valuta mellett a régi Magyarország egész nemzeti vagyonának felelne meg. Fzek vereségünk igazi okai. E. L.
SEXX&X3BL
lét ur biszáijjüt X ét T urak.
(Z ur szemtelenfii hallgatózik.)
Xt Na ja, azt csak mi tudjuk . . . Hogyan
kerestem ma 6000 K-át ? Yt Hogyan ?
X t Csak egy kis üzleti szellem keli hozzá . -Legújabban abdahagytam a láncként-kedést, — már nem is csalok titokban. Ma minden szabad. Ma lehet nyilvánosan csinálni ezeket a „kis üzleteket\'. Y: Maga árdrágító is volt... ka . , . he
jól emlékszem. X: Ma már ez nem újság. Tudja kérem ásson, ma már e tekintetben igen nagy a konkurrencia. „Mit mondjak magának", nem akarom, hogy engem is abba a piszkos brancsba sorozzanak ... Y» Szóval becsületes pályára akar lépni. X i „Ugy éljen on . . Hol van ma becsületes pálya ? Üzlet, vagy nem üzlet. Hoz, vagy nem hoz . . .
Y t Mi hozta ma magának ezt a 6000 K-át? Xi Pénzzel manipulálok. Vettem 3*,\'t-al prolit s eladtam /0%-«/.
Y i Nem gondolja, hogy ez piszkos mester-
ség ? Nem gondolja, hogy ezen az üzlt-
1920- Január 9.
Zalai Közlöny , _ . ■ 3
len nemcsak az veszit, ukitol vesz, hanem az egész magyar társadalom? Atyafi, ez nem tisztességes üzlet. X i Mit törődöm én azzal. .. Nem lehet mindenki becsületes... Hogy élek akkoi meg ? Nem lehet mindenki püspök. Yi Ilyenek, mint maga rontják a tisztességes zsidók becsületét. Ilyenek teszik tönkre a becsületes kereskedelmet. . . S ha ilyen jól megy magának, adjon a nemzeti hadsereg céljaira nyereségéből. X i Nem adok én az Istennek sem. Y i Mit szólna hozzá, hogyha ezt a piszkos mesterségét a rendőrség megtudná s önt karhatalommal lefognák. S az önt megillető helyre kvártélyoznák be. Xt Szeretném én azt a karhatalmat látni. Különben engem már lefogtak ... de... de -mit mondjak magának ..." el is engedtek hamarosan ... Y: Magának nagy szerencséje van. Xi Tudja kérem, pénz beszél, kutya ugat. Pénzzel mindent meg lehet csinálni. Különben ... s orvos ur akkor ad orvosi bizonyítványt, amikor akarom, hogy bolond vagyok. S akkor vagyok egészséges, amikor én akarom. Yi Maga tényleg bolond, de a dühöngök-
nél is veszedelmesebb.............
.....................a folytatása
egy rendőri hír: Schweiger Arnoldot, mint veszedelmes pénzroanipulálót slb. stb. a katonai nyo-mozóosztály letartóztatta . . . Valószínű, a hasonló dühöngök közé internAltntik.
— Kisgazda testvérek, ragadjátok meg és tartsátok továbbra is lelkesedéssel Ujváry Géza zászlaját. Ti közületek való, bolaogitani akar benneteket épp ugy. mint a város meg-gyötört polgárait. Ne engedjétek soraitokat megbontani, mert a gombamódra szaporodó jelöltek minden eszközt felhasználnak, hogy benneteket felaprózzanak. Hívatlanul álarcos próféták járnak kőtUtek. hirdetik nem keresett eszméiket, hogy a január 25-lki nagy győzelem elmaradjon, Gondoljatok arru, hogy aki most boni, az ellensége keresztény hazájának, ellensége kisgazda testvéreinek, és tör. deli reményeinket. Emeljétek magasra Ujváry Géza zászlaját, melynek rúdja az édes anya földbe van belegyökere ive.
— Személyi hír. Vlasits József, ia-punk szerény, de kitönŐ munkatársa elköltözés miatt kilépett szerkesztőségünkből. A nemzeti és keresztény irányzat lelkes és önzetlen harcosától ezúton búcsúzunk oL
— Gyáairovat. Mély részvéttel tudatjuk, hogy városunk egy szimpatikus ifjú tagja, Hémár János, volt 20-as honvéd hadapródőrmester, január hó 8-án hossxu és kino« szenvedés után élete 20-ik évében elhunyt. Temetése szombaton délután 4 órakor lesz a Vőrösmarthy-utca 39. szám alatti gyászházból.
— Movs. Örömmel vettük tudomásul, hogy a Move elnöke, Bodó ezredes teljes agilitásával a kezébe vette a Move ügyeit. Tudomásunkra jutott, hogy Bodó ezredes nagy összeköttetéseivel, fáradthatatlan munkájával hamarosan nagy raktárt kíván összehozni rukázati, élelmiszer és más egyéb cikkedből. Ez alkalommal megjegyezzük, hogy a legjobb mód arra, hogy minél általánosabb legyen az érdeklődés a Move ügyei iránt. Örömmel látjuk Bodó «rcdes munkáját,
— Kommunisták tárgyalása. Folyó hó 15-én kerülnek a vádlottak padjára Nagykanizsa egykori hatalmasságai. Brónyai a direktórium hatalmas oszlopa, Bárány, a direktórium helyettes elnöke, Tőrök, a lakáshivatal főnöke és Pongrácz, a nyomozóosztály főnöke. Pongráeot különben még külön is fogják tárgyalni abból az esetből kifolyólag, amikor egy vasútra menő nőre lövöldözött. A bűnösök bűnhődjenek! Hisszük, hogy a nevezettek is megkapják jól megérdemelt büntetésüket. \'
— A Markó féle vendéglő törzsven-gyűjtéséből december hóban 450 korona, január hóban 600 korona s a Kath. legényegylet 100 koronát jutattak a szoc. missióhoz szegény gyermekek felruházására. A nagylelkű adományért hálás köszönetet mond a Szociális Missió elnöksége.
- Válási epidémia Angliában. A londoni bíróságok előtt nem kevesebb mint kétezerötszázhuszonöt válókercset fekszik. A Times azt írja, hogy e szám lever minden eddigi rekordot és az esetek nyolcvan szá-" zalékának a háború az oka.
Táncmulatság. A „Kispipa" vendéglő törzsvendégei folyó hó 10-én, szombaton este 7 órakor Sugár-ut 23. szám alatti helyiségében Foszák Feri hírneves cigányzenekara közreműködésével jótékony-célu zártkörű táncestélyt rendeznek. A tiszta jövedelem a nagykanizsai szegény gyermekek javára fordittatik. Tekintettel a nemes célra, számos látogatást kér Gődőr-házy Lajos vendéglős.
- Mibe kerttlt a háború? A Car-negie-intézet terjedelmes kőnyevt adott ki a háború költségeiről. A könyv számadatai szerint a 19. század összes háborúi, Napo-lcon hadjáraitól a Balháji-háborukig 4.449,300 emberáldozattal jártak, mig a legutóbbi világháború egyedül £997,771 ember életébe került. Az elpusztult emberanyagot a hadviselő országok szerint külön-külön értékeli a kimutás. Eszerint legdrágább volt az Egyesült-Államok emberáldozata: Amerika minden egyes elesett katonájának az értékét 4720 dollárra becsüli a könyv, aztán sorban utána következnek Anglia 4140, Németország 3380, Franciaország és Belgium 2900, az osztrák-magyar monarchia 2720, végül Oroszország és a többi országok, amelyeknek ámberáldozatát fdenkint 2020 dollára becsülik, A közgazdasági veszteség-lista élén Oroszország áll, amely nyolc milliárd dollár értéket, négy millió emberéletet veszített a háoruban; Németország vesztesége 6750 millió, Franciaországé 4800, Angliáé 3500, Ausztria-Magyarországé 3000, Olaszországé 2400. Szerbiáé 1500, Belgiumé 800, végül az Egyesült-Államok veszteségét 500 millió dollára becsüli a könyv. Az össz-veszteség szárazföldön 29.960 millió dollár, amely Összegnek egy harmada Franciaországra esik, mig a tengeri háború tonna-veszteségben 3200 millió dollárba került és 6800 millió dollár értékű rakományt pusztított el. A közvetett háborús veszteségek között szerepel a termelés csökkenése 45.000 millió és a hadsegélyezés 1200 millió dollárral, mig a semleges államok kárát 1750 millió dollárra becsültctik. A háború Összesen — közvetve és közvetlenül — 337,946 milliárd dollár értéket pusztított el, ami a mai valutáris viszonyok között kerekszámban 47,000 milliárd koronának felel mog.
— A nyugati bestiák III. része „A rejtélyes harmadik" premierjét tartja a Világ mozgó január hó 9. 10 cs 11-én, pénteken, szombaton és vasárnap.
— A Keresztény Otthonban rendezett jótékonycélu Szilveszter esiélyen fc-lülfizcttek: Elek Ernő 100 K, Raft Istvánné 60 K, Moravccz György 50 K, Miltényi Gyula, Kenedy Aura 30—30 K, Schilhán János 24 K, B. F., Sáfrány 20—20 K, dr. Sándor Miklós 18 K, Tripammer Jenő, N. N. 16-16 K, Turck Gyula, Petricsné, N. N. 12—12 K, Városi Sándor, Tóth György, Harsay György, dr. Kaufmann 10—10 K, Doupona István, N. N., N.-N.. N. N., N. N., N. N. 8-8 K, Ivánovics András, Munkácsi nővérek, Kalamár Mátyás, N. N., N. N. 6—6 K, Suhel Lajos, Gyümölcs Lajos, N. N. 4 4 K, Fridrich István Csák, £>o-náiziné, N. N., N. N. N. N. 3-< K, Hor-váth Vincéné. Pálfy Dezső. Pető Imréné, N. N., N. N., N. N., N. N. 2-2 K, N. N., N. N„ N. N. l-l K, Remete Ilus 20 K. A bruttó bevétel 7462 K. A tiszta jövedelem 50 százaléka az Oroszországban sínylődő testvéreink hazaszállítására megindult gyűjtéshez fog csatoltatní.
Szerkesztői Üzenetek.
Egy hálo\'s olvasó. Meleg s biztató sorai bizakodást adtak nekem, hogy munkámat legnagyobb keres-tény energiával folytassam. Nem vagyok barátja az uszításnak, inkább a megértésnek s mindenek fölött a becsületes, erkölcsös munkának. Keressen fel a szerkesztőségben, ilyenekre mint ön támaszkodni akarok
Csecsemő kelengyékhez való ruhadarabok eladók Kinizsi-utca 43. sz. alatt.
332 1920.\'
384-2
Hirdetmény.
Eladatnak nyilvános árveré&cn
Íanuár hó 10-én délelőtt 9 óra-cor tölgy, cser és égerfák az alsó nyiresi tőlösben,
12-én délelőtt 10 órakor ág és tuskófa a köztemetőben és a sétatéren,
12-ém délután 2 órakor polyva a sánci major szérűskertjében,
13-án délelőtt 10 órakor áter-dölés, ritkítás kiadás a Felső erdőn.
Nagykanizsán, 1920. évi január hó 7-én. ,
\\ Polgármester.
Uj könyvek
kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
Dx*»che 1. A.: Kgjrroást kön.
. . , Enyém Ki*ix« Aaitolc. Mtlódii. Gyi/Í*.« 0tti6 Orfttfoj. exy éWt*
H«m«f Keresc: A f<k<U Iova.%.
A* élet kapu;*. Toz u pusztában, iiekiii Jenó: A «!!•«%. k\'afTVí Margit C\\csJ«s \\úHÍKOk Koot li&xawa- A« aayifeU ÁVlúa Krúdy Gyula: A b«yie ilm*. Komáromi Jxoo* f Kiment a nyár, I.eroux G»*ton : Halíl utón. fx>ti Fürre: Kriwntem asszony. M»xv»r twworótiX. Szatén Féífit-Pávitor Árpid: Kelemenek. Ko>som Soesmart) Amikor a/. H»síony Suiiidbcrn: A forrong** evei. Szoauházy litván: Haráuim, a hatottak-JiJeífe de Maosx* A >rere\'.o«* MigdoMa. Olck«i«: At élet k\\»xJcl®eib£l >
BodroRk^xy Zoltán: K\'ödfo>iUiiyok-
Fábián Béla: Ofo.w-rsrflj: p»i>xtulÁ*a a boUovM wt»-
lom akut.\'
Shaw jniurdt: vagy lubofu
Naponta njdonságok,
,1 I - K rt í ! o \'i y
■\'.\'20. január 9.
434 1919.
Táryy: Nemzetg, lilési választók névjegyzékének közszemlén: tétele
Hirdetmény.
Az 5987,1919. M. E. s/l rendelet 12. illetve a 6515 1919. M. E. sz. rendelet 2. § a alapján közhírré tc&zenvhcgy az összeírást biztosok .\'iltal összeállított névjegyzékek folyó évi január hó 11-től januárbó 14-ig négy napon át délelőtt 9—12 óráig és délután 3 órától 6 óráig közszemlére vannak téve az összeíró biztosok hivatalos helyiségében és pedig :
az I. szavazókerűlet névjegyzéke az Arany lános-u. 5. sz. iskolában,
a ll. szavazókerület névjegyzéke a Roz-gonyi-u. 25. sz. emeletes iskolában, *"
a III. szavo2Ókerülct névjegyzéke az Arany János-u. 5. sz. iskolában,
a IV. szavazókerület névjegyzéke a Rozgonyi- és Hunyadi-utcai sarok iskolában, az V. szavazókerület névjegyzéke a Városház 1. cm. 21. sz. helyiségben,
a .ÍVJ; szavazókerület névjegyzéke a kereskedelmi iskolában (Cscngcry-u. 10. sz.), a VII. szavázókerület névjegyzéke a Teleky-ut 14. sz. elemi iíHcólában,
a VIII. szavazókerület névjegyzéke a Tárházak Hajcsár-u. 6. iz^alatt,
a IX. szavazókerűlet névjegyzéke a "Szent Flórián-tér 17. sz. a. ovodában,
a X. szavazókerület névjegyzéke a a Templom-tér 5. sz. elemi iskolában,
a XI. szayazókerülct névjegyzéke a Kisrácz-utca 25. sz. elemi iskolában.
a XII. szavazókerülct névjegyzékc_ a Kisrácz-utca 25.>.sz. elemi. iskolában.
A névjegyzék ellen mind saiát sjemé-lyét illetőleg, mind a névjegyzékben történt bármely felvétel vagy kihagyás "miatt a közszemlére tétel ideje alatt bárki félr szólaiássai élhet. A felszólalást az ősszeirási biztosnál akár szóval, akár Írásban: lchef^*terj©»*téijrf.
Az, aki a választói névjegyzék dlen saiát személyének kihagyása miatt szólal fclr ha bejelentőlapot még nem .töltött ki, az( felszólalása alkalmával utólag köteles kiállítani és az összeíró biztosnál beadni, Nagykanizsa, 1920. január 9-én.

^ 0). 2föfcrí >fc
eljegyzésig és csketési kártyákat; -. báli
meghívók- és lívazAfXfíg ofáncrendekct ... a..legolcsóbb .
f
:t r
r; •<■\' ••\'á^ í : iö>í, r t
VILÁG
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda. ::
Pénteken, szombaton és vasárnap
január hó 9, 10 és 11-én
A nyugati bestiák
lll-ik része A. rejtélyes harmadik.
J8nl A Icgkoloszálisabb (ilmmii:
\' A KAKUK HERCEG.
filfadisok kcxJcto: HüM/naj-okon <; c\\ :■{ órakor Va*ir- ín ünnepnapokon\' 3, 5, fól 1 6x X ónkor.
Üirjly-S5t!fefe tfenfejjfeisig Kagrhaizsii
Fel h ivás.
A „Király-Sörfőzde Részvénytársaság" Nagykanizsán 19/0. évi jr.nuár hó 8. napján tartott rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy a részvénytőkének 4.000;000 koronáról 5.000,C0Q koronára való felemelése céljából 5000 darab egyenkint 200 korona névértékű névre szóló uj részvényt bóteát ki, mely. részvényekre az eddigi részvényeseknek részvényeik arányában az átvételi jog biztosíttatik az alábbiak szerint* akként, hogy minden négy darab egyenkint 200 korona névértékű" részvény után. egy darab uj "kibocsátású 200 korona névértékű részvény esik.
Felhivatnak tehát a részvényesek, hogy igényűket részvényeik bemutatása mellett, legkésőbb 1920. évi január hó 31. napjáig a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank röintézcténél Budapesten, vagy annak nagykanizsai fiókjánál bejelenteni és egyidejűleg ugyanott minden darab uj részvény után bélyegilleték és rész-vénykiállitási költség fejében 12 koronát befizetni szíveskedjenek."
Aki a megállapított határidőig igényét be nem jelenti, az uj részvényekhez való jógát elveszti.
Az uj részvényekből csak egész részvények adatnak ki.
Az uj részvények 1919. évi október hó 1-től, vagyis az 1919/20-iki; üzlctévtől kezdve\' részesednek a. vállalat nyereségében- . .
Azón részvényekét, melyekre vonatkozólag n részvényesek átvételi igényűket a fenti időpontig be nem jelentik, az igazgatóság fogja értékesíteni. —
Nagykanizsa, 1920. január 8. r-rJ..
Az igazgatóság.
386-1
Brt.esités/-^-.-
Értesitem a n. é. közönséget, hogy JKirűzsini. 21. szára alatti Házban
azt a mai kornak jnégj felelőieg berendeztem, litelekról és italokról gondoskodva Jesz. —" Jó balatoni és íapóleai\' bőrök mé^
\' . i-. Kérem a n. é. közönség^ B. Iátor gát ásat.
Tisztelettel
W^jó Stojanovits Lambertné.

_....... !
gummiból és ércből, dátum \' és \' zsebbélyegzők, festék párnák és\' festékek. Vésések: Betű, mo-nógramm, ..cimer,, arany, • ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, — arany és ezüst monogrammok készittet nek. Kizárólag ogyédQU szaküzlet I - Első beszerzési forrás!°
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme \' 233 Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a címre ügyelni!
Értesítés.
Tisztelettel értesítjük igen tisztelt v.c-vöinkct, hogy a hatósági cikkek kimérésével meg lettünk bízva.
Tehát mindazok, akik üzletünkben óhajtják a hatósági árucikkeket beszerezni, e2t az Élelmezési hivatalban a régi igazoló könyvecskék beadásakor bejelenteni szíveskedjenek 1920, jan. 12-én.
Tisztelettel . - Boldics és Társa
József főhcrceg-ut 62
Villát szőlővel
azonnali megvételre keres
Aczél Ignácx ingatlanforgalmi, irodája, Föut 8. szám alatt. 383—!
URANIA
mozgókép-pAlola
lVozgönyt-utea. 4. sz.
Csütörtökön és pénteken, jan. 8. 9-én. „Star** vígjáték-est!
Tilos á csók
Irta: Pásztor. Rendezte: Balogh. FósxcreplOk: NIJ. If«V.uinViriiSy . . . Dr. l;r«2<iyi (^rra Ifcnifcúc IrinSíyn<5 ... J.óth ila " Molly M Ja^ji-a M*uyn\\\\ovv<r.ki IKxm Ko\'c»it«ro>.....í-asiló Imrr
Előadások kezdetéi Hétköznapikon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3. 5. fél 7 és 8 órakor. \' \'
Dunántúli Élelmiszer* - forgalmi Vállalat ^ fiaoykanizs^!0^
59.
H.crks.K
■ i M\'.O ■)\'■,
Iroda és raktár: Csengerl-ut. 6. sz.

Közellátási céfekraiváiárolunk Minden mennyisedben, napi -áraké t/c.Kii: készp^n&flzeíás ellenébén ii
iro : i\'"\'Ti r^.líftyói.
Élő- és leölt sert<*sdíef. VidföléköT. íV\'i • •
\'limt V-K »•<- ^Múj, ....ói- •
-Babot \'éy
fíg.véb>élel\'misz.ereKeti ,
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatalt ""Égyesülés
v. megbizotya. •<■•■ • ..<-
» n
Lehetóleg minlázoit árajánlatokai személyesen vagy. írásban Ííudánkban d. e. 8—12 és d..u. óráig kérjük leadni.
2H0
Nyomatott a laptul^jdooosoh. Zalai és Gyarmati nyomdai mülntézetében.
59-Ik évfolyam.
Nagykanizsa. 1520. január 10. Szombat.
7. szám.
,kereszteny politikai napilap
Sititoiiiííg viiWMvsuI: F«-nt:13.
_ lnt.forta.-tcl.fon 113. ——
Megjelenik mindig kora reggel.
Főszerkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
felelős szerkesztő:
BODROG KÖZY ZOLTÁN
Előfizetés! árak:
F.gíje evre 156 X. «Kv» 78 K. ívre K Eíiy hira 13 K- Kgje-v sifao 60 í.
Sok a képviselőjelölt.
Mit gondolnak önök jóemberek ? — Tulajdonkép miről is van szó. Üzletről, vagy a veszett fejsze nyelének a megmentéséről, vagy pozícióról vagy miről hát ?
Uraim, mért küldtük Apponyiékat Pá-risba ? Azére, hogy megmutassuk, vagy egy kissé talán jobb, fütöttebb vonaton, meg-kocsikáztassuk őket ?
MirŐl is van hát szó tulajdonképen. Miért burján ózza a föld azt a sok, sok képviselőjelöltet?
Miért agyarkodunk, miért csattognak a fogak? Miért háppognak a hangok ?
Ha nem csalódom, hazát akarnak menteni. Mi, ti, ők, mindnyájan csak a hazát egyedül a hazát akarjuk a régi rámába húzni. Ehez sok ember kell I
Igaz, sok lud disznót győz, djc mólyen tisztelt uraim, mí nem disznót akarunk most pörkölni, nem disznótort ül most a magyar nemzet;, ma* nmea^aaökség; ennyr-la^ftM— \'Urwm,:.ncpn\'::ftk>«n .-szükség, sok emberre, a sok ember csak mint egy erob^r kell 1 Az ország levegője a kortesbeszédek lármájától, prográmmbeszédek kevés hangjától telitett. A jelöltek özönné lepi el a párt klubbokat. Hivatalos-, központi-, ön-és a jó: Men tudná minden variációját elsorolni annak a sokfél® jelöltségnek, amelyek az ambieió kibuggyanásig telitett jó-szándékukat, energiájukat akcióba akarják vénni.
Éljen I Nagyszerű l Lássuk az ambíciót l Lássuk a energikus akciót 1
Ma nem a régi kortes lármával kell felverni a választókerületek határát. Ma nem szónoklatokra van szükség. Nem ülésezések kellenek; hanem le kell ülni kérem tisztelettel.
Amilyen jól esett hallani, hogy a béke vonatját orkánszerű ovácio kísérte végig a sínpárokon, amilyen jól esett Apponyi gróf biztató szava, amelyik nekünk is szól, nemcsak a bicskeieknek, hogy nem engedjük bemocskolni Magyarország becsületét, ép olyan rosszul csík látnunk azt a rcftcrietes
törtetést, ami ma a.\' képviselőház felé való gravitálásban csúcspontosul.
Félre Hát a nemtelen fegyverekkel 1 Párt, egyéni érdekekre, nagy mondásokra, nagy ígéretekre, farsangi dobverésre, jelszavak csapkolózására nincsen szükség. Egység kell I Keresztény nemzeti egység s ezzel karöltve keresztény, becsületes nemzeti munka I
Ne kacsintgasson mindenki a parlament felé.
. Bodrog.
A békevonat utja
Azonban, pardon uraim! Önök nem gondolnak arra, hogy önök pazarló, meggondolatlan emberek. Nem gondolják el, hogy népszerűség hajhászásuk, fizikai és szellemi tülekedésük saját énjüknek a pazarlása. — Mert ugy-e uraim, önök nem . lesznek mind képviselők.
Az önök 95Vo-a duzzogó, letört ember lesz, aki egy szép napon meg fogja állapítani, hogy „nem érdemes dolgozni."
Kell dolgozni, de fizikai lehetetlenség, mindenkinek a parlamentben dolgoznia. * Uraim, önök kitűnő polgárok, hivatalnokok stb. Önök nagyszerűen tudják a régi mesterségüket. Mért akarják ott hagyni? — Uraim régi munkájukkal jobbár, megmentik a hazát, ne cserélgessenek. Ne kecsegtesse a mandátum annyiukatl
Nagyon nehéz kenyér lesz most azl Mélyen tisztelt uraim, most nemzetmentő problémákról van szó: államforma kérdése, államfő kérdése, a birtokreform, gazdasági kérdések. . . ■ Ezek mind élet, halál kérdések.
Budapest, január 9. A békedelegáció vonata hétfőn délelőtt 10 órakor érkezett Bicskére. A vonat 4 percig időzött az állomáson, ahol a környékbeli falvak küldöttsége és pár ezer főnyi tömeg ünnepelte Apponyiékat. Dr. Lakatos Frigyes üdvözölte hatásos" beszédben, amire Apponyi n»ár ^hosszabban nem -tudett- viiMtxAfl&r a.
mozgo vonatról: „Magyarország becsületét megvédelme2ZÍiV.
;.yV^VWUtvonal mentén.végig.iz ünneplők óvációja kísérte a békevonatot.Moson, Hegyeshalom, Sándorfalu és Királyhida községek küldöttségei magyar, német, sőt Sándorfaluban horvát nyelvén is kérték Appony.it, liogy ne engfjüs « nyugatma-gyarországi németeket \' áz anyaországtól elszakítani. \'
Amint Apponyi megjegyezte, a hazához való hűség mind nagyobb ctővcI tört ki, min\'á inkább közeledtek a határhoz.
Könnyekig megható volt,\' amikor Ki-rályhidán Turner Mátyás, Sopron város po!gáí%jStere tiltakozott Nyugatmagyarország elswkitása ellen, Beszédét esdeklő, könyörgő felkiáltások zavarták : „Nem tudunk Magyarországtól elszakadni". „Nem akarunk Ausztriához csatlakozni".
Apponyi válaszában ezeket mondotta : „Bármint húzzák is meg országunk halárait a békekonferencián, Magijarorsiág határai addig fognak kiterjedni, ameddig « hű magyar sxivek dobognak.
Az állomásokon mindenütt a Hymnusz hangjai búcsúztatták a békéért nyugatnak gördülő vonatot. A békepontok tárgyalásának módja.
Páris, jan. 9. Párisi politikai körökben azt mondják, hogy a magyar békedelegátusoknak csak csak bizonyos idő múlva adják át a békeszerződés pontjait. A békeszerződés több pontja még nem végleges, különösen a jóvátételre vonatkozó részek. A szerződés átadása után határidőt tűznek
ki, amelyen > belül a delegáció válaszolni tartozik. Az eljárás ép olyan, mint volt az előző nemzeteké, akikkel békét - kötöttek. A határidő rövid lesz. Módot adnak Apponyi grófnak, hogy közben hazautazhasson s a választ Budapesten szövegezhesse meg.
A külügyminiszter már összeköttetésben ..vanm magyar béke delegátusokkal.
Budapest, jan. 9. A bákedclcgácíóval, amely a szerdai napon megérkezett Neuilly-be a külügyminiszter már egyenes összeköttetésben van.
Magától a békebizottságtól azonban a külügyminiszter még semmi értesítést nem kapott, hogy a magyar delegációval e2Ídeig valami is tőrtánt volna.
Az oláh képviselőházban csak oláhul lehet beszélni.
Bukarest, január 9. Az „UniversuT című lap közli, hogy az oláh képviselőházban az egyik gyűlésen Britsch Rudolf az áruló szász képviselő németül akart beszélni. Erre óriási lárma, orkánszerű vihar támadt, majd az elnók kijelentette, hogy az oláh képviselőházban csak oláhul lehet beszélni. Azt hisszük, nem kell hozzá kommentár.
A kisgazdapárt agitációja.
Budapest, január 9. A kisgazdapárt nagyarányú választási agitációt folytat. Nagyatádi Szabó István még Somogyban van. Rubinck földmüvelésügyi miniszter mintegy 90 párttaggal Miskolcra utazott, ahol négy vármegye gazda közönsége nagygyűlést tart. Nagyatádi Szabó István a napokban Ceglédre utazik, onnan meg Szolnokra megy. Cegléden a kisgazda párt jer. löltje dr. Dobos Sándor helyettes polgármester. Vele szemben a nemzeti egyesülés: részéről Haller István lép fel.
Zalai K
öft
Ö n y
1920. január 10.
Huszár Károly körútja
Budapest, jan. 9. Huszár Károly mjjri nisztcrelnök csütörtökön n megcsonkított He.nt-vármegyéhez tartozó ipolyfnlvai és ipofysági kerületeket járta be, ahol a ker. nemzeti egyesülés párt jelöltjeinek támogatására hivta fel a választókat.
Nagymaroson Koraffiát államtitkár a kerület képviselő jelöltje mondta el prog-ramna beszédét.
Ezután Huszár Károly miniszterelnök szólalt fd.
Rámutatott arra, hogy a kommunizmus nem a magyar munkásnép uralma volt, hanem egy kisded összeesküvő társaságé.
Üldözték az erényt és a régi erkölcsöt, meggyalázták ami Szent volt bennünk.
A sir szélén áll az ország, nem lesz itt uj elet, ha \'nem szállunk magunkba, nem vetkőzzük le bűneinket. Ujabb életet kell kezdeni a munkásoknak is és az intelligenciának is.
A kommunizmus veszélye még nem mult el. A napokban derült ki, hogy merényletet terveztek a kormány tagjai, a fővezér és egyes középöletek ellen.
Mi nem törődünk vele. hogy mi lesz velünk, mind férfiasan állunk a helyünkön.
Kérlelhetetlenek teszünk mindenkivel szemben, aki szentségtörő kezét a keresztény Magyarország ellen fel meri emelni.
A következő állomás Szob volt, ahol Huszár Károly miniszterelnök hosszas bestédben fejtette ki a kormány demokratikus programraját.
Rámutatott, hogy negyven év óta helytelen politikát követtek az országban, mert becsületes külpolitika helyett osz\'álgérdekekre néztek.
Soha még becstelenebb játékot nem űztek a magyar néppel, mint a proletárdiktatúra alatt. Súlyosan érezzük következményét, hogy rászoktatták az embereket a munka-kerülésre.
Keresztény, nemzeti alapon álló crös kormányra van szükség, amely minden visszaélést, kizsákmányolást, uzsorát meggátol A zsidóságnak — mondotta Huszár Károly — bele kell nyugodnia. hogy mi keresztények vagyunk itt az urak ebben az országban. Ez az ország sohasem lesz más. mint keresztény ország. Aki megpróbálja, hogy szembeszálljon vele, azt el fogjuk tiporni.
A nagy tetszéssel fogadót! bezzéd után Karafiát államtitkár fejtette ki programmját.
Ezután a miniszterelnök és társasága tovább utazott az ipolysági választókerület községeibe.
Itten Ernst Sándor pápai prelátus, a kerület képviselőjelöltje mondott beszédet.
Mindenütt, amerre járt a legnagyobb lelkesedéssel fogadták Huszár Károly miniszterelnököt és kíséretet.
A föld birtokreform javaslat tárgyalása.
Budapest, január 9. A földbirtokreform javaslatot az összeülő nemzetgyűlés első-sorban fogja tárgyalni. Addig is azonban, amíg e javaslat törvényé válik, megkezdik az egyes nagyobb birtohok parcollázÁsát.
Az első nagyarányú földosztás Csőn-grád vármegyében lesz, Palavichini őrgróf uradálmában, A felosztandó uradalom a Tiszáninneni járás 90 ezer kat. holdnyi területe ; Pusztaszer, Sövényháza, Tömörkény, Csany, Lcvelény, Baks, Hantháza, Percsora, Sándorfalva .majorokból áll. Első osztályú szántóföld ára holdankint 4000, a második osztályúé 2500 K-ban állapíttatott meg.
Ultimátum Romániának.
Budapest, jan. 9. Bukarestből jelentik kerülő uton. Az entente újév napján ultimátumot küldött Bukarestbe, amelyben követelte, hogy Románia haladéktalanul üritse ki Magyarországnak a dcmarkácionális vonalon tul fekvő, meg megszállás alatt levő területeit.
Az ultimátum követeli, hogy ismerje el Románia a „Szövetségesek jóvátételi bizottságát." A magyarországi rekvirálások dolgában 8 napi határidőt tűzött ki a követelések teljesítésére. Ellenesetben Romániát kilépettnek tekintik az etenté bői, amivel együtt jár, hogy minden engedményt, amelyet eddig az ententétől kaptak semmisnek tekintenek. Ugyancsak ez a távirat jelenti,hogy a román király családostól Vajda Vojvodá** miniszterelnökkel Párisba utaznak, hogy kifejezzék álláspontjukat a magyar békével szemben.
Csak technikai okok halaszthatják el a választásokat.
tiudupesl. jan. 9. Politikai és újságíró körökben az a liir terjedt el, hogy a válasz-tások határidejét kitolják. Haller István ezekre a hírekre kijelentette, hogy beszélni sem lehet róla, hogy politikai okok miatt január 25-éről eltoljuk a választásokat. Ennek oka egyedül csak technikai lehet. Ugyanis, ha az egyes választói névjegyzéket ncin tudnák kellő időre elkészíteni s ez a tecknikai nehézség több választókerületben előfordulna. Dc hiszem, — mondja Haller István — hogy ezekkel a nehézségekkel meg tudunk küzdeni.
Apponyi gróf nyilatkozata a zsidókérdésről és az internál-takról.
Prés, január 9. A Wiener ^lorgcn Zeit-tung irja.Grün Oszkár a zürichi sajtóközpont vezetője a svájci határállomáson ti-lálkozott Apponyi Albert gróffal. Alkalma volt a zsidókérdésről beszélni, amire Apponyi igy válaszolt:
\' \' Magyarországon a zsidókat nem üldözik mint zsidókat, hanem mert a zsidóság hallatlanul nagy számmal vett részt a bolsevikok vérc^ nemzetrontó uralmában. Kun Béla még most is állandó összeköttetésben van az orosz bolsevikokkal s még most is folytatják aknamunkájukat Magyarország ellen.
„Én is jól tudom, hogy a bolsevikok zsidókat is üldöztek," azonban a zsidóság oly hallatlan számban vett részt a haza megrontásában, be kell látniok, hogy egy ideig a mostani keresztény, hazafias szellemű Magyarország-ban vezető helyen nem állhatnak.
Az internálások kérdéséről ezeket mondotta:
„Az internált kommunisták szabadon bocsájtása lehetetlen, mert ezek szigorú ellenőrzése nem magyarországi, hanem európai kérdés".
Hohler nagybrittaniai meghatalmazott Budapesten
Budapest, jan. 9. Huszár Károly miniszterelnök ma délelőtt hivatalosan fogadta Hohler nagybrittaniai rendkívüli követet, meghatalmazott minisztert, aki jelenleg Nagybrittania főmegbizottja Magyarországba van kirendelve.
A főmegbizott több mint egy óráig időzött. Huszár Károly miniszterelnöknél, aki részletesen informálta az ország jelenlegi helyzetéről.
Az ügyek megbeszélésénél a főmegbizott részéről a legnagyobb megértés mutatkozott. A miniszterelnök a legnagyobb megelégedését adta tudtára, hogy Nagybrittania részéről diplomáciai közeledések vannak Magyarország felé.
— Kisgazda testvérek, ragadjátok meg és tartsátok továbbra is lelkesedéssel Ujváry Géza zászlaját. Ti közületek való, bolaogitani akar benneteket épp ugy, mini a város meg-gyötört polgárait. Ne engedjétek saraitokat megbontani, mert a gombamódra szaporodó jelöltek minden eszközt felhasználnak, hogy benneteket felaprózzanak. Hívatlanul álarcos próféták járnak közietek, hirdetik nem keresett eszméiket, hogy a január 25-iki nagy győzelem elmaradjon, Gondoljatok arra, hogy aki most bont, ae ellensége keresztény hazájának. ellensége kisgazda lestvéreinek, és tördeli reményeinket.Emeljétekniagasra Ujváry Géza zászlaját, melynek rúdja az édes anya földbe van txtegyökeiesvc.
1920. január 10.
hírek.
— A kereszténység hivatalos jelöltje Ujváry Géza. Aki boldog várost és falut akar, az nem mehet a Judások zászlaja alá, annak a mi táborunkban a helye. Ujváry Géza lobogójára a keresztény Magyarország, valamint a falusi és városi polgárság boldogitásának szentséges céljai vannak Uya. Aki ellenünk dolgozik, az ellensége keresztény hitünknek és magyar hazánknak, mert bontani igyekszik sorainkat és ellenségeink vállán akar bejutni a parlamentbe. A kommunizmus igazolatlan lovagjait verjétek ki magatok közül, mert mj.\'ljukban nincs öröm. jövöjükben nincs rtmény. Aki a kommunizmus alatt kabát-fa\'scgitöje volt a bitangoknak. aki elölt a keresztény egység nem fontos, az elveihez ezután sem lesz soha hü. Tömörüljetek keresztény testvérek, mert ebben a városban is rohamra készülnek ellenségeink, -í mert sírotokat akarják megásni.
— A közelgő választásokon a szavazás kőtelező. Ezúton tesszük közhírré, mindazoknak, akiket illet, akiknek szavazati joguk van, hogy hazafias kötelességük jogukat igénybevenni. Minden szavazat egy hang, egy tett; az ujmagyarország felépítésében. Akik eme joguk igénybevételét megtagadnák, távolmaradnának eme hazafias kötelességüktől, mint törvénybeütköző cselekmény tekintetik a a törvény szerint büntettetik.
— Nagykanizsa népe 1 Polgártársaink l Megmondotta a francia generális: A magyar béke kemény lesz. Nem így leszi Ismerjük ellenségeinket, a kalmárldkü angolt, a boszuálló franciát, tudjuk, hogy amit Párisban ránk diktálnak az a béke kíméletlen, sőt lelketlenül kegyetlen lesz. -Mégis mit látunk itthon ? Fásult közönyt és bűnös nemtörődömséget a haza sorsa és jövendője iránt. Azután a magyarság Ősi átkát: a széthúzást, gyűlölködő pái tos-kodást és a most vagy soha szükséges nemzeti egység bontogatását. Magyarok l Választó polgárok I Ébredjetek végre! Legyen már vége a részvétlenségnek. Hisz nemcsak magatok és utódaitok, de nemzetetek és hazátok fennmaradása forog kérdésben. Ti pedig bünős bujtogatók takarodjatok félre a a háborúk és forradalmak szenvedéseiből föiépülőben lévő ma- . gyar nép együttérzésétől, a keresztény nemzeti egységtől. Polgártársak ! Hazánk
keresztény nemzeti politikánk mai helyzetének megbeszélésére vasárnap 1920. évi január hó 11-én délelőtt 11 órakor Nagykanizsán a Deák-téren, délután 4 órakor K.\'skanlzsán a Templom-téren pártgyülést tartunk amelyen: 1. Megnyitó beszédet mond Dr. Szekeres József. 2. Politikai beszédet mond Dr. Hegedűs György. 3. Prog-rammját ismerteti Ujváry Géza. 4. Politikai beszédet mond Dr. Tamás Jánosi 5. Záróbeszédet mond P. Hédly Jeromos. A nagy cél érdekében vegyen részt gyűlésünkön Nagykanizsa minden polgára. Nagykanizsa, 1920. január 7. A keresztény nemzeti egye-sülás pártjának intézd bizottsága.
— Vasutasok t Holnap 10-én d. u. 6 órakor érdeketekben gyűlés lesz a Ke-\' resztény Otthon nagytermében. Jöjjetek el mindnyájan. Összetartásban, közös szervezetben van az erő. A kommunizmust megdöntöttük, de meg kell döntenünk az idegen faj kezében lévő intézményeket ís. Különösen a destruktív irányzatot hrrdető »
___Zalai Kő z I ö n y
és támogató sajtót. Hosszú, nehéz és kitartó keresztény munkára lesz szükség, amit csak. közös keresztény szervezetben tudunk megvalósítani.
— A „Move" helybeli osztálya polgári keresztény férfi cs női tagokat is felvesz. A ,.Movc"-ba belépni óhajtó polgári egyének felvétel végett a „Move" elnökség irodájában (Frigyes-laktanya) jelentkezzenek. Tagdij évente: férfiaknak 48 K, nőknek 24 K, 15 évnél fiatalabb leány és fiúgyermekeknek 12 K. A belé-pésre jelentkezők kötelesek a „Move" elnökségének a jelentkezés alkalmával egy igazolványhoz szükséges fényképet átadni. Bodó ezredes, a „Move" elnöke.
— Felhívás. Tekintettel a rendőrség államosítására, o záróra megállapítása a szombathelyi kerületi főkapitányság hatáskörébe tartozik. Ezért felhívatnak mindazok, akik esetleg zárórameghosszabbitást akarnak kieszközölni, hogy ebbeli kérelmüket még idejében nyújtsák be írásban a helybeli kapitányság utján, hogy az engedély a kérdéses napra Szombathelyről idejekorán visszaérkozhessék.
— Hadifoglyainkat I Az a nagyszabású akció, melyet a magyar Hadügymi-niszterium inditott meg már hatodik éve szenvedő véreinkért Nagykanizsán sem maradt eredmény nélkül. Szegények fillérei, gazdagok százai együtt fogják azt a hatalmas tőkét előteremteni, mely meghozza a közeljövőben a szabadulást azok részére, akik legtöbbet szenvevedtek hazánkért. A boldog békevilágra emlékeztető ezüst koronások között megcsillan egy aranygyűrű, egy ezüstkanál s talán ép sttól egy kedv«s emlék, ^kikért feláldozzák. Ezúton szavazunk köszönetet az ed<figi: adakozóknak, kik példát mutattak, hogy semmi áWozat sem nagy a szent célért s nyugtázzuk; szíves adakozásukat: 1919. dec. 30-án tartott „Hadifoglyaink" című előadás bevételeiből jegyzőkönyvezettenüI máradt 1232 korona. Koon Cs. Pál 10 K, Kabányi Mihály 20 K, Ribner Mór 5 K, Waligursky Antal 10 K, Petrics Juliska 40 K, István Margit 10 K, Mutschcnbacher Imre 7 K,- Kenedy Anna 20 K, Cyömery István 40 K, Lampel Adolf 60 K, Bentsik Mihály 20 K, Eperjessy Im-réné 20 K, Csöngc Ferencié 4 K, Horváth Lajosné 2 K, Sanveber József fhd. 20 K, Dr. Mutschenbacher Edvin 10 K, Fatér Lajosné 10 K, Frank Vilmos 20 K, Doupona lsván 10 K, Váradi hadn. 10 K, Jákai N. 10<K, Tóth József 10 K, Kővesoy Boer Gusztáv né 4 K, Dr. Fábián Zsigmond né Í00 K; Kádár Lajos 5 K, Orthoffer Gusz-távné 20 K, Halász I.-né 20 K, Metzger Ferencné 20 K, Strém L.-né 6 K, özv. Sc-lek József 10 K, Darvas Lajosné 50 K, Hampó Mari 12 K, Szecső Paula 5 K, Fülöp L-né 20 K, Kalamár Mátyásné 10 K, Tiszó Ferenc 10 K, N. N. 4 K. Zalaváry Piroska 5 K, Brogsmieder József né 100 K. összesen 2001 korona. — További gyűjtésünk eredménye: Majtényi Károly 10 K, özv. Kováts Józsefné 5 K. Kenédy Anna 30 K, Szabó István 20 K, N. N. 30 K, Janda Károly 20 K, Sanvébcr József 20 K, Pitó András 2 K, Dr..Kiss István 20 K. Összesen 157 korona. Értéktárgyakat adományoztak : Gyömörey István 10 drb. ezüst korona, Arthoffer Gusztávné 3 drb. ezüst korona, 1 drb\' ezüst vitézségi érem, Halász JenŐné tanító 4 drb. ezüst kanál, özv. Kováts Józsefné 2 drb. ezüst egy koronás, Kenedy Anna 1 arany gyürü, Koán Irma 2 drb. ezüst egy koronás, Nagy Irén 3 drb. arany gyürü, N. N. 2 drb. ezüst kanál, Janda Károly 6 drb. orosz rubel, 1 darab román lei, Dr. Plihál Viktor 20 drb. ezüst egy koronás Wébcr Jánosné 3 drb. ezüst 5 koronás, N. N. 4 drb. ezüst egy koronás, a „Szociális Misszió" szilveszter-esti mulatsága tiszta jövedelmének 500,,„-át szintén felajánlotta a „Hadifogoly-alap" gyarapítására.
__.__3
— : - ~ >
— Vilmos császár búskomor.
Amerongenböl érkezett hírek szerint Vilmos császár, a nemrég még ruganyos, fiataloe, nyakas ember, nagyon megroskadt. Neu-raszténiás idegrázások gyötrik, amik lábait éz kezeit azonnal észrevehető resaketásben tartják; Beszéde vontatott, unottan lassú. Nem kivánkozik vissza Németországba sem, mert elveszettnek tartja. Ugy gondolja, hogy tanácsadói és az egész népe becsapta őt.
— Cseh szén Budapestnek. Budapest szénellátása javul. Kilátás van rá, hogy a morva-ostraui szénvonatok pontos beérkezése elé ujabb akadályok nem gördülnek.
— Táncmulatság. A" „Kispipa" vendéglő törzsvendégéi folyó hó 10-én, szombaton este 7 órakor Sugár-ut 23. szám alatti helyiségében foszák Feri hírneves cigányzenekara közreműködésével jótékony-célu zártkörű táncestélyt rendeznek. A tiszta jövedelem a nagykanizsai szegény gyermekek javára fordittatik. Tekintettel a nemes célra, számos látogatást kér Gödőr-házy Lajos vendéglős.
—■ A csöppség című „Star" vígjátékot mutatja be az „Uránia". Mindenki ismeri a „Csöppség" c: acinmüvet, mely most filmre átdolgozva lesz látható. A főszerepet Clary Lottó bájos és gyönyörű művésznő, ki méltó vetélytársa Lóth llának, és azt hisszük ezen bemutatkozta után meg fogja nyerni a közönség tetszését. Az apa Kornay Richárd játsza, ki még a leányát ís clkártyázza. Ambró pedig Costa Viktor lesz, a szerencsés nyertes. A rendezést Stcin József látta el nagy műizléssel.
Színház
Heti máior:
Szombat: Svihákok.
Vasárnap: délután: Farsang Tündére. » este: Svihákok.
— Színházi hir. Ma ismét ritka élve. zctben lesz része a közönségnek. L. M, Zícher világhírű klasszikus operettjét adják derék színészeink. A próbákból itélve szenzációs Jesz. Külön érdekessége lesz az előadásnak H. Zombory Ilonka és Érckővy hires „Tvihak tánc"-a. A darab főszereplői: Bogár Gizi, Kűrty Böske, Kovácsics Margit, H. Puskás Ilonka, Antal Nusi, Szemere Józsa, Göndör, Bakó, Király, Sziklai és Dezső. A társulat nagyban készül Hercaíeg Ferenc „Fekete lovas" c., igaz hazafias szellemben megírt szenzációs drámájára.
Vásárolok nagymennyiségű takarmányféléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
va.Miti állomásra szállítva legmagasabb
:sJl árban.
Telefon 195. Iroda: Kinizsy-utca 2 a ■
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
4
Z a I & \\ Közlöny"-
1920. január 10.
Értesítés!
A n. é. közönség szíves. tu-! domására hozom, hogy Kinlzsy-I utca 25. szám alatt, a volt Kohn-1 féle fatelepet megvettem. Telepemen állandóan kaphatók elsőrendű hasáb-, dorong- és vágottfa min-w den mennyiségben. Azonkívül el-0 vállalok háznál való tűzifa felfüré-szelését, apritását géppel. Szívei párifogást kér tisztelettel
Pléh Lajos
Kinizsy-u. 25. — Telefon 371.
)0QQQQ\\
Irodában alkalmas két darab
használt széket
vennénk. Ajánlatokat kérünk lapunk kiadóhivatalába.
Értesítés.
Tiszteletid értesítjük Igen tisztelt vivőinket, hogy a hatósági cikkek kimérésével meg lettünk bízva.
Tehát mindazok, okik üzletünkben óhajtják a hatósági árucikkeket beszerezni, ezt az Élelmezési hivatalban a régi igazoló könyvecskék beadásakor bejelenteni szíveskedjenek 1920. jan. 12-én.
Tisztelettel
Boldics és Társa
József főhcrceg-ut 62.
URANIA
mozgókép-palota
Rozgonyl-utCA V «x.
Szombat és vasárnap, jan. 10. és 11-én „Star" vigjáték-est!
A csöppség
Rendezte : Stein József
Pisxeieplök ■
l>«fi,«kiíi f\'VMbtrlo/oi . . . X\'.rr.ty Rkt^rJ
Cvipr^í.......O-wy loU\'"\'
Amt>r* r.iiUn f.)WbitlÓfcö> . C^U Vikto:
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és S órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5. fél 7 és a órakor. - -----;
Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u- 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a inai kornak meg-felelőleg berendeztem, ttelekröl és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
3os-)o Stojanovits Lambertné.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
(^Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések i BetÜ, mo-nogramm, cimer, arany, ezüst
és elefántcsontba. Bőrtárcákra, _
arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet 1 - Első beszerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér X. szám.
PC Kérem a címre ügyelni 1
Villát szőlővel
azonnali megvételre keres Aczél Ignácz ingatlanforgalmi iroda;... Főút 8. szám alatt. 383 - 1
VILÁG
nagyraozgó színház
a Szarvas-szálloda. :
Pénteken, szombaton és vasárnap
január hó 9, 10 és 11-én
A nyugati bestiák
lU-ik része A rejtélyes harmadik.
Jön I A Icgkoloszálisabb filmmü:
(tar A KAKUK HERCEG.
E&uJisok kexdcte: H&löiaapokoo 0 cj 8 4r«kor Vitix- ó üoMf-tupokon 3, 6, ícl ? X óíiko:.
ZALAI ES GYARMATI
nyomdai műintézet és könyvkötészet
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 13.
00030
Elvállalunk mindennemű könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát gyors és pontos kivitelben, mérsékelt áron.
A „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Nyomaton ..i laptulajdonoHOx Zalai «>.«• Gyarmati nyomda: &affls&é20tébon
59-lk évfolyam.
Nagykrakta. 1B9, január 11. Vasárnap.
8. szám.
keresztény politikai napilap
Ss«rJce»té*ég és kledvhivnU]; Fő-at 13. -— Jnterurb«n-tcl<loji - Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Előfizetési árak:
Megjelenik mindig kora reggel. ...................................................-J Dr. HEGEDŰS GYÖRGY BODROGKÖZY ZOLTÁN Eges* évre 156 K. Félévre 78 K. Negyedévre 39 K. Egy tón 13 K. Egyei sMim 60 í.
Magyar kötelesség.
A most újjáéledő nemzeti irányban elsősorban az eszmét: a keresztény Magyarország magalapozását s felvirágoztatását Icell minden józanul gondolkodó hazafinak szolgálnia. . .
Ujváry Géza zászlóját nem maga, hanem a keresztény tömeg bontotta ki, mert ő benne látta a férfiút, aki önzetlenül és szilárdan tartja egyik kezűben a nemzeti lobogót, a másikban pedig a keresztet. Ezrekre menő tömeg kiáltotta az ősz szép vasárnapján az Isten háza előtt: Éljen Ujyáry Géza képviselő jelöltünk I A nép hivó szavára lépett Ujváry a porondra I
A mostani képviselőválasztásoknál mindenek előtt tartsa szem előtt, aki igaz magyarnak érzi magát, hogy egyéni érdekek szolgálatába ne szegődjék. Tegye mindenki félre egy YWra~id6re-az -tjnzésből fakadó érzelmeket, és tekintete előtt egyedül az eszme és annak szolgálata lebegjen I
Ha lelkesedéssel éltetted a férfiút, akit a keresztény-tábor választott ki magának, hogy mint vezérét kövesse, becsületed kell, hogy su-galja a rendületlenül való kitartást a kibontott zászló mellett.
Ne keresd ma a szép szavakkal dobálódzó, mosolygó szemű jelöltet, aki neked is, a másiknak is megigér mindent, hanem egyedül a dolgozni tudó embert kövesd, aki nem a személyeket, hanem a keresztény nemzeti összeség jogait szolgálja.
Ujváry Gézát követni nemcsak észszerű és hazafias kötelesség, hanem itt Kanizsán jellemesség is. Ha egyszer azt mondtad, hogy őt követed, légy ember és férfi, hogy szavadnak helyt is állj I Mert amig tétlenül semmivel sem törődve várjuk a választási idő megérkeztét, addig az ellentábor ravasz kis szolgái alattómbari mozgolódnak s képesek ők is kezükbe keresztet venni, csakhogy ezáltal bekössék a jámbor, könnyen hivő telkek szemeit, hogy a parlamentbe a saját embereiket ültethessék be, kik álszent sziveikkel nem vetik meg az ellenséges tábor szolgálatát, hiszen annak emlőin nevelődtek feli
Fogadtad szent esküvéssel, hogy a borzasztó múlton okulva nem ismersz megalkuvást az eellenséggel f Tartsd meg fogadalmad, most az eszme igazi megvallása: a válasz-
tások alkalmával, nehogy a turáni átok nehezedjék újra a népre, mikor alkalma volna saját feltámadásának alapjait lerakni, újra csak a sirját ássa meg!
Ujvftry Géza diadala kell, hogy a keresztény nemzeti eszme diadala lengjen szivünkben azon hittel, hogy a szent eszmének\'nem akadnak árulói,
bizton várjuk a küzdelmet, amelyben a győzelem a miénk lesz: keresztény magyaroké, Ujváry Géza zászlaja alatt!
Légy erős és te ne. maradj az egységes tábor küzdelméből I Hallja meg mindenki az idő intő szavát l Szent ügyünk diadalában bizva kiáltsuk : Éljen Ujváry Géza !
A franciák gyűlölete
A „Journal des Debats" hazug hirei.
Budapest, jan. 10. A magyar távirati iroda jelentik A „Journal des D.ebats" nagy vezércikkben foglalkozik a magyar béke-delegátusoknak átadandó békefeltételekkel.
Ami a területi kérdéseket illeti — irja a lap — azokkal már tisztában vannak. Románia, Csehország Jugoszlávia felé esőjjatárokat, ép ugy Nyugatmagyárorszag németek lakta részeit már végleg eldöntötték, amibe M^gyarorszádnak bele kell nyugodnia. A gazdasági békefeltételeket kevésbé ismeri.
Egyébként a békeszerződés, ahogyan azt a legfelsőbb tanács kidolgozta, egymagában nem elegengő a békekérdésének megoldására.
Nem lehet tartós alkotást teremteni, amig Budapesten olyan kor-mány van, amelyik állandóan veszélyezteti középeurópa békéjét és nem hajlandó minden fentartás nélkül jóvátenni régi hibáit.
A Dunavidék egyensúlya teljesen attól függ, hogy milyen szerepet játszanak a magyarok.
A darabokra széthullott régi Habsburg birodalom .visszaállításáról szó sem lehet.
Politikai Dunaszövetségről sem lehet\'szó. Másrészről azonban feltétlen szükséges, hogy Prága. Belgrád, Bécs között Budapesten keresztül bukaresti gazdaségi megegyezés jöjjön létre
Erre a szerződésre ugy egyik,\' mint a m^sik/félnek szüksége van.
Magyarország politikai eseményei sajnos kevés kilátást adnak erre a kedvező fejlődésre.
A magyar delegátusok annak a teljesen reakciós kormánynak a
tükre, amelyik vissza akarja állítani a monarchiát, hogy erőszakkal szer rezze vissza, amit a monarchia bu-kásávál elveszített.
A magyar kormány nagyon vakmerő hangon beszél. Egész nyiltan emlegeti a tavasszal kezdődő uj háborút.
A magyar reakcionárusók, akik a hatalmat a kezükben tartják, azt hiszik, hogy a jövőben egyik nagyhatalom sem lesz képes, hogy fegyveresen interveniáljon. Ez bátorítja őket arra, hogy szomszédaikkal erőszakosan lépjenek fel. Ha nem leszünk résen, kellemetlen eseményekkel állhatunk szemben..
Bizonyos, hogy a magyarok kalandos vállalkozásai Magyarország katasztrófájával végződnek. Az ál-" wdános érdek azt kívánja, hogy eleve lehetetlenné tegyük eme terveiket, mert ezek még jobban fokozhatnák Középeurópa általános nyugtalanságát.
A francia újságcikkhez a következőket fűzi a Magyar Távirati Iroda:
A Journal des Debáts jogosnak és igazságosnak találja, hogy Magyarországot régi, történelmi határaiból kiforgassák.
Ugy erre ez alkalomból n$m reflektálunk.
Közel az idő, amikor a magyar békedelegáció hivatalos értesítést fog adni a békeszerződés feltételeiről.
Ez a küldöttség lesz hivatva, hogy Magyarország igaz megdönthetetlen szent ügyét érvekkel bizonyítsa.
Határozottan le kell szögezni azt, hogy a francia újság teljesen hazug
2
Zalai Közlöny
1920. Január II.
képét adja a magyarországi kormánykörök felfogásának, amikor azt irja, hogy tavaszra ujabb háborúra készülnek.
Ismételten kijelentjük és pedig a legilletékesebb körök felhatalmazásával, hogy a kormánykörök semmiféle háborúra nem készülnek. Magyarország békében akar élni szomszédaival. Vágya az, hogy a maga belső konszolidációján zavartalanul dolgozhassák. Tévés a párisi újság ama értesülése is, hogy nálunk reakcióskormány van. Távol áll tőle minden reakció. Nyilvánvaló, hogy amit a Journal des Debats reakciónak lát, nem egyéb, mint a kormány harca a bolsevikiek ellen, akik még mindig egyre jobban felütik fejüket. A bolsevikiek végleges leverése Európának is életérdeke.
Szakadás a kisgazda és a keresztény nemzeti egyesülés párt között
Budapest, január 10. A kisgazda és a keresztény nemzeti egyesülés pártja között ma megszakadtak a tárgyulások. 38 kerületben megtudtak egyezni, de tovább nem tudtak megegyezésre jutni.
A Nemzeti Újság jelenti, hogy a két -párt között meghiúsultak a tárgyalások. Mind a két párt szabadon állit egymással szemben jelöltöt.
Megvan a német béke.
Budapest, jan. 10. Londoni távirat szerint tegnap, jan. 10-én a nagyhatalmak az Egyesült Államok kivételével befejezték a német béke ratifikálását.
Az aláírás után a követek kezet fogtak s ettől a perctől fogva hivatalosan fenn áll a németek békéje az egész világgal az Egyesült Államok kivételével.
A békeszerződés aláírása után a francia kormány tagjai teadélutánt adtak.
A választások két napig tartanak
Budapest, január 10. A magyar kurír értesülése szerint a hivatalos lap vasárnapi számában rendelet jelenik meg, mely szerint a nemzetgyűlési választások két napig fognak tartani.
Az első nap reggel 8 órától este nyolc áráig. A másodikon reggel 8 órától addig, ameddig a szavazók jelentkeznek.
Minisztertanács a főváros és az ország közélelmezése ügyében.
Budapest, január 10. A tegnapi minisztertanácson főleg élelmezési kérdésekkel foglalkoztak. A minisztertanács ezirányu határozatai, Szabó István közé\'elmezési miniszter előterjesztései még nem hozhatók a nyilvánosság elé. Ezektől az előterjesztésektől a főváros és az ország kőzellátá-sának javulása várható. A gabonagyüjtésre vonatkozólag őrömmel állapítja meg, hogy a vidéken nagy készletek vannak. Azonban azok felhozatala technikai nehézségekbe ütközik. A kormány mind-nt eikö-vet, hogy a pótláskészletek mielőbb a főváros .lakosságának rendelkezésére álljanak.
KRÓNIKA
Mindenki álmodta már, amikor hatalmas szakadékokon vezetik valami fekete kezek s hirtelen zuhan lefelé, vagy krampusz nyelveket öltögetnek felé, majd kergetik, fut, rohan, de nincs már szusz s éppen felébred mikor vállára üt á kergető fekete kéz,
Milyen fáradtan ébredünk. Hogy riyuj-tózunk utána s mereven nézünk a szoba éjszakai sötétjébe. Keressük a másik párnát, meg a lábunknál lent a legyömöszölt paplant. Ráncos\' a lepedő s nem jön még-egyszer álom a -szemünkre.
Bakfisok ilyenkor ábrándoznak s az Öregek homlokát a gond barázdája szedi korcba, ráncba.
Egy mumus jött hozzánk megint, plé-gallérral vöröscsikkal. Álmodtuk-e, vagy igaz. Igen. ő dobbantott a lábával Belgrádban, ő szidta le a\'gyászos Károlyi-karavánt, ő piszkálta meg lovagló ostorával a kunkormányok helyét. (T. i. le is lehet borotválni ala Páris felér egy misével.) S 6 jegyezte meg, találj\' fájón „maguk ennyire sülyedtek ?" „Miért tagadta meg a magyar nemzet Rákóczit s Kossuthot ?"
Ő az, aki most is itt volt, aki óva int bennünket a kalandos vállalkozásoktól.
Tábornok ur 1 Franchct d\'Esperey tábornok ur! Ha az angolok nem mennek ki Galaisből, vagy egyszer nem lesz az önöké Provence, vagy Beltagné s önöket valami zulukaffer, vagy sziuindiánus bagázs kirabolja, ha Páris lámpáit a gyűlölet elhomályosítja s önök vitéz franciák a magyarok lelkesedésével, az önök heves vérével égő frank hazaszeretetükkel kardot törnek élet, vagy halál fölött, tábornok nr. önök is kalandoskodnak ? Táborr.ok ur vizi halászok lesznek-e, ha a Garonn, a Rohn, a Marne, a Seine vize francia vért . höm-pÖlyget, tarajoztat ?
Tábornok ur, ön azt irta a szegedi „Somogyi-muzeum" számára papirra, hogy mi jó emberek vagyunk, de rosszul választottuk meg a barátainkat.
Mi jó bolondok, vén bus, bolond magyarok vagyunk. Tábornok ur, önök is voltak már barátaink, önök kívánták Onodot, meg a debreceni detronizációt, de becsaptak tábornok ur.
Nekünk nem kellenek barátok, sógorok és komák tábornok ur. Minket csak ki-hesználtak mindig a barátok.
Nekünk ne dobbantson többé, ne próbálja meg, mert Horthy Miklós nem engedi még. Nekünk többé nem piszkálja meg a pajeszunkat ...
Tábornok ur! Mi nem szeretjük magát. Tábornok ur, ön ne jöjjön többé hozzánk, mert az álmunk megint zuhanás lesz, megint kergetnek majd. Tábornok ur. ön ne kérjen választást a megszállott területekre. Ne tábornok ur, mert ön nem jó barátunk. Tábornok ur menjen vissza Belgrádba, meg Szalonikiba, nem szeretjük, ha köztünk van, mert maga dobbantott annak a hazaáruló karavánnak, de az a mí lázálmunk volt s nem szeretünk rá emlékezni.
Eso utáni köpönyeg. „Ha szembe is állítottuk egymás hadseregeit, az soha sem a magyar nemzet ellen irányult, hanem a
Habsburg-ház ellen" — mondja az olasz miniszterelnök. Mit gondol az olasz miniszterelnök, vájjon a Habsburg-házat tette-e jobban\' tönkre a szembeállitött két hadsereg. vagy a magyar nemzietet.
Hogy részt akarnak .venni Magyarország újjáépítésében, nagyon szép tőlük. Félő azonban, hogy nagy ára lesz ennek a nagyhangú felajánlkozásnak. Avágy talán már végzik is az újjászervezést s tán Fiúmén kezdik?
•• \' • *" ■• V
„Romania Marc^-ban minden népnek ,megadják a módot rá, hogy sajátos faji tradícióban bántódás ne éije.
Az erdélyi szászok mit szólnak azonban ahoz, hogy képviselőjüknek, aki német nyelven merészelt felszólalni Bukarestben, Vajda Vojvoda azt mondotta, hogy a román képviselőházban csak románul lehet beszélni . . .
Hosszú korszakokat élűnk. Ha kellemes hangulatba akarunk ringatózni, emlékezzünk a zsömle, a sóskifli és a vele lépést tartó s karonfogva járó mesebeli aranykorszakra. Ezt elöntötte a vízözön, amelyben vér ömlött a folyók medreiben. Aztán jött a gajdesz, az angolra tevés, a kinpad,.a tüzesvas, a csipőfogók, halálautók vértől lucskos fertálya.
Utánna minden ember tetszhalott lett, vagy álomkóros. "
Most kérem szépen a gyüjtőivek korszakát éljük, csak az emberek még mindig hortyognak, vagy álmukban beszélnek. Ha felébrednek is a gyüjtőiv legyezésére, tán mert mindjárt az ablakra néztek, elfelejtik az álmukat, nem tudják mit beszéltek. Vagy mivel még X 4ir nem ébredt fél; ők is jónak látják megvárni a vízkeresztet. Sajnos, vízkeresztkor nem sütött a nap s igy jónak látták visszafeküdni a mohos barlangágyba.
Bodrog.
HÍREK.
— Az Ébredő
Magyarok választmányi tagjai hétfőn délután 6 órakor jelenjenek meg a Keresztény Otthonban, ahol fontos megbeszélések lesznek prog-rammon.
— Adomány * hadifoglyok részére. Nemetz Ferenc a hadifoglyok hazaszállítása céljára 3 koronát, 2 darab (ezüst egy koronást és . darab ezüst orosz pénzt adományozott. Hasonló adományokat szerkesztőségünk elfogad és rendeltetés helyére juttat.
— Felhívás. A nagykanizsai keresztény nemzeti egyesülés pártja (Ujváry párt) fölkéri azon t. híveit és elvbarátalt, akik eddig párttagokat és aláírásokat gyűjteni szíveskedtek, hogy ma vasárnap délután 4 órakor a Keresztény Otthonban tartandó értekezleten okvetlenül megiglenni szíveskedjenek.
— A gőzgépkezelők és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sopronban február hó 7 napján délelőtt 9 órakor fognak megtartani. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfelügyelőséghez küldendők Szentgyörgy utca 16.
— VAC. A Vasutas Atlétikai Club f. hó 11-én, vasárnap este 8 órai kezdettel a „Szarvas" termében közös táncgyakorlatot tart.
— Vasutasok I Vasárnap, 11-én délután 5 órakor a vasutasok a „Dunántuli Keresztény Vasutasok Egyesületének" fiókszervezetét beszélik meg. Minél számosabban jelenjenek meg.
1920. Január 11.
Zalai K 6 z löny
3
— Ax erdélyiekért. Galambok kő-tség elöljárósága követendő méltó példáját adta annak, hogy mikép kell segíteni szerencsétlen hazánk menekültjein. A község nemes elöljárósága fáradságot nem kímélve nagy mennyiségű élelmiszert hordott össze az erdélyi menekültek számára. Több vag-gonra való élelmiszer: tojás, . bob, lencse, burgonya, gabonafélék beszélnek arról, hogy mi is tulajdonkép a kereszténység és mi a faj szeretet, A gyakorlati kereszténység egy szikráját látjuk Galambokon felcsillanni. Reméljük, hogy a többi községek sem maradnak Galambok mögött.
— Megjelent ma reggel a Magyar Haladás. A Magyar Haladás kulturális hetilap megjelent bő tartalommal. A nevezett lap leküzdötte a nehéz, nagyobbrészt technikai akadályait s a jövőben rendesen megjelenik bő és nivós tartalommal.
— Vasutas gyűlés. Tegnap este 6 órakor a Keresztény Otthon nagytermében gyűlésük volt a vasutasoknak, ahol dr. Szekeres József ismertette a „Dunántuli Keresztény Vasutasok Egyesületének" a szervezkedésre felhivó levelét.- A jelen voltak elhatározták, hogy nagy számmal fognak megjelenni a szombathelyi, hétfőn megtartandó alakulógyülésen.
— Póttal hír. A póstafőnőkség ezúton hozza a nagyközönség tudomására, hogy ezentúl vasárnap délelőtt 11 óráig felvesz ajánlott leveleket. Egyben felkéri a póstafőnőkség s közönséget, hogy tekintettel arra, hogy vasárnapokon vonatközlekedések nincsenek, leveleiket lehetőleg még péntek este fél nyolc óráig dobja be, a póstaépület gyüjtő^xcfcrényébc, mivel szombati napokon nincs indítás s a később feladott levelek csak a hétfői napokon indíthatók útba.
— Világ nagymozgó. Valóságos Kakuk láz van Nagykanizsán. Oly nagy máris az érdeklődés Kakuk herceg után, amilyen még soha sem volt. Jegyek hétfőn d. u. már válthatók a pénztárnál.
— Ax Ébredő Magyarok jelenjenek meg nagygyűlésre szerdán délután 6 órára a Keresztény Otthon nagytermében. Minden Ébredő Magyar ott legyen I
— Péaz találtatott. A városháza udvarán pénz találtatott. Igazolt tulajdonosa a rendőrségen átveheti.
— Felttlfixetésak. Ismét jól sikerült táncestélyt rendeztek folyó hó 3-án a „Markó" (Tálos) féle vendéglő törzsvendégei a szegénysorsu szegény gyermekek felruházása javára. Az estélyen felűlfizetni szívesek voltak: Herjavecz ^J. Garzó József, özv. Reiner Mártonná, Bilik Ferenc, Görög Lajos, Városy Jolán 20-20 K, Illés József, Fazekas István, Jaokovszki Pál, Hegedűs Ferenc, Egyed Jóxsef, Nodner Ferenc, Csítke István, Kovács Antal, Lukács v Jenő, Reín Lajos, Horváth Gyula, Reichst-haler József 15—15 K, Horváth István, Sáfár Ödön, Kelh József né, Zspletán Gyula, Lindauer Károly, Magics János, Both Ferenc, Turek Gyula, SkrüetT. József, Velecz Ede, Tóth Viktor. Pintér István, Osvald János, Somogyi József, özv. Bakonyi Fe-rencné, Sattler Lajos 10—10 K, Bokor Je-nöné. Polák István, N. N., Gőntér JJános, Kövesi Rezső, Tizedes Ferenc, Dobosi Elek, Horváth István, Táncsics László, Prikler N., Adorján János, Sárdi Géza, Horváth Marsit, Szépudvari Láscló, Mujdricza Márton,
Horváth Istvánné, Madarász Károly, Tóth Ferenc, Horváth Ferenc, Kalovics József, Mersics Béla, Kollarics Géza, N. N., Laboda N., Kubát Boldizsár, N. N., N. N., Zábo János. N. N. 5-5 K. Mittermayer N. 3 K, Szabó Zsigmond 2 K, Horváth Jenő Pct-rics Gyula 1 — 1 K. A táncestély tiszta jövedelme fejéhen 600 korona a keresztény gyermekeket segélyzö nőegyletnek adatott át. Eme tudósításunkhoz a rendezőség még a következőket fűzi. A záróra a rendőrkapitányságnál hajnali 4 óráig kéretett ki. Hogyan történt, hogyan nem, — kit terhel a mulasztás a rendőrségnél, azt nem firtatjuk, — de nagyon furcsa az, hogy a táncestély napjának délutánján érkezik meg a záróra mcghosszabitási engedély, mit a készülődés hevében meg sem néz a vendéglős, s a rendőr figyelmezteti éjfél tájban a rendezőséget a következő szavakkal, — enye, de szép társaság van együtt, de kár, hogy csak egy óráig szól a* engedély. S sajnos, ezen elnézés folytán 1 óra után szét kellett válni az igazán vállogatott, jókedvű társaságnak.
— Közellátási közlemények. Az
1920-ik évre szóló hatósági igazolványokat az élelmezési hivatal folytatólag a következő sorrendbe állitja ki: Január 12-én Lacken-bacher József, Mezriczky József és Boldics és Kovács vevői részére. Január 13-án Neu és Klein vevői részére. Január 14-én Mer-sits Nővérek cs Sáfrán lózsef vevői részére. Január hó 15-én Reich Mátyás és Tóth Nándor vevői részére. Január 16-án Sipos Andor vevői részérc. Január 17-én Stampf Zsigmond vevői részére. Január 19-én Szieger Istvánné vevői részére. Január 20-án Vaíics és Deutsch vevői részére. Mindenki a ré-ssére megállapított napon jelentkezzék az élelmezési hivatalban és ugyanakkor régi hatósági igazolványát mutassa be, mert az elmaradó családok igazolvanyai csak január 20-ika után lesznek kiállíthatók. Minden család az uj hatósági Igazolvány beszerzési költsége fejében 2 koronát tartozik befizetni. Közellátási ütemek.
Elindultak.
Egy nemzet szeme csügg rajtuk. Imánkba beledobban vérző élniakarásunk. Minden reményünk bennük van. Ha Ők elbuknak, elbukik egy ezeréves, sok szenvedésen átment ország, ha ők győznek, győzünk mi is, győz a kereszt is.
Szivünkből kibuggyan a keserűség, mint terhes felhőből a nyári zápor. Kiütötték a kardot kezűnkből, elgyengült a karunk s feltámadt viharként zugtunk bele az éjbe. De kishitűek voltunk, mert nem biztunk magunkban, mert mástól vártunk segítséget, s orvosságért sikoltottunk — s az orgyilkosok nem balzsamot, hanem mérget adtak a haldokló nemzetnek.
De a kard már kezünkben van s el-ernyedt karunk beleizmosodík a kardforgatásba. Harsogjuk bele a világba, hogy mi keresztény mág/arok cini akarunk, hogy nekünk jogunk van az élethez s ha ezerév minden salakja el nem nyelt bennünket, ha végigküzdöttük a Kálváriát — szembe nézünk még a viharral.
A turáni átok megbabonázta lelkünket. Elprédálták Istenünket, hazánkat? megvették, megfertőzték lelkünket, megjártuk a Golgotát ezerszer s még mindig tart a szörnyű vezeklés!
Isteni Ősmagyarok segitő Istene! Egy haldokló nemzet tér a javulás útjára, egy haldokló nemzet beismeri bűneit s igéri,
hogy méltó lesz hozzád. Légy irgalmas, a megtért bűnöst engedd élni. Nem lehet, hogy egy nép, egy ország bűnhődjön egy eltévedt rendszer minden bűneiért . . .
Sikoltó daccal állottuk a próbát, bele-viharzott sikolyunk az éjbe, vergődő kínnal küzdöttünk ki a magunk igazát s a babér helyett Golgota lett az osztályrészünk. S most ott fönn vagyunk a kereszt alatt.
Ott meacvlpázunk ősi bűneink vezek-léseképpen, ott sirjuk el minden bűnünket s várjuk a megváltást. Az Eszme a kereszten, s nincs aki megszabadítson minket. De tni rendületlen hittel hisszük a Messiás jöttét; hisszük, hogy feltámad az Igazság, hisszük, hogy örőmzsolozsmánk lesz a Glóriái Allelujás szivünk tele van vágyódással, fénnyel, dallammal, s mégis keserű a szavunk.
Összeszoritott ajakkal várjuk az Ítéletet. De ha az ítélet halálos lesz is, nem adjuk fel a reményt, mert szivünk tele van életkedvvel, mert lelkünkben zsolozsmázik a haleluja, mert az élni-akarás reménye bennünk vágyódássá robbant, mert a tízmillió magyar sóhaja az életért végzetes tájfunná viharzott.
Élni akarunk I Dolgozni akarunk I
S elindult a néma karaván. A krisztusi-eszme a kisérőjük s a kereszt vezeti őket. Ti urak, ti idegen, nagy urak ott Neuilly-ben. Nézzetek csak a fényes neuilly termek ragyogó falára: s bibliai titkos kéz megint figyelmeztet. Legyen szivetek ott a boldog idegenben, ne Ítéljetek igaztalanul, mert elitéltettek I Ne a bosszú legyen vezetőtök I
A nép, mely elétek járul, bizalommal jön. Jaj nektek, ha igaztalanul Ítéltek s egy országot a sárba akartok taszítani... Mert él egy nép a Duna-mentén : igazszivü s bátor I
Jaj nektek, ha igaztalanul Ítéltek, s feltámad bennünk a szittya vér s megindul a magyar Hortobágy, hogy elprédált hazáját visszaszerezze.
Mert kard volt az életünk, de kard lesz i\\kkor a halálunk isi . . .
S elindult a néma karaván. . .
Vulkán.
Színház
Heti mflsor t
Vasárnap: délután: Farsang Tündére. m este: Svihákok.
— Svihákok. Tegnap este telt ház nézte végig a Svihákok előadását. Elsőnek
H. Zombori Ilonka és Érckövi Laci tánc-iclenctét kell megdiczérnünk, akik a várakozásunkat felülmúló művészetet produkáltak. Nagyon sok taqspt kaptak még kiváló játékukért még Bogár Gizi, Kürthy Böske. Szemere Józsa, Halmágyiné, Antal |sjiu»i, Göndör Józsi. A kiváló darabot ma esrtc adják.
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, Ifjúsági könyv v«gy kotta kopható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében.
Kölcsön könyvtár!
Z\'l U I Közlöny
1920. január 10.
Értesítés!
A n. é. közönség szíves tudomáséra hozom, hogy Kinlzsy- ; utca 25. szám alatt, a volt Kohn-féle fatelepet megvettem. Telepemen állandóan kaphatók elsőrendű hasáb-, dorong- és vágottfa minden mennyiségben. Azonkívül el- , vállalok háznál való tűzifa felfüré- , fit szelését, aprítását géppel. Jáj Szivei párifogást kér
tisztelettel §3 Pléh Lajos
% Kinizsy-u. 25. — Telefon 371.
GOOOOQOGQQGOQQO\\
Irodában alkalmas két darab
használt széket
vennénk Ajánlatokat kérünk lapunk kiadóhivatalába
Értesítés.
Tisztelettel értesítjük igen tisztelt vevőinket, hogy a hatósági cikkek kimérésével meg lettünk báva.
Tehát mindazok, akik üzletünkben óhajtják a hatósági árucikkeket beszerezni, ezt az Élelmezési hivatalban a régi igazoló könyvecskék beadásakor bejelenteni szíveskedjenek 1920. jan. 12-én.
Tisztelettel Boldics és Társa
József főhcrceg-ut 62.
URANIA
mozgókép-palota
Roxgonyl-utca 4. »z.
Szombat és vasárnap, jan. 10. és 11-én „Star" vigjáték-est!
A csöppség
Rendezte : Stein József
\' Píftxcrcplők: DengeJcfci f<V.dbirtokos . . . Kornay\' RichArd
Cróppí<g.......Cíiíy Loitó
Anibr* ntlUn f.5!<ib::fo5.o> . CosU Viktor
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és $ órakor. -—-r
Értesítés.
Értesítem a rí. é. közönséget, hogy Kinixsi-u. 21. szám alatt) Házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a inai kornak meg-felelőleg berendeztem, ttelekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
ow-15 Stojanovits Lambertné.
gZ-ST Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések x Betű, mo-nograram, cimer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet t - Első beszerzési forrás) -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
HIT Kérem a címre ügyelni!
Villát szőlővel
azonnali megvételre keres Aczél Ignácz ingatlanforgalmi irodája.
Föut 8. szám alatt. 383—3
VILÁG
nagymozgó színház ■j Szarvas-szálloda, t
Pénteken, szombaton és vasárnap
január hö 9, 10 és 11-én
A nyugati bestiák
lli-tk része
A rejtélyes harmadik.
Jönl A legkoloszálísabb filmmű:
|car A KAKUK. HERCEG.
Előadások kezdote: Hétköznapokon 6 ós 8 <5r«kor \\\'kiix- it ünnepnapokon 3, 5, fél 7 8 órakor.
ZALAI ES GYARMATI
nyomdai műintézet és könyvkötészet
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 13.
Telefon 183.
Elvállalunk mindennemű könyvnyomdai és könyvkötészeti munkát gyors és pontos kivitelben, mérsékelt áron.
A „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Nyommiui o laptulajdoaoKo* SSalai 1? Gyarmati nyomdai RiilintézotíSburi
L > I » I K O z I ft n y
1920. Január II.
Nyilttér.*)
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó Jani fiunk elhunyta és temetése alkalmával a jóleső részvétnek oly sok tanújelét adták és utolsó útjára elkísérték, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Nagykanizsa, 1920. január 10.
Hémár család.
Értesitós.
Ezennel értesítjük a n. é. közönséget, Magyar-utca 11 • •iám alatt levő Forgács-féle
fűszer, csemege és élelmiszer-üzletet
megvettük.
Kérjük a n. é. közönség szíves pártfogását.
:j80-3 Kitűnő tisztelettel
Somogyi és Harangozó.
Legolcsóbb bevásárlási forrás I
URANIA
mozgókép-palota
Roxgonyi-utca \\ az.
Szombat és vasárnap, jan. 10. és 11-én „Star" vigjáték-est!
A csöppség
Rendezte : Stein József
P\'* Szereplők
DcokcIcki földbirtokon . . . Koriuy Richárd
CsöppwK.......CUry Lottó
Ambró nőllun fólJbiitoko* . Co«u Viktor
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3. S. fél 7 és 8 órakor.---
332/1920.
384—2
Irodában alkalmas két darab
használt széket
vennénk Ajánlatokat kérünk lapunk kiadóhivatalába.
Értesítés.
Tisztelettel értesítjük igen tisztelt vevőinket, hogy a hatósági cikkek kimérésével meg lettünk bizva.
Tehát mindazok, akik üzletünkben óhajtják a hatósági árucikkeket beszerezni, ezt az Élelmezési hivatalban a régi igazoló könyvecskék beadásakor bejelenteni szíveskedjenek 1920. jan. 12-én.
Tisztelettel Boldics és Társa
József főherceg-ut 62.
Hirdetmény.
Eladatnak nyilvános árverésen január hó 10-én délelőtt 9 órakor tölgy, cser és égérfák az alsó nyiresi tölösbén,
12-én délelőtt 10 órakor ág és tuskófa a köztemetőben és a sétatéren,
12-én délután 2 órakor polyva a sánci major szérűskertjében,
13-án délelőtt 10 órakor áter-dőlés, ritkítás kiadás a Felső erdőn.
Nagykanizsán, 1920. évi. január hó 7-én.
Polgármester.
Könyvtárakat
és egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése. —
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb árban.
Telefon 195. Iroda: Klntzsy-utca J/a
Pollák M. Emil
termény nagykereskedő
NAGYKANIZSA.
Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizai-u- 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelőieg berendeztem, ttelekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
mí-is Stojanovits Lambertné.
Értesítés!
7O000É
A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy Kinizay-utca 25. szám alatt, a volt Kohn* féle fatelepet megvettem. Telepemen állandóan kaphatók elsőrendű hasáb-, dorong- és vágottfa minden nusnnyiségben. Azonkívül el-0 vállalok háznál való tűzifa felfüré-~ szelését, aprítását géppel.
Sziveö párifogást kér r tisztelettel
Pléh Lajos
Kinizsy-u. 25. — Telefon 371.
OGOOGl
B&T Bélyegzők!
gumraiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések i Betű, mo-nogramm, cimer, arany, ezüst
és elefántcsontba. Bőrtárcákra, _
arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet I - Első beszerzési forrás I -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a cimre Ügyelni!
Villát szőlővel
azonnali megvételre* keres Aczél Ignácz ingatlanforgalmi irodája. Főút 8. szám alatt. 383--3
VILÁG
nagytnozgó sziuház a Szarvas-szálloda.
Pénteken, szombaton és vasárnap
január hó 9, 10 és 11-én
A nyugati bestiák
lll-ik része A rejtélyes harmadik.
Jön I A legkoloszálisabb filmmü:
A KAKUK HERCEG.
£l&ulás»k koidete: Hétköznapokon C éi8 órtkut V»tir- és üoMptupokoo 3, 6. fel 7 S órakor
Dunántuli Élelmiszer-forgalmi Vállalat Nagykanizsa "gsÉT.
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzltzetés ellenében ai alanti cikkekel:
Éló- és leölt sertéseket,
Vadféléket. Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy írásban Irodánkban d. e. 8 — 12 és d. u. 2—6 óráig kérjük leadni.
Nyomatott a laptulajdonosox Zalai és Gyarmati rfyomdal mttintózetében.
59-ik érfolymm.
N»gyk«nW. 1920. január 13. Kedd.
