Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.47 MB
2010-02-14 21:36:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1262
4886
Rövid leírás | Teljes leírás (857.93 KB)

Zalai Közlöny 1920. 075-098. szám április

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-iir évfolyam*
NsralfBiiUi.. IMA X.__ím. M ______
keresztény p0üt1ka1 napilap
• S*>rk«ut-5scg ViííohiviU): Pő-ut 13.
——— ÍBUWkll»4»ttlM l<t. ■■
Megjelenik mindig kor» reggel.
Pőszorkcsxtó:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
_ »«»»«tf)r. k<j>vl««!4
Pclelői szerkesztő:
BODROGKŐZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Kg&u évro 250 K. Mtévr* 130 K.
<vr» 65 K. Esy h4r. 22 K. F-^yo síia 1 K.
Húsvétra,
Iftu: XoTáts Antal tanár.
.Soha tisztábban látó értelemmel és megértőbb azivvel nem nézhettük Krisztus szenvedésének és dicsőséges feltámadásának ámulatba ejtő szent tényeit, mint most.
Eddig a keresztény hit tanítása előtt meghajolva vetettük tekintetünket e csodás eseményekre, most teljesen megértve és átérezve áll előttünk & szenvedés és megdicsőülés isteni fönségu megtörténése.
Jézus Krisztus, Isten fia, ártatlan, büntetlen lelkét és testét adta oda a kálvária kínjainak végig érzésére, hogy szenvedéseinek soha el nem fogyó érdeméért a mi számunkra bocsánatot biztosítson, bűneinkért ránk méltán haragvó Atyjánál. S mert teste, lelke büntetlen volt s mert e bűntől való mentesség cáfolhatatlan tudatának birtokában kérdezhette: „Ki fedd meg engem a bűnről ?• lett jutalma s egyúttal folttalan tisztaságának bizonyítéka — a föltámadás.
Mert a dicsőségre és az örök életre föltámadni csak tisztaságtól ragyogó lélekkel és testtel lehet.
^ S amióta ez a koitsztény világban
\' c* \' nyjlványalóvá és. vilá\'gtörvénhyé vált, azóta beszélünk erkölcsi; szellemi és nemzeti feltámadásról is. Mindegyik alatt azt értjük, hogy erkölcsileg,* szellemileg, nemzctíleg " meg kell tisztulnunk, ha az az akarat tüzel bennünket, hogy mind a 7 három téren uj életre támadjunk.
Nemzetünk 191^ óta kálváriát, jár. Elő\'ob a háborúnak életet és vagyont fogyasztó kálváriáját tettük meg, azután az. alattomos mesterkodésre fegyverünktől megfosztott, békóba vert, lezüllesztett, mindenéből kiforgatott nemzet szenvedésutját.
Nemzetünk Judásai ocsmány milliókért elárultak és kiszolgáltattak bennünket ellenségeinknek. Azok féktelen dühvel rohantak ránk, összekötözték kezeinket s mikor már védtelenekké és tehetetlenekké váltunk, mércék nemzetünk arcára egyik megalázó arculütést a másik után.
Ezt követte . ,a hamis tanúságokra alapított itélet, niely^ bűnösöknek jelentett ki bennünket, kiknek az elkövetett gonoszságokért Jakolniw kell. Igazak-e a vádak, vagy csalfa kitalát&\'ók, ki nézett volna annak utána? Csakágyan elkövettük-e a terhünkre rótt vétkeket, ki kérdezte volna tőlünk? Hiszen ha beszélhettünk volna, összeomlottak volna a hazágság alapjára emelt vádpaloták.
Jött a kockavetés Szent István palástjára, mely régi, szép, kerek országunkat jelképezi és- a falánk poroszlók az antant szolgálatában köröskörül leszaggatták a palást széleit, hadd legyen az egész egy darab rongy,\' moly már nem elég arra. hogy egy egészséges nemzettest takarója és védője legyen.
Erre a zsidó kommunizmus, keresztre feszített bennünket, kigúnyolt, a nemzetiet-lenségnek és \'vallástalanságnak dárdájával átütötte szivünket és várta halálunkat. A ,magyar nemzet* amá szörnyű hónapokban meg is halt s az antant ,nagy tanácsa" a nemzeti sírba fektetett holttestre rákénysze-rítette a békefeltételek sulybs szikláját s köröskörül őröket állított, hogy a sírból uj
életre ne keljünk, a nemzeti életre föl ne támadjunk.
Ámde nem voltunk,, moghalva, csak el voltunk rejtőzve, felébredtünk és felültünk ... Még annyi erőnk nincs, hogy lábra állhattunk s az uj életet előlünk elzáró sziklát sírboltunk szájától elhengeríteni képesek lettünk volna. Ez van meg hátra, ezt kell még megcselekednünk ha feltámadni és tovább is élni elhatározott szándékunk.
Mit kell evégből\' tennünk? Mindenek előtt keresztény -szellemben meg kell\' tisztulnunk, mert csak megtisztult testre és lélekre vár ujabb és szebb élet. Le kell győznünk a pénzimádágt, mely Isten imá-dósával annyira ellenezik, a különbséget nem ismerő keresztény szeretet magaslatára emelkednünk, mely a gyülöltséget nem ismeri. Az önzetlenség ruháját kell magunkra öltenünk s minden szegénynek, szűkölködőnek fölsegitésére kezet nyujtanunk. Egymás kölcsönős megértése, megbecsülése, tisztelete, a munka fölmagasztalása, a becsület és tisztesség megjutalmazása, mások foglalkozási fontosságának elismerése; kell. hogy uralkodó szabály legyen köztünk.
Nem kellenek itt a hatalom kizárólagos birtokáért s miniszteri állásokén torzsalkodó pártok,- hiLacca. aaiiksigUnk van <v- háziért, . a magyar nemzetért mindennemű személyes érvényesülésről lemondani tudó honfiakra. Egy, <sak egyetlen pártnak van itt létjogosultsága, „HeiHteti feltámadás* pártjának. Ennek tagjait nem áliitjak szembe különleges, az összesség érdekével össze nem hangzó célok," hanem valamennyi egyet kell, hogy akarjon, a régi területi épséggel, biró Magyarország föltámasztását. >fcrt hazánknak minden\' az idegen megszállók lábával taposott röge visszasír hozzánk, s nekünk el nem utasítható kötelességünk," hogy sírásukat el-csititsuk. Am ezt ugy tohetjük meg, ha mindr anny:an, kivétel nélkül lemondunk személyes érdekeink és pártunk szolgálatáról s csak egy feladatot, egy kötelességet ismerünk cl jogosnak, nemzetünk lábraállitását. S ha az antant hatalmai látnák, hogy mindannyian mingy egy lélek egyel akarunk, mint egy száj egyel követelönk, alig merészelnek a nemzeti élet alapföltétcleit lábbaltipró, nemzeti életünk megfojtását célzó békepontjajkat ránk erőszakolni. Mig igy, mikor szemök előtt folytatjuk egymást rontó munkánkat, forgácsóljuk szét erőinket, mint szétesett és igy erótelen nemzettel kényök-kedvök szerint bánnak cl velünk. S addig nem. lesz Magyarországból, a kicsiből, Magyarország, a nagy, mig el nem jön az az igazi férfiú, az a nemzet szive szerinti. politikus, akinek eszméje nem pártérdekek szolgálata, és pártkövetelések kielégítése lesz, hanem a magyarság összessége fő óhajának megvalósítása: Magyarország feltámasztása.
Mert szép, szép a földosztás, szép a joggyakorlás általánosítása, de először legyen földed, melyet feloszthass 0 legyen területed, hol jogaidat gyakorolhasd. Ha ez nincsen, csak színpadi földosztó és színpadi joggyakorló vagy.
Kell ide király, 3 nemzeti érzéssel összeforrott uralkodó, aki bent a tön\'ényeknek érvényt tud szerezni S tekintélyével általános tiszteletet kivívni, kint a nemzet igazait súllyal képviselni és érdekeinek érvényt biztosítani. Király, aki méltósággal képviseli a nemzetet
és viseli szt. István koronáját s akinek szava nagy súllyal esik a békekötés mérlegébe.
S ha mi magunk tiszta keresztény szellemben megujulunk, ha méltó királyról gondoskodunk, ükkor eljön a nemzet íöltámadá-sának ünnepe. Akkor két feltámadási napot" ünnepelhetünk. Egy^t a tavaszi napfordulást követő holdtölte utáni első vasárnapon Krisztus feltámadásának emlékére és egyet később, a feltámadt Magyarország ünnepeként.
Bár ne esnék e két ünnep messze egymástól \\
Az oláhok befejezték a Tiszántúl kiürítését.
Budapest, március 31. A fővezérség helyzet jelentése: Gyulának és Mezőhegyesnek március 30-án magyar csapatok által történt megszállására! a Tiszántúl kiürítését az oláhok befejezték. A kiürítés a béketerve-zct szerinti vonalig terjed, ameíy vonal nem vág elébe a béketervezet szerinti bizottsági és végleges határmegállapitásnak, hanem demarkációs vonalnak tekinthető. £ vonalat a szövetségközi katonai bizottság a magyar és oláh főparancsnokságok kiküldötteivel részleteiben egyelőre aként állapította meg, hogy A. yonál mentén fekvő, magyar, községek keleti, illetve áz oláhok által megszállva tartott községek nyugati közigazgatási határaival esnek össze. Ez által elkerültetett az hogy egyes községek területeinek egyes része magyar, másik része oláh közigazgatás alá jusson, amely körülmény a községek gazdasági és közigazgatási helyzetét megbénította volna. A demarkációs vonal mindkét oldalán egy semleges zóna .állapíttatott meg, amelyet a hadseregekhez tartozó csapatok nem szállhatnak meg. A demarkációs vonalon, illetve a semleges zónában fekvő községekben csakis a csendőrség, rendőrség, határrendőrség és köz-igazgatási hatóságok működhetnek. E községekbe való utazást kizárólag az illető katpnf.i parancsnokságok engedélyezhetik és pedig Biharmegye területén fekvő községekbe a magyar királyi debreceni, a Békés-, Csa-nádmegyók területén fekvő községekben a magyar királyi szegedi körletparancsnokság.
Horthy Miklós . kormányzó a várpalotába költözik.
Budapest, március 31. Hortky Miklós . kormányzó főméltósága néhány napon ^elül a királyi várba költözik. A kormányzó fő-méltósága a Krisztin? város felőli részt foglalja Ic a maga számára. Lezáratja a volt királyi lakosztályt, mely az államforma\' él-döntéséig üresen fog maradni. A fővezérség régi osztályainak legnagyobbrészét feloszlatják. A vezérkari főnökséget a várba helyezik el. A kormányzói kabinetiroda élére B art ha Richárd miniszteri tanácsos, kerül. Segédletét megtartja a fővezér.
Ausztria Németországhoz .kívánkozik.
Salzburg, március 31. A tartományi tanács tegnapi ülésén határozatot hozott, amelyben nyomatékkal megkéri a kormányt, hogy Ausztria tűrhetetlen gazdasági helyzetére való tekintettel, követelje az antanttól a Néniéi országhoz való csatlakozás tilalmának visszavonását.
Z a 1 a l,t K ö z i ö n y
A jegyzék tartalmáról már vannak a kormánynak bizalmas értesülései. — A ratifikálást a nemzetgyűlés tárgyalni fogja. — A magyar delegátusok csütörtökön érkeznek Budapestre. — Erős hangok Magyarország mellett az angol felsőházban. — Egyezkedés Németország, Ausztria s az Egyesült-Államok kSzStt. —
Budapest, március 31. Illetékes körök számolnak azzal, hogy a Icgközolcbbi napokban az ünnepeli elölt, vagy közvetlenül az ünnepek után, békebizottságunk kézhez kapja a nagykövetek tanácsának a magyar jegyzékre adandó válaszát.
A jegyzék tartalmáról a kormánynak, a békedelegáció utján, már vannak bizalmas értesülései, melyek távolról sem kecsegtetők az ország számára.
*
Az antant válaszét, amennyiben békebizottságunk többsége ezalatt Budapesten tartózkodna, a Neuillyben visszamaradt delegátusaink sürgősen ide továbbítják. Politikai körökben számolnak azzal az eshetőséggel, hogy a békeszerződés átnyújtása aj fordulatot ad a belpolitikának.
Lehetséges, hogy a nemzetgyűlésnek foglalkoznia kell a béke ratifikálásával, ami tulajdonkép egyik legfontosabb s legelsőbb kötelessége a nemzetgyűlésnek. így n-.egdól az a feltevés, amely a nemzetgyűlés feloszlatásával számol.
A nemzetgyűlés semmi körülmények kSzStt sem oszlik tel, mielőtt nem ratífi-\' - - - békeszerződést.
Mielőtt pedig feloszlana, meg kell hggy szavazza az uj és végleges választási törvényt is. Kétségtelen az is, hogy a békeszerződés tárgyalásának idejére\' teljes lesz a nemzetgyűlés képe, amennyiben a tiszántúli Választások május végén, de legkésőbb juft elején meglesznek. A belügyminiszter már elrendelte a választók összeírását.
Aktuális kérdések közé tartozik a külügyi tárca betöltése. A miniszterelnök nem adta fel a reményt, hogy sikerül TeUky Pál grófot ezirányban megnyerni.-
A belügyi tárcát az ünnepek után töltik be- Amint meglesz az uj belügyminiszter, a kormány kinevezi a kormánybiztosokat Az államtitkárságok betöltése az indemnitási törvényjavaslat tárgyalás utáni időre marad.
Paris, márc. 31. A M. T. I. jelenti. A nagykövetek értekezlete egyik ülésén a mult hó elején a magyar békefeltételekkel foglalkozott és elhatározta, fíogy"én-blokk döntést mondjon ki. Áz április "3—5-ike közötti időben közölje a Neuillyben lévő magyar békedelegátusokkal nyilván azért, hogy ily módon tisztába juss<m Magyarország állásfoglalásával. A legfelsőbb tanács azonban az eljárásnak ezt a módját egy nagyhatalom tiltakozása következtében elutasította, mert hir szerint oly aggályokkal kell számolnia, amelyeket az Egyesült-Államok képviselete támogat. Minden valószínűség szerint tehát a döntést megint elhalasztják, bár nem lehetetlen az sem, hogy az Apponyi-féle kifogások egyes részeinek elintézését még a san-rémói értekezlet
összeülése előtt tudtára adják a magyar meghatalmazottaknak.
Veuilly, március 31. A magyar békcdelegátusok \' kedden este 7 óra 20 perckor indultak el Párisból és csütörtökön este 10 órakor érkeznek meg Budapestre. A békedelegáció tagjai közül csupán Praznovszky, a békedelegáció főtitkára, továbbá Vellstein követségi tanácsos cs a segédszemélyzetnek néhány tagja marad Neuillyben. A delegáció fogadására nagyarányú készülődés folyik. A kormány és a két keresztény párt testületileg jelenik meg a Keleti pályaudvaron, úgyszintén az, egyetemi ifjúság és előreláthatóan nagyszáííííi közönség is.
Páris, március 31. Londoni jelentések szerint a felsőház tegnapi ülésén lord Ncyce ós lord Brece szóbahozták a magyar békeszerződést, utaltak a kemény feltételekre, majd követelték, hogy engedjék meg a Magyarországtól elszakítandó területek lakosságának. hogy kívánságaikat népszavazás ntján fejezzék ki. Lord Cravfort azt válaszolta, hogy a kormány c tárgyban nem nyilatkozhatik addig, amig \' a Szövetségesek kormányai nem jutnak elhatározásra. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a Magyarországgal szomszédos államok szemében cz az ország a háború folyamán oly szerepet látszott, mint Németország az egész világ szemében. Az angol kormány azonban nem fog elmulasztani semmiféle alkalmat, hogy a Magyarországgal szomszédos államokat figyelmeztesse annak szükségességére, hogy Magyarországot helyreállításában segíteni kell. A jövőre " nézve pedig a Magyarország elleni ellenszenv helyett az összműködés szellemének kell érvényesülni.
Berlin, március 31. Svájci lapok washingtoni értesülése szerint a republikánus és demokratapártok megbízottai között tárgyalások folynak a Németországgal és Ausztriával megkötendő külön béke ügyében. Ha a pártok között megegyezés jön létre, akkor valószínű, hogy még a jövő héten ■hivatalosan dekradálni fogják a béke-állápott beállását ezen államok és az Unió között.
Felbomlott a vörös sereg.
Berlin, március 31. Az egyesült kommunista-szocialista pártok szövetsége, a jobboldali szocialista pártok kilépésével felbomlott a vörös sereg. Csak azok a csapatai vannak még fegyverben, amelyek kimondottan kommunisták. Ezek állig felfegyverkezve kóborolják be a vidéket, mindenütt rabolnak s pusztítanak.
Nittí bizalmat kapott.
Rima, március 31. A Stctan\' ügynökség jelenti: A kamara befejezte a politikai vitát és 250 szavazattal 185 ellenében bizalmat szavazott Nitti miniszterelnöknek.
1920. április I
aCitlföIdThir éhu
Részleges mozgósítás Franciaországban ?
Bécs, március 31. A lapok értesülése szerint Franciaországban behívták a tartalékos tiszteket. A hadügyminiszter kijelentése szerint ez á részleges mozgósítás a Ruhr-vidék^ eseményekkel kapcsolatos, hogy az ott elfoglalt hadsereg mellett Franciaország még egy hadsereggel rendelkezzék.
Jelzések a Marsról?
Páris, március 31. A csillagászati megfigyelő azt a világszenzációi röpili szét, hogy a Markoni-állomás csodálatos jelentéseket vesz fel, amelyekel valószínűleg a Mars bolygóról küldenek. A csillagászati jelentés szerint a jelzések egészen rendszeresen követik egymást.. •
Ujabb magyar trónjelölt.
Genf, március 31. A berlinbe érkezett táviratok közlik. A Csikagó Tribüné párisi kiadása azt újságolja, hogy a belga királyi pár másodszülött fia, Károly herceg a legkomolyabb jelölt a magyar trónra. Károly herceg most töltötte bc a 17. életévet.
Fiumei köztársaság.
Berlin, márc. 31. Luganóból jelentik: A közélelmezés akadálytalan lebonyolítása mindnagyobb és nagyobb nehézségeket okoz. Politikai körökben komolyan foglalkoznak egy önálló „Fiumei köztársaság1* fölállításának eszméjével.
Károlyi Brazillába utazik.
Budapest, márc.\'31. A Politikai Tudósító jelenti: A „Narodni List" közli, hogy gróf Károlyi Mihály a cseh kormánytól Braziliába szóló útlevelet kért, amit meg is kapott. Brazília prágai képviselője az útlevelet láttamozta. Károlyi Mihály utazásának céljáról nem nyilatkozott.
Sztrájk Koppenhágában.
Koppenhága, márc; 31. A szocialisták ultimátuma következtében, a szakszervezetek elhatározták az ájtalá-nos sztríykot. Sztrájkolnak * vasutasok, az újságok, sőt még a rendőrök is. Tegnap 100 ezer főnyi tömeg tar tott ülést a szabad ég alatt, hogy tiltakozzék a király államcsinyje ellen. Az utcákon nem történt semmiféle összeütközés.
Az idegenek li sitása Bécsből.
Bécs, márc. 31. Az országos kormány tanácsot hívott össze az idegenek kiutasítására vonatkozó akció dolgában.
Nnsvóti szenzáció * *iSág
Olasz attrakció! Hat napon átl
-mozgóban ! Cs[iti>\'\'l\'>». Korobat és vasárnap
SZÁZADOK LEGENDÁJA
OlaSZ attrakció ! Megázó tragédia * nagy francia forradalom ídc-jébíl. Az idény egyik legnagyobb íilmrcmcke.
Érdekfeszítő 3tc3c pirosaivá a legtökéletesebb
filoiteclioiicával. TooiegjeleDctek. 4 felvonás.
,Hoísm 1400 méter.
Hétfő, kedd és. .szerda. IL rész x Arany. .
Folytatás* r megrázó tragédiának 100 éwel későbben. A kincs rejtekholyén gyilkosság történik. Ártatlan ember keriii gyaüuba. A modern film-technikft páratlanul idegrázó szövevénye, v«gr« igazságos megoldást talál. 4 felvonás.
Hossza 1400 méter.
1920. április I.
Z a I a I Közlöny
Tőzsde.
Budapest, március 31. A pénzhiány\' el nem múlására mutat az a nagy kereslet, ami ma az értékpapírok iránt mégnyilvánult a Tőzsdén. A valuta-piacon a forgalom ellany-hujt. . . .
Magyar Hitel . 1400 Áll. KÍSZCQ . . 7000
Osztrák Hitel . 390 Urikioyi . . . . 3«00
l,»»*4mjtoló . . SiO Rirea ..... . 3000
Magyar fiiak . -- ScMlck .... . 715
Agrár Bank . , 1266 Adria ..... • 0000
Fabaak .... 1118 AtUntiki . . . 4760
Forgalmi .... . 705 Danica .... . UOGÖ
Kon kord La . . . 1430 Klotild .... . 2060
Scocsiní - . . . 3730 Kwkt ... . 14200
Gixolla G. M. . 1300 Olaj.....
Ssássvár .... 27H) Gutttcinn . . . 3300
Valuta : N\'ipoJcon 310—7Ö0, Dollár 213—215\'
Márka 324—321, Stoko! 237—232, Rc ibel 206—250-ig
esett le.
— Felolvasó estély az Irodalmi Körben. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör húsvét hétfőn délután 6 órakor felolvasó-estélyt rendez, melynek /óbb pontjai a következők lesznek: 1. Népdalegyvcleg. Énekli\' az Ipartestület dalárdája. 2. A remete. Elbeszélés. Irta és felolvassa: Vlasits Gyula. 3. A magyar faj államfenntartó ereje. Előadja: Dr. Dómján Lajos. 4. Kiss József. Gedővár asszonya. Szavalja: Pálffy Gizi. 5. Juhász Gyula verseiből felolvas Bodrog-közy Zoltán. 6. Borús az ég. Enekii áz Ipartestület dalárdája. 7. Pfeifer tanár két eredeti festményének kisorsolása. Ez utóbbi pontra különösen- felhívjuk olvasóink figyelmét. A festmények láthatók Fischel Fülöp Fiai kirakatában. Akik a képek kisorsolásában részt akarnak venni, siessenek tombolajegyeiket minél hamarább megszerezni. Jegyek Fischel cégnél kaphatók. Egy jegy ára 8 korona. Az Irodalmi Kör vezetősége az 5 koronás belépőjegyek mellett, családjegyeket és diákjegyeket is rendszeresített. Családjegy két személy után 8 korona, három személy után 10 korona.. Diák-jegy 2 korona,
— A Frigyes-laktanya ügye. Emlékezetes, hogy dr. Novay Imre, a lakáshivatal vezetője annak idején felterjesztést tett, hogy judassék át a Frigyes-laktanya, vagy a barakkok üres részei civil lakásoknak. Az úgy Soós Károly tábornok, honvédelmi miniszter .eJé is került, aki a Frigyes-laktanya átadását megígérte. Ezek szerint a katonaságot áthelyeztetnék a József főherceg laktanyába. iJymódon az égető lakásínségen mindenesetre segítés történne, de csak ideig-óráig. Maga a terv sem egészen kivihető. Ugyanis, ha az ezred haljon, a laktanya a katonaság részére szintén nélkülözhetetlen. Még mi is\'tul van zsúfolva hivatalokkal, ugy, hogy magának a Mo.yenek is a legszükösebben lehet nyitftózkodjii helyiség hiányában.
; - Ameálcfcí cipót kkpnuk\' a budapesti szegény gyermekek. Az amerikai magyarok jótékonyságukat már nem \'egyént kimutatták. Most ujabb jelét adták annak, hogy mennyire szivükön viselik hazájuk szenvedését. Mint értesülünk, 50 ezer dollárt adtak össze, hogy a budapesti szegény gyermekeknek az összegen cipőt ^vásároljanak. Különösen fontosnak tartjuk megjegyezni azt, hogy belátják amerikai véreink, hogy nem pénzre van most a legégetőbb szükségünk,, hanem árucikkekre.
— Kunék sztrájkolnak a gyomrukkal. Kun Béla, Vágó és a többi Ausztriába szökött gazember tudvalevőleg Steinhofba vannak internálva. Nem igen tetszik nekik az internáltatás, mert legújabban mindjobban követetik, hogy szabadon mozoghassanak. Követelésüket erősítik sztrájkukkal, amelynek kapcsán kimondották, hogy aadig nom esznek, amíg kívánságukat nem teljesítik. Kíváncsiak vagyunk, ki enged.
— Kommunizmus Horvátországban ? Ellenőrizhetetlen hir$k szerint Horvátországban már napok óta kommunizmus van. Hivatalos jelentést nem kaptunk róla, dc a hirt megerősítik azok, akik a demarkációs vonal felől jöttek legutóbb, hozzánk. Ezek szerint a hírek szerint a szerb katonaság visszavonulóban van s nem akarnak harcolni Horvátországban. Állítólag a felfegyverzett kommunista munkások kiverték Zágrábból a katonaságot, a várost átvettek s nyilvánosan kikiáltották a diktatúrát. Értesülésünk szerint a horvát magyarbarát . hatóságok tétlenül nézik az eseményeket s nyilvánvaló már, hogy az egész ügy csak a regi, horvát óhajt szolgálja,_ hogy Ilyen módon elszakadjanak a szerbektől s csatlakozzanak Magyarországhoz. A horvátok sokat várnak a magyar beavatkozástól.
— Bevonják az iparigazolványokat.
A kormány minden módot megkeres, hogy azt a nemtelen üzérkedés!, léncolást letörje, ami ma a sir széle felé viszi az országot. Arról értesülünk, hogy be fogják vonni hamarosan az összes-iparigazolványokar felülbírálás céljából s csak azok kapják vissza, akik\' beigazolta* becsíUeles, hivatásos iparosok s kereskedőit. A láncosok munkája így szigorúan ellenőrizhető s hathatósan megakadályozható.
— Kommunista bflnpgrök. A törvényszék ötös büntetőtanácsa tegnap a gyorsított eljárás szabályai szerint a hatóság elleni erőszak bűntettével vádolt Swbó Ferenc elleni ügyben hozott ítéletet. Szabó kazánmosó, ugyanis Keszthelyen a kommunizmus bukásakor több vöröskatonával együtt lefegyverzett egy 5 tagból álló csendőrcsapatot és a rend fenntartására kiküldött becsületes embereket szidalmazta. Bűnösségét nem ismerte be. A törvényszék bűnösnek mondotta ki cs 3 havi fogházra ítélte. ■— Kovács Vcncc\\ izgatással vádolt fÖ!dmivcs~ állítólag Rigyácon megakadályozta a nemzetőrség megalakítását\' Dani István és Kolonics, János tanuk állítása szerint nem akadályozta megaa nem-zetőrségalakitást, csak a rendelet kihirdetésekor mondott rosszaló kijelentést. A törvényszék felmentette. — Ezután Ctemek István és társa elleni ügyben a vádinditvány kiterjesztése végeit a büntetőtanács elnöke a tárgyalást elnapolta.
—% Hirdetmény. A honvédelmi miniszter 20621/kir. I. számú rendelete alapján elrendelem, hogy Nagykanizsán megtartandó mindenegyes sorozás, valamint minden, hó 10-én megtartandó pótsorozások alkalmával a sorozások napján délelőtt 6 órától délután 2 óráig a legszigorúbb szesztilalom tartassék be. Aki ezen szesztilalom ellen vét, az ital-mérési jogának megvonása iránt javaslatot teszek. Nagykanizsa, 1920, március hó 27. Dr. Krajcsovick Jécsef, tanácsos, a kapitányság vezetője.
— Bélyeggyűjtők figyelmébe. A hadifoglyaink hazahozatala javára megérkeztek\' a magyar postahivatal felülbélyegzett bélyegjei, melyek W Mair könyvkereskedésben kaphatók. Tekintettel arra, hogyNa felülbélyegzett összeg szegény véreink hazahozatalát szolgálja és a bélyeggyűjtőkre nézve rendkívül értékesek, mivel a magyar posta csak korlátolt számban adta ki őket, ajánlatos az érdeklődőknek ezen bélyegeket mielőbb megvásárolni. Egy sorozat áll l koronás 5 korona felülbélyegzéssel. 60 fittéres 2 korona felülbélyegzéssel. 40 ílléres 1 korona felülbélyegzéssel.
— A Vezúv kitörését várják. Kerülő uton hírét vesszük, hogy amint a jelek mutatják, a Vezúv tűzhányó uj kitörése várható. A kitörést megelőző jelek már napok óta mutatkoznak, a kráterből a vízgőz állandóan ömlik. A jelekből arra lehet\'következtetni, hogy a kitörés erős lesz. A környékbeli lakosság minden előkészületet megtett. Az erős kitörést az állatok is megérzik s rzokatlan nagyszámmal jönnek elő a földből. A barmok magaviselete már napok óta ideges. Nincs kizárva, hogy crősebb földrengés is kisérni fogja Európa legnagyobb, tűzhányójának a kitörését.
— A Déli Vasút közlése szerint elmaradnak a következő vonatjáratok : április 3-án a Budapestről délután 4 órakor érkező 216. számú, a Sopron felől reggel 6 óra 13 perekor érkező "310. számú és a Babócsa felé közlekedő összes vonatok. Április 4-én a járatok teljesen szünetelnek, április 5-én csak a Balaton-Exprcss közlekedik, április 6-án csak reggel 9 óni 50 perckor indul Budapestnek egy vonat. Április 7-én u rendes \'vonatjáratok lépnek életbe.
— Hadifoglyainkért A letenyei járási védelmi parság köszönettel nyugtázza az alábbi adományokat St* omszki Ernő (Pola) 500 K, Dezsics Géza 1 darab arany 10 koronás, Szcttde/fy dr. 100 K, Sommer Emil hdgy. kisezüst vitézségi érem, Svastics Pál 50 K, Svastics Pálné 00 K, N. N. 50 K.
— Bangha páter imakönvve a müveit közönség számára a legszebb húsvéti ajándék. Különféle díszes kötésben kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán
— Orvosi hir. Dr. Janót Jenő uro-logus és bőrgyógyász rendoíéseit újból megkezdte Súgár-ut 43. sz. I. emelet. Rendel: d. u. 4—6-ig.
— Biagusz Eick nagyszabású tánciskolái Diákok részére április 6-án este 7-től 11 óráig. Felnőttek részere pedig április 8-án, csütörtökön este 8-tól reggelig tart a Casztnóban. Felnőttek koszorúcskáján bemutatásra kerül a rózsa-tánc, melyet 8 uri leány lejt. A zenét Horváth Jozsó teljes zenekara szolgáltatja. A nagyérdemű közönséget ez uton tisztelettel meghívja Biagusz tánctanár és a rendezőség.
— Századok legendája A .Világa-mozgó ismét egy monumentális film-attrakciót mutat be a fenti cim alatt 2 részben és pedig az 1. részt április hó 1., 3. és 4-én, mig a II. részt 5., 6. cs 7-ón. A filmdráma 1700 körüli években játszódik és főszereplője a-híres olasz művésznő Lina Ptílegrini.
— Az erdélyi menekflitekért. Lete-nyén Bugyács Vilmos előadása tiszta jövedelméből 115 koronát adott át az erdélyi menekültek részére. Az összeg a letenyei fő-szolgabirósághoz utaltatott át. Köszönettel nyugtázza a letenyei járási védelmi\'parancsnokság.
— A mozgóképek cenzúrája. A
Magyar Távirati Iroda illetékes helyen kapott fölhatalmazása alapján közli: az 5123/1920. számú belügyminiszteri rendeletnek 25. §-a téves értelmezés elkerülése okából a következőkép értendő: Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság működését 1920. április elején kezdi meg, amelyen tul csak olyan mozgóképek mutathatók be, amelyeket ez a bízottság előzetesen megvizsgált, nyilvános előadásokra alkalmasnak talált és erről engedélyokiratot állított ki. Ez a rendelkezés annak időjén az illotékes hatóságokkal és érdekeltségekkel külön rendeletben fog közöltetni.
— Dagny Servaes az uj dán mozi-csillag első szereplése az Urániában mA vallomások- ci(nü hatalmas, /hat felvonásos filmdrámában Dagny Servaes játékának, klasszikus szépsége általános tetszést fog aratni. Érdekessé teszi a képet még az u körülmény is, hogy e képet az Uránia minden más magyarországi mozgót megelőzve játsza. Pénteken előadás nincs.
— Eladó egy egész uj felöltőkáb\'át :és nadrág. Cim a szerkesztőségben.
Olcsó szővetöltönyfik
750 K-tóI 1200 K-lg ■ kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
I. NagykanJxsa, EriwSbet-tér 20.
I (« Arany Kakas melleit)
% HmwBKfflwWwwWWJ
Közlöny
1920. áprilisi.
SPORT.
N. T. E. felhívja az összes tngjait, hogy az első negyedévi ragságidijat Szerb Ernő könyvkereskedésében mielőbb váltsák ki. A tagok tagsági igazolvánnyal lesznek ellátva, mely igazolvány, csak a nyugta kiváltása után lesz kézbesítve". Azon tagok, kik az első negyedévi nyugtát nem váltják ki, törölve lesznek tagjaink sorábol. Titkár.
Tornaegylet! jelvények még kaphatók Szerb Ernő könyvkereskedésében, ára 15 korona. Ugyanott lehet beiratkozni is.
Vívás. Ma 1-én este 6 órakor vívás. Kéretnek az összes vívók, az órán valamcny-nyien pontosan jelenjenek meg. Szakosztályvezető^_
Apróhirdetések
lt &pr6hírd.t4.ok köxlisl díj.: 1» mxóíg la kor., mind.a további szó 1 kor., vastagabb bot&v.l ax.d.tt .savak dnplta .aáalttataak
ZoMorát keresünk bcrit>« az Irodalmi Kor ríi*<r«. Ajánlatokat lapook kiadóhivatala továbbit. Női és gyermek- ruhái- varrtait és áulaki-lását elvállalj* özv. I\'olczer-iw Gosohcrt Julcsa. Teleki ot Í9 tr. " 670—:t
Végzett ipolonő sok évi gyakorlatai ajálkozik privát beteghez. Cini: Tcíeky-ut 28. Ö01 —1 Gyermektelen háxajpór ket, esetleg liirom-\\zobi-s Ukást k«re$ nwlíck-hclyivekkel. Cui« a Movo irodájában, Prigycílaktany*
4983/1920.
Felhívás.
Fqlhivom mindazokat, akik ható-Sági lisztjegyekkel rendelkeznek s azonkívül gabona, illetve lisztszilkségle-tüket vásárlás utján ís biztosították, lisztjegyeiket ezen felhívás közzétételétől számított 3 napon belül a városi közellátási üzemekhez (élelmezési hivatal) szolgáltassák be.
Ellenesetben az illetőket meg fbgom rekviráltatni s ellenük a kihágási eljárási folyamatba teszem, mert meg nem engedhető, hogy a mai nehéz élelmezési viszonyok közt, amikor a város lakosságának egyszeri lisztellátása is lehetetlen, egyesek kétszeres ellátásban részesüljenek. \\
Nagykanizsán, 19Ü0 március 31-én.
«9s-i Polgármester.
Eladó! ~~
Xagykanixsától 20 km.-re somogyi 12 holda* gazdaság uj beköltözhet" Iliivé), üvizc* melickíielvi^cgekkel, eladó.
Szigriszt László
Ingatlanforgalmi irodája. Zrínyi Miklót-o. 33. I. eraelet TolOfOű 386 . 694—t
VILÁG
nagymozgó színház Szarvas-szálloda. . =
VUágCíodal
CeötörlOfc, szombat <■•. Iittj) 1.. i. .U 3-ili.
Világcsoda!
íprilis 1)6
Századok
legendája
t rész
TOrténplioi dráma 2 réwlj^n
Hétfőn, kedden ás wrdáo, április hó 5., 6. <ís 7-ín
II. rész.
Etóiriitok kezdet*: H^öziMpoko<i fél 7 é« fel Oürak. Vaxái- ív ünnepnapokon 5, föl 7 ik a Arakor.
Villamos felszerelést, erfc és ^eagciramu o-sengójavitteokat azonoKi "íüzkötól:
László és Ország
céjr, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 150.
Villamos ffcóedényelt, vasalok, csillárok 6? égók állandóan raktáron. ($80—J 5
AAAAAááááAáAAááá
♦ MAYER KLOTILD ♦
♦ gőmoságyára Kapyhiixsán ♦
^ Pöflsletr GyQjtöUJep: ^ "----"---- \'* "ailnciy-utca ». ^
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, fényez, vegyileg tisztit.
§
Vidéki munkák i* heten kint pontosan
kózittefaek c< el«**)litbttnak. ^
Kender-, papír- és színes
stoTókötözíí és csomagoló zsineg
Kapható:
FISCHEL FŰLOP FIAI
paplrároházában Nagykanizsán.
BÉLYEGZŐK
gyártásához teljesen felszerelve saját betűkkel!
KARANCSY J.
vésnöki műterme, NAGYKANIZSA
Erzsébet-tér 1. sx. (Központ átellenében.)
Kctzitek bármilyen >m«nnyiiégb«n : érc- ét ruggyan-UWlyegzöket, valamint minden e szakmába vágó munkákat, úgyszintén raktáromon tartok c szakmát képvneJé" mindennemű árocikkckct
URANU
mozgókép-palota
Rofctfonyf.ntca %. »*.
Csütörtökön, szombaton, április 1. é$ 3-án.
(Pénteken, április 2-án zárva.) Bemutatásra keröl Ma£jaroraágOD elósaór! Dagny Servaes
az nj dán moziwillag szereplésével.
A vallomás
Dráma 5. felvonásban.
Húsvét mindkét napján szenzációs bematató lesz!
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vaséf és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor._591
BRANDL SÁNDOR
varrógúpmktárátan Nagykanizsa, Deák Ferenc-tér 2.
^Iind«in szerktma varrógépeknek gyorsan és ölesén való
javíttatása
elvállalt atik.
Jó minőségű Pogányvár! fehér és vörös
asztali bor
Kterenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugír-ut 53.
Doboz ós mappalevélpapir,
papírszalvéta, fogalmi, irodai, miniszter és toilettpapir megérkezett és kapható: ■
Szerb Ernő
könyvkereskedésében, Nagykanizsa, F6-ut
11 ■ I ■! IIIHIIIIBIII
KÜlTimiDA ZALA! ÉS GYARMATI NA6YKANIZSA, Fő-ut 13. Ii|iirli<ir-paleta Telelőn 183.
4 ZALAI KÖZLÖNY ^imú politikai oapiltp kiadóhivatala
Elvállalunk mindennemű folyóiratok, árjegyzékek, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, gyászlapok, plakátok, röplapok stb. nyomtatványok Ízléses és gyors előállítását. Pontos kiszolgálás! Jutányos árak !
KÖHTYKÖTÉSZiT
I
I
Hl
IIIIHIIIIHIIIHII

\'Nyomatott ti laptulK.idonosÓK- ZajAi *L Oyirrűr.ti r.yom\'la; irrt\'lnííwében.
59-ik évfolyam.
SjB ——
kereszteny politikai napilap
SztzknxlMg é» kt4<tóhivíUl: P6-at 13.
—\' tBl*rutu-l«l«lM 14>. ———
Megjelenik mindig kora reggel.
Pőszcrkcaztú: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pclclós axerkeaztö: BODROGK0ZY ZOLTÁN
Előfizetési
Egftí* év/« 250 K. Pélévre 150 Y. Ht^ évre 65 K. Egy hóx« 22 K. Kgyo >rita 1 K.
Sürögnek, forognak kőztünk a hazaárulok.
Amikor ez a nagy chaos kezd törvényes renddé éi alkotmányos -életté kijegeüesedni, amikor mindannyian óhajtva várjuk már a kikristályosodott állami és társadalmi rendet, akkor akadnak egyesek, kik a konszolidáció útjára ért ország rendjét és biztonságát- nem-ísak hogy veszélyezteti^hanem egyenesen. felborulássáf fenyegetik.
Amikor a köztisztviselők nyomorognak, amikor a városi gyermek vörösre sírja szemét egy darabka kenyérért, amikor görnyedthátu hivatalnokok harcolnak a sötétarcu rémmel, az éhséggel, akkor akadnak lelketlen életuzsorások, — mert azok — kik megrendülés nélkül nézik, mim dől ki sorukból ^mbertársük.
„ Sötét\' jellemdegenerációja ez a magyar- népnek\'. Pedig tudatában vannak annak, hogy becstelenség, hogy gyilkosság az, amit tesznek, de inkább a barmokat hizlalják kövérre, mintsem odaa\'dják közcélra, jó pénzért, amijük van. Az állam érdeke az ő erdekük iV, az állam java az ő javuk is — de az állam csődje az ő örökreelbu-kásúk is. Dacára ennek, mégis lelketlen \'meg nem értéssel veszélyeztetik az összlakosság élelemmel való ellátását. "\'"*;\'
Hát ehhez a jellemgyengcséghez csak egy hozzáfűzni valónk van: botot!
Botot azoknak a gazembereknek, kik igy akarják Magyarországot újra a Kálváriára juttatni. Botot ezeknek o gazembereknek, kik segítenek a keresztet feltenni ennek a halálos betegségből felébredt országnak a vállára. Botot ezeknek a nemzetgyill&soknak, kik bármaikat többre becsülik, mint embertársaiknak amúgy \' is keserves eletét . . .
A hazaárulót talán még a rablógyilkos is megveti, mert ő ugyan rabolt, gyilkolt, de a hazáját nem árulta el. a hazáját továbbra is megbecsüli,, a hazája drága kincs marad számára tovább is. A hazaárulót mindenki elítéli — és joggal. Mi pedig dédelgetjük a hazaárulókat, a keblünkön melegítjük a viperát, bár tudjuk, hogy életünkkel fizetünk eme őrültségért.
Hazaárulók sürögnek, forognak körülöttünk: az árdrágítók, az uzsorások, a lánckereskedők. Ezek- a .lelketlen piócák szívják ki vérünket, s
mi lanyha, maradi licmtöi ődömséggci türjük ezt a szipolyozást. Míg millió és millió exisztencia jutott és jut tőnkre, addig a szennyből Góliáttá óriásodon árdrágító, uzsora \' és lánc-kercskedőkaszt, mely külön osztállyá nőtte ki magát, szabadon garázdálkodik a mindenkit megillető javakkal.
S mi csak dühös szócsatákban
akarjuk kiverekedni a magunk keserű igazát. Nagyokat ütünk az ^üjes levegőbe, s habzó bájjal kiáltjuKa szítsd meg"-et. "De, mint mindig, most sem teszünk semmit sem.
Pedig magyaros rövidséggel el le-/ hetne intézni az egész bonyodalmas összekuszáltságot . . . Butot! Megint csak botot. Ks harmadszor is botot!
A magyar békedelegáció megérkezése^
Még nem közölték velünk a békefeliételeket. — Ne tápláljunk tul vérmes reményeket — A magyar nemzet sorsa még nincs megpecsételve. — Budapesten a delegáció hivatalos fogadtatása elmaradt. — A fogadtatás elkerülélése végett Apponyi Kelenföldön leszált. —- „Aid időt nyer, mindent n^er." — Hadifoglyaink hazajönnek. — A misszió ma reggel elutazott ebben az ügyben.
Budapest, április 1. Apponyi Alber gróf táviratot intézett a miniszterelnökhöz, melyben kérte, hogy ezúttal :.4Újaoak..cl wind.cn . "ürmepres \'és hivatalos fogadtatástól. A kormány, mely testületileg\' akarta üdvözölni a delegációt, méltányolja Apponyi Albert gróf kívánságát és igy minden hivatalos fogadtatás elmarad.
Bécs, április I. Délelőtt fél II órakor érkezeit meg a magyar békedelegáció. Az állomáson bécsi magyar társaság üdvözölte Apponyi Albert grófot, aki egy újságíró előtt., ezeket mondotta:
Még most sem közölték velünk a békefeltételeket. Ugylátszik az antant egy és más kérdéssel még nincs tisztában. Kijelentem, hogy ne tápláljunk tul vérmes reményeket, de hangsu-^ lyorom, hogy a magyar nemzet " sorsa még nincs megpecsételve, mert lehetetlen volt észre nem vennünk, hogy a hangulat Páris\'oan jelentékenyen javult Magyarország irányában. Arról ma korai volna beszélni, hogy niiképen Jogunk a jövőben oricriiálódni: hol fogjuk megtalálni azt a helyet, amely nekünk kijár, de erős a hitem, hogy megfogjuk találni. Ma erőssebben bizunk benne, mint amikor Parisba kiutaztunk. Ennek legfőbb feltétele, hogy belső viszonyaink odahaza olyanok legyenek, amelyek tiszteletet parancsolnak és rokonszenvet keltenek irányunkban.
Bicdap&sl, április 1. Csütörtökön este 10 órakor futott be a Keleti \'pályaudvarra az a különvonat, amely Apponyi Albert •grófot és kíséretet hozta. Miután Apponyi ké\'rte a miniszterelnököt, hogy a hivatalos fogadtatástól álljanak el. az el is maradt. Ennek dacára néhány százan mégis megjelentek a békedelegáció tagjainak fogadására. A pályaudvar környékét rendőrök zárták cl. Bent a váróteremben egy díszszázad állott sorfalat. Amikor a vonat érkezését jelezték, a díszszázad feszes tisztelgő állásba helyezkedett, a jelenlevők pedig izgatottan várták, hogy melyik kocsiból fog kiszállani Apponyi. Ekkor tudódott ki, hogy Apponyi nem érkezett meg a vonattal, mert ő, hogy mindenféle fogadtatást elkerüljön, már a kelen-
földi pályaudvaron leszállott, ahol" várta az autója és azzal lakására hajtatott. A béké-küldött«ég többi-íagjÁi -megérkeztek a különvonattal és a kérdezősködő újságíróknak elmondták, hogy a vonat délután 4 órakor indult el Bécsből. Útközben mindenütt lelkes tömeg várta és üdvözölte őket. Győrben Apponvi szalonkocsijába felszállott Fesse? Antal Győri püspök, aki üdvözölte Apponyií és a békedelegáció tagjait. Azután a különvonat, folytatta útját és hosszabb megállást csdk Komáromban tartott, ahol Apponyi fogadtatására több 100 főnyi tömeg, köztük sők katona is megjelent. A váró- polgámes-teréhek üdvözlő szavaira Apponyi csak néhány meleghangú szóval válaszolt, mert közvetlenül az elutazása előtt erősen- meghűlt és érzékeny torokfájdolmai vannak. •
Apponyi azért szállt le a kelenföldi-pályaudvaron, hogy a budapesti üdvözlési elkerülhesse és éppen erős torokfájdalmai miatt ne kelljen neki az üdvözlő beszédekre válaszolni. A különvonattal egy francia, egy angol és egy olasz törzstiszt is érkezett. A vonat beérkezése után néhány perccel, amikor köztudomásu volt, hogy\' Apponyi1 nem jött meg, a diszszázadot is elvezényelték. A rend fenntartana érdekében a Baross-teret és a Rákóozi-utnak a Baross-térbe torkolló részeit katonai.- és lovasrendőri járőr szállta meg. Azonban féV 11-kor ezeket is visszavonták.
Győr, április 1, Az itteni állomáson nagy közönség várta a békcdelegációt.-Amikor a vonat megérkezett lelkes\'■ éíjerizés-sel fogadták. Apponyi szalonkocsijába felszálltak Fqsser Antal püspök> ■ Giessvein Sándor és Klempa ezredes városparancsnok. Fesser Antal üdvözlő szavaira igy válaszolt Apponnyi;
" Pozitívumot keveset mondhatok. Azt tartom, aki időt nyer, mindent nyer. KeJló idő fog még eltelni addig, amig az antanttal választ kaphatunk. Nagy oaj, hogy Ncuillyben teljesen cl voltunk zárva a külvilágtól és csak Írásban tárgyalhattunk. En bizalommai tekintek a jövőbe, mert egyes helyeken sok jóakaratot taláitanv. Fontosnak tartom, hogy idehaza is mielőbb • konszolidált viszonyokat teremtsünk.
Z a i -O Közlöny
1920. április 2.
Itthon is sok teendő vár kegyelmessé* gedré, szól közbe Fesser Antal.
Errre Apponyi így válaszolt: Nekem most minden időmet és gondolatomat a \'béketárgyalások kötik le és csak kevés idő áll rendelkezésemre, hogy belpolitikai kérdésekkel is foglalkozassam.
Hadifoglyaink ügyében akciónkat a legteljesebb siker koronázta. Az antant beleegyezett abba, hogy hadifoglyainkat még a békeszerződés aláírása előtt mindenünnen hazaszállíthassuk. Delad\'any százados és a bécsi antant-misszió kiküldöttei éppen ma reggel indultak útnak Amerikán át Oroszországba, hogy hadi- . foglyaink hazaszállítása ügyében intéz -.kedjenek. De ehez \'pénz kell, rengeteg pénz. Örvendetes, hogy amerikai tostvé-reink máris jelentékeny összeget adományoztak erre a nemes célra.
A püspöknek arra a kérdésére, mikor utazik vissza a békedelegáció, Apponyi azt válaszolta, hogy azt még egyáltalán nem tudja.
Külföldi hirek.
Százezer frank a messzelövő ágyú feltalálójának.
London, április !.( Párisi jelentés szerint a francia kormány az uj messzelóvő ágya feltalálójának százezer frankot ajánlott fel találmányáért, ic kötelezték őt, hogy találmányát Belgiumnak és Angliának is eladja.
Az amerikai magyarok a népszavazásért.
Budapest, április I Berkó Géza szerkesztő a kővetkező táviratot küldte Newyorkból: Sok ezer amerikai magyar nagygyűlést tartott március 19-én Washingtonban, a Capitolium előtt. Arra kérték az amerikai kormányt, hogy a megszállott magyar területeken intézkedjék a népszavazás elrendelése iránt és ezt tudassák Magyarország népével.
A szakszervezetek békés megoldást követelnek.
Berlin, április 1. A berlini szakszervezeti bizottság tegnap a Ruhr területének helyzetével foglalkozott. Határozati javaslatban kimondja, hogy a berlini szakszervezeti tanács tagjainak ülése a legnyomatékosabban követeli, a Ruhr területén kitört egye-netlenkedés békés megoldását. Minden bonyodalom elkerülése végett le kell mondani a megerősítő csapatok elküldéséről. Nyomban le kell fegyverezni Erhard brigádját és munkásokból kell hadsereget felállítani.
Ujabb behivás Dániában.
Koppenhága, április 1. A kormány ujabb csapatok behívását rendelte el. A jobboldali lapoknak nyomdászai ma reggel abbahagyták a munkát. Holnap már csak a radikális és a szociálista lapok-jelennek meg.
Tárgyaiások a dán királlyal.
Berlin, április 1. Koppenhágából jelentik : Ma kezdődött meg az általános sztrájk. A munkások szakszervezete és a politikusok képviselete ma tárggyal a királlyal. Nem lehetetlen, hogy sikerülni fog a konfliktu..; békés utón (.lintézni.
BELPOLITIKAI HIREK.
Teleky Pál cróf elvállalja a külügyi tárcát.
- Budapest, agilis 1. Az államtitkárok ügyében a. két keresztény párt között az az elyi megállapodás jött létre, hogy az államtitkárokat az illető miniszterek máguk választják. Értesülésünk szerint Teleky §£1 gróf kijelentette, hogy ellogadja á külügyi tárcát.
Szemle az egyetemi zászlóalj fölött*
Budapest, április 1. Horthy .Miklós kormányzó főméltóságs ma délelőtt szemlét tartott az egyetemi zászlóalj fölött. A zászlóaljnak mintegy 2000 tagja jelent meg a szemlén és vonult cl büszke tartással a kormányzó előtt.
A kormányzó elfoglalta lakhelyét, a királyi várba
Budapest, április 1. Ma délután költözött be Horthy Miklós kormányzó a királyi várba. A kormányzó és kísérete délután 5 órakor vonult be a várba, ahol Simonyi-Semadam Sándor\'és a kormány tagjai ünnepélyesen üdvözölték. A várpalotában ezután állandóan diszőrség lesz. Az ünnepélyes fogadtatás után a kormányzó SimonyirSemadam Sándor miniszterelnököt és Ferditiándy Gyula igazságügyi minisztert külön kihallgatáson fogadta.
Sortűz az éhezőkre,
Budapest, április 1. - Már a napokban megírtuk, hogy a felföldön éhinség van. Most a következő tudósítást kaptuk erről. Kassán a minap lázadás tört.ki az éhség miatt. A tömeg megrohanta az élelmiszer üzletet és a cseh élelmezési biztost megölte. Az éhező nép ellen cseh katonaságot vezényeltek ki, akik sortüzet adtak a tömegre, melynek 12 halottja és számos sebesültje lett." Lázadás volt Trcncsénben, Nyitrán és még sok más helyen is.
Kormánybiztosi beiktatás.
Budapest, április 1. Sipőcz Jenő dr. a főváros kormánybiztosát ma iktatták be\'-a városházán, ahol ezeket modotta: Első célom a teljes jogfolytonosság helyreállítása. Arra fogok törekedni, hogy a községi választások mielőbb megejtessenek. Feladatom annak a lelki különbségnek a megszüntetése, amely a vidék és a főváros között fennáll. A fővárosnak rá kell helyezkedni a keresztény nemzeti eszme alapjára.
A Ház dolgozni fog húsvét után.
Budapest, április I. Minden jel arra vall, hogy húsvét után a pártok közölt helyreáll a teljes összhang. A politikusok egy része nagy reményeket füz Apponyi Albert gróf hazajöveteléhez, akinek azt a szerepet szánták, hogy a pártok közötti ellentéteket elsimítsa. A keresztény pártban is . elejét akarják venni annak, hogy a nemzetgyűlés továbbra is\'személyes harcok színhelye legyen. A Lingauer-vbtek tisztázása most már a parlamenti bizottság feladata lesz. A kommunizmussal vádolt képviselők dolgát illetőleg a keresztény pártnak az a felfogása, hogy ezek az ügyek nem a nemzetgyűlés keretében intézendők el, hanem zsűri elé kell vinni. Haller István kultuszminiszter a parlament munkaképességénék helyreállításáról igy nyilatkozott: Pártunk, egy nagyon jelentéktelen töredékének kivételével, cl van határozva, hogy a húsvéti ünnepek után mást, mint komoly munkát meg nem tür. A nemzetgyűlés meg fogja mutatni, hogy tud dolgozni "és tudja az irányzatot konszolidálni. Majd megtaláljuk a módját annak, hogy a személyi kérdések elintézésére találjunk egy fórumot, amely elé mindenki odaviheti a dolgát anélkül, hogy ezzel az ország idejét lopna
HTRFiTT.
Ave Crux.
Ave Crux! Dicsérjük magasztos hatalmad, Ember milljók árja, mert az irgalmat ad. Fényed beragyogja a földet, az eget, E völgy rabjainak biztatón integet. Borús éltüflk átka, élctnyomor, lárma, Átkos rabszolgaság segítséged várva v Mind csak feléd tekint és mozdulatlanul Reményű\', majd esdi — fényed világa hull. Élet kél nyomában, eszméid sugáru Világol eléje sötét, bus útjára. Szenvedésünk oldja, bár fájdalmunk haladt A szív sebe gyógyul varázserőd alatt. Kétség fagya enged, az ajkakról mosoly, Panaszos szó helyett -imádás szava foly. Fényed tüzoszlopunk, igaz irányt, mutat, Vozét, kalauzol, s békés az öntudat: Ha veled kitartunk, a hullám sem inog, Földünk sziklatalaj, kétségre semmi ok. A béke, boldogság ver itt köztünk tanyát, BÖlcseség, művészet virul korokon át. Zsémbes, kevély vagy nyers öklök harca között Hatalmad nem halt el, sem össes nem törött. Dölyfös Juliánok, kétkedő császárok Harca múltba sülyedt de neked nem ártott. Míg óriásnak hitt törpe korcsszülöttek. Forradalmi jogok bár hozzád ütődtek. Multad derűt hozott s fényt küldött le hozzánk: Kegyelmed őrködik, oltalmad ragyog ránk. Porként söpri tova mindazt, mi emberi, Dacos, dőre, dölyfös, hogy tagadni meri Hatalmad és erőd, pedig az ront és teremt Világon, lélekben végest vagy végtelent . . . Áldott légy szent kereszt! E hang el nem pihen, Imádásként zug át ég, földön, sziveken.
Dr. Lukács József
— Személyi hír Bodrogközi Zoltán, lapunk felelős szerkesztője pár napra elutazott. Távollétében a szerkesztésért a főszerkesztő felel.
— Adományok. A hadifoglyok hazahozatalának céljaira Pojár József 2 darivb ezüst orosz 50 kopekást s Fekete Imre 20 K papírpénzt adományoztak. Hasonló adományokat szerkesztőségünk elfogad, hiriapilag nyugtáz s rendeltetési helyére továbbit.
— Az útlevél kényszer megszüntetése. Értesülésünk szerint az angol kormány .nditványára a legfelsőbb tanács kötd<tzn: fogja az Osztrák-Magyar Monarchiából alakult összes nemzeti államokat, hogy 1921. január 1-től, az utlcrélkényszcrt szüntesse meg és közvetlen vasúti összeköttetést létesítsen a fővárosok között.
— Botbüntetés a pénzüzérekre. A nemzetgyűlés március 24-iki ülésén a,Kisgazda- és Földmüvespárt szónokai a botbún-tetés elrendelését követelték a kormánytól azok ellen, akik a banlcjegyfelülbélyégzésrc vonatkozó rendelet intézkedéseit kijátszva, fclűlbélyegczettlen pénzzel üzérkednek. A javaslat a ház minden oldalán igen élénk visszhangot keltett.
— A népbiztosok bünpörének tárgyalása. Az eddigi tervek szerint a volt népbiztosok bünpörét május első felében kezdik tárgyalni. A vádlottak: Ágoston Péter. Bajáni Lajos, Birmann Ignác, Bogár Ignác. Bokányi Dezső, Dovcsák Antal, Fáber Os/«-kár, Haubrich József, Hovesi Ágoston. Boro vics Jenő, Jancsik Ferenc, Kalmár Henrik, Kelen József,-Landler Ernő, N\'yisztor GyOrgy. Rabinovics József, Somló Dezső, Szabados Sándor, Szikra Gyula és Van tus Károly A tárgyalás, tekintettel a roppant anyagra, több mint egy hónapig fog tartani.
\' — Katasztrofális vihar Amerikában. Newyorkból táviratoztak: Illinois északnyugati részén, továbbá Ohio, Michigan, Missauri, Indiana, Visconsin, Georgia és Alabama egyes részeiben ritka hevességű vihar dühöngött, amelynek sok ember esett áldozatul. Az anyagi kár több milliót (esz kú Épületek százai pusztultak el, ugy, hogy kő-kövön nem maradt, Ezer és ezer ember hajléktalanná vált.
192 0. április 2.
Zala I K ö z l 6 - *
— Megnyitnak az ovodék. Értesítjük-a t. szülőket, hogy az óvodád húsvét után kedden, április 6-án újból megnyitnak. Óvodák gondnoka.
— Erdély autonómiát követel. A politikai tádósitó jelenti: Az oláh kormányválság cs a Ház feloszlatásának legsúlyosabb következménye, hogy az erdélyi oláhság nem akar tudni a központi kormányzásról és autonomiát követel. A nagyszebeni, kormányzótanács volt tagjai memorandumot intéztek a királyhoz, melyben az, a nyílt fenyegetés foglaltatik, hogy ha- Erdély nem kap autonomiát, a lázadás elkerülhetetlen. A Petit Párisién egv nagyszebeni távirata szerint az erdélyi mozgalom mögött befolyásos magyar elemek állnak. Valószínű, irja a lap,\' hogy Ferdinánd király Erdélyben, a katonai diktatúrát fogja bevezetni a nagyobb bonyodalmak megelőzése céljából.
— A Move elárusító üzletében heten kint kétszer, szerdán és szombaton vaj. a rr.észárszékben szombaton borjú, marha, füstölt .marha- és sertéshús kapható.
— A felülbélyegzés "és a vidék. Az Országos Központi Hitelszövetkezethez a vidékről érkező legutolsó jelentések szerint a bankjegyek felülbélyegzése az elmúlt napokban nagy lendületet vett. A kezdet Uzcm:és igazgatási zavarait k\'íüzdve, a vidéki hitelszövetkezetek teljes mértékben megtudnak felelni azoknak a reményeknek, amelyeket beléjük a pénzügyi kormány helyezett, hogy a falvak lakosságánál felgyülemlett bankjegy-mennyiséget felülbélyegzés végett felszívják és a kicserélési műveletet lebonyolítsák A hitelszövetkezetek felülbélyegzési forgalma napról-napra növekszik, a faliéi lakosság bizalma a rendelet üdvös gazdasági következményei iránt rendíthetetlen s lelkes, hazn-fías magatartásával nagymértékben hozzájárul
. e nehéz pénztechnikai művelet gyors és sima lebonyolításához.
— A2 erdélyi menekültekért Rend-kivül n3gy számmal vannak szükreszabott határainkon belül Erdélyből menekült véreink. E. derék véreinket most nyomor, éhség, küz-kódés az osztályrészük csak azért, mert hűen kitartanak a magyar nemzeti állameszme mellett. Ok elvesztették mindenüket, mert nem akartak idegen alattvalók lenni. Kötelessége mindannyiunknak segiteni menekültjeinken. Ne hagyhatjuk óket elpusztulni. Különösen Nagykanizsa városának kötelessége ez, amelyet még nem ért idegen megszállás. Mindenki tud, ha akar áldozatokat hozni. Országszerte a hiisviti ünnepek alkalmával a templomokban gyűjtések eszközöltetnek szegény erdélyi menekültjeink javára. Felkérem n ftelybeli-plébániákat, hogy az ünnepek alkalmával szintén ilyen gyűjtéseket rendezzenek, és a nemes akció céljait a szószékről hirdessék. Felkérem a mindég fáradhatatlan, segítésre kész jótékonycélu egyesületek elnökségeit, hogy ezen gyűjtési akciót a legmcsz-szebbmenő módon támogassák és a gyűjtésnél segédkezzenek. Felkérem az egyes társadalmi köröket, az irodalmi kört, hogy ez alkalommal a menekültek részére műkedvelő előadásokat és\' felolvasásokat rendezzenek, melynek jövedelmét a nemes célra szolgáltassák. Felkérem a nagyérdemű közönséget, hogy ezen akciót a legmesszebbmenő módon támogassa. Országszerte megindult az erdélyi menekültek segélyakciója, így megalakult megyénkben is az .Erdélyi Menekültügyi Kirendeltség\' Zalaegerszeg székhellyel. Mindennemű adomány a nagykanizsai járási védelmi tiszt közreműködése által ezen kirendeltséghez juttatandó, amely az adományok elosztásáról gondoskodik. Nagykanizsai járást védelmi parancsnokság. Reischer, főhadnagy.
. — A magunk részéről csak annyit jegyzünk meg, hogy a nemes akcióból teljes mértékben kivesszek a részünket s a Zalai közlöny továbbítás- céljából elfogad erre a célra is adományokat, amelynek lapunkban rovatot nyitunk.
— Bangha páter imakönyve a müveit közönség számára a legszebb húsvéti ajándék. Különféle díszes kötésben kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán
— Orvosi hir. Dr. Jandl Jenő uro-logus és bőrgyógyász rendeléseit újból megkezdte Sugár-ut 43. sz. I. emelet. Rendel: d. u. 4—G-ig.
— A Világ mozgóban ma, nagypénteken nincsen előadás. Holnap a „Századok legendája" második bemutatója.
— Az első drótnélküli telefonjelentés. Neuillyből jelemik; A drótnélküli telefonjelentés "císő ^ kísérlete London \' Róma között kitűnően sikérült. A Messaggero:\' londoni tudósitója volt az plső újságíró, aki az uj találmányt használta- A. London melletti Chcmsfordból, nhól a társaság kísérleti állomására húrom beszélgetést adtak le. Az egyikben Scialoja olasz külügyminiszter, aki jelenleg Londonban tartózkodik, üdvözölte Nitti olasz miniszterelnököt. A másikban a brit sajtószövetség küldötte üdvözletét az olasz sajtószövetségnek, egy harmadikban a Daily News szerkesztője köszöntötte a Mcssaggcro szerkesztőjét. Az üdvözlő táv-iratokra Rómából szikratáviratokban válaszoltak. A válaszokból megállapítható, hogy a felvevő állomásón mindhárom beszélgetést teljesen tisztán megértették. London és Róma közölt a távolság légvonalban mintegy ezernégyszáz négyzetkilométer.
— Életjel fogóly magyarjainkról. Örömmel tudatjuk a honvédelmi minisztérium hivatalos értesítését, mely a nagykanizsai járási védelmi parancsnoksághoz jött, hogy orosz hadifogságban szenvedő véreink közül a következők adtak magukról életjelt s egyszersmind szíves üdvözleteket küldenek hozzátartozóiknak az atsins2ki fogolytáborból: Juhász Dezső 19 honv. Juhász Jánosnak, Sámson, Somogym. Mészáros László 83, •gy. c. önkéntes Mészáros Lászlónénak Kis-dörgicse. Zalam. Mandl Pál 20. honv. Mandli Pálnénak Hegyesd, Zalam. Márton Sándor 20 honv. Márton Sándornénak Zalaudvarnok. Ncusziedler Géza 20. honv. tizedes Neuszied-ler Géza Budapest, Gyulai Pál u. 2». Milai István 20 honv. Nagybakónak, Zalamegyc. Ormai Antal 20 honv. hadapród Ormai Antalnak, Pesthidegkut. Dr. Palotai Dénes 20 népf. hadn. Palotai Déncsnének Keszthely, Zalam. Schwcitzer Kálmán 20 honv. gy. e. zászlós Schweitzcr Józsefnénak, Nagykanizsa. Steincrt Ferenc 48 gy. e. hadapr. Stcinert Gyulának Budapest,-Baross-u. 45. Szarka Jenő 20 honv. hadapr. özv. Szarka Jánosnénak, Kecskemét. Takács János 20 honv. hadapród Takács Jánosnak Csömödér, Zalam. Weltner Simon 48 gy. e. hadapr. Weltner Simonnénak Véménd, Baranyam. Rózsa István 44 gy. c. Rózsa Istvánnak Szőcsény, up. Nemesvid Somogym. Rajkai Károly 20 honv. Hatos Jánosnak Rezi, Zalam. Savanyu Vendel 2. honv. gy. e. tiz. Savanyu Jánosnak Tapsony, Somogym. Sipos István 48. gy. e. Sípos Istvánnénak Baktüttős, Zalam. Szegény József
19. honv. Szegény Györgynek Bolhó, Somogyin egye. Szalay János 48. gy. e. Szalay Józsefnek Borsfa, Zalam. Vrasics József 32. honv. Vrasics Józsefnek Murarév. Saklia Pál 19. honv. Saklia Pálnénak Eizvár, Somogym. Babics József 20. h. gy. e. hadapród Babícs Józsefnek Nagykanizsa, Cscngeri-u. Grimm János 48. gy- e. hadapródjelölt Grimm Károlynak Budapest, Aréna-ut 59. Kádár Sándor
20. honv. gy. e. hadapr. népf. Kádár Sándornénak Zalaegerszeg. Kreisler Imre 16. h. gy. e. hadn. Kreisler Miksának Keszthely. I.ang Gyula 48. gy. e. hadapródjelölt Lang Sándornak Budapest, Feren-u. 30. Moraschek József 67. gy. e. zászl. Moraschek Károlynak Keszthely. Mczőífy Károly/^8. gy. e. hadapr. özv. Mezőffy Agostonnérjak Budapest, Vörös-vári-u. 99. Nóvák Kálirrán 31. gy. e. zászl. Nóvák Jakabbal Csáktornya. Bolf György 48. gy. c. tiszth. Bolf Györgynének Bükk, Sopronmegye. Antal János 20. honv. Antal Jánosnénak Zalamerenye. Cserencsesz György 20. h.\' Cserencsesz Györgynének Ferenchegy. Zalam. Boa Imre 20. hoov. Boa Imrénénck Csörnyeföld, Zalam. Dani János 20. h. gy. c. Dani Jánosnénak Nagykanizsa. Illés József 19. honv. Illés Józsefnének Iharosberény, Somogym. Pavika Wassil 2. gy. c. Pavika Wasziilal Alsódomboru.
— Három kőtéláltall halálbüntetés.
*A büntető törvényszék rögtonitélő bírósága a napokban tárgyalta Jinkó József 35 évc3 rovottmultu bányász, László Péter 25 éves gyárimunkás, továbtá Barta Mátyás 38óves rovottmultu egyének bünügyét. A tárgyalások során beígazolást nyert, hogy a Keleti-pályaudvar érkezési oldalán meglesték az utasokat s különösen a gyanútlan s többé-kevésbbé tájékozatlan vidékiekre pályázva, több embert (a korcsmába csaltak,\'ahol nadragulya magból főzött méreggel elkábították őket s azután kifosztották. A rögtönitélő bíróság tegnap <£ e. hirdette ki az ítéletet. Mind a hár-mar kütéláltall halálra ítélték.
— Rendőrnapi gyűjtések. Dr. Diskai Imre, Róth Ijaura, Kcszler Lina, Zwcig Imre, Guth Arnold, Lackenbachcr Ede, Spiegel Géza, Kircz nővérek, Leitner István, Kreisler Albert, Mair József, Heimler József, Szállin-ger szitás, Fischl Adolf, Totola Lajos, Ko-lovics és Szekeres, Dr. Halphen Jenő, Krausz Lipót örököse J^abcr^Matild, Perlaky Jofesef, Fehér Vilmos és Társa, Zajamegyei mezőgazdasági és kereskedelmi r. t., Weisz Pál, Aczél Ignác, Dr. Hoch Oszkár 50—50 K, Dr. Bród Tivadar, Willner Lajos 40— 40 K özv. Hirschlerné, Vértes\'Antal 30—30. K, Gürtlcr Ágost, Fitos Gyula, Karantsy József, Schweitzer László, Szerb Ernő, Zsoldos Gyula. Pusovszky Gyula. Brück Sándor, Molnár cipész, Brandl Sándor, Leitner József, Fischer Lipót, Weisz Soma; Mezriczky József, Rotter nővérek, Tomasics és Torsai 20-20 K, Rabinek Dezső, Bród Ignác, Mer-sits Ede, Koller Nándor 10—10 K, Reichcn-féld Győző 5 K, Sínger József és Társa 2000 K, Bogenrieder Frigyes, Strém és Klein, Kisfaludy és Krausz, Rein Ernő, 1000—1000 K, Hirsch és Szegő, Valics és Deutsch 600—600 K. Pollák il. Emil, Szabó Antal, Schwartzenberg Ignác és Fiai, Pollák József, Frank Vilmos 500—500 K, Schlésin-ger és Preisz -4ÍX> K, Szántó Salamon, Kardos és Steiner, Grünfcld Miksa, Herkules téglagyár, Fürst József, Kohn Samu 300—300 K, Grünfcld Márk 260 K, Klein Gusztáv, Stem Mór, Schmldt . Zsigmond, Dedovátz Béla, Fleischacker Albert 200-200 K, Türk Gyula 150 K, Vajda Géza, Kaufmann cs Rein, Dr. Weisz l^jos, Fleischner Miksa, László és Ország, dr. 8alla János, Strém Mór, Koch Vilmos, Singer Izidor, Günsber-ger Ferenc, Breuer Ignác, Rotschild Samu, Sáfrán József Roscnthal Jakab, 100—100 K, Vékássy Károly Báron Ignác, Wastell György, Klein lllésne, Stössel Ignác, Kováts Ferenc, Grűnfeld Adolf 50—50 K, Fahn Arnold, Kcrsits Lajosné, Grosinger kádár, Mráz Kálmán, Havelka Karolin 20—20 K, Fischer és Bader 3000 K, Hg. Batthyány Strattmann L, Stern Sándor 2000—2000 K, Dukász Dávid, Schwarz Dezső 1000—1000 K, Weisz Tivadar 60o K, Berényi Árpád, Kirscher Mór 400—400 K, Günsberger Sándor, László Imre, Somogyi Zsigmond, Lusztig József, Weisz Jenő 300—300 K, Pollák Ede és Fiai, Dr. Fried Ödön, Dőri Zsigmond, dr. Tamás János 200—200 K, Wollák Mór, Maycr Károly, ifj. Hirschlcr Miksa, Gans Sándor, Aczél Pál, Általános Fogyasztási Szövetkezet; dr. Matek l-ászló, Eppinger Izsó, dr. Ország Lajos, Prager Mariska 100—100 K, Csikós Jenő 60 K, Sőrley Jenő, Strasscr Márton, Varga József, Mendlovits József. Krcmsicr Kálmán, Fleischacker Ignác 50—50 K. (Folytatjuk-)
Olcsó szövetöltönyök x
750 K-tól 1200 K-lg w kuphaló a most megnyílt S
Dunántuli \' X
Ruhaáruházban *
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 20. S
ihz Arany Kakas melleU) 2
Apróhirdetések
Ax apróhlrdotéaok köslésl dija: 1B 12
kor., minden további »%0 1 kor., vMt»í»bb b«tÜT*lM«d*tt axavak duplán «*án»itUtn»k
Elcserélném
belvárosban lívó JcíUzobás I utcai emeleti kényelmes\' .{ jttep kabátomat bármely j rr.íKí^utcában h.uört-V> laki vsai, áfwl miR volna engedve egy sertés ur-Uss. AjioUtokut kírck lap kífcdóhivatnbilvii.
Mindenenleány
jo fatté&l telje? elliti5-•al felvétetik. Hol? Meg-mondja * kiadóhivatal.
Leszerelt tiszt
lehetőleg blzal/ni állást ke-(«. Cím a kiadóban.
Zongorát
keresünk bérbe «z Irodalmi Kor rémére. Ajánlatokat lapunk kiadóhivatal* továbbit.
Eladó
«Ky *géíx uj fcV51tó kabát cs cg nadrág. Cím a szer-ke utóiégben.
Budapesti
modern 2 sicobús (búikon, villany, gázrezsó, lift) In-kásomut clcscfclocm nagy karnisai «ná]k> udvarral bíró, vagy kertes Jakis>a1. Cini « Wedóbau. 079-1
Eladó
hámi/e;sxám cgyfOX*tu kocsihoz. Megtekintheti Halt-hyányi-u. 22. w.. 701 — 1
Magas
jutalékot fizetnek annak, .•ki Batthyányi, Szemero, esetleg Csengeri-utcában kétszobás Ukást ajál, vagy jelenlegi modern lakásommal felc$eréL Megkereséseket e lap kiadúhtvniata továbbit.
Gyermektelen
hátaspir kél. esetleg három-szobi* lakást keres melTék-helyiHcgekkel. Cím a Move irodájában, Frigy «»]aktanya
Nagykanizsa r, t. város tanácsa.
Felhívás.
Nagykanizsa r. t. város területén tartózkodó hadirokkantak és érempót-dijasok felhivatnak, hogy az ellátási kimutatásban leendő felvétel céljából Várt>sháza II. emelet 32. szánni hivatalos helyiségben a következő sorrendben jelentkezzenek, magukkal hozván a fizetési meghagyást és az érempót-dij igazolványt is
Azok a hadirokkantak és érempót-dijasok, akiknek csalá-ji nevük kezdőbetűje: A—F betűig 1920. évi április 8-án G—J „ 1920. „ , 9-én K—N , 1920. „ „ 10-én O—S „ 1920. „ „ 12-én T betűtől végig 1920. áprils 13-án mindennap délelőtt 9 órától 12 óráig.
iMinden egyes hadirokkantnak és érempótdijasnak érdekében áll a megjelenés, mert meg nem jelenés esetén nem lesz felvehető az igényelt ellátási illeték kimutatásba.
Nagykanizsa, 1920. márc. 2.
Városi tanács.
Eladó!
A várostól .\'5 órányira 1300 négyszögül kitűnő bortermő sxóló, kaszinóval cs gyümölcsössel eladó. Adőroentes uj húr •\'! szobával, ósszes mellékhelységekkel eladó. Az eladó a vevővel lakást cseré).
Szigriszt László
Ingatlan/orgolmi Jrodája. Zrínyi Miklósi, 33.7. emelet Telefon 286. íJtM— 1
SOK
zss:
Házvezetőnőnek
elmenne így középkorit nő. ki a háztartás minden ágában teljes játtsssiggal bír, magános úrhoz pusziira, esetleg lívlybe. A 1«h-rojnfi tenyésztést »rti. A cim megtudható a kiadóhivatalban.
: m:
"t »..l » ) K b z I 6 n y
1920. április 2.
£
VILÁG
nagymozgó színház :i Szarvas-szálloda. ::■
Világcsoda! Világcsoda!
Csotórtök.-S7x>mbá fs tagnap. április hó 1 . \'2. (« 3-án.
Századok
legendája
I* rész
Történelmi dráma 2 régben
flétfón, kedden & szerdán, április hó 5., 6. é* 7-én
Ii rész.
Előadáiok kezdete: Hétköznapokon íél 7 « íél fl orak. Vájár- cs ünnepnapokon 5, fél 7 és S órakor.
ERFURTI
\' EREDETI g*zda«ági., konyhakerti év virágniagvakat, gazdasági gépekéi és kerti eszközöket" ajánl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
Telefon: 130.
Baromfi és madáréieség, rézgálic. 1. ral\'lla állandóan raktáron 070—*^.
MA8ÍAB SZÖVETKEZETI KÖZPONTOK ÁBÜF0B8AIMI BÍSZVÉHITÁBSASÁ8A
Nagykanizsai Kirendeltsége
tíiiAr-tpv.ii t. envtkt. TAvlratl cJio : „l\'ulur*-. - Telefonsaim, m. Alapítók: .H«ngy*-, az OriUflo* K&iponh HíifU.-ivn-ti • Mifly.f M<j4gaiíá»;
Kitűnő vasalásu
mezőgazdasági szekerek
príma minőségű
nayungi raffiaháncs,
128%-os >
lug>kö,rézg-álic
kapható.
Jó minőtégií Pogányvár! fehér íb vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
Fűszer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
Doboz és mappaíwélpapir,
papírszalvéta, fogalmi, irodai, miniszter és toilettpapir megérkezett és kapható: ■--
Szerb Ernő
könyvkereskedésében, Nagykanizsa, Fo-ut
Előkeld intézetnél 16.-ÍS éres jóhaiból taló fiu
azonnal felvételik. — Cnria kiadóhivatalban.
URANiA
mozgókép-palota
Rozgonvl-uics 4 »z.
Csütörtökön, szombaton, április 1. és 3-án. (Pénteken, április 2-án üirva.)
A vallomás
Dráma 5 felvonásban, \\
Huavétl műsor: Vasárnap, ápr. 4 én Hétlön, ipr. ő-én Olaf Bernadott e Aranymámor
Dráma Tragédia 5 felvonisb.
Főszereplő: Fő<zereplé:
Csrl de Va/ft Brlch KaJaer Tltz
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5. 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor._ 09 ]
BRANDL SÁNDOR
varrógépraktárálMui Nagykanizsa, Deák Ferencrt^r 2.
Minden szerkezeto varrógépeknek gyorsan és olcsón való.
javíttatása
elvnllnltatik.
Dunántuli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
ÜOnöoy.iM, .. í r.C.Q^t! 1-
N.Cjrk.Bl.i.
Iroda és raktár: Cseogerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- es
sertéseket, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Elelmiazer Felhozatali Egyesülés Zala- és Somogymegyei kirendeltsége
Nyomatott a laptulajdonosox : ííntn.1 és Gyarmati ayoradal müintézstében.
59-ik évfolyam.
Nagyba
1920 április 4. Vasárnap.
78. azá*;

kereszteny politikai napilap
éí ki«4chiv&uj: Fó-ut 13.
— iBltrarkU\'leldoB itS. ..
Megjelenik mindig kora reggel.
Pdftzerkcsztő: Dr, HEGEDŐS GYÖRGY
iMitlfr- kípvl.eio
Felelős izorkc.xtó:
BODROGKŐZY ZOLTÁN
Előfizetést árok:
Eg<» ívi« 250 X-Pilávr. 130 K. N*y«1. ín. 65 K. Egy Mj. 2J K. Egy.. .ito l K.
Mindenki bélyegeztesse le kékpénzét, ha nem akarja art elvesztteail
Dolgozzunk,
ltu: Dr. Hegedfis György n\'emzetgy. ké&üdC
Elhallgattak a mi harangjaink is. Megásva számunkra a sir, mellette a magyar dicsőség, benne millió hős, benne minden reményünk. Ejbeszaladt a magyar nap, nem hagyott maga után egy kicsi fényt sem, besötétedett e nemzet előtt az ut.
Körülöttünk pedig tovább folyié az osztozkodás, ugy tesznek velünk már életünkben, mintha tényleg meghaltunk volna a történelem számára: folytatják a hagyatéki eljárást. És mi, akik sikongó lélekkel sirunk mellett állunk, vérvesztett aggyal kérdezzük: merre, hová? Nincs válasz, csak néha egy-egy lázas rázkódása megnyirbált testünknek adja tudtunkra, hogy élünk és érezteti velünk a csonka, ember legyőzhetetlen akaratát a továbbélés, fentmaradni akarás és, a feltámadás utáni vágyakozásra. A mi életünknek és feltámadásunknak a lehetőségei most a kínjainkban vannak. Birjuk-jí -. a vérszegénységet" " megujuló kínokat még hosszabb ideig, vagy mint gyökereitől megfosztott cédrus elvágó-dunk-e. vég\'.eg, ez a kérdések kérdése.
Bírjuk:
Az ütésektől ébredt lel c nemzet! Lelki mosakodást végzett s megtisztult agya előtt felszökni látta a két fényes csillagot, amely ott ragyog a magyar égen: a magyarság, és kereszténység csillagát. Isten küldte segítségül c két mentőt. Az idő visszaterelte a nemzetet a mentő útra, a lelkekben méltó helyre került az elüldözött kereszt és a megromlott gondolkodásba beleszívódott a krisztusi tan ereje, hogy életpirt adjon e kétségbeesett, népnek.
Sokan vannak, akik a kerosztény kurzust lidércfónynek tekintik. Balgák, akik ezzel ámitják önmagukat. Nem muló szikra ez, hanem a« lelkek vágyódása, mint a tikkadt földnek szonda az életrekeltő eső után, megmaradási lehetőség, mint halnak a viz, mozgási és látási terület, mint madárnak a levegő. Sötét éjszakánkban csak ez mutathatja meg számunkra az utat és ez vethet nekünk fény* a beborult égre. Ez á keresztény kurzus nem pillanatnyi felhevülés, hanem történelmi szükségesség, mert ez volt ezer éven át kalauzunk a történelem útvesztőiben. Ez a keresztény kurzus ország-mentés, \' mert csak ez tud bennünket a posványos útról visszarántani, amelyre eltávolodtunk, "csak ez képes a nemzet életében elmaradhatatlan erkölcsi bázist visszaadni, ez a keresztény kurzus nem kcnettel-jes cllágyalás, hanem fegyver, harciasságra nevelő óriási lökem, mert benne az igazság ereje feszül az igazságtalanság ellen, ez a keresztény kurzus hüségtétel Szent István kezének, aki a kereszténységgel nyitotta meg a magyar történelem szekere Clőtt a kaput a világ felé.
Ez a keresztény kurzus méreg az ellen a bűn ellen, amely- bennünket idejuttatott.
A magyarságnak és kereszténységnek ikc*csillaga .oz, amely alá menekült ez a * nemzcr\'es. ezen útjában legmegbízhatóbb
támasza neki ebben az országban a Keresztény Kisgazda és. Fölmüvespárt.
Ez a nemzet most a GoJgotha előtt áll. Látja a keresztet, amelyre íeifesz\'iteni akarják, nincs senkije, aki az ő nagyhetén véres arcát letörölje. Külső és belső ellenségei .koronájának töviseit élesítik, latrok sürögnek bágyadt; teste .körül, ezért kell, hogy minden erőnkkel, rang, vagyon" és osztálykülönbség nélkül siessünk és kényszeritsünk mindenkit, a mi szenvendő Krisztusunk segítségére és növeljük azok számát, akik kitartanak mindenen át a mi szenvedő anyánk mellett, még ha az^al a szenvedő Krisztussal együtt a keresztfára kerülünk is. .
Sajnos, a parlamentben felelőtlen játék . folyik a magyar lelkek bizakodásával szemben. Végveszély eiét, állunk és éppen azok, /tkik wrmiás hangon a kereszténység lovagjainak tüntették fel magukat; komitácsi alattomossággal, .keresztényieden dologtalanság-
gal és lelketlen bontogatási .törekvésekkel töltik az időt, ahelyett, bogy dolgozni- engednék azokat," akiket a falu és a-kisemberek küldtek a nemzetgyűlésbe. A Keresztény Kisgazda ós Földmüvespárt azonban ezen szégyenteljes állapotnak végét veti, mert nem tűrheti, hogy a régi osztályparlament dologtalan nagyúri politikája nyomja reá bélyegét arra a nemzetgyűlésre, melynek •milliók könnyét kell letörölni. Ha kell, inkább átveszi a Kisgazdapárt a kormányt, de az ország szekerét mégis a rendes kerékvágásba viszi. • • " \'
Hiszem azonban, hogy az a nagy föllobbanás öröktüzet gyújtott a magyar lelkekben, ezért hiszem azt fs, hogy megkezdődik a munka s jöjjön a békével bármi, ez a nemzet fel fog támadni, mert az a nép, amelynek a kezében a hazaszeretetnek és a kereszténységnek a kardja sbhog, végleg le nem győzhető. : ----
t/o\'1 VtUIIIMA. jf " ^
és a följtorr r«i<W*«y, .
i véreink a mi igazunkért.
vazást — Amerikai. _______________
• - - -- *iyfl«*kó*ata; Kalier befögymi-
msztersége. - Fríedrfchék a béke aláírása ellen. — Huszár és
Friedrich. — Vanczák János az internacionálé revíziójáért —
Budapest, április .31 Értesülésünk szerint
Horthy Miklós kormányzó ellen annakidején tervezett merénylet ügyének főtárgyalása, amely ügybe tudvalevőleg Szamuelli László is bele van keverve, az ünnepek utáni napokban fog sorra kerülni.
Washiugió;}, április 3- Az amerikai magyarok washingtoni nagygyűlése rendkívüli méretű hatalmas tüntetés volt. Az amerikai magyaroknak 2000 képviselője gyűlt össze Washingtonban és magyar nemzeti szinü és amerikai lobogókkal vonult végig Washington utvonalain. A folvonuláshoz nagyszámú amerikai polgár is csatlakozott. A nagygyűlésen amerikai politikusok is beszéltek arról az igazságtalanságról, amely a neuillyi békeszerződésben Magyarországot és a népek önrendelkezési jogát érte. Határozati javaslatot terjesztettek elő, amely az amerikai kormányt arra szóllitotta fel, hogy a wilsoni elvek alapján adják meg a magyar népnek önrendelkezési jogát és rendeljék cl u megszállott területeken a népszavazást. A határozati javaslatot nagy lelkesedéssel fogadták cl és bizottságot aikitottak, amely a javaslatot a fehér Házban átnyújtotta. A fehér Házban a külügyminiszter fogadta a küldöttséget, amely azután a szenátus és a képviselőház külügyi bizottságának is átadta az amerikai magyar polgárság jogos követelését. Mindenütt a legnagyobb jóakarattal és megértéssel fogadták, a küldöttséget. Az amerikai angol sajtó terjedelmes és kedvező hangú cikkekben foglalkozik a tüntétéssel. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban Andrássy Gyula, Huszár Károly és Teleky Pál gróf egy újságíró előtt a következőket mondották:
Andrássy Gyula: Nagyon kedvező jelenségnek kel. tartanunk a táviratban foglaltakat. UgySátszik a közhangulat mind határozottabban megváltozik és érzékenyebb lesz a magyarság .igaza iránt. Huszár Károly: Amerika szabadság-
szerető népe mindig rokonszenvvel viseltetett a mártír nemzetek iránt. Mihelyt a nagy amerikai közvélemény megismeri az ellenünk elkövetett \'durva igazságtalanságot, azt hiszem egész erejével mellénk áll. Ebben a küzdelemben az oroszlánrész az amerikai magyarokat illeti meg és minden hálánk az övék..
Gróf Teleky Pál: A washingtoni eseményeket feltétlenül nagyjelentőségűnek tartom. Ez is bizonyítja, hogy mennyire helyes volt, hogy kitartottunk a népszavazás mellett. Amerika ugyan résztvett a háborúban, a közvéleménye azonban bizonyos tekintetben félig semlegesnek mondható és a megértés, amellyel a magyarság igaz törokvését támogatja, rendkívül fontos számunkra.
Budapest, április 3. Hailer István bel-ügypiiniszterségc mindjobban előtérbe kerül. Bcmczky Ödön a sok támadás folytán nem -hajlandó vállalni ezt a tárcát. Hallernek ki-neveztetése esetén, utóda a kultuszminiszteri székben vagy Beniczky, vagy Klebersberg Kunó gróf lesz. A Friedricli-csoport mozgalma a Ker. Nomz. Egy. pártjában még mindig nem, ült cl és a képviselőknek az ünnepek után a fővárosba váló visszatérése alkalmával a mozgalom folytatódni fog. Friedrich egyik bizalmasától azt sz értesülést szereztük, hogy alkalmas pillanatra várnak csak, hogy kilépési szándékukat megvalósítsák. Ilyen alkalmas pillanatnak a békeszerződés aláírását tartják. Ugyanis, a békeszerződést a nemzetgyűlés többsége . valószínűleg alá fogja irni és ekkor Fricd-richék, akik az intranzigens keresztény és nemzeti politika híveinek vallják magukat, }\\ békeszerződés aláírása ellen tiltakozva, a két keresztény párttal szemben, ellenzéki álláspontra fognak helyezkedni:\' Az sincs kizárva, hogy a Ker. Nemz. * Egy. pártja a
2
kilépés kérdését Frledrichékkel szemben már k^.ábban fogja fölvetni.
Budapest, április 3. Vaucták János a szocialistapárt állásfoglalásáról a következőkéi mondotta. A polgárság és a szociáldemokrata\'\'párt közötti\' helyzet ma még nem riyujt tiszta képet. A polgári osztály tekintélyes részében azonban határozottan észlelhető a megértés. A párt állásfoglalása sohasem volt nemzetellenes és ebben a szociáldemokrata érzelmű munkásság abszolút többsége egyet ért a pártvezetőség állásfoglalása- • val. A párt külföldön tartózkodó tagjai arra az álláspontra helyezkednek, hogy miután nem ismerik az itthoni eseményeket, nem teszik kritika tárgyává a párt állásfoglalását. Egyesek más irányú felfogása ránk jelentőséggel abszolúte nem bir. A külföldi testvér-pártokkal eddigi viszonyaink nem változtak meg. Tény azonban, hogy ax egész szocialista internacionálénak revízió a\\Á kell kerttlnle a legközelebb megtartandó nemzetközi kongresszuson. Végül kijelentette, hogy a Tiszántúlon a nemzetgyűlési választásokban a párt nem vesz részt. A községi választásokban való részvételről még nem döntöttek.
Budapest, ápr. 3. A Ker. Nemz. Egy. pártköre csütörtökön közgyülét hívott egybe, amelyen Huszár és Friedrich nyíltan is szembekerültek egymással. A központi pártkörben Friedrich hivei igen sokan vannak mivel a régi Ker. Nemz. Egy. pártnak az erőssége a pártkör volt. Viszont a keresztényszocialistáknak a kerületi pártszervezetekben van nagy talajuk. A klub eddig ném foglalkozott napi politikával épen ezért megtörténhetik, hogy a klubban Fridrichnek lesz többsége, viszont az országos pártban a Huszár és Haller irányzatnak. A párt a klub vezetői és a tago^ többsége most arra törekszik, hogy ezeket az ellentéteket elcsi-
Hálják.
Aláírjuk a békét ?
Páris, ápr. 3. A francia külügyminisztérium egyik magasállásu képviselője a következő kijelentést tette:
Ellenkező \'hírekkel szemben a mi értesülésünk nz, hogy Magyarországon teljes hajlandóság van aláirni a békét. Ugyanerről a kérdésről Vajda Vojvoda volt oláh\' miniszterelnök ezeket mondotta :
Magyarország feltétlenül aláírja a bé-. két. Ha nem azok, akik most Neuillyben képviselik az országot, ak1<or jön majd egy másik hivatalnok-delegáció és azok aláírják. De megtagadásról szó sem lehet. Neuilly, ápr. 3. A „Ncwyork Herald" a magyar ellenjavasatokra adandó válasszal kapcsolatban a következőket irja: A magyar békemegbizottak ellenjavaslatai a békeszerződés minden részletére kiterjednek és kötetekre rúgnak. A nagykövetek elbámultak azon az alaposságon, amellyel a . magyar békedelegátusok előadták kifogásaikat. Még a kisebb fontosságú pontokon való engedd mény is arra kényszerítené a legfelsőbb tanácsot, hogy az egész békeszerződést átirja. Mindazonáltal a magyar békedelegációt fel fogják hivni arra, hogy a békeszerződést csaknem változatlanul eredeti alakjában irja alá.
Fr$nczia csapatok súlyos helyzete.
London, április 3. A „Times\' jelenti, hogy a franciák helyzete Sziriá-ban katasztrófái is. A törökök az egész vonalon meglepő gyorsasággal törnek elő. Hodjrn elesett. A törökök átlépték az Eufrát folyót és néhány helyen bekerítették a franciákat. Envcr pasa mindenfelé a helyzet ura, főhadiszállását Bakuba helyezte át.
Zalai K 5 z 1 ö n y
Külföldi hírek.
A Ruhr-vidékről.
Tegnapi, számunkban közöltük, hogy. a Ruhr-vidéki" helyzet lassan-lassan lecsendesedik. Ma az ellenkezőjéről kell hírt adnunk. A Ruhr-vidéki bonyodalmak veszedelmesebbek, mint valaha. Értesüléseink a következők :
Berlin, április 3. A birodalmi kancellár tegnap ismertette a sajtó képviselői előtt a politikai kelyzetet cs a Ruhr vidékén fölötte komolynak mondotta a helyzetet. A kormány el van tökélve, hogy negyvennyolc órán belül bevonultatja a birodalmi véd-őrségi csapatokat, mert fegyveres beavatkozás nélkül a rétid nem állitható helyre. Egészen máskép alakultak volna a viszonyok, ha a szociálista párt megtartotta volna a bielefeldi egyezséget. A vörös csapatokból csak a gyülevész elemek maradtak együtt.
Berlin, április 3. A „Vorwarst„ jelenti, hogy a bandadiktatura alatt vergődő területekről olyan hirek érkeznek, amelyek a vidék helyzetet egyenesen égbekiáltónak mondják.
A bolgárok előnyomulása.
Budapest, április 3. Beérkezett hirek szerint a bolgárok kihasználva a szerb forradalom hangulatát, előnyomultak régi határaikig és Caribro-dol és környékét megszállták. Az elfoglalt területen megkezdték az adó-szetfést és a sorozást.
Feltámadás.
Lélekemelő szertartás a feltámadás. A kath. egyház hivatalos szolgája . a pap, sziklákat tépő szent indulat szózatával kéri az Urat: Exurge Domine, Támadj fel Uram !...
Amire Krisztus felel az enyészet szikla-sírjából a feltámadás isteni fényének fenségével. A feltámadás koszorúja az üdvözítő megváltói hatalmának és vonzóereje, feltámadása a lelkeknek. Feltámadásával a ker. világ reményeit és vágyait hordozza, hogy akiknek kialudt a reményük és megfogyatkozott a hitük, azoknak is feltámadásuk legyen!
„Föltámadtam és ma is veled vagyokf" GyözUm és mindig vetéred maradok / Nem fényes síremlék kell nekem, hogy a népek odazarándokoljanak. Egy világ szivében kívánok az élet lüktető véro lenni, nemzetek, évezredek erkölcsi haladásának ereje lenni. Ha felmagasztaltatom, mindent magamhoz vonzok! Elmúlás, kislelküségnek, a világ forrongásának föléje helyezkedem, mint győző, mint uralkodó Krisztus, aki a lelkek küzdelmének és1 diadalainak Vezére és Szerzője. A valósággal föltámadt Krisztus indította meg az emberi törekvések áramát a boldogulás felé. A kereszténység szivében az örök élet öntudata lüktet; jeligéje halhatatlansággal teljes remény. Ebben annyira tényleges, hogy szent Pál mondhatta; hogy fölösleges az erény, ha nincs dicsőséges örök élet. Az enyészet hatalma előtt nem hódol meg a kereszténység, mit is csodáljon a semmiségen. Szemébe néz a zöldelő tavasznak és megsuhintja a győzelmes pálmát, megkérdezi szivéí-vágyát s azt mondja az élet több, mint a halál! Erre tanitja korhadó testben fiatal lelke, erről győzi meg a húsvéti feltámadás ünnepe, maga Krisztus, aki eléje áll az ő győzelmes lobogójávaL mint a feltámadt valóság és élet.
Az alleluja örémhangjaivnl köszönti a
• népeket a krisztusi igazság diadalünnepén az
* egyház. A keresztény társadalomnak e nagy
1920. április-4.
ünnepeken kell feleszmélnie igaz „ kötelességeire, hogy az örök igaszágokban, amelyeket Krisztus hozott, az erkölcsökben, amelyeket a Megváltó támasztott köztüunk s magában a feltámadt Krisztusban éíetretámasztó ero rejlik és a lelkek isteni élete, a feltámadt .Krisztus győzelmei mert hiszen érettünk küzdött, halt meg és támadt fel
Hinni kell, hogy Krisztus sohasem hal meg őrökre, kanem folyton a lelkekben és a nemzetek életében föltámad, ha az\' emberek elismerik és áldoznak neki. A századok Krisztusra készítettek elő s Krisztus\' eszméjet valósítják meg. A történclcm-bölcsészet tanúsága szerint: a nemzetek Krisztusért, egyházért / Krisztus óta a történelem, a kereszténység történelme; mellette minden nép lehanyatlott, ködbe tönt el; mig a keresztéay-ség lesz az amely a szentség és az erkölcsi érték fényébe vonja az embert, a trónt, a nemzetet, a családot, a kulturát, a művészetet. Valamint az Ó-korban e diadalmas Krisztus ihletétói lángoló apostolok vitték fel a keresztet a pogányvilág templomaira s amint a középkorban ismét csak a győzhetetlen Krisztus karja által támogatott apostolok, szerzetesbarátok, missziónárusok Ültették el vagonban és ingoványok közt a keresztény kultura faját, ugy e jelenkorban is csak e Krisztus örök diadalában bíró, ez örökérvényű keresztény ideákban nevelkedő, ezekért élni-halni tudó emberek egyháza fog győzedelmeskedni. Ilyen élv: a vallás magánügy, odairányul, hogy a vallásosságot e társadalomból és az ezrek szivéből kiirtsák. Ben-sóség a vallás, a bennünk levő vaUáses erőknek kifejtése, tehát nem félreállás az életből. A kath. vallásos élet mindig oda törekedett, hogy az éiet összes merőit lefoglalja, a magán és nyilvános életet áthassa, s az egész világ szeme előtt megvalósuhasson.
Minthogy az életre kiható erő és szellem a katholicizmus éppúgy kulturaellenesnek sem mondható. Legkevésbé sem állítja meg az embernek magasratörő gondolatait, a pogány műveltségért és haladásért nem lelkesedik ez igaz; elveivel az uj, nemes szel-lembcl; haladást alapozta meg, amely kultura. a kulturkereszténység. Ennek a művelődésnek kihatása nagyszerű: bensőségesen épiti művészies templomait, ihletből, lelkcsülésből emel szobrokat, fest isteni alakokat, rendel törvényt az igazság, a jog, a tiszta erkölcsös élet számára, megveti alapját a nyugateurópai művelt államoknak.
Valamint az uj szellembeli haladást megalapozta, épugy letette az uj társadalmi irányzatoknak alapjait és a társadalmi kérdés • megoldása -szintén nem foglaltatik az evangéliumban, de a társadalmi kérdésre a^ erkölcsi tényezők, azok bentfogíaltatnaih A gazdasági élet erkölcsi is, emberi munka is, gép is, technikai haladás is. A gép is csinál világolváltozást, meg a hit és erkölcs is. Az erők egyesülése, a tekintélynek,- igazságnak, a gazdasági erkölcsök tiszteletének egyesülése a gazdasági munkával ez fogja megoldani a társadalmi kérdést. A kath. egyháznak missziója van a társadalmi kérdés megoldásában ugy. hogy Krisztus által a szellemi előkelőséget, a lelki becsületességet hirdeti; tekintély, tulajdon, erkölcs, jog tiszteletére s a munka értékének, az időnek, tehetségnek megbocsülésére nevel.
A mai világban ádáz harc dul, a legradikálisabb harc, e világnézetért, fennáljon-e a keresztény hiten s szereteten épülő szellemi, erkölcsi, társadalmi világ?
Hyppolit Taine olaszországi útjában, amikor templomból-templomba téved, hogy a művészet remekeit bámulja és eközben szeme megakad az imádók és áldozók sokaságán, elragadtatva irja naplójába: .Felhivlak benneteket emberek, hogyha ti csakugyan az emberiség üdvén dolgoztok, alkossatok katalma-sabb Urat, alázatosabb Krisztust, gyöngédebb Istent, mint amilyen a katholikus világé, ha tudtok. De ilyet alkotni nektek nincs erőtök. Erőket, nem szavakat, — éleiét, nem elméleteket szomjazunk, nem vérszegénv tengődés, hanem diadalmas öntudat kell nekünk I Bécsi Vazul
p^ebir.os
I9j20. április 4.
Zalai Közlöny
A „Zalai Közlöny"
Dunántúl egyik legrégibb s legtöbb példányszámban megjelenő napilap/a. legfrissebb és legközvetlenebb távirati és tele/onjelentései pontosan számolnak be ezrekremenö olvasóinak a világeseményekről.
Azért ne mulassza el egyetlen magyar ember sem e becsületes keresztény s mindig az igazságért küzdő sajtóorgánumot támogatni, melyben megtalálja a hazáját szerelő, a keresztény eszmékért küzdő, azok iránt nemesen érző gondolatok, irányelvek bátor harcosát.
Előfizetési ára helyben házhoz hordva, vagy vidéken postai szétküldéssel: Egész évre . . . 250 K Félévre ■ ... 130 . Negyedévre . . . 05 Egy hóra ... 22 „
A „Zalai Közlöny.
_kiadóhivatala.
— Házasság. Ógyallai Szabó Lajos törvényszéki főigazgató, folyó hó 6-án d, u. 5 órakor vezeti oltárhoz az esztergomi bazilikában Notvy Irmát, néhai Noivy János nyug. főerdész és neje Jókay Irma leányát. (Minden külön értesítés helyett.)
— Az Irodalmi és Művészeti Kör hangversenyes bálja. Amint értesülünk, íz Írod. és Művészeti Kiír folyó hó 10-én Szombaton a Polgári Egylet termeiben nagyszabásúnak Ígérkező művészi estélyt rendez. Az előkészületek serényen folynak s az ünnepek után azonnal a meghívók is szétbocsát-latnak. Egyelőre elárulhatunk annyit, hogy J kör agilis és művészi képességeit illetőleg sokszor kipróbált elnöke Pfeifcr tanár, híres festők műveiből egy arckép és tanulmány-rejsorozatot állított össze, mely festményeket elő alakban holybeli úriasszonyok és leányok fogják kreálni. Nívós, klasszikus zenekari és szólószámok a főiskolai hallgatók és a főreáliskola fiatal katonáinak tolmácsolásában lesz-r.ck a műsor kieme.lkedő részei. Ezenkívül igy komoly szabadelőadás és Bodrogközy szavalata, mind megannyi gyöngye lesz a sagy művészi érzékkel összeállított műsornak. Előadás után tánc lesz. Jegyek már előjegyez, íetók a Mair és Szerb könyvkereskedésekben.
— A közalkalmazottak figyelmébe I A közalkalmazottak kamarájának ideiglenes vezetősége ismételten felhívja az összes közalkalmazottak figyelmét a városházán hétfőn d. e. fél tizenegykor tartandó kamarai közgyűlésre. Akik a kamarába még be nem :ratko2tak, a közgyűlés megnyitása előtt okvetlenül pótolják mulasztásukat.
— Meghívó. A kereszténv tisztviselő-sók ma d. u. 5 órakor a Kereszlény-Ott: ónban értekezletet tartanak. Kérjük, hogy minél aagyobb számban sziveskedjetiek megjelenni. .... ~~ Zr,nyl-emlékflnnepély. Arról értesülünk, hogy városunkban mozgalom indult meg, melynek célja: Zrínyi Miklós, a költó-hadvezér 300 éves születésének évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepség rendezése. A magunk részéről kívánatosnak tartjuk, hogy a készülő ünnepségei városunk számottevő ts illetékes tényezői minél melegebben karol-Ják fel és fejlesszék azt országos érdekű
"ggyé.
_ ~_.Az -Anya és Csecsemővédő-tgyesület" felhívta a város polgármesterét, íwgy a város területén, — minthogy a lakosság száma a tízezret meghaladja, — "JjS szervezni egy védőnői állást. A. Védőnői a kormány nevezi ugyan ki, de mindenkor tekintetbe veszi a helyi kívánalmakat. A kinevezett védőnő állana az anya- és csccscmőOgyek élén, gondoskodnék, hogy a szegenyszorsu szülőnők megfelelő ápolásban,
• születendő csecsemő pedig-megfelelő gou-oozúsban részesüljenek. Az állami szerv mellen természetesen a társadalom segiiő Kczere és erejére továbbra is szükség volna,
* védono csupán az ügyeket vezetné és rendben (ártaná.
u 7.A? ,rodalmi és Művészeti Kör
Husvcthétfon délután délután 6 órakor a városháza dísztermében felolvasó eslélyt rendez melyen minden érdeklődőt szívesen lát a Kor vezetősége. _ Műsor: 1: Nópdalegyveleg. fcneki, az Ipartestület dalárdája. J. A remete. Elbeszélés. Irta és felolvassa Vlasits Gyula . magyar faj államfenntarló ereje. Előadja dr. Doniján Lajos. 4. Szilágyi lléla székely főhadnagy verseiből. Felolvas Majténvi Karoly. 5. Szilágyi Béla: A székelv Isten
rtK\'/jL.- ----\'___,....... ....
-- wv^t! tvdunenycncK
kisorsolása. Néhány tombolajegy még liétfőn d. c. kapható a Fischel-féle könvvkereske-dcsben. Belépőjegy személvenkinl 5 K. csa-ladjegy 2 személy részére\'8 K. 3 személy részére 10 K, diákjegy ■> K.
Értesítés. A nagykanizsai szabómesterek szakcsoportja értesíti tagjaii. hogy folyó hó 5-én, hétfőn d. e. 10 órakor az ipartestület helyiségében, fontos ügyien ülést tart, amelyre ugv a női-, mint a férfiszabó-mestereket felhívja a pontos megjelenésre a vezetőség
Köszönetnyilvánítás. A városi kózkorhaz igazgatósága ezúton mond köszönetet a Király Sörfőzde Részvénvtársaságnak azárt a nemes cselekedetéért, iiogy a kórház betegeinek a húsvéti ünnepekre 1 iáda sört adományozni szives volt.
— Az áll. elemi Iskolák Igazgatói tudaljak a szülőkkel, hogy a tanítás az ösz-szes osztályokban, azokban is, amelyekben eddig fahiany miau előadás nem volt, f. hó 6-ikán, kedden újból megkezdődik.
— Felhívás. Felhívom az ipartestületi dalárda t. tagjait, hogy e hó 5 én, húsvét hétfőn d. u. fél 6 órakor helyiségünkben teljes számban okvetlen megjelenni szíveskedjenek. Btíchlcr.
Gyászrovat, őszinte részvéttel tudatjuk, hogy városunk egy érdemekben gazdag, derék iparosa. Erdélyi János f. hó 3-án éjjel 2 órakor, rövid szenvedés után élete 71-ik évében Nagykanizsán elhunyt. Temetése húsvét hétfőn délután ö órakor lesz "a róm. kath. temető halottasházából. Az elhunytban Erdélyi János v. kiadó édesatyját jyászolju.
— Erdélyi menekültek napja. Országszerte a húsvéti ünnepek alkalmával "agy gyűjtési akció indult meg az erdélyi menekültek nyomorának enyhítésére. Az egész ország minden vásosában és minden községében húsvét vasárnapja, mint erdélyi menekült nap lesz megtartva. Országszerte a templomokban és utcákon persely gyűjtések eszközöltetnek. Nagykanizsa városa is csatlakozik ezen nemes akcióhoz, amennyiben húsvét vasárnapján egy erdélyi menekült napot rendez, mely alkalommal a gyüjtésrk ugy a templomokban, mim utcákon a város fáradhatatlan hölgyei közreműködésével fog megtörténni. Rcischer főhadnagy, járás-védelmi tiszt.
— Az ifjúság őrizte a szent sírt.
A felsőtemplomban a gimnázium cserkészcsapatának tagjai, a plébánia templomban a katonai főreáliskola növendékei állottak vártát a szent simái, katonás fegyelemmel várva a félóránkénti felváltás idejét. Örömmel láttuk ott őket, a kötelességtudó magyar ÍQ&kat.
— Muraközért. Felkérjük azokat a Muraközből kiüldözött és otthonuktól megfosztott honfitársainkat és még másokat is, akik az ügy iránt érdeklődnek, hogy húsvét hétfőjén délután 5 órakor az igazságügyi palota emeletén levő főtárgyalás! teremben, a ,Muraközi Társaskör Nagykanizsai Fiókjának" megalakitáss céljából minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Az elő-készüö-bizoliság.
— A cári család meggyilkolásának hiteles története. A berlini könyvpiacon a napokban egy érdekes mű jejeíu meg dr. Adrián Polly volt diplomata tollából. Ez a diplomata sokáig tagja volt a pet-rogradi nemet nagykövetségnek. I913>ban is
sokáig ott tartózkodott s alkalma volt néhány vörösgárdistával beszélnie; okik szemtanúi voltak a cári család meggyilkolásának. A könyv erre vonatkozó része igy hangzik : — Amikor a cár és a eámó meghallották a közelgő vörösgárdisták lépteit, azonnal tudták, hogy miről van szó. Magukra őltötr ték a szükséges ruhaneműt, a cár maga öltöztette fel kis fiát, a trónörököst és karjaira veitc. Valamennyien imádkozni kezdtek s a nagyhercegnők átölelve egymást, félel. műkben sirlak. Csakhamar a szobába lépeti Jürovsky néhány gárdistával, akiknek megparancsolta, hogy a „cári bandát" vigyék a vesztőhelyre. Ezek durván megragadták, a cári család tagjait s maguk elölt taszigálva ** pincébe vezették őket.- A cár görcsösen szi> rilotta. magához ájult kisfiát . . . Mivel a katonák féltek puskáikból lőni, attól tartván, hogy a pincefalakról visszapattannak a go° lyók, a szerencsétleneket közvetlen közelből revorvcrrcl lődözték agyon, az áldozatok szemébe vagy hálántékára célozva. Az első áldozat a cárnc volt, azután a nagyherceg. -nők jöttek sorra, végül maga a cár kisfiával együtt ... \\
. . H. Bla2usz Elck nagyszabású tánciskolái Diákok részére április ö-án este 7-től 11 óiáig. Felnőttek részére pedig ápriiis 8-án, csütörtökön este 3-tól reggelig tart a Caszinóban. Felnőttek koszorúcskáján bemu-
X
tatásra kerül a rózsa-tánc, melyet 3 uri leány lejt. A zenét Horvátit Jozsó teljes zene-kara szolgáltatja. A nagyérdemű közönségei V ez uton tisztelettel meghívja Blagnsz tánctanár és a rendezőség.
— Áruelrejtés. A rendőrségnek tudomására jutott, hogy a Nyugati pályaudvar egyik raktárában 7000 kg. anilin festék van elrejtve, amely 7 millió korona érték. A rend-őrséd tényleg megtalálta az árut és megállapította, hogy a Goldberger Sámuel és fia cágé. Arufelhalmozás és árdrágítás címén megindult az eljárás ellene.
— Bangha páter imakönyve a müveit közönség számára a legszebb húsvéti ajándék. Különféle díszes kötésben kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán
— Szenzációként fog hatni az Uránia húsvéti műsora. Mindkát nap műsora a legkényesebb ízléssel lett összeállítva. Olaf Ber-uadotte cimü filmregény tarkítja a vasárnapit, inig a hétfői műsort az Aranymátnor cimü tragédia. Mindkét műsorhoz kitűnő kísérő képek lettek beosztva. Az előadások pontosan kezdődnek — Hétfőn és kedden Judex IV. rész kerül bemutatásra.
SPORT.
Football. Péntek este érkezett meg vendégcsapatunk a győri BTC. Két mérkőzést játszik az ünnepein. Vasárnap a VAC-al, hétfőn pedig az NTE-vel. A győri csapatot nem ismerjük, de már sokat olvastunk nagyszerű játékáról. — Ismételten tapasztalnunk kell, hogy a helybeli egyesületek vezetői minden anyagi áldozatot képesek meghozni, hogy Kanizsa közönségének érdeklődését felkeltse a sport iránt. Mindkét napon a mérkőzés 3 órakor kezdődik.
Az NTE 4-én délután a footballmcrkő-zés után 6 orakor a pálya-ügy végleges megbeszélése céljából választmányt ülé^t tart. Kéretnek a választmányi tagok, bogy az ülésen pontosan jelenjenek meg. Titiár.
1 Olcsó szöfetöltönyők I
750 K-tó! 1200 K-lg * kapható a most megnyílt
Dunántulí
Ruhaáruházban
S Nagykanizsa, Erzsébet-tér !
■ taz Arany Kakas mellett)
í h l a I _K ö X I 6 n y
1920. április 4T
Nyilttér.*)
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik nagyon.kereteit fiam, Szmodits Károly József minorita rendQ áldozó pap halála alkalmával fájdalmamban osztoztak, 8 temetésén megjelenni ráivesek voltak, ex uton fogadják* leghálásabb köszönetemet.
ozv. Szmodits Ferencné.
\') E rovatban közöltekért nem \\á)laj -felelősséget s
sserke«tő*.ég.
Apróhirdetések
Ax apróMxd«téaek kftxlési dija: 15 »xól* 12 kor., minden további «z0 1 leor., vMtAífabb bottirel nzodett ssavak duplán «zá.mitt»tn»k
Eladó
egy egész uj felöltő kabát és eg n«"rág. Cím a szer-
k«zlóségbcTr-_
Zongorát keresünk bérbe az Irodaion Kör részére. Ajánlatokat lapunk kiadóhivatala továbbit.
Mindenesleány
jó fizetéssel teljes cllátós-s*l felvétetik. Hol > -Meg-mondja a kiadóhivatal.
Gyermektelen
házaspirkét, e»«tkg háromszobás lakást keres mellékhelyiségekkel. Cim * Move irodájában, Frigycslaktanya
Magas
jutalékot fizetek annak, aki Batthyányi, Szemeié, esetleg Csengeri-uteában kétszobás lakást ajal, vagy jelenlegi modern lakásommal felcseré!. Megkereséseket e lop kiadóhivatala továbbit.
MI6ÍAB SZÖVETKEZETI KÖZPONTOK ÁBÜPORErALMI BÉSZTEHITÁBSASÁ&A
Nagykanizsai Kirendeltsége
BnAMpúlet 1. «.Dele!. Távirati elm: „Puturo-. _ Tcldonmim : 125. Alapiak: .H»nsy»-, ai Oítiijje* KCxpontí Httelneret. ktitt e» * Mts?»r Meid^ndak Sitvetiteicte.
Kitűnő vásáJásu
mezőgazdasági szekerek
prima minőségű
nayungi raffiaháncs,
128%-os
lngkő,rézgálic
kapható.
Csomagoló papír, Papírzacskó, letélpapir mappában, Cigaretta hürsljok, Cigaretta papírok, Tollak, irodai és iskolai, Papirspárga, Szekrény papír
bi.:: ób klc.Ínyben
FISCHEL FÜLÖP FIAI
papirúxuházaban, Nagyk
Állami nyugdíjas,
vagy. hadirokkant úll3mi szolgai állást nyerhet. Jelentkezni lehet a
Szövetkezeti K. áruforgalmi r.-t.
Jf*gykaniz«al Kir«adolt»ág:ónél
<8azár-cpu3ct, I. emelet.)
URAIM
mozgókép-palota
RoxROnyl-atca 4. »x.
Vasárnap :
Olaf Bernadotte
• Filmregény 5 felvonásban étfőn í
Aranymámor
Az arany tragédiája 5 felvonásban
Kedd, szerda JUDEX IV. fésZ
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor. . S9i
VISZKETEG
riih, sömör gyógykczeléséro jó hatású szer a szagtalan cs kellemes illatú Gcrő-féle
BORÓKAKENŐCS
Ara 10, 20, 30 kor. Hozzávaló ííoróka-azapan 18 korona. — Kapható mindért gyógyszertárion. — Készíti: Hunnia jryóffyzercszl laboratórium, Budapest, Foisőordósor-u. 40. • 600—12
BC EREDETI gazdasági-, konyhakerti
rnrunri ^ viri&m*svakat«
r K i U KIIgazdísigi ^
L.I1I VJI1IB kerti eszközöket ajánl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10 Telefon: 130.
Baromfi é$ madárelesvg, rézgálie, 1. raffia állandóan raktáron. ü7y— ic.
VILÁG
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda, c
Világcsoda! Világcsoda !
Gsötörtttlc, szombat és vásárnap, április hó 1., 2. és 3-án.
Századok
legendája
I. rész
Túrtánelmi dráma 2 részben
FTátfón. keddenszerdán, április hú 5., i>. & 7-én
IL rész.
Elfiadísok k.KÍclc: Hétköznapokon fíl ? éi fél fl ólak. Vasár- íj ünnepnapokon 5, fel 7 íj s óiakoc.
Eladó ingatlanok
Belvárosi modern emeletes ház. — Józscf.fóhcrccg-uti kisebb uj családi ház fel hold szántóval. — Gyár-utcai 3 szobás tij családi hiz. — Gyár-utcábao 7 lakásos ház nagy kerttel. — Kjskanizsa bejáratánál kisebb falusi ház nagy kerttel. — Cserfói dűlőn 1 holdas jó termő szóló 00 akó hordóvaj, pincével. - - Nagykanizsától 20 km.-re Somogyban .12 holdas gazdaság lakóház és mellékhelyiségekkel. — Ffruton vendéglő bérlete berendeléssel ■ átadó. — Teleki utcába jó forgalmú füszehizlct bérlete berendezéssel átadó. —• Balatoni nyaralók teljes berendezéssel eladók BcUtclcpco, Máriatcle-peo, Balatonszárszón. ■— Belvárosban bútorozott vagy bútorozatlan szobát irodahelyiségnek, valamint üzlet-bérletet keresek.
Szigriszt László
ingatlanforgalmi irodája, Zrínyi Miklós-u.
Tclefoii 255.
- f. emelet "(yí-1
»M
várrógépraktárában Nagykanizsa, Deák Ferenc-tér 2i
Minden szerkezetű varrógépeknek gyorsan és olcsón vaió
javíttatása
clvállaltatik. «s$
Jó minőségű Poganyvári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer-, csemege- és katonai cikkek \'kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
Doboz és mappalevólpapir,
papírszalvéta, fogalmi, irodai, miniszter és toilettpapir megérkezett és kapható: ■„ .■? v. :i.
Sze rb Ernő
könyvkereskedésében, Nagykanizsa, pő-ut
Dunántuli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
59.
Sflr^önyclm:
rtTrauid»Diibia" Nifxktnilik
Iroda és raktár: Csengerl-ut ^ sz-
Közellátásl célokra vásárolunk minden mennyiuóyben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- es sertéseket tojást
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Fel-hozatali Egyesülés Zala- és Somogymegyei kirendeltsége
NFODoatott a laptuIajdoaosOK: Zalai és Gyarmati nyomdai mülntézeMbím.
: ófc* v\'
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, áprilb 7. Szerda.

