Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.3 MB
2010-02-14 22:17:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1109
2540
Rövid leírás | Teljes leírás (575.45 KB)

Zalai Közlöny 1920. 250-273. szám november

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 250. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMíkcsztőxég ós kiadóhivatal: Fő-ut 13. i
___interurbán-telefon 78. -
Megjelenik mlHdlg kora rcfcgel
FÓSÜERKBSZTÓ:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
n«ro;«lg)r, MpviseW
FKLKLÓSSZERKIÍSSTÓ: \'
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési Arak: fijícst óvro 2S0 K. Fólcvro 1*0 K. Negyedévre 70 K. Egy hóra 25 K. Egyos saimnniXK
A király értünk éljen és éreszen.
Sréter honvédelmi miniszter a királykérdésröl.
Budapest, nov. 3. Sréter István honvédelmi miniszter, mint a kormányzópárt hivatalos jelöltje, tegnap tartotta meg programmbeszédét Szinben. Beszédében rámutatott a miniszter a mult főbűneire, majd a királykérdésröl a kővetkezőket mondotta :
„Azt a királyt keli megválás ciánunk, aki csak nekünk él, aki csak értünk érez s aki a régi Ausztriát a mi vérünkkel nem akarja feltámasztani."
A honvédelmi miniszter után\' Kovács J. István és Palacsi Dénes tartottak beszédeket.
A politika eseményei.
Tanácskozás a gabonaárakról.
Budapest, nov. 2. Ma délután fél-ó órakor a közélelmezési minisztériumban fontos értekezlet volt. Korányi pénzügyminiszter és Kiss közélelmezési miniszter ültek össze, hogy a gabona árának ujabb megállapításáról tárgyaljanak. Vass nem zárkózott el a gabona árának felemelése\\ etil, ragaszkodott azonban ahhoz^.ho\'gy az olcsóbb fajta liszt ára megmaradjon.
A földreform.
Előreláthatólag csütörtökön kezdődik meg a földreform tárgyalása. Kétségtelen, hogy a kisgazdapárt balszárnyán kívül a keresztényszociallstapárt agrár érzelmű tagjai Is lényeges változtatásokat óhajtanak a javaslaton.
A ratifikálás.
A földreform vitáját azonban nem befolyásolja a béke ratifikálásáról szóló törvényjavaslat, soronklvúli tárgyalása, amelyet Idejekorán fognak elintézni.
A külügyi bizottság egyébként ma tárgyalta a javaslatot. Hirek vannak, amelyek tudni vélik, hogy a kormány e két javaslat elfogadása után befejezettnek tekinti munkásságát és ujjáalakul. Ez a hír azonban nem talál megerősítésre. Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy a közigazgatási javaslat tárgyalása az alkotmányrevizló Idejére marad el. A törvényhatóságok reformjáról szóló javaslatot még okvetlenül ez évben letó alá hozza a Ház. A tisztujltások novemberben, illetve decemberben szintén elmaradnak. de a jövő év elején okvetlenül meg-" tartják őket.
A kormányzópárt csütörtök esti értekezletén foglalkozik a termésrcndélet kérdésével és ezt megelőzőleg a kormány minisztertanácsot tart.
A román ezredes inzul álói a hadbíróság előtt.
Budapest, nov. 2. Ma kezdte tárgyalni a budapesti hadosztálybiróság P. Jánossy Sándor t. főhadnagynak és Miskotczy László hadnagynak, két elkeseredett székely tisztnek az ügyét, akik szűkebb hazájuk elnyomói iránt érzett haragjukban behatoltak Papcscu ezredesnek, a budapesti román misszió vezetőjének a szobájába és az ezredest tettleg inzultálták. A mai. tárgyaláson Jinossy főhadnagy megható szavakkal íesUtte le hazájából száműzött szomorú sorsát és elmondotta, mint gyilkolták le orvul a román megszállók testvérbátyját. Az incidens előtt a Metropol szálló halljában meglátta a Popeseu nevet, ez annyira felbőszítette, hogy úrrá lett rajta az indulat, felrohant az emeletre, kopogtatott az ezredes ajtaján s amikor az" beszélgetés közben gyalázólag nyilatkozott a magyarságról — öklével a homlokára sújtott. — Mis-kolczy hadnagy csak szemtanuja volt az esetnek. Több tanút hallgattak még ki, majd a tárgyalást felfüggesztették.
Rémhírek a pénzről és a vagyonadóról.
Budapest, nov. 2. A M. T. 1. jelenti: A...