9. áriam.
keresztény politikai napilap
Sxerkcsttóség cs ki»dóhiv«Ul: Pő-ut 13. —. Interurbán-telelőn 1»5. ■■
Megjelenik mindig kora. reggel.
Pő«zerkoflxtó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Felelés szerkesztő ; ; BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési
Eg<»i ívro 156 K. Félívrc 78 K. évre 39 K. Egy h*a 13 K. Egyes iiimé
Optimizmusra van szükség.
Irta: Bodrog.
Amikor ezt a rímet választottam, nem ok nélkül tettem. Elbizakodottságnélküli optimizmus keli. Ezt az optimizmust nem a „maj trank" elbájoló, nyegle érzelmességében óhajtom, nem akarom a szurkos éjszakát rózsaszín mázzal bekenni, sem a fekete ugorokat tulipiros, bazsarózsa gyökerekkel tetóltetni, nem akarom a jajgató sírást orkán-hahotába dögleszteni.., Nem ezt nem akarom, mert ugye, az éjszakák sötétek,, az ugorok kopaszok," á sírás zokogó s a hahota nem megy le a torkon, vagy. epévé válik, ha jajgat a tüdő.
Nemi Ezt mind nem akarom, mert ma nem lehet rózsaszín festékkel meszelni.
De kell azért az optimizmus, mert a történelem mutatja, hogy a nagy katasztrófák után a nemzetek lemondásba, ön-megtagadásba esnek.
A rezignáció potológikus tünetei társadalmi görvélykórok, hektikák, . amelyek
untak lesznek az emberek s ez a társa-\' dal mi kek a koporsóba sorvaszt.
Ma optimizmus kell. Reményi Sosem olyan fekete a pokol, mint amilyenre festik.
Hivatalos, félhivatalos,, egy külföldi újságcikk, egy mélyről jövő fájó érzés azt sejttetik, hogy a magyartestről lemészárolják az ölelő karokat, szemétre dobják a tiszta ép,, egészséges lábakát, talán a fejét is gílotin alá teszik, hogy a törzs hánko-lódja ki "utolsó reflexeit.
Ezek a síri sejtések azonban a szavak festéke. Hol van az érzelem ? Hol az akarat ?
Apponyi gróf azt mondotta a béke-vonatoií, hogy csodálatos, amint kihnebb és kinnebb jutunk a határok felé, annál nagyobb a virágeső, mind harsányabb, esdeklőbb az óhaj: „Ne engedjen elsaaki-ta*i bennünket Magyarországtól 1"
Nem a gyermeket látjuk-e, amikor rablók törnek az anyára, hogy elrabolják testé szülöttjét ?1
Nem volt-e igaza Apponyinak, hogy bárhogy is rajzolják körül hazánk határait, azok mégis addig húzódnak, ameddig a hű magyar szivek dobognak.
Nem dobog-e izzó magyar sziv Bártfán, Brassóban, Sopronban s lent Újvidéken ?
Az elszakított, lelencházba dobott gyerek nem szökik-e az első alkalommal a szülő anyjához, még ha zab-kenyeren él is.
Magyarországa feldarábolása elsősorban lelkiismereti kérdés Mi azonban nagyon jól tudjuk, hogy a földi birák lelkiismerete hélyett a gyűlölet és az érdek vezetik a fejszét.
Mi nagyon jól tudjuk, hogy az árulót mindenütt megfizetik. Csak azt nem értjük, hogy mért a mi tótjainkkal kell kifejezni, a cseheket, vagy az ujabb erkölcs szerint elajándékozhatom ellenségem zsebóráját ?
Területi kédésekben nem döntött még a lefőbb tanács sőt, a négyes tanács intézkedéséből is azt látják, hogy a magyar béke nagyon kemény dió.
Bár huszár Károly minisztereinők is óva int vérmes reményektől, de legyen szabad magunk javára :megjegyezni, azt a nagy tájékozatlanságot, ahogy a magyar ügyeket kezelik. Lcgyefr szabad azt a sok fenyegetést, lótást-futást a kritika bonckése alá venni s megállapítani, hogy az .ugatás kutya, nem megharapni.
r
Legyen szabad a magunk javára magyarázni azt, hogy a románok nyilán beszélik, hogy ők nem félnek a legfelsőbb tanács ultimátumaitól. Hogy mérik ezt tenni?
Mi bízunk abban, hogy .Apponyi szóhoz fog jutni s meg fogják tudni sorsunk intézői, hogy hol van Bácska, még hogy a tótatyafi /nemcsak drótoeni, üvegezni s: aratni szokott lejárni a Nagymagyaralföldre.
Bizunk Apponyiban, ő sokmindent fog mondani olyant, amilyent még sosem hallottak.
Megmondja ott is, hogy addig terjed a magyar határ, ameddig a hü magyar szivek dobobnak. 4 ír-aKK^il
A párisi lapok Magyarországról.
vizmus nagy veszedelem volt az egész Nyugateurópára nézve.
1 ^^M^MÜÜP -•
tanacs elé, ammt értesülünk a lapok
egesz párisi zík a magyar ^•kezesével! Alig
Paris, jan. 12. Az sajtó élénken fogl békeküldöttség m«
hangon, de mégis rokonszenvvel, mások meg a szánakozás hangján Magyarországról.
Előkelő lapok közlik, Apponyi gróf fényképét, mások rámutatnak a delegátusok rokonszenves, egyszerű megjelenésére.
A „Pétit Párisién\'\' vezércikkben foglalkozik az „egykori" és a „mai" Magyarországgal.
Megállapítja, hogy az uj Magyarország 77 ezer négyzetkilométer területű és 8 millió lakosú lesz.
Más lapok üdvözlő szóval fogadják Apponyit. Emlékeztetnek az ő tősgyökeres magyarságára. Írják, hogy az ő legfőbb vágya a romba-dőlt Magyarországot újjáépíteni.
Utalnak azokra az óriási veszteségekre, amelyek Magyarországot a békeszerződés által érik. Rámutatnak Franchet d\' Esperey tábornok hivatalos nyilatkozatára, amely szerint Franciaország nagy jóakaratot fog tanusitani Magyországgal szemben a békeszerződés aláírása után.
A Liberti megjegyzi, hogy tényleg érdeke az ententenek, hogy Magyarország, amely majdnem a bolsevizmusba fulladt, jólétét visszaszerezze, mert a budapesti bolse-
íapok
jelentése szerint azt a javaslatot terjesztették, hogy a magyar békedelegátusoknak adják át a békefeltételeket, hogy haladéktalanul irják alá. Ez esetben tehát nem adnának három-négyhetiddőt,-hogy a delegátusok visszatérjenek Budapestre az ellenvetések megszöregezésére.
Ezzel szemben figyelmébe ajánlják a legfelsőbb tanácsnak, hogy ha Németországnak, Ausztriának^ Bulgáriának időf\'éfigedélyeztek ellenvetéseik megtételére, ezt ne vonják meg a magyaroktól sem, elkerülendő az ő jogos felháborodásukat.
Keresztény tömörülés. -■ \'
Lugano, jan.- 12. Az olasz: fcátho-likus néppárt elhatározta, hogy más országok népével megértést keres. Kivánatosnak látja, hogy más országok keresztény^ szakszervezeteivel megegyezést kössön.
Kolcsak a bolsevikiek kezén?
Moszkva, január 12. Megbízhatatlan bolseviki jelentések szerint a bolsevikiek elfogták Kolcsákot. Tudósítónk megjegyzése szerint a hir kevéssé hihető, mért bolseviki hírforrásból származik.
Zala I. K o z. lő ny- -
1920. január 13.
Titkos miniszfettanács Párisbján.
Paris, január 12. Szikratávirat jelenti: A legfelsőbb tanács vasárnap este a külügyminisztériumban fontos és titkos értekezésre gyűlt egybe. A. tanácskozáson egyedül csak. a miniszterek vettek részt.
Vajda oláh miniszterelnök nem megy Párisba.
Budapest, január 12. Budapesti tudósítónk megcáfolja azt a hírt, mely szerint Vajda oláh miniszterelnök Párisba érkezett volna.
A románok elzárják a románbolgár határt.
Bukarest, Január 12. Bukarestben az oláh parlament elhatározta, hogy elzárja a román-bolgár határt. Bulgáriában erős J^olseviki áramlat van.
A románok letartóztatták az ántánt
katonai parancsnokságát.
Budapest, jan. 12. Az „Uj Nemzedék" jelenti Párisból. A L\'oeuvre újság genfi tudósítója hosszas cikkben azt a szenzációs hírt közli, hogy az aradi ántánt katonai parancsnokságot letartóztatták. A nevezett katonai parancsnokság az ottani internálták táborában a magyar internáltak ügyét volt hivatva felülvizsgálni s orvosolni.
Az ántánt szigorú felszólítás formájában vonta felelősségre a románokat.
Földrengés.
Róma, jan. 12. A mexikói földrengés következtében 2000 ember halt meg. Sok falu teljesen megsemmisült.
Kivégzett rablógyilkos.
Budapest, január 12. Ma délután Ábrahám Dezsőt, a pertszentHrinczi rablógyilkost, kinek kegyelmi kérvényét a Curia elutasította, kivégezték. Társa kegyelmet kapott.
Aknára futott olasz gőzös.
Lugano, január 12. Egy hatalmas olasz gőzös, a „Mafalda". amely Amerikából Génuába volt visszatérőben, aknára futott és 700 utasával elsülyedt.
Száz waggon zsir Budapestnek.
Budapest, január 12. Triesztből száz ■waggon zsirszállitmány érkezett, amely minden valószínűség szerint már Budapesten van. Körülbelül egy millió kilogramm zsírról van szó;
Vajda-Vojvoda Párisban ?
Paris, január 12. Vajda-Vojvoda oláh miniszterelnök Párisba érkezeti. Részt fog venni a magyar békeszerződés utolsó megbeszélésein.
.A Ker. Nemzeti Egyesülés Pártja és a Kisgazdapált
között nincs szakadás.
Budapest, január 12. A vasárnapi zsidósajtó örömujjongással- regisztrálta őzt a hírt, hogy a kerésztény nemzeti egyesülés pártja és a kisgazdapárt kőzött az összhang s az egységes munka felbomlott* , .
Illetékes helyről vett értesülésünk szerint a tárgyalások nem szakadtak meg á két párt között. Korai volt a vaklárma, mert a keresztény pártokban meg van az összetartás.
Antiszemita mozgalmak Münchenben.
München, január 12. Az utóbbi időben itt erős antiszemita áramlat érezhető. Ezek gyakran heves kitörésekre ősszeütkőzé-* sekre vezetnek.
Budapesti francia követ.
Paris, január 12. Franciao szag budapesti főmegbizottjává Doncet. krisztiániai francia követet nevezte ki.
Szamuelli László tárgyalása.
Budapest, január 12. A törvényszék ma tárgyalta az ukránjai tisztek meggyilkolását. 23 vádlottja Volt a bűnténynek. Kőztük Szamuelli László, a hirl\\é<lt véreb öccse.
Szamuelli üres kifogásokkal védekezik. Holnap a tárgyalást folytatják.
k Ker. Nemzeti Egyesülés Pártjának nagygyűlése.
Ujváry Géza programmbeszéd©.
Vasárnap délelőtt óriási tömeg lepte el a Deák-teret. A. Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja tartotta nagygyűlését, amelyen-Ujváry Géza képviselőjelölt mondta, el programmbes?édét.
- A nagygyűlést Dr. Szekeres József, a Ker. Nemzeti Egyesülés Pártjának helybeli elnöke nyitotta meg.. Hosszasan rámutatott arra a gyászos érára, amelyet a keresztény, becsületes eszmék fényes diadalának kell felváltani. A bajokat csak parlamentárisán lehet orvosolni, ezért szükséges, hogy a nemzetgyűlés mihamarabb összeüljön. vL
Hegedűs György ér. a letenyei kerület kisgazdapárti képviselőjelöltje rövid, de érceshangu beszédben ismertette a kisgazdák óriási szerepét, amelyet kell, hogy miriél nagyobb számmal betöltsenek. Fmli-tette a föjdosztás Szükségességét, mert ettől látja legjobban biztosítva a haza meg-- mentését.
Ujváry Géza egyszerű, keresetlen, de. tömör stílusban elmondta programm-beszédét.
Bár országos s nemzetmentő problémákkal kell az összeülendő parlamentnek birokra kelni, Ujváry Géza azonban nem akar megfeledkezni Nagykanizsa város speciális érdekeiről sem. Ee alkalommal röviden bár, de említést tett _ arról, hogy modern postaépület szükséges Kanizsának. Majd uszoda, gőzfürdő, vásarcsamok, felsőbb leányiskola, községi takarékpénztár, tisztviselőtelep, téglagyár stb, sürgős felállítását helyezte kilátásba.
A földreform-szerinte az első és legfontosabb kérdések egyike. A, falut ne zárjuk el a várostól s ft korosztályt sem a földtől. .\'; .
Különösen nágy; gondot akar fordítani az .élelmezési ügyekre. Ujváry Géza, mint a;nép fia, nagyon. tudja azt, hogy e tekintetben hol vannak a~ bajok, hol történtek mulasztások s rámutatott arra is, hogy mi módon lehet ezeket p legsürgősebb problémák t megoldani.
Nem tartjuk azt, hogy minden, még a legabsztrachtabb dolgaink is a gyomron keresztül mennek, dé melegen üdvözöljük Ujváry Gézát, ha a koplaló szájakat nem röpcédulákkal, hanem friss kenyérrel s szalonnával tömi be.
Ujváry Géza a praktikus, a gyakorlati emBer benyomását tette ránk. S azt hisz-szük, hogy amikor egyszerű, becsületes hangja nom szóvirágok után keresett, amikor programmját megadta, azok kivitelében is a gyakorlati megoldást fogja alkalmazni. N^
Ez alkalommal azzal a zugó éljenzés-sel üdvözöljük őt, amely utolsó szavai után betöltötte a Deák-tér levegőjét.
Dr. Tamás János nagy tetszéssel fogadott beszédében rámutat arra a tényre, hogy nem szabad a bűnöket, amelyek a háborúból megmaradt nemzeti kincseinket a legbitangabb kézre, majd az enyészetbe juttatták, azokat a bűnöket — mondja Tamás János \'dr. — nem szabad a megfogható közelben keresni.
Ezek a bűnök 67-ütántól roncsoltak bennünket, amáynek csúcspontjában a semmiért sem felelős, szent és sérthetetlen ^Császári udvar volt, Kimondja, hogy a felelősség elsősorban áz államfőt s azt a sok herceget terheli, akiknek a magyar parlament is meglapuló, talpnyaló eszköze volt Azután még hosszasan foglalkozik azzal, hogy milyen parlamentre van ma szükség. Legyen valójában népképviselet, legyen valójában joga a népnek/Válasszon a testéből követet s ne csak arra szavazhasson, akit ledobnak hozzá. Ne csak felülről mehessenek mégfeljebb", hanem alulról is felfelé.
Jeromos páter megjelenését szűnni nem akaró éljenzés fogadja. Az egész beszéd folyamán lelkes közbeszólások igazo\'ják, mennyire magával ragadta a hallgatóságot. A közbeszólások nem zavarják, sőt mindenikre válaszol is.
Tiltakozik azok ellen a névtelen levelek ellen, amelyek távol akarják őt tartani a politizálástól. Kijelenti, hogy akkor is fog politizálni, amikor Prohászka, Thury, Mikes stb. abbahagyják.
Ma a politikától függ a magyar kereszténység ügye s ennek szolgálatától ne próbálják őt visszatartani a névtelen levelek.
„Bele kiáltom ebbe a zsidóvárosba" — mondja — hogy mi Friédrich szavával keresztény Magyarországot akarunk. Olyan Magyarvrszágót, ahol a zsidóság csak számarányában juthat szóhoz.
Ujváry Gézát ajánlja képviselőnek, mert benne becsületes keresztény és magyar embert lát.
Utána még Benczik szólt pár szót az oszlóban levő tömeghez, majd dr. Szekeres József bezárja a gyűlést s a lelkes tömeg Ujváry Géza éltetésével szétoszlott.
1920- Január 13.
Szobrot a pólgár-vértan uknak.
Ötvenhat községben, városban hangzott el! Lelkes, falusi emberek ezrei visszhangózták ! — A gyűjtés megindult s most dobogó szívvel várjukDélzalának enpyi községe, sok-pénzes polgára összehozza-e az összeget, amely fel tudja majd állitani Dunántúl; egyik legforgalmasabb városának első szobrát, derék népünk-— hazaszerete-. ■tét leltekkel dokumentáló vértanúinak művészi emlékét?! . . .
Hónapok óta, kocsit, költséget, egész-ssget nem kiméivé, egyesegyedül a szép ideától buzditvá (senki- s semmi mástól! — ahogy valójában önzetlen, nagy s nemes lelkckkcl e szomorú országban történni szolsott !), esőben, fagyban, ködben, hóban járja\' a környék falvainak téli utcáit K. Péczely László, kiskomáromi földbirtokos, hogy kanizsai, nagybakónaki, csapi, felső-, alsózsidi kommün-áldozatoknak, vértanú-hősöknek maga a lakosság emeljen olyan cmlékot, amely művészi voltával intelligenciánknak megértő, az adakozó községek bevésett nevével pedig falusi polgártársunk hálás lelkét, mindkettőnek a kultúra iránt fogékony s mindenekfölött ncmzetfÖnn-tartó, hazafias érzését hirdesse.
Mi láttuk s hallottuk őt ebben az áb-szolutc ideális munkájában több faluban, legutóbb Nagybakónakon. S piegindylt a szivünk . . . Nem halt még ki e\\,sáros, magyar falvakban a lelkesedés, a megértés, á hála! És amint elnéztük a megható áhítattal figyelő, a magas nivóju beszédnek talán nem minden mondatát értő, de e nagyszerűen összekovácsolt\' mondátoknak értelmét, lelkét igenis megérző, ahogy szemük kibuggyant könnyével, fejük bólintásával, ajkuk mozgásával helyeseltek s adakozást Ígértek, — fölengedett bennünk is a fagy, amely látszólag kiölte belőlünk a magyar jövő iránt a reményt, .s éreztük, egyszerre hinni tudtuk, hogy ez az ország, a mi magyar fajtánk még nincs elveszve!
Nem politikai kortesut volt ez, hanem a legszebb kulturmisszió diadalútja. — Ezt ritka önzetlenséget, e gyönyörű, magyar veretű ideálizmust kötelességünk érdeme szerint értékelni, birtokosát áldozatos útjában minden ^gzközzel, a legnagyobb lelkesedéssel, de főleg adakozással támogatni^ Aki a múltban a nagyot, nemeset megbecsüli, csak az tudja megbecsülni s felépíteni a mi Jövőnket: a diadalmas, magyar Jövőt I $zobrot tehát a polgárvértanuknak I
Amint értesülünk középgulácsi Péczely László ur a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör meghívására a napokban városunkba érkezik s itt az általa önzetlen ideálizmussal gyűjtött vértanu-szobor alapja javára egy nagyszabású előadásban mutatkozik be városunk közönségének.
Román válasz az ultimátumra.
Páris, jan. Í2. A legfelsőbb tanácsnak Romániához intézett ulti-in átumára a Román válasz megérkezett. Hir szerini a válasz kedvező. Ami ha valónak bizonyul, a magyar békének a kártalanításra vonatkozó szakaszait haladék nélkül megszö-
Zalai Közlöny , _ . ■ 3
— Jelöltek u korcsmában Is. Egy
újszülött lapocska tegnap közhírré tette, hogy a városnak egyik szép, vasalt nadrágu, tűrhetetlenül szorgalmas cmerét dr. Krátky István urat is képviselővé jelölték bizonytalan pr-ogrammal. Hogy tévedjen és ámuljon a világ, és hogy erre a jelölésre büszkék is lehessenek : a jelölés helyszinévé megtették a helybeli Ipartestület helyiségét. Engedje meg nekünk az olvasó közönség, hogy ennek a lapocskának eme hírét ugy javit-suk ki, hogy a jelölés az Ipartestület helyisége alatt lévő korcsma legkisebb szobájában történt. Az ajánló, a felszóllaló és a verbuláló egy Füredi Jáijos nevü városi díjnok volt, aki kipirulva hirdette a boros asztal melöl, hogy csak ez a legvadonat-ujabb jelölt lesz képes ezt a várost igazán képviselni. Voltak olyanok is, akik megéljenezték. Ez a Füredi János ur azonban egyet a beszédéből kifelejtett, tv i. hogy néhány ttappal ezelőtt részesült aBban a kitüntetésben, hogy megengedték neki alá-irni a mi képviselőjelöltünk ajánlati ivét is. Ugylátszik, hógy abban a csárdában olyan bor van, amelytől nem felvidul, hanem megfogyatkozik az emlékező tehetség.
— Pardon kérem! Szabad lesz megkérdeznünk a pacsai választókerület kisgazdapárti jelöltjét Drozdy Győző urat, hogy minden példányát elégette már nagyszabású munkájánaksA zsidóság és a bolsevizmus ?" Bocsánatot "kérünk ha meg merészeljük kérdezni, hogy a könyvének a gondolatai nyomán lesz bátor megtartani a pacsai kisgazdáknak a földbirtokreformról % más hasonlókról a programmját ? —- Engedelmet kérünk, h ogy^ha kellemetl^pkedtüi 1 k, „
— Keresztény bódé. A Centrál kávéházzal szemben megnyílt a keresztény bódé. Régi óhaja a kanizsai kercszténység-nekj hogy a keresztény szellemet terjesztő ujságárusitás megszerveztessék. Ez a régi óhaj valósult meg, amikor özv. Horváth Alajosné hadiözvegynek adatott oda a keresztény bodé újság és keresztény sajtótermékek árusítása.
— Kisgazdapárti gyülém Keszthelyen , E hó 16-án a készthelyi járás kisgazdapárti jélöltjének: Szilassy Zoltánnak támogatására Rubinek Gyula földmivelés-ügyi,miniszter Keszthelyre érkezik, ahol e napon megyei kisgazdapárti gyűlés lesz. A gyűlésen, amely iránt megyeszerte óriási az érdeklődés, a Kisgazdapárt több vezére lesz jelen.
— Mától kezdve a Keresztény Otthonban 4—7-ig állandó összejövetelek lesznek. Célja az, hogy az amúgy is annyira szétzilált kereszténységet egy táborba tömörit-sék ezekkel az Összejövetelekkel. Szerdán délután Hédly Jeromos páter fog beszédet tartani. Minél nagyobb számban jelenjünk meg.
— Egyetemi hir. Saját tudósítónk jelentése szerint az egyetem febr. 15-én, legkésőbb márc. 1-én megnyílik. A legnagyobb akadályt a tüzelőanyag hiány okozza. Ez azonban előreláthatólag eliminálható lesz.
— Sveiger Arnoldról megírtuk a napokban, hogy a katonai nyomozó osztály letartóztatta. Ujabb értesülésünk szerint a
-lakásán internálva van s állandó rendőri felügyelet alatt tartatik.. Még nagyon sok hasonszőrűt tudnánk a rendőrségnek ajánlani becses figyelmébe. — Az árak emelkedése és a pénzmizéria hamarosan meg-
— VAC. A Vasutas Atlétikai Club f. hó 18-án vasárnap délután .3 órakor tartja évi rendes közgyülését.á városháza dísztermében. A tagok megjelenésé kőtelező.
— Népszaváék legújabb trükkje, hogy mételyüket zavartalanul .terjeszthessék az, hogy lapjukat befelé fordítva hajtják össze. Népszaváék ! Önök leleményesek, de mi átlátunk a maguk szitáján. Mi kifordítjuk* kihányjuk . . . még más szó is van erre a magyarban, hogy mit csinálunk a maguk svindlijével. Ne próbáljanak! Csak nyíltan, kifordítva, egyenesen t> élyen tisztelt „elvtársak."
— Scheiber József gyógyszerész, ki már huzamosabb ideje működik Nagykanizsán bérbe vette Krosetz Gyula „Őrangyalhoz" cimzett nagykanizsai .gyógyszertárát s azt junius hóban átveszi.
— Henny Portén vígjáték megy az „Urániában". Cime: Az asszony, az ördög és a mazamódlány. Henny Portén újból itt van, és hogy az ő mozilátogató közönséget egy élvezetes estében részesítse. Eddig minden darabját óriási tetszés kisérte és biztos, hogy ez a dardbja sem fog a többi mögött maradni sőt amint halljuk ez a legsikerültebb filmje, melyben bájos játéka teljesen érvényesül. Az érdeklődés városszerte igen nagy. Előzetesen jelentjük, hogy az „Urániában Szerdán és Csütörtökön Lóth 11a szereplésével \'Jön a rozson át megy.
Színház
Heti műsor:
Kccldcn : Fekete lovas. . Szerdán:\' Katonadolog.
Csütörtökön: Katonadolog.
Pénteken: Csöppség.
Szombaton; A nőstény ördög.
Vasárnap d. u.: Svihákok.
„ este: Tessék szellőztetni.
Vasárnap este ismét a Svihákok-ban gyönyörködött a telt ház, amelyik zugó tapsviharban hódolta a művésznőket és művészeket. Bogár Gizi utolérhetetlen volt. Kűrthy, bár pikánsán játszott, sok tapsot kapott. H. Zombory Ilonka és Érckővy tánca szinte elbűvölte a publikumot. Göndör természetes játékával, kellemesen csengő hangjával ragadta magával a közönséget. Kitűnő partnerc volt Antal Nusi, é>ki fiatalos bájávul kitűnően alakította a csókos kisleány szerepét.
A többi szereplők is derekasan meg-állták a helyüket.
Könyvtárakat
és egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése. 39i —
Villanioszseblámpa
hozzávaló elem és kis világító .körte kapható
MM Fiilip Fiai Üiai
Nagykanizsán (Városház sarok).
<
C a I « I K 6 x I 6 n y
1920. január 13.
Fiatalember,
ZALAI ES GYARMATI
nyomdai műintézet és könyvkötészet
NAGYKANIZSA, FŐ-TJT 13.
elefon 183. Telefon 183.
Elvállalunk mindennemű könyvnyomdai és könyvkötészeti munkát gyors és pontos kivitelben, mérsékelt áron.
A „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Nyilttér.*)
Értesítés.
Ezennel értesítjük n n. i. közönséget, Magyar-utca 11 a. szám alatt levő Forgic»-féle
fűszer, csemege és élelmiszer-üzletet
megvettük.
Kérjük a é. közönség szíves pártfogását.
..3 Kitűnő tisztelettel
Somogyi és Harangozó.
Legolcsóbb bevásárlá.l torrá. I
nagyniozgó színház s Szarvas-szálloda. a
Kedden, január 13-án.
Árva lelkek
Szomorú dráma 4 felvonásban.
jön l A legkoloszálisabb filmmű:
Kar A KAKUK HERCEG.
Jegyek előre váltható „A kakuk herceg" . előadására.
k««UM: lUlivnufckort \'t í. 8 .\'»<«.\' Vuú- ét uoiwpoApokoo 3, 5, fél ? fi í ÍMior.
Nyomatott a laptulujdonono* Zalai éa Gyarmati nyomdai mülntézatóbon.
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állpmásra szállitvn legmagasabb 311— árban.
Telefon 195. Iroda: Klnluy-otca 2/a
Pollák M. Emil
terménynagykercskedő
NAGYKANIZSA.
Irodában alkalmas két darab
használt széket
vennénk Ajánlatokat kérünk lapunk kiadóhivatalába.
Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsl-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelöícg berendeztem, bt elekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése. •
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
> Tisztelettel 36S_I(, Stojanovits Lambertné.
gin ■ |ll ■ mozgókép-palota
UnflnlA Ro.*onjl-utc« ». „.
Kedden, január 13-án.
HENNY PORTÉN
. felléptével
Az asszony, az ördög és a masamódlány
Vígjáték 4 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órokor. ■----•--
pcST Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélvegzök, festékpárnák és festékek. Véaé**k i Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst .
és olefántcsontba. Börtárcákro, ^ _
arany és ezöst monogrommok készittet nek. Klxárölag cyyedllli szaküzlet 1 - E1*6 beszerzési forrás I
KARANCSV J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Eruébet*tér 1. .rám.
Kérem a címre ügyelni I
kl telefon Jelenté, felvételére válni-kozlk, Jelentkezzen a kiadóba.
59-ik árfolyam.
Nagykanizsa. 1?20. január 14. Szerda.
10. szóm.
kereszteny politikai napilap
Sx«fcc»tói<g 6i kúutóMvíUl: Pó-ut 13.
,__Int«nirbin.t<l«lon IW. ———
Megjelenik mindi* kora reggol.
Pőaxcrkesztó:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pclelóa szerkeszti:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
5-J!«x évre 156 K. Félévre 78 K. Segr+S-evre 39 K. Egy hór» 13 K. F.gy«* szúd 60 f.
Románia válasza az ultimátumra.
Bukarest, jan. 13. Arra az ultimátumra, melyet az ántánt Romániának küldött a \' bukaresti kormány most válaszolt.
A román kormány, mondja a többi között a jegyzék, megfogadta a legfelsőbb tanácsnak azt az utasítását, hogy a magyarországi rekvirált anyagokat a román hadsereg ne vigye magával. •-
Megfelel annaka rendelkezésnek, hogy Budapest, Szolnok illetőleg Csongrádon bizottságokat alakítsanak az anyagok leltározása végett.
A román kormány jnég megvizsgálja cs megtorolja a katonai hatóságai által elkövetett visszaéléseket. De ellenzi, azt, hogy a vizsgálatot
id^ffffSgztifo 1 v\'ég-é&Üék.1 A "W>ari-kormány határozottan kijelenti, hogy a,-/ legfelsőbb tanács által kijelölt országhatárokhoz teljesen ragaszr kodik.
Csapatait, ha a technikai feltételek megengedik, visszarendeli a Tisza vonalán tul, de csak akkor, ha a magyarországi helyzet megengedi.
Átvizsgálták a delegátusok meghatalmazó levelét.
Páris, jan, 13. -Jízikratávirat). A magyar békebizottság felhatalmazásának átvizsgálására hétfőn Jules Cambon elnökletével a külügyminisztériumban gyi^ést tartottak. Megvizsgálták a megbízóleveleket és rendben találták. A békeszerződés átnyuj-tásának időpontját a legfelsőbb tanács valószínűleg ma fogja megállapítani. Nem hiszik azonban, hogy a békeszerződés átnyújtása e hét vége előtt megtörténhessen, minthogy még több kisebb kérdés vár elintézésre.
Anglia, Amerika és Franciaország megállapodása.
Bécs, jan. 13. Anglia, Amerika és Franciaország tegnap véglegesen megállapodtak, hogy a békekötés után, a volt ellenséges országok polgárait csak kivételes esetekben engedik be területükre.
Magyar gyermekek hollandiai üdülése.
Budapest. jan. 13. A kormány illetékes hollandiai köröktől ajánlatot kapott, mely. szerint bizonyos számit polgárgymekct néhány hétre szívesen vendégül látna. Hollandiával a tárgyalások eredményre vezettek. Megfelelő turnusokban 10,000 magyar gyermek utazhat . Hollandiába. Az első csoport, mintegy SOO gyermek valószinüleg már február elején elindulhat.
Halálos Ítélet.
Budapest, jan, 13. A pestvidéki staté-fiális biróság rablásért Szemerei íjászlót halálra, Tóth Lászlót mivel 20 éves nincs, 15 évi fegyházra ítélte.\' Szemerei kegyelemért folyamodott.
Sopronban megalakították a
Területvédő Ligát.
--°—,------ - -
Sopron, jan. 13. Sopronban ünnepi gyűlés keretében alakították meg vasárnap a Terülctvédő l.igát. A gyűlésen a kővetkező határozati javaslatot fogadták el: Sopron város és vármegye mai napon egybegyűlt közönsége kijelenti, hogy ennek a magyar törzsnek a haza testétől való erőszakos elszakítása ellen egy sziwel-lélckkel tiltakozik. A magyar államhoz minden körülmények között hivek maradnak.
Kommunista tárgyalás.
Budapest, január 13. A büntetőtörvényszék ma délelőtt folytatta a tárgyalást az ukrán tisztek meggyilkolása ügyében. A vádlottak valamennyien Kun Bélára vallanak. A tárgyalást folytatják.
Kommunista kivégzés.
Budapest, január 13. Dr. Stocker Anta 1 ma délelőtt hirdette ki a Margit-körúti fogházban a halálra. Ítélt dr. Szirmai István törvényszéki jegyző ügyében a Curia kegyelmi tanácsának döntését. A Curia nem adott kegyelmet. Szirmait holnap reggel 9 órakor kivégzik.
A Kisgazda- és a Ker. Nemzeti"
Egyesülés pártjának ügye.
Budapest, jan. 13. A keresztény nemzeti egyesülés pártjában a napokban mint befejezett tényről beszéltek az országos kisgazda párttal történt választási paktum meghiúsulásáról. Ez a hir meglepte a kisgazdapártot, ahol ugy tudják, hogy a tárgyalások nem szűntek meg, csak szünetelnek és a maguk részéről a már kötött megállapodásokon kivül, további megállapodásokat kívánnak. A paktum meghiúsu-
lásáról kiadott kommüniké beszámolt arról is, hogy hány körletben tőrtént egyesség. Az abban közölt számot a kisgazdapártban nem tartják valónak. Azt állítják és hangsúlyozzák, hogy több kerületre nézve történt egyesség. Hogy mi rejlik ezek mögött, az ellentétes kijelentése^ mögött, nem lehet tudni. Tény az, hogy a két párt között . végleges egyesség nincs. Viszont a kisgaz-gnpárt a blokk egységének dokumentálása érdekében a tárgyalásokat\' tovább akarja folytatni. Akár folytatják a tárgyalást, akár nem a két párt között, igen elkeseredett választási harcra van kilátás.
A kisgazdapárt agitációja.
Budapest, jan. 13. A választási mozgalmak a most kővetkező héten verik a leg-gyobb hullámokat, mert ennek a hétnek a végén le kell zárni a jelöléseket. A választókerületekben lezajló népgyűlések sorát ki kell egészíteni akisgazdapárt kiskunsági agitácíójával. Rubinek Gyula földmivelésugyi miniszter, Kmeskó Zoltán államtitkár szá-mo^lcrégazdapártr polgárral "bejárta a Kiskunság hét választókerületét, amikor is népes gyűléseken szónokolt.
Rubinek Gyula földmivelésügyi miniszter azt a kijelentést tette, hogy a gyűléseken rendkívül lelkesen fogadták őket. Ezekben a kerületekben biztosítottnak tátja a jelöltek győzelmét. Nagyobb harc csak Halason lesz, ahol Zoltán Béla volt igazságügyi miniszter, a keresztény egyesülés párt jelöltje érdekében fejtenek ki nagy erőt. Sok helyen \' azzal izgatnak a kisgazdapárt ellen, hogy egyesült Nagyatádi Szabó Istvánnal.
Rubinek erre a halasi beszédében igy felélt: Friedrich István hadügyminiszter egy Jél éve még szabadkőműves volt. De belátta annak nemzelrontó, helytelen erkölcsét, megtért és mi megbocsájto/tunk neki. Miért ne ■ bocsájtanánk hál meg Friedrichnél kisebb képességű Nagyatádi Szabónak, aki az első felhívó szóra mellénk állt. Mi be is fogadtuk, de kidobtuk a zsidajit. \'
Rubinek Gyula tartott még beszédeket Válón, Bicskén. A napokban Keszthelyre \' utazik, 17-én pedig Nagykőrösön .s Kecskeméten fogja a kisgazdák ügyét képviselni. Sokoropátkai Szabó István szombaton Albertirsára megy. Mint értesülünk gróf Festetich Sándor, volt hadügyminisztert Enyingen léptették fel kisgazdapárti programmal.
Elmaradt minisztertanács.
Budapest.\' jan. 13. A ma délutánra tervezett minisztertanácsot elhalasztották. Huszár Károly miniszterelnök ma délután Budapesten három népgyűlésen vett részt.
\'2 _
A vasárnapi jépijülós hullámveréseiből.
Szent Ágoston az egyház e szellemi ótjásá, az- emberi küzdelmek történetét markánsan festi meg a következő szavaival: „Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicct amor sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero amor Dei usque ád contemptum sui." (De civ. Dei. XIV. 28). „Kettős szeretet osztja szét az emberiséget a világ városába és Isten városába. Az ember önszeretete és Önmagának az Isten megvetéséig való fölemelése épiti a világvárosát. Isten szeretete pedig és az előtte való meghódolás megalapítja latén mennyei városát.
Szent Ágoston idejében a pogányság küzdött a kereszténység diadalmas erejével. A szent egyházatya mesteri vonásokkal rajzolja meg a két világnézet kontrasztját. Krisztus é* a világ szelleme nem olvadhat eggyé soha, aminthogy nem lehet soha egy a szeretet és a gyűlölet, az igazság és a hamisság, az erény és a bün.
Napjainkban az eddiginél is hatalmasabb arányokat öltött a világ küzdelme Isten ellen. Hazánkban azt a küzdelmet politikai küzdelemnek minősitik sokan, hogy akik látnak, azok se lássanak.
Friedrích István nagyon erélyes gesztussal oldotta le a szemekről a fekete kendőt, aaiikor kijelentette, hogy nálunk két irányzat küzd egymás ellen: a keresztény és a zsidó.
A zsidóság az ószövetségben az egy igaz Istenben való hit megőrzője volt. Sajnos napjainkban az nem igy ván. A neoló-gia pusztítja az orthodok?ziát s a neológ zsidó az már inkább szabadelvű, észelvü, anyagelvü, gyakorlati atheista, aki nem sokat törődik az egy Istennel. Többet ér neki az uzsora, a rebach, a jólét, a lánckereskedelem az Istennél, a zsinagógánál. Az orthodox zsidók maguk érzik ezt legjobban és ép oly kevéW büszkék a neológjaikra^ mint mi a névleges keresztényekre, akik nem ismerik a templomot, meg a gyóntatószéket. Ennek a szellemében atheista zsidóságnak nagyok a bűnei a nemzeti eszme és a kereszténység ellen. Az ne tévesszen meg senkit, hog^i nem a „zsidó" jeligével rontottak nekün® Jöttek ellenünk, mint zsabadkőművesek, demokrata vezérek, újságírók, drámairók, a szabadelvüség tanárai, börzespekulánsok. Jöttek ellenünk száz és ezer alakban. • Nem tagadhatjuk, hogy sók esetben asszisztáltak a névleges, a címzetes keresztények, de ezeket is a romboló zsidószellem rontotta meg. Ez a szellem már nem a Jehovának a szelleme, hanem a Béliáé. Ezek ellen a titkos társaságokba tömörült rontópálok ellen megy most a küzdelem, hogy többé döntő szóhoz ne jussanak ennek a keresztény nemzetnek életében. Ők képviselik Szent Ágoston szerint a világ városát. Az Isten városának alapkőrakása volt a Friedrích miniszter dőrgŐ nyilatkozata: Keresztény Magyarországot akarunk I Azóta a keresztény renaissanceot nem lehet politikák keretébe szorítani. Ma Magyarországon ke esztény Magyarszágot akarni, egy a politikával, jobban mondva a politizálás egyet jelent a kereszténység védelmével.
Jodl professzor a modern gondolkodás előharcosa azt irja: „Nem az a mai
Zalai Kórlön y_
\' -
kor feladata, .hogy vallásossá tegye az embereket, b*netq műveltté tegyen, hogy a műveltséget minden osztályban és állásban terjessze. A haladó emberiség jelszava nem lehet .a vallás, hanem az etika." Természetesen olyan etikát ért, melynek alapjait nem Isten parancsai képezik, hanem emberi törvények, melyeknek csak emberi tekintetekből engedelmeskedünk. A mai kor azt tartja, hogy az Én független kifejlődése nem lekötöttség, hanem a sze-milyiség kiélése. Azt mondják, a sasnak nem azért vannak szárnyai, hogy megkötni engedje magát; a növénynek nem azért vannak • rűgyei, hogy soha ki ne pattanjanak. Innen magyarázható az, hogy a külső tekintély minden beavatkozását az emberi cselekvésekbe jogtalannak minősitik. Aki a keresztény világnézet híve, az nem gondolkodhatik igy, mert jaj annak, aki a fölforgatást tartja rendnek és szabadságnak. Jaj volna annak a bolygónak, amely pályáját szerencsétlen korlátozásnak tekintené és eJhagyná azt, hogy teljes szabad-sággal keringhessen. Szabadon menne tönkre. Jaj a vonatnak, amely elhagyja vágányát. Szabadon rohan a katasztrófába. A kereszténytelen szellem, mely a kommunizmusban tombolta ki magát kedve szerint, szintén leállította Magyarországot azokról a vágányokról, amelyeken ezer éven át haladt. Ezért halálos beteg most nemzetünk. De újra egészséges leend. A keresztény szellem megfogja gyógyítani. Ezért nincs szükségünk kuruzslókra, rá-olvasókra. Ezért nem foghatunk kezet ellenségeinkkel. Ezért küzdünk &Z atheista zsidók, szabadkőművesek, demokraták stbiek ellen. Eddig mindenütt beleártották magukat a dolgainkba s azért nem tudtunk életerősek lenni. A zsidók lapja, az Egyenlőség óva inti a zsidókat a keresztény irányzatokhoz való -csatlakozástól. Helyes! Ne is csatlakozzanak. A mi ügyeinket majd elintézzük mi magunk. Dc kereszténynek sincs ám helye semmiféle zsidómozgalomban, zsidó politikában. Itt Nagykanizsán azért alakítottuk meg az Egyesült Keresztény Nemzeti Pártot, hogy ebbe tömörüljön mindenki, aki kereszténynek vallja magát s nem akarja széthúzásával az ellenség ügyét .szolgálni. A zsidóság azelőtt is szerette keresztény cégérrel leplezni a saját aknamunkáit. A széthuzókról ma sem gondolhatunk mást, minthogy odakinálkoznak cégérnek. Nagyon jól írta R. Bangha: A koldusok is erősek, ha összetartanak. Haller István pedig azt irta: Nem temetni, hanem teremteni akarunk: minden társadalmi rétegében egységbe kovácsolt, érzelmi közösségben élő, egymásért dolgozó, munkát, jogot, kötelességet megbecsülő keresztény magyarságot, melyben nincsenek urak, nincsenek parasztok, hanem emberek vannak a szó legnemesebb értelmében.
Ne legyen tehát a politika továbbra is uri huncutság, hanem legyen egyöntetű, vállvetett munka a \'keresztény Magyarországért.
Fölösleges az a sok önjelölt. Hisz támaszkodni mindenki támaszkodhat valakire, de ez még nem az egységes, egyesült kereszténység. Az sem helyes, ha az intelligencia elakarja magát különíteni a „misera plebs"-től. Ma nem lehet uri, meg parasztpolitikáról beszélni, ma az egyetlen lehetséges reálpolitíka, Haller szavait idé-
1920. Január 14. iy nemzeti és szociális
Keresztény Nemzeti párt tsán Ujváry Géza kis-lélye, eddigi munkássága ttilcai tnultja elég garancia arra, hogy a keresztény párt jől válasz-totta meg jelöltjét. Vannak városunkban okosabb, diplomásabb emberek is Ujváry-nál. De olyan, aki egyéniségével jobban áttudná hidalni ama ellentéteket, melyek folytán pártoskodásra csábítanak, aligha van még egy.
A kereszténység jelöltje tehát Ujváry Géza. Ezért nem tart velünk a zsidóság. Nekik mások az érdekeik. Közülünk azonban még sokan akarnak a régi recept szerint dolgozni, amivel ellenségeink malmára hajtják a vizet. Mit törődnek ők azzal hogy abban a malomban a maceszhez őrlik a lisztet és nem a Krisztus testéhez.
Turáni átok, te sötét turáni átok, mikor szabadulunk meg már tőled?
Keresztények ! Magyarok I Ne hagy juk magunkat félrevezetni. Akárki akármii mond csak az legyen a feleletünk: Éljen Ujváry Géza ! Éljen a keresztény Magyarország 1 A/\'.
HIREE.
Normális idők után vágyunk.
Már nagyon sok szó eseti lupunk fii.-sábjain is városunk hallatlanul komisz kövezetéről. Pusztulás, romlás az egész vo-naion. A ruhánk el vásik, az éléstárunk már rég kifogyott, a házaink oldala bedül, (lásd: Kinizsi-utca) vagy nagy karéjokban repedezik le, Mindenütt pusztulás és sehol, még csak a reménye sincs meg, hogy hu ujat nem is csinálunk, de legalább foltozzunk, stoppoljunk, málterozzunk vagy vendégoldallal féltámaszuk a düledező falakut Szomorú képek. Ezek nem országos problémák, itt dönthet a város is, nem kell előbb korteskörutakat tartani, aláírási iveket gyugdosni az emberek orra alú-Uraim, életxKSZfilyes a járás az utcán, még nappal is. Az ember sosem tudja, hol szukád be alatta a föld. (lásd-: q pósta épület elejét.) Az estékről, pláné a szurok estékről, amelyek nem rég óta mind gyakoribbak lesznek, — mondom — az estékről ne beszéljünk.
Mélyen tisztelt uraim, olyan koldus ez a város, hogy képtelen ezeket a szó legszorosabb értelmében veit közbiztonsági zavarokat is eliminálni ? Olyan szegény ez a város, ahol a lánckereskedők, árdrágítók s csempészek az eldorádójukat élik ? Nem ? Hol van hát a hiba ?
— — — — beszéljünk másról?
— — — —- mondjuk az időjárásról. Bármennyire örülünk a tavaszi napsugárnak, bármennyire várjuk a természv! uijászülletéséi, mégis koraszülöttnek, nagyon abnormisnak tartjuk ezeket a meleg napokat. A természet csalókát játszik u flórával. Félő, hogy a melegen tűző sugarak kicsalják téli ruhájukból őket s a kipattant rügyekre a köd lehellete ül, vag\'j a dermedés fagya sorvasztja el őket.
Bármennyire örülünk, hogy mezitlábos gyermekeink nem kapkodjak lábaikat <i fagyos földön s nem fújnak leheJJcleUfür töt a szoba levegőiébe mégis félünk, hogy az öröm csak pillanatnyi. »
Normális idők után vagynnk!
Bács.

Az Egyesült jelöltje Nagykann gazda. Az ő szert és szeplőtelen poll
1920- Január 14.
— Összejövetelek a Keresztény Otthonban. Tegnapi számunkban tudattuk, hogy a Keresztény Otthonban ezentúl 4—7-ig összejövetelek lesznek, amely alkalmakkor előadások is tartatnak. Ma 6 órakor Héldy Jeromos páter tart előadást.
— Felmentés a katonai szolgálat alól. A hadügyminiszter legközelebb rendeletet ad ki a katonai szolgálat szabályozásáról. A belső rend fentartása, a közigazgatás és a közgazdasági élet megköveteli, hogy akik a köz érdekében nélkülözhetetlenek, a szolgálat alól mentesítessenek. Igy mentesítve lesznek a szénbányákban dolgozók, az állami, a helyi és a határrendörségnél, pénzügyőrségnél alkalmazottak. Ezek közül a most jelentkezni köteles évfolyamok nem tartoznak jelentkezni. Felettes hatóságuk névjegyzéket készit róluk, felterjesztvén őket a hadügyminiszterhez s mentesítési igazolványt kapnak. Az emiitett kategóriákon kivül is lehetnek olyanok, akik, akiknek felrfípntése a köz érdeke, tartós szabadságolást tehát lehet kérni, de csak az elsőfokú közigazgatási hatóság utján.
— Képkiállítás. Folyó hó 12-én .Dyilt meg- Fekete László festőművész, tart. ■nonvédfőhadnagy képkiállitása a Polgári Egylet földszinti helyiségében. Amikor ezt a hirt kőzzétesszük, felhívjuk Nagykanizsa város műértő közönségét, hogy minél na-gyobbszámu látogatásával pártfogolja városa szülöttjét. Fekete László művész, aki n háborút 1914. óta végigharcolta. Az utolsó olasz csatákban fogságba esett s csak nemrégiben jött haza. Fogságának keserves napjait a mi számunkra kamatoztatta azzal a 260 drb. művészi festményével, amelyekre az impulzust a harctereken s a fogságban kapta. Amikor u művész! kiállításra felhívjuk olvasóink figyelmét, nemcsak Fekete László művészetét pártoljuk, hanem a közönségnek is szerezni akarunk élvezetes perceket.
— Adományok. A hadifoglyok hazaszállítására ujabban a kővetkező adományok érkeztek be: Szabó Lajos 20 K, Windisch József 10 darab ezüst egy koronás, Windisch Józsefné egy darab arany karkötő. Szabó Lajos ugyancsak 20 K adományozott a szegény gyermekek felruházására. A nemes adományokat szerkesztőségünk köszönettel átvette. Hasonló adományokat elfogadunk és rendeltetési helyére juttatunk.
— A keszthelyi kommunisták tárgyalásáról a biróság és ügyészség a tegnap estéli vonattal tért vissza. Még nincs módunkban az ítéletek felől a közönséget tájékoztatni. Folyó hó 15-én lesznek a helybeli kommunistáknak a tárgyalásai, kőztük Bronyai, Török. Bárány és Pongrácz-é.
— A hadifoglyok hazaszállítása céljaira naponta érkeznek adományok. Ezúton is felhívjuk a nemesszivü közönséget ne sajnáljon pár koronával hozzájárulni idegenben sínylődő véreink hazahozatalához.
" Ilyen adományokat elfogad a szerkesztőségünk is, vagy a Városháza 1. em. 16. ajtó (állatorvosi hivatal) helyiségében lévő hadifoglyok ügyeit intéző iroda.
— Rézg álie-azQkségie t et a földmi-velésü^yi minisztériumnak az idén is sikerült biztosítani. Az első részletnek szállítása ebben a hónapban feltétlenül megkezdődik, a további részleteké pedig márciusban és "Jájusban. A rézgálic ára még nincs megállapítva, annyi azonban már is bizonyos, \'>ogy messze alatta marad annak az árnak, amit a kereskedelemben ma kérnek a réz-galicért.
__Zalai Közlöny
— A Slovenski Narod tótföldi tudósítója közli, hogy a tótok éhhalállal küzdenek. A lap fájó hangon ír a tótföld szomorú pusztulásáról.
— A Magyar szövetkezeti Központok Áruforgalmi r. t. Zalamegye kirendeltsége Nagykanizsa, Bazár-épület, képviselőségek felállítását határozta el. Minden járás székhelyére egy képviselőség fog kerülni, amely bevásárló hálózattal fog működni. A képviselőséget elnyerni óhajtók helyi ismeretekkel biró lehetőleg kereskedő vagy hozzáértő, keresztény, kőzbe-csülésnek örvendő egyének lehetnek, akiknek a járásban széleskörű ismeretségük van és akik némi tőkével rendelkeznek kb. 20.000 K, vagy annak megfelelő értékű kaució letétele válik szükségessé és kívánatos, hogy a járási székhelyen irodája és raktára legyen. A kirendeltség csak a folyó hó 26-ig beérkezett ajánlatokat fogjai járásonként tárgyalás alá venni. A képviselőségeknek február hóban meg kell kezd-niök működésüket.
— A haszonbérleti dijak felemelése. A háború előtt megállapított haszonbérleti összegek és a föld mostani jövedelmezősége között igen nagy eltérés van, ami már régóta arra birta a földtulajdonosokat, hogy a haszonbérleti dijak felemelésének intézményes védelmét kérjék a kormánytól. Ebben az ügyben értekezlet volt földművelési minisztériumban, amelyen minisztérium képviselője rendelettervezetet mutatott be. A tervezetet a gazdák és a földbérlők megjelent képvisaői csekély változással elfogadták és eszerint a földhaszonbérleti dijak megállapítására minden biróság kebelében külön bizottság fog alakulni a vidéken. Miután azonban az a veszedelem fenyeget, hogy a haszonbér emelése címén a föld haszonbérlője esetle? kibújik a további bérbevétel alól, az OMGE képviselője az ajánlotta, hogy csak az esetben engedjék meg a haszonbérlőknek a bérletről való lemondást, ha a földtulajdonos a fold bérleti diját ötven százazéknál nagyobb arányban emelte. Ezt az indítványt az ankét olyan formában fogadta el, hogy a haszonbérlő csak az esetben mondhat le a bérletről, Ka a tulajdonos 30 százaléknál nagyobb béremelést akar érvényesíteni.
Hirek a megszállott területekről.
Alkalmunk volt beszélni egy nemrég Husztról eljött hivatalnokkal, aki kérésünkre az alábbi fájó érdekességeket volt szíves tudomásunkra hozni, \'v,
A románok nyiltan s kérkedve beszélik, hogy többszőr kaptak már felszólitást az ántánttól, hogy vonuljanak vissza a szinmagyar területekről a demarkácionális vonal mögé. Ezt azonban nem teszik meg semmiféle parancsra. Ok nagyon jól érzik itt magukat. *
Megjegyzi tudósítónk, hogy jól is érezhetik magukat, mivel minden jóban dúskálhatnak. Mindenük megvan, amit szemük,\' szájuk kiván. Ezekhez persze nem a lakósok jószive, avagy kedveskedése juttatja őket, hanem a rablás. Hogy ők hogyan nevezik „zabráliznak", „rekvirálnak\'\', vagy „kommunizálnak" az nem változtat a hely-zeten. Tény az, ha ökörre van szükségük, akkor elhajtják azt, amelyik leghusosabb, ha kukorica kell, feltörik a górékat . . stb.
A botozás már nem oly ffyakori, de még mindig napirenden van Inkább azokon a területeken, ahonnan előbb-utóbb ki kell takarodniok. Ezeken a helyeken sokszor nagyon kicsinyes dolgokért deresre húzzák a „renitenskedö ungurf.
A legtöbb esetben a záróra be nem tartása ad rá okot. X községben kukorica fosztás volt. A magyar polgár az ő falujában maga csinálta a zárórát, amikor akarta. A románok azonban a falvakban is szigorú ellenőrzés alatt tartják a záróra szigorú betartását. Igy történt, hogy a
__, _ . ■ 3
kukorica fosztóban levő polgárokat megtámadták a románok s nagy verekedést rendeztek. A polgárok erősebbeknek bizonyultak, mire egy század román katona érkezett s nagy vérfürdőt rendeztek.
Ilyen és hasonló esetek, amelyek az ősi magyar népszokásokat is ki akarják ölni véreinkből, napirenden vannak.
A vámolás, felülvizsgálás, soha nem tapasztalt formákat ölt. Az orosz policáj nem volt oly leleményes a felfitatásban s a vámolásban, mint a román katonák.
Minden a pénztől függ. Különben már budapesti tartózkodásuk alatt is meggyőződhettünk arról, hogy minden oláh megvesztegethető. Az utazási igazolványok kiállítását a kötelező honoráriumtól teszik függővé. Persze ezt aztán a másik felülvizsgálja s mivel nem Bukarestben állíttatott ki, mind addig hamis, amig pár százas vagy ezres nem nyomja a zsebét.
Borzasztó az a kálvária — mondia tudósítónk — amin ilyenkor keresztül kell esni az utazni merészlőnek.
Minden városnak, nagyobb községnek, kerületnek katonai parancseoka van. Rendesen fiatal hadnagyok, akik saját szakállukra rendeleteket adnak ki. Igen gyakran homlokegyenest ellenkezők a szomszéd körletével. Ezek a parancsnokok legnagyobbrészt erdélyi románok, akik sokszor szebben beszélnek magyarul, mint oláhul. — Valószinü, magyar stipendiumokon tanultak Budapesten. —
A csehekkel nincsenek valami jó viszonyban. A csehek félnek tőlük. Nem rég a Bodrog igen kiáradt, kivánatos volt a gátakat megerősíteni.
Fehér zászlóval, román lovas parla-mentér ment át a cschekhez, hogy közös-sen csinálják meg. A nagyszámú cseh-Őrsé^-a románok láttára őrült futásnak er&k. — Valószinü, nem látták a fehér zászlót. — Ilyen és hasonló hőstettekre a románok nagyon büszkék. Bodrog.
Színház
Heti műsort „
Szerdán : Katonadolog.
Csütörtökön: Katonadolog.
Pénteken: Csöppség.
Szombaton: A nőstény ördög.
Vasárnap d. u.: Svihákok.
este: Tessék szellőztetni.
— Színházi hir. Ma érdekes repri*-lesz a szinháznak. Zerkovitz Béla fülbemászó muzsikáju operettjét a Katonadolgot elevenítik fel. A darabban egymást érik a pompás kar- és szólótáncok, énekek evolutio*. Bogár, Göndör páviántánca, Kürthy és a férfikar tánca, Érckövy, Göndör, Szikla kutyamosó tánca, Heltainé ópiumtánca «\'•., Kürthy-Göndör tangója mind-mind külö.. érdekessége lesz az estnek. A darab ff • szereplői: Bogár, Kürthy, Kovacsics, Ant.J. Szemere, Kőrmendy, Göndör, Bakó, Érckövy, Dezső és Szikla. Ugy a női, mint férfikar ezúttal ki fog tenni magáért. A szebbnél-szebb táncokat H. Zomhory IlonLi tanította be fáradságot nem ismerő b\\; • galommal. A rendezést H. Zombory Ilonka és Halmágyi karmester együttesen rendelték. A darabot holnap megismétlik. Mind-tjei arra mutat, hogy ismét „forró" esi-; lesznek a szinháznak, mert a jegyek mi. elővételben kelnek el.
— Henny Portén vígjáték megy a/ .Urániában". Címe: Az asszony, az Ördőj és a masamódlány. Henny Portén újból iú van, hogy az ő mozilátogató közönségét egy élvezetes estében részesítse. Edd»g minden dirabját óriási tetszés kísérte és biztos, hogy ez a darabja sem fog a többi mögőlt maradni, sőt amint halljuk, ez a legsikerültebb filmje, melyben bájos játéka teljesen érvényesül. Az érdeklődés városszerte igen nagy. Előzetesen jelentjük hogy az „Urániában" szerdán és csütörtökön Lóth lla szereplésével Jön a rozson át eimü film kerül bemutatóra.
Zalai KozlOny
1020. Január 14.
Uj könyvek
kaphatók Flschel Fülöp Fial
könyvkereskedésében.
LíraKbc L A.: Egymátf költ.
. , . Knylm v*/y. Fruxt Aatfok: MckMk. Gyáifás DrtVS: Orírum, t%y midcw «!<««. ><«tcxck Korenc A fckcU lov»*.
Aj c!rl Icapuj*. , . TŰX • JVUtálWl.
llílUi A lll-tm.
Kai!** Marpt C*tnJ4% vi)*á*ok Knot lltmun Ax anyaföld áldÁM. K\'rudy liyuJa: A b«tyár álawu Komáromi János ? Khncnl a nyir. I.ftcrji Girtoa: IUU1 uUn. Loíi P*m k\'ritaflUm *M*oey. \\Ugyw humomtiX-S\'anvtn Pint: Juli* a»j>k»J4 Pásxtox Arjául: Kelcmcník. Rotscca ** Socunan) Anilkoj u attiony Wír^i StrtodtxrX A focroogi» ívei. ScotnaJúiy Ultin. baráUtfk • íuVXUk. JaUfU <$• Mauric< : A MagJoía*.
Dickens ; A* ölet küzdelmeiből. Bodrogköiy Zolún: Kddfoulányok. fibüo Orouonxi* puuUUw a boi«ev.kl ura-2oe> tUit.
Stuw Kctohardt: B«k« \\s«r baboíu.
Naponta ujdonoágok,
Nyilttér.*)
Értesítés.
Ezennel értesítjük a n. é. közönséget, Magyar-utca 11 a. szám alatt levő Forgács-féle
fűszer, csemege és élelmiszer-üzletet
■seyvetttik.
KérjOk a n. é. közönség szíves pártfogását.
Kitünö tisztelettel Somogyi és Harangozó.
Legolcsóbb bevásárlást forrást
Eladó 6 drb. használt, jökarban \'evő kettős eke. Érdeklődni lehet Vente-pusztán (Petrivente).
Két drb. 7 ágú gyönyörű szarvasagancs eladó. Cim megtudható lapunk kiadóhiva* talában.
Irodában alkalma a két - darab
használt széket
vennénk Ajánlatokat kérünk lapunk kiadóhivatalába.
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
YQ»uti állomásra szállitva legmagasabb 311— árban.
Telefon 195. Iroda: KLnizsy-utca 2 a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
B3T Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Véséseit i Bcíü, mo-nograrom, címer, arany, ezüst
H elefántcsontba. Börtircákra, _
arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyadUli szaküzlet I - Első beszerzési forrás I -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
NagykaalxM, Erzsébet-tér I. «xám.
Kérem a címre ügyelni I
Dunántull Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
TcUlea i
59.
*ÍrtA.ij<\\m Narykjroliaa
Iroda é* raktár: C»engeri-ut 6.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
Elő- és leölt sertéseket, tojást, N babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Fel-hosatali Ej ;,esülés Zala- és Somogy megyei kirendeltsége
Könyvtárakat
ét egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése. 3«i—
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy
lakatosműhelyemet
KaxincxY-ntea 8. o. alá helyeztem át.
Elvállalok mindennemű vasszerkezeti munkát. Fepyverja vitást és bornitást o leg-szokszerűebben végzek, használt és törött fegyvereket megveszek.
Tisztelettel
Szántó Géza
lakató*
VILÁG
nagymozgó színház Szarvas-szálloda. e
Szerdán, január 13-án.
Árva lelkek
Szomorú dráma 4 felvonásban.
Jön! A legkoloszálisabb filmmG:
A KAKUK HERCEG.
Jegyek előre váltható „A kakuk hercegelőadására.
E*$«diiok kezdece l»ak<-ía»po*oo 0 it 8 kor V»Ur-.ét & o«p«upokoo 3, S, ti\\ 7 & 8 órakor
Értesítés!
A n. é. közönség szíves tu- i domására hozom, hogy Klnlxay-utca 25. azám alatt, o volt Kohn-féle fatelepet megvettem. Telepe- , men állandóan kaphatók elsőrendű hasáb-, dorong- és vágottfa minden mennyiségben. Azonkívül cigi vállalok háznál való tűzifa felfűré-— síelését, aprítását géppel.
Szivcu párifogáit kér tisztelettel
Pléh Lajos
Krnizsy-u. 25. - Telefon 371.
Villamoszseblámpa
hozzávaló elem és kis világító körte kapható
Ml Fülöp Fiai áraimban
Nagykanizsán (Városház sarok). 2M
Értesités.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kiaizsi-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak megfelelőiem berendeztem, ttelekről éa italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérés*.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
w-i» Stojanovits Lambertné.
URANiA
mozgókép-palota
Roxfonyi-ntca 4. n,
Szerdán, január 14-én.
HENNY PORTÉN
fettéptével
Az asszony, az ördög és a masamódlány
Vígjáték 4 felvonásbon.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 érakor, vasár- és ünnepnapokon 3. 5, fél 7 és 8 órakor, i., ...n
Nyomotott a luptu^ujdonoaoa Zaja) h) Gyarmati nyomdal mülntézetében
59-ik Mely mm.
kereszteny politikai napilap
^„..ilWl H MaJeOrrslsl P4-ot ÍJ. Pósicrkcastá: FctcMa il.rkc.Tt6 : Előfizetési ármki
gcRjclealk tnladlf kora r«gz*l. Dr. HEGEDŰS GYÖRGV BODROGKÖZY ZOLTÁN u 4<T* li« K ?<«rr. 7* K M. ..i. H K. E«y bor. IJ K. Ifjn iiui 60 í
Bécs. január 14. A bécsi távirati iroda a forrás megnevezése nélkül a következő táviratot közli: A magyar békeszerződést csütörtökön adják át. Informált körök azt hiszik, hogy ez a szertartás csak 10 nap múlva mehet végbe. A jóvátételről tzóló valamint a katonai rendelkezéseknél állítólag bizonyos módosításokat eszközölnek, melyek uj szövegezést tettek szükségessé. A magyar békedelegátusok előkészítik azt az ellenjegyzéket, melyet a béke-íeltételek átadása ulán Budapesten fognak véglegesen kidolgozni. Nem hiszik, hogy azokat az intézkedéseket, melyeket a konferencia megállapított, a jegyzékváitás folyamán lényegesen megváltoztathatatlannak már: Főképen Wületiraod^ezésektf l ártják megváltozhatallannak. Lehet-téges, hogy a delegáció már a béke-lárgyalások során felveti a monarchikus államforma kérdését.
Minisztertanács.
Budapest, január 14. Ma este hat órakor minisztertanács volt
Jagoulávia és a cseh kormány kérése.
Pilis.-január 14. (Szikrativirat) A legfelsőbb tanács kedden délelőtt a külügyminisztérium palotájában Canbon elnökié-sével gyűlést tartott. A legfelsőbb tanács tudomásul vette a magyar békeszerződés megszerkesztésére kiküldött bizottság jelentését. A jugoszláv kormány által előterjesztett kérdés tárgyában a legfelsőbb tanács azt telelte, hogy az 18é8-ik évi kiegyezés nem olyan természetű, amely szerint módosítani kellene a magyar békaazerződés már megállapított határozmányain A legfelsőbb tanács a eseh kormány kérésére elhatározta liogy módosítani fogja a magyar békcszer-líKJés^OT-ik cikkét, mely a Cseh és Lengyelországnak Magyarországba való síén ki-wolgáltatásáról szól.
Adriai partok kérdése.
Pánt. január 14. A .Petit Párisién" « legfelsőbb tanács tárgyalásairól jelenti, hogy az Adria kérdésben még nem jött létre a megegyezés. Olaszország és Jugoszlávia fölött azon az alapon kellene megindulni a közvetlen tárgyalásnak, hogy Olaszország lemond Dalmáciáról, de Fiume és Ura olasz lesz. Olaszország még követeli Albániát Skutarival együtt, de ebbe a délszlávok nem akarnak belemenni.
Nyngatmagyarország megszállása.
Bécs, január 14. A Reichpost pozsonyi tudósítója a következőket jelenti lapjának: Pozsony környékén néhány nap óta nagyszabású cseh csapatösszevonások történnek. A városon keresztül szakadatlan tüzér-osztagok vonulnak keresetül. Pozsonyi politikai körökben a csapatösszevonásokat annak tulajdonítják, hogy megakarják szállni Nyugatmagvarországnák azt a részé, melyet Ausztriának ítéltek oda. Ausztria ugyanis nem tudja a megszállást keresztülvinni, mert erre nincs elegendő katonai ereje. A békeszerződésnek el a passzusa, mely Magyarországnak ezt a részét Ausztriának Ítélte oda nem annyira Ausztria iránti jóakarat jele voh, mint; inkább azt a célt szolgálta, hogy ez nton állítsák helyre az összeköttetést Csehország és Zágráb között. Pozsonyi körökben azt hiszik, hogy Magyarország nem fogja feltartóztatni a csen bevonulást.
A nemzetgyűlés összeillésének napja.
Barhpctí. jen. .14. A .icm«<j£yúlés ösz-szeülése napjának megállapítása ügyében tanácskozás volt az igazságügyi minisztériumban. A nemzetgyűlés összeülésének napját február 6—10 közli időre tervezték. A nemzetgyűlési választások elleni panaszokat a választások után 15 nap múlva be kell adni közvetlen a nemzetgyűléshez. Hogy a panaszokat be lehessen adni, a nemzetgyűlésnek a választások után 15 napon belül össze kell ülni. A nemzetgyűlés összeülésének napját végérvényesen a minisztertanács fogja megállapítani. Értesülésünk szerint a nemzetgyűlés 1920 február 7-én, szombaton ül össze.
Fiume nemzetközi állam.
Piris, január 14. Nitti miniszterelnök kudarcot vallott azon kísérletével, hogy a francia és angol kormányt megnyerje Fiume javaslatának. Hír szerint 48 órán belül nyilatkozatot adnak ki Fiume és az egész Adria kérdésről. A nyilatkozat közölni fogja, hogy Fiume nemzetközi állam lesz és jugoszláv területi nyúlvány fogja elválasztani a fiumei államot az olasz területektől.
Vajda Vojvoda Párisban.
Paris, jan. 14. (Szikratávirat.) Vajda Vojvoda román miniszterelnök hétfőn Pá-risba érkezett.
A népszövetség első Ülése.
Piris. jan. 14. (Szikratávirat) Vilson elnök aláirta a népszövetség etső értekezletére szóló meghívót. A népszövetség végrehajtó tanácsa január 16-án ül össze.
Ellentét Kobinek és nagyatádi Szabó közütt-
Budapest, január 14. Nagyatádi Scabő István pártjának sokorópltkai Szabó pártjával való egyesülése nem tudta áthidalni a pártok között fennálló korábbi ellentéteket. A kél pán egyesülése éta Rubinok Gyula emelkedett ki tényleges pártvezérül. Nagyatádi legfőbb panasza, hogy több kerületben Rubinekék a saját embereiket helyezik el. De Rubinek nemcsak nagyatá-diékkal, hanem az ellentétes nagybirtokos osztály képviselőivel b szembe kerül. Bernát István a gazdák szövetségének elnöke szemrehányást tett Rubinekéknek, amiért most korteseéiokból a legradikálisabb birtok reformot hirdetik.
Viharos illés a német parlamentben.
Berlin, január 14. A berlini szociáldemokrata párt kerületi szervoxetének elnöksége felszólítást intézett a munkás- . sághoz, hogy végre-valahára számoljon le a kommunista izgatással. A nemzetgyűlés negyed tizezsegykor folytatta az üzemi tanácsra Csíkozó - javaslat ázsak ol vaoisát. Elsőnek Bauer birodalmi kancellár szólalt fel s a tegnapi eseményekkel foglalkozott. A kancellár beszéde során többek között a következőket mondotta:
A szomorú dicsőség a független szo-ciálistáké és kommunistáké Megállapítom, hogy a szegély félrevezetett áldozatok vérét a független szoeíálisták fejérc fordítom. (Rettenetes zaj a függ. szoc. oldalon.) (Felkiáltások a jobb oldalon) Találva érzik magukat. Ezeket a borzalmas vérfoltokat a független szocialisták nem tudják fejükről lemosni. Igen sok tanú jelentkezett, aki látta, hogy a független szocialisták tagjai, akik c házban ülnek s az indítványt elvetették különböző jelekkel, kendőlobogtatásoal. beszéddel befolyásolták a tömeget arra, hogy rohanja meg a Wrodalmi gyűlés palotáját. Nem mondok sokat, amikor art állitom, hogy mindazok, akik tegnap a házban voltak a rendőrség hősies magatartásának köszönhetik életüket. Ha sikerült volna. A nép tömegei lassanként tudatára ébrednek annok, hogy azok a pártok, melyek a kisebbség diktatúráját akarják, zászlóikra közveszélyesek.
Nitti olasz miniszterelnök nyilatkozata.
Róma. január 13. Nitti olasz miniszterelnök n „Matín" egyik munkatársa előtt kijelentette, hogy az olasz aspirációkat, melyekért Olaszország egymillió lialottal fizetett minden körülmények között teljesíteni kell. Fiumét feltétlenül Olaszországhoz kell csatolni.
Egy képviselőjelöltről.
Halljuk, hogy a keresztény irányzat megtörésének célzatával jegy kis embercsoport felléptette képviselőielöltnek Krátky Litván városi főjegyzőt. Már régebben ke*-, ringett e szándék, azonban mi nem akar* tunk hinni e szentségtö élben, mégis bekövetkezett. Nagy fontosságot nem tulajdonítunk az egész eseménynek, minthogy azonban egy ténnyel állunk szemben, mielőtt ez irányban a korteskedés megin-. dúlna, lenne néhány szavunk a tisztelt jelölt úrhoz.
Az egész országban folyik a küzdelem a kommunizmus, internacionalizmus és szabadkőművesség ellen és dicsőségesen leng a Szűz Máriás lobogó. Szervezkedik a magyar elem, hogy uj alapokra helyezze az országot s hogy bármi lesz is velünk, de addig nem enged, amig lenyírt részeinket vissza nem szereztük. Ebben a nagy küzdelemben csak olyan katonák harcolhatnak, akik hűek voltak mindenkor, minden megpróbáltatás közepette hazájukhoz. Kérdem én öntől, tisztelt idolt ur: miért hagyta e! a zászlót a szociálista uralom első napján és miért szegődött a kommunizmus sxofcálatába? ön voh a" városházi bűn-direktórium tollnoka, ön volt Brónyai, Sneff Jóska és mis elvtársak kabát lesegit&je. ón volt egyszerre két csoport vezetője is? Mondja tisztelt főjegyző ur, hogyan került ino*t meg bele a mi szentséges küzdelmünkbe ? Mi köze Önnek ehhez, hol az ón jogcíme arra, bogy_ hazánk kínszenvedéséinél, amelyet a* ön által támogatott direktórium is okozott: hozzászóljon ?
Azt látom, hogy önnél a politika nem lelkiismeret kérdése, mert ha az lenne, akkor most mea-culpát kiáltana s nem tenné „Júdás módjára" azt, hogy elleneinket próbálja vezetni.
Hogy ön milyen hazafi volt, azt elbírálta a városi képviselőtestület is. amikor önt nem méltatta orra, hogy polgármester-helyettes legyen. Mondja; nem kell-e az önérzetnek nagy hiánya ahhoz, hogy még ezután is a főjegyzői címmel disxdeg?
Kérdek mist is: ki bízta meg önt azzal, hogy a mi imádott fővezérünket fogadja? On bátor ember, aki oda mert menni az elé a férfiú dé nyávogni, aki leverte az ön bolsevista prindpálisait.
Tudjuk, hogy önt az élelmezés élére állították. Ti jdjuk azt is, hogy a rendkívül drága Gorton vonatokon utazgatott Bécsbe, de megkérdezzük azt is, hogy mit hozott onnan ? Semmit és semmit 1 De egyet mégis dért, azt, hogy Nagykanizsán a cukor drágább, mint. Budapesten.
Mondja meg nekem tisztdt jdőlt ur, mi az oka annak, hogy az ön rettenetes szakértdme nem látott addig, hogy ennek az éhező városnak a gabonát be kellett volna szerezni s akkor most nem lenne városunk éhség előtt.
Kérdem még azt is, hogy miért van hogy éppen Nagykanizsán nincs gyertya, nincs cukor, nincs só, nincs liszt ? »
Mondja jelölt ur, hát mit szerzett őn be ennek a városnak? Ha őn a város élelmezési hivatalának a vezetője, hát mondja akkor meg, hogy mit tett őn e városért?
Ugy-e icti it, semmit!
Emlékezünk arra is, hogy az ön szakosztálya volt az a\' kommunizmus alatt, amely az utcákat dkeresztelte, Marx, Engels, Lenin, Stb. nevekre, a Király-utcát például Dózsa György-utcának. Ezek az utcák most lemosták magukról az őn ke-rcsztelését, visszavették régi becsületes nevüket, s most őn ezekben az utcákban akar képviselőként járni? Bátor ember!
A polgármesterségének befütyőltek — hisszük, hogy erről álmodni sem mer, ezért akar most Budapestig emelkedni. Nem tisztelt jelölt ur, addig nem, amig a proletárdiktatúra alatti munkájáért a számadást «neg nem csináljuk. Bizonnyára meg van arról győződve, hogy ezt nem bizzuk a közigazgatásra.
Zalai Közlöny_
Ön az éhes, szenvedő hivatalnokokat, munkásokat, stb. azzal vigasztalja, hogy ioz enni valót. Mi egyről biztosítjuk önt Jn és önhöz hasonló emberek számára még egy i:em rozsot sem fogunk adni; mi segitem fogunk minden áron hamarosan a szenvedőkön, mert helyzetük tűrhetetlen, de azt majd megtesszük a mi vezéreink szavára, az önökére azonban soha. Jól, igen jól jegyezzék ezt meg maguknak, ön tehát csak éhséget hozhat, de nem kenyeret.
Mi Önt a kereszténység ellenségének tartjuk, ismerjük demokrata, liberális, szociálista felfogását, földmüvesgyűlőletét, tehetetlenségét, ezért ebben az értdemben fogunk önnel szemben eljárni.
Ujváry Géza zászlaja nekünk a kereszténységet a * törhetetlen magyarszeretetet
jdenti, s ez ellen tisztelt jdöTt ur gáncsot
akar vetni. -Tudjuk, hogy ön megakadt az élet utián, legyen azonban meggyőződve
arról, hogy ilyen s önhöz hasonló egyszerű fiatalemberek fdfognak "bukni.
Eifyct azonban ajánlunk: mint városi hivatalnok jobban teszi, ha többet dolgo-lezési hivatalban politizálás né-
zik az élelmezési I lyett.
Földműves.
Hazajönnek a hadifoglyaink.
— A Magyar Távirati Iroda jelenti. — A különböző országokból hadifog-lyaink hazaszállítása tdjes erŐvd folyik és az egyes országok szerint a következőképpen oszlik meg: Olaszországi hadifoglyaink hazaszállítása a mult év szeptember vége óta folyamatban van. Ez idő óta már 75000 hadifogoly érkezett haza. Naponta jönnek, szállítmányok, ugy. hogy remélhetőleg pár hónapon belül az óssces hadifoglyaink itthon lesznek. Az angol hadifogságban levő magyar alattvalók hazaszállítása szintén folyamatban van. Azokat részint Kölnbe, részint Villachba küldött fogadó-tisztek veszik át. Eddig 69 tisztet és 1902 közembert vattek át Franciaországban. Ez az ország a hadifoglyok kiadását elvi szempontból a béke megkötése előtt nem hajlandó megkezdeni. Dacára ennek a külögyminisztérium és a „Nemzetközi Vöröskereszt" közbenjárására e tekintetben is hajlandóságot mutatnak. A szerbiai hadifoglyaink házatzállitása, a szerb misszió értesítése szerint folyamatban van. Eddig megjött 4 tiszt és 162 közember. A Görögországban levő magyar állampolgárok hazaszállítása csak a pénzkérdésen fordul meg. Ezt azonban már sikerült megoldani, igy még c hónapban haza fognak jönni. A román hadsereg főparancsnokságának átirata folytán az erdélyrészi fogolytáborokban levő magyar alattvalók ^zolnokon adatnak át a-magyar hadügyminisztérium megbízottjának. A Románia bdsejében levő hadifoglyok hazaszállítása illetőleg átadása már szintén megkezdődött. Az utóbbiak közül csak azok nem engedhetők egyenlőre haza, akik megszállott területeken bírnak illetőséggel. Megjött eddig 911 tiszt és 20% közember. A hadifoglyok hazaszállítása ügyében a fentiekre való tekintettel teljesen fölösleges kérvények beadása., akár a hadügyminisztériumhoz, akár bármelyik nntant-misszió-hoz történnék az; EzidŐszérint bármely magyar hadifogollyal lehet levelezni, amennyiben Olaszországban, Angliában, Szerbiában levő hadifoglyaink, közül néhányan még hosszabb időt ott maradnak amig a hazaszállításban sor kerül rájuk. Az eddigi módon folytatható a levele*és a
_[_1920. Január 15. _
Franciaországban levőkkel is. Amerikában és Szibériában levő hadifoglyainkkal célszerűbb a .Magyar Vöröskereszt Egyletnek" e célra kiadott egyszerű és vála szos levdczőlapjait használni, amelynek postai kezelése a legegyszerűbb. Kitöltve bármely postaszekrénybe dobhatók. Különös gonddal továbbítják zárt levélcsoma gokban azokat a levélpostai küldeménye ket, amelyeket a Hadifoglyokat Gyámolitő és Tudósító Hivatalnak V„ Nagykorona-utca 13. adatnak át továbbitás végett. Ezeket a levelezőlapokat és leveleket a ■ postahivatalok külön nem is kezelik, ha nemcsak a renddtetési hdyén bontják fel a levélcsomagot, Aki nem viheti levdét személyesen a fenti* hivatalhoz, az postái: is beküldheti, de akkor külön borítékba kell tenni, kívül csak a fenti hivatalnak címezni. A külső borítékot bélyeggel kell ellátni. Táviratok ezidőszerint csak Olasz -és Franciaországba küldhetők, bárrody postahivatal utján. Gsomagokat mindenkoi lehet küldeni, tartalmuk azonban csskü. nem romlandó élelem (konzerv, csokoládé, rum stb) lehet. Levdet, vagy romlandó holmit a csomagba tenni nem lehet. A csomag súlya legfeljebb öt kgm. lehet. Faládikába, jól csomagolva, a külső burkolaton a feladó nevének és lakásának olvasható kiírásával vétetnek fel.
— A Keresztény Otthonban teg
nap este nagyszámú hallgatóság előtt mondta d lelkes beszédét P. Hedly Jeromos. Ezeo-tul minden nap 4-től 7-ig hivatalos órák vannak a Ken Otthon kistermében.
— Székely est az írod. és müv. körben. Kedves meglepetéssel lép az irod. és müv. kör agilis vezetősége f. hó 18-áo vasárnap, városunk közönsége dé, ámen/ nyiben derék székdy honfitársainkról való megemlékezésben egy gazdag müsoru, nívós székelyesttd lép a nyilvánosság elé. A műsort az alábbiakban közöljük : 1.) Erődy Ernő: Szülőföldem, előadja a Rácz Ján ,. karnagy ur vezetése alatt álló vegyeskar. 2.) A székelyföldről. Irta és felolvassa . Peidiger Ödön ur. 3.) Carl Mária Wéber: Aufforderung zum Tonz. Zongora-kettes, előadják: Teutsch Gusztávné urnő és nővé re Petrics Irmus urleány. 4.) Költemény. Irta és szavalja: Dr. Kiss Lajosné. 5.) Székely népdalok. Énekli: Tarcsafalvy Lajos ur. 0.) Székdy versek, a bujdosó dalok szerzőjétől, felolvassa : Majtényi Károly főgiran. tanár ur. 7.) Székely népdal-egyveleg, előadja a Rácz János karnagy ur vezetése alatt álló vegyeskar.
— Adományok. Molnár Györgyné a a hadifoglyok hazaszállítására 2 drb. ezüst egy koronást adományozott. Hasonló adományokat elfogadunk és rendeltetési helyérc jutatunk.
— Póatai hir. Ezúton hozzuk a nagy közönség tudmására, hogy ezentúl ha villanyvilágítás van 6 óráig fdvesz a pósta ajánlott és értéklevél küldeményeket valamint csomagokat is.
— „VAC44 nem kiméivé fáradságot ismét azon dolgozik, hogy a közönségnek egy kellemes estélyt szerezzen." Ez az egyesület volt az, mely ebben a farsangban a mulatságok sorozatit megkezdte. és Ő is fogja befejezni. Február 17-én (húshagyó kedden) a „Polgári Egylet44 összes termeiben tánccal egybekötött nagy müvészestélyt rendez.
1920- Január 15.
Zalai Közlöny , _ . ■ 3
— A magyar uép felfegyverzés.
A miskolci kisgazdapárti gyűlésen, molyen jelen volt Borsod-, Abauj- és Zcmplénme* gy£k nagyszámú választópolgársága, Rnbi-nek Gyula földmivelésügyi miniszter\'érdekes kijelentést tett. amidón azt mondotta, hogy « védekező fegyvert a falu népe kezébe adjuk, ugy mint Svájcban, ahol kétszázhatvanezer felfegyverzett földművelő áll minden percben készen arra, hogy a zavaró városi elemek merényletét csirájában elfojtsák. Régi kívánság már a nép felfegyverzésének szükségessége. Szavunk elhangzott a pusztában; mert nagy uraink sokkaJ jobban féltették a néptől a nyulaikat, őzeiket, szarvasaikat, mint az ellenségtől és a felforgatóktól az ország és a nép biztonságát. Keservesen megfizettük az urak féltékenyen dédelgetett vadász-pasz* >/ióját. Mert bizony sem a vörös katonák garázdálkodása, sem a románok könnyü-szerŰ előnyomulása és rablóhadjárata nem pusztított volna bennünket, ha a nép fel lett volna fegyverezve. Eddig nálunk a tegyvertartás minden elképzelhető módon meg volt nehezítve; természetesen csak a !.-:pnél. Még a fegyverzett rabló cigányka-r .vánok ellen sem bírt védekezni emiatt e>;y-cgy falu lakossága. A fószolgabirók, a e-endőrók egy főtörekvésa az volt, hogy a i. Idmüvcsnép kezéből kivegye a fegyvert. Nem azért, hogy ezzel a közbiztonságot védjék, hanem kedvében járlanak X: Y. ut.iságnak, nehogy kár essék annak vadállományában. Követeljük a nép részére a fegyvertartási jogot és követeljük, hogy a híí ií védelemre besorozott Összes haderő fegyverzete és megfelelő municiókésxlet mindenütt legyen kiadva a katona lakóhelyének községi elöljáróságához. A fegyverek és egyéb szerelvények kezeltessenek községenként egy külön fcgyvertemben, ahol mindegyik katonaköteles egyén szerelvénye egy-egy külön fogasra helyeztes-*ék, az illető katonaköteles egyén nevével megjelölve. Ez már Németországban is így volt. Épen ez okból a német hadsereg mozgósítása alkalmával a katonasá egy nap alatt fel birt szerelni és harcra készen mehetett rendeltetési helyére. Ellenben nálunk 6—6 napot vett igénybe, amig a bevonult katonaságot fel bírták szerelni. Egyik helyen puskát, másik helyen szuronyt, a harmadik helyen oldalsxijat, a negyedik helyen bakkancsot, az ötödik helyen ruhát, a halódik helyen sapkát, vagy hátizsákot adtak neki, ugy, hogy bevonulás után még 5—6 napig kellett a katonának raktárról-rak-«árra járni, amig hozzájuthatott teljes felkeléséhez. Mindenesetre leszögezzük, tagy Rubinek földmivelésügyi miniszter fentidézett kijelentése a magyar nép régi áhajtását elégiti ki, ha meg lesz valósítva. Szükséges ehhez, hogy az intéző körök előtt a nyúlnak és egyéb vadaknak ne legyen nagyobb értékük, nagyobb becsületük, mint a magyar népnek és az országnak.