keresztény politikai napilap
Sx«ke»ít<5jég U ki*d<íhiv»ul: PŐ-ut 13.
\' latenjrban-ccletoo líJ. —— Megjelenik mindig kór* reggel.
Ptoxerkeaitő V Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
_M»Mttr. k<í»J»»J4
■>>}) A>.
■ jt Pcjelő* szerkesztő:
BODROOKÓZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
EgdA* óvto 250 K. Félívre 150 K. Nsg. 6S K. Egy bór. 22 K. Egyot siÁa 1 K.
I A nemzetgyűlés dolgozni fog.
Fontos. törvényjavaslatok a Ház előtt. - Az árdrágítók és lánc-kereskedok elleni törvényjavaslat nem elég szigorú. — A magyar szociáldemokraták a kommunisták eUen. — Ereky Károly volt miniszter szereplése a kommunizmus alatt. —Lefoglalt osztrák bolsevista röpirat.
Budapest, április 6. A nemzetgyűlés holnap, szerdán délelölt tiz órakor tartja első illését az ünnepek után. Ezt megelőzően a kormány tagjai ma este minisztertanácsra Ilitek össze, hogy letárgyalják a munkaprogramra első részét. Eddig öt törvényjavaslatot készített elő a kormány tárgyalás céljából. Ezek közül a legfontosabb az in-demnilásról szóló javaslat, továbbá az ár-drágitók és lánckereskedők ellen alkotandó törvény. Az indemnitásról szóló javaslatot a pénzügyi-bizottság legutóbbi ülésén nem tudta teljesen letárgyalni, azért holnap délután folytatja a javaslat hátralevő szakaszai fölött a vitát.
- /Miután a-pánzügyi-bizotuág csak holnap végez a javaslattal, az a legjobb . esetben csak pénteken kerülhet .a Ház elé és a vita legjobb esetben csak a hétfői napon kozd-hető meg. A ma esti minisztertanácson Ferdinándy Gyula igazságügyminiszter beterjeszti az árarágitók és líinckereskcdők elleni törvényjavaslatot, amely az eddigieknél sokkal szigorúbb rendszabályokat léptet érvénybe az árdrágítók ellen. A javaslatban a botbüntetés behozataláról nincs szó, telég kárl Szerk.J de ismerve a nemzetgyűlés hangulatát, egészen bizonyos, hogy vagy a bizottságban, vagy Fedig a nemzetgyűlésen a törvényjavaslat ilyen irányú módosítását javaslatba hozzák. (Ne csak javasolják, hanem szavazzák is meg 1 Ezt kívánja az ország erdeke. Szerk.)
Budapest április 6. Berzeviczi tábornok, a vezérkar főnöke pihenés céljából rövid szabadságra utazott. \' ■
Budapest, április\' 6. Herceg Esterházy Miklós, az ország legnagyobb hitbízományá-nak ura, tegnap, kedden reggel soproni kastélyában néhány napi szenvedés után meghalt. A herceg holttestét csütörtökön Sopronban beszentelik és Eszterházára szállítják, ahol 10-én, szómban délelőtt temetik el. A herceg temetésére Budapestről különvonatot fognak indítani Eszterházára.
Budapest, április 6. A magyarországi szocialista szakszervezeti tanács foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy miképen viselkedjenek a megszállt terület munkásszervezetei. Az a vélemény alakult ki, hogy a megszállt területek munkásai nem dönthetnek ebbon a kérdésben addig, rímig a békeszerződés nem doni az elszakítandó területek hovatartozan-döságáról. A megszállt területen levő magyar munkásoknak az az óhajuk, hogy nen^akar-nak elszakadni a magyarországi központi szervtől, még ha a békekötés más órszitghoz csatolná is őket. Tehát szövetséget ■ létcsite-sitenek és Bernen át fogják fenntartani az összeköttetést" a magyar tanáccsal. A szakszervezeti tanács megkezdi az átszervezés munkáját is. A rekonstrukció nem fog megállni a személyi vonatkozásoknál, hanem kiterjed arra is, hogy ki kel! köszörülni azt a
csorbái, amelyet a kommunizmus ütött a munkisszervezeteken. Muukisoktató kurzusokat akarnak felállítani és felvilágosító tanfolyamokat a munkások részére.
Budapest, ápr. 6. Tegnap este politikai körökben az a hír terjc.íl cl, hogy Korányi pénzügyminiszter lemondott. Utódjául Popo-vics Sándor mellett Kil/ay Titor államtitkárt és Ajtay József minjs^téri tanácsost emlegették. Korányi pénzügyminiszter ma kijelentette, hogy a lemondásiról\'szóló hírek nem felelnek meg a valóságnak.
Budapest, ápr. PoJjukoi körökben beszélik, hogy Erely jtároiy voll miniszter a-.lwHi fcr^Btil^. kOzepén közoktatásügyi népbiztosáig. JprapagandaostaHy vttíwSjének-Varjas Sándornak ajánlatot tett.! hogy hajlandó propagandaetöadást tartani. A lovélbeu Ereky meg is jelölte a tárgyat, melyről késznek nyilatkozott propaganda előadását megtartani. Az előadásnak arról keltett volna szólnia, hogy mikép lehetne a mezőgazdasági élelmezési termelési megsokszorozni. A „8 Órai Újság" közli a levél tanalmát is és hozzáfűzi, hogy Ereky igazolására békül-döttc az 1916-ban tartolt előadását. Politikai körökben "most érdeklődéssel várják Ereky válaszát.
Budapest, ápr- A M. T. 1 jelent: A katonai és államrcndőrségi nyomozó hatóságok legutóbb Ausztriából átcsompészet! röpiratokat foglallak le. a nyomozók megállapították, hogy a nyugatmagyarországi, Ausztria melletti agitációnak bolseviki háttere van. Ezt fényesen mutatja egy elfogott röpcédula szövege, amely a népben határozottan ellenszenvet váltott ki az osztrákokkal szemben.
Budapest, ápr. 6. A kormányzó katonai irodája a királyi paloia Krisztina város felöli földszintjén folyó 6-án megkezdte működését. A kormányzó katonai irodájának főnöke báró Láng Boldizsár vezérkari alezredes. Az angol katonai misszió folyó hó 6-án elhagyta a királyi várbrtn eddig elfoglalt helyiségeit és a Vcrbőcsy-ut 7 szám alá a Hatvani.féle épületbe, helyeződön át.
A magyar bolsevikiek
munkában.
A Bécsbe „emigrált" magyar kommunisták közül a németországi balrakanyarodás hirére egyre többen és többen érkeznek Berlinbe, állandóan az „Unter den Linden" kávéházban tanyáznak s innen irányítják azt az aknamunkát, mely magyarország újbóli felforgatására törekszik. Köztük van Garbai is. Az orosz bolseviki meghatalmazott dr. Koppé, jelientős anyagi támogaiásban részesili őket.
Külföldi hírek.
A volt monarchiából alakult államok kongresszusa
Bécsi híradások szerint az egyes nemzeti államok e hó folyamán kongresszusi jönnek Bssze Brüsszelben, hogy tanácskozzanak\' abékeszerz&tések utasításairól, az állampolgárság kérdéséről a forgalmi akadályok leküzdéséről \\s a határokontúli közlekedés megkönyítéséről.
mozgalom.
Konstantinápoly, április 6. A „Daiti Express" jelenti: Mustafa Kemal pasa elrendelte az általános szolgálati kötelezettséget férfi íf_takosségra nézve 21— f® étfeskorig;- hogy biztosítsa a mezőgázdasági munkák elvégzését. temaí .pasa-álUndó. összeköttetésben van konstantinápolyi híveivel.
A dán válság.
Koppenltága, április 6. A dán király a munkások valamennyi követelését teljesítette. Olyan emberekből alakult kormány, akik eddig nem vettek részt a politikai életben. A választások ápr. 22-én lesznek. Miután a megegyezés létrejött, a munkások az általános sztrájkról lemondanak.
Az ir mozgalmak.
London, ápr. 6. Az írországi helyzetre való tekintettel Lloyd George azt javasolta, hogy a san-réttwi értekezletet áprilic 20-ig halasszák el.
Paris, ápr. 6. Londoni tudósítás: szerint a tegnapi napon a Stmjein pártiak 61 rendőri őrszobát, 21 adóhivatalt megtámadtak. Dublinba angol katonaság indult. A zavargások tovább folynak.
London, ápr. 6. Az Írországból érkező legújabb hirek szerint a hnsvéti ünnepeken Írországban olyan zavargások voltak, amilyenek 1916 óta egy-szersem fordultak elő, a Sinnfein pártok guerilla harca nap-nap után terjed és mind hevesebbé válik, Szervezett támadást intéztek az adóhivatalok ellen, hogy felgyújtsák azokat. Belfakt yáres környékén elvágták az összes telefon és táviró vezetékeket. Bent a városban pedig számos középületet szálltak meg és felakarták gyújtani azokat. Vilson táboroagy és Makreadi tábornok megérkeztek Belfaktba.
(
2
Z-« 1 a I Közlöny
Az oláh züllés.
Nagyvárad, ápr. 6. Nagyváradi je-\'lentéteszerint .az .oláh hadseregben hetek óta izgatott hangulat uralkodík-A Nagyváradon állo.rttásozó oláh csapadéknál a fegyelem felbomlóban van. Azpbláh katonák csapatokba verődve tisztek vezetésével hangosan követelik az azonnali leszerelést, mert nem hajlandók tovább szolgálni. A tisztek fe-jenkint 20 ezer lei leszerelési dijat követelnek. Az oláh hadsereg napok óta lázasan csomagol és epyik vona-tpt a másik után indítja útnak Erdély feléi A nagyváradi pályaudvart úgyszólván teljesen kiürítették. A csapatokat Kii: szerint Csúcsáig akarják visszavonni és Nagyvaradot teljesen kiürítenék. Egy erdélyi menekülő vonatot oláh katonáknak Berettyóújfalu határáig kellett volna elkisérniök,. azonban az oláh katonák a vonatot bevitték Bereityóujfalu állomására, ott eldobták fegyverüket és mégadták magukat a magyar nemzeti hadsereg katonáinak és kijelentettek, hogy nem akarnak tovább szolgálni az oláh hadseregben.
A német munkáitok a fokozatos fejlődés hívei.
Berlin,, ápr, 6. A szocialisták kon-greszusa nagy többséggel a második internacionálé mellett foglalt állást. .
HIR1K,
— Felhívás. A zalavármcgyci katonai pűrság 862/kt; számú parancsa; Tekintettel arra, hogy a katonai térképek csak korlátolt számban általak rendelkezésre, illetve sokszorosításuk a nagy anyaghiány miatt nehézségekbe ütközik, felhivom a város polgárságát, az itten tartózkodó leszerelt és tartalékos és nyugállományú tiszteket, (tisztviselőket) valamint a helybeli hivatalokat, társulatokat és vállalatokat, hogy a birtokukban lövő mindenféle bel, valamint külföldi katonai térképeket és terveket a nemzeti hadsereg szükségletének fedezésére az alábbi ártérités mellett április ho 29-ig a katonai állomásparság-hoz szolgáltassák be. A katonai térképek két kategóriába sorolandók és pedig: l. Azon térképek, tervek, amelyek reambulálás. vagy térképcövizió (ujrafclvétel) utján helyesbittct-tek. Ez a térkép alsó szegélvén meg van jelölve. Pl. „Nachtr. í>. VIII, 1909; a térkép mértéke alá nyomtatva; vagy „Bc/ichtigt" (TciUveise Berichtigt) bis 1913", a térkép jobb alsó szegélyére irva, stb. Hasznalatra csak ily térképek alkalmasak, tízek terítési árai 1:75.000 (részletes) 1.G0 K. 1:200.000 (általános), 1: 750.000 (áttekinthető) 2—2 K és minden más mérték. Vászonra húzott példányoknál 1 koronával több. Ingyenes felajánlások természetesen köszönettel elfogadtatnak.\'2. Oly régi, 1869. év előtti időszakból származó térképek, melyek a térkép-technika fojlŐdésérc rtézve becsesek. Fncsek őrnagy, állomásparancsnok.
— A ,Murakőzi Társaskör" mint a TeíUlctvédő Liga zalavármegyei exponense, folyó hó 5-én húsvét hétfőn délután tartotta meg a törvényszék tárgyaló nagytermében alakuló közgyűlését s . ezzel kapcsolatán a tisztikar megválasztását A társaskör. elnöke egyhangúlag dr. Berlin Ágoston járásbiró lett, alelaökc Herbolyi Lajos,\' jegyzője Neu-siedlcr Jenő és pénztárnoka Braunét Alajos ig. tanító. A társaskör célja, hogy ébren tartsa ,és ^szükség esetén lángra lobbantsa minden muraköztbeu, egész Zalamcgyé-ben, sőt az egész országban azt az erős akaratot, hogy Muraközt visszaszerezzük. Célja továbbá — főbb vonásokban — a
mitraköziek állandó é$ rendszeres énntkezé: sének előmozdítása s ezzel kapcsolatban a muraközi események állandó figyelemmel kisérése. Muraköz lakossága hazafias szellőmének ébr^n tartása s a muraközieknck állandó védelemben való részesítése. Akik ismerik dr. .Bénin Ágoston fáradságot nam ismerő hazafias agilitását, bizton remélik, hogy elnöki működését a megfelelő siker fogja koronázni. Adja a Gondviselés, hogy így legyení
— A Move mészárszékében mo, szerdán friss marhahús és füstölt marhahús kapható:
— A keresztényszocialista munkások szervezőbizottsága húsvét hétfőn délutón a Keresztény Otthonban ülést tarjon, mely alkalommal Ujváry Géza képviselő nagyszámú hallgatóság előtt kifejtette azokat az okokat, amiért a város közcllá.tásában levő lakosság három és fél hónapönát nem kapott lisztet. Elmondotta, hogy a köztisztviselők kérelmére azonnal eljárt a közélelmezési minisztériumban, ahol az osztálytanácsostól azt a meglepő kijelentést kapta, hogy a hatóság, illetve a nagykanizsai élelmezési hivatal az oka annak, mert hisz nem is kérte a liszt kiutalását. A közélelmezési minisztérium a képviselő felszólalására 90 métermázsa lisztet a közalkalmazottak csoportjának és 360 métermázsát pedig a többi városi lakosságnak azonnal ki is utaltatott és erről a polgármestert, valamint dr. Szekeres Józsefet táviratban értesítette. Továbbá - kiutaltatott még az osztálytanácsos 300 métermázsa tengerit a Move részére, sertéshizlalási célra, ami majd annak idején a^zsir és a sertéshús árának a javításához tetemesen hozzá fog járulni. Előadta, hogy a" sugár-uti laktanyának\' magánlakások céljára való rövid időn belüli átengedését á hadügyminiszter megígérte, A pénzügyminiszter kilátásba helyezte egy vámhivatalnak Nagykanizsán való felállítását, szintúgy a fóldmrvelési és a közoktatási minisztériumok egy földműves iskola létesítését. Utóbbi Ügyheh megkereste Balthiány herceget is, hogy a költségek viseléséhez szintén hozzájáruljon, illetőleg a szükséges földet, ingyen adja erre a célra. Ansor^ea Antal a keresztény-szocialista szakszervezeteknek a felállításáról, tömörülésről a munkásságnak a keresztény Magyarország felépítésébe minél nagyobb mértékben való bekapcsolódásáról, a népnevelésról és a munkásjogtanácsadásról beszélt. P. Hédii Jcrwnos a keresztény erkölcsök és a keresztény erők egyesítését ajánlotta a hallgatóság íigyelmébo.
— Az Ipartestületek országos szövetsége közhirré teszi, hogy a budapesti kereskedelmi és iparkamara a kereskedelmi miniszter és Budapest székesfőváros támogatásával a városligeti iparcsarnokban folyó évi junius 12-től 21-ig árucserét elősegítő vásárt tervez, hol a kisiparosok tárgyaiból gyűjteményes kiállitást óhajt rendezni: Felkérjük mindazon iparosokat, akik a kiállításon résztvenni kívánnak, szíveskedjenek a mintázott cikk árának közlése mellett a helybeli ipartestület jegyzőjénél május hó 16-éig bezárólag jelentkezni. Az előzetes tájékoztatás semmiféle kötelezettséggel nem jár. Ipar-testületi Elnökség.
— Rossz a borpiac. Az üzlet teljesen panj. Az árutulajdonosok semmi hajlandóságot sem mutatnak az eladásra, de a vétclkedv is tökéletesén hiányzik. Szinte lehetetlenné tesz minden üzletkötést azonkívül, hogy a forgalom lebonyolítására kevés a rendelkezésre álló pénz, leginkább az a sok akadály, amely a kivitel elé tornyosul. Szinte egyetlen számottevő külföldi piacunk Ausztria, az oda való kivitelt pedig níegakasztja az, hogy a nálunk beszedett kiviteli illeték, M Ausztriában fizetendő beviteli vám, a magas fuvardijtételek és az osztrák korona nagy díszázsiója annyira megdrágítják a bort, hogy a fogyasztó már nem tudja megfizetni. Ehhez járul, hogy a borban Európaszerte nagy a túltermelés cs a líra jelentékeny áresése folytán most már az olasz borok is versenyképcsekké váltak a mi borainkkal szemben és az olaszok igyekeznek ezt a helyzetet alaposan kihasználni.
— A Hangya. Pár nap. óta az Első Magyar Alt. Biztosi tó társaság palotájának Cscngerv-utcai együk üzlethelyisége *\'fölött egy uj cégtáblát láthatunk:. Hangya - fogy. és ért. szövetkezet tábláját. Sokan várják már hosszú idő ótá ezen szövetkezet üzlethelyiségének a megnyitását, ami most már csók néhány nap- kérdése. Sok. és nehé2; akadály leküzdése után tó igazgatóság végre\' megkezdheti a Hangya kirendeltségtől összeállított különféle áruk (fűszer, rövidáru, ruhanemű. készruha, cipő, vasedény, cserépedény" gozd6sági eszközök, sokféle háztartási cikk stb.) kirakását s az.üzlet végleges berendezését, melyhez Budapestről e héten érkezik meg egy központi ellenőr, aki az üzletet még c héten átadja, ugy, hogy az c hó 12-én minden vatószinüség szerint megnyitható lesz. A megnyitást megelőzőleg az igazgatóság kiadja az igazolványokat és az árú kiadási jegyzékeket és pedig: csütörtökön az A betűtől H betűig, pétiteken az I-től P-ig es szombaton az R-től 2 betűig kezdődő tagoknak á keresztény otthonban mindenkor délután a 4—7 óra közötti időben. Az átvétel alkalmával felmutatandó az üzletrészek lefizetéséről szóló elismervény és hatósági Igazolvány a családtagok megállapitha-tósa végett. Ez alkalommal az igazgatóság felkivja mindazokat, akik eddig üzletrészeiket be nem fizették, hogy azokat a hét folyamán okvetlenül fizessék ugyanott be, hogy ezek részére is kiadható legyen az igazolvány és az árukiadás: jegyzék vasárnap délután. Mindazok, akik üzletrészeiket teljesen bc nem fizették, igazolványt nem kapnak. Tekintettel arra, hogy még mindig sokan vannak, akik üzletrészeket jegyezni óhajtanak, az ilyenek részére alkalmat adandó, az igazgatóság az azonnali jegyzést még héten olfogadja. Jegyezni lehet szerdától fogva a hét mindegyik napján d. u. 4—7 óra közötti időben a keresztényotthonban. Igyekezzék mindenki felhasználni a kínálkozó ajkaimat, mert biztos helyre helyezi minden fölösleges, otthon kamatozatlanul heverő pénzét oz, aki Hangya üzletrészbe fekteti. Ugyanis tőkéje után nemcsak a megfeletö kamatot kapja rneg, hanem bevásárlása után jutalékban is részesül. E héten tul jegyzés csak igazgatósági határozat alapján korlátolt számban fog clfogactatni.. Ajánljuk minden olvasónknak, a vidéknek is, hogy jegyezzenek minél számosabbun Hangya-üzletrészt, mert es a legbiztosabb, legkamatozóbb értékpapír.
— A tisztviselői létszám kérdése.
Tudvalevő, hogy erre vonatkozóan ankét volt a kereskedelemügyi minisztériumban, amelyen azt javasoltak, hogy el kell bocsáj-tani: 1. a szabadkőmüvesckct\'és a nemzetre kártékony tanok hirdetőit, 2. azokat, akiknek megélhetést biztosító vagyonuk van, 3. azokat, akik elbocsájtásuk után már tűrhető nyugdijat icapiiának, 4. azokat, akiknek még csak nagyon csekély szolgálati idejük van,
5. a férjezett nőket, ha nem csalédfentartók,
6. minden leányt, ha nem teljesen arra, vagy nem kifojezetten családfentartó, 7. azokat, akiknek tanult mesterségük van, amelyét újból folytathatnának. A javaslatnak majd-minden pontja adhat alkalmat igazságtalanságokra, de természetesen bc kell látnunk azt, hogy az ország érdekébe olyan mélyen belevégó kérdést, mint ez, óvatos gyöngédséggel aligha lehet kezelni. A cél csak az lehet, hogy minél kevesebb jogos egyéni érdek sérelme nélkül szolgálják az országos; érdeket. Legméltányosabb első tekintetre is az a kívánság, -hogy azokat bocsássák el, akiknek van mogélhetést biztosító vagyonuk. Egyébként határozott kategóriákat bajos lesz felállítani. A kiválasztás elvét kell elsősorban szem előtt tartani. Megtartani főkép azokat, akik valóban rátermettek, igazán buzgo; szorgalmas, produktív trsztviselök. A kereskedelemügyi minisztériumban fölvetett javaslat egyébként csak határozottabb alakot ado:: a tisztviselői létszámapaszt ás tervének. Véle-ményfínk szerint, a szigora végső határi jelenti, azt a szélsőséget, amelyen okvetlenül innen kell majd maradni !
1920- április 7.
Zalai Köz 10 n y
— lefülelt betörőbanda. Tudvalevő, hogy a Károlyi-uralom fegyelmezetlensége idejében egymást \'értök a betörések, özv. Csigaház}\' Antalné lakásába is betörtek és 200 000 korona értéket meghaladó ruha- és ágyneműt fittek el. Ugyanez a társaság járt abban az időben Valkó Ágoston nagyrécsei uradalmában és feltárt nem ismer\\\'C fosztogattak. Ez mind nem volt elég. Kiderült, hogy ugyanazon tettesek jártak Rosenfcld, Zerkovitz és Sartory nagykanizsai lakósok szabadhegyi szőlőjében, majd a Tripammor Jenő tufajiionát kepező szentgyörgyvári szőlőben és a tulajdonosokat nagyértékü ruhanemüktőt fosztották meg. Mindezideig a rendőrség fáradhatatlan munkája nem vezetett sikerre, csak pár napja sikerült a neves társaság tagjainak névsorát megtudniok. Szobolics Mihály, Holecz János, Molnár József, Horváth György, Megycsy Lajos, Vejre Lajos és Pfciffjsr Antal voltak az egykor félelmetes, fegyverrel felszerelt bandának a tagjai, akik közül kettőt már letartóztattak. A most ártalmatlanná tett betörőket — akik mindannyian már fiatalságukban járták meg a bün tágas útjait — hamarosaá át fogják kisérni a kir. ügyészségre,- »- büntető eljárás megindítása végett. \\
- Elkobozzák az Idegen játék-kártyákat. Budapestről jelentik: A pénzügyminisztérium rendeletére azokat a játekvl \'xártyákai, amelyeket nem magyar gyár állított elő, elkobozzák. Az idegen gyártmányú kártyák összegyűjtését hétfőn kezdették meg
a pénzügyőrség nyomozó osztályának kiküldött embere:. Elsősorban a kártyatisztitó-mühelyeket keresték fe! és sok csomag-kártyát lefoglaltak. Szerdán és csütörtökön a kávéházakAt járták sorra ós három nap alatt 10.000 csomag idegen gyártmányú kártyát szedtek össze.
—- Aradról 30.000 magyar családot Akarnak kiutasítani a románok. Budapestről jelentik: Az aradi oláh hatóságok azzal a vérlázító tervvel foglalkoznak, hogy a városból 30000 magyar családot utasítanak ki, elsősorban köztisztviselőket. A terv meglehetősen komoly, mert az első csoportot már ki is utasították. Közöttük 71 köztiszt-viselő-cs^ádot marhakocsiban való kéthetes utazásra \'kényszeritettek. Ezek a szerencsétlenek szombaton éjfélkor érkeztek Budapestre 3 nyugati pályaudvarra. Ugyancsak Lúgosról is jött egy kiutasított, mintegy 300 főnyi köztisztviselő-csoport. A kiutasítottak csupán három nappal előbb tudták \'meg, hogy mikor kidül a vonatuk és sebtiben kellett a vagyonukat elkótyavetyélni. A kiutasítottak közé az aradi oláh hatóságok hat kémet is becsempésztek, egy férfit és öt nőt. A menekültek azonban felismerték a kémeket és Szolnokon átadták őket a magyar hatóságoknak.
Irodalmi élet.
Az Irodalmi és Művészeti Kör húsvét hétfői felolvasása a szokott előkelő miliőben folyt le. Bűchler Mór karmester vezetésével az ipartestület dalárdája a szokott szép nívós dolgokat produkálta a ,Népdalegyvelcg"-bcn és a „Borús az ég" cimü kedves áriában. Különösen a karmester értékes képességeit kell itt kiemelnünk, ki bámulatos dolgokat művel a zene népszerűsítése terén. Utána hazai szépirodalmunk egy sok reményekre jogosító fiatal tehetsége Vlasits Gyula olvasta fel a .Remete" cimü elbeszélését Tőlo ezek-után még sokat várunk. Majd dr. Dómján Lajos fejtegette alapos tanufmányra valló felolvasásban .A magyar faj államfenntartó erejét;" Sok megszívlelésre való jó gondolatot hallottunk tőle, kitől a mai kor túlzó konjuktura keresztényei sokat tanulhatnának, A negyedik pontbap Szilágyi Béla főhadnagy lelkes költeményeit hallottuk a lelkes Majtónyi Károly tanár tolmácsolásában.
A terem feszült csendjében, be sok elfojtott zokogás, be sok magyar sziv izgalmas dobc.jása vegyült Szilágyi főhadnagy verseinek lelkes szavai közé! Sirtunk és zokogtunk, ujjongva, tombolva. Következett rá a .Borús
az ég " bánatos dallama A dalárda tökéleteset nyújtott vele. .
Az cstélyt Pfeiför tanár két festményé-\' nek a kisorsolása fejezte be/ Egy bájos kis leány kihúzta a szerencsés két számot, melyek közül a 24/a a nagyobb festmény nyertese lett, Mikó Irma urieány személyében, mig az 5/d.számmal özv. Wóber Károly né nyerté meg a cseresnyés csendéletet. P. S.
Az irodalmi Kor hangversenye. Az
Irodalmi Kör szombati hangversenye iránt városszerte igen nagy érdeklődés mutatkozik. Érthető is az az érdőklődés, mert td estély gazdag műsora minden eddigi hangversenyt messzire felül fog múlni. A főiskolai hallgatók zenekarának a számai magukban véve is felérnek egy hangversennyel, a főreáliskola zenekarának a szereplése íráíit szintén igen nagy az érdeklődés mindenfelé. Dr. Szabó Zsigmond menekült muraközi orvos, az ismertnevü regényíró felolvasása is sokakat vonz, főképpen azokat, akik Írásait már . ismerik. Bodrogközy Zoltán Hamcrlingnek egy csodálatos költeményét fogja szavalni. Meglepetésként fog hatni az élőképsorozat, mely a legjelesebb festők képeit fogja bemutatni Pfeífer E\'ck rendezésében. Szabó Pisla táncszáma fejezi be a gazdag műsort, melynek részletes adatait legközelebbi számaink-bun fogjuk közölni. A műsör befejezésejUtÁn . tánc következik. Külön meghívók nem lesznek. A rendezőség minden érdeklődőt szive-sett\\lát. Jegyek még kaphatók Mairéknál és a Szerb-féle könyvkereskedésben.
Mi tSrtént a közalkalmazottak kamarájának alakuló gyűlésén?
A közalkalmazottak nagykanizsai kamarájának az ügye már hetek i óta vajúdik, de a gyermek a hosszas vajúdás után sem akar megszületni. Körülbelül öt hete lehet, hogy a szombathelyi közalkalmazottak kamarája megkeresett bennünket, hogy mi is csatlakozzunk a\'" kormányhoz \' küldendő monstre deputációhoz, mely meg fogja sürgetni a közalkalmazottak tűrhetetlen helyzetének gyökeres orvoslását. A deputációzást közbejött fordulat következtében elhalasztották, de a szombathelyi átiratnak mégis maradt valami nyoma nálunk is, mert ennek kapcsán elhatározta a közalkalmazottak értekezlete, hogy Kanizsán is megfogja alakj-tani a közalkalmazottak kamaráját.. Az előkészítéssel Bertin Ágostont, Dénes Jenőt és engem bízott meg az értekezlet. A megbízás értelmében érintkezésbe léptünk a szombathelyi kamarával, mely kérésünkre megküldte n saját alapszabályait. A szombathelyi - alapszabályok birtokában lévén március 21-ére újra összehívtuk a közalkalmazottakat a kamara megalakítása céljából. A meghívó a kamara alakuló közgyűléséről szól, a megjelentek azonban annyiféle panasszal, annyi sérelemmel hozakodtak elő. hógy a kamara megalakulásának a kérdésére csak nagv-későn került sor, mikor a tisztviselők legna-gyobbrészc már ctszállingozott a teremből. Én ennek ellenére röviden ismertettem a szombathelyi kamara alapszabályait s ajánlottam, hogy fogadjuk el zsinórmértéknek a szombathelyiek alapszabályait s ezeket alakítsuk át a kanizsai viszonyokhoz mérten. Ekkor azonban már annyira előrehaladt az idő, hogy döntésről szó sem lehetett. Dr. Kenedy Imre a gyűlés elnöke indítványozta, hogy erről a kérdésről a jövő vasárnap döntsünk, Ebben meg is állapodtunk. Virág-vasárnapra újra összehívtuk az alakuló közgyűlést. De az is apró-cseprő ügyek pertraktálásávai kezdődött s csak későn került ez alkalommal is sor uz alapszabályokra. Mindazonáltal végre valahára sikerült, mint előadónak, a szombathelyi alapszabályok nyomán készített alapszabálytervezetet. Minden részletében elfogadta a közgyűlés a felolvasott alapszabályokat. Nagyobb vita csak arról a kérdéstől fejlődött, vájjon lehetnek-e a kamarának tagjai a délivasutasok is. Kenedy elnök azt vitatta, hogy nem lehetnek. Én hangsúlyoztam a vasutasokkal való együttműködés jelentőségét, továbbá-^ azt, I
högy a szombathelyi kamarában is benne vannak a délivasutások s kértem a" közgyűlést; hogy a felolvasott alapszabálytervezetet változtatás nélkül fogadja cl. A közgyűlés nagy szótöbbséggel elfogadta az alapszabályokat, minden változtatás nélkül. Elvetette tehát azt az indítványt, hogy a vasutasokat ^ hagyják ki a kamarából. . Ez történt virág: vasárnapján. Ugyanezen alkalommal jog és törvény szerint meg kellett volna választani a tisztikart is, Kenedy elnök azonban másirányu c»>glaltságára hivatkozva berekesztette a közgyűlést, és a tisztikar megválasztását a legközelebbi közgyűlésre halasztotta. Ez a legközelebbi közgyűlés húsvét hétfőre hivatott Össze. A gyűlés megnyi-* tása után az elnök újra aggodálmát fejezte ki a vasutasok felvételével \'szemben. Én erre hivatkoztam a virágvasárnapi alakuló közgyűlésre, mely az alapszabályokat nagy szótöbbséggel változatlanul elfogadta. Furcsának és lehetetlennek mondtam azt, hogy a kanizsai közalkalmazottak virágvasárnap határozatot hoznak, húsvét hétíŐn pedig sutba dobják a saját határozatukat. Ha ez igy megy, akkor\' itt a komoly munkára semmi remény sem lehet. De rámutattam arra is, hogy a vasutasokkal való együttműködés nem a vasutasok érdeke, hanem a mienk, mert nekik egymagukban nagyobb suivuk %-an, mint a többi közalkalmazottnak együttvéve. A vasutasok megmutatták a helyzetükben rejlő erőt a kommunizmus idején, midőn a postásokkal együtt ellenállásra mertek gondolni akkor, midőn a többi közalkalmazott hallgatásra volt kényszerítve. —Rámutattam végül arra is, hogy a vasutasok a többi vármegyékben alakult kamaráknak mindenütt tagjai, még pedig nem csupán az államvasutak alkalmazottai, hanem a déli vasút és a Győr—Ebenfurti vasút alkalmazottai is. Nekünk szolidarisaknak kell lennünk a többi közalkalmazott-szervezettel, hogy az egyöntetű fellépés mindenkor biztosityA legyen.
Ma még nagyon bizonytalan a lelyzet. Ma még láva fölött járunk. Nem tudni, mit hoz a jövő. Nom tudni, nem fognak-c egyes nemzetietlen elemek újra puccsokkal kiséríe-tezni. Ha a Dunántul összes közalkalmazottai, postásai és vasutasai egyetlen nemzeti alapon álló szervezetben lesznek tömörítve, melyeknek Szombatholven vagy valamelyik másik dunántúli városban lesz a legfőbb vezetőségük, minden puccskísérlet meddő mar.ad, mert a közalkalmazottak, a postások éif a vasutasok egyetlon jelre egységesen fognak tiltakozni ellene. Ebben az egyűvétartozásban kimondhatatlan erő rejtik. Ne lopjuk a drága időt jogi szőrszálhasogatással, hanem tegyük meg azt, ami a jelenlegi helyzetben egyedül célravezető. Nc akarjnnk jobb szervezetet mint a szombathelyieké, meg a kaposváriaké. Mindezeket elmondtam, de minden hiábavaló volt. Minden érvelésem falrahányt borsó maradt. JítUzssy közalkalmazott társam azt uz aggodalmát fejezte ki, hogy ha a vasutasokat is bevesszük a kamarába, akkor a kormány által számunkra kiatalt krumpfcbó* a vasutasok is részesedni fognak, holott mi. nem részesülünk abból a szénmcnnyiségból, melyet a vasutasok kapnak.
Azt az érvelésemet, hogy az alapszabályok már el. vannak fogadva, az elfogadott alapszabályok szerint pedig a vasutasok is beléphetnek a kamrába, teljesen agyonütötték. Azzal Ütötték Agyon, hogy az alapszabályok móg nincsenek elfogadva, mert az a
Olcsó szövetöltönyök 750 K-tól 1200 K-lg kapható a moit megnyílt Dunántuii Ruhaáruházban : Nagy kun izsu, Erzsébat-tór 20. (az Arany Kakas mellett)\' S í
c3K)IUtütUlült3K)ltM)KJK3(tiK3K
JUUAL-L2-
k«2gy01és, mely az alapszabályokat elfogadta, tulajdonképpen nem is\' voll közgyűlés,..; csupán értekezlet. Én hiába bizonyítottam hogy a virágvasárnapi alakuló közgyülesre szóló meghívást én fogalmaztam s nekem kell tudnom legjobban, hogy mit hívtam össze. Svastics Elemér küzalkalkalmazotl társam megmagyarázta a többség helyeslésé melleit, hogy hiába fogalmaztam a megh vot sajátkeziileg, ízért az mégis csak érickczlct volt, mert az összehívás időpontjában nem voltak még alapszabályok. Csak egy vasutas szólalt fel asc én álláspontom mellett, de az hasztalan beszélt. Az elnök feltette a kérdést, felszóllitotta azokat, \'akik a vasutasok kizárása mellett vannak, hogy álljanak fel. A felállók szemmeláthataólug valamivel többen voltak az ölvemaradottaknal. A kanizsai közalkalmazottak tehát húsvét hétfőn sárba-hajitották azt, amit virágvasárnapján alap-szabály gyanánt elfogadtak. Abban a meggyőződésben, hogy ahol ilyesmi megtörténhetik, olt komoly munkára kilátás nincsen, otthagytam a közgyűlést és magammal vittem az alapszabályokat, melyek úgysem érvényc-sek, mert hisz a többség vélekedése szerint az a közgyűlés, mely ezeket az alapszabályokat elfogadta, amugysem volt közgyiücs, hanem csak értekezlet". Ha ez igaz, akkor a kezeim között levő alapszabály nem alapszabály, hanem csak egy papirrongy, melyhez a kamarának semmi joga sincs, .hanem nz kizárólag "az én magántulajdonom.
Az én eltávozásommal egyidejűleg többen otthagyták a gyűlést, mely végűt mégis csak megválasztotta a maga tisztikarát. Az alapszabályok érvénytelenségét a választásokban is dokumentálta a többség, mert több olyan tisztséget is betöltött, melyeket az alapszabályok nem ismernek, viszont több olyan tisztséget betöltetlenül hagyott, melyek az alapszabályokban meg vannak szervezve. Nézetünk szerint ezzel a választással az ügy teljesen a kátyúba jutott, melyből nehéz lesz kigázolni.
MajUnyi Károly
Mjjimn. tanár.
Apróhirdetések
Az apróhirdetések, közlési dija: 15 BZólg 12 kor., minden további uó 1 kor., vastagabb botttvel üzodett szavak duplán számíttatnak
Magas
jutalékot fiMtck omuk, aki Batthyányi, Szemére, esetleg CícnK«ri-úteában kétszobás lakást ajál, vagy jelenlegi modem lakásommá! felcserél. .Megkereséseket e lap kiadóhivatala továbbit___
Mindeneuleány
jó fiwtówl telje* ellátással . felvétetik. Hol? Megmondja n Viadóhiv.itu1.
Zongorát
keresünk bitbo az Irodalmi Kör róízere. Ajánlatokat lapunk kiadóhivatala továbbit.__
Eladó
egy eges* uj fclólto kabát és cg nadrág. Cim a szerkesztőségben.
Gyermektelen
házaspár két, esetleg háromszobás lakást keres mellékhelyiségekkel. Cim a Movc i rodájában, Frigycslaktoaya
Leszerelt tiszt
léhetóleg bizalmi állást keres. Cim a kiadóban.
Elcserélném
belvárosban lévő kétszobás utcai emeleti kényelmes szcp lakásomat bármely mellékutcában levő hasonló lakással, ahol mag volna engedve egy sertés tartása. Ajánlatokat kerek c lap kiadóhivatalába.
Keresek
egy redeg kocsist jó fizetéssel, ellátással azonnali belé)>ésre. Simon István hentes, Kisknnizsa Varazsdi utca :i!c. 70U
Csomagoló papír, Papírzacskó, Levélpapír mappában. Cigaretta hüvelyek. Cigaretta papírok, Tollak, irodai és iskolai, Paplrspárga, Szekrény papír
nagyban óx kiosinybon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
papirflnih.iziib.ní, Xatfyknnii.iii.
2>l>l K 6 z I 6 n y

1920. áprllU T.
TakarmányreRa
Sugír-ut 36. szim alatt; eladó
VILÁG
nagymozgó szinház :: Szarvas-szálloda. ::
Világcsoda! Világcaoda!
Szerdán, április 7-(\'n
Századok
legendája
II. rész.
Történelmi dráma 2 részben
Előadások kezdete i Hétköznapokon fél 7,is fél 0 órák. Vasár- é* ünnepnapokon 5, fél 7 és 8 órakor.
ERFURTI
EREDETI gazdasági-, konyhakerti és virágmagvakat, I gazdasági gépeket és \' kerti esxkötóket ajánl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
Telefont 130.
Baromfi és madárelesíg, r&gilir. I. rsífia állandóan raktáron. úJO—10.
URANIA
mozgókép-palota
Rozgonyi-utca 4. »z.
Szerdán, április ?-én
JÜOEX IV. rész
(A feketeruhás hölgy)
Jön!
Corday Sarolta
lí. (iaus regénye
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 cs 9 órakor. __501
magyar szövetkezeti központok íeüroe6almi eészvmtábsasíba
Nagykanizsai Kirendeltsége
Biilr-íp-Q!*: I. «mel«t. Távirati elm: ,Fs(uM". — Tclctou«*4m : Ili. Altatók: ,Hangya", M Oy^goj X5rp«íiti HltoI»z«vet-kottt\'la » Magyar Mtxí^itdik Siívrlkíietí.
Kitűnő vasalásü
mezőgazdasági szekerek
prima minőségű
nayungi raffiaháncs,
128%-cs \' .
lugkö,rózgálic
kapható.
Jó minőségű Pogányvár! fehér é* vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
főszer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ MAYER KLOTILD
♦ gözmosígyára Hagykoiisái!
♦ Hófehérre mos, tiikör-
♦ fényesre vasal, fényez,
♦ vegyileg HsitH.
▼ Vldiki munkák Is hetenkint pontosan el- i
^ kcssilletnífc is clszíUitutnaít. ▼
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦
Dunántuli Élelmiszsrfor-galmi Vállalat Nagykanizsa
TóUlon
59.
SarjPnyeJm:
..Tr.Efc!. ci^l.-N.fy k.ui...
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségiben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- es sertéseket tojást
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Felhozatali Egyesülés Zala- és Somogymegyei kirendeltsége
Doboz és mappalevólpapir,
papírszalvéta, fogalmi, irodai, miniszter és toilettpapir megérkezett és kapható: -■
Szerb Ernő
könyvkereskedésében, Nagykanizsa, Fő-ut
Nyomatott a laptulajdonoso*: Zalai és Gyarmati nyomdai müíntézetében.
59-ik évfolyam.

