Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.68 MB
2010-02-14 21:28:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
723
5718
Rövid leírás | Teljes leírás (880.53 KB)

Zalai Közlöny 1920. 050-074. szám március

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-lk évfolyam."
Nagykanizsa, 1920. március 2. Hétfő.
50. szám
kereszteny politikai napilap
SKtkcszt6»{g it kiiáóhivaüü: Pő-ut 13.
Iulcrarku-igttloa IU. -
Jíe^jclenik mindig kor* röggel.
Főszerkesztő:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
íiemxolpy. kípvliclő
Felelős »tcrkc«7.tő:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Ff,** «vi« 250 K. Félévre 130 K. évr« 65 K. Egy hón 22 K. Kgyw tiÁxa 1 K.
HORTHY.
A Kunság szülte s elvitte magyar lelkét a tengerre...
Nem ismertük még benne Hunyadi vaskezét s nem tudtuk, hogy hajója egy nagy meleg magyar szivet visz a tengeren.
Vitte a hajó, idegen embereket látott, köztük élt s elhódíthatta volna tőlünk sziyét az idegen föld, meghamisíthatta volna lelke gyémántját Ausztria, de nem tudta.
Otrantó hősének vasszive volt, hideg, kemény, az idegennek, hűséggel dobogó miértünk és e szegény vértől ázott földért...
Horthy Miklós!...
... Hirtelen jött, mert a tengerről gondos érző, figyelő szeme a hazán csillogott s mikor szükség volt rá, mikor könnyes szemmel meredten néztünk a jövőbe, itt termett a Du-nántul s hivó szava fölébresztett bennünket.
lőtt feJépM. nyojnán „csodálatos ■ et fakacF^
élef" falcacH? a\' öüfilmtul* bars mintha Csaba holt vitézei keltek volna föl s daliás, sastollas serég követte döngő kemény léptekkel és kardot szorongató erős kezekkel.
Végtelen nagy az örömünk, a hangunk remeg, a tollúnk reszket mikor fölnézünk Horthyra, aki előtt, mikor bevonult\'\' seregével Budára, lehulott a vörös posztó, csak vissz fényét vetette a városra a lehunyó nap s a város pirult, szégyenkezett a Vezér előtt, aki fönségesen, ereje tudatában büszkén, igazán és erősen állt az ország szivében.
Fölismerte a veszélyt, meglátta a bajt, érezte és ismerte népét, a földművest, a tisztviselőt, a munkást. Hangja szigorú kemény, .jnint a. jó atyáé, aki szivén viseli nemzete fiainak jövőjét.
Egy szép, boldog magyar \'világ kapuját nyitja meg előttünk s mi boldog lázzal s valami elképzelhetetlen megnyugtató vigaszt érezve tesz-szük" le kezeibe sorsunkat. Nem félünk már, magyarok vagyunk, akarunk dolgozni, élni, mert a szunnyadó magyarság fölébredt évszázados álmából Horthy hivó, ébresztő szavára.
Horthy áll előttünk. Látjuk energikus, markans bronz arcát, szemében a Hunyadiak, Szent Istvánok, a Mátyások szemét, aki kimondhatatlan nagy emberünk lett.
Ugy tekintünk fel rá, rríirft a magyarság megtestesült lelkiismeretére.
A neve fogalom lett reményünk, vágyunk sziklaerős alapja.
Most pedig szóljon az élet riadója, a láthatár kitisztult s elvitte a tél dermesztő bizonytalanul hazánkra nehezedő kődét a magyar puszta szele. Az a szél, amely most hozza
halott vitézünk méla tárogatóját lelkünk csodás zenéjén keresztül.
Uj tavaszt értünk, az igazi tavaszt. A magyar fa rügyezik és kihajt... Horthy lett a kormányzónk!
Szcntmiklóssy Sándor.
XXox-thy a, kormányzó
A kormányzó megválasztása. ~r Horthy Miklós fővezér leteszi az esküt---Az uj kabinet megalakulásáig végzi teendőit.
Budapest. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István a Ház elnöke.
Elsősorban a mull üléa jegyzökönyvét olvasták föl, azután az elnök emelt hangon jelenti ki, hogy. a mai nemzetgyűlés legfőbb pontja Magyarország kormányzójának megválasztása lesz.
Az egész Házban viharos éljenzés hallatszott az elnök szavaira. Éljen Hothy Miklós! ,
A törvény szerint a kormányzót titkos szavazással kell megválaszfabi.. Azután megkezdődött a szavazás. » --\'A- mun-
kája 11 óra 5 percig tartott. • Etycor Rakovszky István kihirdette" az er...