— A keszthelyi kommunisták Ítélete. Amint már megírtuk a keszthelyi Kommunisták tárgyalásáról a biróság meg-«*«ett. A nevezett tárgyalások folyó hó kezdődtek meg. Kened,; Imre tábla-oiró elnökletével a bűnügyi tárgyalás tagjai akr>: ,<lr\' Mulschenbacher Edvin, dr. Szé-} »}• Kayser Elek. és dr. Biba törvény-
S k\' A j^y^Őkönyvct dr. Bénit* Fe-
«nc torvényszéki jegyző vezette s dr. Szabó
uj05 V**10 államügyész a vádhatóságot
^Pvselte. A vádlottak és a tanuk kihall-
k
y
gatása eltartott péntek estig. Szombaton mondotta el a hatalmas vádbeszédét dr. Szabó i^jos vezető államügyész, majd dr. Bród Tivadar és dr. Malek Uslló ügyvédek mondották el védenceik mellett védő-beszédeiket. 11-én zsúfolásig megtelt* Városháza terme az Ítéletekre lciváncsi hallgatósággal. A törvényszék Ítélete a következő: Fodor Imre 1 évi börtön, Pál Sándor 1 évi börtön, Pammer István 1 évi és 8 hónapi börtön, Kulin Sándor 8 hónapi börtön, Szendefi Árpád 2 és fél évi bőrtön/.Csap-lár Dezső 6 hónapi börtön, Korompay György I év! és 6 hónapi bőrtőn. Szollár István sulyo. becsületsértés vétsége miatt 2 havi fogház, Roboz Sándor 1 évi és 9 hónapi börtön, Szalay Dezső 3 és fél évi börtön, Neumark Jakab S hónapi fogház, Kutai Imre 2 fogház. A vádlottak büntesé-bői 5 hónapot vett a biróság kitöltöttnek.
— A „VAC" A .Szarvas" étteremben ma este 7 órai kezdettel táncestélyt tart
— Kaitok herceg a címe annak a hat felvonásos drámának, amelyet már napok óta mindig zsúfolt ház előtt ad a .Világ" nagymozgó. Főszerepben a világhírű Murija Kirschka. A nagy érdeklődésre való tekintettel, jegyek már d. u. 2 órától kezdve válthatók a pénztárnál.
— Ma feltétlea menjen el az .Uránia" mozibal Megérkezett .Jón a rozson át" gyönyörű filmsorozat. Nagyszerű képsorozat vonultatja fel a világot járt regény hatásos jeleneteit. A film csak ma és holnap látható.
k Rava felhívása.
A vörös éra, valamint a Károlyi-kormány hazánkat a tönk szélére .juttatta. Nemes-lelkű hazafiak fáradhatatlan igyekezése, hogy a romhalmazt újra felépítse, hazátlan bitangok makacs ellenállásán meghiusult. Már a Károlyi-kormány alatt lelkes hazafiak aziránt való törekvése, hogy hazánk — mely a háború nehéc követelményeit volt kénytelen elviselni — sorsát jobb útra terelje és a keresztény nemzeti cszmé^ felélessze, megakadályoztatott, mert az e célra alakult intézmény a .Move" (Magyarország véderő-egyesület) fckmlattatott. A .Move" ennek dacára is működését a legválságosabb idők közepette is folytatta és székhelyét a vörösuralom alatt Szegedre áttévc, a nemzeti eszmét hirdette és egyik elismert főérdeme, hogy táborába elszánt hazafiakat toborzott, akik a vörösuralom megbukását elősegítették.
A .Move"1 ama intézmény, mely „Becsülettel a hazáérT jelige alatt ténykedik, önzetlen céljaival és nemes törekvéseivel szeretett hazánk újból való felépítése érdekében fáradhatatlan munkát fejt ki és oly tábort állit fel, melynek tagjai elismerten hü és megbízható hazafiak, akik ha a haza érdéke azt megköveteli, készséggel fegyvert is fognak.
A jelenlegi időkben különösen a középosztály vnn annyira stjjtva, hogy ha azon valami módon nem segítünk, pusztulásnak van kitéve. Bármerre tekintünk, csak az éhező középosztálybeli családokat látjuk. Szívfacsaró jelenetek játszódnak le nap-nap után. Néhány családfő, ki már a nyomorúságban levő családját képtelen tóvább is látni, életétől válik meg. Ezzel hány vezető személyt veszítünk cl, kikre ép most, ezen nehéz időkben a legnagyobb szükségűnk volna. Nc engedjük őket tehát a végsőhöz juttotni, mert különben a teljes pusztulásnak nézünk elé. Didergő, rongyokba öltöz-
ködött gyermekek jajkiáltásait tolmácsoljuk. Segítségről van szó. Segítenünk kell, ha a testvéri szeretet testünk- és lelkünkből nem halt ki teljesen. Apellálok a jószívűségre és szavaim valószinüleg, sőt biztosra veszem, meg lesznek hallgatva. Hisz sokat áldoztunk már, azonban most a legnehezebbel kell megbirkóznunk és Isten.segedelmével, valamint teljes erőnk felhasználása mellett fáradságot nem ismerve, siker fogja munkákat koronázni. Bízzunk 11 Bízzunk 11 A magyarok Istenében.
Aki magyarnak és hazafinak véli magát, annak elmulaszthatatlan kötelessége a .Move" táborába jönni és ezen nemes intézményt leghathatósabban anyagilag és erkölcsileg támogatni. A .Move" már országszerte megszerveztetett és tagjaínak száma ezidöszerínt is már sok-sok ezer lelket mutat fel.
A kiadott alapszabályaink saerint a .Move\' tagjai:
1.) Rendes tagok,
2.) Alapító tagok,
3.) Pártoló tagok,
4.) Adományozók,
3.) Tiszteletbeli tagok.
Amennyiben valaki hajlandó tagjaink sorába belépni, ugy kérem irodahelyiségünkbe (Nagykanizsa, Frigyes-laktanya) ezen óhaját vagy személyesen vagy Írásban juttassa el a mMove" elnöke.
Sírin há>g
Heti i
Csütörtökön: Katonadolog.
Pénteken: Ctöppség.
Szombaton: A nőstény ördög.
Vasárnap d. u.: Svihákok.
m este : Tessék szellőztetni.
Valami csodásan rendezett előadásban gyönyörködött az a nagyszámú publikum, aki szűnni nem akaró tapsviharral újrázta meg az egyes táncjeleneteket. Sajnos, nem rendelkezünk akkora hellyel, amekkorán szükséges volna a művészek tehetségét méltatni, ezért csak röviden : H. Zombori Ilonkáé az érdem legnagyobbik résce, aki művészi tapintattal, nagy hozzáértéssel rendezte az egész dr arabot s bűvölte el a táncával a nagyon hálás publikumot Bogár Gizi és Kürthy Böske talán még soha oly elragadóan nem játszottak, mint tegnap. Bogárnak háromszor kellett ismételni a második felvonásban a .Drága, drága drá-gicám" hatásos jelenetét. Bár nem volt főszerepe, mégis nagyon tetssett finom mozdulataival, kecsességévcl Antal Nusi is a közönségnek. Göndör, Kőrmendy, Érckővy. Dezső, Bakó, Szikla nagyon megáljták a helyüket. Sajnos, nincs helyűnk hosszabban írni róluk.
Nyilttér/i
Kratky értekezletén egy sürgönyt olvastak fel, amelyet a Kcr. Nemz. Egyesülés Pártjának központja küldött volna. A sürgöny nem bír hivatalos jelleggel, inert a központ hivatalos kiküldöttje itt tartózkodik Nagykanizsán, ki állandó összeköttetésben van a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártj.\'.nak központjával.
A Ki-r. Nemz. Egy, Pártjának kiküldöttje.
I • I K ó X 1 6 n y
1920. Január 15.
Uj könyvek
kaphatók Flachal Fülöp Fia!
könyvkereskedésében.
t>fMvh« ). .v. Enymáu kíw.
. , Enycm t*$y. Kr*ftt« Ao*tcj4 MíViJx. üyiíii* Dtt*6 Otívtm, «*jr íuu.
IIIKKX Krrw A Wc«u . . A» tí«1 fcjpu>-. Tú« * p«»ll»KM Hctúi W) A lll-c«. K»fOa Mtegft ■ Cvco^o \\*Jv»x<..V Xwrt lUauaa: Aj *r.>af>VJ aJJÁva. Kntár C.yvta: A íxtyir aím*. XoBuroou Jioo» 1 Fiaxot • oya. L<teo» Ctoto«: »UU1 uún. UAi PKm: KriviAUro ttuoojr. NU*yw humoíkuk Kumii PíUf
Viutt* A/pAJ: K"rkn<ft<*
Ko«tta» u Soiunci\' A»ik«X a»»i-W>y
MnoJb*/* • A forroojá* <v<»-. StO«uMiy Utrin: BtfáUún, a NafcXUk. akO* tU Miami A »»<r«:sx» Ma^Joioa. Wvk<o»: Al ékt
Kcdrof(k6iy ZötUtf. KödfouUnyo*.
Btíé. Otovioímí* poutsUu * vifc-
4UtU • *
SJMW fVrn)M>0t: Wic vtfj hábooi
Naponta újdonságok,
Takannánysxakmában irodai és főleg kúlsŐ munkában teljesen jártas hivatalnokot keresek azonnali belépésre. Fizetési iffénnyd bizonyitványmásoUtokkal felkelt ajánlatokat kérek. Pollák M. Emil. takapninyker^kedő, Kinizsy-u. 2.
Eladó 6 drb. használt, jókarban \'evő kettŐa eke. Érdeklődni lehet Vente-pusztán (Petrivente).
Két drb. 7 águ gyönyörű szarvasagáncs eladó. Gm megtudható lapunk kiadóhivatalában.
P5T Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum él ^fc zsebbélyegrók, íestékpirnák és ^V festékek. Vé.é.ek. Betű. mo- |f nogramm, címer, arany, ezüst ACu é» elefántcsontba. Börtárcákra, arany éa ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet! - EU buierzé.l forrás I -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzaóbet-tór 1. szám.
Kérem a cimre ügyelni 1
Könyvtárakat
és egyes könyveket a legmagasabb árban vsáról
Szerb Ernő
könyvkereskedése.
VILÁG
nagymozKÓ színház - Szarvas szálloda, c
Csütörtök és péntek, január. 15. és 16-án
KAKUK HERCEG
6 felvonásos filmdráma. Főszereplő: Maríja Kirschka
¥J6»áA\\ok UiitW H«Ot"ir.jf<Ka« ."..><■« y otaV^r Wilx- <». üo-ffíuyoVoti J.\'fcl 4, S, 7 Cíakoi
Vásárolók nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb
311— árban.
Telefon 195. Iroda: KJ«iiay-nte» 2
Pollák M. Emil
tcxménynagykerttkedŐ
NAGYKANIZSA.
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, ifjúsági könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésben.
■m Kölcsön könyvtárt
Irodában alkalmai két darab
használt széket
vennénk Ajánlatokat kérünk Lapunk kiadóhivatalába.
Értesítés.
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy
lakatosmühelyemet
K.axincxv-utca 8. aau alá helyeztem át
Elvállalok fninden nemű vasszerkezeti /munkát. Fegyvetjavftátt é» bamitást a leg-szakszerflebben végzek, használt és törött fegyvereket megveszek.
Tisztelettel
Szántó Géza
lakató* f»
URANIA
mozgókép-palota
Kos*o<iyl-atca %, ss.
Csütörtök, péntek, jan. IS. és 16-án Budapest szenzációja I tar" Mimi
Jin a rozson át
felvonásban
11rf. .
H.Wa ......D»
H-i\'atr. Mi. . . . H.m.o.toi. H«< W.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 Örskor, vasár- és ünnepnapokon 3. 5. fél 7 és 8 Örskor
Értesítés.
Értesitem a n. é. közönséget, hogy Klnizsl-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam a azt a mai kornak megfelelőiem berendeztem, ttelekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérés*.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel íj Stojanovits Lambertné.
Névjegyek,
cljegyxésj- és caketési kártyákat, .. báli megbivók- é« táncrendeké a legolcsóbb árban é« leg-Ízlésesebben.
♦ ♦
lapunk nyomdája.
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalamegyei kirendeltsége Nagykanizsa
Bnulr-épMet L emelet
Távirati cim: wFutura„ Telefoni 123.
Az intézet vásárol nagyban: Magvakat, babot, csét, zsírt, mézet, mákot, diót, faszenet stb.
lencsét, zsírt, mézet, mákot, diót,
Alapítók 1 A .Hsarya-, As Orsiá-
Íoa Köxpoatl Hitelszövetkezet i a Magyar Mciócasdak 8s4v»t-
kcsete.
borsót, gyümölcsöt, fát,
Foglalkozni loj; azorikivül a megye gazdaközön-ségenek, de különösen a vele üzleti összeköttetésben álló gazdáknak mezőgazdasági gé| ekkel. eszközökkel, ruhaneművel, bel- ős külföldi cikkekkel stb. való ellátásával.
Lehetőleg mintázott ajánlatokat kér szóban és Írásban Q vagy telefonon. n
laoo
Nyomatott n laptulajdonoao»: Zalai óa Gyarmati nyomdal mülntózotáben
59-ik érfoljrjtm,
Nagyfaurfnwt. 19W. január 16. Péntek.
12. *xám.
keresztény politikai napilap
SMrtcsrtő^g és kiadóhivatal: Pő-ut 13. .. Intcrnrbaa-ttlaloa IU. —— Pőaxcrkccztő: Pcleló* axerkcaxtő: Előfizetési árak:
Megjelenik mindig kora reggel. Dr. HEGEDŰS GYÖRGY BODROGKÖZY ZOLTÁN Eg«a évre 156 K. KéWvrc/78 K. N«rr*4-évre 39 K. Egy hóra 13 K. txim éO í.
Kell a szónoklat, de tettek kövessék I
Kortesbeszédek lármázzák fel mindenütt a határokat. Agitációk, szónoklatok csapkodnak az egész vonalon. Az emberek ma idegesek, nem tudnak nyugodtak lenni. Pedig soha még nem volt ok rettenetes szükség a lélekjelenlét ép, egészséges megnyilvánulására, mint ma.
A legfontosabb tennivalónk momentán, hogy keresztény magyarokat küldjünk a nemzetgyűlésbe, nem szabad azonban, hogy a nagy lárma, az éles korteshang elnyomja a menekültek esdeklő szavát. Nem szabad elmennünk mellettük, hogy ne halljuk belőlük szólni a letépdesett haza darabjait.
Egy pillanatra uraim I Csak egy rövid pillanatra, gondoljuk végig azoknak a szerencsétlenebb hj társaTnkhalt 1 sorsat akikét kii bácsolták szülőfalujukból, a meleg ősi családi fészkükből s ma a vag-gonok benépesitői ők csak azért, mert magyarok. Csak azért, mert nem tagai íták meg nyelvüket, szokásaikat, érzelmüket. Urairfí, amig mi a haza sorsát próbáljuk intézni, ők nem iszonyodnak-e meg a mérhetetlen szenvedések közepette a mostoha élettől? Nem ölődik-e ki belőlük minden, de minden, ami ideális, ami a vaggonokig kergette őket. Uraim, mártírok ők, akiknek szenvedései a hazáért, azért a szent ideáért történik, amit nem rég az internacionalizmus vegyes konglomerátumába akartak fullasztani. Hogy ez nem történhetett meg, köszönjük az ilyen martiroknak, akik ma a szenvedés hallatlan nehéz kálváriáját járják.
Rohanjunk! Előre hajrái Gyorsan a cél felé ... Időt nyerünk, mindent nyerünk. Nem kell tétovázás 1
Azonban vigyázni! A célon tul ne lőjjünk; \'mert lehet, hogy ott túl, a vaggon lakókat találja a golyó s jaj, ha kivesz belőlük az ideálizmus. Jaj, ha a gránát közöttük robban 1 Uraim! kellenek a kortesbeszédek ma! Meg kell győzni az embereket keresztény szent ügyünk igazáról. Kell a fény, kell a sok szónoklat. Azonban vigyázzunk, ezzel még nem takartuk be menekült honfitársunk siró csecsemőjét meleg paplannal, nem adtunk meleg lakást, kenyeret a keblünkre menekülteknek.
Uraim, a . gyakorlati kereszténységet érezzék köztünk szeretteink.
Tegyünk ugy, mint Galambok község ! Több vaggon élelmiszert gyűjtött az erdélyi menekülteknek.
Többet ér ez, mint a gyújtó beszédek villámcsóvála. „ Egy szemernyi élőhit többet ér, mint a puszta históriai tudás égést özöne", mondja a szentírás. Ezt az élöhitet kell táp-
lálnunk üldözött honfitársainkban, mert ha hitüket elvesztik, elvesztek ők nekünk is
Kell a szónoklat, kell a sok irás, de kövesse a tett. A szó repül, a tett azonban marad I
Segítsük menekült honfitársainkat! Bács.
Ma adják át a békepontokat.
Budapest, január ÍS. (Szíkratávirat.) A külügyminisztérium telefon jelentése szerint, a magyar békedélegátmok ma, azaz 16-án kapják kézhez a békásotokat. A meghatalmazások kicserélése már megtörtént.
Budapest, január A magyar béke-dclegátió január 14-rőí .jelenti Neuilly-ből Somsich József külügyminiszterhez intézett táviratában jelenti, hogy magyar béke-delegátió a meglu.t»lmfMlások kicserélése asuimfrr Mfi^fllffi^egptíat "Eniy" ezredesnek továbitás végett.
Az első jegyzékben a delegátió kifejti, hogy a magyar kormány a közvélemény megnyugtatásacéljából kinyilvánította ugyan, hogy a békedelegátió nem fog addig kiutazni mig a románok a demarkációs vonalra vissza nem vonulnak, mégis sok tanújelét adta békeszeretetének s bizalmának az antanttal szemben, hogy eljött Franciaországba. Ezzel szemben kéri, hogy az antant szerezzen érvényt akaratának a románokkal szemben és Ígéretükhöz képest birja rá őket a visszavonulásra.
A második jegyzékben a delegátió feltárja Magyarország helyzetét a múltban és a jelenben.
A harmadik jegyzékben a mezőgazdasági helyzetről szól. Melyben a delegátió a románok által elhurcolt mezőgazdasági eszközök, igás állatek és vetőmagvaknak február végéig természetben való megtérítését kéri. Különben a tavaszi munkát lehetetlen elvégeznünk, aminek következtében éhínség előtt állunk.
A negyedik jegyzékben iparunk hely" zetét isTnerteti a delegátió. Ebben kéri az antantól, hogy a románokat táviratilag utasítsa, hogy a gyárakból jogtalanul elrabolt gépeket s nyers anyagokat természetben visszaszolgáltassa. Tekintettel a nagy munkanélküliségre a románok vonakodása belső zavarokat idézhet elő. A jegyzékhez rövid statisztika csatoltatott, mely a legmesszebbmenő adatokat tartalmazza.
Az ötödik jegyzék vasutaink állapotát ismerteti és kimutatja mennyi kocsit vittek el a románok jogtalanul. Melyeket, ha ne-\' künk vissza nem adnak, az élelmezés katasztrófája fenyegeti Magyarországot.
A hatodik két jegyzéket tartalmaz, a turkesztáni és szibériai hadifoglyaink helyzetéről, melyekben a delegátió kéri a foglyok azonnali hazaszállítását. A békedelegátió az amerikai Egyesült Államokhoz és a Japán kormányhoz fordult, hogy a felmerülő költségeket a magyar államnak részben előlegezzék.
A hetedik jegyzék Erdélyről szól, mely ezen országrész különleges helyzetével fog-Mtazák a- jdenbwf, "iWrtt\'á\' müfíKin.
Nyugatmagyarország megszállása cseh érdek.
Bécs, január 15. A „Reichpost" a cseh kormány sajtóirodájának cáfolata ellenére is tartja pozsonyi tudósítójának közléseit. A „Reichpost" megállapítja, hogy a békekonferenciának szó sincs olyan határozatáról, mely Csehországot felhatalmazta Nyugatmagyarország megszállására. Ellenben tény az, hogy Csehország megfogja szállani Nyugatmagyarországnak azon területi sávját, melyet a békekonferencia Ausztriának ítélt oda, Ez a terület cseh korridornak készül Jugoszláviához. A prágai kormány tisztában van azzal, hogy Aásztria nem képes megszállani a neki itélt területet. A csehek a megszállással szolgálatot akarnak tenni az osztrákoknak, de egyben saját érdekeiket akarják szolgálni.
Kormányrendelet a nemzetgyűlés tanácskozási rendjéről?
Budapest, jan. 15. Politikai körökben tárgyalják azt a nevezetes kérdést, hogy a nemzetgyűlés tanácskozási rend szerint fog eljárni. Felmerült az a gondolat, hogy esetleg kormányrendelet állapítja meg a nemzetgyűlés tanácskozási rendjét. Valószinüleg a megoldásnak más módjához is fognak folyamodni. Ez abban áll, hogy a korelnök a nemzetgyűlés összeülésének az első napján indítványt terjeszt be, amely szerint addig, mig a nemzetgyűlés elkészíti a maga házi szabályait, a régi képviselőház szabályai maradnak érvényben. A korelnök indítványában felsorolandó módositások a miniszterelnök megbízásából az igazságügy minisztériumban beszélnek.
2
Zalai Közlöny
1920. Január 16.
Rubinek Gyula nyilatkozata.
Budapest, jan. 15. Rubinek Gyula fÖld-mivelési miniszter ma a következő nyilatkozatot közli: f,
Kőzte és nagyatádi Szabó István közötti állítólagos ellentétből egy szó sem igaz. Az égész intrika. A nemzetgyűlés egy pártjának azon vádja, mintha nagyatádi Szabó zsidó párti lenne nem igaz. Az ellenfél pártjának legújabb választási trükkje az, hogy a kisgazdapártot kinevezi zsidópártnak. Pártunk egysége megbonthatatlan, bármennyire szeretnék is szétrombolni s a zavarosban halászni.
Deschanel francia köztársasági elnök.
Bécs, jan. 15. Még mostanáig bizonyosra vették, hogy Clemenceot fogják megyálasztani a Francia köztársaság uj elnökévé. Tegnap a helyzet váratlanul megváltozott. A változásnak lehet, hogy igen messzemenő következményei lesznek. Arról van szó, hogy Deschanclt a kamara elnökét jelölték. A mostani agitációk annál jelentőssebbek, mert Briand vezeti, aki az egész parlamenti és politikai gépezet technikáiét a legjobban ismeri s ilyen lépésre aligha vállalkozott volna, ha nem lenne teljesen biztos a sikerben.
A szocialisták kiléptek a kormányból.
Best, jan. 15. Lapunk zártakor közli tudósítónk, hogy a szociáldemokraták kiléptek a koncentrációból, ez azonban semmiféle zavart nem von maga után.
A kommunisták tárgyalása.
Tegnap reggel 9 órakor kezdte meg a biróság Kenedy vezető bíró elnöklete alatt az ötös tanács Brónyai Lajos direktóriumi tag, Török József a lakáshivatal volt vezetője. Juhász József a lakáshivatal volt se-, gédvezetője, Balázs János, Pongrácz Géza nyomozók és Raueh Ferenc kommunisták bűnügyét. A vádhatóságot Metz ügyész kégviselte, amig a jegyzőkönyvet dr. Almássy Gyula törvényszéki jegyző vezette. A védelmet dr. Hoch, Bród, Krausz, Darázs és Weisz ügyvédek képviselik.
/ Az egész délelőtt a vádlottak kihallgatásával telt d. A vádlottak lopás bűntettével vannak vádolva, a Riedl s több más általuk „elhagyottnak" nevezett lakások kifosztásával
Délután ismét zsúfolásig megtelt közönséggel a tanácsterem. Kenedy vezető bíró erélyes, de atyai vezetésével folyik tovább a vádlottak, majd a tanuk kihallgatása.
Rauch Ferenc vádlott erősen védekezik, hogy ő a lopásban részes volna. A Riedl-féle lakás bútorainak széthurcolása — mondja — csak „biztonságba való helyezés" illetőleg „megőrzés" céljából történt.
Miletics Ilonkát mint tanút, majd Riedl JenŐnét hallgatja ki a biróság. Elmondja, hogy fia lakodalmára Jugoszláviába utazott. Időközben egy jóakarója értesitcttc. hogy a lakását feltörték és a holmiait szét hurcolták. Hosszas s nagyon keserves ut után hazajött s a lakását tényleg feltörve találta. A fcl>érnemüjének a javát elvitték s az élés kamráját teljesen kifosztották. A bútorait visszakapta, de a többi elrablott holmit, mintegy 29523*20 K értékben szanaszét lopkodták. A bútorai Rauch és Pólainál voltak. Bronyaí is összecsomagolt magának egyetmást, de már nem volt ideje elszállítani. De a lakásban lévő bor ezzel a kőzbe-• ,No most igyuk a burzsoá borát," ezén-tünt eL
Brónyai az egész targyalás alatt nyugalmat próbál magára erőszakolni, de nem sikerüL Minden felszólalás idegesen érinti, sokszor szól szomszédjához Rauch-hoz pl: „Mindent én ... . persze . . . én."
Gráf Károlyné elmondja, hogy mig 6 hosszasan távol volt, addig feltörték o lakását Nagy protekcióval tudott hazajönni s konstatálta, hogy fiának ruhaneműit ellopták. Az elveszett tárgyak közül semmit sem kapott vissza. Tőrök azt mondta neki, hogy addig nem mehet be a lakásába, amig alá nem ir egy nyilatkozatot, hogy nem hiányzik semmi. Az ellopott holmik értéke: 2740 korona.
Subics Lajos bognársegéd, aki mint jegyzőkönyvvezető s leltározó szerepelt a Riedl lakás kifosztásánál, a biróság előtt, mint tanú elmondta a tanúvallomását.
Subics vallomása szerint a rablótársaságban nagy veszekedések voltak, amit Török helytelenített. U. i. látta, hogy csak a saját hasznukat nézik Polai s Brónyaiék. Pólai egy ilyen alkalommal, mintha megérezte volna a sorsát, igy szólt: „Ha a burzsoák felszabadulnak, nyakunkon a kötél.. . ezért Ricdlnét, ha kellemetlenkedik, küldjétek hozzám.14
A tárgyalás lapunk zártakor még folyik.
HÍREK.
Kik bujkálnak
a háttérben? Ez érdekelt rcgóta engem. Lestem, vártam azt az urat, aki e/Ó fog bukanni a Kárlovits-párt vszqlyhordozóidként, vártam, ki lesz az a nadrágos ember, akiről meg tudom állapítani, hogy itt a bonto-gatást rendezi. Hallgatott a kis hamis, de tegnap rajtavesztett: megtudtam ugyanis, hogy dr. Szabó Lajos tanár, az a kis itt-ott fel-fel bukkanó, a nyilvánosság előtt nem njutatkozó emberke, aki a Kárlovits-párt ajánlati lapjait hordozza és a derék kiskanizsai polgártársakat az örvény szélére akarja rántani. Kérded kedves olvasóm, hovy ki ez a Szabó Lajos? Ne gondolkodjál sokat rajta, ha nem is ismered, eszedbe jut hamarosan becses személye. Gondolj vissza a proletárdiktatúra vöröslobogós idejére, amikor Földes elvtárs a rekvirált ko\' csikón mint tanügyi biztos urízálL Láttál mellette állandóan egy kereszténynek kinéző embert, nohát kedves polgártárs, az volt az a Szabó Lajos. Mindig szentes ember volt, ez tévesztett meg sok embert és szolgált neki ranglétrául. Most ez a Szabó Lajos, aki megütötte az ujját a ko-munizmussal, ez itt a kereszténységet bontani akarja. Közibénk nem jöhet, hál a Kárlovitsékat igyekszik támogatni. Persze, ha tudnák, hogu Szabó tanár ur a kommunisták mellett dolgozott és állandó kocsizó-társa volt Földes elvtársánák, akkor ők sem állanának vele szóba. Megmondom azt is, hogy miért megy oda: mert meg lett neki igérve, hogy „ha a rombolás jól sikerül, akkor igazgató lesz itt!" Nézze tanár ur, ez az ut nem oda vezet.
— Kisgazda testvérek, ragadjátok meg és tartsátok továbbra is lelkesedéssel Ujváry Géza zászlaját. Ti közületekx/aló, bolaogitani akar benneteket épp ugy. mint a várót meg-gyötöri polgárait. Ne engedjétek simítok at megbontani, mert a gombamódra szaporodó jelöltek minden eszközt felhasználnak, hogy benneteket felaprózzanak. Hívatlanul álarcot próféták járnak köztetek, hirdetik rum keresett eszméiket, hogy a január 25-iki nagy győzelem elmaradjon, Gondoljatok arra, hogy aki most bont, az ellensége keresztény hazájának, ellensége kisgazda testvércinek, és tördeli reményeinket.Emeljétek magasra Ujváry Géza zászlaját, melynek rúdja az édes anya földbe van belegyökerezxfe.
— P. Hedly Jeromos a Keresztény Ollhon nagytermében szombaton este hat órakor előadást tart, amelyre az Otthon vezetősége ezúton hivja meg a keresztény testvéreket.
— A bakónaki hősök síremléke. A kommunizmus letörése után lapunk a bakónaki hősök síremlékére gyűjtést indított. Gyűjtésünk eredménye ez év január hó elsejéig 19172 kor. 20 fillér. Kiadás volt a sirokra és az exhumálásra 780 kor. tőkeállomány 18392 kor. 20 fillér, mely ősszeg a Néptakarékpénztár Részvénytársaságnál van elhelyezve 2227. számú betét folyószám, V, könyv és 227, lapszám alatt.
— Etfy programmbeszéd. Dómján Lajos nagykanizsai Iakós tegnapelőtt Kis-kanizsára utazott, hogy ott programm-beszédét elmondja. Az iskola udvarán egy székből emelvényt készítettek a számára és erre felállva elmondta modókáját. Panaszkodott, hogy nehéz megélni, ezért megakarja magát ismertetni, Azt Is mondta, hogy ne akarjanak földbirtok reformot mert a föld nem olyan mint a tészta, amit nyújtani lehet stb. Tovább nem igen folytathatta, mert néhány záptojás, néhány kavicsdarab a tisztelt önjelölt urat a rendes gondolkodásra térítette s lemondott minden reményéről. Az egybegyűltek lelkes éljenzése közepette kijelentette, hogy ilyen fogadtatás miatt jelölést nem vállal-Sajnáljuk.
— Székely-est. Áz Irodalmi és Művészeti Kör már hirdetett gazdag műsoru székely-estjét vasárnap este fél hat órakor tartja meg a városháza dísztermében. Jegyek már előre válthatók a Kohn és Mair üzletekben. Belépődíj 3 korona. Pontos megjelenést kérünk.
— Országos gyász. Értesültünk róla, hogy a békepontok kihirdetése alkalmával országos gyászt rendel el a kormány. Ez alkalommal az egész országban gyászistentiszteletek tartatnak. Ugyanakkor országszerte népgyűlések lesznek, amelyeken szónoklatok fogják a magyar nemzet tragikumát ismertetni. A színházak, mozik, mulatóhelyek egy hétre zárva tartatnak, minden mulatság beszüntettetik. Előadások tartása is csak annyiban engedtetnek meg, .-.mennyiben irodalmi, művészeti, avagy kulturális célokat szolgálnak.|A mulatozókut szigorúan bojkottálni fogja a keresztény társadalom.
—- Adományok. A hadifoglyok hazaszállítása céljaira Gerőfy Jenő délivasuti kalauz egy darab ezüst 5 koronást, egy darab ezüst 1 koronást és husz korona kékpénzt adományozott. Hasonló adományokat elfogadunk és rendeltetési helyére juttatunk.
1920- Január 16.
Zalai Közlöny , _ . ■ 3
— Vasutasok I A dunántuli vasutas keresztény szoc. szövetkezet ma f. hó 16-án este 6 órakor a Keresztény Otthonban értekezletet tart. Az értekezlet célja: a szövetségbe való belépésre kéri fel a keresztény vasutasságot s egyúttal a szövetkezet alapszabályait is ismertetni fogja. Kérjük az értekezleten minél számosabban jelenjenek meg.
— A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi r. t. Zalamegyei kirendideltsége Nagykanizsa, Bazár-épület, képviselőségek felállítását határozta el Minden járás székhelyérc egy képviselőség fog kerülni, amely bevásárló hálózattal fog működni. A képviselőséget elnyerni óhajtók helyi ismeretekkel bíró, lehetőleg kereskedő, vagy hozzáértő keresztény, közbecsülésnek örvendő egyének lehetnek, akiknek a járásban széleskörű ismérettségük van és akik némi tőkével rendelkeznek kb. 20.000 korona, vagy annak megfelelő értékű kaució letéteie válik szükségessé és kivánatps, hogy a járási székhelyen irodája és raktára legyen. A kirendeltség csak a folyó hó 26-ig beérkezett ajánlatokat fogja járásonkínt tárgyalás alá venni. A képviselőségeknek február hóban meg kell kezdeniök működésüket.
— Keresztény bódé. A Központi Sajtóvállalat felállította a Központ kávéházzal szemben a keresztény sajtótermékeket árusító bódét. Felhívjuk a mélyen tisztelt közönséget, hogy ott vásárolja újságjait.
— A VAC. A Vasutas Atlétikai Club vivó szakosztály vezetője felhivja az egyesület tagjait hogy akik a vivó csoportba magukat felvétetni óhajtják, ezen szándékukat f. hé 17-éo délután .5—7 óráig a tornateremben jelentsék be.
— Nagykanizsa szenzációja az a remek stílű hat felvonásos dráma, amelyet a .Világ" mozgó mutat be már napok óta teh ház előtt a közönségnek. A kakuk hercegei a leghatározottabban ajánlhatjuk olvasóinknak, mint olyant, ami még nem vonzott soha oly nagy közönséget, mint ez a darab. Ma láthetó utoljára. Jegyek előre válthatók déhitán 2 órától a pénztárnál.
Választási hirdetmény.
A nemzetgyűlési tagok választása alkalmából a nagykanizsai választókerület választási bizottsága közhírré teszi a kővetkezőket :
1. A választás 1920. évi január hó 25-ik napján d. e. 8 (nyolc) órakor kezdődik és megszakítás nélkül a záróra leteltéig tart. Azoknál a szavazatszedő küldöttségeknél, amelyeknél a névjegyzékben felvett választók száma a hatszázat meghaladja, a szavazás január 25-ik napján esti 8 óráig tart, ekkor megszakítandó, január 26-ik napján délelőtt 8 (nyolc) órakor folytatódik és megszakítás nélkül mindaddig tart, mig a záróra kitűzésével befejezést nem nyer.
2. A választás o Nagykanizsa r. t, város tanácsának 16913/919. sz. határozatával kijelölt 12 (tizenkettő) szavazókör szerint történik.
A szavazatszedő küldöttségek kijelölése és a szavazó helyiségek meghatározása az egyes szavazókörök részére következőleg történt:
/. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség elnöke : Dr. Darázs László ügyvéd. Szavazóhelyiség Arany János-utca 5. sz. iskola épület.
//. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség elnöke: Lányi László takarékpénztári pénztáros. Szavazóhelyiség Rozgonyi-utcai emeletes iskolaépület. (Főldszt. tantest. szoba.)
///. Szavazókör: A szavazatszedő külr döltség elnöke: Dr. Rothschild Béla ügyvéd. Szavazóhelyiség Arany János-utea 7. sz. ovedahelyiség.
IV. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség elnöke: Dr. Horváth Tivadar já-rásbirósági jegyző. Szavazóhelyiség Rozgo-nyi- és Hunyadi-utcai sarok iskolaépület.
V. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség elnöke: Knotzer György takarékpénztári igazgató. Szavazóhelyiség: Kőzp. elemi iskolaépület (földszint).
VI. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség elnöke: Dr. Halphen Jenő ügyvéd. Szavazóhelyiség a Felsőkereskedelmi isk. tanácsterme. Zrinyi Miklós-utca 44.
VII. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség elnöke: ifj. Dr. Bentzik Ferenc törvényszéki jegyző. Szavazóhelyiség Teleky-utcai 14. számú iskolaépület.
VIII. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség elnöke: Bútor Ferenc m. postafelügyelő. Szavazóhelyiség Nádor-utca 14. sz. ovodahelyiség.
IX. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség dnökc: Dr. Malek László ügyvéd. Szavazóhelyiség Szent-Flórián-tér 17. sz. ovodahelyiség.
X. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség elnöke : Horváth István városi adói ügyi számvevő. Szavazóhelyiség Templomtér 5. sz. elemi iskola.
XI. Szavazókör: A szavazatszedő küldöttség elnöke: Szabó István elemi iskolai igazató. Szavazóhelyiség Kisrác-utca 25. sz. elemi iskolai épületben.
XII. Szavazókör: A sxavazaUzedőkűj döttség elnöke: Eperjesy Gábor takarékpénztári pénztáros. Szavaz óhelyiség Kisrác-utca 25. sz. elemi iskolai épület.
A csend és rend fenntartásáról az egész város területén az V. szavazókör szavazatszedő küldöttségének elnöke Knotzer György lesz hivatva gondoskodni.
3. Az ajánlatot -1920. évi január hó 17. (tizenhetedik) napján d. e. 9—12-ig és d. u. 2—6 óráig kell a választási biztosnak hivatalos helyiségében (Városháza L em., 15. számú ajtó) átadni. Később a választási biztos ajánlatot nem vehet át.
4. A választás eredményét a szavazások eredményének megállapítása után a választási biztos a városháza erkélyéről fogja kihirdetni.
5. Szesztilalom.
Január hó 24. napjának délután 6 órá-jától a választási eljárás befejezéséig a választókerületben szeszes italnak árusítása, kiosztása, vagy a közvetlen fogyasztás céljaira egyéb módon való forgalomba hozatala tilos. E tilalom megszegése 15 napig terjedhető elzárással és 2000 (kettőezer) koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-tetendő. (5988-1919. M. E. sz. rendelet 14. §.)
6. Szavazási kötelezettség.
A választók névjegyzékébe felvett minden szavazó köteles szavazni. Indokolt távolmaradás esetén az igazoló okmányok
bemutatása mellett a választás napját követő 8 napon belül a választási biztosnál Írásban igazolással lehet élni. A szavazási kötelezettségnek alapos ok nélkül történt elmulasztása 5—2000 koronáig terjedhető pénzbirsággal, ezenfelül az állami egyenes adóval megrótt választóknál az 1919. évi állami egyenes adó 5 százalékának megfelelő további pénzbirsággal büntetendő és azt a jogkövetkezményt vonja maga után, hogy az illető választó a legközelebbi törvényhozási választásnál sem választójogot nem gyakorolhat, sem a törvényhozás tagjává nem választható. (5988—1919. M. E. sz. rendelet 64., 65., 68. §-ai és a 6516— 1919. M. E. sz. rendelet 6. §-a.) - A választási bizottság figyelmezteti a szavazókat, hogy a szavazóigazolványokat a választáshoz hozzák magukkal.
Nagykanizsa, 1920. jan. hó 13-án.
A választási bizottság.
Színház
Heti j
Pénteken: Csöppség. Szombaton: A nőstény ördög. \' Vasárnap d. u.: Svihákok.
este: Tessék szellőztetni.
Nyilttér.*)
Az ezen rovatban közölteket a cikk irójs vissza vonta.
Névjegyek,
eljegyzési- és esketési kártyákat. .. báli meghívók- és táncrendeket a legolcsóbb árban és leg-izlésesebben . ... készíti ...
lapunk nyomdája.
L a l a l Közlöny
1920. január 16.
Uj köny írek
kaphatók Físchel Fülöp Fial könyvkereskedésében.
Qráúhe L. A.; Egymást Ic\'Jxt.
. . Bnyím vagy. Francé Anitűlt: Melódia. Cyáríi* De*vS: Orfeum, cyy »iinóx Heit H«*c*«g Ferenc: A fckeU k>ru. . , A* élet kapója. , , Tűx • putxUban. He)ta> Jenó: A 111 ~c»-Ka/fk« Margit: Ctcodtt váhágok. K\'r.ut Ifamian: A» anjraföjd ilSUt. K\'ruJy Gyula: A betyár áima. Komáromi Jiaat ? Kiment • nyár. l.croux G&stoa : Hálál uún. Lotl Plerre : Krilantéra uuony. Magyar huoomUk. S\'inun PíUt Júlia naplója, fintor Árpid: Kekmtoék. Ro»ftcm c» Soc»m»n? Amikor ai avuony iJeges StrinJbcrg: A forroojcá* év«L Stomahácy Utvin Barátaim, a halottak. Ukffc sic Maurwe : A ucrelmct MiftJotaa. Okként. .\\x <U« kCUJelmelNíL fcoJrogkoiy Zoltán KóJfouIányok. Fábián Béla. Orosxorsxág pu»»tuliva lom alatt
Shaw Bcrnhar.lt: Bele vagy hábors.
bolieviki
Naponta újdonságok,
Takarmánya* km ában irodai és főleg külső munkában teljesen jártas hivatalnokot keresek azonnali belépésre. Fizetési igénnyel és bizonyitványmásolatokkal felszerelt ajánlatokat kérek. Pollák M. Emil, takarménykereskedő, Kinizsy-u. 2.
Eladó 6 drb. használt, jökarban \'evő kettős eke. Érdeklődni lehet Vente-pusztán (Petrivente).
Két drb. 7 águ gyönyörű szarvasagancs eladó. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
_itt_
Jó minőségű Pogányvár! fehér és vörös
ASZTALI BOR
literenkint 16 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer-. CKintgf és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
Holnap,
Január hó 17-én este az Eötvös-tér
4. szám alatti vendéglőben
Disznótor.
ElaőrendU kiszolgálási KitUnő boroki Zene éjfélig!
Számos látogatást, kér
Kiváló tisztelettel Winhoffer Vilmoa,
Ml I vendéglős.
Könyvtárakat
és egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése. 3,1-
Hirdetmény.
A nagykanizsai Lónyilvántartó Hivatal ezennel közhírré teszi, hogy azon gazdák, akik hajlandók trágyáért szalmát cserébe adni, ebbeli szándékukat az alanti hivatalnál jelentsék be. A trágya elszállítását a Lónyilvántartó Hivatal végezteti, mig a szalma \' beszállítását természetesen a gazda köteles elvégeztetni.
Nagykanizsán, 1920. január 15.
Lónyilvántartó Hivatal. 403 (Prigyes-UkUnys.)
Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelöleg berendeztem, ételekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni éa tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
3<K-!6 Stojanovits Lambertné.
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, UJuaágí könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében. 392 Kölcsön könyvtár!
VILÁG
nagymozgó színház :! Szarvas-szálloda. ;:
Csütörtök és péntek, január 15. és 16-án
KAKUK HERCEG
6 felvonásos filmdráma.
Főszereplő: Marija Kirschka
K!<Ja4»iok kezdete: Itttkótoapokoa 5, 7 H 0 ÓMkor VmÍI- ét űnoepoapokoo 2, Ml 4, 5, 7 ét 0 orakor.
VQQ&QOQQ&
Értesítés!
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy Kinlxsy-utea 25. szám alatt, a volt Kohn-féle fatelepet megvettem. Telepemen állandóan kaphatók elsőrendű hasáb-, dorong- és vágottfa min-den mennyiségben. Azonkívül cigi vállalok háznál való tűzifa felfüré-•— szclését, aprítását géppel.
Szivei párifogást kér tisztelettel
Pléh Lajos
Kinizsy-u. 25. — Telefon 371.
Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és asebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések ■ Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogranunok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet I - Első hesxerzésl forrás I -_
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagyluuzlzsa, Erzsébet-tér 1.
Kérem a címre figyelni!
Irodában alkalmm két darab
használt széket
vennénk Ajánlatokat kérttnk lapunk kiadóhivatalába.
URANIA
mozgókép-palota
Rozconyt-utca 4. ps.
Csütörtök, péntek, jan. 15. és 16-án Budapest szenzációja I ,,Star" film I
Jön a rozson át
4 felvonásban
ií.tj-k).:
Iktatsz cZMda ■ . . Ljbbáf.
K«W™......um
ftulvtn [\'« . . KrnyA Emil
HsmsovloM .... Koúr [J.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5. fél 7 és 8 órakor. ----
Dunántuli Élelmiszarfor-galmi Vállalat Nagykanizsa
Telefon i
59.
SlriOajrcIa: „Transdanubla" Niiykaaliu
Iroda és raktár: Csengerl-st 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- es sertéseket tojást
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Fel-hozatali Egyesülés Zala- ás Somogymegy el kirendeltsége
Nyomatott a laptulajdonoao* : Zalai éa Gyarmati nyomdai műlntósetáben.
S9-ik érfoty.
Nagykanizsa. IttQ. január 17. Szombat.
13. *xáa>.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
Su<k<sitMt it kUdOMvaUI: Pi-ul I}.
__t.l>r.iV..\'l.l*lM* IU ——
McKlclcnlk mindig kora rcgccl.
Pdaxcrkesstó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pclclda tierkoMtó: BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
ZpUi ín. 154 K. Tütm 78 k W «.n 59 K. fuj- N n I] K. l\'*yt> ubM t
A párisi s az itthoni béke.
Január 6-án gördült ki a keleti-pályaudvarról a magyar nemzet történeti vonata. Udvari vonatok szoktak valaha oly titokzatos lassúsággal, a sejtések, óhaiok, fohászok hangulatával távozni a magyar rezidenciáról. Akkor a máz, a forma ovációja búcsúztatta, ma a vétó, a nemzeti tiltakozás egetverő sikolya szólt a gépkocsi kéményéből.
Azóta eltelt egy pár, a várakozás kínjaitól megnyújtott nap. Azóta felhösebb az ég a magyar horizont fölött, keserűbb a kenyér, álmatlanabbak az éjszakáink,... sokszor a rémlátások ördöge gyásztüllbe burkolja a határokat, majd beköti a könnyes szemeket fekete ronggyal s viszi a bizonytalan sötétség fekete \'barázdáin. Kéha felcsillan egy hulló-\'csillag, de belesuppan sötét pályájába. Két helyen Ítélkeznek ma a magyar nétnzet* 4*sa felől. Mind a *ét helyen ellenségek adják a döntő szót. Egyik helyen Páris cikkelyezi sarokba egy nemzet halálát a gyűlölet sárga tintájával, a másik helyen, az urnák előtt magunk döntink sorsunk felől, nem kisebb gyűlölettel magunk iránt mint Páris irántunk.
Tudnunk kell azonban, hogy sorsunkat nem Páris dönti el. Appo-nyinak kezébe adhatják a megnyirbált térképet, tehetnek bemártott tollat elébe, hogy a halálos ítéletet alá irfLő nem fogja megtenni. Nem I Istenemre nemi Visszadobja a gyilkos bíráknak, — mert gyilkosok ók, ha testünkről elevent akarnak levágni — visszadobja, mert a magyar nemzet parancsolja. De nem ott dől dl a sorsunk. A mi magyar ügyünket az urnák előtt döntjük el.
Csak ép, hogy kikácmálódtunk a vértől felhólyagosodott sár-oceánból, csak ép hogy kikeféltük ruhánkból honfitársunk vérfoltját, még emlékezünk a halálautók halotti bugására, még látjuk képzeletben a vörös pribékek munkáját az Országház s Batthyányi-palota pincéjében, még mindig megrázzák valónkat ezek a rémlátások s mégis... mégis csak plakát harcot vivunk ellenük
A tettek helyett egymásnak ugrunk, cibáljuk egymás haját, végig kaparjuk egymás arcát. Berzenkedünk, köpkölődünk egymás felé. Kérdem magyar testvérem : Ugy.e ezzel a sorsunkat intézzük? készülünk az urnák elé. Ugye
nem Párisban, van a mi legnagyobb ellenségünk I
Nem Páris fog szétdarabolni bennünket, hanem szétmarcangoljuk önmagunkat.
Pár nap s gyászmisékre kondulnak a magyar harangok. Halotti kripta csönd üt tanyát a máskor oly zajos farsangi napokban. A magyar nemzet gyászos tragikumát fogják felravatalozni templomi beszédek. Nem lesz tavaszi illatos koszorú, nem lesznek pálmák, égő viasz gyertyák, ... .nem, nem lesz mi*, csak a mély
magyar sóhaj. De a kezek öklökbe szorulnak s .nem szárnyal a vérködös égre más, csak szitok s zuhanás*. Megrázkódik a magyar föld s halljad a szavátI .Ne bántsd a magyart"!
Csak vigyázni I Minket nem Páris bánt legjobban, mi magunkat rágjuk. A magyar térkép není a párisi asztalon zsugorodik össze, hanem a mi viszálykodó, pártoskodó kezünk között fog pozdorjává zúzódni.
A Déke vonat nem hoz nekünk békét, amig nem lesz béke itthon a magyar szivekben. Báes
Apponyiék megkapták a békepontokat.
Ncuilly, január 16.\'j A M. T. I. Jelenti. (Szlkratávlrat.)\' A .magyar békeküldöttek a legfelsőbb ts^&cs meghívására S autón elutaztak Qual d\'Orsain-ba.
Pontosan négy ónücor_rnejérkazve s vöröstéremben Pichc-i ur dolgozószobájában fogadta óket a legfelsóbb tanács, amely Clemenceau elnöklete alatt már összeült. O.emenceau Apponylt hellyel kínálta meg s a kővetkező szavakat Intézte hozzá:
„Elnök ur, magyar megbízottak" I A Magyarország részére javasolt békefeltételeket a békekonferencia titkára át fogja adni. Egy. idejűieg Hermitte főtitkár ur a békefeltételek egy példányát átnyújtja Apponyi-hoz. Uraim ! — Folytatja Clemenceau, — a legfelsőbb tanács előtt, önök Magyarország nemzetének expose-ját akarják adni. A legfelsőbb tanács helyt akar adni az önök kívánságának. A nyilatkozatuk megtételének idejét holnap délután fél háromra halasztjuk el. Minthogy holnap úgyis össze kell jönnünk, — jegyezte meg Apponyi — felesleges, hogy ehhez most bármit hozzátegyek. Kivéve szóbeli elismerését annak, hogy a békeszerződés pontjait át vettem és köszönöm a legfelsőbb tanács most közölt
határozatát. — Meg kellje gyeznem szólt Clemenceau ekkor, hogy minként Német országgal, Ausztriával és Bulgáriával ugyan ilyen esetben történt, az önök exposeját sem fogja sem miféle vita követni.
A megbízottak meghajtva magukat, vlsszalértek Chateau Madrld-ba
A "Magyarország részére megszabott határok azonosak a Clemer.ceau-féle vonalakkal. Pécs. Mohács. Baja Magyarországé marad. A magyar kisebbségek védelme Jugoszláviában és Romániában, amit az osztrák békeszerződés magában foglal. Magyarország eddigi Javaslatában hiányzik.
Apponyi Albert gről a lehető legrövidebb Időn belül vissza szándékozik térni Budapestre a delegáció nagyobb részével.
A M. T. I. Illetékes helyről nyert Információ alapján közli, hogy a ma-gyár békedelegátusoktól a szerződésben megállapított országhatárokról hivatalos értesítés nem érkezett. Félhivatalos hlr. szerint azonban az antant általános 1»-vaslata azonos a Clemenceau-főle demarkációs vonallal, azzal az elléréssei. hogy a Dunántul déli határvonal (erve ! zeténél Pécs Magyarországé marad.
A súlyos fellételek ellenére megelégedéssel veheti a közvélemény a2t a hírt. hogy az antant haialmak módot nyújtanak Apponyi Albert grófnak arra. hogy Magyarország áUásponiját teljes terjedelmében kifejthesse.
Zalai Közlöny
1920. január 17.
A nemzeti kisebbségek védelméről ■szóló pontnak a magya^békeszerzódés-ból való kihagyása lehelíséget enged a békedelegátusoknak arra, hogy az ide- I gen uralom alá kerülők sorsáról külön tá/gyalás utján iparkodjék gondoskodni.
Minisztertanács.
Budapest, január 16. A M. T. 1. jelenti: A miniszterelnökségi palotában ma este 6 órakor minisztertanács kezdődött, amelyen a beteg gróf Somsieh külügyminiszter helyett Kánya Vilmos rendkivüh követ, a béke iroda részéről pedig báró Horváth Emil is részt vett.
Huszár Károly miniszterelnök bejelentette Peyer Károly népjóléti miniszter és Miakits Ferenc kereskedelmi államtitkár lemondását és a szociáldemokrata pártnak a koncentrációból való kilépését. A minisztertanács a bejelentéseket tudomásul vette és egyúttal a népjóléti tárca ideiglenes vezetését Huszár Károly miniszterelnökre bizta.
Részletesen foglalkozik a minisztertanács a miniszterelnök előterjesztése alapján a budapesti gyermekek Ínségével és nyomorával. Elhatározták, hogy nagyszabású népgondozási akciót indítanak meg, meh-nek céljaira 10 milliót szavaztak meg. — Ezután külpolitikai kérdésekkel foglalkozott a minisztertanács, maid" a költségvetési anyagot tárgyalta le. Á minisztertanács több folyó ügy elintézése után este 9 órakor véget ért.
Rémhírek.
Budapest, január 16. A fővárosban számos olyan híresztelés terjedt el, hogy több vidéki városb&n nagyobb mérvű vérengzések voltak, sőt borzalmas részletekről is tudnak. Illetékei helytől közlik a M. T. 1.-val, hogy ezek a híresztelések egytől egyig alaptalanok és pusztán rémhír terjesztők rosszindulatú rémlátásai.
A wtinátni Ölése.
Párti, január 16. A Havas ügynökség jelenti, hogy a szenátus és a kamara tagjai ma együttes Ölésre ültek öasze,\'köztársasági elnök jelölésre. A szavazásnál Deschanel 408, Clemenceau 389 szavazatot kapott,
A szocláliaták fenntartják kilépésüket a kormányból
Budapest, január 16. A szociáldemokrata párt vezetősége ma délelőtt gyűlést tartott. A gyűlés 11 érakor kezdődött s egynegyed kettőkor végződött. Ezen a gyűlésen egyhangúlag elhatározták, hogy a szociáldemokratapárt fenntartja tegnapi határozatát, vagyis kilép a koncentrációból és nem vesz részt a választásokban. Az ülésen megállapitották ugyan, hogy a miniszterelnök s a belügyminiszter meg-igérték, hogy a Pcycr memorandumában foglalt\' egyes sérelmeket orvosolják és megígérték, hogy garanciát nyújtanak arra, hogy a párt jelöltjei szabadon maradhassanak.
A programmbeszéd után egyhangúlag alakult ki az a vélemény, hogy nem nyújtanak garanciát semmire s minthogy az eddigi ígéretek dacára megakadályozzák a „Népszava" terjesztését s az agitáció mindenféle megnyilvánulását s „minthogy az ígéretek dacára egymásután tartóztatják le a párt agilisabb agitátorait s lehetetlenné teszik a szociáldemokratapárt nép-gyüléseit, azonképen nincs remény arra, hogy ez az irány megváltozzon."
Ezeknek az okóknak alapján határozta el a pártvezetöség, hogy nincs oka a tegnapi határozatát fenn nem tartani.
Peyer s Miakits be is jelentették a miniszterelnöknek, hogy kilépő levelüket fenntartják s hivatalukat nem hajlandók tovább viselni."
Budapest, január 16. A M. T. I. jelenti: Peyer Károly és Miakits Ferenc közös levélben arról értesítették ma Huszár Károly miniszterelnököt, hogy a minisztertanács tegnapi tárgyalását jelentették a szociáldemokrata párt vezetőségének, amely hosszabb vita után ugy határozott, hogy a párt kilép, Peyer, Miakits lemondanak állásukról és a szociáldemokrata párt, mint ilyen a választásokban nem fog részt venni.
Kéry Pál tíz évet kapott.
Budapest, január 16. Surgot táblabíró ítélő- tanácsa ma tárgyalta a kommün egyik legérdekesebb ügyét, Kéry Pál hatrendbeli i/^atási ügyét Kéry Pál kijelentette a tárgyalás alatt, hogy nem izgatott, hanem csillapított. Az ügyész vádbeszédében a törvényben megengedett legmesz-szebbmenő büntetés kiszabását kéri, mert ő egyike azoknak, akik az ország romlását akarták. A védőbeszéd elhangzása után a bíróság, amely hatrendbeli izgatás bűntettében mondotta ki bűnösnek, tiz évi fegyházra ítélte.
Ausztria Magyarországhoz csatlakozik ?
f^ga-, janu&r 16. Vashingtonbói jelen-t^Hoover azt javasolja, hogy gazdasági okokból engedjék meg Ausztriának Magyarországhoz való csatlakozását.
Brónyai és társainak itóiete.
Tegnap délután 5 órakor hirdették ki a már lapunkban megnevezett kommunisták ítéletét.
A törvényszéki palota tanácsterme -izsufolásig megtelt hallgatósággal. Mindenki leste, találgatta a bűnösök fejére mért bün-tetéttket. Poot 5 órakor megjelenik a bi-rórig Kenedy vezető biróval, aki. kihirdeti az ítéleteket. A t eremben síri csend honol, Kenedy vezetőbíró erélyes hangja döngi a paragrafusokat. A vádlottak látszólag egykedvűen hallgatják, egyedül Brónyain lehet észrevenni erősebb izgatottságot.
A magyar köztársaság nevében az alábbi Ítéletek hozattak:
Törik Józsej vádlott, 4 gyermek apja lopás büntette miatt egy évi börtönt kapott. Ugyancsak háromévi hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlásától való megfosztást, mit mellékbüntetést. Török észrevehetöleg megrendült.
Brónyai Lajos a direktórium tagja, két gyermek apja szintén lopás bűntettével van vádolva. Súlyosbító körülmény, hogy a Riedl-féle lakás kifosztásánál, mint direktóriumi tag részt vett, amikor neki ott semmiféle keresése nem volt. Egy évi és hat hónapi börtönt, mint főbüntetés s három évi hivatalvesztést s a politikai jogok gyakorlásának a megvonását, mint mellékbüntetést kapta. (Ez utóbbi mellékbüntetést minden vádlott megkapta.)
Juhász József kereskedő-segéd két gyermek apja lopás .büntette miatt 8 hónapi börtönt kapott a Gráff-félc lakás kifosztásánál, mint bűnrészes szerepelt.
Balázs János délivasuti lakatos 6 hónapi" börtönt kapott.
Rauch Fcrcnc délivasuti lakatos, három gyermek apja, lopás bűntettével van vádolva, mint bűnrészes a Riedl-féle há* kifosztásában. Hat havi börtönt kapott.
A biróság a vádlottak előzetes letartóztatásának idejét beszámította. Így kitöltöttnek vett Törők Józsefnél egy hónapot, Brónyai Lajosnál 5 hónapot, juhász Józsefnél 5 hónapot, Balázs Jánosnál 3 hónapot, Rauch Ferencnél 5 hónapot.
Az ítéletek kihirdetése után Kenedy vezetőbíró az elítélteket átadta az ügyészségnek.
A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja vasárnap délelőtt 11 órakor a felsőtemplom előtti téren, délután litánia után pedig Klikanlrsán népgyűlést tart. Siónokok i Dr. Szekerei József, Dr. Hajdú Gyula, Dr. Tamás János és P. Hedly Jeromos. Mindenki ott legyen I
Farsang, anno 1920.
Vigadozó ifjak, viruló leányéit! Uj farsang kobzását jó szívvel halljátok ! Vidám zengésem nincs; csak a bús, szent
gyászom... Mert halottam fekszik ravatalos ágyon. Agyonsanyargatott Nagy-Magyarországom !
Jaj / mert úgy hajszolták a Kálváriára, Idegen érdekért, a hadak útjára ... cs. hogu földreesett a nehéz kereszttel, Ezer sebből vérző, megkorbácsol! testtel. \\ Átkos körmeiket mélyen belevájták. Idegen keselyük s önszütte hiénák l S kiomlott vérétöt. .. .Vörös\' lett az ország !
Ezért nincsen nékem janangéjszakákon Vidám zengő dalom, csak nehéz, nagy gyászom. Csoda, hogyet is fér „Kis-Magyarországon\' !
Virrasztó magyarok I Most esküdjünk össze Bosszúvágyé kezünk szorítsuk Sülre, S műhely kalapácsa alkotva csattogjon. Szántóföldön ekénk dús\'barázdál vonjon. Magyar a\'magyarral végre összeforrjon I
Titáni munkára most feszüljön izmunk! Ha százszor elnyomnak, ismét felpattanjunk ! Rávirradunk ify még farsang vigságára, Elnyomott véreink, szabadítására Boldog, gazdag, erős, mtvagy-Magyarországra"!
Gábor diák.
— A kereszténység hivatalos jelöltje Ujváry Géza. Aki botdog várost és falui akar. az nem mehet a Judások zászlaja alá. annak a mi táborunkban a helye. Ujvá ry-Géza lobogójára a keresztény Magyarország, valamint a falusi és városi polgárság boldogitásának szentséges céljai vannak uva. Aki ellenünk dolgozik, az ellensége keresztény hitünknek és magyar hazánknak, mert bontani igyekszik sorainkat és ellenségeink vállán akar bejutni a parlamentbe. A kommunizmus igazolatlan lovagjait verjétek ki magatok közül, mert muitjukban nincs öröm. jövójükben nincs remény. Aki a kommunizmus alatt kabát-felsegitöje volt a bitangoknak, aki előtt a keresztény egység nem fontos, az elveihez ezután sem lesz soha hü. Tömörüljetek keresztény testvérek, mert ebben a városban is rohamra készülnek ellenségeink, — mert sirotokat akarják megásni.
1920- Január 17.
Zalai Közlöny , _ . ■ 3
— Ax Irodalmi és Művészeti kör
vasárnap, janUár hó 8-án délután fél 6 órai kezdettel a Városháza nagytermében Székely-estélyt rendez. A nagyon gazdag, nivós számokkal dicsekedhető estély műsorát itt közöljük: 1. Erödi: Szülőföldem, előadja a Rácz János karnagy ur vezetése alatt álló vegyeskar. 2. A_ Székelyföldről. Irta és felolvassa Rédiger Ödön ur. 3. Wé-ber: Felszólítás a táncra. Zongora-kettes. Előadják Tentsch Gusztávné urnő és nővére Petrics Irmus urleány. 4. Költemény. Irta és szavalja Kiss Lajosné urnő. 5. Székely népdalok. Énekli Tarcsafalvi Lajos ur. 6.. Székelyek dala. Irta és szavalja Tarcsafalvi Lajos ur. 7. Székely versek a bujdosó dalok szerzőjétől, felolvassa Majtényi Károly. 8. Székely népdal egyveleg, előadja a Rácz János karnagy ur vezetése alatt álló vegyeskar. A gazdag müsoru irodalmi estély iránt az egész városban igen nagy az érdeklődés. Belépődíj személyenkint három korona. Felűlfizetések az erdélyi menekültek és a hadifogolyakció javára elfogadtatnak. i; ■■ <J ■
— A muraközi menekültek vasárnap délelőtt 11 órára minél nagyobb számban jelenienek meg segélyezésük ügyében a Városháza 1hsz. szobában. \'
— Adományok. L L. a hadifoglyok hazaszállítása céljaira 1 drb. II. oszt, ezüst vitézségi érmet adományozott. Hasonló adományokat elfogadunk és rendeltetési helyére juttatunk.
— A „bujdosó versek" Íróját halálra Ítélték a románok. Az erdélyi magyarság keserve "sírt borongós, fájó soraiban. Sokáig nem tudtuk ki irja ezeket a megrázóan festő veriekéLTCésŐbb a Végvári álneve már ismert lett, majd most, hogy azt a megrázó hirt kapjuk, hogy az oláh biréság „lázítás büntette* miatt halálra itélte, ismertük meg a nevét is: Reményik Sándor. Erősen hiszünk benne, hogy a román bíróság azt a merényletet nem fogja elkövetni, hogy az ítéletet végrehajtsa, de ha mégis megtörténne, a „bujdosó versek" írójának lelke velőnk lesz s jaj, ha egyszer „Erős lesz a magyar Isteni"
— Karwsztény bódé. A Központi Sajtóvállalat felállította a Központ kávéházzal szemben ^keresztény sajtótermékeket árusító bóc&. Felhívjuk a mélyentisztelt közönséget, hogy ott vásárolja ui*égjait.
— A „Nagykanizsát" elkobozták.
A katonai nyomozóosztály elkobozta a nemrég ráegindult 1 .Nagykanizsa- cimü kulturális hetilap példányait. A szerkesztőjét Dr. Fenyvest ma hallgatja ki a katonai nyomozóosztály.
— Dr Kőnig fogorvos tanulmányi célból Berlinbe utazott. Rendelését feb. *5. körül kezdi meg. Távolléte alatt nem helyettesíti senki.
— A papírpénz devalvációjának kérdése egyre jobban foglalkoztatja a közvéleményt A nép széles rétegei is tudatában vannak, hogy ez a fináncpolitikai intézkedés a közeli lehetőségek sorába lépett. A közönség körében a .bankjegy-lebélyegzés" neve alatt forog közszájon a nagy probléma: lesz-e devalváció, vagy sem? Hogy a választók nagy tömegeinek szeméhen a pénz névértékének nagymérvű leszállítása nem népszerű, az csak természetes, ** ezért érthetjük, ha most, a választási
harcban a jelöltek sikra szállnak a devalválás ellen. Éppen ezért nem is vesszük túlságos komolyan az olyan részről jövő nyilatkozatokat, ahol a kérdés alapos ismeretét föltételezzük. Kortesbeszédekben nálunk nem igen szokásos a komoly gazdasági és pénzügyi elmélkedés. Ma már különben is \' minden pénzügyi szakember teljesen tisztában van azzal, hogy a rettenetes bankjegy-infációból más menekvés nincsen, mint a bankjegyek nagy részének a forgalomból való kivonása, ami sem vagyonadó útján sem egyébként ma már nem valósitható meg, hanem csakis a pénz értékének igen lényeges leszállításával Nagyon sajnálatos, hogy a szakférfiak közül többen, ahelyett, hogy erről felvilágosítanák a közönséget és megbarátkoztatnák az embereket az elmaradhatatlan devalváció gondolatával, még mindig strucpolitikát folytatnak ebben a kérdésben és követik pénzügyi kormányzatunkat az őszintesség hiányában. Ugyanezt a strucpolitikát látjuk a hadikölcsönök kérdésében is, amely, valahányszor felmerül a guvernementális férfiak és a bankvezérek ajakán vagy írásaiban, mindig mint a nemzeti becsület és tisztesség kérdése állíttatik oda, holott nem egyéb, mint a pénzügyi célszerűség -és lehetőség: a teljesítőképesség problémája.
— Vázsonyi képviselő akar lenni. A Lipótváros tőszomszédságában, a Terézvárosban véli a nagy demokrata, a nemzeti szocializmus hatalmas oszlopa, Vázsonyi Vilmos véli feltalálni talaját. Képviselő akar lenni s mint ilyen, a rekonstruáljál ő is kiakarja venni a részét. Szavazatokat gyűjtő-iveket köröznek,a nem is drága egy voks. Csak negyven korona. Hogy ezeket a gyűjtő-iveket kik irjál^ alá, azt hisszük, fölösleges hosszasan tárgyalni. Vázsonyi Vili egész olcsó Jancsi. O ugy látszik nem akar potyázni.
— A Világ mozgó e heti remek prog- % ramját tetőzi be heti műsorának befejezéséül szombaton, vasárnap és hétfőn amikor Kálmán Imre világhírű operettejét a „Csár-dáslcirálynőt" mutatja be filmen Ida Ruska főszereplésével. A filmet szenzációsé teszi még az is, hogy az operette összes számait a kellemes hangú WeUízenstern BÖzsike k. a. énekli minden előadáson. Ezenkívül csak szombaton a helybeli színtársulat közreműködésével fényes Kabaré est az összes tagok és az igazgató felléptével teljesen uj műsor I
Mfek a románok által megszállott terfilstokről.
Közgazdasági szempontból különbség van ama területek kőzött, melyek az en-tente által megállapított demarkácionális vonaltól keletre, s azok között, amelyek attőí a vonaltól nyugatra, a fekszenek. E két terület között ugyanis vámvonalat taJt fenn a román közigazgatás s a keleti részen sokkal több a forgalomban levő áru, mint a másik részen, mert ide az csak csempészés utján jut. A jelzett vonaltói keletre eső részeken csakis román felülbélyegzéssel ellátott pénz van forgalomban, ellenben a nincs korlátja a bélyegzettlen pénz forgalmának. Igaz ugyan, hogy itt sem egységes a helyzet. Szatmár még bélyegzett pénzzel dolgozik, ellenben az attól északnyugatra eső s csak később a román
vámvonalba bevont térületek még mindig bélyegzetten pénzzel, bár politikailag más elbírálás alá esnek, mint pl. Nyíregyháza vagy Kisvárda, melyek a vámvonalon tul vannak. A bélyegzett pénznek ezeken a területeken körülbelül 1—2 százalék ázsiója van, de már pl. Nagyváradon, mint amely a vámvonalon belül esik, ez az ázsió eléri a 7 százalékot, is. Megjegyzendő, hogy ezeken a helyeken élénk üzlet van • valutában, habár azt a román kormány szigorúan tiltja. A pénz felülbélyegzése körül igen nagy visszaélés van s itt is megtörténik az, hogy a hamisított felülbélyegzés Nagyváradon jobb volt, mint az igazi. Az igazi felülbélyegzésnél t i. a B. betű hiányosan nyomódott le, ugy hogy annak felső része nem zárult. Ellenben a hamisított bélyegzőkön a B. kifogástalan volt. Megemlítendő, hogy a hamisított bélyeg: zésnél gyengébb minőségű olajfestéket használtak ugy, hogy ennek folytán a valódi felülbélyegzésnél pereme volt a lenyomatnak. A román hatóságok a pénzintézeteknél igy egy párszor razziát is tartottak, igy pl. legutóbb Nagyváradon. De a razzia célját, a hamisítások forrását elérni nem sikerült.
A pénzintézetek jóformán teljesen magukra vannak hagyatva. A közlekedési viszonyok kedvezőtlensége folytán nem igen támaszkodhatnak egymásra, ugy, hogy ennek folytán igen jelentékeny pénzkészletet tartanak odahaza, a békebelinek husz-harmincsorosát. Igaz ugyan, hogy ez nem okoz nehézséget, mert a pénzintézetek követelései mind visszafolynak s aki csak teheti, visszafizeti tartozását. Uj üzlet aránylag kevés van. Csupán alkalmi üzletek, melyek azonban elég jelentékeny jutalékhoz juttatják az intézeteket, ugy hogy azoknak a nyeresége az 1919-ik évben a kamathozam csökkenése dacára is elég jelentékeny és eléri az előző évek hozamát. Érdekes, hogy azok az intézetek, amelyeknél a múltban jelentékenyebb értékpapírüzlet volt, ezt az értékpapírüzletet továbbra is folytatják s találnak rá s találnak rá utat és módot, hogy megbízásaikat a budapesti piacra eljuttassák. Elég jelentékeny az üzlet dollárban is.
A betevő közönség közül a parasztság roppant tartózkodó. A kereskedő- éa iparososztály is inkább otthon tartja pénzét, a középbirtokos és a falusi intelligencia azonban továbbra is hozza betéteit. Pénzével nem tud semmit sem csinálni, mert az ingatlanforgalom teljesen megszűnt, miután a bíróságok nem tudják, hogy az íngatlanfordalmi rendeletek tekintetében mihez tartsák magukat Hihetetlen zavarokat idéz elő itt is az a körülmény, hogy a pénzügyminiszter megakadályozta az értékek hazaszállítását. Csaknem teljesen megbénította ez a körülmény némely erösebb angazsmával rendelkező intézetnek s érték papírbirtokosnak tevékenységét- Nincs azon mit csodálkozni, ha a pénzügyminisztert az ottani magyar intézetek a legnagyobb keserűség hangján emlegetik.
Színház
Heti műsor t
Szombaton: A nőstény ördög. Vasárnap d. u.: Svihákok.
„ este : Tessék szellőztetni.
2llll K O x I 6 n y
1920. Január 11.
Nagym.nyUígfl (60-70 koM trágya Magyar-utca 97. síim alatt eladó. Bővebbel ugyanott._~ ___
Olc.ón eladó egy használt kerékpár is egy 12-es revolver Teleki utca 54. sí. alatt.
Eladó 6 drb. hakniit, jókarban \'cvS kettős eke. Érdeklődni lehet Ventepusztán (Petriventc).____
Kit drb. 7 igu gyönyörű szarvasagancs eladó. Cim megtudható lapunk kiadóhivataliban.
Kerestetik
rövidáru, vagy nöl
divatáru üzlet,
esetleg helyiség lakással együtt vagy külön üzlet és 2-3 szobás lakás a belvárosban
azonnali átvétel, elletöleg be-kőltözhetésre. Sürgős kíme-ajánlatot kér
özv. Trenschlner Vilmosné
Kalocsa (Pestra.) Vajassor
Jó minőségű Pogányvár! fehér és vSröa
ASZTALI BOR
Uterenkint 16 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít.
Bruncsicp József
fűszer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
Könyvtárakat
és egyes könyveket s legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése. -991 —
Ma,
január hó 17-án este 7 órakor a Markó (Tálos) féle vendéglőben
Disznótor.
Elsőrendű kiszolgálási Kitűnő borok I
Számos litogatA.it kér
Kiváló tisztelettel Markó Józsefné
vendéglős.
Ismét kaphatók
harmonikák:, heg-edülmrok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
luuigsMr nu.múk.ro,kcjisébtn
Nagykanizsán, Városház-palota.
VAsirolok nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti illomisra szállítva legmagasabb
311— irban.
Telefon 195. Iroda: Klnlzay-utca 2/m
Pollák M. Emil
terménynagykcrcakedö
NAGYKANIZSA.
Hirdetmény.
A nagykanizsai Lónyilvántartó Hivatal ezennel közhírré teszi, hogy azon gazdák, akik hajlandók trágyáért •selmát cserébe adni, ebbeli szándékukat az alanti hivatalnál jelentsék be. A trágya elszállítását, valamint a szalma elszállítását a Lónyilvántartó Hivatal végezteti.
Nagykanizsán, 1920. január 15.
Lónyilvántartó Hivatal. 40a (Pri*yc»«laktaaya.)
IIRANIA
mozgókép-palota
Rozgonyl-utca 4. i>.
Szombat és vasárnap, jan. 17. és 18-án Olasz fllmatrakció !
Forró vágyak
Egy anya drámája 4 felvonásban Főszereplő: v p Lina Pellegrini
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon
3, 5, fél 7 és 8 órakor. ^
Bélyegzők 1
guinmiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések.i Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst
és elefántcsontba. Bőrtárcákra, __
arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedflll szakfizletl - Első beszerzési forrást -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a címre ügyelni I
VILÁG
nagymozgó színház :i Szarvas-szálloda.
Szombaton, v.Mta.p 6. hittón, j.n. 17., 18. «t U\'ía
Kálmán Imre világhírű mBve I
Csárdás királynő
Fftoopcrcttc S fctvoolshao. A betét dalokat Wclax«nstcrn Böxaikc k. i. éo«kU.
Gabare
HMnklvill <»ak <*omba-tou a (liotiraulat imi« ujaival Omy*%
KKadáv* kí«4«t«: Hittöirtapokoo 7 h 0 <J/akor Vasit- « noéfnipokon 2, íel ■», ? 4t 0 rfrakar.
Értesités.
Értesítem a n. é- közönséget, hogy Klnirsi-u. 21. szám alatti házban
u| vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelóleg berendeztem, fctelekről és italokrol gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását. /
Tisztelettel
3<w-- ii Stojanovits Lambertné.
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalamegyei kirendeltsége Nagykanizsa
Bazár-épBlet 1. emelet
Távirat i cim : „F"utura„ Telefont 123.
Alapítók; A .Hangya-, As Or.il-ro. KózponU Hitelszó votkezet é. > M.jry.r McxAgsztUk Ssóv.t-kozetc.
8 0 0
8 0 0
8
Lehetőleg mintázott ajánlatokat kér szóban és Írásban fi vagy telefonon. J»
00000
Az intézet vásárol nagyban: Magvakat, babot, borsót, lencsét, zsírt, mézet, mákot, diót, gyQmSIcsSt, fát, faszenet stb.
Foglalkozni fog azonkivül a megye gazdaközön-ségenek, de különösen a vele üzleti összeköttetésben álló gazdáknak mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi cikkekkel stb. való ellátásával.
Nyomatott n laptulaJdono«o» Zalai is Oyurmatl oyomdM mülntézetiben
iuAMÍUt h tauúhit.U]: F«-ul IJ.
\' Ul.r.rWa-I.I.I*. ISX —»
M.Kj.Ioalk mindig kocm rogg.1.
Előfizetési árak:
ivn 134 K. Pflívr. 78 K. H*t
N.gyfatnhw. 1920. j»ngár 18. Varfnuw.
kereszteny politikai napilap
14. txám
fait.rfco.xt6:
Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
N«löi HirkMlltf: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Párlsban békét adnak, itthon országos gyász Tan.
Kint a perifériák még lángokban állottak, még dörgött, dübörgött az égbolt, a föld vonaglott az ágyuk halált szóró torkának szavától. A gyűlölet mély szurdok völgyekben nyúlt szét. de hogyha hallottuk, ha csak az utolsó sorban Is olvastulc, ha csak emlékünkbe nyilait a szó: pax, az ágyuk torkát befogva láttuk, az égdörgést szivárványos bolt cserélte fel. * medrekben belvódott a gyűlölet. Hogy szőttük gondolatunk selyemszálat. . , Hogy terveztünk I Magunk elótt láttuk újságjaink hasábját nemzetl-sztn szegéllyel s benne a békét. Istenem, milyen Jól eselt még csak kimondani Is: w-Béke! — Béke keUettl Béke kell! Nem béke az. amikor házaink ormán gyászlobogót nyaldos a szél. Nem béke K; ho lányaink fmtogHcmjétt gyász fekete rongya legyezi, ha derűs arcukat gondok barázdálják. Nem béke az nekünk, ha a békeadók eleven testünket vágóhídon sunyi\'dögmadarakkal marcangoltatják.
Soha. soha nem lesz béke a szivünkben. amig ezeréves hazánk rabló hiénák konca. Ml hisszük és féljük az Istent s bízunk erős hittel benne, hogy ezek a nehéz napok: csak súlyos megpróbáltatások. Csak öklünket Izmosítják, csak a kardunkat fenik s hisszük, hogy i a .Magyarok nagy Istene", az az Igaz-Jságos bíró. aki lecsáp a rablóra s a gyászt, a síri sötétséget az Igazság ítéletével zárja be. Békét adnak nekünk s országos gyász van.
Szeretném a keserűség, epével tel\' tintatartójába mártani a tollam s befutni véle nemzeti tór^nelmünk ósl utalt. Szeretném kezem* az égig villogtatni őseink világverő szablyáját Szeretném azt a mérhetetlen fájdalmat, azt a tltánl küzdelmet beleszánlanl e fehér-papírba, amellyel szittya óselnk küzdöttek ezer esztendő óta. hogy ezt a maroknyi földet. megtartsák. Amióta llt vagyunk, mindig vinnyogtak körülöttünk az éhes vérebek. Soha nem engedtek nyugodtan élni. Magyarország mindig kapuja volt a nyugatnak. Döngették északról, keletről. délről, nyugatról s állta az ércfal! Most zuhanna hát alá, amikor ügyünk soha oly Igaz, szenvedésünk soha oly mérhetetlen s életkedvünk oly nagy soha nem volt? Most gyilkolnának meg?
Nem! Ne írjatok halálos ítéletet alá! Ne szántsátok a Duna-Tisza közét nemzeti sírnak! Nem kell a temető zsolozsma, nem kell a gyászkeretes béke!
Borzasztó zuhanás ért bennünket, megcsaltak, tanyáinkat kirabolták s most hurcolnak az akasztófa alá. S ml a legrettenetesebb? Nincs Séke Itthon, nincs szeretet a bogárhátú házban, nincs a palotában. Nincs önzetlen egység a magyar társadalomban.
Egymást marjuk, pártoskodunk. nagy-zásl hóbortban, feltűnési viszketegségben s a legtöbben munkakertilésben szenvednek. Sokan, ha dolgoznak, piszkos kezekkel tépik le a rongyot honfitársukról. nyíltan rabolják a koldustartsznyákat. a templomok perselyét, a krisztusi Péterfilléreket. Nem a paraazt kérges keze, nem nyomdász festékes ujja, nem a kézműves munkás, keze ez. Nem a
munkától kérges kezek ezek. Nem. Ezt a kezet le lehet mosni... A tl piszkos kezetek manikűrözött. A kék bankók festékétől piszkos. Szennyes a lelketek, véres a kezelek, csöpög le nagy csepp-ben. A tl kezetek vitt bennünket a vádlottak padjára. Miattatok ieng ma gyász lobogó a nagytemplom tornyán, S U ma sem gyászoltok, a kacajtok éles. Ma Is diridóztak „ÉJIéll vadnászok. . rátok szitok, átok" I
Párlsban békét kovácsolnak. Itthon, a négy folyam .közt halotti sírt ásnak. Párlsban békét adnak a magyar nemzetnek s Itthon mi gyászba öltözünk, házunkra gyászlobogót tűzzünk.
Hallgasd csak! Haldoklik hát tényleg a világverő, ezeréves nemzet? — Hallgasd csak! Hallgasd! —
Báa.
rrrx

magyar bélre.
Páris, január 17. A magyar békéd e-delegációnak átnyújtott békeszerződés ép ugy van megszerkesztve, mint a Saint Germaini szerződés. A népszövetségre, az Európán kívüli hadifoglyokra, a jóvátételre, a léghajózáira, kikötőkre, vizi és vasúti utakra vonatkozó fejezetek a két szerződésben teljesen azonosak. A szerződés felsorolja ezután Magyarország pontos •határait Szerbia, Horvát, Szlovén, Románia és Csehország felé. Magyarország elismer\' a Szerb, Horvát, Szlovén állam Román és Csehország teljes függetlenségét. Magyarország lemond Olaszország, Szerb,Horvát, Szlován állam, valamint Románia és Csehország javára minden jogcímről azon területekre nézve, amelyek az egrykori Magyar-Osztrák monarchiából ezekbe az államokba bekebeleztetnek. A Csehszlovák állam kötelezi magát, hogy nem létesít várszerű müvet a Duna jobb partján Pozsonytól délre.
Magyarország lemond Ruméról Olaszország javára, azon határvonalon belül, melyet később állapitanak meg.
Különösen pedig kötelezi magát, hogy elismeri az errevonatkozólag megállapítandó szerződéses határozmányokat. Magyarország lemond Ausztria javára a magyar királyság minden jogáról, amennyiben azok a megállapítandó területekre vonatkoznak. Arai a jóvátételt illeti, az erre vonatkozó határozmányok azonosak a Saint-germaini szerződésben foglaltakkal. /-
Magyarország elővételi -jogot biztosít a szövetséges hatalmaknak bizonyos meny-nyiségü kőszén évenkinti szállítására a pécsi szénbányákból, több évre terjedő időszakra. A szállítandó mennyiséget a jóvátételi bizottság fogja megállapítani.