Nayykaalaa, 1920. áprilli 8. Ciütörtök.
kereszteny politikai napilap
ía UsdéhivsteJ:
_ Iit«ruku>l«l(l»( >1
JAcrJeJenlk mindlff kora reggel.
Főszerkesztő:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
nctrUot(y. k<p\'vUcI6
Pclolőt szerkesztő:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
A „kurzus."
Amikor előszír haílottam, már akkor is ösztönösen felágoskodott bennem a nemtetszés tiltakozása. Később, hogy egyre sűrűbben hangzott Jel ez a sokak előtt megértetlenül is tetszetős idegen sző, határozottan gyűlöletessé vált előttem. Gondolataim azonban mégsem tudtak mázsás sulyu meghatározássá kovácsolódni, hogy önmagamban végleg agyonnyomhattam voln^ vele a gyűlölt idegent. Most aztáji megtette efi nekem és — hiszem —\'.\'sok másnak is Prohászka húsvéti cikke, mely a legtalálóbb szavakkal állapítja meg, hogy „ez a szó is tőzsdei árfolyamra s nem örökérvényű elvek ,? erők életére emlékeztet."
Hát ez az ! A szó kupecszaga tartott viss2a attól, hogy vai^ha is oly értékek kifejezőjeként ismerjem cl, melyek nem lehetnek a hausse és a baisse hullámzásában, hol a felszínre szökő, hol a mélybe alábukó, adom-vcszem rongyok. Papirrongyok, amelyek piacrabocsátói, jószimatu s öblös-torku ügynökök, sikeres eladás esetén duzzadt zsebekkel távoznak a „jól megérdemelt\' nyugalomba,- sülyedés-kor pedig, hős hajóskapitányok módjára — elsőnek ugranak a mentőcsónakba, az elmerülésnek hagyván megbízóikat, az\'országot.
Nem hiszem, hogy nem cipőben keresztelt keresztény volt e szerencsétlen szó szerencsés megalkotója és a keresztény fogalom mellé bigy-gyesztője. Kívánom, hogy bár ne az ország fizetett volna rá, e mindenesetre üzleti érzékű ember találmányára. S vakok volnánk, a vesztünkbe rohanók, ha cl akarnók titkolni • önmagunk előtt, hogy egynémely valutánkat bizony clertéktelcnitették a kurzuscsfnálók!
Ha tudatosan tették, az ő lelkük száradjon rajta. Ha pedig képtelenek volufk másra, ugy álljanak félre és .adjanak helyet azoknak, akik nem szónokolnak keresztény kurzusról, hanem megcsinálják és állandósítják a keresztény uralmat, melynél; ércfalába mindenki beveri a koponyáját, aki azt nem akarja észrevenni!
Nem gáncsvetésül íródtak c sorok. Nem is akarunk különben, tiszteletreméltó, de sajnos, eddig célhoz, nem ■ vezetett álláspontok kritikája lenni. Tudott dolog előttünk, hogy a kritiVa önmagában nem teremtő s legfeljebb csak termékenyítő és minden bizony-
Előfizetési árak:
Bsé>« é». ISO X. FiUv,. 136 K. M cvre 65 K. Egy h<Sr» 22 K. EjoíM nla I K.
nyal tisztító cs irányító erő. Amellett, hogy ez utóbbinak a kifejtése is célunk volt, hamuvá akartuk égetni egy papirzörgésü szólamot, amelyben
semmi becsületes tenniákarásnak még csak egy atomja sem rezgett.
Magyarok dolgozzunk már végre a keresztény uralom biztosításán !
Apponyi miniszterelnöksége előtérben.
Apponyi miniszterelnökségével koncentrációt kívánnak. — Magyarországon gyorsabb a konszolidáció, mint a körülöttünk levő uj^amofiW -i A tisztujitásokat elhalasztják. - A nemzetgyűlés első ülése az ünnepek után. — Indítványok és interpellációk a Házban. \' ^^ Az clmuit pór hónap munkáját cs eredményé: nézve [uzi a lényt kell megállapítani, hogy a felszínen levő „mérsékelt politikát" \'követelő irányzat mind erősebb. és erősebb gyökeret kezd verni. Őrökké nem élhetünk forradalmi napokat. Nem akkor, amikor erre szükség nincs már. A forradalmak uj, eddig csöknek ismeretlen embereket dobtak fószinre. Nyilvánvaló, hogy "a iegszefö keresztény s nemzeti intenciók vezették őket, de sajnos, az eredmények nem sokat mutatnak. A mérsékelt irányzat vezetőjéül élénken tárgyalják Apponyi gróf személyét, akinek kezében az egész ország kereszténysége jó helyen látná letéve ügye vezetését, de jó szemmel néznék azok \' is, akik ma a féltékenység s bizalmatlanság gondolatai miatt paszivrezisztenciájukkal többet ártanak, mint akiivitásukkal.
Budapest, április 7. A képviselőház folyosóján ma nagyon érdekesen beszéltek arról az akcióról, amely a mérsékelt tömörülés révén vált ismeretessé és amelynek élén gróf KUbersberg Kiu)ó neve mellett ujabban Kenéz Béla dr., Hermán Miksa, Kara/fiát Jenő, Bleyer Jakab, Lipták Pál, Örffy Imre, iklódi Szabó János és Gaál Gaszton képviselők neveit is emlegetik. Azt mondják, hogy a mérsékelt elemek tömörülését a kisgazdák szimpátiával fogadják. A. cél az, hogy gróf Apponyi Albert miniszter-elnöklésóvcl őszinte koncentráció jöjjön létre, melynél a fontos tárcákat a közélet kimagasló egyéniségeivel töltsék be, anélkül azonban, hogy a két keresztény párt vezetőit bármiben is mellőzni óhajtanák. Egy Úgynevezett, nagy kabinet alakításáról volna szó. Az akció megindítására elsősorban külügyi tekintetek voltak irányadók, mert az antant irántunk való kedvező hangulat változásának alapja az a feltevés, kogy a konszolidáció a megmaradt kicsi Magyarországon sokkal gyorsabban halad, mint a körülöttünk támadt uj államokban. Tehát mi az antant szempontjából is szilárd bázist alkothatunk, melyre számításaikban gondolhatnak. Hogy ez a konszolidáció létrejöjjön szükséges, hogy a pártok háttérbe szorítsanak olyan törekvéseket, melyek zavarólag hatnának. Apponyi miniszterelnöksége semmi ^setre sem jelentené a keresztény kurzus i^^/.iin-
tetését. Az ő államférfiúi egyénisége azonban minden túlzást kizárna.
A kormányzó főméltósága tegnap egy órás kihallgatáson fogadta Rubinek minisztere, majd gróf BeUileu Istvánt. Gróf Bethlen István feltétlenül híve a kibontakozási tervnek cs azt Rubinek is szimpatikusnak tartja.
Budapest, április 7. Nyolcnapi szünetelés után ma ujbol megkezdte munkájára nemzetgyűlés. A folyosón csoportok alakultak és mindkét részről örömmel konstatálták\', hogy a személyes, ellentétek kezdenek elsimulni. Ma- este a Kisgazdapárt értekezletet tart, melyen megbeszélik a belügyi tárca és a kormány biztosságok betöltésének dolgát. A Ker. Nemz. Egy. pártjában a belügyi \' tárca betöltésének kérdését nem tartják sürgősnek mindaddig, amig a fővárosi törvény revíziójára vonatkozó javaslatot cl nem intézik. A mai nap folyamán a miniszterelnök a következő törvényjavaslatot nyújtotta be a"\' nemzetgyűlésen.- Első szakasz a törvényhatósággal felni:ázott, valamint a r. i városok-választott tisztviselőinek lejárt \'Vagy ezután lejáró megbízásuk mindaddig hatályban mariid, amig az uj törvény alapján megállapi-\' tandó törvényhatósági bizottság illetve képviselőtestület általános tisztújítást. nem tart." Második szakasz az időközben megüresedő választások alá cső állásokat feltétlen szük-: ség esetén helyettesítés utján kelt betölteni. • A harmadik szakasz, hogy ez a törvény kihirdetése napján lép életbe és azt a belügyminiszter hajtja végre.
A nemzetgyűlést »/«• 1 1-kor?nyitotta meg Rakovszky István elnök. Az elnöki bejelentés után felolvassák az inditványkönyvet, • melybe Homonnay Tivadar a* vasutasok anyagi helyzetének sürgős megjavítása tárgyában jegyzett be indítványt. Gaal Gaszton \' pedig a köztisztviselők mellékfoglalkozása • tárgyában.
Ezután felolvassák az interpelláciös köny-\' vet. Az elnök javasolja, hogy az interpellációkra egy óra után térjen át a Ház.
Ferdinándy igazságügy-miniszter három törvényjavaslatot nyújtott be. Először q háború esetére szóló kivételes hatalom ideiglenes meghosszabbítása tárgyában. Másodszor a miniszterek felelősségre vonása esetében követendő eljárás szabályozása tárgyában.
Ezután Szmrecsányi "György kezd beszélni. Szmrecsányi György a nemzetgyűlés március 29-én tartott ülésén elhangzott interpellációra tér vissza. Az ellenforradalmi pénzek elszámolása ügyében a következőket fejti ki. Midőn augusztus 5-én Steierország-bol a tiszti zászlóaljakkal együtt átlépte a
2
Zalai Közlöny
1020. április 8
magyar határi és augusztus 9-én Budapestre érkezeit, fölkereste Frícdrich akkori miniszterelnököt és kérte, hogy azokat a számadásokat, amelyeket Bécsben egy bizottság vezetett, vegye át és gondoskodjék arról, hogy ez a bizottság felmentését megkapja. November 10-en a miniszterelnök felkérte Grálz Gusztáv bécsi követet, hogy az elszámolást vizsgálja felöl. Február 18-án Crátz Gusztáv beterjesztette jelentését és azt javasolta, hogy az ellenforradalmi bizottságnak, a számadások alól a felmentvényt adják meg. Én a számadásokat előterjesztettem, engem semmiféle mulasztás r.em terhel. Éppen ezért kikérem magamnak, hogy ugy állítsanak oda, hogy engem számadástételrc kell szóllitani. Kéri parlamenti bizottság kiküldését az elszámolások mielőbbi megvizsgálására.
Utána Huszár Károly szólalt fel. Kye-lentette, hogy az ő miniszterelnöksége alatt egy nem hivatalos bizottságtól kapott jelentést, de ő a maga részéről nem volt abban a helyzetben, hogy ennek a bizottságnak számadásait elismerje.
Utána Ériednek szolalt fd. Megállapítja, hogy Szmrccsányi annak idején azelszámo-tást első kötelességének tartotta. (3 átnézte u számadásokat, melyeket rendben talált. Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy az elszámolások valami csodát vagy botrányt fognak felidézni. Kéri a miniszterelnököt, hogy ezt a jelentést ne vigyék nyilvánosság elé, mert a jelentésben diszkrét külpolitikai részletek is vannak.
Hallcr József dr. csaknem egy órás beszédben indokolja meg befejezett indítványát, hogy az állam vegye revizió alá a trafik és italmérési engedélyeket, Kifogásolja, hogy főtrafikokat még mindig kapnak olyanok. akiknek több házuk van Budapesten. Nem felekezeti okokból, hanem az igazság alapján kiváoja a revíziót. Ke kínáljuk tátcán a galíciaiaknak a jómódot, hanem a keresztény családok védelmére és megmentésére siessünk. Kéri a kormányt, hogy szigorúan hajtsa végre az indítványban foglaltakat.
Korányi pénzügyminiszter kijelentette, hogy a trafikcngedélycket revízióx alá vették és azt szigorúan keresztül fogják vinni. A dohányjövedéki engedélyeket elsősorban a rokkantaknak cs a hadiözvegyeknek fogják juttatni. Hasonlóképen fognak eljárni az italmérési engedélyeknél is. A napirend megállapítása után áttért a Ház az interpellációkra.
Az első interpelláló Somogyi István interpellációjának elhalasztását kéri.
Ezután EreJty terjesztette elő interpellációját. Mi akiket ideküldtek a nemzetgyűlésbe, keresztény földműves Magyarországot akarunk teremteni. Állandóan azt látjuk, hogy a sajtó egy része örökösen izgatja a népet és ugy tüntet fel bennünket, mintha mi folyton zavart akarnánk csinálni. Megvagyok győződve, hogy a nemzetgyűlés teljesen munkaképes és ha a kormány bármiféle i6rvényja%\'as!atot hoz, azt mi megfogjuk szavazni. Sajnálatos, hogy a nem keresztény sajtóban több jóakaratot találunk, mint "a keresztény sajtóban. Megállapítja, hogy a nemzetgyűlési választások olyan tiszták voltak, mint aminő ebben az országban egyetlen egy sem Ezután hosszasan bírálja a cenzúra működését. Kérdi a miniszterelnököt hajlandó-e intézkedni, hogy a cenzúra konkrét hibái és rosszakaratú törlései megtorol-ussanak ?
Simonyi miniszterelnök nyomban válaszol és kijelenti, hogy ha a sajtó támadja a nemzetgyűlést, ő nem védheti azt a sajtó szabadságának megsértése nélkül.
A nemzetgyűlésdélután 2 órakorért véget.
Meghosszabbították a felülbélyegzési határidőt.
Budapest, április 7. Félhivatalosan jelentik. Tekintettel a húsvéti ünnepekre és arra az 5 napra, amig a vonatközlckcdés szünetelt a bankjegy felülbélyegzésre kitűzött határidőt ajabb 3 nappal április 8—11-ig bezárólag meghosszabbították. A Tiszántúlon -április 8—lö-ig hosszabbította meg a kormányrendelet.
Készül a torvényjavaslat az árdrágítók ellem
Budapest, április. 7. Az árdrágítók, áru-felhalmozók és áru uzsora letörésérc készülő törvényjavaslatban a legszigorúbban fogják sújtani azokat, akik a törvény rendelkezéseit áthágják. Az árakat bizottság fogja megállapítani. Nemcsak a legszükségesebb élelmiszereket, hanem mindenféle ipari cikkek árát is meg fogják állapitarii. A törvény végrehajtását a kormány a legszigorúbban fogja keresztül vinni. Példátlan büntetések lesznek. A büntető rendelkezések között lesz 5 évi fegyház, 300000 K pénzbírság. Teljes vagyonelkobzás és botbüntetés a visszaesőkre. A kormány az árak megállapítása után bekövetkező áruelrejtést drákói szigorral fogja büntetni.
Budapest, ápr. 7. Rakóvszky István ma délután látogatást tett a kisgazdapártban. Este a pártban értekezlet volt. Az áruuzsora és lánckercskcdők ellen készülő törvényjavaslatot tárgyalták. A tanácskozást holnap a földművelésügyi minisztériumba folytatják.
Külföldi hírek.
Franciaország egyedül.
Róma, április 7. A Londonban tartózkodó olasz külügyminisztert szikratáviratban felhívták, hogy közölje a francia nagykövettel, hogy Olaszország nem helyesli Franciaországnak, Németországgal szemben követett eljárását.
WashiH&tou. április 7. A szenátus lépéseket fog tenni, hogy mogakadály^za . az amerikai csapatok felhasználását, ha összeütközés keletkeznék német és francia csapatok között.
Amsterdam, ápfilto 7. Olaszországból kedvezőtlen hírek jönnek, mert nem helyes: lik a francia kormány lépését. Washingtonból érkező hirek is azt mutatják, hogy Franciaország nem várhat Amerika részéről semmiféle támogatást. Még a belga kormánytól sem várják, hogy fenntartás nélkül helyeselni fogja Franciaország elhatározását.
Kikiáltják a rajnai köztársaságot .
Essen, április 7. Tegnap este a Reischvehr egy őrjárata, ma pedig a csapatok zöme, anélkül, hogy ellenállásra találtak volna, benyomultak Esscnbc. A Rajnai-vidék különböző pontjairól .érkezetr hirek szerint a legrövidebb időn belül kikiáltják a rajnai köztársaságot.
Renner megérkezett Rómába*
Róma, április 7. Stefan ügynökség jelenti : Renner államkancellár kíséretével megérkezett Rómába. A pályaudvaron Nitli olasz miniszterelnök fogadta.
— Változás a balatoni-exprcstnél.
A balatoni-cxprcss f. hó 13-ától kezdve he-tenkint ismét csak kétszer közlekedik. És pedig az eddigiektől eltérőleg Budapest felé szerdán és vasárnap. Bécs felé kedden és szombaton. — E hirrel kapcsolatban megemlítjük, hogy a rendőrség a Budapest felől ma délben te futó expressen alapos razziát tartott a nagykanizsai állomáson. Mindent átkutattak, még a nők frizuráját is és tudomásunk szerint néhány jó fogási csináluk. A legnagyobb métékben helyeseljük a rendőrség eme derekas munkáját. Minden befutó cxpress-vonattal ezt kellene csinálni. Mert a balatonicxpress manapság kimondottan a világ icgszcmérmetlencbb cscmpészvonata, amellyel milliókra menő nerftzeti vagyont csempésznek ki az étkezőkben félméteres szivarral pöffeszkedve\' ülő ,hadímilik7
HIKTiK.
— Választmányi ülés az Irodalmi körben. Az Irodalmi Kör választmánya ma este fél 7 órakor a városháza tanácstermében ülést tart, melyre a választmány tagjait tisztelettel meghivja az elnökség.
— Ismét föl kell emelni a vasúti díjszabásokat Budapestről írják: Hegye-, halmy I-ajos volt kereskedelemügyi miniszter, az államvasutak helyzetéről a következőket mondotta: A helyzet valósággal borzasztó. Elsősorban a pályát kellene rendbehozfti, azután a mozdony és a kocsiparkot. Németországban rendelt még a Wekerlc-kormány 100 darab mozdonyt, áz én miniszterségem idejében ebből tizet meg is kaptunk, hogy azóta jött-e ujabb szállítmány nem tudom. A volt vasúti kocsigyárak szén- ós anyaghiján nem dolgozhatnak. Hosszú időnek kell még eltelnie, amig mozdonylétszámunk és kocsiparkunk a legelemibb követelményeknek meg fog felelni. A vasút kiadásai hallatlanul emelkednek. Normális időben az államvasuii bevételek az államháztartás jövedelmében igen nagy szerepet játszottak. Ma azonban az állam kénytelen ráfizetni vasutaink üzemére. így tehát nem marad más hátra, minthogy a díjszabást ugy a teher-, mint a személyforgalomban ismét lényegesen felemeljük.
— Az Irdalmi Kör hangversenye. Az irodalmi Kór szombaiesti hangversenye iránt egyre fokozódó érdeklődés mutatkozik. A jegyek nagyobb részét már előjegyzés utján elkapkodták. Néhány jegy azonban méK mindig kapható a Mair József cégnél és Szerb Emé könyvkereskedésében. Első hely ára ar» korona, második hely 20, harmadik hely 15 korona. A rendkivüi gazdag műsorból ez alkalommal csak a főiskolai hallgatók és a fő-reálisták zeneszámaira kivjuk fel a figyelmet. S egyúttal közöljük az estély egyik legszen zációsabb részének, az élőképeknek a soro zatát. 1. Mclozzo da Forli: Mandolinon játszó angyal (cr. Krátky Istvánné); 2. Guid.> Reni : Mater Dolorosa (Fodor irma) ; 3. Ti-zian: Flóra (Kiss Lajosné); 4. Vigéc Lebrun: A művésznő (Geyerné); 5. Grenzc: A törött korsó (Dobrin üli); 6. Innocent: Férfi hűség (Ferenczy Margtt); 7. Scbastiano dei Piombó : Roncaj nő (Saly Gizi); 8. Rosko-vics: Pici, piros alma (Mair Gréti; 9. Franz Hals A bohém (Szabó Pista.) — A rendkivüi gazdag programm többi számát helyszűke rni»itt nem közölhetjük. A teljes műsort holnapi számunkban fogjuk hozni.
— A kommunista, bolsevista, anarchista propaganda sajtótermékek kiküszöbölésére a vall. ós ■ közoktatásügyi miniszter ujabban olyan irányit rendeletet adott ki, hogy azok a tanári s tanítói könyvtárakból is kisclejtczcndők, illetőleg azokat meg kell semmisíteni. Erről a miniszternek jelentés teendő.
— Eddig 6 és fél milliárd koronát bélyegeztek le, A pénzintézeti központban ma délőtt fontos tanácskozás volt a pénzfelÜlbjHycgzés dolgában. Eddig 6 és fél milliárd koronát bélyegeztek összesen felül. Az eredmény dolgában eddig Dunámul vezetett. A Tiszántúlon nz oláh felülbélyegzett bankjegyeket szintén cl fogják fogadni.
tmr HENDELJE MEG A ~M
„Zalai Közlöny" t
192 0. április 8.
Zalai közlöny
— Törvényszéki tárgyalások, A
törvényszék büntető-tanácsa tegnap\' dr. Mulsckcnbachcr Edvin kir. törvényszéki bíró elnökletével több ügybon tartott főtárgyalást-A vádhatóságot Mclz József kir. ügyész jíép-viselte. Csagrán Fercncné azzal vádolva állt a törvényszék előtt, hogy töbfc> fiatalkorútól oly élelmiszereket vett meg, melyekről tudta, hogy lopott holmik. Dr. Malck László védó szerint Csagránné neon tudta, hogy az élelmiszerek mily eredetűek, igy felmentendő A törvényszék Csagránnét 15 nap: elzárásra, s tolvaj fiatalok egyikét pedig, aki rnár többször volt a fiatalkorúak bírósága. előtt, de akinél a nevelő intézkedések eredményre nem vezettek — 2 évi fogházra ítélte. Gönc R£za már háromszor büntetett cselédleányt lopás döntette miatt a törvényszék 3 évi fegyházzal sújtotta. A tegnapi tárgyalások további folyamán izgatással vádolt Bt.óz József fityc-házi lakost, nvvel a tanuvallornások a vádat nem igazolták — dr. Darás László védő kérelmével egyezően a törvényszék felmentette.
— Pótadó, ami megszűnt A pénzügyminiszter körrendeletben értesitette valamennyi pénzügyigozgatóságot, számvevőséget es állampénztárt, hogy az orsiágos betegápolás: pótadó külön kezelését megszüntette.
— A helyiségtulajdonos felelős az ellopott kabátért érdekes jogikérdést lisztázott a napokban a kir. kúria I. polgári jogegységi tanácsa. .Fürdők, kávéházak, nyilvános éttermek és hasonló természetű vállalatok és Üzemek (mozi, színház)\' tulajdonosai felelnek azon dolgok filye*ztéso álul okozott károkért, amely dolgokat az üzem látogatói magukkal hoztak és azok ottartóz-fcodásuk ideje alatt tűntek el.* — E határozatra szükség volt, mert az 1896. évi törvénycikk c tárgyban csak általánosságban intézkedett s £ tisztázatlan helyzet.folytán sok bizonytalan kimenetelű per keletkezett. .Az elvesztett tárgyakért nem vállal felelősseget a tulajdonos" a kúria döntése folytán szintén illuzóriussá vált.
— Pénzhamisító nyomdatulajdonos. A „Váci Keresztény UJság* irja a következőket: Egy asszony jelentése nyomán (nevét saját kérelmére mellőzzük) a rendőrség letartóztatta Katzburg Lipót nyomdatulajdonost és Schönbcrger Lajos könyvkötőt, akik egy Budapesten készült hamis bélyegzővel nagymennyiségű bankjegyet bélyegeztek felül. A „felülbélyegzés* Katzöurg nyomdájában történt s a letartóztatás alkalmával elcsíptek két pest: izraelita hit^orsost is, akik szintén segédkeztek a műveletnél. A jólszervezctt társaság, melynek működése a budapesti ghettót is beágazza, már a törvényes lebélyegzés második napján birtokában volt a gépnek, amely azóta szünet nélkül működésben volt. A pénzhamisitó banda távirati összeköttetésben állott Budapesttel. A táviratok a konvencionális tolvajnyelven voltak mcgszerkcsztvo s bizonyára a hitelesség (vagy talán a stílszerűség? kedvéért „főrabbi" aláírással voltak ellátva. A hamis bélyegzés feítünóen sikerült és nem is igen lehet az eredetitől megkülönböztetni. A rendőrség telefonon érintkezésbe lépett a budapesti főkapitánysággal, hogy a budapesti hamisítókat is kapcsolják le, mert a nyomozás közben Szita rendőr elkövetett ügyetlensége miatt ezek villamoson nagyobb mennyiségű hamis bélycgzésü pénzzel megszöktek. A nyomozás során ott helyben is lesznek még meglepő letartóztatások. A ha-
mis bélyegzés gyorsaságára nézve jellemző; \' hogy az utolsó este,-csuk saját bevallásuk szerint mintegy 480 ezer koronát bélyegeztek felül.
— KI a legnagyobb élő magyar?
Az U. N. korkérdést intézett társadalmi életünk néhány vezetőjéhez, hogy ki a jelenleg élő legnagyobb magyar? Cróf Andrássy Gyula és Bcrzcviczy Albert, gróf Apponyi Albert személyét jelölte meg, Hcrczcg Ferenc. Bónilz Ferenc és Rákosi Jenő nem találtak olyan alakot, aki koncentrálná az igazi nagyok minden tulajdonságát. Váradi Aranka, a Nemzeti Színház művésznője Horthy Miklós kormányzót ne%-ezte meg, P. Zadravccz István a következőket mondotta: Amidőn magyarságából egészen kivetkőzött a magyar, amikor idegen irtfporok a legmagyarabb érzésűkben is megingatták a hagyományos makacsságot, akkor jött a magyar tengerről valaki, aki talán éppen ezért tudott a legszilárda^ban és a leghatározottabban megállani a vérrel hullámzó magyar földon és ez te voltál Horthy! A Te szilárd és határozott állásodra megtanultuk ebben a hazában sokan, százan, ezren, milliók, határozottan és megingathatatlanul állani, görcsösen ragaszkodni évezredes jogainkhoz.
— Zeneiskola Keszthelyen. Keszthelyről írják nekünk, hogy Kehrer Béla, a nemrégen megválasztott kántor egy zeneiskola felállításával foglalkozik. Célja az, hogy az ő vezetésével és\'kellő szakerők beállításával egyelőre ének, zongora és hegedű iskolaszerű és magasabb igényű oktatására nyisson zeneiskolát, amelyet azután a szükséghez képest ki fog bővíteni.
— Az Osztrák-Magyar Bank fölszámolója. A „Neues Wiener Tagblatt" jelenti. Mint értesülünk, dr. Reisch és Lőwenfeld Huss államtitkároknak Párisban kapott ígéretéhez képes: már megtörtént az Osztrák-Magyar 8ank felszámolójának kinevezése. A legfelsőbb tanács sir Carvtyl, a jóvátételi bizottság pénzügyi titkárát nevezte ki felszámolóvá. Carixy már meg is érkezett Bécsbe.
■— A legújabb pénzhamisítás. A
lebélyegzett" pénz hamisításának különböző módozataival ismerkedtünk már meg néhány nap alatt. Először egy szatócsot füleltek le^ aki egy huszdekás rézsuly aljára véste rá a tilos mintát, azután egy fiatal társaságnál egy egész bélyegzőgyárat fedeztek fel. ahol pecsétviaszba öntötték a bélyegzőket. Ujabban a hamisításnak egy eddig nem ismert módja jelentkezett, mely felülmúl minden eddigit. A bélyegző pontos és kifogástalan mása az eredeti bélyegzőnek s még a legjobb szem sem vehet észre rajta hibát. A hamisító a hamisítást fölülmulhatatlan furfanggal ugy csinálta, hogy kivágta a tízko-ronásról a pecsétet s ráragasztotta azt egy ezerkoronásra. Negyon egészséges találmány, csak az volt a baj, hogy kovásszal ragasztotta s igy hamar észrevették. Ha igy haladunk, hogy mindennap egy ujabb pénzhamisító kerül a rendőrség kezére, hamarosan több lesz a hamis pénz, mint az eredeti.
— Adófizetés terményekben. Érdekes ötletet vetett Tel az Osztrák-Magyar Bank-szombathelyi főnöke. Arról volt szó, hogy mi módon lehetne az ország gazdasági helyzetén segíteni. „Én tudok egy hathatós orvosságot — mondotta a bankfőnők. Emelni kell az adókat. Nevetséges állapot, hogy a
harmadosztályú kereseti adó és a földadó most is csak akkora, mint évekkel ezelőtt. A kivetett adót azonban nem pénzben kell beszedni, hanem terményekben. Sok tekintetben ázsiai állapotok vannak nálunk, miért ne csináljunk itt is egy kis Ázsiát, "ébböl legalább hasznunk lehet. — Minden termény után tizedet kellene szedni. — Ennek a megállapítása nem volna nehéz a kisgazdánál, a nagyobb gazdaságok meg ugy is pontos kimutatást vezetnek a termésről. Mindent meg kell sarcolni. Tekintélyes mennyiségű nyersanyag és élelmiszer jutoa igy az állam kezére, amit-aztán olcsó áron bocsátana polgárainak — elsősorban természetesen az alkalmazottainak rendelkezésére, /v meg-maradottal a termelő szabadon kereskedhetnék. Mindenesetre nem. lesznek ilyen-.árak* ha nagyobb lesz a kínálat, mint a kereslet.. Ehhez persze a legenergikusabb határzár szükséges.
— Az első exclustv dráma bemutatóját tartja ma és holnap, azaz csütörtökön és pénteken a .Világ*-mozgó, A dráma cime a Golgolha, amely egy szerencsétlen ember kálváriáját tárja elénk. Megkapóan ecsetclvo, egy szerencsétlen lélek szenvedéseit Főszereplők 8runó Dezarli és Lcontine Kühneberg.
— .Kean* Dumas Sándor világhírű müve kerül bemutatásra az „Urániában.." A darab rendezése és kiállítása és egyúttal a főszerep művészies creálása Friedrich Zclnik nagystílű munkája. Egyidejűleg müsorra..ke-rül Wíliamm Kartial ötletes vígjátéka .A megzavart nászéj." .Mindkét sláger nagy hatást ért el eddigi bemutatójukon. — Jegyek egész nap clőjegyezhctők.
— Szőlőművelési és borkezelési vándortanfolyamok. A szőlőművelési és
•borkezelési szakismereteknek, a szőlőmüve-lők minél szélesebb körében való terjesztése céljából olyan városokban, községekben, ahol„ a szőlőművelés elsőrendű fontossággal bír 3 hónapra terjedő tanfolyamok tartását határoztam el. A tanfolyamok célja,\' hogy a szükséges elméleti és gyakorlati szakismeretek megszerzése a nép számára megkönnyítessék s ezáltal a szőlőművelésünk és bor-kezelésünk a kultura magasabb fokára emeltessék\'. Ezen tanfolyamok á folyó évben és a lehétőséghez képest a következő években is, mindig más és más városban, illetve községben fognak megtartatni. A tanfolyamot az illető városokban (községekben) cgycgy oda kiküldött szaktisztviselő vezeti. A tanfolyamra jelentkezhetnék olyan szőlőmíyelők, (nők is) akik 16. életévüket betöltötték, A tanfolyam teljesen díjmentes. A tanulók elméleti és. gyakorlati foglalkoztatása reggel 7 órától déli 12 óráig tart, a délután szabad. A felvett tanulók a foglalkozási órákon, mindennap rendesen részt venni kötelesek. A folyó évi tanfolyamok márc. 29-től junius 26-ig tartanak az olyan városokban (községekben) tliol 1. legalább 25 tanuló jelentkezése biztosíttatik és 2. ahol u város (község) egy tantermet és a tapfolyamot vezető tisztviselő rc-
wwim II WMM^^ ^^wff
Olcsó szövetöitönyök m
750 K-tól 1200 K-Ig kapható a mo«t mcjfayllt
Dunántuli
Ruhaáruházban
<
/ » I » I KOzlöny
1920. április 8
V/lére egy,- lakószobát, mely irodahclyisígill is szolgál, fűtéssel és. vilájjilissjl együtt rendelkezésre bocsit. Felhívom ennélfogva azon városok (községek) h.tósógoit, (elöljáróságait) amelyek n szóbanforgó vándortartfolyam megunását igénylik, hogy ez iránti kérvényüket, melyben az 1. és S. pont .Ulti feltételek biztosítása is befoglalandó és folyó évi március 10-ig a vezetésem alatt álló fóldmivelés-ugyi minisztériumhoz terjesszék fel. FCtdmi-uelésfgyi inittiszUr.
SPORT.
A húsvéti mérkőzések. A húsvéti kettős footballmérkőzés a győri BTC-vd, amely a kanizsai csapatok győzelmével végződött, amennyiben az cisó napon a VAC-tÓl 2: 0-ra, a másodikon* a Torna Egylettől 2 : l-re kapott ki. A vendégcsapat nem mutatott olyan formát, melyet az újságok után méltán várhattunk volna tőle. Hibáit mindkét mérkőzésen durvaságokkal igyekezett pótolni. Hogy durváskodtak, az csak hagyján, mért hiszen a játék hevében könnyen elragadtatja magát némely jáiékos, de hogy ezt a birók tétlenül nézik ahelyett, hogy a durvaságot elkövető játékost — miután párszor figyelmeztette — tovább is a pályán tűrje, azt nem értjük ? Mi ismerjük x két helybeli csapat játékmodorát és tudjuk azt is, hogy ők tudnak fair-ül játszani. Nem is Ok a.hibásak a húsvéti csúnya játékért, hanem a játékot vozetó birók. Azt hisszük az egésznek a titka nem más, mint hogy az illető urak, akik a mérkőzéseken a birói tisztségat betöltötték, még ezidő szerint nem alkalmasak arra, hogy komoly mérkőzéseken egyszerű drukkeron kívül mások is legyenek. Egyben ajánlani merjük az egycsü.\'ctck íootballintézőinek, hogy máskor ne engedjék olyan birók által a közönség részéről megfizetett elvezetet elrontani. — A mérkőzésekről még csak annyit jegyzünk mag, hogy a VAC örvendetesen javult: a csapat minden egyes tagja jó volt. A Tornu Egylet nem elégített ki bennünket teljesen, formáján jóval alul játszott. Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy e csapat legjobb része a védelem volt. Különösen ki kell emelnünk az ujonan visszatért hátvédet Pollancot és a mindig jó Krámmer balhalfot. Az utókbi volt a mezőny legjobb embere.\'
Apróhirdetések
Az apróhirdotfiok közlóai dija: 1& axöi# L2 kor., mLndon további »xO 1 kor., vastagabb bctüvol azedott sxavak dupláu axámlttatnak
Magas
;tUíéfcoí fuetek annak, j Aki Batthyányi, Szemere, \' cv«i!c£ Ovcnftfri-utciban I kctAzobi\\ laká»t ajil, vagy I ;<!<nkgi nvoJcm UkÁ«.ci- \' nt*l felcserél. Megkereséseket e Up kiadóhivatala :o-vtfet.
Mindcneslcnny
jó fizetéssel teljes ellátás- , • val felvétetik. HoJ ? Míg. i
mood;-* 4 kádóhiviUl.
\' Zongorát ; j
kíresünk térbe az Ir«>-diüsii ,Kír réizérc. Aján- |
Eladó
egy efcész uj fetólt-i kabát és eg nadrág. Cim a «zer- I VmíWfUo.
Elcserélném
Svgár-ut 1<<. »záru aht! levá egysiobas UU^orit M-sonlc\'. Uki»a1. fidvebbei uRyanoU 1 l.»f.V»;ii;Vík\'\'ii(>.
Leszerelt tiszt
lehelííep: t^/aJnu »1U\\\\ á\'c* rw. (\'In * kiadóban.
Elcserélném
bcSVrfíO>ba« ícvö ícct>«obws utcai wfJíU kényelme* »i«p Uaiv>stt hjíffl«ly incV&uUábao J«Vi$ havxv K» lak&tsnl, alio! in^jt sóira engedve cr>- «ar-tása. Ajánlatokat kérek c Up kiadóhivatalába.
Gyermektelen
háutpár kél. esetleg wobá\\ lak.»»t keres mellék-helyiekkel. Cím a Movo ircJijihan, ysigyaltkx* oya
Villamos felszerelést, erős 1 gyengeáramú csongéjavitásokat
azonnal
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
Villamos főzőedények, vasalók, csillárok é* ígék állandóan raktáron. 6*0— 1&
Ingatlan!
Kiskatiit** bejáraiiíul kisebb ház nagy kerttel ólción eladó. — Gyár-utcában. főherceg-utcában. Tár-
hiz-utcában eiatidi hazak. belvárosban ctodern ccrxieto ház, több klwbb-nagyoW. regi ha* eladö. — 305 hold birtok Za!cegertz«g kózelíben, 12 l>oM»v gazdavíg U-kóháa éi tnelWkhetyi^ekkeJ NígykanixUtól 20 kea. r» eladó. -- Tel*ki utcába ]ó forgalmú fuszerúzlet bérlet* berendezéssel azonnal átadv. — Belvárosban egye* mo-bák vagy laki* bcTletet keresek botorozva, vagy anélkül.
Szigriszt László
iax*iUnfcri.l[»i iroiija,^Znnyi Mikk-vu. 33. 1. cm.ltt TcTofon 2S5. 709-1
Jé minőségű Pogányvár! fehér és vörSs
asztali bor
Uterenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
CiohiiiIí papír, Paplrzacské, r Ltiilpaplr nappákan, Cigaretta hBvilyak. Cigaretta papirak. Tollak, Irodai ét Iskolai, Paplrtpárga, Szekrény papír
a.fnrt>.u 4* Idoalayb.a
FI8CHEL FÜLÖP FIAI
\' papiráruAazábaa, NagykactZiáo.
Sugár-ut 36. Mám alatt eladó
URANIA
mozgókép-palota
Rozgonyl-utca V sz.
Csütörtökön és péntekfrii, ipr. 8. és 9-én Dumas Sándor vUághirQmUve
komédia 5 felv. — Főszereplő Friedrich 7,.
A megzavart nászéj
v finom vigjiték 3 Wvoniaban. Irta W\'illiamm Kar fial
Előadások kezdete: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor. _ tti
♦ ♦ ♦ ♦
MAYER KLOTILD
ghztsígjín Mapykítijsío
Oy.Jtíi.l.f i Kul.dj.uie. I
♦ ♦
t
___ t
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, rényez, vegyileg tisztít.
Vi&kt mGnkik n bcUnUút pM\'.o^a <!-kc./<ttctncl( c. .Hxitttúlmk.
VILÁG
nagymoz^ó színház :: Szarvas-szálloda. ::
CsOtörtökön pénteken, ápr. 8. Leontine KOhneberg és Bruno Decarli felléptével.
Grolgotha
Xsg>* íxelu\'ö* dráma ő felvonásban.
.Ion! A fekete zsoké
Elóadátok kexdete : lUtkozaapokon fél 7 é* fel í\' <W»k. Vasir- <t ünnepnapokon X, S. fél 7 és K árakor.
I ■ I
II
11 ■ I Miül
I ■
I
II I
KÖNYVNYOMDA ZALAI ÉS GYARMATI NAGYKANIZSA, Fő-út 13. Bogenriedir-palota Telefon 183..
* ZALAI KÖZLÖNY cmiu |H>litikui napilap kiadóhivatala
Elvállalunk mindennemű folyóiratok, árjegyzékek, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, gyászlapok, plakátok, röplapok stb. nyom: tatványok ízléses és gyors előállítását. Pontos kiszolgálás! Jutányos árak!
KÖNYVKÖTÉSZET
I
I
m ■
i
iiimiiiihiiiihiiihii
Nyomatott a laptulajdonono* üalal (M Oyarroati nyomdai mülnWzotéboD.
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 9. Péntek.
80. ttÁm
kereszteny politikai napilap
S»<ik<«tíj<í: k«<JóbSv»UÍ: Pő-nt J5.
.. Jnl«m/b»D.t«U»c.B J»>, ——
Megjelenik mindig kori reggel.
Pőszcrkcaztő : Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
oca.ítjy. kíp.l.elí
Felelői sxerketxtő: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
P.gín ívre 250 K. Pílévre 130 K. N.gyH-évt. 65 X. Egy hú. 22 K.«gy.i Ilin 1 K.
Interpellációk a Házban.
A keresztényszocialisták kérvényezték a botbüntetés behozatalát, — Homonnay Tivadar követeli a drágasági segélyt a nyugdijasoknak és a menekült vasutasoknak elhelyezését azokban a lakásokban, ahová önként hívták az oláh tiszteket lakni. — Szabó Sándor interpellációja a sajtóról.
Budapest, ápr. 8. A nemzetgyűlés mai ülését\' 3/xll órakor nyitják meg. BotlHk József alelnök bejelenti, hogy a keresztény szocialista szakszervezetek kérvénnyel fordultak « nemzetgyűléshez, hogy az árdrágítókra hozzák be a botbüntetést. Bejelenti továbbá, hogy a nyugatmagyarországi kérdés megvizsgálására alakult bizottság megkezdte működésit. Jelenti,1 hogy Szabó Sándor képviselő sürgős interpellációra \'kért és kapott engedélyt.
A\'napirend sórán Jíomounay Tivadar indokolja meg a vasutasság ügyében" a múltkor bejegyzett índiíyányát. Felemlíti a vas-utasság sérelmeit\'és elmondja, hogy milyen éhbérért dolgoznak. Kenyéren és vizén élnek, de munkájukat becsületesén végzik. Követeli. hogy a 40Ü koronás drágasági segélyt a nyugdíjasok wj> megkapják. Tolmácsolja a v.-isutasság azt á kívánságát, hogy a pályaudvar ruhatárait, trafikjait, vendéglőit és uj-sagárudáít csak vasutasók, vagy azok családtagjai kapják. Követeli a vasutasok élclmi-szeradagjainak felemelését és olcsó ruhával vaió "ellátását. Azi ajánlja, hogy a monckült vasutasokat a vagonokból telepítsék ki és azokba a lakásokba helyezzék\' el, ahová az oláh megszállás alatt önként\' hivták lakni az oláh tiszteket. Követeli a vasutas szövetség azonnali feloszlatását. Kifogásolja, hogy megtiltották, hogy a vasutasok a hivatalon kivül politikával is foglalkozzanak. Végül kérte a nemzetgyűlést, szívlelje meg az indítványában foglaltakat és emeljék határozattá.
Emich Gusztáv kereskedelemügyi miniszter kijelentig hogy a kormányoknak mindig volt gondjuk a köztisztviselőkre, különösen a vasutasokra és igéri, hogy ezután is különös gondot fognak fordítani rájuk.
Korányi báró a maga részéről elismeri /•\' a vasútasság érdemeit, de momentán segítséghez legalább másfél milliárd kellene. Javasolja, hogy az indítványt az indemnitás tárgyalása során vegyék elő. .
Homonnay, majd ismét Korányi és az elnök hozzászólása után a nemzetgyűlés ugy határoz, hogy az indítványt nem tűzik ki azonnali tárgyalásra, hanem az indemnitás tárgyalásánál fognak azzal foglalkozni.
Dtlódi Szabó János, beterjeszti-a pénz-Ügyi bizottság jelentését az indemnitásról és egyúttal beterjeszti Szabó Sándor elleni véleményét is. \'
Öt perc szünet után Boltlik elnök javasolja, hogy a Ház legközelebbi ülését t étfőn délelőtt tartsa és akkorra tűzzék ki az indemnitás\'^ javaslat tárgyalását.
Vágiicr Károly <izt javasólja, hogy szombaton tartsanak ülést és arra egy a Házszabályok ; ügyében bfcnyujtandó inditványt tűzzenek ki. Hosszabb vita fejlődött ki, arnelynek során- a nemzet gyűlés többsége az elnök javaslatát fogadta, el.
Ezután áttértek Szabó Sándor sürgős interpellációjára.
Szabó Sándor: A Kisgazdapártot ért választási atrocitások miatt emel panaszt és megemlíti; hogy a Kér. Nemz. Egy. pártja azt állítja, hogy az ő panaszaik túlzottak. Hiába állottak elő «ddig a sérelmeáötel, orvoslást nem kaptak. Most, hogy aíig indult meg a Tiszántúlon a választás, az atrocitások már is megkezdődtek. Debrecenben a felszabadulás után kisgazdapárti programmal egy uj Inp indult meg ^Tiszántúli . Barázda" cimen, amely Írásaiban sohasem lépte, tul a jóizlés halárát. A cenzúra mégis törölte a lapból a párt zászlóbontásáról szóló cikket és azt is, hogy Enticb Gusztávot Hajdúböszörményben kisgazdapárti programmal jelölték.
Meskó István közbeszól: Hallatlan! Nem engedik meg egy mirfiszter jelölésének ki-SÜs&H&i*\'-* —-
Szabó Sándor: Ezek kézen fekvő adatok. Ezenkivül meg kell mondanom, hogy a kimondott kisgazdapárti lapokat elsikkasztják,
Közbekiáltás a túloldalról: Nem mi csináljuk, ne minket vádoljon.
Szabó Sándor; Én nem a keresztény pártot vádolom. Én csak a Háznak mondom el. Hevesmegyében két katonatiszt látja el a cenzúra-tisztjét és nem engedik kézbesíteni a kisgazdapárti lapokat. De van egy nyilvános sérelem, mely közelebbről érinti a keresztény pártot. A keresztény pártnak van egy hivatalos távirati organuma a Nemzeti Sajtó Iroda, melynek a vetetője Frittmirt Mátyás képviselő. A Nemzeti Sajtó Iroda háttérbe szorítja a kormány hivatalos orgánumát is, a Magyar Távirati Irodát és amióta a Tiszántúlon az agitáció megindult, a Távirati Iroda hirei nem mehetnek a Tiszántúlra. Egyedül csak a Nemzeti Sajtó Iroda adhatott ki hireket a keresztény párt érdekeinek megfelelölcg.
Budaváry László: Mégis csak minket gyanúsít.
Szabó Sándor: Ezek konkrét adatok. Meg kell enilirtmem, hogy Dcbrcczenben két tiszt egy őrmesterre! végigjárta a szerkesztő-* ségeket és megkérdezték, ^nelyik sajtóirodától akarnak tudósítást. Amelyek a Nemzeti Sajtó Irodán kivül máshclyről is. akartak kapni, azok tudósítást nem kaphattak; Vidékre interurbán telefonnál nem kapcsoltak más beszélgetést, csak a Nemzeti Sajtó Irodáét. A következő interpellációt terjeszty be : Tud-e a miniszterelnök ur arról, hogy a cenzúrának már több izben szóvá tett visszaélései a Keresztény Kisgazda és Földmives Pártot megkülönböztetett mértékben sújtja.
Hajlandö-e alkotmányos litoh megvédeni a párt szervezkedését a cenzúra túlkapásaival szemben.
Azután Sintottyi miniszterelnök szólal fel. Végleges választ nem tudok adni. Azonnal vizsgálatot indittatok, de miután katonákat méltóztatott, említeni, fel fogom kérni a honvédelmi miniszter urat, hogy" nyomoztas*
son ebben az ügyben. Miután meghallgatjuk a másik részt is, ekkor majd végleges választ fogok adni.
A miniszterelnök válaszát a Ház ludo-másul vette.
Az ülés 7*2 órakor végei ért.
külföldi hirek.
Visszavonják a német csapatokat.
Berlin, április 8. A hadügyminiszter kijelentette, hogy a legközelebbi napok folyamán, ha csak lehetséges a Ruhr-vidékről visszavonják a német csapatokat. Közölte azt is, hogy elrendelte, hogy a német csapatoh a Kuhrtól délre ne folytassák elŐnyo-mulásukat.
A német kormány tárgyalásai.
Berlin, április 8. A birodalmi kormány tárgyalásokat kezdett az antanttal, annak az egyezménynek a meghosszabbításáról, amelyet a mult év augusztusában kötöttek a német csapatoknak a semleges zónában valómeghagyásáról. A német kormány arra kéri az antantot, hogy a semleges zónában még néhány hónapig tarthasson megfelelő rendőrcsapatot.
Wilson jegyzéke.
Koppenhága, április 8. Wilson jegyzéket intézett a legfelsőbb tanácshoz, a franciáktól ujabban megszállott városok ügyéten. Az elnök a jegyzékben erélyesen követeli a francia csapatok azonnali visszavonását. Hivatalos francia körök igen kedvetlenül Ítélik meg Franciaország eljárását Németországgal szemben és a katonai párt túlsúlyra jutását látják.
Palesztinában a helyzet nagyon komoly.
Kairó, ápr. 8. Az angol csapatokat visszarendelték a Szuezi csatorna nyugati partjára. :
Munkásmissziók érkeznek.
Budapest, ápr. 8. Tudvalevően a magyar kormány l)c,tek};ol ezelőtt felszólította a IranciA ós olasz kormányt, hogy küldjenek egy-egy missziót Magyarországra, hogy ■ meggyőződjenek arról, hogy Magyarországon nincsen munkásüldözés és- a konszolidáció munkája rendben folyik. Értesülésünk szerint az olasz kormány eleget telt a meghívásnak és nagyobbára munkásokból álló delegációt küld Magyarországra.
.Zalai Közlöny
1920. április 0.
A franciák hoszabb időre megakarták szállni Frankfurtot.
Berlin, ápr. 8.\' Semleges diplomáciai körökben elterjedt hírek-szerint a francia kormány n legfelsőbb tanácsnál megkísérelte, hogy Frankfurtot és más német városok megszállását hosszabb időre terjeszthesse ki. A francia javaslatokat azonban a többi hatalmak határozottan rosszalták és igy a fran* ciák azt visszavonták.
Összeütközés a franciák németek között.
Bús. A Wiener Morgcnzcitung jelentése szerint Frankfurtba véres ösz-szeütkozés történt a franciák és németek között. Amikor a francia csapatok bevonultak már nagyon fokozódott az izgalom, azonban csupán kisebb súrlódások voltak a megszálló csapatok és a polgárság között. A fő-postát azonban színes katonák szállották meg és a főőrségen véres összeütközésre került a sor. A szines katonákat nagyon felizgatta a tömeg pfuj kiálltása és ezért géppuskával a tömegbe lőttek, amelyben sok asszony és gyermek is volt. A szerencsétlen incidensnek eddig hét halottja és számos sebesültje van.
Bécs. A Neues Wiener Journal jelentése szerint Elzász-Lotharingiában hétfő óta a franciák nagy csapatösszevonásokat végeznek.
Még nincs döntés a békében.
Neuilly, április 3. (Szikrntiívirat. i Az .Information" legutóbbi száma a következőket Írja: Nem értjük miért késlekednek a feltételek végleges megállapításával, hiszen az előző békeszerződések határozmányai alapján könnyű feladat a magyar békefeltételek szövegezése. A londoni konferencia Párisból elvitte az aktákat és igen heves vita után arra a megállapodásra jutott, hogy a határokat nem változtatja meg. Mindennek dacára a londoni konferencia nem szövegezte meg döntését, holott a párisi értekezlet egyre várta özeknek a döntéseknek a notifikálását. Ez a közlés nem érkozett meg, mire Paris-bői kérdést intéztek LondonhM, Azt a választ kapták, hogy a nagykövetek konferenciája szövegezi meg u határozmányokat. Jelenleg a nagykövetek értekezlete már befejezte a területi.és katonai feltételek szövegezését. amelyek készen állanak arra, hogy a magyar békcdelegációval azt közöljék. Hátra vannak még a gazdasági és o pénzügyi feltétetek. A cikkirő aggódik, hog\\* egyes szövetségesek hajlandók arra, hogy engedjenek bizonyos magyar befolyásoknak, amelyek Angliában a magyarok mellett érvényesülnek. Volt egy pillanat, amikor Uoyd George is nagy jóakarattal hallgatta NiUi miniszterelnököt. Rcsnélbető-c, kérdi a cikkíró, hogy az incidensek nem fognak-e megismétlődni. Elvárják, hogy ha már a magyar békeszerződés húsvétra VI nem készült, el fog készülni legalább pünkösdre.
Olaszország a higgadtság álláspontján.
Róma, ápr. 8. Nitti miniszterelnök fogadta. Herbst nemet diplomáciai ügyvivőt és kijelentette neki, hogy az olasz kormány a Rurh vidék kérdését Németország kizárólagos belügyeinek tekinti. Olaszország ennek a dolognak gyors elintézését oliajtja. Hir szerint a Vatikán a békéltető lépéseket fog tenni a francia\'kormánynál.
Apponyi nyilatkozatai a Times ben.
/\'ám, ápr. 8. A Times Apponyi-nak a magyar sajtóban megjelent nyilatkozatait ismerteti és lehetségesnek tartja, hogy Apponyi esetleg megtagadja a békeszerződés aláírását, de nem valószínű, hogy a nemzetgyűlés is erre az álláspontra helyezkednék. A jóvátételi bizottság a békeszerződés bizonyos feltételeit enyhíteni fogja, majd a rendelkezések alkalmazását barátságos % módon jóakarattal ellenőrzi.
A szövetségesek veszedelme.
Koppenhága, ápr. 8. Wilson jegyzéket küldött a Legfelsőbb Tanácsnak és rámutat arra-a veszedelemre, amelyet a franciák a szövetségesek csoportjára és Európa helyzetére felidéznek erőszakos eljárásukkal. Wilson a franciáknak ezt a lépését hasonlónak tartja Olaszországnak az Adria kérdésében tahusitott magatartásával.
BELPOLITIKAI HÍREK.
A Kisgazdapártban.
Budapest, ápr. 8. A Kisgazdapártban megütközéssel tárgyalták ma este, hogy a miniszterelnök az államtitkári és kormánybiztosi kinevezések kérdésében elzárkózik a párt kívánsága elől. Fontosnak és. szükségesnek tartják, hogy a kormány az államtitkári és kormánybiztosi kinevezéseknél a pártközi megegyezést tartsa be. A Kisgazdapárt egyébként 18-án tartja első pártgyülé-sét Debreczenben, ahová Rubinek miniszter vezetésével a pártnak számos előkelő tagja fog leutazni. A földmivelésügyi minisztériumban ma délután 5 órakor folytatják az árdrágítók és lánckereskedőkről szőlő törvényjavaslat tárgyalását, melyet ma sem fejeztek be. A holnapi nap folyamán a tanácskozást folvtatják.
Kihallgatás.
Budapest, április 8. A kormányzó fő-méltósága csütörtökön kihallgatáson fogadta Miklós Ödön volt államtitkárt, Tahy József főkonzuli. Pékár Gyula államtitkárt és Fer-dinándy Gyula igazságügyminisztert.
Oláh atrocitások.
Temesvár, április 8. Az oláh hadbíróság márbius 29-én kezdte tárgyalni a „Levente" szövetség haza-árulásl bűnperét. Az ügynek negyvennégy vádlottja van, ■ nagyobbrészt a piarista gimnázium tanulói, de kőztük van Steiner Ferenc volt képviselő is és Diebel lelkgsz. Összeesküvéssel, felségsértéssel vádolják őket. Az oláh hadbírósági rendelkezések szerint ezeket a bűneseteket halállal, vagy életfogytiglani kényszermunkával büntetik. A kihallgatások során Steiner és Diebel azt vallották, hogy szó sem volt oláhellcnes összeesküvésről és a magyar kormánnyal nem álltak összeköttetésben. A tárgyalások során borzalmas részletek, kerültek nyilvánosságra. az oláh kínvallatásról. Addig ütötték, verték őket, amig el nem ájultak, azután alkohollal felélesztették őket. Egyesek 10—11 napig feküdlek betegen, Végül kénytelenek voltak aláírni, amit eléjük tettek.
Dr. Hegedűs György az indemnitásl vitában.
Értesülésünk szerint, dr. Hegedűs "György, a letenyei választókerület képviselője, akinek a Kisgazdapártban igen jelentékeny szerepe van, a legközelebbi gyűléseken az indemnitási vitában fel fog szólalni A \\Ncm-zeti Sajtó Tudósító Irodája jelenti, hogy Dr. Hegedűs Györgyöt erre a vitára, amely igen nagy tudást s erős szónoki képességet követel, maga a Kisgazdapárt jelölte ki. (Jól csík hallanunk, hogy városunk szülöttje ilyen nagy megbízatással fogja tudr.i megmutatni, hogy nem szószatyárkodásban, hanem a komoly munkában veszi ki a részét. Szerk.) \'
Zsidó arcátlanság.
(Beküldeletí) A kanizsai katholikusok az idén is örömteli lélekke\'. siettek nagyszombaton esto a plébánia-templomba, hogy résztvegyenek a feltámadási körmeneten. Hitünk túlvilági gyönyörűsége vibrált a lelkünkben, mikor a pap ajkairól elhangzott a gyönyörű ének: Pax vobis, ego sum! Alleluja! Majd megindult az impozáns szentséges körmenet. Az uttesteken kétoldalt álló tömeg térdenáQva imádta a soraik között elvonuló Krisztust. A menetben résztvett hivek ezrei pedig áhítattal énekelték : Föltámadt Krisztus e napon Alleluja, alelaja.
A Csengery-utról a Fő-utra kanyarodott a körmenet. Az EIsö Magyar Biztosító Intézet palotája előtt adta a pap a második áldást az oltári szentséggel. A hivők tömege térdenállva, alázatos hittel fogadta ez áldást. S ugyanekkor áz említett palota emeleti c\'r" kélyéről durva röhögés zavarta meg az áhi tat ez ihletet perceit. A zsidó Fischer .kisasszony volt az a vakmerő, aki ezt meg merte cselekedni.
S itt nagyon komoly szavunk volna a kanizsai zsidósághoz. A mi vallásos körmeneteink nem cirkuszi produkciók, sem pedig jelmezes felvonulások a zsidóság szórakoztatására. Ép ezért a jövőben tartózkodjék a zsidóság attól, hogy tömegesen kikönyököl az ablakokba, és végigbámu! a mi menetünkön. az uttesteken is láttunk bámészkodó zsidókat, kiknek bámészkodó alakjai nagyon bántóan tűntek fel a térdelők tömegéből. Mi a Krisztus előtt letérdelünk, mert Istenünk. Nagy ízléstelenség ke!! tehát hozzá, hogy valaki belevegyüljön a hivők tömegébe s ott föltett kalapjával ós nem odavaló viselkedésével zavarja ezrek áhítatát és sértse az ege&z kereszténység vallásos meggyőződését \\
Mit akar a zsidóság? Még mindig nem adja be a derekát a keresztény kurzusnak ? Még mindig azt gondolja, hogy büntetlenül lehet belegázolni mindabba, ámi keresztény > Tovább akarja folytatni évtizedek ama piszkos munkáját, amely oly sok keserűséget hozott hazánkra > . . .
Önök, mélyen tisztelt zsidók, sohasem szerettek, sohasem becsültek bennünket keresztény magyarokat. Magyarország soka-sem lett ai önök hazája. Önöknek ott van n haza, ahoFurasan megélhetnek. Ezért nem vettek reszt a világháborúban. Pagyobbrészt fölmentették magukat és fölcsapiak hadsereg-szállítóknak. Magyarország jó volt fejős tehénnek, a magyarság vére, szenvedés.a és gyásza jó volt üzletnek. Kinevették atokat, akik elég buták voltak ahhoz, hogy a frontra mentek. Csak egypár zsidó — önök szerint hüllő — került a frontra fehér hollónak, a több: pedig, kit nem sikerült folmentetni, meghúzta magát a trónnél. Azt vághajtják erre a szemünkbe: hát miért tűrte cl ezt a keresztény Magyarország? — Sajnos igazuk %\'an, de ez a miért? nem menti az önök hazafíatlanságát . . . Mivel--őnők nem magyarok, azért tagadták meg már Erdélyben
1920. április 9.
Zalai Közlöny
3
a hitsorsosaik a magyarságukat s lettek oláhok. .
A kereszténységgel még cifrábban állanak mint a magyarságukkal. Évtizedek óta «;zinto programmszerüen mocskolták mindazt, ami keresztény s ezt tették az egész vonalon: a napi sajtóban, tudományos munkákban, a művészetek terén, az egyetemi katedrán, éppúgy, mint a demokrata agitátnraik szónoklataiban ...
Azzal a durva röhögéssel, mely a legmélyebben megsértette a kanizsai katholikusok vallásos meggyőződését, csak következotesek voltak önmagukhoz. Ezzel azonban njnes vége a nótának.
Hiába próbálják majd felsorakoztatni azokat, akik a „felekezeli izgatás- jeligéjével segítenének elltisolni a kínos ügyet. Hála Istennek, vannak még keresztények, akiket nem szédít meg a zsidó vállveregetés és a zsidó teritettosztal.
Hiába akaíják kimagyarázni a dolgot és arra a szegény malacra tolni az ügy ódiumát, mely belekerült a körmenetbe. Hát erről a malacról is cseveghetnénk, mert nagyon érdekesnek tartjuk, hogy amikor oly jrága a hus, épp a szentséges körmenetekre kerül bele a menetbe egy gazdátlan malac. Ugyanis a misszió utáni szentséges körmenetben is föltűnt a malac. Nem akarunk rosszmájúak lenni, de ezt mégis furcsa véletlennek találjuk. A mi vallásos körmeneteink nem szórakoztató látványosságok s így a*i nem tudja magát azok szellemébe beleélni, az ne üljön ki erkélyekre bámészkodni és röhögni. Hogy a Fischcr leány jóncvc-tésü és keresztény tanintézetbe jár, ez csak annál súlyosabbá teszi az esetet.
Kijelentjük, hogy ez a neveletlenség mélyen megsértett bennünket keresztény érzésünkben s nem vagyunk hajlandók egyszerűen elnézni az eset fölött. Követeljük a szigorú, törvényes eljárást az Ügyben, S fiehogy azt kelljen gondolnunk, hogy a ?ünös mögött ott áll némán az egész zsidóság, reméljük, hogy a kanizsai zsidóság megtalálja a módját annak, mikép adjon elégtételt a vallásos érzületében legdurvábban megsértett kanizsai kereszténységnek. Mert %z elégtételt követeljük. Aláírások.
Jön a tél. . .
Jön a tél. az én lelem, Jön a tél: a végtelen. Amely mindent behavaz. Amely után nincs tavasz.
Rég olmult a nyár, az ősz, Hejh örök tél, várva jősz! Gond megőrlé lelkemet, Hosszan várnom nem lehet
Tiszta volt, a magvetés S aratása: szenvedés. Az ugaron, a mezőn Rég kimerült az eróm.
Bár a házat gyújtja ránk : Hamu lesz a tüz, a láng. Uj füsarjat hoz a rét — Összevissza ez a lét!
Tegnap uj ruha, ma folt, Egy testvér a van s a volt. Csak áz esztelen szine Álmot arról, ami lesz.
Végzetem is egy lehet: Jönni érzem a telet, Amely után nincs tavasz, Amely mindent behavaz
Nagy Lajos.
— A keresztény-szocialisták vasárnap délután 4 órakor a Keresztény Otthonban gyűlést tartanak. Az intézőbizottság.
— Vonatjáratok. A Babócsa-felé kedden, csütörtökön és szombaton közlekedő vonat f. hó 12-től kezdve vasárnap kivételével, mindennap fog közlekedni.
— Felhívás. A nagykanizsai hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák szövetségének vezetősége felhívja az összes tagokat, hogy az 1920. évi tagságdijat folyó évi április 12-től április 25-ig mindennap délután 2 órától 5 óráig a városháza II. emelet 32. sz. hivptalos helyiségben fizessék meg. Azon tagok, kik a tagsági dijat le nem fizetik, a szövetkezetből törölve lesznek. Felhivatnak továbbá mindazon hadirokkantak és hadiözvegyek, kik még nem tagjai a szövetkezetnek, hogy felvétel végett ók is jelentkezzenek. Vezetőség.
— Az Irodaim! Kör hangversenye. Tegnapi számunkban közöltük az Irodalmi Kör hangversenyének élőképsorozatát, ma pótlólag közöljük, a főiskolai hallgatók zenekarának számait Az első zeneszám Bizet nyitánya lesz a Carmen cimü operához. A főiskolai hallgatók zenekarának második száma Eilenberg Malom a Schwarzwaldban cimü müve, utolsó száma pedig a Rákócziinduló lesz. Közben Szatterntann Forenc Wilniawszky Polonaise-át fogja < játszani Szatierntann Antal kísérete mellett. Szauer-mann Antal előfogja adni Sinding Früchlings-rauschen cimü müvet. A műsor egyik legértékesebb számának Ígérkezik az a trio, melyet Weiss Emil, Szauermann Ferenc és Száucrmann Antal adnak elő. A műsor többi száma közül ki kell még emelnünk Bodrog-közy Zoltán szavalatát (Hamerling : A vak madár) és Szabó Pista pantomim táncát. A teljes műsor összeállítása csak szombatra várható. Jegyek még kaphatók a Mair- és Szerb-féle könyvkereskedésekben. A jegyek ára 25, 20 és 15 korona. Belépőjegy 5 K. Karzati állóhely 3 K. A Kör vezetőségo külön meghívót nem bocsátott ki. Minden érdeklődőt szívesen lát. Felülfizetések az ordó-íyi, felvidéki és muraközi menekültek javára elfogadtatnak.
— A közalkalmazottak és szegények kerti földjei már legnagyobb részben fel vannak szántva és ki vannak mérve. Sajnos, nem áll rendelkezésünkre annyi föld. mint amennyi kilátásba volt helyezve, így kevesebbnek tudunk földet juttatni. Nem kaptuk meg ugyanis a katonaréten a gyakorlatozáshoz nem szükséges földrészt, bár az állomásparancsnok ur nagyőri rajta volt és nem kaptuk meg a Bettelheim Győző által igért két holdat sem. Akiknek jutott föld, azoknak a névjegyzéke vasárnap, folyó hó 11-tói kezdve a Keresztény Otthonban, a hivatafos órák alatt betekinthető, ahol közölve lesz az, hogy kinek hol lesz a földje és az is, hogy azok milyen feltételek mellett vehetők át, már a jövő hét elején. A bizottság.
— Cschellcnes pucs. Győrből jelentik nekünk, hogy a csehek Komáromban állítólag csehellcnes pucsot fedeztek fel s ezért az ostromállapotot megszigorították. A hozzánk érkezett jelentések szerint az utcákat a felszedett kövezettel elbarikádozták s a Duna partján lázas sietséggel védelmi műveket állítottak fel.
— Bőripirosok figyelmébe! Box-bőr, sevrobőr, lack- és talpbőr\' van kiutalás alatt, amely anyagokat a Bőripari Szövetkezet tagjai részvénybirtokuk és előjegyzésük arányában igényelhetnek. Részvényt jegyezni ós bőrre előjegyeztetni lehet előleg mellett 9-én és 10-én az elnökségnél.
— A „Hungariatt-clrkusz ma pénte-ken este 8 órakor kezdi meg néhány napra tervezett előadásainak sorozatát a Kazinczy-utcai postatelkcn. A nagyszerű műsor, az előadó művészek jó. együttese és a mérsékelt helyárak nagy közönséget biztosítanak a jóhirü cirkusznak.
— Figyelmeztetés. Pénzügyminiszter bankjegyeknek felülbélyegzésére való beszól-gáltatási határidejét felek részére három nappal, tehát vasárnapig bezárólag meghosszabbította. E zen meghosszabbítás feltétlenül utolsó, ezúttal felülbélyegzés csak rendeletileg közlendő levonással !es\'< még rövid ideig lehetséges.
— Találtatott Két gyürü találtatott, igazolt tulajdonosaik az államrendőrség! kapitányságnál átvehotik.
— A budapesti helyőrség folyó hó 1 l-én nagy ünnepség keretében fog megesküdni az alkotmányra a kormányzó előtt.
— Kommunista tüntetések a jugo-szlávoktól megszállott területen. Szabadkán és környékén a munkások a tisztví* selőkkel együtt kommunista jellegű.tüntetéseket rendeztek. A hatóságok teljesen tehetetlenek, mert bár állandóan érkeznek csa-patszállitmányok, a katonák a propaganda következtében megtagadják az engedelmességet. A szerbek kihirdették az ostromállapotot.
— Montenegróban népszavazás lesz. A londoni konferencia elhatározta, hogy Monteuegrobán népszavazásra fogja bizni azon kérdés eldöntését, vájjon önálló akar-e lenni az ország, vagy pedig csatlakozni fog-e Jugoszláviához.
— Kommunista tárgyalás. Bánokszentgyörgyi kommunisták. , A törvényszék kommunista ügyeket tárgyaló ötös-tanácsa előtt tegnap Kenesey István és Tőrök János bánokszentgyörgyi uradalmi cselédek — a proletárdiktatúra áligazságaitól megtévedt emberei — állottak vádlottként. A tegnapi tárgyalás amellett vetett fel bizonyítékot, hogy a kommunizmus gonosztevői eszkö-zökül becsületes embereket használtak fel. A vádhatóság képviseletében Melz József kir. ügyész volt jelen. Vádja szerint Kenesey és Török a diktatúra alatt nem ismerték cl régi uruknak, a nagybérlőnek tekintélzét és az uradalom vezetését maguk akarták intézni. A cselédeket engedetlenségrc kényszeritték. Svastits Pál nagybérlő tanúvallomása szerint vele szemben sohase Voltak fenyegető magaviseletűek, csupán másoktól tudja, hogy a cselédeket ellene bujtogatták és hogy ki akarták tenni a postautra, mért — ugy mondták most már neon az uraságé a föld. A többi tanuknak, főleg Vollák Ernő nagy bérlőnek, Németh Jánosnak és Harasztovics Erzsinek a vallomása is a vád igazolására szolgált. Metz József kir. ügyész ugy látja, hogy az izgatás bűntettének tényelmei\' igazolva vannak, igy a vádlottak megbüntetése mellett foglalt állást. Dr. Weisz Lajos védő — mivel a vádlottak a letűnt szomorú korszaknak csak félrevezetett emberei és bűnüket a törvényszék előtt láthatólag megbánták — kéri felmentésüket. A vádlottak egyikén, Kenesey majorgazdán a védbeszéd alatt tényleg erőt vett a megbánás érzelme. A tagbaszakadt férfi nem rejthette el arcáról o könnyeket. Az elnök ama kérdésére, hogy kíván-e védelmére felhozni valamit, reménv-vosztetton csak ennyit felelt: „Mit mondjak, ha már úgyis becsuknak?" Török vádlott is néhány szóval a törvény bocsánatát kérte. A törvényszék látva, hogy a vádlottak az igazságügy fóruma előtt megbánták vétküket, a 2 havi vizsgálati fogsággal büntetésüket kitöltöttnek vette és visszaengedte a bűnbánó embereket ekéjüköz. Az itólet kihirdetésekor dr. Kenedy Imre elnök jóleső meleg szavakkal magyarázta meg nekik, hogy túlesve a bűnön és a bünhődésen, most már nekik is becsületes munkával és igaz szeretettel kell az elárult hazán segíteni. A szabadlábon maradt vádlottakra jó hatással voltak az elnök szavai és Bánokszcnigyörgy kommunistái az ítéletet megköszönve boldogan / távoztak a tárgyaló-teremból. \'
Olcsó szövetöltönyök x
750 K-tóI 1200 K-Ig kapható a most megnyílt 5
Dunántuli $
Ruhaáruházban
| Nagykanizsa, Erisébet-tér 20.
5 (H2 Aranj Kakas mellbU)
i a l Közlöny
W20. április 9.
Apróhirdetések
Ai Apróhlrdot^aoV k»slésl dija: 16 «xól£ 12 kor., minden további »x0 1 kor., vaatAgabb botttvolstedott *x»vkk dnpUn sximitUtnak
Hálószoba
bercotfezl* darabcakmt eladó, valamint jókartym Uví stínycf, jjtytt rísóJc stb. u>«Ktekinlhetík. Vü-rSittarthiy-utca 20. 712 — 1
Gyermektelen
hírisj\'ir kít. tMtlcg hirom-szobás Ukátt kere* mellék-helyiségekkel. Cim a Move ircsíijiban, Frigy c*Uktaora
Elcserélném
beSrájosbta lévő kétszot>a\\ i teal cmeíeti kényelme* «<p lakájomat bármely r.«Öék(. teában Se vó hax>c-lo lakisva), ahol msg volna engedye cx)1 Hrtö tar-tAva. Ajanlatokat kérek c Up kiadóhivatalába.
Leszerelt tlizt
lc)«etil<K bit«laii *lU*t kc-í<a Cim a kiadóban.
PékQiletet
jv ío:>^5oftim»l keretek bérbe, avagy -örök áron helyben, vagy vidéken. Cim n kiaJ<j hivatalban. 716—3
Elcserélném
Sugár-ut 1<>. »iám alatt Uv\'i CgyNKíbás lakásomat ha-\\onVi lakattal. Bővebbet ugyanott* háxfclÜKyeWrx:!.
Magas
jutalékot fizetek. annak, - aki Batthyányi, Szemete, eMtkK Csengeri-utcában kétszobás Ukíst ajil. va^y jelcaJegi modern lakiammal fckwrél. .VegkerevHe-ket c lap kiadóhivatala továbbit. ■
Mindenesleány
jó (íz<t<M«l telje* eUátav val felvétetik. Hol? Megmondja a kiadóhivatal.
Eladó
tfy tenyc>ité»re alkalmat 1\' , cyh gvbe, Sugár-ut ÍÍ. u. alatt. 710-1
Eladó
etpy tgm uj feVültó ka Kit c» cg nadrág. Cim * »«r-keizttoégbeo.
Irodaszolganő
azonnal alkalmazás* nyerhet .V. Szövetkezeti Központ Áruforgalmi Részvcoytiríavüjc, Bazár L emelet.
5433/1920.
Hirdetmény.
Az erdOlegeló mezőgazdasági bizottság f. hó 11 -én d. e. 10 órakor uriando gjülésén fogadja lel a mezórendőröket.
Felhivom mindazokat, akik magukban hajlamot és képességet éreznek és szolgálatot óhajtanak vállalni, mint mezőőrök, hogy 11-én d. e. 10 óráig a városi g»zda*ági hivatalban jelentkezzenek.
Nagykanizsán. 1920. április 8.
716 Városi tanács.
527 2/1 $20.
Tárgy: Saját használatra való dohánytermelés.
Hirdetmény.
A magyar kormány 2040/1920. M. R. sz rendelete értelmében a mezőgazdasági termeltesd hivatásszerűen foglalkozók saját használatukra való dohánytermelésre engedélyt nyerhetnek.
Felhívatnak mindazok a jogosultak, akik engedélyt nyerni óhajtanak, hogy folyó évi április hó 15-éig dr. Novai Imre v. aljegyző hív. helyiségében jelentkezzenek. Nagykanizsán, 1920. április 7 én.
714 " Polgármester.
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
asztali bor
Uterenkint 20 K-ért kapható.
Kivánatra házhoz szállít
Brurtcsics József
fűszer-. csemege- és katona! cikkek
kereskedíse -- Nagykanizsa, Sugir-ul 53.
UnMUMM felfogadlalik Litöliegyín
tiRnvnr «>oo\'torom <n iiwife-
lluyjui RoVV.nl latunik
"lönybfn rfeMrOInck. Hívebbel Koplár. István hcgybizAlminil I.Mhegj*?D, Vasárnap dMuán. 7H—1
YILAG
nagymozgó szinház :; Szarvas-szálloda, s:
(JsQlör tőkGn és pénteken, ápr. 8. .é* 9-én Leontlne KUhneberg és Bruno Decarli felléptével.
Grolgotha
Nagy éxcltuiv dráma 5 felvonásban.
Jön! A fekete zsoké
Etóidito* k.idtle: flílkóin.pokoo ícl 7 ó ,\'clO.\'il V.,»t\' éi unn.pn.pglcon 3, 5, fél 7 ti » óríkor.
M* EREDETI g»td«.»ígi-. konyliaktrti rnrliltTI ^ virigmajtvakn,
r K r II n 11 k^1 es
lalll W II I I Vírli estkOWkn ajánl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
Telefont 130.
Baromfi és nwdáreleség. rézgálie. t raflia állandóan raktáron. 16.
URAN1A
mozgókép-palota
RozgonyJ-otca K ax.
CsQtOrtóktyi és pénteken, ápr. 8. és 9-én Dumas Sándor világhírű müve
komédia 6 felr. — Főszereplő Frieúrich 7,.
A megzavart nászéj
finom vígjáték 3 felvonásban. Irta U-Miamin\'Karfial
Előadások kezdete: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasir- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor. 691
Takarmányrépa
Sugár-ni 36. nim ajalt eladó
Dunántuli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
• t.I.... JXSz\'.\'z:.
59. X.gyfc.al,,,
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyilégben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- es sertéseket, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Fel-hozatali Egyesfiléa Zala- és Somogymegyei kirendeltsége
Csomagoló piplr, Paplrzacikí, Livétpaplr mappában, Cigaretta hünlyik, ClgaritU papírok, Tollak, Irodai át Itkólal, Faplripárga, Szekrény papír
uLg^ban .. klosl&yb.n
FISOHEL FÜX.ÖP FIAI
papirírvháxában, Xagykaniisin.
I
I
KÖNYVNYOMDA ZALAI ÉS GYARMATI NAGYKANIZSA, Fő-ut 13. Bogmrltilir-iialota Tetefsn 183.
k ZALAI KÖZLÖNY <iaü politikai naplap kladiblratala
Elvállalunk mindennemű folyóiratok, árjegyzékek, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, gyászlapok, plakátok, röplapok stb. nyomtatványok Ízléses és gyors elöállitását. Pontos kiszolgálás! Jutányos árak!
KÖNYVKÖTÉSZET,
I
I
I
N-omaiott a laptulajdonoaoK: 6e Gyarmati nyomdai mffinténetében.
S9-ík évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 10. Szombat.
szám.
keresztény politikai napilap
Sroktutlfolg is kludóhivAU]: Pó-ut 13.
Iaterorb»n-te)í»oo J»J. —___ Megjelenik mindig kor* röggel.
Főskerkosztö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Keletó. iicrkciítő : BODROQKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési áraks
ívre 250 K. FéWvrc 130 K. N.ty*!-évr. 65 K. Egy hírt 22 K. Egy« iiim 1 K.
A lázadó hajó.
Szomorú tragédia főhősévé alakítja át a forradalmi romboló szellem egyik szomszédunkat: Jugoszláviát. A vörös, óriás megint felemeli a mindent összezúzó kalapácsot. Állam, társadalom, alkotmányos, törvényes élet kinos megrándulással érzi meg a közelgő vihart. A vörös államrombolók ácsoljak már a keresztet, a latrok keresgetik már a lomtárban a rozsdás szögeket, a Barrabások allelujázó élet-megköszönéssel ugrálják körül a vesztőhelyre hurcolt szomorú áldozatot.\' Az elitélt érzi a halál vészes közelségét, de karja elzsibbadt, lába bclegyökercdzett a főidbe, lelkét elfá-sitotta az örökös halálgondolat. S lemondó csüggedéssel nézi az ezüstpénzes Judásokat, kik az áruló csók-ka) — de gyáva meghunyászkodással halált kiáltanak a fejére.
A tömeg pedig áhítatos balgasággal élvezi a vezérek üres frázisait. A tömegbe dobott lázító jelszavak pedig terjednek, mint a rothadás bacilhisai. Mint a vulkán tör ki a halált kiáltó tömeg lelkéből a .forradalmi elszántság." Pedig a halál az ő haláluk lesz. a kiontott vér az ő fejükre hull vissza. Késő lesz már akkor a hamuhintés canossautját végigvezekelni, mikor már a saját keresztrefeszitésü-ket megpecsételték. A késői álomból ébredés keserű lesz, mely keserűségnek az ize mindig ott lesz a szájban.
A szennyes hullám csapkodja a portot. Nekünk, mint szomszédnak, erőskezű és elszánt őrszemre van szükségünk.
A Knyáz Potemkin, a lázadó hajó, bolyong a vizeken s minduntalan nekiütődik a paffnak. A lázadók\'partra akarnak szállani. Az életlázadók szítják a tüzet, kovácsolják, a gyilkos vasat és keverik az egész világot megmérgező mérget. Tüzcsóvákat dugdosnak a tető alá, lángra akarják lobbantani az egész világot. A betű az ő nagy életölő hatalmával mérgezi a lelkeket s a tudatlanok, vagy a mindennel megalkuvók teleszívják mágukat az előre elképzelt rombolás kéjes gyönyörűségével.
Forronganak a lelkek. A Knyáz Potemkin bolyongó matrózai lázadó daccal próbálják kirobbantani az elkábult lelkekből a rombolás orkánját. A haramiák nem nyugosznak; az első kudarc (a bajor és a magyar) csak olaj a tűzre.
Szomorúan megismétlődő jMenscge a világtörténelemnek az a lázadó, felforgató törekvés, mely a lelkeket először elkápráztatja, üres jelszavakkal mámorossá teszi, azután pedig a tömeg erdekeivel nem törődve, a maguk ládáját — a vezérekét- — tömi tele kinccsel. A hazug jelszavak később már nem tudják elpalástolni a mögötte rejlő rut egoizmust, melyet egy érdek-klikk sajátított ki magának, de a felébredés akkor már késő.
A vörös számum újra feltámad. Mór kezdi bontogatni ijesztő szárnyait a halálmadár. Jugoszlávia ingadozik, támolyog, mint a beteg. Mintha csak
a végzet szörnyű következetessége volna ez a darafcokrahullás. Nem kívánjuk Jugoszláviának, hogy élje keresztül azt az idegölé betegséget, amit mi, de csodálkozva kérdezzük : hát nem tanultatok tőlünk, nem tudjátok, hogy milyen véres katasztrófa lesz a vége ennek a hangos hangulat-csinálásnak ?
A polipnak mind a nyolc karját le kell vágni, mert különben megfogja azt, ki elég vakmérő volt hozzányúlni, de vagy sajnálkozásból, vagy félelemből, vagy felületességből nem vágta le mind a nyolc karját.
Vulkán.
Lázas munka folyik a belpolitikában.
A Friedrich-csoport nem lép ki a pártból — Bizalmas megbe széiések Apponyi lakásán. - Appo nyi kombináció elejtetett. — Kormánybiztosi kinevezés a nyűg atmagyarországi csempészés ügyében. — Lingauer interpellációja a bizottság előtt. — Kisgazdapárt értekezlete.
Budapest, ápr. 0. A Friedrick - EreJty féle csoport,, amely eddig folytonosan a pártból való kilépéste készült, ugylátszik végleges lemond erről a szándékáról, mert látják, hogy ;i pártból való kilépés esetén csak kevés képviselő követné őket. Olyan hirek is hallatszanak, hogy a hétfői folytatólagos közgyűlésen követelni fogják, hogy a folytonosan gáncsoskodók és kilépni szándékozók hagyják el a pártot.
Budapest, ápr. 9. Tegnap ós tegnapelőtt délután Apponyi Albert gróf lakásán bizalmas megbeszéléseket tartottak\' egyes politikusok az aktuális politikai kérdésekről. Ezeken a megbeszéléseken részt vettek: Horthy Miklós kormányzó főméltósága, József főherceg, Andrássy Gyula, Bethlen István, Teleky Pál, Somsich József, PesUlich Pál grófok.\'A megbeszéléseket délutáni tea melleit tartották meg.
Budapest, április 9, A péntek esti lapok írjak,- hogy a. Ker. Nemz. Egy. pártjának vozetői számolnak egy kormányválság lehetőségével, de az indemnitás letárgyalásáig minden esetre szeretnék a dolgot kitolni. A Kisgazdapárt tagjai, akik ugyancsak elégedetlenéit a mai hctyzettel, szintén azon az állásponton vannak. A Kisgazdapárt sérelmeit az indemnitás letárgyalása után akarják szóvá tenni és erélyesen fogják követelni a miniszterelnöktől a pártközi egyezmény betartását. Hangoztatják, hogy amennyiben a miniszterelnök a megállapodást nem tartaná be, akkor le kell vonni a konzekvenciákat. A kormány tagjai remélik, hogy sikerülni fog a várható kormányválságot elsimitani, mert egy ujabb kormányválság ugy a belső rend, mint külpolitikai érdekeink szempontjából károsan befolyásolnák a konszolidáció és a béke ügyét.
Budapest, április 9. A külügyi tárcára vonatkozólag a miniszterelnök ujabban Csáky Imre és Teleky Pál \'grófokkal tanácskozott
Döntés még nincs és ez valószínűleg a jövő hét közepén várható. A belügyi tárca betöltésére hir szerint, csak az indemnitás letárgyalása után kerül sor. A lappangó politikai válsággal kapcsolatban egyes politikai körökben felmerült az n terv, hogy a kormányelnöki székbe Rakonsziiy Istvánt, a nemzetgyűlés elnökét kellene ültetni, aki nemcsak saját pártjában népszerű, hanem a Kisgazdapártban is szívesen fogadnák. Az Apponyi-kombináció teljesen elhallgatott. Klebersberg Kunó akciója is befejezettnek tekinthető.
Budapest, április 9. A Ker. Nemz. Egy. \' pártjában a csütörtöki klub-értekezlet után a szembenálló frakciók között tovább folyt a diskussió a polilikai helyzetről. Ez alkalommal Friedrichék fejtegetéseiből megállápithntó volt, hogy szerintük részben a mai kormány összetétele, részben pedig a kormányzás mai módja lehetetlen helyzetet teremtett, melybót csak kormányelnök változás utján lehet kibontakozni. A közgyűlésen résztvett egyik párttag a következőket mondotta: A párt tulnyomo többsége hetytelenitette azt a kísérletet, amit az intcanzigensek akartak végrehajtani. Felszólították . Friedrichékct, iiog>; a part értekezletén, álljanak elő kívánságaikkal és mi tárgyalni fogjuk azokat, hogy végre tiszta helyzetet teremtsünk. A párt hétfői értekezlete mindenesetre dönteni fog a főbb kérdésekben. 7
Budapest, április 9. A nyugaimagyar-országí nagy csempészés megakadályozására a kormány elhatározta, hogy kormánybiztosságot fog felállítani a csempészet megaka-dalyozására, illetve ellenőrzésére. A rendelet már elkészült és az fel fogja hatalmazni a kormánybiztost, hogy hatáskörében a hatósági területeken működő állami, megyei, községi alkalmazottakkal közvetlenül rendelkezhessék.
Budapest, április 9;\' ür. Polit Mihály, volt magyar képviselő a hazai szerbek vezére 84 éves korábsn Temesváron meghalt.
2
Páris, április, 9. A Havas ügynökség jelenti: Graciani tábornok helyébe Hamelin vezérőrnagyot nevezték ki a Magyarországra küldött francia katonai misszió vezetőjévé.
Budapest, április 9. A Littgauer Albin képviselő által a múlt hó 22-én beterjesztett intorpclláció kapcsán kiküldött parlamenti 1 bizottság Széchenyi Viktor gróf elnökletével ma d. c. tartotta első ülését. Mikovéuyi Jenő előadó kifejti, hogy véleménye szerint a bizottságnak nemcsak a Lingauer által felhozottak valódiságának megvizsgálására kel! kiterjeszkedni, hanem a vizsgálat során felmerülendő körülmények megvizsgálására is gondot kell fordítani. Indítványozza: szólítsák fel. hogy az általa produkált összes bizonyítékokat bocsássa rendelkezésre. Az elnök ilyen értelemben mondotta ki a döntést.
Budapest, április 9. A Kisgazdapárt ma este értekezletet tartott, amelyen az a vélemény alakult ki, hogy a miniszterelnöknek a kormánybiztosi kinevezéseknél azt kell tc&ntctbc venni, hogy az illető megyében meíyik párt van többségbe, illetőleg melyik párt küldött be több követet a Házba. Az államtitkári kinevezéseknél követeli a párt, hogy azt egyenlő arányban eszközöljék. Emellett a Kisgazdapárt állástfogfal és kitart.
Külföldi hirek.
Nitti a franciák ellen.
London, ápr. 9. Az ilt tartózkodó Cialoja olasz külügyminisztert Nitti felszólította, hogy lépjen azonnal érintkezésbe Lloyd Georgéval a Franciaországgal szemben való együttes diplomáciai akció céljából.
Nincs megegyezés a szerbek
és az olaszok között.
Páris, ápr. 0. Havas ögynökség jelenti. A szerb követség megcáfolta azt a hirt,. ho6y az Adria-kérdésben Pasics és Nitti megegyeztek volna.
A kormánycsapatok sikerei,
Páris, április 9. A német kormánycsapatok Düsseldorf ellen vonullak. A vöröscsapatok menekülés közben szétszóródtak, dc bandákká alakultak és veszélyeztetik a környéket, mert sem fegyverüket sem lőszerüket nem szolgáltatták ki.
A hadifoglyok ügye.
Bndapcsl, április 0. Félhivatalosan közlik: Az orosz szovjetkormány fen-hatósága alatt lévő hadifoglyaink cl-bocsájtása és hazaszállítása érdekében a magvai" kormány érintkezésbe lépett az illetékes kormánnyal, amelynek kapcsán ki akarja eszközölni, hogy Szovjetoroszországban, Turkesztánban s Szibériában lévő foglyainknak tegyék -lehetővé, hogy szárazföldön, illetőleg a Feketetengeren is hazautazhassanak, Az akeió vezetésével dr. Jungcrt külügyi osztálytanácsost bízták meg, aki e célból Pókay Antal százados kíséretében már is. külföldre utazott.
Zalai Közlöny
A békehírei.
Lényeges módosításokat nem várhatunk.
a
Budapest* április 9. Csáky Imre gróf követségi tanácsos a \'magyar béke kérdéséről a következőket mondotta:
Tisztában kell lennünk ázzál, hogy . a békeszerződésben lényeges változtatá- . sokat nem igen várhatunk. Dc nem tartom kizártnak, hogy egyes pontokban némi módosítások lesznek, igy gazdasági és pénzügyi kérdésekben. Ezen a téren sem merek túlzott reményeket táplálni. Ellenben alapos az a feltevésünk, hogy sikerül a nyugati4 hatalmak felfogását a helyes irányba terelnünk és megvagyok győződve, hogy párisi munkánknak a jövőre nézve igen nagy hatásuk volt. Azt hiszem sikerült a talajt előkészítenünk arra az időre, amikor nagyobb mozgási szabadságunk lesz azokon a területeken, amelyeken eddig cz nem volt lehetséges. Végül kijelentette, reméli, hogy erős támaszaink lösznek a hozzánk közel eső nemzetek és elsősorban a lengyel nemzetre számíthatunk.
A jóvátételi bizottság székhelye Budapesten.
Koppenhága, április 9. Párisi távirat szerint közölni fogják a magyar békedelegációval, hogy a szövetséges hatalmak a magyar béke aláírása után jóvátételi bizottságot fognak alakítani, amelynek székhelye előreláthatólag Budupesteo lesz. A bizottság feladata lesz a békeszerződés keresztülvitelére\' és arra felügyelni, hogy Magyarország életképessége meg ne csorbittassék.
A békedelegátasok mozgási szabadsága.
Páris, április 9: A békekonferencia körében, a magyar békedelegációnak Versajllesba való átköltözésével kapcsolatban, az a .felfogás vált uralkodóvá, hogy
a magyar békedelegáció tagjainak ezentúl teljes mozgási szabadságot kell adni.
Magyarország felosztása...
Páris, április 9. Egy előkelő folyóirat a magyar békeszerződéssel kapcsolatban a következőket irja : Mig Kémetországról ha-. sábokat közöltek u lapok, Ausztriáról kevesebbet\' olvashattunk, Bulgáriáról alig es?tt egy két szó, Magyarországról pedig semmit. Fölmerült tehát az a kérdés, hogy a magyarokat egyáltaIán létezőknek tartják-e? Magyarország tragikus megcsonkításáról alig csík komoly szó, holott
Magyarország megcsonkítása teljességgel lehetetlen. Magyarország felosztása Középeurópa balkanizálásának az ntolsó stádiumát jelenti, mely a háboros bonyodalmakat a kontinens közepén állandósította.
Elhalasztják a san-rémói tanácskozást.
Lugano. április 9. Olasz lapok jelentése szerint a san-rémói tanácskozást elhalaszt; ják, mert Millerand most a német események miatt még nem utazhatik el Párisból. A konferenciát igy előreláthatólag\' április végén tartják meg.
Röpirat a felvidéken.
Budapest, ápr. 9. A felvidéken egy röpirat forog közkézen, amelynek szerzőjéül a prágai „ Venkoo" cimü lap Korányi pénzügyminisztert nevezi meg. A lap azt irja, hogy Korányi pénzügyminiszter a nemzeti kisebbségeket igyekszik eböcnvíi röpiratban, a cseh állam ellen hangolni. Korányi pénzügyminiszter ezt a hirt a leghatározottabban megcáfolta. A röpirat létezésérő; semmit sem tud.
Í920 április 10.
— Személyi hlr. Bodrogközy Zoltán lapunk felelős szerkesztőte szabadságáról „visszatért s átvette a felelős szerkesztést.
— Az Irodalmi Kör hangversenye.
Ma este nyolc órakor lesz a Polgári Egyletben az Irodalmi Kör nagyszabású tánccal egybekötött hangversenye. A gazdag műsor főbb számai a kővetkezők lesznek: 1. Bizet: Nyitány a Carmen c. operához. Előadja a főiskolai hallgatók zenekara (Pesek és Telle-man közreműködésével). 2. Élőképek: Kiss Lajosné, Dr. Krátky Istvánnó, Geyer - Jó-, zsefné, Saly Gizi, Dobrín Lili, Ferenczy Margit, Mair Gréti, Fodor Irma és Szab<> Pista alakításai. 3. Vienxtemps: Phantaisie caprice. Hegedűn előadja Szauermann Ferenc, zongorán kiséri Szauermann Antal. 4. Sin-ding: Frühlingsrauschen c. müvét\' zongorán előadja Szauermann Antal. 5. Bodrogközy Zoltán szavalata. 6. Eilenberg: Malom\' a Schwarzwaldban. Előadja a főiskolai hallgatók zenekara. 7. LaszkoVszky . Walzerálom c. táncköltcményét bemutatja Szabó Pista, Weissz Emil (cselló), Szauermann Ferenc (hegedű) és Szauermann Antal (zongora) kísérete mellett. S. Rákóczi-induló. Előadja a főiskolai hallgatók zenekara. — Külön érdekessége lesz az estnek az a kis karakter darab, amit a főiskolai hallgatók zenekara előad. Eilenberg: „Malom a Schwarzwaldban" cimü darabot játszák, amelyet nem annyira művészi értéke, mint inkább zenei tartalma tesz becsessé. A darab témája a következő: A zcneköltcmény elején uralkodó lágy melódia kivisz minket egy szép napsütétes patak partjára. A viz lassú méltóságteljes csobogással hömpölyög, miközben a rét madárfüttytől hangos. Ámde a szép verőfényes égbolt hirtelen besötétedik és már halljuk az eső csepegését is. Mindenki a közeli malom felé menekül. Elhallgat a pacsirta. Ujabb zene hangja Üti meg fülünket. A malom ritmikus kelcpetése és a viz zuhogása. Mindig erősödik cz a zúgás, végre benn vagyunk a malomban. A zene most a gépek zakatolását, zsákhordók nehézkes lépéseit és a ma-lommunkások vig dalolását fojezi ki. Közben szépen kiderül. A néhány taktus pizzikátója mintha a szivárványt akarná kifejezni. A társaság most már derűs időben folytatja sétáját. Mindig távolabbról hallatszik a zene és a társaság kedves emlékekkel tér haza a kirándulásról. — A hangverseny pont nyolc órakor kezdődik. Jegyek még kaphatók u Mair József ós Szerb Ernő könyvkereskedésekben. Felülfizetések az erdélyi és mura kőzi menekültek javára köszönettel fogadtatnak.
— A tiszántúli utazás. A magyar királyi honvédelmi miniszferium értesített a vidéki hatóságokat a tiszántúli vasutforgalom kiegészítő szabályozásáról. A fővezérség ugyanis 1\'2344/f. vasutszámu táviratában értesiti a minisztériumot, hogy a tiszántúli szabadforgalom a románok kivonulása követ keztében április 7-től kezdődölcg kelet és dél felé a következő állomásokig egészíttetik ki: Kornádi, Sarkadkercsztur, Kétegyháza, Sarkad, Gyula, Mezőkovácsháza, Csanádpalota, Nagylak, Apátfalva. A fővezérség fenti táviratában a semleges zónát, továbbá a forgalom korlátozását és a személyazonossági okmányok kötelező viselését érintő rendelkezéseit az ujonan felszabadult területekre is érvényben tartja.
— A postai forgalom Jugoszláviával, egy belgrádi jelentés szerint, immár rendszeres. A délszláv királyság területéről Magyarországba és fordítva lehet ugy közönséges, mint ajánlott leveleket küldeni, dc azokat nyílva kell feladni;\' Újvidékről lehet Magyarországba sürgönyözni és telefonálni is az újvidéki kapitányság Írásbeli engedélyével.
— A kormányzó katonai irodája. Budapestről jelent: a M. T. 1. A kormányzó fóméitósága katonai irodája a királyi palota krisztinavárosi számyányak földszintjén folyó hó ,6-án megkezdte működését. A kormányzó katonai irodájának főnöke báró Láng Boldizsár vezérkari téstületbeli alezredes.
Belgium nem segiti Fra nciaországo t.
Brüsszel, április 9. A lapok szerint Belgium nem yesz részt a németországi katonai intervencióban, ha csak a jelenlegi helyzetben bonyodalom nem támad;
1920. április 10.
Zalai Közlöny
— A Hangya üzlethelyisége. Aki a
Csengery-utcábán tegnap járt, annak fel kellet hogy tűnjön az-^a lázas munka, ami a Hangya üzlethelyiségében folyik. Végre tehát megszületett a h ő n . v á r v aW á r t. e\\ napokban bővebb tájékoztatást is adunk ÍZ üztetröl, ma csak fel akarjuk hívni a keresztény tár\'adatom figyelmét arra, hogy a legmesszebbmenőleg támogassa a Hangyát, amely sajnos, ma még csak egyedüli pozitív eredménye a nagykanizsai keresztény irányzatnak, amelynek célja, hogy a "kereszténységet becsületes bevásárlási forráshoz juttassa s felszabadítsa a zsidó áru-uzsora avügzó béklyói alól, amely mint ércfal vesz körül bennünket s amelynek leverésére a legjobb eszköz v ha mi még nagyobb s eresebb falat vonunk. A Hangya üzlethelyisége tbben az egységes keresztény küzdelemben az első lépést adja Nagykanizsán, amit követnie kell a többi testvéríntézménynek is. A Hangya pártolást követel a maga számára. —gk—
~ Lássuk a keresztény felebaráti szereteteti Szegény Özvegyasszony. Az ura tavaly" halt meg, öt gyereket hagyván maga után. Bizonyára azzal a lélek.könnyebbitő tudattal zárta le szemét, hogy akadnak majd irgalmas szivek, keresztény szivek, akik juttatnak itt-ott, egy-egy éhségcsillapitó falatot, cgycgy még elviselhető ruhadarabot a szegény árváknak. Azóta egy év mult cl u a keresztény könyörület és jószivek dicséretére legyen mondva, ma azon kell törnie bána^s lejét az özvegynek, mi módon tanitr.atná gimnazista fiát legalább ezen év végéig. Arról az ábrándrándról már rég lemondott, hogy egyszer még jóllakhassék s hogy gyerekeinek legalább egy szelel kenyerei adhasson naponta. Hát persze, hogy is segíthetnénk rajta mi keresztények, hiszen mi mind szegények vagyunk, nincstelen emberek. S szegénységünkben azzal vigasztaljuk egymást, hogy jó öblös hangon beszélünk a kereszténységről, a keresztény felebaráti szeretetről. .. Ha cinikusok akarnánk lenni — s csoda vona-e, ha azokká lennénk, elkeseredve a sok üres szónoklás és tettbeli képtelenség láttán ? — mondom, ha cinikusok akarnánk !enni, azt mondanók a szegény özvegy uri-nőnek, menjenés kérjen támogatást másoktól". De mégsem mondjuk ezt neki. Hisszük a sok szomorú tény ellenére, hiszük, hogy vannak még keresztények, akik tudják még, hogy mi az a keresztény felebaráti szeretet. Ezekhez fordulunk és a megértő, áldozatkész kereszténység nevében kérjük őket, segítsenek a nyomorgó úrinő családján. Juttassák el akár pénzbeli, akár természetben- áldoza-lukat szerkesztőségünkhöz, amely azekat továbbítani fogja. Eddig a kővetkező adományok érkeztek be: Szabó Istvánná, Mágot Viima, BodrogkÖzy Zoltán, Tiszó Ferencz 20—20 K, N. N. 10 K. __<%vf|
nyok\'nak elég dolgot és gondot ad a forradalmi káosz megszüntetése romok eltakarítása. Hogy a nyugalt helyreállt és a közölt funkciói az egé vonalon újból megindultak, ebben! lelépett kormányférfiak érdemes ténjj 2Ők valának, dc arra nem volt el idejük, hogy Magyarország pénzűi helyzetéről évi állambudget keretét reális képet alkothassanak s azt pr tikai felelősségérzettel a nemz
Kereskedők figyelmébe
/ \' Vegyészeti, pipere, \' illatszer és kozmetikai cikkek ntigy-bani eladása
Müller Dezső
budapesti ; £ nagykanizsai lerakatánál. - A* "A* \'AT\'ffi^Ar vv \'4
™> «f, ífí «T,XT»«T> ^rm Sí ?
— A Színházi Élet e heti száma Törzs Jenőnek, a iMagyar Színház tagjának uj regényéből közöl szenzációs részletet. Cikket irnak: Száz Zoltán. Paulini Béla, Zilahy Lajos. A rendkívül érdekes, fotogra-fiákkal-tcli szám második folytatását közli Szomaházy István, színházi regényének „A vörös gyémánt"-nak. A Királyszinház diadalmas operettjének, a Cigánygrófné I. felvonásbeli folytatása, Intim Pista, kis versek, karcolatok, az elmúlt hét szinházi eseményeit tartalmazó cikkek teszik még teljessé, vonzóvá e számot. Előfizetési dij egy negyedévre 60 K. Kiadóhivatal: Erzsébet-körut 29.
— A keresztény-szocialisták vasárnap délután 4 órakor a Keresztény Otthonban gyűlést tartanak. Az intézőbizottság.
— Kizárt diák, A vallás- és közoktatásügyi miniszter Heiszler Béla kiskunhalasi református főgimnáziumi IV. osztályú tanulót súlyosan hazafiatlan és nemzetellenes viselkedéséért a hazai összes tanintézetekből kizárta.
— Move előadás a cseppfolyós levegőről. A jövő hét folyamán Baksy Sándor őrnagy, a helybeli katonai főreáliskola kémiai tanárit a városháza nagytermében egy szemléltető előadást tart a cseppfolyós levegőről. Bemutatásra kerülnek oly kísérletek, melyek a nagyérdemű közönség figyelmét bizonyára-lekötik.- Felszólitjűk á helybéli közép iskolák igazgatóságait, hogy a leendő előadásunkra a tanulók megjelenését indítványozzák, már az előadás tanulságos mivoltára is Az előadás pontos idejét a .Zalai Közlöny" utján, jelezzük a tárgy iránt érdeklődő közönségnek.. Move nagykanizsai /osztályának elnöksége.
— A Dél zalai Takarékpénztári, Néptakarékpénztári éa Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztári önsegélyző szövetkezetek, illetve hetibetétes pénztáraknál a pénzfelülbélyegzés következtében függőben maradt hctibefizctések f. hó 12-tŐl (hétfötői) kezdve folytathatók. A szünetelés idejére késedelmi kamatok nem szedetnek.
A gabonaforgalom teljes szabadsága. A gazdatársadalom körében az a kívánság merült fel, hogy a kormány, tekintettel a békeállapot\'várható bekövetkezésére, az idén már ne foglalja le a gat onakészlete-ket, hanem az összes mezőgazdasági terményeket adja át a szabad forjaiomnak. ügy értesülünk, hogy a kormány ezt a kívánságot minden valószínűség szerint honorálni fogja és az erre vonatkozó tárgyalások most folynak az illetékes minisztériumok közt. Az a terv, hogy tisztán az ellátás biztosításának könnyebbsége okából, u nemzeti hadsereg és az állami alkalmazottak természetbeni járandóságához szükséges mennyiget, az állam közvetlenül az aratás után lefoglalja, a többi gabonanemü azonban a termelőnél marad.
Marczali Henriket szabadságolják. Marczali Henriket, a budapesti tudóin ányegyetemen a történelem zsidó felekezetű tanárát, mint a 8 Órai Újság írja, a rektor felszólította, hogy nyújtsa be kérvényét szabadságolása iránt. E felhívás célja a nevezett lap szerint a rend fentartása. Marczali ellen tudvalevően tüntetések voltak.
— A bankjegyfelöibéiyegzés Lengyelországban. A lengyel kormány április 1-én közétette a bankjegyfelülbélyegzésről szóló rendeletet, mely szerint az 1918. okt. 27-ig kibocsátott jegyei az Osztrák-Magyar Banknak 70 lengyel márkával 100 koronáért kicseréltetnek vagy pedig egy Rzecspesp polska (Lengyel köztársaság) köriratu bélyegzővel felülbélyegeztetnek. A kicserélés, illetve felülbélyegzés-idejét a pénzügyminiszter fogja meghatározni. A becserélésre, illetve felülbélyegzésre kerülő bankjegyek 15.000 K vagy 10.600 lengyel márka összegig készpénzben adatnak vissza, a fennmaradó ősszegről a felek nyugtát kapnak, mely legkésőbb 3 hó-, nap alatt visszafizetésre kerül. Ezen időtartamra a koronáról szóló magánügyi követelések halasztást vehetnék igénybe.
— Bőriparosok figyelmébel Box-bór, sevrobőr, lack- és talpbőr van kiutalás alatt, amely anyagokat a Bőripari Szövetkezet tagjai részvénybirtokuk és előjegyzésük arányában igényelhetnek. Részvényt jegyezni . és bőrre előjegyeztetni lehet előleg mellett 9-én és 10-ép az elnökségnél.
• — Élelmiszer-behozatalunk Jugoszláviából most már remélhetőleg rendszeressé válik és nagymértékben meg fogja könnyíteni a közélclmezés nehéz problémájának megoldását. Mint nekünk Belgrádból jelentik, március 28-án a délszláv kereskedelmi és ipari, valamint a közélelmezési és földmivclési minisztériummal a Magyar Hadi-termény R.-T. a mi közélelmezési minisztériumunk hozzájárulásával szerződést kötött, amelynek értelmében a szerb-horvát-szlovén kormány a magyar kormánynak a következő árumennyiségeket bocsátja rendelkezésére:.. 4500 vagon 1919. évi termésű lehetőleg száraz, morzsolt tengerit, 350 vagon, belföld: és idegen származású babot, 1920 május 15-ig leszállítandó 500 vagon búzát és 3000 hizott sertést. Ha a viszóyok ugy alakulnak, hogy Szerbiának, Horvát- ós Szlovénország nak fölöslege lesz búzából vagy lisztből, a megállapított tengeri-mennyiség helyett a délszláv kormány 3000 vagon búzát, esetleg búzalisztet bocsát a magyar kormány rendelkezésére, a szállítandó sertések mennyiségét • pedig 20.000 darabig felemi és lehetőleg azonfelül 70 vagon zsirt is szállít Magyarországnak. A szállitandó áruk vételárát esetről esetre szabad egyezkedéssel állapítják meg a hazai piaci árak figyelembe vételével A- kiegyenlítés vagy egészséges valutában (svájci és francia frank, font-sterling, dollár és olasz líra), vagy kompenzációs árukban, vagy elszámolás utján törtáhik. Kompenzációs áru gyanánt csak olyan cikkek szállíthatók, amelyeket a jugoszláv kormány külön megállapodással ilyenek gyanánt elfogad. Az idegen valuták a belgrádi tőzsde utolsó hét napi jegyzéseinek árfolyamán számolandók el. A kompenzációs áruk árának megállapítása szabad egyezkedés tárgya. A szállítás jugoszláv mozdonyokkal és vasúti kocsikban azokon a vonalakon történik, amelyekben a kormányok megegyeznek.
— A nagyherceg cimti szenzációs orosz drámát mutatja be az Uránia. Ném az a sablonos szefelmi dráma, hanem egy uj különös ízléssel és müvésziesség jellemzi a nem mindennapi nagy szerelmi történetet. A darabban egv orosz nagyherceg szerelmi kalandjait mutatja be. A herceg nemes büszkesége és nemesszivüsége tükröződik vissza a darabban. A főszereplő Bern Áldor a kiváló filmművész. ...
Árverés,
A nagykanizsai főreáliskola udvarán folyó hó 15-én nyilvános árverés utján a következő használt berendezési tárgyak fognak\' eladatni, u.. m.: különböző asztalok, különböző szekrények, székek, kerti-padok, éjjeli-szekrények, könyvek és más tárgyak Az árverés kezdete délelőtt 10 órakor.
Olcsó szövetöltönyök m
750 K-tól 1200 K-lg
kapható a most megnyilt
Dunántuli
Ruhaáruházban
3 Nagykanizsa, Erzsébet-tér 20.
5 Arány. Kakas mellett)
\' Z a i 1. * t Kórlöny
1920. április K).
— Harry Pici a világhírű trükk ós detektív fiim. Rendező a főszereplője annak a káprázatosan csodás detektív drámának, melynek címe Fekete zsoké. Ma szombaton és vasárnap kerül bemutatásra a Világmoziban. Hétfőn pedig a Sors kovácsa remek dráma premierje lesz egy napos müsór keretében.
SPORT.
Napszámosokat keres a Nagykanizsai, Torna Egylet a sportpálya munkálataihoz. Jelentkezni- lehet a munkálatokat vezető Gcrocs Jenő ácsmesternél (Rákóczy-ut 03. stóm) egész napon át. — Titkár.
a Torna Egyleti tagok kéretnek az I02Ó első negyed évi nyugtáikat sürgősön kiváltani, mert. el\'.enkező esetben kénytelenek leszünk az illetőt tagjaink sorából törölni. Azok a tagok, kik nyugtáikat már beváltották a jövő héten átvehetik tagsági igazolványaikat- A nyugták úgyszintén a tagsági igazolványok mindenkor rendelkezésükre állanak Szerb E. könyvkereskedésében. Titkár.
Szerkesztői üzenetek.
Sz. Beküldött cikke^ amelyik felelet a „Zsidó arcátlanság" előző lapszámunkban megjelent beküldött cikkre, nem közölhető. Nem pedig azért, mert a végcélt tekintve: a keresztény érdek szempontja, nem engedi meg. Az a polémia, amelyik pro és kontra megindulna ezt a célt nem szolgálná ma. Különben a kérdéses ügyben az elégtételadás az eset utáni napon megtörtént. A leány apja felkereste P. Hédly Jeromost s a legnagyobb sajnálkozását fejezte ki, aki utasította dr. Szekeres Józsefhez is, a katholikus hitközség elnökéhez. A gimnázium igazgatójánál szintén fhegjelcnt az apa az ügy elintézése céljából. A törvényes aktus is folyamaiban van a \'járásbíróságnál. A zsidóság részéről a rabbinus is eljárt az illetékes helyeken s a legnagyobb sajnálatát fejezte ki, hogy a körmeneten az a kellemetlen incidens \' megtörtént s .kijelentette, hogy a zsidóság is elítéli a történteket.
K. Kézirata teljesen olvashatatlan. Sejtelmünk sincs, hogy mit akar ákom-bákom írása mondani. Ceruzával irt kéziratokat Meni fogadunk el; irjon tintával $ olvashatóan, ha nincs módjában legépeltetni kéziratát. Bármiféle cikknek, közleménynek, ha keresztény szempontból kifogás alá nem esik s becsületesen uzt szolgálja helyet adunk, előzetes felülbirálat után, de megkívánjuk, hogy olvasható kéziratokat kapjunk. Kéziratokat nem adunk vissza.
Omikron. Humoros versét aktualitásánál fogva hozni fogjuk.
Apróhirdetések
As apróhirdotósok köziéül díja. 16 szóig 12 kor., ml&don további szó 1 kor., vastagabb bottivol szedott szavak duplán számíttatnak
Gyermektelen
hAz^spárkct, csctlcfc három-vzobas \'laJuUt kacs mellék-helyiségekkel. Cim a Mövo iroJijibin, Krigycskktaoya
Elcserélném
bclrHro.-Kin levő kétszobás \'U\'ii emeleti kényelmev szcp lakávoaut bármely Teltékutcabao tcv.í Kiontó Iafc.i«itl. rthol mj^ volna enx«-\'Jví ejiy serte* tartásit. AjánUtokut\' kerek e \\*p kiadóhivatalába.
Leszerelt tiszt
UlMtále?.. bizalmi állást ke-rcv.Ci:.. a kiadóban."
Irodauzolganő
íOf.Odl alkalffiozi «: M. §x?.vctke*«ti
.üu.\'o.\'jiiilm: \'ínylaísíisiiK, bnüf.
peri!
PékUzIetet
)•\'\' forgalom nini k«rc«k hcíbc. avagy iinik ..ri.ii ItelyKen, vagy vidckc.-i. ("un J tij.i\'.hiVJuiijji. ;jr.
Elcserélném
Sugár-in l.< Nziiii alatt levfi egyszobás lakásomat lm-^\'•n]<> lakossal Kóvebt<et «xysi*Hi a házfelügyelő rxl.
Magas
Jutalékot fizetek .innak, aki fiattliyányi, Saemere, csetkg Cseitgeii-utcában kclsfob.ii laki*: ajál, vagy jelenlegi ntoJcrn lakásommal felcserél. Megfcíiesésc-«:ct e Ipp kiudúhiviilala továbbit.
Mindenesleány
fixeté^sel teljes elliláv felvitetik. Hol.\' Meg-
Pályázati hirdetmény.
A surdi körjegyzőségnél a jegyzii teendőkben jártas kisegitö hosszabb iáöre azonnal alkalmazást nyer 800 korona havi iizélés melleit.
. •. v • \'•:■{ Snrd, 1920. április.5.
Surdi körjegyzőség.
URANIA
mozgókép-palota
Roxgonyl-utca % sz.
Szombton te vasárnap, április 10. és 11-én Szenzációs bemutató!
A nagyherceg
Orosz dráma 5 felvonásban Rendezte és a főszerepei kreálja Bern Áldor
Hétlőn, kedden és szerdán
JUDEX V. rész
Előadások kezdete: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor. &91
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦
MAYER KLOTILD ♦
gSzmcsőgyára Nagykanizsán ♦
UyOJlíulcp. ^
Kaxlacxy-otc* I, ^
Hófehérre moa, tükör- ♦ fényesre vasal, fényez, vegyileg tisztit.
Vidéki munkák is heteokint pontosan elkészíttetnek c« elszállíttatnak.
§ ♦
Jó minőségű Pogányvár! fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsjcs József
fűszer-, csemege- és\' katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
■ ■■■IHIBBIH!
1
KÖNYVNYOMDA
ZALAI KÖZLÖNY
•:íaiü politikái iwj-ilip
kiadóhivatala
KÖNYVKÖTÉSZET
nagy mozgó színház
•a- Szarvas-szálloda. ::
Szombaton és vasárnap, április 10 és ll-4n.
Á fekete zsoké
Detektív dráma 5 felvonásban. Harry Piel világhirQ trDkkfilmje. Csodás lovasbravurok egy léghajóból.
Csak egynapi H«t«n,ápr. 12. Csak egy nap!
A sors kovácsa.
Sorstragédst 4 felvonásban.
Jön !
Az arany borjú!
Jön !
Előadások kezdete: Hétköznapokon fél 7 és fél 9 óyak. Vasár- é» ünnepnapokon 3, 5, fél ? ét g óraioj
Uaniiam felfogad tátik Utóbegyen
n R n v n r4000 &<«•<»» év»
«el. Rokkant katonák előnyben részesijlnek. Bővebbet Koplár István hegybizalminál hátóhegyeD, V*. sámap délután. • 7jj_i
Villamos felszerelést, erős •is gyengeáramú csen\'gójávitásokát azonnal eszközöl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
VjUamos főzőedények, vasalók, csillárok és égők állandóan raktáron. C8Ö— is
Takarmányrépa
Sógirrul 3fl. szim alnu eladó
Ctomagol6 papír, Pjplrzaciko, Levélpapír mappában, Clgarttfi bíielyik, Cigaretta papírok, Tollak, irodai ét Iskolai, Paplrspárga, Szekrény papír
ntgybaa ó« kICIInybon
FISCHEL FÜLÖP FIÁI
papirnruhá&iban, .VnjQ\'kAnizsiin.
Zil
.Bogenrk
Elvállalunk mindennemű folyóiratok,
árjegyzékek, meghívók, eljegyzési és eskétési kártyák, névjegyek, gyászlapok, piakátök, röplapok stb. nyomtatványok Ízléses és ^yors előállítását.
Pontos kiszolgálás! Jutányos árak!
iBiaimaiiiiHiiiiai
Vvomatott s lamulsijíW>no«»o* • \'^Aiai OvHrmatl nyomd:
ai »»»jlnt4z«t-ébet>.
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 11. Vasárnap.
82. szánt.
kereszteny politikai napilap
SKxkfrstiísóg t» kjcdóhivAtaJ: F<S-nt 13.
■ iolcrurbao-tclclon 183. ■
Megjelenik mindig kor* reggel.
Pőszcrkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
oczcxclgj. klpvlscio
Pelclűs azerkesztő: •
BODROOKŐZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Bgóst évco 250 K. Fitóvra 130 K. N*gy«4-6vzc 65 K. Egy bóra 22 K. Egyes szia 1 K.
A felhatalmazási törvény.
A nemzetgyűlés napirengjén legsürgősebb tárgy most az uj indemni-tasi javaslat, mellyel a kormány törvényes felhatalmazást kap oz állam-jóvedélmek behajtására s az állami kiadások kifizetésére. Ezt a nemzetgyűléstől kell kérnie, mely mint törvényhozó testület, a budgetjogot szuverénül gyakorolja s az ő meghatalmazása nélkül a kormányzat egy fillért sem vehet be, vagy adhat ki törvényesen. Dé nemcsak a kormánynak van szüksége e főeihatározásra, ami nélkül nem kormányozhatna alkotmányos elvek szerint_ törvényes joghatárok közt, hanem a nemzeti közügyek szempontjából is nélkülözhetetlen a kért. indemnitás, hogy a közigazgatás fönn ne akadjon s az államszükségleteknek elég tétessék. Parlamentünk költségvetési jogának folytonosságán a közelmúlt két torradalmi rombolása érzékeny rést ütjjtt. A..világháború zivatarai pedig évekig útját állták annak, hogy államháztartásunk pénzügyi egyensúlyáról s mérlegéről világos kép legyen alkotható. Közel másfél esztendőn át nem volt legális\' magyar kormány, mely az állambudgetet elkészítse s nem volt legális törvényhozás, mely \'ezt tárgyalja, csak amióta az erre illetékes nemzetgyűlés együtt van s a jelenlegi kabinetben ismét parlamentáris kormány vezeti a magyar államügyeket indulhattunk meg a konszolidáció utján.
Magyarország pénzügyi jogrendjére vonatkozólag is az előző kormányoknak elég dolgot és gondot adott a forradalmi káosz megszüntetése s a romok eltakarítása. Hogy a nyugalom helyreállt és a közölt funkciói az egész vonalon újból megindultak, ebben a lelépett ko\'ímányféifiak érdemes tényezők valának, de arra nem ^ volt elég idejük, hogy Magyarország pénzügyi helyzetéről évi állambudget keretében reális képet alkothassanak s azt politikai felelősségérzettel a nemzetgyűlés elé terjeszthessék.
Tudvalevő, hogy Huszár Károly volt miniszterelnök kabinetje csak rövid határidőre, a nemzetgyűlés megalakulásáig vállalta el a kormányzatot. Fölmentvényt kapott á törvényhozástól visszható erővel, addigi intézkedéseire és rövid tartamú fölhatalmazást pénz ügyi téren. A továbbiakhoz a Simo nyi-Semadam kormány most azt kéri a nemzetgyűléstől, hogy ez az indem-
nitás, mely e hó végével lejár, sürgősen hosszabbittassék meg a nyár kezdetéig, mikor törvényeink szerint a budget-év kezdetét veszi s -amikorra pénzügyminiszterünk abban a helyzetben lesz, hogy rendes költségvetési tervvel álljon az ország s az érdeklődő külföld szeme elé. Az egész világ figyelme rajtunk lesz ama nevezetes napon, melyen Korányi pénzügyminiszter a világháború és két forradalom pusztításából kibontakozott Magyarország pénzügyeiről az első költségve-
tést bemutatja, mint anyagi és erkölcsi erőnk konszolidált voltának leghitelesebb dekomentumát.
N\'em kételkedünk, hogy a nemzetgyűlés megfogja adni a pár havi ujabi> indemnitással az időt kormányunknak e fontos munkálathoz. A legközelebb előterjesztendő pénzügyi törvényjavaslatok elfogadásával pedig megteremti a módot, hogy majdani költségvetésünk minden szükséglete fedezhető legyen s a magyar államháztartás egyensúlya újból helyreálljon.
Teleky Pa! gróf elfogadjaakOlűgyi tárcát
A jövő héten tárgyalják az indem nitást. — Nem hosszabbítják meg a pénzfelülbélyegzést. — A Friedrich zsüri. — Teleky Pál gróf elfogadja a külügyi tárcát. — A kormányválságról változatlanul beszélnek. — Rubinek a kormányzónál. — Hamis híresztelések a földreform elhalasztásáról. — A Ker. Nemz. Egyesülés pártja kitart a kormány mellett* • "*\'
vezetésével a kormány tagjai, valamint a békeküldöttség fő megbízottai élükön Apponyi Albert gróf elnökkel. A tanácskozáson Teleky Pál gróf, akinek külügyminiszterré való kinevezése küszöbön áll, exposét tartott a béke kérdéseire vonatkozólag. .
Teleky Pál gróf elhatározta, hogy mégis elfogadja a külügy miniszterséget és ez a pártok körében megelégedést keltett. Teleky tegnap megkapta azokat a biztosítékokat, melyeket a kOlügy-miniszterség elvállalásához kötött. Ezek között elsősorban azt, hogy a helyzete teljesen független (esz a pártpolitikától és hogy a pártok a külügyminiszteri állást párton felülinek fogják elismerni. Teleky ezért ki fog lépni a Ker. Nemzeti Egyesülés
pártjából. Budapest, ápr. 10". Simonyi-Seutadam Sándor miniszterelnök távozása, amiről politikai körökben még mindig beszélnek, a miniszterelnöki kombinációkat teljes egészében megindította, a Ker. Nemz. Egy. pártjában Haller Istvánt szeretnék miniszterelnöknek, azonban Haller ez idö szerint nem akar vállalkozni és az ő kormányelnökségét a kisgazdapárt is aligha fogadná el. \'Rétnek mi niszterelnökségét pedig a Ker. Nemz. Egy. pártja ellenzi. A harmadik eshetőség . egy párton kivüli miniszterelnök, akinek. ínég Simonyinál is rosszabb helyzete lenne a pártok szerint. Politikai körökben változatlanul tartja magát az a kombináció, hogy Rakov-szky Istvánt ültessék a miniszterelnöki székbe, tekintve, hogy ez idő szerint pártokon felüli pozíciót tölt be. , ,
Budapest, ápr. 10. Rubinék földmüvelesügyi miniszter kihallgatást kért a kormányzó fŐméltóságától. A kihallgatás pénteken este ment végbe. Rubinek a kihallgatás során kijelentést tett a kormányzó\' főméltóságánál
Budapest, április ló. A nemzetgyűlés a jövő hét folyamán kezdi az indemnitás tárgyalását és legkésőbb a hét negyedik ülésnapján be is fogja fejezni. Az indemnitás tárgyalása délelőtti és délutáni üléseken lesznek. Hétfőn vagy kedden meg fog történni a belügyminiszter kinevezése is. Eddig három jelölt nevét emlegetik: Beniczlcy Ödön, Bezerédy István és Haller Istvánét. A belügyminiszter személyére vonatkozólag már ma megindultak a tárgyalások. Az államtitkári állásokat csak az indemnitás tárgyalása után fogják betölteni. Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter a szerdai interpellációs napon válaszolni fog Lingauer Albin múltkori sürgős interpellációjára. Rubinek ez alkalommal a formalitási szempontoknak is eleget fog tenni. Újból és részletesen válaszol az interpellálónak a hozzá intézett kérdéseire.
Budapest, április 10. Az utóbbi napokban fokozódott a bankjegyeknek felülbélyegzés céljából való benyújtása. Vonatkozik ez különösen a vidékre, ahol az utolsó napokban rendkivül összetorlódott a munka. A felülbélyegzés, céljából benyújtott bankjegyek összege meghaladja a hét milliárdot. Vasárnap lesz az utolsó napja a- felülbélyegzésre kitűzőit határidőnek. A pénzügyminisztériumban végleg elhatározták, hogy a felülbélyegzés idejét most már nem hosszabbítják meg.
Budapest, április 10. Tudvalévően Feiedrich István még hadügyminiszter korá-aan ügyének letárgyalására egy katonai zsűri kiküldését kérte. A zsűri Hazai Samu báró, vezérezredes elnökletével meg is alakult és most befejezte eljárását. Néhány ülésen igen behatóan tárgyalták az ügyet, yzonban a tárgyalásokról semmiféle részlet sem szivárgott ki. Határozatot a zsűri nem hozott, mert nem akar elébevágni a bírósági tárgyalásoknak.
Budapest, ápr. 10. Ma délután Horthy. Miklós kormányzó főméltóságánál fontos külpolitikai tanácskozás volt, mélyen részt vettek Simonyi- Sentadam Sándoy miniszterelnök
Zalai Közlöny
1920 április II.
belpolitikai kérdésekben és hosszasan fejtette ki a maga és jártja álláspontját a kormányzó előtt.
Budapest, ápr." 10. A „8 órai Újság\'\' irja. Politikai körökben napok óta arró! beszélnek, hogy a Kisgazdapártban mélyreható ellentétek vannak. Azt híresztelik, hogy Rubinéi Gyula késlekedik a foldbirtokreformmal és csak az ősszel akarja tárgyaltain:. Más hirek szerint nagyatádi Szabó István nincs megelégedve Rubinek tervezetével; radikálisabb reformot követel. Eszerint nagyatádi Szabónak külön javaslata volna, mely különösen a kisajátító kérdésekben és a nagybirtokok kezeléso módjában erősen eltér Rubinokétól. Ezek miatt az ellentétek miatt komplikációk lesznek a pártban. Rubinek Gyula a ,,8 órai Újság" munkatársának kijelentette, hogy a fóldbirtokreform javaslattal szemben bármely részről megnyiivánult aggodalmak jogosulatlanok. A törvényjavaslatot nem ősszel, hanem még májusban benyújtja a nemzetgyűlésnek A javaslat teljesen kész és most már csak a pénzügyi vonatkozású rendelkezéseket kell letárgyalni. A jövő héten pénteken az összes illetékes pénzügy: és közgazdasági faktorok bevonásával megtörténnek a végső megállapodások. A kormány helyzetére vonatkozólag kijelentette, hogy a párt nem látja szükségét annak, hogy szembe helyezkedjék a miniszterelnökkel. Az indemnitás letárgyalása után a Kisgazdapárt követelni fogja a pártközi. megállapodások betartását.
Budapest, április 10. A Ker. Nemz-Egy. pártjában ma este eszmecserét folytattak a jelenlevő képviselők. Az eszmecserében élénken resztvettek Sitnonyi miniszterelnök és Haller miniszter is. Az eszmecsere folyamán az a nézet alakult ki, hogy a pártnak ki keli tartani a jelenlegi kormány mellett. A tiszántúli választások eredménye miatt a kormányzásban változás nem lesz. A "tiszántúli választásokat junius 13-án tartják meg.
Budapest, április 10. A hivatalos lap mai száma közli a belügyminiszternek az internálásra vonatkozó rendeletét.
Budapest, április 10. A kormány có fó-roéltósága a jővó hét kedijén Karcagra utazik, ahol átveszi a város díszpolgári oklevelét. Innen Debrecenbe megy. ahová másnap fog megérkezni.
Budapest, április 10. A Ker Nemz. Egy. pártja holnap, 11-én akarta Debrecenben megtartani első választási nagygyűlését, azonban az ottani katonai parancsnokság ugy ezt, mint az április 18-ra egybehívott Kisgazdapárti gyűléseket betiltotta.
Budapest, április 10. A dnkotui választókerületben tegnap este ért véget a pótválasztás. Leadatott 14 ezer szavazat, ebből Wein Ker. N\'emz. Egy. pártira 5446, MilcsaAcs Kisgazdapártira pedig 8554 szavazat esett.
Budapest, április 10. SinuAyi miniszterelnök tegnap és ma az antant misszióknál viszontlátogatást tett. Monbelli olasz tábornoknál tett látogatása során a kormány nevében köszönetének adott kifejezést azért a hathatós közbenjárásért, melyet a tábornok Olaszországban lévő hadifoglyaink hazahozatala iránt tanúsított.
Az oláhok kivonultak Nagyváradról.
Debrecen, ápr. 9. A pénteki napon számos menekülő érkezett Nagyváradról Debrecenbe. Elmondották, hogy az oláhok nagy fosztogatások után elhagyták a várost. Az oiáhok katonai és közigazgatási katóságai is kivonultak a városból, ahol ezidő szerint nincs semmiféle hadserog és ezért az ottani lakosság lágyon nyugtalan. Állitólag néhány magyar csendőr tartja fent a rendet.
Halasztás.
London, ápr. 9. Németország ujabb egy heti halasztást kapott csapatainak a semleges zónából való kivonására.
Külföldi hirek.
Mustafa Kemaí pasa jegyzéke a szultánhoz.
Bázel. április 10. Mustafa Kemal pasa tiltakozó- jegyzéket intézett a szultánhoz, amiért Ferid pasái nagyvezérré nevezte ki és kijelentette, hogy ő és hiveh.a jövőben a szultánt nem ismerik el a mohamed kalifá-íusának.
Amerikai pénzszakemberek jönnek Bécsbe.
Becs. április 10. Az osztrák kormány publikálja, hogy a legközelebbi napokban több amerikai pénzszakember, köztük a Morgán-féle pénzcsoport, képviselője is Béesbe érkezik, ahol nagyarányú kereskedelmi üzlet lebonyolításán fognak tárgyalni. Bécsből az uj nemzeti államokba, kőztük Magyarországba is ellátogatnak, azután visszatérnek Bécsbe.
Jegyzék a magyar kommunisták kiadatásáért.
Bécs, április .10. Tegnapelőtt érkezett meg a magyar kormány ujabb jegyzéke az Ausztriában tartózkodó magyar kommunisták kiadatása ügyébén az osztrák kormányhoz.
A Mlllerand kabinet lemond.
Berlin, április 10. Több oldalról kerülő uton Párlsból érkezett jelentések szerint a ^MiUerand kabinet a legközelebbi napokban lemond.
Borzalmas forgószél Amerikában.
Bern. április 10. Newyórki távirat szerint a forgószél Amerikában borzalmas pusztítást\' vitt véghez. Egyedül Csikágóban több mint siáz ember pusztult el. Az anyagi kár1 milliókra rug. Elgin városában 50 ember halt meg. [tt a templomot a szélvész egyszerűen elsodorta. A színház, ahol épen előadás volt teljesen megrongálódott. A nézők közül a romok alól sok embert húztak ki.
Német akták a Vatikánnál.
Róma, április 10. Hir szerint a német kormány elküldötte a Vatikánnak a legutóbbi francia és német össetüzésre vonatkozó aktákat, hogy a pápa tájékozódjék és esetleg közvetítőként lépjen fel.
Nagykövetek tanácskozása.
Paris, április 10. A nagykövetek tanácsa péntek délelőtt a külügyminisztériumban Cambon elnökléseve! ülést tartott. Az ülésen arról a változtatásról tanácskoztak, melyei a magyar békedelegációnak a békefeltételekben előterjesztett észrevételeire fognak\' adni. A Reuter-ügynökség arról értesül, hogy a magyar békedelegáció vonakodik a békcszerződcsi aláírni, mert abban semmiféle intézkedés nincsen. a Magyarországtól elszakítandó területek népszavazására vonatkozólag.
A francia diplomácia célja.
Berlin, április 10. Itteni diplomáciai körök szerint az angol, olasz, amerikai kormányok tiltakozása Franciaország eljárása ellen eredménytelen lett. A francia csapatok előnyomulása tovább folyik és a francia diplomácia fokozott erővel dolgozik célja megvalósításán, hogy Détnémetorezágot az északitól elválassza. A \' Ruhr-területen a rend teljesen helyreállott. A franciáknak Frankfurt megszállásánál nagymennyiségű kőszén jutott a kezükre, mely Bajorországé és\' a Rajna vidék gyáriparáé volt.
A német delegáció jegyzéke.
Paris, április 10. A német delegáció elnöke jegyzéket adott át Millc-rand miniszterelnöknek, melyben kéri, hogy 3 hónappal hosszabbítsák meg a német hadserog létszámára engedélyezett határidőt, mely április 10-én járt le.
A francia csapatok támogatása.
Brüsszel, ápr. 9. A ma megtartott koronatanács elhatározta, hogy haj-lanoók katonai csapatokat küldeni a francia csapatok támogatására a Ruhr vidékére.
HTRF.K.
— A tisztviselő kamara tisztikara
f. hó 11-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a törvényszék épületében előzetes megbeszélést tart.
— A VAC vezetősége tudatja, jiogy a mai mérkőzés fél 5-kor kezdődik s nem ÍJ órakor, ahogy azt a Zala tévesen közölte.
— A keresztény szocialisták ma délután 4 órakor a Keresztény Otthonban gyűlést tartanak. Az iutézóbizottság.
— A Magánalkalmazottak Szövetkezete értesiti tagjait, hogy hétfőtől kezdve zsir és só kerül kiosztásra.
— Meghivó. A nagykanizsai köztisztviselők kamarája f. hő 12-én hétfőn délután fél 6 órakor a városháza dísztermében közgyűlést tart. Tárgya a kamara főtitkárának jelentése azon megbeszélésről, melyet az összes dunántuli köztisztviselő kamarák megbízottai Szombathelyen a követendő eljárást illetőleg tartottak. Az ügy fontosságára vató tekintettel az összes tagok megjelenését kéri a vezetőség. A vasutasokat is szívesen látja; ez az ő ügyük is. — Kencdy Imre a kamara elnöke.
— A nagykanizsai műkedvelők
ledjobbjai lázasan készülnek a f. hó 24-én és 25-én tartandó előadásukra. A nagyközönségnek ismételten alkalma íesz derék műkedvelőink játékában gyönyörködni. Annyit már most is tudathatunk, hogy a szereplők között ott látjuk Thuryt, a két Lengyelt, Barabást, Perger Lalát és városunk legjobb énekeseinek egyikét Sáfrán Ferencet akiknek már a személyük is elég garancia arra, hogy a nagyközönség e két estén jól érezze magát. A közreműködő hölgyek közt ott van Lengyet Nusi és Halász Ili. A bájos Horváth Babika .urleány temperamentumos játékával és őszinte kedvességével már is nagy feltűnést kelt, ízig vérig művész már is méltón helyet foglalhat műkedvelőink legjobbjai közt. A rendezést Lengyel István látja cl. A konferálás pedig Kisfaludy Márton vállalta.
1920. április 11.
— Keresztény tisztviselőnők! Jelenjetek meg teljes számban a Keresztíny Otthonban ma eslo hat órakor, hogy megalakítsuk a Keresztény Tisztviselőnők szervezetét. Ez alkalommal Wé>-cr Pál dr. püsgöki titkár fogja ismertetni a szervezés módozatait. Wébcr doktor kitűnő ismerője a keresztény női mozgalmaknak, a többi közt Veszprémben is megszervozto a Ker. Tisztviselőnőket, akik ott az egész Dunántul bámulatát kiérdemlő módon működnek. Legyetek ott mindnyájan.
— A Helyőrség esküje. Ma délelőtt teszi le a nagykanizsai helyőrség (az összes, tisztek s az egész legénység, valamint a katonai főreáliskola) a hivatalos esküt. Ez al-kólómból a ÍO-as laktanyában ünnepies tábori mise lesz, amit a katonai főreáliskola tábori c.késze mond, ugyancsak ő urt beszédet is « helyőrség tisztikarának s legénységének. Az esküt Fucsck őrnagy állomásparancsnok «zétc teszik le, ami után diszmencltel vég zódik az ünnepies aktus.
— Keresztény felebaráti szeretet címmel lapunkban gyűjtésit indítottunk egy szegény úrinő s családja javára. Erre a nemes célra már érkeztek lapunkhoz kisebb pénzbeli támogatások s egy számottevő természetbeni adomány. Dr. Suktrcs József 30 KM, Városi Jolán SO K-t s Valin Oezsőné irasszony kenyérlisztet, frank-kávét, babot cs kávét juttatott hozzánk továbbítás céljá-nol. Kérdezzük: Nagykanizsán több érző sziv nm.es, vagy nem látják a nyomort, avagy felületesen elfutnak mellette?
Zalai K ö z I ö n y
— A város llsztellátásáról. Folyó \'•én egy beküldött közlemény jelent
meg, amely szerint a közélelmezési minisztérium egyik osztálytanácsosa azt a kijelentést irtte, hogy a hatóság, Illetve a nagykanizsai <"zélelmezesi hivatal a felelős azért, hogy Igykanizsa lisztellátása olyan gyatra, mert ■■i város nem kérelmezte a kiutalást. A pol-S\'irmesiori hivatal meghívására alapos bete-* k-st nyertünk a dologba. Megállapíthatjuk, 1 \'.ty a városi hatéságok aktái bizonyítják 6 \'«y a gondoskodás s többszöri sürgetés megtörtént. A hiba nem itt, hanem ott kere-S\'-\'!dö. T. i. a kiutalás mindig megtörtént ■suk az elszállítás maradt el.
— A Hangya-szövetkezet megnyitása. A Hangya szövetkezet ezúton értesíti ligjait, hogy a Csengeri-utcában levő üzlethelyiségét hétfőn, azaz folyó hó 12-én nyitja meg. A nagy tolongást és ácsorgást elkerülő. a Hangya tudatja, hogy hétfőn azok jelenjenek meg vásárlásra, akiknek számuk 1-150-ig van, kedden ISI—3000-ig, szerdán 301-450, csütörtökön 461 -600-ig, pénteken 601—750-ig, szombaton 761-től végig. Arra is felhivja a Hangya tagjait, hogy saját erdekükben a számok első feje délelőtt, a -lAsodik pedig délután jelentkezzék vásárlásra.
— A világ mozgóban csak ma vasárnap látható még a FtitU ssoM. - Holnap hétfőn a Sors kovácsa dráma az életből * felvonásban.
ipáé**** 3Bee®***** Kereskedők figyelmébe |
Vegyészeti, pipere, fll illatszer és kozmetikai cikkek nagybani eladása •
Müller Rezső
budapesti nagykereskedő ^ "agykanlí.al Icrakutánál. P<5-ut 24.
~ Az Irodalmi Kör hangversenye
a teljéi siker jegyében folyt [c tegnap este. Különösen kiemeljük az est legsikerültebb s leghatásosabb számít, azt a csodásan összeállított élőkép sorozatot, amelyiket városunk legszebb hölgyei alakítottak. Ugyancsak kiválóan emelték az est hangulata; a főiskolai hallgatók preciz zeneszámai. A nívós hangverseny a legelőkelőbb s legmiiértőbb publikum előtt folyt le. A hangversenyről helyszűke miatt most csak ennyit Írhatunk, részletesebben a legközelebbi számunkban. Azonban már most is a legnagvobb elismeréssel emlékezünk meg MajUnyi és Pfcifcr fogimn. tanárokról, akik a hangverseny rendezésénél fáradsádot nem ismerve, rövid pár nap alatt ilyen magas színvonalú estélyi tud-! tak Összeállítani. >
- köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik felejthetetlen éges jó atyám elhalálozása és temetése alkalmával jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket. Erdélyi János is családja. _ - Szántó Salamon egyik betörőjét elfogták. Ismeretes még, hogy gyors egymásutánban kétszer törtek be Szmti Salamon rőfóskereskedő üzletébe. A rendőrség teljes apparátussal nyomozott a furfangos betörők után, azonban már-már ugylátszott, hogy a betörők nyomtalanul eltűntek. A rendőrség ozonban kedvét és reménvét el nem veszítve kitartóan tovább nyomozott, a nyomozást a rendőrség régi tapasztalt embere: a legszélesebb alapokra kiterjesztették, nyomozási körükbe bevonván a legkisebb falusi csendorőrsöket is. Ennek a körültekintő, jól-vezetett nyomozásnak köszönhető, hogy tegnap Zalaszentivánról jeleotették, hogy ott egy gyanúsnak látszó fiatalember textilárut árusit a pályaudvaron, amelyből a leírás szerint több a Szántó-féle ellopott árunak látszik. A nagykanizsai rendőrség azonnal behozatta a fiatalembert, aki — miután sikertelenül szökési kísérletet követett el, — tegnap reggel megérkezett megvasalva Nagykanizsára. Itt azonnal hihallgatták és ma már minden jel arra vall, hogy a második betörést ő követte el. A vallomás során kisült, hogy az elcsípett betörő a budapesti rendőrségnek is régi ismerőse, notorius betörő, aki már vagy hatszor volt büntetve. A rendőrségen most abban az irányban nyomoznak, hogy a tettestársakat is — kiket az elfogott tagad — megállapítsák . Az ellopott áruk kis kivétellel megkerültek
— Népszámlálás? A közélelmezési kérdésekkel kapcsolatban kisebbfajta népszám. lálást rendelt el a belügyminiszter, össze kell imi az állandó lakással biró egyéneket, szántóföldet, buza és rozzsal bevetett területeket, valamint az összes háziállatokat. Nagykanizsa város területén ci az érdekes statisztikai összeírás tegnap délután kezdődött és három napig fog tartani.
— A temesvári diákok pőre. Közöltük egyik számunkban, hogy román hadbíróság most tárgyalja Temesvárott a hazafias, lelkes magyar iljak és néhány éltesebb kiváló hazafi porét, mely hazug vádak és koholt híreszteléseken aiapul. A vádlottak sorra felvonultak és mindnyájan önérzetesen becsületes magyar nyíltsággal és ősőintcség-gel adták elő, . hogy a magyar kormány tudta és hozzájárulása nélkül bár, tényleg szervezkedtek arra az esetre, ha a románok az antant-hatalmak akaratából és parancsából tényleg kivonulnak a megszállott területekről. Ez a szervezkedés nem a román fegyveres eró ellen történt, hanem azt akarták megakadályozni, hogy a románok kivonulása után és a magyar csapatok bevonulása előtt fel ne üthesse fejét a bolsevizmus, mint az más magyar városokban is történt-
— ®Közős táncgyakorlat A Kath, Legényegylet ma és minden vasárnap esto 8 órai kezdettel közős táncgyakorlatot tart.
— A munkásblztositó reformja.
Budapestről jelentik: Dr. Benárd Ágoston képviselő, népjóléti miniszter elnökletével a munkás betegség és balesetbiztosítás ügyében értekezlet volt a népjóléti minisztériumban, amelyen tigy a munkaadók, mint a munkás érdekeltségek, ezenkívül az összes szakkörök képviselve voltak. A miniszter rövid, tárgyismertotó felszólalása után megállapítást nyert és ebben az összes érdekeltségek megegyeztek, hogy a biztósitó intéze-\' tok tisztviselői karát feltétlenül államosítani kell. Ugyancsak megállapodtak számos felszólalás után, hogy a jövőben a munkás betegsegitést, amoly helyi jelentőségű, cl kell választani a balesetbiztosítástól, amit rcszleges központosítás nélkül ugy sem lehet elintézni. Megszűnik az országos mun-kásbiztositó-hivalal is. Több felszólalás után oonárd Ágoston miniszter összegezte a felszólalásokat és bejelentette, hogy a munkás-biztosítás reformjáról foglalkozó törvényjavjs -latokat a parlament elé fogja terjeszteni, előbb azonban minden kérdésben meg rogi.i hallgatni az érdekeltség szakvéleményét.
— Kikiáltották Egyiptom fflgget lenségét. A .Berliner Tageblatr-nak táviratozzák Rómából; Az egyiptomi komára nemrégen nyílt ülésen kikiáltotta Egyiptom függetlenségét. A szultán palotája élőtt nagy tüntetés volt és a nép beverte az ablakokat. A rendőrség szétkergette a tüntetőket.
— Fel kell akasztani az árdrágítókat. Annyira már nálunk is vannak hogy fel-fel hangzik a kívánság, hogy az árdrágítókat meg kell botozni, pellengérre ken állítani, de az angolok még tovább mennek. A postai alkalmazottak nagygyűlése Londonban azt az indítványt fogadta \'el, hogy az árdrágítókat nyilvánosan fel kell akasztani. Pedig hát az angol árdrágítók a mieink-hez képest valóságos kontárok.
— Az első francia béke-kölcsön. A békekölcsönre voló jegyzés február 19 én kezdődött és március 20-án zárult le. Az eredmény számszerű pontossággal még ismeretlen . Illetékes helyen azonban 16—1« milliárd frankra becsülik. Ezt az eredményt nagyon kielégítőnek tartják s uz ország uj pénzügyi győzelmének tekintik, olyannak, mely aránylag túlszárnyalja a korábbi kibocsátások mindegyikét.
— Cirkusz. Akik a tegnapi előadást látták, bizonyára a legjobb impressziókkal távoztak a nézőtérről, pedig tegnap még azzal is számolni kellett, hogy az utazás rettenetes fáradalmait alig. hogy kipihenhették a művészek. A fáradtság különösen n remekül betanított állatokon volt látható, amit ma már teljesen kipihentek. A prog-ramm küünó összeállítása, a precíz játékkal knűnó élvezetben részesíti a látványosságot kedvelő közönséget.
— Soroznak a szerbek. A szerbeknek Magyarkanizsán megjelenő hivatalos lapja közli, hogy a szerbek által megszállt területen a közeli napokban sorozások lesznek. Fölszólítják az 1869—99. évfolyam-belickct jelentkezésre. Akik a volt osztrákmagyar hadsereg kötelékében szolgáltat, hivatalos okmányaikkal, vagy három tanúval tartoznak ezt igazolni, mert különben ujonc-cokként fogják őket kezelni.
: Olcsó szövet öltönyök
750 K-tól 1200 K-lg kapható a moat megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
5 Nagykanizsa, Erzsébet-tér 20.
5 (az Arany Kakas melleit i ****************
4
Nyilatkozat. A Zalai Közlöny április 10-iki számában megjeleni szerkesztői üzenetre vonatkozólag tudatom, hogy Fiscber ur, kedden 7-ikén kimagy.arázás végett nálam megjelent, de senki más, - - és ez .elégtétel gyanánt még nem szolgálhat. Dr. Szekeres József, mint kath. hitközségi elnök.
Nyilatkozat A Zalai Közlöny április 10-iki számának szerkesztői üzenetéhez a következőket vagyok bátor megjegyezni. A körmeneten történt botrányos incidens ügyében az elégtételadás még nem történt meg. Fischer ur nem az eset utáni napon, hanem csak kedden volt nálam. Délelőtt Hársing és Sztranyovszky urak kíséretében jött, este pedig "egyedül. Mindkét esetben az esetet iparkodott, kimagyarázni. Igaz, hogy tőlem bocsánatot kért, de>a tanár urak jelenlétében is, meg neki egyedül is kijelentettem, hogy ezzel az ügy nincs elintézve. Nyilvános botrány történt s ezért nyilvános elégtételt követelünk és pedig az egész kanizsai zsidóságtól. Tudomásom szerint a rabbi ur is csak Eberhardt igazgató urnái volt, de sem a plébánián, sem a hitközségi elnöknél nem volt De ha lett volna is. még az sem nyilvános eiététel. Az egész felháborodott kanizsai kereszténység nevében ez uton kijeién-. té\'m, hogy nyilvános elégtételt követelünk.
P. Hédly Jeromos.
•) R rovatban kózvltckírt nem vállal felelősseget j <zc;kcs2tóslg.
Apróhirdetések
Az apróhlrdetlaek- köxléal 16 12
kor., minden további »*6 1 kor., vantagabb b«ttivolaz«<lott Bzavak ónpláa »*4mi«a:tna)c
Eladó
egy takaréktűzhely «s egy iérfl fclsókabát Deák-ver ö. szim. _72Ö.
PékUzletet
jó forgalommal kertiek bérbe, avagy "tök áron helyben, vagy vi.lcken. Cim a kiadóhivatalban. 71«—3
Elcserélném
Svgáj-ut 13. szám alatt Jcvó egyszobás lakásomat hasonló lakással. Bővebbet ugyanott a házfelügyelőnél.
Gyermektelen
házaspár ket, esetleg háromszobás lakást keres méltók-helyiségekkel. Cim a Move irodájában, Frigycslaktanya
Eladó ♦
egy hONSSii zongora bővebbet lapunk kwdóhiv.T tatában. _72^
Szőlőbirtok© í
:}—4—0 1 toldását, lakható pincével, teljes fölszereléssel Nagykanizsa környókín kerísek megvételre. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit.
pflT RENDELJE MEG A
„Zalai Közlönyét
/ *i ú f K ó z I o n y
4322/1920.
Hirdetmény.
A legutóbbi hónapokban a város lísrületén szórványosan előfordult hólyagos hlmlö-megbetegedéaek miatt a belcgsd" t.:rjo-désének 4uegakaaíljozái» végella m. kii- munka ,is íiápjoltHi mimszler ur 7310. sz: távirati rendeletével a vároa egész lako.aágának védhimlővel leendő kényszerbeoltá-sáfc rendelte el.
Ki oltisol Nagykanizsán a polgári leányiskolában. Kislíaiiizsin a templomtéri iskolában április 11-éldl 18-áÍK fognak naponkint d. n. 3-tól S-ig a hétköznapokat lieszimilw megtartani.
Figyelmeztetem a vároa közönségét, hogy az oltás kötelező, az oltásokon mindenki ugy közérdekből, mint sajái érdekében okvcllenol megjelenjen, mert az oltáa elmulasztás kihágást képez, s amelyik orvosi bizonyítvánnyal nem igazoltatik, büntettetni fog. Az oltáskor tartozik mindenki lakását (utca, házszám) bemondani.
A 65 évet belöttött egyének és 2 hónapon aluli csecsemők az olt is alól mentessek. Az oltás .elélt mindenki halkarjál liszíira-aapptunt! mossa meg.
Nagykanizsán, líiao. április hú 8-án.
Polgármester.
nagymozgó szinbáz \':: Szarvas-szálloda. s
Ma, vasárnap, április II-én.
A fekete zsoké
Detektív dráma 5 felvonásban.
Caak egy n.p! tfct/6n(ápr. 12. Caak egy nap t
A sors kovácsa.
Sorstragcdia •» felvonásban.
Jön! Az arany boiju! .lön!
és
Egy dollárkirálynő kalandjai. I. rész.
Előadások keídete: Hétköznapokon fél 7 és Ící órak. Vasár- és ünnepnapokon :i, 5, fél 7 és X Órakor.
Jó minőségű Pogány vári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer-, csemcgc- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
IID Akli A II,oz"°kép-paiola
UnAlllA Roigonyl-ulca (
Szombaton és vasárnap, április 10. és ll-én Szenzációs bemutató!
J nagyherceg
Ürosx dráma 5 felvonásban Kenderé- & a (Öszerepél kreálja
__Bern Aldor_
Hétfőn, kedden c-s szerdán
JTOEX V. rész
Előadások Iqezdete: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor._ 691
1920. április 11
VISZKETEG
rüb, sömör gyógykezelésére jó hatású szer a szagtalan is kellemes illatú Gerő-felc
BORÓKAKBNÖCS
Ara 10, 20. 30 ):or. Hozzávaló Boróka-s.zapan 18 korona. — Kapható minden gyógy szériáiban. — Koszit;: Hunnia gyógyszerészi laboratórium, Boda-pcstr Kohód dósor-u. 40. iCO—12
Dunántuti Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
, , , aarrttnytlio:
\'. „Tr.otU.nublo"
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
Élő- és vágott
baromfit,
tojást,
A budapesti Élelmiszer Felhozatal! Egyesülés Zala- és Somojjymegyei kirendeltsége
Nyilttér.*)^
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen jo férjem olholnlozása és temetése alkalmával részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni «2ivesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
iNagykanizsa, 1920. április 10.
Özvw Németh Jánosné és H^rl János és neje
Eladó Ingatlanok
Kisknnizsa bejáratinál kis luiz n«gy kerttel. — Gyár-utc-ában, József fólierccg-utcában, <"scnKcry-utcában családi Kazak-, ix>!városban több kiltbb-nujtybbh ház, Nagykanizsától 20 km.-re 12 holdas somogyi gazda-\\ig jö lakólulz cs mellék-lielyiségckke^- • Zalaegerszeg közelében 300 holdas birtok, —/\'Teleki-utcai üzlet bérlete berendezéssel azonnal átadd, — líelvá-rosi vendéglő bérlete átadó, — ÍJalacgerszegi va-6utnIloniis köbeiében levő szép kertes családi házat, tulajdonosa mielőbbi átköltözéssel elcserélne ha-; sonló nagj\'kanizsai házzal, . — ("sengcri-utca bolsó rc-: >zcn levó hérhú*at -tulajdonosa elcserélné balatoni j szőlővel. -- BfttffrUst . LMzló ingatlanforgalmi ; ös korestedelmi irodája, \'. Xriiiyi Mikíós-utca M. sz. j I. cm. Telefon 285. 727.
Mindenesleány
; jó fizetéssel teljes ellátással /elvetetik. Hol? Mcg-fmondja a kiadófiivatal.
fttT EREDETI gangig\'.-! konyhakerti
rnrunTi ^ rKrllK 1 I ^Pckf\'1
Lalii UH 1 I kerf, ,.s7.kózükot ajánl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Ernébet-tér 10 Telefoni 130.
Baromfi nladérei^g, rózgálic, I. raííia állandóan raktáron. oto-ic.
Csomagoló papír, Papírzacskó, Levélpapír mappában, Cigaretta hivilytk. Cigaratta papírok, Tollak, irodai és Iskolát. Papirspárja, Szekrény papír
n^ybu 4* klc.inyb.r.
FXSCEEL FÜXÖP FIAI
pjipiráruhizában, Sagyknnirtán.
Nyomatott íí Itipfuin\'idonowoK • Zalnl öyurmatl nyomdai
nottíntézetében.
évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 13. Kedd.
83 szám.
kereszteny politikai napilap
Suikettwség ét UsdóhivAUl: F<5-ut 13.
- Inicru rban-lclcloo 14). .
Megjelenik mindig kor* reggel.
Pőazcrbcsztó:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Felelős szerkesztő :
BODROGKŐZY ZOLTÁN
Államadósságunk több mint ötvenhét milliárd.
Früchwirt Mátyás a tudósitó-irodákróL— Korányi báró hatalmas beszéde: Csak a tudás menti meg az országot. — Adónemek.
Budapest, április 12. A nemzetgyűlés úlesét fél 11 órakor nyitotta meg Kakovszky István elnök. Az elnöki előteíQesztés során bejelentette, hogy Schlachta Margit mandátuma ellen panaszt adtak bo. Napirend előtt Frilhwirt Mátyás személyes megtámadtatás címen szólal fel, Szabó Sándor képviselő múltkori támadásával szemben megállapítja, hogy. a Nemzeti Sajtóiroda a Ker. Nemzeti Egyesülés pártjával nincs szorosabb nexusban. A kommunista vádja is tarthatatlan, mert a kommün alatt az i^ságirókat a vidéki sajtóosztályokba yonták össze és amikor a kommün megbukott, éppen azokat a munkatársakat tartotta meg a Friedrich-kotmány a kisebbített sajtóosztályban, akik azelőtt is magántudósilóknál dolgoztak Ezeket azután a sajtóosztály végleges feloszlatásakor rendes felmondással és végkielégítéssel bocsátották \'el Valótlan, hogy a Nemzeti Sajtóiroda érde-keöen a katonaság Debreczcnben exponálta volna magát. Feloivassa három debreczeni keresztény lap táviratát, melyben ezek kijelentik, hogy saját elhatározásukból kértek a Nemzeti Sajtó Irodától tudósítást. A cenzúra pedig semmiféle lapnak nem engedte meg a oelpolitikai hírek közlését. A M. T. Irodáról szoiya megállapítja, hogy attól a keresztény kurzus igazi támogatását nem lehet várni, mert a munkatársainak 00—70 százaléka zsidó és az általa felállított szegcdi Hókban is kizárólag zsidókat helyeztek el.
Korányi penzügyminiszler.mondott nagyhatású exposét. Megállapítható, mondotta, hogy a munkanélküliséget csak nehezen lehet megszüntetni. A blokád fojtogat és válságok gyötörnek bennünket. Hogy az országot így tönkretették, az néhány hazaáruló müve. A forradalom tönkretett bennünket, csupán hadianyagokban legalább 300 millió kárt okoztak. A kommün alatt a jog helyett az ököl uralkodott, Ezt a korszakot egy másik szomorú korszak tetőzte be, a megszállás, amely megadta nekünk a kegyelemdöfést. Magyarország mai állapota egyenesen megdöbbentő. Államadósságunk több mint 57 és fél milliárd. Ennek kamatterhe évenként 1804 millió korona. Augusztus másodika óta március 31-ig 3394 milló volt a bevétel. A hadisarc angol vélemény szerint 8 ezer millió font sterling lesz, ami két billió koronának felel meg. Az előterjesztett javaslat szerint a dcfficií csaknem 9 milliárd korona Az adóemelésről szólva kijelentette, hogy módosítani fogják a kereseti, ház, föld és jövedelem adót, felemelik a vagyonadó kulcsát. Fényűzési adót fognak kivetni azokra, akik .fényűző életet élnek. A kártyát megadóztatjuk. Nagyon fontos az örökösödési illeték, mely hatvanezer koronáig három százalék lesz. Azután progresszive emelkedik. Az idegenek örökösödési illetéke nyolcvan százalék lesz. Behozzuk az értékforgalmi adót. A? államkincstár megkárosi-
Lkifizetési árak:
Egitt Cv/c 250 K. Fétóvr« 150 K. N««y«S-4v» 65 K. Egy hór> 22 K. Egy« szia I K.
tóit törvény fogja \' büntetni. Reform alá vesszük az italmérési illetéket is. Nagy vagyonadó nem lesz elkerülhető. Nem lesz szabad engedély nélkül luxuscikkeket behozni. A valutát csak ugv emelhetjük, ha dolgozunk és termelünk. Csak a tudás mentheti meg az országot. A tisztviselőkérdésre vonatkozólag kijelentette, hogy a kormány tőlctelhetőleg mindent elkövet a tisztviselők szomorú helyzetének javítására. A szabad forgalmat hajlandók vagyunk engedély zni, de garanciákat kérünk arra, hogy az tényleg az ország érdekében lesz. Beszédét azzal végezte, hogy a mohácsi vész óta nem volt ilyen feladata egy nemzetgyűlésnek sem és ha méltók maradunk hagyományainkhoz, akkor feltámadunk.
A minisztert heszéde után megtapsolták és számosan üdvözölték.
Az elnök ezután jeléntelte, hogy vasadi Balogh György kisgazdapárti képviselő indítványt nyújtott be, az üléseknek egy órával vaíó meghosszabbítására. Az\'indítvány felől holnap szavaznak valamint holnap folytatják az indemnitás tárgyalását is.
Az elnök az ülést délután 2 órakor berekesztette.
Hogyan kei8tkaz8tt a nagy ifrágaíáfl?
(Bekiildelett.) A drágaság letörése ma a legnagyobb probléma. Sokféle terv merül fel annak az elérésérc. de egyikre sem akad senki, aki -keresztülvinné, vagy csak a keresztülvitelét meg :s kísérelné.
Kétségtelen, hogy az akciónak a kormánytól kell kiindulnia és a legcrélyeseb\'o és legradikálisabb eszközök veendők igénybe. De cl lehetne sokat srni akkor is, ha a lakosságnak az a része, amely nem a megszabott fizetésből él, hanem amelyik a háborúban és azután is sokat keresett, megvagy >nosodott, móst is sokat keres és,jól él és akinek a drágaság nem okoz fejtörést, mert ha o drágán Vesz, drágán is ad cl, komolyan előmozdítani akarná a drágaság megszűnését.
Köztudomású dolog azNhogy a drágaságot a kereskedők, különösen pedig a föld-müvesnép ruházati cikkeit áruló kereskedők és iparosok kezdték. 191ö. őszéig meglehetős normális állapotok voltak még. Árut lehetett bőségesen kapni, a kereskedők egész hitelük igénybevételóvei megrakták az üzleteiket mindenféle téli és nyári áruval. Mikor már tele voltak vele, összejöttek és elhatározták, hogy az összes cikkek árát felemelik száz, kétszáz, sőt háromszáz percenttel. Mikor látták, hogy cz beválik, a fóldmüvesnők — a férfiak a háborúban lévén — minél drágább az áru, annál inkább veszik azt, folytatták az áremelést annyira, hogy egy-egy éjjel óriási különbséget rejtett magában az árkialakulásnál. A készleteiket nagy haszonra adták el és ujjakat is még olcsón szereztek be ugy, hogy egy éven belül mind meggazdagodott, a pénzüket pedig siettek ingatlanba befektetni, a legnagyobb részük akkor még olcsón vett házat. Itt van Singór József, Kirscluitr Mór, V/eiszfeld és Fischer. Fiirst József, Szánt* és Salamon, KisfalUdi és Krausz, Steiner Jenő Krámer Ignác stb, A legnagyobb részük a háború
előtt még szegény flótás volt, ma valamennvi vagyonos, százezrekkel, sőt milliókkal bírnak és a legnagyobb kényelemben a saját hazukban laknak. Amíg a szegény magyat>rtép a háborúban a vérével és az életével fizetett a hazáén, addig ezek az Izrael ivadékai — kiknek az elődei félszazaddal ezelőtt még valahol idegenben a billentyünélkűli flóta akkordjai mellett gyűjtötték össze a csontot, rongyol, ócskavasat és a borkövet — meg-, lógva, felmentve, itthon uraskodtak \' nálták a nagy drágaságot.
Hiába minden kertelés. Az áraknak a leszorítását ezeknek a kereskedőknek kell megkezdeni. Ahogy össze tudlak jönni annak idején, hogy az árakat felemeljék, jöjjenek most is össze és most meg szállítsák le azokat. Adják és adhatják is most ők az árukat veszteség mellett is. Számítsák csak azt. hogyha nem lett volna háború, még két emberöltőn át sem tudtak volna olyan vagyonra szert tenni, mint tettek a háborúban két év alatt. Tudjuk, hogy q csempészett árut most ők is drágábban kapják, tudjuk azonban azt is, hogy három postaellenór csempészte nekik Bécsből az. árut,i amelyen nagy összegeket nyertek. Végre a postaigazgatóság is rájött erre a nagyszabású csempészésre és mind a hármat állásától felfüggesztette. Véletlenül mind a három postás zsidó é6 pedig Vadász Ignác. Slem Gábor és Valter Ferenc, akiket nemcsak f az állásuktól kellene megfosztani, hanem megbo-tozni, bezárni és az igy szerzett nagy vagyonukat elkobozni.
Tudjuk azt Is, hogy Vadász Ignác postás cg)- ízben 4S0.000 koronáért selyem-kendőket hozott a Kisfaludi és Krausz cégnek és hogy ezer koronát fizetett egyik kollégájának, hogy vele a bécsi útját elcserélje, hogy újból hozhatoit árut Kisfah\'idiék^ nak. Mennyit kellett akkor Vadásznak enné\' az útnál keresni?
Tudjuk továbbá azt is, hogy ezek a kereskedők a Ccntrál kávéházban színésznőkkel 26.000 koronás pezsgős dárfdót csaptak é* hogy a rém sok pénzükön a legfinomabb bútorokat, ruhákat, cipőket, fehérnomüeket, ékszereket, ezüsiszerviszekei stb. szereztek be, hogy a pénzt eltudják helyezni, a szegény középosztály pedig le van rongyolódva, ki van éhezve és még kenyere sincs, ezek pedig az élelmi cikkekért minden pénzt megadnak, áruval, cserélnek és jól élnek.
Ennek a forditott világnak meg. kell szűnni! Ez már tovább nem tarthat igy.. A türelem fogytán van. Vagy igyekeznek ezen a kereskedők beleilleszkedni a helyes\'*irányzatba, vagy pedig ki kell menniök az > országból. ha a kereskedelmet a régi, tisztességes színvonalra, visszaállítani nem akarják. Valamikor, ha egy kereskedő egész életén át dolgozva megvagyonosodott, mindenki előtt a legnagyobb tiszteletet vivta ki magának, ma pedig az ilyon hadimilliomosoktól-mindűnki undorral fordul el ós a társadalom parazitáinak tekinti őket.
Talán évszázadok óta az egoizmus ennyire nem nyilvánult meg, mint napjainkban. A finom érzés kihalt a lelkckből, durva közöny, az nén" érvényesülése váltotta fel a felebaráti szeretetet. Az eszközökben nem válogatósak, az emberek, máról holnapra akar mindenki meggazdagodni. Visszaestünk
Í^UjJÚJ-
n y
1020. április :3-
tt középkorba, középkori fenyítésre ís van szükségünk. Elő kell venni a botbüntetést és a kaiodát ez árdrágító kai szemben.
A legális kereskedők részérc meg kell könnyíteni az útlevél kiadását, hogy közvetlenül — csempészek kizárásával — szerezhessék bc Ausztriából az Arukat. Ebben segítségükre lesz n város nemzetgyűlési képviselője, ha hozzáfordulnak. Dc mindenesetre cselekedjenek már valamir a drágaság letörésére, aroig nem késő. mert ha ók lemennek az árakkal, a termelők és a/, iparosok is követni fogják őket.
A város vezetőségét pedig felkérjük, hogy teljesen indifferens polgárokból állítson össze egy bizottságot, amely hivatva lesz az árakat megállapítani, illetve a drágaság letörésére a szükséges intézkedéseket minden irányban megtenni.
A nagybirtokosok pedig, akik épp oly bűnösek az árdrágításban, mint a többiek, szintén a saját személyükben, kimélét nélkül büntetendők és ne bújhassanak ki gazdatisztjeik, vagy egyéb alkalmazottjaik bűnbakul való odaállitásával.
A termelők és a földbi tokosok se adják a tejet 6—7 koronáért, a baromfit, marhát, sertést stb. oly horribilis áron, hisz a pénznek ma már nincs oly nagy becse, mint valamikor volt és annak az összegyűjtése, felhalmozása nem képezhet gyönyörűséget és nem arra való, hogy a szalmazsákban megpcnészcscdjék és az egerek kikezdjék, más szegényembemek meg még kenyere se legyen. Hisz hiába gyűjtik a sok pénzt, a vagyondézsma nem fog elmaradni s az progresszív lesz. Akinek sok van, annak sem fognak sokat meghagyni. Lc a drágasággal! Koloecváry Ödön
HIBJE2K.
— Hirdetmény. Figyelmeztetem a város közönségét, hogy a kötelezólcg elrendelt védhimlőoltás folyó hó 18-ig tart, illetve akkor befejezést nyer. Aki ezen-idő alatt kötelezettségének eleget nem tesz, kihágást követ el és meg fog büntettetni. Egyben figyelmeztetem a közönséget, hogy "a tolongások elkerülése végett minél előbb jelenjék meg az oltási bizottság előtt, mert az ulolsó napokban esetleg előforduló tömeges jelentkezések miatt hosszas várakozásoknak teszi ki magát. PolgármesUr.
— Az Irodalmi Kör hangversenye-Szombaton este a Polgári Egylet nagytermében tartotta a decemberben újjászületett Irodalmi Kör első nagyobb hangversenyét. k rendkívül gazdag műsornak valamennyi száma igen jól sikerült s a műsort követő tánc is a legkellemesebb hangulatban folyt le, úgyhogy, akik ott voltunk valamennyien a legkellemesebb impressziókkal távoztunk az cstélyről. Nem tudjuk, a művészi zeneszámokat, vagy a nagyszerű élőképeket emeljük-e ki inkább, mert minden szám ujubb és ujabb meglepetést jelentett számunkra. A hallgatóság hálás is volt, mert hatalmas tapssal jutalmazott minden szereplőt. A főiskolai hallgatóknak jutott az első szám, akik Bizet, Carmen nyitányában elsőrendű összjátékot produkáltak. Mathea Károly, a fiatal karnagy, mint teljesen kifejlett tehetségű dirigens mutatkozott bc. kinek jö-vőjéhez nagy reményeket fűzűnk. Kitűnőt nyújtott a zenekar EilenbergJ: Malom a Schwarzwaldban c. müvével, valmint a Rákóczi indulóval is. A zenekarban örömmel latjuk viszont a legutóbbi nagysikerű kamara-zeneestély szereplői közül Pesek Ignácot és Tclleman Fülöpöt, akik még magasabbra emelték az amúgy is magasszinvonalu ar-chester nivőját. Igen rügy volt a része az
estély sikerében a két Saucrmann testvérnek, akik Vícnxtcmps Phauiascc Caprice c. darabját époly mesteri technikává\', mint amilyen mély érzéssel tolmácsolták. Ráadásul az egyikük, Sauermann Antal zongoraszólójával is magával ragadta a hallgatóságot ugy any-nyira hogy számát meg kellett ismételnie, jóllehet az idő már 11 óra felé járt. A zeneszámok között meg kell még emlékeznünk arról a trióról, mely Szabó PistA pantomin táncát kisérte. Ebben ugyancsak a Sauermann testvérek arattak általános tetszést, mellettük pedig feltűnt városunknak egyik legujabbizcnci tehetsége, Wciss Emil, akinek nevéről épugy hallani fogunk, mint a Sauermann testvérekéről. Szabó Pista tánca is igen hálás méltánylásra talált. Hozzáértők szerint a pesti színpadokon is ritkaságszámba megy produkciója. Az élőképek cgytől-egyig jók voltak. Fcrcnczy Margit FérfihOség c. alakítása annyira sikerült, hogy sokan igazi festménynek nézték, mikor a függöny felgördült. Saly Margit Római nője is hű után-zata volt Scbastiano del Piombo festményének. Dr. Krátkyné alakítása egy cégia finomságú vesztapapnőt varázsolt eléníc. Gayerné Múvóssnóje hü kifejezője volt Grcnzc mesteri alkotásának s egyike volt a legkedvesebb képeknek a kis Fercnczy babával. Igen kedves volt Dobrin Lili Törött korsója is. Sok tapsot aratott Kiss Lajosné Flórája és Fodor Irma Materdolorósája. Szabó Pista Bohémje szintén mesteri alakitás volt. Mair Gréti annak ellenére, hogy nem bírt sokáig nyugodtan maradni, mégis viharöS tciszést aratott. Nehéz volna eldönteni, melyik kép volt a legszebb, mert mind igen hatásos volt amit élénken bizonyít az az elismerés, mellyel a nézőközönség a képek rondezőjé-nek Pfcifcr Eleknek adózott. Külön ki kell emelnünk végül Polgár Btelkét, aki saját költeményét szavalta, meleg és közvetlen hangon. A kitűnően sikerűt műsort tánc követfe. AzX estély kellemes hangulatban telt el s a legjobb .bálszakértők\' állítása szerint az idén nem volt még bál, mely ilyen kedves és hangulatos lett volna. Dc nemcsak mfivészeti és erkölcsi szempontból sikerült a hangverseny, hanem anyagilag is. Értesülésünk szerint igen szép összeget jövedelmezett, melyet a kör legnagyobbrészbea ss erdélyi és muraközi menekültek javár* fog fordítani.
— Az Izr. hitközség eíőiiáróaágá
a zsidó húsvéti ünnepek letcito után már az első napon foglalkozott azzal a sajnálatos incidenssel, mely a nagyszombati körmenet alkalmával lejátszódott. Ezzel kapcsolatban határozatilag kimondotta, hogy egyesek a vallásos áhítathoz nem illő magatartását a lcghatározottaban ciitéli és ezzel magát nem azonosítja. Az elöljáróság egyúttal azon meggyőződésének is kifejezést ad, hogy a gyülekezetéhez tartozó egyes tagoknak hibájáért a zsidóság egyetemét felóssé tenni nem lehet. Mindazonáltal a hitközség vezetősége ez esetből kifolyólag is újból nyomatékosan figyelmezteti híveit, hogy maguktartásával ne szolgáltassanak okot a felekezeti béke megbontására. Az izr. hitközség elöljárósága.
— Négy év után kézrekerfllt tolvajok. Még 1916 decemberében történt, hogy ismeretlen tettesek Fodor József Kinizsiutca 23. sz. alatti lakásának padlásáról tekintélyes mennyiségű ágyi ruhaneműt elloptak. A rendőrség a nyomozást már annakidején bevezette, de a legnagyobb aparátus mellett sem tudta a tetteseket kézrekoriteni. Bár már akkor nyilvánvaló volt, hogy csak
| olyan egyének követhették cl a lopást, akik
jó ismerősök a nevezett ház padlásán, de . a nyomozás mégis sikertelen -maradt. Azonban a\'tolvaj embéft is utollehet érni, nemcsak a sánta-kutyát. A rendőrség az ügyet nem ejtette el, állandóan figyelmes volt s éberségét a napokban siker koronázta, mert a sors keze utolérte a tolvajt. Bizonyság, hogy az idő folyásA még nem mossa tisztára a bűnös lelkét. A napokban történt ugyanis, hogy egy más ügyből kifolyólag a nyomozás során a lopott ágyiruhanemüket megtalálták Gazsi Józsefnénál és leányánál. A vallatások során bevallották, hogy a lopást ők követték cl. Annak idején ugyanis Gazsi né a házban lakó Radványiékhoz járt takaritanj s ezalatt feljárása volt a padlásra. Miután a lopást bevallották, a rendőrség az ügyet világoson megállapította és á\'tette az ügyész- • ségre.
— Közalkalmazottak kamarájának közgyűlése. Izzó hangulatban folyt le a nagykanizsai közalkalmazottak kamarájának 11-én tartott első rendes közgyűlése. A szakadatlan munkától s nélkülözéstől időelőtt megtört csendes munkásai az állami gépezetnek, végre tudatára ébredtek annak, hogy sorsuk javulását nem várhatják a különböző politikai kurzusoktól, amelyek midegyike eddigelé csak kecsegtető ígéretek frázisaival akarta alkalmazotti korgó gyomrát clcsit;-tani, A nincstelen jelen, a kétségbeejtő jövő tudata tükröződött sápadt arcaikon. De ott égett lelkükben a sz^nt harag is azon paraziták iránt, akik lelkiismeretfurdalás nélkül kótyavctyéltetik cl velük utolsó bútordarabjait !s d bC^YÖ Wat kenyéré^ gyűlés lefolyása egy hatalmas — állj! — kiáltás volt az agráriusok és merkantilisták felé egyaránt. Ha a hur tovább feszül, a társadalmi rend felbomlik s a végzet okvetlen odasújt,.-ahonnan azt kihívták. Örömmel üdvözöljük a kamara megalakulását nemcsak mint a közalkalmazottak érdekképviseletét. hancn> mint a végsőkre felcsigázott szenvedélyek és indulatok helyes mederbe leendő irányítóját is. Szívből óhajtjuk, kogy a kamara kitűzött céljait minél előbb megvalósítbassa. Egyben lehatározottabban felhívjuk a város illetékes tényezőit is, hogy a kamara vezetőségével karöltve mindent elkövessenek, hogy a köz-?lkalmftZ«Hftk jogos igényei a lehetőség és az adott visjok legvégső határáig kielégíttessenek.
Részletes tudósításunk í következő! Vegtle főtitkár beszámol szombatidéi kiküldetéséről és javasolja, hogy f. hó 14-én a Kormányzó Ur főméltósága előtt mejgblenó monstre küldöttségben a nagykanizsai kamara is képviseltesse magát két küldöttel\'-Indítványát a közgyűlés elfogadta. Utána Kenedy elnök az egyes szakosztályok sür gős megalakítására kéri fel a tagokat. Néma I. erélyes hangon követeli a türhetotlen áruuzsora kíméletlen letörését, s a közalkalmazottak súlyos helyzetének orvoslását. Kéri a vezetőséget, járjon cl a helybeli kereskedőknél, hogy elégedjenek meg velünk kiuzsorá-zottAkkal szemben 10—15 százalék polgári haszonnal. — Elnök válaszában névszerint felsorolja azon kereskedőket s nagybirtokosokat, kik a közalkalmazottak részére kefl-vezményes beszerzési árakat hclveztek — önszántunkból - kilátásba s reméli, hogy e névsor hamarosan növekedni fog. A gyűlés egész lefolyása mindvégig méltónak mutatkozott a közalkalmazottak régi jó hirnevé-hcz. K—y J—f
1920- április 13.
Zalai Közlöny
i
w Keresztény felebaráti szeretet
*im alatt indított gyűjtési akciónkra ujabban az alábbi adományok érkeztek hozzánk dr. plihál Viktor kir. közjegyzőtől 30 K, özv. Simon Zsigmondnétól s Lehcz Károlynétól és N. N.-től 20—20 K. — Eddigi gyűjtésünk eredménye 230 K.
— Zenekari próba az , előkészületen :cvő operettből I. hó 13-án délután S óra-jcor lesz a g\'tmn. zenetermében. Tisztelettel kérem a köz/ernüködésre vállalkozó urak szíves megjelenését. — Rácz.
— A keresztény tisztviselőnők vasárnap este 6 órakor feltűnő nagv számmal jöttek össze a Keresztény Otthonban. Dr. Wébít Pál püspöki titkár lelkes szavakban ismertette az egyesület nemes és előnyös célját. Szívből jövő szavai nemcsak érdeklő-Jést, íanem oly nagy lelkesedést keltettek, hogy midőn feltette a kérdést, vájjon óhajt-;ák-e az egyesület megalakulását, egy szívvel, egy lélekkel hangzott a válasz: igen akarjuk! Ezek után egy 20 tagu intézőbi-jotsságot küldtek ki, melynek feladata 3 nap T»ulva megválasztani a tisztikart. Igazán örvendetes, hogy végre városunkban is tudatára ébredtek a ker. tisztviselőnők, hogy tovább nem élhetünk az eddigi álomkorban, végre fellobog a kanizsai nők szivében is egy szebb jövő utáni vágj*. Adja Isten, hogy e nívós törck%és sok szép gyümölcsöt, sok tiszta örömöt teremjen ugy a lelkes tagok >zivéten, mint a ker. kanizsai társadalomban,
r- A MOVE szabómflhelyében a rjgok a kővetkező árak mellett dolgoztathatnak:
Saccó-öltöny készitése 400 korona Férfi télikabát „ 400 Női kabát \' 300
Férfi felöltő ., 300 „ nadrág ,. 30 „ „ mellény „ 80 „ Fiu öltöny „ 200 Tiszti köpeny tl 300 ., „ alakítása 150 ., .. zubbony „ 100 ., ,, .„ készítés 160 .. >i fordítás 160 „
Nadrág vasalás* 20 „
Zubbony „ . . \\ 30 „ Öltöny .. . . . 40 „ Köpeny „ . . 30 korona.
— A Hadviseltek Országos Szövetségének kiküldöttje városunkba érkezett abból a célból, hogy a budapesti nyomorgó hadviseltek gyermekeinek vidéki nyaraltatása így ében akciót inditson. Rettonetes az a nyomor, amiben satnyulnak. tönkre mennek testben lélekben a budapesti gyermekek. Mentsük meg a gyermekeket. A kenyérbódék előtt kopott, sápadt asszonyok, vérszegény, rongyos gyermekek állanak, ezek a Hadviseltek hozzátartozói. Négy és félév hadisegély fi^rei után, másfélévi rettenetes idő a véggel fenyegeti a polgári munkába visszatérni nem tudó Hadviseltek gyermekeit. Itt nincs segit-!>ég, foltozgatás, leplezgetés, ettől nem riad | meg a nagy Kaszás, mely lesben áll a gyenge-testű, vérszegény magyar, gyermekek száz-I ezreinek háta mögött. Szövetségünk egész 1 munkát akar végezni s ez csak ugy lehet, I ha az éhező gyermekeket a most következő I rettenetes napok elől el tudjuk vinni Buda-I pestről. A szeretetre, a szivre apellálunk, a |ts szivetekre, a ti szeretetetekre, akikkel száz-1 »zor álltunk a halállal szemben azért, hogy
megvédjük ezt a hazát, biztosítsuk szeretteink nyugodt otthonát. Önfeláldozásunkért szenvedés, nélkülözés jutott nekünk s szeretteinknek. Hozzátok fordulunk jómódban élő nagykanizsai és vidéki bajtársak, mentsétek meg gyermekeinket. A ti becsületes, jó, magyar szivetek meg fog dobbanni arra a hírre, hogy a magyar gyermekeket éhhalál fenyegeti. Idegen államok ezrével viszik a biztos pusztulás elől a magyar gyermekeket. A nemes magyar szív ne dobbanna meg e vészkiáltásra, hogy éhen halnak a gyermekek? Hozzátok fordulunk jómódú bajtársaink, hozzátok és a ti asszonyaitokhoz, kérve-kérünk vegyetek magatokhoz egy-egy éhező budapesti gyereket, veletek a hazáért együtt szenvedő Hadviseltek gyermekeit. Kiküldött bajtársaink meg fognak látogatni, fogadjátok szeretettel s tegyétek lehetővé, hogy éhező gyermekeink mielőbb útra kelhessenek, szerető családjaitokhoz. Megmentendő gyermekeinket áprilistól augusztus hó végéig óhajtanánk nálatok elhelyezni, addig mig vendégszerető házatoknál gyermekeink megerősödnek hitben és testben is. Bajtársaink! a ti szivetek nem zárkózhatik el kérésünk elől, ti édes testvéreink vagytok, ezerszer azzá tett a közös szenvedés, a lövészárok emberfeletti megpróbáltátása. Isten áldását kérjük reátok és szeretteitekre.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete folyó évi április hó L3-án délután 3 órakor a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: Franz Lajos és Fiai R.-T. kérelme beszedetten villamosáram dijakra l,ü00.000 korona előleg adása iránt. Prpics Milán és Scheffer Rezső ajánlata a palini erdőkiterme-lési üzem és tűzifa eladása tárgyában. Városi erdő rendkívüli kitermelése- Sporttelep részére az Alsókukoricás kerti dűlőben terület kisajátítás. Strém Károlytól •1000 ürméter tűzifa vásárlása. Dr. Krátky István városi főjegyző fegyelmi ügye. Az esküdteket Összeíró bizottság megválasztása. Szedlmayer l^ászlóné el halt városi segédgyám özvegyének kérelme özvegyi nyugdijának megállapítása iránt. Néhai Benedek Jóssef v. irnok órvái nevelési járulékának megállapítása. Községi pótadó törlés, illetve szaporodás az 1918. évben tárgyváltozás cinién apadásba, illetve szapo rodásba hozott állami egyenes adók után. Nagykanizsa város közigazg. alkalmazottak 1917/1918. állami költségvetési évi felemelt családi pótlékainak megállapítása. Nagykanizsa város közig, alkalmazottai 1918. év. II. felére esedékes felemelt családi pótlékának megállapítása. Nagykanizsa város közig, alkalmazottainak 1919. év első felére esedékes felemelt családi pótlékának megállapítása. Nagykanizsa város közig, alkalmazottainak 1919. év II. felére esedékes felemelt családi pótlékának megállapítása. Nagykanizsa város közig, alkalmazottainak 1920. év I. felérc esedékes családi pótlékának megállapítása. Nagykanizsa városi kórházi alkalmazottak 1919. évi háborús és drágasági segélyének megállapítása. Az 1918. évi rendőrségi államsegély felosztása. Az iparostanonciskolai taoszemélyzet kérelme óradijának felemelése iránt. Magyar kegyes tanitórend házfőnökségénck kérelme drágasági segély iránt. A v. közkórház 1920. évi pótköltségvetése. Korcsmáros János és Társai a városi róm. kath. főgimnáziumhoz ideigtenes szolgálattételre beosztott fógimn. tanárok segélyeimé. Balatoni Szövetség kérelme hozzájárulásért kutató alapjához.
Gasparik István harctéren eltűnt v. díjnok nejének kérelme kegydij megállapítása iránt. Halvax Frigyes fogy. adóhiv. főnők kérelme eddig megállapítva volt drágasági segélyének folyósítása iránt. Kisfaludi Márton volt díjnok kérelme végkielégítés iránt. Halvax Frigyes fogy. adóhiv. főnöki minőségben élvezett évi 3900 kor. törzsfizetésének a nyugdíjazásnál alapul veendő illetményekbe való beszámítása iránti kérelme. Néhai Kovács Péter harctéren hősi halált halt v. városi rendőr özvegyének és árváinak kérelme kegydij. illetve kegynevelési járulék megállapítása iránt. A v. alkalmazottainak üli illetményeinek rendezése. A nyugalomba helyezett v. alkalmazottak, ezek özvegyei és árvái részére városi segély megállapítása. Bolla Anna. Sifkovits Simon, Dominkó Katalin, Pircher Ödön, Vavrik Vilmos, Ladislau Jenő, Varga Anna, Weinbcrger Jenő, Mázol Lujza, Fejér Dénes, Ungár Henrik, Hári József, Hári János. Vancsura Ferenc és özv. Matotek Jánosne kérelme a város kötelékébe vak) felvétele iránt. Németh József, Sörös Irma, Matlckovics Gyula, Szántó (Stern) Vilmos és gyermekei és Hohenwald Tóbiás illetősége, megtagadása. — Dr. Prach István, h. polgármester.
— Judex V. része. -A szerelem mindént megbocsájt" címen kerül bemutatásra az Urániában. E résszel befejeződik a ciklus I. része. Nemsokára bemutatásra kerül .Judex uj megbízatása" cimü ötrészes II. ciUus. melyben az első siklus szereplőin kívül egy kis ponny ló is fog főszerepként. Csütörtök és pénteken .Laló herceg arája" kerül bemutatásra Bern Áldorral. Előadások : Hétköznap 5—7 és 9 órakor.
Harri Plel Il-ik kalandja a .A halálhid* cimen kerül bemutatásra a .Világmozgóban ma kedden, szerdán és csütörtökön ugyanazon szereplőkkel, mint a Fekete Zsoké, csak azzal a különbséggel, hogy a Halálhid még hajmeresztőbb trükkökkel van tele s Harry Piet csodás játéka teszi káprázatosai c filmet. - Jegyek reggel 9 órától válthatók.
SPORT.
SzTC—VAC mérkőzés. Hál\' Isten már ott tartunk, hogy a kanizsai eddig még nem sportpublikum is kezdi komolyabban venni a sportot. Tudvalevő dolog, hogy minden közt szolgáló ügy csak a közönség támogatásával fejlődik, vagy pedig megfordítva — bukik. Ugyanúgy vágyunk a vidéken megteremtődött fiatal sporttal. — Soha sem volt ugy rászorulva a magyar haza az edzett tetterős férfiakra, mint most. Tudjuk nagyon jól. hogy ezt a szerencsétlen, meg tépázott ezeréves Magyarországot csak egészséges gondolkozású, edzett és akaraterós fiatal generáció állíthatja talpra. Ehhez pedig mi kel! ? Nevelni kell a fiatalságot, az iskolán kívül sportolásra serkenteni és sürün figyelmeztetni arra, hogy felnőtt korában kötelességei lesznek nemcsak a nevelő szülei vei, jövendő családjával, hanem a hazávu szemben De mindezektől eltekintve bátor-kódunk most már azt kérdezni az igen tisz