Apponyi beszéde.
Páris; jan, 17,(Srikratávirat.) Pénteken délután a hármas szövetség nyugati nagyhatalmak kormányainak feje kihallgatáson fogadta a magyar békeküldöttséget". Illetékes helyről vett értesülésünk szerint n legfelsőbb tanács dőtt Apponyi megtartotta exposéját. Apponyi hatalmas beszédben fej-tetteki a magyar álláspontot. Beszédének lényege az volt, hogy Magyarország területén élő népekről akaratuk ellenére rendd-kcani nem lehet s eszerint azt kéri, hógy renddjék el a népszavazást. Apponyi franciául kezdett beszélni, majd angolul folytatta és olaszul fejezte be. A világhírű szónoknak ez volt a legnagyobb szabású beszéde. Boszédének három részlete ugy az angol, mint a francia és az olasz, retorikai remekmű volt, amdyben rezgett a magyar fájdalom, szárnyalt a magyar öntudat és igazság ereje.
Delegátusaink hazajönnek
Páris, január 17. A Skandináv táv. iroda tudósítója arról értesül, hogy a magyar békekonferencia haza utazik és január 29-én tér vissza Párisba.
Z 1 I « I Közlöny
1920. január 18.
Huszár nyilatkozata.
Budapest, jan. 17. Több piribon fel-merült az a kivánság, hogy a választásokat halasszák el. Huszár miniszterelnök a szo-ciálisták kilépésire vonatkozólag a következő nyilatkozatot tette egy uiágiró előtt. A választások elhalasztása teljesen kizárt dolog. A mostani állapotokból csak az alkotmányos élet vezethet ki és mindenekelőtt szükséges az ideiglenes államfő megválasztása, továbbá a nemzetgyűléstől kinevezett felelős kormány. Január végén már tul kell esni a kortes izgalmakon. El kell kezdeni a forradalmi szenvedélyek leszerelését. A magyar munkásság politikai sztrájkja általános a legtöbb városban már. Arra törekednek, hogy nem szociáldemokrata, de munkásjelöiteknek adják szavukat. Peyer és Miakits biztosították a minisztertanácsot, hogy a szociáldemokraták politikai accivitások idején tartózkodnak minden utcai tüntetéstől és zavartól és erre garanciát vállalnak. Fontos, hogy a jobb oldal ne törekedjék semmi olyan dologra, amely az ellentétet még jobbon kiélesitheti.
Haladék a békeszerződésre való válaszra.
Bécs, január 17. A .Neue Tag" párisi értesülése szerint a magyar delegátusok ugyanolyan haladékot kapnak a békeszerződésre vonatkozó válasz átadására, mint annak idején az osztrákok. Nagyon valószínű, hogy Apponyi gróf találkozni fog Svájcban a párt vezetőivel, hogy a válaszról tanácskozzék velük. Továbbá, hogy a békeszerződés mindenütt a .Magyar állam" kifejezést használja és nem Magyar köztársaság néven nevezi Magyarországot.
Clemenceau állása megrendült.
Hága, jan. 17.Qemenceau-nak az elnökjelölésről való visszalépésével miniszterelnöki állása is megrendült. Ha Clemenceau a kormányelnöklégről lemond a békekonferencia vezetésében is változás áll be.
Deschanel köztársasági elnök.
Piri,, január 17. Deschanelt pártja francia, köztársasági elnökké választotta meg. Az elnökválasztás alkalmával Descha-netra 889 szavazatból 734 esett.
Hírek a békepontokból.
Budapest, január 17. M. T. I. jelenti: A békeszerződés területi kérdésére vonatkozólag a békekonferencia a Clemenceau féle jul. 18-iki jegyzékben toglalt határvonalakat állapítja meg országhatárul. Baranya dárdási sarok és Muraköz Jugoszláviáé lesz. A közlekedési határozmányok kiemelik azt a követelést, hogy Losoncnál uj összeköttetést létesítenek 15 évi időre forgalmi .peage" joggal a csehek részére. Ilyen jog biztosíttatik, a románoknak legfeljebb 10 évre Nagyszalonta, Arad és Kisjenő között Békéscsabánál. Csehszlovákiának 5 éven belül joga van Pozsony—Nagykanizsai vonal forgalmi kibővítésére.
A nemzetiségek védelme Romániában.
Paris, január 17. A Havasügynökség jelentiA románok elfogadják azokat a feltételeket, melyeket a szövetséges társult hatalmak szükségesnek tartanak arra, hogy megvédjék Romániában ami lakók érdekeit, akik nemznti én vallási tekintetben különböző csoporthoz tartoznak.
Országos gyászunk kifejezése.
Budapest, január 17. M. T. I. jcleoá A békeszerződés átadásának következtében beállott országos gyász miatt az állam szin-házalc folyó hó 17, 18, 19-én lárva marad\' nak. A megnyitást követő héten pedig csak kizárólag komoly tárgyú müvek adhatók dő.
— NYILATKOZAT. Kijelentem, hogy semmi olyan cikkért, közleményért, nyilatkozatért, amelyik akár teljes név, vagy álnév aláírással közöltetik. semmiféle felelősséget nem vállalok. Bodrogközy Zoltán.
A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja vasárnap délelőtt 11 Arakor • felsőtemplom előtti téren, délután litánia után padig Klakanlxsán népgyűlést tart. Szónokoki Dr. Szakeres József, Dr. Hajdú Gyula, Dr. Tamás János és P. Hedly Jeromos. Mindenki ott legyen I
— Országos gyász. A központi kormánybiztosságtól az a rendelet érkezett a városhoz, hogy a békepontok kihirdetése alkalmából országos gyász rendeltessék el. Dr. Prach István helyettes polgármester ennek alapján elrendelte, hogy mától kezdve a város gyászt öltsön. A házakat lobogózzák fel fekete zászlókkal, a templomokban a lelkészek a szószékről, a népgyűléseken a szónokok, iskoláinkban pedig taniióinfc hirdessék "tfcmzeti gyászunkat, amely az igazságtalan békévé érte hazánkat. Nemzeti gyászunk következtében az összes nyilvánoshelyek, vendéglők, színházak, mozik stb. egy het1 időtartamra bezáratnak. Csupán az éttermek lesznek nyitva az étkezés ideje alatt. Nemzeti gyászunk letdte után a színházak csak hazafias darabokat fognak játszani.
— Irodalmi est. Az irodalmi és művészeti kör mai székely-estjének műsora a kővetkező: 1. Erődy Ernő: Szülőföldem. Előadja Rácz János kántor ur vezetése alatt álló vegyeskar. 2. A székelyföldről. Irta és felolvassa Rédiger Ödön. 3. C. M. Weber: .Felhívás a táncra." Zongora-duette, előadják: Teutsch Gusztávné urnő és Petrics Irma urleány. 4. Alkalmi költemény. Irta és szavalja dr. Kiss Lajosné: 5. Székely népdalok. Énekli Tarcsafaly Lajos ur. 6. Humoros székely-egyveleg. Előadja Rácz kántor ur vezetése alatt álló vegyeskar. 7. Székely költemények, a bujdosó dalok szerzőjétől. Felolvassa Majtényi Károly tanár ur. 8. Székely népdal-egyveleg, előadja Rácz kántor ur vegyeskara. Itt megjegyezzük azt b, hogy a körbe a tagfelvétel már folyamatban van. Felvételre lehet jelentkezni az előadás végén vagy bármikor levelezőlapon Phiphcr Elek címére. Tagsági dij negyed évenkint 5 korona.
— Vasutasok 1 A dunántuli keresz tény szoc. vasutas szövetségbe való belé pés tárgyában f. hó 2l-én este 6 órakor a Keresztény Otthonban gyűlés lesz. A belépés elhatározása esetén a helyi csoport meg fog alakulni. Minden keresztény vasutas tartsa kötelességének a gyűlésen való megjelenést.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa . t. város képviselőtestülete 1920. évi ja-
ár hó 19-én d. y. 3 órakor a városháza nagytermében rendhivüli közgyűlést tart, melyre t. képviselő urat ezennel meghívom. Dr. Prack István s. k. h. polgármester. Tárgysorozat: Villamos áram egységárának wjbóli megállapítása. Ruprecht Ignácnak a város kötelékébe leendő felvételének kilátásba helyezése. Pongr\'ácz Viktória, Dominics Katalin, Skvorcz Ferenc, Balog István, Zser-jaf Teréz illetőségének megtagadása.
— A nagykanizsai „Hangya\'* fogyasztási* és értékesítő szövetkezet igazgatósága felkéri a szövetkezeti tagokat, hogy hátralékos esedékes üzletrészeiket és személyenkínt 10 K betratási dijat ma vasárnap délután 2—4 óra között a Keresztény Otthonban levő irodahelyiségben okvetlenül lefizetni szíveskedjenek.
— Horthy fővezér Nagykanizsára való megérkeztekor fogadta a városi férfiak hódolatát. Dr. Krútky mutatta be egyenkint városunk vezetőit. Ujoáry Géza elé érve mondotta: Kegyelmes uram városunk képviselőjelöltje; olyan, amilyent kegyelmes urunk kiván: a leghazaszeretőbb, a legönzetlenebb és a legfeddhetetlenebb jellemű. Horthy Miklós boldogan szorította meg a derék férfiú, Ujváry Géza képviselőjelöltünk kezét. De most kérdezünk valamit. Mit gondol Krátky István ur, a közélelmezési hivatal vezetője, hogy az a szerető, erős férfias jobb, amely biztosan tartja kezében az ország fegyveres hatalmát, ugyancsak oly melegen szorította volna meg az ón kezét is, ha ismerte volna az ön magatartását és viselkedését
kommunizmus, a vörös zsidó uralom alatt? Azt bajosan tette volna, aki elsőnek szegezte oda mellét a hazafiatlan, gyilkos áramlat elleni És az a férfiú, aki maga mondotta, hogy Ujváry zászlaja a legtisztább és a legmagyarabb, ennek ellenére kibontja a magáét is, amelynek tisztátlansága mellett felhozott érvek nagy súlyát maga érzi legjobban. Azt Ön tudja kedves Krátky ur legjobban, hogy nem az az ember, akikre az országunk felépítésében szükség van. Horthy Miklós glóriás fővezérünk szavaira ön mutatta meg az igazi férfiút és csak az ön gondolkodásának állhatatosságát mutatja az is, hogy ennek ellenére feltolta magát oda, ahová igazán nem látjuk önben a méltó embert, aki a keresztény magyarság és imádott fővezérünk kívánságainak megfelel. Nemrég őn még ezt nagyon jól tudta és volt bátorsága ezt nyiltan be 4b vallani. Hanem csodálatos hamar elfelejtette. Hogy miért és minek következtében? Erre a zsidók talán jobban megtudnának felelni. aj.
— Adományok. Az Oroszországban sínylődő testvéreink hazaszállítására befolyt: Spiegel Géza 20, Spiegel Emma 10, Ne-metz Ferenc 3, Fülöp István 40, Kaufer Józsefné 20, Tidrik Mátyásné 10. Bagonyai György 20, Berta Józsefné 10 koronát. Értéktárgyak: Rosenberg Béláné 1 drb ezüst kanál és 1 drb 2 koronás ezüst, özv. Bauei1 Ferencné 1 drb ezüst 5 koronás, Halvax Frigyesné 5 drb ezüst 1 koronás, Spiegel Géza 3 drb ezüst 1 koronás, Nemctz Ferenc 2 drb ezüst 1 koronás és 3 drb orosz pénz, Erős Vilma oroszpénzekből összeállított karkötő, Győrffy Jánosné 1 drb ezüst 2 koronás, l drb ezüst 1 koronás, 2 drb ezüst kanál, 1 drb arany gyürü, Anhoffer József 1 líra, Kenedy Imréné 5 drb ezüst 1 koronás, Dr. Tripammer RezsŐné 12 drb
1920 Jannár IS.
Zalai Közlöny
™ú.t 1 koronái, Tripammer Jeni 8 drb exúst 1 koronás, Loscr József 2 drb exüst 2 koronás, 1 drb ezGxt márka, 3 drb 10 pfennigé*, 1 drb pspir márka, 1 drb cseh papír korona, Loser Margit 1 drb ezüst vitézségi írem. A azerkeazlőség utján a kö-vctkezők\'adakoztak : Kerecsényi József 20, Takáts Jáaof 20 koronát. Felkérjük a tlsz-trlt közönséget s további adakozásra, te-kintve, hpgy igen nagy összeg kell ahhoz, hogy szegény testvéreinket megtudjuk hozatni s mint tudjuk, itt nem elvről hanem siázezrekről van szö. Főleg, ha idegen pénzt (rubel, líra, lei, frank) adnának igen jó volna, miután ennek a valutája nagyobb, mint a miénk.
- Egy elkésett képviselőjelölt.
Haeffner Ferenc miniszteri tsnácsos szigorú felszólítást küldött le. hogy tegnsp este 6 óráig 500 szavazóaláirást feltétlen gyűjtsenek neki Kicsit káSŐO gondolta meg msgát s tanácsos ur, mert az 500 aláirást nem oly könnyű dolog összeszedni. Szerencse, hogy a jelölések ideje tegnap este hat órakor lezáratott, mert félő, hogy még több 500 szavazataa is szükség volna .Sok a képviselőjelölt*
- Krátky bt január 16-án este hat órakor a Polgári Egylet helyiségében a kommunizmus slatt üldözött postásoknak és vasutasoknak tartott progrsmmbeszédrl Mielőtt áz ülés megnyílt, megjelent Göttl volt xzolgabirósági kommunista politikai megbízott, Jsnesecz Imre legutolsó lakás-hivatali főnök, kinek - ugylátsiik hálából - Krátky az élelmezési hivatal földszintjén a hatósági boltot cipészüzlet helyiségnek adta át. továbbá Sinkovica Lajos, a volt épitő munkaügyi tanács kommün oszlopos tagjai társaságában a pesti szociálisuk kiküldötte, aki feltett kalappsl tárgyalta teremben, aa összes egybegyűltek előtt KrátkyvaL Hogy miről, gondolható. Kimentek Krátkyvaí a folyosóra és tíz percnyi tárgyalás után, amikor az elvtársaival megegyezett Krátky, akkor visszajöttek és megtartotta program mbesaédjét. Nevezetesen ö pártonkívüli programm alapián áll. Egy szóval sem említette, hogy s Kommunizmus, öletve bolsevizmus tette tönkre ezt a\' szegény országot. Szerinte sz országot az 5 éve* háború és ennek nyomán sz anarchia, valamint a román rablás tette tönkre. Hát káron -a bolsevizmus! miért kerülte mint macska a forró kását. Ai elvtársak bizalmát tartogatta, illetve elveszíteni féltette. O is Krisztusi szeretetet hirdet, o azonban nem a keresztény vallás, hsnemusak ker. erkölcs slapján áll. Minek ez él alkudozás. Több őszinte szót kértünk volna, nem pedig csűrés-csavarást. Több, iga^sbbbesxódrtTtx illtk a magyar emberbe*. ngif
- Segttsttk a menekttlteket A
dunáptuí központi kormánybiztos Idhivta a vármegye hazafias lakóságát, hogy szerencsétlen erdélyi menekült véreink elhelyezése és felsegítése körül minden lehetőt legyenek meg. Felesleges hangsúlyozni, hogy s hasonló megpróbáltatásokon át nem ■nent országrészeknek mennyire erkölcsi kötelességük most, a leghazafiasabb áldo-utkészsíg és emberiség tsnusitása a faji összetartozás érzésének kinyilvánítása. Épen •sert a menekültek kétségbeejtő helyzetét, •em az akció sikeréhez fűződő nemzeti ér-deket nem lull bővebben fejtegetnünk.
Hibaigazításokat nem kell adnunk, rámu-latunk azonban axokra a mozzanatokra, •melyeket a siker és az egyöntetűség 1 ""alpontjából kívánatosnak tartunk. Ai \'tó feladat az legyen, hogy aa áldozat készség általánosságát és progreasziven emelkedő voltát biztosítsuk. Értse meg mindenki. a legszegényebb ember is, külö-n6»en a falusi földműves, akire legjobban
támaszkodhatunk ma, hogy milyen _...
esés helyzetben vagyunk mi s menek Hitekhez képest, fyo csak pénzbeli támogatás álljon rendelkezésre, hanem élelmiszer és lakás is. Ebben s tekintetben elsősorban a kisgazdákra támaszkodhatunk. Adakozzunk a szerencsétlen, megrabolt s oly igen sorsüldözött erdélyi honfitársaink javárai Szerkesztőségünk sdoaUnyo^at .elfogad s állandó rovatában nyugtázza.
L*-Temps . kommunista merényletről. Külföldi Isp szemle .Le-Temps" december 30. száms foglslkozik s Horthy ellen irányuló kommunista merényletről. A katonai hatóságok egy kommunista kísérletnek jöttek nyomára, melynek célja volt a fővezérség épületének elektromos uton való felrobbantáss. Msgát Horthy Miklós tengernagyot egy mérges tűvel akarták megölni. A többek között az ösazes minisztereket meg akarták gyilkolni az Opora házat felrobbantani. A terv felfedezésével egyidejűleg s rendőrségnek sikerűit több régóta keresett kommunistát felfedezni, akftnek nhvét s nyomozás érdekében még titokban tartják.
- Meeadálntán A jó kis gyermekek részére ma vasárnap délután 3 órakor a Rozgonyi utcai tornateremben mesedélután lesz. 40 fiUér bdáptKkjjsl.
\' — Meghívó. A V\'AC ma vasárnap d. u. 3 órakor tartja évi közgyűlését a Városháza közgyűléstermében. Felkéretnek azok a tagok, akik tévedésből meghivót nem kaptak, hogy pontoaan jelenjenek meg. A vexetíUg.
Belaághné horoszkópja 1920-ra.
A Belvárosnak egyik előkelő, csendes utcájában, annak is egy öreg házában lakik az az úriasszony, aki megszokot társaságának a körében él és nem sziveaen jövendöl Csupán — nem tehet róla— meg-érzi a jövőt. Kedves, fiatal úriasszony, a kinek empire stiluau szalonját művészi olajfestmények díszítik. Nyoma sincs a Materkélt titokzatosságnak. A proletárdiktatúra idején százával keresték föl elkeseredett emberek s ezért le akarták tartóztatni, mert azt hitték, összeesküvés széleit fűzi. Nemrég mondotta, hógy 1919. lesz nemzetünknek legnehezebb megpróbáltatásoktól legterhesebb éve. Hogy belső torzsalkodások, rémuralom, idegen járom és végtelen nélkülözés, szenvedés szántanak végig rajtunk. Mély néstaö. álmatag szemeibe tusslcodást, önmagával való belső harcot látni.
— Ugy érzem, — kezdi ksttiiwn csengő hangján — hogy az 1920. év látóhatára még sötét és az év Igen súlyos küzdelmekkel teljes lesz. Legkritikusabb szaka májusba záródik, ösz végén tisztul csak a helyzet, ámde csöndes és biztos révben cssk 1921-ben érünk. Teljes belső nyugalomról egyelőre nem lehet szó, mert a kik a hatalmat elvesztették, még tőbb-izben igyekezni fognak szt visszaszerezni, ámde — ha nagyobb izgalmakat is idéznek föl — sikertelenül. Károlyi nem természetes halállal múlik ki s a kommunisták több főbb vezetője Is csúf véget ér. Megmondtam előrs és figyelmeztettem is szokat, akiket illet, hogy a nemzeti hadsereg fővezére ellen merénylet készüL A torzsalkodások As párt villongások nem érnek vé-
get. Kenyéririgység dul s lelkekben. Magyarország újra királyság less. De ehhez is elkeseredett pártoskodások kőzött visz
as ut.
— Akire sokan gondolnak, annak nem szabad a korona után nyúlni,\' mert ez halált hoz rá. Végűi az lesz s korona viselője, skit az ország népe a legméltóbb-nak tart rá. A magyar közéletnek különben egy igen népszerű vezetőszemélye Is át fogja adni a helyét egy energikus céltudatos kéznek.
A magyarságnak semmere sincs barátja. Senkire sem számíthatunk, csak a saját erőnkre. És mégis talpra fogunk állni. Megmondtam, hogy Magyarország hstalmasabb és erósebb lesz, mint volt. Ezt ms is állom. Külső politikai bonyodalmak fognak minket hozzásegíteni ahhoz, amiről ma minden magyar álmodik. Fegyvercsörgést hallok mindenfelől: közelben és távolban. A világbékétől messzebb vagyunk, mint valaha. Már a tavasszal kigyúl körülöttünk minden. A csehek és lengyelek alig várják, hogy leszámoljanak egymással s Bulgária erősen fegyverkezik Románia ellen. Egy déleurópai nagy hatalmasság, amely ezelőtt jó barátunk volt, alkotmányválságot fog megérni. Ez szonban korántsem lesz olyan radikális, mint ahogy hiszik. A szocializmus, mint politikai irány, teljesen letűnik a világ színpadáról. Franciaországban fogják kiteríteni, ahol nagyarányú forradalom jeleit látom. Clemenceau nem természetes hslállsl múlik ki és Franciaország újból monsrkia lesz. Nem császárság, hanem királyság. De közelebb is: Magyarország d£kcleti szögletén
Románia összeomlik és eltűnik sz életképe*
Bár nem hiszünk s jóslások ben, mégis jólesik olvssni Bellaághné ama jövőbe látását, hogy Magyarország hatalmasabb s erősebb less, mint volt valaha.
Heti m*Mesi
Vasárnap d. u.: SoiMM.
• este; Tesse\'lc xxWtóx/W/n
,1920. sz.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai .Hangya* fogyasztási
és értékesítő szövetkezetnél alkalmazást nyerhet egy taletveaető, egy Mgéá (a rövidáru szakmában is jártas előnyben részesül), egy tanuló és egy pénztárosnő. Az üzletvezető és pénztárosnő óvadékot tartoznak letenuni.
Bizonyítványokkal felszerek és fizetési Igényeket magukban foglaló ajánlatok a szövetkezet igszgstóságához címezve • hó 26-álg nyújtandók be zárt borítékban a Keresztény Otthonban -levő irodahelyiségben d. u. 4—7 óra közötti időben.
Csakis keresztények sjánlkozhatnak.
Szigrlszt László ingatlanforgalmi és kereáedelm irodája NAGYKANIZSÁN.
Zrínyi Miklóa-utca 3S. ex. I. emelet.
Telefon: 285. interurbán.
Házak, birtokok, szollök
eladása — vétele.
/. . I * I K. 6 X I 6 n y ,
1920. Január 18.
Olcsón «Udó eWKo^nílt Iwíkpár *s
egyl2-cs rcvolver^leH utca M. sz. alatt.
Eladó 6 drb. használt. jókarban levS kettős eke. Érdeklődni lehet Vente-pusztán (Petrivente)._______
Kát drb. 7 águ gyönyörű warvaaaganc " ó. Gm megtudható lapunk k»dóh,v.-lalában._______
sses02
bet ugyanott.____
j Molnárok figyeltnebu! ,
Használt hengerazékeket, valamint , malomgépcket és vasrészeketma- i 2a« áron vásárolok. — Malmok vételének és eladásának közvetítését i előnyös feltételek mellett vállalom.
i Szekula Géza vu.dJ£2*
Jé minőségű Pogányvári fehér éa vörös
ASZTALI BOR
literenkint 16 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
Vásárolok nagymennyiségű takarmányféléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb
sít— jy/\'-izban.
Telefon 19S. Iroda :KIntasy-ntca 2,\'a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
Bélyegzők 1
gummíból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Véaéaek i Betű. monogramul, cimer, arany, ezüst
és elefántcsontba. Bőrtárcákra, _
arany és ezüst monograramok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szakOzletl - Első beszerzési forrás I
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-túr t. uám.
Kérem a címre ügyelni I |
Kerestetik
rövidáru,-vagy női
divatáru üzlet,
esetleg helyiség lakással együtt vagy külön üzlet és 2-3 szobás lakás a belvárosban
azonnali átvétel, illetőleg be-költözhetésre. Sürgős kimentő ajánlatot kér özv. Trenschiner Viimosné Kalocsa (Pestm.) Vajassor
Értesítés!
A n. é. közínség szíves tu-I domására hozom, hogy Klnlssy-/ utca 25. . szám alatt, a volt Kohn-I félő fatelepet megvettem. Telepe-, men állandóan kaphatók elsőrendű hasáb-, dorong- és vágottfa min-1 den mennyiségben. Azonkívül cl-| vállalok háznál való tűzifa fdfüré-| szelését, apritását géppel.
Szivei párifogást kér tisztelettel
Pléh Lajos
Kinizsy-u. 25. — Telefon 371.
Értesítés.
Értesítem a n. é. közönségei, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelőleg berendeztem, ttelekröl és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
, \' Tisztelettel
311-is Stojanovits Lambertné.
Könyvtárakat
és egye* könyveket a legmagasabb árban vásárol
Sserb Ernő
könyvkereskedése. 391-
Iroddbun alkalmas két darab
használt széket
vennénk Ajánlatokat kérünk lapunk kiadóhivatalába.
URANIA
mozgókcp-palota
Rosgonyl-atca sz.
Szombat és vasárnap, jan. 17. é« 18-án Olasz fUmatrakció!
Forró vágyak
Egy anya drámája 4 felvonásban Főszereplő: Lina Pellegrini
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél 3, 4, fél 6, 7 és 9 órakor. _
VILÁG
nagymozgó színház a Szarvas-szálloda, c
SsootMloo. >««irajp é> tólío.jui 17,la. fa IM Kálmán Issre világhírű mBve I
Csárdás királynő
FflisopMStta & rilTOMtt.il. A betát dslokst WclsEsnstern BOsslke k. s. émkli.
uc .\'u.oú/wi.c »»■« bduaro "i
unl.lv.l fényt. isisek.].
£>ó.dúok usd.u: H<lko*n.pok©o l, 7 fi \'uu«r \\\\ii, t, ...BMjB^okoo í, rél S, S, 7 és 0 ór»kor.
Villamoszs&blámpa
hozzávaló elem és kis világitó körte kapható
M Fii Fiai MhM
Nagykanizsán (Városház sarok). KM
Dunántull Élelmiszerfor-galmi Vállalat Nagykanizsa
Teletan •
59.
SSrsS.v.lM N.zrks.t...
Iroda é» rsktár: Csengerl-ut 6. az.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében
ElS- és leölt
sertéseket,
tojást
habot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Fel-hozatali Egyesülés Zala- és Somogy megy ei kirendeltsége
Legmagasabb áron vesz iparos és családi
varrógépeket
Brandl Sándor
varrógépraktára, Deák Ferenc-tér valamint varrógép, Írógép és grammophon Javításokat gyorsan és pontosan eszközöl.
Nyomutott a lrtptulftjdonoso* Zalai éa Gyarmati nyomdát mülnt6zotAb*n
59-tk évfolyam.
NagyhanW, 1»30. január 2a Kedd.
15. nám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
Stv^ntXAUt é% kiadóhivatal: Pó-ut 13. ■ liwnrkit.|iMn Ki. ■■
Megjelenik mindlg kora reggel.
Pősxerkesxtó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Felelős axurkcaxtd :
BODROGKŐZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Ktcétx ive* 204 K. Félévn 102 K. Km** tvn 51 K. Efjr hón 17 K. ujja»f.
Az akciók s a reakciók
végtelen hosszú sorozatit éljük. A tett mindig kiváltja a velejáró hatást s ennek a hatásnak mindig megvan az ellenhatása. Régi igazságok, talán frázisként hallatszanak, de nem, lényegükben sóba nem lesznek azok. Ha erős az ok, erős az okozat is. Nemrég hóhérkötélre hurcolták honfitársunkat, ha azt merte nvondani, hogy ruhája még a régi jó időkből való, a gajdesz pokoli Ionjait vergődte végig, ha zsebében a magyar pántlikát szorongatta. Lepofozták, ha magyarnak merte magát nevezni s ha az anya aludni térő gyermekét imával ringatta álomba. Kézigránátok sziporkáztak szét közöttünk, ha kértük az Isten áldását a magyarra s nem az .Internacionálé*1 hangja mellett mentünk „fel-fel" fel egész a f^di rabokig. Mindenkinek proletárnak kellett lenni, ha nem a burzsoá kasztba tartozott s jaj volt neki, ha nem ment a vörös zászló véres csíkján . . .
Rettenetes akció volt és . . . Végig éhük. Azt hittük, hogy a purgatórium kínjait éljöjc ^tttatojt a remény, hogy poklok tornácának Wnjai után bejutunk az igéret földjére s valami égi látomás elfelejtteti velünk a szenvedés kálváriáját s íme, a szenvedések láncolata még nem ezünt meg.
Nem szűnhet meg!
Ha métermázsás sziklával töröm be a víztükrét, nem kívánhatom, hogy meglássam a képem benne. Mutat az formákat, de azonnal elkapja a hullám s a törött tükör ezerfelé nyúló, felbukkanó, el-eltünő képeket rajzol.
A magyar tükröt száz mázsás szikla zúzta be. Te balga ember I Már látni akarod magad benne ? A magyar srapnellt nem lehet még pontosan tempirozni. Bár szórja a szilánkokat, néha jól talál, de gyakran tul megy a célon s a szétzúzott magyar tükör darabjait szilánkocza apró pordkákra. %
Ember I A hullámok még tarajosak, a huHámvölgyek még kotorják a medret. Az iszap zavarositja még a vizet 1 Ne keresd benne a képed, mert torzult, elnyúló figurát látsz. Az akciók s a reakciók hosszú láncolatát éljük.
Drága a kenyér, mert drága axsizma. Ütöd a zsidót, mert sok volt köztük a kommunista. Gyűlölöd embertársaidat, mert lánckereskedő, árdrágító. Mert neked 1000 korooa fizetésed van s bár egész nap hivatalban ülsz, mégsem tudsz megélni. Mert tervszerűen emelik az árakat, rabolják ke-sorvesen keresett garasaidat" Ezért gyűlölsz mindenki^ aki a bőrödet nyúzza......
A magyar víztükör ízzé, porrá van zúzva. Ne keresd még « higgadt, nyugodt szintet Még himbálódzik, kicsap a partokra. A gátakat is elragadta. Szanaszét vadvizek teszik lábunk alatt csiesegőssé a rétet.
Kell a hullámverés, mert az iszapot kidobálja a partra. Kell, hogy gyakran megzavarjuk a víztükrét, mert ha nem, megposhad, békanyálak, mocsári hinárok, láp-
virágok melegágya lesz. Nekünk pedig nem zöldmoszatos, baktériumos öntelé-kekre van szükségűnk. Nekünk kristály viz kell.
De vigyázni I Ne százmázsás sziklákat dobjunk bele, mert nagy lesz a hullám s a csillám homokot is kidobja, felborítja a bárkát s félő, hogy a bárkával mi is el-j veszünk. Bodrog.
Apponyi beszéde.
A .Zalai Közlöny* beavatott helyről értesült, hogy Apponyi beszédének az ötös tanács előtt rendkivül mély hatása volt. Nem annyira a beszéd retorikai részének, mint inkább annak a mély, fájdalmas hangnak, melyen megérzett, hogy Apponyi az egész magyar nemzet lelkéből beszel. Főleg Lloyd-Georgera volt igen nagy hatással.
Apponyi beszédének kezdetétől fogvm feszülten figyelt és az egész beszid alatt Jmitájd kászUett. A beszéd alatt egy jegyzéket csúsztatott Clemenceauhoz, melyen, mint utólag kiderült, a nemzetiségi-kérdésekre vonatkozólag \'kért bizonyos felvilágosításokat. Apponyi beszéde után a magyar delegáció elnökétől is felvilágosítást kért, hogy hol lakik az a bizonyos három és fél millió magyar, kiket a békeszerződés idegen uralom alá kényszerít Apponyi válaszképpen Magyarország néprajzi térképét vette elő s mialatt az ötös tanács tagjai köréje csoportosultak, beható magyarázatot adott arról, hogy egyes helyeken a magyarság a nálánál sokkalta •kisebb számú nemzetiségek uralmának lett kiszolgáltatva. A megbeszélés alatt az ötös tanács tagjai Apponyi körül egész kis kört képeztek és egész intim megbeszélés fejlődőit ki
Külsőségekben ilyen közeli megbeszélések még egyetlenegy békedelegációval sem voltak. Hasonlóképpen igen nagy hatással volt Apponyinak az olaszokhoz intézett beszéde is, melyben tőbbizben
kiterjeszkedett az olasz és magyar történelem közös eseményeire. Az olasz megbízottakhoz intézett beszéd^ oly láthatóan mély benyomást keltett, hogy beszéde után Clémenceau azzal a kéréssel fordult Apponyihoz, hogy beszédét neki francia nyelven is tolmácsolja. Sajnos Apponyi sikere eddig csak személyes jellegű.
A beszéd második része a következőképpen hangzik:
— Magyarország feldarabolása sem faji szempontból, sem a népek szabadságának szempontjából nem helyes, mert csak azt eredményezné, hogy a hegemónia az egyik népfajról a másikra szállna át és pedig arra, amely nem ért el a kulturának arra a magas fokára, mint a magyar.
Minek azzal a fikcióval élni, hogy a Magyarországon élő nem magyar anyanyelvű lakosság el akar szakadni az országtól, amidőn az igazságot oly köny-nyü népszavazással megállapítani. Az igazság megállapításának legkitü-I nőbfc* eszközé a riéjwtavázásés határozottan követeljük pártatlan ellenőrzés meHetti alkalmazását. Mi belenyugszunk az eredménybe, bárminő legyen is az. Európa újjáépítése és az európai viszonyok megszilárdítása Összeférhetetlen Magyarország feldarabolásával. Nem szükséges önök előtt / hangsúlyozni azoknak az embereknek vég-telon felelősségét, akik a győzelem folytán az egész világ biráí lettek. Be kdl látniok, hogy Magyarország szétdarabolésa az európai viszonyok konszolidálása helyett még suli/osbitaná a zavaroknak, válságoknak és ellentétéknek azt a korszakát, amelynek önök, saját állításuk szerint, nemes-Mküen véget akarnak vetni. Apponyi gróf acután rámutatt arra a tökéletes földrajzi és gazdasági egységre, amelyet Magyarország jelent. Kiemelte, hogy Magyarország politikai szervezetét ezredéves történelem szentelte meg és egy természeti törvény spontán és állandó működésének eredménye. Európát gazdaságilag ujjá kell épiteni és a győzők érdeke azonos a legyőzöttek érdekével azon a ponton, hogy a termelő munka feltételeit biztosítani kell Európában.
Apponyi célzást tett asokra a nagy pénzügyi terhekre, amelyeket a békeszerződés Magyarországra ró.
Magyarországnak a háború után szerencsétlenségére két forradalom pusztításait kellett elszenvednie. Mikor a bolsevizmus már négy és fél hónapig marcangolta, akkor még egy kemény megszállást kellett kiállania.
2
Zalai Közlöny
1920. január 20.
.. A népszavazás™ visszatérve, Apponyi ■ még a következőket mondotta: A népszavazás annál szükségesebb, mert nincsen magyar parlament, amely az egész magyar nemzet nevében nyilatkozhatnék. Azt mond* hatnák, hogy minden teoretikus elvet első* pőr a győzelem döntő ténye. Mi készek vagyunk vereségünknek árát megfizetni, éppen ezért
érveinket néma sajátérzelmivilágunkból és külön érdekeinkből vesszük, hanem a győztesek gondolati világából, azokból az elvekből é> célokból, amelyeket a háború alatt hirdetett, főként azonban abból a gondolatvilágból, amelyet a ma győztes nemzetek történelméből ismerünk. Ne vegyék rosznéven uraim, ha a hadseregével győző Franciaország Anglia és Olaszország mögött, hogy csak az európai hatalmakról beszéljek, mi meglátjuk a szilhuettjét annak a másik Francia-országnak, amely minden nemes eszmének apostola volt, annak a Másik Angliának, amely minden szabadságnak anyja volt és annak az Olaszországnak, amely a reneszánsz bölcsője volt és sít kérjük tőlük, hogy fegyvereiknek dicsőségét a világbéke biztosításának dicsőségével múlják felül.
Miutln Apponyi brílliáns és megható beszédének utolsó részét is lefordította angolra, engedélyt kért arra, hogy néhány szót olaszul mondjon d. Miután Clemenceau .ebbe beleegyezett, Apponyi tökéletes olaszsággal az olasz nemzethez fordult és arra kérte, hogy Olaszország, amely mindig barátja volt Magyarországnak és a csatatereken közösen ontott vér kapcsolja Magyarországhoz tartsa meg jóakaratát régi barátja iránt.
Clemenceau ezeknek a szavaknak franciára fordítását kérte. Apponyi gröf azooban félreértette Clemenceau! éa feleletként azt mondotta, hogy elsősorban népszavazást és vbsgálóbizottság kiküldését kéri a megszállott területeken elkövetett atrocitások felderítésére, azonban
a békeszerződések elleni kifogások anyaga bestédével nincsen kimerítve és még külön-bőző memorandumokat juttat el a legfőbb tanácshoz. Clemenceau eléggé tapintatosan nem bolygatta tovább ezt a félreértést és a beszéd befejeztével felvetette a kérdést, vájjon a legfőbb tanács valamelyik tagja kiván-e megjegyzést tenni?
Uoyd-George, aki Apoonyi. beszéde közben valamit felirt egy papírlapra és azt Clémenceauhoz juttatott d, engedélyt kért srra, hogy egy kérdés intézzen Apponyi* hoz. Apponyi a kezét a füléhez tette, felemelkedett és egy széket téve Uoydl* George közelébe, az angol miniszterelnök mellé ült, hogy jobban megértse.
Lloyd-George arra nézve kért felvilágosítási. hogy hol van az a három és jét millió tiszta magyar, akiker a békeszerződés Magyarországtól elszakít. Apponyi örömének adott kifejezést, hogy ezt a kérdést hozzá intézték és kifejtette. hogy c három és fél millió magyar közül két millió közvetlenül összefügg az ország belső részében elhelyezkedett tiszta magyar lakossággal. Ezután Apponyi irat-táskájából elővette Magyarország térképét és Lloyde-Hcorgc elé téve az asztalra, mi. közben az ötös tanács legtöbb tagja körülvette őket, részletes fdvilágositist adott.
Lloyd.George azután külön megköszönte ezeke! a magyarázatokat és arokot a felvilágosításokat, amelyeket Apponyi válasttékos beszédében adott és különösen gratulált Apponyinak ahhoz a szónoki készségéhez a mellyel a /rhi-lágositáiokat megadta.
Apponyi szerényen válaszolt és azt mondta, hogy szónoki képességét nem kívánja latba vetni, -hanem csupán az érveket és kéri. hogy ez érveket fontolják meg, amiről különben Lloyd-Gcoége biztosította.
Miután az ptös tanács tagjai és Apponyi visszatértek helyükre, Clémenceau szólalt fel és a következőket mondotta:
— Uraim, a magyar békedelegáció főni egbizottai 1 Önök, uraim, láthatták, hogy minő figyelemmel kísértük azt az czpozét, amelyet önök elénk terjesztettük és biztosítjuk önöket arról, hogy
rn indoeok az érvek, amelyeket az expozé tartalmaz, lelkiismeretes megfontolásban részesülnek. Természetes a/x>nbaft, hogy nem csupán a most felsorolt pontokat vizsgáljuk meg, hanem fel kell hívnom figyelmüket arra is,
hogy önöknek /S napi határidőt adtunk. amely alatt önök minden önök dőtt szükségesnek látszó megjegyzést elénk terjeszthetnek. Az önök válaszát ez alatt a határidő alatt elvárjuk.
Apponyi ezután válaszában bejelentette, hogy a magyar békedelegáció a legrövidebb időn belül visszatér Budapestre és ott gondosan meghallgatja a szakértőket, akik Bnda pesten voltak kénytdenek maradni. A békcdelegáoió minden lehetőt meg fog tenni, hogy munkálatait 15 napon belül befejezze. Ha ez nem sikerülne, már előre kéri az őtöa tanács jóakaratát néhány napi késeddem esetén. Clémenceau tudomásul vette ezt a nyilatkozatot és az ülést hero-kesztette. A magyar békemegbizottak néhány perccel négy óra után hagyták el a francia külügyminisztérium épületét.
Apponyi távirata.
Budapest, január 19. Gróf Apponyi Albert a magyar békeddegáció dnöke a következő táviratot intézte a magyar külügyminiszterhez: .Van szerencsém a kormány tudomására hozni, hogy a béke-fdtétdekre adandó válasz előkészítése céljából, a magyar békeküldöt Iség legnagyobb részével vasárnap este külön vonaton visszautazom Budapestre, hova kedden este érkezem. Távollétemben a magyar békeküldöttség ügydnek vitelével Praz-novszky követet biztam meg."
GyászkSrmenet.
Budapest, január 19. Január 21-én dé. lután 4 órakor a ferencrendiek templomából kiindulva orszagoa könyörgő körmenet lesz, melyet Csernoch hercegprímás vezet és amelyen a kormány, a hatóságok és a békeküldöttség tagjai is részt vesznek. A körmenet a nemzeti gyászt akarja kifejezni, másrészt pedig Magyarosrág védőazcnljébe vetik bizodalmukat, aki a porba sújtott országot ismét felfogja emelni.
Amerikai magyarok tiltakozása.
A Skandináv Telegrafcn Companic amerikai kábelsürgöny alnpj.ín jelenti: Az amerikai magyarok körében nagy mozgalom indult meg. melynek célja a leghatározottabban tiltakozni „ megsemmisítő
békeszerződés ellen. Elhatározták, hogy tiltakozásukkal WOsonhoz fordulnak > követelik. hogy szerezzen érvényt 14 pontjának és akadályozza meg azt, hogy népszavazás nélkül három él fél millió magyar idegen járma i lá kerüljön.
Országos gyász.
Bndapcst. január 19. A magyar lelkek gyászát jelzik a sötét lobogók, mdyek a középületeken, pályaudvarokon és színházakon lengnek. Az állami alkalmazottak gyásszalagot viselnek balkarjukon. A rfcn-dőrség ma reggel már fekete karszalaggal teljesített szolgálatot. Az Országos Magyar Kereskedők Egyesülete körtáviratban fogja fdhivni a vidéki kereskedőket, hogy üzletüket 24 órán át zárva tartsák az országos gyász kifejezésére.
H ÍREK.
Olvasóinkhoz!
A munkabérek ismételi emelkedése s a papír árának hihetetlenül magas voltára és beszerzésére való tekintettel, sajnálattal kell t. olvasóinknak bejelenteni, hogy lapunk egyes példányai■ nak árát a mai naptól kezdve 80 fillérre voltunk kénytelenek felemelni.
A , Zalai Közlöny"
kUJúhiv.uU,
A soproniak gyásza.
Amikor szétfutott az országban U / rettenetes hir, he>gy Magyarország széx darabolása a békepontok követelése, Sopron város polgársága hatalmas, tiltakozó gyűlésre gyűlt egybe. Tudósítónk közlése szerint az emberek mint az őrültek, kétségbeesve futkoztak az utcákon. Az im-ponzáns naggyülésen orkánszerű tömeg-óhajként nydte el Nyugatmagyarorszáif levegője: .Nem fogunk elszakadni ai anyaországtól" I Ember ember hátán volt. még a betegek s gyengélkedők is megjelentek. Budapest jelentette, bogy Sopronnal nem lehet összeköttetést kapni. A telefon- és távíró-vezetékeknél nincs senki, mindenki a nagy, tiltakozó gyűlésen volt. Valami rettenetes, megható voll — mondja tudósítónk — amikor emberek a kétségbeeséstől kezüket tördelték s amikor az asszonyok, lányok, gyerekek fennhangon sirva járták be az utcákat.
Igaza volt Apponyinak, hogy minél kinnebb érünk a határok fdé, annál nagyobb a hazaszeretet, annál nagyobb zászlóerdő, erősebb^ tirágcső.
Kanizsa polgársága I Tudjátok meg. hogy ezek a zokogó soproni polgártársaink bár nem magyarul beszélnek, nem rendeznek béka-egér harcokat, kaka,-viadalokat. Ezek előtt csak egy terhe* gond lebeg: elszakítanak az édes anyá tói, a magyar hazától. Tanuljunk a derék soproni poncichterektől hazafiságot:
Felhívás a Keresztény Sajtó Részvénytársaság ügyében. Folyó hő 22-én (csütörtök) délután 6 órakor a Keresztény Sajtó Részvénytársaság űgyébin gyűlést hirdet az intézőbizottság. Felkérünk mindenkit, hogy a felállítandó keresztény sajtó, a mindnyájunk közös óhaja érdekében minél -számosabban jelenjünk meg.
1920- Január 20.
Zalai Közlöny
, _ . ■ 3
Kárlovica József
Kisgazda.
Dr Krátki István
Pártonkívüli.
Ujváry Géxa
Keresztény Egyesülés pártja.
— A vasárnapi népgyűlés. Akkora embertömeget Nagykanizsa városa még nem látott, mint amekkora vasárnap délben hallgatta végig Ujváry Géza zászlójára felirt kcres^Wny becsületes eszméket. Bár felvonult\'egy kis Karlovics-tőredék is, amelyik minden módot felhasznált, hogy a becsületes keresztény eszmék nyilt fülekre ne találjanak, de ez a maroknyi, kis prüszkölő gárda elveszett a hatalmas orkánban, amelyik Hedly Jeromos páter, majd dr. Tamás János beszéde nyomán kitört az emberekből. Ez a népgyűlés dokumentuma volt annak a keresztény óhajnak, amelyik megalkuvást nem tür s amelyik jöjjön bár poklok vasrácsos tornáca, vagy a megpróbáltatások rettenetes kálváriája, de soha eln nem hagyja azt a zászlót, amelyikre a meg nem alkuvás tintájával U;váry Géza neve van felirva. A gyűlés minden fázisát fel kellene vonultatnunk lapunk hasábjain, de sajnos nem tehetjük, oly szűkösen rendelkezünk a hellyel. A ktskanizsai gyűlés lefolyását holnapi számunkban közöljük.
— Adományok. Várady Lajosné a hadifoglyok hazaszáHitására 55 drb szerb párást adományozott. Ugyan erre a célra Mikó Rózsika 3 drb ezüst egy koronást, Koronpzy Józsefné 10 kor. kékpénzt és 8. drb különféle orosz papírpénzt, Wirth László 30 kor. kékpénzt adományoztak. Hasonló adományokat szerkesztőségünk elfogad és rendeltetési helyére juttat.
— „Zalai Hlralc" hétfői újság. A vá osban ujabb hetilapot indítanak, melynek címe Zalai Hirek és megjelenik minden hétfőn reggel a korai órákban. A lap a mostani gyásztól irányítva a nemzeti megújhodásért fog küzdeni. A szerkesztés magas színvonaláról városunk kiváló írói gondoskodnak. Iránya: a józan magyar nemzeti irány, a tiszta keresztény erkölcs alapján-Kiállítása a legmodernebb és ugyancsak lapunk könyvnyomdájában kerül sajtó alá. A lap kulturális célokat szolgál, de emellett pontosan beszámol az országos, városi, megyei és községi eseményekről. Hozza a Icy/risebb vasárnapi hÍreket. Egyes lap ára (1) egy korona. Előfizetni lehet február hó végéig 5 koronát a Keresztény Otthonban s a Mair könyvkereskedésbén. Hirdetések felvétetnek a Mair-féle könyvkereskedésben-mindennap délelőtt 11—12 óráig.
— A „Move" nagykanizsai osztályának üzlethelyiségében a tagok részére ezidŐ-izerint már is rendelkezésükre áll a különféle rövidárukon kívül, gyufa, Franck-kávé, rum. valamint különféle színű és minőségű civil és katonaruháknak alkalmas szövet. Az üzlethelyiség a tagok részére nyitva áll d- c. 9-től 12-ig és d. u. 2-tŐl 4-ig. Bodó eircdes, Move elnök.
— Rományik Sándor sorsa. Egy
budapesti estilap híradása nyomán a ma fcggcli sajtó híreket közöl Reményik Sándor kolozsvári költő sorsáról, akit a Románok állítólag hadbíróság elé állítottak és
halálra ítéltek Végvári álnéven közrebocsátott versei miatt.-Ezeket a megrázó, biblikus er-cjü verseket, amelyekben oz üldözött székelység egész keserve és haragja lázong, mi is ismertettük, és „Bujdosó versek" címen néhányat karácsonyi számunkban közöltünk is belőlük. A költő nevét elhallgattuk, mert nem akartuk őt bajba sodorni. A sajtó azonban megnézi, s igy mi is föl vagyunk oldva a hallgatás alól. A napilapokban közölt I hirek meglehetősen ellentmondóak, — mi a magunk részéről ugy értesülünk, hogy a költő elfogatásáról és halálos Ítéletéről szóló hiradáa téves. Mikor ezt örömmel regisztráljuk, egyúttal azt a — különben igen illetékes helyen is megerősitett — reménységünket fejezzük ki. hogy a hazafias fájdalom költőjében a románok is megbecsülik" a művészt, a kulturának ihletett vátcsét, a nem fogjrk a magyar elkeseredés poharát csordultig telíteni egy menthetetlen megté" velyedésscl, amilyenre még az orosz cárok zsarnoksága sem mert gondolni.
— Magyar asszonyok és leányok, adakozzunk a hős .zalai gyalogezred" Máriás selyemlobogójára felirásu. Szekeres Józsefné és Eberhardt Béla aláírásával ellátott három gyüjtőivet vett át szerkesztőségünk. Az egyik 37"20 K-át, (gyűjtötték: Fehér István és Lovrek István), a második 58 K-át, (gyűjtötték: Ludas Lajos és Sza-bolics József), a^varmadik 35 K-át, (gyűjtötték: Nóvák Károly és Gyurek György) tartalmaz, összesen 130 20 K. Megjegyezzük, hogy a nevezett adományozások Fityeháza községben történtek. Az -összeget renddt^tési helyére juttatjuk,
— LolWázta magát. Kepe Miklósné nyolc hónapos Ilonka nevü kislánya. Körmös-utca 26. sz. alatt, amikor anyja nem látta, egy mosdótál forróvizet magára rántott. A forróviz leégette a szájától kezdődőleg a nyakát, az egész mellkasát s bal félkarját. A szerencsétlen kislány súlyos, orvosi megállapítás szerint másodfokú égési sebeket szenvodett. A gyenge szervezet nem bírta ki a seblázt s 18-árv. reggd égési sebei következtében meghalt. A rendőrség szigorú nyomozást indított az anya ellen, de beigazolódott, hogy bűncselekmény nem forog fenn, egyedül egy véletlen szerencsétlenség áldozata a szerencsétlen kisleány. A betegség minden kétséget kizárólag megállapítható volt s igy a hnlla felboncolása nem vált szükségessé.
— Az áradó Duna. Budapesti tudósítónk közli: A napok óta áradó Duna ma elöntötte Budapesten az alsó rakodópartot, ahonnan a raktárakból még idejében elhordták a beraktározott holmikat. A főldmive-lési minisztérium vízrajzi osztályához \'érkezett jelentések szerint a Duna további áradása holnap éjszakáig várható. A legutóbb érkezett értesítések szerint o Duna vízállása az éjszaka a kővetkező volt: Bécs: 3.26, Pozsony: 4.70, Komárom : 5.24, Budapest: 5.62. A vízrajzi osztály véleménye szerint a Duna magassága Budapesten három méteren alul maradt. A Duna folytonos áradása árvízveszéllyel fenyegeti Óbudának mélyebben fekvő részeit, az éjszaka megdagadt folyó benyomult az aranyhegyi árokba és az árok mindkét partját elöntötte. Viz alá került a Szérüskcrt-utca 6. számú ház, amelynek lakóit a Sientendrei-uti iskolában helyezték el. Viz alá kerültek a Szent-endrei-uti 79., 81., Apát-utca 4., Buza-utca
4. és a Buza-utca 12. számú ház udvarai és pincéi is. Az óbudai kapitányság megtette a szükséges intézkedéseket, hogy baj esetén kellő számú szivattyú, csolnak és munkás álljon a7 árvízzel fenyegetett rendelkezésére.
Az Irodalmi ós Művészeti Kör
folyó hó 18-án délután, a Városháza dísztermében tartotta negyedik s talán a leghatásosabb felolvasó estélyét. A műsor változatos, igen színes számait a mélységes gyászra való tekintettel meg kellett változtatni. Az estély komoly, fájdalmas tónusa stílszerű volt, a házak ormán lengő gyászlobogókhoz. Székelyest volt. A rabságban, oláh iga olatt sínylődő székely véreink estélye . . . Fájdalmas sebek szakadoztak fel s csalták a hallgatóság szemébe a kőny-nyet. Pfeifer Elek, a kör elnöke, pár szóval megemlékezett arról a mélységes gyászról, amely szerencsétlen nemzetünkre szakadt. Rácz János karnagy vezetésével a karzaton felállított énekkar „Szép Erdélynek bérces tájin" című műdalt énekelte. A hazafias dal dagasztotta a keblünket s elvitt a Hargitta, Retyezát borvizes tájira, ahol most a székely gyerek nem éli azt a „játszi kedvét", amit a költő megénekelt.
Polgár Etelke bájosan szavalta el alkalmi verséi, a „Fehér galamb".
Kis Lajosnénak itt ismertük meg mélyen érző honleányi lelkét. Ábrándosan, érzéssel szavalt verse, meghatotta a hallgatóságot.
Majtényi Károly a kör titkára a „Bujdosó versek "-bői olvasott fel gyönyörű, izzig-vérig székely verseket.
Az estély magvát az a hatalmas felolvasás tette, amit Rédiger Ödön olvasott feL Szeretnénk a felolvasás minden mondatát olvasóinknak feltárni. Ez azonban a hely szűke miatt lehetetlen. Azonban feltétlen fogunk helyet keresni neki. hacsak kivonatosan is. Rédiger Ödön fájó székely lelke érzett az egész felolvasáson.
Az e?tély leghatásosabb száma Tsrcss-falvi tábori lelkész szavalata volt. A verset szintén közölni fogjuk lapunkban. A Himnusz búcsúztató hangjai után,láttuk hogy könny csillogtatja a máskor oly fájó közönyt eláruló szemeket.
Az Irodalmi és Művészeti Kör megmutatta ezzel a pár estélyévcl is, hogy lehet Nagykanizsán is dolgozni. Sajnos, meg kell állapítani, hogy ext a munkát nem a benszülöttek. hanem a bevándoroltak teszik. Kanizsán lehet dolgozni, csak legyen aki dolgozik. Tudomásunk szerint a kőzd jövőben „tótestélyt" rendez sz agilis kör, oly célzattal, hogy ismerjük meg egyszer valójában, hogy mit veszítettünk derék tótjainkkal. Bécs.
Nyilttér .*)
Nyilatkozat.
Több oldalról történt felszóllitásra ki-jdentem, hogy a „Zalai Közlöny" 13-iki számában, 2-ik oldal 3-ik hasábban Horthy fővezér cimü hir értelmi szerzője nem Dou-pona Józsct és érte én vállalom a felelősséget. A hir jelzése: aj.
Doupona István.
\') K rovaOua közüliekért nem vállal felctfccx^t ■» mttoalfatp.
Közlöny
í
ló húrból való fiu tanuiónak felvitetik ;chlen Te.tvérek könyvkötészetében.
Perfekt gépírónőt koresünk tanításra. Cim a kiadóhivatalban. _
Eladó 6 drb. használt. jókarban \'evő kellős eke. Érdeklődni lehel Vente-pusztin (Petrivente).__
Nagymenylsigfl (60-70 kocú) tr«*y« Magyar-utca 97. szim alatt eladó. Bővebbet ugyanott. __
Kerestetik
rövidáru, vagy női
divatáru üzlet,
esetleg helyiség lakással együtt vagy külön üzlet és 2-3 szobás lakás a belvárosban azonnali átvétel, illetőleg be-kőltözhetésre. Sürgős kimerítő ajánlatot kér özv. Trenschiner Vilmosné Kalocsa (Pestm.) Vajossor
lsmát kaphatók
harmonikák, hegedühnrok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Nagykanizsán, Városház-palota.
Jó minőségű Pogányvár! fehér és vörös
ASZTALI BOR
Hterenkint 16 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer-. csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
URANIA
mozgókép-palota
Roxgonyl-ntca 4. az.
wmr Ma nincs előadási
71900. hsa.
Előadások kezdete: Hitköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasir- és ünnepnapokon fél 3, 4. fél 6, 7 fa 9 órakor.
Hirdetés.
Alulírott áll. közjegyző közhírré tesd, hogy Keszthelyen elhalt néh. Vfup Ferenc és aeie szOL Eőry Anna tulajdonit képezett s Keszthelyen levő hizak úgymint:
1. Erzsébet kirilyné-tér 4. sz. alatt,
2. Sajka-utca 3. sz. alatt,
3 Kossuth Lajos-utca 69. sz. alatt levők Keszthelyen a közjegyzői hivatalos helyaég-b«n 1920. ári február hó 4-lk napján délelőtt 10 órakor kezdődő nyilvinos magánárvcréKn a legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a közjegyzői irodíban betekinthetök.
Keszthely, 1920. januír 15.
Dr. Bemenyi GerS,
ül. kdlJíRf^.
Irodában alkalmas két darab
használt széket
vessénk Ajánlatokat kérünk lapunk kiadóhivatalába.
pár-Bélyegzők 1
gummiból és ércből, ditum és zsebbélyegzők, festékpirnák és festékek. Vésések, Betű, roo-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, „ arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet I - Első beszerzési forrás I -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szála.
Kérem a címre Ügyelni I
hozzivaló elem és kis viligitó körte kapható
FiscM Fin Fiai inúiihi
Nagykanizsán (Városház sarok). \'M
Legmagasabb áron vesz iparos és családi
varrógépeket
BrandI Sándor
varrógépraktára, Deik Fercnc-tér 2, valamint varrógép, Írógép áa grammophon Javításokat gyorsan ée pontosan eszközöl.
Valódi francia
mosószappan
kapható
Teutsch drogériában
Kilója 54 korona
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, if jósági könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében. ■mí Kölcsön könyvtár!
1920. Január 20.
Könyvtárakat
és egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése. 3»i-
Értesités.
Értesitem a n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
a\\ vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak megfelelőiem berendeztem, ttelekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel Stojanovits Lambertné.
VILÁG
nagymozgó színház
* Szarvas-szálloda, a
p*r Ma nincs előadás! "»i
PJ6.ai.0k : Hétfc.i.n.pokoo 5,7 4.® oi.zw
Vuáj. ti unntpsipokon 3, ttl 4, S. 7 Él í> <*.kor.
Visirolok nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrípát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb
311— árban.
Telefon 195. Iroda: Klnlzsy-ntca 2 >
Pollák M. Emil
termén ynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
Névjegyek,
eljegyzési- és esketési kártyákat, .. báli meghivők- és táncrendeket a legolcsóbb árban és leg-izlésesebben. ... késziti ...
lapunk nyomdája.
Nyomatott a lap tulajdonosom: Zalai ée Gyarmati nyomdal müintézetében.
59-lkéwfolyem.
Negykeoltse, 1»20. január 21. Szerda.
16. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
Ssarkawttoig fa kiadóhivatal. Pó-ut 13.
—— I«l«rurtaa-taWfon Ili. -
Megjelenik mindig kora reggel.
Pősxerketitö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pelelós aaerkcaitő :
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Egí?i évre 204 K. Kítóvrc 102 K* N\'imd-évi. 51 K. Egy hóra 17 K. Egyei síim 80 L
Felhívás!
A páriái békekonferencia hazánkat feldarabolta, testvéreinket elszakította tőlünk, gyászba borított minden magyart. Mindnyájunknak halottja Tan, a legnagyobb halottjai édes szülőhazánk. Gyászba kell öltöznünk. Hogy lelkünk érzelmeit külsőleg la kifejelhessük, f. hó 22-én délelőtt 10 órakor a szent ferencren-diek plébánia templomában isteni tisztelet lesz, melynek befejezése után felvonal ás a Deák-t érre, hol 11 érakor népgyűlés, gyászünnepély tartatlk. Legyen ott minden magyar, mindnyájan tiltakozzunk a velünk történt jogtalanság ellen és reménykedjünk, mert „Él magyar áll Buda még." Nagykanizsán, 1920. január hó 20-án. Polgármester.
utolsó tótvidéki árokban is idegen rablóknak a szennyvize folyjon.
Apponyi azt mondta, hogy nem irja alá a bókét, amelyik megölt egy nemzetet, a magyar nemzetet. Nem irja alá, mert mindegy már, hogy megölik-e, vagy öngyilkos lesz egy tízmilliós nemzet. Minket meg akarnak ölni, de*.aem futunk előle az öngyilkosság felé. Nem, mi nem lehetünk öngyilkosok, mert izzó a testünk, tüzes a vérünk s megvan az életkedvünk.
Reánk zuhantak a megpróbáltatások súlyos napjai. íilrtkípttségünknek adjuk azzal a tanújelét, hogy zokogásba csukló hangúkkal egy sziwel tiltakozzunk a szétdarabolás eüen. De ez még nem elég. Értsük meg, hogy siránkozással, jajveszé-
keléssel szánalmat kelthetünk magunk iránt, de ezzel nem nyerhetjük vissza hazánkat. Értsük meg, hogy vállvetett munkával, kitartással önállóságunknak oly erős alapját rakhatjuk le, amelyen még a poklok kapui sem vehetnek erőt.
Apponyi nem irja alá a békét, mert a magyar nemzet nem mond le egy kavicsdarabjáról sem. Nem, mert megmondotta Deák, hogy amit erőszakkal vesznek el, azt az idők visszahozzák. De amiről a nemzet önként lemond azt nem kapja vissza soha.
Tanuljuk meg a nyugati népek boldogulásának három titkát: az okos s céltudatos munkát, a hangyaszorgalmat s a takarékosságot. Bodrog
Uj magyar Határok.
■agyar „Cine mintye"
Az utolsó . pillanatban, talán valami jótékony reflex rántotta meg a térképen a vadul, észnélküi határokat kacskaringózó kezet s mienk lett „nemzeti nagytemetőnk."
Örülj, ujjongj magyar, eljárhatsz Mohács nádasai közé, elhunyt hős véreink nagytemetőjét életunt, vén anyókák módjára járhatod földig gyászruhádban. Vihetsz még koszorút halottak napjakor, mert „nemzeti nagylétünk nagytemetője" a babarczi, szajki, töttösi, majsai dombok környéke a tiéd maradt.
Megmaradt a temető, hogy örökké emlékezz a haldokló őszre, a cifraszinü, zörgő falevelekre, emlékezz a mulandóság \'szuette, bemohosodott keresztjeire, hogy emlékezz a tömegsírokra, amiket lassan nivellál a természet felejttetŐ keze, de megmaradt a temető, hogy emlékezz mindig a frissen ácsolt fakeresztekre is, amikkel be van vetve a magyar határ a Kárpátoktól az Aldunáig s Brassó szikláitól a Lajta vizéig. Emlékezz mindig \' ezekre a már begyepesedő halmokra, mert meghagyták Mohácsot, de elvették Erdélyt. Járjunk ki esténkint a nagytemetőbe s esküdjünk rettenetes magyar „Cine mintyére.
Szögezd ki a szobád legvilágosabb falára a magyar térképet, tedd aranyrámába s átkozd meg azt is, aki uj, bitangul hazug határokat rajzol benne I
Te magyar tanitó, aki hazánk arcképét először mutatod a magyar gyereknek, torzképet, megcsonkitott törzset ne vergődtess előtte. Ha a hazáról tanítasz, legelőszer a székelyek hazáján, a mi legszentebb tagunkon. Erdélyországon kezd 1 Ne engedd, hogy a gyanús vonalakon, az
Budapest, január 20. Hétfőn este futár hozta meg Párisból a béketervezet teljes hiteles szövegét a külügyminisztériumba. A béketervezet megállapítja Magyarország ,uj határait.
Pozsonytól a Dráváig.
Pozsonytól délre húzódik a határ Magyaróvár, Mosonszentjánös felé, itt nyugatra hajlik és Cenkig húzódik. Németkereszturon húzódik tovább a határ, mely magyar ellenben Rohonc már osztrák. Szombathely magyar. Innét egyenesen húzódik a határ Ka-rancs és Pinkaszentmiklós között. Pinkaszentmiklós magyar, Karancs ellenben osztrák. Innét nyugatra vonul Szentgotthárd és Németlak között a határ. Szentgotthárd magyar, Németlak osztrák. Alsólendva magyar marad és ettől a Dráváig húzódik a határ Kotormánytól délkeletre. Muraköz elvesz. A határ a Dráván húzódik végig Moholje-Tolní-ig, itt egyenes vonalban keletre Kiskőszegnél eléri a Dunát. Legdélibb városok: Harkány, Siklós, Villány, Németbér. Kiskőszegtől felhúzódik a határ Dályog községig, majd átlépi a Dunát s Bacs-me-gyében vonul tovább és Beregrigica s Bács-madaras községeken keresztül eléri Szabadkát és Szegedet oly módon, hogy Horgos nem magyar Ószentiván ellenben magyar terület.
Román határ,
Nagylakon keresztül az Arad-Békéscsabai vasútvonal. Mezőhegyesd, Dombegyháza magyar, ellenben Nagylak, Magyarpécska, Kisbérek, Tornya román terület. Majd tovább húzódik a határ Nagyváradon keresztül oly módon, hogy Kétegyháza, Gyula magyar, ellenben nem magyar Nagyszalonta. Nagyváradtól a határ nyugatnak 5 km.-re kuzódik tovább. Magyar területen van Biharkeresztes, Kismarjas, Nagyléta. Kom lós magyar marad, itt könyökhajlásban for
dul a határ Csehország felé. Marosliget magyar területre esik, Szárazberek, Nagypatak román területen van, ahol a határ ismét nyugatra fordul » •Uri Sátoraljaújhelyt. Ez magyar, ellenben a Bodrog-szög már cseh terület.
Cseh határok.
Itt a határ a Hernádon húzódik. Hidasnémeti magyar, azonban Abaujvár cseh terület. Majd egy vonalba húzódik a határ ^lefelé halad Salgótarjánig. Salgótarjántól 3 km-re vonul a határ. Somosujfalu a cseheké, Litke ellenben magyar terület. A magyarhatáron van Balassagyarmat, itt megfordul s az Ipojy mentén lehúzódik Sobig s innét a Dunán vonul Pozsonyig.
A magyar békeszerződés 364 szakaszból áll s a rendelkezéseken kívül a kővetkező fejezetekre oszlik :
I. A népszövetségre vonatkozó rendelkezéseket tárgyalja.
II. Magyarország h tárait tárgyalja.
III. Azokat a kötelezettségeket tárgyalja, melyeket Magyarország az uj területi rendelkezések következtében a régi monarchiából alakult uj államokkal szemben elvállal.
IV. Az Európán kívüli államokkal szemben magyar részről elismert jogokra vonatkozik.
V. Magyarország haderejének kereteit tárgyalja.
VI. A hadifoglyok hazaszállításának ügyét tárgyalja.
VII. A szerződés biztosítékairól rendelkezik.
Legfontosabb fejezete a jóvátételre vonatkozik, mely több részre oszlik. Magyarország nincs jogositva uj törvényeket hozni, melyek bármely nemzetiséget, vagy vallásfelekezetet kiváltságokban részesít. Semmiben sem érinti a békeszerződés jövő alkotmányunkat s politikai berendezkedé-
2
Zalai Kózlőny
/ 1020. január 21.
scinket, A pénzügyi rendelkezések között szó sincs a jóvátételre vonatkozó összegről, melyet Magyarországnak kell fizetnie.
Apponyi Bécsben.
Bécs, január 20. Ma délben 12 órakor érkezett meg a magyar b£kedelegátusok különvonata NeuillybŐl a bécsi keleti pályaudvarra. Apponyi szalonkocsijában fogadta a magyar és a külföldi küldöttek követeinek képviselőit, akiknek arra a kérdésérc, hogy van-c remény, hogy a magyar békeszerződés Magyarország javára megváltoztatható lesz, ezeket mondotta :
Ezt a lehetőséget tagadni ép ugy elhamarkodott dolcg volna, mint azt állítani, hogy fennáU. Párisban a külvilágtól el voltunk zárva, lehetetlen volt benyomásokat szereznünk. A legfelsőbb tanács a legnagyobb figyelemmel hallgatta x/égig expozémai és bizonyos részletekre nézve meg is hallgatlak. Hogy fejtegetéseim tettek-e maradandó hatást, semmiféle támpontom nincs. Nincs arra nézve setjx, hogy a dolgokat lényegesen máskép nézzem, (mini <vnikor Páris felé utaztam. Inkább azt hi-hogy a szövetséges hatalmakat a ama általános eltolódása befolyá-^Jo, amely az orosz bolsevizmus uj sike-. T\'4". nyiív ánul. Bizonyára közelebbről "dekli síel az a kérdés, hogy az évszázadokon ál bevált államalakulások szét-r°mbolása kívánatos-e. amelyekben ax igazi ellentálló e/ő ttan, vagy hogy uj államala-m.kulatokat teremtsenek tartós elleniálló erő és a fennmaradás minden biztosítéka nélkül.
Arra a kérdésre, vájjon Párisban szá-molnak-e azzal a kérdéssel, hogy Magyarország nem irjs alá a békeszerződést, Apponyi ezeket felelte :
Hivatalosan kijelentem, hogy ez a szerződés Magyarországra nézve elfogadhatatlan. Ezt a kijelentést megtettem, számolva mindazzal a veszedelemmel, ami Magyarországra emiatt háramalhat. Hogy mi történik akkor, ha nem kapunk engedményeket, arról nem nyilatkozom. Arról a nemzetgyűlésnek kell dönteni. Bejelentettem Párisban, hogy a békepontok ratifikálása 14 napon belül nem történhetik meg.
A magyar békedelegátusok délétánfél 2 órakor folytatták utjukat Budapest felé.
Osztrák-Cseh-Szerb szövetség.
Páris, jan. 20. Renner prágai utjának nem annyira gazdasági kérdés voh acélja, mint inkább Magyarország ellen irányuló védelmi szövetség létesítése. Renner most Belgrádba készül, hogy a szerbekkel is szövetséget kössön, mert Magyarország nem nyugszik bele területeinek elvesztésébe. A Dunamenti államokban ép ugy, mint Magyarországon az antant a jövő háborúját készíti elő.
KRÓNIKA
Reánk zuhant a bizonyosság megbénító rettene s a zuhanás nyomán pillanatokra csöndessé merevedett a nemzet szive. S ebben a halotti csöndességben s csak égő szemeinktől megvilágított sötétségben a fülünkbe sikolt a gyászinduló, mely .béke" -delegátusaink Párisba jövetelekor a Le Matin hasábjain zendült föl: „ . . . A szürke ég alatt ez a lassú elvonulás valósággal temetéshez hasonlít. Temetik a túlzott ambíciókat és imperialista törekvéseket, amelyek a romlásba vittek egy gazdag és boldog népet."
Erre a lenézésből, megvetésből, félreértésből és gőgből született álrészvétre kell, hogy ismét magasra szökkenjen ereinkben a vér s vassá gyúrja az ökleinket nemzeti büszkeségünk; kell, hogy nemes öntudat-
tal hátraszegjük a fejünket, az arcunkra gyullasszuk magabizásunkat, a szemünk nézésébe szöktessük multunkon tanuló s jövőnben kétségbe nem eső reményünket. Temetünk, de soha nem az ambícióinkat 1 Temetünk, de soha nem a hitünket l Temetek a multat, ázt, amely fekélyes, bűnös, beteg volt, amely szűklátókörű s ezért vakon bízó volt, amely a sir szélére vitt bennünket, de soha nem temetjük azt a multunkat, amelyből jövőnk fakadhat: a magyarságunkat, az államiságunkat, a cson-kitatlan együvétartozásunkat!
Delegációnk összeállítása nem egészen van ínyére a francia sajtónak. A szocialista lapok reakciósnak mondják, a konzervatívok és a mérsékelt irányúak pedig azt kifogásolják, hogy olyanok is tagjai a delegációnak, akik a háború alatt nagy németbarátok voltak, a Le Petit Párisién szerint „botrányos módon megünnepeltek minden német diadalt".
Különösen Apponyit tartják nagy germánbarátnak. Nem tudják neki megbocsáj-tani, hogy a német kulturát tartja a legnagyobbnak s a német nép hősiessége fölötti elragadtatásában azt találta egyszer mondani, hogy ha ő hold lakója volna s a főidre szállva megkérdenék tőié, mi akar lenni, csak a német nép fiai közül valónak szeretné magát vallani.
Hát ez fáj a franciáknak és sértett hiuságukban aztán elfeledkeznek arról, hogy más a tudomány és más a politika, azaz a jogtisztelet s a történelmi igazság. Mert hiszen az csak nem lehet befolyással igazunk medállapitására, hogy Apponyi a német, vagy a francia tudományosságot tartja-e magasabb színvonalúnak! Hol itt az „okos belátás", amelyre pedig egyre intenek minket a franciák, értvén alatta a szétszakgatásunkba való beletörődést ? És mit szóljunk mink, szegény magyarok, ami kultúránknak francia részről való ismeretéről és megbecsüléséről ? örüljünk talán annak, hogy a francia keleti főparancsnok nemrég igen megdicsérte Nemzeti Színházunk egy Molier-előadását ? Hogy ugy mond, nem hitte volna, hogy Budapesten egy francia darabnak oly csiszolt előadását láthatja. . .
És az .okos belátás" és a .beletörődés I" Vájjon a franciák beletörődtek El-szász elvesztésébe és okos belátásukban nem is gondoltak revanchera ?
S nekünk volnának temetni való imperialista törekvéseink? Hát kik az imperialisták: mi, akik 71-ben tiltakoztunk a francia nép megcsonkítása ellen, vagy a franciák, akik tetszésük szerint adományoznak belőlünk éhes szomszédainak ? .Okos belátás" .. .

Sajnálkozáskép gondolta a Le Matin, de büszkék vagyunk arra a megállapításra, hogy delegátusaink .divatját mult kopott kabátot viselnek s kalapjuk is a háború előtti időből való".
Persze, a francia konferencia-tagok a legújabb divat szerint öltözködnek, naponkint friss brillantinnal kenik be a szakállukat s rcggclenkint a győzelmes hóditó birói szemöldököss zeráncolásával néznek szét Európán. Egy ilyen reggelen megakadt a szemük a divatjuk-mult kabátokban s háború előtti kalapokban — ötéves hábo
rus, lerongyolódásunk legkiáltább szimbólumával — bandukoló magyarokra s ugy vélik, hogy .Magyarország részére elérkezett a büntetés órája".
. . . Nem szégyeljük kopottságunkat. De nem rejtegetjük ama hitünket sem, hogy tempóra mutantur s igy hamarosan eljöhet az idő, hogy kopott ujjasba bujtatott öklünkkel nagyot üthetünk a fényes cilinderes urak fejére.
A szociáldemokraták tehát végkép és megmásithatatlanul kiléptek a koncentrációból! Valószínűleg abból ax elvi álláspontjukból kiindulva, amit a Népszava ez évi január 14-iki száma rögzít meg a szerkesztői üzenetekben: .Sajnos, nem áll módunkban, hogy ellenfeleinket tisztességes fegyverekkel való alkotmányos küzdelemre oktassuk kf.
Csak azt szeretnők tudni, mit értenek Népszaváék alkotmáryos küzdelem alatt — azokután, amiket ez a lap alkotmányos életünk megsemmisítésé ben véghez vitt. Ha alkotmány alatt bolsevista őrületet s tisztességes fegyverek alatt a Lenin-fiuk sza-disztikus kegyetlenkedéseit gondolja, ugy hamarosan alkalma lehet rá, hogy .ellenfelei oktatják ki" — a múltkorinál alaposabb módon — hogy mi is ez az alkotmányos élet.
Csak őrölünk, hogy kiváltak a kabinetből. Mert nem dolgozhatunk egy cél érdekében azokkal, akik a kommunistákban csak politikai ellenfeleket látnak s nem haza árulókat. Azokat a szociáldemokratákat, akik nemzeti alapra helyezkednek ésszoci-álU jólétükért valóban laociilil eszközükkel küzdenek, nem taszíthatjuk el magunktól az ország újjáépítésében. De azokkal, akik Oroszország felé pislogatnak, sohasem szövetkezhetünk. A Budapesti Hirlap valamelyik utolsó száma ezeket Írja: .A tényleges, nyerserővel szemben (értsd: a mai demokratikus kormánnyal szemben) nem állithatunk mást, mint Idki ragaszkodó sunkat ezeréves alkotmányunkhoz". Ez rendjén van és fölösleges megjegyeznünk, hogy ez a szembeállítás teljesen céljavesi tett, mert hiszen a mai kormány épen alkotmányos életünk visszaállításának a jegyében alakult meg.
.Fanatikusan hisszük, hogy újra szervesen belekapcsolódunk abba a múltba, amelytől botor fővel eltántorodtunk". Hohó I Lassan azzal az ujrpbelekapcsolódással I Ebből nem kérünk. Mert minden nyakatekert szócsavarás mellőzésével nyíltan kimondhatjuk, hogy épen at a bizonyos mull okozta példátlan összeroppanásunkat. Magyarázatot: helyett, hadd beszéljenek Churchill lord szavai: .Angliában sohasem lesz bolsevizmus. Először, mert nem fogják engedni, hogy fölüsse a fejet, másodszor pedig, mert olyan méltányos alapokra fogják a kormányzást és ax összes intézményeket fektetni, hogy mindenkit szóhoz Juttassanak és kielégítsenek. . ."
Ezt hallják meg a B. H. pókhálós-eszű, zöldpatinás politikusai. És ne mondják, hogy .a nemzetgyűlés is forradalom, mert alkotmányellenes". Mert mi is azt valljuk, ami különben az ő nézetük is, hogy tudniillik .az alkotmányok nem örökele-tűek". Nem, különösen azok, amelyek csak tízezernek biztosítanak omlós kalácsot s húszezernek a legjobb esetben csak korpa • kenyeret.
1920. január 21.
Hogyan kell szavazni a Keresztény Egyesülés párt jelöltjére i
Kárlovlca József Kisgazda
Dr Krátkl István Pártonkívüli
Ujváry Géza Keresztény Egyesülés +
Hová kell tenni a kereaztet.
HÍREK.
— Felhívás a Keresztény Sajtó Részvénytársaság ügyében. Folyó hó 22-én (csütörtök) délután 5 órakor a Keresztény Otthonban a Keresztény Sajtó Rcszvént/társaság ügyében gyűlést hirdet az intézőbizottság. Felkérünk mindenkit, hogy a felállítandó keresztény sajtó, a mindnyájunk közös óhnja érdekében minéJ számosabban jelenjünk meg.
- A kereszténység győzelme a Dunántúl biztos. Vas- és Zalavármegyék iy kerületében eddig kilenc kereszténypárti jelölt egyhangú megválasztása biztos- A többi kerületben a hangulat kitűnő, Budapestről és az ország többi részeiből jobb hírek érkeznek.
— A nagykanizsai Iparosok részére Páter Héd/y Jeromos főtisztelendő ur f. hó ?3-án este 6 órakor beszédet tart, melyre az iparotok családjaikkal és vendégcikkel rneghivalnak.
— A Dunántúli Keresztény Vasúti Sx8vetaég f. hó 21-én este 6 órakor .i Keresztény Otthonban gyűlést tart. Minden vasutas ott legyen.
— Adományok. Wittmann Terus a hadifoglyok hazaszállítása céljaira 1 darab ezüst két dinárocf, 1 darab ezüst egy dinárost, 1 darab ezüst leyt adományozott. Hasonló adományokat szerkesztőségünk elfogad és rendeltetési Helyére juttat.
— Kiakánizsai népgyűlés Vasárnap délután a délelőtti népgyűlés után rendkívül kíváncsiak voltak az emberek a kiskanixsaí g/fllésre, ahol 3—4 órára az Ujváry pártnak, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának volt engedélye, majd 4-5 órára a Karlovics pártnak volt gyűlése. Mikor a Nemzeti Egyesülés Pártjának vezetői, élükön Ujváryval feltűntek, K>«kanizzán az egész utca ünnepelte őket. A Vülést az iskola előtti téren tartották
¥. ahol roppa nt nagy számban összo-zyült tömeg hallgatta először Dr. Sickcrti József, majd P. Hedly Jeromos beszédét, r. Hedly Jeromos az ő nagyon helye* gondolkozásával és következtetéseivel a keresztény magyar haza önzetlen szeretetének kisugárzásával egészen magával ragadta a tömeget, . annak egy festettel s szívvel esküdött hűséget Ujváry Géza zászlójára. Dr. Tamás János ecsetelte ezután, hogy minden józanul gondolkodó keresztény ember csakis Ujváryt követheti, i\'sakis ő reá szavazhat. Az erős érvékkel Umogatott beszéd csak megerósitette az emberek meggyőződését, amelynek alapián " grységes keresztény tábor nem bukhat el. Semmi kétség sincs Ujváry Géza győ-relmc irányában. A nép nem vesztette el józan eondolkodóképcsségét » tudatára éhredt kötelességének, aminek nem volt niég sohasem szebb megnyilatkozása, mint
a diadalmenet, amelyben Ujváry és a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának Vezérei Nagykanizsára bejöttek. Karlovics Jóísefet pedig a tömeg egyáltalán szóhoz jutni és hangosan követelte, hogy lépjen vi.wa. A vasárnapi események befejezett lényként állitják előtérbe Ujváry Géza képviselőségét, aki különben a jelöltek kőiül egyedül hivatott bennünket képviselni a parlamentben. aj.
_Zalai K 6 z I 6 n y
— Move hír. JA Move nagykanizsai osztálya tudotja. a Movc-tagokkal, hogy nagy mennyiségű elsőrangú cipő talpbőr áll rendelkezésre. Ezúton értesitjüV tagjainkot. hogy a Frigyes-laktanyában lévő raktárhelyiségünkben naponta d. e 9—12-ig d. u. 2—4-ig lehet vásárolni. Move elnökség.
— A polgári fin. ím leányiskola növendékeit felhivom, hogy folyó hó 22-én (csütörtökön) délelőtt háromnegyed tiz óra. kor az iskolahelyiségben jelenjenek meg, mert részt fogunk venni a város által rendezendő gyászünnepélyen. Az isaigalóíág.
— Hadifoglyainkért. Értesítjük Nagy. kanizsa közönségét, hogy a képviselő vá. lasztisok alkalmával minden válosztó helyi-ség közelében egy urna lesz felállitva, és a hadifogoly akció két bizottsági tagja szi-vcs közreműködése által alkalma akad mindenkinek adakozásra szegény, messze idegenben sínylődő testvéreink javára. Felkérjük mindazokat, akik jogaikkal élve a választási urnákhoz sietnek, no feledkezzenek meg orról, hogy ezer és ezer fiatal mo-gvar élet van odakint akik nyomorognak, pusztulnak, vesznek, satnyulnak, mindennappal, amivel a hazahozatal késik, egy vjabb, eggyel több munkaképtelen invalidust, testileg, lelkileg összetörve, sajnálatra méltó roncsot fog kapni az ország, vagy eggyel több egyszerű fakereszt lesz ott kint messze idegenben, mely olatt egy agyonkinzott, könnyeinkkel megsiratott, szegény, magyar testvérünk alussza őrök álmát. Tartsa mindenki legelső felebaráti kötelességének any-nyit áldozni amennyit tud. A hadifoglyaink a magyar hadügyminisztérium által értesítve lettek, hogy az egész országban, dacára a kétségbeejtő helyzetnek, egy minden eredménnyel kecsegtető akció rénükre megindult. Mutassuk meg, hogy ezen akció ne csak Ígéret legyen, hanem tényleg olyan kecsegtető eredményt mutasson, aminőt fog* Ságban szenvedő testvéreink ezrei remélnek. A hadifogoly akció a választások olkalmá-val nem csak Kanizsán, hanem az egész kanizsai járásbsn lesznek keresztül vive, reméljük a legnagyobb eredr»énnycl. Katonai járdsparananok.