Olcsó
szövetöltönyök *
750 K-tól 1200 K-ig kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
Nagykanizsa, Erxsébettér 20.
[AZ Arany KíiVks üiolItU)
t\'KMXMXXa
i a > K o x t 6 n >
W20. április 13
telt kanizsai szfllöklől vajon mint volna kedvesebb, hn szeretett gyermekük cgiiszsígcs, syípnüvísü edieti volna-e vagy pedig ellenkezőleg attól kellene turtíiiliok, hogX jaj Is-tenem szegényke aligha éri meg a holnapot f Iit van az alkalom teltekkel adjon feleletet minden szülő. A fáradhatatlan kanizsai spori-vezetósóg mindem elkövet, hosy az ifjusaK szakképzett vezetők kőzremWiödésével fejleszthesse izmait. Épül már az ngynevett „Katonaréten" a tribün is, hogy a künjesebb publikumnak se legyen kifogása ezután a szebbnél-szebb sporteseményekről való távolmaradásra. Tehát most már csak n közönségen múlik, hogy a sport fiatal hajtása Kanizsón is lombos\' fává nőhessen föl.
Székcsfehérvéri TC—VAC (bajnokit I :0, félidő 0:0. Nagy érdeklődés előzte meg a sportkedvelő közönség részéről a vasárnapi első bajnoki mérkőzést. Mindkét csapat tudatában volt annak, hogy két poni elnyeréséről van szó. tehát fokozott ambícióval dolgozlak. Az első félidő 0 : 0-ni végződött annak dacára; hogy már akkor is kezdeti kidomborodni a szimpatikus vendégcsapat fölénye A második félidőben erős támadásba kezd az SzTC és a 7-ik percben l\'osser jobbszélső révén a mérkőzés egyetlen gólját éri cl. Az SzTC-nak teljes védelme nagyszerűen funkcionált mindvégig: rajiuk keresztül egy akciója sem sikerült a VAC-nak. Ki kell emelnünk a két Szép IMlvért, akik közül Szép II. hatalmas és bizios rúgásaival vonta magára a figyelmei. Szép 111. center-fedezet fényes fejjátékávol, gyors mozgása és remek tabdaosztogatása sok tapsol váltott ki a közönségtől. — A VAC-nak is elég jó napja volt, de a rossz tartalékjátékosai a többiek munkáját eredménytelenné tették. A rnidvégig fair mérkőzést Szűcs (Gyor) szövetségi bíró nagyszerűen vezette.
Az NTE vasárnap, 18-án a székesfehér, vári egyetértéssel játszik bajnoki mérkőzési. A vendégcsapat jelenlegi formájáról még " biztosat nem tudunk, de mindenesetre az NTE-nek össze kell szeJni magát ha a két pontot saj^t javára akarja elkönyvelni.
Május íjára valószínű Fehérvár válogatottja jón hozzánk .a\' mi válogatottunkkal mérkőzni. Ha közbfr nem jón valami akadály ugy akkor már a tribününk használhatóan a közönség rendelkezésére fog állani.
Apróhirdetések
A* »próhird*té«ok kásiisl dija: 16 »xói* 12 kor., mladoa további axó 1 kor., v«uiU*»bb botttvalax«d«tt IMVILk dupli* sxáudlttstixsk
Fiatal özvegy,
ki a háztartás mSodcn ágáéin Jártae, elmenni khebb culídlioi vagy nwíinyoí úrhoz esekély íizettvírt. ha A év©* kín leányit i* mayával vihetne. Cim a kiadóban.___
Gramofon lemezekkel cjQ-üt eladó. Cim a kiadóban.
Elcserélném
Sugár-ut 13. >zám alatt tevő egyszobás lakásomat hasonló lakással. Bóvebbet ugyanott* hájefolügytilőncl.
Gyermektelen
házaspár két, esctky.birorr.-wobii lakást keret mellékhelyiségekkel. Cim * Movc : lO-Jüj.iUiii,^": i^.ycsl.i kl.-iiiv-i
Mlndencslcíiny
■<, íizeWel telje* elUt£<-sal felvéteti*. HoP Me>;-mondja a kiadóliiv.Unl.
Eladó
c>ty egész uj íelóM Vabát éü cg rudrág. Cim x *ztz-kefinfaégben.
mm
mozgókcp-palota
Honoayt-utcft * • *.
Ilétfén, kedden és í2«rdiii ifirilis 13. 14-én
JUDEX
V. rési
A sK-relem mindem mtgboMijt.
Jön! Jö"l
Lató herceg órája
h\'ősz«epl)ín BBKX AI.DOIi
Előadások kezdete: Hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor. _Ml
4322/1920.
Hirdetmény.
A legutóbbi hónapokban n város területén szórványosan előfordult hólyagos himlő-megbetegedések miau a betegség terjednének megakadályozás* védett a in. kir munka éx népjóléti minimer ur 7310. távirati rendeletével a város egész lakosságának védhlmlővel leendő kényszerbeoltását rendelte el.
Az oltások Nagykanizsán a polgári lányiskolában, Kiskanizsán a templomtéri iskolában április U-étél 18-áig fognak naponkint d. 11. 3 _g-ig * hétköznapokat beszámítva megtartani.
Figyelmeztetem a város közönségét, hogy az oltás kötelező, az oltásokon mindenki ugy közérdekből, mint saját erdőkében okvetlenül megjelenjen, mert az oltás elmulasztása kihágást képez, » amelyik orvosi bizonyítvánnyal nmm igazoltatik, bOntéttetDi fog. Az ollókor tartozik mindenki lakását (utca. há2£zám) bemondani.
A 66 évet betöltött egy értek és 2 hónapon aluli esfesemók az oltí8«alól mentessek. Az oltás előtt mindenki balkarját tisztára szappannal mossa meg.
Nagykanizsán. 1920. április hó 8-án.
;it» Polgármester.
: Eladó ingatlanok
! BéUteUpeo, Májiatclcpcn, 1 Bablotmámóa vitUV. --J KbkUiM beji ralinál kit bxi na^y kerttel, — Cyái-! utcában, Józtcf főherceg-| utcában családi hazak kert-: fe.\', — 300 hoiJa* birtok ZalacgertMg k-\'.zclcbcn — \' 12 holdas wDOXyi gazda-1 Nagykaatuától 20 kau-re I — Teleki-utcai üzlet bér-i let© berendezései, Jiolvá-j rosi vendéglő bérlete át-: adú, Zalaegerszegi va-, toUJioziát közelében Se\\ó i sxép kerto családi házat,
J lula;d0n0M Miclóbbi .it-
koltúxés&c! elcserélne ha-vontv lugykaniztai házzal, ; — Csengeri-utea 2«i. «ám alatti hizat tul«jdono<a cl-1 cserélné hnlaton; szólóvet. i.— Irodának cxy>£ob«» bu-; tocoxott vaxy butofozatlan \' lvclyuéjret t.vbhen keresnek.
-- T«vcfly«fü ép-jict \' invKött néfly tzobás hát, ; naKíy i>tá)!ó év udviurnl ; eUdo. Bslgrlmzt
László ingatlanforgalmi é« kereíkeJelml íroda;a, Zrínyi MiM6vu!<4 W. >:. \' I. cm. Telefon 286.
Csomagoló papír, Papirzacská, Livélpapir mappában. Cigaretta hüvelyek, Cigaretta papírok, Tollak, irodai és iskolai, Paplrspárga, Szekrény papír
angyban 4a kio«layb»n
FISCHEL FÜLÖP FIAI
[Mpirániháznbnn, N\'afrykaniznán.
VILÁG
uagymoagó színház :: Szárvas-szálloda.
Kedden, szervién és .^>0törtökön, április 13.. 1-í. 15-wi
Harry Piel második kalandja
A halálhid
5 felvonásban.
Elóadáiok kezdete : ltétkÖzft»pok<\'.-» fél ? t< fél Vörak. Vasár- é* iinnepnapokon Z, 5, fel í » <-rako;
Villamos felszerelést, érés gyengeáramú cs-?n2Ójavhá*okat Azonnal eszközöl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
Villamos fózóedényt-k, vallók, csillárok és égék állandóan raktáron. IWO—li
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
X ♦

I t I
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
MAYER KLOTILD
gCnnosögyíra NspjkttsizsÍD
I\'ÓQ ilc ( CTttjtíl.li|j
Iluoy.dl-oK. 19. .1 rC.Y.
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, fényez, vegyileg tisztit.
Yi&ki mn.-üwi i* !.;\',< . r.: cl-
hésxHTalMh éi d.iill.lutCbU
Jő minőségű Pogány vári fehér és vörös
asztali bor
Iiterenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fűszer-, cscmege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut 53.
IIHIIIBIIIIHIIIIHIIIBII
fffBST KENDELJE MEG A SSm
„SSalai KÖ2:IÖMyíí.t
1
KÖNYVNYOMDA ZALAI ÉS GYARMATJ NAGYKANIZSA, Fő-ut 13. Bojnriedír-pjlota Ttlíloo 183.
t ZALAI KÖZLÖNY iWu po!itiiai tupj.j\' Itiadöhivataia
Elvállalunk mindennemű folyóiratok, árjegyzékek. ;n.;ghivók, eljegyzési cs esketési kártyák, névjegyek, gyászlapok, plakátok, röplapok stb. nyom-látványok ízléses és gyors előállítását. Pontos kiszolgálás! Jutányos árak!
KÖHYVKÖTÉSZ-T
l«l
I
m
IIIIBIIIIHUIHII
I
I
v.vnarl avoaodAt möintér.^rAc^n,
59-ík évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 14. Szerda.
84 szám.
kereszteny -politikai napilap
SjckíSMÍiig és kl»díhiv»Ul: FG-ut 13.
]__. Ictenirbuí-Mlelon !U. -
Megjelenik mindig kori reggel.
Pflsj:erko»xt6: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
a«ns«t|;y. képviselő
Felelős gserkcsztő:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
P.gísi óv/e 250 K. félévre 130 K. NetJ-od-évre 65 K, Egy bóra 22 K. Egyei síim 1 K.
Társadajmi béke
csík ugy lehetséges, Ha a társadalomnak minden rétege összefog egy nagy, egy szent cél érdekében és együtt munkálkodva rakja le a boldogulás alapjait. Minden dolgos kézre szükség van, különösen ma, mikor az ország csak ugy lehet boldog és nagy, ha a széthúzás helyett, a politizálás helyett, a gyűlölködés helyett doldozunk és dolgozunk együtt, karöltve. A német munkás meg mutatta, mi az igazi hazafiság. A német munkásság példamutató, hatalmas, minden tekintetben germán szellemű, elhatározását egyetlen tény is megmagyarázhatja. A német munkás szocialista, de nemzéti alapon; a német munkás elsősorsban német polgár. A germán óriás nemcsak szellemileg alkot világraszólót, hanem fizikailag is bámulatosat. A német kéz felépiti az örök germán-dicsősséget hirdető piramidokat, melyek előtt kalaplevéve áll meg a bámuló.
És Magyarországon ?
N\'áiunk a munkás szocialista, de internacionális alapon. Noha az ország szörnyű pusztulását az internacionalizmus "felforgatót züllesztő eszméihez vezetjük vissza1; a magyar munkás még mindig nem látta^ be tévedését. Pedig ez a tévedés végzetes volt, min-der. izében magyar tragikum.
A magyar munkásság egy része, belátta a végzetes megbotlást és siet jóvátenni a hibát: nemzeti alapra akar helyezhedni. Helyes! Nagyon örülünk eme közeledésnek és mi hajiandok vagyunk elfogadni munkás kezüket, de . . . nem tehetünk róla, ha óvatosságból, vagy előérzetbőr— bizalmatlanok vagyunk a szociáldemokratákkal szemben. Eme kételkedésünket megmagyarázza az a szinte előre sejtett esemény, hogy pl. Győrött a munkásság hallani sem akár arról, hogy szakítsanak az internacionalista eszmékkel Hallani sem akarnak arról, hogy nemzeti alapra helyezkedjenek.
Csodálatos, hogy- a 6yorí munkásság az elmúlt hóhéruralom szörnyűségeiből még mindig nem vonta le a konzekvenciát. Csodálatos, hogy a győri munkásság még mindig nem ébredt fel szörnyű elkábulásából. Hiszen a kommunizmus az ő bőrüket is vásárra vitte, nemcsak a miénket.
Kérdezzük, hová vezethet az az őrület, ha a magyar munkásság a múltból nem okulva, újra az internacionalizmus mérges emlőjén akar államfenntartó osztállyá óriásodni? Hát
nem kommunizmusba vezet ez? Hát nem látja ezt a magyar munkásság ? Vagy nem akarja látni?
. . . Akkor, akkor vállalja a felelősséget ugy magáért, mint minden egyes polgárért, ki ebben az uj életre ébredt országban békében, boldogságban akar élni.
Kívánjuk a magyar munkásságnak,
hogy még időben ébredjen fel, mert a késői ébredés keserű lehet. Kívánjuk, sikerüljön a békés megegyezés, mert a .helyes utat már megtalálta egy tekintélyes csoport, de még csak imbolyog rajta. Szeretnénk hinni, hogy ez a még most ingadozó lavirozás egyenes, nemzeti járássá .fog- .erősödni.
VuliAn
A zsidó-sajtó minden áramlatot támogat
Tárgyalják az indemnitást.
Budapest, április 10. A nemzetgyűlés mai ülését fél tizenegy órakor nyitotta meg Rakövsrky István elnök. Az c^okí előterjesztés során áttértek az iademftítás tárgyalására. V • \' -
, Módi Sm»i> Ját»(#.eíé«<)Ó ismerteti és elfogadásra ajánlja á\'-^vaslajot. Beszél a
Káfolyi és a vörös", rémuralom gazdálkodá-
-.............; , gy * r/■•
-vsáról. A poslatakarékpéftztdr íltal kibocsátott pénzjegyeket másfél Mliárdrc fogják emelni. Az országos bctegapolási\' pjnadót tizenöt százalékra fogják emelni*.SQO
százalékos cmeiés várható. Megemlíti", hogy harminchat államtitkári állás helyett a bizottság csak húszat fog javasolni.
Ezután kéné; Béla a Ker. Nemzeti Egyesülés párt nevében elfogadja a javaslatot, mert arra az országnak szüksége van. Nem tudja megérteni, hogy az ország érdekében a mai keresztény pártok miért nem tudnának egyesülni. Ellenfeleink rágalmazására a két keresztény párt egyesülésével kellene válaszolni. Ezután hosszasan foglalkozik agrár kérdésekkel. A falu és a város egymáshoz való viszonyáról szól és azoknak a mcgbókülését óhajtja. A helyes földbirtok-reformot követeli.
Ezután b perc szünet következik, majd Friedrich István, az ellenzék vezére szólal fél. Ne ín latija olyan sürgősen szükségesnek a fúziót, mint Ker.cz Béla. Addig beszéltek a fúzióról, amíg létro nem jött az elégedetlenek fúziója Azután elmondja, hogyan alakult meg a mai nemzetgyűlés; Ok" a régi nemzetgyűlést akarlak egybehivatni, Je ez nem sikerült. 1848-bar, három hét alatt 26 törvényjavaslatot szavaztak meg. Az a meggyőződése, hogy ez a nemzetgyűlés; is minden javaslatot megszavaz, amit a kormány eléjeterjeszt. Bár a kormánnyal szemben bizalmatlan, a javaslatot mégis megszavazza, de követeli a kereszténységnek intézményes biztosítását. Megemlékezik arról, hogy ismét egy antant-misszió érkezik Budapestre. Attól tart, hogy megint lesznek olyanok, akik a misszióhoz fognak szaladgálni fehér terrorról panaszkodva. 0 ezt már előre is hazaárulásnak minősiti és kert az igazságügy-minisztert, hogy tegyen intézkedéseket ezek megakadályozására. A szocialisták és a pesti zsidóság bizonyára örül annak, hogy jön cz az antant-bízottság, amelyhez maid panasszal fordulhat. Megállapítja, hogy mérsékeltebb keresztény politikát nem ienet csinálni, mint amir.öt ez a nemzetgyűlés csinál. A köztisztviselők helyzetét sürgősen
Friedrich István hatalmas beszéde Házban.
javítani kell. A legaktuálisabb kérdi* a zsidókérdés. Követeljük, hogy a galíciai zsidókat toloncolják ki végre innen. Ezt az intelligens zsidók is kívánják.
{Sándor Pál: ügy van, helyes!) A galiciai zsidók kitoloncolása a kereszténység védelmezése. Raméli, hogy a miniszterelnök végre meg fogja mondani, hogy akarja me^Jldani a zsidókérdést.-Megállapítja, hogy
az ország még mindig tele Tat bolsevistákkal. Követeli, \' hogy az országban minden 16 éven felülit Igazoltassanak. Polemizál a miniszterelnöknek a sajtó kérdésében mondott beszédérc. Követeli, hogy a zsidó sajtóval le kell számolni. Megállapítja, hogy ez a sajtó végig támogatta a világháborút, Mlttel-Eorópa tervét, a forradalmakat, bolsevizmust, Clarkot, a nemzeti hadsereget és most ismét mindenütt ott vannak.
(Zajos helyeslés a Ház minden oldalán). A fóldbirtokreform kérdésében csatlakozik Kenéz Béla álláspontjához.
Kifogásolja, hogy a volt kS-zöshadseregbeli. tisztek nagyobb számmal vannak képviselve a hadseregnél, mint a volt honvédtisztek és többen közölök még ma sem tudnak magyarul. Követeti a hadifoglyok sürgős hazaszállítását és a rokkantkérdés sürgős rendezését. Követeli, a keresztény vallásfelekezetek teljes cgyenjogositásál, A közmunkák felvételét. Örömmel konstatálja, hogy végre van ellenzék a Házban. Ünnepélyesen kijelejíti, hogy nem fognak akadályokat gördíteni a kormány munkája elé, hanem csak tárgyilagos kritikát fognak gyakonlni.
Friedrich ezután befejezte beszédét ós elvbarátai melegen ünnepelték.
A Ház elfogadta Vasadi Balogh György inditványái, hogy a Ház tanácskozási idejét egy órával meghosszabbítsák, délután három óráig.
Ezzel fél két órakor az ülés veget ert. A legközelebbi ülésen, amikor folytatják az indemnitás vitáját, a Kisgazdapárt részéről elsőnek valószínűleg HegedGyörgy\' dr. nemzetgyűlési képviselő szólal fel. Két ó/okor azután áttértek az interpellációkra.
2
Zalai Közlöny
1920 április 14
A kormányzó Karcagon.
Budapest, április 13. Horthy Miklós kormányzó ma reggel nagy kísérettel a ■ Nyugati pályaudvarra-érkezett, hogy utbatn-duljon Karcagra. A kormányzót kellemesen lepre meg, hogy egy elegánsan felszerelt, vadonatúj nyolc udvari kocsiból álló különvonat Aárta a pályaudvaron, melyet a MÁV gépgyár munkásai mcglepetéskép készítettek a kormányzó részére. Mikor a kormányzó erről tudomást szerzett, azt az óhaját fejezte ki, hogy a munkásoknak ezért köszönetet mondhasson. A Nyugai pályaudvaron ezért negyven munkás jelent meg és a kormányzó valamennyiükkel kezet szorított és megköszönte az ajándékot.
Horthy Miklós kormányzó szárnysegédei és a vezérkarhoz tartozó tisztek kíséretében Katbagra érkezett, hogy átvegye a város díszpolgári oklevelét. A város ünnepi díszben fogadta a kormányzót, akit a pályaudvaron a város polgármestere üdvözölt A kormányzó megszemlélte a csapatokat, később a küldöttségeket fogadta, majd résztvett a város diszlakomáján. Este tovább utazik Debrecenbe, ahova szerdán reggel 4 órakor érkezik meg. A városban minden megtörtént a kormán zzó fogadására.
A pártfegyelem erősbödik Friedrichék kiválásával.
Budapest, A Ker. Nemz. Egyesülés pártjában Friedrich és hat társának kiválása még semmiféle bonyodalmat nem Idézett elő. Tagadhatatlan, hogy
sokan vannak) okik energikusabb és radikálisabb keresztény kurzust követőinek, de még: ezek sem helyeselték Friedrichék kiválásának sem időpontját, sem módját.
ppen ezért az az általános benyomás ax, hogy ha a párt ezzel számbelileg gyengült Is, csakis hatóképességében erősbödött, mert most már kétségtelen, hogy az eddigi ingadozó pártfegyelem helyreáll és mindaddig amig a párt a koalícióban bentmarad, egységesen támogatja a kormányt. Ennek a hirtelen pártfegyelemnek első tanújele volt az, hogy a párt ggyhangulag helyeselte Rakovstky felszólalását, aki hibáztatta Ktebersberg azon akcióját, hogy pártokon kivül álló kormány eszméjét igyekezett a sajtóban népszerűsíteni. Amig Friedrichék kiszámíthatatlansága következtében a párt nam tudott egységes lenni, addig lehetett volna szó eféle megoldásról, most azonban a pártfegyelem annyira biztosítva van, hogy nincs szükség a koalíciós kormány kicserélésére, amig a közösen vállalt feladatok megoldva nincsenek.
,»A német bonyodalmat ki kell aknázni"
Berlin, ápr. Í3. Mainzban április 9-én a,francia tábornokok a következő programban állapodtak" meg: A Rajna vonal, mint stratégiai határ fel-tétlonül szükséges. Ütköző államot kell a Rajníi balpartján alakítani és hozzá kell kapcsolni Frankfurt, Ruhr vidék-és a Düsseldorffi ipari kerületet is. Németország mindéi bonyodalmát ki kell aknázni Franciaország érdekei számára. Szövetségeseinket befejezett tények elé kell állítani. Németországot 5—6 kis köztársaságra kell bontani. A legközelebbi háborúra készen kcJl állani.
Csecsemőlralla.
Ismeretlen csecsemőhulla a Principális csatornában. — A boncolás eredménye. — „C"-be-tüs monogram. — A nyomozás még eredménytelen.
Tegnapelőtt este a kisknnizsai rend-őrkülönitmény telefonon értesítette a nagykanizsai redőrséget, hogy s. Principális csatornában a csősz egy cse-esemő-hullát talált, a hídtól körülbelül 400—500 lépésre. A rendőrség azonnal megjelent a nevezett helyen s megállapította, hogy a hullát még aznap dobták a csatornába, meri még hulla-follok nem voltak a testen. A halál okát csak a boncolás utján lehetett megállapítani.
A helyszínen.
Tegnap délután 4 órakor kiszálltak a helyszínére, majd a kiskanízsái hullaházhoz, ahol a csecsemő teteme már volt, dr. Szabó Lajos magy. kir. főállamügyész, dr. Saághy János vizsgáló biró, dr. Sckwartz Károly kir. törvényszéki orvos, dr. Országit Lajos, dr. Fodor Aladár orvosok s a rendőrség réízcről Hajós Gyula és Poller-matm János rendőrfelügyelők.
A boncolás.
A boncolás sorám megállapiltatott, hogy a csecsemő 3—4 hónapos. A testen semmiféle ütés, szúrás, vagy más sérülés nem volt észlelhető. A test beteges, vézna alkatú. Az is megállapittatott, hogy a halál 24, maximum 48 órája állhatott be, mert még a hullafoltok nem voltak észlel-hetők. Ori\'osi szakvélemény szerint a halált nem fulladás okozta.
Éhhalált halt?
A boncolás során minden körülményt erős bírálat s felülvizsgálat tárgyává tett a bizottság. Megállapították, hogy a gyomor s a belek teljesen üresek. A vizsgálat során az is nyilvánvaló leli, hogy a csecsemő nem vott egészséges, heveny gyomorhurutban szenvedett. A titokzatos csecsemőhullán egy derékig érő szürkés, piszkos ing volt „C\'-betfis monogrammal, ugyancsak egy szürkés piszkos, kötött rékli s egy bordó fejkötő fehér csipkedisszel. A kézenfekvő adatokból Ítélve a csecsemő szegény szülök gyermeke volt s valószínű,
hogy a halál éhség következtében állott be.
A nyomozás.
A rendőrség a lelketlen szülök, illetve a tettesek után a legerélyesebb nyomozást indította. De mindeddig még nem jutott számottevőbb adatok-birtokába. Azonban a kézenfekvő adatok valószínű, hogy nagyon hamar sikerre fognak vezelni. A ,,C"-betüs monogramnak nyomán azonnal felvette a rendőrség a fonalat s előre láthatólag az lesz az, ami n becstelen gyilkosság eredményére fog vezetni. A tolt kiderítésében s a teucsek felkutatásában o nagyközönségnek is a a rendőrség támogatására kell sietni
s ha valaki bármit tud, ami a nyomrs. vezetésben segítségül szolgálhal, azon nal jelentkezzék a rendőrkapitány! h;. vatal bünügyi osztályánál.
Aktuális strófák.
Nem sokára jön a deres, Megkapja mind, ki mit keres. Kit a kapzsiság vágya hajt. Porcióját kikapja majd.
Nem muzsikus Czimmermann ur, Mégis hegedülni tanul: Vonóval a tenyerében Hegedülni tanul szépon.
Láncosokra rájár a rúd. Olcsóbb lesz a hús, hagyma, lúd, Árdrágítók sorra jőnek — Huszonöt lesz az előleg.
Kitisztul majd egy-két szóra Augiász istállója. Aztán, — egyre százat adok! — Eltűnnek a kirakatok.
Nacza néni, Kati néni Ésszel nem tudnák fölérni Hogy illendő árt kérjenek — S nem lesz hagyma, tojás, retek.
Aztán jön a népvándorlás: Úr lesz Kiskanizsa, Sormás. Ha nem hoznak vajat, tejet, Érte megyilnk, — amig lehet.
Kijárunk, mig erőfjk bírja, Zsebünk sorsa meg van irva. Törvénynek ránk nem lesz haszna — S éhen döglünk a tavaszra.
Omikron.
— Plébániai hlr. A plébániahivata! közli, hogy ma, április 14-én szentségimád.is napján az ünnepélyes szentmise 10 órakor tortatik. Az egész nap folyamán adoráci végeznek a hivek. Este 6 órakor szentbeszé amelyet Te Deum és áldás követ.
— Keresztény felebaráti szeretet cimcn indított gyűjtésünkre ujabban a k--vetkező adományok érkeztek hozzánk: Kisi Ernő, a Korona szálló tulajdonosától 30 K. Dr. Kau/mann Lajostól 20 K. Gyiljtésüni eddigi eredménye 280 K.
— A kereskedelmi minisztériumban eddig a következő javaslatok készültek cl, illetve vannak elókeszületben: Ipartörvény revíziója. Kereskedelmi, ipari kamarákról szóló törvény módosítása. Tisztességtele:, verseny leküzdéséről. A vándoripar szabályairól. Az ipari munka vasárnapi szünetérói Az ipari .és kereskedelmi alkalmazottak életének, testi épségének, egészségének védőimé ől. Az iparban alkalmazott fiatalkorúak és a nőnek védelméről. A külkereskedőin:: viszonyaink ideiglenes rendezéséről szóló javaslatok.
— Országos Zrlnyl-űnnepély Nagy kanizsán. Értesülésünk szerint városunk nagyarányú hazafias ünnepély színhelye lesz május első napjaiban. Az Irodalmi Kör Zrinyi Miklós születésének \'300 éves évfor dulója alkalmából nagyszabású emlékünnepélyt rendez, melyre több országos nevű államférfiul, írót, művészt és költőt nyert meg a Kör közreműködés céljából. Ezek között van hir szerint Kozma Andor, Sándor Erzsi, Némeihy Károly hegedűművész, Ricdt Frigyes egyetemi tanár és Sik Sándor közismert költőnk és még közéletünk töbí> kitűnősége. Ugyanez alkalommal nagy népgyűlés is van tervbe véve, melyen Zadravelz tábori püspök fog beszelni és áz Ipartestület dalárdája fog énekelni. Az ünnepély keretében a Sportegylet a Katonaréten nagy sportversenyt fog rendezni. A részletes prograrr-mot egy száz tagú bizottság fogja kidolgozni, melyben hir szerint a városnak és a környéknek minden társadalmi rétege képviselve lesz.
1920. április 14.
Z a I a 1 Közlöny
— Cseppfolyós levegő. A Move keretében folyó hó 16-án, pénteken fogja megtartani Baksy őrnagy, a helybeli katonai főreáliskola tanára előadását a cseppfolyós levegőről. Az érdeklődőknek módjukban lesz szemlélni, hogy mikép viselkednek a cseppfolyós levegőben a gáznemű cseppfolyós és szilárd testek A mindvégig tudományos érdekességekkel szolgáló előadásra felhívjuk a város közönségének ja figyelmét. A belépőjegyekből befolyt összeg az előadó kívánságár* tisztán a szibériai magyar hadifoglyok céljaira fog fordíttatni.
— A városi közgyűlés adatai. Egynegyed 4 órakor foglalja cl az elnöki széket\' dr. Prack polgármester. I. Franz Lajos és Fiai r.-t. kérelmét Király Sándor műszaki tanácsos ismertette. A társaság 1.000,000 K előleget kért. melynek megadását a pénzügyi bizottság javasolta, a javaslat elfogadtatott. 2. Prpics Milán ajánlatát Novay aljegyző ismertette. Előadta, hogy Prpics nagytefje-delmü fát ajánl a városnak. A városi tanács pénzügyi bizottsága javasolja az ajánlat némi módosítással való elfogadását. Újváry Géza felhivja a közgyűlés figyelmét arra, hogy "ezt * kérdést tegye alapos megfontolás tárgyává, nehogy az árak leszorítása után a város ráfizessen a fa vásárlásra. Dr. Tamás János az ajánlat visszautasítását indítványozza, dr. Hajdú is emellett fogiai állást. A közgyűlés szavazattal döntött e kérdésben: Prpics ajánlatát nem fogadta el. 3. Prack ismerteti a helybeli Move ésazNTE kérelmétés értesítését, hogy nekik sporttertilet adassék. Nekik az állomásparancsnokság hajlandó a katona-rétet átadni, ha a város a katonaság részére máshol szerez gyakorlóteret. A közgyűlés a sportegyletek kérelmének helyet adott és ugy határozott, hogy ugy a sportterületről, mint a katonai gyakorlótérről gondoskodni fog a sétatér melletti terület kisajátításával 4. Prack ismerteti a Kratky-fegyelmi ügyben a megszüntető véghatározatot. A közgyűlés tudo-Ynásul vette. 5. Hemmert főszámvevő ismerteti a közgyűlés t^ábbi pontjait. Szedlmayer LájttJóné, Benedek József elhalt v. írnok árváinbk.. kéretaét a közgyűlés elfogadja. Községi pótádö ügyben, a közigazg. alkalmazottak, a kórházi alkalmazottak drágasági segélye ügyében a bizottság Javaslatát clfo-gaoták. A tanonciskola! tanszemélyzet fizetésen.elési kérvényét elfogadta, Korcsmáros János és társat ama kérelmét, hogy a többi tanárokkal arányos segélyben részesüljenek, eleget tesz. A tanitórend házfónöksége kérelmének eleget tesz. A Balatoni Szövetségnek 1000 koronát ad. Halvax kérelmét elfogadja. Tö»*b nyugdíjas és elbocsájtott alkalmazott, elesett alkalmazott árváinak kérelmét mind cljogadta. A közgyűlés negyed 7-kor ért veget. Dr. Villányi Henrik indítványára a sportterületen a középiskolások is helyet nyernek,
— Helyreigazítás. A Zalai Közlönynek 1920. április 9. számában ,A közalkalmazottak és a szegények kerti fölcfj^J\' címmel, .A bizottság" aláirásu, hirek rovatában megjelent cikkben a többi között az állíttatik, hogy a Bettlheim Győző által igére ket holdat nem kapták meg. Ezzel szemben ki kell jelentenem, hogy én senkinek két hold átengedése iránt ígéretet nem tettem és nem » tehettem, mert velem erről senki nem is beszélt érdemlegesen. Fiammal beszélt ugyan Dr. Tamás János ügyvéd, de akkor fiam nyomban kijelentette, hogy az én földjeim fölött most már nem rcndclkezhetem. mert azokat munkásaimnak osztottam ki Dr. Tamás János megkísérelte ugyan munkásaimnál is a két hold átengedését kieszközölni, de az nem sikerült neki. Bettlheim Gyteó.
— Helyreigazítás. Tegnapi számunkban a .Keresztény felebaráti szeretet* cimü btrünkben nem Lehet, hanem Schey Károlvné 4z«adományozó
- Még csak ma látható Judex V része az Urániában. Hallatlan nagy sikere van mindenfelé e nagyszerű attrakciónak. Csütörtökön és Pénteken Lo\'.o herceg órája ;imű vig történet kerül bemutatásra. E kép « rokokó korszakban játszódik le.
— A kormányzó kegyelme Összeesküvőinek. A budapesti büntetőtörvény -szék, mint rögtönitélő bíróság Langer Jenő dr. kúriai biró elnőklésével zárt ajtók mögött szombaton egész délelőtt, majd rövid szünet után este 7 óráig tárgyalta azt a statáriális bünügyet. amelynek vádlottjai Horthy Miklós fővezér ellen tervezett merénylet előkészítésében részesek. A bíróság kihallgatta\' mind a négy vádlottat, Mautner István mérnököt, Staisnyi József tanítót, KodyUk János szerelőt és Fetdmár Marcell magánhivatalnokot. A vádlottak kihallgatása után lefolytatták az egész bizonyítási eljárást is és «» legnagyobb részletességgel hallgatták ki az ügy tanúit. A rögtönitélő bíróság kihirdette három napi tárgyalás után a kormányzó megölésére és a proletárdiktatúra visszaállítására léire jött szövetség bűnügyében az Ítéletet. A biróság mind a négy vádlottat, névszerint Staisnyi Józsefet. Mautncr Istvánt. Kodytek Jánost és Felmár Marcellt bünösnem, mondotta ki lázadásra és gyilkosságra való szövetkezés bűntettében és ezért mind a négy vádlottat halálra itélU. Horthy Miklós kormányzó, a magyar nemzeti hadsereg akkori fővezérének élete ellen irányuló gyilkosságra való szövetkezés és lázadás büntette miatt a vádlottaknak halálbüntetését kegyelemből elengedte is megengedte, hogy nevezettekkel szemben e helyett életfogytiglan tartó fegyházbüntetés és tekintettel mindén törvényes eshetőségre, sumétyenkinl tíz évi hivatalvesztés alkalmaz-tassék.
— Törvényszéki tárgyalások. A
törvényszék, mint büntetőbíróság dr Mutschen-bacher Edwin kir. törvényszéki biró elnöklete alatt tegnap tárgyalta a Kákosi Gyula elleni bünügyet. Kákosit ifj. Galambos - Ferenc fuvaros Gclsére kivitte s amig ő ott a korcsmában tartózkodott, addig Kákosi a lóval, szekérrel elhajtott és a közeli faluban a szekeret eladta, a lovat pedig magának tulajdonította. Ezért az ügyészig — melynek képviseletében dr, Guta\'JÓTxcCkit ügyész volt jelen — őt lopás és csalás bűntettében mint tettest vádolja. Kákosi a tárgyaláson azzal védekezett, hogy ő csak jártatta a lovat, hogy meg no\' hűljön. Különben a tárgyalás folyamán bűnbánó magaviseletet tanúsított. A törvényszék 1 évi és 6 hónapi börtönre itélto. Weisz Simon a mostoha fia által lopott 600 koronavezüstpénzt a magáénak mondva, azokat megfelelő értékű papírpénzért eladta. A törvényszék bűnpártolásban bűnösnek mondotta ki és 1 havi fogházra, a fiatalkorút pedig — akinél ugy látta, hogy erkölcse felett szigorú felügyeletet kell gyakorolni — javitónevelésrc ítélte. A törvényszék büntetőtanácsa tegnap még Cseh Andrásné és két leánya: Anna és Mária vádlottak felett hozott 1—1 havi fogházzal sújtó itélelot. A tárgyalás folyamán ugyanis bizonyisást nyert, hogy Cseh Andrásné és leányai a kir. ügyészség által vád tárgyává tett lopást tényleg elkövették.
— A nemzeti hadsereg fővárosi\' helyőrségének vasárnap délelőtt volt az ünnepélyes eskütétele, körülbelül 50 ezer fónyi közönség jelenlétében. A Vérmezőn a csapatok kilenc óra után kozdtek fölvonulni és három vonalban állottak fel. Első vonalban volt a gyalogság) második vonalban a lovasság és a harmadik vonalban a tüzérség. Pontban tiz órakor érkezett meg a kormányzó főméltósága lóháton, fényes kísérettől követve. A közönség viharosan éljenezte. A zenekarok a Himnuszt játszották. A kormányzó főméltósága clléptetctt a csapatok előtt, majd kezdetét vette a tábori mise, melyet Zadravelz István tábori püspök celebrált. A misén jelen voitak a kormány-összes tagjai, Rakovszky István, a nemzetgyűlés elnöke és még számos notabilltás dLszmagyarban. A mise után tizenkét ágyúlövés jelezte az eskütétel megkezdését A katonák fennhangon mondották a parancsnokok után az esküminta szövegét. Ennek mégtörténtével a csapatok diszmcnctben vonultak el a kormányzó előtt, Az ünnepély 12 órakor ért véget s azon mindvégig jelen volt az antant misszió néhány tagja is.
— A dezertőrők ellen. A honvédelmi miniszter rendeletet bocsájtott ki, mely szerint mindazok, kik a katonai bohivóparancs-nak nom engedelmeskednek, a katonai biró-Síig határkőre alá tartoznak. Az erre vonat-kozö büntetési tételek is szigorúbbá válnak, amennyiben a parancs megszegői Öt évig terjedhető börtönnel büntettetnek, amennyiben pedig ez szökéssel vagy csábítással van összekötve még súlyosabban, esetleg halállal is sújtható.
— A rendőrnap] gyűjtések. Merkúr vasművek K 500- , Adriai biztosító társulat nagykanizsai főügynóksége K 300.—, Blan-kenberg Nilmos K -400.—, Móger Károly K 10, Komónovics Nál K 10, Varga Kálmán K 20, Tóth Kálmán, Szűcs János K 2, Bo-diczky Lajos K 10, Ludovics Károly K 20, Bokor György K 20, Várady Lajos K 12. Horváth Károlyné, Hetnyevits Bertalanné K 2, Vincze József K 5, özv. Nóvák Aladárné 5, Modvicza Mártonné K 20, Szakonyi Péter K 10, Breier Mátyás K 10, Magyar Jánosné K 5, Lajkő József K 2, Vcllák Vendelné K »0, Hcmmert Károlyné K 50, Martincsevits Imre K 20, Vojkovits Iános K 10, Bruncsics lózsef K 50, Kukoly Nánvorné K 5, özv-Kutor Jánosné K 2, Palaskáryné K 20. Deutsch Ede K 10, Smek Mátyásné K 10, Belloni Jánosné K 50, Knapp János K 6, Szurovy K 2. Kaufmann Samuné K 50, Ofenbeck Károly K 20, Sei Károly K 20, Gyarmati Istvánná K 20, Andcrs Kálmánné K 6, Kertész Lipót K 40, Porr Jonő K 10, Joó Pétcrné K 2, Bojtor Kálmán K 10, Horváth Fcrcncné K l Simon György K 5, Hermán Fyörgy K 2, Berger Jakab K 20, Pápai István K 2, Törők István K 10, Horváth Istvánné K 2, Sternák Józscfné K 2, Mátyás Józsefné K 4, Milhofer Géza K 80, Zweig Béla K 10, Simon Jánosné K 3, özv. Kau-fer Józsefné K 20, Benkó Bódi K 2, Sípos Ferenc K 10, Fcrjinc Fyörgy K 2, Turko-vlcs Vendel K b} Kovács Sándorné K 20. Neiler Henrik Csurgó K 200, Politzer Géza K 200, Bazsó József 300 K, Matán Ödön 100 K, Pap István 400 K, Grünfeld Mór 150 K, Németh Gyula 100 K, Reitkofer Lajos 100 K Farkas József 400 K, Mémcth János, Reich Mátvás, Kasztl Mór> Sallár István, Dr. Rocz Kálmán 100—100 K, Cold mann Ignác 500 K, Ujváry Géza, Turck Géza 300 K, Maschanzkcr Márton. Turck Gyula, Schlésinger Gyula 200—200 K, Szabó Lajos 150 K, Simon Kálmán 20 K, Toch Zsigmond 40 K, Grosschmid Pál 10 K, Munkácsi József 6 K, Koronczy Józsefné Orosz Józsefné 4 — 4 K, Molnár Sáador, Har-say Gvőrgy,- Ncy Ignác, Dénes Benő, Bazso Sándor, Carzó József 50—50 K, özv. Pin-ezingerné 40 K, Kőbán Ferenc, Mittclmayer Feronc 30—30 K, Németh Antal, Horváth József, Hegedűs Vendel, Tóth Sándor. Schmidlecker György, Kainczky Dezső, Kovács József, Rotsc\'hifd Pál, Szigeti Imre. Skrilccz István, Herczfeld Lipót, Bogyay La-josné. Pauler Mór, dr. Bcntzik Ferenc, Döme
"Ferenc 20—K. HirschI József. Vince József, Mantuano Mária, Horváth József, Hegedűs Vendel, Tóth Józéef, Kovács nővérek, Hodics István 10—10 K, Nagy János 6 K, Vendéglősök és piaci árusok K 10,465.60, Kath Legényegylet K 650.— . Nagykanizsai Vasutas Atlétikai Club 4 610 50, Fiumo kávéház K 607.—, Hangya szövetkezet 533.— I^achcnbashej Adám. Petrics Ferenc, Gyenes
1 nmm^mmMmmW^
tönyök I
Olcsó szövetöltönyök
750 K-tól 1200 X-if{ kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
Í8 Nnxykanlr.au, Erzlób«t-tér 20.
S i*z Arany X.s mellett)
Jít 3tC3íC3(C UC3IC 3K3JC3K 3K Jít
c . l t \\ Köz \'■ O n 3
1920. április 14.
Lajos 500-500 K, .Szarvas száilúda szoba-pinccrc Szab— K 465.—, Vcber Mór K 300, Btagusz Elek K 250, Körrncndy Árpád szintez gyűjtése K 22b.—, Makoviczky Gyula, Harmos János, Schwanz Imre 200—200 K, Badacsony vendéglő K 105, Polgári Egylet terembér ajándéka K 150. Somogji Samu K MO, Valdhauser Vilmosné K 110. Gyarmati Imréné, Miitényl és Fia, Kaics Lajos, Izr. elemi iskola, W\'olf Lipót, Weisz Dezsí. Mus-sel János, Vásony Emil 101—100 K.\' Szilágyi János, Totola Lajos, Harmat Miksa, Tóth Sándor bO—40. K, Sulyok Gyula, Pé: ter Kerenc 40-50 K, Talabér Gyula 20 K*.
Apróhirdetések
&< .próhlrdotíl.k közH.l dl)». 14 iséle 13 kor., mLaden további K* 1 kor., vutigabb bttttv*lK«4«tt lUVik dnplta .rimttutnsk
Gyermektelen rjoxipár kct. csclkp hiroai-•.lobi» Uki5*. k«:<» aveUck-h«ty>t^gckkeL Cím a Mo« ••roiijibiD, Frigy cíUkUnya Fiatal özvegy, ki 4 háztartás aundtn igá-haa Jártai, etaenne fcítebb cuüáhoi vag>- snajáayo* orboz cs«kéJy fu«té«\'.t. ha ■1 eves kis Jeioyát magival vihetne. Cim » kiíróban. 730
Mlndcnc»leány ■ö fiíttó-icJ teJica ríUtw-v»] fctvctcltt. Hol" M«r morvái a i.--t^óh!V*Ul
Leszerelt tiszt lehetőleg bizalmi állást keres.. Ctm a kiadóban.
Eladó «g>\' tgífi iei6il6 kabát « cg C«n * mc- ioitóMgbcr.
Elcserélném belvárosban kétszobás ■.tcai emeleti kényelmes szép lakásomat bármely mellékutcában levó hasonló lakással, ahol m>g volna engedve egy sertés tartása. Ajánlatokat kérek e Up kiadóhivatalába.
Elcserélném Sugir-vt ]<i. itta aj«u Jevö <gy»iObis Ukisoaut h*-aoaSó Uitisjal- Bővebbet ugyanolt a hizfeltigyclőtkl.
4324/1S20.
Hirdetmény.
A legutóbbi bónapofcbsn a város területin «./#váxjvosin tlój\'ordolt hólyagos hlmlö-megbetegedések miatt a terje-
désénvfc m4g»kadáiyozá$a tógtíi a rn kir munka és népjóléti minisiu-r »r 7310. sí. távirati ren-deUríérd a város egész lakosságának védhimlővel leendő kcnyszerbcoltá-sát rend-he <•!.
Az oltások Nagykanizsán a polgári leányiskolában. Kii kanosán a templomtéri iskolában április ll-«él 18-áig fognak naponkint d. u. 3 - 6-ig a hétköznapokat beszámítva megtartani.
Figyelmeztetem a város közönségét, hogy &» oltis kötelező, az oltásokon mindenki ugy kí-zérdekből, mint saját érdekében okvetlenül megjelenjen, mert az oliw íÜnul^uUa kihágást kép^z, .s amelyik orrtei\' bizonyítvánnyal nem igazoltatik, büntetetni {/« Az oltáskor tartozik mindenki lakását <utea/ házszám) bemondani.
A 65 évet betöltött egyének e> 2 hónapon aluli csecsemők az oltis aló! mentessek. Az ol-tájj előtt mindenki balkariái tisztára fzappann\'al mossa meg.
Nagykanizsán. 1920. április hó 8-árí.
71 v. Polgármester.
URANIA
mozgókép-palota
Roieonyi-uica í %t.
^Hétfőn, kedden és szerdán április 13. és 14-én
JUDEX
V. rész
A szer-kro mindrnt megbocáijt.
Jön! Jönl
Laló herceg órája
Főszerepben BERN ÁLDOK
Eltidiiik kiiditi : ItUititMhi 5. 7 u 8 orikir. luáriap ii titiíiiMokii: J. S. 7 »» 9 orakir.
VILÁG
nagymozgó színház
r. Szarvas-szálloda, k
Kedden, 5ftK!ín\'\'& cSOtOrtSkín, íprilií 13.. 14. és 16-én
Harry Piel második kalandja
Ahalálhid
5 felvonásban.
E!óaí»iok kezdete: Hétkuzsapokco íe) 7 is tél & orak. Vasár- és ünnepnapokon 5. fél 7 t* S órakor.
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
asztali bor
Hterenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
íösaer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ol 53
W EREDETI í»rda<igi-, konjhakerti
FRFIIRTI *
LIM UH I I kfrti ejtkjutet ajánl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
Telefont 130.
Baromfi éí madörekség. rézgálic. I. raífia állandóan raktáron 67íf--i6.
Csomagoló papír.
Papírzacskó, Lerélpapir mappában, Cigaretta hüiiljek, Cigaretta papírok, Tollak, Irodai át Iskolai. Paplrtpárga. Szekrény papír
nágybu} kloalnyb.n
FISCHEL FÜLÖP FIAI
jMpirixuhizábaq, Xagykaruzsán.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
* MAYER KLOTILD
J ♦
X
- gfeacsógyáre
^ POfialtti Gyfljtd««l«p:
Hunyadi-óié* Xa*lnc.»y.utc» 8.
Hófehérre mos, tőkor-
♦ fényesre vasal, fényez,
♦ vegyileg tisztit.
Viv\'c\'.- -.vjnkalc 5s heler/ont r-ori:&v«n el-
^ vfíittcoei cKtiDíttaífuk.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
BENDELJE MEG A
„Zalai Közlönyét
Dunántuli Élelmiszerfor-galmi Vállalat Nagykanizsa
59. ».„iuiu.
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk min-den mennyiségiben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- és vágott baromfit, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Felhozatali Egyesülés Zala- és Somogymegyei kirendeltsége
I
I
KÖNYVNYOMDA • ZALAI ÉS GYARMATI MGTKMIZS&. Fo-ut 13. Bogenrisder-palola Telefon 183
A ZALAI KÖZLÖNY ririü ~cblikai napilap kiadóhivatala
Elvállalunk mindennemű folyóiratok, árjegyzékek, meghivók, eljegyzési cs esketési kártyák, névjegyek, gyászlapok, plakátok, röplapok stb. nyomtatványok Ízléses és gyors előállítását. Pontos kiszolgálás! Jutányos árak!
KÖNYVKÖTÉSZET -—
■ ■■■iiaiBinai
I
BK ■
i

.Nyomatott a !«dí
:ulH.id0n0H0K- Zalai Gyarmati nyomdai mölntózetében.
59-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 15. Csütörtök.
85. uán<
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
Siwkesztóség éi kiadóhivatal: Pő-ut 13.
- foterurban-telcton 115. —— Megjeienlk mindig kora reggel.

Főszerkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
nemaetgy. kipvl.clú
Felelős szerkesztő:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Egész évre 250 K. Félévre 130 K. Negyedévi* 65 K. Egy hóx« 22 K. Egyej 1 K.
hatalmas beszéde.
Apponyi gróf melléült és feszülten hallgatta. - A zsidóság Európa testében a bomlasztó anyag. Magyarországban virulnak legjobban. - Sokkal nagyobb urak vagyunk, semhogy zsidóvért akarnánk.
Budapest.április 14. a nemzetgyűlés kurzus, mely az összes keresztényeknek rr.ai ülését délelőtt fél tizenegy orakor nyi- megértő összefogásé. Ezzel a keresztény lotta meg Rakovszby István elnök. Az ülés áramlattal azonban szembehelyezhetik min-megnyitása előtt váratlanul az ülésterembe den erejével és elkeseredésével érkezett grót Apponyi Albert, akit a jelenlevők felállással és éljenzéssel fogadtak. Apponyi közvetlenül Hegedűs mellé Bit. Hegedűs beszédét nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta. Az elnöki előterjesztés után felolvassák az indemnitási és interpellációs könyvei, majd áttérnek ax^indemnitás tárgyalására.
Hegedűs György . áll fel szólásra és a köv#Kczők,et mondotta: T. nemzetgyűlés, minthogy feltétlenül bizalommal vagyok a pénzügyminiszter ur iránt, az indemnitási javaslatot elfogadom. A nagy háború alatt az olasz fronton egy alkalommal egy kiásott sir melleit egy ifjú özvegyet láttam. A harcos férfiút, a hazának hii gyermekét szándékozta ez a sir eltemetni és akkor mintegy csattanó ütés hatott reám ess a kép, ■Ma ugytetszik nekem, mintha az a fcketc-fáivolos jelenet az ország mostani szomorú sorsát ábrázolná. Itt van a mi sirunk is. Benne van a magyar, dicsőség,. benne van millió hős, benne van minden reménységünk, besötétedett a nemzet előtt. Körülöttünk pedig vígan folyik tovább az osztozkodás. Ugy tesznek velünk, mintha végleg elvesztünk volna a történelem számára: Folytatjuk a hagyatéki eljárást és mi, akik sirunk mellett állunk, sikongó lélekkel és félrevezetett aggyal kérdezzük merre, hová ? Nincs válasz sehonnan. Csak néha-néha egy-egy rángatózása annak a megnyirbált testnek adia tudtunkra, hogy élünk és érezteti velünk a halálrakinzott embernek akaratát az ételbenmaradásra, a feltámadásra. Birjuk-e még ezt a szenvedést, ezeket a folyton megujálő kínokat. Vagy pedig mint a gyökerét vesztet cédrus elvágódunk-e a történelem porondján, hogy nevünk is eltűnjön. T. nemzetgyűlés; két nagy csillag\' ragyog a magyar égen. Egyik a hazaszereteté, a másik a kereszténységé. Az idő visszaterelte ezt a nemzetet a mentő útra. Egyenesen indult cl ebben az országban útjára a keresztény világnézet. (Az elnöki széket Bollik Józséf foglalta el.)
Ezért a keresztény kurzus nem az, aminek nagyon sokan szeretnék látni. Ez a lelkek vágyódása. Olyan, mint a tikkadt föld szomja az esők után. Sötét éjszakáinkban csak ez a keresztény világnézet verhet fényt a mi egünkön. Ez a keresztény kurzus nem egy kenctteljes ellágyulás, hanem egy fegyver, egy harciasságra biztató lökem,\'amelyben az igazságnak az ereje feszül, az igazságtalansággal és a bűn ellen. (Élénk helyes-les és taps.)
Ez a keresztény kurzus hüségtétel Szent István kezébe, aki a kereszténységgel nyitotta meg ennek a nemzetnek a történelme előtt a világ felé a kaput. Ez a keresztény kurzus méreg azok ellen, akik a mai helyzetet megcsinálták. Pártom nevében hangsúlyozom, hogy\' kell nekünk az a keresztény
mai érzésével a zsidóság. {Zajos közbekiáltások: Ugy vau.)
Amely hircba hozvcllenünk mindent. A magyar nemzetnek a küzdelme most. két irányú. Az egyik iránnyal .1 tolvajok ellen küzd, akik bennünket területileg, gazdaságilag meg akartak.fojtani, a jmásik iránnyal a zsidóság ellen küzd, mely az antantnak ezen -lelketlen munkájában hűséges csatlósa. Szemünk: előtt folyik le a zsidóság nagy részének ezen lelketlen munkája. Ez a munka vetette fel a magyar faji érzést, a kereszténységnek az érzését, mely most. már hála Istennek benne hullámzik az egész magyarság lelkében. Ha mi szent küzdelmünk célját meg akarjuk látni, akkor ezen nagy előretörésünkben ne képzeljük magunkat ggyszerre a zenit en, hanem lássuk magnak, eíőtt azon göröngyös utat, melyet még meg kell tenni, hogy ezt a keresztény kurzust oda vezessük, ahová mi annak végét kitűztük. A zsidókérdéssel én is szükségesnek tartom saját álláspontomból és pártom álláspontjából is foglalkozni. Hosszú évszázadokon át egy nemzet sem ismerte el a zsidók egyenjogúságát, mert a hazájukat féltő államférfiak belátták azt, hogy a zsidóság az első anyag Jburópa testén, amely mintegy bomlasztó anyag működik állandóan.
Ami a zsidóság számarányát illeti, a statisztika pdataiból megállapíthatjuk, hogy Magyarországon virul belőlük a legtöbb. Az egyes nemzetek hamar belátták, hogy a zsidóság sokkal nagyobbat markolt, mint ameny-nyihez joga lett volna. Azt vallják a zsidók, hogy a mostani hangulat nem más, mint egy keresztény indulat.velük szemben. Tehát ez csak menekvés a cégér alól, mert a kereszténység nem ismer gyűlöletet. Mi azt mondjuk, hogy enijck a kurzusnak nem szabadna ellenkezni az igazi szellemmel sem. Mi nem akarunk pogromot, nem akarunk zsidóvért. Sokkal nagyobb urak vagyunk, sem hogy erre törekednénk. Mi égy morált akarunk végre ebben az országban, ami jobb mint a zsidó morál. A kereszténység nem lehet tovább béketűrő, mert azok után. a nemzetrontó, erkölcstelen megsértések után, amelyeket a zsidóság velünk szemben évtizedek alatt elkövetett, kell, hogy ez a kereszténység is kilépjen . hallgatólagos álláspontjából és elővegye azt az eszközt, amit Krisztus is megtett, amikor kiverte a farizeusokat a templomból Megjegyzem, hogy a keresztény elem csak a bűnöst akarja büntetni.
T. nemzetgyűlés, a2t mondják, hogy kizárólag a zsidószellcm tett tönkre bennünket és.az hozta nyakunkra a kommunizmust. Én ezzel a felfogással ilyen merev formában nem ériek egyet. A huszadik állam voltunk 1867-ben, akik az emancipációt
keresztül vittük. Ha a mult század történelmének politikai viszonyaival foglalkozunk, Olvashatjuk, hogy már a nagy empancipácíó előtt, az 1838—-39-ikí országgyűlésen igen liberálisan foglalkoztak a zsidó emancipáció kérdésével. Ha tehát most kezünköe vettük azt az eszközt legyen bennünk annyi bátorság és állapítsuk meg a helyes diagnózist. A kiegyezés után a magyar politika gerinctelenné vált és Bécs felé kacsingatott és csak cimekért, rendjelekért rajongott. Ez volt a Habsburgoknak a magyarokkal szemben egyik fő-fő eszközük. Ezalatt a zsidók mindenütt elfoglalták a teret és azok, aldk utjukba állhattak volna, azok nem törődtek a magyar közélet tisztességével. A zsidóságot szorgalma és- tolakodása lassankint -^evitte -minden helyre. Kérdem miért van ez a naj?y zsidótelhetetlenség. Miért nincs meg ez a külföldön. A válasz meg van erre, mert például az angok elmegy a gyakorlati pályára és mindenütt dolgozik, ahol dolgozni kell. Ellenben nálnnk a dzsentri gyerek a közigazgatáshoz, a katonasághoz menekült; onnan kiált u zsidóság felé. Tagadhatatlan, hogy ma Magyarországon a zsidóság szellemileg és gazdaságilag óriási percentet képvisel. Jelszó helyett tehát a megfeszített munkát kell a kezünkbe venni, mert a zsidóságot csak gazdasági területen tudjuk visszaszorítani. Ezek azok az okok, melyek eddig a keresztény kurzust előbbre nem vitték. De ragyog az égen két álló csillag. Ez a két csillag az, amelynek leáldozni sohasem szabad. Az egyik n kereszténységé, a másik a hazaszereteté. Ennek a páririák a magvát, amelyhez tartozni szerencsém van, már több mint egy évtizeddel ezelőtt vetette fel egy izzó lelkű somogyi kisgazda. (Zajos éljenzés a Kisgazdapártnál. Éljen nagyatádi Szabó.)
• Abból a palántából, arnelyet ő elvetett, terebélyes fa nőtt ki a magyar lélekből. Ez a párt a kereszténységnek es a magyarságnak is legmegbízhatóbb letéteményesévé vált. Szomorúan kellett látni, hogy az utóbbi időben ezt a pártot és vezetőit rágalmak-céltáblájává tették. Dc mi egymásban ,és vezéreinkben bízunk. Ez a párt komolyan teljesiti nagy kötelességét, amit magára vállalt és abból engedni nem fog. Bennünket a megszenvedett falu segélykiáltása hívott össze. Legyenek meggyőződve azok, akik még mindig ennek a pártnak felbomlását várják, hogy az -nem fog bekövetkezni. Minthogy ennek a pártnak nagy céljai vannak, ez a párt nem fog más párttal fuzionálni. A népakarat helyébe nem jöhet egy pártnak az akarata. A választáson az ország utolsó legényeinek neveztek bennünket, akik a kommunista nagyatádi Szabó és a nagybirtok imádó Rubinek után megyünk.
Letartóztatták jelöltjeinket. Nem akarok magamról beszélni, de velem is megtette ezt éppen egy esperes, holott voltam és leszek
Zalai Közlöny
1920 április 15
a. hazának olyan polgára cs keresztényo, mint akármelyik nagyrabecsült pap. •
Tagadhatatlan, hogy a Ker. Nemz. Egy. pártjába erősen belenyúlik, a régi feudális világnak a csápja. Jóhiszemű, dolgozni akaró emberek jöttek iie. Mi nem tudunk, nem fogunk és nem akarunk keresztényszocialisták lenni. Azt mondják vigyázni kéli, hogy a falu egyoldalú harcba nc menjen át és ne forduljon a város ellen, mert okkor mi tesz a középosztállyal. Hangsúlyozom, hogy mi ezeket a politikai kérdéseket most egy maga-sabb szempontból bíráljuk. Mi nem akarunk a város ellen rohamozni, dc nem hallgathatok cl egy megjegyzést, cz a következő: Ki siránkozott a falusi paraszton ezelőtt 10 évvel, amikor rongyokba járt .és amikor a szatócs is jómódban élt. Mutassanak csak egy beszédei, amely igazán a falu érdekében mondatott el.
A legfőbb akadály, amely miatt a fúziót nem lehet létrehozni az, hogy mi a programmnnkba legelső célul a gazdasági kérdést Irtok, a túloldal pedig a vallási kérdést. tNagy mozgás és ellentmondás a bal és szélső baloldalon.!
Ez a különállás azonban nem azt jelenti, hogy állandóan kormányt akarunk buktatni, ellenkezőleg mi konszolidálódást akarunk.
A magyar gazdának édes testvére a kis-Iparos, kiskereskedő és a munkás. Kijelentem, hogy az állam: és társadalmi jogfolytonosság hívei vagyunk. Sajnos a mai pártból hiányzik nagyon sok értékes elem ist de az én szemem előtt csak az az arisztokrata, aki a szellemével és tndásával arisztokrata. A fúldbirtokreformra szükség van. A kisgazdák nem akarják kipusztítani a nagybirtokot, dc a falu érdemes tagjainak főidet kell kapniok. Minden kis uj .gazdaság a magyarság és a kereszténység egy-egy erős vara. El keit törülni mindazokat a törvénye* ket, melyek a birtokok forgalmát megkötik. A hitbizományok csak szaporítják a föuri proletárok számát. , A jogász Magyarország-be! gazdaországot kelt teremteni." Nem akarunk osztályharcot csinálni, ilyen harcot csinálni senkinek sem szabad. A kormánynak kötelessége a tisztviselőket megszabadítani kálváriájuktól.
A nemzeti hadseregről szólva, kijelenti, hogy nagy nemzeti hadsereget, akarunk és nem akarjuk a karhatalmi alakulatokat látni, amelyek a politikába belenyúlnak.
A békéről szólva kijelenti, hogy nem győztek le beunünket, hanem becsaptak. Ha széttépnek bennünket nem kérünk kegyelmet, de fclgyujljuk az irredenta tüzet, amely lobogni fog mindaddig, amig minden területet vissza nem kapunk. Nem mondunk le még akkora területről sem, mint a békekonferencia\'\' asztala.
Végül felhívta a nemzetgyűlés tagjait, fogjanak kezet nc pártoskodjanak, hanem dolgozzanak együtt, hogy eljöjjön az az idő, amikor a Kárpátoktól az Adriáig ismét lobogni log a szűz Máriás lobogó.
(Zajos taps és éljenzés a Kisgazdapártnál. A szónokot számosán üdvözlik.)
Az elnök 5 percre felfüggeszti az ölést.
Utána Kovács J. István a javaslatot megszavazza. A zsidókérdésről szólva kijelenti, hogy az országban élő 700 ezer zsidót sokkal hamarabb megnyerjük a nemzet számára, ha nemcsak a gyűlölködést látják. Sajnálattal látja, hogy erős a tendencia, hogy a hadseregnek katholikus jelleget akarnak adni. Kijelenti, hogy a fúzió helyett sokkal jobb kooperácioban dolgozni együtt. A belpolitikában hiányzik az erős kéz, amely megragadja az ország gyeplőjét. Felolvas egy nyomtatványt, amelyben az aláirók követelik az 1918. október 31-ikc előtti állapotok visszaállítását: Hazaárulás vétségét követi cl az, aki az 1820, évi első t.-cikk ellen izgat amely tudvalevően kimondja, hogy a nem-zot akaratát kifejezi a nemzetgyűlés. Kérdi a miniszterelnöktől, hogy igaz-e, hogy az antant februárban tiltakozott a magyar kormánynál a Habsburgok visszahozatnia
ellen. Beszéde végélt" kijelenti, hogy- ő a helyzetet olyannak látja, hogy a határainkat vissza fogjuk kopni, mert Európántik szüksége van egy ütköző államra. Erőteljes pénzügyi politikát és az árdrágítók ellen a botbüntetés behozatalát követeli.
Ezután áttértek az interpellációkra. Ruünel! válaszol FrWtmrth Mátyás és Molnár János korábbi interpellációjára Frülnvirthnek azt válaszolja, hogy utasítást adott, hogy. a postapénzt a vidéken mindenki elfogadja a gazdáktól. Molnár Jánosnak pedig, hogy mindent elkövet a földmunkások anyagi helyzetének javítása érdekében.
Zákány Gyula a kabarék éa. n bárok
Mindenki ismerte. Mindenki kacagta, amikor végig csörgőit az utcán nagy zene-bonáju sarkantyújával, mert mindenki tudta, hogy hóbortja magára rakni az összes sallangokat. Snejdig járása, merész fellépése azonban a vérbeli katona benyomását adta. Feltűnő módon sokat hivatkozott doktorságára s hozzászólt minden kérdéshez, de csak ugy felületesen, mert a lényeget már nem volt sosem „türelme" fejtegetni. Mindig tanárnak adta ki magát, aki perfekt beszél őt nyelvet s nem jön zavarba, ha bármiféle külföldi témáról legyen is szó. Típusa az elegáns szélhámosoknak, a nőcsábá-sz.oknak, aki selymes hangjába, csevegő hülyeségeibe olyan sok semmitmondást tudott ősszetorlasztani, hogy az áldozatnak alig-alig lehetett kitérni előlük. Koppant könnyen barátkozott s már az első mondatnál a kebelbarát ölelkezésig vitte a beszed fonalát.
Nemrég még uniformisban, aranyzsinóros huszárdolmányokban volt látható az utcán, a kávéházakban, a vendéglőkben, de legtöbbször a kétesebb lebujokban. Hadnagyi distingciót viselt, bár mindenki tudta, hogy alhadnagy. Azonban nagyon ügyesen tudta a nappal kivörősiteni fdhér csillagjait sárga szinüekké. Mindenkit becsapott vele. Az alkoholbüz állandóan ömlött, belőle. Az esti órákban már teljesen az alkohol élvezetének adta magát. Pár héttel ezelőtt leszerelt s mint állásnélküli tartózkodott a városban.
Feljelentés.
Özv. Pap Sándorné kolozsvári lakos tegnap jelentési tett a rendőrségen dr. Skrabák Károly ellen. A jelentés kapcsán Kiss Lajos rendőrkapitány azonnal kihallgatta, amelynek során szenzációs leleplezések történtek dr. Skrabák Károllyal szemben.
A kihallgatások során kiderült hogy dr. Skrabák Károly veszedelmes házasságszédelgő, szélhámos Eddigi vizsgálatok során kiderült, hogy 7 menyasz-szonya van, akiket ügyesen cserélgetett s a szükséghez mérten váltogatott, aszerint, hogy melyik városba vetődött.
Bevallón jelszava volt: Ahány város, annyi lány.
Kiss Lajos rendőrkapitány általános
megrendszabályozna ügyében interpellál. A. miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy ha valamelyik mulatónál erkölcstelenséget fog tapasztalni es jelentést fog kapni, akkor azonnal bezáratja.
Somogyi István, barla Sxabó József, Avarti Elek, Pál/i Dániel és Molnár János elhalasztották interpellációjukat.
*Bodor György a rekviralásokról, Buda-váry László az állam rondőrségi detektivtestú-letről. Hornyánszky István pedig a váci vasutasok helyzetének javitása ügyében interpellál.
Az ülés egy negyed öl órakor ért véget.
s keresztkérdéscin hamarosan szenzációs leleplezések történtek:
— Mi a neve?
— Dr. Skrabák Károly.
— Ugyan ne kerteljen kérem, hisz úgyis tudjuk már, hogy nem doktor, ne huzza-halassza a dolgot, hisz ez úgyis csak kisebb vétség . . . Ilyen ós hasonló kérdések s közbevetésekre bevallja, hogy ő bizony tényleg nem doktor, csak beteges hiúságból vette fel a köztiszteletben álló dmet s nem volt ezek kapcsán rest doktorátuséi filozófiai s kánonjoginak nevezni.
Mi a foglalkozása ? Tanár vagyok. Milyen ? Középiskolai. . . Később zenetanárnak, majd karmesternek vallotta magát, mig végül is kisüli, hogy <f gimnáziuma van, bár még ez is kétséges.
Házasságszédelgés.
.Skrabák Károly a háború alatt mint önkéntes szolgait s igy került a kolozsvári kórházba, ahol ápolónőjének Pap Sándornénak házasságot ajánlott, aki mit sem sejtve, megigéite neki. Azonban anyakönyvi kivonat hiányában ezt megkötni nem tudták s időközben Sopronba kellett neki bevonulnia. A hűség nem sok gondot okozott neki s ígérete sem sokáig kötötte, mert hamarosan Sopronban is szerzett magának menyasszonyt. Azonban pénzre lévén szüksége, táviratozott Pap Sándornénak Kolozsvárra, hogy azqnttal legyen pénzzé mindenét s utazzon Sopronba, ahol egybekelnek. Meg is történt, Pap Sándorné 10,000 koronával megérkezik Sopronba, azonban az okmányok hiányában a házasságot nem köthették meg. Bár a két tanú is rendelkezésre állt. Igy aztán vadházasságban éltek, ami alatt elköltött egy hónapon belül az asz-szony pénzéből 8000 koronát. A proletárdiktatúra alatt beállt vöröskatonának s ennek bukása utári fehér lett. Igy került Zalaegerszegre, ahol a gazdasági hivatal főnöke lett. Ekkor már Pap Sándorné Nagykanizsán volt s nagy nyomorban élt, mert Skrabák édesanyját is gyámolitánia kellett. Ilyen körülmények között vállalta el a ,.Kispipa \'vendéglő csapláros néságát, amig Skrabák Zalaegcsze-gen fol ytaua házasságszcdelgcsct. Ha-
Veszedelmes házasságszédelgő.
A rendőrség leleplezi Skrabák Károlyt. — Törvényes felesége és hét menyasszonya van.
1920. április 15.
marosan szerzet! magának ményasz-szonyt, akiknél nagyszerűé,! élt.
A gazdasági hivatalnál azonban vaiami kellemetlen ügye volt, mert mennie kellett. Lekerült a határrendőr-seghez a Mura-vonalra, Barcs, Légrád s Gyékényesre. Előttünk ismeretlen oknál fogva innen is mennie kellett s igy jelenik meg Nagykanizsán.
A vizsgálat során kiderült, hogy Nagykanizsán még két menyasszonya van, s a forradalom idején is eljegyezte magát egy leánnyal s Maroshévvizen s van neki menyasszonya.
Különben hites felesége is van, aki jelenleg Temesvárott tartózkodik. Egy alkalommal egyik menyasszonyának a gyűrűjét vette cl oly címen, hogy neki jobban áll a jeggyürüje mellett. De hamarosan zálogházba csapta s a cédulát az akkor Budapesten tartózkodó feleségének ajándékozta.
fap Sándorné elmodotta, hogy minden keresetét őreá költötte. Egész nap a vendéglőben ült s evett, ivott. A rendőrség házassági szédelgéssel elkövetett többrendbeli csalás miatt a*; ;igyet áttette az ügyészséghez.
Lapzártakor.
A békedelegáció itthon marad.
■Budapest, április 14. Értesülésünk szerint a magyar békedelegáció a lékefeltételek átvételére nem utazik N\'euillybe, hanem Praznovszky Iván :og megbízatást kapni annak átvételire és hazahozatalára.
A hercegprímás Rómába utazott.
Budapest, április 14. Kovács J. stván a mai képviselőházi beszédében •negemlékezett arról, hogy a keresz-:ény felekezetek közti békét összhangba ;cll hozni. Amikor azt kérte a katho-ikusoktól, hogy a rezervalisok kérdését próbálják békésen elintézni. Pro-tászka Ottokár közbevágot, hogy a -ercegprimás ezzel a megbízással már il is utazott Rómába.
Halálraítélt terrorista.
Budapest, április 14. Bartalos István terrorista, aki meggyilkolta Bodnár Gyulát, hogy ezzel Bodnár feleségének szívességet tegyen, tudvalevőn halálraítéltek. Mivel kegyelmet nem kapott, kedden reggel 8 órakor a halálos ítéletet végrehajtották rajta.
Halálos Ítélet.
Budapest, április 14. A bíróság Krámer Sándor volt kommunista vád-biztost kötéláltali halálra Ítélte.
Zalai K ö z l ö n y
A rendőrség fizetésének megoldása.
Budapest, ápr. 14. Szerdán este minisztertanács ült össze, melyen a főváros törvényhatósági választmányi törvényt, a rendőrség fizetésemelését és az árgrágitókról szóló törvényt tárgyaltak. Ezeket a javaslatokat elfogadták. A rendőrség fizetése olyképen lesz megoldva, hogy az mindenkit ki fog elégíteni. A minisztertanács még 11 órakor tart.
A Ker. Nemz. Egyes, párt most éli át legkritikusabb napjait.
Budapest, április 14. A Ker. Nemz. Egy. pártjában bizonyos mozgolódás vehető észre, mely szerint a képviselők egy kisebb csoportja készül a Kisgazdapártba átlépni. Mindenféle névsorok forognak közkézen, azonban bizonyosat nem lehet tudni. A Kisgazdapártba való belépők közül emlegetik Hegyes-haltny Lajos és Tatáuyi Ferencet. Ezek azonban este a pártklubban megcáfolták a híreket. Mindenesetre megállapítható, hogy a Ker. Nemz. Egy. pártja most éli át legkritikusabb, napjait. A párt helyzete feletti áttekinthetést a csütörtökön összejövő képviselői gyűlés fogja megvilágítani. Milliárdokat érő árukészletek.
Budapest, április 14 A rendőrség ma egyes közraktárakban milliárdokat érő árukészletet talált felhalmozva, azokat lefoglalta és tulajdonosaik felkutatására a szükséges lépéseket megtette. A lefoglalt holmik között van 200 vagon rézgálic, 100 millió értékű nyersbőr, vagontélelekben buza és gabonanemü 3 és fél millió korona értékű gyapjú. Azonkívül rengeteg mennyiségű mezőgazdasági szerszámok: ekék és gépek.
Oláh hadbíróság ítélete.
Szeged, ápr. U.Temesváron perbe fogott 42 személy ügyében az oláh hadbíróság meghozta az ítéletet és a 42 vádlott közül kettőt halálra itélt: a többit 1—20 évig terjedő súlyos börtönre, kettőt pedig életfogytiglani fegyházra itélt.
Fontos tanácskozások egy nagy kabinet érdekében.
\' Budapest, április 11. Az egységes kormányzópárt, illetve egy nagy kabinet megalakítása érdekében ma este nagyfontosságú tanácskozás volt egy régi politikus lakásán. Dömötör Mihály belügyminiszterré való kinevezése kéí napon belül megtörténik.
Kész a végleges szöveg
Paris, ápr. 14. {Szikratávirat.) A nagykövetek értekezlete már befejezte a Magyarországgal kötendő béketervezet végleges szövegének megállapítását. A békeszerződést ezen a héten fogják hivatalosan átnyújtani a magyar békeküldötteknek.
1
miiK\'ig
HAXv r» n.
— Keresztény felebaráti szeretet
cim alatt indított gyűjtésünkre ujabban a kővetkező adományok érkeztek: Mikovéttyi Arpádnétól 30 K, Schless Testvérektől 20 K. Eddigi gyűjtésünk eredménye: 330 K,
— Társadalmi előadás. Dr. Wéber Pál püspöki titkár felkérésére ma délután 6 órakor a Ker Otthonban előadást tart, melyre érdeklődőket szívesen látnak.
— Baksy Sándor őrnagy előadása. Folyó évi április hó 16-4n, (pénteken) a MOVE nagykanizsai főosztály elnöksége 8 órai kezdettel a városháza nagytermében egy szemléltető előadást tart a cseppfolyós levegőről. Az előadást Baksy Sándor őrnagy, a katonai főreáliskola kémia tanára tartja. Ezen, a vidéki városokban csak ritkán látható kísérletek tárgyát főképen olyan jelenségek bemutatása képezi, melyek 180—190 Celsius hidegben játszódnak lo és ugy a gáznemű, mint a cseppfolyós és szilá tl anyagok viselkedését ebben a szokatlan-hőmérsékletben szemünk elé tárják. A nagy-érdemű közönségnek előadásunkon vaió megjelenését annál is inkább elvárjuk, mivel a bevétel 60 százaléka szibériai hadifoglxa-ink hazaszállításának elősegítésére fordittatik. Helyárak: 1—6. sor 20 korona, 6—11 sorig 15 korona. Állóhely 10 korona, karzati ülőhely 20 korona. Jegyváltás a pénztárnál.
— Értesítés. Dr WOer Pál püspöki titkár f. évi április ló én az egylet helyiségében a tagok és azok t. vondégei részére előadást tart, melyen rcsztvenni ezúton is felkérem a t. tagtársakat. Az előadás cimc: A legényegyletek a keresztény társadalom szolgálatában. Kezdete este 8 órakor. — Eperjczy Gábor h. vil. elnök.
— Dohánykiosztás. Értesítjük a közönséget, hoéy az április havi dohányjárandóság a. trafikokban ina rendelkezésre áll. Elosztási arány: 150 gr. vagyis 0 kiscsomag cigaretla-dohány, Vágy 250 gr. vagyis 10 kiscsomag pipadohány, vagy 30 darab szivar, vagy 50 darab cigarillos, vagy 200 darab cigaretta. A kiskanizsai fogyasztók járandóságukat kizárólag Baa Károly kiskanizsai trafikosnál vehetik át. Közellátási Üzentek.
— Eljegyzés. Polgár Gyula kiskanizsai vendéglős eljegyezte özv. Simon Kálmánná vendéglős leányát, Franciskát Nagykanizsáról.
— Szerb kommunista agitátorok jöttek át. Barla Szabó József nemzetgyűlési képviselő táviratot kapott a szigetvári járásból, hogy a szerbek átjöttek a demarkációs vonalon és katonai fedezet alatt kommunistákat hoztak magukkal, nyilván azzal a célzattal, hogy lázítsanak, A képviselő sürgős intézkedés végett átadta a táviratot Simonyi miniszterelnöknek.
750 K-tól 1200 K-lg kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 20.
í.íU Arany Kakas mellett)

Jön! A „ViiáB"-mozgó legnagyobb filmattrakciója! Jön!
Pénteken, szombaton «, vaaárnsp. ápritl. <«.. .7, é. ts-án ^ ^ ^ag^^U^\'&rteí:
Egy doliárkirályno kalandjai
poklon át. V. tcsi : Matt.. Ercstcli umcrikíl PaUic-film
v V . ___ Jejryek előre válthatók pénteken egész nap
t*ft<«t 5 l.jruu.b«. JC-UoJor. ~ Jetek"J nénztirnál
Irt*: PIHRRB DBCAURCBM.B. !•«.»cr.fl«.: PHARE Wf.UTB. « penzi«rnni.
íiin Közlöny
1920. április 15.
— Felhívás. Záborszky Zoltán bank-főnők, a rcndórnapi nagybizottság elnöke felkéri a rendőrnapi nagybizottság s gyűjtő-bizottság összes tagjait, hogy folyó hó 10 án d. u. 6 órakor a városháza kistanácstermében a rendőrnapi jövedelmek végleges elszámolása s a gyűjtőknek n felmentése, a gyűjtött összegnek a rendőrségnek való átadása végett saját érdekükben teljes számban jelenjenek meg.
Dr. Szabados Árpád bünfigye. Emlékezetes, hógy Szabados Árpád volt murafronti főparancsnok rendeletére a kommunizmus alatt hazafinsságuk miatt több egyént letartóztattak. Ezek között voltak Dr. Hegedi Is György és Ujváry Géza nemzetgyűlési képviselők is. A kir. ügyészség tizenhétrendbeli személyes szabadság megsértésének vétségével vádolja, Ügyét ma tárgyalja Dr. Keuedy Imre táblabíró gyorsított tanácsa.
— „Arany virág" rendezője kéri a daljátékban résztvevő összes szereplőket, a zenekar tagjait is, hogy folyó hó 10-án, pénteken délután hat órakor a Polgári Egylet nagytermében a szükséges teendők megbeszélése és próbatartás céljából teljes számban megjelenni sziveskedjenek.
— Tőrvényszéki tárgyalások. A kir. törvényszék büntetőtanácsa tegnap özv-Szabó Jenőné bűnügyét tárgyalta,, aki ez évi február 1-én Goldhawmer Károly, szolgálatadó gazdájától több értékes ruhaneműt lopott. A ruhákat özv. Ungár Gáspárnénak adta cl. A kir. ügyészség ezért Szabónét lopás, Ungárnét pedig orgazdaság bűntettével vádolja. Szabóné védője, dr. Grósz a a vádlott megbánását, mint enyhítő körülményt kérte figyelembe venni. Dr. Hajdú Gyula indítványozza, hogy Ungárné ama védekezését, hogy Ők a ruhák eredetéről nem tudott, a törvényszék teljes egészében fogadja cl. Minthogy ez a körülmény a tárgyaláson is bizonyítást nyert, az ítélet Ungárnét a vád alól felmentette, az elsőrendű vádlottat ellenben lopás vétségében bűnösnek mondotta ki és 4 havi fogházra itéltc. Az Ítélet ellen a kir. ügyész fellebbezést jelentett oe, — A büntetőtanács ezenkívül Kiss György bc-\'eznai lakos elleni ügyben hozott Ítéletet. A tárgyalás folyamán /bisjo-nyitást" nyert, hogy a vádlott Posta /József birtokából több ruhaneműt és egy tort ellopott. A törvényszék »í havi börtönnel bűn-tette. — A kitűzött harmadik ügyben felmentő ítéletet hozott.
— Az Urániában páratlan bemutató lesz ma és holnap Műsorra kerül Laló herceg arája cimü végtörténct. Bájossá teszi e darabot a „rococco-korszak\'-bcli imponzás viselet. Egy hercegről szól a mese, aki önhibáján kivül megnősül. A- darab főszerep-iője Bern /ÍMor,. kinek neve nem ismeretlen a közönség előtt. — Szombaton ís vasárnap nagy meglepetés.
Apróhirdetések
Ax apróhirdetések köziéti dlji: 26 sxólfc 12 kor., mlndon további szó 1 kor., vsst&g&bb bottivolsxodott mvilc duplán számitt&tn&k
Gépész
kerestetetik a üonnis: £Őz-malomban. 737
Állást keres
■iKy<\'s\' mcfjbixhatö, -t kó-xipitkolit vlgtttt ir.tcSü-Kco* családból való 30 eves, r/Jtko, keresztény fiatal-ember, ki a modern jjazda-minden Ay^fean teljes jártassággal blr % jclenScj; egy nagyobb tirudíJm.-st ívek óla ónállóin vezet. Sxivcs mejjkercséseket * kiadóhivatal .Sxorgatmas* jelige alatt továbbit. 627
Gyermektelen
Wwpir kél, ese*Jeg három-Motá-c lakájt kerc* mellékhelyiségekkel. C:m a M©v« irodájában, KxiyyesliikUnya
Magas
jutalékot fittek annak, aij Batthyányi, Szewerc, esetleg CveOReriutcában kétszobás 1.1 kist ajil, vagy jelenlegi modern lakásom-inat ícleserél. Megkeresése-ket e lap kiadóhivatala továbbit.
Mindenesleány
jó fizetésiéi teljes ellátás-siti felvetetik. Hol? .Megmondja a kiadóhivatal.
Eladó
egy eges* uj íelólt.5 kabát és eg nadrág. Cím a szerkesztőségben.
Leszerelt tiszt
I lehetőleg bizalmi állást kc-| te*. Cím ii kiadóban.
Legújabb irodalmi termék l ->0<- Legújabb irodalmi termék l
Az Ezeregy Éjszaka Könyve
Kéthetenkint megjelenő mű. Ára 15 korona. Kaphatót
CSrllHoSG TACflTfirftlr könyv- és papirkereakedé-0U111D39 AuSbVOl OIL sében Nagykanizsa, Fő-ut.
Ugyanott- könyvbekötések a Iegizlésesebb kivitelben készUinek.
URANIA
mozgókép-palota
Kozgunyi-utca \\ az.
Csntöitökön és pénteíí-ii, ápr. 15. és 16-in Elsőrangú bemutatói
Laló herceg arája
Történet a gáláns időkből f> lelrooiiban FőszereplM-n BERN ALIXílt
Jön I .SzomUt és vasárnap. f|
, , v V ? ? ? ? ? ? ? ? f
Eliilínt mulli: litUmiltli I ■■ t áialir. Iliim, ■■ iaflifiifikii: 1, I. 7 «t I Iriklr.
Építészek figyelmébe!
fenyő-gerenda
Mag\'yar-utöíi 74 sx. nlau 7:<y
4322/1920.
Hirdetmény.
A legutóbbi hónapokban a város terOletén szórványosan előfordult hólyagos himlőmegbetegedések miatt x betegség terjedésének nK-g&ka/Ulyozása v.\'gtrlla ni. kir munka ós népjóléti miniszter ur 7310. sz. távirati rendeletévé a város egész lakosságának védhimlővel leendő kényszerbeoltá-sát rendelte cl.
Az oltások Nagykanizsán * polgári leányiskolában, Kiskanizsán a templomtéri iskolában április 11-étől 18-áig fognak na|H<nkint d. u. 3—6-i^ & hétköznapokat beszámítva megtartani.
Figyelmeztetem a táros közönségét, hogy ■m oltás kötelező, az oltásokon mindenki ugy közérdekből, mint saját érdekében okvetlcnnl megjelenjen, mert az oltáx elmula*ztá*a kihágást képez, * amelyik orvosi bizonyítvánnyal nem igazoltatik, bonteltetni fog. Az oltáskor lartozik mindenki lakását (utca, házszám; bemondani.
A 65 évet betöltött egyének és 2 hónapon aluli csecsemők w oltás alól mentessek. Az oltás előtt mindenki balkarját liwiára szappannal mossa meg.
Nagykanizsán, 1920. április hó 8-án.
719 Polgármester.
Csomagoló papír,
Papírzacskó. Laiélpapir mappában, Cigaretta hüvelyek. Cigaretta papírok, Tollak, irodai és Iskolai. Papirspárga, Szekrény papir
nagyban él kicsinyben
FISCHEL FÜLÖP FIAI
jupiíáriilmznbnn, Xn>:ykn«
&mr KENDELJE MEG A
„Zalai Közlöny"-t
Értesítés.
Van szerencsém érteáit^ni a n. é. közönséget, hógy Sugár-ut 22. szám alatti kárpitos mUhelyemben jutányos árak mellett vállalok mindennemű szakba vágó. munkát.
ŐRÖK LAJOS kárpitos és dlsxitó
VILAO
nagy mozgó színház :: Szarvas-szálloda. ::
K^dd«-n. szerdán és csütörtökön, április .13.. 14. 15*>:ji
Harry Piel második kalandja
Ahalálhid
5 felvonáson.
Előadások kezdete: Hélkoznapckoii 7-fs ü órc.ior. Vasár- é\\ «onepm.pokon 3, 5, 7 é* 8 órakor.
♦ MAYER KLOTILD
góitusígjrán Nsfykásizsin
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, fényez, vegyileg tisztit.
Vidéki munkák a hotenkint ponló<.n cl\'
kcv/mcinek c. fbzáltituUMit. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Jó minőségű Pogány vári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
ftlszer-, osemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-ut «53.
Villamos felszerelést, erős és gyengeáramú esengójavitásokat azonnal eszközöl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
Villamos ffaóedényk. va-alók. cíillíroií ós .^ílnruJ-\'-itn raktáron. fiso-lo
N\'yomh\'otí :> íeciiiiajdOíOíO* Zalai 6a ayarraal! nyomüai milintéuotíbon.
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 16. Péntek.
86. szám.
keresztény politikai napilap
Smkecztcsép cs kitdáhivtUl: P<5-ut 13.
.__• .\'r.lerurtsn-tetelun líi, —
Megjelenik mindig kora reggel.
Főszerkesztő : Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
o«n>»<itgy. k<pvi,cl<J
Felelőn azerke«ztő :
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Az államháztartás rendbehozatala.
Baria Szabó József követeli a szabadkőművesek eltávolítását. " «Ha Európa nem alakul át, akkor temetőben jár és meghal- -Klebersberjr Kuno akciója erősbödik. - A rutén felfölíön nén-szavazás lesz. — A mentelmi bizottság jelentése.
Budapest, április 15. A
Előfizetési árak:
évre 250 K. Félívrc 130 K. Negyedévre 65 K. Egy hór«22 K. Egyes síim i K.
nemzetgyűlés
mai ülését délelőtt negyed H-kor nyitotta meg Rakvuszky István elnök.\'
Váguer Károly előterjeszti a mentelmi bizottság jelentését. Azután áttérnek az -ndem-ni(05 tátgyalására.
\' Sallai János jelenti, hogy elfogadja a ■ÍavM!tI<>JL Követelj a vagyondézsma-behozatalát és az árdrágítók szigora megbüntetését.
Barla Szabó József megállapítja,- hogy a két parlamenti keresztény párt közölt nagy az ellentét, amint letompítani nem lehet. A drágaságot a közvetítő kereskedelem okozza, nem a kisgazdák. Követeli, hogy állásukból bocsássák el a szabadkőműveseket és a nemzet ellen vétőket. Sürgeti a kul-tura fejlesztését, mert csak kulturális fegyverrel fogjuk biztosítani hazánk területi
integritását.
Határozati javaslatot nyújt be a közegészségügy államosítására; a kolozsvári és pozsonyi egyetemeknek egyenlőre Budapesten, később a vidéken való felállítása ügyében. A javaslatot megszavazza.
Otperc szünet után Giessvseiu Sándor beszél. Magáévá teszi az előtte szólók megjegyzéseit. Ha Európa nem alakul át, akkor temetőben jár és meghal. A fúziót nem tartja szükségesnek, mert a parlamentben súrlódásokra van szükség. Minden parlamentben szükség van egy konzervatív és egy progresszív irányzatra.
A kereszténységnek minden gondolatba a szeretet kell belevinni. A mostani mozdulatlanságnak az az oka, hogy nincsenek páricsoportulások. Azoknak, akik progressziv keresztény alapon állanak tömörülniök keli.
Európai orientálódást kell követni a külpolitikánknak. Sürgeti a külügyminisztérium
demokratikus fejlesztését és SMrinte nem a spanyolfalak mögött kell a külpolitikát csinálni.
Az indemnitást nem szavazza megl
Utánna Ereky Károly szólal fel, megindokolja ellenzéki álláspontját és kijelenti, hogy a kormány iránt bizalmatlan. A románok kivonulása óta 3 ezer millió korona kékpénzt kaptunk, viszont a bevételek foko* zásáró: nem gondoskodott a kormány. Kifogasolja, hogy a javaslatba nincs felsorolva, hogy honnan veszi az állam a 800 millió korona bevételt.
Követeli, hogy közöljék a Házzal, hogy a hadseregszállítók közül ki és mennyit kapott. Határozott pénzügyi politikát követel. Az adózásról szólva megállapitja hogy ná-
lunk senki sem ismeri be, hogy mennyi a jövedelme. Befejezésül hangoztatja* hogy a legfontosabb probléma az államháztartásnak a rendbehozatala és a közalkalmazottakról való gondoskodás.
Ezután az cin.ök megállapitja a pénteki ülés napirendjét, amelyen folytarják az in-demnitás vitáját és Gaál Gaszton megindokolja nemrég benyújtott indítványát a köztisztviselők mellékfoglalkozása ügyében. Az ülés délután 3 órakor ért véget.
Nyíregyháza, április 15. Horthy Miklós kormányzó csütörtökön reggel Nyíregyházára érkezett. A pályaudvaron Vay Gábor kormánybiztos nagy közönség élén fogadta. Ezután megtörtént a bevonulás. Huszonnégy diszmagyarba öltözött magvar ur haladt a kormányzó előtt a Vártaóg^ zászlajával. A kormányzó mellett pedig kivont karddal egy tiszti őrség lovagolt. A bevonulás harang-zugás között történt. A Kossuth-iércn díszsátor volt felállítva, abo: a polgármester üdvözölte a kormányzót. Délután küldöttségeket fogadott a kormányzó, majd résztvett a város díszebédjén. Este á kormányzó elutazott Nyíregyházáról.
Budapest, április 15. Teleky Pál grófuak külügyminiszterré, Dömötör Mihálnyak belügyminiszterré való kinevezése a tegnapi minisztertanácson keresztül ment.
Budapest, április 16. A képviselőház folyosóján ma délelőtt erősen tartotta magát az a hir, hogy Klcbcrsbcrg Kúnó gróf és társai részéről megindított akció az egységes kormányzópárt ügyében jelentékeny mértékben erősbödött. Kleöcrsbergnek már sok képviselő kijelentette, hogy csatlakozni fognak az uj egységes kormányzópárthoz. A felhívási ivet számos képviselő < aláirta. A nemzetgyűlés szünete alatt a Ker. Nemz. Egy. pártjának parlamenti csoportja az elnöki fogadóteremben rögtönzött ülést tartott, melyen több hozzászólás után elhatározták, hogy a Ker. Nemz. Egy. klubjából kilépnek és a jövendő magatartásuk ügyében este 6 órakor folytatólagos értekezletet tartanak a Károlyi Mihály féle palotában.
Budapest, április 15. Értesülésünk szerint a rutén kérdésben kedvező fordulat állott beNMagyarország javára. .Olyan hirek vannak elterjedve, hogy a .nagykövetek tanácsa meg fogja engedni a ruténföldön a népszavazást. A szövetséges és társult hatalmak között a rutén kérdésben mélyreható ellentétek támad-\'tak A nagykövetek tanácsa két szempontot vett figyelembe. Az egyik, hogy milyen következményekkel járna Magyarország vízi "erejére a rutén felföld felosztása. A másik, hogy vájjon igaz-e, hogy* a rutén felföld lakossága nem nyilvánította akaratát hovatart ozandósága ügyében.
Budapest, április 15. A mentelmi bizottság ma terjesztette be a nemzetgyűlésnek, a nemzetgyűlés szabadsága és sérthetetlensége ügyében a március másodikán kiadott utasításra jelentését. A jelentés ismerteti, a kormányzóválasztás alkalmává! a Ház egyes tagjain esett sérelmeket.\' Majd meg- -állapítja, hogy a Ház elnökének tudta és engedelme nélkül felsőbb katonai parancsra fegyveres karhatalom jelent meg a nemzetgyűlés háza előtt, a parlamentbe is behatoltak és az ülésteremben is megjelentek. Egyes képviselők mozgási szabadságát korlátozták. Mivel ezen sérelmek olvan sulvo-sak, hogy büntetőjogi védelembe \'n^é&zesi-tendők, a^ vizsgálat eredménye a sérelmet mint küiso tényt állapítja meg, ami nem elég ok ahoz, hogy bárkinek bünrészessége megállapittassék. A bizottságnak az a meggyőződése, hogy nem rosszakaratú, de mégis hibáztatható tulkapás fortém. Sajnálatos félreértesnek kell minősíteni, ami történt. N Csak egyes katonai közegek követtek el túlkapásokat, ezeket a parancsnokságok fogják felelősségre vonni, ami elégtételül elfogadható Megállapitja a jelentés, hogy már a háború elölt is történtek katonai részről sérelmek, amelyek megtorlatlanul maradtak. Megemlíti még a jelentés, hogy március tizedikén megjelent a -nemzetgyűlés elnöke előtt Osltttbnrg százados két tiszttel és kijelentették, hogy távol állott fölük az a szándék, hogy a nemzetgyűlés mentelmi jogát megsértsék. Mindezek alapján javasolják, hogy a mentelmi jogi sérelmeket megszűntéknek mondják ki.
Budapest, április 15. Az e/délyi törvényhatóság vezetői tisztelegtek Belhleu lstván\\ grófnál. Horváth Emil báró/fejezte ki háláját N Bethlennek Erdély érdekében kifejtett munkásságáért. Bethlen válaszában hangsúlyozta, hogy fájdalmasan érintette,\\ amikor hazajött, hogy a békedclegációnak az erdélyi ügyről szóló beadványát megkritizálták. Mikor Erdély jövője forog kockán, a kritikát nélkülöznünk kell.
Az osztrák békeszerződés teljesen kielégítő.
London, ápr. 15. Harmsvori helyettes államtitkár az angol alsóházban az osztrák békeszerződés életbeléptetéséről szóló törvényjavaslat vitája alkalmával kijelentette, hogy az osztrák békeszerződés teljesen kielégítő, sőt" bizonyos tekintetben elnéző. Ausztria feldarabolását az önrendelkezési jog eíve teljesen jogossá teszi és azt csak Tirol tekintetében nem vették figyelembe, hanem a stratégiai szükségessége alapján döntötték el Olaszország javára.
Quatemálában forradalom tört ki a köztársasági elnök ellen, melynek során utcai harcok fejlődtek. Az amerikai követség kérelmére tengerész csapatokat szállítottak partra.
— Wilson beteg. Wilspn elnök betegsége hir szerint válságosra fordult. Megerősítik ezt a fehér Házból szétküldött bizonytalan hangú hirek is.
2
Zalai Közlöny
1920 április 16.
Külföldi hirek.
Angolok az igazságtalan béke ellen.
Hága, április 15. Az angol alsóházban az ellenzék indítványt fog benyújtani, amely szerint az alsóház nem hajlandó az osztrák és bolgár békeszerződést második olvasásban elfogadni a szerződés igazságtalan" terhei miatt.
Belga csapatok Frankfurtban.
Frankfurt, április 15. Szerdán reggel belga csapatok vonultak be Frankfurtba.
Reakció fenyegeti Németországot.
Berlin, április 15. Parlamenti körökben beszélik, hogy Ebért köztársasági elnöknél tanácskozás volt a reakció fenyegető veszedelméről. A Vorwárts szerint Bischofffizredes birtokán nagyszámú tisztet tart magánál vendégül, akikkel tervéről nyiltan beszél. Gessler hadügyminiszter szerint nagy Pomerániát veszedelmesen fenyegeti a vashadosztály, akik mezei munkásokként vannak lajstromozva.
Felvidéki választások.
Bécs, április 15. Sróbár cseh miniszter egy ujságiró előtt kijelentette, hogy a magyarok nem léptek fel egységesen a felvidéki választásokon. A ■///mia-pártra erős csapást fog mérni a választási küzdelem.
Fényes japán győzelmek.
Tokio. április 15. A Japán csapatok Szibériában teljes győzelmet arattak. Szibériában a vörös hadsereg elhatározó vereséget szenvedett. Vladi-vosztok környékén a vasutak a japánok kezében vannak. A Bajkál tó keleti partján is megverték a bolseviki csapatokat, llárom uj japán hadosztály ment Szibériába. A japán csapatok Nikolajevet s Samárovot elfoglalták.
Eredménytelenek az orosz szovjet tárgyalásai.
Bázel, április 15. Párisi jelentés szerint az orosz szovjetkormánynak az antant képviselőivel Koppenhágában folytatott tanácskozásai eredménytelenek maradtak.
A cseh kormány beadta lemondását.
Prága, április 15. A nemzetgyűlést, mely tegnap reggel kilenc órakor ült össze, csak ma ma reggel nyolc óra után rekesztettek be. Miután a tárgyalások során több minisztert leszavaztak, a kormány beadta lemondását.
A tótok ragaszkodása.
Bécs, április 15. Dvorcsák Győző a „Reichpost* munkatársa előtt kijelentette, hogy a tótok semmi körülmények között sem mondanak le önkormányzatukról, nyelvük használatáról iskolai és egyházi téren, valamint a hivatalokban. A tótok a maguk érdekében mindig ellenezni fogják Magyarország feldarabolását.
Dr. Szabados Árpád
a törvényszék előtt.
Tegnap megint megtellek a törvényszéki tárgyalási terem padsorai. A proletárdiktatúra egyik exponense, dr. Szabados Árpád állott immár másodszor az ötös büntetőtanács olőtt. A 12- évre már elitélt vádlott viruló egészségben lép a vádlottak helyére. (Bizony gömbölyűbb az arca, mint bíróinak.) A tárgyalást 9. óra 20 perckor nyitotta meg dr. Kenedy tbálabiró, a főtárgyalás elnöke. Az elnök kérdésére Szabados röviden válaszol, hangján észrevehetően hallatszik, hogy szándékosan .beszél ralikan.
A vádhatóság képviseletében jelenlevő dr. Guta József királyi ügyész előterjeszti vádját:
— ..... azzal vádlom, hogy Polai Jánost arra birta, hogy tartóztassa le és tartsa fogva Hajdú Józsefet és id. Fekete Ferencet." Felsorolja azoknak neveit, akiket a fogházba záratot, köztük dr. Hegedűs és Ujváry képviselőket, Ujoáryl lelkileg is sanyargatta, azt mondta neki, hogy készüljön, mert csak 5 percig él, ném szégyenli magát, hogy öreg létére félti az életét ?
Az elnök kérdésére kijelenti, hogy nem érzi magát bűnösnek. Általában a legjobb indulatu embernek tünteti fel magát. Hegedűs dr. letartóztatásáról nem is tud.
Dr. Kenedy elnök: Szabados, ha akkor olyan nagy hós volt, mondja meg most is az igazat, ne kerteljen. Szabados nem felel — mosolyog.
Dr. Malek I,ászló védő kérdésére elmondja, hogy ki volt: a murafront parancsnokának helyettese.
Ezután a tárgyalás vezetője a tanúkihallgatásokat foganatosította. Az első tanú Ujváry Géza. Körülményesen elmondotta dr. Hegedűs lefogásának és elengedésének történetét. Elmondja, hogy Szabados kért Budapestről ről segítséget Hegedűs kiszabadításakor. Az ősz képviselő fájdalmasan emlékezett vissza arra az órára, melyben felesége és gyerekei kérték, hogy meneküljön. Másnap őt is letartóztatták\' Elmondja azokat a lelki kínzásokat, melyeket Szabados vele szemben gyakorolt, hogy agyonlövéssel fenyegette.
Az elnök kérdésére, hogy igaz-e, h\'ögy ő fogatta el Ujváryt, Szabados igy felel :
— Én nem bántottam. Ugy látom Ujváry ur ép, egészséges, egv hajaszála sem görbült meg.
Mulschenbacher bíró: „De a bakónakiak haját meggörbítette !\'
Dr. Kenedy elnök ezután dr. Hegedűs és dr. Kiss ügyész tanúvallomását olvassa fel, melyek szerint Szabados vériázitó kegyet-ienséggel kinozta lelkileg Ujváryt. A borzalmas dolgok felolvasása után az elnök megkérdezi Szabadost:
— Ezt nevezték maguk szabadságnak és testvériségnek?
A törvényszék ezután még Fcrenczi Győző, id. Hegedűs György, id. Fekete Ferenc, Kárlo-vtes József és Dolmányos Antal tanuk kihall-, gatását tartotta szükségesnek, akik közül különösen a három utóbbi igazolta a vád valódiságát.
Majd a vádbeszédre került a sor. Dr. Guta ügyész a felmerült tényekkel bizonyította be vádjának alaposságát. A vádlott intelligenciáját és a lelki sanyargatásokat mint súlyosító körülményeket látja és kéri a vádlottat a vádbeli tettekben bűnösnek kimondani és példásan megbüntetni.
Dr. Malek László védő ugy látja, hogy semmi pozitiv bizonyíték nem merült fel arra, hogy Szabados követte cl a letartóztatásokat. Ha a bíróság bűnösnek találja, olyan ítéletet kér, mely a biróság lelkiismereteiét megnyugtatja.
Érdekes mozzanata volt a tárgyalásnak az a beszéd, amelyiket Szabados maga mondott c! a védő szavainak elhangzása után. Az egykor praxissal bíró Ügyvéd jogászi szemekkel nézte meg saját bűnügyét. Ugy látta, hogy áthág hatlati ür van a vádlott és a vádbeli tett között. Ezt az ürt — igy mondta — az id ö töltötte meg, Az idő és
annak változása állította őt oda vádlottként. Mentségül hozza fel, hogy a diktatúra rc<> deleteit nem teljes szigorral hajtotta végre. Már-már azt akarja bizonyítani, hogy ellenforradalmi érzelmű volt, amikor az elnök figyelmezteti, hogy fejezze be beszédét.
A Magyar Állam nevében hozott ítéletet d. u. 4 órakor hirdette ki Kenedy táblabíró. Az ítélet e bűne miatt t \'évi és 3 havi fegyházzal sújtotta. A már féléve kiszabott 12 évi fegyházbüntetést a törvényszék ezután egyesítetté a jelen büntetéssel és összbüntc-tésitl 13\' évi fegyházai szabott ki. v A tárgyalás 4 órakor ért véget.
Lassan, amint a magyar igazságszolgáltatás leszámol az internacionális népcsalár, vezérei vei, mindinkább elfordul a szemünk a szégyenletes korszaktól. Ma már mindenkinek az a kötelessége, hogy a multakból tanulva, azon a helyen, ahová az Úristen állította megfeszített erővel segítse íassar. gyógyuló hazáját talpraállitani. E. M.
HIREK.
A kis halott
Elköltöztél . .. Elvitt tőlem A kegyetlen halál. Kicsiny arcod ugy elhervadt Mint egy liliom szál.
.Elköltöztél .. . Most itt pihensz Rideg koporsódban, Édes anyád zokog érted Sajgó fájdalommal.
Mért is kellett épen téged Vinni a kaszásnak ?. . . Ki fog adni majd e.zután Csókot anyukádnak? . . .
Ki fogja majd letörölni A könnyeit ha sir, óh! hogy mindent elvett tőlem Az a kegyetlen sir! .. .
Már visznek is . . . utoljára Csókolom arcodat, . . . Küld el majd az anyukádnak Az égből a vigaszt. . .
Subits Lajos
— Személyi hlr. Dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő, lapunk főszerkesztője városunkba érkezett. A legutolsó nemzetgyűlési beszéde után számosan meleg gratulációban részesítették.
— Dr. Mutschenbacher Edvin, mint a hadifoglyok hazahozatalának céljaira és a Szociális Missió által rendezendő „Aranyvirág" daljáték rendezője kéri, hogy az operett-ben szereplő összes közreműködők ma d. u. 6 órakor a Polgári Egylet nagytermében meg-jelenni szíveskedjenek- A zenekarnak próbája nem lesz, a zenekar tagjait tehát kéri, hogy hangszereik nélkül jelenjenek meg.
— Adományok. A hadifoglyok hazahozatalának céljaira Csöttdör István sárszegi lakos 200 koronát adományozott, mely ősz-szeget a főszolgabírói hivatalnál helyezte el.
— Baksy Sándor őrnagy előadása. Folyó évi április hó 16-án, (pénteken) a MOVE nagykanizsai főosztály elnöksége S órai kezdettel a városháza nagytermében egy szemléltető előadást tart: a cseppfolyós levegőről. Az előadást Baksy Sándor őrnagy, a katonai főreáliskola kémia tanára tartja. Ezen, a vidéki városokban csak ritkán látható kísérletek tárgyát főképen olyan jelenségek bemutatása képezi, melyek 180—190 Celsius hidegben játszódnak le és ugy « gáznemű, mint a cseppfolyós és sziláid anyagok viselkedesét ebben a szokatlan hőmérsékletben szemünk elé tárják. A nagy érdemű közönségnek előadásunkon való megjelenését annál is inkább elvárjuk, mivel a bovétel 60 százaléka szibériai hadifoglyaink hazaszállításának elősegítésére fordittatik. Helyárak: 1 —6. sor 15 korona, $—11 sorig 10 korona. Állóhely G korona, karzati \'ülőhely 20 korona. Jegyváltás a pénztárnál.
1920 április 16.
— Keresztény felebaráti szeretet
eimen indított gyűjtésünkre ujabban az alábbi adományok érkeztek: Boncz Andortól egy zacskó kenyérliszt, Csöndör István sárszegi lakostól 100 korona, mely összeget a főszolgabírói hivatalnál helyezett cl. Rolter Mici ugyanerre a célra 30 koronát juttatott szerkesztőségünkhöz.
— Muraközi Szövetség. A muraközi kór elhatározta, hogy zalaegerszegi és nagykanizsai fiókjával együtt a „Muraközi Szövetségbe" tömörül, mely jelenleg Budapesten a Ferenc-tér 10. sz. alatt székel és intézi az összes muraközi ügyeket.
— A török trónörökös nem hagyhatja el Konstantinápolyt Ugylátszik a nacionalisták teljesen különálló\' kormányt szerveznek kalifátussal és esetleg külön szultánnal. Az még bizonytalan, hogy Musztafa Kema! pasa királyságot vagy köztársaságot akar-e. A török trónörökösnek megtiltották, hogy Konstantinápolyból távozzék, mert félnek, hogy a nacionalisták szultánnak kiáltják ki és a trónörökös a jelölést elfogadja.
— Csizmát kapnak a gazdák. Figyelemreméltó hírt közöl egyik vasmegyei testvérlapunk, amit pár sorban, mint követendő déidát itt közlünk : Az alispáni hivatal csere utján nagyobb mennyiségben kitűnő minőségű sárgabőr czizmát szerzett be. A csizmát termények ellenében a vasmegyei gazdáknak fogják szétosztani; egy pár csizmáért be kell szolgáltatni 450 kg. burgonyát, vagy 300 kg. morzsolt tengerit, vagy 120 kg. babot, vagy 10 kg. zsírt, vagy 400 liter tejet.
— Helyreigazítás. Budapesti tudósítónk dr. Hegediis György beszédéből tévesen közölte azt, hogy a szónok azt mondotta volná : .de velem is megtette ezt épen egy esperes" felső oldal, harmadik hasáb 2. bekezdés.)
— Leégett falu Sopronmegyében!
Malomháza sopronmegyei község szombaton éjjel tűzvésznek esett áldozatul. A tüz este tiz óra tájban keletkezett véletlenségből, a kenyérsütő kemencéből egy szikrát kikapott a szél; hiába volt az egész vidék tűzoltóinak igyekezete, leégett az ogész falu, több mint 140 lakóház, köztük :a plébánia, 80 pajta, elégett egy ember, rengeteg takarmány, ló, marha, sertés. A kár felülbecsül hetetlen. Az egész falu hajléktalanná vált és most szabad ég alatt néz a kétségbeejtő nyomor elé.
t- Ujabb adatok az árdrágításról.
Sorozatos cikkekben fogom bebizonyítani, hogy a drágaságot a kereskedők kezdték, minek következtében a termelők és az iparosok is kényszerítve voltak e téren őket követni s igy tették a társadalmat és az egész országot tönkre. Hiteles és bizonyítható adatok az alábbiak, melyekből kitűnik, hogy a Schvarz és Tantér cég éveken át milyen árdrágítást űz büntetlenül. Még 1918. október havában kapott 800 láda, 2 vagon sárgacukrot aminek kilogrammja neki 7-7\'50 koronába került és azt nagyban vidéki kereskedőknek három hónap leforgása alatt 16 koronájával adta el. Ugyanezen időben sáfrán gyanánt kalendurát adott cl a cég vidéki kereskedőknek, körülbelül egy kilót, aminek dekánkénti beszerzési ára 6 fillér, eladási ára -pedig dekánként 12—16 koron-*. Rumatol (rumeszeneia) 300 kilogrammot adott el, aminek kilogrammja 8—10 kor., eladva lett 40 koronáért. Cognac 40 %-os Blau-félc Vift-es palackokban beszerzési ár 20 korona, eladási ár 80—90 korona. Pergamentpapir tcszerzési ár kilogrammonkint 3 60 K és eladatott 50—80 Kért. Csomagolópapír és papirzsákok beszerzési ár 44—56 f, el lett adva eleinte 8 koronárt, most pedig 40 K ért. Ecetsav-pótló beszerzési ár kilogrammonkint 6 K, elüdva lett 25 koronáért. Sósav beszerzési ár kilogrammonkint 50 f, eladva lett 50 koronáért. A 8 kilogrammot nyomó kőkorsó bozzá lett mérve s annak kilogrammja is 50 koronába lett számítva. — Mindezt a könyvek és tanuk igazolják. Kolozsváry Ödön.
Zalai K ö z 1 ö n y
~ Bőri párosok figyelmébe ! A Bőripari Szövetkezett tagja: részére felsőbőr érkezett, u. m. lack, fekete és szincs sevró, box, seviett és zsiros bór, mely ma, pénteken délután 3 órakor kerül az ipartestület helyiségében kiosztásra. A kik bőrre előjegyeztek előnyben részesülnek. Ugyanakkor lehet a szövetkezetbe beiratkozni. Elnökség-
~ A titokzatos csecsemőhulla.
Megírtuk már, hogy a kiskonizsai csősz a kanálisban vasárnap este egy csecsemőhullát talált. A rendőrség bűnügyi osztálya erélyesen nyomoz ebben az ügyben és az eddigi nyomozások eredményei azt látszanak igazolni. hogy mégis valami bűncselekmény forog fenn. a bevezetett széleskörű nyomozás eredményeként ugyanis mára jelentkezett egy szemtanú, aki előadta, hogy ő látott a kérdéses nap reggelén Kiskanizsa. felé haladni egy férfit és ejjy nőt, ez utóbbi karjaiban egy kis csecsemőt cipelt. A pár szegényes ruhába volt Öltözve, munkásoknak néztek ki és a nőn barna hárászkendő volt. A férfi és a nő a Principális csatornánál letértek jobbra abba az irányba, ahol c ccsemő-hullára bukkantak. Délfelé téJt vissza a szemtanú Kiskanizsára és ismét találkozott a barna hárászkendős asszonnyal, ezúttal azonban már egyedül voli. Sem a férfi, sem a csecsemő nem volt vele. Ebből a tényből és abból, hogy a hulla feltalálásakor az egy fa-villával le volt nyomva a viz fenekéro, arra következtetnek, hogy bűncselekmény forog fenn, amelyet az említett pár követett el. A rendőrség a megtalált nyomot szakértelemmel és óvatosan követi tovább.
— Térképgyüjtés. A honvédelmi miniszter f. évi 1284/cln. 1. 1020. számú rendeletével az ország területén a Nemzeti Hadsereg részére térképgyüjtést rendelt cl, mert a katonai térképek csak igen korlátolt számban állanak rendelkezésre és ujabb térkép beszerzés, illetvo térkép sokszorosítás anyaghiány miatt meg van nehezítve. Tekintve a cél fontosságát, felkérünk mindenkit, hogv a bittokában levő katonai térképeket és .terveket az alábbi ármegtérités ellenében a helybeli állomásparancsnoksághoz szolgáltassa be. A rcambulált, vagy revisió utján helyesbített térképek árat a következők : i. 75.900 (részletes) 1 korona, 50. 1. 200.000 (általános) 2 korona. I. 750.000 (áttekintő) 2 korona, minden más érték 2 korona, vászonra húzott példányoknál több. A fenti árakat a beszolgáltatott térképek után a helybeli katonai állomásparancsnokság gazdasági hivatala folyósítja.
— A megszállók bltangságai. A mezőhegyesi ménes lóállományának 80Y©-át, az erdélyi kormányzótanács rendeletére, a felszerelésekkel és berendezésekkel együtt az oláhok elhurcolták. A csehek a magyar állam szolgálatában lévő alkalmazottak hozzátartozóit Cschszlovákáia területéről kiutasították.
— Orosz-Japán háború. A Csikágó Tribüné jelenti, hogy moszkvai távirat szerint Japán tényleg megüzente a háborút Szovjetoroszországnak. Chabarovszk közelében japán csapatok és a bolseviki hadsereg között elkeseredett ütkűzet volt, amelyben japán részről 5 tiszt és 72 katona, orosz részről pedig 400 ember esett el.
— Feloszlatták az oláh kormányzótanácsot A „Mare-Romania" hatalmának tetőfokán tombol. Zsebeit telegyömöszölte magyar kincsekkel s most már teliképpel csoszog visszafelé a pakulár. mint aki jól végezte a dolgát. A felszabadítók testvéri Ölelkezése azonban, az utóbbi napokban kezd nagyon veszedelmessé lenni, ismeretes az a lázas berendezkedés, amit az oláhok véghezvittek Erdélyben. Kártyavárakat építettek s ma már ugylátszik, hogy a nagyváradi kihurcolkodás előszele annak, hogy fogja az orkán végigsöpörni alkotásaikat. Ma hirc jött, hogy az erdélyi kormányzótanácsot királyi rendelettel feloszlatták. Az erdélyi oláhok ez ellen a légcrclyescbbcn tiltakoznak s tiltakozásukba fenyegetésüket is beleöntik, hogy ismét a magyarokkal fognak baratkozm, ha a kormányzótanácson vissza nem állítják.
3
A tisztviselőnyomor kérdéséhez.
A közalkalmazottak kamarájának múlt szombati közgyűlésén több kérdés felszínre került. Szerettem volna e kérdések kapcsán felszólalni, de rendszerint oly kevés idö van a tárgyalásra, hogy a jelenvoltak türelmét nem akartam próbára tenni.
Ugy tudom, ma reggel a szombathelyi kamara a zalaegerszegi és kanizsai kamarák küldötteivel együtt . deputációt meneszt a kormányzóhoz, valamint a kormányhoz, a közalkalmazottak helyzetének sürgős javítása ügyében. A cél helyes, de helytelen volt annak eddig történt kitolása és helytelen, vagy inkább teljesen céltalannak tartom a segélyezés megjelölt módját.
A küldöttség menesztés már február derekára volt megállapítva, azonban akkor a közbejött természetbeni ellátás maszlagjával elbódított vezetőség ezt a küldöttség menesztést lefújta, holott nagyatádi Szabó István miniszter alig pár nap mulva.a közzétett rendelet után eléggé érthetően kijelentette, hogy a tervbevett természetbeni eilá-tásról egyelőre szó sem lehet! Azóta aludt a vezetőség és azt álmodta, hogy legjobb lesz pénzsegély követelésével oltani a nyomor egyre magasabbra lobbanó lángját. Megszerkesztett tehát egy sima, illedelmes hangú memorandumot, melyben több milliárdra rugó Összegnek megfelelő azonnali segítségért könyörög. Ezt a memorandumot viszi ma a dcputáció. Ig zán a legjobbkor! .
Korányi Frigyes báró, magyar kincstárnok éppen tegnapelőtt fejtette ki, mily horribilis teher nehezedik a nemzet vállaira s ebben a teherben a közalkalmazottak segi-tésére semmiféle fixösszeg nem szerepel. Most aztán kérjen még egypár milliárdnyi készpénzsegélyt a közalkalmazottak deputá-ciójának hajlongó szóvivője! Igazán nem szeretnék ennek a dcputációnak a Cicerója lenni! Az elmondottakoól azonban nehogy azt következtesse valaki, hogy én semmivel is megelégszem. Ha nem adhatnak natura-liákat s ha nincs fedozet a készpénzsegi-tésre, mit kérnék tehát? Semmit egyebet, mint a drágaságnak tűzzel vassal való sürgős, azonnali kip&sztitását: Ehez megvan a kormánynak módja is, alkalma is. Mert ez a legkevesebbe kerül s nekünk több mint a semmi, vagy az ígéret de soha meg nem valósuló természetbeni ellátás, vagy 300 koronás összegekre leolvadó s visszafizetés kötelezettségével adandó Segély.
De természetesen e kérdésnek vas szigorral leendő intézésénél nem szabad se tétovázni, se pedig egyes társadalmi, vagy politikai szabályokkal szemben protekciónak, vagy éppen kímélet jellegével biró kivételeknek érvényesülni. És ne hivatkozzunk mi folytonosan arra a bizonyos tizenkettedik órára, az már régen elmúlt. Hanem vegyük fontolóra a Budapesti Hirlap egyik közelebbi számában tolmácsolt azon tanácsot, hogy a tisztviselők szokjanak már lo egyszer a kunyorálgatásról s érdekeik szolgálatában szokják meg azt a gondolatot, hogy a kér-vényczéssel sose mentek semmire. Követeljék, ami szerintük a köz érdekében való, ncn> durván, de az emberi önérzet hangján.
És most áttérek a — tejre.
Dr. Kencdy Imre elnök urnák az utóbbi időben tanúsított magatartását teljes mértékben honorálom. Megbocsát azonban, hogy a
Olcsó szövetöltönyök
750 K-tól 1200 K-lg kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
Nagykanizsa, Er*s4bet t<Sr 20.
(az Arany Kafc&s mellett)
ww jy •
íosssna
I K 6 i I ö " >
1920. április 16
vidéki tejtermelői. alial hozzájuttató" ajánlat módjához dalán még csalt kontemplált módjához hozzászólok. Ö ugyanis aligha ismeri, mert nem ismerheti azt n kálváriajárási, nnn a tcjbcszcrzéssel ikertestvér. Sti közalkalmazottak őszinte örömmel es hálával fogadjuk dr. Kenedy elnök ur etirányu törekvését, de arra kérem, hogy a tejtermelőkkel kötendő megállapodásnál legyen szíves az illetők figyelmét arra is felhívni, hogy a tejet beszállító alkalmazottjaiknak a legszigorúbban tiltsák meg a tisztviselők állandó nyuzájál. XJgv áll ugyanis a helyzet, hogy a nag^-gos kocsis urak, vagy a tejkimérők a ve-vöktől a tej árán kivill bizonyos havi, vagy napi járandóságokat szoktak követelni s ha ezeket a járandóságokat, melyek itt-aniott 80—40 korona havi összegre is felrugnak, nem fizetik, a tejhordást felmondják s gazdáiknak hamis ürügyekkel más, többet és jobbun fizető vásárlófcleket jelentenek bc. Erre az árdrágitási módozatra egyébként a rendőrség szíves figyelmet is felhivom.
Végül még egyeli. Ha ez a kilátásba helyezett tcjkvanium a közalkalmazottak csoportjában lenne kiosztva, ugy én a magam részéről lemondok előre is róla. Inkább nélkülözöm a tejet, mint még egyszer alávessem magamat az oltani alkalmazottak durvaságainak. _ N. L.
Apróhirdetések
Az apróhlrdot4»ok köxl*«i dija: 15 12
kor., luiudoa további 1 kor., T^Ujcabb botüvslsssdstt szavak duplia ixámittatnak
Törvényszéki
*pjkl nttgott 4 Íiobi^hii rogy uővai i* btiüúvjJ cLkíó. Veodcgtóoík «1 Jcd-m**. 8iÍ£TlMt, Zrinyi-NfiMövotc* 33. I. cm.
Gőz-,
% ilUnygcpck jöl vix»-gizott kezdó f 4pk«xo-l<y« vidéken >* álUit keres fcíuVil, RMvífc-tír V).
Cselédleány
felvétetik.- C»t hiv*Uít-ín
,do- |
i Ezer koronát
\' fizetek *nrn*. ki * Telek)-I ut IS. \\tim «UU Jév5 vü-[ UnyviligitiijAl és mellék-I helyiségekkel ellátott két-I szobi* UkijomAt elcserél-; né lehetókK » viros belterületén íckvö 2—3 szo-\'. ti% Ukiwú. VilUnyberen-I dezé*. mely a *«jis tul«J-dononut képezi, az elctc-j ré!<5 toUjdooib* menne »t. Vékiwy Ktroly óris. 743
Gépész
kerestetetik a >orm<i.!>i fc"5x-malomban.
Mindenesleány
jó fizetésiéi telje* elUtis-v»l felvétetik. Hol? Meg-rr.ond>i » k:*d<Shiv»UJ.
esités.
Van szereneséin értesíteni a n. é. közönséget, hogy Sngár-ut 22. szám alatti kárpitos műhelyemben jutányos árak melleit vállalok mindennemű * ■>zakba vágó munkát. ÖRÖK LAJOS
^ kárpitos dlsaltó w
::bnnnnannonnaann
YILAG
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda. ::
A „ViláB" legnagyobb filmattrakciója!
Pénteken, szombaton, vasárnap, április hó 16., 17. és 18-án:
Kalandor- és detektivdráma 6 felv. I. rész: A szent gyémánt.
EIí»disok kezdető:Hétkóznerokon 7 és
Vatií- l\\ tiimepflíj\'\',,:r\'n 7
Legújabb Irodalmi termék 1 ■>*<• Lejrujabb Irodalmi termék 1
Az Ezeregy Éjszaka Könyve
Kóthetenklnt megjelenő mű. — Ára 15 korona. — Kapható.
Schless Testvérek
Ugyanott könyvbekötések a legizlésesebb kivitelben készülnek^
Gyermektelen
; hiuipú két, esetleg hirom-j *xobis Ukn\\t keres mellék-! helyiségekkel. Cim a Mov« ! irodijibzn, FhfQ-esUk^Qy*
URANIA
mozgókép-palota
Roz^o\'nyl-utca \\ •*.
Csütörtök, péntek, április 15. és 16-án Elsőrangú bemutatói
Laló herceg arája
Térténél a gáláns idökbúl 5 felvonásban Főszerepben BERN ALIXJR
EliiMitk tidili: liUitiiMh* •««• ír«k«r. Vasársip és Saitpaipokoi: 3. 6, 7 ii 8 órikar.
Építészek figyelmébe!
15 darab 18-20 fanun_ méter hoísiu vörös 1C11J U " eladó Mugjar-utOa 74. sz. alatt.
4322/1920.
Hirdetmény.
A legutóbbi hónapokban a város területén szórványosan előfordult hólyagos himlő-megbetegedések miatt a betegség terjedésének megakadályozása végett a m. kir rnnnka és népjóléti miniszter ur 7310. st. távirati ren deletével a város e«ésx lakosságának védhimlővel leendő kényszerbeoltá-aát rendelte el.
Az oltások Nagykanizsán a polgári leányiskolában, Kiskanizüán a templomtéri iskolában április ll-étél 18-áig fognak naponkint d. u. 3 — 6-ig a hétköznapokat beszámítva megtartani.
Figyelmeztetem a város közönségét, hogy az oltás kótelezé. az oliáM>kon mindenki ugy közérdekből, mint saját érdekében okvetlenül megjelenjen, mert az oltás elmulasztás kihágást képez, s amelyik orvosi bizonyítvánnyal nem igaioltatik, büntettetni fox- Az oltáskor tartozik mindenki lakását (utca, házszám) bemondani.
A 65 ével betöltöd egyének és 2 hónapon aluli wesemék az oltás alól mentessek. Az oltás előtt mindenki balkarját tisztára szappannal mossa meg.
Nagykanizsán, 1920. április hó 8-in.
719 Polgármester.
Csomagoló papír,
Papírzacskó, Levélpapír mappában, Cigaritta hüvelyek, Cigaretta papírok, Tollak, irodai és Iskolai, I>apir8párga, Szekrény papír
B^ybu és kloKiiiyb.a
FISCHEL FÜLÖP FIAI
]>ápi:»tuhdzában, Naf.yV.tniííin •*
Omr KENDELJE MEG A
„Zalai Közlönyét
ERFURTI
" EREDETI gazdasági-, konyhakerti és rirágmagvakat. gazdasági gépeket és 1 kerti eszközöket ajánl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erx»ébet-tír 10 Telefont 130.
Baromfi ís madArelísíg, rízgálic. I. raftia
sllandían raklAroji 676—16.
Jó minőségű Pogányvári fehér é* vörös
asztali bor
literenkiat 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Brnncsics József
foster-, csemege- fe katonai cikkek keresketlfce Nagykanizsa, Sugir-ut 53
Dunántuli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
59.
SürgOnycim: „TfAUJdanablA"
X*gyk inliu
Iroda és raktár: Cscngeri-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- és vágott baromfit, -tojást
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Felhozatali Egyesülés Zala- ée Somogymegy ei kirendeltsége
Nvoroarot? « laptulajdonoso* >ía\'a( Gyarmati nyomdai mfüntózetében.
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1W0. ápriHs 17. Szombat
Ki íRESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Ssoxk»Mtó»ég is *j«doh;v*Ul: Fö-ut 13. __. jotcrarban-tal«lon )t). ■ Megjelenik mindig kora reggel. Pőazerkeaxtő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY n.nlMlrT- kípvl.elő Felelő, axerkc.ztd : BODROGKÖZY ZOLTÁN Előfizetési árak: eeéjj ívre 250 K. Kítóv10 1Í0 K. >ln» évro 63 K. Egy hír. 22 K. Égyw itia 1 K.
A derékon roppant diák-katonák.
Egy panaszos levelet kaptunk. Arról panaszkodik a levél irója, hogy ifjúságiiknak kezdetén derékon roppantotia Őket a sors és ma kénytelenek az utcákon .sétálgatni, mert nem tudnak elhelyezést szerezni. Amint irja a levél irója, a leányok elfoglalták a hivatalokat, amig ők az iskola padjaiból kikerülve, a harctereken senyvedtek a bizonytalan jövőjért. Ime, az akkori jövő itt van s a bizonytalanság fokozott mértékben, csaknem kiölve belőle még a remény örökké éltető ereje is.
Bizonyos, hogy iíjuságunk hányódása, vetődése, hirtelen az élet árjába keveredés© a lélek rovására történt. Mindnyáján ismerjük a fiatal diák-katonák típusát, akik uniformisba bújva kész embernek hitték magukat s megfeledkeztek arról, hogy bizony még a kezdet kezdetén vannak. Hozzászoktak a könnyű élethez, amikor a máról holnapra való élés foglalta le a gondolatókat. Nem csodálandó, hogy ezek a fiatal diák-katonák hazajövet — becsüleletükre legyen, soknak a mellén kitüntetések sorozata — nehezen tudják felvenni a fonalat, Nem áz ő hibájuk s nehezen lehetne megkeresni az okozókat. De nem is arról van most szó, hogy ezek után kutassunk, hanem arról, hogy ifjuságunk leikéke belevigyük a régi munkakedvet, az ambíció versenyét
Azok az ifjak, akik ma sorsukkal meg-hosonlva — mint irják — kénytelenek a varos utcáin lődörögni, értsék meg, hogy a mai idők világosan kínálják feléjük u pályákat. Az az érettségizett ifjú, aki azon kesereg, hogy a bankok pénztáraiban stb. stb. leányok ülnek, értse meg, hogy neki ma nem szabad bankpénztárak pultjai közé gravitálni, nem a saját s nem a haza érdekében, Az ő kiművelt emberfejükre ma nem a hivatalokban van szűkség, hanem a gyakorlati élet mérhetetlen sorozatában. Értsék meg ezek az ifjak s vigyék bele a társadalom veséjébe, hogy nem csak az az intelligens ember, aki íróasztal mellől cigarettázik, vagy flegma gesztusokkal fogad, vagy intézkedik, hanem Intelligens ember lehet s előbb utóbb annak kell lennie nemcsak a falusi birónak, hanem az utolsó napszámosnak is. Különösen nagy szükségünk van ma keresztény erkölcsi alapon álló iparosokra s főkép kereskedőkre.
Nagy hibánk s jól tudom, nagyon nehéz lesz megérttetnünk a magyar társadalommal, hogy az intelligenciát nem azzal mérik, hogy valaki mennyire tud öltözködni, Oancolni, mennyi a pénze, milyenek a családi összeköttetései ... de végre is meg kell indulni a felvilágosító akciónak s ezúton nincs más mód, mint a tettek mezejére lépni.
Tenni! Cselekedni! Mutassák meg a panaszkodó érettségizettek, hogy akkor is intelligens emberek, ha a gyakorlati pályára lépnek. Terjesszék mindenhol, cselekedetükkel, példájukkal, meggyőző beszédükkel ezt s akkor fogadom, nem lesz olyan sok önmagával meghasonlott, pályája derekán ketté roppant életerős ifju. Különösen nem roppanhatnak derékon ők, akik előtt még minden nyitva van. Csak* persze egy dolog kívánta-
tik, amit nem lehet semmi körülmények között eliminálni: a munkakadv. Akarni kell. dolgozni s akkor tudunk ís\'. Az akarat le--gyen erős, s a kivitel már csak másodlagos dolog. Az akarat gyengesége azonban már az is, ha valaki ugy vél hivatalhoz jUtni, ha másokat előbb kitur^onnan! Magyarország jövője ifju generációjártak a kezébem van.
Tőlük függ, hogy leszünk, vagy nem leszünk. Ha ez a magyar ifjúság akar és fog tudni dolgozni, ha a munkakedv -nem azt jelemf\'nála, hogy minél kényelmesebb po ziciókba ássa be magát, hanem a dolog nehezebb végét is lesz bátorsága megfogni, akkor ma"*is elmondhatjuk: Magyarországon a poklok kapui sem vesznek erőt- gk
Európa sorsa AmerikátéUügg.
Gaál Gaszton a tisztviselők mellékfoglalkozása ellen szóL — Sándor Pál: „Erlgskezfi pénzügyminiszterre van szükség". — Fájlalja, hogy olyan sok zstifö volt kommunista* - Védelmébe vont a sajtót — „Kofcy a kereskedelem zsidókéz^n vant a kereszténység az oka.4*
Budapest, ápr. 16.. A Ház mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Rikovszky István elnök.
Napirend előtt Gaái Gaszton indokolja
meg indítványát a köztisztviselők mellékfog lalkozásaí ügyében. Néni akarja támadni a tisztviselőket, viszont^, szükségesnek látja, hogy a viszás állapotokat megszüntessék. S^affiiMftlgkkftl, ttofóf*\' rtwft hogy szegyes minisztériumokban hány főtisztviselő van, akik külömböző vállalatoknál igazgatói állást töltenek be. Ezt az állapotot nem szabad fentartani. Indítványozza, hogy a nemzetgyűlés helytelenítse a köztisztviselők mellékfoglalkozása tekintetében fennálló gyakorlatot és hivja fel a nemzetgyűlés a kormányt, hogy az összes jelenleg fenálló köztisztviselők mellékfoglalkozásáról részletes kimutatást készítsen. Azt terjessze a nemzetgyűlés elé és a mai viszás állapotoknak végleges, gyökerei megszüntetése iránt tegyevek intézkedéseket.
. Korányi pénzügyminiszter kijelenti, hogy nagyon óvatosan keli bánni a vádakkal. Tudomása szerint senki sem tölt be más állást. Ha valaki kronkrét esetet fog felhozni, azonnal meginditja a legszigorúbb vizsgálatot.
A Ház elhatározta, hogy Gaál Gaston indítványát tárgyalni kívánja.
Ezután áttérnek az indemnitás tárgyalására.
Sándor Pál hosszasan foglalkozik a javaslattal. Ellensége a koalíciónak, de a mai helyzetben szükségesnek tartja egy erős egységes kormányzópárt megalakítását. Magyarországnak ma erőskezű pénzügyminiszterre volna szüksége; még ha külföldről hoznánk is.
(Pelkiálltások a keresztény pártnál : Talán Galíciából! Zajosan éljenzik Korányi pénzügyminisztert.)
Sándor Pál: Ha aláírjuk a békét, akkor aláírjuk a vesztünket. Az én hozzájárulásommal az ilyen békét nem fogják aláirni. Egész Európa pénzügyileg gazdasági államcsőd előtt áll. Amerikától függ Európa sorsa. A zsidókérdésről szólva kijelenti, ha,, antiszemiták akarunk lenni ne beszéljünk, hanem cselekedjünk- Követeli, hogy a mai nehéz napokban a dőzsölóket kényszermunkára kell fogni. Magyarországnak megbízható barátot kell szerezni á külföldön. Németország valutáris szempontból kirabolt bennünket. Erdélyben ugy pusztított,
mintha ellenség lett voínm Ausztriának 200 éviig gyarmata voltunk. Ausztriának szegénységet és szolgaságot köszönhetünk. Követeli a gyáripar fejlesztését, a vasúti tarifa Emelését, a dunai forgalom kiaknázását, a magyar kereskedelem fellendítését és a széntermelés fokozását
Helyre kell állítani a felekezeti és osztály békét. Ezután bizonyítani igyekszik, hogy a kommün alatt a zsidókat is sanyargatták, ő ti kommunizmus alatt értéktárgyainak eladásából és pénzkölcsönből élt. Lelke mélyéből fájlalja, hogy annyi zsidó volt a bolsevisták között. A zsidóság szereti ezt a hazát, kész érte meghalni és. nem felelős azért a bandáért, amely itt garázdálkodott, tisza István akkor követett el nagy hibát, amikor a Ház nyilvános ülésén bejelentette, hogy elvesztettük a háborút. Ezután a sajtót veszi védelmébe és megállapítja, hogy a forradalom alatt rákény-szeritették a sajtóra, hogy azt Írj on, amit a hatalmon lévők akarnak. Rámutat a zsidóüldözés által bekövetkezendő veszedelemre és azt méltatja, ,hogy annak, hogy\' a kereskedelem a zsidóság kezében van, a keresztény társadalom az oka. mert a közgazdasági pályát másodrangú pályának tartotta. Végül köszönetét fejezi ki, hogy a nemzetgyűlés türelmesen meghallgatta.
Utána Gaál Gaszton szólalt fel és kívánja, hogy a kázszabályoknak sürgősségét, adatainak érvényességét mondja ki a Ház.
A miniszterelnök és Rakovszky közlései után Gaál javaslatát elfogadják,
Ezután az elnök megállapítja a holnapi ülés napirendjét, amikor az índemnitáson kívül tárgyalni fogják Őrffy Imre indítványát, hogy a Ház az 1913. évi ideiglenes házszabályok alapján tárgyaljon.
Az ülés három órakor ért véget.
Nincs lyságpapir.
Budapest, április 16. A papirválság a vidéki sajtót már hónapok óta fojtogatja. Most hirtelen teljes erővel lecsapott a fővárosi sajtóra is ugy, Hogy a közeljövőben a budapesti lapok csak hetenkint háromszor fognak megjelenni és pedig kétszer 4—4, egyszer 6 oldal terjedelemben. Igv a közönség előreláthatóan az eddiginél is fokozottabb mértékben a vidéki sajtó hírszolgálatára le3Z utalva.
2
Zalai Közlöny
1920 április 17.
BELPOLITIKAI HÍREK.
A szövetségesek egységes fellépése Németország ellen.
Páris, április 16. A szövetségesek együtt fognak fellépni Németországgal szemben, hogy a békeszerződésnek a lefegyverzésre vonatkozó részét pontosan végrekajtsa. Ha a német kormány vonakodnék a követelést teljetíteni, Németország semmiféle élelmiszert sem fog kapni a külföldről. Franciaország válasza ebben a kérdésben nem lehet kétséges. A szövetségesek erélyes fellépése azért szükséges, mert Németország napról-napra tanújelét adja az őszinteség hiányának. A Ruhr vidékről visszatérő szövetséges államférfiak azt állapítják meg, hogy a németországi mozgalmaknak sehol seni voltak bolseviki jellegei, másrészt sokkal több német katonát küldtek a Ruhr területre, mint amennyit szabad lett volna. Ezért válik szükségessé Németország lefegyverzése. Francia lapok jelentése szerint a német védőcsapatok egyáltalán nem készülnek a Ruhr medence kiürítésére, sőt ujabb nyolcezer főnyi német csapat hatolt be a Ruhr medencébe.
Külföldi hirek.
Nitti San-Remoba utazik.
Páris, ápr. 16. Nitti olasz miniszterelnök egy torpedórombolón utazik SüH-Remóba. Útközben találkozni fog Uoyd George hajójával és együttesen lógják folytatni utjokat San-Remóba.
Az Unió képviselete.
Vashington, ápr. Ifi. Wilson elnök megbízta az Unió római nagykövetét, hogy vegyen részt a san-rémói konferencián, de csak hallgatólag és a szövet-gesek határozatait ne fogadja el az Unióra kötelezőnek.
Katonai lázadás Prágában.
.Prága, ápr. 16. Az egyik prágai ezred néhány katonáját valmí ügyből kifolyólag letartóztatták, mire az ezred legénységének egy része fellázadt és a liszteket lefegyverezte, a letartóztatott katonákat kiszabadították. A lázadást hamarosan elnyomták: a helyzet mindazonáltal komoly.
Az olasz soc missió meglátogatta Kun Béláékat.
Bécs, ápr. 16. Az olasz kormány által Magyarországra küldött olasz szocialista misszió ma megérkezett Bécsbe. Steinhoffban meglátogatták Kun Béláékat. Azután folytatták útjukat Budapest felé !
Anglia nem tesz lépéseket az érdekünkben.
Hága, április 16. A saint-germaini békeszerződésnek az angol alsóházban történt elfogadásával kapcsolatban egy angol államférfiú kijelentette, hogy ez az aktus nem felel meg sem az angol közvélemény, sem az angol politikai pártok felfogásának. Aami a magyar
békét illeti nincs reá kilátás, hogy Anglia lépéseket tegyen a magyar békeszerződés módosítása érdekében. Hír szerint szombaton várható a magyar békefeltételek átadása.
San-Remó.
Ijottdoti, április 16. A san-remói konferencia április 20-án tartja első ülését.
Ujabb bonyodalmak előtt.
Berlin, április 16. Az ujabb mo-narkista puccskísérletről szóló híreket megerősíti az a körülmény, hogy a kormány eizáratta a minisztériumokhoz vezető utakat. A szocialista lapok ujabb felfordulás lehetőségével számolnak. A polgárt sajtó viszont azt állítja, hogy a csalárd híreket a szo-ciálista sajtó terjeszti.
Sztrájkolnak az osztrák vasutasok.
Bécs, április 16. A Délivasutnál hirtelen sztrájkba léptek az osztrák vasutasok, bérkövetelés miatt. Ma reggel a Délivasutról nem indult vonat. Még az olasz expresszt sem indították el.
Pomerániában nyugalom van.
Berlin; április I6t Pomerániából nem érkezett semmiféle olyan hlr, amelyből arra lehetne következtetni, hogy nagyobbarányu puccsmozgalom volna folyamatban, vagy ennek kitörésétől lehetne félni. Ma délig az egész területen nyugalom volt.
Csatlakozás az egységes fellépéshez.
Páris, április 16. A Havasügynökség jelenti: A belga és az olasz nagykövet ma délelőtt közölte Millerand miniszterelnökkel, hogy kormányaik csatlakoznak Anglia lépéséhez, hogy a szövetségesek együttes fellépéssel követelik a berlini kormánytól a versaálesi békeszerződés teljes végrehajtását.
A keresztény partban.
Budapest, ápr. 10. A Ker. Nemz. Egy. pártjának Hailer—Huszár- féle csoport helyiségében pénteken este 270 uj tag jelentkezett, akikhez a képviselők jelenlétében Haller beszédet intézett Hangsúlyozta, hogy ők a demagóg iránytól távot állanak és n komoly munka emberei, akik annyit fognak megvalósítani, amennyi emberileg lehetséges. Egész sereg törvényjavaslat van készen, amelyek a legközelebbi napokban a nemzetgyűlés elé fognak kerülni. A Friedriek-télc pártklubban EreJty Károly magyarázta a politikai helyzetei, majd rétért arra a sajtójavaslatra, amellyel a napokban fog a nemzetgyűlés elé lépni. Az ö javaslatában olyan rendszabályok lesznek, amelyek teljesen le-hetetlenné fogják tenni a zsidó-sajtó érvényesülését . Ezt ugy akarja heresztülvinni, hogy a piplrszBkségre való tekintettel csak a keresztény lapoknak adjanak papírt, a zsidó laptól pedig vonják meg a lehetőségét a megjelenésnek. (A zsidó jsajtó azonban mégis tovább fogja birni, mert felhalmozott készletei s láncosai bírják. — Szerk.) Ezenkívül nemcsak az árdrágítókra követeli a botbfintetést. hanem azokra is. akik az embereket a sajtó utján akarják tönkretenni. A klubban bentjárt Friedrich is, azonban nem beszélt, hanem a párt vezetőjével folytatott megbeszéléseket. Hir szerint Ereky Károly vasárnap Kaposvárra érkezik, ahol beszámoló beszédében megfogja indokolni ellenzéki állásfoglalását.
Kiebersberg Kuno mozgalma.
Budapest, ápr. 10. A mérsékelt politikusok mozgalma egy egységes kormányzópárt érdekében tovább folyik. Az egyik csoport élén Kiebersberg Kunó gróf és Kenéz Béla, a másik csoport élén Teleky Pál gróf áll. Csütörtök este a mozgalomban résztvevők vacsorán találkoztak és ezen megállapodtak, hogy mostantól kedve egységesen fognak eljárni. Közöttük van Paltaviciui György és Sigray Antal gróf, továbbá a kisgazdapart ama tagjai, akik egyizben kiakartak lépni a pártból. Hír szerint Audrássy Gyula is támogatja ezt a mozgalmat. Az államtitkán és a kormánybiztosi állások még nincsenek betöltve. Dömötör Mihály a Ház folyosóján megerősítette belügyminisztarré valő kinevezését. A Kisgazdapárt szűkebb körű bizottságot küldött ki, amely a boradó emeléséi, valamint a kisüstökön főzótt pálinka ügyét tárgyalja le szakközegek bevonásával.
A kereskedelmi akadémiát nem nyitják meg
Budapest, április 16. A kereskedelmi akadémia vezérlő bizottsága tegnap Ldticzi Leó elnöklésével ülést tartott, melyen megvitatták a mai állapotokat. A bizottság ugy határozott, hogy miután háromszor megismételt kísérlettel sem sikerült biztosítékot szerezni arra nézve, hogy az előadásokat zavartalanul lehet megkezdeni, a keresk. akadémiái 1919/20. tanévre bezárták, illetve az előadások megkezdésére további kísérleteket nem tesznek.
A birók és ügyészek fizetésrendezése.
Budapest, április 16. Feriiuándy Gyula igazságügyroiniszter a Ház folyosóján a következő kijelentést tette: A bírók éa ügyészek megnyugtatására közöltetett, hogy fizetésüket rövidesen rendezni íogják. Az erre vonatkozó javaslat mar készen áll és legközelebb a nemzetgyűlés elé kerül, l-egfóbb ideje volt mar, liogv ez a meg nyugtatta megtörténjék. Nagy" érdeklődéssel varjuk, hogy vájjon megnyugszanak-e az igazság emberei.
A közalkalmazottak a kormányzó előtt
Budapest, április 16. A vasmegyei közalkalmazottak kamarája és a dunántuli keresztéy közalkalmazottak és vasutasok egyesületének küldöttsége ma délelőtt tisztelgett a kormányzónál, hogy átnyújtsa neki a közalkalmazottak helyzetének javítását sürgető memorandoumot. A küldöttség szónoka Grymuz szombathelyi pénzigazgató volt. A kormányzó barátságosan fogadta őket és teljesen megnyugtató választ adott nekik. Nemcsak holmi általános Ígéreteket, hanem ellenkezőleg a nála megszokott egyenes nyíltsággal megmondta, hogy az njjonnan kinevezett belügyminiszternek személyesen fogja kötelességévé tenni, hogy a közalkalmazottak Ugye legyen az első megoldásra előirt probléma. A küldöttség ezután a képviselőházba ment át, ahol a vasmegyei és dunántuli képviselők mintegy 50-en, a miniszterelnökhöz ve zenék a küldöttséget. Itt &«s Róbert államvasút! főfelügyelő tolmácsolta a közalkalmazottak óhajait és megható szavakkal ecsetelte a köztisztviselők helyzetét. A miniszterelnök megindítva válaszolt és a maga részéről a iegkomolyaíb ígéret tette.
1920 április 17.
Zajt I * ö i I 6 n y
KOI- ó» belügyminiszteri kinevezés.
Budapest, április 16. Má délelőtt 11 óra-Kor kormányzó kihallgatáson fogadta Haller ;sván minisztert. A kihallgatás háromnegyed oí.í hosszal tartott és ennek során a miniszter kifejtette, a maga pártja álláspontját a legutóbbi eseményekkel szemben. A kor. mányzó a miniszterelnök előterjesztésére kinevezte Teleky Pál grófot külügyminiszterré cs Döir.ötír Mihályt belügyminiszterré. A hivatalos lap vasárnapi száma közli n kinevezést. Az uj miniszterek hétfőn teszik le az esküt a kormányzó kezébe.
HÍREK.
Ébredés.
Az idén korábban jött cl a tavasz. A természet üde szőnyeggel borította be a földeket s a magyar ugarokat az ébredés szellője kcltogeti. A természet őserói nyújtózkodnak mindenfelé. Az ellenállása bom-lasztóval, a halállal szemben megtermékenyíti a rogaljakat s a fáradt fiHd a napsugár védelme alatt megszüli a maga gyü. mölcseit. Fáradt, mert tavaly vért, vörös vért szítt magába. Az izmokat ... ó, az izmokat már rég mogülte, az ellenkezés -sztöne, amikor a boszuállás nagymestere ott nyugaton rablóknak Ítélte otthonunkat, sorvadást hozó békebilincsek lerázását ■ilig várjuk. Felemelte fejét az ébredés. Az ellenállás hevületét és az ébredést látja és érzi most* minden magyar. A hontalanság keserve ébreszti az érzelmeket . . . Óh, hogy ide kell kijutnunk minden gondoltunknak! A magyar végeken halálra ítélik a magyarokat.---- M. E.
— A Zrinyl-flnnepélyt rendező bizottság felkéri az alább felsoroltakat, szíveskedjenek megjelenni ma, azaz 17-én J«:után V, 3 órakor a városháza kistanácstermében fontos megbeszélések céljából: Dr. Szekeres Józsefné,. <ír. Tamás Jánosné. Bodó . zredes, Bogenrieder gyógyszerész, dr. Tamás - mos, Pfeifer Elek, Majtényi Károly. Éber-Mrdt Béla, Bútor mozgópostafőnök, Petrik Dezső, dr. Kaufmann Lajos, dr. Novay Imre. Orbán kat. ügyoszt. vezetője, Fucsek őrnagy j "másparancsnok, Wieblinger alezredes, a fcu. fóreáliskola parancsnoka, Bertin Ágoston. Gyömőrey főszolgabíró, Kováts Antal tanár, ZaUváry József, dr. Hajdú Gyula. dr. Hajdú t-ijos. Neusziedlcr Jenő.
— Közgyűlés. A nagykanizsai kath. ^ényegylet 1920. április 18-án vasárnap .\'clntán 4 órakor saját helyiségében (Kázincy-Jica 8.) rendes évi közgyűlést tart a követező tárgysorozattal: 1. Titkári jelentés hz 1919. évről. 2. Zárószámadások előterjesztése a számvizsgáló bizottság jelentésével és a tetmentvéay megadása. 3 Egyházi elnök, világ, elnök, alelnökök, tisztikar, választmány « számvizsgáló bizottság megválasztása. 4. Nctáni indítványok.
. - A szegény gyermekekért Derék •nukedvelőink folyó hó 24 ós 26-én a Polgári Egylet nagytermében tánccal, élvezetes mű-torral és műkedvelői szinielőadással egybe-kötött jóUkonycélu estélyt rendeznek, a helybeli >zegénygycrmekek javára, mely alkalommal bzinrehozzák Makai Emil Robinsonok :;mu 1 felvonásos vígjátékát is. Az élvezetesnek ígérkező cstélyekrc felhivjuk városunk jótékony közönségének figyelmét. Az estélyre 1 rendezőség tiszteletjegyeket bocsátott ki.
— Hluseladás a MOVE-ban. Ma,
V^i,}: hó feggel nyolc órakor a
MOV L mészárszékében marhahús \' kerül eladásra.
— Jó fogás. A fővárosból leküldött rendőrség feljelentés alapján Kaposvárott és környékén 86 embert fogott cl nagyobbára kommunistákat, kőztök pénzhamisítókat, árdrágítókat. Valamennyiüket letartóztatták.
— Kéretnek mindazok, ak^\'k a Magyarország Területi Épségének Vé^dmi l.igája részérc taggyüjtest vállallak, szíveskedjenek gyüjtőiveikct f. hó 20-áig a városházán (I. cm. 20. ajtó; beszolgáltatni.
— Gyüjtőlvek beszolgáltatása. Újólag felkéretnek mindazok, akik a bakónaki hősök sírjára gyültést rendeztek, hogy a kiadott ayOjtőivekct szolgáltassák be a Keresztény Otthonba.
— A Keresztény Tisztviselőnők nagykanizsai egyesülete, mely a mult vasárnapon nagy lelkesedéssel megalakult, 18-án vasárnap délután 6 órakor a Keresztény Otthonban gyűlést tart, melyen megválasztják a tisztikart és a központi kiküldött ut-mutatá a alapjan megállapítják a módozatokat. Az egyesülőt központja, mely több ezer tagot számlál Budapesten, ötömmel vette tudomásul a nagykanizsai szervezkedést, hasonlóképen a veszprémi is, melynek agilis elnöknöje: Scipiadts frénc a közeljövőben hozzánk is ellátogat, mig Budapestről a központi titkárnő: Pankl Anna fog a tisztviselőnői kérdésről előadást tartani.
Akik egyesületi tagok óhajtanak lenni, azok sziveskedjenek Béres Jánosné, Kaán Irma, Mantuánó Mária, Novacsck Teréz és Szabó ktvánné úrhölgyek valamelyikénél jelentkezni. Az intéző bizottság.
— Műkedvelő előadás. A kiskanizsai iparos iljuság április 17-én a kiskanizsai „Korona1\' vendéglőben hz- Oroszországban sínylődő véreink hazaszállitási alapja javára mükedvelő-sziniclőadást rendez, amely alkalommal színre kerül Géciy István remek rjépszinmüve, a Cyinusi vadvirág.
— Felhívás Felhivatnak mindazok a hadirokkantak és hadiözvegyek, akik földet akarnak megmunkálni, azok folyó hó 13-án reggel 8 órától délután 6 uráig okvetlen jelentkezzenek a szövetség helyiségében. Akik nem jolentkeznek földet nem kapnak. — A vcutóstg.
— Helyreigazítás. Csondör István sárszegi lakos keresztény felebaráti szeretet cimen nem 100, hanem 100 koronát adományozott, amely összeget a főszolgabírói hivatalban helyezett letétbe.
— Kigyúlt a királyi várpalota. Tegnap délután háromnegyed 1 órakor a budai királyi várpalotán tetótuz támadt, mely ugy keletkezett, hogy ma délelőtt a kéményt égették és egy kipottant szikra meggyújtotta a tetőt. Háromnegyed 1 órakor a királyi\'palotának a Krisztinaváros felé cső részén, épen azon lakosztály fölött, 3hol a kormányzo lakik, nagy füstfelhő támadt. A tüzoltoság gyorsan kivonult és sikerült a tüzveszede!-met megfékezni. Az oltási munkálatok 3 órakor értek véget. A (ctótüz a királyi várpalota tetőzetének egy részét elpusztította, úgyhogy azt ujjal kell pótolni.
— „Nem Nem Soha** a magyar területvédelem politikai lapja, Anka János szerkesztésében. A magasnivóju, izzó magyar szavú újságra különösen felhivjuk olvasóközönségünk a figyelmét. Előfizetési ár egy évre 100 K. félévre 50 K, negyedévre 25 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VIII. kerület, Mária-utca 34. sz. Városunkban is kapható, Keresztény Otthonban.
— Nem vesznek hust A Nemzeti Sújtó Táv. Iroda jelenti. A mai nagy állat-vásáron a felhajtott marhákat senki sem vette, mire megtörtént az, hogy egy órán belül a húsárak i0—15 koronával estek. 62—58 koronát fizettek a legkitűnőbb marhahús kilójáért. 300 darab szarvasmarha eladatlan maradt A mészárosok kijelentették, hogy azért nem veszik a hust, mert Budapesten ma már csak néhány ezer ember vásárol hust.
— Mennél jobban közeledünk a békéhez, annál több és több francia kép jón az Urániába. Végre megérkeztek a rég várt művészek és művésznők. így mlle Naptcr-kovszka a párisi opera primaballerinájának .A rongyszedönő* cimü nagy drámában lesz hallatlan sikere. E darabban előforduló szebbnél-szebb táncjelenetekhez a darab saját zenéje fog kiséretül szolgálni A másik művész Prince, a kitűnő .Móric\' fog .Móric és a medve* cimü humoreszkben felejthetetlen estét szerezni. Nemsokára Max Linder stb. 9ib. kiválóság fog az Urániában szerepelni.
— Birkózások a cirkuszban. Nagy éidcklődés nyilvánul meg a cirkuszban ma ós a következő napokon lefolyó nagy sport és iskola birkózóverseny iránt. Helybeli sport birkózók jelentkezzenek az igazgatóságnál. Kezdete este 8 órakor.
A Világ legnagyobb filmattrakciója
(Filmbemutató öt héten át) Minden pénteken, szombaton és vasárnap, 16-ától kezdve n ..Világ" mozgóban, az amerikai Palhc-gyár filmművészetének leghatalmasabb produkciója. A film cime : Egy dollárkirályxó kalandjai, 5 részben. A főszerepet Ptorl VhiUfl szépségéről és vakmerőségéről egv aránt híres filmszinésznő játsza. Nagystílű, bravúros és fölötte izgalmas detektivdrám.». amilyent filmen még alig látott a közönség. Jegyek pénteken egész napon-át kaphatók a pénztárnál.
— Akik Illatszert isznak. A londoni vegyészek szerint Angliában az előkelő hölgyek között annyira cl van terjedve az illat szer ivása, togy ez már komoly veszedelmet jelent és azt tanácsolják a kormánynak, hogy az egyre tovább harapódzó baj leküzdése céljából vegye ellenőrzésbe az egész illatszeripart Ezek a hölgyek nem is sejtik, hogy mekkora veszedelemnek teszik ki magukat. Most már az a szokásuk, hogy idegeiket rendszerint illatszerekkel erősitik; hozzászok tnk pedig ugy, hogy kezdetben csak a fogukat tisztítottak velük. Ehhez a következő lépés az volt, hogy egy kockacukorra néhány csöpp kölnivizet vagy más illatszert öntöttek é* bevették, hogy ragyogóbb legyen a szemük vagy elmúljon a fejfájásuk. Most már rendesen és nagy mértékben élnek velük. Ez pedig lassan, de bizonyosan teljesen tönkre teszi az idegrendszert és az értelmi képességeket Azonkívül lobos természetű betegségeket is idéz elő.

Olcsó szövetöltönyök
750 K-tól 1200 K-I*
kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
Nagykanizsa, Ensébeit-tór 20.
tsz Arany Kaltls mellett)
Mlle Napierkowszka és Móric
a párisi opera primaballerinája vmr ^ URÁNIÁBAN -fi
és a régen várt francia komikus ---
K o z > o i< >
1920. április 17.
Apróhirdetések
▲z *pr4&lr4«U»»k köiUcl dija: 16 »xóLgr 12 kor., mlndon további »só 1 kor., vaaU*abb b otüvolsxodott «uv»k duplám nxámlttAtnak
Elcserélném
cjcy»iobi» Uká»o»«l
!><!. k«*iolxi». ciftltR egy : ttofcsti likiiul Cím •
Egy Ida
<» «K>" n»nymu»ki» •ionnal MWtcUk t-iboly Ff- j ttrx u/i-.iíb^nil, Krxvt-beVUrJl_ 744
Cselédleány
fctvtatik. Cím a kUdO-hivatalban.
Gépész
k<roUt<tik a wctám majomban. 7.} 7
Gőz-,
fit; ■ Báaycjpctl J.\'! VI*.-
ic.xott k«i.>í S*?kll# láj. vUék<o .. .:ur. kc-ií. fouki], E6tvft».t{i 2A.
741
Gyermektelen
h.im;Mr k.t, tKÜtfMnffl-
iio&k* L»k*»t k«m mriUk-hdjfJ>*H«kk«l. Cím • Move iiojijiun, Kr.^yí .líVl. lj.
M. hí. íllutmífeíg upkuiisii bpiUijrsip.
809/1920. B ü7 S20m\'
* Hirdetmény.
Folyó hó 12-én délután 7 óra 30 perekor a Principális-kanálisban egy 5—6 hónapos leánygyermek hullája találtatott.
A hullán leltalálasakor teher horgolt rékli, fehér 2 cm. széles csipkével szegélyezett ing bal sarkában piros pamuttal bevarrt C betűvel, 2 cm. széles fehér csipkével szegélyezett partedli (hangedli) és bordóvörös selyemből készült, alsó részen 5\'/, cm. széles fehér selyemcsipkévcl diszitett fókötö volt.
Ezek a ruhadarabok Weisz és Ledofszky üzletének kirakatában (Nagykanizsa, Fó-ut, Városháza mellett) közszemlére ki van téve.
Felkérem a nagyközönséget, hogy legyenek ebben az ügyben a hatóság segítségére s ha valami az üggyel legkisebb összefüggésben levő dolgokról tudnak, jelentsék azt azonnal a rendőrkapitányság bűnügyi osztályánál, a hivatalos órákon tul pedig az ügyeletes rendőnisztviselőnél.
Ha valakinek tudomása volna hasonló korú kis gyermek eltűnéséről, jelentését a nyomozás érdekéhen haladék nélkül tegye meg.
Nagykanizsa, 1920. április ló.
Kiss Lajos,
\' k.j-iUny, t-ur.uKj-i outit? vtutije.
Lcjfujubb Irodalmi termék 1 >••<■ Legújabb Irodalmi termék I
Az Ezeregy Éjszaka Könyve
Kéthetenldnt megjelenő mű. Ár* 15 korona. Kaphatót
Schless Testvérek SEtáIgffiZSSJS:
Ujfyanott k3nyvbek3téaek a leglzlésescbb kivitelben készülnek.
43SÍ/1920.
Hirdetmény.
A legutóbbi hónapokban* táros területén szórványosan előfordult hólyagos hlmlő-megbetegedések miatt a betegség terjedésének megakadályozik végett a m. kir munka és népjóléti minwtttr ur 7310. w. távirati rendeletével a város egész lakosságának védhlmlővel leendő kényszerbeoltását rendelte el.
Á7. oltások Nagykanizsán a polgári leiuy-Ukolában. Kakanizsán a templomtéri iskolában április ll-étól 18-üg fognak naponkint d. o. 3— 6-ig a hétköznapokat beszámítva megtartani.
Figyelmeztetem a várót közönségét. hogy az oltás kőtelező. az oltásokon mindenki ugy közérdekből. mint saját érdekében okvetlenül megjelenjen, mert az oltás elmulasztás kihágást képáz, x amelyik orvosi bizonyityáQDyal nem igazoltatik, büntettetni fog. Az oltáskor tartozik mindenki lakását (utca, bitszám) bemondani.
A 65 évet betöltött egyének é» 2 hónapon aluli csecsemők »z oltás, alól mentessek. Az oltás előtt mindenki 1«1 karját tieztára szappannal mossa meg.
Nagykanizsán. 1920. április hó 8-án.
7ií» Polgármester.
YILA6
nagyntozgó színház Szarvas-szálloda. ::
1 „Világ" Itgoigjtbb filtnallrakciója!
l\'énteken. szombaton, vasárnap, április hó 16., 17. és 18-án:
Eo iollértirílyDí kalandjai
Kalandor- és deteltivdráina 6 felr. I.
A szent ^émánt
Ellátások k4i<l«U: HlUviaafokoa 7 ít 9 <kakor. Vaui- ci .aixpaapokoa 3, S, 7 V ófakor.
S«r EENDELJE MEG A
„Zalai Közlöny "t
/
F-.------^
Jóminőségü
szénát, lóhert, lucernát és egyéb takarmányt
waggonba rakva nagyobb mennyiségben sürgősen keresek megtételre
Hivatásos közvetítő kereskedőknek jutalékot fizetek.
POLLÁK M. EMIL
Telefon: 195. - Sürgönyeim: Termény
URANIA
mozgókép-palota
Ko*KOnyi>utCA 4 »*.
SiomUton « vasárnap, ápr. 16. 17-én
mlle. Naplerkowszka a párisi op-ra első tánciuOvésioójéntk oarépMterel.
A rongyszedono
(Szemtől-szembe)
l)r»ma öo,]í« tincjfl-nn-kk-l. Aioolcirnt
Móric és a medve
Humore-ilc. Pówtreptö: PRINCE
Elilééilt llléllé:im(lll,ltill. J él I érit Illám, ■■ (lééMllilli: >. I. ) él I éritér.
Jó minőségű Pogínyvári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kivánaira házhoz szállít
Bruncsics József
fft-aír-, estmtfft- 4. katonai eikkele k««k«ií» Nayykanixaa, Sujrár-m 53
Építészek figyelmébe!
méter hosszú vOr«Vi fenyő-gerenda
clwi6 M«®-»r.iita« 74. m. ,il»u ;3S
Villamoa felazerelé.t, -rk
ó» gjengeiramu osengój»vili<oli»i AZOlilill cstioix.l:
László és Ország
cég, Najrykanlzaa, Erxaébet-tér 10.
Telefon XS0.
Villamos róttad ényel, va^lóV. .allárok éí í*|{k Úland<»n nt-tiroo. .Mc-u
Csomagoló papír,
Paplrzactki,
Lavélpsplr napptbio,
Cl|aritla ktiiljik, ClgaratU papírok, Ttllak, irodai it likolal. Paplrapária, Szokrónj papír
a^ybwa é. kloilajb.n
FI8CHEL FttLÖP FIAI
F*pitAjobáxábaa. Na^ykaniiún.
Nyoro&tott » InptulajdonoaOM Zalai Gyarmati nyomdaj
mttlntír.® Miboii.
59-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 18. Vasárnap.
88. szám.
kereszteny politikai napilap
Swrkoxtóscg 6? Jg^dóhiviUl: Pő-ut 13.
Intcnirbu-toletoD 1»J. . . -
AoRjeíenik mindig kora reggel.
Föszorkcsztö: Dr. HEGED&S\' qyi
Az iparosok érdekében.
Nemrég közöltük Hegedűs György dr. képviselő beszédének kivonatát, amit a Ház szokatlan nagyszámú képviselete előtt; mondott el nagy lelkesedéssel, nagy tetszések közepette.
Beszédének egy nagyon fontos .részét nem .volt módunkban köiíölhi, éspedig »zt;a részét, amelyik az iparosságról szól. A Házban csak elvétve s nagyon gyenge hangok szóltak még eddig az iparososztályróJ. Beszéde alkalmával dr. Hegedűs György, a Kisgazdapárt hivatalos szónoka volt s amit mondott, azt többéTkevésbé a párt nevében mondotta. .Nyilvánvaló tehát, hogy a Kisgazdapárt az iparos-kérdést is programmjába vette s minden igyekezetével segítségére akar sietni az iparososztálynak. Alantabb közölni-fogjuk azokat az irányelveket, amelyek vezették dr. Hegedűs Györgyöt az iparosság érdekében \'\'mondott beszédében. Sajnos, "iielystfűke miatt, csak röviden emlékezhetünk meg róla.
Sürgős és a legelső kérdések között van, amelynek megvalósítása a kisgazdák egyik legfontosabb feladata: az iparososztály helyzetének a kérdése, természetesen kapcsolatban magával az ipar kérdésével.
A magyar iparosságnak nagy múltja van, amelyet .bevon fényes fátyoléval a hazaszeretet. Ott voltak a magyar iparosok mindig, ahol a hazáért dolgozni és szenvedni kellett, ott voltak az ellenforradalom alatt is, ahol ke-reztezní lehetett Samuelliék útját, íizért is, de meg azért is, mert hiszen a magyar iparosság a magyar közgazdaságnak egyik nagy tartalmú ütere, amely részt vesz a sziv minden dobbanásában : kell, hogy vele odaadóan foglalkozzunk. Itt is a legnagyobb baj az alapos szakoktatás hiánya. Magyarországon modern, magasabbrendü iparos képzés nincs, aminek az oka az uilamí támogatás hiánya és a nemtörődömsége. Létérdekünk kívánja, hogy ez az állapot megszűnjön. Ezért szükségesnek tartom különösen az inter-nátusok felállítását, ahol a haladó, tanulni akaró iparosifju otthont talál. Szükséges a tanoncotthonok, benntla-kásos iskolák cs mühelyes tanonciskolák felállítása, mindezeket kiegészítelek a jutalmazások és mintamühelvek "leghonositása.
Magától értetődik, hogy tanerőiül az iparos élet embereiből kell venni egyebeket, olyanokat, akik az oktatás
FclcZtfji szcrko8zt<5 ; BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak: Egén t.i. 250 K. HU.;. 150 K. N«OT«t-evro 65 X. tgy tilt 22 K. Egj.j ub 1 K.
tárgyában gyakorlatilag és szellemileg is otthon vannak. Igy piegvalósul köny-nyen a gyakorlati ipáros-képzés.
Mindemellett nagy suly helyezendő a tanoncok egészségügyének kérdésére.
Mindezek mélyreható fontosságú kérdések cs erősen belenyúlnak ahadi-árvák elhelyezésének kérdésébe is, mert hiszen ezek k\'8zül .^aítoknak nagy részét, akik az. iparos jiályára toreksze1 nek: igy el lehetne pelyezni.
Minthogy az ipartestületek igen-
fontos szerepet töltenek be, ezért ezek autonómiáját ki kell bővíteni és nekik nagyobb; hatáskört adni. .
Szükségesnek tartom a munkaidő és munkabérek állami szabályozását, a szabad ipar megszüntetését, a kisiparnak hitellel való ellátását.
Revízió alá kell venni erősen az ipartörvényt, az 1884. évi XVH. t. c.-ket.
A Kisgazdapárt minden javaslatot a legnagyobb készséggel támogat, amely ezirányban á Ház asztalára kerül.

Legelőször a tisztvis élőkön segítenek
A minisztériumok drágaságát az autók teszik. — A magyar és keresztény színművészet leszorult szlnpadróL — A rendőrök\' fizetésrendezése. — A rokkantügy egységesítése.
Budape-sl, április 17..A nemzetgyűlés mai ülését Yi 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök. KeloJva\'ssMc az indítvány és jntcrpellációs könyvet. \'
Napirend előtt Örj\'/y Imre (kisgazda) megindokolja ináitványá^ mely szerint az 1913. évPHázsza\'oályok legyenek érvényben. Hosszú beszédében arra kéri a képviselőket, hogy beszédeiket röviden és tömören adják elő. Nagy derültséget keltett, amikor háromnegyed órás beszéde alkalmává] az >^nök felkérte, hogy rövidre fogja beszédét, mire Orífy visszavonta indítványát.
Ezután áttértek\' a napirendre, az indem-nitási javaslat tárgyalására.
Kerekes Mihály \'kisgazda) csaknem egy órás beszédben foglalkozik a javaslattal, melyet elfogad. Sürgeti a tisztviselőkérdés rendezését. Revízió alá kell venni az internáltak névsorát. A Máv.-nái a legszélesebb körben keresztül keli vinni a decentralizációt. Vasúti rendőri intézményre van szükség, hogy a vasúton feladott áru biztonsága jobban megóvassék. A vasutasok lízctésrendezé-sét sürgeti. ^
Weisz Kornél (Friedrich-csoport) a javas.-latot nem fogadja el. Azért mentek ellenzékbe, hogy a pártfegyclem megkötötte munkájukat. A közszolgálati alkalmazottaknak naturáliák-kal való ellátását sürgeti.
Simonyi-Semíldam miniszterelnök benyújtja a főváros törvényhatósági bizottság tagjainak megválasztásáról szóló javaslatot.
Nagyatádi Szabó István tiltakozik Weisz Kornélnak ama beállítása ellen, mintha azért nem adnák meg a tisztviselők fejkvótáját, mintha nem akarnák megadni. Lehetetlenséget ne követeljnek. Neki kötelessége gondoskodni arról, hogy ki nc merüljünk és ne szoruljunk a szomszédos ellenséges államokra, ígér!, hogy elsősorban a tisztviselők helyzetének javításáról fog gondoskodni.
Az elnök bejelenti, hogy 50-nél több képviselő a költségvetési vita tartalmára a sürgősség kimondását kéri. Az indítványról a legközelebbi ülésen fognak szavazni.
Hermán Miksa az indemnitási javaslatot megszavazza. Nem a miniszterek teszik drágává a minisztériumot, hanem a sok automobil. Egy autó évi tartása félmillió koronába kerül, amin változtatni kell. Sürgeti a gazda-
sági egyetem felállítását. Sándor Pállal polemizálva megállapítja, hogy a kommün wtején a gethó söpredéke szabadult rá Magywor^/ szágra. Megállapítja, hogy Varga Sándor népbiztosnak 143 alkalmazottja volt es ezek között csak egy volt keresztény..
Ezután az elnök javasolja, hogy a legközelebbi ülés hétfőn legyen, amikor szavazni fognak a benyújtott sürgősségi indítvány felett és folytatják az indemnitás vitáját.
Majd áttértek az interpellációk előterjesztésébe.
Bárla Szabó János elhalasztja ihterpel-lációját. y
Avarli Elek terjeszti elő interpellációját a színházi és irodalmi ügyekre vonatkozólag. Interpellációjában megemlíti, hogy a magyar és keresztény színművészet leszorult a színpadról. Az operához legutóbb 6 tagot szerződtettek. Ezek kőzöl 5 zsidó. A budapesti szinészszővetség választmánya 90 % zsidóból áll. Budapesten egyetlen színház vagy orfeum sincs magyar kézen. Buda-
festen 624 mozi van. Ezek közül ietto van magyar kézen.
Haller Azonnal válaszol az interpellációra és konstatálja, hogy sajnos minden adat igaz, melyet Avarli megemlített. Megígérte á nemzetgyűlésnek, hogy mindent el fog követni, hogy a művészet ismét magyar és keresztény legyen. Előbb ki nem teheti, kenyerétől meg nem foszthatja a zsidó alkalmazottakat, amig azoknak máshol kenyerei nem biztosított.
Scltandl Károly a rendőrség íizetésren-dezését és a falvak felfegyverzését követelte.
A miniszterelnök azonnal válaszolt és bejelenti, hogy a rendőrök fizetésének felemelése megtörtént. A minisztertanács a tervezetet elfogadta ét május elsejétől a felemelt fizetést fogják kapni A faluk felfegyverzését a miniszterelnök feleslegesnek tartja, mert van megbízható hadseregünk.
Ugrón Gábor a honvédelmi miniszterhez intézi interpellációját, melyben a rokkantügy egységesítését és a különböző helyeken elhelyezett rokkant üggyel foglalkozó irodák egy épületben való közpöntositását követeli.
Majd az elnök fél 6 órakor az ülést berekesztette. "
2
Zalai Közlöny
1920 április 18
Alakulóban a kormányzópárt.
Budapest, ápr. 17. KUbersberg Kunó és TcUky Pá! grófok akciója nz egységos kormányzópárt megalakítása érdekében mind nagyobb méreteket ölt. A csoport levelet intézett a Ker. Nemz. Egy. és a Kisgazdapárt elnökségéhez, melyben bejelentik akciójukat Az akció vezéréül Apponyi Albert grófot szándékoznak felkérni és remélik, hogy számuk ma vagy holnap a -15 is cl fogja érni. Eddig a következők jelentették ki hajlandóságukat a kormányzópárthoz való csatlakozásra : Magyar Kázmér, Páy Gyula, Pulnoki Móric, Gyómőrei György, Tarányi Ferenc, Huszár Elemér, KÜbesber* Kunó, Benictky Ödön, Bevárd Ágoston. Teleky Pál, Hegyes-halmy Lajos, Kénét Béla, Hermán Miksa, Kara/fiat Jenő, Ruprccht Olivér. Gedeon Jenő, Perlaki György, CultUr Jenő. Saljai János, Sukás Endre, Reitchl Vince, Pallavi-cini György és Sigray Antal grófok. Elküldendő levelükben körvonalazni fogják akciójuk célját, mely elsősorban az, hogy bizto-y$itsák a parlament mukaképességét és ren-dózzék a két blokkbeli pártok közötti viszonyt. ArVkcióval kapcsolatban Huszár Károly a következőket válaszolta. Ma csak a parasztságra 6* ■ mnnkássáyra támasz-kodra lehet alkotni. Ha egy akció nem erre támaszkodik, akkor a fáradozás hiábavaló. Egyébként erős egységes kormányzó-p.irt megalakítását ö is szükségesnek tartja, do csakis demokratikus alapon. Haller kijelentette, ha az akció nem tudja elérni azt céljával, hogy egységes kormányzópárt legyen, akkor ku$n>esett. /tz említett képvi-se\'ók egyébkétjf\'a főrendiház társalgó termőben ültek ösSze. A tanácskozáson részt
vett Apponyi Albert gróf is. Egyenlőre csak azok fognak egyesülni, akik s kormányzópárt megalakításán régóta harcoltak. Sokorá-pálkai Szabó István és Palacsi Dénos álláspontja még nem ismeretes. Viszont ismeretes, hogy Potacsiék elfogadták Friedrichék meghívását hétfő estére együttes vacsorára, melyen demonstrálni akarnak az intranzigens keresztény kurzus mellett. Ha Patacsiék részt vesznek ezen a vacsorán, a Kisgazdapártban azt szóvá fogják tenni és nem lehetetlen, hogy az ügynek súlyos követkwsményei lesznek. Az uj párt mcgalakitói egész délelőtt folytatott tanácskozásaikba később bevonták Bleyer Jakab minisztert is. Megnehezíti az uj alakulást az a tény, hogy Apponyi kijelentene, hogy nem hajlandó semmiféle aktuális mozgalomban részt venni addig, amig a béketárgyalisok Ügyéve! kell foglalkoznia. Benárd Ágoston a Ház folyosóján kijelentette, hogy kilépésről szó sincs és egyenlőre uj pártalakulásról sem lehet beszélni. Az ügy még nagyon kezdetleges stádiumban van, sőt mondhatnám, hogy nincs is kilátás a megaiakitására. A tanácskozásról, mely délután 2 órakor ért (-égett, hosszabb nyilt felszólítást adtak ki, melyben hangsúlyozzák, hogy nem uj pártslakitasro! van szó, hanem arról, hogy egy kívánt lépés az egyesülésre megtörtént. Felhívják a pártvezetőséget és tagjait. hogy a tömörülést haladéktalanul tettre váltsák. Az értekezlet után Klebersberg kijelentette. reméljük, hogy minél többen fognak hozzánk csatlakozni. A hazafias belátás erősen fogja kényszeríteni az embereket, hogy az egyesülés megtörténjen.
Külföldi hírek.
Elkészült a békejegyzék.
ZUtich április 17. A magyar béke-.zerződéat a kUéró jegyzékkelfcgylltt agy a nagykövetek tanácsa, mint a legfelsőbb tanács elkészítette. Nem sikerült minden kérdésben megegyezést létesíteni, ugy, hogy két pont tisztázatlan maradt. A magyar békedelegációnak mindaddig nem adhatják át a választ, amíg ebben a két pontban a szövetségesek megegyezni nem tudnak. A san-rémói konferencia mindjárt, összeillése után foglalkozni fog a magyar békeszerző dés elintézetlen kérdéselvei. A békeszerződés átnyújtása csak san-sémól konferencia után kSrfilbelai egy hét múlva, április utolsó napjaiban fog megtörténhetni.
Nltti San-remóba érkezett.
San-Kenui, április 17. Nitti miniszterelnök megérkezett San-Remöba.
Kiew az ukránoké.
Varsó, április 17. Az ukrán nemzeti csapatok megszállták Kicw varosat és a bolsevistákat egész Kiew kormányzóságából kiűzték.
23 fogoly hazajött.
Hamburg, április 17. Ma befutott ide egy japán-6őzös, mely n többek között 23 Szibériából menekült magyar hadifoglyot is hozott magával
A béke revíziója érdekében.
Newyork. április 17. A „Chicago Tribun-értesülése szerint Angliában. Olaszországban, só: Franciaországban is crös áramlatok küzdenek a vcrsaillesi béke revíziója érdekében. A helyzet ismerői szerint egy éven bclúl radikális változások fognak történni.
A japánok leszerelték az oroszokat.
Tokió, április 17. Kelctszibériában a japánok leszerelték. az oroszokat. A japánok sorra szállják meg a városokat. Lehetséges, hogy Szibériában a japánok Ütköző államot fognak szervezni.
A Balkán s Adria-kérdés.
I\'áris, április 17. San-htémöban minden előkészületet mentettek a békekonferencia tagjainak fogadására. Meglepetés lesz. hogy azon a nagyhatalmakon kivlll Görögország és Jugoszlávia is résztvesznek. Ez azt jelenti, hogy itt fog eldöntésre kerülni a Balkán és Olaszország vitája az Adria-kérdésében.
Egységes fellépés Németország ellen
Oruf, április 17. Az angol, belga, francia és olasz kormányok együttesen közölték Németországgal, hogy nem tűrik a fórra-dalmi kjrmány uralomra jutását. Ha ez mégis megtörténik, akkor beszüntetik az élelmiszerszállításokat. A francia lapok szerint Németországban ujabb monarchista válság veszélye fenyeget.
Tót kormány.
, »\'■ A „Tagblatt" jelenti:
A csehek Pozsonyban a tót felvidék számára Külön tót kormányt fognak alakítani.
A cseh választások.
Budapest, április 1". A csehek 18-án tartják a parlamenti választásokat. A hozzánk érkezett jelentések szerint hallatlan erősza-koskodásokat követnek cl. Jelólt csak az lehet, akit a prágai kormány teljesen meg-bizhatónak ismer er el Pozsonyban eddig 100-nal tobb embert tartóztattak le izgatás c:mén. Dacara annak, hogy Pozsonyba 15 000 cseh hivatalnokot. 9,000 legionárust telepi-
Hlmka-páti győzelmében.
Belföldi hirek.
Nagyváradon lázonganak az oláh katonák.
Debrecen, ápr. 17. Debrecenbe érkezett menekülők beszéli\'-, hogy Nagyváradon az oláh katonák elégedetlensége véres zendu-lésbe tört ki. A katonák őrült lövöldözés közben járták be a várost. Azonnali haza bocsájtásukat ós minden katona részére lo ezer lei kinzetését követelték. Nagyvárad felszabadulása küszöbön van. Hivatalos értcsí tés az ügyről még nincs.
Budapest, április 17. Ujabb telefonje lentés hivatalosan közli, hogy az oláh kat.i nák 10-es 20-as csoportokban vonatraszállva, bolsevista tüntetésekkel hagyják cl Nagy\' váradot. Az oláh hatonai parancsnokság a legnagyobb zavarban van, mert nincs hely-őrsége. Elrendelték az ostromállapotot.
Munkásbiztositók államosítása.
Budapest, április 16. A munkásbiztosit.-.s államosításáról szóló Javaslat készen van A javaslat alapelve az, hogy a tisztviselők kinevezése a kormány kezében loiz, az anyagiak tekintetében azonban minden jog a/, autonómiának lesz fenntartva. A tisztviselő ket szigorú igazoló eljárásnak fogják alávetni. A balesetbiztosítás külön lesz választva a bctogsegélyezéstől. A balesetbiztosítás cgv pénztárba lesz központosítva. A betegsegélyc zés pedig decentralizálva [esz. A javaslatot szombaton vagy hétfőn terjeszti be a népjóléti miniszter a. Ház elé
Altalános sztrájk
Jngoszláviában.
Szeged, ápr. 17 A Jugoszlávok által megszállt terttleten általános sztrájk ütött ki. A sztrájkot Zágrábból Irányítják. A sztrájk kitörésére az adott okot, hogy a belgrádi közlekedési minisztérium egy prag. matikát adott kl, mely a legnagyobb mértékben sérti a magyar és horvát vasutasok érdekelt. A mai nap folyamán Szegedre érkezett express vonat már nem indult tovább. Ugv latszik az egész sztrájknak politikai céizju van és nem Inas. mint május elsejének az előkészítése.
Konferencia-beszédek.
P.Bntlykay Antal tartományfőnök aszom bathelyi népmissió befejezéso után varo sunkba érkezik ós a plebánia-tcmplomb.ui f. hó SO. 21 és 22-én délután öt órakor .z intelligens hölgykózőnség részére, ugyan csak a jelzett napokon ésti 7 órai kezdői tel az uraknak fog tartani konferencia-besze-deket. — P. B\'Mykay közismert egyén, ség; e hatalmas úttörő prófétának besze dcs ajkát ismerjük, dialektikája, mely telve van gazdasaggal, bőséggel típusokban, al.i kokban, fenségesen ragyogtatja az örök igazságok álformáWi erejét s a pünkosJi tüzek mílegét érezzük beszédeiben, es egész egyéniségében. Az országos nevű szónok ez alkalommal a kath. intelligenciának óhajt előadásával világítani, hogy az értelmiség, amelv hivatva van vezetni a köznépet, maga is eltaláljon az isten jaira. A keresztény kurzus, mely crkol csőt és megújhodást hirdet, a krisztusi tor veny uralmának s a szerinte való életnek és cselekvésnek a kurzusát is hirdeti a/, egész vonalon. Látnunk liell, hogy mindaz a melyet férfiúi belátás, hazafias érzés ki van tőlünk: társadalmi törekvések, nép mentés, nevelés, kultura egyúttal az Isten szolgálata, de eközben gyakran "gond.il JUI>k arra. t\'Ogy ezeket a munkákat sike résekké csak olyan intelligencia teheti
1920. április 18.
Z a I a I Közlöny
mely a nép lelkén tekintéllyé.! oir és uraskodni tud. Ee az intelligencia, .mely ql-ve zteUe tekintélyét a nép lelkén, csjak ugy\' szerezheti vissza és csak ugy fog uralkodni-azon, ha végre kitép kösömbös-ségéből s a- néppel együtt ;fogja dicsérni az Istent; ha végre látogatni fogja a templomot, kéri a szentségeket s bizík az Ur . kegyelmeibea, melyek annál jobban ára-Joznak, minél értelmesebb elmével s műveltebb szívvel\'fogadjuk azokat. Ha most egy uj korszak hajnalpirkadásában vezető elméknek nagy gondolata, kitűnő férfiak neveíőmunkája az inteljigencía szellemi és erkölcsi gondozását, az crös, bátor, jellemes és a hitvalló kutbolikus eszményéig akarja emelni csak örülhetünk. Amikorszeretettel meghívjuk a kath. nagykanizsai értelmiségéi a jelzett előadásokra, ugyanakkor szívből köszöntjük Buttykayt, aki az élet művészetének nagy Mestere •
Bécsi Vazul plébános.
— Keresztény felebaráti szeretet
cimen egy szegény, rettenetes nyomorban sínylődő úrinő számára indított gyűjtésünkre, ujabban az alábbi adományok érkeztek hozzánk: dr. Málék László ügyvédiöi 50 K, Zalai és Gyarmati nyomdavállalattöl 50 K, Lányi Lászlótól lp K. — Gyűjtésünk eddigi eredménye: 470 K.
— Támadás Dr. Hegedűs György ellen. A Nemzeti Újság tizenhetedik! számában Dr. Hegedíis György ellen Eszterházy Miklós Móric gróf az alábbi támadást intézte, ameiyre Dr. Hegedűs György ugyancsak a Nemzeti Újságban és az Uj Barázdában az alant közölt kijelentéssel válaszolt:
Nyílt levél Hegedűs György nemzetgyűlési képviselőhöz.
A „ Nemzeti Újság" április 15-iki számában olvasom, hogy ön a nemzetgyűlés április 14-iki ülésén kijelentette, hogy egyetlenegy főúr sem vérzett a háborúban, - teljesen alaptalan és valótlan állítás, mert már csak az Eszterházy nem • zetség sorából királyért és h azáért hősi balált halt iftabb gróf Eszterházy Pál, gróf Eszterházy Gyula, gróf Eszterházy Alajos, megsebesült pedig ifjabb gróf Eszterházy László és gróf Eszterházy Ferenc, de mivel ön,.az ország színe előtt őzen Kőseínk^emlékét meggyalázta, elvárom becsületétől, hogy ugyancsak az ország színe előtt ezen hőseink emiékét meg is kövesse. Gróf Eszterházy Miklós Móric, az aranygyapjas-rend vitéze.
Nyílt levél Eszterházy Miklós Móric grófhoz, az aranygyapjas-rend vitézéhez Csákvár.
„A Nemzeji Újság" április 17-iki számában hozzám intézett nyílt levelére a következőket válaszolomÁprils 14-én elmondott pariamenti beszédemben egy szóval sem emiitettem azt. hogy egyetlenegy főúr sem vérzett a háborúban. Beszédemnek hivatkozott része az egyes osztályoknak a kommunizmussal szembeni ellentállásával foglalkozott. Nem gyaláztam tehát meg a nagy háború hőseinek emlékét, azokat nagyrabecsülöm, de megállapítom, hogy támadása alaptálán. Nagykanizsa, 1920. április \' 17. Dr. Hegedils Oyörgy nemzetgyűlési képviselő.
— Felhívás. Felhívatnak mindazok a hadirokkantak és hadiözvegyek, akik földet akarnak megmunkálni, azok folyó hó 18-án re;>gel g órától délután 6 óráig okvetlen jelentkezzenek a szövetség, helyiségében. Akik nem jelentkeznek földet nem kapnak. —
— A postapénz gyarapodása. A
hivatalos kimutatás szerint április folyamán 40 millióval .gyarapodott a postapénz:
— Akácméz valódi tiszta kilogrammonként 160 K. Dőry-féle finom, vegyes kompót kilogrammos doboz 100 K. — Gyümölcsíz, (Jams) kapható: Szabó Antal csemegekeres-kedésében. 7si
— A Zrinyi-Önnepéiy. Lázasan folynak az előkészületek a máj. hó 1-én 2-án és 3-án megtartandó Zrinyi-ünnepélyre. Az ünnepély országos jejlegünck ígérkezik, amelyen irodalmi, művészeti s politikai életünk legelőd kelőbbjei is részt fognak venni. Tegnap sdéfután tekintélyes számban jelentek meg a vurosháza kistanácsermében az ünnepélyt megszervező bizottság tagjai. A tanácskozá.-. sok során röviden, nagy vonásokban vázolták a nagy nemzeti ünnep műsorát, amely hivatva lesz a nagy Zrinyi születésének 300. esztendejét megünnepelni. Ezalatt a három nap alatt az egész ország szeme s gondolata Nagykanizsa felé fog fordulni, hogy lássa, milyen erős energiát tudunk felmutatni még gyötrelmeink közepette is.. Azonban nemcsak .a bel, hanení a külföldnek is meg kell érezni ennek az ünnepségnek a nagy, magyar, nemzeti szelét. Ezért jó eleve\' felhívjuk a rendezőség ügyeimét arra, hogy legalább most dobjon félre minden gyűlöletet, intrikát, csipkelődést, mellőzést, ha másnak nem is, de legalább a cél érdekeben. Engedjünk mindenkit tüntetni magyarsága s hazaszeretete mellett. A KNe bántsd a magyart" zúgjon szét Nagykanizsáról az egész országba s az egész világba.
— Bajnoki footbatl mérkőzés. Ma
lesz a Torna-Egyletnek az első bajnoki mérkőzése a székesfehérvári „Egyetértéssel". A vendégcsapat ma este megérkezett városunkba. Az Egyetértés csapatát még nem ismerjük, de tudva azt, hogy Székesfehérvár várou lázas sportélet, erős tréning folyik, nagyon izgalmas mérkőzésre van kilátás. A bajnoki mérkőzés kezdetedéi 5 óra.
— Közös táncgyakorlat A Kath. Legényegylet ma, vasárnap este a Polgári Egylet nagytermében közös táncgyakorlatot\' tart.
— Szőlősgazdák figyelmébe. A
Hangya fogy. és ért. szövetkezet felhívja szőlőbirtokos tagjait, hogy kékgálic iránti szükségletüket a következő hót folyamán az .üzlethelyiségben délután., q—í> óra közötti időben jelentsék be és egyúttal a városi kataszteri nyilvántartó illetve körjegyzőtől megszerzendő egyszerű bizonylattal igazolják, hogy minő nagyságú beültetett szőlőterületük -van. - Értesítjük-• továbbá-, tagjainkat, hogy igazolványaikat a Keresztény Otthonba vasárnap és hétfő délután 1 — 7 óra közötti időben okvetlenül vegyék át.
-- A királyság az Iskolákbán és a hadseregben. A magyar királyság pártja felkéri a kultuszminisztert, hasson oda, hogy az összes magyar iskolákban legalább egy előadást tartsanak a királyságról, illetve a szent koronáról- Ke!kéri egyúttal a honvédelmi minisztert is, hogy a hadsereg jelvényeiben is kifejeztcssék a királyság gondolata s a katonák a sapkarózsán és a kardbojton a szent korona jelvényét, a szolgálati övön pedig a magyar cimcrt viseljék.
— Csodásabb film még Kanizsán nem volt látható, mint a Vilag-mozgó kolosszális drámája az „Egy dollárkirálynő kalandjai I. része, mely még csak ma vasárnap lesz műsoron. Hétfőn és kedden Hugó Viktor remek történelmi drámája a ,Kegyenc" kerül bemutatóra. A Világmozgóban hétfőtől kezdve az előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor, kezdődnek.
Olcsó szövetöltönyök
750 K-tól 1200 K-lg kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 20.
{az Arany Kaltsíí mellett)


— „Utazás a föld körül nyolcvan nap alatt" Verne Gyula regénye lesz hétfőn\' és kedden az „Urániában" bemutatva. HétfelVonásos, hatalmas film, m\'cly mindvégig leköti az emberek figyelmét. A felvételek helyszínen készültek, a rendezés -pedig páratlan.
Hyilttér.)
Rendőrtanacsos ur!
Ön feljelentést tett ellenem, hogy hiva-talbeli feladatomnak megfelelni képes nem vagyok, a rendőrség munkáját megnehezitem és a rendőrséget gyakran lehetetlenségek elé állítom. Panaszolja továbbá, hogy a lakáshivatal eljárása a rendőrség akcióját megbénítja, nem játszik kezére a rendőrhatóságnak, högy a nem kívánatos idegen elemek-kiutasítását végrehajthassa, hanem lánckereskedő zsidóknak utal ki lakásokat. Helyettem egy megtántorithatatlan menekült, vagy más tisztviselőt óhajt kirendelteim a takáskivatat vezetésére.
Ön merész ember tanácsos u^,- hogy másnak a portája előtt mer seperni í Nem gondolja, hogy az ellenem emelt fegyvere visszafelé sülhet el?
Mondja tanácsos ur! Ha ön oly nagyon jól tudja, hogy a lakáshivatal lanckereskedőv zsidóknak utal ki lakásokat, miért nam indított Ön ezek ellen a lánckereskedÓ zsidók ellen a lánckereskedés miatt eljárási? Vagy ez önnek nem kötelessége?
Mondja tanácsos ur!- Mikor az én kiküldöttem a rendőrséghez fordult az általam kirendelt karhatalom kiállításáért, miért válaszolták neki azt, hogy .menjenek a fészkes fenébe/" Nem gondolja ebből, hogy talán megfordítva van az egyik vádja: a rendőrség bénítja meg a lakáshivatal működését.
Mondja tanácsos ur! Hány nem kívánatos idegent utasítottak ki önök eddig a városból?
Tanácsos ur! ön azt a kijelentést tette előttem, hogyha a lakáshivatal nem utalja ki a rendőrségnek a Keresztény Otthon összes helyiségeit, akkor ön a saját felelősségére azt elfoglaltatja! A kiutalás nem történi még, mondja, "miére nem foglalta el a helyiségeket ? Kérdem tehát öntől, ki a megtántorithatatlan: én-e, vagy ön ?
; Mondja tanácsos ur ! Mi jogon árverezik cl önök maguk közölt az elkobzott élelmiszereket potom áron ?. Tulajdonképén ez az árverés csak formai, mert valóságban fel-osztják maguk között (akárcsak a volt direktórium), de a felosztás sem igazságos, mert mikor a tisztek fejenkinl 100 drb; tojást vesznek, akkor egy rendőrnek csak 5—10 drb. kerill Nem gondolja, hogy az elkobzott élelmiszerekre más rendelkezések állanak fent?
Mondja tanácsos ur! Mennyit fizetett ön azért a jókora élő malacért, amit ön a szolgájával vitetett a városházáról a lakására? Mióta árusítanak a városházán élő malacokat ?
Mondja tanácsos ur! Ön nem tud arról, hogy a rendőrlegénység (a volt határrendőrök) o agyrésze állandóan a korcsinában tanyáznak? Szegények nem tudnak megélni, de 40 koronás bor, az kerül- a fizetésből!
Nem gondolja, hogy ezek szerint sokkal jobb lett volna, ha a saját portáján sepert volna?
Még csak egyet, tanácsos ur!. Ha ön a magyar állam tisztviselője, miért mondta az én jelenlétemben egy helybeli uriasszonynak arra a kérdésére, hogy milyen nemzetiségű, azt, hogy: „Fiumaner biu ichf Azt hitte tán, hogy én nem tudok németül ?
Né is vallja magát magyarnak tanácsos ur — hanem minél előbb menjen csak vissza Fiúméba!
t Dr. Novai Imre
városi aJjCíjyxó, a vúíosS lakíshivatsl clnöko.
*) I£ lovattan közöltekért new vált*] foloi6»s«go<t j szcikcszlősíf;.
4
z • l a I K o z I o n >
1920. április 18.
Apróhirdetések
Az apróhlrdotéiek közlési dija: IS azólg 12 kor., minden további sxó 1 kor., vtsUgrabb betűvel szedett sxavsk duplán számíttatnak
Szalonganitura
valamint tükrös-mostlö márvápykppal, aRytcritók «xivnrgarnilura, kijátszóit Stcinbcrg-fcte hcgcdü Jib. eladó*. V«rösmarty-u. 20.
754
Elcserélném
varos belterületen lévó )jizhelyc:net kerttel, közel-fekvó jókarban lévő szőlővel. Janda postafelügyelő.
Gépész
kereste tetik a sormávi gőzmalomban. 737
Ezer koronát
fizetek annak, ki a Teleky-ut 18. szám alatt Kvő villanyvilágításnál és mellékhelyiségekkel ellátott kétszobás lakásomat elcserélné lehetőleg a város belterületén fekvő 2—3 szobás lakással. Villany berendezés, mely it saját tulajdonomat képezi, az elcserélő tulajdonába menne át. Vékásxy Károly őris. 743
Elcserélném
*zép egyszobás lakásomat «>sszes mellékhelyiségekkel, kétszobás, esetleg egy •zobáa Ukással. Cim n kiadóhivatalban. 74G.
Magas
j.italékot fizetek annak, «ki Batthyányi, Szemere, tsetleg Csengeri-otcában hétszobás lakást ajáf, vagy ,-clcnlcgi modern lakásom-
Házasodni.
l!a férjhez menni vagy nősülni óhajt; ha bármit el-adni vagy venni sSerctoe. bizolomai forduljon .Amcn" közvetitő irodához Nagykanizsa, Királyi Pál-utea g, szám. Jtt bérbe kaphat zongorát, varrógépet és masina fűrészt.
Eladó ingatlanok
Kiskanizsán nagy kertes ház. — Tóbb szép családi Húz kerttel, egyikben beköltözhető lakás. — Törvényszéki palota mögött 4 szobás hkz, nagy istálló ós 000 négyszögöl prima konyhakerttel; lakás azonnal nem adható át. Tóbb balatoni villa. — Olcsó szép telek fonyódon Teleky-otcai üxJet bérlete berendezéssel jutányosán átadó. 12 holdas birtok és egy :J00 holdas birTok. Bzlfrlsst László. Zrínyi Miklós-utca 33. 1. emelet. Telefonj^___756
Gőz-,
gáz-, villanygépek jól vizsgázott kezdő gépkezelője vidéken is állást keres. BaukiL Kíitvos-tér 29.
Gyermektelen
házaspár két, esetleg háromszobás lakást keres mellékhelyiségekkel. Cim a Movo irodájában.- Frigyeslaktanya
Mindenesleány
ial feUserél Megkeresése- \' jö fizetéssel teljes ellátás
ket e lap kiadóhivatala t< \'ábbit.
sal felvetetik. Hol? Meg->ndja a kiadóhivatal.
Eladó egy pár hosszúszárú .19-*> számú, alig "lasznált núi fehér cipő. Cim a kiadóhivatalban.
Újságkihordó
punlT kiadóhivatalában.
havi fizetéssel felvétetik la-
VISZKETEG
rúh, sömür gyógykezelésére jo hatású szer a szagtalan is kellemes illatú Gcrő-féle
borókakenőcs
Ára 10, 20, 30 kor. Hozzávaló Horóka-szapan 18 korona. — Kaphatu minden gyógyszertárban. Készíti: Hunnia gyógyszer taxi laboratórium, Buda-
pest, Felsőerdósor-u. 40 iÓ0—12
Legújabb Irodalmi termék 1 >e« Legnjabb irodalmi termék 1
Az Ezeregy Éjszaka Könyve
Kéthetenklnt megjelenő mű. — Ara 15 korona. Kapható:
Schless Testvérek ^Z\'^^T^Í
Ugyanott könyvbekötéaek a legizléae.ebb kivitelben ké.ittlnok.
URAN1A
mozgókép-palota
Rozgonyl-utca 4 ez.
Szombaton ós tásárnap, ápr. 16. és 17-én
mlle. Napierkowszka a párisi opera első láncmövésznöjének .szereplésével.
A rongyszedőnö
(Szemtől-szembe)
Dráma csodfc tincjelenelíkkel. AionkivM
Móric és a medve
Humoreszk. Főszereplő: PRINCE
EHul iuiili: litliiuiikli S. 7 i< I irat. lasárll, *i lisi,ll,lk«l: 3. S. 7 ,1 B irlllr.
4322/1920.
Hirdetmény.
A legutóbbi hónapokban a város területén szórványosan előfordult hólyagos himlőmegbetegedések miatt a .betegság terjedésének megakadályozása végett a ni. kir munka ás népjóléti miniszter ur 7310. az. távirati rendeletével a város egész lakosságának védhimlővel leendő kényszerbeoltását rendelte el.
Az oltások Nagykanizsán a polgári leányiskolában, Kiakanizsán a templomtéri iskolában április 11-étól 18-áig fognak naponkint d. u. 3—6-ig a hétköznapokat beszámítva megtartani.
Figyelmeztetem a város közönségét, hogy az oltás kötelező, az oltásokon mindenki ugy közérdekből, mint saját érdekében okvetlenül megjelenjen, mert az oltás elmulasztása kihágást képez, s amelyik orvosi bizonyítvánnyal nem igazoltatik, büntettetni fog. Az oltáskor tartozik mindenki lakását (utca, házszám) bemondani.
A 65 évet betöltött ügyének ás 2 hónapon aluli csecsemők az oltás alól mentessek. Az oltás előtt mindenki Alkarját tisztára szappannal mossa meg.
Nagykanizsán, 1920. április bó 8-án. 719 Polgármester.
Sm~ BENDELJE MEG A ^
„Zalai Közlöny"-t
Jominőségü
szénát, lóhert, lucernát és egyéb takarmányt
waggonba rakva nagyobb mennyiségben sürgősen keresek megvételre
POLLÁK M EMIL
Telefon: 195. — Sürgönyeim: Termény
Hivatásos közvetítő kereskedőknek jutalékot fizetek.
L.
TT
Onkéntes árverés.
Egy antik hálószoba, ebédlő, kohyhaberen-dezés, szalongarniturák, szekrények, képek, függönyök, ssőnyegek, divány. székek, tnkrök és ogyéb bútordarabok
f. évi ápr. 23-én délelőtt 9 órakor
a Sugár-uti Frigyes-laktanyában önkéntes árverésen eladatni fognak.
Van szerencsém értesíteni an.é közönséget, hogy Sugár-ut 22. szám alatti kárpitos mtihelyemben jutányos árak mellett vállalok mindennemű szakba vágó munkát.
TÖRÖK LAJOS
kárpitos és díszítő
snooonooaommmn
EREDETI K»«lA«ágk konyhakerti
rnciiDTi " TiriKmaKv,k«\'. r n r IIK II Hragi gúpckn és
billl UIIII kw)i ejj^jijj, a]Sn|:
László ás Ország
cég, Nagykanlxia, Erzsébet-tér 10
Telefoni 130.
Baromfi ís niadárelteég, réigálic, i. raflla állandóan raktáron. C7í>- ic
Jó minőségű Pogányvár! fehér és vörös
asztali bor
Uterenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fílszer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanlzaa, Sugár-nt 53
VILÁG
nagymozgó szinház :: Szarvas-szálloda, r
Vasárnap, április 18-án
« „Világ" legnagyobb filmittnkclája!
Mi flollárfcirálynö híaiUjai
Kalandor- & deteklirdrima 6 felt. I. rési _A szent gyémánt.
Hétfőn és kedden. ápr. 19. te 20-án Hugó Viktor remeke
A kegyenc
Történelmi dráma 4 felvonásban
Előadások kezdete: Hétköznapokon 7 ét Vasár- 6t unnepnapokoo 3, 5, 7 ét
órakor, órakor.
Nyomatott a laptulajdoaoso* Zalai és Gyarmati nyomdai mttlntézetébeo"
S9-ik ivlolyaoa.
Nagykanizsa, 1920. április 20. Kedd.
89. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
_keresztény politika! napilap
Surkostóilg Cl Xi«<t«hiv*u]: Pó.ut 15.
- [Di(rar»u.uttl4B IU. -
Megjelenik mindig kor* rejflcol.
Pdsxcrke»zt6: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
_ oeaKljtr. kCp.i.cií
Felelő* tterkcito :
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Ef.ni <v« 250 K. FÍHvít 130 K. N>sy»a-<»,. 65 K. Egy 22 K. f,w«. 1 k
A nemzetgyűlés ölése^pl^^0\'6\'5\'\'8\'^.^,
w * . gilíRjagyaroriZági kérdést világítja meg.
Sxntrecsányi Gyirgv,. a nemzetgyűlés alelnöke holnap magánügyben Szombat-helyre megy, onnan pedig Zalaegerszegre,
Budapest, április 19. A nemzetgyűlés mai ölesét délelőtt háromnegyed tizenegy órakor nyitotta meg Raltovstky István elnök.
BotUik József és társai inJitvAt^íj-a melyben AZ-indcmnitás: javaslat tárgyábfca x sürgősség kimondását kértékf egyhangúlag elfogadták.
Azután áttértek a napirendre. Az in-, demnitáshoz elsőnek vasadi Balogh György szolalt fel. Milliárdokra rugó kiadásaink fedezésére nincs más bevételi forrásunk, mint földünk termő ereje és népünk munkaképessége. Ezért őszinte, demokratikus agrárpolitikát sürget. A javaslatot elfogadja.
Rassay Károly személyes kérdésben reflektál Schaudl Károly múltkori támadására. Megállapítja, hogy Juhász Ferenc munkás-tanácsi tag élete kockáztatásával mentette meg a polgárok életét és vagyonát. Miután sok aláírással kérvény érkezett Juhász szabadlábra helyezése erdekében, az öt évi fegyházra elitélt Juhászt szabadlábra, helyezte.
Fangler Béla a javaslatot nem fogadja c! Megállapítja, hogy bárhogyan is tiltakozik a zsidó sújtó, a forradalmat mégis a zsidók csinálták és ezzel tönkretették az országot. Megállapítja, hogy Zalamegyében a gabonaelosztó bizottság feje egy Berényi nevű zsidó, aki hazaáru lesért a hajmáskéri fogolytáborban volt. Sürgeti a tisztviselőkérdés rendezését és a szibériai hadifoglyok hazaszállítását. A földadói fel kell emelni Követeli a zsidó kasztendszer felállitását, melyben három osztályt kellene felállítani. Az elsőbe tartoznának a volt kommunista zsidók. A másodikba a gyanúsak. A harmadikba a tisztességes zsidók. Az első és másodikba tartozóktól el kellene venni vagyonukat és üzletüket.
Ezután Simonyi-Semadam .Sándor miniszterelnök beterjeszti a főváros közigazgatására szükséges intézkedéseket.
Korányi pénzügyminiszter pedig a közszolgálati alkalmazottakról és a kiviteli illetékről szóló törvényjavaslatokat terjeszti be.
öt perc szünet után Pál/i Dániel szólal fel és az ipartörvény revízióját sürgeti. A megcsonkított Magyarországon « háromszázezer kisiparos van, akiknek az érdekében okvetlen tenni kell valamit. Az ipartörvény szabályozásánál a ta-noncnevelést is rendezni kolL Kézműves kamarákat kell felállítani. A javaslatot megszavazza.
Az elnök az ülést félbeszakítja, majd b-.tetesítik a mai és a múlt ülés jegyzőkönyvét.
Ezután az egyes bizottságok tették meg jelentésüket.
- Majd Schandl és Rassay személyes kérdésben válaszolnak egymásnak. .
Az ülés délután három arakor véget
ért.
• A holnapi ülésen Gsu-kás Endre és gróf Sigray Antal fognak beszélni.
Csukás a fúzió kérdésével fog foglalkozni.
afröl választói előtt beszámoló beszédet fog móndoni. a nemzetgyűlés Szmrecsányi ellen beadatott petíciót mai ülésén vísszuuiasí-totta és Szmrecsányit végleg igazolta.
Kitörőben az oláh bolsevizmus.
Fellázadt a helyőr.ég, - Az oláh katonák agyonlőtték tisztjeiket. — KI-hirdették az ostromállapotot.
Budapest, ápr.. 1>7. A VirradatwxJt
. . -----.— jű
lentik Bécsből. Itteni diplomáciai körök Erdélyből és Romániául olyan jelentéseket kaplak, hogy a forradalom napok, sőt órák kérdése. A nagyváradi események nem Ijká-lis jelenségek voiutk s nem tisztán egy kisebb katonai csoport ItSzadása.\'hanem nyilvánvaló, hogy az egész erdélyi román katonaság .11 van itatva a bolsevízmussal. Bolsevista forradalmi hangulatról kapunk híreket az egész Erdélytől, különösen a nagyobb városokból. Nagyszebenben az oláh helyőrség fellázadt éi a váróiban telje, az anarchia. A bras.il garnizon tegnap mcgU^adta az engedelmességet és az oláh katonok tisztjeiket a nyílt ntcán lelőtték, azután bandákba verődve a határmontl erdőségekbe vonultak é* a szorojok
ban a vasúti hidakat felrobbantották. Egész Románia területére elrendelték az ostromállapotot. Romániában pánikszerű félelem uralkodik, mert a tarthatatlan belső állapotok hírére megmozdult az orosz front és a vöröa hadsereg offenzívára készül. A közeli napok eseményei megfogják pecsételni Románia sorsát.
Debrecen, ápr. 19. Két nap "ótti ^lyan hirek étkeznek a demarkációs vonalról Debrecenbe, hogy Romániában forradalmi állapotok vannak. Erdélyből lázas sietséggel Bcssa-rábiába viszik a csapatokat; más verzió szerint ellenkezőleg líesszarábiiból Erdélybe hoznak csapatokat. Állítólag az oroszok a románok ellen offenzívába mentek át és az oláh fronton a katonai lázadások napirendén vannak.
Apponyi gróf a külügyi társaságban.
A XVin. század óta nincs magyar külképviselet. — össze kell szednünk politikai géniuszainkat. — Magyarország helyzete nem reménytelen.
Budapest, április 10. A magyar külügyi társaság vasárnap délelőtt tartotta alakuló gyűlését a magyar tudományos akadémia cintcrmébcn. Az clókészitő bizottság nevében Fciktri Alajos az elnöki tisztségre Ap/tonyi Albert grófot, társelnökökké Andrássy Gyula, Beruviczi Albert. Cumoch János. Teleky Pál, Vtasiis Gyula báró: ajánlotta. Az ajanlatot a gyűlés egyhangúlag elfogadta, mire Apponyi elfoglalta az elnöki széket és a következő székfogí.-Uo beszédet tartotta. Mindenekelőtt megállapítja, hogy a tizennyolcadik század eleje óta nom volt külön külügyi képviseletünk. A külpolitikánkat teljesen dinasztikus feladatnak tekintették. Az IS4S—40-iki magyar kormányzati ér.\\ túlságosan rövid volt ahoz, hogy magyar külpolitikai és diplomáciai tradíciókat állíthatott volna fel. Ezután következett a teljes elnyomatás korszaka. 1807. után idősebb Andrássy Gyula gróf került .a külügyi székbe, dc Andrássy éppen a magyar nemzet részéről találkozott a legkevesebb megértéssel. Rátér a jelen helyzet ismertetésére, hangsúlyozza, hogy a nemzetünknek össze kell szednie az összes politikai géniuszát. A háború előtti szövetségeseink teljesen likvidálva vannak. Én sohasem fogom elkövetni azt az ízléstelenséget, hogy volt szövetségeseinkről elitélóleg nyilatkozzam. A német szövetségre alapított politikánk helyes és szükségszerű volt. Keleteurópa nyugalmát csak egy erős Magyarország tudja biztosítani. .WkiUyben idózésünk alkalmával tapasztaltak, hogy bizonyos, már keletkezőben lévő összekotteté;
sek fonala hírtelen- megszakadt, némely visszatetsző jelenség miatt. Külügyi társaságunknak a nemzetek szövetségéhez való közeledésünket is propagálni kell. A ránk erőszakolni kivánt békefeltételeket mindenki ismeri. Mindenki tudja, hogy Magyarország ezekbe a békefeltétclckbe belenyu-gódni soha sem fog. Hogy aláirjuk-e vagy sem a békefeltételeket, ezekről ma nekem a legkevésbé szabad nyilatkozni. A ránk erőszakolandó béke azonban keresztül vlhetetlen és állandóan veszélyezteti Európa békéjét. A népszövetségnek, tehát nemcsak joga, hanem kötelessége a rrvízióra irányuló mozgalmat megindítani. Végül kijelentette, hogy Magyarország helyzete egyáltalán nem reménytelen.
A pártok és,\'a kormányzópárt.
Budapest, április 19. A\\kormányzópárt végleges megalakítása érdekében szombaton kioocáátott felhívás eddig konkrét eredmény nélkül maradt. A pártok hivatalosan nem foglaitak állást a felhívássá] szemben. Rubinek Gyula kecskeméti beszámoló beszédében kijelentette, hogy a Kisgazdapárt nem hajlandó ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozni, AZ aláírók közül Gaál Gaszton kijelentette, nem hiszi hogy a felhívásnak eredménye legyen.
2
Zalai Közlöny
1920 április 20.
Rubinek a földbirtokreformról.
Bádap:$i, április 10. Rtibutck vasárnap kecskeméti beszédében állást fogalt a ruzió ellen. Sürgette az áfuuzsora letörését, do szerinte azt nem lehet megszüntetni, amig a gazdasági termelés meg nem indult. Kijelentette. hogv ő ellenzi a botbüntetés behozatalát. A földblrtokreform kérdőében elmondta, hogy a felosztásra kiszemelt birtokokon a kisajátítási jog megadását fogja kérni és pedig 5 évi Időre. Ott ahol 30 százaléknál nagyobb részt képező birtoktest von, elrendelteti a kisajátítást. A kisajátítás a napi folyó áron történik. Aki nem tnd fizetni az jelzáloghitelt kap, vagy 10 évre bérbe kapja • földet holdsnklnt 1 métermázsa búzáért és a vételárat 10 év múlva az akkori árak szerint fogja flzotnl. Követeli az örökösödési törvény megalkotását ugy, hogy az oldalági örökösök csak első unokatestvérig örökölhessenek. Közelebbi örökös hijján, a hagyaték szálljon az államra.
Külföldi hirek.
A cseh választások.
Prága, Április 10. A nemzetgyűlési választások midenütt rendben mentek végbe. Megállapítható, hogy o cseh szocialistapárt számaránya a várakozáson alul maradt. A Yégleges eredmény csak később lesz megállapítható. A klerikálisok jelentékenyen megerősödtek főleg Morvaországban. Feltűnést keltett, hogy a cseh katonaság a szavazásoknál a szocialistákkal tartott. Komáromban magyar és német szocialisták. Nyiírán és Kassán pedig a tót szocialisták kaptak legtöbb szavazatot.
Jugoszlávia távol marad.
San-Remó, április lí». A sanremói konferencia ma vette kezdetét. A jugoszlávok az utolsó percben bcjelontették, hogy távolmaradnak. Tehát igv az Adria kérdés eldöntése elodázódik. Nilti n magyar béke tárgyában uj javaslatokat fog a konferencia elé terjeszteni.
Franciaországban is.
Genf, április 10. A Versailles! francia helyőrség csapataiban zendülés tört ki. Zaj os utcai tüntetéseket rendeztek és követelték, hogy szabadságolják az 1918. évi korosztályt. A zendüld katonaság bántalmazta a tiszteket. A Havas ügynökség azzal szépíti az eseményeket, hogy az ottani csapatok csak a szolgálati idő megrövidítését kívánták. Más vidékeken hasonló jelenségek mutatkoznak és demonstrációjuknak határozottan forradalmi jellege van.
Tőzsde.
Budapest, ápr. 10. Az a forgalom mérsékelt volt.
irányzat tartott,
Hrt<: . 1S46 .Ml Kfett\'a . .
OíxUÜ. Hitel $76 UríU&yi . . .
lx\\««mitoV\'. . . K0 kiiru .\'...- . :<SO0
tl»nV 1160 $<M»<JÍ . . . .SSí»
A fjeit 8*aV . . AJrU
>"*N»oV . . — -. AlUriMc* . . . —--
FoíK.trm .... t>»nk« . . V.-00
Kookor^ü . . -- KlotíVJ ...
Jííocvni .... NMICI . . . . >2160
CímUi c. m. . --- OUj...... . 2340
Siiuvi: .... C-utlmiívft^ . . . ----
Vslats: A v»UUj>.K Uox>úbt> voK. N»j ?!tf-766. Uj 370-S66. Múka 332 205—2i 1. Ífooiíftov 28«—2Í»2. J.it, jo. Kr*nk H.<0, Svijci ínilc SS.ÍS, Síoü\'oJ 310 31&. l>.r»ii tllS
tmr KENDELJE MEG A
„Zalai Közlönyét
A Legényegylet közgyűlése.
Vasárnap, április 18-ái> délután n(gy órakor tartotta meg a Kath.. Legényegylet ez évi rendes közgyűlését saját helyiségében, melyen az egyesület tagjai nagy számban vettek részt. Bfxtjesy Gábor h. világi elnök üdvözölte a megjelent- tagokat és a határozatképesség megállapítása után a közgyűlést megnyitotta. Bevezető számaiban reámutatott a közelmúlt szomorú tapasztalataira, midőn a szabadság jeligéje alatt támadt uralom éppen a gyülekezési és egyesülési jogot tagadta meg azoktól, akik nem tartoztak erkölcs és nemzetrontó táborukhoz. A tapasztalatokból kiindulva fejtegette a legényegyletek fontos misszióját és felkérte a tagokat az összetartásra és az egylet érdekeinek minden téren való támogatására. Majd a közgyűlés hozzájárulásival a jegyzőkönyv vezetésére Kosiéin Józsefet, annak hitelesítésére Halász Ödön és Cöndöcs Lajos egyleti tagokat kérte fel. A napirend elsó pontja az 1S19. évről szóló telentés volt, melyet Kostein József titkár olvasott fel. A jelentés részletesen beszámolt az 1919. év eseményeiről, melyek közül elsősorban Horváth György egyh. elnök haláláról emlékezett meg kegyeletes szavakkal. Hosszabb beszédben méltatta az egylet érdekében kifejtett működését. A jelentés ezen részéi a közgyűlés kegveleto jeléül állva hallgatta meg. Majd beszámolt a kommunista uralom alatt szenvedeti károkról, az egylet állal rendezeti mulatságok és táncgyakorlatokról. Megemlékezett az egyesület elhalt tagjairól is: Mühlstcin Lajos, Korcos István (Veszprém), Halász József, Tengerdy l-\'ercnc pártoló tagokról, kiknek elhunyta felett a közgyűlés fájó részvétéi fejezte ki A statisztikai adatok felsorolása fejezte bc_x minden mozzanatot felölelő jelentést, tfielyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Szintén ..egyhangúlag tudomásul vették a Craff János pénztáros által előterjesztett zárszámadást <•> vagyonkimutatást, mely szerint az egylet vagyona (könyvszerinti értekben) 35,000 koronát tesz ki. A felmentvényt a számadóknak megadták s áttértek a szavazatok összeszámolására. A szavazás befejeztetvén az uj elnökség.jagjai Eccrtjardt Béla, Pálinkás líöger (egyházi elnökök) Eperjcsy (Mbor, Bazsó József (világi elnökök, lettek. TI. titkárrá a lemondott 1-engyel Lajos helyen Tőke Jenő választatott meg. A választmány uj tagjai Dr. Dómján Lajos, Dr. Málck László, Horválh József, Viola Kálmán, Zalay Lajos lellek. Mojd Horválh István adóügyi számunácsos vezetésével Dr. Dómján Ujos, Dr. Málék Uszló. Stampf Zsigmond, Horválh József és Szemző István egyleti tagokból .\'illó küldöttség ment el az uj egyházi elnök lakására, ól a megválasztásról értesíteni és a gyűlésbe meghívni. Nemsokára meg is jelent\' az uj elnök, akii Eperjcsy Gábor üdvözölt rövid, bensőséges szsvakka! és felkérte ót az elnökség elfogadására. Eberhardt elnök szívből jövő, érzelemtcljes szavakkal köszönte meg meg-válás itatását és hosszabb, lelkes beszédben vázolta azt a működési teret, mélyet ő a Legényegyletnek ezutánra szánt. Kiemelte az ilyen egyletek fontosságát és az összes tagokat a munkára és pedig a szívesen teljesített munkára buzdította, melynek eredménye lesz a megelégedés, amely a legnagyobb jutalom a földön. Ezen munkálkodáshoz kérte a tisztikar, a választmánv cs az összes tagok támogatását és Isten áldásának btttos reményében a megválasztást elfogadta Hosszas, zajos éljenzés jutalmazta a\' gondolatokban mélv. magvas kifejtésekben gazdag beszédet, mely az összes jelenlevőkre nagy hatást gyakorolt. A közgyűlés többször lelkesen megéljenezte Eberhnrdt Béla elnököt. Végül elhatározta :■ közgyűlés ifiogy a megválasztott, (de távol levői alelnököket irásbelileg értesítik megválasztásukról. A tárgysorozat kimerittetvén, a közgyűlést befejezték és a megjelentek azon érzéssel távoztak, hogy\'az uj tisztikarral ui, még fokozottabb tevékenység és előrehaladás korszaka virrad fel. ebben a nemescélu társadalmi egvcsületben
i
HIREK
— Személyi hir. P. Butlykay Antul tartományfőnök tegnap este Szombathelyről városunkba érkezeit s a plébánián szállt meg. Amint már közöltük, Í0, 31, és 22-én délután 5 órakor a város intelligens hörgy-k.zőnscgének s 7 órai kezdettel a férfiaknak fog konferencia-beszédeket tartani a plébánia-templomban. Butlykay páter meggyőző szónoki képessége országos hirú. Nem szabad senkinek sem elmulasztania a kereszténység Úttörő prófétájának bcszódéi. Keresztény szivünk melegével üdvözöljük városunkban Butlykay pátert s az ő nagyszerű egyéniségéi.
— Házasság. SzotHbalhy Pál főhadnagy szerdán, f. hó 41-én déldőlt fél 12 órakor tartja esküvőjét az alsótemplomban Stlgelhy Haba urleánnyal, városunk köztiszteletben álló orvosának, Szigethv Károlynak leányával.
— Kovácsszén. Örömmel tudatjuk, hogy dr flegcdös György nemzetgyűlési képviselő utánjárása folytán b\'a/!ytanizsa túros ; tmicssuxkr;. 1. cstlltg tr-t£ * tvrfwyákK, Szepetnek község 30 métermázsa s Letenye község fél waggon kovácsszénhez jut. Nagykanizsa és környékén alig van anyag, amiben oly nagy szükség volna, mint a kovácsszén. Hegedűs György képviselő utánjárásának eme szc>\' eredményo sokat fog lendíteni a nagv Ínségen. Nyilvánvaló, hogy dr. Hegedűs György nemcsak szónokolni tud ékes nyelvezettel, hanem törődik is a kerületével s szülővárosával.
— A keresztény tisztviselőnők vasárnap este 0 órakor a Kereszténv Otthonban megválasztották az egyesület tisztikarát. Ez alkalommal több mint százan jöttek össze, hogy tömörüljenek az alatt a fehér zászló alatt, melyei ápr. Il-én a megalakulással kibontottak. A tagok helenkint tartanak Összejöveteleket, hogy szabad idejűkben részint kellemesen szórakozzanak, másrészt eszméiket kicseréljék. Rendes gyűléseikéi ha-vonkhit tartják, mely alkalemmil így-egy ünnepélyt, vagy szórakoztató délutánt is rei: deznek. — A tisztikar felkéri azokat a keresztény tisztviselőnőket, akik pénzintézeteknél. magánhivataloknál , vagy egyéb irodák ban működnek, hogy amennyibén az egyesület tagjai akarnak lenni, e hó 23-áig jelent-kőzzenek Kovácsai Teréz elnöknőnél, vagy Máfo! Vilma alelnöknőnél, mert --. tisztikar 2-I-ín dönt a felett, hogy a jelentkezők közül, kik vehetők fel.
— A keresztény Jelvények megétkeztek, kaphatók a Keresztény Ollbon helyiségében.
— Vasutasok kedden, folyó hó 20-Jn este 6 órokor a Keresztény Otthont an gazdasági értekezletet tartunk, az összes vasutasság megjelenését kéri a vezetőség.
— Keresztény felebaráti szeretet
omen indított gyüjtésünlire ujabban Talossv Irma és Talossv József 10-10 K-t adomi nyoztak. — Eddigi gyűjtésünk eredménye 490 korona.
WWWWWW MllflilliJ linifiiiitM^
Olcsó szövetöltönyök $
750 K-tél 1200 K-Ig kapható a most mognyllt
Dunántuli
Euhaáruházban
Nagykanizsa, Erzsébot-tér 20.
t«t
Arany KaU< melletti JÉ
192a. április 0
Zalai Közlöny
3
— Az Irodalmi Kör Zrinylönnepé-
iye. A nagykanizsai Irodalmi Kör pár hónap* pal ezelőtt elhatározta, hogy május elsején országos-ünnepély keretében fogja megünnepelni Zrínyi Miklós szüictés\'ének háromszázadik évfordulóját. Azóta cz a gondolat, melyet először az Irodalmi Kör vezetősége mondott ki, igen széles hullámokat vetett ugy, hogy ma már nem csupán egyetlen ünnepélyről, hanem az ünnepélyeknek egész sorozatáról beszélhetünk Zrínyi Miklós nevével kapcsolatban. Az Irodaim: körön kivül ünnepélyt rendez még városunkban a Délvidéki Liga, a Muraközi Szövetséggel együtt, de ünnepélyt rendez a Nagykanizsai Tornaegylet és a katonai főreáliskola is. Az ünnepségek három napig tartanak. Az ünnepségek sorát a gondolat első felvetője, a nagykanizsai Irodalmi Kör fogja megnyitani, május elsején este 8 órakor a Polgári Egyletben umdó irodalmi ós művészeti estélyévci, melyen a magyar közélet, irodalom és művészet legkitűnőbb képviselői fognak közreműködni. A rendkívül magas színvonalúnak ígérkező irodalmi estélyen a Kör vezetősége társadalmi, pártpolitikai és felekezeti különbség nélkül minden érdeklődőt szívesen fog látni, mert az a nézete, t ogy Zrínyi Miklóst nem foglalhatja le, magának egyetlen társadalmi osztály, egyetlen felekezet és egyetlen politikai párt sem. Történelmünknek cz a páratlanul álló nagy alakja, cz a kiváló költő, nagy hadvezér és a kitűnő államférfiú, minden magyar ember előtt követendő példa gyanánt áll. Az Irodalmi Kór pesti vendégeinek tiszteletére az ünnepély után társasva-csorát rendez, melyen bármely tisztességes helybeli lakos is résztvehet, ha szándékát a Kör vezetőségénél előre bejelenti M. K.
— Polal utódjának bünfigye. Tegnap tárgyalta a törvényszék ötös tanácsa Polai vádbiztos utódjának Szlics Ferenc kalauznak és társainak bünügyét. A vád szerint résztvettek az ellenforradalom és a vasutassztrájk leverésében. A tárgyalis folyamán azonban nem merült fel; erre nézve érdemleges bizonyíték. A vádhatóság képviselője és. a büntetőtanács elnöke azonban megállapították, hogy a vádlottaknak csupán az a cselekedete is. hogy a kommünt támogatták, — helytelen volt. A vádlottak arcán látszott, hogy ezt maguk is átérzik s a főügyész szavaira lélekben és szóval is meg- I ígérték, hogy a haza ügyét, amelynek tönk-retevéseben ők is részesek, ezután kettős erővel fogják diadalra segíteni. A vád elejtése folytán az eljárást megszüntették ellenük.
r - Tisztek rehabilitálása. A m. kir. honvédelmi miniszter ur 51997/eln. 80. számú körrendelete alapján felhívom mindazon volt tiszteket (tisztviselőket), kik valamely oknál fogva rendfokozatukat elvesztették a rehabilitálási eljárást a fenti rendelet értelmében újból kérelmezni tartoznak. Azok, kik tiszti rendfokozatukat a rehabilitálási eljárás utján 1918. okt. 31-ike óta nyerték vissza, a rehabilitálás: eljárást a fenti\' rendelet értelmében 1920. julius hó 31-ig újólag kérelmezői tartoznak. A rehabilitálási eljárás tekintet nélkül az eddig benyújtott kérelmekre, csakis a fenti rendelet kapcsán kiadott végrehajtási utasitassal meghatározott kérvény alapján lesz folyamatba téve. Tehát mindazok, kiknek rehabilitási eljárásuk félbemaradt, az elírást újból kérelmezniök kell. Határidő 1920. julius hó 31. A rehabiiitálási eljárásra vonatkozó végrehajtási utasítás az állomásparancs-noksagnál betekinthető, ugyanott kérendő az eljárás megindításához szükséges kérvény is. fucsek őrnagy, kar. állomásparancsnok. \'
— „Azon lesznek, hogy auf". A
tegnap: tárgyalás élénk képet nyújtott arról, hogy a kommün érdekében kifejtett agitáció szála:, mint hosszú csápok, miként nyúltak a falu embereihez is. A nép egyes fiai u8y fogadták az áligazságokat, mint a cukrot, melyről nem tudták, hogy méreg a beléje Dr Kenedy táblabíró gyorsított tanácsa >*\'lót{ vádlottként Dávid István, Horváth István, es Benkf Péter eszteregnyci falusiak állottak jzzai vúdoiva, hogy a proletárdiktatúra érde-
kében izgattak. A vád szerint azzal fenye-gették az embereket, hogy aki nem engedelmeskednek a kommün törvénvcínek, azzal szemben azon lesznek, hogv „auf", faz akasztófát értették alatta). Néhánv tanú iga-zolta azt, hogy a vádlottak már a diktatúra előtt, a „cocilista világban" szervezkedésre buzdították a lakosokat. Dr. Szabó Lajos kir. főállnmügyész is felemlíti vádbeszédjében azt a körülményi, hogy a vádlottak részben megtévesztett emberek. Henke ellen a vádat elejtette. A másik két vádlottat a törvényszék bűnösnek mondotta ki és Dávidod ó.Horváthot •I havi fogházra ilélte.
— Tejcsarnok. A Keresztény Nemz. Egyesülés pártja elhatározta, hogy tejcsarnokot állit fel, ahol tej és tejtermékek, úgymint vaj, tejfel, túró, sajt, továbbá tojás és méz is rendelkezésre fognak állani a tagok részére. Előreláthatólag május l*én meg is fog nyilni a csarnok. Addig is, amig megalakulna a szövetkezet korlátolt mennyiségben a fent nevezett termékek rendelkezésre fognak, állani, különösén a betegek s a kisgyermekek-ke bírók részérc. Az igénylők jelentkezzenek KoJozsváry Ödönnél, aki előjegyzésbe veszi őket. A keresztényszocialista szakszervezet tagjai igazolványaikat tartoznak felmutatni
— (xi Bélyeggyűjtők figyelmébe!
Eladásra szánt bélyegeit, régi levelezéseket, gyűjteményeket legjobban értékesítheti és gyűjteményeit kiegészítheti Szabó Antal\'sportüzletében. 752
— Megkerült betörő. Folvó év január hó 30-ról 31-ére virradó éjjel történt, hogy a délivasut gyorsáru raktárát ismeretlen tettesek feltörték ós két bála dohányt, egy láda szallonnát és egyéb zsirárut loptak el. Ugyanezen napnak reggelén, a kora hajnali órákban Sztankovich János rendőr a Kossuth-tércn előirt körútját végezte, tmikor észrevett cjy tragácsot toló embert, kt négy nagy csomagot tolt a Teleky-ut irányába. A rendőrnek gyanúsnak tetszeu a dolog és igazolásra szólította fel A gyanús ember azt állította, hogy Malán Ödön Tclcky-utcai kereskedő részérc viszi a csomagokat. A rendőrt azonban cz a válasz nem elégítette ki, hanem felszólította «z ismeretlent, hogy kövesse a rendőrségre. Ez azonben ahelyett, hogy követte volna, egy óvatlan pillanatban megugrott, otthagyván a tragácsot, csomagot, mindent. Többek között azonban otthagyott a nagy sietségben egy vasúti táskát is. A réndőrség megállapította, hogy a talicska egy Teleky-utcai csizmadia mester tulajdona. Csakhamar biztossá vált a feltevés, hogy a lopást Btizek Dénes dv. füló követte el. Bu-zek azonban még idejekorán neszét vette a dolognak, mert letartóztatása előtt Jugoszlá viába szökött át. A rendőrség azonban erősen figyelte Buzek tartózkodási helyét. Buzck tényleg c hó 8-án hazajött, amikor is a rendőrség azonnal lefülelte és előállította a kapitányságon. Eleinte tagadott, később azonban töredelmesen bevalotta. hogy a raktárlopást tényleg ő követte cl. Álkulccsal hatolt be a raktárba, a ládákat az ablakon szórta ki és hajnalig a vasút melletti akácásban rejtette cl. Reggel akarta hazaszállítani, azonban szc-rencsétlenségéré a Kossuth-téri éber rendőr-szem észrevette. — Átkísérték az ügyészséghez.
íx) Gyönyörűen színezett filmbemutatója volt tegnap a Világ-mozinak. A * Kegyenc -cimü történelmi drámát mutatta be francia művészekkel. E film még csak ma lesz látható.
(x) Megbízást kapott : Zongorák, házak, korcsmák, vendéglők vétőiére és bútor, mérleg, üzleti berendezés eladására. Házasság közvetítését is vállalja „Ámen" közvetítő irod8, Király Pál-utca 8. sz.
(x) Verne Oyula világhírű műve „Utazás a föld körül 48 nap alatt" kerül bemutatásra az Urániában. E darab tegnapi bemutatóján nagy sikert ért el. Szerda és Csütörtök .A titokzatos árnyék* kerül bemutatóra Kcné Cresté (Judex) és Fabienne Fabrégos (Jaquc-tine) szeroplésével.
SPORT.
Az NTE.- Egyetértés bajnoki mérkőzése 5:0, félidő 4:0. Óriási fölénnyel és nagy gooalaránnya! nyerte meg a NTE az első bajnoki mérkőzését. Hogy az eredmény csak 5:0 volt, annak oka az, hogy a fehérváriak a második félidőben valamcny-nyicn a kaput védték és igy minden lövés, mely a kapura volt irányítva, az emberekbe akadt meg. A NTE. csatársora az első félidőben szél ellen támad és ellenfelét teljesen a kapuhoz szorítja. A szép kombinációknak meg volt az eredménye négy gooal akadt meg a hálóban, melyek közül egyet Dezső, egyet Biach, kettőt pedig Vincze lőtt. Az Egyetértés nagyon gyengén szerepelt, a kezdet kezdetén van a footballozásnak. Egyetlen ukejójuk sem volt, amely említést érdemelne. Az NTE. ugy viselkedett velük szembnn. mint a macska az egérrel. A védelemnek kevés dolga volt. A mérkőzést Windisch (VAC.t elég jól vezette. — Végül a közön-séghez volna egy pár szavunk, mert sajnos. Nagykanizsán a vendégszeretetre is figyelmeztetni kell az embereket. Igaz, hogy csapni vnló volt a székesfehérváriak csapata, dc azért elvárták volna azt hisszük Nagykanizsa tói, hogy egy kissé ízlésesebben tüntettek volna ellenük. Az NTE. első bajnoki mérkő zése után azt hisszük, hogy a Dunántul eNőv csapatai közé küzdi fel magát.
Az NTE. utoljára figyelmezteti azon tagjait, akik még eddig ki nem váltották ez év eiső negyedére szóló nyugtáikat, hogy azok minél előbb igyekezzenek kötelességüknek eleget tenni annál is inkáb^, mivel minden tag részére tagsági igazolványt állit ki az egyesület. Ha nyugtáikat a hátralékban lévők nem váltják ki, akkor igazolványt nem kapnak cs az ezzel járó kedvezménytől elesnek sőt az egyesület tagsorából Is töröltetnek A nyugták Szerb Ernő könyvkereskedésében minden nap kiválthatók. Titkár
Nyilttór.*)
Nyilatkozat.
A .Zalai Közlöny" cimü napilap folyó hó 18-án megjelent számában Dr. Novai Imre aláírással ellátott nyílttéri közleményben foglaltak miatt a bűnvádi eljárás megindításához szükséges • felhatalmazás megadását felettes hatóságomtól egyidejűleg megkértem . a cikk utolsó bekezdésében foglaltak miatt pedig, miután az hivatásom gyakorlására nem vonatkozik, más módon szerzek elégtételt.
Nagykanizsa, 1920. április 18.
Dr. Beusterien Erich s. k
álUnucrxiöiségj l*nácv©v, * mgykaoiiui ra. kir. álUaarcodórscx\' kapitányiig v«tl<Sj<-
\') E rovMlrmn kwoltekíit u«m viUul felelőssegei « sxrrkc»zl6slg.
özv. Woyciechowszky Ottónó mint neje, Sárika leánya és az ösz-szcs rokonság megtört szívvel tudatják, hogy a legjobb férj, apa, testvér és rokon
Woyciechowszky Ottó
életének ól-ik évében folyó hó 18-án este 10 órakor csendesen elhunyt.
Temetése 20-án délután C órakor lesz a rom. kntholikus temető halottas
házából.
A gyászmise 27-én délelőtt 9 órakor tartatik. „ Nagykanizsa, 1920. április 19. Nyugodjék békében. -,<>i
4
tatai Kuilöny
1920. április 2Q.
Apróhirdetések
Ax apróhirdetá.ok kftsUti álja: 16 *r.6lg 12 kor... minden további sxó 1 kor., va»t»gabb betűvel »zodott izav&k duplán ssámlttat nak
Munkásleányok
és egy fiatal munkás azonnali belépésre felvételik ósterreioher Samunál, Magy-v-ti. 20. 761
Belvárosban
4 szobás ház, nagy istálló és 600 négyszögöl prima konyhakert eladó, kás azonnal nem adható át — Jóxscf főherceg utcában nagy kertes családi házuk. Gyár-utcában -i szobás családi ház eladók. — 8xi{priaxt, Zrínyi Miklós utca 33. 1. emelet. 760
Gyermektelen
házaspár két, esetleg háromszobás !aki\\t keres mellékhelyiségekkel. Cim a Move irodájában, FrigyosUktanya
Eladó egy pár hosszúszárú 39-es számú, alig: használt női fehér cipó. Cim a kiadóhivatalban.
Megbízható
kocsist keresek. Jelentkezni lehet X»r. Todor orvosnál; Fű-ot 1-7i-m> 763
Elcserélném
szép egyszobás Ukásonmt összes mellékhelyiségekkel. kétszobás, esetleg egy szobás lakással. Cim u kiadóhivatalban. 74*1.
1897/1920.
Kéményseprési dijak szabályozása.
Hirdetmény.
Közhírré lestem, hogy Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete f. évi február hó 6-án tartott rendkívüli közgyűlésében 881/1920. 6. jkv. íz. alatt hozott határozatával a kéményseprési dijakat 1920. óv tartamára a következőkép szabályozza:
1. Egy minden rendn bárminő szerkezetű közönséges kémény egyszer) söprési dija 1 ko-rona 20 fillér.
2. Egy egyemeletes bármilyen szerkezetű közönséges kömény egyszeri söprési dija 1 korona 60 fillér.
3. Egy kétemeletes kémény egyszeri söprési dija 1 korona 80 fillér.
4. Három, négy vagy ötemeletes kémény egyszeri söprési dija 2 korona.
5. Egy uj kémény első legolyózásának dija
4 korona.
6. Egy eilínderkémóny egyszeri k-iégetési dija & kiégetett korom eltávolításával együtt
5 korona.
7. Egy mászókémény kiégetési dija ugyancsak a korom eltávolításával együtt 6 korona.
8. Egy gőz- vagy vizfütési kazán egyszeri söprési dija (nagyság szerint) 30—40 korona.
9. Egy gyárüzemn kazán egyszeri söprési dija (nagyság szerint) 60—100 korona.
10. Egy gyárkémény és hozzá vezető füstcsatornák egyszeri söprési dija méterenként 12 korona
11. Egy házi használatra való főző- vagy roosőüst egyszeri söprési dija csöveivel együtt 2 korona.
12. Egy vagy két sütős takaréktűzhely és a legelterjedtebb vaskályhák egyszeri .söprési dija legfelj-bb 2 méter csővel 2 korona.
13. Egy többsütós takaréktűzhely, vagy több szobát melegítő központi kályhák egyszeri söprést dija csöveinek hosszúságára való tekintet nélkül 5 korona
14. Uradalmi, kórházi, kifózésbeli, vendéglói nagy takaróktüzhelyek, valamint ipari célt szolgáló astök egyszeri söprési dija 10 korona.
16 Cukrász- és pókkemencék egyszeri söprési dija: 3 csőig1 6 kor., 6 csőig 12 kor., 8 csőig 17 kor.. 1 ÍV esőig 16(?) kor., tekintet nélkül arra, hogy a csövek egy vagy több kemencéből származnak.
16. Éjjeli munkáért (este 6 órától reggel
6 óráig), valamint a vasár- és ünnepnapokon végzett munkáért is a dijak kétszerese szedhető.
17. Távolsági dijak: 5 kilóméteren tul a reades dijak 60%-a, 10 kilométeren tul a rendes dijak 75%-a, 20 kilométeren tul a rendes dijak 100%-a, 30 kilómeteren tul a rendes dijak 126%-a szedhető. Az ilykép megállapított dijak az ös%es állami, községi, kincstári ós vasoti épületeken eszközlendő söprési, égetési és egyéb munkálatokra is érvénnyel bírnak.
Nagykanizsán, 3920. április 15-én. \'W> Polgármester.
Legújabb irodalmi termék! ->e<r Legújabb irodalmi termék 1
Az Ezeregy Éjszaka Könyve
Kéthetenkint megjelenő mű. Ára 15 korona. — Kapható:
Schlóss Testvérek ^„tysS&ÉÍSS:
Ugyanott könyvbekötések a legizléiesebb kivitelben készülnek.
Felhívás!
Újólag felhívom mindazokat, kik még ez ideig bármi okból a városi katonai nyilvántartás összeírása céljából nem jelentkeztek, hogy f. hó végéig délelőtt 8-11 óráig és délután 3—5 óráig a Hozgonyi-utca 35. 8Z. iskola tornatermében annál is inkább jelentkezzenek, mert ellenkező esetben az elmaradottakat karhatalmilag fogom a nyilvántaitótiszt elé állítani, s azonkívül az illető a törvény szigorával lesz sujtva.
Ezen alkalommal felszólítom mindazokat, akik nyomtatvány hiánya miatt ez ideig igazol-ványi láppal ellátva nem lettek, hogy április hó 25-ikétől május hó 5-lkéig a fent-emlitett időben és helyen igazolványaik kézbesítése céljából jelenjenek meg.
Nagykanizsán, 1920. évi április hó 19-én. 767 Polgármester.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦
MAYER KLOTILD ♦
güzBosígyára Hspykanúsán ♦
Hűű.ki OjOltOtolop: ▼