A hivatalos lap f. hó «-i számában közzétett 33/1920. M. E. számú rendelet szerint közszükségleti célokra zár alá vétettek az összes gyapjú készletek, tekintet nélkül srra, hogy azok termelők, vagy kereskedők birtokában vannak-e. Ezen kész-Utek a Gyapjuátvételi-Bizottságnál (Budapest, I.. Disz-tér 2.) folyó hó 25-ig minőség és suly szerint ajánlott levélben bejelenten-dők. A bejelentett készletek kereskedelmi uton való forgalomba hozatalával a M. Szövetkezeti K Áruforgalmi r. t.-a bízatott meg a kormány ellenőrzése és felügyelete mellett, altruístikus alapon ennek folytán ezen intézet Zalavármegyei Kirendeltsége (Nagykanizsa, Bazár, I. emelet. Interurbán telefon: 123 Sürgönyeim: „Futura") fogja Zalavármegyében a gyapjú készletek kereskedelmi forgalmát eszközölni. Ezen intézet a nemzeti és keresztény megújhodás egyik első eredménye, melyet a .Hangya", az Országos Központi Hitelszövetkezet és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete alapított, mindenképen garancia .irra nézve, hogy ipűködése az ország és a gazdaközönség érdekében közmegelégedést fog kelteni.
— A Világ mozgóban január hó 21 és 22-én kerül bemutatásra a "Haláltánc" cimü 5 felvonásos nocturnó és fantasztikus
3
társadalmi dráma, amelynek főszerepét a c.sodaszépségü bulgár művésznő Sascha Cura játsza.
— A „mult kísérlete" cimü remekszép francia képet mutatja be az „Uránia." Tudjuk jól, hogy a francia filmek uralják a világot, úgy művészi, mint technikai kivitelükben. h rcmeksrép kép főszereplői Re né Cresté és Yoette Andreyor elsőrangú művészek. Nemsokára itt lesz Jókai „Fehér rózsája."
Ki az igazi?
A mostani választási küzdelmek során a magyar, a híres turáni átok újra felütötte a feiet. Mikor még ezelőtt 4 hónappal mindenki kipirult arccal kiáltott hűséget a keresztény egységre, ma látni közülük egyeseket akik csupán önérdekeik szolgálatából s feltűnési viszketegségbŐl megbontják az egységet. Hát hová tették ezek az urak a józan gondolkodás sugallta esküjüket ?
A dolog ugy áll, hogy az emberekben időközben u rá lesz a lelkiismeret, de rímnek a hangja sok ember lelkéből cl is párolog. Az országot vörösgyászba borító rémuralom után, bensejük intő szavára csatlakoztak az egységes táborhoz, de ma már dmult egy intő szó és a régi, a ravasz mosolygó képüket öltötték magukra és a bontás, a romlás, az egységes keresztény tábor ellenségei sorába léptek.
Mit hirdetnek? ők is keresztények. Igen, megvannak keresztelve. De mit gondolnak, a józan gondolkodású magyar keresztények, hogy tényleg képviselni fogják-e a magyar kereszténység érdekeit, amikor még most sem merik azt nyilvánosan bevall lani és ehelyett bölcsen azt mondják, hogy pártokon kívüliek.
Igen, itt Kanizsán is van egy ember, aki kereszténynek mondja magát és tényleg meg is keresztelték, de ma, amikor a kereszténység egy táborban van, hogy hatalmától megrettenjenek az ellenfelei, akik már kétezer éve alattomosan dolgoznak, Krátky István városi főjegyző országgyűlési képviselő szeretne lenni, pártonkívüli programmal.
Ugyan jó olvasóm gondolkodtál-e azon, hogy mit jelent az a pártokon kívüli programra ?
Először, hogy semmi esetre sem a kereszténység szolgálatában áll, mert akkor volna bátorságai is azt nyíltan megmondani. Másodszor meg nem meri megnevezni az ellentábor pártjának a nevét, amelynek a hivei akarják Őt mandátumhoz juttatni.
Harmadszor, hogy mosolyával megtévessze a jámbor hívőket, akik nem tudnak gondolkodni és az igazi cél elhallgatásával nem látják mog szándékait. Ötödször, hogy a pálfordulás esetén, amikor nyíltan meg kell neveznie, azt a nem velünk küzdő tábort, könnyen kimagyarázhassa magát.
Ki áll vele szemben a keresztények élén?
Ujváry Géza. aki nyillan a mellére tud ütni, hogy mindenekelőtt keresztény magyar vagyok! Az egységes keresztény tábor emelte őt fel éi ma minden józanul gondolkodó ember, kivéve, aki r.em bir annyi megértéssel, hogy a mosolygó férfin mögött meglássa az elleneink vigyorgó képeit 1 K. M.
Nyilttér/)
Nyilatkozat.
Vőm, Waldner Antal Győri születésű és Pap Anna leányom, nagykanizsai születésű, mindkettőjüknek bármi néven nevezendő tartozásaikat semmi körülmények között nem fizetem meg.
Pap József é« neje.
\') F. rov»tt»*n loí.i!uk<rt oex válUl Ícltióí^w » »mto&ctMg.
g Értesítés!
ö A n. é. közönség szíves tu- I (Q do mására hozom, hogy Kimlzay- | ffl utca 25. szám alatt, a volt Kohn- j
féle fatelepet megvettem. Telepe- j
Jm men állandóan kaphatók elsőrendű .
HE hasáb-, dorong- és vágottfa min- 1 (y den mennyiségben. Azonkívül el- 1 0 vállalok háznál való tűzifa felfüré- | jjj szelését, aprítását géppel.
Szives párifogást kér tisztelettel
g Pléh Lajos
X Kinizsy-u. 25. — Telefon 371.
OOOQQQQQQOQB9Q9\\
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
ASZTALI BOR
Nyomatott a laptulajdonosox: Zalai és Gyarmati nyomdal mülntézetébi
literenkint 16 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer*. csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
|ó házból való fiu tanalónak felvétetik ichle.s Testvérek könyvkötészetében.
Elveszett két héttel ezelőtt a vasúton egy középnagyságú, rövid farkú, kávébarna, fehér foltos vadász- (vizsla) kutya. A nyomra vezető kéretik, hogy illő jutalom ellenében a rendőrségnél leadni sziveskedjék.
Mindenféle kelméből készítek magas és lapos gombokat különböző nagyságban, női és férfiruhákra, köpenyekre. Stoll Jánosné, Király-utca 13.
Nagymenyi.égű (60—70 kocsi) trágya Magyar-utca 97. szám alatt eladó. Bővebbet ugyanott.
Két drb. 7 águ gyönyörű szarvasagoncs eladó. Cím megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, Ifjúsági könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében.
:i<« Kölcsön könyvtár!
Kérem a cimre ügyelni!
zalai Közlö ny_<_1920. január 21.
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalamegyei kirendeltsége Nagykanizsa
Bazár-épület I. emelet
Távirati cím: „Futura,, Telefoni 123.
Alapítók : A .Haarys", As Országos Központi Hitelszövetkezet .. . Magyar MozöjCazdAk Szövetkezete.
Az intézet vásárol nagyban: Magvakat, babot, borsót, lencsét, zsírt, mézet, mákot, diót, gyttmSIcsSt, fát, faszenet stb.
Foglalkozni fog azonkívül a megye gazdaközön-ségenek, de különösen a vele üzleti összeköttetésben álló gazdáknak mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi cikkekkel stb. való ellátásával.
Lehetőleg mintázott ajánlatokat kér szóban és Írásban vagy telefonon.
IfcST Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések t Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra,\' arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet!
— Első beszerzési fórrá. 1 _
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsábet-tér 1. szám.
Dunántuli Élelmiszerfor-garmi Vállalat Nagykanizsa
.íiEKtX.
5), N.,,k..l,.«
(roda és raktér: Csengerl-ut 6. sz.
Valódi francia
mosószappan
kapható
Teutsch drogériában
Kilója 54 korona
mozgókép-palota
Rozgonyl-utca V „
Szerda és csütörtök, jan. 21. és 22-én
Első francia bemutatói
A múlt kísértete
Szinjáték 5 felvonásban. Főszereplők : Kené Cresté és Y vette Andre
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél-3, 4, fél 6, 7 és 9 órakor._
Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsl-u- 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelöleg berendeztem, ttelekröl és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
jen— is Stojanovits Lambertné.
nagymozgó színház a Szarvas-szálloda.
gté.di,ok koidete . HétkOrn.pokon 5, 7 t, 0 or.lcor V.sir- é» ünnepnapokon 2, 1tl 4, 5, 7 ét 9 ónkor.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzllzetés ellenében :
ÉI8- és leölt
sertéseket tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Felhozatalt Egyesülés Zala- és Somogymegyel kirendeltsége
Szerdán és csütörtökön, január 2l-én és 22-én.
A
Haláltáncz
Fantasztikus társadalmi dráma 5 felv.
évfolyam.
Nagykanizsa, 1«0. január 22. Csütörtök.
17. szám.
kereszteny politikai napilap
j^U.jIi> fc^étÚVSUl l\'«-»t 15.
___|.linr>.Mll€lM !•». ——
„firltulk mindig kor. re«el.
Fű.xcrkeastó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
feleli. ucrkculftl
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési iraki
Eft.J cm 301 K. íík.ic 102 x. Snr^S-t.r.51 K.EfyMr.lf X. Ea«.ilj>(0t
Megértés kall Párisbin
és itthon.
Hónapok óta röpíti világgá Francia-i -míj a szenzációkat. Nemzeteket gyilkolnak, amputálnak, sebhelyeket próbálnak lekötözni, de a kötések átveresednek, á KÖek elgennyesednek. Ugylátszik, nem elég KŐ7Ültekin;ök a műtőasztal sebészei. Nem látják, hogy nem közönséges orrvérzéseket V.dl eláUitaniok. nem betege*, vérszegény j«i:en*ekkel vön dolguk.
Clemenceau duzzogva vonul vissza és p vérszopó francia tigris, aki egész életé-len kíméletlenül kegyetlen volt mindenkivel szemben, nem várhat kíméletet másoktál sem;\'---
Ma már nyilvánvaló, hogy cz a fékez-hetetlen zsarnoki szellem nem irányíthatja tovább Franciaország s ve egész Európa kcrmáhykerckét. Megértés nélkül nincs ;4psn cselekedet. Ma mindenkinek, ha nem Clerr.enoMu utóda ajcprültekinté* fehér szemüvegén át Jcdl. néznie a világ . folyását. Az erőszak, a fékezhetetlen zsar-rokság viperát nevel. A megértésre soha, sona nagyobb szükség nem volt, mint ma.
A nagy francia események elvonják a •:cnxációk özönét habzsoló külföld figyelmet a magyar békétől Franciaországban valami forr, valami különös nyugati szél bedrositja gyászlobogóinkat.
Apponyi azt mondta, hogy korai még kitűzni a gyászlobogókat. A külföld ugy " Apponyi beszédéről, hogy vllágbirák előtt, de talán soha parlamentben sem hangzott eHlnég beszéd, amelyik oly meggyőző, namaSbk szónoki fogásokkal, hanem í-s érvek özör.évd bombázó mcstcralkotás lett volna. Lloyd George ugy érezte mayát, mintha hályog esett volna le a sze-•■.érői, a hallgatóság pe<fíg megdöbbenve, iozüfcen figyelt.
Békevonstot fűtöttünk be s gyászvo-üUOt hozott vissza a mozdony;
De ^iríaban hagytuk ax érvek zuhatagát, most már csak megértés kdl s a uiásodik magyarvonat bevonja a félárbócra eresztett gyászlobogót.
A megértés azonban itthon ís kell. H<;>gy -kívánhatjuk ellenségeinktől, hogy megértsenek bennünket, ha egymást nem "tjük meg. Gyalázatos, artikulátlan hangokon kiabálunk bele egymás szavába, mindnyájan beszélünk, d© nem hallgatjuk m«S egymást. A rendelet szavára hangfogókat tettek a kortestorkokra, de főz a "•ífy kohó. Rettenetes zagyva kotyvalék van benne, de van rá remény, hogy a hátrdevő pár nap alatt kifő belőle n P«M©k.
Mi b fezt kivárjuk. amit Andrássy Miskolcon: .Tiszta jellemű, maga&szin vonal u (körültekintő, megértő) emberek kellenek a nemzetgyűlésbe." Személyiségek legyenek, ne félművdt emberek, akik lelkirrejüknek, hatalmas egyéniségüknek tudatiban rántsák vissza a sin párra a magyar békevonatot. Ezek nem félistenek, ehhez nem kell csoda-tevés, dürk energikus, Keresztény magyar munka, kereatény magyar ész. S nekűuk vannak ilyen személyiségdnk, csak agyon-bunkóztuk őket.
Amikor arról van sző, hogy megmentsük a ha2át, ne ugy próbáljuk ezt tenni, hog/ egymásra tüzes nyelveket Ütögetünk. Ne keressük ki a mégyar szótár legtrágárabb szavait, ne villogtassunk egymásra apagyilkos sugarakat, hangunkat ne recsegtessük artikulálatlan állít; zörejbe.
Ne vádoljuk meg legjobb barátunkat árulással, mezt a hazugvádak dkeaerftik s magunk ellen gyűlöletet táplálunk benne I Fére hát ezekkd a szűklátókörű, csak a falu határáig szemlélődő nagy mondásokkal I
Nem szóvirágok kellenek, de ép ugy nem kdlenek a puszta jelszavak, frázisok.
Uraim I Ma a tettek idejét éljük. Értsük már meg egyszer, hogy nem az uraság kastélyáról, nem vadászterületről, nem a városok szemétdombjairól, \' hanem a hármasdomb aljáról, a magyar hazáról van szó. "A többi mind-mind csak azután jön. Talán nagyon sóká. <
Ezért adtunk igazat Andrássynak, hogy a nemzetgyűlésben tbxta jellem», magas-szinvonalu jellemek kellenek.
BuelapeU, január ^TT A M. T. 4. jelenti: A miniszterelnöki palotádén ma délelőtt 10 érakor minisztertanács kezdi;
dött, melyen a minisztertanács tagjain kivül résztvettek Apponyi Albert gróf, a békedelegáció elnöke, TeJeky Pál gróf. Fopovics Sándor, . Lers Vifanes Káró, Somsich József gróf főmegbizottak. A miniszterelnök üdvözölte Apponyi Albert grófot és bálái köszöneté: fejezte ki azért az odaadó magatartásáért, melvet a magyarság érdekében a párisi békekonferen-. cián végzett ^ azért, hogv a ma^yta nem- : zetet a világ elótt méltóan képviselte. Azután Apponyi Albert gróf. terjesztette elö részletes jelentését, a békedelegátusok eddigi munkájáról. A minisztertanács a békeszerződés egyes pontoratait és pedig ugy a területi, mint a gazdasági pontokra vonatkozó kedvezményt tárgyalta. A továbbiakban a minisztertanács a közélelmezés kérdésével foglalkozott, melybe Térffy Béla közélelmezési államtitkár is bevonatott. A minisztertanács délután A órakor ért véget.
Budapest, jan. 21. A békedelegúcfó ma délután 4 órakor klenáris ülésre ült össze, melyen Apponyi Albert elnökölt. Megkezdték a békefeltételek tárgyalását s meghatározták a szerződésre adandó válasz módját. Tekintettel a békeszerződés szövegére, melyet angol, francia és olasz nyelven adtak át s mivel lényeges eltérések vannak a szövegben; békedclegátusaink antentikus szövegnek a franclát fogadták el. A külügyminisztériumban most kezdték el a fordítását a békeszerződés szövegének, mely holnapra elkészül. Politikai körökben való-
..............- . Ji.itvyjdiíOtz*
bele fogják vonni Andrássy Gyula grófot is. A békeszerződésre adandó válasz eMté-
Apponyit ajánlják kormányzónak.
Budapest. január 21. Politikai körökben foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a nem-zetgyülés ősszefllése s az olkotipényank megállapítása idején Magyarország élére kor-Hiányzót Állítsanak. Az államfő megválasztásának kérdése aktuálissá leli, amikor a magyar békeküldötttég megjelent a-.bék.-kofercncia előtt. Az államfő megválasztása kérdésének ügyében tegnap este az igazság-úgy minisztériumban fontos értekezlet volt. A tárgyaláson felvetették Andrásy környezetéből azt az indítványt, hogy ideiglenes államfővé nevezzék ki Apponyi Albert grófot. A kormányzó feladata megkötni a békét .a a parlament megnyitása után az uj kormányt kinevezni.
- iúw rang HuU&Yk&vi
Külön bizottság tárgyalja . delegátusaink jegyzékét.
. Budaörsi, január 21. Hágai távirat szerint Lloyd George kezdeményezésére külön bizottságot küldenek ki, mely lefogja tárgyalni a magyar békcdcJegátusok jegyzékét s Apponyi előterjesztéséi. E bizottság kitér a békefeltételek minden pontjára s a jóvátételre.
Lemondanak a békekonferencia tagjai. „
Pátit, január 21. A békekonferencia megbízottjai a kormányválság következtében lemondanak. Lemondásukat még ma hivatalosan közzéteszik.
Zalai Kozlóny
1920. január 22.
Bánságnak és Bácskának tiltakozása.
Budapest, jan. 21. A Bánságban és Bácskában lakók négyféle nemzetiségűek. Emlékiratban tiltakoznak az Ősi hónától való elszakítás ellen, s kifejezik, hogy Szent István ezeréves birodalmához akarnak tartolni. A szövetségesek elé terjesztett emlékirat adatokkal bizonyítja, hogy a magyarok a németekkel együtt a lakosság túlnyomó többségét alkotják a szerbek és a románokkal szemben. E számarány amellett bizonyit, hogy a bánságnak és bácskának idegen impérium alá való csatolása a legnagyobb fokú igazságtalanság lenne.
Nemzetiségek tiltakozása.
Budapest, január 21. A magyarbarát nemzeti kisebbségek tiltakozni fognak a megalázó béke ellen. Csütörtök délután 5 órakor tüntető gyűlést fognak tartani a Gólyavárban ahol tiltakoznak Magyarország területi épségének megcsonkítása ellen.
Apáti sorsa.
Budapest, jannár 21. A Magyar Tudományos Akadémia tegnapelőtti ülése foglalkozik Apáti román fogságával. Elhatározták, hogy az olasz misszió utján megkeresik az Olasz Tudományos Akadémiát, hogy a tudomány nevében kérje a román kormányt, hogy Apátit bocsássa szabadon, vagy legalább Olaszországban internálják.
Bulgária felfegyverzi a parasztokat.
Szófia, január 21. A parasztok á vidéken nagyon sok gyűlést tartottak. A fővárosban is volt egy parasztgyülés, melyen Stanbulinszki bolgár miniszterelnöknek bizalmat szavaztak. A kormány felfegyvérzi a parasztokat az esetleg készülő bolséviki pucs elnyomására.
Magyar áldozatkészség.
Budapest, január 21. Budapest 18-ik választókerületében a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának jelöltje, Mahunka programmbeszédét tartotta, ahol Friedrích István hadügyminiszter is felszólalt. Többek-között felemiitette, hogy Dunántul egu helyén összesen 26 waggon élelmiszert adtak össze, de amikor meglátták a darutollas magyar katonákat, uj mennyiseget hoztak össze és igy 26 tvaggonról 740 tvaggonra emelkedett az összehordott élelmiszermennyisig• Nem kell a magyartól rekvirálni, ad az magától is csak kiköti, hogy a galiciaik ne kopjanak belőle.. Nem is esik ezzel baj, mert a hadimilliomosoknak ugy is van mit enniök, ® r galíciaiakat meg eltoJoncoliuk. Eddig kétezret indítottunk útnak, de kellemetlenség támad, mert a szomszédok nem engedték át a demarkácionális fonalon s igy internálni kellett a sofa galíciait.
Nagyatádi Szabó nem volt kommunista
Budapest, január 21. A Kisgazdapárt 132 kerületben állitott jelöltet. Tizennégy kerületben, egyhangú választás utján jut mandátumhoz. A szolnoki kerületben Hal ler István miniszter azt a kijelentést tette, hogy nagyatádi Szabó István kommunista volt. A párt kijelenti, hogy ez valótlan és birói uton keres elégtételt magának.
Minisztertanács Párisban.
Páris, jan. 21. (Szikratávirat.) A szövetségesek legfelsőbb tanácsa tegnap délelőtt a külügyminisztériumban Clemenceau elnökletével minisztertanácsot tartott, amelyen Millcrand uj miniszterelnök is részt vett,
— A kereszténység hivatalos jelöltje ■Ujváry Géza. Aki boldog wrost és falut akar, az nem mehet a Judások zászlaja alá. annak a mi táborunkban á helye. Ujváry Géza lobogójára a keresztény Magyarország, valamint a falusi és városi polgárság boldogitásának szentséges céljai vannak iiva. Aki ellenünk dolgozik, az ellensége keresztény hitünknek és magyar hazánknak, mert bontani igyekszik sorainkat és ellenségeink vállán akar bejutni a parlamentbe. A kommunizmus igazolatlan lovagjait verjétek ki magatok közül, mert múltjukban nincs öröm, jövöjükben nincs remény. Aki a kommunizmus alatt kabát-felsegitöje volt a bitangoknak, aki előtt a keresztény egység nem fontos, az elveihez ezután sem lesz soha hű. Tömörüljetek keresztény teshférek. mert ebben a városban is rohamra készülnek ellenségeink, — mert sírotokat akarják megásni.
Időszerű átismétlések ősi történelmünkben.
lrti: Bodrog. A népvándorlás zűrzavara már higgadó-félben volt,- a népek mintha már megtalál-táb volna-hazájukat, az állami életek szervezése megindult Európaszerte. A kereszténység javába vitte a keresztkuthoz a barbárokat^- amikor megjelentek apró lo-* vaikon, barmaikkal, asszonyaikkal pereputy-tyostól őseink.
A népvándorlás első népe a hun volt (375), akikből egészen a legújabb időkig azt tartottuk, hogy velünk, testvér nép. A még merészebb állítás szerint pedig Erdély szögében é>ő székelyeink az ő utódaik. Ma már ez a hit a tudományos világban nem szerepel.
A hurkok is a jelenlegi Magyarország területén \'ütötték fel főhadiszállásukat, ahonnan kalandos portyázásaikat ép ugy űzték, mint a magyarok a műveltebb nyugat felé.
Azonban a forrongás zűrzavarában ép ugy eltűntek, mint sok más honkereső.
Sajátságos véletlen, hogy a hunok nyitják meg a népvándorlás kapuját s mi magyarok zárjuk azt le. Utánunk csak ki sebb csoportok lépnek fel szórványosan itt-ott.
A hon megszerzését és megszervezését sajnos, történelmeink nagyon szűkszavúan s nagyon mese, mondaazerüleg tanítják.
Az a tény, hogy a maroknyi magyarság, — akiknek a számát legjobb esetben félmillióra tehetjük, — hogy volt képes a keresztény Európában ép azon a helyen ezeréves államot alkotni, ahol nem tudott a római, a kelta, a germán, a szláv s csak ideig-óráig a hun s az avar, mondom ez még ma is fogás kérdés.
A tény az, hogy 895 őszén már a negyedik s a végleges hazának szorosaiban voltak, a Kárpátok magyarországi lejtőin.
•Ekkor Magyarország területén kisebb, egymassal torzsalkodó, zilált állami szervezetben élő népek voltak. Egyedüli rendezett állam Svendoplokos-é volt.
Bizonyára, őseink már Etelközben ismerték az elfoglalandó haza területét hir-szerzőjárőreik révén, mert Árpád gyorsan Végzett a nagy munkával. -A döntö csaták 896-ban voltak, vagy ekörül. Körülbelül tiz évig tartó kemény háború után Magyarország abban a terjedelmében, mint ahogy állandóan a szemünk előtt van, Árpád és a magyarok birtokában volt. Az aránylag csckélysnámu magyarság győ-
zelme marathoni győzelem volt. Karddal, nyíllal s vérrel jutottak a magyar hazi birtokába, amit ezer esztendeig ugyancsak a kardjukkal s a vérükkel tudtak megtartani.
900-ban már „szert" ejtettek a pusztában s felosztották maguk között a közösen szerzett birtokot.
Hogy igy, az igazságosan felosztott területet teljes egészében megtudták tartani, oka ott keresendő, amiért nem tudtak más népek itt végleges államot alkotr.i. Egyik, mint a kelták, rómaiak, szlávok, csak egy részét bírták, a másik, mint a hunok, avarok, nem elégedtek meg a Kárpátok koszorújával. A magyarság cz-a természeti egységet teljes egészében birtokába vette s többet nem akart hódítani Kegelőször az Alföldet és a Dunántu t szerezték meg, mert legelő és viz kellett nekik. A természet munkája már, hogy .i folyók mind ide folynak, a hegyek er iejtenek, a völgyek idevezetik az utas*. Minden a kör centruma felé gravitál,
Természetes, hogy a magyarok err.* beékelődése az éppen alakulóban lév-5 nagy szláv birodalomnak a legnagyob) szerencsétlensége lett.
Ennek a nagy szlávbirodalomnak a megvalósításáról még ma sem mondtak le.
Ezért volt történelmünk egyik legfontosabb csatája a dürukruti csata, amiko< Ottokár cseh király halálával a gondola.\' is meghalt századokra.
Ezért éljük ma történelműnk legfontosabb napjait. (Folytatjuk.)
Mindent felírunk.
■ Mindent felírunk: a gúny szót, a szilkor És hordozzuk mint fájó. büszke titkot.
Mindent felírunk: az elorzott kincset A szöget, a tövist, a börtönt és bilincsei-
Mindent felírunk: a sebet, testit és lelki\' A szégyen bélyegét, mely rajta vereslik.
Mindent felírunk: a keservek kelyhét És lobogóink. tiprott, tépett selymét.
Mindent felírunk: a nekünk fent baltát És álmunk megbolygatott nyugalmát.
Mindent felírunk : a megfojtott szót fis egyenként a sok-sok bajdosót.
Mindent felírunk: mindent, ami érték Gazdag aranyát és szegény fillérjét.
Egy jó szót tőlük megtanultunk véi;re S majd mcine mintye" megfizetünk érte.
— Tekintettel a mai gyászistentiszteletre, az összes üzletek ma 10—12 óráig zárva tartandók.
— Felhívás a Keresztény Sajté Részvénytársaság ügyében. Folyó hó 22-én (csütörtök) délután 5 órakor a Keresztény Otthonban a Keresztény Saju Részvénytársaság ügyében gyűlést hirdet az intézőbizottság. Felkérünk mindenkit, hogy a felállítandó keresztény sajtó, a mindnyájunk közös óhaja érdekében mint. számosabban jelenjünk meg.
— A nagykanizsai iparosok ré szere Páter Hédly Ferenc íőtisztelend hó 23-án "este 6 órakor beszédet t^ melyre az iparosok családjaik»:aJ és venof geikkel meghivatnak. Szombaton 24-én
6 órakor pedig, a kereszténység részire : beszédet tartani.
1920. január 22.
Zalai KŐzlony
Hogyan kell szavazni a Keresztény Egyesülés párt jelöltjére t
Kárlovics József Kisgazda
Dr. Krátki István Pártonkívüli
Ujváry Géza Keresztény Egyesülés +
Hová kell tenni a keresztet.
—; Kisgazda testvérek, ragadjátok meg és tartsátok továbbru is lelkesedéssel Ujváry Géza zászlaját. Ti közületek való, bolaogitani akar benneteket épp ugy, mint a város meggyötört polgárait. Ne engedjétek soraitokat megbontani, mert u gombamódra szaporodó jelöltek minden eszközt felhasználnak; hogy benneteket felaprózzanak. Hívatlanul álarcos próféták járnak köztele??; úirdelik nem kéréséit eszméiket, hogy a janúár 25-iki nagy győzelem elmaradjon, Gondoljatok arra, hogy aki mfíst bont, az ellensége keresztény hazájának, ellensége kisgazda lestvéreinek, és tördeli regényeinket. Emeljétek magasra Ujváry Géza zászlaját, melynek rúdja az édes anya földbe van helegyökerezve.
— A katonai főreáliskola derék növendékei « hadifoglyok hazaszállítása céljaira 133220 K-át gyűjtöttek, amelyet szerkesztőségünkhöz juttattak továbbítás végett. Amikor ezt a nemes fáradozásukat köszönjük, megjegyezzük, hogy minden korona segítség, amely szerencsétlen véreteken történik.
— Adományok. Aihadifoglyók hazahozatala céljaira Balogh Jenő 10 drb. ezüst egy koronást, Dorázs János 1 drb. ezüst ct koronást, Babics Lajos 1 drb. Lírát, 1 drb. ezüst Párát, Kalmár Mátyásné 2 drb. Urát, Hilcz L. 5 drb. ezüst egy koronást és 20 K kékpénZt, Döbrentey Károly 20 K kékpén^t adományoztak. Hasonló adományokat szerkesztőségünk elfogad és hirlapilag nyugtáz.
— Országos vásár. A gyertyaszentelői országos vásár 1920. január 26-án fog megtartatni.
— A nagykanizsai ipartestület tagjaihoz. Felkérjük testületünk összes tagjait, hogy gyászba borított nemzetünknek a szent Fercncrendiek templomában
, tartandó gyászünnepélyén leendő megjelenésre az ipartestület helyiségében csütörtökön délelőtt fél 10 órakor gyülekezni szíveskedjenek. Elnökség.
A „Zalai Hírek," mely minden hétfőn megjelenik, kiadóhivatala hirdetéseket csütörtökön és pénteken 11—12-ig vesz fel a Mair könyvkereskedésben.
— Felhívás a Dunántuli Blokk Ker. Szoc. Föisk. Halig. Szövetségéhez. Ma (csütörtök) d. ú. 4 órakor a Keresztény Otthonban tartandó taggyűlésre biztosan elvárunk benneteket. Tárgy: beszámolás a folyó hó 19-én szombathelyen tartott választmányi ülés határozatairól.
— A Közalkalmazottak beszerzési csoportja kéri ama tagokat, kik a novemberi liszt-utalványt • elvitték, dc az utalványon feltüntetett liszt mennyiség egy-részét még nem kapták meg. hogy utalványaikkal hó 23-án délután 3 órakor Bó-dogh Ferencnél az állampénztárban feltétlenül jelenjenek meg.
— Hadifoglyainkért. Értesítjük Nagy. kanizsa közönségét, hogy a képviselő választások alkalmával minden választó helyiség közelében egy urna lesz felállítva, és a hadifogoly akció két bizottsági tagja szíves közreműködése által alkalma akad mindenkinek adakozásra szegény, messze idegenben sínylődő testvéreink javára. Fel* kérjük mindazokat, akik jogaikkal élve a választási urnákhoz sietnek, ne feledkezzenek meg arról, hogy ezer és ezer fiatal magyar élet van odakint akik nyomorognak, pusztulnak, vesznek, satnyulnak, mindennappal, amivel a hazahozatal késik, egy ujabb, eggyel több munkaképtelen invalidust, testileg, lelkileg összetörve, sajnálatra méltó roncsot fog kapni az ország, vagy eggyel <tőbb egyszerű fakereszt lesz ott kint messze idegenben, mely alatt egy agyonkinzott, könnyeinkkel megsiratott, szegény, magyar testvérünk alussza örök álmát. Tartsa mindenki legelső felebaráti kötelességének any-nyit áldozni amennyit tud. A hadifoglyaink a magyar hadügyminisztérium által értesítve lettek, hogy az egész országban, dacára a kétségbeejtő helyzetnek, egy minden eredménnyel kecsegtető akció részükre megindult. .Mutassuk meg, hogy ezen akció "ne csak igéret legyen, hanem tényleg olyan kecsegtető eredményt mutasson, aminőt fogságban szenvedő testvéreink ezrei remélnek. A hadifogoly akció a választások alkalmával nem- csak Kanizsán, hanem az egész kanizsai járásban lesznek keresztül vive, reméljük a legnagyobb eredménnyel. Katonai járásparancsnok.
Szociális Misszió Szilveszter-esti bevételének 2207 50 K tiszta jövedelmét a Katonai járás Parancsnókság utján a hadifoglyok javára a helybeli Kereskedelmi Bankban letétbe helyezte. Ezúton nyugtázzuk s köszönjük a nemes adományokat.
— Tényleges és qem tényleges tisztek (tisztjelöltek) hadapródjelöltek és hasonló állásúak igazolás iránti kérvényeik Vas-, Zala-, Sopron- és .Mosonváfmegye területéről a szombathelyi katonai körletparancsnoksághoz nyújtandók be. Azon egyének, akik e körrendelet kiadása előtt tértek vissza, de az igazoló eljárás beszüntetése folytán igazoló eljárás alá nem vonattak, igazoltatásukul újból kérni tartoznak.
Az 1919. évi 72. számú Rendeleti Közlönynyel kiadott kérvény minta az illető kérvényezők tartózkodási helyéhez legközelebb levő parancsnokságnál (vármegyei katonai parancsnokság) betekinthető. /
— Nyilvános nyugtázás. A „Kis-pipa"-vendéglő törzsvendégei által január hó 10-én a nagykanizsai szegény gyermekek felruházása javára rendezett jótékony-célu táncestélyen" félülfizetni szívesek voltak: Molnár János 50 K, Mittermayer Kálmán 25 K, Markó Ferenc 25 K, Gaál Dezső, Deáki Sándor. Garran József 20—20 K, Báron Testvérek 18 K, Molnár Gyula, Bilik Ferenc, Andri Ferenc, Weisz Soma 14—14 K, Bokor Jenöné II K, Hegedűs Ferenc, Ficzkó Jenő, Boldits Károly, Barbély István, Keller Gyula, Vékássy István, Pfeiffer György, Vlasits Kázmér, Dávid Pista 10— 10 K, Tóth Béla, Pavelkovics Béla, Farkas János. Löwy Vilmos. Varga és Iványi, Tóth Lajos. Czirok S-S K, Egyed József, Sémién- Zoltán, Vitális postafötiszt, Bedenek Ferenc, Bagó Sandór, Virág Lajos, Lcidl Jenő 6-6 K, Kiss Ödön 5 X, Német Ferenc, ■ Kisfaludy Márton, Bedének Antal, Varga Ferenc, Szálinger József, Pccrics N., Cserép Pál, Grcsz Laci, Epdrey lózseí, Rehn Ferenc, Borbély János, Péczely Ferenc, Varga István, Gombosy Pal, Gáncs
Pál, Madarász Károly, Hackler János, ifj. Fabick Tivadar 4—4 K. N. N.. Weisz Soma, Madarász 2—2 K. összesen 523 koronát
mely összeget a rendeltetési helyére juttatta a Rendezőség. —,^-A „Kispipa"-vendéglő-ben tartott mulatság jövedelméből 523 K, átjuttattak a Szociális Misszió a szegény-gyermekek felruházása céljára
Ki lesz a király? Ez a kérdés izgatja ma az egész ország közvéleményét, s erről a folyton érdekesebb nemzeti problémáról számol be hetenként dr. Rácz Vilmos kiadásában megjelenő „Ezer Év" című képes hetilap, amelyet dr. Orbók Attila, az országosan ismert jeles hírlapíró szerkeszt. A 38 oldalas üjság, mely minden szombaton jelenik meg, tele van a legváltozatosabb, mulattató közleményekkel és cikkeit a legkiválóbb irók és zsurnaliszták irják. Az Ezer Év legutóbbi számában 10.000 koronás pályázatot hirdetett olvasói száraára, melynek feltételei valóságos szenzáció számba mennek. Egyes szám ára 3 korona. Mindenütt kapható. Negyedévre 40 korona. Előlfizetések az Ezer Év kiadóhivatalába Budapest, VII.. Károly-körut 3. szám alá küldendők.
Színház
Színészeink az országos gyászra való tekintettel pár napig nem játszottak. Tegnap este azonban már az Ocskai Brigadéros hatalmas alakításai nyitották meg színészeink előtt a színpadot. A gyászra való tekintettel a továbbiakban nagyobbrészt hazafias darabokat fognak játszani. Derék színészeinket -ugy tudjuk, ez nem hozza zavarba, mivel nagyszámú hazafias darab áll rendelkezésükre, amelyekkel kitünöer. elkészülve léphetnek a közönség\' elé. Mi nagyon örülünk, hogy színészeinket újból láthatjuk s nem mindig operett darabok-ban. Azonban itt- a közönséget is fel kell világositanunk, hogy az igazi színpártolás rtem az, ha sikamlós fércoperetteknek tap- • sol, hanem, ha igazi, tősgyökeres magyar értékeket élvez. Felszólítunk mindenkit, aki teheti, hogy színészeinknek eme hazafias művészetét pártolja. gk.
Tegnap este az Ocskai Brígadérost játszották sajnos nagyon kis számú közönség előtt. A „Tessék szellőztetni44 előadásán biztos teltház lesz. A művészek közül különösen kiemeljük Bakót. Neki soha nem volna szabad operettban játszani. Elsőrangú volt. Antal Nusi jobb az operettben. Váry Böske helyes volt. Jót játszottak: Göndör. Király, Dezső és Máday. Királynak különösen jó szerepe volt, jól í? alakított.
Nyilttér/)
Válasz a Krátki-párt százas bizottságának.
A „Zala", a „Zalai Hírlap" 20-iki számában önök „Százas bizottság" .igen nagy erőlködéssel óhajtják elhomályosítani a „Zalai Közlöny" 18-iki számában a legridegebb tárgyilagossággal leszögezett tényállást. Bármennyire is erőlködnek az urak, ez most az egyszer nem sikerült önöknek. Mert ugyanis ugy az én, valamint többeknek, akik ott voltak, a szemei és fülei nyitva voltak. Visszacsinálni a dolgukat bármennyire is szeretnék, már nem tudják. Öntsenek kristály vizet a politikai poharukba, tegyék kezeikeket magyarérzésü sziveikre, akkor tudom, hogy önök sem lesznek oly rövidlátó emberek. Csak ne legyepek oly elfogultak. A béka-egér harc silány küzdelméből résjtt nem kívánok.N. Gy.
Z a ) a l Kózl 6 n y
1920. január 22.
Jó házból való fiu tanulónak Jelvétetik Schlc kb Testvérek könyvkötészetében.
Elveszett két héttel ezelőtt a vasúton egy középnagyságú, rövid farkú, kávébarna, fehér foltos vadász- (vizsla) kutya. A nyomra vezető kéretik, hogy illő jutolom ellenében a rendőrségnél Ic.icni szíveskedjék.
Egy 16-os Iancastcr vadászfegyver
és egy griffon vadászkutya cledó. Megtekinthető naponta 32-től 3-ig Tárház-utca 11. szám alatt.
Legmagasabb áron vesz j iparos és családi
varrógépeket j
Brandl Sándor i
? varrógépraktára, Deák Fcrcnc-tér 2. í
i
valamint varrógép, írógép ós grammophon javításokat gyorsan és pontosan eszközöL
&Z3T Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbél végzők, festékpárnák és festékek. Vésések: Betű. mo-nogramm, cimer, arany, ezüst és elefántcsontba.. Bőrtárcékra. v^ arany ús ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet I - Első beszerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
véanöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. arám.
Kérem a címre Ügyelni I
Valódi francia
mosószappan
kapható
Teutsch drogériában
Kilója 54 korona
Könyvtárakat
és egyes könyveket a legmagasabb árban .vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése.
Vásárolok nagymennyiségű takarmánv-félékct, különösen :
széna, szaima, tarló- és
takarmányrépát-
vasúti állomásra szállítva legmagasabb 311— árban.
Telefon 195. Iroda:Kinizsy-utca2 a
Pollák M. Emil
tcrménywigykcrexkedő NAGYKANIZSA.
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, ifjúsági könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében. Kölcsön könyvtár!
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
ASZTALI BOR
literenkint 16 K-ért kapható.
Kivánatra házhoz szállit
Bruncsics József
fűszer-.
csemege- és katonai cikkek kereskedése
Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
Tisztviselő, keresztény,
gyapjú szakmából
ki Zalavármegyében helyi ismeretekkel bír, továbbá e miimi-ban több évi praxissal rendelkezik, felvétetik. Csupán elsőrendű szakember nyújtsa be korábbi működét és személyi adatait pontosan feltüntető ajánlatát Írásban a
Magyar Szövetk. Központok Áruforgalmi R, T. Zalamegyei Kirendeltségénél Nagykanizsa, Bazár-épület I. emelőt. j>»-2
lazáét kaphatók
harmonikák, hegediilmrok
HSCHEL FÜLÖP FIAI
h*cgu<r éi zeouniiiMfctxc-ic^ben
Nagykanizsán, Városház-palota.
URANIA
moxgókép-palota
Roc£<iiiyJ-utCft 4. *x.
Szerda cs csütörtök, jan. 21. és 22-én
Első francia bemutató!
A mult kísértete
Színjáték 5 tck\'onásban. Főszereplők : íiené Cresté és Y vette Andre
Hlöadásök kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél 3. 4. fél 6, 7 és 9 órakor.
Értesités.
Értesitem a n. é. közönséget, hogy Klnizsi-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelöleg berendeztem, ttelekröl és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése. ^
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
.\'kik—K, Stojanovits Lambertné.
VILÁG
nagymozgó színház :i Szarvas-szálloda. ::
Szerdán és csütörtökön, január 21-én és 22-én.
A
Haláltáncz
Fantasztikus társadalny dráma 5 felv.
KW»Í».»\'.\'V: ktz4ctc: Hlikötcapoicon 7 é% ii ot«kor \\\'l%AJ. ti úrnKfeipokeo f<j 4t 7 ^
Ü000C30C3000000000000000Ö
Q A MnminH 0...... US______
§
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
0 Zalamegyei kirendeltsége Nagykanizsa
Baxír-ópület I. emelet
Távirati cim: „Futára Telefont 123.
0 0 0
s 0
Q
Alapítók : A .Hangya-, Az Or.za-KOM Központi Hitelszövetkezet <i. • Magyar Mezőgazda).\' 8zöv.t-_______ kezete.
Az intézet vásárol nagyban: Magvakat, babot, borsót, leneset, zsírt, mézet, mákot, <flót, gyümölcsöt, fát, faszenet stb.
Foglalkozni log azonkívül a megye gazdaközönségének, de különösen a vele üzleti összeköttetésben álló gazdáknak mezőgazdasági gé ekkei. eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi cikkekkel stb. való ellátásával.
Lehetőleg mintázott ajánlatokat kér szóban és Írásban vagy telefonon.
>T.t í, ií.p\'
Q vagy telefonon. U
□ooooooQtaoooooQcjooQQQon
\' 7i.Ut /.»■ ______. ••... ---
\'-)«.id0nö!.0K ~ zalai «» Gyarmati .nyomdai mülntézetébon
59-ik évfolyam.
NagykanU,,, 1»20. január 23. Péntek.
18. szám.
keresztény POLITIKAI NAPILAP
W*dóhlv«U5: Ffi-llt 15.
- intcmrbaUcuUton l»J, -
Megjelenik mindig kor* reggel.
Pősxcrkcnstó: Fclclós »zcrkcft7.trt : Előfizetési árak:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY BODROGKÖ2YZOLTÁN cvte 204 K. Félévre 102 K. N»gy«J-cvjc 51 K. Egy hm a 17 K. Egye* szám 80 L
Nagy tiltakozó gyászgyules
Nagykanizsa város is kifejezte mély-
• rges fájdalmát tegnap hazánk gyászo\'s ■•orsán. A Dunántul égfelé emeli tiltakozó obblát s szakadjon rá bár az cg, sűlyed-rn bele a hindu fakirok örök nirvánájába, de soha nem egyezik bele abba, hogy ősi hazáját bitang rablók bitorolják. A nagykanizsai tiltakozó nagygyűlés nem maradt hátra a többi városok,.mögött, a honfiúi -agaszkodás eme kinyilvánításában sem. Valami felemelő volt az a látvány, amikor a Fő-ut, mintha eleven lábakra kapott
• olna, hőmpőlyögtette végy? januári hideg ícstén a gyászbaöltözött, meghatottságtól t önnyesszemű embereket.
Az első ut az Istenházábu vitt, ahol (.ámulatos embertömeget zárt magába a ierencrendieli ódon temploma. A Cintóri-mban ember emberhátán gyászolt szent ;*irtattal.
Az Gnnepies szentmisét P. Hedly Jeromos mondotta, ami bá Rácz -János kitűnően vezített egyházi kara énekelte a gyászos zsolozsmákat. Aki még soha nem könnyezett, akinek eddig a szivét szikla-carab pótolta, az is hátborzongást érzett, amikor az Isten felkent szolgája, P. Hedly Jeromos elmondta eddig tartott beszédei »\'.özűl a legszebbet, őszinte hangok voltak, c t^ma fenséges — nemzeti tragédiánk — amelyből mint tüzfoltok, óriási protuberanciák csaptak ki élni akarásunk, életkedvünk szent gyászából.
Utána a Deák-térre özönlött a sokaiig. Jelen voltak az összes\' testületek, hátságok, egyletek, a kaszinó, az összes is-
• olák növtVdékei tanáraik vezetésével.
Gyászos zsorigás terű! szét a nyirkos kvegőn, amelybe a fekete zászlók bodro-:ódása csapkod bele.
Az Ipartestület dalárdája vág bele a cántó csöndbe. Nemzeti imádságunkat hallgatjuk ... s még sbha oly mélyről nem kér-lük az Isten áldását a magyarra, Majd Dr. Tamás János ügyvéd tart hatalmas bejedét. Hangján s az egész valóján megjátszik, hogy amit most \' ond, arái neki fáj, velünk is fájlaltatni akarja.
Beszédét a legszebb s legrégibb Mária t riekünkkelkezdi: Boldog asszony anyánk ... Mi mindnyájan halkan vele imádkoztuk.
„Gyászlöbogók, halál, tcmet\'ésu... Kérdi kit temetnek. Ki balt meg. Tán a világverő magyar nemzet? Mi nem temetünk, csak Belgrád, Bukarest, Bécs akarnak \'^oporaóbn gyömöszölni. De* ha métermázsás cövekkel nyomtatják" is le a koporsó deszkát, szétrepitjük azt. A sir köcül nem »\'-ónny van a népek milliójinak szemében, ranem kaján káröröm, a birvágy ördögi •öheje.--.
Szeretném befutni előttetek — mondja — történelmünk gyászos ezeréves múltját, hogy jobban lássuk a jelent, hogy eldobjuk magunktól a kétségbeesést, hangunk ne ömöljön siránkozásba, hogy merítsünk a tatárdulásból, Mohácsból. Világos- s Aradból okulást. Akkor, ha tanulságot leszürjük s aszerint dolgozunk, nekünk terem továbbra is a Kiskunság, a Hortobágy, a Bakóny, Érmeilék, Tokaj.
Tiltakozó nagygyűlésünkről értesítjük Apponyi grófot s a következő táviratot küldjük neki:
Nagyméltóságú Gróf Apponyi Albert urnák
* pirrti fiUKyar IwfccliúMöttíéj; clnOkcnci;
Budapest.
Nugyk\'anizsa város magyar lakósága mélységes fájdalommal és elkeseredéssel értesüli az untunt-békete/Vezet kíméletlen, kegyetlen, tehát igajiságictlan rendelkezé-
Wűí népgyűlésen c béketervezet és különösen Magyarország ezeréves jogon egységes területének népszavazás nélkül, vagy akár népszavazás alapján szándékolt feldarabolása ellen ünnepélyes óvást emel, meg nem tört lelkének egész erejével tiltakozik. Egyben szent eskütől fogadja, hogyha a nyers erőszaknak engedve, kénytelen is lenne magát a nép és nemzetgyilkolásra alkalmus békefeltételeknek alávetni, ezeréves hazája netán elszakítandó részéről lemondani, ehhez való jogait feladni nem fogja, ném, nem sohm l
Kérjük, méltóztassék e tiltakozásunkat tudomásul xtenni és a párisi békekonferencia legfőbb intéző-bizottsága elé terjeszteni.
A hatalmas szónoklat utolsó hangjait a dalárda vette át s folytatta a Szózat hangjaival, amit hirtelen átvett a nagygyűlés:
A nagy világon e kívül nincsen számodra [hely
Áldjon, vagy verjen sorskeze, itt élned, [halnod kell.
A közönség .nem, nem, soha" tiltakozással, ünnepi .hangulatban szétoszlott.
Bács.
Terjed a bolsevizmus. Budapestre érkezett megbízható jelentések szerint\' a /omán kormány helyzete rendkívül súlyos. A kormánynak nagy gondot okoz a bolsevizmus, mely a parasztok körében óriási módon terjed. A bokeviki agtfátorok izgatják a parasztokat, minek következtében a földmunkások és ipari munkások sztrájk -mozgalma nyilvánvaló. A román hadseregben a zavargás jele mutatkozik. Attó I félnek, hogy a bolsevikiek offénzivájának nem tud ellenállni Románia.
Andrássy gróf nyilatkozata.
Budapest,\'" \')an. 22. Gróf Andrássy Gyula ma a békete vezetről a következőket mondotta egy újságíró előtt:
Az utolsó szót még nem lehet kimondani. Nem tudjuk, lesz-e Apponyi fellépésének és a világhelyzet változásának hatása a békeszerződésre. Mindenesetre, mindent meg kell tenni, hogy feltétlen javítsunk az eddigi feltételeken. Főkép három célt tartunk szem előtt:
a) El kell érnünk,boyy népszavazás döntsön a határok kérdésébon-
b) Biztositanunk keU a régi Magyarország területén belől a gazdasági kapcsolatot és a szabad forgalmat.
c) A legvégső esetben azoknak a magyaroknak, akik uj szuverenitás alá kerülnek biztosítanunk kell nemzeti létüket és kultúrájúkat.
Csak a legvégső esetben beszélhetünk autonómiáról. Ezt azonban csak ^akkorra halasztjuk, amikor a tárgy sorsa máskép el nem dőlhet. Nem szabad magunkat másokkal vezettetni, csakis érdekeink leghiggadtabb megfontolása által. Egy elhibázott lépés végzetes lehet. A béke ratifikálásának kérdésében a nemzetgyűlés fog dönteni.
A csehek fegyverrel jönnek Nyugatmagyarorszagba.
Szombathely, január 22. A szombathelyi kormánybiztosságtól érkezett jelentés szerint minden jel arra vall, hogy a met-osztrák és a cseh konnárvy között létrejött megállapodások értelmében Csehország valóra váltja az elvállalt kötelezettségeit és \'katonailag segíti Németausztriát Magyarország nyugati vármegyéinek elfoglalásában. Pozsony körül a cseh cáfolatok ellenére is, nagy csapatösszevonások r történnek. Egyes különítmények — hir-szerint — már a Dunának az innenső partján vannak. Beszélik, hogy Csehország „ kárpótlásokat ígér Németausztriának arra az eshetőségre, ha Magyarország "megtagadja az élelmiszcrszállitmányokat-Ausztria számára, ami s német lakóság körében elkeseredést kelt, mert ez a lakóság jobban fél a csehektől, mint bárkitél. Ismerve azt a kegyetlen elnyomást, amelyben a csehek odahaza hárommillió cseh-német lakóst részesít. Keserűséggel beszélnek Németáusztrin kormányáról, amely őket minden megkérdezés nélkül kiakarja szolgáltatni a cseh megszállás borzalmainak.
Odesszát bombázzák.
London, jan. 22. A „DaHy Mail" jelentése szerint Odesszát lövik n szövetséges hadihajók. A vörösek 4 órai megszállás után kiürítették a város. Gerson előtt uj bolseviki hadsereg jelent meg. , .
Zalai Közlöny
1920. Január 23.
Angol éa bolaeviki versenyfutás.
Páris, január 22. Az angolok lázas sietséggel küldenek 10.000 főből álló sereget Kaukázusba. Most versenyfutás történik az angol és a bolsevikick között, hogy melyikük éri el előbb a Tifli-bakui vonalat. Ha a vöröseknek sikerül elvágni a vasutvonalat. mielőtt az angolok megszállják, akkor o Baku felé előnyomuló seregnek nehéz lesz a helyzete.
Nagy antant-a ereget küldenek a Kaukázusba.
Bécs. január 22. Egybehangzó londoni és római szikratáviratok szerint a legfelsőbb tanács elhatározta, hogy 260 ezer főnyi válogatott katonát küldenek a Kaukázusba és a Fekete-tenger partvidékre.
Peatis Kassa körül.
Prága, január 22. A Kassa-oderbergi vasútvonalon nem a nagy szénhiány miatt szüntették be a személyforgalmat, hanem "i» pestis vcszodelme miatt. Ezideig már 29 pcstises megbetegedés történt, melyek közül több halálos kimenetelű volt.
Osztrák kommunisták fára dozása.
Bécs, január 22. Thoman az osztrák kommunisták vezére abban fáradozik az osztrák kormánynál, hogy tegye lehetővé a magyar bolseviki vezéreknek, hogy eljuthassanak szovjet Oroszországba. A kiszabadult kommunisták fühöz-fához szaladgálnak Kun Béláék érdekében s ugy alakul a dolog, hogy Kun Bélát elengedik egy becsi gyógyintézetbe asztmája miatt.
Antant miaazió Sopronban.
Sopron, január 22. Budapestről ide érkezett egy £ntant misszió Vigna olasz ez*-redes vezetésével, hogy Nyugatmagyarország hangulatát megvizsgálja, másrészt hogy az átadás részleteit megállapítsa, Sopron város közönsége nagy tiltakozó gyűlést tartott s Határozati javaslatot fogadtak el, követelve, hogy ne írják alá a békeszerződést, mely Nyugatmagyarországot elszakítja. A népgyűlésen megjelent Vinga olasz ezredes is, aki előtte való napon közönbösen nézte a dolgokat s a polgármesternek azt mondta: tudja előre mi fog történni a népgyűlésen. Azt hitte, hogy mindezt előre rendezték. A népgyűlés után meglepetve kijelentette, hogy figyelemmel kísérte a néPgyülést s látta, hogy a kÖzőnséS sirt. Ezt nem lehetett dőre elkészíteni.
A csehek mozgósítanak.
Budapest, január 22. ^,JSccolo" ideérkezett legutóbbi számeltpA: A csehek titokban mozgósítanak cím alatt közli, hogy lengyel hiradás szerint a csehek 1894 usque 1901 korosztályokat behívják s intézkedést tettek a Lengyelország felöli határ megerősítésére.
Kiáltvány!
Magyarok \\ A béke, amit nekünk ajánlanak, nincs magyar, aki ép ésszel, romlatlan szívvel mondhatja, hogy igazságot ad. A történelemben példátlan ez a kegyetlenség. Legyünk erősek, marad\' junk nyugodtak, ne higyjc senki, hogy ez már elvégeztetetett. Ilyet csak a vad gyűlölet tervezhet; de ilyen béke nem maradhat meg akkor sem, ha megkötik. Emeljük fel szivünket magyarok, nem végeztetek cl. Ezeréves nemzetet ilyen képtelen békével megölni nem lehet. Bi
Kárlovics József Kisgazda 1
Dr. Krátki István Pártonkívüli
Ujváry Géza Keresztény Egyesülés +
zunk benne, hogy a békeajánlat még nem végleges, ha pedig az is, bizzunk a jövőben, a törvényes igazságban, a lehetetlenség lehetetlen voltában és mindenekfelett önmagunkban. Fel a fejjel magyarok! Legyünk egységesek, mindenben elszántak. Ne féljünk, ne siránkozzunk. Ezer év rettegését kiálltuk s ime kiálljuk még a rettenetes békeajánlatot s élni fogunk. Magyarország határait a térkép s a történelem kapta meg. A gyűlölet s a papiros mulandó a természet s a történelem. igaz. örök. Bizalom, remény, bátorság, kitartás magyarok!
Magyarország területi épségének védelmi ligája.
— Értekezlet a keresztény sajtórészvénytársaság ügyében. Tegnap délután népes értekezlet volt a Keresztény Otthonban a keresztény sajtórészvénytársaság megalapítása céljából. Az értekezletet Majtényi Károly gimn. tanár nyitotta meg, aki röviden vázolta az alapítandó részvénytársaság célját s rámutatott azokra a fontos nemzeti feladatokra, melyeket a társaság kiadásában megjelenő lapnak a segitségével meg kell valósítanunk. A megnyitó beszéd után Rédijjcr Ödön gyógyszeréz a keresztény magyar sajtó jövendő hivatásáról tartott felolvasást és több gyakorlati javaslattal járult az értekezlet elé. Az értekezlet Majtényi tanár indítványára egyhangúlag kimondotta, hogy kívánatosnak tartja, a keresztény sajtórészvénytársaság megalapítását s az előkészítő munkálatok elvégzésére egy 24 tagu bizottságot küldött ki, melynek tagjai a következők lettek: Bazsó József, Berényi Elek, Bodrogközy Zoltán, Dénes Jenő, Eberhardt Béla, Eperjesv Gábor, Gürt-ler Ferenc, Gyömőrey István, Harsay Cyörgy, Hédly Jeromos. Kanosy Géza, dr. Kaufmann Lajos, Lányi László^ Jv{pjtcnyj Károly, Mátay Gábor, Meiszner Oszkár. Nagy Lajos, Pintér Nándor, Pfeifcr Elek, Rédigpr Ödön, Tiszó Ferenc, Varga István, Zalaváry József és Záborsyky Zoltán. Az értekezlet végén a közönség hallani kívánta még Hédly Jeromos atyát, aki lelkes szavakkal hivta fel a keresztény magyar társadalom figyelmét a sajtórészvégytársaság támogatására. Az előkészítő bizottság tudatja az érdeklődőkkel, hogy egy részvéay ára 100 (egyszáz) korona. Készvények jegyezhetők a „Keresztény Otthon"-ban naponként 5 — 6 óra között délután, továbbá egész napon át Berényi Elek üzletébén és a Mair-téle könyvkereskedésében.
— Magyar asszonyok ás lányok I Ma délután 4 órakor a Keresztény Otthon nagytermében gyűlést tart Nergert Vilma, a magyar asszonyok pesti kiküldötte. Keresztény magyar nők ott legyetek I
— Kommunista tárgyalás. A mai kommunista tárgyaláson Kallós Dezső pesti építész ügyét tárgyalta a biróság. Kallós lopással volt vádolva, de dr% Krausz védő indítványára a bizonyítási eljárás kiegészítését rendelte el a bíróság. A következő vádlott Bárány Antal, volt direktóriumi tag volt. Bárányt zsarolás vétségével vádolta Glasgall Vilmos helybeli tésztagyáros. Glasgall vallomásával szemben a többi tanú azt vallotta, hogy Glasgall önként ajánlott fel 2000 K a szociáldemokrata pártnak választási célokra. A biróság 11 órakor visszavonult Ítélethozatalra. Kenedy háromnegyed 12 órakor hirdette ki az ítéletet, melz szerint á vád alól Bárányt felmentette, Az itélet kihirdetése után a biróság Wug-rinecz Károly bünpörét tárgyalta. Wugri-necz azzal volt vádolva, hogy a Prongácz-féle majorban a cselédséget a birtokosok ellen izgatta. A vád- és védőbeszéd elhangzása után a biróság Wugrinczet bűnösnek mondotta ki és másfélévi bőrtönre itéhc.
Hogyan kell szavazni a,Keresztény Egyesülés párt jelöltére :
Hová kell tenni a keresztet.
— Hadifoglyainkért. Értesítjük Nagy kanizsa közönségét, hogy a képviselő választások alkalmával minden választó helyiség közelében egy urna lesz felállítva, és a hadifogoly akció két bizottsági tagja szíves közreműködése által alkalma akad mindenkinek adakozásra S7egény, messze idegenben sínylődő testvércink javára. Felkérjük mindazokat, akik jogaikkal élve a választási urnákhoz sietnek, ne feledkezzenek meg arról, hogy ezer és ezer fiatal magyar élet van odakint akik nyomorognak, pusztulnak, vesznek, satnyulnak, mindennappal, amivel a hazahozatal késik, egy ujabb, eggyel több munkaképtelen invalidus\', testileg, lelkileg összetörve, sajnálatra méltó roncsot fog kapni az ország, vagy eggyel több egyszerű fakereszt lesz ott kint .messze idegenben, mely alatt egy agyonkinzor. könnyeinkkel megsiratott, szegény, magyar testvérünk alussza örök álmát. Tartsa mindenki legelső felebaráti kötelességének any-nyit áldozni amennyit tud. A hadifoglyaink a magyar hadügyminisztérium által értesítve lettek, hogy az egész országban, dacára a kétségbeejtő helyzetnek, egy minden eredménnyel kecsegtető akció részükre megindult. Mutassuk meg, hogy ezen akció ne csak igéret legyen, hanem tényleg olyan kecsegtető eredményt mutasson, aminőt fogságban szenvedő testvéreink ezrei remélnek. A hadifogoly akció a választások alkalmával nem csak Kanizsán, hanem az egész kanizsai járásban lesznek keresztül vive, reméljük a legnagyobb eredménnyel. Katonai járásparancsnok.
— Adományok. A zalai gyalogezred zászlajára Zadravec János fityehazi lakó* 10 K, Pintér Ferenc 20 K, Molnár Ferencné 6 K és Molnár Ilonka 4 K adományoztak. A hadifoglyok hazahozatalának céljaira Ha jas Józsefné 5 drb. ezüst egykoronást é> 20 korona kékpénzt adományozott. Ilyen és hasonló neme^célu adományokat szerkesztőségünk elfogad, hirlapilag nyugtáz és rendeltetési helyére juttat
— Elcseréltem valakivel balkézre való sőtét-hamuszinü glace keztyümet; talán a Ker. Otthonban, vagy a konregácíós gyűlésen, vagy esetleg látogatóban. Igen kérem a kedves hölgyismerőst, legyen szíves azt hozzám (Csengery-u. 31.) juttatni, ahol a nálam levő kicserélt keztyüt egyúttal átveheti.
— A „VUáy" mozgó holnap, csak napos műsor keretében mutatja be
fa Moja felléptével a „Titokzatos vár kastély" cimű remek bűnügyi drámát négy felvonásban.
. — Jókai Mér örökbecsű regénye kerül bemutatásra az Urániában, rogynék elme „Fehér rózsa". A kép szereplői legnagyobb gonddal vannak Őssyeválo-gatva: Bartos, Várkonyi, Fenyvesi. Farkas Antónia, Rátkay Márton. Szöreghy, Mathyasowszky. Az előadások alatt kizárólag magyar dalokat adnak elő. Jegyekről mindenki előre gondoskodjon.
tolla
1920 január 23.
Zalai K, ö z I ö n y
3
— Sókiosxtás. A Magánalkalmazottak Szövetkezete ezúttal értcsili tagjait, hogy hó 24-161 kezdödőleg só kapható, családtagonként egy liilograttim. Tabáni könyvek rlnozandók. Az igazgatóság.
Krátky Elvtárs.
A nagykanizsai kommunisták, szocialisták, elvtagadók s liberálisok képviselőjelöltje :cgnap este az egyik külvárosi különféle ízinekben ragyogó csárdában társaival egy Összejövetelt tartott, amelyen megismételte már előbb elmondott programmbcszédjét. Egy gyorsírónk, akinek sikerült valahogy bejutni, papirra vetette a beszédet és hogy .i mostani politikai küzdelem egy érdekes ;r!enete megörökítve legyen, szivesen adjuk !c szórói-szóra ezf a beszédet, hogy lássa Nagykanizsa vá.\'asztópolgársága, kik a jelöltjük és ezeknek mik a programmjuk.
Eiőrc bocsátjuk, hogy nem igen sokan voltak jelen, engedje meg nekünk azonban az olvasó, hogy a neveket ne soroljuk itt tel helyszűke miatt.
A gyűlés azzal kezdődött, hogy az asztalok mellől, ahol a jelenlevő hölgyekkel •. igan folyt a mulatozás, kurjantások hallatszottak, hogy halljuk a szónokot. Innen-onnan „még ne", „még ne" felkiáltások is hallatszottak, azonban a szónak letéve gal-Irrját mégis belekezdett mondani vafójába. A kővetkezőket mondta :
Elvtársak! Mi akik itt összejöttünk nem képviseljük sem az intelligenciát, sem a föídmiveseket, sem pedig a munkásságot, amely osztályok tőlünk szó nclkül elfordulva az Ujváry-pártban foglalnak helyet. Mi pártonkivüliek azonban ugy tartjuk, hogv nekünk is szervezkedni kell, mert lenni keíl Lucifer szellemének is, akiről tudjuk, hogy az ellentmondásnak és pártoskodásnak a lelke. F.n kijelentem nektek elvtársak, hogy nem azért léptem fel, mintha győzni akarnék, tudom, hogy nem győzök, azonban azt tartom, hogy nektek pártonkivülieknek is kell lenni egy vezéreteknek, aki elébe\' helyezkedik a mostani vallásos, szentes irányzatnak. Tudjátok ti, hogy a vallás semmit sem ad az embereknek, csak Ígéretet, azért ne higyjetek az ígéreteknek, hanem tartsátok meg magatokban azt a szellemet, amelyet még nem régen én\' is szolgáltam és amelyet a fejemből kiverni nem tudok soha, ez a kommunizmus, amely nem igér, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ragadd meg amit látsz, mert az a tied is. Tudom elvtársak, hogy ti, bár elhallgattatok, de mégis ennek az irányzatnak vagv-tok titokban katonái. Köszönöm nektek, hogy felléptcttettek, tudom, hogy ez nehezen ment nálatok, mert nektek a jelszavatok az, bogy a világot ne az okosak, hanem a börtönből kYzabadultak kormányozzák, minthogy azont^n ti meggyőződtetek arról, hogy az elmúlt fehérpénzes kommunizmus alatt hiven szolgáltam a szent eszméteket, azért megbíztatok bennem és az élétekre állítottatok.
Elvtársak! Minthogy a burzsuj, a paraszt és intelligencia nagy erővel dolgozik ellenünk, ezért, hogy valahogyan néh any párthivüket betudjuk csapni, kénytelen voltam én is a „szigorúan keresztény" jelszót felvenni. Nem értek ugyan egyet ezzel a jelszóval, azonban a mostani időben cégérnek igen jó. Hogy ne kételkedjetek bennem, ezért megmagyarázom, hogy én ezt hogyan értem. Ugy, mint ahogy a napi életben mondani szokták: „szigorúan üzleti elvek", „szigorúan szabott arak" stb. Ugy-e, most már biztok bennem?
Elvtársak 1 Kérdezitek tőlem, hogy miért dolgozom együtt Kárloviccsal ? Megmagyarázom ezt is: kénytelen voltam egy parasztemhert venni magam mellé társnak, aki bár tizenötszőr becsületszavát adta, hogy nem lép fel, mégis eddigi gondolkozásmódiához híven, kezet nyújtott nekem. Ebből láthatjátok elvtársak, hogy az, aki a szociálizmusba és a kommunizmusba már egyszer belekóstolt, az elvihez hűtlen nem lehet soha. Kárlovics paraszt elvtársam is ott kezdte a szociálizmus és kom-
munizmus szent esfrnénveit nyalogatni, ahol én: Sneff Jóska boldogult elvtársunk emlőin s azokból szedett magába annyit, hogy az most is ott erjed a gyomrában és bár egy ideig a parasztok pártia felé tévedt, most mégis visszatért Sneff Jóska emlőihez és — tulajdonságaihoz hiven nem nyíltan, de titokban — támogat bennünket, mert csak azért lépett Tel, hogy a kereszténységet és a magyar hazafiságot képviselő Ujvárypárib&\\ leharapjon. Indítványozom ezért elvtársak, hogy poharainkat magasra emelve egyhangúlag orgitsuk: éljen Kárlovics József elvtárs.
Elvtársak! Azt mondják, hogy engem a nagykanizsai zsidók jelöltek. — Nektek itt megvallom, hogy ez igaz. — A zsidóság most nagyon szépen viselkedik, mert belátta, hogy noki is a bontás útjára kell lépni. Ne kívánjátok azonban, hogy a zsidóság bátran állást foglaljon, mert ez tulajdonságaival ellenkezik, meg aztán nem tudni, hogy melyik párt kerül győzelemre, a zsidóságnak pedig mindig óvatosnak kell lenni, mert nem akarja, hogy a mi megbu-kásunk után helyettünk az ütést ők kapják. Zsidó elvtársaink azonban velünk vannak. Lehet, hógy itt is spekulálnak, mint ahogy mindenütt, de azt is beláthatjátok, hogy a zsidóság nem állhat az Ujváry zászlója alá, mert ott tiszta kereszténységet hirdetnek. Az utóbbi időben ugyancsak sok zsidó elvtársunk itt hagyott bennünket, mert sikerült nekik az Ujváry párt igaz programm-jába beletekinteni, amely szerint azt a zsidót, aki hazáját szereti és tisztességesen viselkedik: nem bántják, mert azt mondják, hogy minden becsületes ember egyformán polgára a hazának. Különösen felhivom ezért figyelmeteket arra, hogy állandóan kiabáljátok, hogy az Ujváry-párt zsidóellenes, mert máskép megtörténhetik, hógy a zsidóság is a hazafiasság és a magyarság pártjába lép be, ekkor pedig végünk lesz. A kommunizmust a zsidók előtt ne igen hangsúlyozzátok, mert ők restelik magukat a Szamuellyk, a Kun Bél® és mások miatt, s minthogy a keresztény hit ártatlan embereket bántani nem akar, ezért sokan emiatt is átmentek már az Ujváry-pártba.
Elvtársak I Az élelmezés kérdéséről beszélek. Ne haragudjatok kedves szocialistakommunista terstvéreim, hogy már tíz hete nem adtam nektek lisztet, de ha elvhüek akartok maradni, akkor tanuljátok meg azt is, hopy az elvért éhezni és koplalni is kell. Ne féljetek azonban, hogyha győzelemre kerülnék/ akkor belenyúlnék Kárlovics kedves elvtársammal a paraszt magtárába, amelyből titeket elégítenélek ki legelőször, másokkal nem törődnék. ígérjetek ezért mindent azoknak az úriembereknek, akik nem látnak tisztán és közibénk tévedtek, hadd készítsék a fogaikat arra, amit a paraszttól elveszünk, ti azonban legyetek nyugodtak, ti haraptok abba először bele, nem pedig azok és a kijózanodott s reánk nem néző munkás, vasutas és póstás. Szememre vetették, hogy Kanizsán minden drágább, mint pl. Budapesten. Ebben iga-zuk van. Azt is irja a mi ujságunk a Zala, amelyről most már meggyőződhettek, hogy teljes odaadással támogatja a mi szocialistakommunista irányunkat* hiszen mindig velünk volt: hogy Szegeden alig drágább valami, mint Nagykanizsán. Ezzel a csalfa hírrel nagy szolgálatot tett nekem a Zala, mert talán sikerült néki az én élelmezési szolgálataim felől néhány ellenpártit megtéveszteni. Hogy azonban ti tisztán lássatok, elmondom nektek, üogy Szegeden is azért drágább <ninden mint Nagykanizsán, mert az megszállás alatt volt és mindent kiraboltak, ezt azonban az UjváryUbor nem veszi észre és elhiszi hogy az én érdemeimnek tudható be. hogy Szegeden nagyobb drágaság van.
Elvtársak! Horthy Miklós fővezért azért fogadtam, bár arra senki fel nem kért, hogy magamról valahogy lemossam azon ténykedést, amellyel Sneff Jóska boldogult principálisomat, a fogdában levő Brónyay testvért stb. szolgáltam. Tudom, hogy ezzel bűnt követtem el, de mindenki ugy tesz,
ahogyan a lelke diktálja, mert mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, azért ugy gondoltam, hogyha elvtársaink leverőiének, Horthy Miklós fővezérnek az árnyékában lehetek néhány percre, akkor kissé megmosakodott színben fog látni a világ. Jól tettétek elvtársak, hogy akkor nem jöttetek a közelembe, mert épen a közcél miatt ott megtagadtalak volna benneteket. Itt. ahol nem lát senki bennünk, itt szerettelek benneteket. • Ravasznak kell lenni, mint amilyenek ti is vagytok.
Elvtársak ! Befejezem bAzédcmet. Haza akarok menni, vár a fehér palacsinta. Ti pedig igyatok. Fizetésem ugyan kevés, de nát van annak, aki meg nem issza.
Tartsatok ki a lobogónk mellett, tűzzetek reá mutatónak eyy kis nemzetit is, mert ez is jó cégér. Ha boraitokat megittátok, menjetek szét, fogjátok meg a hazatérő munkásokat és próbáljatok kereszténységet is hirdetni, talán lész egy-két félnótás, aki megtéved. Legyetek báránybőrbe bujt farkasok, mert a cél az első.
Itt-ott éljenezzétek Kárlovics elvtársat is, mert közös a célunk, a szocializmusnak a szolgálata. Most pedig gondoljatok azon elvtársainkra, akiket felakasztottak és fogdában ülnek.
Vasárnap néhányan nem énekeltétek cl a Hymnuszt, amelyet a magyarság nemzeti imájának inond. Rosszul taktikáztok, énekeljétek, ha ott vagytok. Most pedig hipp-hiqp-hurrá, fel a Marseilc éneklésébe.
A beszéd után Krátky elvtárs eltávo zott, néhányan azonban még felszólaltak, a nagy zajban hangjukat nem lehetett hallani. é—s a—l.
Színház
Holnap, azaz pénteken este a társulat két .közkedvelt tagjának, Kürthy Böskének és Érckövy Lászlónak lesz a jutalomjátéka. Szinrekcrül: „Lili bárónő." Ezen ünnepi előadás iránt városszerte ij£en nagy az érdeklődés. A darabban H. /üombory Ilonka és Erckóvy eltáncolja a foxtrottot.
Szombaton este Körmendy Árpád a társulat népszerű, énekes banvivantia búcsúzik az ő hálás publikumától. A fejjobb szerepét Ahmed beyt fogja énekelni „Stam-bul Rózsájában" az igazgatóság engedve a nagyközönség óhajának, vasárnap este a „Katonadolgot" tűzte ki Bogár Gizi, Kürthy Böske, H. \'Zombory Jlonka, Körmendy Árpád, Göndör József és Erckővy László felléptével. — Az igazgatóság az ifjúság is kiakarja elégíteni cs igy holnap, azaz pénteken délután fél 4 órakor előadatja az „Ocskay Brigadérost" holnap után délután fél 4 órakór pedig a „Leányvásárt" Bogár Gizi, Kürthy Böske, Körmendy Árpáo.és Erckővy László felléptével. Körmenay Árpád ezen az előadáson búcsúzik az ifjúságtól.
IRODAIiOBK.
Ismerje mindenki a Magyar Nemzet történetét. Uy tartalmú könyvek nagy választékban kaphatók Fischel Fülöp Piai könyvkereskedésében Nagykanizsán:
IkneJck Klek: Hon**«rxó Arpíd.
Ha iánk törtenete. !>ooi»x>- F\'eietw Fittünket <> verúnket. Cracxa (tyorgy - Talpra m»Ryar. Kamu Jon.i* : Feltámadt lió*>k
Kablaneon. l>onásxy Fcicik Mátyás király iíjuvaga Rákosi Viktor; Korha.lt fakeres*t«k. íknedek Klek: Nagy magyarok élete. Gaál Móxes: Mescfc a legnagyobb magyarról.
Hazafias könyvtár:
Hanriek Kkk: Széchenyi István. Könyvei Tóth K: A Thököly árvák. Ujfihiny: Küzdelem a di<so*égéit. Donászy Kortnc: A vitéx Nősíti*.
, . Rclytélyck a történolembÁI.
(•yurátt K: Húv.k kora, tUneJtk Kkk Nagy l-ajos. MunyaJy Jáaos. . Mátyás király.
II Rájcócsv FerotK. Pfltofy Sándor üjum költeménye:. Szitányi. Magyar ntmiet törtenete (10 k»l*l).
23. szám. — kéb. 1920.
Huüárlejtési hirdetmény. A zalai gyalogezren visszamaradó különítmény és a csendörtartalék zászlóalj legénysége élelmezésére — a hetenkinti két hústalan nap leszámításával — naponta szükséges 100—120 kg. marhahús, havonta •-/.ükséges 150—160 kg. sertészsír, továbbá időnkint a marhahús helyett szükséges sertéshús és szalámi szállítására 1920. évi február hó 1-től március ho 31-ig terjedő időre folyó hó 27-én pályázat hirdettetik.
Ajánlatok zárt borítékban f. hó 27-én d. e. 12 óráig ktldendök be a volt hon-védlaktanya \\. sz. főépület, I. em. 30. sz. helyiségbe. A beérkezet ajánlatok elfogadása fölötti döntés f. hó 27-én d. u. 3 órakor történik, mely időre a pályázók megjelenése is kéretik.
A szállítási feltételek füzete és egyéb tudnivalók alulirt közétkezési bizottságnál nnponta betekinthetek, illetve megtudhatók. Zalai gyalogezred visszamaradó\' különítmény közétk. bizottsága.
Szépen bútorozott szobát, lehetőleg Teljes ellátással keres intelligens fiatalember. Címeket a kiadóhivatal továbbit.
Munkásleányokat felvesz a játékgyár, Zárda-utca 5.
Eladó nagyban vastag téliszövet, különböző szinü ruhaszövet, munkásruhák, sweetter, gyermeköltönyök és harisnyák. Minták megtekinthetők a mai napon délelőtt 12 és 1 óra között a Magyar Áruforgalmi r. t. Lirendeltségénél, Bazár I. em.
Egy 16-os lancaster vadászfegyver
és egy griffon vadászkutya eladó. Megtekinthető naponta 12-től 3-ig Tárház-utca :1. szám alatt.
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, ifjúsági könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modem könyvkereskedésében.
:»2 Kölcsön könyvtár!
Értesítés!
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy Kinizsy-utca 25. szám alatt, a volt Kohn-féle fatelepet megvettem. Telepemen állandóan kaphatók elsőrendű hasáb-, dorong- cs vágottfa minden mennyiségben. Azonkívül el-0 vállalok háznál való tűzifa felfűré-— szelését, aprítását géppel.
Szivej párifogást kér •I\' tiszielettel
Pléh Lajos
Kinizsy-u. 25. tfs. Telefon 371.
00000Í fccáT Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések s Betű, mo-nogramm, cimer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtálcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet n« k. Kizárólag egyedüli szaküzlet 1 - Első besxerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki mGtermc 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér^. szám.
Kérem a cimre ügyelni!
iatai KóziOny
□ogotaoooPQQ Q
0
1920. január 23.
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalamegyei kirendeltsége Nagykanizsa
Bazár-épület I. emelet
Távirati cim: „Futura„ Telefoni 123.
Alapítók : A „Hangya". Az Orxzu-jjos Központi Hitelszövetkezet cs s Magyar Mczőgazdak S.övat-kezete.
0 0 0 0 0 0
8 0
8
H Lehetőleg mintázott ajánlatokat kér szóban és Írásban m vagy telefonon.
0
□00000000000000000000
Az intézet vásárol nagyban: Magvakat, babot, borsót, lencsét, zsirt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, fát, faszenet stb.
Foglalkozni fog azonkiviil a megye gazdaközón-ségenek, de különösen a vele üzleti összeköttetésben álló gazdáknak mezőgazdasági gé; ékkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi cikkekkel stb. való ellátásával.
OQ
URANIA
mozgókép-palota
Rozgonyi-utca 4. az.
Péntek, szombat és vasárnap, január 23,, 24. és 25-én.
Magyar irodalmi est I
Jókai Mór örökbecsű regénye.
Fehér rózsa.
Napkeleti legenda 6 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon (él 3, 4, fél 6, 7 és 9 érakor.
Értesítés.
Ertesitem a n. é. közönséget, hogy Klnizsi-u. 21- szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam 5 azt a piai kornak meg-felelöleg berendeztem, ttelekröl és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
a-a-ii Stojanovits Lambertné.
VILÁG
nagymozgó színház Szarvas-szálloda, u
Pénteken, január 23-án Csak 1 nap
A titokzatos várkastély.
, bűnügyi dráma 4 fdv. Főszereplő; Hela Moja.
Jönl
Bocacció 1
Jon I
Ktfadasok kezőcu i letkoxnapokon « é% 9 Órakor Vavir- cs .nnepr.spokon 3, S, 7 ts U órakor.
Moinárok figyelmebe!
Használt hengerszékeket, valamint malomgépeket és vasr.\'-szeket magas áron vásárolok. — Malmok vételének és eladásának közvetítését előnyös feltételek mellett vállalom.
Dunántuli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
Telelőn :
59.
KArgAnyvim i „Trani danubla" NéfjkuliM
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi arakon azonnali készpénzlizetes elleneberi :
- es sertéseket, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Felhozatali Egyesülés Zala- és Somogy megyei kirendeltsége
NvouoHtoir u luptuiujdonotioa Zalai és Gyarmati cyomdal .mftintézetében.
S9-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1»20. január 24. Szombat.
19. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
Sl«rkvs«tó*ég é» kiadó hiv*Ul: Fó-ut 15.
- Interurbán-telefon IM. -
Mcjí)elcnlk mindi* kora reKRe).
Pőüzcrkesztő:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Felclrt* szcrkcnitfi:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
t.tt 201 K. Félévre 102 K. cvvc 51 K. F.xy hóx» 17 K. Egye* *xi:n S0 !
Nemzeti kisebbségek kiáltványa a világ- népeihez I
Budapest, január 23. A magyarországi magyarbarát nemzeti kisebbségének szövetsége tegnap délután nagy gyűlést tartott Budapesten s kiáltványt küldött a világ -.épeihez, melyben ezeket mondják : Világ népei hozzátok kiáltunk segítségért. A nagyarországi németek, rutének, románok, tendek és délszlávok felétek küldik jajkiál-. fásaikat: Ez a haza ezer évig jó anyánk •■olt, aki jól bánt velünk. Elszakítottak ben-r.ünket éléskamránktól, a Nagymagyaralföld-löl, mely felé minden folyó és minden ut ezet s ezzel éhinségre kárhoztattak \' bennünket. A nagygyűlés után monstre küldöttség kereste fel Apponyi Albert grófot i. kérték, hogy tiltakozásukat juttasa el a párisi ötöstanács elé. Apponyi hosszabb neszédben válaszolt a küldöttségnek. Elmondta, bogy Párisban ö is hangsúlyozta azt, amit a nemzeti kisebbségek követelnek. Csak népszavazás dönthet mindegyik nem-réti kisebbség \'sorsáról. Kijelentette, hogy fi nagygyűlés tiltakozását az" ötöstanács elé rogja juttatni.
A mostani kormány egységes maradi.
Budapest, janüár 23. A M. T. I. jelenti: Egyes lapok a kormány összetételére nézve különböző kombinációkról közölnek hireket. Ezzel szemben illetékes helyen megállapítják, hogy az újságok a látszat szerint azt a célt szolgálják, hogy most, a választások előtt a*» kormány tekintélyét csökkentsék és a pártok között zavart idezzenek elő. A mostani kormány egységes marad mindaddig, mig a magyar nemzetgyűlésnek és a felelős kormánynak át nem adja a helyét. Arról nincs szó, hogy a mai kormányt a nemzetgyűlés összeülése előtt átalakitsák.
Dolgozik a békedelegáció.
Budapest, január 23. A békedelegáció albizottságai állandóan folytatják tanácskozásaikat és állandóan dolgoznak javaslataikon. Értesülésünk szerint Apponyi Albert gróf, a nemzeti kisebbségek védelméről készit előterjesztést s ezzel a munkával 1—2 napon belül készen lesz.
Cseh véderőjevaslat.
Bécs, január 12. A cseh nemzetgyűlés tegnapi ülésén beterjesztették a kormány véderőjavaslatát. A törvényjavaslat szerint a cseh hadsereg békeállománya nyolcezer tiszt és 141 ezer ember legyen. A törvényjavaslat megokolásában többekközt azt . mondják, hogy oly államban, mely most
alakult meg s lakosainak több, mint egy negyed része idegen állampolgár volt, nem lehet az állam biztonságát kevés „miliciára" bizni. Amagyar veszedelem sem mult még el.
Németországi magyarok szövetsége.
Budapest, január 23. A német birodalomban élő, mintegy 200.000 főnyi magyarság a fenyegetett ^aza vedelmére nagy szövetségben egyesült „Magyar Szó-\'vétség Németországban" cimmd. A mult éjszaka táviratot küldtek a magyar miniszterelnök cimére. A távirat többekközt ezeket mondja: A „Magyar Szövetség Németországban", az összes Németországban levő magyarság nevében kéri a magyar kormányt, hogy a haza életérdekeit a békekötésnél a legerélyesebben védje meg. Kövessen cl minder.t, hogy Magyarországot lealázó s szétdaraboló Jjékpsz^rzödés. alá ne Írassék.
A Karlsteini internáltak elto-loncolása.