♦ ♦ ♦ ♦
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, fényez, vegyileg tisztit.
Vidéki munkák „t h.lcnkint poniovin cl-készületnek és cMálUttatn.k.
Csomagoló papir,
Papírzacskó, loíilpaplr mappában. Cigaretta hü»elj«k, Cigaretta papírok, Tollak, Irodai is iskolai, Paplrspárga, Szokrény papír
n^yb.r. «. klu.iuybon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
papiráruházában, Nagykanizsán.
)C3oaoooaoaa o Eladó 0
Keszthelyen a balatonparti szállodákban több complett kitűnő karban levő
hálőszoba-g berendezés
U Vonattal ugyanaznap vissza _ Q lehel jönni Nagykanizsára. JJ
Értekezni iehet helyben a vasúti vendéglősnél. ;o» fj
ooooootraooao
8
VILÁG
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda.
A „Viláu" legnagyobb filmattrakciója!
Hétfőn és kedden, ápr. 19. és 20-án Hugó Viktor remeke
Akegyenc
•Történelmi dráma 4 felvonásban
Előadások kezdete: Hétköznapokon 7 és 0 Vasár- fcs ünnepnapokon 3, 5, 7 é* 9
órakor, ó.-ako:
Villamos felszerelést, erős gyengeáramú csengójavitá?okal azonnal eszközöl:
László és Ország-
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
Villamos főzőedények, vasalók, csillárok ús ögák állandóan raktáron. 680-li
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
főszer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, 8ngár-nt 63
URANIA
mozgókép-palota
Rozgonyl-utca 4 ti
Hétfőn, kedden, ápr. 19., 20. Veme Gyula világhírű műve!
Utazás a föld körűi
80 nap alatt.
Szerda, csCtirttk, ápr. \'21., 82.
A titokzatos árnyék.
Kószerepló: René Cresté iJildei).
tl\'«\'»l »iií,t, : IMIüMitli 7 i, I irtí mini, ii i,H,al,,k„ I 5. 7 ii l ,nk,r.
Nyomatott a laptulajdonoao, Zalai t» Gyarmati nyomdai müint<Stetéb»o.
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa; 1920. április 21. Szerda.
90. szánt
kereszteny politika! napilap
SzerkoítÓség és kUd6h>v*u>: Pő-ut 15.
_ |pirrurbu>.l«l«iOD US. ■ ■
Megjelenik mindig kora reggol.
FöSxcrkcitztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
_nownotgy. kípv|»elí
Felelős izerkeízto: BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Eg<« évro 250 K. Kíl<v/e 150 K. Negyedévre 65 K. Kgy Mia 22 K. Egyos txÁa X K.
A Zrinyi-ünnepség.
Irta: Koyáts Antal.
Nagykanizsa május három első napján •rszágos figyelem és érdeklődés központja ".esz. Azzá pedig az itt lefolyó Zrinyi-ünnep-ség teszi, melyen országos tekintélyű férfiak készülnek méltatni a magyar irodalmi és politikai történelemnek egyik legfényesebb bakját, Zrínyi. Miklóst.
Minden félreértés kikerülése végett elsősorban azt kell megállapítani, hogy a készülődő ünnepségen nem Zrínyi Miklósról, r. szigeti hősről lesz szó. hanem ennek másod unoka jár ól, a költő és hadvezér Zrínyi Miklósról;
Ámde mi okon jut éppen Nagykanizsa :;hoz\' a kitünteti szerephez, hogy falai kÖ-Z\'.\'*t áldoznak a; nagy férfiú emlékének?
Hiszen Zrínyi Miklós horvát születésű, a zagr^bmegyeiX^OííoJy községben született i62ö- május élsején.
Erre a fejelet * az, hogy Zrínyi horvát-•rszági származása mellett is érzésben, gon-fo&VikJdsbfe\'h egészén magyar volt. miot Horvátország bánja harmaJik magyar zászlós ur. mint Zalamegye főispánja megyénk tsyik kormáriyzója, életének főcélja Magyar-
• \'szág fölszabadítása a török iga alól. Mint költő, a magyar irodalmat gazdagítja nagy /•se hősi- önfeláldozásának művészi megének-iésévcJ, mint tudós a magyar tudományos rodalom szegénységét szünteti meg hadtu-•>mányi műveivel. Mint hadvezér, nemcsak
• Íorvátország. cs a Muraköz megvédésére izcrvcz.hatícrőt és vív. diadalmas ütközete-kei a törökkel szemben, hanem az egész
aza biztossá és mentté tétele az ellenségtől (lctenek legnagyobb gondja.
Annyi anyagi és szellemi szállal kapcsolódik bele élefe és törekvése Magyarország és megyénk történetébe, hogy egészen - mienk gyanánt ünnepelhetjük csupa dicsőségtől környezett emlékét. Ha Muraköz nem ina a dicstelen és fájdalmas megszállás •-\':ait, ott volna kétségen kivül a legméltóbb ? ilye emlékezete fel újításának. Ámde Murá-íí >znek rabságba jutása miatt csak Kanizsa :xhct az ünnepély színhelye, mint olyan ;-.ciy, melynek fölszabadításán Zrínyi többszörösen, bár siker nélkül fáradozott. Tehát Kanizsa is szoros kapcsolatban áll Zrínyivel, s városunknak hálával kell visssaemlékeznio azokra az eröfeszitésekre, melyekkel Zrinyi c fontos végvárat megakarta a töröktől tisztítani s nem rajta mult, hogy erőfeszítéseinek sikerét nem láthatta sem ő, sem Kanizsa.
Ennélfogva nem erőszakolt dolog a Zrínyi-ünnepségnek Nagykanizsán lefolytatása, hanem természetes következményé egy mo&t még változhatatlan állapotnak.
Kpp azért-két kötelesség származik a mostani nemzedékre az ünnepségből kifolyólag.
Az első kötelesség az, hogy minden \'"agyarul érző nagykanizsai Iakós tekintse büszkeségnek városunknak az ünnepség színhelyéül való kijelölését és járuljon a ">aga részéről minél zavartalanabb, fényesebb és méltóságosabb lefolyásának biztosításához. Díszítse fel a közönség a házakat jelenjék meg a gyűléseken és előadásokon, nogy ezzel is bizonyitsa az ünnepelt hős és költő életcéljával való együttérzését és annak helyeslését
A második kötelesség pedig abban áll, hogy azt a Muraközt, ahol Zrínyi tettekben dus élete legnagyobb részét leélte, ne engedje hosszasan idegenek birtokául, hanem a haza minden tenyérrjyi föíddarabjához elszakíthatatlan hűséggel ragaszkodó szivvel
követelje az elrablott résznek az ország területéhez való visszacsatolását.
S mivel az elszakított részek visszaszerzésének. anyagi és erkölcsi támogatását á Területvédő Liga irta zászlajára, lépjen be ..minél több .egyén az- egyesület tagjai közé.
Soós tábornok válasza Friedrichnek
A németség-hü a magyar hazához. — Soós tábornok válaszol Friedrich interpellációjárax a tábornoki gyűlés akadályozta meg az önnálló magyar hadsereg felállítását, - Az ifjúság testi nevelése. x
Budapest, _ április 20. A nemzetgyűlés mai ülését délelőtt fél 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök.
s. Huber János csaknem másfélórás beidben szól az indemnitásiioz. Tiz millió magyar vére öntözte a háoöru alatt a magyar főidet és ennek er^lménye1" áz.emberiség javára nem maradhat cl. Szükség van szociális intézkedésekre a földmunkások és tparí munkások javára. A fcereskctíeímeí saját kezűnkbe keli venni, mert nem szabad tűrni, hogy a magyar kereskedő egyenlő legyen a csalóval.
Az elnök figyelmezte}!, hogy a magyar kereskedőkre nézve ilyen kifejezéstől tartózkodjék, klílönfcen k\'énvte?ci vTe fine rendre uíá-* sttani. A magyar kereskedők között is lehetnek tisztességtelenek, »íe azt mondani, hogy a magyar kereskedők csalók, nem lehet mondani.
Huber nem igaz, hogy a mi fajunk képtelen volna a kereskedelemre. Sohasem nyugodhatunk bele, hogy Magyarország\' olyan\' kicsi maradjon, amilyen most. Nemcsak a magyarság, hanem a • Magyarországon született nemzetiségek sem fognak belenyugodni soha. Amikor minket Nyugatmagyarországon mégválasztottak, ott voltaképen már népszavazás volt. (Zajos helyeslés.)
Mi hiven kitartunk a mi magyar hazánk melleit. Az ország Integritását vissza kell állítani. Mi ennek a szolgálatába álltunk, amikor a haz^l területvédő németek pártját megalkottuk és amelynek ebben a Házban nyolc képviselő tagja van. Ez a föld nekünk épp oly kedves, mint a született magyaroknak. A jövőre nézve nekünk garanciát adott a magyar kormány az 1919, augusztus 20-án kiadott rendeletével, a nemzeti kisebbségek egyenjogúsításával. Ezzel a biztosítékkal mi meg vágjunk elégedve. Nem akarunk,a külföldhöz tartozni.. Ha a nemzetiségek azt látják, hogy ebben a hazában megértésre találnak és több joguk van, mint bárhol a világon, akkor mindent elkövetnek, hogy Magyarországhoz tartozzanak. A zsidókérdést a legrövidebb idő alatt meg kell oldani. A zsidóság bontotta meg a frontot a sajtójával; a front mögötti részt pedig dőzsölésével és agi-tációjával. A Károlyt féle forradalom kitörése zsidóérdek volt. Ezért fogták meg a leghitványabb magyart Károlyi Mihályt és a katholtkus papság szégyenét H<xk.Jánost. A zsidó irodalomról szólva felolvassa szomori Vetsz Dezső egy novelláját, amely a Nyugatban jelent meg és amelyben\' a magyar
parasztot buta birkának nevezi. {Felháborodás^ Ház minden oldazán.) Zenecsarnoko-liat (takarlak csinálni a templomokból. Száz és száz kereszténye gyilkoltak le és a gyilkosságok mögött zsidók állottak. Ezután ismerteti a vagonlakók nyomorúságos helyzetét, majd a megszállott területen a magyarság szenvedését. Rátérve ismét a zsidókérdésre kijelenti, hogy ez faji-harc és ha pusz-\'ttilniakkor a zsidók pusztuljanak. Törvényes eszközökkel kell eljárni a zsidók ellen. Nem türhető^/hogy zsidó tanítók és tanárok tanítják a fiatalságot. Majd arról szól, hogy zsidó birák Ítélkeznek a keresztények fölött.
A^\'bliiök. figycjcneztc!!. hogy a \'bíróságnál nem lehet felekezeli különbséget tenni
Huber ázzál végzi, hogy a nagy hajó törés után, menteni kell, ami mentketö. de az új hajó kormányához idegen elemet engedni nem szabad.
Hornyánszky István a "magyar biróság nevében tiltakozik az éilen, hogy a minisz-. terel nők a magyar biróság egyes ítéleteiről ugy nyilatkozott, hogy azok justis mordok.
Az elnök megvonja tőle a szót. mert személyes kérdésekben csak tényleges személyes sérelmeket, lehet panaszolni.
Simonyi-Scmadaw miniszterelnök kijelenti, hogy a justis mord kifejezést használta, de azzal nem akarta a bíróságot megsérteni.
Soós Károly honvédelmi miniszter válaszolt Friedrich István múltkori beszédére, amelyben kifogásolta, hogy. a nemzeti hadseregben több volt közöstiszt van, mint honvédtiszt. A vezérkarban sok közös tiszt van, de ennek oka abban rejlik, hogy a központi irodákban a szolgálati nyelv a ne-met volt. Azután foglalkozott a Friedrich által megemlített marschall taoáccsal, -\'mely a háborúban működött. Sajnálatos, hogy kevés volt a magyar tábornokok száma a háború alatt azon a tábornoki gyűlésen, amelyen arról volt szó, hogy még a háború alatt megadják az önálló magyar hadsereget. Ezen a gyűlésen az összes tábornokok, a király és József főherceg " kivételével, az önálló /ín agyar hadsereg felállítása elle/í foglaltak álláit. Végül kijelenti, hogy nem kell különbségét tenni magyar és magyar között. Adatokkal gazolja, hogy a honvédelmi minisztériumban kilenc osztály élén áll közös és huszonkét osztály élén volt honvédtiszt. Megállapítja, b^gy többet közülök maga Friedrich nevezett ki annak idején. Lehár ezredes sem tud jó! magyarul\' és mégis a jegkiválóbb ember, aki Nyugatmagyarországon hervadhatatlan érdemeket szer-
í 2
zen. Figyelmeztet mindenkit, hogy a hadseregről óvatosan tegyenek megjegyzéseket, nehogy félremagyarázásra adjon alkalmat.
Friedrick kijelentette, hogy ő mint ellenzéki képviselő csak kritikát gyakorolt.
Ezután Ferdinándy igazságügy miniszter benyújtja az árdrágítók elleni törvényjavaslatot. (Felkiáltások: Benne van-e a botbüntetés!)
Bernát Béla foglalkozik a gazdasági •élet súlyosabb kérdéséivel. A javaslatot elfogadjal
öt perc szünet után Kara/fiái Jenő államtitkár a nemzet ifjuságááak testi neveléséről beszél. Az eddigi testnevelési rendelet csak papiroson volt meg; tehát azokat keresztül kell vinni. Felhívja a kultuszminiszter figyelmét a sportegyletek társadalmi uton való létesítésére és a testnevelési főiskola felállítására. Továbbá az anya, csecsemő és gyermek-védelemre, valamint az iparos és munkás népirodák létesítésének a keresztül vitelére.
Hága, ápr. 20. A magyar béke kérdésében még nem jött létre minden pontra nézve(a megegyezés. Kompromisszumos megoldáson dolgoznak, ^mely Magyarország szomszédait ne kedv^tle.nitse el, de Magyarországnak a jöv<W> nézve kedvezményeket biztosítson. Az olasz részről előterjesztendő kompromisszumos javaslat
A zsidó újságok ellen.
Budapest, április 20. Friedrichéknek hétfő esti pártvacsoráján Friedrich közölte a jelenlévőkkel, hogy 48 órán belül indítvány formájában a Ház elé fog járulni beadvánnyal, melyben követelni fogja a kormánytól, hogy a rendelkezésre álló újságpapírt nemzetiségek illetve fajok szerint ossza el a lapok között. A zsidó sajtó csakis a zsidóság számarányának megfelelőleg kapjon papirt. Ezután követelni fogja, rendelje el a kormány, hogy a zsidó sajtó orgánumai a lap homlokán héber betűvel feltűnően fejezzék ki azt, hogy zsidó-szellemű lapok.
Nagy árzuhanások.
Budapest, április 20. Az árumozgalom, amely az élőállat piacon az utolsó napokban mutatkozott, a borpiacon is nagy árzuhanást idézett elő, ugy, hogy az árak máról-holnapra csaknem a felére csökkentek. Ennek hatása" alatt a Budapesten tartózkodó állandó külföldi vásárlók elutaztak Budapestről. Tekintette\' arra, hogy a bőr jelentékenyen mcgolcsób-bodoit, a cipő árának is esni kell.
Zalai Közlöny
Schandl Károly a tisztviselőknek natú-ráliákkal való ellátását sürgeti. A pénzügy-, miniszternői azt kéri, hogy a szegényomberek pénzét mentse, meg a kcnyszerkölcsön alól. A fúzióval kapcsolatban kijelenti, nc legyen reménye senkinek, hogy a kisgázdák egységes pártja szétszakad. <•
Guncia Jenő sürgős interpellációt terjeszt elő a legutóbb felfedezett áruelrejtések ügyében. Követeli, hogy a lefoglalt cikkeket igazságosan osszák szét a nélkülöző osztályok- -közöttr- \\ - -------
Sitnonyi Semadam minisztereinők kijelenti, hogy miután még a vizsgálat ninc- befejezve, érdemlegesen nem nyilatkozhatik.
Nagyatádi Szabd István kijelenti hogy a szétosztás a nélkülöző osztályok közölt meg fog történni, de nem kell túlságos reményeket kelteni a közönségben, mert már is sokkal több jogos kérés érkezett, mint amennyit belőlük ki lehet elégíteni.
Az interpelláló és a Ház a választ tudomásul vette.
Az elnök az ülést délután 3 órakor bezárta.
valószínűleg tárgyalá3 alá kerül San-Remó-ban. Magyarországgal tehát teljesen kiüríttetik a keserűség poharát, de lehetővé teszik neki, hogy ezután békés eszközökkel törekedjen a békeszerződés revíziójáért. Magyarországtól elvesznek mindent, ami létéhez szükséges, de fontos kompromisszumokat tesznek a jővörc nézvei
Katonai diktatúra Jugoszláviában ?
Belgrád, április 20. A koalíciós kor-, mány munkaképes többségi párt hiányában nem tudja elintézni a legfontosabb torvényjevaslatokat. Sándor régens azzal a tervvel foglalkozik, hogy a Házat feloszlatják és a választások idejére Jugoszláviában katonai diktatúrát léptetnek életbe.
Kun Béláék megszöktetése,
London, április 20. A - Mancseszter Guardian" jelenti, hogy az osztrák kormány Kun Béláékat repülőgépet) Oroszországba akarja szöktetni.
Bolseviki vereség.
Koppenhága, április 20. Az orosz vörös hadsereg offenzívája a lengyelfronton összeomlott. A vereség hire Moszkvában nagy le-hangoltságot keltett._
— Értesítés. Folyó hó 23-án d. e. 9 órakor néhai Skvor Dezső hagyntéka között levő ingóságok a Frigyes főherceg-laktanya udvarán elárvereztetnek. Fucsek őrnagv.állomásparancsnok.
1920 április 21.
— Házasság. Szombalhy Pál főhadnagy esküvőjét az osztrák, vasúti sztrájk miau rnivel hozzátartozói nem jelengettek meg r kítüzöttidőrc, elhalasztotta csütörtökre, amikor is fél 12 órakör- tartja a plébániatemplomban.
— Érdekes évforduló. Holnap csütörtökön, április hó -22-én lesz. évfordulód azon napnak, amelyen a kommunista kormány által elrendelt intézkedés folytán városunk intelligenciájából tízenkét különböző állásu férfit kezesekként (túsz) letartóztattak <j$ rövid idei fogság után a megfelelő fenyegetésekkel ellátva szabadon \' bocsátottak. Ezen évfordulót az érdekeltek isteni tisztelettel ülik meg,\'mely d. e. 9 órakor lesz a plébánia (alsó) templomban, amely alkalommal a jelenleg városunkban időző P. Bulykay Antal ferencrendi rendfőnök fog szentbeszédet mondani. •
— Keresztény felebaráti szeretet gyűjtésünkre N. N. 20 K-t adományozott. Gyűjtésünk eddigi eredménye: 510 K.
— Főíhívás! Akik a sétatér melletti városi földekből kaptak kerti főidet, szíveskedjenek azt azonnal munkába venni, mert különben más igénylőknek adjuk. Amennyiben pedig valaki nem akarná a neki kiosztott és kijelölt parcellát átvenni, szíveskedjék azt nálam, vagy Kolozsvári Ödön urnái mielőbb- bejelenteni, hogy olyanoknak juttathassuk, akiknek eddig nem adhattunk még földet. Dr. Tamás János.
— A város Usztel látása. Az egyik laptársunk első pillanatra azt az örvendetes hírt jelenti bé, hogy „liszt áll a házhoz". Hát kérem mély tisztelettel, nem tudjuk elgondolni, mikép állhat a házhoz az a bizonyos liszt, amikor Nagykanizsa város ellátaí-tanainak a lisztszükséglete 18 waggont tesz ki s a gabonaügyek kormánybiztosa 5C<J métermázsát, azaz öt waggon lisztet utalt ki, vagyis a fejkvótát le kell szállítani egyharmadára. Uraim s ti mind, akik ellátatlanok vagytok, el fogtok rémülni, de leirjuk a számot 2 kg. 40 deka lisztet kaptok s ebbői élnetek kell, közben dolgoznotok s a leg-energikusabb életkedveteknek kell lenni. Megáll az ember es«c. hogy kik és hpgy górt dolják igy ellátni az ellátatlanokat.\' Á hala: kiabál a .számokból. Csak képzeljük éJ .i mennyiséget 2\'40 kg. liszt. Nem vagyunk már képesek sorokat találni a vigasztalhatatlanok megnyugtatására, mert nincs \' vigasz szó. Itt csak arról lehet beszélni, hogy mindenből lisztet csináljon a város. A gyomor kiabál és a gyomor elégedetlenkedik, - te^e kell tömni, mert nem tudjuk elgondolni, hogy komoly legyen a 2-40 szám. Tessék elképzelni egy fix fizetésből élő munkás vagy hivatalnok helyzetét. Teszem azt, egy nyomda; gépméstert, akinek igen szép fizetése van aránylag, felmegy 1500 koronáig, családja van, gyermekei, kap, de csak a papirosom 2-40 kg.-os fejadagokat. Egész nap a munkában van, mondhatni éjjel nappal, más kereset után nem nézhet, hogy éljen meg a fizetéséből, ha a gabonát gyalázatos uzsora-árakon kénytelen venni a paraszttól mázsán-kint 1200 koronáért. Ehhez a pár sorunkhoz még azt is hozzáírjuk, hogy ugyanekkor a környékbeli uraságok, polgárok kaszálta:-ják a vetést takarmánynak, amikor széna van elég. Hol van a hatóság. A békák királyt kérnek, legyen az akár kígyó is.
— Az ujnépi Élek birtokon a rozsot lekaszálják. Tudomásomra jutott, hogy az ujnépi uradalomban a rozsot lekaszálják s valószínűnek tartom, hogy az állatokkal feletetik. Miután jelenleg takarmány hiány nincsen s a nemzet legnagyobb részének a kenyeret nélkülözni kell, hihetetlennek tartom azt megengedni, hogy a rozsot egyes uradalmak azért, hogy a szegények részére el ne rekvirálhassák, már most, zöld takarmánynak lekaszálhassák. Felkérem. 32 illetékes hatóság figyelmét, győződjék meg^arról, hogy ezen uradalomban a rozsot miért kaszálják le, amikor arra a sínylődő nemzetnek 70—80 nap múlva már oly égető szüksége lesz. B. \'"j
Fiesze semmi, fogd meg jól.
Kompromisszum megoldásán dolgoznak. A jövőben kedvezményeket kapunk.
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti. —
Javaslat az árdfágitók ellen.
Kik az árdrágítók?
- Törvényileg mondják ki a büntetésüket, tetések nemei.
; A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti. —
Abün-
Budapesl, április 20. A ma beterjesztett árdrágítók, lánckereskedők elleni törvényjavaslat- szerint árdrágitási vétséget az követ el, aki közszükségleti cikkért a megengedett legnagyobb árnál magasabb árat követel. Másodszor, aki aránytalanul meghaladó ellenszolgáltatást kőt ki, vagy fogad el (áru-uzsora, vagy aki közszükségleti cikkel árdrágításra alkalmas módon üzérkedik (lánckereskedelem,) vagy aki közszükségleti cikket elrejt, eltitkolja, vagy visszatartja (áru-elrejtés) és végül aki árucsempészetei foglalkozik, vagy valakit felhív az emiitett pon-tok elkövetésére. A vétség egy évig terjed-
hető fogházzal 100 ezer korona pénzbirsággal, hivatalvesztéssel, politikai jógáinak felfüggesztésével és. a kérdéses árucikk- elkobzásával büntetendő. Ezenfelül megvonják iparengedélyét és 5 évig eltilthatják a kereskedéstől. Ha az illető külföldi, kiutasítják az országból. A belföldit őt évig terjedhető időre kitilthatják a községből. Aki ismételten követi el a bűncselekményeket, annál a büntetés o évi börtön és 500 ezer korona pénzbírság, anyagr kártérítés, az illető egész vagyonának az elkobzása és a fentebb emiitett mellékbüntetésük\'. A törvény hatálya egyenlőre két év és nincs visszaható. ereje.
1920. április cl.
Zalai Közlöny
— A termelő nem árdrágító. Az
Árdrágításról készült törvényjavaslatot Rubinck Gyula elnöktésével ankét tárgyalta. Az ankét a botbüntetés ellen foglalt állást, a botbüntetés különben a javaslatban sincs bent. A derest a minisztertanács kikapcsolta, mert amennyiben a nemzetgyűlés azt kívánná, árről a büntetésnemről uj törvényben kellene intézkedni. Az értekezlet azonban elvileg kimondotta, hogy főképpen külpolitikai szempontból nem tartja kívánatosnak a botbün-íetés beiktatását. Az ankét amellett is állást foglalt, hogy a termelő, ha nem közvetlenül fogyasztónak ad el. nem tekinthető árdrágítónak. Ez az eset tehát akkor áll fenn, ha a gazdát a\'saját községében keresik fel kereskedők. A védetem a gazda számára azonban megszűnik akkor, amikor piacra hozza áruját, tehát amikor maga is mint kereskedő szerepel. Igy kellett dönteni azért. — mondta a földmivelésügyi miniszter, — mert hiszen a főbb élelmezési cikkeket, a gabonát, a burgonyát az állam úgyis elrekvíráltatja a termelőktől, azaz elveszi tőle maximális áron azt, amire az államnak szüksége van.
— A gazdagság lelketlensége. Nap-n3p után jönnek hozzánk az értesítések, ftogy egyes uradalmak és bérlők mindenféle címek alatt tömegesen bocsátják el cselédeiket és azokat most szent-György napkor még a lakásaikból is ki akarják szórni. Legutóbb a nemzetgyűlésen egy interpelláció is hangzott ebben a kérdésben, ahol akkor a Kisgazdapárt vezére Rubinek Gyula miniszter meg is ígérte, hogy gondoskodni fog az uradalmi cselédség jogainak megvédéséről. Tudomásunk szerint ezen kérdésben egy rendelet is fog megjelenni, de ha oz nem is jönne, véleményünk szerint akkor sem lakoltathatják ki a lakásból a cselédséget, mert a lakásrendetet mindennemd lakásra vonatkozik és szabályszerű kilakoltatásnak van helye, ha a szolgálati viszony meg is lett szüntetve. Hisszük, hogy itt Kanizsán is igy magyarázzák a lakásrendeletet s nem engednek egy földtulajdonosnak, vagy bérlőnek sem a kiszórás recipéje szerint eljárni cse-•édségóVel szemben, amely úgyis alig tud élni a rettentő drágaság miatt. Különösen most hívjuk- fel a figyelmét az illetékes hatóságoknak ezen áldatlan állapotra, a dicsőségesen haladó keresztény kurzus idején amely-, nek egyik legfőbb ember: célja az, hogy a szegénynek is biztosítsa az őket megillető jogokat az élet és gazdasági viszonyok minden terén.
— Döntés a le nem szavazott választópolgárok ügyében. A legutóbbi nemzetgyűlési választások után a fővárosi választókerületek biztosai mintegy K>0.000-rc teszik azon választópolgárok számát, akik nem szavaztak le. Tudvalevő, a rendelet 200—600 koronáig terjedő pénzbüntetéssel és adóbirsággal sújtja azokat, akik nem szavaztak, sőt ezeket a legközelebbi nemzetgyűlési választásokból ki is zárja. A büntető-járásbiróságon dr. Tóth László büntetőjárás-biró igen érdekes döntést hozott az eléje került büntetőügyben. A bíró megállapította, hogy ezek az ügyek nem tartoznak a büntető járásbíróság hatáskörébe és ezért ugy intézkedett, hogy az iratokat visszaküldik a választási biztosokhoz, vagy pedig, hogy azok irattárba kerüljenek.

Olcsó szövet öltönyök
7S0 K-tóI 1200 K-I* kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
g Nagykanizsa, Erzsébet-tér 20.
(az Arany Kakas mellett)
A Magyar Haladás az Irodalmi Kör hivatalos lapja legújabb száma tegnap jelent meg. A ritka tartalmas újság nagyon érdekes problémákat vet fel és fejteget. Olvasóinknak különös figyelmébe ajánljuk a lapot.
— Már meghalni Is luxus. Több oldalról kaptunk panaszos, levelet, amelyek mind azt a tényt állapítják meg, hogy a meghalás is luxusszámba megy. A legegyszerűbb gyermek temetés 1200\' s egy felnőtté 2000 koronába kecül. Valamivel díszesebb temetés már őrül differenciák között ingadozik. 5000, 10,000 sőt még ezeknél is magasabb számok-közön himbálódzik. Tessék elgondolni, hogy micsoda gondokkal küzködik egy szegényebb család, ha a halál bekopogtat hozzá. Abban az esetben pedig, ha némi örökség is maradna az elhunyt után, azt a legtöbb esetben felemésztik a halálmadarak. A legtöbb esetben azonban az az eset forog fenn, hogy a gyászoló család^adósságra kénytelen eltemettetni halottját. És miért ? Mert a temetkezési vállalkozók nagyszerűen lépést tartanak a többi árfelhajtókkal. Nem törődik itt kérem azzal senki, hogy még a halottak után is horribilis sápot húznak egyes, konkurencia nélkül dolgozó vállalkozók. Az ármegállapitó-bizottság, amelyik ugylátszik csak a papiron van meg, vagy talán már azon se, nem vesz tudomást ezekről a közéleti atrocitásokról. Ember, ember kell már Nagykanizsának, aki kemény kezével marokba venné már egyszer az ügyek vezetését. Ember legyen, aki törődik a közönséggel. Mert nyilvánvaló, hogy többszöri felszólalása a lakknak, csak a pusztába kiáltott szó volt s még az is süket fülekre talált. Intézkedjék a város sürgősen, hogy a temetkozési vállalatok mérhetetlen áremelése letöressék.
— Egy csomag kálváriája. Ama bűnök között, melyeket a háború vetett felszínre az egyik legelharapódzottabb a vasúti szállítmányok megdézsmálása. Szomorú körülmény a hivatalos személyek megbízhatatlansága. Pár hónappal ezelőtt r. Fehérvár felől közeledő tehervonaton Schiller György kalauz egy comagból, — mely négy vég selymet tartalmazott, — 1 véget ellopott és azon Wagner társával osztozkodni akart. Mikor látta, hogy a lopásnak nyomára jöttek, a vég selymet egyszerűen kihajította a vonalból az úttestre. A csomag azonban még ekkor sem került becsületes kezekhez, mert fcncskc Henrik pályaőr, mikor, megtalálta, nem szolgáltatta bc feletteseinek, hanem kamrájából csak a csendőröknek adta elő. A törvényszék büntctőtanácsa dr. Mulschcn-bacher Edvin kir. törvényszéki biró elnöklete alatt tegnap tárgyalta a három vasutas Ügyét. Az ilyen hibák gvökeres kiirtása végett a törvényszék a tolvaj kalauzt lesújtó Ítélettel -2 évi fegyházra, Wagnert S havi börtönre, a sikkasztó pályaőrt 1 évi börtönre itélte, Az eddig bűnjelként őrzött csomagot végre a törvényszék tulajdonosához juttatta. —Hodics Sándor mészárossegédet, --• mivel a helybeli mészárosok raktárából nyolc darab nyersbőrt lopott, — a törvényszék l évi börtönnel büntette.
— Jó fogás. A budapesti rendőrség nagymennyiségű élelmiszer nyomára jött, amit hosszas kutatás utáu meg is talált Fii le hz Zsigmond konzervgyáros gyárpincéjében. Ilyen és hasonló felfedezések megmutatják nyiltan, hogy miért volt nálunk már 1917-ben az a nagy hiány ép azokban az élelmiszercikkekben, amelyekbon máskor dúskáltunk s amelyekből még ma is elfogadhatón élhetnénk, ha a társadalom mételye ezt a bitang hazaárulását szabadon nem űzhette volna. Fillcnz Zsigmond vaggonszámra halmozta föl s rejtette cl ezeket a közszükségleti cikkeket. Csak cukorból 10 ivaggonra valói fedeztek fel nála. Ezenkívül 2 waggon fügét, 60 hcktólilcr málnaszörpöt, 225 métermázsa szilvalekvárl. EzenkivíÜ 25 millió korona értékU szenet. A rendőrségnek erós a gyanúja, hogy olyan nyomra jött, amciynck nagyon értékes eredményeihez fog még jutni. Az árukat lefoglalták és a tulajdonos ellen az eljárást megindították.
— (x) Vadászok! Wöllersdorf; kész töltények darabja 8 K. Hirtenbergi hüvelyek darabja 3 K. Vadászfegyverek, felszerelések kaphatók Szabó Antal fegyverkereskedésé-ben.
(x) Circus Henry vendégjátéka Nagykanizsán. Koppéi Gyula városunkban Is jói ismert magyar impresszárió, egyesülve Piccard-Talotta idomitóval. Henry világhírű igazgató vejével, elsőrangú cirkusztársulatukkal szombaton, április 24-én este 8 órakor tartják megnyitó díszelőadásukat.
(x) A Világ mozgó grandiózus filmje a R&blólovag, mely ma szerdán és csütörtökön kerül bomutatásra. Ez a remek gyártmánya a magyar filmiparnak, egy remek kalandordráma. Főszereplője Kertész Dezső, a vígszínház, tagja.
.(x) Megbízást kapott: Zongorák, házak, korcsmák, vendéglők vételére és bútor, mérleg, üzleti berendezés eladására. Házasság közvetítését is vállalja. ,,Amen" közvetítő iroda. Király Pál-utca 8. sfc.
(x) René Cresté (Judex) és Fabienne Fabréges szereplésével bemutatásra kerül az Urániában „A titokzatos árnyék*\' cimü öt felvonásos vígjáték. A darab felvételéi Olaszország romantikus és mesébe illő tündéri táján készültek. Kedves emlék fűzi a közönséget René Crtíté játékához, miután a Judex cimszcrepébon nagy népszerűséget vívott ki magának. — Cocantin is fog játszani, jön a Sclnuarcz ur című vígjátékban. Mindenki padalá gurul nevettében.
Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. Névtelen leveleket nem veszünk figyelembe s azokra nem is válaszo,-lünk. Pontos és olvasható név aláirást és címet kérünk.
S. I. Ha a feladott sok kérdésére vála * szólnánk, akkor lapunk Nagykanizsa második Pletykája lenne. Ilyen ügyeket azonban nem bonyolitunk le. lírtcsülés^Jpzonban helytelenek.
011 ír ItJ t~I w i J P" I "i ff í ni 11 v-J vvO
0
g Eladó
fi Keszthelyen a balatonparti #» szállodákban több complett Jr kitűnő karban levő
| hálószoba-íj berendezés
Q Vonultai ugyanaznap vissza i ; lehet jönni Nagykanizsára\'.
Q Értekezni lehet helyben Q a vasúti vendéglősnél. 7ós
OOOOl
e

Nyaralóközönség!
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy MáriatsIepBu a
Fenyves szállót
május 15-én megnyitom.
Egészséges tiszta szobák 1 Elsőrangn konyha!
Előjegyzéseket elfogad
Tochné, Eötvös-tér 15. sz.
„ i K f • \' o n y
1120 április 21.
Apróhirdetések
Ai apróhJrdotéaek köxtt»l dija: atolg 12 kor., tahidon további sxö 1 kor., vftsUg&bb botUvol »xodott usvik duplán ssfcmittat nak
Kocsis
Vereatetik Fonyódra a ha- 1
Usxtclepre. tvrd«kl«Sdm tehet j
Kei ser Jakabnál Báthory* |
•■tea. 704 I
Megbízható
kocsist keresek. Jelentkezni lehet X»r. Fodor orvos- i nil, Fó-ut 17. s»_ 763
Elcserélném
>xép egyvrobás lakásoout • összes mellékhelyiségek-kel. két«obá*. csetteg egy j szobás lakással. Cim a | Kiadóhivatalon. 74G. (
Mézesbödön
X drb elaJÓ. Csányl Lasxl--utca 3 a. 7W
LakáskÖzvetltőket
jól dijaxok ha három. esetleg két5»bis uteai lakást sürxósen szereznek. « int a kiadóhivatalban, % bővebb inegbeszelcs végett kérem > lakásomra jónm
Munkáslcányok
és CRy fiatal munkás axor.-itali belépésre felvétetik öat«rrolohor Samunál, .Magvar.u 20. 7«1
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦
♦ MAYER KLOTILD ♦
♦ gázatsígyíra Xifjkuiisáii ♦
^ H4Q.I.U llylljtfli.i.p i ▼
^ lf..,«Jt.uica 19- K.«ii,c»y-uii-« ^
j Hófehérre mos, tükör- J ▼ fényesre vasal, fényez, \' vegyileg tisztit.
^ ViJeLi m un kik w Iwtwikwl pootov.n (I-
♦ kítiittdiKk ó, thiiUitutiuV ▼
♦..............♦
12Dpnt300nt$nt3nnt$t3n 0 Értesítés.
V*n sj^rencsém «rt«üt*i>i n ii. y közösséget, hugy Sug.ír-ut 2 22. szám alatti kárpitos mUhelyembcn jutányos árak mellett vállalok iiiiudi-nip-inU »• vágó munkál.
TÖRÖK LAJOS
kárpltoi 6a dUxlto
öanönnaaaaaBaaaB
w EREDETI *»iJ>\'igi-,lípn)lnk«ii
F R F11R TI k""1""*\' •>
biti Ull I I Ultj ^jrtl-rt . júil;
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
Telefon: 130.
Baromfi madárdesóg, rézgilic. 1. rsíjís ál\'andfan raktáron o?& -:o
Figyelem!
Aki szereti .. tiszta, fényes és csontkemény gallérokat, kézelőket és ingeket,
az csakis az
ujgozmosódában
tisztittat. Egyszeri próbaiisztitás mindenkit rrcgqyöz.
A nagyközönség szíves part-fogását kérve, tisztelettel:-
Mayer Lajos
góxmosóda tulajdonos Nagykanizsa, Eötvös-tér 29. sz.
Értesítés.
Kerthelyiségemet és uj tekepályámat megnyitottam.
Jó vasmegyei borokat, hideg és meleg ételeket tartok.
Teljes ctkczcsre jelentkezőket pontosan kiszolgálom.
A n. é. közönség b. pártfogását kérem Hazafias tisztelettel
Kéri József vendéglős, Kinizsy-ut 21.
Legújabb divatlapok megérkeztek í» kaphatók
Ernő
Nagykani
IIRANIA
Szerdán és c&ütortókon. április ?l-én és 22-én.
Hené Cresté (Judex)
és
Fabianné Fabréges
szereplésével:
A titokzatos árnyék.
színjáték 5. felv.
EUlMllk ktitfiti: Killciíipolon 7 él I *rik. | iiurii; ii iiiijiiptkii: 3. !.?■*• ériktr.
mozgókép-palota
Roi^onyl-utca i ir.
Tanulóleány vagy fiu
azonnal felvétetik Szerb Ernő könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
VILÁG
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda. £
Szerdán csütörtökön, ápr. 21. 22-én
A RABLÓLOVAG
Kslandor dráma 4 felvon ásten Főszereplő:.
Kertész Dezső
a Vígszínház tagja
Eladások kezdete: Kélkóznapokoo 7 « f órakor Vasár- éi unnepoapokoo 3, 5, 7 és 9 órakor
Eladó egy pár hosszúszárú 39-cs számú, alig használt nói fehér cipó. Megtekinthet*\'\' s kiadóban.
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
főszer-, c>emege- ós katonai cikkek kereskedés-Nagykanizsa, Sugár-ut 53
Dunántuti Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
Teleion
59.
Sürgönyeim: ..Tranadanubla" NacyV«nU«»
Iroda és raktár: C?engerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében
- es baromfit, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Fel-hozatali Egyesülés Zala- és Somogy megyei kirendeltsége
Nyomatott a laptulajd0n0B0« Zalai éB Gyarmati nyomdal mfilntésetében.
59-ik évfolyoau _____
"■;;■.">:• ; r-.- --:.,^. ... ■
Nagyltaniata, 1920! április 22. Csütörtök.
91. szám.
kereszteny politikai napilap
é^árák:
SMfktM^síg éj kUd<$hiv»ui: Fö-ui 13.
. Iöl<nlrtui-t«{«l»9 IW. ——
Megjelenik mindig kora reggel.
Pósxorkesztó; Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
nemtetgy. k«pvl»<)6
felelős sxerkesztó :
BODROGKÓZV ZOLTÁN
Előfizeti
ívxc 230 K. Pétfvre 130 K. évre 65 K. Egy 22 K. Egyes itixo X X.
Kellenek még a tisztviselők.
A komoly ron^; államférfiak panaszkodnak,-líogy\', a^ mögoövekedett Romániát nem tud>ák^}láriirhívatfllr)Okokkal, pedagógusokkal, >orvosökkafjV- ipari munkásokkal. Ezt mi má* régebben konstatáltuk s levontuk belőle\'al- konzekvenciát: Nagy-Románia menthetetlenül cl van veszve.
Mi a megkisebbedett Magyarországon azon panaszkodunk, hogy sok nekönk a hivatalnokunk, pedagógusunk, lateinerünk; « meglevők nézzenek más életpálya után, a következő generációt pedig numerus clausus-sal akadályozzuk . meg abban, hogy á kihaló intelligens pályák ismét tol megteljenek.
Merjük-e mi akkora homogén közfelfogás ellenében állítani, hogy nincs túltermelésünk sem tisztviselőben, sem lateiner pályákon? A cáfolat bekiált az ablakunkon. Háromharmadnak beállott apparátusok sok egyharmad-országnak,. egyharmad-állam nem birja cl háromharmad-államnak tiszt viselőfizetését. Az egyharmadát sem képes kellőképpen megfizetni, még kevésbé foglalkoztatni.
Ha ezt mind igaznak ismerjük is el, akkor is meggyőződésünk: Magyarországnak szüksége van fölös tisztviselőire, fölös la-teincrjeire. Mert végzetes ellenmondás és végzetes következményekkel járó egyrészt esküdni hazánk területi integritására, másreszt a mai állapotra, mint véglegesre berendezkedni. Hinnünk kell és törekednünk kell ra, hogy néhány esztendő multán a régi Magyarország támad fel s akkor a mai románok helyzetében nem szabad lennünk, hogy nem tudjuk ellátni közigazgatással, kultúrával, magyar kereskedelemmé! és magyar jogszolgáltatással a felszabadult részeket. Nemcsak tényleg nem szabad ebbe a helyzetbe kerülnünk, hanem politikailag sem szabad a gyakorlati akceptálással azt a hatást kelteni a külföldben, hogy a mi integri-tásos mozgalmunk, a mi irrcdentáink nem komoly akárások, nem valóságos tényezők.
Elismerve tehát, hogy a mai országnak nincs szüksége ekkora intelligenciára, a mai országnak tartozó kötelessége fontartani az intelligencia tartalékát az eljövendő fölszabadulás napjárat Költséges? Elviselhetetlen? Kt kell viselni. Még költségesebb, még elviselhetetlenebb, ha képtelenek leszünk megfelelni a históriát feladatnak: egész \' Magyarország átvételére.
Nincs terünk részletesen megvilágítani az alaptétel téves voltát: a mai Magyarországnak is szüksége van mai szellemi mun-; \'kásaira. Ugyanaz az eset, mint mikor a bolsevizmus letörése után a bankok és üzletek tömegesen elbocsátották alkalmazottaikat, mert tönkre voltak tóvo s azt hitték, tönkre téve maradnak. S néhány hét es hónap multán bankoknak, üzleteknek sokkal több munkájuk akadt, mint annak előtte.
v \'Nem . tudná- az állam foglalkoztatni tisztviselőit? Bürokratikusán csakugyan nem. Okszerűen, intenzive azonban túlontúl. Ha megmaradunk amellett, hogy a falu dolgát a jogyzői végzi, akkor \'sokkal kevesebb jegyző kell, mint eddig. Ha azt nézzük, hogy a falu jegyzője mint végezte a dolgát, mert öt embernek és huszonöt hatóság doigu szakadt reá, ha nem találjuk termé
szetesnek, hogy a hivatalokban a közönségnek hegyén-hátán ácsorognia kell s öt perces ügyére napokat feláldoznia, várván, míg rá kérül a sor, ha ebben ^ munka után kiáltó korban reális értéknek tekintjük a munkaidő megmentését á felek számára, szóval, ha jobban akarjuk elvégezni a közigazgatást S teljesebben kiszolgálni azokat, akik számára van, akkor nemcsak elhelyezni lehet a tisztviselőket, de szükség is van reájuk s nom terhe lesz az államnak, hanem befektetés, mely meghozza. nyomban a maga gyümöl-
Az orvosoknál már rámutattunk, hogy a gazdagabb falu most megszerezheti magának a jobb egészséget. Mindén is a közigazgatás, a tanügy fejlesztésével. Nevetséges lenne a gazdag falut életbéli szegénységben tartani. Pazarlás az embereket "tisztviselői fizetések megtakarítása miatt to-váDbra is időpazarlásra kényszerileni. Hadd irányítsuk tisztviselő- és lateiner-társadal(nunk figyelmét erre a szempontra. Társadalmilag, gazdaságilag és nemzetileg egyaránt fontos. Kell e és szabad-e ezt a nagy kulturáju országot szellemileg leszerolnünk ?
A kisgazda a legmostohább gyermek.
Törvényt a nagy vagyonok dézsmájáról. — Inkább száz vorös-uralom, mint egyetlen kulturhárc. — A munkabérek rendezése. — Köz- és magánalkalmazottak villamos bérleteinek leszállítása.
Budapest, április; ifi. A nemzetgyűlés mai ülését délelőtt fél 11 őrikor nyitotta míg RaiovssJty István elnök.
Az indemnitáshoz. élsónck Grieger Miklós szólott, aki hangsúlyozta, hogyha a szociális igazság megvalósul, űWeor.rcnd és béke lesz
A magántulajdon abszolotlzmusának végét kell vetni. Törvényt kell hozni a nágyvagybnok dézsmájáról. Nagyszabású agrár poütikara vár. szükségünk A kisipart a nagyiparral szemben védelemben kell részesíteni. Ő szocialista gondolkozású ember és mint ilyen arra kéri a magyar munkásságot, hogy helyezkedjék a nemzeti és keresztényszocializmus alapjára és rázzák le nyakukról a zsidó-irányítást. A tőzsde és bankokrácia mcgrendszabályozását. sürgeti. A kultúrharcról szólva kijelentette, hogy Inkább száz vörösuralmat, mint egyetlen kultúrharcot akar látni a katholikusok és a protenstánsok kö-ÍSttTÁ\'javaslatét elfogadja.
Csukás \'Endre megállapítja, hogy meddó vitára nincs idü. A közjogi kérdések elvégzése után azt vártuk, hogy .gazdasági viták következzenek; ezzel szemben azt látjuk, hogy a falu és a" város közötti ellentét mindjobban kiélesedik. A közhangulat sürgeti az erős kormányzást, amely csakis egységes kormányzó-párttal lehetséges. Ismerteti azokat, a terveket, amelyekkel az egységes kormányzópártot megalakítani gondolják. Megállapítja, Hogy ezzel a lépéssel nem vétettünk a politikai erkölcs ellen. Sürgeti a \'központok megszüntetéséi, utak, hidak helyreállítását.
Óhajba, hogy erős hadsereg legyen. No alkalmazzák a hadsereget a: rokviráltóoknal; vonják ki a hadsereget mindenféle pyülölctes Munkából. Sürgeti a numerus ktaüzust 6s a szibériai hadifoglyok sürgős hazaszállítását. Végül felszólította a szembonállókat, hogv fogjanak kezet, és mentsék mog Hungáriát.
Otpcrc szünet után nagyatádi S-mM István válaszol azokra a vádakra, . hogy a háditerméoycknek csupán zsidó bevásárlót vannak. Megállapítja, hogy az nem igaz. Az ó megyéjében megszervezték a kereszten? szövetkezeteket és azoknak adta a gabona-bizományi. A vádaskodó képviselők igyekez-
zenek gondoskodni szövetkezetek alapításán és akkor ök lesznek majd a bizományosok, de ahol senki sem jelentkezik, ott kénytelen vagyok a -régi képvíErelctey\'meghagyni.
Oláh Dániel ttz ipari munkásság érdekében szólalt fel ós megállapítja, ha a munkásság-egy része megtántorodott, ebben ráz;ci-mull rendszer a hibás. A jelenlegi kormánytól több megértést és szeretetet kiván a munkásság számára. A munkabérek országos rendezését és a munkásság szervezkedési . szabadságának biztosítását kívánja. A javaslatot elfogadja. "• "
Sdj Bálint mezőgazdasági kérdésekről beszél és azt mondja, hogy a kisgazda az országnak a legmostohább gyermeke. A i-ckvirálásoknál \'előforduló panaszokat sorolja lel. Majd több gazdasági kérdésnek sürgős megoldására hivja fel a kormány figvclmét. A javaslatot elfogadja.
Azután felolvassák az inditványkönyyet, melybe Hndaváry László a lóverseny pályákon- felállítandó urnák kérdését indítványozza, hogy az abba begyült pénzből a szibériai magyar hadifoglyokat szállítsák nttzft.
Friedrich István pedig a kompenzáció utján beszerzett újságpapírnak nemzetiségek szerint való szétosztását indítványozza: Azután áttértek az interpellációkra. FrUkwirl Mátyás a .köz- és magánalkalmazottak villamos bérletelnek árleszállítása tárgyában terjesztett el5 Interpellációt.
A kereskedelmi miniszter válaszában kijelentette, hogy a bérletek árát május elsejétől le fogják szállít-"1 " * • oí&S-i
littdauáry László a budapesti gázszolgáltatást kedvezménye, áron kéri uz állami tisztviselők részére.
Dacos Antal a vadászbérletek kiadása körül észlelt visszaélésekben interpellál. .■Válást nem kapott. Az ütés délután -V órakor véget ért.
A tiszántúli választások.
Budapest, ápr. 21. A politikái tudósító jelenti, hó^y a Tiszántúlon tt választások június 13—Hit) lesznek megtartva. A: hyih váitos gyűléseket május 5-ikétől lehet megtartani-
Zalai Közlöny
A magyar béke aláírásáról.
A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti - -
London, április 21. A Reuter-ügynökség párisi tudósítása alapján art állítja, hogy a magyar békedelegáció nem fog aláírni semrni-.féle békeszerződést, amely nem foglalja ina-gÁban a népszavazást a Magyarországtól cl-szakítandó területeken. A delegációnak van oka azt hinni, - hogy a szövetségesek már elvben elhatározták* az ilyen népszavazás elutasítását. Rendkívül nehéz lesz. ha nem lehetetlen, olyan hatóságot találni Magyaror-
szágon, amely .1 felelősségei magára vállalja azért, hogv írásbeliiig hozzájárul a vitás területeknek népszavazás nélklll való átengedéséhez. A Reuter levelezője ugy értesül, hogy\', az egyetlen mód, mellyel a békekonferencia biztosíthatja. cgv ilyen szerzódés végrehajtását csak az erőszak lehet, amely maga után vonja nehezen járható hegyes vidékek hosszú időre történő megszállását nagy fegyveres erővel.
Csomagolnak az oláhok.
Mindent magokkal visznek. -- Fosztogatnak és rabolnak. — A hazai oláhok is várják a felszabadulást.
-- A Nemzeti Sajtó iroda jelenti. —
Debrecen, április 21. Egyik debreceni újság irja : Szatrnármcgyéből. a demarkációs vonalon ál menekült magyarok érdekes dolgokat mondanak cl az oláhok által megszállt területek hci>zciéről. Szatznármogyében oláhok lázasan csomagolnak, mindent, ami csak elvihető magukkal visznek. Az egész mozgolódásnak olyan színezete van, mintha kivonulásra készülnének. Hasonló a helyzet Sereg, Ugocsa, Szabolcs ós Bihar-megyóknek az oláhok által megszállva tartott
KüíföldLi hirek.
Cseh katonaság a bolsevizmus mellett.
Prága, április 21. Lundenburgban a választás napján a helyőrség vöröszászlókkal vonult fel, miközben éltette a cseh vflröshadsereget. A katonaság egész Csehországban csaknem mindenütt a szoeiálista jelöltekre szavazott.
Horvát tüntetések Magyarország mellett.
Fiume, április 21. Horvátországban az utóbbi időben többször tüntettek Magyarország mellett. A belgrádi kormány megtorló intézkedéseket foganatosít a tüntetések megakadályozására.
Németország újjáépítése.
Róma, április 21. A három miniszterelnök tegnapi tanácskozásán San-Rémóban, Millerand izgatottan követelte, hogy a szövetségesek vessenek számot Franciaország igényeivel. Ellenben Lloyd George és Nitti arra az álláspontra helyezkedtek, hogy Németország újjáépítése nemcsak gazdasági, hanem politikai érdek is. A vita némelykor éleshangu volt.
Római tanácskozás.
Róma, április 21. A római tanácskozásnál szóba került a magyar-osztrák viszony is. Olaszország azt akarja, hogy Ausztria és Magyarország között jobb viszony jöjjön létre. Ren-nernek arra az ellenvetésére, hogy a két ország államformája megnehezíti a közeledést, olasz részről az ellenvetés az, hogy az államforma nem játszhatik szerepet a két állam közeledésénél.
részein is. Miután az oláhok fosztogatnak ós rabolnak a lakosság hangulata rendkívül ol-kcscrcdett Még a hazai olahok is várva-várják azt a pillanatot, hogy ismét Magyarországhoz tartozzanak. Az oláhok a csúcsai frontot újból megerősítették, amiből arra következtetnek, hogy támadástól félnek. A helyzet rendkívül fészült ós a Inkósság hangulata az oláh atrocitások miatt annyira elkeseredett, hogy a helyzet felborulásától lehet tartani.
Megállapították Törökország határait.
San-Remó, ápr. 11. A legfelsőbb tanács ma megállapította az uj Török birodalom határait anélkül, hogy a tőrök birodalomtól cl-szakítandó térütetek felosztásával foglalkoztak volna.
Belföldi hirek.
Hazajönnek a hadifoglyok.
Budapest, ápr. 21. A magyar vöröskereszthez Pekingből órkezett távirat szerint az orosz bolscviki csapatok Szibériából visszatértek európai Oroszországba. Csupán Nyugatszibéria egy része van a bolsevikiek kezében. Az osztrákok, a hadifoglyok hazaszállítása érdekében már megegyeztek az oroszokkal. Csak a magyar hadifoglyok ügyében nincs még megegyezés, de rövidesen cz is megtörténik. A hadifoglyok hazaszállítása junius végéig megtörténik.
Az olasz szocialista képviselők Hájmáskéreru
Budapest, ápr. 21. Az olasz szociáldemokrata, párt két kiküldöttje tegnap este felkereste Simonyi miniszterelnököt. Részletesen beszámoltak küldetésük céljáról és megkérték a miniszterelnököt, hogy támogassa őket munkájukban. A két szocialista képviselő csütörtökön reggel az internáltak táborának megtekintésérc Hajmáskérre utazik. Velük megy dr. Bdrkóczy osztálytanácsos a belügyminiszter megbízásából.
Mi ni sztertanács.
Budapest, ápr. 21. A hétfői minisztertanács betöltötte a belügyi politikai államtitkárságot Meskó Zoltán ÍÖldmüvelésügvi állám-titkár személyében. A minisztertanács felha. talmazta a belügyminisztert ós államtitkárát, hogy a jövő héten a kormány biztosságok betöltésére vonatkozóan tegyék meg előterjesztésüket ; ilyen formán a kormánybiztosok kinevezése a jövő hét végén fog megtörténni. A minisztertanács ezután letárgyalta a mezőgazdasági kamarák felállítására vonatkozó javaslatot is.
1920 április 22.
A budapesti qj ságok négy oldal terjedelemben jelennek meg.
Budapest, április 21. Az ujságpnpir közpönt végrehajtó bizottsága szerdán tartott ülésében a papír beszerzés lehetőségének kilátástalansága miatt elhatározta, hogy április 22-én reggeltől kezdve minden Budapesten megjelenő napilap hétköznapokon legfeljebb nógy, %rasárhap legfeljebb hat oldal terjedelemben jelenhetik meg.
Az intelligencia megmentése.
Budapest, április 21. A Ker. Nemz. Egy. pártjában ma este tartott értekezleten Hallcr miniszter közölte, hogy ő egy nagy. fontosságú tervezeten dolgozik, a magyar intolligencia megmentésén, amolynek kezébe a vándorbot helyett praktikus ismereteket akar adni. E célból tizenegy fajta 4—4 hónapig tartó délutáni tanfolyamokat fognak szervezni, amelyeken építőiparra, művészetre, szerelői iparra, géptanra, továbbá kereskedelmi és közegészségi ismeretekre fogják oktatni a tisztviselőket.
Aradon is fellázadtak az oláhok.
Szeged, április 21. Aradról Stégedre érkezeit szavahihető utasok elmondják, hogy Aradon\' az oláh. katonaság fellázadt, fosztogatott és rabolt. A Nagyváradról kiindult forradalmi mozgalom Aradon még hevesebb jeleneteket váltott ki. A katonaság itt is követeli, a leszerelési dijat. A tisztoknek az engedelmességet megtagadják és uion-útfélen inzultálják és legyilkolják őket.
Tőzsde.
Budapest, ápr. 21.
Magyar Hitel 1540 Alt. K6\\zia . . . 8400
Osztrák JJitcl . m Urlkáoyl . . . . .--
L<-.z* alítok- . . 860 . . 6476
Slxgyu Kink . 1116 SciJjck . . . . . . 926
Afcrií B*ok . . . ms . . 9000
F»b»nk .... 966 AtUntika . . . . 6000
Forgalmi..... 726 Dantca . . . . . . 2860
KonkordU . . . J460 Klotild . . . . , , ---
fcoocsiai .... . 4800 NVki . . . . . 13100
CtwU* 0 M J"Ö OU;.....
.... 2860 Cutknaon . . . . 3276
Valuta: Napokon 730, Font 830, Dollár 200. l-\'rank 1Múrk* ÍUO, I.iru 106Ó. UuM 2S0. t-cf 360. Stokol 306. Svíjci ítink 3000^ Dinit 610.
A Zrinyi-ünnepáiy
programmja.
Tegnap délután 5 órakor a városház., nagytermében gyüles volt, amelyen a Zriny; ünnepély végleges prograrnmját állapította meg a vezetőség. Bodo ezredes, a Movc elnöke nyitja meg a gyÜlést, ami után ki osztják a szeropeket. Nagy vonásokban az Ünnepély műsora a kővetkező:
Május l-én a vidéki vendégek fogadása és elszállásolása. A fogadásnál dr. Prac* polgármester üdvözli a vendégeket ; az elszállásolásról Bútor moz^ópostnfőnök és Novay Imre dr. fognak intézkedni. Körülbelül 30—40 vendég érkezésére van kilátás. Este 6 órakor a sajtóbizottság tart gyűlést a Polgári Egylet nagytermében, amelyen részt vesznek a terv szerint az összes dunántul: újságírók s esetleg a fővárosiak is. A vidéki újságok szerkesztőségeit Kováts Antal pia ristn tanár fogja értesíteni s felhívni a rés/ vételre. Este zenés takarodó, amit a Movc rendez nagy pompával.
Május 2-án: A református és evangélikus templomban ünnepies istentisztelet, amelyet a két folckczet közős megcgyozéssel fog megejteni. Utánna a kath. alsótcmplom előtti téren tábori mise lesz, Amelyet Bécsi Vazul plébános celebrál. Mise után nagy felvonulás, amelyet a zalai gyalogezred rezesbandája ki-sér. Körülbelül 11 órakor kezdődne a nagy népgyűlés a Deák-téren, ahol a Movc díszes szószéket állit fel. A nagygyűlés programmját most már nem hozzuk. Dr, Hegedűs György indítványára a gyűlés táviratilag mondjon
1920- április 21.
Z a 1 .a 1 Közlöny
köszönetet\' Nitti olasz miniszterelnöknek, s az angol felsőháznak, a magyar haza . érce^ k6ben történt sikrászállásukért. Á jelentevők Hegedűs képviselő indítványát elfogadják s nagv örömmel veszik. A nagygyűlés után öiszfelvonulás\'sal oszlik szét a tömeg. 12 óra 30 perekor a korona éttermében bankett) gmely alatt zene fog játszani. Felköszöntőket fognak mondani dr. Prack polgármester, Herczeg Ferencet Kováts Antal tanár köszönti * fel, Zadravelz püspököt pedig dr. Tamás János. Délután 3—6-ig a sportpályán nagyszerűnek ígérkező sportverseny lesz. Este 9 órakor a Délvidéki Liga rendez ünnepélyt.
Május 3-án délelőtt mise. Délután 3 óra-kor a városháza nagytermében a város leg-szebV lányai magyarruhás koszorújában fogjak átadni Zadravcfx püspöknek Zalavárme-gve ajándékát a püspöki jelvényeket.\'12 óra 30 perckor a tisztiétkezőben díszes ebéd lesz, amelyen csak kevés vendég vesz részt. Délután 4 órakor a katonai alreáliskoiában nagyszerűnek ígérkező ünnepély lesz. A reáliskola ünnepélye egyike a legfélyesebben si-kcrülőnek mutatkozik. Wieblinger alezredes, aj, iskola parancsnoka, a tanári , és tisztikarral erősen dolgoznak, hogy az iskola is mél-tőkép kivegye részét a nagy nemzeti tüntetésből. Este a Korona-éttermében társas vacsora Ezzel az ünnepély lezajlik.
HISZIK.
— Felhívás. A Zrínyi-Ünnepélyen előadandó színdarab beszélő szereplő: ma csütörtökön este fél 9 órakor a Keresztény Otthonban szíveskedjenek próbára megjelenni. A. rendezőség.
— (x) Közellátási közlemény, folyó hó 3-ik hetére a hatósági kimérő relyek\'en íejenkint 150 deka kenyérliszt áll a közönség rendelkezésére. .Folyó,hó. 24:ét,ől .kezdve hatósági szappan is kapható. ÁZ áru 60%-a zsírtartalmú szinszappan. Wintemitz Gyula és Fia, Újpesti gyártmánya. Igényelhető sze-nélyenkint egy 25 dekás darab, ára 20 K. Telepünkön elsőrendű, száraz aprított tűzifa éli a közönség rendelkezésére. A hatósági könyvecske felmutatása ellenében minden család egyenlőre 2000 kilogramm fát igényelhet, mely mennyiség kisebb részletekben is átvehető! Ara métermázsánkim 100 korona. Felhivjuk azokat, akik a márciusi sacharint, továbbá az április havi só és petróleum járandóságukat át nem vették, hogy az átvétel végett az elárusítóhelyeken mielőbb jelentkezzenek, mert a hónap letelte után elmaradott járandóságukat már nem kaphatják meg.
— A gőzgépkezelők és kazánfűtők
legközelebbi képesítő vizsgái Sopronban május hó 7-ik napján délelőtt 9 órakor fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfelügyelőség-bez küldendők.
— A fa. A legutóbbi városi közgyűlésen a Prpic cég ajánlatát a képviselőtestület visszautasította azzal, hogy a mostani változó gazdasági viszonyok között a város nem vállalhat magára egy nyolcmilliós adósságot. A képviselőtestület ezen határozata a nagyközönség körében nagyon változó hatást keltett. Voltak sokan, kik helyeselték a képviselőtestület határozatát, de nagy volt azoknak a száma is, kik biztosra vették, hogy a képviselőtestület ezúttal is nehéz milliókat fizet óvatosságára, mint már ez többször ugyancsak a fával megtörtént. Dr. Prack h. polgármesternek azonban, ki tegnap tért haza Budapestről, sikerült-- egy olyan megoldást találnia, mely méltán fog közmegelégedésre találni. A h. polgármester ugyanis Budapesten eljárt az illetékes minisztériumban és sikerült a Prpic-féle fából a hasáb és gömbfát Nagykanizsa város- szükségletének fedezésére zár alá vétetni. így biztosítva lesz a fa is számunkra,. de a cég üzleti nyerészkedésének sem leszünk kénye-kedve szerint kiszolgáltatva, men a rekvirált fát egy hivatalos bizottság fogja megbecsülni és az árát az fogja Megállapítani.
— Akácméz valódi tiszta kilogrammon-kint t80 K. Dőry-féle finom, vegyes kompót kilogrammos doboz 100 K. — Gyümölcsíz, \'(Jams) kapható: Szabó Antal cscmegekcrcs-kedésében. 7si
--\' Találtatott egy vörösszegélyü asztalkendő a Fő-ut és a Csengeri-ut sarkán.— . Igazoit tulajdonosa átveheti szerkesztőségünkben.
— Áttérés a halottas ágyon. Megható áttérés történetének a- hirét hozza a „Dunámul" pécsi napilap. Pogány Gyula pécsi máv. zsidó mérnök, aki már .régebb., idő Óta betegeskedett, érezvén halála közeledtét, azon óhajának adott kifojezést, hogy át akar térni a katholikus vallásra. Tippel fcrencrcndü atya a súlyos betegnek megtette kívánságát és megkeresztelte a korábban szabadgondolkodó zsidót. Két nap múlva az immár kikeresztelkedett mérnök meghált. Feleségét dr. Rosenspitz Berta orvosnőt férje .áttérése ós szelíd halála annyira meghatotta, hogy másnap ő is megkereste Tippel pátert, hogy keresztelné meg őt is. Ez a kettős, minden érdektől és külső körülménytől mentes áttérés Pécs keresztény köreiben mély benyomást keitett, amit fokozott Pogány főmérnöknek nagypéntek délután Sorakor végbement temetése, amely idŐtájt a keresztre feszített Krisztus így szólt a jobboldali .latorhoz : „Ma velem leszel a Paradicsomban."
(x) Clrcus Henry, mint már közöltük, pénteken érkezik meg városunkba ós szombaton, április hó\' 24-én este tartja megnyitó díszelőadását a Kazinczy-utcai postatelken.
— Keresztény cselekedet. Nem lehet szó nélkül hagyni.- Nem azért, hogy lássák és tudják meg az emberek, hogy mi is tulajdonképpen a keresztény felebaráti szeretet. Nem rég egy szegény, munkás külsejű asszony jelent meg szerkesztőségünkben s elpanaszolta nehéz sorsát, hogy megfeszített munkája mellett is mennyi nyomorral keli küzkődntc, mert keresetének .egészét felemésztik a megélhetés nehézségei. Kirabolják az árdrágítók. Atéreztük a szegény munkásasszony nyomorúságos helyzetét, aki panaszait ugy mondta\' él,\'mintSa\'" mások helyett gyónná meg azt a sok bünt, ami ma terheli az emberek lelkét. Alig pár napra rovatot nyitottunk egy szegény úrinő támogatására. A legelső adakozó az előbb említett munkásasszony volt; Elmondotta, hogy bár. ő is sok nehézséggel küzd, de örömmel siet támogatására 20 koronájával a nálánál is nagyobb nyomorban szenvedőhöz. Ugyanez az asszony jelentkezett, hogy magához venne a nyári hónapokra egy budaöesti leánygyermeket, ha megelégedne az ő szűkös kosztjukkal. Azt hisszük, hogy nem kell hozzá komentár, hogy hol .van az igazi keresztény felebaráti szeretet.
(X) Megbízást kapott : Zongorák, házak, korcsmák, vendéglők vételérc és bútor, mérleg, üzleti berendezés eladására. Házasság közvetitését is vállalja. „Amen" közvetítő iroda, Király Pál-utca 8- sz.
— A honvágy miatt. Jurkotrics Tamás buccarii születésü kötélmunkás pár hóval ezelőtt városunkban az utcán megismerkedett egy olasz nyelvű nővel Superjna Carmennel. Hamarosan barátságot kötöttek s minden gondolatuk az volt, mikép juthatnának vissza hazájukba, Fiume környékére. Carmen sok kincset látott mindig gazdájának,. Löbl Bélának a feirtokában s tudta, hogy csak pénz, egyedül pénz kellene ahhoz, hogy hazajuthassanak. Meg is beszélték nemsokára, hogy a legközelebbi vasárnap délután, amikor nem lesz senki otthon, Jurkovits Tamás megdézsmálja az ékszereket és a pénzt, így is történt. Tamás útnak eredt a 39.000 koronával s ugy volt, hogy csütörtökön Carmen is elindul utána. A fiút azonban a demarkációs-vonalon elcsípték s igy került a két hazavágyó a — törvényszék eló. Dr. Mntscíienbacher Edvin kir. törvényszéki biró tanácsa, mint büntető törvényszék bűnösnek mondotta ki őket s mindegyiket két és fél évi fogházra ítélte. Ma már mind a ketten a cellába várják a távoli jövőt, amikor honvágyuk kielégülést nyerhet.
— Brónyal Lajos bünügye. Brtmyai Lajosi a proletárdiktatúra egyik exponensét, volt direktóriumi tagot a kir. Ügyósszég súlyos bűnökkel vádolja, köztük vallás ellenis izgatással. Ügyét ma tárgyalja dr. Kenedy tát labiró kommunista ügyekben ítélkező ta--nácsa) Több társával együtt áll Brónyai az igazságügy fóruma elé.
Közgazdaság.
Méhészeti körökből,
A „Zalamegyei Méhészek Egyesülete" / gyűlésén fényes beigazolást nyert, hogy: „tömörülésben az erő*. Aki átérzi e két szó igazi értelmét, tisztába .jöhet önmagával. A tömör erő nemcsak arra való, hogy fákat, oszlopokat döntsön, hanem igenis azokat fel is állítsa. v"
Vonagló közgazdasági életünk helyreállítása nem képzelhető cl máskép, minthogy a hányolódó erők tömörülnek és ily formán váll a vállhoz szorítva dolgozik. A Méhész Egyesület bizonyítja ezt, hol nemcsak egy mindannyiért, hanem mindnyájan egy közös célért — a közért.:ís dolgoznak. Nézni és hallgatni kell az egyesület működését. Ott nincs személyeskedés, nincs önérdek, hiányzik az erkölcstelenség kutforrásáért a pénzért való hajsza, pedig ez utóbbiak felhasználásával milliókat lehetne szerezhi. A hói a megér-\' tés a közért való együttes küzdelem kerekedik a mai iszap fölé, ott a hajnal első sugarát üdvözölhetjük.
Azonban nem kell azt hinni, mintha a méhészet ma, szinig tejjel, azaz méz volna? Nem! Vannak akadályokba ütköző nehézségek, vannak ellenségek.
Erős próbára teszi az egyesületet az, hogy a külföldről képtelenség beszerezni méhészeti eszközöket, melyeket Magyarországon teljes egészében egy gyár sem állított elé. Az egyesület azonban áldozatok árán bár, dc beszerzi s tagjait — • kiknek száma mamár a százat túlhaladta — kielégitőcn ellátja.
Ellenséget : Hát ilyenek is vannak. Azt nem kell gondolni, mintha az egyesületnek volnának ellenségei. Ó nem!
Ellenségei azok a faluzó (azelőtt batyut vitt a hátán) egyének, az úgynevezett son-kolyosok, kik ismerve a mai rendkívül magas viaszárakat, be-be néznek a mézesgazdához. Kölcsönös üdvözlés közben már a méhesnél van, hol nagy szakértelmet eláruló hangon kimondja a méhcsaládokra a halálos ítéletet. Ez .a család nem fog megrajzani, mert nincs anyja stb. sbt., a lópeket vissza kellemetszeni. Persze a méhesgazda egyik ámulatból a másikba esik, mert hisz ezt Ő mind nem tudta. Mégis jó, hogy van Isten! És mégis »\\it tesz Isten? jo^bn mondva az az izé. — Szépen körül, ekkor visszametszi a lópeket, vigyázva, hogy semmi el ne hulljon, mic a művelet után a gazda hálálkodása közben csaknem ingyen viszi cl a sonkolyos.
Szegény méhcsgazda! Tűnődik ősszel, hogy mi történt az ő méhesével. Se méz sc raj. Pedig, pedig, ha nem restellene volna akkor az izének utána nézni, hát a íalü végén hallhatott volna egy húsvéti röhejt.
Egy méhesgazda sc felejtse, hogy tömörülésben az erő, hol a sonkolyosoktól védve van. —só-
szövetöltönyök
750 K-tól 1200 K-ig kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
Nagykanizsa, Erz*ébet-tér 20.
uz Arany Kakas\'iTielletli
K 0 » I 6 n y
1920. április 22.
Apróhirdetések
Ax apróklrdotÓBOlc kö*U»i dljs: 16 "óig 12 kor., minden további ssó 1 kor., v*»t»s*.bb bottlvol szedett sx»vak dnpláa számíttatnak
Megbízható
kooist keresek. Jekntkcxni lehet l>r. Fodor orvosnál, Fő^-ut l?.\'1**. 763
Elcserélném
srfp cgysíobás lakxvumat ■ mcJtókhelyiscgck-
kel. kcuzobis, c«ctlcgcjty txobas lukassal. Ciin a kiadóhivatalban. 740.
Mézesbbdon
X drb eladó. Csányi Lé>*ló-utca 8/s. ™5
LakásközvetltŐket
jól díjazok ha hatom, esetlen kétszobás utcai lakisi sürgősen szereznek. a kiadóhivatalban, s bővebb mcKbeszílcs végeit k^rcm lakásomra jOnni. 7C7
Eladó egy pár hosszúszárú 39-es számú. alig használt női fehér cipő. Megtekinthető a kiadóban.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik lelejtkcteXlen férjem, Woyclechowszky Ottó
elhunyta alkalmából h Emelésén való részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezúton mond köszönetet
777 a gyászoló család.
Nagykanizsa r. t virts lakáshivatalM 417/1920.
Lakásbérlet-változások bejelentése.
Hirdetmény.
Ismételten figyelmezteti a laká-shivatal a háztulajdonosokat, hogy a bármely módon megüresedő lakásokat * «*yőbb helyiségeket ibuio-rozoti szoba, üzlet, rakiár ,stl> in l*ká«hitntaínál szóval vagy írásban hejoleiils.sk.
Szigornál) ligyelruezteti továbbá, a lakáshivatal az összes érdekelteket, ho*y bármely lakás vágj helyiig thutotfBftU i*j csak » lakáshivatal által kiállított. laká-sigazolvány felmutatása mellett foglalhat-\' el. mert aki lakás-igazolvány nélkül bek&ltfttködik bármely helyi. s2gbe. az" 1652/19*20 M. K. száinu rendelet 20. S- pontja alapján a lakásból eltávolittatik s ellene a kihágási eljárás lolyamatlm tétetik, mely esetben 6 hónapig terjedhető elzárás is 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető.
Nagykanizsai), 1920. évi április hó 2-án.
Dr. Novai s. k.
775— t lakást))£, elnök.
aaoaooooaaoo
Eladó
Keszthelyen a balatonparii szállodákban több complctt kitűnő karban levő
hálószobaberendezés
Vonattal ugyanaznap vissza lehet jönni Nagykanizsára.
Értekezni lehet helyben a vasúti ventlégiőxnél. 708
QOQOOQOOQQQQ
VILÁG
nagymozgő színház Szarvas-szálloda. =
Szerdán és tsülörtökön, ápr. 21.
22.
A RABLŰLOVAG
Kalandor dráma 4 felvonásban Főszereplő:
Kertész Dezső
a Vígszínház tagja
Előadások kezdető: HéUozoapokon 7 és 9 órakor. Vasáx- és ünnepnapokon 3, 5, 7 éí 9 órakor.
Csomagoló papír,
Papírzacskó, Levélpapír mappában. Cigaretta Múljék, Cigaretta papírok, Tollak, irodai és Iskolai, Paplripárga, Szekrény papír
n&gybaa "* Moaiayb.n
FISCHEL FÜLÖP FIAI
papiráruliáxáhan. Njgj\'kanirs.\'in
havi fizetéssel fel-vétetik c la-
r IIRANIA
mozgókép-palota 1
Rozgonyl-utc. 4 .1.
Szerdán ás csütörtökön, április 21-én és 22-én.
René Cresté (Judex)
és
Fabianné Fabréges
szereplésével:
A titokzatos árnyék.
színjáték 5. felv.
Elttéáitk kezdett: Rétkiznapokon 7 ét í árak. Tatáraap ét liatpaipikta: 3. 5. 7 ét I értkar.
Legújabb divatlapok megérkeztek és kaphatók
Nagykanizsa.
punk kiadóhivatalában.
MAYER KLOTILD
gfemisógyára Ka^laiizsii
l\'Sfl.tot: tivQjtútcl.p:
Hunyadl-utc. 19. Kubcjr-mti 8.
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, fényez, vegyileg tisztit.
Vidíkl rr.unii* ;s hcicnjíin! j^onloi-in ei-
lcc<iií(ctnck ci clsí.lliCU\'.Mk. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Jó minőségi! Pogány vári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
filszer-, csemege- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-Ut 53
Értesítés.
Kerthelyiségemet és uj tekepálya mat megnyitottam. Jó vasmegyei borokat, hideg és meleg ételeket tartok.
Teljes étkezésre jelentkezőket pontosan kiszolgálom.
A n. é. közönség b. pártfogásai kérem. Hazafias tisztelettel
Kéri József
766 vendéglős, Kinizsy-ut ti-
Villamos felszerelést, "fe
&s gyengtíáramu csengöjávitMokaí azonnal eszközöl:
László és Ország\'
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
Villamos fízóedónyelr, vasalót, csillárok és égók állandóan raktáron. 6K—15
Nyomatott a Japtula.idcnofco* Zalai üyarm&tl ayomdai müiutősjetében.
59-ik évfolyan.
Nagyicanizsa, 1920. április 23. Péntek
92 szám.
ZALAI K0ZL0NY
keresztény politikai napilap
Sj«.-k«srtót<g és Jti«dóhiv«U]: Fd-ut 13. _ Inltn/bin.teldoii 1(3. .
Megjelenít mindig kora reggel.
Pőszerkcaztó: Dr. HEGEDŐS,GYÖRGY
ncmxctgy. kípvUeK
Pclcld* tzerkoztd:
BODROGKŐZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Egész évre 250 K. Félév/e 130 K. Nogjr**-évie 65 K. Egy hór» 22 K. Egy«s ttím 1 K.
Á tanítóság szomorú helyzete.
Az egyházi birtokok kisajátítása. — Nem Friedrich volt az első, aki keresztény poUtikát hirdetett. — Munkáskamarák felállitása.
Budapest, április 22. A nemzetgyűlés mai ülését V< 11 órakor nyitotta meg Rakouszky István elnök.
Elsőnek Budaváry László szólalt fel az iademnitáshoz. A magyar tanítóság szomorú helyzetét ecseteli. Reformálni kell a Unitéi kérdést. Tiltakozik az iskolák államosítása ellen, mert nem tudhatjuk azt, milyen irányzat kerekedik felül. Sürgeti a keresztény pártok egybeolvadását. Majd felkéri a nemzetgyűlést, nogy az angol felsóháznak, ahol Magyarország érdekeiért többen felszólaltak, küldjenek ücvözlő táviratot.
Öt perc szünet után az elnök bejelenti, hogy 50 képviselő 10 órás ülések tartásáról szóló indítványt terjesztett elő. Az indítvány felett pénteken fognak szavazni. Szombattól kezdve délelőtt 10 órától délután 2 óráig és aélutan 4 órától este 10 óráig fognak tartani az ülések.
Pákozdy András a kisgazdák magas r\\egaJóztatása.mÍAU támadta » pőnimgyvninröK-tor pi*>grammját. Sürgeti a birtokreformot és követeli a kötött birtokok feloldását, valamint az egyházi birtokoknak
az állam részéről való kisajátitását.
Szabó József élesen támadja a zsidókat, de a Frúv/Wc/f-ssoportot is. Megállapítja, hogy nem Friedrich volt az első, aki a keresztény politikát hangoztatta.
Friedrich is megakarta csinálni a koncentrá ciót, mint ahegv azt Huszár megcsinálta. Szociális politikát és munkáskamarák felállítását követeli.
Sándor Pái személyes megtámadtat.is cimén szólalt fel és visszautasítja Szabónak felhozott rágalmait.
Friedrich István ugyancsak személyes kérdésben ismerteti az ellenforradalmi szereplését. Elismeri, hogy követett el hibákat, de nem azt, amit Szabó ellene felhozott, hanem-rosszul választotta meg a barátait. Kijelenti, hogy ezentúl sern fog támadni senkit, "de természetesen védekezni fog.
Az c\'nök a vitát megszakítja. Majd bemutatja a kormányzó átiratát Döfliölör Mihálynak belügyminiszterré, Teleky. Pál grófnak külügyminiszterré történt t Indta^\'A\'rtfntmiWdjá^\'a Ház,"hogy a holnapi ülésen szavaznak arról az fnditványról, melyben 10 órás ülések tartását kérik.
Az ölés délután 3 órakor ért véget.
Borzalmas-oláh gaztettek.
Az apátfalva! vérengzések. — Oláh huszárok a tömegbe lőttek. — 34 embert agyonlőttek.
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti --
Makó, ápr. 22. Apátfalváról egy küldöttség utazott Budapestre, hogy bejelentse az angol missziónak azt a borzalmas vérengzést, amit az oláhok a mult év junius 23-án •ípátfalván véghez vittek, amikor a marha-rekvirálások ellen a lakósság küldöttségileg akart tisztelegni a parancsnoknál, hogy a rekvirálási rendelet enyhítését kérjék. Oláh
huszárok közéjük lótek, amire a küldöttség szétverte az oláh huszárokat és hármat közülök agyonvert. Az erre következő megtorlások során Apátfalva községet az oláhok két tüz közé fogták, miközben 34 embert agyonlőtek, majd az egész helységet kirabolták és 5Í5 embert pedig Gyulafehérvárra hurcoltak, akik még ma is fogságban vannak.
A tiszántúli választások.
A Ker. Nemzeti és a Kisgazdapárt a tiszántúli választásokon.
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti. —
Budapest, április 22. A pártok már teljesen felkészültek a tiszántúli választási harcra. Május 5-étől kezdve mindenféle politikai gyűlések engedélyezve lettek a Tiszántúlon. A Ker. Nemz. Egy. Hallcr pártja május 9-én vasárnap tart népgyűlést Debrecenben, amelyre HaSIcr miniszter vezetésével mintegy 30—40 képviselő fog leutazni A keresztény Kisgazda-és Földmüvespárt szintén nagy. felkészültséggel bocsátkozik a választási küzdelembe. Május 15-én Rubint:k miniszter több minisztertársával és számos képviselő kiséreteben egy nagyszabású népgyűlésen vesz részt
ugyancsak Debrecenben. A szociáldemokratákhoz közel álló Csizmadia Sándor féle Földműves- és Kisgazdapárt szintén jelölteket állit a Tiszántúlon. A földmunkások között egyébként egy. másik nagyjelentőségű mozgalom is erőre kapott. A földmunkások egy része ugyanis nemzeti és keresztényszocialista alapon szervezkedik ós ez a szervezkedés meglehetős eredményeket mutat elsősorban Békésmegyében, azért mert a mozgalom közel all a keresztény nemzeti és agrár törekvésekhez.
-—---
Külföldi hirek.
Sztrájk Fiúméban.
Berlm, ápr. 22. Fiúméban D\'An-nunzio uralnia ellen általános sztrájk tört ki. Szerdán este a munkások nagy tüntetést rendeztek, mire a katonaság közéjük lőtt. Heten meghaltak, 14-en pedig megsebesültek. A csapatszállításokat a vasutasok feltartóztatták.
Összeesküvés Angliában.
Htiga, ápr. 22. Az angol kormány messzeágazó összeesküvésnek jölt a nyomára, amelynek az volt a célja, hogy lázadást támasszanak Írországban, Egyiptomban és Indiában az angol fenhatóság ellen.
Németország lefegyverzése.
London, ápr. 22. A „Times" jelenti, hogy a san-rémói konferencia" elfogadta azt a javaslatot, amely Né- __ metorsaág iefejryverzésttlcITJfilja\'?^**\'\'-
Uj cseh kormány.
Bécs, ápr. 22. Prágában megalakult az uj kormány, amelynek elnöke dr. jlíeisner zsidó ügyvéd lett.
Károly volt király
Budapesten ?
London, ápr. 22. A „Dayli Mail" a legkomolyabb formában közli, hogy Károly volt király márciusban, mint yengég több napot töltött a budai várpalotában, ahol Horthy Miklós kormányzóval tárgyalt fiának Oltó volt trónörökösnek trónigényeiről. Ez a hir természetesen nem igaz.
Zavargások Olaszországbaa.
Milánó, ápr. 22. Az olaszországi sztrájkmozgalmak fokozódnak. Firenzében és Genovában a vasutasok megtámadták a rendőri és katonai őrségeket.
Berlin ne örüljön túlságosan.
Páris, ápr. 22. A „Figaro" irj\'a: Bizalommal várjuk a san-rémói megbeszélések éFédmenyét. Berlin még ne örüljön túlságosan, mert nincs itt még az óra, amelyben elkönyvelheti az antant kapitulációját. f
Az Egyesült Államok visszavonulnak ?
Páris, április 22 Az amerikai szenátus külügyi bizottsága-indítványozni fogja, hogy az Egyesült Államok a versaillesi békeszerződéssel összefüggő valamennyi kérdés tárgyalásáról s általában az európai ügyektől : vonuljanak vissza.
Z a I a i K ö z \\ ö n y
1920 április 23.
Angol bizottság jön Budapestre.
London, április 22. Az angol mtinkásr pán nemzetközi bizottsága és szakszervezeti kongresszusán elhatározták, hogy a magyar miniszterelnökség meghívására bizottságot fognak külden. .Budapestre, amely a helyszínen fogja megvizsgálni a munkásosztály üldözéséről terjesztett vádakat. ■
Londonban dől el a magyar béke.
Koppenhága, április 22. A „Skandináv Telegráphen Kompanic" san-remói jelentése szerint, a magyar békeszerződést San-Remó-ban valószinQen nem fogják elintézni. Azt tervezik, hogy a konferenciát ismét Londonba hivják egybe, ahol a magyar béke kérdésé: véglegesen dűlőre fogják juttatni.
A Bánát drága gyöngy.
Bukarest, április 22. Az oláh kamara bánáti képviselőinek félhivatalos lapja komolyan aggódik a Bánát sorsa miatt, amelynek megvédésére a kormánynak nem lesznek komolyabb eszközei. Az oláh külügyminiszter kijelentette, hogy a Bánát drága gyöngy, Arad pedig a.?anybi-boros sző lő lomb, amelyről azonban végeredményben lefognak mondani, znlnt használhatatlan csecsebecséről. A fődolog az, hogy a tulajdonképeni Erdély megmaradjon.
A török szerződés tárgyalása.
San-Rcnw, ápr. 22. A Havas ügynökség jelenti: A békekonfecerfeia folytatta a török szerződés tárgyalását. Megállapodásra jutották abban az irányban, hogy 24 antant hadosztályt hagynak Törökországban. V&úzclosz kijelentette, hogy 100 ezer főnyi görög sereget bocsájtanak az antant rendelkezőére; .7
Sztrájkmozgalmak.
Becs. április 22. A bécsi nagyipari alkalmazottak, mintegy hetvenezren csütörtökön délelőtt sztrájkba léptek, miután a munkaadók elutasították követeléseiket.
Bázel, április 22. Elszász Lotharingiában ma kitört az általános sztrájk.
A versaillesi békeszerződést módosítják
Páris, április 22. Az „Intranzígen* jelenti, hogy a san-rémói konferencia el van tökélve a versaillesi békeszerződés módosítására és egyben megállapítják Németország kártérítési összegét is.
Tőzsde.
Japán rendőrtisztek Budapesten.
Buddpesl, április 22. Tegnap két japán rendőr főtiszt érkezett Budapestre, hogy tanulmányozzák a közbiztonsági viszonyainkat. A japánok kijelentették, hogy nagyon fájlalják Magyarország tragikus sorsát,\'de megvannak győződve, hogy az ország belső helyzete rövidesen megszilárdul és a felvírá-gozásnak még igen magas fokát fogja elérni.
Belföldi hirek,
100 hold föld a Lehár hadosztálynak.
Budapest, április 22. Kertész Nándor vasmegyei födbirtokos 100 hold földet ajándékozott Lehár ezredes parancsnoksága alatt álló szombathelyi gyalog hadosztálynak azzal a kikötéssel, hogy a hadosztályhoz tartozó katonák vitézségének jutalmazására fordítsak. Lehár a kiosztást Horthy Miklós kormányzó intenciói szerint fogja végezni. - Nyíregyháza város a soproni gyalogezrednek 100 ezer koronát ajándékozott.
Miniszteri bizottság a Tiszántúlon.
Budapest, április 22. Rubinek miniszter kijelentette, hogy a Tiszántúl gazdasági bajainak orvoslására Szomjas Lajos államtitkár vezetésével miniszteri bizottságót küld ki, amely azon fáradozik, hogy a kifosztott országrészben a normális viszonyok hclyre-álljanak.
Ujabb választási rendszer.
Budapest, április 22. A Kor. Nemzeti Egyesülés pártjának képviselői csütörtökön délelőtt a Házban tanácskozást törtottak, amelyen a fővárosi törvényhatósági bizottsági választások ügyével foglalkoztak. A párt tagjai veszedelmesnek látják a javaslatban komptcmplált választási rendszert és helyette -va kisebbségi arányok választási rendszere alapján akarják közigazgatási kerületekként a választásikat megejteni.
Friedrich a jövő héten szólal fel.
, Budapest ápriüs 22. Friedrich István ma akarta megindokolni a sajtó ügyében beterjesztett indítványát, amit azonban Ra-kovslky István elnök nem engedett meg. Azt hozza fel kifogásul, hogy ameddig az indemnit-así"javrts!at letárgyalva nincs, addig semmiféle indítvány nem kerülhet napirendre. Friedrich István tehát csak a jövő héten indokolhatja meg indítványát.
Brónyai a törvényszék előtt.
Az érdeklődőknek és tanuknak egész serege mozgott tegnap a törvényszék folyosóján a reggeli órákban. A volt direktórium egyik tagja, Bróuyay Lajos került tegnap a törvényszék elé. Dr. Keuedy Imre táblabíró tárgyalást megnyitó szavaira Dr. Szabó Lajos királyi főügyész terjeszti elő a terjedelmes vádinditvájnyt, amely-^ kétrendbeli izgatás, zsarolás, kétrendbeli szetnélyes szabadság megsértése, valamint magánosok elleni erőszak vádjával terheli Brónyait. \' Mellette vádlottként még Bettrich Dezső városi irnok és Balázs János állanak. Dett-richet mint bűnsegédet, Balázst pedig sikkasztás gyanújával állította a vádhatóság a törvényszék elé.
Hosszú volna azokat a kifejezéseket mind . leírni, amiket Brónyai Pacsán és Felsőrajkon a népgyűléseken használt a földbirtokos, a pajíi, sőt a hivatalnoki osztály ellen i$. „Nem ütjük a papot, csak a csuhát, amikor benne van a pap !" — fenyegetőzött a dicsőségtől ittas ember a nép előtt. Azt a tanácsot adta a földműveseknek, hogy járják szorgalmasan a természettudomány berkeit és akkor majd maguktól is hátat fordítanak a templomnak. Majd azt helyezte kilátásba a diktatúra ellen ,rakoncátlankodóknak," hogy majd küld Kanizsáról gyakorlott vörös katonákat.
Brónyai az elnök kérdésére azt feleli, hogy nem érzi magát bűnösnek. Talán mondta a vádbeli kifejezéseket, de nem olyan hangulatosan és kiszínezve, ahogy az a vádiratban foglaltatik, A csuhára vonatkozólag ő csak a politizáló pap csuhájára értette. Az elnök ama kérdésére, hogy tud-e arról, hogy a katonák az ö parancsára letartóztatott embereket sanyargatták, igy felel:
— Nem kérem. Most jobban ütik az embereket, mint mi, hallom még botbüntetést is adnak!
Brőnyai azután még azt adja elő, hogy ha valakitől valami árut elvettek, az csak azért .tőrtént, mert az illetők áruelrejtők és tánckereskedők. Névszerinti Stern Ödön, Kasztl Mór és Schlésinger Gyula.
Ezután a törvényszék a tanuk végtelennek látszó sorát hallgatta ki, akik közül az izgatás vádjára vonatkozólag Franki Gizella és. Székely Ernőné pacsai lakósok az izgatás vádját beigazolták. Ott voltak a népgyűlésen és hallották a súlyos kitételeket és a papok elleni aljas erkölcsi rágalmakat. Dr. Szekeres József az irányban tesz tanúvallomást, hogy a vádlott az apácákkal tisztességes magaviseletű volt. Brónyai egyéniségére vonatkozólag Kiss rendőrkapitány, Dr. Sabján, Juhász Attila főhadnagy. Eperjessy Gábor és Pcrger főmérnök tanúskodtak. Dr. Kenedy elnök azután azokat a lánckereskedőket hallgatta ki, akiktől Brónyai a kommün alatt elvette és kiosztásra fordította elrejtett áruikat. Érdomesnek tartjuk megemlíteni, hogy a fentemlitctt mindhárom kereskedő 1—2 évo jött faluról Nagykanizsára, nyilt üzletük nincs, Kiss rendőrkapitánynak a tárgyaláson tett kijelentése szerint a letelepedési ongedélyt szintén nélkülözik. Dr. Kenedy elnök felhivta Kiss rendőrkapitány személyében a rendőrség figyelmét a három láncosra.
Selymet, grenadint, karton vásznat, kefirt nagymennyiségben, ezenkívül 30 kg. kockacukrot, ugyanennyi Schicht-szappant, 200 szivart, fogport stb. találtak akkor Stcm Ödönnél.
v Mutschenbacher biró: »Mondja > tanú, ennek dacára mégis mennyi haszp^ volt tavaly?
Stern: .Kérem . . . nem haltunk éhen!*
Kaszll Mórnál nagymennyiségű zefirt, delint, porchettet, fehérvásznai és sifon.t fedeztek fel. Schlésinger Gyulánál sok vásznat és kockacukrot.
A tanúkihallgatások után dr. Szabó kír. főügyész mondotta cl vádbeszédjét. A vádlott élénk figyelemmel hallgatta végig a\'nagy jogásznak a munkás-szociális kérdésről nagy ismeretről tanúskodó szavait. Amig a munkások szocializmusának célja a szegényei jogainak érvényesítése volt, — mondotta a főügyész — rokonszenvvel néztük tevékenységűket, de később mellékvágányodra kerüU a munkások törekvése, amig aztán átvedlett bünős rémuralommá. Ugy látja, hogy Brónyait a túlzott idealizmus kergette a — túlzott realizmusba. Voltak a vádlottnak jó tulajdonságai is, de ezeket csak akkor lehetett látni, amikor már égett az, amit felgyujtott.-Az izgatás és a magánosok elleni erőszak vádját fenntartja.
A védői tisztet dr. Balázs ZsigmonJ látta el. Kéri, hogy ezt az ügyet a tanács tagjai a tisztaság és nem a homály szemüvegén keresztül nézzék. Kéri, hogy az ítélet ne olyan legyen, hogy elvegyék a vádlottói a jövő élet reményét. Az ítéletet a törvényszék bölcsességére bizza.
Ezután maga Brónyai mondott beszédet, elszoruló torokkal kér bocsánatot vétkeiét: s kegyelmet kér az igazság embereitől. Vétkeit — elmondhatjuk — férfiasan beismerte. Nem csak a rideg paragrafusok, hanem a szív hangját is krié megszólaltatni az ítéletben. Brónyai régi szocialista volt s a szociáldemokrácia mondott belőle mca culpát.
Dr. Kenedy táblabiró d. u. 6 órakor hirdette ki az Ítéletet, amelyik Brónyait 8 havi börtönnel sújtotta. E büntetést a többi büntetésével a törvényszék egyesíteni fogja.
A tegnapi tárgyaláson azt látta mindenki, hogy ott az igazság műhelyében az igazságnak valóban pártatlan munkásai űzik- fáradhatatlan mukájukat. Az irgalom hangját is hallottuk ai iteletbon, de elsősorban az igazságét. Az igazság diadalra jutott. Reméljük ki is bontja dindalzászlóját és az igazság fórurna elé viszi azokat a bűnösöket is és sok társukat; akik a törvényszék előtt tegnap tanukként bemutátkoztak. E. AI.
Budapest, ápr. 22.
Magyar Hitel . . Osztrák HStol" . . Leszámítoló . . . Magyar Bank . . Agrár Bank . . .
Pafcaak.....
Forgalmi.....
Kookor4ia ....
Beocjinl.....
Gizella G. M. . . Szászvár.....
1542
m
8W 1140 1160 965 705 1456 4760 1760
Aít. Kóizén . . . 8660
ürikáoyi..........6475
ftiroa..............3376
Schlick............038
Adria..............0000
Aüantika . . .\'. 6000
Danica............4500
Klotild............2330
Nasicl..........13000
Olaj..............2360
Gutusaan .... 3300
Valuta; Napoleon 750, Ponc 826, OoUír 210, Frank 1350, Márka 370, Ür» 1080, Rubel 236, Lei 330, Szokol 310, Svájci frank 3GOO, Dinár 610.
1920. április 23.
Zalai Közlöny
3
hírek.
— A Mária-kongregációk tagfel-
avató ünnepélye. Ma, azaz f. hp 23-án esti hat órai kezdettel tartja az úrasszonyok és urleányok Mária-kongregációja ünnepélyes tagfelavató aktusát a helybeli plébánia templomban. A nagykanizsai kath. úrhölgyeknek ismét egy lelkes serege lesz tanúságot, hogy az élő kath. öntudat, vallásos meggyőződés nagy Isten áldása a ker. társadalomnak s a bensőséges Mária-kultusz az Isten gondolom szorinti értékes életnek művészi iskolája. Az ünnepélyes tagfclavató szertartást — amely méltó epilógusa és koronája lesz a mély bölcseleti alapra fektetett, stílusban, eszmékben gazdag, meglepő és fordulatos konfe-rencia-beszédeknek — szintén a nagytudásu szónok, P. Butykay Antal tartományi\' főnök fogja végezni. A tagfelavató ünnepély sorrendje: Veni Sancte, amely egyházi éneket az ünnepélyes beszéd követ P. Buttykay tartományfőnök előadásival. A beszéd után történik a tulajdonképeni tagfelavatás a Mária érmek megáldásával s a kongregációs jélvé-nyek átadásával s a Kiajánlással, hogv amint beírják a kongregációs tagok neveit a kongregáció könyvébe, ugy legyenek beírva az égbe is mindörökre. Az egész ünnepélyes aktust Te Deum és áldás fejezi bc. A kogre-gánisták a reggeli hét órai istentiszteleten a közös szentáldozáshoz járulnak.
— Zrínyi, mint államférfi Május 1-én, 2-án ós 3-án városunkban tartandó Zrínyi-ünnepélyen tudvalevőleg több magas személyiség is részt vesz. Mint értesülünk azonban, arra nem igen lehet számítani, hogy nagyobb vezető politikusok is lejöjjenek, mivel a politika szekerét ma lehetetlen\'elhagyni. Bleyer Jakab miniszter r elyett, Slcuer államtitkár felkérésére, amint jelentik nekünk dr. Hegedűs György Letenye kerület képviselője fog szónokolni Zrínyiről, mint államférfiuról.
— A Területvédő Liga alakuló közgyűlése. A nagykanizsai kerületi TVL. folyó hó 25-én, vasárnap dáluxán .4 ómkor tartja alakufó közgyűlését a városháza dísztermében. A vezetőség fejkéri a. Liga tagjait és mindazokat, akik be óhajtanak lépni a közgyűlésen szíveskedjenek megjelenni A közgyűlésen a budapesti központ is képviselteti magát.
— Zrínyi Miklós-Ünnepély és az Irodalmi Kör. Tegnap délután hat órai kezdettel az Irodalmi és - Művészeti Kör gyűlést tartott, melyen a fogok feltűnő nagyszámban jelentek meg. A választmány foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a Zrinyi-űnnepélyből milyen módon vegye ki a Kör a hozzá méltó részét. Több\' komoly és mélyrejáró felszólalás után a választmány-ügy döntött, hogy kél számmal hozzájárul a Délvidéki Liga estélyének műsorához, de eddig még meg nem állapított napon a közel hetekben az Irodalmi Kör még meg-űnnepli Zrínyi Miklóst!
— Földmivelő gazdasági szakiskola Nagykanizsán. Agrár állam vagyunk, legnagyobb erőnk a mezőgazdasági termékek termelésében rejlik. Nincs szükség rá, hogy eltérjünk berendezéskedésünkkor ősi termelésünkben, de igenis szükség van rá, hogy ezt a termelést minél intenzivebbé tegyük, hogy minél szakszerűbb kezeléssel keressük azokat a módokat, amelyekkel ezi elérjük. Mint értesülünk szó van arról, hogy Nagykanizsán földművelő gazdasági szakiskolát állítanak fel. Illetékes körök már toglalkoz-nak ezzel a kérdéssel s ugy látszik, hogy a felsőbb fórumok előtt is teljes megértéssel tárgyalják a dolgot, hogy Nagykanizsán földművelő gazdasági szakiskolát állítanak fel.
— A Magyar Nemz. Oazd. Bank folyó hó végéig elfogad még részvényjegyzéseket a Keresztény Otthonban.
MT RENDELJE MEG A
„Zalai KözlönyS
— VédhimlŐoltás. Felhívom mindazokat, kik védhimlövel beoltva még nincsenek, hogy péntek, szombat és vasárnap délután a polgári leányiskolában 3—6 óra között oltásra okvetlenül jelentkezzenek, mert az elmaradottak ellen kihágási eljárás fog inditatni. Polgármester.
— Hirdetmény. A nagykanizsai katonai állomásparancsnokság 313/áll. par. 1920. sz. rendeletére Nagykanizsa város esetleges riadó-jára vonatkozólag a polgári személyeket illetőleg a következőket rendelem el. I. Riadójel. Nagykanizsán kürtjellel, telefon utján, az alsó és felső városi templom tornyában levő harangok félreveretésével, a Franz gőzmalom szirénájának ismételt háromszoros bugásával, azonkívül éjjel a villamosvilágitásnak háromszoros megszakításával. Kiskanizsán a kis-kanizsai templom harangjainak félreverésével történik. Ha a riadójel, illetve szokatlan időben takarodó csak kürtjellet adatik, az csak a katonaságra és nem a várcsra, illetve polgárságra vonatkozik. II. Végrehajtás. Nyilvános helyeken (kávéház, vendéglő, színház stb.) és az utcákon tartózkodó lakosság szállásaira azonnal visszavonulni tartozik Az összes épületek, házak st!c. kapui ezen időre bezárva legyenek, ezért a háztulajdonosok felelősek. Minden polgári egyén, aki a riadójel leadása után 40 percre az utcán találtatik, lefog tartoztattatni. .Nagykanizsa, 1920. évi április hó 23-án. Dr. Beusterien Erich s. k. tanácsos, a kapitányság vezetője.
— Engedelmet kérünk, ha mi bátorkodunk tudomást szerezni arról, hogy amig mi alig-alig tudunk olyan tapintatosan járni az utcán, hogy cipőnk talpa túlságos gyorsan el ne kopjék s !.a ennek a jele csak egy kissé is mutatkozik, futkosunk összeköttetések után, hogy némi nemű talpbőrhöz jussunk, addig az egyik suszterüzletben 4300 koronás női lovaglócsizmát látunk munkába véve. Engedelmet kérünk, ha tudomást szereztünk a luxus megrendelésről, de ugy a fejünkbe szökött a vér. látva a nagy bőséget, Nem ámultunk el, csak elszomorodtunk, amikor a másik segéd kezében egy 6000 koronás ugyancsak uői lakkcsizmát látunk csillogni. Téved ön jó uram, ha azt* hiszi, hogv ez az ön privát ügye. Nem. Amikor az önhöz hasonlók nem sajnálnak ilyen tekintélyes ezreseket adni a bőrért, ezzel önök ép olyan árdrágítók, mint Grünbaum Izsó, a legszebb pesti zsidó. —Engedelmet kérünk.
— Adományok. Az igazságügyi alkalmazottak a hadifoglyok javára 140 K juttattak hozzánk. Boer Gusztávné a keresztény felebaráti szeretet akciónkra 10 K adományozott.
— Elkobzott lebélyegzett kékpénz.
A budapesti rendőrség eddig 10 millió értékű lebélyegezetlen bankjegyet kobzott el. Tegnap egy galíciai zsidó leány derekára kötve több mint egy millió korona kékpénzt találtak. Természetesen. ezt is elkobozták.
— A hadifoglyoknak. Kövess Jenő földbirtokos ur a nagykanizsai ker. munkás-biztosító pénztár utján 150 K 70 fillért adományozott a hadifoglyaink hazaszállítására, melyért köszönetét fejezi ki hadifoglyaink nevében a nagykanizsai járás védelmi tisztje.
— P. Butykay konferencia-beszédéről. Még nincs itt az óra, de a belső hangtól mrgütött intelligens férfiak sokasága már jórészt beszűrődött az estélyi homállyal együtt a misztikus templom ködében és sietve igyekszik egy jól biztosított hely kincses bányáját kiaknázni. Elhelyezkedés . . . pár perc lepergése ... egy csengetés és a Jöjj cl, Szentlélek Úristen! méla akkordjának felemelő hangjai mellett megjelenik a szónok, P. Butykay Antal tartományi rendfőnök — egyszerűen, de i.mponáióan, egy uj, modern próféta alakjában s míg leborulva egy Miatyánk ömlik ki lelkéből, hallgatóiban a várakozástól tulfeszült ideghurok az clővélemény leg-nagyobbfoku skáláját játszották le már. És megszólal a konferáló szónok. Hangok jönnek hozzánk a sziv bensőjéből, a lélek legmélyéről -- hangok — első pillanatra nem
e földről valók, fülnek szokatlan danteinfernói mélységek bűvköréből, hogy az Evangélium szárnyán magasba repülve ülje meg a lélek mezejét. Mert P. Butykay a hangok nagymestere. Mint a bazilika keményszavu orgo--nájának regiszteres hanghullámai — ugy törnek fel ajkairól az igék, — oly élesen, oly tisztán fúródik fülünkbe a hang, mint a közeli mennydörgés váratlansága, hirtelen adottsága. De felmelegszik lassankint a szó és a finoman cizeiált mondatok súlya kezd felénk röpködni a prohászkai evangéliumos költőiségében, gesztusokban, hanghordozásban s mint eleven Evangélium a maga megtestesült rátermettségével az aktuális nagy kérdések terhét kétszeresen érző énünk felé dobálja meggyőző érveit: a benső ember képmását magunkra öltendő külkalandozók felé. És hangzik szava, belevágóan a lélekbe, a belső megújhodásról, belsőnknek lelkiséggel kipárnázásáról, filozófiai szempontból tárgyalva a kérdést, mint a keresztény világnézetnek egyik alapvető promblémáját. Majd a modern ember gondolatkörnyezetét veszi bonckés alá és meggyőző, erős érvekkel támogatva bizonyítja, hogy a társadalmi állás, rang, pompa stb. mind nem elegendők bárkinek is a kívánt és óhajtott boldogság megadására, ha magasabb v. mélyebb eszménye nem űzi mint gondolkodó, hivf) lényt a befelé élő embertípus felöltésére. Hogy ezt megtehessük — mint a második konferencián hallottuk — egész valónkat revízió alá kell vennünk, az erkölcsi törvények szükségszerűsége alapján négy kötelességszerű nézőpontból tekintve feladatunkat: Isten, felebarátunk, önmagunk és az evangéliumos szellőmmel szemben. Csak ezen momentumok komplexuma emelheti a löldi embert a magasabb eszmények világába. S mikor a csilláros szentélyben a kiváló szónok utolsó szavai is elterültek, a templomból kijött s a késő esti sötétbe burkolódzó férfitömeg egy jól cs lélekemelőén eltöltött óra után sietve kígyózik hazafelé. dg.
(x) Circus Henry holnap,szombaton este-8 órakor kezdi meg díszes előadásainak sorozatát. Jegyek szombat délelőtt 10 órától a circus pénztáránál kaphatók.
(x) Róma titkai (Egy világváros rejtelmei) cimü hatalmas kalandorattrakció bein utatasa vau az Urániában. E darab főszereplője Ursus a néger óriás, ki a Quo Y«-disban aratott nagy sikert. Izgalmas trükkök teszik érdekessé a ,,Gines\'1 olasz filmgyár ezen alkotását.
(X) Megbízást kapott: Zongorák, hazak, korcsmák, vendéglók vételére ós bútor, mérleg, üzleti berendezés eladására. Házasság közvetítését is vállalja. „Amen" közvetítő irod8, Király Pál-utca 8. sz.
- (x) Bélyeggyűjtők figyelmébe! Eladásra szánt bélyegeit, régi levelezéseket, gyűjteményeket legjobban értékesítheti és gyűjteményeit kiegészítheti SzabóAntal sport-üzletében. 752
(X) Egy dollárkirálynő kalandjai II. része ,Az éjszaka rejtelmei" kerül bemutatóra a „Világ" mozgóban péntek, szombat és vasárnap, április 23, 24 és 25-én. Ennek a csodafilmnek ez a része még izgalmasabb, merészebb trükkökkel van telve. legyek már ma 9 órától reggel válthatók a „Világ\'\' pénztáránál. — Előadások fél 7 és 9 órakor kezdődnek hétköznapokon.
Olcsó szövetöltfinyök
750 K-tól 1200 K-lg kapható a most megnyílt
Dunántuli
Ruhaáruházban
Nagykanizaa, Erzaébet-tér 20.
taz Arany Kakas mellett)
K M i 6 n v
\'020. április 23
t
Skr\'ínar KmlJné ugy a sug*. m:r.t -gyermekei; Karoly, Franciska ferj. Rau-nachor GuRztAvnc. Hmil, unofc.tja. ftari-nachcr Lcö. SkrJnár KároJynC veje Rannachcr Gusztáv mély Íijdik-rftmíl tudiljik, hogy
GÚR JÁNOS
ny. dv. kalauz
f. évi hó 21-én dé!e:<>t: 10 órakor
szenvedés útin élete Wí-ifc évében elhunyt.
A megboWoxult fOÍJi niaraiíváuymt í. f lió 23-án délután 5 ór<kor .\'ogjuk ;<z ©vmngehfcos Jiitvíllis sieiUrtivíi wcerint i rím. V,»t!i. temető >U)oiUi SröJc nyugilomra helyeztetni.
NsgyJunSxo, lf>20. április 22.
Áldás és béke poraira!
Zalavármegyc egyedüli keresztény politikai napilapja a
„ZALAI KÖZLÖNY".
Keresztények I Olvassátok és terjesszétek, mert mindenkor n kereszténység ügyeit szolgálja.
f
Csomagoló papír,
Papírzacskó, Levélpapír mappában, Cigaretta húveljrek, Cigaretta papiroji. Tollak, irodai és iskolai Papirspárga, Szekrény papir
.-. —f-ybaa c. kioil.yb.n
FISCHEL FÜLÖP FIAI
pup:r.»ruhjz,ilvjíi, N.n;y».n.v.-.\'.:i
B«- EREDETI twfcilgl.. Ija^to^/ii
FRFI1RTI «Mdas»ei ^pckci &
hiti MII I I l(.rl; „Jtsatf, ujául:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
Telefonj 130.
Baromfi & madáreleség, rfogálic. 1. raflfia állandóan raktáron. G79—10.
Figyelem!
Aki szereti a tiszta, fényes és csontkemény gallérokat, kézelőket és ingeket,
az csakis az
tisztiitat. Egyszeri próbntisztitás mindenkit meggyőz. ,
A nagyközönség S\'/iycS pártfogását kérve, tisztelettel;
Mayer Lajos
gözmosóda tulajdonos Nagykanizsa, Eötvős-tér 29. sz.
I 1
r N
Takarmányrépa
Sugór-ut 36. szám alatt eladó.
Jó minőségű Pogányvár) fehér és vörő*
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kivánai\'ra házhoz szállit
Bruncsics József
rn-.-i. r-. csemege- fls katonai tikkelt Verekedése Nagykanizsa, Sugir-ul 53.
r URANIA
mozgókép-palota
Rozfconyl-utc* 4 »z.
IVmteken, szombaton és vasárnap április lió 23., 24. és 25-én
Nagy attrakció!
Ráma titkai
Egy világváros rejtelmei
KalandoríMma-Kóxwreplé: Ursus. néger óri&\\, & ,Qqó Vadis* főszereplője.
ElüidáiPk kaidat*: Httkóin»p«ken 7 et 8 érik. Utittif ét ttii; uptket: 3. S. 7 ét 8 érikor.
^"ufll I A n/tgymozgó színház^ VlLAU Szarvas-szálloda. =
Pénteken, szombaton és vasárnap, április íjó 23 . 24. és 26-nn.
Egy tíollárkiráiynö kalandjai (li. rész)
Az éjszaka rejtelmei
Kalandor dráma 6 kivonásban
Elóndások keedete: Méík^nupokon fél 7 ii i> V»i«í. é» ünnepnapodon 3, 5, "5 ó 9 ó.-Jko.-
riftflÁ egy pár hosszúszárú 3 9-es LiaiíU «zámu, alig használt női fehér cipő. Megtekinthető a kiadóban.
annannunnnt Értesítés.
Van .szerényéin értesíteni « n. t> köWfnSóget. hogy Sugár-ut 22. szám alatti kárpitos ; műhelyemben jutányos árak mellett vállalok inindenn-jmr. szakba vágó munkát. TŐRÖK LAJOS
kárpitoz és disilt$
Dunántuii Élelmiszerfor-galmi Vállalat Nagykanizsa
59.
.TrunOinubU"
yi\'-n 1 ■
Iroda 6s raktár: CsengcrJ-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében
- és vágott baromfit, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Felhozatali Egyesülés Zala- és Somogymegyei kirendeltsége
havi fizetéssel felvétetik e la-
punk kiadóhivatalában.
Nyonoatoti a iKjytulajdonoaoK • Zalai éa Gyarmati nyomdai mtUntázetében.
S9-IW évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 24. Szombat
93. szám
KERESZTENY POLITIKA! NAPILAP
SHrkc3£<l"ey, és kiadóhivatal: Fó-ut 13. ■ l»lt rurbss. C.J.lon 111 _
Aicjtjclenlk mindig kora rcggc!.
PÓKzerkcaxCó:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
_MBMIp. ké?vl.«l6
Peleírt* ucrkcaxtó :
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
RgtM évi. 350 K. PcUvf 130 X. Ncgyad. «vr. 6$ K Egy ixir. 22 K. Egyet ttia11 K.
Mag kell becsülni az intelligenciát.
Maré Romániában annakidején megindult a nagy tisztitómunka. Korbáccsal űzték ki tudósainkat, hivatalnokainkat régi munkakörükből s ők kezükbe vévén a vándorbotot, bekopogtatlak hozzánk, a csöpp, pár csonka vármegyére zsugorodott Magyarországhoz, hogy adjunk nekik kenyeret s hazát. A kenyéririgy honfitársaik rossz szemmel nézték, hogy mint jön egyik vonat a másik után teletömve menekültekkel, mert mindenegyes ember egy-egy pozíciót, egy egy fizetést jelenteit. Számításokat csináltak, hogy mik ép megy tönkre az ország a kebelükre menekültek miau/s a rostólelküek görcsösen szorítottál^ kenyerüket, mert ugy gondolták, hogy pozicié s kcnyérharcot kell vivmok a hontalanokkal.
Azalatt az erdélyi hivaialok megtömöd-lek uj emberekkel. Ismeretes, hogy a kolozsvári egyetem tanszékeit Cholnoky, Szadcczky, Apáthy, Schneller stb. szemináriumait vidéki, poros katedrás iskolák begyepesedett fojü tanítóival s a jobb esetben tanáraival tömték tele. A régi, Mária Terézia előtti állapotok vonultak be a nemrég még elénk kuiuiráju Erdélybe. Az iskolák tanerőit nem tudták pótolni szakemberekkel, hanem kicsapolt diákok, kiszolgált katonák, harangozok stb,, srb csaptak fel tanítóknak. Románia hangos jajszóval, sóhajokkal panaszkodik, hogy nem tudja ellátni hivatalnokkal a szétdurranásig megdagadt országot. Nincsenek hivatalnokaik, pedagógusaik, orvosaik, ipari munkásuk.
Reticnctcs fájdalommal láttuk, hogy batyuztatták ki magyarjainkat szülőhazájukból, de tagadhatatlan, hogy visszafojtott lé-lekzette! várjuk, mint fog saját munkája nyomán Agyonroppanni a szappanbuborék ország.
Kiöntötték a vizet, amíg ujabbat nem tudtak meríteni. Amig ők kétségbeesve kiabálnák munkaerők után, addig nálunk sokan felszisszenlek a hivatalnokokkal való tulió-móttségünk miau. Tudós, intelligens emberből azonban a sok sohasem felesleges. Ma, amikor táblabirŐkat látunk az ipart pályákon, tanárokai a kertgazdaságokban, pem kell azt gondolnunk, hogy ezzel ludasuk is, intelligenciájuk is szűkebb körre szorítkozott. A tudás hatalma a legerősebb fegyver, a kiművelt emberfők az országok leghatalmasabb gerincei. Nem szabad kétségbeesnünk, ha \\az első látásra túlsóknak tartjuk a hivatalnoki kart. Hisz mi arra törekszünk, hogy minél kulturáltabb lényeget vegyünk. Mert sose fc\'edjük ol, hogy nagy hatalmunk van rablóinkkal szemben s kulturánk a mi leghatalmasabb fegyverüok.
\' Amikor ők kikergették magyarjainkat hazjijukifel s nem tudják helyüket megfelelőkkel pótolni, mélyreható hibát köveitek cl y saját szcmgontjukból. Nekünk uz ő hibájukat ki kell aknázni s ezt tesszük akkor, lu összeroppanásukkor azonnal sikra szállunk, eszközöket és módokat nem keresve és kímélve. Szem élőit kell tartanunk a régi magyar igazságot, hogy más kárán tanul at okos. Tanuljuk meg, hogy az intelligenciát a tudást, minden körülmények között meg keli becsülni. &
Lőw szegedi rabbi hazaárulása.
A hollandi újságírók előtt tett hazaáruló kijelentései. — Horthy Miklós kormányzó, Apponyi gróf, Csernoch hercegprímás és Tisza István gróf bemocskolása. —-/A kormány sürgős vizsgálatot indított. — Schlachta Margit felszólalása.
Budapest, április 23. A nemzetgyűlés mai ülését11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök.
A Ház egyhangúlag elfogadja Szabó Sándor és társainak indítványát, az ülések tartalmának az mdemnitás vitája idejére 10 árában való megállapítása iránt. Az első 10 órás Ülés holnap, szombaton lesz.
Elsőnek Bozstk Pál szólott az indemni-táshoz. A javaslatot elfogadja. Beszél a kis-üstökrői, szeszfőzdékről. Kifogásolja a pénzügyminiszter egyes rendelkezéseit, melyek a szőlősgazdáknak nehézségekei okoznak.
Azután a Ház zajos felháborodása közben felolvassa a ..Nemzeti Újság" pénteki számában megjelent dr. Látv Emánul szegcdi főrabainak egy hollandiai újságíró előtt tett nyilatkozatát. Olyan kijelentést tatt a hirlapiró előtt, hogy Budapesten mindenkit lengyel zsidónak tartanak és rögtön elteszik láb alól; továbbá, hogy Magyarországnak nincs* létjtf^ fosultsága. A magyar nemzet nem étezik, sőt a magyar faj is kiveszett, ami pedig megmaradt az keveréke azoknak a nemzeteknek, akiket a tatárjárás után Magyarországra telepitettek. Magyarország földrajzi egysége egy nagy hazugság, az nem létezik.
(Óriási felháborodás a ház minden oldalán. Felkiáltások Fel kell akasztani! Sándor Pál hangosan kiálltja: Ha ez igaz, akkor fel kell akasztani !)
Bozsik folytalja felolvásast, amelynek során Ltfw kijelentette, hogy Apponyi csak beszélni tud. Soha sem tett semmit és szép volt tőle. hogy a Nemzeti Kaszinó kártyaasztalai helyett megjelent a békekonferencia elóti cs ott három nyelven zsonglőrösködött. Végül Lőw hangsúlyozta, hogy nincs magyar nemzet és ha volna is annak nincs létjogosultsága. amit legjobban bizonyít, hogy például ma már a székelyek is mind oláhok. Kétféle magyar van, az egyik bula, dc becsületes, a másik eszes, ct becstelen. Felháborító hangon beszél Horthy Miklós kormányzóról, aki nem más, mint Magyarország hadügyi népbiztosa, továbbá, hogy a katholikusok gyilkolták meg a protenstáns Tisza István grófot. Ferenc Ferdinánd soha sem lett volna Magyarország, királya, mert a magyarok elhatározták, hogy a koronázás, napján megölik és hogy Csernoch hercegprímás nem más, mint Tisza István által megvásárolt alak, aki arra vállalkozott, hogy egy protenstánssal együtt koronázza meg Magyarország királyát.
Bozslk a Ház zajos helyeslése közben erélyes hangon követeli, hogy Lőw ellen hazaárulás miatt az eljárást azonnal inditsák meg.
SituoHyi Setttadam miniszterelnök azonnal válaszolt. Az iil naUoit-adalok olyan megdöo-
bentók, a nyilatkozat olyan halmaza a gonoszságoknak és Űtványságok-nak, hogy a kormány egy pillanatig sem hallgathat. Kijelentem, hogy a legsürgősebben meg fogom tenni az intézkedéseket a tényállás kiderítésére. Ha a nyilatkozat megtörtént, a legszigorúbb eljárást fogom folyamatba tétetni.
(Helyeslés a Ház minden oldalán. > Kovács Emil a parlament munkaképes- \' ségét bizonyltja. Majd megállapítja, hogy a kereskedelem nem volt mindig a zsidók kezében és nem is nélkülözhetetlenek e tekintetben. A javaslatot elfogadja.
öt perc szünet után nagy érdeklődés közben állott fel Schlachta Margit. A karzatok ez alkalomra nagyobbára nőkkel voluk zsúfolva. Elsősorban a középosztály nőit kell jobb helyzetbe hozni a háziipar fejlesztésével. / StttisztikÁv*! bizonyítja, Uogy-a halandóság\' árányszama a aolgozo anyák gyermekei közöli milyen magas Ezután az anyavédelmi és egyéb szociális intézkedé? seket, majd az iskolareformot hirdeti. A női tábor nem szerepelni, tündökölni kiván, hanem áldozatokat akar hozni a haza, az ország érdekében.
Beszéde végén határozati javaslatot nyújt be. amelyben felhivja a kormányt, hogy olyan törvényt terjesszen elő, amelyben elsősorban az ipari munkásnókre eddig fennálló törvényeket modosiija olyan értelemben, hogy u gyermeknevelés érdekében a léinaponkinl váltakozó munkanap rendszert honosii&tk meg a női munkásoknál is. Női ipari felügyelőket és az anyaság védelmének intézményes biztosítását kivánja. A dajkaság eltörlésére cs a tejtestvérseg kötelezővé tételérc szólítja fel a kormányt. Kivánja, hogy törvényjavaslatot nyújtsanak bc az erkölcsrendészeti törvények mótiositására és a legújabb egészségügyi reformok pehozataía tárgyában.
Beszédét a jelenlévő képviselők nagy tapssal és éljenzéss\'el fogadták. Számosan üdvözölték.
Utána Nagy János beszélt, aki hangoztatta, hogy nem elég, ha a kommunisták ellen eljárást indítanak, hanem Károlyi Mihályt is száműzni kell. A szabadkőműves és a Gallllei-körök valamint a destruktív lapok ellen meg kell indítani az eljárást. A zsidókérdést maguknak a zsidóknak kell megoldani. Részletcsen foglalkozik a szociáldemokraták programmjával; majd kijelenti, hogy az ind\'cmnitást megszavazza.
AZ elnök ezután bemutatta Győrmegyc kérvényét n Károlyi cs a Bcrinkcy kormányok-megbüntetése tárgyában. Majd az elnök indítványára a Ház kimondja, hogy a holnapi 10 órás ülésen folytatják az indemnitás vitáját. Ezenkívül fel fogják olvasni az indítvány és mterpellációs könyvet
-Az i\'flés Uélütán 3 órakor véget" ért.
2
Zalai Közlöny
1920 Április 24
. t
Hollandi újságírók a Ház folyosóján.
Megerősítik Lőw nyilatkozatát. —. Intézkedés történt Lőw azonnali letartóztatása iránt.
— A Nentzeli Hajló Iroda jelenti. —
Budapest, április "23; A Bozsik képviselő által ismertetett L&iv ügy különösen a hírlapírói karzat zsidó újságírói között keltett nagy kavarodást. A szünet alatt izgatottan tárgyalták a folyosón az ügyet és kétségbe vonták, hogy a szegedi rabbi tényleg ilyen nyilatkozatot tett volna. Szerencsétlenségükre azonban egész véletlenül megjelentek a fo-
Belföldi hirek.
A szabadkőművesek nagymestere lomondott.
Budrpest, április JX Kau Colilob, a magyarországi szabadkőművesek nagymestere Állásáról lemondott, amiről a belügyminisztert ts értesítette
A függetienségipárt pasz-szivitásban marad.
Budapest, április \'.\'3. Tegnap este egyik belvárosi szálloda különtermében Batthyány Tivadar, Lovászy Márton, Ábrahám Dezső és mis volt függetlenségi képviselők bizalmas értekezletet tartottak, amelyen Batthyány foglalkozott a mai politikai helyzettel és javasolta, hogy a függetlenségi párt egyenlőre maradjon passzivitásban és csak később bontsa ki ismét Kossuth l.ajos zászlaját. Kelszótalt még Lovászy Márton, aki felszólította Batthyányi, hogy lépjen ki passzivitásából és álljon a függetlenség: párt élére. Hogy Batthyány engedett-e a felhívásnak, arról nincs hir.
Héber felirat Friedrich lapján, a Virradaton.
Budapest, április 23. Mint ismeretes, Ftiedrick Istvánnak a sajtóügybon benyújtott indítványa eredetileg ugy szólt, hogy azok a lapok, amelyeknek - munkatársai között sok a zsidó, mim zsidóiapók tartassanak nyilván és ezek köteleztessenek, hogy a lap fejét héberbetüs írással jelöljék meg. Ezzel kapcsolatban ma óriási deriiltsé. gel keltett a parlamentben, hogy Kriedrich lapja, a .Virradat" héberbetüs felírással jelent meg. Ugyanis valami jókedvű tréfacsináló n«m sajnálta a fáradtságot és a .Virradat ma megjelent néhány számára egy nyomdában héber feliratot alkalmazott és azt szétosztotta a Házban.
lyosón azok a hollandi újságírók, akik előtt Unv a kérdéses nyilatkozatot tette és megerősítették, hogy Un: nemcsak a Bozzik állal reprodukált vádakat emelte előttük a magyar nemzet ellen, hanem annál sokkal súlyosabb dolgokat is mondott. Erre a jelenlevő szegedi kormánybiztos dr. Vasek Ernő telefonon nyomban intézkedett, hogy IJtvöt letartóztassák.
A pénzfelülbélyegzés eredménye.
Budapest, április 23. A pénzfelülbélyeg-zést ellenőrző bizottsághoz a beérkezett jelentések szerint összesen 7 ezer 200 millió korona bankjegyet bélyegeztek felül. Vár-megyék szerint Vasmegye a második, Sopron a harmadik és Zala a negyedik helyen áll. ahol a legtöbb pénzt bélyegezték felül.
Egy dühöngő őrült
vérengzései.
Budapest, ipr. 23. Pénteken délelőtt 11 órakor a Deák-téren egy munkás külsejű ember felszállt az Újpest felé haladó zsúfolt villanyoskocsi első perronjúru, ahol össze-összeszólalkozott Tardy Bálint századossal, majd hirtelen konyhakést rántott elő és mielőtt a százados megakadályozhatta volna beleszúrta a nyakába. A kalauz látta merényletet s a jegylyukasztóval többször fejbe-vágta a merénylőt, majd ledobta a kocsiról. A munkás ismét meg akarta támadni a századost, araikor közbevetette magát Ember Jozsof százados, /v dühöngő őrüli azonban őt is megszúrta a vállán ós a fején. Kellber Mihály kocsivezető ekkor egy váltóigazilóval le akarta ütni az őrültet, de elesett s ez rárontott s ogyba-főbe szurkálta. A dühöngő ezután Sclrmartz Gyula ügyvédjelöltet szúrta meg a vállán, majd \'Medtvd Emília posta-kezelőnőt sebesítette meg a vállán. Végül egy főhadnagy sietett a helyszínre, aki a kardjával ártalmatlanná tette az őrültet, akire a közönség rárohant és véresre vette A dunongő őrültet beszállították a kapitányságra, ahol megállapították, hogy az illető Bogdán József 35 éves debreceni kárpitos :egéd. aki csak az nap érkezett Budapestre Az orvosok megvizsgálták ós megállapították hogy közveszélyes őrült. Sebeit bekötözték es korhazba szállították.
Magyarországi fehérterror ?
London, ápr. 23. Az alsóház hétfői illésén Murran alezredes kérdést intézett a kormányhoz, hogy vájjon kért-e felvilágosítást budapesti megbízottjától a magyarországi fekér terrorról szóló állítások valódiságáról. Carinsvort igenlően válaszoit. Holler jelentései azt igazolják, hogr noha a bolsevizmus bukása után megtorló fellépések fordultak elő, a magyar kormány ezen megtorlásokban semmi - n\'.o4on részt nem vett és minden módjában álló eszközzel elnyomja i rendzavarásokat, ugylátszik sikerrel. A magyar kormány késznek nyilatkozott arra, hogy ezt az ügyet nemzetközileg vizsgálják meg. Holler kérésére a vöröskeresztnek egyik megbízottja megvizsgálta a börtönöket ós azok.tt teljesen rendben találta.
Tőzsde
Budapest, ápr. 23.
Magyar Kitol . . 1678 Alt. k\'&lirto . . 3000
Onuik ttltel . . 6Í0 6600
UwmíUlo . m- Rima . 3300
Magju fitrV . 1110 Sehüci . 677
Agrár Esúk . . . 1140 AJru . . 9100
Kabank .... 95* AttantiVa . . - 4#».
Forgalmi . , 716 Oaniui .... . 4600
1640 Klotild . . 2375
Beoc*iai .... . 4700 Na«?:i . 13460
CixriU C. M. . 1690 Oü;.....
2050 ((uttaunu . . ---
Valuta: Napokon 7U). Font .ISO, üoUir 210, Frank 1350, Mírk. 370, Liu 10«0. Rubel 2W, Ír] 3S0. Siolo! 310. Svájci íf«Ut 3W0. Diair 010
— Nemtelen hajsza Imre Sándor ellen. A magyar pedagógiai élet leghasznosabb emberét, u folyton és mélyrehatón dolgozó ritkaképzettségü ós lángeszű emberéi, Dr. Imre Sándort, a kultuszminisztérium adminisztratív államtitkár.!:, egyes tulbuzxo fővárosi lapok alaptalanul és jogtalanul mar régen kikezdték. Dr. Imre Sándort még azok is. akik nem az ajkárö: hallották az egész magyarsúg becsületére i büszkeségére valló sajátos pedagógia: elveit, még azok is. akik csak irásai után ismerik a szerénység, e mély tudásba öntött egyéniségét, meg aiok is méltó hódolói. Az átkos kommün után a kultuszminisztari tárcát is vezette. Minden müveit ember istneri a .Nemzet-nevelés- izzó magyar gondolatú könyvéi, amelynek a révén hamarosan egyetem: m. tanár lett. Dr. Imre Sándor á becsületes magyar szellemi munkás, az :gazi tudós mir.tu képe, akit tanítványai s környezete rajongásig szeretnek. Ez ellen az embe: ellen injuk meg a hajsza már hónapokkal ezelőtt, akinek a munkáját talán ma még értékelni sem vagyunk képesek s akinek a magyar nemzeti pedagógiában egyáltalán, vagv csak alig akad párja. Az az ember van becstelenül pellengére állítva, akinek mindennel előbbre vnló a munka. Tanítványai sokszor látták maguk előtt az előadásokon, amikor n munka miatt éjszakája sem volt. Megdobban a szivünk a lelketlen hajszát hallva s tan elszomorodnánk, ha nem tudnánk azt.\' hogy Dr. Imre Sándor hátamögött egy óriási gárda áll. Ráfogták, hogy kommunista volt 1 Imre Sándor I A Nemzetnevelés irója\' A becstelen rágalmaknak indító oka azonban csak az, hogy félredobják magas pozíciójából, ahova a tudása s hazaszeretete juttatta. Félre akarják dobni onnan, mert talán ai fáj egyeseknek, hogy Imre Sándor kot.i reggeltől késő estig dolgozik. A vádakkal szemben a pedagógium tanári kara gyönyörű kollógialilássa! állt Imre Sándor mellé. Mosl a közoktatásügyi minisztérium uj ügy-beosztásával egyszerűen megfosztották hatáskörének javarészétől. A legfájóbb, hogy Imre Sándor egyike azoknak :i szakembereknek, akikre a magyar nemzet oí2tosan számíthat az ország \'újjáépítésében Nem hisszük, hogy a legfelsőbb nelven is ne »
Izgalmasan tárgyalják a Löw-ügyet
Ugrón Gábor a förtelmes hazaárulásról. — Sándor Pál nem kapott engedélyt a felszólalásra. — Haller István: „a bolsevistáknak cinkostársaik vannak az országban."
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti —
Budapest, április 23. A Ház folyosóján Bozsik beszéde után izatotmn tárgyalták ÍJSn> nibpi kijelentéseit. Ugrón Gábor felháborodva jnondotta: Ninc* olyan súlyos büntetés, amely eléggé megtorolhatná ezt a förtelmes hazaárulást, amelyhez foghatót alig követtek még el. Ugrón Gábor rögtön indítványt nyújtott be Rakovszky István elnöknek, amelyben kijelenti, hogy mi-veh a főrabbi kijelentései a legsúlyosabban sértik a magyar emberek érzelmeit és ha e kijelentések valóban megtörténtek volna, a legsúlyosabb nuzaárutássai állnánk szemben. Ezért indítványozza, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a/, igazságügyminis/.tert, hogy a kérdés felderítése iránt a szükséges lépéseket a legsürgősebben tegye meg és a nyilatkozat
megtörténte esetén gondoskodjék a legszigorúbb törvényes megtorlásról. Sándor Pál az elnöktől engedélyt kért a felszólalásra, hogy megbélyegezhesse Löw kijelentését. Rakovszky az engedélyt nem adta meg, miután az Indemnitás tárgyalására sürgősség van kimondva. Haller miniszter a folyosén kijelentette, hogy a nemzet rágalmazását a külföldön nemcsak az elmenekült kommunisták folytatják, de cinkonstársaik vannak Magyarországom is. Az ilyen beszédeket még akkor is hazaárulásnak minősiti a közvélemény, ha annak csak csekély része is volua valóság. A zsidóságnak volna a feladata, hogy kirostálja maga- Sjözül mindazokat, akik egyre ujabb hasábokat dobnak a tűzre, amelynek lángja ártatlanokat is megpörkölhet.
1920. április 24.
Zalai Közlöny
3
legnagyobb igazságtalanságnak lássák a Dr. Imre Sándor ellen indított személyes hajszát. Vagy ha mindenképen ázt akarjuk, hogy agyonbunkózzuk azokat az embereket, akikre hazánk újjáépítése vár, ám mellőzzék Imre Sándort, de öt nem pótolhatják a magyar pedagógiában. gk
— A keresztény tisztviselőnők
egyesületének tisztikara ma este 7 órakor a Keresztény Otthonban értekezletet tart. Kérjük azokat a hölgyeket, akik a tagok neveit összeírták, hogy a listát hozzáák magukkal. Tagok ma 6 - 7-ig is jelentkezhetnek a Keresztény Otthonban.
— Adomány. Mantuánó Gézáné 20 koronát adományozott a keresztény felebaráti szeretet akciónkra.
— Felhívás. Fölkérem a Zrínyi-ünnepély sajtóbizottságának taglait, hogy szombaton, 24-én d. u. 5 órakor a Keresztény Otthonban megjelenni szíveskedjenek. A tagok ugyanazok, akik a Muraköz-ünnepély alkalmával voltak. Kowáts Antal elnök.
— A nagykanizsai szabómesterek évi közgyűlése. A szabómesterek szakosztálya 1920. április 25-én d. e. 10 órakor :.irtja évi közgyűlését az ipartestület helyiségében. A vezetőség felkéri ugy a férfiszabó-.restereket és külön a nőiszabómesternőket, hogy az uj tisztikar megválasztásán minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. A vezetőség.
(x) Eljegyzés Ozv Vegeit Jóesefné szül- Fehér. Margit és Somogyi Sándor Orosztonyban jegyesek. (Minden külön érte-sitcs helyett.)
— Nagykanizsa város lakosságáról és állatállományáról az alábbi számadatokban nyujtunk felvilágosítást: Nagykanizsa város bejelentett lakossainak száma: férfi 14,074; no: 15,133. Tehát 1059-cl van több nő Nagykanizsán, mint férfi. Összesen férfi es nő a számlálás szerint 29,207 van. Ebből őstermelő férfi: 172G, nő 1635. Iparos és gyári munkás . férfi 2570, nő 439. Az összes szántóföldek 3355 hold, amelyből búzával van bevetve 837-4 hold s rozzsal 707.4 hold. Az ellátott lakosság száma 3621, az ellátatlan 28,586. — Állatállomány. 131G ló, 2789 szarvasmarha, 103 juh, bárány, kecske, 4468 sertés, ebből 3225 malac. Á folyó hó 10-én megejtett számlálás ilyen számokban ad képet Nagykanizsa város lakosságáról, s állatállományáról.
-- Május elseje Kőszegen. Kőszegi tudósítónk jelenti, hogy a kis iskoláváros erősen dolgozik azon, hogy a vörös napot május l ét magyar nemzeti ünnepséggel ülje meg. dokumentálni akarják, hogy a kőszegi svábok is a háromszínű magyar lobogó mellett élnek és halnak. A terv szerint az egész várost kilobogózzák nemzetizászlókkal s mindenütt, ahol csak lehet, nemzeti vonásokat domborítsanak ki. Felvonulások lesznek, amelyeken a város asszonyai, leányai magyar ruhákban jelennek meg, hajukban nem^ctiszin szalagokkai. Mikor ezt a hírt vesszük, eszünkbe jut II. József császár halála utáni nemzeti ujjá-ébredésünk, amikor szintén előkerültek a tulipános ládákból a nemrég még eltiltott magyar zsinóros ruhák, a nemzetiszin kokárdák. A lányok tüntetőleg magyar pánlikákat fontak a hajukba. S nemcsak a falusiak, hanem a kúriák, városok leányai is. Ma megint s talán még erősebben érezzük nemzeti újjászületésünk szükségességét. Ezért írjuk meg örömmel a kis Kőszeg nemzeti tüntetését ép azon a napon, amelyen a legvéresebben halálra ítélték egy év előtt mindazt, ami magyar volt s ami csak magyar lehet.
~ Elfogták az András-csoport egy - tagját A csütörtöki Brónyai-félc tárgyaláson az érueklődők soraiban Kiss Lajos rendőrkapitány felismert egy sárgaruhás fiatalomért. aki a kommunista rablóbandának volt a tagja. Eboeü minőségét a törvényszék előtti Kihallgatásán mindjárt beismerte, a rendőrség tehát a jelenleg nem dolgozó betonmunkást öri2etbe vette.
— A Move mészárszékében szombaton friss marhahús kerül eladásra.
— Két kolduló leányka s a kis néma flu. Nap-nap után látni áz utcán két leánykát szurtos-piszkosan, amint futkosnak egyik járókelötöl a másikhoz s rettcncs keserves hangon könyörögnek alamizsnáért. Egyik 8—10 éves lehet, a koldulásban nagyszerűen szakavatott, a másik csak alig totyog mellette, de az arcába rnár belevésődött a könyörgés kifejezése. Mindenki megszánja őket. de meg annyira erőszakosak, hogy kalláncs módjára csimpeszkedrtek a keményebb szívűekre s njnes rá hatalom, hogy megszabaduljanak tőlük. A logikájuk is kitűnő. Gyakran egy rókáról két bőrt is le tudnak húzni. A Főúton haladok lefelé, amikor portyázó körletükbe kerültem. Természetesen, hamarosan lefizettették velem az utcai adót. Rövid idő múlva visszafelé jövök, amikor újra kivetik rám a hálójukat. Egyik jobbról s a másik balról vesz körül s nincs menekvés. Kijelentem, hogy én már adtam egyszer egy koronát, de ez mit sem használ, mert az ö fogalomkörükben az útirányok a fontosak s megjegyzik, hogy akkor nem ebből az irányból jöttem. Hát kérem szépen, a dolog azonban nem is olyan humoros. Lehetséges, hogy-a két gyermek a legnagyobb nyomorban élhet s az sincs kizárva, hogy szüleik küldik koldulásra. Mindenesetre, szomorúan kell megállapítanunk, hogy ilyen zsenge gyermekkorukban megkezdeni a koldulást, nem kívánatos a társadalomra, meg nem engedhető s minden módot elő kell venni, hogy a hatóság megakadályozza. A rendőrség győződjék meg róla, hogy a két gyermek tényleg annyira elhagyatott-e, hogy koldulni kénytelenek. Ha igen. azonnal keressen elhelyezést számukra valamelyik gyermekmenhelyen. Ugyancsak felhívjuk a figyelmét egy kis néma gyermekre, akit a Szcntgyörgyvári-uton lehet látni ágról-szakadtan, majd korcsmáról-korcsmára járva a nemesszivü emberek tartják élelemmel. A városnak gondoskodnia kell a gyermek elhelyezéséről, aki különben kitűnő eszű, egész-. ségcs gyermek. Bűne volna a társadalomnak, ha nem nyitná meg előtte a beszéd világát. Ma már játszva tanulnak még a süketnémák is precíz, értelmes beszédet. Nem szabad elveszni hagyni ezt a szerencsétlen kisfiút sem. Helyezze el a város valamelyik siiket-
^éma tanintézetben. —gk—
— Hogy rontják a katonáink lelkületét. Egy idő ota furcsa és csüggedt lélekre valló levelek járnak a kaszárnyákba a magyar katonafiukhez Az a lelketlen csalogatás kap szavakat a levelekben, hogy a békeszerződés hamarosan elkészül, az ném engedi meg Magyarországnak a katonatartást, tehát a magyar fiuknak nem kell sokáig szolgálni, készülődjenek, hisz hamarosan hazajöhetnek. Aki visszagondol arra, mitől mentett meg bennünket a nemzeti hadsereg, hogy jóformán az életünket köszönhetjük a nemzet katonainak, annak keserű szomorúsággal kell elítélni ezeket a leveleket. A magyar hadseregre rnég hatalmas és dicsőséges feladatok váriak. Aki szereti a hazáját s valami hozzátartozója most ezért a hazáért, ennek a jövendőjéért katonáskodik, az nem irhát szive mélyéből mást.\' csak buzdító leveleket, csak lelkesítő szót a messze levő katonának, ho£y azok szeretteik szaván is lelkesülve, teljes szívvel teljesítsék honmentö hivatásukat. Htsz.cn a rendet, az élet és vagyonbiztonságot, otthonaink békéjét őrzi a magyar katona fegyvere s aki e szent-kötelességük teljesítésében lankasztja kedvüket az önmaga körül bomlasztja az otthonát, az életét oltalmazó bástyákat. A kaszárnyákban katonáéknál természctcsehN cenzúra, ellenőrzés alá kerülnek a levelek gazokat, melyek hazafiatlan lelkületről tesznek tanúságot, nem engedik tovább konkolythintő utjukon, hanem visszatartják. Így aztán levél nélkül maradnak a jó magyar fiuk. akik pedig várják a kedves sorokat, amelyek az otthonvalókról számolnak bc szeretetteljes hűséggel A katona hozzátartozóját bántja hát meg, aki olyan levelet ir neki. melyet az mint hazájának becsületes, lelkes katonája nem olvashat
el. S ezenkívül az oly meggondolatlan levelek kellemetlenségeket is szereznek neki. A levélírót sokszor nem lehet feltalálni s így a katonafiut kettőzött ellenőrzés kiséri, mert hiszen senkinek sem lehet a lelkébe látni s azok a mételyhintő levelek azt engedik a legjobb katonáról is feltételezni, hogy nem szereti hazáját, ami a katona hagyományos becsületére súlyos megítélést hoz. De a levélírók is pórul fognak járni. Akit a cenzúra ily levélen rajt ér, azt mint az állam hadereje ellen elkövetett bűncselekmény tettesét fogják felelősségre vonni és példás szigorúsággal büntetik meg. Hát magyar ember ne írjon az ország katonáinak oly levelet, amelyekkel ezek becsületét is kisebbíti, magának is árt s az országnak, a hadseregnek is kárt okoz.
— (x) A Világ mozgó csodás amerikai attrakciója „Egy dollárkirálynő kalandjai" II: része, — A rejtelmes éjszaka — állandó érdeklődésben tartja a mozi közönségét. E filmnek óriási a sikere már csak azért is, mert minden rész külön-külön is egy megérthető epizód. — Még csak ma és holnap lesz műsoron.
(x) Megbízást kapott : Zongorák, házak, korcsmák, vendéglők vételére és bútor, mérleg, üzleti berendezés eladására. Házasság közvetitését is vállalja. „Amen" közvetitő iroda, Király Pál-utca 8. sz.
— (x) Vadászok! WiMersdorfi kész töltények darabja 8 K. Hirtenbergi hüvelyek darabja 3 K. Vadászfegyverek, felszerelések kaphatók Szabó Antal fegyverkereskedésé-ben. 7S3
(x) Circus Henry ma, szombat este 8 órakor tartja megnyitó díszelőadását. Jegyek délelőtt 10 órától a circus pénztáránál elővételben kaphatók.
SPORT. y
Futballmérkőzés. Érdekes és szép játékra van kilátása vasárnap Kanizsa sportközönségének. A szombathelyi vendégcsapatot, amely vasárnapra ellátogat hozzánk, már nagyon jól ismeri a mi publikumunk a niult évi szezonról. A Torna Egylet a Máv. Haladással tavaly nyáron 1 : l-re-- -eldöntet -lenül mérkőzött az első találkozáskor Szombathelyen. A revansch meccset a Haladás nyerte Kanizsán 4: 2-re, nem szerencsével, hanem biztos tudással. Azóta fejlődött az NTE csapata, de még igy sem merjük hinni, hogy a mérkőzést legalább is eldöntetlenné tudná tenni. Minden esetre jól esne látnunk, ha az NTE nem egy könnyen engedné ki kezéből a győzelmet, hanem mindvégig szívósan kitartana. — Még csak a sportkedvelő pubiikumot akarjuk valamire kérni. A hirtelen megváltozott hűvösebb tavaszi idő senkit se riasszon vissza attól, kogy erről az igazán .szépnek és élvezetesnek ígérkező mérkőzéstől távol maradjon, mert hisz a sportpálya nem vasárnapi korzó s nem kívántatik me^ a szalon-öltözet sem, hanem végre szokjunk hozzá, hogy az időjárásnak megfelelően öltözködjünk és a 90 perces meccset meghűlés nélkü éivezhetjü1\' végig.
Városkőzi mérkőzés május 2-án. Május 2-ára sikerült a helybeli sportegyesületek vezetőinek Székesfehérvár válogatott csapatát városközi mérkőzésre lekötni. A jövő hét folyamán már meg fogjuk tudni, hogy kik reprezentálják városunkat. Esélyeik a csapatba való bejutáshoz a következőknek van a VAC részéről: Vilcsek, Vindisch, Harangozo, Göllesz és Milosovits, az NTE részéről: Dezső, Biach, Hirschler, Potya, Pollanz, Horváth, Simonyi, Modrovics, Hordós és Krámer. Hogy ezek közül ki fog a válogatottba játszani, azt természetesen még a vasárnapi illetve a jövőheti trainingeken mutatott forma dönti el.
Az NTE értesiti tagjait, hogy az egyesületi tagsági igazolványok már átvehetők Szerb Ernő könyvkereskedésében. Ugyanott kapható egyesületi jelvény is.
4
/alul Kózlfiny
>020. április 24
Apróhirdetések
Ax apróhlrdotcack köslóat dija: 16 axólg 12 kor.. mladon további axó 1 kor., vuUfibb botttvtlsxcdott ix*vak duplám axámltt*tn*k
Ácsokat
kcm a Torna Efjlci « kator.arcTtn cp-jJó tribün
épMlttci. J«:<otk<ifii k-h«t m.-ndtn nap. ?S1.
Eladó
I «x«krcny, 1 varrógép ó fél ol ía GyAr-otca 29. t*. alatt.
Megvételre
kerekek jó trigvát. Simon Ittvan, K\'ukanitva, VaravJi-utca 3 <- 77(»
Gyermektelen
házaipár kit, ««Ucg liárom-jrobá* Uká\\t keret mellék-helységekkel. Cim a Move ircdi^bAa, Frigy esiak tanya
Zalavármegye egyedüli keresztény politikai napilapja a
„ZALAI KÖZLÖNY".
Keresztények! Olvassátok és terjesszétek, mert mindenkor a kereszténység Ügyeit szolgálja.
f
Plarin e?y P*r hosszúszárú 39-es LldUU sWbnUf alig használt női fehér cipő. Megtekinthető a kiadóban
Csomagoló papír;
Paplrzicikí, Lííilpaplr raappahan, Clgiritta hüroljik. Cigaretta papírok. Tollak, irodai is iskolai Paplnpárga, Szekrény papír
s^rbu »i klolayb.d
FI8CHEL FÜLÖP FIAI
japirirohárihan. Nagykanlisán.
Takarmányrépa
Sugár-ut 36. szám alatt eladó.
Jó minőségű Pogányvóri iehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
faszer-, crtinege- katonai cikkek kereskedés Nagykanizsa, Sugár-nt 53
Legújabb divatlapok megérkeztek és kaphatók
Nagykanizsa.
rURANIA
mozgókép-palota
Rozgonyl-atca \\ »x.
Péntek t-n, szombaton és méraap április hó 23.. 24. és 25én
Nagy attrakció!
Róma titkai
Egy világváros rejtelmei
Kalandordráma
Fósz*repl<>: Ursus. a néger óriás, « -tyió Vadis* lőszereplóje.
Elütfmk kirrfitt: lilkitMf1 ét $ trtk. Utirttp ii iuifiiyitii; 3. S. ? u 9 iritir.
Özv. Welss Dávldné ugy a saját, mint a rokonság nevében mély fájdalommal és megtört szívvel jelenti hón .éretett egyetl^ji nórérének és rokonnak
Dr. Scliöxt rülöpné
szül. Prager Jennynek
élete 75". évében hosszas szenvedd útin történt gyászos elhunytát.
Drága halottunk holt tetemét sajit kívánsága szerint az izr. temető halottad-házába szállítottuk, ahonnan folyó hó 25-én délután 4 órakor kísérjük örök nyugalomra. Nagykanizsa, 1920. április hó 23-án.
Béke poraira! Csendes részvét és a koszorúk mellőzése kéretik.
Villamos felszerelést, *rós és gyengeáramú csengójavitásokat azonnal eszközöl:
Ulászló és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
Villamos főzőedények, vasalók, csillárok és égők állandóan raktáron. tfeö—16
VILÁG
nagymozgó színház Szarvas-szálloda. =
Pénteken, szombaton és Tjwárnsp, április hó 23 , 24. «\'•» 25-én.
Egy dollárkirálynö kalandjai (II. rósz)
Az éjszaka rejtelmei
Kalandor dráma 6 felvonásban
Qdadátok kexdeU: Hctkoxnapokon (<1 Orak.
Vasár- 4« ünnepnapokon 3, 5, 7 és urakor.
Dunántúli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
59.
W0rE0D.YClm
.TriDidunbl, X.cka.li..
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiség-ben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- és vágott baromfit, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Fel-hozatali Egyesülés Zala- ét Somogy megyei kirendeltsége
Nyomatott a laptu!njd0D080» Zalai é» Gyarmati nyomdal
mülntócotében.

94. miám
kereszteny politikai napilap
SKIXSXM tf tó»íóhl»«l«l: Hő-irt 13. jlc^ílenlk mindig Hóra reggel.
Főtxtfrkcqtló :
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
aemaetgy. kcpvKvcIó
T
h\'clelós M-crkctt-á:
BOÖROGKÓZY ZCBLTÁN
eiötizetésl-ámlcs Y.gm cvrc 250 K. Kélovic 130 K. N.fflWl-ívnféS K. Kgy Mm 22 X. Egy" Mta » *
Drózdi tói megvonja az elnök a szót I Külföldi hirek.
Újságíró latmarák felállítása. — Sürgetik a földbírtokref ormot. Drózdi GyézŐ ellen az €fé«z Ház éleson ki kel - Az elnök m^^a tőle a szót. — A parasztságot meg kell becsülni.
Budapest, ápr. 24. A nemzetgyűlés mai ülését délelőtt 1 órakor nyitotta meg h\'akovszky Islvárt elnök. \'
Napirend xlőtt Hegyeshalmi Lajos szóvá , teszi, hogy a nemzetgyűlés pénteki ü^eééo , Schlacht^ (fflaigtf beszéde után kendőlobog i látással adtalííetszésüknek kifejezést, eőt az ülés megnyitása-előtt az egyik karzaton oly"an ; r-aqgos beBzélgeté6 volt, mint valami kávéházban. Az elnök ezen tiszteletlenség ellen* védje meg a parlamentet.
Rakovszky kijelenti, hogy nincs tudomása az emiitea dolgokról és csak a hírlapokból értesült erről. ígéri, hogy a jövőben a rend ellen vétőkkel a legszigorúbban fog eljárni. .
Áttérve a napirendre, az indemnitáshoz elsőnek Szilárd Béla szólalt fel, aki kijelentette, hogy az adókat emelni kell és elfogadja a fogyasztási adók emelését is. A közigazgatás reformjának szükségességét hangoztatta.
Wagner Károly elfogadja a javaslatot. , A Károlyi forradalomban résztvevőket nem :őhet elítélni, mert ezt a mozgalmat a hazaszeretet hirdette. (Ellentmondások.)
Azokat ítéljék el, akik lesiklottak a haza-:asan indult októberi forradalom útjáról. Követeli a hir&zág anyagi függetlenségének biztosítását, Hive a sajtószabadságnak, bár elismeri, hogy a sajtót lezüllesztették. Ezért azonban az ajságtróí kart nem lehet elitélni. Újságírói kamara felállítását sürgeti. Törvénnyel kell biztosítani az újságírók függetlenségét. Követeli a sajtóügyek gyors elintézését. Ezután a. hadseregről beszélt. Szeretné, ha a hadsereget a nyomozásoktól és a rekvirálásoktól felmentenék. A zsidókérdésben a galíciai zsidót szétválasztja a hazai bbcsületes zsidóságtól. A. numerus clausust bizonyos mértékig helyesli. Végül kijelenti, hogy kivánja a pártok együttműködését.
Somogyi István először Friedrlch politikáját hibáztatta j majd a pénzügyi helyzettel foglalkozott és a szénbányák mono-pohzálását követelte. A külföldön élő és ellenünk dolgozó forradalmárok vagyonát el keU kobozni. Határozati javaslatot nyújt be. hogy a földművelésügyi miniszter sürgősen nyújtsa be a földbirtokreformról szóló javaslatot.
„ Patacsy Dénes beszél ezután. Beszéde elején a szabadkőmives- és a zsido-kérdéssel foglalkozik. Majd hangsúlyozta, hogy addig is, amíg a földblrtokreformot megcsinálják, ott, ahol kell, sürgősen adjanak főidet. A katholikus autonomia megvalósítását követelte. Meg kell erősíteni a nemzeti hadsereget. Beszédét azzal végzi, hogy a két párt egyesült erŐACl dolgozzék az ország újjáépítésének nagy feladatán.
Az elnök -2 órakor megszakítja a vitát.
• Délután 4 órakor újból Rakovszky nyitja r"cg az ülést és folytatják az indemnitás
vuáját. %
Drózdy Győző az iskolákról beszél. Az /iskoláknak szerinte —80 százaléka osztatlan osztályokból áll. Kivánja a nyolc elemi iskola felállítását. Kifogásolja, hogy sok ártatlan ember van fogságban. (Zajos ellentmondások.)
Korányi pénzügyminiszter nyomban-feláll és kijelenti, hogy Magyarországon, -csak olyanok vannak bezárva, akik azt megérdemlik. A \' vádat a kormány nevében visszautasítja.
Drózdi Győző megakarja magyarázni szavait, miközben a-/.t mondja, hogy ac. magyar nemzet hire igen gyanús^ (Erre óriási vihar tört ki. A Ház minden oldaláról kiabálják feléje: Üljön le! Ki vele2 Takarorjik ki! Kommunista !)
Az elnök a nagy zajban csak nehezen tudja megérttetni magát és miután a gyorsírói jegyzetekből megallapitja. hogy Drózdi .sértő kifejezést hasznait,. rendreutasítja.
Drócdl tiltakozik a rendreutasítsa ellen, mire az afaök újból rendre utasítja és megvonja tőle a szőt. (Általános helyeslés,)
Hornyánszky Zoltán bírálta a bíróságok szervezetét, majd a pirák anyagi helyzetének javítását sürgeti.
Utána gróf Széchenyi Viktor szólalt fel. Az egységes kormányzópárt forszirozasát -nem helyesli. Erős ellenzéket egyik párt sem bírna el. Ellenben az együttműködést koll biztosítani, a keresztény pártok között. Visszautasítja azt a vádat, hogy a Kisgazdapárt osztályérdekeket szolgálna.
Forgács Miklós a falu sérelmét tolmácsolja. Á jövőben a parasztságot jobban becsüljék meg, mint a múltban. Több orvost kíván a faluba. A javaslatot elfogadja.
Forgács Miklós felszólalása után szönet következett.
Szünet után Janka Károly arról beszélt, hogy nem fúzió keli, hanem megértés. Követeli a tisztességtelen kereskedelem letörését. A javaslatot elfogadja.
Miután több szónok.nem volt, az elnök az indemnitás vitáját bezárta. Majd megtette javaslatát a hétfői ülésre vonatkozólag, amikor folytatják a javaslat részletes vitáját. Ezután felolvasták az indítvány és interpcilációs könyvet, majd áttértek az interpellációkra.
Lingauer Albin kérte, hogy miután már i r io felé jár az idő. eihalaszthassa interpellációját. A jelenlevők közül 14-en amellett szavaztak, hogv- mondja el ma az interpellációját: 15-en pedigí hogy ne mondja ei.
Barla Szabó József szintén interpellációjának elhalasztását kéri. A Ház ehhez hozzájárult.
Miután a többi interpellálni akaró kep-viselő nem jelent meg, az elnök az ülést 7,10 órakor bezarta.
P*
A «seh népszámlálás.
Pizso-ny, április 24., A Gsehszloyák.köz-tárxaságbP.n elrendelt népszámlálás adatai szerint Sülovenszkó tokosainak száma 2,977,626. Ebből m?v5yar902,04C>; A ruténföld lakósainak számé 57*2,028; kö7^űk 169,433 magyar. Az egesz Csehszlovákia köztársaság lakósainak szama l7&,ail,6&S. Ebből 1,071,578 magyar.
Az ivek háborút szítnak.
.ZHi-idt, április 24. Az Egyesült Államokban nagyban tárgyalják az Angliával fennálló ellentéteiket. Geddes az uj angol nagykövet-nySun Skifejczi aggodalmát a két birodalom jövendő viszonyára nézve. Amerikában terv-szerit izgatás folyik egy angol-amerikai háború ériiíJkébeai. Hearst életét adná, ha Anglia és Amerika • között háborúra kerülne a sor. Az angolellenos propagandát az Amerikában- élő* körftihelül 4 millió ir Vszitja.
Szovjet kormány mttg-bize.ltja San-Remobain-
ilondon, április 24. A szovjet kormány egy megbízottja Saii-Remobau tartózkodik? és a bűövetséges hatosak vezető államférfíá^ai*
eszmecserét folytat,\'
Oláh ellentétek.
Bús, április 24. Az erdélyi és romániai politikusok között a helyzet rendkívül kiélesedett^Erdély minden nagyobb városában sztrájkmozgal-*aak vannak. Az oláh lapok a legélesebb hangon bírálják a kormány tehetetlenségét. Az oláh katonai diktatúra fegyveres erővel akarta a mozgalmakat elnyomni. A kísérlet azonban nem sikerült, sőt szembehelyezte egymással a romániai ós erdélyi katonaságot. Maniu Gyurgye és Vajda Vojvoda április 24-ére nemzetgyűlést hirdettek Gyulafehérvárra, hogy kikiáltsák Erdély fÜgget lenségét. Avarescu miniszterelnök azonban betiltotta és hangsúlyozta, hogy ellenkező esetben katonaságával szétvereti a nemzetgyűlést.
Renner kijelentése.
Bécs, április 24. Renner államkancellár kijelentette, hogy azért nem jön Budapestre, mert a jelenlegi viszonyok nem engedik meg a két állam közötti érintkezést. Olyan gazdasági tárgyalásokat, amiket Prágában, Rómában folytattam, csak akkor lehetséges Magyar -orrzággal, ha a gazdasági területek határai nemcsak eljpétetjleg. hanem ténylegesen is véglegesek "tesznek.\\
Nitti sürgeti a magyar /£ békét.
Berlin, április 24. Itteni antant körökbe San-Remoból az a hír érkezett, hogy Nitti kezdeményezésére a miniszterelnökök konferenciája foglalkozott a magyar béke kérdfé-sével. Nitti sürgeti a népszavazás elrendelését.
i/u-ű—u—u-
Megvonták Törökország európai határalt.
Paris, ápr. 24. A Legfelsőbb Tanács ^an-Remoban tartott legutóbbi ülésén véglegesen megvonta Törökország európai határait A békeszerződést május 10-én adják át a török békeküldöttségnek, amely már megérkezett San-Rcmoba. A török békedelegáció vezetője kijelentette, hogy nem veszi ót a békeszerződést, ha az nem adja meg nzokat a jogokat Törőkországnak, amelyeket más országoknak megadott.
Uj képviselőjelölt.
Budapest, ápr. 22. A nyíregyházai polgárság és kisgazdák küldöttsége felkérte Liptó/alvy szerkesztőt, hogy fogadja cl Nyíregyházán a képviselőjelölést. Liptófalvy keresztény kisgazdapárti programmal a jelölést elfogadta.
Oláh király koronázás.
Lontyn, április 23. Ferdinánd oláh királyt tavasszal Gyulafehérváron meg fogják koronózni.
Az Önkényes eljárás az antant feloszlását vonja maga után.
San-Remo, ápr. 24. Uoyd-Georgc a sajtó képviselője előtt nagy figyelmet keltett nyilatkozatot tett. A hiriapiró azt kérdezte: „Mi történik, ha a szövetséges nagyhatalmak-egyike a maga szakállára kényszereszközökkel akarná rábírni Németországot a békeszerződés vsgrehajtására ?" Lloyd-George ezt válaszolta: „Az ilyen önkényes és a szövetségesek felfogásába erősen beleütköző eljárás feltétlenül az antant feloszlását vonná maga után. Az ilyen eljárás természetesen eredményes volna, minthogy Németország most meg van verve. Az illető hatalom azonban mostani szövetségeseitől nem várhatna segítséget.
Jó terméskilátások.
Budapest, április 24. A földmüvelésügyi minisztérium közlése szerint a gazdasági munkálatok rendben folynak; a gabonanemüek szépen fejlődnék. Úgyszintén jó gyümölcstermésre is számiihatunk.
A/békeszerződés egy papirrongy.
Egy előkelő diplomata nyilatkozata. — A véd- és dac-szövetség. — Habsburgok \'nem kerülhetnek a magyar trónra.
Budapest, ápr. 24. A .Virradat" mai száma megszólaltat egy előkelő európai diplomatát, aki a következő érdekes kijelentést tette. Az egész békeszerződés egy papirrongy, amelynek el kellett készülni, de amelyet senki sem fog komolyan venni, legkevésbé az antant. Ha zavarólag hat is a magyar nemzetre a kényszer alatt összedrótozott békeszerződés, Magyarország mégis rövidesen területei sértetlen birtokában lesz. Csehország, Románia, Szerbia és Ausztria azért kötöttek egymás között véd- és dacszövetséget Magyarország ellen, hogy szuronnyal és ágyúval védjék meg a szerződés minden betűjét.
Zalaegerszeg ünnepsége.
— Zalaegerszegi tudósítónk jelenti. — A mult évi húsvéti ellenforradalomban résztvevők tegnap ünnepelték meg az alsó-lendvai ellenforradalom évfordulóját. Az ünnepély délelőtt tiz órakor szentmisével kezdődött. Az ünnepélyen jelen volt az ellenforradalom összes résztvevői, névszerint : dr. Kecskeméti Albert alsólendvai ügyvéd, Sebestyén Jenő mérnök, Fangler Béla képviselő, Fangler Gyula és Fangler János kereskedők, Fangler Ferenc pénzügyi szómellenőr. Mise utón Pehm József plébános a papsággal és az ünneplők egy részével a templom baloldali sekrestyéjébe ment és ott leleplezték az emléktáblát. Déli fél egy órakor a kath. ház nagytermében 110 teritékes ebéd volt, amelyen résztvett dr. Kecskeméti Albert és felesége, Bitner Zsigmond kormánybiztos főispán, Lausntaun ezredes megyei katonai parancsnok, a varmegye részéről a vármegyei főjegyző és a polgármester. Az első felköszöntőt Fangler Béla képviselő mondotta, körülbelül ily értelemben: A keresztény nemzeti morálhoz való törhetetlen ragaszkodásunk indította meg ezelőtt egy éve a mi tettünket. Tapasztalhattuk akkor, hogy vannak emberek, akiknek a vérükben van a rossz, amely ösztökéli a rossz tettekre. Ez a rossz még most sem szűnt meg dolgozni, bár a fehérnapok fclvlrradásával örökre letűnt a nemzetköziség Magyarországon. De ha ez a rossz a vöröskort imádná, van még Zalaegerszegen és a megyében több olyan . ember, akik. vérükkel állják útját. A mai emlékünnepen esködjünk meg a magyar-sagra, a keresztény nemzeti moréira, hogy
A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti —
Eszéken, Kassón, Pozsonyban és Kolozsváron napok óta csapatokat vonnak össze arra az eshetőségre, ha Magyarorszóg nem irná alá, illetve nem fogadná el a békeszerződést. Ez esetben egymás között tifce- megállapított tervszerűséggel szállnék meg az egész országot. Az antant sohasem egyezne bele, hogy ismét Habsbnrg kerüljön a magyar trénra. Kijelentését azzal végzi, hogy legközelebb megtörténik Ausztriának Németországhoz való csatlakozása. Magyarország pedig sértetlenül birtokába jut teljes területeinek és Anglia mellett Olaszország jut a legbensőbb testvéri megértésre.
minden körülmények, minden viszonyok között hük leszünk hozzá, helyt állunk érte. Poharát a keresztény nemzeti Magyarországra, a törhetetlen erős kormányzóra emeli. (Az egybegyűltek hangosan ünneplik a szónokot.)
Utána Tarcsafalvi tábori lelkész szólalt fel. Térden állva szeretném elmondani néhány szavamat ahoz, aki a virágot nyílásra bírja a Mindenhatóhoz, akinek a kegyelme megengedte érni ezt a napot. Emeljük magasra a keresztet mint valamikor, az a kardok markolatát díszítette. Uraim a lelkem áttekint a Királyhágón túlra és mint az erdélyi magyarság egyik exponense szólok önökhöz mentsék meg Erdélyt. (Ott leszünk. Éljen a kormányzó\' éljen a haza.;
Utána Sebestyény mérnök beszél, éltetve a keresztény nemzeti Magyarországot.
Ezután Palkovics Sándor Vasmegye képviselője tolmácsolta a vasmegyeiek üzenetét és méltatta Szmrccsányi György érdemeit, aki a nemzett hadsereg egyik megalapozója volt.
Polarezky János alezredes köszöntőjében a következőket mondotta. Messze földről jöttem ide. Ma egy éve ismeretlen voltam itt, de a bajtársiasság a barátság belekapcsolt ezen ünneplő közönség körébe. Most is messze földről jövők a Tiszántúlról; onnan hozom az üzenetet a határszéli hadseregtől Ez az üzenet azt mondja, hogy ott igen erős fegyrlmezen kis hadseregünk van. Ez alkalommal azokra a tisztekre emelem a poharamat akik a szétzüllött magvar hadsereget ugy Összeszedték.
Fangler Béla indítványára üdvözlő táviratot küldtek a kormánynak és Ssuittcsányi György nemzetgyűlési képviselőnek.
Mementó 1
Halljátok magyarok a csöndet, látjátok, hogy ez a nótás nemzet suttogva beszé,, tudjátok, hogy néma ajakkal bugva-nyögve imákózik és érzitek, hogy forró könnyekei hullat testvérszivetekre sokezer délceg, derék fia, mert a szivét, a szavát, n dalát akarják beléfojtani. Székely legények-lányok dalos ajakát oláh-katonák fogják he, a N Kárpátok jámbor pásztorainak lilinkóját martalóc cser.ek törték ketté. Tiszántúl, Dunántul lesbeállott koncraéhes héjjaszom-szédoknak vérbeborul szeme, ha fölsír valahol a magyar nóta. Szorítsátok ökölbe a kezeleket, feszítsétek neki a melleteket és ne tűrjétek magyarok, hogy ezeréves dalnok bujdokolva keseregjen, ami hazánk, ami országunk földjén, mint a kivert kutya. L
— Búzaazentelés. A plébániahivataltól szerzett értesülésünk szerint az idei buza-szentelési körmenetet ma, a 10 ófai mise után tartja a kath. egyház. Ezuttín kéri fei a plébániahivatal az egyesületeket, hogy a körmeneten testületileg vegyenek részt.
— P. Zadravetz püspöki keresztje.
Szerkesztőségünk egy gyűjtőivel kapott a polgármesteri hivatalból, azzal a felkéréssel, hogy Zadráveiz tábori püspök részére Zala vármegye részéről ajándékképpen vásárolandó püspöki keresztre és láncra gyűjtést indítson Amielőtt ezt az akciónkat megkezdenénk, tudatjuk Zálavármegye kereszténységével, hogy a legendás nevű püspök vármegyénk szülöttje s büszkesége, akinek ékes szavát a nagy Zrínyi-ünnepségen módunkban lesz hallani. Zalavármegye ajándéka dokumentuma lesz annak, hogy a megye társadalma büszkén tekint fel Magyarország második Kapisztrán Jánosára s mély liszteletét, keresztény testvéri ragaszkodását ezzel a szép ajándékkal nyíl vánilja ki. A gyűjtést eme hirünk cinie alatt megkezdjük s kérjük a város keresztény lakosságát, hogy ha még nem is, do most mutassa meg áldozatkészségét. Mert rágalom nak tanjuk azt, hogy a kereszténységben nincs áldozatkészség. Eme akciónkra a Zalui Közlöny szerkesztősége és kiadóhivatala 100 koronát adott. .
— A keresztény tisztviselőnők ma
este 6 órakor a Keresztény Otthonban meg tartják rendes heti összejöveldlüket. Szeretet lel kérjük a tagokat, szíveskedjenek lehetóleR teljes számban megjelenni, annál is inkább, meri a legközelebbi előadásunkra vonatkozo műsort megállapítjuk.
— Az Irodalmi Kör a Zrínyi-ünnepségben. Örömmel tudatjuk, hogy a nagy Zrínyi-Ünnepségben, amelynek hatalmas műsorozatáról már hirt adtunk, ujabban az Irodalmi Kört is benne ludiuk. Az Irodalmi Kör szerves része a Zrinyi-\'ünnepségnek s igy helyre kell igazitanunk a pár napja köz-zéadott hírünket, hogy az Irodalmi Kör külön ünnepeli meg a költő Zrínyit. Ez alkalomból felkértek bennünket annak közlésére, hogy az Irodalmi Kör ünnepélye nem elsején, hanem másodikán, vasárnap délután fél 7 órakor lesz megtartva. Értesülésünk szerint az Irodalmi Kör rendkívül gazdag műsort állított össze, melynek számai közt országos nevű irók, költők és művészek is fognak szerepelni. A részletes műsort legközelebb hozzuk. A nagyarányú irodalmi-ünnepélyre jegyeket máris lehet előjegyezni a Mair József és Fischel Fülöp Fiai cégeknél.
— A Terflletvédő Liga ma tartja délután 4 órakor a városháza nagytermében alakuló gyűlését. Ezúttal a Liga megbízott vezetői felkérik mindazokat, akik már beiratkoztak, vagy oe akarnak iratkozni, hogy a nagy alakuló gyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg, tekintettel arra, hogy a tisztikar megválasztása a legfontosabb program-szama a gyűlésnek, kívánatos, hogy az érdekeltek minél nagyobb számban jelenjenek meg.
1920. április 25.
Zala iK ö zlóny
— Nagykanizsai műkedvelők előadása. Az esős idő dacóra szép számmal egybegyűlt közönség a Polgári Egylet nagytermében sokat tapsoit a kanizsai műkedvelő ifjak jótékonycélra rendezett estélyón. Lengyel István hatásosan szavalta Petőfi .Élet vagy halál* cimü most is aktuális versét. Sáfrány Ferenc népdalokat énekelt igen szép hatással. Holrtsz Iiuska és Lengyel János táneduettje elsórcndü volt Tury Pál kupiéi szövegben sikerültek, de rekedtsége rontottA a hatást. Horváth Baby és Tury duettje elsőrendű jcljesitmény volt. Befejezésül Makai Emil 1 felvonásos bohóságát adta a kis társaság ki-való színészi talentummal. A darabban Halász Ily, Horváth Baby, Lengyel Nusi. Lengyel István és János, Michclcr B., Ludvig István tüntették ki magukat. Vasárnap, ma este 8 órakor megismetlik a gyönyörű előadást. Azt ajánljuk derék, tehetséges műkedvelőinknek, hogy jobb és magyarabb vígjátékot vagy színmüvet keressenek jövőkorra. A jeles konferáló Kisfaludy István volc.
— Értesítés. A kóz és magánalkaima-zoltaknak és munkásoknak haszonbéreli föl-Jel kiosztó bizottság tudatja az alább megnevezettekkel, hogy Gross Ferenc ur felső-sánci pusztai körletén a Felső-Péter majornál vasárnap, április 26-én délután 2 orakormér cs oszt ki fejenkint 200 négyszögöl, földet. Somogyi Feronc Petőfi-u. 78. sz. alatt lakó kőműves. Igényjogosűltak : Ács. József, Ben-cz ik József, Bay Lászlóné, Bazsó György, Bedcník Ferenc napszámos, Bödör János kalauz, Délies Jenő, Dávid Istvánné. Födó Já-nosné, Grégál József, Hennel Lajos, Halvax Ernó, Horváth Károly rakt. munkás. Illés József, Klein István, Kelemen Ferenc. Királv József, Kelemen István kalauz, Lukács Gy., Lampert Józsefné, Lasky János kőműves, Leder József, özv. Nagy Józsefné, Németh József tiszth., Plander Károly nyug. vasúti, Reiner Antal, Reidinger Gyula, Somogyi Ferenc, Szabados József, Szemlics Károly, Sa-ághy János, Schvvarz Ferenc molnár, Sümegi József, Salamon József fOtőh., Simonics Pé-
I<L5chner Rudolf, Tőke Jenő, Tóth Viktor, Tóth Károly nyug. postás, Tilinger János ács, Vince falván, Vince János malommunkás. Valerft József, Vojkovics Antal napszámos, Várady István rendőr. Aki ezen kimérésnél és kiosztásnál meg nem jelenik, vagy a részére kijelölendő földet át nem veszi, annak földparcelláját másnak adja a bizottság. A földek friss trágyával vannak be-leritve és mielőbb megmunkálandók.
— Az alábbi levelet kaptuk i Tisz. lelt Szerkesztőség t A sajtótörvény 20. §-a \'"elmében felkérem a t. Szerkesztőséget a következők közlésére: B. lapja í. hó 21-iki számában B. J. jelzéssel .Az ujnépi Elek irtokon a rozsot lekaszálják" cimmel közlemény jeleni meg. Ezen közleménynek azon kitételét, hogy felkérem az illetékes hatóság ugyelmél, győződjék mcK arról, miszerint ízen uradalomban a rozsot miért kaszálják ö — feltétlen magamévá teszem. Minthogv izonban B. J. ur állítása, hogy nálunk a rozsot lekaszálják és miként magát kifejezi,-valószínűnek tartja, hogy az állatokkal felitelik, valótlan, mert nálunk a rozstól napon könnyen megkülönböztethető szöszos-oukkőnyt kaszálják és etetik, rozsot pedig wn: ezért is szükségesnek tartom ezt a «nyt a közvélemény előtt hangsúlyozni. Ki-»«o tisztelettel Elek Emi. - A nevezett iozlerr.iny beküldője kijelentette, hogy nem személyesen szerezte az információkat s igy M" """ok további fenntartásától.
— Haláleset. A déli vasút nagykani-f4\' osztálymérnokségénck pályamesterei szomorodott sziwel jelentik, hogy szeretett «rtársuk Novottty János pályamester hosszú J«nvedés után Budapesten a Szent-István í* \'"> 1920. évi április hó ál-én elhunyt. ™«ket kegyelettel őrizzük ! - FUzissy foiv v menekült muraszentmáriai körjegyző «4 0 meghalt. Temetése hétfőn,
■an délután 5 öiakor a róm. kath. tcmető-m \'csz- Felkéretnek az összes muraközi a*\'*i kartársai és barátai, hogy minél
"Wabban jelenjenek meg a temetésen.
— Közellátási közlemények. Folyó ho 26-átol, hétfőtől kezdve minden délután hatosíjgi olvasztott zsír. áll a közönség rendelkezésére a Király-utcai és Huszti-téri hatósági husszékekben. Az Altalános Fogyasztási Szövetkezet tagjai járandóságukat a szövetkezet Erzsébet-téri husszékében vehetik át. Igényelhető fejenkint 15 dekagramm az április havi zsirjegyre. Ara kilogrammonkint 130 K. Járandóságát mindenki megkapja, tehát a tolongás fölösleges.
— A „Zalamegyei Méhészek Egyesülete" ezúton értesiti tagjait, hogy május 2-án délután 3 órakor Rözgonviutca 7 sz alatt gyűlést tart. Elnökség
— Terméskilátások. Az időjárás: Az udvarlók és ujsá ;lrók . legutolsó menedéke s egyben a. legháládatianaob is, mert ha ma a tavasz sugaráról irunk, másnap biztos havascső esik. De nem is arról van most szó, hogy a holdvilágnál a tavaszi fuvalom-ban fürödjünk s a tegnapi lógós lábu esővel Sem szándékunk, mint időjárással foglalkozni. Az egész országból jönnek hozzánk újságok, amelyek mindegyike őrömmel újságolja, hogy gyönyör,Uk a vetései. Öreg emberek nem emlékeznek vissza, hogy mikor voltak a vetések ilyen előrehaladott stádiumban. A nép szája azt szokta mondani, hogy a vetéseknek akkorának kell lenni buzaszcntelésre, hogy a varjut ellopják. Jó órában legyen mondva s zokon ne essék senkinek, már itt van a buzaszentelés és most már a disznót is ellepik a vetések. Hogy rátérjünk az időjárásra is, megállapítjuk, hogv eddig a legjobban kedvezett. A .Kecskeméti Közlöny az alábbiakban ad hírt a vetések ottani állásáról:
Az idei remek, fagymentes tavasz kitűnő hatással volt a gabonavetésekre s a nagy késést — melyet az oláh megszállás okozott — pótolja a vetések dus, nagy fejlettsége. Öszi tisztabuzát Kecskeméten csak kévését vethettek, ami azonban van, igen szépen fejlett. — Tavaszi buza vetőmag csak nemrégiben érkezett s március végén vetettéit, de már kikelt. Általában a ouzavetés a szokottnál is kevesebb. Feltűnően szépek a rozsok. Máskor szent György nap táján kalászosodik a rozs, mig az idén már most sok helyen van kalász. — Amigkenyérgabona kdvcsebb van vetve a szokottnál, addig igen sok az árpa. Ezt a rendkívül kedvező időjárás tette lehetővé. Az idén már Mátyás napján vetették az árpát, mig más években sokkal később lehet. A földek zöme ezzel van bevetve s a vetés oly gyönyörűen áll, olyan sürü és fejlett, hogy tiz év óta nem volt ilyen nagyszerű árpatermésre kilátás. A zab szintén jól áll. Általában az időjárás kedvező volta pótolta azt a súlyos hátrányt, amit az ószi vetések csekélysége okozott volna s igy az idén — ha az idő továbbra is kedvez — jó termésre van kilátás. Vizkár az idén kevesebb, min tavaly. Ha április és májusban egy-egy jó eső lesz, ugy a termósremények elsőranguak lesznek.
* Nagy katasztrófa fenyegetett . volna, ha ezekben a napokban nem kapjuk ez* a milliárdokat éró eső: Az Isten velünk van, földünket kincsesbányává tette. Bennünket már egy jó termés is Jíthuz á katasztrófából.
— Ez Is ítélet ? Megírtuk a napdkban, hogy Fii lene z konzerv gyáros pincéjében nagymennyiségű élelmiszert fedeztek . fel. Amint tudósítónk jelenti, a biróság döntött az ügyben. Éspedig ugy, hogy a gyárost egy és fél hónapi börtönre és 600 korona, pénzbüntetésre ítélte. A tiz vagon cukorból Öt vagont visszakapott ilyen Ítéletek után bolond volna bárki is, akinek hazugsága és lelkiismerete nincs, hogy az áruelrejtést ne folytatná. Fillcnz ur a visszakapott 5 vagon cukorbol szépen rcgresszálni fogja magát s még impulzust is kap a további machina-ctóra, mert nyilvánvaló, hogy nem is olyan nagy bűn az áruclrcjtés és felhalmozás A tudósító még azt is közli, hogy az elkobzott áruk egyötödét Bardócz Lipót rendőrőrmoster kapja, aki az elrejtett árukat felfedezte.
— Cseh választási visszaélések. Egy
bécsi újság jelentése szerint a cseh\' diktátornak a monarchiában eddig soha nenf tapasztalt választási visszaélésekkel sikerült a tótföld közvéleményének a megnyilvánulását meghiúsítani. A lap megállapítja, hogy a tót-földön Göndör Ferenc és több kiszökött magyar kommunista pénzért agitáltak a csehek érdekében.
— Orosz tábornok és osztrák államtitkár látogatása Kun Bélánál. Bécs utcáin a legutóbbi időben igen sok alak látható, ukiknek oroszországi származása le nem tagadható, akik nem egyebek mint ama báránybőrsapkába, bagariacsizmába bujtatott, mosdatlan kezű, művészhaju vészmadarak, akik mindennemű átalakulásnak előhirnökei. Nevezettek tanyáinak a Renn-wegen és délutánonként az opera közelében lévő kávéházban ülik fel Esténkint pedig ugyanez vagy más társaság, mely kapitálizmus-ellencs apostoloknál, Lenin és Marx igaz híveinél a pénz szerepet nem játszik, a belváros egyik ismert éttermében található fel. E társaság tagjai között volt felismerhető az az orosz tábornok is, aki a közel múltban Kohn Kun Bélánál látogatóban járt. Azt pedig, hogy a jelenlegi osztrák kormány mennyire beleélte magát a kommunizmusba, mí Som mutatja jobban, mint az a körülmény, hogy Kohn Kun Béla meglátogatására, az engedélyt az orosz tábornoknak megadták, sőt látogatására egy államtitkárt mint hivatalos egyént is kiküldöttek. — Nos ha nem is tekintjük mindjárt Kohn Kun Bélát, mint a mostani osztrák kormánykörök tanácsadóját, mindenesetre megállapíthatjuk róla, hogy a viszony közte és az osztrák kormány között a legbarátságosabb és majdnem azt állithaljuk: amit a németosztrák kigondol, azt Kun Béla irányítja.
(x) Akácméz valódi tiszta kilogrammonkint 160 K. Dőry-félc Unom, vegyes kompót kilogrammos doboz 100 K. — Gyümölcsíz, (Jams) kapható : Szabó Aulai csctnegekcres-kedésében. yn
(x) Megbízást kapott : Zongorák, házak, korcsmák, vendéglők vételérc és butör, mérleg, üzleti berendezés eladására. Házasság közvetítését is vállalja. „Ámen" közvetítő iroda, Király Pál-utca S. sz.
(x) Circus Henry. Vasárnap délután •1 és este 8 órai kezdettel két ünnepi előadás. Hétfőn .Sport-Est".
(x) A „Vllág^-mozgó hétfőn, április 26-án csak egy napos műsor keretében mutatja be a .Vörös kérdőjel\' cimü remek magyar drámát MaUyasovshy Ilona főszereplésével. Ma, vasárnap még az „Egy dollárkirálynő kalandjai" van műsoron.
(x) Kétféle szerelem a cime annak a nagyszerű olasz attrakciónak, melynek bemutatója hétfőn és kedden lesz az .Urániában. E kép első bemuUiioja Magyarországon minden má "mozgószinházat megelőzve.
özv. FUzessy Gusztávné azOl.
Mfctzl Hermin ee az w*zes rokonság nercben fájdalomtól megtört szirtre! tudatja, hogy szeretelt férje
Füzessy Gusztáv
körjegyző
folyó évi április hó 24-én délután fél
4 órakor 49 éves korában hossza* szenvedés után elhunyt.
Temetése április hó 26-án délután
5 órakor lm a róm. katb. temető ImlottasháKábói.
Nagykanizsa. 1920. április hó 24-én.
Nyugodjék békében!
i a I Közlöny
1920. április 25.
Apróhirdetések
11 .próhirdoti..* kSxlc.l dlj« : 14 >xól«r 12 kor., mindül tovibbl .«« 1 kor., .».t«r»bb b.tüv.l iXod.tt tlivit duplán .timltta\'.a.k
A várom
Város kőidében
twltehiktál íeví iiOvI^lic- : ron^rou kiv vendéi,
lyi^pxi n.mron .tt.Im.. ; „ luUjJooos-
k&uobá. ktuMM ckx- ., v»wt tdi <*"
:<Iním * « i ., ■»
m.lKkhdyi-CKckktl ; Silsrl»xt.ír°Ja.
Cim
> k<..iúi>*n.
Znnyl-uu*
7M
Cl<11In egy pár hoaazuazáru 39-ez tlauo .láma, alig használt női fehér cipő. Megtekinthető a kiadóban.
641 1/1920.
Hirdetmény.
A városi felsöerdöbcn a szokásos keddi és csütörtöki íaeladnsúk^HH\'ábbi hirdetésig nem tartatnak meg.
Nagykanizsa, 11)20. április 24-cn. -iiA Polgármester.
Házak,
7 Mll ••.«,
miudeiitöU- in-
-Jsdi-
__eJőjjyöwn
ktovetTrém. — N\'agyobh birtok bérletéi kerísde. 78:.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
ifigatbaforzaLcu <* JccfcVed<fcni irotlva Xagykantxaa. Zrin)>u. TcJoíon 245.
ónná Ert
3t3mntmooaot
esités.
. VAU \'íí-reuc-X\'in n 11.
VaiOa^i-i. liojjy Sugár-ut 22. szám alatti kárpitom műhelyemben juiánjros Arak melkti vállalok mimli-im-uHt-»z*kl.\'a vágó munkát. ÖRÖK LAJOS
k&rpltoa 6a dlaiitó
i$t2Qt2l3Dt30QQQDQC2 OC!
VISZKETEG
tah, virnvr Ky<\'rK>kítíWscr« jó íialisuvzcr • naicUlin t1 ttlkmc* illatú Ocró-fíS.-
BORÓKAKENÖCS
Ara >0. 2". :íO kor. Hoifcávak» Horóka-axapan 18 Koron* — Kaptató tní&Jco I nyóírpxenirKín Kéuiti: Hunnia KyOjjy»xcrc»xl laboratórium. p«»t, K-lvkr.1\')ior-u. 40. ^0—12 |
URANIA
mozgókép-palota
RozgonyNutca 4 ax.
Pinteken, noinbatou és va^rnap április hú 23.. 24. & 25-én
Nagy attrakció!
Róma titkai
Egy világváros rejtelmei
KataiHlordráma Fósjereplö: Ursus. h nógér i>ri*s, .Qm\'i Viidis\'" íő-^ej oplóje.
EUitfmk kiteli; Xi:tt(ii|9kn 7 n 9 «r*k. ^fíiirMp ti iu<»«ip«loR: 3. I, 1 ii I ónkor.
00T EREDETI gaxda^i-, konyhakerti rnriinT! ** v5ri£ma>;v,lk\'ati
rnFlln 11 ^
kerti csxkotókét ajánl:
László és Ország
cég, Nagyknnizia, Erxaébettér 10
Telefont 130.
lísroinO és rwióirelewg. r&ííálic. I. raífia állandúan raktáron. 070- te.
Figyelem!
Aki s/.ereii a tiszta, fényes és csontkemény gallérokat, kézelőket és ingeket,
a/\' csakis a/.
uj gózmosódában
tisztíttat. Egyszeri próbatisztitás mindenkit meggyőz.
A nagyközönség szíves pártfogását kérve, tisztelettel .
Mayer Lajos
■gézinosóda tulajdonos Nagykanizsa, Eötvös-tér 29. sz.
VILÁG
nagy mozgó színház Szarvas-szálloda. =
Pénteken, szombaton és vasárnap, április hó 23 , 24. és 2ö-éo.
Egy dollárkirálynö kalandjai (II. rósz)
Az éjszaka rejtelmei
Kalandor dráma 6 felvonásban
Hétíoo. április 26-án
A vörös kérdőjel
Dráma 6\' felvonásban.
EVS*á»vok kti-St\'t: HtUoxoapokoa Í«1 7 9 or*k. é» gnnapoapckoo 5, 7 <« 9 órakor.
Jó minőségű Pogányvár! fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fliWr-, t-síin^K*;- él kíton&i cikkek kftre&kvdí^ Nagykanizsa, Sofrtr-ol S3
Takarmányrépa
Sugár-nt 36. szám alatt eladó.
Dunántuli Elelmiszerfor-galmi Vállalat Nagykanizsa
T.I.I.. JürH.,11.
-Tf...J.nofcl. $9. ».„kuiu.
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. sz.
Közellátási célodra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- és vágott baromfit, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
7
A budapesti Élelmiszer Fel-hozatali Egyesülés Zala-Somogymegyel kirendeltsége
i.-.Dt :: vjdoonaoa Zalftl A„ Oyarmatl nyomdal miilntítetíben
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920, április 27. Kedd
95. nán
ZALAI KÖZLÖNY
kereszteny politikai napilap
SswkesitÍJÍg ét *»»döhiv«ud: Pő-ni 13. _ jotcrerban-tclefon II). ■ Megjelenik mindig kora reggel. | Főszerkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY □emete?. k.pvl»«l« Fclclós •E.rkeixtű : BODROQKŐZY ZOLTÁN Előfizetési árak: r.gnz ívre 250 K. FéK*r« 13« K (Ug^-4v,« 65 K. Egy hór. | K.
Kilencven milliárd hadisarc.
Megegyezés a német kérdésben. — Évenkinti 3 millárd beszolgáltatása. — Németország kívánságát elutasitották.
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti — San-Reme, ápr. 26. Miller and és Lloyd George szombaton megegyeztek a német kérdésben. A megegyezésről szolé javaslatot vasárnap terjesztettek
legfelsőbb tanács elé. Közös nyilatkozatot szövegeztek meg, mely sze-iin! Németország 90 milliárd hadikárpótlást fog fizetni éven-kint 3 milliárdra beosztva. Azt a francia tervet, hogy megszállják a Rajna jobbpartját és a Ruhr vidéket, nem fogadták el. Németországnak azt a kérését, högy hadseregük létszámát
200 ezerre felemelhesse; továbbá, hogy nehéz tüzérséget és repülő parkot tarthasson elutasították. Ellenben megengedik, hogy ania! ellenőrzés alatt a rendőrségének a létszámát felemelhesse. Ezenkívül pénz és nyersanyag előleget adnak Németországnak, hogy iparát rendbehozhassa és pénzügyi kötelezettségének megfelelhessen. A megegyezés örömére Mitlei\'and szombaton este lakomát adott Lloyd George és az angol főmegbizottaknak a tiszteletére. t
A nemzetgyűlés ülése.
■\\z állam bevételét fokozni kell. — A izetésemelésekhez 15 milliárdra van szűkség. — Igazságos békét követesünk Nyugatmagyarországot harc nélkül nem adjuk. — Keleteurópa tényezőjévé váltunk.
Budapest, április 26. A nemzetgyűlés rr... ütését fél tizenegy orakor nyitotlo meg Rslovszky István elnrök.
Az indemnitás záróvitájához Szabó Sar.dor szólalt fel és indokolta meg a pénzügyi bizottsághoz benyújtott külön véleményét. amelyben 10 államtitkárság helyett 20 államtitkárságot követel, t Korányi pénzügyminiszter reflektál a vita során elhangzottakra. A fogyasztási adukat emelni kell. A deficitet csak In-tenziv termelő munkával lehet elhárítani. Az áliam bevételét fokozni kell. A jövedelmi adók mellett a hozadék .\'.dókat is lenn kell tartani. A legnagyobb hiba volna, ha a folyó deficit fedezésére akarnánk forditani a nagy vagyonadót, amelyet meg kell csinálni. A helyzet javulásának előfeltétele a törvényes rend helyreállítása és a normális munka megindulása. A tisztviselőket naturaliákkal kell és :->gjuk ysegiteni. A tisztviselői kar redukcióját nem lehet ugy keresztüllőni, hogy néhány ezer embert el-bocsássunk állásukból. Ezeknek a megélhetést másutt kell biztosítani, "a a tisztviselők fizetését emelni akarnánk, ehez legalább 15 milliárdra volna szükségünk. Ezt a pénzt két évig ^ellene nyomatni és csak a drágaságot fo-Í°2Í2£ vc,e A hadifoglyok hazajutásához 8 milliárdra volna "Ukségünk. A kormány mindent cl fog £övem,f hogy ezeket a legégetőbb kérdéseket -fedésre oldja meg. Kéri a javaslat
rno;^, hogy
perc szünet után Haller István t nagy beszédet. Rámutatott arra, hábórut nem vesztettük cl, hanem
gonosz honfitársaink csavarrák ki. kezünkből a fegyver:. Igazságos békét kivánunk és követelünk. Szomszédainknak azt üzeni, ne gondolják hogy mindig ilyen nyomorúságban leszünk, mert a magyar nemzet rövidesen ismét hatalmássá lesz. N\'em akarunk háborút, a győztesek azonban legyenek okosak \'szerencséjükben. A nevelés a múltban nem fejlesztette eléggé a nemzeti öntudatot, sem a testnevelés nem volt megfelelő. Ezeknek most meg kell változniok. A polgári iskolákat átfogja alakítani mezőgazdasági, ipari és technikai iskolákká. Az egyetem kérdéséről szólva megemlíti, hogy a numerus klausust meg kell és meg fogjuk valósítani. Bejelenti, hogy egyetemi törvényjavaslatot szándékozik benyújtani, Áttérve a zsidó kérdésre kijelenti, hogy ez nem felekezet), hanem faj: kérdés, megoldása az lesz, ha iti. Magyarországon mindenki aláveti magát a keresztény ethika parancsainak. Azt azonban jól tudjuk", hogy máról holnapra ezt nem !ehet megcsinálni Szó sem lehet pogromról, de a zsidóságot visszaakarjuk szorítani a megfelelő helyre. Bennünket nem veze; sem a gyűlölködés, sem a türelmetlenség
Az elnök kei orakor \\mcgszakitja Haller beszédét.
Délután egynegyed ót ötékor ismé1 Rakovszky\' István nyitja meg az.. ü!<i»t» amikor Hailer folytalja beszédét.
Haller István reformtervét a következőkben ismertette. A fővárosi iskolák államosítása kívánatos. A tanfelügyelet reformja is sürgős. Az oktató és tanitészemélyzet jobb fizetéséért mindent elkövetek. A kathollkus autonomla rövidesen a nemzetgyűlés elé kerül. Tiltakozom a külföldön híresztelt gondolat ellen, hogy mi a munkásságot üldözzük. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyetlen kezet sem utasíthatnak vissza, amely az ország felépítésében részt kiván venni. Elfogadjuk a szociáldemokrata munkásságét is. de nem tűrhetjük többé az épitők között a
destruktív és nemzetellenes irányzat bclojwj^ zását. Kéri a javaslat elfogadását.
A Ház\'a javaslatot általánosságban megszavazza.
Kelszólalt még Korányi miniszter és Sigray Antal gróf, aki a következő érdekes kijelentéseket tette. Lehetetlen, hogy a katasztrofális neuilly>i béke keresztül menjen. A Neujjlyben átadott feltételek a magyarsag által elfogadhatatlanok. Nagy taps, általános tetszés.
Ha a ^omány kényszerűségnek engedve óvásókkal aiáirja a békét, ez a kormány idegen megszállás alatt levő területekről nein dönthet és a nemzetgyűlésnek ilyen területeket átengedni nincs joga. Nyugtmagyarországot harc nélkül nem a<tyok. Fegyvert fogunk I
tzután felszólalt még Teleky Pál gróf. Kezdik megérteni, hogy a magyarság nélkür Kcleteürópa kérdése meg nem oldható. Keleteurópa tényezőjévé váltunk.
Elitélii Sándor Pál Németország ellen intézett támadását.
Ezután a javaslatot részleteiben is letárgyalták.
Az ülés 10 órakor véget ért.
Az oláhok rendetlen visszavonulása.
Budapest, április 20 Dr. Kuikafalvi Miklós államtitkar ma a Haz folyosóján a következő kijelentést tette. Máramarossziget, Nagyszőlős és Htiszt környéken az oláh katonák rendetlenül visszavonulnak; megtagadják az engedelmességet és mindenütt rabolnak. Az oláhok által elhagyott helyeket cseh katonaság szállta meg, akik a Tisza balpartján megszálltak olyan községeket is, amelyek a béke-tervezet értelmében Romániához tartoznak. Az oláh katonák rendszertelen visszavonulása összefügg azzal az ujabb antantparanccsal, mely szerint Máramarosmegyét. Ugacsamegyé-nok Nagyszőlős, Huszt és Dolha közé eső teiülctét ki kell ürítenie és át keli adnia a cseheknek.
Fiume szabad állam.
SanRemo, április 20 A német kérdést véglegesen csak májusban egy Brüsszelben összeülő ujabb konferencia fogja elintézni, amelyen megjelenik Németország megbízottja is. Nitti elfogadja Wilson memorandumát, mely szerint Fiumét szabad államnak jelentik ki és Dalmácia autohomiat kap. A montenegrói miniszterelnök a békekonferenciának jegyzéket adott át, mely Kattarót Montenegrónak követeli. Belgrádban ez a jegyzék kínos hatást kel tett. Lloyd George az újságírók etétt kijelentette, hogy sohasem -indítványozta a békeszerződés revízióját.
Megsemmisítő orosz vereség.
lióma, ápprilis\'26. Tokiói jelentós szerint a japán csapatok megsemmisítő vereséget mértek azokra aiorosz csapatokra amelyek a kinai határtfenyegették.
Zalai Közlöny
1920 április 27
Magyar-olasz kamara.
Budapest, apr. 26. Ma délben megalakult a magyar-olasz kamara, amelyen fel-szolalt Cerutti olasz követ és kormánya nevében meleg szavakkal üdvözölte a kamarát.
Emelik a dohányárakat.
Budapest április 26. A munkabérek é_s nyersanyagok emelkedése következtében a dohányjővédék ~tg£2giló-sága a dohanykészitmenyek árát május elsejétől állitola száz százalékkal fogja emelni.
Dr. Hegedűs György
Saját thdósitónklól.
Dr. Hegedűs György a letenyei választókerület képviselője vasárnap tartotta beszámolóját i kerületében. A kis városka képe hihetetlen élénkséget mutatott. Több mint 20 falu polgársága gyűlt egybe, hogy szeretett képviselőjüknek n szavát 1 vallják. Hegedűs György képviselő népszerűségét misem bizonyítja jobban, mint ez a nagy beszámoló gyűlés, amelynek hangulata mindvégig a legnagyobb ragaszkodásról- js rajongásig menő szeretetről tanúskodott. \\
Hegedűs György, a kiváló népszónok beszéde s eddigi tettei azt bizonyítják, hogy a beléhelyezett bizalomnak nemcsak teljes mértékben meg akar, hanem meg is tud felelni. Hegedűs György képviselői mandátumát nem pozíciónak, nem magas állásnak tartja, aminek birtokába jutva fütyölne a választókra, feléjük sem néz többé, ellenkezőleg, a kapcsolatot állandóan fentartja s közéjük megy akkor is, amikor már a mandátum a kezében \'van. Hegedűs György egy tőről nőtt a falu népével s azt nem tagadja meg akkor sem, amikor mások hasonló esetben a fc\'.fcté való dörgölödzésben keresik az érvényesülést. Hegedűs Györgyöt a nép, a falu népe, az imádott, a dologtól kérgeskezü polgárai tették nagy emberré s ő őket akarja boldog, anyagi s lelki gazdagsághoz juttatni. A nagy indemnitási beszédében e melleit nyíltan s nem kóntörfalazva határozott állást foglalt. Azonban ikertestvérül említene a kisiparosokat is^ akiknek jóléte nem kevésbbé kívánatos, mint a földmüvesnépé.
Hegedűs György beszámo\'.o nagy beszédében tanújelét adta annak, hogy a kereszténységnek oszlopos harcosa. „A n)agyar polgárság — mondja — egyik keze az eke-szarván, a másik pedig a Megfeszített keresztjén kell, hogy legyen !" (Viharos közbekiáltok ; Ugy van\' Jol beszél 1 Éljen Hegedűs György!) A keresztény irányzat a mi vezércsillagunk, amelyik a biztos révbe vezet újra bennünket. A keresztény irányzat nem lanyhulhat s annál kevésbé veszhet ki. ó a mi éltető erőnk, ő »z ország szilárd . alapja, amelyre ma sztklaerős Magyarországot fogunk építeni. A keresztény irányzat azonban méreg is, do csak azoknak, akik szeretett hazánkat a pusztulásba s a romlásba vitték. Ezeknek pusztulni kell! S ki is fogjuk őket pusztítani, h3 csak egy bolsevista sóhajt is hallatnának. (Hosszantartó éljenzés és taps.)
Majd a fóldbirtokreformról beszél hosszasan s nagy érdeklődés mellett. Hegedűs György a magyar polgárság lelkébe lát. Látja azt, hogy mi a vágya s mi a jogos követelése. A polgárságnak föld kell, mert a falu népe szereti a földjét s neki van joga először ezirányban felemelni a szavát. Sokszor hangsúlyozza, hogy jól ismeri a nép jogos földéhességét s minden erejéből oda fog dolgozni, hogy kielégitessék.
A Kisgazdapart . azt a programmot, amit magának szabott nem a iögből kapta, hanern mint fontos s elodázhatatlan államérdekeket meg akar és meg is fogja valósítani. Igy elsősorban a fóldbirtokreformot.
Azután tájékoztatja választóit a politika berkeiben vajúdó fúzióról s határozottan kijelenti, hogy a Kisgazdapárt semmiféle fú-
zióba nem fog belemenni, inert nem teheti ezzel kockára programmjának legkisebb részletét sem.
Megható volt az a ragaszkodás, ami az egész beszámoló alatt és után megnyiivi Hegedűs (lyőrgvgyel szemben. O minden kérdezősködőnek rendelkezésére állt s mindenkinek szolgált tanáccsal s utasítással. Távozásakor hevesen megéljenezték. — gk.
— Nemzeti Hitelintézet R. T.
alakulása. Magyarok! Testvéreink! A .Nemzeti Hitelintézet Részvénytársaság ala pitói az egész magyar társadalomhoz fordulnak, hogy nemzeti és gazdasági életünk újraépítéséhez járuljanak hozzá azzal, hogy. cg.V "agy nemzeti « keresztény alapon álló pénzintézet létrehozását anyagi hozzájárulásuk és hazafias érzésük egész erejével támogassák! Fogjon össze az egész ors2ág, gazda, iparos, kereskedő, tisztviselő, munkás és minden más polgára, hogy ezen nemes szándék egy igazán öntudatra ébredt és megerősödésre váró ország újjászületése érdekében megvalósuljon. Országunk nagy-jai nemes és buzdító példával mutattak meg az utat, melyet minden igaz magyarnak követnie kell, mert akiknek kezében van a gazJasági erő, azé az ország!
Kzen telkes felhívás méltó ^visszhangra talált\' az egész magyar társadalomban. József főherceg, Somsich Tihanrfr gróf félmilliós jegyzései mellé sorakozik Horthy Miklós kormányzó, Cserhoch^jíftos hercegér-sek, Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök. Huszár Karoly v. miniszterelnök, Friedrich István v. hadügyminiszter, sokoró-pátkai Szabó István és nagyatádi Szabó István miniszterek, almási Balogh Elemér, a .Hangya" vezérigazgatója és dr. l.ippann Frigyes keresk. tanácsos, a „Walta* cementgyár rt. vezérigazgatója értékes részvényjegyzései. **
Városunkban idŐ2ik Pártly Mihály Ele-mer, az N\'HRT szervezési osztályának főnöke, aki a nagykanizsai vezetőségét szervezi meg h szervezési tisztviselő: utján részvényeket jegyeztet a nagyközönség körében^ Felhívjuk lapunk olvasóit, hogy anyagi erejük készségével siessenek jegyzésekkel támogatni, megerősíteni őket munkájukban Egy darab részvény névértéke 200 korona, az alapítási díj réozvényenkint 10 korona. A részvény jegyzésekor 30 százalék, vagyis részvényénkint 60 korona és 10 k.o-rona, összesen 70 korona azonnal befizetendő, mig a hátralevő összeg 1020. május l-ig fizetendő. Felvilágosítás nyerhető és részvények jegyezhetők lapunk kiadóhivatalban. A további jegyzési helyeket és a részvényjegyzők névsorát lapunk közelebbi számában fogjuk részletesen közölni
A Nemzeti Hitelintézet Rt. részvényjegyzései iránt városszerte igen nagy az érdeklődés. A gazdák, kereskedők és iparosok igazán tekintélyes jegyzései mellett se-regcstó! jegyeznek a kisemberek is. Fektesse minden öntudatos magyar ember a megtakarított filléreit részvényekbe, mert ezzel pénzének értékét biztosítja és a legkisebb jegyzésével is nemzeti közgazdasagunknak tesz szolgálatot.
Keresztények! Magyaroké Az alakulóban levő .Nemzeti Hitelintézet Rt." célja, hogy Magyarország minden városában a magyar nemzeti keresztény szellemű: tej, hus, élelmiszer, bútor, vas- és fém. ruha stb.\' szövetkezeteket létesítsen, ahol mindenki tisz/ tességes áron jó és tartós áruhoz jusson és ezaltal az oly nagy arányokat öltött törvénytelen kereskedelmet megszüntesse.
- A keresztény felebaráti szeretet
gyüjtésunlire egy magát megnevezni nem akaró kereskedő 6 kg. kenvériisztet, l kg finomlisztet és 1 kg. hagymáj adományozott Ugyanerre a célra N. N. 20 koronát adományozott
Vidéki előfizetőinkhez !
Kérj\'ük mindazon vidéki elő fizetőinket, kik az április havi előfizetési dijjal hátralékban vannak, hogy azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek. nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
---------A m Zalai Kozlőnu*
kiadóhivatala r~
— Az Irodalmi Kör a Zrínyi-ünnepségben. Az Irodalmi Kör Zrínyi-ünnepélyére serényen folynak az előkészül -tek. Jegyek máris kaphatók a Mair József és Fischel Fiai cégeknél Értesülésünk szerint az ünnepélyre több fővárosi író, költő és művész fog lejönni; ezeknek pontos szerep-számait azonban csak legközelebbi szám un k-ban hozhatjuk A helybeli és környékbeli szereplők közül ez alkalommal csak a főreáliskola és a főiskolai hallgatók egyesített zenekarának két hatásos számát, az ipartestületi dalárda énekét, TarcsafalOy tábori lelkész és Bodrogköky Zoltán szavalatát említ-jük föl. Különös szenzációja lesz a nag. szabású irodalmi estélynek Szerdahelyi Lac,t a keszthelyi gyermek-művész fellépte, aki csodás hegcdüjátékával már széles korok előtt ismertté tette nevét. Jelenleg ez a küero éves gyermek Hubay Jenőnek legzseniálisat , tanítványa. Mestere nagy jövőt jósol Szerda helyinek,, kire már a külföld figyelmo Is re., terelődött. Ez alkalommal Beriet: Scéne de ballet c. müvét és Sarasaié: Spanvol-tár.c.i fogja-előadni. Ugy tudjuk, hogy á helybeli szereplők számát, még egy kitűnő zongoraművésznő fogja kiegészíteni, akinek eddigi szereplése biztosíték arra nézve, hogy az estély zenei része a legkényesebb igényeké is ki fogja elégíteni.
— Ko&zorumegváltás. FöaessyJGusz-
táv elhunyta alkalmából Skopál Antal ako<-jegyzők nyugdijalapja javára 40 koronát adományozott.
— Értesítés. A ..vasárnapi földosztó Cross Ferenc ur felsfcjnczi bérletén té\'. volt. Az osztöbizottság tehát fölhívja m:nj-azokat,\'akiknek Somogyi Ferenc i:r vas., nap rolJct adott, hogy ma kedden, dprUu. 27 •én délután 2 órator a helyszínéit a he.\', és végleges kiosztás eszközlése végett :<jój jelenjenek meg.
— Közellátási közlemények. A :u-
tósigi rézgálic clsí részlete megérkezett, i-el-hívjuk tehát azon nagykanizsai szőlőbirtok ■ sokat, akik annak idején erre előjegyezte*, hogy az utvé^el végett uzímünknél (postai.it szemben) jelentkezzenek. Ezúttal 1cat»izt,W holdankint 7 és fél kilogramm kerül szé: osztásra, kilogrammonként 35 korona drol:-
— Az erdélyi menekültek Javára
Kiskomárom község (KI K, Komárváros r*) korona, Balatonmogyarod 30 koronát adv mányozott, melyért köszönetét fejezi k: a járás védelmi tisztje.
— Bélyeggyűjtők ftgzelmébe. A \\
hadügyminisztérium alul kibocsátott Délvegek még csak c hö végéig kaphatok a Mair-léle könyvkereskedésben. Felhívjuk a bélvefi-gyűjtök figyelmét újólag, mivel a nagyon csekély számban kibocsátott bélyegek renj-kivül értékesek lesznek.
— Népszavazás Pozsonyban, Kassán és Nagyváradon. Entento-körökból jelentik, hogy San-Retnoban a magyar-kérdési tárgyalás alá vették, Mini minisztereink Dizottsájot állított össze a magyar követelések megvizsgálására. A bizottság konstatál", hogy több területen jogosult a népszavazai, de tekintettel arra, hogy az entente már a háború alatt lekötötte szavát a kis nemzeti államoknak, csak bizonyos városokban, mini Pozsony, Kassa és Nagyvárad, lehet szm « népszavazásról. Olaszországnak ezt az állásfoglalását a magyar kérdésben azzal okoljál m«6. hogy Olaszországnak nagy érdek. Magyarország gazdasági fellendülése.
1920. április 27.
Zalai Közi
o n y
— A Zrínyi-ünnepély rendezősége
fölkéri az alább megnevezeti urakat, hogy f hó 28-án, szerdán délután 5 órakor a városháza kis tanácstermében a felvonulás mikéntjének megbeszélése és végrehajtása végett megjelenni szíveskedjenek: Orbán Károly a városháza részéről, Benedek iroda főtiszt a bíróság, Dr. Málék ügyvéd az ügyvédi kar, Dr. Rácz az orvosi kar, Pintér Vándor a II. számú mozgóposta, Vincze Kálmán az I. sz. postahivatal, Aigner Géza, -üenczik Ferenc, Anzorger Antal a vasút, Vildá Ferenc a takarékpénztárak, Siámpf Zsigmond a kereskedők, Neusidler Jenő az ipartestület, Lányi Pál a magánhivatalnokok részéről, valamint a tanintézetek 1 — 1 tanárja, illetve tanítója.
— A Területvédelmi Liga megalakulása. Vasárnap délután 4 órakor volt ., Területvédelmi Liga helybeli szervezetének alakuló közgyűlése. Azt, hogy a lakosság minden rétegének általános érdeklődése közepette, nem mondhatjuk. A városház közgyűlési termének padsorain mindössze 36 ;ag foglalt helyet. Dr. Hajdú Gyula megnyitó beszédében röviden rámutatott a Területvédelmi Liga országos érdekű céljaira és megszervezésének fontosságára. A Liga hcly-:-eli szervezetének ezideig mindössze 550 ugja van, tehát még sokan nem iratkoztak be azok közül, akik különben átérzik a Liga céljaínak fontosságát. Dr. Hajdú előadta, hogy a vidéken már számos helyen és szép sikerre! vannak a szervezetek működésben: Dr. Tamás János Indítványára dr. Hajdú Gyulát választották meg. Titkárul dr. Kauf-niann Lajos városi aljegyzőt helyetteséül pedig Ljchtfuss város! hivatalnokot választották, a szervezet pénztárnoki teendőivel pedig Lányi Lászlót bízta meg a közgyűlés. A közgyűlés bezárása után a közgyűlés jelenlevő tagjai a tisztviselők megválasztása ügyében rövid értekezletet tartottak.
— Ég£.vonat Hétfőn délután óriási és * mai nehéz^ajjokban szinte jóvátehetetlen kárt okozott a tűz, melyet valószínűleg a mozdony kéményéből kitóduló aj?jó parúzsrószecskék támasztottak a győr-dombóvári vonalon. Az-
szállították Veszprém városa részére azt nyersolajai, Amelyet a vápos -csak nagy wánjárássai s/igy is keservesen birt beszerezni. Az olajszállítmányt két kiküldött ember kísérte^ akiknek valami szalmavánkos szolgált kjükaljának?! Ugy lehet, hogy valami kipattanó szikrától Meggyulladt ez a vánkos, ettől az egyik horüó s igy pár pillanat múlva sürü fyjtó, nehéz füstbeborulí az egész kocsirakomány. Az oltási kísérletek hiábavalóknak bizonyultak. A gyújtogató szikra két másik kocsit is- veszedelembe sodort, de ezeket sikerült megmenteni,
— A részeg tolvaj. Már vagy két éve történt, hogy Lórtnczy Pál dv. raktárnok gyanúsnak találta, hogy cgv vagonban a telt boroshordón egy palack áll. Megvizsgálva a hordokat s az égyik mögül előbújó alakban Kusta György raktármunkásra ismert A lopást a csendőrök előtt beismerte. Mivel a forradalmak az igazságszolgáltatás kezét ez ügyben is megkötötték, a törvényszék dr. Mnlschenbacher Ed\\in kir. törvényszéki bíró elnöklete alatt tegnap vonta felelősségre a vádlottat. A vád szerint Kusta nemcsak a borból ontott a garatra, hanem talpbőr, kávé, egy borfejlő gummLés különböző dohányne-müek jogtafán" eltulajdonításában is részes. A törvényszék előtt azzal védekezett, hogy a borfejtőt a vágányok közt találta, a kávé 4"\'gos tulajdona, a dohánynemü a feleségéé, magáról a lopásról pedig semmit sem tud, mert teljesen részeg volt. Metz József kir. ügyész, mint a vádhatóság képviselője kifejletté, hogy a vádlott védekezése merő koholmány. hisz a csendőrök előtt beismerte tettét. Úgy látja, hogy ha a vádlott részeg volt. csakis a lopott bortól lehetett azzá. Minthogy a tárgyalás adatai szerint a vádlott a tett elkövetésekor szolgálatban volt, a törvényszék súlyosbító körülménynek vette azt, hogy- szolgálati ideje alatt volc ittas állapotban s a vádlottat 6 havi börtönre ítélte. Az \'télét ellen a vádlott és védője fellebezést jelentettek be.
— A 11-es huszárok emlékkönyve
a papírbeszerzés nehézségei miatt csak május hó elején jelenik m$g. Közel 700 képet, sok komoly és vig háborús leírást tartalmaz a hadialbum az ezred rövid történetén, pontos hadinaplóján, az elesettek és kitüntetettek névsorán és fényképein kívül. Előfizetési ára postán bcküldvc 90 korona. Felülfizetések tekintettel a nemes célra {özvegy, árva és rokkantalap\') köszönettel fogadtatnak és a felszámoló 11. huszárpótkeret címére Szombathelyre küldendők. — Ujabban következő feliilfizctésck érkeztek be: baró Jeszenszky Andor 250 K, Majláth László 150 K, Sarlay László 300 K, dr. Lánczy Gyula 1000 K, Korciq Jenő 100 K, Trattner Sándor 300 K, Saághy István 100 K, Bezcrédy Dénes 50 K, özv. Palkovits Gyuláné 100 K, Lenek Jenő 200 K, Szakáll Zoltán 100 K, Pe^ti József 10 korona.
— (x) Ha házat* földet, zongorát, korcsmát, vagy bármilyen üzletet, berendezést, bútort venni és eladni szeretne, bizalommal forduljon „Amen" közvetítő irodához Király Pál-utca 8., Nagykanizsa.
(x) A csodás és classzikus Kóma van előttünk azon a remek filmen, amelyet kedden, szerdán és csütörtökön mutat be a VILÁG MOZGÓ a Gladiátorok cim alatt s amelyben több mint 5000 szereplő vesz részt. A fim és témája az O-kor történelmét tarja elénk. A művészek olaszok.
— (x) Bélyeggyűjtők figyelmébe! Eladásra szánt bélyegeit, régi levelezéseket, gyűjteményeket legjobban értékesítheti és gyűjteményeit kiegészítheti Szabó Antal sport-üzletében. Ti-
(x) Az Urániában kedden és szerdán kerül bemutatóra egy elsőrangú Patbé műsor, címe ..A Végzetes rágalom." Dráma 4 felvonásban, a főszerepben Allé Classart. Azonkivül egy "elsőrangú Wigjaiék -3 felvonásban, a cime „Flórian \\KHe arcképe." A főszjjrepbán Holm Svén.
— Egy Rózsa Sándor banda. Veszedelmes és egy egész vidéket behálózó bűnszövetkezetei tett artalmatlanna a napokban Gdyer főhadnagy vezetése alatt álló csendőr-szakasznak egy járőre. Még február 10 én Mallekovics Rozália pincéjébe betörtek. A tettesek a pince zsupptetőzetét felbontották és onnan több ezer korona értékű bort és pince-felszerelést loptak el. Ezt a betörést, csakhamar egy másik kovettr. Tizenegyedikérc virradó éjszaka u. Sós József 1-árúra ugyancsak a Mária-bartola hegyen leyő pincébe ismeretlen tettesek, miután a zárat fellőtték, behatolták és több ezer korona értékű kárt okoztak. Zrim János nagykanizsai csendőrtiszt-helvettcs vezetésével egy háromtagú járőr azonnal megkezdte a nyomozást. A nyomozás során rájöttek arra, hogy több récsei legény éjszakánkint a hegyben csavarog és ott mulatozást rendez. A gyanús egyéneknél házkutatást is tartottak, azonban nem találtak semmit. Egyelőre nem lehetett csinálni semmit sem, csupán figyelő^Háspontra kellett helyezkedni. E hónap hátodikáig semmi ujabb nyom nem mutatkozott. Ekkor azon-ban elloptak Farkas nagvrécsei lakos két lúdját. A tettesek nyoma azonban ép oly nyomtalanul es láthatatlanul elveszett, mint a pincebetörőké, ugy, hogy közelfeküdt a feltevés, hogy a tettesek a betörők bandájából kerültek ki. A récsct községi bírónak két fia: Friskó József és István, katonaviselt emberek megszokták a könnyű és vig életet. A csendőr-járőr bizalmasan bemondott nyom alapján a bjró házában a széna közé elrejtve és a földbe elásva megtalálta Matlekovics és Soós kárára elkövetett lopás tárgyait. Az ellopott tárgyak cgyrészét. azonban Istvánnak a felesége, amikor érezte, hogy a hurok már szorul, elégette. Most tűnt csak ki, hogy a lopa-sokat és betöréseket ilyen sokáig azért tudták oly hihetetlen ügyességgel takargatni, mert a gyerekek az apjuktól mindig megtudtak a csendőrjárór érkezésének az idejét, ugy, hogy a megérkezett csendőrök a legjobb igyekezetük mellett sem találtak soha semmit. Ami-kor igy az első tettesek megvoltak, egymás-
után kerültek a napfényre rég eltemetett igazságok. Ennek a bandának a két Friskón kívül tagjai voltak: Farkas (Duda) István, Németh György és Sándor, Tóth István, Pois Imre és Balog József récsei, részben sárszegi lakósok. A falusi életnek modern rózsasán-dorai, mintegy tizennégy betöréses lopást követtek el a Nagyrécsc határában fekvő hegyeken. Egyiknck-másiknak puskája is volt. A falukban rettegték őket, senki nem mert semmit elárulni a csendőröknek mert tudták, hogy az árulást szomorú jutalom követhetné. Az egesz bűnszövetkezetnek egyik gonosz szelleme, Németh Peti Antalné dávori hegyi lakós volt. Ez az ötvenéves boszorkány valami miatt összeveszett szomszédjával Része Istvánnal és a bosszúállásnak egy különös neméhez folyamodott. Ő jó viszonyban volt a bandával, felbujtotta tehát őket, hogy törjenek bc a szomszédjánál. Ezeknek több sem kellett. Egy éjszaka behatoltak Reszc pincéjébe és onnan egy akó bort hordóstul elloplak. Aztán közösen elfogyasztották a vénasszony lakásán, aki a bortól és a bosszútól éppen ugy lerészegedett, mint a fiatal legények, sót még arra is ügyelt, hogy a nyqmot eltüntesse, mert az üres hordói a mulatság után leeresztette a völgybe, melyet\\f>tt talált meg pár nap múlva egy arra haladó gazdaember. — A csendőrség a vénasszonyt orrgazdasngért az ügyészségnél feljelentette. Ma már az eset összes szereplői\'ügyészség fogházában ülnek és várják, hogy elvegyék méltó jutalmukat.
SPORT.
Fel kéretnek az NTE. és a VAC. footballcsapatának tagjai, hogy ma kedden 5 orakor tartandó treningmérkőzésen okvetlen jelenjenek meg.
Felkérem az NTE. vívóit, hogy a vívó-órákon pontosan jelenjenek meg, mert a meg nem jelenteket a szakosztályvezető a további oktatásból kitárja. Titkár.
r -WE.--MÁV. Haladás,3:0félidő 1:0. tfárátfan volt a Haladás 3:0-lás veresége. A csapat nagyon szép összjátékot produkált, hanem kapu előtt sokat kombinált és a legtisztább helyzeteket a csatárai kihasználatlanul hagyták. A Torna-Egylet rncgiiandicap-pelve ártt ki: Biachm, ki betegségéből kifolyólag nem játszhatott, Sándor II. helyettesítene. Sándor, ki a tréningeken kitűnő formát mutatott, a meccSen nagy lámpalázzal küzdött. Biaehot pótolni vele még jó ideig nem lehet. Nem is szabad még az első csoportban játszatni azért sem", mert az a fejlődésének kárára megy. A halfok közül Simonyi és Krámer nagyon gyengén szerepelték. A játék változatos és fair volt mindkét félidőben. A goalokat Dezső (1) Vincze (2) rúgták, llirschler szöv, bíró a mérkőzést jól vezette.
NyÜttérTT"
„Hild" EiSŐ Nagykanizsai Temetkezési Vállalatnak A .Zala" folyó hó 22-iki számában megjelent nyílttéri közleményükre reflektálva annak igazolására, hogy a .Zalai Közlöny" 21-iki számaban „Már meghalni is luxus" eimQ közleményben felhozottak szemenszedett valótlanságok-e, lekö-"zöljük az Önök számláját, amelyhez kommentárt nem füzünk, hanem a nagyközönségre bizzuk a bírálatot. 1020. márc. 19. Merkly János temetése. C-osztály 1200 K, disz tölgy fa-koprsó fényezett 5000 K, */« soros szemfedő fillé és 1600 K, portás díszruhában l nap 200 K. Vi 130 K. Szentmise 40 K.
Kiharangozás II. oszt. 26 K. Sirásó dija 16 K. Öltöztetés 16 K. 2 nap házitiszt diszráhában 260 K. Két és fél nap 4 gyertyaégetés 300 K. Diszravatal és virágdísz 170 K. Összesen 8857 K Ha minden részletezve van. kérdjük miért van mégis még külön mint első tétel 1200 K felszámítva? K. Ö.
•) E rovatban kvíbttc\'xért nem vállal Íclcl-Ssscgot i «cíkcsató*ég.
4
íiíuN KozlOny
1920. április 27.
(x) László és Ország villany felszerelési vállalat ezúton értesíti a t. közönséget, hogy a mai naptól kezdve átalányégő — pauschal — maximális egységáron rendelkezésre áll. Köz- és magántisztviselőknek öt százalékos engedmény.
— (x) Circus Henry. Ma és naponta este S órai kezdettel díszes előadások, változatos kőrönd-mösor keretében.
Apróhirdetések
Az apróMrdoUaak k&zUal dija: IS »xólg 12 kor., mlndan további azo 1 kor., vsstsffsbb tottivolazodott azavak duplám azámlttataak
Zongora
fuizaah kitűnő hanggal, helyszűke miatt jutányos árban eladó Crcs ládák jó árban megvetetnek. Zrinyi Miklós u. 46.
___7SJ
Szőlőblrtokot
S—4—5 holdasat, lakható púx^vtl, telje* fölszereléssel Ntpykamtsa koeoyékén keresek megvételre. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit <Wt
A város
belterületén kv4 irodahelyiségnek nagyon alkalma* kétszobás lakásomat elese-rclncm 2 vagy szoba-mellékhelyiségekkel bíró lakással Cím • kiadóban. 787
Női és gyermek
ruhák varrását ó átalakítását elvállalja rs készít 0*v. Vd«l Mihalyr.c Te-leky-ut 43. szám. 704
punk kiadóhivatalában.
havi fize-| tésscl fel-Uétetik a U-
Zaiavármcgye egyedüli keresztény politikai napilapja a
„ZALAI KÖZLÖNY". Keresztények! Olvassátok és terjesszétek, mert mindenkor a kereszténység ügyeit szolgálja.
M. ki;. fllaimdáreég ugyhmú hpitisysiga.
3307/1920 Mám.
Kzg
Hirdetmény.
A m. kir. bonv. miniszter ur 40492, eln. a — ]920 rendeletére kózhirré teszem a kővtt-k.-zőket:
Az egyenruházati és rendfokozati jelvények viaeléséről eddig\' kiadóit rendeletekkel kapcsolatosan. a hadsereg, de lók-ír a tisztikar telin-téljének megóvás* érdekében ismételten elrendeltetett, hogy a katonai egyenruhát és a rend-fokozati jelvényeket mk azon egyének viselhetőek, akik a nemzeti hadseregnek tényleg tagjai. illetve a nemzeti hadsereg szerves részét képező alakulásánál tényleges katonai szolgál*, to: teljesítenek éx a katonai illetmények élvezetében állanak, tehát csakis azok, akik .il Itttnény könyvecskével - tannak ellátva, illetve az egyenruha jogos vivrlését igazoljak, to-váblM a hivatásos állományból >zirina/.>> nyugal-lományu ti*ttek és tisztviselők.
A (hadsereg hadrendjében sxeivplő helyi alakulásoknál brosziotl tényleges katona «zolgá. laira be nem hívott egyének részére az egyenruhának és a rendfokozati jelvényeknek viselését kizárólag szolgálatban «•< szolgálat tevékenységeknél (szolgálatba meiiH és jövet j engedtetett meg.
A körlet területén a hadsereg fegyelmének rovására igen sok polgári egyén (l-szerelt katona) hord ma katonai egyenruhát anélknl, hogy w egyenruha viselésével kapcsolatos kötelező katoni* magatartást tanúsítana, vagy arra kö-(élezhető volna ef igen sok esetb\'in előfordul, hogy ily egyének szándékosan provokálnak nyilvánosan oly dolgokat, melyek végeredményükben a hadsereg fegyelmének meg.\'azitását célozzák.
Az egyenruhát viselő, de katonai magatartásra nem kötelezhető egyének két részre oszlanak és pedig: 1 j»o!gári egyének (leszerelt katonák), 2. rokkant katonák.
Klóbbiék polgári voltuknál, utóbbiak túr.\'». döttségűknél fogva bár egyenruhát viselnek, nem kötelezhetők nyilvános helyeken és utcán a hadsereg tagjaira előirt magatartásra
Minthogy azonban a hadsereg legyeimének célzatos aláisísa és az egyenruhával való visszaélés nem törhető, annak azonnali megwnnteté-sére a kővetkezők rendeltetnek el:
1. Mindazon leszerelt katonák (tartalékos tisztek) és rokkantak is, kiknek polgári ruha hiányában a leszereléskor katonai egyenruhájuk meghagyatott, de tulajdonképen rendfokozati jelzés nélkOl, ami mellett kalapot, vagy civil-^apk.it volnának kötelmek visejni é.s ez utóbbit bármi okból nem teszik, katonasapkájiikon elől. közvetlen 111 a gombok mellett jobbról egy nagy .P" brtöt (polgári) tartoznak hordani a sapkát elfltő kelméWI felvarrva, vagy tintaceruzával felírva. Sapkarózsát viselniok tilos.
2. Hadirokkantak katonai sapkájukon az 1. pontban említett helyre egy nagy „R" Iwtftt tartoznak tétetni.
Mindazok, kik az emiitett retldelH közhírré tételétől számítandó 3 nap múlva a katonai ellenőrző közekek által ezen rendelkezés be nem tartásán rajta éretnek. «Nfrgköze!ebl>: végeik ái (o\'g-
rendórórszemnek további eljárás nalc adatni.
A fenti rendelkezések\' betartását a legszigorúbban fogom ellenőriztetni és a rendelet vétók ellen legnagyobb szigorral fogok eljárni.
Nagykanizsa. 1920. évi april» kő 25-én
Dr. Beusterien Erick s. k.
rcodórtanic«os, a kapitányság vezetóje.
Takarmányrépa
VILÁG
nagymozgó szinház
Szarvas-szálloda. = -i
Kedden, sierdin és esMGrtöVon. április 27., 28. és 29-én.
Nagy szenzáció!
A gladiátorok
Ókori, történelmi dráma 6 felvonásban
5000 szereplővel A római Ciné* gyár csodás regénye
Előadások kezdete: Hétköznapokon fél 7 is £• ótak. Vasár- és ünnepnapokon :$, 5, 7 ti 0 órakor I mJ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
MAYER KLOTILD
g&HDSÓgyán Kipykini$ác
l\'Oflilet: GTdJtaulcs:
Huajradl-utca 19. Kamiaca)r.u(c*
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, fényez, vegyileg tisztit.
Vidcki munkák is hctcnkint poritovnn el-kc\'sxittctnek <s ctszáUitUtnak.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Csomagoló papír,
Paplrzaciké, Levélpapír mappában. Cigaretta kúreijek. Cigaretta papírok. Tollak, Irodai ás iskolai, Papirspárpa. Szekrénj papír
Qigybui .. klc.iuybon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
m-wr-, esemege- és iainnai cikk<* kíreskfdéw Najfykanizaa, Sujrir-ut 53
F a Hn «sry p^eho»«iu«7.í^u 39-«»
LiaUU .zámu, allx ha.znált n5I fehér cipő. Megtekinthető n kiadúbnn.
mozgókép-palota
Ruxjconyl-ute* 4 >*.
Kedden, szerdán, április 27.. 28.
Végzetes rágalom
Dráma 4 lelvonjsUn
Flórian Klee arcképe
Es4r«njti vijyitók 3 fe|roni(ban
............ HllttiaiMkn 7 ti I int- I
>\' ....................i. 7 I ,r«t«r I
>ívoniMott a laptulajdonoxo
« Zalai 6s Oyarneao1