Bécs, január 2S. A lapok jelentése szerint a karlsteini internáltak táborát rövid időn belül feloszlatják. Kun Bélát valószínűleg szanatóriumba viszik. Pogányt pedig, aki súlyos beteg, kórházba szállítják. Az ismertebb kommunista vezérek közül Pór Ernő és Vágó Béla maradnak KarJsteinban, a többieket hir szerint Oroszországba to-loncolják. Ha az Ausztriát környező nemzeti államok nem engedik meg az átutazást a kommunista vezéreknek, akkor repülőgépen viszik őket Oroszországba.
Terjed a spanyol-nátha.
Budapest, január 23. A spanyol-járvány egyre terjed Budapesten. Tegnap 71-en, ma 73-an betegedtek meg. A halálozások száma 10 volt. Ami a sziléziai pestis-járványpillcti, erre vonatkozólag dr. Gerlóczy Zsigmond a budapesti járványkórház vezetője kijelentette, nem hiszi, hogy valódi keleti pestisről lenne szó. Valószínűnek tártja, hogy itt is spanyol-járványról van szó. A spanyol járvány következtében a fővárosi iskolákat melyeket február 3-án nyitottak volna k meg, nem nyitják meg.
Pozsony hadikikötő.
Bécs, január 23. A cseh kormány nagy erővel fogott hozzá az ország határán lévő pontok katonai megerősítéséhez A prága\' kormány elhatározta, hogy Pozsonyban hadikikötőt épil, hogy megvédje a várost az esetleges dunai támadás ellen.
Háromszáz nyugatmagyarországi község hűségi határozata.
Sopron, január 23. Nyugatmagyarországon eddig 300 község hozott hűségi határozatot. Egész Nyugatmagyarországon csak község akadt, mely Ausztriához akar csatlakozni. Nyugatmagyarország megszállása kérdésében a legnagyobb bizonytalanság uralkodik. Valószinünek látszik, hogy a békeszerződés aláírásáig nem lesz megszállás. Az antant még megvárja, hogy aláírjuk n békefeltételeket és addig megtartják a status quót, ellenben Pécset és a nekünk igért terűleteket kiürítik.
Becsület és bizalom.
Irt* Dr. Hajdú Gyula ú*yvéJ.
Csodás erkölcsi tőke a becsület, az egyéni megbizhatóság. Egyetlen tőke, amelynek hozadéka önmagát meghaladja, mert kikötés nélküli kamatja: a közbizalom.
Az egyéni puritánságot, az egyéni megbízhatóságot nem pótolhatja semn>i külső disz, vagy intelligencia, mert csak a feltétlen megbizhatóság, a jellemszilárdság foglalja magában azokat a feltételeket, amelyek alapját képezik a legnagyobb kincsnek, az egyéni szabadságnak, egyéni függetlenségnek, megingathatlanságnak.
Nem a nagy áldozatok, hanem az egyéni szabadság állandó megőrzése és védelme teszi a hazát naggyá, mert aki egyéni szabadságát megtudja védelmezni, akit nem lehet lábáról levenni, aki nincs másoknak lekötelezve, az ilyen férfiú biztos támasza a kőzszabadságnak, csak ilyen képes nagy tettekre, nagy áldozatokra, ho válságos idők következnek a hazára.
Ilyen férfiút ismertünk mi fel Ujváry Géza személyében. Nem azt néztük, vájjon van-e ezer holdja, van-e diplomája, hanem, hogy van-e gerince; vájjon jó kezekbe tesszűk-e le a keresztény erkölcsök védelmét, vájjon győzelemre tudjuk-e vinni vele a pártnak zászlóját s nem tudjuk-e személyével .kizárni a felesleges választási mozgalmakat, választisi heccekqt.
Bizonyosra vettük, hogy feltevésünkben nem fogunk csalatkozni, s a keresztény irányzattal szembehelyezkedni nem fog senki, még feltételezni se mertük, hogy a zászlóbontás alkalmával megnyilvánult tomboló lelkesedés után, a pártütés romboló munkája fog jönni.
Sajnos, igy történt. De nagyon rövidlátó az, aki azt hiszi, hogy a szembehelyezkedést személyi okok, személyi ellentétek szülték ; jótállok érte, ha Ujváry Géza demokrpta párti programmal lépett volna fel, ugyanazok, akik most ellene, az ellenpárt választási erőszakoskodásának költségeit busásan fedezik, Ujváry Gézának hozsannát zengtek volna. Ha tárgyilagosan, elfogulatlanul nézzük az eseményeket, ezt a következtetést kell levonnunk.
De feltéve, hogy egyeseket személyi okok vezettek volna, megcngedheto-e. hogy ezért \'is nagy elveket is feladják, a
Z a i K. I Közlöny
(920. január 24.
pártegységet megbontsak, a pártot elhagyják; és ha Ujváry Géza a mult év Őszén tartott jelölés alkalmával tőmöritőérejü lél-# kesedéssel fogadtatott,- Ha a Keresztény Egyesülés Pártjának hagy elvei négy hónapig, összetudlak bennünket tartani, miért a szakadás most négy hónop után ? Es ne felejtsük el azt sem, hogy Ujváry Géza nem kereste a jelöltséget, hanem a közóhajnak engedet s mi pedig a fentebbb vázolt okokból kívántuk Őt, mert tudtuk, hogy a kisgazdák óriási többségének is bizalmát bírja, azért, mert érdekükben mindig dolgozott, őket soha félre nem vezette és nem lehet elfeledni azt az impozáns, lélekemelő jelenetet, amidőn a polgárság élén megjelent a városházán a direktórium előtt s a jogtalanul letartóztatottak azonnali szabadlábra helyezését követelte s láttuk őt ugyanakkor, amidőn a tüntető felvonulásnál a tömeg élén állt s akkor tette ezt, amikor a terror a legmagasabb fokra hágott s amikor este már három polgártársunk élete esett áldozatul $ Újvárt/ Gézát pedig börtönbe hurcolták.
Ezek tények, ezekhez gerinc kell, férfiú kell.
Nem mi zavartuk meg a társadalmi békét, akik azt biztosítani kívántuk, hanem azok, akik belőlünk kiváltak s az ő rendbontó munkájukkal szemben mi szükség-szerüleg és kötelcsségszerűleg védekeztünk s minthogy a választási harcok felidézték, akcióba léptünk. A magyar haza iránti kötelesség, hogy a nagy közös cél rovására személyi okok miatt az eszmét, az irányzatot gvőngiteni nem szabad, s nem látják-e az ellenfelek s jóhiszemű személyes hívei, hogy elbújva páholyban ülnek azok, akiknek esetleg akaratlanul \'is önző egyéni érdekeit szolgálják.
nmde vaklármával senkit félrevezetni nem lehet, hiába beszélnek, röpcéduláznak osztályharcról, mert a magyarság ügvéről van szó s mindenki meggyőződhetik, hogy minden társadalmi Osztályban a hazához hü elemek felekezeti különbség nélkül elhelyezkedhetnek ; ne beszéljenek ezek felekezeti türelmetlenségről, mert itt nincs vallási kérdésről szó, mert minden vallás Istenhez vezet, hanem egyes egyedül csak arról yan szó, hogy a keresztény erkölcsök életben léte intézményesen Jn\'ztosittassék, s a magyar faj suprematioja a bolsevista, anarchista törekvésekkel szemben megvédéssé* nek, legyenek ennek eszközei bármely felekezethez tartozók, nem egyéb tehát szemérmetlen rágalmazásnál, mintha mi volnánk a város békéjének feldúlói.
Sajnos, az általuk megindított lavina itt nem állt meg, az általuk, feltámasztott zavaros helyzetben az általuk hirdetett társadalmi béke és felekezeti türelmesség hívó szózatára kimozdultak odúikból a kommunista rendszemek azon képviselői is és Vettek fütyülővél felfegyverzett segédcsapataik kai az ellenjelöltek támogatására, oly egyének, akik a szerencsétlen bakónaki polgárok lemészárolása cstélyén a főtárgyalás; tanúk szerint is ott futkároztak és intézkedtek; nincs tehát itt kevesebbről szó, mint arról, hogy a bolsevista elemek is támogatják a keresztény irányzat ellenjelöltjeit.
Ezek után azt kérdem az illetékes köröktől, micsoda méltányosság, lelkiismeretesség és micsoda magyar faji szeretet nyilvánult meg abban az intézkedésben, bogy amig otthonukat, vagyonukat mindenüket elvesztett szegény családos fajmagyar •párosok waggonokban, barakkokban sínylődnek, de a telepengedély hiánya folytán itt sem maradhatnak, s tovább kell ván-dorolniok, addig bevándorolt horvát érzelmű kommunistawzérek, akik a szomorú gyilkosság estélyén intézkedtek, hatalmaskodtak s a város egyik főhelyén a postával szemben középületben akasztják ki firmájukat. hát ezek közerkölcsök, köziga zságok?!
Négy hete már elmúlt, hogy betegen fekszem, de mindezek hallatára kimo/.dulok tétlenségemből, nem szeretném, ha a gyanúnak méx csak látszata is érjen, hojjy nem törődöm zászlónk sorsával; hát én
igenis ma még erŐsebb hittel és hajthatatlanabb meggyőződéssel hirdetem, hogy a nemzeti, társadalmi\' konszolidáció csakis ezen az alapon vihető keresztül és ez az érdeke a nem keresztény felekezetünknek is, akik a magyar haayShoz ragaszkodnak, mert amint a társadalom tért enged a keresztéig irányzat elleni állásfoglalásnak, n destruktív elemek kilépnek leshclyeikből, hogy lopjanak, raboljanak, gyöngítsenek legnagyobb erőnkben, kincsünkbenr az erkölcsökben; pedig jaj, ha a keresztény erkölcsök úrrá nem lesznek e hazában, mert az anarchiát csak ezek tartóztathatják fel; a mostani választás bizonyítékot fog1 szolgálni arra nézve .is, hogy milyen alapon áll meg Nagykanizsán a bolsevizmus, mekkora a keresztény irányzatot nem akarók száma és higyjék meg. nem az lényeg, hogy a személy meg legyen választva, hanem, hogy a zászlótartó személyének győzelemre jutásával győzedelmeskedjék az elv.
. HÍREK.
— Figyelmeztetés! Tekintettel a világítási nehézségekre, lapunk szedését már hat órakor meg kell kezdeni. Ezúton figyelmeztetünk mindenkit, hogy kéziratokat csak este 6 óráig fogadunk el. Ellenkező esetben csak a következő számban közölhetjük. Szerkesztőség.
— A „Zalai Közlöny" ez év január 1-től\'kezdődőleg a hadifoglyok javára öz alábbi már részletekben nyugtázott adományokat gyűjtötte : 1623\'40 koronát, 8 darab különféle orosz papírpénzt, 1 darab arany karkötőt, 36 darab ezüst egy koronást, 2 darab ezüst öt koronást, egy darab II. o. ezüst vitézségi érmet, 3 darab ezüst lyrát, 4 darab különféle ezüst pénzt és 55 darab nikkel szerb párást. Amikor gyűjtésünk eme parányi eredményét, de nemes adományokat rendeltetési helyére juttatjuk, felkérjük a nagyérdemű közönséget, gondoljon minden nap, szerencsétlen idegenben sinylő vércinkre, akik nagy& rászorulnak ezekre a garasokra.
— Adományok. A hadifoglyok hazahozatala céljaira Sándor Miklósné egy orosz pénzekből álló karkötőtt, 3 darab ezüst két koronást, 3 darab ezüst egy koronást és egy darab ezüst érmet, Bogcnrieder József 50 darab ezüst egy koronást, Bertnyi Elekné 50 korona kékpénzt, Károvits Sándorné 10 korona kékpénzt ,• Szobolics József né 10 korona kékpénzt, a nagykanizsai Bank-egyesület r. t. 200 koronát, Miklós Imre, Miklós Gyula 200 korona kékpénzt adományoztak. A nemes adományokat szerkesztő-^ ségűnk átvette s a rendeltesési helyére juttatja. Hasonló adományokat elfogadunk.
— „Move" Felkérjük Nagykanizsa város és vidéke közönségét, különösen pedig egyesületeket, vendéglőket és kávéházakat, hogy a „Move1:4 újságot (Magyar Országos Véderő Egyesület közlönye) tekintve a hazafias célt megrendelni szíveskedjenek. A „Move" újság tárgyalja az összes jelenlegi aktuális kérdéseket. Az újság megrendelése akár szóban, akár Írásban a helybeli „Move" elnökségénél (Frigyes-laktanya) történik. A megrendelés alkalmával be kell fizetni az előfizetési árakat is. Előfizetési ár: „Move" tagok részére :• egész évre 80 kor., félévre 42 kor., negyedévre 24 kor. A\'cm tagok ré-"szére: egész évre 96 kor., félcvre 50 kor.,
negyedévre 26 kor. Az újság megjelenik hetenkint pénteken.
- A Muraközi Kör nagykanizsai
fiólfja a következő táviratot küldte a magyar kormányhoz és-az antant-missziókhoz: „A muraközi lakosság mély megdöbbenéssel párosult hazafias keserűséggel értesült a béketervezet ama intézkedéséről, mely •szerint Muraközt, a Zrínyiek ősi fészkét, ennek százczérnyí magyar érzelmű lakosságát a wilsoni-elvek flagrans megsértésével a nép nyílt és határozott tiltakozása dacára Hungária testéből kiszakítani akarják. Midőn ezen igazságtalan eljárás ellen ugy saját, mint müraközi testvéreink nevében a leghevesebben, tiltakozunk, kérjük Nagyméltóságodat, hogy kegyeskedjék felháborodásunkat illetékes helyen tolmácsolni azzal, hogy a tiszta népakarat megnyílva-nulhatása céljából ententc bizottság ellenőrzése mellett plcbiscitum rendeltessék el" A Muraközi Kör nagykanizsai fiókja.
— Hadifoglyainkért. Értesítjük Nagykanizsa közönségét, hogy a képviselő választások alkalmával minden %\'álasztó helyiség közelében egy urna iesz felállítva, é.-» a hadifogoly akció két bizottsági tagja szíves közreműködése által alkalma akad min • denkinek adakozásra szegény, messze idegenben sínylődő testvéreink javára. Felkérjük mindazokat, akik jogaikkal élve t választási urnákhoz sietnek, ne feledkezzenek meg arról, hogy ezer és ezer fiatal magyar\'élet van odakint akik nyomorognak, pusztulnak, vesznek, satnyulnak, mindennappal, amivel a hazahozatal késik, cg/ ujabb, eggyel több munkaképtelen invalidus:, testileg, lelkileg összetörve, sajnálatra méltó roncsot fog kapni az ország, vagy eggyel több egyszerű fakereszt lesz ott kint messze idegenben, mely alatt egy agyonkinzott, könnyeinkkel megsiratott, szegény, magyar, testvérünk alussza örök álmát. Tartsa mindenki legelső felebaráti kötelességének any nyit áldozni amennyit tud. A hadifoglyaink a magyar hadügyminisztérium által értesítve lettek, hogy az egész országban, dacára a kétségbeejtő helyzetnek, egy minden eredménnyel kecsegtető akció részükre megindult. Mutassuk meg, hogy ezen akció ne csak igéret legyen, hanem tényleg olyan kecsegtető eredményt mutasson, aminőt fogságban szenvedő testvéreink ezrei remélnek. A hadifogoly akció a választások alkalmával nem csák Kanizsán, hanem az egész kanizsai járásban lesznek keresztül viVe, reméljük a legnagyobb eredménnyel. Katonai járásparancsnok.
- Közellátási közlemények. Az 1920. évi élelmezési jegyek kiadása részben a nyomtatványok késedelmes szállítása, másrészt a kezelőszemélyzetnek a választói névjegyzék elkészítéséhez történt igénybevétek: miatt késedelmet szenvedett. Azon célból, hogy a legközelebbi napokban a Franz malombán elkészülő 1 heti liszt, továbbá az uton levő ,1 havi: cukor, só. petróleum — fenti késedelem dacára — a közönségnek kiadható legyen, felhívjuk - a közönséget, hogy a hivatalunknál leadott mult évi könyvecskéiket azon üzletekben, ahol tavaly vásárolt a lefizetett 2 koronával együtt vegye át, mert fenti cikkek — addig míg áz uj könyvecskék a város egész lakóssága részére kiadhatók nem lesznek — egyöntetűen a mult évi könyvek alapján és a .mult évi bevásárlási helyeken lesznek kiszolgálva. Tekintettel arra, hogy a közel napokban dohánykiosztás is lesz,, azok, akik az uj do-hányieggyel még nem rendelkeznek, a mult évi könyvecskék felmutatása ellenében dohányjegyüket mai naptól kezdve hivatalunk • nál soron kívül megkapják, A dohányjáran-dóság mindenki részére biztosítva van, tehát a tolongás fölösleges. Városi Közellátási Üzemek.
1920- Január 24.
Zalai Közlöny , _ . ■ 3
Hogyan kell szavazni a Keresztény Egyesülés párt jelöltjére t
Kárloyics József KUgazdá
Dr. Krétki István PártonklvUH
Ujváry Géza Keresztény EgyesUlés -I-
Hová kell tenni a keresztet.
— A Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt bizalmi és azonosságot megállapító egyéneknek a névsora. I. Mátyás Ferenc, Németh György, Mersies József.
11. Bruncsics János. Szuknni Lajos, Mátyás
István. III. Kolozsváry Ödön, Ncmcth voltán, Vincze Kálmán. IV, Szálinger Antal,
Lichtfusz Gyula, Horvátli Madák József.
V. Németh Mihály, Bentzik József, Irmler
jótsef. VI. Kalamár Mátyás. Pasqualetti
Gyula, Wittmann Mátyás. VII. ifj. Horváth János, Töllősy Péter, Gábor György Te-
Icki-ut. V1IL Gubicza József, Mosharrimcr
Károly, Gulyás Károly- IX. Hegedűs György,
Major József, Horváth Faics József, a. Gvőri László.^ Márton László, Fekete Ferenc.
XI. Kocsics Ferenc;\' Varga Makár Ferenc, Kiss István Pápai-utca. XII. Mátés József, Varga Ferenc és Martinék György.
— Szesztilalom. A rendőrkapitáríy-ság szigorúan felhívja a vendéglők, korcsmák, kávéházak, kimérések tulajdonosait é> a közönséget az alábbi rendeletre: A választási rendelet értelmében ma este 6 órától kedd reggelig mindennemű szeszesital kimérése szigorúan tilos. Aki ezt a rendeletet megszegi, 15 napi elzárással és 2000 korona pénzbüntetéssel sujtatik. Azonkívül azonnal clöállittatik s a választások tartamára a hatóság őrizetbe . >eszi s vendéglőjét bezárja. A közönséget azonkívül szigorúan felhívjuk, hogy a választási helyiségbe njíndcnnemü fegyver, bot be-vivése szigorúan tilos. Aki a jelen rendeletet m^szegi, a hatóság nyomban letartóztatja.
— A ,,Move" üzletben a raktáron lévő pótkávé, tea, gyertya, gyufa, szövet és talp nemüeken kivül a tagok részére rendelkezésre áll: különféle tésztanemüek, mint például; tea-sütemény, kéksz, csokoládé, bombonok, james stb. „Move" elnök.
-— Egy harcias család. Folyó hó 1 22-én Czimmermann János rendőr a Ka-U zincy-utc^ban teljesített szolgálatot. Látta, hogy az 53. számú házból Miltényi Ignác kutyája kiugrik és az arra haladó két iskolásfiút megtámadta. A rendőr figyelmeztette íá kutya tulajdonosát, hogy a fennálló tilalom etyenére sem köti meg s látja el szájkosárral kutyáját. A figyelmeztetést hallotta az udvarban lévő Mijtényi Károlyné s nővére ís, akik a rendőrt piszkos, rongy, gazember szavakkal ill^tjék. A botrányos viselkedésre nagy csődület támadt, melyet egy arra haladó rendőrtisztviselő is meglátott és azt az utasítást adta a rendőrnek, hogy állitsa elő őket. Erre a Miltényi-csa-lád bement. . A rendőr a lakás ajtajáig követte-őket, ahol seprűkkel és botokkal megtámadták, Miltényi elkapta a rendőr fegyvc/ét A dulakodásban a rendőr megsértette Miltényit, majd szűk szobájukban valóságos háború keletkezett. Végre egy szakaszvezető sictett a rendőr segítségére. A dulakodás színhelyén maradt :i rendőr sapkája, melyet Miltényiné egy\' vaslapáttal az udvarban levő rendőrhöz vágott. A harcias család ellen megindult az eljárás.
— A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége ma szombaton d. u. 3 órakor gyűlést tart Kiskar.izsán az Olvasó-Kör I helyiségíben.
— Találtatott. Foly hó 16-án az Uránia mozgó előtt egy fülbevaló, folyó hó 20-án a Kazinczyjutcában egy arany nyaklánc találtatott Máriás lógóval. Igazolt tulajdonosaik az államrendőrség kapitányságánál átvehetik.
— Öngyilkosság. Sós Pongrác nyugalmazott miniszteri osztálytanácsos kerületi anyakönyvi főfelügyelő, ma délelőtt Csengery-ut 70. szám alatti lakásán fel* akasztotta magát. Levelet hagyott hátra u rendőrségnek, melyben leírja személyi adatait s megírja, hogy lakásával melyik kanizsai család rendelkezik szabadon.
— A legfrappánsabb détektivdrámn bemutatóját tartja szombaton és vasárnap a .Világ" nagy mozgó. A darab címe az „Öt ujjnyom" és 4 felvonáson át tartja a legnagyobb izgalomban a közönséget. Hétfőn kedden és szerdán pedig „Bocaccio" premier lesz, melyre jegy már eíőjegyczhetők.
Időszerű átismétlések ősi történelmünkben.
lm: Bodroy. (!-\'o\'.yut*».)
Most", amikor csaknem pőrére vetkőztetve a tiszta szin igazság, a nemzeti tradíciónk s jogunk tudatában vagyunk s várjuk a pax békenyujtó jobbját, jóleső tudat, hogy Apponyi Albert gróf a szószólónk a békebirák előtt.
Ide hallatszott ékes szava, meggyőző beszéde s az igazság mély gondolata. Ugy\' érezzük, nála jó kezekbe van letéve igazságos ügyünk. Azért mégis szent kötelességünk minden érvet összegyűjtenünk nekünk is, minden jogot, igazságot magunkban ébren tartani, mintha mindmegannyian egy-egy Apponyi volnánk.
Tudniok kell sorsunk intézőinek, — amit Apgonyi ís oda dörgött a békebirák •boncoló asztalához — hogy Magyarország is a népvándprlás országai, közé tartozik. Tudják meg, hogy 895-ben már itt voltunk s tiz évi kemény harc után vérrel szereztük országunkat. Ép ugy, mint akkor minden más nép, a népvándorlás kaószában.
Tudják meg, hogy Magyarország területe ma sem nagyobb egy bocskortalppal sem, mint volt akkor, amikor még szabad volt az uj haza keresés. Ekkor még nem kereste senki, hogy jpgos-e, szabad-e az erőszakos foglalás. Hol van nemzet Európában, amelyik nem erőszakkal, leigázássa!, mások földjének elvevésével lakja ma hazáját?
Ma már senki sem veti ezt a szemére az angoloknak, franciáknak stb. Akkor hát nálunk mért nem szentesitett az ezer esztendő?
Ki volna képes azt -a rettenetes kaószt rendbe szedni, ha minden ezer év előtti földet régji tulajdonosának próbálnánk visszaadni
A magyar nemzet sohasem .volt eltelye hóditő c&ofckál. Hány európai nemzet mondhatja ezt el magáról ? Hazánk ha volt is nagyobb Nagy Lajos, Mátyás király-ok alatt, azotc az országrészek leszakadoztak a perifériákról.
Ez a földterűlét—a Honfoglaláskor cp ugy a ncpek konglomerátuma volt, mint minden más ország. Nemzetünk beolvasztó képessége is megvolt.. Hol találunk ma
besenyőket, jászokat, kunokat, kabarokat? Nem a l^tőrőlmctszcttebb magyarjsink-e ma ezek ? ^
" Később azonban ebben is, mint minden másban az örökös posztonállás, az örökös harc akadályozott meg bennünket. Amig nyugaton folyt minden a legsimább mederben, addig mi örökös harcban voltunk a kunokkal, besenyőkkel, a tatárral, a törökkel. S ezek a harcok nem védték-e a nyugati népek bőrét, kultúráját is ?
Az első királyaink alatt, tény, hogy az ország sorsa az idegenek kezébe volt letéve, mivel a fcl-fellobbanó pogányság semmikép . nem tudott megbarátkozni az uj állapotokkal. Ezért tartja Szent István boldognak azt az országot, amelyikben sok az idegen. De ez mind nem a kereszténység érdekében történt-e ?
Ezek az idegenek azonban legnagyobbrészt beolvadtak, asszimilálódtak.
Tudják meg sorsunk intézői, hogy azok a népek, akik ma hazánk területén laknak, legnagyobbrészt csak a koraibb századokban vándoroltak be, a harcok közben lakatlanná lett területekre. Sajnos, ezekre a területekre a fennálló helyzet jobbnak látta idegeneket liehozni, akik mindig eszközük lehessen. („Dividc et impera" „támassz viszályt é$ uralkodj".)
Hogy oláhok itt-ott lakhattak, az lehetséges. Szó azonban sehol nincs róluk. Csak nagyon későn, szinte észrevétlenül szivárogtak be a Balkánról részint a törökök elől, részint utánuk a lakatlan területekre.
(Folytatjuk.)
Színház
Szombat délután: Leányvásár. „ este : Slambul rózsája.
Vasárnap délután: Svihákok. ■ „ este : Katonadolog.
Hétfő: Tessék szellőztetni. Kedd : Terike.
Szerda: Három a kislány.
Csütörtök : Három a kislány.
_ Péntek: Csókbakter.
Szombat: Csókbakter.
Vasárnap: Csókbakter.
Szenzációs események a színház uj műsorában. Derék szin igazgatónk hosszú távollét után megérkezett és szerkesztőségünknek jelenti, hogy a Csókbakter, Százszorszép, Pünkösdi rózsa, Ezüst sirály operettek és a Szerelem vására, Tüzpróba, VII. parancsolat cimü újdonságokat megvette és dacára annak, hogy a szinidény rövid lesz, mindezek színre kerülnek, ha a kanizsai közönség telt házakkal honorálja színtársulatunk előadásait.
Szerkesztői Üzenetek*
Maga bakfisnak nevezi magát s feltesszük, hogy az . Tudnia kell azonban, hogy ha az asszonyoknak meg is nyilt az út a politizálás felé, maguknál fiatalabb bakfisoknak nem-a forumon a helyűk. Maguknak a véleményeit nem akceptáljuk s nem engedhetjük meg, hogy maguk is szót kérjenek a politikában. A politika nem szórakozás s ajánljuk m igának bakfis, hogy nézzen magához illőbb „időtöltés" után. Ha magának a kereszténysége attól függ, hogy ügyetlen szóvirágait Icközöljűk-c, vagy nem, akkor nem kérünk a maga kereszténységéből. Próbáljon kérem magához illőbb dolgokban támogatásunkV-a lenni, pl. gyűjtsön részvényeket a keresztény sajtóra.
Sz. I. előfizető. Cikkét közölni fogjuk, bár már nem egészen aktuális, dc izzó magyarsága tetszik nekünk. Próbáljon aktuális témákat feldolgozni.
4
/, t» i n i K O Z l ó o >•
1920. január 24.
Ismerje mindenki u Magyar Nemzet történetét. Ily tartalmú könyvek nagy választékban kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán:
fktu.ltt Kt<V: ilor.<i«H« ArpviJ.
HjiárA törtcActc.-líonávty Kcicrtv: Kktónkcl c\\ v»:oo\'<ci. OrjcíA Oy5fK>": Talpra ma^yur. lU/r.i J.-ni<: FcIUnuJt h^s-.k
. KaMáncon. Ootiámv Kcrcnv: Mátyá« Srfraly ifjinúy.n. kifcoM ViVjor; h\'oríudl falícrcMtck. B«kScrv ok ciclc.
<ia-»l Móio: Mf«ck a líRn*fcvoM>
Hazafias könyvtár:
I\'<ckJcV. Ekk . Sz^-hcnj-i ktvin. Xoftyv«« Tvth K. A "Dwikóly árvák.
■ KUÍJCIciti J dioivcpcri. Dc-niviy Kererw; A nló N\'ovilír
. . . keJylclyck á tvitróclembil. Oyufill F : ){<5>vk kor*. terx-ick F.kk: Nsjy L*;ov Hw>y*.iy Jir^v . Mityát király. 11 Ri\'túcíy >\'cr«fK. I\'ttóíy Sándor K&tcnxnyo.
SxiláfQ-i: Magyar ntiruít törtenete (10 ltüt«t).
Aii andó alkalmazást keres két éves földmives iskolát végzett, több évi gyakorlattal biró, 31 éves, róm. kath. vallású gazdálkodó, ki ugy az irodai mint a külső és belső munkákban teljes jártassággal bir. Megkereséseket kér Lukács - János Zalu-merenye, u. p. Geraboncz.
Egy használt, de jókarban levő kirakatot redőnnyel együtt vennék. Skopál Antal, Fő-ut 22. emelet.
Szépen bútorozott szobát, lehetőleg teljes ellátással keres intelligens fiatalember. Cimeket a kiadóhivatal továbbit.
7 ág" gyönyörű szarvasagancs eladó. Cím megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Munkásieányokat
felvesz a játékgyá\'r. Zárda-utca 5.
922/1920.
Hirdetmény.
Tudomásomra jutott, miszerint a F. W ur 1914. évi 103550. szám alatti rendeletével tilalmazott 3 éven aluli üszők, valamint a 8 éven aluli tehenei: vágását. további a hasas és borjas tehenek szállítása alispáni engedély nélkül eszközöltetik.
Miután a hivatkozott rendelet teljes érvényében fennáll és ennek be nem tar-fásával az állattenyésztés érdekeit veszélyeztetve.látom, nyomatékosan elrendelem, nogy a 3 évnél fiatalabb üszőborjukat és o 8 éven aluli továbbtenyésztésre alkalmas teheneket vasúton szállítani, lábon hajtani, illetve levágni szigorúan tilos. Ez alól ese-:enként a felmentvény megadását az alispin úrtól kell kérelmezni.
Felmentvény adható: I. Akik gawla-■-ági célra és nem levágásra akarnak hajlani. vagy szállítani. 2. Azoknak, akik rendszeres tejszállitással foglalkozó tehenészetekből származó üszőborjuk .és tehenek elhajlását és szállítását indokoltan kérelmezik. 3. Azoknak, akik beigazolják, hogy gazdaság, üzemképességük vagy berendezésükhöz mérten képtelenek a további tar-tasra feazdasági cselédek). 4. Azoknak, akik allatorvosi bizonyítvánnyal igazoliák ■lOgy az állat oly betegségben van, mely « levágást okvetlenül szükségessé teszi.
! . "J4\'4" foszolgabirák utján a köz-wgi eMjáróság, a marhalevél kezelők és a ;árási (Ulatorvosok stb. megfelelően érte-■;itendők.
Ezen rendeletem megfelelő ellenőrzésére a főszolgabíró ur figyelmét különösen telhivom azzal, hogy visszaélés esetén ne csak az eladói, hanem a közvetítőt és kereskedői is lehető legszigorúbban büntessék.
Nagykanizsán, 1920. január 20-án.
Polgármester.
Gózony Sándor nv. táblabíró és ncjo szül. Darás Margit fájda-
-lommol jelenti a legjobb barátnak és rokonnak,
sóvári Soos Pongrácz
\\ nyug. miniszt.vo. tauácsoiinak
f. hó 23-án reggel 9 órakor, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát.
A boldogult hűlt tetemei f. hó 25-én, vasárnap délután 4 órakor fognak a r. kath. egyház szertartásai szerint, a helybeli róm. kath. sírkertben levő halottas házból eltemettetni.
Az engesztelő szentmise áldozat f. hó 26-án délelőtt 9\'órakor fog a helybeli Szent-Fercncrcndick templomában az Urnák bemutattatni. Nagykanizsa, 1920. január 23.
Az örök világosság fényeskedjék neki!
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, ifjúsági könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében. V/* Kölcsön könyvtár!
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb .\'Hl— árban.
Telefon 195. Iroda: Kinizsy-utca 2, a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzök. fcstékpirnák és festékek. Vé.é.ek: Betű, monogramul, cimcr. arany, ezüst és elefántcsontba. Bői-tárcákra. "TVJf /*?." mon°gfammok készíttet nek. Kizárólag egyedUll .z.kHrletl
- Első be«zerzi»l fórrá. I _
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, ErzwSbet-Wr 1.
Kérem a címre ügyelni!
Jó minőségű Pogányvár! fehér és vörös
ASZTALI BOR
literenkint 16. K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállit
Bruncsics József-
fűszer-, csemege- is katonai cikkek kereskedése Nagykanlxaa, Sugár-ut 53.
IIRANIA mo2Kókép-pai<"«
UI1HI1IH (íozjfnnyl-utL-. .. .2
Péntek, v/ombat és vasárnap, janui 23., 24. és 25-én.
Magyar Irodalmi est I Jókai Mór örökbecsű regénye.
Fehér rózsa.
Napkeleti legenda 6 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5. 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél 3, 4,\' (él 6, 7 és 9 órakor.
Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
Uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-fclelűleg berendeztem, ttelekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. c. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
*» J__Stojanovits Lambertné.
VILÁG
nagymozgó szlnltúz :: Szarvas-szálloda. ::
Szombat és vasárnap, jan. 24. cs 25-én Ferdinánd Bonn a jeles filmművész felléptével!
Az öt ujjnyom
Dctcktivdráma 4 felvonásban.
Jönl
BocaccIÓI
Jön 1
KtttJtioV k«xJtt« Hétköxiupokoa <; ö u oíak©: NWr- 4% unmj-íupofcoo 3. 5, ; <j, «Í ,,Mk<>f
Könyvtárakat
és egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése.
vvoamoit , Ifcptulftjdonoeo. Zalai é. Gyaraati nyomda, maintte,,áh„n.
S9-i.lt árfolyam.
■Nagykanizsa, 192Ó. január 25. Vasárnap.
20. üzám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Sse.\'k<sstá*cg. és xhdóhiviul: F6-üt.13...
_ Jntc-rurbiin.telefon •■■
WcKjcIcnJk\' mindig kora reggel.
••FÖ*7.erkcm<5 V < Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
FclplíM jfr.erkftftjttjr:" -
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
óvrcjpOi: K. Félévre 102 K. c ac SJ K. Epy hv>r«. 17. K. Egyes uim 80 i-
A pártok kilátásai.
Rubinek nyilatkozata.
Budapest, jan. 24. Holnap kezdődik az; első magyar képviselőválasztás, amelyik általános, egyenlő, titkos, mindenkire kiterjedő választójog alapján történik. A jelek azt mutatják, hogy,a szavazók óriást többségé élni fog jogával. Budapesten arra lehet számitoni, hogy valóságos népvándorlás indul meg a választási helyiségek felé. Az Országos Kisgazda és FöldmúvcS-pártban az a- felfogás, hogy abszolút többsége „egyik pártnak sem lesz. A két párt, a Keresztény Nemzeti Egyesülés és a Kisgazdapárt mandátumai 70—\'80 közt fognák ingadozni. Ebben az esetbená .^blokkot továbbra, is cgtariják s mindekét párt részt vesz a kormányzásban. A Keresztény Nemzeti Egyésülés pártja abszolút többségre számit, meri a pártban erősen bíznák benne, hogy több olyan kcpvwelö Js csatlakozik hozzájuk, okik párióníiivüli vagy egyéb programmal leptek fel. A FüggctlcnS^gi-párt hét kerületen állított jelöltet-,: akik közül négy a fővárosban lép fel. A Nemzeti Demokrata-párt \' kizárólag á fővárosban veszi fel a , harcot és* 11 kerületben \'állított jelöltet. A . Demokrata-párt vezére Yázsonyi Vilmos, aki nem vesz reszt a politikában^ Jelöltségét. azonban nem vonta vissza. Pártonkívüli programmal léptek fel a. magyar- polír tfkavrégft tckirífélyct közül :^Gróf - Ari\'dra^sy Gyula, gróf Apponyi Albert, WckerleS.ándor. . k>í Budapest,.. jen. \\ 24. Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter, a Kisgazda-párt 1 vezére cg/ újságíró előtt az alábbi •kijelentéseket tette: \' .;.\'.\' . ,. •
■ A. mi • kilátásaink a legjobbak. Azt hiszem, hogy 70^0 kcrüTetünk lesz. Én úgy látóm, högy abszolút többsége egyik pártnak sem lest. Az arány csak akkor változik, ha a tiszántúli kerületek felszabadulnak.-A tiszántul már minden kerület meg. van szervezve a kisgazda-párt számára. A keresztény blokk a választá-. soktól függetlenül mégmáradi Én többször kijelentettem, hogy akkor is a blokk fentartásu mellett vagyok, ha bármily
többséggé^ kerülünk is be á parlamentbe. Ez vonatkozik arra az időre is, amig "cl nem érkezünk az alapító törvények hozataláig. Addig tiilajdóriképcn alkotmányozó-gyűlés vagyunk,- amelyik\' az államforma, a királyság, a. jogfolytonosság kérdéseivel fog foglalkozni. Olyan kérdés tehát nem kerül felszínre, amely a blokk két pártját szembehelyezné egymással. Mi a keresztény nemzeti alapot akarjuk megszilárdítani és azt közösen\' akartuk elvegezni addig, amig a parlament cl nem érkezik a gazdasági kérdések tárgyalásához, amelyeknél a két párt utjai esetleg, eltérhetnek\'egymástól. •
Arra á-kérdésre, hogy milyen lesz n kormány összetétele li választások után,-
. Rubinok azt felelte; foögy a kormányhatalmat a blokk két pártja fogja gyako-- rolni. Nem tartom azonban kizártnak, hogy a kisebbségi pártok is részesei lesznek. T. i. a nemzetgyűlés alapvető alkotmányjogi feladatokat fog megoldani. En- ■ nek elvégzésében a" nemzetgyűlés egy-hanguság6raTkclt..törck^dni.,,^jnek konzekvenciája ez: az, egyértelműség a kormány \'összcíételében is kifejezésre fog jutni. Különben is .ezeknél a kérdéseknél a kormány az opponállásnak , nem volna értelmé, mert-a legfőbb kérdésben, «r királyság \'kérdésében külön népszavazás lesz. Erre vonatkozólag a szocialisták ís kijelenti):, %hogy alávetik magukat. Ami Jehlicska és Horcsák jelölését illeti, kijelenthetem — mondja Rur binek — hogy csak Jehlicska kapott kerületet, míg Horcsákhak nem ígértünk mandátumot. O önként vállalkozott s támogatásunkra n em t2_riott igcnyL
Budapest, jan. 24. Á békedelegáció bi- , zoitságái állandóan munkában vannak. A. tárgyalásokból kiemelkedik a jogi politikai bizottság ma esti klcnuris ülése, mely eié Apponyi Albert grófnak egy tervezete került. A békeszerződés szövegén,ek magyarra való fórditása elkészült s nyomdában van. A\' szöveg 176 oldalt tesz ki.
Ijesztő járványok.
Buaápe\'sl, január 24. Budapesten egyre aggasztóbb méretekben terjed a spanyoltjárvány. Hivatalosan közlik, hogy a tegnapi \'nap folyamán )0í uj spanyol megbetegedés történt, f- Prágából táviratozzák, hogy Lengyelország területén ijesztő mértékbsn\' lépett fel a kiütéscstifüsz, íiastifúsz, fekete-himlő és vérhás. Eddig; mintegy 100.000 megbetegedés történt. Egész falvak népe pusztul ki, mert nincs orvos és orvosság, í — Londonból jelentik: Tokióban papöntá ! 14 ezer\'ember.haT meg \'spányól-háthában. \\ A járvány rettenetesen ptisztit.
■ Hollandia nem adja ki az excsászárt.
Paris, január 2jí. (Szikratávirat) A holland kormány azt á választ adth a békc-■ értekezletnek, hogy lehetetlenség azexcsá-szár kiadása, ha Németország rnaga; nem kéri kiadását.
A mohamedánok szent háborúja.
Bécs, január 24. Párisi jelentés szerint •s törökországi és keleti \' mohamedánok felkeléssel akarják n kalifát Konstantinápolyból eHávolitáni. Törökország szétdara -bolásánnk, meghiúsítására a. - törökországi
és arab mohamedánok már proklamálták a szént háborút és csatlakozni fognak\' hozzájuk az indiai mohamedánok is.
Délszláv főiskolai ifjak követelése.
Zágráb,, január 24. A délszláv sajtóiroda, jelenti: A délszláv főiskolai ifjak leghatározottabban tiltakoznak az ellen, hogy a délszláv delegáció bárminemű engedményt tegyen Parisban. A szövetségesek •legutóbbi ultimátumát tekintve követelik, hogy .Jugoszlávia* kormánya utasítsa a párisi, delegációt, hogy hagyja ott o. békekonferenciát. Az egyedüli hdyes válasz a párisi békekonferenciának az általános mózgósitás. .
Nincs bankjegy felülbélyegzés.
Budapest, január 24. Néhány nap óta megint felmerült a hire annak, hogy a pén2t lebélyegzik. Sőt azt is terjeszliV^hogy az 5,2 és 1 koronások - kivételével az osztrák-magyar bankjegyeket 50 százalékkal fogják lebélyegezni. Illetékes helyről ázt a hírt
meg a valóságnak. A békeszerződés: kötelezi a kormányt arra, hogy az Osztrák-Magyar Bank forgalmában levő bankjegyeit felülbélyegezze. Értnek technikai előmunkálatai nem most, hanem még Szende pénz-•\'ügymínisztérségV^ alatt\' kezdődtek iheg, A jelenig kormán^: •csajra .béj^sszéfződésbcn.• foglalt\'\' kőtelezeMágn^k^
tesz eléget\' akkor, •amikor.a bankjegy \' felülbélyegzést elfogja rendelni. • X»"«\'«••"iá\':
Dohány.
, , , .. Magyarországnak .a..regi jó .időkben a . ■ dohányipar terén nem-a legutolsó kivitele volt. A behozatal inkább s mondhatnánk kizárólag a finomabbdohány,;különleges-\'-,ségekbői történt. Ezeket többnyire Törökországból, Hercegovinából,..nagyobbrészt á Balkánról kaptuk. A mai felfordult; világban persze ezekre a .dkkckré nem számit-\' ihatunk.. Hogy mégis, látunk embereket, akik purzsicsán.stb. dohányt sziynak, en-. nek egyedüli magyarázata .,az, ;hogy óriási . készleteink \'; voltak ;»Az^-, az..ónásr. csapás, a mi ipar;>; bányászát^, s, .vadában, . minden\' •-téren ért bennünket nem •,kísebl> mérték- .-.ben sújtotta ooliányíparunkát sem. Ha csak azt tekintjük ís, hogy 25 modern, hatalmas, dohánygyárunkból. . egyedül a budai, lágymányosi erzsebetyároisí, pápai, szegedi s a szentgotthárdi maradt meg — az utóbbi jelenleg nem is dolgozik — akkor is. megérthetjük, hogy mi az oka annak, hogy uzsoraárakon kell beszereznünk dohányszükségleteinket a láncosoktól. Igy megérthetjük azt is, hogy a dohánvürak horribilis emelkedése miatt miért kell ka-padqhónyt füstölnünk, aminek az ára nem kevesebb, mint a hébe-hóba kapható finomabb trafik dohányoké. Sajnos, .az utóbbihoz is-csak rettenetes tülekedés s trafiko-sok protekciójának.hajhászásá. ulán juthat »z ^ osztály, akinek ríénV pénz a #0—90
Z.aiH\' Közlöny
1920. január 25.
korona egy doboz finomabb dohányért. Ok különben nem drágálijáíc, ha még-egyszer olyan nagy. ára volna hisz ismeretes, Hogy lekicsinyelve beszélnek a napi 500—600 koronás pofitokról. Egy láncos a napokban igy festette le pályatársának — akit ugy vettem észre, be akar vezetni..\' eme szemérmetlen kereskedelem titkaiba — az üzlet „forszát". Járok korcs-máról-korcsraára — haj, de sok spricce-rembe kerül — hallgatózok. Egyik disznót ajánl, a másik ezt, azt, aztán . . . megegyezünk. így kerestem ma a disznó kilóján 6 koronát. Ha csak két 120—120 kilogrammos sertést vett is, akkor is 1440 koronát keresett egy nap alatt. Ebből lejön mondjuk két spriccer s keres 1428 koronát tisztán.
De hagyjuk most ezeket, hisz a dohányról irunk. Ezeknek aztán nem drága semmi. Ezeknek lehet naponta reggelizni s jól ebédelni s futia még a vacsorára is.
Illetékes helyről nyert információkból tudjuk, hogy az oláhok itt tartózkodásuk alatt nem a legkisebb előszeretettel rontottak a dohányraktárainkra. Azonban volt eszük a kis huncutoknak, csak a javát vitték el. A határ a kubaszivar volt. Ennél .silányabbat nem tartottak érdemesnek elszállítani. A finomabbakat ellenben mind elvitték. Igy ürültek ki dohányraktáraink,
fogytunk ki abból a kis készletből is, amit Kohn Kerekes elvtárséknak már nem volt idejük elfüstölni.
A napokban történt nagyobb meny-nyiségü dohányszállitás Nagykanizsáról a budai dohánygyárba. Ez az a dohánv, a\'nit a faddiak termeltek s váltottak be Nagykanizsán a román megszállás idejé.:. Mi ostobák nem mertük felküldeni annakidején, félvén, hogy ezt is ellopják a „felszabadító hős román hadak". Pedig hát ők az ilyen kicsiségekre, silány magyar dohányra még csak rá sem néztek.
No és még valamit a dohányról. Nem tudjuk, hogy a főtrafik miért koplaltatja Nagykanizsa dohányosait, miért nem váltja ki a havi dohánymennyiséget, amikor már napok óta rendelkezésre áll. Engedelmet bátorkodunk kérni, ha arra merészeljük kérni, hogy. legyen kegyes elfáradni már a dohányainkért, Pipás:
~r........ \\...................——
Korteskedés hazugságokkal.
A Zala január 23-ikí számában „Nagykanizsa Károlyi Mihálya" ciroü nyílttéri közleményben a valótlanságok tömegében ezeket is irja a Kisgazda: „Amidőn 1918. október 31-én, a forradalom e^ő napján, a nemzeti tanáes végrehajtó-bizottsága Ujváry Géza vezetésével megalakult, a nemzeti-tanács felhívta a városban levő összes hivatalfSnököket a forradalomhoz való csatlakozásra. Megjelent ekkor a nemzeti-tanács előtt Harsay György postafőnök ís és kijelentette, hogy addig nem csatlakozik a nemzeti-tanácshoz, amig felsőbb hatóságától erre utasítást nem kap. A nemzeti-tanács végrehajtó-bizottságának választmányi tagjai — kőztök Ujváry Géza Ís — e miatt Harsayt megtámadták és amikor Sneff József megfenyegette, hogy elmozdítja állásától, Ujváry Géza az ő megszokott modorával az asztalt verve kiabált Harsay felé: Igen megbízhatatlan, mert kongreganista I"
Ezzel szemben a valódi tényállás a Vetkező : Harsay postafőnök urat Sneff és Tóth Zoltán, a Zala szerkesztője megvádolták azzal, hogy éjjel 3 órakor érkezett sürgönyt csak másnap 10 órakor kéz-besittetett. Hazaárulásnak minősitették e tettét és megfenyegették, hogy 24 órán belül felváltják állásától. Az igaz, hogy Harsay ur vonakodott belépni a nemzeti-tanácsba. mert felsőbb utasításra várt Erre Sneff, Tóth Zoltán és dr. Havas Hugó reákiáltottak helye\'ikről indulatosan felugrálva : „Hazaáruló, menjen ki innen, mert máskép az ablakon dobjuk ki." Erre Harsay tényleg el is távozott. Később visszajött, de ekkor már Sneff és társai nem
engedtek be a tanácskozó tanácskozó tc-rémbe. Erre Harsáv postafőnök ur azt válaszolta nekik: „Én is vagyok oly hazafi, • mint az urak." , ; Az azonban teljesen valótlanság, hogy én azt mondtam volna Harsaynak: Igen megbízhatatlan, m^rt kongreganista." Ez szemenszedett valótlanság. Tanúskodhatnak erről az akkori nemzeti-bizottság tagjai. Hogy a kereszténységnek mennyiben voltam ádáz ellensége, azt legjobban bizonyítja, hogy a kommunizmus alatt tevékeny részt vettem a róm. kath. hitközség megalakulásában, a hitoktatás érdekében megindult mozgalomban és sohesem bújtam el. ahol kereszténynek vallhattam magamat, pedig abban az időben meggondolhattam volna a dolgot s visszahuz<Qlhattam volna, mert a proletárdiktatúra. 10 évet sózott á .nyakamba. Ne legyünk elfogultak . uraim s akkor meglátjuk áz igazságot. Egy" napot vártam e nyilatkozatom nyilvánosságra hozatalával, remélve, hogy Harsay ur visz-szavonja, amit a „Kisgazda" reáfog. Ez nem történt meg.
A cikkben foglaltakért "Kisgazda", ellen a bűnvádi eljárást megindittatom.
Ujváry Géza.
— Figyelmeztetési Tekintettel a világítási nehézségekre, lapunk szedését már hat órakor meg kell kezdeni. Ezúton figyelmeztetünk mindenkit, hogy kéziratokat csak este hat óráig fogadunk el. Ellenkező esetben csak a követkéző számban közölhetjük. Szerkesztőség.
— Adományok. A hadifoglyok hazahozatala céljaira Horváth Stefánia egv ezüst karkötőt, Gábor Juliska 10 koronát, Bozsó Sanyika 3 drb. ekü**\' egy koronást, 1 drb két koronás ezüst pénzt, Marol Gyuláné 2 drb ezüst őtkoronást, egy drb három rubeles orosz papírpénzt, Egyed Józsefné 2 drb ezüst őtkoronást adományoztak. Hasonló adományokat szerkesztőségünk elfogad\'és rendeltetési helyére juttat el.
— Haláleset, A halál ezerezer fájóbb, ha fiatalok közül szedi áldozatait. Megrendülve olvassuk a gyászjelentést, hogy Dénes Jenő és Wéber Ida s Böske lányuk, fiukat s testvérüket gyászolják. Dénes István VIII. o. főgimn. tanuló 17 éves korában elhunyt. A mélyen gyászoló család ezutoh értesiti az ismerősöket, hogy szeretett fiuk temetése folyó hó 26-án délután 3 órakor lesz Csányi László.utca 6/a szám alól.
— Szesztilalom. A rendőrkapitányság szigorúan felhívja , a vendéglők, korcsmák, kávéházak, kimérések tulajdonosait és a közönséget az alábbi^ rendeletre: A választási rendelet értelmében tegnap este 6 órától kedd reggelig mindennemű szeszesital kimérése ,szigoruan tilos. Aki ezt a rendeletet magszegi, 15 napi elzárással és 2000 korona . pénzbüntetéssel sujtatik. Azonkívül azonnal előállittatik s a választások tartamára a hatóság őrizetbe veszi s vendéglőjét bezárja. A közönséget azonkívül szigorúan felhívjuk, hogy a választási helyiségbe mindennemű fegyver, bot be-vivése szigorúan tilos. Aki a jelen rendeletet megszegi, a hatóság nyomban letartóztatja.
— Értesítés. Tekintettel a hétfői választásra, a vegyeskar énekpróbája nem hétfőn,; hanem szerdán este tartatik meg a szokásos helyen és időben, miről a t. tagok ezúton tudomást venni szíveskedjenek. Büchler Mór karnágy.
Hogyan kell szavazni a Keresztény Egyesülés párt jelöltjére :
Xárlovics József Kisgazda
Dr. Krátki István Pártonkívüli
Ujváry Géza\' Keresztény Egyesülés +
Hová kell tenni a keresztet.
— V. A. C tánciskolája folyó hó28-án, azaz kedden este 8 órakor a Szarvas-szálló helyiségében tovább folytatódik. A rendezőség.
— A református egyház köréből.
A nagykanizsai református egyházközség január 25-én, délelőtt 11 órakor, az istentisztelet végeztével tartja imaházában (Batthyány-utca 16. sz.) évi rendes közgyij ■ lését, amelyre az elnökség az összes egyház-tagokat tisztelettel meghívja. A köz^yüte tárgyai lesznek: Beszámoló az egyház helyzetéről; a hiv.ek egyházi adójának véglegr.i megállapítása* a kommunizmus alatt történt önkéntes megajánlások alapján; az 191\'>. évi zárószámadás és vagyonmérleg bemutatása s az 1920. évi költségvetés megállapítása. Egyben az elöljáróság kéri az egyháztagokat, hogy egyházi adóikat idő és költségkímélés Céljából egyenesen a lelkészi hivatalban fizessék be.
— Nyilatkozat. Pénteken délután a Keresztény Otthonban tartott nöígyülá, után a kivonult közönség között valaki piros röpcédulákat osztogatott, melynek sem tartalmával, sem hangjával egyet nem értünk. Magyar Asszonyok Nerozeti|Szö.vetségc.
— ,-Bocacclo" a címe annak a remek regényes film színműnek, melyet a „Világ" mozgó fog bemutatni, hétfőn, kedden és szerdán. Rendkívül finom és érdekfeszítő történet cz,- mely a hasoncimü D?kameron-ból van irva s női főszereplője a csodás szépségű Unkeffu Ica. Kinek ez az ujabb kreációja is rendkívüli sikert fog aratni és vele a „Világ"-mozgó ujabb erkölcsi diadalhoz fog jutni. Ezzel a képpel kezdi a j,Világ"-mozgó magyar képeinek sorozatos bemutatóit.
Szavazókőrök beosztása.
í. szavazókcrftlet.
60 --156. és S3 ~l73. házszámok.
Árpád-utca mindkét ÓMal <Í*dőg-ároktól Józseí fí-he:oeg-utig 24-46. és 27-53. házszámok Sikátor-utca mindkét oldala. Garay-utca mindkét oldala. józ*f íóherceg-ut mindkét oldala Mag»ar-utcá:óí j Kln.zsy-utcátg 2—tó. és 1 —SJ. házszámok-
Rákócl-utca északi oldala. Sikátorlutcától Ktni»y-u teáig 1—23. házszámok.
Kloizsyutca nyugati oldala. Rákóci-utcától József ítticzccg-utig 36 —74. számok.
Kült<jl ke k: Herkules téglagyár. Cserfó. Telekuli eniósUk. Vá-góhidi-uti vasúti őrház és hizlalda.
II. keraiet.
Kinizsy-utca keleti oldala. Rákócl-utcátó Józsoí (6 herceg-utig 49—87. házszámok.
• Sugár-ut mindkét oldala, Rákóci-uicától Józseí i<5-herceg.utig 40/a -74-ig és 25/a-S3. házszámok.
Petííl-ut mindkét oldala. Rákóci-utcától végig 48 92. éi -35—99. házszá/nok.
Honvéd-utca nyygati páros oldala. Józaeí Wierccg-ut .mindkét oídala, KüiizsyutMtól Petófi-utca 53-05-fg és 48 114. házszámok. Vörösmarty-utc* mindkét oldala, -^kóci^ica észak\'i oldala Kinizsi-utcától Petőfi-utSa 25-93,\'a házszámok. a
Kültelkek: Stern felnj téglagyára gyeptelep.
III. Szavazó kerület. Magyx-.mca m.nöJíst oldjfi az ördóa-á.\'oca J -51 es 2 a hizszájr.ot.
Sáto\';y.útcn mindkét olda/a Erxsétwí-tér 23. házszámok. K\'flizsy-ulca mindkét oldjlí i Rákóci-utcáig I ci l 3 5 ü házszámok.
Sugárét nyugati Oldali. RikóeUtcáig 2-40. bit-számoer-^ "" •" ^
1920. január
Zalai Közlő
n y
Árpid-utca miadkét oldali, ő.-gög-irok^ J 25/a 2—22 házszámok. Rákőcl-utca déli oldala a Sugár-utig 2—8 házszámok. Arany. JAxiOí\'Utc* mindkét oldala. Rozgonyi-utca mindkét oldala aj Erzsébet-tértől a S-jgír-utig 1-13. és 2 -12. házszámok.
Király-utca északi oldala Erzsébet-térig I 53. ház-f.-irook.
Pö-ut északi oldala Erzsébet-tértől Sugár-utlg i 11. kí;sjímok. Szesiflnomitő gyár.
IV. Szavazó kerület.
Suglr-ut keleti oldala elejétől a Rékóci-utcálg I 23. >,mzámoKi\' \'
Kőlcsoy-utca mindkét osdoh Hunyadi-utca mindkét oldala
Petőfi-utca mir.dkét oldali a Rák-ici- Jtcí.g í» - 33. f • 2 46 házszámok.
Rákőci-utca- déli oldala a Sugár-uttől. Potőfi-utig ;C 66. házszámok.
Honvéd-utca páratlan számú oldala 1 55. há*sz Királyi Pál-u:ca mindkét oldala Atilla-utca északi o!dala 1 59. házszámok Rozgonyi-utca mindkét oldala, Sugár-uttől a Hu--tdy-utcáig 15 29. 14 \' 18. hizjzámok. Deák Ferenc-tér északt oldala 9 15. házszámok. Fő-ut északi oldala * Deák-tértől Eötvos-térij 13 .. bltttUóki
Eőtvös-tér északi oldala ! :3 házszámok. / Huszti Cyörgy-fér
V. Sxaraitó kerület.
Ka:ir.czy-utca kelet! oldala Fó-uttől Zrínyi Miklós. ::i:g nyugati oldala, Fó-uttől a majorig vagyis l •i 2—16. házszámok.
Zrínyi Mífclős-utcj északi oldala a Király.utcától S.échényj-térig l 59. házszámok és déli oldaU a Ki-r.ly.utcától Kaz\'r.czy-utcáig 2 36. házszámok.
Cservgery--.it mindkét oldala. Fő-uttól Zrínyi Miklósáig ! 7. és 2 N. házszámok. Király-útba déli oldjla 2—40. házst4mok E::seöet-tér déli oldala 1 4. házszámok Zirdvutca mindkét oldila. Fő-ut déli oldala 3 24. házszámok. Cea< Fc/eee-iér déli o!d»h l 3. Mzstámok Széc.iényi-tér.
Socskal-utca mindkét oldala. Sícntgyörgyvári-utca 1—3. házszámok. Bajza-utca páratlan oldala.\'Szentgyörgyvári-iitcálől Karház-üteáíg : -15. házszámok. Kórívíz-utci párosszámu oloala. • N Eótvői-tér dél! oldala 23 -34. házszámok. \' \'■Rnnjf malom, 116. sz. Őrház, v
VI. Szavazó kerület.
Kazir.ci-utca páratlan számú oldala Zrinyi-uteától ■ pályaudvarig 9\'.61, házszámok nyugati oldalon majos 115. sz. őrház Rályamesterilak, izraelita temetó. Csányi László-utca mindkét oldal* Csengeri-ut keleti oldala Zrinyl-utcától Véesey-utcáig 4-51. házszámok és nyugati oldali Zrinyi-utcától Haj. íiir.uiig házszámok.
Batthyin\'y-utca "mindkét oldala. Kossuth-téri 1- 15. t$ 22- 26 házszámok.
Cstnyl László-utca\' mindkét oldala.
ZrLiyi Mikláémca déli oldatja 38-házszámok.
Bajza-utca 1—5. és 2-20. házszámok.
Nádor-utca miedkét oldala.
Kisfaludy Sándor-utca mindkét oldala.
Szcmerojutc.a mindkét oldala
Tárház-utca mindkét oldala
Só-utca mindkét oldala.
Hajcsár-utca 1. sz. M:.
VII. Szavazó kerület.
Atilla-utca déli párosszámu oldala. Tc!ekyfutca mindkét oldali. Rizsa-utca mindkét o\'-dala. PettMl-at t —3. házszámok. Eötvös-tér 14 -22. házszámok. Kórház-utca páratlan számú oldala. Kossuth-téri 162--21. sz- házak.
Kültelkek Katonai Fóreállska. Vásárállási major. Felsósíhct ;-»)or. Szabadhegy. Récset állomás, alsöcrdcl erdőslak. Utóiia téglagyár, a budapesti vonalon lokvő 70-70/<-• \'0/V és 71. sz. vasúti őrházak.
VHl,.SxaTa*ó kerület.
Csengery-üt keleti oldala Vécsey-utcátöl végig 53 házszámok.
Cyá.-utca mindkét oldala.
Hsjcsir-ut mindkét oldala 2- -23. és 2 -12: »z.
Külsőségek; Otlivasuti állomás területe. Murakeresztun vajuti •onslon fekvő őrházak.
Stern-íélé ,tiő téglagyár. Király serfőzde. Pálrii-*J • Járvány-kőrház. Hadikórház. Ferenc-major P1JUI) Mezei malom (Potyli).
IX. Szavazó kerület,
■ Orsiig-ut mindkét oldala Templomtértől kilelt M-ISr.. ó, 66 . II2. házszámok.
Ggany-ytca mindkét oldala. Homokkomatomi-utea -rjgati ?4roj oldala.
Templom-tér 5. sz. ház. Szent Plőrtán-tér 17—29. házszámok. Hunyady-tér 12 26. házszámok. Szepetr.eki-utca plratlan oldalv Körmös, utca mindkét oMah Polgár-utca.piros oldaU.
»4rasdl.utca páratlan ó\'.oata. Po^ár-mcttól a §/t 73. házsiámoSt.
, CöVdövériyi erdyshk.
X. Szavazó kerület.
Homokkornáromi-utca xcleü páratlan oída\'i Templom-tér 1-^4. és 5-a-ll. háiszimok.\' Polgár-utca keleti páratlan oldala V*f„di-Ut északi oldala elejétíl a Po^ár-uteái-j \' --27. házszamok.
, oW4la Templom-térig
1—61. és 2 64. házszámok
Szent Rökus-utca mindkét oldala. Ortorony-ntca mindkét oldala. Berekkó: mindkét oldala. Zsigárdi-kőz mindkét oldali. Vágőhid.
XI. Szavazó kerület. 5zepeu>ck«-ui páros oldala. Hunyadi-tér déli oldala I- -II. háuzimok Szent Flórián-tér déli oMaia 5—16. hLtszinok Va/asdl.ut déli oldal K\'lsrác-utcátől Swr.t Flórián-térig 8-66. házszámok-
Krsrác-utca páros oldala. Nagyrác-utca páros oldaU Jakabkuti-utca mindkét oldala. Alsőtemető-utca mindkét olda\'i Fclíótcmető-utca mindkét oldali Pápai-utca mindkét óld*1v Bíjcsai-utca mindkét oldata.
XII. Szavazó kerület Kisrác-ulca keleti páratlan oldata. Vagyrác-utca kelen páratlan oldv.i Narasdi-utcáből 2 6. házszárrjj/ Pivári-utc* mindkét oldaU. Sziget-utca mladkét oldai3 Bába-utca mindkét oldals
Levél a szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerkesztő ur! A Krátky-párt azt az alánlatot tette az Ujváry-párt-nak, hogy ne az ellenjelöltet mocskolja, hanem bizonyítgassa, hogy a saját jelöltje kiváló ember. Hát tisztelt szerkesztő ur, én csak amondó vagyok, nagyon szegény pátt lehet az, amelynek túlságosan kell bizonykodnia a saját jelöltje kiválósága melleit. Az Ujváry-pártban mindenki tudja, hogy Ujváry gerinces, becsületes keresztény ember. Különben elég jellemző, hogy az a „Zala" korteskedik Krátky mellett,
amelyik az Istent még mindig kisbetűvel
............
Azt írják a Zalában, hogy mi mocskoljuk Krátkyékat. Hát ha előttük az igazság mocsok, arról nem tehetünk. Vagy nem igaz, hogy Krátky megbontotta a keresztény \'egységet ? Mások is bontogatták, de még idejekorán visszaléptek, yagy talán hazugság az, hogy.. K^4jky; ;ur,j először keresztény pártirtaKftu azután pártonkívüli letft\'pi
keresztény nemieti pám ? 1 . r..........
szilárdság, ez I Vagy talán az sem igaz/ hogy Krátky tárgyalt a demokratákkor es egy táborban van a zsidókkal ? Azt is szeretnénk nagyon hallani, ha á Krátky ur a becsületszavára kijelentené, hogy nemcsak a Kaszinótól stb. de egyetlen zsidótol sem kapott egy huncut fillért sem választási célokra.
S azt hiszem az sem a mi rossz kereszténységünk ellen bizonyít, ha mi kifogásoljuk az olyan politikát, mely a keresztény vallást mellőzi s csak a keresz-. tépy erkölcsöket fogadja el. Ez igazán ámolyán l^rátlcy-féle csodabogár. Vagy le-\' het-e a zsidóság elleni jogos Küzdelmet felekezeti izgatásnak, avagy talán szelideb-beri\' osztáíyhaVcnak minősíteni? Krátky urnák pedig ez. a felfogása, ezért hirdet türelmes politikát.
Tisztelt szerkesztő ur! Az volt eddig is hibánk, nekünk keresztény magyaroknak, hogy türelmesek voltunk, mint a birkák.
Az elmondottak után azt hiszem, inkább j} Krátky-f>árt tarthatná kötelességének\', "hogy e nagy baklövésektől\' tisztára mossa jelöltjét, mert igy ná^yori tégérizü a politikájának kereszténysége s ezért tömörülnek köréje a zsidók, meg a demokraták. S há a pártonkivüliségre gondolok\', csak nem nyugtat meg az a mosakodás*, amellyel ezt a pártonkivüliséget tiszta színben iparkodnak feltüntetni. Egy Apponyi, Andrássy lehet pártonkívüli, dc másnál ét szerénytelen beképzclése gyanánt tűnhet fel a saját politikai nagyságának, amelynek szűkek rt pattkéretek, még akkor is, amikor a keresztény táb^-ban való tömörülés elsőrangú nemzeti érdek s hazafiúi kötelesség.
Különben a „Zala" január 24-iki számában ezeket írja a nyilttérben: A pártonkívüli programmra Krátky István azért tért rá, mert a Keresztény Nemzeti Eg7e-sülés Pártjának Ujvárv Géza. személyében már jelöltje volt. Igazán köszönjük a Krátky-pártnak ezt az őszinteséget. Végre tehát elismerik, hogy a kereszténységnek már volt jelöltje. Ki tehát az egységbontogató? Kinek a kereszténysége inkább csak cégérc a nagy ambícióknak?
A pártonkivüliség bizony veszedelmet jelent, pláne akkor, amikor a jelölt ur hátamögött nem az egységes keresztény tábor, áll, hanem egy ála vegyeskereskedés.
Hát kéremszépen, ezek az Ujváry-párt „mocskolódásai14. De ezeknek is vége lesz, mert most már a választásoknak kell döntenie, hogy melyik táborba sorakoztak többen, a kereszténység táborába-e, vagy a vegyeskereskedésbe. Kíváncsian várjuk az eredményt.
Fogadja igen tisztelt szerkesztő ur stb.
A Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt elnöksége.
Nyilttér.*
Folyó hó január 24-én kele „Egy harcias család" cikkre vonatkozólag vagyok bátor megkérni b. lapjába közzétenni az esetünk valódiságát. Czimcrmann rendőr, kire előző nap, azaz e hó 2l-én szintén durvaságai miatt panaszt emeltem, hallom 22-én reggel is kiabál a ház előtt, kimegyek s dühöngve rám kiált, a firma táblát rögtön magasabbra tegy£ mert mindjárt a puskámmal levágom. Erre mondottam, csak lassabban, táblám már másfél éve ezen a helyen függ, ha azonban kifogása lenne, tehet jelentést.Szörnyü durvaságokkal (eleseit. Mire feleségem és sógornőm is kijöttek, Czimer- . mann már dühöngeni kezdett s kiabált leütöm valamennyit. Történetesen arra jŐtt a főfelügyelő ur, kinek segítségét kérve elpanaszoltam Czimermann brutalitását. Ki őt utasította, hagyja abba\' tehet jelentést. Főfelügyelő távozása után Czimermann hős* ködött, hogy ő elő állit bennünket. Feleségem erre ott hagyta s bementünk a lakásba. Ijedtem láttuk Brad Jenőék szomszéd biztatva integette a rendőrt, mire. ez benyomult a lakásomba, puskáját lekapva, kiabált most meghaltok mind. Feleségem segítségért kiabált, de a nasy csődület közül csakiíé-meth Eerenc szakv. jött be, kire Czimermann puskát emelt, ki innen, csak attól féltünk, hogy a nagy robusztus ember pus-kájt^tóltal egyikünk meghal. Végre nehezen a szakaszvezető segítségével a dühöngőt kituszkoltuk, de ő újólag benyomult s a puskájával a hasamba vágott, ezt s a család többi sérülését orvosi látlelet bizonyítja. Ezek után már Németh szakaszvezető elvette a puskáját tőle, s a dühöngő rendőrt az udvarból kivezette. Melyek után a tragikus esetről a brutális rendőr ellen az állam-ügvészségnél jelentést tettünk. Ez kérem a valódi tényállás.
Milttnyi Károly
étkezde tulajdonos.
Nyilatkozat.
A dr. Krátky István urnák és a Krátky-párt 100-as bizottságának a „Zalai Hrlap"-ban és a „Zalá"-ban megjelent nyilatkozatára vonatkozólag kijelentjük, hogy sem Krátky urat, sem mást becsületében sérteni nem volt és nem is lehetett szándékunk. Ha tettük és hogy a párthak aiiegyik testület vagy felekezet által áilitőUg nyújtott anyagi támogatásra tett megjegyzésünk minden tárgyi bizonyítékot nélkülöz, miért is ezen meggondolatlan kijelentésünk felett sajnálkozásunkat fejezzük ki és ugy dr. Krátky úrtól, mint pártvczetőségétől bocsánatot kérünk.
_ Turek és társai.
\':líl:ír*. r.cm viliy feíclfsccct
\'920. január 25.
Színház
Vasárnap délután: Svihákok.
este: Katonadolog.
Hctf6: Tessék szellőztetni.
Kedd : Terike.
Szerda : Három a kislány.
Csütörtök: Három a kislány. j
-•" Péntek : Csókbokter. i
Szombat: Csókbokter. j
Vasárnap: Csókbvkter.
Az egri \'városi színházat bét pálvázó közű), a szinűgyi bizottság és a városi :onác.s 1920. május 1-től október 31-ig Heltoi Hugó színigazgatónak adta egyhangúlag.
Dcz*ó Vilmos estélye. Csütörtökön t2rtja estélyél a társulat kedvelt komikusa Dezső Vilmos, ez alkalommal másodszor kerül szinre Schubert gyönyörű fényű operettje „Három a kislány". Dezső Vilmos ezúttal legjobb szerepét játsza Tsöl papát 5 reméljük telt ház fogja honorálni a kedvenc komikus estélyét.
1326-1920.
Hirdetmény.
Január hó 27-én délelőtt 9 órakor lesz átvéve a kitermelőtől az AlsóerdÖben az áterdőlési fatömeg és kiadva a részesedés. Ha valamely fakitermelő nem jelenik meg, része távollétében lesz kiadva.
Január hó 29-án délelőtt 9 órakor eladás alá kerül nyilvános árverésen a nagykanizsai köztemetőben kitermelt ág- és győkérfa.
Január 28-án délelőtt 11 órakor 3 évre haszonbérbe adatik nyilvános árverésen a köztemető melletti Haba féle föld részletekben.
Délután 2 órakor a Sugár-uti Knausz Boldizsár féle 900 ölles beítelck 3 évre haszonbérbe.
Délután fél 3 órakor Vörösmarty-utca 33. sz. 458 négyszögöles Bedenek Juli féle telek 3 évre haszonbérbe.
Délután 3 órakor a Honvéd-laktanya északi felén levő föld 3 évre.
Délután fél 4 órakor a 3. kéresztút melletti föld 3 évre\' haszonbérbe.
Délután 4 órakor a Sipa-dombi 2 K. h. 257 négyszögöles rét 3 évre haszonbérbe.
Nagykanizsán, 1920 :éví január 24.
Polgármester.
Egy használt, de jókarban levő kirakatot redőnnyel együtt vennék. Skopál Antal, Fő-ui 22. emel ex.
Állandó alkalmazást keres két éves földmives iskolát végzett, több évi gyakorlottal bíró, 31 éves, róm. kath. vallású gazdálkodó, ki ugy az irodai mint a küljö és belső munkákban teljes jártassággal bir. Megkereséseket kér Lukács János Zala-merenye, u. p. Garaboncz.
mo\'/,gókép-palota
koxgon.vi-uica K ss.
Péntek, szombat és vasárnap, január 23., 24. és 25-én..
Magyar irodalmi esti
Jókai Mór örökbecsű regénye.
Fehér rózsa.
Napkeléti legendn 6 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnotjokon fél 3, 4, fél 6, 7 és 9 órakor.
Házat, birtokot, szöllőt
megvételre keres
Szigríszt László ingaüaníoigainii és kereskedelmi irodája
NAGYANIZSAN-Zrieyi Miklós-utca 33. %%■ I. emelet.

■Telefon: 285. interurbán.
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T. Zalavármegyei Kirendeltsége (Bazár I. em,)
nagy mennyiségben vesz
tűzifát faszenet
ab v/aggon feladóállomás vagy ab Budapest. Az értékesítést esetleg bizományi alapon is elvállalja\'.
Értesítés.
Énesitem a n. é. hölgyközönséget, hogy a szalmakalapoknak a legdivötos-sabb formára való átvasalását és festését elvállalom. A javítandó kalapokat minél előbb szíveskedjenek hozzám juttatni.
Egyben felhívom a t. hölgyek figyelmét, hogy a tavaszi selyemkalapokat a legolcsóbban és « legkényesebb Ízlésnek is megfelelően készítek, valamint alakításokat is elfogadok.
Szíves pártfogást kérve maradtam teljes tisztelettel
Vincéné, Golub Anna
női-kalap készítő, Csengeri-u. 7.
VI1 1 9 17 hold szántóföld
Kifliin
II || M U V = őszi vetéssel Kanizsától mintegy 2 órányira. — Bővebbet Aczél lgnácz ingatlanforgalmi irodája Fö-ut 8. sz. alatt.
nagy mozgó szinliáz :: Szarvas-szálloda. ::
VILÁG
Szombat és vasárnap, jan. 24. és 25-én
Ferdinánd Bonn a jeles filmművész felléptével!
íz öt ujjnyom
Detcktivdráma 4 felvonásban.
Hétfőn, kedden és .szerdán, január
26., 27. és 2S-án Az első magyar aranysorozat i szenzációja !
Lenkeffi Ica főszereplésével.!
Bocacció
Szerelmi történet egy előéjték és 3 fe!v.
Jön! Dicki kalandjai I. rész.
Ivl-^dJ\'ioK Suxd*!«: iictk\'>m«eokon X V*y«: - í\\ i.nuffiMpokoa S, fel " i> H •
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb :UI árban.
Telefon 195. Iroda: Kinizsy-utca 2 a
Pollák M. Emil
terménynagykercskedő
NAGYKANIZSA.
Munkásleányokat
felvesz a játékgyár, Zárda-utca 5.
gOOQQQQOOQQOOQOöQÖQQQOC!
o 0
0 0 0 0 0 0
8
A layyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalamegyei kirendeltsége Nagykanizsa
Bazá\'-épUlet I. emelet
Távirati cím : „Futnra„ Telefon: 123.
Atapilók : A „HanKys-.Az Omxá-uox Központi Hitelszövetkezet c* a .Magyar Mezőgazdák Szövetkezete.
. . 0 c 0 i I t 1
Az intézet vásárol nagyban: Magvakat, babot, borsót, lencsét, zsirt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, fát, faszenet stb.
Foglalkozni fog azonkívül a megye, gazdaközön-ségenek, de különösen a üzleti összeköttetésben álló gazdáknak mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi cikkekkel stb. való ellátásával.
Lehetőleg mintázott ajánlatokat kér szóban és Írásban vagy telefonon.

.Nvotti.Mc-.r u "j«pti;;»idonoeojs Zalai ée Gyarmati nyomdai mülnpözetéberj.
59-ik évfolyam.
Nagykaoizm, 1920. január 27. Kedd.
kereszteny politikai napilap
Su.Mitlfais ó ki*dkShiv»U!. Pff-ut 13. — 141 ■ Pősxcrkcsztó: Pelclói szerkesztő: Előfizetési árak:
Megjelenik mindi* kora reggel. Dr. HEGEDŐS GYÖRGY BODROGKÖZYZOLTÁN Kríw évre 20* K. Pílévre 102 K. N évre 51 K. Epy hóra 17 K. Egye* uio M> 1
Nagykanizsa
vasárnap délután s már a kora reggeli órák-ban a szokottnál is ünnepiesebb hangulatba burkolózott.
Nagykanizsa képviselőt választ. Amikor a város komoly ünnepi utcáit járjuk, emlékünkbe idéződik a régi képviselőválasztások zajos múltja. Az idők változtak meg, talán u régi szokásokat vertük a padkához ? Avagy talán egy megsanyargatott nemzet Komor ábrázatát mutatja a feketeruhás emberektől hemzsegő városunk ? Igen. Megváltoztak áz idők, az emberek, a komorság mély barázdái Íródtak üde arcunkra.
Hol vannak a régi pántlikás recsegőn robogó falusi kocsik? Hol van az a rettenetes zaj, üvöltés, tülekedés, megvesztegetés ? Etetés, itatás? Ez mind lerongyolódott rólunk. Nem sajnáljuk őket. Nem fáj nekünk, hogy az „általános, titkos, mindenkire kiterjedő választójoggal" akarjuk meg-"si»l$>ozni hazánk roncshalmazát. Nem félünk mi a választóhelyiségek elfüggönyözött fülkéitől. Nem. Huszár Károly miniszterelnök még ar régi\' -békeidőkben megmondotta, nogy ne féljünk tőle, hisz csak nekünk használhat s ime igaza volt.
Nagykanizsa város hazafias lakossága tudatában volt annak a nagy kötelességének" s jogának, hogy most Ő van hivatva arra, hogy olyan embert küldjön a nemzetgyűlésbe, amilyenre szükség van. Az emberek sorfalakat álltak a választási körletek helyiségei előtt. Szinte özönlött a sokaság, hogy egyéni de közös (óhajunkat egyesült erővel dokumentáljuk.
A keresztek, amiket kitettünk, Krisztus keresztjei voltak. S ezek a keresztek meghozzák nekünk a megváltást.
Vasárnap folyamán a szavazók legnagyobb része már leadta céduláját. Hétfőn reggel n)ég.apró vitatkozásoktól volt lármás a választóhelyiségek környéke, de már délfelé egyre gyérebben jelentkoztek a választók. Délután olykor meg-megjelent egy-egy familia spatriarchalisan leadták szavazataikat
Feltűnő módon megelevenedtek azonban a szavazóhelyiségek az esti órákban. Mintha az lett volna a jelszavuk a pártoknak: ha a vége jó, minden jó.
Ugy tudjuk, hogy 9 órakor este zárták le a szavazást s utána az összegezés nagy munkájához fogtak.
Reggelre már mindannyian tudni fogjuk, hogy kimőgött van a legtöbb kanizsai vélemény. Ma még azt rebesgetik, hogy feltétlen pótválasztás lesz. Nem lesz egyik jelöltnek sem abszolút többsége.
Meg kell állapitanunk, hogy Nagykanizsa város lakóssága a legnagyobb komolysággal fogta fel a nehéz órákat. Sehol
semmiféle verekedés, rendzavarás nem volt. Nem is igen tudtuk, hogy képviselőválasztás van, csak a szükségét éreztük, hogy
szavunkkal hozzájáruljunk ahhoz a nagy többséghez, akinek jelszava s munkairánya : keresztény s magyar Magyarországot !
Ujváry Géza szótöbbséget kapott.
Tegnap éjjel fél 12-kor nyilvánvaló lett, hogy abszolút szótöbbséget nem kapott, egyik képviselőjelölt sem. Ujváry Géza szava-zatainak száma 4938, dr. Krátky István: 4045, Kárlovics József pedig 1743.
Ujváry Géza a Ker. Nem. Egyesülés Pártjának jelöltje 425 plusz 1 szavazattal maradt el az abszolút többségtől.
Leadatott összesen 10.726 szavazat, amiből látszik, hogy körul-belöl 1000 szavazó nem szavazott.
Az eredmény hivatalos kihirdetése ma délelőtt fél 10 órakor lesz a Városháza erkélyéről.
Értesülésünk szerint a pót választások már a következő vasárnap megtörténnek.
Ujváry Géza legerősebb szavazókörlctei voltak : a II. 515 szavazattal, a VI. 660 szavazattal, a VII. 665 szavazattal.
Dr. Krátky István legerősebb szavazókörletei: a 111. 882 szavazattal, az V.jfclO szavazattal, a VI. 804 ^ava/attaJ. Dr. Krátky István leggyengébb, szavazókörletei Kis-kanizsán voltak. Kárlovics" Józset messze \' lemaradt: \' ^ -^ ,.. ^
Budapesten és a vidéken.
Friedrich István nagy győzelme.
Budapest, janiíár "26. Az ország első választókerületében a Belvárosban óriási győzelmet aratott Friedrich István hadügyminiszter hatalmas ellenfelén Wekerle Sándoron. Budapesti tudósítónk közli, hogy 5000 szótöbbséggel kapott több ^zavazatot Friedrich Wekerlénél
A Lipótvárosban Sándor Pál választatott meg, mig a XIV. választó-\' kerületben pótválasztás lesz Száva János és Bakonyi Samu között. Ugrón Gábor messze lemaradt.
BudaiXsl. január 26. A 22-ik választás) kerületben a 423, szavazatszedő bizottság működik. Egyik-másikra alig jut . 600 választó, akikkel a bizottság \\—:2 nap alatt végez. 53 ilyen szavazatszedő bizottság befejezte munkáját, a többi bizottság még működik. A választásnak első és második napja a legnagyobb rendben és nyugalomban folyt le és alig érkezett incidensnek a híre.
Budapest, január 24. Érdeklődtünk a választásokra vonatkozólag a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt vezetőségénél, hol a következő felvilágosítást kaptuk: Vidékről még nem érkezett jelentés és igy a választás eredménye nem ismeretes. Budapesten megvan minden remény, a város felekezeti statisztikája dacára, hogy több több. képviselőnk lesz- mint a liberális
pártoknak együttvéve. Egyhángu választás az első és tizenkettedik kerületben a :fnr jelöltünk lett képviselő. A budai 17, 18 19, 20-ik választási kerületekben biztosra vehető a győzelmünk.
A „Magyar Kurir" jelenti: A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja cl volt készülve, hogy a főváros területén kemény közdelme lesz. Eddig megállapítható, hogy az első és huszonkeltedig kerület mandátumain kivül a párt óriási többséggel vezet a 2, 3, 4, 5, 6. 11. 12, 15, 16. 18. 19, 20 is 22-ik kerületben. A többi kerületben is jól áll a párt. A vidéki kerületek egyik-másikából is kedvező jelentések érkeztek. Így Hatvan, Cegléd, Nagykanizsa, Kispest is óriási többséggel vezet. Kispesten Oláh Dániel lett a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának képviselője. Hédcrváry
Zalai Közlöny
1920. január 27/
röggel előre látva biztos bukását visz-szalépett, úgyszintén visszalépett Sümegi Vilmos is a 10-ik választókerület képviselőjelöltje. \'
Budapest, január 26. Az országos vá-lasztások lefolyása még nem bontakozott , ki. Budapestre a vidékről még eddig nem érkeztek be a jelentések, sem a lezárt választásokról. sem a választások kapcsán történt eseményekről. Budapesten mi 49 egyhangú választásról tudunk, melyek a következőkép oszlanak meg a pártok között: 21 kerületben a Keresztény Nemzeti Egyesülés, 17 kerületben a Kisgazda. 2 kerületben a Pártonkivüliek Győztek. A 40 mandátumhoz az ellenjelöltek visszalépése folytán 9 egyhangú választás csatlakozott.
Memorandum a katonai kérdésekről.
Budapest, jan. 26, A M. T. 1. jelenti: A magyar békefeltételeknek katonai rendelkezései épp oly kevéssé elfogadhatók, mint az entente többi kivánságai. Magyarország katonai képviselői Neuilfyben, báró Lang alezredes, Ottrubay őrnagy és Kőnek sorhajókapitány, mint .értesülünk a napokban az entente mcghatalmazottainak át is nyújtottak egy memorandumot, amely a katonai feltételek tarthatatlanságát kimutatja. Az entente által engedélyezett 35.000 főnyi hadsereg létszáma az adott külső és belső viszonyok között semmiképen sem biztosíthatja a belső rendet, az ország határainak a bolsevizmussal szemben való megvédését és az ententeval szemben vállalandó kötelezettségeknek teljesítését. A katonai szolgálatot \'Magyarországon eddig is hazafias kötelezettségének tekintette mindenki és a jövőben sem lehet kenyérkereső pálya. Pénzügyi szempontból sr zsoldos hadsereg olyan luxus, aftlelyet koldussá tett országunk nem engedhet meg magának. A memorandum kifejti továbbá, hogy mekkora erőre volna szükségünk, hogyha a bolsevizmustól megkímélt Németország hadseregében a tisztek az egész haderőnek négy százalékát alkotják, akkor a fegyelem biztositáss okából Magyarország is méltányosan nagyobb tiszti arányszámot követelhet. Ha a Duna Magyarországnak az életereje, a dunai forgalom biztonságát csak egy dunai flottilla garantálhatja, amely nemzetközi folyam rendőri szolgálatot teljesítene. Magyarprszágnak van Európában aránylag a legkisebb csendőrsége. Képtelen dobg tehát, hogy a kommunizmus által sújtott országunkban a csendőrségnek ma is csak akkora létszáma legyen, mint volt 1913-ban. A memorandum szerkesztői hangsúlyozzák, hogy Magyarország sohasem folytatott imperialisztikus politikát és nem is törekszik arra. A győztes hatalmakon múlik, hogy a megélhetés és a konszolidálódás feltételeit minden tekintetben megkapjuk.
A békebizottság követései.
Budapest, január 26. Illetékes helyről közlik velünk, hogy a magyar békebízottság politikai jogi csoportja jegyzékeket készit és három irányban akarja az elszakadó magyarság érdekeit megvédeni Először követeli az elszakadó területeken élő nemzeti kisebbségek jogainak intézménye megvédését. Másodszor az elszakadó
országrészekkel való szabad forgalmat. Harmapszor a népszavazás elrendelését a megszállott területeken.
A nemzetgyűlés összeillése.
Budapest, jan. 26. A kormány a nemzetgyűlés összeülésének napját 1920. febr. 16-ra állapította n cg. A nemzetgyűlés tagjai 8 napon belül kötelesek megbizó levelüket a korelnöknek bemutatni, melynek elmulasztása esetén az 1876-ik 39-ik törvénycikk rendelkezéseit kell alkalmazni.
Járvány.
Napok óta az a rettenetes, ijesztő hír járja be az országot, hogy A felvidéken és Lengyelországban kérlelhetetlenül szedi álnozataínak ezreit a hirtelen, óriási arányokban feltűnt járvány. Amikor ezeket a híreket olvastuk, először felületesen elfutottunk felettük. Majd amikor a számok soha nem hallott megbetegedésekről s halálesetekről adtak hírt, megdöbbentünk s ma az egész ország tekintete észak felé fordul, hogy vájjon megkiméli-e szerencsétlen -hazánkat a fekete kaszás, ettől a háború borzalmainál is jobban pusztító döghaláltól. Budapesten a spanyolnátha már napok óta állandó munkában tartja a hullaszállító .kocsikat. A Dunántul mindenütt fellépett ez az átkos nyavalya s orvosi megállapítások szerint az eddigieknél sokkal súlyosabb lefolyásúak. Mi \'nem akarjuk a halált falra festeni, nem akarjuk az amúgy is a pattanásig feszült idegeket a felelemmel remegtetni. Nincs szándékunkban vaklármát csapni,, de felhivjuk a hatóságok figyelmét, hogy ne nézzék,, tétlenül a felénk gomolygó *Jészaki nyavalyát. Ne akkor kapkddjanak fühöz-fához, amikor soraink esetleg halomra hullanak ki
A járványnak fő oka, amint az orvosi szakvélemények mondják, a nagyon rossz táplálkozás s a hideg lakások. Felhivjuk a hatóságok figyelmét, tegyen meg mindent, hogy a szegényebb néposztály, a munkásság s a középosztály is jusson elegendő és jó táplálékhoz, jtwson tüzelőanyaghoz, mert sok lakás amelyikben még ezen a télen nem lobogott a kályha tüze. Felhivjuk a hatóságok figyelmét, hogy a ragályos betegségeit elleni oltást mielőbb hivatalosan rendelje cl s azt foganatosítsa. A közönség figyelmét fel kell hivni arra a } nagy veszedelemre, hogy milyen rettenetes csapás lenne szerencsétlen hazánkra, ha az amúgy is ezer bajjal küzdő hazánkra ez az ujabb Istencsapás is rázuhan. Adjunk orvosi szakvélemények által elóirt tanácsokat (röpcédulákon, újságcikkekben, plakátokon,) hogy mikép\' védekezzék a betegségekre oly nagyon inklináló közönség. Előadások tartása szükséges, melyen a tisztálkodásba különösen felhívandó a figyelem.
Amikor itt ezeket jóval előbb, a bajt megelőzendő szükségesnek tartjuk megirni, ismételjük, hogy senkit sem akarunk megfélemlíteni. Feketchimlős és spőnyoljárvá-nyos megbetegedések már városunkban is felütötték a fejüket. Jaj nekünk, ha aitós-tól ront ránk a nyavalya s összetett kezekkel kell néznünk, mikép buknak ki közülünk holtan a legjobbjaink.
— Egyetmást a gyűjtésekről. Vasárnap, a választások első napján teljes erővel indult meg a gyűjtés az Oroszországban sínylődő bajtársaink javára. Áz igen szép eredményekkel kecsegtető akcióna:-: fáradhatatlan harcosa Szekeres Ilonka, aki a város fiatal leányai küzül egy igen agilis gárdát vett magaköré, akik ügyes frjssesé-gükkel hamar megtöltették perselyeiket. A választási helyiségeknél gyüjtőivek szolgáltatták a némes akciót, amelyeket Reischer Gyula főhadnagy, katonai járásparancsnok szervezett meg. Ez az akció az egéSz járásban megindult s tudomásunk szerint Gyömörey István főszolgabiró különösen-ben is felhívta a körjegyzőségek figyelmén rá. A vasárnapi helybeli gyűjtések eredményét 20,000 K-ra teszik. Bár ez az ősz. szeg is még nagyon kis szám sikeres akció megindítására (20,000 koronával körülbelül egy foglyot hozhatunk haza), mégis őrömmel vesszük tudomásul, hogy széles rétegekben is érzik már, hogy segítenünk kell. Amikor ezeket megállapítjuk, azt is hozzá kell tennünk, hogy a gyűjtések annál az osztálynál találtatnak leginkább visszhangra,amelyik ma az élet nehézségeivel legjobban küzd. Amikor szerkesztőségünket 10—20 koronás adományokkal keresik fel, köszönettel vesszük s átérezzük ezeknek a szegényebb embereknek a jó-szivét. Megállapítjuk azonban, hogy mái városokban (Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár, Keszthely) a wertheimkasszak is megnyílnak s a gyüjtőiveken nemcsak 2K jegyzések vannak. Uraim! Ez nem pumpa-iisl A vidéki polgárság tulipánosládája, a városi tehetősebbek mertheimkasszájának zárjában kelt először megfordulni a kulcsnak, meri ott \'van a pénz, amelyen véreinket haza kell hozni. Ti gyüjtöives leányok, ne a rongyos-, kopottruhás hivatalnokok, munkások garasait, hanem a pénzemberek százasait kérjétek, követeljétek!
— Derfkhangverocay. A nagykanizsai kath. főgimnázium ifjúsága febr. 4-én tartja meg szokásos, tánccal összekötött\' hangversenyét á Polgár-Egylet összes termeiben, esti 7 órai kezdettel. Minthogy meghívók kibocsájtva nem lesznek, a rendezőség ezúton hívja meg az érdeklődőket. Helyárak: földszint I.—IX. sor 25 K, X.-XVI. sor 20 K, páholy I.—IV. sz. 200 K, V.-IX. sz. 100 K. Belépőjegy 5 K. Jegyek Mair József könyvkereskedésében válthatók. Műsort a napokban ad a rendezőség-Értesülésünk szerint a városban nagy az érdeklődés a koncert iránt.
— Adomáaw, Nith, Norbert nyugalmazott városi plébános a hadifoglyok hazahozatala céljaira 10 koronát adományozott. Hasonló adományokat szerkesztőségünk elfogad, hirlapilag nyugtáz s rendeltetési helyere juttat.
Tisztelettel értesítem mélyen tisztelt vendégeimet, hogy éttermemben ma és ezután minden nap Horváth Jozao zenekara hangversenyez.
Szíves pártfogást kér
Kiss Ernő
„Korona" szállodás
1920. január 27. (
— A nagykanizsai Ipartestület
az elaggot iparosok menháza javára e hó •> 51-én este 8 órai kezdettel, a " következő műsorral hangverseny* rendez. I. Az ipart ábrázoló allegorikus kép. Prológ. Irta Neu-s\'rdler Jenő ipartestöleti jegyző, szavalja Mathea Mici. II. Felolvasas. A magyar ipar múltja, jelene és jövője. Tartja Pfeiffer Elek tanár. III. „Falu végén" Petőfitől,, énekre alkalmazta Arany János. Énekli az ipartestületi dalárda. IV. a) Sterneck : „Alom és valóság" (korkép); b) Popper: „Dediace" (korkép); c) Sterneck.- „Paraszt-lakodalom" cellón előadja Stjfneck Zsigmond zenetanár, zongorán kiséri Jaeger Istvánné. V. Spanyol-tánc. Lejtik Czocek Istvánné és Szabó Pista. Zongorán kíséri ifj. Mathea Károly. VI. „Jánosbogárka". LincketŐl. Előadja az ipartestületi dalárda vegyeskara, zongorán kíséri Ketting Ferenc polg. isk. tanár. VII. a) Bethoven. „Bucsu a zongorától"; Bethoven. b) „Búcsú a világtól" cellón előadja Sterneck Zsigmond zenetanár, ■ zongorán kiséri Jaeger Istvánné. VIII. „Borús az ég" Rieger György-2öl. Előadja az ipartestületi dalárda, nz cnckszámokat Büchler Mór karnagy ve-?ényli. E nagy nagy körültekintéssel összeállított műsor, mely sorompóba állította károsunk irodalmi és művészeti tekintélyeit, ri.ár előre garantálja az est erkölcsi és anyagi sikerét és miután a jegyek legnagyobb része már előjegyzésben kelt el, .^ánlatos, hogy a még meglevő csekély->-zámu jegekről a közönség idejében gondoskodjék. Amennyiben valaki, főleg az iparosok közül bármily tévedés folytán r-.eghivót nem kapott és erre igényt tart, >riveskedíék ezt az ipartestület hív. helyiségében bejelenteni.
— A katonai parancsnokság a ógtönitélő eljárást a szombathelyi katonai körletparancsnokságnak alárendelt összes jremélyekre a kbp. 435. §§-aiban felsorolt alábbi bűncselekmények miatt kihirdeti; és pedig; Gyilkosság, rablás, gyújtogatás, idegen tulajdonnak gonoszságból elkövetett nyilvános erőszakoskodás bűntetteire nézve. A feltörölt büntettek elkövetésétől mindenki xiváltképen óvakodjék és fentnevezett ka-\'.onai személyek, ha a felsorolt büncselek-:íiéuyeket elkövetik, rögtönitélő eljárás alá kerülnek és kötél általi halálíal bönhődnek. Ez a parancs 1920. január 20-án lép hatályban. Megyjegyezzük, hogy a kbt. 434. í-ához képest a lázadás, szökés és esküvel
ogadott katonai szolgálat kötelesség megszegésére való csábítás, vagy segélynyújtás, besúgás, fosztogatás bűncselekményeire vonatkozólag mult év október hó 4-én ki-Hirdetett rögtöni bíróság eljárás továbbra is érvényben marad.
~ A Nagykanizsai Tárházak részvénytársaság e hó 24-én tartotta 1918/1919. üzletévi közgyűlését ujnépi Klek Ernő elnöklete mellett. A választásra merült Schwartz Gusztáv, Forbát Artúr igazgatósági tagok ujabban 3 évre. Vizlend-vay Sándor pedig, mint uj igaztósági tag «gy évre, Reinitz József, Knortzer György cs Eperjesy Gábor urak pedig, r^int fdü-gyelőbizottsági tagok egy évre uíból megválasztattak. Az osztalék 12 koronában állapíttatott meg, mely a mai naptól kezdve a Nagykanizsai Bankegyesület r.-t.-nál kivettetik, hol is a régi szelvény-utalványok bevonása ellen az uj szelvényivek kiadatnak.
— A „Move44 értesiti az érdekelteket, tegnap érkezett s ma már árusítják
üzlethelyiségében (Frigyes-laktanya) kitűnő minőségű sajtot és teavajat. Tekintettel a nagy keresletre, értesítjük a „Move" tagjait, °ogy bevásárlásait idejében eszközölje.
— VAC tánciskolája ma este 8 órakor-a wzavas" helyiségében tovább folytatódik.
\' a Rendezőség.
Zalai Közlőny
— A M. Szövetkezeti K. Áruforgalmi R. T.-a elhatározta, nehogy egy talpalatnyi föld is esetleg kihasználatlanul maradjon, amennyiben akad pénzszorultságban levő gazda, a „Zöld-hitel" néven ismeretes terméselőlegek folyósítását kérje. Ezirányu kérelmek a Zalavármegyei Kirendeltséghez Nagykanizsa, Bazár I. em. Telefonszám: 123, sürgönyeim : „Futura" cimzendők.
— Hadifoglyaink hazahozatalára e .,Jjétcn befolyt adományok: Pikó András 2
K, Biffl Ferencné 20 K, td. Mestery Ferencné 20 K, Salba István 4 K, Kosek Ferencné 20 K, Faics Lajos 50 K, Frencsics Józscfné 20 K. Érték tárgyak: N. N. 1 drb. ezüst kávés kanál, 1 drb. törők ezüst pénz, Egry Kálmán 1 drb. papir 10 rubeles, Egry Margit 1 drb. 2 lei, 2 drbr ezüst 1 koronás, Egry Gizi 5 drb. ezüst 1 koronás. N. N. 1 drb. ezüst 1 -s rubel, Perleky Józscfné 4 drb. ezüst 5 koronás.
~ Hazája szétdarabolása miatt a halálba. Megdöbbentő hír érkezett a fŐ-vezérséghez HajmáskérrŐl. A hajmáskéri laktanyában .katonáinknak felolvasták a kegyetlen békefeltételeket. Dunántul kemény fiai a gledában megilletődött lélekkel hallgatták a szép Magyarország koporsóba tételéről szóló gyászjelentést. Megdobog a i szive a mundér alatt Horváth József közkatonának, aki egyszeriben papírt kerít s levélben búcsúzik el falujától s szive szeretteitől, azután főbelövi magát. Megtakarított 1600 koronát a nemzeti hadsereg céljaira adományozta.
— Cukor-be hozatalunk nem tud megindulni, pedig a cukorínség már olyan nagy, hogy annál csak a liszt- és zsir-hiány lehet nyomasztóbb. Mint közöltük, a pénzügyminisztérium előzetes szerződést kötött egy budapesti importőr-céggel 400Q tonna perui náacukorr^, amely akkor útban volt Trieszt felé. Közben a cukor a kikötőbe érkezett, a pénzügyminisztérium azonban az ügyletet véglegesen nem kötött e meg, a megállapított előleget nem fizette le, de az eladót kötelezettsége alól nem mentette föl, ugy hogy ennek a tételnek a sorsa a levegőben lóg, pedig ez már magában nagy mértékben enyhítette volna a cukorhiányt. Most ujabban — mint értesülünk — a pénzügyminisztérium más irányban próbálkozik. Tizenhat cégnek adott engedélyt cukor behozatalára azzal a kikötéssel, hogy az importált mennyiség felét tartoznak a közfogyasztás céljaira maximális áron átengedni,
— esefleg azonban a pénzügyminisztérium megelégszik a behozott kvantum egyharmadával — a többit pedig az importőrök szabadon hozhatják forgalomba, azzal a kor-Htozással, hogy az aktaszerüleg (eredeti számlákkal, fuvarlevelekkel stb.) igazolt áron fölül 12%-nál nagyobb hasznot számitaniok nem szabad. Persze, hogy ilyen lehetetlen feltételek mellett cukorimport továbbra sem lesz. Mindenekelőtt az importált mennyiségek egyharmadának a közfogyasztás céljaira áron alul valő lekötése (a fele meny-nyiségről nem beszélünk, mert az ugy sem komoly) nagy mértékben megdrágítja a szabadforgalomba kerülő cukrot, pláne ha az importőr hasznát is limitálni akarják lV^ban akkor, amikor a valuta árfolyamában állhat be egyik napról a másikra ekkorra, vagy talán még nagyobb külömbség arról nem is szólván, hogy az importnál manapság majdnem kivétel nélkül vannak olyan
— még pedig jelentékeny mellékköltségek, amelyeket okmányokkal igazolni" nem lehet. Ha ehelyett a pénzügyminisztérium megelégszik azzal, hogy a közfogyasztás céljaira a behozott tételeknek 5—10%-át veszi maximális áron igénybe, a többi árura nézve pedig egészen szabad forgalmat engedélyez, annyi cukor jön majd be, amennyit a fogyasztás föl tud venni, és, arról, hogy ne legyen túlságosan drága; hogy egyesek ne vehessenek rajta aránytalan hasznot-, a legmegbízhatóbban a szabad verseny tesz.
3
Sáinhaz
Kedd \' Teriké.
Szerda: Három a kislány.
Csütörtök: Három a kislány.
Péntek: Csókbakter.
Szombat: Csókbakter,
Vasárnap: Csókbakter. .
Színház. Ismét tolongás a színházi pénztárnál, tegnap igen sokan kénytdenek voltak jegy nélkül távozni. Értesítjük a közönséget, ugy a Heltaíék estélyére. mely kedden lesz és a Terike kerül színre,.ugy a szerdai estélyre, mely a közkedvelt Bogár Gizi estélyc lesz a Három a kislány kerül színre. Mint az előjelek a színházi pénztárnál mutatják, zsúfolt házuk lesz e héten minden este a színházban. Tessék előre jegyet váltani I — Próbateremben nagyba folyik a munka a "Csókbakter" cimü operet-ből, mdy tele van csupa sláger, ének és tánc számmal, melyhez a táncot H. Zombory Ilonka komponálta.
Szerkesztői üzenetek.
Tolcsvai. Verse bár aktuális s a hazaszeretet lángja lobog soraiban, mégis arra kérjük", próbálja inkább prózában kifejezni gondolatait. Írni, irni, írni 1 De vigyázzunk, hogy az értékes is legyen. A zsidó irodalmat sem lehet ugy letörni, hogy cédulákat ragasztunk ki: „Zsidó újság ne olvasd l" Ezzel csak a figyelmet hívjuk még jobban fel rájuk. írjunk jobbat s akkor senki sem olvassa a zsidó sajtótermékdt. Persze, máról holnapra ez sem megy. Sajnos, nekünk, ha nem is az abc-én, de közd hozzá kdl kezdeni. írjon, de prózát 1 Szívesen vesszük.
~Nyilttér/)
Nyilatkozat.
/A „Zalai Közlöny" január 24-iki számában közli a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt bizalmi térfiai névsorát, amelyben az én nevem is szerepel. Kijelentem, hogy az ott megnevezett Mátyás István nem éo voltam, hanem apám, id. Mátyás István.
Ifj. Mátyás István.
\') B rovatban koivlfckírt nem vállal íolctóicget íx szerkesztőség.
S&T Bélyegzők 1
gummiból és ércből, dátum és ^JOt zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések: Betű, mo-nogramm, cim*?., arany, ezüst jggaBk és elefántcsontba. Bőrtárcákra, ^SgjSV arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzleti - ElsŐ beszerzési forrás! ———
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme • 233 Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
\'IC Kérem a cimre ügyelni t
Eladó egy teljesen uj
isertésól
Rákóczy-u. 63. sz, alatt
Egy használt, de jókarban levő kirakatot redőnnyel együtt vennék. Skopál Antal, Fő-ut 22. cmelei.
Állandó alkalmazást keres két éves földmives iskolát végzett, tőbb évi gyakorlattal biró, 31 éves, róm. kath. vallású gazdálkodó, ki ugy az irodai mint a külső és belső munkákban teljes jártassággal bir. Megkereséseket kér Lukács János Zala-mercnye, u. p. Garaboncz.
f 17 hold szántóföld és 3 hold rét egv-tagban, 5 hold = őszi vetéssel
KanizSatól mintegy 2 órányira. — Bővebbet Aczél Ignócz ingatlanforgalmi irodája Fő-ut 8. sz. alatt.
Eladó
• "-4.it ___
Értesítés.
Érteaitem 3 n. t. hSIgykőzönséget, hogy a szalmakalapoknak a legdivatos-sabb formára való átvosalásál ís festését elvállalom. A javítandó kalapokat minél előbb szíveskedjenek-.hozzám juttatni.
Egyben felhivom a t. hölgyek figyelmét. hogy a tavaszi sclyemkalapokat a legolcsóbban és a legkényesebb Ízlésnek is megfelelően készitek, valamint alakításokat is elfogadok.
Szives pártfogást kérve maradtam teljes tisztelettel
Vincéné, Golub Annit
női-kalap készítő, Csengeri-u. 7.
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, Ifjúsági könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében. 392 Kölcsön könyvtár!
Vásárolok nagymennyiségű takarmányféléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb :$lt— árban.
Telefon 195. Iroda: Kinizay-utca 2, a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
URANIA
mozgókép-palota
Rozgonyl\'Utca 4. »x.
Hétfő és kedd, január 26., 27. a budapesti Uránia slágere! &
A tigris.
Kulturdráma 5 felvonásban. Főszereplő: Olaf Fons. Azonkívül: Prof. Nick Paccer I. kalandja.
Hajmcresztődetcktivmóka. Paue karrikat.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél 3, 4, fél 6, 7 és 9\'órakor.
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi RT.
Zalamegyei kirendeltsége Nagykanizsa
0 0 0
Bazár-épület I. emelet
Távirati cim: „Futuxa„ Telefoni 123.
Alapítók : A „Hangya", Az Országos Köipontt Hltcl.xö vetkezet e» a Magyar Mcxőgaxdák Sxóv.t-y kcictc.
Az intézet vásárol nagyban: Magvakat, babot, borsót, lencsét, zsírt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, fát, faszenet stb.
Foglalkozni íog azonkívül -a megye gazdaközönségének, de különösen a vele üzleti összeköttetésben álló gazdáknak mezőgazdasági géf ekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és^Jcülföldi cikkekkel stb. való ellátásával.
Lehetőleg mintázott ajánlatokat kér szóban és Írásban vagy telefonon-
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valódi francia
mosószappan
kapható
Teutscb drogériában
Kilója 54 korona
Dunántuli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
Te!«Ion :
59.
.Tr«a*4«aublAu .VagykAMlaift
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyi®égben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- es sertéseket
tojást
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Felhozatal! Egyesülés Zala- és Somogymegyei kirendeltsége
Értesítés.v
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam s azt a mai kornak meg-felelöleg berendeztem, fctelekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
3«s-i» Stojanovitfi Lambertné.
VILÁG
nagy mozgó színház :: Szarvas-szálloda. ::
Hétfőn, kedden és szerdán, január
26., 27. és 28-án Az első magyar aranysoroxat szenzációja I
Lenkeffi Ica főszereplésével.
Bocacció
Szerelmi történet egy elöéjték és 3 felv.
£Üídvíok kctJtlo: Hctköxnipokcn $ tJ< Cttlo: Vtsif i% 0nc<pQ4poJ«>ft J, 5, fél 7 « * óttko:
}0OOOt
Értesítés!
n. é. közönség szives tu-I domására hozom, hogy Kinizsy- | ! utca 25. szám alatt, a volt Kohn-féle fatelepet megvettem. Telepemen állandóan kaphatók elsőrendű hasáb-, dorong- és vágottfa minden mennyiségben. Azonkívül elvállalok háznál való tűzifa felfűré-| szelését, aprítását géppel; Szivei párifogást kér tisztelettel
Pléh Lajos
Kinizsy-u. 25. — Telefon 371.
T99993OOt
Nyomatott o leptulajdooooo. Zalai ít Gyarmati nyomdai míitnt<Siet<Sb<tn.
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, IS20. január 28. Szerda.
22. szám.
kereszteny politikai napilap
f.:«j*£Mtós«tt és kiadóhívaUl: P6-ut 13.
___|oi«<-urt>«P>te1eíoa J»S. -
Megjelenik mindig kora reggel.
Főszerkesztő:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Hclclői szerkesztő:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
F.scm évre 204 K. Félévre 102 K. Negyedévre 51 K. Egy fcor» 17 K. £gy»s szám 80 f.
Iitán.
Győrött a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja. Uj kormány alakításról beszélnek. •— Friedrich István lenne a kormány elnök.
Budapest, január 27. Tul vagyunk a választási küzdelmeken. A fővárősi eredmények ismeretesek, a vidéki választási térképek is miiid élesebb körvonalban * kezdenek kibontakozni. Ugy Pesten, mint vidéken. az első általános titkos választások a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának nagy ilöntő győzelmével végződött. Ma ugy látszik, hogy. a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja vidéken körülbelül kétannyi szavazathoz jut, mint a Kisgazda párt. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjában uralkodó nézet szerint az uj kormányban sem a Nemzeti Demokrata párlnak, sem a Kisgazda pártnak, sem a Függetlenségi és 48-as pártnak nem kell részt vennie, hanem egyedül uz\\uj nemzetgyűlés többségéből kell kormányt ildkilani. A párt túlnyomó többsége azon í> véleményen van, hogy "a kormányt teljes egészében ujjáí keU alakítani és pedig nemcsak a szaktárcáknak kc|i más kézbe ke-\'ülni, hanem elsősorban a miniszterelnökségnek is. Amilyen alkalmasnak bizonyult ugyanis a pártban, uralkodó vélemény szer-rint Huszár Károly egyezkedő, koncentrációs politikai;vezetése, éppen ezirányu működése teszi ^ehetetlenné, hogy a most teljesei). és minden vonalon érvényesülni akaró uj kurzust tovább vezesse. Most azonban a párt a nemzetgyűlésben tényleg vezető többségi párttá .lesz, a vezetők véleménye szerint £ kormányelnökséget annak kell átvenni, .okit voltaképpen ^ párt tényleg vezérének tekint. Ezek szerint az uj kormány élére Friedrich litvánt akarják állitani. Tekintettel azonban arra, hogy az Ő személye esetleg a béketárgyalások s az an-lanttal való jóviszóny szempontjából, aggályos, a párt egyes tagjai. Haller Istvánban látják a jövő miniszterelnökét. Az uj kormányról már kész liszták forognak bizalmas megbeszélésekben a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának vezetői körében^- Eszerint Huszár Károllyal együtt t.ávoznék Beniczky Ödön belügyminiszter is. akinek helyére vagy Haller István, vagy Klebersberg Kunó gróf kerülne. Szó van Somsiseh gróf külügyminiszter távozásáról is, akit Pékár Gyula váltana föl. Amennyi ben Friedrich István miniszterelnök lenne, a hadügyi tárcára Schnetzer Ferencet,. v«gy Soós Károlyt emlegetik. Az igazság "gyí tárcát Bárczytól Zoltán Béla, l\'riedrich kormány volt igazságügyminisz-tere yenné át újra, a népjóléti miniszter pedig Hegyeshalmi Lajos lenne. Beszélnek rőla, hogy a vallás és közoktatásügyi tár cát esetleg kettéválasztják. Ez esetben
vallásügyit vagy Hujzár Károly, vagy Haller, a közoktatásügyit Pékár Gyula kapná. Rubiriek Gyulát-.a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja szivesen látja továbbra is. A főldmivel^sügyi minisztérium tervezett megszűntetése, is hozzájárul. A Kisgazdapárt esetleges kettéválasztását sem tartják lehetetlennek. Nyilt kérdés egyelőre Ker. Egy. Pártjában\'-is, hogy a kormány általuk követelt- átalakítása mikor menjen végbe. Vannak, akik megakarják várni a nemzetgyűlés megnyitását, hogy a kormány ott adja át a hatalmat. Mások szerint azonban erre nincs szükség, mert a nemzetgyűlési választások eredményének tudatában a párt magában is keresztül viheti és jogosult a más párti\' miniszterelnöktől, azaz minisztertől a lemondást ki-követéi nj^A, kor m natóozt: az-jitaUkitd--sát akkor is csak ideiglenesnek lehet tekinteni, mert a végleges helyzet csak akkor alakul ki, amikor a tiszántúli kerületek is megválasztották a nemzetgyűlési tagokat.
ífözcl 80 kerületről van szó, ezidő szerint, azonban nem biztos, hogy ezekben a Kisgazda-párt kap többséget. Bizonyos az, hogy e. kerületek választása majd a kormányzat végső kialakulására döntő be\'olyást fog gyakorolni.
Budapest, január 27. • Rubinek Gyula fóldmiyelésügyi miniszter a választások eddigi nyilvánosságra került, ^eredményéről egy újságíró előtt a követkeifiképpen nyilatkozott!
. A beérkezett jelentések szerint, eddig olyan területeket szereztünk1 meg, melyekre nem számítottunk. Egy olyan területet pedig, amelyben győznünk kellett volna, elvesztettük. Összesen 71 választókerületre számitottunk, amikhez ilyenformán 4 ujabb kerületet nyertünk és egyet elvesztettünk. A Kisgazdapárt erőviszonya akkor fog kidomborodni, ha a románok által megszállott területek fölszabadulnak és ott is megtörténnek a nemzetgyűlési választások. Ezek a-területek kizárólag gazda-területeknek tekinthetők, hiszen ott város alig van. Legújabb értesülésünk az, hogy a románok csak március elején vonulnak ki ezekről a területekről. A nemzetgyű-
lésig a kabinet összetétele változatlan mararf, de azután továbbra is koalíciós kormányra lehet ^számítani. .
A M. T. 1. jelenti: A nemzetgyűlési választások eredménye kedden este 8 óráig beérkezett hirek szerint a kővetkező: Ker, Nemz. E. Pártja 52, kisgazda 39, demokrata 4, pártonkívüli 2, pótválasztásokra kerül a sor 11 kerületben. Összesen 106.
József főherceget akarják kormányzónak.
Budapest, január 27. -A magyar királyság pártjának vezérlő bizottsága január 27-iki ülésén kimondotta, hogy az államforma kérdésének meg-
oldMán^idei^LMes.-.*^?^^
lasztásának szükségét látja nagyon sürgősnek. Erre a méltóságra, kormányzó minőségben József főherceg személyét látja legmegfelelőbbnek. A magyar királyság pártja óhajáról küldöttségileg értesítette a főherceget, Huszár Károly miniszterelnököt, a nemzetgyűlés korelnökét (valószínű Apponyi Albertet) és a fővezért.
Apponyi nyilatkozata. ,
Budapest, január TI. Apponyi Albert grófot felkérték nyilatkozattételre a jelen-Wcgi pártállásokat illetőleg. Apponyi Albert\' gróf ezeket mondotta: Erre vonatkozólag nem nyilatkozhatom. A jelenlegi pozícióm nem engedi meg, hogy bármiféle kijelentést is tegyek. Nagyon természetes azonban, hogy a jövő választásoknál a magyar politikai élet főbb embereinek is teret kell nyújtani.
Katonai lázadás Moszkvában.
Stokholm, január 27. Hel^ingfors-ból jelentik: Oroszországból érkező hirek szerint a moszkvai helyőrségben a vöröscsapatok között lázadás tört ki. .
Paris, január 27. Moszkvában katonai lázadás tört ki.
Vajda-Vojvocta nyilatkozata.
Paris, január 27. Vajda-Vojvoda oláh miniszterelnök a „Matin" tudósítója előtt a következő nyilatkozatott tette : Felhivom a békekonferencia figyelmét a magyarok erős küzdelmére, amely nagyon veszélyezteti ha-\' zánk biztonságát. A magyarok erősen dot-
Zalai Kozióny
1920.. január 2S.
goznak ellenünk. A határvidékeken egy nagyon jelentékeny összeesküvést fedeztünk fel. A magyarok bujtogatnak Ellenünk s valóság os titkos hadsereget szerveztek meg, ansíy minden pillanatban kész volt arra, hogy Rom ánia ellen a magyarok támadását tá nógassa s a legmesszebbmenőleg segitse. Kérni fogom a békekonferenciát, hogy a m igya rokat szigorúan intse le, mert ők még mindig a régi Magyarországról szeretnek beszélni s nyíltan hirdetik, hogy a legfelsőbb tanács által nekik átnyújtott békefeltételeket nem fogják aláirni. A magyarok erősen biznak abban, hogy az oroszországi bolse-viki győzelmek megrendítenek minket. Nem gondolják meg azt, hogy Romániában sosem lehet jó talaja a bolsevizmusnak.
A Kúria nem adott kegyelmet Számuelíyéknek.
Budapest, január 27. Dr. Steugcr Antii kir iai biró tanácsával ma délben kivonult a Margit-köruti fogház helyiségébe és ott zárt ülésben kihirdette a Kúria határozatát Számuelly László, Pergovác Károly, Szabö József, halálra ítéltek kegyelmi ügyében. A Kúria nem adott kegyelmet egy elitéltnek sem és igy mind a hármat holnap 9 órakor a Margit-köruti fogház udvarán kivégzik.
Budapest, január 27. A magyar hatóságok erősen dolgoznak egy ujabb kiadatási eljáráson, amelyben Kun Béla és társai hazahozatala céljából az Osztrák kormányhoz intéznek. Ettől az akciótól eltekintve, előveszik a fogvalévő népbiztosok és a főbb funkcionáriusok ügyét. Az ügyészség erősen dolgozik ezekben az ügyekben és március első felébén föltétlenül meglesz a tárgyalás is.
Spanyoljárvány a fővárosban.
Budapest, január 27. A spanyoljárvány még mindig növekvőben van. A tiszti főorvos hivatalos kimutatása szerint a tegnapi napon 240 ujabb beteget szállítottak be a Gellértkórházba, köztük 92 férfit, 120 nőt és 28 gyermeket.
Meghiusult monarchista puccs.
Berlin, január 27. Az elmúlt éjszakára tervezett monarchista puccs elmaradt és az éj teljes nyugalombanteltei. A kormány mindenesetre a mai napon is fönntartja a megtett óvintézk edéseket. Az utcákon páncélautók járnak lövésre kész gépfegy verekkel és erős járőrök cirkálnak Berlin utcáin. A Wilhelm-Strassén drótsövényt vontak, repülőgépek cirkálnak a város fölött, figyelve az utcákat. A jobboldali sajtó II. Vilmos születésnapja alkalmából hosszú cikket szentel a volt uralkodónak s egyebek között azt is irja, hogy II. Vilmos hivei biznak abban, hogy a volt császár visszatér a trónra.
Elkészült a Jókai szobor.
Budapest, január 27. Az évek óta húzódó Jókai szobor ügye végre nyugvó pontra futott- Stróbl Alajos müve- már elkészült, melyét a Liszt Ferenc-tércn állítanak föl;
Kommunista összeesküvés Bécsben.
Bécs, január 27. Bécsben kommunista összeesküvésnek jöttek a nyomára, amelynek célja a kormány megbuktatása volt. Az Összeesküvők több középületet, többekközt az Osztrák-Magyar Bank épületét is levegőbe akarták röpíteni. A rendőrség, amely az összeesküvésről idejekorán tudomást szerzett, több gyanús alakot letartóztatott és a szükséges óvintézkedéseket Megtette.
A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának győzelme.
Budapest, január 21. A M. T. 1. jelenti. Jchlicska, a tót-párf jelöltje a szepsi-i kerületben kibukott. Nagy szótöbbséggel választatott meg Fodor vGyörgy, a Ker. Nem. Egyesülés Pártjának jelöltje. Pápán szintén a Ker. Nem. Egyesülés Pártjának jelöltje győzött, Szűcs Dezső. Félhivatalosan jelentik, hogy tegnap este 12 óráig a Ker. Nem. Egyesülés Pártjának 59, a Kisgazda-pártnak 56 jelöltje jutott kerülethez. A két párt szorosan égyytt fog dolgozni a keresztény blokk-ban a nemzetgyűlésen.
Ne dobjunk óhajokat tényékként az ország hangulatába.44
Budapest, január 27. Huszár Károly miniszterelnök ma azt a kijelentést tette, hogy február 16-án összeülendő nemzetgyűlés első feladata lesz az államfő megválasztása. Óva int mindenkit, hogy egyes népszerű egyének neveivel meggondolatlanul dobálódzék. Ma nem érdeke az országnak, hogy e tekintetben is a külföld beavatkozás* váljék < szükségessé. Várjuk nyugodtan a.dolgok rendes folyását s ne rebesgessük saját, vagy egyes csoportok óhaját.
D. Vilmost életfogytig akarják internálni.
Bécs, jan. 27^ Az Extrablattnak jelentik Hamburgból: Amint a Hamburger Fremden-blatt értesül, az antant a németalföldi jegyzékkel kapcsolatosan fölvetette azt a te vet, hogy a volt császárt életfogytáig valamely erődbe internálják.
Ne a közönyről, hanem a nyomorról beszéljünk.
Az újságok • tele vannak panasszal. Szidják, ócsárolják azt az álmos nemtörődömséget, ahogy a magyarság viseltetik a művészetek iránt.
Nem járnak színházba. A színészek koplalnak, mert köng a „nagykocsma" az ürességtől. Hazafias darabokat játszanak s nincs az Ocskai brigadéros előadásán csak 15 főnyi publikum. A színházi kritika meg-jegyzi. hogy a „Tessék szellőztetni" fércoperett előadásán biztos telt ház lesz. Kérem tisztelettel, értsük meg egymást. Azok, akik a szinház igazi publikumát kellene, hogy tegyék, ma koplalnak, mert a középosztályhoz tartoznak. Bővebb magyarázatát felesleges adni -a dolognak. Bármenynyire szeretne elmenni színházba, megnézni II, RákóczL Ferencet, képtelen, mert akkor nem fog aznap vacsorázni. S ha a feleségét is bátor volna elvinni, akkor .az ebéd is kilátástalan.
Ma a középosztály nem mehet szórakozni, bármennyire hazafias kötelessége
volna is a magyar szinpártolás. Az az osztály, aki ma színházba jár, akinek a kedvéért színészeink - kénytelenek _ pocsék operetteket játszani, ha nem akarják, hogy á hasuk a hátukra száradjón, éz az osztály nem a szinpártolás, a műélvezet kedvéért jár színházba, hanem, hogy trikós lábszárakat, sikamlós vicceket, félremagyarázha-tatlan kétértelműségeket hallhasson. Egy másik hányadát pedig üzleti cálok vezetik. Ez az üzleti cél azonban aljasabb a láncosok piszkos seftjeinél.
A jóérzésű magyar középosztály ezek között nem tudhat belehelyezkedni abba a szférába, amelyik az erkölcs s a keresztény becsület, tisztesség felpofozása.
A mi magyar középosztályunk, hála o Mindenhatónak, bár le van rongyolódva, bár keservesen, szívszorongva gondol mindig a következő napra, hogy nem hos-e számára ujabb megpróbáltatást, bár szervezete inklinál minden betegség bacillusára, mert ványadtak a tagjai, mégsem adta fel szigorú erkölcsét. Ha a magyar nemzetet ujjá kell teremteni, mégis az ő rosszultáplált teste, az ő becsületes erkölcse fo-?j.» azt megtenni.
Az egyik kapósvári újság is azon siránkozik, hogy újévi kiállításán az utcán hőmpől/gő 4000 emberből csak 30—35 nézte meg a kiállítást s azok sem vettek egyáltalán semmit. „Igy nem használur.k a művészetnek" — irja. Mondjam el ismét azt, amit az imént ? Kiknek a halk hangja zsongta be eddig a kiállítások csarnokai? Kik voltak azok, akik képet vettek, mert o művészetet értékelték benne ? Kik voltak ezek ? S hol vannak most ? Te .kaposvári újság nem gondolod meg, hogy nem közöny az, ami a tárlatok közönségét visszatartja a kiállítások termeitől.\'Ez nem kó zöny, hanem a nyomor. A biró, a jegyző, a tanár, a tanitó s mind, mind a hivatalnokok, akik a magyar intelligenciát teszik, ma a megélhetés súlyos problémáival küzdenek. A biró a tanácsteremben, a tanár az iskolában, a hivatalnok azj aktacsomója között ma nem az * biró, tanár hivatalnok, aki a régi volt. Nekik ma ilyen témáik vannak: hogy szerzem be a fizeté semből a havi elemózsiát? Óra után hova szaladjak, ahol pár garassal olcsóbb a burgonya. A tárlatok közönsége ma, j középosztály nagyon prózai dolgok után kénytelen szaladgálni.
Mi nagyon jól tudjuk, hogy honfitársaink mily rettenetes helyzetben vannak Szibériában. Mi nagyon jól tudjuk, hogy segíteni kel! őket, de mi miből segítsünk? Eladtuk az ékszereinket, a ruháink közül a nélkülözhetőt. Most már csak éhbéren élünk. Mit adjunk hát? Miért kértek tő ünk? Miért dugjátok a mi orrunk alá a gyüjtőivek özönét. Mi nem létezünk nektek olyan formában, mint régen.
A helybeli lapok nemrég erélyesen kirohantak a város nemtörődöm lakossága ellen, mert a propaganda hangversenyen csak 12-en, vagy 15-en jelentek meg. Nem irjuk alá a szidalmakat. Bethowent. Wagnert aki élvezni tudja, az ma nem adhat egy jegyért harminc koronát.
Uraim! Nem kell veszekedni, nem kell szitkozódni.- Nem a közönyről,, a nemtörődömségről kell beszélni/hanem a középosztály nyomoráról. De itt sem elég a beszéd, segitení kell! Bodrog
1920- Január 28.
Zalai Közlöny
, _ . ■ 3
HÍREK.
Előfizetőinkhez!
Kérjük azon előfizetőinket, akiknek Horváthné újságkihordónk kézbesítette a , Zalai Közlöny"-t, hogy néhány napig az újságot kiadóhivatalunknál átvenni szíveskedjenek. mwel ragályos betegség miatt a v. tisztiorvos egész családját eltiltotta a lap kézbesítésétől.
A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
— Személyi hir. Szenlmiklósy Sándor budapesti hirlapiró a mai nappal szerkesztőségünkbe lépett.
— Dr. Hegedős György, lapunk főszerkesztője Hatalmas többséggel nyerte cl a let énjei választókerület mandátumát. A letenyciek jól választották meg szószólójukat, mert Hegedűs György, mint a nép fia, annak legkeményebb harcosa tudni fogja a módját, hogy hol kell segíteni a népen, ö igen jól ismeri, hogy hol vannak a bajok s éleslátásáról, vasenergiájáról azokon segíteni fog Dr. Hegedűs György ismeri a magyar nép jogos főldéhességét. Nagyon jól tudja, hogy az ország legfontosabb pillére az a nép, aki most Őt képviselőjének választotta. Hegedűs Györgynek módjában lesz hatalmas terveinek érvényt szerezni a a magyar parasztságot, aki a nemzet legcsontosabb gerin^ ahhoz a földhöz juttatni, amelyiket már évtizedek s századok óta arca verejtékével szánt, vet, kaszái s arat. Dr. Hegedűs György, a ikor Kisgazda- s a Főldmives-párt programmját elejétől kezdve magáévá tette, nagyon jól tudta azt, hogy melyik osztályra kell ma az országnak legjobban számítani, melyik osztály van ma legjobban hivatva a nagy nemzeti rekonstruációt elvégezni. Mi ismételjük a már egyszer kijelentett óhajunkat, hogy Magyarországnak szilárd jellemű, karakieres s nagy körültekintéssel biró képviselők kellenek. A íetenyei polgárok Dr. Hegedűs György-ben azt az embert látják, aki elveit soha fel nem adja. A kommün átkos diktatúrája után városunk hódolata előtte feküdt, ő azonban soha nem pályázott szereplések után, visszavonultan dolgozott hivatalában. Dr. Hegedűs György a képviselői mandátumra sem pályázott. A íetenyei polgárok többrendbeli küldöttsége kereste fel s kérte, hogy vegye a kezébe a kerület ügyeit. Amikor Dr. Hegedűs Györgyöt, mint a letenyei kerület képviselőjét üdvözöljük, annak a reményűnknek adunk kifejezést, hogy a kisgazdák között, mint hangadó fog szerepelni a parlamentben. Dr. Hegedűs Györgyöt ugy ismerjük, hogy nem a szavak, hanem a tettek embere. Éljen Hegedűs Györgyi
— A Keresztény Sm\\tó Ögye. Minden oldalról kapunk érdeklődő leveleket, hogy mi van a Keresztény Sajtó ügyével, ürömmel tudatjuk, hogy a részvényjegyzések a legjobb mederben haladnakj Kilátás van rá, hogy a választási harcok lezajlása után a még nagyobb propaganda nagy eredményeket fog felmutatni. Ezúton is felhivunk mindenkit, hogy a közös keresztény óhaj érdekében mindenki a legnagyobb buzgalommal szálljon sikra. A Keresztény Sajtó részvényjegyzés "a legjobb üzlet.-A
részvényjegyzést a vidékre is-kell vinni, mert a leendő keresztény sajtónk a vidék ügyét is akarja szolgálni. Jegyezzünk részvényeket a Keresztény Otthonban délután 5—7-ig.
— Választások. Értesülésünk szerint a pacsai választókerület Drozdy Győzőt, a szentgróti kerület Perényi Ferencet, a letenyei kerület Dr. Hegedűs Györgyöt, Zalaegerszeg Szmrccsányi Győrgyöt, Alsólcndva egyhangúlag Dr. Tury Bélát a „Nemzeti Újság" szerkesztőjét választotta meg.
— A nagykanizsai arleányok kongregációja a hadifoglyok és a kongregáció otthonának javára ének- zeneszámok és müdarabokból álló, elsőrangú előadást rendez. Jegyek előre válthatók a plébánia hivatalban.
— A nagykanizsai Polgári Egylet
f. évi február hó 2-án hétfőn d. e. Í1 órakor saját helyiségében 84-ik évi rendes közgyűlését tartja. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés 1919. évről. 2. Zárszámadás, költségvetés, vagyonkimutatás előterjesztése és ezzel kapcsolatban a felmentvény megadása-3. Kötvények kisorsolása. 4. Elnök, alelnök, tisztikar, választmány és számvizsgálók választása. 5. Nctáni indítványok.
— Rendőrnap. Derék rendőreink súlyos helyzetének megjavitására a többi magyarországi nagyvárosok mintájára Nagykanizsán is rendőrnapot rendezünk. A megválasztott nagybizottság tagjai kéretnek, hogy a sorozatos ünnepélyek megbeszélése végett e hó 28-án, szerdán d. u. 4 órakor a városháza kis tanácstermében szíveskedjenek megjelenni.
— A nagykanizsai katb* főgimnázium hangversenyének műsora. 1. Nyitány: „Die Zauberflöte" c. operához W. A. Mozart. Előadja a zenekar. Rud-nyánszky Gy: Templom Js gyár. Szavalja: Fodor Lajos VI. o. tanv3. A szarvasbogár és a róna: Veit Vilmos. Előadja az énekkar. 4. Scéne de Balét. Ch. de Bériot Op. 100. Hegedűn előadja: Lányi László VIII. o. tan., zenekar kisércttd. 5. Nemzeti^him-nusz. Beliczay Gyula; Előadja az énekkar. 6. Mendelssohn: Konzcrl. Hegedűn előadja: Saucrmann Ferenc VIII. o. tan. Zongorán kiséri: Sauermann Antal. VI. o. tan. 7. Hűség próbája. Vígjáték^ Kisfaludy Károlytól Előadják a VII. és yill. osztály tanulói.
— Tárgyalás Magyar Lajos bűnügyében. Ma tárgyalták a budapesti
^ötős tanács előtt Magyar Lajos hirlapiró bűnügyét, aki harmincrendbcli izgatással van vádolva. Tagja volt a Nemzeti Tanácsnak, majd a diktatúra szellemi irányításában élénk részt vett. Kéry Pálnak volt a legjobb barátja.
— A hadifoglyaink hazahozatala érdekében megindott gyüjtésék eddigi eredménye Nagykanizsán. Szekeres Ilonka vezetése alatt álló gyűjtés eredménye a mai napig : 2705 K kékpénz, 11 darab e^üst 5 koronás, 6 darab ezüst 2 koronás, /113 darab ezüst 1 koronás, egy ezüst márka, 3 darab ezüst tőrőkpénz, 2 darab ezüst 50 kopeka, 1 darab ezüst 20 krajcáros, 1 drb. orosz pénzből összeállított karkötő, 3 drb. orosz pénz, 9 darab á 10 pfening, 2 drb. ezüst 11. oszt. vité?ségí érem, 12 drb. ezüst kanál, 5 darab arany cs 3 darab ezüst-gyűrű, idegen valutáju papírpénz, 2 darab 10 rubel, 1 darab 5 rübel, 1 darab 1 rubel, 1 darab márka. 1 darab cseh korona.
1 darab egy líra, 2 darab 2 lei és 1 drb. egy lei. A szociális misszió szilveszter-esté -lyének tiszta jövedelme 2207 50 korona. A Kaszinó vigalmi bizottsága e hó 14-én tartott zcneestély eredménye 4626 korona. A Zalai Közlöny gyűjtési akciója: a helybeli főreáliskotai növendékek 1332*20 K, az újságban nyugtázott adakozók 251*20 K papírpénz, ebböl 1245 K postapénz. Ezüstpénz : 2 drab ezüst 5 K, 36 drab ezüst 1 K, 1 darab ezüst Líra, 1 darab ezüst lei, 1 darab ezüst 2 dinár, 1 darab ezüst 1 dinár, 1 darab ezüst 50 para, 55 darab ezüst 20 para, idegen valutáju papírpénz: I darab rubel, 1 darab 5 kopek, 1 dar*b lei, 2 darab 50 ctntísimi, 3 darab 10 centisimi, 1 darab ezüst vit. érem II. oszt., 1 darab arany karkötő. A választások alkalmával eszközölt gyűjtési akció eredménye: kékpénz 26.600 K, postapénz 1.820 K, lebélyegzett 653 K, összesen 29.973 K, váltópénz 136.66 K, összesen 30,109.66 K. Ezüstpénz 11 darab 5 koronás, 49 darab 2 koronás, 293 darab 1 koronás, összesen 446 korona ezüst-pénz.-Értékpapír 1 darab 50 koronás 6 százalékos hadikölcsönkőtvény. Idegen valuta és régi ezüst pénz: ezüst 97 darab, váltópénz 31 darab, régi ezüstpénz 18 darab. Érték tárgyak: arany értéktárgyak 10 darab, ezüst értéktárgyak 26 darab, 2 darab I. oszt. vitézségi érem és 1 darab II. oszt. vitézségi érem. Idegen papírpénz: 23 Rubel, 6 Kopek, 2 cseh korona, 2 Líra, 6 Lira (osztr. magyar kiadás), 145 centesimi, 3 Lei, 150 bani és 3 Márka. Mindazoknak, akik ezen nemes célra adakoztak, ezen az uton a hadifoglyok nevében hálás köszönetet mondok, legelsősorban azonban azoknak a hölgyeknek és uraknak, akik fáradtságot nem ismerve, szabad idejüket felszentelték, hogy a gyűjtést eszközöljék, mondok hálás köszönetet, mert az akciónak sikere nekik köíszönhetŐ. A nagyközönséget felkérem további adakozásra. Ne tekintsék az akciót befejezettnek, mert az eddigi gyűjtések eredménye, ha pénzünk valutáját vesszük tekintetbe, csak 2—3 hadifogoly hazahozatalát engedélyezi. Adományokat továbbra is a helybeli lapok szerkesztőségei elfogadnak és rendeltetési helyére juttatnak, úgyszintén a hadifoglyok ügyeit intéző bizottság a hét három napján, szerda, péntek és vasárnap délelőtt 9 órától délig a városház I. cm. 16. ajtó (állatorvosi hivatal). Katonai járás parancsnokság.
— Mekkora lesz Magyarország 1921. január 1-én? A Társaság, a magyar uri közönség hetilapja utóbbi számában 10.000 korona pályadijat tűzött ki a megközelítőleg pontos válaszra, hogy mekkora lesz. Magyarország 1921. január 1-én? A dr. Dp&ay István és dr. Endrődy Béla szerkesztésében és dr. Rácz Vilmos lapvál lalata kiadásában megjelenő pompás és népszerű hetilap minden száma tele van a legérdekesebb aktualitásokkal, képekkel és negyedévre 40 koronába kerül. Előfizetéseket elfogad bármely hazai könyvkereskedés; vagy A Társaság kiadóhivatala, Budapest, VII., Károly-körut 3.
— Dráma a karneválon cimü francia bűnügyi regényt mutatja bc az Uránia. A darab a nizzai karneválon ját-í szódik ic.i.A főhőse Lorenzó a nemzetközi szélhámos. A főszereplő Paul Manson. Kaland az állomáson cimü 2 . felvonásos vígjáték íVdisziti az Uránia ez élvezetcscstélyét.\'
Közlöny
1920. január 23.
v Szinház .....
Szerda: Húrom a kislány.
Csütörtök : Három o kislány.
Péntek : Csókbakler.
Szombat : CsókbakUr.
Vasárnap: Csókbakier.
Sláger dperette. A színházban nagyban készül az opcrette-személyzet a „Csók-bakter" című operette újdonságra, melynek főszereplői Bogár Gizi, Kürthy Böske, Szemere Józsa, Antal Nusi, Göndör, Erckövy, Sziklay,\'Heltai és Kovácsics Margit lesznek. A drámai-személyzet szintén nagy ambícióval készül a „Szerelem vására" cimü amerikai újdonságra. Főszereplői Öenkő Ilonka, Bakó, Nádai, Király, Göndör, Heltai, Antal, Kovácsics, Szemere és Mihályfi Eszti.
Uj szerzodtetéa. Bombay Gusztávot az ismert kiváló komikust és jeílemszinészt szerződtette a társulathoz Heltai Hugó, aki még az idényben be fog mutatkozni a kanizsai közönségnek, továbbá Bihari Nándor táncost és Révész Ilonkát a kitűnő szubrett énekesnőt szerződtette le a jövő évadra is.
■ \'»•••; ; \' *Vw. •\' • \'.\'■■ ■
Ismerje mindenki a Magyar Nemzet történetét. Ily tartalmú könyvek nagy választékban kaphatók Fischel Fülöp Kiai könyvkereskedésében Nagykanizsán:
\'Benedek Klek: Honszerző Árpád.
»■ Maxink törtíneie.
Penósxy. Ferenc; Eletünket vérünket.
ítMM György. Talpra magyar.
"Barna J..nns: KeHámndl hóink / . . Rabláncon,
Douiszy Ferenc : Mátyás király ifjúdra.
Rákosi Viktor: Korhadt fakcrtsíicU>
Benedek Elek; Nagy magyarok elete.
G&ál Mózes:.Mesck a legnagyobb magyumU Hazafias könyvlár:
Benedek Elek: Széchenyi István.
Könyves Tóth K: A Thököly árvák.
Ujfalussy: Küzdelem u dicsőségért.
bonászy Ferenc: A vitéz Nosztí*.
Kelytélyek a történelemből.
Gyurátz F: Hősük kora."
Beijedek . Elek: Nagy Lajos, Hunyady Jánov . Mátyás, király. , II Rákóczy Ferenc.
Fetflíy Sándor össze* költeményei.
Szilágyi Magyar nemzet történet© (10 kötet).
URANIA
mozgókép-palota
Roigonyl-utca «*.
Szerda is csütörtök, jan. 28. és 29-én Gaumont bttnUgyi szenzációi
Dráma a karneválon
Kalandor dráma 5 felv. Főszerepben Paul Mansov Kaland az állomáson
Vígjáték 2 felvonásban
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél 3, 4, fél 6, 7 és 9 órakor. _
Mindenféle kelméből készítek magas és lapos gombokat különböző nagyságban, női- és férfiruhákra, köpenyekre, atoll Jánosné, Király-utca 13.
Szabónő, kinek Budapesten önálló üziete volt és az angol, francia női munkákhoz kitűnően ért. házakhoz ajánlkozik, esetleg otthon is vállal munkát. Cím: Takácsné, Buday Juliska, Nagykanizsa, Arpád-u. 5.
József-Főherceg utón, a volt lábbado-zóval szemben, 58/a szám alatti barakkantin február 1-én, vasárnap délután 3 órakor a helyszínen a legtöbbet Ígérőnek eladó. Alkalmas építési célokra is. Ugyanott több korcsmaasztal és pad ugyanakkor eladó. "
Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó Pista fiunk elhunyta és temetése alkalmával mély gyászunkban osztozni kegyesek voltak, különösen a fogimn. tanári karának és a főgimn. növendékeinek, kik a temetésre zászló alatt kivonuljak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Déües Jenő és családja
ÍÉár Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zseb bélyegzők, festékpárnák és festékei:. Vésések: Betű, mo-nográmm, cimer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, Bferany és ezüst rnonogrammok kéázittet nek Kizárólag egyedüli szaküzlet! -- ÉlsS beszerzési forrást -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erznébet-tér 1. szám.
Kérem a cimre figyelni!
Ismét kaphatók
ha r monik&k, hegedülmrok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
■hangkor és swiemakerejkcdé^éberj
Nagykanizsán, Városház-palota,
VILÁG
nagymozgó színház Szarvas-szálloda.
Hétfőn, kedden és szerdán, január .
26., 27. és 28-án Ax első magyar aranysorozat szenzációja 1
Lenkeffi Ica főszereplésével.
Bocacció
Szerelmi történet egy előéjték és 3 felv.
Előadások kezdete Hétköznapokon t> éi K órakor Vasár- és ^nnopoapokon 3, 5, ícl 7 c* Jj órakor.
Valódi francia
mosószappan
kapható
Teutsch drogériában
Kilója 54 korona
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, ifjúsági könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében. 392, Kölcsön könyvtár t
Értesítés.
Értesíteni a n.-éík$zönséget, hogv Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
Uj
nyitottam s azt a mai kornak meg. felelöleg berendeztem, htelekről és italokról gondoskodva lesz. — Jó balatoni és tapolcai borok mérése..
Kérem" a n. é.. közönség b. látogatását.
Tisztelettel
:,u> íj Stojanovits Lambériáé.
és egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése. -
Értesítés l
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy Kinizsy-utca 25. szám alatt, a volt Kohn-féle fatelepet megvettem. Telepemen állandóan kaphatók elsőrendű hasáb-, dorong- és vágottfa minden mennyiségben. Azonkívül elvállalok háznál való tűzifa felfüré-szelését, aprítását géppel. Sziveo párifogást kér tisztelettel
* Pléh Lajos
Kinizsy-u. 25. — Telefon 371.
Dunántuli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
T.Jcídd\' SQrjflnyctiG
59. N.|;yk.rU..
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. »z.
Közellátási célókra vásárolunk minden mennyiség-ben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
tojást,
babot és egyéb élelmiszerekat
A budapesti Élelmiszer Fel-hozatali Egyesülés Zala- és Somog-ymegyei kirendeltsége
Nyoii\'fct&t: a laptulajdODOBojs zajai éa Oyaraat] nyomdai mölntéietéb«D.
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920 január 29. Csütörtök.
23. szán.
keresztény politikai napilap
Ssc;kiszlös«g cs kiadóhivatal: Fő-ut 13.
- Jciierurbun-ttlefon lM. ———
Mt^lclenlk mindig kor* reggel.
Főszerkesztő: V •
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Felelő* szerkesztő:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
P.rc\'sx évr« 20* K. Félévre 102 K. cvie 51 K. Egy hóra 17 K. Kgye* 50 L
Ne sajátítsuk ki az intelligenciát.
Az országnak nem a legkisebb meg-icrheltetése annak az igen nagyszámú hivatalnoki karnak az eltartása, akiket a megszálló csapatok kiutasítottak régi családi lészkűkből. Ezek az emberek ma a lehetetlenül kicsire zsugorított hazánkban az elhelyezkedés nehézségeivel küzdenek. Kimondhatatlan az a nyomor, amiben egy igen nagy százaléka él a hideg vagonokban kellő öltözék és táplálék nélkül. Értesülésünk szerint a kormány igen messzemenő intézkedéseket tesz, mielőbbi elhelyezésük ügyében. Mivel az iskolák, hivatalok már úgyis az elégen tul vannak tömve ^fctató s hivatalnok személyzettel, ■ a kormány a gyakorlati pályákat kívánja mégnyitni számukra. Amikor ezt a hírt vesztük, csak örülni tudunk neki: Talán mint j.ok mindenben, ugy ebben a dologban is fordulóponthoz jutottunk. Talán belátjuk / fnár. egyszer, hogy nemcsak ..-a., hivatalnok ember lehet intelligens ember. Talán ezután nem fogja a szülő hanyag gyermekét yzzal ijesztgetni, hogy „inasnak adlak." Nálunk Magyarországon a legnagyobb hibák ^ "egyike volt a dölyfőskődés. Az urhatnám-itág. Még ma is szemünk előtt játszódik le, hogy mikép vedlenek át máról holnapra falusi leányaink kosztümös kisasszonyokká, a hirtelen, a konjunktúrák kihasználásával meggazdagodottak magánfogatos méltóságokká. Az a korcsmáros, aki ma egy koronáért adja a kétharapásinyi kenyeret, - leányát föszolgabiróhak, vagy valaki más előkelőségnek szánja s megveti a kereskedő s iparos társát, aki talán becsületesebb egyszerűségével jobban követelheti az intelligenciát magának. Nálunk ez a szó, intelligens, hazug fogalmat takar. Az intelligenciát nem sajátíthatja ki magának egy csoport, nem követelheti magának egy kaszt. Sajnos, az a benyomás, hogy nálunk pénzzel mérik. Nem a lelki kimüveltséget, a lelkifinomságot, hanem gazdagságot jelenti.
Amikor az egész keresztény magyarság a megújhodást sóhajtja s a rekonslruá-ciót gyökeresen megalkotni, akkor nézzünk bele a dolgok mélyébe. Ne épitsünje megint kártyavárakat, ne malterozzuk be frissen épitett házainkat a tél fagyában, mert a napsütés lerepeszti oldaléról a vakolatkaréjokat. Ne rohanjunk ész nélkül el a kis dolgok fölött, mert a hátunk mögött fiz aprő, figyelemre nem méltatott bajok újra felütik a fejüket. Ne járjunk ugy, mint a célja felé rohanó ember, aki az útkereszteződésnél kocsisorral találja magát wemben s véletlenül a;f-utolsóról ráfordul
"alma.
t- . ■
Ezer és ezer társadalmi hibánk van, amelyek maguktól nem gyógyulnak meg. Ha a falusi párdszt fia jobb eszű, mint a többi, akkor „pap lesz a gyerekből, akárki meglássa". Ha a városi gyerek ostoba, akkor a szülő azzal vigasztalja magát, hogy „jó lesz suszterinasnak".
Ilyen és hasonló ferde társadalmi felfogásunk következménye, volt, hogy nálunk mindenki a hivatalnoki pályák felé gravitált. Igen, mert a gyakorlati pályákat megvetették.
A legújabb kult\'uszmitiísztériumi intézke -dések már szigorú témájukul vették a kereskedő és iparos iskolák gyökeres átszervezését.
Amikor Magyarország első feladata ma, hogy gazdaságilag talpraálljon, ezt a munkát közös erővel kell elvégeznünk. Akkor pedig félre a dölyfösködéssel, urhatnámsággal I
Kössön mindenki maga elé kék munkáskötényt s lelkében Krisztus erkölcsével fogja meg a dolog végét. < Nincs szükség osztály harcra. Nekünk sajátos nemzeti kulturára van szükségünk, mert igaza van Dr. Imre Sándornak,- hogy Magyarországot csak a kulturája mentheti meg. „Magyarországot lehanyatlódásából csak a művelődés ereje emelheti fel". „Mi csak magyar kulturában élhetünk". Éhez a kulturához pedig mindenki jogot formálhat. az -iparos és kereskedó ép ugy, mint a parasztság. Az intelligenciához, ép ugy joguk van, mint mindenki másnak. ■ Csak ez az intelligencia ne jelentse azt, hogy minden parasztból földesurat kell csinálni. Nekünk nem földesurakra, hanem intelligens polgárságra van szükségünk.
Bodrog
A választási küzdelmek.
A nemzetgyűlés után lemond a. Huszár-kormány, —- A^ Ifofafrpost a magyar nemzetgyűlési választásokról. — A választások eddigi eredménye.
Budapest, január 28. A „Magyarország" azt irja, hogy idöelőtti elmefuttatás az a híresztelés, amely Huszár Károly miniszterelnök közeli lemondásáról beszél. A miniszterelnök lemondásáról szó sincsen és az előre megállapított politikai program-mon semmi változás nem történik. A nemzetgyűlési választások teljes rendben bonyolódnak le. Huszár Károly kormánya a nemzetgzülés megnyitása után bemutatkozik a parlamentnek és az ideiglenes államfő megválasztásáig meghatalmazást fog kérni az ország ügyeinek vitelérc, amit a nemzetgyűlés meg is fog szavazni.
Ezután sor kerül májd az államfő megválasztására, aminek megtörténte után Huszár kormánya í>e fogja nyújtani lemondását. Szó van azonban arról is, hogy még a nemzetgyűlés összeülésc előtt Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter, aki nem jutott mandátumhoz, le fogja vonni a választások kimeneteléről a konzekvenciáit és kilép a kormányból. Politikai körökben beszélnek Ábrahám Dezső államtitkár lemondásáról is. Ha Heinrich Ferenc és Ábrahám Dezső kilépnek a kormányból, akkor esetleg Bárczy is lemond állásáról. Pártkülönbség nélkül az a kívánság merült föl, hogy a nemzetgyűlésen a kőz- ,
élelmezési tisztet grőf Apponyi Albert töltse be, aki eleget is fog tenni ezen általános óhajnak.
Bécs, január 28. A „Reichpost" ezt írja a választási mozgalmakról :
A magyar nép megszólalt, ítélt és egyúttal hitvallást is tett. Hatalmas egyértelműséggel megnyilvánította azt az akaratát, hogy hazájának jövő rendjét és vezetését a kereszténység alapelvei szerint akarja berendezni. A magyarországi választások eredménye föltétlen elfordu-sjást jelent a szocialista keléttől és határozott ragaszkodást mutat a nyugati fókákhoz. Ausztria keresztény népe üdvözletét küldi a keresztény gondolat magyarországi győzelméhez.
Budapest, január 27. A választások eredményének általános képe~má reggelre meg-i változott. A Kisgazdapárt rendkívül erőteljesen nyomult előre és az eddigi 144 mandátum a következőképpen oszlik meg: A Keresztény Egyesülés Pártja 61\', a Kisgazdapárt 56, a Demokrata 4, a blokkon kívüli Keresztény pártok 1, pártonkivüli 2. Emellett pótválasztás\'lesz az eddigiek szerint 26 választókerületben. Ebből kilencben kisgazdával, 12 kerületben Ker. Nemz. E. párfi kisgazdával, egyben-cgybcn keresztény —kereszténnyel, illetve keresztény—középpártival. Egyben keresztény pártonkivülivel, kettőben keresztény demokratával, egyben kisgazda középpártival mérkőzik a mandátumért. Nem érkezett még 19 választókerületből jelentés a választások eredményéről. Ezek közül á kisgazdák föltétlenül számítanak a tabi, kaposmérői és pétervásári kerületekre és még néhány dunántúli kerületre. Bizonyosra veszik amellett, hogy a
Zalai Közlöny
1920. január 29.
megszállás alatt levő tiszai/vármegyék is túlnyomóan kisgazdát küldenek majd -a nemzetgyűlésre. A választások eredményér vei természetesen
befejeződött a koalíció* kormány ml&ztéja és legkésőbb
a nemzetgyiilés összeülése
utántöbbségikormány alakul. A Kisgazdapárt hivatalos lapja szerint befejezetnek tekintik Huszár Károly küldetését s utódjául Haller Itsvánt emlegetik.
Budapest, január 28. A M. T. I. jelenti: A „Virradat" mai \' száma .azzal az eredménnyel kapcsolatban arról ir, hogy a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjában az az egységes álláspont alakult ki a kormányválságot illetőleg, J>ogy Friedrichnek már most, még a parlament összeülése előtt át kell venni a kormányzat vezetését. A M. T. I. illetékes helyről fel van hatalmazva annak a kijelentésére, hogy a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjában egységes álláspont a kormányválságot illetőleg már azért sem alakult ki, mert nincs is-kormányválság. t
Prohászka püspök mandátumának átadása.
Budapest, jan. 28. Prohászka Ottokár püspök — mint Székesfehérvárról táviratozzák — a püspöki rezidencia erkélyéről következő szózatot intézte egyhangú megválasztása alkalmából a fehérvári közönséghez :\'
— Tisztelt polgártársaim! Sok minden tönkrement ebben az országban, de az alkotmány él és az alkotmánynak gyökere K választás. A vihar elsodorhatja a kormánykeréktől a kormányost, a választók Hjat állítanak helyére. Érzem a felelősséget, amelyet az önök bizalma jelent. Bár féle-" lemmel állok a nagy feladatok előtt, melyek a magyar nép képviselőire várnak, de meghajlok az önök akarata előtt, mert tudom, hogy a küzdő és szenvedő emberek akarata az Isten akarata is. — Első feladatunk a gazdasági talpraállás. Hiába van kultúra, ha asszonyainknak kidekázzák a lisztet, patkótalan a lovunk, éléskamránk üres, tetőtlen a házunk, talpalat-lan a cipőnk. Több munkával ki kell aknázni földünket, ezt a mi kincsesbányánkat. Ne legyen osztályharc, de osztályelnyomás se legyen- Minél több ember lehessen önálló és a munkás részesedjék a vállalat nyereségéből. Amellett helyre kell állítani a nemzeti érzést és a keresztény •erkölcsöt. Legyen szervezett erőnk, erkölcsi .magaslaton álló kadseregünk, nem támadásra, hanem erőnk tudatának ébrentartására. A mai Pálfordulás napján forduljunk ■el a régi bűnöktől és forduljon nemzetünk tele virágzó tavaszra..
A tízezrekre menő tömeg lelkes éljen-zéssel tüntetett képviselője mellett, majd a Himnuszt énekelve oszlott ^zét.
Bolsevikiek a Román határon*
Budapest, jan. 28. Lcmbergből jelentik, hogy az ottani lapok szerint a román határon bolseviki bandák tűntek fel. Eddigelé azonban a bolseviki és rotnán csapatok között nem került összetűzésre a sor. — Moszkvai távirat szerint az Oroszsereg fővezérévé Bruszilovot nevezték ki..Az orosz bolsevikiek előrenyomulása ellen az orosz baloldali pártok képviselői a bolsevikiek legyőzésére alkalmas erőket akarnák szer-
vezni. Savinkov, Csajkovszky, és Kerenszky, akjk jelertleg Varsóban tartózkodnak jövő héten Prágába fognak utazni. — Varsóból jelentik: Pitsuezky főparancsnok é-s köztársasági elnök a keleti frontra utazott, ahol megjelent előtte Katsinszky" képviselő, á szociálista párt vezére arra kérte, hógy kezdje meg a béketárgyalásokat a bolsevi-kiekkel. A varsói munkástanács nagygyűlésén a Szovjctoroszországgal való azonnali bék.ckötésti sürgették. ^ A román kormány helyzete.
Szeged, január 28. Bukarestből érkező megbízható jelentések szerint, a romárt kormány helyzete rendkívül súlyos.
Rendsiet az eiemi iskolai tanitasról.
A magyar kormány a vallás és közoktatásügyi miniszterrel egyptértőleg a nemzeti kisebbségek, miniszterével külön rendeletben foglalkozik a fennebb • ismertetett rendelet 12., 13i és 14. paragrafusában.
A községi elemi népiskolák (ismétlő iskolák) és kisdedovodák tanítási, foglalkoztatási nyelvére és igazgatására vonatkozó \' rendelkezésekkel illetőleg azok helyes értelmezésével és végrehajtásával. A 209494 1919. h. m. sz. rendelet nem tartalmaz merev intézkedéseket, amelyek a hazai nemzeti kisebbségek összességérc egyenlőképen mérvadók, hanem figyelemmel van azon körülményre, hogy egy és ugyanazon nemzeti kisebbségnek, más és más fokú kulturigényei lehetnek aszerint, hogy az illető \'kisebbség nyelvszigeteket alkot a magyar tengerben, vagy a magyarság zömétől távolabb eső területen nagyobb számban-együtt. él faj rokonaival. ~A rendé^-let figyelemmel van mindvégig arra, hogy a nemzeti kisebbségek és a magyarság között, tekintettel mindkettőnek egymásrautaltságára, minél teljesebb legyen az egyetértés. Szól a rendelet a közös hazánkhoz való hűségről és ragaszkodásról,\' de hangsúlyozza a nemzeti kisebbségeknek saját maguk iránti kötelességeiket is. Amig\' egyrészt gondoskodik a nemzeti kisebbségeket megillető jogok érvényesülésének szakavatott ellenőrzéséről; másrészt biztosítja az iskolai igazgatás és felügyelet egységét.
Gondoskodik arról, hogy minden nemzeti kisebbségi "iskolában a magyarnyelv kötelező tantárgyként tanitassék a III. osztálytól kezdve. A magyarnyelvnek a tanításban való alkalmazását-illetőleg, egyrészt a lakosság nyelvtudása, másrészt az iskolaszék és képviselőtestület kivánsága szolgáljon alapul. Minden olyan községben, amelynek lakossága kizárólag egy nemzeti kisebbséghez tartozik, de nem beszél ma-gyárul, a tanit\'ási nyelv az illető nemzeti kisebbség nyelve.
Ha a nemzeti kisebbségi község lakosságának több mint a fele anyanyelvén kivűl magyarul is beszél, akkor a hittan, irás, olvasás és számolás, a beszéd és értelemgyakorlatok és énekek az illctó nem- I zeti és ha nem magyar, ha legalább husz ma^yarajku iskolaköteles van a községben, a tantárgyak egy rcszc magyar nyelven is taníthatók. Az iskolaszék, vagy képviselőtestület kívánságára, bármely más tantárgy . magyar nyelven tanítandó. A nemzeti kisebbségek elenyészően esekéíy töredékéi
számára a rendelet a szorgalmi időn kívüli magánoktatás utjárt biztosítja az irásr.ak olvasásnak és számiolásnak az anyanyelven való oktatását. A nemzeti kisebbségek is. kolaügyeit a vallás és közoktatásügyi niszter vezeti, a nemzeti kisebbségek m[. niszterével egyetértőleg. A tankerűleteken belül pedig a nemzetiségi kisebbségek számarányának megfelelően egy vagy több az illető nemzetiségi kisebbségi nyelvet tökéletesen biró tanfelügyelő, segédtan-felügyelő, vagy beosztott szakközeg intézi.
Az elemi oktatás adminisztratív és tanulmányi ügyeit az ezídőszerint még magyarnyelvű, de a fent említett rendelet értelmében nem magyar, vagy vegyes tannyelvű elemi népiskoláknál működő tanítók akik a szükséges nyelvi ismerettel r.em > birnak, megfelelő tanerőkkel fognak kicseréltetni. A tanerőket a lehetőség szerint az illető vármegye területén belül kell kicserélni. A rendelet végül ugy intézkedik, hogy olyan elemi népiskolákban, amelyeknek tannyelve jelenleg is valamely nemzeti kisebbség nyelve, ezen rendelet a kihirdí-. tése után .. .á?.0nnal. hatályba lép, egyebütt az életbeléptetése a legsürgősebban előkészítendő és mielőbb végrehajtandó.
HIREK.
— Rendőrnap. Tegntfp délután 4 órakor a Városháza tanácstermében a „rendőrnapot" megszervező bizottság tartott ülést. Az igen nagyszámmal jelenlévők egy rendezőbizottságot küldöttek ki, amelyik előkészíti s megszervezi-az igen szűkös viszonyok között élő rendőreink felsegélyezését szolgáló napokat. Antal Jenő több indítványt Tét r; \'áíftí lyefcríTCéfS i kerét ~s zolgál nák7 Tervbe^ vétetett, hogy a többi városok mintájára fog az egész akció lefolyni: a kereskedők aznapi jövedelmüknek 5%"át adnák erre a célra, előadások s mulatságok tiszta jövedelmei szintén számottevő segítséget adnának. Szekeres Józsefné indítványára a pótválasztások alkalmával, a hadifoglyok gyűjtésének mintájára szintén fognak gyűjtést rendezni. Szekeres Józsefnét felkérte a szervezőbizottság a gyűjtés rendezésére. Elek Ernő nem tartja helyesnek, hogy ezekben a napokban zajos mulatságokkal, még ha jótékonycélt szolgálunk is, megzavarjuk mélységes gyászunkat. Mert országoí. gyászt ülünk s ülni is fogunk. A bizottság átadtn a dolgok további vezetését a rendezőbizottságnak, amelyik három napon, szombat, vasárnap és, hétfői napokon fogja a „rendőrnapot" rendezni. A bizottság elnökévé Zá-borszky Zoltán bankigazgatót választották meg. Részünkről minden olyan akciót, amelyik embertársaink támogatását, felsegélyezését szolgálja, a legmesszebbmenőleg támogatunk, különösen akkor, ha olyan\\ egyénekről van szó, mint az élet nehézségeivel legjobban küzködő rendőreink, akiknek havi fizetésük 460 korona. Budapesten és a vidék töbl? nagyobb városában ezt a neme:? célt a legnagyobb siker koronázta. Ugy véljük, hog^Nagykanizsa város lakósága is teljes erejével csatlakozik a példát oly szépen szolgáltató többi városokhoz. Azo\'<i akik még soha ilyen csekély összegből, mint havi 460 l&rona nem éltek, képzeljék magukat szegény rendőreink sanyarú helyze* tébe s lehetetlen, hogy megtagadják segítségüket.
1920 január k.9.
Zalai Közlöny
_ Felkéretnek mindazok, kik a /választási\' névjegyzékből bármi okból kihagyattak, jóllehet szavazati joggal bírnának, sérelmük megtétele végett a „Keresztény Otthoniban minden nap délután 4 órától este 7 óráig jelentkezzenek. Keresztény Nem-
Egyesülés pártja.
— Az Ébredő Magyarok megszervezése. A napokban egy bizottság érkezik Zalaegerszegre Budapestről, hogy az Ébredő Magyarok egyesületét kellőképen megszervezze. A nevezett bizottság tudomásunk szerint még e-hét folyamán Nagykanizsára i* átjön hasonló\' célzattal.
— Nevelői helyek a katonaiskolákban. Az uj Magyarországnak tetterős, sziklaszilárd jellemű, fegyelmezett férfiakra van szüksége. Ezt azonban csak akkor érhetjük el, ha fiatalságunknak zsenge korukban ilyen irányú nevelést adunk. Éppen ezért a katonaiskolákban is a szükséges ismeretek elsajátítása mellett, főképpen az elme és jellem képzésére, az akaraterő fokozására, egyszóval a vallás erköcsÖs nevelésére kell a fősúlyt helyezni. Erre a célra tanári kar mellett külön nevelő tisztek vannak alkalmazva. Jelenleg még a következő nevelői helyek vannak üresedésben: budapesti, hajmáskéri, nagykanizsai, soproni főrcáliskolákban és a kőszegi alreál-iskolában 5—5 hely.
— A január havi dohányjárandóság a tőzsdékben mai naptól kezdve a közönség rendelkezésére áll. Igényelhető egy-egy január havi szelvényre: 16 csomag pipadohány, vagy 8 csomag cigarettadohány, vagy 25 darab szivar, vagy 40 darab ciga-
- rillos, vagy 150 darab jobb cigaretta, vagy "200 darab duna cigaretta. Mivel szivarból, úgyszintén finomabb cigarcttadohányból \'"*" csékély mennyiség áll rendelkezésre, ezekből csak kevés számú dohányzó lesz kielégíthető. Más dohánynemüekből azonban kellő készlet van, ugy hogy jegyét mindenki beválthatja. Közellátási Üzemek.
— Adomány. A hadifoglyok hazahozatalának céljaira Pasqualeti Gyuláné egy ezüst kanalat adományozott. Felszólítjuk ez alkalommal a közönséget, hogy adományait juttassa el hozzánk; amit mi nyugtázva továbbítunk.
— A pacsai kevöletbol tegnap azt j téves hírt kaptuk, hpgy Drazdy Győzőt, a kerület képviselőjévé választatta. Ma ezt a hírt megcáfolták, mert Drazdy Győző és Bosnyák Géza között pótyálasztásra kerül a sor. Mi erősen bízunk Bosnyák Géza
. győzelmében.
— Hadifoglyok hazahozatalának gyűjtése. Szepetnek község is szép ösz-szeggel járult hozzá a hadifoglyok hazahozatalának nemes akciójához. A gyűjtés eredménye 1504 korona, közte több ezüstnemü is. A hadifogoly segélyakció eme szép eredménye azt mutatja, hogy a vidék is kiveszi a részét a nemes akcióból. .
— Gyakori baromfi lopás. A rendőrséghez mostanában igen gyakran jönnek feljelentések, hogy a baromfikat különös előszeretettel lopja egy szervezett rablóbanda. Tegnap reggel Balázs István Teleky-u. 4. szám alatti lakos tett feljelentést, hogy ismeretlen tettesek 4 drb. fajrécét és 2 drb. tyúkot loptak el. A rendőrségnek igen kellemetlen a helyzete az ilyen tyúklopásoknál, mert az ilyen lopott jószágok eltűnte-" tése a legegyszerűbb s nem igen nyomravezető; -
■ Rablógyilkosság. Borzalmas rabló -gyilkosságról kaptunk hirt a- rendőrségtől. Őrisr.cntpétercn (vasmagye) tegnapelőtt a falu temetője mellett borzalmasan összevagdalt emberre tálált a csendőrőrjárat. A megállapítások szerint a szerencsétlent fejszével vagdalták össze. Amikor a csendőrség felfedezte, még élt, de semmi Felvilágosítást adni már nem tudott. Megállapítást nyert az is, hogy a nevezett Ivancsics nevii scrtcskereskedö fia, akinek a pénzét akarták a rablógyilkosok megkapni. Valószínűleg a tettesek régi ismerősei lehettek, akik meglesték s tudták, hogy pénzt visz magával. A csendőrség a nyomozást a leg-erélyesebben folytatja s már a gyilkosok nyomában van. Mcgállapitást nyert, hogy rablógyilkossággal állunk szemben.
— Razzia. Huszár András detektiv-főfclügyclö sikeres razziát tartott kedden este. Ez alkalommal sikerült több közveszélyes egyént letartóztatni, akiket a rendőrség azonnal le is tartóztatott. Több bűnügynek is jöttek a nyomára.
— Marton Lajo* zalaszántőt lakó. a Bárány vendéglőben mulatott, ami alatt 6000 korona készpénze vagy elveszett, vagy ellopták. Az esetről jelentést tett a rendőrségnél. Az ügyben a nyomozás azonnal megindult. Megállapitáft nyert, hogy egy őrmesteri rendfokozatot viselő egyénnel volt együtt, aki a mulatozás hevében barátságosan ölelgette. A nyomozás tovább tart, meri valószinü, hogy a rendőrség előtt már régen ismert őrmester.a tettes.
— VAC ma este 7 órai kezdettel tánc-összgyakorlatot tart a Szarvas szálló tánc-helyiségében. A rendezőség.