59-ík évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 28. Szerda
96. szám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Ss*rk«sxt&<g is ki»<Jóhiv»ul: Pő-ut 13.
. lol«r»rfc»»-t«Ufon IU. ——
J4c|tJelenlk mindig kora\' reggel.
PŐsxcrkositó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
oem.etcy. kip.la.14
Felelő* narkMild: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési áraki
Ett.« ívre 250 K. Fétivr. 130 K. Nigy-i-.v/, 65 K. Bgy bén 22 K. v.vyn uím 1 K.
r
Típusok.
A hang robusztja határozottan nagy erő, de rendesen a kiskaliberű emberek menedékvára. Ha Iksz, Ipsjíi-lon ur mellkasa jó fuvószerszámmal van berendezve, hangszálai még ha a kintorna nyekergésén vartyognak is, képes szükreszabott agysejtéinek viz-enyőjél igazságnak feltolni.
A tintahal fekete nedvet fecskendez, hogy formállttn testét elrejtse s a vízfejű ember hangáradatot lövel, hogy elzárkózzék az igazság elöl. Az Igazság azonban mindig ott ragyog glóriában, hiába csattogtatnak felé ragadozó agyarakat. Krisztust két lator kőzé szegezték fel, izsópot duglak tikkadt, ajkához s tombolt a tömeg, az akkor még szégyencölöpnek tartott keresztfa körül, de az égsza-kadás, földindulás közepedében is ragyogott a 6loria a Golgota fölött.
Szerénytelen emberekkel naprólnapra találkozunk, de elmegyünk mellettük mosolyogva. De mikor fcltola-kodó emberekkel akadunk össze, hiába na, még akkor sem tudjuk őket akceptálni, ha szemeikből a gyülöjtséget cigánykerckckbcn karikáztotják is felénk. Ilyen demagógok a kerékkötői sokszor a legbecsületesebb munkának. Kgyéni szereplés, hajhászás, nagy-mondások, frázisok s rettenetes kis kaliber jellemzik az ilyen embereket. F.s a természet rendetlensége szóhoz engedi jutni őket.
Tehetség, tudás, higgadtság, önzetlenség csak vérszegényen kullognak utánuk. Istenem, te szerencsétlen úgy s ti szerencsétlen többiek . . .
Elindul az igazság ... Vele megy a hamisság. Edestestvér mind a kett§ Miért ? . .. Tudja tán a Teremtő.
Régi nagyon régi versike kezdősorai. Akkor, amikor tanultam, még nem vitettem. S nem tagadom, de tán még ■na sem értem. Mért kell a hamisságnak mindig ott lennie az igazság markában s mért vonul fel ő mindig "agyobb kísérettel. Mért van a hamisságnak mindig tiprótalpa s az igazság mért mindig a szerény Mimosa Pedica? Mért veri ki a hamisság az \'gazság gondolatát s mért tudja azt Kihasználni saját, önzö céljaira . . ■
„Mién?... Tudja tán a Teremtő."
- í* -
A tisztviselők mellékfoglalkozása.
Gaal Gaszton a tisztviselők elleo^S- Jftáhoru esetén a kivételes hatalom meghósszj*t>bMsa.
szólaljal TrtifJ\'a -Ház Gaál Gaszion indítványát elveti "és"Hegyeshalmyét elfegadja.
Budapest, ápr. 27. A nemzetgyűlés mai ülését délelőtt fél 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök.
Az indemnitási javaslatot harmadszori olvasásban is elfogadják.
Azután közli az elnök, hogy a mai ülésnek délután 2 órakor lesz vége.
A mentelmi bizottság előadója Mikovcuyi Jenő terjeszti elő ezután n bizottság jelentését. Kerekes Mihály mentelmi ügyében javasolja a mentelmi jog felfüggesztését, amit a Ház elfogad. Patacsí\'1 Dénes és Henz Károly ügyében a Húz nem függeszti fel a mentelmi jogot.
Ruprechl Rezső n mentelmi bizottság második előadója a március 2-án történt mentelmi jog megsértéséről terjeszti elő a bizoUság jelentését, amely szerint nem látja fentforogni a menteimi jog megsértését. A javaslathoz képest a Ház kimondja ezen mentelmi jogsérelemnek megszüntetését.
SiUrtnyi Jpzsel^ís. Szabó Gy. János menteimi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet a Húz elutasította.
Ezután áttértek Gaál Gaszton indítványának a tárgyalására, melyben Gaál kéri. hogy az állami tisztviselőknek "mellékfoglalkozása összeférhetetlennek legyen kimodva. Felhívja az össz kormány figyelmét ezen összeférhetetlenség megszüntetésére.
Az indítványhoz elsőnek Hegyeshahny Lajos szólalt fel. Kijelenti, hogy nincs kifogása az ellen, ót csak a szolidaritás késztette a felszólalásra. Harminc évig volt köztisztviselő és nem hiszi, hogy Gaál indítványában előterjesztett adatok mcgfelelpek a valóságnak. Elmondja, hogy a kistisztviselők megélhetésének biztosítása vegett kénytelenek mellékfoglalkozást keresni. A magasranguak pedig, minthogy a kistisztviselőkhöz hasonlóan mellékfoglalkozást nem válalhatnak; az állam által ellenőrző szervül lettek kirendelve egyes vállalatokhoz. Megjegyzi, azok között vannak olyan\' állások is, melyek évente 100—150 korona dotációval járnak. Amikor azt mondja, hogy Xagyarországon a tisztviselők megvesztegetése nélkUIscmmit sem lehet elérni, az elnök figyelmezteti, hogy ilyent nem szabad mondani.
Hegycshalmy indítványt nyújt be, mely szerint a kormány szüntesse meg a tisztviselők ama mellékfoglalkozását, melyek őket törvénytelen jövödelmckhez juttatják.
Öt perc szünet után Korányi pénzügyminiszter rámutat arra, hogy a jobb sorsra érdemes tisztviselőknek rosszul esnek az itt elhangzott gyanúsítások. Felsorolja azokat a vállalatokat, ahol az állami tisztviselők igazgatósági vagy felügyelői állást töltenek bc. Ha visszaélést tud, bármelyik képviselő jelentette bc, ő példásan fog eljárni. Gaál indítványát ellenzi, Hegyeshalmi indítványát
Gaál kijelenti, hogy a tisztviselőket nem akarja gyanúsítani. Hcgyeshalmyval szemben hangoztatta, hogy a közönség gyanúját.még felébreszteni sem szabad. ^
Korányi, majd ismét Hegycshalmy .fel-
Az elnök jelenti, hogy a honvédelmi miniszter holnap válaszol Szabó József Pál/y Dániel és Ugrott Gábor interpellációjára.
Ezután Eörf/y József előadó ismertetése alapján a Ház általánosságban és részleteiben megszavazta a legfőbb fegyelmi bíróságok szervezetének ideiglenes módoska-«áról szóló törvényjavaslatot. • í\'
Majd áttértek a háború esetére vonatkozó kivételes hatalom ideiglenes meghosz-szabbitásaról szóló javaslat tárgyalására.
Wagner Károly előadó után Rassay kifejti, hogy ez a javaslat az alkotmány elvét veszélyezteti ós az autokratikus hatalmat növeli, de belátja, hogy a mai viszonyok között a törvény meghozatalára szükség .van. Kéri, hogy a kormány a rendeleti pton hozandó törvényeknél hallgassa meg szakköröket
Ugrón Gábornak is vannak aggodalmai, de ezeket most nem akarja elmondani.
Ferdinándy igazságügy miniszter maga-, is tudataban van, hogy a jogszabály alkotásnak a kormány számára bizonyos határai vannak. A fő elv, hogy a* rendelet • no-.vál- > toztasson törvényt, érvényesül a kormánynál. Hangoztatja, hogy a kbrmuny csak akkor fog élni ezzel a törvénnyel, ha a\'togsúrgó-sebb esetekről lesz szo s >ha a- késedelem veszéllyel járna. \' \' *«»*<?
A legközelebbi ülés szerdán lesz, ami\', kor harmadszori olvasásban fogják letárgyalni a ma elhangzott javaslatokat, azután áttérnek az interpellációkra.
* AZ ülés háromnegyed két órakor véget ért.
Belföldi hirek.
Mezőgazdasági érdekképviseletek.
Budapest, április 2J Rubittek miniszter holnap nyújtja oc u nemzetgyűlésnek a mezőgazdasági érdekképviseletről szóló törvényjavaslatot, amelynek értelmében a községekben, járáspkban és vármegyékben mezőgazdasági. biz»/ttságokat választanak. Több vármegyére .kiierjedő hatáskörrel pedig kerületi mezőgazdasági kamarákat szerveznek. Ez és a ;föld-birtokteföím javaslata még a nyári szünet előtt/Kerül\' tárgyalásra. Ősszel kerül a parlament elé a mezőgazdasági munkák kérdésének rendezéséről szóló javaslat.
Magyar csendőrök Nagyszalontán.
Budapest, április 7/1. Megbízható értesülés szerint a biharmegyei Nagyszalontát még a rault héten magyar csendőrök szállták meg, miutarj az ott levő oláh csapatok között a fegyelem felbomlott és a városból kivonultak. A Nagyváradon mégjelenő „Tiszántúl" és „Nagyvárad" c. lapok megjelenését az oláhok betiltották.
2
Zalai Közlöny
1920 április 28.
A Ház elnapolása.
Budapest, április 27. A Ház utolsó ülése csütörtökön lesz. azután május 14 elnapoljak.
Kiskanizsa küldöttsége Kubinek miniszter előtt.
Budapest, ápr. 27. Kiskanlzsa küldöttsége tisztelgett ma délelőtt Ru-binck földművelésügyi miniszternél. A küldöttség vezetője Karlovics József üdvözölte a minisztert és a küldöttség nevében védelmet kért egy Pongracz nevű bérlő ellen. A kisgazdáktól egy hold legelő bérletéért 1200 koronát követel. Rnblnek kijelentette, hogy azonnal kiküld valakit, aki meg íogia vizsgálni az ügyet, hogy a gazdák sérelmet ne szenvedjenek. Egyben kilátásba helyezte, hogy a jövőben is a legmesszebbmenő támogatásban fogja rus^ésiteni a gazdatársadalmat
Nem drágul meg a dohány.
Budapíst, április 27. A dohányárak felemeléséről hétfőn elterjedt híreket illetékes helyen megcáfolják.
öngyilkosság.
Budapest, ápril. 27. Báró Beck Zsuzsünoa madarasi Beck Gyula leánya pénteken mellbelőtte magát. Állapota súlyos. Tettének oka ismeretlen.
Megszökött népbiztos.
Budapest, ápr, 27. Reinits Béla volt zeneügyi népbiztos, akit a bíróság 10 hónapi börtönre itéít, de akit az orvosok kérésére szabadlábra helyeztek azzal a kikötéssel, hogy még a hátralevő 4 hónapi büntetését augusztustól kezdve kell leülnie, megszökött Budapestről és most Bécsben tartózkodik, Magyarország ellen izgat. A Ker. Nemz. Egy. pártjában szóvá tették az ügyet és nincs kizárva, hogy a nemzetgyűlés elé kerül, amikor ki fog derülni, hogy Reinitz megszökéséért kit terhel a felelőség. A munkáspárt veresége
Ixmdon, ápr. 27. A Nord-Hangtoni vá-lasztásokop a munkáspárt nagy vereséget szenvedett, ami a pártot annál mélyebben érinti, mert győzelem érdekében roppant erőfeszítést fejtett ki. A koalíció liberális-párti miniszter képviselőjelöltje Curdy 3371 szótöbbséggel gyözött.
Ausztria ügye az angol felsőházban.
Még meg sem száradt a tinta, már revízió alá kellett venni a békeszerződést.
A
— .4 Nemzeti Sajtó Iroda jelenti —
London, április 27. (Szikratávirat.) A. „Times* érdekes részletet közöl az angol felsőházban pénteken lefolyt vitáról, amikor lord Brice erősen hangsúlyozta a népek önrendelkezési jogát. A ra a kérdésre, hogy a népszavazás elvét miért nem alkalmazták Erdély, Magyarországon és más jielyeken: Még nem kapott választ A békeszerződésekre nézve jellemző mondotta, hogy még mielőtt a tinta megszáradt volna rajta, már revixójukat követelték. Lord Newton szerint Ausztriát, amely egykor a világ nagy államainak egyike volt. szegény megcsonkított állammá redukálták. Ausztriának a háborúért való bűnösségét elsősorban ostobaságában kell keresni. Az antant által alkotott
uj államok a legelszorr.oritobb semmibevételt tanúsítják Wilson elvei iránt és ahelyett, hogy békés hajlamúak volnának, militaristák lettek Lord Milner miniszter a kormány nevében kijelentette, hogy könnyű most beszélni a szegény kicsi Ausztriáról, azonban nem szabad elfeledkezni, hogy Ausztria a jövőben Németországnak déli része lehet a népszövetség beleegyezésével Áúsztria volt az az ország, amelynek invázióját Olaszország rendelte el. Wilson elveit olyan szigorúan figyelembe vették, amennyire 3 körülmények megengedték. Ausztria olyan kevert nemzetiségű állam, hogy 50 - 60 állam megalakításával sem lehetne homogén népességű államokra osztani.
Szesztilalom május 1-én és 2-án.
Este 10 órakor záróra. — Vöröszászlók és diszitmények betiltása.
■ A Kemzeli Sajtó Iroda jelenti. —
Budapest, ápr. 27. A belügyminiszter ma rendeletet adott ki. mely szerint májú. 1-én és 2-án .z egész ország területén tilos mindennemű szeszesital kimérése, eladása vagy forgalomba-hozatala. A rendelet az általános sárórát április SO-ra, május X és 2-ra esti 10 órában állapítja meg. Egyben eltiltja a rendelet az úgynevezett Internacionális szervezetek jel-
vényéBI szolgáló vörSszászlóknak és ugyanilyen dlszltményeknek bárminő vonatkozásban való használatát. A
rendelet ellen vétókét 2 hónapig terjedő elzárással és 2000 korona pénzbüntetéssel fogják sulytani. A belügyminiszter felhivja az összes törvény és rendőrhatóságokat, hogy ezen rendeletnek teljes eréllyel szerezzenek érvényt.
A ker. szoc. munkások május 1-én dolgoznak.
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti. —
Budapest, ápr. 27. A szociáldemokrata szervezetek egyik másik helyen május elsejének megünneplésére készülődnek. A kormány az. ünnepélyeket május elsején csak délelőtt engedi megtartani és pedig csak a tagsági igazolvánnyal ellátott tagok részvéte lével. - A szervezett keresztényszocialista munkások kimondották, hogy május elsején dolgozni fognak és május elsejének a megünneplésén részt nem vesznek. Az illetékes
fórumok minden erővel lehetővé akarják tenni a munkát azoknak a számára, akik dolgozni akarnak.
Budapest, ápr. 27. A keresztényszocialista szervezet vezérlő bizottsága ma esti ülésén llaller miniszter közölte, hogy a jövő hó folyamán szociális törvényjavaslat kerül a nemzetgyűlés elé a munkáskérdések és a megélhetési viszonyok tárgyában.
Külföldi hirek.
Az osztrák vasutasok a bolsevizmus utján.
Budapest, április 27. A gráci vasútvonalon fekvó állomásokon az osztrák vasutasok mindenütt vörös zászlót tűztek ki és megalakították az osztrák vasüti munkások tana-estit. Az osztrák vftsüti tisztviselők" ezzel szemben tiltakozásuk jeléül sztrájkba léptek. A sztrájk még tart.
Zavargások.
London, április 27. A mull éjjel Lim-mcrykben komoly zavargások voltak. A tüntetőket páncélos gépkocsikkal kergették szét.
London, április 27. Ma reggel a Vaksford grófságban 300 ember megtámadott egy rendőrlaktanyát. Két óráig tartó elénk tűzharc után a támadókat visszaverték. Az épület súlyosan megrongálódott.
Rosszul sikerült béke.
Páris. április 27. Nitti miniszterelnök egy ujságiro előtt kijelentette, hogy a török békeszerződés rosszul sikerült, mert Kisázsiá-ban állandó háborút jelent, amelyre Olaszország sem katonát sem pénzt nem ád.
Csehek és a tótok.
Zágráb, április 27. Az „Agramer Tagblatt* Csehországban járt munkatársa szerint a cseheknek még igen sok bajuk lesz a tótokkal, magyarokkal és németekkel. A tudósító bevallja, hogy a tótok Magyarország felé hajlanak és hogy a többi nemzetiségekkel még rosszabb a helyzet. Hat millió cseh csak nehezen fog tudni rendet tartani 8—9 millió más nemzetiség között. Csehországra nagy csapáf, hogy a korridor kérdése kedvezőtlenül dült el
Tőzsde
Budapest, ápr. 27.
Magyar Hite] Osztrák Hitel L«SZámitok> . Magyar Bjnk Agrár Bank . Kabank . . Forgalmi Kookordia
8*OC<ÍOI
Gizella O. M
Szászvár . .
1080 900 870 I >90 1130 MZ 7J0 llüO 4700 1800 3000
Áll. Kőszén . . 0700
L\'niüinyi . OtíOO
. . 3050

Adria . . 9200
A Hantik* . . . . 60&0
Danica . "S, . . . 4000
Klotild . . . 4350
Natio . . 13440
OU).....
GuUmann . , . . 3070
.yyvicun rom S.JO, l>oü»: Zlfi Frank 1400, Márk* 370, |.,r, >090, Rubel 220, 305, Szokol a 10, Svájci frank 3600. Dinár 625. Jojto «lav 130.
— A város közönségéhez. A folyó ho 24én tartott próbariadót a város közönsége nem fogta fel azzal a komolysággal, mint azt a mai nehéz idők megkövetelik. Felhívom a város közönségének figyelmét arra. hogy a riadójelek leadása után rögtön zárja be a kapukat, valamint az utcát hagyja cl, nehogy az előirt negyven perc után a portyázó katonai járőrök letartóztassák Figyelmeztetem továbbá a háztulajdonosokat arra. hogy a villany és telefonvezetékekre ügyeljenek fel 3 azok megronjálását akadályozzák meg, mert ezen összekötő eszközért őket teszem felelőssé. Egyben közlöm, hogy riadó esetén nemcsak a Franz malom és az alsó, valamint a felső templom, hanem az összes üzemben levő gyárak szirénái valamint az Összes templomok harangjai fogják a riadójcjclekct leadni. Pucsek őrnagy s. k\'. állomás parancsnok.
— A Zalai Közlöny szerkesztősége felkéri .a város közönségét, hogy akinek birtokában tavaly március 10—20-ig kiadott helyben megjelenő újság van, fontos betekintés céljából pár napra bocsássa rendelkezésre.
1920. április 28.
Zalai Közlöny
HIREK.
Verziók a béke körül.
Gomba módra nőtt ki a piactéren a gya-\'o*)áró mellett egy csinos bódé. A járó-Sknek már pár napja feltűnt az a lázas íjunka, amit egy két katonaruhás vitéz Jjüvelt a váró? legforgalmasabb helyére. Állandóan a kíváncsiak gyűrűje vette körül- falusi anyókák, a furkósbotos polgárok találgatták, hogy mi is lesz ebből a 4 csinos alkotmányból. A mesterek azonban állig begombolkozva engedtek teljes icret a fantáziáknak. Egész csetepaték származtak körülötte. .Nagyon helyes, végre felállítják a nyilvános botozó helyet." Mások már azt is \\éln: tudták, hogy a nádpáicákat is megrendelte a város. Ismét •nások ezt helytelenítették, mert most a iiádpálca import nagyon költséges, mert nincs tengerünk s igy Délamerikával nehéz esz felvenni a közvetlen forgalmat. Meg aztán sok is fogyna, mert hamar kirojto-sodik s ha még azt is hozzávesszük, hogy i megbotozandók száma hihetetlen nagy, el kell ejteni a városnak a nádpálca megrendelést. Ellenben a városi irtványosban Kívánatos volna friss magyarófa csemeté-Xet nevelni. Addig pedig, hogy a forgalomban s az üzemben fennakadás ne történjék. a furkók boldogabb végei is meg-tennek a hatást. Mások a találgatásoknál -nég messzebb is elmentek* Diszkréten papirost s ceruzát vettek plá és a sorra .terülök névsorát is összeállították. Ezt azonban már nem tudtuk ellesni......
Nagy teforrázás volt azonban a jelenlevőkre, amikor egyik vitéz elvakkantja ma- ■ gát, hogy itt bizon se pofozogépet, se kalo-Jást és sajnos derest sem állítanak\' fel, íynem a Move ujságárusitó bódéja icsz a csinos alkotmány.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa t. város képviselőtestülete 1020. évi áprjj.
ro 29-én délután 3 órakor rendkívüli közgyűlést tart, Tárgysorozat: Prpic Milán zág-ibi lakós ajánlata a városnak a Prpic-fatele-cr. lévó iparvasutra vonatkozó elővételi joga úgyában. Gőzfürdő bérbeadása. Az I—11. <t. köztemető céljaira kisajátítandó területi megváltása. Dr. Sabján Gyula polgármes-tr fegyelmi ügye. Deák Péter nyug. rendőrlány ügye. A legtöbb adót fizetők névjegyéének kiigazítása 1020. évre. Iparostanonc-skoiai alap 1918/10. tanév; zárszámadása, tauti alap 1915. évi zárszámadása. Közúti 4p 1916. évi zárszámadása. Közúti alap 917.\' évi zárszámadása Közúti alap 1918.
zárszámadása. Róm. kath. temető-alap 515. évi zárszámadása. Rotfc. kath. temető-^P 1916. évi zárszámadása. Róm. kath. wr.ttó-alap |917. évi. zárszámadasa Rom.
temető-alap 1918. évi zárszámadása, íove részére sugáruti sétakertben tennisz-%a céljaira terület átengedése. Move és az Ut. Beszerzési Szállítási r. t. részére könyv s hirlapárü^itás céljára közterület bérbeadása, wváth József Jk&nyv és hirlapárusitó részérc ^terület bérbeadása. Városi ..alkalmazottakat becsárban 1—1 szekér ágfa eladása, ^jda Aladár, Eisinger Aladár, Grosz Ferenc s dr- Elek Mór ]. érelme a város községi fékébe leendő felvétele iránt. Klement \'^ illetőségének megtagadása és egy egész ^o letelepülési engedély megadása illetőleg Ragadása.
— Arany virág Huszka Jenő bájos operettjének rendezője — dr. Mutschcn-Edwin — lapunk utján kéri, hogy a
*nekar, tag urak, azok is, akik a mult év gereben tartott patronage-ünnep^Iyen
™ J zenekar tagjai résztvettek, ma d. u. tw^0r a fö8\'nviázium zenetermében meg-swveskcdjenek. A Szociális Misszió a •oezendo daljáték jövedelmét a legsürgő-emberbaráti célokra fogja fordítani, a :éri t^en lakozó nemescbt> érzésekre apellálva la. n*f5af\' hogy a nevezett urak teljes szám->ttníe*[e,ennl és fáradtságaikkal a jelzett célokra közreműködni szíveskedjenek.
— A Nagykanizsi Ipartestület 1920. évi május hó 9-én délután fél három órakor a városháza nagytermében tartja évi rendes közgyűlését, melyre az Ipartestület tagjai tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: l. Elnöki megnyitó és a jegyzőkönyv hitelcsi- I tésérc két tag kiküldése". 2. Jelentés az Ipartestület 1919. évi működéséről. 3. Az 1919. évi zárszámadás, vagyonmérleg cs menház számadás bemutatása. 4. A számvizsgálók jelentése és a felmentvén\', megadása. 5. Ipartestületi tagdijak felemelése. 6. Az 1920. évi költségelőirányzat megállapítása. T. Indítványok. 8. Elnök, két alelnök, az összes elöljárósági tagnak három évre, öt clőljárósági póttag, három rendes és egy számvizsgáló póttagnak egy évre való megválasztása A számadások és a költségvetés az ipartestületi jegyzői irodában közszemlére kitéve vannak.
— A Katholikus Legényegylet felkéri rendes tagjait, hogy a rendezóoizottság megalakítása tárgyában tartandó ülésre f. hó 28-án, szerdán este kilenc órakor minél többen jelenjenek meg.
— Kabaré Nagykanizsán. A polgármesteri hivatalban fekszik egy pályázat, Nagykanizsán már ismert két művésztől, Fürcdi Béla színigazgatótól és társától Németh Nándortól kabaré játszásra való engedély megadásának ügyében. A pályázatban kijelentik, hogy hazafiasság és erkölcsösség tekintetében kifogás aiá nem fognak kerülni s e tekintetben előzetes cenzúrának is hajlandók magukat alábocsájtani! Felemlítik, hogy a pécsi színházban Icyő, saját tulajdonukat képező díszleteiket, amelyek minden finomabb ízlésnek megfelelnek, magukkal hozzák. A központi-szálló souteren termét jelölik meg helyiségül. Az engedély megadása esetén, folyó évi szeptembertől kezdve 1921. márciusáig tartózkodnak Nagykanizsán. A pályázok kijelentik, hogy előadás után a teremben se táncot, se másnemű produkciókat nem fognak rendezni. Pályázatukban felemlítik, hogy szereplőik személye már garancia arra, hogy a közönség legfinomabb ízlését is kielégítik. Amint megjelölik, nem a rideg üzleti érdek vezeti őket, hanem a kultura terjesztése és művészeik megélhetésének biztosítása s egyben a nagyközönség műélvezetének a szolgálása, Időnkint előkelő főúri művészeket, illetőleg művésznőket is szerepeltetnének. Az ügyben a várós: tanács fog dönteni.
— A Zalamegyei Gazdasági Takarék pénztár R. T. Nagykanizsán ez évi rendes közgyűlését f. hó 25-én tartotta meg. mely alkalommal az osztalék részvényenkint 30 koronában állapíttatott meg s kifizetése f. hó 26-átóI kezdődóleg elrendeltetett. Uj igazgatósági tagokul: Stromszky Ernő, Somogyi Gyufa, Franjc Jenő és Fischer Károly. Választ-, mányi tagoku!: Gyömörey István, Csóthy Géza, Tabajdy Kálmán, Antal Jenő, Hoff-mann Bernát. Grüner Károly, Faics Lajos és Sneff László. Felügyelő-bizottság; tagokul: Dr. Plihál Viktor elnök, Ádám Róbert, Blan-kenberg Imre és Bogenricder Frigyes választattak meg. A 222.666 K 27 f nyereségből: 1. igazgatósági jutalékra 21,435 K 70 f, 2. tartalékalapra 20,000 K, 3. a nyugdíjalapnak 210,000 K-ra való kiegészítésére 6,976 K, 4. gazdasági és egyéb jótékony célokra 3,000 K,
5. a felügyelő-bizottság díjazására 4,800 K,
6. osztalékra 2500 drb. részvény után á 30 K, 75,000 K fordíttatott s 91,453 K 57 f a jövő évi nyereség-számlára vitetett át.
(X) Elveszett A Petőfi-utcai sertésfal-kából csütörtökön reggel egy Vf- éves fehér kondorszőrü hasas göbedisznó elveszett. A becsületes megtaláló vagy nyomravezető je-lentkezék Ország Kálmán lakatosmesteméi Huszti-tér 3, hol illő jutalomban részesül.
— (x) Vadászoki Wö\'.lersdorfi kész töltények darabja 8 K. Hirtenberg; hüvelyek darabja 3 K. Vadászfegyverek, felszerelések kaphatók Szabó Antal fegyverkereskedésé-bcn. / / 7«
— Hadifogolybélyegek. A kereskedelemügyi magy. kir. miniszter hadifoglyaink segélyezése és hazaszállítása érdekében a m. kir. hadügyminiszterrel egyetértve 40, 60 filléres ós 1 koronás postabélyegeket bocsátott forgalomba, melyek mindegyike-után-a névértéken felül még 1,2, illetve 5 K fizetendő. A postahivatalok és értékcikkárusitók tehát a 40 filléres ily bélyeget 140 K-ért,a60 fillérest 2*60 K-ért, az I koronást pedig 6 koronáért árusítják. E bélyegek eladásánál befolyt 1,2, 5 K adományokat a hadügyminisztérium hadisegélybizottsága gyűjti és kezeli cs a hadifoglyok segélyezésére és hazaszállítására fordítja. Midőn a közönség figyelmét ezen bélyegekre felhívjuk, egyben kérem, hogy postaküldeményeinek bérmentesítésére lehetőleg ezeket használja, hogy igy sok ezer családnak az apát, vagy fiút s édes magyar hazánknak sok ezer munkását, honfitársainkat hazasegíthessük. \' "
— Akik a fogházban ismerkedtek meg. Már ebből is következik, hogy nem lett jó vége a dolognak. Mind a ketten a fogházban voltak: Bazsó Katalin és Horváth Juii. Egymás múltját az üres órákban kiismerték s mikor Horváth Juli előbb kiszabadult, mint a másik, egyenesen Bazsó Katalin szolgálati helyére ment s ott rokonnak adva ki magát, elvitte annak ruháit. Mikor aztán a ruha tulajdonosa — Bazsó Katalin — is visszakapta az arany szabadságot, szolgalati kcl.yén hiába kereste ruháit, mert azok már Horváth Juli jogtalan tulajdonában voltak. Feljelentése után a csendőrölt Galambokon elcsípték a, tolvajt, aki most xnegint az ügyészség vendége. Vájjon most is ismeretségen töri a főjét
— A romlottlelküek László Imre Marton József és Mantuanó József — minJ a hárman alig 20 évesek — egymást vezették a bün utján. Ha az egyik hátrálni akart, a másik kész volt a rosszra biztatással szolgálni. A lejtó vége nem lehetett más, mint a vádlottak padja. Egy alkalommal a vonaton néhai Mikovényi Árpád bőröndjét lopták el, mely főkép ruhanemüeket tartalmazott. Ez a bűncselekmény azonban csak egy része azoknak a vétkeknek, amelyek miatt a kir. ügyészség az igazságszolgáltatás elé állította őket. A kir. törvényszék dr. MtUschcu-bacher Edwin elnöklete alatt ítélkező tanácsa tegnap targyalta a három tolvajnak ügyét, akiken kivül még Bognár Ferencné is vádlottként szerepelt orgazdasággal gyanúsítva, A három romlottlelkü egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy a sok bün közül melyiket tagadja, mciyikct ismerje be. Egyedül Marton Józsefen látszott, hogy bűnét megbánta, akiről különben egy tanúvallomás is azt állította, hogy azelőtt tisztességes és vallásos volt, csak Mantuanó vitte magával a rossz utakra. Az elnök a tárgyalás folyamán felolvasta a rendőrségen tett teljes beismerésüket, melyben elmondták, hogy a rossz társaság tettt őket bűnözőkké és a lopásokat beismerték. A környezettanulmány adatai a vádlottak erkölcsi zülléséről adtak bizonyítékot. A vádlottak védelmére dr. Malek László, dr- Rosenberg Mór cs dr. Hajdú Gyula védők emeltek szót. A vádlottak ügyét az u. n. forradalmi törvényszék is tárgyalta, leült büntetésük pontos megállapítása hosszabb időt vesz igénybe s így az itélet kihirdetésére csak ma 9 órakor kerül sor. Az étet egy filmdarabját mutatja ez az eset és élő tanulságot ad a bűnös hajl&muaknak arról, hogy mily szomorú a rosszak barátsága és hogy milyen nagy a gödör, amelyikbe a vak esik, ha világtalan vezeti.
— (x) Ha házat, földet, zongorát, korcsmát, vagy bármilyen üzletet, berendezést, bútort venni c$ eladni szeretne, bizalommal forduljon „Afnen" közvetítőirodához Király Pál-utcá 8:,\'Nagykanizsa.
— Erdőári állást keres. Egy megbízható, becsületes, katohaviselt ember, {28 éves) aki bizalmi állásban már volt, erdőőri állást keres. (Címeket a Zalai Közlöny szerkesztőségébe.)
1 Közlöny
1920. április 28
— A „Színházi Élet" legfrissebb száma szinten a szenzáció" jegyében jelent meg. A vezércikk Szentgyörgyi Istvánról, legnagyobb magyar művészről szól, Szás-. Zoltán a női divatról értekezik szellemesen, Uarsányi Zsolt egy kedves tónusu cikkben folytatja munkásságát iMkatoa László „A menyasszonyról" nyilatkozik, továbbá aktualitások, tréfák, érdekes színházi esemé nyek teszik változatossáa fölötte értékes számot. Megtaláljuk benne Szomaházy István „A vörös gyémánt" című regényét negyedik, továbbá a „Ciganygrófné" folytatását Intim PisUt szenzációs érdekességekkel szolgál ebben a számban is. A Színházi Klet előfizetési ára negyedévre 00 K. Kiadó hivatal: Budapest VII. Erzsébet-körút áü
Apróhirdetések
Az apróhirdotásak közlési dija: 16 szói* 12 kor., mlndon további szó 1 kor., vastagabb betűvel szodott szavak duplán számittatnak
air« a i A Vííro»
Nol és gyermek N.-itcru!c!^n U\\6 iroJabc-
ruhjk varruvit c? iiaUki- . Njyi-<c>;ncj. naRVon alkalma*
tá«»t elvállalja c* kcxzit | MUszoIm* likasomat clc*c-
özv. I\'okíi Mihály né Tc- rclhcni J vay,y 3 szobá\'
Uky-ui 2.1- mcUychclyiM-gcUcI
■ Uká&ial i\'im s fcust.
Házvezetőnői állást keres^. Vidékre mennék. Cini a kiadóban. . ;
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretett jó férjem elhalálozása alkalmával részvétükkel felkerestek cs a temetésen megjelentek, ezúton mondok köszönetet.
özv. FUzessy Gusztávné.
Pld fin egy pár hosszúszárú 39-es LlaUU számu, alig használt női fehér cipő. Megtekinthető a kiadóban.
onnonooi
Értesítés.
Van szerencséin értesíteni a n. é. , közönséget, hogy Sugár-ut 22. szám alatti kárpitos
miihelyemben jutányos árak !
ni\'\'ll>íti vállsluk iiiiiul«\'iin"iiifi f 1
szakba vájró miinkát. <
TÖRÖK LAJOS
kárpitos 6b dlszltó
ötjaoatjnaonoaaaoo
Csomagoló papír,
Papirzactkó, Levélpapír mappában, Cigaretta hürclyek, Cigaretta papírok. Tollak, irodai es iskolai Paplrspárga, Szekrény papír
D*£ybstn Jdctioyb.a
FISCHEL FÜLÖP FIAI
jstpi/áruházáhan, Nagytanuijin.
punk kiadöhivat8lá0an.
havi fizetéssel felvétetik * Ih-
VILÁG
nagy mozgó színház Szarvas-szálloda. =
Kedden, .szerdán «!s csütörtökön, április 27., 28. fa 29 én.
Nagy szenzáció!
A gladiátorok
Ókori történelmi dráma 6 felvonásban .1000 -szereplővel A római t\'ines -gyár csodás regénye
Elóadisok kezdete : illtkoznNpokon ííl 7 <i órak. t\\ unntptupokoo
Takarmányrépa
Sugár-ut 36. szám alatt eladó.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
MAYER KLOTILD
gózfflosígyáfi Nagykanizsái]
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, fényez, vegyileg tisztit.
ViJéki tnunkiik is hclcnkint j-oi,Ili..in cl-klsziltclnck cs rlvlálliltfllnnV.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
r IIRANIA
mozgókép-palota^
RozgOnyi-utca * tt
Kedden, szerdán, április 27.. 2B.
Végzetes rágalom
Dráma 4 felvonásban
Flórian Klee arcképe
Elsörangá vígjáték 3 félvonásban
Eltatfáiok ku<ilr. Métkszaapokoa 7 n I «r»t Ttiáritp és impitpcktE: 3. (. 7 él 8 érikir.
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
fflsz»-r-. csemege- és katonai cikkek kerejk Nagykanizsa, Sugár-nt 53
Zalavármegye egyedüli keresztény politikai napilapja a
„ZALAI KÖZLÖNY".
Keresztények! Olvassátok és terjesszétek, mert mindenkor a ^ kereszténység ügyeit szolgálja. W
I
Dunántuli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
Telelői, SflrfOnyolm.
„„ ..Tr.naC.nublu"
59. N.crk.c*...
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. w-
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében :
- és vágott baromfit, tojást,
babot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Elelmi»zer Felhozatali Egyesülés Zala- <« Somogymegyei kirendeltség\'
Nyomatott » lapt.-j|!ijd0D0S0K üalai én Oytirroatl nyomdai
njfilntéüstében
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. áprilU 29. Csütörtök.
97. mzám
ZALAIKÖZLÖNY
kereszteny politikai napilap
" ki«d<Shiv.ul: P«-ol 13. _. ;„|«rvr.ui.ie].I.B U,. - B>(Jcl«lk nilodl£ rc«el. Fő.*crke*xtö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY D.mi.lfy. k<j».l».!6 Feleld. .lerkcxtd: BODROGKŐZY ZOLTÁN Előfizetési árak: Efcí.i <«. 250 K. Kclévr. 130 K. Kegy* . vic 6 5 K. Kgy h«. 22 K. Egr" >
Európa bélpokla.
Sztrájkok hullámai csapkodnak körülöttünk. Innen is. onuan is bolsevista hangokat hallunk üyöltcnka határszélek felől. Európa béípokla már javában marja őket is, ami alatt szépen közelednek május elseje felé.
Ismeretlen, avagy jobban mondva nagyon i$ jól ismert helyekről napok óta rémhíreket röpítenek szét országszerte. Ezek a rémhírek ép azoknak a destruktív koponyáknak h szüleményei, amelyek annak idején a végromlásba vitték szerencsétlen szülőhazánkat.
Május elseje az internacionalista munkásság napja. Még emlékezetünkben van az címűit esztendő vörös ünnepe, amikor halált akartak sújtani Istenünkre s szülőhazánkra. A félrevezetett ezrek s a bekényszeritett tömegek megtagadták magyarságukat s ezen a napon felesküdtek a vérnyomokon toporzékoló becstelen vezéreik utópisztikus eszméire. Pár nap s évfordulóhoz érünk. Isten keze lesújtott s a hazaárulók részben már elvették méltó büntetésüket.
A körülöttünk bőségben tobzódó szomszédaink testén mar a nyavalya, ami alatt mi a halálos ágyból felkelt, lábadozó beteg módjára gyógyítgatjuk sebeinket. Pár nap és a internacionalisták vörös napja-m van. A keresztényszocialista munkásság, akiknek száma ma már tekintélyes, siet nyilvánosságra hozni, hogy teljes mértékben szakit a nemzetröntó bitangok eszméivel s május elsejét nem ünnepli meg. Ma, amikor a nemzeti konszolidáció utján biztos léptekkel haladunk előre, nem lekicsinylendó tett cz a munkásság részéről. A Házban csak nem rég hangzott cl a szó, hogy minden becsületes munkáskezet meíegcn megszorítunk.
A magyar munkásság meg fogja mutatni, hogy az ó ünnepe is az. amelyik a mienk s ö is átkot kiált arra, amire a keresztény magyarság halált mond. Fontos tette ez a munkásságnak, amelynek nyomában a nemzeti jólét s az alkotó munka fog megindulni. A nemzetgyűlés a legutóbbi időkben becsülettel dolgozik" s munkája biztosan halad előre. A költségvetési provizórium hamarosan tető alá kerül, a pénzügyi és gazdasági kérdések sürgős programba vannak véve. A iózlekedés biztosítása megtörtént már, fogyatékosságát pedig mind jobban és jobban cli-mmálják. Mindenütt, ahova tekintünk, hangyaszorgalmat látunk, a semmiből kezd éledni nemzetünk. Határozott s keresztény, becsületes magyar munka van indulóban. Aki ezt nem tumogatja teljes erejévci, vagy -pedig a{ra a becstelenségre is vállalkozni merne. h°gy a múlt év május elsejét próbálná végig Sietni a magyar nemzettel, azzal széniben nmes irgalom, nincs kegyelem. Az intcrnacio-nal;s:Ak májusa nem jöhet vissza többé.
>\\ \' - * •
községi lakásínség megszüntetése.
Törvényjavaslatok a Ház előtt. — Soós Károly honvédelmi miniszter válasza. — Interpelláció a pályaudvari lopásokról. — Dr. Hegedűs György interpellációja a lakásinségrőL — Az egyetemi ifjúság nagy nyomora. - A Duna- -Tisza csatorna létesítése.
Budapest, április 28. A nemzetgyűlés mai ülését fél tizenegy órakör? nyitotta meg Rakovsziy István elnök.
Felolvassák az inditványkönyvet, melybe Ereky Károly a korlátolt árucikkeknek a nemzetiségek közötti arányos elosztása, Lingaucr A lóin a sajtótörvény revíziója tárgyában jegyzett be inditváftyt.
Majd az interpellációs könyvet olvassák fel, amelybe barla Szabó József, Cscrti József, Szócs Dezső Dr. Hegedűs György, Rassay Károly. Szalánczy József. Szabó József, Bozsik Pál, Rókk Iván jegyeztek be intcrpellábiót.
Széchenyi Viktor gróf, mint a Ungauer-féle ügy bizottságának elnöke, közölte, hogy a bizottság harminc nap határidőt kapott az ügy megvizsgálására. Kéri a nemzetgyűlést, türelemmel várja meg az ügy befejezését. Egyúttal Dömötör Mihálv fcelyérc uj bizottsági tag kijelölését kéri."
Ezután a napirend tárgyalására tér át a
Ház.
A legfőbb fegyelmi bíróság szervezetének ideiglenes módosítását és a háború esetére szóló kivételes hatalom ideiglenes meghosszabbításit szabályozó törvényjavaslatot. harmadszori olvasásban elfogadta a Ház.
Haller József előadó ismerteti a városi választott tisztviselők hivatali megbízásának meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A Ház a törvényjavaslatot általánosságban és részleteiben elfogadja.
Ugyancsak Haller József előadó terjeszti elő Budapest székesfőváros közigazgatásában szükségessé vált egyes átmeneti rendelkezésekről szóló törvényjavaslatot.
Dömötör Mihály belügyminiszter a javaslatot módosított formájában kéri elfogadni. A nemzetgyűlés Dömötör által ajánlott módosítással általánosságban és részleteiben elfogadja a javaslatot.
Soós Károly honvédelmi miniszter vála-\'szol Szabó József interpellációjára. Kijelenti, hogy az interpellációban foglaltakat ő is szivén viseli és azon lesz, hogy a jövőben keresztény vállalatok kapják meg a kincstári épületek tatarozását. Elmondja azután, hogy az oláh kivonulás után sürgősen rendbe kellett hozni a kincstári épületeket és azok kapták meg ezeket a munkálatokat, akik a legolcsóbban és leggyorsabban elvégezték.
Ezután a hadsereg felszereléséről beszélt A hadsereget, amely kicsi létszámú lesz, tökéletes és kifogástalan felszereléssel kell ellátni. Megjegyzi, hogy a manipuláns tisztek a jövőben keresztények lesznek. A keresztény kurzust ne csak szóval szolgáljuk, hanem tettekkel is.
Ezután válaszol Pálffy Dánielnek a Mackcnsen-(é\\e lovak kisgazdáknál való meghagyása tárgyában hozzáintézett interpellációra. Elmondja, hogy mikor a frontok felbomlottak a hazatódu-ó katonaság Magyarország területére lépve,, minden eszközt fel-
használt, hogy mielőbb otthonába lehessen. Igy történt cz a Mackensen hadseregnél is, ahol a katonaság szintén szabadulni igyekezett felszerelésétől. A lovakat 100—200 koronáért, sőt_ még olcsóbban is megvették. Ezek a lovak most még csak a nemzeti hadsereg nyilvántartójába kerültek. Megígéri, hogy amennyiben a lovakat bevonnák, a megoldás módját kielégítően fogják megoldani.
Ugyancsak Pálffynak a katonai előléptetésekre nézve kijelenti, hogy a honvédelmi minisztériumban most készült el az uj rangsor. Az előléptetések készen vannak és 739 előléptetésről van szó. Az uj szolgálati pragmatika is elkészült, amelynek alapján május első felében további előléptetések várhatók. (Általános helyeslés.)
Ugrón Gábor interpellációjára a miniszter kijelenti, hogy a háború rokkantjainak ügyét szivén viseii. A kérdés rendezését csak a bürokratizmus késlelteti, amely 7 minisztériumba sorozta őket. Azon van, hogy a rokkantak számára az egyik fővárosi laktanyát visszaszerzi.
A miniszter valamennyi válaszát tudomásul vették. .
Ezután az elnök megteszi a csütörtöki üiés napirendi indítványát, majd áttértek az interpellációkra.
Barla Szabó József eseteket sorol fel, hogy egyes pályaudvarokról fényes nappal is vagonszámra tűnnek el áruk. Interpellációjában ennek sürgős megakadályozását kéri. Majd végül azt kérdi, mi az oka, h\'ogy a Máv-nál a fegyelem mind máig nem dllottt helyre a posta módját^.
Emmich Gusztáv válaszában kijelenti, hogy a Károlyi forradalom idején voltak fosztogatások, de izeket a magyar államvasutak alkalmazottaira hárítani nem lehet. A jövőben vasúti őrségeket fognak szervezni a szállítmányok őrzésére. A megszállás ota a vasút vismajorra nem hivatkozik. A személy és^ teherforgalomban a lehetőség szerint fognak javítani. A miniszter válaszát tudomásul vették.
Tiz pere szünet után Rubipei miniszter beterjeszti a mezőgazdasági ^érdekképvisele-tekről szóló törvényjavaslatot
Cscrti József az oláhok elől a Tiszántúlról a Dunántulra hajtott és ott rjtegvásarolt csikók visszavétele tárgyában, Szócs Dezső * tisztviselők jövő helyzetére vonatkozólag terjeszt elő interpellációt.
Dr Hegedűs György a foldmivelés-ögyi miniszterhez intézi interpellációját. Kérdi, mit szándékozik tenni a községekben tapasztalható lakásínség, illetve a házhelyek kisajátítása tárgyában.
Rubinek kijelentette, hogy az építkezés a háború és a forradalom alatt szünetelt és a menekültek megnövelték a lakosság számát; ezért van nagy lakáshiány. A kisajátítási jogot nem akarja rendetetileg elintézni. A kérdést meg fogja oldani a földbirtok eform.
Zalai Közlöny
1920. április 29.
amely juniusban törvényerőre emelkedik és aratás után ki lehet sajátítani a házhelyeket. Télre saját házukban lakhatnak azok, akik építhetnek.
Rass&y Károly kifogásolja, hogy a csonka kerületekben aránytalanul kisebbszámu választó választott, mint a teljes kerületekben. Ki kell egészíteni a felszabadult területekkel és ott uj választásokat kell elrendelni.
SsalartGsi József a mezőgazdasági munkásoknak a mezőgazdasági munkaidő níatt történfrkatonai behívások miatt interpellált. Vnlászt nem kapott.
Bozsik Pál az egyetemi Ifju*ág nagy nyomorairól beszélt.
Hallét miniszter kijelentette, hogy a kormány mindent elkövet az egyetemi ifjúság érdekében. A választ tudomásul vették.
Rökk Iván a Duna-Tisza csatorna létesítése tárgyában, Szalánczi József pedig amiatt interpellált, hogy a kerületében választóival erőszakoskodnak. Az interpellációk kiadattak az illetékes minisztereknek.
Az ülés délután fél 4-kor ért véget.
Magyaroszág szép jövőnek néz elébe
Minden angol rokonszenvez a szegény Magyarországgal. — Apponyi beszéde brilliáns teljesítmény volt.
— A Nemzeti Sajtó írottá jelenti. —
Bécs, április 28. A .Neue Frei Pressef jelenti San-Kenioból: Lloyd George\\cgírap I\'öldiák Györgyöt fogadta, aki sokáig élt Angliában, mint pénzember és a következőket mondotta neki: Bizonyára minden angol rokonszenvez a szegény Magyarországgal, amely most tényleg sanyarú helyzetben van. Ha Magyarország teljesíteni fogja a békeszerződés teltételeit, akkor nagyon szép jövőnek nézhet
elébe. Lloyd George beszélt még Apponyi Albert grófról, akit nagyszabású férfiúnak mondott. Apponyi Albert grófnak- a békeertekezleten mondott beszéde brilliáns teljesítmény volt. Lloyd George ismételten hangoztatta, hogy a magyar kérdést meg egyszer felül kell vizsgálni. Lloyd George nagyon érdeklődik Magyarország iránt és azon van, hogy segítsen az országon.
Ausztria a bolsevizmus előtt.
A munkástanácsok elhatalmasodása, — Az osztrák nép már felkészülve váija* — Nálunk minden előkészület megtörtént.
— A Nemzett Sajtó Iroda jelenti. —
Budapest, április 28. Ausztriára május clsö felében kritikus napok várnak. Amint a jelek mutatják Ausztria alighanem drágán fizeti meg a Kun Béláéknak nyújtott menedéket. Amint látszik\' a bolsevizmus — ha egészen rövid időre is, — végig fog seperni Ausztrián, mert az ipari városokból\'mindenfelől a munkástanácsok elhatalmasodásának hire érkezik.
A polgárság cs a falu népe azonban szilárdan ellenáll a bolseviki agitációk-nak. így, ha történik is felborulás soká tartani nem fog, mert a magyar példán okulva az osztrák nép már szervezetten felkészülve várja a bekövetkezendőket. Nálunk minden előkészület megtörtént, hogy az osztrák mozgalom hullámai hozzánk át ne csaphassanak
Keresztény bankcsoport szervezése.
Budapest, április 28. (A N. S. T. I. jelenti.) Egészen csendben, óriási fontosságú kérdés előkészítése folyik, a közös keresztény pénzügyi és gazdasági front megalakítása ügyében. Roppant tőkéjti keresztény bankcsoport szervezéséről van sxo. Német keresztények eszméje nyomán közös pénzügyi és gazdasági érdekeltséget teremtenek a német, osztrák. magyar, lengyel és a Balkán piaca között. A mozgalom ólén európai hirú pénzkapacitások állanak
Verekedés a bécsi diákok között.
Bécs, április 28. A lapok jelentik, hogy az egyetem előtt újból összetűzés támadt a német nacionalista és cionista diákok között. A verekedés során több diák megsebesült. Az utca közepét lovasrendörök szállták meg.
Kivégzés.
Budapest, április 28. A statáriáüs biróság Ítélkezése alapján Varga Károly vendéglős gyilkosait, feleségét Varga Károlynét és Kovács György csapost fcötcláltali. halálra Ítéltek. A kivégzést szerdán délután 5 órakor- végrehajtották.
Jegyzék a zsákmányolt hajókról.
Belgrád, április 28. A szövetségközi jóvátételi bizottság felszólította a jugoszláv kor-máoyt, hogy terjessze elő azon hajóknak és hajóanyagoknak jegyzékét, amelyeket a szerb hadsereg előnyomulása idején a Dunán zsákmányolt és azokról, amelyekkel a háború előtt rendelkezett.
Nyilvánossá gra hozzák a londoni titkos szerződést.
ÍAtndon, ápri lis 28. Bonar Law az alsó* házban kijelentette, hogy legközelebb nyilvánosságra hozzák a szövetségesek között 1915-en Londonban kötött titkos szerződést, amelynek alapján Olaszország megüzente a háborút a központi hatalmaknak.
Lloyd George és Nítti győzött.
Berlin, április 28. Egy diplomata a san-remoi tanácskozásról kijelentette, hogy formailag Millerand; a lényeg dolgában azonban Lloyd George és NiUi győzött.
Kigyulladt gyártelep.
Budapest, április 28. Ma délután a Váci-uton LÖwy Dávid és fia faáru-gyárit kigyulladt. A gyártelep egyszerre több helyen lángban állott. A tűzvészt az esti órákban sikerült eloltani.
Szerb-horvát összetűzések.
• Budapest, .április 28. A Nemzeti Sajtó Tudósító Iroda jelenti: Bizalmas értcsü. lések szerint Horvátországban a szerbek és horvátok között az ellentétek annyira kiélesedtek, hogy mindenfelől fegyveres összeütközések híre érkezik. A horvátok között, a jugoszláv egységből való kiválás eszméje folyton erősbödik. A magyarbarátok pártja felülkerekedőben van.
Tőzsde.
Budapest, ápr. 28.
Magyar Hitel Ojxlrii: Hitel I.cuamito\'.ó . Mi&yar fcifO: Agrár Bank . Fabank . . . Forgalmi . . . Krokodil . . fcocsini . . . CUília C. M. . . 1730 Számár..... 2050
1530
II $0
£>70
10(0 ■iÜiO
Áll. K&tcn . . . Cr7ö>
Urikínyi..........C-\'-OO
kinrva.......
Scfcltck............500
Adria..............$960
Attaiuika .... 40Í0
Danlca............43W
Klotiíi............2420
Na»:<i.....J3Í00
OU;..............2 330
CuUcninn .... 3086
Valuta: Napoltan 700. Font 330, (tollár 2J6. Fraak 1350, Marka 3S0, Li:> 1090, Kubel 295, t*, 305, Sxokol 315. Svájci r.-iok 2\'W>. Diai.- OS0, ic^o-sxliv í:}0. 8c<ii 80.
Vidéki előfizetőinkhez ! Kérjük mindazon vidéki előfizetőinket, kik az április havi előfizetési dijjal hátralékban vannak, hogy azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
— A belügyminiszter rendelete és a Zrínyi-Ünnepély. Pár hete mér lázasan dolgozik a kisebbségi minisztérium a Nagykanizsán megtartandó Zrínyi-ünnepélyen. Tegnap hirt adtunk azonban a ma is közölt belügyminiszteri rendeletről, amely szerini április 30-án, május 1-én és 2-án szesztilalom lesz s tilos a gyülekezés, amelyre vonatkozólag a hatóságok szigorú utasításokat kaptak. Ezek kapcsán a Zrínyi-Ünnepség megtartása körül is aggodalmak merültek feí. Amint értesülünk, a kisebbségi minisztérium szijoruan ragaszkodik az ünnepség megtar tásához s ez ügyben tegnap minisztcrtanácN volt, amely valószínű, hogy kedvező eredményre jutott, mivel a döntést a kormányzó elé terjesztette. A kormányzó ma délelőtt tiz órakor ad választ a kérelemre s az ünnepség rendező bizottság ma délután négy órakor fog értesitést kapni az eredményről^
— Fölhívás ! Azok a köz és magánalkalmazottak és munkások, akik a Cross-féle felsősánczi haszonbérletből kaptak földet, az erről szóló igazolványaikat 45 azaz Negyvenöt korona óvadék lefizetése ellenében Somogyi Ferenc urnái (Petőfi-utca 78- sz.) mielőbb átvegyék és ezen igazolványaikat Gross ur mezőőre előtt, ha kívánja, minőig mutassák fel, mert különben a főidet nem munkálhatják meg. Az osztó bizottság.
— Jótékonyság. A Soc. Misszíótársu-lat gyermekvédő és segítő osztálya nagy örömet szerzett a íusvéti ünnepekre a szegény iskolás gyermekeknek. A karácsonyi pásztorjáték 5200 K jövedelméből a , Mese-délutánokból\' bejött összegekből és az <«c a célra már eddig összegyűjtött pénzből végre sikerült 26 gyermok részére cipőt szerezni. A pásztorjáték kis szereplő: elérték céljukat, szegény kis társaiknak van cipőjük, de a nagyközönségnek is köszönetet mondunk. hogy áldozatkészségével segítette munkánkat. Soc Misszió Társulat gyermekvédó osztálya.
>920. április 29.
Zala I Közlöny
3
— A gőzfürdő. A fürdés, tisztálkodás ép olyan szükséglete az embernek, mint az evés vagy az alvás. Ha más szempontot nem is veszünk, egyedül a közegészség szempontját, akkor is kétségbeejtő tényeket kell leszögeznünk Nagykanizsa város fürdőit riletöle^. A kulturátlanság legkétségbeejtöbb képét nyeri az illető, aki rá mer vetemedni, hogv a város hébe-hóba funkcionáló gőzfürdőjében eleget tegyen a tisztálkodás követelményeinek. Valami rettenetes szánalmas kép tarul a szeme elé, amikor a bitangul kezelt fürdőbe be merészeli tenni a lábát s nem is csodálandó, ha undorral fordul vissza s lefond a higienika követelményeiről, mert határozottan gusztus kell hozzá, hogy bele-íeküdjÖn valaki azokba a kádakba, vagy •v.edencékbe. A gőzkabin lepedékes rácspa-cozatáról nem is beszélvp. -— De nem is az a célunk, hogy élénk képét adjuk Nagykanizsa város gőzfürdőjének, mert nem kivá-Dfltos szellőztetni, mivel ujságunk révén a szomszéd városokba is elmenne a hire s egy fcissé tán szégyenkeznünk keltene. Célunk egyedül az, hogy amikor a városnál aktuális |e;t a bérbeadaü kérdése, a legnagyobb körültekintésre kérjük. Szakembernek kell adni a bérletet, aki nem sajnál esetleg nagyobb befektetéssel is, momentán legalább elfogadható fürdőt adni a város lakosságának. A gépek hallatlan rossz állapotban vannak, ezeket meg kell csináltatni a bérbevevőnek, avagy az átadónak. Az. uszoda már évek óta nem használható, pedig a nyár folyamán jól esne, ha nem a Principális-csatorna piszkos vizébe kellene menni a fürödni óhajtóknak, mert sajnos, sokan vannak, akik a Balaton hullámverését tfenr élvezhetik. Nagyon fontos, hogy ne olyan ember kapja a fürdő bérletét, aki máról holnapra akarna meggazdagodni belőle. Köiönben a városi tanács bölcs intézkedése Dyilván a legnagyobb körültekintéssel fog járni, tekintettel, hogy igen fontos közügyről van szó, amely a legnagyobb gon-Jatlansággal kezeltetett a legkésőbb időkig.
— Szesztilalom. A belügyminiszter rendeletet adott ki, mely szerint május elsején is másodikán az egész ország területén öios mindennemű szeszesital kimérése, eladása vagy fo/galombahozatala. A rendelet az általános zárórát április 30-ára, május l-re és 2-ára este 10 órában állapítja meg, egyben eltiltja a rendelet az úgynevezett internacionális szervezetek jelvényéül szolgáló víiröszászlóknak, ugyanilyen diszitményeknek bárminemű vonatkozásban való használatát. A rendelet ellen vétőket két hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fogják sújtani. A belügyminiszter felhivja az összes törvény és rendőrhatóságokat, hogy a rendeletnek teljes eréllyel szerezzenek érvényt.
— Magyar felírások Temesvárott Az angol misszió rendeletére Temesvá-\'Ott cimfelirásokul újból a magyar betűket r.tsználják. Egy oláh detektív előadása szerint az oláhok előkészületeket tettek Arad es Temesvár kiürítésére. A. határvonal állítólag Orsova felett fog elhúzódni.
— Cirkusz. Nagykanizsa város egyhangú folyását csak olykor-olykor zavarja meg egy-egy érdekesség. Legújabban a nagy Henry Cirkusz mutatványai tartják lázban a város közönségét. A minden dicséretet megérdemlő cirkusz bravúros mutatványaiból csak egy- kettőt fogunk felemlíteni- Talolta
idomításai páratlan érdekességekkel szolgáltak. Különösen kedvence lett a közönségnek a három kis póniló s a három, csodásügyességü foxi. Minden kritikát kiáll a két Riffenack nővér, Ella és Stellái - Kü-\'önösen a trapéz-táncaikkal arattak nagy sikereket. A közönség nem fukarkodott a f&pssal. Tautz bohóc kitűnő humora állandó jonangulatot tartott a lovardában, A kitűnő ?.\'?városi nívójú cirkusz mutatványaira feltük a város közönségének a figyelmét.
különösen szenzációs mutatványok •esznek, nagy attrakciókkal.
— A közalkalmazottak kamarájának központi választmánya és a szakosztályok tisztikara május hó 2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a törvényszék épületében ülést tart.
— (Bekúldetett.) A Zrínyi-Ünnepély napja gyors léptekkel közeledik. A rendezőbizottság hosszú előkészítő munka után megállapította nagyjából az ünnepély sorrendjét. E megállapodás szerint április 30 -án, pénteken délután az érkező vendége- j ket fogadja és üdvözli a polgármester. Este 9 órakor ismerkedési estély a Koronában. Május 1-én, szombaton Zadravelz püspök őméltósága ünncpclésévcl kapcsolatban délelőtt 10 órakor katholikus istentisztelet az alsótemplomban. Délelőtt 11 órakor a városház disztermében Zadravetz őméltóságának ama ajándéktárgyak átadása a polgármester beszéde kíséretében, amely tárgyakat Zalamcgye ajánl fel az első magyar hadsereg tábori püspökének. Délután 12 óra 30 perckor ebéd a Koronában. Délután 3 órakor a főreáliskolában sportünnepély s ez alkalommal Zadravetz püspök beszédet intéz\' az ifjúsághoz. Délután fél 7 órakor vidéki sajtóbizottságok sajtóülésc a városház nagy termében. Este vacsora a Koronában, 9 órakor zenés takarodó Május 2-án, vasárnap reggel 0 órakor zenés ébresztő. Délelőtt 9 órakor evangélikus istentisztelet a templomban. 10 órakor tábori mise az alsótemplom cintoriumában. II órakor nagy népgyűlés a Deák-téren. Délután 12 óra 30 perckor bankett a Koronában. 3 órakor sportverseny a katonaréten. Fél 7 órakor a Délvidéki Liga és a nagykanizsai Irodalmi Kör együttes előadása a Polgári Egyletben, utána tea-estély az Otthonban. Az /e Jferetben beillesztett részleges programmot legközelebb külön közöljük. A részvételt és a támogatást a közönségtől e nagyszabású ünnepély iránt bi-zalommmal várja a rendezőség.
— Fiatalkorúak a törvényszék előtt Sokszor látjuk, hogy a fiatalkorban lévőknél is mily sok esetben megnyilatkozik a rosszra való hajlandóság s bírói ítélőszék elé állítják a fiatal tetteseket. A rajki pásztor tizennégy ,éves fia egy lószerszámot és egy utazókosarat lopott gazdájától, a letenyei kőművesmestertől. Az utazókosarat a csendőrök megtalálták nála, a lopást tehát be kellett ismernie. A lószerszám azonban más uton került elő; itt tétiái a fiatal tolvaj mindjárt a tagadás örökérvényű pajzsával fedte magát. Egyéb bizonyítékok is amellett szóltak, hogy a fiu csavargó és rendetlen életű, a fiatalkorúak bírája a lelkéhez férkőzött tehát és élénk szavai megvilágították előtte a helytelen utat, amelyen jár. Az Ítélet tötfb napi elzárással büntette a tolvajt. A következő ügyben két fiatalkorú vádlott állott ismét az ítélőszék elé. Ezeken azonban már látszott, hogy inkább csintalanságból követték el az inkriminált lopást. Egy pajtásuk labdáját eladták és az áron meg-psztozkodtak. A* biró ama kérdésére, hogy miért vétettek a .Ne lof>j!" ellen, nem tudtak feleletet adni. A lopás oka az önuralom hiánya volt Ha az oroszlánt meglehet tani-tani önuralomra, hogy az ember fejét a szájába vegye, de el ne harapja — mondotta a fiatalok bírája — akkor csak az embert is rá lehet venni arra, hogy ne ve- j gyen el mindent, ami a kezeügyébe kerül. A fiatal bűnösök sirva megígérték, hogy többé a törvénnyel nem jönnek összeütközésbe. A két utóbbi egy évi otthoni felügyc: let alá helyeztetett. Az ítéletet megköszönték. M-
(x) Méhészek t Jó méhrajokat — egy évnél nem idősebb anyával -- legmagasabb-áron vesz Szabó Antal csemegekcrcskedő méhészete Deák-tér 15. szám. ?si
— (x) Ha házat, földet, zongorát, korcsmát, vagy bármilyen üzletet, berendezést, bútort venni és eladni szeretne, bizalommal forduljon ,Amcn- közvetítőirodához Királv Pál-utca 8., Nagykanizsa.
Erdőőri állást keres. Egy megbízható, becsületes, katonaviselt ember, (28 éves) aki bizalmi állásban már volt, erdőőri állást keres. (Címeket a Zalai Közlöny szerkesztőségébe.) /
— Törvényszéki hir. Minthogy a törvényszék ötös büntetőtanácsa működését nagy részben befejezte, a törvényszék elnöke május^ hó folyamára f a kommunista bün-Ügyek tárgyalását beszüntette. A még szórványosan előforduló\' ilyen ügyek junius hóban kerülnek tárgyalás alá. A törvényszék rendes büntető-üléseinek uj beosztása szerint a hétfői és csütörtöki napra, kitűzött ügyeket dr. Kenedy Imre ítélőtáblai biró, a keddre cs szerdára kitűzött bünügyeket pedig dr. Mntschenbacher Edwin kir. törvényszéki biró tanácsa fogja tárgyalni. A szombati fellebbviteli tárgyalásokat Székács Pál kir. törvényszéki biró vezeti.
— Bécs a galiciai zsidók ellen. Tegnap a városházán az antiszemita szövetség gyűlést tartott, melyen követelték, hogy a galiciai zsidóknak ne adjanak beutazási engedélyt. Ha nem teljesítenék a nép követelését, akkor anép maga fogfa végrehajtani határozatát. A gyűlés után zajos zsidóellenes tüntetés volt, melyet a rendőrség szétoszlatott.
— A Zalai Közlöny szerkesztősége
felkéri a város közönségét, hogy akinek birtokában tavaly márciusától a proletariátus bukásáig kiadott h£lyben megjelenő újság van, fontos betekintés céljából pár napra bocsássa rendelkezésre. Kívánatra visszaadjuk.
— A paprikatartó volt az oka. HUzelbcrger György cserfőhegyi szőlőjében a mult évi szeptemberben betörés történt. A gyanú Jámbor György kiskanizsai földművesre és Ötvös József hegypásztorra irányult A gyanú alapja azonban — ki hinné? — egy paprikatartó volt. A feltört pincében ugyanis megtalálták Jámbornak a paprikatartóját. A törvényszék előtt, melynek büntető-tanácsa tegnap tárgyalta az ügyet — Jámbor václott azzal védekezett, hogy nála is volt betörés és a betörők többek között a paprikatartót is elvitték tőle és mikor Hitzet-bergemel jártak, véletlenül otthagyták A törvényszék megállapította, hogy Jámbornál tényleg történi betörés, amit a rendőri feljelentési iratok igazoltak. Több tanút hallgatott ki a törvényszék, akik közül némelyik azt igazolta, hogy a vádlottat a kérdéses napon látta, amint egy más faluban trágyát hordott. Meiz József kir. ügyész a vádhatóság képviselője egyéb gyanuokok miatt fenntartja a vádat. Dr. Dómján védő sovány bizonyítékát látja a vádlottak bűnösségének. Lélektanilag nem látja megmagyarázhatónak, hogy egy borban bővelkedő jámbor szélősgazda más italához nyúljon. A törvényszék nem látta bebizonyítva a vádlottak bűnösségét és mind a kettőt felmentette. A meghurcolt paprikatartó is visszakerült Jámborék polcára.
— Relnitz Béla „félbeszakította" fogházbüntetését. Reinitz Béla dr. a proletárdiktatúra idejében a közoktatási népbiztosságnak zenei .politikai megbízottja* volt. Mikor a nagy bukás bekövetkezett, őt is letartóztatták és a színházak kommunizálása körül való szerepléséért rablás büntette miatt indult meg ellene az eljárás, de a sok mentő tanú behatása folytán bünsegédséggé devalválódott az ügy. A törvényszék Reinitzot a vizsgálati fogság betudásával tiz havi fogházbüntetésre ítélte. De alig volt vege a fó-tárgyalásnak, Reinitz, aki már a főtárgyaláson is nagyon idegesen viselkedett és nagyon sokat beszélt, vitatkozott, betegnek jelentette magát. A törvényszéki orvos beható vizsgálat után az igazságügymmisztemél szabadlábra helyezését javasolta, mert az állapotát olyannak találta, amely ezt megokolja. E vélemény alapján megengedték, hogy Reinitz dr. félbeszakíthassa a fogházbüntetés végrehajtását és meghagyták neki, hogy a büntetéséből hátralévő négy hónap leülését augusztusban kezdje meg. Természetesen a lelkére kötötték, hogy Budapestről távoznia nem szabad. Reinitz örömmel távozott a fogházból és egy szép napon Bécsben jelent meg, az ismert emigráns népbiztosokkal együtt. Illetékes körökben cz a hirtelen elpárolgás igen kinos feltűnést keltett. Az Újság tudósítója ma érdeklődött beavatott helyen a
/jészletek felől és ezt kérdezte: Hát érdemes
K * * \'I A n y
W20. április 29
volt-e Reinitznck ezért a pár hónapért magát veszedelemnek kitennie és Bécsben exponált kommunistákkal trafikálni? A kérdésre a válasz igy hangzott: Ugylátszik, Reinitz is azok kozé turtozik. akik többé ide visszajönni nem szándékoznak és így ó is azt hiszi, hogy c szempontból nincs neki veszteni valója.
(x) Circus Henry Ma. csütörtök és péntek este változtatott műsorszámok. Tautz a kedvelt bohóc 9 tagból álló monstre zenekarával. Piccard testvérek, mint gyermek akrobaták. Az automata uj tréfás bohócbelépő stb. elsőrangú köröndszámok.
(x) Egy anya tragédiája elevenedik meg megkapó és drámai fordulatokkal. ^Margarettc* cimd, mély hatású filmregény-t-erí, melyet az Uránia mutat bc. A fószerc> pet Lia Mara a nagytehetségű és csodaszép filmmüvésznő játsza könnyekig megható játékával. Kisérőképnek .A "fúrdőbaba* cimü 3 felvonásos elsőrangú .Karfiol* vigjáték lesz bemutatva.
Apróhirdetések
▲ z apróhír dotóa ok közlóal dija: 16 «xólg 12 kor., mtndm további azó 1 kor., v&atafabb betűvel azedett szavak dapláa számíttatnak
NŐI és gyermek
ruhák varratát is áulaki-úvát elvállal)* ci ké»»it Oiv. Po!<er Mihályt* Te-Uky-ut 23. %zAm 704
Állást
keres kozépkoru rvó ház-tirtxvi tceodókre plébániára vagy jobb <; wlijhoi. Érdeklődni Petőfim IS. m.
Eladó
<fy ;6k»rh»n levő 3 eves, Ukxöí bentinmotor esép-Svjtcp-gá/ftitura. Megtekinthető H^fy XitTá&náű,
Somogyazentmiklós- hOt
Gyermektelen
háuspur ktt. t*et>g három-\\xotv»» Uk»»t lcc» rjvtüék-helyiségekkel. Cim a .Move iroJijib«n, KriRyeslaktanya
Balaton f onyódon
cserfokkal beültetett 200 oégysxvgöl szép fekvésű lelek 24,000 koronáért eladó. — Tcleki-ut«i üilet-helyiséit olcsón átadó b«-rcndexéssel. • • Jóíorgalmu ki* vendéglő. lakóház, kert átcserélhető kertes húr*. — Tt>bb hát kerttel, egyik nagy istállóval, eladók. — BsLg rl azt, Zrínyi, utcá 33.
803
Házvezetőnői
állást keresek. Vidékre ts ■ennék. Cim a kiadóban.
Grammofon
tc.ktére«, >óWrban levő, len-.cxckkel együtt eladó. Kioiuy.utca 48 800
Pia Hn egy pár hosszúszárú 39-es LldUU tzÁxnu, alig használt női fehér cipő. Megtekinthető n kiadóban.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
MAYER KLOTILD
gíxfflföégyúa Hapyhausáa
Oy njtötticp i K«»lnc«y-utc» ».
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, fényez, vegyileg tisztit.
Vidéki munkák i» hctcakint pontosan cl-
kc«zitlctftck e* eKziOrtUtruk ♦ ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Csomagoló papír,
Papirzactkó, Levélpapír mappában, Cigaretta húreljek. Cigaretta papírok, Tollak. Irodai ás Iskolai Papirspárga. Szekrény papír
yb.11 klo.lnybrn
FISCHEL FÜLÖP FIAI
^■jftráruhafiban. Nagykanizsán.
£ havi fizetéssel felvétetik a la-
punk kiadóhivaUlÁl>.t(i
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra házhoz szállít
Bruncsics József
ftatír-.esemífte- >ís kntonai cikkfrk kweskídfee Nagyk.nixsa, Snjlár-nt 53
URANIA
mozgókép-palota^
Rozgonyi-utea K az
Csfltörtökön és pénteken, ápr. 29. és 30.
Lla Mara, a esodoszépsúgll filmstar szereplésével
Margarete
Egy anyá regénye 5 felvonásban
Jön!
Szombat és vasárnap
PIOVRA
Eloidink kezdett: Méthőznapokoa 7 it t er»k. Inirii) é« iiitpupoket: 3. S. 7 é» 9 értkir.
Villamos felszerelést, .-rés ks gyengeáramú esengójavitárokat axonnal esszkoról *
László és Ország*
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
Villamos fóróedények. vasalók, csillárok A* égók állandóan raktáron. »H*0—10
Zalavármegye egyedUli keresztény politikai napilapja a
„ZALAI KÖZLÖNY".
Keresztények 1 Olvassátok és terjessr^tek, mert mindenkor a kereszténység Ügyeit szolgálja.
r
?
VILÁG
nagymozgó színház
Szarvas-szálloda. =
Kedden, wierdán és CNŰtürtökön. április 27., 28. & 29-én.-
Nagy szenzáció!
A gladiátorok
Ókori történelmi dráma <5 felvonásban
5000 szereplőt el A római Gines gyár csodás regénye
Uőadások kexdete: Hétköioapokon fel 7 és » orak. ^^Vzsá/^^^j|Goepoapokoo 3. 5. " a 0 orakor ^J
■ I Hl ■ I
11 ■ I
I ■ I
KÖNYVNYOMDA ZALAI ÉS GYARMATI NAGYKANIZSA. Fö-ut 13. Bogtnrisdsr-ptlola Telefon 183
t ZALAI KÖZLÖNY poütikei upilip kiadóhivatala
Elvállalunk mindennemű folyóiratok, árjegyzékek, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, gyászlapok, plakátok, röplapok stb. nyomtatványok izléscs és gyors előállítását. Ponlos kiszolgálás! Jutányos arak !
KÖNYVKÖTÉSZET
I
I
I
IIHIIIBIIIIHIIIIHIIiail
Vvorcatott, >i laptu.)ajd0D0h0s Zalai é» Gyarmati oyoni\'i?i» no{iict6z«tét>\'m
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. április 30. Péntek.
kereszteny politikai napilap
Sze:i:«sít<5*éf{ és kiadóhivatal: Pő-ut 13. _ \' ínl«rur*an-l«l<f©n UJ. \' Megjelenik mindig kora röggel.
Főszerkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
n«ni(«tcr. képvlield
Felelő* szerkesztő :
BODROGKÓZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Rs*»x évx« 250 V- Félévre 130 K. Xt&vt évre 65 K. J^ hón 22 K. Egye* uim 1 K
Löw Immánuel és
Citrom Farkas.
Löw Immánuel szegődi rabbi becstelen hazaárulásáról csak nemrég adtunk" htrt. Nemrég még rámás csizmában, zsinoros ruhában lelkesített a rabbi a magyarság- mellett s ki hitte volnaí hogy az az ember, akinek apja Kossuth Lajos tábori\' papja volt, ilyen ncmte-lenscgre merne vallalkozni. Hu ezelőtt par héltel valaki" kérdőre vonta volna Löw Immánuelt, a zsidóság biztosan fenérierrorral tülkölte volna tele. a ,vi-" iagot. Ma, amikor sarkantyús csizmáját, zsinoros atilláját levetve, sót bornyu-szájú ingét is begombolva, áll a rabbi a nemzet ítélő széke előtt piszkos hazaáruló lelkének csupaszsagában s a vele egy dudát l\'uvó, beleié tüzes hazafiságot hirdető s kifelé alattomban fchértérrorról üvöltő barátai, elmezavar s más. hasonló végső menedékekben keresik .elvtársuk" s a saját tisztaságukat. Még u jobbérzesü hitsorsosai is förtelemmel néznek reá s nem találnak mentő szavakat szamára.
Tudja Isten, egymásután jönnek kézre az ilyen és husotilo rabbi-ügyek.. A debreceni rendőrség jiajdudorogon uram boc:á\', u zsinagógában is merészel kupolkodni s micsoda hallatlan fehérterror, még ehhez is vesz bátorságot, hogy találjon egyet-más csekélységet, amit máskor a magazinokban;\' áruraktárakban vagy bankokban szoktunk keresni.
■ Mi is történt hát? A zsinagóga RIO kg. levolesdohányt, hét dohányvágót, több mázsa ládákba elrejtett színaranyat és ezüstöt, egy másik ládában kilószámra 500 ezres csomagokban lebélyegzetten kékpénzt rejtegetett. .Tehát a zsinagóga titka ujabb kézzplr fogható adatokat szolgáltat. Csak azt nem értjük a kutyafáját, miért nem csinálnak a kálvinista, katholikus vagy Ijtcránüs templomokból\' dohányraktá-i ukat. Bizony-bizony hallatlan dolog is az, hogy még le is merik tartóztatni Citroui Farkas rabbit. N\'o és merje valaki még azt mondani, hogy nincs Magyarországon fehérterror. A Bécsi Magyar Újság legközelebbi száma jö \' abrakot kapott: Gábór Andor \'s Göndör . Ferenc elvtársak jó-riporthoz jutottak.
,Bécsi Magyar Újság!" „Bő tartalommal!" „A magyar fehérterror!" (Istenem, hogy üvöltenek a bécsi rikkancsok.) —gk—\'
Lázítottak az olasz szociálisták.
Semmi okunk félni a vörös májastól. — Két
viselő eltűnése.
A csehek
elhurcoltak. — Egyes osztályok izgat
; .szocialista kép-egyetemi tanárt kisgazdapárt ellen-
Buda/vsl, április 21). A nemzetgyűlés mai ülését Rdkovstky István elnök délelőtt fél 11 órakorjvilja hie„\'. Jelenti, hogy több képvisei-j interpellációra kért és kapott engedélyt. Felolvastatja n belügyminiszter átiratát, mely szerint a $$zámul felszabadult területein n választások megejthető^ A Ház utasítja az elnököt,^hogy a\'választásokat Jnielőbb írja ki. /
Ezután harmadszori\' olvasásban elfogadjak a szerdán letárgyalt két törvényjavaslatot Majd betöltötték a rfcegürcséáctt bizottsági tagságokat.
A minisztyéjj&k\' jelenti, hogy,- egyes minisztériumokban wnfcéteg fontos jávnslat •van előkészítés alatt. Ezért kéri a Házaf^. hogy üléseit május .-v.po\'.ja el.
Paüánci.ü ezt cöeazl Külföldi hir-lapiróktól hallotta, hogy a kormány azért akarja elnapolni a Házat, mert fél a vörös májustól.\' Nekünk semmi oknak félní, van hadseregünk; ezenkívül nálunk nincs bolsevizmus. De, ha volna is, itt kellene maradnunk. Egy közbeszólónak arra a kérdését^ hogy kitől szerezte információit, ezt válaszolta; kéJjviSClőtársaimtol. /
ShnonyiScmadam miniszterelnök kijelenti, hogy o a partkörben nem tett olyan kijelentést, amire Pallavicini célzott. ANl$or-mány egyáltalán nem fél, hanem igenis tény^ hogy a miniszterek és e bizottságok nem tudnak elkészülni a javaslatokkal. Nincs kifogása ellene, ha n szünet csak május 17-ig fog tartani. A Ház chez hozzájárult.
Áttérve a sürgős interpellációkra Sigray Antal gróf szóvátcszi, hogy két olasz-szocialista képviselő járt Magyarországon a fogházak és az\'"inicrnálási nelyek megtekinte&érc. Azonban most a két képviselő hlr-s telen eltűnt Magyarországról. Kérdi a miniszterelnököt, hogy\' mi ennek az oka ?
A miniszterelnök nyomban válaszol. Áz olasz képviselők a pontban terjesztették elő fogházlátogatási kérelmüket, ő az engedélyt megadta. Az olaszok először Haj -máskérre mentek, ahol az internáltak éijenzéssel fogadták őket. Az olasz képviselők közölték az internáltakkal, hogy az olasz proletárl-átus a harmadik internacionálé alapján áll. Majd kezet fogtak és byavót mondtak azoknak, akik azt mondták, hogy kommunisták vagy vörös katonák voltak. Az olasz képviselők lázítottak és visszaéltek a vendég-
szeretettel. Erre betiltotta a további láto-gatust. Meg van győződve, hogy ha az angolok Magyarországra jönnek, objektív fogják az ügyet megvizsgálni, amit nem kifogásolunk. -de lázitást nem türünk.
Sigray kijelenti, remcli, hogy. & miniszterelnök bejelentette ezt-az olasz megbízottnak, aki felelős azért, hogy kiket ajánl be \' a miniszterelnöknek.
Si>nonyi-Semadain miniszterein ók fejével jgent int. A valaszt tudomásul vették.
Hermán Miksa a pozsonyi magyarság üldöztetése miau interpellálja a külügynrffifsz-tert. A csehek négy magyar egyetemi tanárt IUavára hurcoltak. Kéri a külügy minisztert tudassa ezt a nyugati államokkal.
Avár/i Éick Rclüilz Béla zenediktát<>r szökése ügyében interpellál. Kérdi az igaz-ságügyminisztert, hajlandó-e intézkedni, hogy ilyen dolog többé elő ne forduljon.
- Pásztor tözsef amiatt interpellál, hogy egyes osztályok izgatnak a Kisgazdapárt ellen és hogy a vidéken már botoznak.
Bcszcde közpcn éles szóváltás támadt Rassay Károly ,és Tankovics József között, mert Rassay azt kiáltotta, hogy a botbünte-lést meg fogjuk szavazni: mire Tankovics vistZJtkiáitotía, nem szavazzuk még. Nem mégyünk vissza Ázsiába.
Pásztor: A birokat parasztnak nevezik. A Kisgazdapárt vezetőit pedig népbiztosokhoz hasonlítják. Felolvas egy levelet, hogy kerületében hat kisgazdát elhurcoltak azért, mert kisgazdapárti jelöltre sza- .< vaztak. Kérdi az igazságügymmisztert. mit szándékozik tenni, hogy a kisgazdapárt elleni izgatások megszűnjenek.
SiiuonyijSemadani miniszterelnök kije-jelénTÍ^-hógy nincs tudomása arról, hogy a falu népe ellen izgatnák. Fia konkrét esetet tudnak felhozni/akkor szigorúan íbg eljárni. A választ tudómásul vették.
Sckandl Károly az egyetemi beiratkozások ügyében interpellált.\'\' Sok keresztény nőhallgatói nem vettek fel.
Hállcr kijelenti, hogy\' ez a /élév csak katonai szemeszter azok számára, akik háborúban voltak. A következő szemeszterre már mások is beiratkozhatnak. A választ tudomásul vették.
Budaváry László május elsejének\' megünneplése tárgyában interpellál. A munkaadók egy része a nemzetközi mun-
2__
kás*ág álláspontjára helyezkedik ém nem akarják megengedni a dolgozni akaró munkásoknak, hogy dolgozzanak.
Dömötör Mihály belügyminiszter kijelenti, hogy erről nincs tudomása. Egyébként mindent megtesz, hogy a gyárak, műhelyek nynjus elsején nyitva maradjanak. Akik a
Tegnap délután három órára dr. Prack István h. polgármester városi közgyűlést hivott össze, a inár egyszer közölt közügyek elintézése ügyében. A gyűlést háromnegyed négy ótakor a h. polgármester megnyitja. A tárgysorozat első szátna Pripicó Milán zágrábi lakos ajánlata a városnak, a fatelepen levő iparvasut elővételi jogának tárgyában Dr. Prack István h. polgármester felolvassa az 1918. évi szerződést, majd kimondja a gyűlés, hogy még két évig díjtalanul fogja használni a vasutat.
Majd hosszasan tárgyalja a közgyűlés a város tulajdonát képező s jelenleg bérbeadandó gőzfürdő ügyét. Az előadó bejelenti, hogy a bérletre hat ajánlat érkezett be. Neumann ajánlatát elvetették, mivel a Nemzeti fürdő már az ő kezelése alatt áll. Kóltn Samu indítványát hosszasan olvassa fel. amelyben ajánlja, hogy ne adja ki a város a fürdőt, mert jelenleg oly rettenetes rozoga állapotban van, hogy nagyobb munkálatok igényeltetnek a rendbehozatalára. Ajánlja, hogy az egészségügyi bizottságból alakuljon egy bizottság, amelyik a fürdő ellenőrzését tartsa fontos kötelességének.
Prack István h. polgármester : Ma teljes lehetetlenség az építkezés. A tanács adja Dérbe egy évre s azután talán jobban gondolhatunk a renovacióra. Jelenleg azok a speciális anyagok, amelyek szükségeltetnének, szinte beszerczhetctlcnck-
Dr. Tamás János: Ha mindig halasztjuk a rendbehozását, azt érjük el, hogy egy év múlva még jobban lezüllik. Hogy a fürdő ennyire le van ma züllve, abban — mondja — mindnyájan hibásak vagyunk. Végeredményben azt ajánlja, hogy hosszabbítsák meg a pályázatot és adják olyan egyénnek, aki a rövidebb bérlet tartama alatt is szakszerű kezelésbe venné a fürdőt.
Dr. Prack István: Szakértelmi vizsgalat szerint a fürdő rendbehozatala legkevesebb 500,000 K-ba kerülne.
Zalai Közlöny
dolgozni akarókat munkájukban megakadályozzák, azokkal szemben a legkíméletlenebbül fog eljárni.
Bródy Ernő a házbéremelések ügyében interpellál. Választ nem kapott.
Az ülés délután negyed 3 órakor véget ért. A legközelebbi ütés május 17-én délelőtt 10 órakor lesz.
Dr. Szekeres József: A hat ajánlat közül az egyik (Pech) bár kisebb bén ajánl, do mint szakember yállalkozik a fürdő rendbehozatalára, csak hosszabb bérletet kér.
A közgyűlés végeredményben a városi tanács ajánlatát fogadja el, mely szerint a gőzfürdőt egy évre bérbeadju özv. dr. Ptosser Istvánnénak s azután fog dönteni a gőzfürdő városi, vagy részvénytársasági alapra való helyezése lelől
A tárgysorozat következő »záma a város 1. és íl. sz. köztemetőjének kibővítési ügye. A kiskanizsai városi képviselők nagyszámmal jelentek meg a városi közgyűlésen mert őket ez a pont közelebbről érdekli, mivel az ő földjeikből történne a kibővítés. Karlovics József erélyesen felszólal, mivel nem helyesli, hogy az amúgy is kevés földdel rendelkező polgárokat a legjobb földjeiktől fosztják meg. Dr. Szekeres József indítványozza, hogy várják meg amig a földbirtokreform intézkedik, ha nem sürgős a\' temetókibővités. Felszólalás történt oly irányban, hogy az esetleg elveendő földek helyett a polgárság más helyen jusson földhöz. Karlovics József megjegyzi, hogy csakis ugy adják át a kiskanizsaiak\' földjeiket, ha másikat kapnak helyettük, indítványára azonban lövették a napirendről.
Ezután következett a közgyűlés legizgalmasabb tárgya, dr. Sabján Gyula polgármester fegyelmi ügye.
Dr. Prack István előadja, hogy az alispán lefolytatta a tárgyalást s a vádak alól felmentette. Kérdi, hogy kéri-e a tanács az akták felolvasását. Kívánságra azonban csak az intézkedő részét olvasta fel. Ezután általános figyelem közepette dr. Tamás János emelkedik szólásra. Meggyőződése alapján kéri a köz ;yülést, hogy a felmentést ne vegye tudomásul, hanem éljen a felebbezés-se!. Ezután hosszasan s részletesen foglalkozik dr. Sabján magaviseletével a kommün
1920. április 30
ós az azt megelőző időkben. Bár büntetendő cselekményt nem lehet rábizonyítani — mondja — mégsem .ajánlja az elfogadását. A város polgársága, az a halálra keresett burzsoá elvárta volna dr. Sabjántól, hogy jobban a sarkára állt volna. De ő oda adta magát teljes szívvel lélekkel a szolgálatuknak. A . Nemzeti Tanácsot* a legszélsőségesebb s csaknem analfabéta asztaloslegényekből állította össze s pár nap múlva az egész Nemzeti Tanácsot átjátszotta a kezükbe, visszalépett az elnöki székből s átadta Sneff Józsefnek. Soha nem keresett a polgársággal összeköttetést s ha azok felkeresték őt, órákig hagyta ácsorogni őket. Röviden ilyen volt a szereplése a kommün alatt.
Mem volt a barátunk, nem rokonszenvezett velünk, nem maradt kőztünk. Dr. Szekeres József, aki annak idegén a polgármesteri székbe juttatta, figyelmeztette, hogy kérjen szabadságot és távozzon, de ő nem tette meg. Szívvel lélekké! szolgálta Brónyai principálisát, mert amig azelőtt fél 10 előtt hivatalában sohasem volt található, addig a kommün alatt már 8/órakor ott volt. Különben ő volt a direktórium esze. Hogy nem a kommün hatása alatt barátkozott csak az elvtársakkal és elvtársnőkkel, bebizonyoso- \' dott, hogy még a forradalom előtt összeköttetésben "állott Nagykanizsa destruktív elemeivel : Földesné, Hamburger stb. Meggyőződéses szocialista s kommunista volt. Nem kényszerből, h&nem önként szolgálta a kommunizmust. Mert mint, ahogy sokan mások, igy ő is megélhetett volna, még akkor is, ha állását otthagyja.
Különben egy régi fegyelmi ügyének az ügye sincs még elintézve, amelynek aktái dr. Krátky főjegyző fiókjában feküdtek még a kommün bákása után is hónapokig.
■ Indítványozza, hogy legyen felfüggesztve mindaddig, amig elintézik a régebbi fegyelmi ügyét is. Különben ezt ő maga is kívánja Beszéde végén még szükségesnek tartja ki-jenteni, hogy eme indítványának megtételére semmiféle gyűlölet harag, vagy antipátin nem késztette, egyedül a város ügye lebeg a szeme előtt, amikor nzt ajánlja, hogy a tanács éljen ,a fellebbezéssel. Beszédét, mely a tárgyilagosság keretei között mozgott mindvégig, a jelenlevők többsége nagy tetszéssel fogadta.
Utána dr. Rotschitd Jakab szólal fel; Ma már más szemmel kell nézni a lefolyt eseményeket. A vádakkal nem azonosítja magát. Ma meg kell adni az erkölcsi elégtételt s igy az alispáni határozatot elfogadja. Karlovics József szintén az alispáni határozat mellen foglal állaspontot, majd több felszólalás után. amelyek közül még <Jr. Málck László ügyvédét említjük fel, aki a közönség megnyugtatását tartva szem előtt szükségesnek tartja az Ügy megfellebbezését. Ezután az elnök elrendeli a szavazást. iEi • kor a teremből többen eltávoznak.) Dr. Tamás János jegyzéket nyújt át az elnöknek. amelyen a képviselők egy része titkos szavazást kíván. Dr. Prack István azonban megállapítja, hogy a városi közgyűlés trtkosr szavazást nem ismer. Ezután dr. Kaufmann l-ajos első aljegyző előovasása után névszerinti szavazást ejtenek meg. A szavazások során negyvenöt szavazat kívánja az ügy megfellebbezését s huszonöt az aJis páni végzés helybenhagyását. Husz szótöbbséggel tehát a közgyűlés ugy dönt, hogy megfellebbezi dr. Sabján Gyula felmentésének az ügyét.
Ezután még a programm többi pontjai fölött döntött a városi közgyűlés,- amely idő alatt mindjobban kiürül a tanácsterem. Ezekben a pontokban hozzájárulnak a tanács ajánlatához.
Mégsem leax botbüntetés.
Budapest, április 29. A kisgazdapárt mai értekezlete egyhangúlag a botbüntetés ellen foglalt állást. Ezt az elvi határozatot pá tkér désnek deklarálta és parlamenti megokolása** Ruppert Rezsőt küldte ki.
Juníus végéig tart a tanév.
Nem lesznek uj tankönyvek
Nagy az irkahiány.
Budapest, ápr. 29. Hire kelt, hogy- az i<Jei tanévet korábban fejezik be, mint tervezték. Arról beszéltek, hogy főleg az élelmezési nehézségek miatt kell a tanévet megrövidíteni. Kérdést intéztünk Viszota Gyula dr. főigazgatóhoz, a középiskolai ügyosztály vezetőjéhez és ezt a felvilágosítást kaptuk: — Szó sincs róla, hogy az iskolákat korábban bezárnánk. Az erre vonatkozó ren-\\jioto szerint a tanév junius 30-án végződik a városi elemi-, iparos- és kereskedőtanonc-iskolákban és valamennyi középiskolákban egyaránt Addig cl kell végezni az úgynevezett óvvégi összefoglalásokat is. A magánvizsgálatokat és az előzetes beírásokat julius első hetében intézik el, ugyanakkor osztják kí az éwégi bizonyítványokat is.
Buxáth János dr., a, fővárosi közoktatási ügyosztály vezetője, ugyanilyen értelemben nyilatkozott.
Sok gondot okoz az illetékes köröknek a tankönyvek kérdése. Miután uj tankőny-veket a papirhiány miatt nem lehet kiadni,
a jövő tanévben is a mostani tankönyvekből fognak tanulni a diákok. A kultuszminiszter rendelete alapján az Igazgatók fei fogják szólítani a diákságot: hogy tankönyveiket a tanév végén szolgáltassák be a se-gélyző könyvtáraknak. A módosabb tanulóktol elvárják, hog£ ingyen adják át tankönyveiket, a szegényebbeknek a bolti árak egyharmadát téritik meg tankönyveikért, ha szüleik kívánjak. Tankönyvet csak olyan diák fog kapni, aki elismervényt tud felmutatni arról, hogy Idei tankönyveit beszolgáltatta az iskolának. A tanköny veket természetesen alaposan dezinflciálják.
Szinte katasztrófaszcriien fenyegeti a diákságot az irka- és rajzpapirhiány. A Rieg-ler cégnél nvert értesülésünk -szerint a készletek hamarosan kifogynak. Ha n kormány nem gondoskodik idejében papírosról, akkor a diákság a jövő tanéyben teljesen irka nélkül marad. A kultuszminisztérium illetékes ügyosztálya lázasan foglalkozik ennek a problémának a megoldásával.
Városi közgyűlés.
A gőzfürdő hallatlan lezüllötteége. — Egy évre bérbe adta a város. — Dr Sabján Gyula ellen fellebbezőit nyujt be a közgyűlés.
— Saját liuttsitónktól.
1920 április 30-__
agy paktum,^ körmány-
Budapest. április 29. A Kisgazdapárt ma . ugy döntött, hogy az utolsó betűig MSükodik ahhoz a paktumhoz, amely < ispánok kinevezése kérdésében jött létre t • párt között. Kívánja, hogy az olyan me ékben, ahol az Agrárpárt van többségben rirpárti főispánokat nevezzenek ki.
Csa oá elmegye Tisza István emlékezetéért.
Budapest, április 29. Csanádmegye tör-yhfttosági bizottsági tagjai mozgalmat in-tflitak, hogy a vármegye fölszabadulása malmából ünnepélyesen hódoljon a nagy jmfcrfiu emlékezetének. A mozgalmat may Ivor megyei fójegyző, Geró Gézadr. frankó Pál dr. törvényhatósági bizottsági gok indították, akik a május 3-án tartandó Srgyűlés elé lendületes, igen szépen szer-esztett javaslatot terjesztenek, melyben ja-isoljik, hogy a vármegyo tisztelje meg ön-•jgút, rr.idón meghajlik e nagy jellem és nfelildozó;, hazafiúi\' érdem elfyt, akit nem vázolhatták azok, akik szivük mélyéből törették, nem hajolhattak meg emléke elótt, -,cri * forradalom kitörésekor megszűnt a ro\'.is és a tett szabadsága. Hisszük és reájuk, hogy Csanádvármegye példáját kö-eir.i fogják a többi törvényhatóságok is ós róják annak az adónak elenyésző csgkély uét, mellyel e ma még fölmérhetetlen i,j>SAgu férfiú emlékezetének tartozik min-en magyar ember. —
Zajai Kózlön;
Aktuális strófák.
Ezt ts kérek, azt is kérek — Eredménye sok igéret. Igéretszó fordul, perdül S én élek az igéretbül.
Igéretszó dus birtokán Meghízik a májam, tokám Kerek hasam dehogy apad! Aiattam le törik a pad.
Zsírom vóna, húson) vóna — Ha nincs, — tehetek-e roi* í Elandalgok a virágon . . . Ragyogó az én világom!
Rám ís derüJ az ég kékje, Aggódó gond miért tépne? A nap fénye rám is ragjog — Felejtem, hogy — éhes vagyok
Mert nem adnak, csak ígérnek :
Ehen dohogj- döglöm én meg! Tolom nap után a napot — r-Táplál az, hogy más jóllakott.
fongy a gatyám, rongy az ingem, De nem kérek jobbat ingyen. Egy eszmém van «rrc nézvést Megoldom a ruhakérdést.
Nincs bakkancsom, hát kneippolok, Egészséges s úri dolog. S ha nem telik majd ruhára, Adamkosztüm jón utánna! .. .
Omikron
Májusi ájtatosaágok. Május ha-war, a szokásos májusi ájtatosságok az
. p. C,,rtama a,att estc 7 órakor *««<3nek. Május hó 1-én, vasárnap és ün-2«P0kon és a hó utolsó napján Mária be-^ is tartunk. Kedvező idő esetén május &nn«7r " »!0lsó n»PÍán a \'cniplom-téren Felhív!. . MAna-kÖrmenetet is rendezünk, g átnak « hivők az ájtatosságra való reS2vétcIre. A plébánia hivatal.
•\'««kéri oA 2a,al Közlöny szerkesztősége
Cfl a város közönségét, hogy akinek bír-tavaly márciusától a proletariátus
— A Zrínyi - ünnepély elmarad.
tegnap este az az értesítés jött a polgármesterhez a kisebbségi minisztériumból, hogv a belügyminiszter rendelete kapcsán betiltják illetőleg elhalasztják a május 1-ére és 2-árá tervezett Zrínyi-ünnepséget. A belügyminisz ter rendelete szigorúan betilt minden gyülekezést, csoportosulást és felvonulást s igy a hatóságok nehéz helyzet előtt állottak volna, még akkor is, ha egy négy nemzeti ünnep keretében történtek volna a tömeges összejövetelek és gyülokezések. Értesülésünk szerint a Zrínyi-ünnepély gondolata végleg nem djtetett el,, csak elhalasztatott. Azt azonban nem értjük, hogy a felsőbb fórumok vájjon miért nem vettek előbb tudomást arról, hogy a nagy Zrínyi születésnapja ép * legkriti^u-sabb napra esik. Ezt már hetekkel előbb is lehetett volna tudni s mennyi utánjárási fáradtságot s költséget meg lehetett volna kímélni és spórolni.
— Erdélyi menekültek segélyakciója. A nagykanizsai járási védelmi tiszt köszönettel nyugtázza a következő adományokat, melyek az erdélyi menekültek javára kezeihez juttattak: a rom. kath. templomokban eszközölt huaváti gyűjtések eredménye 113452 korona. Ag. cv. egyház húsvét hétfői templomgyüjtésc alkalmával 124 korona. A nagykanizsai izr jótékony nőegylet tagjainak adománya 1050 korona.
— Hirdetmény. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete 1919. november hó 24-én tartott rendkívüli közgyűlésén 15023/1919. kig. 41. jkv. szam alatt hozott jogerős határozatával a régi heti és országos vásártereket célszerűtlen elhelyezésük és kezdetleges állapotuk miatt megszüntette és a vásártéren a varazsdi állami rét északi oldalán a szeszfino-mitó telepétől nyugatra és északra 10 kat. holdnyi területen uj heti és országos\' állat-vásárteret létesített. A városi tanács — ezen határozat értelmében az ujonnart létesített vásártér feltöltése végett — mlhdcn más szcmétlerakóhely beszüntetésével minden építési anyagnak és házi szemétnek az uj vásártéren való lerakását rendelte d. Fenti rendelkezést közhírré teszem azzal, hogy annak betartasát a legszigorúbban fogom ellenőriztetni és az cz ellen vétők ellen szigorúan fogok eljárni. Rendőrkapitányság
— Elemi Iskolai gondnokságok, Iskolaszékek figyelmébe! Gyakrabban előfordult, hogy elemi iskolai tanítók bejelentés nélkül elhagyják állomáshelyeiket vagy engedélyezett szabadságuk lejártával nem térnek vissza. Ezek megszállott területre mennek, közben azonban előre1 elkészített nyugtáik révén illetékeiket továbbra is zavartalanul felszedik a magyar adóhivataloktól. Ennek megakadályozására a vallás- ós közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy az önkényesen távozó, vagy szabadságidejük lejártával pontosan vissza nem térő tanerőket az iskolai hatóságok a kir. tanfelügyelőhöz anyagi* felelősség mellett azonnal jelentsék be. Az ily tanerők illetményeit haladéktalanul beszüntetik és beosztásuk hatályét veszti, ha pedig rendszeresített állást töltöttek be, állásuktól nyomban felfüggesztettek.
— Kun Béla és az oaztrák-cseh szerződés. (A Kormánybiztosi Sajtóosztály közli.) Napról-napra világosabb az a körülmény, hogy az osztrák-cseh szerződés, amely nyíltan Magyarország ellen köttetett, Kun 8é!a eszméje, amit az is bizonyit, hogy az osztrák vezető államférfiak a Deutsches Volksblatt-nak egy pár hét előtt ily irányú leleplezését eddig még meg sem merték cáfolni. Ezt cáfolni vajmi nehéz is volna, mert teljesen érthetetlen, hogy hogy köthetett volna egy kormány idegen* befolyás hatása nélkül ily szerződést. Ahelyett ugy .mis, hogy a cseh uralom alá került három és fél millió osztrák részére engedményeket, kedvezményeket biztositanának, saját testvéreikkel mitsem törődve a bolseviki eszmék apostola tanácsára Magyarország ellen irányuló szerződést kötnek. Mit várhatnának ezek után esetleges átcsatolás esetén nyugatmogyarországt véreink az osztrákoktól, akik saját lesvéreiket megtagadták.
— A dohányjegyek felülbélyegzése
Elrendeltetett az 1920. évre szóló kiadott dohányjegyeknek felülbélyegzése és igy a legközelebbi dohánykiosztás csakis a mindkét oldalán lebélyegzett jegyekre lesz kiszolgáltatva. Ennélfogva felszóllttatnak a dohányjegyekkel birók, hogy dohányjegyeiket a hatósági igazolványokkal együll az Élelmezési Hivatalban felülbélyegzés végett május 3-tól kezdódőleg május hó 15-éig okvetlen mutassák be, mert ezen időn tul felülbélyegzés nem eszközöltetik. Közellátási ilzejnek.
(xi Bélyeggyűjtők figyelmébe! Eladásra szánt bélyegeit, régi levelezéseket, gyűjteményeket legjobban értékesítheti és gyűjteményeit kiegészítheti SzabóAntal sport-kereskedésében. 7U
Lovaglószerszámokat a hadseregnek. A nemzeti hadseregnek pagyobb-számu hátaslófelszerelésre (lovagló szerszáW van szüksége, miért »s felhívjuk mindazon tényleges szolgálatonkivüli tartalékos és népfelkelő liszteket, kiknek felesleges hátaslófelsze-relésük van, hogy azt ártérités mellett ajánlják fel a nemzeti hadseregnek. Egy teljesei* jó állapotban levő (nem uj) felszerelés térítési összege 3000 korona. Hiányos, nagyon erősen használt felszerelésért megfelelően kisebb összeget. Uj, használatlan felszerelésért pedig még cgyliarmad felárat fizetnek A felszereléseket Budapesten a katonai II. számú vonatszertárban minden kedden és pénteken délelőtt 8--12-ig veszik át. Vidéken az illető korictparancsnokságoknál kell azokat beszolgáltatni. ahol az átvett cikkek után a téritest azonnal kifizetik. Kívánatos lenne minél tó»-b bátaslófelszerelés beszolgáltatása, mindamol-lett felhívja u honvéd\' Imi minisztérium a tiszteket, hogy csakis felesleseges készleteiket ajánlják fel, mert a lovasitott tiszteket és tisztjelölteket akármilyen szolgálati beosztásba kerülnek is nyergekkel nem fogják ellátni.
— ősszbüntetés Brónyal és Wug-rinecz ügyében A kir. törvényszék dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete alatti bün-teiótnnacsa Brónyai Lajos és V.ugriucc Károly elleni jogerős íteletek büntetését tárgyszó részét hatályon kivül helyezte és ellenük ósszbünteiést szabott ki. Az ósszbüntető ítéletek Brónyai büntetését 3, Wugrinccz. büntetését 2 hónappal csökkentették.
— (.\\» Ha házat, földet, zongorát, korcsmái, vagv bármilyet) üzletet, berendezést, bútort venni és eladni szeretne, bizalommal forduljon .Ámen- közvetítőirodához \'Király Pál-utca 8., Nagykanizsa.
(x) A Világ-mozgó ma pénteken, szombaton és vasárnap tartja bemutatóját Egy dollárkirálynő kalandjai III. részének, a címe: Versenyfutás a halállal 6. felvonásban. Ezen rész az izgalmak non plus ultrája és mindannak dacára, hogy folytatásos, minden rész egy megérthető külön drámát képez.
— Erdőőri állást keres. Egy megbízható, becsületes, katonaviselt ember, (28 éves) aki bizalmi állásban már volt, cidőőri állást keres. (Címeket a\' Zalai Köz-löhy szerkesztőségébe.)
A ni. kir. ÍU40U«x!ó:kx lugjrkiaizvii lupilinyMjr*
133/1910. biz.
Hirdetmény.
A m. kir. belügyminiszter ur rendeletére közhirré teszem, hogy f. évi április 30-án, május 1-én és 2-án az összes nyilvános helyek zárórája esti 10 órában állapíttatott meg. Május 1-én és 2-án teljes szesztilalom van. Szigoriian tilos bornak, sörnek, pálinkának és mindennemű szeszesitalnak kiszolgáltatása. Azok a korcsmák, amelyeknek étkezdéjük nincs ezen a két napon zárvatar-tandók. A vörös szinü és internacionális jelvények bármely vonatkozási! alkalmazása szigorúan tilos. Aki ezen rendeletben foglaltak ellen vét, a törvény teljes szigorával fog büntettetni.
Nagykanizsa, 1920. április 29.
Dr. BettsUrien Erieh s. k.
/_ a I a \' K o z i o n y
\'120. áprilisi
Apróhirdetések
Az apróhirdetések közle«l dija: 16 •"óig 12 Kor., minden további »zó 1 kor., vatUgabb betűvel szedett »zavxk duplán számittatnak
Bognársegédek
iijiir-tuc fclvcictnck. Pcoy
Női és gyermek
Grammofon Házvezetőnői
iöIocjb*, jókarbao lfcv», j állást keresek VMJkie iv Icsíiczvkkc] együtt cW«. mennek\'. Cim » kwa»ban.
Zalavá\'megye egyedüli keresztény politikai napilapja a
„ZALAI KÖZLÖNY".
Keresztényék l Olvassátok és terjesszétek, mert mindenkor a kereszténység Ügyeit szolgálja.
!
Jó minőségű Pogányvári fehér és vörös
asztali bor
literenkint 20 K-ért kapható.
Kívánatra /házhoz szállít
Bruncsics József
fftí-zer-, csempe- és katonai cikkek kereskedése Nagykanizsa, Sugár-nl 53
HT EREDETI í«al« isi-. kvaíl«k..-rti
rRFIInTI *»«\'»*»*\' í^ki
1.111 Wll I 1 k„r,i ...jtoikK ajánl:
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10 Telefon: 130.
•aflia
Baruinil mjwlárrlrié;; ivzjiálu-állandóan, raktáron
- |«.
jnaanononannao Értesítés.
Van (.zerenc^ni »;rt«rsit*ni » ». r ÍJ kóxölisi<jr«;l. hoyy ., Sugár-ut 22. szám alatti kárpitos mUhelyemben jutányos árak tilellett vállalok mindem) *mii •• szakim vájró munkát. . _ TÖR Ö\'K LAJOS
JJ kárpitos ó* dinltó
nannaanaaaatjtjont
Csomagoló papír,
Papírzacskó, Layelpapir mappában, Cigaretta hüíelyik. Cigaretta papirok, Tollak, irodai és Iskolai Papirspárga. Szekrény papír
au.gybnn ó« klo.iuybi\'n
FISCHEL FÜLÖP FIAI
p^pirántházábiio, Nagykanizsán.
havi fizetéssel /elvétetik a la-
punk kiadóhivatalában.
rURANIA
mozgókép-palota
Rozgonyi-utca 4
CfentörtftkOn i»«s ptii)t»:ken, ápr. 29. ws 30.
Lia Mara, a csodaaépsáíril lilinsiar . szereplőével.
Margaréta
Kg)1 aará regénye 5 felvonásban Szomlml w vasárnap
PIOVRA
Jön!
Elöariásol ktztftli: HttkoziapakoB 7 is 8 orak. Vasárnap is ótiiipsapfokeB: 3. S, 7-is. 8 órakar.
VILÁG
nagymozgó szinház Szarvas-szálloda.
Péntek, >/.o\'inbaj \'és vasárnap, ápr. n.an május 1. és- 2 án
Egy ilollárkirálynö kaiantljai III. resz
Versenyfutás a halállal
6 felvo.násban
Jön! Az ópium
StóixUsok Kezdete: i (ítkozriii rokon fél 7 c» V«mw- é* űnnepom-oVon S. 7
Dunántuli Élelmiszerforgalmi Vállalat Nagykanizsa
1 .ísasöá.
59. X.jyk.nl...
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. sz
Közellátási célokra vásárolunk min den mennyiségben napi ar2ko: azonnali készpénzfizetés ellenében
Élo- és vágott
baromfit,
tojást,
habot és egyéb élelmiszereket
A budapesti Élelmiszer Felhozatali Egyesülés Zala- és Somogymegyei kirendeltsége
II
KÖNYVNYOMDA ZALAI ÉS GíARMATI NAGYKANIZSA, Fö-ut 13. 8ogenríeder-palota Tslsfon 183
i ZALAI KÖZLÖNY Cíimj politikai tupiWp kiadóhivatala^
Elvállalunk mindennemű folyóiratok, árjegyzékek, meghívók, eljegyzési és eskeftfei kártyák, névjegyek, gyászlapok, plakátok, röplapok stb. nyomtatványok ízléses és gyors előállítását. Pontos kiszolgálás! Jutányos árak!
KÖNYVKÖTÉSZET
I
■ ■■■iiiibiiiihiubii
Nyomatott a laDtulajdónoso« Zalai és Gyarmati nyomdai müintézstcSben