— Elveszett a Battyányi-utcától az Eötvös-térig egy szőrmegallér. Becsületes megtalálóját kérem, adja le a .Zalai Köz-löny\'* kiadóhivatalába, /
— Á Józs.fföherctf Szanatórium Egyesület \'olyó évi jan; ár 5-én tartott müvész-estélyen felülfizetnivzivesek voltak: ujnépi Elek Ernő 200, N. Ni 200, Somogyi Gyula 100, Mikovényi Arpádné 100, Gyc-nes Ujos 100, Stern Sándor 100, báró Guttmann Ödönné 100, Vidor Samuné 100, dr. Ország Lajos 100, Zakovitz Ujos 100, Kálozdy Albert 50, dr, Balázs Zsigmond 50, dr. Sartory Zsigmond 50, Faics Lajos 50, Somogyi Zsigmond 50, Kisfaludy S. 50, Schwarcz Gusztávné 50, Hirschler Ferenc 50. Unger Ullmann Elek 50, Weiszfeld és Fischer 50, Berényi Elek 50, Strém és^Kíein 50, Neumann Aladár 50, Kürschner Mór 50, Berényi József és Fia 50, dr. Fried Ödön. 40, Kisfaludy és Krausz 50, dr. Fodor Ala-dár 30, özv. Szegő Gyuláné 30, Elgers Andor 30, Goldmann Ignác 30, Dobrin Richárd 30, Blau Lajos 30, Eberhard Béla 30, Bettlheim Rezső 30, Fürst József 30, Singer József és Társa 30. Szántó Salamon 30, dr. Káhán I re 24, Révész Lajosné 20, Révész Jánosné 20, özv. Eppinger Gyuláné 20, Kétting Ferenc 20, Maschanczker Márton 20, Dénes Jenő 20. Kovács Géza 20, Kormos Zsigmond 20. Umpel Adolf 20 Rácz János 20, Csizmadia Vilma 20, B och László 20, Reznicseh József 20 P. &>Ilas-káry Péter 20, Bogenrieder Józsefné 20, Boldics és Társa 20, Köhler testvérek 20, Lichtenstein Albertné 20, Blankenberg Im-réné 20, Fendler Hugóné 20 dr. Szekeres lózséfné 20, dr: Szigethy Ká olyné 20, Csapi Sommer Ignác 20, Weisz Tivadarné 20, Grűnsberger Sándor 20, Bartha Miksa 20 Wahlvc Sándor 20, Barta Alfrédné 20, Hamburg Miksáné 20, Schwarcz Dezső 20, Doupona István 20, Elschlager Elemér M, dr. fia.,szer 14, N. N. 14. N. N. 14, N. N. 14 Sclarsch István 10, Gráf János 0, N. N. 10, Mifcüfa Szicgfrted 10, Boha István 10 Mathisz százados 10, Pucbtr főhad.. 10, N N. lOríeipzig Antal 10, Bentzik József
pályamester 10. N. N. 10, Németh József 10, Eperjcssy Gábor 10. dr. Plihál Viktorné 10, dr. Tuboly Gyuláné .10, dr. Hajdú Sándorné 10, Ötvös Emiiné 10, Frjink Vilmosné 10, Erdős Laios 10, Sörley Jenő 10, Sterneck Zsigmond 10, özv. Kohn L. Lajosrtc 5, Lőwenfcld Joachimné 5, N. N. 4 N. N. 4 Nagy István 4, N. N. 4, N. N 4, Vagner Jenő 4, N. N. 3, N. N. 2, N. N. 1, N. N. 1 koronás. Összesen : 3 345 korona. -- Természetbeni adományok: Vázsonyi Emil pecsenye malac, Szegő és Hirsch 1 cs gyertya, Fischel Fülöp fiai papírszalvéta, Stampf Zsigmondnc teasütemény, Valics Dezsőné teasütemény, Miltényi Gyula 5lit. bor. Csizmadia Vilma 3 üveg bor, Fábián Zsigmondné 3 üveg bor, Bajer Vincéné 5 üveg bor, Szabó J. sütemény, Teutsch Gusztávné sütemény, Makoviczkyné 1 torta, dr. Tamásné pogácsa. Vidor Samuné 1 tálej sijtemény, Fischer és Biider 3 drb edény, dr. Merkly József szappan, Leitner droguista szappan, Sipos Andor negyedklló vaj- A nemcsszivü adakozók fogadják az egyesületi elnökség hálás köszönetet. Az estély bruttó bevétele 12.382 kor., kiadás 4.948 korona 65 fillér. Tiszta jövedelem: 7.433 koróni 35 fillér.
— A legfrappánsabb társadalmi dráma „Az istenítélet- cimü kerül bemutatásra ma csütörtökön és pénteken a „Világ" mozgóban a legnevesebb művésznők szereplésével, azonkívül ma kezdi meg „Dicktj 1. kalandja" cimü sorozatos vígjátékai bemutatását is. ...
Színház
Csütörtök : Három a kislány.
Péntek délután: Ifjúsági előadás.
Péntek este: Csókbakter.
Szombat: Nincs előadás.
Vasárnap délután: Csókbakter. este: Csókbakter.
\' Tudomásul I Ifjúsági előadás e héteev. csak egyszer lesz péntek délután fél4-kor.
Színház. Tegnap este végre láttunk színészeinktől egy valóiában nivós, minden kritikát kiálló játékot. A „Három-a kislány" operettet. Mi. akik megvalljuk őszintén, amikor csak a szót halljuk: opereft, gyanakodva keressük az izlést s az igazi művészetet, ami a tulajdonképeni célja a színészetnek. Örömmel látjuk, hogy mióta Heltai. szindirektor megint kezébe vette s ugy látjuk kellő Ízléssel s tapintattal a színház ügyeit, feltűnő fordulat állott be annak belső ügyeiben. Sajnos, napilapunk nem engedi meg, hogy hosszas kritikát gyakoroljunk, bár nagyon szeretnénk ezt tenni, mivel a jó ritka, mint a fehérholló. Mivel a ro3Zt szat már eleget elhallgattuk, most röviden megdicsérjük művészeinket. A legelső hely Bogár Gizié. Az ő művésznői egyénisége mindjobban szembeötlő. Az első. alkalommal is, amikor láttuk egyéniséget fedeztünk fel benne, aki nem a karzat tapsviharának, hanem művészi és soha nem sablonos alakításainak köszön? sikereit. Ez csak egy gondolat róla, talán lesz még módunkban, hogy kiegészítsük. Heltai szinidírektor; többször is szeretnénk látni. A „Terike" s „Három a kislány" előadásokban bámultuk az ő csodásan kifínomitott hang-hirdozását. Kérjük öt, hogy a publikum s a színészek kedvéért gyakrabban játszón. Garantáljuk, hogy gyakrabban lesz teltház. Piskánsul kedves volt Benkö Ilonka, jok voltak Szemere Józsa, Kovácstes Margit s Antal Nusi. Ércköviről már sok jót irtunk. Behízelgő modorával, a színház kedvence lett. Dezső megjelenése már kacajt vált ki. Kár, hogy Göndörnek nem volt nagyobb szerepe, hogy clcgánciáját, lágy, kedves hangját élvezhettük volna. Ha színészeink mindig ilyen darabokat játszanak s mindig ilyen jó ízléssel, a publikum megkétszereződne s talán ki is cserélődné. gk.
I K o x I t> n y
1920. Január 29
l._«rj. mindenki a Magyar Nemzet történetét. Ilv t.rt.l.nu könyvek nagy vá-lóikban kaphatók Fiachel Fülöp Fiai könyvkereakedéaében Nagykanizaán:
biH^i Kbi HuTuirt" Arpal ^
, . tterii* unta** IMrauy PaiM f M.i\\tfl t* »<iu«Z« umu T.lprz
Uim (.Mi frlliwi M bíu\' •
, BiMwnw Dmmmx >Lly.« >0*—M
HzZoU VAU*. KertwJl UkrrtMUfc UMJ*. «M> mZSfWSll .kW
fíuia/iai ItSnt/véár:
t*!MJ*i ("\'Jak \\a*.-hr<»T> l-n.n t^m T.<h K V ThúWly .czZ. I Ui»..y k\'jMdckw • I-IM7 r.j^.; A ■ -«« S~zi.«
üimu f H■•>■\'« karz M« >W> XM> UJez. lluny^ljr J*~-, VU\'l »• kifli;
. ii Kiuii
Itéür MM ZJU-^r*
Mw ,i«m.«t Mléam 110
kinek Buda pétien önálló ítelete nJlku anyui, francia n«i munkákhoz kitűnően ért. házakhoz ajánlkozik, eatíleg otthon ia vállal munkát. Cim : Takácaaé, Baday Jullaka, Nagykanizaa, Arpád-u. 5.
Eladó teljeaen uj zrrté*JI. Petófi-utca J4i alám alatt.
Köszönetnyilvánítás
Mindazok, kik aziveaek voltak forrón Mrretett nóm f. hó 77-én történt temetésén éa JWr a gyáaz-íztentisitflta .Sklmával réaivétflk-kai fájdalm.iWS enyhiteni, fogadják ezúton ia hálaa köazönelemct.
Htid Bála
mozdonyvezető
Könyvtárakat
éa egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedése. -Ml
Vásárolok nagymennyiségű takarmány félékel. különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb
SII- árban.
Telefoa 195. Iroda: Kinlsay-utca 2 a
Pollák M. Emil
tefmenynagy kereskedő
NAGYA N1ZSA.
Valódi francia
mosószappan
kapható
Teutsch drogériában
Kilója S4 korona
V

OOOOOOOQOOQOQOOC300C30
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalamegyei kirendeltsége Nagykanizsa
Baaár-áp.Ut L .-.lat
Távirati atn: .Kg Talafoa i 125.
A la altok : A .Haaeya-.Az Uralta. Kézpoatl Hlt.l.z6v.tkn.t «« . ,H.(y.r Mezéfazdak Szárat-kazat*.
Az intézet vásárol nagyban: Magvakat, babot, borsót, lencsét, zsírt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, fát, faszenet stb.
Foglalkozni log azonkívül a megye gazdaközön-ségenek, de különösen a vele üzleti összeköttetésben álló gazdáknak mezógazdasági gé; ekkel. eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi cikkekkel stb. való ellátásával.
Lehetőleg mintázott ajánlatokat kér szóban és Írásban vagy telefonon.
ooc
30
taaaát kaphatók
ha r monikák, hegedühurok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
NagykazzUada. Városház-palota.
Jó minőségű Pogányvár! fehér éa vörös
ASZTALI BOR
llterenkljt IC K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Brunceics József
füazcr-. cinwp- éa katonai cikkek kutak. Jlaa Nagykaatssa. Sugáiut 53
! ■, Értesítés
Értesítem s n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti hárban
uj vendéglőt
nyitottam • azt a mai kornak nieg-felelóleg berendeztem, btelekröl éa italokról gondoskodva lesz — Jó balatoni és tapolcai borok mérése.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tiszteletid
a> u Stojanovits Lambertné.
Bárhol hirdetett,
vagy megjeleni uépirodalrai, tudományos, Ifjuaágt könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedé»ébcn.
.1VS Kölcsön könyvtár!
URANIA
mozgókép-palota
Rozgnayl-atca % .>
Szeid. éa «üt Art ók. jan. 78 éa 79-én Gaaaoal bBaBgyl .zaazácló I
Drama a karnevalon
Kalandor dráma S felv. Ffiazerepben
Paul Mansov Kaland az állomáson
Vígjáték Í felvonázban
Elóadáaok kezdete: Hétköznapokon L 7 éa 9 órakor, vaaár- éa ünnepnapokon fél fél 6. 7 éa 9 órakor._
I^ST Bélyegzők!
gumnuból éa ercbAI, dátum és zaebbélyegzók, featékpárnák éa fevlékek Vé.éack i Betű. mo- J nogramm. címer, .rsny, rrüzt á/az éa elefántcsontba Bórtárcákra. arany éa eaüat monogrammok készíttet nek Kizárólag agyadBII aaaklalatl —— Elad baazerzéal forrás I -
KARANCSY J. vésnök
véanóki műterme 233
Nagykanlua, Eriaébat-tár 1. azáaz.
Kérem a címre Qgyalnll
VILÁG
nagvmozx<> színház
Szarvsa-szálloda. ::
Cafit&rtók éa péntek, jan. 29. éa 30-án Ssaasáctóa práoziar I
Az istenitélet
Társsdslmi dráms 4 felvonásban
Dicky első kalandja
Sorozstcs amerikai vígjáték I. ré*ze 2 felvonásban.
« .tu-4|».|vttl
Nyomatott * :aptu)nidono*oa Zala) Gyarmati nyomdai müJnUtst^t
59-ik évfolyam.
Nagykanlna. H20. január 30. Péntek.
24. szám
ZALAI KÖZLÖNY
_________ keresztény politikai napilap
SiRkMStfoég Ó kiadóhivatal Fó-ut 13.
.- lBI«rart>aa-t«Ulon IU. __
Megjelenik mindig kora reggel.
Fóazcrkcastő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Felelők aicrkeaxtő :
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
evrt 204 K Félévre 102 K. évf« 51 K. Ffjr hóra 17 K. iiam $0 1.
A politika eseményei
A magyar békedelegáció kéri a vclaszhatáridő kinyujtását. — Besszarábia nem véglegesen a románoké. — A nagykövetek tanácsa előtt még megoldatlan a magyar, orosz és Adria kérdés. Aknamunka Huszár Károly miniszterelnök ellen, — Választások.
Páris. jan. 29. Neuillyből jelentik : A magyar békéküldöttség január iS^én 15 napi l>aladékot kapott a békefeltételekre adandó .álaszra. Ez a határidő január 3T.-4n telik le. Előre látható, hogy a válasz nem készülhet el idejére, tekintettel a feltételek rendkívül súlyos voltára és az egybegyűlt műszaki munkák nagy tömegére. Apponyi Albert gróf a békeküldöttség elnöke, Praz-novsky rendkívüli követ teljhatalmú megbízottnak erre vonatkozólag azt a távirati megbízást adta, hogy kérje a válaszadás határidejének február 12-ig való elhalasztását. Praznovsky az erre vonatkozó jegyieket a békecrtekezlet elnökének már beadta.
Páris, jan. 29. A Journal des Debats azt irja, hogy a Legfelsőbb Tanács nem engedélyezte át végleg Romániának Besszará-biát. A végső döntés valószínűleg csak akkor fog megtörténni, ha a románok a
• .egszállott magyar területeket a békeszerződésbe megjelölt határokig ki fogják jriteni s Magyarországgal szemben a Legfelsőbb Tanács követelése folytán a jóvátételt minél előbb teljes mértékben foganatosítják.
Páris, jan. 29. A három kormányfőnek egyáltalán nem sikerült azokat a problémákat megoldani, amelyeknek megoldása értelmében néhány héttel ezelőtt összeültek Párisban. Három célt tűztek maguk elé, az egyik az orosz kérdés megoldása, a másik az Adria .kérdésének, a harmadik Vilmos német császár kiadatási kérdésének megoldása lett volna.
A megoldási tervek összeomlottak és a nagykövetek tanácsa képtelen ujabbakat alkotni. Ezen kívül a magyarok a békeszerződés revízióját követelik és azt állítják, hogy ebben az alakjában sohasem Írják alá éa nem hajlandók elfogadni az uj határokat, amely az orazág nagy
részelt elszakítja tőlllk. Budapest, január 29. Még nem fejeződtek be a nemzetgyűlési választások, máris lassú aknamunka indult meg Huszár Károly miniszterelnök ellen. Értesülésünk szerint a Ker. Nemz. Egyesülés pártjának
• négyötöd része Huszár Károly miniszterelnök híveiből áll és ezek semmi körülmé-
nyek között sem fogják tűrni a csúnya aknamunkát, amely csak az ocszág ügyének lehet ártalmára.
A kabinet mai összetételében február 16-álg előreláthatólag minden körülmények között a helyén marad és a hatalmat csak a nemzetgyűlésnek adja át, amely első sorban ideiglenes államfőt választ, aki azután parlamenti uton és módon fogja az uj kormányt megállapítani.
A Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjában különösen a párt azon tagjai, akik szocialista reformnak hivei, nagy nyugtalansággal nézik azt az aknamunkát, amely Huszár Károly és a keresztényszocialista kultusz ellen folyik. Beavatott helyről azt közlik, hogy ez a robbantási kísérlet csak egy kis töredéknek a mesterkedése, amely arra törekszik, hogy személyi változások előidézésével önmagát tolja előtérbe és szélsőséges irányt diktáljon. Egyetlen célja az, hogy félretolja Huszár Károlyt és vele együtt a keresztényszociálista irányzatot, hogy maguk-, kerüljenek az élre, amelynek célját ez a manőver szolgálja.
Budapest, január 29. A „Virradat", amely Friedrich hn\'<%i(yminiszter politikájának támogatója, valamint az „Uj Barázda", melyet Rubinek Gyula földmivelésügyi miniszter szócsövének tekintenek,
egyértelmüleg megállapítják, hogy Huszár Károly miniszterelnök missziója befejezettnek tekinthető és most Friedrich és Rubinek szövetkezése
következik. Budapest, január 29. A választás eddigi összeredménye a következő: 68 Ker Egy. párti, 58 kisgazda, 4 demokrata, 2 pártonkívüli és 1 keresztértyszociálista gazdapártit választottak meg. Pótválasztás ujabb értesülések szerint 30 kerületben lesz.
Altalános mozgósítás Romániában.
Bécs. jan. 29. Kerülő uton érkezett jelentés szerint Románia általános mozgósítást rendelt cl. A mozgósitási parancsot már közlik is a román lapok. A\' hir még megerősítésre szo ul.
Mit akartak a bécsi kommu nisták.
Budapest, január 29. Néhány héttd ezelőtt a külföldi kommunisták nagyszabású merényletet terveztek Horthy Miklós fővezér ellen. A merénylet mint ismeretes szerencsésen meghiusult és nyomozás már eddig is szencációs eredményre vezetett. Nemcsak az itteni összeesküvésről volt szó, hanem messzeágazó tervekről, amellyel a kommunisták Európa rendjét föl akarták forgatni. Lenin 1919. novemberében futárt küldött Wienbe, aki utasítást vitt Kun Bélának, hogy az európai országokban s főleg nálunk a bolsevikiek mozgalmát irányítsa. E célra Lenin Berlinben 50 millió rubelt deponált. A Bécsbe menekült magyar kommunisták ügyét 5 tagu direktórium intézi, amely direktórium Berlinből kapott értesítésre november 24-én agitátorokat küldött Budapestre, akik a gyártelepeken a munkásság között röpiratokat osztogattak. November 16-án egy Mautner István nevű budapesti gépészmérnök állás keresés céljából Bécsbe ment. Bécsben találkozott egy régi ismerősével Hevesi volt népbiztossal, aki kapacitálta, hogy 3000 korona havifizetésre lépjen a kommunisták szolgálatába. Mautner eleinte h irszolgálatot teljesített Budapest és Becs között. Mikor Korvin Klein Ottó bűnügye főtárgyalásra került, azzal bizták meg Mautner Istvánt, hogy szöktesse meg Korvin Klein Ottót a fogházból. A tervvel kapcsolatban megbízták Mautne rt, hogy készítse elő a Horthy fővezér elleni merényletet. Utasítást adtak arra nézve is, hogy a fővezérről és környezetéről adatokat szerezzen be. Tanácskozásaikon Bécsben felmerült az a terv is. hogyha a Gdlért fürdőt nem sikerül felrobbantani, akkor egy pincért • szereznek, aki mérget kever a fővezér ételébe. Az összeesküvésben Károlyi Mihálynak is része volt, aki jelenleg Prágában tartózkodik. Ezzel többször dicsekedett Hevesi Mautnernek. Az összeesküvésben nagy szerepet szántak egy bécsi illetőségű tanítójelöltnek, akinél a hatóság le is foglalta a nagy méregtubust, amelyből hosszú tű nyúlt ki, amely eszközt szintén a Horthy fővezér elleni merényletre akartak használni. Stassni összeköttetést tartott fenn a már kivégzett Szamuelly Lászlóval, aki szintén készült a merényletre. A vizsgálat adataiból kitűnik, hogy a bécsi magyar kommunisták összeakarták állítani gróf Károlyi Mihály vezetése alatt a .szocialista elemeket az irányt azonban a kommunisták megbízottai jelöltek volna meg, Bőhm Vil mossál, aki nem proletárdiktatúrát akart, hanem szocialista államrendszert fölállítani, amelynek vezére C cs Károlyi Mihály lett
2
Zalai K o,.z I o n y
1920. január 30.
volna. A kommunisták ennél többet akartak. Az összes tiszteket, nevesebb politikusokat, a keresztény polgári társadalom vezetőit, arisztokratáit és papságot kiirtani, a v.illásjogok gyakorlását teljesen beszüntetni, ezt akarták s ilyen sorsot szántak Magyarországnak s ezen az alapon terveztek egész Európa rendjének felforgatását.
Franciaország magatartása enyhül.
Berlin, január 29. Berlini politikai kő-Kikben elterjedt hirek szerint a kiadatási kérdésben lényeges fordulat állott be. Miután Clemenceau távozása következtében l\'rancijország magatartása Németországgal símben, nagymértékben enyhült. A „Hetit Párisién" szerint az antant elfogadta azt a német javaslatot, amelynek értelmében a háborús bűnösök felett a német biróságok fognak ítélni, az antant ellenőrzése mellett.
A „Matin" vasárnapi cikkében azt irja. hogy a Magyar, valamint Török békeszerződést is az engedékenység szellemének kell áthatni, nehogy Magyarország és Tö-lökország olyan békét kapjanak, amelyet rövid idő multával újból revízió alá kell venni.
Cseh katonák lázadása.
Brünnböl jelentik. Január 15-én nagyobb í csapatszállitmányok érkeztek ide Prágából. A katonákat azzal biztatták, hogy a morva fővárosba lesznek szállítva, firünnben azonban megtudták,, hogy a Cseh-szlovák határra küldik őket. A csapatok körében nagy elkeseredés támad! eire a hírre cs ezt kiáltozták tisztjeik leié: frn Massaryk háborút akar csináljon magának katonát 1 Megtagadták az engedelmességet és nem akartak tovább utazni s követelték, hogy vigyek visz-sza őket Prágába. A tisztek értesítették az állomási őrséget a lázadásról, amire az őrség kivonult és fegyverét használta a lázadók ellen, de a katonák véres fővel verték őket ki a pályaudvarról.
— A rendőrnap rendezőbizottságától vettük az alábbi sorokat: Meghívó. Az alább megnevezett urak, akik a rendőrnap rendezőségébe beválasztattak, tisztelettel kéretnek,
hogy szombaton, f. hó 31-én d. u. 4 órakor a városháza kis tanácstermében szíveskedjenek megjelenni. Antal Jenő, Armuth Náthán, Asztalos Jenő százados, Bazsó József, Bader József, Bcrényi József, Bodrogközy Zoltán, Bölcskey Benő, Csillag Jenő, borsai Csorba Béla, dr. Darás László, Dedovácz Béla, Dobrovics Milán, Doupona József, Engel Arthur, Flesch József, Fischel Lajos. Fülöp György. Fürst József, Garay Adolf, Garay Jenő, Gross Mór, dr. Gyömörey István, dr. Gyulay Béla, Hajós Ferenc, dr. Halász Pál, dr. Halphen Jenő, dr. Hauscr Imre, Hermann József, Hirschler Jenő, Hol-zer Miksa (Világmozgó tulajd.) Hudy József, Incinger József, Kalmár Béla, Katona Gábor, Kisfaludy Gyula, Kiss Béla, Kiss Ernő, Kiss Lajos. dr. Knausz László, dr. Krajcsovics József, Kumper Artúr, Lengyel Mihály, Mar-valics József, Meisner Oszkár, Némethy Béla, Ofenbeck Vilmos, Papp József, Pintér Nándor. Pollermann János, Révész Lajos, Radnay Jenő, Rapoch Aladár, Singer Sándor, dr. Sommer József. Schwartz Ottó, Szabó István. Stuller László, Szönyi Sándor, leutsch Gusztáv, dr. Tamás János, Ungcr Ullmann Elek, Vajnovits Lajos, Valérián százados.
Hazánk egysége.
Irta Htclvári Alajos.
Az igazi tudományos geográfia megdönthetetlen alaptétele: hogy hazánk területe fel nem darabolható.
Midőn a természeti erők hazánkat Európa közepén kiszabták : remekeltek. A földrajzi tényezők együttható működése oly intenziv, intránzigens, hogy eme nagyszerű remekművök előtt feltétlen meghódolás! követelnek.
Egész Európának nemcsak józan — szenvedélytől mentes — politikai, hanem gazdasági és különösen forgalmi érdekei kíméletlenül megkövetelik, hogy hazánk területe egységes legyen.
Magyarország Nyugat- és Kelcteurópa között az az archimédesi pont, amely ha meglazul, felbomlik az egész forgalom biztossága; lebonyolításának szilárdsága megbénul, söt összeomlik. Oly sarokpillér hazánk, amelyet csak erősiteni, fejleszteni, földrajzi tényezőinek érvényesülését — négyszázados osztrák iga után — valahára szabaddá tenni, egységesíteni kell.
A kr.prxi szomszédok területéhségének kielégítése nemcsak világtörténelmi botrány, h;nem kiszámíthatatlan bonyodalmak forrása ; a jogos, egészséges feji "dés kerékkötője, egész Európa szégyenfoltja lenne!
Az nmerikai szuverén ítélet a szabadság eszményét védi ; de csak nkkor igazán igazságos, ha az egész emberiség szabadságát védi.
Miért küzdött becsülettel a harcmezőn, miért halt annyi vitéz magyar fiu hősi halált ? Miift dolgozott a magyar itt, hazája szent földjén több mint ezeréven át ? Miért?!
Bizonyára nem azért, hogy ősi, turáni földjét, szent hazáját ronggyá tépjék a szomszéd hiénák 1 Most, hogy Ausztriát leráztuk, borravalót követel. A hazafias hiénc megfizet neki: Die Traud hat ja Zahuwch I
A párisi deklaráció a cseh-szlovák állam bölcsőjében (I) — mint államalkotó jogforrásban keresi Szvatoplukot I
Az oláh Trajánt fürkészi s prikulics meséire támaszkodna, ősi klasszikus római lszban őrjöng.
A csehek a délszlávokkal összeköttetést keresnek. Korridor kellene nekik a Dunátul a Dráváig, Pozsonytól Fiúméig Nagykanizsán át. Kiszerelnék forgatni helyéből a természet által kijelölt diagoná-lis vonalat. Ravaszul kinyújtott csápjaikkal hazánk ama földrajzi tényezőit akarják megkaparitani, melyekkel középponti hiva-tottságukat szeretnék bizonyítani.
Az avar eredetű Baranya több községének népeit pánszláv maskaráknak szeretnék kiöltöztetni. A nemzetiségi és az önrendelkezési alapelv leple alatt n megszálló triumvirátus holmi kiegyenlítő igazságot keresnek a wilsoni elvek sutbadobásával. A pánszláv ideál a délszláv néptörzseiben az önrendelkezés és nemzeti kiegészülés vágyát tüzeli.
Hol tian ezeknek a népeknek történelme ? Hazugságokon nem lehet államokat építeni! Hazánkra éhes szomszédok intriká*\'-nak nem leszünk áldozatai. (Folyt, köv.)
HIREK.
A „Move Sport-osztálya\'-.
A „Move" nagykanizsai főosztálya a legutóbbi közgyűlésén nagy lelkesedéssel alapította meg a .Move Sport osztályát\'. Az osztály vezetésére eg> hangulag Asztalos Dezső századost választotta meg a közgyűlés. Sport helyi -ségríl való gondoskodás .már megtörténi, ügy. hogy a nagyon yép kilátások elé néző uj Intézmény hamarosan megkezd heti működését Az a kilátás, hogy a nagyon szép célt szolgáló Sport-osztál; teljes ambícióval lógja felkarolni a nemzeti sportjainkat. Ma amikor az egéí: vonalon, a társadalmi téren csak e;/ cél lebeg előttünk, hogy sajátos nem zetet alkossunk, azt hisszük, hogy i .Move Sport-osztálya" fog előljárni ló példával, hogy megmutassa azokat 52 Irányokat, anol Igazi magyar spo.-:l produkálhatunk Csak egy cél lebegjen előliünk: magyart, tipikus magyarosa alkotni minden téren. Ne engedjü k közibénk furakodni Idegen izú, magyarságunkat csak ronto Irányokat. Nekürk vannak értékes magyar sajatságair..<, amelyeket minden téren érvényre lehel és kell juttatnunk. Ennek az uj, magyar iránynak kell a szolgálatába szegődtetni a sportot is. Ha a „Move Sport-osztálya" Ilyen célokat tűz kl maga elé, nagyon melegen üdvözöljük. Szívesen látjuk azi Is, hogy az osztály vezetése olyan ember kezébe került, mint Asztalos Dezső sza zados, akinek e téren a szaktudásai, ambícióját már Ismerjük. - Asztalos Dezső személye számunkra már garancia, hogy nem csupár. pillanatnyi felbuzdulással, hanem kitartó, célravezető munkával állunk szemben. Külön meg kell emlékeznünk ez alkalommal Bodó ezredes rŐI, a Move elnökéről, a fáradhatatlan munkásról. Bodó ezredes alig pár hete velte a kezébe a nagykanizsai Move főosztály vesetését. márts telt raktárakat, elárusllöhelyeket teremtett elő. Ez a par heti munkája is .dokumentuma arra. hogy minden hasonló ügynek a sorsa attől függ. hogy kinek a kezébe va,-i leiéve annak a jövője. Nagykanizsán már nem roppanhat össze a Move
— Requiem. Pór nappal ezelőtt meg ölte magát egy jó magyar vitéz Hajmás-kéren. Most Miskolcról jelentik nekünk, hogy Taktaharkányban is agyonlőtte magát Szász Viktor székely katona. Székelyföld elveszett — irja a szegény bus székely hadfi — tehát nekem sincs mit keresnem többé ezen a földön I . . . Hogy fáj nekünk a Székelyföld, hogy érezzük mindnyájan elvesztését, akik ehben .a hazában meredten nézünk a jövőbe s várunk egy uj feltámadást! Bjs m.igyar harcosok, akik ugy össze vagytok növe a drága ősi földdel, hogy nem tudtok nélküli élni; szeretnénk begyógyítani fájó.
1920- Január 30.
Zalai Közlöny
, _ . ■ 3
mély sebeteket meleg, jó mogyo» érzéssel es testvéri csókkal, mink, akik itt élünk tovább. mert még bízunk és remélünk, a/l tartva -hogy jobb nekünk a Mennyországnál a pokolban lenni Árpáddal és minden magyar vezérekkelt
— Adományok. A hadifoglyok ..wahozatnlának céljaira Ferlinsz Györgyöd 4 drb olasz papírpénzt, I drb. ezüst húszast, 1 drb. ezüst egykoronást, 1 drb. ezüstéi mef, 2 drb. Mária Terézia hus-ast, a \\ tarkó-féle vendéglő egy asztaltársasága 38 koronát és 4 drb. idegen pénzt adományozott.
— Jótékonycélu táncestélyt ren-i eznek február hó 2-án a népszerűségnek «">, vendő Kispipa vendéglő (Sugár-ut 23. sz.) U rzsvendéget, ezúttal az orosz hadifogság -Kan sínylődő véreink liaz.iszállitá>i alapja ;.• vára. Belépö-dij szrmciycnkint ft komna. s-zdete este 7 órakor. A kénél ilj. Torma Tóni zenekara szolgáltatja.
Tizenkétezer korona a szege-ryeknek. Báró Gutmann Mladárnc wicni Lkos, férjének elhalálozása alkalmából, .innak 12000 korona végrendelrtlwn megállapított hagyatékát a szegények kö/őtt .?00— 500 koronás tételekben szétosztja, •.rmrt jótékonyságot a városnál mm ln*J«--Irnlette s az ügy elintérésr hatntrman fi»-^anatosittatik. Ai amúgy\' is igen nagy szamu rgénvrinken nnc nagyobb neyi\'lvr/r* a ettrnetes drágaság, a megélhetés, bcs/ri-it% nehézségei mellett .igen számottevő. E; jlkalominnl felhívjuk az illetékes körök figyelmét, hogy a fentforgó összegen lalan szerezne be julnnyosabban éleimia/rtekel s igy természetben, hathatósabb lenne a segélyezésre soha ugy rá nem szoruló szegényeink istápolása.
— A hadifoglyok hazahozatalának széleskörű akcióiára vonatkozólag, a mi városunkban is oly szép eredménnvrl folyik, illetékes helvről annak a hírnek közlésére kaptunk felhatalmazást, hogy a vidéken nem kisebb, sőt általánosabb ar érdeklődés. Az egyes községekben a körjegyzőségek utján s a választások olkalma-vj megindított gyűjtések szép rredmény-nyel kecsegtetnek Ax összes gyűjtések eredménye, amint a nagykanizsai katonai járáoporancsnokság tudatja velünk, eléri a 100 ezer koronát. Ez már olyan összeg, amelyik számottevő a cél mielőbbi megfelelő mérvbe való terelődésére Ezúton tu-•latjuk, hogy a gyűjtéseket még nem zár-" tuk le s nein is tehet lezárni.
— Spanyolnátha. Azt a hírt kapjuk, hogy a vidéken tömeges megbetegedések történnek spanyulnáthában. A környékbeli községekben a gyakori halálesetek igazolják, hogy a nyavalya már köztünk van. Orvosi vélemény szerint a védekezés módja alig lehet más, minthogy tartózkodjunk a tömeges összejövetelektől A betegség szimp-tómái különbözők. Gyakran fejfájással, máskor orr- és fülvérzéssel, vagy gyomorfájással, szédülési rohamokkal, bágyodsagyal. étvágytalansággal jár. Az eddigi tapasztalatok szerint esetek súlyosabb lefolyásunk, mint az eddigiek voltak. Ax azonban még nem nyert megállapítást, hogy aki már megkapta s kilábolt belőle, ujböl bele eshet-e. A megbetegedéseknél a súlyosabb lefolyású infulenciától meg kell különböztetni a spanyolnáthát, bár mind a kettő erős lázas állapottal jár, mégsem egy
- Ragályos megbetegedés Te-leky-ut 16. sz. alatt ragályov himlő megbetegedés tőrtént. A beteget bes/állilolták a járványkórházba.
— Bevonulás. A hsdúgynuniszter rendelete értelmében ax 1898--95. évfolyam -heli hadkötelesek tényleges katonai szolgálatra hivatnak be. Az alkalmasaági szemle Nagykanizsa város területén február 18. és 19. napjain lesz.
— A vasutasok, családjaik és vendégeik részére f. hó 3*>-án, szombaton este 6 órakor a Keresztény Otthonban P. Hrdly Jeromos beszédet fog tartani.
Hlr a katonai reáliskolákról. A budapesti katonai főreáliskola parancsnoka kijelentette, hogy a katonai förcál-isknlákat fokozatosan megfogják szüntetni. A katonai reáliskolák növendékeinek száma a bolsevizmus után körülbelül 1500-ra emelkedett, kik közül legfeljebb csak 10 százalék lehet tiszt, a többinek polgári l>ályára kell mennie. Ennélfogva léhát a katonai főrealiskolákat fokozatosan polgárosítják, igy a nagykanizsait is.
— A VAC. A Vasutas Atlétikai Club február hó 1-én. vasárnap délután hat órai kezdettel a Szarvas szálló tánc helyiségében kotilonnal egybekötve tánckoszorucskát tart. melyre Nagykanizsa aranyifjuságát ezúton hívja infcg a fiede tótig.
■ Találtatott egy bór bugyelláris. Igazult tulajdonosa útbaigazítást kaphat a ..Állni Közlöny" szerkesztőségében.
Köszönetnyilvánítás. A szanatóriumi egyesület elnöksége, Kiss [.ajosné. dr. Krátky Isfvánné. Tamás Duci, Laiipcig ttusí. Sziget by Baba, Ötvös Böcsi és Mat-hen Mici úrhölgyeknek, sz egyházi énekkar tagjainak, dr. Mutschrnbacher Edvin, Zá-borszky Zoltán. Peschek Ignác, TelJetnann Fülöp, Bodrosrköxy Zoltán. Pfeifer Elek. Ket-ting Ferenc, Rácz János. Vojnovics Lajos, Szabó István, Mathea Károly uraknak .\'. hó 5-én tartott estéiyén történt közreműködésükért, az estély fényének em:léseért és kerének biztosításáért. Bischiczky Miksa urnák a zongora ingyenes átadásáért, Szerb Ernő urnák a tegyek eladásáért történt fáradozásáért, Petterman József urnák a teremnek virággal való díszítéséért, végül Pripic Fülöp urnák sz egyesület részére ajándékozott egy kocsi fáért hálás köszönetét fejezi ki.
— Coempéozklrály cimü magyar filmet mutatia be az Uránia. E képet egy uj magyar filmgyár a „Triumph" készítette el. „Triuniph" gyár e képével elérte a Star és * Corvin gyárak nívóját. E kép szereplői: a kis Lubinszky Tikor, Bajor Gizi, Fehér Gyula, Pethö Attila és több magyar művész, jegyek a nagy érdeklődés miatt már előre válthatók.
Sóca
Azt gondolják kedves kanizsaiak, hogy a jámbor pestiek, köztük jó magam is, ha elhatározzák, hogy vidékre jönnek, tejjel-mézzel folyó Kánaánnak képzelik a vidéki várost, mint jelen esetben én is annak kspzeltem el Kanizsát. Azért néztem, szemlélődtem. mikor összrfazva megérkeztem ut állomásra s csinos hotelszobára, melegre ahitozva indultam a város felé, egy pár csizmás magyar nyomdokain es azt rögtön észrrvettem, hogy Kanizsa nem ó-német stilu város, hanem érdekes, girbe-gőrbe utcájú barátságosnak kinéző helyecske, ahol az ember olcsóbban kosztol és vígabban él a patrialchalis jó magyarok közt. (Nincs sok kávéház, van elég kurta korcsma.)
Sok vándorlás után elérkeztem a templom mellé » miután meg vacsoráz lom, álomra hajtottam fáradt fejemet.
Reggel nyakamba vettem a várost, első utam a cukrázdába vezetett. — Hát kedves kanizsaiak ne haragudjanak, de disznó drágán reggeliztem a rosseb egye meg. — Ha legalább a lányok szépek lettek volna I No, de q/f szólj szám, nem fáj fejem. Tapasztaltam később, hogy jobb nem egyedül menni, mert mikor ismerősöd mentem a Központ kávéházba, habbal adták a kávét, ha ningam mentem, habnélkül.
Tapasztalatokat gyűjtöttem ■ rájöttem, hogy azt az embert, aki halkan beszél — zsidónak nézik. Lányokat, kérem a délutánig nem igen láttsm. Az az egy, akit délután láttam, siető léptekkel ment s piai-fele és befordult a kávéházba, színésznő volt, — a pincér megmondta később. No ebben alaposan csalódtam, pedig oly szolidnak nézett ki. De megértettem, miért nem látok az utcán a kanizsai szép nemből, az jutott I. i. eszembe, hogy ezekszo-lidul odahaza ülnek, főznek és harisnyát stoppolnak.

Az emberek délben szavazni mentek és a városháza előtt két jócsks inas öss-szekupott. Ax egyik Krátky-párti volt, a mOsik Ujvary-parti. Elhatároztam magamba, nem mondom meg sehol, hogy milyen párti vagyok, hisz úgyis titkos szavazás van. Voltam a városházán, a közélelmezési hivatalban, egy pár v -tuiéglőben s most pár-nap után Ufgjobbon tetszik nekem ax egész KaniZAÓn a „Tálos" nevü kurtakorcsma. Ott ebédeltem a szerkesztőmmel, egy helyes L-alaku szobaban. Fehér, udvarra nyílik az ablak s bent jóképű cívisek ülnek, sptcqercznek. szidják a Krátky-pártot. A kályha melletl két vénlegény üldögél. Ezek a leghangosabbak. Jó kövér mind a kettő, bár mint később értesültem, kissé hangot kifakad ásóikból, o babot nem igen szeret ik enni. Ezek Ujváry-pártján vannak s nem nagyon szimpatizálnak a Krátky-pártiakkai. Amilyen harciasak, nagyon csodálkozom, hogy szomszédjaikkal össze nem koptalr. Én féltem ezt a két megcsontosodott ag\'{* legényt. ...
A szerkesztőm oszondja, hogy Nagykanizsán nem nézik meg az „Ocskay brigadéros!", de telt háx von o limonádé operetteknél. Megrovom ezért önöket kedves kanizsaiak. Nálunk Pesten sok a zsidó, mégis megnézik o jó magyar drámát, ámbátor nem állnak nemzeti alapon. A színház-bon nem voltam még, de nagyon jónak kell lennie, mert a lopok nagyon szépeket írnak róluk — no, majd meglátjuk.
Sok panaszom is vsn kérem. Istenem, az emberek állnak sorjában a trafik, a pék előtt s mire be tud jutni nics cigaretta, nincs kenyér. Azonkívül nem igen előzékenyen szolgálják ki oz embert. Kérem, m.» éjjel, ahogy aludtam a hotelben, rámnv tották az ajtót és hangosan követeltek egy Gizike nevű hölgyet. En nem tudtam ki az a Gizike és nem mondhattam meg. A szobaasszony sem tudta, talán azért ordítottak ugy azok az úriemberek, akik elfelejtettek nálam kopogtatni. Ezúton kérek tőlük bocsánatot, hogy pongyolában fogadtam őket . . .
Kanizsa szép város azért, már ugy . - . jó lehetett itt békében lakni. Ha most nem jó talán majd nyáron jó lesz, ho o választások elmúlnak. —mitíói —
c a I a l Közlöny
1920 január 30
Színház
Péntek délután: Ifjúsági elfedi*. Péntek este: Csókbakter. Szombat: Nincs előadás. Vasárnap délután: Csók bakter. este: CiókbakUr
Színtársulatunk vendégjátéka uomba-
Ion 5., 7. ét 9 órakor ax „tlninia"-mozgóién, teljesen uj műsorral.
Ma pénteken UMXáríót operettnek, a wCsók bakterinek premierje lesx a színház* bon. Róbert Stolz bájos tenéje. ■ kitűnő librettó és az egymást kővető remek táncok, mind biztos zálogn a nagy sikernek. Városszerte óriási érdeklődés előzi mrg ai előadást ét elővételben a jegyek jórésze már elfogyott. A címszerepet HelUi Hugó kreálja. akinek alakítását nem fogják egyhamar elfeledni A többi főszerepeket Bogár Gizi. Kürthy Böske. Antal Nusi. Kovacsic* Margit, Sretnere Józan. H. Puskás Ilonka. Göndör Józaef. É/ckövy László. SzikU Szilárd és Láng Miklós játszák. A darabot Hcltai igazgató kitűnően rendezte, a pompás táncokat H Zömbory Ilonka tanította be, fáradságot nem ismerő kitartással és művészettel. A .Csókbakter -t vasárnap délután és este megismétli a társulat.
Ismerje nlndenkl a Magyar Nemiét törtenetát. Ily tartalmú könyvek nagy választékban kaphatók Fttchel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán:
hoM.Wk tká lk»..i«ri.. \\rr±s
IKMMMy »tttM Ut«rti.i r* xr.oírt <>rsi M </yoi >y T*)pr« "wjfyai Hw«m Joais: F«lu**Jt
WK «<tji< kmiy ifjwMfls fUfctm\'ViUot: K*rft*Jl Ulomio HM*J«Í KWk Séfj m«Kyan>S iltli. uaAj M\'i<r« Mewrk • ler«iryi)»-i\' rMyysrn.L
Hazafias kónyvtár
l l»l<lt Ma Mim
\\t<oy.r« Tutt! K A !>-,»• Ijr ina
l\'j(*lu»»jr KuiOfkn* « m*v*««y Kareoc . A NWtu
• • MjtitjrtS . i"itiMln«U
• )»•«* r t«,
K*ti«<J«fc VM Ne»y Le/»*. )MM
. \\Ut»*. » ritr . II ► rrsn.
t\'Ctófy N«l»Jor .M««r« i-mytt
°>iiUsyi Mti)tt ixwnl WrfUiwl* (10 »-44l|
Bútorozott szoba fiatal ember részére kerestetik. esetleg tdjes ellátással. l^-vdeket .Tinta szoba" jeligére a kiadóba kérünk.
József-Főherceg uton. a volt lábbado-/óval szemben, Mi a szám alatti barakkantin február 1-én, vasárnap délután 3 órakor a helyszínen .i legtöbbet ígérőnek eladó, Alkalmas építési célokra is. UgyAnott több korcsmaasztal és pari ugyanakkor eladó. tt<> j
Névjegyek,
eljegyzési- é* esketésr *ar-tyákat, .. bali meghívók- és táncrendeket a legolcsóbb árban és leg-izlrsevlibrn . ... ké«ziti ...
lapunk nyomdája.
VILA6
nagvinozgo axinház
3 Szarvat tzálloda c
C.útórtók é» péntek, jan. 29. él 30-án Francia minim I
Az istenitélet
Társadalmi dráma 4 felvonásban
Dicky első kalandja
Sorozatos amerikai vígjáték I. része 2 felvonásban.
LU*Xát*« nUiK Mttk inipwc* é «« n uitot o« J, 5, M J n » «r.»or
Értesítés
Értesítem a n. é. közönséget, hoffy Kinizsi-u. 21. szám alatti házban
uj vendéglőt
nyitottam > azt a mai kornak ineg-felelöleg berendeztem. ttelekról és italokról gondoakodva Írsz. — Jó balatoni éa tapolcai borok mé-réae.
Kérem a n. é. közönség b. látogatását.
Tűit eleltel
w r. Stojanovit* Lambertné.
l^áT Bélyegzők 1
gummiból H ércból. dátum él agk uebbélyegzók. fcatékpárnák é* fe«tékek. Véaéacki Betű
x
nogramm, címer, arany, eiuat At^A H elefántcsontba Bórtárcákra, V arany t» ezijit monogrammok készíttet nck. Kizárólag egyedUl aaakSalet I - Elaö b..z«,rzá.l forrAa I -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nayykanli.a, Eri.ébat tér 1. .iám.
M* Kérem a címre ügyelni I
Értesítés!
A n. é. küzóntéy uive» tu-, domauii. hozom, hogy Kinixay-ulea 25. uám alatt, a voh Kt^in-lile fatelepet megvettem. Telepemen állandóan kaphatók claórrndú haúb-, dorung- éa vágottfa minden mennytlégbcn. Azonkívül elvállalok háznál való tűtila IcIIGté-weléWt. apritáuit géppel. Sxive. párifogá»t kér tiaxte lettel Pléh Lajoa Kinizayu. 25. - feleion 371.
Könyvtárakat
és egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedés.
URANIA
mozgókép-palota
Rotronyl.iitca t aa.
Péntek é. izom bal Magyar flImbemaUtó I
A csempészkirály.
Csempészdráma 4 felv.
l\'cihft Attila. Fehér Gyula. Sinholal Oll. Fablaa Mihály. Peodor Anlcln. I.ublnsshy Tibor. Hajor Glsl.
Előadasok kezdete: i írtkor napokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél 3. 4. fél 6. 7 és 9 órakor._
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
ASZTALI BOR
literenkint 16 K-ért kapható.
Kivánatra házhoz szállit
Bruncsics József
fűszer*. csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa. Sugár-ut 31
Bárhol hirdetett,
vagy megielent szépirodalmi, tudományoa, Ifjuaágl küoyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében, wt Kölcsön könyvtár!
Dunántuli Elalmiszerfor-gaimi Vállalat Nagykanizsa
r.i.M.
59.
iiii<.,>i.
.rnM4M*tir-M>crb».L.«
Iroda ét raktár: Csengerl-ut 6. u.
KcteUátási célokra vásárolunk ailn-dan maanylaé(ben npi árakon azonnali készpénztueiés íUenében
- és leölt sertéseket, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapoati Elelmiazer Felhozatalt Eyyeattlas Zala- éa Somogy megy el kirendeltaéga
Nyomatott n laBtulMd0D0«0. Zalai ér Oyanoatl nyomdai
műlotáaatábnn
59-ik évfolyam.
Nagykanlxaa. 1920. január 31. Szombat.
25. iiin
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
-ut 13.
| Dr-
Shi.imVih* és kiadóhivktal P6-ut
-- lnt« rurb»n-t«l«lo» 1W.
Megjelenik mindig kora rcjtRcI
PóKxcrkctttő:
HEGEDŰS GYÖRGY
Pclclőa aicrkcaxló :
BODROGKÖZYZOLTÁN
Előfizetési árak:
K«(«s twe 204 K-Fikvre 102 K. Stryá-enre 5! K. Egy bora 17 K. K^yo Mán 80 f.
Horthy fővezér parancsa a hadsereghez
és a közönséghez.
A M. T. I. Jelemi: A Fővezérség, hogy állásfoglalását ugy az alárendeli csapatok, mint a közönség előtt leszegezze, a kővetkező parancsol adta ki: . PARANCS.
A koncentrációs kormány megalakulását annakidején, mint a Nemzeti Hadsereg lővezére közvetítettem az antant megbízásával és vállaltam a felelősséget a Jogrend löntartásáért. azon határozott kikötéssel, hogy ezen koncentrációs koimány vezesse az ország ügyelt, a választások lezajlása után összeülő nemzetgyűlés megalakulásáig. A megállapodási csak ugy értelmezhetem, hogy a nemzetgyűlés megalakulása után egy Ideiglenes államfőt választ és ennek kezébe adja at a koncentrációs kormány mandátumát és ezen ideiglenes államfőtől, nyeri aztán megbízatását az uj njinbzterelnök. . .. V
Szükségesnek tartom a fővezérség ezen álláspontját, a csapatok és parancsnokságok előtt kihirdetni és a közönségnek Is tudomásári hozni, mert föltett szándékom, ezen álláspontomnak minden, bárhonnan Jövő. az eredeti megállapodással ellenkező törekvésekkel szemben érvényt szerezni. Az ország érdekében, állónak tartom ugyanis, hogy a koncentrációs- kabinet csak a törvényes formák betartása mellett adja át helyét az újonnan megalakítandó minisztériumnak, hogy út minden, az ország külpolitikai helyzetét és gazdasági életét veszélyeztető ráz-kődtatás elkerülhető legyen.
A Nemzeti Hadsereg és a karhatalmak fegyelme és hazaszeretete biztosítékul szolgál nekem arra, hogy föltett szándékomat minden körülmények között keresztül viszem. Horthy s. k.
A kormány a helyen marad.
Elmaradtak a puccskísérletek — A kormány mérsékeltebb tagjai és az antantmisszió a puccsok ellen. — Helnrich Ferenc nem adta be lemondását.
Budapest, jan. 30.- A kormányváltozás és az ezzel járó bizonytalanság és nyugtalanság veszedelme teljesen megszűnt vagy legalább is nem fenyeget. Huszár Károly miniszter elnöknek a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjában tegnap tett erélyes és határozott nyilatkozata feltétlen visszavonulásra készteti azokat, akik a zavarosban akartak halászni. Hogy ennek a kísérletnek nem lesz eredménye, az tisztán annak köszönhető, hoflfcf az összes illetékes tényezők nyíltan és félreérthetetlen módon minden puccskísérlettől távol állanak és ilyesminek mindenáron elejét fogják venni
A kormányellenes akciónak nemcsak a kormány komolyabb tagjai és más illetékes hatalmi tényezők, de az antant itt időző tagjai is értesültek és félreérthetetlenül tudomására adták a puccs tervezőinek, hogy mindenféle zavar vagy puccskísérlet csak az ország ártalmára lehet.
Meg kell állapítani, hogy a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjában és a Kisgazdapártban is óriási többségben vannak a megválasztott képviselők kőzött azok, akik a legerélyesebb keresztény irány hivei, de tartózkodnak minden puccskísérlettől. Jellemző azonban az úgynevezett radikális elemek harcmodorára, hogy sürgős pót-határozatot akártak provokálni, még mielőtt a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának parlamenti képviselete megalakult és a képviselők Budapestre érkezhettek volna. A tervezők már előre kiosztották a szerepeket és a tárcákat s már mindenki határidőkről beszélt, amikor elfoglalták volna állásaikat és hivatalukat, hrledrich István hadügyminiszter, aki mindezideig a miniszterelnöki palotába lakott, tegnap költözőt t át az uj budai lakásába.
Budapest, jan. 30. Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter nem nyújtotta be lemondását, kijelentette Huszár Károly miniszterelnök előtt, hogy a választás eredményének konzekvenciáját hajlandó levonni.
Budapest, január 30. Még ma is azon folyik a vita a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja és a Kisgazdapárt között, hogy melyik párt lesz többségben. A Ker. Nemzeti Egyesülés Pártjának vezetősége szerint 6$\\épvíie[& tartoilJc pártjuk-
hoz és 55 a kisgazdákhoz. A Kisgazdapárt szerint 69 képviselő tartozik az ő pártjukhoz és 55 a Ker. Nemz. Egy. pártjához. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja még legalább 14 kerületre számit, ezzel szemben a Kisgazdapárt iegalább 24 kerületre. Szerinte 80 mandátummal Övé a többség.
Budapest, január 30. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának Friedrichkel tartó része azt tartja, hogy Huszár Károly miniszterelnök, annak idejéj^ ugy vette át a miniszterelnökséget Friedrichtől, hogy a választások után ő ezt visszafogja adni. Ezek szerint a nemzetgyűlési választások már eldöntötték a Ker. Nemz. Egy. Pártjának főlényét, ebből következik, hogy a párt akaratának a koncentrációs kormánynyal szemben érvényesülni kell, de kifogásuk van az ellen is, hogy a nemzetgyűlésen Bárczy igazságügyminiszter nyújtsa be az ideiglenes államfőre vonatkozó fontos közjogi törvényjavaslatokat, mert akkor neki is kell azokat a nemzetgyűlés előtt képviselni. A Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjaban határozottan félnek a pártszakadástól. Huszár miniszterelnök esetleg kész arra, hogy törésre vigye a dolgot, ha a kisebbség lemarad a keresztényszociálista táborral, esetleg kiválik a Ker. Nemz. Egy. pártjából. Ezt azonban a pártban mindenki szeretné elkerülni, mert az erők megosztását és a tömeg elvesztését jelentené. Ha mégis bekövetkeznék, akkor a Friedrich-párt a nem-zetgyfilésben kisebbségbe kerülne s ebben az esetben dön tés a kisgazdák állásfoglalásától függne, mert akkor Huszár Károly többségi koalíciós kormányt tudna alakítani. Az uj többség kialakulása tehát attól függ. hogy a Kisgazdapárttól Huszár Károly, vagy Friedrich István tud-e nagyobb tábort maga mellé állítani. Ha szakadásra kerülne a dolog, ugy ebben a kérdésben Rubinek Gyula és nagyatádi Szabó István Huszár mellé állanak, ami valószínűvé teszi, hogy a nemzetgyűlés többsége esetleg ujabb koncentrációba, vagy koalícióban egyesülhet Friedrichhel szemben.
A Duna Bizottság ülése.
Budapest, január 30. A Nemzetközi Duna Bizottság a jövő héten tartja máso-djk ülését Budapesten, amelyre Anglia, Franciaország, Az Egyesült Államok, Olaszország, Jugoszlávia, Cseh-szlovákia és Románia n Iküldi delegáltjait.
Zalai Közlöny
1920. Január 31.
Iparos- és munkáste.tvér JSJJ Ujváry G4sa sáaalaja alá, akol m£ •órakornak vároai áa falaal testw4-relnk. Na dolfssauak egjrasáa allaa, mert aszal caak kaifck 4a aslndnyá-- janknak ártaak. Ssaat egysággel 4a k4afog ássál ladaljaak a rálasstáai harcba. IgkJBk lű magunk kSsBI szakát, akik aoralakat bontják. Vá«Jak kl testünk bél as ösl magyar beteg-ságati a ss4tkusást s akkor kaaáak nagy láss. Testvérek vagyunk mind* snnylan, kásánk beteg, fogjunk Sasse, mert as a legszentebb kgteleeségünk.
Hazánk egysége.
Iru bUUarl Alsjoa.
(FolyUUs i
Hazánk területén ezeréven át a magyar dolgozott, tett. atapitótt. épített. kiművelt. berendezett. Mi hazánk épségét védjük, ellenfeleink a szabadság és igazságosság bíztodtását hirdetik, mikor kialakult, •-icréves szűrőn át megtisztult, jegecesedctt történelmi államot darabolnak, kifejlődött civilizációt rendelnek alá a történelem csarnokának kapuja elé alig ért, fejletlen népek kapzsiságának.
Itt egy hazafias, etikailag korrekt nemzet exeréven át nem azért küzdőt! be-nüleieten ét dolgozott mátok elnyomóul ét kutaroláta nélkül littltttégtaen, hogy most cseh nótára és oláh dudára táncoljanak.
Ha a - vérözön a jog alapelveiért és az Igazságosságért folyt, ugy as uj műtő nem tűrhet nemzetgyilkolást I
A cseh törekvéseknek hazánk természeti, gazdasági ét geopolitikai törvényei előtt meg kell tórniök
A cseh nemcsak a Dunát, vizikózle-kedésünk főütőerét akarja hazánk testéből kivágni, hanem vasúthálózatunkban is szolgájává akar kényszeríteni. Pozsony— fiumei vasutvonalát Nagykanizsán át tervezi természetesen s mi bőrünkre. Rajtunk szabadon, kiváltságoltan akar keresztülgázolni.
Pozsony s több tiszta magyar városunk, a magyar történelem egy-egy élő dirabja. A cseh nem dolgozott semmit. A tótot habarcsnak akarja csak felhasználni telhetetlen kapzsisága kielégítésére, geográfiai dve. geográfiai tehetetlenség ; etnográfiái erőszakoskodásai pedig a legdurvább embertelenségek Gazdasági célja nemzetek kizsarolása
Minő földrajii tőrvény alapján kerül a cseh a Dunához? Hiszen Csehország "é Duna víz- és hegyrajzi körzetén kívül eső külön földrajzi egység. Viirajzlilag is majdan csak akkor jöhet a Dunához dolgozni, ha megépítette sz Elba-Duna csatornát. (Vagy azt is mi építsük meg nekik t) Igen, dolgozni jöhet, de nem minket ezeréves munkánk gyümölcsétől megfosztani.
A Duna völgye ősi fontos ütőere a közlekedésnek. Hajózható szakaszából a legnagyobbrész Magyarországé, 914 km., az erdekeit mindkét parti hosszúság pedig 1639 km. Vízrajzi szempontból a magyar Duna völgye páratlan egész hosszában, összes számottevő folyóinknak vízgyűjtője. Ide szalad össze minden folyóvizünk.
És ezt a nagy természeti kincsünket akarják tőlünk ellopni. Gúzsba akarnak minket kötni. Teljesen lehetetlenné tennék megélhetésünket. Mi élni akarunk I A ketrecet szétverjük s a rabigát összetörjük A turánok nem születtek szolgaságra. Nem a konferencia, nem emberi erő, akarat, ha-
nem a természet könyörtelen tőrvényd szabnak határt as államok terjeszkedésének.
A magyar társadalom élő szerveset, mdyet nem lehet biológia elleni módon gyökerestül mássá átgyúrni, A magyar társadalom biológiai feltételei nem tűrnek semmi cseh, oláh hatalmaskodást. Hazánk nem bitang jószág s a magyar nemzet nem cseh pimasz, amelyet egyik tálból a másikba lehetne vadalmalébe szorítani I
Ezeréves történetünkkel itt a Kárpátok övében bebizonyítottuk, hogy megértettük ama földrajzi tényezőket. melyekért a területet. Magkarországot oszthatatlan, egységes hazánkul nekünk kiszabták, de megértettük ama távolabbról ható földrajzi törvényeket is, mdyek bennünket Európa kultur népdvel igy közős családi kötelékbe fűznek. SőtMaopriök ama főldrajd tényezőket is. mdyek az összemberiséggd vdó viszonylatainkat szabályozzák és egységes nemzeti jellegünk érvényesítése mdlett tettre serkentenek.
A megváltozhatatlan és mindenkire kötelező természeti viszonyokban és a földrajzi tényezők állandó hatásában találjuk hazánknak ősi erejű egységét és nemzetünk halhatatlanságát.
Rendületlen bizalommal fordulok te hozzád Hadúr, nemzetemnek ősi. mindenható őrök Istene: nyújtsd felénk védő kardodat I
TTTÜFilT.
— Levél a szerkesztőhöz. Hotzá-tsólát a .rendőrnap\' rendttéséhex. Betegségem miatt, sajnálatomra nem vehetek részt a rendezőség iha délutáni értekezletén. Itt emelek szót az ügyhöz. Ellene vagyok kocsikorzó, sétahangverseny, teádé-hátán, kabaré, táncmulatság s effélékkd egybekötött akcióknak I llvenek a mai szomorú időkben megint inkább caak a vig mulatozók csak joob időkben jogosult hajlamaiknak és egyes a . köhségmellékes" módra ügyeskedő rendezők szereplési vágyának kielégítését szolgálnák. Derék rendőreink a hideg téli nappalokon ás éjszakákon egészségük, testi épségük, sőt életük kockáztatásával teljesítik nehéz szolgálatukat, őrzik álmaink nyugodtságát, vagyonunk és személyünk biztonságát. Ezért az ő emberséges megdhetésük biztosítása az államén felül mindnyájunknak olyan komoly társaddmi kötelessége, smdynek lelkiismeretes teljesítését nem illik, de nem is lehet szükséges hívságos, zajos cécókkal kikényszeríteni. Ugy tudom, a városi képviselőtestület néhány napon belül megszavazza és folyósittstja a volt várod rendőr-szemdyzetnek ugyanazt a rendkívüli pótlékot, illetve segélyt, ugy az dmult, mint a most jövő félévre, amelyben a többi várod tisztviselő és alkalmazott már részesült. Indítványozom, hogy ezt a megszavazást és folyósítást mielőbb sürgessük ki. A hadifoglyok javára a nemzetgyűlési választások napjain teljesített gyűjtési skció eredményesnek bizonyult. Ezt — természetesen a gyűjtésben részt vett hölgyek közreműködésével — ■ pótválasztáskor a rendőrség javára, meg kcH ismételni. Indítványozom még, hogy dakitassék egy szükebb-- körű bizottság, amely városunk vagyonosabb polgáraira, különösen azokra, akik köztudomás szerint a háború kitörése óts tettek szert nagy vagyonokra, aránylago-san és méltányosan megfelelő nagyobb összegű hozzájárulásokat irányozzon elő és ezeket kellemetlenkedő erőszakosság nélkül, de tapintatos eréllyel mielőbb beszedni igyekezzék. Mindenki tudja, hogy ilyen módon 1918. decemberben és 1919. januárban jótékony célokra begyöjtőtt 437 ezer koro-
nán fdül közbiztonsági oélokra 25 cser koronán fdüli összeget gyűjtöttünk össze. Ami sikerült akkor, sikerülni fog most ís. A vagyonosabb osztály ás különösen a .gazdagok" most sem vonhatják ki magú Itat a közbiztonság őreinek rendkívüli tá mogatását célzó és ezennel a közbiztonságot is megszilárdító különös kötelezettségük teljesítése alól Nekik van. legtöbb fé! teni és veszteni valójuk I ^ Bejelentem még. hogy az előbb emiitelt *25 ezer koron j közbiztonsági alapból a volt Fabick csoport akkori szolgálatainak némi dijazása é» a kommunizmus bukása után létesült polgárőrség érdekében telsitett kiadások után 15 ezer korona még rendelkezésre áll és a .kétszer add ki gyorsan add* szem dőtr tartásival a múlt évi gyűjtők utólago. hozzájárulásának reményében Adám Róber és dr. Dómján Lajos éeén már érintkezésb-léptünk dr. Beusterien rendőrtanácsossai. hogy ebből as összegből előleges segélybe-, részesülhessenek asölc a rendőrcsadádok. akik erre sürgősen reá vannak utalva. A tegélyexéti akciót nézetem txtrini ki kei! ler/eitteni as itteni határrendőrség szeméi\', tétére is. Tisztelettel kérem a „rendőrnap\' rendezőségét, hogy jden hozzászólásom, tudomásul venni, megszívlelni a indítványaimat magáévá tenni sziveskedjjék.
Dr. Tamás Jáno.
— Adomány, dr. Hegedűt Gyórgyn-a hadifoglyok hazahozatalának céljaira 25 drb ezüst 1 koronást edomsnyoiott, N. N.-t41 pedig 17 drb kGI&n\'éle rézpénzt vert át szerkesztflségúnk, amit itt nyugtáz un. Hssonló adományokét elfogadunk • továbbítunk.
— Aa Ipartestület táacaetálya ms ttte pont 8 órskor kezdódik. Mindarokat. akik Sl estélyen riszt óhajtanak venni, kérjük, hogy pootoean jelenjenek meg, takin -tettei arra, hogy az elkésések az igen nívót rióadást zavariák. aminek elkerülése vég." a rendezóeég as ajtókat pont 8 órakor » műsor tartamára balárja
— Karaaxtáay Magyarok I Kaniim Választópolgárai és Polgárnál Immár Uzo nyos, hogy a kerezztímy nemzeti eszme dia dalmatlcodoit rí országkan Ezzel Magyar ország átlipte az u/wzáletú kiszüét s meg iffotha. életerisen nézhet , ami. belsi ellen légeivel, de még a győzelmi mámorában min kel linkrelenni akaró antanttal h. A romiái .seJleme /élénk.* ba/t oúua odaiba A ttbe ralizmuM Ind Illett lovagjai megszégyenül* vonalnak vissza a kizdilérril A hatalma: demokraták, az eddig diktáló zsidóvág ver. •éf nagyon ii ,zembesziki. Vikikben tehetetlenül ragkapáUdzanak s szidják az általános titkosat. Elszámították magakai . most már hiába „idják az Imádkozó vér asszonyokat. Nálunk Kanizsán is megvolt a nagy mérkőzés. Dacára a keraszténytele i elem minden rrilkidésének rmassvágána« Ujváry Géza zászlaját diadalmasan leng*: a szál, mert e szűz Máriás zászlón a keress tény nemzeti eszme van felírva. Fekmár 8-án pótvila.stis les, Ujváry Cmza és Krátky István dr. között. Amikor as egész ország ban a keresztényig került Id diadalmasa., a választási harcokból. Nagykanizsán som gyizket as a jelölt, akli a zsidómig és a demokraták, meg a „ebadkömúvesug timogar
. Aki kereszténynek is magyarnak irzl magát. as a pótválassiám sem szavazhat másra, mint a Keresztény Nemzeti Egyesüld pártjának júiUjér., Ujváry Cézára.
Kabará. Ma este az Urániái™,. a helybeli szintársulst dókelo művésznő; él művésze, az elóadás után kabarét rendel nek. A kabaré igen nívós lesz. s művészek, ^s legjobbat fogják produkálni.
1020 január 31.
Zalai Közlöny
Hogyan kell szavazni a Keresztény Egyesülés Párt Jelöltjére t
Hová kell tenni a keresztet.
— P. Hédly Jeromos mór* jelzett i löadása sz ipartestület estélye miatt elma-i.id. A vasutasok hozzátartozói és vendégei részére, vasárnap d. u. (1-én délután) 6 órakor tart előadást a Keresztény Otthonban. P. Jeromos.
— Vasárnap, azaz február hó 1-én délután fél 4 órakor, litánia után, Kiska-rizsán beszédet tart Nergert Vilma a „Magyar asszonyok Nemzeti Szövetségének" kiküldöttje.
— Felhívás Nagykanizsa város hazafias közönségéhezi A kommunizmus gyilkos uralma alatt a hazáért, a magyar nemzet szebb jövőjéért mart irhaiáit halt nagybakónaki, csapi-i, kiskanizsai, felső-s.lsó-zsidi vértanukat méltató, 56 község és
• áros lakossága által Nagykanizsán, köz .idakozásból emelendő, a mártírok örök emlékezetét hirdető szobormű fölállítására Irtlhiyó és buzdító beszédét K. Péc^ely László kiskomáromi földbirtokos, folyó évi !<bruár hó 1-én, nagy mise után, az alsó templom előtt óhajtja Nagykanizsa város hazafiai és lelkes közönségéhez intézni. Fzuton hívjuk föl Nagykanizsa város lakosságét és hazafias társadalmának minden íétegét a megjelenésre és érdeklődésre.
— Halálozás. Bárt a Lajos az izr. hitközség titkára tegnap reggel elhunyt. Temetése vasárnap délelőtt 10 órakor lesz.
— A Balaton Expr«aa.|A Délivasut-ról vett értesítés szerint február 2-ától kezdve a Balaton Express rendszeresen fog közlekedni. vonat Budapestről Nagykanizsán át Wienig, minden hétfőn és cstV törtökön, vissza pedig, kedden és pénteken közlekedik és csak előjegyzett utasok vehetik igénybe. Az ^előjegyzést a kiinduló állomás főnökénél az indulás előtt legalább 48 órával előbb kell eszközölni. A Balaton Expressnél expressvonati menetjegyek érvényesek.
— Pót választási hirdetmény. A
nemzetgyűlési ta*ul jelölt Dr. Krátky István es Ujváry Géza között elrendelt pótválasztás alkalmából a nagykanizsai választókerület választási bizottsága közhirré teszi a következőket: 1. A pálválasztás 1920. évi febrtlár hó 8. napján délelőtt 8 órakor kezdődik és megszakítás nélkül a záróra leteltéig tart. Azoknál a szavazatszedö küldöttségeknél. amelyeknél a névjegyzékben felvett választók száma a 600-at meghaladja (/—// szavazatszedő küldöttség), a szavazás feh-ruár 8. napján este 8 óráig tart, ekkor megszakítandó. február hó 9. napján délelölt 8 órakor folytatódik és megszakítás nélkül mindaddig tart, amíg a záróra kitűzésével befejezést nem nyer. 2, A választás a Nagykanizsa r. t. város tanácsának 16913/1919 sz. határozatával kijelölt 12 szavazókör szerint a folyó évi január hó 13. napján kibo-csájtott .Választási Hirdetményben" megjelölt helyiségekben történik azzal a változással, hogy : az /. szavazókör választási helyiségéül a Rozgonyi utcai emeletes iskola-épület földszintién\' levő I. sz. tanterem (leányosztály). a HÍ. szavazókör választási helyiségéül az Arany János utca V. sz. iskola-épület, a IÁ. szavazókör választási helyiségéül a 7 empioni-tér V. számú iskola-épület fog szolgálni. 3.
A választási hirdetmény V. pontjában a szesztilalom tekintetében meghatározott rendelkezés annyiban módosul, hogy /. évi február hó 7. napjának délután 6 órájától a választási eljárás befejezéséig tilos a választó kerületben szeszes italok árusítása, vagy a közvetlen fogyasztás céljára egyéb módon való forgalomba hozatala. 4. A pót választásnál a névjegyzékbe felvett azok a választók is szavazhatnak, akik az alapválasztásnál nem szavaztak. 5. A „Választási Hirdetmény" VI. pontjában a szavazási kőtélézettség tekintetében ismertetett rendelkezések a pótválasztásnál is alkalmazást nyernek. 6. A csend és rend fenntartásáról az egész város területén az V. szavazókör szavazatszedö küldöttségének elnöke Knortzer György lesz hivatva gondoskodni — Figyelmeztetés. A választási bizottság figyelmezteti a szavazókat, hogy a szavazó igazolványokat a választáshoz hozzák magulckal. Az alapválasztásban részt nem vett választókat figyelmezteti a választási bizottság, hogy távolmaradásukat igazoló okmányaikat a választási biztoshoz folyó évi február hó 3- napjáig bezárólag terjesszék be. A Választási Bizottság.
— Kiskanizsai Keresztény Testvérek I A .Zala" már előre hirtdeti. hogy Ti a Krátky pártra fogtok szavazni. A vá-\' lasztáson nem szavaztatok rá. Miért szavaznátok rá a pótválasztáson ? Azóta nem lett keresztényebb a Krátky-párt. A zsidók ujta odatömörülnek. Ne feledjétek, hogy a pótválasztáson Ti fogjátok eldönteni, a kereszténység, vagy a zsidóság és szabadkőművesség akarata érvényesül-e Nagykanizsán t Ne le-gyetek árulói senki szép szeméért szent ügyünknek akkor, mikor az egész országban győz a kereszténység: Nektek mind egyszálig Ujváry Géza zászlaja alatt a helyetek, Ki vér a véretekből » ki a zsidókkal nem alkuszik meg soha. A nZala" nagyon korán könyvelte el u Krátky-párt győzelmét, S a túlságos önbizalomban kár volt annyira lekicsinyelni azokat a derék imádkozó vén asszonyokat. Ez Ízléstelenséggel mégjobban felnyitották a kereszténység szemét. Még kellenének azok az imádkozó vén asszonyok.
— Az Írod. és möv. kör V-lk felolvasó estélye. Az irodslmi kör V. felolvasó estélyét február 1-én vasárnap fél 6 órakor, a városháza dísztermében, a következő műsorral tartja: 1) Székely népdal-egyveleg. Előadja a Rácz János vezetése alatt álló vegyeskar. 2) Felolvasás. Uj idők és régi emberek. Tartja: Pécely László. 3) Sztojanovics: Szerenád. Előadja a vegyeskar. 4) A jövő iskolája. Irta és felolvassa: Majtényi Károly főgimn. tanár. 5) Weber : Fölszólít ás a táncra. Zongorakettes. Előadja: Teutsch Gusztávné és Petrics Irma. 6) Vulkán : Költemények. Szavalja a szerző. 7) Humoros székely népdal egyveleg. Előadja a vegycskar.
— ErtesitjUk a választó közönséget, hogy n szavazás kötelező és aki igazolatlanul nem adja azt le, sz ellen az eljárás a járásbirógságnál hivatalból fog megindittatni és büntetéssel jár. A 111. választókörzet szavazó helyisége az Arany János utcai iskola egyik helyiségében lesz, az I. körzet szavazó-helyisége pedig a Rozgonyi-utcai emeletes iskola-épületében. Mindenütt fűtött váróhelyiségek fognak a szavazók rendelkezésére állani. -
— Jótékonycélu táncestélyt rendeznek február tó 2-án a népszerűségnek örvendő Kispipa vendéglő (Sugár-ut 23. sz.) törzsvendégei, ezúttal az orosz hadifogságban sínylődő véreink hazaszállítás alapja javára. Belépő-dij személyenkint 6 korona. Kezdete este 7 órakor. A zenét ifj. Torma Tóni zenekara szolgáltatja.
— A Világ-mozgó szenzációsan nívós műsorral fejezi be e hetet, amennyiben ma szombaton és holnap vasárnap egy kitűnő témájú detektivdrámát mutat be, a „.Láthatatlan kezek" cim alatt 4 felvonásban. A darab mindvégig lebilincselően izgalmat és trükkös film. Főszereplője a csodád szépségű Lu Synd.
Közélelmezés.
Az ország aggasztó közélelmezési nehézségeit bizony most a közeledő tavaszi hónapok alatt erősen megérezzük a megcsonkított ország minden részében. A két sokszor kárhoztatott forradalom és a vörösök őrült rablógarázdálkodása után, a románok jogtalan, erőszakos requirálásai oly nehéz állapotokat okoztak a kózélcirne-zés terén, hogy türelmetlenül várva, nagy takarékossággal beosztva kell élnie ar ország népének, hogy fennakadás nélkül elérjük az idei termést, amely ki fog segíteni bennünket nehéz helyzetünkből.
Kanizsa város közellátása elé nagy nehézségek tornyosulnak a fogytán lévő liszt mennyiség erős fogyatkozása miatt és erélyes kormányrendeletre van szükség, amely vaskézzel fogja ellenőriztetni az anyagok beszolgáltatását és súlyosan büntetni azt, aki meg nem engedett mennyiségben, pláne üzérkedés vagy önző érdekekből a köz elől elvonja a liszt és gabona anyagokat.
A nagykanizsai Közélelmezési Hivatal készlete erősen megfogyatkozott az utolsó időkben. Az uj esztendőben a Közélelmezési Minisztérium semmit sem utalt ki a nagykanizsai közönség részére. A közellátás november hó közepéig teljesen főnn-akadás nélkül bonyolódott le, amennyiben a város élelmezése részére a Közélelmezési Hivatai közvetlenül a környékbeli gazdáktól, maximális áron vásárolta be az ellátáshoz szükséges lisztneműeket. A Közélelmezési Miniszteri uti. azonban november végén eltiltotta a városokat a vásárlástól és ettől kezdve mind a mai napig sem nem utalt ki lisztnemüeket, sem pedig a vásá -lást nem engedte meg. A kisgazdák házi és termelési szükségletein kivűl minden gabonanemüt lefoglalt és a házi és termelési szükségleten kivűl szigorusn betiltotta a lisztneműek visszatartását.
A lisztellátásban tehát nagy nehézsé gek nehezednének a városra és súlyos, nagyon reménytelen volna a helyzet, ha sokat nem várnánk a kormány erélyes intézkedésétől, ami remélhetőleg ezen a téren észlelhető javulást fog hozni.
A magyar cukorgyárak készlete is sajnos csaknem teljesen kimerült, hogy mennyi a Közélelmezési Minisztérium készlete, azt bizonyosan nem tudhatjuk. A kanizsai Élelmezési Hivatal osztályvezetősége — mint illetékes tényező, — informált bennünket, hogy januárra 80 métermázsa cukrot kapott a kanizsai fogyasztóközönség, amely mennyiség most van kiosztás alatt heti 20 dekás fejadagokban. Ujabb mennyiséget még ezideig nem kaptunk, ami nagyon szomorú és tekintettel a spanyoljárványra és az egyéb betegségekre, a Közélelmezési Hivatal illetékes helyen erősen megsürgette az ujabb cukorszállit-mányt, amellyel legalább a város betegeinek szükségletét fogják tudni ellátni.
-*- miklós. —
Dr. Krátlci látván Pártonkívüli
Ujváry Géza Keresztény EgyesUlés +
/.»!«> Koilóny
1920. január 31.
Színház
Szombat : Nincs előadás. Vasárnap délután: Csókbakler. este: Csókbakler.
Tőzsde.
Budapest, január 30. A tőzsdetanács legutolsó ülésén elrendelte, hogy a pesti tőzsdén az idegen valutákat jegyezzék. A hivatalos jegyzés a tőzsde árjegyző lapjain is kifejezésre jut. — Az értéktőzsdén mára erősen megszilárdult az irányzat.
Magyar Hitel «Kxuík Hitel Usximito!" \\\\*y.y*x Bank
Agrár |»jnk
Falunk . Forgalmi . . . Konkord»»
l>50
\'2\'iOJi
HiO
Gizella............I42»
Szászvári .... 37"0
Urikányi ... - 4000
Khna.......
Adria..............*Ő00
Atlantika .... \'\'000
Klotild............2100
Olaj........Sl?0
Valuta : Napokon 81° M0 (ittő). Márka :i"0-:í»7 <;H8). Frank 1875-ID20 <l«>0). l.ira 1650-1660 <1»JOO). Hnbcl 230—228 (2.12). Lel .155-381 (380). Dollár 222 2:«l <22»),S*okol 300 2«« (276), Font 8&0.
Ismerje mindenki a Magyar Nemzet történetét. Ily tartalmú könyvek nagy választékban kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán:
Benedek Klek\' Hoimmó Árpid.
Hazánk lötléoete. Ooná*zy Fcie\'ftc: jiUtűnkct. és vérünket. Gracza György: Talpra m*xyar. y.»rna Jőnáv: Fehámadt hő*™
Kabüneor). Donásiy Ferenc : Matyi* király if)uvÍR». Rákosi Viktor; Korhadt fukcrcsztck, Benedek Klek Nagy n>ajcyarok élete, íjaál Mózes: Mesék a legnagyobb iwijryarrol.
Hazafias könyvtár:
Benedek Elek: Széchenyi Ulvún. Könyve* Tóth K: A „Thököly árvák. Ujfalussy : Küzdelem a dic%ősí-fcért.-- Dooászy Ferénc: A vitéz Nosztfz.
Relytélyek a történelemből. Cyurátz F. Hősök kora. líer.edek Rkk^\'agy Lajos Hunyady János. , , Mátyás király.
. -11 Rákóczy Ferenc. I\'etófy Sándor óv\\zes köhcaiéoyei. Sziláfcyi: Magyar nemzet története (10 kótet).
Jó házikosztot keresek. Ajánlatokat kérek lapunk kiadóhivatalába.
Szabónő, kinek Budapesten ónálló üzlete volt és az angol, francia női munkákhoz kitűnően ért. házakhoz ajánlkozik, esetleg otthon is vállal munkát. Cim: Takácsne, Buday Juliska, Nagykanizsa, Arpád-u. 5.
Meghívó.
A Nagykanizsai Első Temetkezési Egylet 1920. évi február hó 2-án délután 3 órakor a/ egylet helyiségében (Badacsony vendéglő) tartja évi rendes közgyűlést, melyre a tagokat ezúton meghívja. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 2. Elnökség és elöljáróság évi jelentése. 3; A zárszámadások előterjesztése és a felmentvény megadása. 4. Pénztárnok és két választmányi tag választása. 5. Esetleges indítványok,\' melyek a közgyűlés előtt 24 órával előbb bejelcntendők.
Az elnökség.
1919. évi zárszámadás: 1. 1918. évi pénztári maradvány 556\'52 K. 2. Szelvények értéke 30400 K. 3. Beiratási dijak 439 K. 4. Kocsihasználat 204 K. 5. Pótdijakból 6033-60 K. 6. Betétek kamatai 14453 K. — Kiadások: 1. Végkielégítések 20100 K. 2. Pénzgyűjtők jutaléka 4560 K. 3. Vegyes kiadások 231373 K. 4. Lakbér 750 K. 5. Jegyzői fizetés 600 K. 6. Tiszt viselők járulékai 942 K. 7. Napibiztosok 17 K. 8. Nyomtatványok 176 K. 9. értékcsökkenés és visszatérítés 2404 K. Egyenleg mint maradvány 5914\'92 K. — Mérleg-számla : Vagyon 36866 20 K. Teher 643 92 K Egyenleg mint tiszta vagyon 36222 28 I\' Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.
Számvizsgáló bizottság.
Bárhol hirdetett,
vagy megjelent szépirodalmi, tudományos, ifjúsági könyv vagy kotta kapható
Szerb Ernő
modern könyvkereskedésében.
3M Kölcsön könyvtár!
Jó minőségű Pogányvár! fehér és vörös
ASZTALI BOR
iiterenkint 16 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer-, csemege- cs katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
VILÁG
nagyniozgó színház
:: Szarvas-szálloda. ::
Sznmbat, vasárnap, jan. 31. és febr. 1.
LU SIND felléptével!
Láthatatlan kezek
Detektív dráma 4 felvonásban
Hétfőn és a további napokon a
Gyönyörök hiénája
Csoda filmi
Előadások kezdete KáUKzAapokoa és * órakor Vasár- és -nnepn*pokoc \'.i, 5, fél 7 és 8 Órakor.
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva, legmagasabb .\'01— árban. .
Telefon 195. Iroda: Kinizay-otc* 2/a
Pollák M. Emil
i erménynagykereskedŐ
NAGYKANIZSA.
Könyvtárakat
és egyes könyveket a legmagasabb árban vásárol
Szerb Ernő
könyvkereskedésc. 391 -
URANIA
mozgókép-palota
Roxgonyl-utca 4. az.
Péntek és szombat Magyar filmbemutatói
A csempészkirály.
Csempészdráma 4 felv. ►Wcrei**: Pcthő Attila, Fehér Gyula. Szokolal Oll. Fábián Mihály. Fcodor Aniclii, I.ublnaxky Tibor, Bajor Gizi.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél 3. 4. fél 6, 7 és 9 órakor._
|téT Bélyegzők!
gummibói és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések t Betű, monogramul., címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet 1 - Első beszerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erz.ébet-tér 1. szám.
IC Kérem a cimre ügyelni 1
DOOOOOQOOQQOOOOOQOOC3QOD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Q
A fííayyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalamegyei kirendeltsége Nagykanizsa
Bazá\'-épUlet I. emelet
Távirati cim: „Futura„ Telefon: 123.
Alapltok : A „Hangya",A* Orazá-go* Központi Hitelszövetkezet é* a Magyar .Mezőgazdák Szövetkezete.
0 0 0 0 0 0
Az intézet vásárol nagyban: Magvakat, babot, borsót, lencsét, zsirt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, fát, faszenet stb.
Foglalkozni fog azonkívül a megye gazdaközön-ségenek. de különösen a vele üzleti összeköttetésben álló gazdáknak mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi cikkekkel stb. való ellátásával.
Lehetőleg mintázott ajánlatokat kér szóban és Írásban vagy telefonon.
0 0 0 0 0
DOOOOC3QOQOOQOQOQOOOQOO
8
Nyomatot! » l&ptulujdonoso* Zalai ép Gyarmati nyomdai müintór.etébfir. fi>